Sunteți pe pagina 1din 2

MONIT'ORUL OFICIAL

AL
ROMANIEI
AnulI-Nr.5 DECRETE-LEGE, DEC
_- -c_o,n!u-!-qcaTE, -CuVrnllUr,ur RETE-
HOTARIRI er,p Si aire aE'TE lvlrercuri, 27 decembrie 1989
SUMAR
Nr. Pagina
COMUNICATE
Comunicat...l
DECRETE
1, privind numirea primului-ministn al
- Decret
guvernutui...l
2, Decret privind rechemarea unui gieneral lD
-cadrele active ale armatei . 2
3. Decret p.ivind numirea ministrului apirdrii na-
- tionale . . 2
{. - Decret privind trecerea ilr componenta Min lte-
rului Apereril Naiionale a Depaltamentului s:cu-
rit5tii statului gi a altor organe din subordinea Mi-
nisterului de Interne

COMUNICATE
CONTUNICAT
.. Avind in vedere faptul cd gi dupd condamnarea qi executarea dit atorilor Nicolae si Elena Ccauqeser
continui acliunile teroliste ale unor elencnte izolate avind ca urmdri p ':rderi. de vieli omenesti qi distruger.i
matcriale,
Consiliul Frontului Salvirii Nafionale hoterA$te :
,.1. In,Capital5 9i in toate judcfele ldriijudeca
se instituie 3. Elementelr teroriste care pine jbi, 28 decembrie
care vor toate 1989, orele 1?, ru vor preda armele munitia aflatd.
::';:ltt"afitirt:l""extrauordinare $i
2. Judecarea va urma o procedure de urgentd, iar asupra lor, vor fi judecate gi. condamnate de accste
exccutarea sentinlelor se va face imediat. tribunale extrac -dinare conlorm proceduiii de ui'gcn{d-

DECRETE
DECRET
privind numirea primului-ministru al guvernului
Coasiliul Froniului Salvdrii Na{ionale decrete ,zi:
Articol unic. Petre Roman se numcFte in func{ r de prim-minislru
al guvcrnului. -
PRESEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NAT] )NALE
ION ILIESCU
Buclrrefti, 26 decembrie 1989.
r\r. 1.
].,{O1'IITORUL OFICIAL AL RON{ \NIEI NT. J

DECRET
privind rechemarea unui general in cadrele ,lctive ale arrnatei
Consiliul Frontuh'-i Salvirii l,Ia{ionale d e cr e t )a26,'.
Articol unic, General-colonel in rezerve Nicolae Miliiaru se
recheaml in cadrele- actiYe a1e armatei.
PRE$EDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NA .IONALE
ION ILIESCU
Bucuregli, 26 deccmbrie 1989.
Nr. 2.

DECRET
privind nurnirea ministrului aplrlrii na{ionale
Consiliul Frontului Salvirii Nalionale decrc c az6:
Articol unic, Generalul-colonel Nicolac X{ itaru se nilmc;lc in
-
funclia de ministru a1 apiririi na{ionale.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII N ' IIONALE
ION ILIESCU
Bucuregli, 26 decembrie 1989.
Nr. 3.

DECRET
privinit trecerca in componen{a Ministerului Apdrlrii Naf rnalc a Departamentului sccuritX{ii
statului gi a altor organe din subordinea Min rtelului de Interne
Consiliul Frontului Salvirii Nationale decre leaz6
Art. 1. - Pe data prezcntului dccret trec in compo- Pentru Di,- ciia de patapoaxle, evidenla slriinilor qi
nenla }4inisterului Aperarii Nafioirale. Departamentul controlul L'cr rrii frontierei de stat sc va emite decret
securititii statului, Comandamentul trupelor de secu- separat.
ritate, impreuni cu organele $i uni"etile din sub- Art. 3. -- )r?pturilc bAnc;ti 9i m:torille ce se
ordinca acestora. Sint incluse in accstea struciura, cuvin p' rsorr lului mititar Ei civil prevezut la art. I
bugetul, personah , arman-rentul, muniiia, tehnica din vor fi asigurr -ic de ciire Ministerul Aperirii Nalionaie.
dotare, fondurile fixe, precur.r 9i activul gi pasivul din A;^i, 4. * ul.le de gr i.niccri se reinlcgre:lzd in
tard $i din striinitate. cadrul Minis: rului Apxrdrii Nalionale.
Pentru directiile, unit6!ile asimilate 5i serviciile Ar[. 5.
- firistcrul Apdririi N]l!^nf,le va lua
comune, e-leclivole, tehnica, fondurile fixe, p:'ccum 5i mdsuli pen.. u stabilirea unei organizdri unitare a
bugetul, se defalcd proporiior-ral cu at|ibu{iile pe care tuturor unit:r ilor din componenta sa potrivit atribulii-
le indeplinesc. lor gi sarcinii r cc-i revin acestui minister.
Art. 2. La Ministerul ds Interne li.rnin lnspec- Art. 6. - lomitetul de Stat a1 Planiliclrii 9i
- Gospodiririi rondurilor Fixe $i Ministerul Finantelor
toratul general a1 militiei, Comandamentul pompier-i-
vor lua misr ii pentru a introduce modificdrile cores-
1or, Dircclia generald a arhivclor statului Si DLectia punzdtoare i L indicatorii economici pe anul 1990 ai
penitenciarelor, cu toate uniti{ile din subordinca Ministerului Apdr6rii Nalionale gi Ministerului de
acestora. Internc.

PRE$EDINTELE
CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII N, TIONALE
ION ILIESCU
Bucuregti, 26 decembrie 1989.
Nr. 4.

EDITOR I CONSILIUL FnONTULUI SALVAEI NATIONALE


Adresa pentru 9ublicitatc : Combinatul poligralic Bucurctti - Biroul de publicitate Si dillr:r .c
pcnlru Monilorul olicial, Bucure$u, str. Blanduzicl nr. 1, seclor'ul 2, lelelon 11.ii 2.
Tip:rrul : Combinstul poligrafjc Bucurcsii - Alclicru! ,,!IoiTltorul Olicial", Bucuf. :i, Plelu1 1,50 lei l;ilGl
str. Jiului nr. 163, tetefon 68,5i.50.
lltoniiorul Oficial al nomiiuiei nr. 5,'1989 conlilc 2 paii ri.

S-ar putea să vă placă și