Sunteți pe pagina 1din 2

MONITORUL OFICIAL

AL
ROMANIEI
Anul r _ Nr. 3 CoMIINICATE, DECRETE_LEGE, DECRETE,
rroTABlRI AtE'GUtEitNULtrr S-i el-ii:"e'C?n MarJi 26 decembrie 1e89

COMUNICAT

Luni,25 decembrie 1989, a avut loc procesul 4. Subminarea economiei nalionale.'


Iuri Nicolae Ceaugescu qi al Elenei Ceaupescu in
fala Tribunalului Militar Extraordinar. 5. Incercarea de a fugi din fari pe baza unor
fonduri de peste I miliard de dolari depuse h
Capetele de acuzare au fost : binci striine.
1. Genocid peste 60 000 de victime.
- Pentru aceste crime grave sivirgite irnpotriva
2. Subminarea puterii de stat prin organizarea poporului romdn gi a RomAniei, INCULPATII NI-
de ac{iuni armate impotriva poporului gi a puterii
de stat.
coLAE CEATJ$ESCU gr ELENA CEAU$ESCU
AU FOST CONDAMNATI LA MOARTE ei con-
3. Infrac{iunea de distrugere a bunurilor ob-
fiscarea averii
gtegti, prin distrugerea gi avarierea unor clddiri,
explozii in orage etc. Sentinfa a rdmas ilefinitivi gi a fost executati..

CONSILIUT
FRONTULUI SALVARII NATION-ALE
_.-=.:_
EDTIOR : CONSILIUI] T'RONTULUI SALVAEII I,qTIONALN
Adresa pentru publicitate : Combinatul potigrafic Bucure${ Biroul ci€ plibliclrate
_.-- ,p"nt,l ltoiirorut Oftci.l. Bucuregri, sr.. Blanaluzjei -!r. t, sceLorul 2, iclefon
$i difuzar
u.??.fl
I pol. rat:c Bucurerll _ A1-:.crr I ,,nro ,-..! OI. :rl" Brrctrr"
6!I. Jiului nr. 16i1, i.t.t,)a 69.1r,51j. lretul 1,50 lei t1ryl
Dlo iiorul Oficiat al liorrr;iaici ur. J,lgijii $rrii[e ? pag;jr

S-ar putea să vă placă și