Sunteți pe pagina 1din 53

OPERE COMPLETE

eu 0 biografie de D. Orlg. I. Alexandrescu


§i 'eu porlretul §l 0 ptefa\a autografa
a autorutui '

Editura Libn\riei
LEON ALCAL·AY
Bucure~ti. Calea Vietoriei 37.
Prelul 30 baui.
Editura Librariei ALC~LA~ Bucure$ti
==
BIBLIOTECA PENTRU TOT'
PUBLICATIE DE POPUL4RIZARE
1
2 Andersen, Pove~ti alese, cu portret.
3 Marian, Pasiirile noastre ~i Iegendele lor.
4·5 Zamjirescu Mih., Cantece §i plilngeri
6 Spencer Herbert, Despre educatie.
7
Vlahu/a AI., lcoane ~terse.
}I Carmer.z-Sylva, De prin !leacuri, vol. r.
9 M ichelet, Romania, Roma, Piza, etc.
10
Bachelin Leo, Castelul Pele~.
11
12
13
14
15
Maiorescu T. L., Nuvele ~i schile.
Theuriet Andre, Din Hnerete, etc.
Demelrescu M., Nuvele.
Zamjirescu Duitill. Nuvele, romane.
Wi/kius, Antichitatea rOl11an~.
OPERE COMPLETE
Cu 0 biografie de D. Orig. I. Alex.andrescu I .
16 Alexaudrescu Or. M. P~ezii, epistole, satire.
Auton Palm, Povestea vorbei vol. r.
17
Colomb dona, Istorioare. ~i cu portretul ~i 0 prefatii autografa a autoru UI
18
19 Teleor Dumitra. Schite umoristice.
20 Musset Aljred, La ce viseaza fetele.
21 Botinlineanu D., Legende Istorke.
22 oennevraye. Ombra. roman. PARTEA I
23·24 Xavier de Maistre, Calatorii imprejuruI odaiei.
25 Bana/eanu P.• Din viata meseria~ilor.
26 Anton Pllnn. Povestea vorbii, vol. II. O'lera eu trel, nuron.-. Capra eu trei iezi.-
.
27 '" '" " Biograjtile oamenilor cele.bri.
28 Mahaffy, Antichitatea greaca. '
DaniHi Prepeleac.-Punguta ,eu d01. bam-.
29 Creanga, Opere complecte, vol r.
30 Mo§ Nichifor, vol. II. Poezii populare.
31 Povestea lui Stan Palitu, vol. Ill.
32·33 " Povestea lui Harap Alb, vol. IV.
34 " Amintiri din Copilarie, vol. V ~i VI.
lonescu Oion, Istorke.
35
3fi Stancescu Dumitru, La gura sobel.
37 .** Povesti de Cracilm. .
38 Rosetti Radu D., Proza §i Epigrame.
39
Ooethe, Werther, roman.
40 Pann Anton. Povestea vorbii, vol. III ultimo
41 Carmen Sylva, De prln veacuri, volumul II ultimo
42. Huxley. NOliuni asupra ~Hinlelor. •
Depara(eanu. Doruri ~i amoruri, vol. I, poezii.
43-44
45 Adamescu, Modele de discursurJ romane. BUCURE$TI
46 Depara/eanu, DorurJ §i amoruri, vol. II, poezii.
47 Urechia dr., Dusmanii nostrii.
48-49 Zamfirescu Michail, Ciintece si plangeri vol. H.
Adamescu; MOdele de discurSUr! strJiine.
Edltura Librariei LEON ALCALAY
50
51 Pecaut $i Beaude, Convorbiri despre arta r. CALEA VICl'ORIEl, 37.
52 Vlahtr/d At., Din goana vie lei, I.
53 COppee Franrois, Prietine, roman.
54 Wi/denbruch, Doi trandafiri, povestirL
Bourde Patriotul.
55
56 Rosetti Radu D., Din inimil, poezii.
PI'callf ~'iBeaude, Convorbiri despre artii, II.
Epuizundu-se editiunea anterioara a scri-
erilor tui Creanga din "Biblioteca pentru
toti", dam acum 0 editiune noua. Am avut
grija ca ea sa aparacat mai fngrijit ~i In.
deplinind cat mai bine conditiunile unei
bane f!ditii populare. In special s' au adau_
gat note explicativ~ ale unor cuvinte putin
intelese de marele public, note care lipsiau
ptlna acum.
Biografia lui. Ion Creanga
I
"Sunt nascut Ia 1 Martie 1837 in satuI Humu-
"Ie§ti, judetuI Neamtului, piasa de sus, din pa-
"rinti romani: ~tefan a lui Petrea CiobotariuI din
"Hllmule§ti §i sotiil sa Smaranda, nascuta David
"Creanga din satul Pipirig, judetul Neamtului.
"lnHli §i'ntai am inceput a Jnvata crucea-ajuta,
"dupa moda veche, la §coala din Humule§ti, 0
"rhilie fiicuta cu cheltuiala siitenilor, prin indem-
,,1111\~i osardia parintelui. loan Humulescu, care
"rlV '3 0 mana de invatatura, un car de minte §i
"l1lllltil bunatate de inima, Dumnezeu sa-l ierte!
"Poat' sa fi fost de vre-o unsprezece ani, cand
,,:1111IIccput a invata, ~tiu ca eram' atunci un ba-
"i It Hfl'ljlt, prizarit 1) §i fticos §i de umbra mea,
,,()II:dllll) nostru era un holtei .frumos, zdra-
I) ,'II hilnog.
"sese a ceti la ceaslov mai bine decat, mine; ~i
"van ~i VOlnlC ~i-I chema Vasile a Vasilcai. EI "se bucura grozav, cand vedea ca ma' trag la
"era ~i dascalul bisericei din sat. Un sorocovat') "carte. Din partea tatei, puteam sa raman cum
"nemtesc platia tata pe luna dascalului ca sa ma "era mai bine: "Nidi a lui ~tefan a Petrei", om
"invet~,' ~i pe atunci imi ziceau in sat ~i la~coa- "de treabii §i gospadar in sat la Humule~ti. Mama
"la: Ionica a lui ~tefan a Petrel. "insa era in stare sa toarca 'n furdi §i sa invat
Peste vr'un an vornicul prinzand la oaste, cu "mai departe. Dar ce sa mai invat in Humule§t1?
"a~~anuI, pe badita Vasile, dascalul nostru, ~coala "caci'in biserica cetiam ~i cantam pe dinafara
"a ram as pustie, iar noi ~colarii, c; ri eram peste "toate truparele ca §i dascalul Iordache.
"patruzeci la numar ne-am impra~tiat pe la ca- "Intr'o zi, a§a prin ca~legile Craciunului, a-
"sele noastre. ,Dupa vr'un an iarii~i s'a deschis "proape de carnileaga '), viind bunicu-meu Da-
,,~coala. Dar dascalul Iordache fiind cam chila- "vid C~eanga, din Pipirig pe la noi, m'a luat ~i
"ciu .) a ,inceput ane ridica de urechi )a farta (<p), "m'a dus la munte in ~coala lui Alecu Balu~ din
"deasupra u~ei ~i a ne prea indesi la spinare Cll "satul Bro§tenii, judetul Suceava, §i m'a a~ezat
"Sfantul Neculai, un bici de curele fiicut ~i dii- "in gazda cu toata cheltuiala lui, la una Irinuca,
"ruit ~coalei de mo~ Fotea, cojocarul satulul. ~i "care avea doua capre pline de rae. De aici ur~
"a~a, de unde panii atunci ma duceam cu drag "mam la ~coalii; ~i ori .s'a prins cartea de mine
"la ~coalii, am inceput a umbla huciu-marginea; "ori nu, dar raia capreasca ~tiu ca s'a prins.
,,0 zi ma duceam, doua nu, dar tot deprinsesem "Aproape de Florii, profesorul Nanu mi-a dat'
"a ceU' 0 leaca. "drllmul acasa, §i dela Bro~teni am venit cu l1i'~te
"Tata nu ~tia carte de fel ~i nici mult haz nu II pi uta~i, pe Bistrita, la Borca; de la Barca, cu
"facea de· dansa. El cam ades imi zicea: "La- ,,() rllda a mea, pe Plaiul-Batran in Pipirig ~i
"gofete branzii 'n cui, lapte acru 'n calimari, cam "dill Pipirig la Humule§ti. ~i cand m'au vazut
"prea te code~ti la treabii; ma tem ca de atata "Inla ~i mama tuns chilug 2) ~i plin de. rae, bu~
"carturarie n'a avea cine sii ne traga ciubotele". ,,( Ilrla lor n'a fast proasta. Ce sa faca? Au in-
Dar mama luand seama cum invatain eu, ajun-
" ,
I) C:trll:lval.
1) 2 '/. lei vechi' sau 100 p,arale. ~)) I' 11/\ la pieIe.
2) Betiv.
"ceput a ma sealda, ba eu le§ie de ciociHai, ba A§a §i-a petreeut el eei intai ani ai copilariei,
"eu usue de lana, ba a mii unge ell dohot §i'n- dupa eum Insu§i ne spune §i aiurea:
"tr'o siiptiimana m'au izbavit de podoaba. Dar "Dragu-mi era satul nostru cu' Ozana eea fru-
, "§i eu Ie-am tras In ziua de Pa§ti un "Ingerul "mos curgiitoare §i limpede Cll cristalul in care
"a strigat" la biseriea, de-au ramas toate babele "se oglinde§te ell' mahnire' Cetatea Nea~tului d~
"din sat cu gura caseata la mine, iar fetele nu- "atatea v~acuri! Dragi-mi era tata §i mama, fratii
"mai I§i dau ghiont una alteia, vazand ee poate ,,§i surorile §i biietii satului, tovara§ii mei din
"aeum Nica a lui ~tefan a Petrei". Dasealul lor- "copilarie cu eari, iarna, In zile geroase, ma des-
"daehe ramiisese acum pe jos; era a cineea roata "fiitam pe ghiata §i la saniu§i, iar vara in zile
"la car. Biata mama, erezand ca am sa ies un "frumoase de sarbatori eantand §i ehiuind cutre-
al doilea Cucuzel, s'a pus cu rugiiminte pe langa
" .
"tata §i m~a dat sa Invat psaltichie la un psalt
"ieram dumbriivile §i luncile umbroase, prundul
" cu §teoalnele I), tarinile eu holdele, campul eu
;ode la biserica Adormirea din Targul Neamtului "florile §i mandrele dealuri, de dupa care-mi zam-
"peste balta, la vre-o doua zvarlituri de piatrii "biau zorile, In zburdalnica varsla a tineretei !
"departe de satul nostru. Trei husa§i platea cl- "Asemenea, dragi-mi erau §ezatorile, clacile; ho-
"cum tata pe luna pentru mine. 0 iama am I'n- "rile §i toate petreeerile din sat, la due luam
"viitat §i la aceasta §eoala, ciiciiarna ee mai pu- "parte eu eea mai mare insufletire! De piatra
"team Invata; iar vara nu fiiceam purici multi "de-ai fi fost §i nu se putea sii nu-ti salte inima
"pe la §eoala, trebuia s'ajut aoasa: la tors in "de bucurie, cand auziai llneori in puterea nop-
"pieptana§i I), la naviidit, la' fa cut tevi eu sucala "tci, pe Mihai seripcarul din Humule§ti, umbland
"§i la tors cu roata. Cate trei patru od 2) de ca- "tot satul cu ca'te-o droae de flaciii dupa dansul
"nura toreeam pe zi; ma intreceam eu fetele eele ".:1 dlntand :
"mari din tors §i ele din rautate ma porecliau "Frunzii verde de cicoare
"Ion Torealau" 3). , "Asta noapte pe racoare
1) Lana scarmanata. "Canta 0 privighetoare
2) OC3.. "Cu versul de fatii mare,
3) Aceastii biografie scrisa de insu~i Ion Creanga,
s'a gasit intre hartiile luL Dupii cat se vede ea este I) I () mai aMinc in albia unui pariLu.
o prescurtare a "Amintirilor din copiliirie".
"Sf canta cu glas duios
ca sa se' pue pe capul tatu.cu-sau, cii doar 1-0
"De picau frunzele jos,
da §i pe dansul la Catihetul din Falticeni. In-
,,~i canta' cu glas sub1ire
dupledind pe tatul sait plead ciHra toamna la "fa-
"Pentru-a noastra despar1ire
brica depopi din Fiilticeni" unde gase§te pe varul
,,~i oHa §i ciripia
sau loan Mogorogea, Gatlan, Trasnea §i al1i tova-
"Inima de 1i-o rupea.
ra§i de-ai Iui, Dupa cind sau §ase Iuni, prin pos-
"Vorba unei babe! "Dare-ar Dumnezeu tot tul eel mare acela§i an se raspande§fe vorba
an ul sa fie sarb atori §i.numai 0 zi de lu.cru, §i printre dasciili despre desfiintarea eatihetilor §i
::chi'ar atunci sa fie praznic §i nuntii In sat. 1) trecerea celor mai tineri Ia seminaruI Soeola din
A§a dupa ce Creanga Inva1a carte din partea la§i 1).
bisericeasca In sat la Humule§ti,. dela dasciilul Tot timpul dela desfintarea eatihetilor pana
Vasile a' VasildiL §i de1a dasciilul lordache, sub eatre toamna anului 1855'''~f,'e,a!1ga a pehecut
numele de Nica a lui ~tefan a Petrei, dupa ce langa parintii Iui. Spre toamna, riUina Iui Creanga,
fugl. deld §coala din Bro§teni, unde bunicul sau remeie eu =tragere de inima penttu InvatiHura, sUi-
1\ a§ezase pe che1tuiala lui, intra la anul 1852 I"lIia neineetat de omul ei sa trimeata pe Nicii Ia
sub numele de ~tefanescu loan, In §coala clom- ~eminar, Insii Niea pu se putea 110tarl ase Instraina
neascii, care se deschisese atunci in Targul Neam- de casa, atM de drag Ii era s.atuI Humule§ti, horele,
1ului sub Ghica Voda. A stat cat a stat §i la a- p treeeriIe, campuI cll~florile, fetele §i biietii satu-
ceasta §coala, pana Intr'o buna diminea1a, cand IlIi, eu eari hiiladuise din eopilarie. .
parintele lsaia Duhu, profesorul sau "Ii eF\ un lata ce spune Creanga intr'un fragment scris
pui de biHae a§a din senin" §i atunci ~tefiinescu dl' 111 3§i mana Iui, intitulat Plecarea .la semi-
loan 0 §terge repede §i degraba la mumuca-sa /11/1'/11 Socola 2).
acasii, Ii spune patarania ') cu popa §i 0 cihiie§te 3) "III sIar§it, ca sa nu-mi' ult vorba, toata noap-
,,11'11 rCIl dinainte de pleeare pana s'au revarsat
~agment inedit din Amintirea 'JV-a scris de
Creangii in Albumul D-Iui Eduard Gruber. I) l1/11intiri din copilarie III. Conv~rbiri Literare
2) Piitania.
M,lIlll' 1882, .'
3) Ii bate capu1.
: ) ,lillI/II/III d-Iui Eduard Gruber.
"zorile, m'am, framantat cu ganduI, fel §! clqip, ,,11' cluceam surghiun, dracului pomana, cii mai,
"Cl1l11a§ putea Indupleca pe mama'sa,ma dee "hille n'oi putea zice.
"mai binc la manastire; §i tocmai cand eram
"hoHirit a spune mamei aceasta, iata §i soarele "Du pa un scurt popas facut la podul dela
"rasare, vestind 0 zi frumoasa, §i ~uca Mo§nea- "Timi§e§ti de pe Moldova, porniram inainte spre
"gul-lnsuratel de-al doilea, a carui tanara ne- "Motca §i suim Incet-Incet codrul Pa§canilor.
"vasta avusese grije sa-I trezeascii la timp §i sa-I "Apoi, di'n varful acestui eodru, mai arunciim.,
"pregiiteasca de porn ire - se §i aude strigand "nemernieii de noi, cate 0 ciiutiitura jalnica spre
"afara: "Gata sunteti? Haidem, cii eu va a§tept "m u nti i N eamtului, urie§ii munti cu Narfurile as-
"cu caii inhiimati".Mama atunci ma §i ia re- "cunse in nori, de unde pureed izv(i)arele §i se
"pede la porn it, fara sa am cand ii spune de "revarsa paraiele eu repegiune, §optind tainic In
"dilugarie. $i scurta vorba, ne adunam cu ru- "mersul lor neincetat, §i ducand, poate eu sine§i,
"dcle lui laharia, cu ale mele, In ograda la mo§ "multe, multe patimi §i ahturi omene§ti! - Ei,
.,Luca; sarutam noi mana parintilor, luandu-ne "ei! mai lahario, zie eu eoborindu-ne la vale
"ramas bun, cu ochii Inecati in lacrami §i dupa "spre Pa§cani, de-acum §i muntii i-am pierdut
"cc ne suim In ciiruta suparati §i plan§i ca vai "din vedere §i, Instrainarea noastra este hotaritil,
"dc 110i, Luca Mo§neagul, harabagiul nostru §i "cine §tie pentru ealil vreme!
"cia bici cailor zicand nevestei sale, care Inchidea
" - Cum ne-a fi seris de la Dumnezeu, sfan-
"poarla dupa noi: "Olimbiada, ia sama bine de
"tul, zise laharia cu glas stins; §i apoi ramase
"borla ceea" !... Caei ni§te porei spargand gar-
"dus pe ganduri tot drumul, pana la Blage§ti,
"dill Intr'un loc, se Innadise In gradina lui la,
"peste Siret, unde ne-a fost §i masul in noaptea
"pilplI§oi.
"aceea" .
"Era dimillcata in ziua de taierea capului Sf. Dela 1855 toamna, pana la 1859 varq., Creanga
"loan Bolcziitorul, cand e§iam din Humule§ti, a stat in Seminarul Soeola. In timpul vacantiilor
,,§i fetele §i f1aciiii gatiti frl1mos ca in zi de sar- d vara se ducea in sat la Humule§ti, de petre-
"batoare, foiau prin sat In toate partile. Numai e 'a ClI parintii §i prietenii, Insa acum era lini§tit
"eu cu laharia, ghemuiti In caruta lui mo§ Luca, ~i a§ezat, a§a precum se euvenia sa fie unui
- Mai b'aiete, nu.i paeat de tineretele tale sa
seminarist. Dar vorba lui: "asta tinea de joi pana umbli a§a teleleti ?... Mai bine te-ai insura §'ai
mai de.'apoi". Dupace se mai invechia prin sat, intra in ralidul oanienilor.
o lua CLl l1acaii pe la hori §i peste dealuri, iar Creanga raspunde ca nu are parale. Atunci
de se'nHlmpla sa se afume putintel, punea §i 0 parintele Ivanciu, om eu dare de mana, seoate
leaca de lautari dupa dansul, de canta de inima din r;unga un pitac de zeee parale §i-I pune cu
albastra, dar tot cu paza §i buna cuviinta, ciici galantomie in palma lui Creanga. Creanga se
vorba cea temeinicii a fratelui Constantin Bal- uita la' pitae §i la popa Ivaneiu, apoi stupi ') pic
bflila §i proto-psaltul Plea§ca: "Cu trenchea flen- taeul, il ;:Jusa in punga §i zise:
chea, trei lei parechea nu se trae§te in lume, - Noroc sa dea Dumnezeu, parinte; de-aeu·
mai baiete ,)". u ma insoi':
. La Socola era baiat cu minte §i silitor, afara - Hai cu miile in petit, zi~e p<'hintele apucand
daca nu-! scoteaicat de cat din apele lui, sau de mana pe' Creanga, bucuros d ar~ sa fad 0
daca nu-l palea vre-o sfanta de lene, de zacea fapta buniL ~i fara multa yorba §i pleaca aman-
lat cate doua, trei zile. . doi, dupa ee mai intal cinstee in colt la Greci
Viata lui din Seminar n'a scris-o, ~iciua I~- cate-o garafa, doua de vin 2). .
sat note. De-l indemna :cineva cateodata sa scne Dupa cateva saptamani Creanga er~ insurat eu
§i aceasta parte a vietei lui, el riispundea zam- Jleana, fata parintelui Grigoriu del a biseriea Pa-
vind: lrllzeci de Sfinti. ~i in data dupa aeeasta se faeu
._ Dar bine, mult am sa naucesc lumea cu diaeon tot la acea biserica,· unde statu patru ani.
tiiraniile mele? .' latil ce scrie eJ insu§i inlr'o insemnare de ale lui:
La anul 1859 e§ind cu atestat dlll Seminar se "Patru ani la biserica Patruzeci de Sfinti, traind
duse in sat}a Humule§ti. Dupa un an se intoarse Illtr'o casa in care ma razbia ploaia §i ma 01'-
iarasi in lasi 5i a.ici intrand'in "toiul insuratului", b!;\ fumul §i femeia! De saracie nu m'am temut
intr~ bun~ dimineata intalnindu-se cu parintele IIkl odata, caci totdeauna a fost cu mine".
lvanciu, pe care-l cuno§tea mai de multa vreme, I) ScuipiL-
:2) Dupa insa~i aratarea Jui Creanga pe d\nd era
acesta Ii zise: II vla(ii.
1) Dupa Insemniirile lui Creangii.
A servit apoi ca diacon la bisericile: Stantul vatatori §i unde domnul MaioresCLI era director.
PantelimolJ, Barboi ~i Galata. Era un cantaret Sfar§ind ,lnvatatura ~i la' aceasta .~coa];l a fost
foartc bUll si la slujba lui era cu randuiala, dar numit institutor de elasa intai la §coala din Sararie.
niciotlata n~ a avut tragere de inimiL Ateu din Ca institutor era iubit de cop ii, caci era §ii-
suflcl, adesea critica formel'e de§arte ale biseri- galnic') §i bun la inima.
cei si pUllea la indoiala existenta divinitatii, din -- Mai tica, Ian fa la tabla pe cracanatu (M);
care~ pricina avea neintelegeri cu ceilalti preoti ian fa pe bardanosu (B); pe ghebosu (0); pe
§i cu protopopul. La inmormantari, bot~zur~, .c~- covrigu (0). ~i a~a fiecare litera avea 0 pore-
nunii nu vroia sa ia parte. Cand nu era 1tl sluJba, ela §i elevii invatau cu drag.
dllce~ viata de mirean, §i potcapul ~irantia 1) La 3 "'\prilie 1866 a luat parte insemnata la
crall 0 greutate pentru dansul. rev.olutie. EI. impreuna cu parintele Enachescu
Intr'una din zile mergand protopopul la bise- a scapat dela moarte pe Mitropolitul Calinic as-
rica Goliei spre a face inspectie,gasi ,pe dia- cunzandu-I sub uri poloboc in pivnita la cra~ma
conul Creanga in halat cu 0 pu~ca in mana tra- ILli Stihi din Sfanta Vineri. '
gand in cioarele de pe crucea bisericei. Proto- "DeJa 1866 pana 'Ia 1872, zice el, am facut
,,~j ceva politicaJe. In intrunirile dela primarie
popul uimit de aceasta nelegiuire n intrebil:
_ Dar bine, diacone, un de s',a mai vazut tata "cine era mai guraliv de cat mine, Buta, Dama-
bisericeasca umbland cu pu§ca? "schin §i Corduneanu? Alegeam §i culegeam la
_ D'apoi eu nu-s jidan, cinstite parinte, sa "dcputati ~i la membrii comunali, tot ce era mai
mil tem de pu~ca, raspunse Creanga razand. "bllni§or din fractiune ')".
Creanga nu ducei! trai bun cu nevastavlui: ~ Creanga a fost multa vreme du§manul politic,
lasat-o §i s'a mutat de-oparte. Din ~ceasta casa- :iI JlIl1imei ~i in deosebi al d-Iui lacob Negruti,
I'll r' a scris satira Eleetoralele §i in care I-a'po-
toric a avut un copi1'), pe care I-a crescut cu el.
Dupa trei ani de casatorie Creanga a intrat 1.1 Il'rlit pe Creanga cu numele de "parintele SI~an-
~coala Normala Vasile Lupu menita pentru In- I Il:l". '

I) Olumel.
1) Rasa. • ) IlIscmniirile iui Creanga
2) Ciipitanul Constantin Creangii.
In anul 1871 vara, Creanga purta In loe de
- poteap 0 palarie, dupa modelul preotilor din Bu- cuno§teau, §i megia§ii de vre-o nevoie, tot la
covina. 0 protestare . generala a fost faeuta de ~a?su~ sev d~.eeau §i Creanga eu draga inima a-
to Ii preolii din Ia§i aeuzand pe Creanga de e- J~ta §1 starUla pentru oricine, numai bine sa fad
retie. Mi tropolitul Insu§i I-a. chern at Inaintea eon- §~ a§a I~ putina vreme nu era om nevoia§, car~
sisloriului pentru a-§i da Indreptarile, dar Creanga sa nu fJ eerut ajutorul lilL .
s'a Illlpotrivit §i nu s'a infali§at. Consistoriul i-a Cam pe la 1874 Creanga a eunoseut pe Emi-
ridieat In mod provizoriu daru!. n:sc~.' ~are pe atunci era revizor §colar. Intre
dan§lI s a legat de la eea intai vedere, un prie-
'rcanga atunci s'a tuns, a lapadat rantiea, pe
e?ug adane. ;ii unul §i altul saraci, despretuiau
care de altfel 0 ura, §i a ram as mirean. Atunci
v,lala sgomotoasa de Hirg; du§mani nelmpaeati
MinistruJ Tel I-a destituit pentru motivul d nu
a; f~rmelor de§arte din ,saloane, adesea se in-
este 1I10ral, ea un raspopit sa fie institutor. Chiar
tallllau in gradinile singuratece si retrase din
zieca Creanga cafe odata:
_ Am fost destituit pe timpul raposatului mi- :atara.§i §i ~ala_ta, Acol? petreeeau ~mandoi nopti
IIltregl, ob,servand eu lacomie poporuI, ascultand
tropolit Calinic, de raposatul mi,nistru Tel, fie-Ie
eu drag canteeele lautarilor.
iaralla u§oara,
.Cam pe la 1876 Creanga ;e ruga de d-nul
Tot earn pe atunei a luat un debit de tutun
Vietor Castan, .ea sa-l dud in intrunirile lirerare
:<i s'a [aeut negustor, apoi a intrat ea profesor
:J1c Junimei, zicand ca are §i el ceva seri;. Pentru
la Liccul Nou §i peste vre-o doi ani venind dol
Maiorcseu la minister loa numit din nou ins!itutor 1~ltai~§i data ~ fost priJ~it fara a fi luat in ba-
gnre ~e seama, dar de 1l1data ee CreanO'a a ce-
de dasa a doua la §eoala din Paeurari, unde a
lli eea intai poveste a lui, Soacra eu trei "u-
ranws palla la moarte.
1.·OJ,·j, t,oti au r~eunoscut intr'lnsul talentuI §i p_
RJu;popitlll Creanga In gura popHor §i a rna-
1,lg~l1a1ttateav lUl "), a fost Ineurajat §i Indemnat
halalclor ajllJ1se 0 ade.varata halima. Uniiv zi~eau (
~I HI seurta vreme a ajuns unuI din frunta§ii
ca avandu-s In de bll1e eu nevasta eutarm, ar
Ilf'()zci romane. Nu era am care sa nu fi eu-
fi fost prins §i luns; altii d I-au eumparat ji- .
HOSClItpe Creanga. §i sa nu fi prj~it eu bu-
danii,. altii ca-i eretie §i eate altele, dar toti il
I) ))upii ariitarea d-Jui Victor Castano
o se:ie de serieri didactice §i de polemice',l), A: :"
curie prietenia lui, atat era de glumet §i bun I.a. pubIJcat anecdot~ ~u~a Voda ~i Ion ~,o~t~Cil~ ..•
suflet, pc cat era de modest, d'ind se atingea
A~m~nachul socletatl1 Acade~ice \:it,erare :R,o- '
ceva de dansul §i de lndraznet c~nd apara drep- mama Juna, Viena. 1883, unde era' mem'bru
turile altuia. Vasile Conta, pe dnd era ministru onorar. Asemenea a scris 0 alta aneedot~ M
I-a ales in consiliul general de instructiune. Ceva
Ion ~oata §i a publicat-o in Albumul Maced~:
1l1ai tarziu lntr'un congres didactic la la§i, unde Roman al d-Iui V. A. Ureehia
discutiunile ajunsese aprinse ,§i tara nid un §ir, Cea intai notita biografica' d'espre Creanga 0
v

Crcanga care era acolo retras §i tacut lntr'un


da ~ngel? d: Gubernatis in ai, sau Dizionario
colt, deodata sare In sus §i Cllun glas puternic
deglt senton co.ntemporanei 1879, pag. 324.
slriga cat putu: v

D-I. Io~n N~deJde vorbe§te des pre Creanga in


__ Cer cuvantul, domnule Pre§edinte,
Istona hmbel ~i literaturei romane.
Deodata se facu tacere aqanca; toti lntoarsera
~-I .Eduar~ Gr-i.Iber de asemene in"studiul sat!
capul catre dansul. StII ~l gandlre. .
_ Am zis: "cer cuvantul" domnule Pre§e-
D-I Constantin Mile iti Saptamana Literara
dinte. diu ziarul Lupta. .
_ Aveti Cllvantul, raspunse pre§edintele, cam
,0 tradu~ere din ~reaAnga a ap~rut §i nemte§te
nedo1l1erit. II de d-na Mite Kremnltz In Rumanische Marchen
__ Era, domnilor, un ciobotar, care nu facuse ' I. 'ipxig, 1882, ' '
nod la ata §i cosea, cosea mereu fara nid 0 isprava.'
Multe din scrierile lui Creangii au fost luate
A§a faccti §i d-voastra, vorbJti mereu, fara sa
dill "C~nv.or~iri literare" §i retiparite in bro§uri
§titi cc vorbiti. " III CC~l1autl §l riispandite in Bucovina §i Tran~
Un hohot lung de rasete izbu2ni In toat~:sala IIVHI11a.
§i de at\lnci congresul aidactic a ram as earacte-
rizat pentru totdeauna.
~::I' I) Mct<:dii 'nauii de scriere ~i cetire
1:'ViiJt~rul capiilor! carte de cetire
edit
edit:
XXI, 1
VIII, 3
De la anu\ 1876 - 1886 Creanga a scris la
Convorbiri Literare 0 serie de povc§ti, anecdote : 11\ ,'ii'(l\fi: ,1~~,~f~ii.'a
.
J:;;~er:J~t~f~itrI~~}.·
o Ol)an, etc.
V~. i~~~~~:~
§i amintiri. Dar afara de aceasta, el a mai scris
o se:ie de serieri didactice §i de polemice,\>. A "
curie prietenia lui, atat era de glumet ~i bun l,a. pubhcat aneedota Cuza Voda '("i Ion Roat'"••. •lIa . ' ~..
AI
suflet, pc cat era de modest, dind se atingea
ceva de dansul §i de 1ndraznet c~nd apara drep-
.m~nachul socieHitii Academice literare Ro- I' \

mama Juna, Viena. 1883, un'de era mem'bru


turile altuia. Vasile Conta, pe cand era ministru on oral'. A~e~e~ea a seris 0 aWl. aneedota Mo~
I-a ales 1n consiliul general de instructiune. Ceva Ion Roata §I a publicat-o in Albumul Macedo-
l11ai tarziu 1ntr'un congres didactic la Ia§i, unde Roman al d-Iui V. A. Urechiii.
diseutiunile ajunsese aprinse .§i far a nid un ~ir, vCea intai notitii biografica des pre Creangii 0
reanga care era acolo retras ~i tacut 1ntr'un cia ~ngel~ de Gubernatis in ai, sau Dizionario
colt. deodata sare 1n sus ~i eu un glas puternic degh scrltori co.ntemporanei 1879, pag. 324.
v

slriga cat putu : D-I. Io~n N~d~Jde vorbe~te des pre Creanga 1n
_ Cer euvantul, domnule Pre§edinte. Istona hmbel .~I literaturei romane.
Deodata se fac·u tacere aqanca; toti 1ntoarsera ~-I Eduard Gr-uber de asemene in"studiul sau
capul catre dansul. StJI ~i gandire. .
_ Am zis: "cer cuvantul" domnule Pre\1e- D·l Constantin Mile 1n Saptamana Literara
c1intc. din ziarul .Lupta. .
_ Aveti cuvantul, raspunse pre~eclintcle, cam o traducere din Creangii a apiirut §i nemte§te
nedomerit. f d ' ,d-~a Mite Kremnitz in Rumanlsche Marchen.
_ Era, c1omnilor, un dobotar, care nu faeuse ' L 'I) Xlg, 1882; .
nod la aVi §i cosea, cosea mereu far a nid 0 isprava:' Multe din scrierile lui Creangii au f~st luate
A§a faceti ~i d-voastra, vorbiti mereu, fara sa dill "C~nv?r~iri literare" §i retiparite in bro§uri
§tiii ce vorbiti. 111 Ce~nautl §I raspandite in Bucovina §i Tran"
Un hahot lung de rasete izbucni in toa.t~ sala IlvH111a.
~i c1e atllnci congresul aidactiC a rarrtas caracte-
I) Mc}~dii 'nouii de scriere ~i cetire edit XXI 1
rizat pentru totdeauna. VII!, 1~lV<itat?rulcopiiIor, carte de cetire edit' VIlI' 3
De la anu\ 1876 - 1886 ~reanga a scris la VII, ov~tuttorul la cetire prin scriere 1 vol' 0 '
~nlIJllllAI
'\IOtlui.Ia~i. Harta judetului Ia~i.· O· int~~~~:~
Convorbiri titerare 0 serie de pove§ti, anecdote
. orlan, etc.
~i amintiri. Dar afara de aeeasta, el a mai seris
o se:ie de scrieri didadice §i de polemice 9. 'A.',\ .
curie prietenia lui, atM era de glumet ~i bun la. publlcat anecdota Cuza Voda !?i Ion Roat( .in '.' ';
suflet, pe cat era de modest, d.nd se atingea
ceva de dansul §i de Indraznet cand apara drep-
AI~~nachul sQcietatii Academice l:itefare 'Rri~ I \

mama Juna, Viena. 1883, un'de eri/ mem'bru


turile altuia. Vasile Conta, pe cind era ministru onorar. Ase~enea a scris 0 alta anecdota Mo~
I-a ales in consiliul general de instructiune. Ceva Ion ~oata §I a publicat-o in Albumu) Macedo-
mai tarziu Intr'un congres didactic la la§i, unde Roman al d-lui V. A. Urechia.
diseutiunile ajunsese aprinse .§i fara nici un ~ir, •Cea intai notita biografica despre Creanga 0
Crcanga care era acolo retras ~i taeut Intr'un
da ~ngel? d: Gubernatis in al' sau Dizionario
colt, deodata sare In sus §i cu un glas puternic deglt scnton~ co.ntemporanei 1879, pag. 324.
striga cat putu : D-I loan Nade]de vorbe§te despre Creanga In
_ Cer cuvantul, domnule Pre~edinte. Istoria limbei ,~i Ifteraturei romane.
Deodata se facti tacere aqanca; toti intoarsera D-llEduard Gliu,lDerde asemene in'studiul sau v
.) .
capul catre dansul. St I !?l gandire. .
_ Am zis: "cer cuvantul" domnule Pre§e-
.0-1. Constantin Mile In Saptamana Literara
dinte. din zlaruI.Lupta .
. _ Aveti cuvantul, raspunse pre~edintele, cam
.0 tradu~ere din Creanga a ap~rut ~i nemte§te
n domerit. , lit dona Mite Kremnitz in Rumanische Marchen
_ Era, domnilor, un ciobotar, care nu facuse'l Lt'ipxig, 1882, . .
nod la ata §i cosea, coseil mereu tara nici 0 isprava.'
Multe din scrierile lui Creanga au fost luate
A§a facc\i ~i d-voastra, vorbiti mereu, tara sa dill ."C~nv.or~iriv literare" §i retiparite in bro§uri
§titi cc vorbiti. f.' III Ccrnautl §I raspandite in Bucovina §i Tran-
Un \lOhot lung de rasete izbucni In toa~~sala ,lIvlIllia. . .
~i dc atll llci congresul didactic a ramas car:iete-
I) MC.lo.da'noua de scriere ~i cetire edit XXI 1
rizat pcntru totdeauna. VIII ::,va1at?rul copiiIor, carte de cetire edit: vm' 3
De la al11111876 - 1886 Creanga a scris la illl" :)~iI\ul.torul.la cetire prin scriere. 1 vol. Geogra-
Convorblri Literare 0 serie de pove~ti, anecdote, II \lliII 'lI(I,Ul . Ia~l. Harta judetului Ia~i.· 0 intrebare
A. JorJan, etc.
~i amintiri. Dar afara de aceasta, el a mai scris
C(eanga a tost decorat in 1878 cu medalia
Bene Merenti clasa II·a pentru lucrarile ~i pubH- manios pleacii la pri-marie; starue~te,. face v,u'et
catiullile sale didactice, iar la 1883 i s'a conte- i?i scoate lnvoirea lLli Hangan '). De atUlaci pa-
rit gradul de cavaler al ordinului Co roan a Ro- pu~ele, acest teatri1 ambulant, care atata vreme
mfmiei. Aceste decoratiuni nu le·a purtat insa ~ de.sfatat ~i desfateaza lncii popoTul, lncii au
n ici odata. ll1VOlfea de a umbla la vremea sarbiitorilor de
Acest mare ~i talentat sctiitor roman era de 0 Craciun.
modestie rara. Ca ~i Eminescu nu a luat nici Alta data fiind pe strada cu 'fjul sau Constan-
oclata in bagare de sarna talentul sau, a ramas tin, c~re pe atullci era copil, se intalne~te cu un
totdeauna acela~: "Nicii a lui Ion a Petrei din sacaglU, un megia~ al sau, care ~i ie~ise inainte
Humule~ti", gras, 'gros, greoi, imbracat simplu, pentru a i s'e pHinge de neajunsurile ce-i facea
CLl straie de ~aiac. Adeseori 11 intalneai, iama ~i politia. Creanga intinde mana omului ~i iI in-
vara, pe jos, cu 0 palarie mare pe ceata, cu un 1reaba de sanatate. Copilul insa ru~inat 0;reCl.lm
bat gros pe umar, mergand la prim blare afara de aceasta, pleaca mai inainte. Creanga iI chiama,
din targ, la Tatara~i, la Pacurari, la Galata.' 11 trage de urechi ~i-I sile~te sa dee mana cu
Acolo se intaInia cu vre-un eunoscut de·ai .':Jcagiul 2).
lui, lucrator, mes'eria~ sau muncitor,' se punea Creanga era om respectos, neprefacut, de~tept
!a vorba, 11 cinstia ~i asculta cu luare aminte' <' glumet· .
IIccazurile ~i saracia omului,~i de avea putere lata. 0 copie de pe 0 scrisoare din 1887 Sep-
11 ajuta cu draga inima. A~a.intalnind odata spre !l'olvne 19, adresatii d-lui Maiorescu 3)
sarbatorile Craciunului pe mo~ loan Hangan su- • I

parat, il intreba de saniitate ~i de sJparare ~i "I) 'spectabile ~i mult iubite Domnule Maiorescu.
accsta i se plange ca primaria de mai multi ani
"Dad n'ai ras de mult. de vre-o prostie a vre-
a oprit jocul papu~i1or ~i el nu mai poate ca~- "llllIli idiot, de care numai in raposata junime
tiga un ban pentru copii I). ~i Creanga atunci
I) III 1879 Dccernvrie 13 d-l Vasile Pogor Hind
1) 0-1 primar Gusti in anu! 1884 prill 0 ordonantii 1'r1l1lt1r~c1:1invoire. '
a oprlt jocul pilpll~l1or pe rnotiv ca sunt contra bu- 'I) DIIIl:! aratarca <f..lui Capitan 'Creangii
nelor moravurl. Dosarul No. 156 din 1884. :1) 1)111 h~rtiile lui Creanga: '. .
"tr'un cerdacel din dos, incepfind de pe lei Mai
n
dela la§i se pute rfidea m'ai cu haz, pofti'm,
"Va rog de~ti rade cu hohot de ut1a avcum...~ar ,,§i sfar§ind pe la 'Octomvrie, cand este vremea
"va rog! m ulte prostii §i in vre-o doua, trel ra~- "bunc'l, cum Ii acum. A§a m'am deprins. Rapo-
duri in viata mea, de cand am avut nenoroc\- "satul Conta §i Lambrior, §tiau cas uta mea. Pom-
"rea de a va cunoa§te, chiar grosolanii am in- "piliu, dol Nica §i mai ales bietul Eminescu de '
:driiznit a spune, catre d-voastra, nu insa .din "asem:nea. In sfar§it Vinerea trecuta in 18 spre
rautate ci din prostie; m'a luat gura pe dma- ,,19 m am culcat iara§i afara dupa obicei §i pe
"inte. Caci d-ta nu se poate sa nu intelegi inima "la cate oare voi fi adormit nu §tiu, dar §tiu ca
::mea. Iertati-ma, va rog, de toate §i dati-mi voe "am adormrt gandindu-ma cu jale mare la sod-
"sa va spun §i acuma una. v "etatea Jupimea §i ce mai este ea acum! la bietul
"In bojdeuca t), unde locuesc eu, dorm ,af~ra "tul Eminescu §i ce mai este el acum! la Oheor-
"ghe Scheleti, Lambrior, Conta §i un de sunt ei
Si pe vremea asta in 18 spre 19 Septemvne.
»\' +" "Hcum!... etc."
"De Yeti avea rabdare, ca buna~ate ~otdeauna a~
"avut, Yeti Intreba poate, unde-l bo]deuca ~eva. A§a a fost Creanga toata viata lui. A scris
'"Va voi raspunde respeetuos: in mahalaua T~c~u, ('11m a trait, a trait cum a scris. EI era om iute
ce-i mal zic §i Valea plangerei, strada Tlcaul dill firea lui, in stare a face 0 nelegiuire intr'un
"de sus No.4, (dadi se mai poate numi strada 0 111 iIIlit de man ie, dar intotdeauna Ii parea rau de
::II1Iid icioara") doznica, plina de noroi pana la ~e- r,I'l'a ce facd, lezne crezator, bun la inima §i
IIl1l1chi cand sunt ploi mari §i indelungate, Zlse I.ll'il patima. Toata viata lui a urit pe Jidani Oreci
" ~i putrede' <:i la seceta geme colbul pe d ansa.
A

)
N('III(i, §i a fost impotriva lor 'precum d~ altfel
,,"I ' ~ d
"Iar bojcleuca de ciisuta in care locu~s: eu ve ('1:\ 1m potriva tuturor striiinilor. Adesea-§i batea
vrc.() 18 ani e de valatuci §i povarmta spreca- IIII' "d•. dal~§i.i, radea pe socoteala lor, §i de 0 po-
::d r' pc zi ce merge, de n'ar fi rezemata in vre-o liI~1I II pnvl(\ Cll un fel de amaraciune mo§te-
2~ d [mci de stejar §i acelea putrede. lama Iliid d Ja piirinti.
"dorm IlIlr'o odai+a toata hrentuita3), iar vara in- I h' IlIcrgcai la dansul acasii trebuia sa urci
" \
"Ii I draill' Siiriiriei printre griidini §i livezi pana
1) Ilord lit, colibii
I I .lIIIIIgeal In hUidita Ticaului de sus. Acolo
2) Ullcloara.
3) Strlcatll
in jurul gatului pentru sudoare, gras §i greoi
i ovarnita ,apuci la d~eapta preeum era, ca.nd se vedea a§a prins fara de
cobori 0 vale repede ~ P t"+ N'o 4 la bojdeuca
. f + d ept In por lla . veste de noi, se inro§iil Ja fata §i oareeum se
~j dat ell ala r ". b'd ca i"i botezase el
C "caci oJ eu ':< ru§ina.
Illi Mo§ ~ea~ga, "si de iama §i de veselie
a
locLlin1 lL11§I de v~ra ':< , ai' mLllte scari Intre -Iraeu ') de mine J m'ati gasit §i dumneavos-
Cobon apOl m tra a§il. ca pe un prost, ne raspundea el inee;
<oide d urere. ." bro"i. In 0-
" "d opael verZI ~I urn ':< pand a rade, ca tot prost is eu de-acasa dela
dOlla" ran9un e e,
"., ra+e gaste orae ." a"ieseIn toate partile; .
grada galnl, I' . ~ : 'te' In vale case §I mama din Humule§ti. Nu puteam sa ma imbrae
. ,... "matele Hi ies main, " §i eu, vai de mine? Da, Ian ma rag poftiti In
ealllll ~I , "' d 1 I CiriculLII.
"d' ".' departare ea u . easa colea, Sa va aducii ni§te apu§oara reee. Ru-
gra Inl, In " ? intrebam nOlo
- Aeasa-i Mo~ Crean~a., bind 0 fetita sprin- xandaaa-i! Ruxandaaa-i! Ian da fuguJita. §i ada
Aeasa . Iti raspul1dea zam tV apa rece. Poftiti ma rag in casa.
- '.. del i rasarita ea 0 cueu a. - Da las' mo§ Creanga ca stam bine §i'n
tena ca un pnc1nl1 ~ . "d" dos
" d nnealLII II In . " cerdac, riispundeam noi cu totii Intr'un gJas.
- Pottiti In c~sa~ u.t". <:i din dos, raspun-
, nOI ca-l gas 1m ':< - In cerdae? D'apoi ce sa vedeti d~ acolea ?
-- Las pe T' ~i dand buluc eu to-
deam facand mare ga agle Dealul CiriculUi ii ehel ea §i In palma la buni-
'111.
t.ii dinUdos 111cerdac
I
''a
rnoc C leang,
"strigam 110i cat ne
,
---- raaa .... ~ "r I . eeea a plan- - Da cu sanatatea cum mergj, md§ Creanga ?
lua gura, de rasunil toata \ a ea , - MU1tumese tot mai bine: stupesc In barM
~i trag oghealul 2) eu dintii.
gcrei. e mal. faci. .,'r C e mai
, dregi? Te doriam
..
D ~i a§a 0 dueeam la dansul tot Intr'un ras §i
- a e v" ? n 11TIbulziarnnOI can
ell rn mergi eu sanatate~. . . v 'selie. -?i, doamne, multe ne mai spuneil mo§
Crc3nga!
dineotro eu IntrebariJe... I rnul+ime de
" 'n mlJlocl.1 a 0 \
- Cand eram diaeon, ne istorisia el, m'am
Iar mo§ Cre~nga ~ fete 1~ toate partil~
v

li~rtii, note, emete I~pra§ ~Ungi albastre, eu ta- tillS §i eu odata la teatru, la Cristof Columbo
1111braeat In halatul lUi eu t' e alba pusa patru I) Silracul.
rai1i ') In p~cioare, ell 0 pros Ir, .) Plapoma
J) TfirligH
Mitropolitlll m-a oprit deja slujbii §i atullci m'am
- •. ~.
'I "
. II'
.•" l
AWl' qala cand ne'dueeam la d~n$ul ne intam-
dus a doua oara. M'a oprit sa ma dLICla bise- pin~ eu aeeste v,orJ:je:. ,
rica, da la teatru ba. _ J\poi din. vaile iest~ mi-i ru§ine; dadi m'a
-- Haideti 111 Targu§or, ne sfiituim Iloi cu E- ve. ~a un om.. Cine §tie ce-a zice, a·zice ca sunt
mineseu Inlr'o zi la unul Ttru. Acolo erau vi §ine beat, sau cine §tie c"e.
bune. Ne-am dus §i ne-a fac!1t 6 fripturii de por~ Cli.eanga suferea de epilepsie, boala pe care
int(un harb de eeaun, ne-a adus cate 0 garafa o avusese §i mama lui timp de vre-o zece ani, dar
doua de vin §i numai iata ca §i vine un dasciiJ de care se vindecase. Adese ori. ne· spunea el:
dela Zilla Crucii, caruia Ii era bolnav un eopil - De la Harap Alb 1) douiisprezece zile nu
§i s<7plallgc Ja !loi ea nu §tie ce sa-i facii. E- am e§it din bo§deuca 'asta; a venit impiirahil
minesCLI Ii scrie 0 scrisorica §i-l trimete la dof- rusesc, §i atunci 'mi-a venit un furn pe nas. .
torul Tauzig. Tauzig cum a vazut copilul a In· .' De atu.nci,.boala ~e intarea pe ~i ce m~rgea'
tales ca tatiil copilului e dascal §i copilul ~an-
cand Jacom la colaci i s'a lipit matele §l de
?' acum l~ tlmpul din ;urma atacurile de epitepsie
II veneau cate de doua, frei ori p~ zi, dar Creanga
aceea era bolnav. Patru copii li \J1urise dasciilu- IIU se de~curaja, era tot vesel §i guraliv;insa
1ui din pricina. colacilor. . acum cand iti povestea ceva, parea' era mai lr,J.
Cand lllai lllantuialll din yorba ne amnalll de tunecat la minte, §i mai atins la yorba. Cate 0-
lllatele Iui mo§ Creanga, ciici Creangii avea un- data zieea el singur:
sprezece mati ce stateau ve§nic pe Hlnga dansul. - De:acu nu-i mult pan' departe.-
V",l
- Da pe asta curn 0 cheama mo§ Creanga. Oc.hii lui nu mai .stralueeau ea aHa data; parca
----'Tita. l'ra abosH,. 0 galbeneall'i.li acop eris'e fata, 0 slav
-- Da pe astii1alta ? . bldune Ii stapanea ~rupul. D,in zl In zi atacurile
- Sita, pe acea Florica, pe cealalta Furslc:; Ne indeseau, din zi in zi s~ pit.~Fdea mai tare
pe motanul acela Taca, pe celalt S~ru; e1 sa- pAlla if! ziua de "31 Decembre' 1889 cand un a:
racu sare pe ciampa u§ei §i 0 de§chlde de 0- till' puternic Ii rupse peatru -Vecie firul vietei §i
data; pe eelalt Ghita §i a§a pana la unspre- I I'i 1/1 tadtla fece' pe eel mai mare prozator 1'0-
zece mati.
I) Pe cilnd scrla povestea lui Harap Alb.
•Ii
34 • . .
-~-~I,...··· \: .• \J
• I 01 •

man, pe eel .mai tetneirfi~ pri:t~I1,. ik 'eel., tfl~" ;


. eurat §i' neprihanit' roman.! .•... : < ••

,Cine ar, fi in stare azi sa poata 'in<;:heiil.'111c~_/~


teva ralJduri atata poez,ie, atat spirit, atata' orgi-
nalitate, dit avea Creanga?' . , . ,? IJ •
, OPFJRE COMPLETE
'-----'--
Nascut din popor, traitor la tara,' depliins in
obiceiuril,e §i datinele taranului,din, fire istet §i
mucalit, nUl~la' el a fost in stare sa intaleneasca
pentru vecie, iebana taranului, sfatos §i ~lumet
dind poetic §i plin de jale in 'povestirile Intam~
plarilor dill ~ia\<l lui, eand ,]ulz]iu §i ]'uator In
faS pentru tot cc. eri\ strain, penhl1 to,t 'ce erh'
targove\. ~ '0
Cfind ne-am· despart1t, de dansul pentru ~ea SOACRA' CD -TREI NUROm "
din urma oara" ne-a' petreeut pana 1 portit(cu' .' (Poveste) ,
euvintel~ acestea: , Era d t" ..,
" . 0 a a ?' .babii care avea trei 'feciori inal i

.
..L- Cu blne §i cu sanatqte, §ide', acum intr'o (,I lll§te brazl§, i t~ri de' vir.tute da' I b'., J
mie de an,i bejanie 1). 1 !- _;. • I .,;, 1lIllIte. ", '. " rsalde
, :l' ~.
Grlg. I. Gonstantin'e t:U •• o raza§ie destul de mare' .
-.
v -:"

" toata .... . '. . '. casa batraneasca.


1 •••
.
~ \ .",
'" ('II
I .ev
• P~JI~I~ 0 vie Cll livadii frumoasii, vite .
Ill.~l1tepasarr alciituialJgOspodiiria ba'b . P
I' III•...
t·) ace t
' \ S ea mal'. avea'., strcl'hs'e ,j • "I" eI.- e,
U

Ill'lIll'll zire ,n~g"re'ciici '1 ,.,' § p2,~a~te albe


' . ', ,egW paraua eu z"'ce
I IIll', :;;1 tremura dup'il ban" ' ,p no-
p ..
l'lIlru a nu' re~1eti f~ciorii de e l' .
I U •

IIliti IIlira Inca douii case ala"t' p ~nga S1lle


I ,urea, una la dreapta
I ,I la dUMastal1ga eelei batrane~ti. D'ar tot 'atwllCi
~ r l '

"
..~
..
~
~
~
»

••

36 \ I

\

luii hotarare nestramutata §i',liFrei. feciorii <§i vii> ' treaba lor, iar 110ra ral11ase cu soacra. Chiar in
toarefe nurori pe langa sitw-ih bas~batrane s~a • a~ea zi, catre seara, baba incepu sa pue la cale
-§i a" nu orandul' nimie' pentru imparteala pana ' ,vlata nurori;sa. Pentru baba, sita noua nu mai
aproape de moartea sa. A§a facit; §i-i radea i- a~ea loc in cui. De ce l11i-am facut cle§te? Ca
nima babei, de bucurie, dnd gandea numai cat s~ nu ma yard, zice.a ea. Apoi se sue.iute in pod
de t'ericita are sa, fie, ajutatii, de f~ciori §i man- §! scoboara de aeolo un §tubei .) eu pene ramase
gailtfa de viitoarele nurori. B-a de multe ori zi- toe~ai . dela raposata soaera-sa, ni§te chite de ca-
ceil In sine: "Voi privegheil nurorile, le-oi pune nepa §I vre-o doua dimerlii 2) de pasat.
la hkru, le-oi struni §i nu le-oi lata ~ ,e§i din -. lata .ee ~~ g~ndit eu, noro, ca poti lucra
casa, in Iipsafeciorjlor mei. Soacrii-mea fie-i t~- noptile. Pilla-I In casoaea de alaturea,' fusele in
rana u§oara !--a§a a faeut cu mine. ~i biirbat'u- o~oroc sub pat, iar furca dupii horn. Cand te-i
l11eu_Dumnezeu sa-I ierte !-nu s'a pufut plange satura de strujit pene, vei pisa malai; ::;;i ~and
u

ca I-am in§elat, sau i-am risipit easa ... de§i cate- a veni ?arbatu-tiiu dela drum vom face plachie
odaUi erau biinueli... §i ma probozea... dar aum cu costIte .de pore de. cele afumate, din pod, $i
stau treeut toate '" , Doan:ne ~lOe .vo~ .manca ! Acum de-odatii pana
Tustrei ,'fedorii babei umblali in drau§ie §i t~ ~el mal odlhl1l, la furca in brau §i pan a mani
ca§tigau multi bani. Celui mai mare ii,ven.ivre- dlmlneatii sa gate§ti fuioarele aceste de tors pe-
mea' l)1surat, §i baba simtind asta, umblil val nde de strujit §i malaiul de pisat. Eu m~ 1
of'
u • as
vartej ~ "i gaseasca mireasa;' "§i. in cinci, §ase pu ~IO5a ml-a treeut ciolan prin' ciolan cu nunta
sat , -abts, abia putu nil11erLuna dv pit placul ei: voas:ra. ~ar. tu ~a §tii ca eu dorm iepure§te; §i
v

JIll prea tanara, nalta §i ~llstii1iva; tnga ropaee §i pe langa l§tI dOl oehi, mai am unLiI la ceafa,
supus\L Fecior'ul nu', e§i din hot~rirea ·ma~ca-sa., care ~a~e pururea desehis §i cu care vad $i noap-
l1unta se fiiciJ §i baba i::;;ilua cama::;;.ade soacrii; tea ~I Zilla, tot ee se faeeprin casii. Ai iJileles
ba Inca' netaiat~ la gura: care insemneazii cii ce II-am spus?
soaera llU trebue sa fie cu gura m~re ~i sa tot - Da, mamuca. Numai ceva de l1lancare...
carteasca de toate eele. .': i ~ , 1). Un !emn cilindric scobit.

.
Dttpii ce s'a sfar§it nuota, fecio'rH-s' u dus, in
, '" tt .
2). Banite.
De mancare? 0 ceapa" un usturoi §i-o bu~ata
a!ipi~~ de vqie, de nevoie trebui sa 'se scoale
de mamiiligii rece din politii, sunt destul :pentru
sa sarute mana soacrei §i sii-i arate ce a luerat'
o nevasta taniira ca tine ... Lapte, branza,unt §i Ineet, incet nora s'a dat la brazda §i baba er:
oLia de am putea sclipul 1) sa ducem in ~a!g ca
~ulju~~ta .~u alegerea ee a facut. Peste eatev:
sa facarn ceva parale; cad casa s'a mai ingreu-
zl!e ?araU§l1 sosesc, §i tanara nevasta vazandu-§i
iat CLiun· rnancau §i eu nu. vreau sa-rni pierd barbateluI, tnai uita din cele necazuri! •.
comandul.-Apoi cand insera, baba se mica pe
. Nu treee ~L1It,§i baba pune la cale §'i pe fe-
pat, cu fata la parete, ca sa n'o supere lumina elOrul eel mlJloelU; sa-§i ia un' suflet de no 7
dela opaiej, mai dand a intelege nurori-sa ca • t . d ra
In OCtnal upa chipul §i asemanarea celei de'ntili .
are s'o privegheze: dar somnul 0 cuprinse in- e~ deosebire numai, eii aeeasta era mai In varsti
data, §i habar n-avea de ce face nora-sa. Pe cand §1 eeva ineru,ci§atii; dar foe de harnicii.
soacra horilia, dormind dusa, blajina no~a migaia
, Dupa .nun;ii, .fe<;i.orii se due iarii~i in carau§ic
prin easa; acu§i la strujit·) pene, acu§i imbala 3) §I nuronle raman lar eu soaera acasii D ,.
tortLlI, acu§i pisa malaiul §i-I vantura de buc 4) b' " • . Upd 0-
leel. ea Ie da de lueru eu miisura, §i cum Inse.
"Si daca Enaehe se puriea pe gene-I, ea 'indata
lua apa reee §i.§i spiila fata ca nu eumva s 0
, , r~az~ se' cuIca, spuind nurorilor sa fie harnice
§~ ~andu-Ie de g-rije ea nu eumva sa adoarma,
vada neadormita soaera §i sa-i banuiasca. A§a eael Ie vede ochiul eel neadormit. •
sc munci biata nora pana dupa iniezul noptei;
Nora cea mai mare talmad apoi eeleilalte des-
dar des pre ziua, somnul \0 dobori, §i adormi §i pre oehiul soa,~rasei eel a toate ,:aziltor, §i a§a '
ea intre pene, caiere, fusele eu tort §i bucul de
u~a •pe. aHa ,se Indemnau la treabii §i luerul e§ea
malili. Saba care se euIcase odata eu giiinile, se
g~rla dIn m.anele lor.~ lara soaera huzurea ') de
s,culii cu noaptea in cap §i ineepu 'a trantl §i a blne. Dar bInele -- eate odata - a§teapt~ §i rau.
plcznl prin casa, in cat biata nora, care de-abia ~u tr~ce tocmai mult §i vine vremea de insurat
I). Ad 1111,\ §I ,feel?ru.lu! eelui mic, Baba insa ,\:oia cu ori ce
2) Cura(ii, chIp sa alba 0 troija nedesparjita de nurori .
3) Albl. De aceea §i .chitise una de mai inainte. Dar Ilu-i
4) Plcavil.
I) 0 biitea fericea.
totdeauna cum se chite§te, ci-i §i curnse n~tl1e-
~ul meu n'au mfmcat a§a bueate. Da slanina nu-i
re§te. Intr'o buna dlrnineata, feciorul mamei, Ii
In pod? ~nt nu·i? oua nu-s?
§i aduce 0 nora pe cuptor. Baba se scarmana
de cap, da la deal, da la vale, dar n'are ce face - Ba sunt de toate, zisera cele doua dar
sunt ale mamudii. . , .
§i de voie, de nevoie, nunta s'a fileut §i pace
- .Eu :red di tot ce-i a mamucai e §i al nos-
buna. t~Ll,§l ce-I al nostru e §i al ei. - Fetelor, hai !
Dupa nunta, barbatii din nou se duc1n treaba
sa t:ecut de §aga. Voi lucraji, di eu ma duc sa
or §i nurorile .raman iar cu soacra acasa. Baba
pre.gatesc eeva de-a mancarii, §tii colea" eeva
iara§i Ie da de lucru cu masura, §i cum. vine
mal omene§te; §i acu§i va chiem §i pe vol.
seara, se culca dupiL obicei. Cele· doua nurori .
vazand pe cea mai tanara eodindu-se la treaba, -- Do~mne ce vorba ti-a e§it din gura! zisera
c:le doua; Vrei sa ne aprindem paie in ~ap?
Ii zic: Da nu te tot codi, cii m~muca ne vede.
Sa ne zvarle baba p~ drum? .
_ Cum? Eu 0 vad cii doarm~. Ce fel de
- ~as' daca v'a durea capu!. Cand va intreba
trcaba e aeeasta? Noi sa lucram §i ea sa dorma?
_ Nu ciiuta di ,horae§te, zise cea mijlocie, pe VOl, sa dati vina pe mine §i ca lasati sa vor-
besc eu pentru toate.
mamuca are la ceafa un o<1hineadormit, cu .care
- A.po~ dar. .. da!... fa cum §tii; numai sa nu
vede tot ce facem, §i apoi tu nu §tii cine-i ma-
ne bag! §l pe noi in bel ea.
muca, n'ai maneat nici odata moarea 1) ei.
__ La ceafa ? ..... Vede to ate ? N'am mancat -.: Hai, fet~lor~ taceti gura va mearga; ca nu.j
bAlmapacea §l Int-e draga galceava. ~i iese din-
moarea ei ?..: Bine ca mi-am adus aminte ... Dar tanct: i

cc 11lanc~m noi, fetelor, hai? . Vai sliracu omu prost,


__ lea rabdari prajite, draga cumnaticii .•.. lar
Bun odor Ia. cas' a fost!
dadi c§ti -flamanda, ia §i tu 0 bucata de mama·
liga din coltar §i eu ni§te ceapa §i mananca. Nu _t~ece mCI un ceas, la mijloe, §i un cuptor
_ Ceapa eu mamaliga? D'apoi neam de nea: ~~e.~lacll1te, cati-va pui parliti in frigare' §i pra-
._- - J,J.tl l~ u_n~,0 strachil10ae de branza cu zmantana
1) Pig.: Caractcrul ei al dracuhli.
~I mamahguta era g;ata. Apoi jute chiama §i pe
celelalte doua in bordei §i se pun la mas a cu ~ Da bille, mamuca tOO' . -
toatele. §i . cu 'mamuca c" 1 ' nu §.Il c au venit tatuca
",I e-am facut de A
v

- Hai fetelor, mancaii bine §i pe Domnul Ie-am scos un cofael de Vl1l '. maneare, §i
laudaii, cii eu ma reped in' crama s'aduc §i un chefii!uit §! noi 0 'leaca r " de a~ee~ ne-am
cofael de vin, ca sa mearga placintele astea §i s'au dus, . a chlar mal dl1leaorea
mai bine pe gat. - m'au viizut cuscrii -cum d
~i
Dupa ce au maneat §i au b<1utbine,le-a venit D'a. ormeam ?
~ POI, cum sa nu te vada, mamucii?'
<.:'
a dinta, ca. Rusului din gura garliciului: - yl-apol de ee nu m' f' .
ciuma sa yV U A a!l scu!at? manca-v'ar
, a manance!
"Soacra., soacra., poama acra "Il'~i afara
- D'apoi dii, miimucii t' t I
"De te-ai coace, cat te-ai coace, "Ca 0 para; ca d-ta vezi tot, ~'d ' e e e aceste au spu's
"Dulce tot nu te-i mail face.... "Intri 'n casa A. ' ",I e aceea am gA d't U

manlOasa pe tatuea' u· an I ca e§ti


"De te-ai coace'un an ."Ca 0 coasa. ]' .' §I pe mamuca d
,,$ezi in unghi seo I. ~I ei erau a§a de mAh ., ,.e nu te
,,$j-o vara I
ticnit mancarea., a nl!l, de mal 'nu !e-a
,,'rot elilti acra liIiamara "Ca un junghi".
- Eitlasii, ticiiloselor cii 'd' u
~i-au mancat §i-au baut §i-au cantat pana flU acu 'nainte. ,VOl obzala ,) eu de
adormit eu toatele pe loco Oint! se seoala baba ~i de atunei nurorile n" , ' .'
'in zori de ziua,. ia fJUrori dacii ai de unde. lese in casii cu baba CA d ~~ mal avut (zi buna
. an I§I ad' "
afara speriata, da ineolo, da pe dineolo §i eand de pUicile cele nadolence 2) 'b hucea ea amlnte
intra in bordei, ee sa vada? bietele nurori jeleau rul din crama de .. §I og ete 3), de Yini§o-
, TlSlpa ce s'a fii t
pe soaera-sa ... Pene impra§tiete pe jos, farmaturi, ei §i cii au t cu cu munca
vazu -0 cuscrii do 'd
U

I ,

blide awncate in toate pariile, eofaelul de vin ' cum era craup~ de 'd v, rmln a§a liifaiatii,
, i:I CIU a §l rd' A

rasturnat, ticalo§ie mare !... . ro~ea cariul in lemn. 0 ea 111 nurori cum

- Da ce-i aeolo? striga baba 'inspaimantata ! Se lehiimetisisera panii"l'


Nurorile atunci sar arse in picioare; §i cele mari '" cele doua de gura
incep a tremura ea varga, de friea, §i lasa capul 1)' V'Oill ven! de hac.
2) Mari de neam.
de ru§ine. Jar eea eu pricina1 rasputJde;
3) eu pene ~j fUlgi Ja urechi. _
~ ?,icioarele,
1'.' • §i-o ghigos.e§te
~ 1) ea pe Jansa' ,
cea rea a babei; §i cea mai tanara gasi acum ~l sc. ate limba afara, 1-0 strapun<Ye eu ~e apo~
prilej sa-i fad pe obraz §i sa oranduiasca tot- 1-0
d 'presurua cu sare §I' cu piper a§a ca jimbau i~.
v •
0 §1 ~

odaUi §i mo§tenirea babei prin 0 dieta ne mai ~t~ SAeutllfla §i f>iata ,soacra nu mai putu zice
. porn en ita pana atunci, §i iata cum: , mCI care I . §i slaM §i, stalclta, cum era 'Ciizu la
_ Cumnatelor; zise, ea Intr'o ii, cand se a- pa.t bolnav.a de ~o~rte. Apoi nurorile dupa ,sfa-
flau singure In vie. Nu putem trai In rasa aeeasta tUlre~ ce!el cu pr~CI~a, a§ezara baba intr'un a§-
de n'om face to ate ehipurile sa sdpam de harca ternut. curat, ca sa-§I mai adud amirite. de A d
era
. mire ,asa; o§1d npa aceea
".
U
Incepura a scoate
0 can
de baba.
- Ei cum? dl~ lada ba~el valJri de· panza, a-§i da ghiont
o
_ Sa faceti cum voi Invati1 eu §i habar sa ~lla altela. §I a vorbi despre' starlici, toiag, nasa-
n'ave1L Ill:: podun, paraua din mana mortului, ,despre'
_ Ce sa facem? Intreb3. eea mai mare. gamele. or oaea de dat peste groapa' d
_ 1a sa dam busta In easa la baba, §i tu s'o strig 0At'"
• ' espre
A 01 §I .c, e, alte' .nazdravanii. Infionltoare; .in
ei de canepa1) draeului §i s'o traZne§"ti cu eapul cat numal aceste 'erau de ajuns ba <:i de • t
tee t ' A • m reo
• ' ~

de peretele eel des pre rasarit, cat Ii putea; tot cu , s 0.yare hi groapa pe blata bab v

a§a sa faci §i tu eu capul babei, de peretele eel latv'f oJ


a enClrea visata de mai inainte
0 a. '.,
i iin p}init: ,cum sa
despre apus, §i apoi ee i-oi mai faee §i eu ve1 ., . , I • '

vedea voL .. Pe. ~an.d se petreceau ..acestea, iata se atl'd scar-


. _ D'apoi cand or veni ai no§trii? tud .•111~te care; biirbatii veneau. Nevestele Idr
_ Atunci voi sa va faeeti moarte In papu§oi, Ie es Iptru intampinaFe'a' lor §i dupa sf~t .
sa nll spuneti nici laie nici balaieo Oi yorbi eu
eel' r 0 . Ulrea
: el .~al ,IF~r,e,_deja ,poarta s'arunca in gatul
§i CLIdan§ii §i lasa dad va fi ceva., ~ ba.rba~llor §l mcep a-i .lua cu vorba §i a-i dez-
Se Induplecara §i eele doua, intrarii cu toatele mler~a. car~ ae 'ea-re tI!ai' magulitor.'
in casa, luara pe bab3. ,de par §i-o izblra cu ea- - Da lIe face mamuca? intrebara cu totii de
pul de pereti pana i..l dogira. Apoi cea mai ia- odata, ctnld dejugau boii.
nara fiind mai §uguba11'l de cat cele doua, tran-
1) 0 bate,
te§te baba In mijlocul casei, §i-o framanta cu

1) Par.
.I.
~: "\ ;. ~ I

~ . '\ . ~ • ~. 47 •.
>; 1# 't ~ " ! 'r'l . - ::-
, ~:; • of.. 3
, - Mamuca, Ie lua' cea' mai ,tanarii 'vorb~ 4'in· ca mezlnJ ce suntem sii riim~ne.m aici, ih cas,,,
gunl, mamuca nu race bine ce , face'; -,afe* de
L
biitraneasca. " _. .~'
gand sa ne lase sanatate,,_s~(nl'ana,; "', , , - Ca ,bine mai :lici -tu, neva~ta 'fasp~tlse bar-
- CU!J1?ziseta barbatii irlspiiima'ntat-i, scapand batu·sa~. Atutici ceilalti ne mai ~~and incotro,
resteele din mana. .:'" ' §oviH, diata, ') ramase buna facuta. • '
- Cum? Ia sunt vre-,o ,cin,~i, §ease zile de' ," , !3aba muri chiilf in acea zi '§i nurorile de's.
cand a fost sa duca viteii la suhat §i un vant pi etite, 0 boceau de -vuia satul.-Apoi peste doua'
rau pesemne 'a dat peste da,nsa, sarina.na! ... zile 0 ingnopara cu cinste mare' §i toate femeile
ielele i-au luat gLira §i picioarele. - din sat §i de p.rin meleagurile') vecine, vorbeau
Fiij sa reped atUllci cu totii in casa t1a patul despre ~oacra cu hei nurori §i,z\ceau'; fer-ice de
-1l1ane-sa.; dar biata baba era I)tiIflatii cat 0 btfte
§i, nici tlU putea ble§U m,acar digura;/ sim-
",
dansa c'a murit, ca §tiu ca' ,are: cine-o .Jjo'ci,
'. ' .;, .
tirea insa nu §ilo Iperduse de' tot./$'I vaz~nd:u-il
i§i mi§ca putin mana ii ar~ta.Ia nora cea',l1)a>re"
§i la peretele des pre 'rasarit, •·ap'oi.:,ar~fa: pe, cea ~f.
mijlocie, §j :paretele despr~ apus~'''' pe urm~ e I
'cea mai tanar~ §'i' j05i in mijlocuL',casel ;dupa
aceea de abia putu' aduce putin man;a spr~"g,ura •
§i indata cazu intr'un le§in grozav., ,J

'Toti plangeau §i' nq s'e'puteail dutntri des pre


semnele ce face mama lor. Atuncf j1inora cea t§- •
nara zise, pr,etad.ndu-s~ ca pl~nge §,j ea: ~',
- Dar nu intel'egeti ce vnea mam"uca'? ).
- 'Nu zisera'
"
ei.· , ,:'
. ,
,j

- Biata mamucii lasa cu -limbii de mbarte: ta


fratele cel mare sa ia locul §i casa"-cel despre ra-
I ' . ~ 1) ·Testa'mentul.
sarit; eel mijlociu 'cea despre apus,. ia~ 'noi rei 2) Imprejur.iinil~. / '
t ••.. j

"'~ .
CD. ma a v'aduce voua: ..:'
Frunze'n buze,'
Lapte'n tate
Drob de sarli
., .
&.f .
In spinare
Mll.lllje~j
In calcRie~.
Smoc de flori
• Pe sun-suori.
Auzita-ti ~e-am spus eu?
CAPRA ~CU TREl lEZI - Da, mamuca, zisera'iezii, .
(Poveste) \ .
.. . -- Pot sa am nadejde in voi-?'
• t" ~
Era odata 0 capra, care,.avea hei iezi. I(~dul ~ Sa n'ai niei 0 grija,. ,mamtlea, apucarii cu
cel
, ..
mare §i cu eel mijlOciu dau prin bat'de 0-
braznici ce erau; iar cel mic, ,era ha-rni,e §i. c.u
gura inainte eei mai marL Noi suntem 0 data
bae1i §i ce-am vorbit g9ata, vorbit ram-ane.
minte. Yorba aceea: "sun,t einei degete la 0 ~an~. ,- Daca-i a§a, apoi veniti sa va sa'rute mama!
si nu seamana toate unul cu altul". • "\,' Dumnezeu sa va apere de eele rele §i ?TIai ra-
. Intr'o zi, capra chiama iezii de pe af~r~l§i I~ maneti eu bine. ' ,
zice: 'A - Mergi sanatoasa, mamu'Cii, ziee eel mic, cu
- Dragii mamei. copila§i! eu ma C1pcin pa- Jacrami in ochi, §i Dumnezeu sa:1i ajute, ea sa
dure, ca sa mai aduc eeva de ale mandreL Dar te intoiune cu bine §i sa ne aduei de mancare.
voi ineuia1i u§a dupa mine, asculta1i unul de altul Apoi capra iese §i se dute in treaba ei. Iar
§i sa nu cumva sa deschideti pana t,e nu-1i auzi iezii inchid u§a dupa dansa §i trag zavorul. Dar
glasl,ll meu. Cand voi veni eu, am sa va dau yorba veche: "p>are1\iau urechi §i fere§ti1e o<thi",
de §tire, ea sa mil.'cunoa§te'1i §i am s~ va spun ~ Un u§map de lup,-§i apoi §titi' eare?'-- chiar
a§a: cumatrul eaprei,-care de. mult
r
pandea vreme eu
Trei iezi cucuieti prilej ca sa pape iezii, tragea, cu urechea la pa"
U~a malD~i de~cuie\i ~ t
It •••• ' ' ••

, .•• . _ .a.,,;.,,'" _.... .


Ap'~ "., .r' •. , .•
5
. .••
'j.,
L
- "
'~'- !
\.

~.{.',. ~r
'i /'
' ',
~ .•,
I"
t
t..
l' ,.'
'. , \ t •
,
1Io ., ;

.1""" i .:r, ..•. .•


~f,\ •• '> j .

retele din qosul ea el,


eand v~rb~a! ·e~lpr~.eu, ) puse sil~.iaseutil Iimb~. §i di''1tii pentru a-§i sub-
1iil glas~.J §,i,a'pOi,intorcandu-se ineepu iar: •
dan§ii. /". '
- Bun! zise el in ;.ga:ridul -s-J: Ia aeu. mi-e ..,,' , T,rei lezi cucuieti .' • -
timpul... De iar impinge pileatitl' sil-ini desehidil Mamei lli(ladescuieti i... .

.
I "

u§a, halal sil-mi fie! ~,tiu eil i-a§i carnosi §i i-a§ - Ei, vedeti? zise iaril§i eel mare;, daca ma
jumuli
, I-Cum zice, §i vine la u§e; §i cum . vine ,.:,
potrivese eu voua,? _. Nu-i' rnamuca . nlt~i ma-
t 1< i '

§i ineepe: '. . ' muea.--D'apoi cine;i, d~ca nu-i ,ea? C~ doar §i


Trei iezi cueuieti ' eu a ureehi. Mil due sa-l desehfd. •
M~mei u~llode~cuietj -' Badi~a t bil~i~a.! zise earil§1 eel rnic, asCU'l-
'Ca mama v'aduce vouii tali-mil §i pe mine!
J.. I
Poatemai'
~
de ,.apoi a veni
Frunze'n buze, cin'eva §i-a ziee: - - •
Lapte'n ia.te;
, ~ \ /
J ' ".1.':.
/ J ,

De C~l1detl u~a ~,- .'
''I'
. .'
).1
I ~, ."
Drob'de'sare
.; ,In spin~:re,""
."r:.
,. ,.. I
.... •...... , , , ~ .. ~
• .''If, " Cll vme mlitll,,?a _ , . " «'. J.l,

Mlllli.ie/f
In 'caIclie~; ~'A
.. . p
§l' ;It,Ullci,vo.i rebue riumai deeM sil· dechideti?
•D~-apoi",nu §tit!' e~ miltu§a:i !Uoarta" deea-nd lupii
. S,moc'de flori ' .. t.-,.
• i'"''
r... ~
",,-
alpi'J§i 5'a.' fileuy oale, ~i urcjoare s~tp'taJi1a'?t
.. r~·· .E ••
Pe sub-suori I' , ' " , "A~ol ide! n~ sp,u'n ~u -Dine,? lZieeeel mare. '
Hili! desehideti cu. fuga; dragii ina'mei! eu l-a d~ atunci e rau in lume, 'dedud a ajuns eoada
fuga! - . sa fie eap ...DaGil te~ai. potrivi tu aeestora'1i tinea
- la! baieti, zice eel mai '~are, sariti §i des- • mult §i ~bit)e"pe milmuea. ',Eu, unlll, mil . due sa
d ,se· h"d
I.
• . . .'. ~,'
",
.
.••..••
ehideti u§a eil vine mama eu de.maneate. .
.- ~arilcutul de mine! zise eel ·mic. 'Sf TIu· : Atu,nci mefintfl se va,ri -jute in horn, §i sp(j.~
eurriya sil faee{i pozna sa' de§chideti' ca-i- vai de jinit eu:picibarele"de PFiehiGi, §i-cu, nasul tie
°
noi! Asta nu-i mamuea, ;Eu eunost ~e pe'glas ; funingine, taee'ea' pe.~tel~,'§i 'tremufa' ~a ' vaFga
de hidi. Dar friea.i din ·rai. ~ilrrriana !l Asemene
glasul ei nu-i a§a de gros §i' ragif§it, d'l' mai
subtire, §i mai frumos t, .' . . •
eel m!jloe·u,. tu§fi t 'iute sub Uft ehersin; se In-
A\l~tnd aeeasta1 lupul se d\-l~~ 13." ~p fierar ~i
l! .• ;,
ghemue§te acolo cum poa~e, taee ca namantul
"
. I .
..'
" .
~i-i tremura carnea pe dansul de frica; .• fuga·j •
mi-ai fost! la vino incoace la nana§elul, sa te
ru§i'noasa, da-i sanatoasa I... Insa eel mare,<se da
dupa u~e, §i sa traga, sa nu traga!' In" sfar§it· . pupe el!
Apoi ridica chersinul bini§or, in§facii iedul de
• tra~e za:~rul... Ca~d ia !.~.~e sa -v~da? ~i apoi 1 urechi §i-I flociie§te §i-I jumi.lle§t~ §i pe acela,
mal are can~ vedea?' facio lupului ii scaparau.
de-i merge petieile!... Vorba aceea: "toata pa-
ochii §i-i sfaraia gatlejul, de ~Iamand ce, era, ~i
niei una niei dou'a, hat! pe' ied de gat, Ii re- sarea pe limba ei piere".
Pe urma sa mai invarte cat se mai invarte
teaza capul pe loc, §i-l manaflca" a§a 4e iute ~i
prin casa dor a mai gasi ceva, dar nu gase§te
cu a~a potta" de:ti parea cii niei pe 0 masea
nimic, caei iedul cel cuminte tacea molcum in
n'are ce pune. Apbi se linge frumu~el pe bot,
horn, cum tace pe§tele in bor§ pe foe. Dacii vede
§i ineepe a se invarti prin cas a eu neastrampar,
lupul §i vede, cii nu mai gase§te nimic, i§i pune
zkand:
in gand una: a§aza cele doua capete,eu dintii
- Nu §tiu piir.erea m'a amagit, ori am, au~it
ranjiti in fere§ti, de ti se parea cii rad; pe urma
mai }TIuite'~lasuri? Dar. c' Dum'nezetl? Parc'au
intrat'in pamant... Uml.e' sa fie und~}sii' f"e ?.....,.
• ' .'. r.-
I.lnge toti peretii cu sange, ca sa facii §i mai
mutt in eiuda caprei §i apoi iese §i-§i cauta de
-• ~\
Se ite§te el(pe j:~!o, se ite'§te pe :dintdlo, daf
.drum. Cum a e§it du§tnanul din casa, iedul cel
pace buna,! iezii nu-s nidii~ri! Ma!... ell maJ~' ~.
mk se da iute jQS din hoom §i incuie u§a bine.
minune-i §i asta.:. d~f' nici acasa n'am de coasii. ..
Apoi in cepe a se scarmana de cap §i a plange
iea sa mai odihnesc 0 leaca ast~· t>~lranete. . '
ell amar dupa fratiorii saL
'Apoi· se indoaie de §ele cam cu, greu §i se
"Dragutii mei fratiori! De nu s'ar fi induple-
pune pe chetsin. ~i cand s'a pus pe chersin, nu
cat, lupul nu i-ar fi man cat ! ;>i .biata mama nu
§tiu cum s'a facut, cii ori chersinul a/ crapat, or
§tie de asta mare urgie, ce i-a' venit p'e ,cap!"
cumatrul ,a, str~nut1lt..: Atunci iedul de sub cher-
~i boce§te el, boce§te pana it apuca le§inul ! 'Dar
sin, sa nu ta.ca ?-il pa§tea pacatul, §i-t inanca

.
ce era sa Ie facii? Vim!. nu era a lui §i ce-au
sp111area, saracutul!
• \I V '

.\
cautat,pe nas le-a dat. Cando jelea el a~a, iaca
- Sa-ti fie de bine, nana~ule!' ••. ,

'I - A I ghidi! ghidi I ghidu§i ce e~ti! 1\ici


~i capra venea cat putea, incarcata cu de-ale
manciirei §i gafai~d, §i cum venea, cat de 010
vede cele doua capete, cu dinti{. ranjiti In fe- s'arunea In bratele mane-,sa, §i cu laerami de
're~ti.
sange Incepe aMispuhe : v • •

.~ Dragii mamueutei, dragi!' Cum, a~teapta ei -- Mamudl, mamudl, uite-te, te-am paW nOI
Cll buc~rie §i-mi ract Inainte cand m~ vad!
Mare foc §i potop a dlzut pe capul nostru!
BlietH mamel, baieti, Capra atunci holband oehii lung' prin casa,
Frumu~ei ~i eueuieti' o cuprinde spaima i?i ramane Incre~enita :... D~r
mai pe urma. Imbiirbiitandu-se, §l-a mal venIt
Bucuria caprei nu eraproastt par c~nd s'a-
putin In fjre §i-a Intrebat:
propie bine, ce sii 'Vadii? Un fior rece ca ghiata
- Da ce a fost aici, copile?
Ii trece prin vine, pici9arele i se taie, un tremur
- Ce sa: fie, mamuca? la .cum te-ai dus d-ta
o euprinde In tot trupul §i behii .j se 'painjinesc
de acasa, n'a trecut tocmai mult i?i i;'aude cine-
~i ce era, nu era bine!... Ea in'sa tot merge
va biitand la u§e i?ispuind: , '.

..
pana la u§e, cutJ;! poate, rrezand cii. parerea 0
l!j§ala... §i cum ajunge, ~i Incepe': I i Trei iezi eueuieti
\ I
M~mei u~a deseuieti... \
,
Trei iezi cue uieti
Mame~ u~a descuieti/!'
- ~i? ,/'
-;- $i frate-meu' eel mare natang §i n,eastam-
. It
Oa 'mama v'aduee voua,;
parat, cum 11 §tii, fuga la u§e sa de?ehida.
Frunze'n buze,
- $i atunci ?.. . . •
Lapte'n tate,
- Atunci eu .m'am varat iute .in horn i?\ fra-
Drob de sare
In spinare. !'
te-meu cel mijlociu ub chersin~ iar eel mare,
.Maliiie~ .• ' 'dupa cum iti spun, se da cu nepasare dupa tl§e
In calcaie~, ".\,~' ~ I
§i trage zavorul.
Smoe de flori ':1-;<\ $i atunci? ' .
Pe stlb-subsuod. ,,'i:, - Atunci grozavie mare! Nanai?ul nostru §i
prietenul d-tale, cumatrul lup, se §i arata In
Atunci. iedul mezin-care' era §i cel de'ntai §i prag.
eel de pe urma-sflre iute §i-i deschide u~a. Apoi Cine? Cumatru-m~u ? EI c\ire s'a j1,1ratpe
I
paml sau ca nu mi-a speria ,copila~ii nici odata ? - Aha! ia acum i-am gasit leacul, zise ea
- Apoi de, mama! Cum vezi i-a umplut de in gandul sau. Tad! ca i-oi face eu cumatrului'
sparieti! • ) una de §i a mu§ca labele.
7

- Ei las! ca I-oi invata eu! Daca ma vede Aproape de ,casa ei era 0 groapa adanca : toc-
d-s 0 vaduva sarmana §i c'o casa de copii, mai mai' acolo-i nadejdea capreL
trebue sa·~i bata joc de casCJ.mea? ~i pe voi - La cada cu dubala, cumetre lup, ca nu-i
sa va pue la pastrama? Nici 0 fapta fara plata. de chip !... Ia de-actl se 'ncepe fapta. Hai· la
Ticiilosul~i mangositul! Inca &e ranjea la mine treaba, cumatrita, cii lupul ti-a dat de lucru !
cate odata ~i·mi facea cu maseaua... Apoi doar. ~i a§a zicand, pune poalele 'n brau, i§i. su-
eu nu-s de, acelea de care crede el: n'am sarit fleca manecele, atata focul §i s'apuca de fikut
peste garduri nici odata de cand sunt. Ei, taci .bucate. Face ea sannale, face plachie,. face ali-
cumetre, ca te-oi dobzala eu! Cu mine ti-ai pus venci, face pasc~'cu smantana §i eu oua ~i fel
boii in plug? Apoi tine minte ca ai sa-i scoti de. fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratec
fara coarne! §i cu 'lemne putregaioase, ca sa arda focul moc-
- Of! mamuca, of! Mai bine taci §i lasa in nit. Dupa asta a§eaza 0 leasa de nuiele numai
plata lui Dumnezeu'! ca ~tii ca este' 0 vorba: intinata §i ni§te frunzflri peste dansa; peste frun-
ntlici pe dracu ~a-l vezi, da nici crucesa-ti fad !" zari toarna tarana §i peste tarana a§terne 0 ro-
- Ba nu, dragul mamei! "Ca pana la Dum- gojina. Apoi face un scaue§ de ceara anume
nezeu, sfintii iF iau sufletul". '~i apoi tine tu pentru lup. Pe urma lasa bucatele la, foc ,sa I

minte, copile: ce-ti spun eu: ca de i-a mai da fiarba §i se dtice prin' padure~a caute pe c u
lui nasul sa mai miroase pe aici, apoi las !.., matru-sau §i sa-l pofteasca la praznic. Merge ea
Numai tu, nu cumva sa te rasufli cuiva, ca sa cat merge prin codru pana ce da de 0 pd\pastie
prinda el de veste. grozava §i intunecoasa §i pe 0 tiharae 1) dii cu
~i de atunci cauta §i ea vreme cu prilej ca crucea peste lup,
sa faca pe obraz lui cumatru sau. Se pune ,ea
pe ganduri ~i sta in cumpene' CUI11 sa dreaga ~i
<;~ sa-j fq<;~.
- ,Buna vremea, cumatro. Da ce varyl te-a a- - ~poi de, cumiitrii, cand ar"~w omul ce ar
~'

batut pe-aici? I pati" elinainte s'ar pazl. NU-!i fa~e' §icl-ta' at~ta
-:- Buna sa-ti fie inima, cumetre cum !i-i ca- inima rea" ca odata avem sa mergem cu ·~totii ,
tatura ..• apoi de, nu ~tii d:ta, ca' nevoia te acolo. '
duce pe uncle' nu !i-i voia? la, nu §tiu cine a -- A§ll este, cumetre nu-i 'yorba. Dar sarmanii
fost pe la mine pe acas in lips'a mea, ca ~tiu gagalici, de cruzi s'au mai dus!
ca mi-a facut-o, buna ! \ - Apoi de, cumiitra, se vede ca ~i Iui Dum-
- Ce f~l cumetrita draga? nezeu ii plac tot pui§ori de cei mai tineri. '
- la, a gasit iezii singuri, i-a ucis-' §i i-a L.. Ap.oi daca i-af fi luat Dumnezeu., ce mi-ar
crampotit de Ie-am plans de mila! Numai va- fi? D'apoi 'a§a?
dUva sa nu fie cineva. -- Doamne, cumiitra, Doamne! Oi I<;Ice'§,i eu
_ .. Da nu mai spune, .cu11liitra! ca prostul... Oare nu cun-l\~ll:nenea Martin,a' dati
--- Apoi de-a,culll or sa SPUIl, or sa n,LI.ma<i raita pe,Ia d-ta pel acasa? Cii mi-adue aminte
spun, ca tot una mi-i. Ei mititeii s'au elus catre cii I-am intalnitodata prin zmeuri§, §i tni-a"spus
Domilul §i datoria ne face sa,Ie cautam de su- cii dad ai vrea d-ta sa-i dai un baiat sa-I in~
flet. De aceea' am facut §i eu un praznic, dupa ve!e cojo,ciiria.
puterea' mea, §i am gasit de cuviinta sa te pof- ~i. din yorba in yorba, din u~a/in aHa, ajung
tesc ~i pe d-ta cumetre ca sa, ma mai mangai;, pal'1a acasa la cumatra,
- Bucurqs\ draga cumatra, dar mai bucuros -', la puffim, cumetre, zise ea luan.d scaue§ul
eram, cand m'ai fi chet;nat la nunta. I
~i punandu"1 de-asupra groapei cu pricj'n~, ~ezi I •• \
~- Te cred, cumetre, d'a'poi de, nu-i cum 'olea §i sa ospatezi 0 leacii, din ceea' Ce ne-a
~ vrern noi, ci-i CUm vrea cel de sus. dat Dumnezeu'! ,_ ,
Apoi c~p~~"porne~te inainte plangand§i lupul Rastoarna apo'i sarmale in s,trachina §.i i Ie
dupa dansa, preJacandu-se ca plange. pune dia:ninte.
- Doamne, cumetfe, Doarime, zice capra sus- Atunci lupul nostru incepe a m~nca halpov I)
pinand. De ce ti:e mai drag in lume, tocmai de
aceea n'ai parte! •
t
..
~ It
,
.~
•. "
( ,

§i gogfilt, go gaIt, goga1t, Ii mergeau saqnalele • H't' l· "',


u •

intregi pe gat. ) tru arsfua, ca, bi 0 mai 'plezni§i dinio'ar~ cu .. I

- Dut,nnezeu sa erte ~pe cei rapo'sati, cuma- cuvlnfe din ~eriptura. ~ ")
D upa aceas t a capra §1. cur iedu'l au
u I
tra, cii bune sarmale ai mai facut! ' Iuat 0 ca-
;;i ,cum ospata el, buf! cade 'fara sine in groapa pita de fan §i-au aruncat-o peste, dansul, in groa-
pa ca sa se mai potoleasca focul... Apoi Ia \Irma
cu jaratec, cad scaue§ul de ceara s'a topit, §i
leasa de pe groapa nu era bine sprijinita: nid unpelor napadira asupra lui §i-i mai trantira in
mai bine, nici mai rau, ea .pentru eumatru. cap eu bolovani §i eu ce au. apucat p'ana-l omo-
rara de tot. ~i a§a s'a pagubit sarmana capra de
Ei, ei! Acum scoate lupe ee-ai man cat ! Cu
• cei doi
..+, iezi, da ~i de· c~inatru-sau
r ~ ,. lupul , pagu-
capra ti-ai pus in card? capra ti-a venit de hac' Y

ba§a a ram'as, §i ,paguba§a- sa tiel'


- Valeu, cltmatra, talpele mele? Ma rog seoa·
~ \ ~i auzind caprele cfi~ . vecinatate' .de ona, ca
te-ma, ca-mi arde inima in mine!
asta tare Ie-a mai parut 'bine, ~i s'au adun~t cu
- Ba nu, cumetre; c'a§a mi-a ars §i mie i.
toatele la priv ghiu, §i unde nu s'au a§ternut pe
nima dupa iezi§orii mei! Lui Dumnezeu ii pIa
mancate §i 'pe bilute, veselindu-se impreuna .
. pui de eei mai tineri: mie insa-mi plac §i d
;;i eram §i eu acolo de fata, §i in datil dupa
i§ti mai batrani, numai sa fie bine fripti; §ti
aceea am inciileeat illte pe-o '§ea §i-am venit de
colea sa treaca foeul prin tr'in§ii.
v'am spus povest~a a§a; §i-atit 111aiincalicat pe
- Cumatra, ma parlesc, ard, mQr nlt ma lasll
o roata §i"v'am spus jitea 1) toata,; §i unde n'a111
- Arzi eumetre" mori cii niei viu nu e§ti bun
mai inciilicat §' pe-o cap§una, §,1V'3tI! spus oa-
De abia i-a mai trece baiatului istuia de sparie
meni buni, o. mare §i gogonata min'Ciuna,
ea mult par imi trebuia dela tine ca sa-I aful11 04
Ti-aduci aminte, dihanie rautacioasa §i spureat r~
dnd l11i te-ai jurat pe parul tau:? ~i bine mi-
maneat iezi§orii!
- Mil ustura inima 'n mine, eumatra! ma ro
.
seoate-ma .§i nu-ti mai face atata os:lnda CU'l11ine
- Moarte pentru moart'e, cumet~e, arsura pen
',"

--~'-~-'
1) Povestea;
1


•.•.
.. , . i .,~
~
r~.·",
I '
•.....
) ~.,'.,:\.'·'.f:
. '"
...!"'.,. tI!t
..'. .•.

..63'"
, , , l
~ ~, ,r. ~
••
f
,k "
~ , .• :-
"

" 1
,I

t·,.' ..•..

- ;~ ..
,. ~ tfrytati in fr:unte, ciolana~i §i' gra§i, cum s-unt ma:
'f. !
, t- +t, ~
'~
b.u~i d~ 1nj!1gat la c,ar; de ie§it eu dan~ii/!n ume
~
.-. " i

~~:1
' t If' §I d,e'facut treaba. Dar plug, ,grapa, teleaga, sa-
.
•• ,4-"
'~,'
'J~
, , ~,
\
\" - nie,_ .car, tanjala,'" carcee" coas'a, ~reapcii, tepoi,
,t
.I
t , grebla ~i. cafe aIte lucrur' ce trebueset omu-
" ') '~ui gospodar, nici 'cii se 'aUau la casa acestui om
"nesocotit.~i cand avea trebuinfa de asemenea, .•
hlcruri, totdeauna supara pealtii, iara mail ales
pe frate-sau caFe avea de toate, Nevasta celui'
,Qogat de multe Qri facea' zVe fripte barb~tull1i,
DANIL.A' PREPECEAC ca. sa;l IlOata des'cotoro;'!, 0 d'ata de frate-sau. Ea
(Poveste) " ,.. , ;zfc~~ adese brk" " j _ j "(..' ~ • ;,

-- Frate, frate,' ,dar pita-i ell bani, biirbate,


Er.au odata intr'un sat, doi -irati §i amanrloi
e:au ,!nsurati. eel m~i m~re era hamic, 'grijuliv .
-, Apoi E1~, mai nevasta, sange1e apa nu se
face. Daea n'u' l~oi gjuta eu, cine' sa-I ajtiie? '
§~ chlabur, pent~u ca unCle punea,el maqcj, pune~ :r •
Nevasta,ne mai avan'd incQtro, tacea'§i lnghitea
§I, Dll~ne~eu mila, dar ..n'avea c6pii. I~r .cel j11ai' l

noduri.- Toatet t:a' toatele, dar carul sau era de


mlC era sarac. De muite qri fugea el de nor'<.1c.
\<i'aimana.Nu
• t!~ceaJ1
••. ' d.~ua,
'f:,,' trei' ziie la mijloc CO) .•
~§i nor'0c~1 de da'1sql, ca~i era lene§) nechitit, la
• . '}~inte §i ~echibzuit la trebi; ;§i :apol "'mai a,v~a
se tl\ezea.l,
.•. ~,
u§a e.i cu DllnHa,'
. ., cu./nnatu-sau,
." ~ ce-
- HinCl sa-i lmprurhute caftll: 15asa,§i aduca lemne
, ~.l 0 multlme de copii! Nevasta· aeestlli sarac
,era 'muncitoare ,§l bUti.~ 'Ia""ini,,nii,iar a ~elu'j b6- ;diri ~~dur~, ~ba filina .dela moara, ba capiti din
·tarjna, ba multe de toate. I :-
, ,gat era pestritij la mate,~§i foarle-zgarci'ta, Vorba
- Mai frater zise lntr'o zi,' cel mai mare iso' I
, veche: "tot un bO.l,l§i.o'O..belea~,.Fratele: cel 'sii·'
, rac -.sarac 'sa fie de piieate' - tO,t avea §i el "0
tuila'it: ~i·e
l.;ha,n:,ite de ,fratia noastra!..,. 'T~ ai
b~i, 41:: ce, nu-V :ltJehipue§ti '§i-un. car? ,AI meu
',perE~che ,<Iebpi~i d,a~colea: pop,u1!bi l~ par, tineri,' .4
I-ai 'hi'irb~it de fot: rIoctorog i In colo, hodorog!
,naltl de ,trup, tap,O§l1~conrne, 3(i1andoi clldalbi t).
I --n--,- ~ . T,. l.. • I • pe dincblo: GarlJ.Lse Strica. '~i ap0i. §tii yorba
J) eu varful cazii aib'..

..
~: I ,•• ' ,II~
.•., .
'r
."
..,:r..
\.'''\, ..,' ~
.l"'~", ••.. "
,t
~.. ,... "' ..
'\'t-.'
..
i .,
't
,',.
I,

••
--
I
."''' ,
.'

• Jt ~ # 1
ac~ea:, da-ti pQpa pititepii ,§.i b~te iapa' cu·.~al.
diiele "" .' - Stai prietene, zice ist' cu boil, care se tot
• - Apoi de, ..f~~te; zise, istalalt, scar-{)inandu-se
smueeau din fu'nie vazand troscotul eel fraged
in cap, ce sa fac?: . . I.
- Ce sa faci? sl te inyat eu': bojj tai sunt §i mandru de pe langa drum. Stai putin cu ca-
rul Clam sa·ti spun ceva.
mari §i frumo§i; ia-i §i-i dU"la iarmaroc, vinde-i .
- Eu a§ sta, dar nu prea vrea el sa stee.
§i c,l!Impara altiLmai miet §i m.ai ieft.in~ <ar c:~.

fa cut gospodar.
.
banii rama§i, eum,para-V §j 'un car §l laca te-al
v
Dar ee ai sa-mi spui?
- Carul dumitale par'cii merge singur.
- D'apoi... mai singur, nu-I vezi? '
- Ia , <:tii
'<
cii nu m'ai invata.t, diu ? A§~ am sa
I
- Prietene, §tii una?
fac. .r, , '. "
Zicand aceste se duse la dansul acasa, i§i ia ~, -?tiu, daca mi-i spune.
boii de f~nie §/ 'porne§te cu ei ~pre tar~. D~r ---:- Hai sa faeem treampa: da-mi carul, §i na-ti
cum am spus,omul nostru era om de aceta, ca- boii. Nu vreau sa Ie mai port grija'n spate: ba
mia-i manc~u cainii din traista §~ toate' trebile tan, ba ocal, ba sa n u-i mananee lupii, ba qe.
cate Ie facea , ie facea pe dos. Targul era earn muHe de toate ... Oi fi eu vrednic sa trag un
. car; mai 'ales daea merge singur.
pe departe, §i iarmarocul pe sfar§ite. Dar Ctn~
poate sta impotriva I~' ~.~nila. Perpe1eac? .~~ ;;uguie§ti ma omule, or ti-i intr'adins?
a§a Ii era poreela pent u: ca tata o$C')f avea §l - Ba nu §uguiese, zise DaniJiL
el p~ langa eas'a, facut de mana lui)'. EI tufle§te - Apoi dar te vad ea e§ti bun mehenghiu I)
zise eel cu earul; m'ai gasit intr'un chef bun;
eu§m~pe cap, 0 'ndeasa pe.urechi}i .Hab'qr.n:are~ f~
hai, noroe sa dea DumIJezeu! S11-ti aibi parte
Nki 'nu,i pasii • e Nastase, de' Nlchtta, nlCl a· '0/'
de car, §i eu de boL
tlfttau M'rgand el cu Duman ~i eu nl~§man ai ",
Apoi dii carul, i§i ia boii, pleaea pe costi§a
sai 'tot inainte spre iarmaroc,,\ tocmai pe c,anp I
intr'o parte spre padure §i se cam mai duee.
sUi~ un deal lung triigiinat, alt om venea diqspre lstalalt, adicii Danila, ziee in gandul sau:
targ cu UN car nOll, ee §i-I eumparase, 'h"'~
v
_c lar a- - Taci, ca-i eu buehe; I-am potcovit bine ...
tunci §i pe ·care-I trage~ cu mainile' singur, la i De nu eumva s'ar rasgandi; dar par'cii nu era
vale cu proptele §i la dr~L ~u oplptele, ligan sa'ntoarca.
; 1) Vielean, ~iret.
28.
Apoi i§i ia §i el carul §i porne§te tot la vale, dinapoia lor, §i se duce in treaba lui spre casa,
inapoi, spre casa. lasand pe DaniIa gura casca tot pe loc.
- Aho! car nebun, aho! Cand te-oi incarca - Bun, zise Prepeleac. Ia pe ist cu capra §tiu
zdravan cu saci dela moara, or cu fan din ta- incaltea ca bine I-am boit...
rina, atunci sa mergi a§a! Ia apoi §i el capra §i porne§te iar spre targ.
~i cat p'aci, cat p'aci sa nu-I ia carullnainte. Da; capra tot capra! se smuncea In toate paflile,
Dar deja 0 vreme valea s'a sfar§it, §i s'a in- in cat ii era acum lehamite de dansa.
ceput un deal;' cand sa-I suie la deal, suie-I daca De-a§i ajunge m~i degraba in targ, zise Pre-
poti 1... Hfuti! Incolo; scarti! Incolo; parti! in- peleac, sa scap de rA.ia asta.
colo .... caml se da inapoi. ~i mergand el mai departe, iaca ca se intal-
- Na! Car mi-a trebuit, car am gasit!. ne§te c'un om ce venia dela targ c'o gasca in
Apoicu mare greu hartoe§te carul intr'o parte, hrate. '
iI opre§te in loc, se pune pe protap §i se a§- - Bun intalni§ul, om bun, zise DaniIa.
terne pe ganduri. - Cu bine sa dea Dumnezeu!
- Ma !.... asta Inca-i una! De-oi fi eu Danila -- Nu vrei sa facem schimb? sa-li dau capra
Prepeleac, am prapadit boii; iar. de n'oi fi eu asta §i sa-mi dai gasca.
acela, apoi am gas it 0 caruta... Ba e Prepeleac, , - N'ai nemerit-o: ca nu-i gasca, ci-i gansac;
ba nu-i el...
I-am cumparat de samanta.
Cand iaca un om trecea iute spre targ, c'o - Da, da-mi-I, da-mi-I! ca-li dau §i eu 0 sa-
capra de vlnzare. I •
manta buna...
-+ Priet'ine, zise Danila, nu mi-i da capra ceea - De mi-i da ceva adaos, poate sa ti-I dau;'
sa-Ii dau caml ista? iar de nu, norocul ga§telor de-acasa; ca are .sa
- Apoi... da ... caprI! mea nu-i de ,cele sari- faca un otrocol') prin ele, de s'a duce vestea!
toare, §i-i buna de lapte. Insfar§it, dur la deal, dur la vale, unul mai da
- Cemailadeal.lavale;buna.nebuna.na-ti altul mai lasa, §i Prepeleac marita capra! Apoi
carul §i da-mi-o ! v . v • •
in§faca gansacul §i pleaca tot inainte, spre targ;
Cela nu se pune de pricina; da capra §1 1~
caru!. Apoi a§teapta pana vin alte care dc·lleaga 1) 0 raita.
,
cand ajunse In Hlrg, gansacul dorit dega§te,
tipa cat Ii lua gura: ga, ga, ga, ga! - Ba i-am dat singur, cu mana mea, badita.
- Na! c'am scapat de dracul, §i-am dat peste Apoi spune din capat toata Intamplarea, pe
tata-sau: aista ma asurie§te. Las cii te'nsor eu unde-a fost §i ce-a patit: iar la. urma urmelor
§i pe tine acu§i, mai bucluca~ule. zise:
;;i trecand pe langa un negustor l;u pungi de - ;;i-apoi ce mai atata yorba lunga, dintr'o
vanzare, da gallsacul pe 0 punga de cele pe piireche de boi, m'am ales c'o punga, ~i-apoi §i
talger, cu biierile lungi de pus la gat. la el asta pute-a pustiu, badita draga.
pun-ga, 0' suce§te, 0 Invarte§te ~i-apoi zice: - Ma! da drept sa-ti spun, ca mare natariiu
- Na-ti-o franta, cii ti-am dres-o! Dintr'o pa- mai e§ti !
reche de boi, de-a mai mare dragul sa te uiti -,- Apoi dii !.•.. biidita! pan'aici, toate-au fost
la ei, am ramas c'o pungii goala.· Mai! mai, mai, cum au fast, da d'acum am prins eu la minte ...
mai! Doar ~tiu cii nu mi-i Intaia§i data, sa merg Numai ce folos? Cand e minte, nu-i ce vinde;
la drum; dar par'cii dracu mi-a luat mintile .. cand e, branza, nu-i barbanta. lara Iti dau §i du-
Mai §ede el cat §ede, de cascii gura prin targ, mitale punga asta, cii eu n'am ce face cu dansa.
§i-apoi I~i ia talpa§ita spre casa. $i ajungand ;;i te mai rag, pe toti Dumnezeii, sa-mi impm-
In sat, se duce drept la frate-sau, ca sa-i dud. muti miicar odata carul cu boii s'aduc ni§te
bucurie. lemne din. padure la nevasta ~i la copii, ca
- Bine v'am gasit, biidita! n'au scbantee de foc In vatra, sarmanii! ~j-apoi
- Bine •.ai venit, frate Danila! Da mult ai za- ce-o da dumnezeu! cred ca nu te-oi mai supara.
bovit la. ij:rg! - Ptiu! ma! zise frate-sau, dupa ce I-a liisat
-Apoi da, bad ita ; m'am pornit cu grabii, §i sa sfar§easca. Se vede cii Dumnezeu a implut
m'am Intalnit cu zabavii. lumea· asta cu ce-a putut. {aca-ti mai ,dau odata
-- Ei, ce veste ne mai aduci de pe la targ! caml, dar asta ti-a fi cea de pe urma.
-. la, nu prea bun a ! bietiiboi~ori ai mei s'au Lui Danila atata i-a trebuit. la acum caml cu
dus ca pe gum lupului. boii fratine-sau ~i porne~te. Cum ajunge In pa-
- ~r'o dihanie a d~t peste dan§ii, or ti i-a
furat Cllleva ? dure, chite§teun copac care era mai mare §i
trage cu carul langa el, §i far a sa dejuge boii
,
facut 0 mazga1) ~i un ghetu~, de nu te ma.i poti
incepe a tiiia copacul, sa cada in car d'odata. de fel tinea pe picioare.
Trebi de ale lui Danila Prepeleac!... Bocane~te - Ma! zise frate-sau, se vede cii tu ai fost
el, cat bocane~te, cand parrr! cade copacul peste bun de calugarit, iar nu de trait in lume, sa ne-
car de-I sfarma ~i peste boi de-i u<.;ide! caje~ti pe oameni ~i sa chinue~ti nevasta ~i co-
- Na! ca facui pacostea ~i fratine-meu. El, ei, pili! Hait!! lipse§ti dinaintea mea ~i\ du-te unde
acum ce-i de facut? Eu ered, ce-i bine, nu-i rau : a dus surdul roata §i mutul iapa, ca sa numai
Daniia face, Danila trebue sa desfaca. Ma due aud de numele. tau!
sa yad n'oi putea smomi pe frate-meu, sa-mi Im- , - lapa! Las pe Danila! cii ~tie e( unde"o
prumute ~i iapa, sa fug apoi ell ea In 'Iume; iar duce-o: sa-~i ia iertaciune dela ,boi, §i ziua buna
nevasta ~i copii sa-i las In §tirea celui de SLlS. dela car. Apoi ese pe u~a, pune mana' pe iapa
A~a ziciind, porne~te ~i mergand prin padure, §i pe 0' sacure, ~i tun'de-o! Cand se treze§te fra-
s'a ratacit; dupa multa truda §i buimaceala, in' te-sau, ia iapa dacii ai de unde! Prepeleac era
loc sa iasa la drum, da de un hele§teu ~i vazand toemai la ele§teul din piidure sa caute toporul.
ni~te li~ite pe apa, svarrr! cu toporul Intransele, Aici, Ii trazni in cap lui Danilii, ca el ar fi bun
cu chip sa ucida vr'una §i s'<? ducii pe~ehl~ ,ira- de calugar, dupa vorbele fratine-sau.
tine-sau. Dar li§itele nefiind chioare, nici moarte, - Am sa durez 0 manastire pe paji~tea asta,
au zburat; toporul s'a cufundat §i Prepeleac a de are sa se .duca vestea in lume, zise' el. ~i
ramas batand in buze. de odata se ~i apuca. Face mai intai 0 cruce
- Mal. .. cii rau mi-a mai mers astazi! Ce zi §i 0 infige in pamant, de inseamna locul. Apoi
se duce p'rin padure ~i incepe a chiti copacii
pocita! Se vede cii mi-a luat cineva din urma. trebuitori: ista-i bun de amanare, cela de talpi,
,Apoi da din umere ~i porne~te; mai merge ista de grinzi, ista de tumurugi, cela de costo-
el cat merge, pana <;e cu mare greu gase§te roabe, ista de toacii; ~i tot a~a dondanind el din
drumul.Apoi 0 ia la papuc ~i hai! hai! hai! hail gura iaca se treze~te dinaintea lui c'un drac
ce e~ise din' ieaz.
ajunge in sat la frate-sau, §i pe loc carpe~te 0 - Ce vrei sa faci aici, mai omule?
minciuna care se potrivia ca nuca in perete. - Da nu vezi?
- Frate, mai fa-mi un bine ~i cu iapa, sa man 1) Narai Jipicias.
boil de calare! in padure a plouat grozav ~i s'a
£- Stal, mai, nu te-apuca de nazbatii. leazul,
locul §i piidurea de pe aici sunt ale noastre. in acest timp se chitia, cum ar- :face sa vada I

_ Poate-i zice ca §i ratele de pe apa sunt banii acasa la dansul.


ale voastre, §i toporul meu din fundul iazului. - Bun, zise Danilii. Nici asta nu se ia din
V'oi invata eu sa puneti stapanire pe lucrurile drum. Tot manastiri sa croe§ti, dad vrei sa te
din lume, cornoratllor. I bage dracii in seama, sii-ti vie cu bani .de-gata
Oracul neavand ce face, hu§tiuluc ! in iaz, §i la picioare §i sa te fad putred de bogat.
da de §tire lui Scaraoschi, despre omul lui Ou- Pe cand se ingrijia el, cum' sa dud banii a-
mnezeu, cu naravul dracului. Ce sa faca dracii? casa, iaca un alt drac din iaz i-se infati§eazii in-
Se sfatuesc intre dan§ii, §i Scaraoschi, dpitenia nainte, zicandu-i:
dracilor, gase§te cu cale, sa trimita pe unu din ~ Mai omule! Stapanu-meu s'a razgandit:
ei, c'uo burduf de bivol, plin Cll bani, sa-I dea el vrea mai inta! sa ne incercam puterile, §i a-
puznicului Oanlla, ca sa-I poata matura de-acolo, poi sa iei banii.
_ Na-ti, mai, bani! zise dracul trimes; §i sa .- Ia acu-i acu, zise Prepeleac in gandul sau
te drabane§ti de-aici, ca de nu, e rau de tine! oftand. Oar este 0 vorba: "tot bogatul mintos
Prepeleac se uita la cruce, se uita la Orac, §i tanarul frumos. Oanila mai prinsese acum 1a
U

§i'la bani ... dii din umere, §i apoi zice: minte.


_ Av~ti noroc, spurcatilor, d-mi sunt mai .- Puterile? Ei, cum§i in ce fel?
dragi banii de cat puzn1icia, d v'a§i ariita eu - lata cum ': dintruntai §i dintruntai, care din-
voua! Oracul raspl:lnde: he noi amandoi va lua iapata in spate §i va
- Nu te pune in poara1), mai omule, cu itJI- inconjura iazu) de trei ori, fara s'o puie jos §i
paratul iadului; ci mai bine ia-ti bani§orii §i ca- sa rasufle, ai aceluia sa fie banii.
uta-ti de nevoL ~i cum ziae, §i umflii' dracul iapa in \ card §i
Apoi lasa banii §i se 'ntoarna in. hele§teu, intr'o c1ipa lnconjoarii iazul de trei ori. Prepeleac,
unde gase§te pe Scaraoschi tare mahnit pentru viizand atata putere din partea dracului, nu-i
pierderea unei comori a§a de mari, cu care ar prea venia la socotealii, dat tot i§i tinl1 firea §i
fi putut dobandi '0 mulVme de suflete. Prepeleac zise:
~ Mai, Michiduta, dQaf eu te qedeam mai
1) Nu te pune de pricinii.
mana' pe dallspl, i-am perdut urma, §i sa te duci
tare de cat e~ti. A~a-'i ca tu ai luat iapa in spate? duluta!
Insa eu ti-01 lua-o numai intre picioare. ~i in- - Sam ana tatana-sau, sireicanul, zise Danila.
data se ~i asvarle pe iapa §i incunjuraiazul de Ei? mai ai pofta sa te intreci ~i cu mine?
trei ori fara sa se rasufle. Dracul atunci se mira - Ba mai puneti pofta in cui!... Mai bine sa
mult de asta ~i neavand ce mai zice, iscodl alta. ne intrecem in trantiL
- Acum sa ne intrecem in fuga, zise el. ~ Din tranta? Doar de-ti e greu de viata.
- Mai, Miehiduta! da eu mine ti-ai gasH sa Ma! tot am auzit din batrani, ca dracii nu-s
pot! tu sate tntreci din fuga. pro§ti; d'apoi cum vad eu, tu numai nu dai iIi
- D'apoi cu cine? / gropi, de' prost ce e§ti. Asculta. Eu am un unchi
- Vina incoace, sa-ti arilt eu cu cine! biitran de 999 de ani §i52 de' saptamani! '§i
Apoi merge tmpreuna, eu dracul in n}~te po- de-l vej putea tranti pe dansul, atunci sa te in-
rum brei, unde vede un iepure dormind §i i-I a- cerci ~i cu mine, dar cred ca ti-a da pe nas!
rata .. , Zicand acestea, porne~te inainte ~i face semn
.:- Vezi tu col0 pe cine-va ghemurt jos ~i dracului, cu mana sa vie dupa el. In fundul pa-
mititel? durei, sub ni§te stanci se aHa 0 vizunie de ur~i
~ Vad. peste care dad use ' Prepeleac, umbland cate 0-
- Acela-i copilul meu cel mai mic. Atine-te! data ca puznic ce se gasia, dupa vlastari sal-
~i cand l-oi trezl din somn, sa te iei dupa el. batici ~i dupa zmeura. Ajungand ei aproape, Da-
~i odata ~i striga: u! ta! na! na! ~a!... , nila zise: ,
Atunci iepurile sare §i dracul dupa el. Pug el -- lata laea~ul unchiului meu. Intra' in laun-
cat fug §i de' la 0 vreme draculpierde urma tru; ai sa-I gase§ti dormind in cenu§e, cu na-
iepurelui. Pana acum toti rMeau de Prepeleac, sui in taciuni. De vorbit nu poate vorbi, cii ma-
'dar acum a ajuns sa rada el ~i de dracul. Pe selele §i dintii i-au ciizut mai bine de 0 mie de
ca~d Danila se tinea cu mana d~ inima, razand ani. ...
de prostiea dracului, iaca ~i acesta se tnturna Dracul, cand n'are ce face, §titi ce face '"
gaiaind. . .". . ., Intra inlauntru §i incepe a-§i purta codita cea
- Ma! da sprinten §I spnntarOl cop 11 ~al aI, bilrligata pe la nasul unchia§ului. Atata i-a tre-
drept sa-ti spun! Cand aproape, aproape sa pun
buit lui mo§ Vrsila §i apoi las' pe dansul! pe
odata sare manios, din barlog, hat! dracul sub- s'a risiplt bolta cerului. Danila Insa §edea calare
suoara §i-l strange, cu atata putere, de era bie- pe burduful cu banii §i tinandu-§i firea, zise:
tul drac sa-§i dea sufletul, §i ochii i-au e§it a- - Ma! da numai a§a de tare potl chiui? Eu
fara din cap, cat cepele de mari. mai nu te-am auzit. Mai chiuie odata!
-- Na! nu cauti §i 0 gase§ti, zise Danila care Dracul chiuie §i mai grozav.
privia de departe valma§iagul acesta §i se stricii - Tot nu te-am auzit. Inca odata ~
de ras. Dar nu §tiu ce face dracul, ca face el Dracul chiuie §i a treia oara, a§a de tare, de
ce face §i, cu mare greu, scapa din labele lui credeai ca s'a rupt ceva dintr'ansul.
mo§ Vrsila. Danila cum vede pe drac scapat, - Acum nu te-am auzit nici atata ... A§a-i c'a
bun teafar se face ca-I scoate. venit §i randul meu?
- Ma} a§a!
- Ia las, mai omule, las! nu-ti mai face obraz.
- M~i, Michiduta! cand oi chiui eu, ai 'sa
Daca ai §tiut ca ai un buniC a§a de grobian pen-
asurze§ti, §i au sa-ti, sara creerii din cap. Inte-
tru ce m'ai 1ndemnat sa ma lupt cu el?
les-ai tu? Insa eu Iti priesc bine, daca-i vrea sa
- bil. c¢? Nu ti-a placut? Hai §i cu mine! ma ascurti.
- eu tine, §i numai cu tinem'oi Intrece din '- Tn ce fel?
chiuit; §i care 0 chiui mai tare, acela sa iea '- Ia sa-ti leg ochii §i urechile c'un §tergar
banH. daca vrei sa mai traie§ti., I '

- Bun!... zise Danila, In gand '; las ca te-oi ~.Leaga-mi ce §tii §icu ce §tii, numai sa
chiui eu!... Mai, Michiduta! la, chiuie tu intai nu mor!
sa aud cum chiui. Atunci dracul se crace§te c'fi~?;, Atunci Danila le~g~"L~·trans,c'un §tergar gros,
picior la sfintit §i cu un altul la rasarit, s"apuca"',,, de: calti, ochii §htlre~hlile 'dracului, ca la "baba
sdravan Cll rnainile de tortile cerului, casd<~ ': :>arba,."~ ap,?i. iaAo drttghineata,') groasii de stejar
gura cat 0 §ura §i cand chiuie odata, se cutre:':;~ 111 mana, cacl cat era de pusnic Danila tot mai

mura pamantul, vaile rasuna, maril~ clocotesc '§i ' , mult se bizuiil In drughinealii de cat In sfanta
pe§tii din ele se sparie; dracii les afara din iaz cruce,,§i pac! la tampla dracului cea dreapta ! una!
- A-leu! destul!, nu mai chiui.
cata frunza .§i iarba! §i 0 le~ca numai, denu -----... ,i '~:\:'~>;... •
1) Creanga groasa>rCa,un par.
79 !
\
- Ba nu! stai Sarsaila! tu cum ai chiuit, de -' L·oi azvarll eu, nu te ingriji; dar seoate-l
trei ori? - Trosc! ~i la stanga, una. mai intai la fata pamantului cum a fost ~i la
- Va·ieu! destul! tine. \
- Ba nu·i destul. - $i·i maL trage ~i'n nu· Dracul ascu!ta §i-I scoate.
mele tatalui, una! • ---;- Haiti! mai repede, mai repede ca n':'m
- A-uleo! striga dracul, ingrozitor! ~i cu timp de a~teptat.
ochii legati, cum era, vaic~rindu-se grozav ~i - Mai ingiidue§te putin, tartorule, ca nu te
zvarcolindu-se ca ~earpele, se arunca in iaz spu- trag copiii de poale.
nand lui Scaraoschi cele intamplate, ~i cii nu-i Dracul ingaduie, .cad n'are incotro. Nu hecl!
de ~':lguit cu vrajitorul acestaL. mult §i ziua se calatori. Cerul era !impede §i
Danila insa ofta. din greu langa burduful cu luceferii sc.!ipitori radeau 13 stele; iara luna sea-
banii ~i se tot framanta cu gandul, ce-i de fa- tand c3g u,(ge dupa dealuri, se legana in vazduh
j

, cut? Cand iaca al treilea drac i se Infati~eaza lum infthd p~mantul.


inainte, 'c'un buzdugan stra~nic de mare in mana, . - Da: nu-! mai zvftrlJ, omltle?
pe care H trante~te la pam ant ~i zice: . ~ Ba am sa·! zvarl· de-acum; dar IIi spun
- Mai, omule! ia acum sa te vad. Cine-o inainte, sa te §tergi pe bot despre dansul.
azvarll buzduganul ii~ta mai tare in sus, ai ace- -- De ee?
,Iuia sa fie banii." -- Iaca, de ce : "vezi tu colo in luna ni~te pete?
- Na Danila-zise el in gandul salt - a~a-i
-- Le vad.
c'ai sfec1it-o ?-Dar vorbaaceea: .nevoia invata
pe carau~". ~ Ian zvarle-I tu intfti, mai dracule.· -Acolo-s fratii mei din aceea lume. $i Doamne ?
Atund dracul ·ia buzduganul de coada ~i dnd mare nevoie au de fier, pentru potcovit caiL
H azvarle, se suie a§a de tare, de nu se mai Uitii-fe bine §i vezi, cum imi fac semn eu mana,
ve.de: §i abia dupa trei zile §i trei nopti, caz~,nd sa le·dal\ buzduganulista. ;ii-odatii §i pun mana
jos cu mare strajnide, s'a cufundat in fundul pe dansul. '
pamantul\,i, de s'au zguduit teme!iile lumei: .- Stiii, nepriceputule! ca bUiduganul ista 11
-, Ia azvarle-l §i tu acum, zise dracul in· , avem lasat mo§tenir,e de la stramo§u! nostru §i
gamfat. nu-I putem da nid pentru tQata !umea; ~i odatc'i·i '

,",-r \
r:.!.. - --,'
§i z~uce§te buzduganul din mana §i fuga cu el
ale boilor. UCI§IIn padure. Pe semne bJastclIlll1
in ieaz, spunand Iui Scaraaschi, ee era sa pa-
ga§telar vaduvite I-a ajlms, sarmanuI.
teasdi, eu buzduganuI. Atunci Searaosehi illgri-
Daamne! Multe mai are de patimit un pUZllic
jit §i manios grazav, chiema inaintea sa toata
dracimea §i batu din picior, strigand: adevarat, candse departeazii de poftele lume§t1
§i se gande§te la fapte bune !... Prepeleac puz-
- Aeum, in cIipa, sa se aleaga unul dintre
nicul se stricase acum de tot cu dracul... ~i apoi
vai, care sa mearga §i sa afuriseasdi pe 'aeest
proclet §i vrajma§ cumplit. !+ ce este, mai ginga§ decM ochiul? - Danila
crapa de ,durere! dar or cat 11 durea de tare; el
Pe loc §i vine unul inaint~'~',sa, tremurand.
tot i§i tin1l inima cu dintii §i zise:
- Sa traiti, Mar§avia vaastra! Eu ma due sa
indeplinese nelegiuita vpastra porundi. - Nu ma sparii tu eu de al de-astea, demon
spureat, ce e§ti. Am sa te fac sa-ti mu§ti mai-
- Mergi! §i dacii-i fi me§ter §i-i izbuti, sa
§tii c'am sa te fac mai mare. nile §i sa, mii' pomene§ti in toata viata ta.
'Atunci drawl porne§te c'a faIca'n cer §i cu - Da, '.da nu mai dondai atata din gura §i
una in pamant, §i intr'o clipa §i ajunge la puz- blastama §i tu, acum, sii te vad cat e§ti de me§(eu.
/Iieul Danila. . - Ai sa ei burduful cu bani in spate §l-ai
. "-\1" sa mergi la casa mea, caci blastamurile pariri-
- Mai amule, zise dracuI. Tu, cu §mlthiri'ile
te§ti nu-s la mine. Inteles-ai?
tale, ai turburat toata dracim,ea; da acu§i ~ani;s~
te val' §i eu in toate grozile mortei. Hai ~a ~e ~i cum zice, in caleca §i Danila pe l:Jutduf;
\
blestemam, §i care dintre noi amandoi 0 Ii 'mai iara dracu-i umilii in spate §i zboara iute ca
me§ter, acela sa ia banii! ~i-adatii §i incepe gandul, taman la casa lUi Diinilii Prepeleac. eopu 4

dracul a boscaradi ') din gura §i a descanta, ca §i nevasta lui cand au vazut un bivol zburand
nu §tiu ce face, de-i pocne§te Jui Danila un 0- pe sus, au rupt-o de fuga, inspaimantati. Danila
chiu din cap, Saraeul Prepeleac! sa vede cii i-a insii, a inceput a-i striga pe rume, §!. ei, cunos-
fost scris, tot else rasplateasca §i pacatele iepei cand glasul lui, s'au oprit.
fratine-siiu, ale caprei, ale gans1\cului 10~bd{t ~i - Dragii tatei biiieti! Ian veniti incoace §i a-
1} Ble~ternft, duceti cu voi §i blastamurile parinte§ti: ragila
§i pieptenii de pieptenat caJ~i!
~ 6
Baietii incep a _curge toti, care dincotro, cu
blastalTIurile parinte§ti in mana. Ii venise acum
§i lui Danila apa la moara.
- Puneti mana, copii, pe jupanul ista, §i in-
cepeti a-I blastama cum iti §ti voi mai bine, ca
sa-i placii §i dumisale ....
Atunci, lasa pe copii, cii §i dracul fuge de
dal1§ii. Au tilb~rit Cll totii pc dansu.1 §i I-au schin- PUNGUTA CU 001 BANI
giuit dupa. pIa cui lui Danila. ~i-a inceput dracul (Poveste)
a tipa cat Ii lua gura; §i sciipand cu mare greu I

din mainile lor, har§catt §i staJcitcum era, a Uisat Era odata 0 baba §i un mo§neag. Baba avea
§i bani §i tot §i s'a dus pe urlati, dupa ceialalti. o gaina §i mo§neagul un coco§; gaina babei se
lara Danila Prepeleac, ne mai fiind suparat oua de cate doua ori pe fiecare zi, §i baba
de nimene §i scapand acum de-asupra nevoei, manca 0 multime de oua, iar mo§neagului Qu-i
a man cat §i a -baut §i s'a desfiitat panala a- da niciunul. Mo§neagul, intr'o zi, pierdu rab·
danci batranete, vazandu-§i pe fiii fiilor sai im- darea §i zise: '
prejurul mesei sale. - Mai baba, mananci ca in targullui ere-·
mene. Ia -da-mi §i mie ni§te oua, ca sa-mi
prind pofta macar.
- Da, cum nu, zise baba, care era foarte
zgarcita. Dad ai pofta de oua, bate §i tu co-
co§ul tau sa facii oua, §i-i mallea; eu a§a am
biitut giiina, §i iacata-o cum se oua.
Mo§neagul pofticios §i haps in 1) se iea dupa
gura babei, §i de ciuda, prinde iute §i de graba
coco§ul §i-i da 0 bataie buna zicand:
') Lacom. '
-- Na! or te, oua or du-te dela casa mea, prinde iara~i coco§ul ~i-I azvarle in fantanii, Co-
ca sa nu mai strici mancarea degeaba. co~ul viizand aceasta primejdie, ce sa faca? In-
Coco~ul cum scapii din mainile mo~neagului, cepe a inghiti 11.1 apa: ~i inghite, ~i inghite pana
fug! de acasa ~i umbla pe drumuri, bezmetec. ce inghite el toata apa din fantana .., Apoi iboarii
~i cum, mergea el pe un drum, numai iata ga- de-acolo afara §i iara~i sa lea in urma trasurei
se~te 0 punguta cu doi bani. ~i cum 0 gase~te zicand:
o ~i ia in clont, ~i se intoarnii cu dansa ina-
Cucurigu! boieri mari,
poi, spre casa mo~iJeagului. Pe drum, intalne~te
Dati punguta eu doi bani!
o trasura c'un boier ~i cu ni~te cucoane, Boie-
,tl!ll se uita cu biigare de seamii 11.1 coco~, vede Boierul vazand aceasta .s'a mirat cumplit, ~i
in ctontu-i 0 punguta ~i zice vizitiului. a zis:
- Mai! ia da-te jos ~i vezi ce are coco~ul
cela in plisc? - Ma! da 1.11 dracului coco~ Ii ista! Ei las
ca !,i-oi da eu tie de chieltuialii, mai crestatule
Vizitiul se da iute jos din capra trasurei ~i
~i pintenatule! ~i cum ajunge acasa, zice unei
c'un fel de me~te~ug, prinde coco~ul ~i luandu-i
babe, dela bucatarie, sa ia coco§ul, sa-I azvarle
punguta din clont, 0 dii boierului. Boierul 0 iea,
intr'un cup"tor plin cu jiiratic ~i sa puie 0 les-
fara pasare, 0 pu ne in bu zunar ~i porne~te cu
pede 11.1 gura cuptorului. Baba cainoasii 11.1 inima
trasura inainte. Coco~ul supiirat de asta, nu se
de cuvant; face cum i-a zis stapanu-siiu. Coco-
lasa, ci se ia dupa trasura, spuind nelncetat:
~ul cum vede_ §i asta mare nedreptate, incepe a
Cucurigu! boieri marL varsa 11.1' apa; §i toarna el toata apa cea din
Dati pungn!a CLl doi bani! fantana pe jeratic, pan a ce stinge focul de tot
~i se racore~te cuptorul; ba inca face ~i-o apa-
Boierul inciudat, cilnd ajunge In dreptul unei rae prin casa, de s'a Indriicit de ciudii Mrca de
fantani, zice vizitiului. 11.1 buditarie. Apoi dii 0 bleandii lespezei deja
"
-Ma, ia coco~ul ist obraznic ~i-Ida in fa'1- gura cuptorului, iese teafiir ~i de acolo, ~i fuga
tana ceea, 11.1 fereastra boierului ~i incepe a trant! cu ciocul

Viziti ul iara~i st! da jos din capra trasur ei In 'giamuri §i a zice;


Cueurigu ! boieri mari,
Dati punguta eu doi bani! banii; cad boierul aeela, de - mult banarit ee
avea, nu·i mai ~tia numarul!... Atunci cuco~ul
-- Mai ca mi-am gasit beleaoa cu dihania cea inghite eu lacomie tot! bani, ~i lasa toate lazile
de coco~, zise boierul cuprins de' mirare! Vi- pustii, apoi iese ~i d'acolo, el ~tie cum ~i pe unde,
zitiu ! ia-I de pe capul meu, ~i"l azvarle in d. se du.ce la fereastra boierului ~i iar incepe:
reada boilor ~i a vacilor; poate vr'un buhai in-
Cueurigu! boieri mari,
furiat i-a veni de hac: I-a lua in coarne, ~i-om
Dati punguta ell doi bani!
scapa de suparare. Vizitiul iara~i ia \coco~ul ~i-I
svarle in cireada! Atunci, bucuria coco~ului. Sa-I Aeum, dupa toate cele int~mplate, boierul va-
,fi vazut cum inghitia la buhai, la boi, la vaci zand ca n'are ce-i mai face, ii azvarli punguta.
~i la vitei; pan'a inghitit el toata cireada, ~i-a Cucosul 0 iea' de jos cu bucurie, se duee in
facut un pantece mare, mare, cat un munte. treab~lui ~i lasa pe boier in pace. Atunci toate
Apoi iar vine la fereastra, intinde aripele in drep- pasarile din ograda boiereasca, vazand voinicia
tul soarelui, de intuneca de tot casa boierului cuco~ului, s'au luat dupa dansul, de ti se p'area
~i iara§i incepe: ca-i 0 Qunta §i nu altceva; iar boierul, intristat
Cueurigu! boieri mari, se uita gaIi~ cum se 'ducea §i pasarile sale, ,~i
Dati punguta eu doi bani! zise oftand:
- Duca-se ~i eobe ~i tot, numai bine ca am
Boierul cand mai vede ~i asta dandanae, crapa sc~pat de belea; ca ni~i lucru curat n'a fost aid!
de ciuda ~i nu §tia ce sa mai faca, doar va Cuco§ul insa mergea tanto~, iar pasarile dupa
scapa de coco~. dansul; ~i merge el cat merge, pana ce ajunge
I Mai sta boierul cat mai sta pe ganduri pana-i acasa la mo~neag, ~i de pe la poarta incepe a
vine iara~i In cap una: canta': eucurigul!!! cucurigul!!!
- Am sa-I dau in haznaua cu bani; poate va Mo~neagul cum aude glasul cuco~ului, ese din
Inghiti lag;lbini, i-a sta vreunul in gat, s'a cas a cu bucurie; ~i cand i~i arunca ochii spre
inned ~i oj scilpa de dansul. ~i cum zice, umfla poarta, ee sa vada?! Cueo~L1I sau era eeva de
coeo§ul de 0 aripa ~i-I zvarle in haznaua· eu speriat! Elefantul ti se parea purece pe langa
batut eu cuco~ul, ~tii tu din a cui pricina .... ~i
acest cucQ~; ~i apoi 1n urma lui veniau car-
iata ce mi-a adus !
duri nenumarate de pasari, care de care mai fru-
moase, mai cucuete ~i mai boghete I). Mo~nea Atullci baba se duce In poeata, gabue~te gaina,
gul vazand pe cuco~ul sau a~a de mare ~i de o apuca de coa1a§i 0 ia la biitaie, de-ti venia
greoi, ~i 1nconjurat d'atata amar de gaIite, i-a sa-i pliingi d:;ttila! Biata gaina, cum scapa din
deschis poarta. Atunci cuco~ul i-a zis: maini1e babei, fugi 'pe drumuri. ~i cum mergea
-, Stapane! a~terne un, tol aici, in mijlocul pe drum, gase§te ~i 'ea 0 margica, ~i-o 1nghite
ograzei. . apoi repede se Intoarce acasa la liaba, §i Incepe
Mo~neagul, iute, ca un prasnel, a~terne tolul. de pe la poarta: cot, cot, cotcodac!!, -- Baba
Cuco~ul atunci se a~eaza· pe tol, scutura puter- iese cu bueurie Inaintea gainei. Gaina sare peste
nic din aripi, ~i 1ndata se umple ograda ~i li- poarta, trece iute pe liinga baba, ~i se pune pe
vada mo~neagului, pe langa pasari, ~i de cirezi cUibar; §i dupa vr'un ceas de §edere, sare de
de vite:, iarii pe tol toarna 0 movila de galbeni ,pe euibar, eotcodacind. Baba atunei se duce ell
cari straluceau la soare, de-ti luau ochii! Mo~- fuga sii afle ce i-a facut g~ina !... ~i ciind se
neagul vazand aceste mari bogiitii, nu ~tia ce uita III euibar, ce sa vada?- Giiina se ouase 0
sa fad de bucurie, sarutand mereu cuco~ul ~i miirgid! .. Baba, cand vede eii §i-a biitut giiina
. dezmierdandu-I. joe de dansa, 0 prinde §'o bate, §'o bate, pau'o
omoarii In biitaie! ~i a§a, baba cea zgawta §i
Atunci iad ~i baba venia nu ~tiu de unde;
nebuna a ramas de tot sarad, lipitii pamantu-
~i cand a vazut unele ca acestea, numa-i scli-
lui. De acu a mai manca §i riibdari priijite, In loc
piau rautacioasei ochii In cap ~i pleznia de
ciuda. de oua; ca bine ~i-a facut ras de gaina, §i a
ucis-o fara sa-i fie vinovata eu nimica, sarmana.
- Mo~nege, zice ea, ru~inata; da-mi, ~i mie
ni~te galbeni. Mo§oeagul Insa era foarte bogat; el §i-a fa-
- Ba pune~ti pofta'n cui, mai baba. Cand cut case mari §i gradini frumoase, §i traia foarte
ti-am cerut oua, ~tii ce mi-ai raspuns? -- Bate bine. Pe baba, de mila, a PUS-Q gainaritii; iar
acum §i tu gaina, sa-ti aduCii galbeni; c'a§a am pe cuco~ 11 purta 1n toate partne dupa dansul
cu 8albii de aur la gat §i InciiItat cu ciubotele
galbene §i cu pinteni la ciildie, de ti se piirea
ca-i un irod de cei frumo§i, iar nu euco§, de
hieut eu bor§.

Foaie verde de clleutii


Drag mi-e puiul de pe luncii.
Cu drag vine §i se eulcii
Cueu cantii se sile§te
. Puiul loeul §i-l giite§te;
Puiea din poartii-l prive§te
Puica pl.ange §i-l jiile§te
Puiul se eiiliitore§te
;fe-am iubit de copila§
~'aeum teduci §i mii la§i
Astiizi plee maine mii 'ntore
La pustiul de noroe.
I~ 6e-i mai zabovi 0 luna o purtam eu tasma neagra
f, Ma gase~ti pe drum nebuna ~'o !ineam cu noaptea intreaga.,
I f:. Da de-i ziibovi un an Las sa tread sa se dud
Ma gase§ti negru bu§tean. Mi-i urita yorba lunga
111
.1, La Neamtu la man~stire
I
I La icoane sa se'nehine.
Sii se due'/sa se sfin!eascii
De min'sa se sIespar!easdi.
Frunzulita Maghkan Iarba neagra din gradina
Ma mirdm puica, miram, Sa §tii puiculi!a bine >
Ma miram de ce sliibiam: Cii eu ma due del'a tine
Eu nu slabiam de vr'ull rau Sii ramae paji§tea
Ci slabiam de dorul tau. Sa vezi cum e dragostea.
~apte vai §'o vale adancii Dragostea de tata mare
p'aid lupii ma mananea. Ca fasolea din dldare
Stai lupe nu ma manca, Cand ii pui 'un pumn de sare;
Pan'o rasari luna Iar dragostea de nevastii
S~ dau mana eu puiea; Ca garoata din tereasta:
Pe lunii ca s'o intaInesc, Dimineata inflore§te
Trei vorbe ca sa-i vorbesc, Peste zi se vesteje§te.
~'apoj sa ma prapadese!

Cat oi trai sa iubese


Frunza verde iarbii neagra
Ca de-oi muri putrezese
Am avut 0 puica draga
De draga ce-mi era draga ;;i pamantul ere§te iarba
Nirriene nu mai ma'ntreaba
Ce puicuta mi-a fost draga!
J" emeea care iube§te
Spala noaptea. §i earpe§te
lar ziua se primene§te"
Cand ai §ti §i te-ai pricepe ~i tot la iubit gande§te.
Dragostea de un-se'neepe; Femeia eare-i urita
Dela ochi, dela sprancene, ~eade tot posomorita
Dela buze subtirele Hainele pe trup nu-i vin
Oglinda-i pune venin.
Mu§ea-r-ar neiea din ele Ziua doarme de-a'n picioare
Ca dintr'un fagur de miere. Noaptea zaee de langoare.
Bata-I foeu de urit !
Uritu-i posomorit.
fr'emeea eare-i frumoasa
, Cueul t del a padure Nu-i piicat s'o tii la easa
Du-te la puiea f§i-i spune Noapt -ai veselii ea luna
~i iubc§lc ea Ilcbuna
Sa nit se mai poarte bine Ziua-j c1IlI'c ca un soare
Ca mi-a rupt inima'n mine; ~i iubc~l' pall'cc lIIoare.
Sa se poarte mai vlavioasa
IV.
Sa-mi mai vad §i eu de easa.
La car~1II1l1a ca din deal
Vinll-i 1>1111 ~i oea-i mare,
Cra§lI1iirl{a silitil tare,
Zup, zup, ZUp! BCtlll voillicii de-a calare.
La cri1~I1IIl!acea din vale
De-abiil mi-o due, Vlllu-j rau §i oea-i mica,
.~i mi-o due eu me§te§ug Cdl§111iirita-ifrum u§icii,
Pe do,ua roate de plug . Be~u voillicii de se strica
.Joaca fata ee-i jucil
Du-te-aeasa §i-i mancil
Ca ti-a fript ma-ta mata
~i ti-a lasat cod ita.
01
I,ll
f,iI
1111
II
i1~
Ia
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73-74
75
76-77
78
79
80-81
82·83
Biografia lui Joan Creanga 84
8G
Saac'ra ell trei nurori 811
H7
Capra eu trei iezi llH 811
Illl
Danila Prepeleae III
Il'
Punguta ell doi bani I
Paezii paporane .
'j
Calalogul nBiblioLtCei pentrn LOti'1 (urman!)

126 fJtiliicescu, Poezii, vol. 1.


127 Biilacescu, Poezii, vol. 1/.
128-137 Hamangiu, Codul civil adnotat.
138 Madan G., Suspine.
139-148 Hamangiu, Procedura civila adnotata_
149-151 Hamangiu. Legea judecatoriilor de pace adnotatii.
152-155 Zaloni, Despre lanarioti (cpuizat). "
156 Urechia Dr., Cronicele doctorului.
157-158 Ploetz ~i Leist, .Mic vocabular' l,ancezo-romAn.
159 Szavlowsky Cronologie. calendare.
160-161 , Rosetti D. R. Max, Povete catre sateni
162-165 Zamtirescu Duiliu, Viata la lara, roman.
166-178 Urechia Dr., Dictionar lrancez·romAn.
179 Stavri Arthur, Pe acela~j 4rum, poezil.
180-181 Alexandri Vasile. Ovidiu, drarr.t.
182 Doi ne. 1842 1852.
183 Lacramioare.
184 Suvenire
185-186 Margaritarele, 1852- 1864.
187 I Pasteluri, 1862 1874.
188 Varia, poezil.
189-190 Allele, poezii. .
191 • Ostasll nostrl, poezil. \.
192 Alexandri Vasile, Dumbrav. ro~ie, poem istoric.~
193·194 " j egende. .
195·196 Eminescu Mih., 1'0ezil.
197 Hebel Friedr, luditha ~i J:-1010fern, tragedie.
198 Swift, Gulive, in tara pitlcilor.
199 Alexandri Vasile, Teatru vol. 1.
200 " .". Teatru, vol 11.
201 Speran(ia Th. D., Anecdote iUlpllnate.
202·203 BoUntineanu D., Manoil, roman,
204-215 Calligari D., Dlct!onar eng!ez-romAn.
2'16 Urechie Dr., Ce na~le din pislca.
217 . Bianu loan, Momente cuiturale.
218, Cervantes, Don Quichotte.
219 Silvan oh., BlltrAnul Dan.
2EO lorga, N. Oamen! ~i fapte din trecutul romAnesc.
221-222 Shakespeare, l-Iamlet.
223 ." Carmen-Sylva, a rugacinne. , ,,- ,
224-225 /. Gihica, Scrisori clltre V. A1exandri. vOlu!l!f1 J.. I
226-227 , ) "', II.,
228-229 " ."" no" ." • Iii.
230-231 . 11 "" " " IV.
232-233 . Hugo Victor. Ernanl, drama, tr. in vcr. de H. Lecca.
234·235 Sadoveanu M ih., Povestirl de siitl"atori. "
. . 236·237 Lecca Haral"mb: Casta Div~, draJrit .
'238·239 lJeoca Haralamb, :lucalor!i de cil,rti~ drama I
240 Faeca, Frantuz!tele, tealf\1." ;;: '
241' Riidulescu Motru, ~tilnfa ~' 'fnergie ..
242 Virgiliu, Georgicele, traducere in versuri de Co~bilc. '
243-245 Bolintineanu D., Elena, roman ." ,
246-247 Lecca Haralamb, Suprema forta, drama. i
248 d'Anunzlo, FacHa sub obroc. Trag., trad. Alex. Dorna.
249-250 SdtopenhallCr. Viata, amorul' ~i moartea. .
2·51-252 Mollierc; Bolnavu1 inchipuit.
253 Absen, Un du~man al poporului ~i StAlpil societllle\.

S-ar putea să vă placă și