Sunteți pe pagina 1din 415

11ustraia C pCrte .lrci Va,/:.

t f
cartea celor

o me una de nopti
(8)
(NOPTILE 502615)
TRADUCERE DR H. GRAMESCU

BIBIJOTECA PENIRU TOTI I 1973

EDI1UFA MINERVA EUCUREflI


iiic ronineasc.t bate dreptuuie tC( at
Edturii Mnerva (B.P.T)

Le hype dec Milh pzid,s e? riic tm,j trczcluctwn lttrJe e


comptte cL texte rabe par le dr. 1. C. Mardrus, tome
quatrime. tome cnquirne, Paris, Eu. JYasquelle, dteur
(f( a.).
Versii.ea aceasta a fost coroborat cu traducerca rc
iirnba ns: Ku/ga thiaci I oauzoi nod, pcrevod S arabskov
JL 4, Salle, Gosud arstvermoe Izd atelistvo Huci oIestvennc,
f.craturI.. Moskca, jcu
i Intr-a cinci sute doua noapte
3eIwiczada spuse:

SNOAVE P1.i1)U1iOARE 1)1N


GRM)1NA N Mi RESM[A.

SJcLh pilduitoaie, o, preafeiiciiule ree, sint ei pr.r


u .e tiu ccl mai bine. Am s-i povestesc una, on cui, i
coase din Grdina IniniresmaL.
Si regele 5ahriar spuse:
Daci-i aa, grbete de-ncepe, cilci imi simt sufletd pJit
un mare alean In seara aceasta I $i flu mai sit ii reJt ai
si-i pstrezi capul pe gruniaji pin diminca
Si $eherezada, aimbind, spuse:
Iact ! Ci te prevestesc, o, preaf.iidtuie ree, ci
acestea, oricit de pilduitoare ar fi, pot si treacii drept S oai dn
bode in ochii oamenilor neciop1ii i Inguti Ia rnint
5i .regeie 5ahriar spuse:
Nu te opri din pricina unel temeri ca accasta, 5ehcc,sJa I
Oar daoi socoti Ca asemenea snoave pilduitoare flu pot fi ascultate
de micuta aceasta care te aude, ghemufta pe chilim Ia pk.ioarcle
tale, spune-i s piece cit mal degrab. Dc aitminteri, nict flu prea
pricep cc caut aid copila asta !.
La vorbele acestea ale regelul, micuta Dofliaaia, dc fnici s nu
fie izgonitii, se arun.c in bratele surorli sale mal man, care
sutl. pe ochi, o strmnse la piept i Ii potoli sufletul iubct. Pc us.
kbercz:1a sc intorse citre regele $ihrar spuse
Eu socot c at putc s rArnn Cad flu este .nicidecutn
flecuviincios s VOfbeti despre lucrup.ilc aSezate de Ia brlu in jos,
de vrcme cc ,,toute lucturile sint curate ncprihiuite. pentru su.
fictele curate frI de prthan !
$1 nurnaidecIt Incepu:

CELE TRE.E DORINTI

Mi s-a povestit, o, preafericitule rege, c en anume


ins pun de hunicuviin Ii petrecue intreaga via
tot a.icptmnd noaptea de ini.nuni f.gduit de Sfnm
Carte drept-credincioiIor Inzcstrai cu focul creditici,
noaptea aceca numit Noaptea putinclor atot
putcrii, cind tin urn cuvios Ii poatc vedea implinit
once dorin. Or, iritr-o noaptc dintre cele rnai de pe
urma nopi din liLna Ramadan, insul aech, dup cc
postise ama.rnic toat ziua, se sirni insufleit de
odat dc duhul durnnezeiesc i o chem pe soia sa
i ii spuse
Ascu1t-m, femeie! In se-ara aceasta m simt
intr-o stare de mare curie dinaintea Ce1ui-venic,
i de bun seam c noaptea aceasta are s fie pentru
mine Noaprea putinelor atotputenli. $i, ntruct
de bun searn. ci toate dorurilc i nde}dile au s-rn
fie Implinite de dItre AtoatetrnplinitoruL tc chern
ca s-i cer dintru-nti sfatu despre cereiIe pe care
ar fi s i Ic fac, cci te tiu bun de sfaiuri, si flu
arareori preriie tale mi-au fost de folos. a spane-mi,
dar, ce docine s-i tflurisesc!
Soia rspunsc:
0, brbatc, cite dorinte poi s-i mrturiseti ?
El spuse
Trei !
Ea spuse:
Incepe dat. prin a-i m.rturisi lui Allah cca
dintli dintre cele trei dorine. Stii i tu c desvirirea
unui brbat i a desftri1or sale st in vrtttea Iui,
i c brbatu1 flu poate s fie desvrit dac este
fecioreinic, hadimb on neputinte. Tnct, Cu cft un
brbat este mai bine druit, cu atitea vrtutea lu este
nai spornic i bucunia cu el merge pe due deplin
tii. P1eac-te, dan, cu umi1in dinaintea feei celui
PreatnaIt i spun.e-i : 7,0) I3incfctoruie, o, Prea
damnicule, f-mi drui. cu asupra de msur.
$1 brbatul ingenunchc i, lntorcindu-i palmele
ctre cer, zise
0, Binefdtoru]e, o, Preadarnicule, f-rn
ruit cu asupra de masur!
Or, nici n-apuc el hine s rosteasca dorina
aceasta. d-i i fu implinit, i cu asupra de rnsur,
pe cJip pe data. IncIt nmaidecIt preacucernicul om
se vazU dintr-odat druit cum nici nu gndise. [...]
Si-aita de ne demn i venea, inct de da s.
se cuice trcbuia si se scoale, jar de da s se ridice
trebuia s Sc culce.
Tar soa fu atIta de nfri.coat de cc vzu, ndt
o lua la fug ipnd, atunci cind preacucemnicu-i br
hat vroi s-o cheme. [...]
Si bietui orn Ii zise Intr-un sfirit
0, fmeie pctoas, cc s m fac cu acuma
Asia-i numai lucrarea ta, 0, l)lesten)alo
Ea rspunse
Numele lui Allah fie cu tine i mprejuru1 tt
Roaga-te fntru Profetul, o, monege CU ochi goi!
Eu, pe Allah! flu am trebuiii. de toat ceea i nu
p-am spus s ceri atIta ! Roag-te, dan, cerului s te
ir mntuiasc d:e danie! Asta are s-li fie cea de a
doua donii!
Preacucernicul nidic atunci ochii ctre cer i zse
0, Allah, m rog ie s rn izbveti de dania
aceasta i de necazutile pe care mile aduce!
51 numaidecit, mintuit cii totul de once ucmL se
viizu ascrnenea unei fetie.
Ci i aceasti izbvire nu1 nuilumi tutru nuruca.
hu atita pe ci dt pe nevasd-:sa, care incepu s-l
dodeleasc i s-1 certe c a lipsit-o pe veci de bunul
ci. melt ciuda preacuccrnicului atmse peste poate
i Ii spuse ncvcsteisi
Asta-i nurnai din vina ta i din pricina sfatur
oc talc smintite ! 0, femeic firi dc rmntc, aveani
voic sI cer trei iucruri de Ia Allah i a fi putut sarnt
ateg dup bunul meu plac tot cc mia fi dorm cci
rna omit thu 1)UflUfliC Iumu accsteia i ale celet
lake. Si iacdi c dou dintre aceste putine mi s-au
i pripdit, i tow-i ca curn nar fi fost nimica
Si iact-m lntr-o stare lnc i mai rca deelt cca
ce dinamte ! Ci, ntructt mai am voic sa cer o niiIIWLC,
am sii ccr de la Domnul men si-mi dea lnclcc
am avu t dintru Incep ut ulinceputul Lii
Si se rugs domnuiui su, care ii Implini ruminrca.
$ dobinch tot cc avuscse dintru inceput.
lan pilda accstei snoave cste c trebuic sii te nuIime
ti Cu ceca cc ai.
P urnij $eherczacfa ncepu

FLACALTL $1 MASAGIUL DE LA I-IAMMAM

Sc povcsre.tc, o, prealenicituic regc, ci un oarecare


tuasagiu de Ia un hammam avea ca muterei, de obicci
pe f.m de navabi i de mai-mnimi, CCi hammamul
unde Ii facca ci mesenia era ccl mai ciutat din
tot orau1. Or, Intro bun zi, n sala unde masagiul
ft atepta rnuteniii intr tin f1cia . tnc ricImpodobit
cu nici tin fir de barb,. dan durduliu .i bine
rotunjit pestc tot; i fllciau1 acela era tare frumos
Ia chip i era chiar feciorul vizirului-celrnarc a(
rcgclui acelei cetii. (ncit niasaiu1 fu bucuros s

fratni te trupul cel ati a de duke al gingaul i co pilandru, i zise n cugetul su: , Iact un tup in care grsimea i-a pus peste tot pernie -i rnt
soase! Ce forme rnbeiugate, i ce durduliu e
Si 11 ajut s se Intind pe marmura fierbinte din
sala cea ca1d i nccpu s-1 frcce cu o grip cu toi
aparte. Si, cind alunse aproapc de o1duri, fu peste
poate de uimit bgtnd de seam c1 fi auI n-avca
decit ceva aa, cam cit o alun...
Cind povsrea .unsc aLi. SJere,ac1 v.l .(rt ilijflhl .
Jicasi, t1ei.

(1 u,,Ir-a CiWi .siilc Ire/ct iioaIc

...ceva aa, cam ch o alun. Si, dac vzu aceasta.


incepu s Se cineze in cugetul san, i sa.i plesneasca
paluwle una de alta, oprmchnsc deoclata din masagiuli
pe ctrc ti iiiccpuSe.
Cind Ihicalil ti ZU pe masagin prad tinci asa dc
amarnke muliniri en chipul riviIit do deznc1cdc.
Ii spusc
(c ai, o. i asagmic, do to cainezi atira diR tOt
sufletul i 1i plcsiicsii iiiiiiiilc eina de alta ?
El rspunse
Vat, doamnc tl tiwit, 1lO/IIltlCj(IC1 i caincala
mea slut dtn pricina ta ! ( ati to v.d 1itut do cea
mai mare nIpast do CJTC JsI(c ho lovit tin
hiirhat ! Eti tlnir, voinic Irunios, i to hucuri do
roato dcsirr11e trupului ale iiitiirii i dc
toare binefacerile drtiite dc ca ire A ma cc Lii loru!

V
celor a1ci c!e ci. Ci tocmai ceea cc face desftui vieij
ti 1ipsete, lucrul fr de care un brbat nu este
brbar i flu se poate bucura de virtutea cea deopotriv
darnic i primitoare! Oare viaa rnai poate fi
via, fara de lucrul acesta i fr de tot cc sine de ci?
La vcirbele acestea, fiul vizirului Ii p1ec inst
capul i rspunse:
Unchiule, ai mare d.reptate! $i iact c mi
aduci arninte tocrnai de lucrul care-i pricina singu
rului meu necaz! Daca ceea ce mi-e isat ca motemire
de Ia tatl meu este atita de nemernic, de vina-s
numai eu, care pin astazi n-am avut grja s tac.
si dea n pIrg aceasta motenire. Cum vrei tu,
oare, ca un iedui s ajung ap voinic, dac se inc
departe de caprele cele ispititoare, on ca un copac
s dea tn floare fara sa fie udat ? Lu, pn astaz,
rn-am inut departc de femei i nu rn-am sirnit rnnat
de nici un fel de Indemn catre dc ! Ci mai este vrcme,
socot, ca sa se trezeasca cel care doarme, i ciobanui. s
se spnijineasca pe bita lui
La martunisirea aceasta a feciorului. iziruiui,. hamrnamgiui
spuse:
Ci cum are sa faca oare ciobanul ca s Sc sprijineasca
pe o hita care nu-i mai mare dcdt de,,etuJ
eel mic ?
Baiatul rspunsc
Pcntru accasta m?I hizui, unchiule, pe nian
moasa ta bunavonia. Du-te la Iavia pe care mi-am
lsat hainele i ia punga pe care ai s-o gseti Ia
chirnirul meu ; i cu aurul din punga aceea du-te i
cauta vreo feticana vrednica s-rni faca inceputul..
S hamrnamgiui rasp unse:
Ascuit i m supun!
se duse la lavi, lu punga i iei din hammam
sa caute vreo feticana potrivit.
Pc drum, i zise: ,,Saracul copil ! ci socoate c
ceea cc Ii 1ipsete este ca o coca moale de acadca,
ce se poate nnde de ndat cc tncepi s tragi cLe
ea! On o fi soc9tind c tin castravete se face castravete
de la o zi la alta, sau c banana se coace ptn
a nu ajunge banan !
5i, rtzind dc toat povestea, se duse Ia soa sa
.ii spuse 0, maic a liii Ai.i, af1 c tocrnai splain la
bammarn un copilandru frumos ca luna plini. Est
copilul vizirului-cel-mare, i are toate desvtriri1e;
ci, sracu[ de ci, flu are ce are toat iurnca! Ce are
eL de-abia dac este ctt o a1un. $i, cum am Inceput
s1 m cinez de mila tinereii Iui, ci mi-a dat punga
aceasta plin cii aur, ca s-i fac rost de vreo fetican
vrcduicI s- sporeasc fntr-o c1ipit :arnjrita de
tciirc C (arc o arc de la tatulic S1LI Cad, flC
prcptt CUrt) C, Ii iuCiliptIlC C1 aluit.i WL(d .ire SL
SC scI1,hc iiitin,iidccii. dc Lt ce dinili ii cercare
Iu attici rn-am gIndit ca if ii mai hinc ca tot aurul
accsta sa ramIn in casa tioastra ; i am venit s
te indemn s ncrgi Cu ninc [a hammarn, tinde s te
c faci tu aceast Incercare fri dc ndejdc
petitru hictul copil. Nu este nici o piedic. $i ai s
char S: petrei un ceas de vreme, nIzn
(lu-ti cu ci, 1ri dc nici o primedieoni de tearn
Ian cii ;m sa va vcghez pe atnfrdot, i am sa F ac aa
ca sa v.i lcrsc cL privirie mutcrei1or.
Daci LUZ vori)cIc acesica ale souirn ci, tinara
rcvast. raspuise ca asculu Ca Sc SUpL1flC, i se
ridica, se gati i Sc iinhru-a In harnele ci cele mai
run:os. Dc attlililueri, i fri dc gteli on impodo
ca putea s facI teale capetele s se tntoarc
oate mimile s Sc vlvorezc, mrrucIt era cea rnai
lrumoas nevast dintrc icvestcle dc pe vrcmea ci.
povcste a;use ato. t IclL/Itch i :ii n.jid i,
sEoaL tcc.

ii
Ci tntr-a cinci side patra itoapte

IIammam&ul o ma ap.dar pc soia liii i o big


pare rtnirul fecior al vizirulul, awe atepta tatins
pe marniura din sala cea caid; li ! elo singuri
i rep sa so acze, de pan re ar opri pe cci nodorii
sa-i vfre capul pe up.. $i 1C spuse color doi
s tncuio up. pe dinlauntru.
Clad ttnara nevast Ii viu pa ficiaadru, rXmasc
vrZjit de rumuseea liii de lana; iar ci tot ap..
h ea ti zise: Cc p&at c nu are i ci ceea cc an
to;i Mrba;i ! CZci coca cc mr-a povosut sojyi men arc tare adevrat: de-abia daca-i cito aluna r Ci,
dad so vazu 114 fcmoie aluna aceca se sclumb
dintr-odat [. J, rat sopa bammamgiuiui, dac vzu qa, dew an ipit de minunare i tqi repezi brqele
Imprejurul gttului flauluL.. $i-qal [.4
5i, & dincolo de zbreaua nfl, masagiul vedea tot
r na cuteza sa faca gun on sa sparga up., de teama
a nu ajunga do ocara iumn. 5r so muipimea s-n
strige In papta pe nevasta-sa, care flu-i rspuada
neam! $i ci Ii spunea:
0, mama a ha Ak, cc aijtep;i de nu iei? Ziua-i
pe sftr,yire i tu ii-ai uitat do copihil care qteapt
acasa sa4 alSptczi!
S :i
lax fiul vizirului Ii spuse femeii:
Ci ai putea ta dai fuga o clipita i-i aipwsi i
pe urnia s te trnorci ropede!
F. S
Ci bietul masagiu, dac a vzu pa nevastE-sa at,
a:-- i so simti cuprins sic o dczndejde i de o minie
atita de nprasnice. melt sc sui pc tcrasa [1anuua rnuiui i se arunc de acolo, dc-i sCrmi capul pe
caldarirn.
Si muri.
Or, istorisrca accasta c1ovccicte c omul Ine1cpt
nu trebuie s se Incread In ecca cc numa Sc parc.
Ci, spuse Sc-k rc-atht, Snoava pe care am sa i-o mm p
vadcte inca i mm (impede ct de amattoarC-s clntciik- cI
(IC primcdios CSte $i tt. (aci cL(a.c/it (IC ((C.

ALB SI AIB

1\i s J)((.S( 1 (), I)i(.if(riiII iiI rci, c.i no otii


ca to(i o,iincinI is L iiidragi( pesit pii.iIt (Ic 0 Ii
iicrica frun)o.lsa i ifliiiLI11a(i. $i tilicrita .i(tC,i, pil(.I.t
(iC gi igaic i de (lesavIls, c, era man La (a en ut
barbat pe careI iuhca i care i ci o iuhca
Si, mal fund, pe deasupra, curninte ci cinstit, Indri
gostitui nii izbutea s afic mijiocul dc a o ispiti..
curn sc scursese dcstuii vrcmc dc cind ci Ii nii -
i uia ribdarca fr de nici o i7.bInd, gindi s se
loscasea (IC Un tcrtip, fic sprc a se ra7buna pe Ca.
1i sprc a i frInge cilrzia.
Oi souL accict tinercie avea ca slug dc cred.it
no I)aic(in(Iru i uic II crcscusc dc inic si care vc4hca
asupra asci vicinca cind stpinii iipseau..
Tar indragosi it ul ((i i no II ui. sc inu clup bcandru
acesta i se Iinpritini u ci, fcinclui fclurite darun
cop1ciiidu I cii cii i ri, ha aa, ba altminteri,
pIna cc intruii sli ii I a v(.i id ml Ii ajitrise cit totu
crechncos a i se supuliLa, lii.i (IL iic o cirnre, (.
once i-ar fi cerut.
Cird, dar, trcaba ajunse aici, ndrgostitu] Ii spuse
iu-o zi hcandru1ui
0, Cutric, tare-as vrea s v?id i eu astzt
casa stipnu1ui tu, cind stpnu1 i stpina ta an
sa piece n ora
Li rspunsc
Dc buni seam
S. dup cc .pinusu picc la prviUie, jar stiip
nisa pIec? Ia hammam, se duse i i chcrni prietcnuL
I Iui de nilnii i, dup ce ii bg n cas, 11
cinSe pun loatc odiiile .i ii artt toate Iucrurilc dn
casa. Or. ndragostituI, botrh s Sc razbune amarr
pc mnra femeic, ti pregtisc de mult rcngbiul
pc care s i-i Iraga. Inch, cind ajunse n odala de
dormit, se apropie de pat i varsa acolo flitc albU.
Ie on pe care avusese grij s-1 aduc Intr-o sticIut.
aa de pc furi fcu lucrul acesta, c? bieandruI
nu hig de eam nimic. I)up car, ii din udaie
i vaZu de drum...
(1J povestea iine aici, Scherezada vru zrrii mjind i,
51Jt)J. IaCu.

CiIntr-a cinci side cincea noapte

..S5i vzu de drum. $i-atIta cu ci!


Estimp, soui, iact ! Dup cc, pe Ia asfiritit de
soare, i nchisc prv1ia, se ntoarse acas , fund
ostenit deo zi ntreag de vInzri i de cumprri,
sc duse Ia pat i dete s se ntind, spre a se odihni
ci bg de seam o pat mare cc se ibra pe cear
ceaf, i se trase ridrt uimit bnuito pI.n pestt
poate. Pe urm, Ii zise: ,,Cine a pctut s intre n
casa mea i s fac ce-a fcut cu soia rnea? CC1
ceea cc vd este o urm de brbat., de nici o
doia1 !
$i rcni:
Chiar aa-i
.Atunci, j,Iin de mInie, vru mal nci s-I ucid pe
bieandru; ci se rzgtndi, zictndu-i: ,.,o urm atta
de mare flu poate s fie de Ia un copi1andru II
chem, aadar, i, cu glasul trernurind de mnie i
strig:
Iepdtur ticu1oas, undc-i stpii It
El rspunse
S-a dus Ia hainmarn
La cuvintle accstca, hanUiaLL IW t. t
se Infig i rnai tare tn mm tea CL1.U.OVLIIU1, t
trucIt [egea dreptei-credine ccre hirhatut i
ferneia s se duc Ia hammarn i s se spele dupi
sfintele datini, din cretct pin.-n tapi. o: de ctce
ott au avut treaba ntre ei. $i ip la bb
D fuga i zorete-o s vie acas
$i biatul dete fuga s Indeplincasc porunca..
5i cind soia veni, negutoru1, huthuc1ndu-i ochii
la cireapta i Ia stinga prin odaia in care se af(
patul cu pricina, i fr a rosti o vorh, Sc repezi la
ca, o apuc de par, o tvIi pe jOS incepu S-i
ard o rnam de bitaie cu mare prisos de iovitur
de picior .i de lovituri de purnni. Dup care, o Ieg
de mimi, Iu tin cuitoi, i se pregti si-i taie bere
gata. Ci. cind vzu aa, femeia incepu s ;ipe anarnic
i s uric din rrunchi, i-aa de tare, incit tot
vecinii i toate vecinele srir it autoruI e : 0
asira pe caic de a Ii iiuiighiat. Atunci ii iraser
ndarat Cu dc- a sila pe so i Intrebari de pricina
care (IL!SCSC la o pedeapsa ca aceca. i fcmcia striga
Nu .tiu care-i pricina
Aumci Cu toi fi strgar ncguatovulw
1)aci ai a te plInge mpotriva Ci, C1i sloboci f;.e
te c1espari de ca, fic so mustri cu gingie .i
cu blmndeie. 1)a nu poi so orno, cici de cuminte
c ctiminte, i--aa o tm tori, iaa punein martune
penl:ru ca dinaintea lui Allah i dinaintea cadiultii
iStC VCCifla noastra dc mu1t vrcmc nam bagat
SCaOLI tu purlarea ci nunica flCCUVJIDCIOS
Neguiitorul raspunsc
lasatiua sa tai l)erega.ile dczniiatei istcia
$ (c vrci,i s-avei dovada stricciL1nhi ci, n-avca
ccut. si vj uitaii l urma pe care an lasat-o barbau
:1j11j (le Ca fn atu1 rneu !
La vorbeic accstca, vccinii j VC1flC!C cc ajopiar
de pat i toi pe rtnd ti puser dctul In .trn]i i
spuerI
Esie o urin.a de brbat
Cj nt atunci, copilandrul se apropie i ci ta tin
du. i, adun pe o iigaie all)uul care Inc nu fusee
upt de Catre cearceaf, USC tigaia deasupra focului
i pri ai1)u.ul. l)up.i. care, ma CCC CC SC prajise,
minc ium.atate i ?npari,i cealaira, jumftaae (Clot
dc fai,i, spunIiidule
1,uai,i dc guslaii ! esue a1.bu. d.c on
$i toi, dup cc gustar, se incrcdinar n Iciul
auesta era Cu adevrat a1bu (IC ou ; pina i SOp).i,
care tnc!cse atunci ci soia lui era nevinovat i ci
o invinuise i o pcdcpsisc PC nedrept. nctt nu pregct
s se impace numaidecit cu ea .i, Ca s
iii uiasci knjiicarea, Ii dartn o sul 1 (IC dma ri de ant
o a1ba (IC gaibens.
Or, povestirea aceasla sturli dovedete c este
11) i aib, a c in once lucru i rebute s Wi sa
deoseb inca.

I)up ce Ii pOvesti rn.J ci snna\.dC a:cstca, 5c-hexe:da vn.


regeJe the
- In adevr, $eherezaia, po-vcstiii!e acestca sint turn r;u se
poc&te mai pilduitoare ! Si, PC deasupra., rni-ou odituiii gin-dunIe
aa de fruwos, Inch iatit-mi-s gala si e-a.scnlt acm irni p4csesteIu
poveste cit rnai ciuiat5.
Si SCbCrCZNJa spuse
Intocn,ai ! Accca. pt cue sin .i gi-v povestesc cafe 6c-,cr
dOreL& maria-ta
S Se erc-aia ii -pu-ce c-ge) ul $aIria
POV1S [IA LUI ABDALLAH-DE-PE-USCAT
SI A LUE ABD ALLAH-DIN-MARE

Sc povcstctc d Allah este mai tiutor !


a fost odat un om, pescar de mescrie, care so
numea Abdallah. Si pescarul acesta avea do hrnit
pe cei nou copii ai si i pe mama br, i era
srac, tare srac, aa de srac c n-avea flici o alt
avere afari de nvodu1 lui. Si astfel c nvodu1
acesta ii inea bc i de prv1ie, i de putin do
a-i agonisi pIinea cea de toate zilele, i de singura
a sporului la casa lui. $i-aa c avea de obicei
s se duc In fiecare zi s pescuiasc Ia mare ;
dac pescuia rnai puin, vindea, i, cu cc dobindea,
curnpra cele de trebuin pentru coplii si, in misura
in care ii miluia i pe ci Atoatedttoru1 ; jar
daci pescuia mai mult, atunci, cu banii dobIndii,
punca pc nevast-sa s gteasc o mas minunat,
i curnpira poarne, i chcltuia totul pentru ai lui
firi de nici o sdpinire on chibzuial5, pin ce nu-i
mai rimInca nirnica in mimi ; c ti zicea : ,,PIinca
dc mime are s ne vina mIme ! $i tria aa, de p0
o zi pe alta, firi si-i bat vrcodatii capul cu grija
zi[ei urnitoarc.
Or, Intr-o zi, nevast-sa niscu al zecelea biat, cici

i cejJa1j nou erau tot din mila lui Allah 5i tocmai In ziua aceca flu se afla chiar nimica de
mmncare In casa ca srac a pescaruIui Abdallal,.
i ferneia ii spuse ornului ci
0, stpfne al meu, casa noastr acuma s-a mai
imbc1ugat CU Ufl suflet, jar plinea zilei de azi Inca
ri-a venit ! N-ai vrea s te dud s rostuieti ceva
pentru fbi, care s ne pna sufictul in dipa aceasta
grca?
LI rspunsc
1ocmai vrcam st ies, punind crcdinia In hunaiaiea
lui Allah, i s ma duc Ia pescuit si mi arti,lc
riavodul in mare Intru norocul acsliii copil tinu
nscut, ca sa vad in felul acesta niisura noroculiii
In via
Femeia Ii spuse
Pune-ii nadejdea In Allah
5i pescarul Abdallah ii lua navodul in spinare
i pIec Ia mare.
(md povcstea ijunse a i, c-hr.za] a \.!LU 2nrm ni iJ m,
lafli.

Ci mntr-a cinci sule aseu nou pie

Urm

5i arunca navodul i 11 Intinse In ap, intru norocul


acelui copil nou-nascut, i spuse: ,,O, dumnezcul
meu, f ca viaa sa-i fie uoara i flu anevoioasa,
imbclugata i flu nei.ndestulata ! $i, dupa ce atept
un rstimp, trase navodul i ii gasi pun cu murdarii,
19
(YJ WS!\ CU fill i CU iCrl)U1i de ill% dat flU vaZ1
urma (IC pctc. mci mat marc, nici mai rnic, iiimicniiuic
! Atunci se minunii i se mIhni In suflctu
iui. zsc : ,,Oare Allah 10 11 yuims1it pc micuul
acela fIri a-i fi rncnit nici o partc i mci tin noroc ?
ista cm SC poate i ma se poate ! Intrucit acela carcic
dat. flci omului i ia lsat douc buze drept gura
cta (cut tieaba asta dcgeaba. ci a luat asupra-i
ardita dc a rspunde la nevoile br, dc vrcmc cc
d este Ama tctiutorul i Atoatcdti.orul. Prcamit
fic ci! Pc urma, ii incarca In spinare flavo(luI
se duse s1 arunce in marein alt bc.
stew rai)dator 0 buna 1)ucata dc vrcme, dup
care Sc cazin mult pi ii si--l scoata, cIci sc dovcdi
arc grcu. 5i gsi in ci un mgar niort, umfiat cu
totul i Imprisl iincl d ulioarc in frcoaioarc. Si
pescaru i simi snflcwl nipadit de sila i dete
ror si-i scuturc ii.tvodu1 de nnagarul acela mnri:
sa se Indeprteze cIt mai clegrab in alta paiw,
;,icInd : ,,Nu estc ajutor i puterc dccli. intru slvitul
i laluicul Allah ccl .prcaInalt ! .Fot cc mi se in
tupia acuma tot ncnorocul asta CStC din Vliia
btestematci dc ncvastmca ! Dc cite on nu i-am
spus <Nu sc mai afi in ap nimica pcntru mine..
,i t.rcbwc s1. caut altundeva plinca noastra. Nu mai
pot cii ruescria asta ! Nu, adeviratu-i, nu mai pot
ai-mi. dar, o, fcmcic, s ma apuc dc alta mescrie
dech de aceca de pcscar !v 5j de-atitca ori iam tot
cbganit vorbcle astca, de mi--a ieit par pe li.nbi
Da ca numi raspundc decit cii : /lllah Karim I
Allah Kathn / Mila liii este fara de margini ! Nu
dcznadajchui, o, taii al copiilor mci ! Or, asta-
toaii mila iu Allah ? Oarc ntganLt sta mort sa fie
partea menit acclui sa.rac dc copil, on poate ca mihub
sat nisipul cubes in n{vocl ?
pescarul Abdallah rinase ninicat vrcme lung,
prada unci mIhniri tare ainare. l)up carc, pn la
se hotr s mai arunce o data nvodul in.
ap, cerind icrtare de Ia Allah pentru vorbclc ne
socoute pe care ic grise, i zse : ,,Fii-mi priincios
h pescuit, 0, tU, Atoatedttoru]e, careJc impari fpi:unlor
tale huzururtic i buiituriIe, i carcic ic Insemnezi
dintru incepuluri ursita. 1i fii-i priincios
copiiului acesta nascut acuma, jar cu ii fgduiesc
a intr-o buna zi are sIii fic an preacuccrnic drcptcredinc;os,
vrediici..ad si slujeasc numai ic P
urnia Ii z.ise : ,,1v1a muiuini dca pcscui lic
numai nfl petc, incar ca s pot sl duc brutiril
hii, binefacatorul meu, care in ,iJek cele nc;re, cliitl
m vede Ca stan dinaintea iavtlc liii 4(ILIIIIICC
deafara rnireasma de pinc calda, imi ace scinu LU
nilna s rn duc la ci i irni druic din hc!iig puiiica
cu care si multuinesc pe cci nou i PC mama br !
Dupa ce ti arunc nvodul pentru a treia oar,
i\i)daiiah atept vrcme tare iung, i pe urrn incepu
s se pregteasci s-l trag afara. Ci, Intrucft
uivodu1 era i mai grcu decit de celelalte di,
atirna Cu total pestc msurI, Abdallah Sc nccj amarnic
cu ci pln ce s-1 scoat Ia mal ; i nu izbuti dc-
cIt dup cc ii insInger miinile trigind de slori.
5i atunci, este patc dc uluit, gsi prins in ochiurile
nvoduiui o iptudi omeneasdi, tin adanut, ase
menea cu toi ibn-adamii, numal CU osebirca Ca
trupu-i se sfirea cu o coada de pete ; cm, afara de
coacla accea, avea cap, fa, barba, iept j mnhliJi,
intocinai ca ale unni om (Ic pe pirnInt.
Cind ti vzu, pcscarul Abdallah flu mai avu nicm
indoiai di n--ar ii de faii cu vreun efrit dintre
cfriiii care, in vremile (Ic demult, sau dizvratit Irn
potriv a poruncilor stapii ului nostru Solirnan Jbn
Daud i au ost incbii ii vase dc aram roie i
2
aruncaii In mare. Si Ii zise : ,,De bun seam c-i
unul dintre accia ! Din pricin c ararna a fost roas
c!c ap5 i de ani, efritul a putut s iese din vasut
pecetluit i s se agac in nvodul nicu ! Si, scoInd
ipctc de spaim i ridicIndu-i poatele cmsii pIn
cleasupra genunchilor, pescarul o 1u la goan pe rim
fugind de s-i clea sufletul, i urlind
Ainan ! Arnan ! Fiei miI de mine, o, cfr
al lui Soliman
Ci adamitul din nvod ti strig
Hei, pcscarule ! Nu fugi de mine ! Cxci sint
fIptur de am Ca i tine, nus nici mared i aid
efrit ! Vino indrt mai degiah .i-ajut-mI si ics
din .nivodu1 acesta, i nuj fie teama de Nimic
Am si te rspltesc din pun ! i ALlah arc s1 te
seama de asia In Ziua :1iidccii
La vnrbc!c acestea, inima pescarului se dLi
i Ahclallah se opri din fug i se intoarse ctre nvod,
cia CU pai sfiii, cu un picior apropiindu-.cc, inc
cu celalali c1epIrtindu-se. 5i ii spuse adamitului prins
in .nivod
Atunci flu eti Un ginn din neamul ginnilor ?
Ci, ! ca ac Sc l3cr&33c 3 \ azu In 1 1
siicas, tacu.

Ci mutr-a cinci sut.e saptea noaptc


{Jinni

Aclarnitul raspunsc
Nu slut ! .SInt fipttri omc3easd. cred in
Allah i in trimisul 1w
Ahclallah Intrebi
Pi, atunci, dne ica aruncat In mare?
El spuse:
Nimeni flu rn-a aruncat in mare, pentru c eu
In mare rnam nscut ! Cci slnt tin fin dintre fiji
marii. lntructt snteni niu]te noroade care locuim
In adlncurile rnrilor. $i noi rsufim i trirn In
apa, aa curn voi ceilali trii pe pmInt, jar psrile
In vzduh. $i tori sintern drept-credincioi Intru
Allah j Profetui lui (Cu ci fie rugciunea i
pacea!) i sIntem prietenoi i ajuttori fa de
oarneni, fraii notri, care locuiesc pe faa pifriintL1-
liii ; cIci ne cluzim dup porunciic Iui Ailal, .i
dup tnvturile Crii celei sfinte!
Pe urm adug:
$iapoi, dea. fi un grnn on LIT1 ci nit rant W4tO
oare flu i-a fi rupt pIn acunia nivodtii, n inc dc-a
te ruga s vii i s mi ajui s ies din ci Iir a-i
vtma, intrucit cu el ii ii zilele i nurnai ci este
ua sporului casei talc ?
La vorble acestea de netgduit, Abdallah simi
curn i se spu1ber i cele mai de pe urm ovaieii i
terneni, i, cInd se ap1ec s-1 ajute pe locuitorul din
ape s iasi din nivod, acela Ii spuse:
0, pescarule, soarta a vroit ca s fiu prins spre
binele tiu. M preumblarn, In adevr, prin ape, cind
nvodul tu s-a ahtut asupra mea i rn-a prins In
lauriIe ]ui. Doresc, dar, s v aduc bunstarea ie
i alor ti ! Vrei s ne 1egm prieteni Intre noi, s
dm i s prirnim daruri unul de Ia ce1lalt? Aa,
de pild, In fiecare zi s vii aici Ia mine i s-mi
aduci roade de pe prnint, dintre cele care cresc la
voi : struguri, smochine, lubenile, cantalupi, pierSici,
prunc, ro(.Iii, banane, curmale i de altele? $1
eu am s pnimcsc cu mare bucurie tot ce ai s-mi
aduci. Si, tn schimb, eu am sii dau, de fiecare
23
data, roade dc-ale m{rji, carc cresc in stLafundu
apelor : niiirgcane. niirgirita rc, hrizoli fe, beriluri
smaralcie, rubi.nuri, metaluri scumpe i toate gem
dc i nesteinatcic din mri. Si, de ficcare dati
am si umplu coul pe care ai s miI aduci
poame ! Prinicti ?
Auzinci vorbclc aeestea, pcscarul care, dc bucurL
a dc incIntarca pe care i le priciriuiau acca minunat
i Iniruirc dc nume, flu mai sta decit inn-un
picior, strigI
Ya Allah ! Da due nar primi
Pc urrn, spusc
I)a ! Ci, mainainte dc once, punem i.n
1101 jatiI.aiia, ca sa peceiluim en ca leg mintul nosinn

$ b unaul apelor ncuviin(. Si anvindot atunci


rosnra Cu glas tare fati/.)alIa de Inceput din Coran
i, pe urm, numaidecIt, Abdallah pcscarui II sioboz
din navod pe batinaul apclor.
Atunci pescamul IL Intreba pe prietenul san din
ape;
Gum te chcami ?
El rispunsc
]\4i cheam Abdal]ah. melt, in ficcare diminca
clod ai sa vii aici, claci In vreo zi, din intImplarc,
nai s mi VCZI, nu a dccli s strigi ,Ya
Abclallah, hci, tu ccl din ape ! Si en pe clat am s te
and i at s ma vezi ivinclu-mi dinaiutc din ape.
Pc tirma intrch? i ci
Da pe tine, o, Irate at men. cum te chcami
Pcscarul rspunsc
$i pc mmc ma cheama ton Ahclallah, ca si pAtunci
ccl cliii ape se minunI
Hebc, in Cti Abdallab--cicpc-uscat, i en
Abclallahdinmare ! Si, in felul acesma, sintem
dou on frai frai (IC flume .i frat cle prictenie.
Ateapt-mi dat, o cUpiti aici, o. pr.ictcne at meu,
nurnai atIta cit s mI cuftind i s-ii adic ccl dintt
dat din apc
$i AbcIafl ah-dc-pcuscat raspu nse
Ascult mi supun !
Si numaidccit Abdallahdin-rnarc sari dc pe arm
in marc i picri (tin ochiL pescarulul.
Am nci .Abdallahclcpcuscat, dupa un timp, nemaa
u-i pe Cddinmare jvjndusc. II1CCpL1
sc calasca tirnarnic ciI slobozise din navod, i I
zise in sinc--i ,,De unde aiu cu c are sa sc IIIaJ.
iiitoarc ? E fara de mci (I incioial ci i-a ris de
mine ii Ca mta spus toate a.lea ca sal SlO1)OZCSC
UI, de cc mai (leg rabi nu 1ui fi luat cu p tins ? .A
fi putut. to felul accsta sal clue sprc vedere In faia
oamcnilor din ora i s cltig o granacla de bani
5i tot aa l-a Ii dus pnin casele celor bogai, care
iio vor sa se oboscasca prea tare, i s li-I arat acas.
a Ci. 51 rn-ar Ii phitit stranic pen tru aceasta ! 5i
cina aa ma dcparic in sufictul lul i I.i zicca
,Pctc1e 1i0 11-a scpat din mina, o. pcscarulc !
(and sia aIuns( iui, Sccrcnda 1IU ?rfl flL1mJ ,
sfioasi. ttu.

Ci hit 1-i Cl/IC! SZIIC ODtCI iwai/e

Ci, tot atunci. rncata-1 pc Cddinmarc ca sc ari


Ia fala valurilor, inInd oarccc cicasupra capului ;
i veni dc czu pc Irm llnga Ccl-dcpe-uscat.
Cel-din-apa avca mIinfle amindou p.lme cu margaritare,
cii mirgeanc. i smaratcic, i matostate.
riibinc i tOt SOul dc ncstcmaie. 5i Ic Intinse pe
bate pcscaruiui i Ii spusc
Ia astea, o. frateic mcii Abdaflab, i iart-n
c smnt aitta de puinc. Cci, de data accasta, nu am
avut un COS PC carc s i-1 uniplu ; ci, data viitoarc,
ai smi aduci tu un co, jar en am s 1i-1 dau n
dirt pint cu aceste roade de mare
a:Ind accie gcinme scumpe, pescarul se hucur
peste poate. 5i Ic Iu i, dup cc Ic prcfir prin
tie degete minunindu-se, le ascunse tn stn. Jar Ccldin-
api ti spuse
S mm uii; de legamIntul nosiru ! Si s vii aid
in fiecare ciitninea, mnainte de risrituI soarclui
ii lu r?tmas-hun de la ci i se cufund In mare.
Jar pcscarul se intoarse In ora pUn dc bucurie,
trecu mai Intli PC dinaintea prvliei acelui bru
tar care Ii fusese attia de hinevoitor in zilele negre,
i Ii spuse brutarului
0, f rate al men, soarta cea bun i norocul Incep
irtir-un sfIrjt s umble j in calea noasrr ! Ma
rog, dar, iic, s faci socoteala Ia tot ,cei datorez
Brutarul raspunse:
Socoteala? Si de cc s fac scicoteala? E oarc
uebuin de vreo socoteala intre noi ? Da, daca
chiar ai mai muli bani, d-mi atIia cit poi !
clad nu ai deloc, a pline cita Ii trehuie ca si
hraneti pe-ai tai, asteapta simi pliiteti atuncea
ctnd I)unaStarca s-o aeza PC totdeauna in casa ta
Pescarul spuse
0, prictene aI meu, hunastarca s-a aezat temeinic
in casa inea, Intru norocul copilului men flOurtscut,
din bunatatea i drnicia lui Allah! 5i tot
ce a putea eu s-i dan are sa fie rea uin fa
de tot ce ai fcut tu pentru mine, cmnd m stringeau
de git lisuri1e! Da ia cle colea, In una alta!
Si Ii bg mina In sin i scoase un pumn pun cu
nestemate, ba chiar atIta de multe de nu-j mat
rmase pentru ci aproape nici jumtate din cit ii
detese Cel-din-mare. Si i le intinse pe toato brutaru1u
spuntndui
Nu.-;i cer decit s-mj imp rumui ceva bani,
pin ce am s vinci in suk gemmele acestea de mare..
Si brutarul, uluit de cele cc vedea i do cole cite
cpta. Ii goli cutiuia Cu barn In minnie pescarulut
vru si-i duc ci Insui sarcina de piine trchuitoare
pcntru casi. Si Ii spuse
Sint robul i sluga ta!
cu voic, cu .ncvoie, [u pe cap cou1 cu pl.ine
morse In spatele pescarului pin. [a acesta acas
undo ii ls los sarcina. 5i plec, dup cc Ii srut
nilinile. Jar pescarul InmIn mamei copiilor s5i
COUl, pe urm dote fuga s le cumpere came do mid,
pui, legume i fructe. Si o puse pe nevast, in seara
aceea s gteasc o mas ncmaipomenit. Si, [aolaIt
I cu copni i cu nevasta lui, so ospt do mi
nunc, buurinduse pIn pesto poate do vnirca pc
lume acehu nou-nascut care aducca cu sine norocul
i )dUgUL
Dupi care, Ahclallah Ii povesti n esic-si ot cc
i se Int?rnpiasc i curn pescuitul [Lit so ispravise Cu
prinderea liii Abda1[ah-cel-din-ap i, pIn Ia urmi..
toat IntImplarca cu de-amnuntul. $i I dote femeii
tot ce-i mai rmsese din darul ccl scump at prictenului
su cc slluia in marc. Si sofia so hucuri do
toate ci Ii zise
Pstreaz cu griji{ taina acestei IntImpLiri ! Do
nu, oamcnii stptnirii ar putea si-i fac .necazur
i pescarul rspunse:
HotirIt ! n-am s spurt rtirnica la nimdni, aiarJL
de brutar ! Cci. nicat- c de obicci teebuic s.-i
ascunzj norocul, nu pot SanU tainu.icSC bunastarca
de cet rnai dintli binefacator at mcii
A doua zi dimincaa, dc Cu zori, Abdallah pescau1
se duse cu tin co pun de fructc fru.moase de toatc
SOJUfl1C i dc toate fclurilc la rmui mirii, wide
ajunsc nainte dc rsiiritu1 soarelui. $i pusc cou1
JOS pe nisipul dc pe i, ntruct unI zrca ni
:icrca Pc Abdallab, btu din palmc i striga
Unde cti, o, AbdaiIahccl-din-apa ?
i pc data, din afundul valurilor, un glas dc apI
rispunsc
1JCJiL-ma, 0, AI)daJJJbdc--1)e-uscat ! I itn
Ia poruncile talc
i b tinaui mrii sari din ap i se iv ie mal.
i, dupa salaniaickuriie i urarile dc CUVIfl1a, CSCa
rui ii dirui cou1 cii poame. i Cci--dinap Ju couJ.,
mul.wni se cuftincli n.dirt in fundul riiirii. Ci
mi pestc flu_Lit timp se lvi iar, iinind in mini cou1
gol de poamc, grcu ins de smaraide, de b1ac i
de roate gemmcie i roadele mrii. $i pescarul, dup
cc ii 1u bunrnias de Ia prietenul su, ti mse
cou1 pe cap i api.ica drumul Indart catre ora, tiepe
la cuptorul brutaruiw.
(nid pi e(c nn n:J. Ju rii nj in I

Ci mntra cinci sine lztnw imapte

i i spuse I iioe[ci oru.I Ui san ccl dintru- Otti


_ Pacea he Cu ime, 0, talca al mcii cu mimi cja.r
Acela rspuiise: -
cu tine fie pacea, i fluMe, l)incCtIVIntaCik
lui Allah, o, chip vestitor dc bine ! Tocmai .iam
trimis acas o tav Cu patruzcci de plcintc, pe care
Icam fcur anume pentru tmc, i in coca br na
prccupet flici untul strcurat, nici scorioara, nic
corcoma, nici pelinia, nici nucoara, fliCi anisonul
ii IC! chiminul
Si pesca ml ti cuftmda mina In co.u1 din care e
rcv5rsa o ploaic de lumini sclipitoarc, lu trei purnu
plini cii nestemate pc care i Ic dctc brutaruiui. Pe
urm Ii vizu de (irum mai departc i ajunse acas.
Acolo lasa COUI JOS, alese cea inni frumoasa piatr.
din ficcarc So! i din fiecare culoarc, pusc totul Intr-e
cirpa i se duse Ia sukul giuvaiergiilor. Si se opr
di nainica eicu1ui gin vaiergiilor. Ii atcrntt dinainte
pietrele ceic minunate .i ii spusc
Vrci s Ic cumperi ?
Seicul giuvaiergiilor sc uit Ia pcscar cu mte
oclii plini de fndoial i Il tntrd
Mai ai i aitclc ?
El rapunc
Am acasa Un CO pini.
Cehilalt intreb
5i unde-i casa ta?
Pescarul raspunse
Cas n-am, PC Allah ! Ci numai o cocioabi dc
5cnlcluri putrede, in fundul ulii Cutare, pe llnc
sukul de pctc
La vorbele accstca ale pcscarului, giuvacrgiul i
strig ucenicu
Punei mIna pe ci! Accsta-i howl despre care
s-a dat de tire di a furat giuvaierurilc reginei. soia
suhanului
$i le porunci s.-1 ciomgeasc bine, 5i toii ginvaicrgii
i negutorii ii impresurar i ii pdi
cii vorbe de ocar.
Jar unii ziceau:
De bun seam d accsta-i cd care pJ
huna trecut prv1ia lui hagi Hassan.
Jar ailli ziceau
Tot ticlosul sta a curat i casa ]ui Ctitare
$i fiecare. povestea cite o poveste de ho.ie care
flu se dovedise houl i era invinuit acuma pe.scarui
Si Abdallah, toat vremea aceasta, stere tcut i fr
s fac vreun semn de tgad. $i, dup cc cpii
ciomgeala dc mnceput, se ls tint dinamtca regciu
de ctre eicu1-guuvaierguu care vroia s-J ac? sa-i
mrturiseasc frde1egile i s punii s fic p:nzurat
Ia poarta palatului.
Cind ajunser cu toii la divan, eicuI giuvairgnIor
spuse ctre rege
0, rege al vremilor, cind gherdanul regin a
pierit, tu ne-:ai dat de veste i ne-ai dat hi seam
6a-l afIm pe fpta. Am fcut, aadar, iot cc ne- a
stat in putin i, cu ajutorul lui Allah, am zbndi
Iact-l, dar, in miinile tale pe fpta i nestemat.ic
pe care le-am gsit asupra lui
5i regele spuse dtre cpetenia hadImbilor
Ia nestematele acestea i du-te de le arat spIne
tale. $i tntreab-o dac acestea-s cu advrat
nestenatele din gherdanul pe care 1-a pierdui
Si maimare1e hadimbilor se duse Ia regini i,
infiindu-i acele gemme minunate, o intreh
Acestea-s, oare, o, stpin a mea, pietrele dn
gherdanul mriei-tale?
Dac vzu nesternatele, regina fu peste poate de
minunata, .i-i raspunse eunucului:
Ba nu-s deloc ! !ntrucit mi-am gsit gherdanul
intr-un sipec. Da pietrele acestea-s cu mult mai frumoa
c dcit ale mdc, i nu-i au seamn pe lume!
Du-t. dat, o, Massrur, i spune-i regelui s curnpere
a:.stc pitre, ca s-i facem un gherdan fiicei noastr:
(rnbeiugare, care-i Ia anii nritiuIui
Cind afl de Ia eunuc rspunsul reginei, regele
Eu cuprins de o minic peste msur impotriva eicuIui
giuvaiergiilor, care ridicase i cunase aa pe
ri neviriovat ; i1 afurisi Cu toate afuriselile lui
Aad .i ale [iii Tharnud ! i eicu1 giuvaiergiilor, trernunnd.
tot, raspunse
O rege al vremilor, tiam c omul acesta este
un pescar i un sr.can ; i, cI.nd 1-am vzut ca arc
ascmcLlea nestemate, i cInd am aflat c mai are
acasi un co pun cu virf, am cugetat c asta-i o
avere prea mare ca s-o fi putut cumpra cu mijloace
cinstte un srantoc ca ci
La vorbele acestea, suprarea regelui spori i mai
i mria-sa se bulbuci Ia eicul giuvaiergiilor
Ia soii lui
A, rnieilor i imo.flor ! A, ereticilor de Ia crcclin
a ca dreaptil ! Suflete tic1oase ! Au voi nu
c nici o averc, oriCt de pe neatcptate i oricit
dc ca printr-o minune at veni ea, flu este cu ncputin
in soarta UflIll drept-credincios ? A, neIegiuii1or
Si daii zor aa s-1 osIndii pe srrnanu1 acesta, fr
s-I ascultai i fr s-1 ccrcetat, pe motiv c arIta
avcre este prea mult pentru ci? Si-i zicei hot,
i-t necinstii fa de sernenii lui? $i nici o clipit
nu v trece prin cap c preaslvitu1 Allah, cind im
parte huzmeturi[e Iui, nicIodat flu se zgircete ? Au
tii voi oare cit belug curge din izvoarele fr de
sfirit din care Prealnaltul ti scoate binefacerile
o, protitor i neriutorilor, de judecai aa, pe
potriva socotelilor voastrc ticiloase de fpturi de
31
uro,, despre ceic grcuiI.i cu care-i ncarcat tere;i
a uflCi UIsitC a noroctilul ? Duce-vI, tk1oilor
criii din Iaa mea ! Si lips v-ar Allah in veci de
buiefacerile lu ! 5i-i izoni Cu ocar ! 5 atha cu ci!

(in] )jnn. tCJ, LbLret,kJa J/U flJj!ni


i in.i

(.21 inir-a ciiic sute zecea noaple

I e privctC pe Abdal lah pescarul, iwtti ! .Rc


ele se lin0,oarsesrace,
dire ci ,Allah
inainte des ai ptwe vrco utrebare cl i
te binecuvinteze int:ru di
de cl i , i spuse
rurile cc i ic-a fcut ! Ocrodrea este en line. l.u
-i-o diruiesc.!
Pe urm adtig
Vrei acunia s-mi povcstcti adeirat i s 011
spui curn ai dobindit .nesLcmatel.e acestea, aa de
rumoasc de nici un rcc (IC pe pmmnt on arc unelc
asemenca ?
Pescarul rspunsc
0, rege al vrcmilor, inai am ae;isa Ufl CO Lie
pesear plin cu. nestemate de-a.estca ! Slot un dar
de la prietenul meu Abdai.lah-cei-din-mare
5i i povesti rcgcl.ui tota intlmplarea ml cu Ccl-llnap
, fri s tinuiasc nimicaj Ci nit estc
:nici w fobs so iiai spuncn i noi o dai.
P urmi adiuqi
Or, CLI am fcut un 1egmInt Cu ci, pecetlu1
prin rostirea jatihaei din Coran! Si nc-am 1egu.

aas-mi
: CU S-umple
i duc in fieCaracel
e diminCO
ea, de Cucuzortoate
i un co. punroadele
cu poame de pemrii,
pmInt;cumu-s
jar ci s-a lcgai
aceste nesternate pe care ie vezi
CInd auzi aceste spusc ale pscarului, regeic c
minun de drnicia AtoatccIItiitoru1ui fai de drcpi -
credincioii sui, i Ii zise
0, pescaruic, aa i-a fost ursit ! Las-mi n
mai sa-i spun ca bogaia (crc sa fie ocrotta, i
omul bogat tebuie s aiba un cm malt ! Vrcau Ci
s te iau sub ocrotirea inca, atita Cit Oi tra;. ba
mai mult ! Cci nu Ot en hotrsc asupra viilomini,
i nu tiu Ce soart tiar putca men; urmacl
nieu, de s-ar intimpla s mor on s rmin fr scacnul
de domnie. S-ar putea s te ucid din 1com:c
i din patima pentru bunurile acestei lumi. Vrc.au,
dar, s te pun la adpost de vitregiile soartei, aira
vrcmc cit m aflu in viaa. $i cea mai hun Cac:,
gtndesc cu, este s te insor Cu fata inca Imbe1ugare,
fat dc mritat, i s te cftinesc in slujba dc cc)
dintli vizir al meti, lasinduli dc motenire in fu3
acesta scaunul domnici nicie dc-a dreprul, mai :-
inte de rnoartea mea!
Si pescarul raspunse
Ascult i m. supun!
Atunci regele chem robii i ic zise
Ducei-l Ia hammam pe stpInu1 vostru pe Ca!cl
vcdei aici!
Si robii 11 duscr pe pescar lahammarnul saraiuJi.i.
i 11 splar cu luare-aminte, i II Imhrcar In haine
tmprteti, i II aduser mndrt dinaintea regeini
care, tot atunCi, II cftni vizir. Si ii dete sfaturilc cie
trcbuin peniru o asernenea slujba, iar Abdaflab
rspunse:
Sfaturilc tale, o, mria-ta, sInt pravila mea de
purtarc, jar hunvoina ta cstc umbra n care huzuresc
1k urm, regeic trimise acas la pescar o liot de
strjeri i de soli, dimpreun cu cintuirci din trite,
din clarincte, din imba1c, din vuve i din cavale,
i femei priceputc in metcugul imbrcminii i al
impodobitului, cu sarcina s imbrace i s impodohcasc
pc ncvasta pcscarului i pe cci zece copii ai
s-o suic Intr-un palanchin purtat de douzcci dc
negri, i s-o aduc Ia palat Inconjurat de un alai
strMucitor i in zvoan de cintccc. Si poruncile fur
indeplinite ; i sofia pcscarului, inIndul pc nou
nscut la picpt. fu aczat dimprcun cu cei1aIi
nou copii ai ci Intr-un palanchin falnic ; i, cu
liota de strjcri i dc cintrci Inainte, i insoit de
femeile pusc in slujba ci, i de nevcstclc ernirilor i
ale mai-marilor cctii, fu adus la palat unde o
atepta regina, care o primi cu semnele unci prcuiri
nemrginite, in vreme cc regele ii tntimpin pe copiii
ci, lutndu-i rind pe rind pe genunchi i alintindu-i

printete, cu at.ita dragoste de parc ar fi fost chiar copii lui. Si regina, Ia rindu-i, vru s-i aratc dragostea
fa de sofia proaspatului vizir i o puse in
fruntea tuturor fe.meilor din harem, numind-o marevizireas
peste iatacucile sale.
Pc urm, regele, care flu mai avea alt fat afar
de tmbelugarc, nit prcget s-i in fgduiala i
i-o dete ca a doua soic vizirului Abdallah. 5i, cu
prilejul accsta, regcle dete un mare osp norodului
i oteni1or, i puse se impodobcasc i s se lumineze
cetatea. [...]
Or, a doua zi, in zori, cind regeic, trezindu-se la
un ceas mai devrerne dccit de obicci, din pricina
zhuciumului din ajun, se aezasc la fereastr. II vzu
pe proasptui mare-vizir, soul I iicd lui mbelugare
cum icea din palat, ducfnd pe cap un co de pescar
pun cu poame. Si strig dup el i ii intr2ba
Ce duci tu acolo, o, gincre al neu.
CInd povestea ajunse ski. $eherezada zu zorii mifoJ i,
sfioas, tcu.

Ci Intra cinci sute unsprezecea iioa1e

Urn:

...Ce duci tu acolo, o, gincre al meu ? 5 incotro


ai luat-o?
El rspunse
Este un co cu poame pe care ircau sJ d
prictcnului mcu AbdalLth-din-ma re
Regeic spusc
Dar acesta nu cstc tin ceas Ia care oamcnij es
din casa br. 5i-apoi, nu-i deloc potrivit ca ghierde
rneu s duc aa pe cap o povar de hma1
El rspunse
Asta aai ! Ci mi-a fost Inca s nu lipsesc
ccasul de Int1nire i s nu trec in ochij Celui-d.in--
apa drcpt on mincinos fara de crcdiii, s-l aud
cum mi dojene.te purtarca i imi spume ,Lucru
rile lumii acurna te mndeparteaza de Ja datona CC-
ai, i te fac sa-i uii fagaduielile !
$i regele zise:
Ai dreptate ! Du-te Ja prietenu] tati. i AJJah.
fic cu tine.

:33
5 Abclallah lu clrumul ctre mare, strabatind
;ikuie. Jar neguatorii scuIai de dimineac, care
deschideau prIvMii1e, spuncau cnd dedeau cu
hti de ci:
Accsta-i Abclallah, vizirul ccl mare, ginercic
regckii, care se duec Ia mare sd schimbe fructe pe
ac. mate

[a cei care nuI cunotcau 11 opreau din drum


ii mtrebau :
0, vInzitoru1e de fructe, cu cIt dai msura de

i ci Ia toata lumea rispundca


Nus de vInzare. Slot vmndute Clu mai-naint
i spunea acestea Cu muiii gingie, fQlnd asifel
pacere tuturora. i--aa ajunsc pe irni, unde m VOZU
pe AbdaIlahdin-mar cum ieCt din valuri, Ii dcte
frnctde in schirnbui altor nesiemate de toate ciaIonic.
Pc urm luI drumul indirt ciire cetate
wcu PC dinaintea pravalici prielcnului sau hrutaruJ.
C cmase tare nedurnerit clod vzu Ca u.a brutarici
este inchisa ; i atept ian rstimp sa vada daca nu
Sc ivete prietenul su. $i, pmn Ia urnia, ci intrLba
pe brutarul vecin
0, frate al meu, CC-i cu brutarul de-alaturi
Acela raspunse
F-Iahar nam cc in fi menit Allah ! 0 f laoln
acas
El Intreha
- $i tndc-j casa 1w ?
El spuse
Pe curare uli
Si Abdailab lu calea ctre uliia pomenitR i, dup
cc g-asi casa brutarului, btu la u i atepta. Si,
pcste puin vreme, bg de seama la o hagea de sus
corn se iea faa spcriarI a hrutarului, care, dup
cc vzu cou1 pescarului pun Ca de obce C nestemate,
se rnai liniti i cohori s descuic. Si se aruiic
Ia pi.cptul lui Abdallah i, cii lacrimi In ochi, II 1mm
Iri i Ii zise
Phi, atunci nai fost sptnzu rat din porunca
gelui ? Eu, cind am aflat ci ai fost unfcat ca ho
rn-am speriat s nu m ridice i pe mine ca prta,
mi-am Incuiat degrab cuptonu] i brwnia, i rn-am
ascuns in fundul casei mdc. Ci ia liirnurete-nn., o,
prietene al rneu, cum se face de Ctj irnbrcat ca
in vizir ?
Atunci Abdallah Ii povcsti tot cc i SC timpla.se,
de la Inceput pIn la sfirit, i adug;
Si regele rn-a fcut vizinul lui cci mare, i
mi-a dat-o pe fiic-sa de soie. Si-acurna am un harem
peste care se afl soia mea duntii, rnarn copor
mci
Pe urm spuse:
Ia coul acesta cii tot ce-i in el. Este ai tu.
cci scnis a fost astzi Ia norocul tu
Pc urma ii lasa, i se intoarSe Ia pal.aL cu couI
go!.
Cind regele II vzu curn vcnea cii c.u) go, ii
spuse rizinci
Iact, vezi ? jnietenu1 iuu Cd-din mare Ic-a
dat uitrii
El rspunse:
Dirnpotniv ! Nestematele cu care mi-a umpiut
astzi coul erau S1 mai frumoase dcctt cele din ziide
celelalte. Ci Ic-am druit pe toate pnietcnuiui
rneu brutarul, care, odinioar, did miI rodeau nevoile,
mi-a dat de mincare mie, i a dat de mtncare
i copiilor mci i mamei Ion. Tar cu, Ia rindu-mi, aa
curn mi-a fost ci milos in zile]e srciei mdc, n-am
s-1 uit acuma In zilele mdc de hclug ! Cd. PC
37
Allah trebuic s mirturisesc a ci niciodadi n-a
ignh sufletul meu de biet nevoia lesne bnuiclnic
5i regeic, dumirit Intru totul, 11 intreb
Cum ii chcam pe prictenul tiu ?
LI riIspunse
Ii chcam Abdallab-brutarul, aa CUm pc mine
ma chcam Abdallah-cel-dc-pe-uscat, i aa CUm pc
prietcnul meu din ap ii cheama Abdallah-ccl-dinmare

La vorbcle acestea, rcgelc sc minun i sc cutremLIra


dc uiinirc, i strig
5i aa cum pe mine ma chcam regeic-Abdaliah
! 5i aa cum pc noi to ne chcanii slujhorii lui
Allah ! Si, Intrucit toli slujitorii lui Allah sint dco
scama dinaintc cclui prealnalt, i frai intru crcdin1
& obiric, o, Abdallah-dc-pc-uscat, vreau sL
te dud numaidecit i sii-1 chemi aici pe prietenul
tu Abdallah-hrutarul, ca 5a-i ciiftanesc al doilea
virr al mcu
Numaidccir, Ahdallah-cel-de-pe-uscat sc duse dupiI
Abdallah-brutarul, pe care regele, tot atunci, 11 caftni
en caftanul vizirici, numindu-I vizir dc-a stinga
sa, aa cum Abdallah-cel-dc-pc-uscat era vizir dc-a
dreapta.
5i Abdallah, pcscarul de odinioara, i.i indcphnca
slujba cca noua cu toata stralucirca, fiira a uita mci
intr-o zi s mearg la prietcnul su Ahdallah-dinmare,
i s-i duca un co cu poame, pe care Ic schimba
cu aur, Cu argint i cu ncstemate. Si, cind veni toamna
i nu mai gasi poame nici In gradini, nici pe Ia negu;atorii
de trufandale, I.i umplu coui cu stafide,
cu migdale, cu alune, CU fistic, Cu nuci, CU smochinc
uscatc, CU caise uscate i CU dulCiuri uscate de toate
soiuflle i de mate culorile. 5i, de ficce data, aducea
tndartt pe Cap couI pun cu giuvaieruri, ca de obicci.
vremc de un an.
Or, ntr-o zi, Abdallah-cel-dc-pe- sat,
de Cu zori ca Intotdeauna pe i,arm, ezu bnga pr:ietenul
su Abdallah-din-mare i hcepu sa
iasc cu el despre obiccicle locuitorilor
Cind povestea ajunse aici, 5eherczada izu n n .j. I
SwaSa [acu.

Ci mntr-a cinci sute aousprezecea noap1

Urrn

S, printre altele, ii spuse


0, frate al meu, o, tu Cd-din-mare, tare iruimo
0 fi acolo la voi?
El rspunse:
De bun seam ! $i, dac vrei, te iau cu mmc
in ap i ti art tot, i te duc s vezi oraul men,
te poftesc n casa mea, cu cea mai dep1in dragoste
Si Abdallah-ccl-dc-pe-uscat rspunsc:
0, fratele meu, tu ai fost zmis1it n ap .i api-
1acau1 tu. $i-aa c flu te sirni stnjenit nicidecum
s trieti n mare. Da poi s-mi spui, Inainte dc
a-ri rspunde la poftirea ce-mi faci, de flu ri-ar Ci
peste poate de neprielnic s zboveti pe pnint ?
El spuse
Dc bun seam ! piclea mca s-ar usca iar btunic
de pe pmInt, suf]ind peste mine, rnar ornor
Cel-dc-pe-uscat spuse
$i Cu tot aa ! Eu am fast zmis1it pe pmint
i pmiitu1 este 1cau1 mcu. 5i-aa c vnturile de
pc paniui)t riu-mi dueazi. 1)a cIac as intra Cu
tLl marc 3a ar nitra in Iutitrurilc mete i rnar tnn tusi, ias m
Gel-din-marc raspunse
In aceasta pnvma sa OU ii mci 0 teama, Intru
cit am s-i aduc o unsoare en care salt ungi trupul,
.t apa nare sa mu aiim mci o putere vatamatoare
asupra ta, chiar dac ar ft sa-i petreci in mare toate
zilcic vieii tale. 5i, in feltil acesta, 1e1 puwa s te
cufunzi cu mine i s strThali marea in toate parile,
5i s dormi i s te scott in ap, fr ca s peti
vrcodat nici cci mai mic neajuns, oriunde teai afla
La vorbele acestea, Cel-de-pe-uscat ii spuse Celuidtntnare

I)ac-i aa, apoi nilnica nu .sdi ifl)potrlva ca s


mt. cufund in ap en tine. Adumi, aadar, unsoarea
cu pfkifl:a, ci sa lie incercarea
(.;eldititttare rIspunse
Aa am lie
5i Iua coti1 cu poame, i sc cufunthi in mare, i
tin pesre mult vreme se Intoarse linind in mImi
Ufi ol pun en o unsoare asemuitoare cn seul de vac,
cu 0 culoare Ca de aur, 5i cu o mireasm en totul
i en totul mtnunata.
Si Abdallab-cel-de- pe-uscat intreh
Din ce-i icuti unsoarea aceasta I
El rspunse
Este f5cut2i din grsirnea ficatutui unui soi de
pete numit dandan. Si acest peste dandan este ccl
rnai uria dintre toti pc5tii maui. inch dintro ingbi
tur ar infukca fara de nici 0 cazn ceea cc voi 0-
tnmnteni numti un elefant Ott 0 caitlil
5i pescarul de odinioar, Inirtco.at, strig
Si en cc so Ii hrinind acea iiari amar&ci. o,
Irate a] men ?
El rspunse
Dc obicel, se hrnete cu fpturi1e
runte care se nasc in strfundurile mrii. Cci
tu acea zical care spune : ,,Cei slabi sInt mincai de
cel tan !
Cel-de-pe-uscat spuse:
Adevr gri.eti ! Ci Ia vol acolo oare-s mu;
dandani de acetia?
El rspunse:
lVIii de mit, i numai Allah Ic tJC soenata
Cel-de-pe-uscat strig:
Atunci, nitntuietc-rn de o calttone ca aceasta,
o, fratele meu, cci tare mi-c team ca solul ista de
petc s flu dea de mine i si m n-inince
Cd-din-mare spuse:
S flu ai nici o team, cci petele dandan, tncae
este amarnic de crud, se teme de ibn-Adam, Intrucit
carnea de ibn-Adam este o otrav nprasnie
pentru ci!
Pescarul de odintoara striga:
Ya Allah ! pi ce-mi fo1osete inie si I in otravi
pentru dandan, dup cc m-o Inghii?
Cd-din-mare rspunse
Sa flu ai nici cea mai mic tcam dc aces daudan,
intrucit el, de indati ce-i vede pe un ibn-Adam,
o i Ia la fug, aa de tare-i e fric de ci! $i-apoi,
cum eti UflS cu grsimea 1w, are s te cunoasci
dup miros i n-are s-i fac nici un ru
5i Cel-de-pe-uscat, PC temeiul incredinriLor prietenului
su zise
Imi pun ndejdea in Allah i In tine
se dezbrc, sp In nisip o groap in care
piti hainele, ca s flu i ie fure cincva cit vreme o
lipsi. Dup care, se unse din cretet pin in talp
Cu unsoarea aceea, fr a ocoli nici cele mat rnarunte
gurele, i, PC urni, ii spuse Celui-din-mare

41
- laid-ma-s gala, o fraude mcii cd-dn-.mare
Atunci, AbdaYlah-ccl-din-marc II md pe tovarI
su dc iTiina c) SC cuftin.da cu e i, sardfunduri!c
main.

CinJ povesk Nc ,crc.. Li i. it I ect.rj lad


fiois, tacti.

Li mu-ti enwi suit treisprezecea noapte

Ii nui

Si Ii spuse
Descbidc ocbii
51, cum Cei-dc-pe-useat :iu e iflflea mnabuit
nicidecum i nici apdsat dc strarurile uriae ale apelor,
cum rsufla acolo in vaYuri mai uor dccii In
vzduh, pricepu c era cu adevarat ferit Impotriva
apei ; i deschise ochii. $i. din dlipa acca, hi oaspete
al mani.
51 vazu va).urile deasupra captiluri sdii aim arcuiau
bolta de sm.arald, aa aim pc drnInt albastrul
cerului se boltete peste man iar Ja picioare i se
atcrneau adlncunile apelor pc care aid un ochi tic
pmfntean riu. Ic atinsese, din ceasul zdrnislinii dintli
o tihnd adfnc domnea paste munii i pesre csurile
din afund ; ian Inmina era moak i. trcmura liiinejurul
fdptunilor i a lucrurilor. in strdvezimile
fdnd dc margini i in sciipirca apelor; i pnive]iti
dornoale 11 vrjeau mu prcsus dccii mate privelirile
vrdjite de sub cerul sub care sc ndscuse ;
vdzu pdduri dc mdrgcan ro5u ii paduri &
42
aib, i pckiri de mrgean trandafiruu, inmrmurite
ki tcc.rea crengiLor br ; i peteri de diamant cu
stIlpi de rubine, de hrizolite, de beriluri, de safire
aurii i de topaze ; i o nesfIrire de ierburi auuri
toare cc se unduiau n zri, nesfbrite cIt nite Irnpra
ii ; i, pe nisipurile de argint, scoicile de mu de
forme i de culori, og1indindu-i strluciri1e tn cletartil
apebor ; zi, de jur-Imprejurul mi, scprau peti
ce se ascmuiau cii florile, i peti ce se asemuiau CU
fructcle, i peti Ce se asernuiau CU psri1e, i
alii, acoperibi CU soizi de aur i de argint, cc Se
ascmuiau CU nite opIr1e man, i a1ii care nchipu
iau rnai degrab nite bivoli, nite vaci, nite cIini,
ha i nite adamii i grmczi nemsUrate de nestemate
cc frnprtiau potopuri de focuni In mu de
CUIOTi, pe care apele, departe de a le stinge, be fceau
i mai vii ; i grmezi de stnidii Invoahe, pline
cu mrgritare albe, i cu mrgnitare trandafinii,
cu mrgritare daurite ; i burei uriai care se
micau anevoic pc tcrneliile br, rInduii frumos in
iruri fir de capt. ca nite oti, i parc hotrnicind
fehunitele intinderi de sub ape i stind ca nite strji
mntemeiate ale acelor singurti nesfirite.
Ci c1eodat Ahdallah-cel-de-pe-uscat, care, mereu
this de min de ctre pnietenul su, privea curn se
rotesc Imprejuru-i, In goana accea Tepede pnin strafund
un, toate acele prive1iti minunate, zri o iniruire
nenumrat de peteri de smanald, spate
Ia fel toate in coasta unui munte de gemm verde,
i Ia ua fiecreia sthid pe 1avie on tolnite pe jos
nite feticane frumoase ca nite lune, CU pletele
de culoarea chilimbarului i a mrgeanului. Si ar
fi fost asemenea cu fetele de pe pmint, de nar fi
avut o coad cc le binea bc de olduri, de coapse i
43
de picicare. Or, accstca erau Fetele-Mrii. Si orau1
acela de peteri verzi era aezarea br.
La prive1itca aceea, Cel-de-pc-uscat ti Intrcb
pe Cd-din-mare
0, fratele mcu, oare fetele acestea nu-s mritate,
de nu ziresc printre dc nici un barbat ?
ii rspunsc
Cele PC care Ic vezi smnt fete fecioarc, i ateapt.
n pragul casel br ivirea unui sos, care s?i vin. i s-o
akag PC aceca care i-o plcea. ntructt n alte bocuri
din mare se af1 orae locuite de brbai i de fernei,
,i dc acolo yin flcii care Ii cauti o tmnir de soie
cici numai aici au voie s stea feteic tinere care se
adun din toate prlle mmprici noastre i triesc
Irre dc atcptIndui sou1
curn sfIri aceasti lmurire, iact c ajunser la
un ora locuit de brbai i de fernei ; i Abdallahd-dc-pe-uscat
spuse
0, frate al meu, vd aici Un ora locuit, da flu
hag de seam nici o prv1ie unde s se vmnd j
e cumpere ! $i-apoi, trebuie s-i spun c sint tare
nedurnerit ctnd vd c nici unul dintre locuitori flu
este acoperit cii hainele care -i fereasc prilc cc
se cade a fi inute ascunse
LI rspunsc
In cc privete vtnzarea i curnprarca, flu ave
nici un feb dc trC})uifla, ntrucft viaa noastr-i
uoar i hrana noastr-i pete1e pe care nu avem
dccbt s ntindem mtna ca s-1 pescuim. Ci, n cc privc
te cele cc ar fi de ascuns, anumite pri ale trupuliii
nostru, mai Intli c. noi flu vedem cc nevoie am
avea s Ic ascunclem, cind noi mn pri1e acelca smntem
intocmii aitfel decmt voi ; i-apoi, dc-am vrea s. be
ascundem, tot n-am putea, intricit nu avem nici un
fe dc tofe spre a be acor>cri
44
El spusc:
dcaici?
Drepcu-i! Ci vita sc fi casacnrulc Ia voj tei
Elspuse: La ncu ate se face aid ian Eel de aslrorie, cad
me avem aid ian Eel cit tege care s ho&rniceasc i
s cluzeasd doi4nele i ptcerile noastre; ci,
clad nc place o fats, o 1um; i, dad flu at mal place, o iasm akuia! Dc aitminceri, awl flu stntem toi nut
suhnani; priinre not stat ;i .mul;i cretini 1 ovrei;
t accia flu primcsc cistoria IegeuitX, cad tare mult
Ic mai plac femeile, in dstoria Iegiufr 21 sthjcnqte.
Numal noi, musulmasiii, care traim despr;ip
de ci, tntr-un ora. tea care flu iatr dci an ne-
credincios, tie tnsudm .dup kevgtura Cirii, ;i
srleebtorrugiciunea
im dstori le noastre can-$ pacea
s privice cia !).ochi Ci,
huni deo,dirEracele
e ccl preatnal: $meu,
de dare Prfaux-un
ofetul (cia ci
sftqit vreau s gral,esc a cc duce In oraul nostru;
dci, de mi-ag trece o nile Jo aol ca id art pri
veh#iIe tmparcici noastre l ora.eIe ci, tot n-as
putca I sftresc $ to cot n-ac &rntca i judeci macar
o masura din douazeci l pacru do mulsuri!
$1 Ccl-de-pc-uscit spun:
Aa-i, anal hate, anal ales c mi-c i tare (came
nu pot I mntnc ca tine pc* crud!
$1 Cd-din-mare tntreb:
$i atunci cum mtnca;i pe$etc rot, pmfatcali?
El raspunse:
Nd 21 frigem on ti prajim In ulci de msliac
on hi ulci de susan!
Cd-din-mare ztmbi a rtde i zise:
SicumsfacemnotceicarelocuimtnapL
dobtnclimulcidemaslineonidesusan,$s
prjim pqtclc pe un foc care nu s-ar sdage
45
Cc1-de-peuscat SUSC
Ai dreptate, fratcie lfleu ! M rog, dar. iie, s,
n dud in orau1 tu, pe care nu-1 cunosc
CInd DovstLa a junse va/_u i 1
sfioLLs, tacu

Ci Intr-a cinci sute paisprezeceq noapte

Aumd, Abdallah-ce]dinmare 11 dus .sjrabatin


In grab felurite Jocuri pe uncle privehule se schimban
rind pe rind sub ochii liii, i ajunser mntr-un sfirit
Ia un ora mai mic decIt celcialte, unde casde erai tot
nite peteri, unele man, altele mid, dup numirul
celor ce Iocuiau in ele. $1 Cd-din-mare ii duse
dinaintea uneia dintre acele peteri i Ii zise
1ntr, o, frate al rncu ! Aceasta-i casa mea
5i II pofti s intre in cas i strig
Hei, fata mea, vine repede incoace
5i numaidecit, ieind de dup o tufi de migcan
trandafiriu, se lvi o fctican cu plete Iuni i undu
itoare, Cu sini frumoi, cii un pintec minunal, cu no
mijioc ginga i cu ochi frumo.i .i verzi, adumbrii:i
de gene negre, dar cu trupul, ca la tori ceilai locuitori
ai mrii, terminat Cu o coad de pete ce-i
inea bc de o1duri i de pkioare. S, cind 11 vzu
pe Cel-de-pe-uscat, se opri uJuit i ii privi CU o
nedumerire peste msur ; pe urm, puliJi n rs i
strig:
46
- 0,- tati, cinc-i accst 1- r-coad PC care ni-i
aduci?
El rispunse
Fata mca, accsta-i prietenul meu Cel-de-pe-uscat,
care mi-a dat in fiecare zi cou1 Cu fructe pe
care ii aduccam i din care i tu ai mincat Cu atita
poft ! Apropie-te, dar, cuviincios, i ureaz-i bunpace
i bunvenit
ca Inaint i Ii ur bun-pace, Cu mult cuviin
Cu vorhe alese ; i, pe cind Abdallah, peste poate
dc Incintat, se pregtea s-i rspund, solia Celuidin-marc
intr i ea in incpere, inind la sin pe cei
doi fii ai si rnai mici, fiecare pe cite un brat ;
ficcare copil avea in mIn cite un petc, destul de
marc, din care rupea Cu tori dinii, aa cum copiii
pamintcnilor muc dintr-un castravete.
Or, cInd ii vzu pe Abdallah care sta lIng Cel-dinmare,
soia acestuia se opri in prag, inmrmurit de
uimire. dup cc ii Isase jos cci doi copii, i deodat
strig, rizInci din toate puterile ci:
Pc Allah ! accsta-i Un Fr-coad ! Cum de
poate fi fr coad.?
Si veni mai aproape de Cel-de-pe-uscat; i cei doi
copiii ai si i fiic-sa Sc apropiar i ei ; i Cu toii,
invesclii pIna peste poate, Inccpur s-1 cerceteze
din crctet ptn-n talp, i s se minuneze, mai Cu
scam de fundul lui, IntrucIt in viaa br flu mai vzuscr
nici un fel de fund on aitceva care s se
asemuic cu un fund. Tar copiii i fata, care la mnceput
fusecer o1eac speriai de acea rotunjitur, prinser
atita curaj IncIt tndrznir s-l i ating de
citeva on Cu degetele, aa de tare-i minuna i ii
inveselea. $i rideau intre ci, zicinci
Este Un Fri-coad!

4
Si dn;uiau cit bucwic!
Inch, Abdailab-cel-de-pe-uscat, n Ia unn, at
supr de purtarea br qi & lipsa lot de rupne, p
if spuse lid .Abdallah-ccl-dui-mare:
0, frate al mets, oare rn-al adus pina am spre
a face din mine thai copinior sal l al stjiei tale?
El rspunsc:
Ip cer lertare din suflet1 o, battle rneu, ;i mA
tdoi
og tic scopii,
tred cii vedercadea i minsea
a flu iei scamalotIa fehulestede a seputina!
purta al acestor dou museri i a] acestor
Pc urma, Sc tntoarse cure copli i striga;
T&qiodat!
$1 ci se speriari i t&urui.
Atunci, Cd-din-mare spine oispctelui siu.
Ci sa flu te minuncz prea tare dc cele cc vezi,
o, fratcie meu, caci Ia nol acela care nu are coad flu
este socotit orn!
Or, curn isprhi de rosth vorbele acesica, se 0 ivir
zece inqi man, grqi voipici, care if spuser siap?nului
casei:
0, Abdailak, regelc-mrii a aflat ca ai primit In
casa ta pc Un Pr-coad diinrc cd FiirLcoad de
pe pnmtnt. AdevXratu-i?
El rspunse: I
Este adevrat. $i-i thin: acesta pe care II vcdci
In faa voastrL Este pnietenul ci oaspecelc mets,
vreau sal duc Indata tndarzfr pe i,iirmul de wide i-am
hat!
Eispuseri:
Fcrec-te a fad usia ca asia! Cad rcgclc ne-a
trimis dupa accst ins, Iinruch dorc#e na-I vad
cerceteze cam nit facut I $i se pare d ar avea ceva
nemaipomenit dindark ci ceva Inca i mai nemai
pcmenit dmainte ! $i regeic ar vrea s vad aceste
doua lucruri i s afle cun-i se cheam dc
1.a vorbele acestea, Abdallah-cel-din-rnare se Inoarse
ctre oaspetele su i Ii spuse
0, fratele rneu, iartm, cci vezi bine cit
mare nevoie am s fiu iertat. Nu putem s flu ne supuncm
poruncilor regelui nostru
Cel-de-pe-uscat spuse:
Tare mi-c fric de regele acesta, care s-ar putea
mnia de cc am eu nu are el, i s m dea pierz
Irii din pricina aceasta
Cd-din-mare spuse
Am s fiu acolo ca s te apr i s fac aa Incit
nu i se cune nici un ru
F] spuse
Atunci, m dau in seama hotrrii tale, Imi pun
crcdina in Allah i te urmez!
$i Gel-din-marc II lu pe oaspetele su i ii duse
d1naintea rcgelui.
Cind ii VZU PC Cel-de-pe-uscar, regele incepu s
rda aa de tarede se dete peste cap ; pe urrn spuse
Ni bine-venit printre noi, o, Fr-coad
Si tori mai-marii care se aflau imprejurul regelui
deau de se pripdeau i Ii artau unul altuia cu
degetul fundul lui Cel-de-pe-uscat, spunInd
Da, pe Allah ! este un Fr-coad
i regele ii ntreb
Gum se face c riu ai pic de coad?
Nu tiu, maria-ta ! Da noi toi, cci care locuirn
pe uscat, aa sintem
Regele intreb
Si cum numii voi partea acasta care vi sine
1oc de coad5 dind{rt?

49
Li .rsp tEnse
[Jnii o nurnesc c..., aiii o nurnesc fund, pe cInd
o nurnesc Ia plural i Ii zic buci, din pidna c
este fcut din duua pari.
i regele ii Intrcbi:
Si la cc v? siujctc fundul sta
U iisptinsc
S eclern pe ci, cind sIntem ostcnii, iatIta ! Ci,
L fcmei, ci poate fi i o podoab foarte preuit
Regeic ntrcb
Si ceca cc se afl dinainte. accea curn SC
?
El spuse
Zchb
Rgc1c mntrel)a
$i la cc v siujctc zcbbui asta
iLl dspunse
La muite i ia tot felul de foloase, pe care nu
p a Ic zugrvi, din cuviin fa de rege. Da foloasuka
accsteas atta de trebuitoare, inc: Li un
bi.rhat din iuniea noastr nirnica flu este m pretuit,
tii:ccrnai curt-i la femei nimica flu este mai Liidat
dec tin fund falnic
.Lr regele i curtcnii lui se puscri pe tin ris Iar
ck uumpi.t Ia vorbele accstca, i .AbdallabQe( depet
scrt, ncmai-tiind cc s zic, ridica miinik ctie cer
stri
Siav Iui Allah care a zinislit fundul spre a
fi podoabi de faUl ntr-o lume i pricin de ris in
aiL

Citd povistea aunse aici, Seherezacla vizu zori mijind i,


sfioas, ticu.
Ci intr-a cinci sute cincisprezecea noapic

tare stnj.mit dc a se vedea slumd n lid ci

accsta Ia lmurirea nedumeririlor btinai1or mr: nu mai tia cum s-i suceasc trupul, cum sa- ascund
fun.dui i celelalte ; i gndea in cugetul saC
,Pe Allah ! tare a vrea s fiu cit mai departe
on s am cu ce srni acopar golidunea
Ci regele, pina la urm, ii spuse
0, Ir-de-coadi, atita mai inveselit cu fun
u, inch vreau s-i indeplinese mate dorinee..
Cere-mi, aadar, once ai vrea
El rispunse
Dou lucruri a vrea, o, mariata ! S ma Inro
pe uscat, i s duc cu mine .ctt ;.ia m.uJ.te .giuvan;cr:
dc-ale rnarii
)i Al)daliab-cC1-d)fl-marc spuse
M.ai cu seam, o, mariata, c prietenul m
:-a inincat nimic de cind se af Ia aid, i c. aui place
arnea de pete crud
Atunc regele spuse : -
S se dea cite giuvaieruii dore. ii st
col.o de u1d: a venit
N umaidech. tori bainaii rnrii sc :epezira sa
iduca o gramada de scoci goale i cit inai man
dupa cc Ic umplura cu ncstematc de tcaie cuilor:ie
J intrd)ara pe Abdallah-ccldepc- uscat
Und.e trci,uc s i Ic ducem ?
N raspunse
- Nu avci. dccii s ven.ii du.p mine i dnpi p:uetcnui
rneu. Abdaiiah, fratele vostru, care are
dea ca d.c obicd couI pun cu nestemarde acestea

j1
Pe urm, i 1u bun-rmas tie La rege i, nsoit th
prietenul su i urmat de toi btina.ii care ducean
scoicile pline cu nestemate, iqi din I1npria dI
mare se sui iari Ia faa apei.
Acolo, zu jos pe rm ca s se odihneasc o
bucat de vrcme i ca s rsufle acrul strihun, P
urm, ii dezgrop hainele i se Imbraca Ia Inc ;
ii. lu rimas-bun de la prietenul su Abda[1ahccl-
din-mare i ii spuse
Lasmi pe arrn toate scoicile acestea i co
pin ce gsesc nite hamali care s mile duc
Si plec s caute hamalii, care ii crar Ia palat
toat ccrnoara aceea ; pe urma, intr( in sat

regelui. CInd ii vzu ginerele, regele II primi Cu dovei


de mare bucurie i Ii spuse
Am fost cu toii tare Ingrijorai de lipsa ra
Si Abdallah ii povesti intImplarea ce-o avusese in
ape, de Ia Inceput pLn la sfirit ; ci nu are fliCi Un
rost so rnai spunem o data. Si Ii puse In brae cotil
i scoicile pline cu nestemate.
Si regele, mcar c tare minuniit de povestea ginerelui
su i de bogiiIe pe care Ic adusese din mare,
fu foarte necjit i jignit de felul prea puin cuviindos
in care cci din mare se purtascra fa de fundu[
ginerelui su i fa de toate fundurile, in generaL
i Ii spuse:
0, Abdallah, flu vreau ca de aici inainte si
te mai duci pe rm s te intI1neti cu Abdallah-celdin-mare,
cci dac, de data aceasta, n-ai pit Cine
tie ce necaz c 1-ai urmat, n-ai de unde s tii ce
se poate Intimpla pe viitor, cci urciorul dus de multc
on la ap, odat i-odat tot crap! $i-apoi, tu eti
ginerele i vizirul meu, i nu-mi convine nicidecurn
s te vd cum pled In fiecare diminea la mare cu
un co de pescar pe cap. ca s ajungi pe urm priciniL
de ris nThchui tuturor acelor ini rnai mult sau rnai
pu1fl cu coad i mai mult sau mai puir necuviincio
i. Rmii aadar, Ia palat, i, In felul acesta, tu vei
avea tihn, jar noi vom fi 1initii In privina ta!
Atunci, Ab dallah-cel-de-pe-uscat, nevrnd s-1 supcrc
cumva pe rcgele Abdallah, socrul sau, ramase de
aci Inainte Ia palat cu pretenul sau Abdallah-brutarul,
i flu se mai duse s e IntI1neasc pe rrn cu
Abdallah-cel-din-mare, despre care de aitminteri flu
rnai auzi nimic, pescrnnc c so fi suparat
$i trir cu toii in cea mai fcricit stare i Intru
virtute, in mijiocul desfiri1or, pIni cc veni s-i cerceteze
Sfarmtoarea bucuriilor i Dcspr;itoarea de
cci drag. $i murir tori ! Ci sJavi Celui-viu care
singur nu moare, care dornnete peste tmpIria
CeIor-vzute i a CeIor-nevzute, care este atotputernic
peste toate i veghetor de bine entru
cei care-I slujesc i crora le tie gnduri1e i nevoile
Si Sehcrezada, dup ce rosti vorbele acesteade la urm, tiicu.
Atunci, regele 5ahriar strig
0, 5eherezada, povestea aceasta-i Cu aclevrat nemaipornenit
Si $eherezada spuse:
Da, maria-ta ; ci, fgra de nici o indoia1, i macar c ca
a avut norocul sa-i plac, nu este rnai mnunat dedt aceea pe
care am s i-o mai povestesc i care este povestea tInrului ccl
galben.
Si regele Sabriar zise:
De bun seam ! pot sa incepi
Atunci, $eherezada spuse:
IPOVESTEA
TIARULUI CEL GAL1EN

Sc jovestee, printre alte poveti, o, preafericitule


age, c Intr-o noapte califul Harun Al-Raid a iCit
din palatul su Impreun Cu vizirul Giafar, vizirul
.A1-Fazl, cintreu1 Abu-Isac, poetul Abu-Nowas,
ptarul Massrur i cpetenia de cavazi Ahmad-celHotoman.
Si Cu toii, tmbr?kai teptil In straie de
negutori, s-au indreptat ctre Tigru i au coborIt ntr-o luntre pe care o 1sar s lunece in voia ci
dc-a lungul apei. Cci Giafar, vzIndu-l pe calif cuprins
de nesomn i cu glnduri mohorlte, Ii spusese c
nimic flu este mai priincios spre a risipi mohorala
decIt a vedea ceea cc nu ai mai vzut, a auzi ceea cc
nu ai mai auzit i a umbia prin locuri pe care nu
Ie-ai ma umblat.
Or, du un rstimp, ctnd luntrea ajunse sub ferestrele
unel case ce Se inlta deasupra fluviului, auzir
dinluntru1 casei un glas frumos i trist, care cinta,
Inso;indu-se cu 1uta, aceste stihuri:
E acoTh Cu yin o cup plinZi.
Dintr-un tufi, o pasre hazar
Duiosuz clntec tainic 21 suspinZI.
Jar eu ImI stun in suf let jar p jar:
C ct vrei tu, N-a-vedc
fugi de jericire, orb ,ci sun!
Trezetete, cad vicqa imprumut
Ce ni s-a dat cu nfl soroc pica scui?.

.i cua,ci cuparuaid, slut. iat..


Frumos ,ci t2;zr e accst cupar I
Prive,ctel, dcci, ,ci Iai din ;7z2n-fldai
Licoarea cc jiontindeacum. in d:r

Cu galece prizi tie bucurie,


ivite pe sub pleoape moi.,ci duk,
Te jarmeca, te cheam, te imbzc.
1)e lucruri ca ace.ctea un fugi.

Cu trand.ajiri sdiseni, ml se pc r
Obrazu-i fraged ,ci copilaros.
Jar cInd am vrut apoi sd-i strin. i floci.
El rodli se Jcuser, jrumos.

0, sc nit )ii de mcmii Ca acesEa,


in. i71!ma niCa, floarea nea d bc I
Cci ccasuacitna-i de-ncepiit pO:L
ObrctjliI Jan in pirg i .ce Ci?i !
Auzind aceste stiburi, caIifu spu.
0, Giafar, ce glas frun
5i Giafar rspunse
() doarnne a nostu. de buni a &. de id.
int CU C lurne gias mai fiumos .i rnai diijiios ca
acesta IJ.U. im-a inal rsunat in urechi Ci, o, stipine
al men, a asculta tin glas de dupi un zid friseamna
aI ascuha numa pe jumatae Ce-ar f. dac.
am ascuita de dup o perdea....
C)d &r.cS?. .U1)S .iCJ. ,J. .i .)7.I.l .rfl.IJ.ir(i
Ci Intr-a cinci sute aisprezecea noapte

Urrn

...Ce--ar fi dac 1-am ascii}ta de dup o perdea ?


Atunci califul SpUSC
S intrim, o, Giafar, n casa aceasta, .i si cerem
gzduirc de la stpInul locului, cu ndejdea cI avem
si ascu1tm mai bine glasul cIntareei
$i oprir luntrea i coborr pe uscat. Pe urm, btur
in poarta casei i cerur ngduin s intre
de Ia eunucul care veni s le deschid. Si cunucul sc
duse s-1 vesteasc pe stpInui su, care nu prcgct s
vm Inaintea br i s ic spun
1bi ai mci, i ndestu1area, i bcugu1 stau gata
pentru oaspei ! Fjlrj binevenii In casa accasta 1
siLnii-va ca acas
Si ii duse Intr-o sa1 1arg. i rcoroas., cu tavanul
zugrvit cu linii p1cute pe Un perete de aur
i de azur Intunecat, i la mijiocul e cu Ufl havuz dc
alabastru din care Inea un uvoi de ap cc scotca
Un sunet minunat.
Si le spuse
0, stpmnii mci, nu tiu care dintre V0i este ccl
mat de seama on cel mai presus ca Stare i cm.
Bismillah asupra voastr a tuturora! Binevoii, aadar,
de v aczai pe locunile care vi se par potrivite
Pc urm, se Intoarse ctre fundul slii, unde, pe 0
sut de scaune de aur i de catifea, edeau o sut de
feticane, i fcu un semn. $i numaidecit cele o sut
de tinerele se ridicar i ieir una dup alta, In
tcere. $i pe urm fcu iari un sernn, i ni.te robi,
Cu hainele strinse peste mijioc In centuri, aduser
tvi man pline cu bucate de toate soiurile i gtite
din tot cc zboar in vzduhuri, din tot ce urnbi pe
pmIut .i din tot cc Innoat In ape i cu zaharicale,
i Cu cofeturi, cu prjituri pe care erau sense cu
boabe de fistic i cu rnigdale stihuri tntru prearnarirca
oaspetlor.
Si, dup cc mnear i hur i se sptar pe mini,
stpnuI casci ii intrch
0. oaspcii mci, acuma, dac m-ai cinstit Cu
ospeia voastra anume spre a-mi face p1cerea de
a m Intneha ceva, vorbii cu toat Increderea. Tntrucit
dorincte voasIrc vor fi Indeplinite, pe capul i
pc OCIHi mci
(;iafac raspunse
1)e buns. searn, o, gazd a noastra, am intrat
caa ta ca s auzim mai bine glasul ccl rninunat
pc care Iam auzit numai pe jumtatc i de departe,
pe ap
La CUVIIILCIC acestea, stapinul casei rspunse
Sititei binevcnii
$i l)atu din palme i spuse ctrc robii care veflisera
In fugi:
Spwei stplnei voastre Sctt Jamila s ne cInte
ccva

Si, peste cIteva clipe, de dup perdeaua cea mare


din fund, un glas cc nu-i avea seaman pe lume cInt
insoit ginga de Iutc i de itere
Ia cupa ci bea vinul acesta, ctine1:
Nici in hibat vrcodat na mai 1cUt el.

Ci timpid Juge grabnic de in uubit ce-n van


FZgiduie ci vine cii dor ci cii alean.

Ab, c2te nopti trecut-arn privind pe Tigru-ri jos


Curn curge apa flea gri sub cenul neguros.

57
De c2te on v2zztt-am 2n apele ro.ind
Curn ,ci infige luna hangerul de argint.
Cind sfri de cintat, glasul tcu, i numai struneic
rnai vuir domol, Insoind stihurie cek de pe urrn.
$i califul, minunat i vrjit, se intoarsc ctrc AbuIsak
i spuse
Pe Allah ! niciodat flu am rnai auzit ceva la fel
Jar stpinului casei Ii spuse
Fr de indoial Ca stpina acestui glas cstc
Indragostit si-i desprit de iubitul ci!
El raspunse:
Ba flu ! tristeea ei arc alte pricini ! Aa, de
s-ar putea sa fie din pricina desparirii dc
tatal i de mama sa, i s cmnte aa pen tru c i-a
amintit 1e ci
A1-Raid spuse:
Este cam ciudat ci dcspirirea de prini stirne
te asenienea tristec
5 i, pentru intmia oar, se uita mai cu luare-aminte
la gazda sa, de parca s-i citeasca pe fa o lamurirc
mai de crezut. $i vazu ca era un barbat tinr, cu
nite trasaturi pline de frumusee, Insa cu obrazul
de culoare galbena ca ofranu1. $i rrnase tare nedumerit,
i ii spuse
0, gazda a noastr, mai avem s rostim o doring,
Inainte de a ne lua bun-rmas de Ia tine .i dc a
ne duce de undc am venit
5i tinrul ccl cu obrazul gaihen raspunsc
Once donina estc Indeplinita dinainte
El Intreba
A vrea, i cci care-s cu mine tot aa ar yin i
ci, s af1rn d.c la tine dac accastI culoare gaihena ca
de ofran ai dobindit-o cumva dc-a lungul vieii
tale on daca aa te-ai nscut
Atunci tinarul spusc
58
0, voi, oaspei ai mci, pricina culorii galbene ca
dea!ofrochiului,
an a picli mele estearo povestputea
e atita de s
ciudataslujeasc
inch, de ar fi scrisde
cu andrinvtur
elele pe coIucelui
l dinluntru
care ar citi-o Cu preuire. Da;i-mi, dar, ascultare, i
stali cu toat luarea-aminte a cugetului vostru!
$i to rspunsera: Ascul t
iact-ne nerbdtori s tc auzim.
arca i cugetul nostru si n t al e tal c ! $1
Cind povestea ajunse aki, $eherczada vazu zorii mijind i,
SFIOaSa, tacit.

Ci Intr-a cinci sute aptesprezecea nba pie

Aturici ttnrul cci cu picica galben povcsti.


Afla;i, o, stpInii mci, c eu de batin stilt din
tara Omanului, unde tatul meu era ccl maj de scarn
negutor dintre negutorii de pe mare, i avea
in stpInia lui deplin treizeci de corbii, care Ii
aduceati in fiecarc an un cltig de trei mu de dinari.
Si tatl men, care era un om Juminat, rn-a dat Ia
inv.;itur, s deprind scrierea, precum i tot cc este
trebuincios de tiut. Dup care, intrucit ceasul lui
ccl de pe urm se apropia, rn-a chemat i mi-a Imp
rtit sfaturile lui, pe care en ic-am ascultat cu
luare-aminte. Pc urm, Allah 1-a luat i i-a primit
intru rnila iui. Fac el, o, oaspelii mei, ca viaa
voastr s fie cIt rnai iung!

59
Or, Ia un rstirnp dup moartca tatdui iricu, cu
acuma fund stptn peste toate bunurile lui, stam n
casa mea, n mijiocul oaspeilor mci, dud un rob m
vesti c la poart se afla unul dintre cpitanii mci
de corbii i c Imi aduce un CO Cu trufandale. Si
poftii s intre n cas, i primii darul lui, a1ctuit, in
adevr, din poarne necunoscute pe prnIntu1 nostru,
cu adcvrat mntru totul minunate. 5i eu ii detci,
in schimb, o sut de dinari de aur, ca S-i dovec1ec
plcerea ce-mi fcuse. Pe urm, Impirii oaspci]or
mci fructele i ii intrebai pe cpitanul de corabe
Dc unde-s fructele acestea, o, cpitanc
El imi rspunse
Dc la Bassra i de Ia Bagdad!
$i, Ia cuvintelc acestea, top oaspci md nccpura
s se rninuneze de prnfntu1 ccl minunat a] Bassrei
i al Bagdadului, s-mi laude viala care se trictc
acolo, dulceaia acrului i buncuviinIa locuitorilor
flu mai pridideau cu laudele in accast privinii.
care rnai de care a&ugind aitceva la vorhele celorIal
i. lar pe mine toate astea aa de tare n infierbintar
inch, fr s mai cercetez nimica, mi ridicai
tot atunci, pe clip pe data, i, nemaiputindu-mi infrina
sufletul care dorea fierbinte s porneasc( Ia
drum, imi vindui la mezat bunurile i proprkti.lc,
mrfurile i corbii1e, afar de una, pe care o pistrai
numai pentru folosul meu, i toi rohii brbaIi
i toate roabele femei, i schimbai totul in hani
adunind in felul acesta o mie de mu de dinari, fitii
a mai pune la socotea1 i giuvaicrurile, pietrele nestemate
i drugii de aur din lzile mele. DupI care,
Cu toate bogiiIe strinse in felul acela In greutate
br cea mai uoar, m suii pe corabia pe care mi-o
pstrasem i poruncii s Sc rklicc pinzeJe peurni
Bagdad.
60
Or, Allah Irni hrzi o plutire norocoas i ajunsei.
cu bine i sntos, Impreun cu bogiile mdc, Li
Bassra de unde, trectnd pe a1t corabie, pornii pe
Tigru in sus pn la Bagdad. Acolo, ntrebai care-i
locul eel mai potrivit de locuit, i mi se spusc ci
mahalaua Karkh este mahalaua cca mai ciutat i c
acolo stau de obicci oamenii cei mai de searn. $i ma
duscj tn rnahalaua accea i Inchiriai o cash frumoas
de pe strada Zaafaran, i poruncii s mi se aduc toate
hogiii1c i toate lucrurile acolo. Pc urmi, ma spi1ai
dupii sfInta datina i, cu sufictul voios i cu pieptul
pun c?t iri afiam, In sfIrt, In vestitul Bagdad, inta
dorurilor mdc i pizrnuitul de toate orae1e, mI Im
brtcai cu haincle mdc ceic mai Irumoasc i piecai
si 1 ii Il) Jfl VOIC dca I ungul sI nizil r eel nr mai
umbla IC.
Or, ziua accea era tocmaj o zi dc vincri, si toi locuitoru
erau in haine de sarbatoare i se piimbau ca
i mine, bucurindu-se de acrul proaspt de afara.
Jar cu m iuai dupa cci1ali i pornii i cu Incotro
mcrgeau toi. $i-aa, ajunsci la Karn-al-Sirat, inta
obinuita a tulurur celor cc se plimb pr Bagdad.
$i vazui, in locul acela, printre alte cladiri tare fru
inoase, o ciadire mai aratoasa decit toate i cu fata
catre fluviu. 5i pe pragul dc marmor vazui ezInd
un hatrin Imbracat In alb, cu o infiare preacinstit
i i cu o harba alba ca de filigran de argint, care
Ii ajungea pIna la briu, despariita In doua pari
aidoma. $i in jurul Iui cdeau cinci tinerei frumoi
ca nitc lunc, i parfumai ca i ci cu parfumuri alese.
Eu atunci, fermecat de chipul batrInului cel aib
i dc frumuscea tinerilor, Ii intrcbai pe Un trecator
Cine-i acest preacinstit cic ? Si care-i numele
lui ?

61
Acela hni rspunsc
Estc eicu1 Tahel Abul-Ola, pretcnu1 celor tineri
! i tori Cci care intr hi casa mi flu au dech s

rnntnce, s bea i s se vese1easc, dup cum li-i voia, CU tificri i Cu tinerele care tOtdCaur)a se af1
casa liii.

Cind povcst )UnSc Seherezada viu .n:ii niiind ,


fic)Isi, tJCU.

Ci intra cincz sate opts prezecea noapte

Urni

Jar eu, la vorbeic acestea, flcIntat PIIU PSe marginile


mndntri, strigai :
S1av cehti care, de cnd am coborit de pe corabie,
rn-a ndrurnat pe drurnul ctre acest eic cu
chip vestitor de bine ! Tntruch nam venit din fundul
;rii mele Ia Bagdad decit cu gndu1 de a da de un
om ca acesta!
$i ma hidreptai catre batrin .i, c1up cc urai
buna pace, i spusei
0, staptne al mcu, a indrazni s te intreb ceva
lar ci mi zimbi, aa cum tin pirinte i zImbete
fiului sau, i mi raspunsc
$i cc dorcti?
Eu spusei:
.Doresc fierbinte s-i flu oaspeie In noaptea
aceasta!
El se uita Ia mine iarai i mi rspunse
Cu drag inin i cii cinstire ! Pc urm adug
In noaptea accasta, o, fiul meu, am primit marf
proaspt nite fete tinere, a! cror pre, pe o
sear, este dup insuirile br. Uncle Int socotite
la zece dinari pe sear, altele la douzcci, iar altele
ajung pn la cincizeci, on pin la o sut de dinani
pe scar. Poi s-i alegi!
Eu rspunsci
Pc Allah ! vrcau rnai tutu, de Inccrcarc, s Incep
cii una dintrc ccle care nu ajung decit Ia zece dinari
pe scar. Pa urm, Allah Karim ! Apoi adugai
1acti trei sute de dinari pentru o lun, intrucit o
bun Incercare care o Iun
$1 ii nurnrai cci trei sute de dinari i i-i intrii in
terezia PC care o avea aItuni
Atunci el chem pe unul dintre coJ1andrii cc e
aflau acolo i ti spuse
Indrum-l pe srpInul tu!
Si copilandrul m 1u de min i ma duse rnai
untti in harrirnamul casei, unde ma Irnbie minunat
i m coplci cu cele mai alese i mai arnnuniteIngrijiri.
Dupa care rn duse Innr-o latura a casei
i btu Ia o u.
$i numaidectt veni sa deschida o feticana cu chip
zumbitor i pun de fagacluinte, care Imi fcu o remenea
de frurnoasa primire. $i ttnruI Ii spuse
li incredinez acest oaspete
$i plec
Fata atunci ma hu de mtna pe care rni-o linuse
flacaul i m pofti tntr-o Incapere impodobita vrajit,
unde din prag ne intImpinar doua roahe micuue, puse
n slujba ei, frumoase ca nite stele. Jar en o privii
mai cu luare-aminte pe. feticana, stapuna br, i ma
63
ncredinai n felul acesta c era cu adevrat ca o
Iun tn p1intatea ci. .Atunci fata m pofti s stau
jos, i se aez i ea 1Ing mine ; pe urm, le fcu un
sernn celor dou micue, care ne aduscr numaidecIt
o tabla mare de aur pe care so aflau pui fripi, came
fript, prepelic fripte, porumbei fripi i cocoi s1-
hatici fripi. 5i mmncarirn pin cc ne sturarl1i. $i
l)UCatC rnai gustoase decit acelea nu mai mincasem
in viala inca, nici buturi mai bunc tm buscin, decit
acelca cii care rn-a cinstit ea, dup cc a fost rdicata
tablaua cu, fripturi, nici flori rnai tnrnircsmatc n-am
mirosit, nici no rn rnai indulcisem cit fructe, cii coferuri
i Cu prijituri atIta de mirtunate ! Si PC urrn
dovedi aita gingic, atIta farmec i atIta clulce cal
dur, ncIt mi petrecui Cu ca Jima ioat, fr{ s-mi
(Jail seama de rcpedca curgcrc a zilelor.
Cnd trecu luna, robul ccl tinerci veni Ia inine
rn close Ia harninam, de undo icii i m dusci la
cicu1 ccl all) i ii spusei
. 0, stpine al meu, vreau una dintre acelea
care-s dc douzeci de dinari pe o scar
El rni rspunse
Scoate aurul
Si m dusei acasI s iau aurul, i m intorsei si
riuinr ase sute cle dinari pentru o lun do incercare
cu o fctican do douzecj d0 dinari po sear.
lar ci diema un f1cu dcal lui i ii spuse
Iact-l pe stpinul tu
$i flcul rn dose la hammam i m pofti pe
urrn s merg ntr-un iatac Cu ua strjuit do patru
roabe micule care, de ndat cc ne vzur, deter
fuga s-o vesteasc pe stpmna br. $i ua se deschise
i vazui ivindu-se o tinr cretin din ara frIncilor,
mult mai frurnoas decir cea dintii i mult mai
bogat imbrcat. $i ea rn Iu do zimbindu-mi,
i rn duse In odaia ei, care m ulni cu bogia po
cloabelor i a zugrve1i1or de pe perei.
5i fata lini spuse
Binevenit fie oaspetcle cel fermecator
CInd povestea aonse aici, $eherezada vu zorii mijn.a i,
sfioas. tcu.

Ci iiztr-a cinci sute nousprezecea noapte

Urin:

..Binevenit fie oaspetele ccl fermcczor


$i, dup cc Imi aduse s maninc i sa beau mn
cruri i biluturi i rnai minunate declt Intlia
oar, cum avea un glas tare frumos i ta sa cmnte
i din felurite instrurnente de muzic, vru s m ame

easc i mai muh decit eram, i, luInd o 1ut persieneasc , incepu s cinte
0, dulci par Jumuri din prea dulcea ta
In care Babilonul straluce)cte,
Duceti-va cu vntul care zboara
Sfl-i dai lubitel despre mine veste.

lntr-un inut de farmece, departe,


St cea care sdete-ad2nc fiorul
In pieptu-ndr2Igostiilor, si-i arde
Frc-a le da ceea ce stinge dorul.
Or, eu, o, stpInii mci, Imi petrecui luna toat cu
fata aceea din ara frincilor, i trebuie s v mrturisesc
c o gisii peste msur mai Invati Ia gin-
5 Cnrtea celor 0 1fle I ufla de fl0p1, voL v:xi
gii decit iubita mea dintli. i vzui ca In adcvr
nu pltisem un pre prea mare pentru desftrile pc
care m fcu s Ic triesc din cea dintIi pIn in cea
de a treizecea zi.
inctt, atunci cind bajatul vern sa m Ia i sa
duc Ia hamniam, nu pregctai si irce pe Ia eicuI
ccl aib i sl firitisesc pentru alegerca p1in de pri
cepere pe care o dovedea fa de feticaneIe Iui, si
Ii spusei Pc .i\llah ! o, eihule, vrcau s raniln puru
In casa ta imbeIugarii, tmde Sc gisetc bucuria ochifor,
placerea simuriIor i farmecul tmci aduniri
alese
Jar cihul fu bucuros peste poate de laudde mdc
i, Ca si-mi arate cit era de mulumit, Irni zise
Noaptea accasta, o, oaspctc al nicu, este 0 noapte
de srbtoarc clcosebjti ; iar la accast srbtoaic
de-oscbita flu au Ingduin sI ia pane dcclt rnutcrcii
cci mai de scamI ai casci meie. Jar fbi o numim Noaptea_minun:atclor_
nfiri. Inch flu ai dech s te urci
pe tcras i s udeci cu ochii ti
Jar cu ii mulumii btrfnu1ui i urcai pe terasi.
Or, ccl dintui lucru pe care ii Zrii, odat ajuns ic
teras, fu o perdea mare de catifea ce desprea w -
rasa in dou. $i, in spateic acelei perdele, pc Un chiurn
frumos, lurninat dc Iun, edcau intinsi unul
1ing altul doi tineri frttrnoi, o fat i iuhitul ci, cc
se srutau gur-n guru. Jar cu, dac vzui fata accea
i frumuseca ci fr dc seamn, rrnsci uluit i
vtjit, i ezui s--o privcsc Indelung, fir de rsuflare,
nemaitiind unde rnI aflu. Izbutii, Intrun sf1
sit, s m smuig din nernicarca mea i, nernaiputlucm-mi
gsi tiIma pIn a nu afla cinc este, cohorli de
pe teras i detei fuga Ia feticana CU care iiiii pctrecuscrn
cea de a doua 1un de dragostc ; ii po
vestli cele cc vzusem. i ea vzu starea in care rn
aflam i Irni zise:
Da cc zor ai tu de m Intrebi de fata aceea ?
Eu rspunsei
Pe Allah ! mia rpit i mintea i sufictul
Ea Imi spuse zImbind
Atunci, doreti s fie a ta ?
Eu rspunsei
Acesta-i ofu! sufletului meu, caci mi-a supus
inima
Ea spuse:
- Ei bine, af1i ci fata aceca este chiar fiica eicu-h
i raher Abul-Ola, stpinul nostru, i noi toate
sintem nitc roal)e Ia poruncile ci! Au tii tu cIt
costa o noapte petrccut cu ca
Fu raspunsei
- 1)e unde s tiu ?
Ea Irni spuse
Cinci sute de dinari de aur ! Esie o road ved
iiic de gura regilor.
Eu raspunsei
Uallah ! Sint gata s-mi chc]tuiesc toata averea
ca s ma bucur de ea, fie niear i numai pentnu 0 sear
$i I1Th trecui toata nGaptea aceea fara a zbindi sa
inchid ochii, aa de zbuciumat imi era sufletul cu
gindul la fata gazdei mele.
$i-aa ca a doua zi ma grabii sa ma mbrac cii
cele mai frumoase haine ale mele i, impodobit ca
ui-i rege, ma inf.iai dinaintea eicuIui Taher, tat
Ci, i Ii spusei
0 doresc pe aceea care preuiete dnci sute de
dinari pe noapte
El imi raspunse
P1atete aurul
07
pliitii PC dat prcii1 pentru treizeci de
nopi, n. totul cincisprczccc mu de dinarL Si ci Ii
iua, i I spu.s e unuia dintre biei
pc stptnu1 tu la stpna ta Cutare.
i hiatul mi lu i m pofti s intru tntr-un iat
c cern ocbii mci nu mai vzuscr altul asemenea
ca frumuscc i ca be1g pe faa pmntu1ui. 5i o
vizui, cu(cati ga1c, cc Ufl evantai n min, pc tInra
cceca ., diutrodat, rrnsei pierit de uimire n sumen,
o. prcacinstii oaspei ai mci.
(3nd a.ns.- aid, $cherezada vizu zorn mjmd i,
do.

Ci intr-cr cinci stile dwtzecea noapte

cc idcvarat era ca luna in cea de a patruprczecea


z: a ci, i nurnai Cu felul In care rspunsc
Ia salarnalekul meu izbuti s-mi rpeasc de tot
minlile cu sunetul giasului ci mai fermector decft
mIdierlle unei 1ute ; i tare mai era frumoas, i
tare nai era ginga i dulce, in adevr! Si fr dc
nici o indoiai c despre ea estc vorba in stihurile
acestea ale poetulul
Frzwzoas e! Dac vreodat,
Ca 0 rniflufle, s--ar ivi
Printre pginz, atunci pgnii,
Privind-o, s-ar despgni,
i i s-ar mchma ctcernici,
S doar pe ca o ar siziji.
Si dac-nthipltor vrcodat
Jvi-s-ar goal, dintr-o zare,
Pe-o mare titibure, cu valuri
C2t de scrate ,cz amare,
De mielea guru ei s-ar face
Atunci cc mierea-ntreaga mare.

Jar dinspre Rtcit, vreunui


Creiin clugcr, din A.pus,
Dc i s-ar arita vreodat,
Clugrzd ar sic rpus,
Cu ochii-ntori spre Rsritul
In care mii4ilei san dus.

Ci en, in bezna lunzinati


J)e flacra din achii ci,
Strigai : ,,O, bezn! Ce vid oare?
N1uci-i? Vis ftr te7nei?
San o fecioart care arde
Dc dor, cci, sub ochii mci ?

Jar ec, la vorhele acestea,


Cu mina )Si rinse, pentru sine,
Mijiocul ca un fir de floare
$i-n unduiri de ape line
imi spuse suspinind intruna
Cu triste ,ci adinci suspine :

cum dinii albi i tineri


Nu-i dan mntreaga strlucire

Dccii frecati cu dulcea planIc Ce-o folosim spre cur4ire,


La fel ci-o fata : se arat Cit de frumoasa-i, prin zubzre I
0, iiiristilniarn! 0, nit se afi,
Vai, pentru buzele-mi zbtute,
Nici unul printre voi In stare
SZ mi le-alinte ci sZrute?
Vai, ajutor I i eu, deodat,
Simii atunci cam, pe tccutc,
In mine tremur nvalnic
i crete-o aprig? virt ale,
$i-nfiorati de avinturi
Se zbucium i se asmute,
$i-n graiul ei Ii strig fetei:
,,Ba este ! Esic fl/inc inte 1

$1 nv1n. Ci ca, cii Inca,


M intreb atunci aa:
,,Dar cine eLi ? Deici raspunsuI
,,SInt musaimanul cc lai vrea !
Sit, ia.t, an fLciu, in stare
S via la chemarea La f

Pc rirma, jara tie zabava,


Arzind, ma-mbrazcai cu ea.

ulpoi, ,copti cii oapta dulce,


La cea dc-a treia-mbriare
,,Maz strmns, jl&aule, iubitc !
1mbr2Ii,ceaza-;nZI rnai tare 1
ii rspunsei : ,,Te strm rig, iubzto,
Te strmng, iubito, smnt n stare!
Or, eu i urai bunpace i ca mi rspunsc a urarc
arundindu-rni nite priviri udgtor dc ga1ce, i ini
zise:
Prietenia, beiugul i bun-voina lie cu oaspete

$i m lu de mmn, o, stpnii mei, i m pofti s


ed llng ea ; i nite fete cu sni frumoi intrar i
tie aduser i fructe rare, i bucate alese, i un yin
minunat, cum nu se bea decit in palatele Imprte
ti ; i ne dctcr trandafiri i iasomii, pe dnd imprejurul
nostru porniorii inmiresrnai i lemnul de
aloe ce ardea in cui de aur ii revrsau suavele
parfumuri. Pc urm, una clintre roabe ii aduse inu
-o invelitoare de zarafir o aluti de fi1de, pe care
:a o iui, ii potrivi strunele i pe urrn cInt stihurile
accstca

S nu bei niciodat vinul,


1)ccIt turnat de un flcIw
Cu min gin ga ; c&i vinul
Ce te 2mbat2, metehu,
Fiicul 11 preschimbi-n arnbr,
I)ear fi ci, vinni, cit de ran.

Cad vinul, pentru cinc-l gusia,


Nu poate fi o desfatare
Cind nu4 paharnic. pe potr;va
cu obrajii ca o floare
Dc tranda fir, neprihanita,
$i frageda, ,ci-arneitoare.
Or, cu, oaspei ai mei, dup stihurile acestea, prinsd
inima, i mina mea se fcu mai indrznea, iar
ochij t buzele mdc o mistuiau; i cunoscui in felul
acesta c avea nite Insujrj aa de minunate, atit
Ca tiin1a, cit i ca frumusee, incit flu numai c petrecui
cu ea luna pe care- o pltisem, ci ii p1tii mai
departe btrinu1uj ccl aib, tat1 ei, o lung dup alta,
i tot aa ping Ce, din pricina athor cheltuieli nemasurate,
nu-mi mai rmase nici macar un dinar

71
db toat bogia pe care o aclusesem cu mine din
ara Ornanului, patria inca. iatunci, gtndiud c in
curhid rn s fiu suit s ma clespart de ea, nu putui
opri lacrimile s-mi curga uvoaie pe obraji. t tin
.mrai izhuii s osebesc ziua do noapte.
ajunse aii. $ehe rzacI ,cri nii iJ
icu.

Ci in! ra cinci stile doit&zeci S ((flU nba pie

(ac ca, daci m vzu asa, cu totul In hcrirni, Imi


puSc
Dc cc pLingi ?

0, stapfni a mea, pli.ug pemuru di nu nmti am


bani, iar poetul a spus:
Te face scracia ,ci-n casa Ia si rain
C banul 4i ridic ,cintre strini cnzm I
Iaca pentru cc, o, lumina a ochilor mci, pllng eu
tcama di ata1 tau are sa ma despart? dc tine
Ea Imi spuse:
.Afla, dar. di atunci cind vrcun mutcriu de at
casci noastre i-a prapadit averca Ia noi, tatu1 men
ace obiceiul de a-I rnai gazdui vreme do inca trei
zile, Cu toata dnicia cuvenita i fr a-I lipsi dc
r.iici una dintre placcrile obinuite ; dup care, it
roaga sa piece i s nu so mai arate In casa noastra
tn cc to privete, o, dragule, Intrucit ii port In inima
dragoste mare, s nu ai nici o team, pentru c
am s gsesc Cu Ufl mijioc de a te pas Era aici atita
cit ai s vrei tu, inallah ! Cci toat averca mea Sc
af1 in miinile mdc, iar tata nici habar n-are cit de
mare este averea aceasta. Aa c am s-i dau in
fiecare zi o pung Cu CmCi sute de dinari, prcui
pentru o sear ; jar tu, Ia rIndu-i, ai s-o dai tat
lui mcu, spunIndu-i : ,,De-acuma-nainte am sa-
pitesc serile de pe o zi pe alta ! lar tatal meu, tim
du-te bun platnic, are s primcasc invoiala aceasta; i, dup obicciul mi, are s vin sa-mi dea bami
acetia cc mi se cuvin ; i eu iari am sa ti-i dau
ca s-i pIteti iari o sear ; i-aa are sa fie atita
Tffl cit o vrea Allah i cit tu n-ai sa te saturi
de mine
Eu atUnci, 0, OaSpCmn mei, in bucuria mea, m simiii
deodatI uor ca pasrea, i ii mulumii, i ii srLltaj
mina; pe urm, rmsei cu ea, vrerne de un
an, ca un coco tntr-o poiat.
Or, cinci trecu anul, soarta cea rca vroi ca iubita
inca, intr-o clip de mInie, s SC supere pc una din
tie mabeic ci i s-o loveasc ainarnic ; i roaba
strig
Pc Allah ! am s te Iovcsc in inim, Intocmai
curn m-ai lovit tu!
$i dete fuga pe dat Ia printeIe iubitei mele, i
ii dezvlui toat povestca, de la inceput pin la
sflrit.
Cind btrmnuI Taher Ahul-Ola auzi spuselc roabei,
sari in picioare i dcte fuga Ia mine; pe cind eu,
netiind nimica din cele cc se petrecuser, edeam
ling iubita mea, gata s m las desftri1or celor
mai alese ; i bitrInul strig Ia mine
Hei, mti Curare!
Eu rsj,unsei

73
La poruncile iale, o, unchiule
El tni spuse
Obiceiui nostru deaici, atunci dud un iu
i-a prpidit banii, este de a-i gzdui pe acci
m.uteriu, fr a-i lipsi de nirnica, vrerne de trci zile.
Ci tu iacti c de un an de zile te bucuri prin inei
ciune de gzduirea noastr, nincnd, bind .i desf
iindu-te dup piac ! Pe urmi, se intoarse ctre
robi i strg : Aiungai-1 de aici pe feciorul asta
stricat
Jar ei rn. inhar i rn aruncar gol-go1u pe u
afar, punndu-mi in rnIn zece bnui,i de argint i
(lndu-rni o rantie veche i jegoasi, din circ curgcnu
petecilc, ca s-mi acopr goliciunea.
Jar eicul ccl aib Irni spuse
- P1eac ! nu vreau nici s te bat, nici s te ble;tern
! Da nu mai zbovi pe-aici C de tc-o pate
pcatu1 s mai tmnd1eti prin Bagdad, cetatca noastr
, sngele tu are s-i fneasc deasupra capului
Eu atunci, o, oaspeii mci, fusei suit s plec, n
ciuda dorurilor mele, fr a ti ncotro s m Indrept
In orau1 acesta, pe care nu Ii cunoteam deloc, rncar
c locuiam In el de cincisprezece luni. Si simii
curn se abteau grele peste inima mea toate npastele
iumii, i peste gindurile mdc toate dezndejdile,
toate tristeile i tate necazurile ! Si zisei In cugetul
meu : ,,Oare curn de am putut Cu, care am venit
peste mri pIn aici aduclnd o mie de mu de dinari
de aur i, pe deasupra, i prcnl vInzrii celor treizeci
de corbii ale mole, cum de am putut s prp
desc atfta avere In casa acestui amarnic btrIn cu
fa de pcur, ca s ies acuma gol-golir, cu inirna
zdrobit i cu sufletul Injosit ? Ci nu este ajutor i
74
putere decit ntru Allah Slvitu1 i preaInaltul ! $1,
cufundat in ginduri amare, curn tocmai ajunsesern Ia
armui Tigrului, VZUj a corabie cc se gtea s coboare
ctre Bassra. 5i m suii pe puntea corbici
aceleia, intrind in slujba cpitanului, ca s-mi po
p[ti calatoria. 5i-aa ajunsei Ia Bassr.a.
Ctnd povetea utm aici, $therezacTa zu zoill niijird i,
StIO1S2, I((L.

Ci IIztr-a cinci side douzeci ci doua noapte

Acolo, ma dusei fara dc zabava in suk, iiitrucit m


chinuia foarnea, i in suk m bg de seam un
can care se apropie de mine repede, m cuprinse pe
dupa git i ma Imbri, i Imi spuse c este Un
prieten de odinioara de-al parintelui meu; pe urma,
intreba in cc stare ma aflu. $i eu ii povestii, fara
a ocoli nimica, tot cc mi se intimplase. Jar ci imi
spuse
UalIah! astea flu-s fapte de om cugetat! Da
acuma, cc-a fost a fost ! Ia spune, cc ai de gind s
faci?
Eu raspunsci
Nu tiu!
El imi spuse
Vrei s primcti sa ramii Ia mine ? $i, intruci
tii sa scrii, vrei s insemnezi intrarile i ieirile
75
nrfuriior mdc, i s? capci ca simbrfe o drahrn
de argint pe zi, afar dc mIncarea i de butura ta?
Jar cu primii Cu mu1mirc, i rmsei la ci ca logofat
pcntru ieiriie i intr?riie vInzriior i cumpr
turiior. $i-aa tri la ci destuli vremc, ca s pun de-o parte o sut de dinari.
Atunci, Inchiriai pe searna mea o cas micu Ia
rmul mrii, ca s atept acolo sosirea vreunei cor
bii plin cu mrfuri aduse de departe, pe care s
Ic cumpr cu banii mel i cu care s ntocmesc o
ncrctur bun de vindut Ia Bagdad, unde vroiam
s m intorc, cu ndejdea c am s gsesc un prilej
spre a o vedea iari pe lubita mea.
Or, norocui vroi ca intr-o zi s se iveasc din dep
rtri o corabic plin ci. mrfuriIe pe care Ic a.teptam
; iar cu, vtrndu-m printre cei1a1i negustori,
m mndreptai ctre corabic i m urcai pe punte. $i
iat c, din fundul corbiei, eir doi oamen care
se aezar pe dou scaune i ii aternur dinaintea
noastr mrfurile. $1 cc mrfuri ! i curn ti mai luau
ochii. Nu vedeam acolo nimic aitceva decit giuvaieruri,
mrgritare, mrgeane, ruhine, agate, hiacinte
i nestemate de toate culorile ! $i-atui.ici, unul dintre
cci doi oameni se mntoarse ctre negustorii Iocului
i spuse
0, frai1or negustori, toate astea flu slut de yinzare
astzi, intrucit eu mnca sint ostenit de mare ; nu
vi ic-am artat decIt spre a v da o dovad de cc
are s fie vinzarea de mime
Ci negustorii atita struiri, incIt acela prinui a incepe
vInzarea pe data, SI telalul incepu s strige yinzarea
nestematelor, bucat cu hucat. Si ncgustorii
incepur s ridice preu1 de fiecare datL unii peste
alii, pin cc Intliul sicuiete cu nestemate ajuiise fa
preu[ de patru sure d.c dinari. In clipita accea, stpInul
sactilu, care ii cunoscuse odinioari In sara mea
pe tat1 men, cpctenia negoului din Oman, so intoarse
ctre mine i m inteb
Tu de ce nu spui nimic i nit dai i tu tin pre
mai marc, aa CUrn fac ceila1i negustori ?
Eu rispunsei
Pc Allah, o, stpicw at meu. nu mi-au mai ri.mas
din hunurile acestei lumi decit o sut de dinari
Si m simii tare ruinat spunind vorbete accstca.
i lacrmile incepiLfa s-rni curg din ochi. $i, dad
m vzu aa, stpInu1 sacului Ii plesni palmele uru
de alti i strig, pun de uimir
(). onianitule, cum de nit riau rnai rnias dintr-o
avere atha de nemsur.at dccii o sut de dinari
5i ma privi Cu multa mila i imi inekse necazu
rile ; pe urm dcodat, se intoarse cre negustori i
Ic spusc
Fii martori ca viud acestui t.nir, pen mi o su
de dinari, un sac cu tot cc e afla in ci, gemme,
metaluri i lucruri scumpe, macar ca tiu c prcw.
liii adevarat se riclic Ia pesic o mie do dinari, Aa
Incit cstc un dat pe care i- fac
Jar negustorii u1ui, mrturisira c vad i c pricep
; i fle2UStOIUL mu inmmn sacul cu tot cc se afla
In el, ba Irni mai drui i chilimul i saunuI pe care
ezuse. Jar cu Ii mulurii pentru darnicia Jui
coborli pe uscat i ni indreptai cicc sukul ghivaiergiilor.

Acolo inchiriai prvlie i ni apucai s vind i


sa cumpr, i In fiecare zi dobindeam Un cItig destul
de vrednic Or, priatre lucrurile de pre ce se aflan
In sac, era o bucata do haga roie, dc un rou in
77
i.unecat, i care, judednd clup semnele talismanice
ipatc ca ni.te piciorue de furnici pe cele c1ou fec
ale ci, trebuie s fi fost vreo arnu1et 1ucrat de vreun
meter tare iscusit In rneteugu1 amuletcior. Aa c
pusci de rnai multe on telalul s stnige In suk c o
vind ; ci flu mi se dete pe ea decit zece pIna Ia c;ncsprezece
drahme. Jar eu, Cu glndul hi vreun chIipn
ma bun, ncvroind so dau aa, oricum, pe un prct
de ninuc, aruncai bucata aceea de baga Intr-un ungiwr
din privlic, unde rmase vreme de un an.
Or, Intr-o zi, pe dud rn afiam in prvlia mc,
vazui curn intra...

;Iid po\cst_a ;jU1)S( (1, (1)(rtzada v /1 YJUj 1J(I .


4):)S1. ti n.

(i mntr-a cinci side douzcci Si trela noa pie

Urrn:

....vzui curn uLtra un strin, care Irni ura buna pace


I care, dud vzu l.)ucata de baga, cu tot praful care
o acoperea, stnig
Slav lui Allah ! im gsn, intrun slirit, ce
cc cutarri
Si lu bucata de baga, o duse Ia buze i Ia frunte,
i. Irni spuse
0, stpine al mcii, vrei s mi-n vin:i.i ?
Eu rspunsei
Firete c vreau
El intreh
Care ii este preuJ ?
Eu spusei
Dar tu ct dai ?
El rspunse
Douzeci de dinari de aur
Jar eu, la vorbele acestea, gi.ndii c strinul 1i ba
tea joc de mine, aa de mare mi se prea pretul
ccla ; i ti SpUSC1 Cu un glas tare acru
Du-te-n calea ta
El atunci gindi c socotesc preuI prca mic, i im
spuse
Ii dau cincizeci de dinari
Ci Cu, tot mai incredinat c Ii ride de mine, nu
numai c nu mai vrusei s-i rIspund nirnic, cia nici
nu m mai uitai Ia ci i m prcficui c nici nit mai
bag de scam c este acolo, ca si pkcc.
El atunci irni spusc
0 mie de dinari!
i aa ! Jar eu, o, oaspcii mci. nu rspundeam nimic
; iar ci zimbea de tcerea mea p1in dc minic
indirjit i irni spunea
Dc cc nu vrei s-mi rspunzi ?
Jar cu, ptn la urm, ii rspunsei iar
Du-te-n calca ta!
El atunci incepu s adauge o mic dc dinari pest
aIt mie, pin ajunse s-rni dca douzcci dc mu de
clinari. Ci eu nu rspundcam nimic
$i-aa ! Jar trectorii i vccin.ii, stIriuii de o vInzarc
ciudat Ca. aceca, se strinsescr imprejurul nostru in
pr?Lvlic i in uli, i se burzului;au amar.nic impotriva
mea i fccau o larm tare suprtoare fa de
mine, spunind
Nu se cacle s-i ingduirn a cerc mai muh pe
bucata accea amrtt de baga!
Jar alii spuneau
Uallah ! cap sec, ochi orbi Daci n-are s-i dea
hagaua. s-l alungm din ora
7i
$i-aa ! Tar cu nu tiam cc vroiau do la minc.
Incit, ca s sftresc, 11 intrebai pe strin
Vrei s.mi spui odad dac o cumpcri cu ad
rat on ii baii joc?
El rspunsc
Da tu vrci cu adcvrat s-o vinz, on vrei sai
bali joc?
Eu spusei
S vind!
Si ci spuse
Atunci, ca preul ccl do pe urn. i dan treizeci
do mu de dinari ! Si s incheiem vinzarea i curnp
rarea!
lar en atunci m intorsci catre cci de faia i le
spusci V iau de rnartori la vinzarca aceasta! Mai Inaintc
ins, vreau s aflu de Ia curnpraror pentru cc ii
trebuic bucata aceasta de baga!
El risptins
S incheiem mai intli tirgu!, i pe urmil am s-i
spun puterile i folosul ci!
Eu rspunsei
Ti-o vind!
El spuse
Allah e manor Ta ceea cc grim
scoase un sac pun cu aur, imi nnniir i lini
cintiri treizeci de mu de dinari, lu amuleta, o puse
in buzunar, scoase un of tat adinc i imi spuse
Atunci, ai vindut-o, i gata!
Eu rspunsei
E vIndut, .i gata!
Jar ci se intoarse ctre cci de fa i le spuse:
Sinteii martori cu tolii c mi-a vindut amuleta
i c a luat preul Ia care ne-am ineies, de treizeci
de mu de dinani!
Si, dup accea, se Intoarse cItre mine i, Cu un
glas pun de o milk i de o batjocura vadite, imi

spuse 0, sracu1 de tine, pe Allah! de-ai fi tiut s-i stptncti mina un vinzarea aceasta i s n-o Intinzi
a.a de repecle, a. fi ajuns s-ui p1tesc ca prei pentru
accast amti1et flu numai treizeci de mu sau o suta
de mu de dinari, ci o mie de mu de dinari, de flu
i niai mult
Or, cu, o, oaspeii mci, auzind accie vorbe i vi
ndu-n furat aa, din pricina lipsei meue de dibacie,
de .preul acela de basin, simuii curn o tulburare
mare se petrecc n luntrurile mele ; i o rzvrtire
mare n trupul meu fcu singele sa mi se scurga din
obraji, i in locul lui s se ridice culoarea aceasta
galbena, care mi-a rmas de atun-ci i care a tras luarea voastr aminte in seara aceasta, 0, OaSpeii
mci
Am- rmas, aadar, nucit o clip, pe -urm i-am
spus strinuIui
Poui acuina s-mi spui puterile .i folosul aces
tei buci de baga?
5i strinul mu rspunse
Af1 c regele de la md are o fat tare scump,
de o fruniuseue fr de seamn nicirea pe faua pmIntului
; da-i chinuit de nite dureri de cap amarnice.
ncit regele, tat1 su, ajuns la captu1 puterilor
i al doftoriilor in stare s-o aline, a poruncit s se
adune tori scribii cei mai de frunte din impria lui
i toi invaii i vracii; da nici unul dintre ci n-a
izbutit s scoat din capul fetei durerile care o chinu
iau.

CInd povestea alunse aid, $eherezada vzu aorii mijind i,


sfioasi, ttcu.

gi
Ci iiztr-a cinci sute doueci i patra noapte

Urm

Eu atunci, fund de fa in acca adunare, spusci


rcgclui : ,,O, rnariata, tiu Un om care se numetc
Saadallah bahilonianul, i care, in cunoatcrea tuturor
icacurilor, nu are nici seaman, mci pe altul rnai
presus ca ci pe faia parntntului ! Daca, dar, socoi p0-
trivit si ma trimii la ci, trimite-ma ! Regei Imi
raspunse : ,,Dute Ia ci ! Eu spusei : ,,Dami o s
dc mu de dinari i o bu.cata de baga roie, de un
rou Intunecat ! Si, pe dcasupra, un dar ! $i regeic
imi dete tot cc ii cerusem, i plccai de Ia md catre
lara Babiionului. 5i acolo intrcbai de Ineleptu1 Saaclallah
i fusei calauzit la ci; i ma Infiai dinaintea
lui i ii inminai o suta de mi.i de dinari i darul dc
La rege ; pe urm, ii detci bucata de baga i, dupa,
cc ii aratai rostul venirii meie, ii rugai sa-mi
rncasca o amuieta atorputernica impotriva durerilor
de cap. 5i Incicptu1 de la Babilon a cheltuit aptc luni intregi ca sa ccrccteze stelele i, pin la urmi,
cind au trecut accic apte luni, a ales o zi de semn
bun ca sa scrie pe hucaa de baga acete litere talismanicc
pline dc vra de pe cele doua feie ale acestci
amulete pe care tu rni-ai vindut-o ! lar eu am luat amuicta
aceasta, rn-am intors la rcgcie de la md i i-am
dat-o. Or, regele a intrat in odaia fetei iui dragi i
a gasit-o pe fat, dupa poruncile date, Iiilai-uita cu
patru laniuri atirnate In cele patru coliuri ale odii,
aa ca ca sa nu poata, in toiul clurerilor, sa sara pe
Ic reastra i s se omoarc. 5i, de cum puse amuleta
pe fruntea fiicei sale, fata se sirni tarnaduita pe clipa
pe data. lar rcgcle, daca o va.zu aa, se bucura pina
peste marginile hucurici, i rn acoperi cu daruri bogate,
i m iu pe llng rnria-sa, printre pretenii
inrici-sa1e. Jar fata regelui, vindecat In felul acesta
atlta de tainic, Ii ag amuleta de salba de la git,
nu se rnai desprea de ca. Ci, Intr-o zi, domnia,
pe cInd se preumbla Intr-o luntre, jucindu-se cu Insoitoarcle
ei, una dintre ele, cu 0 micare nefed.cit,
rupse firul pe care era prins salba, i amuleta czu
In api. $i se duse amuleta. $i tot atunci, rautatea
accea se intoarse in domni, i fata intr jar In stpmnia
celui arnarnic, care Ii dete nite dureri de cap
attta de npraznicc melt fata li pierdu minile. La
tirea accasta, durerea regehii fu rnai presus de toate
vorl)ele ; i m chcn i m Insrcin s m duc iar
Ia eihu1 Saadallah bahilonianul, ca s-mi fac a]ti
amu1et. 5i plecai. I)a cind ajunsei la Babil, aflai ci
eihul Saadallah murise. $i, de-atunci, Insomit de aii
zece, care s m ajute in cutri1e mdc, strbat toate
rile de pe pmint cu glndul de a gsi, la vreun
negustor, on la vreun chilipirgiu, or-i Ia vreun trec
tor, o amulet dintre amuletele acelea pe care numai
cihul Saadailah din Babilon tia s le Inzestrezc
cu puteri tmduitoare i a1ungtoare de rele.
5i a vrut ursita s te scoat In calea mea i s m
aduci s gscsc i s cumpr din prv1ia ta talismanul
acesta, pe care nu. mai ndjduiam s-l gsesc
vreodat
Pc urm, o, oaspei ai mci, strinu1, dup cc mi--a
povestit povestea aceasta, i-a strins chimirul i s-a
dus.
$i-aceasta-, a.a cum v-am spus-o, pricina culori
galbene a chipului mcu
Jar eu, atunci, preschimhai In bani tot cc aveam,
imi vlndut pravlia i, bogat de-acuma, plecai degrah
Ia Bagdad, unde, cum ajunsei, zhurai Ia palatul
btrmnului cci aib, tatil preaiubitei mdc. Cci, de
83
dud ne despidorurilor
riseui, zi i noapte nuri naai eavicii
Imi urnmele.
pica gindurilJar
e ; a o rndcsprirca
ai vedea o dat era ntanu
tuturor
fcusc decit srni aIe pojarurile din suflet i sa
apriida rniniIc.
11 Intrebai, dar, despre fat pc Un batat de In usa
dc intrate. Jar i)aiatul inn SpUSC sa rl(hC capul i sa
privesc. $i vizui curn casa cc1ea in ruiuii, curn Ia fereastra
Ia care de obicci sta jubita inca n.u era rnmeni
i curn o umbra de jale i de dczndejdc acHnci
stptnea peste tot. Atunci lacrirnile Irni np-dir ochii
i ii spusei robului ccl tinerel
Cc-a ficut Allah CL1 eicul Taher, c, frateic
mcu ?
El Irni rspuuse
Voioia a pieric din casa aceasta i jalea sa
tut asupra noastr, de cinci nca prsit un tlnr din
sara Ornanuiui, pe nunic Abul-Hassan Al-Omani.
Acel tinar ncgutor ezuse un an Cu lam 5eicului
Tahcr ; ci tutrucit dup acest rstim.p, flcu1 n-a
mai avut bani, eicul, stpIntil nostru, 1a alungat din
casa.

ucJ p0 v(-St(-a ajLIiso a{ci. $cbc-zada izu zorif nm d


sfioas. ticu

Ci mu-a cinci sute douzeci i cincea


noa pie

Ltrn I

...Da stapina noastra, care ii iubca Cu iubire mare,


a fost atit de zdruncinat dc piecarea Iu, Inct a Cazut
boiriava de o hoaI. aa do grca, inch a ajuns
In pragul rnorii. Atunci stapinul nostru, eicu1 Tahcr,
a nceput s se ciasc amarnic de cc ficuse, cnd a vzut zcia de moarte in care se afla fata lui ;
a trimis pristavi n toate prile i in toate rile,
ca sa-1 caute pe Abul-Hassan, i a fgduit o sut
de mu de dinari drept rsplati aceluia care i-o aduce
iiiclart ! Ci, pin acuma, toate strdaniiic cuttori-
br s-au dovedit zadarnice, cci nimenea n-a izhuti
sa-i afle urma on s capete vreo tire despre ci. ncit
tinra, fata cicuIu, acuma e pe cale Sa-x dca
ultimul suspin
Eu atunci, cu sufletul rupt de durere, ii intrebai
pe copil
Da eicul Taher, ci eum o ducc ?
Copilul rspunse
Toate astea 1-au adus tntr-o jaic i intr- o dezn
dejde aa de mare, incit a vindut fetele i I hc
ii, j sa cit amarnic dinaintea lui Allah prca-
inaltul!
Atunci eu ii spusei tInrului rob
Vrei s-i art uncle se afl Abul-Hassan AlOmani
? Ce-ai zice?
EU rspunse
Allah fie Cu tine, o, fratele meu ! Spune-mi
$i-i dai indrt vieii o indrgostit, tatilui ciii dai
o fat, iubitei ii dai un iubit, i ii scapi dn srcic
pe robul tu i pe pninii robului tu
Eu atunci ii spusei
Du-te, dar, la stpinul tu, eicul Talier, i spu-.
ne-i : ,Jrni datorezi rsp1ata fgduit, pentru tirca
cea bun ! Cci la ua casei tale se afl, in came i
ease, Abul-Hassan Al-Ornani !
La cuvintele acestea, rohul cel tinerel zbura lute
ca o piatr aruncat dintr-o pratie; i, cit ai clips,
sc intoarse Insoit de eicu1 Taher, printeie iubitei
nicie 5i cc schimbat era cum i se vestejise chipu
ccl odinioar atIta de proaspt i de tineresc in ciuda
anilor ! IrnbtrInise, in doi ani, cu mai bine de douazeci
de ani. Ci m recunoscu numaidecit, i se arunca
Li gitul mcu, i incepu s mi s.rute pllugind, i lint
Z1SC

0, stpmnc al rneu, undc ai lost deai hpsit atha


vreme ? Fata rnea, din pricma ta, e in pragul inormlntu
lui. Ilaide ! inn-a cu mine in casa ta
$i ma pofti sa intru i Incepu sa se arunce n ge-nunchi
pe pamInt, IniInd slava lui Allah care in
giduisc si ne gasim ; i nu pregeta sa-i dca robulu
ceL mititel rasplata cea fagaduita, de o sutEi de mu
de dinari. 5i robul Incepu s cherne asupra mea binccuvIntarilc
lui Allah.
Dupa care, eicul laher inn-a dincruntIi numai d
Ia lata 1w, ca sai vcsteasc cu l)inioru1 sosirca mcd.
Ii spusc, aadar
1j vcstesc, o, fata inca, tirca cea buna ! Daca
vret s primeti a mInca oleaca a merge s tc
imbiiezi la hammam, am sa tc fac sa-1 vezi chiar
astazi pe Ahul-Hassan!
Ea striga
0, tata, spui adevarat ?
EL raspunse
Pc Allah preaslavitul, ceca cc ii spun este acicv
rat
Atunci ea striga:
Uallahi ! Dacai vid chipul, nu mai am trebu
nici sa maninc, nici sa beau
Atunci batrinul se intoarse ctrc ua dupa care m.
allam i strig
Intra, ya Ahul--I-Iassan
Si intrai.
Or, o, oaspeii mci, de indata cc m vzu i mi cunoscu,
fata cazu lcinata, i mult vrcrnc n-ecu pIn
c si vin In fire. Izbuti Intrun sfIrit s se neca
i, printre plmnsete de bucurie i risete, ne
aruncarim unul In brae1e celuilalt, i ezurm mult
mp Imhriai, tuiburai i fericii ptn peste poate.
i cind izbutirm s 1um seama Ia cc se petrecea
bnprcjurul nostru, vzurm in mijiocul s1ii de pri.mire
pe cadiul i pe martorii pe care eicu1 Ii che:rnase
Cu mare zor, i care scriser senetul nostru dc
cstorie acolo, pe be. $i nunta noastr fu srbto-.
rit cu o str1ucire nernaipomenit, n vilvora unor
petreecri care inur treizeci de zile .i treizeci de
opi.
Si, deaumel, o, oaspei ai mci, fata eicului Tahr
cstc soia mea cea drag. Si pe ea ai auzit-o domnille
voastre cintlnd acele cIntece triste, care ii plac pc.m
ru ci Ii aduc arninte de ceasurilc de jale ale desp
ririi noastre, i o fac s simt i mai mult ferithea
In care s scurg zilele csniciei noastre, binecuvlntate
de naterea unui fecior la fel de frumos ca
mama lui ! Si pe fe-ciorul acesta vreau en acuma
3-1 Infiez domniilor voastre o,.oaspeii mci
CInd povestea ajunse aici, Seherezada vizu zori rn)ind
J,oasa. tcu.

Ci intr-a cinci sute douIzeci i asca imapte

5i, dup cc spuse acestea, tInru1 ccl galben iei


o ciip i se Intoarse inmnd de rntn un biee1 de
zece ani, frurnos ca luna In cea de a patrusprezece
zi a ci. 5i Ii spuse
L1rcaz?i buna pace oaspeilor notri
51 copilu.l ur bun pace cu 0 gingic aleas. Jar
califul i tovarii lui, rmai tot nctiui, fur Incinta
i pIria PCStC poate, atit de frumuscea copilului,
de gingLia i de drgilia liii, cit i dc povestea
nernaipomcnit a tat1ui su. Si, c1up cc Ii 1uari
bun-rmas de la gazda for, p1ecar rriinuninchi-se de
ceca cc vzuscr i auziscr.
lar a doua zi, de diminea, calif ni Harun Ai-Raid,
carc flu COntCfliSC sa cugete la intimplarea accea, ii
chcrna pe Massrtir i ii zise
0, lVlassrur
Fl rspunse
La poruncile talc, a, sti1,Inc a] mcii
El spuse
SirInge numaidecit in sala aceasta tot aurul haradului
dc pc un an pc care 1-am dohindit din Bag-
dad, tot haraciul din Bassra i tot haraciul din
Khorassan
$i Massrur, pe dati, puse si fie adusc tustrelelc
haraciuri dinaintea califului, i tngrmdi in sal
aurul din tustrele pri1e acelea ale imprici ; i
eraU atItia galbent, inch numai until Allah ar Ii putut
si innumere. Atunci califul ii zisc lui Giafar
0, Gfa
I, I rspunsc
Aicea sint, o, entire at drcpt-crcdincioi1or
El SpUSC
Du-tc dcgrabii i adu-mi-1 j,c Ahul-F-Iassan Al.
Omani
El rspunsc
A sc ult i ma sup un.
5i plec numaidccIt i .11 adusc pe Abul-Hassan
trcniurInd tot in fala califului, undc saruta pamintul
dinaintea acestuia i sttu cu ochii plccai, In netiin
a frdelegii pe care o putuse saviri, on a pnicmii
care nevoisc s fie adus acolo.
Atunci califul ii spuse
C), AbulIlassan, tii curnva nurnc[e negusioui
carc ti-au fost oaspeii asear ?
El rspunse
Nu, pe Allah, o, emire al clrcpt-credincioilor i
Calif ul se intoarse atunci csre Massrur i ii spuse
D la o partc nvc1itoarca SEll) care sc afl gr.mezile
de gaD)cni
Si, clnci Invelitoarea fu data la o parte, califul ii
spuse tInrului
- 1)a ai putea s-mi spui barerni daca, da on ha,
bogiile acestea sint rnai man decit acelea cu care
aj fost pgubit de vinzarca ta pnipiti a huii de
baga?
Si Abul-Hassan, uluit c 11 vede pe calif tiindu-i
acca Intimplare, ingim bulbucind ochii man
Uallah, o, stpine al rneu, bogiile acestea sin
cii molt mai man
5i califul ii zisc
.Afl atunci c oaspii ti de ascari au fost cc
de al cincelea Bani-Abbas i vIzinii i tovarii lui,
i c tot aurul ingrirndit aici este al t.u. ca dar din

partCInd
ea mea, sprauzi
e a tevorbcle
clcspagubt deacestea,
cc al pictdLl( IaAbul-1
vinzarea accllassaii
ei buci defubagaaitia
talismani(10ce
tulburat, Incit 1untruri1c lui tresnir de o rscolirc
nou, i galbeneala ii coborl de PC chip, i In local
ci sIngele rou ii npdi pe data In obraji i Ii dete
iari culoarca alba-trandafirie de odinioar, strlucind
ca luna in noaptca deplintii ci. lar califul
ceru s i se aduLc o ogIind i o puse dinaintea feei
lui Ahul-Hassan care czu In gcnunchi ca s Inalle
multurnire IzbvitoruIui. $i califul, dup cc porunci
ca tot aurul grmdit acolo s fie dits acas Ia Abulliassan,
II pofti pe acesta s vin c3t mai des spre
a- tine tovaraie in mijiocul prietenilor si de tain,
i gra
- Nu este alt 1)urnnezeu deck singur Allah! Slav5
Lui, carele poate s svtreasc schimbare pcstc
sdnrnbare r care smgnr rainine neschimbat i ne
&trainutat

S- st 1 C) J (.afLliLitUic rege. spuse miti J.ejarte Sehert-:ain,


Jcvc-ska iinIELI1ui cci galben. Ci tie hun sean c ea nu
7znate 1; iSe1ntiit.t ovcStta FIatei-de-(raii)(1 Si a in; Zinthd-i
i- i_una

kr regele Salu at
- - O 5c heiezada U U]:) nnI it-St d- Ct-c-a Cc spu I C ibete.-k-,
&sr, ckrni povcs1cie ovcsea Floart --dc- (ran:itI i a Jul Zimbetic-Juna,
en.:; Tin Ci JLi
Jsi rtbcrt;cia nvse
1OVLSTE,A FLOAREI-DL-GRANATA
SI A LUT ZIMBET-DE-tLINA

sa povest, 0, preafericitulc rgc1 ca a IOS


odat, In vechirnea veacurilor, i a anilor, i a zlebr,
dernult de tot, in ri1e aarnitc, un rege pe nurne
$ahrarnan, care stpInea peste Khorassan. i regele acesta avca o sut de cadIne, toate zticnite de ster
picilinc, incit flu putuse avea CU fliCi una dintre elc
un rnotenitor, fie ci i de parte ferneiasc. Or, pe
cind se afla Intr-o zi In sala de prirnire, Intre vlzirii%,
emirii i mai-marii imprici, i sta cu ei de vorbi,
nicidecum dcsprc treburile cele ostenitoare ale stapi.nirii,
ci dcsprc poezic, despre tiin, despre istoric
.i despre mcdicin, i oarecum dcsprc tot cc 1-ar fi
putut face s uite mIhnirca singurtii fr de ur

mai i durerea de a flu putea s lase motenitori La scaunul de domnie ce-i fusese 1sat j li i de ctre
bunii i strbunii si, intr in sali un tinar ITlamelUc
ii spuse
0, doamne al mcu, se afli Ia u, imprewia Cu
un negutor, o roab tInr i atita de Irumoasa cnnm
ochu n-au mai vzut vreodat
$i re.gele spuse
Adu-mi-i, dar, ie ncuftor pe roabi
5i niamelucul Sc grabi s aduc pe iwgutor i pe
roaba cea frurnoas.
Or, dud o vzu In sa1i, regele, dimr-o singur
aruncturI dc ochi, o ascmui In sufletul sau Cu 0
lancic subtire i, IntrucIt purta mi ia.inac albastru,

iuvrItat Cu zarafir, ce-i Ii viluia capul i Ii acoperea faia, ncgutorul o dczveh ; i numaidecIt sala se in
min dc frumusetca fetci, jar pletele C Sc sIobozir

peste spate In apte cosre lungi cci ajUflgeau 1fl l.a zdrngncii de la glezne : precuni atIrn niturinc1
pmIntu1 coada Imbe1ugat din crupa unci cirlane
de soi. Si era ca o cri, i minunat arcuit, i rnai
muiIdioas dedt tulpina cea ginga a smochinului
baiiian. Ochii-i negri i migdalaii erau plini de sclipin
menite s fulgere inimule ; ian bolnavii i betegii
sar fi putut tndui numai uitmnduse la ea o d
Tn cc pnivcte binecuvintatclc-i o1duni, int de jindun
.i de cloruni, crau a.a de falnice, In adevr, incit
neguitoru1 nici flu putuse gsi un vM Indeajuns de
mare spre a le cupninde.
Cind lovestca ajunse aid, $eherc2ada vu oriI mijind i,
sfioas, tiicu.

Ci Intr-a cinci sutedouzeci i aptea nocipte

Urin

Incit regele fu minunat pin peste marginile mu


nunrii .i II Intreb pe negustor
0, cicu1e, cit ceni pe roaba aceasta?
El rspunse
0, doamne al meu, am cumparat-o de Ia su
pinul ci dintli pe dou mu de clinar.i ; ci, de-atunci,
am cltorit cu ea vreme de trci ani ca si ajung

ptn aici, .i aa am cheltuit cii ea alte trei mu de dinari, ncIt flu yin ca sii te Imbiu cu vreo vinzare
ci i-o aduc ca pe un dar al men ctre mria-ta!
$1 regele fu tnc?ntat de felul cum vorbi ncguatorul,
pe care U cinsti cii in caftan fanic i stralucitor,
i porunci s I se dea zece mu de dinari de aur. lar
negiitorul srut mina regelul, ii mullumi pentru
l,iiniftatea i ientru drnicia sa, i i.i ct de drum.
Regele atunci spuse ctrc rnusaipii i ctrc [emeile
din scrai
I)uceio jie fati Ia hammam i ingrijii
dup cc aveli s-n curai de urmele cMiorici, nu
zhovili s-o ungei cu nard i Cu parfumuri, i s-i
dali ca 1ocuin iatacul din latura sarauului Cu Icrestrele
inspre mare.
Si poruncile regelul fur Indeplinite p.c clip pc
data.
Or, cetatea dc scaun In care clomnea rcgcle $ahraman
Sc afla, in adcvr, aezat la marginea rnrii,
i numele ei era Cetatea-Alb. $i-aa c slujnicele
de la sarai puturii s-n duc pe feticana cea strin,
dup imbaiere, in latura palatului cc privea ctrc
mare.

Atunci regele, care nu atcpta decit ceasul acela,


intr Ia ca. Ci rmase tare nedumerit cind vzu c
fata flu se ridici In cinstea mi flu se arati tulburat
defel c mria-sa Sc afla acolo. $i gmndi in siriei
,,Pesemne c a fost crescut printre oameni care flu
an invat-o buna purtare ! Si o privi. mai bine, i
mi se mai gindi la lipsurile purtiirii fetci, aa de fcr.rnecat
fu de frumuselea ci i dc chipu-i rotund Ca
93
luna on ca un risrit de snare pe un ccr seam. Si
Slav iui Allah care a znisJit frumuscea pen
mu ochu slujitorilor liii
se a.czi Hngi fat i n strInsc cu dragosic Ia
piept. Pc urm, o lu pe genunchi i o sirut pe
buze, i h cunoscu dulccaa guru, pe care o gsi mai
dulce ca rnicrea. Ci ca flu scotca o vorb i se lsa n voia hii fri a arita nici vreo mpotrivire, ri ci
vreo bUnaVOmnla. Tar regele dete porunc s se int
mnd n iatac un osp miniunat i ncepu si c!ca fetei sa mnncc Cu mina lui i s-i duc bucatele
Ia gura. $i, in rstimp., o intreba Cu gingie cum o
cheama i din cc ar estc. Ea Ins sta tcut, ir
a rosti o vorha i fr a infla capul ca s Sc Ujt
Ia rege, care o vcdea aa dc 1rumoas ncft nu se
putea hotri s se minieze pe ea. $i gndi : ,,Poatc
e mut ! Ci nu este cu putinI ca Atoatefacatorul
s Ii izvodit o frumusee ca accasta i s-o lase far
grai ! Ar fi un beteug ncvrednic de degetcic Atoatczmislitorului
! Pe urm, cherni slujnicele ca s-i
toarne ap pe mimi ; i, prilejuinduse de clipa cind
dc ii aduceau ibrkul i ligheanul, Ic intreba in
oapta
In vreme ceo Iiigncati, ai auzit-o Spt1flfld
vreo vorb?
Ele rspunser
Tot cc putern s-i spunern rcgelui este ca tot
timpul cIt am stat in preajrna ci ca s-o slujim, s-o sc1dm, s-o parfumm, s-o pieptnm i s-o Imbrci
m, o data n-am vzut-o s-i mite buzele i s
ne spun: ,,Aa e bine! Aa nu e bine ! Si nu tim
dac diti si1 fa de noi, on c din netiina lirnbii
noastre, on c din muenie, da n-am jzbutit nicide
cum s-o facem s scoat macar o vorb fie de mut
lumire, fic de supIrare
La spuelc aceswa ale roabelor i ale ddace1or,
regele fu pesic poate de nedurnerit i, gmuclind c muenia
aceca se datora vrcuLlci suferiuc luntrice, vru
s i.nccrce a o veseli. Drept care, porunci s se adune
fri iatac toate leineite din sarai i toate cadInele, ca
(ata s se veselcasc .i s petrcac lao1aIt Cu dc
i ceic care tiau si mnstrune vreo strun o Instru
iiar, PC cInd ceic care iiau s cmnte din gur dotar
din gurI, dansar, on i dintar i dansari
totodata. 5i toata lumea era plin de voioic, afar
de fctiean, care r{mase inaj departe nemicat Ia
I(C111 Ci, LL capun jos i cu l)raieIe incruciate, firi.
s nidi on s spuni ccva.
Rcgelc daca vyu aa, ti siml,i pieptul cuprins de
grea apasare, porunci emeilor s piece. 5t
mase siogui cii fata.
$i-atunci, dupi cc degcaba Incerca s-o fac s

Scoata Un r.aspuns on o vorba, se apropie dc ca incepu s se pregcasc s-o dczhracc..


(mncl p:St SIie.(, .u OFH fl(1(L1J s
U USI ( U

Ci iIzt1-a dud SUIC doudzeci i op/ct iwcipte

Utm

...mcepu s Sc pregatcasca s-o dezbracc. Ii scoase


ma intit Cu gingie vlunilc uoare care o Invalwau
pe urm, scoase u.na ctte tina cele apte rochii de
culoni i cc stofe feluritc care o acopereau ; jar la
sfirit, scoasc cmasa cea suhirc i .a1varii cci largi
cii dticur.i vcrz de mtasi. Si, de dedesubt, sc iVi
trupul stralucind all i pielea fr dc pri.hani, ca
de argint strcurat. Si o ndrgi cu o dragoste mare,
se Indrepti de Ii lu fecioria, i o gsi Intrcag i
neatins. $i so bucur i se desft pIi.i peste poate
i gndi : ,,Pe Allah ! oarc flu este un lucru de mi
nune c atia fclurii ncgustori iau 1isat neatins
fecioria tmei fete aa dc frumoasc i aa do nurlii ?
$i regele Sc Sirni atha dc mndrgostit dc noua jul
roab, ncit, pentru ca, ic dote uitrii pe cclcla.Itc soii
ale sale din sarai, ,i pe cadme, i treburile mpr
ici, i so Inchisc cu fata un an tntreg, fr s so
sature o clipit do farmccele fragede pe care le afla
zi de zi Ia ea. Ci, cu toate astea, flu izbuti o data
s-i smulga vreo vorb on vreo Incuviinare,
flici s-i trezeasc vreo Iuarc-amintc Ia cc so fcca
Cu ea on tn uru1 ei.
$i-aa ! lar regele nu mai tia cum s-i tIlcuiasc

tcerea i mupnia. $i nu mai ndjduia s ajungil a-i deziega limba vrcodat i a schimba vreo vorb
Cu ea.

Or, intr-o zi ca toate zilele, regele, dup obicciul


Iui, edea IIng roaba sa cea irumoas i nepisitoare,
jar dragostea-i pentru ca era mai npraznic decit
oricind ; i ii zise
0, dor al sufletelor, o, inim a inimii mole, o,
1urnin a ochilor mei, au nu vezi tu dragostea pe
care 1i-o port i cum pcntru frumuseea ta am dat
uitrii toate iubitele, i toate cadincle, i toate treburile
tmpriei mele, i c am fcut aceasta Cu

bucurie, i c dealtminteri sint departe de a-mi prea ru c?i am fcut aa? Nti vezi c to-am pstrat ca
pe singurul meu noroc i ca pe singura mea bucurie,
din toate bunurile acestei lurni ? 5i iat, e mai hine
de un an do dud lungesc rbdarea din sufletul meu
ce pnivete pricina acestei muenii i a acestei
nepsri pe care nu izbutesc s le pricep nicicum
Dacii eti Cu adevarat mut, d-rni inicar do Inc1es
rintr-un scrnn, Ca si flu mal trag nid o ndcjd c
am s? tc pot asculta vrcociat, o, mu!t-ubita mea
Dac nu, deie Allah s ;i Sc incIuioczc inima i,
In buntatca lui, s te fac s pui intrun sfr
capt accstei tccri care flu mi sc cacic ! Jar daci
o asernenca mingiicre flu are smi fic Ingkhiit?
niciodat, cleic Allah s fi prins copil de la mine si
s-mi ciru.icti un fccior scutnp, care si poati
simi u.rmczc in scaunui de ciomnie cc mi-a fos
lsat nenirc de bunli i dc strabuni mci ! Of, tu
nu vezi ci irnbttrIncsc insingurat i fir dc urmai.,
i c nu pcstc mult n-am s. mai pot mci micar s
ncl5duicsc a rocinici vreun pIntcc de ferneic, zciro
bit cum am si fiu de mIhnirc i dc ani ? Of, of ! o,
w, dac siml,i pentru mine vreo umbr dc mi1 cit
de mi c, on v rco ap ropicre, risp node-mi, spune-mi
numai daci ai prins on dac nu ai prins rod, m
tog tie, Intru numele lui Allah ! i. pe irni3, s
nor

Ta Cuvinlele flCCSI.Ca, rOII)a cca frunioas, care, dup


Ot)ICCIUI ci, ii aSCuttase PC regc tot Cli OChii in pi
mint, CU nuinile strliise C genunchi i sind ncmi
cai., dcocLiti, peinru intlia oari de clod inirase in
arai, arata (1 Umt)ra dC /IlflI)Ct. Ama, i nimic mai

1)a cind o vain, regele fu cupnins de o tuihurare


aa dc mare, melt i se pmru c tot palatul se lumni
neazi ca ncgunilc dc no fulger. $i se infior in stifleuI
Id i se cutrcmur c.c hucunic i, Intrucit dupi
un scorn ca accfa nu mai avu nici o mud a1 cfata
s-a hotcLrit s vorbcasca, Sc arunc la picoarcle ci
i atcpta acea clupa cu nulimle ridlicate i cu buzele
1.PtrcdcSChlsC ca lntr- c rugciune.

97
Si dcodati fata riclic runtca .i, zmbitoarc, vorbi

rege bun, u, omne al noslru, o, lcu scump,


af1 dar...

cInd pov(stea juflsc Jic Sn(rL>,ccda u rii ijind ,


sfiosi, (cu.

Ci intr-a cinci sute doueci i noua noapte

afl dar c Allah a rspuns Ja rugciunea ta,


ntrucIt am prins rod cu tine ! 5i ceasul soroculul
rieu este aproape ! Ci nu tiu dac pruncul pe care
l port in pIntccclc rncu CStC un baiec1 on o feti
Mai afl c, de na fi rodt Cu tine, cram ifltru totul
hotrit s nu-i vorbcsc niciodat .i s nu-i spun
un cuvint toat viaa mea!
Cind auzi vorbele acestca nemaindjduitc, regele
fu cuprins de o bucurie aa de mare inch Ia inceput
flu fu in stare nici s ingaime ceva, nici s fac
nimic ; pe urmi, faa I se luiflifla ,1 i SC SChirnl)a
i pieptul i se umfli ; .i, in rbufnirea Iui de bUCUne,
Sc simi sMtat de pe pmint. Si ii srut feti,canei
mtinile, i o srut pe cap i PC frunte i
strig:
SIav lui Allah,\ care mi-a druit dou 1)UCUrn
pe care Ic jinduiam, o, lumin a ochilor me; : s te
vd ca-mi vorbe.ti i s te aud ca-mi spui vestea
pe care miai spus-o ! Alhamdolillah ! preamirit tie
Allah!
Pc urm{, regele se ridic i ici de la ca, dup cc
ti cenu ingduin s lipseasc o1cac, i se duse s
stea cii mare fal n scaunul de domnic a! tmpriei
liii; i era peste poate dc mulumit i de fericit.
5i-i dete porunc vizirului s vcstcasc la tot norodul
pricina bucurici lui i s impart o suti de
mu de dinari la sraci, la vduve i la toi cci bcu
de nevoi, drept mulumit lui Allah (pros1vit fie
ci!). Si vizirul Indeplini pe data porunca pe care o
pnimise.
Atunci regeic se Intoarse la rOaha lui cea frumoas
ezu llng ea i o strInse la inirna Iui i o sinut
i Ii spuse
0, stpina mca, o, regina a vicii mdc i a
sufletului mcu, poi oare s-mi spui acum pentru cc
ai pstrat fa de mine i fa de noi tori ticerea
accea neclintit zi i noapte, iact-i anul de c!nd
ai ntrat In casa noastr ? 5i pentru cc tc-ai hotrIt
s-mi vorbetj abia astzi?
Tinra rspunse:
Cum s flu fi pstrat diccrc, o, miria-ta, atunc!
cind, czut In starca de roab, m vedeam aici
ajuns o biat strin cu inima zdrobiti, desprit
pe veci de mama mea, de fratele meu, de rudcle
mele, i departe de ara mea de natcre ?
Regele rs.punse:
M pun In locul tu i Ii inelcg necazurile ! C
cum poi s spui c eti o biat strin, cind In saraiul
acesta eti stp!n i rcgini, cind tot cc se afl
aici este a! tu, i c!nd ptn i cu, regele, sint un
rob in slujba ta! Cu adcvrat, vorbele tale nu sInt
vorbe Ia locul br ! Si, dac cti mIhnit de desprirca
do nudele tale, pcntru cc flu mi-ai spus, ca
tnirnit dup dc i s i Ic aduc aici ?
La vorbelc acestea, roaba cea frumoas Ii spuse
rcgchui

99
Afla, dar, o, rnrfa-ta, c pe mine rn cbcam
Ghiul.-i-anar, care In graiul din sara rnea inseamnL
Floare-de-Granat ; i rn-am scut in mare, unde
tat1 rneu a fost rege. Cind tatil men a murit, am
avut o ceart cu mama mea, care se nurncte Ucusta,
i cu fratele meu care se nurncte Saich ; i
rnam jurat c n-am si mai stau in mare J%oJa1t
cu ci, i c am s ies pe prm ci am s mi drw
celui dintii om de pe uscat care o s m plac. Incit
intr() noapte, pe cind regina, mama mea, i Iratele
mcu Saich Sc culcaser. de cu vremc, i pe cind palatul
nostru era cufundat in tcerea de sub ape
rn-am strccurat afar din odaja nca i, icsjnd Ia
faa apei, rnam dus de rn-am ml inS C rmu1 unui
ostrov, sub lurnina lunii. Si acolo, cuprins de r
coarea dulce care cdei din stele, i mingiiat dc
boarca pmintu1ui, am 1sat si ma taropeasca somnui.
$i deoclata rnam dctcptat, snnd ca se abatusc
asuprami ceva, i rn-am vizut in stapinirea unux
om care rn-a mat in spinare i, cu toate ipete1e a
impotrivirile mdc, rna dus in casa lui, uncle rn-a
rsturnat pe spate i a vrut sa se bucure de rnJne
cu sila. Or, eu, daca am vazut c. ornul acela era hid
i duhnea urit, n-am vrut sa ma las nicicurn, i, adunin

du-Iamipicioarle
toate puterile, i-ammeic,
dat drept inifarn-am
un pumn atitarepezt
de napraznicpeinct 1-elam ariui-ncatam
dc-a rotras
stogolul
o bataie de nici n-a mai vrut sa ma ie in casa Im,
rn-a dus degr2ba in suk, unde rn-a strigat la
mezat i rn-a vindut negutoruIui accia de hi care
rn-ai cumparat tu, o, maria-ta ! $i, Intrucit acel
negutor era un om pun dc cuviin i de judecati,
n-a vroit nicicum, Ia rindu-i, daca rn-a vazut aa
de copil, s se bucure de fecioria mea ; j rn-a luat
cu ci Ia drum i rn-a adus dinaintea ta. $i asta-i
povcstea mea ! Or, en, cind am intrat aici, cram tare
hotarita Ski nu ma las luata in rupuil capulut
cram hotIriui ca, la Intlia inocrearo d0 siluirc din
partca t, s ma arunc in mare, pe fcrcastra do hi
atac, i s mi{ duc indrt Ia mama i la fratelc InCU.
5i din mindrie am pstrat tacerea toath vrcmca
ata. Ci clad am vazut ca iflUfla ta ma iuhetc Cu
adcvIrat i c1 p-at parasit pontru mine toate cadinele,
am mceput s ma sirnt inlnuit do purtarca
ta frumoasa ; , cmnd rn-am vlzut ci am pnns copil
cu tine, am inecput sa ft whose i am dat denparic
once gind do a mai fugi i do a sari In marc, loctil
rncu do l)atina. 5iapni, en cc oem i en cc illinia a
mai putca s fug acuma, cInd sInt insircinat ii
dud mama i fi.atelc men, dac inar vcdca in
starca accasta i dac ar alla c rn-am 1ciat cu un
pamintean. as putea sI moar do durerc, i iiu m--ar
credo cmnd 1ca spunc c am ajuns regina pcstc
Persia i pcstc Khorassan, i so;ia cclui mat strlucit
sultan ! 5i iacata tot cc avearn salt spun. 0,
niriic rcgc Sabrarnan Uassalani
(;IcI \ (Siv.L I)UILS(. flu, SchcrL /.flcIj \/Lt ZOl II flI!1!1t1 51.
tic. U.

Ci intr-a cinci side treizecea noapte

l.a cuvincic accstca, rcgeic o sanuta pc soi,ia Se


intro oclu st ii spusc
0, fcrmcctoarc Iloarcdc-Granata, o, tu, ccc
Untscii La In inane, 0, nnnunau), o, domnio, I unu na a
ochilor Wet. cc minunc miat dczvaluii ! Frd iii-

111
doiala cI, daea ina parIsi vreodaii, fle i iijc
t)ruai pentru c ci pita, cii a mu chia in clipi ia
aceca

Pc urn{ adaiiga
(fli, o, 1loare-dc-( ranal, ni-al spus (a iC--
asu in mare i c nmnia ra I custa i iratele iu
Saich loctiicsc in mare, laulal la Cu CCIC! il te rude ale
iale, i ci tat{1 tu, pe duud uia, era regele marii
Or, cu nu pricep deloc cuni pot sa traasca iiite
oamni ub mare, i pina acm-na am SOdOtit IaSUn
(IC babe povetile (i re ifli sau poe it deSpre ase-nienea
fipturi. Ci, desreme cc i m m spui lucrul
acesta, i de vrcme cc (-lila r iii c1 i o l)alinaa
dc-a marn, liii rnai pun L Indoiala adevarul unor
alan fapte i te rug s ma limurcn pe mine mai
blue despre neamul tu i dcspre nornadele necu
noscu te care traiesc in pairia ta. Spunemi maj ales
cum se face c pot s. traasca, si umble i s C
i1iite In apa, far a se inabui on ineda. Intrucit mcmi
acesta este lucrul cci mai uluitor pe care i-am auzit
in viaa mea
Atunci Fioarcdc--Granata rspuiise
1)e bun scam ! Am sip spun tot, i cu d
iim ! Afi c, datorit putenii numelor sapate c
pecerea mi Soliman beiiDatid (en ci cu amlndoi
fie rugaciunca i pacea !), noi triin i incgcm pe
fundiil mar11 intocmai cum traiesc i cum mcrg
oamenii aici pe pamlnt ; i rasu[]ain In apa intoc
mai cum Sc rasufla in vzduh ; jar apa, nu num-ai
Oil lie Iiia1)u.c, dan lie .i inc in Viala, i 11(1 poate
mci macar sa uie Inmoate haineic .l iiU iie impie
thea intmu niflilC sa vcclcm in mare, nude pitiem sI
tineni ochii dcsc1iii, fara de iuici o supararc ;
avem ochj aa (IC I)um inlcIt putcm stral)atc adIncu
rile apclor, en toata intindcrca 1.or neniasurata,
i putem osel)i roate lucrurile lot aa de hinc atunci
cLici soarcle i strecoar razelc ptna Ia noi, ca
atunci dud lutia i siecIc se oglindesc In uncle. In
cc privcte impr4ia noastr, ca este Cu inult tflai
Intins dccIt toate impIrIiilc de PC pmtnt, i este
Imprit In multc vilaicte, in care se af1 orae
man, CU rnu1i locuitori. i accste popoare, Intomai

ca i cele de pe pmint, au ohiceiuri i datinj OSel)ite, clup locunile in care tricsc i, tot a-a, au i tmpurile
alcatuite OSCI)it uncle sInt pcti ; altele sInt
jumatatc-pcti i jumatateoamcni, Cu coad in bc
de picioare i de olc1tiri ; iar altele sInt, aa cmii
sintem fbi, Intru totul oarneni, care cred in Allah
i in Profetul liii, i vorbcsc o lirnbi care-i la fel Cu
limba In care este spat vraja de pe pccctea lui
Solirnan. Ci, in cc pnivete casele noastre, apoi ace-
lea-s nite palate niinunarc, cLidite crn nici n-o
pute;i s v Inchipuii vrcodat aici pe pmInt ! Slut
fcute din clctare, din sidefuri, din rnrgeane, din
smaraldc, din rubine, din aur, din argint i din mate
felunile de metale scumpe, i din nesteniate, fr i
mat pomeni i de mrgrtarele care, orict de man
i onicit de frurnoase ar Ii, nu prea sint prcuitc Ia
fbi i nu Impodohesc decIt locuinlele cclor siraci
i pe ale nevoiailor. $i-apoi, In cc privete rnijloacele
noastre de drumelie, mntrucit trupul flostru eStC
daruit Cu o sprinreneaLi i cu o lunecare minunate,
noi flu avcm trehuin, ca vol. nici de cai, flici de
care, rncar cI &e aFlI desrui in grajdurile noastre,
dat nu nc [closim de ci decIr Ia vile de srbtoare,
In perreccni OlYtCti i Ia calatonii indcprtatc. Dc
bUfla scam, carele noastre slut fcute din sidef i
dii] metaic scumpe, jar caii notri de mare snt aa
de ftumoi curn nici un cee de pe pmtnt nu arc
asemeni ! Ci nu vreau, 0, mnia-ta, sii povestesc
prea multe acuma desprc nile de sub ape intmucit,
in curgerea vieii noastre, care are s fie lung, de--o
103
vrca Allah. am de gnd sI-i povestesc despre nenumarate
ahe ammnunte, care pIn Ia urm au s
te ]mureasc pe deplin asupra accstor lucruri despre
care vrei s afli totul. 1)eocamdat, rn grbesc s3
ajuuig Ia un hrcru mult mai zornic i care te pasa
mai dea dreptu]. Vreau si-i spun despre iclul curn
nasc femeIlc mrii. AfJ, dar, o, stipine al nicu, c
felul curn nasc ferneile nirii este cu totiI aitfel de
curn nasc ferneile de pe ptnilnt ! Or, intrucit ceasul
men de a nate este aproape de tot, tare m tern
c inoac1c din sara ta s nu ni mocasc altmintCri
! ic tog, clar, s-rni ingadui a chema Ia mine pe
mama mea Lacusta i pe frateic rncu Saich i pe
celelalte rude ale mdc ; i s1 ni Impac cu ci; jar.
venarele mdc, ajutate de mama mea, an s m
vegheze s nasc fri dc primcjdie i an si aib
griji de noulnscur, oienitoruI scaunului tiu de
doinnie.

Cind po(rca ajuns ici, SL-hereda vzu zoii inijind


sfwa, tl(U.

Ci Intr-a cinci stile treizeci yi una noapte

Urn

Auzind vorlcIe acstea, regele, uluit, strig


0, FIoare-de-Grana, clorinwlc tale slut pTaila
purtrd mdc, jar cu slut robul care sc supunc
Ia poruncile stpinei mi ! 1)a a Spuncrn1, CUrn ai sa
poi intrun rLdmp ath de scurt s dai de veste
rnamei tale, lratelui tau i verioarelor tale, .i Sa-i
faci s ajung aici Inainte ca tu s nati, cInd ceasiti
este aa de aproape ? Oricum, in s tiu cIt
rnai din timp, ca s m strduiesc s fac pregtiri1
de trebuin i sii-i primesc pe oaspei cu toat cin
stirea cc Ii se cuvine
$i tinara regin iispunse
0. stptnc al meu, intre noi nu este nevoie de
nici un fel de fandoseli ! $i-apoi, ru.de-le mdc au s fie
aici I.ntr-o clipit. 5i daci ii sa vezi In CC Chip au s
vin, flu ai decIt S1 intri in odaia aceasta de alturi,
i s te uii ii mine i si te uiii .i pe freastra
dmspre mare.
NumaidecIt, reie Sahrantan intrj in odaia de
alturi i privi Cu luare-arninte i Ia cc avca si faca
Floarc-de-Granaii i Ia cc avea s se intImple PC
mare.

5i Floare-dc-Granat scosc dc la sin dou buci


dc lemn de aloe din Insulcie Comore, le puse intr-o
cuje de aur i Ic aprinse. Si, de Indat ce fumul
incepu s se Inalc, fata dete un wierat lung i
ascuit, i rosti deasupra cuij nitc vorbe necunoscute
i nite descintece vrjitorcti. $i tot atunci
niarea se invilvor i se zbucium, pe urm se
intredeschise, i iei din ea mai Intli un flcu ca
luna, frumos i zarif Ia trup, i semnInd i la chip
i la gingic cu Floare-dc-Granat, sora lui ; jar
obrajii-i erau albi i trandafirii, jar prul i mustaa,
care abia-i mijea, eran verzf ca marea; i, cum spunc.
poetul, era mai minunat decit Insi luna, cci dac
luna flu are ca lca. obinu.it decit un singur coI.
de cer, f1cul acesta sillluia In toate inimile dc-a
valma! Dup care, iei din mare o femee btrmni
foarte, Cu pru1 aib, care era doamna Lcust, mama
flcu1uj i a Floarei-de-Granata. Jar PC urma ci
venir numaidecit cinci fete ca nite lune, semnInd
inrrucitva cu l1oire-de-Granata, .i care-i erau ye1o
rioare. Jar fIicu1 i ccle ase femci sc apropiar,
mergind pe ap t pe urm pc uscat, pIna sub fercs
treic de la iatac. i acolo, Ii 1uar vint i srir
uor, twa dtip alta, pc fercastra unde ii se ar
tase Floare-de-Granati, care sc dew repecle Ia o
parte spre a ie 1sa si intre.
Atuiici, priniul Saich i mania sa i vcrioarelc
se aruncar de gtu1 I1oarcide-(;ranata i o inthra
ar cu cildur, plIngind de bucurie c o gsiseri
i Ii spusera
0, Ghiuli-anar, cum dc-ai putut avea in
ne prseti i s ne 1ai vremc de patru ani fr
mci o Sure de l tine .i Gir s ne ari rncar locul
wide te afli ? UalIah ! se prbuise lumca peste fbi,
aa de Iinpovarai cram de durcrca lipsci talc ! Si
nu mai simcam mci o placere mci sa mincarn, mci
s hem, ccr tot cc luam fn gur ni se prea slciu
ir gust ! Si nu mai 1iam dech s plingem i s
oltam zi i noapte, cu toat durcrea sfIietoarc a
dcspririi ! 0, Ghiulianar ! ia uitte cum n
topit faa i curn Hi s-a glbejit obrazul de tristec
Si FIoare-de-Granat, la vorbele acestca, srirt
mIna marnei sale .5i mina fratelui su, prinul Saich,
i le ?rnhraia jar pe verioarcle ci dragi, i ic spuse
tuturor

Aa e ! am svfrit o mare greeal fa de


c1ragotea voastra, cind am piccat fri s v las
mci o vorba ! Dar cc putem noi impotriva ursitci ?
S ne bucuram c ne-am gsit iarai acunia, 5i s
cIin inulumirc liii Allah binefctorul
Pc urm, pofti PC toat lun:ca s ad jos ling Ca
i ic povesti toat povestea ci, dc l inccput pIn
l sfirit. Ci nu are nici Un rost so mai spunem o data,
5i adauga:
$i-acunia, c sint nritat cu acest rcge m
nunat i desvIrit pin pesic marginile desvIririi,
care ma iubetc i pe care ii iubesc, i cu care am
prins rod, v-am poftit sa venii ca s n Impac cu
voi i ca s v rog s ma vcghcaii Ia natcrc. Cci
nu am Incredere in moae1c .pamIntcnc, care habar
flu au cum nasc femeile mrii
J\tund, doamna I.custa, mama ci, raspunse
0, fata mea, cind ic-am vzut In saraiul acesiL
al unui domn pamintean, ne-a lost Inca s nu
ncfcricita ;. i cram gata sa te indemnm s vii Cu
noi in ara noastr ; c{ci tu tii dragostea noastra
pentru tine i tii cit de mutt te iubiin i te pre1uim,
i cit vrem sa tc um fericita, mu1iumita 1 fara de
griji ! Da, de vremc cc ne mrturiscti ca cvii feri
cit, ce-am pulea face fbi pentru ime ca sa-i fie
mal binc ?.

Cinc] povestea ajunse aid, $eiicrez.ida vizu zoril mijim ,


sfoasa, taco.

Ci lntr-a cinci sute treizeci i doua noapte

Ui-ma:

...$i, fira dc Indoiala, ar Ii sa ispitim ursita dorm


du-i, impotriva soantei, sa te mariii cii vreun print
dc-al nostru de sub ape!
$i F1oare-dc-Granati raspunsc
Da, pe Allah ! aid snt ca in sinul mulumirii, ai
desfitarilor, at cinstirii, al fericirii i at tuturor
doriri1or mdc

107
Jtr regeic auza cc spunca Floare-clc-Granat
; i se bucura In inima lui i ii rnullurnca tn
suflet pentru vorbeic accica bunc i o inclrgi dc
o mic de mu de on mai mutt ca pmuI ad ; i dragostea
cc i-o purta se satornici PC cci n adiccu1 idmii
ui ; i sc jurui s-i dea inca i mai tan clovezi dc
crecn{ i dc supuncrc pnin toate mijloaccle cu
putin1
Dopa care, Floarc-c1e-Granat{ bttu din pamc sprc
a-si chema roabele i Ic dete porunc si inHada
masa i s acIuci bucateic, i sc dUSC ca .1flSai Ia
t)ucatarw s -cghczc Corn snt ci.titc. Si roahclc
aduscr tvi pline Cu frpiuri, cu zaharicaic i cit
ructc ; .t FIoarc-dc-Granat ii pofti ruckle si
achI cii ca tinprejurul mesci i s mnmncc
Ci dc raspunsera
Nu, pe Allah ! nu [accm ohmic pIni itaj
te duct saI vestCti pe rcgc, soul tu, dc sosirea
noastr?. tntrucit ian-i intrat in casii fIr tngduina
lui, i nu ne cunoatc ! Ar fi, dan, o marc iiccuviina
sa m.ncIi:rn In palatul UI i sa fle i)UciLram dc g-iduirca
liii, fr ca ci si ,ric ! 1 )u-tc, dam, dc-I yesspuno-i
ca am fi fericitc sa-l vcclcmn i -S-i
facem tn aa fel ca s punctu intrc noi i
sarca

Atunci, [bare cic-Granata Sc duse Ia rete, carc


sta ascuns in oclaia dc alaturi, i Ii spuse
0, stipinc al mcii, de buni seam c?i ai auzit
cum tc-am liudar fa de rudeic mdc, i curn dc
ct-au hotrIte s mu ia dc aici, dac lc-a fi spits ceva
care s{ Ic facii sI creachl ct dc cii ca nas 1i fenicit
cu tinC

Si recIc nIputise
Am auzit i am vzut ! Uallahi ! Si, n ceasul
acesta binecuvntat, am cptat dovada dragostei
tale fa de mine, i flu mai am de cc s m ndoicc
de tine!
Floarede-Granat zise
Indt, d.up toate laudele pe care Ic-am ros
despre tine, trebuw s-i spun c mama mea i fratele
rncu, i vrioare1e mel.e au p.rns o mare
draoste fai de tine, i te pot ncredina c n-au
s vrca a se Intoarce tn lara br fr s te va&, fr
si aduc cinstirea i uriiie br, i fr s stea
de vorhi prwtenete Cu tine ! ic rog, clar, s rspunzi
dbriiie1or mi i s.i vii s pnnieti i s le Intorci
urarle, ca si ic cunoti i ca s te cunoasc, i
pencru ca mire vci s se statorniceaci dragosica
i pnLtcnia
Si rcgclc raspunse
fe ascul , i uilsearn.na c nni supun ! cad tot
accasta i i dorina inca
Si Sc ridica pe data i o insoi Floare-de-Granat
n sala in care se aflau rudcle ci.
$i, de cum intr n sa1, ic ur bun pace n chipul
ccl mai cdcluros, jar rudele ii rspunser la salamalek
; i ci srut nina btrtnci regine L{custa, i 11
inhri pe prinu1 Saich, i-i pofti pe tori cci de
fai s ia inc. Atunci, prinul Saich ii firitisi i ii
nirturisi bucuria pe care o simcau cu toii de a o
vedea PC Floare-de-Granat soic a unui rege mare,
in bc de a fi cazut PC CIflC tie cc mimi pcatoase,
care s-o fi prihnit i s-n fi dat pe urrn. de soie
vreunui musaip on buctaruiui casci, $i Ii spuse cit
o iubeau cu toii pe F1oare-de-Granat i cum donser
ci odinioar, rnai Inainte chiar ca ca s fi ajuns
la virsta cstoriei, s-o mnitc cu un prin din mare
.O9
dar c, minat dc ursitoarca ci, fata fugise din irilc
cie sub ape, spre a sc csiitori dup polta sa
Si regele rspunsc
I)a ! Allah mia ursito $i v muhumcsc,
mamsoacr, rcgini Licust, i tie, prine Saich, i
Voua, verioarele mdc do atIta do drguc, peiitru
uriri1e i peritru firitiselile voaStrC, i poitru ca bine
oii a v cia Ingduina sa ma Insur
Pc urma, regele Ii pofti s ad Ia mas i tiifisui
cii ci Indelung, cu toat diagostea, i Ii duse apoi cI
iIiSUi PC fiecare Ia iatacul lot
Rudcle FIoarei-dc-Granat rmaser aadar hi palat,
in vIlvora ospcc1or i a pctrccorilor date in cinstea
br, pin Ce rcgmdi ii vern ceasul s nasc, CCaS
care nu zbovi mult. In adevar, In vrcmea sorocita,
rec,ina nscu Intro miinilc rcginei I,acusta .i ale ye
nuare1ur ci un baieel, en luna iii plintatca sa,
trandafriu i clurcluliu. )I, InfaaL in SCIItCCC stralti
citoarc, pruncul ii fu Infiat regclui $ahraman, pi
rinteic su, care ii primi cu izhucnirile unei biicurii
atIta de nprazmce Ca nici pana, nici graiul n-ai pulea
s. le zugrveasc. $i, ca dovad. de mulutnit
fa; de Ccl-dc-Sus, fcu clanii bogatc sracilor, Vacluvelor
i orfanilor, i porunci s Ii se dea drumul
celor Intemniai, i si se dea slobozenie In tOri robii
liii, fie brbai, fic fcmei ; ci robii flu voira nicidecum
s prirncasci slobozcma, aa de fcricii se simcau
Ia un stipIn ca acela. Pc urm., dup. apte zilo
dc pdtroccri fi- dc contenire, in vIlvora atitor bucuru,
regina I1oarc-dc-Granat, cu Ingiduina soului,
a rnarnci i a verioarcbor ei, i cicte copilului flu.
mdc do Zimbet-dc-Lun..

Cmnci povcstea ajunse aic, Seherezada vZu zorli niijind i,


sfioas, tku.
Ci Int-a cinci si.ite treizeci si Ircia noapte

1Jini

Atunc, prini,ul SaIcl, 1ruclc FloarCi-cic-( ;ran.at i


unchiul lui ZIni ct--dc--lAin 1, 11 lua PC fl1flC )fl l)1aC

indicat
Incepu si-1 sIsus
rute 5i sl; sialindeodata
te in id i fel dc ch.Iiipur1u
. p1iinbndu- - 1 pr i n odai
vInt i, dc ]a Iniii
c 5i i n 1ndu} i n ni n
uwa palatului, siri in mare, unde se cufunda j se
flNS1UI iiflrCUna CU [)aietcIUI.
CInd vazu aa, regeic Sahraman, cuprins de spaimi
si de durere, Incepu sa scoata iipctc de dczndejdc
i si rcpcadi nitc lovituri aa de nprazmce peste
fai, de era maimai sii dea sufletul. Ci regi

Fjicgclui
oarc-de-Granar, departe de a se arva speriatI on tu1burai dc cele pctrecutc, fi spuse Cu glas linitit
0, rege af vremifor, liii te Lisa prad cJeznidcjdii
peniru un lucru atIt de mic, i flu avca nici
teanii in privina fiului tu ! intrucit cu, care (IC buna
SCam ci ii iubesc pe acest copil mai mult decit tinC,
iaciii-s 1initit 5tiindu-1 cu frateic meu, care, dac
ar socon c micuul ar putea s aib CCa mai mica
neplacere, on s rceascL on macar sa se ude, n-ar
fi fcut ceca CC a facut. Fii tncrcdinat ca baieeIuI
nu e prnncjduit de mci on necaz i dc nici o supa
rarc din partea mrii, macar ca pe juniatate-i din
sngc1c tau ! Ci, datorita celcilalte jurnati, care se
trage din sngele men, poate sa traiasca nevatamat
in apa, ca i pc paniint. NT0 mai fi, dar, Ingnijorat,
i, pe deasupra, f ii Incredinat ca fratcie mcu flu are
a zal)oVi S SC ntoarca numaidech cu copilul bind
sanaros
Si regina iI{custa t nuercie 1YiatUi ale copiiului
inrrir vorbele spuse regelut etc ctre sopa sa. Ci
.cegulc flu IIICCpU s se linitcasdi decit atunci cinri
vdzu mania c se tulbura i se rnie eli, din sinul
e intredesehis, icsc, mmndul in brace pe prune, prinjul
Saich, care dintro sliritura se Inaija In vli-zduh
$1 SC iiitoarsc in sala de sits, prin fercastra PC L1LICIC
Si nncuiul era tot atita de liiritit etc parch
s-ar ii allat Ia sinul maicu sate, i itmbea ca tuna
in cea (Ic a pat rusprezecea zi a ci.
C hid vlizu aa, rcgcle sc simji en rout! liniqir si
minunat jar prinjul Saich ii spuse
Frhi de indoahi, o, t1riata, ca trehtiie sa 1
Srfljit ci nare spairna dud rn-ni vhhzut en sar
cufund iii mare eti copilul
Si regele ras.punse
Dc [nina seamli ! 0, little al unebiulut men, am
1tSL speriat peste pOaR, l)a hid nti mai trageam fla -
ede sal rriai ad vreoclatt teair 5i nevliti-iinai
Priiijiti Saleb spuse
De-aeuma-nanie shI nu inai ai mci o teamil
pri;inla Iw, intrudit e lent pe toideauna de pnmejelide
apei, dc bee, dci inibuire, de udat ii de alte
aserrenea lucruri, i are sa poala, cit ci lint, shI se
a unde in mare t s umble prin apbi In toatli vota
inrrueit Iam lacut sa dnbindeascli ham.! pe care 11
an tot, i copii I ni tni nbisctq i in ma re, fred nd Li ieiteie
Si pleonpele en tin an nine kohl tiut dc mine, ,i rostinci
asupmai cuvintele tainice sapate pe pecetet liii
Solinian henDaud (en Ci en amiudni lie pacea i mu
ticiLinCl !).
Duphi spusele aeestea. prinul Said, ii puse pci ml
Cut, indbt cit in brateic mamei sale, care ii dew shl
sui pci urma scoase dc [a chimir un sac pecerluit
in gina. ii rupse pecetca, i, dupa Ce H deschse, ii
tu tie fund i \arsa pe covor lot cc se afla in ci.
$ regeic vzu atunci cern scnteiau nite diamait
mari cli nuale de porumbel, nitc vergi dc smarald
lungi de o jurntate do picior, nitc iraguri grozave
de mararitarc, niw rubme dc o culcare i dc o
ietur nemaipomenite, i tot felul dc giuvaicruri. care
tIe care mai rniuunatc. $i toatc ncstcniatcle aceica
lo:Pra.tiau un ptop tic fhcri do toate CLiiOriic, cc
stciitiigerau sala Cu 0 steb1 dc I fliThill asemu toarc
cu iiijntfl.iIc CC SC vi in VJfiD.
i pr inul Saich I spuse regel iii
Accsta-i un dat PC care cii achic, sprc a-mi cere
jertare ca intlia dati. am vcnjt aid cu mlinile goale.
Ci atu.nci habar flu aveam undc Sc aIJA sora inca
iIuare -de-t.ranata, i nemi da prin gind c soarta
ci cea norocta a clus-o in calca uflui roge cern Cti
1)arul acesta mnsi nu este rnai nimic fa de ciarurile
pe care am sa ti Ic ac In zilele cc vor VCfli
i rele nu Uu curn sa-i mai rnuiurnCasc liii
cumnatusau pentru acel dar, i se Intoarse ctre
iloarede -(;ranata i ii zise
ChLr ca slot cern nu e poate rnai stinjenit d
dacinca I ratel iii tu la de mine, i tic mirctia aces
r.ii dar cc flU-i arc seandn pe prnInt, i din care
00mm] 0 pial ra pictuicle cIt toat imparapa mom in
5n 1loare-c1c(ranata ii mul tunmi fratci Ui ci c sa
gindit sii indepIineasci daturiile dc rudenic ; Ci
prnui Saich se Intoarse catrc ego i Ii spusc
Pc Allah, o, mariata, darul accsta nici rn?c
nu- i vrcclnio tie fala ta ! in cc ne privctc, niciodata
no S ULCifl s ne picitim lndcajuns datoriilc Cu care
ne-a Indaturat l)Uflatatea ta ; i chiar de ar fi cm noi
toi s-i uc pctreccm o nile dc ani slujindu-te, tot n-am
putca, pe chipurilc i pe ochii notri si darn inceca
cc i clatorarn ; Intrucit totul este prom
puin, fai dc drepturile tale asupra noastra l
la VOLl)Cl.. acCsWa, regele 11 m1)raia C II1U
Saeb i Ii iriuliuini cilduros. Pc urni, 11 rug si-ruitor
si mai rinfn In sarai patruzeci de zile, thn
preuna cu macna i cu vcnoarc!e liii, in vilvora ospc-
Iclor i a peirceerlor. Ci, cIn.d acest .rastimp trecu,
priiiiI Saich se Infi rcgclui i srui pmintul
dniaintca lu. 5i regele II inrcl)a
\orl)cae, o, Saich ! Ce dorina u
Ii rspunsc
0, rege al vremilor, shwni cu adevarat scaldai
n huzururilc tale ci venim si cerem ingduina
de a pleca, IntrucIt sufletul nostru tIn je1e grcu (IC
dorul dup ara noastr, dup rudc]c i dupa casele
noastre, de atIta vrernc de cinci am piccat ! Siapo,
o ederc prea Indelungat PC pamint esie \alamatoare
pentru smntatca noastra, CCi fbi sllcm dc
prini cu viaa dc sub api.

(In1 I)ov(_st(_t IjUJISC.. 11(1, S(.1,(l(>ad VLZ1J OH in jind ,


sfiosI. tat u.

Ci mu-a cinci stile treizeci si patra rioapte

Urn:

$i regeic rIspunsc
Ce nccaz pentru mine, o, Saleh I
El spuse
Si pentru noi cste la fel ! Ci, o, mria-ta. avcm
t inai venim din cind in cind spre a-i aduce salu-nil
nostru i spre a rnai vedea pe FIoarede-Granat
i PC Ztmhet-dcLun.
5i regele spuse
Da, pe Allah ! aa s facci ! i cIt mai des ! Tn
cc m privete, sint tare mihnit c flu pot s v InSO
CSC, PC tine, pe regina LCUSt. i pc verioarele
mete. in ara voastr diii marc, IntrucIt cu tare m
tern dc ap
Atuiici, CU tOii Ii luara bun-ramas i, dup ce s
rutdr pe lloarc-de-Granat i pe Zirnbct-de-Lun,
Sc aruncari PC fcreastr, unul dupI altul, i se afund
n in mare. $iattta cii ci!
Ci, in ccea cc 11 privete pe micuul Zimbet-deI.uri
i, iacIdi ! Maic-sa, 1loare-dc-Granat, nu vroi
nicideeum s1-I lase In scama doicilor, .i Ii dcte ea
mnsi sin, pIn cc pruncul ajunsc la vtrsta de patru
ani, ca s sug odat cu lapteic toate vIrtui1e marine.
Si copilul, dac fit aIptat atIta dc mult vreme Cu
laptde tTIaiCii sale, nscut In mare, se fcu din zi
in zi mai frumos i rnai voinic ; i, pe msur ce
cretca, sporca i In putere si in haruri ; in aa fel
c, atunci cind ajunse Ia cei cincisprezece ani ai lui,
se ficusc fIicuI ccl mai frurnos, cel mai vomic, ccl
mai sprintcn la Intrecerile trupeti, Ccl mai cuminte
si mai invat clintre fiji de regi de pe vremea lui.
S, in toati nemIrginita Impriic a printelui su,
nu s mai vorbea, In fiecare zi i la toate taifasurile,
decit clespre harurile, despre frurnuscilc i despre cles
IviririIe lui ; cci, cu aIevIrat, era frumos ! $i poetul
nu Inflorea nimic, ctnd spunea despre el
Puf fecioresc aterne cloud umbre
Pc rumeniii obraji jer;necitori ;
AcCerne parch dou pete si4mbrc
Pc n4te trandajiri si rWucitori ;
Ca nite-nIunecaIe chiblimbare
Pc fata unor dulci nzirgiritare;,
Ca nite negre-vinei agate
Pc rocul unor mere-in bujorate.
115
cub pleoa pc/c liii galee se-ascimd
Sgc i ucigt oare, ca-ni ro doar.
Privirile liii toate 2i rspnnd,
J)ar iuiiUira liii de foc omoan.
Nu cluta hcian vinuri rare
z.zn /)e mine s te-mbete, flu-i,
(i rrtnwni-i obran ar,ci de dogoarea
Doriiqei tale sia sficlii in!!
0, negre chindiseli, 0 minunate
lion pc obraju lu-ui strciucitori,
ir dc zntnii scumpe, adunat.e
Din boabe marl dc mosc imbtiltor,
5i L11Ci din adinc stralununate
])eo l.vnpaaprmsan ncgnc no/ dc don
inch regele. care 11 iubca pe fiul su cu o dra-goste
mare, i care vedea n ci atitca tnsuiri rc
get, vroi, simindusc ca iml)atrinc5tc i ci i se
apropie sorocul ursit, si intcmciezc nc din viai
mOtenirca in scaunul dc doinnic. Drept care, ii
strInse viziri i malmaru irnparaiei, carc ltiau cit
de vrcdnic este tInru1 print din toate privinele s-i
urmezc Ia Gounnie, i ii pusc s rostcasdi jurimIntul
de credin fapi cie regele br ccl nou ; pe urm,
cobori dinaintea br de pe tron, ii scoase coroana de
pe cap 5i o puse cu chiar miniIc liii pe capul fiului
su Zimbct--deLunI ; i 11 sprijini de subiiori 11
ajut- s SC SUC i s pe scaunul de domnie, in
Iocul liii ; i, ca s arate 5i rnai limpede c ii trccca
de aci Inainte toat stapImrca 5i toat putcrea lui,
sruti pamintul diiiaintei 5i, ridicinduse, ii sr
mina i pulpana mantiel Irnparatc.ti, 5i cobori s SC
acze Ia picioarelc tronului, dc-a dreapta, pe cincl
dc-a stbnga Stcleau viiirii 5iCmii.
Numaidech, noul regc Zimbet-de-Lun incepu s
judece, s orInduiasc trehurile tmprici, s dea
eloi CC ii Sc CttVCiW VfCLLfl huzmet, sit-i mazileasc
pe cci nccinstii, sa apcre drepturile ce1u

slab impoiriva cclui puternic i pc ale cciui srac i.mpotriva celui bogat, i s sc ingrijcasc de ccea
cc este drept. cu aita ineicpciune i clrcptatc i priCL[)Cfe,
i1CLt fi tatal sau, i batriiui vziri ai tatlui
sul, i toi cci dc faii rImasc.ri flTiIiII nati. ,i nu rididi
divanul dccit pe Ia nmiazi.
i\tunci, insoit dc parintele sau rcele. se duse in
atacuI mamei sale regina. cca nascuta in mare
purl-i pe cap cuntma de aur a imparauci i, In fclu
csia, era chiar ca lura. Jar maica--sa, claca ii va7u
aa de fruino cu coroana accea, se repei Ia ci,
tinci dc tuihurare, i se arunca la gIt srutmndu
cia dragote si cu bucurie pe urm, Ii s{rutj mna
i li u ra dio;Yinw ferieti. i ] ungiI i biru.inc au -
pra vrajmailoi.
Si tustrei triri aa, in vilcagul fcricirii i al drai4O
tCi supiiilor lr, vrcme dc tin an, dup care b1
irinul rege 5ahraman ti simti, inlro if, inma b
1111(1 gral)i t, i iLl nai avu ragaz dc-cit atita cit sac
saiutc soaa ful, i sa le dea sfaturile ccie dc pc
tirnia. Si muri cu o foartc mare linitc. i se duse
Intlu mila liii Allah (preamrit fie ci!).
CnJ u\LslL ijUfl:L- aici Sc-hi ic-zada viu ziii nijirt]. Si
Ii, tat-u.

Ci li-it i-a cinci ute treizeci i cincea noapte


Li

mare mai fudi jatca i tnihnirea IloarcideGranat


i ale regelni Zimhct-clc-Tun, care
plinscr o lun inireag. fir a sedea pc niincni.
.j Ii zic1ir tin mormint vrednic de pomenirca I ti,
pe care ii darn ira cu bun un nestrmutloare, spre
nhlluinea saraci]nr, a vduve1or i a orfanilor.
5i, in acest ristimp, au Iipsiri s vini, spre a iiia
parte Ia nhibnirea tuturora, Die; bumca, regina ].a
cusla, mc; unchiul regelui, pniiuI SaIth, inci inftuiie
regelu;, cele nscute in mare. Si, de aitminteri, ru
dde acestea mai veniser de make on in ospepo pe Ia
ci, inci PC cind tria I)atninul rcge. 5; plinser indolung
c nu putuser veghea la dipole mi cole de
pe urmi. 5i ii puser cu toii durerea laolaIz ;
SC rningfiau unul pe altul, rind po rind ; i, inir-un
sfirin, dup Iu.ng vreme, izi)utira s-l fac PC rCgC
s naai uito oieac moartea pinniclm san, ii ho
ianir S inceapa iani5i a-i vedea do slatunile divanului
i S SC ingnijcasc de trCl)urilo imjariei.
]ar ci, dup multe impotriviri, ii ascuit 5i primi
s-i imbrace hainele imparato5ti lucrate in aur i
iJIStCJatO en piotre scumpo, i ssi puni cununa. Si
ma iar5i putero.a in mata i imparTi dreptarea, cu
incuviinarea tuturona i cinstit i do cci marl i
do cci mis ; iaa, Vremo rio Inca tin an.
Or, intr-o dupamiaza, prinl Said,, care do o
buna bucata de vreme flu ma VCINSO s?i-5j vadi son
ncpotul, ;ei din mare 5i intra in sala in care, Ia
ceasul acela, edeau regina 5i Zinbhet-de-Juna. 5i
Jo spuso salamaickunile edo de cuviina 5i ii srur
i iloare-deGranata ii zise
0, Iratele n)cu, cum o nhai duci, curn 0 mai
(Iuce mama, i cum o mai due verioaroie mete ?
El naspunso
0, son inca, dc o clue tare i);ne, si triesc in
nhna 5i muilunbine, 5i nu Ic lpsCio deck vodoroa
chipulut tan 5i a Clhiuitu nopowiui men, regelo
Zinbbet-de-Luni
Si tncepurI s tifsuiasc ba dc una, ba dc alta,
rnincInd alune i fistic ; i prinu1 Saleh aduse vorba
Cu potop de laude, despre harurile nepotulul sau
Zmbet-de-Lun, despre frumuseea, despre farrueceic,
dcsprc infIiarea, despre purtarca-i alcasa,
despre dibcia ku Ia intreceri, i desprc inelcpciunea
1w. i Lim1)etdc-IUna, care se afla acolo, mntins
pe un divan i Cu Capul sprijnt pe perne, cInd auzi
cc vorbesc desprc ci maicsa i unchiusu,
vru si. pars cI i-ar ascuita, i se prcfiicu adormit.
Si, in feluL acesta, putu s asculte in tihn cc-i
spuncau ci mai departe PC seama liii.
5i chiir c prinul Saleh, dac fi vzu pe nepotus
u adormit, vorbi mal in voje CU Floare-de-Granata,
ora iui, u i spuse
Iu Uii, sora mea, ci fiul tu arc s irnpiineasc
in curmnd aptesprezece am, i c Ia vmrsra aceasta
so cuvinc a cugeta la tnsurtoarea copiilor! Or,
Cind IL vId aa de frurnos i de voinic, i cind tiu
ann lui once tInr arc anurnite nevoi cc trebuicsc
Implinite intrun fel on in altul, mi-c tare fnic
flu i Sc intimpic cine tie cc lucru nedorit. Aa
mcii este dc mare trebuina si Insurrn, cutIndu
pnintre fetcic mirii o dornni care s-i fic pc potriv
ca harur.i i ca frurnusce
5i .[loare-cie-Granat rspunse
Dc bun seam ! tot aa-i i dorina mea Iuntric
, intrucit nu am decIt un copil, i a venit vremc
s aib i ci un urma la scaunul de domnie al strbunilor
si ! Te tog, dat, o, fratcie meu, s. mi le
aduci aminte pe tinerele din sara mea, intructi e
atita dc mult dc cind am prsit marea, hcr flu
mai in minte pe cele care-s frumoase i pe cele
care-s unIte

119
Atunci Saieh ncepu s-i niruic surorii sale
cele mai frumoase domnie din mare, una dup alta,
cntrindu-1e cu grij nsuirile, i pe cele prielnice,
i pe cele potrivnice, i foloasele, i nefoloasele. $i,
de fiecare data, regina F1oarc-de-Granat rispundea:
nu ! n-o vreau pe accea,. diii pricina rnica-si
flC pc aceca, din pricina iui taicisLu ; nici pe
accca, din pricina mtue-si, care are linba ascuita
nici pe aceea, din pricina bunica-si, care rniroase
urit ; nici pe aceea, din pricin c e cpnoas i
CU ochii goi! i tot a.a, netnvoinduse pentru n
una dintre domnie1e pe care i Ic pomcnea Salch.
Atunci Saleh Ii spuse
0, sora mca, dreptui si vin aa de anev
a alege o soie pentru fiul tu, care nu-i afl seamth
nici pe pmint, nici in mare ! Ci i icam In.irat pe
toate fete!e de rnritat, i nu mi-a mai rmas dcctt
una pe care s i-o pomenesc
Pc urm se opri i, ovind, spuse
Mai intii trebuie s m incredinez daci nepotu-meu
doarme cu adevirat ; intrucit flu pot s{-i
vohesc despre fata aceea fa cu ci; am cu pricinile
mdc ca s m fcresc de asta.
(:Ind povesta ajunse aici, Seherezada vzu zorii rnijind i,
sfinas. ticu.

Ci Intr-a cinci sute treizeci i asea noapte

Atun:i, Floare-dc-Granat se aprpie de fiusu,


i II atinse cii nmna, i 11 pipi, i 11 ascult
r5sufIi ; i, intrucit pEtrca c estc cufundat intr-un
somn grcu, cad niicase o farfurie ntreag de ceap
dare ii placca tare mult i care ii da de ohicei o
pfr de sornn adfnc, regina i spuse lui Saih
J)oarmc ! Poi si c1ciri cc ai
1] spuse
.Af1, dar, o, sora mci, c, dac m fercc aa,
o fac pentru Ca acuma vreau s-i vorbese despre
o doirni din mare, care-i peste poate de anevoie a
i dobndita de SO1iC, flu din pricina ci, ci din pricina
iegclui, parintele ci. hcIt nu este de mci un tolos
.a nepotul meu sa auda vorbinduse dcspre ca, ma
ioaintc Ca noi sa urn Incrcdinai cun sta treaba
iici dragostea, o, son rnea, tii i tu sc strnete
nii adcsea prn ureche decit prin ochi, Ii noi, Ia
musulmani, la care femeile i feteic an obrazul
opcrit Cu iamacui cuvnnei.
5i regina spuse
- 0, fratele nieu, ii dreptate ! cci dragostca este
ii Inceput Un uvoi de miere care nu zabovete
se preschirnhe ntr-o balta a picrzarii, larga i
santa ! Ci grabctc, rogu-n tie, dc-mi spune nu
mdc accici domni,c .i ii tatalui ci!
El spusc
Este domnia Gemnia, fata regclui So1omzdru
din -apa.
C3nd auzi numele acesta, Floare-de-Granata striga
Ab ! acuma Imi aduc aminte de domnia aceca
Gemma ! Pc vrcmca cnd mai traiam n mare, era
o copila de vreun an, dar mu frumoasa dccit toate
tcti.clc de scarna c. Cc minunata trebuie sa se fi
hicut deatunci
Saich raspunse
Minunata-i, n adevr, i fliCi pc pamnt, nici
n mpariile de sub apa nu s-a mai vazut o frumuse
c ascmenea ! Oh, sora inca, cc placuta-i, i cc
ginga.a, i cc dulce, i cc zarifa, i cc fermecatoare
121
arc o picle ! 51 iiitc plctc ! 51 nite ochi ! 5i un
mijiocel ! 5i un spate, uf ! i grcu, i zl)urdatic,
virtos totoc1at{, i ga1c, i rotund pc todtc parilc,
far de gre ! Dac fata asta se Icaini, tulpina dc
ban crap de zavistic 1)acrI sc mldic, antilopc.lc i
ga7elclc sc ascund ! J)ac se dczvelctc, soarcic
hum sc slim umilitc ! 1)ac{ sc totul Sc pra
Luetc ! 1.)aci se sprijin, ucicic ! 5i clac se acaza,
urma PC care o 1as c aa dc adInc IncIt nu niai
picre ! Cum, dar, cind este aa de strlucitoarc
dc dcsvIrit, nu s-ar numi Gemma ?
5i F1oare-dc-Granat rspunsc
Dc bun scam c mama ci, dac ia dat nu
mdc acesta, a lost cluzit de atoatetiutorul Allah
lato, In adevr, pc fata cc i sc cade dc so4ie fiului
mcu Ztmhet-deLuni
lar Zinrbctdc-Iuni sc prcfi.cca ci doarme
C1 in sufictul 1w sc dcsfta a SC Inf iota cu
gindul la ndejdea de a o avca In curtnd pc acca
domni din ape, atita de voinic i de ginga
Ci Saleh adug numaidecit
Numai c, o, sora mea, cc s-i spun clcspre ta
dornniei Gemma, rcgelc Soiomizclru ? F. uu
amarnic, un bd-ran, un nesuferit ! Pinili acuma a
i oprit-o de mai multe on pc fiicil-sa sii sc
rite cu nite prini care o cercan de soic, ha ia i
alungat cu mare ocar, dup cc Ic-a zohit oasclc
melt, flu prca tiu cum arc s ne primcascL i nici
cu cc ochi are s privcasc cererca noastril ! 51
iactii-rriii peste milsura (Ic Incurcat clm i,ridina
accasta

Regina rspunse
Trcaba-i tare ginga ! 5i sc cadc si ne gind
inciclung, i s nu care cumva s scuturam pomul
pIn cc flU s-a copt rodul
122
Si Saleb inchcie
l.)a, s c.etm i pe urni om vedea !
i)iip care, inrucit in clipa accea ZImbetde Taiea
c ficca ca se trezetc, ii curmara vorha, urniiiI(l
S-n inccap iar mai tirziu, de acolo de unde o lIsau.
Siaiha u ci!
Jar /Iinbetde-Iuna se ridic dc mijloc ca i curn
ar ii au/it nimic, i se inunse linitit ; ci, inlauni5ru
iniuaa-i 5irdca de iubirc...

(md p n CS va U a (1, Sh ( rcv ad a a iii Zoli i r ij nd ,


osa, IIU.

Ci Intr-a cinci sute treizeci i sa plea nocipte

..Jnimai ar(lea de iul)ire i duduia ca o sobs pI ini


cii jeratic
Or, ZImbet-dcJ.un se fei-i cu grij s spun ma
mci sale i unchului su vreo vorb cit de mica
in accast5 privin, i p1ec devreme la culcare i
ii petrecu singur toat noaptea aceea, prad acelui
zl)ucum atita de nou pentru ci; i cuget i el la
eel mai porrivt mijioc de a aunge cit rnai grabuic
a capitul donurilor sale. Si nu-i de nici Un fobs s
spunem c rrnase pin dirnincaa fr a putea s
inchid o c)ip ochi.
Incit, de cii zori, se scu1 i se duse s-1 trezeasc
pe mou-su Saich, care ii petrecuse noaptea in
palat, .i ii spusc
0, unchiule, vreau s merg in dimineaia accasta
si nI ;,limb pe irm, cci niie pieptul greu, iar
123
(arCa fliaril aro si miI uircz. Ic rog. ltr, s n
nsocti Ia aceasth plinibare
pc1 Saich rspunsc
A asculta inscamn a to supunc
5i siri in picioare, i pIcc iniprcuna cu nepiu1
u pe rrn.
1\Ierser mult laolalta, fr ca timl)et-c!eI,ufla S.
spu.n unchiulut s?it mci o vorbi. i tiniru1 era gal
hon Ia clup, cu lacriini in co1uI ochilor. Ci cicodata
SQ opr i, czinc1 1 0 stinca, ticlui acesie stihun,
! .1 dora, 1lV mcI iii mare
l)ac ieiinnar si a slni spiin
in zenn p2r jot tie foc 2iic2us
Cm! aidear him iami nehnh1L,
T)ac7 .ieunuar sl.i s1ini .c/Itii
Cit clinidins

,jtlt10, tOt /)( cl 0 V)C1,


San poal eacunza vrei s bet
(In lt de apLi rece, bnn,
Cam ce-al ias/imde-ai nflCi in ZO)
,,So vd pe ca, ,ciapoi s? mor /

(p). iii?,na ,nra, doda, (loda,


Cc tarc an te-u i;iai SC/.flnlctt
Dc cmnd in title -ancrus1at
c;intna /1(1 Solo1,zdiivot1a /

Clod prinul Sa}eh auzi sdhurde aeclea, ciiilar..


cu tristcc do nopotul sii regele, Ii plesni paimoL.
peste masura do ezndjdut, i sirig
L.a ilab ili.Aliah ! ua Muhammad iasstii Allah
Si nu estc mireie i putere decit nrru slvitu
Allah prearnaritul ! 0, copile al men, aadar ai auzu CC am vorbit ion cu mama ta clespre domnia Gemma,
fata regolui SolomIzdru-din-mare ? 0, pcaeic noa
tre ! cxci vd, o, copile a] mcii, c rnintca i inima ta
se i chinuie amarnic din pricina ci, cInd nimic mi
s-a facut i cInd lucrul este ancvoie de tocmit
Zmbct- dc-Lung rspunse
0, unchiule, numai domnia Gcrnna mi trebuic,
i alta nu ! Fr de care am s mor
El spuse
Atunci, o, copile al meu, s nc ntoarcem a
mama ta, ca si-i spun i ci n cc stare te afli, i
sni cci ngduina dc a te lua Cu mine n mare
spre a ne duce la Impria liii Solornzdru-din-mare,
Sii cer peniru tine pe clomnia (;cima dc SO,iC
Ci ZImbctdeIuni strig
0 unchuule, nu vreau si cer mam
nicie o Ingduin pe care nu are s mi-o dea, fr
dc nici o Indoia1 ! Intrucit are si fie fric pentnu
mine de regele Solomizdru, care are n.ravuri unIte
u are si-mi mai spuna Ca Imparia mea nu poat
sa ramlna fara rege, i ci nepnietenii tronuhui au si
sc prilcjeasca de lipsa mea spre a-mi rapi domnia
0 tiu eu pe maica i tiu de mai Inainte cc are
srni spuni
Pc urni, Zimbet-de-Inma ncepu Sn plinga amar
nic dinaintea mo.ului sau, i adauga
Vrcau sa merg pe data Cu tine Ia regeic Solom
zd.ru, fara ai mai spune nimic maica-mi ! $iave
ne intoarcem ct mai jute, mai Inainte ca ca
aiba vrcmc a afla de lipsa mea
Prinul Saleh, daca vazu c nepotul sau sc
drjetc In acea hotarlre, nu vroi sa-l necajeascL
i rnai tare, i spuse
imi pun nadcjdea intru Allah pentru tot cc
s-o Intimpla
Pc urma, Ii scoase dc pe deget Un mel pe care
crau sapate clteva Nurne dintre Nurne, i 11 puse
pe degetul ncpotului sau, spunindu-i
Jt25
Inchil accsta arc s te apere i mai binc
kupotriva prirnejdiilor de sub ape, i arc si te druiasc
pe dcplin cit toatc vfrtuiilc vicii noastre
din mare
se ridic uor n vzdub, de pe stinca pc care
C(1Catt. lar Ztmbet-de-Lun, ca s. fac i ci la fel,
hatu Cu piciorul in pmint, i se ridic de pe piatr,
Inllindu-sc cu rnoul su In vzduh. i de acolo
ficur o arcuitur, coborind ctre mare, unde se
culundara amtndoi,

Cnd povestea aJUnSC ski, $chcrezada vzu orii mi; ELftf


sfk,as. ticu.

Ci mntr-a cinci sute treizeci i opta noapte

Uont:

$i Saich vroi mai Intli s-i arate ncpotului palatul


liii din mare, pentru ca regina Lcust sa-1 poat
primi cum sc cuvine pe copilul fiic-si, iar vcrioareic
FIoarei-de-Granat s aib bucuria de a-I vedea
pe veriorui ccl drag. $i nu le trcbui muit vreme
p?ni cc s ajung acolo ; i prinu1 Saieh II dusc
numaidecIt pe Zimbct-de-Lun In iatacul bunicu.
Or, btrina Lcusta toCmai edea intre nite feti
cane, rude de-ale ci; i, de cum ii vizu intrInd
pe ZImhct-de-Lun, ii i cunoscu .i strnut de
phcere. lar ZImbet-de-Lun se duse dc-i srut
mIna, i srut i mIinile verioareIor lui ; i toate
Il srutarI tulburate, scollnd strigte de bucurie,
cu nite glasuri tare asculite ; i bunica II pofti s
a(1a Jig ca, .j 11 Saruta ntrc cci do ocb, i
Ii spuse 0, cc sosire fericiti ! o, cc zi dc Iaptc ! Tu
ne lurninezi casa, 0, copilul rncu ! 1)a. cc rnai fae
mama ta, 1loare-c1cGranai ?
El rispunsc
Este curn flu Sc poate mai saiiatoasa i
vrit de fcricidi, i rna iI)Sarciilat si v aduc saia
iuialclcurilc sale, ie .i fetelor uncFiiului ei
Jata CCi SUSC ci ! 1)a nu spunea adcvrat, cIi
p]ccasc fiir ai lita rImas-hLm de la mama 1w. Or,
pe dud ZimbetcleLuna, luat dc verioarc1e sa
care vroiau siti aratc toatc mmnunaiilc palatului io,
se mndepartase cu dc, prinul Saleh ii povesti degraba
marnei sale despre dragostea care ii intrase
In ureche ncpottmlui su i care ii npdise inima,
nurnai atizind dc nurii dornniei Gemma, fata crawiui
SolornIzdru. Si h povesti toat tniimplarea,
Ia nceput pIn Ia sfirit, i adug
n-a vcnit aici Cu minc decit ca S--0 ceara
soie dc la tatil ci!
Cind burnca regclui Zirnhct-de-Lun auzi ce1c
spusc de Saich, fu peste poatc dc suprat pe fiul ci,
i ii cert aprig c flu avuscsc dcstuli grij s nu
vorbcasc despre dornnia Gemma de fa Cu Ztmbet
de-Luni, .i i zise:
C tu .tii prea bine cc orn arnarnJc cstc regele
Solomzdru-din-rnare, pun de tngtrnfarc i de pros
tic, i ct de fIos e de fiic-sa, pe care n-a vrut
so dea pIn acumna atitor tincri prini ! $i flu ti-c
tearn si nc pui Intr-o grea Incurctura umilitoare
de ci, ducindu-ne s-i faccm 0 cerere pe care
flu are s-o prirneasc, fIr de nici 0 fndoia1 ! $iatunci
no;, care 4inem Ia cmstea noastra, avern sa
firn tare umilii i avem s ne intoarcemn Cu nasu] in
127
puiut. hotant ! n adcv?r, fiul mdi, In mdi C
imprejurarc i fri nici un fel, nar fi trebuit si ros
teti nurneic accstci domntiitc, mal ales dtnaintca
fiutut sorci talc. dcar fi lost ci adormi chiar Cu
vreo 1)uruiana dc soinn
Saich rasp nose
1)a ! ci lucrul acuma sa peirecul. iar biiiarul csre
atta de Incirigostit de fati, Inch aua mrturisit
cit, daca on are si fic a liii, ci rnoare ! i-apoi cum
ad iei, hi tirma urrnei ? ZtmbctdcLun este
ptim lc1 atita dc frumos ca i clomnia Gemnia, i-i
unau1 now neam die rc;i veslit. i-i el nsUi
.rete pcsic o putcrnici Iipiric minteJsi ! Si
dour nn Ii rcgc numai otrivitul accsia dc Solo
nhciru ! Siapoi cam cc prercivii am putea ci sa-m
.rdice, pe care s nu pot s. i ic spullcr. aduclod
aheic Impotriva ? /\rc s-nui spuna ci I uta mi este
bogata ; en am sii spun c fiul nostru este i mai
hogat (I Ciicisa e irumoasi da fcci ml hoSt ru este mai frumos ! (.i fi cisi c de vita aleas
cia batatul cstc dc o vit i niai aleas ! 5i tot aa.
o, mama a inca, plri Ce am sa-i dovedese ci, La
urma urmci, ci are de citigat totul priinind ci
toria aceasta ! ()ricum, CU, Cu tr cini.aia inca. SIIt
pricitia incurcaturli ; a.i dirept sa iau asupra-mi
Sarcina (IC a o duce Ia bun slIrit, chiar en primcjdi .
de a on se idrobi oascle i de a-mi cia sufkti,d
lam batrina regin{ lacusdi, vizInci ct on mai era.
in adcvr, alta cac, SUSC Cu no oftat
Cc bine ar Li Lost, fiul men, dact n-ai fi stir
flit niciodata o trcal)a pnmncjdioas ca accasta
flar, daca aa a lost ursit, ma Supun. c numai
nevoic, i te las sZi te cluci. Ci pe /inIwtde-l,un
am s1 i,in pc iluga mine pina cc IC larorci
tin reau si1 las s se Incurce aa, Lita a u
rilinie tcmcii.tic ! On-ic, dar, f{ri, ci, i mai aL
msoar-ii vorbele, ca nu cumva s-l nfurii cii
vreun cuvint rnai tare pe regele acela necioplit i
badaran, care nu line searn de njmlc i se poarta
I a de toati lurnea la f ci de urit!
Si Saich rspunse:
Ascult i rn supun
Se ridic atunci i 1u Cu ci doi saci man, phni
Cu daruni scumpe, menite regeiui Solomizdru ; i
incrc aceti cioi saci n spinarea a doi rcbi, i
Iu impreun Cu ci drumtii de ap care ducea la
palatul regclui SolomIzdru.
C.Id povestea ajunse aici, eherezada izu zorii mijind i,
sfnasi, tcu.

Ci Intr-a cinci sute treizeci i noua noapte

Urni

Cnd ajunse ia palat, prinlul Saieh ceru ngduin


a intre ca s vorbeasc cu regele; i i se ngdui.
51 intr n sala n care, pe un jel de smaraid i
de hiacint, edea regele SolomIzdr-din-rnare. $i
Saieh i se temeni cu salamalekurile sale de bun
pace in chipul cci mai ales, si-i puse la picioare
cci doi saci man, plini CU striucite daruri, adui
de robi n spinare. Si regele, vzind acestea, i ntoarse
lui Saleh urrile de bun. pace, 11 pofti . ad
i ii spuse
Fii binevenit, pnine Saich ! Dc mult flu te-am
mai vzut, i-s tare mIhnit din pricina aceasta
Ci grbete-te de-i cere lucrul pentru care ai venit
129
a ui.nc uiit.rucIt atunci dnd cincva face un dar,
i face totdcauna cii ndejclca s capote tn schirnb
aitceva pe niasura ! Vorbetc, dar, i am s. vd
di pot s fac ceva pentru. tine
Atunci Sach mai f{cu o temenca aclIncI dinaintea
4CUi i spuse
Da ! am venit Cu sarcina unui lucru pe care
w vreau s-1 clobIndesc clecit de Ia Allah i de la
rcck ccl str[ucit, dc Ia leul ccl vitcaz de Ia hirl.
atuI ccl mri.nirnos, a crui faini do slava, do mir
e. do drnicic, de gingic, do bHndce i do bus--a
Intins dca lungul pmInturi1or i al m
nbc, n dcsprc care Ii povestcsc Cu minunarc, scara,
Iti cortun, caravanclc
S rgcic Solorntzdru, Ia cuvlLitarca accasta, Ii ch
cumplita lncrinccnarc a sprIncenclor Impre -
atc. i spusc
IniLeaza-i cererca, o, Salch, i ca are s
trc int-o ureche simlitoare i Intrun suflet l)ifle
iotor ! Daci pot s i-o indcplinesc, am s-o mdcp
inesc scutindu-te do once zbav ; iar dac n-am
s pot, nu are s fie din rea-voin ! Intruclt Allah,
o, Saich, nu cere de la un suflet nimic mai mutt
(&cIt poate sufictul acela s cuprind
ittuflC Salch so ploconi dinaintea regelul inc
mai adinc dccli In cclc dou di dc mai inaintc,
SpUC
0. rege al vrcmunilor, lucrul pe care am venit
i I cot poL Cu adevrat, s mi-i drui, mntrucIt
este in puterea ta i numai sub voia ta ! Jar cu do
wi scam c nu rn-a fi nevoit s yin s i-l cer,
daca .n-a fi avut dlintru Intli mncredinarea cI este
Cu puttna ! Caci spunc Ineleptul : ,,Dac vrei s f ii
plLicut. nu core coca cc flu este Cu putin ! Iar cu,
C, mir.ia-ta (pstreze-te Allah Intru fericirea noasn
sint L01 smintit, nici Infuniurat ! Or, aadar,
iact ! A111, o, rege pun de slavi, ci yin a ine
nurnai ca i-nijlodtor ! Si anurne, o, rege prearnarite
o, mrinirnosu1e, o, fainwule, yin spre a pe de la
tine mrgritaru1 ccl fr de asernuire, giuvaicrel
ccl fr dc pre, comoara cea pecetluiti, pe tata
ta, domniua Gemnia, dc souie pentru neporul meu
regcle Zimbet-dc-Lun, flul regelui 5ahrarnan i a
reginci Floare-dc-Granat, sora mea, i stapinul
peste Cetatca-AIb .i peste trnpriiIe pnintet
care se ntind dc Ia hotarele Pcrsiei pn la mar
ginile cclc rnai dcprtatc ale Khorassanului !
Cnd auzi cuvintarca aceasta a Jui Saich, regele
Solomzdru-din-rnarc se USC PC un ris de se rsturns.
pe spate, i, czut aa, chicotea mai departe
se hurduca zvcnind Cu picioarele in sus cit puwa
Dup care, se ridic i, privindu-l pe Saich In tccr,
rcni deodat la el:
Ho! Ho!
Si jar se puse pe ris i pe hurducat, i atIta de
amaric i atIta de mult, c pIn Ia urm dete i-o
bubuitur rsunitoare. $i, in felul acesta, se potoli
Ii spuse lui Saleh:
In adevr, o, Saleh, cu tordeauna re-am crezat
om masurat i CUrnpnit, ci vd bine acuma cit de
tare rn-am tnclat ! ! Or, atunci, a spunc-rni, ce-ai
fcut cu bunul tu sims i cu minuile tale, de cutezi s.-rni infiezi o cercre atIta de smintit ?
Ci Saleh, fr a sc tulbura on a-i iei din fire,
raspunse

Nu tiu! Da-i lucru neindoicinic c regeic


Zirnbet-dc-Lun, nepotul men, este PC puuifl Ia fel
de frurnos, .i la fel de bogat, i dintrun nearn la
fel de ales ca i fata ta, domniua Gemma! 5i dac
131;
domnila Gemma flu este fcut pentru 0 cstorie ca
aceasta, pentru ce altceva-i fcut, spune-mi ? Cd
n-a zis oare ne1eptu1: ,,Pentru o fat nu este
decft mritiu1 sau mormIfltul(C ? $1, drept accea, Ia
noi, Ia musulmani flu se af1 fete btrIne Nu rnai
pregeta, dar, s te foloseti de prilejul acesta de
a-si sc5pa fata de mormtnt!
La vorbele acestca, regele SolornIzdru fu cuprws
de 0 mmnie peste poate, i ridicmndu-se pe cele dou.

pici
oare0,aledine
sale, cudespriom,
nceneloare
e Incruntpot
ate i Cci
cii sinde-o
gele In ochi , i p l a
teapa cii tine
Sai c h:
s rosteasc In faa lurnii numele fetci mdc ? Au
ce eti tu, de flu un dine, fecior de clifle ? Si cine-
nepotu-tu ZImbet-de-Lun ? i cine-i sora-ta ? 1oi
sIntei nite clini, odrasle de ctini
Pc urm, se Intoarse ctrc strji i strig:
1-iei, voi! ia gbjii-1 pe codoul sta i zdrob
i-i oasele
Pc data, strjerii se npustir la Saleh i deters.
sa-l Inface i s-l doboare ; ci, jute ca fulgerul,
Saleh se smulse din mlinile br i se repezi afar,
ca s fug. Ci acobo vzu cii mare uimire 0 LUIC

clmu
areli c1rerau
i pe cairudele
de mare, i coper i cu pl a t o c de ol d , i In ar
liii i oamcnuj lui de cas ! Si ia-ca-t
m a; i di n cr e t e t pt n i n t a 1p, i car e
c picau tocmai Ia vreme, trimii de mama lui,
regina Lcustr, care, presupuind ce primire urit
ar purea s-i fac regele SolomIzdnu, gindise ca-i
bine s-i trimit pe acei 0 mie de oameni, care s-I
apere Impotriva oricrei npaste
Atunci Saleh le povesti in dou-trei vorbe cc se
tntimpase t le strig
$i acuma, hai pe regele acesta infumurat i
smintit

132
Atunci, cci o mie de c1rei srir jos de pe cai,
ii traser spadele i se npustir grmadi dupa
priniui Saleh In sala imprteasca.
Cnd povestea ajunse aid, Seherezada vzu zorii mijind t,
dioasa, tku.

Ci mu-a cinci sute patruzecea noa pie

Tar regele Solomizdru, cInd vzu cum nvMete


pe ncateptate i cu mare zarv puhoiul acela de
vrjmai ce se revarsa ca negurile nopii, nu-t
pierdu firea, ci strig ctre strjiie sale.
Srii pe apul fricoi1or stora i pe cwrda
lui ! Si sbii1e s vi fie mai aproape de capetele
br decit li-e scuipatul de lirnb
5i pe dati strjerii deter3 strigtu1 br de batalie
Ya-!e Solomizdru
[ar vitejil Iu Saleb deter i ci strigtu1 de bi
laliC
. Yaie-Saleh
Si cele dou tabere se npustir i se izbir intre
ca vaIur1e unei nri In furtun ! $i inima vitejilor
iui Saich era mai tare ca sr?nca, i sbii1e br
rottoare incepura sa Irnp1ineasc hotrIri1e ursitei
$i Saleh ccl vrednic, voinicul cu inima ca de piatr,
viteazul sbiei i al sulici, reteza grumaji i junghia
piepturi, Cu nite izbituri de s dohoare i stincile
nuiibor ! Uf, cumplit v1mag 5i infricotor
mce1 ! Ce rgete mnbuite in beregi de virful
133
Lincior negro ! CIte fcrnci l?sate vduve, cu copiii
br rrnai fr tat !... Si bpta so clesfura cnver
unat . i z bi t u r i l e r s unau, t r u pur
trernurau do loviturile grele ale otenibor Dar
i l e ger n ea u dc r n i l e col e amar n i c e, i pmI n t u r i l c dc sub ape
cc pot sbillc i cc pot toate armele impotriva hotilribor
soartci ? 5i do cInd oare pot oarncnii s z-boveasca
on s grbcasc ceasul cc ii s-a scris drcpt
oroc dc jale ? 5i-aa c, peste un ccas cle lupta,
bimiIc sttjeribo.r lui Solomtzdru flu pregetar sa
ung asemciea cu nite ulcele plapinde ; i toti
ma la unul acopcrir pmtntu1 Imprcjurul jcului
nprccsc al dornnului br. Si Sobornizdru, clac-i
vazu aa, fu cuprins de o turbare atlia do cump1it

cncit boac1e lui arnarnicc, care Ii atIrnau pin Ia gcnunchi, so zbIrcir ptn la bunic ! Si so npusti
spurneglud in Saich, care 11 primi in vIrful suliici
strig:
Iacft-te. o, miselule i hainule, Ia captul Cci
dc po arrn al nrii pierzaniei
cu o lovitur vuitoare, ii dobort Ia prnint a
II ;inu acolo neclintit, pmn ce venir otenii dc-i
autar pe stpInu1 br s-1 pun In 1anuri i sa-i
bcge cu miinile la spate ! $i-atIta cu to1i acetia
Esrirnp, clornniba Gemma i ZIrnbet-deLun, iacti
.[.k In cele dintli vuietc ale bt1iei ce se pornise
ci palat, domnila Gemma, Infricoat, fugise Impreuna
Cu o slujitoare dc-a ci, pe nume Mirta, ,
rhItind adtncurile mrii, se ridicase la fata aei
urrnasc fuga pIn ce ajunse Ia un ostrov pustiu,
nde so adpcsti, pitindu-se n virful unul copac
nalc i pun de frunze. lar slujnica ei Mirta fcu i ea
Ia fel, i so acunse tot aa n vrful unui alt porn n
care sc crL
Or, soarta vroi ca lucrurile s se petrcac at:i
i n palatul reginei oelei btrne, Lcusra. n adc-
vr, cei doi rol)i, care ti nso:iser pe pr)ul Sakh
la palatul lui So1omizdru ductnd sacii cu danrik
nu rnai zabovisera, de curn Incepuse bt1ia s:a.
scape pielea i s dea fuga s-i duc tirea dcpr
prmejdie reginei Lcusta. Jar Zimbet-dc-Lun ir
gele ccl tnr, dup cc i descususe pe robi dnd veiuser
, fuscsc tare speriat de tiri1e accica plea pu::
Jinititoare, i se socotise, in sufletul iui, drep pucina
ciinth a primejdiei greic n care czuse u.n.chu
su, i a tulburrii aduse n Impria dc sub
melt, cum era tare sfios fa de bunic-sa, La.CutL
nu rnai avu curaj s se inficze dinainta ci, dup
prhnejd.ia in care, din pricina lui, se aa pinu
Saich, rnou-su. Si se folosi de clipa cInd bunic- SaL
era inut s asculte spusele robilor, so ridic
faa apei i porni s se Intoarc Ia rnaic-sa, F1orre-
de-Granat, in Cctatea-Alb. Dar cusn flu tia pe
cc drum s mearg, se rtci i ajunse .i e ro pc
ostrovul acela pustiu, pe care se adpostse dom:
Gemnia.
Dc curn atinse pmIntu1, ntrucit so simca ostenit
de greaua a1crgtur pe care o fcuse, so duse
sa se ntind tocmai sub pornul tn care so afb
dornnia Gemma. $i flu tia Ca soarta fiecrui orn
II tnsoe.te oriunde s-ar cluce, dc-ar fugi ci ma
iute ca vintul, i nu tia ca flu Incape tihn fn a-i
sluji ! Si habar nu avea despre ce-i menise, din adbo
de vecii, ursitacca tainica.
Aa inch, odata intins SUb copacul aceia, li spjini
capul pe mna, ca sa se hodineasca, i deodarL
ridicind ochii catre vIrful pornuiui, dete do privirea
domniei i de faa ci, i i se paru din tm-null c
vede chiar luna Intre raniuri. $i rosti
Slav lui Allah, care a zrnis1it luna ca s im
podobeasc serile s lumineze nopi1e!
Pc urm, dnd se uit mai cu luare-aminte, hg
de seam. c era o frumusee 1umeasd, i c acca
frumuse;e era o fetican ca luna.
Clod povestea ajunse aid, Seherezada ;zu zoii nijii .,
sfias, ticu.

Ci Intr-a cinci sute patruzeci i una noapte

Uim

Si gndi : ,,Pe Allah am s m. SU1 nu.maidec


s-o infac i s-o intrcb cum o chcam ! Cci scammn
ncrnaipornenit cu chipul ccl minunat al domnici
Gemma pe care mi 1-a zugrvit moul Saleh! 5i
cine tie dc n-o fi chiar ea? Pesemne c trebuie s
fi fugit din palatul tatlui ci cnd a nceput lupta !
Si, tulburat pn peste poate, ridic ochii ctre fat
i li spuse
0, inta cea rnai de pe urni a oricrui dor
cinc eti i pentru care pricin te afli pe ostrovul
acesta, n virful acestui copac ?
Atunci, domnia se inc1in oleac Inspre tnrui
cel frurnos, fi zrnbi i Ii spuse cu Ufl glas Ca WI
cintec de ape
0 fermectorule f1cu, o, preafrumosule, sIn
domniia Gemma, fiica regelui Solomzdru-din-niare
$i m aflu aici, Intructt mi-am prsit ara i aez
rilc din sara mea, i pe tatI meu, i pe toi ai
mci, ca s. scap de soarta jalriic?i a celor invinsi
Cci prinul Saich, la ceasul acesta, pesemne c I-a
i luat In robie pe. tatl rneu, dup ce i-a ncelnt
pe toi strjerii Iui. Si pesemne c m cauta
peste tot pun palat! Of! Of! 0, greu surghiun departe
de ai mci ! 0, amarnic soarta e soarta rcgelui,
tat1 meu! Of! Of!
5i lacrimi man czur din ochii ci frumoi pc
faa lui ZImbet-de-Lun, care de tulburare i de
rnIhnire Ii nidic nSinile In sus i strig Intr-un
sfIrit
0, domniI Gemma, suflet a! sufletului meu,
o, vis al nopilor mdc fr de somn, fie-i nil i
coboar din copacul acesta, Intrucit cu sInt regele
ZImbet-de-Lun, fiul Floarei-dc-Granat, regina nascut
ca i tine in mare ! Oh ! coboar, cci slnt ucis
de ochii tii, snt robul pnins de frurnuseca ta
5i fata, ca vrajita, strig
Ya Allah! o, stpne al meu, aadar tu et
frurnosul ZImbet-de-Lun, nepotul lui Saleh i fiul
reginei Floare-de-Granat ?
El spuse
Pi da ! Cohoar, rogu-te
Ea spuse:
Oh ! cc neIneIcpt a fost tatl meu cind n--a
vrut s primeasc pentru fata lui un soc aa cuin
eti tu ! Ce an fi putut s-i doreasc rnai bun ?
5i unde ar putea sa gseasc un print mai frumos
i mai minunat, pe pmmnt on sub ape ! 0, iubitul
meu, nu osindi prea tare hotrIrea necugetat a tat
llui meu, Intrucct eu te iubesc! Si, dac tu m iu
beti de-o chioap, eu te iUbesc de o mIn Intreag
Dcfrumusecii
cum te-am vzut,tate
dragostea pe care o ai pentru mine s-a mutat n sufletul meu, i am ajuns osindita
$i, dup cc rosti aceste cuvinte, fata sc ls s
alunece din copac in bracele lui Ztmbct-de-Lun
137
care, peste msur de mulumir, o sttn.se Ia piept
i o topi In sarutari peste tot, pe clnd ea Ii Intorcea
mlngliere pentru mlngfiere i gingie pentru ging
ie. lar ZImbet-de-Lun, Ia atingerea accea dulce,
Ii simea stf1.et.ui cum c.nt din toate psriie 1w,

i stnga 0, stpn a inmii mdc, 0, domni Gemma cea atha dc dot it, tu, cea pentru care mi-am prsit
i im.pria, i mama, i palatul prinii1or rnef,
hotrit c unchiul meu Saleh flu mi-a zugrvit decit
a patra part:e din farmecele tale, pe cind celelahe
trei .parp ramin inca n.etjute pentru mine ! Si n- a
nsurat dinamtea mea din 1rumuseea ta decir un
carat din cele douz.ed i patru de carare, o. tu,
cea toat numai de aur!
;5i, .dup cc spuse vorbele acestea, o coperi mai
de;parte cu srutr, i o ,giugiuli Intr-o mie dc ch.purL
Pc urm, arzind de dorina dc a se desfta,
Intr-un sfhit, din binecuntatele-i haruri, mna liii
coborl mndrznea ctre ciucurii de Ia briul fetci.
$i feticana, ca spre a-i ajuta in treaba aceasta, se
tidic, se deprt ciiva pai, i deodat ii intinse
mina drept ctre ci, i, scuiptndu-1 in obraz, cxci un
avea ap la mndemin, ii strg:
0, pminteanule, las-i chipul de om sehimb
-te Intr- pasre mare i aJh, cii. docul i. cu
picioarele roii
5i pc data Zimbet-de-Lun, peste msur de uluit,
fu schimbat intr-o pasre cu penele albe, cu aripile
grele, neinstare s zboare, i cu ciocul i cu pidoarele
roii ! 5i incepu, cii lacrimi in ochi, s-n pricasc
pe fat.!
Atunci, donmia Gemma o chema pe slujnica sa
Mirta, i ii spuse
Ia pasticca accasta, carc4 nepotul ccliii mal
aprig vrjmq al printehui mcii, al codouhui Ma
de Saleh care s-a luptat cii mica, p du-o In Ostrovul-Secat,
care flu-i cleparic de aid, ca s moari
de sew i de foame acolo!
$i-aca!
Cad pCvcstLa r4una aid. Stktenda i1 totli mqitd .
dioasl, thai.

Ci Iidr-a cinci stile pat cuzeci i doua noapte

C&i domni;a Gemma nu se arLxise atita de drL


t Xstoas fa <Ic Zlmbetde-Lun dectt ca s se apropie aeelfaradcniciosi,anre,qisapoataInMul
acesta d-1 preschimbe hi pasre menit d mona
<Ic foame, p sX4 rzbunc astfel tatl ci i strjcrii
tatalui ci. i-aa cii eat
Ci, hi cc privepe prea cea alb, iacata! Dupj
cc Mirta, shujnica, o iua, In cuuda batailor ci deznadjduite
<Ic aripi i a ipctclor rguite pe care 1.
scotea, i se fcu mila i ma an inima s-o duca pe
Ostrovul-Sccat, wide o qtepta o monte aqa <Ic cumplit!
$1 Ii zssc In inima ci niiloas: ,,Am s-o due
mai dcgrab bitt-wi bc wide s am oat mud
bitt-un chip atlta de cumlit ,$ wide sa-qi aFcptc
soarta! Cad cinc pie daca staplna-mea ma are
ec ciasca In curlnd <Ic fapta ci dintli, thid i-o trace
minia, i n-o d ma cute c am ascultat-o pta
repede! $i-qa d duse pe ccl prim Intr-o insula
tnvpmn, plrna cia tot somi dc poma roditon c
139
udat de izvoare reci, i 11 1s acolo, dup care
se ntoarse la stpInsa.
Or, s 1sm pasrea pn una-alta pe insul
cea verde, jar pe domnia Genirna n ostrovul dintli, i s ne intoarcern s vedem ce-i cu prinu1 Saleh,
1)iruitorul mi So1omzdru.
Acesta, dup ce 1 ferec pe regele SolomIz:dru, II
tncuie ntr-un iatac din palat i se fcu rege n
locul lui. Pc urm, se apuc fr de zbav s-o
caute peste tot pe domnia Gemrna ; ci, se tneIcge,
n-o gsi nicieri. $i, dac vzu c toate cutri1e
lui rmn zadarnice, se Intoarse Ia palatul siu ca s-o
ntiineze pe regina Lcusta, mama lui, despre toate
cIte se Intimp1aser.
Pc urn, intreb
0, mam a mea, unde ese nepotul rncu ZIrnbet-de-Lun
?
Ca rspunse
Nu tiu! 0 fi plecat s. se plimbe cu vcrioarele
1ui. Da trimit numaidecit s-1 caute
i, tocmai cind spunea vorbele acestea, verioare1e
intrar, jar f1cu1 flu era cu ele. i regina trimise

oanieniis(a-1 cautverioare1or
e peste tot, dar, se inelefuge, nu-peste
1 gsir nicierpoate
i. Atunci, durer;eairesegelui Salbocir
eh, a buniici
p1inser amarnic. Pc urm, Saleh, cu pieptul greu,
fu nevoit firete s-i trirnit tire despre treaba
aceas ta surori-si, regina Flo are-de-Granat, cea n
cuta in apa, mama lui ZImbet-de-Lun.
$i Floarea-de-Granat, peste msur de inspimintat
, se cufund degrab in mare i dete fuga la
palatul Ucustei, mama ei. $i, dup in1)riri1e i
lacrmile dintti, intreb
Unde este fiul rneu, regele ZImbet-de-Lun.?
Si mama cea btrin, dup lungi oco1iuri i dup
tceri pline de lacrimi, i in potopul de suspine al
verioarelor cc edeau roat, ii povesti fiic-si toat
povestea, dc la inceput pina la sfirit. Ci n-ar fi dc
nici un fobs s-o mai spunern o data. Pc urma

adug: Jar frate-tu Saich, care s-a fost ridicat rege


tn locul lui Soiomizdru, degeaba a cutat ci muit
i binc peste tot, a n-a izbutit s dea nici de urmele
copiiubui nostru Zimhet-de-Lun, i nici de urmele
cbomniei Gemma, fata lui Solomtzdru!
Cind F1oare-de-Granat auzi vorbele acestea, hmea
se innegur dinaintea ochilor si, i jalea intr
in inima ci, i uspinele de dezndejde o zguduiau
toatL 5i, o bun bucat de vrerne, nu se mai auzir
in palatul de sub ap deck bocetele de jale ale femeilor
i sughiuriIe br de durere.
Ci trebuir nurnaidecit s cugete cum s indrepte
o stare de lucruri atita de ciutlat i de jalnic. 5i
bunica fu cea dintii care ii terse lacrimile i zise
Fata mea, nuji mohori peste msur sufletul
din pricina intImplrii acesteia ; dci nu-i nici un
temei ca fratele tu s nu-l gseasd pin la urm
pe fiu-tu Zirnbet-de-Lun! In cc te privete dac
I;i iubeti cu adevrat copilul i daca ii pas dc
rosturile lui, ai face mai bine s te intorci in imprlia
ta, Ca s veghezi treburile i s ;ii in dcplin
taini lipsa fiubui tu. 5i Allah arc s dczicgc lucrurilc

5i Fboarc-dc-Granat rspunse:
Ai drcptatc, mama. Am s ma intorc. Ci tc-a
ruga, oh, fic-;i mila ! s te gindcti necontenit Ia
fiul mcu, i nimenea s nu dca uitrii cautarile!
5i dc i s-ar intimpla odata vreun rau, a mu fara
de izbava, dci nu vad viaa deck prin ci i nu gust
bucuria dccit la vederea Iui!
5i regina Lcust raspunse
141
I-iotirit, ata inca, din. toaii dragotea inin
Fii, dar, fr de tcam in pnvnfla aceaSt3 i IJfltc
te-i gIndur:ile fntru totul
Atunci, Fioare-de-Granat ii lui rirnas-bun de
Ia mama ci, de la frate-su i dc Ia veroare, i. cu
pieptul apsat greu i cu sufletul tirc lrit, c inhoarSe
ii impria i Ia cetatea ci.
(ind pfl\.esft: $cIier.zada zu L31 :JJ
It 11.

Ci Intr-a cinci sute patruzeci i treia noapte

Or, acuma, sa ne intoarcem la insula vcrdc, in


care tnra Mrra cea cu suflet milos II lsase pe
Ztmbet-de Lun, schimbat de domnia Gemma n
pasre cu penele albe i Cu ciocul i cu picioarele
roi
Dup ce Zmbet-c1e-Lun se vzu prsit de preahuna
Mirta, ncepu s p1tng din be1ug; pe urm,
ntrucIt i se fcuse foame i sew, ncepu s mnnce
poame i s bea thn apa curgtoare, tot cugetnd
la soarta lui cea crunt i minunindu-se c Se vedea
fcut pasre. Si degeaba Ii ncerc ci aripile a zbor,
cci flu izbindi s se in n vzduh, Intrucit era
prea mare i prea grew 5i, pin 1 urm, e rnpc
i el cu soarta, gndind: ,,La ce mi-ar i sluji s p1cc
de pe ostrovul acesta, de vreme cc nu tiu ncotro
s m indrept i de vreme cc nimeni, dup nfiarea-mi
de pasre, flu ar s m cunoasc drept
regele care am rmas in sinea mea ? Si urm s
142
triiasca pe insuiL tare trist ; i. eaca, se cocoa in
vreun copac ca s sc cuke.
Or, intr-o zi, pe dud se plimba mIhuit pe labele
lui, cu capul piccat, de mohorit cc era, ii zari un
vistralucita
nator de p:sri,acaracelel
e veni:SC pepasari
insula sa-i iman
n tindacare
ia;urile. 5inu-i
pasaraavea
rui, fcrmccatsaman
dc infi area
pe lume, i al carci cioc rou i ale card picioare
roii se vadcau intr-un Chip asa de dragala din
aibca;a pcnelor, tare s-ar mai fi bucurat s poata
avca o pasarc ca aceea, de un soi care ii era cii desavir
ire nccunoscut. Sc pregati aadar cii toat grija
6a-i amageasca i, cu o iscusin domoal, se apropie
do ci pe la spate i, dintr-o zviriirur dibace, arunc
plasa i ii prinse. 5i, bogat cii acest vinat de soi,
SC intoarse in orau1 din care venisC, dudnd cii gin
gie pe umeni pasarca cea mare, pc care 0 inea
atirnata dC picioare.
Si pasararul, daca ajunse in cetate, ii zise: ,,Pe
Allah! n-am mai dzut in viaa mea o pasare ca
accasta, mci la vinatorile mdc de pe uscat, mci la
ccle de pc marc. lack, ia s ma feresc de a o vinde
vrcunui cumparator de rind, care au-i poate ti aid
pretul, nici folosul, i care pescmne c ar taia-o i
an minca-o imprcun cii ai lui; ci am sa i-o due in
dar regelui cctiii, care are sa se minuncze de fnumuse;ea
ci i are sa ma rasplatcasca scump ! 5i se
duse la palat i o duse regelui care, cind o vazu, fu
incintat pina pcste poate i sc rninun mai cu seama
de culoanca roie atita de frumoas a ciocuhui i a
anipilon. 5i o pnimi i dctc zcce dinari de aun pasananului,
care srut pmintul i plecL
Atunci regcle puse s se intocmcasca 0 colivie
mane, cu zbnele de aur, i inchisc in ea pasrea cea
fnumoasa. 5i-i puse dinainte boabe de ponumb i de
gniu ci pasrca nici nu-i Intoanse ciocul catre dc.
143
lar regele, neduinerit, Ii zise : ,,Nu mnInc ! Am
s-i aduc altceva ! 5i scoase pasrea din ciilivie i

Ii puse dinaivdit,
nte piept dcscotnd
pui, feli de came ipete
i Iructe. Si numaiscurte
decit pasrea InicepuurnflInduii
s mntnce cu o plIcere
penele aihe. lar regele, dac vzu aa, se cutremur
de hucuric ,i ii spusc unui rob
D fuga i spune sdipInei tale, regina, c am
curnprat o pasre nemaipomernt, care-i o mninune
dintre minunile vrcmilor, i s vie s ne desftm
amIndoi cu ea, i s vad n cc chip minunat rnnInc
din aceste bucatc cu care psrile nti se hrnesc
dc obicei!
$i robul p1ec degrab so cheme pe regin, care
flu preget s vin.
Ci, de cum zri pasrea, regina i coperi repedc
faa cu iamacu1 i, rnniati, se trase ndrt spre
u i dete :s iese. Jar regele fugi dup ea i o tntreb,
inInd-o de vl:
Pentru cc i acoperi faa, cind aici nu sntem
decit eu, so;ul tu, i eunucii i slujnicele ?
Ea rspunse:
0, maria--ta, afliu c pasirea aceasta flu este o
pasre, ci este un brbat ca i tine ! Si nu-i altul
decit regele Zimbet-de-Lun, fiul iui $ahrarnan i al
Floarei-de-Granat cea nscut in api. 5i a fost
preschirnbat aa de domnia Gernma, fata lui Solornizdru-din-mare,
care I-a rzbunat in felul acesta
pe tatal ei ccl biruit de ctre Saleh, unchiul lui
Zimbet-de-Lun!
Cind auzi vorbele acestea, regele Sc rninun pin
peste marginile rninunrii, i strig
Prpdi.-o-ar Allah pe dornniia Gemma,
fringe-i-ar inina ! Ci, n numele liii Allah, o, fiic a
mou1ui meu, spune-mi de art cmii st treaba
Si regina, care era vrcia cca mai de scani de
pe vremurile acelea, i povesti toat povestea fara
a ocoli mci un amnunt. Si rcgcle, nununa pcste
msuri, se tntoarse ctre pasIrc i o intrcha
E adevrat?
lar pasarea...

CInd povestea ajunse aici, Selicrezada vzu zorii mijind i


sfioas, tcu.

Ci Intr-a cinci sute patruzeci i patra noapte

Urm:

....Iar pasrea 1si capu-n jos, a semn de adeverire,


i bitu din aripi.
Atunci regele spuse ctre soia sa
Allah st te binecuvInteze, o, fiicI a moulu
meu ! Ci, pe viaa inca, clinaintea ochilor ti ! grbe
te_t:e dc-i slobozctc din vraja accasta ! nul Isa
in chinuri
Atunci regina, dup cc ii coperi cii totul obrazul,
Ii spuse pasaru
0, ZImbet-de-Lun, intr In acest dulap
Si pasrea se supuse nurnaidecIt i intr Intr-un
dulap mare, zidit in perete, pe care regina Ii desehi
sese ; i intr i ea dupi ci, inind in min o ulcea cu
ap, peste care rosti nite vorbe necunoscute ;
apa ncepu s clocoteasc in ulcea. Atunci regina iu
clpva stropi din apa aceea, pe care i-i arunc n
obraz, spunIndu-i:

4,5
Intru harurile Nurnelor celor Magice i ale
Cuvintelor Atotputcrnice, i Intru rnire;ia lui Allah
ccl mai presus de toate, Ziditorul ccrului i al prnntului,
tnvietorul morilor, Hotrnicitorul soroacelor
i trnpritorul ursitelor, Ii porunccs s lai infiarca
accasta do pasre i s-i ici mndrt chipul
re ct-a fost dat dc Zidtor
5i numaidccIt pas?rca se ciitrernur dc un trcmu
se zgudui de o zguduitur, i se tntoarse la Infiarca
ci dintli. $i rcgele, uirnit, vzu c era un f1cu
care uu-i avea seamn pe faa prnntului. Si strig:
Pc Allah ! ii merit numele de ZIrnbct-dcLun
Or, de ndat cc Zimbct-de-Lun sc vzu intors
Li starca lui cl.inti, strig
La ilah ill Allah, ua Mohammad rassul Allah
Pc urrn sc duse la rcgc, ii srut mina i Ii ur
ia lung.
far regclc II srut PC frunte i ii spuse
Zimbet-de-Lun, te-a ruga s-mi povestet
oat. povestea ta, de ctnd te-ai nascut i pin astzi!
Si ZImbet-dc-I.un i povesti regelui, care se minun
peste poate, toat? viaa lui, fr a ocoli nici Un
ammnunt.
Avunci regeic, simindu-se peste rnsur do tncIn
tat, Ii spusc tinrului rege slobozit din vraj
0, Zirnbet-de-Lun, cc doreti tu acuma s fac
cu pentru tine ? Spune-mi cu toat Increderea
- 0, rcge al vremilor, tare a vreas rnL intorc
Impria mea ! ntructt a trecut prea lung vrcmc
de cind lipsesc, i tare rn tern c neprietenii domnid
s-or prileji de lipsa mea ca s-mi ia locul.
5i-apoi rnaic-niea trebuje :sa fie tare ngrijorat
do plecarca inca! $i cine tie dac flu cumva, cuprins

do spaim, o rnai fi putut tri, de durere i dc ginduri?


ie
$i regele, mi.cat do frumusoca lu
Lun, i cucerit do tiiiercca i do cti\li1ia
rspunsc
Ascult .i mi supun
Si porunci s. se prcgteasci po da
icrcat cu toat zahcrcaua do trebuina. o:i
cu nierii i cu c2pitanu1 ci; .i regcL Zimbn-di
un, dup. uriri1e do desprirc .i dup mu1i ml
uniiri, so sui pe corabia accca, )crodi11ind)- n
site

Ci ursita accasta ii inai pstra, in niu. a ic


pianii ! n adevr, la cinci zlc do l pkcrc, c
o furtunii napraznica, lua coral)ia o zdrohi
do un co1 do stfnc ; i sngur Limbctdc-Luia, datorita
insu.iri1or liii din natcre, izbut s scapc do
Ia Inec i sI ajung pc tin rm lini.tit.
5i zri ivindu-se in doprtri o cetaic ca
rumbi tare alh, i care, a.ezat pe Un virf do
munte, se nla deasupra nrii. $i deodat, din
culmca acelui rnunte, vzu cuni so aprople i
boara la vale ctrc ci, cu iueala unci vijel, nn

galop invcrunat do cai, dc catiri i do mgari, 1T do nurnr ca fircie do nisp. 5i toat turma accea
vhizolita i nuca se opri n uru1 Iui. 5i mgar
tori, dimprcun Cu caii i cu catIrii ncepur s-i
fac din cap nite semnc vdite care voiau s spur
,,tntoarce-tc de unde ai venit ! Ci, ntrucft ci se
pii,na s stea pe bc, caii Inccpur s necheze, i.
catirn ncepur s sforie, i mgarii incepur s
rigeasdi ; ci erau nite nechczfturi, nire sforituri
i ni.tc rgcte de lale i de dezndejde. Ba vreo
cIiva Inccpur vdit s plng smiorcindu-se. 5i
ii Irnpingeau mncerior cu hotul pe ZImbet-de-L&w,
care sta ncmicat i nu vroia s se ntoarc Ia mare.
Pc urnii, Intiuch n bC s so tnt.arc indrt, d
pornise Inainte dtre cetate, toate acele fpturi cu
patalai
ru picde
ioare Imoarte,
ncepur s rneargcui eleattta
, care Inairnai
ntea lui,tulburtor
care dindrt, alctucu
indu-ictun feluil dc
ZIrnbet-de-Lun i se prea c In gemeteic pe care
le scotcau aude un fel de tng, n limba arbeasc,
asernenca cu tinga pe care o Scot dinaintea celor
rnori cititorii din Coran,

Cmnci povestea ajunse aici, Seherezada vzu zorii mijind i,


sfitas, ticu.

Ci Intr-a cinci sute patruzeci i cincea noapte

Urrn:

Si Ztmbet-de-Lun, fr a mai ti dac doarme,


dac e treaz, on dac totul flu este aitceva dech o
urrnare amgitoare a stnii Iui de oboseal, incepu
s mearg ca intr-un vs, i ajutse In felul acesta
pe culme, la poarta cetii cocoate in virful muntelui.
$i vzu la ua unei prvlii cu leacuri, stind
los, un eic cu barb a1h, i se grbi s-i ureze
hun pace. $i eicul, la rlndu-i, clnd II vzu aa de
frurnos, fu peste poate de IncIntat, i se nidic, Ii
rspunse Ia salamalek i incepu s Ic fac semne
cu mina animalelor acelea cu patru piciOare s piece
cle acolo. 5i ele p1ecar, tot intorcIndu-i capul din
vrerne In vrerne, parch anurne ca s arate cit de
ru Ic pare ; pe urrn, se irnprtiar In toate parisle
i pierira.
148
Atunci, Zimbet-de-Lun, Ia intrebarea brrinu]ui
eic, Ii povesti in citeva vorbe panii1e, pe urm
ii spuse eicului
0, moule al meu preacinstit, oare poi s-rm
spui, la rindul tu, cc ora este acesta i ce-i en
vieuitoarele acestea Cu patru pidoare care rn-au
insoit bocindu-se ?
eicul rspunse:
Fiul meu, intr mai intli colea in prvi
stai jos ! Cci i-o fi foame, pesemne. i apoi ari
s-i spun tot ce pot s-i spun!
Si ii pofti s intre i s ad pe Un divan, in furdul
prvliei, i ii aduse s mnince i s bea. S
dup cc Zimbet-de-Lun se tnfrupt i se rcori bttrinul
ii srut intre ochi i ii spuse
Mulumete lui Allah, o, fiul meu, care c- a
adus s m intulneti inainte de a te vedea regi1a
de aid! Dac flu ri-am spus inca nimic, flu u-am
spus din pricin c mi-a fost fric s flu te tu]bui
i s te impiedic In felul acesta s. mninci cu picere!
Afl, dr, c aceast cetate se numete Cctatea-Vr
jilDr, i ca aceea care domnete aci Se flume
te regina Almanakh ! E o vrajitori infricotoare,
o fermecatoare fara dc pereche, o adevrati
eitana! Or, regina aceasta este arsa necurmat dc
dorine ! 5i on de cite on IntIlnete vreun
tmnar, voinic i frumos, care ajunge pe insula aceastt,
ii ispitete i ii pune s se culce mereu cu ea, vrcme
de patruzeci dc zile i dc patruzeci dc nopi. or,
Intrucit la sfIritu1 acestui rastimp 1-a topit pc
flacau cu totul, regina ii preschirnba in animaL
$1 intrucit, in proaspata infiare de animal, fl
caul. Ii dobindete iari putenile i virtuile, se
schimba i ca dupa cum i-i voia, dc fiecare data, in
animalul cu care are dc-a face, fie in iapa, fie In mgani
a [...]. Dup care, ii ia mndarat Infatea
J40
tie orn, ca s-i caute aIi f1ci i alte ertfe printre
ffficii frumoi pe care-i gsete i...]. i-aa-i
viaa ci! Or, cu, intrucit Im cti tare drag, copilul
mcu, n-a vrca s te vd auns pc mIinile vrjitoarei
accsteia nesioase, care flu triete decit pentru ce
!ii povcstii ! i, intrucIt, fr de nici o Indoia1, tu
eti cel mai frumos dintre toi f1cii cIii au pus piciorul
pe insula accasta, cine tie ce are s se
Intirnple, de te-o vedea regina Almanakh! n cc privqte
mga.rii, catirii i caii care, cind te-au vzut,
an coborlt din munte devale in Intimpinarea ta,
accia-s flcii preschimbai de ctre Almanakh. Or,
intrucit te vcdeau aa de tinr i de frumos, Ii sa
fcut mi1 de tine i au vrut rnai Intli, cu semnele
br din cap, te hotrasc sa te intorci Ia mare.
Pc urm, vzincl ci te Indrtniceti i. rmIi, in
pofid dojcnelii br, te-au mnsoit pin aici, tinguin(lu-se,
pe limba br, in bocete dc moarte, ca i cum
ar fi insoit un oin mon pentru viaa tie om ! Or,
fiul mcu, viaa cu aceast tinr regina Almanakh,
vrjiroria, n-ar fi chiar cu totul neplcut, tie n-ar
fi necazul c prea II trudcte pe acela pe care soarta
i-i aduce Ia pat. Dc mine ii e fric i ma cinstete,
caci tie ca sint mai priceput decit ca In rneteugul
vrjitorici i al farmeccbor. Numai c eu, fiul meu,
intrucit int un drcpt-crcdincios intru Allah i intru

Pofetu1 SaU (Cu el fie rugaciunea i pacea !), flu ma slrujesc nic.dat tie vrajitorie spre a savtri el Caci raul to dcauna se Intoarc pi.na la urm Inipotriva
celui cc i-a savirit
Or, nici nu ispravi bine batrInul eic s rosteasca
vorbcle acestea, ca se i ivi dinspre partea Iui un
aI.ai falnic de o mie de fete ca nite lune, Imbracate

in purpura i in aur, care venira i se rinduir in doua ire tie-a lungul pravaliei, ca .sa-i faca bc unei
feticane uai frumoasa decIt ele toate, calare pe un
aI arab sclipind tie nestemate. 5i era hiar regina
Almanakh, vrjitora. 5i se opri dinaintea prvliei,
puse piciorul pe p.mtnt, ajutati de dou rosahe care
ineau frIiele calulu, i iintr Ia icuI ccl btrn,
pe care 11 a1ut cu mult cuviin. Pc urm, czu
os pe divan i, cu ochii Inchii pe jumatc, 1 priv
pe Zimbet-dc-Lun. Si cc privire...
CInd poveska unse ; 1. JiervaJ. ,.n su ;:ninJ i,
fioas, tcu.

Ci Intr-a cinci sute pat ruzeci i asea noapte

Urm:

cc privire ! Lung, rscolitoare, mingiietoare,


scprtoare ! 5i Zirnbet-cIe-Lun se simi strpuns
ca de o su1i, on ars ca de un jar incins $i tnra
regina se intoarsc tre eic i ii spuse:
0, eicu1e Abderrahman, de unde putut sa
dobndeti tu un asernenea ficu?
El rspunse:
Este biatui fratclui men. iocrnai a -sost Ia
mine din c1torie!
Ea spuse:
Este tare frurnos, o, eicuIe! N-ai vrea s mi
mprumui nurnai pentru o noapte? N-am s fac
aitceva dedt am s stau de vorb cu ci, nimic mai
muir; i i-1 aduc ndrt mime dirn.inea, neatins!
El spuse:

1.51
- Te legi cu jurinInt fa de mine c flu ai
incerci niciodat s-l vrjeti ?
Ea raspunse:
Fac jurmInt dinaintea Stpinului vrjitorilor
. dinaintea ta, o, preacinstite mou1e
Si puse s i se dea In dar eicului o mic de clinari
de aur, ca s-i dovedeasc mul;umirea, i il .pofti
pc ZImbet-de-Lun s. incalece pe un cal mintnt,
coperit cu nestemate, i ii lu cu ea l.a sarai. Si, in
m1OCUl alaiului, f1cul prea ca luna intre stele.
Or, Zimbet-de--Lun, care se impcase cu gindul
ca de aci I.nainte s se lase in voia soartei, nu scotea
o vorb i se lsa dus, fr a arta in nici un fel cc
itnte.
lw vrjitoria Almanakh, care ii simlea luntrut
arztnd dup fI?icul acesta mult mai aprig clecit
areser vreodat pentru drguii ei de mai inaintc,
t duse degrab tntr-o sal cii pereii zidii din aur
i unde aerul era rcorit de un uvoi de cc
nca dintr-un havuz de peruzea. $i merse de se
prahui cu ci pe in pat mare de filde, uncle incepu
-t alinte Intr-nn Chip aa de nemaipomenit, incit
Clcu[ porni s cinte i s clniuiasc din toate psreicle
lui! $i regina nu era nicidecum amarnid,
dimpotriv ! Tare ginga, tntradevr! [...] $1
EUdiu1 Ii zise : ,,Pe Allah ! este peste poate de priceput
! $1 flu m tnghesuie deloc ! Ti face rind, jar
cii a id ! Si, intrucit tare m bate gindul c este cu
ncputi1I ca d.mnia Gemma s fie tot aa de miuunata
ca vrajitoria aceasta, vreau sa ramrn aici
toat viala mea, S1 S flu rn mai gindesc nici la fata
SolomIzclru, nici la rudele mdc, nici Ia Imprmea
!
$i-aa ci cmase acolo patruzeci de jf patruzeci
de nopi, irecInduii vremea toat Cu tnra vrjitori
, in petrecen, in danuri., in cIntece, in aimturi,
in zbeguri, In giugiuieli, in desftri, i aitci
deacetea, peste rnsu ra plccriior i a voioiei
Si, din cind in cind. ca s rid, _klnianakh ii intreba

(), oc[iuI nteu, ie mai hinc cu mine, dech


prvlie cu mo.u-tu ?
$i el rspundca
Pe .A1[ah, o, stipiiii a ma, unchiul incu C
un biet negutoc de leacuri, da tu eti chiar tinacul!

Or, cUm erau tocrnai in cea do a patruzecea soart


vrjitoreasa Alrnanakh, dup o. sumedenie do zhc
guieli cie tot felul cu Zimbet-de-Lun. u mat zbuctumat
ca de obicei i se Intinse s se culce. Ci, pe La
rniez de noapte. Ztinbet-de-Lun, care se prefcea
c doarme, o vzu cum se scoaI din pat, cu faa
apriris.. 5i se duse In mijiocul sIii, do undo lu do pe
o tabla do aram un pumn de boahe do orz, pe Care [c arunc in apa din havuz. $i, in citeva clipitc
boahele do orz inco1ir, i tulpinele br ieir din
ap, i spicele ii se coapser i so aurir. tunc
vrjitoreasa culese boabele cole noi, le zdrobi Intr-o
piu1i de .marmur, ic amestec cu nite prafuri pe
care Ic lu din fel de fel do cutii, i fcu un aluar
rotund ca o gogoa. Pc urm, puse gogoaa, Intocmit
In felul .acesta, Intr-un tuci fierbinte, i o pri
La foc domol. Pc urm, scoase gogoaa, o tnfuri
tntr-un tergar i so duse deo ascunse intr-un dulap,
dup care se intoarse si se cu1c iari In pat
iing ZImbet-de-Lun, i adormi.
Ci dimineaa, Zimbct-de-Lun, care, do cind intrase
In saraiul vrjitoarei, II detese uitrii pe b
trinul .CIC AI)der hman, i aduse amiine acuma de
el i gmndi c ar fi de trebuin s se duc i si-i
spun ce-a vzur c fcuse Almanakh n noaptea
aceca. Si se dine ii prvilia eicu1ui, care fu buct.iros
s-1 vad iar, 11 srut cu drag, ii polti s ada i
II intreI)a
Ndjduiesc, fiul nieu, c n-al avur a te plinge
cle vrjitoria Airnanakh, oricit de neLr:dlilcioas
ar fi ca!
El rspunse
Pe Allah, rnou!e al men bun, s-a purtat I a
de mine toat vremea asta cu rnult gingie, i nu
rn-a asuprit cu nimrc. Ci, In noaptea aceasta, am
simit c -a sculat i, cind i-am vzut obrajii
aprini, rn-am preficut Ca dorm, i am vazut-o curn
se trideletnicea cu o treaba ce ma face sa ma tern cu
totul de ea ! Erept accea o, preacinstite unchiule al
men, am venit sa-i cer sfatul
Si Ii povesti cc fcuse noaptea vrajJtorJa.
Clod povestea ajunse aci, Seherezada \.ZQ ZOuII )J1jH3c) i,
sfloasl, tcu,

Ci Intr-a cinci sute patruzeci i aptea noapte


Urrn:

La vorbele acestea, cicul Abderrahntan fu cuprins


de o mime napraznica, i striga:
0, blestemata! o, hairia! o, sperjura care nu.
vrea sa-i tna juramlntul! Nirnica, dar, n-o s-o Jeculasca
de blestemata ei cle vrajitorie?
Pc armt adug
L vrcmca s ptm cap b1estemiilo.r ci!
Si sc duse Ia un dulap, scoase de acolo 0 gogoaa
asemenea In toate privine1e cu gogoaa Intoernita de vrjtare, o infur Intr-un tergar i i-o dete
lui Zimbct-dc-1un, spunIndu-i
Cu pita accasta pe care t-o dau, raul pe care
vrca i-1 fac are s cad asupra ci. In adevar, cu
ajutorul acelci gogo.i frinintate de ea, i pe care,
Ia captu1 celor pairuzeci de zile, lc-o d flcilor e is-o mnInce, Ii SChimb In animalcic acelca cu patru
picioare care umplu insula. Ci tu, copilul meu, sa te
fercti ca nu cumva s te ati.ngi de gogoaa aceca Cu

carPce arurm,
e s te imbis-i
e ! Incoarfacic, dimIntocmai
potriv, s-o faci sccinghiare
t o bucat.sdin1ncerce
gogoaa cc si-ameadat-osi-ieu!
fac, drcpt vrjitorie, rostind supr.a ei vorbele In
tocmai curn are s le rosteasc ea asupra ta. Si, In
fclul acesta, ai s-o preschknbi In cc animal ti-o
plcea ! 5i s Incaleci pe ca, s vii La mine. 5i-
atunci, am s tiu cu ce-mi rmIne de fcut.
Si Zirnbct-de-Lun, dup cc Ii mubumi cicului
pentru dragostca i pentru grija ce-i purta, II 1s
se nitoarsc Ia saraiul vrjitoarei.
o gsi pe Almanakh, care II atepta in .grdin,
stind dinaintea unei mese intinse, jar la mijiocul
mesel era o tabla pe care se afla gogoaa gtit in

toiul nopii. 5i, intrucit ea inoepu e plIng do i psa lui, el i spuse


0, stptn a mea, trccuse mult vrerne do clnd
nu-1 mai vzusem pe mou1 rneu, i rn-am dus pe la
el; i rn-a primt cu bucurie i mi-a dat mninc;
i, printre alte lucruri minunave, erau i nite gogoi,
aa dc bune incit flu rn-am putut opri s-i aduc i
.te una, ca si-i dau s guti!
155
scoase legturica, dsfcu gogoaa i o rug pe
Ainianakh n-iintnce o bucat. $i Alrnanakh, c.a
riu-1 supere, rupse gogo.aa i 1u o bucat pe care
o inghLii. Pe urm, Ia rIndu-i, 11 ofti s guste i el din gogoaa ci; iar Zmbet-de-Luna, ca s n-o supere,
iu o bucat, ci, prefctnclu-ec o ninI:nc, i dete
drumul sa lunece pe gura camau.
Numazdecft, vrjitoarea, socotind c? ci tnghiise
cu adevarat bucata cle gogoa, se ridic repede,
n ca:uu1 paimei o1eac cle ap din havuzu.1 de a1i-
II strpi pe ZIrnbct-de-Lun, strigndu-i
0, tinere skit, f-te un mr putinte
Da care flu fu mirarea vritcricj dud vzu c
ficau1, departe de a se schimba n rnigax, se ridic
la rindu-i i se apropie repede de havuz, de unde 1u
un strop de ap, cu care o stropi strgindu-i
0, haino, 1capd-i nfiarea omeneaisc i
prefa- te In ingri
5i, tot atunci, ping s aiba vrcme s. se dezrnetccasc
din u1uiaIi, vrjitoria Almanakh fu preschim
bat In ngri. Jar ZImbet-de-Lun IncIec pe
ca i dete fuga la eicu1 Abdcrrahrnan, -i povesteasc
tot ce se Invi;mplase. Pc urm, Ii dete in scarn
ngria, care fcea pe irva.a.
Atunci, eicu1 Ahderrahman petrecu pe c1up gltul
m.griei Almanakh un 1an Indoit, pe care II 1eg
o verig din peretcic casci. Pc urm Ii spuse liii
Zimbct-de-Lun
Acu.ina, fiul meu, am s m apuc s fac tinduIal
in treburile cetii noastre, i am. s incp cu
dczlegarea rjii care-i sine pe atI1ia f1ci schimbai
in anirnale cu patru picioarc. Ci, rnai intli, macar c
aceasta rn costa desp.rirea de ine, vreau sa-i
aut s te Intorci in Impr.iia ta, ca sa se curme zbuciurnul
mamei tale i ai supui1or tat ! i, pentru
aceasta, am w ajut s urrnezi drumu] cd mat scurt.
SL rostind acet cuvinte, eicuI ii puse doui
dgete intre buze i dete un uierat lung i putermc,
iinumai d ecf r se i v i di n ai n t e a l u i un gi n
ii inttel)a pticina pentru care fusese cheniat. lar
n mar e , ct i pat t i ar ip i car e se opr i smi r n i n vi r f u l pi c i o ar c t o
eicu1 ii spuse
0, ginnule Fu1gertur, ai s-1 iei In circa pe
regele ZiLnbct-de-Lun, ci de faa, i ai sa-l CIUCL
de sIrg La palatul liii, din Cetatea-Alb!
Tar ginnul Fu1gerwr s incovoie in dou, 1sind
capu-n jos; i ZImhct-deLun, dup ce srut mint eicului, izlavitrul su, .i dup ce Ii rnu1umi s
sni in cIrca lui Fu1gcrtur i, lsIndui picioarele
sa-ci atirne peste pieptul acescuia, se prinse de gitut
lui. 5i ginnul se ridic In vzduhuri i zbur cii o
iueaI de porurnbel clftor, fcInd cu aripile ki
un vuiet ca de moar de vint.

Cid pcwtLa Jju1: $erezaJa zu zoru minJ


sEtoas, .JLU..

Ci intr-a cinci sute patruzeci i opta noapte

5i gimiut drumeli aa, ncostenit, vreme de o zi


o noapte, i strhtu in felul acesta o deprtare de
ase uuni de drum. 5i ajunse deasupra Cetii-Aibe.
i Ii Is pe Zimbet-de-Lun chiar pe terasa pabtului
su. Pe urm se mistui.
tat Zrnbet4e-Lirn, cu inma topit de adieoea
aburulu rii sale.. cobri degrab in iatacul unde,
157
de cind picrise ci, edea maici-sa, k1oare-dc-Gra
rat, pllngnd in ticere i puriindui jalea tainic
n sufict, Ca s nu se dea n vilcag i si-i ispiteasc
n felul acesta pe cci cc rIvneau Ia scaunul de domnie.
i Zmbet-.Ic-itin dere la o pane perdcaiia de
Ia sala n care ocmai se aflau in ospcic Ia regin
hitriiia mami-marc Licusta, rcgele Saich i yen
oareIe. 5i intr n saI, unind bunapace celor dc
faa, i se repezi in braele rnarnci sale, care, cind ii
zu, czu Ieinai. de bucurie i de tulburare. Ci
nu zbov mum pin si vin iari n fire i, strin
ndu-i feciorul Ia piept, pulse indelung, zguduit
toat de suspinc, in vreme cc vcrioareIc srutau pidoarcie
vrului Ion, ian bunica ii iinea de o min
j moul Saich de cealalta. 5i statura a.a, in buCuna
fntoarcerii, iir a putca s rosteasc o vorh.
Ci, dup cc Ic In Cu putin, Intr-un sfIr.it, si
descarce sufletele in vorbe, i p,vestir cu toii
toate pianiiIe, i 11 binecuvtntar Iaolalt pe Allah
ccl binefctor, care ingduise s. fic mintuii i s
se vad Iaolalt iar.
J)up care, Zfmbct-dc-Lun se intoarse ctre mama
sa i ctre bunicsa i Ic spuse
Nu-mi rnai rmIne acuma decIt s m insor !
Si strui a nu vroi s m nsor decit cu dornnia
Gemma, lana ]ui Solomizclru ! intrucit, n adevr, ca
este o adcvrai gcnimL aa curn o arat numele
i l)Unica cea l)atrna rispunse
Acuina, o, copile al meu, lucru-i lesne, intrucIt
nc 11 mai avem pnins pe tatfl ci tn palatul su.
.5i trimise numaidecft dup SolornIzdru, pe care
robii ii aduser lcgat cu 1anuri de muini i de picloare.
Ci /mbet-de-Lun porunci s lie numaidecit
slobozit din 1anuri ; i porunca fu ndcplinit pe
data.
Atunci, Zmbct-de-Luni se dusc ling SolomIzdru
dup cc ti ccru iertare c fuscse prici.na necazu
rilor Intrnp1atc, Ii lu mtna, i-o saruta CUVIInCLOS,
i spijse
0, rege Solomlzdru, cinstea de a m inrudi cu
tine flu i-o mai cere un m.ijlocitor ; ci chiar e.
ZImbet-de-Luna, regele pcstc Cetatea-A1b i pest
cea mai mare lrnparaic de pc prnlnt, Ii sarut mIt-
nile i i-o cer de soie pe fiica ta Gemm.a Jar dact
nu vrei s mi-o dai, am si ntor. Jar dac primcti.
nu numai ca ai s fii iari rege pcstc Irnpr.ia ta,
ci i eu am sa fiu obu1 tau
La vorbele acestca, SolornIzdru II srut{ PC Zimbctde-Luna
i spuse:
HotarIt, . Zimbetde-Luna, nirnenea rnai muh
decit tine n-ar putea fi vrednic de I ata mea! Or, intrucit
ea este supus putern mele, are s prarneasca
aceast dorin cu draga inima ! TncIt trebuie sa tnmit
s-o cheme din ostrovul unde sta ascunsa de clod
am fost lipsit dc seaunul domnici mek.
Si, spunind vorbele acestea, porunci sa vina din
mare un sol, pe care 11 insarcina sa piece numaideelt
s-o caute pe domniia din insula i s i-o aduca f.ra

de zabava. lar solul pieri i flu zabovi mult pina s se Intoarca dimpreun cu domnia Gamma i CU SIUJnica
ci Mini a.
Aturici, regele Sokmlzdru o ruta mai Intli pe
fiic-sa, pe urma o duse sa se inchine dinaintea btrinci
regina Lcusta i dinaintea rcginei Floare-deGranata,
i II spuse, arattndu-i-1 cu degetul pe Zimbet-de-Luna,
ccl pienit de bucurie.
Af ia, o, fata rnea, Ca te-am fagadui acestu
ttnar rage falnic, acestui leu viteaz, Zimbet-de-Lun
fiul reginci Floare-de-Granata-cl.in-mare, Intrud
159
fr de nici o indoia1 c ci esle eel mai frumos dinire
oamenil vremilor 1w, i ccl mai minunat, i eel
mai puternic, i ccl mal presus ca stirpe i cm, i
fnca i mai mult ! Inch, socot c ci esie facut pentru
1MW, i ca tu eti facuti pentru ci.
(:103 povestea ajunse aId, SeheiczaJa \iZO ii mum) v.
SJmOaMZ, Law.

Ci mntra cinci side pat Tuzecz i none noapte

La vorhele acestea ale iatlui sii, domnia Gemma.


Js ochu In jos, cuminte, raspunse
Sfaturile tale, o, printe al meu, slur pirav
inca de purtare ; iar dragostea ta plin de grij este
umbra sub care huzuresc ! Si, Intrudt aa- i doriira
ia, de acuma inainte chipul celui pe care ml 1-al ales
ate s fie In ochii mei, numele 1w are sa ftc pc gura
inca, iar locuinta im are s fie in imma inca!
Cind auzir cuvintele acestea, verioareie liii Zimbet-
de-Lun .i celelahe doamne de fat umplur
palatul Cu strigtele lot de bucurie Cu Iiu-liu-liuutile
lot ascuite. Pc urm, regele Saleh i Fioarcce-Granata
trimiser numaidech dup cadin i dup
ruartori, ca s scrie senetul de cistorie dintre regele
ZImbet.-de-Lun .i domn.i;a Gcmrna. 51 minra
e srbtori cu mare vilv i cu o fal aa dc nemaipornenii
Inch, pentru d ado a I\mbrcarii ham elor,
ochia miresei fu schinthat dc nou on. In ce privc
te celcialte, at crqte pe lim.b pln a izhuti
s povcste wu1 curii se CUVJflC. Tacit, slav lu
Allah care une.rc tmse cie lucrurile frumoase i
tm zabnvete bucuna decit ca s1 drubsca lcri.circa
Cid sfiri de povestit povesica aceasta, 5chcrezada, tact).
Atunci, micuta Don iazada strigt
- - 0, suroara mea, cc dulci, i Ce gingae, i cc gist. USe sint
vorbele tale ! Si cc rninunatt-i povetea accasta
.ar regele 5ahriar spuse:
Hotrit, o, .Sebercaada, m-ai insiitat nulte lucruri despre care
hahar on aveam. ! CLIci q-arn tiut plot astiizi mai nirnic despre hi-
rattle dc sub ape. Jar povestea lui Abdallah-din-rnare, precum i
:ea a Floarei-de-Granat rn-au multunait pe deplin ! Ci, o, Schere-aada,
on cumea tii vrco povestire cii total diavoleastt
Jar 5cherezada zimbi a ride i rtspunse
Toc.mai, o, rnria-ta, stiu una, pe care am s i- o p4nIesteac
ito]aidectt
Si 5-hercyjj,t spuse
SEARt DE [ARN\
A LEn ISAC DIN MOSSU[.

Dc La mererut ctntrc Isac dhi Mossut, cci Indragit


de At-Raid, nc-a r5mas povestirca snoavcj care
urincaza

LI sputea
lairu noapte, slam Ii mine acasa, 1arna, ii, pe
clad aFari viuturilc urlan Ca tiiae Eel i norii se descrcau
Cu valet ca nitc gail it hurdule plinc cu
apa i Iarg dcschise, tail InciIzearn milnite cleasupra
plitel mete deniciaramsai i craDS,
am inst c numciputesarrindiduicsc
, din pricina noroiului deInpeverurca
drumuri, a plovie1mm
11 i a nogain.
prieten care satmi twa tovaraic. $i, cam pieptuE
Imi era Ulfi cc in cc mai apasat. iatm Spas robulul
I_lieu a

D-mi ceva it nilncare, cat si-mi trec vrcmea


S. pe clad tubal Sc pregitea Sa-mi indeplineasc
porunca, Cu ITt! ributeam s1 flu mi gindesc Ia imeil
unet kticane pe care o vtzusem mar inainte la
palat z i nu tiam de cc amintirea ci mn.i starula
atlia in minte, aid din cc pricma gindul ml se oprea
mai dcs Ia ohrazul ci dccli ia at oricrei aitcia din-
Ire toate cole rnuuie die fmi incfntaser mie vieodata
nopiIe. i atha (IC tare ma apasa acea desi aratoare
doring, ca pina Ia irma nid nam mu bgat
do seam di rohul so i infaiase dinaintca mea,
siind drept, ci brazele incruciate, i, cI.up cc ispra
vise do- tnrius masa, ma rnai atepta decIt in semn
d;n ochu mci ci sa aduca tavile. lar eu, pin-i de vi
storia mea, am strigat Cu glas tare
Ali, dad tfnra Saieda cea cii glasul nha de
duhe ar fi aici, na aid Ii cii aa de mohorit
Am roslit vorhele acestea cu gias tare, In adcvr,
minte ca acum, macar ca do ohicei gindurile rude
slut lacutC. lar nimirea mci a lest peste peale chcI
mi am auz;t aa sunetni glasului, dmainica robuuu;
mcii, care rmAsese cii ochu cascaii.
Or, mci nu mi-am resnt en bine dorul, di s-a
auzr o bta;e fri u. do parc-a ar fi fost acolo ci nova
i2re nu putea raoda si atopte, i in glas unerest a
SLlsnnat
Multuuhinul i peale iare deschidc ua uubitei
liii?
Eu atunci am gindit in cugetul mcii ,,Pcsenine
ci este cineva care, pe negur, a greit casa ! On
si-o fi dat roadele pomul snerp a! dorinelor mele ?
Ci rot rn-am gdibit s sar fn picioare i am dat fuga
a desehid chiar ci ua i, in prig, am vzut-o p0
Saiieda cea mult dorit, di ci cc fel de haine i cu
cc infiare dudadi ! Era mhrican cii o rocbie
scurna de matasa verde, ian 1)0 capu-i era intins
o basma do zarafir, care n-o putuse apra do ploaie
Si de apa cc 5uroia do po tre:ini1e do Ia tense. Pc
deasupra, trcbuie s so fi afundat adesea in noroi
pe drum, aa cum rnrtuniseau limpede picioarele ci.
lar en, dac am vazun-o in starea aceea. rn-am
nunat:

I6
0., stipIni. a mea, dc cc tc-:ai prinicjcluir s1 ic
aa din cas, i Inc PC o noapte ca asta
La mi-a spus, Cu glasul ci ginga
Lh, a fi putut oare s nu m plec Ia c1orina
pc cac solul tu mi-a adus-o adineaori acasi ? Mi-a
spus cc tare i-e dor dc mine i, tn ciuda vremii
aceS tci a am a .nicc, iatm
Or, en, mcar c nu-mi aminteam deloc s fi da
atare porunc, jar, dca fi dat-a, S.mgurul men
rob tot n-ar fi putut SC) ndepiincasca, de vremc c ezu.se i.Ingi mine, n-am vrut s-i arat mcicum uibaci
n.icle cIt de wI1)urate Imi cran tnini(e dc toate
astea i iam spus
0, stpina mea, marirC [iii AlEali care a Ing
duit s tie Inttln.im i care schimb In miere amarciunca
cIorinii ! \-criirca ta si irimircsmeze casa
i sa aduca tihna in inima stIptnului casci ! In adevar,
CLC u-ai Ii vcnit tu, a fi piccat Cu dlupa tine, aa
cc tare Imi era chinuh Sullelid de dorul tu In
scara aeasta..

unse a (Ci. SehCrc/.aja Lt ZO(( n j tud


C(1.

Ci mu-ct cinci sidle cincizecea noaple

Dupa care. rnam Intors catre robul mcu i i-am


pus: Du-te repccle i adu nitc api calda i mircsmc
5i, dupi cc robul a indeplinit porunca mea, am
Inceput sa spal chjar Cu picioarcle mete,
i-am tur)ut pe e}e un ip tl)trcg Cu miresme de ran
dafiri. Pc urmL, am Imbrcato Intro vohic frumoas
de musclin de maas verde, i am poftit-o
sa ada alilturi de mine, Ing o tabla cii poame i
cu buturL .5i, dup cc a but cu mine dc mai muhe
en dii tr-o cup, am vrut, ca sdi fac plcene, ev care de obicci flu rnI apuc s cint dccIt dup niulte
rugmini i struini, am vrur, dar, sii chit un
cliltec nou, pe care tocmai 11 fcusem. Ci ca ml- a
spus c sufletul ci flu avea chef s m ascuhe.
Jar cu i-am zis
.Atunci, 0, stapina inca, l)ulCV0JC1C de ne cn
u ccvi

Faa rspuns
Ba rite; cu ! C1ci su Ltu) nicu mi vrca
Eu iam spus
Ci, o, w, ochi ii meu, biicuria flu peale ii hirrcag
fIr dc ciiiwc i fr de inuztca ! in cc
crezi ?
Ia mi-a spus
A.i dreptaie ! fn scan aceasta nsI, nu tiu de
cc, nu an nici un chcl si aud pe cineva cinthid,
afari d.oar de vreun orn din gh)ata, or; vreun ccre
tor de pe uiii. Nu. vrei si tc dud si vezi dc nu
umva trere pe Ii ua ta vrcunul care si-en poat
hideplini doninia ?
Si eu, Ci si nc supir, i mic.ar ci cram ncredin-at
ci pe ) noaple ca accea flu era mci Un. trecitor
pe drwn, rn-am din si dcschid ua de Ia intrare i
am sees capul pe crapaturi. 5i, spre marea inca riCdumcr;re,
am vizut un ccrctor batrfn, sprjinit n
)Iti Iui rezernat de zidul din faii, vorbind
srngur : ,,Ce mai vuietc i furtuna asta ! \intul mi
spulberi glasul, de flu mi aude nimenea ! Vai d.c
hietul orb, siracul ! Chid cnta, nimenea nii--1 ascuiti
5; ciaca nu cinta, moare (IC foame ! .5i, dupi c
sI-i
rosi vorurineze
beic acestea,drumul.
orbul cel btr n a nceput 1 bIjbi cu btca Iui pe pmInt i pe 1tng perei, drid
Lu atunci, uimh i ncn1at totodat de ntiinirea
accea neateptata, i-am spus
0, moule, oare tii s cIni
Li a rspuns
Se Zice ca a ti s ctnt
hr CU iHfl SUS
I)aci-i o, cicu1e, nu vrei siti Inc
noaptea cii noi i s.I ne bucuti cit tovara.ia ta ?
FL mi-a thpuns
Dac aa ii-c vrerea, iami dc niIriii, c
od de animndoi ochii
$i Iam luat de i, dup cc I-am bgat iniuutcu
i am ncuiat Cu grij ua casei in umni
iam SRLIS iubitei mdc
0, stpini a mea, Ii aduc Un cntire care, pe
deasupra, ina cste i orb ! Are s poat s ne diiwasca
piacere, fir a vedea cc facem noi. hr tu
n-ai si te simii .stinjeruta, .i nu mnai trebine :-
acoperi obrazul.
La mi-a zis:
Adu-i dcgrah!
5i cu 1-am adus in odac.
Am Inceput clintruIntt sI poftesc si ia
dj:tiaiitea noastr i 1-am imbiat s mnincc o1eac.
Tar ci atunci a rnincat CU rnu1t cuviin, din virftil
degetelor. $1, dup ce a isprv:it i s-a spIat pe
miini, i-am .pctit s bea, jar ci a b{ut trei cupe
pline, i atunci rna intrebat
Po;i s.-mi spui Ia cine m aflu ca oaspe ?
Eu iam rspuns:
La Isac, fiul liii Ibrahirn din Mossul
Or. numele rneu nu I-a tuihurat peste msur ; i
s-a muiuinit s-rni rspund
A, da, am auzit de tine. Si sInt bucuros Ci m
aflu n casa ta.
Eu i-am zis:
0, stpine aI tneu, sInt cu adevra:t hucuros i
te primesc n casa mea!
El mi-a spus
Atunci, o, Jsac, dac vrei, ia s-i aud gi.asui,
care sc zicc c e tare frumos ! Cci gazda-i datoare
n,ceap mai mdi a face p1cere musafirilor sIi
lar cu i-am raspuns
Ascub. i m supun
5i. intru.cft treaba fncepea si nd nveseleasc, am
luat luta i am cIntat cu tot harul de care sint in
rc. Si. ctnd am isprvit i partea dc s[Irit a cmntccu
Iii, pe care 1-am cintat cu cea mai deosehit gri, i
cnd celc mai de pc urm sunete s-au rispit, cer.etoru1
ccl btrIn a zmmbit zefliu i mi-a zis
i)reptu-, ya Isac ! Nu-i mai 1ipsete decit puca.
s ajungi un muzician dcsvtrit i un
4 (leplin
Or, cu, dnd am auzit laucla aceca, care mai d.egrab
era o ocar, am sint c mi fac mic de rot
n ochi mci i, de dud i de mIhnire, am aruncat
iuta ct cob. Dar, ntrucIt nu vroiam s rn art
nicicum lipsit de cuviin fa de rnusafirul men,
n-am socotit c se cade a-i rspunde, i n-am mai
rpus nmiic. Atunci ci mia zis
Nu mai cint. nimerii ? Oare nu mai este
meni aitcineva aici ?
Eu am spus:
Mai este o tmnr roab.
El a spus
Poruncete-i s cinte, ca s-o auci i en
Am spus:

i67
cc s mai cintc, dc rcmc cc -a
lost deajuns cc ai auzit ?
a spus
S1 cIntc totusi
itunci fcticana, iubita inca, a .luat 1ii.ita, da vidit
fir oic-bun, i, dup cc a preludat cu prkcpcrc. a
cmutat cit a putut mai bine. Ci bitriiiui cercror a
oprt -o nurnaidccIt i ia zis
lu mai ai mult de Invat
Si iubita mea, minioas, a aru.ncat luia cleparte
ca. a dat s se riclice. lar cu nam izbutit So
s mai sica ciceft cu marc grcutatc. .i nurnai dupi
cc am cazut Ia genuncli.ii ci. Pc urm, rn-am Iutors
citcc cerctorul ccl orb i i-am zis
Pc Allah, o, tu, oaspctc al mcu, suftetul nOS
xu poatc s dea dccit attta cit cup.rincle in et ! Ci
ru un ficut tot cc am tiut rnai bifle, ca sa te niuln
in-i. E rIudul tu acurna sit dai in vilea, ceca
cc a, Ca dovad dc bLl.Icuviin
LI a zimbit dc Li o urcchc Ia aita i mi-a SpuS...
C::d pocstta l)tlflSC aid, $Chcld-ZaCl_ aU Ofli (fl1 mi ,
Si ta(u.

Ci mntr-a C.iici sute Ciizcizeci i vita noapte

...i mia SpUS


Atunci, adueni rnai intli o luti .ncatinsi tie
o nina pIn acum
lar cu rnam dus i am dcschis Un sipet. i ia
acus o lauta nouanoua, pe care i-am puso
Si el a strtus ntrc degcte pana ascuit, de
gisca. a atins 1ncctiyr struncle rsuntoare. $i,
de Ia cclc dirtti sunctc, am cunoscut c acel ccr.etor
orb era de departe ccl mai bun muzician al vrcmitrilor
noastrc. Da care nu mi-a fost mirarca i
cuibLirarca cinci 1am vzut cintincl o bucata Intru
chip cc Imi era cu totul nccunoscut, rncar c nu
pot fi socotit un :nctiutor In mcteugui meu ! Pe
urnii, en un glas fr{ de j,crcchc, a cintat stihurite
cctei

/1 tunCi, iLind afaran ploaza dcas,


lithita p1eac? repcdc de-aCasa,
$in toiul nopi.i o and In ping.
$2 p2iiaiiii urn bun2paccn gra/i.
i.)np1 cc baten it scurt, ntrcali
,,Poaic VC)i1 iitbha in ccl drag ?
Cuid am auzit clnteciti acesta al btrInului orb.
DO i Cu iubita inca neam uitat unul Ia altul, ului
pni peste poatc. Pc urm, ea s-a fctit roie la lai
de flulnic i mia SpLis, aa ca numai Cu SO an
. 0. vicleanulc ! au nu cl-a lost ruinc ca In accie
citeva clipe, dnd te-ai clus de iai deschis usa, sa
mt vinzi, spuntndui acestui bti4n ccrctor de ye
nirca rnca aici ? In adcvr, o, Isac, nu a fi crezut
c ai uii picpt atita de mic, Inch s nu poat 1ine
in ci o tain, niicar vrcme dc un ceas ! Ruine sa Ic
1c celor ascmcnca ic
Ci cu iairi jurat de inil de ott c nu rni tiam Cu
mrnica vi.novat, i iam spus
Ii Ut pe mormIntul tatlui men Ibrabirn Ca
n-am spus nimica accstui orb btrIn
Si iubita mea a binevoit s m creada i, pIn
la urma, ni-a lasat s-o mIngli i s-o srut, fr a se
teme ca ar fi vazut dc orb. Jar eu, ba o srutam pc
ohrai pc buze, ha o alintarn. ba o mingliam pe
piept, ba giugiulearn ; i ea rdea nestvi1it. Dup
care, rn-am ntors ctre rnoneagu1 nostru i i-am

spus: Nu vrci s ne rnai cmii ceva, o, dascile a


meu?
El a zis:
De ce nu?
a uat iari luta i a Inceput
Adescori, ab, sorb en, ca-n beie,
Nurii iubitei mele, rind pe rind,
z mina mi-o cobor cu gigie
Pc trupui go!., arzIncl i frem7ittnd.

StDinring rmere/c
odiile sinilor, obraji/or
virtoase, Dc fildcie tingrase.
Zir, i nz-nfrupt cu bar
n tot aa pe I-Irma, tar n jar.
Eu atunci, auzind cintecul acela, n-am rnai avut
nici o indoial despre Ine1ioria orbului ccl caip,
am rugat-o pe iuhita mea s-i acoperc faia cu
iamacul. Jar ceretorul mi-a spus deodat:
Am mare zor s merg afar ! Unde-i umbItoarea?

Eu, atunci, rn-am ridicat i am icit 0 c1ip s caut


o luminare, i rn-am Intors s-l duc pe orb la urnb1-
toare. Ci, cind rn--am Intors, n-am rnai gsit pe nimeni
: i orbul pierise, i feticana ! lar eu, cInd
rn-am dczrneticit din uluiala mea, i-am cutat prin
toat casa, dar nu i-am rnai gsit niieri. Ci uile
erau Incuiate, jar zvoareie de la ui erau Inchise
pe dinluntru, i-aa c flu rnai pricepeam: on c
ieiser prin tavan, on c intraser In pmmntu1
care s- fi deschis i-apoi s-o fi Inchis la bc ! Da
de-awud an rinni tncredin;at d n-a f,
deck d tnsui Eblis, in carn i one, mu shijise maibn1idecodo,;ipeurnini -oIuasei-odu-
sew cii .1 ye fetqcana aceca care u-a foss deck a.
vedenie amagitoate i o alucire.
Pe utmi, $eherezada, dupi ce stint de pcwcsth acesati navi,
tim. $1 reI. Satirist, tuihutat pini peab poate, st4:
Pripidl4at Allah pe Cd-rib!
Tar Seherezacla, viztadu-I ci 1$ tacriocena ipriaceade. vat si-I
dornoksacl l if spuae utmimarea povestile:
iFI.AilJ.JJ. 1)1. L\ I(iPi >1
(20P111 S\i CEJ. ).iN

iac cc scric emirul Mohammad, bckl ci1aii


Cairo, in. crii1e hronicilor. [i spunc
Pc cincl n afiam Intro citoric pnn ipulde--Sus,
am poposit o noapte in casa until I.dah c-ire
era eih-a1-ba1ad peste accie 1ocuri Era tin oni
vinite
rs, oachecopii
cu totul lcruzi
a piele, cu de
o barbani,
ce puseis ibalai,
ncruneasca.deCi amobgatculoare
de scama catar
avea
b1aie, sporit de rumeneala din obraji, Cu nite piete auri i cu ochii a1batri. Pc urtn, Intrucit,
dup cc ne-a f-cut o primire frumoasi i tie- a dat s mincin binc, a venit s stea Ia taifas in
a noastra, iam spus, in chip de intrehare
Hei, Cutare, cum se face dl tu, care e1 atit
de oachc, ai nLte copii aa de iuruino.i, cu pclea
aa de aib i de trandafre, i cu ochii i pirnI aa
de ]impez ?
lar fclahul, strIngIndu-i Ia sine copili p ewe a
nceput si minglie, mia spus
0, stpinc al mcu, mama copillor mci est o
fat de frinci, iar cu am cumprat-o ca pe o prins
de rizho. pe vremea ltij Saladin BiruioruL dup
bit1:ia cle Ia Hattin, care ne-a izbvit pe totdcauna
de creUni St.raini, :rapitoriii mnprici ierua1imui1 in.
Ci- tare n-mit dc aturici, c astea s-au petrecut Ia
711e1e tiLlereu mdc
Jar eu i-am 71S
0, C.iC.l1C, ft rugm Sa ne faci haitrul
dc a ne povesti ntiinpLarca aceasta
i e1ahu1 a spus
i)in toati inima prietcnet, ca ne un dat
dawrat oaspctilor ! Cici povestea cu soda nea. fata
frIncilor. esic tare minunat
5 nc-a povestit.
[rebuw S tit ca, dc mcscna mea, cu sint rescir
m t tatal mcu i bumcul nicu an ciianai i c
in, inaintea inca ; iar, dc nearn i de obIrie, sInt
fc.tab ca toi fclahii din lara aceasta. Or, intrun an.
a nimerit, din mila Celui-de-sus, Ca inul seminat,
imrijit, cucat i adus La cIcsivtrire de mine sa SC
ridice (a un prc dc cia sute dc dinari de aur. $i.
intrucit II pusesem in vIii,arc, dat an izbutcarn s.
capat pc ci prcuI Cuverlit, ncguatorii n-u an spus
- [)u-i mu1 Ia cetatca i\crci. In Siria, unde ai sa-1
VW7. cu citig foarte mare
Tar cu, dtnclule ascuhare, miam luat intil i rn
rius in cetatea Acrei, care, ie vreniurllc accica, era
In rnuinIc frincilor. Si; cu adevirat, am Inceput Cu
o vin7are buni, lastnd jumtatc din inul meti unor
misii. pc o veresic de asc iuni ; iar jurntatca cea
lalta am pisrrat-o, i am ramas in cetate, s-o vinci
cii rni nunuuI, dobindmd cItiguri stranice.
Or, Intro Zi, pc cind irni vindeam inul, o tInr
Cu obrazul dezvclit i fIri iamac PC cap.
dupi obicciul frincilor, veni s curnpere in de Ia
mine.. Si edea acolo, clinaintea inca, frurnoasi. a1b

173
i ginga jar eu puteam s m bucur b voie pri
vindu-i nurii i prospeirnea. $i, cu dt m uitam
mai mult Ia faa ci, cu atha dragostea Irni npdea
rninale ! S zabovii mult pn si-i vnd mu1.
Ci1 poveSa ajunse aici, Stherczada in :nri mijind i,
Sf(1Sl tacj

Ci mntr-a cinci sute cincizeci i dova noapte

lntr-un sfirsit, Ii dntrii marfa i io detci la tin


pre tare losnicios. Jar ca plcc, urmat do privirile
mole.
Or, pcste clieva i1e, fata veni iari s cumpere
in do Ia mine, cu i-i vmndui i mai. eftin dedt
mntuia dat, fr s-o las s so tocmeasca. lar fata
pricepu ci cram indrgostit de ea, i plec ; ci aceasta
fu spre a veni iar, flu peste muIt vrerne, tnsoit
do o feincie btrun. care rimase acolo, in rstimpul
vnzrii, i care o tovri pe urm de fiece data
dnd fata avea trebuiii4 sa cumpcrc in.
iu atunci, mntruch dragostea mmi napdise dc-a
hinelea inima, o iuai de-o parte pe btrin i Ii
zse;

Au sar putea, un schimbul vreunui dar cc


face, s-mi inIesnc.ti o bucurie cu ea ?
Btrmna mrni rspunse:
A putea s-i Inlesnesc o untulnire, spre a te
bucura de ea, Ci flUmal Cu Invojala ca lucrul sa ram
mn 0 taina Intre noi trci, tu, eu ea ; i, pe
deasupra, s te Invoicti a mica i ceva bniori
174
Eu rspunsei:
0, izbvitoare mtu, daa sufletul i viaa
mea ar f i s f i
nu-i mare lucru!
e pr e ; u l pent r u bunvoi a ei , i - a di i i su f l e t u I i vi a a. Ci , cl a ci vor b a numai de bani ,
Si ne Invoirsn s-i dau, pentru samsarlk, dud
zeci de dinari; i-i numirai bath pe data. 5i, dup cc
mncheiarm tIrgui aa, batrina ma lasa, se duse Ia
fat, i se intoarse numaidecIt cu un raspuns priincios.
Pc urm Imi spuse
0, stptne al men, tinerica aceasta nil are nici
un fel de bc pentru asemenea intliniri, fntructt ca-i
Inca fecioara Ia trup. i habtr nu arc de lucrun ca
acestea. irebue, dar, s-o primeti In casa ta, unde
are sa vini, i are s stea pith dirnineaa
Jar en pnmai cu mare sirg, i ma dusci acas &i
prcgtcsc tot cc se cuvenea, i mincaruri, i I)autura,
i zaharicale. Si rimsei s arept.
5i in curtnci o Vazui pe tinara frinc sosind, i ti
deschisei ua i o poftii s intre In casa. Si, fund
varii, orincluisem totn! PC teras. 5i o rnitii si stea
jos lInga mine, i mtncai .i bui cii ca. Jar casa In
care locuiam se afia pe lrmul rthrii iar terasa era
minunat sub luntina de lUfla ; mr noaptea era plina
de stele, care se oglindenu in apa. Jar cu, privind
toate astea, Intl tntorsci gindul ctre mine i cugetal
in sinea inca .,Nu p-c ie rumnc ca ad, de fa;a cu
Allah prealnaltuL sub lurnina cerului i dinaintca
rthrii, In lara aceasta straina, s re ridici impotriva
CcIui-slavir dczmindu-te cu aceasta crerinL care
flu-i mci de neamul, nici de legea ta ? Si, macat c
ma i aflarn intins alruri de fata care se gheniuise
drgsroas lIng mine, Imi zisci In cugetul meu
,,Doamnc-J)umnezcule a! Sbavei i a! Adevruiui.
fii-mi manor c ma infrinez cu toata neprihana de
175
hi aceasi fat, I iici de frinci ! $i, gindind aa, m
mnorsei cu spateic ctre fat, fr s-o aung nici
cu inina ; .i adorm, Sub stralucirca blmnda a ceru
Ji,i.
Disdec1imineaii, tinra frinci se scnh, fr sm
spun o vorb, i p1ec. mohorIt ru. Jar en ma dusc
Ia prvMia mea, unde ma apucai sa-mi vinci inul,
ca de obicci. Gi, pe la prinz, fata, insoi.ta de harrn,
iacata ca trecu pe dinaintea pravalici mdc, cu o
I a mnibuinata ; i cu iari o rivnii, din toat I iini,:a
niea, dc-mi verica sa mor. Caci, pe Allah! era ca
luna ; i nu j.n putni lepada de ispita ; i gfndii, mus
trmnduma ,,Au cinc cfl tn, o, felabule, de--i siru
neti aa clorul dupa o fctc%in ca aceasta ? Nu
.umva ai fi vreun schivnic, on vncun suIst, on
reun CUDUC, on vrcun scopit, on te pomeneti ca
ai Ii vrcun ingbcsuit de pni.u Bagdad on dc pnin.
Persia ? Nu cumva ca nai Ii din ncamul ccl volnic
ii felhilor din EgiptuldeSus, ri poac ca maica
0 Ii uitat si te alapteze ? $i, cu asia, deiei fuga
pe urmele batrinci i, tragind-o de-o panic, i spusei:
Tare a vrea s ma mai IntIlncsc o data
Ea imi spuse:
Pc Messia, acuma I.ucrul on se poate face dch
Ia preuI de o suta de d.inani
Jar en, pe data, nurnrai cci o suta de dinani de
ann i ii dctei. $i tmnara fnmnca veni ia mine a dona
oara. Ci Cu, dinaintca cerului gol, n simi iarii
cupnins tie ovaie1i, i nu ma folosii nid de aceasta
a doua tntfiniirc mai mult dccii d.c cca diniti, i
mt infninai de la feticana cu toata nepnihana. Tar
ea, cu 0 ciuda amarnica, se nidica de Jinga mine.
iei i se duse.
Or, eu, a dona zi, iarai, pc cind fata mecca pe
dinaintea prav1id mdc, sin.ii in mine ace1ai mremur.,
i inima-mi baw, i m dusci dup btrin, i ii
spusei curn sti. treaba. Ci ca Sc uit la mine cu mnie
i hni spuse
Pc Messia, o, musulmanuic ! oarc aa Sc poart
cu fccioarele cci de crcdina ta? N-ai s te mai poi
hucura niciodat de ca, afar doar dac vrci s-m
dai de data accasta CinCi sute dc dinari
Pc urrn se duse.
Eu, dar, tremurind tot de tulburare, i cu pam
drvJaa
agostci arinca
zind In miCCI
ne, hotdnc
ri s strinsute
g tOli banidei pe cardinari
e i capatadescm PCaur.in i sa$i,jer.tfdu.p
csc pentru
cc legai banii intro basma, PC CflLl ma pregtcam
s-i duc batrInej, deodatL.

(Ij 1 pn sa aji) Seczada vizu in ni .


iiu

Ci Iiitra cmnci sute cincizeci si treia iioopie

..deodati ii auzii PC telalul picii cum striga


- I Ici, breasle de musulmani, voi, care ai veflit
pentru negutorii1e voastre in orau1 nostru, af1ai
c pacca i invoala pe care am Incheiat-o cu voi s-a
sfirit. $i vi se d o sptmin, ca s v orinduiii
ncgustoriile i si p1ecai din orau1 nostru i s
v mntoarcei in ara voastr
Eu atunci, dac auzii vestca aceca, dctci zir s1 vnd
mu1 care imi mai rmasese, strinsei bami cc mi Se
cuveneau de )a mul dat pe verese, cumpirai mrfuri
1 77
butte de vndut in sara i Iii impIria noastr i,
1sind cetatea Acrici, pleca, cu inirna potopit de
rnihnire si de pareri de rau dupa fata aceca cretin
care irni nIpidise mintea i gIndul.
Or, ma dusci Ia Damasc, in Siria, unde Imi vtndui
maria tie La Acra cu mare fobs i citig, ca urmare a
opri ru drumuribor, din pricina Inceperii iari a
incaicrarilor. Si facui nite treburi negutoreti
tare frumoase i, cu ajutorul lui Allah (preamarit
fie ci !), ware sporiri in mtinile mele. $i, in feltil
acesta, izbutii s fac, cu mare citig, negutorie
Larga cu Lete tic crctini roabe, mate ca prinse dc
r.izboi. Si-aa trecura trei ani de la tntImplarca nJca
tic la ./cra i, incet4ncet, amaricitinea grabnicci mdc
despriri dc tIiiara frInca incepu si se ri-ui domo.ieasc
Iii inuna mea.
Tar noi clobIndeam ;nai departe man hiruitie impotniva
fnincHor. ailt In ara .Icrusalimului, cit i in
ara Sirici. $i, cii ajutorul iui Allah, sultanul Saladin,
dup multe batalit izbInditoare, Ii birut pIna La urma
cc totul pe mmci i pe tori necredincioii ; i ii duse
ruin la Damasc pe regii i pe mai-marii lot, pe care
ii luase prinii, dup cc puscse stpinire peste ora
clc tic pc coaste, i intcmeic pacca in toati ara.
Slava lui Allah
Estimp, ma dusci intro zi, cu 0 roaba tare fun
moasa, s-n vind, La c.rturiIe untie pusese tabara sultam
1 Saladin. 5i ii aratai roaba, PC care vru s-u cumpere.
Jar cu -o lasai Ia numai o suta de dinari. Ci
sultanul Saladiri (aiba-1 Allah Intru mila lui !) mu
avca Ia ci dech nouazeci de dinari, intrucIt ii cheltUiSC
tOri batui din vistierie ca sa duca Ia bine rzboiul
Impotri a necrcc1incioilor. Atu nc i sultanul Saladi ci,
Intorcindu-se catre unul dintre strajerui 1w, Ii spuse:
Ia i du-1 pe negutoru1 acesta Ia cortul n
care se afRi adunate fetele luate prinse n ncierarea
de pe urm, i s-i aleag dintre dc pe aceca
care i-o pLcea mai muir, tn locul celor zece dinari
pe care i-i datorez!
Aa fcea, cu dreptate, sultanul Sal.adin.
Straja mi duse, aadar, la cortul cu frincele prinse,
iar cu, trednd printre acele fete, de cum mi aruncai
ochii pe una dintre dc, o i cunoscui ic iinra frnc
de care fusesem aa dc Inc1rigostit Ia Aera. ar ea,
de arund, ajunsese nevasra unei cpeTenii dc cvalen
frInci. Eu, dan, dac o cunoscui, o cupninsei n
brave, ca s pun stpInire PC ca, i zisci
Pc aceasta 0 vreau
0 iuai i plccai.
Atunci, dup cc o dusei in cortul mCU, ii sptsci
0, feticano, nu-i mai aduci amitc de mine
Ea mi rspunse
Nu, nu-mi aduc!
Eu ii spusei.:
SInt pnietenul iu, chiar acela Ia cire, in Acra,
ai venit de dou on, pnin mjlocirea htrnei, pentru
suma de cincizeci de dinani intlia oarI, i penn-u o
sut de dinari a doua oar, i care nu s-a atins de
tine in toat curia, lsIndu-te si picCi, tare necapta.
din casa lui ! $i-s acela care tot an Ii vrut, i a
n-cia oar, s te aib o noapte, penn-u Cinci sute de
dinari, P.C dud acuma sultanul mi te-a dat pe zece
dinari
Ea ii ls capu-n jos i, deodat, nidicIndu-l, spuse:
Ceea cc s-a petrecut, este o minurie islamid,
ntrucit ridic degetul i mrtunisesc c nu este alt Dumnezeu
fr numaj Allah i c Mahomed este trimisul
,lui Allah!
$i, in fetid acesta, rosti, C11tflUi clatjiia, iflarturisirea
ioascr dc cre.din ; i pc data se tncununa intru
.Isam
Eu, atu.nci, din parte-mil, g?ndii Pe Allah ! nam
sa ma hucur de ca, de data aceasta, dccIt clupa cc am
s-o sloho.esc do rohic i am s n Insor cu ca ic.
ut ! 5i mi dtisci pc data Ia cadiul Ibn5eddac
pc care II luTluril cum st trcaba i care veni in
cortul mcu, chmprcuna cu rnartoru, s scric senetul
ncu do casatoric.
.Aiu.nci, m bucurat do ca. Jar ca prinse copil cu
nilne. Si no nczarhm Ia [)arnasc.
iiccur, n felul accasta, cutcva lun.i, dud sosi la
[)ain.asc un so! al rcgeiui frincilor, trimis la sultanul
SlacIin ca si ceara, potrivn cu mnvoiclile hotriic
lutre cg, schimbul prinilor dc riizhoi. $i toi
prn;u, barbai,i i fcmei, fura dai iln Ia unul mndarat
rnciIor, In locul prini1or musuirnani. Gi, cind solul
[rIuc ii ccrccta inscrisurile, baga dc scama ca ii
Lfl1: lipsea Ia nurnar ncvasta cavalcrului Cutare,
chiar accia care fuscsc soul dintli al ferneii mdc.
5 suhanul Ii trilnise stracrii s-o caute pestc tot.
pii-i la urma ii se spusc ca femcia sc afla in casa
muca. Si ci von ira s mi-o cear. Jar CLL ma schimbai
dc tot La obraz, i mi du.sci plingind ia nevasta-mcn
i povCSui CUflUI- i trCaI)1. Ci ca se ridic i li-ni
spuse
.Du-rn numaidecit dinairitea stiltanitlui ! Stiu
en cc am sa-i spun, cind oi fi de fala cu ci!
F:u clar, luinclumi fcmeia, o dusci, coperiia :u
iamacu1, dinaintea sultanuitti Saladin ; i ii vzui pe
oui.[rIndHor stitid jos ling suttan, dc-a cireapta.
Cnd povestc.i ajunse ak. $uhereiacla vu orll tnijnd .
as-. tiuu.
Ci in/v-a cinci sute cincizeci i pa/va noa pie

i)up1 care, srui.ai pam inttti ciinaniica suitanuini


Saladin m ii spusci
Tact fcmcia cu pncina
5i ci sc mntoarsc ctrc soaa inca .>i ii spusc
- Ta cc ai dc us ? Vrci si tc dun in .ara ta Cu
solid, on vrci mai dcgraba sa ramli Cu soul Iati ?
La rispunsc
Raifliii cu 501111 mcii, C1Ci slut musulmana i am
pnns copil cii ci, i tihna sufi.ctului men na ramas
Li. mmci
Atunci sultanul se intoarsc citrc sol i ii spusc
Ai auth ? Ci, dac vrei, vorbete i tu Cu ea
5i isimisul frtncilor o dojeni i o certa pe sopa
wca, i Ia unna Ii zisc
re; s rmii Cu so4ul tu rnusu.linan, on v
sii tc intorci Ia dpetcnia do cavalerie Cutare, fnincul?
La rIspunse
Nit mt dcspart dc soul meu egipteanul, can
tihna sulictului men cstc la musulmani
Si trimisul, rare nccjir, barn din pw;or i imi
ia-n atu.nc pe fcmeia aceasta
Tar cu hni iuai soala i ieii cii ca dc aco1o 5i
deodara soul ne strig indrt i mu spuse
Mama soiei talc, o frinc btnin, care 1ocuiere
Li &cra, mi-a dat pcntru fiic-sa bocccaua aceasta!
51 ci Imi dew bocccaua i adug
Si brrina accca rn-a insrcinat &i-i Spun fiic-$
ci ndijduia sn vada Cu binc i s{iuroasi
Eu, dan, lua bocccaua i nu intorsci cu fcmeia
nsa aca.s.
Si, cind dezlcgarni bcceaua, gsirm in a hainele
pe care soia inca Ic purta la Acra, precum i cel
cindzeci de dinari dintli pe care i-i dedesem, i cciIa[tj
o sut dc clinari de la a doua intilnire a noastr,
innodaii chiar in basrnaua in care ii innodasem cut
Atunci cunoscut, din asta, binecuvintarea pe care
rni-o adusese neprihana ma, i dedei s1av liii Allah!
Pc urni, o adusei pe solia mea, frinca fcut musul
ruanil, in Egipt, chin aici. Si ea, o, rnusafirii meL
este accea care rn-a facut printe1e acestor copu albi,
care ii proslvesc pe Zrnislitoru1 br. Si pinL in
ziua accasta am trait in tihna in;elegerii, mincind
ptinea noastr aa curn ne-am copt-o dintru-utli!
Si astai povestea mea ! Ci Allah tic tnai bloc

Jar Seberezada, dup cc povesti iotitnphirta aceasta, tica. 51 regele


5aliriar zise:
Fericit cue lelahol acela, o, Seherezada
Jar Seherezada spuse
Afl-i, o. mriata Ci de hurd scarn c ma este rnai Carl-
cit decit a lost KhaiAf-cel-Sra cu maimutele eta mare i ccx
calilul
Tar regale 5ahuiar intreb:
Si Care-i, Jar., acea Poceste a lid Kha1il-cel-S .c
S cherezada ttspuiise
Arri s ti-o povcstcsc nurnaidcc?t !
$i Schercad,;. spu.set
POVESTEA LUT
KHAL1F-CEL-SAR A C

Mi s-a povestit, o, preafericitulc reg, c a fos


odat, n vechimea vrernilor .i n trccwui veacurilor
i al clipelor, n oraul Bagdadului, un orn, pescar
de meserie, i care Se nurnea Khalif. Si era aa de
srac, aa de amrIt i de lipsit de toate, ncIt nu
izbutie niccurn s adune cci civa bnui de aram
trebui tori ca SC nsoarc; aa c rmsese nensurat,
cInd pIn i sracii sracilcr aveau muicre i
copii.
Or, ntr-o zi, i lu, ca de obicei, nivoade1e n
spinare i plcc Ia malul Iigrului, ca s. Ic arunce in
apa de cu zori, Inainte de a se ivi i ali pescari.
Ci de zecc oii Ia rind Ic arunc fr s prind chiar
nimic. $, dintru-ntt, se fnciud pin peste poatc
pieptul i Sc zburli i rninile i se nucir ; i .czu jos
pe rm, prad dezndejdii. Ci, pn Ia urm, i domoli
gIndurile cele negre i zise: ,Iertc-rni Allah
pornirea dindi ! Nu ete scpare decit la ci! Are
el grij de hrana fpturiIo.r lui, i ceea cc d ci ni
menea nu ne rnai poate rpi; jar ceea cc nu vrea
83
d tincuca nu poatc si ne dea ! S luiin, dar,
zilcic ceic bunc i pc ceic reic aa curn yin, i s ne
tbcirn picptu[ cii mu1t rbdare rnpotriva necazii
ror. Cci nenorocul cstc ca buboiul, care nu SC
spargc flU SC timLduic.tc decit ngrijit cii muh
cazn !
Pc. urn, pcscarul Khalif, I.itrindui sufictul Cu
vorbclc accstca, se riclic pun do hotrtrc i, clupi
cc Ii sufIcc niInecilc, Ii strInse brIul i Ii surnese
poalcie cniii Ii zvfrli nvoadcle n ap, cIt
putu inIna lui inai departe ; i atcpt o buns bucat
de vremc ; clup care, apuc frngha i trase din tote
putcrilc ci nvoadelc crau aa de grclc, d trehul
si lucrczc cu mu1t luarc--ami.ntc ca s le st.rIng fri
a Le rupc. Izbuti pln la urn, CanoflLfldu-SC cu
gare de scam ; i, dud ic avu dinaintc, Ic desfurI.
cii inima i)atind ; ci nu glsi in dc ciccit 0 flU.
mu bondoacI, chinara i bcteagL
(inJ pc cstca i nsc i i. $cccztd L( ?c i
.sfis, tcu.

Ci iiitr-ci cinci sute cincizeci i cincea iioapte

La vederea maimulci, anrItui dc KhaIii strigi


Nu cste tric i putcrc dccIt Intru Allah ! Cu adc
vrat, ai lui Allah sIntcrn i la ci nc mntoarcem !
Da cc blestem m bate astzi? $i CC s insemne
nenorocul acesta amarnic i beleaua asta afurisit ? Cc
mic dat s pat in ziua accasta bincuvIntat ? C
totu-.i Scris de Ia Allah (prearnrit fie ci!).
spunind acestea, lu maimula i o 1cg Cu o fringhie
de un copac de pe rnalul apci ; PC urm, apuca un
bici pe care i avea la ci i, ridcIndu-1, vru s aba
asupra maimuci nitc lovituri bine aduse, ca si
potoleasc aa focul. CN deodat rnairnua, cu ajutorul
Jui Allah. ti nic limba Cu Ufl grai limpcdc,
ii spuse lui Khalif
0, Khalif, oprcteI nilna i nu rn lovi ! I.V
dcgrabi ias?-in legat dc pomul acesta i clu-te
dc-u mai arunci o data navodul in apa, puiiinclu
redinta in Allah, care arc ii cica plinea acesici
ilc
Dac auzi cc spunea rnaimua aceea chioar beteag
L Khalif sc opri din pornirea Iui arnenintoarc i
sc duSe la ap, uncle ii arunc nvjc!ul, 1sInd fringhia
s se desfoare. lar cind vru s trag nvodid
afari, vzu c era i rnai grcu ca de data cca1a1t
ci. lucrind cu binioru1 i cu grij, izbutj s-l aduc
Ia ma!, i iact ! Gsi in nvod tot o maimu, dar
nu chioar sau oarb, ci tare frumoas, cu ochii
nlungiii Cu khol, cu unghiile vopsite cu hene, ci
diniii albi i bine rinduiii, i cu un fundulc tranda
firiu i nicidecum de culoarca aceca verde, ca fundtil
celorlaite maimue ; i avea prins peste mijioc o
fustii roic i albastr, tare plcut Ia vedere, i
nite brd1ri dc aur Ia lncheieturilc miinilor i Ia
glczne, i cercei de aur la urechi ; i ridea uittndu-se
la pescar, i-i fcea Cu ochiul i plescia din
1irnbI.
La pri velitca accasta, Khalif strig ,,Care va s
zic astzi esre ziua maimuelor ! Slav lui Allah,
185
carele a schimbat n mairnue pctele din apt ! Aadar
, n-am venit aici decit la un pescuit ca accsta
0, zi de pcur, iact curn Incepi ! Eti ca o carte b
care tii tot ce se af1, de indat cc i..aI cei 2itia.
foaic ! Ci flu pesc toatc astea clecit din pndna sfatului
maimuei dintti ! 5i, dupL cc res? voreie
accstea, se rcpczi Ia rnaunua cea chioar ar (Ic
porn, i ii ridic asupra ci h1cui, din. care
mai intli detrei on in vint, strigmnd
0, fa de rea-vestire, ia uita-te cu cc rn-am
ales de pe urma sfatului pe care mi 1- ai cIt J)ac
te-arn ascultat i dac mi-am mnccput zina cc
litea ochiului tu ccl chior i a pocciii tale, mcta-mi
osndit s mor de osteneal i de foarne
$i Ij arse o fic peste fund, i era s-i tflg aa
mai departe, cind mairnua Ii strig
0, Khalif, decit s rn baii, rnai bine dc-tc de
vorbete intli cu tovara mea, rnairnua pc care
SCOS-O adineaori din ap ! tntruch, 6, Khalif, htaia
pe care vrei s mi-o tragi flu :are s- s1ucasc in
nimic, ba dimpotriv ! Ascu1t-rn, dar, ci c spre
binele tu.
Si Khalif, tare incurcat, o ls pe rnarniua cea
chioar i se intoarse Ia cea1ald, care ii rnp
rizind din toii diniii. Jar Khalif iip
$i tu, o, fa de catran, cine-ai mai f fl: t
mr .rnaimuta cea cu ochi frumoi rspunse:
Curn, o, Khalif ! Au flu ma niai cunot ?
Elzise:
Nu ! flu te cunosc ! Spune degraba, de nu.
biciul acesta are sa se ahata pe spinarea ta.
Si maimua raspunse:
Nu este cuviincios, o, Khalif, s vorheti a.a
i ai face mai hine sa vorbeti aitminteri cu mine,
186
i ci arnnte Ia rspunsuri1e mele, care au s te
irnl),aeaca
AtL1ci Khahf arunc biciul departe cle el i Ii
Spuse nuiuuei
acSt(-mi- gata sii te ascult, o, doatnn ma
tT1UL, cra peste toate mainruele
Li r in.uniua spuse
A[Li awnci, o, Khal.if, c eu snt maimua

pinuJui neu, evreul Abu-Saada, zaraful, i c averca iui i norcut lui Ia neguatri tnie mile datorete
iIiah intreha
[)i CL1Lfl aa ?
Ei1;uinua rspuiise
jac nuinal aa c, n fiecare diminea,
eu shit liptura cea dintli Ia al crei chip se uit, j
slat cea de PC urmi de la care li ia bun-rma
seara Inainte de a Sc culca
Tar IchaFil, [a VorbClC acestea, striga
r, LW-i ad.evirati zicala care spune :
guhos ca un chip de mainiu...?
Pc urmi. Sc Intoarse citre maimua cea chioar

Tu pricepi, flu-i aa ? Chipul tiu nu mia ad


In dmiwaa asta decit trudi i nccaz I Nu eti ca
sorZ-ta asta de-aici
Ci mImua cea Cu ochi frumoi spuse:
Las-o in pace pe sora mea, o, Khalif, i ascul-
t-mi odati! lucepe, clar, ca s te ncredin;ezi de
adevirul vorbelor mele, i rn leag de captuI
fringhici de Ia nivoadele tale, i mai arunc-le odat
In aoi. Si, in felul acesta, ai s vezi dac Ii pore
.noroc.

Cd csca aj.use aic, $hetezada vIzu zorll rnijind

18?
Ci Intr-a cinci sute cincizeci si asea noapte

1Jrn)a

Klia)ii, atuiw, 1cii aa cuin 11 sfiuise l,


;iruncindu-i iavoadcic, scoase un pci.c anic, mare
cit un herbec, Cu nite ochi ca doi dinari dc aur $1
Cu so]iii ca nite diamante. S, mindru de parc at
ti ajuns sipInuI pimintuIui i al tuturor clic tin. de
pamifl.t, ii mn1ii.i biruitor mai1nueJ cea en och
rumoi, care Ii SSC
1acft, vezi ? Acunia, du-te de stringe nite
JarI)a inmircsmati i inrourat, pune-o pe lundul cou1 ni tiu, asaz pete1.e deasupra, acoper totul Cu
alt I)ra de iarh i, lasindu-ne pe flOl maimulele, pe
ainindona, legate de copacul acesta, ia coul pe unr
i du-te cu ci. in oraui Bagdadului. $i claci te-or
ntreba cci inrilnhi pe caic ce duci in co., s nu Ic
raspunzi o vorbI. Si s intri in sukul zarafi]or, i acolo
ai s vezi in mijiocul sukului dugheana stpInuiu
meu Abu-Saada, evreul, cicul zarafilor. $i ai
si-i vczi i pe ci stind pe un divan, cu o pcrn d.in
darat i cu dou lzi dinainte, una pentru ant
una pen iru argint. 5i ai s vezi acolo la ci o mul.tme
tie f)c, i tie robi, i de slugi, i dc siujbai. in,
atunci, s te duct drept Ia ci, s pui coid en peteic
j)S, dinaiiitca iui, i si spui : ,,O, AbuSaada,
uite ! M-am dus la pescuit astzi i am aruncat nvoadele,
in numcie tu, i Allah rnia t:rimis peteic
acesta care Sc afl in coul acesta ! $i s daj Ii
ivcalI binior petcIe. Atunci, zaraful are s te in
trci)e : ,,Jai mal artat spre vI.nzare i aitcuiva afar
tie mine ? lu s-i spui : ,,Nu, pe Allah ! $i ci are
sI ia peaele i arc s ic Imbic, ca prct, cu un dmar.
Ci iii sI i1 clai IndrIt. Tar ci are s te Imbic cii do
dinari; ci tu s i-i dai ndrt. i, de che on o
cerca s te Irnbie, tu s flu te tnvoieti, de si-ar cia
pii i greutatea n aur a pctelui ! S nu pnimetL
clan, nimic dc la el, ia bine arninte ! Si ci arc sI-i
zic :,,Spune-mi, atund, ce doreti ! Tar tu s-i
rspunzi ,,Pc Allah, flu vind petele ciccIt PC doui
vorbe ! Si, clac tc-o ntrcba ,,Care sint aceic douLi
rorbe ?, tu si nispunzi ,,Ridicte n picioa
spune : <Fii rnartoni. o, voi toTi ciii v aflaii de
fatil in suk, c mi invoiesc s schimb maimua liii
Khalif pescarul cu maimua inca, c facem troc
Intre fbi, CU dud n,rocul nieu pentru norocul lui, i
partea inca de fenicire pentru partea liii dc feri.circ !
Tar nu si adaugi, vorbind c?itre Abu-Saada : ,,Acesta-i
prciul pen tru petcle rneu. Intrucit cu cu aurul flu am
cc s fac ! Nu-i tiu nici nuirosul, niici gustul, nici
folosul ! Aa s-i spui, o, Khalif ! $i, dac evreul arc
sil se invoiasc s fac tirgul, cu, ajungind in stpInirca
ta, In fiecarc zi dis-dc-diminea am si-li
urez Ziua1)una, jar seara am Sa-Ti urcz scara-btina
i, in feltil accasta, am s-li port noroc, jar tu ai s
cTobIndcti o suti de dinari in fiecare zi. Tar AbuSaada
evreul are s-i inceap toate dimineiile zilelor
liii uitndu-se Ia chipui rnaimulc.i acesteia chioare i
bctegc, i tot aa are s-i inchcie i scrile ; i Allah
arc s-1 blagos1oveasc in ficcare Zi Cu CftC o pagub,
Dii CU cIte o pacoste, on cu cite o belca ; i, in felul
acesta, flu pcste mult, arc s. f Ic tic1oit Cu totul i,
nemaiavind nirnica, are s ajungi un ccrctor ! Aa
o, Khalif, ia bine aminic la cc cl-am spus, i ai
s te Ve7.i Infionind i pc calea cea c1rcapt a noro
cului

18
Cind auzi cele spuse de rnaimu?L Khalif pescarul
raspunsc:
Primesc sfatul tu, o, craiasii peste mate maimu
cle ! 1)a atunci, Ce sI fac cu chioara asta a pacostci
? S-o las lcgat de Copac ? Caci tare-s nedu
merit n privina ci! Nar rnai binccuvInta-o Allah
n veci
]\Iairntia rspunsc
- Mai degrab sloboade-o, ca si se inioarci in
ap. 5i sloboade-rn i pe mine. E rnai bine
El rispunse
Ascult i ma supun
se duse la maimua cea chioar i beteaga, i
o deziega de la porn ; i tot aa o slonozj i pe rnamu
a cea sfetnica. Si, numaidedt, din doua topituri,
amindou srira in ap, unde se cufundara i
picrira.
Atunci Khalif Iu .peteic, Ii sphI, ii puse in co
pe iarba verde i proaspata, 11 coperi cu alt iarbi
Ia fel, aburca totul pe umr, i plec Ia ora, cintind
cit II ineau baierile bercgi1or.
Or, cind ajunse la sukuri, oarnenii i trecatorii ii
cunoscura .i, curn de obicei tori ii luau peste picior,
incepura sa-l Intrebe
Ce dud acolo, o, Khalif ?
Ci el flu le raspundea nirnica i nici macar nu Sc
uita Ia ci, i-aa pe tot lungul drurnuiui. $i ajunse
n fclul acesta in sukul zarafilor i, trecind de Ia
dugheana la dugheana, ajunse i la dugheana evreului.
5i ii i vazu pe zaraf curn sta falnic In mjiocul dughenei,
pe un divan, i, in juru-i, zorind sa-l slujeasca,
vazu o liota de slugi de toate virstele i de

bate culorile ; i, curn sta aa, parca era un rege de la Khorassan ! Si Khalif, dupa ce se bine-Incredina
c accia era chiar evreui pe care 11 cuta, se duse
pfrti clinaintea lui i se opri. Jar evreul ridic fruritea
ctre ci i, dup cc Ii cunoscu, spuse:
Be1ug i spor, o, Khaijf ! Fjj binevenjt.

Cnd povcstca atuisc- aic. $ehenzacla vizu zord iniitd s,


sfioasL ticu.

Ci intr-a cinci sute CinciZec! Si aptea noapte

Urmi:

Fii bmcvcnit ! $i ia zi-mi, cc te aduce i cc doring


ai? i, daci s-a mntImplat s-i spun careva
niscaiva vorbe rclc, on dacI tc-a ocrmt, on dac
i-o fi dat vreun ghiont, nu pregeta si-mi spui, ca
s merg cu tine la vaiju i si-i cerern daune pentru
necazul on pentru paguba cc s-a c.unat
Li ii rspunse
- Nu, pe viaa capului tu, o, cpetenie a ovreilor,
nimenea flu mi-a spus vorbe ide, nici flu rn-u
nIt, nici flu rn-a ghiontit, ba dimpotniv ! Da am pie-
cat astzi dc-acas, i rn-am dus pe rm i, tn
norocul i In numele tu, mi-am aruncat nvoade1e
in apa. i Ic-am tras i am gsit in dc petele
acesta! -
$i, pe cind vorbea in felul acesta, Ii deschis
coul, 1u binior petele de pe stratul de iarb i 11
mnfi fJ.as zarafului. Jar dud evreui vzu peteIe,
ii gs.i injnunat i strig
191
Pc Penialeuc i PC cele Zece Poranci! afl,
0, pescarule, & ieri, pe dud clormeam, am vzut-o
in is pe Sfinta Fectoara, care mi s-a artat i mi-a
zis ,,O, AbuSaada, mime ai sI capci un dat de ii
mine ! Or, chiar petc1e acesm trebuic s fie darul
en pridina, E{ra de nici o Indoiala
Pc urrni ad?higi
Pc legea ta, spuncmi, o, Rhalif, ai nia arta.t
san ai mai vrut s vinzi peteie acesta ahcuiva
deck irue ?
Si KIialif ii rispunsc
Nu, pe Allah, mI jur pe viaa liii Abu-Bckr
Tubitorul-de-Adevar, o, cpeteuie a ovreilor i cununI
a br, afar de tine nu 1-a mai vazut nimenea
Aturmci evreul Sc intoarse ctre until dintre robji
dCi tineri i ii ZiSC
Vino-ncoace ! la peteie acesta i du-i acasi,

i spune-i fetei mdc Saada s1 curce, si puna s prajeasdi jumatate, iar cea1alt jumtate s-o frig,
i s-mi tie totul Ia caid, pin deOi sfiri cu treburile ioi putea s ma intorc i Cu acasa
Tar Khalif, ca s !ntareasca porunca, Ii spuse hiiatului

Ci, 0, baicte, so sfituieti pc stipmna ta s1 n.u-


ardi, !i di-i si vadi cc culoare frumoasi au urechile
lid
5i bajatul rispuuse
.AsdUlt .i 1TLL SUpUII, 0, stiptne al mcii
5i pledt.
lEstimp, evreul ii fntinse Cu virful degerelor mm
dinar pescaruhd K.halif, spunindui
la ista pentru tine, o, Khalif, i cheituiete-l en
ai tii!
.5i, dupi cc Khalif, din narav, lua dinarul, cind
11 vzu cum srrilucca tn palmii, ci, care in ia1a
Iui nu rnai vizuse aur pIn. atunci i mci micar n-avea habar cit preuie.tc, strig.:
S1av Iui Allah, stpinul vistieriilor i domnul
bogiilor i al averilor!
Pc urm, fcu vrco ctiva pai s piece, cInd deodat
ii aduse aminte dc sfatul mairnuei celei cu ochi
frumoi i, Intorcindu-se indrt, arunc dinarul
dinaintea cvreului i ii SUSC
1a-i aurul i d indrIt petele sracu1ui lumii!
Au tu socoi c poi sii bai joc nepedepsit de cci
srmani ca mine?
Cind auzi vorbele acestea, evreul gin di c pcs
carul Khalif vrca s glumeasc ; i, rizind de glurni,
ii intinse trei dinari de aur, in bc de unul ! Ci
Khalif ii zise
Nu, pe Allah! Destul cu joaca asta fr de
haz ! Au tu chiar crezi c m-a hotri vreodat
s--mi vind petele la un pre de batjocor ca sta ?
Evrcul, atunci, ii intinse cinci dinari, in bc de trei,
i Ii zise
Ta de colea cinci dinari ca pre pentru peicle
tiu, i las picatebor 1comia!
$i Khalif lu cei cinci dinari in rnin i p1ec tare
inu1umit ; i se uita la dinarii aceia de aur, i se
minuna, i Ii zicea : ,,Slav lui Allah ! De bun
searn c nici la califul Bagdadului nu se af1 ceea
cc am eu in min astzi ! $1 ii vzu de drum mai
dcpartc, pin cc ajunse la captul sukului. Atunci,
ii aduse aminte de vorbele m.airnuei i de sfatul
pe care i-i dedese ; i se intoarse Indrt la evreu
ii arunc aurul CU sctrb.
$i evreul ii intreb
Oare cc ai tu, o, Khaiif, i ce-mi ceri ? Vrei s
schimb dinarii de aur in drahme de argint?

193
El rspunse
Nu vreau flici drahmele, nici dinaris tai, ci vreau
s-rni dai Indrt pete1e omulus sarac!
La vorbele acestea, evreul Sc supr, i ipa,
spuse
Cum, o, pescarule ? Imi aduci Un pete care nu
preucte nici un dinar, i eu Ii dau cinci dinar
PC ci, iar tu nu eti mulumit ! Eti nebun ? Au
binevoeti, la urma-urme, srni spu cu di vrd
s mi-i dai?
Khalif raspunse
Nu vreau si-1 dau nici pe argmt, Ci pe aur
ci vreau s-l vind numai pe dou vorbe!
Cnd 11 auzi pe Khalif c flu vrea dccli dou vorbe,
evreul gindi c astea flu pot fi dccli cele dou. vorbe
care slujesc de legmint la mrturisirea de credin
intru islam, .i c pescarul im cerea, pcntru un petc.
s se lepede de crcdina lui ! tncIr, de rninie i de
ciud, ochii i se hu1bucar pn n crctctui capului,
i rsuflarea i se precurmi, pieptul i se goii,
i dinii-i scrIniri ; i rcni
0, unghie )epdat de rnuSuImani ! vrei, dar,
sI rrii despart de religia mea pemru pctelc tiu,
j s ni leapd de credinia i de legea men, cele In
care sau nchinat prinii mci Inainte dc mine ?
i Ii strig slugile, care vcnjra pe fug dinanica
]ui, j pp
Urgie ! Srii pe mutra asta de Catran
caii-mi-1 de ceaf i ardei-i o ciomigeaIi hun, de
si plezneasc. piclean clungi ! 5i s5 nu-I cru
cunwa

Cind pvcstel. junsL li, 5eerzLda izu ?rn fluj)d


sfioasi, icy.
Ci intr-a cinci sute cincizeci i opici noapte

i slugiic wmaidccit tabarira asupra- cu .lovtur


dc ciomege, i nu contcnir s mai dea In el decIt
clupa cc II rostogo1ir pIn os sub scara dughenci
S cvrcul Ic zisc
LsatiI acuma sii se ridicc
i Khalif se ridic cirept in picioarc, in ciuda loviiurHor
primite, cit parch n-ar Ii pit nimk ! Si
cvccuLi Intreb
\rei smi spiti acuma cc pret cloreti s cap
pentru petck tu Sint gata s-i dau cli ceri, ca
isprivim ! $i cuget In pania eta cit nedorit pe
caic dl paito
Khalif inccpu s rId i rspunsc
- S ti-ni nici o team, In ce ni privete, o, stpine
al men, din pricina loviturilor de ciomag ; c
LI pot s due atitea lovituri cIte pot s .cnpete zcce
In un toe Nici ca-mi pas de c[c
Si cvreul incepu i ci s rd La vorhek ncestca,
i /1St

- - Allah fit to tine Spiinemi cli vrei, .i Ii jur


pe adcvru1 eredinei melt c arIta am s-ti dau
Atunci Khalif rspunse
li-am mai spus ! No li cer pent:ru pete dectt
dona vorhc i nu-i mai face glnduri ci a vrca sl
rostcti marturisirea noastr musulmana de crcdin!
Cad. pc AHab, o, ovreiule ! daca te-ai fcca musulman.
islarnizarea ta un ar fi pentru musulmani de nici un
fobs, jar pentru ovrei flu ar fi de nici o paguha
i dac, dirnpotriv, te indirjeti s rirnbni in legea ta
(ca pctosl ii In grcala ta de necredmcios, nc
19:
credina ta flu are s fie de aici o pagub pentru musulmani
i de riid un fobs pentru ovrei! Ci vorbele
cele dou pe care i le cer sint cu towl atceva!
Vreau ca s te ridici n picioare i spui : ,,Fii
martori ai vorbelor mele, o, locuitori ai acestul suk,
o, neguatori de dreapt-credin: m nvoiesc,
de buna voie, s schimb maimua mea pe maimua
lui Khalif, i s facem trocul, lindu-i partea i
ursita mea din lumea aceasta pentru partea i ursita
lui, i norocul mcu pentru norocul lui !
Cnd auzi ce vroia pescarul, evreul zise:
Dac numai attta ceri de la mine, apoi lucrul
ni este Ia Indernn!
Si, pe clip pe dat, se ridic in picioare i spuse
vorbele pe care i be ceruse Khalif pescarul. Dupi
care, se ntoarse i II mntreba
Ti mai datorez ceva?
El rspunse:
Ba!
Evreul zise
Atunci, du-te-n bun pace
Si Khalif, fr a mai zibovi, se ridic, i lu coul
gol i nvoade1e, i se Intoarse la malul apei.
Atunci, mncrezmndu-se mn fgduia1a maimumei cea
cu ochi frumoi, ii arunc nvoade1e mn ap, i pe
urm le strinse; ci cu mare cazn, atita de grele
erau; i le gsi pline cu pete de toate neamurile.
5i numaidecft trecu pe lIng el o femeie care inea
mn cumpn pe cap o tabla, i care mi ceru pete pentru
un dinar ; i ci Ii vIndu pete1e cerut. $i, tot
aa, iact c trecu i un rob, i iu i ci pete pentru
un dinar. 5i, la fel, mai departe, pmn cc Khalif
vmndu pete de o suti de dinari, in ziua aceea!
Atunci, mindru cum flu se rnai poate, 1u suta de
dinari i so intoarse Ia arnrIta de cocioab do ling
tIrgul do pete unde :sIluia. $i, cfnd se ls noaptea,
se simi tare Ingrijorat din pricina banilor pe care
ii avea, i Ii zise In sinei, Inainte dc a se Intinde
pe rogojina lui ca s. doarrn: ,,O, Khalif, toat lumea
din rnhala to tie c eti om srac, un pIrlit do
pescar fr tsiimka la zilele Iui! Or, acuma, iact-te
c ai ajuns s ai o sut de dinari de aur ! $i oamenii
au s afle, i califul Harun Al-Raid are s afle i
ci ping la urrn, i, Intr-o zi, cind are s-c duc prost
cu paralele, are s-i trimit la tine strjile ca sa-i
spun : <<Am lips de attia bani, i am aflat ca to
i acas o sut do dinari. Or, vreau sa mi-i tmprurnu
i !> Eu, atund, am s iau nfaiarca mea cea mai
jainic i am s m dinez, 1ovindu-m amarnic peste
ochi, i am s rspund : <<0, emire al drept-credincio
ilor, sint om srac i un nimic pe lume ! Do
unde s am au atIia bani ? Pe Allah ? ! cine i-a
povestit una ca asta este un mincinos de pomin
N-am avut de clnd sint i n-o s am cit oi fi atIta
hnet !> Atunci, ca s pun gajba pe banii mci, i
ca s m fac s mIrturisesc locul unde an-i s-i
ascund, are s m dea pe mina cpeteniei do agic
Ahmad--cel-I-Io;oman, care arc s pun s mi so dea
jos ndragii i are s ma ciomgeasca pIn cc am
s mrrurisesc i am sa-i dau suta de dinari. Or,
cu, acuma, ca sa scap din beleaua asta, glndesc c
lucrul ccl mai bun de fcut este s nu marturisesc
nimica ! Si, ca sa nu marturisesc nimica, trebuic
s-mi deprind pielea cu bataia, macar ca, Allah fie
lauclat, e i-aa destul de tabacita ! Da se cade sa fie
bine de tot, Incit gingia mea din nascare sa n
ovaiasca i s nu m faca.. sa saviresc coca cc
sufletul meu flu are do gind !
197
Cugetinci n felul acesta, Khalif nu mai preget
niCI o c1ipit i i puse tn fapt planul pe care i-I
nzrise mintea lui de minctor de hai. Sc ridica,
aadar, numaidecIt, se dezbrc de tot..
Cind povesta a;un.se aicJ, ehcrc-zada \ azu zuru nijinci i,
sfinisi,

Ci Intr-ct cinci sute cincizeci si noua noapte

..se dezbrc de tot, u un burduf virtos, care--i


slujea de cptii, i II ag Intrun cui din perete
pe urrn, infcind un bici cu o sut optzeci de nodur,
incepu s trag, rind pe rind, cInd o 1ovitur pe spinarea
lui, cind o 1ovitur pe pielea burdufului,
scolind totodat nite ipete amarnice, ci e parc
s-ar fi i aflat dinaintea cpeteniei de agii i ar fi
fost suit s se apere de invinuire. Si ipa :
Vi1cu ! Pc Allah, o, doamne al meu, este 0 minciuna
Au ! e o mare minciun ! Vileu ! Au! sint vorbe
care s n piard.! Uf! Uf! tare rn rnai doare!
Nite mincinoi ! Au ! nu am nici un bun pe lume !
$i, in felul acesta, se imprtea mai departe cii
leacul acela, trgtnd pe rind cIte o iovitur, ba pe
pielea lui, ba pe burduful ce-i slujca de cptIi
daca ii dure prea tare, mai srca peste rIndul mi,
i tragea dou Jovituri in cptti; ba, pmn Ia urm,
nuii mai da decIt cite o lovitur din tre, apoi din
parru, apoi din cinci ! Si-aa
iaLuncil, pe tOi VCCHIL1 I pc tOi negutorii din
mahala, dac auzir cum rst:nau in toi dc noapte
ipetele i loviturile, Ii cuprinsc ingrjorarea
pin Ia urrni, i zisera ,,Au ce-o fi pit bietul de
ci cle ipi a,a ? 5i cc-o fi cu loviturile alea care
plou asupra liii ? Poate-or fi niscaiva hoi, care
au tibrit pc ci i-I bat dc-i omoar !
Si-atunci, Intrucit ppctclc i urletele flu fccau
dccIt s sporcasca tot rnai tare, jar loviturile bubuiau
tot mal desc, icir cii toii de prin case i deter
fuga Ia casa lul Khalif. Ci. gsind ua Incuiat, Ii
ziser ,,Hoii trchuie s fi iiitrat pe partea ceala1t,
coborind CIC pe terasa dc aituri ! $i se SUf pe
icrasa easel cie aliituri, ar de acolo srir pe teras
La Khaiif i coborIra Ia ci, streciirInduse prin 1)ageaua
de sus. 5i ii gsir singur i goI-goIu, rrgtndu-.i
dc zor lovituri cu biiul, pe rind, i scomnd totodat
urlete, i strigInd c este nevinovat. Si se frmmnta
ca un chit, opind amarnic.
Vecinii, daca II vzur aba, II Intrebar uhii
Au ce-ai pit, Khalif ? $i care-i treaba ? Loviturde
care se auzeau Lrrleteic talc au sculat toata
mahalaua i nu neau mai ltsat s dormirn ! 5i Iacatan
aid, cu inimile zvIeinci
5 NhaljI rcni Ia ci
Cc vrei bre de Ia mine Ce, nu mal SInt StaI)ifl
pe pielea mea i nu pot s mi-o deprind In tihn en
Litiic ? Dc unde tiu eu cc mu mai ateapt mime ?
Hal, oamcni buni ! Ar fi mai bine s facci i vol ca
mine i s v dcprindei cu leacul acesta ! Cii nici
vol nu slntei mal la adipost ca mine dc riutii i
dc npaste
Si, fr a mai jun seama Ia cci de faa. K[ialif i
vzu mai departc de urletclc liii, sub loviturile care
bubuiau de zor pe burduf, ndind ci hubuiau chiat
pc piclea 1w.
199
Atunci vecinii, dac vzur aa, se puser pe Un
ris de se tavaleau pe jos, i, pina la urma, plecara
cuiu venisera.

Tar Khalif ostenj i el dup o bucat de vrerne


ci nu vroi s Inchid ochii o c1ip, de frica holilor,
arfra de rIu intrase la griji din pri.cina proaspetei
lui averi. $i dimineaTa, Inainte dc a pleca la munc,
tot se mai gindea la suta aceea de dinari ai lui, i
ti zicea: ,,Dac-i las aici acas, de bun scam c
mi-i fur careva ; dac mi-i pun Ia briu in chimir,
au s fie bgai de seam de vreun punga, care re
s se aeze la pind in vreun ungher singuratic i
are s m atepte cind trec, i are s sari pe mine,
s rn omoare i s m jefuiasc. Aa c mai bine
am s fac aitceva !
Atunci, se ridic, ii rupse In dou turbanul, Intocmi
chntr-o jurntate un sculete, i puse aurul In
scu1etele accia, pe care i-l leg de git cu 0 sfoar.
Pc urm, ii lu nvoadele, coul i bul, i se duse
pe malul apei. Si, cInd ajunse acolo, apuc nvoadele
Cu toat puterea bralului sau, le arunc in apa.
Ci micarea pe care o fcu fu atIta de repezit i
de nesocotit, Inch legtura cu aurul se desprinse
de la gh i se duse in ap dup nvoade; jar valurile
o purtar departe spre adlncuri.
Dac vzu aa, Khalif Ii 1s nvoadele, se dezhr
c intr-o clipit i, aruncIndu-i hainele pe mal,
sari In ap i se cufund s-i caute sculete1e ; ci
flu izbuti nicidecum s dea de el. Atunci, se cufunda
a doua oars, i a treia oar, i tot aa mai departe,
pIn de o sut de or da degeaba. Atunci, amrit i
la captul puterilor, se Intoarse sus pe ma! i vru sa
se Imbrace ; ci vzu c hainele pieriser i nu-i mat
gsi dccIt nvodul, coul i bIta. Atunci, ti plesni
palmele i strig : ,,A ! tic1oii i hoTomanii ! mi-au
furat bainele ! Da toate astea nu Ic pesc declt ca
s se adevereasc zicala care spune: , Pentru cmi1ar, hagialicul nu se isprvcte dech dup ce i-a belit
cmi1a.

CInd povestea ajunse aid, $eherezada vZu ZO111 rnijind i,


sfioas, tIcu.

Ci Intr-cz cinci sute aizecea noapte

Urro

Se hotrI atunci s sc Infoare cu nvodu1, neavmnd


aitceva cu ce se Imbrace; pe urm, Ii hi
blta n .mIna i, cu cou1 in spinare, Incepu s alerge
pe arm, cu pai man, umbllnd de cob pIn cob,
ba Ia dreapta, ba Ia stinga, ba Inainte, ba Indrt,
pufnind, i anapoda, i turbat ca o cmi1 In c1- dun, i asemenea Intru totul cu vreun efnit rzvrtit,
scpat din strImta Inchisoare de aram in care 11
ferecase Soliman!
$i-atita, In ce ii pnivete pe Khalif pescarul

Ci, In ce lb privete pe califul Harun AI-Raid, de


care are s vin vorba acuma, iact!
Tria Ia Bagdad, pe vremile celea, ca misit i
giuvaiergiu al califului, un mare navab, pe nume
Ibn Al-Kirnas. $i-acesta era un s1ujba atita de
falnic In suk, Indt tot ce se vindea in Bagdad, fje
serasiruri, fie giuvaieruni, fie once alte lucruri de
pre, fie biei on fete, nimica flu se vindea clecit
pnin mijiocirea lui, on dup cc treuse pnin mIinile
Jui, on fusese supus cercctrii lui. 0i, Intr-o zi ca
toate zilele, pe cind Ibn Al-Kirnas edea In prv1ia
201
snu vonmcl Ia ci pe oiou te1ahlor care ;inea
de min o fetican aim nici o privire do om nu mai
avusese pane s priveasc vrcodatii una la fcl de
minunata fund peste msuri do frurnoasi, do zarif&,
d gingaa i fr do cusur. Si fata aceca. afar de
harurite po care Ic avea fptura ci, stpmnca toatc
:tnaeio. t toate artele, i poetica, i cInteoul cu liita,
i ciuttecul cii glasul, i clanul. Inch, acolo pc bc,
(ht Al-Kirnas nu pregct s-o cumpore pe cinci
xni do clinari do aur ; i, dup cc o Imbrc in haino
do i into do dniari. o cluso so arate emirulut droptorodii.ncio
iior. 5i fata ii petrocu noaptca la calif.
tar califid punt, in felul acesta, si puni hi cercaro
ci insui haruril& i feluritcie cunotiin1o. 5i o g?isi
mistra in Ware, i fr do seaman pc vrcmile ci.
o cherub Kut-al-Kulub , i avea o piele oachca
proaspata.
cliii rul ci roptcrod incioiior. mul uinit do
rovaba iui cca nou, ii trimise a doua zi lui fli.r
M-.Kirnas zece mu de dinari, drept pre; de cumpararo.
51 fu cuprins de o patim atita do napraznica
pentru feticana :aceea, i inima ii fu atita do
hirobita do ea. Thcit califul, din pricina ci, ti uitaso
do Sen Zobcida, vara-sa, fiioa lui Al-Kassim ; i I
LIsa in pi(rsirc toatc cadinclc ; i ezu o lun inchcnata
lachis CU ca, nciesind deck Ia rugaciunca do
vinerca, i intorcindu-se iridrt numaidecir, fara do
v a. Inch, maiinarii imparapci gasira tare nepo -
:rivit ca lucrul s clureze mai muIr, i sc duscr
dii spuna pilsurile la vizirub ccl marc Giafar
Nt-iiarmaki. 51 Giafar be fagadui ca, fara dc zabava,
:JrLsa aduoa indrcptarca accioi stan do lucruni ; i.
pr a sta do vorba cu marclc calif, atcpta rugiciuooa
din vincrca urmtoarc. 5i intra tn geamic,
tu1crea-{oim1ui.
se ntIlni cu ci, i putu s-i vorbeascci pe ndktc
despre felurite Intimpiri de dragoste i despr urm.
rile br. Si califul, dup. cc II ascuh fr a-I. opirH
i rspunsc
Pc Allah, o, Giafar, nu sint intru nirnic ca
povctiie .i ca n imprcjurri1e acelea ; ci vina-i numai
a inimii mdc, care s-a 1sat prins i nvoade
iuhirii, de nu mai tiu cc s fac ca s scap
$i vizirul Giafar rspunsc
Afi, o, emire al dreptcrcdiicioibor. c J
ta KutalKulub este acuma In rnIinilc aic, supu
poruncilor talc, o roab printre roabeic tale ; i
tii c atunci cnd mina stpinetc un lucru, inma
nu-l rnai rivnctc. Or, rn a. vrea s-i arft o
pentru ca inima ta s nu se sature de aceca cac
i-e drag ; i aiumc s te despari de ea din vrein
in vreme, ducindu-te, de pi1d, la vintoare oni Ia
pescuit ; intrucit s-ar putea ca nvoade]e pdscarului
s-i deziege inirna din nvoadele in care o sine prponit
dragostea ! Aa an fi deocamdat mai hine s5
faci, decit s te ingijeti de trebunile ocrmuir,
intrucit, in starea In care te afli, aseniena ni -u
pnicinw prea mare sil
$i califul rspunse:
Minunat ie gindub, o, Giafar Haidem jiara
zhav i fr de preget s ne p1imbirn oleae.
$i, dc fndat cc se sfiri rugciunea, caiiful i
far ieir de la geamic, inc1ecar fiecare pe da
un catir trecura In fruntea alaiulu.i Ion. ca s picc
afar din ora i s colinde cimpurilc.
Dup cc hIduir indelung de cob p;na coin, pun
aria zilci, ajunser de llisar. departe In urm t)3
iul, priiii cuin erau de tIifsuiaIa Icr ian
A.1-Raid i se fcu tare setc i zise
0, Giafar, m chinuie o scic- amaniici
5i se uit peste tot de jur-Imprejur, cutInd vreun
sla, i zri in deprtare, pe o mgur, ceva ce se
mica ; i II intreb pe Giafar
Tu vezi ce vd eu acblo in zare?
El rspunse:
Ba vd, o, cpetenie a drept-credincioi1or ! vid
parc ccva pe un dimb. Trebuie s fic vreun zarzavagiu
on vreun gradinar de castraveli ! Oricum, intrucit
de bun scarn c omul acela trebule s aib
pe undcva pnin preajn vreo ap, dau fuga s-i
aduc!
Al-Raid rspunse:
Catirul meu este mai lute dccIt catIrul tu
Rrnii, dan, aici, i ateapt alaiul nostru, in vrerne
CC CU am s ma duc singur s-mi astimpr setea Ia
grdinarul acela ; i pe urm m intorc!
Si, spunind acestea, Al-Raid ii Indernn catIrul
Intr-acolo, i se deprt jute ca o pala de furtuna,
on ca un puhoi de ap cind cade din vIrful unci
stinci ; i, cIt ai clipi din ochi, junse la acel ins,
care nu era altul deck Khalif pescarul. $i califul
11 vzu gol i Infurat pin la git in nvoadele lui,
i pun de :sudoare i de rin, i Cu ochii roii,
holbai i rtcii, i cu o infiare greu de privit.
CInd povestea ajunse aki, $ehetezada vzu zorii mijnd i
sfioas, tcu

Ci mu-a cinci sute aizeci ci una iwapte

- $1, in felul acesta, prea unul dintre efniiii accia


fctoni de rele care rtcesc prin locurile pustu.
$i Harun ii ur bun-pace, jar Khalif ii rspunse
204
la urare posomorit i arunctndu_i 0 priv ire ca de
foc. Si Harun fi zise:
Mi omule, nu cumva ai sa-mi dai o gura
de ap.?
5i Khalif ii rspunse:
Pi cc, tu eti orb on ei neburi ? Nu vezi apa
cum curge pe dup dmbu1 sta?
Atunci Harun ocoli mgura i cobor la Tigru,
unde, culcindu-se cu burta pe pmint, bu i ii
sttrnpr setea ; pe urrnI, duse i catirul s se adape.
Dup care, se intoarse la Khalif i Ii spuse
Ce faci tu aici, bre ornule, i cc rnescric a
Khalif rspunse
Chiar c ntrcbarea asta e i mai anapoda i
mai srnintit dectt a cu apa. Pi flu vezi pe umeri
mci unealta meseriei mele ?
$i Harun, privind nvodu1, zise:
Trebuie s fii pescar, fr de nici o ndoia1
El spuse
Tuzici!
5i Harun 11 Intreb:
Da unde-i snt turbanul, i camaa, i sacul ?
La vorbele acestea, Khalif, care ii pierduse toate
acele lucruri pe care i le Inira Al-Raid, flu se mai
indoi nici o clip c n-ar fi chiar el houl care le
furgsise pe mal i, repezindu-se ca un fulger, din
vrful mgurii, la Al-Raid, inh catIrul de frhi i
racni:

D-mi mndrt lucrurile, i pune capt glume


acesteia neroade!
Harun rspunse:
Eu, pe Allah ! nici flu ri-am vzut haine]e, nic
habar flu am ce vrei s spui!
Or, Al-Raid, dup cum se tie, avea ohrajii grai
i buhii, i. gura tare mic. rnctt Khalif, uitIndu-se
205
cu iuai inulii luareaminte, gIndi di trehuic
reun clarinetist, .i ii striga
Vrc au ha, o, clanaretistule, smi clai Ind
Juu.rucile On vrei rnai degrabi si dintuie.ti sub.
mete de dornag, pIni iai f1ecii hainele ?
c catihd. claci vizu toroipanul eel nipraznic aI
p;rtareAlut ridicat deasuprac.apului sin, Ii zise ,,Pe
Ahab n-am sa pot sprijini nici baremi junilitate
cL kontuna de la LILl ciomagol ca acesta ! Si, fin
mal sat u clipi pe gincluni, se .dezhrici de fruicc
mantie de zarafir i, cltnduio mi Kha

IV! omule, ia manna aceasta, tn schimbut menu


rr caL pierciute
Khtt tua Lnlntil o inaoarse pu toatc pttlc
0, danaretistute, lucrunile mdc preuesc dc
icc on cmi muir dech pinlita asta ne rna.ntie linpo!\t-Ra
icl spuse
Fie da Imbraci-te cc ca, oricum, pIn cc ma
dcc si-1i cautlucrurile
Si .Khaiif lui manfla i se Imbraci ; pirfndu-i insi
pata lunga. ii lua cuitul care atirna la toantra cousic
dc pescar .i, dintr-o wieratuni, ii retezi
ncdi partca de jos, din care ii intocnil numaidecit
cl. turban. pe cind haina acuma de-abia ii ajungea
(( Ia genunchi ; ci iui mai bine fl venea aa, ca
tu-1 ma sdnjenea Ia umblet. Pc urmi, se intoanse
cicrc calif i ii zise
Mab cc tine, o, clananetistule ! Ia spune
cn cit agoniseti ru pe luni cu mesenia ta dc ciaCalif

ci. necurezind si-I mai infrunte pe ccl care


tf. intreba, nispunse
iVIcseria inca de darinctist mi aduce ci hi. z
dinari pe lun!
Jar Khalif, fcnd Un scmn de mare miii, zi
Pc Allah, o, srmane, tare mi-c mihi de tine
Eu, drept s-i spun, accti zece drnari sii e
intr- u n ceas de vremc, numai arunc ndu-mi navod ui
i strnndu1 ; Intrucit am n ap o n1aimu C3Tt
si-a hat asupra-i nevoile mele, i care de liecare
dati arc grij si-mi string petii In nvoade. \rj,
dar, o, obraz umflat, s intri In sIujb Ia mine, ca
s invci mescria dc pescar i, intr-o buna z. :a.
ajungi prta cu mine ii cftig ? Ptii ma
de-nccput, ca uccnic ii mcii, ii dobndi cind c1inar
PC z1. Si, pe deasupra, ic-u mu bucura i dc orotirca
accstui cioniag impotriva vreunei asuprri
partea clascUului tu de mu inainte, c1anaretitJ.
pe care in Insrcinez, cle-o trcbui. s-l deei dinir-o
Iovitur
$1 M-Raid rspunsc
Primesc tirgul
Khalif spusc
Atunci, d-tc jos de pe CaLir i lcagi eiti
undeva, ca s putem, Ia nevoic, so folosim pre
duce pctcle ii tIrg Cu ci ! $i hai degrab sa-p inccp:
uccnicia de pescar
Atunci califul, mcar c oftlnd In sufieriji Id
aruncind ochi pierdui Irnprejuru-i, se dete jo dc
pe catir, ii IcJ pe undeva prin preajnr,
cc-i mai ramasesc din haine, ii prinse-n brIu poa
ide camaii, i vein dc sc rindui lhnga pCSCar cue 3i spuse
0, clanaretule, apuc nvodu1 sra de ii i:o

capt, adu-l pe dup nimn in cutarc fel, i repeciel in ap in cutare fel


Si A1-Raid ii chem in inima Iui toat iste
dc care sc sirnea in stare i, fcInd ce- poruncie
Khal i f , ar u nc nvodul i n ap ; i , dup un
putu s-i dea de hac singur, i trebui s-i ajute
r s t i m p, dccc s- 1 t r a g ; ci 11 gsi at i t a de gr e u mel t nu
Khalif ; i ii traser amIndoi pe mal, in vrcme cc
Khalif ipa ctre .ajutorul su
0, clanaret al belclii mdc, de-o da pacatul s-rni
gascsc nvodul rupt on vtmat in vreun fcl dc pie
crele de Ia fund, te belesc ! i, intocmai cum mi-ai
htat tu mie hainele, aa am si iau i cu catirul
Ci, spre .norocul lui Harun, nvodul fu scos afar
neatins i pun cu pcte de cea mai a1eas frumuse
e ! Aitminteni, de bun seain d Harun ar fi
trecut pnin beleaua pescarului, i numai Allah tie
cum an fi putut ci s tndurc o sarcin ca aceca. Or)
nu fu nimic ! Dimpotriv, pcscarul ii spusc lui
Harun
0, clanaretulc, tare rnai cti hid, i chipul tau
seamana aidoma cu fundul men ; ci, pc Allah, dac
iei arnintc bine Ia meseria ta cea nou, intr-o zi ai
ajungi un pescar stranic...
Cmnd povestea ajunse aici, $elierezada vzit zotH mijind .
sfioas. cL

Ci in ti-a cinci sute aizeci i doua noapte

Ui:rn:

...mntro zi ai s ajungi un pescar stranic ! Pin


atunci, ccl mai bun lucru pe care 11 ai de fcut este

s incaleci ian pe catir i s te duci la uk s-ni cumpeni doua couri man, ca s pun In dc pnisosul
pescuitului acesta minunat, in v.rerne ce eu, pin te
intorci, am s stan s pzesc pe.teIe. $i tin te mal
Ingriji dc nimic aitceva, Intrucit am aici ,i terczia
de pcte, i grcutile, i tot ce este dc trcbuini
pentru vInzarea cu amnuntu1. Jar tu nu o s ai
alt?i sarcin, cind o s ajungem In sukul de pete,
dccIt s-rni ii terezia i s stringi banii de la muterii!
Da d fuga jute i cumpr courile. $i, mai
ales, ia seama s nu care cumva s-mi umbli gurcasc
, auzi ? C de uncle nu, are sa-i joace btta pe
ertea
Si califul rspunsc
Ascuit i rn supun!
Pc urm, zori s-i deziege catIrul i s Incalcce
pe ci, dtndu-i galop grabnic ; i, rizind tic :s-i dca
:sufletui, se duse la Giafar care, cind Ii vzu impopoonat
aa de anapoda, :ridic mtinite ctre cer
striga:
0, cap al drept-credincioilor, fr de nici o
Indoial c in calea ta al dat pesemne tie vreo grdin
frumoas, In care te-ai culcat i te-ai tvlit
prin iarba
Si califul, ctnd auzi vorbele lui Giafar, se puse
jar pe rIs. Pc urm, harmecizii din alai, rudele
mi Giafar, srutar pmtntul dinaintea lui i spuser
:
0, cmire at drept-credincioilor,. deie Allah s
zhoveasc asupra ta bucuriile i s se spulbere
departe toate grijile ! Da care-i pricina care tea
inut attta de mult departe de noi, ctnd flu plecasei
decit s bei o gur dc ap?
5i califul rspunse:
Mi s-a Intlmplat o Inttmplare dc-a anirri1e,
dintre cele mai de haz i mai osebite!
$i le povesti rot ce pise cu pescarul Khalif i
cum, in locul hanelor pe care acela era ncredin209
at c i Ic furase, ii ciedcse n schmb caitanul Jui
dc zarafir. Atunci Giafar strig
Pc Allah, o, emire al drept-crcclincioiior ! cmnd
am vzut c tc dcpIrtczi singur-singurci, Irnhracat
attta dc falnic, am avut ca Un fel de prcsimirc si
nil i%i se mntimple ceva. Da necazul flui mare, m
duc Cu numaidecit s r?Iscumpr de Ia pescar man
ta pe care i-ai dat-o
Califul mnccpu s rmd mai tare,
Ar fi trebuit, o, Giafar, s te gmndti Ia asta
)-nai de vremc, mntrucit ugubau1 aCCIa, ca s i-o
potriveasca pe statura 1w, i-a i talat poalcic ; iar
din poale si-a i fcut un turban Ci, o c;iafar, me
rnie prea destul un pccuit, .i nu m?i simt ispitit
nicidecum s iau iari de la cap o trud ca aceca.
Si, de aitminteri, am pecuit clinir-o dat atita pte
dt s m pot lipsi de aci Inaintc s rmvnesc o izbtnda
rnai marc, mntrucIt pctc]e scos din nivodu1 mcii este
atmta dc mult de parc ar fi fost o vrjitorie Ia mijbc
; i tot pctele acela se aila cob joS, pe malul
apei, mn paza liii Khalif, stptnui mcii, care nu
.ateapt decIt s m. mntorc la e1 cu nite cour,
ca s ne ducem s vindem apoi in suk rodul pe carc
1-am agonisit
Si Giafar SpUSO
0, emire al drept-crcdincioiIor, aadar cu nu
am dccIt a mi duce s abat cumpirorii ctre voi
Harun strig
0, Giafar ! pe harurile strmoilor mci cci neprih
nibi, fgduicsc un dinar pcntru ficcare pc.tc, tuIiror
acelora care au s cumpere de Ia KhaIiL slapinul
meu, petele pescuit dc mine.
Atunci Giafar strig strjcrilor din alai
Hei, strjeri i oameni din aIa ! daii fuga pe
lfl1IUl apei i si1ijva sai acIucci pete CiYflJUIUV
drcptcrcdincosi1or
$i inackdc oi cei chn alai dcterI fuga Ia locul
aritat, i It gsir pe Khalif pizind pete1c ; i ii
Itnprcsurar cum irnprcsoar creii o prad i ii
smuiscra pctii grmdii dinaintea lui, hiiindu-se
pe ci, in pofida toroipanului cu care amenina Kha-.
Iii rotindu-1 amarnic. i Khalif, pIn Ia urm, fu biruii
Cu totul de rnu1irnca br, i strig
Nu incape indoiaI. c pcte1e acesta-i chiar
petelc raiului
Si, irn,prind lovituri dc zor, putti izIndi s. scape
dc (a pradi doi pcti, cci rnai frurnoi din tot pescutui
acela Ii iu i, cu cite unul in fiecare min,
fugi in ap, ca s ;scapc de ce.i pc care ii crcdca a
fi riiscaiva ucigai, tIihari dc driimul mare. 5i, aiun
gmnci in felul acest.a dpartc In api, ti ric1ic miniIc
in care inca petii i strig
0, Allah ! pentru harurile petilor ace.tia din
raiul thu, fA ca tovaru1 meu, clanarctistul, s nu
ziIboveasc a :sc-.ntoarcc!
Or, curn ii siri accast cug, un harap din alaiul
dc paz a1 califului, rmas mai pe urma celorlali,
din pricina calului care i se oprise in drum s se
tiurezc, aunse i ci La rnalul apci i, ncm.aivzInd
nic urm de petc, se uit Ia cireapta, se uit la
sttiiga. i II zri pe Ehalif in api. inind cIte un
pcte in fiecare mIn. Si ii :strig
0, pcscaruIc ia f-tc-ncoacc
l\halii rspunse
Intoarce dosul, o, Inghiitoruie de belcic
La vorbele acestea, negrul, pcstc msur de minios,
ii ridic ;sulia i, aintind-o Insprc Khalif, strig
Vrei s. vii incoace i si-tni vinzi petii ia do
cc prc ai hotrI tu, on vrei .mai dcrb s-i
irriplint sulia asta in coast?
S:i Khalii rtspunse:
211
Stai aa, bre pulamao ! Mai bine I dau pete1e,
clecit s-mi pierd viaa!
Si iqi din apa i veni de-i arunca In si1 cci doi
peti harapului, care Ii lu dc pe jos i Ii puse Intr-o
basma de matas bogat Inflorata; pe urma
duse mlna la buzunar, ca s scoat banii; ci vzu
c buzunarul era gol ; i Ii spuse pescarului:
Pe Allah, o, pescarule, flu ai floroc, Caci nu am
acuma In buzunar nici macar o clrahm.! Da s vii
mime la palat i Intrebi de hadimbul negru Sandal.
$i slugile au te indrume Ia mine, i am sa
te intimpin cu 0 primire marinimoQs i cu ce i-o
meni norocul tu; i pe urm ai s te dud in
calea ta!
$1 Khalif, necutezlnd s fac pe nzurosuI, ii
arunc eunuculni o privire care spunea mai mult
decit o mie de injurturi, on de ameninri cu beliwi,
on de dezmauri cu mama sau CU sora celuilalt;
se indeprta Inspre Bagdad, pleznindu-i palmele
i.ma dc alta i grind, Cu vn glas zefliu i pun dc
amrciune: cu adevrat, o zi care, dintru
inceput, a fost mai blagoslovit decit toate zilele
blagoslovite ale vieii mele ! E vdit ! $i, in felul
acesta, trecu pragul cetii i intr in sukuri.
CInd povestea ajunse aici, Sehetezada vizu zorE nijind i,
sijoasa, tacu.

Ci Intr-a cinci sute aizeci i treia noapte


Urm

Or, cInd trectorii i prv1iaii II vIzur pe


Khaiif pescarul, care, pe de-o parte, ii purta In
spin.are nvoadeIe, co.u] i bita, jar, pe dc alt parte,
212
era rnbrcat Cu un caftan i ave pe cap un turban
care nurnai ele doua preuiau mai bine de o mie
de dinari, il mpresurar pornir. pe urma lui, ca
s vad ce putea s fie cu el, pina ce ajunse in
dreptul croitorici pe care o inea croitorul califului.
$i croitorul, de Ia cea dintii privire .runcata asupra
lui Khalif, cunoscu pe data ca haina de pe ci
era chiar haina pe care o lucrase flu demult pentru
cpetcnia drept-credincioi1or. $i striga catre
pescar
0, Khalif, de wide ai cptat hauia aceea dc
pe tine ?
$i KhaIif, cu sufletul ctr.nit, ii rspunse fulgerIndu1
cu privirile
Da Ce te bagi tu, chip neisprvit ? Ci s tii
Ca s pricepi c flu am nimica de ascuns: mantira
aceasta mi-a fost data de ciracul meu, pe care ii
inv pescuitul, i pe care mi 1-am luat ca ajutor.
Si nu mi-a dat mantia decit ca s scape cu mina
neretezat, pentru hoia de care s-a fcut vinorac
ctncl mia terpe1it hainele
La vorbeic acestea, croitorul pricepu c Insui
califul, in p1imbriie lui, trebuie s se fi intlinit cu
pescarul i sa-i fi fcut vreun renghi, ca s-i rid
tie ci. Si ii las pe Khalif s-i vad in tihn de
drum i sa ajunga Ia ci acas, unde avem s-1 gsim
iarai mime.
Ci acuma este timpul s aflim ce s-a petrecut
Ia palat, in lipsa califulni Harun Al-Raid. Apoi acolo
S-au petrecut lucruri cu urmri grele.
$ tim, dar, c rnarele calif flu plecase cu Giafar
decit ca s se duc s ia oleaci de aer pe cimpuri
i s-i mi uite o clip de patim:a-i tea aprig
dup Kut-al-Kulub. Or, califui tin era nicidecuni sin-.
gurul sufiet pe care II chinuia patima aceea pentru
roabi. Soiia i verioara lui, Sett Zobeida, de Ia veni213
rca in harem a fcticanei acelcia, ajuns cadina cea
mai drag a emirului drept-crcdincioi1or, nu mai
putea mci s nnnce, nici s bea, nici s doarm,
nimica ! Attta de pun ii era sufletul de zavistia care
Ic cuprinde de obicci pe fernei din pricina potrivnicelor
br. $i, ca sa-i uwrcze veninul stirnit de
ocara aceca nccurmat care o umilea i in ochii ci
i in ochii celor din preama ci, Sett Zobeida nu
mai atepta decit un prilej, fic vreo llps nevoit
a califuiui, fie vreo cltoric, fic VfCO alt treaba,
care s-i ngduie a svri in voic ceca cc ti pusese
de gind. Tncit, de indat cc aflii c marcie calif pie-
case Ia vinatoare i Ia pescuir, porunci s se pregateasc
, in iatacurile ci, un osp falnic, de La care
s nu Iipscasc nici buturi1e, nici iivi1c de poreIan
pline cu zumaricale i Cu dulceuri. Si trimise s fic
poftita, CU mare pohfal, i cadIna Kut-al-Kulub,
poruncind roabclor s-i spun
StpIna noastr Sett Zobeida, fiica lui Kassem
soia emirului drept-credincioilor te poftete astzi,
o, stptn a noastrI Kut-al-Kulub, la un osp pe
care ii d in cinstea ta. Cci Sctt Zobeida a l)aut
astzi o doctorie i, ca s dobindcasc o vindecare
cit mai deplin, trchuie s-i vcscIcasc sufletul i
-i odihneasc gindurile ; i socoare c tihna cea
mai bun i voioia cea mai a1eas flu Ic poate cpta
ciccit privindu-te pe tine, i ascultInd cintecele tale
minunate, despre care i-a auzit pe cabif vorbind cu
rnult desftare. 5i tare mai dorcte s sc meredin
eze i ca
Jar KutalKulub rspunse
Ascultare i supuncre datorm mi \ilah i siipInc
noastre Sctt Zobeida
Si se ridic pe c1ip pe dat ; i habar nu avea
cci menise ursita In hutarIrile ci cele trainice. S
ii lu a[utck dc trebuinta, i plcc irnpreuni cu
cpctcna hadImbilor [a jatacurile aprigci Sctt
Zobeida.
Cinci ajunse in fata soiei califului, fara saruta
pIrnintul dc mal multe on dinaintc-i, pe urrn sc
riclic , Cu tin glas nespus de duke., spuse
Pacea fie asupra acestei pcrclclc ridicatc i asupta
vlului ncprihnit al acestui harcm, asupra tirmau1ui
Profetului i motcnitor a! volnicnlor neamului
lu Abbass ! Dde Allah S dinuic fericirea stpInci
noastre atIta vreme cit s-or urma zua i noaptca
ulia dup aita
Si, dup cc rosti lauda accasta, se trase tndIrt
i(tre celclaltc so;ii .i ca.clIiic.
Atunci, Sctt Zobeicla, care sta to1nit intr-un pe
pe dvanul larg dc catifca, Ii rididi alene ochii ditre
caclina i o privi int. Si rrnase nauca de ce vedea..,
(nc cetca aIu1e aici, Seheic-zada vazu ZotLi mijind t)
s(aS.. L1c;A.

Ci intr-a cinci sute aizeci i pat ra noapte

...Si rmase niuc de frumuscca pc care o vedea


Ia feticana accea desavIrit, care avea nite piet
ca noaptea, nite obraji ca bobocii de trandafiri, nite
sni ca dc granate, nitc ochi str1ucitoni, p!eoapele
akc, o frunte 1uminoas i un chip de 1un. 5i,
dc bun seam di soarele sta s rsar de dup cIr[ion
ii tie pe frunte-i, .i di bezna nopii se innegura
215
c1e Ia pletele ei ; iar moscul flu putea fi cules, fr
de nici o ndoial, decit din rsuf1area ei, i numai
ei Ii dvatorau florile gingia i mireasma; luna flu
lumina dedt lund cu imprurnut din ;strlucirea frunii
ci; ramul flu se legna decit dup pilda mijiocuIui
ei, jar stelele nu sclipeau decit cle Ia sclipirea ei
arcul vitejilor flu se ncorda dech ca s fie asemeni

cu sprinceucic sale; jar margeanul de pe mri flu se Inroea decit de Ia buzele ei cele roi ! Dac era
uprat, cei indrgostii de ea se prbueau la
pmmnt, picrii de via ! Dac era linitit, sufletelc
se btorceau s dea via iari trupurilor moarte
Dac arunca o privire, vrjea i supunea lumile
arnindou sub stpinia sa. Cci, CU adevrat, era o
minune dc frumusee i era fala Aceluia carele o
zmislise i o desvrise
Dup cc Sctt Zobeida o privi cu uimire inde1ung
o cercet cu de amnuntul, ti zise:
Pace, dragoste i noroc! Fii binevenit printre
noi, o, Kut-al-Kulub ! $ezi colea i veselete-ne
CU meteugul tu CU frurnuseea ctntrilor tale
i feticana rspunse
Ascult i rn supun!
Pc urm, ezu jos i, ntinzind mina, lu mai intli
o dairea minunat ; i-aa, chiar c i se puteau potrivi
vorbele poetului:
0, cintireajo cii dairea,
Tot ascultindu-te, vrijiti,
A-nnebunit inima meat
$i pe cinci degetele tale
Bat ritmul, cii mi,ccari egale,
hnbirea-ri pieptul meu palpit
In tactul dulcehui tu cint
Ce-mi sun-n piept, adinc i blind.
Nam sj rnaj pot dantr-un sJrcit
DecIt o inim r2nitZ!
De c2ni un c2ntec fericit,
On gemi ca sub durerj zdrobit2,
Tn-n figi in inimile noastre
Potop de sul4i, i dezastre.
Ridica-te, ab / zv2rle jute
Vemintele-i! i, ah / arunci
Jamacul, )l pe nlrecute,
Cu pasul zvelt, ,ci cu-ndelungi
Pricepere, clanseazc-apoi,
0, preafrumoaso, pentru noi,
Nebunul clans cc ne ripune
Al dragostei noastre nebune!
Si, dup ce zngni jar din dairea, ncepu s dnte,
insoindu-se de zdrngne1i1e ei, stihurile acestea,
ticluite pe bc
Surorile inimii mete,
Gin gaeIe, dulci psrele,
I-au spusu-i-au inimii : ,,FugH
Si fugi de barbai ,ci de lunze I
Ci inimii mele, anume,
i-am spus: ,,Or4iunde te dud,
0, inim, si te supui
Bfrbailor! Cat s-i pui
in anzpe largi evantaie
Sa frean2ate un, s se-nj oaie.
$i veselaI fii, cum se cere,
S71 jaci tuturora plcere!
$i cint apoi aceste dou strofe, cu Ufl glas atita

dc minunatdin
bncIt, detoate
farmecul brzidurile.
, psri1e ceruluiAtunci,
se oprir din zborKut-al-Kulub
, jar palatele Incepur s dnuasc
1s

217
drCaia lua o tric dc trestle, pe care ii 1ip
buzce i clcgctelc. $1, in fehil accsta. chiar c i se
ve:au stihuri c poctulni
0, In, cea care Ctni ,iziics1ru
Din jinieriti accia rece,
i)hi trcstia aceea moartZ
Cc-o ii cu degetek-i lungi
La jarul buzelor frumoase,
Prin care un non suf let trece
Din risuflarea ta ca focul
in tri)cca rsucit--n dnngi,
Jlia.z bnen ii2iina nica sujl I
La ar Suna cu mzi.lt mai bine
Ca trestia acelui jinier
Cn apte giiri pusc-n cir,
CIci uns doar apte rcini civ plic
Zn inima nica i in mine,
Cc-ar 1resri nfiorate
Snb dcgetele-i prea-subiri!
cc Ic vrji pe toate femeile de faI cu cmr
cut din tric, fata puse jos fluicrul i 1u o Iut
rnmunata, Ii potrivi strunele i i-o St1Lfl1 PC sin,
plccmndu-se pcstc pIntccclc ci, Cu 0 gingiie ca de
marnI cc se plcacI pesre pruncul su, aa dc frumos
melt de buna scarni c despre ca i despre lauta Ci a
2, pceru1
0, ci71far(a 0 din lcii1.
Gnu! cj en degetele tale
S-aprinzi pe st rumele pcrsan
Sai: s adormi pojar jaic.
1721 OCfluai cum do; eti, ca vracml
Cc liC, nic,cter, dupi voic
Si lcsc sirigele s? cur
Cinninte san, de e ncvOie,
s-i faci s rineasc-afar
Din bate rosturile sale.

Ce-aclinc vraj se-ti fioari


Cmud degetelei diajane
Griiesc cit grai de alut
Pc limba strunelor persane,
Jar cci cc nit ,ctiit grainace/a
:lscultc1 vrajai fZri nume
i limba-i fri de cuvinte
Venind de dincolo de lame,
.i toi price p cc spune graini
Din sirunele vitind 1e zvoane.

$i atunci lata porni s sune strunele p paispteecc


glasuri osbite, i cInt, 1innd hangul Cu alauta,
un dntec ntreg, care le topi dc ncintarc pe cele
care o priveau, i le cufund in p1cere pe cele care
o ascultau.
Pc urrni, Kut-a1-u1uh, dup. cc zoni din sun.nele
feluritclor a1utc, i dupi cc cInt ie1uritecn-
tece cHnaintea rnhidrei Sett Zobcida, se ridica in.
toat str1ucirea i n toat m1dioasa ci gingie
Incepu s. dnuiasc. Dup care, stete jos i fcu o
mulime de giurnbuIucuri, de panglicrii i de pozne,

.gelozici,
i toate astea cu ao mnciudei
atita de uoari a i zcici
cu atha dice-o
bcie i nderrodeau,
nfnare, ncit Setera
t Zobeimairnai
da, In pofida
s cad Indrgostit i s.-i mrturiscasc patirna
pe care o sinflea. Ci izbuti s-.i curme la vrerne atare
pornire, gindind in cugetul ci: ,,HotrIt ! vru1 men
A1-Raid nu are ntru nirnic de cc fi oshidt c este
atita de ndrgostit de ca.
Cind pOVSt(a 1UflS( R 1, $hC)(2ada vizu zth
s1ioasi, tdCU

2i
Ci Intr-a cinci sute aizeci i cincea noapte

Urm :

Si Sett Zoixada Ic porunci ro.abclor S atcarni


masa, i Ii 1is ura s biruie aceste ThtIic siin
minte. Da nu-i lis mila s i se topeasc iritru
totul din inirn i, tn bc s-i Infptuiasc plantit
cc i-1 ntocmise de-a o otrvi pe potrivuica ci i dc
a scpa astfel dc ea pe totdeauna, Sc mu1umi a
pune s se arnestece in prjituriIe date frumoasci
Kut-al-Kulub o porie stranic dc bang adormitor.
$i. de curn ii duse Ia guru o bucata din accic pri
jituri, cadtna se i prv1i cu capul pe spate i se
cufund In negurile sornnului. Tar Sett Zobeida, pref
cindu-sc cuprins de mare durere, porunci roabebr
s-o duc Intr-un iatac de tainL Pe urm, pusc
se tmprtie tirea c murise, spunind c se me-
case la mas, din lcomie la mincare, i Ii rididi
degrab un mormmnt falnic, chiar in grdini1e saraiului.

Toate astea se petrecur aadar in lipsa califulul.


Cind tns, dupi pania cu pescarul Khalif, acesta
se Intoarse la sarai, cca dintli grij a mi fu aceca
de a-i intreba pe hadImbi despre draga sa Kut-alKulub.
lar hadtmbii, pe care Sett Zobeida ii prevestise
ca-i spinzur dac dau in vileag ceva, ii rspunseri
califului cu un glas de mnmormmntare:
Vai, o, doamne al nostru, sporeasc-i Allah
zilele i intoarc asupra capubui tu zilele datorate
stpInei noastre Kut-al-Kulub ! Lipsa ta, o, emire
a! drcpt-credincioilor, i-a pricinuit o mIhnire i o
220
durere ;atha de nlari, ncit ri-a putut s indure zguduirea,
i moartea cea grabnic a rpus-o! $i acuma
se afla ntru tihna Stpnu1ui ei!
La vorbele acestea, califul Incepu s alerge ca un
smintit prin palat, astupIndu-i urechile i IntrebIndu-i
cu ipcte amarnice clespre muir iubita mi pe
toi cei pe care ii ntilnea. Si toat lumea, la trecerea
1ui, se arunca degrab cu pieptul Ia pmint, on
se ascundea pe dup sttlpi. 5i califul ajunse, tn felul
acesta, n grdina unde se nidica mormintul cel Inchipuit
al cadlnei, i se prbui cu fruntea pe marimir
i, ntinztnd mi.ni1e i pllngind cu toate lacnimile
lui, strig
0, trist morm2nt I cum poate si 2nchic1
AdInca noapte-a umbrei tale reci
Pe-aceea care-a Jost cea mai iubita?

0, trist morm2nt! raIspunde, dar: pe veci


Se cterse frumuseea ei vrijita?
Acel desfat al ochilor mci, deci,
Se Incheie ,ci ci, intr-ci clipita?

0, Inst morm2 nt I tu nu e,ti, vd eu bine,


Nici m&ar adevrul, nici minciuna:
Nici Raiul Des fitinilor senine,
Nici cerul paimintesc dintotdeauna.
Oh, pe Allah! oare dc cc in tine
Di-n floare ramul ci sclipe)cte luna?
$i, in felul acesta, califul Ii oft i Ii vrs dunerea
vreme de un ceas. Dup care, se ridic i se
duse jute de se inchise in iatacunile .lui, fr a vroi
s mai asculte mci 0 mingliere, ffiCi S-o pnimeasc
pe soia lui on pe celelalte soii dragi
Tn ce o privete pe Sett Zobeida, apoi aceasta, dac
vzu izbinda vicleniei sale, porunci ca frumoasa
221
KutaI-Ku1L s fic tnchis Intro 1ad de ha
(Intrucit fata tot sc mai afla sub puterea adormitoare
a bangului) i puse dou roabe de Incredere s dudi
lada afara din palat i s-o vInd in suk celui dintli
cumparator care s-o lvi, cu Inclcgerca Ca vinzarca
sa se faca fra a sc dcschide capacul
i-atlta Cu tci acctia
Ci in ceca cc ii privete pe Khalif pescarul, apoi
acesta, dadi se scu1, a doua zi dup pescuit, ccl
cltotintli gIccnd alam
li i fu lamal
harapul ccibun
scopitde
, care fcut
nu-i planseacuma
CCI do peti,este
i ti zise : ,sTarme socotclue
esc di
Ia palat i s intreb de acci Sandal hadImbul, fiul
blestematci cu nas bordinat, de vrcme cc aa rn-a
indemnat chiar ci! $i de n-o vrca s-i plitcascI
datoria, pe Allah am s-l belesc ! Si hia drurnul
ditre palat.
Or, cind ajLnIse aCOlO, 1 halif gsi toat lumea intoars
pe dos i, chiar in poartI, ccl dintli ins pe
care ii intilni fu harapul Sandal hadimbul, stind jos
In mijiocul unci roate cuviincioase cle harapi i de
hadimbi, vorbind i dInd din mimi. $i Khalif se inc1rcpt
ditrc eL ; iar cinci un mameluk tinr dete s-i
ni calca. pescaruL 11 impinse i strig
Cadi-re dc-aici, fccior de codo
La racnetul acela, eunucul Sandal intoarse capu!
i I vzu pe Khalif pescarul. Si hadimbul, rizInd,
Ii SUSC s se apropie ; jar Khaiif se apropie i zise
Pc Allah ! te-a fi cunoscut dintro mic,
halaoacheulc, o, firicci de lalea
Si hadllrnbul, auzind vorhcTe accstca, pulni in ris
i zise Cu gingic
Stai colca jos oleadi, o, stpinc al mcu Khalif
Am sa-i platese nurnaidecit ccca cc ili datorez
222
5i fi bg mina in buzunar ca s scoat banii
I s-i dea, cmnd deodat un strigt vesti ivirea marelui
vizir Giafar, care tocrnai ieea de la cJif.
Cnd povestca ajunse aid, $eherezada vizu zdi mijind i,
sfioas, t(u.

Ci mntra cinci sute yaizeci i sasea noapte

Urmt:

Aa c eunucii, robii i tinerii mameluci se ridicar


i se aezar pe dou rinduri ; iar Sandal, la
un semn ficut cu mina de ctre vizir c are s-i
spun ceva, 11 is pe pescar i dete fuga s audi
porunca lui Gafar. $i amtndoi incepur s vorbeasca
de zor, plimbindu-se in lung i in lat.
Khalif, dac vzu c eunucul zibovea s Sc intoarc
la el, socoti c era o vicienic din partea acestuia
ca s flu-i plteasc, mai ales c hadimbul prca
a-i fi uitat cu totul i c flu-i mai psa de pescar,
de parc nici n-ar fi fost pe lume. Atunci, incepu
s se frLminte i s-i fac semne de departe eunucului,
semne cc voiau si zic : ,,tntoarce-te odata !
$1, intrucit acela nu Iua deloc aminte Ia ci., Khalif
ii strig Cu un glas zefliu
0, stpn-al rncu I.alca, d-mi cc Im datorezi,
ca si m duc
i hadimbul, din pricin c se afia de fa cu
Giafar, rmase tare incurcat la strigtul acela, i
nu vroi s rspund nimic. Ba dirnpotriv, nccpu s
223
vorbeasc i mai nsufleit, ca s nu care cumva s
ia seama marele vizir in partea accea ; ci fu o trud
zadarnic. TntrucIt Khalif se apropic i mai mult i,
cu un glas npraznic, rcni, fcnd semne man
0, miclule care nu-i pltcti datoniilc, prpdi-i-a
Allah pe oamenii de rea-crcdin i pe toi
care-i jcfuicsc de bunul ion pe cci sraci
Pc urm, schimh glasul i stnig. hatjocoritor
Ma pun sub ocrotirea ta, o, stapIne BurtaGoala
al meu! $i m rog ie sa-mi dai cc mi datorczi,
ca sa pot sa ma duc.
Ian eunucul ramase peste poate de Incurcat, caci
Giafar, de data aceasta, vazuse auzise tot ; ci,
Intructt Inca nu-i cia seama despre ce e vorba, 11
tntreb pe hadlmb:
Ce-o fi pit oare, 1)ietul om ? $i cine l-o f
pagubit de bunul lui?
5i eunucul raspunse
0, doamne al meu, tu nu tii cine-i omul acesta?
Giafar spuse
Pe Allah! de unde sa tiu, de vreme Ce acuma
11 vad Intlia oa.ra?
Eunucul spuse
0, doamne al nostru, este chiar pescarul de la
care am luat icri petele de I-am dus califului ! Jar
eu, Intruclt i-am fagaduit nite bani pentru cci doi
peti care Ii mai ramasesera Ia urma, i-am spus sa
vina astazi Ia mine, sa-i platcsc cc i se cuvine ! Si
tocmai vroiam sa-i dau banii, atunci cInd a trebuit
sa alerg dinaintea ta ! $i, drept aceca, omul, pierzIndu-
i rabdarea, ma bruftuluiete acuma In felul
acesta!

24
izirul Gialar, da.c au.i orbck hil Satda(. unhx
a rIde i Ii spusc cunucuiui
Curn i-ai ficut tu .socoteala, o, diptcn1 dc
hadlrnbi, de tc-ai dovedit atita dc lipsit tic CIUSIIrC,
de 1uare-arnritc i de cuviin tocnai fai do chiar
dasc1u1 emiruiui drcpt-credincioi1or Sracc Sai
dal ! cc-o sa zic rnarcle calif, dnd ac s afic d
n-a fost cinstit pini pcstc poate tovarul i dasclui
situ, pescarul Kha]if ? Pc tirrn, Giafar adaugit
deodatit : 0, Sandal, mai Intli dc toatc sit nu-i .Iai
sit piece, IntrucIt nici nu Sc ;UtCa sit piec mai la
anc ! Califui, cu pieptul apitsat, cu inirna rnIhnitii, cu
sufictul ccrnit, tocmai se aflit cufundat in clcnitclejdc.
din pricina morii cadinei dragi mi, Kut-al-Kulub
iar en degeaba am citutat sitI mingli, prin toatc rnijloacele
obinuite. D poate Cu ajutorul acestui pescar
Khalif, avein sit izbindim a-i uura pieptul. Tine-i. dar, pinit cc mit duc sit dibuicsc gindurile califulul
in privina lui!
$i eunucul Sandal ritspunse:
0, doamne al men, fit curn socOteti potrivit Si
Allah sit te mie i Lsit te apere pururca, ca pe spriji.
nul, stilpul i piatra de ternelie a impitriti,iei i a
neamului emirului drept-crcdincioi1or! 5i asupra ta
a lui fie umbra ocrotitoare a Celui-prea-tnalt ! $1
dde ci ca ramul, trunchiul i ritditcina sit ritininji
neatinse In veci!
5i dete fuga la pcscarul Khalif, In vrcmc cc Giafar
se Intoarse la califul 1-larun A1-Raid. Si pcscarul,
dacit II vitzu pe eunuc cit vine intr-un irit,
lizise:
lacittit-te, dart, o, Mae-Goaic!
51, dnd eunucul le porunci mamelucilor st-I e
pe pescar i Lst nu-1 Ease sit piece, acela strigit
225
A, iact i npasta la care rn ateptarn! (e1
care a dat a ajuns datornic, ar pIrIu1 a ajuns prt
A., Lalea a belelci mdc, eu yin aici s-mi cer cireptul,
i voi m poprili de pardi n-a fi dat toatc birunlc
on flu mi-a fi pltit adetunile ?
$iaa cu ci!
In cc 11 privete pe calif, ctnd intr Ia ci (;;afr, ii
si rmnt in dou?i, cu capu-n .rnuini i cu peptui
zguduit de suspine ! 5i ii necita ncctior aceste
tihuri

Prietenii n ccart ci gem T2eContE7t


mt mai nit durerea cj chipul ceam lubit.
Dar ce s jac, priet-eni, cmnd n-am nici o put crc
Asupra bietei mimi cc ni-i vrea mmngmiere,
i cind nit s2nt n stare s-ndur, jiir s mor,
Gin ga,ca amzntzre cc mZ ingroapn dor,

Copi l a mi n unat i di d ce, ab, de car


Ah, nit mai am putere so nit cind an?
e Mi - c i n i m a l e gat c pe veci , f r i scpar e .
Din cupa scum p2 vinul privirii ci, pierdut,
Al,, vinul j2r seamin din care-n Jiorat
Bui odinioari ,ci sint i-acuma beat.
S, cind ajunse dinaintea .caiifului, Giafar i zise
Pacea f-ic cu tine, o, emire al drept-creclincioi-br,
0, aparatOrule al anstel Legii noastre, o, CObO
rttorule din unchiul Sultanului Profeilor ! Rugciunea
i pacea 1w Allah fie supra lui i asupra tuturor
urmai1or lui, fir de abatere
$i califul ti nididi asupra lui Giafar doi ochi plini
de lacrimi i o privire indurerat, i rspunsc...
Cn4 poveste ajunse ad eherezada v?izu 20r13 rnijrd
sfiasL ticu.

226
Ci intr-a cinci sute .csizeci yl saptea noapte

Urmi

i .rspunse
Si asupra ra, o, Giafar, lie pacca lui Allah .i
mila i binccuvintrile liii!
5i Giafar Intreb
Cpctcnia drept-crcdiLwioitor ingiIduie robul t
si vorheascL on mai dcgrahi II oprete ?
Tar Al-Raid rspunsc
T,)a dc cmnd, o, Giafar, tti csre cprtt sti vorheti
tic, stpInu1 i capul peste toi vizirii mci ? Spanc-mi
tot cc ai simi spm
Tar Giafar spusc atunci
0, doamnc al mcii, plecind de dinaintea ta ca
s ni Intorc la mine acas, am intilnit, afar, Ia
poarta palatului, in mijiocul eunucilor, pe stpinul
,i dasclui i tovarul tu, pcscarul Khalif, care
avea multe pire de adus impotniva ta, i so plingea
do tine, zicind ,,SIav lui Allah ! nit pnicep nimica
din tot cc mi se intmp1 ! Eu 1-am invat mqtcugu1
pcscuitului, i ci flu numat c nu mi-a pstrat
mci o muliumire, da a mai i plccat s-mi aduc
dou couni i tare s-a fcnic s sc mai Intoard
Asta-i tovaric cinstit i ucenicic cumintc ? On
tc porncncsti c aa s-or fi pltind dasclii ? Or, cii,
o, cmirc al drcpt-crcdincioi1or, rn-am grilbit si yin
a te initiina cum st trcaba ; Ca, dac tot mai ai
dc gind s-i fii tovar-s-i Hi ; de nu, s-i dai
dc tirc dcsprc incetanca inciegcnii dintre voi doi,
pcntru ca s-i poati gsi alt tovara. on pirta
227
Cind auz vorbele accstc?a ale vizirului sau, cablul,
in ciuda suspinclor care ii sugrumau, iu mai iuu
SC opreasc a zimbi, pc urm a rIde in hohoc, i
deodat I.i sinfli picptul u irindusc ; i ii spuse I ui
Uiafar
Pc viaa mea i a ta, o, Giafar, spunc-ini adev
Irat ! Chiar aai, se afIi aculna pescarul Kbalif Ia
poarta pakttului ?
$i (;jf r?spunsc:
Pc viala ta, o, crnirc al drcpt-crcdincioilor, chiar
pescarul Khalif, Cu ochii lui arnindoi, cste Ia poarii
Si Harun zise
0, Giafar, PC Allah ! trcbuic -i fac numai1ccit
dreptate astzi, dupi meriteic lui, i si dau
cc i se cuvine ! Dac, dar, Allah, prin mijiocirea mea,
i-o trimite chinuri on durni, are s le capete pe
dc-a-ntregul ; dac, dimpotriv, are s-i scric Ia
soarta sporul i norocui, are s le capote intocmai
$i, rostind vorbele acestea, califul lu o foaic mare
de hIrtie, o rupse in bucele aidoma, i spuse
0, Giafar, scrie tu cu mina ta, pe douizeci dintre
aceste htrtii, mai intli surne de bani mergind de
la un dinar la o mie de dinari, apol numeic tuturor
dregtoriiIor din 1npria mea, de la dregtoria do
calif, deernir, dc vizir i de musaip, pIn Ia cele mai
n1runte slujbe de Ia sarai ; pc urn, scric, pe alte
douzecj de hiriii, toate soiurile de osinde .i de schingiuiri,
do Ia bItaia cii vergi pin Ia spinzurtoare
moarte
51 Giafar rspunse
Ascult i m supun
5i 1u un calarn i scrise Cu mtna liii, pe buc?iie
de hirtie, toate cole poruncite do calif, precurn : o nile
de dinari, slujba de musaip, dregiIioria de emir,
228
sarcina de calzf ; i pedcapsa cu niOarlea, 71cnm-
jarea, ciomgcala, i alte asemenea ltwruri. 1k LLfl
le Impaturi pc toate la fel, Ic arunc Iuir -Un iighc
na de aur, i clete totul califului, care Ii spuse
0, Giafar, jur pe sfintele haruri ale prcasfinilor

metdudstramoipescarul
, cci ncprjhanii, peKhalif
Imprteasca mcaarespiascarecsuiafle
e pn la Haraic.i,
nz i Ia Akiam
l, c, ats-unci
poruncesc numaideclt trag o Mrtie clintre accstc
htrtii, pe care nurnai eu i cu tine tim cc st scris,
am s.-i druiesc tot cc i-o ;rnefli hirtia pe care are
s-o trag, oricare ar fi lucrul scris ! $i, dc-ar fi s i so
uirnercasc chiar i dregtoria dc calif, am s cobor pe
data din scaunul cle domnie i am s ii las lui, cu
loata bucuria ufietului ! Da dad, diiupotriv, spin
zuratoarca, sau ticrea, sau scopirea, sau once alt fel
dc nioarte are sa-i fie partea, am s poruncesc s-o
indure nesmintit ! Dute, dar, dcI ia i iniI ad
de zIav!
Ciud auz vorbee acestea, Giafar ii zise in siuei:
,,Nu este domnie i putere decit intru Allah slvitul
i atotputcrnicul S-ar prea putca ca hirtia trasL do dtre acest srman s fie o hirtie de npast, care
s-i pnilejuiasd pieirea! $i-aa c cu, fr de voia
mea, am s fiu pnicina dintli a ncnorocinii lui
Intrucit califul s-a legat cu jurrnint, i n-ai cum
nidjdui s-1 faci si-i schimbe hotnirca! Nu am,
clar, decIt a m duce dup acest srrnan ! Si riu arc
so intimpie decit cc e scris dc Allah ! Pc urrnL
ici si-l caute pe Khalif pescarul i, luindu-l dc
min, vru s1 dud In luntrul palatului. Khalif ins,
care riu rnai contenise s se fnminte, s se plIng
dc popreala sa i s se d-iasc de faptul d vcnisc
la curte, era rnaimai si vad minllle ralacitc tn
totul i stnig
22
Mare prost am fost s-i dan ascultare i s yin
ici dup eunucul sta neg.ru, Laleaua pacostei, plodul
ccl buzat al blesternatei cu na borcanat, I\1ae-
Goale sta
Giafar ins ti zise:
Hai,vinodupmine!
$i 11 duse Inconjurat de o mulimc de robi i de
T1ci, pe care Khalif nu mai contenea s-i blesteme. i,
dupi ce 11 trecu prin apte sli de intrare nernasurate,
Giafar ti spuse
Ia seama, o, Khalif ! Ai s te afli dinaintea cmirului
drept-credincioilor, aprtorul dreptei-credin
e!
$i, ridicmnd o perd.ca mare, 11 tmpinsc in sala de
rimire, unde Harun A1-Raid sta aezat in jeul lui,
nconjurat de emirii i de mai-marii de Ia curtea sa.
3ar Khalif, care habar n-avea de cc vede, nu se
imi Intru nimic tulburat ; ba, uitindu-se Cu cea
rnai mare luare-aminte la Harun A1-Raid in vilva
lavei sale, se duse la ci hohotind de ris i ii zise
A, iact-te, o, clanaretule! Au u socoi c
rte-ai purtat cinstit, ieri, cind m-ai lsat s pzesc
singur peteIe, pe mine, care te-am mnvat ineseria
te--am insrcinat s te dud s-mi cumperi dou
couri? Incit m-ai Isat far de aprare i la cheemul
unei liote de hadImbi care au venit, ca un

potop de ciori, s-mi fure i s-mi ia petele, care r fi putut s-mi aduc pe puin o sut de dinari! Si
lot tu eti pricina pentru tot cc mi-c dat s pesc
i acuma, in mijlocul ini1or stora care m in aici
Ci tu, o, clanaretule, ia s-mi spui, cine oare-a putut
punk mina i pe tine i s te inface i s te lege
)n scaunul ala?

Cind povestea aunse ici, eherezada zu ZOfi $THJWd


1ioasi, tacu!

230
Ci Intr-a cinci sute aizeci i opta noapte

UrLn

La vorbeic acestea ale Iui Khalif, caiifiI zlinbi ii,


mind cu rniinile amindou ligheanul de aur in care se
aflau hirtlile scrise .de Giafar, zise
Aprcpie-te, o, Khalif, i vino de trage o hirtte
diiitrc hirtiiie acestea
Khalif ins, izbucnind in ris, strig
Cc, o, clanaretule, i-ai i schimbat meseria i
te-ai Lsat dc rnuzic ? Acuma iact c ai ajuns
astrolog i ieri erai ucenic cle pescar ! Crede-m,
danaretule, trcaba asta no s te cluc departe ! Cci
cu dr te apuci dc mai muite meserii, cu atIta cttigi
inai puirI ! Las, dar, deoparte astrologia i f-t
iar clanaret, ott mai degrab intoarce-te Ia mine,
s.ii faci ucenicia de pescar
5i-ar fj inut-o aa inainte, clad deodat Giafar
se duse Ia ci i ii zise:
Gata Cu vorbele astea! 5i vino dc trage o hirtie,
aa cum 1i-a poruncit emirul drept-credincioi1or!
Si Ii impinse catre scaunul Irnprtesc.
Atunci Khalif, tot impotrivindu-se la Impingerea
iui Giafar, i bodognind, se 1s dus pIn la 1ighea
nul de aur, i cufundindu-i deodat rnina In eL
scoase un pumn intreg de hirtii. Giafar Ins, care
11 vcghca ii porunci s Ic dea drurnul i ii spuse
nu ia dcclt una. $i KhaHf, impingindu-[ cu cotul,
i baga iar mina In lighean i nu scoase dc data
aceasta dccI.t o hirtie, zicind
Departe de mine rtce gInd do a-I mai Iua
de-acuma-ncolo in slujba mea pe clanaretistu.1 sta
231
cu bueiic obrajilor umilale, astrologul sta liltoemi
tor c!e boroscoape!
Si, zicInd acestea, despturi hirtia i, i,innd-o
de-andoascica, cci flu tia s citeascI, o Intinse
caIifului i zisc
Vrc, o, clanaretule, simi spu horoscopui sc
C liirta asta ? 5i ia scarna iiu care cumva sa-ini
SCUflZ1 ceva!
lar califul lu hfrtia i, fr a o dti, o iniinsc
Ia rindul sau lui Giafar, zictndu-i
Spune-fle Cu glas tare ce st scris acolo
5i Giafar lu hrtia i, c:itinid_o, ridic bralele
i str.ga
Nu este .domnie i flu este putere dccii ntru
Allah s1ivitul i atotputernicul
lar califul, ztmNnd, ii ntreb pe Giafar
Veti bune, ndjduicsc, o, Giafar ! Ce este ?
Spune! irebuie sa cobor din scaunul de doninie?
].rebuie s-1 Inal in el pe Khalif ? Ori re poniencti
d trebu{e sa-l spinzur?
$i Giafar rspunse, cu glas.Induioat:
0, ernire al dreptcredincioiIor, pe hirtia aceasta
st scris 0 sut de lovituri de cioinag pescarnlui
Khalij I
Atunci califul, Cu toate ipetc1e i Tnpotrivirlle lui
Khalif, spuse:
S se indcplincasc hotrirca
Si sptarul Massrur porunci s fie luat pescarul,
care urla dezndjduit, .i s fie intins pe burt, s
i se trag, nttmrat, o sut de lovituri de ciomag,
nici una mai mtilt, nici una mai puin ! Jar Khalif,
ncar c nu simea nici o durere, datoritL invirto.
irii pe care o dobindise, scotea nite ipete infricotoarc
i arunca un potop de ocri asupra ciarinetisttilui.
Si califul ridea s. se topeasci ! Si, cinci se
2)2
sfIrir de dat cele o sut. de lovituri, Khalif sc cu)i
tie parc nar fi pit nimic, i strigi
Blcstema-;i-ar Allah zbegul sta, o, buhaituh
Au de ctnd o fl ajuns btaia cu ciomagul prilej d
otii fntre oarnenii cum se cade?
lar Giafar, care avea un suflet milos i o iiima
tiuioas, se ntoarse ctre calif i pusc
0, cinire al drept-credincioilor, ingidwci pescarului
s mai trag o hrtie ! Poate c oarta arc
s-i fk mai priincioas de data accasta ! $iapoi
(bar nai sa vrei ca fostul tu dascil s piece dc b
.ipa bunataiu talc fr ai ii potolit sctea
5i eaHful rspunsc
Pc Allah, o, Giafar, eti tare neehibzut
ci regii mi area au obiceiul s-i intoardl juriiiintele
sau fgaduie1iic ! Or, trebuic s fii ncredin
at tie Ia inceput ci dacl pescarul, trigInd a dou.a
hrtie, are s aib parte de spnzurtoare, va fi
spinziirat f?iri de ai)atcre ! Si tu ai s fi prcina
IliOfill Iii
Jar Giafar .rspunsc
Pc Allah, o, ernire al dreptcredineio.i1or, p
omul nenorocit moartca este inai de dorii dedi
viaia
I ar Calif Lii SUSC
lie ! S rnai trag o hirtie
Khalif Ins, IntorcInduse ctre calif, strii
0, clanaret al pacostel, plti-i;i-ar Allah dirnidue
! Da ia spune-mi, nu puleai s gseti in Bag-
dad alt iris in loctil incu, ca s pui s i se fac nilntircica
asta de dovad ? On n-o mai fi fost altul
afarl de nnne mai la ndemin in tot Bagdadui ?
Giafar insa vcni llng ci i ii zise
Mai ia o hirtie, i Allah are s i-o aicag
Atunci KhaB.f ii bg mina In ligheanul de aur,
i, intro clipit, scoase o hirtie pe care o d.eie Iui
2:13
GiaFar. Si Giafar o despturi, o ciii, i is ochii
Ii prnnt fr a spune nimic. Jar califul, cu un glas
linitit, ii ntreb
Pentru cc nu spui nimic, o, liii al iui Yahia
Si Giafar rspunse:
0. crnire a! drept-credincioilor, pc hirtia aceasta
vu sti scris nirnic ! Este o hirtie a1b
Si califul zise
Vezi i tu ! Nu La noi ii ateapt norocut pc aces
pcscar ! Spune-i, dar, acurna, s piece cit rnii clegraba
de dinaintea feei mele! L-arn vzut de-ajuns
Giafar Ins spuse
0, etnire at dreptcredincioi[or, rn tog sic,
sfintelc haruri ale preasfin;ilor ti strinoi, cci
neprihanii, Ingduie-i pecaruIui rnai tragii I a
treia hIrtie ! Poate ci aa are s poat dobIndi cu
cc s flu inoari dc foame.
Si A1-Raid rispunse:
Bine ! S ia, dat, a trela hirtie, i gata
i Giafar ii spuse tui Khalif
...Hai, o, sracuie, ia a treia hirtie i cea de pc
urma

Cnd povesta ajunsc- aci, $ehtezada vu zorii nijind i,


sfioasil, tcu.

Ci intr-c cinci sute aizeci i nona noapte

Hai, o, s?ra.cu1e, ia a treia hirtie i cea de pe


urrn. $i Khaiif mai trase o ciat, iar GiaFar, luInd
hrtta, cti cu gtas tare
Un dinar pcscarului !
Cnd auzi vorbelc acstea, Khalif strig
Afurisit s fil, o, clanaret al belelelor ! UH dmar
pci ire o sut dc lovituri de ciomag ! Cui-rnai.
Da-j-o-ar ndrt Allah Ia ziua judeci]
lar califul nccpu s rd din tot sufletul, i Giafar,
care ribunse pIn a urm s-l nvese1casc pe
siipnti1 siu, ti 1u de rnIn pe Khalif pescarul i Ii
scoase din sala tronului.
Cnd aunsc la poarta alatulu, Khalif dete de
cunucul Sandal, care ii zise
Vino ncoace, Khalif. Hai de 11C f cilcad de
parte i nou4i din cele cu dte te-a Cinstit dIrnida
cnurului drcpt-credincioi1or ! -
fi Khalif ii rspunse
A, liarap dc .pcur, vrei oleac de pane? Hai,
dar, dc ia jumitatc din suta de lovituri de ciomag,
pc piclea la aia neagri ! Pn i le-o da Eblis in iad,
na ! 411w dmarul pe care mi 1-a druit clanaretistul
dc st pnu-t u
$i arunca in obraz dinarul pe care i-I pusese
(;iafar n mIn?i i vru si ias pe poarti i s se duc
tn drumul lui. Eunucul se repezi ins dup ci i,
sCOfl(1 din huzunar o pung cu o sui de dinari,
i-n intinse liii Khalif, spunind
0, pescarulc, ia dinarii acetia ca prc peritTu
pe.tcle pe care 1-am cumprat ieri de Ia tine
i duic in paCe
Jar Khaiif, dac vzu aa, se bucuri din pUn i
1u punga cu o sut de dinari, precum i dinarul
dat dc Giafar, i, uitindu-i belelele i necazul pe
care Ic Indurase, Ii lua rmas-bun de Ia eunuc
se inwarse acas, pUn de faI i peste pQate de
niu1umit. Aciun ! Intrucit Allah, dac a hotrtt ci
odat un lucru, 11 Infptuiete nesmintit, i intrucit de
data aceasta hotrirea iui era tocmai in privina Jui
Khalif, voin4a sa trebuia s se imp1ineasc. Aa c,
235
pi: cind Si ral)a Lea Sulcurl1C spre a Sc iiitoarce acas,
Kkaiif fu op:rit, in faa tIrgului de robi, dc o mare
roa1a de oameiii, care toi privcau spre acclai toe,.
Si .KbaNf Sc InIrel)a : ,,La cc so uica aa ioati lunica
asta strins ciotca ? $i, minat dc necluirierirc, porni
sti croiasci drum cu coatele printre neguatori i
tc.Lai, prinire bogtani i sracani, care, daci II ciiooscur
, Incepur s rId, zictnc1ui unii altora
Joe ! facei bc navabului ccl grozav care arc
si cumpcre tot tirgul ! Loc prcasir1ucitu1ui Khalf,
cicul behtorilor
5i Khalif, fir a se tuibura, i tare pe ci, intrucIt C
simea ghiftuit cii clinarii de aur strIni Ia c.rpar,
aurisc Ia mijlocui rtndului din fai i cit si vad
care-i treaba. $i vzu un bitr1n care avea diiia.intc-i
Iad pe care cclca tin rob. Si b{trmnuI accia tocmai
triga eLi glas mare, zicIiid
0, negustorilor ! o, bogftani1or ! o, preacinsli -
ilor locuitori din cetatca noastri ! care dintre voi
vrea s-i bage banii intr-o tIrguia1 de sut Ia suti
cumprInd, cu tot cc se af1 in ca, fr ca noi si
1im Ce, lada aceasta bine gtit, venit de la saraiul
preaslavitci Sctt Zobcicla, fiica Iui Kassem, soia
cniruIui drept-credincioiIor ? N-avcti decit a spunc
ct daii ! Si Allah s-l blagoslovcasci pc accia care
are s dea ccl mai muli
C o tccrc larga raSpufl(lca Ia chemarca mi, cici
ncguitorii .nu cutezau sii aruLicc bnetul pe o
adi ca aceca, In care itti tiau cc se afi, i se
rerncau si nut care cumva s? fic la mijioc vreun mairapazik
! I)a pn la urni until dlmtre Ci deft gias
zise

Pc Allah ! ttrgul accstai cam la noroc ! $ p


L tare pagubos ! Ci eu tot am si clati ccva, cia sa
mi so ia in mime dc riu ! Aa c am si z.k 0
\orl)a, da s nu n.i ccrtai ! JactI ! dtaic
dnari, nici until mai muft
Ci un alt ncgutor ric1ic numaidcit prd
i iiSc :
lu dati cincizeci
Si ah,i negui,tori ridicari iari ; i iul ajuns
hi o stiti dc dinari. AtUnC1 telalul strig
careva dintre voi mai mult, o, n.cguiatonhir ?
PrLul ccl de PC urm ! 0 sut dc dinari ! Cine Ji
oiai mutt ?
d\Lund Khalif ridic glasul i ZiSC
Eu ! I)au o sut i unu de dinari
1 a vorhcle aceswa ale lui Khalif, negustorii, cai
11 >ihiu tot atfta de J.efter ca un pre scuturat
I)atut, socotrt c g]umcte, i incepur si fld.l.
kimalil ins i.i descinse chimirtd si iar sg u
gls mare i 0110105
(.) stimi .i unu de di]Jari
A tunci idal ul, cu toate rhetcie eguitorihi,
SJ)IPSC
Pc i\.llah ! lacla este a iui K.halif ! Jar cu nu i-c
vinci dech lui
Pc urna, adIug
Poftcte, o, pescarule ! plItete o sut nOn,
ia lath cu tot cc este in ca ! Allah sa binecuvinteze
vinzarca Si sporul fie asuprai, odat cu aceast
cmnprare
Si Khaiif ti intoarse climirul, in care se afian
Taman o sut i unu dc dinari, pe care ti scutur in
miinilc telalului ; i trgul se fcu in deplin invoiali
a arninduror prile. Si tot atunci lada iiitr in
stpinirea lui Khalif pescarul.
5i pe data hamalii din suk, dac vzur. tirgu
Inclieiat, se repe7ira asupra lXzii, batindu-ce care -n
nu pe degeaba, firete. Ci treaba flu-i era nicidecuin
la Indemina Iui Khalif care, en tirguiala asta,
se scuturase de tori banii dobInditi i flu mai rica
acuma nici Cu CC cumpere o ceap ! Jar hamalil
se luprara mai departe, smu1gIndui care mai decare
[ada, pIc; cc negutorii se bgar intre ci dc-i
despiirir i Ic spuser
[Tamalul Zoraik a fost ccl dLntti ! Ma c1 Iui 1
SC cade. so care
5 ii aluugar pe ceilali hamali, afar de Zoraik,
cii bate Impotrivelde liii Khalif, carc vroia 5a-i
dudi singur cumpirtura, aburcari lada in spinarca
harnalului i Ii spuser s-l urmeze, cu povara aceea,
pe stpinul ci Khalif. Si hamalul, CU [ada in spinare,
porru pe Lirnia pescanulut.

Citd povtt-i wise ttici, SeZici Liada vizu ,Arii mi; Hid
sR tLu

Ci intr-a cinci stile aptezecea noapte

Si Rhalif mergInd pe drum, ii zise in cugetul


su ,Nu mai am niti un ban, nici de aur, nict de
argint, nici do aram, nici mcar mireasma vreunul
ban! Si ce-o s ma fac, cInd 0 sa ajung acasa 5i-0
trobui s-[ piatcsc pe afunisitul asta de harnal ? Si
ncvoie avearn cu do hamal ? Si, de aitminteri, cc
nevoic aveani cu i de pacostea asta do lada ? 5i
cine pkarclui a putut sa-mi hage in cap gtndul Cli
drguiala asta ? Da cc e scris trc[)tlie sa Sc 1mph
ncasc ! PIn una alta, ca s sca din bdaua cu
hamalul sta, am s-l fac s alerge i s umbk
ri1ccasc drurnul dca lungul ulieior, ping ( o
si sc sfircasc dc trudi. Atunci, are se opreaci
(IC hunvoia lui i nu are s inai vrea s ncarg. lat
cu am s m foloscsc de nevrerea Iui i n-am
VO1CSC mci cu ia rindu-mi s-i pitcsc, i am si-mi
iw singur lada In spinare !
5i, dup ce ii Intocmi aa planul accsta, l i
nisc nuinaideclt in fapt. Incepu, dar, si ricasci
(IC pe o u1i pe alta i de Ia o pia Ia alta, i
cICa.sCa pe harnal clup ci prin tnt oraul, i-aa
(Ic la prInz pina in amurgit de soare, melt hamaM
se vliigui de tot i, ntrun sfIr,it, ncepu si bouib
ricasca .i sa morniie, i se hotarl si spun h:i
isjialif
- - 0, stpInc al mcu, da unde ti-c casa ?
Khalif rspunse
Pc Allah ! jeri tiam bine nude CSW, et
am uitat dca binclea. $i iactm?i ncvot s ca
iinpreun cu tine unde-o fi aezati
$i harnalul zise
D-mi plata i ia-ti lada
Si Khalif zise
ivlaj rabd oleac, merind IflCCtIsOt, ca
dat rgaz s-mi adun gmudurile i s cuger cL
se afla casa mea.
Pc urm. dupi. o vreme, intrucit hamauI icepnc
tar sa se vaicareasca i sa hombanc prnflTe dni,
Ii zise
0 Zoraik, flu am Ia mine nici un ban ca s-i
pot plan aci pe inc ! Cci miam Isal banii acat
casa am uitat unde se afI

2.39
Si, cttiii hamaluil Sc oprise, nemaiputind s umb(e,
puscse povara jos, iact c trece Un cunoscut
dc.al ltd Khalif, care II bate PC umr i ii zice:
Na ! tu eti, Khalif ? Ce cauli prin mahalaua
asta, aa de departe de mahalaua ta? Si cc
pus pc omul asta Sa-li care ?
Ci, pIn cc Khalif, dcscumpInit, s auce s-i
rdspundi, bamalul Zoraik SC i intoarsc cutrc trcc
torul en pricina i 1 intrcb : -
0, unchiule, uncle se afl casa lui KbaIif
Omul rspunse
Pc Allah ! auzi cc iiiircbaie ! Pi, casa
K{iahl se afl tocmai in partea cealalr a Bagdadului.
la hanoi miruit dc Ia tirgul de pte, in niabaIauL
Raw assin
Si pleci rizind.
Atunci. Zoraik hamalul Ii spust liii Khalif pexcarul
- iTai, iiicitc o, neisprvitule ! hare-ar s
ciiai triieti or; si. umbli
Si Ii siii s ineargI Inainiea-i i sa-1 duc L
locuina lui, la hanul nruir, de la tirgul de peic
nu mai conteni, pIn cc ajunser acolo, s-I tot
dodcIcasc i s-I certe pentru purtarca lu, zicin

0, chip dc pacosie, lipsiicar Allah (IC pui.nca


cea (Ic bate zilele pe lumea asta ! De cIte ori n-am
cnai trecut no! PC dinaintea prpclitei tale de case.
nu miai facut tin semn s ma opresc ! Hai ! Acuina
ajuta-ma sa dan jos din spinare lacla asia ! $i (Iarc-ar
Allah sa fii pe data Inchis in ca pe veci
$i Khalif, fara a scoate o vorha, 11 auia s dea
jos lada, iar Zoraik, tcrgindui (Ic PC frunte cu
dosul miinii broboaneic man de sudoare, spuse
S vedern acuma ct dc larg Cti Ia suflet
Cit dc darnica ic tnt.na, Ia plata cc mi-u datcrezi
24(
dLIp bate c)Stcnei.iie astea pe arc maj fcut si
k Inclur clegcaba ! Si grbctetc, ca st ma 1ai sI
ILC tn calea mca!
5i Kbaiif Ii spusc
Dc buna eam, o, tovarae al mcu ! .A.i s
rp1ftit stranic ! Au vrci sati aduc aur, ori argint ?
I()Ii sa-1i alcg
(r hamal.ul raspunsc
lu tn ma binc dectt mine cc mi se cuinc
Atunci Khalif, IastnduI pe hamal Ia poaria c
[ada, jntra In casa i SC Intoarse numaiclcctt, iinind
un bici Iniricotor dc cuce(e, lintuitc ficca.rc
en patruzeci dc nte ascuitc, tainan bun si doboarc
o crniIt clmtro lovitura ! $i SC repczi Ia harnal, Cu
mlna rklicata i, Invirtind biciul, ii aIdui pe spinarc,
i iar de Ia cap, i Inca o data, aa de vlrtos inct
hamalul Incepu s uric din rarunchj i, dind dosul,
o lua Ia fuga drept nainte, cu niIinilc intinse, i
se mistui pe dupa un colt de ulit.
Descotorosit in felul acesta dc hamal, care, Ia
urma urme, se incarcase de buna lui Voic cu ladoitil
acela, Khaiif se pregatea sa traga lada in casa. Ci,
de toat zarva aceea vccinii sc strinsescra ciotca c,
clod ii vizura pe :Khalif Impopoonat aa dc ciudat CU
caftan de zarafir scurtat pe sub genunchi 1 Cu turbatt
lot dc zarafir, i cind mai vazura i iada PC care o
cara Ii zisera
0, Kalil, de uncle ai eaftanul accia i [ada aceca
atita de grea ?
11 rspunse
Dc Ia un bLiat, UCCII1C la mine i clanaretist de
mescre, pe care II cheama Harun A1-RaicI.
(b! pcvest(a aititse aci. Sehere,.a(.la vii orii Wji!ld
tic u.

24t
Ci Intr-a cinci sate aptezeci i una noapte

La vorbc1 acCslca, pe Iocuitorii cirn hanul uiruit,


vecini ai Iui Thaiif, Ii prinse spairna pentru suHetcic
br, i Ii ziser Intre ci: ,,De flu i-ar auzi nimcnea
pc smintitul sta vorbind aa! Ca-i Inha agiii Ii
spinzur?i numaidecIt ! i ne spulber hanul cu toi1,
i poate, din. pricina Iui, sa ne spinzure i pe noi
dinaintea hanului, on sa ne ostndeascI Ia vrco Cazni
napraznica ! $i, speniai pIna peste poate, ii siiir
s.-i tncuie lIrnba in guru i, ca sa sfireasci mai
inte, ii ajutar si-i care lada in cast i Impinser
ua clupa ci.
Or, odaja Iui Khalif era atIt de strIrnta inch lada
o umplu cu totu!, de parca ar fi fost anurne facuta
spre a se imbuca tocmai pe tocrnai Intre perei. $i
Khalif, nernaitiind unde sa se aezc spre a-i trece
noaptea, se intinse cit era de lung pe ladi, i, in
felul acesta, Incepu sa cugete Ia cele cite sc ifltimplaser
in ziua aceea. $i deodata se intreba: ,,Da
Ia urma urmci, ce-atept de flu dcschid lada Ca sa
vd cc.-o fi in ea ? $i sari in picioarc i se cazni din
toate puterile cu mIinile, Incercind s-o deschid, da
degeaba. $i ii zise: ,,Unde mi-or f fost rninj1e
dnd rn-am hotarit aa, deodata, sa cumpar lada
asta, pe care nu pot nici macar s-o deschid ? Si iar
se incerca sa-i sparga lactul i si-i sfarme incuietoarea,
c tot nu izbuti rnai mult ! Atunci ii zise
,,s ateptam pina mime, ca sa vedem mai bine
s-o loam ! $i iari se intinse dc-a lungul pe ladoi,
242
LiU zbovi mult pin s inccapi a dormi din toate
sforiturile lui
Or, cum dormea aa de vrcun ceas de vremc, se
rezi deodat, srind de spaim, i se izbi cu capul
de tavanul odiii ! Cci shrzpse cum se rnica ceva in
Liuntrul izii. Si dintr-o datI somnul ii i zbur din
cap, cu minte cu tot ; i Khalif strig : de
nci o indoial c acolea in luntru so afl niscai
giuni Slav lui Allah Ca mi-a dat gindul s nu
dcschid capacul ! Ca daca-1 desehideam, at fi PC
mine, in bezna asta, i cine tic c mi-ar fi facut
Flocarit ! mare binc cm miar fi fost, oricum ! Ci, pc
cind ii rumega ci In folul acesta qIndul de spaimil,
lata c zgoniotul din launtrul lazii spori, i ii ajunsc
Ia urechi ca un soi do geamt. Khalif atunci,
speriat pestc poate, cuti pierit o luminare, ca s
faca lumina ; ci uitase ca saracia flu-i ngaduise
nicicind sa aiba vreo luminare i, bijbIind intr-una
CU mtinile pe pereii odaii, c1annea din dini i Ii
zicea: ,,De data asta, e prapad ! prpad de tot ! Pe
urmi, cu spaima sporita, deschisc ua ,i navali afara,
In dric dc noapte, ipind cit II inea gura
Ajutor ! 0, locuitori din ban ! o, vecinii mci
sariii ! ajutor
far vecinii, dintre care cci maj multi erau cufundai
in somn, se trezira speria;i rau i ieira afara, pe
cind femeile ii scoteau capetcie, acoperite pe jumatate,
prin crapatura ui1c)r. Si toi ii intrchari
Au cc-ai pait, bre Khalif?
El raspunse
lute, daimi jute o luminare cci la mine
venit ginmi
$1 vecinii ince,ur sa rIda, jar unul dintre Ci Ij
dote pina Ia urm o lurninare. Si Kbalif lua luminarca

243
Sc ntoaisc n odaia jia, StaI)1) 1c cE Ci
dcodaa, cuin se piccase pcstc lada, auZ un .las care
suspina
Au, unde sIlt ?
Si, nc i inai spenat, K.halii 1as o1 i e repc?.I
a1ar ca un nebun, iplnd
0, vecinilor ! scpai-rna
iai vednii ii spusera
0, Kha]if, afurisituic ! da cc pacoste a
peste unc ? Nai dc gncJ odat s nu ne
ciuicti ?
El rspunse
Bre, oame.ni I)wii, gIn u cie in )ad Sc in
i vori)e,te
1i ii intrebar
(.), nlJncinosule, ? spune ginul da ?
11 raspunse
inlrel)at ,,Undc slut ?
Vcc.inii i rspunser rizind
Pui, n iad, fr dc nici o tndoial, bre iursi
rule ! Dc nai rnai gusta somn pinla inoarte ! A
sculat tot hanul .i toat rnahaiaua ! .Dac n-al si
tad, aveni s coborhn si sfIrlmrn oascle
Si KhaIif, incar ci inurea dc fric, se horir s se
ntoarca iarli In oclaia liii i, adunInd.ui curaju
tot, iti un pictrot i sfrm Incuietoarea de Ia Iadi,
i clctc dintro data capacul la o parte ! Si vizu,
Ii.itiflsa acolo In 1ad, 1Inced i cu pleoapeic intre
deschise, o feti,can frunioas ca o hurie, i scl.ipind
do ncsicniatc. Era Kut-alKulub ! Si, dac so s.in
slobozit .i rsufHnd cu tot pieptul acr proaspt,
so dcznietici dc--a binelca, jar oninu1 dat de bangul
eel adorinitor so I1SJ.pi pe deplin. $1 sta acolo, pai.id
i ant dc frumoas i (IC ispititoaro, in adevr
o vazu, pescarul, care n iw nu niai
pnvise aa, dcscoperita, nu nunlai o frunniseic ca
coca. da nici rniIcar o femeic do rind, czu In gewich
dnainiea ci i o ntre1
Pc Allah ! o, stpiii a mea, clue eti ?
CTU p(h\ 1.i nnsc aici, $chcrcada 7C Ii fluj T(I
iLt.

Ci mu-a cinci stile apIezeci i doua 1Joa/)le

Fata desciuse ochu, nitc ochi negri cu gene in


condeate, i spuse
Undc esic lasornia ? Unde este Narcisa?
Or, acestea erau nuirtele color dou copile roabe
care o slujcau Ia sarai. 5i Khalif, Inchipuindu-i c
fata Ii erca iasomi zarnacadele, r?spunse
Pc Allah ! o, stpIna inca, nu ar aici acum
decit nite lion uscate do benne.
$1 feticana, ctnd auzi rspunsu1 acela i glasul
lui khaiif, ii veni in firc intru totul i, deschizindu-
i ocliii lang, intreb
Clue eti tu ? $1 unde rn aflu ?
$i spuse astea cu un glas rnai dulcc ca zalirul,
insotit de Un sornn cu mIna tare incInttor ! Si
Khalif, care do aitminteni avea un suflet ginga, fu
nespus do micat de cc vcclea i do cc auzea, i

rspunsc 0, sL?pina mea, o cu. adevrat prea-frumoaso,


en sint .Khalif pcsca.rul ; ian tu to affi chian In casa
mea,

243
Si Kut-alKulub ntreba
Atunci, nu rnai sint in sara;ul califuiui Harun
A1-Raid?
El raspunse:
Nu pc Allah ! c.ti acasi Ia mineS n odaia inca
care-i tin sarai numai ntrucit te adpostctc pc
iine! $i ai auns roaba mea, cu nvoial .i cu
ifrguial, Inlrucft tc-arn curnprat asiiizi, cu lada
l.a cu tot, dup strigarea din tIrg, pe o suti i unu dc
dinari ! $i team adus, adormit in lada accasta, Ia
casa inea ! $i n-am tiut c eti tn 1ad decit dud

ai fnceput s te miti i dnd, dinirunti , rnam spe nat ! 5i-acuma vd lirnpeclc c stcaua inca s
zarea norocului, micar c pn acuma o tiani aiIta
de pe JOS i de pguboas!
$1 Kutal-Kutub, la vorbeic acc1ca, zimbi i zise
Aa c, o, Khalif, rn-ai cunpIra din suk, fr
sa ma Ii vazut ?
El rspunse
Aa, pe Allah ! fr m4car si am habar Ca
eti n lada.!
Si Kut-al Kulub pricepu atunci di tot cc paise
fusese urzit mpotriva ci de Scit Zoheida, i II puse
pe pescar si povesteasca toate the SC Inimp1ascri.
de Ia nceput p?n la sffrit. $i .ezu aa de vorbi
cu ci ptna dirnincaa. $i atunci Ca i spuse
0, Khalif, oare tu nu ai nimk de nincaz ? Caci
mi-c cam foame
El raspunse
Nici dc mncat, nici de baut, nimic, chiar nirnic
Nici eu, pe Allah, iacta di de cloua zfle n-am pus
o bucatura in gura
Ea intreb
Da macar ceva bani?
El spuse
246
Bani, o, stpIn a rnea? Allah si-mi ie lath
ccasta pe care, ndemnat de ursitoarea i de neziina
inca, mi-am dat pin Ia ccl mai PC urm bnu ! i
iact-m lefter uscat
far fata, Ia vorbeEc acesrea, Incepu s rtd i zise
Du-te, oricum, i adu-mi ceva de mincarc
cere de pe Ia vecini, care n-au s te lase ! Cci
vecinii trcbuie s se Intr-ajute unul cu altul
Atunci Khalif se ridic i iei in curtea hanului i,
In tccrea zordor, incepu s strige:
0, locuitori ai hanului, o, vecinilor ! Iacr c
ginnul din lath imi cere acuma de mincare! i en
nu am nimica Ia indemIn si-i dau!
far vecmu, temInduse de glasul u, i mar
fiindu-lc i rnii de ci din pricina srciei lui,
coi)ortra i-i aduscril care o jumtate de pline rirnas
de la cina din ajun, care vreo bucati de
brtnz, care vreun castravete, care vreo ridiehe. $i
i Ic puscr pe toate In poala caftanului, i se intoarser
Ia ei. Jar Khalif, muliumit cu cele dobindite,
se intoarse in odaia lui i puse totul clinaintea ietei.,
spunindu-i:
Mninc, mnInc.!
Si ca zIrnbi a ride i zise:
Cuni a putea s mninc, dac nu am o oa.1
on o cni Cu ap s beau? Aitfel, de bun seam
ci tnghiituri1e mi s-ar opni in git i a muri
Si Khalif rspunse
Dcparte de tine once ru. o, preafrumoaso
Dau fuga i Ii aduc nu o cni, ci un ulcior dc-al
mare

$i iei In curtea hanutui i rcni din toate hereg


0, vecinilor ! o., locuitori ai hanului
Si din toate pr;iIe glasunile suprate inccpur
sa-1 ocrasc i s-i strige
247
Zi, biestemaude, cc inai este ?
Li rspunse
Ginnul din lad cere acuma dc biut
i veeinii coborir Ia ci, aducindui care un uIcir,
care un chiup, care tin ol, carc un stacan ; i Khalif
Ic sirinse dc Ja ci, lucnd una intro n).ina, alta In
ccalal.ta rnin, aita In cuni,ii. pe cap, alta la
subsuoai, .i se grabi s ducL totul la hut-al-Kulub,
spuiidui
i:.j acme ce-ti dorete sufletul. Mai vrcl ccva
La spuse
Nu ! darurile liii Allah sint din clcstul
Li SpuSe
Atunci, o, stLpIna mea, spune-mi Ia rinduii
orbele talc atita dc duld, i povcstctc-mi povestea
in, PC care no
Attmci, Kut-alKulub se uit Ia Khalif, zIml)1 i
spuse
- Af1, dar, o, Kalif, c povestea men se poate
spunc in dou vorbe ! Zavistia potrivnicei mele, LI
Sen Zoheida, soia califului Harun A1-Raid, rn-a
aruncat in starea aceasta din care, spre norocul
soartei tale, m-a scpat tu ! Cci sint Kut-alKulub,
cadina cea rnai drag a emirului drept-credincioilor.!
cc te privetc, bei.gu1 ViC1ii talc este nemndoieJnc
de ad inainte
Si Khalif o intreb
Da 1-Jarun sta c towna cu ?tla j5e care I-am
invat en meseria de pescar? $1-i totuna Cu
spimii la pc care i-am vzut Ia paint, ezind pe
un scaun mare ?
La rspunsc
Intocmai, chiar ci este
Khalif spuse
Pc Allah ! nam intiluit. in viala men un danar
mai ndsprvit si nit ticflos mai mare ! Nit
numai c pctcvcnghiul ala u obrajii buhiii - a
furat, cia mia mai i dat tin clinar pentru o sut de
ovituri de cioniag ! Daca moi mai niiI.ni cu el
vreodati, am sii spintec burduhanul cu ruu1 sta
Ci J.uta1Kulub, ccrtnclui si taca, i spuse
S 1aj deacurna fclul acesta nccuvincios

a vorbi, pcn.tru c, n starca cea noii5 in care ai a ic afli, trebuic, mnainte de toate, sai deschizi ochu1
minii i si tc cleprinzi cu gingiiIe i ca purtaca
aieasa ! 5, in fciul accsta, o, Khalif, ai s pui sa i

se treacI icte pide gealaul purtri Irumoase i I s aungi un orean de vaza i tin om dc 1.ne.
pun de stralucire i de cuviini,.I.
(inl L1I._ .5.hei ida v,u fi jid
NIliiS, I Lii

Ci inira cinci stile aptezeci i treio noapte

Daca auzi Vot[)de icClca pii ie 1% LII eli 1% L11ub1


Khalif Sinfli dintro data iin vfrqiu In ii o
chirnbare, i cuni se dschk1 iwhB m1n1I, t
i se 1rgc.tc incJegeri Jticrur1r, i
cugetul ! Si totul muiru norocul 1111 1 A 11141 (1 btdvb
rvorbelor
at c sufletele gingaeblajine
cl)iI)1l)4 mulspuse
l ti1Ieieic neci(Icoplkut
ite ! AstiIfei, do1Ia,Iuh,
o ci p Ia tiwwrjsI
Ita, I11trj11
Khalif, nesimitor i b?dran atuiwi, %iI1iI)th
intrun orean subire, druit cii pur1ri 111Wu11411
cii in. fel de a vorbi bane ales.
l adevr, diip ce Kut-al Kulub ii art, Iii
feul acesta, curn trebuie s se po.arte, mai ales
dac va rnai ii chemat In fa;a emirului drept-eredincio
i1or, pescarul Khalif rspunse
Pc capul i pe ochit mei ! Sfaturile tale, o
stpmn a inca, slut pravila coca de purtare, jar
hunivoiua ta este umbra in care huzuresc ! Ascult
m spun ! Allah s IC acopere cu binecuvintarile
Lii i si Implineasci i cele mai mici dorinie
Iat1 dinaintea ta, supus i pun de respect fa de
harurile tale, pe ccl mai crcclincjos dintre rohii ti,
KhaIiE pescarul
Pc urrn, adug:
Griete, o, stpmn a coca ! Ce a putca fac
ca s-i fiu de fobs?
La rspunse:
0, Khalif, nu-rni trebuie decit un calam, o
climari i o foaie de hirtie.
$i Khalif dete fuga fr de zbav Ia un vecici,
care Ii fcu rost de acele lucruri ; iar ci Ic duse
Ia Kut-al Kulub, care numaidecit scrise o scrisoare
Iung ctre misitul care avea grij de daraverile
califului, giuvaicrgiul Ibn Al-Kirnas, chiar acela care
o cumprase odinioar i o dusese in dar califuluI.
Si, in scrisoarea accea, ii Intiinba despre tot cc i se
Intlmplase i ii arta c se afla in casa pescarului
Khalif, care o avea in stp?nirca lu, vIndut i
cumpratL $i lmpturi scrisoarea i i-o dete lui
Khalif, spunind
Ia scrisoarea aceasta i du-te in sukul giuvaler
giilor do i-o InmIneaz Lii Ibn Al-Kirnas, ornul care
so ingrietc de daraverile calif.dIui, i care are o
prv1ie pe care toaii lumea .tic ! Si s on uij cc
te-am l.nv4at in pnvina purtrilor frumoase a
felului curn s vorbeti
250
Si Khaiif rIspunse ci ascu1t i c?i se supune, 1ui
scrisoarea, o duse Ia buze, pc urrn Ia fnunte, i dcte

fuga degrab Ia sukul giuvaiergi ior, unde intrebi (IC prvlia Iui Ibn Al-Kirnas, care i fu artat. Si
e duse Ia prvlic i, Intr-un chip cit se poate de
ales, SC temeni dinaintea giuvaicrgiului i ii ur
bun pace. Si giuvaiergiul Ii rspunsc Ia urare, da
numai din rful huzelor, abia nitmnduse Ia ci, i II
inirebI
Cc vrci
$i Rhalif, drept onice rispuns, ii Intinse scrisoarea.
Si giuvaiergiul Iui. cu \irf ui (iegcteior scrisoarea
o puse pe chilim iing ci, fr a o citi sau mcar a
o deschide, cici ghidea cai vreo alb, cerind vreo
pomanL dl pescarul Khalif o fi vreun milog. 5i
i spuse unui slujitor dcal su
- Di-i o jumtate de drahml!
Khalif ns irnpinse ind.rt, cii muIti. rnidnic,
acea pomana, i Ii spuse giuvaiergiului
Nu am cc sil fac cii pomana ! Te rog numi
cJlCti scrisoarea
5i guuvaicrguui huil de jos scrisoarea, o despilturi
o citi ; i deodatil o srut i o .duse Ia fnunic
ui cinstire, i II pofti ie Khalif si adil, i II imreNi
0. fratele ncu, unde-i casa ti ?
El riispunsc
In cutare niahala, pe cutare uliil, Ia culirc
han
El spuse
E bine!
5i Ii chernil pe cci doi sIujbai ai liii de credinil i
Ic spuse
Ducei-l pe accst prcacinszit Ia prilvla zarauu]ui
mcu Mohsen, ca si-i dea o mie de dinari de

251
an. c urniI, aducci-I Idirt la. mine, cIL tfla
degratI
5i cc doi lefegi ii duser pe Khalif Ia araF,
.ru;a i SpLICIa
0. IVlOhSen, di accsPtii prc1cinSrIt 0 1iflC Lie
nri dc aur
Si zaraful cnLiri o mic de dhiari de aur i i-i dew
liii Khalif, care sc ?ntoarsc Cu cci doi slujbai la
Urn Al-Kirnas ; II gsi pe misit cIlare pc tin
catir infotzat falnic, inco.njurat de 0 sut de robi
mbrcai in hainc scurnpc. Si giuvalergiul Ii arti
un alt catr, nu rnai puio 1 runios, i ii spusc si
incalece pe ci i sl urmeze. Khalif Ins zise
Pc Allah ! o, stptne al meu, in viaa mea nfl
ni-am suit pe tin catIr, i habar n-am si mncrg nici
pe cal. mci pe mgar
Si giuvajergiul Ii spusc
Nui fliCi o suparare diii asi.a ! Ai si in
asdzi, gata
$i Khalif zise
fare mi-c fric s nu mt trInteasci i s
rup{ coasicle
El rspunse
N-avea nici o tcani i incalec
Si Khalif zise
in nunicic lui Allah
$i Incilec pe catir dmtro sritur, insi dca
doaselea, i apuci dc coad in bc s apuce de
friu. Si caiirul, care era gidilicos nevoic mare, sc
incontr i. Incepfncl sa zvIrle u picioarele din
toalc puwrite mi, ma dur rnult pini s1 aruncc Ia
mint. Si Ichalif, vuiimat, Se riciici spuse
$tiam en hinc c n am pot cHutori niciodar
dccit PC picioarelc mdc
Accsta fu insi ccl mai (le pe urml nccaz al
Khalif ! Si, deacuina. inainte, urita ltij avea W
duci flesnhinhit pe calea sporului...
CInd povcsLe junc a, $therez1a vZu zorn mjin
t1Ols., z Li.

Ci Inir-a CIIZCi sute aptezeci i palm flOpte

...pe caiea sporului. ii adevir, giuvaiergiul gri


ca IfC (101 dintre robii si
J)ucei1 pe acest stpin al vostru la ha!nmam,
i spune-i sa i se fac o baie de cea mai bun.!
Si pe urma aduce;i-l acas la mine, unde am
atept
Si e cluse nuinai el singur Ia iocuina lui Khalif,
s-o ia pe Kut-al Kulub i s-o aduca i pc ca la
acas.
Tn ce-i privete pc Khaiif, cci doi robi 11 duser
Ia hammam, unde flu pusese piciorul in vaa lu,
i Ii deter pe seama celui mai bun masagiu i a
celor rnai buni biei, care se apucarI numaidecit
s-I spele i s1 frece. 5i Ii scoaser din piele i
din pr grmczi peste grmezi de tot soiul de
necuraenu, i de pduchi, i de cpui de toate
neamurile ! $111 curir i ii frgezir .i, dup cc
II terser, ii Iinbracara ntr-un caftan de matase
pe care cci doi robi detescr fuga i-1 cumprascr.
5i, dichisit aa, 11 dusera acas la 11)11 Al-Kirnas,
stptnuI br, care i sosise acolo Impreun en K.u al-
K ulub.
Si Kliaiif, cind intr In sala cea mare a casel, o

vzu pe t nra Kut- al-Kulub stind pe un divan frumos i inconjurat dc o mu1ime de slujnice i
de roabe care dau zor s-o slujeasc. Si, de altrnmtcri,
md de Ia poarta casci chiar, portarul, cInd Ii vzusc,
se grbisc S Sc ridicc In cinstea lui i si sarut
mIna cuviincios. $i toatc astca Ii aruncar pe Khali
In cea rnai mare uluial{. Ci ci nu isi sa Sc vada
nimic, dc tcam sI nu para prost crcscut. Ba inca
atunci cInd tata lurnea se Inghesui Imprcjurui ca
sii spun 1-lIcut fic-ii baja !, tiu s rispuL3d
cu bunacuviiia i Cu vorbe frurnoase ; i vorbeic p
care Ic rostea, rsunIndui in urcchi, Ii fcrrnccau
Ii mlngiiau plcut pin i PC el.
Atunci, ajunglnd in faa lui Kut-al-Kulub, se pled
djnaintea-i i atept si-i vorbeasd ea mai Intil
Si Kut-al-Kulub SC ridid in cinstea lui, i 11 Iui
de mtn, i 11 pofti s ad 1tng ea pe divan. Pe
urm, fata i dete o can pIin cu sorbet de zahr,
mnmiresmat cu ap dc tr.andafiri; jar ci 1u cana
i hu Incetior, fr a sorbedi i, ca s-i arate i
mai bine buna crctere, flu o goli decIt pIn Ia
juntate, In bc s-o dea pe gIt pe toat i s-i mai
bage la sfIrit i degetui in ea, ca s i-1 1ing, aa
curn de bun seani c ar fi fcut mai Inainte. Ba
mai i puse cana, fr s-o sparg, pe tabla, i spuse,
cu nite vorbe foarte iscusite, mu1arnu1 care se
spune de dtre oamenii bine-crescui, atunci cind
au primit ceva de mIncat on de but
Fie ca si dinuie in veci ospitalitatea casci
acesteia
Jar Kut-al-Kulub, fcrrnecat, Ii spuse
Atha cIt i viama ta
i, dupa cc Ii cinsti cu tin osp strIucit, Ii spuse
254
Acurn, o. Khalif, iai. c a venit i clipa s-
arai iscisina minii i harurile ! scu!r-n dat,
ci iuareaminrc, .z nu uta cc ai s auzi ! A sI te
dnci de aici Ia palatul ernirului dreptcredincioiIor
i ai s ceri s fii primit de calif ; i lucrul are si
se Ing.due ; i, dupi pIeciciuniIe cuvenite califu
Iw, ai s-i spui : ,,O, ernire al drept-crcdincioilor,
ina rog siC, in anuntirea Invaaturii pe care ii-am
dat-o, sa-mi ingaduieti un hatIr ! Si el are s i-l
irigduie de lii bun inceput ! i tu s-i spui : ,%Doresc
sii-mi fad cinstea dc a fi musafirul mcu In noaptea
aceasta ! Atita tot ! i ai s vezi i tu daca prune.tc
sau nu

NurnaidecIt, Khalif se ridic cj plec insoit de un


alai marc dc robi pui in slujba lui, i Imbrcat cu un
caftan de ntas care putea s preuiasc mai binc
de o mie de dinari. $i, In felul acesta, frurnuscea
din natere a trsturi.lor lui ieea la ivea1i pe deplin
era tare uirnitor ! Cci zicala spune ,,Pune nite
haine frurnoase pe un b, i bul are s araie
ca un ginere !
Cind ajunse Ia sarai, fu zrit de departe de eunucul
Sandal care, nudt de schimbarea lui, dete fuga cit
II rneau picioarele in sala irnparteasci ii spuse
califului
0, emire al dreptcredincioilor, flu tiu, (Ia
Khaiif pescarul a ajuns rege ! TntrucIt iaci-I di
vine hnbrcat intr-un caftan care preuiete mai
hine de o mie de dinari, i insoit de o vIlv
falnic
5i califul spuse:
Adu-l degrab in luntru
Or, Khalif fu adus In sala imprteasc, unde ta
1-lawn Al-Raid in mijiocul falej lui. Si se terneri,

255
aa ewn JU sa SC ICmCUCaSCa flumai cC rnai d
hunic dintre emiri, i zise
Pacea fic Cu tine, o, cpcenie a dreptcrcdincio
ilor, o. calif al stpinului celor Trei Lumi, aprtot
al noroadelor de credincioi i al legii noastre
Allah eel prealnalt s-i alungcasc zilele i i,i
cinsteasc domi4a i s-i spcrce fiaia i s-
ridice piii la cea mai de sus slav
$i califul, daci vzu i dac auzi toate astea,
rmase pesie poate de minunat. $1 nu pricepea
.nicicum pe cc cale ii venise liii Khaiif atita d
repede averea. Si II intrebI pe KhaNf
Poii s-mi spui mai ntti, o, Kha!if, de und.
ai mat hainele acestea frumoase ?
El rspunse
Dc Ia palatul men. o, enLire al drept-crcdiic:io
ilor
El intreb
Aadar, ai un palat, o, Khalif
El rspunse
Tu zici, o, emire al drept-crcdindoilor
m venit anume ca sI te poftesc s mi-i luminezi
in noaptea aceasta ci.t chipul tu Aa - incit cti
musaft rul meu.
i AiRaid, tot niai uluit, Zimbi a ride i intreba
Musaf.iruI tu ? 1::je ! cia numai cu, on i en
toi care sint aid Cu mine ?
El raspunse
$i tU i toli CC1 pC care (1Orct1 Sa-i adtici cu

Cac povestea ajunsc, aki, Scic rcada vi:u ,c.ri id


Ci Intra cinci sute. aptezeci i cincea noapte

...$i tu, i toi cci pe care doreti s-i aduci cu tine


Tar Harun se uit la Giafar, i Giafar so duse
lIng Khalif i Ii SUSC
- Vorn fi oaspcii ti in iloaptea aceasta, o, Khalif
Emirul drcpt-crcdirLcioior prirnetc
5i Khalif, fr a rnai aduga nici Un cuvInt.,
srut pmIntu1 dinaintea califului i, dup cc ii
spuse lui Giafar uncle so afl noua lui locuin, so
Intoarse la Kut-al-Kulub i Ii dete socoteal despre
izbtnda drumului su.
[n cc 11 privete pe calif, apoi acesta rinsese
nuc de-a binelea ; i ii spuse lui Giafar
Cum poi tu s pricepi, o, Giafar, schimbarea
aceasta atfta de neateptat a lui Khalif, ntrul
ccl caraghios do ion, Intr-un orean aa de subtire
i de iscusit la vorb, i bogat ca emit-u on ca negus
toni cci mai bogai ?
Si Giafar rspunse:
Singur Allah, o emit-c al drepi.-credincioiIor,
ue scurttunile drumului pe care umbl soarta.
Ci cnd so ls seara, califul, insoit de Giafar,
de Massrur i do ali diva dintre tovarii liii de
credin, nclec pe cal i se duse la casa undo
fusese poftit. 5i, cInd ajunse acolo, vzu pmIntui
acoperit pe jos peste tot, de la poart pn la ua
de intrare, numai cu chilimuri frumoase i scumpe,
iar chilimurile erau presrate cu flori de to-ate
culorile. Si II zni, stfnd in picioare Ia scar, pe
17 - Cartea cetor o mie i un dr nopti, vol. Viii 257
Khalif zimbind, care 11 atepta i care se grbi s-i
scara de la ca, spre a-i ajuta s coboare dc
pe cal. $i lI ur bun venit, temenindu-se pIn Ia
pamnt, i II pofti ri cas, spunnd
Bismillah
Si califul sc vazu intr-o saI mare, cu tavan malt,
faInic i bogat, ar Ia mijioc cu un je patrat do
aur grcu i do filde, ridicat pe patru picloare do aur ; i Khalif i pofti s se aczc pe ci. Si numaidecIt
ntrar, aducfnd nite tablaic man do aur i de porp2lan,
flJ.tC tinCti paharnici frumoi ca nitc lunc,
care Ii r.mbiar cu nitc cupe cumpe plinc cu siropun
Ingheate, CU mOSC curat, i CU flite racoritoare
tare plcute ! Pc urm, ali tineni intrar, mbrcai
n aib, i mai frumoi clectt cci de dinainte, care Jo
aduser bucate do culori minunate, gIte umplute, pui
do gin, miei Ia cuptor, i tot felul de psri fripte.
Apoi intrar ali rohi aihi, tineri i fcrmccitoni,
fncini pcstc mijioc i tare zarifi, care curar
mesele i aduscr tvile cu buturi i cu zaharicale.
51 vinurile se colorau in vasele do cristal i in stacanele
de aur impodobite cu nestcmate! Si cind vinurile
acelea cursera din miinile albe ale paharnicilor,
imprtiar o mireasn far de seainn, i chiar c1
Ii s-ar fi putut potriv, intr-adcvr, versurile acestea
ale poetului
Paharnice, toarn-nzi din vinul acesta bcIr2,
:i toarn-i i-acestei copile pe care-o iubesc.
0, yin minunat-, ce mime si dan pe pot riva virlaPlor
tale?
,,Licoarea miresei . cii numeleacesla am sI te
numesc.

Inch califul, tot mai uluit, ii susc lui Giafar


0, Giafar, pe viaa capului meu! flu tiu de Ce
se cade s ni minunez ma. mult aici : de strlucirca
acestci primii.i. on cie purtarea ginga, aieas i nirea
i a gazelci noasrrc ! in adcvr, accasta este mai
prcsus dc In1cgerca rnca
c;ia far nsi rispunse
Iot cc vcclcm fbi aici nit cStc mmc pe linga
ceca cc rnai poatc face Acela careic nu arc dccit sa
Ic spun lucrurilor ,,Fii ! pentru ca ele si i lie
Oricum, o, cmirc al drept-credincioilor, cc rn mmincaz
pc mine mai cu osebire la Khalif este merederca
cu care vorbcte i Inelcpciunea lui desavuit
i ! Si mi sc parc di accstca-s scmn al frumuseii
soartci 1LU ! lntrucIt Allah, ctnd ic Imparte oanicnilor
bunurile sale. &ruierc Inelepciunc accluia pe care
V(N2 lui Ja ales dintre tori, i ci o mpcrecheaz de
Ol)(CC1 CU buntirile acestci lumi !
Ustimp, K[ialif, care 1ipise o cIip, se intoarse i,
c1upi alte uriri de bunvenit, ii spuse califului
Ernirul drcpt-credincioi1or binevoicte si-i ing
iduic robului su a-i aduce o cIntrea i lutrcas
i care si-i desfew ccasurile nopii ? Si flu se
aCI acurna in Bagdad cintrcai mai pniccpuri on
liitircasi rnai iScuSit ca accasta
far califul rspunse
Dc huni seam ! se Ingduie
$i Khalif Sc ridica, i Sc duse Ia Kut-a-.huiui), ?
Ii spuse ci a venit clipa.
Atunci Kut-al-Kulub, care era demuit gitit
parfumata, flu avu decIt sa Sc Iflvaluie CU izarul ci
ccl mare i si-i arunce este cap i peste fa
iamacu1 ccl subire dc mtasI, ca s fic gata s se
infieze. $1 Khalif o Iu de mIn i o dusc, Inv1uit
aa, in sal, care se tu1bur dc mersul Ci regcsc.
Si dup ce srut pmfntu1 dinaintea califului,
care nu putea ghici cine estc, sc aez nu departe de
ci, potrivi strunele lautci, i s cinte un cintec

259
care ii rpi de Incin tare pc tori cci de faIL Pe urni
dnt.:
Va mai aduce timpiti
VreodatZ, Aznapoi,
Ce-am ndragit din sujiet
si-i viu i-acum Am noi?
0, dulce fericire
A celor ce c2ndva
Gustau cu drag iubirea>
Ab, te voi mai gusta?

0, nopi de farmec pline


in dulcele iataC,
0, fericiri traite
La pie ptul celui drag,
In vraja fr nume
Care ma-flValui,
Fr ndejdea voastr
Am s mai pot trz?
Auzind glasul acesta de odinioar.
Cind povestea ajunse aici, $eherezada vfl zoi mjnd .,
sfioas, tcu.

Ci intr-a cinci sute captezeci i asea noapte

ljrm:

...Auzind glasul acesta de odinoari, ale cirui


nildieri le tia atIt de birie, califul, cu 0 tulburare
peste poate de npraznic, se fcu galben la chip i,
2O
cind cele de pe urm cuvinte ale ctntecului se
stinsera, czu fr de simire ! Si toat lumea Sc
repezi mprejurul iui, neprccupeind si-i dea ngrijiri
degraba. Kut-al-Kulub ns II chem pe Khalif i
ii spuse
Spune-le Ia toi s treac pentru o clip n
sala de alaturi i s ne lase singuri
$i Khalif Ii rug pe musafiri s trac alturi,
pent r u ca s poat Kut - a l - K ul ub s- i dea
acctia ieir din sa1, Kut-al-Kulub, cu o micare
cal i f u l ui I ngr i j i r il e de cuvi i n i n t o at voi a . $i , dup ce
iute, arunc departe de ea izarul ccl marc care o
invIuia i iamacul care ti acoperea faa, i se
art Imbrcati Iiitr-o rochie mntru totul aidoma cu
cele pe care Ic purta la sarai, atunci cind califul era
cu ea. $i se apropic de Al-Raid care zcea fr de
micare, i ezu joS lIng el, i ii stropi cu ap de
trandafiri, i II vIntur cu evantaiul i,pmn la urm,
ti detept.
$i califul deschise ochii i, dud o vzu pe Kut-alKulub
lIng ci, era s leine jar ; ci ea, zImbind i
Cu lacrimi In ochi, se grbi s-i srute mina ;
califul, peste poate de tulburat, strig
Qare sintem la ziua Invierii i sc scoal morii
din morminte, sau mai degrab-i un vis al meu?
$i Kut-al-Kulub rspunse:
0, emire al drept-credincioi1or, nu-i nici ziua
tnvierii i nici tu flu visezi ! Cci sInt Kuta
Kulub, i triesc ! Jar moartea mea nu a fost declt o
adormire!
Si Ii povesti, in cIteva cuvinte, tot cc i se Intirnplasc,
de la Inceput ptn la sfirit. Pc urm adug:
$i toat fericirea pe care o trim acuma, o dator
m Iui Khalif pescarul

26
$i A1-Raid, auzind toate stca, ba jlingea i sus
pina, ba rMea de fericire. $i cind Kut-al-Kulub
sfri d jovestit, o trase Ia ci i o sarut lung pe
gur, stdngnd-o la piept. Si iiu putu s rosteasc
o vorb ! $i ezur aa amindoi, vremc de un ceas.
.Atunci Khalif se ridic i spuse:
Pc Allah ! o, emire al drcpt-crcdncioiior, nEjduiesc
c acurna n-ai s mai pui s ihi ciorngt
Si califul, venindu-i n fire cii tonil, nccpu s
i ii spuse
0, Khalif, tot cc a putca s fac de-acuma
inainte jentru tine nu va nsemna nimic fa dc
ceea cc ii datorm ! Ci vrei si-mi Iii prkrcn .i s
ocrmuieti o ar din mpria mea?
5i Khalif rspunse:
Oare poate robul s nu primcsci daruilic dc
hi preastriJucitul lui stapn
Atunc Al-Raid ti spuse
Ej bme, Khalif, nu numal c cti numit vallu
pcste un vilaict, cu huzmetur.i de zece mu de dinari
pe lun?i, cia vrcau ca nsi Kut-alKulub s-
a1eag, c1up gustul ei, dintre tinerele din sarai on
dintre feteic emirilor i ale oamenilor de vaz, o
opi1 pe care s-o iei de soie! lar de baineic i
de zestrea pe care ai s Ic prirncti de Ia printele ci
am s m ingrijesc chiar cu ! $i, dc-acuma Iriaintc,
rcau s te vd n fiecare zi i si te am alLturi de
nine Ia ospec, n rtndul dintli al prictenilor mci
Si vreau s ai o cas vrednic de slube1 i de cinul
tot cc si-ar putea don sufletul
5i Khalif srut pmntu.l dinaintea califuiu.i. $i
toate acele huzu.ruri se irnplinir, i Inc multe alte
bucurii! $1 puse cajt i hurlciei, i tri ani i ani
tn tnra soie pe care i-o alese Kut-al-Kulub, i
tare era rca mai frumoas rca ma; cuminte femeie
do pe vrcrnuriLc ci! Aa ! S1av Ccliii care diruIc
harurile lui, fr a se precupeti, fapturilor sale,
care imparte curn i-i v&a bucurule i huzururile
Pc urnii. SchcrLzada spuse
Da riu catccumva s cren, o. rcafericitulc rage. ol pfl cstu
accasta at 11 .rnai minizoata dccii accea pc care ti-o pstrcz sprc
I cclxcia noaptea accasta
Si rcgclc 5aht Inc slrig
Dc hun scarn, cc Schcrczada, nu rail mai indoicsc cia vochck
talc Da spunc-mi rcpede cam sc chcam povescca aceca
CAd trcbuic sA Re- ncmaipomcnitii. daca cstc awl minunatil dccc
cca a lui Khnlif pcscarLll
51 5clicrczada wnibi si SpLSc
- Aa-i. a, mann-ta I Accstca- pataimic ltii Hassari M-Basr
si ala prcL1rurnasc StrAlucire.
51 5cbcrczada Ic pusc -cgcIui 5ahriar
PATANITLE
LUI HASSAN AL-BASSRI
I ALE PREAFRUMOASEI STRALUCJRE

Af1, o, pieafericitule rege, di povestea aceasta


minunat are un Inceput cu totul nemaipomenit, pe
care trebuie s i-l Infiez, nainte de a ncepc
altminteri, flu ar fi prea uor de Inieles aa cum a
ajuns ea mn la mine.
In adevr, a fost odat, n anii i n vremile tare
de demult, un rege dintre regii Persici i ai Khorassanului,
care avea sub stpinirea lui rile Indiei,
ale Sindului i ale Chitaiului, precum i noroadele
care locuiesc dincolo de Oxus, tn pirnturile s1ba-
tice. Se nurnea regele Kendamir. $i era un viteaz
neinfricat i un voinic tare de virtute, care tia s
mnuiasdi stranic sulia, i era ptima dup ntreceri
la lupte, dup vIntoare i dup nvale rzboinice
; ci, dintre toate desftrile, mndrgea cel
mai mult taifasurile cu oamenii plcui i de soi
ales, iar la ospee Ic cia poeiior i povestitorilor locul
de cinste de llng el. Ba mai mult: dnd vreun strain,
dupa ce capatase gazduire la ci i se bucurase de
darnicia i de marinimia lui, fl povestea vreo poveste
264
tnc nernaiauzit on vreo istonisire frumoas, regele
Kendamir II coperea cu huzmeturi .i huzururi, i flu
i da drurnul s se ntoarc n ara lui decit dupa cc
i Indeplinca pin i ce1e rnai mici dorine, i atunci
punea s-1 nsoeasc de-a lungul ntregei cilatonii un alai falnic de clrei i de robi Ia poruncile lut.
Jar in ce-i privete pe povestitorii lui obinuii i pe
joei, apoi fa de acetia se purta la fel de filotirn
ca i fa de vizirii i de emirii si. $i, n felul acesta,
j,a1atu1 lui ajunsese 1ca.u1 Indrgit de tori cei care
tiau :s ticluiasci un vers, s Intocmeasc o 1aud
in stihuri on s fac s mnvieze mn cuvInt trecuturile
tinse i lucrunile moarte.
Aa ca flu poate fi de nici o mirare c regele
Kendarnir, dup un rstimp, ascultase toate povetilc
cunoscute Ia arabi, la persani i la indieni, i le
aezase mn mintea lui, dimpreun cu stihurile cele
rnai frumoase ale poei1or i cu mnvtunile dasc1i1or
dedai cu cercetarea neamurilor cele de demult, incmt,
atunci dnd a prefirat prin minte tot ce auzise, a
vzut di nu-i mai dirnsese nimica de Invat i
nirnica de ascultat.
$i, dadi se vzu Intr-o asemenea stare, fu cupnins
(IC o tristete pIni peste poate i se cufund tntr-o
grea zcenie ! Si, nernaitiind cum s-i treadi
ohinuitele lui ceasuni de tihn, se intoarse ditre
dpetenia hadtmbilor si i ii zise:
Du-te repede i adu-.mi-1 pe Abu-Ali!
Or, Abu-Ali era povestitorul cel maj mndngit de
regele Kendamir ; i era atita de dibaci la vorb i
atha de pun de bar, inch putea s fadi in o
oveste vrerne de un an intreg, fr a se opri
vreodat, i fr s osteneasdi, nici mcar o noapte,
luarea-arninte a celor care ii ascultau. Ci i el, ca
265
tcj wvar, luL I.d msLuise demuit tot cc t.a i
toate tzvoadcie liii de povesti. d clemuit sc afla Intr-o
mare lipsa cie stc>risi ri not
Hadmbui se grbi, aadar, sI Sc duc dup ci i
s14 adsc dknaiucea regelui. i rcgelc il spuse
o, taic al vc)rbcior, di i-ai mistuit toatc
pcvetiie Ji te gscai la marc lips de istorij noi
Or cu am t.rimis c{up tine pcntru di, mai fresus
tie once, trehuic numaidecte s-mi giscti vito povcstc
nemaipomenidi i nemaitiuta, aa cum eu s flu ma Ii auzit vneuna asemenea ! Cci, mai mule deck
oricind, imi piac istorisiriie i povestirile cu tntimrare.
Dad, clar, al s izbuteti di m desfei
en vorbeic frumoase pe care ai di mi ic Iniri, Cu.,
ta schimb am diii clruiesc moii ncmsuratc, pcstc
caie di Eu scptri, i cedii i palace, cii firmn care
di te fereasca de toate birurilc i dc toate dajdiilc
am di cc mai numcsc i vizirul mcii ccl marc, i
am di cc aez dc-a drcapta mea ; i ai di domnei,
aa cum vrea tu, cii putcre dcplin i Intreag,
pence tujuii i peste noroadele Impriei meIe
Bct tie di di dorcti, am di-ii las ca motcnirc i
caurtui domnici chup moartea mea, i, chiar din
via;a mea toe cc cste al meu are di fie i al din
Ci. dad ursitoarea ta o fi atita He jalnidi tnctt di
on po;i undcplini dorina PC care ti-am mrturisit-o,
care in sufictul men atIrn cii mult mai muit deck
a stpini intreg pmintul, po;i de pe-acuma di te
dud di-;i iei bun-rmas de Ia nudele tale, i di ic
spid di tc ateapdi eapa!
La vorhele acestea ale regelui Kendamir, bsmaed
.Ahu-Aii pnicepu di era pierdut fr dc sdipare, 0
raspunsc
Ascuk .i cn supun
Si Ii p1ec fruntea, galben cu tniui ]a chip ;I
prad unci dezndejdi fr de ieac. C, d:,pa i
rstimp, ridic jar capul i zisc:
0, rege al vrcrnilor, robul tiu cd utor
un hatir de Ia mila ta, nainte de a mur.
i regele intreb
$i care-i hatru1 ?
El spuse
Este accia de a-i drui numai Un xa d .n

an, spre a-i tngdui s gscasc ceea e i ceri. i dac, dup ce o trece acest rgaz, povstea CCrL
flu va fi gsit on cac, gsit, nu are fie cea
inai frumoas, cca rnai minu.nat i cea mai osehit
din cite au ajuns vreodat la urechea oamenilor, am
sarni indur, fr de nici o aardune n
meu, osinda cu eapa!
La vorbele acestea, regele Kendamir zise
RgazuI este tare lung ! $i nimenea mi tiC dact
mai are de trait pIn mime! Pc urm, adugl C:i
dorina mea de a mai asculta o istoriire este ata
de mare, incit ii dau rgazul acesta de u.n an ; da
numai Cu invojala si nu te rniti de acas.. n acest rstimp
$i povestitorul Abu-Ali srut pmfntul dinani
regclui i se tntoarse in mare grab acas a eL
Acolo, dup e cuget indelung, chem dnci tinri
matnalici de-ai lui, care tiau s citeasc i sa 5CnC9
i care, pc deasupra, erau cci mai detepi, cci mai
credincioj .i cei rnai cuminci dintre toi iracij s
i dete fiecruia cinci mu de dinari de aur. Pc urm
Ic spuse
Nu v-am crescut i flu v-am ingrijit i nu varn
hrnit In casa mea, declt pentru o zi ca aceasta
Acuma-i rIndul vostru s-mi fii de loins .i s m?i
ajutai s scap din miiniie regelui
El rspunser:

237
Poruncqtc, o, stpmne al nostru ! Sufletele
noastre sint ale tale, i strn ca pre de rscurnpirare
pentru tine!

El spuse Iact ! Plecai ficcare prin cele ri stri.ne,


pe feluritele drumuri ale liii Allah ! Strbatei toatc
tmpriile i toate locurile de pe prnInt, i batei
la uile tuturor nvailor, ne1epilor i pocilor
cci rnai vestii ! i Intrebai-i, ca s-rni aducci
rspuns, dac flu cumva tie vreunul povestea paniilor
lui Hassan Al-Bassri! $i dac, din mila Cduij
reaina1t, vreunul dintre ei o tie, rugai-l s v-u
povesteasc on s v-o scnie, la once pre; o fi ! TntrucIt
numai cu ajutorul acelei poveti II putei
scpa e stpInul vostru de Ia 1eaa Care ii ateapt
Pc urm, se Intoarse ctre ficcare dintrc ci pe
rind ; i ii spuse celui dintli marnalic
Tu ai s re duci la ni1e Indului i aL Sindutul.
i la locunile i trimuri1e care in de dc.
Jar CCIUi de al doilea i spuse
Tu ai s te duci la Persia i la China, i Ta
tnile vecine cu acestea
$i spuse celui de al treilea
Tu ai s strbaIi Khorassanul si locunile care
in de ci
Si i spuse ceiui de al patrulea:
Tu ai s cercetezi Maghrebul, tie Ia rsIrit
pmn Ia apus!
Si celui de al cincelea ii spuse
Jar tu, o, Mobarak, tu ai s bai sara Egiptulw
a Siriei I

Cind povestea ajunse aid, $cIRtezada vzi zorli mijind i,


sfioas, tAcu.
Ci Intr-a cinci sate aptezeci i aptea noapte

Urm

Aa le gri povesthorul AbuAli celor cinci mamalici


credincioi ai lui. $i, pentru plecare, le hotri
o zi b1agosIovit i Ic spuse:
Plecai in ziua aceasta binecuvintata! Si s
v intoarcei Cu povestea de care atirn mintuirea
mea!
$i ei ii luar bun-rmas de Ia ci i se imprtiar
pe CmCi drumuri osebite.
Or, cei dintli patru flci, dup unsprezece luni,
se intoarsera unul cite unul, Cu nasul in pmint,
i spuser dascMului br c ursita, in pofida tuturor
cutiribor br cele mai cu de amanuntul, prin ri1e
cele indeprtate pe care le strbtuser, flu-i dusese
PC urmele povestitorului on ale invatului pe care
ii cutau, i Ca flu intilnisera nicaieri, nici in cetiii,
nici pe Ia corturi, decit povestitori i poei de rind,
ale caror poveti le tie toata lumea; dar Ca, in cc
privete ispravile lui Hassan Al-Bassri, nimenca flu
le tia!
La vorbele acestea, pieptul btrnu1ui povestitor
Abu-Ali se zbIrci pina peste poate, i lumea se Ifinegura
pe chipul lui. 5i striga:
Nu este ajutor i putere decit intru Allah atorputernkul!
Vad bine acuma c in cartea Tngerului
st scris ca sorocul meu ma ateapta In eapa!
$i ii facu cele de datorin, i adiata toat, mainte
de a se duce sa moara de moartea aceca Ca
pcura! $i-atIta cu ci!
Ci, In ceea ce ii privete pe ccl de al cincelea
mamalic, care se nurnea Mobarak, acela i strabatus
269
ara .Lgiptuiui t o buna partc din Siria, fr
s fi dat dc urma a cc c.uta. Si nici chin povcstitorii
vcstii dc la Cairo nu-i putuscr da vrco lmu
rin., rncar Ca tin1a tot mntrece once Inchipuire.
a nai rnuh ! Nici nicar nu-i auziscr PC
pe hLuCi br, povcsttori ca i ci, spunInci Ca
sar i pomenit vrcoclata de vrco povcstc ca aceca.!
(dt tniru mamalic luase calca Damascuiui. ci
fi:c. ca s nada3duiasca a izbindi curnva in acea
WtaCc.

(Or dc curn a)LLnSC la Damasc, fit cupriits pe data


dc .arrnccu aerului de acolo, de gradinile o.rauiui
dc apek i dc stralucirca mi, $j Incintarea sa an fi
ntrccut oiice masura, daca nu i-ar fi fost miutca
tta de pr.insa de sarcina aceea fara de ndcjdc.
curn sc inserase, strabatca u1ieIe cetii cautind
tcun ban unde sa mine peste noapte, cind vazu,
tdnzohndu-sc pnin sukurt, o gramada de hainali,
dc n turatoni, de mgarani, de sapatoni, de negustoni
i de apagii, pccurn i o mulirne de ali ini, care
aLrgau de zo.r tnspre aceiai bc, cit putcau mai jute,
5i ii zise ,,Cine tie incotro se duce toata lumea
ata ! Si, pe clnd se pregtea s-o ia i ella fuga dupa
fu izhit stranic de catre un tmnar care tocrnai se
impieclicase, prinzindu-i un picior in poalele caftnniilu.i,
diii pnicina zorulni cu care alerga. Jar mamaUcul
ii auta sa sc ridicc i, clup cc ii scutura PC
spate, ii mntrcb
Tncotro aa ? Te vad tare grabit i pun dc nerahdarc.
i nit tiu cc si cred dud ma Uft ca i allu
lac la fel ca tine ?
Titia.rul raspunsc
aa bine ca cti un strain, dc vreme cc nu
btcotro tic grabim aa. Afla dar c, in cc m pri-
vete, vrcau sa ajung printre cci dintli in sala accea
hohha in care adc eicui Isac Al-Monabbi, stra
lucitul jovestitor din cetatea noastr, acela care
povestete cele mai minunate poveti de pe lume,
Si, Intructt acolo, intot.deauna, i n luntru, i pe
afar, se stringe o mare muIime de asculttori, ar
cci care yin la urrn flu pot s se mai bucure cum
se cade de povestea povesth, te rog s ma cri
acuma ma grabesc s.a te las!
Ci tnaru1 mameluc se aga de hainule locuitoruhii
din Damasc i ii spuse
0, fecior de oamcni de treaba, ma rog ie s
ma iei cu tine, ca sa pot afla i eu un bc bun lliga
eicu1 Isac. Cad i eu tare a mai vrea s-4 ascuir,
am venit anume pentru l din lara mea, din adci
departare
Si flcul raspunse:
Tine-te, dar, dupa mine, .i da zor
$i amtndoi, dmnd coate la dreapta i la stinga priatre
oamenii cc se mntorceau liniiii pe la casele lor
se repezir inspre sala unde eicul Isac Al-Monabbi
ii spurea poveti1e.
Or, dnd intr n sala aceca cu tavanul boltit, din
care cobora o racoare dulce, Moharak zari pe un
je, n mijiocul cercului tacut de hamali, de negustori,
de oameni de vaza, de apagii i de alii, un pcinstit
eic cu chipul pecetluit de binecuvintarc, c
I runtea mncununata de stralucire, care vorhea cu
un glas domol, urtnindu-i mai departe povestea
pe care o incepuse de o luna de zile, dinaintea crdincio
ilor lui ascultatori. Ci glasul dcului flu
bovi mult .pmna sa se invioreze, povestind i
tcjiiie fara de seaman ale viteazului sau. Si deodata
eicu se ridica din jet, nemaiputind sa-i stapineasca
mnsuf1eirea, .i incepu sa alerge printre cci
care ii ascultau, de Ia un cap la altul al sll,
fcind sa se Invirteasca spada voinicului retezator
de capete, i csapindu-i in mu de buci pe vrjmai
27
,)Aadar ! S moar cci care se in de hainii ! Si
blestemaii s fie ci, i ari in focul gheenei ! Si
Allah s-l mintuie PC ccl viteaz ! li mintuit! Ba
flu ! Undo-s sbiile noastre, undo-s huzduganele noastre.
s zboare In ajutorul lui ? iat-l ! lese biruitor din
incierare. zdrobindu-i dumanii doborili, Cu ajutof Lii
iui Allah ! Atunci, slav AtotputernicuIui, stpInul
vitejici ! $.i-acunia vitcazul s SC duc in cortul lui,
undo II atcapt jubita, i toate frumuseilo feticanei
s.-l fac s uite primejdiile infruntate pen tru ca ! Si
prcamrit fic Allah, careic a zinisIit femeia spre a
pune balsam in inima voinicului i pojar In m runtaicle lui !
Intrucit cu vorbcle aceslea eicul Isac ii isprvea
povcstea din scara aceca, asculttorii, peste msur
de inctntai, so ridicar i, repetind vorbele do Ia
urn ale povestitorului, icir din sal. Jar mamelucul
Mobarak, ferrnecat do micstria atita do desvir
it a povcstitorului, sc apropie do cicul Isac
i, dup cc ii srut mina, ii spusc
0, stpinc al men, sint un str.in i vreau s-i
jEu.n o Intrebare.
Cind povestea ajunse aici. $herezada vzu zorii mijind Si.
sfioas, ticu.

Ci Intr-a cinci sute aptezeci i opta noapte

Urmi

lar eiculii rspunse 1asalamaiek i SpUSC


Vorbete ! StrinuI nu no cste nicidecum
Lstrin ! Ce necaz ai ?
El rspunse

272
Vw t:.irc do dcparte, spre a-ti aduce din partea
stapInutut men, povestitorul AbuAli din Rhorassan,
on dat do o mie do dinari do aur ! Cad to sococe
ce ca dzci1 at tuturor povestitorilor acestor
vremi, i urea .sa-i dovedeasca prin aceasta preuirca
mi
Seicul isac raspunso
1)e buni searna ! Nirncnea n-ar putea s no
srje do [ajina vestituini AbuAlj diii Khorassan.
Primesc en drag i din toat inima darul do Ia
stapinul ran, d a vro si triinit i eu in schimb
ceva, prirr nijiocIrea ta. Spune-mi, dar, cc 1-ar
bucura maL .nsuf i, pentru ca plocon ul mcu si fie
cit ma pe plac
La vorbtle acestea, atita ole indelung atcptate,
uametucu.t .N4obarak Ii zise ,,iaciidirna Ia ;el ! 5
acoastai Mdojdoa mea din urm ! Si rspunse
- Allah, 0, stiipIne at moo, copereasc-te cu
toate binocuvintilriie liii ! Ci numeroase- s bun unTo
acestei hum asu2ra capului Iui AbuAli, care nuii
doreae deed numai on lucru, acela do a-i impodohi
miiitea cc coca CC nu cunoate ! Tacit, rna tn
mis in tine ca sii cer, ca pe un hatir, si sp
urco povesic nou, cu care i-ar putea indulci urechile
regeici nostru ! Aa, do pild, nimica nu 1a
lucura inai muIr deck sa afle de la tine, dad o
rii cumva, povestea care so cheama Paniile lxii
Hassan 41- Bassri I
5eicui rtspense
Pc cap ci pe ochii mci ! dorina ii va ii
indeplinirit, dci tiu povestea aceea ! 5i, do aitmintors,
eu slot siogurul povestitor de pe faa pmintuiui
cccc o tie ! Si mare dreptate are stapinul
%u Abe-Mi s-n caute, dci fara do nici o indoiala
ci. en esto eec di.urc cole niai grozavo poveti do pe
273
lume i mi-a fost povestiti i mie cIndva de un sfint dcrvi, mon acuma, care o inea de la alt dervi, mon
i el. Jar eu, ca s rspund la mrinimia stpInului
flu numai c am s -o povestesc, cia am sa

i-o i dau c s-o scri , Cu toate amnuntcle ci, dc Ia nccput pfn Ia sffrit. Numai c, Ia aceast
danic din partea inca, adaug o nvoala anume, pe
care s tc legi Cu jurrnint c ai c-n ndep1ineti,
dac vrei s capei aceast poveste.
i\Iamelucul rs.punse
Siit gata s primesc once invoaL, de-ir
ts-ini pun in prime jdie pn i su Ictul
Elzise:
Iact ntrucIt po\estca aceasa ste dintr
cele care nu Sc povestesc dinaintea oricui, .i nu-i
fcut pentru toatL lumea, ci numai pentru oanienii
aIei, ai s te juni, in numelc tu i n iurnele
tpnului tu, c nu ai spui o VOTb din ea Ii
cinci soiuri dc oamcni : celor :sraci cu duhuJ,
ntrucIt cu mintea Ion vrtoas nu ar ti s-o pre.u
iasc ; farnicilor, care s-ar socoti jignii ; dasclilor
de coa1, care, inguti la minte i Intunecai,
flu ar pricepc-o ; nerozilor, btrucft acctia sint ca
i dasc1.ii ; i .necredincioilor, care nu an ti s
trag din ea nic.i o mv turi foiositoarc
i mamclucul .stnigii
Jur dinaintca fcei mi Allah i dinaintea
o, stpmnc il rneu
Pc urn, i descinse brM i scoase din ci o
pung, tn care se aflau o mie de d.nari de aur, i
o dete eicuiui Isac. Jar seicul, Ia rmndu, i acluse
o dulinar i un calam, i i ZiSc
Scnie!
Si incepu si-i spun, vorb cu vonba, toat povestea
paniilor luq iTassan M-Bassni, a.a cum ii
274
I uscse pus i lui dc crrc c1crvi. Si neaba aceasta
duri aptc zde t apte nopti, necurniat. Dupi care,
unarnelucul dti dinainrea eicu1ui tot cc scrisese,
iar ckul rnai rneteiugari auurriite pari i Indrept
greetiIe de scris. 51 inarnclucul Mobarak, bucuros
pinI peste poatc, siiruti( rnina eicu1ui si, dup ce
I.>i tail rrnas-bun de la eL flu mai zbovi s ia a
Lea spre Rhorassan. Si curn bucuria ii fcea uor,
au-i trchu, ca si ajitngl, decit jurntate din timpul
care ic crehuic de ohicei caravanelor.
Or. nu rnai rLrni1seser decit zece zile pIn sa se
ncheie anti! cc fusese hotrIt ca rgaz j i1a ce
4apa s tic inLadi intru osluda lui Abu-Ali,
dinaintea porii palatului. Si ndejdea se topise cii
totui din suiletul I)ietulu( povestitor, care Ii strin
sese toate rudcle i toi prictenii, ca s1 ajute s
Indure cii mai puini :sp:aim ceasul ccl Infricotic
care 11 atcpta. Si iat1 di, in touul bocetelor,
inarnehucul Mobarak, fluturluci manuscriptul, ii fcu
intrarea i se duse Ia stpinul su i, dup cc ii
srudi nina, ii inmina foile cele scunipe, pe cca
dintli dintre dc fund scris, cu litere maci, titlul
Povestea piraniilor liii Hassan AlBassri.
Cind le vzu, povestitorul Abu-Ali se ridic i
it irnbrri pe rnamelucul san, i 11 pofti sa ada dc-a
dreapta sa, i se dezbraca de hainele de pe ci, ca
sa-i imbrace i s-l copere pe acesta cii semnele
cinstirii i ale binefacerii pc urma, dupa cc II
slobozi din rohie, ii dete in dar zece cai de soi
ales, cinci iepe, zece camile, zece catiri, trei harapi
i doi copilandri. Dup care, lua manuscriptul ce-i
275
izbvea viaa i 11 scrise iari, Cu rnfra 1w, pe
o hIrtie minunat, Cu litere dc aur i u cea mai

frumo.as caligrafie a .lui, lasInd departare mare mntre cuvinte, aa fel Inctt citirea si fc p]cut i
1esnicioas. $i folosi pentru rn.unca accasta nou
zile mntregi, abia 1undu-i ctte tin rgaz s nchida
ochii on sa manfnce 0 cur.rnala. , trnr-a zecea z,
la ceasul menit tragerii lui n eapa, pnsc rnanu-
scrisul Intr-un sipet de aur i urc Ia rege.
C?nd p()VCS((a a se .TC! SI,eftadi v:i.1 %Ji Ii
sfioas, tacu.

Ci Intr-a cinci sute saptczeci i now noapte

, Nurnaidecit, regele Kendamir ii adtm. pe


pe emirn i pe musaipn sai, precun i pe poci
i PC inv.iaii, i Ii spuse lui Abu-Ali
Ceea cc spune un rege trehuie s sc .ndepiineasc
! Citete-ne, dar, povestea fgduiti ! Jar eu,
Ia rIndu-.mi, nu am s uit ceca cc fest botth
Intre noi de Ia Inceput!
$i Abu-Ali :scoase manuscriptul ce n-iic.tunat din
sipetul de aur, i desfur cea dLti foae, i
incepu citirea. $i dcsfur i cea dc-a dou.a foaic,
i pe cea dc-a treia foaie, i ciii mai departe, mn
conjurat de uimirea i de IncIntarea tuluror celor
de faa. Si regele fu atita dc peste insur de fermecat,
mncIt nici nu mai vroi sa pun copt ctirn
276
din ziua accea ! Si rnIncar i bur, dup care
.Abu-Ali ctti mai departe ; i tot aa mercu, pin
Iasftrit.
Atunci, regele Kendamir, vrit pIn peste margimle
vrajirii, i Incredinat c de aci Inainte nu
va mai avea nici o clip dc zcie, de vreme cc

iden miinmare
ile lui se afvizir,
la o povestrnazllindu-1
e ca aceea, se ridic pe
in cinvizirul
stea lui AhuAl i i i cf t
de rnai Inainte
n i pe bc i n s1uj b
din slujba vizirici, i, clup ce 11 Imbrc in :manti.a
Lw imparateasca, ii darui, ca moie de veci, o parte
ntreag din itnparaia lui, Cu toate oraele, satei
i cetiIe ci; i II opri n prejama Lw, ca tovara.
de tain i sfetnic. Pc urm, porunci ca sipetul cu
manuscriptu.I. cel scump s fie incuiat in dulapul
cu izvoade imprteti, ca s poat ii scos de acolo
i Citit on dc cite on zcaia s-ar tnfaia la po&tile
sufletului sjiu.

- $1 tocmat povc.a ceasta minunati, o, preaferictu1e rce.


spuse Seherezada mai departe, am s pot eu acumna si i-o povesiesc
datorit unei copii aidoma. care a ajuns pIn Ia mine.

Se povestetc ci Allah este atoatetiutor, i


aoatein;elep.t, i prea bun! Ca a fost odat
intre cite au fost i s-au dus dc-a lungul anilor
celor de dernult in cetatea Bassrei, un copilandru
care era cci mai ginga, ccl rnai frurnos i eel ma
dulce dintre toi bieii de pe vrcmea lui. Se numea
Hassan, jar tatl i mama lui Ii iubeau cu o
mare dragoste, intrucit nu-l clohmndiser decIt Ia
zilele br de btrinee adInc, i numai In urma sfatului
unui mnvat cititor de zodiace, care le dcclese
s mjnince bucile dintre capul i coada unu
arpe din neamul erpilor celor man, dup Invi277
tura stpmnului nosru Soliman (cu el lie pacca i
rugaciunea !). Or, ii ceasul rnenit, Allah ccl atoateasculttor
i ccl atoatcvziior hotrt chemarca negu
torului, tatl Iui 1-Jassan, in sinul Indurrii lui
i negutorul rpos in pacca Dornnului su (aib-l
Allah pe veci intru mila lui !). Si, in felul acesta,
tinarul Hassan se pomeni singur rnoenitor al hu
nurilor tatlui su. Ci, intrucit fusese tarc ru
crescut de ctre prinii si, care ii dumnezejau,
baiatul se inclrdui degrab cu nite flciandri de
teapa lui i, in tovria br, nu zThovi mult pIn cc s
toace in chefuri i risip agoniseala ttInc-su. $i
nui rnai rmase in mmli nimica. Atunci, maici-sa,
care avea inima miboasli, flu putu s indure a-i
vede:a anilirit, i, cu partea ci de motenire, ii deschise
in suk o fliurlirie de aurar.
Or, in curind, frumuscca lui Hassan, cu in.g
duinta Iui Allah, incpu sli intoarci insprc fliuriiria
ceea ochii tuturor trecitorilor ; i nimeni flu trccea
prin suk flirli s se opreasc dinaintea uii, Ca sa
priveasci lucrarea Atoatezlimislitorului i s se
minuneze de ea. $i, in felul acesta, prlivliuia lul
Hassan aunse un bc de necontenitli grlimlidirc de
negulitori, dc femei i de copii, care se stringcau
acobo, ca sli-I vad curn minuieste ciocanul de aurar
i s se minuneze in toatli tihna de frumusetea lui.
Or, Intr-o zi ca toate zilcic, pe cInd Hassan cdea
in fliurliria sa, jar alarli grlimada obinuit de
privitori incepea s se Indescasc, iat c tocmai
trece pe acobo Un persan cu 0 barb lung aibli, l
cu un turban mare de muselin aibli. Si hainele
i c1ctura Iui arlitau indeajuns c era om ales
i de vazli. $i inea in mmli o carte veche. $i se
opri in faa prlivliuiei i incepu Sli se uite Ia Hassan
cu o luare-aminte stliruitoare. Pc urm, se duse
rnai aproape de ci i spuse, aa fel ca s fie auzit
278
. Pc Allah, cc aurar minu.nat
5i inccpu :S clatine din cap cu semncic cel rnai
vdite ale unci ncntri fr de margini. Si ezu acolo,
neclintit, pIna cc trectorii se risipir pent.ru rugciunca
de diip-amiaz. Atunci, intr In furrie i
II salut pe 1-lassan, care ii rspunse la aiamalek
i 11 pofti CU gingie s Si persanul ezu
jos ztrnbinclu-i cu rnult clu1cca, i ii spuse
Copilul mcu, chiar c eti ian tInr pIn peste
poate de placut ! lar cu, cum nu am nici un copil, a vroi sa te iuficz, spre a te Inva tainele meteugului
i-ncu, cum nu-i aitul pe lurne, i pe care mu
i mu de ini rn-au rugat in zadar s-i inv. $i-acuma
sufletuil mcu i dragostea care s-a niscut In
:sufletLIl meu pcntru tine rn ndcamn sii dczvluiesc
ceca cc pIn astzi am ascuns cii grij
ca s fii, dup moartea mea, pstrtorul tiinei
mdc. $i, in felul acesta, am s pun intre tine i
r{cic o stavila de netrecut, i am s te crul do
truda aceasta grea cu ciocanul, i de meseria aceasta
prea puin hnoas, nevrednic de fptura ta cea
minunat, o, fiul meu, i pe care o indcplineti potopit
dc praf, de zgur i de fIdri!
$i Hassan rspunsc:
Pc Allah, o, preacinsticuile unchi al meu flu
doresc decit s fiu feciorul tu i motenitorul tiinlei
tale 1 CInd vrei, dar, s Incepi a m indruma ?
El rspunse:
Mime!
Si, ridicindu-se pc data, lu cu rulinile arnindou
capul lui Hassan i II srutL Pc urm, iei fr s
mai adauge nici ian cuvint...

Cind povestea ajunsc aic, $eherezidi zui zri mijiid i,


sfaoasa, tcu

279
Ci Iiztr-a cinci sute opizecea noapte

s .mai adauge nid un cuvint.


Atunci Ha.ssan, wiburat pin peste poate de toate
astea, Ii Inchise dcgrab furria i dete fuga acasi,
spre a-i povesti i maic-si cc se petrecuse. Jar mama
lui 1-lassan, ingrijorat foarte, rspunse
Ce-mi tot povesteti tu acolo, ya Hassan? $i
cum dc poi s te Increzi In vorbeic unui pgtn
dc persan ?
El spuse
Acest preacinstit inviiat nu este nicidecum
tin pgin, Intrucit turbanul mi era din muselina
ca al drept-credincioilor
Ea rspunse
Ah, copile al mcu, dezmeticete-te ! Persanii
acetia slnt nite vicleni i nite amgitori ! lar
tjjna br este nichimia ! Si numai Allah tie unelitirile
pe care le urzesc ci in mntunecimea sufletului
br, i cite tc1oii sviresc ca s-i prade pe oameni

Ci Hassan incepu s rid i spuse


0, maic? a mea, noi sintem oameni sraci i flu
avein chiar nimic ce ar putea s stirneasc lconiia
cuiva ! Cit despre acest persan, nu se af1 In
toat cetatea Bassrei nimenea care s aib tin chip i
o infiare mai Indatoritoare! $i aim vzut Ia el
semnele cele mai vdite ale buntii i ale cinstei
Mai degrab s-i mulumim lui Allah, carele a
ficut s i se induioeze inima fa. de starea mea
La vorbele aceswa, mama nu mai rspunse uimic.
Si Hassan nu putu nchid bii in noaptea accea,
atita era de tuiburat i de nerbdtor
A doua zi, pied dc cu zor Ia suk cu cheile Iui
i deschise privlia niai Inainle de toi ceilali negustori.
Si, numaidecit, II i vazu pe persan d
vine ; i Hassan se ridic repede in cinstea lui i
dete si srute mina ; ci persanul nu vroi s-l lase,
j ii strinse in brate, i II intrcba
Eti insurat, o, Hassan ?
El rspunse
Nu, pe Allah ! sint fld,u, macar ca maica-mea
nu mai contencie s ma indcrnne Ia insuratoare
Persanul zise
Atunci e de minune ! Intrucit, daca ai fi fost
insurat, nu ai fi putut niciodai s iiflri in Tajncle
tiinei mdc
Pc urma adug:
Fiul meu, ai nitc aram in furria ta ?
El spuse:
Am colea o rav veche, gurha toata, de aran
galbena!
El spuse:
E tocmai cc imi trebuie ! inceje, dar i aprin.de-
i vatra, pune-i cazanul pe d;rbuni i d drumul
la foale! Pc urma, ia tava aceea veche de
arama itai-o cu faarfeca in buci mruntc
Si Hassan nu pregeta a indeplini porunca. lar
persanul Ii zise
Pune acuma bucaple de araina in cazan i In
teete focul pin cc toar arama accea are sa se
topeasca!
5i Hassan a.runca bucile de arama in cazan
aIa focul i incepu s sufie in aram Cu ieava de
281
suliat, pIn cc arama sc topi. Atunci, persanul se
ridid{ i veni Ia cazan, i Ii dcschisc cartea, i
cti asupra aramet topitc, care clocotea, nitc des
Ctu1CCC intr-o I niha fleCUiloScuta ; pe urm, ridicind
glasul, rcni
ilakh ! mafrb ! baki ! 0, aram dc rind, soar&

s{ te pat runda Cu Insuiri[c lui ! Hak/: ! makh I la/oh! 0, arami dc, rInd, Insuirilc aurarului s tc
spele de ncciirIenii1c tale ! ha/oh ! niakb! ha/oh I
o, ararii{, schiitiLtc in aur
Si, rostind cuvinteic acestca, persanul Ii duse
mlria la turban i scoasc de Sub indoiturile niuseli
nc un top dc hirtic Impturit, pc care ii clesfcu
1u cu vtrful dcgetelor un strop do fiin galbena
ca ofranui, pe care o aruLIca degraba In inijJocul
ararnci topite. din cazan ! $i, pe data, ararna top ta
so indiri i se prcfcii Intr-o turt de aur, aurul
cci mai curat
CInd vzu aa, Flassan rmaso uluit pIn peste
poate ; i, Ia tin scmn aI persanului, luui pila tic aurar
i frec, la un colt, turta cea str1ucitoare ; i se
incredin c era chiar do aur, do aurul ccl rnai
curat i rnai scump. Atunci, pierit de uimire, dete
s ia mina pcrsanului i s. io sirutc ; ci acca fl
vroi si1 lase, i ii spusc
0, 1-Tassan, du-te degrabi in suk i vinde turta
aceasta do aur ! $i a cit poi pe ea, i mntoarce-te
la tine acas s pui banu binc, fr a spune o vorb
despre coca cc tii
$1 Hassan se duse In suk i detc turta telalului
care, dup cc o ccrccd ca grcutatc .i ca Insuiri,
o strig sprc vinzare, i so dew pe ca mai intli o
mie do dinari de aur, pc urm dou mu, la cea dc
a doua strigare. $i turta ii fu vIndut Ia prcul
282
acesta unui negutor ; jar Hassan lu cele dod
mu de dinari i se duse s-i dea mamei sale, zbu
rind de bucurie. Jar mama liii Hassan, Ia vederea
aurului acela, nu putu rnai intli s rosreasc mci
o vorb, attn era de plin de uimre ; po urm,
cind Hassan, rizind, ii povesti c dobindise auru!
acela do la tiina persan:ului, ridic mtinile i strig
cu mare spaima:
Nu osto alt Dumnezeu afar de Allah, i no
cste trie i putere decit intru Allah ! Ce ai fcur
tu, o, fiul meu, cu persanul acela dedat la a]chimie
?
Ci FJassan rspunse
0, maic a mea, char c acest preacinstit inv5
at esto pe cab s mi Invce aichimia ! Si a Inceput
prin a ma face s vad cum so prcschimb o
aram de rind In aurul ccl mai curat
5i, fara s so mai sinchisoasca do dojenibe
maica-si, Hassan lua din bucatarie piuliJa cea mare
de arama, in care batrIna pisa usturoiub i ceapa,
Cu care zobea griul ca 5a fac turte de pline,
i dote fuga la persanul care 11 atopta In faurarie.

5i puso jos piulia do aram .i so apuc s alte focub. 5i persanul Il Intreba


Au cc vrei sa faci, ya Hassan?
El raspunse : /
Vreau sa prefac In aur piulila mamei mole!
5i porsanul izbucni in rls i spuse
Eti cam nocugetat, Hassano, daca vrei sa to
arai in suk, de dod on Intr-o zi, Cu nite drugi
do aur, i s stirnqti in felub acesta bnuielile
nogustorilor, care au sa ghiceasea bosno ca no ;inom
do alchimio, i ai sa no aduci pe cap o tare afurisita
boboa
Hassan raspunso
283
Al dreptate ! Lb care a. vreu s nv de
tine taina tiinci tale
51 persanul tncepu si rId i mai nestvilit dectt
prima oar, i spuse
Eti necugetat, [-Tassanc., da& ti tnchipui c

stiln;a i tainele tHn;ei se Invat a.a. In mijlocul drumului, on in piaa orauIui, i Ca poi sp
fact ucenicia in mijiocul sukului, sub ochii agici
Da daca, In adevar, ya Hassan, dore>ti eu hotrlre
s inveii cum se cade, nu ai decit s-ci stringi toate
sculele i s ma urmezi Ia mine acasa
Si Hassan, fr a ovai, raspunse
Ascult i ma supun
5i, ridicIndu-se, Ii tctrinse sculele, inchise pravitha
i se duse cu persanul.
Or, je drum, Ed Hassan ii venir in mince vor
hele mamei sale clespre persani, i un pomp de
glnduri incepu s-i vIlvoreasca niinile ; aa ca se
opri din mers, fara a ti prea hine ce face i, as
capul plecat, Incepu sa cugete adinc. Si persanul,
Intorcmndu-se, 11 vzu in sl:area aceea .i se porni
s rida ; pe urn ii zise;
Eti necugctat, Hassane ! Cici. dac ai avea i
minte tot pe atIta cita dragaienie, im te-ai opri
dinaintea soartei placute care Ce ateapt ! Cum
adica ? en Ii vreau bmele, i tu ovaest1 ?
Pc urm adaugi:
Ci, o, fiul men, ca s flu ai nici cea mai uoara
indoial in cc privqte gindttrile mdc, am sa-li
dezvalui tainele tiinei mdc chiar In casa ta
5i Hassan raspunse:
Da, pe Allah 3 asia are so [initeasca
mama!
5i persanul SpuSe
284
Mergi, dar, inaintea mea, ca s-mi ari drumul!

Si Hassan o lu pe drum inainte, iar persanul


dup ci; i ajunser in felul acesta la btrin.
Cind povcstea ajunse aid, $eherezada vzu zrii mijind ,
sfIoas, tcu.

Ci lntr-a cinci sute optzeci si twa nocipte

Uriri

$i Hassan ii rug pe persan s atepte in sala


de intrarc i, alergind ca un mfnz care zburd
prirnvara pe ima, se duse s-o vesteasc pe maic-sa
c persanu venise in ospe;ie Ia eL Si adug.:
Dc vreme cc are s ninince din mincarea
noastr, in casa noastr, are s fie intre flOj legatura
piinii .i a srii ; i, in felul acesta, nu o s mai
ai de ce s-1i chinuieti gindurile din priciria lui.
Btrina tns rspunse:
Allah s ne ocroteasc, fiul meu! Legtura de
pline i de sare este sfint la noi ; Ci Ia pctoii
acetia de persani, care sint inchintori focului, nite
stricai i nite sperjuri, flu arc nici o preuire ! Ah,
fiul meu, te pate pacoste grea
El spuse:
Dup cc ai si-i vezi e acest reacinstit nv
at, flu ai s mai vrei s-l lai s piece din casa
noastr!
Ea spuse:

285
Nu ! pe mormintul tatlui ti:u, nu am s stau
o clipita ln casa accasta, cIt. vrcmc arc sa sc afie

aici paginul ! Si, dup cc are s piece, am s spl duumcaua oc1iij, i am s af urn cu trntie, i nici
:uii am s tc ating vrcmc dc o 1un kitrcag, de
ficic s nu ma tntinez de la tine
Pc urrn adaug
Ci, mt rucit ci se i af1 in casa noastr, jar
avcm aurul pc care ni 1a daruit ci, am s vI
prcgatcsc Ia arnindoi ccva de mincare, pe urrni am
o p1cc clegraba pe Ia vecini
$1. pc cncl Hassan se ducea nclarit Ia persan,
bitrina aternu masa i, dupa cc facti nitc tir
guieli bogate. puse pe tablaic pcntru ci pm rurncnii, i cstCaVeti. i 70CC feluri dc zaharicaic i de prajituri
picca dcgrab sa se aci;uia:sca pe Ia vecini.
Atunci Hassan 11 acluse pc prictenul sati persatiul
in .s[iFragcric i ii pofti sa ia bc, spunindui
. lrci)ute s ne lcgam tntrc tio.i cu plinca i en
sarea

Si persanul raspunse
Dc bun seama ! Legitura accasta esic un lucru
de .ncsmintit
Si se acziEt Hiig Hassan i Incepu sa rninInce cu ci,
sorovaind intruna. $i Ii spunca
0, Hassan, fiul mcu, PC sfinta legatura dc
piine i de sarc, care e af Ia acuma intre noi, daca
flu tc-a mlxi cu o dragoste atIta de fierbiute, nu te-a
mnvaa lucrurile tainice pentru care ne aflam aid
$i, spunInd acestea, scoase din turban sacLIleu1 cu
praful ccl galbcn i, aratIndu-i-l, adauga
Vczj praful asta? Afla, dar, c nurnai CU olcaca
c pulbere dc aceasta poi 5a schimbi In aur zece oca
dc arama. Cad praful accsta flu este aitceva decit
286
elixirul chintcscniaI., InvIrtoat i pe urni
pulhcre, pe care 1am scos din zeama de Ia o
de buruieni de leac i de Ia o sumedenie de mirodeni:,
care de care rnai osebite. $i nu am ajuns Ia nascoc;re.
aceasta dcdt dup munci i ostencli pe care a a
afli i tu tntr-o zi
Si i dete Iui Hassan scuIcul, iar Hassan cp
sa Sc UitC la ci cu atita luareaminte nct :iu-1I
mai vzu pe persan cum scoate rcpcde din turban
o bucat de hang, din bangurile cc so fac n insu)
Creta, i cum 0 amestcc tntro prjitur. i prsanul
Ii dote lui Hassan prjitura s-o n nnce, ar
Hassan, tot uitndu-se mai departe Ia fiin, min
prjitura i, pe dat, se prbui lat, fir do sinir, c:
capul naai greu dectt picioarelc
Numaidech pcrsanul, scotnd un strigr, do hiruing,
sari n picioare ,i rosti : ,,Ah, minunatj!z
Hassan, de cti ani te tot caut fr s to gsesc
Da acunia iatte n mIinile mole, i nai s m
scapi de sub puterea mea $i Ii suflcc mhiocde,
stdnse cingatoarea i, apropiindu-se do Hassan,
ii ndoi frumos, cu capul pe genunchi, i, inndu-i
aa, h 1cg braeic de fluiercie picioarclor, i minile
de tIpi. Pc urm, lu o lad do hainc, o goli
11 puse n ca pe Hassan, cu tot aurul furit do Incrarca
liii de aichimie. Pc urm, iei s caute un
hamal, i ncrc lada in spinare i i porunci s
i-o duci la rrnul mrii, unde se afla o corabie
gata sa-i ntind pfnzeie. $i cpitanu1, care flu mai
atepta dcct sosirea persanului, ridic ancora.
corabia, impins de vntul dinspre uscat, se mdc
prt de arm, cu pInzele uniflate! Si-aa cu per-.
sanul, rpitoru1 lui Hassan i aI Iiizii hi care ii
Inchisese

287
Estmp, mama lui Hassan, iact ! CInd VZU c
fiul ei pierise odat cu lada i cu aurul, i c hainele
din lada erau Imprtiate prin toat odaia, i c
ua casei fusese lasat descuiat, priccpu Ca din
ceasul accia Hassan era pierdut pentru ca i c
hotrIrea ursitoarei era implinit ! Atunci, se ls
prad dezndejdii i incepu s se bat amarnic
peste obraji, i s-i sftie hainele de pe ea, i s
gcam, s suspinc, s ipe de durerc i s verse
lacrimi% zicind : ,,Vai, o, copilul meu, of ! Vai, rod
al suflctului i al inimii mdc, of! $i ii trecu
noaptea toat alergind innebunit pe Ia tori vecinii,
ca s intrebe de feciorul ei; ci fri dc nici un folos.
Jar vecinu Incercara s-o alinc ; ca Insi nu niai
putea fi alinat. Si, din ceasul accia, incepu s-i
treac ZIIC1C i nopile In lacrimi i in jale, lInga
normIntul pe care ii ridid{ in mijiocul casei sale,
i pe care scrise numele fiului ci Hassan i ziua in
care acesta fusese rupt de Ia dragostea ci. $i rnai
puse s se scrie i aceste stihuri pe marmora de
pe mormint, ca s le poat citi fr dc contenire i
s pItng
In fiecare noapte,
Cinci sonznul Inst n fI4r,
0 unzir se strecoar,
Incet, pe sub perdele
La pain-mi vine tainc,
Ca-ntr-o fermecatura,
$i a;izagee visul
Sin gurUii mele.

Dan si cuprind in brace


F4tura mi iubit,
A fiulni mCu care
S-a dus ,ci nu mai vine;
sar cliii c. til ito/fl!?,.
lAir, Vat / zCCa clipit)
Sa tins, cj;z casa goal)
Mun flhiflCtit /mg) iiiflZC
Si iec-aa trtia hiata inan cia durerea ei.
Jar poranul, pkca lacia j

Cd -. arc ic rr ion liria ,

Ci in fr-a cruet sute opizaci si dczua uioapfe

..Era cu adevarat en vraptor tare infrico.ror


i 11 chema Bahram magul, i de mcseria liii cia
aichimist. Si, in fiecare an, fi alegea dintre fiji de
rnusulmani cite en fladdandru bmc fcur, ca sal
rapeasca i s fadt din ci ceea cc ii fndernna sil facLut
pgfnia, striciciunea i soiui iui blestemat ; intrucit,
aa curn a spus Ptirinteie Zicalelor, vr?jitoru1
acesta flu era decit ,,un dine, fecior de dine ;
tcfli strinoii Iui erau I]ite clint ! Atunci, cum dar
s fie ci altceva decit Ufi dine, on cum sa faca
aitceva decit ceca ce face un dine ? Or, aadar, tot
tinipul cit jean calatona pe mare, Babram ntagui
crihora n dati( PC Zi In afundul corThiei, acoio unde
se afla lad a, saRa capacul i ii da iui I lassan sa
reanince si sa bea, punindui chiar el in gud Im
bucaturile, dar lsindu-l met-eu in starca de sornnoiai.
5i, cind corabia ajunse Ia captui caldtoriei,
29
13ahi.aii porunci sa Sc CICa joS lacla, . cobor i ci
pe usca, in vrcinc cc corahia lita iarii largul.
Atunci, vriitoru1 Bahrain c1cschsc lada, dc?nod
1cgIturi}e Iui Hassan i spu1ber puterca ban
gului, dindu-i f1icuiui s miroase nitc oct i
aruncfndui in iias nite praf mpotriva somnului.
lar 1-Jassait pc data ti vcni iar tn simiri, i Sc uiti
Ia drcapta, i se nita la sttnga, i se vizii Intins pc
un rni dc mare, unde pietrele i nisipul crau coin-
rate n rou, n verde, in aib, n albastru, in galbcn
i in ncgru ; i, din aceasta, pricepu ci nu se afla
pe rmu1 mirii Iui dc batini. Atunci, tare ncciurnerit
c se vedea in acel bc pe (are un 11 ciino
tea, se ridic i ii zri pe pcrsan in spatele liii,
stind pe o stindi, i privindu-1 cu tin ochi clcschis
cu un ochi inchis. $i Hassan, numai clac ii vzu
aa, siruti C dati in sufictul liii di fusese amigit
i c dc aci incolo se afla in putcrca vrijitoruiui. 5i
ii aduse aminte de ncnorocirile pc care i Ic prom-.
cisc maicsa, i se Impc ij-i inima Iui cu hotrlrae
soartci, zicindui ,,Imi pun n.cicjcIea In Allah !
Pc urm, se dusc Ia persan, care II Is s se
apropie fr a se clinti, i II Intreb cii tin glas
tare tulburat
Cc vrca s insemuc asta, taidi ? Si oarc nu
ncam lcgat fbi Inlic noi cii lcgamIntul pIirui i
srii ?
lar Bahram magul pufni in ris i spuse
Pc Foe i pc Lumin ! Ce-mi tot vorbeti de
pline i de sare mie, Babram, care m inchin Flitdirii
i Jarului, SoreIui i Luminii ? Au tu nu tij
c, in felul accsta, cu de mult am sub putcrca mea
nou sute nouzcci i nodi de tineri musulmani, pc care
i-am rpit, i di tu e.ti al o miclea ? Ci, pc Foe i
pe Lumini ! fIri de Indoial cii tu e.ti ccl maj fm
mos dintre tori ! Si n-as Ii crczut, o Hassan, di ai
s-rni cazi atita do uor in nivod! Ci, s1av Soarcim
iatitc in rnIinilc mole, i ai s vezi in curmud cit
de mult to iubcsc
Pc urrn, adug:
Ai s Inccpi, deocamdat, prin a to lcpda do
crcdina ta U1 a tc inchina Ia ceea cc m Inchin en
La vorbele accstea, uirnirca lui Hassan se schimbi
intr-o supirarc pin peste poate, i strig la vr
jitor 0, CiC al blestemului, la CC CUtCZ1 tu Sa ma
Indcmni ? Si cc ticMoie vrci si rn pui si sivIr

esc? Cind persanul i vzu je Hassan a.ti a do miniat, intrucit avea altc ginduri Cu ci, nu vroi s struic
mai mult in ziua aceea, ci Ii ZJSC
0, 1-lasan, ceea cc i-arn spus, dud i-arn cerut
to lcpczi de legea ta, flu a fost decIt o pref
ditorie din parte-mi, ca s-i pun credina Ia incercarc
i sii ajut s dovcder, in felul acesla,
o mare vredn icic dinaintea Atoatc-rsp1titorului
Pc urm, adiugI Singurul meu gind, dadi tc-am
adus aici, este de a tc inva, in singuditate, tainele
tiinei ! Ia te uit Ia rnuntcle acesta ascuit, care
Sc rididi dcasupra mrii ! Este Munteic-Norilor ! 5i
In ci so afl lucrurile cclc trebumcioasc pentru oli
xirul preschimbarilor. $i, dadi vrci s to lai dus
e vIrful iui, m jur 1C, pc Foc i pe Lumin, di
n-o s ai a te cii de nimic ! Cci, dc-a fi vrut si
te duc fIdi do voia ta acolo, a fi fcut lucrul acesia
PC dud dormcai ! Or, de Indati cc o si ajungem
pc cuime, avem si cuiegem tulpinilc dc buruicni care
crcsc PC tirIniul accia de dcasupra norilor. Si am
arat atunci cc trobuio si fad

2i
Jar Hassan. care, fr de voa lui, se simea spinit
de vorbeic vrjitoru1ui, nu Indrazni sa nu se su
puna mcicum, i spuse
Ascult i m supun
Pc urrn, aductnduii aminte cu jak & mama
si detara lui, nccpu s p1Ing cu amar.
Atunci Bahram ii zise:
. Nu plInge, Hassane ! Ai s vezi in curind Ce
dobindcti urmind sfaturile mdc *
Si Hassan intreb
Da cum o s putem sui noi pe acesta
drept ca un perete
rjitorul rspunse
Ascmcnea piedic si flu te spcrie! Avem s
ajungem mai lesne ca pasrea
SpunInd vorbele acestca, persanul scoase de sub
bain o tobi de arami, peste care era intins o
piele de coco, i pe care erau spate nite litere
talismanice. $i incepu s bat cu degetele in daireaua
aceca. Si pe dat se ridic un nor de pulbere, i

diInaripat,
n mijiocul lui secare
auzi un nechezat pr e l u ng; i , i n t r
incepu sii hat In pmnt cu copita,
- o cl i pi t , se i i v i di n ai n t e a br Un cal ncgr u
aruncind foc pe nri. 5i persanul incMec pe el Indata
i 11 ajut pe Hasan s se aburce ba spatcc
lui. $i, numaidecit, calul batu din aripi i porni in
zbor ; .i, in mai puin timp decIt ar fi de trehuin ca s
deschizi o pleoap i s-o Inchizi pe cca1ait, Ii i duse
pin pe vIrful Muntclui-Norilor. Pc urm, pieri.
Atunci persanul se uit Ia Hassan cu un ochi tot
atita de crunt ca i pe rmu1 mrii, pufni Intr-un
hohot dc rs npraznic, i strigil...
Clad povest&a ajune aci, ScherezaJa vLru nrii mijind i
sfoasi tacu.

292
Ci mnti-a ciizci slAte optzeci i trela nOa pie

pufni ntrun bohot de ris npraznic, i szrig


A.cuma, 1lassane, te afli cu totul sub put
mea ; i nimcnca flu arc sa te mat poat scpa
Pregte.re-te, dar, s-mi mndep]ineti cu inim su
pusa once voic, ncepe, pina una alt, cu a te
kpda dc crcdini.a ta i a mrturisi c stgura
putere este Focul, p?rintele Lurninii
C?nd auzi VOrb21c acesrea, i-Ltssan se tras
rit stnigInd
Nu cstc alt Duinnezeu dect unul Allah !
Mahon7ed este tnimisul ltd Allah ! Ci tu, o, tic
base persane, flu eti dedt un necredincios i un
pgIn ! Si StpInu1 Atotputcnii are s te pedepseasc
prin mine
Si Hassan, jute ca fulgerul, se rcpezi Ia vrjitor
i ii snrulse din mimi daircaua ; pe urm, ii impinse
insprc marginea muntelui ccl asculit i, ncordnduii
voinicete amndou miinile, II arunc n prpastie. 5i
vrjitorul cci sperjur i necredincios, dindu-se dc-a
rostogolul, czu i se zdrobi de stincile mrii, i Ii
dete duhul intru pgInie. $i Eblis Ii inh sufletul,
ca s aIre cu ci focul gheenei. $i iact de ce moarte
muri Bahrarn magul, vrjitorul cci ticlos i alchimist.

Jar Hassan, scpnd in felul acesta de insul care


vroia s-l fac a sviri wale mi.elii1e, incepu
dintru-nti s cercereze pe mate feele daireaua cea
vrjit,. pe care era Intins pielca de coco. Ci,
Curn si Sc SIUjCaS de ca, socoti cI--i rnai
btric sa liii se SI lileaSCa OICICU1Th ; aa Ca io attrna
Ia ccntura. JJup care, rotinduj ochij iniprejur,
v-tt c. in adevar virfiti cL munte ic care se afla
era atit de inai t nut se ridica deasupra nurilor
pe Ia poalele liii. $i o cImpie fr{ de sfirit
c intudea pc acca iilmc i inclupuia, intre cer i
un fel de mare fr apL Si deparic. de tot
un inc mare i scbpitor. Si Hassan gindi
,\coo Lindei mc, Sc afl i o fptur omcncasc
5i porni Intr-acolo afundinduse In acca cimpie unde,
drept once suflet, flu era decit sufletul lui Allah
Sm, cind se apropie de inta, putu tntrun sfIrit s I)age
de seamt ci focul ccl scilpitor nu era, In btaia de
soare, decit strtIucirca unui palat de aur, ridicat
pe patru stil.pi Inali, tot de aur.
[a prtvc1itca accea, iiassaii SC Intreba ,,Cc rege
on cc gion o fi putind s 1ocuiasc prin asemenea
Locuni ? $i, cum era tare ostenit de toate zI)ucjum
ni1e pnin cite trecuse, ca i dc drumul ccl lung
pe care ii strbtuse, Ii zise ,,Cu mila liii Allah,
am s rn due Ia palatul acesta i am s den portarului
Sa-niL dea oleac de ap i ceva de mIncare,
ca si nu mon de foame. $i, de-o ii un om dc bine,
are s ni. adposteasc pe o napte in vreun Unghcr
5i, dinduse in voia soartei, ajunse dinain
tca porii celci man, care era tiiat dintr-o piatr
de smarald ; i, trdcInd pragul, intrI In curtea de Ia
intrare.

Or, mci flu facu l)iflC ciiva pai in acea curte,


c Hassan i zti dou fete, frumoase de te anieeau,
care edeau PC o Iavi de piatr i jucau ah.
5i, iutrucit erau tare cufundate In jocul br, flu
gari de seaniI dintru Inceput intrarea mi 1-Tassan.
Cea inai iri cmnd auzi dUcftura pa 1or Jw,
silt capul .i II vzu pe frumosul. Hassan, care i ci
SC oprisc cind e zrise. $i fata se ri.dieI repede .i
SUSC suroril sale
Ia tc uit.i, sora mea, cc flcu I rurnos I
bunI scam cI acesta trebuie s fie nefercnul pe
care vr1itorul Bahrarn 11 aduce I;. fiecare an
(le PC MuntelcNorilor ! Da eurn o fi putut s faci,
dc-a scapat din inuinilc diavolului accia ?
I.a vOrI)Clc accstca, Hassan, care dintru-ntii nu
cutcza. s sc mi,ie din bc, Inainti ciirc fcc
a runcInd use Ia pczoareIc celci mai .incrc, stna
Aa-i, o, stiptni a mea, sint chiar srm u
acela
Si fata, dac ii vzu la picioarelc ci pe I cub cci
ailt de frumos, Cu stropi de lacrimi pe marginca
ochilor liii negri, se simi tuIhurat pin n- str
funclurile inimii ; i, Cu o fa pIin de se
ridic i Ii spuse surori-si, artinchil p
I Tassan
Fii martorI, sora rriea, c din clipa acasta
m jur, dinaintca lui Allah i dinainwa Ia, c miI
fac Irate pe ttnruI acesta i c vrcau s impart
cu el pIccriJe i bucuriile din zileic frumoase, i
nCcazurile i suprrile din zilele mai puin feriie I
i II Iu pe Hassan de min, i ii ajut s se ridice
de jos, i ii Imbr i aa cum o sori ihtoar
I imbri.caz C un frate drag. Pc urin, tinindLl1
inai departe de inin, II duse in hunlrui pIa
tului, unde, mai Inainte de once, InCCpu pnin ai
face la hammam o haic care ii nvior cu Totul
dup care, 11 rnbrc in nitc haine I a]nicc, aruncind
haincle iui celc vechi i mundane de drum, t,
ajutad dc sora sa, care VCflI dup ci Ia hamrnam, II
2t5
clusc in odaie Ia ea, spriinindu-l de un bra,
rcmc cc sorsa ii ,inca de cebilaltul. $1 cele dou
fete Ii poftir pe tnrul br oaspetc s ad jos
fritre dc, ca s mnIncc. Pc urm, cea rnaj tmnri
zmc

0, frare ai meu pica iubit, o, dragu1e. ni, ca


cu vcnirca ta fad pietrJc casci s dnuiasc de
b u c uric.

(:I:id t) estLa 1UiiSC aid, $ehcic-zadi izu zorii mijind ..


LUaSa taCu.

Ci Inti-ci cinci sute optzeci i patra noapte

vrc si ne spui numclc ccl fcrmector pe care


pori i pricina care tc-a adus Ia parta casci noastre ?
El rspunse
AfIL 0, sora care ma Intrcl)i, i tU, rnai marca
noastri, c ma chcama Hassan. Ci, in cc privee
pricina care rn--a adus la palatul vostru, apoi acccai
soarta mca cea norocoasa ! Este nsi adevarat ca,
am ajUnS aici, nu am ajuns clecIt dupa cc am
inciurat tare man necazuri
Si povcsd toate dte Ic pise cu vrajhorul Bahram
iuagul. dc Ia Inceput pina Ia sfirit. Ci flu este
cte nici un fobs sa le mai spunern Inca o data. $i
eic doua surori, rniniate de purtarca pcrsanului, stnigar5
amIndoua dc3data.:
- 0, clincle afunisit ! CI ia menitat inoartea,
bine ai fcut, o, frate a! nostru, de i-ai precurmat pe
vcci putina dc a Sc mai bucura de rsufIarca vietil
Dup care, cea rnai mare se intoarse ctre cea mai
.rnid i i zise
0, Boboc-de-Trandafir, acuma este rIndul tu
s-i povesteti fratelui nostru povestea noastr, ca
S-o in minte
5i fcrni cctoarca Boboc-de-Trandafir spuse:
Af1, o, frate al rneu, o, prea-frumosule, c no
sntem nitc domnie ! Pc mine n cheam Bobocdc-Trandafir,
jar pe sora mea, care-i ad de fa, o
cheam Boaba-dc-Mirta ; i, tot aa, mai am alte
cinci surori, nc i mai frumoase clecit noi, care
acuiia sint plecate la vIntoare, i care rtu au sI mai
zabovcasca mult pn s Sc mntoarc. Pc cea mai mare
dintre noi o chearn Stcaua-Dimineii, pe cea de
a doua o cheama Steaua-Serii, pc cca de a treia o
chean Cornalina, pe cea de a patra o cheam
Smaralda, pe cca de a cincea o cheam Dediea. lar
Cu snt cea mai mic dintre toate apte. Si sintem
toate surori clup tat?L, dar flu i dup marn ; jar
cu i Cu Boal)a-de-Mirta sIntcm surori i dup mam.
Or, tatl nostru, care este unul dintre regii cci atotputernici
peste ginni i peste marezi, cste un mnfumurat
i un asupritor care, socotind c nimenea flu este
vrednic s ajung so a! vreurieia dintre feteic lui,
s-a jurat c nu are s ne mrite niciodat. Si, ca
fie mncrcdinat c voina lui nu are s fie inc1cat
vrcodata, i-a chemat vizirn i i-a intreoat : ,,Nu
cumva tii vreun bc pe unde flu unb! nici oamcnii
i nici ginnii, i care ar putea s Ic slujeasci de locuing
cebor aptc fete ale mdc ? Vizirii rsnunser
oare pentru cc, o, rege aI nostru ? El spuse
,,Ca s ie pun pe cele apte feie ale mdc Ia adpost
de oamcnii i de ginnii de parte lrbteasc ! Li
297
spuser : ,,O, rcge al nostru, fbi gindim c femeile
i fetele nu au fost zImNitc d.c ctre (.cI-bincfctor
decit ca s se Impreune cu hthaii prin rle cd
rnai simitoare ale trupului br ! Si, de aliminteri, fu
su.i Proorocul (cu ci fic rutciunea . pacea !) a
spus : (<Nici o iemeie nu va ibhrni fecioari in
islam !:> Ar fi, dar, o mare ru.i.nc pe capul reseJw,
dac fctele lui ar Imhtrini cti .[ecnria br 5i.apni.
pe Allah pcat de tinereele br ! Ci prinrde r1strm
rspunsc : ,,Mai I)me s Ic vcl ninarle, dect si h
mirit ! 5i adug : ,,Dac numi arta1,i urn
]ocub dc care v Intreb, cpeele voastre an s5. v
zhoare dc pe grumaji ! Atunci viri rispunscra
,,Daci aa, o, maria-ta, afl ci esic un Inc gaia
gsit spre asi pune feteie Ia adapost : este MunieleNorilor,
in care, pe vremurile de dei.nult, silu!au
efriii cci rzvriti;i Irnpolriv.i poruncilor lui Soh-man.
Acolo se af1 un palat de aur, zidir odinioari
dc efriii cci rzvrtiii, spre a le sluji de adipost
dar care de atunci a rmas pirsit i acle pusrimi.
lar locul unclei aezat este prmelnic, cIci se bucura
de un aer minunat i-i copert cu bc!ug dc copaci
roditori, i cu ape p]cute, mai red Ca ghcaa
mai dulci Ca micrea ! La vorhelc acestea, tItinek
nostru nii mai zabovi a ne trniitc aiCI, c-U 0 ho
falnici dc ginimi i de marezi care, odaii cc ne vezar
in pustictate, Sc inroarscr Ia impra tamdui
nostru. or, noi, de cum am ajuns aid, am i izut
c{ in adevir ben] accsta, deparie de toate fipturik
mi Aflah, este un Inc inflorit, bogat in pdnri, cu
Pa11Sti insorite, cu hvezi i cu izvoare de ape ii
cc curg din he1ug, aSCmCnCa unor salbe de mr
ritare i unor naviapi de argint vzurim ca piride
sc Imhulzesc uncle peste altebe, ca s priicac
i si oglindcasc florile care Ic vimI)esc vzurmm

2P8
di vizcIuhuL este vr?Lit dc ciripcli i de rnircsrnc
ci porumbcu gulerai i turturcicic psa1modiazi
pc rarnuic priniivcrii i cInt laude Atoatefctoruliu
; a ca LChCdC!C plutcsc mIndre pe ape ; i di
piunii, In straicie br falnice, InvrIstate cu corai
i Cu ncstematc in mit dc culort, sInt ca nite tineri
insuet ; ci pmIntut cstc un pnInt neprihnit i
arnirosinci a pomiori de camfor, mpodobit cu toate
podoabeL raiuiui ; i di, Intrun sftrit, este o ar
abeas i binecuvIntat ! ncIt, o, frate al meu, flu
nc simirn cleloc nefericite Ca trm Intr-o ar ca
accasta, In palatul acesta de aur i, mulurnindu-i
pururca celul Atoatedisp1titorului pcntru huzururile
sac, nu cc pare rau declt dc un lucru, i anume di
nu avcm in tovria noastr nici un brbat care
iie bucure cu chipul lui clnd ne deteptm dimi
ncaa, l care si aiba o inim tubitoare i ginga.
Pentru accasta, o, Hassan, ne vezi acuma atlta de
buctiroasc dc venirea ta
Si, dup cc vorbi aa, fermcctoarea Boboc-deTrandafir
II mule pe Hassan In alinturi i daruri,
aa cum se face tntre frai i intrc pricteni, i ezu
cu drag Ia taifas mal departe cu ci.
Estimp, vcnir j celelalte cinci domnie, surorile
frurnoasebor Boboc-de-Trandafir i Boabde-Mirt
i, vrjite i rpite de vederea unui- fldiu atIta de
frumos i a uriui frate atita de p1cut, Ii fcur cea
mai dulce i mai c1duroas primire. $1, dup sala-.
malekuriL i cele dintli urri i cuvinte, Ii puser
si jure di are si rmin Cu ele o lung bucat de
VfCfne.

Ci povesea a5unse aci, Seherezada vzu zorii mijinJ i,


sfloasi, Lcu..

299
Ci iiitr- cinci sute optzeci i cincea noctpte

Si Haa. ar nu vcdca nici o pidici impotriva


wdei dorini, se urui din toar inima. Si rinase ic
iIngi ele. in palatul acela pun de niinuni, i, din
acea dpi, iii sowl lor.Ia toate vunitorile i Ia toate
pllmbrile. Si se bucura i se simca fericit c arc
ite surori aa de fermcctoarc i aa de gingae
iLir dc s sincau minunat c au Un [rate aa de
f!urnos i d dcsfttor. 5i ii petreceau zilele zburdhid
imprcurti prin poieni i (Ic-a lungul piraielor
iar scara se dsdileau laola1t, Hassan povestindu-Ic
clespre obicciurile din tara iui dc batin, jar
feteic povcsundu- datinile ginnilor, ale marezilor
i ale elriiilor. Si viaa aceasta plcut II fcea tot
mai frumos din zi in zi, i da chipului sIu o fnfi
are chiar ca a Iunii. 5i dragostea lui de frate cu
cele apte surori, mai ales cu tincrica Boboc-de-
frandafir, Sc tntemeia intoeniai ca fria nor
copii nscui din acelai tat. i din acceai mami.
Or, intr-o zi, pe cind edeau impreun i cintau
ntr-un crfng, zrir deodat tin virtc mare
pulbere cc se ridica ptn la cer i acoperea faa soarelui
; i venea jute catre ci, cu Un vuict ca de
itunet. 5i cele apte domnie, cuprinse de spaim, ii
spuser Iui Hassan:
Oh fugi repedc i ascunde-te n foiorul din
grdin
Si Bobocde-Trandafir 11 lu de niln. i se dusc
u ci s-I ascund In foior. $i iact c trimba
se risipi, i de sub ca se ivi o oaste fntrcag dc ginni
i de marezi ! Or, oastca aceea era un alai pe care
II trimisese la feteic lui regele din Ginnistan, ca si
Ic adiic la ci, s fic do fa l.a ospee1e elc man pe
care avea do glud s le dea In cinstea unuia dintre

regii megiqi. 5i, la vcstea aceasta, Boboc-de-Trandafir dete fuga la ascunztoarca lui Hassan; i I IrnbrtCu
lacrirni In ochi i cu pieptul uscat de siighiuri
jalnice, i II Intiin ca ea i surorilc ci au
s piece, i Ii spuse
ins, o, fratc al n-iou, tu s a.tepi Intoarcerea
nastr In paiatu acesta, pestc care eti stpn depun
! 5i iat chcile do Ia toate odiIe ! Si Ii dete
cheile, adugttid : Numa c, te rog fierhinte, ya
Hassan, i to juruiesc pe sufletul tu drag, s nu care
curnva s deschizi odaia care so incuic en cheia
cc poart ca sernn peruzcaua accasta Incrustat in ea
Si Ii artI chcia cu pricina. Si Hassan, rare mIhnit
de plecarea ci i a surriIor ci, o Irnbri plIngluci
i ii fgc1ui c are s ateptc, neclintit, Intoarcerea
br, i c flu are s deschid ua a cLirei cheie avca
ca sernn peruzeaua Incrustat In ea. $i fata, dirn
preun cu ceic ase surori ale ci, care venir pe furi
s-l vacli pe fratele br Inainte de pIccare, ii
1uar bun-rmas cu mult duioie do Ia Hassan,
i toate 11 srutar, una cite una; PC urm, im;prcun
cu alaiul, Ii Iuar numaidecit drumul ctre uara pitrintelui
br.
lar Hassan, dac se vzu singur in palat, fu cu
puns do o mare mIhnire ; i, dac so pomcni in sin
gurtate, dup ce fusese In tovria cea minunat
celor apte surori, ii simi pieptul tare ipsat
i, cutind s-.i spulbere i s-i domoleasc parerile
do ran, so apuc s cerceteze, una cite una, odiIe
fetelor. Si, vazind locul in care triau ole i lucrurile
br frumoase, Ii simea sufletul cuprins de foe i
inima btInd tu1burat. 5i ajunse in felul acesta
dinaintea uii care so dcscuia cu cheia cc era tnsem301
Cu peruzcaua ncrustat n ca. Ci nu vroi nici
decum s se shijeasca de acea cheic, i se Intoarse
de Ia ui. Pc urrn, gndi : ,,Cine .tie pentru cc
m-o fi sftuit atfta sora mea Boboc-dc-Tandafir
sa nti dcschid ua asta ! i CC 50 fi putind afla,
aco]o in iuntru, aa dc tainic Incit simi fie pus
o atarc oprclite ? Da, dac aa-i voina suroru
mdc, nu am decit s rspund c ascult i c mi
supun ! Si p1eci, i, Intrucit sc lisa noaptea i ii
apasa singurtatea, se duse s se cuice, ca si--i
adoarma mIhnirea. Ci nu izbuti s tnchidi ochii,

atita stiruia in mintea lui ua accca poprit ; i gindu acesta i chinua atit de tare inct Ii spuse
,,1)a dac tot rn-a duce s-o desehid ? Ci gindi
,,1vlai bine s atcpt pini inine diminea ! Pc urm,
neniaiputInd s atcpte aa, neadorniit, se ridic,
zicii-idu-i : ,,iVIai bine m duc s descui acuma,
numaidccit, ua accea i sI vId cc-o fi in iatacul pe

carc i Inchide, macar de-ar fi sa-mi gses i moar tea acolo 5i, rididriduse, aprinse un opai I SC
duse la ua cea tainic. Si bg cheia in broasca, iar
zvorul se dcscuie fara de nici o cazna ; i ua sc
deschise ca de Ia S1nC, fara de nici un zgomot ;
Hassan intr in odaia in care da acea u.
Or, degeaba privi ci in toate pariic, caci tm
dintmuntii chiar niinic nici an lucru, nici o rogojina,
nici un prc. I)up cc insa dete o roat prin incIpcre,
zari intr-un ungher, Jipita de crcte, o scara de Iemn
ncgmu, care ducea stis Ia o bageaca tiata In tavan.
Si Hassan, fara a ovA, Ii puse jos opail i, cirtncIu--sc
pe scari, se sui pina la tavan i, dc acolo,
se strecur prin hagcaca. 5i, cind scoase capul prin
hageaca accea, se porneni deodata afara, Ia fal:a un
tcrase cc se huindca chiar peste tavanul odii.
Atum., hassan Sc pe teras. lar terasa CCCI
era plina cu jerburi i cu copacci, intoCmaj Ca 0
302
gradina ; i acolo, Sub tainica I umn a 1 miii, vzu
aiernInduse, in mi jiocu tIcc pimintul iii, cea
mai rumoasi privc1tc cure a \rajit vreoclati tin
ochi de OflL..

(_in pn\cStL.i L !C pci. $LrL2ii.z nu in i nJ


sfioasi. thu.

Ci intr-a C1iC! sute OpiZeci 1 asea nOci pie

Urmi

cea mai frum,asi privcIi>tc care a vra)it vrco


data un ochi de on. La picioarele lui, dorrnind in
tihnI, se Intindea un lac mare, in care se oglindea
toat strlucirea cerului i unde rmu1, cu toate
creurile dulci ale apei, suridea de frunziuri1e clatinale
ale dafinilcyr, de mirii tnfIorii, de migdalii Incununa
i cu zpada br, de steblele de glicine, i cInta
imnul nopiii din toate glasurile psrelelor lui. $i
pInza de mtas, cuprins Intre piepturi de tufiuri
btrine, se intindea mai departe, s scalde tcmeliile
unui palat cu liniile zidirii ciudate, cu nitea bolte
stravezu, lIn1nd In limpezirnea i In cletaru1 ccru
rilor. $i, de Ia palatul aceja, se Intindca pfn Ia ap,
peste o punte de marmor i de mozaic, o podea
irnprreasc, pardositi cu lespezi puse rmnduri-rin-dun,
i cu pietre de rubin, i pietre dc srnarald,
i pietre de argint, i pietre de aur. Si pe podina
aceca se boltea, spniinit de patru stIlpi subini de
alabastru tranclafiniu, un uranjsc de rntasc verde,
CC ocrotea cu dlulccala timbrci lui un jc cioplit din
303
lenin do aloe i din aur, iiestrit luorat. pe care

spInzura o va dc vie cu ciorchini :4rei 1 CU de mrgritar man cit ouile do porumbel. Si


totul era inconjurat de o implotnur fcut din
foie do aur ro;u i de argint. Si psie toate ace1ie lucruri neprihnitc dinuia atita armonie .i atia
frumusec, inch nici o fipturi ornencascLi, si fost iflsui I.\bosroe on Kaissar, nu ar fi putut s
inchipuias. on si durcze nitc mm fli1 (a aceleL
melt Hassan, inrnrmurit, flu mai cutez. nici si
so mi.te, do frici s flu tulbure tihna pItcuta a ace
Jo.r locuri dud, dintro data, vLzu cum se despnindo
do pe con i cum coboar vdit citre lac un stol do
pisni mart. 5i iact c se 1sar cliiar PC rmu1
apei ; i erau in nurni do zece ; i penele lot fmmoase,
albe i dese, mturau iarba in mersul Jor
)eginat i gale. $i, in mate micirile ]or, parc ar
fi ascultat dC o pasare mai mare i mai frurnoas docit
toate cclelaic, i care so indreptase incetior c1-
tre podina aceea, i so aezaso in . 5i, deodati,
toate zece laolaltL cu o micare ginga, se despuiar
do penele br. $i, aruncind rnantiilc acelea, se ivir
zece lune, de o frumusele neprihnit, in chip do

zece fecioare, goale din cretct pIn in talp. $, rizind, snir in apa care Ic intimpin Cu o plsaic do
nestemate. $i se scJdar cu mare Incintarc, hinjonindu_se
laolaIt : jar cea niai frurnoas se nepezea
dup ele, le pnindea i be tvlea intr-un potop do
alinturi, i Ic gIdila i le muluia ! 5i cc rnai cliicoteli
! Si cc mai dezrnierd.ni
Cind sfirir scalda, ieir din lac; ian cea mai
frumoas so sui iani pe podin i so duse s ad
in jet, neavind alt imbrcminte pe ea decit pietele
ci. Si Hassan, pnivindu-i nurii, simi cum
picnic inini1e; i gindi: ,,Mi! acuma tiu bine de
cc Boboc-de-Irandafir, sona mea, ma opnit s des-
304
chd usa aceasta Jact c1 tilma mea s-t dcc pe
ec ! i cereeta mai depaitc cu de afl)anun!u1 fdu
ritlc frumus4i ale fcciaarei goale. Ce minunae
ah ! i cc nu vZzu ci atunci ! In dcvr, nu ncape
nici o ndoiala, faa aceca era ccl rnai desIr t
an ieit din miinile Atoateziditoiului. Oh ! cc
piliciune truiucit ! (rgiia gItuiui ci i iumiia
ocfnl.or cer negn crau mai presus decit a gazelchr
jar mij!ocu.l ci malt i subirc imbta mai tare daft
arakaua. Prul ci ce neguri era o noapte de iaTna
deas i ntunecat. Gurai aidoma Cu un trdair
era gemma pecctci lui Soliman. 1)mi-i de tildC5
tinr crau o salbi de rrxrgri1arc, cii nitc pietricek
de grindin croite pe-o niIsur ; giru-i era un stflp
dc argint ; pintecele avca ungherc i cotloanc, iar
spatcie gropie i caturi ; buricul ci era atIt de late;
nct ar fi putut c.uprinde o uncie ntreag de rnosc
negvu ; coapsck-i erau voinice, i deopotriv de tan

i de rnldioase, ca nite perne umplute cu puf de strut ; jar deasupra br, n cuihu-i cald i vrjitor, aidoma
unui iepura fr urcchi, sta o istorie plin
de slav, cu terasa i cu btitura c, i cu vllcelebe
ci ca pilnia, n care s te tot 1ai s luncd, ca
uii ncgrcle arnaruri. $i tot aa ai fi putut gndi
cs-i i ca o bo1t de c1etar, rotund pe toate priIe
i c1dit pe o temelie vtrtoas ; on c-i un tas de
argint, stnd rsturnat. Si chiar c numai unei fecioare
curnu-i accasta i s-ar potrivi versurile poetuiui

Iecioara, din venea (iIllflCi Se mmd,


In frumziseea-i cald ImbrZical,
Ca tranclafiru-n trand4irii lui,
Cu s2rzi ca dou rodii, dintr-otiat
un tranda fir .yi don rodii I
S1uigai V2jit, ini linnia nzca oati.
303
Ci ?7?ncela1n I /1(i SC)nU! olraju
Cii tiandajifli, 0, frumoasa jala,
$i sinhiji tan cit nicte met e
(eeal e ! Peniru cI, nidodai,
iVici trandafinli de pe trandctjhi,
]Vici rod ide nau sc poati *
5i ji(-ase);/eni Cki pe trandafini
Poi s-i ,,z21oci ; pa radii, ca pca road,
ic po I culege ; dan, Lii, ininzinat,
Cinear pni.ca s se ;nnd easc, 0(1 re,
C.1 ICa atnis 01? mirOSht vicodata ?

$-aa era fecioara care se susc s stea, fa1nc


goala, in jet. PC malul lacuiui
(nd p&.stca juiis aicc $ehecezad. \ 7_U Zvrii flltj md i,
sfi(,m4, tu.

Ci Iiztr-a cinci sute optzeci i ,saptcct nba pie

tJTh( :

Diip CC SC oclihni de scalcl, fata SttSC catre tovara


cLc sale, culcate 1ing Ca pc podcaua accea
[)ai-iui haincic de inthrcat pe dedcsubt
Si fetele vcnir i ii puscr, drept vcmInt, numai
o nifram dc zaralir pc urneri, o basrna str.Ivezie pe
cap, i o ccnturi cle atlaz pcste mifloc. n felul acesta
o tmpodobir ! 5i era ca o rnireas, i rnai ininunat
c[ecIt mate minunile. Si Hassan se uita Ia ea, ascuns
pe dup pomii dc pe tcras i, cit toata dorina care
u IidCILmHa sa i SC aratc tnainte, flU ibuti sL fac nici
o micare, arita de Inlemnit era dc uimire, i ailta
de pier;t era de tulburare. Si fan spuse
0, domniTelor, acata ca se face ziua vrem
,ca sa ne pregitim dc plecare, cci ara noastr-i
departe i neam rsfiYirat desrul
Atunci fetele o imbrkari hi mantia ci de pene, sc
mbrcari apoi i dc Ia fel, i tone laolalt ii
luar zborul, puntnd ]urnin pe cerul diinineii.
AtIta ! 51 lIassan, himirmurit, Ic urma cu ochii ,
Inca mult timp dupa cc pierlserLi, ci tot mai scruta
zarca Indeprtath, n1pdit amarnic de o dragoste
cum niciodat nu ; SC mat aprinsCse in suflet Ja
vederea nici unei fete de pamint. 5i lacrimi de
dor i de iuhire incepur s-i curg PC obraji, i
strig ,,Ah, Hassan, srmane FTassan ! 1act-i
acuma imma fn munle fetelor acestea de ginni, pe
tine, PC care nici o frumusete nu tc-a putut opri
in lara ta ! 5;, culundat intro visarc adinca, i cu
obraztil in pal mi, heist VCrSUr;JC acestea
Cc zori dc ziu ttIl;c Ic a/ma
In roua alb-a zI iii tie argirit?
Invepnintatantro lumina irna
$zn jrunzusc(ca La tie n?crga)I;zI,
0, tu, cCa tins-a, e ivqi. senm,
i)oar ca sZi-nn pui In sujiet flu;? cc narit
51 chum! care ininiaini dezbi;za ?
Gum tic pot sjmne ann, cam pretind
Ca dragostca c de duIccat? plin ?
1 h, cinnuacecta dadi c Cnlin 1,
I Lund flhliariti sininnel ((71, reg?na ?
51 tot a. ofti intruna, mai dcpartc, fri s1 n
chid ochii, pini se hi soarcie. Pc urm, cobori r
Itmul Jacului i incepu s raticeasc incolo i in
coace, adulm ecind in vazd uhu.! proaspat nuresmeic
lsatc de domniic. 5i se cnistui a5a ziua intreag1,
ateptind si vin jar noaptea, ca s se suic iari
pe teras, ndjduind c psri1c au s se mai Intoarc
. Ci nirneni flu mai veni in .noaptea aceea,
sici In nopiIe urrntoare. Si flassan, dczndijduit.
nu mai vroi nici s mnincc, nici s be.a, nici s se
culce, i flu fcu alta decit s se imbete tot mai tare
de dorul lui dup necunoscuta aceea. 5i, in felul
acesta, se subia i s1bea ; i puterile 11 prisir
incet Incct, i bietul Hassan se 1s s cad moale
la pmInt, zicIndu-ir ,,Moartea-i rnai dc dorit decir
aceast viai de suferin!
Estimp, cele apte dornnic, fetele regelui de peste
Ginnistan, se intoarser de la ospecie unde fusescr
poltite de tat1 br. $i cea mai niic dintre dc,
chiar pIn a-i schimba hainele de drum, dete fuga
s1 caute PC Hassan. $i ii gsi In odaia iui, intins

peobraji.
pat, tare ingMbcni t i t a r e schi m bat ; i st a
5i fata, dud 11 vzu aa, dete un ipt de
Cu pi c oapel e In chi s e, i l a cr i m i l e i cur g ean domol pe
spaim i se rcpezi Ia ci i 11 cuprinse in brave,
aa cum face o sor cu fratele ci, i II srut pc
frunte i pe ochi, zicindu-i
0, f rate al mcu prcaiubit, pe Allah ! mi SC rupe
jnirna dud te vd in starca aceasta ! Ah, spunc-mi
cc te doare, ca s-i caut leacul
$i Hassan, Cu pieptul zguduit dc suspinc, fcu din

cap i din mIni un scmn care vroia s insemne , Nu i nu rosti nici o vorb. $i fata, npdit de
lacrjnu, i Cu rnIngIicri nernrginite in glas, Ii spusc
Fie-i mi1, o, frate al rneu [-lassane, sufict al
sufletuiui rneu, desftare a pleoapelor mdc dud
ii v.d nchii cufundai de slbiciune in givane1e br,
i trandafirii stini din obrajii-i scurupi, viata mi
se intunec si flu mai are nici un farmec ! Te juruiesc.
pe sfInta dragoste care ne lcag, nu-bi mai tinui
suferintele i chinul fa de o sor care cstc gata
ii ricumperc via en prcul a 0 mic de ;ic
dc-ale ci!
5i, picrduta, ii acoperca. cu srutiri i i inca
mijujic arnindou strnsc la snul ci, i aa Ii ruga, sti id n genunchi lng patul lui. Si Hassan, dupa
un ristimp, scoase un ir de suspinc grele i, cu
glasul stins, ticlui stiburile accstca
;nai jiirtvz i;i cu luareaniiutc,
iiici stifcitntct iiiiZi vedea,
uar nzai t,cbui sir cuzin te.
Ci Ia ce Inin sI-nzi )ctii durerea. grea,
Cnc1 nici un icac flu am dcacnainic ?

Val, inilna inca Sct pierdut cu firca,


5i ochiimi pururi treji nimic mt vcd P
Jar ccea ce a dus cii ea iubirca,
Z111i7lL?l itibirca poalc clanclrt .
Pc urin{, Iacriinilc Iui I lassan se revrsar din
beug ; .i adaugi
Ah, sora mea, ce ajutor ai mai putca s-i aduci
cuiva care sufer din vina lui? Si-apoi, tare mi-c
tearni c flu ai s poi deck s ni Lii s mor de
chinul i de nenorocul men
Ci fata strig:
Nuniele lui Allah fie Cu tine imprejurul tu,
o, Hassan ! Ce tot spui tu ? Dc-ar fi s-mi pierd
i sufletul, en nu pot face aitceva deck s-i yin

in ajutorAf1i,
Atuncidar,
Hasario,, ensora
suspimea
ne n glBoboc-de-Trandafir
as, spuse c

snt zece zile de cind n-am mai mIncat nimic, i accasta din pricina cutror i cutror lucruri care
mi s-au ntIrnplat
$i Ii povesti toata pania mi, fr a uita nici un
ainnunt.

309
5i, dac auzi istorkirea lui 1--I.assan, Bobocde-Tran
dafir, departe de a se arta nccjith, CW1I ar fi pu-
tilt s fic, se simi cuprins CLI tow! de jalea mi i
Incepu s plIng laolalta cii ci.
CInd povestea ajunse aici, $lwrczaL1 a viu oH in I nJ ,
SIiisi, tacu

Ci Intr-a cinci sute optzeci i opta noapte

Urrn:

Dup care, Boboc-de-Trandafir spuse


0, fratele meu, linitete-i sufletul drag, Iinipczc
tc-i ochii i terge-i lacrin-iile Cxci niI ur
ie ci sint gata si-mi primejduiesc viaa care trni
cste d.rag i sufletul meu cel scump, ca s Indrep
ce ai pit i s-i Imp1ineti dorul, ajutIndute s-o
ai pe acea necunoscut pe care ai indrgit-o, inailah
! Ci te sftuiesc, o, f rate al meu, s. ii In tain
lucrul accsta, i s nu Ic spUi surorilor mdc rilci o
vorba, aitminteri te prime5duieti s. tc pierzi, i
rn pierzi i pe mine odat cii tine. 5i dac si-or
pomeni cle ceva despre ua cea orit, i dac te-or
intreba despre ca, tu s le spui : ,,Habar nu am de
ua aceca ! Si dac s-or mIhni c te vd atIta de
zaif, i dac ti-or pune vreo intrebare, s le spui
,,Daca stnt aa, sint din pricin c am ttnjit prea
rnuft singur de lipsa voastr. $i inirna mea s-a zbuciumat
prea mult de dorul vostru
$i Flassan rspunse
I-Iotrit ! aa am s. Ic spun Cxci sfatul tu
esie mmunat

Si o sIrutii pe Bohoc-de-Tranclafir, i i simi


sufletul Ca se Iinitctc i picptul ca i se alma, u,urat
n felul acesta de teama cea mare care 11 apsa
are s-o vad PC sora lui curn se supara pe ci din
pflclna uii cclei tainice ! Si, Inseninat pe dcpiin,
rasuila din adInc i ceru de mmncare. $i Boboc-deirandafir
11 mai saruta o data i plec fara de zbav,
Cu lacrimile In ochi, la surorile ci, s le spuni
Vai, surorile mdc ! bietul meu frate 1-Tassan es
tare bolnav ! Dc zece zile nici un strop dc mlncare mi
i-a ma.i inirat in gura, din pricina lipsei noastre i
a mthnirjj In care s-a cufundat ! L-am lasat aici singur,
bietul de el, fara nimeni care sa-i ina de urIt
. atunci i-a adus aminte de mama i de ara iui,
i arnintirile acestea I-au umplut de amaraciune.
Of, tare-i vrednica de mila soarta lui, surorilc mole
l.a VOIhC!O acestea ale blindei Boboc-dc-Trandafir,
doniniele, care crau impodobite cu un suller bun
.i uor de Induioat, derera fuga sd-i duca de mincat
do baut fratelui br; .i se straduira sa-i mi
i sa-1 irivioreze cu chipurile .i cu vorbele br ; i,
ca s-l Invesebeasca, ii povcstir toate ospeclc i
oaie minunii1e pe care be vazuscra Ia paIatul
tatJui br, in Ginnistan. $i, vrcme do o luna de zile,
nu cnntecir sa-i dovedeasca ccle mai alese i mai
duioase ingrijiri, ci fara s izbuteasc a-i tbIm.idui
inru toini.
La sfrtuI Iunii acelcia, clomniele, afar. do Boboc
doTrandafir, care le rugi sn-i Ingduie si rioin
in piIa, ca s. nul asc singur pc Hassan, piocara Ia
vinatcarc, dupa obicciul br ; i ole Sc nriurisiri
bndatcrate surori icr mal mid pcntru grija ccn
;o de oaspetele br. Or, de Indat5 cc ole piecars,
Boboc-de-Trandafir II ajut pe Hassan sa so
311
scoak 11 lu in l)rac i i cluse pe terasa pcste care sc Intindea lacul. 5i acolo, luIndu-l la sIn i odih-nindu-i
capul pe umrul ci, Ii zise
Spunc-mi acuma, mie1uelul meu, in care dintre
chiocurile acestea care se Iniruicsc pe inalul
lacuiui ai vzut-o pe aceca care ii pricinuietc ati
tea lacrimi ?
5i .Hassan rspunse
Nam vizut-o in nici unul dntrc chiocur
acestca, ci mai Intli In apa lacului, i apoi PC jeul
ctc pe podeaua aceca!
La vorbeic acestea, fata sc ingibeni cu totul Ia
chip i strig?i.
0, pcatele noastre ! P?ii, atunci, o, Hassan,
aceca-i chiar fiica Irnpratului ginnilor, acela care
domnete peste ilnparia cea nenirginit In care
tatj mcii nu cste decit unul dintre 1ociitorii Iui
Si ar in care se af1 scaunul dc clomnic al imp
ratului nostrti este Ia o depiIrtare dc neajuns, i este
inconjurat de o mare pe care nici oamenii i nic
ginnii flu pot s-o strhat. $i ci arc apte fete, jar
aceca pe care ai vzut-o tu este cea mai tinrI. 5i
regele are o paz alctuit n.umai din nitc fccioare
rzboinice, de nearn ales, i fiecare dintre dc se
afi j fruntea unci oti de cinci mu e clrec
viteze. Or, tocmai aceca pe care ai vzUt-o tu etC
cea niai frumoas i cea mai oreIit dintre toatc tincre
e Irnpirteti ; i le intrece pe toate Ia virejie
,i Li dihacic. 0 cieam. Strlucire ! 5i vine s se
prcumble pe aici Li fiecare iUfl nou, mnsoit de
fetele curtenilor tat]ui su. In cc privetc niantule
br de peiie, care Ic poart prin vzduhuri ca pe nite
pisrL apoi acelea-s din dulupurile de haine ale
duhurilor ! $. numal en ajutorul accior hame avem
s izbdin noi s ne atingen inia. Afl, dlar, o
Hassai, c alt cale nu ai ca s ajungi stpIn pe
faptura c, dLdt s pu mina pe haina ci cea fermecat
I. Peatru accasta, nu ai decit s stai ascuns aici
i s atcpi Intoarcerca ci; i ai s to fo1oseti do
clipa cind ca arc s col)oarc s so scalcic n lac, i
ai Sa1 ici man Lia, i fiHTIiC ahceva nu ai si mai ici
cu aceasta, o ai i PC ca ! $i atunci, ia searna
lUfiC S flu care cumva s tc induioczi do rugiminilc
ci i nu care curnva si dai mantia Inclrt, altminteri
ai s fii pierdut fr dc izhav, jar noi toate
avem si firn la fel preu1 rzhunirii ci, i tot aa
.i tatl nostru odat cu noi ! Mai degrab inha-o dc
coade i tragc-o dup tinc ; i ea are S i Sc SUUfl
i si to ascuhc ! i arc s so petrcac cc s-o petrece

Cirid o-StL :i j ur Sc i ici, hL cvtdi viu on I flij 11(1


sfioi, tku.

Ci In ft-a cinci sule optzeci i noua nba pie

La vorbele acestea spuse do Boboc-.de-Trandafir


Hassan fit cuprins do bucuric i sirni curn o via
nQU so revars n ci i i & ndrt dcp1intatea
puterilor. Si so ridic singur pe picioare i lu n
mini capul surorii sale i Ii srut cu duioic, mul
uniindu-i pentru buntatea ci. 5i ainIndoi coborr
in palat i Ii petrccur vrcmea tifsuind plIcut,
ba despre una, ba desprc alta, 1aolait cu celelalte
ftc.

313
Or, a doua zi, care se nimcrjse locrna o zi dc hma
noti, Hassan atept noapwa ca sa se duca i sa Sc
piteasc sub podeaua de pe malul Iacului. 5i n.u czu
acolo rnai muit de citeva clipite, ca SC i auzi un fliHit
de aripi n tacerca nopn .i, Ia lumma lumi,
psri1c ccle cii atita nerThdarc a.tcptate se ivir
i intrar ?n lac, dup. cc Ii scoascr mantii]e de
penc i iiti:suri1c de dedesuht. Jar minunata Stri
lucire, fiica regelui regilor ginnilor, i cufund i
ca In apa trupul fainic i gol. $i era inci i ma
frunm.as i ma ispititoare dccIt ini.ti.a oars. Si Has
san, Cu toat Incintarca i tuihurarea care I cuprinsescr
, izI)Utl s( se strecoare, nevazut, pin Ia loctil
uiidc fuscser Isate hainele, Iu manua de penc a
fetci regclui i sc pii degrab sub podina.
CInd frumoasa Str1ucire iesi din apI, puicepu,
ciintr-o arunctur de ochi, dupi neorInduiala haincIcr
Itnprattate pe larI)a, ca o mba straint IC priha
nise I.ucrurile. 5i Sc duSe Ia hamc i vzu c man.tia
ci picrise. 5i scoase un ipt amarnic dc spaini i
dc dczncicjdc, i Inccpu s sc bat pcste fat i peste
pcpt. Oh, cc frumoas era a.a, sub iun, dezndi[duita
de ea ! Ci rovar.ci ci, cind auzir iipituJ,
se repezir s vad cc-i acolo .i, priccnind cc se
intiipIasc, Ii ]tir ficcare erab haincic i, frI
a Sc mai gtnch ssi .teargi ghciunca uda.i s-.i
mai pun ialSari!lc (Ic pe dcdesuhi, se acoperirt
cu pencle icr de zburatoare i. iui ca nit gaide
spcriate san ca ni.te portimb;c vnate de crete, fugir
inicl)umtc ctre vzdnhuri. i Intro clipii. picrirI
hislndo singt.ir. la niarginea iacuIu, PC pHosa, pc
mndurerata, pe nccjita StriIucire, fata rcgciui lot.
Atunci Hassan, macar ca tseiriura (Ic 1 ulburare, sc
rcpezi din ascunzatearca mi Ia fara e,oahi, care o
Iu la luga. Jar ci se iu dupa ca fmprcjurul laculni,
314
L rignd-o Cu numete cck mai giigac .i incicdinnd
o ca nu vroia si-i aca wci ILLI ru. Ci ca, ca o
ciprioar hituiti dc clini, fugca cii mhnilc Inainte,
IUind. cu pletcic in vi.iit, iiispiimmntat c fuscsc
prinsa aa, n goiiciunca Lrupului ci dc fccioara. Hasxan
Insa, acrginc1 dlupa ca, 0 prinse, Intrun sfIr.it,
o mn.fct dc pletcic pc care i Ic .infur pe dup
inini, si o sii s vin en ci. Atunci ca Inchisc ochii
supunIticlu-se soartc, se ls tirtt, 1r a mat
pune nici o Inpotrivirc. $i 1-lassan o dusc in odaia lui,
uncle, fr a Sc lsa Ii luioat dc rugminile i dc
plinsetcic ci, o incuic, i fugi nutnaidecit SC IntL-in
czc pe sora lui i sii citica vestea eca 1)ufla a
tihitizit.
Ltr 1oboc-de-E.randafir ciete fuga numaidccIt in
(uiala lui Hassan la prpdita de Strlucire, care dc
jale Ii muca intinile i plingea Cu toate lacrirnile
din ochii ci. Si Boboc-dc-Trandafir se arunc Ia piutoarcic
ci, ca s-i dovedeasc cinstire i, dup cc
saruta pirnIntul, ii spusc
0, dlomnr a ntca, pacea fie cu tine, i mila
ui Allah, i hinecuvIntrilc 1ui! TLT luminezi locuina
accasta St 0 inmiresruezi Cu vemrea ta
$i Str1itcire rspunsc
Corn ? Tu cti, Bohoc-dc-Tra.ndafir ? Carc V
si zic aa Ingidui tu s se poarte fiii oarncnilor cu
fata rcgclui tu ? lu tii cc puterc are tat1 meu
i tH Ca regn ginnilor Sint SupLLii liii, i ca ci porunce
tc pcstc otiri intrcgi die cfrii i dc marezi
nenumarate ca Circle de niSip ale mriz ; i at cutczat
sa prtme.ti on om in casa ta, ca s ma prinda, a
ai vinduto PC stipina ta ! Altnintcri, corn ar f
gast ornul acesta drwnul catre lacul in care ma
scaiclarn
La vorbele acestea, sora lot Hassan raspunsc
313
0, doiinii fiici a regelui nosiru, n, ru, en
mai irumoasa i cea mai minunat dintre fetAe gin
nilor 1 ale oameniior ! Afl c acela care re-a gisir
Ia scald, o, neprihanho, cste un ficu ara de pe
reche. 5i i cii adeviirat impodobit cii purr(ri muit
prea I ermecawarc ci nu Ii avut ii ccl mai mic
giiid (IC a to supra. Ci atunci cind ursiruarea a ho-iNrit
un lucru, lucrul acola trobuje s so mntimple
Si chiar cX mimai ursita accstui fIcu frumos cac
to-a prins 1-a flicut si so indrgosteasc (IC tOO cu
paum ; jar cci care iLlhosc slut vrodnic; do ierrarc!
Si, dac to iubcpc aa curn to iuhotc, nu arc do cc
s fic vinovat in ochii ti 5i--apoi, n- a -zinis!it oarc
Allah fomoilo pentru bbati ? Dac ai ti, o,
pin a mea., cit do bolnav a fost din ziua cIncl to--a
vizut pontru Intlia oar ! Era s-i dci i suiletul

5i ii povosti mat doparte douinioi toara n?(prazna


patirnci aprinso in inima lui Hassan, i s1Iri spitnlnd

Si sti nu uii, o, stpin a mea, c to--a aios, dintro


cole zoco lnsoitoaro ale talc, ci pe coa mai fmmoas
i mai minunata ! Si mcar & i ole erazt
goalo ii fel ca tine, i tot atit do losno ci i tine s1
fie prinse la scaId
Qnd auzi cole SpUSO do sora liii Hassan, frutnoasa
Strilluciro vzu - bino c trobuia s lase once glnd
do fug, i so malumi s scoat un oftat adinc do
supunero. 5i Bohoc-de-Trandafir dote fuga numaidoc
It s aduc o rochie minunat, cu care o imbrc pe
c1omni.
Cind po-c-stea ajuns-a aid, Seherezada vzu zuit mijind
sfioaOi, ticu.
Ci mntra cinci sute nouzecea iioa pie

Dup care, Ii de s mntnce i fcu tot cc putu


cpre a-i risipi suprarea. Si frurnoas Strt1ucire, pIu
Ia UTm, se mai mpc o1eac i spuse:
Vd binc c aa mi-a fast scris de ursitoare, s
flu desprit de tatl meu, de rudele mele i de
locurile din ara mea ! $i trebuic s ma supun
ursitei
Jar sora lui Hassan flu pregeta s-o ntareasca n
acest gind, i izbutj atIta de bine IncIt laerimile dom
niei contcniri cu totul i ea se trnpac ntr-un sfIrit

Cu soarta ei. Atunci, sora lui Hassan pieri o clipa. ca sa dea fuga la fratc-sau i s-i spuna:
zor i du-te numaidcdt Ia preaiubita ta
cxci clipa este prielnica. $i, de curn ai s intri in
odaie, repede-re de-i srut picioaic, pe urm
mIinile, PC urm obrajii. 5i numai dupa aceea sa-i
vorbeti, i cit mai frumos i rnai draga1a Cu putin
!
Si Hassan, trernurind de tulburare, se duse Ia
domnia care, cind 11 vazu, se uita Ia ci CU luarearninte
i, n ciuda supararii ci, fu peste msura de
indntata de frnmuseea lul. Ci Ii 1sa ochii n ios,
jar Hassan ii srut oicioarele,. i mIinile, i pe urm
o sruta pe fruntc, intre ochii amfndoi, spunindu-i
0, domni peste cele mai frumoase dornnic,
viaa a sufletcior, bucurie a privirilor, gradina a
e1epciunii, o, regin, o, Imparateasa a mea ! fie-i
mjla, linitete-ti inima i insenineaz-i ochii, caci
soarta ii este plina de fericire ! Eu flu am alt gind
fa de tine decIt sa-;i fiu singur sclav credincios,
aa cum sora mea ii este slujnica. Jar dorina mea
no este s tc sIniccsc, ci s m csorcsc cu tine,
dup legea lui Allah i a Proietului ! $i-atunci, am
te duc la Bagclad, n ara mea, unde am s-i
cumpir robi i roabc, i o cas vrednic de tine in
strlucirea ci. Ah ! dac ai ti cc Jars minunat este
ara in care se afl Bagdadul, cetatea pcii, i cc
plcuii i de treabI i primitori sint locuitorii si,
cc dulce i prictcnoas este vecintatea br ! $i- apoi,
am o mama care-i cea mai buna dintre fcmci
care are sa te iubeasca intocmai ca pe o fat a
ei, i are s-i gateasca cele mai minunate mincaruri,
nrruct, fara de tndoiala, mama rnea este ferncia care
tie sa gateasca cele mai bunc rnIncaruri din toata
ara Irakului
Aa Ii vorbi Ilassan tinerci Stralucire, fata- regclui
1e peste Ginnistan ! Jar ciomnia nu-i rspunsc nici
cu o voi4, mci cu o iitcri, fllCi cu Ufl serno ! 5i,
deodata, se auzi o bataic Ia poarta palatului. Si
Hassan, care avea in seama iui sa dcschidi i s
tnchida por1e, spuse
lartama, o, staptn a mea ! Am sa lipscsc
rnai o clipita!
5i dete fuga sa desehida poarta. Or, erau suroriic
lui, care se Intorceau de la vnatoarc i care, cind
H vazura insanatoit i cu obrajii iari 1uminoi,
se hucurara i fur incin late pina peste margintie
ncmntarii. Jar 1-Jassan se feri sa le porncneasca de
domniia Straiucire, i Ic ajut sai duc be1.ugu
vinatului br, alcatuit din gazele, din vuipi, din iepun,
din bivoli i din toatc soiuriie de jivinc. $i se
purta faJa de dc Cu 0 draga1aenie deosebita, samtind
u-ic rind pe rind pc fruntc i alintindu-le i dove
dinchi-ic dragostea sa, cu o caldura cu care nu prca
e.rau dedatc din partea lui, Intrucit ci ii pastra
bate ahntunlc pentru sora br, Bohoc-de-irandafir
Asa eX tare piXcut furX nimite de schimbarca aceasta;
ha, cclci niai man dintrc fete ii dete prin glnd,
pn la urma, c trehuic si lie vrco pricini anume
care prilcjuia 0 atare v0ioic ; i Se wt la ci c
un ZtmI)ct ycfliu, i ii fIcu din ochi, i Ii spusc
0, IIassan, clitar ca ne uirnctc voioia accas
estpInit a ta, cind pIni astzi tu doar primea.
iningiienitc noasrrc, fit--a vroi vreocladi s rspunzi
a dc ! Oarc ti prcm mai frumoasc tn hainele
noastre de vItiatoare, Ott poatc c. Ii smntetn ma
drag acum, on mai degrai)a-s ammndou pricinile
dcodati ?
[-lassan ins fi 1s ochii in JOS i scoase Un suspin
de s topcasc. pin i cea mai aspr inim ! Jay
domnie1c, uluite, 11 intrcbar
Dc cc suspini aa, o, fratcie nostru ? 5i cc
putut tuihura 1initea ? Vrei oare s tc tntorci ttig
mama ta, In ara ta ? Spunc, I Jassanc, descitide- i
inima fa de suronile talc
Ci Hassan se intoarse ctrc sora sa Boboc-de-Irani.
dafir, care tocmai venea i ca acolo, i Ii spuse, imbujorIndu-se
peste masura
Spunc tu, mai bin ! Cci mic tare mic rui
s Ic spun pricina care m tu1bur
Si Boboc-de-Trandafir spuse
Suronile mdc, flu-i nimic deosebit ! Numai c
fratcie nostru a prins 0 pasrc tare frurnoas din
vzduh, i doretc din partca voastr s-1 ajutai
so Imbltnzeasca
$i toate strigara
Dc buna scam ! nu-i nimic dcosebit Da pcntru
cc s-a Imbujorat Hassan aa din pnicina aceasta
La rspunse
Iact ! Din pricing c Hassan s-a indrgost
r2u da cu ce dragoste, de pasrea aceca
Lie spuser
319
Pe ;\.lLth ! i curn ai s fad. o, Hassan, spre ati
clovedi dragoswa fa de o pasre dca -zduhu1ui ?
5i Boboc-de- Irandafir spuse, in vrcme cc Hassan
f 1sa cupun pmnt i se mnrc.ea i rnai tare
Cu vorba, Cu alintul i cia tot cc mai urmcaza
lic spuser.
1i, alunci, trcI)uie s fie clestul 1IL mare ).t
rca Iratelui nostrii
&t)oc-ck-Irandafir spuse
Este cit noi de mare ! Ascultai.-mi, mai bine
S adug. : Aflap, o, surorile mdc, ca mintea fiilor
lui Adam este tare ciudat ! Din pricina aceasta,
atapasat,
unci cind 1ama 1satinccput
aici singurssimrtccasc
urc1 pe bie tulprin
nostru. Hassan, i n t r
palat, ca sc se
u ci t i si m ca pi e pt u l t a
invesdleasca. Da mintea ii era atIta de tu1burat,
neit a Incurcat cheile de la odi i, din nebgare
de seami, a dcschis ua de la iatacul ccl tainic, unde
se af1i tcrasa ! i i sa intimplat curare .i cutare
lucru
i povesti, ins micorind vina lui ilassan, toadi
inrimplarea, i adug
Oricum, fratele nostru este dc lertat, intrucit
fata e frumoas ! Ah, de-ai ti, surorile mdc, cc
frumoasii e
La vorbeic acestea ale bunci Boboc-de-Trandafr,
surorile ci spuser
Dac-i atita de frumoas precum spui, incepe,
mai inainte de a ne-o arta, prin a ne-o zugrvi
mu indcaproape!
Boboc-de-Trandafir spuse:
Cine-ar putea, ya Allah, s vi-o zugrveasc ?
Mi-ar crete mai degrab pru1 pe limb, inainte
dc a vii putea spune farmecele ci, fic cit de cit.
320
Ci am sii Incerc totui, macar ca s flu va las, atunci
cnd o s-o vedeii, sa v prabuii pe spate ! BismilIah,
o, surorile mele ! lauda Aceluia carele a mbrcat
in stri1ucirc goliciunea ci de iasomie ! Frurnuseca
gitului i stri1ucirea ochilor ci negri este mai
presus de frumuscea i de straluctrea gazelelor, iar
mijiocelul ci este mai n-iladiu ca al ramului de araka!
Pru-i este o noapte dc iarna, deasa i neagra
gura, aidonia cu tin trandafir, este insii gemma de
la pecetea Iui Soliman ; diniii-i de filde tinar situ
o salba do margaritare, on nite pietre de grindina
croite pe-o msura ; gitu-i e un sttlp de argint
ptntccu-i are co1uri i unghere, jar spatele cute
i cawni ; bunicu-i e atita de larg inch poate s1
cuprind in ci o uncic de mosc negru ; coapscle-i
sint voiniCe i, pe cit de tan, pc-atit de rnladioasc,
ca nitc perne umplute Cu penc do strut i, deasupra
br, in cuibul ci caid i fermecator, ascmeni
unui iepurc fara urcc.hi, o istonic de slava, Cu
terasa i cii hatatura ci, i cu vilceaua ci ca o pilnie,
unde si tc tot 1ai s aluncci ca sa-bi uii de negrele
amaruni. $i sa nu va ainagibi Intru mrnic, 0, suronile
mdc ! Intrucit, cind o s-o vedebi, abi putea tot aa
s-o luati drept o bolta de c1etar, rotunda pe toate
pari1e i aczata pe 0 tcmelie voiniCa, on tin tas
do argint stind rasturnat. $i unci fcte ca aceasta i
se potrivesc pe drept stihurile poetulul
Fecioara, CIrfl ven(?a alunci spre mine.
in frrirnuseca-i caicl rn br&at,
Ca irandafirun ti-arzdafirii lul,
Cu sini ca dou rodii, c1introdai
1at un tranida fir ,ci dout rodii!
Srigai vthjit, din inima mea toat.
Crici ce1o. o mie i una cIa nopli, vol. VIII
Cl , jrzcelan I u_cl semni vbrat
Cu trandajirii, o, frunioas fat 71
$i s2niiti tan cu niie biete roth,
Greeal e / Pentru c71, niciodat71
Nict tra?Ulafinii de pe irandajiri,
Nici rodiile ni2ndre n-au s /fl)a171
Si fieasemern Cdt pe iruindajini
Foi sai tfliTO)Z ; pe TOCIZ?, C /)C- 0 roadul,

Le poti culege ; dar, tu, nnrutnata, Cinear putea s71 se ,ninclreasc, oare.
Ca ic-ti alms Or? mirOsil vreodatci

$i iaca1, o, surorile niele, tot cc am vzut, dintr-o


aruflCatura de ochi, Ia domnia Siruludre, lata re
gclui rcgilor din Ginnistari.
(:iJ I)oVSt(a ajunsc k, $rhcrt,adu v1,ts ,urii niijind ,

Ci intr-a cinci side noiwzec! SI irna noapte

1)up Ce fetcic auzira vorhele ac(s1ca aic suroru


br, strigar vrjite
Cit dreptate ai, o, 1Tassane, si fii drgo
de ttnra aceca niinunat ! Da, pe Allah ! du-ne dc-
grab la ca, ca s-o vedem i noi, Cu ochii no.tri
$i Hassan, inseninai in cc privete surorile mi,
Ic duse in fooruI in care sa afla frurnoasa Str1ucire.
i dc, clad vzur frurnuseea ci fr de pereche,
srutar pirnintul dinainrci c.hip salamalckurilc
dc I)UflVCfljt, i spuscra : -
322
0, fiic a regelui nostru, de bun seam c
IntImplarca ta Cu fIcu1, fratc1e nostru, este ncmaipo1nenit
! Ci rioi toate, the ne af1m aici dinaintca
ta, i prorocim fericire n viitor i te ncrcdinim
cii, toat vaJa ta, n-o s ai dectt sa te mndrcti
ncspus cii f1icu1 acesta, fratDle nostru, i cu gingiia
purtri1or lui, i Cu iscusmJa 1w la toate, i Cu
dragostea liii ! Gindete-te, pe deasupra, c n bc
s se slujcasc. de un peitor, 11a mirturisit ci sn-
ur dragostca, i nu si-a cerut nimica nefngduit
Jar noi, daci flu am fi tncredinate c fctele nu po
si se lipseasca de brbai, nu am face pe 1ing iin,
fata regclui nostru, o mncercare atta de mndrznea
Lasa-ne, dar, s te mritm cu frarele nostru, i ai
s fii mu1urnit de ci, te mncredinm pe capul nostrti!
$i, zicmnd vorbele acestea, ateptar rspunsul. Ci.
tntruch frumoasa Str1ucire ntz spunea nici cia,
nici ba, Boboc-de-Trandafir se duse 1Ing ca, ii hii
rnmna in mtinile ci i Ii zise
Cu mngduinJa ta, o, stpn a noastr! Si se
intoarse ctre Hassan i ii zise : D mIna incoace
$i Hassan mntinse mIna, i Boboc-de-Trancjafj r
i-o 1u i o impreun tn miinile ci cu rnIua domnici
Striucire, spunmndu-le la amndoi
Cu voia lui Allah i intru legea TrImisului Lii,
v cstorcsc
Si 1-lassan, fericit pesre msur, ticlui stihuric
acestea

I.Iurie, tu, ciie ruinuni inibini


i cit vrajantruchipezz n tine I
Pnvindu-i chipul neasemuit,
ScIldat in apa frurnusetii line,
CirieLar putea vrcodat2 s mai nile
5Lriluctoare1e Coniori dcplzrze ?
Ocbiinii vtd minunatuj.i trup zidit
Pe jumtate din rubine rare,
Pc-a treia parte-l vd alctuit
Din man gherdane de mrginitare,
Pc-a cincea din mosc negru, ian pca asea
Din ambr?i, o, Lu, aur )ci lucoare!
Printre fecioarele cc s-au ncscut
Din Eva care-a fost intiia datiZ
$i pnintre cite-n raiul cu grcidini
1i poani?i Jrumuseea nentinat,
Nu este m&ar una ce-ar putea
Cu tine s se-asemuie vreodat!

ih, de nu vrci dccii sI mc ucizi,


./ltuncz flu m ierta! Aci-s, de fa)
(ubirea a ucis srrnanz destuz /
lar dacZi vrei s mLi ntorci la via i,
Atminci coboar4i ochii ctre mine,
0, tu, podoab2-a lumilor, mtirea I
$i fetete, dnd auzir aceste versuri, stdgar toare
dcodat, mntordndu-se ctre Str1ucire
0, dornni, oare ai s ne mai cer.i acurna
i-am dat un flu care poate s-i spun gndurile
tn versuri atha de frumoase ?
5i Strflucire Intrcb:
Este poet?
Eic spuser
Dc bun{ Seam ! tic1uicte oricind .i izvodete
Cu 0 iiurina mnunata poerne .i ode lungi de mu
de versuri, n care iotdeauna pune o simire foarte
caldI
Vorbcle acestea, care aritau atit de limpede nc
tin har dcal I ni I--iasan, izbutir fntrun sfri
cuccrcasci nima. proaspetei neveste. Si se uit Ia
324
Hassan, zimbind pe sub lungile-i gene. Si Hassaii,
care flu atepta decit un sernn din ochii ci, o ma
in brace i o duse In odaia lui. $i acolo, cu ingduina
fetci, descuic ceea cc avea de descuiat, i sparse
ceca cc avea de spart, i despeetlui ceea cc era pe
cctuit! $1 se indulci cu de toate, ptn peste margi
nile Indulcirii ; i ea Ia fel. 5i, in puin vrcrne, gustar
ainIndoi toate bucurule de pe lume. $i dragos
tea pentru tinerica dornni se incr!Jst in inirna Iui
Hassan niai presus de toate dragostile. $i cInt mdclung
din toatc psrelele sale ! Or, mrirc mi Allah
care ii irnpreun in desftri pc drcpt-crcdincioii si
i nu-i drmuictc clarurile preafericite ! Pc tine,
Doamne, tc prcarnrirn, pe tine te chcrnm intr-ajutor
! Indruinine pe crarca cea dreapt, pe cratea
celora pe care i-ai coperit cu binefacerile tale,
flu pe a celora care au siirmt mInia ta, mci pe
calea celora care urnbl In rtcire!
Or, Hassan i StrMucire petrecur in felul accst
1ao1ah patruzeci de zile, in sInul tuturor p1cerilor
pe care Ic d iubirea. $i cele apte domnie, mai
cu seami Boboc-deTrandafir, se strduir s innoiasc
in fiecare zi bucuriile celor doi soi, i s
Ic fac ederca In palatul br cit de plcut Ic era
Cu putinia. C, dup acele patruzeci de zile, Fiassan o
vzu In vis pe mama mi, care ii dojenea c a uitat--o
pe ctnd biata de ea ii trecea zi i noapte plingind
pe mormintul pe care ii zidise pentru el In mijiocul
casei. 5i se dctepdi din VS, cu lacrimi In ochi i
scolind nitc suspinc de-;i rupea sufletul ! 5i cele
aptc domnie, surorile sale, deter fuga Ia ci, dud
Ii auzir plingind ; i Boboc-de-Trandafir, mai Indurerat
i dedt toate cclelaLte, o intreb pe fata re
32t
gclui ginnilor cc se intImplase Cu soini ci ! $i Stri
lucire rspunse :.
Nu tiu!
$i Boboc-de-Trandafir zise
Atunci, am s-1 Intreb pe ci carc-i pricina tulbur
rii iui ! i ii Intreb pe Hassan : Cc ai, micluu1
meu ?
5i lacrimile lui Hassan Incepur s curg i ni
tniarnic ; i, pinii la urni, i povesti visul, ;ciui
du-se indelung...

CInd povestea ajince ahi, $eheiei1a vizu urii Jfll)likl ,


sfloasi, tcu.

Ci intr-a cinci sute nouzeci i dotia noapte

...pin Ia urni, ti povesti visul, luind u--sc in


delung.
Atunci, fu rindul bilndei Boboc-dc-Trandafir s
pIIng i s boceasd, in vrernc ce surorile ci spuneau
Iui Hassan
Dac-i aa, o, Hassan, noi nu putem si te silim
si mai stai cu flOl, mci s te oprim si te Intorci
In sara ta, ca sii-i vezi mama cea dragi. Te rugm
numai s flu ne uii niciodat i s ne fgduieti
c ai s vii s ne vezi, o data In fiecare an!
$i sora lui cea mic-, Boboc-de-Trandafir, se arunc
sughiInd de plIns Ia gltul iui i, pini Ja urm, czu
ieiriat de durerc. $i, ctnd ii veni in siniire, recit
cii jalc versuri dc bunrrnas i Ii ghemui capul
pe genuncbi, nevroind s asculte nici o aliHare. $1
Hassan flCCU 5-0 sante i s-o mngiie ; i ii fg
du cu jurmiiit c are s vin s-o vad o data pe
au. Si, In vremca aceasta, la rugmintca lui Hassan,
celelalte surori ale sale incepur s fac pregtinile
de c{Iiftonie. 5i, cInd totul lu gata, fetele ii
mntrebar
in cc chip vrci s ic Intorci Ia Bassra ?
El spuse
Nu tuu!
Pe urm, ii aduse deodatI amniuite de daireaua
magic pe care o huase de Ia vrjitonul Bahram i
pc care craIntinsi pielea de coco. $i strig
Pe Allah ! asta-i calea ! Da habar nu am curn
si m slujesc de ea!
Atunci, Boboc-de-Trandafir, care plingea, Ii terse
o clip lacnimile i, ridicindu-se, ii spuse lui Hassan:
0, fratele meu multiubit, am s te inv cu
cum s te slujcti dc daireaua aceea
5i 1u daireaua i, sprijinind-o pe un old, se
fcu a bate Cu degetele In picica de cocos. Pe urrn,
ii spuse hi Hassan:
Uite, asa trebuie s faci
$i Hassan zise:
Am priceput, sora mea
Si lu Ia rtndii-i daircaua din mIinilc fctei, i
btu in ea In chipul in care o vazuse p Boboc-dTrandafir,
ins Cu mai rnult putere. Si nurnaidedt,
din toate prile zriIor, sc ivir nitc crniIe man,
i nite dromadere hune de goan, i nite catIii,
t nite cai. $i toat turma, alergnd in gatop, se oniiu327
dui, tropotind, intrun r lung, ina. iinti cm1cic,
pe urmi dromadercic cele sprintene, pe urm catIri
ci caii.
Atunci, ceic apte domiue a1eser amm.alcie ceic
mai bune, jar pe ceiclalte Ic trirniser.i ndrft. $

ncrcar pe ceic pe care le a1eseser grmezi in tregi de claruri preioase, i haine i zaherea de drum.
j puser PC spinarea unei dromadere man un
palanchin falnic cu dou locuri, pentru cci doi soi.
fi atunci ncepur s-i ia bun-rmas. Oh, cc jale
Biat Boboc-de-Trandafir, cc trist erai, i cum mai

plregelui
tngeai ! Cum! i Sise rucum
pea inimmal
a ta de sorsuspinai
, cmnd i mbriacai pe Hassan, Car e pl e
o turturca desparna
ca i m pr c un cu f a t a
npraznic de soiorul ci! Ab, tu nu tiusci pIn acuma,
o, dulce Boboc-de-Trandafir, cIt amrciune zace
tn cupa despririi ! 5i nici nu gindeai c preaiubitul
tu Hassan, a crui fericire o prcgteai, o, tu, cea
p1in de duioie, avea s fic sniuls atita de curnd
de la dragostca ta ! Ci ai s1 mai vezi, fii incredinat
! Linitetei, clar, sufletul scurnp, i insenineaz
-i ochii ! De-atita plinset, obraii t, din trandafinii,
cum crau, s-au fcut ca florile de granati
Curm-i plinsetele, Boboc-de-Trandafir, linitetc-i
sufletul scump i insciiineazi ochii ! A.i si1 ve
iari pe Hassan, intrucIt aa vrca ursitoarea
Or, iact caravana pornind la drum, in vIlvora
ipetelor sfiictoarc ale dcspririi, i pienind in de
prtri, PC cind Boboc-de-irandafir se prIhuea iar
i fr dc simire. $i, jute ca pasrca, caravana
strbtu muni i vi, cimpii i pustiuri i, Cu VO
lui Allah, care ii menise buna pace, sosi fr de
nccaz Ia Bassra.
Cind ajunser Ia ua casei, 1Jassan o auzi pe maica-sa
cum gemea i cum plIngea cu jaic lipsa fiului
ci; i ochii lui Flassan se urnpiur de iaermI
atunci ficuI btu n u. $i glasnl zdrohii; al beci
1)atrine Intrcb din 1untru
Cine este la ui ?
.51 Flassan zise
l)eschide-ne!
5i btrna, tremurind pe bietele ci pcioarc, veni
ji deschise ua i, mcar c privirile-i erau iahite
dc 1.acrirni, 11 cunoscu pe fiul ei Hassan. Atun.ci, suspin
o data adnc i czu lcinat! Si Hassan ii
dete toate ngrijirilc Cu putin, ajutat de soia lui,
o fcu s-i vin n fire. Atunci, i se arunc Ia
piept i se srutar cu drag, plngIn.d de bucurie.
Si, dupa cele dintli revrsri ale inrnilor, Hassan i
puse niarnei sale
0, rnam, iat-o pe fiica ta, sofia mea, pe care
i-o aduc ca s te slujeasc
Si bitrIna o privi pe Strlucire i, dac. o vzu
atha de frumoas, rmase nrnrrnurit i. gata- gata
s-.i piard miile. 5i il spuse
Oricine ai fi, fata inca, f ii hinevenit n casa
aceasta pe care o luminezi!
$i Ii tntrcb pe Hassan
[jul rneu, curn o cheam pe soia ta ?
El rspunse
StrMucirc, o, rnaici a mea
[a zise
0, cc nuine potrivit ! Tare binc a mai fost c
lluzit cine ri-a gsit nuniele a.cesta, o, fiic a hinecuv
ntrii
o lu de mn i ezu jos ltng Ca pe ddiirnul
ccl vechi din cas. $i Hassan atunci Incepu s-i poesteasc
rnamci sale toat povestea liii, de ]a plc
carea cca neateptata pmn la ntoarccrea Indrt la
Bassra, fr a uita nici un arnnuni.. 5i maca-sa
.29
rfala
amaseci,uluit dcpecc fata
auzea, pIrcgelui
n pcstc inarregilor
ginite u1u irdiiii , .i niGinnistan.
t mai tia cc si faci sprc a o cinsti, dup
Or, de nccput, dctc fuga la suk s. cumpcrc tot
soiul de bucatc. dintre cclc mat alese t, pe urma,
so cluse Ia sukul dc mi{tsuri i cumpr zece rochii
minunate, tot cc so af Ia mai scump Ia neguatorii
cci man ; i le adusc soici lui 1fassan, i 0 tnvemhita
Cu ole, punndu-i-le pe mate zece deodata, una pestc
alta, ca s--i arate n felul acesta c nimia flu este
prea mult pentru fala i pentru harurile Ci. $i o
sirut do parc ar fi fost chiar fata sa. Si ncepu
urrn sai gateasca nitC rnincaruni nemaipomenite
nite prajituri far dc scamn pe lurne. $i nu precupci
nin-lic spre a o rnu1urni, coplcind--o cu bLtnti
cu cdt mai gingae ngrijini. Dup care, sc Thioarse
eiitre fiul su i ti spuse
Nu tiu, Hassane, da eu tare socot ca orauI
Bassra nu-i vrednic dc stepena SOiCi talc ; i ar fi
mai bine pentru noi, din toate privinelc, dac nc-am
duce s trirn Ia Bagdad, Cetatca Pcii, sub aripa
cea ocrotitoare a califului Harun AI-Raid. $i-apoi,
o, fiul meu, iact-ne c am ajuns dintr-o dat prea
bogai, i tare rn tern c dac am rrnne la Bassra,
undc toat lurnea ne tie dc oameni sraci, am trage
asupra noastr luarca-aminte a tutu rora, ntr-uii
chip bnuie1nic, i sar putea s firn flVIflUI1, din
pricina bogi1or noastre, c nc-am indeletnici cit
aichirnia ! Ccl mai bine, dup credina mea, estc
s piecrn ci mai curtnd la Bagdad, unde, dc Ia
inceput, ne-am cIa drept nire prinii on nitc emir
dc departe
5i 1fassan raspunse rnamei sale
Gindul tu estc rninunat
51 se ridic pe c1ip pe dati i vIndu lucrurile i
casa. 1)up care, lui daircaua cea rnagica i batu
In pielea de coco.
(and tvsta a3ucise aici, $cherezada vau inr fl)i1pd I.
sfioasi, tcu.

Ci intr-a cinci sute ,iouazeci Si treia noaple

5i, numaidecIt, din adIncul vzduhuri1or se i ivir


droniaderele cele man, care venir i se rtnduir
in ir de-a lungul casei. 5i Hassan i mama Iui
Hassan i soia lui Hassan luar ce pstraser mai
de soi dintre lucrurile grele ca pret i uoare ca
greutate, i, suindu-se in palanchin, detera zor ciromaderelor
Ia drum. 51, in mai purina vreme decit ar
trebui spre a osebi mina dreapt cle nina stingL
ajunser pe malurile Tigrului, Ia poriile Bagdaduluc.
$i Hassan o lu Inainte i se duse s1 caute un ndsi
pe care Ii puse si-i cumpere, Ia preuI de o suti
de mu de dinari, un palat cit mai falnic de PC Ia
vreun vizir dintre vizirii califului. $i fr de z.bav
le duse acolo pe mama i pe soia sa. $i inpodobi
palatul cu un beIug strlucit, i cumpr
robi i roabe, i bie;i i eunuci. $i nu precupei
nimic pentru ca strillucirea casei Iui s fie cea mai
falnic din toat cetatea Bagdadului.
Cptuit in felul acesta, Hassan duse de atund,
In Cetatea Pcii, o via tare pIcut, impreun Cu
StrtIucire, so;ia mi, inconjurai amindoi de Ingrijinile
331
prccputc ale prcacinstitei btrInc marne, care sc
strduia in fiecare zi s nscoceasc o rnncare nou
i s gteascI felurite ahe mncrur dc care afla

dc pe Ia veci.nele ci, inmncruri care sc osebeau cu mutt de bucatele dc la Bassra; cxci, Ia Bagdad, se
giteau fel dc fcl de mncruri cc nu se puteau izbuti
in nici o aIt parte de pe faia pamtntului. inch,
dup noui luni de via rninunat i de hrana alcasa
ca accasta, soia lui Hassan nscu in tihn doi baicgerneni.
ca nite lune. Si pe until ii numira
Nasser, jar pe ce1la1t ii numir Manssur.
Or, clod trecu anul, in mintea Jui Hassan se de
tept dorul dup cele apte domnic i simii chernarca
jurmtntului pe care ii fcuse fa dc ele. $1
fu cuprins aprig de dorina de a o vedea mai ales
pe Boboccle-Trandafir, sora Iui. ii fcu, aadar, pro
gItiriIe cerute dc ciltoria accea, curnpr stofeh
cele mai scumpe i lucrurilc cele mai frurnoase, vred
nice s fie duse ca daruri, pe care to gsi in Jlagdad
i in tot Irakul, i ii tmprti mamci sale pJaruI
pe care si-i intocmise, adugInd
Cit vremc am s lipsesc, nti vreau si te indemri,
plot peste luargrLiIe tndernnrii dech atita: s pstrezi
cu mare grij- mantia do pene a soiei mete
Strlucrc. pc care am ascuns-o in load cel mai ta.inic
din cash. Intrucit, o, maici a mea, s tii bine
ci. daci sotia men scump ar avea prilcjul, spre
marea noastr nenorocire, do a vedea mantia aceca,
i-ar actuce numaidecit aminte dc deprinderea ci
dimii, care-i pornirea de a zbura Ca pasri1c, i nu
s-ar putca cpri sa-i in zborul do aici, macar c poatc
xnima n -at isao ! Ia, dar, seama bine, o, maic a
mea, s. nu care cumva s-i arti iPantia accea
Cci, daci s-ar intinipla o asemenea nprazn, en.
fir do nici o Indoia1L on a. muri de rnihnire. on
nia omori ! i.e rnai sftuiesc, pe deasupra, s-o
grijeti bine, Intruch este ahntata ii deprins rs
fat, i sI nu pregei s-o slujeti tu nsi, mai degrah
clecit slujnicele, care nu tiu, ca tine, cc Sc
cadc .i cc nu se cade, cc se potrivee i cc nu se
potrivc.te, Ce este ginga i cc cste ncc;oplit. i,
rnaj cu searn, o, maic a inca, s nu care cumva so
J.a.i s fac un pas afar din cas, nici rncar s_
scoat. capul pe fcreastr, necurn s ias pe teras
ciacft,
ci tare ni astcas
tern c largul vzduhulsfaturiie
ui i vinceala cermdc
ului ar is!piSi,
ti-o n vrc1ac
eun fel, chivrei
c tie tinside.mor,
Inct,
flu ai ciccit s nu ii seama de dc
mama 1n Hassan rispunse
- lenrn-ar Allah s nu te ascult, o, copilul me
S ne rugin n numele Profetuiui ! Ca doar n-oi fi
nnebunit, ca sa am trebuin de athea ndemntiri,
on ca s tncalc cea mai mica porunca a ta ! Du-te,
dan, in pace, o, Hassan, i 1initete-i sufletul ! Si,
dud te-i ntoarce, cu voia lui Allah, flu ai decft s-o
Intrebi pe Stralucire daca totul s-a petrecut aa curn
ai vrut tu ! Ci i eu, Ia rindu-mi, vreau. si ccr
on lucru, 0, copile al nieu, i anume s nui lunge
ti ederea departe de noi mai muh dcdt rastiinpul
trebuitor ca sa te duci i s te Intorci, dup un scuri
popas la cele .apte dornnie
Aa vorbira Intre ci 1-lassan i mama Iui Hassan.
flu tiau cc le pasrrcaza necunoscutul in cartea
ursitci, atunci cind frumoasa Stralucire asculta toate
vorbele pe care i Ic spuneau ci i pe care ca i Ic
insemna in minte
Or, aadar, Hassan ii fagadui name sale ca nu
arc sa lipseasca decIt rastimpul trebuitor, l t ma
bu.n-ramas de Ia ca, i se dose sa sarute pe StrJucire
so;ia lui, i pe cci doi (ii al si, Nasser ;i Manssur,
care sugeau Ia smut mamet lot. l)upa care, trans
to pielea dc coco a datralet..
Cad twtstea ujunse aid, $eherczada ,ii.zu zoril mijind i,
sfio&, tku.

Ci Iflirra cinci stile nouilzeci gd patra nempte

tJrsd:

..ji lnclec PC drornacicra cca sprinten. care se


tnfi numaidects, i, dup cc Ii mai spuse mamd
sale tnc o dar taut sfaturile acelea, Ii sfrut
mba. Pt urm bi tndernn drornadera tngenuri
cheat, care se ridicil rn.maidcctt PC cele patru
picioare ale ci i care mai degrabi zburi prin vzdtsh,
deck alerg pe pmtnt, arunclndu4 picioarele In
vms i mistuind depZrcr4e sub pqii Ci. $i In curind
nit mal fit dects un punct In zare.
Or, thiar c nit cue dc nki tnt fobs s mai epunem
cu cc mare bucurie fu Inrimpinar Hassan dnd ajunse
Ia ale apte domnie, i niai cii seam cc fericit
fit Boboc.-de-Trandafir, j cum trnpodobir tie pala.
nil cit gbirlnzi de flori, i cum ft luntinarL Mai
dcgrab s-l Li(sm s povesteasc sutotilor lui watt
despre cIte are de povestit, mai ales despre naperca
celor doi biqi gemeni al lul, Nasser ci Manssur;
aLl Isam, pe deasupra, s se desfete Cu etc la viaL
snare i Ia jocuri; t,i f&c;imi cinstca, o, preacinsti
i1o:r i prearrin.iinoilor ascultitori cc ma nconjur.a
i, de a v Intoarce cu mine Indart Ia palatul
Iui Hasssan, In Bagdad, unde am lsat-o pe btrba
sa rnan i pe Str1ucire, soia lui. Tngduiii-mi
batIrul acesta, o, dcmnii mei cei Cu nin darnic,
i avei s vedei i auzii ccea cc preacinstiteic
voastre urechi i preaminunaii votri oc:hi nidodat

ibnecuvIntari1e
n vi.aa br mci n-au niai auzitAtoateIrnparitoruiui,
, nici n-au mai p0- menit, nici nii i-au Inichicele
uit ! $.i coboar c
mai alese
asupr a - v a
din huzururUe Iui. Ascultai-m. cu luare-arniiite, o,
domnii mci!
Aadar, o, prcafalnicule, dup ce Hassan plec,
Strluc:irc, soia lui, nu se indeprt n-o prsi
nici o Clip pe mama lui Hassan ; i tot aa, vrcmc
de dou zile. Ci, in dimineaa celci de a trcia zile,
Strlu-cire srut mina btrInei, urlndu-j ziu bunk,
i .i spuse:
0, mazc a mea, tare a vrea s m duc Ia
hammam, dup. atha vrcme de dnd nu rn-am rnai
Irnbiat din pricina a1ptrii Iui Nasser i a lui
Manssur
i btrIna spuse
Ya Allah! o, ce vorbe necugetate, fata mea
Cum s te duci Ia hammani, o, p.catd]e noastrc ?
Au tu nu tii c i eu i tu sintem nite strinc,
care flu cunoatem hammarnurile din orau1 cesia ?
curn ai putea s mergi acoio fr a fi Insoit
de brbatul tu, care s-ar duce Inaintea ta, s-i
arvuneasc mai Intii o odaie, i s se Incredineze
c totul este curat acolo In Juntru i c din tavan
nu cad nici liMrci, nici vabi, nici ali gindaci! Or,
souI tu este piecat acurna, iar eu nu tiu pe nimeni
care ar putea s-i iini locul intr-o Impiejurare atha
dc Inscmnat ca aceasta ; .i nu pot nici s te nso
esc mcar eu, din pricina vrstei mele naintate i
a siabiciunii mdc! Dar, fua mea, daca vrei, am
s-i nc1zcsc nite ap chiar aid, i am s tc lau
i s te scald dc minune n hammamui din casa
noastri ! C am chiar tot ce Imi trebuic pcntru
aceasta, i chiar am primit ieri o cutie cu praf de
Alep parfumat, i nite ambr,, i nite alific de
curat pLfrul de pe picioare, i nitc henne ! Aa
Inch, fata mea, poi s fii 1initit in aceast? privin
. Are s fie minunat
Ci StriJucire rspunse
0, stpin a inea de dnd oare nu ii se mai d
femeilor tngduina de a e sc1da la hammam? Pc
Allah! dac i-ai fi spus una ca asta fic i unci roabe,
nici ea n-ar fi ndurat i, / dech s mai rmn In
casa voastr, ri-ar fi cerut mai degrab s fic vnclut
n suk, Ia mezat! Ci, o, stpna inca, cc necu
getai snt brbaii care i fnchipuie Ca toate femeile
sint la fel, i c trebuie sa te pori fa de ele Cu
o mie de popreli, care mai de care mai vajnice, ca
s Ic mpiedici sa faca lucruri oprite ! Ci tu de bun
seani c tii ca atunci cInd o fcincie este Intru
totul hotrIta sa faca un lucru, gisete ca cumva
rnijlocul dc a-i ajunge inta, In pofida tuturor
opreIitiIor, i nimic nu o poate Impiedica In vrerile
ei, dc-ar fi ele oricit de peste putin de Infaptuit
i oricit de pline de necazuri ! Of ! vai de tinercea
mea ! sInt banuita, i nimeni flu mai arc
creclin In virtutea inca ! Si nu mi-a mai ramas
decit sa mor!
Si, spunind vorbele acestca, Incepu s. verse lacrinii
amare, s suspine i s-i chcmc asupra capului
napastele cele rnai negre
Atunci, mama lui Hassan, pin Ia urrn, se ls
induioat de plinsetele i de vicrcli1e ci, pricepind
de altminteri c flu mai avea nici o putin. de
aci Inainte s-o mai intoarc pe Strlucire cle la gIn
clul ci. Sc ri.dic, dar, in ciuda anilor cci mulli i a
oprelitii poruncite de fiul su, i pregti tot cc era
dc trebuini pentru Imbiere, atit rufe curate cit i
parfumuri. Pe urm, spuse ctre Str1ucire:
Gava, fata mea! hai s mergeni, i nu mai sta
trist ! Si s ne izbveasc Allah de minia soului
tu!
$i iei cu ea din palat, i o insoti h el mai vestit
hammam din ora.
Ah! cc bine ar fi fcut mama lui Hassan dac
nu s-ar fi 1sat defel indupIecat de plinsetele Strlucirli,
i dac n-ar fi trecut pragul acelui hammam!
Dat cine poate s citeasc in cartea ursitcior, afar
de Singuru1-atoatevztor? 5i cine poate isa spuna
de mai Inainte cc sc bizuie s faca intre doi pai
de drum? Ci noi, care sintem musulmani, credem
ne punern nadcjdea in vrerea Celui-de-sus! 5i
rostim ,,Nu este alt Dumnezeu dect unul Allah, i
Mahomed este trimisul lui Allah ! Rugai-va In
numele Profetului, o, drcptcredincioilor luminali
ascultatori ai mci!
CInd frumoasa Striucire, urmind-o pe mama. lui
Hassan, care ducea legatura In care se afLau rufele
curate, intr in hamrnam, ferneile cc se aflau culcate
in sala cea mare de la intrarca din mijioc scoasera
Cu mate deodata un Strigit de niinunare, atita de
uluite fund de frumuseiea ci.
CInci povesta tjwis ak, Shercada orii Ui1)d &.
fwas taco.

337
Ci In fr-a cinci sute nouazeci ci cincea noa pie

riu le rnaj slahira dn ochi ! Or, dac aa te fri


uimirea dud tInra. nevast era InCa Invluit Cu
zarul i Cu imacu1 e, care nu Ic fu nucirca
atunci cind, dup cc se dczhrc, StrIucirc rmasc
intr-un sfirit: goali de tot ! 0, harp a rcgelui Daud,
care Ii vrjca pe icul de Saul ; i tu, fiic a pustici,
ubito a lui Antara, viteazul ccl cu pr cIr1ionat, o,
fecioar Abla cea cu o1duri frumoase, care stirnezii
In lung i In lat, IncierIndu-1e, toate triburile Arabiei
; i tu, Sett Budur, fi.i a regelui Ginaur, stapinul
este LIBuhur i ElKussur, tu, cc-a care
ochn tai dc jar ai tuihurat p1n peste poate ginnii
.i cfriii ; , tu, opot a! izvoarclor ; i tu, cl.ntec
prirnavarati.c de psre1e, cc mai mnsemnali voi
fa dc goliciunea gaze.lci acesteia ? Mrire lui Allah
carele te-a zrnislit, o, StrIucire, i carele a impe
recheat in trupul tu de siav rubinele i moscul,
chilirnbarul strcurat i n-irgritarcle, 0, tu, cea
Intru totul de aur
Aa melt, fcmcile din hammarn, ca s-o cerceteze
mai in voic, Ii lLsar scalda i tihna, i se inur
pe urmele ei pas cu pas. $i zvonul despre farmeccie
ci se rspIndir numaideclt din hammarn in toat
vccintatea, i, intr-.o ciipit, slilc fur rp5dite, de
nici flu se mai putea trece prin dc, de ferneile aduse
de dorina de a o vedea pe acea minune de frumuse
e. $i, printre acele fcrnei necunoscute, tocrnai se
afla i o roabi dc-a soici califuiui Harun Al-Raid,
sultana El Scti Lobeida. $i acca roab tInr, pe
nimc1e ci lolifa, iii Inc i mai ulut dcctt toate
elclalte femci de frumuscea dcsviritt a acclei
lunc vrjitc ; Cu ochii larg deschii, inmrmuri
in rindul dintti, privind-o cum se sca1d tn havuz.
i, dup cc StrIucire i sfiri scalda i se Imhrca,
micuta roaba nu putu face aitceva decIt s se ia pe
urm.clc ci, afar din hammam, tras dup StrIucire
ca 0 piatra dc magnet, i Incepu s mearg in
patc!e ci pe u1i, pin cc StrIudrc i mama iui
[-lassari ajiLnscr Ia casa br. Atunci, tinra roab
lohia, neputind intra in palat, se mulunhi sai
duc degetele la buze i si-i trirnit frumoasci Str
lucire, odat cu un trandafir, un srut rsuntor
Dar, spre nenorocul ci, hadImbul de Ia poart vzu
trandafirul i srutu1 i, miniat pin peste poate,
flCepU si-i arunce nite Injurturi infrico.toarc,
hulbucinduii ochii ; lucru care o hodiri pe lohia,
mns Cu suspine, s ia calea incIart. i sc intoarse
La palatul califului, unde se duse degrab{ Ia stapilia
ci, Sett Zobeida.
Or, Sctt Zobeida vzu c roaha ci cea drag era
gaIbcri toat Ia chip i tare tuIbtrrati 1 o intrch
Oarc uiide cci fost, o, drgua mea, de mi tc-ai
Intors in starea aceasta de tulburare. i atIta de
gaIben Ia chip ?
La spuse
La hammam, o, stpina mea
La intrehI
cc al vazut oare Ia hammain, lohia a mea,
de ini teai intors atita d.c rvisit i CLI niste ochi
attta de topii
Ea rspurisc
0, stapIna mea, cia cum nu mt s-ar topi a ochu
,i sufletul, i cuni nu miar npcidi in inimi dorui
dup aceca care nil--a rapit niini1c

39
Sctt Zobeida Incepu s rd i zise
Ce-mi descni tu, o, Thhf a, i despre cc im
vorbeti ?
Easpuse:
Care ficu ginga, sau care icrcjn, care ccrb,
sau care gaze1, 0, stpn a mea, s-ar putea asemui
vrcodat Cu farmecelc i frumuseea ci?
Sen Zobeida spuse:
0, nebuno dc Tohfa, vrei s w hotarat ot
simi spui cum o cheam ?
Ea spuse:
Nut tiu, o, stpn a mea ! C, 0. stapna mea,
ii jur pe multele hinefaceri cut care rn-ai copcrit
o faptura de pe faa pmnt:u1ui, n vrcmile apuse,
n vremile de azi, on n vrcmile care vor veni, nu se
poate asemui cu ea ! Tot ce tiu despre ca este c
iocuicte n palatul acela de pe maitil Tigrultii, care
are 0 poart mare n partea dinspre ora i o alt
poart n partea dinsprc ap. Si, pe deasupra, am iuzit
Ia hammarn c an fi soia unui negustor hogan pe care
il chean Hassan A1-Bassni ! Ah, stpna mea, dac
rn, vczi tremurnd toat dinaintea ta, nu-i doar de
tulburarea pricinuit de fruinuseea ci, ci i de teama
care rn-a cuprins gndind la urmri.ie npraznice care
sar stirn daca, din nenorocire, stapinul nostru califul
ar auzi de ca. Dc bun seam c ar pune s
fic ornonit souI i, n pofida tuturor legilor dreptii,
an Iua-o de SOiC pe ttnra aceea vrjit ! $i, n felui
acesta, i-ar vincre toate bunurile nepreuire ale su
fletului sii nemuritor, pentru stpinirea vremcInic
a unei fpturi, e drept, frurnoase, dar pienitoare
La vorbeie acestea ale inicuei roabe Tohfa, Sent
Zoheida, care o tia cit de ineleapt de cumpnit
Ia vorl)a esic de obicei, In nespus tie uluh i
i zise
Ci, o, Tohfa, cti m?Icar pe deplin incrcdinat
c n-ai vzut cumva numai In vis o asemenea
minune de frumusec ?
La rspunsc:
Ma jur pc capul pc pictoarcic supunerii pe.
care o datorez bunatii talc fa dc mine, o, stapina
mea ! dupa cc m vazut-o, i-am i aruncat un traiiciafir
i o srutarc acciel copilandre cum nici o ar
i nici un tartmn, nici la arabi, nici la turci, nici la
persani, n-a rnai v?tzut nascindu-se una asemenca
Si Sctt Zobcida atunci striga
Pe viaa stramoi1or mci cci ncprihnii ! trebuie
s vad cu acea ncstcrnata fara dc pereche, i s
ma rninunez i eu de ca, cu ochii mci arntndoi
Si pe data porunci si vin spatarul IVlassriir i ii
zise--

Cnd p0 est&a aj une a ici, ci1 Lrezada a U 01 i 131 o d i,


afcis, tc.t.

Ci intr-c! CUICZ sute nouzeci i asea 110(1 pie

..si ii SpUSC, dup cc spatarul saruta parnintul


dinaintea ci:
0, Massrur, clu-te Cit mai degrab la palatul cel
cu doua pori, una care di catre ligru i alma care
se afl tn partea din catre ora ! 5i acolo s-o caui
3 ii
pc copilandra care 1o.cuicte in palawl acela, i
aduci Ia mine ! Aitminteri ii picrz cpul
$i Massrur rspunse
- A asculta este a te supune
i iei, cu capu-naintea picioarelor, .i dete fuga Ia
palatul cu pricina, care, n adevr, era palatul lui
Hassan. $i ajunse la poarta cea mare, i irecu pragul
pe dinaintea eunucului, care cunoscu se tcmeni
dinainte-i pin Ia pmint. $1 ajunse Ia ua de inhare,
in care btu.
Numaidecit, veni s deschid nsi birna mam
a lui Hassan. .Si Massrur intr in odaia de Ia intrare.
ii ura bun pace barrtnei. $i mama mi Hassan ui
rspunse la salamalek i ti tntreb
Ce doreti ?
El spuse
Eu sint Massrur, sptarul Ma trimis aJci HSaie
Zobeida, fiica mi E1-Kasscm, soia Iui AlFrnir
Al-Mtimenin Harun A1-Raid, al ase]ea urma
1 lui Al-Abbas, moul Profetului (asupra lui fie
pacca Iui Allah .i binecuvIntrile sale !). Si am venit
ca s-u iau cu mine Ia palat, la stpina mea, pe tinra cea irumoas care 1ocuiete in casa aceasta!
La vorbele Iui Massrur, mama Iui Hassan, lnspimintat
i tremurInd, strig
0, Maissrur, noi stntem strine aici, iar fiul men,
ou1 acelei tincre, Iipsete, este plecat in c1torie
i, nainte cle a pleca, anume mi-a poruncit s n-u
as pe soia lui iese in cas, ifiCi Cu mine, mci
cu aitcineva, i pentru nimica-n lurne ! $i tare mi-c
team ca clac a lsa-o s iese s-ar Intimpla cine
tie ce beIea din pricina frumuscii ci, care 1-ar
sili pe fiul rneu, cind s-o intoarce acaS, s-i fac
moarte ! Te rugm, dar, fierbinte, o, preabunule
iIassrur, fie--i rni1 de jalea noastri i nu ne cere
uci lucru care este mai prcsus de voioa noastr
de putina noastr de a i1 mp1it
Massrur rspunse
.Nu-i fie fric de nimic, buna mea spn
Fii tncrediuati ci nici ian necaz riteS are si i
ntimp1e tinerei. Este vorba riumai ca stpna me
Sctt Zobeida s-o vad pe aceast tnr frumusce,
spre a s incredina cu ochii ci dac fairna nu.-i
nf1orete ciiinva podoaba farmecelor i a str1uciri..
Dc aitminteri, nu4 acum Intlia data dnd Int
insrcinat Cu aseinenea solie ; i te pot ncredinca
nu 0 s avci, mci una, nici alta, vrco pricin s
v cuii ca v-ai supus unei dorine ca aceasta, ba
dimpoiriv ! $i, rnai mult nc aa cern am s v
dcc ferite de once prirnejdie dinaintea stpInci
tioastre Sett Zobeida, tot aa m Indatorez s v
aduc ndrt, Intregi i nevtrnate, Ia casa voastr
Ctnd rnxrna lui Hassan vzu in felul acesta c
once Inipotrivire este zadarnic, ba chiar prime;dioas
, IL 1s& pe Massrur in odaia de intrare i se
dusc s-o rnhrace pe Stri1ucire i s-n gteasc ; i.
tot sai imbrace i pe CCI doj micui Nasser
Manssur. 5i Ii IuI pe bicei cite unul pe fiecare
bra, i ii spuse Str1 ucirel
Dc vremc CC trebuic sa tic pkcam dinaiiitea
doninei stipinci Et--Sett Zobci cli, atunci hai s.
mergern ii ca irnpreun
Si trecu ca dintli in odaa dc mince s ii spuse
lui 1\lassru.r
Sntem gata !
Si Massrur iei Si deschise drumu.t, urniat dc mama
hii Hassan, care ii clucea r doi coptiasi, urmati
la rIndu-i de Stiucire, Inv1uit cu totul In v1u-
rile ei. Si Massrur le duse a.a l.a palatul califulu,
pina chnaintea jeu1ui ccl scund i larg, pe care
stprintre
a falnic, tolcare,
nit Intr-un inpe, Elrindul
Saicda Zobei d a, i n conj ur a t de l
cliritli, se afla micua Tohfa.
i o t a ci de r o abe i de cadi n e,
Atunci, mama I ui Hassan, dup ce ii dete pe cei
doi copilai Strlucirei, care sta invluit in izarul
i In iatnacul ci, srut prnintul dinaintea mindrei
Sett Zobeida i, dup salamalek, fcu temeneaua
cuvenit. Si Sett Zobeida ii rspunse Ia saIamalek
ii Intinse mina, pe care bItrmna o duse la buze, .i
o rug s e ridice. Pc urm, se intoarse Inspre
solia mi Fiassan i ii zise
0% binevenito, pentru ce nu-li dai os ianiac
iii ? Aici flu se af1 nici un brhat
$i fcu un semn ctre Tohfa, care se apropie de

Strlucire numaidecit, imbujdrtnduse, i atinse mai intli pu]pana izarului, ducindui apoi la buze i Ia
frunte degetele cu care pipise izarul. Pc urrn, o ajut pe StrJucire s-i clea jos izarul i i ridic
apoi iamacul de pe fag.
0, StrMucire ! Nici luna cind iese din nor In deplin
tatea ci, nici soarele In toat stralucirea iUi
nici dulcea legnare a ramului In calda adiere a
primverii, nici boarea arnurgului, nici selipirea
izvorului, nimic din tot cc farmec fie vzul, fie
auzul, fie niintea oamcnilor, n-ar fi putut, aa cum
ai fcut tu, s rpeasc miniile celor cc te privir
De strIucirea frumuseiii tale Intregul palat se
lurnin i :str1uci ! Dc bucuria vederii tale inimile
zburdau ca nite miei i dinuiau in piepturi ! lar
nebunia bintuja prin toate capetele! Tar roabele se
uitau Ia tine Inmrmurite i uoteau ,,0, Straincire
! Ci noi, o, ascultarori ai mci, s spunern
34L
,,Mrire Accluia careic a zImis1it trupul femcii ca
pe tin cnn ntr-o vale, i i-a daruit drcpi:-aedn
CJO.ilOf sa; ca pe un semn cliii ra;

Cimi pnes1ca ajun. $eIereaJa vIu ,ori rnijiud L,


afuasa (:I( 11.

Ci lnir-a cinci sute nouazeci si saptea noapte


l.Jrnii

Dupa cc Seti tobcida veni in fire din uluiaia


care o napaclise, se ridica de pe jetul ci i se aprope
de Straludre, pe care o cuprinse In bra.e i o
strmnsc Ia piepr, saruiind-o PC ochi. Pc urm, o
pofti sa stea jos lInga ea pe jeul cci lang, i ii
scoase, spre a i-o pctrece Stralucirei pe dup git, t
salb facuta diii doua ire de margaritare man, p
care o purta de dud se nnitase cit A]-Raid. P
urnii Ii zise
0, su1tan a Incintarilor, chiar c roaba me.
Tohfa s-a inc1at cind mi-a vorbit de frumusee
ta ! Cci frumuseca ta cstc mai presus de toai
cuvintele! Ci ia spunemi, o, desavIrito, di
danuicti, on sa cini fic din gur, fie din vre
lauta ? Intrucit, atunci dud cineva esle ca tinC,
stralucete in toate privinc1e
Stralucire rspunse:
- Chiar ca flu tiu deloc, o, stipn a nea, nic

s danuiesc, nici s cint, nici din gur. nici dn lauta on din imbalc ; i nu ma pricep La nic aria
343
dLttrc ctc Ic tiu de ohicci fcrncilc tinere !
rebuie s-i spun, am en Un dar, care poate c
are sa i e para minunat : pot :Sa zbor prin
vaduhuri, ca psiri1e!
La vorbcic acestea lc Str1u.cirei, toate femcd
e mtnunar
0, cc iermecitorie ! 0, cc minuriie I
Ear Sett Zobeida spuse:
Curn a putca, o, fermectoareo, macar di smut
stc :poate dc uimit, s oviesc a te crede in
zestrat cu un atare dar ? Au flu qti tu mai minu
nat decit lebedele i mai iioar privirilor noastre
decit pasarile ? Ci, dac vrei s ne duci inimite
dupa tine, ai sa te nvoieti a face naintca ochitor
notri dovad unui zbor fr de aripi?
Ia spusc:
Tocmai c, 0, stptn a mea, am i aripi ;
dc nti se mai afI Ia mine ! A putea totui sI Ic
capt, dac aa siar fi voia! Pentru aceasta, flu
dectt s-i ceri mamei souJui mcii s-ini aduc
mantia mea de pene!
NumaidecIt, Sett Zobeida se intoarse catre mama
1w Hassan i ii spuse
(), preacinstita btrIn, maic a noastr, vrc
te duci s ne aduci rnantia accea de pene, ca si
vd i eu eum sc s1ujete de ea fiica ra cea
kicmnttoarc?
5i biata femeie gincli : ,,Iact-nc pe to picrduti
fc de scpare! Cind are s{-i vad mantia de
pe.ne, are s i se trezeasc in minte cleprinderca ci
dint.ru inceputuri, i numai Allah tie cc are si st
mai tntimple ! i rspunsc cu glas tremurat
0, stpin a mea, fata mea Strlucire estc ruthurat
de rnireiia ta i flu mai tie cc vorbete
S-a mai pomenit oarc s poartc cineva vrcodati
haine de peuc, cInd asemenea SOl de ve.mnte nu
II se potrivesc decit psri1or ?
Ci Striilucire ui curm vorha i spuse cItre Sit
/oheida
Pc viaa ta, o, stpin a mea, m jur ie I
)nantia inca cle pene este Inchis Intrun spet
iscunsin casa noastr
Atunci Sett Zobeida Ii scoase de la mIn o briscurnp
, care preuia cit toate vistieriile 1w
Khosroe i ale mi Kaissar, i o intinse marnei ui
I Tassan, spunInd
0, rnaic a noastr, viaa mea este In rniinile
ide ! ma rog ie din inim sI te duci acas i s
))C acluci mantia accea de pene, numai ca s-o vedern.
1i noi o data ! Si pe urmi ai s-o ici indart aa
cum este

Ci mama luj Hassan se jur c ea nu a


nciudata vrco mantie de pene, nici nimica. ascncnea.
Atunci, Sen Zobeida strig
Ya Massrur!
i pe dat sptaru1 caHfului se infi.i daitca
sultanei lui, care ii zise
Massrur, dI fuga dcgrab la casa accsio
instite fenrei i caut peste tot o maiitie de pene,
(are cste incuiat Inn-un sipet ascuns
$1 Massrur o sili pe mama lui Hassan s-i inmIneze
chcile de la cas i dete fuga sa cerceteze
peste tot, ptn ce, Intrun sfIrit, gsi mantia de
pcne inn-un sipet ascuns sub pmint. $i duse
nantia la Sen Zobeida care, dup cc o privi inelelung
i se minun de mestria cu care fu.scsc
croit, i-o dete frumoasei Str1ucire.
Atunci Strlucire o ccrcet. rnai IntIi pan en
pan i se incredin c era tot atIta dc nevtmai
ca in ziua dud i-o furase Hassan. Si o desfcu, i
intri in ea, stringind Imprejurui cele dou pulpane
347
i potrivindu1c. $i se ficu asemenea cu o pasrc
mare i aih ! $i, o, cc se mai minunar femeilc
care erau de fa ! mai ilitli fcu o roat larg,

lunecind uor ; apoi se intoarse iari, fr a atinge p.mIntul, i se ridic 1cgninduse pin sus Ia ta
van ! Pe urm, cobori iari, plutind uor, i Ii lu
cci doi copii, clare fiecare pe cite un umr, spunind
catre Sctt Zobeida i ctrc celcialte femei
Vd c zborul rneu Va place. ia c am s va
muImcsc i mai dephn.
5i li lua avint i sc ridica pmn la fercastra de
sus, aezindu-se pe pervaz. Si, de acoo, strig
Ascultai-m ! caci n duc de Ia voi!
Si Sctt Zobeida, tulburata pina peste poate, ii
ZtSC

Cum, o, Strilucirc, tc i duci de la not, iipsin


du-ne pe VCCI dc frui.rtuseea ta, o, su1tni a
suitanielor
Stralucire raspunse
Vai, 0, stapIna a mea ! Cine pleaca mi Sc niai intoarce
Pe urma, se inturna inspre biata rnana a liii
Hassan, cea dcznadajduita, cea Inlcrimata, cea prbu
ita jos pc covoare, i ii zise
0, marn.a a lui Hassan, de hun seami ca piecarea
aceasta ma indurereaza amarnic i m Intristeaz
I, din pricina ta i a fiului tu 1-lassan, so;ul
meu, caci zilele dcsparprii au sa-i sfIie inima i
au s v innegureze viaa ; ci, vai, flu pot sa fac
nimic ! Simt ca beia cerului Imi cuprindc sufletui
i trebuie sa zbor in vazduh. Jar daca fiul tau o
vrea s m mai vada vreodata, flu arc dccit sa vina
i s ma caute in insulele WakWak. Raniasbu
aadar, o, maica a soului men!
Si, dup cc rosti vorhcle acestea, sc ridic In zbor
se due dc Sc rnai lasa 0 cliptta pe VI. i1 aIa
tului, sprc ai netezi penele. Pc urm, pori i arI In zbor i se rnistui In non, cu cci doi copii ai ci
CInd povestea ijunse aid, $eberezada vizii Z1)1il mjind i,
sfioas, ticu.

Ci lntra cinci sute nouzeci si opta noapte

Tar srman inam. a hti Hassan fu aproape s- i


dea sufletul de durere, i rimase doborita la
prnfnt, nemicat. Jar Sett Zobeida Sc aplcc asupra-i
i Ii dete Cu mlria ei toate ngrijiri1e de tr
buina ; i, dup ce o mai insuf1ei o1eac, II zise
Ah, rnaic a mea, dc ce, In bc s. tgduiet
wtul, flu mi-ai :spus dintru Inceput c Str1ucire se
putea sluji In felul acesta de rochia aceea fermecata,
de mantia accea a npastei ! C m-a l ferit
atunci s-o dau in puterea ci! Da de unde putea
smi trcac mie prin gind c soia fiului tiu este
Tin nearnul ginnilor din vzduhuri ? M rog, dar,
tic, o, maid a mea bun, iart-mi netiina i nu
rn osindi prea tare pentru o fapt Ja care n-am
mndit!
5i biata btrin spuse:
0, stpiu a inca, numai cu sint vinovata ! ia
roaba nu are cc s-i iertc stpInei ci! Fiecare
duce agad de gft soarta lui! $i soarta mea i
fiului ineu este s murirn dc durere
cu vorbele acestea, iei din palat, 1sInd toat
fernei.le plingind amarnic, i se tin pIn acas la ea.
Ian acoJo ii cauta pe copi1ai i flu-i gsi; o
34fi
cut pc soia fiului ci, i nu o gsi ! Atunci, izbucni
in lacrin-ii i in suspinc, mai aproape de moarte
deck de viaa. Si puse s se ridice in cas trci
morminte, unul mare i dou mid, i llng dc
petrecea zilcie i nopile, gernind. i plIngind. Si
rostea stihurilc

Oh, bicjii mci copii, srnianii mci I


Oh, pe obraji-mi ve,cteji, necurn2at,
Curg lacrimile mele, ca o ploaie
Pc crengile unui copac uscat. Oh, bun-rmasu1 vostru-i bun-r,;1asl4i
.$i de la viata care mi-ai luat. Pierz2nduv pe voi, cu voi odat
$i sufletul din piepturi ne-a plecat. Oh, copilai mel, doar ew, srmana,
Rnzin s plIng aid neIncetat.
Ca voi lnzi cr41 sufletul / Cum oare
S mai triiesc, atunci clnd m-ai lasat?
Oh, bieii mci copii, o, vol. sirmanii!
RamIn sa pling aici, ne2ncctat!
$i-atita Cu ea! Ci, in ceea ce ii privetc pc Hassan,
apoi acesta, dup ce petrecu trei luni Impreun
Cu cele apte domniie, se gindi s piece ca s nu
fac s se Ingrijoreze mama i soia lui. $i btu in
pielea de coco a dairelei ; i dromadcrele se i inf
iar. Jar surorile a1eser zece dintre dc, jar pe
celelalte le trimiser indrft. $i incarcar pe cinci
dromadere drugi de aur i de argint, jar pe alte
cinci incrcar pietre nesternate. $i ii puser pe
Hassan s le fgduiasc tuturora c are sa sc
intoarc s le vad peste un an. Pc urm, ii srutar
, una cite una, aezindu-sc toate pc-un ir; i
fiecare Ia rind ii spuser cite o .strof sau dou,
tare gingae, in oare Ii mrturiseau cc mihnite le
1sapoemul
plecarea lacesta,
ui. i se legnauticluit
agale diatunci
n o1duri, btipend msurbca sihuri1or. 5i Hassan Ic raspunse cii
Dn lacrirnile me/c,
Mrgcriiare a/be,
0, dragi surori, v d?ruI
NeprihZmnite salbe.
In clipa despr irii,
Injipt in cea, slau drept,
i friu-n a/ta pane
IJit 1iu sl inai Iruire/JI.
Surorilor iwbite,
Curn ma pot snudge, oare,
Dc linga pie piul vostn#,
Din scum pa-mbrtiare?
Vai, trupul meu se duce,
1)ar sujietu-mi rni&th I
Cu salpa-n scara ,cen,
String friiele 1TI
Pe urm, 1-Jassan porni ciare pe dromadera Iu.
in iruntea convoiului, i ajunse Cu bine la Bagdad,
Cetatea Pcii.
Or. dud intr In casa lui, 1-lassan abia de-o mai
cunoscu pe maic--sa, atita de tare o schirnbaser la
crimile .i nemincarea i veghile, pe amrIta de ea.
Si, Intrucui Nissan nu o vedea niciieri ieindu
fugaInaiiire pe so,ia Iui cii copiii, o Intreh pe
rnaica-sa

Undel nevast-mea ? Si unde-s copiii ?


5i rnaicI-sa flu putu s rspund decit cu suspinele
ci. Si Hassan incepu s. alerge ca un smintit
din odaie in odaie, i vzu, n sala de primire,
deschis i go), sipetul In care mncuiase mantia cea
31
ferrnecat. Si e intoarse i vzu, In mijiocul odii,
cele trei rnorminte ! Atunci, se prbui tat, cu
fruntea pe piatr, fri de sirnire. $i, cu toate ingrjiriie
cc-i dcte rnaic-sa, care srise in ajutorul
lui, rmase in acea stare, de dirninea pin sea.raCi,
Intrun sfir.it, I,i veni in siniire, i ii sfIic
haiuele, i ti coperi capul cu cenu i cu rtn.
Pc urrni, dcodati, se repezi Ia spad i dete s Sc
lnjunghie cii ea. Ci maic-sa se repezi Intre ci i
spad, cu rniinile intinse. $i ii lu capul i-1 puse
pe pieptul ci; i 11 sili s ad jos, mcar cal, de
dezndejdc, Hassan se zvircolea pe prnint ca .in
arpc. 5i btrina incepu s-i povesteascl. una cite
una, toate cite so petrccuser In lipsa liii ; i
incheie spuninclu-i
Vezi i tu, fiul nicu, c, oricit de nemrginiti-i
nenorocirea noastr, nu se cade ca dezndejdea
intre in inirn, atIta vreme cit rnai poi s-o
gseti pe sotia ta in insulele Wak-Wak.
Cnd povLstea ajunse aid, $eherezada orit mijind i,
sfioacL tcu

Ci Ifli i-a CUZCI sute nouzeci i noua noapte

La vorhele acestea ale mamei sale, 1-Iassan sim


o nadejde curn ii invioreaz dintr-odat bierile sufletului,
i, ridicinduse numaidecit, ii spuse maic-si
M chic Ia insulele Wak-Wak
Pc urm, cuget ,,Oare unde s-or fi aflInd insulele
acestea cu nwnele ca un ipt dc pasre de prad?
Or fi in manic Indului. on ale Sindului, on ale
Persiei, ori ale Chinci ? Si, ca s se dumireasd In
aceast pnivinii, iei din cas, macar c totul i se
parea negru i nelamurit in faia ochilor, i se duse
:Sa-j caute pe invaii i PC dascalii de la curtea
califului, i s-i intrebe, pe ficcare in pane, dad
tiu In cc man se afla aczate insulele WakWak
Si tori raspunscra
I4u tirn ! Si dc cind sH tern noi nu am auzic
niciodata pomenindu-se Ca s-ar afla undcva insulcie
acelca
Atunci Hassan Incepu iari sa-i piarda nidejdca,
SC intoarse acasa, cu picptul bintuit de vintut
nlorlii. 5i ii spuse rn:aica-si, lasindu-se sa cada [
painInt:
0, rnaica, flu Ia insulele Wak-Wak trebuje ;s
n-i duc, ci mai degraba acolo unde i-a lasac
zdrenele Mama-Vuhurilor i.
Si izbucni In lacnimi, cu capu-n covor. Ci dcodata
se nidica i ii spuse maid-si
Allah mi-a tnirnis gindul sa ma Intorc Ia cele
apte dom.nilc care ma socotesc frateie ion, i .s [
mntreb care-i drurnul catre insulele Wak-Wak.
5i, fara a mai ZaboVi, Ii lu ramas-bun de Ia
biata lui maid, amestecindu-i lacnirnile cu lacrimil
ci, i Incaleca jar pe dnornadcnul pe cane Inca flu_i
slobozise de clnd se intorsese acasa. Si ajunse cu
bine la palatul celor apte suroni, din MunteleNorilor.

Cind II vazura ian, suronile II IntImpinara cu toate


semnele unci bucurii pcstc poatc dc calduroase. S
Moartea
II srutar, scoind ipete de veselie i urindu-
bun-venit. lar cind vcni i rindul bunei Boboc-deTrandtafir
s-1 srute pe fratele ei, aceasta vzu, cu
chii inimii ci iuhitoare, schi.mbarea petrecut pe
chipul lui Hassan i tulburarea din sufletul u. $i,
fr a-i pune nici cea mai mica tntrebare, izbucrn
In lacrimi pe urnrul lui. $i Hassan incCpu sa
pling .i ci imprcun Cu ca, i ii ZiSC
Ah, Boboc-cle-Trandafir, sora mea, ptimcsc
amarmc, i am venit la tine ca s caut sngurul leac
care imi poate alma chinurile ! 0, miresme ale
Str1ucirii mdc, vntul flu are s v mal abat
ctre mine ca s-mi invioreze sufletul
$i Hassan, rostind vorbele acesta, soasc un
gIt greu i se prbu.i fr de sirnire.
Cind ii vzur aa, domnie1e, speriate, se nghcsuir
Imprejurul lui, pHngInd, jar Boboc-deTranda
fir II stropi pe fa Cu ap de trandafiri i II sc1d
cu lacrimile ci. i 1-lassan de apte on dete s Se
scoale, i de apte on cazu iar Ia pmmnt. tntr-un
s1irit, izbuti sa intredeschid ochii, dup un leia
mai lung decit toate celelalte, i le povesti suronilon
sale tnista lui poveste, de la inceput pfn Ia frii.
Pc urni, adug
$i acuma, o, suronile mdc miioasc, am
s v Intreb de drumul care duce la insul.ele WakWak!
Cci soia mea Strlucire, cind a plecat, i-a
spus bietci mdc marne ,,Dac fiul tu o ra
mi rnai vad vreodat, nu are decit s in i
caute in insulele Wak-Wak !
Cind surorile lui Hassan auzir vorbeic accstea
din urn, ii plecar capul, prad unci tuIburni
nenrginite, i se pnivir niult vrcmc fr a vorI)i.
Intr-un siirit, rupser icerea i irigar orc
deodatI

354
Ridic4 mine ctrc bolta CCfUILU, 0, Hasssan,
hnceax sa ajwigz Ia a, on s-o adngi. Ti-ar Li cii
muit mai iqor, dock sZ rzba;i plni Ia acele insult
Wak-Wak uncle se afli eoia ta cii C0uU di!
La cuvintdc acesrea, lacrimile liii Hassan niboiri
ca Liii UVOi i Ii udari cii totut haunele. lar cdt
aptc doannic, todrZgistos
t mai Induiopte a cksrgttul
erca liciii, se bn;elc
nriduid sU aUnti Ii. 5izise
Boboc-SituthncLu-l:
de-Trandafir I Inconjuri
0, frate al men, Jiairqw-ti suflorul i fused-
nazi-cl ochU, pe urmi flu Si al ribdare faa de
potrivnicia soarid; did DascfluL Zicalelor a ns:
,,Ribdarca ate chela hnitii, jar 1unitea a ajuta
6 rizba;i Ia capic ! $1 tu tii, o Irate al mcii, ci
once ursid tr4uie si at Implineasci, i ca niciodata
ccl ciruia Ii oste dat si trEasci zece au ma
moare In anul al nouilea! Pninde, dan, mimi, ci
tcrge-$ lacrianile; jar eu am Si fac cot ce-mi ad
In. putLa ca s incenc si-gi hnlesncsc calea de a
rzhatc plni Ia feniela c1 La copiii iii, dad an-i
voLt liii Allah (proslivit lie ci!). Mi! biestemata
aceca de mask d pene! Dc cite on ma rn-a binut
glacial si-;i spun so anzi de fiecare dad rn-am
oprft, do teami si flu cc supir. Gata! Ce-i scris, e
scris! Avem Si ne stniduim si Indreptiini, duntre
watt ndek, pe acela Care-i mai de Indreptat!
at Intoarse acre surorile ci, at arunci la
picicnrele lot, Ic junad Si se uneasci cii ea, epre
a chibzui prun cc nuijloc ar punea fratele Ion si afle
dnumul la unsulele Wak-Vak. Tar surorile Ii figidun
cilduncas, din toad unuma.
Or, cdt capte dcrnni;e avean un mcq, Irate cii
tacit Ion, cane e tadnigea Intn.un chip cii total i
355
u towl osebit pe (Ca mai mare dintre surori ; i
venea s-o vad o dat in fiecare an, nesmintit. Tar
pe moul acesra al br ii diema Abd Al-Kaddus...
Cnd 1(-sta ajuisc 1 IC J)erezada vIzu zrii r.ij md i,
tutu

Ci mIT-a ase suta noapte

Urmi

..Pc mosul acesta al br 11 chema Ahd Al-Kaddus.


cu prilejul venirii lui cliii urrn, ii druise cciei
:mai man dintre domnie, cea pe care 0 avea mai
draga, un scu1ete pun cu arom-ae, spunInidui c
nu avea decit s ard un pic din acec aromatc,
dac s-ar ivi vreodat vreo Imprejurare in care
fata ar socoti c are nevoie de ajurorul lui. Tncit,
atunci cind Boboc-de-Trandafir le rug aa de
fierbinte pe surorile sale s ii stea alturi, cea rnai
mare dintre domnie gindi c mou1 ci poate c ar
putca sa-l scoat pe bietul Hassan din nccaz.
spuse catre Boboc-cle-Trandafir
D fuga i adu-mi sacul cu miresme i cuia
de aur
$i Boboc-de-Trandafir dete fuga s caute sacul i
cuia, i le aduse surc,rii ci, care deschise sacul,
iu oleac de aromat i o arunc in cuie, pcste
crbunii :apnini, IndreptIndu-i gindul ctrc rnoul
ci Abd Al-Kaddus i chemindu-1.
Or, de indat cc fuinul se inviIvor din cuie,
iact c se i ridic un vinej de praf cc se apropia.
.i din ci se ivi, c1are pe un clefant aib, eicul
36
Abd At-Kadclus. Si cobort de PC elefantul lui, i ii
zise cclei rnai man dintrc surori i domnie, fiica
fratelui su
Iati-m ! Pentru cc am simit mireasma de
aromate ? $i cu ce ii pot fi de fobs, o, fata mea ?
Si fata se arunc Ia ghul hil, i Ii sarut mmna,
.i rispune
0, moule al nostru drag, iat c a i trecu
mai bine de un an dc cind n-ai mai venir s ne
vezi, i lipsa ta ne-a ingnijorat i ne-a Ingindurat.
Dc accea ann ars mircsrnc, ca si te vd i s flu
1initi:ta.
El spusc
Eti cea inai clulce dntre fetele 1rateiui meu,
o, mutt tubita mca. I)a s nit crczi c, dad am
zThovit si yin anul acesta, tc-a fi uitat. Vroiarn s
yin s te vc1 chiar mIme ! Da si nu-mi ascunzi
nimica, intrucIt de hung scam c trebuic s ai tu
a--mi cere ceva
Ea rspunse
Allah s te ocroteasc i s-i sporeasc zilele,
o, moule al meu ! Dc vremc cc Imi tngdui, a
vrea, in adcvr, si-i cer un lucru
El zise
Spunc ! Ti 1-am i druit
Atunci, fata ii povesti toat povestea lui 1-lassan,
i adug:
$i-acuma ii cer si-mi fad eel mai mare bine
i s-i spui fratelui nostru Hassan cumn s ajung
in acele insule Wak-Wak
La vorbele acestea, eicul Ahd Al-Kaddus ls
capu-n jos i ii puse un dcgct in gur, cugetind
adinc pre de un ceas de vreme. Pc urm, Ii scoase
degetul din gurL tnl capul i, fr a rosti un
cuvint, Sc apuca s trag nite linii pe nisip. Intr-un
357
sfIrt, rupse tcerca . ind dir cap, k pu.c
domnielor :
Fetcie mdc, spunei-i tratciul oslru ca se
zbuciuma zadarnic ! Este peste puterile lui sa ajunga
la insulele Wak-Wak!
Atunci fetele, cu laerm In ochi, ce
ctre Flassan i spuscra
Vai, o, fratele nostru
Ci Bobocde-Trandafir II 1u de rilna, ii trasc rna
aproape, i spuse eicului Abd Al-Kaddus:
Mou1e al meu bun, f-i dovada despre cc
ne-aSii spusbtrinul
acurna, i d-Iii cldete
tcva sfatumlna
ri ineIepte,iuipe carFlassan
e el are s le ascul:sIte io
Cu inirn supusi
srutc

iI zise: Afl, fiul ;JTJCU, ca clegeaba te zbuiums ! Este CU neputin ca tu s ajungi In insulele Wak-Wak,
mcar i dc ar fi s-i vin In ajutor toat. c1
rimea cea zburtoare a ginnilor, toate cometele cele
rftcitoare i toate planetele rotitoare ! Intrucit
insulele acelea Wak-Wak, fiul rneu, slut nite insule
locuite dc amazoane fecioare, i peste dc domncte
Iusui regele regilor Ginnistanului, printcle soici
tale Str1ucire. $i iii fap de insulele acelea, unde
nimenea n-a ajuns vreodat i de unde nimcnea n.u
s-a Intors, t af ii aid la o dcprtare de apte n
far de margini, apte vi fr de fund i apte
rnuni fr de capete. Jar dc sint a&tte la marginile
cele mai deprtate ale pmintului, dincoio de
care nu Se mai afl nimica de cunoscut! Aa c nu
socot c ai s poi izbuti, cu nici un chp, s birui
feluritele pieclici care ii stau in drum. $i glndese
c, pentru tine, cea mai bun hotrire de luat este
de a te Intoarce iar acas la tine, on dc a rmne
aid cu surorile tale, care sint mintnatc ! Si id :rra
te ma gin di la insulde Wak-Wak
ia wd.cL accscca aic2 sckuhii Abd .A[-Kaddus.
F[asan se Lieu galben ci .ofranuI Ia chip, dete un
.ip1t grcu i czu pierit. Jar dornnitele nu.i ma
pucura opri suspinele ; jar cea rnai mid dintre etc
ii sft:ia hainete i ii zgIria obrajii ; i toate
Iao!aIk.i se puserI PC gemete pe vidreli Imprejurul
Lu Flassan.. Si, de Indati CC Ii veni iari In
sdmpn.. i-lassa.n nu mai putu decit s pling, cu
capul pe genu nchk biinde. Boboc-de-Trandafir. $i
tshdnut, pin Ia u.rmii, so mnduioi de pnveItea
icoca. .i iniparta:ind si ci durcrca tiLturora, Sc
intoa.t;t: citrc doinaircic c..trc p.au pliuc. .t ic spusc
CU. UU gia nionorif
llaccci odahi
.x dcainictc ia l.L4hIII.ta unitro data tpctJc pe
car. Lo scotcau., a:toptar cc nerhdarc cc at ca
sa k. cpuna ino.u br. Jar eicut .Abd AlKaddus ii
.propfl mmna po wnirul lui Hassan i fl zise
Conrcnc..tc-i gemcre!e, huE meu, i H-ti curaj
mmiii C.tci. cc ajutorut Id MIab, ant s dan o
1.lto.rsitur priclii.*4 trburiEor tai. R.idicirc, dar
;t lLtUll?2a/..itflJ.

(J.! j:.t .. ,tt:.; .1% t ;dLu .Uin._l .51.

Li mu-a sase sate una ;wcwte

7{ FJassar, pc care vorncL accstca II iiuoarscrI


p dadi In vIata, Sail In pie;OarC, Ii lua in graba
rinsas-hun do Ia surorile id, o siirutit de mat multe
cc: pc Bnbncd.c-Trcucda[ir. i Ii spuse mcne.aguIm
339
Snt robul tiu
Atunci, eicu1 Abd AlKaddus 11 pofn pe Hassan
s se suie Ia spa.teie hii pe elefaniul cd aib, i
vorbi cu anirnalul acela uria care tnccpu s. se
mite. $i, iute ca bataia de grindin, ca lovitura de
trsnet i ca sclipirea de fulger, elefantul eel mare
ii aruric picioarele in vint i porni n thor, i se
afund in nesfIriri1e zrii, iriistuind sub paii 1w
dcprtri1c
Or, In trei zile i trei nopi de goan, strltL1r
o calc de apte ani. $i aunser Iing un munt
albastru, cu toate Imprcjurimile lui albastre, i in
millocul lui cu o peter cu intrarea ncbisI dc o
poarti dc oiel albastru. i eicul A.bd .AI-Kaddus
btu in poarta aceca, i din 1uiaru ici tin negru
albastru, care i.nea ntro mIn o sabie albastra, jar
in: cealaItI o pavza alhastr. Jar eicul, cu 0 sprinteneala
dc neinchipuit, smuise armcie aceica din
mliniie negru]ui, care se dete numaideclt Ia o parte
spre a-I 1.sa s treac ; i moneagui, cu Hassan
dup ci, intr In peter, jar negrul ccl albastru
inchise poarta In urma br.
Ei, atunci, mcrscr ca la vreo miI (Ic cale,
printr-o ho1t 1ung In care era o lumin a]bastr,
jar stmncile erau i dc strivczii i aihastre, jar Ia
captu acclci bolte se pomenir dinaintea a dou
pori dc aur uriae. Jar cicul Ahd AiKaddus deschise
una dintre acele doug pOri uriae de aur, i
Ii spuse 1w 1lassan sa-1 atCpte pina cc S-O Intoarce.
se mistut In luntru. Ci, peste tin ceas, se in
toarse linind de friu un cal aihastru, Inuat i
Infot7at tot numai in albasiru, i II pofti pe Has-
san s incalece. $i atunci deschise cea de a doua
poart de aur, i dinainte Ii se alernu dintrodat
o mare intindere a1hastr, jar Ia pici.oareie br o
chnpie larg, fri de zarc. Si--atunc eicu1 Ii spuse
1w IJassan
Fiul men, tot imai eti hotrIt sa mergi ma
cleparte i s Infruni primejdiile cele 1ari de num
r care te a.teapt ? On n-ai vrea rnai clegrab
s-mi urmezi sfatul i s te ntorci Ia cele apte
domnie, nepoateic mdc, care ar ti dc curn s te
mtngIic de pierderca soiei tale Str1udre ?
Hassan rspunse
Mai dcgrah Infrunt de o mie de oni pnimeidia
morlii, decit s rnai Indur cFnnunle despri nii
$eicul strui
Hassane, fiul meu, au tu nu ai o mam pen.tru
care lipsa ta-i un izvor de lacnirni nesecat ? Si
nu i-ar plicea mai degrab s? te nrorci Ia ea, ca
s-o mngii?
El rspunse
N-am sa ma Intorc nicicum Ia maica mea. fr
dc soia i copui mei
Atunci eicul Abd Al-Kaddus ii zise:
Ei hine, dar, Hassanc, du-te, sub ocrotirea lui
Allah!
Si ii dete o scrisoare pe care erau scrise cu cerncal
a1bastr urmtoarelc : ,,Ctre cel rnai lurninat
i cel rnai strclucit eic al eicilor, dascilul nostru,
preacinscitul Printe1e-Peneior 1 Pc urm,. ii spuse
Ta scnisoarea accasta, fiul men, i du-te uncle
te-o ducc calul tu. Are s ajung Ia un munte
negru, cu toate Imprejunirnile mi negre, clinaintea
unei pcteri negre. Atunci s descaleci i, dup cc
ai s legi friul de oblinc, s lai cain] s intre nurnai
el singur in peter. Tar tu s atepi in poart ; i
ai s vezi ci iese un moneag n.egru, iinhrcat in
negru, i negru peste tot, fr numai de barha-i
aiM care-i adrni ptn Ia geatrncbi.
Atunci, tu -i sru;i mina s1i uagi pe cap
pulpana caftanului lui, ci d-i tnnitnezi scrisoarea
ann, pe care ;i-o ci spee a-i ajala s intri Ia
ci.. Intrucit ci enc Printcle-PeneIor! $i-i dasciIuI
eucu, si-i cununa capuhsi meu! $1 numat el pe
pnitnst te tndcplinqsi
poate ajuta tn tnfricoqattot
oareaccta Inca-i-ocarespune
! S re srScluaiqd.tadephnqtt.
dat, a i-i fad binevoitor
Usa1ain!
.Asunci Hassan Ii 1u bun-rXmas de Ia cicLd AM
Al-Kaddus i dat pinteni caluhd sibastru, care
rtechez i pond a o ei g eat L l a r ci a
Or, vremc 1e zece zile, Hassan lsi calul a
i l AM Al Kaddus se I n t o ar s e I n pqt e r a cca ai b ast r L
wncarg to voia jul, cu o iujeal de nu I-ar fi putut Intact nki zborul dc pasare, nici voiburile vijcrilor.
i a.a, strbtu o cale de zecc ani In linie
dreapta! i, len-un sIlr(tt, ajunse Ia poalele unui
qir de mun;i neri, cu vtrfui nevzur, care se Intideau
de La Rfskk pIng Ia Scptat $1, pc ctnd
se apropiau de mimn aceia, catul lucepu sa nccheze,
domohndu-i goana....
Cat! pOvc$tts aiwtst ski. Sch@retw.ld tAzee zoril mijind i,
efitttC. Lieu.

Ci intr-a ase sute doua noapte

...calul Incepu s nechezc, domoiindu-p goana. $1


numaidectt, din tcate-pqile deodat, GA de numr
ca ptcacurdc de ploaie, se ividi In goan ipe cal
negri, care veiir. s-i adume<e pe cau:i iu Hasan.
.i s se I rece de el. i Hassan e sperie de mulimea
br i se nfrico c au -i impiedice caica
nai departe ; ci calul su ti vzu de drum Inainte
i ajunse Ia petera cea neagr, tnconjurat de nite
stI.nci mai negre decit aripa nopii. i era chiar petera
despre care ii vorbise eicu.1 Abd AlKaddus
DcscMec, dar, i, dup cc leg frIul de oblincul de
Ia ca, I.i 1s calul s intre in pe.ter ; iar ci
JOS Ia intrare, aa cuni i poruncise e;cuL
Or, nici nu trecu bme un ceas dc chmcl sta acolo.,
c Hassan i vzu ieind din peter un preaci.nstit
moneag, trnhrcat in .nc?gru, i negru i ci tot, din
tlpi pin-n cretet, afar de harba-i lu.nga i aiha
care ii atirna pin la hriu. Era .cicu.l ekibor, preastr
Iuci.tu1 Au Printcle-PeneIor, fiul reginei Balkis,
soa lui Soliman (cu ci cu tori fie pacea 1W
Allah i binecuvintrile lu.i !). Si Hassan, dnd ii
izu, se arunc la genunchii lui .i ii srut miiniie
i picioarele, i ii rase pe cap poal.a caftanuiui iui,
punin.du-se astlel sub ocrotirca lui. Pc srrm ti dete
scrisoarea de Ia Abd Al-Kaddus. Jar eicu1 Pnntele-Penelor
lu scrisoarea .i, fr a gri mcat c
vorba, se intoarse in petet. 5i Hassan, dac nu-i
mai vzu, incepu s se dczdjdui.asc cin.d
iact-l pe moneag c se ivi jar, ins de daia
Jceasta Imbracat Cu tonil i cu totul in aib. 5i i
fcu scmn Iui Hassan s vin diip el, i intr
inaintea lui in peter. $i Hassan merse dup el, i
ajunse in felul acesta intr-o sa1 uria, ptrar,
pardosit Cu nestemate ; i n fiecare col; al ei se
afla cIte un btrin irnhrcat in negru, stind jos pe
un covor, i fiecare btrin era impresurat de un
morman de terfeloage, iar dinainte ayea che o
363
cuie de aur, care ardeau mirodcnii ; i fiecare
dintre cei patru inelcpi era Inconjurat de all apte
nvai, ucenicii lot, care copiau terfeloagele, on
citeau, on cugetau. Ci, atunci ctnd eicu1 All Parintele-Penelor
intr fn sal, toi aceti preacinstii
inviai se nidicar in cinstea lui ; i cei patru inv
a;i de frunte se ridicar din ungherele br i
venir dc ezur lIng ci, In mijiocul slii. Si, dup
cc toat lurnea ezu jos, $eic Au se intoarse ctrc
H.assan i Ii spuse s povesteasc povestea lui In
fa;a acelei adunni de inelepi.
Atunci Hassan, tare tulburat, incepu dintru-intli
verse un potop de lacrirni; pe urmi, izbutind s
i Ic curme, Incepu, cu Ufl glas IntretJat dc suspine,
si povesteasc toat poveste.a, de la rpirca lui de
ctre Bahram magul, pin la intilnirea cu ciCu1 Abd
Al-Kaddus, ucenicul eicuIui Printc1e-Pcnelor i
tnoul celor aptc dornnie. $1, cIt inu toat povestirca
aceasta, Inc1cpii nu ii oprir niciodat ; ci,
atunci cind isprvi, stnigar Cu toii deodat, IntorcIndu-se
ctre invtorul br:
0, preacinstite dasc1, o, flu al reginei Balkis,
soarta tinrului acesta este vrednic de mi1, cci
sufer i ca so i ca tat. $i poate c vom putea
si-i dm o mini de ajutor ca s--i Ia Indrt acea
copilandr atlta de frumoas i acci doi copii atita
de frumoi
Ian eicu1 Ah rspunsc
Preacinstii frai ai mci, asta-i o treabI grea.
Si tii i voi, ca i mine, cltu-i de anevoie s
ajungi Ia insulele Wak-Wak, i rnai cu seam cftu-i
de anevoie s te Intorci de acolo. 5i tii toat
greutatea care urrneaz, odat cc ai ajuns Ia acele
insule, dup cc ai trecut atltca piedici, s re apropii
de arnazoanele fccioare, strjereie regelni regilor de
peste ginni, i ale fiicclor lui. In aserncnea mpre
jurare, curn vrei voi c.a Hassan s rzbat pIn Ia
c1omnia Strlucirc, fata puternicului br rege ?
$eicii rspunsera
Preacinstite taic, ai dreptatc, cinc ar pulea
tgdui ? Ci tinarul acesta sia fost trimis anume
(le citrc fratele nostru, cinstitul i s.trJuc;tu1 CC
Ahd Al-Kaddus i nu poi nicicum si nu intimpini
prietcncte dorincle lui
Si Hassan, la rindu-i, dac auzi vorbele acesua,
se arunc la picioarele eicului, Ii coperi capu! cu
pulpana mantici lui i, inconjurIndu-i genunchii en
braele, Ii jurui s-i dea Indrt soiria i copiii. 5i
tot aa srut mlinile la tori eicii, care Ii impreunar
rugrninile br Cu ale lui, cerIndu-i fierhinte
dasciilului br Intru toate, eicu1 Printe1e-Penebor,
s aiba mil de acel tinerel nefericit ! $i eku1 Mi
rspunse:
Pe Allah in viaa mea n-am mai vizut pe
cineva lepdindu-sc de zilele ]ui mai hotrit dccii
acest ttnr Hassan ! Habar flu are neinfricatul
acesta nici cc grozvie dorete, nici cc II ateapt
Ci fie, am s fac pentru el tot ce tine de mine
Dup ce spuse acestea, eicu Au Printc1e-Penc-
br cugeta vrcme de un ceas, inconjurat cuvnncos
dc htrInii lui ucenici ; pe urmI, ii ridic iar
fruntea i ii spuse lui 1-lassan
Inainte dc toate, am S1 dan ccv a carc ic
scape, Ia caz de prirnej die
CInd povestea ajunsc aici, Seherezada vu rii mjinJ
sfioas, ticu.

365
Ci mt i-a sase sute ucla noapte

LIttn

$t i S.mutSc un smoc de par dn harba, chiar din


lccut undc era mai 1ungiL, i iI dete lui Hassan.
spunindu
- Iat cc fac pentru tine ! Daci ai s{ Ic
vrcodatii In vreo primejdic mare. nit ai dccii si dai

foc unui fir de pr din .rnocid acesa, i am yin pc dat in ajutor


Pc urm?i, ii ridic othii inspre hot La s1ii i batu
din palme, ca i curn ar fi chcmat pc cineva. Si
nurnaidecir se Infi dnaintea 1w, col)orInd diu
bcdt, un cfrit dintre c{rin cci Innripati.
ii lntrcb
Cuni c cheamil, o, efritule :
El spusc
Robul tiu I)ahnaN hcn4orkta, o, cicok Ali
PirintelcPcne1o.r
Iar cict1 Ii zise
Vino tncoacc
Si cfrittd 1Jahna sc ClliSc liw4a scicul A1i, ii
puse gura Ia urcchc i ii spuse ceva in oapta. $i
ciritul raspun.sc cu Liti semn din cap, care vrota
lnscmncc ,,Di lar cicui se mntoarse ctrc ITas
san i Ii SpLLSC
- Suic-te, fiul incu. suiec in spinarca ac-cs
dcii. El arc .s tc duci pe tarimul nortlor, i dc
acolo arc s te coboarc pe tin pirnfnt de camfor
alt iL Si-acolo, 0, Hassari, cfritut arc s te lase, cact
mai dcpartc ci tm poate siI mcar. $i tu, atunci.
arc s trcbuiasc. s. te dcscu cci singursingurci prm
tara acca dc carn1or aihiL Si. dc coin ai sit ics
din ca, ai s te ai Ii fa cu nsulele Wak-Wak
Si-acolo, cum te-o lumina Allah
Atunci Hassan srut jar mIinjlc eicului Parintele-Penclor,
Ii Iu bun-r.rnas de la ceilali inelep
i, muIumindu-le pentru buntatea br, i ncabeca
pe umerii lui Dahna, care se sui cu el n
vzduh. i efritul ii duse pIn Ia trmul norilor,
iar de acolo coborl cu el n sara de camfora alba,
undo ii lasa i pieri.
Incit, o, Hassane, o, tu ccl de ohirie din Bassra,
tu ccl care oclinzoara uzrneai sukurile din cetatea Ia
do l)atina, i care involburai bate inimile, i
fceai pc toi cci care te vedeau s se topeasc de
frumuseca ta, tu ccl care ai trait atIta vreme fericit
Ung cole apte domnie i care ai tfrnit n
sufletele br atita iUl)irC i atita durere, iact c,
ininat de dragostea ta pentru Str1ucire, ai ajuns,
pe aripile efritului, Ia tara aceea de carnfor a1b,
undo ai s Infruni ceca ce nimenea pin la tine .i
nirnenea dup tine nu a rnai infruntat vreodat
tn adevr, dup cc efritul II ls jos in lara
accea, liassan porni Ia drum drept Inainte, pe un
pirnint sclipitor i Inmircsrnat. $i morse el aa
multi vreme i, intr-un sfirit, intrezri in depr
tare, in mijiocul unci cimpi, ceva cc se ascmuia Cu
Un cort. $i so Indrcpt intr-acolo i, tntr-un sfir.it,
ajunse aproape de tot de cortul acela. Ci, cum in
clipa aeeea tocmai mergea printr-o iarb tare deas,
lovi cu piciorul ccva cc se afla ascuns in iarba
aceca ; i, end so uit, vzu c era ceva aib, ca o
grmad de argint, i mare, ca o coIoan din cctatea
lramuiui. Or, era un uria, iar cortul pe care ii
vedea Hassan flu era alteeva decit urechea lui, care
ii slujea do pavz impotriva soarclui. 5i uriau},
3G7
t.czit n Ic,jul accsta din soninul lui, se ridid
tnugind i cuprins cle o minie atita de nipraznica
nctt i Se urnfI pintecul de aerul pe care 11 nghii,
iar fundul i se cutrcmur attta dc arnarnic nclt
incepu sii gcaniii din greu fapt care stIrni un ir
de bubtiituri icumplite, ca cle tunet, care II zvrlira
pe Flassan cu faa la pamnt, pe urm ii aruncara
In sus, Incit, de spaima, ochii i se detera pcste
cap ! S, pinii s cad iari jos pe prnInt, Inc dn
thor, uriaul ii de ceaf, tocrnai de acolo
unde este pielea mai moale, i ii inu aa, Cu tria
hraului siu, :spinzurat in aer ca o vrabie in gheara
unui vultur. Si se pregtea, rotindu-l prin vzduh,
st turteased de pmtnt, zobindu-i oasclc i fcindul
in fetul acesta si amcstcce lungimea cu l
imca.
dud vzu cc avea s pat, Hassan incepu s se
zbata din toate puterile 1w, i strig
Ah, cine s ma mai scape ? Ah, cine s ma
tnai slobozeasc ? 0, uriaule, fie-i mil de mine
Clod auzi ipete1e acestea, uriaul li zise ,,Pe
Allah ! Nu cint urIt psrica asta ! Irni place ciripitul
ei. Iiwit, am s-o due numaidecit regelui nostru
! Si IL apuc ginga dc un picior, cu team s
eu-I vatme, i intr intr-o pdure deas, unde, in
miIocul unul lumini, sta regele uriai1or din sara
de camfor alb, :aczat pe 0 StInC ce-i inea bc
dc je. $i era inconjurat de strjerii lui, cincizeci de
uria.i, fiecare malt dc cincizeci dc coi. Jar acela
care II aducea pc Hassan se apropie de rege i Ii
sc

0, rege al nostru, a uitc o pasarica pe care


am prins-o de un picior i pe care i-o aduc pentru
giasul ci frunios ! Cci ciripete plcut
ii Jovi pc Hassan uure1 peste nas, zic?ndu-i:
Cint oleac dinaintea regelui
Tar Hassan, care nu pricepea graiul uriaului,
socoti c i-a venit ceasul cel dc pe urm i Incepu
Sa se zbat, ipin.d:
Ab, cine rn-o .mai scpa ? Ab, dne m-o rna
sloboz?
Si regele, cind auzi glasul acela, se zgudui i sc
bIIi de p1cere, i ii zise uriawlui
Pc Allah ! e minunat ! Trcbuie s-1 duci nurnaidec
t fiicci rriele, pe care arc s-o farmece
Si ad.ug, intorcindu-se ctre uria
1)a ! pune psrica numaidccit intr-o colivc
du-rc de-o atirn in odaia fetci mdc, linga patul
ci, ca s-o poat veseli cu cinteccic i ciripelilc ci.
Cind povestea ajunse aki, $eherezada vizu zori mijinci i.
SflO1S. tcCfl

Ci Inir-a ase sute patra noapte

Urn,i

Atunci uri.au1 dete fuga i-1 puse pe Hassan


Intr-o colivie, cu dou strchini man, una pentru
.rnircare i una pentru api. 5i ii mai puse i doua
stingbii, pe care se poat cocoa i s cmnte In
voie ; i duse colivia in odaia fetci regelul, i o
atIrn. Ia capul patului ci.
Cind II vzu pe Hassan, fata regelui, fu ca vrjit
de chipul i de mnfiarea lui, i Incepu s-i fac
369
tot soiul d.c ghidu.ii, i si-i rIsfeic In toate felurilc.
i ti vorbea cu glas nespus d duke, spre a-i
irnblinzi, micar c Hassan nu priccpea nirnica din
vorbele ci. Dar, curn vedea d fata nu-i vroia rul,
ncerd s-o induioeze fa de soarta lui, pltngind
i gemind. ]ar dornnia, de fiecare dat, Ii lu.a gemctele
i suspinele drept nite cintece gingae ;
stnflea o pLicere pin peste poate ; flu rnai putea
sa se despart de ci nici ziua, nici noaptca, o clipit
mLcar. $i simea, cind se uita la ci, c toat fiina
ei se topea dup el. $i flu tia cc ar putea face mai
bine cu o psric atita de mica, i curn s se
poarte Cu ea. Si adesea ii fcea Cu dcgctul, i ii
vorbea prin semne ; dar nci ci nu o pricepea, i era
(leparte de a ghiCi tot folosul pe care I-ar Ii putut
dobIndi de la o fat, este adevrat c uria, dat
atita de prictcnoas.
Or, intr-o zi, fata rcgelui Ii scoase pc 1-lassan cUn
COIIV1C, ca i1 curee i si-i schimbe haincle. 5i,
dup ce II dezbrc, vzu, 0, minunca minunilor! c
nu era ntru nirnic lipsit de ceea cc aveau uriaii
tat1ui ci, macar ca toate celea erau, ca rnrime,
peste poate de rnicue. Si fata glndi: ,,Pe Allah
asta-i intia oar cind vad o pasrc cu asernenea
lucruri ! $1 Incepu s se joace cu Hassan j s1
intoarc i rsIntoarc pe toate prile, minunindu-se
de ccea cc afla Ia ci n fiecare c1ip. Jar Hassan,
n mIinile ei, era intocmai ca o vrabie in
trilinile vmntorului. 5i tinra uria, dac zu c
ub degeteic ci castravcteie se preschimba in bostan,
se puse pe u.n ris de se tv1ea pe JOS. 5i strig
,Ce pasre minunat ! Cint ca pisIrilc, i se poart
cu femcile Ia fel de drgu ca i barbapi cci uriai r
$i, vrind s-i rispundLi cu drgLienie la drgIenie,
ii flpi cu totul de ea i incepu s-I alintc peste tot, ca
370
PC Liii had,aL kidernniudu-I In Id .i chip. flu Cu vorhe.
Intrucit o pasa-re nu ar fi putut si Ic priccapL ci
Cu SCflWC Cu fapte, i atita de iscusit IncIt pInZt
Ia urm, se purt a ci cu ea intocrnai Ca un
vrabtoi cu vrabta liii. S din clipa aCeca. Fiassan
ajunse pasrca fetci rcgciui
Or, Hassan, oricit era dc alintar i de disfat
dc giuglulit ca 0 pasare, .i in pofcIa cetor ce triiia
Intre fiaiciile uriaci. fan rccItii, i. dc aitminteri. a
ccior cc la rinclul lul, o lacca J ci s sirnt, i in ciuda
deplinci i)unastari in care traia In colivia sa, era dcparte
dc-a o inta pe Strillucire, soia tin, fiica regelui
regilor dc pcstc Ginnistan i dc peste insulclc
\ak-Wak, inta cilliltorici sic, de care .tia ca flu nmi
este prca departe ! >i, spre a ici din acel bucluc, s-ac
fi shijit bucuros dc daircaua cea vrjitii i de smocut
de par ; ci, dud ii schirnbasc hainele, fata regeiui un
a.ilor ii luasu a acele lucruni scurnpe ; i degeaba
i Ic ccrea ci cii rniinile ji cii tot felul dc senine care
se fac In arbcte, ca ca FiLL pricepea neam ce-h
ccnca ci, i etc liccaru data socotea ca Ii cere si sc
zbcnguiasca. Lucru cc lacca ca. or1 & cIte on
cerca ci daireauc, sa i se raspunda cii o desla tare
, on de cite on ii prctuncwa scuocul etc barba, trebuta
si sc dcdca unci desf1tiid atita iatha, Inch
chiar c, dupil citcva zile. ajunse Intr-un hal fara
dc hat, si nu mai cuteza sh faca nimic. nici ccl rna
mic Scam, etc fricI sa on vada la lucru raspunsul
arnarnicci unase.

iaca-aia ! S starca 61 Flassan nu su schimba


nicicum ; i, bictul dc ci, sc sfirea i inglbcnca In
cohvia iui, neniaitiincl cc hotrirc sa Ia, cInd, intro
z1 dupa aiiiituri rnai spornicc dccit dc obicei, uniaa
aipi in vrerne cc sc siujea dc ci, i 11 lasa s scape.
5i Nassau sc rcpezi nurnaidech Ia sipetui in care se
371
aflau lucrurile lui cele vechi, 1u smocul de barb i
aprinse un fir de par, chemindu-1 in gind pe eicul
Au Printclc-Penclor. $i
CInd povestea ajunse aci, $eherezada vzu zorIl rnilind i,
finasI. ta(tL

Ci Intr-a ase sute cincect noapte

UrrnA

..i iact c palatul se cutrcmur, iar eicu1 ccl


irnbrcat in negru iei din ptnInt din am tea Iui
Hassan, care se arunc Ia pic1orce liii. Atunc eicul
ii Intreb
Ce vrei, F-iassane ?
i tinru1 ii spuse:
Ma rog ;ie, flu facea guri, c se tieze fata
asta ! 5i-atunci ajufig fr de izbav iari in rnini1e
ci, ca s fac iari pe pasrea
51 o arta cu degetul pe uriaa cea adorrnit. Atunci
eicu1 ii lu de mtn CU harul puterii lui cea tainice,
ii duse afar din palat. Pc urm ii spuse
Povestete-rni cc i s-a intimplat.
$i Hassan ii povesti tot ce fcuse de cincl ajunsese
in lara de camfor albi, i adug:
$i-acuma, pe Allah ! o zi dc-a mal fi rrnas
ltng uriaa accasta, rni-a fi dat sufletul pe nas !
Jar eicu1 spuse
Eu te-am prevestit de cite o s ai de ptirnit!
Ci asta flu-i decit inceputul ! $1, pe cleasupra, trehuie
s-i mai spun Inc o data, o, copile al meu, Ca
372
te hotrsc s faci cale intoars, c In insulele WakWak
vraja brbii mele flu rnai are nici o putere,
i acolo ai s fii 1sat nurnai In seama puterilor tale!
$i Hassan spuse:
Eu trebuie s mu due, fie ce-o fi, dupu soia
mea! $i nu-nii mai rumine decit daireaua aceasta
vrujitu, care mi-ar putea sluji la caz de primejdie
s mu scape din necaz
lar eicul Au se uit Ia dairea i spuse
A, o tiu ! Este daireaua lui Bahrarn magul, un
ucenic dc-al meu de odinioaru; numai ci, dintre
tori ciracii mci, s-a abutut de la calea Iui Allah
Ci, o, Hassane, aflu cu i daireaua aceasta, tot aa,
flu va putea su-ui fie de nici un fobs in insulele
Wak-Wak, unde toate vrujile se dezleagu i unde
ginnii de pe acele insule nu se supun decit numai
regelui br!
$i Hassan zise
Cui ii este dat su traiascu zece ani flu are
moaru In ccl de al nouulea an! Dac, dar, rni-o fi
scrisa s mor In insulele acelea, flu-i nici o supurare
M rog, dar, tie, o, preacinstite eic al eicilor, su-mi
spui care este drumul pe care trebuie su apuc ca su
ajung acolo!
$eicul Au, atunci, drept once ruspuns, 11 lu de
minu i ii spuse:
nchide ochii, i pe urmu deschide-i
Si Hassan inchise ochii ; pe urm, dupu o clipitu,
ii deschise. $i totul pierise, atit eicul Purintele-Penelor,
cit i palatul fetei regebui i sara de camforu
alba. $i se pomeni pe o insu1, cu urrnul acoperit
de nestcmate de felurite cubori, lefuite de apele
mIrii. Si habar nti avea cu ajunsese Intrun sfirit
la insulele cele atita de rivnite.

373
Or, nici flu ap.uc bine Hassan s-i aruncc un
ochi la dreapta i un ochi la stnga, c se i repezir
asupra-i, ieind din stincile de pe mal i din
spuma valurilor, stoluri ntregi de psri man
albe, care acoperir cerul CU Ufl nor gros i apstor
$i zborul vrjma Sc npusti inspre el ca un vrte,
cu Ufl vuict de pliscuri npraznice i de aripi zhtute
; i toate gItlcjunile nanipate scoaser laolalt
un ipt rguit, repei.at de mu de on, n care Has-
san cunoscu ntr-un ftrit vorbele Wak-Wak, numele
insulelor acelca ! Atunci pricepu ci ajuusce
pe pminturile cele tainice i c psrile II vedeau
c este strain i cutau sa-l alunge ctre mare. Jar
Hassan fugi s se adposteasc intr-o colib cc se
ridica flu departe de acolo, i incepu s cugete curn
st treaba.
Deodati, auzi pmintul bubuind i simi cum i
se cutremur sub picioarc ; i ii ciuli urechea,
nindu-i rsuflarca, i vzu in deprtare Ingroindu-se
un alt nor, din care treptat-treptat se ivir
in scare virfuri de lnci i de coifud, i strlucir
armuni. Erau amazoanele! Unde s mai fugi? Jar
galopul cel minios, iute ca btaia de gnindin, on
ca str1ucirea de fulger, fu ling ci cit ai clipi din
ochi. $i i se mnfiar dinainte, stninse intr-un ptrat
micator i npraznic, rzboinice!e cMari pc
ni5te iepe galbene ca aurul strcurat, cu cozile lungi,
Cu rmunii vinjoi, purtindu-i hunile sus i sbbode,
mai iui ca vintul de Ia miaznoapte cind sufi
Cu urgia mrii infuriate. Si rzboinice!e acelea, in
arrnate de lupt, purtau fiecare cite o sahie grea
la o]d, cite o lancic Iung intr-o min, iar in mina
cea1alt cite o ghioaga care infiora miniile ; si mai
aveati, strinse Ia subioara, patru suliii care ii ar
tau virfurile infnicositoare

374
Or, de Indat cc rizboinice{e acelea ii zarira p0
nepoftirul de Hassan stind In praguE colibel, ii strunir
deodat iepele cele abrae. i tot potopul de
copite, oprindu-se, filcu si sara pina In slavile ccrului
pietrele de pe rm, iar picioarele iepelor se
afundara acltnc in nisip. 5i nirile br largi i fornitoare
se umfiau odat Cu nrile fecioarelor celo
razboinice ; i chipurile dezvelite sub coifurile cu
vizierele ridicate erau frumoase ca nite lune ; iai
o1duri1e br rotunde i grebe se Imprcunau i preau
totuna CU oIduriIe cele galbene ale iepebor. In
pfetele br lungi, galbene, negre .i rocate se amestecau,
unduindu-se, CU parul din cozile i din coamdc
iepelor. Jar coifurile de old i platoe de
sinarald sclipeau In soare ca mte giuvalerun, i
ardeau fara s se mistuie
Si-atunci, din mijbocul acelui ptrar de lumiuL
se desprinse o amazoan rnai voinic decit toate ccIclalte.
,.

(nd po LLc.: )t!.c &flkLz_ZLtil \L/tl / LU Zr?; UI 1,


$!UUZSa taCU

Ci intr-a cinci side asea noapte

o anuzoana fiJi voiiiica deck toate ceiclaite,


cu faia nedezvelita sub coif, ci acopcrir cc totut
viziera lasat, i cu pieptul imhc1ugat de niste
sini, strlucind sub ocrotirea unci tunic; de zdic
de aur mai strInsa ca aripile ck lacusta. Si Isi
opri scurt iapa la ditiva pai de Hassan. Jar Hassan,
375
netiind dac ii era potrivnic on binevoitoare, se
arunc dintru nceput dinaintea ci, cu fruntea n
arIn, pe urm slt capul i ii spuse
0, sultana a mea, snt un strain pe care ursita
1-mea,
a adus pe fiei
aceste tarmurmila
i, i n pundc
sub ocrunotireanefericit
lui Allah i sub pavazacare
ta! Nu iimacauta
izgoni! 0, sultsoia
ana
i copiii
La vorhcle acestea ale Iui Hassan. calarcaa sari
os de pe cal i, intorcindu-se catre razboinicele ci,
le facu un sernn sa piece. $i veni Ia Hassan, care ii
saruta pe data picioarele i miinile, i ii duse Ia
fruntc marginea de la mantia ci. i ea ii cerceta cu
luare-arninte ; pe urnt, nidicIndui vizicra, i se
arata dezvelita. Jar Hassan, cind o vazu, scoase un
ipat mare i se dete Indarat speriat ; intrucit, in bc
de o tinara, pe puin Ia fel de frumoasa ca i fecioarele
razhoinice pe care le vazuse, avea dinaintea
Iui o batrina cu o infaiare tare urita, cu un nas
mare cit o patlagea vinata, cu nite sprincene strimbe,
cu nite obraji scofilcili i f1ecii, cu nite ochi
care e huleau unul pe altul, i cu cite o napasta
Ia fiecare dintre ele noua coliuri ale chipului ci!
Ccea cc o facea sa seinene intru totul cu un porc.
tncit Hassan, ca sa flu trebuiasca sa se mai ujte
la faia aceea, Ii acopeni ochii cu pulpana hainei.
Tar baba lua acea micare drept scmn de mare Cmstire,
socotind c Hassan nu facuse aa decit ca
sa nu para necuviincios pnivind-o in fala; i fu induio
ata pina peste poate de dovada aceea de cinstire,
i ii zise
0, strainule, potoiete-i spaima. Din ceasul
acesta te afli sub ocrotirea nea ! $i Ii fagaduiesc
ajutoriria la once nevoie! Pc urrna aclauga:
mai inainte de once, nimenca flu trebuie sa te

376
vad pe insula accasta ! Drept care, i macar c
snt nerbdtoare s-li and povestea, am s dau
fuga s-i aduc cele do trebuin Ca sa to 1fll)rac
ca o amaoan, aa Incit sa nu rnai poli de aci in-ainte
s fii oscbt dintre tinerele fecioare rzboinice,
strjerele regelui i ale fetelor regelui
5i plec, i se mntoarse peste dreva clipite cu o
plato, o sahie, o lance, un coif i alte an-ne Intru
totul aseme.nea Cu ceic pe care le purtau amazoanele.
Si Ic dete lui Hassan, care so impodobi cu ele. Atunci
btrna 11 lu do mnI i ii duse pe o StinCa ina1t
de pe malul miIrii i, ezn(l jos acolo Irnpreun Cu
el, i spuse
Acuma, o, strinu1e, grbete-te dc-mi poveste
te. pricina care te-a rnInat pin n aceste insule,
unde pIn la tine nici un adamit n-a cutezat s pun
piciorul
$i Hassan rspunse, dup. cc ii rnuliumi peutni
buntatea ci:
0, stpIn, povestea mea cste povestea UflU
nefericit care a pierdut singurul bun pe care II avea,
care strbate prnntul cu ndejdea c Ii va gsi
hunul acela!
$i I povesti paniile lui, fr a ocoli nici un amnunt.
Jar amazoana cea btrin ii Intrcb:
i cum o cheam pe ttnra aceea, soia ta? $i
cum i cheam pe copiii tIi ?
El spuse
n ara mea, copiii mci se numeau Nasser i
Manssur, iar solia mea so 1)Umea Strlucire ! Ci
numele pe care II poart in ara gmnilor eti nu-.]
tiu!
Si Hassan, dup cc sfiri de spus totul, Incepu s
plng cu lacrimi IYibelugatC.
- 377
Ear bitrua, dac auzi povcswa aceasta a lifi Flassan
i daca ii vzu clurerca, se simi cuprins cii totul
de mi1, i ti spuse
Ma jur tic, o, 1--lassane, c nici o niam?t nu s-ar
ngriji de copilul ci mai rnuit decIt am s mi Ingrijcsc
eu do soarta ta. $i, tntructt spui ci soia ta s-ac
putea afla printre amazoanele mdc, am s te chic,
chiar mIme, s Ic vezi la mare pe toaw goale. 5i, pc
am s le pun s treac pe dinaintea ta, una
cIte una, ca s-mi spui dac ai s-o cuno.ti pe spiia
ta printre dc
Aa grt batrina 1VIaica-Lnci1or ctac Ilascan
.AIl3assri. 5i 11 1initi, IncredinIndu-1 c priii vic(euia
accea nu vor avea cum s n-o nfL pu tnara
StrIucirc I Si Ii petrecu ziua Intrcag cu ci, i ii
pIinib prin insuli, ciucIndu1 s se minuneze dc
toate minuniiile. 5i, pIn la urm, bitrIna iiicepu
s iubeasc pe liassan cii o dragoste mare, i
spuse
Luu?tctete, copilul men ! Team pus In oc
mci I Si, chiar dac mi-ai cere, pentru plcerca ta,
toate razl)oinicele nick, care slut toate fccioare ti -
necc, ci 1ea dirui din toat ciIdura iuimii uwle
Jar Hassan Ii rspunse
0. stpina men, en, pe Allah. no am a te
raSCSC clecIt atunci dud rnu prsi sufletul
Or, a doua zi, aa cum Ii fgcluisc, bti1na MacaI
,acjlor veni in fruntea razI)oinlcclor Ci, in vUiC
do dairale. Si Hassan, imbracat ca o amazoan edca
pe stmnca InaIt care SC iidica deasupra mrii. Si,
tu felul accsta, scmIna cu o fat dc rege.
C?nd povesk-a iunse ai, ScJerezad rc ii
1oasi, tcc

378
Ci Intra ase sute qptea noapte

Urm:

Estimp, fecioarle cole rzboinice, de.sclednd do


e iepele lot, Ia un semn fcut de btrna Maica-.
Lncilor care le era cpetenie, i lepdar armele
i platoe1e. Si, subiri i strlucitoare, se ivir, o, aiurire de crini .i de trandafiri ! ca nte crini dintre
frunzele br, i ca nite trandafiri dintre ghinrpu
lot. $i, albe i uoare, coborr n mare. $i spuna

apei se arncstec Cu pletele br slobode i despletite, on tmpletite i inalte Ca nite tune. $i zbaterea taJazurilor
repeta zbaterea oldunilor lot de fecioare.
erau ca nite fbori deschise pe ape.
Ci, printre athea fete ca luna i pnintre atttea
bojuni m1dioasc, pnintre atIia ochi negni i pnintre
athia dini albi, printre atttea plete de felunite cu-
Ion i pnintre athea binecuvintate olduri, degeaba
se tot uit 1-lassan, c flu vzu frumuscea cea fr
de asemuire a muitubitei lui Str1ucfrc. $i f spuse
batrinei -
0, maica bun, Strlucire nu se ail pnintre

lar btnina amazoan rspunse:


Cine tie, fiul meu? Poate c deprtara nu
?ii ingduie s judeci bine
5i btu din palme, i toate fetee ieir din api
.i venir s se Inire pe nisip, nc jilave de boabele
de ap, ca de nite ncstcmate. $i, una dup alta,
mldii i legnate, trccur PC dinainwa stncii pe
care sta Hassan Cu Maica-Uncilor, neavnd pe eIe
drept once armur, dccit pletcie lot atIrnind pe spates
i grele ;iumai de giuvaici-urile trupubui br gol.
i9
$iatunci vzui tu, o, Hassane, ceea ce vzui
0, voi iepurie dc tote culorile i de toatc soiurile,
tritre coapsele acclor feticane, copile de regi ! Erai
i grase, i rotuncic, i dolofane, i b1aie, i ca nite
bolte, i voinice, i arcuite, i na1te, i netede, i
umfiate, i strinse i neatinse, i ca nii.c jeuri, i
ca nite scoici, i grele, i mofluze, i nutte, i ca
nite cuiburi, i fr de urechi, i calde, i ca nite
corturi, i fr de par, i botoase, i surde, i ghemuice,
i m\, i gtdilicioase, i genuni, i uscate, i rninunatc,
fr de nici o indoia1, flu erai Intru nimic
asemenea cu iepuria multiubitei Strlucire
Tnctt 1-lassan toate fetele s treaci, i grt
dtre btrIna Maica-Lncilor
0, stpIn a mea, viaa ta fie Cu minc nu se
af1 mci una printre toate aceste fete tinere care,
cit de cIt, s se asernuic CU Str1ucire
l:ar htrna rzboinic, nedumerit, i zise
Atunci, o, Hassarie, dup toate acestea pe care
le-ai vzut, flu mai rmn dccit ccle aptc fete ale
regelui nostru ! Bincvoiete dar s-mi spui dup cc
sernn a putea, CU vreun prile, sO CUflOSC pc sofia
ta, i zugvete-mi-o cu cc are ea mai apartc ! Tar
eu am s imi Insemnez totul in minte $i ii fg
duicsc c, 5tiincl In feltil acesta totu, nu am s. z
hovesc mult pIn s-o gsesc pe aceca dup care
umbli
$i F-Iassan iispunse
Sa i-o zugrvcsc, o, stptn a mea, ar fi s
mor fr a izbuti ; cci nu-i limb care s poat
spune toate desvIririle ci. Ci am s m strduicsc
si-i art mcar cam cuni aduce. Arc un chip, o,
stapina a inca, ca o zi binecuvIntata ; un mijioc atita
de subire inct soarele n-ar putea si-i atearn
umbra pc pmInt ; un pr negru i lung, atirnmnci
pe spate, ca noaptea peste zi ; nite sIni care sfre
delesc pri i haina cea rnai tare o iirnh ca de
a1bin ; o miere in gur ca apa din fintina Salsabil
nite ochi ca izvorul Kausar ; este rn1die ca firul
de iasomie ; dinii-i sInt ca nite boabe de grindin
are o a1uni pe obrazul drept, i un neg sub huric
o gur ca o cornaJin, de nuli rnai trebuie nici cup,
nici ibric ; nite obrai ca bujoru din Neman ; un
pmntec m1dios .i vrajitor, aidoma de larg i de aib
ca o cad de inarmorI ; a1ele rnai voinic i rnai
stranic zidit clecit bolta ternplului din Iram ; nite
coapse intocmite in tiparul desvIririi, dulci ca
.i1cIe regsirii dup arnara desprire, ntre care
donmete jeui califulni, altarul tihnei i al beei
a] crui logogrif a fost tnfiat de poet aa
Numele men - carei prilejuatitor
hoyt ti tuibztrri esle iqor,
Cij cloar din don7i Jitere vestite
Alctnit : pcndia, pasamite,
C) af ii In,nnlrhidulen tre ele
Pc cinci cu pat ru ; iar pca doua, to?
Numanmuirind In fel ase cu zece I
Aia ajungi Ia tilcitrile ;nele,
$in Jeiuacestai dat se deziege
Cnvintu1 cei Inchipin en, socot /
Si, dup ce spuse vorbele acestea, Hassan nu-i
putu tine mai mult lacrimile, i Incepu s plInga.
Pe urm strig
Jalea mea, o, Str1ucire, este arnar ca jalea
derviu1ui care i-a pierdut strachina, on curnu
chinul hagiului care are o bub in clcii, on cumu-i
durerea celui cruia i s-au tiat miinile i picioarele
1 CuvIntul arab hjy (grccscui so) se scrie Cu dou Utere
cea dintjj, litera ka/ fund redat prin semnul grafic ce
reprezint i cifra 20 ; iar rca de a doua, litera sin. este redat
pnin sernnul grafic Cu care reprei.nt i cifra 60.

381
U. a&ulta toate astea, I)atrIfla amazoan Lisa
qpu-n os o c[ipi, cufundIndu-sc intr-o cugetar
adinca ; pe urni, ii spuse lui Hassan
Cc npast, o, Hassane! Te pierzi fr de iz
i mi picrzi i pe mine odat cu tine ! Cxci
fctiana pe care rni-o zugrveti tu este, fr de
nici o tridoiaLi, una dintre cele apte fete ale rcgclui
notru preaputernic ! Ce n1uc. mai ai i ni, i cc
srninur cL1tczana te blntuie ! Intre tine i ca este
o dprtare ca de Ia prnlnt la cer! $i, dac stirui
in dorinia ta, cttrc picirea ta zorcti ! Asculti-m,
dar. Hassane ! Leapd-te de giidul acesta ncsibuii,
i au-ti da sufltu1 pierzrii
1fUflS UCI, (. fta: \d/Jt ZUCU

Ci iiniri tise sute opta. ioapte

f.. vorbclc accstca ale hrrinci, 1-lassan lu aa dc


tulburat laclr se prbu.i fr dc simire ; i, cInd
i vni iari in fire, sc porni pe un puns atita de
amarnic, de i se sc1dari haincle In lacrirnile cc ic
vr:sa, i, peste poate de dezndjduit, strig
Iact, dar, o, tu a mea p1in de miLi, c trebale
s m Intorc dezndjduit, dlup cc am btut
atica cale, i chiar tn clipa in care sint aproapc s
aung la int! Curn a mai fi putut s m indoicsc
dupii inciedin;arca cc mi-ai dat-o, dc izbinda uLcerc
rii mdc i de atotputcrca ta ? Au flu chiar tu
jorunceti i eti cpetenie peste otiie din cele $ajt
Insule, i pentru care nici o incercare de felul acesta
nu este cu neputin?
Ea rspunse:
De bun seam, fiul meu, pot inulte asupra
otthu
ilor melcel
e, precumnesocotit,
i asupra fiecrei amazoane di n acest e ot i ! ncI
Ii dau s-i alegi, dintre toate
t , ca s t e nt o r c de l a gl n dul
aceste fecioare rzl,oinice, pe aceea care -o plcea
ccl mai mult ; ia-o din partea mea In locul soie
tale ! Si, pe urrn, intoarce-w cu ca in ara ta, i
ai s fii la adapost de rzbunarea regelui nostru!
Aitminteri, pieirea mea i pieirea ta sint de neInl
turat
Hassan Ins iu rspunse Ia sfatul acesta aI b
trInei dccIt cu alte, lacrirni i cu alte suspine. Jar
btrina, induioat de atita prisos de iubire, ii spuse:
Allah fie cu tine, o, Hassane ! Ce vrei, dar,
s fac eu pentru tine ? Dac s-ar afla c te-am lsat
s pui piciorul pc insuicle noastre, capul meu flu ar
mai zbovi pe umerii mci. $1, dac s-ar afla vreodath
c te-arn dus s le vezi la scald, goale, pe
toate rzboiniceIc mdc, tinere fccioare pe care nici
o privire de brbat flu Ie-a intrezrit i pe care nici
un deget de om flu ic-a atins, sufletul meu nu ar
rnai fi al rneu
Si Hassan strig
Pc Allah, o, sthpIn a mea, te incredintez c
eu flu rn-am uitat la fetele aclea In chip nccuviincios,
i flu am prea luat scama a goliciunea br!
Jar btrmna spuse
Pii chiar c ru ai fcut, o, Hasane, intrucit
In toath viaa ta nu ai s mai vezi aemenea priveli
te ! Oricurn, da nici una dintre aeste iecioare

383
nu tc ispitcte, ca s te hotirsc si te intorci in ara
ta i si mintuieti in felul acesta sufictul, am
te incarc cu bogii i cu scumpele roade din insuicle
noastre, i am s te acopar cu bunuri care au
te fac bogat i fericit pentru toate zilele cite Ic
rnai ai de tr?tit
Ci F-Iassan e arunc la picioarele btrInei, ii sirut
gcnunchii i zise plingInd
0, 1)inefacatoarea mea, o, Iumin a ochilor mci,
o, sultana mea, cum a putea s m Intorc In ara
mea dup cc am Indurat atitea strdanii i am Infruntat
atitea primcjclii ? Cum a putea s plec de
pe insula accasta, fr s-o vid pe multiubita inca,
cind dragosica pentru Ca rn-a adus pin aici ? Ah,
gtndte-tc, o, stapina a inca, ca poate-i YOta soartei
ca so gscsc soiia inca, c1up mate suferiirele
cite icam indurat
Si, dup cc rosti vorbele accstea, Hasan nu mai
putu si stpineasc. aleanul din suflet, i tichi
stihurile acestea

Sultanaa Jrumuseii, ficri niila

De cel robit de pleoape/e-i nun1? Ce sub iugara ara lul Khosroe


5, lwncantregii liii 2inpcir(z /
Nici nardunile tail, nici trandajirii,
I\Tici cele mat alese mirodenil,
Pc lnga rasujla;ca Ia nunseai;zna
Dect 0-nt rztchi pare de sin enii.
Ian boarea care-acl,e-n)nhneasmata
Pnini jionile grdinilor din rai
E toatan pZb-ul tZiu, s1-i jeniceasca
Pc cci aititrea de care Stai

384
Piciadeic Lnd SC aprmd pc CCTU.T7,
])irz ochii tcj ait calda lOT SCbl.IC1C !
i steicle doar ri-ar putea fi salIn
La gutui alb, 0, ttn?r fe?lciC /
(inc1 batrlna amazoan auzi vcrsurilc accsca ale
lui liassan, vzu c ar fi In aclevr o ritiiatc si-i
ia PC totdeauna nadcjciea de a- roal gisi sopa,
ii kic1ce chirerea, i Ii zise
imi men, alungai difl gin(iurl intristarca
d.nidejcIca. Cci stnt pe deplin hotart acuma s
inccc towl ca si dau sol,ia mndirt ! Pc urm
aciugi : Am si ma puc iiumaiclccit sa ma Ingn-.
jesc cn lot sufletul dc trcJ)urilc tale, 0, sracu1 cle
tine ! C:aci vad limpede ca mndrigostitul nici nu
aude. nici cm pricepe nimic ! Te las, dar, i n
chc la palatul regmet cle pe insula aceasta pe care
;-ie aflm, i carei una dintre cele apte inside Wak
Wak. Caci cata sa tii ca fiecare dintre aceste apte
insuic esie iocuta i stapnita de una dmtre CCIC
apie fete ale regclui nostru, surori intrc dc clup
tata, ci flu i clupa mama. lar accca care este st
pin aici peste noi, este cca mai mare dintrc surori.
0 cheama domnia Nur AlHuda. Jar cu am
ma duc -o caut i s-i vorbesc n folosul tan. 1o-
toletc-ti, dar, sufletul, nsenineazaii ochii, j ateapt
nia Cu inima linjtita, pIna cc rn intorc
s; q lvI ramas-bun de la el, i se ndrepta inspre
palatul domnici Nur .Ai-Fiuda.
Odati ajunsa In faia dornniici, batrina amazoanj.
care era cinstita i iubit de fetele regelui i tie
regeic InSIIi, 1)etltru IneIcpciunea ci i pentru crererea
i Ingrijirea pe care le dcdcse tinercior dontni
e. st pioconi i srutI pamintul dinaintea dom -
ni;ci Nur AlFluda, Si domniia sc ridica numaiclecit
385
trt cinstea ci, ri o imbri, i. o pof ii s adi jos
linga ea ; i h zise
Ina1Iah ! Fie ca tiriJe p care mile aduci si
fie vestitoare dc bine ! Jar de ai s-mi faci vrco
rugrninte, on s.-mi ceni vreun hatIr, griie.tc Jatirn
-s gata sa te ascuiL.
Cind pocstca 3junse afri, SchcrtzaJ vzu 2)131 fl.1J1DJ i,
sfio1s1, tcu.

Ci Intr-a $(iSC sitte IlOuc? noapte

Urrn:

..Jati-rn-s gata s te ascuh


Btrtna Maica-Lncilor dispunse.
0, regina a veacului i a vremii noastre, o,

fi ca mea, yin Ia tine ca s-;i povestesc o tntimplare cum flu s-a mai pomemt, i care ndjduiesc di arc
s-i plac i s te veseleasc. Afl, dan, di am gsit
pe5i,malcind
ul insulei1-am
noastre, arutntrebat
ncat de valuni, unce-i
bifrbatcutInr, deci,o frumi-a
rnusee vdidispuns
jidi, care pHngeadicii1-a
amar.
aruncat ursita pe rrnurile hoastre, pe dud se afia in
diutarea soiei lui ! Si, cind 1-am rugat s-rni spun
cine este soia Iui, mi-a zugdivit-o fair-un chip atita
de uluitor, incit rn-a cufundat mntr-o mare spaim
In privinia ta i in pnivina celorlalte domniie, surorile
tale ! 5i mai trebuie s-i art, o, regina mea, ca
sa SUfl tot adevrul, di ochii mci n-au mai vzut
vreodata, mci printre ginni, mci pnintre efriii, un
tinerel aa de frurnos ca tinrul acesta!
Cind auzi cele ce spunea btrIn, domnia Nui
Al-Huda fu cuprins de o mime cumptita i ;ipa Ia
btrtna arnazoan.:
0, btrin a blestemului, o, ploditura dintr-o
liot de incornorali ai ticloiei, curn ai fcut de-ai
strecurat un brbat printre fecioarele noastre, pe
trirnurIle noastre? A, plod al neruinrii, cine-o
s-mi dea s beau o Inghiitur din singele tu, on
sa maninc o imbucatura din carnea ta?
$i btrtna raZI)OifiiCa Incepu sa tremure ca 0 trestie
in furtun. i czu in genunchi la picioare[e domniei,
care ii strg
Au !iC flu i-e fric de osinda care te pate de Ia
rzbunarea i de la minia mea? Pc capul tatlui meu,

rca
egelesccl slujeti
mare at ginnide
lor! flu pild
tiu cc m pe
ine inviitor
clipa aceastcluzi1or
a de flu poruncescintru
s fi tiat bucitic,
loie, care ar mai vrea s strecoare vreun strain i
insuicle noastre ! Pe urm adug Ci, inainte de toate,
d fuga de mi-i adu pe adamitul acela indrznei, care
a cutezat s incalce hotarele noastre
Si hitnmna se ridic, nemaitiind, in spaima ci, mci
s-i deosebeasc mina dreapt de mina sttng, i iei
spre a se duce s-1 caute pe Hassan. Si gindea: ,,Npasta
aceasta amarnic, pe care mi-o trimite Allah
prin mijiocirea reginei, Imi e pricinuit numai dc
tinruI Hassan! De ce flu loi. fi suit cu mai degrab
s piece de pe insuL i s no arate Iimea dosului
sau

$iaa, ajunse Ia Locul unde so afla 1Iassan ;


de cum ii zart, ii spuse
Ridic-te, o tu, ce! al crui soroc de pe urm
este aproape! $i hai cu mine la regina. c vrea s-i
vorbeasc.!

337
i I1.assan porni clupa batrina, zicndu :
salaiu ! In cc priastic am s n priiec ! Siaa,
ajunse la palat, dinaintea doinnci.. 51 ca II prinn,
sti.nd in jeu1 ei i cu faa acoperit intru tomi d
iamac. $i Hassan nu gsi nimic mai bun de 1cut, in
acca imprejurare cumplita, decit S Sc apuce s sarutc
pimintu1 dinaintca jeuIui i, dupa saiamUeIuI de
cuviiii, s ina1c dornnici o 1aud in versuri. Isa,
atunci, sc Intoarse luspre btrin i ii fcu un serno
care vroia s insinne : ,,1ntreal-I ! 5i Jtrina i
spusc lui Hassan
Prcaputcrnica rcgn a noastr ii raspunde Ia
salamalek i te intrcaba, ca s-i raSpUlIzJ : Cuni i..

c1iearn, carei sara ta dc I)auna, cum o cheaina pc sota ta i cum i cheam pe copm ti
Si Flassan, ajutat de ursita lui, rspuiise itu:orc?nduse
ctre domnia
Rcgin a lumilor, sultanI a vcacului i a vrinilor,
0, tu, curn aim un-i mci in timp, mci in. ra
timp, in cc privcte nuinele men ccl ticios, rn
mesc Hassan cel pun de necazur, de obire dm c-ctatea
Bassra, din Irak. Jar in ce o privete pe soda
mea, nu-i tiu numele ! Jar coplil mci, pe tini
dieam Nasser, i pe ce1ialt Manssur
Regina ii tntreb, prin mijiocirea bflinei
5i pentru cc te--a prsit soia ta ?
11. spusc
- Pc Allah, nu stj11 ! Da trebtuc sa fi fost ara
voia ci!
La II uiitrel)a
Dc uncle a plecat ? 5i curn ?
LI spuse
A plecat din J3agdad, cliiar din paiatul cabhiiui
1-larun AiRaid, emirul dreptcrcdincioilor ! Si, pen.i
aceasta, ni_i a avut decit s se imbrace cu rnantia
ci de pene i s se ridice in vizduh
Ea mntrebI
flu ii--a spus nimic dud a piccat
El rspunsc
[a spus niamel uncle ,l)aci fiul tu, chi
de durerea lipsei mdc, o vrea vreoclat s ma inai
vad nu are decit si vini s m caute In insuicle
Wak-\X7aic ! $iacuma, bun-rmas, o, maicii a hL
Hassan ! 1-lotarit ca tare ma intrisueaz s p1cc aa
i n mihnesc in suflenti rneu, cici zilele despar4iri
ati sa-mi sfiic inima i au s v innegtirczc vata
cL vai ! flU pot nimic ! Simt dorul zborului CUITI mi
riapadcte sullettil, i trebuic sa ni ridic in vazduh !
Aa a grit solia inca ! Si s-a dus in zbor ! $L dcanunci,
lurnea cstc ncagra dinaiurca ochdor mci, lar
pieptul ni sa umplut dc jale
Domnia Nut Al-Huda raspunse, clatinind din cap
Ie Allah ! e neindoielnic c daca soia ta nu ar
Ci vrut sa te mai vada, flu i-ar fi dezvaluit manici tale
locul unde pleca ! Pc de alta parte Insa, daca te-ar fi
iuhit cu adevarat, flu te-ar fi parasit in felul acesta
Hassan se jura atunci, cu jurarnintele cclc ina
grele, Ca soia sa 11 iubca cu adevarat, ca ii dcdse o
sumcdenie de dovezi despre dragostea i despre crcdin
a ci, dat ca nu putusc sai infrine chemarca caire
vazduh i pe cea a deprindcrii ci clinfli. care
ybcrul pasarilor
Si adauga:
0, maria-ta, iam povestit jaliiica mea puves
! Si iacata-rna dinaluitca ta, cerIndu-i din suflet
mihi i Indurare pentru jalba inca prea Inclrazneaia
de a ma ajuita sa-mi gascsc soia i copiii ! Allah fic
cu tine. 0, sultana inca, nu m alunga
Cind auzi vorbele acestea ale ltd Hassan, domn.i;a
Nur Al-FIuda cugeta prc de un ceac ; pe urma, salta
capul i ii spuse mi Tiassan
Am cugetat mu]t cc fel de chin i se cuvine, i
nu gscsc nici unul care s fie indeajuns spre au
pedepsi cutezana !
Atunci btr1na, macar ca era tare infncoata, se
arunc Ia picioarele stpInei sale i Ii lu pulpana
rochici, cu care i acoperi capul, i spuse
0, prcafa1nic regin..
Cind pOvc5tea aunse .ncJ. $eifeZad 2U ZOTIJ )liJiflJ i,
sfioi.sL ticu.

Ci Intr-a ase sute zecea noapte

Urmi

...prcafalnic regina, pe vrcdniciHe mete de doic


ce te-a crescut, flu te zori sa-1 osndeti, rnai cu searn
acuma, cInd tJi c este un hiet strain care a nfruntat
potop de primejdii i a trait sodom de arnaruri ! Si
nurnai datorita vieii multe pe care ia harazit-o
ursitoarea a putut s Indure necazurile prin cite a
trecut. $-i mai pe masura ta, i rnai vrednic de
stirpea ta, 0, maria-ta, sa-l ieri i si nu iricalci cu.mva,
in dauna lui, legile gazduirii ! 5i-apoi, socoate i
maria-ta ca numai dragostea i-a aruncat in aceast
incercare napraznica, i c mult trebuie s Ii se ierte
celor care iubesc. lntr-un sfirit, o, regina a mea
cununa pe capetele noastre, afia ca, daa am cstezat
sa yin i s-i vorbesc despre tinarui acesta atha de
frumos, am facut-o din pricina ca nimenea nu stie
rnai bine ca el, printre fiji oamenilor, sa ticiuiasca versun
i s izvodeasca laude. $i, ca sa te tncredinezi
de spusele mdc, flu ai decit s-i ari chipul ti.,
dezvclit, i ai sa vezi curn are sii tie a-i preamri
frumuseea
La vorbeic accstea ale bLtrnei, regina zImbi a ride
i.spuse
Chiar c numai atIta ii mai lipsea ca si treac
once msur
Ci, tamic, domnia Nur, cu toat asprimca pe care
o arta, fusese micat in lunrrurilc ci de frurnuseea
Iui Hassan, i nu cerea mat miLit decit s-i pun [a incercare
vIrtutca, i la stihuni, i la ceca cc urmeaz
totdeauna dup stihuri. Aa c se prcfcu a se Isa
Indup1ecat de vorbele doicii i, ridicindu-i iamacul,
i art chipul dezvelit.
Cind o vzu aa, Hassan scoase un ipt lung, de viii
tot palatul, i czu fr de sirnire. Jar btrina i dete
ingrijirile de trebuin i II aduse in sine ; pe urm,
ii Intreb:
Ce-ai pit, oare, fiul rneu ? Si ce-ai vazut de
te-ai tulburat aa?
Si Hassan raspunse:
Ah, ce-am vzut, ya Allah ? Regina este chiar
sofia mea, on macar scamna Cu sofia mea aa cum o
jumtare de pstaie scamin aidoma cu cealaira
jumtate sor cu ea!
$i regina, cind auzi vorbele acestea, se puse pe in.
ris de se prbui Intr-un pe, i-i zise
Tinru1 acesta este nebun ! Cic sint soia iii!
Pe Allah, da de cind plodesc fecioarele fr de ajuto
ru hrbatului, i de cind nasc Copii Cu vzduhul
vremii ? Pc urm, se Intoarse ctre Hassan i Ii spuse
rizInd : 0, dragul mci, vrci baremi s-mi spui, ca
aflu i eu, n ce seam-n cu sofia ta, i in ce flu
seaman? Intrucit vad c deocamdata eti tare nedumerit
in privinJa mea
Li raspunse:
391
0, su1tani a rciIor, o, adj,ost al ecior man
al celor mici, numai frumuscca ta rna Inn ebunit
te aemeni Cu soia mea Ia ochii mai hminoi
decit stelcie, hi frigczimea pielii, la Imi)ujorarca din
hraji, la I orma c1rcapt a simlor Irunioi, Ia dul
ceaa glasului, Ia mhdierea si Ia subinirnca mijlo
ului, i a rnuli ali nun, pe care nu am sai spun
din sfiala faI dc ceca cc este ascuns ! Ci, daca ma
nit rnaj bine ia farmecele talc, vd ci intre line i
a este o osebire, pe care nuinai ochii mci de nclra
gostit o pot vedea, .i pe care nii pot so zugrvcsc
cu -vorba
Cind auzi vorbele acestea ale hn l.iassan, clomniia
Nun A.I--Iluda pricepu cI inirna mi flu are si se ii
peasci nwiodata dc ea o cuprinse o ciud ripraz
idcI, i se jtir cI are si afle care--i aceca clintre dom
iue, surorile ci, care se rnritase cu Hassan, hr de
n voirca regel ui, tatl Ion ! $i Ii zise : ,, A in sa pedep
scsc, in felul accsta, i pe 1-Jassan i p soia mi, 0
iol.indu-nii astfel toat( cinda mca cea tntemciati Ci
ascunse aceste gnduri in adhicul ciigetului I,
ntorcinduse ctrc J)atnina, spuse
0, doica, du-te dcgraba dupi cele .asc surori ae
mdc, pe rInd, In insula In care se afl Ciecare, i
spunc-Je c- desprirea de dc m apas pIn peste
poate, de ma bine dc doi ani dc cind nu au rnaI fost
pc Ia mine. 5i pot tcteIe dii partea mea s vin s
:tfl vadi, .i ad u-Ic en tine ! Ci mai ales ia scarna binc
sa flu ic spw vreo vorba despre cc s-a Intlmplat, on s
IC vestcti dcsprc sosirca la noi a unui tinr strin
care ii caurI soia ! Dutc, i nu ZahOVJ
Numaideelt, btntna, care nu avea de cc s pun Ia
IndoiaJ gmndunile dornnilei, iei din palat i zbur,
ca fulgerul, cirre insulele in care so afiau cele
ase doni ii c, surorle reginci Nun A 1-1 Juda. $i izbu ii,
fr de nici o grcutate, s Je hoirasci pe cele dinii
dnci s vin cu ea. Ci atunci cind ajunse la cea de a
aptca insu1, undc locuia doinnia cea mai mica laola1t
cu tatil ci, regele gimiilor, Intlinpina destul de
rnult Impotrivire pln s-o fac s sc supun dorinei
domnici Nut Al-Huda. In adevr, atunci cind domni
a cca mai mica, Ia sfatul btrinei, se dusc s ccar
de la tatl ci Ingduina de a pleca, Imprcun Cu
NIaica-Linci1or, s-o vad pc sora cea mai mare, re
gele, tulburat pIt pcste margimle tulburari; de o
ascmcnca cerere, strigii
Ah, fata mea cea mult iubid, comoara inimii
mdc, am In sufictul mcu ceva care imi spune c nu
am sa te mat vad, daca ai s te Indcprtezi de palatul
meu. $i-apoi, am mai i avtit in noaptea aceasta Un
vis infricoItor, pe care am s i-L povestcsc. Af!, dar,
, fata mea, o, 1umin a ochilor meL.

Cnd povcstea aunse aki, $eherezada vizu zorli mji.t


ticu

Ci Intr-ct ase stile unsprezccca noa pie

tirriu

Af1, dar, fata rnea, o, 1urnin a ochilor mci, c


un vis mi-a lnipovrat sonmul i mi-a apsat pieptul
In noaptea accasta. Se fcea, In visul men, c rn
preumblarn printr-o visticric ascuns de once privire
i plin cu nite bogii care nu se artau decit numai
ochilor mci. $i m minunam de toate cite Ic vedeam
ci privinic mdc nu se opreau declt Ia apte petre
nDct2macC care sclipeau Intrc toate celelalte, Cu 0
strUucirC miwnatL Jar cea mai frumoas i mai is
pititoare ora tocmai cea mai mica dintre ele. tncit,
ca s ma pot bucura mai bine de ea i ca s-o pun
Ia adpost dc aite priviri, am cuprins-o in pa1m, am
,;trtns-o Ia ihirna mea i, Iuind-o cu mine, am ieit
din visticric. Si, cum o ineam dinaintea ochilor mei,
sub razele soarelui, dintr-odat o pasrc, dintr-un
soi neobinuit i cum nu se vd niciodat pe insulele
noastre, s-a repezit Ia mine, mi-a smuls piatra cea
scuinpi i a pierit in zbor. Jar eu am rmas cufundat
in uluire i In cea mai vie durere. Si, cind rn-am deteptat
din sornn, dup o noapte intreag de zbucium,
am chemat Ia mine pe tlmcitorii de vise i le-am
cerut si-mi tlmceasc tot cc vzusem in ,vis.
Ci mi-au rspuns: ,,O, rege al nostru, cele apte pietre

nestemate slut cele apte fete ale mriei-taIe, iar piatra cea rnai rnic, pe care pasrea a rpit-o din
rniinile tale, este fata ta cea mai mica, i care are s
fic ripit Cu sila de Ia dragostea ta ! Or, mie, acuma,
lata mea. tare mi-c fric s te las s pleci cu suronEc
tale i cu Maica-Lancilor, i s te duci la Nu
A[-Huda, sora ta cea mai mare; cxci flu tiu ce
nccaz p se poate Intimpla la drumul acesta, fie
(a diis, I ic Ia intors
5i Strlucire (caci chiar Ca era, soia lui Hassan)

0, doamne i printe al mcu, o, preamritule


rege, tu flu tii c sora mea cea mai mare, Nur Al...
Huda, a pregitit pentru mine un osp, i m ateapt
cu cea mai fierbinte nerbdare! $1 iact-s doi
ani i rnai hine de cind m tot gindesc s mi duc
s-o vd, fr ca acest lucru s-mi fi fost lngduit;
jar acuma ea trebuie s aib tot felul de pricini s
fie cam nernullumit de purtarea mea. Ci nu-i face
griji, o, pirinte1e mcu ! $i flU uita c nu dcmuh, atunci
dnd am ficut o ciltorie mai dcpIrtat cu
e1c mole, tu m-ai crezut pierdutI pe totdcauna. i
i pusesci haineic do jale dup mine. Ci eu tot rn-am
ntors, fr de nici un necaz i hine sntoaa ! Tot

aa i do data aceasta, flu am s lipsesc rnai muit de o lun, dupi care am s ma ntorc iar Ia tine, cu voa
Iui Allah ! $i-apoi, de m-a duce undeva departe do
mparia noastra, a ineIegc spaima ta da ac1,
b insulcic noastre, do cc vrjma. a ptnea sama tern ?
Cine at putea sa ajunga pna Ia insulele Wak-Wak,
dupa cc ar strabate lYluntele-Norilor, 1\lunti Al
ba.tri, Muniii Negri, Cole aptc Viii i Tara de Camfora
albii, fara a-.i da do o mie do on duhul pe drum ?
Alungii--i,i, dar, din minte once ingniorare. o. piiinte
al meu, insenineazii-i ochii i iinistete-ti irdma !
Dac auzi vorbele acestea ale fiicei iUj. rge!e girnilor
hinevoi siI tngiiduie a o lisa si{ piece; ci numa
cu multa parere de-rau, i numai dupi cc o puse sii-i
figaduie ci flu are si stea decft cheva zile Ia sora e.
$i ii dote o paza de o rnie do amazoane, o simuti
cu dragosre. lar Strilucire ii lui nimas-bun do Ia
ci; dupi care so strecuri Ia locul undo i ascunsese, Ia
adipost dc once primejdie, pe cci dci copii ai si
ca sa-i sirute i pe ci, despre care riimeni flu tia
nimic, ntruch, de cum so intorsese, i dedese n
grija a doui roabe do creclini ale e; ; pe urrna,
pleci laolalti cu bitria i cu cele cinci surori ae
sale spre msula undo domnea Nut AI-Htida.
Or, pentru a-i primi surorile, Nur Al-Huda se rn
bricasc cu o rochic do mitase roie, rnpodobiti cu
nite pisiri de aur care aveau ochii, ciocul .i ghcarele
ficute din rubine i din smaralde ; i, ncircati do
podoabe i do nestemate, sta Tt eu1 ci, din sala do
pnimire. Jar dinaintea ci edea Hassan n picioare ;
395
ar de a dieapia-. edcau iiiiruite nite feic cii spa
dcc trase jar dc-a stIngai. aItc feLe tineau ni,1c
1nci lungi i ascuite.
.[ocmai atunci lacata c SOSI Maica-.Lancilor cu cc.e
asc domnic. Si ccru s .intre fu sala de irimire
iar regina ii po.runci so aduc n 1untru inal i.niil
pc cca mai mare dintre cele asc domnii,e, care se
numea Fala-Ncamului. $i domnia aceasta era
l)racata Cu o rochie dc mtas a1hastr i era si niai
frumoas dedt Nur Al-Huda. 5i veal lmga jC, a
srut inina suroru ci, care se ric1ic in c.nsiea sa ( 0
sirut i o pofti s stea Hngi ea. Pc iirma. e Inloarsct
laspre E[assan i ti zise
Spune-tni1 0, aclainituic, accaslai soia ta ?
5i Flassan raspunse
Pc A11ah 0, sLapina a mea ! dom.nla accasta
este minunati, ii frumoas ca tuna cnd rsare -;

ardee prufarmec
i de carbime, obr; ajar
jn gingaica. gurso
a zimbitoarprcamrcsc
e. sinli drcpi, Inchcieturilcinsubisilburi.
ri, i itu n cal pbnvol
spunc
Ea sc ivete, ;uriaii2,
In hainaiba.sii7 inh12ic ala
i--asenzcni until guvaicr /
? rujit pare Ca din cci I
Ai, buza (i, nuniat piacere.
E fa.gure bogat (10 micrO! -
Obrajiii dulci >ci ZimifliOri
Sint sirat inmiresnial, dc f/art !
Ia tm pui. Cnn? se 2nmidk,
Lun fir malt ic iaSOHtiC I
Privind ;njlociil s,4-4 it-el
$i spatelci cit tin dent!,
() trestie - i I vine-a spune
lnjiptan vim [ni imei dun i
o vd Cu, 0, s piiii a mea ! Ci intre ca i soa
mea cstc o osebire pe care hmba inca Sc 0YCtC 5-0
rostcasci
Atunci Nur Al--Huda fcu sciun bitinei dowi s-o
aduc tn liuntru pe cea de a doua sorL $.i domnia
ntr?, tmbracata Intr-o rochic de ntas dc culoarea
:aisci. $i era i rnai frumoas decit cea dintii ; i se
-lufl)ca Fcricirca-Casci. Jar sora ci, dupa cc o srut,
o pofti sa stca jos linga cealalta, i II fltfel)a pe Has-;an
dac o cuno.tea n ca ic soia Iui.
J[)d povcsti! .LUflSL 1(, ScrIa viu zt)ri i
;i)1-l, tact!.

Ci uiitr-a ase sute dousprezecea noapte

t_Trnit

-i I ].assan raspunse
0, sultana mea, iccasia rpetc mni,iJ.e CCJOT
arc o privesc, i mnlmnuic inimi]e celor care se apropie
de ca ; i iat cc sti.huri Imi strnete
Nici lima de pc-un cer 1e var,
Cind s-ar ivi cumva vreodat
Pe boita iernii-nvilnzcite,
In toi de noaptentunecat?I,
N--ar Ji, o, nar fi inai frwnoas7f,
JVu poate fi nzai niinnnat
1)ec2t ivirea ta de-acuma,
0, sultn f ermecat I
Jar pletele-i Ca nite neguri
1ZIs1ite-n vota br s cad,
Jos, //bzla :lez,ze1e ,iiigae ;
5i pan glica aceea iat
Cu care-al prms CltflUfl ncagr
Pc fruntea Ia ca de zcpadc
Privindule cu ?inunare,
Ma-ndearnn sa-i coptesc deot1at:
,,Tu adunibrecti cu-ari/Ja no/4i1
Lumina zorilor curat I
Ci tu, la ,coapia mea fierbirite,
Raspunzi cu oapta-nmiresmata:
,,Nu! Nu! E doar un nor ce-ascunde
Al lunii chip, c2nd se arat I
Aa o vd eu, o, sultana mea! Ci Intre ca i soia
mea este o osebire pe care limba mea flu este tn
stare s-o zugrveasc
Atunci, Nur Al-Hucla fcu scmn Maicii-Lnci1or,
care o aduse degrab pe cea de a treia sor. $i
dornnia intr Irnbrcat ntr-o rochie de mtas
viinie ; i era i mai frumoas clech cele dou dintti,
i o chcma Sc1ipirea-Nopii. Jar sora ci, dup cc
o srut, o pofti s stea llng cea de dinainte, i II
mntreb pe Hassan dac o cunotea in ea pe soia
lui. 5i Hassan rspunse:
0, regina mea i cunun a capului meu, hotrh !
aceasta face s zboare i rninile celor rnai Ine1epi,
jar minunarea mea fa de ea rn face s ticluiesc
stihurile acestea
0, tu, cea zn;7.7uiata-n vraj,
Ta, caren mCr5 te nrnldu
UoarZi, liti, ca o gaze?,2,
care-n pie pta! celor vu
Arunci din pie.oape1e-ji arcate,
Cu o mi,ccare cc-o-nt2rii,
Poto pal de .sgei m2iastre,
Ucig2toare ci nurlii!
0, SQaTC-aI jrun2useznt2ie,
ivirea ta, atunci cnd vii,
i. c.eruri i pmInturi umple
De slav i de bucurii,
Jar c2nd te duci Ii pzrne noaptea
Pe lumeantreag. ternelii I
Aa o vd eu, o, regin a vrernilor! Ci sufietul meu
tot nu vrea s Cunoasc n ea pe soia mea, n ciuda
asemnrii desvIrite dintre trsturile i clctura
Atunci amazoana cea btrIn, Ia un sernn al reginei
Nur Al-Huda., o aduse in 1uatru pe cea de a
patra sor, pe care o. chema Neprihana-Cerului. Si
domnila era imbrcat Intr-o roche de mtas galben
, cu dungi de aur in lat i in lung. Si o srut pe
sora ei, care o pQfti s ad lIng celelalte. $i Hassan,
cind. o vzu, ticlui aeste stihuri:
Ea se ivqte, precum luna. plin
In noaptea fericit i senina.
Vrjita ei priviie lumineaz
Ctrarea noastr-n neguri, ca 0 raz.
La flacra din ochiul ei ceresc
Chzd vreau s. yin ,ci s m 2nc1zesc,
Numaidec2t ma1ung h2it-departe,
Cu-o sul4 cc scapr ,i arde,
Strjerii-i falnici: sIrzii ei v2rtoci,
Mai tan ca piatra, ,ci ;nai nemilo,ci!
$i flu o zugrvesc intru totul,. cxci pentru aceasta
s-ar cere o cintare cu muir mai. lung. Ci, o, stpln
a mea, trebute sa-i spun c nu. este solia mea, mcar
c asernriarea dintre ele este izbitoare in multe
cele!
Atunci, Nur AlHuda. porunci s fie ac1us in luntru
cea de a cincea sor a ci, care se numea Ziurea
dc-7iui, a care se apropw 1egncndui oiduric
era rnldic Ca o rainnri de ban, i uoar ca un
pui de cprioar. Si, dupi cc o srut pe sora ci
cea marc, ezu pc loctil care i se art, llng celelalte,
i potnvi cutele rochei de rntas verde
cusut cu fir de aur. Si 1-lassan, cind o vain. tiItn
stHiurfle acestea

Nici floarca pu rpuuic tic g ranatt7.


in fnunzele ci verzi, niti mai in2iesiw
nu e ;nai giiga nfurai,
Decit eti tu, o, tin7IrI doninii,
In rochia accasia fcrmccata!
Jar dacd te bullet? ,Care e haina
Cca inai aieas i ;nai niinutnati
Pentru obrajii ti cci mph din soare
I Ufl?? cl-a, rcts))Uflsltai lOud, tmbujora id
ctrC mci un nurne 1,ajna ceea,
Pent rut cz sub ciImcqami firci pala !
ilturnci cii strig cii dezndejde marc:
ce ccinua3cd, o, cc blestcniati,
I)c-i priciuu-a altor rni de nzoarlc!
Am s--O nhimesC : cnzaca nendural?i !
hit i-lit C,ti Lii, 0, ti?fri donmnih,
Cum flui pe lime mCi 0 ait fatd ?
Cind ic ridiC?, 02 m.iuidriji jruimnitse c,
S trilburi oCbii huturor, pe daid
Spun o1durile( : ,,Stai ! Stac / Nut c 1thic I
Ceci care pestc no? vrea s sc-ahatc
E on-tit /nca grca pen tm puterea noaSt-lci !
1)ar dacd ma apropuu cu-n focat
Siaduiic mug?i, f numuset cati caldd
imi spune--atu4nCi : ,,1]ai I [av / l-d-ondat
Ci, cmd daut sd tcascuui, atztnci sjjalaji
hal sln!ganuaruu?c : ,Nuu I A[u 1 ?Ticjocjatd
I )upa c. Ilassati rosti versurile aces tea, toate cele
c se aflau dc fa rmaser nniirmurite dc harril
lu pn i regina, cu toat ciuda ei, iiU se PItlt
pri s nu -1 arate preuirea. 1nct, amazoana cca
btr?n, ocrotitoarea lui Hassan, se prilcj iii de in
totsatura cea bun pe care o luau lucrurile, spre a
Inccrca s-i ridice iari pe Hassan in bunivointa
reginci ceici zcanice
0, sultana inca, team amgit oare atunci c
am spits dcsprc pricepcrea cea rninunat a aces
tui tInir la intocmirea de stihuri ? Si nui ci atli a
de gu1ga i de slios in izvodirile sale ? Te rog, dar
s ui cu toftil inclrazncala IncercIrilor lui, i s
ti ici de. acuina Inaintc pe iIngi tine ca poet, i s
i.e slujci dc bartil lui, Ia ospee1c i Ia prilejurile
cele man
Regina ii
.1)a ! IViai Intli insi a vrea si sfirim cercelarca
/\du nurnaiclcch aici pe sora mea cea mziIi
i

(Nd \c.si au:.: Ift . (iCUiR1; N.N INI N ir S


ii(N&.S, t.

Ci iu.tr-a sas sute treisprezeCea noa pie

5 bitrna ici a[.ri, apoi. ntr-o clpit, sc


atoarsc, inIndo dc mIni pe fata cea nmai rnici,
pe care o chema Podoaba -luniii, care flu era alta
CCUh St.rducirc

401
Incit, intrai i tu, o, Strlucire, i flu erai lmbrcat
decit numai cu frumuseea ta, nepsatoare la
gteli i la vluri amgitoare! Da ce ursit plin.
de npaste ii lnsoea paii! Habar flu aveai, netiind
tnc ce fusese scris pentru tine In cartea

sorii lar dnd 1-lassan, care sta in picioare


slii, o vzu pe Strlucire, dete un ipt mare i
in mijiocul
czu Ia pmint, fr de simire. lar Str1ucire, daca
uzi strigtu1 acela, se intoarse i Ii cunoscu pe Hassan.
i, uluit c ii vedea pe sou1 ei pe care ii: crcdea
aa de departe, se intinse cit era de lunga, fara
de simire, rspunzind cu un alt ipt la ipatuI
lui Hassan.
Dac vzu acest.ea, regina Nur Al-Huda flu se mai
lndoi o clip c n-ar fi aceasta sora care ajunsese
soia lui Hassan, i nu mai putu s-i prefac pizma
i rnina. Si strig ctre amazoanele ei:
nfcai-l pe adamitul acesta i ducei-l de-1
lepdai afar din cetate!
Si strjerele indep1inir porunca i ii luar pe
Hassan i se duser dc-i aruncar pe arm, afar
din cetate. Pc urm regina se intoarse inspre sora
ci, care fusese trezit din 1ein, i ip la ea
0, dezmaato! curn ai fcut de 1-ai cunoscut
pe adamitul acesta? $1 cum de te-ai purtat atita
de nelegiuit, in toate chipurile? Nu numai c te-ai
mritat cu el fr tngd.uina tat1ui tu i a rudelor
tale, da 1-ai mai i prsit pe sou1 tu i ai fugit din
casa lui ! Si, in felul acesta, i-ai necinstit i nea
mul i fala neamului tu! Or, o tic1oie ca aceasta
nu poate fi sp1at decIt cu sIngele t.u I. $i ip
ctre slujitoarele ei: Aduceii 0 scar i spinzura
i-o de ea pe nelegiuita aceasta, chiar cu pletele
ci cele lungi, i btei-o pin la singe cu vergile
402
Pc urm iei din sala de primire mpreun cu ce
le1ate surori i se duse t iatacuI ei s-i scrie ti
tmnesu, regelc, 0 scrlsoare In care Ii vestea, Cu toat
arnanuntee tiute, de povestea cu Hassan i sora
sa, i Ii rnai vestea, odat cu necinstea ce se abtuse
asupra Intreguli.ii neam al .girinilor, i osinda cu carc
socotise de datoria ci s-o ;pedepseacc pe vinovatL i i sfirea scrisoarea cerlndu-i iui tIne-su si
rspund cIt mai degrab, spre a-i spune care socoate
ci a fi pedeapsa dep1in u care s fie pedepsit
ticloasa. $i Inmin scrisoarca unei crainice sprirttene,
care zori s-o ia i s-o duc regehii.
[ar cind regele citi scrisoarea de Ia Nur Al-Huda,
vzu lumea InnegurIndu-se dinaintea ochilor lui i,
muniat pIn peste marginile mI-niei de purtarea fetc
:Iui rnczine, Ii rIspunse ferci celci niai mart c once
pedeaps estc mica fa de nelegiuirea savtric.
i c vinovata trebuie s fie data rnorii, mnsa c
lasa ci Intru totul grija de a mndeplini porurica aceasta
dup. mnelepciunea i judecata sa.
Or, In vreme cc Stralucire, lasata In felul acesta p
mIinile surorii ei, emea spinzurat cu p1-etc-Ic de
scara, i Ii atepta caznele, Hassaii, care fusese aruncat
pc rm, se trezi pmna ia urm diii 1Cjfl ; se
trezi mnsa numa spre a cugeta ia -amarul nenorocirn
mi. despre care dc aitminteri nici habar nu avea ci
tu-i de mare. Ce mai putea ci s nadajduiasca
Ac-uma, cind nici o putere nu mai putea s-l ajure,
cc rnai putea ci sa incerce, i pc unde sa mai caut
vreo ieire de pe insua aceea hiesternata ? i se ridca.,
prada deznadejdii, i porni :Sa rataceaSca dc-a
)ungul math, ndjduind nc s afie vrcun ]ec
napastelor lui. Si atunci Ii venira In mute vcrsunk
acestea ale poetului
Cnd nu erai dccii un simbur
in sinul cald al mamei tale,
In sinumi tiam durat ursita
403
i-am mcmi un Uk i-v ca/c,
in rostul Cuetrii Mdc
>s pest c-a Plin.gcnlor Vale.
i)ec lasi-a vie ii iniiinplare
S-.i incarg dr:tmul n7ai depaic
Nit po.i s7-ntorci cIrarea care
lia fost men1i th ic poarte.
Jar cind se-abate pesie tine
Nipasta unor vremi clecarte,
In ias-z soartet tale grija
i)e-a tendrepta 2n aIiZ pane.
Acest slat inciept ii rnai Insuflel curajul .caci
h,i I lassan, care, rtcind mai departe Ia Iniimplarc
pe Srni, se strdwa Si Inchipwc CC S-U Ii puiw.
intnp1a pe clod era 1einat, i pentru cc hisese sat
In parsire pe prundul mrii. 5i, pe clod cuei.a c
In felul acesta, intilni dou copile rnwoaiie, ca
vreo zcce ainori, care se batcau J)C. fl1S1 CU lovtun
anarnice de pumn. 51 vizu, nu departe de. ee,
aruncat pe jos, o tichie de piele, pe care erau sense
ni-tC chipuri i nite btere. $i se apropie dc
acelea, incerci s Ic despart, i Ic int.reba peotru
care pricin se ceart. Jar ele Ii spusera cI se certau
a cui s lie tichia accea ! Atunci Ilassan Ic ntrcI)a
daca nu vroiau s primcasc a Ic Ii el judector i
sl lase sI hotrasci ci a cui s fie tichia. $1 fctii,cie
priinir, jar Hassan iu de jos tichia i lc spuse
ILi bine ! am s arunc o piatri in sus, i. care
are 1fliO aduca clintre voi doua, accea are sa capete
iichia.

(ilk) Sh a .juJre .S1IcrU/.a) ,.ii li iI nj


I (last, td((i.
Ci intr-a ase stile pctisprezceeci iioa pIe

fetcie spuser
Este ininunat
Atunci Flassan lu o piair do po prund i o az
v[fli cliu toatc puterile iu cit mal clcparte. $i, pe

ciunnci fctiinp,
tieie fugeaufctic1e
dup piatr,soilassanintoarser,
Ii puse nchia p0iarcap.accea
dc incercarcare
e, i o 1s aa.gasise
Or, pest
piatra striga
1.Jncle c.ii, rni umuic ? Iai, am ciiigat
5 ajunse la locul unde sta 1-lassan i inCCpu s so

uipr.if
tc n malc,e cipirilcnu, fr a-IIi vedea pe acest a . l a r sor a ei so ui
vedea nicieri. Jar Hassan so intreba
t a i ca I a f e l de j u r i m pr e j u r , n mat e
Doar iiu-s oarbc, amazonutele asica ! (.;urn so face,
oarc, do nu n vId ? S strig
Sint aici ! Haidci odata
irucuclc privira nspre locul dc undo venea
1asu1, ci nu-1 vazuri pe FIassan ; i ii so fcti frici,
i incepura s pltngii. lar Hassan se apropie do ole
i Ic puse mina pe umr i le spusc
Iacat-m ! Do cc p1ingei, micue1or ?
$ fctic1c ridicar capul, ci nu-i vzur. i-aa
do tare so speriar, melt iuar ia fug din toaie
puterile br, i,ipmcl amarnic, do parc ar fi fost fu
garlic do vrcun ginu cliii soiui color raufactori.
$1 Hassan li zise atunci : ,,Nu mai incape nici o
liidoiala ! lichia aceasta este ferinccat ! $i vraja
ci st ii accea II face ncvazut pe ccl care o
pOlrttL PC car ! Si incenu sa joace do hiicure, zi
clncbui ,,AlIah mia trirnis-o (ci, cu tichia
aCcasta PC cap, am S pot cia fuga 5-0 vad
405
niea, fr ca rimenea s n va& ! Si se Intoarse
pe dat Ia cctatc, i, ca s se incredineze mai bine
de virtui1e acelci tichii, vru s-i hicerce puterea
dinaintea amazoanei celei btrIne. 5i o ciut pe
btrIn peste tot i, pIn Ia urm, o gsi intr-o odaie
din palat, legat in 1anuri, din porunca domniei,
Ia o verig infipt in perete. Atunci, ca s se Incredineze
c este cu adevrat nevzut, se apropie de
un raft pe care erau rtnduite nite vase de pore1an,
i fcu s cad pe jos vasul cel mai mare, care czu
se sparse Ia picioarele btrinei. lar htrina scoase

atunci un ipt de spaim, gindind c o fi vreo poznI pe care i-o joac vreunul dintre efri i cci ri, credincio
i porundilor reginei Nur Al-Huda. 5i se a.ez
dup dating s rostcasc descIntccclc alungiltoare
de duhuri, i spuse:
0, efritule, ti porunccsc, intru nurnele sapat
pe gemma de Ia pecetea Iui Soliman, srni spui curn
te cheam!
$i Hassan rspunse:
Nu sint nici un efrit, ci sint eel pe care II dcro
teti tu, Hassan AI-Bassri ! Si am venit ca s te
slobozesc!
Si, spunind aceste vorbe, ii scoase iichia cea nzdr
van i se fcu vzut i cunoscut! Jar btrina
strig.:
Of, vai de tine, of, amrfrule Hassarie! c tu
nu tii c regina se ciete c nu i.e-a dat dintru
nceput morpi, sub ochii ci, i flu tii ci i-a trimis
roabele in tqate parile s te caute, figduind un
chintal de aur drept rsplat acelcia care te-o aduce ndrt la ea, mort sau viu! Nu mai zbovi, dar,
nici o c1ipit, i scap-i capul cu fuga
Pe urm, ii povesti lui Hassan cc cazne cumplite
punea la cale regina ca s-o ornoare pe sora ei, Cu
Ingduina regelui ginnilor. Ci Hassan rspunse:
406
Allah are s-o scape, i are s ne scape i pe
pe tori din rnIinile acestei domnie crunte ! Ta uit
-te Ia tichia aceasta ! Este fermecat ! Si datorit
ei pot s n fac nevzut!
5i btrIna strig:
S1av lui Allah, o, Hassane, care poate s dea
via i osernintelor rnorilor, i care si-a trirnis tichia
aceasta spre mtntuirea noastr ! Grbete-te
de n dczIeag, ca s-i art chilia unde este nchisi
soia ta
5i Hassan retez legturile in care se afla btrIna,
o Iu de min, i Ii puse pe cap tichia fermecat.
Si pe data se fcur arnindoi nevzui. Tar btrina
II duse la ternnia unde zcea Strlucire, soia lui,
legat cu pletcie de o scar i ateptndu-i cu fiecare
c1ipit moartea in cazne grele. Si o auzi cum
spunca in oapt versurile acestea:
Ce jainic singurt ate I
Ce neagr noapte fr stele!
Vat, OC/2j1 met, ls4i s curg
Jzvorui lacrimilor meld
Juhiuui mcii e-acum departe!
I)e unde s niai am ndejde,
Cind imma mea i ncdejdea-mi
Nit-i ,ctiu pe zmde pribegete?
0, lacrimile mdc, curgei
Din ochiinj arci, pe mai departe I
Cl o s izbut4i vreodat
S1 stingei fociti cc ma arcie?
lubitule pierdut, o, scumpe,
Te port In sz4 let ci In gind,
$i chipul tu flu mi-i va ,cterge
Nici stihul trist de pe niormInt I

407
1 lassan, macar ca n-ar Ii vru si se arate aa,
duhir-odahi, ca sI o iereasc Lie o tulI)urare plea
mare pe soia lL)J, flu putu, cnd o auzi i dmud 0 vzu
PC Striudre, muliiubita liii, si mai indure zhu
dumul care Ii frimfnta, Ci ScOaSc tichia i se
repezi Ia ca SO Ia in l)rame. Tar ca II cunoscu, i sc
topi la pwptul lui. Ear [Tassan, ajutat dc btrtna, ii
Q.lc/icga legturile, .i o aduse incctior Ia viaI, L

o iu
pe gcnunchi f ci n dui vi n t cu mi i n i J c. Jar
.Ai cohorIt din cer, on ai icit din sinul pmn
ea dcscl i , s e ochi i , cu l a cr i m i l e pe obr a j i , 11 i n t r e ba
tului ? 0, soul meu, vai, vai ! cc putem i.oi mmpo
triva soanici ? Ceea cc este scris trebuic sa se

timple ! Grbetetc, dar, i fugi pIni a nu fi gIt aid, i Iasi soarta mea si urmeze calea, iar I U
intoarcete pC tlndC ai VCflit, ca a nu-mi flint prl
dii1uie.ti durerea cic a te vede .i pe tine cizut prad
cruzimii surorii mdc
Ci 1-Tassan rispunse
(), nu]tiubita inca, 0, 1umin a oclitlor mci, a
vemi ca sa te slobozesc i s tc iau Cu mine In Ba
dad, deparre de ara aceasta crud
Ci ca stnig
Ah, I--Tassa.ne, cc flCSOdOtiJ)1a 11131 vrci t savr
eti ? Fiei mil ! du-tc, i nu mat Spori cJunuriJe
mdc 1 CU cele ale talc
Ci Ilassan rspunsc
(), Straludire, o sufict ul mcii, afI ci nani
tes din palatul acesta dceIt tmpreuna Cu tine i cii
ocrsi.ioitloarit
area noast r a , i t
tichia aceasia.
u a cea buna dc col c a. 5i , ( l e a, sa f l U mni r cc mi j i o c socor s f o l o scsc, am
(iid .!tifl e .iui, >I1LJla i.ni1 hUJIHI
SJi)asi, d u.
Ct mntr-a ase sute cincisprezecea noa pie

5i Hassan ii dete s vad tchia cea fermecati, o


puse pe cap dinaintea ci, pierind numaidech ; pe
urmi, ii povesti curn i-o scosese Allah in cale, STC
a Ic fi de mintuire ! Si Strulucirc, cii obrajii scldaii
in lacrimi de hucurie .i do cini, ii spuse Iui
I. lassan
i\ii, toatc relele pe care Ic-am indurat nu yin
decit do Ia grcala pe care am sivirit-o eu, dud
am prsit casa noastr din Bagdad, fr de ingiluin
:a ta ! 0, stpinul rneu preaiubit, fie n-i
i cru-m de dojenclile care mi se cuvin, cci vd
eu acuma c o femeie trebuic s Invete a-i preui
soul ! Si iart-mi greeala pentru care m rog
do ispa dinaintea liii Allah i dinaintea ta ! 5i
inccarc si nii tnelegi cit do cit, Intrucit sufletul
meu. n-a fost in stare s mi asculte de indemnul
are i-a npId.it atunci cInd a v.zut manna do penc
5i Hassan rspunse
Pc Allah, o, Strlucire, numai ou slut vinovat
di Ic--am liisat singur la Bagdad. Ar fi trobuit s te
au cu mine totdeauna ! Da de-acuma-nainte aa am
si fc, poli si f ii Iiniiidi
$i, dupLi cc spuse vorbele acestea, 0 aburca in
o lu i po btrln do mina, i ii coperi capul
cu tichia. 5i wstrei se fcudi ncvizuii. $i ier din
palat, i se indreptadi in goana mare luspre cea de
a aptea insula, undo se aflau ascuni cci doi copila
i ai br, Nasser i Manssur.
4Of
Atunci Hassan, rncar c fu peste poate de tulburat
cind ti vzu iarsi cci dol copii teferi i sanatoi,
nii vroi s mai piard vrcmea cu uinbriri de
dragoste, C pe amtndoi rn1cuii ii incrcdin btrinei.
carc ii lu clare pe urneru ei. Pc urm, fri
a fi vizut dc nimeni, Strilucire izbuti s ia trej
mantli de pene, nol-noule ; i se tmbrcar cii dc.
Pc urrn, se luari tustrei de niln i, piirisind fir
prere de ru insulele Wak-\X7ak, pornir in zbor
citre Bagdad.
Or, Allah le meni hun pace i, dup o cItorie
cii popasuri scurte, ajunserii intr-o diminea in Cetatea
1cii. $i se lisar pe tcrasa casei br, i cohorir
scara, i intrar in sala unde edca biata maic a
lui Hassan, pe care de mult durerea i gIndurile o
hctcjiscr i o orbiser aproape dc tot. $i J-iassaii
ascu1t o clipit Ia u, i o auzi in luntru pe sraca
ferneic curn gemea i CU Sc jeluia. Atunci. btu in
u, i glasul btrinei Intreb
Cine este Li u ?
Hassan rspunse:
0, maic a mea, este ursita care vrca s-j indrepte
asprimile
La vorbele accstea, mama lui Hassan, netiind
inca dac flu era o n1ucire on adevr-adevrat, dete
fuga, pe bietele ei picioare, s deschid usa. Si ii
vzu pe fiul ei Hassan, cu soia i cu COplil lui, i cu
arnazoana cea btrin, care sta Ia spatele br, cuviincioas
i. Si tulburarea fund prea tare pentru ca,
dizu leinat in braiele br. $i Hassan o ajudi s-i
vin. iari in simire, scldind-o cu lacrimile lui,
o strinse cu drag la piept. Jar Strlucire veni la ca
o coperi cu Un potop de mingtieri, cerindu-i icr-
tare c se lsase biruit de pornirea ei din nscare.
Pc urrn, o poftir i pe Maica-Uncilor i i-o nf
i.ar ca pe ocrotitoarea i pe izbvitoarea br.
i-atunci Hassan ii povesti maicsi toate intbnipirile
cole de pornin che le pise, i pe care nu ar
avea nici un rost st Ic mai spunern o data. $i II preamrir
. 1ao1ah pe Cel-prealnalt, care le ingduise s
se vacl iari Ia un I.oc.
i deatunci trir (U toii mpreun bn viaa Cea
rnai plIcut .i cca mai plin do fericire. $i, n fiecare
an, i.u Iipsir o dat s so duc toi, cu caravana
chcrnat do dareaua cea vrjit, s le vad pe cole
apte dornnie, surorile lui Hassan, tn palatul ccl cu
bolta verde, de pe Muniii-Norilor.
$i-a.a c numai dup tare rnuli ani veni si-i caute
Sfrtrnitoarea cea de neoprit a bucuriilor .i a plcerilor
! Ci rnrire i slav Aceluia carele stptne.
te peste npria vzutelor i a nevzute1or, Cel
pururea viu, Ccl ve.nic, i carele flu cunoate moarte
Dupi cc 5ehcrczada povesti astfcl poveste.a aceasta fr dc aseniuire,
micua Doniazada ii siri de gIt, i o srutI pe gur, i Ii
zise

0, sora mea, cc minunat-i povcstea aceasta, i cc pin de


nicz, i ce ferrnectoae, i ce plcut este Ah, cc tare rni-e drag
de J3oboc-de-Trandafir, i cc rJu Irni pare c Hassan nu a luat-o i
pe ca de sotie, laolalt cu Strlucire
lar regele $ahriar spuse:
- $eherezada, povestea aceasta este uluitoare ! Si era aproape
s ni faci s uit o mulirne de treburi pe care, mIme chiar, am s
pun s se Indeplineasc
Jar Seherezada spuse
- Da, o, maria-ta, ci ea no-i nimic pe 1ing aceea pe care rc-au.
sI i-o inai povestesc, despre bubuitura de pominL
Jar regele 5ahriar strigli

411
C tot spoi tuScheL/ad Lduor k i cste
ccata, dc care cii habar nu lr&l
cbereac1a spuse:
Este accea pe caic on s i-o spin miin cccfu, Jci n
nai fiu u via !
lar rcgele $ahizr i Jse : ..T-JOtiIIft ! no am ir
cc are s mu !utnureasci ciespre Ct-i vorba !
lar in chpitt aCcCuL. suou :ouu ruici, tCL
CIUPR1NS

3NOA.V ]rIL1)U1 rOARi DIN GRADINA IN.MflUSMATA

(ThL! TREI DORINTE


:LACAuL $1 MASAGIUL DE LA RAMMAM
PJS I ALB
POVEST]A Wi ABDALLAII-DE-PE-USCAT SI A.
cU1 ABDALLAJJ DIN-MARE .
OVESThA TINARULLJI CEL GALBEN -
IOVESTTiA FLOAR1I-DE-GRANATA SI A LU] ZM
LET-DE-LUNA .
SE ABA DE IARNA A LUI ISAC DiN MOSSUL .. J2
J?ELAHUL DJ LA EGIPT $1 COPIIJ SAJ CEI ALBJ 172
VOVESTEA LUI KHAJ.JF-C1!L-SARAC - ..
MTANIIT.,U. LUJ HASSAN AL-BASSRJ Si AL PREA].J
.UMOA SF1 SIR ALU( JRF 254
Lector: N1COLAE TEICA
Tehnoredactor: AURELIA ANTON

Tzraj 102 660 ex. Broate 9.560 ca Legate I


5 100 cx. Coil ed. 17,59. CoZ tipaT 13.

Tiparul executat sub comanda


nr. 30 378 1 ComNnatu]. Poligrafic
,Casa Scintdli, Pinia Scntejj nr. 1,
33UCureti,
Republica Sociaiist Rornnia