Sunteți pe pagina 1din 2
BULETINUL OFICIAL REPUBLICII SOCIALISTE Laos Ly ROMANIA ‘Avul XVI — Nr. 50 PARTEA I a jimbétd, 21 funie 1980 SUMAR DRCRETE PREZIDENTIALE 130, — Decret prezidential privind conferirea orJinulut Sieaa Repoblicll Soclaliste RomAnla* clasa Tt 08. — Deeret presidential privind eonferirea ordi oi 423 August* clasa T plctorvlul Aurel Ciupe 2 331, — Decrot procidenflal prlvind numtzea’ tovalti- ol Grigore Blrgloany in funetia de lecfitor al reprezentanttlul permanent al Republic Socia- Liste Rominia In Consilisl de Ajulor Economie Enucta Giuoivaqakengtt ct 3 4598. — Decret presidential privind ela etiberiri sh mumirt fo fone ys ee ee ee DECRETE PREZIDENTIALE DECRET PREZIDENTIAL privind conferirea ordinului ;Steaua Republieii Socialiste Romania clasa 1 Pentru aciivitate Indelungaté tn’ migeacea: muneltoreased si contel= bbutla adusi la infaptulrea”pollticlt. partidulut i statulul de fSurire a soclelS{ll soctaliste multflateral dezvoltate tn patria noaste’, cu prllejul tmplinirit virstel de 80 de ani, Pregedintele Republic Soc liste Rominia decreteazd: Axticol unle. — Se confer’ ordinul Steaua Republicit Soctaliste Romdnia clasa I tovavgului Stefan Voitec. NICOLAE CEAUSESCU Pregedintele Republicit Secialiste Romania Bucuresti, 18 funie 1980, Nr, 130, 2 BULETINUL OFICIAL AL REPUBLICII SOCIALIST ROMANIA, PanTEA 1, Ne. 50 DECRET PREZIDENTIAL privind conferirea ordinului ,,23 August clasa I pictorulai Aurel Ciupe Pentru activitate indelungati st merite deosebite in domentul arte~ Jor plastice, ‘ct prileful traplinisit virstef de'80 de ant, Presediniéle Republicit| Socialisté Romania decreteaza: Astleol unie, — Se confer ondinul 28 August clasa I pletorulus ‘Aural Clupe, NICOLAE CEAUSESCU Preyedintele Republicli Socialiste Romania Bucuresti, 16 mai 1980. Nr, 108. DECRET PREZIDENTIAL privind numirea tovarisului Grigore Bargiioanu in funcfia de locfiitor al reprezentantului permanent al Republieii, Socialiste Romania in Consiliul de Ajutor Economic Reciproc Presediniecle Republic Socialiste Rominia decreteaz Atticol unto, — Tovarigul Grigore Banglioanu se numeste tn func de locfiltor al reprezentantului permanent al Republicil Soclaliste Roma nia Ta Conailiul de Ajutor Economic Reciproc, cu sediul 1a Moscova, ea gred de adjunet al ministrulul NICOLAE CEAUSESCU: Presedintele ‘Republieti Soctaliste Romani 19 tunte 1980, Bueurest Ne, 131, DECRET PREZIDENTIAL privind uncle eliberiiri si numiri in funefii Prosedintele Republicii Socialiste Rominin decretoaxi: Art, 1, — Tovarigul Stotchici Ton 6e elibereazi, din Art, 2. — Tovarigul Andronio ‘Anton se elibereaz’ tunefia de vieepreyedinte al Comitetulul de Stat al Pla~ din finclia de adjunct al ministrului munci. nificdrii st se numeste in func{ia de adjunct al minis~ _ Art, 3. — Tovardsa Mecu Georgeta se numeste in trului runciie funclia de adjunct a1 ministrulul munell, NICOLAE CBAUSESCU Pregedintele Republicii Socialiste Romania Bucuresti, 19 tunte 1980. Nr. 133, EDITOR: CONSHAUE DE star ‘SECTORUL BULETINULUI OFICIAD §I Ab PUBLICATIILOR AL REPUBLICIL SOCIALIST ROMANIA LEGISLATIVE ‘attwere pera bulcuow Ode, suuresoy ess atnal Wood ans a6 Second Scion trata % S Pretul 450 tet [foate] ‘pant fntnoe polsrallel uetont OFS", Bure 6, OF et eB. eel Buletinnl Oficial, Partea ¥, ne, 50/1080, confine 2 pagial

S-ar putea să vă placă și