Sunteți pe pagina 1din 233

Uustrnia copeitei /Inca VcLsilescu

crtea celor

o mie i una de nopt


(1 3]

(NOPTILE 895 937)

TRADUC[RE DE I-ARALA1BIE G RAMESC)

ELNTURA MINERVA BUCURESU

ESLIOTECA PENTRU TOTI 1975


Pen tru versiunea romriease toate cirepturfle rezer
vate Idfturii Minerva (B.PT.)

Le Iivre des lYlille ?lUZIX et une nuit, traduction


littrale et eompltc cm texte arabe par Ic
dr. J. C. Mardrus, tome siximc, tome septiine, Paris,
Eug. Fasquellc ditcur (f.aj.
Versiune coroborat cu traducerea in limba rus:
Kniga tisiacl i odnoz noel, perevod s arabskogo
M. it. Salle (8 volume), Gosudarstvennoe Izdatelstvo
Hudejcstvennoi Literaturl, Moskva, 1959.
lar Intr-a opt sute nouzeci i cincea noapte

Micua Doniazada se ridic de pe chiliinul pe care sta ghe


muit i zisc
0, sora rnea, cind ai s Incepi sI ne povc%teti povrstea
cIr1ii nagwc ?
mi eIierezada rspunse:
Iril de arninare i Ir de zibav, dat. fund ca ;a.easta
dorina stiipinului nostru, regele.
i SPUSC

POVESTEA CARTII MAGICE

Se povestete, in hronicile noroadelor i in crile din


vrernurile cele vechi ci numai unul Allah Stie trecutul
tot i poate s vad cele cc yin c Intr-o noapte en
toate nopti1e califul, fiul culifilor urmai drepi ai lui
Abbas, Harun A1-Raid, care domnea in l3agdad, s-a ri
dicat in patul su, prad unei apLtsri, i wa, irnbrcat in
hainele sale de noapte, a poruncit si fie chemat Ia ci
Massrur, sptarul rnriei sale, care s-a 5i infiat numaidecIt
dinainte-i. i cal,iful i-a zis
0, Massrur, noaptea aceasta este sugiumtoare a
grea peste pieptul rneu, i dorese sn-mi risipeti p0-
sornoiala.
Jar Massrur a rspuns
0, ernire al dreptcredincioilor, scoalte i h
s mergem pe teras en s privim cu ochii notri pologul
cerurilor presrat cu stele, i s vedern curn se preumbl
luna str1ucit, in vrerne cc inspre noi are s se ridice cintecul
ccl clipocitor al apelor, i suspinele roi1oi sciriitoare
5
ale puuri1or cu scripeii de Ia grdinile de zarzavat, cele
despre care a spus poetul
Fintni cu scripei jalnic suspinind,
De lacrimi pline i (le geamat blind,
V-aseniuii cu-ndrgostiii, cind,
In ciuda vrfii ce le arde-n gind,
i zi i noapte-i trec mereu of tind,
F?ir-a-i inai da si bucuriei rind.

51 tot poetul acela, o, ernire al drept-credincioi1or, a


spus, vorbind despre apa curgtoare:
lubita mea e-o fatd vrjitoare,
Ea ma adap si tot ecz imi cmnt,
Ca o grdin ffir-asenanare:
Jzvoare-s ochii-i, cu privire blind,
tar glasul ei e apa cur gdtoare.
lat Harun ii ascult pe sptaru1 su i c1tin din cap
i zise:
Nu de asta am chef in noaptea de-acum!
5i Massrur zise:
0, emire al drept-credincioiIor, se afli In saraiul tiiu
trei sute aizeci de puiandre de toate culorile, asemenea
cu tot atitea lune i gazele, i Imbrcate In rochii frumoase
ca nite flori. Scoal-te i haide s le prefirm pe toate cu
privirea, fr ca ele s ne vad, fiecare In iatacul ci. 5i ai
s le asculti cIntecele, i ai s le vezi jocurile, i ai st te
uii la zbegurile br. 5i poate c attinci sufletul tu are s
se sirnteasc Impins inspre vreuna dintre ele. 5i ai s-o iei
de soat1, In noaptea aceasta, i ea are s se dedea p1tce-
riior CI en tine. 5i avern s. vedern nol atunci ce-o s mai
rmini din posomorala ta
Ci Harun spuse:
0 Massrur, du-te de mi-i adu pe Giafar numaidecit!
Tat Massrur rspunse cu ascultare i cu supunere. 5i se
duse sii-1 caute pe Giafar acas, i Ii spuse:
Hai la emirul drept-credincioi1or!
i Giafar rspunse:
Ascult i m supun!
se scul pe clip pe data, se Imbrc i purcese cu
Massrur la sarai. i se infti califului, care se afla tot in
pat, i sArut prnintul dinaintea lui, i zise
Deie Allah s flu fie pentru vreun lucru ru!
Jar 1-Jarun spuse
Nu este nimic alta decIt de bine, o, Giafar! Ci sInt
cam mohorIt in noaptea aceasta, i chinuit, i apsat. i
1am trimis pe Massrur s-ti spun s vii aici ca s ma ve-
se1eti i ca s-mi risipeti urituL
Jar Giafar chibzui o clipit, i rtspunse
0, ernire al drept-credincioilor, cInd sufletul nos-.
tru flu vroieste s se veseleasc mci cu frumusetea ceru
mi, nici cu cea a grdinilor, fliCi cu dulceata vIntului, flici
Cu vederea florilor, nu mai rmIne decIt un leac, i anume
cartea. Intrucit, 0, emire al dreptcredincioilor, cea mai
frumoasa grdin este tot un dulap cu crti. Jar o pe
umblare printre lurninile lui este cea mai duce i cea mai
vrajita dintre preumhlri ! Scoal-te, aadar, i haidem s
ciiutm vreo carte, Ia IntImplare, pe rafturile dulapurilor
Cu cari
Jar Harun raspunse!
Drept grieti, o, Giafar! Acesta-i leacul ccl mal
bun impotriva urit.ului. 5i deloc riu ma gindisern la ci.
5i se scul i, Insotit de Giafar i de Massrur, se duse
In sala in care se aflau dulapurile cu crti.
Jar Giafar i Massrur tineau fiecare cite o fclie, i ca-liful
lua cartile din dulapurile cele strlucite i din lazile
de Iemn Inmiresmat, i le deschidea, i-apoi le Inchidea
iarsi. 5i cercet astfel multe lzi i dulapuri i, pIn Ia
urni, puse mina pe o carte tare veche, pe care o deschise
la IntImplare. Si nirneri peste un lucru care pesemne c
1-o fi ispitit stranic, de vreme cc, In bc dca lsa cartea
dupa o clipit, ezu jos i Incepu s-o cerceteze foaie Cu
7
[caic si s citeasc Cu luare-aminte. Si iact Ca deodat
mncepu s rId do se prdvli pe spate. Pc urrnd lua iari
Cartea ci Ici urmA citHea. 5i iacdtd Cd lacrirnile incepurd sd
Curgd din oChii lui ; !i incepu sd plingd do I so uda bwba
toat, jar lacrirnilei curgeau printre firele din barbd pind
po carton po Care 0 tinea pe genunchi. Pe urrnd inchise
Cartea, 0 puse in zdloaga ei, S se ridicd do plecare.
Tar Giafar, dupd Ce Ii vdzuse C Calif plingind si rizInd,
nu so putu stdpIni sA flui spund stdpInului sdu
0, ernire al dropt-credinciocilor i doma peste Cole
Doud Lumi, earn care poate sa He pricina CC tea fdcut ci
sd rizi i sd plingi aproape tot Intraceeaci clipitd ?
Tar Califul, auzind intreharea, se mInie pind pesto mar
ginfle rninioi, si i-lien I in (liafar CU un gins supdrat
0, ciine din ciinii do barmokizi de uncle atita no
obrdzare din partea ta ? 5i cc to privecte po tine 7 Tacdtd
cd ii iei hatirul do a to dovedi supdrator i ingimfat, i
t!eci pesto marginilo rostului tdu Nuti mai rdmine
acuma decit sd-i mai i sfruntezi pe calif Or, po ochii mel
do vremo cc to bagi unde nu to privocte, vreau ca povestea
aceasta sd aibd- toate urmdrile po care Ic core. ti p0-
runcesc, acadar, s to duel s cauti pe careva care or putea
sd-4i spund pentru ce am ris i am puns la citirea acestei
cdrti, ci care sd gbiceascd cc se afid In scriptura acoasta,
de Ia coo dintii foaie pInli. la cea din urmd. 5i, dacd nu ai
sd-I gdseti pe insul acela, am sd-ti tai capul, cl-am sd-ti
arM eu atunci cc rn-a fdcut s rid ji sd pling.
CInd auzi vorbele acestea ci cInd vdzu minia califului,
Giafar spuse
0, emil-c al drept-credinciocilor, am sdvircit 0 greceald.
Tar greeala esto faptd do oarneni do teapa mea, ci
iertarea oste faptd a unora CC au sufletul ca acela al marctiei
tale.
Ci T-Tarun rdspunse :
Nu ! i rn1 leg cu jurmint ! S te duct sa-mi canti
pc careva care smi spun numaideelt tot ce cuprincie
cartea aceasta Dc nu, am si tEii capul pe clip pe data.
i Giafar jue
0, ernire al dreptcredincioi1or, Allah a zidit ceru
rile i lumile in base zite, i. dac ni ii \rut, icar Ii zid
I.ntr-un cons. Jar daca nu a fcut aa, aceasta a fost spre a
arata fapturjlor sale ca, in toate lucrurile, chiar spre a fp
tui binele, tihuie s purcezi cu cliihzuin si rbdare. Cu
atIt mai mult, cind este vorba dca fptui ceva ImpotlLva
binelw, o, ciniro ni dreptcredincioi1or. Ci, dac tii neab
tut s mi due x-I caut pe insul acela, care s. ghiceasc tot
ce to-a facut si rIzi i s plingi, ingduie robului tau
nicar Un rispis de trei zile
Ear califul spuse
Daca nu-mi aduce insul despre care 0 vorba, ai sa
picri do rnoaitea con mai ciunt
Jar In acestca Giafar rspurise
Ma due intru solia porurcit
5i io51 nLnnaidecIt, schirnbat in faL cu sufietul tremurInd
i cu inima plina de anmr i do inihriire.
51 so duse acasa, cu inimu arnar, mai Intli si in hunr
una de in tati1 su Yahia i do in fratele su ElFadi,
s1 pIing. Jar ciii spusera
Pntru cc te vedem in starea aceasta de tuihurare
si do mIhnire, o. Giafar ?
Jar ci Ic povesti tot cc se mntImplase Intre ci i calif, i
11 Intiint, despre porunca primita. 5i adauga
Cine so joac cu un tai ascuit, se tale Ia rnmn; mr
cine so Iupt cu leul, are s fie ucis. in cc mu. privete, nu
se mal afla bc pentru mine ling calif ; Intrucit deacuma
mnainte ederea in preajma iui este cea mai mare ,dintre
primejdii petitru mine, en i pentru tine, o, printole meu,
ca i pentru tine, o, fratele meu! JXa Ca este mai bine
9
si mi due departe de ochii lui. Intruelt a-ti mIntui viaa
este un lucru tare scump, i niciodat flu-i Indestul de
cintrit la chiar preul lui. Jar deprtarea este cea mai
hun. rnintuire pentru gIturile noastre. i-apoi, poetul a
spus;

Tu viaa4i inintuie de tIn gc


de prpddut care vine,
lar casa las-o s se pling
Acelui ce-a zidit-o bine.

Jar Ia acestea printele su i fratele rspunserj:


Nu pleca,. o, Giafar, Intrucit califul s-ar putea s
te ierte
Ci Giafar spuse
A fcut jurmmnt! Or, curn a putea eu s gsesc
pe cineva In stare s ghiceasc de la cea dintli privire pricina
cc 1-a fcut pe calif s rld i s plingi, precurn i ce
cuprinde, de Ia Inceput pIn la sfIrit, afurisita aceen
de carte?
i Yahia rspunse atunci
Drept grieti, o, Giafar! Numai plecarea ta ne rnai
poate mIntui capetele. i eel mai bine ar fi s te duel Ia
Damasc, i s ezi acolo pIn cc prvliu1 soartei are s se
sfI.reasc i are s ni se Intoarc norocul eel bun.
Jar Giaiar Intreb
i in lipsa men ce are st se fac sotia inca ji re
mul meu?
Jar Yahia spuse
Dute i flu te mai ingiija de nimic. Acesteas
pnri pe care tu nu mai ci rigazul s. le descui. Du-te Ia
Damasc, intrucit aa ti-a fast judetul ursitei.
CIncI povestea ajnsc aid, Sehc?rczada vzu zorii rnijind i,
sfoasw lacu.
Ci 2ntr-a opt sute nouzeci i asea noapte

Urrn:

i Yahia adug:
Cit despre ceea ce ar putea s xc rnai IntImple, dupa
plecarea ta, Allah are s vegheze.
Ca iirmare, Giafar vizirul Ii p1ec urechea Ia vorbele
pirintelui su i, fr de aminare i zibavt, lu la ci o
pung In care se aflau o mie de dinari, ii puse centqra
i sahia, i5i lu rmashun de la tatl su i do Ia fratele
su, inclec pe un catIr i, neInso1it de nici un rob i de
nici un slujitor, purcese la drum inspre Darnasc. $i, dea
dreptul prin pustie, se tot duse 5i flu conteni s drurne
teasca decIt in cea de a zecea zi, cind ajunse la cimpia cea
verde a El-Marjului, care-i intrarea In Damascul cel
desfttor.
i vzu Minaretul Miresei ccl frumos, care 1Inea din
verdeaia Irnprejrnuitoare, Imbrilcat de Ia ternelie pIn Ia
vIrf cu cahie daurii, i grdinile cele scldate de izvoare,
unde se lfiau st:raturile de flori; i cirnpiile cu mirti, 5i
dealurile cu a1bstrele, i esurile cu leandri. i se opri
se uite la toate acele mlndreti, ascultind psrile ciripitoare
de prin copaci. i vzu c orau1 acela era un ora
a crui pereche flu fusese zmislit nicieri pe fata pmIntului.
Sise uit la dreapta, i xc uit la stinga, i, pIn
Ia urm, zri un om. i se duse la omul acela i ii spuse:
0, fr2tele meu, care-i nurnele cettii acesteia?
lar omul rspunse:
0, doamne al rneu, cetatea, In vremurile do demult,
se chema Jullag, i despre ea griete poetul in stihurile
acestea:

Jullag Irni e strvechiul nurne,


i inimilor le sint cl-rag

if
Prin mine nun cung irag,
4i-rL preajin-mi, din afuM de veac.

Grclin-a raiului pe lume,


Cuib de miwuni fr de prej,
Damasc,cetate-cz mea, i sleag,
Chiliin cie vis, tdriin mre,
Nimic flu-mi poate fi inai drag
Decit prea-albii ti perei.

Mutt prea frumoaseie4i terase


S fie hinecuvintate,
i pururi fie-i luclate
Preafalnicele fnuiiiusei
De pe terasele-4i frumoase.
Tar omul care recit stihurile acestea adug:
Se mai cheam i 5am, altiel zis Grunte-deFru-muse
e, dat fund c ea este grunte1e frumuseUi lui Dum
nezeu pe prnInt.
lar Giafar sirni o vie plcere auzind 1tmuriri1e acestea.
5i ii niulturni omului, i desc1ec de pe catIr, sill luA
de frlu spre a putea s mearg aa cu ci printre case i
geamii. $i, incetior, se preumbla cercetInd una dup alta
casele cele trumoase pe dinaintea crora trecea. Si, privind
aa, zri, in fundul unei u1ie bine maturate i bine
stropite, o cas falnic in mijiocul unci grdini man. lar
in gradina vzu Un cort de matasa mnflorata, irnp)dObit cu
chilimuri frumoase de Khorassan, i cu perdele bogte, i
ticsit Cu perne de rntas, cu scaune i cu sofale. Jar un
hrbat tlni edea jos, in mijiocul cortului, ca luna clad
rsare in ecu de a patiusprezecea zi a ci. 5i era lmhrcat
uor, neavInd pe Cap decIt o basma, iar pe trup numai 0
hiiinu de culoare trandalirie. Jar dinaintea lui edeau cu
luareaminte o multirne de ini, i biuturi de toate felurile
1 de cele inai alese.
Tar Giafar se opri o clip s-i bucure ochii cu prive
1itea accea, ci se sirnti tare inultumit de ceca ce vedea
Ia bIrbatu1 acela tinr. i, ujtindu-se rnai cu luare-aminte,
zri ling brbat o ferneie tInr i [rLlmoas ca soarele pe
un cer Senin. Jar pe pieptul ci se afla o aliut, ca Un copil
in brae1e mamei sale. i cinta stihurile acestea
Vol de acei cc nzina i-o iasd
In milnile spre care doru-i poartd:
Clnd vor don s-o ia-nddrdt acasd,
N-au sd i-o mal qdseascd decit moartd.

Au ddruit-o miinilor iubite


Atunci dmud i-au sin4it-o-ndrdgost lid,
Pentru cd irdmii inclrdgostite
Ii e robia ciragostel menita.

Aclinc din piept i-au smuls-o fdrd in.inite!


Roste.te lu, 0, pasare, mereu:
,,Din piept i-au smuls-o; neiuznd aminte
Cd are s Ic fie tare qreu !

Au omonit-o fdrd nici o vind,


lar mull -iubitu-acurn li bate joe
De eel ce cu iubire 1 se-nchinti
i care arde-n duicele ci foe.

Eu slut acel cc cautd iubirea,


Eu sint mbzrea, fratele ei slut
Eu, mistuit. irni p1mg nefenicirea
Intruna suspunud i repeiind 2

,,Pniviil pe eel cc nthirea crud


La ve,stejit ! Chdar (lw-a nesckimbat
Rdmase-n sine, cu sd-i facd-n ciudd
El fdrd mila 1au inmOrmiNlQt !
Jar Gicifar, auzind cuvintele i cmntecul acela, simti 0
plcerc ncn ignit1, i.ar luntruriie i se tulburar Ia rnl
dierile acclui glas, i roxti ,,Pe Allah ! e frurnos ! Ci
copilandra i Ineepuse iai1i nit gins, cu aluta pe ge
nunchi, s cinte stihurile acestea
P1 in de cLceste S2?N m fe,
La dragosle cd ei anzinte,
1\Ju C fl!11lL((t Ui1IU1.O?
Cd te hbesc cu-ci.tUa dor.

Spre the l7zina inio zn.tznd,


CenduU uiiid .i optind,
Cu inn i1ind, sd tendari,
Sdin 1 dai surIsui diilcei gun

mu trece cliinuita via


Pierinci sub ochiul tdu de ghea,td.
Ak, iiiczodad flu nilal dat
Surisul drag, muit ateptat.

Deatia dor, pUns bob cu bob,


Trdiesc pe lume ca un rob,
Jar bzcztuiiiz inimdi bolnavd
Dc lacrim.i. negre de otravd.
Ping ce cIntarea acestor stihuri s se sfIreascu, Giafar
se apropiase de poarta tot mai mult, mInat de plcerea pe
care 0 sirntea dea o auzi i dc-a o privi pe copilandra care
cInta. i, deodat, tinru1 cc sta culcat sub cort ii zri, so
ridic pe jumtate, chem PC UflUI dintre robii si cci na
runtei i Ii spuse:
Ii vezi pe omul de cob, de Ia intrare, din fata
noastr.?
Jar copilandrul spuse
Da!
Jar tmndrul Nirbat spuse
Trehuie s fie vreun strain, intrucIt vd asupra Ni
semnele drumetituiui. D I uga do miI adu, i ai grii si.
nil-I xuperi.
5i biatul rspunse
Cu bucuuic i plccre
51 zui s so duc La Ciafar, care ii vzu venind ; i bietelul
ii spuse:
in nurnoic iui Allah, a, doamne al meu, ma rog tie,
aibi bundtutea doa Veni In stpinul nostru.
Tat (3iafnr trecu poarta cu cop;Iaricirul 5i, ajungind di
mouton intiarii Ill C(), 151 1a catirLil po scairia roblior
i.ndatoritori, si trocu pragul. Tar sthpiiiul cci tirir se i afla
in picloaro, intru citistea sa i veni mnspre ci, desIcindui
iarg mIinilo, ji ii Intimpin cu nite urri do bunvenit do
parc 1ar Ii cunoscut dintotdeauna, 5i, dup cc multumi
Ni Allah peritru trimiterea oaspetelui, data
0, oaspete at men, bine-ai venit!
Sosirea La ne -adnee b UC2LT 10,
51 me thY ViCIa chi put tan vrdjit.
Pc chipul tan ma jur: stint cum Invie
Inznian piept, de eum toam fost zrit
5 a inuri, dcar fi s pieri, vai inie
51, dup cc data acestea In cinstea lul Giafar, ii zise
Piacuti dca sta, a, duice doamne ru ITiCU 5i m
tire lui Allah pentru feuicita ta venirc
5i rccit rugdiunca pcatru oaspetcle do la Allah, i
Ii urrn astfcl cIntecul
Dcam fl aunt vreun sewn de inctzzntare
Despre venirea to, pc sub picloare
Am fi Intins In calea ta, couor,
Curatut singe-al inimilor noastre
$i catifeaua neaqra-a octhilor.
Cad nai presus ne ecti, venit din astre,
Decit ni-i pleoapa ce-o plecdmn cit cZar.
15
Si, dup. cc sfIri cIntccu, se apropie do Giafar, ii strut
pe piept, ii prearnri harurile i ii spuse
0, stpine al rneu, ziua de azi este o zi fericit, i
de n-ar Ii si fost o srbtoare, a .fi fcut-o cu, spre a da
mu1i,nyire ILli Allah
Jar robu se bulucir nurnaidecit dinaintea br ; i ci
le spuse
Aduceti-ne cele preg.tite!
Jar ei aduser tvile cu mIncruri, cu fiipturi i cu
toate celelalte lucruri minunate, jar tInrul ii spuse lui
Giafar
0, doamne al meu, mnebepii spun ,,Dac eti poftit,
Indestu1eaz-ti .suflotul cu coca ce so afl dinaintea ta,
Or, noi, dac am ii tiut c ai s no luminezi astzi CU SOsirea
ta, tiam fi gatit 1flS8i carnea n.oastra i neam
junghiat i pruncii in cinstea ta.
Jar Giafar rspunse
Pun, aadar, mina, i am s mninc ping ce am s
ma satur

Jar tInrul incepu sa-i dea cu chiar mIna lui buctile


edo rnai bune i s stea la taifas cu toata dragostea i cu
toata plcerea. Pc urrn fur aduse ibricul i ligheanul, i
I se splar mIinile. Dup care, tInarul stpIn ii pofti a
treac In sala de buturi, unde ii spuse feticanei s cinte.
Jar ea lu luta, Ii potrivi strunele, 0 sprijini pe pieptul
ei i, dup cc rnurrnur o clip, cint:
Iacit-l, mindrut oaspe, a caruia venfre,
Dc toi e-ntimpinat cu drag si cu cinstire,
Mai dulce ca ndejdeci, in?iret de striucire.

Din plete-i se revars o negur curat,


De care inici zorii, cu faa speriat
ruzncLf, sariuiann, fliCi flu se rnai arat.
iar cInd ursita-mi neagr era si ma omoare,
Cerui oblciuinta-i; i el, venind din zare,
Intoarse vieii-un suflet din moarte ,si pierzar.
i uxt-iiui acuma sIni robul pe vecie
Al Craiului lubiril, iar dulcea mea robie
mu e pe t:otdeauna aeplina bucurie.
lar Giafar fi cuprins de o voioie pIn peste poate. Ia
fel cu voioia tInru1ui, gazda sa. Ci tot nu contenea nicicum
a rinIne ingrijorat de npasta lui cu califul. Jar ingrijorarea
aceca era vdit pe chipul i In purtarea Iui. Si
flu rmase neviizut ochilor t.intru1ui, caie pricepu Nmpede
cI Giafar era tulburat, Infricoat. ingIndurat i chinuit
de ceva. Jar Ciafar, Ia rIndui, pricepu cii tinthui biigase
de seamii starea sa i c, din huniicuviintii, se ferea
s-1 Intrebe de pricina tulhuririi. Ci, pinii Ia urrnii, iinarul
ii zise:
0, doamne al rneu, ascultii ceea ce au SPUS fli
eleptii.:
Nu-i fie teamil si nu te-nirista
De cele cite-asupra rzoastrd yin.
Ia lnai degrabd un pocal i bea
Otrava sfIntd a aceslui viii
Ce-alung?I i necaz i voie rea.

iVu vezi cum zugravira mimi de vis


Caftanul bduturii-n flori frumoase,
Cu ennui aib, cu dulcele narcis,
Cu floarea de IVeman, en tiparoase,
Pc vita viei scnise cu dichis?

Daci i te-apas ginduri si t?;istee, Tu ieagana-ie-ncetior si blind,


Pentru ca-n somn adinc s se rs fete
La sinul buturilor, cintind,
Al florilor yi-al fetelor iubete.
17
Pe urmA II spuse lul Ginfar i
Nurti chinut bt nu-4 zbuciuina inima. n1 ctipine
aT meu
$i 11 zise fethcanei
CInt!
Tar ca data. Si Giafar, care so des[ta la acele cintece
si era vrjit de etc7 spuse intr--un sfirit
S nu contenirn a ne veseli, cInd Cu cintecul, dud Cu
vorba, pin cc luinina zilei are sEi so curme si are s vn2a
noaptea Cu negurile ci.

Cmnd povestea aj arise aid, Sohoruzada vzu zorii rnijind i.


sfiuasii, taco.

Ci intr-a opt side nouzeci aptea noapte

Urm:

Si tInrul porunci apoi robilor s acluc nite cai. Tar


ci so supuser indat ; i Ii adusor oaspetelui stpmnului br
o iap imprteasc. 51 arnIndoi srir pe spinarea caibor
si pornir s strhat T)arnascul ci s so bucure do privelistea
sukurilor s1 a ulltebor, pin cc ajunser dinaintea
unei case lurninate strlucit i irnpodobit cu fanare do
toato sulorile ; jar dinaintea unei porti so afla o Iarnp
mare do aram frumos Iucrat, spinzurInd. do un lant de
aur. Tar in curtea casel crau nicte chioccuri Inconjurate
do Cioplituri in piatrA minunate, ci pline CU toate noaznurile
do psri c1 CU toate soiurile do fbori ; iar in mijlocul
tuturor acolor cldiri so. afla o salA boltit, cu ferostrelo
de argint. lar tinrul derchise uca do Ia sam aesea. Tar sala
so ivi ca o grdin a raiului, Insufbetita do cintocebo ps
rilor ct do miresmele fbo.ribor i do clipocitul izvoarelor. S
casa toat rsuna de feluritele graiuri ale acelor psri, i
era cptuit nurnai cu rntas, i bine chivernisit cu perne
de atlaz i cu pene de strut. Si se mai aflau acolo de asemenea
o grmad nenurnrat de tot soiul de lucruri rare
i de minunii scumpe, i era irnblsrnat de rnireasrna
florilor i a poarnelor; i adpostea o sumedenie neInchipuit
de bogii falnice, farfurii de argint, tacIrnuri de
rgint, cupe de pre, c1ui pentru ars mirodenii, i grrnezi
de arnbr sur, de pulbere de aloe, i de poame uscate.
Intr-un cuvInt, era ca locuinta zugrvit In stihul acesta al
poetului
Era o eas alb,-ntr-o grdrna,
i care strilucea ca 0 lumina
Din toat rn(Jreza ei deplin.
$i, dup ce Giafar ezu jos, tInrul ii spuse:
Un potop de binecuvIntri s-au coborIt din cer
asupra capului nostru, o, doamne i oaspete al rneu, odut
cu veniiea ta!
5i ii mai spuse mnc multe alte lucruri gingae, i ii intreb
Intr-un sfIrit
5i care este pricina creia ii datorm cinstea sosirii
tale in oraul nostru? Aici gseti prieteni i bunstare,
i toat dragostea!
lar Giafar rspunse:
Eu, o, stpmne al meu, sInt otcan do meserie, i poruncesc
peste o ceat de oteni. Jar de batin sirit din cctatea
Bassrei, de unde yin acurna. Jar pricina sosirii mdc
este c, neputInd s-i pltesc califului haraciul pe care i-I
clatorez, am lost cuprins de spairn pentru viata men i am
luat fuga cu capu-n pmInt, de fric, Si nu rn-am oprit din
goan, prin cImpuri i prin pustiuri, pin cc rn-n adus In
tine soarta.
Jar tirirul spuse:
0, venire binecuvintat Si can-i numele iu ?
El rspunse:

19
Numele meu este ca ji al tu, o, doamne al meu
lat tinrui, auzind aceasta, zImbi i spuse rizInd
0, doamne al rneu, aadar te nurnesti Abul Hassan!
Ci ma rog ie xii flu mai ai nici o stringere de inirnii i nici
o tulburare in pieptul tiiu.
Si dete poruncii xii fie adusa bucatele. Si ii xc aduser
niste tahiale pilne cu tot felul de huniitiituri alese i dcxiiitiitoare
i mincari, i ramasera mu1tumii. I)upii care
masa lu ridicatii i fu adus ibricul i ligheanul. t5i xc spiilanA
pe mimi, si se ridicari, i xc duseri in sala de biiuturi,
care era plinA CII flori i cu poarne Intr-un Chip desiivirit.
Ian tiniirul vorbi Cu fetiCana in privinta muzicii i a cinteculul.
Jar ea ii incinta pe amindoi i ii desfiitii Cu desiivirinea
neteugului ei ; i pInA i casa, Cu ziduni Cu tot, era
tulburatii si mhcatii. Jar Giaiar, in vilvora inhliCiririi sale,
isi scoase hainele i Ic azvinli cit cob, dupii cc Ic licu bu
cAtele. Jan tinirul ii spuse
Uallahi dde Allah ca sliienea hainetor xii aibA
dnept unmare bucunia i nicidecum supiirarea i necazub
5i alunge Atotputernicul amarul LlritulUi de Ia noi.
Pc urmA fAcu semn unuia dintre robii lui, care nurnaidec11
ii aduse bui Giafar nite haine noi, cc pnetuiau o sutii
de dinari, i 11 ajutA xii xc imbrace. Jar tinirul ii spuse
fethcanei
Schimbii glasul alAutei!
Jar ea schimbA glasul i cintii stihunile acestea
Privireauji pdtiina.tI ce pie rde ciup ci,
far ci mici mu ia seama La tristul men macel.
Deci sa-mi imcliei urarea si cmntecul, strigind:
,,iubzreann pentru tine - mid crinceuul morinint
?%irtt are sul mto stznca dim inivzjj nicicmncl U
Jan cind xc isprAvi i cintecul acesta, Giafar iarEii se
despuie de hamne chiuind. 5i tinArul ii spuse
Fie ca Allah sA-ti imbuneze viata, i facii eJ ca inceputu
siii lie sfIntul, ian siiritu1 siii fie inceputu
lar robii ii Iinhrcar pe Giafar iari cu haine noi, rnai
fruinoase decIt. cole dintii. Jar feticana nu inai roti nimic
vreme cle un cons, pe cInd cei doi edeau Ia taifas. Pe
urm tInrul Ii spuse lui Giafar
Ascu1t, o, doamne al meu, ce a spus poetul clespre
t,ara In care, spre cinstea noastii, to-a adus ursita in ziua
aceasta binecuvintat.
Si-i spuse feticanei
CInt.-ne vorbele poetului despre valea noastrL cea
care in vremurile de demult so chema valea RahwatUIUl.
$i copila cintt
0, (Juice strlucirea n.opii noastre
In zoieain ieis Uqat U mi J?aZ) Wet,
Pc zuule Ziiit uachen ziiri albastre
Cu valuri de iiuresmembalsamat

E-o salb Imprejtru-i, sclipitoare


De oini inali, de ierhuri unduznd.
Cimpiilei chihimuri siut, cle fioare,
Cu pdsdri care ciripesc arqint.

Lfrezile-i, cnid no zresc pc-a proape,


Ne-rn hie cu bogaiui br pornet.
lar noz, pe mcthti rcorocisei ope,
Sorbiw. tacialen cupe de poet.

Frurnoctsci este voice noaslr scump,


i darnicdi, uir virttul sopl.itor,
Crd pe p teci prin luncu nocistri urnbl,
Teaduce numal daruri de la fio.
Cind copila sfIri do dntat, Giafar, pentru ca de a
treia oar, se despuie do hainele sale. lar tinrul stpin Sc
ridic i II srut pe frunte, i porunci s fie irnhrcat cii
alt vernint. Cci tinrul acela, aa cum se va dovedi, era
omul eel rnai mrinirnos i eel rnai minunat do pe \remu

21
rilQ lui, far drnicia rnIinii sale i Initimea sufletului u
erau pe pui tot atIta de man ca i cele ale lui Hatim,
cpetenia tribuiui rfhay i tifsui cu ci mai departe despro
IntIinplnile zilelor, i despre tilcuri, i despre noave,
i despre izbinzile cole rnai do seam ale poeziei. 51 Ii zise:
0, doamne al meu, flu Ii impovra mintea cu griji
i cu ingIndurri.
Jar Giafai. ii spuse
0, stpIne al meu, mi-am prsit tara fr a avea
rgaz nici s rnnInc, nici sbeau. 5i am fcuto cu gIndul
do a mLi veseli i de a vedea lumea. Dar dac Allah rni-o
hrzi s ma rnai Intorc vreodat in ara mea, i dac ru
dde mole, i prietenii mci, i vecinii mci au s ma Cerce
teze i au s ma iscodeasc, intrebIndu-m unde am fost
i cc am vazut, am s Ic spun binefacerile cu care rn-al
cinstit i hatIrurile pe care le-ai gramadit asupra capului
meu, In cetatea Damascului, din i1ara 5arnului. 5i am s le
spun cc am vzut aid, i cc am vzut dincolo, i am s le
rostesc nite cuvinti.i tare frurnoase, i am s le dezvluiesc
nite lucruri pline do Invi,rninte despre toate cele
cu cIte are s mi se Irnbog1easc mintea pe lIng tine, in
cetatea ta.
lar tinrul raspunse:
Ma adapostesc Intru Allah Impotriva ispitei gindu
rilor de mIndrie ! Numai ci este singur mare.
5i adug:
Vei rmIne Cu mine atIta cit vel voi, zece ani, on
rnai mult, precum ti-o fi placul! IntrucIt casa mea este
casa ta, cu stpInul ci i cu tot cc se afl In ea.
5i, estimp, fcIndu-se noapte tirzie, intrar hadIrnbii i
aternur pentru Giafar un pat ginga In captul slii,
la locul de cinste. 5i mat. atennura un pat, altituri de cel
al lui Giafan. i plecara, dupa cc orInduir i dichisira to
tul precurn se cuvine. Ian Giafar vizirul, vzInd acestea,
Ii zise in sine : ,,Pesemne ct gazda inca este neInsurat ! 5i
22
de aceea si-a pus ptul ling al meu. Socot c pot s trunc
o iritrebare.
ca urmare, cutez s-1 intrebe pe gazda sa:
0, stpinul meu, eti h1tei SU eti insurat ?
Jar tmnrul riispunse
Sint Insurat, o, doamne al rneu!
lar Giafar rspunse in aceasta
- Pentru cc, dar, dac eti .Insurat, vrei dormi a1-.
turi dc i-nine, in bc s te duci Ia haremul tu i s te culci
ca oamenii inurai?
Jar tInrul rspun.se
Pc Allah, o, stpIne al meu, harernul, cu tot ce se
aIlii in ci, nu are s-i Ia zborui, i voi avea mai tirziu tot
timpul s ma duc i acolo s ma cuic. Ci acuma ar fi prea
grosolan i urIt din parte-mi, i grozav de flICOpiit i, vai,
cit de ruinos ! sa-i las singur, spre a ma duce s ma cuic
in haremul meu, pe un orn ca tine, un musafir, un oaspete
de la Allah ! 0 atare fapt ar fi cu totul potrivnic bunei
cuviin1e i datorineIor ospeiei I, cu adevrat, o, stpine
a mcii, atfta timp cit ederea ta va binevoi s cinsteasc
aceasta casa, nu am smi odihnesc capul pe patul din ha
remul rneu, nici nu am si ma culc in harem, cita vreme
nu se va fi rostit bunrmasul intre tine i mine, In ziua
care ii va plcea i pe care o vei alege, cind a.i s vrei s
te Intorci cu pace i tihn in cetatea i in ara ta
Jar Giafar ii zise in sinei : ,,Astai o treab dca
rrilea, minuntoare pIn peste poate ! i dorm ira unpreun
In noaptea aceea.
Jar a doua zi, dis-de-diminea, se scular i se duser
Ia hammam, unde tInrui cruia de fapt i se spunea
Attafcel-Darnic i trinilsese, pentru folosinta oaspete
su, un rInd de haine falnice. $1, dup cc se Imbiur
curn flu se poate nmi desfttor, Inclecar pe nite cai
minunai, pe care ii gsir gata inuati Ia poata hammamului,
i pornir Inspre mecet, ca s mearg s vad
Mormintul Sultan ci, i ii petrecur toat ziua aceea pre23
ihind cu gIndul vietile oarnenilor i niorile br. Si tot aa
fticur i mai apoi, In toate zilele, ducInduse s vad cInd
o pia1, cind alta, i dormind noaptea cot In cot, in chipul
mai inainte aritat, vieme de patru luni.

Cind povestea ajunse aid, $e1ierezic1a vzu Zofli niijiiid i,


SfiunSa) tcu.

Ci intr-a opt sute nouzeci si optct noapte

Or, in captul acestui rstirnp, Gialar Ii xitnti suiletul


pun de tristee, i gIndurHe nbtute i, Intro bun zi,
ezu jos i plInse. bar AttaC-cel-Darnic, vzindu1 ca plinge,
ii intreb, spunIndui
Allah alunge de in tine mIhnirea i amarul, o, stpine
al meu 1 Pentrii cc te vd plingind? 5i cc a putut
s-i pricinuiasc mIhnirea aceasta? Dac ti-e pieptul apsat,
pentru ce flu imi dezvluieti pricina ceti face inima
grea i sufletul arnar?
bar Giafar rspunse
0, fratele meu, imi simt pieptul apasat pIa peste
poate, i mi-ar placea s umblu aiurea, pe uliele Damascuh
ui, i mi-ar placea tot aa s-mi potolese gindurile Cu
veclcrea geamiei ommiazilar
$i Atta.1celDarnic rspunse
Da cine oare ar putea s te opreasca, o, fratele meu?
Au nu iTiai eti X1O1)Od s te duci st to preumbli pe unde
mi, i s-ii icoreti sufletul cum il;i place, in aa feb ca
pieptul s i se uureze i mintea sa i se insenineze is
hi se bucure ? Intr-adevar, o, fratole mcii. toate asteas
cI.iiar niinic, chiai nirnic
$i Giafat se scul s pkce, cInd gazda ii opri spre
a-i spune:
0, doamne al meu, ai nurnai buntatea de a rbcla

o clip, pentru en slugile noastre x-ti poati insua 0 iepoai-.


Ci Giafw rspunse
0, prietene, mi-ar plcea mai mLllt si mi duc pe
jos ; Intrucit ornul carei clare nu se mai poate hucura privind
i luind seama imprejurul su ; ci ceilali oamcni so
bucur privindu1 s,1 luInd seama 1a eL
mr AttafcelDarnic ii spuse
Fie! Ci las-rn barerni s-i dau o pung Cu dinari,
spre a putea s faci niscaiva mile In calea ta i s Impmi
bani cu pumnul, arunclndu-i rnulimii!
i adug: -
Acurna, poi s te duci s te preurnbli. $i deic Allah
ca aceasta s-i 1initeasc sufietul, i s te uurezc, i s
te fac s te Intorci la noi pun de vOioie i do multuiniie!
Ca urmare, Giafar lui de la prea-darnica lui gazd o
pungi cu trei sute de dinari, i iei din cas, insotit de
uririle prietenului su.
i se Indrept Incetior, cu gIndurile la npasta in care
II bgase califul, i tare dezridijduit dc-a gsi vreo dez
legare, on Ca vroo Intimplare s-i ingiiduiasc a dovecli
tulcul, on s gseasc omul care 1-ar putea dovedi, i
ajunse aa dinaintea gearniei celei falnice, i sui edo treizeci
de trepte de rnarmor de la ua cea mare, i Ii bucuri
ochii minunInduse de miroziile cele frurnoase de farfuniu,
de aunitunile, de nestematele i de marmorele strilucite
care o Irnpodobeau pe toate pArile, i do havuzunile cele
frumoase In care cuigea o ap atIta de curatL c nici nu se
vedea Si se in1t, Cu gIndul la Allah, i ii fcu rugciunea,
i ascult predica, I ezu acolo pIn Ia prinz, sirnind
o rcoreai mare cum Ii cobora in suflet si-i linitea i.nima.

23
Pe urm iei din geamie i ii milui pe calicii de Ia u,
rostind stihurile acestea

Vzut am fruinuseile minune


S1rinse (ZCZfl cjecwiia din Jullaq.
i p pere/i vzvtanz. ce tilc spume
Picas fintul frumuseitor irag.

i-ain ineles, precum ca s se tie,


Din toatd sfinta. fruinusee scrisd
Norodul, cind se dvce la geamie,
Gdscte usa pulurea deschis
1, dup ce plec de la moscheea cea fruinoas, I.i
uirn prcuinb1rca pliri rnahalale i pe ulile, privind i
luInd seania, pn cc ajunse dinainlea uriei case strducite1
cu infLiIure domncasc, impodobita cu nie ferestre de
argint cheniruite cu aur, care vrjeau mintea, i cu nite
perdele de rntax la 1iecare ferea:;ti. $1, in fa.a pori, se
afla o lavH,ti. de rnarmoii aternut cu un chilirn. $i, curn
Sc sirniea cam ostenit de preumblarea sa, Giafar ezu jos
pe Javit i Incepu s se gIndeasci In sine, Ia starea Iui, la
In1ImpIiriIe din vremea din urm, i la ce so fi putut In
tImpla, in Iipa lui, la Bagdad.
5i, deodath, iacti c la una dintre ferestre perdeaua
se trase Ia o parte, i o mmii alb toat, urmat de stpina
ci, se cu o stropitoare rnicut de aur. Si femeia aceea
era ca luna plinii, cu nite priviri pierztoare de minti, i
u un chip cc nu-i avea sor pc lume. $i zhovi o clip s
stropeasc florile din glastrele de la fereastr, nite flori
de busuioc, de iasomie Ingeirinat, de garoafe i de micsandre.
Jar rnicriIe ci erau numai gingie, numai duioie
i frumusee, pe cInd stropea cu rnIna florile mirositoare.
Jar Giafar, Ia vederea ci, Ii simi inima rnit de iubire.
se ridicit in picioare, i se terneni pIn la pmInt dmaintea
ci. Jar tinerica, sfIrind de stropit florile, se uit pe
uIii i 11 zri pe Giafar cum sta plecat pIn la pmInt. i,
dintruntui, dete s InchidA fereastAa ji sa piece. Pc Unn
se rzgindi i, aplecindu-se peste pervaz, Ii spuse lui
Giafar:
Casa aceasta este cumva casa ta?
Jar ci rspunse
Nu, pe Allah ! o, stpIna rnea, casa nu este casa inca,
dar robul care se aflIl Ia ua ci este robul tu! S ateapt
poruncile tale
Jar ea spuse
DadA aceast cas flu este a hi, atunci cc cauti aid,
i pentru cc flu pleci?
Jar ci rAspunse : 1
Pentru c, ya seth, rn-am oprit aici spre a ticlui in
cinstea ta cIteva stihuri!
lar ca rntrcba:
Si earn cc ai putut s spui tu despre mine, in stk
hurile tale, bre ornule ?
5i nurnaidecIt Giafar rosti imnul acesta, pe care ii ticlul
acolo pe bc:
Ea se ivi-ntr--o rochie-alburie,
Cu ochii-i i cu pleoapele-i mrnuni.
icr em strigai: ,,Vino, minune vie,
Numai Cu graiul ochilor ti buni
Si fdra rnai rosti nici Un cuvint!
Cu tine-a fi eu fericit pe lurne,
Cu time beat de fericire sint.
Slvit s fie pururi Sf intul Nume,
Acela care surizind iti scrise
Cu tranclafiri obrafli ainindoi
El singur poate s la niste vise
Si chip aievea s Ic dec apoi!
Alb ii este rochia, CUIn este
$i iaina4i aiM, si precum deplinil
Ii este soarta, ca Zntr-o pove.cfe:
Un alb in alb, Iuinin jn lununu.
e urrn, nruclt in pofida acestor stihuri ea tot vroia
s piece, Giafar strigli
Ateapt, fiei milil, o stpina mea ! Iaet al
stihuri pe cure ic-am alctuit despre mnfiarea i despre
gingiliia ta!
Jar ea spuse :
Si cam ceal putut s spul tu In priVifla inca
lar ci ro.sti urmtoarele stihuri
Ii vezi lv chipul falnic czun rsare
i, cu lot vlul care ii adui,ibr,
E ca o tuna lumininci pe zare?

De strlucirea lvi, preasfinta umbri


/1. leiiipleior in care e slvit
Sc lulnlneaZ.L to(Lt(tfltrO c1ipiti,
lar soarele, cind o privete-n fc4,
Zavistnie se mnluneca singhea.

Inqlbenele rovl tranda fir


Cmnd ii zrete fmuntea, de necaz;
Jar mrzil rumen pare tibiir
Pc tiiuj-rnbiijoralul ei obraz.

Un muritor, dac o vecle-o data,


Rmine pururi jertf a iubirii,
Arznd pe venicie, far patti,
in fitictirile chiriului simtirii.
Cind tmntra femeie auzi stihurile acestea, ii spuse lui
Giafar:
Ai fost str1ucit! Ci acestea-s nite vorbe mai man
decit tine!
5i ii arunc o ochead care ii sget, Inchise fereastra
i pieri grabnic. Jar vizirul Giafar ezu rbduniu pe Iavit
, ndAjduind i ateptInd ca fercastra s semai deschid
o datLi i s-i ingduie a niai arunca o pnivire asupra
minUflit abia zrite. $i on de cite on da s so ridice i s
piece, patima ii spunea ,,Stai ! i nu coriteni s tot fac
asa pini ce so lsi seara. Atunci so scula, cu inima lulea
Si se intoarse acas Ia Attaf-cel-Darnic. i Ii gsI pe Atta
ateptIndu1 chiar la intrarea casei, In prag, i strigmnd
cl.nd Ii vilzri
0, doamne al meu, inai lsat ast1zi curn nici
so poate mai arnrit do lipsa ta ? Jar gindurile mole erau
cu tine, din pricina ateptrii indelungi i a zbvniciei
Intoarcerii tale.
i so arunc Ia pieptul Iui i II srut intro oclii. Ci
Giafar nu rspunse nimic, i sta pierit. Jar Attal se uiti
Ia ci i citi pe chipul ILli rnulte vorbe, gisinduI, Intra
var, taie schimbat Ia 1a1,, i galben, Si mohorIt. Si ii zise
0, doumne al .meU, te vd tulburat In chip L CU
mintea aiuiea
Jar Giafar rspunse
0, doamne al meu, din clipa dmud rnam desprtit d
tine i pIn cuma rn-a chinuit o durere ron do cap, in
trucit am dormit greu asnoapte p0 cpttIiL11 meu. Jar in
geamic nu am pniceput nirnic din rugciuriile pe care Jo
rosteau dreptcredincioii ? Jar starea men este ja1nic. i
sintaLea meai mielniciI
Atunci Attaf-cel-Darnic Ii lu oaspetele do mIn i
II duse in sala In care Ic placea icr do obicei sa stea do
TO1b mr rohii adusenil hivile Cu mIncrurj pentru masa
de seara. Ci Giafar flu putu s rnnince nirnic, i riclic
inmna. Tar tiniiru1 II Intreba
Pentru cc, o, doamne a! rneu, ridici mina i o deprtez
de Ia mIncare?
Jar ci raspunse:
Pentru ca masa do asdimineat mi-a cazut greu
flu rnai pot si cinez. Ci flu este nici o suprare din asta
Intrucit nadajduiesc c un cons do somn are s fuca rat
s treaca. iar mii.ne nc s mai am nimic in stomah

29
Ca urmare, Ataf porunci s se atearn patul Jul Giafar.
mai devreme ca de obicei, iar Giafar se Intinse pe pat,
cu gIndurile tare cltinate. Si Ii trase Invelitoarea peste
el, i mncepu s cugete la fetican, la frumusetea, la gin
giia, la fptura, la alctuirea ei fericft i la tot ceea ce
Atoatedttorul preamrit Sic el! ii druise ca f
musee, ca strlucire, i ca desvirire. 5i Ii uit de toate
cite i se IntImplaser in zilele trecutului su, i de necazul
cu califul, i do porunca primit, i de neamurile,
i de prietenii i de tarn Jul. 51 aa era de amarnic zbuciumul
gindurilor sale, IncIt se simti cuprins de ameea1,
i&r trupui fu npdit de Infiorare. 5i flu mai conteni st
se tot suceasc i s so tot rsuceasc, potopit do foe, In
patul lui, pIn dimineata. 5i era ca un ins piordut pe
mrea dragostei.
$i, cum so fcuse ceasul la care do obicel se sculau,
Attaf so scul ccl dintli i so plec asupra-i si-i zise
Curn o duci cu s.ritatea? Gindurile mele au stat
toat noaptea plecate asupra ta. 51 am vzut limpede c
n-ai gustat din somn pIn Ia ziu.
Jar Giafar rspunse:
0, fratele meu, flu prea mi-c bine, flu am nici un
chef.

Cind povestea ajunse aid, eherezada vzu zori mijind ,


fioasi, tcu.

Ci intr-a opt sule nouzeci i noua noapte

Urm:

Auzind vorbele acestea, Attaf- cel-Darnic, minunatul,


fu cuprins de tuihurare pIn peste marginile tu1hurrii i
trimise pe data un rob aib s caute un doftor. Jar robul

30
dete fuga. si implineasc misia, i flu zbovi mult p1n
ce s se Intoarc cu doftorul cel rnai bun din Damasc i
cel mai iscusit dintre doftorii de pe vrernea lui.
5i doftorul, hakim de frunte, veni Ia Giafar, care sta
Intins pe pat, cu ochii pierdui, i se uit Ja fata lui, i Ii
zise:
Nu te tulbura c ma vezi, i darul sanatatii s fie
asuprai I DA-mi rnIna!
Si ii lu mIna, i Ii pipai btile vinelor, i vzu c tot
lucrul era la locul tui, fr de nici o vtmtur, fr de
nici o suferint, i fr de nici o durere, jar bti1e inimii
erau pline, i opririle dintre bti erau opriri sanatoase. 5i,
dupa ce cercet toate acestea, pricepu care este pricina
rului, i c bolnavul era bolnav dc dragoste. $i flu vroI,
de fa cu Attaf, s porneneasc nimic despre ceea ce bgase
de seam Ia bolnav. $i, ca s fac lucrurile cu gin
gie i fr rnu1t zarv, lua o bucatA de hirtie i scrise
pe ea leacul. $i puse Inceti.or hIrtia sub capul lui Giafar,
spunIndui:
Leacul se afl sub capul tau! 5i ti-am hotrIt o
curAtenie. Dac o vei lua, vei fi vindecat.
5i, grAind astfel, hakimul ii mA ziuA-bunA de la Giafar,
spre a se duce sA-i IngrijeascA pe ceilalti bolnavi ai
sAi, care erau multi. 51 Attaf ii Insoti pIrx. la poartA, unde
11 IntrebA:
0, hakiniule, cc are?
i hakimul rAspunse:
Lucrul se aflA pe hIrtie.
51 plec.
lar Attaf se Intoarse Ia oaspetele sAu, i 11 gsi sfIrind
de citit poezia aceasta:
Intro zi veni Ia mine
tJn hakim, ?nci lu de mn,
&i-mi misoare, curn se cere,
3
Ale inh nil bal;az.
Eu strigai : ,,Ci ias inmna,
Ci flun inima i mun vin,
Ci in suflet arde focul
Ce ma rnistuie-n vpi !

El atnnci imi spuse iari:


,,Bea sirop de trcznda fir
Mestecat cu suc de limnb.
4j nu spume nimnmui 1
Eu ii rspunsei : ,,Siropul
Bine-l tiu, c-un elixir
Cei adun de pe obrajil
Pentru care ma pierclui.

Ci de unde, o, hakime,
S 9SCSC cu sw: de iimbi?
cuin a putea, hakime,
StI mai potolesc vreodati
Jarul care-mi arde viaa,
Dorul caren piept m-nghimp ?
i atunci haki inn-mi spuse:
,,Esti indrgostit rcu, iat !

u ii spun : ,,Da ! El rspunde


,,IVu-i decit Un sin gur leac:
Saduci pricina boalei
,,LIng1 tineadn latac !
Jar Attaf, care nu auzise stihurile i flu prinsese din.
ele decit versul de la urm, fara a-i pricepe, ezu la capatui
patului i 11 intreb pe oaspetele su cei spusese i
cc Ingrijiri ii hotrIse hakimul. Jar Giafar rspunse:
0, fratele meu, mi-a scris o hIrtie care se af1 colea
sub pernil.
Jar Attaf scoase hIrtia de sub pcrn i o citi. i gsi
pe ea rmndurile acestea, sense de mIna hakirnulul:
,,In oumele lui Allah ccl Atoate-vindectorul, printele
leacurilor i al tmiduirilor!
Iat Ce este de luat, cu ajutorul i cu binecuvintarea
lui Allah
Trei msuri do Infiaro netulburat a iubitei, arnestecate
cu un dram de sfial i cu oleac de tearni de-a flu
fi pIndit do ctre pizmai ; apoi, trei rnsuri de Impreu
flare deplin, str1uminaUi cu un bob de zbav i do
dep.rtare; apoi, dou dramuri de duioie curat i do
gingie, lii amestec do trito de desprenie; s se fac
un ii cu 1)01) do tmiie de sruturi, cu care s se ung
dinji i mijiocul ; cite dou msuri. din fiecare fel ; apoi,
o sut de srutuii, pe cele dou preafrurnoase granate ce
SC CUflOSC, dintre care cincizeci trebuie s fie Indulcite,
petrecindu-le printre buze, urmInd datina porumbeilor,
jar cole douzeci Uimtoare dup datina psrelelor; apoi,
dou msuri potrivite de minglieri de Alep i de suspine
do irak; apoi, dou oca do virfuri de limb, in gur i in
afara guru, de mestecat i de frmIntat bine; apoi, a se
UflC pe 0 plit trei drahme de gnu de Egipt, adthigIndu-se
untur do cea bun, i a so fierbe in apa dragostei i In
siropul dorului, Ia un foc de lemn de pJceri, in ungherul
patimii ; dupa care s so strecoaro totul pnintr-un divan
cit mai moale i s so adauge dou oca do sirop de gur
i s so boa pe nemmcate, vreme do trei zile. lar in cea
tiea patra zi, s so ia ca mas do prinz o felioar din
pepenele iubinii, cu lapte do mgdal i Cu zeam de lmiie
de jind ; apoi, mntr-ui sfIrit, si se a trei msuri
do frmInttur. do coapse. Si s. se In.chc-ie cu o bale, Intru
desvIrirca zviduirii. 5i salamaleikurn
Cind Atafcel-Darnic isprvi do citit leacurile, flu se
putu opni do a ride i de asi bate palmele una de alta.
Pc urrn so uit Ia Giafar .51 Ii spuse
0, fiatele meu, doctorul acesta esto un doctor mare,
preeperea Jul esle o pr;coperc mare. lacit ci toa
sit bonav do iubirc

33
ll adug!
Spune-mi, aadar, cinc ce-a fermecaf i de cine
e-ai indrgostit?
Giafar ins, cu capu-n jos, flu dete nici un riispuns
i nu VrOi S rosteasca mm o vorb. Jar Attaf se sim tare
rnihnit de tacerea pe care Giafar o pilstra, i o pstrase
fat de ci, i rmase tare necjit de lipsa lui de mncredere,
i Ii spuse
0, fratele meu, au nu Irni eti tu mai mult decit
prieten, au flu eiti tu in casa inca asa cUin e sufletul
in tr-un trup? Jar intre giine i tine au flu sint oare patru
luni petrecute intru prietenie, Intru tovArie, intru t.i
fiisuinl, i intru dragoste curat? Pentru Ce, dar, sA-mi
tinuieti starea ta ? In Ce ma privete, sInt tare intristat
a slat in[ricoat ca te vd singur, fr de calauz, Intr-o
tieah atIta de gingas! Tu, mntr-adevr, eti un strain,
nu. eti din cetatea aceasta de scaun, pe cind eu sint fiu
11 acestei cetati, ci pot s te ajut cu fobs, i pot s-ti
iisipesc tulburarea i Ingindurarea. Pc viaa inca, peste
care eti stpin, i pe piinea i sarea care sint intre noi,
ma rag lie s-rni dezvAluiecti taina ta!
5i nu inCeta sa-i tot vorbcasc aca, pmn cc ii botrI
s se destinuiasc. 5i Giafar slt capub i-i spuse:
Nu am s-ti tinuiesc mai mult pricina tulburrif
mele, a, fratele meu! Si de-acuma inainte nu am s-i
rnai invinuiesc pe indrgostiii care sint bolnavi de dor ii
de nerbdare. Intrucit iact c mi s-a intimplat a daravel
la care niciodat nu rn-ac fi gindit c are s mi se
mntlaiple, nu, niciodatA! 5i flu ctiu cc are s mi se trag
din asta, intrucit ptania inca este a panie atit do afurisit
i de incurcat melt ar putea sa duc la pierderea
vieii.
51 ii povesti cc m se intimplase ; cum, dupa cc sezlse
jos pe laviIa do marmor. fereastra so deschisese dinaintea
lul, c1 curn o muieruc so ivise, cea mat frumoas de pe
vremea ei, care ii stropise grdina de Ia fercastr.
adug:
Acuma ininia mea ptima se zbucium de dra
goste pentru ea! A Inchis dintr-odat fereastra, dup ce
a repezit nurnai o arunctur de ochi pa ulita unde ma
aflam, i a trIntit-o atita de repede de parc un strain ar
fi vzut-o fr iarnac pa fatL 1i, din pricina prearnultului
zbuciumului i a pojarului dragostei in care ma aflu pentru
ea, iact-m acurn c nu mai sInt bun de nimic, i
flu mal sint in stare nici s mtnmnc, nici s beau ceva;
jar somnul mic macmat de patima dorului dup aceea
care si-u asezat cuibul In inima mea.
Apoi adug:
i-aeeasta-i pania mea, o, Atta tratele meu, i
ti-am povestit tot cc mi s-a intlmpiat, fr aiJ ascunde
nimic.

CInd mult-darnicul Attaf auzi spusele oaspetelui su,


i dmud Ic ine1ese tot tIlcul, ls capu-n jos i chibzui vrcme de un ceas. intrucit din toate artrile si din toate
semnele auzite, i din zugrvirea casei, a ferestrei .i a
ulitei, pricepuse, fari putinta de indoia1. c frumoasa cu
pricina flu era alta decit chiar soia lui, fata lui socru-su,
pe care o iubea, i care i ea ii iubea, i care loeuia intr-o

cas apaite, Cu slujuicele i roanele ci. i l.i zise siei , O, Attaf, nu se afl autoi- i Pritere decit numni Intru
Allah prealnaltul i atotputernicul ! i de Ia Allah venivn
Si la ci ne intoarcein !
Jar miriuimia Iui i strklucirea sufletului su se ridi
cat-a pe daU densupra. i gindi ,,Nu am s liii, In prie
tenia mea, asernenea aceluia care zidete pe nisip i pe
ap, C, pa Durnnezeul cd atotmaret! am s-mi slujeso
oaspetele cusufletul i cu tot bunul meu.
i, chibzuind aa, se inturn cu o fat zimbitoare I
1initita inspre oaspete i ii spuse:
0, fratele rneu, 1initete-ti sufletul i Inseninea
zLi-ti nchii, intrucit iau asupra capului meu de a face ca

33
socotii4ele tale s rzbatti la tinta Inspre care nzuietf.
Cunosc, intr-adevr, neamurile copiiandrei despre care
ringrijesc
ni-ai vorbit, i care de
de citecole
va zile estdee o fecuviinl,.
meie despar tit deTarsotul tu,
ci. Si amo,sfratele
ma duc, pe clmeu,
ip pe data,as
s ma
teapt In deplin linite, intoarcerea mea, i ai sa fit
niullpmit.

5i Ii mai spuse sji alto vorbe spre ai i niti, apoi pleca. 5i xc duse Ia casa lui, In care trAia nevast.sa, copi
landra pe care o vazuse Giafar, i intr in sala b-rbatilor,
fr aji schimba hainele i fr a spune o vorb nima
nui xi ii cheinii pe unul din hadimbii cci tineri i Ii
pol-unci Dute in socrul meu, printeie stpinei tale, i Sp
nei s vin aid
Jar hadIiubul eel tinir dote fuga ia socru g ii aduse ia
stpInul su.
5i Attaf xc i-idic- in cinstea lui socru-su, spre ai
Intinipina, i II srut, i ii pofti s ad, i ii spuse
0, taic al meu, nu e nimic decIt do bine ! AfI
c, atunci cind Allah i.i trimite binefacerile sale ia sluji
toni si, Ic arat totodat i calea do urmat. Or, calea
rnea este gsit, intrucIt inima mea inclin inspre Mecca
i dorete s so duc s vad casa iui Allah ci sa srute
piatra cea neagr a Sfintei Kaabe, pe urm s piece mal
departe la El-Medinah, sa vad ii mormIntui Profetuiui -
asupra-i fie rugciunea, pacea, milele i binecuvintrile
51 am hotrit s ma duc la locuriie sfinte anui acesta,
i s-mi fac hagialicul la ole, ca s mA mntorc hagiu do
svircit. Pentru aceea, nu xc cade sA las In urma mea nici
iegAturi, nici angarale on datornite, rilci nimic ce-ar putea
sA-mi apese cugetul, Intrucit nici un om flu ctie dac
mime va mai fi sub pnietenia ursitei sale. Si, drept aceea,
o, taicA al meu, te-arn chemat spre a-ti inmiria semnui
cA mA dexpart do filca ta, sotia mea
Cind socrul preadarnicului Attaf, print&e soiei sa1e
auzi vorbele acestea si intelese c Attaf vroia s se despr
easc de soie, rrnase pin peste poate de tulburat
i, dind in mintea lui alt tIle dedesubturilor acelei hotrIri,
spuse
0, A.ttal, fiul rncu, cc te .si1ete a sviri atare
5apt ? Dnc vrei si pleci, Isind-o aici pe so1ia ta, oricit
de 1ungi ti-ar fi lipsa i oricit rsps at fi s te cltore
ti, soia ta flu ar avea dc ce s-i tie rnai puUn soie,
i avere a ta, i bun al tu ! Ca nimica flu te silete s
te despaieti de ea, o, liul meu
Jar Attaf rspunse, pe cmnd lacrimile ii curgeau din
ochi:
0, taic al meu, am fcut jurmInt, iar ceea Ce
este sciis trebuie s so Intimple
Jar printeie tinerei neveste, InmArmurit de vorbele
Iui Attaf, simIi jalea curn Ii npdete inima. Jar tmnra
soie a lui Attaf, la tirea aceea, rrnase ca moart, jar
starea ci fu o stare amarnic, jar sufletul i se cufund
in noapte, in amrciune i in durere. IntrucIt ii iubea din
copilrie pe soul ci Attaf, care era fiul unchiului ci, jar
dragostea sa pentru ci era pin IJeste poate.

Cind povcsta ajunse aid, e1]rzada vizu zoril jiud i,


sioas, tieu.

Ci intra no.u suta noapte

Unnil

lar Att:f, dup cc ii intiin1, de hotrIrea 1uat pe


ocruI su, gab s so duca Ia naspete i s-i spun
0, fratcie men, rnam Ingrijit do treaba en tmna
cea despiit do hirbatul &, si a vrut Allah sa faca a
37
izbIndi mijiocirea mca Bucur-te, aadar, IntrucIt acuma
Imporecherea ta cu ea are s f Ic lesnicioas. Scoalte i
scuturte do mihn ire i do rnohoral.
i Giafar so scul Indat, iar mohorala i se topi, i
minc i bu CU pofta, i Ii mu1umi Ziditorului. i atunci
Attaf ii spuse
- Af1 acuma, o, fratele meu, c, pentru ca eu s
pot mijioci Inca i rnai Cu fobs, flu trebuie ca tatl iubitei
talc cu care am s rnai vorbesc despre insurtoarea ta,
s tie c eti un strain i s nu-nii spun : 0, Attaf, da
do clod ii marita parintii fetele cu brbati strini, pe care
nu ii cunosc ? Aa Incit gindul meu este ca tatal copilei
st to cunoasca intr-un chip cit mai prielnic pentru tine.
$1, dropt aceca, am s poruncesc s se Intind pentru tinc
nite corturi in margInea cetatii, cu nite chilimuri fiu
moase, cu perne, Cu li.cruri scumpe i cu cai. Jar tu st
to hira en sa tie cineva ca iei de aici, sa to aezi
in cur tunic acelea frumoase, care au s fie corturile tale
do drume1ie, i s-i faci o descMecare falnica in cetatea
noastn. far eu, Ia rIndu-mi, o sa am grija a rspindi In
toati cetatea zvonui c eti un om de vaza de la Bagdad,
ha chiar am sa spun ca etj insui Giafar AlBarmaki,
i ci vii din partea emiruiui dreptcredincioi1or ca sa
cunoti cetatea noastr ! Jar valiul Damascuiui, i cadiul,
i naipul, pe care chiar eu am s ma duc sa-i ihtiinez
do sosiiea vizirului Giafar, au sa vin singuri in Intim
pinarea ta, i au sa ti se Inchine cu saiamabekjirile br,
i an sa srute paniIntul dinaintea ta. lar tu atunci si
be spui in fiecare vorbele Ce Se cade s se spun, i sii-i
cinsteti dup cinurile br. i am s yin i eu la tine In
cort, jar tu sa ne spui nou tuturora : ,,Am venit In cc
tatea voastra spre a-mi mal schimba pnive1itea i spre
a gasi o soie pe piacul rneu! i, cum am auzit vorbindose
despne :frumusetea fetei emiruiui Arnr, pe ea mi-ar
pcea su mU de SOie ! i atunci, 0, fratcie rneu, flu are
SI so intiinple dccIt ceea cc jinduieti.
Aa ii gri Attaf-cel-Darnic oaspeteiui despre al crui
nume i despre a crui stare nu avea habar, i care nu
era altul decit Giafar Al-Barmaki din cap pin-n talpi.
Si flu se purta In felul acesta fa do el decit pentru c
ii era oaspete i pentru ci Giafar gustase din piinea i
din sarea gzduirii iui. IntrucIt Attaf-cel-Darnic era Impodobit
cu Ufl sufiet mare i cu sinirninte durnnezeieti,
flu s-a mai aflat vreodat. pe pmint, pIn la ci, om
care s i so asernuie, i flu are s so mai afle vreodat fiic
dupi ci..
br Giaffar, cInd auzi vorbele prieteflUlUi su, so ridicil
in pciOare i ba mmna iui Attaf i dete so srute
ci Attaf nu vroj sa-1 lase, ci ii trase mina repede. 5i
Giafar, tainuindup mai departe numele i cinul lui do
mare-vizir, i do cap al barmecizilor, i do cunun a icr,
ii mulIumi gazdei sale cu toat caldura sufletujui i ii
petrecu noaptea accea Cu eb, i so cv!c Intr-un pat cu eL
Jar a doua zi, do cu zori, se sculara amindoi i ii fcuv
spalarile, i rotira rugaciunea do diminea1.. Pc urm
pbecar impreuna, i Attaf ii insoi pe prietenul su at ar
din cetate.
Dup care, Attaf porufici s so aeze corturibe .i s
se rostuiasc toato cole do trebuinl, i cai, i cmibe, .i
catIri, i mamolici, i lzi cu tot soiul do daruri do Im
prit, i sipete man cu pungi de ga.lbeni i de arginti.
i trimise toate astea afara din cetate, tainic, i so due
iari la prietenul su, i ii imbrc intr-o mantle do
mare-vizir, strbucit intru totul i de mare pre. i puse
s i se intocmeasc In cortul ccl de fal un jet de marevizir,
i ii pofti s ad pe ci. i habar flU avea Attaf c
acela cc avea s fie numit de aci inainte marele-vizir Giafar
era intr-adevr chiar Giafar, fiul iui Yahia barmecidul!
i, acestea fund fcute i ticluft,, trimise ca pristavi
nite robi Ia naipul Damasculul s-I vesteasc de
sosirea lui Giafar vizirul-cel-mare, trimis cu solie de Catre
calif.

39
Si do indat cc naipul Darnascului Eu intiintat despre
aeon venire, iei din cetate, insotit do mai-marii cetatil
de sub zabetul i do sub ocirmuirea sa, i se duse in In
timpinarea vizirului Giarar, i srut pmintul dinaintei,
Si Ii. spuse
0, doamne al rneu, pentru ce flu ne-ni dat do tire
mai devreme despre binocuvintata ta venire, ca sa no It
fost cu putin a-ti orrndui o prirnire vrednica do cinul
tu?
Si Giafar rspunse
Nu era nicidecum de trebuin1i ! Miluiasc-se Allah
s te ocrotcasca i s-1i sporeasca sntatea dep1in ; ci
eu flu am venit aici decit cu gmndul do ami schimba oleaca
piiveiiti1e i de a cunowte ctatea voastr. 51, de alt
minteii, flu am si rmin aici deelt putin vreme, numai
atit cIt s pot a mI insuia. Cici, cu adevrat, am auzit
c ernirul Ami arc 0 fati do neam ales, si doresc de in
tine s tocrneti trcaba cu tatl ei, i si mio dobIndeti
do Ia ci de sotic.
Jar naipul Damacu1ui rispunse
Ascult i ma supun. Ci sotul ci tocinai sa desp
de en, Intrucit dorete si se duca in Hedjaz in hagialic.
5i, de indat cc rstimpul ccl legluit al despartiiii are si
so scurg, flu are s mai fib flC o piedic pentru ca logodirea
cu lumintia ta s-.i capete locul.
Si Isi lu ziua-bun de Ia Giafar, i plec, pe clipil
pe data, Ia parintele tirierei neveste, sotia cea desparit
de rnuitdarnicul Attaf, i ii pofti s vin Ia corturi, i ii
spuse c vizirulcelmaic Giafar Ii rnirturisise dorin
de a-i srbtori cisatoiia cu fiic-sa cea dc vita aleasa.
[ar emirul Amr flu putu si rspund decIt c ascult i
ci se supurie.
Atunci Giafar dete porunca de a se aduce caftanurile
do fal i aurul din pungi, i do a se Imprti plocoanele.
51 ceru s vin cadiul i martorii i, fr zbav, Ii puse
s scrie senetul do casatorie. 5i puse s se scrie, en zestre
i ca diat pen Iru tinra nevsat, zece lzi cii scurnpeturi
1 zece pungi cu aur. $i porunci s lie scoase darurile, i
cele man i cele mici, i, CU filotimia lui de barmecid,
puse s so Impart celor de fa, bogai i sraci, pentnu
ca toat lumen s Tie multumit. Si, dup Ce senetul fu
scnis pe o buCat de hirtie de mtas, porunci sa se aduca
ap i zahr, ji puse s se intind dinaintea oaspeilor
mesele CU minCruri i CU bunatauri. 5i toat lumen
mInCa, i se spl pe mimi. Pc urni se aduser dulCeurile
i poamele i bdutuniie cole raconitoare.
Si, cmnd totul so isprvi 5i dup CO senetul fu pecetluit,
naipul DurnusCului ii spuse vizirului Giafan
Ma duc x orIncluiesC o cas pentnu ederea ta si
pentru pnimirea sotiel tale
Ci Giafar rspunsc
Aceasta nu ete CU putint. M ailu mci tnimis in
solie de emirul dreptcrodincioilor, i trebuie 50 mu C
mine pe soia men in Bagclud, undo uimeazA a so face
srbtonile de nunt, numni acoio.
Jar tatl sotiei spuse
Ia-ti nevasta, 5i ai sa pleCi Cind ilJ va plcoa.
5i Giafar rspunse
Nfi aa nu so poate, intrucit mai intii trebuic s
pun s so fac hainele do minoas ale fiicei tale, i, do
Indat cc au s fie gata, am s p1cc, chiar in ziua aceea
5i tatl rspunse:
Nu am nimica impotriv
Ian cInd hainele rninesei Tuna gata, i dac tonIc lucru
rile menser cum trebuie, tatl rniresei porunci s Tie adus
palanchinul, ian fiica liii s se suie in el. Si, alaiui ma
calea Inspne contuni, cu 0 mulime de lume. 5i, dup bun
rmasunile i dintr-o parte i din cealalt, so dote semnul
do plecane. 5i Giafan pe calul su, i soia, in palanchinui
cet stnlucit, luan dnumul inspre l3agdad, cu o pohfai
mneat i bine onmnduit.

41
$i c1torir o bucatt de vreme. i tocmai ajunseser
Ia locul cc se cheam Tiniat eIIqab, care se afl Ia cale
de o juntate de zi do la Damasc, cInd Giafar se uit in
urma Iui, i zri departe Inspre Darnasc un cliiret ce
venea dp ei In goana caluiui. i porunci numaidecIt caravanei
s so opreusc, spre a putea s vad cam cc treab
putea s lie. Jar clad clareul fu aproape de tot do ei,
Giafar se uit Ia el i iacI. c era Attar-cel-Darnic, care
venea dup ei strigind
Nii te opri, o, fratele meu!
5i so apropie do Giafar i 11 srut i ii spuse
0, doamne al rneu, flu am avut plc de tihn departe
do tine. 0, AbulHassan, fratele meu, ar fi fost mai bino
pentru mine s riu to Ii vlizut i s nu to Ii cunoxcut niciodatil,
Intrucit acunm flu mai pot si indur lipsa.
51 Giafar Ii multumi i ii spuse
Na am lost in stare s m. apir Impotriva tuturor
binefacerilor cu care nni copleit. Ci ma rog in A11Lth
ca Inlesnoasca Intilnirea npa-1,ia cit mai .curInd si sa nu
ne mai despreasc niciodat. El este ccl atotputernic i
ci poate coca cc vrea.
Pc urm Giafar so dote jos do pe cal .i porunci s so
atearnii un chilim de mitase, i ezu alturi de Attaf.
Si ii so aduse un cocos fript, nite puiandri, nite zaharicale
i alto buntturi. 5i mIncara. $i ii se aduser poarne
uscate, i curmale coapte. Pc urm bur vrerne do un
ceas, i inclecar jar pe caii br. 5i Giafar Ii spuse lui
Attaf:
0, fratele meu, once calator trebuie s piece Inspre
Iocui Iui de plecare.
Jar Attaf 11 stnInse la piept, i 11 srut Intro ochi, i
ii spuse:
0, frate al meu, Abul Hassane, s flu curmi trimiterea
scrisorilor tale ctre fbi, i s nu-1i alungeti lipsa
de lInga inima noastra. 5i d-mi tiri despre toate cIte
i s-or intImpla, aa fel melt s fie ca 1 cum a fi 1lng
tine.
$i Ii mal spuser i alte vorbe de rmas-bun, i se
1esp1rIirLi, i fiecare plec pe drumul su. i iac-aa cu
Giafir, vizirul eel-marc, dc care prietenul sU niCi CU
gindul nu gIndea c ar fi chiar Ciafar. Si-nsa si cu Attafcel-D
irnic!

DInd pov(stea ajunse aici, ehcczacla vAzu zorii ftnilind i,


rioasi, tclL

Ci intr-a nou sute .i una noapte

Urin

lar In cc o privete pe copilandra cea desprit d


biirbat, sotia cea proaspt luj Giafar, iact. Dac
pricepu c i cmilele i caravana se opriser din mers,
scoase capul de sub palanchin i II VZU pe vrul ci Attaf
aezat jos pe chilim lIng Giafar, i cum edeu amindoi
mincInd i bInd laola1t, i cuin Ii luarA pe urin rmasbun.
5i Ii zise In sinei! ,,Pe Allah! acela este vrul rneu
Attaf, jar cellalt este brbitul care rn-a vzut la fereastr
i peste care chiar mi pare c am lsat s curg oleac
de ap, cind irni stropeam grdina de la fereastr. 5i,
fr nici o IndoiaI, este prieten cu verioru meu. S-a
Indigostit de mine i a zugrvit casa men; i atunci drnicia
i rnrinimia sufletului vrului ineu au trecut peste
oilce; i s-a desprit de mine pentru ca prietenul lui s
ma in de soie. Si, cugetInd astfel, Incepu s plingA singuric,
in palanchin, i sA Sc cineze despre cele cc i se
Intimplaser, despre desprenia de veriorul su, pe care
ii iubea, de prinii i de rudele ci. $i petrecu prin
43
minte cinc este ea acurn si chic fusese. Si lacrirni fierbinti
ii curgeau din ochi, i vremc cc spunea stihurile acestea
Pflng cInd mu (Incintese deaceste locuri
Pe care-n suflel pururi le deznuierd.
P/mci frumusei, yi bucurzz, >i yocuri,
Pe care pe vecie-acum Ic pierd.
NuI osindiji, cli, eel ce iithet
i care din iubirenebunete

Aceste locuri s aceste pieJe


Ctprin.I tot ce pe Iwne (flu mai drag.
Pldrire ceiW CC CU fruniusee
Le-a-mpodobit pe toate, de la prag.
Pstreze-Allah acele zile sJinte
Fe care le-arn trait aici cu vol,
0, scumpi prieteni! i ma rog jierbinte
L ma lntoarc iari inapoi.
lar cind sfIri de rostit stihurlie, plmnse i se jelul, i
iari spuse
MU 7fl2T Chin fr voi mal pot. tri,
Sub viforul atitor vijelii.
Of, prea-iubiii mel care v las,
Pin La cel din urm-al vieti-mi ceas
Cu vol are s-mi lie pururea,
PLind de dorul vostru, jima.
Dup care jar plInse i suspin, i flu se putu opri a-si
aminti Si stihurile acestea

0, VOl CC? CU7OT sufietitl vam dat,


Intoarcetiv iarsi lIng mine.
Din suflel. s Va smuig am incercat,
Ci nu (if? izbut it, i qreu iini vine.
Cu mii se cuvine s priveti
La jerifci unei vieti care se curnz,
i pIn-n ceasul mortii pa?nznteti Spre tine-i nun dorut cel lin urma.
0, nu ma minunez Ca v-am pierthits
M-as minuna numai dac vreodat
Ursfta Intru care in-am nscut
Ar (i s&i fie altuia-nchinat.
i-atita cu ea! Ci in ceea ce U privete pe vizirul eel
mare Giafar, iact. Dc Ind&t cc caravana porni iara Ia drum, veni lIng palanchin i i spuse celel proaspt m
ritae
0, stipin a palanchinului, ne-al omorIt!
Ci, Ia vorbele acestea, ea se uit Ia el cu dulceat i Cu
sfiiciune, i rspunse:
Nu se cade s-ti vorbesc, intruelt sInt verioara-sotie
a prietenului i a tovarului thu Attaf, emirul- mrinimid
i al drniciei fat de prieteni. Dac pIlplie in tine
ccl mai mrunt simmint omenesc, s-ar cdea s faci i
tu pentru ci ceea cc el, In mrinirnia lui, a fcut pentru
tine!
Cind auzi vorbele acestea, Giafar ramase tare bulburat
In sufletul su; ci, pricepind cIt de plin. de m.retie era
acea Imprejurare, ii spuse tinerei soii
0, tu, oare chiar Ii eti verioara-soie?
:Iar ea spuse:
Da! Tu m-ai vzut la fereastr In cutare zi, cind
s-a IntImplat cutare i cutare lucru, i cInd inirna t s-a
aprins dup mine. i i-al povestit lui. Jar el s-a desprtit
de mine. i, ateptInd st treac rstimpul legluit, a preg
.tit toate cite Imi pricinuiese atIta mIhnire acuma. S,
dac te-am lrnurit cum stau lucrurile, flu-ti mai rmIne
acum decIt s te pori ca un om.
Cind auzi vorbele acestea, Giafar se porni s suspine
amarnic, spunInd:
Dc la Allah venim i al el ne Intoarcem. 0, tu,
iact c acuma Imi eti poprit, i ai rmas in mIinile

4-
ine]e ca un zlog sfInt, pIn ce ai s te Intorci Ia locul
pe care vei binevoi s-l arati.
Pe urrn spuse unela diritre slugile lui
Te nsrcinez cu paza stpInei tale.
5i ckltorir aa mai departe, zi i noapte ; iatita
cu ci

Ci in ceca cc ii privete pe califul Harun A1-Raid, in


ct. indatii dup plecaica Iui Giafar, se simti arnrIt i
pun de mIhnire din pricina lipsei lui. Si fu cuprins de o
mare rieribdare, i tulburat de dorul de a-i vedea iar. 5i
se Ci do porunca peste putin de Implinit la care II osIndisc
pe vizir, nevoindu-l astfel s rtceasc prin pustiuri
i xihatrii ca Un. pribeag, i silindul, la anaghia aceea,
Se-Si pr.scasc locurile de ba5tin. $i trirnise crainici In
toate priie sl caute. Ci flu putu s capete nici b tire
clespre ci, i rrnase tare necjit c nw-I rnai avea alturi.
ai Ca Ii ducea dorul i Ii atepta.
Or, clad Gialar cu caravana lui ajunse aproape de
Bagdad, califul fu Intiin1at despre aceasta i se bucur
in sufletul su, i Ii simU inima cum i so uureaz i piep
tul cLirn i so infioreazi. $i ioi Intru Intimpinarea lui, i, de
indati cc ajunse ling el, 11 saruta i 11 strInse Ia piept.
so lntoarser Irnpreuna Ia palat, jar emirul dreptcredincice
ilor ii pofti pe vizirul su si stea alturi i ii zise
Acurna, istorisete-mi povestea ta din clipa cinci ai
ieit din palatul acesta, i tot ce s-a intImplat In rs
timpul cit ai lipsit.
51 Ciafar ii istorisi toate cIte I se IntImplaser, din
clipa plecarii sale pinii In clipa Intoarcerii. Ci flu este do
nici un fobs s le mai spunem i noi Inca o data. Jar
califul fu cuprins de o minunare mare, i zise:
Uallahi rniai pricinuit n-iult rnihnire cu lipsa t
Ci acuina tare a don sl cunosc pe pnietenul tu! Jar
in cc o pnivete pe copilandra din palanchin, socotina mea
este c se cade s te desprteti nuiiiaidecit de ea, i s-o
porneti pe drumul de Intoarcere, Insotit de o siug de
credin. Intrucit dac tovaruI tu are s vad in tine
un vrjma, are s ne fie i nout un vrjma iar dac
va gsi in tine Un prieten, are s ne tie i nou tot prieten.
avern s-1 poftim s Vin In mijiocul nostru, i avern
s-1 vedem, i are s ne facti bucurie a-I atepta, i avem
s ne petrecern vrernea cu ci in voioie. Un atare om flu
este de iepdat, jar de Ia rnrinirnia lui avem sLi tragem 0
pild mare i muite aite lucruri I olositoure.
i Giafar rspunse:
A asculta Insearnn ane supune.
i porunci s se orinduiasc ieritru copila cu pricina
o cas tare frumoas, intr-o grdin plcut, i puse .h
poruncile ci un sir Intreg de robi i de slugi. i Ii trimise Inca chilimuri si fart uriuri si toate lucrurile celelalte de
cite s-ar Ii putu a avea trcbuin. Ci nu se duse pe la en
i flu cut s-o vad vreodat. Si in fiecare zi Ii trimitea
salamalekurile lui i vorbe linitItoare In ce privete in
toarcerea sa acas i Intilniiea cu viru1 ci. i Ii hotii-I
o mie de dinari pe iun penttu cheltuielile ci de trii.
SiatIta Cu Giafar i cu califul i cu copilandra din palanchi
a.

Ci In ceea cc 11 privete pe Attuf, lucrurile luara cu


totul alt Intorstur ! Intradevtir, de cum ii lua bunrmas
de la Giafar i porni mndrt p drurnul su, toii ccl
care erau zavistioi pe ci se priiejuir de intimplari
a-i vicleni pieirea in mintea naipului de la Darnasc. 5i
ii spuser naipuiui
0, dparnne al nostru, au curn de nu-ti arunci ochii
Inspre Attaf? Oil tu nu tii c vizlrul Giafar era prietenul
iui? 5i flu tii ci Attaf a dat fuga dup el, spre asi
lua rnias-bun, atunci cld oarnenii notri s-au Intors, i
c 1a Insotit pin la Katif ? i nu tii c Giafar i-a spus
atunci : ,,Nu al trebuint de nimic cc ti-a putea rostui,
o, Attaf ? $i cii Attaf i-a rispuns: ,,Da, am trebuintii de
ceva. $i anurne de un firman al califului, prin care nii
47
lie mazilit naipul Damascului. 5i astea au lost spuse i
Igduite Intre ci. 5i lucrul ccl rnai cuminte care U rmine
de fcut este si pofteti Ia tine la masa de dimineat,
pin a nu te pofti ci Ia inasa lui de sear Intrucit
izbmnda se caut in prilej, iar norocul flu ii ajut decit
pe acela care iridrznete.
5i naipul Damascului rspunse:
Bine a grit! Aducel1i-t, aadar, Ia mine numaldecit.

Jar ci se duserA acas la Attaf, care se odihnea 1initit,


fril sa aib habar c cineva ar putea s tese ceva impotriva
so. 51 se aruncar asupra-i, inarmati cu sbii i cu
bite, i1 bAtur pin ii umpiur de singe. 5i ii tirir di
naintea naipWui. Jar naipul porunci s-i lie prdat casa.
5i mba lui, ,n bunurile lui, i toti ai lui trecur in mIinile
aurisitilor. 5i Attaf intreb
Care este nelegiuirea mea?
Jar ci rspunserii
0, fifl do catrwi ! au chiar atIta eti de netiutor
al judel1ului lui Allah (prearnrit lie ci!), Incit sAI vicle
neti po naipul Damascuiui, domnul i printele nostru,
j1 po alma sli sOcoti c pot,i a dormi tihnit in casa ta?
5i i so dote porunc gideiui s-i tale capul pe clip
pe data. 51 gidea Ii mupse o bucat din mantie i U Ieg
Ia ochi. 5i chiar apucase s ridice spada asupra gitului
Iui Attaf, cirid unul dintro emirii cc se aflau de fat la
osind so ridic si zise
0, naipulc, nu te grbi aa s porunceti a i se
tia acestui om capul. Cci graha este slat do Ia 5eitan,
iar zicala spune ,,Num& acela ajunge la t,int care poart
rbdarea in inimna sa, po cit vrome greeaIa este fapta
aceiuia cc so gmhote. 0prote-te, dam, do a to grbi In
cc privc5te gitul acestui om ; intrucit s-ar putea ca aceia
care au vorbit imnpotriva iui s nu lie decit nite mmci
nosi. Si ninionea ama esto ocolit do zavistie. Asa oil ai rab
dare, Intrucit sar putea s to cicti miii timziu c ic
luat viata pe nedrept Si cine tie cc are s se Intimple,
cind vizirul Giafai are s authi npast:a pe care ai po
runcit s-n Indure prietenul i tovarul su ! 5iatunci
capul tu nu are s-1i mai stca in tihn pe grumaz.
Cincl povestea ajunse aid, eherezada vzu zorii mijind i,
sfioasi, Uicu.

Ci Intr-a nou sute doua noapte

Urrnt:

CInci auzi vorbele acestea, naipul Darnascuiui se scu-


turfl de sornnia lui, i ridic mina, i opri spada cc arne-
nina de-atita de aproape viata lui Attaf $i porunci ca
Attaf s f Ic numai aruncat In ternni1i legat cu 1anu1
de git. $i ii tirIr, In pofida ipetelor i a rugrnin1ilor
Iui, in temni1a cetii, i Lu legat de git Cu lantul, precurn
fusese poruncit. 5i toate nopi1e i toate zilele Attaf i
Ic trecea plingInd, IuIndu-1 de martor pe Allah s rugIndu-l
s-1 izbveasc de chinuri i de npaste.
$i tri in feJul acesta vrerne de trei luni.
Or, intr-o noapte, se trezi i se umili dinaintea lui
Allah, i ficu cItiva IDai prin temnita lui, atIta cit ii
Ingduia lungirnea lantului. $i vzu c era singur In ternni
i ci temnicerul, care in ajun ii adusese plinea i apa,
uitase s Incuic wa in urm-i. 5i de Ia u.5a aceea mntredeschis
venea o lurnini slabi. Jar Attaf, dac vzu aa,
Ii simii deodat vine1c curn i se urnfl de o putere pin
peste poate, i dintr-o zvIcnitur rupse lantul care II lega.
pe dihuite, cu mult grij, o lu la picior prin intortocheturile
tcmnHci nclormite i, pIn Ia uriu, se ponieni
dinaintea chiar a porii cc da Inspre uli. 5i flu avu mui
do scotocit pin s gseasc chein, spmnzurat Intr-un cui.
i, deschizInd usa, fr nici un zgomot, jei In u1i t
fugi In noapte. Jar negurile lui Allah II ocrotir pin di
mineaia.
5i, de indat cc portile cettii se deschiser, iei ames-.
tecinduse printre lume, i grbi pasul Inspre Alep. Si,
dup o drurnetie lung, ajunse frA de necaz la cetatea
Alepului, i intr In geamia cea mare. 5i acolo vzu o
ccat de oameni strini care se pregteau vdit de pie
care. $i Ii Intreb unde se due. Jar ei rspunser:
La Bagdad!
i Attaf strigpe data!
Merg i eu CU VON
Jar ci spuser:
Trupurile noastre ale prnintului sint, ci zahareaua
nu no vine decIt numai de Ia Allah!
51 piecar, cu Attaf intro ci. 5i, peste douazeci de
zUe do drum, ajunser la cetatea Kufa; i isi urmar asa
ctltoria pIn cc ajunser Ia Bagdad. $i Attaf vazu
cetate stranic zidita, i falnic, i bogatt in palate ma
re1e care se Inltau pin la cer, i plina de grtdini fru
moase; i triau In ea deopotriva f Irivai i netiutori,
i sraci i bogai, 1 buni i ri. 5i intr in cetate, inviiluit
in mantia Iui de orn sarac, pe Cfl Cu Ufl turban
slinos i deirat, i Cu 0 barb fletesalata i Cu nite plete
tare lungi peste ochi. i starea lul era jalnic. 51 asa
intra ci pe ua de la cea dintI.i geamie din ca1e 51 nu
mmncase de dou zile. 51 ezu jos intr-un colt, s se odihneasc
i s cugete cu jale, cind un cer.etor, din tagma
ceretoriIor care milogesc pe la portile lui Allah, intr in
geanile i veni de ezu chiar dinaintea lui. 5i puse jos do
pe umeri un sac vechi pe care ii avea in cIrca, i ii deznod,
ji scoase o pIine, pe urn-ia Un pUi, pe urma alt
pilne, pe urm nite plcinte, pe urma o portocal, pe
urm nite ms1ine, pe Urn nite gogoi Cu curmale, pe
urm un castravete. i flmIndul de Attaf cu ochii lui
vedea i cu nasul lui adulmeca. Jar ceretorul Incepu s
rnnince, i Attaf s se uite la ci, pe cInd ceretorui infuleca
tihoit prinzui acela, care prea chiar inasa lui Issa,
fiul Miriamei (asupra br a arn!ndorura fie pacea i bluecuvintarea
iui Allah !). i Attaf, care flu numai c nu
mincase de dou zile, da care de patru luni flu se mai
sturtse, Ii zise in Sinei : ,,Pe Allah ! tare a mai lua a
Irnbuctur din puiandrul acela minunat, i o bucat din
piiriea aceea, i bacini o felie din castravetele acela grozav.
i dorinia de pline i de puinor i de castravete ardea
atita de tare in ochii lui, melt ceretorul se uit in el. Si,
de atIta foame rtpraznie, Attaf flu se putu opri s nu
piing mr ceietoiu1 dete din cap uitindu-se la ci i, dup
cc Inghii Imbucltura de minunie curd Ii umplea gura,
priflse grai i spuse
Pentru Ce, dar, o, taic al brbilor slinoase, foci ca
striinii i ca javrele cele hrnesite care ceresc Cu oc}di
bucica pe care o mnlnc stplnul br? Pe ocrotirea lui
Allah de-ai vrsa tu atitea lacrimi cit s umpli Cu ele
i Yaxartul, i Bactrosul, i Dajiahul, i Eufratul, i apa
Bassrei, i apa Antioluet, i Orontele, i Nilul Egiptului, i
marea cea strat, i adincurile tuturor oceanelor, tot nu
ii-as da nici o bucati din cc mninc. Da daci vrei st n-ianInci
pui aib i pline culd i mid fraged i toate zaharicalele
i pi5cintc-le lui Allah, flu ai decit s bati Ia poarta
vi/iruiuieeI-n)are Giafar, fiul lui Yahia barmecidul. In
trucit .i ci a primit Ia Darnasc gzdLlire de1la un mu pe
flun)e Attaf, i Intru amintirea i intru cinstirea acelnia
Ii imparte i ci acurna milele ; i nici flu se mai scou}a,
nici flu e mal (uhti fr a vorbi desi3re ci.
Cinci iuzi vIIo acestea ale ceretorului ccl cu sacul
bine I ki , at Ii ridic ochil lnspre cer i gri ,,O,
tu, ccl al r;iiuj ;;indiiiisint de neptruns, iact ca ii
51
reveri iarii milele talc asupra slujitorulul tiu ! i rosti
stihurile acestea

Dc ndat ceti vezi trebileneurcute,


Le 1usan plate Doinnuluatoate
Pc urine sezi iinqi necnzui thuu
i-aluncja de Ia tine jind ru.
i)upi care se duse Ia Un negutor (IC hirtie .i Ii ceru
sn-i dea dc mil o bucic do hirtie i sii-i Impruinute un
calam, numai cit s scrie citeva cuvinte. i neguatoruI
binevoi s-i dea ceea cc Ii ceruse. i Attaf sense cele cc
urrneaz
,,Din partea fratelui tu Attaf, PC care Allah ii tie
Ccl cc stplnete lumea s flu carccumva s se ingimfe,
mntrucit intro zi va fi doborlt i va rtmIne singur in
nin cu soarta lui cea amari. Dacii mrai vedea nu rnni
rnai Cun4:)ajte, din pricina srcici i a ticaloiei ; can p0
trivniciile vremilor, foamea, sctca ji un drum lung miau
adus si trupul i sufletul In stare de sfireal. i iact
Ca, sosind aid, te giscsc iargt. i pacea fie cu tine
Pc uini imptuni scnisOarca i dete calann.il Indiirt
stpInului lui, mulurnind Cu c1duri. 5i intreb unde este
casa lul Giafar. 51, dup cc i se anita unde este, Attal se
opni i iezu dinaintea porii, la oarecare deprtare. lan strjerii
de In poart Ii vazura cum sta aa in picioare acolo
si nerostind nici o vorb. 5i nici ei au-i ziser nimic. Si
tocrnai cind Incepea s se simt tare Incurcat de ederea
aceea, un hadImb, Imbracat Intr-o mantle falnic i Incins
cu Ufi briu de aur, trecu pe llng ci. 5i Attaf se duse la
hadirab i ii sirut mIna i ii spuse
0. doamne al rneu, tnirnisul Iui Allah (asuprai
rugciunea i pacea ) a spus : ,,M.ijlocitorui unei fapte
bune este ca i acela care svmrete fapta cea bun, ian
acea care a fcut o fapt buna este din nindul preafenicitilor
lul Allah in cer.
Si haclimbul Intreb
i de ce ajutorin ai lips ?
El spuse
Doresc de Ia buntatea ta s duci hirtia aceasta
stpinu1ui acestei case, spunmndui : ;,Fratele tu Attaf
ste Ia poart.
Ciiid auzi asemenea vorbe, hadImbul fu cuprins de o
minie mare, i ochii Ii ieir din cap, i zbier
0, 1TIIflC1flOS sfruntat! Aa soCoi tu c arat fratele
vizirului Giufar?
Cu mina In care tinea un toiag cu captul de aur ii
plesni pe Attaf peste fat. 51 singele lui At.taf ini din
obraz, i bietul de el czu cit era de lung la pmint, intrucIt
ostenenla, foamea i plInsetul ii sIhiscr pin peste
poate. Ci st la Sf inta Carte: ,,Allah a pus sim1inmntu1
buntii In inima unor robi, lntocmai curn a pus simt,mIntul
ruttii in inima unor nerobi ; drept accea, un
alt hadimb, care vzuse de departe tot cc se petrecuse,
se duse la eel dintli, pun de minie i de suprare faUl de
cele ce fcuse, i de n-iil fa dc AttaL lar hadImbul
intIi spuse
N-ai auzit Ca se cledea frate cu vizirul Giafar?
Tar ccl de al doilea hadimb Ii rspunse:
0, om al rutUi, i fiu al rut.tii, i rob al rIut
lii ! 0, blestematule ! 0, mie1u1e Da cc, Giafar, o fi
vrcun proroc dc-ui notri? Au nu e i ci un clinC dc-al
piinintuiui ca i noi ? Au nu toti oarnenii sint frati, dac
au ca tat i cu mama PC Adam i pe 1iva, i n-a zis
poetul
7ofi ocmwnii pe hane-s frai de-o seain:
Prnte lic Adan?, jar Eva mama.

51 oscbwti nu se afl oare numai In bunatatea mai mut


On mal niui;i din mimi ?
$i, dup.i v voihi astfe], se aplec asupra Iui Attaf, i
II nidici, i ii ti adt jos, i ii tcise de sIngele ce

53
curgea pe fa, i Ii sp1, i ii scutur prafu de pe haine,
i H intreb
0, fratele meu, ce doreti ?
i Attaf rspunse:
Nu doresc decit ca hIrtia aceasa s-i lie dusl lul
Giafar Si Si lie data in mln.
lar slujitorul ccl cu inim rniloas lu hIrtia din
mlinile lui Attaf i intr in sala in care sedea vizirul ccl
mare Giafar barmecidul, in mijiocul dregiitorilor, al rude
br i al prietenilor sal, Unii stindui dc-a dreapta, iar a1Iii
dc-a stinga. 5i toi beau, i spuneau stihuri, i se desftau
cu zvoana de alute i cu cIntrile cele dulci. Jar Giafar
vizirul, Cu pocalul In mInA, le spunea celor dimprejurul
sau
0, voi toti clii sinteti laolait, lipsa de dinaintea
ochilor nU Insearnn i lipsa din inimL $1 nimica nu poate
nu opreasc a flu ma gindi la fratebe meu Attaf, i s
vnrbesc despre ci. Acela-i omul eel mai strlucit al vrernii
ci al anilor lui. Mia druit cal, i robi tineri, albi i negri,
i fete tinere, i haine frumoase, i lucruri scumpe, atItea,
cit s lntocineasc zestrea i adiata pentru soia mea. 5i
daca nu s-ar Ii purtat aa, eu hotrIt Ca rn-a fi prpdit
i a Ii pierit fr de mIntuire. Si a lost bincfeictorul
rneu, fr s tie Cine sint, i a fst darnic fr nici un
gind de cltig oil de vreun fobs!
CInd slujitorul eel cu suflet bun auzi vorbele acestea
ale stpInului su, se bucur In inima lui, si psi Inainte,
i ii plec gItul i capul dinaintei, i ii infil,i hIrtia.
far Giafar o Iu i, citindo, fu cuprins de o stare (IC tulburare
ca un on-i care ar fi baut otrava. $i nu mai Liu nici
cc face, nici ce spune. 5i cizu cit era de lung, drept cu
fala pe podea, mnc mai inmd In min cupa de clctar i
hirtia. $i cupa se sparse Intr-o puzderie de bucele, i if
tale la frunte, adInc. i sIngele incepu sa curg, jar hIrtia
ii scp din mIn.
54
CInd slujitorul vizu toate astea, dete zor s-i sIoboad
.picioarele In vint, din pricina spairnei de ce area s ur
neze. lar piietenii vizirului Giafar II ridicar pe stdpinul
br i ii oprir curgerea singelul. 51 strigar
Na se afl mIntuire i putere decit intru Allah eel
prealnalt .i atotputernic I BlestemWii acetia de slujitori
sint pururea bmntuiti de firea br cea rea tulbur viata
domniior din palate i ii supr in ceasurile icr cele rnai
plcute. Pa Allah acela care a scris hirtia aceasta chiar
cii ar trebui sii lie tInt la valiu, care siii ardii o sut de
ciomoge i sill anrnce in temni\ii.
51, ca ui-rn are, robii vizirul iii vs ira sill canto pe eel
care senisese hirtia. Si AttirE vii Ii it ii ciiutara
spunmnd
Eu sint, o, stiipinii nui
Jar ci ii ingiiearii i ii tIrIrii din;iiutta \atiulni, xi Ce
ruri siii hetarasca 0 sLim do ovH nil (IC (lunial. ii \;i)
aa fiicu. 51, pe dcasnpra, plnnilvi sa so raiit jn Iaiiiiiiite
lul din tenirritil : ,,Ic_ Vii(ii. A.5a i f;iciii;i liii II:iI ii
]:a.rnic I 51 mmxi ml mn nraii I;i jmprt;iln, titrili vzli aI to
clouii luni, i undo urn ole I so pwrcluma ,i I so xknaia.
5i, dupii aceste derail luni, so ntiscLi n (opi I in (liii miii
dreptcredrmicioibor Harun AlRadd care, cu pm ilej
acela, porunci sA se impart pomeni i se-se facii daruri In
toatii lurnea, jar internnitatii sii fie slohoziti din ternni1e
I din popreliti. Jar pnintre cci cc I uri scoi astfei din
lanturi se afii i Attaf-cel-Darnic.
Cind se viizu siobozit dc la opni, slab, flirnind, pripiidit
cii gol, Attaf ii nidicii pnivinibe inspne cer i stnigii
,,Prearninit sii fii, Doarnne, in toatii imprejurarea ! 51 oft
si zise: ,,Am indurat toate acestea din pnicin, fr de
indoialii, cml oi Ii siivirit vneo greseal cindva, intrucit
Allah ni-a [oricit cu milele sale cele cebe mal alese, jar cii

iIn-am stncciuiie
ri sptins cii neascultare.1i rzvrIiiAtipurtarea
re. Ci ma rog lui fmea
ierbirito sicea
i mu bib,ticloasui
Intrucit ma cufundasem
I
pr e a t a r e
55
Pe urm rosti stihurile aces tea
C), Doamne, muritorul svircte
Ce nit se cacle si ce nici giiidete
F-nn biet srman, intreaqa viacii inC
lVuinai de sfinta mi/a de 1(1 tine.

Intr-ale vieii patimi ,si plceri,


De sine-si uit, i de ce-a fost ieri.
P/in de prostie pururi va rlni?Le,
Tu iarta-i lui grea1ele, st pIne!
Ei rnai vrs cIteva lacrirni, i Ii zise in sinei : ,,Acuma
ce sa fac? Dac p1cc inspre ara mea, slab cum smnt, am sii
nior Inainte dca ajunge acolo ; iar de-a avea norocul s
ajung, nu a avea nici o 1inite pentru viaa mea, din pri
dna naipului ; jar (laCa rirniri aici, printre ceretoii, si
cei-Sesc i cu, nici unul dintre ci nu me s ma Ingduiasca
In isnaful br, Intrucit nirnenca nu ma cunoaste ; si
pot smi flu pentru mine do flici un ajutor si do nici un
10105.

CInci povesta ajunsc aid, eherzada vlizu zorii mijind i,


sosi, tc:tcu.

Ci intr-a nou sute treia noapte

Urrn:

.Drcpt aCeea, am sa las grija soartei mole aceluia


cari mult
ob este stpIdreptate
nul soartelor. Iactavea
C totulpoetul
s-a Intors Imatunci
potriva mea,clod
i totul estspunea:
e potrivniC ateptri1or mdc.
Am sti-btut intreg pamintul
Din Rasarit pIna-n Apus,
i nurrzai trud si clurere
Ajla on uncle inui n fos d it .c.

Am cnnoccut potop de OwnenZ,


Dan iucaiciect nmn qsit
Un oin SUilU fie pe potniv
kZ nici prieten ncs-mintj(.
i iarLi plinse i jell ,,O, TJumnczeute ! dmi virtu
tea rbdrii ! DupI cu-e se iidici $i porm inspre o ea
mie, in care intra. i QZU aeo.lo Juii dup amiaz. mr
foarnea lui nu fku alta (IC(it SU SpOiCnSCi i Attaf zise
,,Pe rriitosIrdia i pc1 at(tputeruicia ta, ni jur e nu am s
cer niiic de In iiinwui altul far de tine $1 ezu in
geanie, far a intmcle ninn In nici wi drept--credinctos,
pIn in cderea nop,ii. iaLiinci iei, zicmnc1 : ,,$tiu spusa
Pro.fetului asupi-a--i fie binccnvintarea si tihnn liii
Allah Care Zi.Ce : <Allah t Ingduie si dormi in sf
tul .lui lIca, ci tu las&. lcaul pentru inchinatorii srti. (7t
sfintul ica este pentru rugciuie i no pen ti-u c1orini1.
i itci pe u1ii o vi-cme. pIioi cc, in ---tin sfisi
ajunse la niste ZIdULi nUrUi 1(, Ill uk. it I I Si( ili t t(e
noaptea i a doruni. 5i, in l)ezIol, se it uedica (uzn cut
fa-a Ia pnInt. i si nii en so piul tis- il ii Isle
de care so Inipiedecase. Si vazu ca cm I mupul onul urn
ucis de curInd. lar cuijtul ucigwiuhui se afla ling ci pe
plimint.
Jar Attaf, dud pricepu cum st treaba, sri in SUS Cu
zdrene1e de pe ci nc1tite dc singe. Si ezu aa, impietrit,
buirntcit i ne1iind in cc si se Indemne, zicIndu-si
,,Oare s stau on si fug ? 1, pe dud se aim in starea
aceca, a1iu1 i Cu (amenhi si de In agie tocrnai trcceau
pe dinairutea intrnii de la ruin ; i Attaf stcigi
\cnitj de \ uitati aici
Ian ci iiilmar cu feliite Ion i gIsiri trupul celui orno
rIt, .L (UIitU1 ling ci, i pe nenorocitul de Attaf in pi
57
cioare, Ia capul ceiui omorIt, cu zdrentele lui cruntate de
singe. i rLcnir la el:
0, miselule, tu 1ai ucis
lar Atlaf nu dtte nici un rspuns. El atunci se repezir
pe ci, jar valiul le zise
Lcgaii- bold i aruncali-I in temni, pin cc avem
sii. cUim sc.?aina despre Intimplarea aceasl.a mareluivizir
Giafar. Jar dae Giafar are s porunceasc moartea uciga
uIui, avem si-1 darn in seama clului.
i ficuri precum spuser. S
iaa c a doua zi ealerngiul de Ia agie puse in scris
pentru Giafar toat mntImplarea, ticluit astfel : ,,Am in
trat intr-o ruin i am dat acolo peste un ins care II omorIx
pe altul. lar noi 1am cercetat, i ci a mrturi.sit, CU
tiuerea lul, c era fptau1 omorului. Care sInt darl p0-
mache lab ? Tar vizirul porunci s1 dea morl;ii. i, ca
urilare, ii p Atta.I. diii tmn4ii, 11 tIrIr la locul
untie fiotu pinzuiatniJe i t.ierca capctelor, rupser
C j1 (ilfl ZdlC leic I ni a ii Iegaia en ca in 0C]1. i ii
dotoiii in scan .d del ul. far ii di Ii lntreb pe vail u
0, deun no at 1nuu. stii rotez gItul ?
i va.UuI iSj2UflSC

Tar giclkle li roti sebia cea aseu.fitil, care strluci f


crurica sh.piri in vtizduh ; i o risuci, l o i adusese
inainto sm-c a-i zhuia ciplna lui Attaf, cInd un strigt
Se nazi Ii spatele Iui
Opi-osteii rnina
era ciasu1 vizirului eel mare Giafar, care se Intorce
dintr-o preunihiare.
far valiul ii iesj inainte si srut mlntu1 dintre
rnIiniie Iui. i Giafar Ii intrebi
La cc sa strIns aici atIta lume?
i vaunt rspunse
La osincla UUUI tJnar de la Damasc, eel pe care 1-am
gsit ieri In nasa nruit, i care, la toate intrebrile
noastre, de trel on rostite, a rspuns Cu tcerea, In privint,a
insului do vi1i aleas pe care 1-a ucis.
i Giafar zise
Aha, un om a venit de Ia Darnasc pint aid ca sa se
bage Intr-o belea ca aceasta? Ualiahi, iact un lucru
peste putin!
i porunci s fie adus oslnd.ituI dinaintea lui. i cind
oslnditul ajunse dInainte-I, Gi.afar flu ii cunoscu, rntrucit
Infiarea iui Attaf se schimbase, jar chipul su ccl frumos
I toat f ala strlueirii lui se topisera de mult. i
Giafar ii Intreb:
Din ce I,ar eti, o, tinere?
lar ci rspunse:
SInt un om din Darnase!
Si Giafar Intreb:
Chiar din ora, sau de prin satele Invecinate?
lar Attaf rspunse
Uallahi o, doamne al meu, sint chiar din cetatea
Darnascului, In (are rnam nascut.
i Gia.iar intreb
Nu cucnva lai cunoscut, din IntImplare, pe Un o
vestzt pcntru mirini.rnia i pentru drnicia inirnii lul, pe
care II cherna Attaf ?
lat osinditul la moarte rlispunse
L-arn cunoscut pe vreinea clad oral prieten Cu ci
si sedeai la ci, In cuare cas, pe cutare uli1, din cutwe
mahala, o, st.pIne al meu, i cind v duceati amindol s
v preurnblai Irnpreun prin grdini! L-am cunosut
atu nd cInd t-aj Insurat cu verioara i sotia lui! Larn
cunuscut clnd vati luat rmas-bun pe drumnul Bagdadu
lui, i cInci ati but dih aceeai cup!
i Giafar rspunse
Da! tot ceea cc spui despre Attaf este adevrat!
Da cc s-a IntImplat en ci dup cc ne-am desptrit?
i el rspunse:
0, stpine a meu, a lost bt.ut de soart i I s-a
ntimp1at cutare i cutare i cutare lucru
ii insirul istorisirea a toate cite i se intimplasera,
din ziua desprtirii br, pe drumub cc ducea la Bagdad,
pin in clipa cInd gIdeic era s-i rcteze gitul. 5i spuse stihurile
acestea:

M -a l?zat In gheare tiinpul


zna supus sin friut,
Pc cind Lu z cLucz vzata
in slav i in cint.

Jur Imprejuru-mi lupli


Se string s ma sfiie,
Pe cind Lu, leul JalniC,
Stai p1171 de mreie.

Orice-nsetat din liime


La u.a ta cInd bate,
Tn ii alini durerea
i buzele-nsetate.

E cu putin oare
Ca en s mar de sete,
Cind tn eti tuturora
Izvor de zaia fete?

5i, clupit cc rosti st.ihurilc acestea, strig


0, Giafar, doamne a] meu, te cunose
i mai strig
Eu slut Atlaf
Tar Giafar, Ia rfnclui, Sc ridici in picloare, dInd Un
slrigt mare, i se repezi in braic].e ]ui Attaf. Si-atita de
mare fu bucuria br, Incit rnuiser ca ame5 vreme de
citeva dilpe. Si, dud ii venii iarsi in fire, se sirutar si
se Intrebar unu pe altul despre tonic cite Ii so lntlthpla
seri, de In Incepu pmn In sf1 rit. S: iiwi nu sfIriser ci
de ai face toate destinuirile, cmnd un strigit mare se
xi se mntoarser i vzur Ca strigtul fusese scos de
un eic, care .venea spurund
Nu este orneneste ceca cc se petrece aici
se uttara Ia ci Si vaZurli (a SCiCU] acela era un bi
trin Cu o barhi c&nit Cu heniiea, xi en capul (operit de o
basrna albastrt. Si Giafar, clad ii vzu, ii pofi i s vinii la
el sn II inlreb cc necaz ii adLice. mi seicul Ccl (ii bLuba
Cnit strig
Deprtai1, 0, oninenilor, pe nevinovatul de s
satir ! IntrucIt ornorul neela nu este svirsi du ci, Si ci
na UCiS pe nimeni ; mr lesul ti ruiiii omurIL , n ii este
fapta lul, i flu are fi IC! Ufl amesLee in treaba aceasta ! In
trucit iicigau1 nu slat decit chiar eu
i Giafar viziri1 spuse
Atunci tu lai O1Y1C)1it ?
El rspunse
Da!
El intreba
Si pentru cc 1al UCIS ? Au urn 1ie pie dc Leain d
Allah in iniina La, de ucizi aa un fiu de neam ales, un
hasirnit ?
lar eicu1 rispunse
Tmnarul pe care laii gsit mort era bunul meu,
eu msumi iam crescut. Si in fiecare Zj cpta bani de Ia
mine pentru cheltuielile lui. Ci, in bc smi fie credincios,
se ducea sa petreac ba Cu unul $umuag. ba cu unut
Naji, ba en Ghazis, ba cii Ghubar, ba cu Ghusir, ba cu
ailJ ticboi ; i Ii petrecea zilele cu ci, cllndum uitiii
pe mine. 51, pe barba inca ! to1i se ludau ca 1au avut,
pIn si Odis maturatorul de murdrii, pinl xi AbuButran
papugiul. Jar ciuda mea an fcea decIt s sporeasca in.
fiece zi. 5i degeaba Iam povuit, i degeaba rnam st
duit s-1 fac s-i schimbe purtrlle acelen. c na ascultat
de nici un sfat si de nici o dojan ; pin dud, Intrun
sririt, alalt5ieri sear, 1-am prins cu numitui 5umuag,
rnilarul si, cind 1am viizut aa, sa innegurat lume
dinaintea fetei mole, i, chiar in casa nruita in care 1am
priiis, acolo Iam i oniorit 51 rnbin deziegat aa
toate chjnurjle ella rna PrilinUit 51 astai povestea rnca
Pc urm, achiuga
5i am pstrat tftcere pIn astlizi. Ci, clad am auzit
c;:i in locul liiptaul iii area s lie osindit un nevinovat,
nam trial putut s pdstrez tana i am vonit aid ca sit
soot pe nevinovat de sub secure 51 iautititmii dinah tea
voastra lrlngeirni grurnazul i luai vata pentru viait
Da dati-.i rnai lntii drumul tinitrulul acestuia nevinovat,
care nu are nici un aincstcc in troaba asta
Tar Giafar, auzind vorbele cicu1ui, cugeta 0 clipil 51
zise
1-ricin.a este indoicinicit i, in indoialit, nu ai aita
cia fitcut decit sit ck.pitr(ezi nilna 0, eicule, dute In
pacea lul Allah, i sit so ierte
5111 dote drurnul.
Dnpit care 11 luit pe Attaf do rnln, iil strinse inriii
in piept, si 11 dUSO ia liani1iarn. 51, dupit cc prapaditul do
Att:if so Inviorit i so intreinLi, so cluse cu Gialar In palatul
calufu.lui. 51 intrit la calif i sitrutit pitmintul dintro rniiniie
lui 51 Zise
Attafcel-Darnic se alit aici, o, emire al dre
eredinciollor Acela care mi-a lost gazdit la Damasc, care
rn-a omenit Cu atita cinstire, Cu atita bunittate i Cu atIta
ditrnicie, i care rn-a aczat rnai presus decIt chiar sulle
tu1 lui I
51 Al-Rasid spuse
Adu1 la mine nurnaidecit ! -
$1 Giafar Ii aduse aa cum era, slitbit, vlitguit 0 tremurind
incit do tulburare. Ci Attaf tot nu so litsit a nu-i
Inchina califului temdnelile i salamakurile sale, In ccl
mal frumos chip i cu cele rnai iscusite vorbe. lar AI-RaOd
suspinit cind ii vtzu i spuse;
In ce stare te vd, o, bietul de tine!
Jar Attaf phase ; i, ha poftirea lui AlRaid, ii isto
risi toat povestea, de ha Inceput pin Ia siirit. 51, ir
vrerne ce povestea, Al-Raid plIngea i suspina, La fel ca
i Giafar, pUn de inihnire.
5i iact Ca, estimp, intr eiui cel cu barba cilnit,
eel cc fusese iertat de cAtre Giafar. $j califul, cind 11 vzu,
incepu s rId.
Pc urrn ii rug pe Attaf-.cel--Darnic s sacla, i 11 puse
si rnai spun o dati povestea. 5i, cind Attaf sf1ri de
istorisit, califtil se uit Ia Giafar i ii zise
Ia spune-mi, o, Giafar, cc soeoIi sa fad pen tru fratele
tiu Attaf?
5i ci riispunse:
Mai intIi, sIngele meu este sIngele lui, jar eu ii slat
iob. Apoi, Un gaa, anume pentru ci, nite lzi in care se
afi trel milloane de dinari de aur; apoi, de tot atiten
rnilioane, am preg1tit pentru ci nite cai de soi ales, nisc
copilandri, ni.te robi aibi i negri, nite fete din toaic
1rile, i tot felul de bunuri. Jar ci are s sad cu noi, Ca
s ne bucurim do eL
5i adug:
In ceea Ce privete verioara i soia sa, aceasta-i o
treab Intro mine 1 ci!
5i califul pi:icepu Ca venise vrernea si lase singurl pe
cci doi prieteni; i le Ingadui s piece. 5i Giafar Ii duse
pe Attaf acas i ii spuse
0, Attaf, fratele rneu, afi Ca fiica socrului tu este
neatinsil, si ca flu iam vzut chipul dezvelit, din ziua do
cind nol doi ne-am despiirtit. 5i iaeata c rn-am deziegat
si rn-am despuiit de ea, lasind-o tie i am teis senetul
do nunt dintre mine i ea. 5i I11i dau Indrt, tot in starea
In care so afla, zlogui ccl scump pe care 1-ai pus in
mIinile mele.

63
i aa fu. Tar Attaf i verioara sa se gasirA1ari, cu
aceeaii dragoste i cu aceeai bucurie.
CInd povestea ajunse aici, eherezada vzu zorii nijind i,
slioas, tcu,

Ci intr-a nou sute patra noapte

Urrn:

Tar in ceea Ce ii priveste pe naipul Damascu]ui, care


fusese izvorul tuturor rzecazurilor lui Attaf, califul ii tn
mise caraiiii s1 zebereasc si sl 1ee in 1an1uni, i s
arunce in ternnil. Si s-1 lase acolo pin la o nou p0-
run c1.
Tar Atlaf petrecu Ia Bagdad cIteva luni, in fericire deW.
svIrit1, alturi de verioara lui i alturi de Giafar,
prietenul su, i in tovria Iui A1Raid. $i tare ar mai
fi vrut s-i petreac toat viaa la I3agdad; cili veneau
do la Damase noian do scrisori din partea rudelor i a
prietenilor si, care ii rugau struitor s se Intoarc in
i.ara ui ; i socoti ca era dator s fac asa. i so duse s
cear buna invoire a califului, care ii dote Ingduinta, da
nu fe preri do ru 5i flu fr suspine de prieten. Ci flu
vroi s-1 lase s piece fr a-i da dovezi de bunvoint. Aa
tacit ii cftni valiu al Damascului i II Impodobi cu toate
insemnele s]ujhei sale. $i porunci s ftc Insotit de Un alni
do c1rei i de o cardivan do catiri i do carrxfle, cu o sumedenie
de poveri de daruri strlucite. 5i aa fu dus cu
pohfala pina la Damasc.
$1 toati cetatea Damascului In iuminat.a i impodobita,
en prflejul intoarceni Jut Attaf, eel mat mrinimos dintre
fiji orasului. tntrucIt Attaf era iubitsi cinstit do tot no
rodul din toate strile. si rnai cu scam de ctre Cei sracI,
care II plinseser rnereu lipsa.
Ci, pentru naip, porunca dc-a doua a califuiui ajunse
int.ru privina liii osIndindu1 la rnoarte, pentru nedrep
tik co svliise. Ci prea-bunul Attaf puse vorb in ap
ruca Iui po lIng A1Raid, care atunci se rnrgini a
schimba podeapsa cu moartea la Intemnitare pe via.
Cit despre Cartect cea maqicd, In care califul citise 1u
crutile ncelea ce-i fcuser s rid i sA p1ingi totodatt,
idol u se mal porneni. IntrucIt Ai-Raid, cu totul bucuro.s
c-1 avea iari alilturi pe vizirul su Giafar, nu-i rnai
aduxe aminte de niste lucruri trecute. Jar Giafar, care, Ia
rindu-i nu izbutise deloc st t1mceasc cc cupriridea cartea,
nici s giseasc omul In stare a io t1mci, se feri s
mai aduc vorba despre atare treab. i, de aitminteri,
nu este de nici un fobs s mai afim nici noi nimic, Intrucit,
de atunci incobo, to trir In fericire i in tihnii
i in prietenie netulburat i In toate huzururile viel.ii,
pIn In sosirea SfrImiitoarci de bucurii i Ziditoarea do
morminte, cea care ade Ia porunca SthpInului ursitelci.
Si igurul T1U AtotmilosIrdnicul fa de dreptcredincio
sal.

5i asta este, o, preafericitule rege, urm $ehorczada, to


ceca cc ne-au lsat povestitoril despre AttafcelDarnic, ca
iituia Ia Damase. Ci povestea liii nici nu se poate asernui, nii
p0 do eproape, nici pe departe, Cu aceca pe care am do glad st
o povcsV.;u, dac nu cumva vorbele mole tiau lmpovrat so
fieil.

laa i or riispunse -
(e tot spui to, o, eheiezada? Povestea aceasta rn-a. u-i
ut dc inviiminte, si rna lurninat, i rna fcut s cuget
i:Lims gita s to asrult, ca In ziua dintli.
Schc-rezada spuse
POVESTFJ1 CEA STRALUCTTA
A CRAIORULUT i)1AI\JANT

Se povestc.5te in ciri,i1e oamenilor ciesvirii, ae hivi-


tatilor i ale poetilor care iau deschis seraiul iiitolep
ciunii br i pentru cei care dibuiesc In nevolnicie - Jaude
multe i alese aceluia earcie, pe pimint, i-a dthuit Cu
striucire pe cI1iva dintre oarneni, Intocmai earn a aeza
pe boita cerurilor soarele, bageaca siavei sale, iar Ia imir
ginea zrilor a pus zorile, facla din saia do noapte a fruniusetii
lui ; carebe a invemintat cerul in mantia do rn-
tas a norilor, i prnIntul In caftanul ccl luminos al verde
ii; carele a Impodobit grdinile cu porni, i pomii cu
hainele br verzi; carebe a dat insetailor izvoarele cole cu
ape bune, petrecreii1or be-a dat umbra vitei do vie, femeilor
be-a dat frurnusetea, primverilor ic-a dat tranda
firii, trandafirilor bea dat zImbetul, i, spre a IlICLInUna
trandafirii, be-a dat gItlejul cInttor al privighoWillor
carele a pus ferneia sub ochii brbatului, jar In inirna bar
batului a sdit doririta, ca pe un giuvaier in inima pie
trei ! so povestete, aadar, Ca Intro Imparatie do pr
tre Irnpiiile Cole man era un rege falnic, al caruia ficce
pas era o feriche, al cruia robi erau o hucurie i un noroe,
i care era rnai drept decit Chosroe-Anuirvan, i mai
darnic decIt Hatim-Tai.
$i regeic acela cu fruntea senin se chema ams-ah,
i avea un fiu cu purtElri alose i cu 1errnece minunate,
aseirianator la fruinusel,e cu steaua Canope cind str1uccte
peste mare.
Jar f1cu1 acela in)paratesc, pe care Ii chema Dia
rnant, veni Intro zi Ia pi-intele su i zise
0, tat1 al meu, astlizi mie lehamite de tralul
cetate, i suflctului meu ii e dor s piece la vintoare i la
prouinbiare, spre a se Insenina. Altminteri, de atita zaiflic,
ara s-mi sfiii haineic de pe mine.
Clad auzi vorbele fecioruiui su, regele ams-$ah,
datti fund dragostea cea mare pe care 0 avea pentru eL
giiibi si dna poruncile de trebuin pentru vInitoarea :
pentrit preumblarea Cu pricina. i chehaelele de vIntoare
si pflirarii pregiitir oirnii, mr grjdarii Inuar call da
munte. Jar beizadea Diamant trecu In fruntea unei ceta
stilutite cia flcdi bine c1idii, i o 1uz cu ci inspre locurile
ic anon dorea ci s vintoreasc, spre ai risipi sasti
scala din SLIIICt.
i, ci1iiind mntr-un vIrtej turbat, ajunse pInt la urmii
Ia poaleie unui munte cc da cu vIrful in cer. S, la poalele
aceiui munte, era un copac mare; jar la poalele acelul
copac curgea Un izvor ; jar din izvorul acela se adpa un
cerb-lopiitar, Cu capul plecat asupra apei. i Diarnant, vrlijit
de prive1ite, porunci oarnenilor lui s-i opreasc pa
bc caii i s-1 lase s se duc singur s ispiteasc Si s
prind vinatul acela.
Clad povestea aunse aci eherczada vzu zorii giiind i,
StiOaSi tacu.
Ci Intr-a nou sute cincea noapte

Urrn:

i se repezi cu tot focal bidiviului su inspre cerbul


ccl slbatic i mindru, care, pricepind c viatai spmnzura
dc-o clipit, fcu o sritur mare i, cu o rsucitur sprin
ten, Se afl dincolo de btaia sigeii, pe c&e patru pi
cioare ale luf, mincind deprtarea sub copite, spre cImpic.
mr Diarnant, slobozit in vIntul goanei, se lui. dup. cerb
n cImpie, hat departe de ceata sa inarmati. i Ii vizu do
urrnarirea lui, pin Ce calul, tot numai o spurni i fr do
rsu1laie, ls s-i spin.zure o limb uscat, l pu::tiui
acela in care nu se vedea nici urni1 i nici inireasm do
I iu dcal lui Allah, i uncle, drept mice suflare, nu se alki
iecIt duhul Nevdzutului.
Or, atunci, tarnan ajunsese dinaintea unei coline do
nisip care ii Inchidea zarea, i pe dupi care coibul picilso.
mr Diamant, mohorit, se SUI PC coliu i, ajungInd pe pci
virniul cellalt, vizu deoclat o alLil prkie1ite atcrnun-dU--iSe
sub priviri. Iritrucit, in. local uscacu i iloao
a pustiulul, o oazEi raco-oasa i ducea acolo ti-aul do vc:r
dea, udat do pIriu-i i Irnpodohit CU sti-a.uri s!bi ito
de fbi-i rosii i de fbori albe, sem1intoare cii sniu1 i
Cu zoritul de zi. i Diarnant simti curn sufletul i se cnina
i curn inirnai Infborete, do pm-ca or ii int-u in
grdina pzit do Rizvan, strajerul ccl mntr-a-iint.
l)up cc coconul Diamant se iiiinuni do dc.-iivIrh)ucr
rii ALoate-zImislitorului, dupLi cc ii aWIp caui
dupt cc biu i ci din apa ceo bun a oaz.ei, in cusui
rniinhi, se riclic i Ii roti privirile, prc a cei-cetu Impie
jurimile dupi aminuntele br. i iact5 c l.a umbra un.ui
porn rare htrin, cc parea c Ii are rdcinPe of undate
pIni 10 Dortile cole de dinliuuit-u ale pinii tu].ui, vru un
jot ngLnatic. i po jeu.l acela edea un regu bitrin, Cu
capu-ncununat de coroana Irnp-iteasc-i i cu picioarele
descule, cufundat In ginduri. i Diamant, CUV1[flCLOS, I SC
terneni CU un salamalek. Jar regele eel btrin ii rspunse
la salamaek i ii zise
0, fecior de regi, pentru care pricin ai strbtut
pstia cea arnarnic pe unde nici pasrea flu poate s rnai
bati din aripi i unde sIngele fiarelor sibatice se preschimb
t in I icre ?
Jar I)iamant ii istorisi pania lui, i adiug
Da tu, o, mult-btrinule rege, po s-mi spui pridna
ederii tale In locul acesta irnpresurat de sihstrie?
Intruelt povestea ta trebuie s lie o poveste ciudat!
i regele eel btrIn rspunse:
HotIrIt, povestea mea este ciudat i de-a mirri-
lea! Ci atita-i de ciudat melt ar Ii mai birie ca tu s flu
strui a-i auzi din gura mea istorisirea. De nu, are s fie
pentru tine pricin de lacrimi i de npaste,
Ci beizadea Diamant spuse:
Poi s vorbeti, o, btrIne, IntrucIt sInt hrnit cu
laptele maicii mele, i sint fiul tatlui meu.
i strui Intr-una spre a-i hotrI s-i istoriseasc cele
cc dorea s asculte.
Atunci regele eel bittrmn, stind pe jetui lui de sub porn,
spuse
Ascult, dar, vorbele pe care am s le scot din csulia
inimii. StrIne1e i pune-lc in pulpana hainei tale.
Si Ii plccil o clipil capnl, pe urmil 11 ridic i gri
astfel

Afi, dar, o, :[hicu1e, Ca, inainte de venirea inca in


ostrovul acesta din inima pustiului, am fast dornn peste
pmInturile de Ia Babyl, in mijtocul bogiilor, al saraiurilor,
al otilor i al slavei mdc. lar Allah slavitul preama
lie el ! imi harazise ca urmai apte cop.ii Impara
teti care Ii binecuvIntau pe Zmislitorul br i care erau
bucuria inimii mdc. i toate din Impariiia moo se petre

6.)
ceau in pace i In Irnbc1ugare, pin cc intro zi fiul mcu
c1 iriarc nf.1I din gum unni chevan.agiu ei in l1ii1e cole
clcprtute ah Sinnuiui i Ie iIaxinnului tr-in o dnnniI,
fiica regclui UlIS fiul liii Tnmfl)Uz, pe carC U cheami
l()h1, i C11C flU--$i 1V(!l sunlar) pe in ; en c;iiviii
)ca humuclj ci inecguma fi.a luau plnc i ca Iosf i
Xulcikha din aiitca e ii avcau icchea giwi I.i cu bel
(iUU1 1Oi)i(i. (UO V1l)i, C1 P! JULHIa it(Jnai (ii i
stihui ile p(cIului
Eo frvwuu(c care?,fc(c praci
Din inimile cc/or cc-o puivrc ;
SdeJ dIn TU1 e )arui cc C) 9lfldQ,
Qbrjus I rundojzri ccec-nlorcsc.

I(i.i 1)UzCe ?Ul)acs xi zaIur ;


d (Lini.flz cdl) SU7ld ch Far sin ininie.
.Eo iuiniuodc ((flC PZLflC 7Ur
In snflelc, si ceme Ic sfisie.

Si Thcvnnagiul Ii maui xpuse tiuiui incu cci iuaie ci


rcs2,elc Cain LT flU maui arc alt cnpi I, ciccIt pe lnUltnor()eita
ieeeu do uta. lam iniuurta ecu lermccutoarc thu giidina
h usnuseii fund ajunx In piiiaiviua irimugurimii ei, i
a1binee incepind sfi roiasct prin preaa trupului inflorit,
era nezabavrnc, cumui datina, spre a i so alege Un Sot,,
s so adune do prin toate trilc tc4i irinii cci tincri In
irs1iI dc-a cere i dc-a fi primi1i, Ci so hotrI c pe1itomii
slat datori s rspund riurnaidecIt la o Intrebare pe care
even sil 10-0 Ufl dornnia, Intrebaie cc flu cuprindea do-
cit vorbcle acestea : C1um.. sint legalurile cthztrc 1-?oacIaba
thcluj. d Cftiparos ? 5iatIta cra tot ce I so cerea pcitorului
ca zostre pentru ciamni1Ii din paitea sou1ui, ci cu lcgd
nintu1 cii ucoluiu came nu vu iii s rcspunclii en priccpcre
bk i1tRbuie i Sc- va tarn cupul i Sc \ii agufa in vIrful
palatului.
Or, cind flu) meu aflA toate acestea din gura chervanaglulul,
Inima I se pIrJoli Ca a bucat de came pe grAter;
I vent la mine, vArsind lacrimi ca dintr-un nor de p0-
toape. $1, gcemlnd, mu ceru 1ngAduinA sit piece, spre a se duce sit Incerce a dobindi domnita din Wile Sinnuiui p
Masinnulul.
Jar en, speriat pinit paste poate de pornirea Jul de nebunie,
degeaba incercat sit-i titnkluiesc, Intrucit doftorla
povetelor rilmase fArt do putere asupra rAului pricinult
de boala lubirli. 5i atunci Ii spusei flului meu:
0, luminA a ochilor mel, dec11 nu poti, fArt a mutt
de Jale, sit te opreti de-a piece inspre meleagurile Sinnului
qi Masinnulul, unde domneijte regale Camus, fiul
ltd Tainmuz, pitrirutele domnitei Mohra, am sit to 1nsoesc
In fruntea oior mete. Si, datA regete Camue are sit primeascit
do bunit voie sit mi-o dAmulasc4 pe flicA-sa pentrU
tine, totui are sit fle blue; datA nu, pe Allah I am sit p0-
runcesc sit se ditrime asupra-4 zidurile palatuiui situ i am
sit-i spulber lmpitrAia In vlnt. 51 In felul acesta fate are
sit ajungA o roabit ci un bun at Mu.
Ci fiul. meu eel mare so aiiM deloc a gitsi gmndul
acesta pe placul situ, ci Imi rllspunse:
Nu este potrivit cu cinstea noastrA, o, taM al meu,
sit luAm cu sun ceea ce nit ni se ditruiqte cu bunA-cre-dintit.
Aspi cA trebuie sit mA duc cider cit sit dau rllspunsui
cerut ,i s-c dobindosc astiel pe fate regeiul.
Eu atunci pricepui mel binc decit oriclnd cit niel o
fApturA nu poate, fatA de ceea ce i-a fact scris la ursitoare,
sit teargA nici mAcar o slovit din cuvintele pe care la-a
zugritvit In cartea ursiteior diacul cal Intr-aripat. $1, cit-
zind cit a.a fusese scris la soarta copilului meu, Ii dedel,
nu fAn prisos de suspine, Ingtduina de a se duce. 51, ca
urmare, Id kit bun-nitmas de ia mine, i piecit sit-ji caute
ursita.
5i ajunse pe meleagurile ceie afunde peste care domnea
regele Camus, 0 se InfAtI la palatul unde sjedea dom11
nita Mohra, i flu putu sI rispund. la intrebarea despre
care tiam spus, 0, strainule. i doinnil,a cea fr pic do
mil puse s i so talc capul i s-i fie agat in vIrful palatuiui.
Jar eu, Ia Stirea aceastu1 plmnsei toate lacrirnile
dezndejdii. 5i, Imbrcat cu haine do moarte, ezui Inchis
cu durerea mea vreme de patruzeci do zile. tar toti prietenii
Ii coperir capul Cu cenu. 5i de durere no sfIiaram
hainele. 5i tot palatul rsuna do tipete do jab i do
un zbucium ca acela do la mnvierea de apoi.
Atunci, ccl de al doilea fecior al meu, cu chiar mIna
Iui, puse In inima mea cea de a doua ran a chinului, Inghi
ind ca ci frnte-sau butura mortii. Ciici, ca i fmtele
Jul mai mare, vioi s fac i ci incercarea. Pc urui
vcni rIndul celorlalti CInC1 copii ai mci, care, in acc1aFi
chip, Iuari4. calca pieirii, i murir ca jertCe ale simImIn
tului dragostei.
Jar en, lovit fai?i do kac do ursita cea neagrt, i dohorit
do o jab fara do nuiclejde, irni lai scaun.ul do domnie i
tarn, i plecat s rLibcesc pe ciie bejaniei. Si trccui, ca un
lunatic, prin cimpii i prin pustieti. $i ajunsei, curn mu.
Vezi, Cu coroana po cap i cu picioarele genie, in locul
undo mui aflu acum, ateptincl moartea in jetul acesta.
Dupi cc beizadea Diamant auzi povestirea regelui Cob
batrm, fu lovit i ci do sibgeata simrnintuIui uciga, i
Incepu s scoat nite oftaturi do dor cc sciip.mau scti.tei.
TntucIt, curn a spus poetul
S-a strccurat iubiiea-n mine,
$i fara ca s-o fl vzut,
Dear prie UZLZ ! 4i riu mie 1)mC.
lVici aaii aL.sar cvn dca putut
Tec?o.(uta ifiea ?U1)dU
S--mi fvre irinza v7jitL
Si i c:vaa en rec1e do odinioar do Ia Babyl, ccl care
sta pe jeul lui, in oazti, i iaci povestea Ini con trist
72
Cit depe sotil de Ini.ltoare ai liii Diamant, ioi acela,
Ingrijcrai Ionite do l;pa craiSo.ruiui br, dupa un r.stimp,
In ciuda poluncli p0 care leo dase de a flu so duce dup
ci, plecara sIl1 caute i, Intiun sfirit, II gsir tocrnai cI
ieea din oaz. i beizadoaua venea cu capul jalnic lsat
in piopt, i cu chpu1 cup.ins de vetejire. mr ci se strinser
imprejurul liii, ca fluturii la un trandafir, i ii deter un
cal do chiinb, sprinten la fugi, Uor Ca o adiere do vInt,
care gonea mni jute deelt Inchipuirea. Jar Diarnant dete
dub su clintli slugdor din alniul su, i IncJeca pe ccl
e i so adusese, i care avea o a daurit i un friu impo
chit Cu mrgritare. Si ajunser cu totii, fr de necaz, la
pabat.ul regelui ams-ah, printele lui Diarnant.
i regele, In bc do a-i vedea pe fiul su cu un chip infberiL
i cu o inim uurat, In urma acelei prcumblri
a acelei vIntori, Ii gsi tare mohorIt la obraz i cufundat
Intr-un noian do neagr mihnire. Cci dragostea II psitrun
ese pIn In oase, ii ficuse slab i fr do putere, i
O.:uln ii mistuia inimu i sufietul.
Cnl povcst(:a aj(flSe fliCi, c1ierrzada VaZU ZOrli kniind ,
SUtSt, ticu.

C nr--a no; sute uscct noctpte

1 1U.t

Si rcele, dupi muite stiiuinii i rugirnini, izbuti pIn


l uim 11-l Indupiece pe fiul lui s.i dezvluiasc pri
clan accboi sti pilne de jab. i, odat d.at la o parte vlui
t;.iinci, regebe II siii.ut pe fiul su i 11 strInse la piept .i
Ii scu:;e
Nu-i nici Un necaz !. Inseninti ochii si 1initete
suCletul ccl drag, intrucIt am s trimit la regele Camus
fiul lui Tarnmuz, care domnete peste irile Sinruilui i ale
Masinnului, nitC soli CU 0 scrisoare scris de mina mea,
spre a i-o core do soie pentru tine pe fiica lui, Mohra. Si
am sl pun sLi. i so duc, pe cmile, o inu1irne do caa-
bahenri Cu haine do prc, cu giuvaicruri scumpe i cu do-rur.i
do tonte soiuiiie, vrednice de regi. Si dac, spre prp
kIul vieii lui, printele domn.itei Mohra flu va primi
cercrea nonstr si are sii no fie astfel un prisos de rusinare
i de suprare, am s trimit asupra-i otile de poghiaz care
so-i nthu.iaSC In singe scaunul de domnie i si spulbero
coroana in vmnt. 5i aa avoin so dobind.im cinstit Pc pea-irUm)asa
1\!lO1IFO ceo CU purl:iri nizdravarne.
Asa ii voibi, do po jeui su daunt, regele 5ams$ah
fiului siiu Diamnmt, do ;1aa Cu Vizinii, CLI ernirn i cu Ule
malele, care Iricuviin1anii din cap vorbele imparateti.
Ci beizadea DiamLmt raspunSe
0, adpost al lumii, nu putern face aa ! mai dograb
i am ii mu due cimiar cu, i am s dim ruixpunsu.1 cerut.
5i numai pnin vreduicia moo am so dobIndese pe domnia
COO Vniiji tonic.
Jar rogele 5ams5ah, auzind rspurisu1 fiului su, incepu
sil scoatil nirte gemete Indurejate i spuse
0, suflet al tatlui tu, miam piistrat pin acum
datonit iie, i strIucirea ochilor i vigoarea trupului, cci
tu et.i singura mIngI.iere a inimii mole btrIne de rege, i
singurul stilpam- al frunii mele. Cum de poi s ma prse
ti ca s dai fuga In calea morii cea fr de mintuire ?
$i II vorbi In felul acesia mai departe, spre a-i Induion
inima. Ci in zadar. 5i, ca s nu-l vad cum moore sub ochii
1w do jab mocnita, fu nevoit sa-1 lase sa piece slobod.
5i crah;.orul Diamant Incaleca pe un cal frurnos ca un
vis, luind drumul cc ducea Inspre impria lui Camus.
Jar total SOLI Si inama sa i toi ai si Ii frmintar mIinile
de dezndejde i se cufundar In fintina cea fr de fund
a mIhnirii.
i coconul Diarnant drumei din otac in otac, i, data
fund bun pacea care ii fu menit, ajunse intrun sfIrsit
In mult depirtata cetate de scaun din inima impriei lui
Camus. i se pomeni dinaintea unui palat mai iiiat decIt
un munte. Tar In vIrful acelui palat spmnzurau cu mule
capeteTe de beizadele i de regl, unele cu coroana br, iar
altele goale i pletoase. Tar pe Intinsul mcidanului ernu
ridicate corturile din atlazuri cu zarafir i din satinuri
chinezeti, cu perdele din muselinuri daurite.
i, dupii ce se rninunii indelung de toate, beizadea Tha
mant biigii de seamii cii Ia poarta cea mare a palatului sta
pInzuratii o tobii Impodobitii cu nestemate, Ia fel ca i
miiciuca ci. Tar pe toba aceea sta scris cu siove de aur:
,Orice ins de singe Impiiritesc, care ar vrea s-o vadii pe
domnita Mohra, sii batii cu miiciuca In toba aceasta. i
Diamant, fiiri a ovii, descilecii din a i se duse drept Ia
oarta CU pricina. i luii miiciuca Impodobitii cu nestenate
i izbi cu ca In vuvii atIta de niipraznic incit huietul
pe care ii scoase cutrernuri cetatea toatii.
i numaidecIt slugile de Ta palat se Infiiiaii i II duseri
pe beizadea la regele Camus. i regele, la vederca
frumuselii lui, I.i simti sufletul niipit i gIndi sii-l scape
pe criior de la moarte. i-aa cii ii spuse:
Vai de tinereea ta, o, huT meu! Pentru cc vrei s
pierzi viaa, ca tori cci care nu au putut sii rispundii In
intrebarea fetei mdc? Leapiidii-te de ispita aceasta, fie-ti
miii de zilele tale, i te fac musaip aT meu. Intrucit nimenea,
afari numai le Allah ccl Atoatetiutor, flu cunoate
tainele i flu poate sii descurce gInclurile cele zinatice ale
unei fete.
i, Intrucit beizadea Diamant stiiruia In hotiirirea lui,
regele Camus ii mai spuse:
Ascultii, o, fiul men! Imi este cu mare jale sii viid
eum merge Ia o moarte fiiri d.c fali un fliciiu atita de fru
mos de pe meleagurile Soare1ui-Rare. Drept accea, n
rog tie, pIn a nu Infrunta clipa cea neagi, chIbzuicte
vrerne do trei zile; i numai atunci intoarce-te si con
hatirul cc are s despr1easc duiceie-Ii cap de ifl.ipr
ia trupuiui tu.
$1 Ii fcu semn s piece.
Ian prinu1 Diarnant fu nevoit In ziua aceea s so in
toarca de la palat. i, spre a-i trece vremea, porn I s
hoiniireasc prin sukuri i prin prvi1ii, i vizu ci on
menu din lara aceea a Sinnului i a Masinnului erau plini
de cuviint i de isteciune. Ci se simlea minat mercu
Inspre casa In care tria aceea a card vraj ii atrsc-se din
afundul ttnii lui, Intocmai precum acul este tras luspre
iiatra rnagnetic.
i ajunse dinaintea grdinii paiatuiui, i gIndi cii, dacL
an izbuti sii se strecoare acolo in grdinii, an putea so zii
reascii pe dornnit i sii-i muitumeascii sufletul cu yederea
ei. Ci flu tia cum sit facit sit se strecoare Inliuntru,
fiirii a fi oprit dc strijenii do la poartit ; cmnd iacittii cii zitri
un an ce-i vitrsa apa In gritdinit, pe sub zid. i Ii ziso
ca an putea sit intre curnva in gridinit odatit cu apa. DrepL
care, (:UfUfldIfldU-Se dintr-odatit In apa din anl, trecu in
ieIul acesta, firi do nici o piedicit, pe sub zid In gniidinit.
Si ozu un. ristinlp intr-un bc font, spre au zvinta hat
nele la soae.
Pc urrnit so sculi i Incepu sit so preumbie cu pai agabe
irintre pomi. 5i so minuna do gridina aceea verde, scitidatit
do apa izvoarelor i Impodobitit en un bogiitan iuitr-o
zi do snrbatoare ; si unde floarea trandaiiruiui ath ii zmni
boa suronii sale do pe trandafinul ccl rosu ; undo gralul
privjghctoiiior Indrigostite de iub.i.ii ion, trandaf ilil, era
dujos en o ciutare dulce pe nite stihuri gingae ; unde Pc
pctt,ui floiiior din straturi so toiineau potoape do frunai
seti undo stropii do iouii do pe punpura trundafii-ilor ernu
en lacnimile unei copile cuminid pe care a neciiito cineva
uncle pilsitrelelo din. bole do VO1OiO, cintani toate
cintocele din gitlejul br, pe cInd printre crengile chiparoi1or
cci drepi de pe malul izvoarebor Ingurluiau turture1010
cu gItul Impodobit de salba sfiiciunii; unde, Intr-un
sfliit, totul era atIta de desvirit de frumos incit, puse
In cumpn, grdinile Irernului flu puteau fi decit un
tufri do spini.
Si, curn so preumbla aa, domol i cu luare-arninte,
crioruI Diarnant se porneni deodat, Ia o cotitur do
crare, dinaintea unui havuz do rnarmur alb, jar pe malul
havuzului era aternut un chilirn de mitas. 5i pe chilimul
acela edea tolnit 1cne, ca o panter la odihn,
o cop:ia atIta do frumoas incit toat grdina so aprindea
do la strlucirea sa. Jar mireasnia cosiiebor pru1ui ei
era atita do tare melt rzbtea pIn In cer, ca s Inmiresmeze
Cu ambr mintile huriilor.
$1 beizadea Diamant, la vederea acebei mult norocite
copile, pe care nu mai putea s so sature privind-o, aa
pocum un bolnav de dropic nu se ma.i satur s boa din
aDa Eufratului, pricepu c o frumusete ca aceea flu putca
s so reverse decit numai de in Mohra, cea pentru care
POLOl) do suflete so jertfeau ca ni.te fiuturi Intro fcUe.
51 iaCfii Ca, pe cInd Diamarit sta rpit de vrajii i do
minunare, o copiiandr dintre Insoitoare1e Mohrei Veni
laspre bocul unde so afla el ascuns, i dete s umpia cu
apa do Ia izvor un pocal do aur pe care Ii tine In mmn.
5i doodat fata scoase un ipiit do spairnI i scp in api
pocah1 do aur. Si se Intoarse In fug, trurnurmnd i cu
mira). Ia inirn, Intre soatele ei Jar acelea o duser. numnidecit
In stiipIna br Mohra, ca S-i lmureasc pricina ztpcelii
i a scprii pocalului In ap.
51 copila, care pe nurnele ei se cherna Creanga-de-Margean,
izbutind si mai potoleasc oleac btile iuiruii,
ii spuse domnitei
- 0, cununil a capului meu, o, stpIna mea, p0 cind
mu aliam nplccat asupra rlului, am vzut deodata oglindindu-so
In ap un chip tInr de flcu, atIt do frames ct
riici nu tiu do estc al unui fecior de oameni on al vreunui
fin do giimi. Si, do tulburare, mi-a scIpat pocalul de
aur dii iniu in api.

(md pvestea ajunse aid, Schcrezada vzu zoril uii.jind i,


SiISa, t:cii.

Ci ntr-a nou sute aptea noapte

tJLIaa

/ uzind vorbele spuse de Creang-de-MLirgcan, domnita


Mohia, spre a e Incrcdinta, porunci ca o alt fat
dintre inolitoarele ci si se duc Indat i s so uite in
ap. 51 numaidecIt o a1t. fati dete fuga la rIu i, cInd vizu
oglindit in ape chipul ccl minunat, se Intoarse In goan,
en inirna aisii i gernInd de iubire, siIi spun stIpIns
0, stitpIni a noastr, Mohra, flu tiu da a zice c
noel chip din api este chipul vreunui Inger on at vreunui
.1ccior do ginni ! On poate Ca o fi coborit In rIu chiar
iunn
La spusele acestea ale insot,dtoarei sale, domnita Mohra
sirn1i tciunele ispitei cum se aprinse In sufletul ci;
dorinta de a vedea chipul vrjit Ii zvIcni in inim. 5i s
sculi pc picioarele ci cole gingae i, mmndr ca piiunii,
porni Inspre izvor. 5i vzu chipul lui Diamant. $i se Inglbeni
do tot la obraz, i czu prad dragostei.
5i, cliitinIndu-se, ezu sprijinit dc soatele ci; apoi
porunci sil tie chernat in mare grab doica ci i ii spuse
Du-to, o, doic, i adu-mi-l pe ccl al crui chip so
oglindete In ap. On do nu, am sa mor!
mr .rnanca rspunse Ca ascult Si c. se spune, i plec.
scociorind en ochii In toate pari1e.
i, dupi. un rstimp, privireai czu intrun s1
asupra cctlo.nului unde cda pitit criorul eel cu triit
iuinurial., C1iiC1Lt1 cu ob-az do sai-e, eel pe care 11 pizmuiau
pmnii 51 scsi! cei-ulu! i, In riridui, vzmnduse descoper
iwenfrumosului l)ininant ii voni deodatl gindul, spre ai
scipa viaa, s so prefaca nebun.
melt, cmnd doica veni sl in de rnina, CU tonic griJile
cc so pun atunci cInd so ating aripile until fiuture, i
II duse dinaintea stlpinoi sale con fr do asemuire, fl
caul acela CU Ol)raZ de soare, cr1iiorul cci Cu ti-up vr
jilOr incepu sLi ridd ca smintiii i s spunii
Slat f1mind i flu mic foame
5i, tot aa, sii spuri:
Un munte do bunbac sa fcut ca pitmintul, d
pricina apei!
5i la fel spuse, dlndui ochii peste cap:
Ceara s-a topit din pricina zpezii ; carnila a mincat
jarul ; oarecele a mistuit p.isica
Si acltui
Eu, i nimeni altul, am s maniac lumea toat!
Si urmil, fril a-;i pierde i-suflarea, s Iniruiasel tot
r!9a o sumedenie do vorbe fara cap i ftra coad, fari
rest i fir tile, pIna cc domnia so Incredint do ncbu
ala ku.
Atunci, cum avusese destul riisti.mp sa so minuneze
do frumuseea lui, so simti cutrernurata in inima i tulbnrata
In cuget, i, plin de mthnire, spuse, intorclndu-se
lnspre In.sotitoarele sale
Vai, vai! uf, cc pcat! -
Si, dup cc rosti vorbele acestea, se Infloril i so sontura
ca Ufl puior do gin pe jurntate most. intrucit
di-agostea, pe:ntru Intlia oar, intrase in Sinea ei i 5Ii1fliSe
urinllrile cole deobte.
Or, dup o bucat de vreme, izbuti sa so rupI dIn
vraja do aI privi pe flaeu, i spuse cu tu-istEte soatelor
sale
Curn vedeti, f1icu1 acesta este neliun, ca urmare
a faptulul c in mintea lui i-au fcut sla ginnii. tar
vol titi c nehunii lui Allah sInt nite sfinti man, i ci
este un pcat tot atit de mare lipsa de cuvioie fat de
sfinti precit este acela de a to Indoi de Insi puterea lui
Allah sau de obiria cereasc a Coranului. Aa Ca se
cade sl lsm aici in slobozenie deplin, ca s triiasc
in voie i s faca tot ceo vrea. 51 nimeni s flu se apuce
sil-l Infrunte on s flU-i dea orice-o fi s-i doreasc on
sri cearri.
Pc urmri so Intoarse Inspre flricriu, pe care Ii lua drept
vreun sfInt cucernic, i Ii spuse, srirutIndu-i mIna cu o
eviavie smeritri:
0, preacinstite cucernice, fne hatIrul ide a-si aleg
ca adripost grridina noastrri, unde vei avea tot cc IU va
Ii do trcbuintri.
5i cucernicul ccl tinerel, care era chiar Diamant, In
came i ease, rrispunse, bulbucInduii ochii:
Dc trebuin1ri! do trebuintri! de trebuintri. I
5i adriugri:
Chiar nimic! chiar nimic! chiar nimic!
Atunci domnita Mohra ii Irisri, dupri cc se m;ai ploconi
pentru cea din urmri oarri dinaintea lui, i plecri
lrimuritri i mohonitri, urmatri de prietenele ci do manca
ci cea bitrInri.
$i-a.a cri preacucernicul cel tinerel fu Inconjurat
1e-aci Inainte do tot felul do cinstiri i do Ingrijiri. lam
chiocul cc i so lrisri ca adripost fu slujit de roabele cele
mrJ credincloase ale domnilei Mohra i, do dimineat,i
piri cara, era ticsit cu tablale pline cu bucate do toate
S0iUilC. Jar eviavia flricriului ajunse a fi cinstitri do tot
paatul. $i-aa cii toti veneau In graba cea mai mare sri
iriature tiirIna de pe unde umbiase ci ci sri strIngri rimiiole
do Ia mesele lui, on bucritile tiiate do Ia unghiile
ha, cmi vren alt lucru aserniiniitor, spre aci face talis
inane din ole.
Or, intruna dintre zile, copila JJC care o chema Crean
gii-de-Mrgcan, i care era prietena cea mai draga a
domnitei Mobra, intr la cucernicul cel tinr, care era
singur, i se duse ling ci, galben toat de tuiburare i
trernurinci, i ii puse capul cu umilint Ia picioarele Jul
i, oftind i gemInd Intr-una, ii spuse:
0, tu cunun de pe capul meu, o, stpine at des
vIrs irilor, Allah prealnaltul, izvoditorul frumusetii cu
care eti Insemnat, are s fac inca i mai mult pentru
tine, prin mijiocirea mea, daca vrei s ingduieti. Inima
inca, care trernur pentru tine, e trist i se topete de
dragoste prccum ceara, cad sgeiie privirilor tale au lo-
vit-o, iaP sulita iubirii a strpuns-o. Spune-mi, aadar,
lie-ti miMi clue eti ci cum ai ajuns in grdina noastr;
aa incit, cunoscindu-te mai bine, s pot s te slujesc mai
cLi fobs.
Ci Diamant, care se temea s flu fie Ta mijioc vreo
viclenie dc-a domnitei Mohra, flu se ls sgetat de vorbole
cole rugtoare i de privirile cele ptimae ale Icticcanci,
ji urrn mai departe a se rosti tot aa cum I ac
cci a cror minte este intr-adevr sub puterea ginnilor.
Tar Creang-de-Mrgean, gemind i suspinind, se rug
mai departe do ficu ci so invirti imprejurul lui ca un
Iluture de noapte imprejurul unci Mclii. $i, Intrucit ci
tot nu so da in viloag, rspunzind pe de laturi, ca, intr-un
shrcit, Ii :spuse
Pc Allah cj po Prorocul deschide-ti liftintrurile
iaimii si dezvluie-ti laW do mine taina. intrucit este neindoielnic
c al 0 tain ascuns. tar eu am o inim care-i
an sipet a crui cheie so pierde dup cc a lost incuiat.
Crhh?sto-te, acadar, pentru dragostea care so i afl spre
fotosul thu in sipotul acesta, i spunemi cu toat increderea
coca cc de bun seam c ai a-mi spune
Clad auzi vorbelo ncestea ale gingaei Groangi-deMlirgean,
heizadea Diamant so incredint cli mireasma
dragostel so putea mirosi din spusele acelea, i cii, aca

81
fund, nu avea de cc s flu-i dezvi11uiasc preag!ngaei fete
mm st treaba. Se uiti, aadar, o ciipit a ca Itr a
scoate o vorbi ; pe urrn zimbi la rindui i, d.e.ciiiziidu
bierile inimli, SUSO
0, preafrurnoaso, dac am ajuns pini aid, dup cc
am Indurat un potop de cazne i rn-am premejdui amarnic,
am fcut-o nurnai Cu ntdejdea de a riispunde Ia intreharea
dornnitei Mobra, i anurne : ,,Curn sInt Ieglturi1e
diritre Roada-bradului i Chiparos ? Dacii, o, prearnHoaso,
tii tu riispunsul cel bun de dat la Intrebarea accasta tulbure,
spune-rni-l, i simiminte1e inimii mdc au s se
aprind pentru tine.

CIrid povestea ajunse aid, ehercznda va ror;


sfioas, tcu.

Ci irdr-a nou sute opta moapte

Urni

i beizaea Diamant adugi:


Sii. flu ai aid o indoiali
ar Creangde-Mrgean rspunse:
0, fltcu1e nesbuit, de bun searn au an nici
o Indoiai in ce privete sirn1niintele de cprior ale mi
mu tale, da dac vrei si rispund n privinta intrebrH
aceleia ciudate, atunci fgduiete-mi pe adeviu] crcdintei
noastre c ai s m iei de SOlC Si cii ai sLi mi pui
nai presus de toute feneile din saraiui tatiui tiu, li
impirii1ia ta.
Atunci beizadea Diarnant 1u mIna ftej si--n duse
In inirn, fgduindu-i cinstirile nuntii i cinu p cain
i-I cerea.
Cind Creangi-de-Mihgean dobIndi de Ia beizadri
Diarnant, fiigduiala i Incredinarea, se infior de voie
bun i cie multumire, i ii spuse
0, coinoar a vielii mole, afl c sub patul de filde
al domniei Mohra st ascuns un harap negru. Si ace]
haiap a vonit i s-a op1oit acolo, netiut de nimeni, afar
do domni, dupa ce a fugit din 1ara lui, care este cetatea
Wakak. Or, tocmai ticlosul de harap a stIrnit-o pe domni1
a noast.r s le pun fiilor de regi Intrebarea aceea
cii.ic1ati. Aa cii, dacii vrei s afli deziegarea con adeviiratil
a intrebarii, trcbuie sit te duci in cetatea harapulul,
carevasizicii In cetatea Wakak. 5i numai aa poate s
I io aeziogata taina. $i-atita-i tot ce tiu eu in privina
ieiLuri1or dintre Roada-bradului i Chiparos. Ci Allah
onto niai tiutor
Cind auzi din gura preafrumoasel Creang-de-Miirgenii
xorbele acestea, beizadea Diamant Ii zise In sinesi
,,O, inima men, trcbuie sii mai rabzi oleacii pinii a vedea
cc ILunina va sii ni so arate de dupii perdeaua tainei. Intrucit
do acuma, o, inima mea, fiiri de Indoiali cii vei
avon do infruntat in cetatea harapulul, i anume In cctatea
Wakak, destule niipaste care au sii to neciijeasc.
Fe uim, se Intoarse Inspre fatii i II spuse
0, prcaniiloaso, de bunii seamii ! atita vrerne cit nu
VOi Ii plecat in cetatea Wakak, cetatea harapulul, i nu vol
fi piitruns taina despre care-i vorba, socotes cii nu irni
cstc ingiiduiii nici o tihn& Ci, dacii Allah mi-o hirizi
ocrotin i m-o ajuta sii rizbat la dobinda jinduit, am
siii implinesc atunci dorina. Do nu, ma invoiesc a flu
mai siilta capul pIn la ziua de apol.
5i, dup ce gnu astfel, criiorul Diarnant Ii ]uii rtmas-bun
de la Creangiide-Miirgean cea suspinindii, cea
emindii, cea oftIndii, i, cu inima topitii, iei din gridinii.
neviizut do nirneni, i se duse la hanul unde ii avea lu-.
crurile do drum, i mncilecii pe un cal frumos ca un vis,
i plecii pe drumul lui Allah.

83
Ci, IntrucIt habar flu avea in cc parte era aezat cctatea
Wakak, i nici clespre drumul pe care trebuia s
apuce spre a rAzbate la ea, ci nici pe unde urma s treac
spre a ajunge acolo, Incepu aji Intoarce privirile Inspre
toate zrile, cutInd vreun semn ce-ar fi putut s-l lumineze,
cind iact c dete cu ochui de un dervLs Imbr
cat intr-o mantle verde 51 cu picioarele incltate in niste
papuci de saftian galben ca lAmlia, Cu un toiag In mln
si semnind cu Khizr strjerul, aa de strlucitoare fatS
avea ci aa de luminoas ii era mintea asupra lucrurilor;
i derviul acela venea inspre beizadea. i Diamant se
duse ling preacinstitul dervi, ii intimpin cu un salamalek,
i desClec de pe cat. i, dup cc dervisul ii in
toarse salamelekul, Diamant 11 Intreb:
In Ce parte, 0, preacinstite, este aezata Cetatea
Wakak, i Ia cc deprtare se af l?
Jar dervicul, dup ce se uit cu luare--aininte Ia halzadea
vreine de un Ceas, ii spuse:
0, fecior de regi, oprete-te dc-a purcede pe Un
drum fr de ieire 5i PC 0 cale infricoctoare. Leapd-te
de glndul nebunesC, ci apUC-te de OflCC alt Cazn, intrUCit,
dc-al sta toat viata s-ti rsuceti Capul cutlnd
cirumul acela, 5i tot n-al s-i afli urma. Ba inca, rivnind
s ajungi la cetatea Wakak, dai vintului mori Si fiinta
i viaa ta cea scump!
Ci beizadea Diamant ii spuse:
0, preacinstite ci preacucernice eic, tinta men
este o tint mare, iar rostul meu este un rost atIta de insemnat
incIt mai degrab a fi gata s jertfesc o mie de
vieti ca a inca, decit s mA lepAd de glndul meu. Dac,
acadar, tii ceva despre acel drum, fii-mi cAl?iuzA precum
K.hizr strAjerul.
Dac vzu c Diamant nu vroia s se abat cu nici
un chip de Ia gindul lui, in pofida multelor povete de tot
felul cc urmase a I Ic da, derviul ii spuse;
0, tinere binecuvmcat, nBa cii cetatea Wakak este
a4ezat in inima muntelui Kaf, acolo unde siuiluiesc
ginnii, rnarezii i efriii, atit in liuntrui cit i In afara
citrebuie
. i, sprea ajsiiungemergi
acolo, sInt pe
trei drudrurnul
muri : un drumdinpe Iadreapt.a,
dreapta, altul pe Ij1a stInfluga, i pe
altul pecclIa midin
jioc; da
stinga, precum flU trebuie s iricerci flici a-i iua pe ccl
de Ia mijioc. De f apt, dupii cc ai sii drumeteti o zi Si
o noapte, i dupA ce au sii se arate zorii eel adevrati,
ai sii vezi Un minaret pe care se afl o lespede de marmuri,
cu 0 insemnare spatii in litere kuf ice. Or, tu chiar
insemnarea aceea trebuie 5-0 citeti. i numai dup citirea
ci urmeazii sa-ti orinduieti drumurile!
Jar heizadea Diamant ii muflumi btrinului i ii siirut
mina. Pc urmA incaleca iari pe cal i o lu pe diumul
din dreapta, care avea sA-1 duc la cetatea Wakak.
i merse o zi i o noapte pe drum, i ajunse la poaide
minaretului derviului. i vzu c minaretul era
mare cit bolta cea sinilie a cerurilor. i in zidul lui era
invrIstat o lespede de marmur spat Cu 0 scriere kuficii.
Jar scrierea aceea se citea aa : ,,Cele trei drumuri
pe care le vezi dinaintea ta, o, cltoruie, duc toate la
tara Wakak. Dacii purcezi pe ccl din stinga, ai sii induri
multe amaruri. Dacil purcezi pe ccl din dreapta, ai s te
ciieti. Jar dacii o ici pe ccl de Ia mijloc, are s fie infrico
iitor V
Dupii cc i deslui scrierea i dupii cc ii pricepu tot
tilcul, beizadca Diamant Iu un pun-in de tiirinii i, aruncIndu-i
in deschiziitura hainei sale, spire ,,S fiu fiicut
tiirinii, da sii ajung la tint ! i iarii siiri in a g, fiiri
a sovi, purcese pe ccl mai primejdios dintre cele trei
cirumuri, acela de la mijioc.
Si merse 0 zi I 0 noapte, neabiitut. 51, dimineaa, se
anita privinii lui 0 intindere mare, acopeniti de nite
copaci cu crengile pInii Ia cer. Jar copacii erau rinduiti
ca Un gard cc slujea i de hotar al unei gridini inverzite

83
i. dc adapost al ci Impotriva vmntuiui si1batic. lar poarta
CC la grdina aceca era Inchis CU 0 sLinca mare. i aColo,
spre a stijui poarta i griidina, edea un harap cu o fart
iit.a de neLlgr melt ateinea o umbra Intunecat iJete
1oati. grclina, i do ia care noaptea cea fr do lunit ii
riigca negurile. i plodul accia de pcur era uria. Buza
fi de sus so ridica mult deasupra n.riIor cc se ascmuiau
en nbte pithigele vinete, iar buza de jos Ii spmnzura pin
a git. La piept tinea o piatr do rnoar ce-i slujea tie
:avz ; iar o spad lucrat din fier chinezesc ii atirna l.a
iUl icut dintrun lan do fior atita do gros Incit prin
oricare din zalele mi ar fi putut s treac, In toat vola,
in elefant de rzboi. 5i, la ceasul acela, harapul sta cukzt
it era de lung, pe nite b1ni de jivin ; jar din gum-i
asat larg iceau nite sforituri surori cu tunetele.
Si beizadea Diumant descii1cct, friI a se tulbura, ag
r:Iul calului flu departe do ciipIna harapului i, sirind
ste poarta de piatr, intr In grdinii.
Jar reveneala din grdin era atIta do minunotil ineit
rengi1c pomilor se cltinau ca nite oarneni beti. Jar pe
b porni treceau nite cpriori man, care aveau in
)arfie nite podoabe de aur btute cu nestemale, pe clod
hain do horbote Ic coperea spinarea, jar nite basmale
Jo atlaz fluturau legate Ia gItul icr. $i toti epriorii acelo,
i Cu copitele de dinainte, cu copitele do dindiniit. i
cu ochii, i Cu sprlncenele, Incepur s-i fac semne vildite
hii Diarnant s flu intre in grdin. Ci Diamarit, f.rI a
ia in seam semnele icir, i socotind mai degrab ci3. acci
priori nu fac aa din ochi, din sprincene i din pcioare
nclt spre a.i rzvecli i mai limpede pl?icerea ce-o
vcau de ai IntImpina, incepu si se preumble IiniL!t pe
ciriirile din grdin.
5i, intr-un sfirit, ajunse, preumblindu-se aa, Ia Un
palat cc n-ar fi fost de asernuit nici Cu ccl al lUi Kes.sra
ri al lui Kalsar. Jar prin ua iitredeschis se itea un chip
x; rjit do fetican, care era o zIn, i care am Ii fcut-o
pinA qi pe luna cea noul si se rAsuceascA de plzmA. St
cAporuL acela, al cArui oeM ar Li f1&cut-o de ocarA pinA
ii pe itoarea de zarnacadea, se uit ba lntr-o parte, ba intr-alta,
zintnd.
Or, de cum U zAri pe Diamant, rilniase inmuirrnuritA
rd totodat rApitA de frurnusetea lul. 51 czu citeva clipite
In starea aceea; pe urmi Ii rAspunse Ia salamalek qiii
spuse:
Clue eqtl, o, tinere pun de cutezanti, care it ing&
dul sit intri intr-o grAdinit in care nici psArile ceruku
nu IndrAznasc 511-41 flub aripile?
Cind povesLea ajunse aid, Seherezada flzu zoril niljlnd !,
sfiaas, L5ciz.

Cf mntr-a nou4 side noua noapte

UrinA:

Aa grAl cAtre Diarnant copilandra, pe care o chema


tatifu, cea atita de frumoasit incit era pnApAdl vremllor
el. 51 Diamant se temeni pinS la pAmint dinaintea sa I,
rid1cindu-se apol, nAspunsei
0, rnlAdttA din gridina 1esAviriril, o, stApina mea,
slut cutare, flul lul cutare, ci ml aflu aid pentru cutare
ci pentru cutare lucru!
51 ii istorisi povostea hit de Ia inceput pini Ia sflrqit,
ThrS a ocoiL nicL mi amAnunt, Ci flu at ayes nict un rost
so mat spunern lncfl o datA.
Tar Latifa, nuzimlui istorlsfrea, U liii ae mini clii
patti sit adil Jon hugh en po chilimul inlins sub bolts de
yltit de is Intrare. Ic Lusuhi, cu vorbe duld, ii spuse i
ST
0, chiparos unib1itor din grdina frumusetil, ce
piicate pe tinerei1e ta1!
Pe urm adug
0, cc ind arngitor o, cc dor greu de implinit
.), cc priniejdie
i mal zise
Trebuie sI-i schimb gIndul, dac 1 a sufletul
filu cci scump. i rnai degtaha ramai aici Cu mine, pentru
ca mIna ta cea binecuvintat s s prind de gitul darurilor
rnele. Intrucit desfrile cu 0 fat frumoas, i en
o zIn Ia chip, curn slat eu, socot a fi mai do deiit decit si
cauti necunoscuturflo.
Ci Diamant rpunse
CHiI vrerne flU VOl ii plecat In cetatea W:kak i n
Vol fi deziegat taina cu pricina, i anuinc : ,,C!um slut
legtIturile dintrc l-oadabraduI U I i (h ipmos ?, 011cc
bucurie i once rnuli,umire irni slut opito. Ci, o, preami
nunato, dup cc Imi voi Implini dorul, nra sii-mi pun,
insunindumi cu tine, salba lm.percchorii noast.ro la gitul
darunilor tale.
Jar Lat.ifa suspin, spunind
0, inim pilrlisil!
Pc urmil fcu semn unor paharnici Cu obrazul do tran
clafir s vin mai aproape. i porurici s f Ic aduse nite
fete a c-rOr vedere uluia soarele i luna, i ale cior piL
unduinde stirneau o Infiorare fr do voie In inimiie inc1rgosti
ilor. i pornir s se roteasc pocalele do
bun-venire, spre a-i cinsti pe oir:petele ccl vniljit, in
zvon dc alutc i de cIntece. lar gingia fetelor, infc
inanata cu con a cintecelor, rpen i imbta inimJe toate,
c pe cele deschise i pe cele incliise.
Or, dup cc cupele fur golite, heizadea Diamant so
scul In pcionrc spre a-ci lun rm as-bun do la copiland lil
i ii spuie, clupii cc Ii aternu dinainte urrile i rnulu
ninile Iui
o, aemniul a lumii, acum a vrea s-mi cer Invoire
de la tine; Intrucit, precurn tii, drumul pe care ii am de
strAbtut este lung i, dac a zbovi o clip mai rnult,
pojarul dragostei tale si-ar revrsa ficAriie in holdele
sufletulul rneu. Ci, de-o vrea Allah, dupFi izbInda doruiui
meu, am s ma Intorc s cuieg do aici trandafiril dorintci
fji smi potolesc sotea initflii arso.
Cind feticana vzu c beizadea Diamant, dup care
se aprinsese toat, struie In hotrirea mi dc-a o pIrsi,
se scuM i ea in picioare i lui un toing lucrat in chip do
arpe, asupra cumin bojmodi nite vorbe intr-o iimb noInteleas.
51 deodat rotd tolagul i Ii izbi cu ci pe bcizadea
in umlir atita do stranic melt acela so ruisuei do
trei on pe lee i czu jos, pierzindu-i pe dalii inia1,o:iru;i
de om. l se preschimb intrun caprwr ca toti (;Lf)iio1Ii.
51 numaidecIt Latifa ii ag in coarno iLi poloab
aseirnenea cu cole cc Jo purtm cci1;iII capi ii, i Ii
Ia gIt o nfram do miitas i,flhl)1hUtaLi, 51 ii tI(I( (hLIIIIIL
In grdin, stnigindu-i
Dute intro semenii liii, !o vuenie cc n :1 v
ta bucuri do un chip frumos do zIni
51 Diamant cpniorul se duse pe cole pattu pkioaie
ale iui, animal ca infatisare, da rminind asemeni filTer
lui Adam in cc pnivete insuirile luntrice i sur4a-
mintele.
51, umblInd a5a pe cole patru picloare, do-a lungul cranier
pe undo ca 5i ci hdiduiau semenii lui peschim
batti in rumegtoare, Diamant cpniorul Ineopu sii cugete
admnc Ia starea cea nou ce-i fusese data, i si chibzuiasca
In eel tel ar puMa s?ii dobindeasc siobozenia i s scapo
din miinile vrjitoritei. 51, tircolind aa, ajunse intrun
colt din grIldina undo zidul era cu mulu mai jos docit
In toate culelidlo puirijl 51, dup cc ii inii sufletul in

sprine aceeai
Stpinti i r;iUrgiiidin;,
lnr, Ii lu vint i di(1%
ntro sar1)0(0
ituru trecunici
paste zin-ar
d (1, faifil dosrit
zbav, paste
pnicepu e sozidolin tot
1)9
i se mncredint, atunci Ca lucrul acesta era urmarea pu
terilor vrajii. i-apoi de apte on la rind sini peste zid In
ace1ai chip, dar fr mat mult izbInda, intrucIt se
menea tot in ace1ai bc. Atunci nedumenirei lui ajunse
pIn peste once margine, iar tciunii nerbdArii Ii arser
copitee. i porni pe un du-te-vino de-a lungul zidujul,
en un leu In cuca, pIn cc se pomeni dinaintea unei des
chizturi ca o fereastr, spat In zid, i care rrnsese
nevzut privirilor lui. Se strecura prin deschiztitura
aceea i, cu mare cazn, se vzu de data aceasta dincolo
de irnprejmuirea grdinii.
i se pomeni intralt grdin, a cIrei mirozna desfi
t1toare Inmiresma mintile. Jar Ia captul crtirilor acelei
gradini i so arata un palat. Jar Ia una dintre ferestrele
pa.[atului vzu Un obraz tInar i dulce In culoare en Ia
leaua cea ginga, cu nite ochi ce-ar fi stirnit zavistia
gavclei chinezeti. Pletele ei, do culoarea chihlimbarului,
strInscserti in dc toate razele soarelui, iar pieleai era ca
de iasomie persieneasctI. i avea fata zImbitoai-e i indreptata
inspre Diarnant.
Or, cind cpriorul Diarnant ajunse aproape do tot d
fereastra ci, fata se ridica in mare grab i coborI In gr
dma. i smulse citeva srnocuri do iarb; i, ca spre a-I
Imh]Inzi i a-I face s flu fug l.a apropierea ci, Ii Intinse
do departe iarba, cu multa drg1iiie, plescindL1-i limba
Jar Diarnant cpriorul, cane nu vroia mai mult decit si
vachi cam cc putea s fie cu aceasttI dc-a doua fat, porni
Inspre copiiandr, dInd fuga aa cum fac animalele flmInde.
k5i numaidecIt copila, pe care o chema Gamila, si
cure era sorA cu Latif a dup tat, da flu i dup mama,
apucti panglica do mtas de la gitul beizadeleicprior
i so sluji do ea ca de o zgard spre a-i mIna In launtrul
pal.atului ci. Jar acolo dete zor s-l Imbie cu poarne I cu
cole mat alese raooritoare. Jar ci minc i bAu pIn cc se
s!ltunii.
iapoi ii IIi ri)ti1 pe-o parte, i il puse pe um
copilei, i uiipLL .sIi plingt. lar Gamila, tare tuiburat
cInd vv.u 1:t(Iimilc curn curg aa din ochii acelui cprior,
ii dezrnierdi ginga Cu mIna ci eec dulce. Tar ci, sirnind
asupra-i (IUioaa accea, Ii puse capul jos la picioarole
fetei ji incpu s pl.Ing. i mal tare. lar cc ii spuse
0, czlpriorul meu drag, do cc plingi? Te iubesc mal
mult ca pe mine Insiirni
Ci ci Ii indoi plInseteie i lcrimrile, i Ii alinta
capul de piciocrele dulcoi i miloasei Gamila, care pricepu
cle data acea1.a, iiirt nici o putin de In.doia1, c o ruga
fierbinto siti dea ianitsi inftiarea lui cea omenoait.
Atunci, mi.iear c ii era tare fricit do viiiitiHa a
tifa, sora ci mai mare, se scui i so (1Uo ito I
Linda din perete Un sipeel ifl)p(tOJ)iI (Li I(.?i1JLh.

Irid povestea ajimse awi, 1i (1(/i(i VJ/i wi.ii rnimf


sioasi, thcu.

C inti-a flOU snte zecea noapte


Urin

$1, tUcj pe icc, Ii IAcu spliri1e cele siinie, so inresmjnI,;i


vu apte rochii cle in, proaspt In1bite, si lui
Un pictif, diii it(f:1iuI cc so afla in sipeteL Si ii dete cii
prTar
ioru Lut s;icapriiiii
n i; ti li we I vi i ul ;welaiii, in:e
aceensrni
i ci ipi i tr1ase (Iii
U put 190d.do n:ii.i Ii:i i ,v i iIit ow-i i iIi I woi;ito gi ul.
cle ri..tmog:iIu, ...i tii 111:1 iiI,il.(1t(:i (11 iii ito ii Lii
Adam,
Pe uiiui, rn i!o rLuI 0 iH iii i, i
Gamila I, 1110111 iriiiiduj mu fun liii Iv iii, ii ii
))
lact, o, domnitli, c rn-al scpat din gheara biasteinului
i mi-al dat iari viata de fptur omeneasc.
Cum, dar, a putea, cu limba mea, s-ti rnulturnesc pa msura bunAtti tale, cind toate firele fpturi mele
cmnta preamrirea bunvointei i a milel tale, o, mult-norocito
Ci Gan-tila se repezi s-l ajute a se ridica tie jos i,
Imhrcindu-l In haine Imprteti, ii spuse:
0, tinere beizadea, a Crui strlucire ruizbate prin
haine, i a crui frurnusete ne lurnineaz casa l grdina,
cine eti i ce nurne ai? i care este pricina creia ii datorrn
cinstea venirii tale, I curn ai fost prins in itele
surorii mele Latifa?
Atunci criorul Diarnant istorisi rnIntuitoarei sale
toat povestea lul. Jar cInd isprvi de grit, fata ii spuse
0, Diarnant, ochi al rneu, leapd-te, ma rog tie
fierbinte, de gmndul eel prirnejdios i fr de road care
te frrnIntii, i nu te duce sr-ti pui tineretea cea dulce Ei
viata, care este scurnp, la voia unor puteri necunoscute.
IntrucIt este dincolo de once socotint a te pune fAr
tie pnicin in calea pnirnejdiei. IV[ai degrab nilmii aici, ci
umpie-4i cupa vietli cii vinul desftArilor. Intrucit iaciit-rn
gata a te siuji curn vei vrea, i a pune huzurul
Urn mal presus de al meu, ascultiadu-te precurn ascult
un copil de giasul rnaicii sale.
far Diarnant rspunse:
0, dornni, datonintele cc le am I aA de tine sint
atIta tie grele asupra aripilor sufletuiui meu incit ar trebui,
fr tie zhav, smi fac pielea pantofiori ct sa incalt
cu el picicarele tale gingae. Cad tu rn-al lmbrcat
iartii cu InftJarea mea de orn, scotindu-m din blana
de cprior ct rnintuindu-m din vrajitoriile surorli tale,
farmazoana Nuinai cit, deocamdat, dac rnninimia ta
vrea s se reverse asupr-mi, ma rog tie fierbinte sA-rni
ingaduicsti neamlnat o Invoire de cIteva zile, spre a izbutt
sii-mi impiinesc dorul. Si-atunci cInd, multumit
ocrotintel w (UC o atcpt de 1:i A11;ili prealnaltul, am s
ma intOre (1( a cetatca Wnk;ik, ;in si purced numaidecIt
pe calea do[ittiri1or tnlo, wi(tInhtdurna la picioarele tale
celcunotint,n.
e vrjIto:iro. Si, foi iti ;ia, flu voi socoti decit c In deplinesc (iulonnoi( uni irlimi care tie sa pLstrcze re
CIncl fain viizu ci oricIt urm a mai starui spre a-I
lace s so Induplece, Diamant flu se putea IfiVOl cu ceen
ce Ii sfatuia ca, i c rmInea prins de gIndul lui ccl futi
cle ndcjde, flu putu face aitfel decIt s-i Ingduinxci s
piece. Drept care, plIngInd, oftind i gemInd, ii pii
0, ochi al meu, IntrucIt nimeni nu so pont i
de ursita prJns la gitul lui, ii scria ta :ii nl )ti .1 I
Indat dup cc neam IntlInit, spre a to ;ijiiii in thunu!
tu, spre ati Inlesni ifltoarceren i spit a ti ii
fletul eel scumnp, vreau srt Ii ditiiii liti I UulI Ill Cl Ii t
lost hrzite ca motenir
$i se duse do lu un sipot mal man (litlir o tilt
din perete, II deschise i scoase din ii Uti air do ;tur iii
sgeile lui, o spad de otel chinezesc i un jungitri (II
plselele de jad, i le InmIn lui Diamant spunindu-i:
Arcul 1 sageile acestea au fost ale prorocuIui
Saleh asupra-i fie rugciunea i pacea! Spada aceasta,
care este tiut sub numele de Scorpionul lui Soleiman,
este atIta de stranic melt, de-ai lovi cu ea un munto,
1-al despica Intocmai ca pe un spun. $i, Intr-un siirit,
junghcrul acesl.a, furit odinioar de Inteleptul Tanmii,
este do nepniui p(iilrlI ccl care 11 are, IntrucIt ii ap.1a
3e OflCI 1t)Viii, dnlnidi i)ulkiii taifli(C din larna luL
Ic lHiiii ttlitii.
(i, O J)ianiaiii, lilt at PLI ra/1;II pit; 1;: c.
tatea Wakaic do care no diptnt :i 1 I;tIII ii . ii
ajutorul iiiti it:ului meu Ai4iiimiiii1. I titi ii
peteti ttiIt;i do bue]e niele ti till. itt p.
ce vor Izvi i pt folosul tlu.
$L tAcu un rilstimp, apol spuse:
ACId, dar, a, SCU)r)p& al rneu Diamant, cii Ia o zi do
cirLim doaid este a fintind ; i chiar ling flatina acorn
oste palatul Unui roge ncgru, cu. numele de Tak_rpak. law
palatul aCela at lui TakTak este strdjuit de patruznei
do etiopiona siiigorui, fiodaro avmnd sub porunoilo lui a
oastc. do cinoi mu do harapi crunti. Or, regele TakTuk
are sIt fie binovoitor fatd de tine, date fund luorurilo po
earo Ii Ic mnminoz ; ba are sdti fac muite chofuri, milcar
cli, iadoob.ste, are nItravul dca pune s lie priIjii in ft-i
gawe treeattorii do pe drum, i ai mInca lard sare i flirIt
do mirodenii. far tu sIt stai doud zile in ospetie Ia ci. Dupa
care, Tak-Tak are sd to trimitIt CU alai Ia palatul mou1ui
AiSironiurg, CU ajutorul cdruia poate ca Vet izbuti sIt rd?ah;4a
plaIt Ia eetatoa Wakak, i sIt doziogi taina logiiturilor
dintre I{oadabradului i Chiparos.
far Ca inoholore spuso
Mail ales, o, Diamant, Ia bino soama sd nu carecutara
sIl to depdrtezi de Ia ceoa cc ti-am spus flICI mItcar
CU Ufl far do pdr
Fe urmIt ii sdrutd, plIngind, i Ii zise
i--aCUma, cind din pricina lipsei tale viata a ajuns
o povard pontru inima mea, pmn ce te vei intoarce eu
nb! nu am s ma! zIrnbesc, nici flu am s ma! verbose,
ci am sd-i tin necontenit desehisIt cugetuiui mou ua miiinirit.
Suspinele aU sIt curgIt neostoit din inima mea, i
an am s vreau a mai ti nimic despre fptura mea. intruolt,
fItrIt do putere i fItrIt de nici o stilpare Iduntricd,
fdptura mea nu va mai Ii de-acuma inainte decit oglinda
sufietuiui iraeu.
Pc urmIt incepu sIt rostescIt stihurile acesteal
0, znrrna-mz, s n-o arunci departe
Do ochii dulci, pe care i-a-ndrgit
Narcisa ce so zbuciumei 1 arde.
0, tu, ccl care nu te-ai befivit,
S nu-l alungi pe eel ce n-are parte
I3ccit dealimul vinului (o(lzt,
Ci du1 in crasriw iar, ssi bea (UlV17Ul.
Of, in.imciini flu pQate sa mca SCQJJC
De ostile ce-mpratze po3aTUl
Tisnind de sub prida1nicele!i pleoape,
Cuiii, CZiid sa spart, qrnine spart XLIUL?U,
Aa va sta, pin-mi vel fi aproap-,
i haina vice, cle zbuciurn i cia clor.
0, frumiisee clulce, o, iubite,
0, bunule, a, farmec vraitor,
St inirna-mi i zace de ispite
Sub nemilosul, cruntul tu picior
Ginga ca iasomiile-nfloriLe.
0, inima-mi de fat fr minte,
La virsta ceci mcii caldI-a tinereii,
Cit va s zac ea cle-aci-nainte
,Si pin la adiricurile vieii,
In jurul unui fur de vise sinte,
TIlhcir de mimi, soare-al frlLmuseii!
Pc urmLi copila Ii 1u rrnas-bun de la D5amant,
chernInd asupra lui binecuvIntiri1e i urindu-i buni-pice.
i zori sA se Intoarc In palat, spre a-si ascundo aeiimilo
ce-i scldau obrajii.
lar Diamant, pe calul su, plec frumos Ca un fiu Io
ginni i Ii urm drumul din olac in olac, Intrehind do
cetatea Wakak. i c11rind aa, pmn Ia urmit, ajunse fr
de necaz la o fIntIn. Or, aceea era char fIntina copcL
i chiar acolo se In1ta cetatea de straj a regeiui hnrnI-
br, npraznicul Tak-Tak.

CInd povestea ajunse aid, 1 zdi V7.U ZOnI ti


sfioas, ticu.
Ci intr-a nou sute unsprezecea nocipte

Ur1n

i Diamant vlizu Intr-adevr Ca IrnprejurirnHe acelui


castel ernu strjuite de nite etiopieni Inalti de zece coi,
cu chipurile Irifricotoare. I, fr a lsa spaima s-i
npiideascI pieptul, Ii leg calul sub pomul de la fintIna
i ezu jos Ia umbra spre a se odIhni. i Ii auzi pe harapi
curn vorbeau mntre ei:
tntr-un silrit, iact ca dup amar de vreme o
fiiptura omeneasc vine s ne mai Indestuleze cu nite
came proaspata. Punei lute gabja pe chilipirul acesta,
siii mai mndulceasca i regele nostru limba i cerul guru.
ca urmare, vreo zecedoisprezece etiopieni dintre
cci mai crunii pornir Inspre Diamant, ca s-1 iniace i
apoi, fiIpt Ia frigare, s-1 duca regelui br.
Cind vizu cii ceasul vk-lii lui chiar sosise, Diamanb
trase do Ia brIu spada solomoneascii i, niipustinduse
asupma haidiulor, pe o sumedenie dintre ei ii fiicu sii se
calatoreasca Inspre eimpiile mor1ii. lar cind procIeii accia
ci iadului poposiri Ia capiitul ciuiitoriei la care fusesenii
poi-nii. tirea ajunse printr-un crainic i la regele TakTak
care, cuprins de o rninie vintii, II trimise numaidecit,
spre ai vni dc hac cuteziitorului, pe viitaful harap1oi-
j sinolitul dc Mak-Mak. lar acel MakMak, care era o
pacoste vestitii, venea in fruntea oastei lui de smoliti, ca
o i-nice do viespi. i moartea fulgera din ochii careli ciiuL
u. IJracia.
Or, Ia vedcrca lui Mak-Mak, beizadea Diamant se i-idic
t pe cole douii picionre ale sale i ii atepta cu pulpele
ineordate. Si ticalc)sul do MakMak, uierind ca o niipIrci
lnco!-norati, i mugind pe nih-He lul edo giivinoase, veni
drpt aupra lui Diamant, Ii ridicii ghioaga cea sfiiri
mtoare de tigve i o InvIrti in aa chip dc vIjiia vizduhul.
Ci, tot atunci, Diarnant ccl preaiubit Ii zvIcni bratul intrarmat
cu jungherul lui Tammuz i, ca intr-o sticlire de
iulger, Infipse lama intre coastele etiopianului cd uria,
i ii fcu pe plodul acela clintr-o liot de incornorati s
bea moartea dintr-o sorbitur. i pe data Ingerul rnortii.
veni lIng blesternatul acela, aducIndu-i ceasu eel de
pc urm.
i-atunci harapii din ceata lui Mak-Mak, cInd Ii v-
zur pe vataful br czut in pmInt, cu lungimea-i turtiti
peste lLflhine, ii sbobozjr picioarelo in vint i ii 1uari
zborul ca vrabiile dinaintea babanului eel cu plise \irt.
Jar Diamant se iu dupei i ii ornorl pe care ii omen. i
sciIpar care scpar.
Cind regele rfakT.tk auzi de prpdul lui Mak-Mak,
rninia i se sui Ia nas atita de npraznic melt nUl mai
osebea mina dreapt de mIna stlng. i. prostia Iui 11 sllrni
s xc duci insui siiI infrunte pe Diarnarit, viteazul mun
tibor i al viiibor, cununa vitejilor. Ci, in vederea VOIfl1CU
Iui tunator, plodul ccl negru al scirbavnicei cu nas mare
Ii simi vinele cuni Sc Inmoaje, burdihanul cum I xc zvir
cokte i vintui moi1ii cum bate pese capul lul. Ia Dia
rnant ii luil Ia ochi i, slobozmd lnspre ci una dintre xii
geiIe prorocului Saleh asupra-i lie rugciunea i
pacea Ii facu s-ii inghit trlna de pe calelie i,
dintr-o lovitura, ii trirnise sufletul s se siluiasc in
locurile edo negie, unde Doica Vulturilor Ii i ciir cainbul.I
cur tie.
Dup care, Diamant fIcu terci din harapil ce-i inconjurau
pe regele br mort, I tale un drum drept cu calut
su printre trupurile vduvite de suflet. 5i ajunse in I elul
acesta, biruitor, In poarta palatulul unde domnise Talc
Tak. Si btu in poarta, aa cum bate Un stipiri Ia poarta
casei lui. mr cea care Veni s-i deschid era una creia
Ii fuseser rpite dc ciitrc ned Tak-Tak al blestemului
i scaunul de domnie i motenirea. 5i era o copilandr
ci.
en o gazeli speriati, i avea un chip atIta de aiLttor Incit
presra sare pe ranu din inirna iubei1or. i, dac nu ieise
mai do departe In. intimpinarea lui Diamani, flu o ficuse
din pricin c, Intradevr, greutatea o1duri1or de sub
mijiocelul ci ginga flu io Ingduise, i pentru Ca dololanul
ei, impodobit Cu Ufl potop de gropie, era atita do
falnic i do binecuvIntat incIt flu putea s i-1 mitc do-
cit anevoie, dat fund c se cutrernura din chiar firca lui,
ca iaurtul din strachina beduinului i ca o bucata do pcxtil
de gutuie In mijiocul unei tablale inmiresmate cu smirna.
5i 11 primi pe Diarnant cu toate revirsri1e do bucurie
ale UnCi mntemnitate faI de eel care Ii aduce slobozcnia.
Si vroi sal suie in scaunul de domnie al regclui raposat.
Ci Diarnant riu vroi s primeasc i, luIndo do mIna, o
pofti s se urce chiar ca in scaunul acela, pe care Tak-Tak
il rpise p.rintelui el. Si flu-i ceru nimic In schimbul alltor
faceri dc bine. J\tunci, biruit de mrinirnia Jui, copila
Ii spuse
0, preafrumosule, d.c ce credini 1i1 tu, do xivIr-
eti binele aa, fara a nadajdui rsplal?
Jar Diamant rspunse:
0, dornni, credinl.a Isla.mului este credinta n-iea,
i legea lui este iegea mea!
Jar ea ii Intreb
Si pe ce sInt sttorite, o, stapmnul meu, Iegca aceci
ji credina aceea?
El rspunse:
SInt sttorite numai pLe adeverirea unittii Intru
mrturisirea crezului cc ne-a lost dezvMuit de Profotul
nostru asupra-i lie rugciunea i pacea!
Ea Intreb:
Si poti tu siimi faci hatuiul do a-mi devIui, la
rmndu-ti, mrturisirea accIui crez care Ii face pe oamcni
atIta dc desaviruli ?
El spuse
Mrturlsirea st nurnai in aceste cuvinte: ,,Nu este
alt Dumnezeu decit unul Allah, i Moharned este t.rimisul
lui Allah! i oricine le rostete din inim, pe clip PC
data se i Incunun Intru Islam. i, de-ar fi fost el chiar
eel mai de pe urm dintre nccredincioi, ajunge numaidecIt
deopotriva cu ccl rnai ales dintre musulmani.
Auzind vorbele acestea, domnita Aziza Ii Simi iniina
Infiorat de credinta cea dreap1 aa c ridic deodata
mIna i, duclndui degetul aratator In dreptul ochilor
rosti ,sehadaua. i se Incunun$i numaidecit intru Islam.
Cmi povestea ajunse aici, e1icrczada vizu zorii rnijincl i,
s.rioasil, Ucu.

Ci mntr-a nou sute dousprezecea noapte

Urm:

Dupii care, domnita Aziza Ii spuse lui Diarnant:


0, stpine al rneu, acum, c rn-al fcut regirL i
sint pe deplin luminat asupra cii celei drepte, iacat-rn
intro miinilc tale, gata s te slujesc cu ochil mel,
i gata s flu o roab. intre roabele din haremul tu. Vrei,
aadar, s-mi faci hatIrul de a primi de sotie pe regina
acestei tan, i s trieti cu ea oriunde ti- plcea, luInd-o
In alalul ttiu, sub stralucirea frumusetii tale ?
i Diamant rspunse
0, stiipIni, Irni cti tot atita do scu.mp ca i viata
mea, ci acuma o treah do mare mnsernntate ma cheam,
pentru caie miam prisit i iat1, i mama, i Imp.raia
i ara. $i poate cii piirintele meu, regele $amsah, chiar
rn-o i plInge, la ceasul deacum, ca pe un mort, on Inca
si rnai niiu. Ci eu trcbuie s merg acolo undo ma ateapt

99
urita, in cetatea Wakak. Si, Ia Intorcerea mea, ina11ah!
am s mi InSOF Cu tine i am s te iau In ara mea, i am
s ma bucur do frumusetea ta. lns, deocamdat, doresc
s aflu do in tine, daCa tii, unde se gasete A1-Simrnurg,
unchiul domniiei Latifa. IntruCit numai A1-Simmurg acela
vaputea sil faa Indrume inspre cetatea Wakak. Ci eu ha-
bar flu am unde ade, i flu iu nici macar cine este, on
de este vreun ginn sau vreo fiin orneneasc. Dac, dar,
ni tu ceva in ti.in, despre uncheu1 domniei Gamila,
acel preascump A1Simmurg, grbete dc-mi SpUfle, Ca S
p1cc in cutarea lui. $i asta-i tot ceea cc i cer deocamtLi,
dat fund c doreti sami fii pe plac.
CInd auzi do inta lui Diamant, regina J\ziza so necaji
in mn.ima ei Si SC mohorI pIn peste poate. Ci, vizind bine
ea nici lacrimile, mci suspinele nu ar fi izhutit si-1 dos
toarne pe tinrul beizadea de la hotrIrea lui, se scula din
jou1 ei i, luindui do mini, ii duse in tcere pe sub bol
lile palatulul i ici CU olIn gradina.
Si era o gradina asomenea cu aceca pesto care Rizwan
cste strjer intraripat. 0 Intindero do trandafiri mrginea
c5iriirile, jar adierea ce trecea peste trandafiril aceia, i
prea Ca ar cerne mosc, Inmiresma rsuflarea i Imblsma
mintile. Acolo laleaua Imbobocea beat de propriu-i
singe, iar tiparoasa se zbuciuma cu tot frearntul su spre
a preamri in felul ci cIntecul masurat al filomelel. Acolo
izvoareie alergau ca nite copii rIind, pe sub trandafirii
ce-i Instrunau Cu dc muguril.
$i-aadar, domnita Aziza, tIrIndu-i dupa ea greleio-i
falnicli, in pofida mijlocului sublirel cc so prapadea sub
o povara atIt do vajnic, ajunse in felut acesta impreun
cu Diarnant la poalele unui copac mare, cc ocrotea Ia ceasul
acela sub frunzaru-i nret somnul unul urias. Tar
domnita ii apropie buzele do urcchea 1i Diamant ii
spuse cu gins optit
Ccl pe care Ii vezi culcat aci este chiar ccl pe care
H cauli, unchiul dornmtei Gamila, A1-Simmurg ccl zbur
tor. Dac, atunci cInd are si se scoale din somnul lui,
norocul tu o vrea ca el s-i deschid ochiul dept maintea
ochiulul sling, are s fie bucuros a te vedea i, cunoscincl
dup armele tale c eti trirnis Ia el de ctre
fiica fratelui situ, are s fac pentru tine ceea ce ai s-i
ceri. Da dac, spre nenorocul i spre ursita ta fr de
leac, ochiul lui sting are sA se deschid ccl dintli luminii,
vei fi pierdut fr de izbav IntrucIt are s te Inface,
cu toat vitejia ta, i, ridicmndu-te de la primInt cu puterea
braielor lui, are s te 1ie SUS, Ca pe o vrabie In gheareI
unui oiin, i are s to trInteas;c de pmInt, sfrirninduti
oasele cele dulci, o, prea.scumpul meu, si fcInd si s ingemneze
1ungirnci rupului tau prearivnit cu iiimea
Pc urini adauga
i acuma, Allah s. te ocroteasc i s. te pstreze
Si S zoreasci mnloarcerea ta 1ing. 0 Indrgostit pe care
au i nipidit-o sLispinele pricinuite do lipsa ta
i 11. lis, depatinduso in graba mare, cu chii plini
do laciimi Si cu obrajii inrosii ca flmiiu do rorlie.
lar Dia!nant :itopt vreme do un ceas ca uriasul Al
Simmun CCI zburaor s se trezras(t din somnul 1i. i
gindea in Lugotul su : .I)e CC s(.) fi nuuiind uriasul accsa
zburtor ? i (Urn o ii putind ci, fund atita de uria, s
so ina1e fh-i aiipi in vzduh s,i s. uinble alt [el decit un
elefant ? Pc Llrmi, ii pierdu rbdarea vzind c Al-Sini
.murg sforiia mal cieparte sub porn cu Ufl vuiet intoclnai
precum al unei turme do elefanti tineri ; i-aa Ca se
apIecI i Ii gidiki Ia talpa pcioarelor. Jar uriau1, Ia p1
paitul acela, so cutremur scurt i btu vazcluhul cu pi
cioarele, slobuv.ind c) vintuitur In1ricotoare. i, tot
atunci, desehise anunclol ochit clcudat.

Cind p:stca i,jUnsQ aid, S iierczada \zu Zorli mijind i,


sfioas, tac LI.

101
Ci mntr-a nou sule treisprezecea noapte

1.Jijni

Si Ii vizu P tinajul (reor, i pricepu Ca ci era fap


taul gidflclii dc Ia talpa. i)rcpt care, ridiclndui piciorui,
Ii slobozi craeoru1ui drept ifi obraz () vIntuilureal care
1inu vreme tie Un ceas i care ai fl otruivIt, in patru pa
raxangi de ur imprejur, oric.e fpturtl vie. Jar Diarnant nu
scipa do Ia acea vijelie drtceasca decit dalorita puterii
ascunxe in armeic pe care ic purta In ci.
5lna, cind uriauI AlSi mmurg Ii ispi-livi zahereau
Se raSUci pc ezut.ul silu i, uitinduxe CU 1U li-ni-c In dora
nrorul ccl tinar, 11 intreba
Ce ? Inca nal murit de pi-ipiidui pe care ti 1a
SiObQzlt, hi-c .fi ini orneneasca ?
Si, ioxtiiid acestea, xc uit Ia ci mai cu luareaminte
i vzu aimele pe care Ic purta. Aturici se sculil pe cele
dou picloare ale lu-i i xc temeni dinuintea iui .Diamart
sill spuxe
0, sIiipine al men, iartii-rni puitarea Dii daca rn
fl prevestit de venir-ea ta prin vreun rob, tia fi aternut
chiar plet.ele mele pe pamintul pe care aveai s peti.
Ndjduiesc, dar, c flu ai s pui ia inim ecea cc a fost
fr dc voia i fr de gind ru din partea mea. IncIt,
f-rni hatirul de a-mi spune cc necaz mare te apas, de
1iai luat osteneala sa vii pin In locul acesta unde nu pot
s rzbat nici fiint omerieti, nici jivifle. Grabete, dar,
dcmi Imurete pricina ta, ca s pot osteni Intru folosul
tu, Ia cnz do nevoie, .i s to ajut a-ti izbindi norocul.
Jar Diamant, dupa cc ii lncredint pe A1-Simmurg do
dragostea sa, ii istori.si povestea, fr a ocoli nici Un ama
n.unt. Pc uim ii spuse

102
i flu am venit pIn Ia tine, o, taic al zburtorilor,
decIt spre a dobIndi ajutorul tu i a rzbate pin Ia cetatea
Wakak, peste oceanele cele de netrecut.
Dup ce Al-Sirnmurg auzi istorisirea lui Diamant, Ii
duse iTuna la inirn, apol Ia frunte, i rspui]Se
Pe cupul i pe ochiul meu!
Pc urrnii adug:
Avern s piecim ir dc zbav inspre cetatea
Wukuk, ci nurnai dup ce avem s rostuim zahereaua mea
cu de-ale guru. Pentru aceea, am s ma due sil vinez nite
magari slbaHci de care este plin pdurea de aici, i am
sii aduc vreo ciiva ca s fac nite chebap din carnea br,
i riit.e hurdufuri din pieile br. 5i, cind avem s fim roS
tUlti amIndoicu Iucruiile acestea trebuitoare, ai s te sui
pe grurnazul meu ca pe un cal, jar eu am s-mi iau zborul
cu tine. Si aa am s te ajut s treci peste cele apte
oceane. Tar cind am s fiu slbit de osteneal, tu smI
dai chebap i apil, pIn ce avem s ajungem Ia cetatea
Wakak.
5i intocmai precum spusese, pleca numaidecIt ia vintoare
i prinse apte mgari slbatici, cite unul pentru
trecerea peste fiecare ocean, i fcu din ei chebapub i
burdufurile de care pomenise. Pc urm se intoarse la
Diamant i ii pofti s. se suie pe grumazul lui, dup cc
umpluse cu chebapul fcut din cci apte mgari lbatici
o desag pe care i-o petrecuse pe dup git, i dup cc
ii pusese in spinare cele apte burdufuri umplute cu ap
de izvor.
Or, cInd Diamant se vazu cocotat asa pe grurnazul lui
AI-Simmurg uriau1, ii zise in sinei : ,,Uriau1 acesta este
mai mare decit un clef ant, i se laud c poate sa zboare
fara aripi cu mine prin iazduhuri! Pc Allah! acesta-i
un lucru dc-a mirariiea, i de care n-am mai auzit s se
fi pomenit vreodata. $i, In ureme cc be cugeta asif ci,
auzi deodat ca un vuiet dc vInt prin crptura unei ui,
i haga de seam ci pintecele uriau1ui se umfi vzind

103
Cu OChil i ajunge pe data mare cit o bolta de cas. i
vuietul acela de vInt se cea acuma asernenea cu Un
uierat dc foale, pe msur ce pmntecele uriaului se umfia.
i deodati A1-Simrnurg izbi cu piciorul In pmInt i se ridic,
intr-o c1ipit, cu toatii. povara lui, plutind pe deasupra
gridinii. Pc urrn se Ina1 mci departe in ceruri,
rnicInd din picioare cc o broasc prin api. i, cind ajunse
Ia 0 inaltime potrivita, lunec drept inspre apus. i, clad
se sirntea dus Impotriva you lui, de ctre vint, mci sus
decIt dorea, slobozea vreo dou-trei vintuituri, dc felurite
tilrii i lungimi. Jar cind dirnpotriv, ca urmare a acelor
pierderi, pintecele i se desumfia, sorhea aerul prin toate
deschizturile lui de sus, adic pe gur, pe nas i pe urechi.
5i numaideelt se ridica iarj in cerul siniliu, i luneca
drept i jute ca pastrea.
51 cltoririi aa, ca psLirile, plutind pe deasupra apebr
i strb.tInd, unul dup altul, oceanele. 51, de I iccare
data dup ce strabateau cite o mare dintre cele apte man,
co}orau s se odihneasc oleaca pe pamInt tare, s
manInce chebap dc rngar sJhatic i s ben apa din bundufurl.

CInd povestea ajunse aid, $eherezada vzu zorii mijind


sfioas ticu.

Ci mntr-a nou sute pci&isprezecea noapte

lJrma

Totodat, uniwjul ii lmprospita i tainul de puteri de


zhor, da nurnai dupa cc dormea cIteva ceasuni spre a so
Intrema de osterielile ciilatoriei. 51, dup apte zile de
strbatere prin vzduh, ajunser Intr-o dimineat deasu
pra unci ceti cu totul i Cu totul albe, care dormea
intre grdinile ei. Jar zburtorul ii spuse lui Diarnnt:
Tu de acuma Inainte Imi eti ca Un fiu, i flu-mi
pare ru deloc de ostenelile cite le-am Indurat ca s te
Car pma aici. Acuma am s te cobor pe terasa cea mai
Ina1t din cetatea aceasta, care-i chiar cetatea Wakak, i
in care fr de nici o Indoial c ai s gsete deziegarea
pe care o caui la ghicitoarea aceea, i anume : ,,Cum sint
1egituri1c dintre Roadabradului i Chiparos
Pc urm adug:
Da, aid este cetatea harapului ccl negru care se
a11i sub patul de I i1de al dornnitei Mohra. i aici ai s
poi tu cunoajte intru cit este acel harap izvoditoru ace
lei socotcli mult Incurcate.
i, rostind acestea, coborl dezumfIndu-se Incet-Incet,
.i II ls pe beizadea Diamant, binior i fr de zgu
duial, taman pe terasa Cu pricina. i, lundu-i bunrmas
d.c Ia ci, ii dete un smoc de par din barb,
spunIndui:
Pstreaz cu grij asupr-i firele acestea din
barba mea, i s flu te despari de ele niciodat. Jar cind ti
s-o IntImpla vreo nprasn amarnic, i rn-i de cite on
vei avea trebuinI de ajutorul meu, fie ca s te scap de
la vrco ananghie, Tie Ca S to aduc indiirt acolo dc undo
te-am luat, flu vci avea decit s dai foc Ia unul din firele
acestea de par, i ai s ma i vezi fara de zbav dinaintea
ta.
i, Cu asta, so umfia jar i se In1 In vzduh, loptind
uor i spornic Inspre casa lui.
lar Diamant, ezind pe terasa aceca, Incepu s chibzuiasca
Ia cole cc avea do fcut. i se intreba cam cum urma
s purcead, spre a coboi-i de pe teras fr sa lie rit de
carnenil cc iocuiau In cas. cind deodat vzu ivindu-se
pe scar i venind Inspre ci un tinerel de o frumusete far-a
pereche, i care era chiar stpinul acelei case. Jar flacaian105
drul ccl zIrnbitor la chip 11 IntIrnpin cu un salarnalek i Ii
uri bun venit, spunind
Ce dirnineal 1uminoas aduce venirea ta pe terasa
casei mdc, o, tu ccl mal frumos dintre oameni ! Eti Inger,
eti gina on e1i Thptur omeneasc?
lar 1)iamant rspunse
0, flcule drag, sint I iinl omeneasc, bucuroas
ci ii incepe ziua aceasta cu preadulcea veder a ta. i ma
allu aid pentru c aid rn-a minat ursita mea. i atIta-i tot
coca cc pot sii-ti spun despre rostul meu pe binecuvintata1J
casa.

i, grind astfei, ii stninse pe tinerel Ia piepL i arnmn


doi Ii jurar prietenie. i coborir laolalt in sala dc
pnieteni, i miricar i bur Irnpreunii. Miirire acelia ca
rc!c Impnietenete dou fiinte frumoase, i carele noteze
tc in calea br stavilele i dezleag incurcilturile
Or, dupil cc prietenia se ieg Intre Diarnant i biiietandrul
care so numa Farah i care er chiar prieteiu1 de
tainii al sultanulul cetii Wakak, Diarnant Ii zise
0, prietene Farah, tu, care eti preaiubit de sultan
i tovaras al lul de inim, i, drept urmare, nimic nii poate
sa-ii rrnin ascuns din treburile Irnpriei aoesteia, ai
putea, data fund pnietenia noastr, s-mi fad un bine cc
flu are a-ti cere nici o cheltuial?
Tar tInrul Farah rspunse:
Pc capul i pe ochii mci, o, prietene Diamant!
Gtiiiete i, de-ar fi S-rni dau i pielea ca s-ti faci din ea
papuci, rn-a supune cu bucurie i cu multumire!
Ian Diamant ii zise atunci
Poti tu nuinai s-rni spui curn sInt legturile din
ire Roada-bradului i Chiparos? i poi s-mi Irnure1i,
cu ace1ai pnilej, rostul harapului ccl negru culcat sub pa
tul de filde al domnitei Mohra, fiica regelui Tamrnuz hen
Kamus, stpInul peste meleagunile Sinnului i Masinnulul?
CInd auzi Intrebarea lul Diarnant, tInrul Farah se
schimbi cu totul la chip, i faa i se fcu galben, i tul
bure privirea. i incepu xii tr.ernur.e de parc s-ar fi pomenit
dinaintea Ingerului Asrail. lar Diarnant, viizIndu-1 in
starea aceea, ii spuse ccle mai dulci cuvinte, spre a-i Iini
ti sufletul i a ii scutura do spailne. Jar tIniirul Farah
Ii gnu Intr-un sfIrit
0, Diamanl;, af lii cii regele a poruncit sii fie ornort
once hiistinas xi oricc strain care ar rosti nurnele d.c Chiparos
sau do Roadabradului. IntrucIt Chiparos este chiar
numele regelui nostru, ian Roada-bradului este numelo
reginei noaxtre. i iaciitii tot cc tiu eu despre aceasuii
tainii mnfnicoatii. In cc pnivete iegiituriie dintre regele
Chiparos i regina Roada-bra.duiui habar n-am, tot
aja precum limba inca flu tie siiti spunii nimic despre
rostul hnrapului cu pricina, In treaha aceasta prinejdi
oasa. Tot coca cc pot sii-i spun, o, Diarnant, spre a-ti face
pliceie, este cii nimeni altul, afari doar de regele ChipaFOS,
nu cunonte taina aceasta ascunsii. Jar eu stau gata sii
to ciihiiuzoxc Ia paint i xii to due dinaintea regeiui. Jar tu
ai xii to pnicepi curn sii-i dobIndeti dragostea, i poate cii
ai xii izhlndeti atunci sii deziegi singuF nodul acela
incurcaL

$i Diainant ii rnu1Iurni prietenului siiu Pentru ajutor,


i hotiirI Imprcunii cu ci ziua clod sii so ducii In regele
Chiparos. $1 clod consul ccl ateptat veni, plecari linpre
unit la palat ; i so lincau de mmii, ca dol ingeni. Jar regob
Chipai-os, cIn1 II viizu pe Diamant, se umplu do phicere
i do zIrnbet. i, dupit cc ii bucuri privirile U1ilfl-
du-se Ia ci vrcrne do un ceas, Ii porunci sit se apropie. Ian
Diarnant veni dinaintea regeiui .i, dupit temenelile .i unrile
cuvenite, ii dote in dan un miirgiiritar rou pe cai-e 11
purta leg-at Ia un irag do rniitinii do chihlirnbar galben,
atita do scump ci toatii lmpinii1ia Wakak nu or fl putut
si-i pliteasci pre1u1 i nici regli cci mai marl nu an fi
107
putut s doh!rideascil unul pe potriv. Tar CFdparos Lu
muitumit p!n peste poate, t primi pecheui, spunind
Este primit de inima noastr.
Pc urmIi adAug
0, flcu impodobit cu gingAie, poti S-mi can in
schimb once hatIr vei. voi ; I este indeplinit do Ia In
ceput.
Ej Diarnant, de cUrn auzi vorbele acestea pa care Ic
niidjduia, rspunse
0, rege at vremunilor, fereasc-m Allah do a-ti
core alt hatir deck acela do a-ti fl rob Ci, daca ctuar
hinevoiesti ami Ingdui, i dac imi druieH rrWrca
vieii, i-as spunc ceea cc am pa inim

Cinci pnvcstcct HjllflSc fliel, Sehcreznda vilzu zurli niii1 c1


Sitodsa, tc.i,

Ci li-dr-a nou side cincisprezecca Iwo pie

Uicni

Si Diamant grill
0, doamne al meu, surzll i orbii sint tare lericiti
c nu sint ispitii de prpdunile care ptrund in noi prin
ochu i prin urechile noastre. Intrucit, in necazul care
este necazul ineu, urechile mole sint cab care au tras
asupraini ncnorocul intrucit, 0, tu pavz a lumii, din
ziua cea neagr cind am auzit pomenindu-se dinainten
mea cele cc am sit-ti povestesc, nu am mai avut nici tihnit,.
nici odihn.
Si ii istorisi do sari toatit Iovcstea. Ci flu or II de nici
un fobs so luam iariti do Ia cap. Pc urmii, aditugit
Si acunia, dac ursita ni-a cinstit cu vederea preaIuminoasei
tale fete, o, rege al vremurilor, i dac binevoie
ti a-mi drui, ca pa un hatir nepretuit, mila pe care
lini ingduieti a ti-o cere, am s-i cer numai s-mi spui
curn sInt Intocmai legturile dintre stpinul nostru regele
Chiparos i stpina noastr regina Roada-bradului M
s-mi Sth, CU prilejul acesta, i Care este rostul harapulul
cel negru cuicat la ceasul de acurn sub crivatul de filde
al domnitei Mohra, fiica regelui Tammuz ben Kamus,
oblduitorul peste Wile Sinnului i ale Masinnului.
Aa ii vorbi Diamant regelul Chiparos, domnul cettii
Wakak. Tar regele Chiparus, pe msur cc I)ianiant varbea,
se schimba vdit i Ia laW i la starea sufletulul. Tar
dud Diamant ii Inclicie spusele, Chiparos se fcuse ca
focul i pojarul se aprinsese in ochii lui. Tar ciocotul
luntric ii fierbea in piept, asenienea Intru totul cu ciocotul
unei cldri pe vatra jarului. $i rmase o clip I r a
putea s scoat nici o oapt. $i deodat rbufni, zicind:
Vai de tine, o, strinwiule! Pc viata capului ineu,
de nai Ii ajuns s-mi fii ca si sfint, lb urma jurnIatului
ce-am fcut de a-ti drui lertarea vietii, intr-o clipit ti-a
ii i desprit cptlna de grumaz I
Tar Diamant spuse:
0, rege aT vremilor, iartA-i robului tu nccuviinta!
Ci nu am svlrit-o decit dup ingduint. Tar acurna,
once ai spune, nu poti, data fund fgduina ta, si fafl
aitfel, decit s te Indupieci fat de rugmintea mea. IntrucIt
tu mi-ai poruncit sa rostesc dinainte-ti a dorint,
jar dorinta aceasta PC care mi-a cunoi este chiar singura
donint care ma arde.
Atunci regele Chiparos, Ia spusele acestea ale iui Diamant,
rmase pin peste poate de incurcat i de mohorIt.
Tar sufietul 1 se repezea ba inspre pornirea dc a-I omori pa
Diamant, ba inspre aceea de au tine fgduielile date. Ci
pornirea de a-i onion era, i inca cu mult, cea inai aprig.
109
Tzbuti totui sd io Infrine deocarndatd, i ii zise Iui Dia
rnant : -
0, flu al regclui arns-Sah, pentru ce vrei tu sd ma
si1eti a-li da pe vint viata degeaba? N-ar fi mai bine
pentru tine sil te lepezi de gindul prdpddului care te stli
pInete, i sd-mi ceri In schimb aitceva, fie i o jumdtata
din impdrdtia mea ?
Ci Diamant stdrui, spunind
Sufletul meu nU1i dorete nimica mai mult, o, sultane
Chiparos I
.A.tunci regele ii spuse
Nu am nimic Irnpotrivd. Da sA stii bine cii, dupii
cc am sd-ti dezvdluiesc ecea ce vrei sd afli, am sd poruncesc
sii ti se taie capul, fdri de mintuire
lar Dianiant zise
Pc capul i pa ochii mci, o, rege al vremurHor
dupd cc am xii aflu deziegarea pa care a caut, i anume
cum sint legilturile diritre stiipinul nostru regele Chiparos
i stiipina noastri Roada-braduiui, i care-i rostul harapu
iui cu domnita Mohra, imi vol face spiuirile cele sfinte Si
voi muri cu capul tdiat I
Atunci regele Chiparos rimase tare posomorit, nu
doar pentru cii se vedea suit sii dezviluiascii o taind In
care tinca mai mult decit la sufletul siiu, ci i din pricina
mortil nesiibuite a lui Diamant. Sezu, aadar, cu capu-n
jos i cu nasul lungit, vreme de un ceas. Dupii care, pusa
paicii xii goleascii sala domneascii, i le dete prin semne
cIteva porun.ci. lar paicii ieiri, iapoi se Intoarseri iar
peste o clipitii, tinind de o curea de piele ro.5ie impodohitii
cu nestemate un ogar frumos, din neamul ogarilor de culoarra
sturzului. 5i pa .urmii Intinseri, cu multd fald, un
chilim mare i piitrat, de atlaz. mr ogarul veni i se aezd
pe unul din colturile chiflmului. Dupii care, intrari in saId
citeva femei reabe, avin.d in mijiocul br a copilandri, cu
trup ginga, cu miinile legahe la spate, vcghuatii cu ochi
aprigi de doisprez-ece etiopicni crunti. 5i roabele a puseri
pe fetican si ad pe co1u1 dirn.potriv al chilirnulul, i
asezar dinaintea. ci o tabla pe care se af In un cap de ha
rap. Lw acel cap era 1inut In saie i In balsamuri, i pIhea
tiat de curind.
Pc urmi, regele fcu alt semn. $i nurnaideelt intr
babuciituruI palatului, urmat de nite robi cc aduceau
tot soiul de mincarurl plcute Ia vedere i in gust ; si aez
toate bucatele acelea pe 0 fali de rnas dinaintea ogaului.
Si, dLlp Ce clinele mInci i se slura, rimisiteie
iur puse Intro strachini murdar i anitrIt.i dinaintea
opi1ei c.lei ilumoase care area mIiniie legate. $i fata
incepu dintruntii sa plingi ; pe urm, s zimbeasea si
Incrimile cc cideau din ochu ci se f.ceau rnrgritare, mr
zimhetele do pe huzele el se fceau trandafiri. Tar etiopieRH
strinsera CU gingie mrgritareie i trandafirii, i Ic
deter regelui.
Dupi care, regele Chiparos ii spuse lui Di.amant
A venit ceasul mor1ii tale, lie sub pa1o, lie in
jtreang
Ci Diarnant zise
Da, de bun seami, o, niria ta da flu pini cc nU
am sil capat de Ia tine ]tmuiirea clespre ceca Ce urn viizut
acuma. Dup care, am s mor
Atunci regole Chiparos i.i. slt poala do Ia caftanul
su Imprtesc peste piciorul eel sting i, cu hirbia in
paima dreapt, gnu aa
AfJ dan, o, fiu al regelui $ams-$ah, cii aceasti co
pflandri pe care 0 vezi astfel cu mIinile legate in spate,
51 ale card lacrimi i zimbete sint mrgiiri.tare .i tranda
liii, se cheam Roada-braclului. Si este sotia mea. Tar Cu,
regele Chiparos, smn.t stiipInul acestei iiri 5i al acestei
cel.1i, Care este cetatea Wakak.

Cind puvesten ajunse IiCi, Schorezada \TZU zoru .iijind i,


sfioas, t(cu.

lii
Ci Intr-a nou sute 5aisprezecea noapte

Urrn,:

Or, Intro zj dintre zilele lui Allah, ma aflam plecat


din cetatea mea la o vIntoare, cInd fusei cuprins in cImp
de o sete aniarnic. i, asernenea celui pierdut mntr-un
pustiu, urnblai prin toate par4ile cautInd ap. i, dup
destule cazne i cutri, Intr-un sfIrit, dedei peste o
groapa mntunecat de apa, spat cle nearnurile cele de
demult. i ii mult,urnii lui Allah prealnaltul pentru noro
cul acela, macar Ca flu mal aveam putere nici s mI mc.
l)a chemind Intr-ajutor nurnele lui Allah, izbutii sa ajung
pina hi ghizdurile acelci gropi In care cia greu xii iiizb4i
dn plIcifla naruitLirilor i a sfthImaturilor. Pc urmii, slu
jindu-m de fesul rneu ca do o gi1eatii, i de turbanul adiiu
got In briul meu ca de o fringhic, lsai totul sa alLlflCCC in
Hutinil. Jar in.irna ml so i ricorea, n.urnai auzind cIlpo
cItul opel in fesul meu.
C, vai ! cind vrusei sii trag :fringhia aceea inchipuiti,
nIrnica flu veni la mine. intrucIt fesul so fiicusc atita de
gieu do parca or ii strIns in ci bate n.iipastcle. 5i inii stri
dcii in toate chipurile incercmnd siil inic, fiiri a izbuti.
Si, Ia capiitul dezndejdii i neniaiputind sli indur setea
ce ma seca, strigal ,,Nu este ajutor i putere decit la
Allah 0, fiine cc vai ales licaul in groapa aceasta, cr1
cii sInt.ei ginni. on c sintei fiiptuni omeneti, fle-vii mull
do un sumac dcal lul Allah, pe caie setea I-a adus in
progul mori1, i lisatima siirni scot din fin tmnii giilcst
0, preastriIuciilor stiipmni ai acestel fintini, ml so uxudii
sufletul ci nil so ineacii risuIlarca in guri !
51 Incepui sii-ini. strig aa ohida, i sii gem lung, pica
cc, Intrun sfirit, rizbiitu din fmntInii pIn Ia urechea mea
un gias din care pricepui vorbele acestea : ,,Viata este mal
do pre deelt moartea. 0, slujitorule al lui Allah, clacii ne
scoti din puul acesta, avem s te rspltim. Viata este
iai de pre decIt moartea !
Eu atunci, uitind pe-o clipit de setea mea, Imi adunai
puterile cite Imi mai rmseser i, opintindu-m, ajunsei
intr-un sfirit s izbindesc a scoate din fIntIn fesul cu
tot cc atirna de eL Si vzui, inc1etate cu mIinile de fesul
meu, dou mueri tare btrine, i oarbe, i cocIrjate Ia trup
ca un arc, i atIta de slabe icit ar fi putut s treacA prin
uLechile acului. Ochii le erau Infundai In cap, flcile fr
dinti, capetele se bIlIiau jalnic, picioarele le tremurau,
jar iru1 1c era aib ca humbacul drcit. 51 cind, cuprins
do mi1 i ultIndu-mi do-a binelea de sete, Ic intrebai care
tin pricina do -nI1dlUiaLt In puul ccl vechi, dc Imi spu

- 0, tinere preamilos, am stIrnit odinioar mInia st


pinuiui nostru. regele ginnilor cci Dintruntii Nscu1i,
care ne-a vcluvit do vedere i a poruncit s firn aruncate
in putul acesta. Si iacit-ne gata s te ajutm s dobinde$
i, clrept i u1umire, tot ce tial putea don. Ci, mai
mlii, avem sii-ti rtm cum s ne lecuieti de orbie. 5i,
cdaLi lecuite, avem s Jim dobInda binefacerli tale.
5i uimar astfel
La o mica deprtarc do aid, in cutare bc, este Un
riu, unde are obIcciul s vin pe mat o vaca de cutare Cuionic.
Du--te i caut niste balig proaspata de in vaca
necea, unge-ne cu en pe ochi i, in chiar clipita accea,
avem sil no cptiim iari vederea. Ci, atunci clad vaca
ni-c sit se iveasc, tu trebuie sd te ascunzi de ea, IntrucIt,
dacit te-ar vedea. flu s-ar mai bliga.
Eu atunci, supunIndu-m spuselor br, pornii Inspre
paitea unde se afla nIul cu pricina, pe care nu-l vazusem
in cilutitrile mole do mai iriainte, i ajunsei in locul artat,
unde ma ghemuii pe dup nite .stuftri.uri. 5i flu peste
mult vzui ieind din ap o vac alba en argintul. 51, de
cum ajunse pe mal, se blega imbelugat, apoi Incepu s
pasca in iarba. Dup care, intr iari in ap i picri.
113
Eu in ridicai numaidecit din locul rneu, strInsei halega
de Ia vaca aceca a1b, i ma intorsei la fintin. i
UnSCI cu ba]ega ochii bii.trinelor, jar ole nurnaideelt Ii epatara
vederile i se uitar In toate piirile.
Dupil Care, irni siirutar miinhle i Irni spuseril:
0, stpine al nostru, doreti bogie, on sntate,
on vrei sa ai parte de vreo mindreede fat?
Ian eu, I r a ovi, raspunsei:
0, mtuje1e mdc, Allah preadarnicul rn-a i iniluit
cu bogiie i cu sanatate. Ci, in ceea cc pnivete frurnusetea,
niciodat flu am avut Ia IndemIna cu Ce sa-mi astirnpar
inima! Dal,i-mi parCeaua aceea de mindrete despre
care porneneaii!
Jar dc Irni spuser
Pc capul i pe ochii notni ! avern sa-ti darn parccaua
de mindrete. Este chiar InCa reg.elui nostru. E asemenca
cu bobocul eel zImbitor al trandafirului din grdma,
i-i ea Insi un trandafir, fie de gradina, lie slba
tic. Ochii-i sint galei ca ai unui orn beat, jar un sarut
dc-al di poto1ete un potop de necazuni din cele mai negre.
in cc privete frurnuseea ci, In totului tot, soarele se topee
dinaintei, luna se aprinde de la ea i toate inirnile
cad riipuse...

Cmnd povestea ajunse aici, ehezezada vlizu zorii inijnc1 i,


sfioasi, tcu.

Ci mntr- nou sute ,saptesprezecea nba pie

Urrn:

j tciate inimile cad rapuse. Tar pmninii ci, care o all


draga pina peste poate, o tin -toata vrernea la pieptul br.
i Ii mncep ziua bucurInelui ochii Cu frumusetea ci.
i-aa curn e, Cu tot ce are ea tainic, va s fie a ta; i ai
s te bucuri cu ea; jar ca, la fel, cu tine. Aa Ca avem s
to c.i1uzim Ia ea; J arnIndoi avei s faceti ceea ce avei
de fcut. Ci s iei searna ca parinii ci s flu te vad, ma
ales hi ceasul Imhriri1or; IntrucIt toar arunca de viu
In foe. Ci nici rul acela flu are s fie fr do leac; Intrucit
noi avern s firn mereu acolo, spre a veghea asupra ta
i a to scpa do la moarte. 51 chiar c nimica flu are s ti
se IntImple decIt bine, IntrucIt noi avern s venim la tine
In temni, i avein st te ungem pe trup Cu untur de arpe
iaraonic, In aa fel c, dc-ar fi s stai i o mie do ani pe
vreun rug on in vreun cuptor, trupul tau flu va pi nici
cc] mal mic ru, jar focul ar fi pentru tine ca o scaid tot
atIta de ricoroas ca Intr-un izvor din grdina Iremului.
5i, dup cc ma prevestir astf ci despre tot ceea cc avea
s ml se intImple, i ma iinitir de Ia Inceput In cc pij.
vete sfIritul lucrurilor, cole dou batrIne ma purtar, cu
o iuteal cc ma ametea, pIn Ia palatul cu pricina, care era
palatul rcgelui ginnilor cci Dintru-ntii Nascuti. 5i, deodati,
ml se paru c ma vd in raiui ccl desvirit. Ian In sala
lturalnic In care fusei dus, o vzui pe aceea cc Imi fusese
menita do ursitoare, o copil lurninaM do chiar frurnusetea
ci, i culcat in criyatul ci, cu capul sprijinit pe o perna
vrajita. 5i, hotrIt! fata do strlucirea ci s-ar fi ruinat
pmn i soarele; iar de-ai fi privit-o mai indelung, ti-al ii
sp1at miinile do Inelepciune i de viat. 51-atunci, numaidecIt,
sageata cea ager a dorintii de desftare cu ea
lovi adinc In inima mea. 5i rmsei dinaintea 01, CU guru
cascata, pe cind copilul ce-mi fusese lsat de motenire se
Insufleti arnarnic, i flu mai rIvnea nimica alta decIt s
adulmece vazduhul vremilor.
La priveIitea aceasta, copila cea Iunar Ii incrunt
spnInceana, Indemnat parca do vreun simtamInt de ruine,
In vrerne cc privirea-i pliri do vic1euguri Ii da In113
g&1uina. Si Imi spuse cu un glas pe care 11 voia minios
0, fptur orneneasc, de unde ai venit i ce-i cu
aemenea cutezant 1a tine? Au nu te temi c o
speli nilinile cu chiar viata ta?
Tar eu, pricepIndu-i gindurile cele adevrate fat de
mine, rspunsei:
0, stpIna mea ca de miere, cc viat, este rnai dc
dorit decit clipa aceasta in care sufletul meu se bucurti do
icoana ta? Pc Allah! mi-ai fost scris de Ia ursitoare, i
am venit aici anume spre a m supune ursitei mdc. M
iog aadar tie, pe ochii ti, diamantele acelea, s flu mai
risipeti cu vorbe dearte o vreme ce-ar putea s fie fobsit
mth cu alt rost.
Atunci copilandra se scutur dintr-o data de mnfiJ,iarea
ci adormit i se repezi Ia mine, Impins parc de un dor
de nebiruit, i m lua In brate, i ma strInse la pieptu-i cu
caldura, .i so ingalbeni do tot, i czu topit in bratele
mdc. $i nu zabovi a so zmuci, a zvicni i a icni, Cu atita
foc incIt, atunci pe bc i numaidecit, copilul eel natarau
xc i strecur In leaganul sau, fr do ipete on necaz, intocmai
ca petebe Intr-un pirIu on intr-un iaz. lar sufletul
meu, scpat do oiice greu, flu mai Iu aminte decIt Ia plcerea
fierbinte i la cc avea dinainte. Si ne trecurrn ziua
toat i noaptea toata, fara a vorbi, fr a mInca, fara a
boa, numai in frmInt de olduri i do coapse, i in tot cc
mai urmeaz, Intru ceea ce se d i Intru ceea cc so ia. i
berbecul ccl Incornat flu o ocroti deloc pe oita accea
rzbdinicoas, jar btile lui erau chiar ca ale unul adovrat
taic vinjos la gruinaz, jar zumaricaua pe care 0
drui lu o zumarica bine mestecat, jar ttInele striilucirii
nil xc lsLi mai prejos de cuul ccl nazdravan, jar dulcele
mizilic Ii lu napraznicului ccl chior mertic, jar catIrca
iabra fu domolit de cirja dcrviu1ui Ia ispa, ian mienboiul
ccl mut de fat Ii potnivi glasul dup filomela
cea cintreat, jar iepurica fr ureche Intocmi cu cocoul
eel .fr de glas o pereche, iar zbantul eel fr de eput
fAcu s fulgere limba cea mut, i, Intr-un cuvInt, tot ceea
cc era de luat fu luat, ii ceea cc era de dat fu dat; i
flu rnai contenirm treaba mreat decit atunci cind se
fcu diminea, ca s rostim rugeiunea amindoi i S fiC
clucern s ne splm apoi.
i petrecurm asa o iun Intreag, fr ca s aib ha-
bar cineva de faptul c ma aflarn in sarai i de viata grozav
pe care o duceam flOl doi, plin numai de giugiuleli
fr de cuvinte si do alte lucruri Ia Id. Jar bucuria mca
ar ii lost deplin, do n-ar Ii lost spaima pe care nu contonea
s-o triasc iubita n-wa c are s vad taina noastr
dcscoperit dc ctre tati i mama sa, teamA atita do
amarnic, Intr-adevr, melt smulgea inima din inirn.
Or, ziua aceea atita de infricoat nu zbovi a veni.
Intrueit intr-o dimineat, tatl copilandrei, cind se
scUlr, se duse In. iatacul fetel sale 5i lu seama c frumU
seea ci lunar i frgezimea Ci SC cam ofiliser i c un
Id de lincezeal grea ii adincea trsLIturile 51 1 Ic acoerca
en o vetejeal. i, pe data, o chem.a 5 pe mama i ii
suse

Fentru cc 50 Ii schimbat aa la culoare fata fe


noastre? Au nu vezi 5i tu cam vintul ccl jalnic al toamnei
\r5} trandafirii din obrajii ci?
Jar mama se uit indelung, tcut 51 cu ochi bnuiclnic,
la fata care dormea euminte, i, fr a rosti un envint,
se duse lIng ea, slt cu o mi5care repede cmaa
i, cu dou degete de Ia mina sting, desprti cele dou
t.iiatati vrjitoare de jos ale I etel sale.

Clad povestea ajunse aid, Scherezada vlzu zorli mijind i,


sfi.oas, tAcu.

ill
Ci Intr-a nou sute opts prezecea n.oapte

i cu ccliii ci vzu coca ce vizu, i anume dovada ncb


itut a fetid ce-i luase zborul de Ia iepurita accea do
culoarea Jasomiel. i, Ia dovedirea accea, era sLi Ieine do
tulburare, i strig
0, ruinea i cinstea :C jefuite 0, fati dozmaUi
i atita de ticloas! 0, urmele cele tie netg.duit de pe
haina fecioriei el
Pe urm o zgi1li repezit i o trezi, ipind la ea
Dac nu mrturiseti adevrul 0, caeao, am sti te
fac sI guti rnoartea cca cruntat
i tinerica, trezit asa deodat, Sj vzind-o pe maiea-s.
cu un nas pUn de minie neagr Impotriva ci, ii dote-n
gind cc se intimplase i pricepu tulbure c ceasul ccl
arnarnic venise. melt, flu incerc nici s tigiduiasc ceen
cc nu era Cu putini do tigduit, nici si nirturiseaxci
coca cc era do nernrtunisit. i chibzui s Iase-n jos capul
si pleoapele, i s piistreze tcere. i, din vrerne In vreme,
sub potopul vorbelor ca o vijelie aruncate de maic-sa,
so mulunii s salte 0 c1ipit pleoapele, spre a Ic coborl
apoi numaidecIt peste ochii buimciti. Cit dc-a rispunde
Intr-un fel on Intr-altul, so feri cu grij. i cInd, la captul
Intrebrilor, al bruftuiturilor i al vuietelor de furtuna,
mania ii sinfli glasul rguit i gItlejul c flu mai
scoate nici un grai, o Iasa pe fiic-sa acolo 51 ie5i C1OCO-
find si dca porunc s se cerceteze tot saralul, spre a--I
dbui pe fiptauI pagubei. i mit dibuiiii. peste tare pu1init
rrelfle, cutitrile fund fitcute pe urma litsatit de mirosul
meu do fiipturit omeneascit, pe care nasul Icr 11 adulmeca.
i-aa c mit Inhiltarit Si mit duseril afarit din harem si
iin palat ; i, strIngind o gritmadit mare dc lemne, mit
dezracai.i se prcgir s ma arunce pe rug. i, in cli
pita aceea chiar, cele doui batrine din fintin venir inspre
mine i Ic spuser strajerilor
Vrein sil aruncm pe trupul eel ticios al acestei
Thpturi omcneti un chiup cu ulei de lamp, pentru ca foeul
s se lipeasc mai bine tie el i s ne scape cIt rnai degrab
de vederea lui ticioas.
lar strjerii flu avur. nimica tie zis, ba dimpotriv
Alunci, cele dou btrIne Imi turnar pe trup un chiup
pun cu ulel solomonesc despre ale crui puteri rn. lamuriscr,
i ma frccari cu ci peste tot, fr a lsa neuns
nici o bucaica din fEiptura mea. Dup care strjerii m
puseri in mijiocul rugului eel uria, si-i deter. foc. i, in
puin vreme, ficrile mInioase ma Impresurar. Ci lirnbile
roii care ma atingeau mi se preau mai dulci i rnai
racoroase decIt minglierea apei din grdinile Iremului.
i ezui acolo de dimineaa pIn seara, In mijiocul acelei
vpi, tot atita de nevtrnat ca i In ziua cInd ieisem
din pinteceie rnaicii mdc.
Or, ginnii cci DintruntIia Natere, i care atltasera fo
cul In care credeau ed demult ma i fcusem serum, ii
Intrebar pe stpInul br cc aveau de facut cu cenua
mea. Jar regele le rispunse sa ia cenua i so arunce iariirji
in bc. Jar regina aclug:
- Ci, mai Inainte, udati-v pe ea!
i, potrivit poruncii, ginnii slujitori stinsera focul, spre
ami lua cenua i a se uda pe ea. i ma gash-a zimbitor
i nevtrnat, In starea In care am spus.
La prive1itea aceasta, regele i regina ginnibor cci
Dintru-utija Nastere flu mai avur nici o Indoial in cc
privete puterile mdc. i cugetar In mintea br, i
chibzuira Ca erau datori de aci Inainte s-1 cinsteasc PC
un om atIta de strlucit. i gsir cli era potrivit s-o ma-
rite pe fata br cu mine. i venirli i ma luar de mIna,
i Ii cerur iertciune pentru purtarea br fat de mine,
i ma polisfetira Cu mult cinste i cldur. i, cInd 1-c
119
clezvluii Ca slat fiul regelui de Ia Wakak, se bucurari
pIri peste marginile bucuriei, binecuvIntind ursita care
o Imperecheu pe fata lor Cu ccl rnai strlucit dintre liii
iui Adam. 5i srbAtorir cu toat pohfala i bucuria Insur
Itoarea mea cu mindreea accea cu trup de trandafir.
Si cind, peste un ir dc zile, ma ajunse dorul de a ni.
intoarce in Impria mea, cerui Ingduina de l.a socrul
meu, tatl soici mele. $1 macar c le era cu durere sil se
despareasca dc fata br, flu vroir si se pun cumva Impotriva
dorinei mele.
51 porunci s ni se pregateasca un car de aur, tras dc
sc perechi de ginni zburtori, i Irni drui, in chip de
pcche, o grrnad de giuvaieruri i de gemme minunate.
5i, dup bun-rmasuri i urri dc bine, fuseserrn
dui, intruri rListimp de cit s Inchizi un ochi i sl des
hizi jar, In cetatea Wakak, cetatea inca.
Or, afl acuma, o, flcule, ca tinerica pe care o vezi
dinaintea ta, Cu mIiflule legate Ia spate, este fata socrulul
rneu, regele ginnilor De-la-ObIrii. Chiar ca este soia
inca i o cheamli Roada-bradului. 5i despre ea a fost
vorba pmn acurn, i tot despre ca are s fie vorba i in
ceea cc am s-ti povestesc de ad Inainte.
5i-aa, Intro noapte, la o vrerne dup intoarcerea mea
acasa, dormearn lIng sotia mea Roada-bradului. 5i, din
pricina cldurii, care era mare, ma trezii, curn flu aveam
cbiceiu1, i bilgal de seam, Ca, In ciuda fierbineIii lnbujitoare,
picioarele i mInile Roadei-bradului erau rnai reci
ca gheaa. 5i riirnsei nedumerit cInd. simii raceala accea
ciudata i, temIndum ca nevasta-mea s flu lie 1ovit
de vreo boal rca, o ti-ezii Incetior i Ii spusei
Dulceata mea, eti rece toata i.e ru sau cc
lar ca Irni rspunse cu glas nepaslitor:
Nu am nimic. Maj adineaorj am avut o trebuint, ,
din pricina spalaturii pe cat-c am facut-o pe urm, Imi
sint reel icioarelc i miiniie.
lar eu crezui c spusele ci sInt adevrate i, fr a maf
rosti o vorb, mA culcai iar.
Or, peste citeva zile, se petr-ecu ace1ai lucru; jar soia,
la Intrebarea mea, dete aceeai lAmurire. Ci, de data
aceasta, flu mai fusei multurnit deloc, i o umbrA de hanuinla
intrA tulbure In mintea mea. 5i din clipa aceea r
misei Ingrijorat. Ci Imi incuiai toate bAnuielile In sipetul
inirnii i trsei zvorul tcerii Ia ua Iimbii mdc.

CInci povestea ajunse HiC1, $eherzada vXzu zorii mijind i,


sfious, tcu.

Ci intr-a nou sute nousprezecea noapte

Urm:

51, spre a incerca o scapare din Ingrijorarea mea, mA


1usei pe la grajduri sA mA mai uit la cali mei cei frumoi.
51 v&zui caii pe care ii tineam numai pentru folosinta mea,
datA fund fuga br mai uite ca vIntul, cA ajunseserA atita
de slabi i de topii In cit Ic ieeau oasele prin piele, jar
spinarea le era roasA in mai mu]te locuri. 51 eu, nemaipricepind
nimic, poruncii sA vinA dihainte-mi toti grAj
darii 5i ii intrebai
0, pui de c1eIe, ce-i asta? 51 cum aa?
Jar ci se aruncara cu fata la prnInt dinaintea mInici
mdc, i unul dintre ci sitA un plc fruntea tremurInd i
Imi spuse
0, stIpine al nostru, am a-ti spune citeva lucrur
dc tainA.

121
lar eu ii aruncai nfrarna ocrotirii, pnru.ncindu-i
Spune-mi adevru, .i nu-mi ascun nimic, alt-
jainteri capa te ateapt
Atunci ci spuse
- A1l, o, stpIne al nostru, ci in fiece noapte, neabatut,
regina stpIna noastrd, imbriicat in hainele sae
Imprteti, gtit cu podabele i cu giuvaieruriie sale,
asernenea cu Balkis In fala dichiselilor ei, vine la grajd,
alege unul dintre caii dragi rnriei tale, lncalec pe ci i
pieac s se preumble. Si, pe Ia sfirit de noapte, clad se
Intoarce, calul nu mai este bun de nmic i cade la pa-
mint, sfirit. Si -iacdt Ca demult tine starea aceasta de
lucruri, de care niciodat nu am cutezat s dam de tire
sult.anului stpinul nostru
Or eu, aflind treburile astea ciuclate, ma tulburai In
inirna inca, mi ingri,iorarea mi SQ Vijelul, i bLmuie)ilc mi
sc Inrciiicinar adinc In minte. 51 toata Z1Un Irni trCCL1 Ifl
felul acosta, far. sd am o chpita do Iinite spre a n gindi
la treburile dornniei. 51 ncptani noaptea cu o neriibdare
care irnl zvIcnea picioarele i rniinie fr de voia mea.
tncIt, atunci cind se fcu ceasul Ia care ma duccam Ic
obicei linga soia mea, noaptea, intrai la ea i o gsii gata
clezbrcat i troznindu-i lncheieturile a somn. 51 imi
zise
Sint tare ostenit i nu mnai am alt dor decit sli
mu cuic. lactd cd somnul mi se i aterne pe ochi. Uf!
haide s ne culcm
Tar eu, la rIndumi, izbutii sib-mi tinui zbuciumul
launtric i, prefacindu-mu a fi med i mai toropit dc somn
decit en, ma Intinsei pe crivat, macar cu cram cu totul
:treaz, i ineepui sit ritsuflu cu sforituri, ca beivanjj care
dorm prin circiumi.
Aturici, femeia aceasta a blcstemului Se scula ca 0 i
sica i inn puse In buze o ceascil din care imi turnd In
gur tot cc so aTm in ca Ian eu avusei puterca sil ru ma
dau nicicurn in vileag ; ci, rasucinduma oleac Inspre pe122
rete. Ca i cum a fi (IntrnH nai (Iep:lrte. scuipai pe tcute
in pern siropul de I ti ,;u fl i tUrnase In Lfl. i
cii, i ti a avea vic It i:t!a asupra puterlior bangulul,
flu xc mai sf11 de nmiic i xc vInzoli In vole prin oade, i
se spl, i se dichixi, i ii dete cu khoi Ia ochi, I cu
narci prin par, i cu sIiiiiet indieneasc P0 sptinccne, xi CU
rnissie tot indicn( i pe. ding, i se lam irexmil en. bais;im
lace tie trandafiri, i se Impodobi cu giuvuieruri, jesi
ciiicInd de parc ur fi fost beat.
Atunci, dupii cc o ateptai si iese, n sCUlH din p.it i
aruncIndumi pe umeri o mantle, mI iuai duui ea. cu
pasi furisati. 5i 0 zui cum xc duce Ia grajduri i cum
alege un cal frumos i spiinteri ca acela al dmni.ej Sir.
Si Incdec PC ci, i p1cci. $i vrusei si cu s: mnealuc
pe un cal, &i si nii in dupi ea ci m gIndii a tioeotul
copiteior ar aungc? in urechile soiei dezmate xi ci ax
fel ar binui coca Ce trebuia s-i ramrn netiuL Ineit,
strIngindumi briul pe dup mijioc aa cum fac sa!zij xi
olcnrii, o Iuai Ia fugi fr zarv pe urmele calulul so
iiei mdc, slobozindumi picioarele in vint. Tar clad mlI
poticneam, ma sculam nurnaidecIt ; iar cInd ccleam, ma
ridicam pe data, fri a-mi pierde nadejdea. 5i fugii aa
mai departe, sfliindu-mi pictoarele in pietrele dc pe
drum.
Or, aria, o, tinere, c, fii Ca eu si 11 dat porunca
s viri dup mine, ogarul pe care ii vezi colea dinaintea
ta, cU gitul impodobit cu zgard dc aur, plecase (lUpa
Tame i gonea credincios alturi fara a da glas.
51, dupa citeva ceasuri de goan fr de rgaz, soia
mea ajunse Intr-o cImpie goala In care nu se afia decit
numai o casI, mica i zidit din ceamur, In care salc
luiau nite hat-api. 51 desciec din a i intri in casa
burapilor. Tar cu vrusei sa intru clup ca ; ci ua xc Inchise,
pin s apuc x ajung in prag, si ma rnu1umii xl ma Uit
123
printr-o bageac, spre a Incerca s aflu cam cc treab
putea s fie acolo.
$i iact Ca harapli, care erau In nurnr de apte i
care se asemuiau cu nite bivoli, o Intimpinar pe sotia
mea Cu injurturi Infricoate, i o Infcar i o tbIrcir
Ia pmint, i o calcara In picioare cu lovituri atita de cum.plite
melt gmndii c iau frint oasele i c i-a dat duhul.
Ci ea, departe de a se arta potopit do bataia aceea
crunt, din care i astzi mai poart urme p0 umeri, pe
pintece i pe spinare, se multumea s le spun harapilor:
0, dragii mei, pe focul dragostei pe care vi-o port,
ma jur vou c am zbovit oleac in noaptea aceasta numai
din piicin Ca regele, sou1 meu, jegosul acela, tubaoiuI
accia afurisit, a stat treaz pin peste ceasul lui obi.5-
riuit. Aitminteri, oare, a fi uteptat cu atita pmn sa viu
i s-mi bucur sufletul cu butura desftth-ilor noastre?
Jar- u, vzind acestea, flLl mai tiarn nici undo ma
aflam, nici daci nu cram cumva prad vreunui vis cum
pilt. i Imi zicearn In cugetul meu : ,,Ya Allah ! nu am
atins-o niciudnt po Roadabradului nic.i macar cu urt
trandafir! Au cum so face de Indura acurna asemnenea lo
1ituri, far-a sa moar ? i, pe clad eu cugetam astfel, ii
vazul pc hamapi, domolii do rugrniniie do lertare ale
soiei mdc, cum o dezbraca din cretet pIn In talpa,
rupind hainete de pe ea i smulgindu-i giuvaierurile i
podoabele, pe urm cum se reped toti peste ea, Ca un singur
ins, ca s-o potopeasc din toate prile deodata. Jar
ea, sub potopirea aceea, rspundea cu nite suspine in
fundate, cu nite ochi albi i cu gIfiituri.
Eu atunci, neputInd s Indur rnai mult privelitea, ma
aruncai prin bageac in mijiocul odii i, mnfacInd o maciuc
dintre maciucile cc se gseau acolo, ma prilejuii de
nuceala hamapilor, care gIndeau Ca 0 fi coborIt peste ci
vreun ginn, i tabarli asuprille i Ii doborli cu lovituri
stranice, bine alduite In capetele br. i pe cinci dintre ei
ti deZflOdat In felul flC(tfl 1e deasupra sotiel mdc, i Ii
dedei dea lwrIwleswut divpl. in fundul iadului. Ceea cc
vzmnd, ceiln)1,i LIO1 limapi care mai rm.seser se dezno
dar singuii c1 u$i:i inca i Ii c.utar izbvirea In fug.
Ci izbutii si nia pun gabja pe unul i, dintro lovitur, Ii
i aternui in pi(n)woIe mdc ; i, curn flu era deelt ametit,
iuai o fringlilu i vrusei s-l leg de mimi i de picloare.
Ci, pe cind nia apiecam, sotia mea se repezi deodat pe
la spate i m Impinse cu atIta putere de mu intinse jos.
Atunci hainpul se folosi de prilejul acela spre a se scula
i a mi so aburca pe piept. i tocmai ridica mciuca
spre-a isprvi dintr-o lovituru treaba cu mine, cind cii
nele mcu cel credincios, ogarul acesta de culoaren sWi
zului, ii sari In beregata i 11 doborI Ia prnInt iuxtoguliiiduse
pesto ci. Jar cu ma prilejuii rnamat(lcci1. (k (Lipita
aceea prielnic, spre a ma npusti asupi-a )()tiI.vl 1(11 iii
rneu i, dinro rsucitur de minui, ii i wiponii miinile
i picioarele. Pc urrna, von i i rindul Ibnii k I ii-ndului, xo
iau i so leg, fr a rost 1 o voi-bii, in vrci v cv ohi I mel
scprau scintei.
SfIrind treaba aceasta, ii tIril pe I i;irnp a a I (liii (-nsa
i Illegal de coada calului. Pc urm o lual pe soia wwa i
o pusei dinainte-mi in a, dc-a curmeziul, en pe o desagii.
i, ui-mat de ogarul care Imi scpase viata, ma intorsei In
palatul meu, unde, cu chiar :mjna me, Ii tiai capul harapului
al crui trup, tint tot lungul drumului, flu mai
era de mult decit o zdreant vie, i dedei carnea lui cii
neiui s-o mninee. i poruncii s i se pun la sare capul,
care este chiar cpmna pe care iact o vezi aici pe tablaua
aceasta, dinaintea Roadei-bradului. i, drept once
osInd pentru sotia inca, dezrntata, o pedepsii nurnai cu
pnive1itea zilnic a capului pe care i 1-am tiat harapu
lui, hndrlul ci. i-aa cu ci cu arnIndoi.
Ci, In ceea cc Ii privete pe ccl dc al aptelea harap,
cm-v izbutise sa fug, acela flu se opri din alergatui-a pIna
cc nu ajunse In 1rile Sinnulul i Masinnului, uncle dom125
nete regele Tarnmuz ben Camus. i, dup un ir de sf or
trii, ticIIosu1 de harap izbuti s ajung a se ascunde sub
crivatul de fi1de al domniei Mohra, fata regelui Tammuz.
$i-acuma este sfetnicul ci de tain. i nimeni diii
palat flu tie c harapul se aflii. sub patul domniieL
i iact, 0, tinere, toat povestea mea Cu aeeast
floada-braduiui. i-acesta-i rostul harapului eel negru la
ceasul deacum sub crivatul do filde al fetei regelui de
la Sinn i Masinn, domnita Mohra, ucigaa atItor feciori
dc crai.

Cind povestea ajunse ale!, $eherczada vlizu zOfli flhijlfld i,


sfioas, tcu.

Ci Intr-a flOU sute douzecea floapte

Urrnl:

Aa Ii gri regele Chiparos, stipinul cctii Wakak,


tInrului beizadea Diamant.
Pe urm, adug:
De-acuma, dup cc ai auzit ceea Ce nici o fptur
omeneasc flu tie, Intinde-ti capul, care nu mai este a)
.tu, i spal-te pe mini dc via!
Ci Diamant rspunse:
0, rege al vremilor, tiu c mi-c capun mIin
tale, i sint gata s ma despresc de le fr prea multe
preri dc rau. Ins pin acuma nodul ccl mai de seam
al povctii acesteia flu este Inca destul de lmurit, In
rnintea inca, Intrucit Inca flu tiu pentru cc i-a ales ccl
de al apIe1ea harap ca adpost tocmai subpatul domnitei
Mohra, i nu al bc de pe pamint, i mai ales cum se face
c domnita s-a Invoit s-l in in iatacul ci! Aa c l-
inureteniI (11111 Ixilecut lucrul i, do indat cc am
s aflu, md \.i ;w xplrile ode scinte i v0 mmi
Cmnd i ( hip;iros auzi vorhele accstea ale lui Dia
mant, riiniw phi 1)este poate ide uluit. Intrucit nu xc a
tepta la o 11 iwiiea intrebare i, de ahminteri, nicioclat
nu1 miIa;i ipita s afle amnuntele pe care Ic cerea
Diamant. I)i(pi acieea, nevroind x arate c habar nu
avea do o piicin atita do insemnatt, ii spuse tmniu]ui
beizadea:
0, ciltorulc, coca cc ma intrebi acuma este ceva
ce tine dc tainele puterii domneti i, dac 1i lea dezvlui,
a trage asupr.a capului i asupra impara1iei lflClO
cele mai grele npaste. Pentru aceea, mai degrahi ;iIn
s-4i crut viL4a i capul, i am sti iert eutezuiil;i. (1
betete, aadar, s pleci din paint, pinh a rn ni do,;
turna din hotrirea mea dc a to lasa t plod sll)nd
Jar Diamant, care nu nidajduia si xrtpo ;ttita do
lesne, srut pmIntui ci main tea regelui Chiparos i, du
mint -acuma despre toate cIte vroise s tie, iesi din palat
dind slav lui Allah carele Ii menise mIntuirea. 5i xc
duse s-i ia rmas bun de la tIn arul su prieteri Farah,
copilandrul ccl drg1a, care vars. lacnimi la plecarea
lui. Pc uim xc sui pe terasa casei xi arse un fir de par
din barba lui Simmurg. Si numaidecIt so dez1mui o
rabufrntura ca do furtun, dup care zburtorul se iVI
dinainte-i
5i, dup cc Ii Intreba cc vroiete, II lu In spinare, II
trecu pexte cole apte oceane, i II aduse cu dragoste i
cu bunvoint la slasul siu. 5111 tinu sa xc odihneasca
vrerne de cIteva zile. Dupa care, II lu mr in spinare
i ii duse Ia regina Aziza cea dulec, in milocu1 tranda
finilor ce-i Ingemanau bobocii. $i Diamant o gsi pc
(iul(eata aceea care Ii pllngoa lipsa i suspina dup In
toorcerea lul, iar obraj ii ci so [acus4l-a asemerH?a flonii
12?
de rodie. i, cInd II vzu intrInd, Insotit de Al-Simmurg
zburtorul, inirna .1 se topi ; i fata se ridict de jos, tre
murInd precum cprioara cind sare la chernarea cprio
rului. Jar Al-Simrnurg zburtoiul, ca s nui stInjeneasc,
iei din sal, ltsmndu-i sil se atine in vole. Jar cind Sc
Intoarse, peste un ceas die vrenie, ii gsi tot linbrtia1i,
strluciie cu strlucire.
Jar Diarnant, care ii Irnplinise toate dorurile, ii spuse
Jul Ai-Sirnmurg
0, binef.ctorule al nostru, o, taic al uriui1or
i cunun a br, a don acuma de Ia tine s ne porti phi11
la Gamila, nepoata ta cea minunat11, care ma ateapt11
pe chilimunile roii ale dorului
i Al-Sirnrnurg eel nzdr.van ii lull pe arnmndoi, cite
unul pe fiecare umllr, i ii duse, infr-un rllstirnp cit sli
inchizi i iailli sll desehizi un oclii, pInii,.la gingaa Ga
rnila, pe care o gllsi cufundata in tr.ixteo,. nernaitiind
nimica dc .fllptuia ci, i suspinind st..ihui-ile acestea
0, ?fl27110flhi, no (llUnga depai-ie
Dc chipul drag, pe ewe t-a-ndr11gt
ATO?-cisa cc se zbuciuiiid de 1120Wte.
J(flS CICICU tu nu teui b(1 Va7nt,
Sd ntLi CCTj Pc ccl ccnc n-arc porte
I)eclt decdinal unui yin coclit
Ci dui n crisin icir, s?lsj bea necaztzl,
Of, nu mcii poate zmmamj stI scope
De oti1e ce si-au pornit poghiazul,
Stirnite dc sub vajnicile4i picoape.
nu mai stiu sd-mi rdcoresc obrazul
La nici um sipot, al nici unei ape.
Mi-e haina toatu Un OftT de dor,
0, frumusee scum pd, o, iubite,
0, rdule, a, fermecat Jecior
Dc-at ito chin, de-atitea lungi is pite,
Supusa zac sub cruntul tdu picior

128
Gin qos cci iasomiile-nflorite.
0, inima inca, cci un foc fierbinte,
La virsta fr ininte-a 1inereii,
Cit i-o fi scris si zac?i-m chinuri sfinte
Of tind de dorul dragostei i-al vieii,
Sub jugun care pe vecie-o prinde
Un fur de iniirii, soare-al frumus4ii?
Jar Dirnant, care nu uitase nicidecurn cite datorine
avea fa dc multmiloasa Garnila, cea care 11 scosese
din pielea lul ide cerb i Ii slobozise din vrjitoriile suro
iii ci Latifa, Thr a mai pune la socotealA darul acelor
arme rnagiceti Cu care II impodobise, flu preget s-i
dovcdeasc fierbinte simrnintele sale de Indatorint. i,
dupil reviisrile de buCurie ale IntIlnirn, 0 rug pe regina
.Aziza s-l lase un ceas cu Garnila, fr de martori.
lar Aziza gsi cerere liii Intemeiat i Irnprea1a
cinstit, i iei, irnpreun. cu Al-Sirnrnurg. Jar cind, peste
un ceas de vrerne, se Intoarse, o gsi pe Garnila topit
In brateic lui Diarnant.
Atunci Diamant, cArula 11 plcea si fac fiecare lucru
Ia ceasul cuvenit, se rsuci mnspre cele dout sotll ale
sale i Inspre AlSirnrnurg, i Ic spuse
GIn dcsc c este vrernea s hotrIm ci rosturfle
3omnitei Latifa, vrjitoria, care este sora ta, ya Garnila,
i fiica fratelui tiu, o, taic al zburtorilor.
i tori rspunser:
Nu avern nimica Impotriv!
Pe urrn AlSirnmurg, la rugmintea lui Diumant,
zburii pinii. Ia nepoata sa, vrjitorita Latifa, i, dintr-o
rotitur de rnin, ii leg mIinile la spate i o aduse
dinaintea iui Diamant. Jar tInrul cocon, lumnd searna Ia
ea, zise
Spre-a o judeca, s edern aid roati i s chibzuirn
asupra osInciei.

29
1:it cluI cc luar bc uiiii in faa alt.ora. AlSimmurg
i kt.e Cu socoatu, spunind
Sc cade ca. fri de soviire, s izbivim neamul
a:cnesc cle Ic1toaiea aceusta de ide. Eu. socot c, ,fr
a ,abov su spInzuriirn cu capun ()S, i pe urma S
tr geni in i,eap. San urn mai putca. dupI spInzurare.
Jai carnea ci sn mini!iuc \ ulluin i paxarile
ic pradi.
Ear .Diarnant se Intoarsc InSul c ie,utna :\/ta t a ((rU
p.rerea. [ar Aziza spuse
- T.u socot ci ar fi rani bi.ne si uiiim ereel I ci
ck sotUl flOst U Diini t t s o rtam c a I nd
bucuria noastr din zi na aceasla hi necuvi a
Si, Ia rindu-d, Gamila fu de prcre c se cdca a ii
irae pcatek sworil sale, i s se Lear. in schimb,
ci Ic dea mndiiit in fMiarezt omci easr(i utarcr Haca
.1:r pe care ii ptcsclumbasc in cipriori. \ unc Dianant

1hte, :ct:i(o St. 5IOtsV/ta sI lie a_:Ltlj


ii aruitclt iaitannt ILli. ie uira zise
-/\C.U.lfla at- trcl)LL: Si rn Iasai cat ct \rernc dc un

SC mvora ituntaiciccIt Cci dorinlcc ui, Tar cind se


.L,CtcItdta ILL sal, 0 gsrt pe I at.i a. R..rtal.e Xi ru_.ihci
tai, in brae1e iiidiuIuL
.5i, c1upI cc La[tht ii intaarsc .a iliarc-a lot din ti
p- :inni5o11i fi pE ce.1a1 ii ti pe care C LL raj [orilie
p.reficuxe In cpriori. i c-md Ii siobun. dupi cc be
s manince a CU Ce s se imbrctcc Al-Stmiiurg Iu
in Sutnate pe IJianiant. si pe cc-Ic. tre salt.i ale iui si Ii
duc, in scurt riistimp. pmact 11 ectutea reg Ui Tmntnuz
b,n Carnus, t.atl darn niei i\ [ohra. Si richc n.tste car
Luri cidUttiC pOlItrU Ct, Ia flIaPgii)ca cet.aii. 5f Ii las acolo
SC ct i hneasci oleaca, -duel 11(111SE cli mm Ci. Ia rug
rLr It tea I LiI Dianiant, in haren tu I in cat-c se alla caclina
C w Ic iut g an S1 (1 \ 1 i ( Lapi cc .nsu ea bu
OiamanL p care fata ii astepta Cu suspine i cu ininia
potopit do durere. 5i nu ii ft greu s-o hotrasc a Sc
isa dus dc el la lubitul ci. i o aduse in cortul in care
IJiamant atipise, i o ls singur cu ci, luindule pe
celelalte trei sotii. lar Diamant, dup rev.rsrile do bucu
ne ale Intoarcerii, tiu siii dove.deasc gingaei Creangde-Mrgean
ci flu isi uitase fgduieliie , atunci pe be,
ii gri In gralul cc so cuvenea. Tar ea se umplu do plcore
i do mUbUrf11rC, jar cole k.rei SOtli ale 1u Diamant
o gsir tare dulce.
Or, dup cc toate u-ehunle acestea d inimii fur
incheiate astfel Intro Diamant i cole patru sotii ale sale,
flicu1 se gindi s&i Indeplincasc i dorul ccl mai mare,
care ii fcuse s piece do ndasi. $i iei din cort, i porni
singur inspre cetate, i ajunse pe bocul meidanulul,
dinaintea palatulul domniei Mohra acolo undo spInzurau,
cu mule, ciptiniie de criiori i do regi, uncle purtindu
i cununile, iar altele goale de tot i cu prui yinzolit.
i se cluse Ia toh, i o vuvi cu trie, spre-a da
de tire Ca st. gata s-i dea clomnilei Mohra rspunsul,
pe care acesta ii cerca de in petitorii ci.

CInd povcsta ajunse aici. c1ierezacla viizu zoni njd


Sfl0OSL taeu

Ci intr-a nou sute doeci i una noapte

Urnii:

Si pe data strajenii Ii duser la regele Tammuz ben


Camus, care ii cunoscu nurnaidecit pe flacaui a carui frumusete
11 fermecase, i cruia Ii spusese, Intlia oar:
,,Cugeta vreme de trei zile, i Intoarce-te apoi sa con
i3i
lnff4isarea care are sIt despIireascIt do trup preagingit
ui cap.
Or, do data aceasta, ii fcu senin sIt se apropie i
Ii zise
0, [jul incu, Allah aihrite in paza lul Tot rn
staruieti a Viol s atli tainele i sIt descilceti gindurile
cole nastrusnice ale unel cepile ?
Jar Diamant spuse
Iscusiata ghcituiw vine de Ia Allah, icr nd nfl
avem a ne ingimfa de darurile lui Allah Or, taina pe
care I iica ta a ascunso In sipetul inimii sale, i la care
core dezlegarea, nirneni flu o cunoate. Ci eu am eheia.
Jar regele spuse
PItcat de tinerel,ile tale lacIttIt cIt vii sIt-ti spell
munle do viata ta!
51, cum flu mci nlidItjduia sIt-i Intoarne pe flItcItu do
Ia giridul ccl amarnic, porunci robilor sIt dea do tire
stItpinei br Mohra cIt un cocon strItin a venit, cu gindul
do-a Ii primit do cc, spre-a incerca sIt-i deziege
Lsm intelile.

5i numaideclt, in sala do primiro, dupIt valul do mlreasmIt


al plotolor imbItisItmate, intrIt fecioara domnWi
con cu logItniiri vrItjite, mult-norocita Mohra, pricina ro
tezItrii atItor vieti, aceea Ia care nu to rnai sItturai s to
uiti, lntocmai precum un dropicos nu so mai saturIt sIt boa
din apa Eufratului, i pontru care mu do sufloto so jortfrau
ca fluturii in flacItrIt. 51, dintr-o aruncItturIt do ochi,
Il cunoscu in Diamant p0 santonul col tinItr din grIt-
dinIt, IlItcItul cu obraz do soaro, cu trup vrItjitor, a cItrui
icoanIt ii tulburaso atIta inima. 51, ca urmaro, rItmaso
poste mItsurIt do uluitil; ci nu zItbovi a pricopo cIt lusese
amItgitIt do santonul acela, care pieriso deodatIt, fItrIt
a lItsa vreo urinli. 51 so mInie in sufbotul ci, .i ii zise
,,De data acoasta flu are sIt-mi inai scape. 5i, dupIt cc
ezu po lavita joului domnesc, alItturi do taUtsItu, 11
privi pe fleAu in fal, Cu ochii Inneguralj, ci ii spuse 3
Toat lumea cunoacte intrebarea! Rspunde!
Curn sint Iegturile dintre Roada-bradului ci Chiparos?
Jar Diamant gri
Rhspunu1, o, dornnit, iact-1: Iegturiie dintre
Roada-braduiui i Chiparos sint rele. IntrucIt Roada
bradului, care esie sotia lui Chiparos, regele cettii Wa
kak, a gisit pia[ clreapt pentru eeea ce a SvIrcit.
sint si nick haiapi in povestea ci!
La vorhele acestea ale lui Diamant, domniia Mohra
se IngUbeni de tot Ia chip, iar spaima ii umplu inima.
Ci, sLilpinindusi tuiburarea, spuse
Vorheic tale nu slot limpezi. Aca c numai dup
cc ai s-ini dai i abe lmuriri, am s vd dac ctii ade
vaxtit sau dacil minIi.
Dac vzu cii domnita Mohra nu vrea s se dea batuti
faii de ceea cc era viidit, ci c se Inciipiitineazii sii flu
priceapii din jumiitate de cuvInt, Diamant ii spuse
0, domnitii, dacii vrei siiti povestesc mai pe la
dInd Ia o parte perdeaua care acoperi ceea cc se cade a
Ti acoperit, mcepe cu a-mi spune de la cine ai aflat luciurile
acestea, despre care o fat fecioari n-ar trebui sA
aibii nic.i habar ! Intrucit nu este cu putintii sa nu ai aici
pe careva a ciirui venire a lost un pripd pentru toti Co
conu dc pinii Ia mine
Si, rostind acestea, Diamant se intoarse inspre rege
i spuse
0, rege al vremilor, flu se cade s mai rimii nestiutor
in cc privecte taina in care triiecte cinstita-4i
liicA, ci ma rog Ue sii-i poruncecti a rispunde Ia intre
barea pe care i-am pus-o!
Jar regele se intoarse inspre frumoasa Mohra ci ii lieu
din ochi un semn care vroia si zici ,,Vorbecte ! Ci
Mohra pistri ticerea ci, in pofida semnelor mnnoite ale
tatilui siu, nu vroi nicidecum si-.i deziege limba din
nodul cu care o innodase.

133
ALurici Diamant Ii 1ut pe .regele Tamrnuz de mIn si,
fkiii a rosti o vorhi, ii duse. in odaia domnici Mohra. Si
cloodat se ap1eci i, dintro srnucitur, ridic patul dc
Hde al dointiiIei. 5i iact c deodat sipetul tainei
dornniei se spat-sc in Iinddrt pe piatra Lruditorului, iar
hat-upul, S[CtHiCLLt -ci, so w-t ochilor tuturora, cu capul
lu.i ccl cre.
La piRclistca aceca i-cgete Tammuz i toi cci cie
fud i-aniaseii cuiunda1i In Liluile pe urni, do ruine
ii acopeitca capetole. iai pielea ii se uinplu de asudare.
5i hatimnul rege flu ma iritioba HimiC, rievroind ca ocara
lot IStI Ii 5E i1itO oa!fleflul(l do Ia curtea impirteasc in
tnat dcpiiniLatoa el .i lard ca mdcar sd mai cear alto
1drnuiIri, o dote pe hicusLi in mu nile ILU Diamant, cu
facd din ea Ce--V vi ca. $1 addugd
Nu iti cOt-, o, Ii ul moo, dccii. sd to dud cit mai
degrab (IC aid, lUIfldk) pe lut aceasta stricatL aa ca
s mm rnai aud pomeninCiuse do ca. si OChIl mci sa flu
imi incline vedeiea ci
Cit dcspre hat-ap. apol pe acela It ti-aserd In 1eap.t.
ar Diamant flu piegeta a dii ascultare batimnului rege
si, luindo pe dnmnila picrtmtd, o duse Ia COitUril liii,
kgat de mnNn I si do iC10iHC, i [1 ruga DC .A1SiIT1IflUlg
huratoiuI sal care, (U toate soi tie (ui, pind la poarta
cetalii tatmnesau, rcOcle SumsSub, Luctu cc fu sv
PC dah.i lam nzdrvunul .\[Simtnurg Ii ba atunci i
masbun de la Dian tan 1, [ded a vroi sdi prim-ease
muiturnitile. Si, umhincluse.. pleca in catea iui. $iati
Cu ci!
Cit despre i-ege[e ams$ah Ltldi (Lii Diamant, cIiid
titea int.oarcemii iiului SaLt mciltiubit ajunise pind la ci,
seat-a umcmrului .1 so presch?mnbd in dirnineatd de bucurie.
dupd Ce, din pnicna lmpsei lul, fdcuse din cci doi ochi al
sal .o fintind. $i iei In lntimpinare.a fiului, pe cIrid crdi.
nicrea bunci -vest in SC .rdspmndea in toatd cet.atea, lar XO
ioia SC ridica In (nate casele. 5i so dose km Ci, tremLirind
tie tulburare, i ii lipi pe beizadea de pieptul su, sill
srut pe gur i pe. ochi, i plinse Indelung asupra liii,
pmnd. Jar Diarnant, cu rniinile Impreunate, se strduia
si opreasc plInsetele i suspinele. Jar cind Intr-un sfir5
it bucuriile cele dintii se mm potolira oleaca, 5i cind b
trIriul rege iutu s griascl.i, ii spuse fiuiui SU Diarn ant
0, ochi 5i lamp a casel printelui tu...
Cind pcxvest.a ajunse aid, eherczada vzu zorii niijind i,
sfioasi, tiicn.

Ci IntT-a nou stile douz cci i doua nocipie

TJrnifl

.0, ochi i lumpa a casci painte1ui tau, istorisete-rni


ci de-amnuntul povestea calatorici tale, ca s triesc cu
gindul zilele lipsei tale ceiei jainice.
$i Diaman.t Ii istorisi btrinu]ui rege Sams-Sah toate
Cite so lntimplaser, do Ia inceput pIn la sfirit. Da flu
ar fi de nici Ufi fobs s be mai spun em i noi inca o data.
Fe urrn i be infatLsa, una cite una, pe ode patru sotli ale
sale, jar Ia sfIr.it o aduse dinainte-i pe domni-ta Mohra,
OCfi cu mIinile i CU picloarele priponite. Si ii spuse
Acuma, o, taic aI men, poruncete tu in p;1 vinta
ci once vei vroi.
i htnInui rege, pe care ccl Preainalt ii druise en
minte i ci Intelepciune, gindi In sinei e fin] su, in
adIncul inimii lui, pesen-ine c o indrgise pe iethcana
aceea crunt, pricin a mortii atItor coconi frumosi, de
vreme cc pentru ea indurase toate necazurile i toate
ostenelile. 5i 15i zise Ca, dac ar judeca-o aspru, I-ar in35
trista fr de nici 0 Indojala. belt, dup cc rnai cuget un
rstmp, Ii spuse
0, liul rneu, acela care, dupil multe cazne i piedi
dobindee un mirgritar ii de pre, trebuic? sl
pstreze cu grij Dc bua searn, dumnila aceasta cu
mintea nzdrvanui sa icut vinovatil, in orbirea ci, de
fapte neveednice ; ci se cuvine a Ic socoti ca bind svirsite
din vrerea ccliii Prealnalt. Si dac aUi,ia Uci au lost vii
ciuvii de viaii din vina ci, este pentru cii acela carele
scrie ursitele, aia a scris iii cartea ursitei. Pc de aitA
par-to, sii nu uii, 0, hal meu, cii aceastil copiliI sa purtat
ial,ii de tine cu nuultii gingiisie, atunci cind teai strecurat
ca santon in gridina ci. 5i-apoi tii cii tu c mIna dorin1ii
nirninuia, Tie harap, lie oricineo ii de pe lurne, nu s-a
atins de roada pomLonu1ui lipturii ci, i cii nimenea nu
s-a bucurat de gustul rniirului biirbiei sale, nici de histical
buzelor ci.
Tar Diarnant hr induioat de vorbele acestei dulci rostin,
cu atita rnai mult cu cit prea-norocitele cele cu ginga
e purtiiri, s.otiile sale, sprijiniri cii iacuviin1area br
judctul regelui ; drept care, alcgind o zi i un ceas prielnIc,
flAciul eel cu trip de soare se desfitA cu huna aceea
vicleanii, aseminiitoare cii arpele de pe comoni. 51 avu
do la ca, ca i de ha celelalte pair-u sotii legiuite ale sale,
nite copii minunati, ai ciiror pa.i s-au dovedit tot atItea
lericiri, i care au avut de robi, ca i piirintele br Diarnant
cci Strilucit, i ca i bunicul br 5ams-5ah eel Mare
, norocul i I cr1 circa.
5i-aeeasta-i povestea eraiului Diamant, cu toate niizdriviaiilc
cite I s-au IntImplat.. Incit, slavii aceluia carele
a lisat povctile celor de dernuit ca inviuiituri spre folosul
color de azi, pentru ca oarnenii dinuiti cu mintc sa invcte
mnebepciunea

Jar regele ahriar, care ascultase povestea aceasta cm o luareaniinte


adinc, Ii rnulf,utni intuia our 5eherezadei, spunmncl
a Laudi $1., o gun de micra! U-al fAcut s ult gtndunlle
tete aware!
Pc urmA deodati, obrazul I ac tanegurL tar Scherezada, vi-
rind aceasta, dete zor sputA:
Da, 0, rage al vreinhlor! T)a cc este povestea aceasta pa
Jingi cele cc am s141 povesteac despre dasvZiu1 lafunilor i al
perdaturilor?
far regele Gahnlar Intrebi:
Clue asIa, o, eherezada, dasc1ut aresta si lafunilor ;t at
erdafurUor, pe cane en tnt ft cunosc?
far $eherezada spuse:
CIT Ni NAZDRAVANII $1 CITEVA PARIMII DEI.E
DASCALULUT LAFURTLOR J PERDAFURILOR

Se storieste, 0, regc al vremunlor, in hrisoavcle inelep


i1or de demult i In cirtile mnv4aii1or, i se porn ei
ete i in poveti, c in cetatea Cairo, leagn al snOavelor
1 ai .otiilor, tria Un om cam timp Ia inftiare, dar
care ascundea sub Inveliul acela de mscrici smintit o
comoar fr seaman dc iscusin, de judecat, de detep

tciune i de Intelepciune, fr a mai pune la socoteal i c, nemndoielnic, ci era omul ccl mal hazos, ccl rnai
tiutor i cel mai ghidici de pe vremile sale. Pc nume
11 chema Goha, iar cle -meserie flu era char rirnie nimica,
mcar c din IntImplare indeplinea slujba de propov
iduitor pe Ia geamii.
Or, intr-o zi, prietenii s Ii spuser
0, Coha, au nu ti-c tie ruine sti treci iata in
JenevcaJ i s nu te slujeti de cele zece degete ale
miinilor ftile decit ca s tile duci pline Ia gur ? i nu
socoll c nr cam fi vremea s pui capat vietii de haima
a1 si .s. te porti situ la fel ca toat lumea ?
Or, In acestea, Cohn flu rspunse nirnic. Da Iritr-o zi
pinse n harz mare i frumoasil, impodobit Cu nite
arpi 1riice cu care putea s zboare pn SUS in slava
cerulul, ql cu in doe rninunat, spaimI a ps&etului, t
cicare
i douA tu11lpini tcertased,
ie ala drept picloarei,. $1,CUdupi WI
ce c prcuit,
inse, se auIi petileterasapenele
easel luL decele
1a4i afliUInice
ndu-se ;i cci
ale aripilor, l ciocul cd minimaL, 1 pictoarele cele
frumoase 1 atlta de subtiri, ski, Impinglnd-o In gol Cu
piciorul, Ii zise: ,Zboari! ZboarA! hit prietenU, cnlaia4t
4iparilael:
Billu-te-ar Allah. o, Cotta? Pentru ce at sivfrit
asemenca nebunie?
1w ci le ri54)UnSe
Bana accasta mit necAjea ,i lint sta to cdt totruck
nia era ca bate celelalte pisiri. De-acuma am fcut-n
sit tie i ca La tel ca toati lumea

$1, Intr-alti 4 Goha to spwe celar din jurul situ:


0. musulmanilor. l vol toti clii vi afl4t aid d&
1t4A, au i$i vol pentru ce Allah preainaltul i daralcul
preamirit i preacinstit tie el! n-a dat aripi ntci ctzuilet,
nici elefantulul?
hit el se puseri pe rk i rispunsor:
Nit, pe ALkth; habar n-avem, o, Goha I Da tu, carula
Mci o #iiati ql McI o taini au-li este accunsi. gri4-
beLe-te de ne apune, ca sit atlitu t not.
i Goha le spuse:
Am sit vi spun. flu le-a dat pentru ci, dacit ele-
fantail on cimila at avea aripi, s-ar lisa Cu bali greuUtica
lot pe florile din gridinbie voastre ;i le-ar pripitd

$1, InIr-alti 4 un prieten dc-al Jut Gohe vent s4


bali Ia u $ si-i spuni:.
0, Gobs, In temelul prieteniel noastre, imprumuti-mi
migarul tin, Intrucit am mare trebuh4it de et
pentru un drum grabnric.
lar Goba, care nu prea avea multi Incredere in prietenul
acela, Ii spuse i
131
Tare miar plcca st.i. irhprumut mgaru1
riu mai esW aid, i-am vindut.
Or, chiur in clipita uceca, mgaru1 mnepu bere
din staul, jar omul ii nuzi cu.m zbiera cia zor, i i zse
ui Cohn
Marul Uiu se aflil acolo!
Goha atunci r punse cu gins irnbufat
Ei na, pe Allah ! iact. acuma c.I dai crczare
garului, da pa mine nu crezi Dut, i sti nu to mal

lar ait.i dat, vecinul iui Goha veal In ci en il ni


t.csc Ia a mas, spunlndui
Vino, 0, Goha, si miinInci in casa mea.
$i Goha primi poftirea. Iar clad se aflar amindoi
asezai dinaintea tvilor cu bucate, ii se aduse o ginii
iript. Si Goha, dup mai multe Incercri de-a rupe din
eii cu dinii, plait In urrn. se ls pguba in cc privete
giiina accea, care era a gMn btrin dintre gi.nile cele
xaai batrine, i care avea 0 came tare ca pingeaua; i
se mrgini s soarb o1eac din zeama in care fusese
fartii. Dup care se riclici, lu gina i, ajezmnd-o inspre
Mecca, se pregti s-i fac rugciunea asupra ci. Jar
gazda, .suprat foc, ii spuse:
Ce vrei s faci a, pctosule? Si de clad ii fac
mu;ulrnanii rugciunile asupra ginhior?
l:u Goha icpunse:
- 0, taic, iti faci nluci ! Pasrea aceasta, asupra
eireia vreau. s-rni fac rugciunea, nu este a pasire
Pare numaf a fi pasire ; intrucit, in fapt, este a sflnt
famaie btrlna preschirnbati n ginii, cri poate c a fi
vreun samoa htucit de ani. IntrucIt a trecut prin foe,
i focal nu sa atlas de en !

Mt data plecase cu a caravans, i merindele erau pe


spoaci, 5am foamea chervanagi1or era npmasnic. In ceI
privete pe Goha, atIta ii chnuia pIntecele IncIt ar fi
Infulecat i tainul cmilelor. Or, aaciar, dupii cc toat.i
lumea ezu jos, Ia ccl dinti.i popas, ca s mnince, Goha
so purt cu atIta sIiiciuie i chibzuin. IncIt Ii minun
pe tovarii i. i curn ciii Lot indemniu s-si ia plinea
i aul tare ce i so cuvenea pe hun dreptate, Goha rs
punse:
Nu, pe 1lh ! n.iincai voi i .fii muiumiU ; n-tie
mi-ar fi peste putint s mnInc singur o pline Intreag
i un ou tare ! Luali-v, aadar, plinea i oul tare care
slut partea voastri PC urm, dac veti binevoi miai da
i mie cite a jumtate din plinea i din oul vostru; intrucit
nurnai atita incape in pintecele meu, care-i ginga

Si, intr-o altii Imprejurare, se duse Ia mcelar i ii


zIse
AsUli am un praznic in cas! Aa Ca d-mi bucata
cea mal bunli do caine dmntr-o oaie gras.
51 mcelarul scoase tot muchiul de pe spinarea oiL
care atirna destul de greu, .i i-i dete. lar Goha lu mUchiul
i-l duse nevesti-si, spuincI:
Fa-n din rnuChnL1 acesta minunat nite frigru
cu ceap. 5i dregele stranic pe gustul meu
Pc urrn plec s dea o rait prin suk.
Or, so1ia se prilejui de lipsa lul Goha spre a gti in
mare graba rnuchiul de oaie i a-i minca pe tot cu fratele
ei, fr a mai Isa nimic. lar atunci cInd so Intoarse
acas, Goha simi mireasma ispititoare a frigruilor
prjite, i nriIe i so umfiaril, i pintecele Ii tresri. Da
cinci se aeza dinaintea tablalei, nevasta ii aduse drepf
toat mIncarca o bucat de brinz grceasc i o pline
mucegit. Cit despre chebap, nici urrn. 51 Goha, care
nu se gIndise decit Ia acel chebap, ii spuse nevesti-si:
0, fiic a socrului rneu, cia chebapul? Ciud ai s
n-ti-I aduci?

141
lax ea rlLcpunse:
Mila hi! Allah lie asupre ta 0 asupra chebapukit!
Pisica noastri I-a Iniulecat pe tot, in wane ce ma diisesein
Ia umblAtoare.
Atunci Cohn, fin a scoate o vorbi, se scuM i prinse
ptsica i q cintlnlaspre
i in cintarul buctso$ia
Ariei. $1 vizuliiici pisiiica atzise:
irna cit 0 mwjchiul de wile pe care i adusese. i se Intoanse
0, pui de citea, o, neruqinato! dad pisica aceasta
din brn$ele mele A infuiecat carnea, undei greutatea pisic!)?
lax datA ceea ce )in cii In brate ecte pisica, unde
etc cannes?

$i, Inlr-alt i. sc4ia hi!, avind treabi Ia bucititie, i-i


deft In searni pe fkd lox, care era sugaci, niscut de tre!
Juni, ri ii spuse:
0, taicA al liii Abdal]ah, leine copilul $ leagini-],
pini isprvesc cu tigala. Pe unni LI iau a iarAqi.
i (Jobs binevoi si-i is pe copil In brate, mAcar ci
mi-i pies plAces treaba asta. Or, tanan atunci, copilul
Lu cuprins de nevola de a se uura, $ 1$ deft dnumul pe
caftanui cel nou al Jul taicA-sAu. lax Goha, picA paste
poate de necAjit, se grthi si pusA copilul 305 pe podea;
$, in mtnia sa, Incepu si se u4ureze qi el is .rihdu-4 antpm
Jul. lax nevastA-sa, vAzlndu-l ce face, se repezi Ia ci,

Iipmnd: 0, chip de catran, ce fad pe copil?


Jar ciii rispuose:
DaceetioarbA?NuvezlcAnumaimuuqunezpe
ci, ii bu cum nq face cu piodul unor strilni? Intrucit, cii
adevirat, de s-ar Li uqurat pe mine plodul unor strAin!, ci nu chiar fiul meu, fin de nici o Indolali ci mi-ac ft
siobozit toate iAuntnurile in nasul itt.

$1, InIr-o semi, pnletenli sit, aflIndu-se .lao]aM, Ii


spuseni:.
Ya Si-Goha, tu, care te pricepi Ia tik4 qi etI
lacusit Ia astronomie, p41 si ne spul ce se IntimplA cu
tuna care a trecut pitrarul et cel de pe unzii?
SI Celia rispunse:
Pu atunel cc v-or ft lnvii%at daseMif vori la
qcoaii, o, tovar2Lilor? Pe Allah! on de cite on luna
ajunge In pitrarul el din urmi e*e sMnlmati ca si a.
faci din ca stelele!
% lntro zi, Goba se duse lit urns] dintre vecinti aM
i Ii zise:
Vecinul se ajutA cii vecinul IrnprusnutA-mi i mie
cratilu Lu, ci aven de gaUL o cipi1ni de oaie acast
Cind pcnrestea ajunse aM. $eherczada viLzu zoril raijind ;t.
sficms. tLicu

Ca intro noud sate doudzeci p treks noapte

Unu

$1 vecirnil Ii Impruxnut lul Gobs cntta ceruti. $1


se giti In ea ndncarea care se giti. $1, a doua zi, Gohi Ii
duse vecinului lndklit crauta. Ci ant griji si mal pitA
vcraLi%A In ea, ceva mat micA. Ian vecinul rimase tare
nedumenit cind Iqi lisA tuapot cratita, 4710d ce plodise.
$1 .11 zise lul Goha.:
Ya Si-Goha, da ce &te Cu crticioara acoasta pe
care o vid In cratita mea?
Tar Gobs spuse:
Nu sjtitl, da a zice Ca, pe cit ne pare, ccsti4a ke a
fAtat asnoapte.

4,
Icr colillalt spwc:
Allahu akhur! wcastn-l o dobindi a miloi lui
Allah, prin mijiocirca A, 0, Chip do bUilVeStirc -
Si }JUSC cialita SS 00 Taco-sn pu pOlIo diii bucilttiri&.
Or, peste 0 vrcmr, (rho \ciii iarasp in vecin si ii vise
Dc on rnas sIii sa nu to stiflJ000sc, 0, vecine, IA
ecre astzi cratila pu 1nca--u pentru nite troburi
Jar cohilalt rspUJisc
Cu tot drngtil inimii, 0, VCC?iC.
Si ii dde cratita, CU cca mica lirihuntru. Jar Cohn Ic
Th i plec. Si trecuri; ma muhe /tLc, lava Ca Cohn s
den indaraL coca cc imprumutase. Jar veCinUl cc duso
in ci i ii zic
Yn SiCohn, an oh nas area !ncrt:dcre in
dC bui h .carna (i-i Ci oba ii t II I/i ii C e- t do k c jr Ic
arelca.
Jar Cohn lntrdl)a
- Care lucruri, 0, vecine ?
El spusc
Cratia pe care \iam impruniutnto .5i cure a ihC

Jar Cohn rtispunse


Aibho Allah intru mBa an ! A rnurit
Jar vecinul zse
Nu este alt Durnnezeu decit nurnat unul Allah!
Cum, o, Cohn? Curn poate sit rnoarh o cratit?
lar Goha spuse
Tot cc se nwite n-ware! Dc Ia Allah venirn i Ia ci
ne intoarcem

5i, alt data, un fe]ah ii aduse ca piocon lui Cohn o


ghin grash. Jar Goha puse s lie gtit i Ii pofti pe
ielah Ia :nasa. i rnIncar gina, i rmaser multurniti.
Or. peste 0 burnt-h do rerne, un alt blab yeah s bat
In ua lui Cohn i ceru s lie ghzduit. Jar Goha ii des
chise uja ci ii zise
Fii binevenit, da clue eti ?
lar felahul r.spunse
Slat vecinul celui care ti-a adus In dar gina.
Goha zise
Pe capul S1 pe ochii mci.
5i 11 gzdui cu toati prietenia, i Ii dete s mnInce,
nu ii las s duc Iipsd de nimic. 51 omul plec multL1n1L.
5i, peste citeva zilo, un alt felah veni i blitu Ia
uei. 5i Goha intreb
Cluei acolo ?
Lw oniul spuse
Slat vecinul veciriulni ceiui care ti-a dat in dar
iina.
5i Goha spuse:
Nu avern n irn i ca impreu n.
5111 pofti s intre i s ad dinaintea tablalei Cu
hucale. Ci, drept toatd mIncarea i toat butura, Ii puse
dinainte o crati cu ap cald pe fata creia sticleau
vreo citeva picliturele de grsime. lar, felahul vzInd c
flu rnai vine nimic aitceva, intreb
Ce este accasta, o, preacinstit gazd?
5i Goha rspunse
Aceasta ? pi este sora soril apei in care a fo
fiartli gina.

$i, lntro zi, prietenil lui Goha, vr:lnd s se vese1easc


pe searna lui, se vorbir s-1 pofteasc s meargil cu ei
Ia hamnian. Tar ci Iuaser nite ou, fr ca Goha s
tie. 5i, dup cc ajunser Ta hamman i dup ce se dezbrltcar
toti, intrar cu Goha In odaia de aburi i spuser:
Acuma-i vreinca! Fiecare dintre noi are s
OUi Un OU.
5i adliugar:
Acela care nu are s poat s se ou, va avea
pltit pre1ul hamrnarnului pentru toti ceilalti.

.45
i, pe datA, se lAsari toji pe vine clrtind care mat de
care, turn fac gilinilo. l fiecare scoase la urmi Ufl 01.1
de sub ci. lar Goha, dacA vAzu qa, Ii! fluturA deodatal
motenirea cc o avea de It tiltlne--sAu 1, scoInd un sir!gilt
de coco, so repezl Ia prletenli sill 1 se pregAti PA-i
cake. $1 tc4i sirirA cu mare zor, tiplnd Ia ci:
Ce vrel sil fad, o, scirbavuicule!
lar Goha rilspunse:
PAL vol flu prlcep4i? Pe vials mea, lacAtil oMen
dinaintea inca niste gAin!, s!. aflindu-mil nwnai eu coco
printre dc, este de datoria men sil le calci

La tel ni xc mai pova4ate ci Goha 1.i filcuse obicciut


do a ic5i In fiecare dlininea%A dinainlea us!i case! sale
i do ai face hi! Allah urnaitoarea mgi, zicind:
Muildainicule, 141 cot o sutA de dinari de sum, nil unul
mat mull, nici unul mat pi4ln, Intrucit taman do aL11a
am trebuin. 51 de-o Ii, ca urmare a mrinimiei tale,
si treacil peste suLil mAcam cu Un dinar, or! deo fi, ca
urmare a nevredniciei mole, si lipseasci ci numai un
dinar din Ce! o suti pe care sii cer, nu am si primosc
darul I
Or, printre vecinii lul Goha era l un ovrei Imbogi.
lit bogAia ne vine do Ia Allah! - prin tot solid
negustoril culpqe firar ci Ingropat In focurile d
cci do aI cincttea lad! 5!- ovreiui acela Ii auzea In lie-
care zi Pc Goha aim Is! filcea rugiciunea cu glas tare
dinaintea uII. i glndi In sines!: ,,Pe vista liii Ibrabim
i lid yacub! am si fac Incercarea cu aurul asupra lid
Gohe! 51-0 sil vM rAzved!t cum are sil lad din Incer
care. 5i lull o pungi plini cu nouilzeci i noul de dinari
do aur no!-noui, 51 0 aruncA de la fereastra liii Ia pt-
cioarele hit Goha, care Li fAces rugAciunea obinuitA,
stind In pic!oare dinaintea praguiui casel sale. 5! Goha
rid!cA de jos punga, pe ctnd bogiltanul IL plndea spre a
vedea cam cum avea sA meargil treaba. $1 U vzu pe
Goha cum dezleag bicrile pungii, curn Ii go1etc dinarli
n sin i curn ii numri. unul cIte unul. Pe urm Ii auzi
pe Goha care, vizmnd ca 1ipsete un dinar din cei a sut
pe care ii ceruse, striga ridicIndu-i muinile Inspre Atoa
teziditorul : ,,O, Preadarn icule, ludat s fii pentru bi
nefacerile tale, i preamarit:, 5i pN)SlVit ci darul flu
stc intreg ; i, precum in-am juruit, nu pot sI primesc
curn este. 5i adIug1 : ,,Drept care am sl fericcsc
PC evreul acesta, vecinul meu, care-i om strac, impo
i.f at Cu a cas grea, i care-i a pild de omenie. $1,
rostirid acestea, lui punga i a aruncii in. luntrul casci
IbogIitului. Pc urnii plecil in calea sa.
Dac vizu i dacii auzi toate acestea, evreui rmae
pmn peste poate de ulmit i ii zise ,,Pe coarnele cele
luminoase ale lui Mussa ! vecinul nostru Goha ete un om
pun do neprihan i de hun credint. Da eu tot nu ma
pot rosti pe depim in privinta lui, decit daca am s-i
prubuluiesc sji cea de a dana part.e a spuselor. Si-a doua
zi lu punga, puse In ca a sut do dinari i Inca unul,
i o arunc la picionrele lui Cohn, i.n vreiue Ce musulmaiiul
i5i fcea rugriciunea obenuit. dinaintc-a porii. Si
Cohn, care cam tia do undo cdea punga, da care so
prefacea mai dearte ca ar credo in vreo minune a Celui
prealnall, so aplec i culese darul. 51, numarind pe
neascuns glbiorii, gsi cli de data aceusta erau o sut
i unul. Atunci, ridicind rnIinile inspre cer, zise : ,,Ya
Allah, drnicia ta este flir do margini ! lacitli c mi-ni
druit cc ti-an-i cerut cu toatli credinta, ha chiar ai bine
oit s mergi pInli dincolo do dorinta inca, dA-uindu-mi
mal mult decit ndlijduisem eu. Incit, ca sa nuti Incalc
buntatea, primese darul tu aa cum este, macar ca
In punga aceasta se afl un dinar peste ceea cc I Cerusem
!

51. grain-cl aa, puse punga la chimir 5i Ii rnai can-i


Thdemn picioarele sli plieasc unul inaintea celuilalt.

147
Cind negw;L:rul care sta cu beNt holbati Inspre uliI,tl,
11 vLzu pe Goha cum Ii pune punga Ta briu i cum pleac
linitit, ]r)g;dberii de tot Ia chip i, de mIie, ii simti su
fletul cuin ii dd pe nas. i se repezi afar din cash i
dete fuga dupt Goha, strigindui
Ateupt, 0, Goha, ateapt
Jar Goha se opri cliii drum i, IntorcInduse inspre
negustor, 11 Intrebui
Ce vrei, bre?
Acela rspunse
Punga! di-mi punga Indirt!
Tar Goha zise:
Sti dau punga cea cu o sut i unul (Ic din
pe care mi-a diruit-o Allah ? 0, duine de negustor, flu
curnva tior fi dospit azidirnin.eat minile in doasc
Sau flu carecuinva socoti Ca sInt dator s ti-o dau Si. pe
aceasta, aa precum ti-am dato pe cea de ieri ? I)ac-i
aa, schimh-ti gIndul! IntrucIt pe cea de acum o primesc,
ca nu curnva s-1 supiir pe Cel prealnalt In mannimia
sa fat de nevrednicul de mine. $tiu c in pung
este un dinar mat mult, da treaba aceasta nu pagubete
pe nimeni. Aa c ia-ti valea!
Si Infc un ciomag noduros i se fcu a-i ltsa st
cad cu toatt greutate pe capul negustorulul. Iir amtrItufde
urrna al lui Yacub :fu nevoit s se Intoarc1 acas
cu rnIinile goale i Cu nasul alungit pInla picionre.

k5I, Intralt zi, Si-Goha ii asculta In geamie pe khatcbul


care rostea predica. $i taman atunci khatehul le lmurea
asculttorilor o judecata dc-a pravilei celei sfinte,
spunInd ,,0, dreptcredincioi1or, s titi Ca dac sotul
Ii Indep1inete, la cderea serii, clatonia de so vrednic
fal de soia sa, va fi rspltit de ctre AtoateImprtitorul
ca pentru jertla unei oi. Dar dac Impreunarea pravilniceascii
are bc la vrernea zilei, I se va socoti sotuiui
cit siobozirca unui rob. lar daca treaba se Infaptuiete la
mez de noapte, rspiata arc si fie cit aceca dobincht
u jertfa unei crnilc
Or, mntorcIndu--sc> icus, Si-Goha ii spuse i sotiei
sale vorhele acestea. Pu urm so culc lIngA ea s doarm.
Ci fern&a, siminduse cuprins de o mare ispit, ii spuse
iui Goha
- Ta scoahi-tu, hre hiirbatc, ca s dobIndirn rsplata
jurtfei unci oi.
Tar Goha zise
Pea blue.
Si fcu trt:aba, i so culcti. Ci, PC la miez d.c noapte,
puica do ciltea i siniti iari luntrurile gata de jertf,
i II tiezi PC Goha, spunindui
I-bide, bre brbate, s Indcplinim amindoi dobinda
jertfei Unci cmile.

Clad povestun a] wise aid, Seherezada vizu zorli mijind i,


sfiers, tco.

Ci intr-a nottd sute clouzeci patrct iwapte

Urin(

Tar (]oha se detept, gemmnci, i, Cu ochii Inchii pe


jumiltate, sviri treaba. i adormi Ia be numaidecIt. Ci,
disdedimineat, nevasta, npdit iari de cucernicie, ii
trezi din somn pe Goha, zicindui
itepede, o, brbate, scoalte pn flu rsare soarul
i hai s facein ainindoi ceca Ce ne va aduce de Ta
Atoatc-nnparitoru1 preul hotiIrIt pentru sbobozenia
unui rob -

149
Qi, de data aceasta, Goha flu mai vroi s aud de nirnic
i r.spunse:
0, ferneie, da cc robio-i inai rea decit aceea a unui
birbat care este slit s i-1 ertfeasc pe chiar copilul
su? Las1, dar, pe copil printelui su, I s1oboze-
te-rn pIn una alta 1)0 mine, care sInt rob Ia tine.

$1, Intralt zi, mtro aIt geamie, SiGpha II ax


cu eviavie pe imarnul care spunea : ,,O, drept-credincioilor,
vol aceia care Ic ocoliU pe soiiIe voastre, ca s v
inei de cine tie ce ndrgei, s ti1i cli on de cite on
un drept-crediucios Ii mndeplinete cu soia lui clatonia
casnic, Allah Ii ridici un chiosc in mi.
5i Go.ha, htorcInduse acas, ii spuse i nevctisi v
bole irnarnLtlui, Ia tai[aLl1 br, flir s le dea vreo iLlarearninte.
Da nevast-sa, care flu Isase sn-i ias p0-0 uredie
ceca cei intrase pe cealaitli, atept s Se culce copiii,
apoi Ii spuse iui Goha
Ia hal s iidicin un chiosc pe numele COp1ilOr
nostni
5i Goha rspunse:
Nu am nmnca impotnivli.
5i invirti mistnia. zidarulul In lada Cu mortar. Pc irina
sc cuic.

Ci, peste vreun ceas do vreme, sotia con cu (Clu nosl


4ioi II trezi pe Goha i ii zise
U.itasem c avem o fat de mlinitut, .i cli trebuic
s-i aib i ea casa ci. Hai, dar, siii zidim un chiosc.
5i Goha zise
Eh, uallahi ! Hal s jertfirn copilul pentru fatli
51 ii bligli pe copilul cu pnicina in leagnul care II
cerea. Pc urrn, se mnt.insc suflind greu pe saiteaua lui
i adormi.
Da pe la niriiezi d noapte sotia ii trase de picior i
nini coru un chiosc, pentru manna Ci. Ci Goha strig
Btu-i-ar Allah pe ceretorii nestioi! Au tu iiu
tIi, o, ferneie cu ochi nuci, c Allah are s-i cuime darnicia
dac avern s-l silim a ridica atitea chioscuri nuimii
pentru noi?
i Ii vzu do sforit mat departe. [...]

$5, Intr-o zi, Infricotorul cuceritor titar Timur-Lenk,


chiopu1 cu picior cle fier, ajunse lIng cetatea In care
locuja Si-Goha.
Jar locuitorii cettii se adunar i, dupti cc rostir 0
sumedenie de lafuri despre cum .s fac spre a-i opri pe
hanu] ttarilor dc-a le jefui cetatea, se Invoir a-i ruga
pe Si-Goha sn-i scoat dintr-o Incurctur atIta de
crunt. $1 numaidecIt Si-Goha ceru s se aduc toat
muselina cit se afla in sukuri, i Ii Intocmi un turban
mare cit o roat de car. Pe urm, Inclec pe mgarul
su i iei din cetate, s-l IntIrnpine pe Timur. $i cind
ajunse dinaintei, tatarui iu seama Ia turbanul acela
nemaipomenit i ii zise Iui Goha
Ce-i cu turbanul acesta?
Jar Goha rspunse
0, stpIne al lumli, este fesul meu de noapte, i
ma rog ie s ma ier c am venit dinaintea ta cu tichia
de noapte, da mntr-o clipita am s-mi pun fesul de zi,
care vine pe urm, incrcat Intr-o ciiru inchiriat
anurne.

Atunci Timur-Lenk, speriat dc fesul nemsurat al locuitoriior


de acolo, nu rnai intra in cetatea aceea. $i,
cuprins de dragoste fa de Goha, ii opri Ia ci i ii intreb
Tu cine eti ?
mr Goha raspunse:
Eu, aa cum ma vezi, sint idolul pArnIntuiui!
Jar Timur, care era de neam ttresc, se af]a Inconjurat
la ceasul acela de nite tinerei, cci rnai frumoi
din norodu] su, i care aveau, precum se ade celor din
151
neamul br, nise ochi tare mic i Inguti. i ii zise lui
(Joha, aratindui pe copiii aceia
Ei bm, o, ico!e al itiriintuIui, Ii sInt pe plac copii
acetia do colea ? lar frurnuset,,ea br ii are seamalu
pe .Iuine ?
Jar U oh a z is
Nu iO Spun ca s te supar, o, stpIne al lumii,
giixesc ct aeeti copii nu ochii prea mid i, ca urmare,
privhea br este lipit de gingie.
Jar rI mum Ii zise
Ast.ai altceva Da, de vreme cc eti idolul parnIntului,
fnii hatIrul dea be face ochil rnai man
Jar Goha riImpunse
0, doamne al nmeu, in ceen cc privete ochii fe1e
numai unul Allah poato si fac mai man ; jar In pu
terea inca, ca idol al pniintului, nu stm decIt sI be fac
nmi mare ochiul pe care II au sub cingtoare
Ian Timun, auzind voibe!e acestea, pricepu cu cc id
do soitaniu avea dc-a face, si se veseli de rspunsul lu,
i ii inu dc-ad Inainte pe linga Sfl.C, Ca miiscanici ohisnuit
al lui.

Si Intr-o zi, Tirnur, care nu era doar chiop i avea


un picior do fier, da rnai era 5i chior i pin peste poate
de urIt, tifsuia ha despre una, ha despre aita cu Goha.
5i, estimp, brbierul lui Timur veni i, dup cc Ii rase
Pc cap, ii puse mnainte o oglind ca s se pniveasca in ea.
5i Tirnur Incepu s plIng. Jar Goha, dup pilda lui, so
porni s plIng i ci cu amar, i s scoat un potop de
suspine printre gemete; i o inu aa vreme de vreo
dou-trei ceasuni. melt Tirnur se oprise demult din pilus,
pe cInd Goha n.i mal contenea sa ofteze i s se viereasc.
Jar Timur, nedurnenit, ii zise
Ce ai? Eu, dac am puns, am plIns ca rn-am pri
vit In oglinda birbieru1ui acestuia al pacostei, i rn-mn
vzut urit Intr-adevir. D tu penuu ere pricint veri
atItea lacrimi i tot gerni atiLa do jainic ?
lar Goha rIspunse:
- Cu toati cinst.irea pe care Uo pcrt, o, doamn
aT nostru, tu toni privit o c!ipiti in o1ndt i tia fo
destul ca sii plingi vreme de dout coasui Cei de ml
rare atunci cii rebuT tiu, care te vcde toatii. ziua, plInge
mai muTt decIt tine ?
mr Timur, la vorbele acestea, in bc sii se supere, se
puse pc-un ris de se ristrunii pe spate.

$1, inLr-o zi. aflIndu-se Ia mas, Tirnur rIglia rnereu


dropt In nasul lul Cohn. Tar Goha se minun:
[Tel, o, doamne al meu, rIgliala-i fapt de ruine
Atunci Timu, mirat, spuse
T{igiiala flu e socotit de ruine In ara noastr.
Tar Goha nu mal zise nirnic ; ci, pe la sfiritul rnesei,
siobozi o vintuitur bolbOrositii. Atunci Timur, burzu
luit, strigii
0, pui de clea, cc faci? Au flu i-e ruine?
Tar Goha rispunse
- 0, stiiplne al meu, in l1ara noastri fapta aceasta
flu e socotitii ca ruinoas. i, IntrucIt tiu cii nu pricepi
1mba iirii noastre, flu rnam simtit stinjenit

lntr-altii zi, intr-o altii Imprejurare, Goha 1inea Tocul


khatebului lntr-o geamie dintr-un sat vecin. i,
dupii cc i sfiri predica, le spuse celor ce-I ascultau Icginlnd
din cap:
0, musulmanilor, vIntul din satul vostru este mn
tocmai ca eel din satul mcii
Jar ci lntrebari
Cum aa?
El rispunse

i153
Pal it c mi-am pipit tincul ccl tie Ia ttmneineu,
0-1 vd, ca 0 in satul meu, tot cuminte asczat
Salamalekul fie cu Vol! Am plecat!

Tntr-alt zi, Goha predica in geamie; ci, in chip de


inchciere, id ridic miinile spre cer ci rosti
Tu multumim i te proslvim pentru mileic tale,
o, Dumnezeule adcvrat cj atotputernic, pentru c nu
neaj pus [undul in palm
Jar cci care ii ascultau, uimiti dc proslvirca acoasta,
ii Intrebar
Ce Vrci s spm cu aceast rugri ciuclat, o. khatebule?
Jar Goha ii lmuri
PAl da, pe Allah CA dacA AtoatodiitAtorLli nc
fi fAcut sA avem fundul In pa]mA, ncam Il minjlt pc nas
mai binc dc-o sutA de on pc zi.

Si, nRA datA, tot ada aflinduse in strariA, lull turin


tul i rosti
0, musulnianilor, mArine iui Allah, carelc on n
pus dindrAt ccea cc nc-a lost pus dinaintc
Cinci povestta ajunsn aid, Srlwmzida vzn zoril niijind si,
sfioas, tcu,

Ci intr-a noud sute douzeci i cincea noa pie

UrmA

Jar ci intrebarA
Cum aca ?
El spusc
tntrucit dac ceea ce avern dinainte ne-ar Ii fost
pusLi dindirt, iiecarc am fi pLLtut, fr de voie, s ajun
gem asemeni soilor lul Loth, svlrinc1 cca ce flu i-a
lost merit decit lui Loth. [...]

Odat, Goha so duc In opct,w lu soru soiCi Iui. Jar


cumnuta sa ii zise
Ya Si-Goha, slut novoit Si p1CC la hamman. Ma
rg c sa ni grij do sugarul meu, in lipsa mea.
i p1rci. Aunci micul,ul Incepu s. scInccasc i s se
smT(rcu)e. 1ui Goha, tare necjit, se apuc s1 1in
(us(a. Asa cI scoase nite rahatlocum deal su .
ciete sit-I niolfaie ; i sugaciul flu zbovi s adoarrn.
lar dud mama se Intoarse i clod ii vzu pe copil adormit,
ii mu11umi din suflet lul Goha, care ii spuse
- - Pen tru nimica, o, fiic a socrului meu ! IntrucIt
duca wj Ii .Iacut i cu tine la fel, i dac ai fi gustat i
tu diii icucul uwu de nesuinnie, ai 11 adormit cu
(O)--ELmtQ PidLUTQl(I. [.]

I1i data. ( oha sedru cuicut in drLun, In p1 in ware,


in t.r--o /1 do ariI, i nlndu I in mini ci 1000mm. Tar Un
uecator ii zisQ
Ruine si fie, o Goha ! Ce fad acolo ?
br Goha iispunsc
Iaci, bre, i nunil sta in calea vIntului .Nu vez
(lfl1i \lntUr plodul CU sa! rUcmOSC ?

Si, intralti zi, yeah carca sili LntIel.)e pe Goha,


tru un slat iraviliiicesc
Dac iminarnul, In geamie, slohuade 0 vIntuitura,
cc trebuic s facLi drept-credincioii ?
Cohn, fira a oai, rispunse

15i
PM e limpede cc tiebuie s I ac trebuie si rs-
punthi

Iiiro zi, Gui ia $i evastasa mergeau pe iiu1 ap


In vremea de cietcie a apcor. i, dL!udat1, la un p As
gieit, leincia aluneca i :XU 5n ap. i, ClU 1 uVu Lii
apei cia tare ntvalnic, u lu io duse la GuEn u pc
gct si sarI In ap, spre a a pescul i nevast-sa ; Wi
in bc Sn urmeze curgeica api, porin si caule nevasul
Insprc izvor. mr lumea care se aim ci J; biga k
sprava i ii zise
Ce cauli, ya Si-Goha?
El rspunxe
Hei, PC Allah ! o caut: pe then SOCrLI1UI mon, a
cizut in ap
Jar ci rispunseri
PM, a, Cohn, uvoiu1 trebuic so Ii dus iii
LU C) (null Inspre susul apei
El spuse
Ba deloc ! Irni CUflOSC cu nevasta mal bine decIt
voi ! Are o fiie atita de potriviiica incit sint incredintat
dintiu Inceput c a iuat-o in susul apei ! [.1

Tnti-o a1ti zi, pe cind Goha se afla In ospeie In Cadiul


cetii, venir doi pricinai i spuser
0, doamne cadiule, csele noastre sint atita de
apropiate melt stau lipite una de alta. Or, in noaptea
aceasta, un dine a venit i si-a lsat rnurdria Intre cele
dou Ui Me noastie, taman Ia mijioc. Si am venit Ia tine
ca s ne spui in seama cui se cade grija de a curfla
treaba aceca.
Jar cadiul se rsuci Inspre Goha i ii zise cu gIns zeflernitor

Las In jude1 tu grija cercetrii acestei prici


i grija hotarnn.
lar Goha se rsuci Inspre cci doi Irnpricinai i Ii gri
unuia dintre ei:
Ta s vedtm, bre, i.sprava este intrucitva mai
aproap dc ua ta?
Acela rspun.se
Ca s puii diepl., treaba se afI chiar la mijioc
lar Goha ii iriticbi tie eel de ad doalea
.Aa este, era rnai deginbt treoba se aflil rnai In-
SpiC paitaa ta ?
Ornul iapunse
Minciuna este un picat ! Treaba se aili chiar la
mijioc mire fl0i doi, iii ulil.
Atunci Goha, in chip de jude, spuse
Piicinai 1inuriti. I Grija aceasta flu v pri
nici pe uiiul, nici pe altul, ci pe acela care are In seam,
ca slujbii a lui, curii1enia ulilelor ; i acelai stpinul
nostru, cadiul.

Intro zi, copilul lul Goha, care avea pe atunci vreo


patru aniori, se afla cu printele siu Ia nite Vecifli,
la un praznic. Acolo i se arit o ptlgea vInt tare
iiLtlflOaS, i fu intrebat
Ce e asta?
Tar Incu1 rspunse
Este un plod care Inca n-a ficut ochi
Si toat lurnea se puse pe ris, In vreme cc Goha
strig:
Pc Allah! flu cu 1-am Invat una ca asta!

5i, in sfirit, Intr-o alt zi, Goha, bIntuit de nite do


run grele, scosese in vInt copilul de la ttine-su. Or,
din Intimplare, o albin veni i pOpOSI pe cretetu1 su.
Clad povestea ajunse aId, $eherezada vizu zonii. inijind i,
sfioas, tcu.

57
Ci intr-a nou sute douzeci i asea noapte

Unn:

Jar Goha se urnlI in piept., strigind


Pc Allah tu tii Ce este bun, 0, musc ! Intiuci
iactA 0 floare vrednic dc-a fl aleas dintre toate hoxile
spre a face miere

i-cestea-s, 0, preafericitule rege, urin Seherezadu, nurnai


citeva dintre multele zicale, vorbe, nzbit.ii d parimii ale dasc1u-
lul lafurilor i perciafurilor, mu.]t-plrcutul i neuitatul Si-Goha
fiei rnfla lui Allah-asuprai, i mintuirea ! i rlniiei pomen
pururea vie pin Ia ziua dc apoi!
Jar regele $ahriar zise
Poznelc acestea ale lui Goha rn-au fiicut -mi uit de
grijile cele grele, Seherezada
Jar micuta Doniazacla strig
0, surioari, cc dulci i cc gustoase i cc proaspete sint
vorbele tale!
Jar $ehcrezada zise:
Da cc sint acestea In cumpiin cu Povestea copila.iidrei
Vraja Inimilor, isprvniceasa psrilor?
Jar regele Sahriar st?rigi:
Pc Allah! o, $eherezacla, cunosc si eu destule copilandre
i am vzut Inca i mai multe; da flu tin minte deloc un nume
ca acela! Cine este, aadar, Vraja Inimilor, i cuni este ea isprvpiceasa
pasarilor?
lar Seherezada spuse
POVFSTE\ C()P1LAN .DRL1 VII rU A INTMI LO [,
ISPRAVNICJASA PASA Hi LOR

Mi sa povestit, 0, preafericitule rege, ci la l3ngdad, cc


tatea pcii i slau1 tuturor desftrilor, cuib al plcerilor,
i gidin a rninii, califul Harun Al-Raid, itnam al Dorn
rkuiui peste cele trel lumi, .i emir al c1reptcredincioilor,
avon ca tovar de pabar i Ca prieton de inim, printre
apropiaiii i soll si do zaiafet, pe acela ale crui deget.e
mInutau cititecul, ale crui mImi eiau iubitele lutelor, i
al crui glas le era pild privighetorilor, pe cIritIreul
rege al cintareilor i minune a cmntrii do pe vremile lui,
pe vrjitui lutar Isac Al-Nadirn, din Mossul. Jar califul,
care ii Indrgise cu o drugoste pin peste poate, ii druise
ca adpost saraiul ccl rnai frumos i cel mai ales dintre
saraiurile sile. 51 acolo Isac avea ca sarcin i cc slujb s
Ic deprind Cu meteugul cIntrii I cu ghiersul pe copileic
cele rnai Inzestrate dintre cole cc erau cuinprate de pe Ia
sukurile de roabe i de prin tIrgurile lurnii, pentru harernul
califului. 5i, de Indat cc vreuna se dovedea mai presus do
soatele sale ji le intrecea in mestria cIntrii, a l.utei on
a cobzei, Isac o ducea dinaintea caiifului i 0 punea s cInte
i s joace In fata lui. 51, dac fata ii el-a califuiui pe p1cc,
era primit pe dat In haremul acestuia. Jar dac flu ii era

159
chiar pe plac, lata se intorcea la locul ci printe ucenicele
din sarajul 1i Isac.
Or, ntro bUn1 zi, c n [ml drept-crcdincioiIor, simiri-
dui pieptul apsat, Irimise dupi vizirul siu ccl mare,
ciiafar barmecidul, i dupii Ixac, tovaru1 de pahar, i dup1
Massrur, purtatorul spadei riizbuniiii. Tar cInd Cetia SC
allar dinaintei. le pomunci s SE stravesteasca, intocnfld
precurn avea s fac i ci. i, strvestiii a,a,. parenu asernenea
unei cete obinuite de oameni de rind. mi .A1Fazi
fratele lui Giafar, i Yunus, eel priceput Ia rne.tesugul po
veti1or, Ii se aturar i ci, tot aa strvestii. $i ieir Cu
toii din palat fr a fi hgat,i de seam, i ajunser Ia apa
Tigiului, i chernari un caicgiu, i ii cerur sni duc pIri
in i thaIaua A1Ta[ din Bngdad. Tar acolo coborIr pe
uscat i pornirii In noroc pe drurnul intilnirilor ne)regiitite
i al IntImpliurilor negindite.
i, cum mergeau aa pIvrgind i rizind, vzur ye
find inspre ci un rnoneag cu barba alb i cu chipul preacinstit,
care se terneni clinaintea lui Isac i Ii strutri
cireapta. Tar Isac ii cunoscu a fi unul dintre cci cc rostuiau
copii i copile pentru palatul califului. i chiar de eicu1
acela se slujea Isac on de cite on doiea vreo ceatA proaspiIt
de colari Ia coala lui de muzic.
Or, Indat dup cc eicuI 11 intimpma astfel pe Isac, Thr
a4 da prin gind c sotii lui Isac ar fi eniirul drci5t-cre-
dincioiIor i vlzirul su Giafar i prietenii sal, ii ceru
ad Inca iertciunea Ca i supAr i c Ii tulbur preumblarea,
i adiug:
0, stpIne al meu, de muIt vremc vroiarn s te vad.
Ba ma i hotrIsem s yin la tine la sarai. Da, de vreme cc
Allah ma scoase astzi in calea milei tale, am s-ti spun
numaidecIt ce-mi muncete cugetul.
Ian Isac Intreb
i despre cc este vorba, o, preacinstite? $i cu cc a
putea s te ajut?
lar negutoru1 de robi rspunse:
Iact. Am, Ia ceasul de fat, in oborul de robi, o
copila tare iscusit Ia cIntarea din alut, i care flu are s
zboveasc, atIta-i de bine druit, s1 njung a lace cinste
coIii tale ; IntikicIt fata aceca sar pricepe mai bine decit
oricare s oarb Invttura ta cea minunat. Si c-urn, pe
deasupru, gingiai este ca o Irnplinire a darurilor mintii,
rnI gindearn c n-ui s prege.i a-si repezi asupra-i o arunc
itur de oclii. 5i dac are s-ti piac, totul are fle hine
i frumos. De nu, urn so vind vrcunui regutor, i nu are
srni mai rimInI decIt smi cer inci o data iertciun
pentru ostencala prjcinuit ie si acestor preacinstite feb1
prieteii ti.
La vorbele acestea ale h.trInului negutor de robi,
I.sac ii cercet pe calif dintr-o arunctur repede de oehi2
.i iispunse
0, taica, ia-o aadar Inaintea noastr mfispre cboru.1
do obi i di do tire C(piICi s fie gata dc-a fi zut
auzit do noi tobi. Intru.cIt au. s mi so1easct i pniute
flu mci.
Jar eicu1 rspunse ci ascult i c so supune, i pieri
orind pasul, In vrcme ce califul i soSi i, caiauzJi do
Isac care tia drurnul, porn ira agalo mnore oborul de rohi.
Or, macar ca intirnplaiea nu xc rlta a iI nirnic aitceva
decit o treaba do rind, ci o primiv ioW. cu inimi oioasa,
aa curn un pescar pe mulul inrii primcte nerocu), oricit
de ncin.sernnat ar Ii, ie care Allah i i-a scris intru. intiia
aruncatura do nvod. $i vzur. cind xc apropiar do obo
rul de robi, o cladire Cu ziduri inaite iurg, care ar
putut sa adapoxteasca in voie toate ncr.cade1e din pustie.
5i ticcurli pJagui i intrar Intro xa] mare, merdt virr
riloi i cumpararilor, i mrginit de luvibe pe care scdeau.
curnprtonii. 51 ezur i ci pe 1avitee aceka, \rrerne
cc btrinul, cure ajunsese Inaintea icr, piec so aduc pe
copili.
Jat pontru ca, so progItise chiai in mijiocul saul un fel
do jot din lenin do prc4, i aeopeiit Cu un c1iiim hindi.lt
do Ia [On a, iflF In picloardlo iLli Sc aila 0 alauta dc a
T.)ntnasc (LI strUfleic do tugint i do nut.
$i, doodata, copi il (:011 ot.eptata intia in sa}l, giign ca
0 (rclngn CH1CI SC icagana. 5I ev.u in jcu1 prctit, tomeuindusc
clinainteii 00101 (:0 \0fliS0FI SU V11(1?i. Si fu axenenca
sonrclui cind straIuccte in x1U\n ceiului In namwza
i, inacai c1 ndinHei trenutau olcuca. apuca Iuta, 0 sprij
ni po piept cum face o sor cu frlioru1 ci i o xlii se
scoata Ufl pestref Ce vr1ij1 ininiIo. Si nuinaidecIt. dupi
aceea piscu pe m alt rosi. strunele cole supnx( 0101 : St.; -
IIUII 10 accslca 1110 poctUl LI
Sii.piiiu, lu 0, l)Ii7l(l d0Ilifl(-(1t(1.,
(a J)OU1O il? In .U.s fl/n dei (du (11 Iii IJ
Se ((1 1(.IZlli SJ)1e (U(( (0
1 (1?(;qo.1eU Si f(ui(iTOa 1110(1
Si (Ill bneteo 11(0(1 iflhllii0Siui(1IU
Spre (01 (II (UTO 1)110 f()S1 l)?fleOdol ii.

SiT p1(710 (0/U? (1709 ((1 ?(11il 10T((1


1 iflhlIlU1)li Si gl7idU/ (liezusie
1 11111(1 (lOT illelOll 71001?flOI I
k51. SpiLflOl. dl?ll?fl(OfO .5111.10.
Cd (IrU io.s1e 1110(1 e (.11 iou// 11101 tli(17?
1)P(/1 011(0 /0 bire do .5111) oQ?0.

51 .spune ((1 ill 7U SU(j(f lot (10 11? oci!


Si. iflililCi. .51 0(hli (1l?UildOl.
Ci dorni i?ieU de el niL se desparlc
5 ii porl zn s-uI/el co & 1(11 (11/01
Po corei S/lIlt CL(Llfl( In p7073/ 0101
Sf1111 10U9111 mflflo?ifld fdrd 1LU(l1-7d(.

Iii. j1e(:(17e iiouple cjiiidi.i/ ;uet,


(J(ni/fld pe di-iiinuii (1150 (1 iubne
i resirindu-mi pleoapele mereu,
A dezvcitat mult trista niea privire
S Sc supunI somnulul eel duice.
Atunci cind vine ceustl s se culce,

Cind ata sfIri de cintat stihurile acestea, califul nu so


putu opri s flu strige:
TIaai1ah asupra glasului tu i asupra niiestrie
a1e, o, binecuvIntato ! Ai strlucit, intradevr.
Ci, deodat, Is;i aduse aminte de sLrivestia lui, i flu mai
rosti o vorb, de frici s nu so den in vileag. mr Isac Ia
rIndu-i Iu cuvintul spre-a o fiiitisi pe fatil. Da nici flu
apuc ci s dcschidi gula bine, c feticana cea duicecinUitoare
se i scul grabnic de pe scaunul ci i veni la ci
ii S1rUta mirla cuviincios, spunInd
0, stpine al men, miinile Inepenesc dinaintea ta,
ar In vederea ta limbile tac, i limbutia, msurindute cu
tine, arnuete. 5i nurnai tu poii s fii, In ceea cc ma pri
vete, dezlegtorul vlului.
Si ii spuse vorbele acestea, in vreme cc ochii ii lii
crimau.

Cind povost.u aj lflSe J1 (i 1ur(ZflC1n \IZU ZO ) J ),


s iOas, ticu,

Ci Intr-a nou sute douczeci si aptea noapte

VzInd acestea, isac, tare uluit i tulburat, o intreba


0, preascumpa copil, pentru Ce 1i so inohorste sufletul
i Iti face ochii s pling ? 5i cine eti, o, tu Cea
pe care nu te cunosc?

1(33
rar ea Isi ochil in jos fri a rspunde, i Isac Intelese
ci lata nu vroia s vorbeasca de .fat cu toat lurnea. $1,
dupt ce ii intrebI din privire PC califul nedurnerit, tTase
percleuua care putea -o despartt pe roab de tirgul de
cwnpaaLori, i spuse Cu du1cea
Poate Ca acurna ai s vrei a gri in toat VOia i
Iobcizen in.
i, de CU SC VZU singur CU Isac, fata Ii s1t iamacui
de pa fa CU 0 micare plin de gingic i se lvi
tot Ceen cc era en cu adevrat, numai frumusete, a1b ca
luwi phn, Cu c.te un cIr1ion negru pe fiecare tImpTh, cu
un is drept i trIuciI.ir ca sidelul ccl strveziu, CU 0
gur. iiat d:in carnea roditlor coapte, i cu o barbie insc
nr1a Cu 0 gropa. 5i, pe chipul cel frumos, lsat fara
d.c vi, se den tngeu nite ochi man i negri sub arcul
d. dowi on scnis at spniricenelor, cele care parc stnu
vcsici pina d tncok de LlmpIe.
hit 1ac. dupa cc se i.iit in en o c1ipa fii a rosti nimic,
Ii spuse npoi incI i rnai duice
Vorbete, o, COpIO, cu toatti increderea.
Fa alunci gri CU UH gins ca oapta apei de izvor
Ateptarea cea iuag i zbUciUmUl din sufletul meu
m -a uritit intru totut, o, stpine al meu ; iar lacniinile pe
crc Icnm vhsat miau splat obrajii de frgeziinea io
1C unul din tre randafinii de altdat nu mal info
reste pe ci.
tar [sac zinibi s ziNC, curmIndui vorba
Da d.c dud, a, copdo, inlloresc tranda[inii pe fata
iuni pline ? pencru cc inccnCi Cu vorbele acestea ale
tak, sii ponegresti f_unuseea ?
rispunse
In cear puten s. nadajduiasca o frumusete care
mni acuma nu a ars decit numai pentru sine ? 0, doamne
at men, de luni in ir Im treceau zilele In oborul acesta
de rohi, pe dud mI straduiam In ficcare mevat si nasco
cese tot att pr.icin.:. c.: s nu 1iu vi.ndutLi. ; Iritrucit Ii tot
ateptam venirea, ca s intru in cna1a ta do citeIi,
despre cure fl aJLUiS fairna pin i in cimpiile din I,ara mca.
i, pe clad .fata vorbea astfel, Vefli negulatoiu1,
pinul Ci. Si Jxac 11 intreba
Ce pre viei pe copila ? Si, mal intli, (:Um o cheam?
[ar eicu1 rspurise
In ceea cc privete iurnele ci. 0, stplne al men, noi
ii spunern Tohtat J\1Kulub, Vraa I imilo ! intrucit. chia
ca rile! Un alt nume nu i sar potrivi mai bine. in ceea cc
privete pre1ul, trci)Uie si1i spun c a fft desenii dezbat.Ut
mire flii no si inwterii eel bogni cfi!e SaU in
rind pa rind, ispitii de ochii ci. 51 este pa puin do vece
mu de dinari. 5i sint dator s adaug, s tii, c numai
ca pln acuma ia oprit pa cumprtori sa urce mai slis
prClUl, intrucit on do cite on, la rugminile ei, o Isam
s vnd chipul ceui cc venea SO cumpere, Irni rspundaa,
tiind c flu am sc vind .{1r do lnvoirea ei : ,,Acesta num
place pentru cutare san cutare pnicin, iar Cu cestlaltul tin
am si ujung niciodata s ni lngduiesc, din cuta;e s.iu
cutare pricin ! 51, In feiul acesta, a ajuns si alunge dc
binelea de la ea pe toti curnprtonii obnnuiti, i srii lehme
easc pe stiini. Intrucit tol,i ajunseser s tie do Ia
Inceput c fata are s bage de seam Ia ci vreo meteahn
grea on vreun cusur ; i nimeni flu mai cuteza,si mnfrurite
cirtelile xLlpratOaie. Drept cs.ue, cintea ma si]ete s nu
cer, ca pre1 pentru roaba aceasta copulundra, clecIt numai
zece mu de dinani : pne1 care de-ahia dac urn scoate
chcultuieli ic
Ian Isac zirnbi si zjse
0, eicule, ma! pune Inca do doua on zece mu de
dinari Ia cci pe care Ii con, i poate Ca asa fata va ajunge
la prei.tI cuseriit.
Si, dup cc puse acestea dinaintea neguatoruIui uluit,
acluga
- S-o duci chiar astizi pe fatEm. l mine acasa, spre a
ti se plati preu1 hotnit Intre noi
t1 .1Isii, dup cc Ii zImbi copilci tulburate, i xc duse
ia calif i Ia ceilalti. care 11 insoieau pe calif. Si ii gtxi pin
pesto poate de nerbdtori, i Ic itOiiSi, fir a Ic tiriui
nici un amnunt, tot ceea cc so petrecusc. Si toli iaolalta
cira din oborul do. robi, spro asi vcclca do plimbare. dupi
tonitcIc- intiniplarit. I
In (:eea CC 0 privete pe copila \/iaja liii liii br, batiinul
soic. xtpinul ci, xc grbi s-o duc, pe cUp PC dati, Ia sn
rain) Iui Ixac, i si primeasc cele treizeci do mu de di-un-i
ce--i .fuseer hotIi, di-ept prel de cumpiraie. Pc
urn p1ec Ia rosturile Iui.
.\tUnc! opiIi1el ronbe din ci se strinser In JL1IUI Ci
xi o dusci- in limn-iau-i undo o scildari desfittor, i (i
iiibi-acai-a. 0 pieptanara i 0 impodobirl CU odadii de tonic
clurile, cu salbc, i cii i nob i. cu Ianuguri la mu ni i
n picionre. xi cu vIlnice chi ndisite Cu zarafli, si cu plop
do urgint. far dulcea gilbenenlil de re chipu i lumi-JUN
! luciu era en a 1 Ufli i hi vremea iamadan ul Lii den
-upi-a uno.i gi-iidini impiiriiteti.
Clad stapinu-sau isac 0 va-zn pe copilandia Vi-aja mi
irdor (U. n.fatnareu ci c-ca nouil, mai tulburatii i ma
lsLIciIi ca 0 mireax in noaptea nuntil, so liritisi pentnu
(-umparatura pe care o fiicuse i ii zise In xinci : ,,Pe
dupii cc copila aceasta are xii Invele urt iir do zile
in coahi men, i in-c sil xc mai desiivInicascii la meteu
gu .liutei ii al cintinii, i dupii cc, Ca urmare a muuiumi
inimli ci. are sii-i capete ianiii pe deplin fiumuse
ira-i :fir.enscii. are xii Tie 0 dobIndii de nepreiuit pen Li-u
nu-rmui califulul ; IntrucIt chiar cii fetiiicana aceasta nu
0 LU-man do a .ini Adam, cii chiar 0 hurie do vilii
ileusii.
Si uMe pruicii xii i xc pLUla fetei la hideniinii tot cc--i
ci a dc trebuinl4 pentru inv1area piav lelor cm tiini i, I
stiirui xii flu precupeeascii nimic pentru ca ederea ci in
sarniul rintecubui siii Tie plicutii din toate privinebe.
Si-nsa se fAcu. Si, In felul acexta, totul ajunse a-i fi lesne
copilel pe calea dexviririi meftc5ugu1u1 5i a frurnusctii.
Or, Intro bun zi, pe cInd toate soa%elc ci, CopilkIC
cu luiute 5i cu tinibale, xc impr1itiaxeri1 prin grdinilc cc
erau puxe In cheremul br, 5i pc clod xaraiui cintccului
era go1goIu de tinerele Jul lune, copila Vruja lnjmiloi so
xculd do pe divanul pe care xc odihnca 5i intr singura in
xaia do ln.vtturli. 51 xc a5czil in xcaunui ci, i 151 puxo
liluta pe piept, cum 15i punc C) lebd capul sub arp. Si
toata .lrinnusetea ci intrcagfl I xc intnrxese, pe clod pin
nu deniult luxese gaihonli i xUnxLi. La feb corn loirLin
strat de .flori, xpre xfii5itui prirnavcrii, hujorul in bocul
zarcanadebci con cu obraji.i iopi de moartea icrn!i Sian
cd, in Idol acexta, cop1n era 0 ixJJit pentru ochi, Vfl1Jl
pentru in mi 5i un cintec de bucune inMat cairo Accia
carcie a zmixbito.
5i, xingurasmgurica, 151 fcu alauta x xunc, SCUInd
din inirna Icmnului un ir do pestrefuri care ar 11 iinha
tat pin 5i fptura cea mal Impietrit. Pc urmd, iud do In
capat mancaua con dintli, cu 0 ixcusinW cc intiecca tonic
triluribe 5i toate ciripiturile paxarilor cintrec. bairuci
chiar c in fiecare deget doal ci xc afin tiiinuit cite a
minun e.
i nbc bun seam cii niminui.a nu area crini xii tArn
prin gind, In snraiul bui Ixnc, cum cii ineterul inxusi 15i
giixise in fata aceon un rneter po mlixurn Iui, de nu curnva
fata era chiar mai presux. intrucit diii ziua cInd, in obo
rub de robi, tulburarea ficuxe sii tremure Si niunile i
glasul minunatci copile, en nu mci avusese pribejub xii
cIrite nici din liutii, nici din guri, dinaintea nimiinuia,
net iicind aitceya, ca 5i xoa%ebe sale, decIt xii ascubte mviiiituribe
lui Isac, 1 C urmA xii dote, da nu .xinguri, ci
numai imprcunii cu toate ucenicebe.

Cind povestea iJunsc fin, Seherezada vzu zorii inijinc1 l,


sfioasC, tiieu.

167
Ci intr-a nou sute douzeci i opta noapte

Aa Iacit, atunci cind fcu lemnul ccl rsuntor aI


lutei 5j SL1fl1 tOate glasUrlie psretului cc Incununa
ser copacul dirt care 1stirise odinioar, copila ii dete
capul pe spate i ls s i se reverse de pe buze, cmntInd,
st i hu rile acestea ale poetului
Cmnd sufletni e ars de dor
Spre ccl la care visit-i poarUl,
Niinic nui poate fl opor,
[\rZCZ ?Lacar nendurata soarta.

C), Lu, eel care rmaz zdrobit


[)ea pururi inima i findul,
11(11, W?flI 2 ViO(LfltT-itfl Sfir2t,
1 stpinesteie dca r?uh1i,

Dc vreme cc nzci ttn alt chin,


Ci numai chznui lipsel tale
Md po&e fringe pe depilu
i mu ucideac1Lin de jale.

Rizind, mi-ui spus : ,,Doar en U ,sli


Sd-i vindec rdul cc te (irde,
Cind nici un vraci n-ar izbuti
Sd te ?nai mintuie de moctrte,

i nitrncii o privire-a nea


Ar fi dc-a juns s-aducd leactl!
Si tniiia cc vindeca,
i sufLclui din piept, sarczcul !
CIt cii s-i rIzi, o, crud clu,
De rana care mi ucide?
Drept int pentru ochiul tu
i peutru lncile-i cumplte,
Pe nimeni n-a mcii scris Allah.
Pe-ntreg pthnintu-acesta ?wlre,
Decit pe mine s-i fiii, ah,
Bat jocur si desftare!
Or, in vreme ce fata cInta, Isac, care toati. dirnineata
fusese pkcat Ia calif, se intorsese .fiiri si le fi dat de veste
slugilor despie venirea lui. Si, de curn ajunse in odaia
dc In intrare a casei, auzi glasul ce cInta, vrjit i dulce
ca adierea dintui a diminetil cind d binete palmierilor
i rnai Iitt.iiritor pentru sufletul care II asculta decit uleiui
de migdale pentru trupul lupttorului.
51 Isac riinasc atItu de tulburat de mldierile aeei&

glas amorit do sunotele do alut4i, i care nu putea s fie, fri nici o Indoialiu, un gins dintre glasurile de p
prnint, ci vreo reviirsare cizut din cIntrile raiului. nu
se putu opri s scoati un strigt mare, de Infiorare i de
minunare totodatil. Jar tInra cintireat,i Tohfa auzi strigtul
i dote fuga, tinInd Inca alauta in brute. 5111 gasi;
sprijinit de peretele ocithi de Ia intrare, cu o mIni Lu
inim, pe stpInul ei Isac, atIta de Ingalbenit Ia chip 5i
atIta de tulburat incit fata ii aruric alauta ji so repezi
la ci, plin de spainia, strigind
J.suprai lie milele Celui prealnalt, o stapine
meu, i uureze-te do tot raul! Deic ci sa flu al vreo boahi
On suprare
Jar Isac, venindu-i In fire, intreba cu glas stiris
Oare tu cIntai in sala goala, o, Tohfa?
lar copila so tulhura i so Imbujor .i flu tiu cc rspuns
sa dea Ia o Intrebare a cthei pricinl nu o t.ia, Ci,

11;9
ntrucIt Isac stdruia. se ttmu s nw-I supere tcInd mal
departe, i rspunso
Vai, o, stpIne a] moo, era s]ujnica ta Tohfa
Jar. Isac, auzind rspunsul, ls capun jos .i Ii spuse
,,lact ziun pibuiiii ! 0, Jsac, suflet IngImfat, care te
credoai co dintui din voacul tu ffi gias i la cmntare, nfl
nmi oti, fat do him acoasta a cerului, decIt un rob
dliv it do 011CC har
$i, tuihurat pmn peste poate. lu mina copilei i ,io
duse Ia huze cu male cinstire, apoi la frunte. Jar Toh a
se sni gata s Ieine ; ci tot rnai am puterea do a-ai
tnigc mina repede, strigmnd
Numole iui Allah lie asuprati, 0, stapine al mCU
Do ciud name stlipinul srul mIna roabei ?
Cl fllSptJziSO, CU tuala urnilina
- TLICI, 0, \Ti.ij a In imilor, ), to, cea inai piosus
(1 iutme loato apt mi Ic, taci Isac i--a gsit stpInui, ml care
pina UCUIIN1 socotca C1 flU5i are scanin pe lame. Intrucit,
pe .Pmorocul - asuprai lie rugciunea i pacea !
jUl ma pmn acuma am crezut ma flu am seaman me lame,
ii infI jur ca acuma meUcaugu1 mcvi, pe ling al tu, nu
rnai este decit ma o drahm 1)0 liiig Ufl dinar. 0, Tohfa,
tu eti chiar dosviriirea ! i, pe clip pe data, vreau s
te duc In emirul dreptcredinciosilor, califu] Harun Al-Rajid.
Si-atunci clod piivirea lui va scInteia asupra ta, ai S
ajungi o domnita intre femei, intocmai precum i cti 0
regini intre fpturile lui Dumnezeu. 5iaa, au sti
Incununate iniestria i frumusetea. Drept care, slvire i
proslvire tic, o, stpin a inca, Vraj a Jnimilorl i deie
Allah nurnai ca, atunci mind ursitati prea-minunat te ma
aeza In locul de cinste in saraiul emirului dreptcredincio1or,
s nw-i izgoneti departe de amintirea ta pe robul
tAu Isac ccl zdrobit
Jar Tohfa, mu ochii scldati in iacriini, rspunse
0, stpine a! meu, curn s to uit pe tine care eti
Inceputul norocului meu introg i Inxi ternelia inimli
mdc ?
Jar Isac o lui de mba i o puse si jure pe Carton con
Sfint ca flu are sa-l uite. ..5i adaugi:
Da, hotaii ursH.a ta oste 0 ursita mmunat, a
pe fruntea In vrid iccetluit bucuria ernirului drept-credincio
iIor. IncIt Inglduie-mi s te rog sa cIrilI dinaintca
califulul ceea cc cintal adInenoare numai pentru tine, pe
clad eu te ascultam do dincolo do usi Si inn socoteam dirt
rindul color mi1uii do rabul. lui Allah.
Si, dobinduid fagadulala copilei, Ii mai spuse
0, V.rajli a Inimilor, al putea tu acuma simi spui,
faclndu.mi hatIrul ccl din urmi, prin cc ir do intimplari
ciudate a putut 0 regina s ajunga a fi amestecat in rindul
robilor cc se vInd i se cumpara, citt vrcme ar fi Cu nepu-Lin
i s i so piiteasca prclui7 nici dc i s-ar gramadi dinainte
toate comorile din eiminte1e cele tainice i toate bog-te
de sub pinunt i din apa rnarih)r pe care Allah preaii
altul Ica ingropat in I alma pietrelor ?
br Tohfa, in voibele acestea, vim hi i XLISC
0, stapine al moo, povesta ronboj tale Tohia este a
poese cLudatti ; ar Intimplrilc p1-i a care a tiecut sint
oui bare In cit. dcni 5CiSC CU ticele pe colul dinlaun
UI ociiiului, at slui dc in vLtat uia (c] Lii CC Ic--ar ciii cu
luarcaminte. $1, lolaone din zi.lcie cc via de--o vr
Allah. am sai istorscsc poveslei ad-caste, carei poveste
viola rode si a veniri I mole in F3agdad. Ci astazi este de
ajuns sa afli ci am fast pr-ada do razboi, In un niaghrebin
si am trait pi-intre maghrobr ii I.
Si adauga
Siau Ia porLinclat tale. gate sa to urnicz in etuiru
cu-cpiciedmcioilor
far Jsac, care avon u ire chibzuiL i bliridii. so feri sa
a aCm mel molt si ridicinduse. htu din palme i

171
e porunci roabelor care a]ergaser in chemarea iui s pre
gateasc hainele do ic5ire Pentrkl stpIna 101 rftl.lfa 5i nu
maidecit roabeic dechisesera lzile cele flUi CU Ioale, 5i
-;coasera do acolo Ufl ir intieg do rochii, alinunat Ifl\11S-
tote, ficute din mutasc do Nishobur, in.rniresmatc Cu bal
-amurj usoare, sj chi1c Ia pipit i la vedere i, tot oo,
scoaseri do prin xipeturi]e cu giuvaieruri un dichis It lieg
do odoaie plcute do privit.. i o inbitcar.i pe copi1andrti,
sipina icr, cu sapte rochii puse una peste alta, do colon
icIunito, i o impoclobir cu nestemate, i o facuru semerU
unci prea frurn ease idol ile chinezesti.
Jan clod tout gteaia se sfiri, venir do so induirI
Iing en i o sprijiniri 5i din dreapta i din stinga, p cinci
alto fete avuii grij si poarte pe mimie loi poalele Cu
ciucuri ale fustelor. Si ieslrL cu en de In coaia do inuzica,
.ini Isac mergea Inaintele, deschizind cliumul 51 avindu
aliiuii pe un betan hatap cc ducea l1uta vrCijit..
Si nlaiul ajunse Ia palatul call fului i intit in snia de
oteptare. Jar Isac so grbi a so cluce s se. inf4.iezo din
truntli singur dinaintea califului, i gri, dupi temenelile
cuenit.e:

1act, o, emire al drept-crendicioi.lor, aduc astzi


dinaintea ta o copil :Iiri de asemuire dci pnintre cole
mal frumoase, un dar ales, o rninune a acelula caleb a
ms1jto, 0 venita din ini, c1sc1ila si ucerjicn tnca. cint
t.a.a cea minunat.a Tohf a, Vrnja Inixuilor
Ian Al-Rasid zimbi a ride si zise
Si undei vraja ocrea, o, Jsac ? Nc 11 curna
iandra pe care flU intrezari td) intl() zi in oboul do 1O1
tUnci cind era do nevizut 5i sta sub ivan, fciihi do ochfi
cumplrloruiui ?
Ian Isac niispunse
Chiar en, 0. dc)afltnc al nicu 5, pe ,\lboh. ! este mai
reavinit decit dimineata coo ieavni, i mai clulce perltru
urechi decit opotu1 izoiu1i pnintre pietre
5i A1-Rad.d riispunse:
Atunci, o, Isac, flu mai zibovi sil p01 teti aici dimineap
i pe accea care este mai reavni clecit dirninea.
5i flu ne lipsi mai mult do cIntecul izvorului i de aceea
care este rnai dulce decit cIntecul. izvorului. IntrucIt, Intr-adevL
r, niciodat.nu secade ca dimineata s fie tiinuitA,
i mci apa sI Inceteze a cinta.

Cmnd povestea ajllnse aid, $cherczztcla vz.i zorii rrIjui i


sfioas, Utcu.

Ci intr-ci nou sute clouzeci i noua noapte

Urmi:

5i Isac iei so aduc pe Tohfa, Ia vreme cc califul Sc


minuna in sufletul su cii ii vedea pentru lntIia oari i cu
atita tiirie liudInd 0 cintiireaii. Si ii spuse lui Gia.far
Au nu-i de mirare, o, vizirule, cii Isac vorbete Cit
atIta liudare pe seama aitcuiva in afari de ci? Iaciit cc
rnii minuneazii pInii peste inarginhle rninuniirii.
5i adiiug:
Da avem sii vedem nurnaIdecIt curn va treaba.
5i, peste cIteva clipite, urmindui pe Isac, care o tinea
de mmii, jntri feticana. $.i ochiul cmiru[ui sciipiinii asupra
ci. 5i sufletul iui rimase tulburat de gingiiia ci; i
ochii iui rirnaserii fermecati de umbleti ei vrijit, ca o
flutuiare de viluri de miitasiI. 5i, pe cind ci o sorbea din
ochi, fata veni i se temeni dinaintea iui, i Ii dete la 0
parte iamacut de pe fata. 5i riimase ca lana In cea d a
E73
patrusprezecea noapte a ci, neprihnit, striucitoare, al:b
i senin. i, macar e era tulburat dc faptul c so afla
dinaintea eniirului drept-credincioilor, nu Ii uit dc nimic
din cite cereau buna purtare, politesfia i cuviina
;i, cu glasul ci fi do ascmuire, so ploconi dinaintea call-IUIUI
s; rosti
Salanialleikuin asupra ta, 0, urmas al celui mai ales
dintie liii oamenilor5 o, vlstar binecuvintat din vita dom
nului nosti-u Mahomeci asuprai lie tugciunea, pace
si milele cole sfinte cmin ci adpost al celor cc urnbl
pe calea cea dreapt, judcctor fr do greeal peste cole
ti-el lumi. Primecte salamalekul celei mai supuse i mai
neinneanate dintre roabele tale.
Jar Al-Jtasid, auzind vorbele acestea, spuse cu un gins
atIta de de.sfiittor, so insenin i se Imbujora i strig
l\iaa1lah, o, tipar al desvircirii
se uit la ca cu .ci mat mare luare-arninte, i sta sii
SC topcasca do. placere. Jar Giafar i Massrur cedeau i ci
Ia fe], gata s-i dea duhul do hucurie. Pc urm, AlRacid
so scul din jetul lui domnesc i cobori Ia fat, .i seduse
ling en i, cumult dulceat, Ii trase peste fat iacmcutul
do mtas: coca cc vroia s insemne c do-act inainte fata
linea do haromul lui, ci c de ad inainte era primit in
taina hrzit soiilor drept-credinciocilor.
Dufl care, o pofti .s cada jos si ii spuse
0, Vraj a Inimilor, tu chiar c ecti un dar ales. Da
n-al putea oare, odat cu venirea ta card no lumineaz
casa, s faci s intro ci cIntecul in palat? Jact c auzul
nostru este in slujba ta, ca i vederea noastr!
Jar Tohf a lu aluta din miinile haraputului rob, l
ezu jos la piciorul scaunuiui califului, spre a Incepo nflmaidecit
un pestrof in stare s topeasc i urechea cea
mat nesifntitoaro. Si minunea din degetele ci era o rzvedire
mai tulburtoare decit cea din gua pdsrilor. Pc
urma, Intre rsuf1.rie tiate ale celoi din jur ii Is hu
xele s cInte stihuiJie acestea ale poetulul
(md dincoto de ?1L.arqnale zQTZI
(Jopila. lun wse din (rival.
ii intreveden U?H bra inscrrii
Pc ieqeie zn purpurainbracnt,

Sc rusirieazd tGCLLa sa e tie


Cu chipul got sub Inn giiei priviri,
5ii tracjc pesl;e fal.a .oJranie
lai11.(t(Ul (lii) (11 flOillor sublirt.

Pe urii -asleaplu pinI Ce se-a fun.d


Einirul strivcit deparie-n ztiri,
Apoi si ea, pe boit sus, rot nd,
Dd pas prealirdtitei ei phniharz.

i ducu eo, regina, nu an stare


Siirifrunte ocliiui regelni avan,
Curn sd-i in.jrunte-o fald oareare
Pe mutt s(ruiucitarul ci sultan ?

Si A1.laid se uit la ial. Cu diagoste, Cu pci[t i CLI


du1ceal, i fu atita de vrijit de harurile ci fiieti, dc Irurnuse
ea giasulul ci, i do mestria dan1u1ui i a ciiitecfflui
ei, melt coborI din scaunul impirtesc i se duse s ad
pe chilirn 1ing en, i ii zise

0, Toh fa pe \flah ! tu. intradevr. eti U


dar ales.
Pc urin so iritoarse inspie Isac i ii zise
Chiar c, o, isac, nu al lost Indestul do diept in judecata
ta despre minun1ia aceasta, cu toate cite neal
spus in piivina el intrucit nu ma sfiexc s adaug c te
mntrece pIn i PC tine, fr de tgad. 5i-a lost scris ca
nimnuia s flui fie dat ai lace dreptate, afar dc ca
Jar Giafar strig
Pc viat,a capuiui tu, o, doamne al meu, ad cv ir
xpui ! Copila acasta este o ipitoare de min1i
lar Isac spuse
0, emire al drcptcredincioi1or, Cu chiar c nu am
nimica impotriva judecii tale, mai ales c, atunci cind
am auzito mntlia oar, am simlit tare limpede, nurnaidecit,
c toat mestria mea i tot ceea cc mia menit Allah ca
har nu mai erau nirnic In char ochii mci. 5i miam grit
,,0, Isac, ziua de astzi este pentru tine ziua prhuirii
Jar califul gri
- Atunci e bi
Pc urina o iugi pe Tohia s inal cInt o clat clitCeul
acela. 51, dupt cc o asculta Inca o dati, iari.i se minuzi
i se infior do iiiaccie. Si ii spuse lui Isac
Pc v1nicii1c strarnosilor mci ! nilau adus un c
care prct%uicte cit iinparaIia lundi.
Pc urma, neniaiputind de bcurie, da ncvroind sii Se
arate prea aprins, dc ma cu tovaiii si, califul so scul
i Ii spuse lui lVlassrur hadimbul
0, Massrur. riclicte si duo pe stipmna ta rf()lil
intacul de cinste din harem. 5i ai grija s aui Iipseasc
n in iie.
$i hadImbul sptar Cu TOhfa. Far califul, Cu ochii
umezi, se uita dupa en cum so depita cu mersul ci de
gazelil, Cu podoabele i rochiile ci dungate. 51 ii spuse
lui Isac
F iml)racata minunat. Dc undo are hainele acextea
cuni nani inni vzut altcle asemenea in saraiul mea ?
5i Isac spuso
Je are do In robul tu, en urmare a darniciilor tale
asupra capu]ui fiWU, 0, doanme a] nieu. Toate sint Un dar
pe care 1a cptat do Ia tine, prin mijiocirea men. Do
aitminteri, pe viaa ta ! toate darurile din lume flu niai
slut nimic pe lIng frurnuseea ei.
Tar califul, care niciodat flu se dovedea ipsit de fibtimic,
Sc mntoarse Inxpre Giafar i ii zise
0, Giafar, si numeri pe data credinciosului n
tru Isac cinci mu de dinari din visterie ; i si dai zece
rmnduri de rochii din dulapurile Imparateti.
Pc urrn, c faa inscninat i cu giridurile scuturate
de toata grija, porn] Inspre iatacul ccl tainic unde Tohfa
fusese dusa de sptar. Si intra la fat, rostind
Pacea fie Cu tine, o, Vraj a Inimilor
$i xc duse lIiig ea, i o ma in brae, acolo, In umbra
pordelei do tain. Si o gsi feciowa nopiihanita, curata ca
un mrgritar de sub apele mrii, cubs proaspt. 5i so
bucur de en.
51, din ziua aceea, Tohfa dobindi un cm tare malt in
inima lui, dc nu mai putea califul si Indure lipsa nici
miicai o clip. 13a, pin in iirrn, ajunse s pun In miinile
ci cheilo do Ia toate treburile Irnpi.iriei. IntrucIt gsise
in en o femeie plin de inieiepciune. $i Tohfa, ca tam nflduit
pentru ea, avea dou sute de mu de dinari pe iun, i
cincizeci de fete roabe In slujba ci zi i noapte. 5i. Cu daruri.le
i cu lucrurile de pre1 ce Ic capata, ar fi putut s
cumpeie toate t,rile Irakului ji toate prnlnturile de
Ia Nil.
5i dragostea de aceasta copil se irnpiint atIta de tare
in iniina califului Incit A1-Raid flu vroi s se Incread
in nimenea pentru straja ci. Tar cind ieea de la en, inea
ci insui cbeia de in iatacul de tain. Ba chiar, Int-o zi,
pe cind copila cInta dinaintea lui, fu cuprins de o revrsare
dc patim atIta de mare Incit dete sa-i sarute mIna.
Ci ea xc trase Indarat dintr-o zvIcnitur i, In tresnirea
aceea rcpezit, ii sparse lauta. 5i mncepu s plInga. Si
atunci AlRaid, tulburat peste msur, I terse lacrimile

).77
i, cu Un glas tr?rnurInd, o intieba pentiu cc plInge, Si
strig?i
Deie Allah. o, Tol)fa, Ca niciodal si fiLl cfldi reo
lacriinil nici rncar dintrun ocili dcal Uiu
lar Toh fa zise
Ce slat eu, 0, doamne al men. de vrei silmni sir1..Ai
mmna ? Au vrei cumva ca Allah si Proletul s1u -- asupr
lie iugiciunea i pacea ! si irma pedepseasca pen tm
accasta Si snii SpLilbere fericirea ? Intiucit nimenea de
pe lume nu a ajuns a o asemenea cinstire
mr AlRaid fu muiiumit de rspurmsul ci i ii spuse
Acuma, eli-id tii, o, Tohia, locul aclevrat pe care
teai ridicat In cugetul meu, flu am sa nun lflCOl(: faptu
came tea tLdbUlOt. inseii ineuzti aadai- ochii. si sa
lim C (1 fl.UflUhi lu ilYui (t i scurnpa -i (i Hmfl - Ifl()l de
dragul tu.
Si Tobla (iiZ.L1 Ia P1C101lellLfl Si ii CUJDliI.S geiiunchii
CU miinile. l.ai- cali ful o riclica Si o lua in brate, i ii vise
- Numai tu esti regina inca. Si eti mmmi presus char
dec11 Ii ica rn.oului meu, Sett Zobei cia.
Or. in ti-n vi, A lRai d plecase lii vi nmitoaic, lam Toh
se aflmm singura in mUtflCLlrile ei stind sub no slenic de
aii cen Jumirma cu iumInaiile lui imbalsamnate Si citca
dintro carte. Si deodata un mar inmim-esmat czu pc ge
imurm ch Ci - $j ridi (a li-uritea -i \azu iii aia, (:10 C aIUHCHSC
marul. Si era Sett Zobeida. Si Tohia, cii putu de ate. se
rid ica si, dupa salamnalecurile en vii ncioase spuse
0. stapina a mea, iCrtaCiLmm me Pc Allah dea Ii
inst s.lobod pe dorurile uncle, as ii venit in liecare /i Cii
s te uog si primnemti slujbele uncle dc loLlba S?I nu ne
.lipxeasc-mu miciodat A[tah de paii ti
lam Scit Zohei.da intia Iii cadim mt i ezu Jos I ingi (LI. lam
(I1ipti em-a mlhnit i ingInclurat. 5i giiii
- 0, Toh fa, Stii..i ca ai o in inma mame, asa c voibele
tale no. ma mi nuneaza. In tiU(iI l;i time mann imia este
un har iresc. Or eu, pe viata em irului drept-credinciojlor
! u prea am nravul s ies din iatacurile mele i s
n due in musafirlic Pe in sotiile i pe in cadInele calif u
lui, varul i so1ui meu. Ci astizi am venit spre ati zugrvi
starea stinjenitoare in care rna lsat de cind ai intrat tu
in sarai. i\f1, aadar, c sInt datt Cu totul uitrii, i sint
coborit in treapta de cadIn de rind. Intruelt emirul
dreptc.redincioi1or nici nu mal d pe In mine i nici flu
mai Intrenbii nimic despre mine.
Si incepu s p1Ingi. Tar Tohfa lire laolalti cu ea de
S-i den suiletul. $i Zobeida Ii spuse
Aa ci am venit siti cer un nizar, i anurac s. fa
in nsa id Incit AlRaid smi hrzeasc i mie o rioap
pe luau, nunmm atIt, en s nu fiu coborit char pa treptele
roabe or.
lw Iohia surutt rnina sultanei i ii spuse
0, cunun de pe capul rneu, o, stupina a noastr,
doresc din tot sufletul ca ernirl drept-credincioilor sii
petreacu luna intreag i flu numai o noapte Cu tine, melt
s ti se Insenineze sufletu], iar eu s-mi dobindesc icrtmea,
eu care, cu veniiea mea, sInt pricina mlhnirii tale.
Si deie Allah ca intro zi s nu mai fiu decit o roah In
miinile tala de regina i de stpIn
Or, estimp, A1-Raid se intoarse dela vIntoare i se
duse drept In iatacul cadlnei sale dragi. mr Sett Zobeida,
zrindu-l de departe, dete zor s fug, dupa cc Tohf a ii
fgutduise sprijinul ci. mr A1-Raid intr, i ezu jos zImbind,
i o pofti pe Tohfa s stea pe genunchii Iui. Pe uimu
rnlncar i bur amindoi, i se dezhracaru. $i numai
atunci Tohfa ii vorbi despre Sett Zobeida, i ii iuga sa-i
Implineasc dorul inirnii i s se duc Ia en In noaptea aceea.
Jar ci zimbi Si zise
De vreme cc este atita de zornic s ma due In Sett
Zobeida, sar fi czut, o, rfohfa sumi fi spus pIn a nu
apucat su ne dezbrucuin.

179
Ci ea rspunse:
Am :1cut aba, spre a da dreptate poetului care
spus

Femeia care cere, s nu sad


Ascunsd SUb ianiac si sUb izar !
Mui l)ine e ca lie got toat,
Sprea do bzndi ?1 wi repedeun nci.zar
Jar A1Raid, cind auvd rspunsul, fu mu1umit i 0
strinse po Tohia Ia piept. Dp care o is, spre a face aa
cum Ii CCrLISC ea in privina rnIndrei Sett Zobeida. i inchiso
cu cheia ua de la iatacul copilandrei, i pieci.
iatitu cu ci.
Ci in cc 0 privctc pe Tohfa, ceca cc i se mntIrnp1i dfri
clipita accea ecte atIta de ciudnt i do uluitor incIt so cade
a .h povestit cu domolul.

Cmnd p()vest( HS( . id, Sc )Or&Ztda VZ1l ZOi1 i inz I nd i,


sfio.a LU(LI.

C intra flOit(1 sute treizecea ?LCLpte

Uriui

Dup cc po1ifa rmasc siriguri in iatacu[ ci, isi luI


iari cartea i Ii urni citirea inai departe. Pc urmi,
siininduse oleac ohositt, Ii iu Iiuta i incepu s cinte
nurnui pentru ca. 5i cInta utIta de irUmos mncit lucrurile
ce.le neinsui1eite hn ictac incepur si c1intuiasc do
pIicere.
Si deodat simti 1iUntr1c ca CCVt neobinuit so petroce
In odma ci, 1uminat atunci de strluciroa 1umIniri1or. $i
so intoarse i vzu in mj1OCLll odii un orn btrmn care
dnuia In UIccrc. Tinea ochii 1sai in jos, avea o Infiaie
falnic, jar ci1ctura ii era domneasc. i drctuia un
dant cucernic, cum nici o fpturi meneasc ni..i ar putea
s dntuiascI vieodati.
lar Toha xc simIi ingheati dc spairnil. Cud .ferestrele
i tiile erau inchise, iai ieirile ernu pite stru$nic de
idimbi. 5i ea nu ii aducea aminte s fi vuzut cumva
vreodat in sarai chipu.l itimnului aceluia ciudat. melt
grabi s-i rostcascu luntric rugciunea dc izhvire de
ccl iccurat : ,,IVUi adapostesc in tru Allah preainnltul in
potriva Celui Nitut cu pietre ! 5i Ii zise : ,,Flotrlt nanl
sa ma mat ca am bagat de seui lptLlra aceasta xtrira
care xc aIlu aici. Mal clegrab am s cInt med depate, 1
intimplese ceo vrea Allah Si, fr. a se opri din cmnt
nyu tria de a urma s cinte cIntecul Inceput ; ci degetele
ii tremuiau pc 1iut.
$1, incata cii, peste Un cea dc verne, eicu1 ccl jucre
SC opn din (hLfl1, VCflj imga rj)lfei j suiuta innmntul di
nuintea ci, grind
Al stilucit, o, tu, cea mai sllivit din Rsrit i
din Apus Fie en lumen st nu riimiie vreodat lipsitu dc
icoana ta i dc desaviririle tale 0, rp( un, o, Vraja a
inunilor, aU nu mi cunuti ?
51 en strig
Ni, pc Allah nu te CUNOXC ! Un socat c trebuic
s lii vreun ginn dc pc tarimurile Ginnistanului alun
gat lie Cel-viclean
Jar ci rspunse, zImbind a rIde
Adevur gruieti, o, TohIa Slat cpctenia tuluror
neumurilor din Ginnistan, sint Eblis
Jar Tohfa strige
Nurnele led Allah fie cu mine si lniprejwul mcu
M adupostesc Intru Allah

131
Ci ea rispunse:
Am fcut aa, spre a da cireptate poetului care
SpUS :
Fenieja care cere, s nu sachi
Ascunc 1L1) iasnzac si sb izur
Mel Znnc e s fie goal toat,
Sprea (10 bIutli ii Wi repedeuTL nazar
Lw A1-Raid, cind auzi rspunsul, fu mu1umit i 0
strInse pe Tohla In piept. Dp care o ls, spre a face aa
curn ii ceruso en In privina mIndrei Sett Zobeida. i In
chise Cu chein ua de in intacul copilandrei, i p1ec
Siatil,a cu ci.
Ci in cc o privete PC Tohia, ceca cc i se IntIrnpli din
clipita aceca e;tc atita do CiLIdat i do uluitor incH so cade
a ii povestit cu dornolul.

Ctnd pc)vcst(SL UJ UriS fliCi, SQl ieLCZada VHZU z(Jri i mi.j hid i,
Sfi(ist, ia(.H.

C Lfltia nottu sute treizecea nuclpte

LJr1L1t

Dup cc r1aol.IfI rmase singur1 in intacul ci, Ii 1ui


iari caitea i isi urrn citirea mai cleparte. Pc urmi,
siminduse oleac obosit, ii iu Uiuta i mncepu s cinto
riumni pentru en. 5i data atIta de irUlnos Incit lucrut-ile
cele neinsuI1eite din intac incopuri s c{tn1uiasc do
pIceie.
Si doodat sinii luntric ci ceva neobinuit so petrece
in odnia ci, .luminati atunci de strlucirea luniInrilor. $i
sc Intoarse i vazu in rnj1ocul odati un oin btrmn cm-c
dntuia In tcoro. finea othii ]sati in jos, avon o Infti
aie falnic, jar clctura ii ora domneasc. i dnIuia un
dant cucornic, curn nici o fptur omenea.sc nu ar putea
s dAntuiasc vreodut.
Jar Tohf a so sirnii Inghi4at do spaim. Cad feresttole
xi u5i1e ornu jncliise, mr ioiri1e ornu pazito stranic de
hadinibi. i en iiu lxi aducea aminte s fi vhzut cumva
vroodat la sarai chipul Nitrinului aceluia ciudat. incit
griihi s-i rostoasc luntric rugciunea do izhvire do
ccl nccurat ,,Mti adpostosc intiu Allah preainaltui un
potriva Coiui Ixitut cu pioti-e 51 iri zise : ,,Hoti-it nam
sa ma ni-at ch am bgat do soam fptura aceasta strhina
caro so afl aici. Mai degraha am s cInt med departo, i
intImpleso CCC) vroa Allah 5i, fr a se opii din cint
nyu tuna do a urma s cinto cintecul Incoput ; ci dogotele
Ii tron)UraU po lliutLi.
5i, iaciita ca, posto un cons do vrorne, oicul col jucro
50 opni din dant, veni iing Tohia g siut pmintul di
naintoa ci, gr-ind
Ai stilucit, o, to, con mai slvit din RsAnit i
din Apus Fio ca lumen s flLI ramlie vreodata lipsit do
icoana hi 5i do doseivii-sini1e tale 0 rfohuf(i , Vi-aj& a
inimilor, au n.u ma cunoti ?
en stz-ig
Nu, pe Allah no to curjusc Da socot di u-ehuic
sh fii vreun gina de PC thcImunilo Ginaistanului alan
gaL tie Celvicloan
Ian ci rspunso, zimbind a rIde
Adovan gi-uioti, , Sint cpeteina tuluron
neaniurilor din (]innistan, xmL Eblis
Tar Tohia stnig
Numele Jul Allah Tie cu mine xi nnpieJurul mnou
MA adApostosc intru Allah

181
Ci 1btis ii lu inina, i--n stutl xi o duse la buze i
la frutite, i gri
SI nui tic [rica do nimic, o, Tohfa, Intiucit
mult to nih XLII) ociotnea non xi esti muM iubita tinciei
regine a ginmior, care ca humuxee printre fiicele ginni
br, este, coca cc et-i tu printie fiicele iLli Adam. AWl,
dat, ca do tare muft viemo Vi!) Cu CII In ospetie Ia tine, In
[iccare noapte, (r Ca tu s no vezi, i te privim fara ca tu
Sa tii. Intrucit pica [rumoasa n oasti regi nt Kamariya
cxte Indragostita de tine pIna In pierclerea rninii1or i nu
xc juri decIt pe numele i ie ochii ti. Jar atunci dud
vine aid j to privete, In vreme cc clormi, so topet.e do
dor i moare dup irumuselea ta. Jar curgeien viemii
nu rnai este pentru en dccii. Jungoare, afar dc -iemea
noplii, cInd vine la tine i cind xc bucura do vederea ta
lara en tu so vezi. Aa ca yin In tine ca sol, -pre a1
istorisi chinuiile ci i .iungonrea in care zace departe do
tine, i sa--ti spun diii partea ci i din partea men c, dac
binevoieti, to duc in Ginnistan, undo vei [I ridicata In
cinul eel mai do sux printre rogii ginnilor. Si ci doinni
peste iniinile noastre, piecum domneti aici pesto imini.ie
fiiior oarneniior. or, astzi Improjurarile xc potrivesc do
liliflUfle pentru VOn nea ta Intiucit sarbatoim 1 1mm feti
iuiele Si taiereaIrnprejLli a fiu1 men. $i petrecoi-(a n ii
luminata do pmezeta hi, mr gin nil ar Ii lericiti dc (I1i1(II
hm, i tear prilni tot,i ca regina a lom. $1 ai ed.ea piintre
nOi atita cit ai don. $i dc nu tin placea In Ci nn istan, si
do nu tio fi pe voie tiaiul noSlru, care este Un trai do za
aiete necurmate, fac JLlramint CI, lana do stiuinle Oil
aflevolflte, am sa to aduc aid do undo to iau.
$i, auzind spuseie acextea ale lui . Ehi is -- nfuiisit xi
lie ci In.fricosata do Tohfa nu cuteza a flui piirni p
tirca, do teama vreunor incurcduni clraceti. $i 1i-xpU! SC
ck ,,da, cu un semn din cap. $i numaidecIt Eblis lun intro
mmii lauta p car-c n incr-edinIi Toh ia, ian pe Toh[a
o lu do cea]a1t mIrdi, rostind ,,Bisrnillah ! i, ducIndo
astfel, deschise ui1o, .fri a xc sluji do vro chew. i morse
Cu ea pin cc alunxeriI la in.trarea do la umbtori.
Or, umblto.r.ile, iar adexea finuIriile i havuzurde, int
iocurile do care so sIuje.c ginnui do sub pmInt i e.fril,ii
pie a veni Ia fa.a piniintuIui. Si, din pricina aceas.a,
.nic Ufl era nu intra Ia umblatori irdI a rosti rugiiciunea
do alungaic a duhurilar role i iirii a so adposti cu gindul
intiu Allah. l, intecinai pi.ecum ies prin UluI)ltori,
ginil so i intcrc ] a ci cas tol pa oral a. i flu SO li V)e()
abatere do Ia piav i!a o.crasia no un Id de co.eai do Ia
acest Oi)JCO1.
Incii tUO(5 (lad sperirda do Tanfo xc \ZU uhaOlntea
un.bliitori or en seicul EbjiL;, fi pIIidu urea. Ci Ebbs in
cepu sii spuna otn spre ni schimba gInduiile, i cobor
cii en in sinul pmIntulu.i. 51., dup cc trecur fr do necazuri
pIrleazul acela anavoios, ajunser Ia o irecere do
sub pmint, xiipat en o boitii. 5i, dupa cc treeur pria
bolla acuca. ajunsouil droonta afali, sub ocr. 51, Ia ieirea
do sub painiiit, tin cal irixeunt ii atepta, fr do vreun
paznic on do vieun grijdar. mr eicui Eblis ii s;usa prea
frumoaxci Tohbi
Bism.iIIah, o, stiinin a noon
51, tinind scnile eii, o ajulit s so SUJO pa cal, lii aua
cea largii. 51 TohIa so mjezii pe cIt puUi ma blue, iar colul
nurnaidecit so undul en un vol sub ca, xi pa data intinse
nite anipi urieeti in noapte. 5i so Ini In vzduhuri,
In vrerne cc seicul Eblis zbura, Cu putinele lui, alturi
de en. 5i, din toate astea, Tohfa so Infrico atita incIt
Ieina, prahuita in a.
Jar cind, muItumit Intu]ui reavan, Tohfa Ii veni
In simiri din leinul ci, so vazu Intr-o pajite larg, atIta
do plin de floni i. de prospeime Incit ai fi zis c vezi
o rochie uoar zugrot In culorl vrjite. Jar In mijlocul
acelei pajiti strlucea un paiat, cu turnuri inalte In
vizduh, i miirginit ide o sui i optzeci cle pori d aram
roie. Lw in pragul porii celei man se aflau cpetenii1e
ginnilor, irnbrcai In haine strlucite.
lar clad cpeteniile acelca II vizuri pe eicul Eblis.
stnigari
iacti ci vine Sett Tohfa!
5i, de indatii cc calul poposi dirtaintea porii, se inghesuir
Cu to1ii Imprejurul ci, o ajutar s clescalece i 0
I3oftra In palat, srutIndui aiim lie. Si, inluntrul pala
tului, Tohfa vzu o sal mare, alctuitA din patru sli ce
so lcgau mire dc, cu pereii de aur i cu pi1atrii de angint,
o sa) ccar face s creaseil par pe limba care s-ar
Incerca s-o zugrveasc. lar In fund de tot se vedea un
jc1 imparatesc de aur rou inpodobit Cu znarganitare de
mare. 51 fu poft itil s ada, cu mare fal, pe jc1iu1 ace a.
lw cpctenii1c ginnilor venir i se ninduinil pe treptele
jeIlului Impiirtesc, linprejurul Ci i hi picioarelc ci. Jar
in ceen cc privcte infiarea icr, ernu asemenea cu flu
dc Adam, afara de (101 dintre ci, care aveau nite chipuri
infricoIit.oare. Intrucit aceia doi nu aveau, fiecare, decIt
numni cite un ochi In mijiocul feoi, croit In lung, i nite
dini ieai Inainte precum Col1ii porcilor mistrei.
mr cind fiecare li 1ut locul cuvenit cinului su, si cinci
toat lumea so potoli, Se lvi o ieginii. tinara, gingasi i
fi-umoas, CU Ufl 01)raz atita de StralucitOr IncIt lunilna
sala imprejurul ci. 51 alto trei copile en zinele veneai
dupa ca, IegnIndu-se care mai de care. 51, clad ajunser
ci inai nien scaunului Irnpariitesc at preafrumoasei Tohia,
i se Inchinara cu UH salarnalec ginga. Inn regina cea tinara,
care mergea In frunte, piii pe treptele jelului, in vrernD
cc Tohfa cobora. Jar cInd ajunse piept in piept cu rfohfa,
regina o saruti Indc-lung pe obraji i pe buze.
Or, regina aceen era chiar regina ginnilor, dornnia ICa
maniya, cea Indragostita de rj()f Jar celelalte trci erau
surorile sale; iar pe una o chema Gamra, pe cea de a doua
Sarara, i pe cea de a treia Wakhima.
Tar Kamariya era atita de fericit dc-a o vedea pe
Tohfa Incit nu se putu opri s se scoale iari de pe jele
spre a veni s-o mai sirute o data, si so strIng Ia
piept, mIngiind-o pe obraji.
i, vizind acestea, eicul Eb]is Incepu sa rIdii si strig:
0, cc irnbrLiare frumoasa ! FilJ drgule i lua
ti-ma rntre voi

Cirid povestea ajonse ehcrezida VIIZU zorii mijinci i,


sfioasi, trtcti.

Ci Intr-a nou sitte tieizeci i una noapte

I.IIIUiL

un ris inure cui.reinuri ceata ginnilor. i Tohfa rise


i ea. Jar preafrumoasa Karnariya ii zise
- 0, sorn mea, team indrgit, iar inimile sInt atita d
adinci IncIt nu-i pot avea ca mrturie decIt sufletele. Tar
sufletul meu mrturisete Ca tea Indrgit Inca de dinainte
de-a te fi vizut.
i Tohfa, nevroind sii pari cumva prost crescuta, is
pUflse
Pc Allah ! si tu Irni eti draga, ya Setti Kamariya.
am ajuns roaba ta, de cum te-arn vazut.
i Kamariya ii mulumi, i o srut iar, i i le Infi
pe CC1C trei surori ale sale, graind
Sint maritate Cu capeteniile noastre.
Jar Tohfa se temeni cum se cuvine dinaintea fiecreia.
lar ele venra, in rindul br, i sc temenir dinaintea ei.
85
Dup care, robii ginnilor Intrar in sal aducInd tablaua
cu bucate, i aternur rnas. Tar regina Kamariya

o pofti pe Tohf a s vin si stea cu ea i Cu surorile ci, Imprejurul tablalel, in mijiocul cireia erau incrustate sti
burile acestea

1UcutU ut S port tot febil (Ic 1)Ucate


Cn bvczirie zi ciduc (IC toate
A.a zncit 7?flCQ4l pe saturate.
iuc seinne inspre mine frumnoase umni (Lfl cue
$-i spuni fiecare ce poJt ii abate,
IUT (:LL nuincudecit nai vol svpwne
(u 1.)unutaLIie cele nun bnne,
L1a(i fda inca cea mare
)tc (Ct sint in stdre
ScaIne L)t bU(UTU Si S drui
Jot az aini bun, p plctcui ficcrui.
i)upi cc cii iri stihuri!e acestea, incepuri si ]liafliflCC.
])a Tohia nu minca pNa cu polta, intrucIt era stinjen.i Lii
de Infiitiaiea celor douii. capeteni do ginni, cci cu chipu
rile hidoaso i flU Sc putu opri s flui spunii domniIei
Kaniariya
Pc viaa ta, 0, SOlO men, ochil mci nu mai pot sc
indure vederea aceluia de cob, i a celuilalt de lingii el
Pentru cc slot atIla do Iioro, ci cine sint ci?
Jar Karnariya Incepu xii rIdii ci spuse
01 stipina mea, acela este ciipetenia .AJ.isban, i
celilalt este marele Mairnun. spiitarul. Dacii Ii vezi atita
do uriii, este pentru cii flu au vroit., din pricina fi1oeniei
Jar, xii faeii la fel ca toi ginnii i siii schimbe infiiiarea
br adeviiratii en aceea a fiipturilor orneneti. TntrucIt sii
tii cii toae ciipeteniile pe care Ic vezi sInt, In starea br
obinuifii, asemenea cu cci doi, atIt la trupuri cIt i Ta
braze ci astiizi, ca sii nu te inspiirninte, au lmbricat o
nffitiue do [ii d&-ai lul /Sdam, In a melt to s peti
Sn tO doprifl/i CLI Cl L Sd tO SilfltL binO.
mi Toh Ia 1)Ufl5C :
- 0, sbpmna mea, chiai (a OLI p01 Si nni tilt a ci. M
ru s(.arna Mal muri acela, tarei in Cricoil1oi 1 iiLiidev
nic i1iCd do ci ! Da. tare mic iiict do irtatii oceia d
Lw Karnariya nu so put.u stpini 51 iLl PU.inens do
IS. lw Ai$isban, UDLIl dinti (do doun (apotenhi c
cli puit in iricotoare, 0 Vd/U corn iidea ,;i Ii vise
Pontiu cc iizi, 0, Isarnariva ?
.Ii (fl ii VOihi lullLit grai po (010 Ii (1 0 ureche dc
OlOLI iiUi fiLl (IC AdUin lU iN Ii put litI) il((O, Ii lillULi
ode c SUS0S0 Tohfa dospre ci i (lespro lVlairnun. lao
bies(ciiuit ul do A 15isbin. IN 100 Sd SO SUpClr. i000pU s
1(10 (LI UN 115 atita do napraziiic incit ai Ci (lCZLlt dintiu
Ii oil vic,o fuituni curnpl.ita or Ci bout in sal.
inasa so incheie in Idol acesta, in mijlucul hohoto
loj do iis ale tUtLilOt capetcniiloi ginmior. Si, dup& cc
loal lurnca so spiWl pe mimi, se aduseiii 000lOl0 CU VIfl
at oicu I .1blis veni linga T()h.ia i ii spuse
0, slapina 10011, tu iflSdflifldZi sal a(easta i o I
11(20 Xl I) inipdbcti (LI faptUOLt 10. Da (C 1flli0lfllO ani
1 ri 1 , icgi no i regi , daci ai binevol sli no dai prilejul
11 ilSCLtit1l (110 (OV11 cliii iaLltai, .IflS0ifld() CU gleixul tu.
lu cit iaC1i (.11 on tioapi.ea )IU I cleseliis aiipi fei a pleca
1 flu IIC a Si Ic full (ICS11ISUIa plea mult. Aa oii, piii c
U .1 arc Sd no parasoasca, Cine fiat Irul, o, Vra,ja a in irn ilor
Si lohia raspunse
A i1L1Z1 insearnna i ITId SUUflC
1XI ILUL illaUta si cinti minunal, de Ii so piea color
(aic 0 aseultau cii sarruul lot dintuia odatii Cu 01, pleCUm
( COIabIC Ill ancorele sale, Ca urnuare a vniijii cntwii. i
uniLIri stihuille acestea
Sd fie pacea on voi toi. eel care
Ji.tittt U nl-az rredin.a Jecare.

1tT
Au fl? iiiti S)US Ca 0 Sa 711(1 (jUS,
Voi. (Cj ((? i1L(4 iisit, cii nez iubii 7
(erUiva (fl 91as (1211cc i 11Q1,
(a vevcncaia vintului din ZO1Z,
(a op()tz11 (el prOasj3at ck ZZVO1
(a pieoape1eiu, 1)lZTZyifld dcaL ito dor,
J\ii iO(tU to pit al iacr1inilOr spor,
Jar iuiiitia szifletului 1IiCU
E 1001 i)(lttlU cez ceau iZvflit m(r(?U
ASO 50 (idope din fintina lui.
0, diuyostca 1)10(1 CUin 5(1 VO 1)101 S))1Il ?
Si (1)eI(fl ito ginnilr, auzind stihurile accstei i (In
tecul tut, iWIaSC1:i cuprinsi (IC vraja (lesfataril. lar hiciui
de IVJaimuu, ptosu1 uccia, Ia aLit dc rlpit melt Ineepu
sa (itfluiUS(a I ci, (a Llfl Sflhi ni it, I ar Seicul .1bijs Ii zise
rriinunati iohfa
MI )()& tiC, i<1) C C1td Ic)Sfld, intrucIt piiceLea, p
trunzindumi in inimi, mia tdat si sIngele i rtlsuflare
mr regina Kamariya so ridic i veni so srute Intro
ochi i arando, Sl)UfllfldUi
0, rlcoare a sufietului meu ! 0, inimi a inimii mole
Si o ruc ficrbnite si mal cinte. lar r1oI1 rispunse
A aUZi inseamn(i a mu supune
$i cint, insol,induse do liut
Jldesea (md uleanun suflet. (rt.?.5( e.
Tealini ?runZfli CUa briiin (ic ?lU(lejdC.
Sa7 face 1110010 piira, Cci 1) COWU,
Dccd .iti cc e rabdarea, bunoaii.
Tot (C-1 departe s-ar apropia,
Dccd 512 SO to zmpacz CU 521100 to.
51 bate acestea Imu cIntate cu un glas atita de Ira
Iflos, incit c1pctcnii1e ginnhlor Incepur s dlnt,uiascu dca
valma. tar F..blis veal Ia Tohfa sill srutll mina, si ii spuse
0, minunato, care ar fi s tree mIsui-a mirinimiei
tale clac lias mai cere un cmntec ?
5i Tohfa rspunse
Dar pentru cc Sett Kamariya numi core s cin
Tar tinira regini sari numaidecit i, srutInd amIndou
niinilc viuJitori1ei Tohfa, ii spus.e
Pc viat,a men si a ta rnai cmnta o data
Si lohfa zise:
Pc Allah.! glasul rneu a ostenit s cinte ; ci, dac
binevoieti, am sc v spurt tuturora, fr a le cinta, ci nu
rnai rostindu-le, dupa rostul br, cintecele vIntului de
seari, ale fbi-br i ale pasiri1or. $i, ca Inceput, am s
va spun mai intli Cintecul vmnlului de searti
Siut pristavz.l celor care
Ce an dracji. i port en mine
Toate visele iubirzz,
De ehernri i de su.spine.

Cu creclin le ciuc taina


Si le-o spun in fapt de noctpte,
In euvinte ptirnae
si-n potop de blinde soapte

Gin gas sint Cu cci cc uinbi


Pc crarca to, iuhir.e
Pentrn ci, sujlarectnu poartii
Doar cdint si ispitire.

Ci ?u(ti potruese ?nsura


I)117ii curn e-ndrigostitui
Celui bun .i cumsecadi
Sinuig cliii inim cuitul ;

Pc (trill Cohn cc searat


Fi suflet i credin,
189
Rstzflarea mect-i aduce
Numai jar .i suferint.

Cnd sub linemi inInjiierc


biunza se infioreaz,
Ccl ifl(lraQOStit tresare
Si cia-un dor adtnc ofteaz.

kir (:nci qia.sui meu lajunge,


Ca-rLtr-un vis fr pereche,
Inspre dragosiea-i se-n dma
si-i yopteste La ureche.

ciid pre fir en gin qusie


1)uleea chzflvivt eanws.
Sint cc sunetut ithitei
In cintarea ptiina.

Dac hoinaresc prin luine,


Nu vreo 1oan ma cuprinde,
Ci cc s ma aflu-n preajrna
Cruquriirr celor sfinte.

Zice-se c-aduc foloase,


Pe dud eusint numai mreaj;
Cind suflarea primverii
Pomii-i scutur cu vraRI,

Eu mci-ntorc din Miaznoapte


Ca s-aprincl lumnina-n nwgurz,
S fcc nopile potrivti
Cu-ale zilelor dvlci crugmzrz.

Cnd caiclura verii-ncepe,


Iau din Rsrit lumina,
Ca SU J)Ufl fl O?TIii iUiii
Iizi.iniisetea br (l?piZflU.

i)insprc IVliazazz ?1lafltO(Lr(


P/eoapa SOU?C1211 de toainno,
Lnq(i poamele bogate,
Ca .sii be ar?.it (enseQliIne

Set.ea de deSUV1rIie,
5i ((t S(t 1eflVaj S(lSt(7)t(
(easul sfZnl: al impini?ii
ia! rodirti zii4e pie.

iaiua,nl ru.n sflrszl., nil (LU 2U?Li u


1)n cii ire /1 pus, deodcitii.
i priei eniimi, copacil,
Ii despovarez cle road?I,

Le usuc din. crestet frunza,


Perdru (a in nopi de qh.eatii
11uit frumoasele br rumun
Sii-sf piclreze sfi,iiu Vl(4a

Eu [(IC 5(1 senqne oapta


1)intre-o floare sialtii fboar3,
Eu cutiuzesc alene
Lanv ?i1Pfl leganare.

Eu prind lurilen Ian jun


i)e argint, i paimierii
En i fuc sii se-ncovoaie
Urci de rod in faptul vera.,

Eu dezviiluiesc iubite2
Taina ifli?lfli c arcL
Pentrirea; miresnwta7rjj
Rcisuflare, de departe,
D de veste dintr-odattj
Celui Iiuituit de ale
Ci1 e-aproape si-l a,steapfli
Cortul cald al c1rage sale.

Clud povst(n ajunse aid, $eiierczada vzu zorli nijud i,


sfiisI, tulL

Ci Intr-a izoud sute trcizeci si doua nba pie


Urrni

Siacurna, dact vrei, o, tiEipmnii mci i stpine


rriele, gri Tohfa iari, am s v spun Cntecnl ran
dafiruluL Iactt-1

En sini. oaspt ul cealung


larna, si (Iduce vara
Ci ma irec (;u2n Ireccn noapte
U nbra unui d nh, U5()CL7Q.

RUCZLTCLIi--V (IC vrewea


SCZL1tt anfloriiii niele,
i s flU Uil(lt? c thiipui
Spad cu tiuii grele.

Port culoareci ce-n fioreste


Al inbtetor atiaz,
Icir mb i5i pun cci mine
Hcun.a scumpa de (it/az.
.L)ulcenin iresiiiez peacela
Car e-usupra mea se pleac;
lar copila rita priinete
Trenturind, din mina dragti.

SmnI; binevenit oriunde,


Dar cel ce ndjciuieste
Sa lila (Uba vreme lung
Lepede-.i once ndejde.

Eu sint cel pe caie, iaa,


L-a--nctni1git pnivighetoarect.
Ci, cit toat-aceast slav,
Mutt necaz nn-ndura floarea.

OuiiuncIe, tinir Inca,


Dau in mugur, rnmpresoara
Spinii strnsi in juru-mi roata,
i-n iduntru sin afari.

Cu pot op de lncii crunte


Pie ptui tinr mi-i sfIsie,
Jar sub singele ce curge
Pururea-s o ran vie.

Ci, cu toate cite sufr,


Eu slut cea vial stralucita
Dintre flonile ce-si scutur
Trecatoarea br ursit.

Mi s-a pus cIndva un nume


Mindru : ,,Fala Dimin.e!ii.
Stro.iui prospeimii mele
Mi-e podoabCi fruinuseii.
Vine ins fdr miii!
Mina omuiui, ne stringe
ne fierbe In cazane
ne stoarc vii singe.

Alunci trupumi xc topete,


Jniina-ini pe fiticri arde,
Lacrimilemi curg, 0 nirneni
Nit ma mIntuie de inoarte.

Focu-rrzi nZtSLiLiC fptura,


Lacrimile-riri fierb cu laruzd,
Inimumi xc face aburi,
Toat fiina mcci xc sfarmd.

Curge gilgiind sudoarea,


Semn vdit cii yield trude.
Sufletu-nvi e leac de suflet
Celor arsi de patiini crude.

Jar acei pe care dorul


Ii usucd, se alma
Cu mireasma mea-nfioritd
Cindva fraged-n grddin.

Astfei, dup cc xc trece


Frumusetea-mi din afara,
Proasptlt sufletu-mi rmine,
Oamenii sd-i soarbd iard.

!neieptui care tie


Cum xii tragii-nvtqti;ninie
Din podoaba trecdtoare
Ce-am avut-o mai nainte,
N-are s jeleasc vremea
CInd, cu florile-mi bigkete,
Straturilor din qrddin
Le-mpleteau cununi in piete;

Ci mereu indragost2u,
Cu iubirea br, nebunci,
Ar vroi ca vremea ceea
S dureze totdeauna.

lar acuma, 0 stpInii mei i stpInele mele, dac binevoiti,


am s v spun CIntecul lasminului. Iact1
0, voi, cci ce privii, lsai suspinul!
Sus in azur, pe cerurile sfinte,
ArcI stelele-ini sclipind. Eu sint iasmiriul,
Mai aib decIt argintu-n zcrninte.

Cind ma ivesc pe lume, ies de-a dreptul


Din sufletul duninezeirii-nzlte,
i fericit ma odiknesc La pie ptul
Jieineibor cu inimile calde.

Dintre podoabe sint cea mcii de seama,


Cu care se-ncunun once frunte.
Bei vinul meu, i flu v fie team
De cei ce ctiu atita: s se-ncriinte.

Cuboarea rnea-i e camforului sora,


Mireasma-mj e-aL iniresmebor izvor.
Ea va rmine-n preajma tuturora
i-atunci cind plec cu pas nepstor.

lar numele-mi ias-rnin, Inchide-n sine


0 tain-al crei Ineles desfati

95
Pc cel ce trzdrcicesc curn se cuvine
11 inintu clesftctre luiuiinctt

Din dou VoT)e-Z zCiinislit, ce-nseainn


Ircs .i jale. Tilc.ui peneles
in qr(tiui in ut iieuratu .i nendearnn
S(i i??n Ca jo/eu este Un eres.

i)e-ciceea yin Cu fericireci-n hor


Sn pove.ctesc nOTOCUTI cu teinei.
JccsnizulLI. smnt. Culoarea inea e sor
Cu cainjorul, o, drocji stpinii rnei!
Si acuma, cIac binevoii, o, stpInii mel i stpIne1e
me1e, am s vI spun Cnte(Ul Micunelei. Iact-1:
Port nucn tie de frunza verde
i bluza-albastru viorie.
Plpind sint, o-nchipuire
De visuri si (le gingsie.

Sl chenie Iala Di riineii


Fe trandaf ir, In mindrai huin -
Eu, cu Jptura inea sfzoas,
Nu slut decit ci zllei tain.

El, inult slvitu-mi frate,i vrednic


De toat strlucirea vieii,
Freafericit In rostu-i fainic,
i sfint incirtir at frumuseii.

Eu, ve.ytejit (tin pruncie,


Iniral mihnirii trist iin.oiiu,
Sub boltu-ncilt-a primtiverii
Ma masc mnfcurata-n doilu.
Ce scurte-s clipeie-mi voioase
CInd pot s rid i s ma biicur!
i. vai, cc lungi .int celen cure
tini scutur of ititul ciucur

Ca, ata, de cuni (ictU lfl floare,


IVId smuig intreg, din rIdcin,
Fr smi clea ri7gaz i vile
Sa Jung Ia vreinea niea cleplin.

i, fund fr aparare,
Destui vzn viata sc2mi sujrume;
Sfictla-mi nui induioeazti,
Nici gin gsia iiiea pe luine.

0 des Jtare-s pentru-aceia


Ce-n preajnz-mi ,stiu s Se abat,
i iz -ndrgesc cu-nflc rare
Cci care ma zresc vreodat.

Ci pin La sfIr,siul zilei,


Acleseori clziar mci clegrab,
Vai, nu nzaz dau un bert pe mine,
Stau priziit pe tarab.

i-atunci ma vind mci pe nimica,


Ei, care ma slveau nainte;
i-flfl tot gsesc cusururi grele
Cei cc ma ldudau fierbinte.

Vrjmasa soart-mi veytejeste


Pe noapte florile firave,
i dimineaa le gsete
Plite, triste i bol nave.

97
S-a ?TZLU vazut vreodat-n lurne oare
Cevci la Jet cu tristea inca ntiuc?i:
In epaa fi, i a nu fi in stare
S-i slIm pen setea care te usuc?

Pe zi, sub qeana soarelui aprinc,


lilli desfasor cununa aurie ;
Ci dmud adorm SUb inane nopizntins
Pi2inInt i ape-n 1inite&tirzie,

I)in nou ma elieam mutt iubita undu,


i, legnat, floarea ml senclzzni2,
in sinui apei line se afund,
In cuthuz de Verde(lt din rovin ;

La gindurile inele-nfrigurate
Mani ore (ituflc, iar ochiul ?iieU sencInt,
Sub ape no pfl in sin gura tale,
De fericirea-i luupc(le Si sfirit.

Jar oamefl2i cci ii..a.crei Ia minte


Kabuii nau ci un.de 1 1UJ af(u annme,
nu 1.iu cuin hi tezn nia cuprinde
Aceast fericire f(ir(z nume ;

flici un circotas nu se arat


Cu limba-i ascuit sa iiia cclte,
lar pe iubzta inca inicrimat
S-o tUII)Ure cind vrea s ma dezcinierde.

i oriiinde dorurile-mi multe


M-ar duce s colind in ratacire,
lubitami pururi s( sa ma asculte
i sli-mi optease blinda ei iubire.
L)e-,o rog su-mi sting Jocul ce mu urde,
Ea mu adup cu licoarea-i dulce;
Dei cdr un aclpost, duious foarte
La thin-i drag ma stringe S ma (U1Ce.

5i gindurile-mi toate i fptura


Sint impletite cu fiina-i drag.
Ca s triesc, eu-mi druie cldura,
Ea ,inf1orete viaa mea intreag.

Atita de Sf ios sint eu din fire,


4i-utita sint de rUunos, melt
Ma zn$painunt oriice privire,
Si ma ascund in upa pin La git.

.i floarea-mi dour, din tot prisosul fiinii,


Mi-o Las afctr&u straiul ei curat,
Mai uult S fiii tjhicit CU ochiul fliZflZl,
DeM sa fin Vuzul CU-u(1eVUrat

Cinci pOVeSWa ajunse aici, $ehcrczacla ViZII zorii mijind i,


sfioas, ttcu.

Cz wtra flou sute treizeci . treta nocipte

Si acuma, 0, st)irui mel i stapinele mdc, am


Va spun, dac binevoi1i, Cintecul Busuiocului
Surori hilte, iota scurnpc vreme
Cind fericite-mpoclobii de zo

201
Grdina-n care floril RUTh steriie
i rnI adpostesc in taina br.
Atept porunca voastr, i v rog
Priiniti-mjj in sfiutul vostru joc

Prieten cu izvoarele-s, ce-mi sun


Cinecul br; cu tainebor fierbinti
Ce se ,soptesc pe sub pobog de lun,
Lesint chelar de visuri i dorini.
Jar gin ga,cele-mz frunze subirele
Dovad sint a haruribor mele

Priinii-rri?i, surorilor iubite,


Ca pe-un tovar La banchetul sfint,
Curn fr de lutele vrjite
Nu are haz nici danul pe pmint,
La feb frai de mine nu-si dd ghes
La bucurie-un om cu duh ales;

Credei-m, iubite surioare,


In pieptul meu comori vrjite-ascuntl
Miresme scumpe i ameitoare,
Care-n adincul inimii ptrund.
Fgduitu-s celor ce-au s vin
Zn luminoasa lui Allah grclin.

0, dragi surori, v-am spus: fptura-ini toaUi


E-al tainebor de inimai chelar.
Ci poate-o zvoan v-a ajuns vreodat
Cuin c In neamul meu solomonar
Ar fi i-o liinb ce s m desmint,
Flecar fr seaman: biata mint.
Ci eu Va rog sa flu-i pstrai vreo pism,
i mci degrab s-o privet cu drag I
Neprihnita, blinda noastrd ism
Numcii mireasma ei si-o d-n vileag T
Ea, biata, niciodaUi flu destain
Decit duioasa inimii ei tciin.

Cel ce se d pe fa doar pa sine


Nu poate fi vreodat-asemuit
Cu cel ce spune tainele strtuine
Pe care altul i le-a-7npTtit,
Nu i se cade rusinosul nume
Nu e pddure fr uscturi:

OriciLm ar fi, d flu v-o spun cu ciud


iVu e p&dure fr uscturi:
Doar pe departe sint cu minta rud,
i nam Cu ea prea strinse legturi.
De-aceea dcci, cu sufietul fierbirite
Va rog pe toate s luai aminte.

Prieten en izvoarele-s, ce-mi suna


Cintecul br; en tainelor fierbini
Ce se optesc pe sub pobog de tuna
Le slut chelar de visuri i dorini.
Jar gingaele-mi frunze subirele
Dovadd slut a harurilor male.

Surori iubite, iat scucnpu vreme


Cind fericite-mpodobfli de zor
Grdina-m care fborile pun steme
4i ma addpostesc in taina br.
Atept porunca voastrd .i v rag,
Primii-mi in sfintul vostru joe!

O3
Tar acum, o, stpInii mei i stipine1e mele, cci bineVoil
i, am si v spun Clutecul Levnici. Iact-1
jlh, fericitI sint c nu fac parte
Din rznclu-aceior flori de prim grdfni
Ce cresc trudite: cu rsar departe
Dc riiiinile nZ1Lrdare, i (IC (:IZZfl,
La adipost de torlele dearte.

Lecji slobode miau fost din veci inenite


J\Tu?)j place viaa prins PC ({rQC?,
Fug de izvoare i jug de ispite,
Grdinilentre garduri muvu sint thnoi
Z flICi plilIlZIztLfliI.e -U)iiU1 )flUnCite.

0 flesupUs sint. buigind de luiize,


Pustiurile doar iini tiu de rost.
I)oar prim szn.gurataJz frii de nume
lini cant eu tilmitul adIpost.
lVui iti place zarva gloat ei dc legu me.

i cum nui niinemi s ma IngrZjCaSc


4i mid s via sdectsci JJC pnimnt,
Mu poute nimeni s se necjecisc
4i sa ma cerle (IL fliCi Un cuvint
Cum c sar fi trttd.it ca s ma creasci.

Siut liber, Iriesc in libertate.


i mlna hid a mci UUUL rob
i a nici umui ins din vreo cetate,
Minate de nesaul br neghiob,
Nu mi-au utins podoabele curate.
Ci de-ai sl vii pe pajistea de ciluri
In Nejthil din Arabia, cndva,
Departe de grclinile cu zithLri,
Ma vei gtIsi: acoio-i tara mea,
Sub strctiucirea alt or rasariiur.

Acolo, unde-n soapte care-adie


N-ajunge om Cu chipul vestejit,
Fe pajisti largi, triesc cu bucurie
In cintec de albin fericit
1i cu-a gazelelor tovirisie.

Acolo, frcLte-al sihastriel mele


E doar pelinul eel cu gust amer.
Ma indrgesc cei mndrgii de stele.
Aunt i-am fost pe vremuri lui Agar,
Pe isinail i-am viruJecat de rele.

Sint liber, i triesc In libertate


i sint ca fetele de neam ales
Fe care nimeni flu le scoate
Fe la mezaturi, ca sa deie ghes
Vinzrii br In tirgul din cetate

Cu omul trIndav nu pot fi pcreche,


Doar eel viteaz irni tie-ntregul prei
Fe calu-i vintec, ca In vremea veche,
Spre teiu-i shut gonete indrdznet,
Cu floarea mea infipta la ureche.

As vrea s vii oclattI pa Ia mine,


Cu dulcea mea mireasm s ta-mM I,
In Nejclul caid, sub zrile-i senine,
Cinci vintul diininetii-adie-n vi
Rotind in juru-mi horde lui line.

205
Odoarea nea mnmiresinat1 scald
Pc mult Insiuquratul. becluin;
!atr florile-mi ca de-un fior tresait
Ca s-i desf etc pe toti cci ce yin
i fac popas in preajm-mi czolalt.

iatun.ci dud a.sprui cinilar incepe


Sn21 zugrVeasc frzinnisei si lz.ar,
Chervanagii-rf.urai in zejh.e
Stau s-1 asculte i, oftind arar,
Ii furtI-o vraj cc n-o pot pricepe.
lar acum, dac bineoil1i, 0, stapinii mci stapinele
rrleie, an. s v spun, mntrun sfirit, CintecW Bujorzilui.
kct-1

Dcas fi i iniunfrul meu asemeni


Cum .s mt pe di naf armpodo bit,
Nu ia mai pizin.tii ntcicind pe semeni
i nici nu rnas mci plirige, negret.

E lthidot oriunde burioarI,


Bogatul meu vemzmnt, de obicei,
i slut si?iviti obrajii de fecioctr
Cind sint la. feZ dc rumeni cc al mci.

Ci ochhil ce se-apieacti s mii vacIj


Nu e cuprins de-un osebit r.sfd
Nu slut athLs vrcodai ca podoab
In glastrele din sala de osp
.Nui nirneni ispitit s preamreasc
Podoc bele cu care in ?nfsor,
an inie data lottda fireascd
Ce se aduce celorlalte flori;

In lar9a strdlucire din grdin


Na mi se ias nici un cm ales;
Ba chiar .sZnt sinuls cu tot din rdcind
Si izyonit afard rca ades.

Sc pare c as. face nunzai slid


1i cuin arcIt a chip i cum iniros.
Din ce pricind oare mCI impila,
Dc cc par o podoabd de prisos?

Vcti ! vai ! Pricep ! Pc cit lad duce glndul,


>e-aia precum tot chibzuiesc mereu,
Pricina nai ed rosa mic vesiiiintul,
Ci inima, cd-i neayrd-n pieptul men.

Dar cc pot eu cInd crincena inca soartd


Aya vu-a fost menit dintru-nceput 7
Rtuninc-n veci strddanzc desartd
Dc-a fi alt fel de cam ai fost ftlcut.

Cusururiie de vii se musoara,


4i iuiina inca necyrti nare prep,
.4zz dccci uJICI priviti pe dinafard,
\T.zt wit ca un sarai de frurnuseti ?

Th5CI dciii mnfrird. Vai, dc-as fi fast asemeni


Pc diniduntru ca pe dma far,
Na ia nai pizunu! acuin pe serneni
nil 1111-itS plaige soarta CU amcvr,

237
Val nie, vui ! Ge rincluZ(1la pio.zst
lini uniple VLc4L1 toata de ut I
Pc cit pricep, intreaga inca napasta
lini vhie de in iniin, iatit

Cind povcsta ajunse aid, $chcnzada vzu Zufli ndjincl i,


sfioas(i, tcu.

Ci ntr-a nou sute treizeci i patra nocipte

Urm:

Tar acuma, cmnci am s1iiit cinteccie zefirului i ale ilo


rilor, am s v spun, dac binevoiti, o, stpInii mei i st
pinele mdc, citeva dintre cIntecee pxriior. Iact mai
intli Cintecul 1?indunicii

Eu, demi fec totdeauna cas


Pc ling?I vreun privaz sub qearnuri
On sub vreun zid de Ia teresa,
nu prin scorburi on prin ramur?,
de flu jug de 0111 jricoas
Ca toate elelalte neamuri
Dc paxhet, e din pricinu
Ci-n ochii inici nimic flu este
Mcii de fobs pentru-o strn
(Jar cc v?i spun flu e poveste !).
Dcci Iiitre oameni Imi fac rosul,
Cci mu sint (le tzn neam Cu
J1a zidindu-i udpostul,
Un biet strain o duce bine.
EU sint dc-a pururz calutoare
i pot astfel s iou amirite
Ce viat duce omul care
E druit cu-nvi si miute.
Dc ri-a fost scris s pleci cleparte
Pe druinurile prtheqiei,
A vrut Allah s?i4i faci parte
Dc sfinta lege-a ospeiei.
Cind Irni gsesc obUlduznt
Pc la vreo cas undeva,
Nu-mi iau nicicin.d Ingaduinj
Si Ic aduc vreo supirare
Celor ce locuiesc in ea,
i cib zidesc, dup putin,
Cuviincios, la umbra sct,
Din toate cite sint in stare
S string cu trud si rbdare
Pc lin.gtl maluri ,si izvoare.
i chiar de le cIn.t spor Ia eac,
JTU cer sI-mi dea 1?n pilnea br
Jlqoniseala mea de nzasi
N-o ian dim bietul br ogor
incit strdaniile-mi grele
Si faptul ci nu cci pomani
Mi-aduc iubirea tuturor.
Allminteri poute multe rele,
Vu ocrotire, ci izgoawi,
Mi-ar fi ghelirul dttp thor.
Cind rid i cint iaola1ta,
Rotesc prin preajmct br voioas;
Ci zbor spre bolta lumii-nalt
Cind i-nasa br ci- o o.cptectz;
Cci doar la sfinta bucurie
Rivnesc en s be fin oilac;
Nu Ia ospuI care-mbie
Un pintec lacom la posmag
T\JU la ce an In far furie,
Ci numai si be fin pe plac;
La scum pa br prietenie,
Nu l1 U-n bob de miei sthac.
In.(It, trwnd in ctmptare,
Nelaeoiiui la bunul br,
Ma 1) ucUr deo in bire in are,
i m priinete fiecare
In casa lul, ca pe-un odor
Pc care-i strIngi Ia piept cu dor.
lar acum, dac binevoii, o, stpInii mei i stipine1e
zriele, am s v spun Cintecul Soiirinlui. Iact-1:
Aca e, si-nt tuicut! Adeseori
Si-nt chiar posac cle-a binelea, aa e!
Nu sint prlvighetoarea ce-i rsfoaie
Inir-una tereremu-obositor
Cu limba-i necercat de opor,
Umplind de barin codri i zvoaie,
De-aduce peste capul tuturor
Npastele mniruite laie.

Slut credincios al legilor icerii,


i poate nici n.-cmi alt nsuare
Decit cea cle-a tcea, jar a vederii
E poate singura-mi descvircire
Cind ornul m?i aduce In robie,
Stau chibzuit, iar gindul niciodat
Nu mi-i art. i n-are s ma vad
Vreun ochi vreoclat-n temnitami pustie
Plingind ruina vietii-mi de-altdattj.

Pe drumurile-mi de robie grele,


Cunoacterea o caut eu, atIt!
De-aceea i stpinul vieii mele
M-a Indrilgit atIt de mult incit,
De team s flu trag asupra-mi ura,
Mi-a pus pe frunte coif, si nu-ntrIt
Pizrnadi, cad ne Invtura
Coranul sfint: ,,Nu-4 arta figura 1

Jar limba, ca ispUa s n-o poarte,


Imi ferec strins ciocul, en die his,
Intocmai precum i la SfInta Carte
,,Si flu laci limbci slobod e scris.

Pe urma-mi priponete ntIpristan


Picioarele, In lanuri zngnincl:
Cum cere i surata din Coran:
,,Pe drumuri si nu umbli opairLd !

Robia, pIna-n suflet doare-adinc,


Cl tot tacut privese jur Impre jur,
i niciodat nu am sCi ma pling
Dc cazneie pe care le indur.

211
i 1 (II (,jife1, coapte Indelung.
uF (ofIL1 nopth, cjnduri1.e inele
iii CCQ iliclI fl& t(LfiVUUt U7U ayuflq,
Rod al tcerii sial ?abcturzz yrele.

Jl1uric (1jul19 SUlicLflhi robz al


i cle pe pUi?iflUl br (IO7i11lesC mian zborul,
JipOi rotireanallb 11110 jncIie
Pe nna br punind seine picioiul.
lar acum, dac binevoiii, o, stipinii mel si stpmnele
meic, am s v spun Cintecul Lebedei. Este scurt i Ia

Stjmn fund pe dontl men, deplin,


Sint domn pe ape i pwmltnl. d zure.
Dc nea mz-e tu put, jitul n2i-e un Cnn,
Icu pliscul Un sipet de chzklimbar e.

Imnparatia rica a puns culori


Din strcilucimi, thn vis insinyurar.
tiU tainele din ape, tiu C07fl0ri
Ascunse, stiu minunile din mare.

i pe cind eu caltoresc vizlind


Pc propniile-rni vele-n deprtare,
Cel trindav, stind pe rrmwri, picotinri,

110 Lar flu are de mrgritare


Din tot be1yugu1 apei de argint
El s-tie numai spumeic amure.
Si acum, dac binevoi1i, o, stpinii mel Si stpmnele
:meie, am s v spun Cinlecul AIbniei. Iict1
Pe Sub crInguri, prim muncele,
Acolo mu fac eu cas
Fr-a-i pgubipe allii,
riflI agoriisesc de mas;
larba toaUI ma cunoate
i m&ntimpini voioas.

La vreo floare, la vreo poam,


Imi las aripa sa zboare,
Fara-a vitrna o poamJi
Fr-a supara o floare.
lirana dulce-o scot din ele,
Strvezie ca o boare.

Ma Intorc pe urin-acasa
Cu povara dobindit,
La cu iverniseala-mi scurnp,
La orinda CIUbZlLZta,
i la calda nultumire
Ce mia jost din veci men WI.

Ziduriie casei mele,


Cu dichisu-mpletiturii,
Sint urmarea r?izved WI-a
Ckibzujeljj i msu.rii.
Fagurli sint insu.i rothil
Legilor arliitecturii.

Chiar i Euclid vesituL,


Dc-ar putea cumva s vie,
Ar avea cc s imvec
In lumnina crnrie,
213
Cercetind Cu minunare
Nalta br geometrie.

Ceara mea i mierea dulce


Slut urmare a stiinei
Ce s-a-mperecheat cu munca
i Cu sporul sIrguinii.
Ceara-i rodul trudel aspre,
Mierea este fructul inintii.

Jar hat Irurile mele


Nu be drui niciodati
Cebor ce rlvnesc La ele,
Ci ca vrednic rsplatd
Cebor ce-mi indurd acul
Cu amIrciunea-i toat.

DaC vrei alejorie


Pentru irdm i minte,
Ti- infiez eu mnsmi,
i strveche, si cumirite.
Cucjet, aadar, bine,
Cutind s lel amintes

Dac jindui s te bucuri


De hatirurile mele,
N-ui sd poi frd sd .suferi
RIbdtor necazuri grele,
Struini ostenitoare,
Rai arnarnice i rele.

Dragostea face u,soare


Toate cite-s grele-n faptd.

214
Diutr-o pild ineleapt.
Pilcia de-o pricepi, cuteazii!
Dac, niL, mai bine rabd!

Si acuma, o, stpinii mel i stpInele mele, am s v


spun, dac binevoii, Cintecul Ftuturelui. lact-1:

Eu sint indrgostitul care arde


Deci purureantrun cior ca. um venin
Dup fclia-mi scump. Ma inchin
La legea cc ma duce In.pre inoarte:
S pier arzind in pat irnu i-n chin.

i-n bc sd-mi stingd dragostea nebuncj,


Cu toate cite-ndur, iubita mea
Sporete dorid, ca sd ma rdpund,
StIrnindu-mi nencetat nddejdea rea
Cd voi put cci sd fiu cu ea-mpreund.

Ci cbacd md apro pin fericit,


Rotindu-mi2-i nprejuru-i ca un fur,
Md-nju rigliie intr-un hanger cu in pHt.
Nu, niciodatd un Indrdgostit
N-a inthirat atitea ciie-ndur.

Atunci fdclia dragti imi rdspur4e:


,,IndrdgostitiLle cu-adevdrat
Nu-rni arunca osIndd grea pe frunte,
i iartd-mti de cute-ai indurat,
Cdci cci si tine ard In doruri crunte.

Dc-i dat unui Indrdgostit s ardd,


Nu-i greu de ineies, pe cit se pare.
215
Ci ?luntea flu inai tie s se-inpart
CInd o zubzta-ndura-aceeai soart,
z-aeecLsia-z lucrul eel mal de rnirare.

Ca, iat, focul 7n-a-ndrgit la fel,


Aa (:Uin eu team indrgit pe tine ;
Ma prrnde-rL lurninosul lui mel,
Ma misivie cv rnultelei suspine
,Si cv dogoarea care arde-n ci.

Ma caut cv ockii nestui,


S-mi soarb si suflarea ,si fiirz,ta
Ci put iinai flu sun cuni so descui,
flu Ii poate implini dorinct
Decit topinclumn iubirea lvi.

Cu focul ne-au rpit din casa mi?a


Pe mine i pe dulcea-mi sm-a, mierea.
Pc urm, Intre mineatunci i ea
Au aternut o departure grea,
j lacrimi far numr, i tcerea.

Rmin supusa-naitului meu crez i


A cu-dc spre-a da aitora lumin!
Cu lacrirni drurnu-acesta ii urrne,
Cum soarta insi mi i-a scris hoin.
i-ustfel ma mist ui , cci s luminez !

Asa-mi opti fclia. Si-otunci focul


Se-ntoarse ins pre noi i glsui:
,,De ce va plingeti are nenorocut
Can jlcrile mdc vei peri,
Cinci asif ci dorul vostrui czfl locul?
Fence de aeei ce IW(I1L, cu1 CU
Le sni. pahurnic ! Mrut Jerkirii
Ii (JUSt(i eel ce jJU7Cfl SZ?LLI 1IlL.

?v1iinir. d (ist (ci, infru u Ic yea Jiri , Sprea se supune legilor iubini !
Ctnd poV@Stci llj LLflS aid, $oh(r(zad;j VZU Zorii inijirid i,
sfioas, tivu.

Ci Iutr-a noun stite treizeci si cincea noapte

Tar acurna, dac binevoii. o, stpmnii mci i stpirele


meTe, am s v spun Cintecul Pupezei. lact-I:
Cind, dupa (mum msiit in tO(UU graba,
Semnn de htbire traznicwn adus
Scrisoniie reqinel de lo So ha,
Ceo en ochi lunqi i siniUi, mia spus
lntrciurnul rege ,,J\u deqeaba,
0, pupz, Ic-al strduii pe sus,
Cad mi-al adus a veste care-mi place
i C(LTC-i face inzma sti )OQCC !

AI Solomon ?flO copicszt (ItUUCI


Cu toate binefacenile Iui,
M-a-ncu?uinot cu-aceste pene lurigi
Ce-?ni sint sictcuin pe frunte fatnic tul,
M-cz invat inelepciune-adznc
Ce si acuma? vien mine inca.

De-czceea ma intone adeseoni,


In pace sfinta ci-n singiL rat ate,
217
S-mi torc prin minte jar acel fuior
Al cugetrii lui prealuminate,
Cu toatI-nvttura ce mi-a dat
In ceasu-acela pururi neultat.

Spunea ,,S ,stii, o, pupz cumilLte,


Ca clac onitzl ar lua aminte
i dac s-ar trudi atut cit poate
S-i luinineze iscusita minte,
Cunelepciunea ar putea strbate
La tilcu-asctins al lucruritor toate.

Jar cuqet;ttl, dcar fi, iar stirui,


!Veprzhanzt spre tot cei bun sndernne
Cu lzmpezime ar putea ceti
Tot aclevrul rzvedit in semne.

1-ar fi vildit asctinul, la izvor


Ctre solute nepipite,
Ar dobindi fr de amigire
Lumin.ile cele mai sus cte fires

De-ar fi curat launtrul, drept dobind


i-ar fi vdit ascunsul, la izvor
k5i s-ar lsa vzutti tuturor
Cereasca noastr DscliI sfint

Cind oamenii s-ar lepada pe veci


De haina strimtaa dracjostei de sine,
Intreaga viat-ar fi doar zri senine,
Jar mintea n-ar fi cuib de ginduri reci.

i-atunci sin4irea ar putea razbate


La-naltul punct de ecliilihru, cind:

218
Ca doctor siei, fiecare cjind
Ar 71 a spiritului snitate.

A tunci doar, cual nIdejilii vinturar


Vel sti s-ti rcoresti in suflet btba,
Myrobolanul de clint stI-i fierbi,
Sebestul inclreptrilor, jujuha
tntivoirz4i.i, ta arindu I rcir
Al clreptei cliuze, i-aIte lerbi;

Sii te sfar?ni in. ?no3arul suferznn,


i si te cerni prin sita UTH1lLflU,
i s-J dai .inqur leacut potrivit
La boaia suiletijiui chinuit.
CliuL, dup veghea nopii, diininec4a,
Prietena din Cer i-arat fcza.

Cad eel care fiLt tie-ttn. tile sa trag


Din scriztuI poru in
Din zumzetele mvtei, dint rantreaq
Foire .de gingnii prin Irmn,
Ccl ce flu izbutete sa-njeleag
optztui ploiin plopiina1i i drepji,
Mira jut Zirii, ciba promoroac,
Nu e din rindul celor inelepi.
i, dupi ce .spuse -cIntecele acestea ale ilorilor i ale
psrilor, Tohia copilandra tcu Atunci, din toate par
tile, se mnlar strigtele de minunare ale ginnilor cuprin
i de inflacarare lar eicu1 Eblis veni dc-i srut
picioarele; jar reginele, vrjite peste fire, cu ochii uzi,
venir s-o sarute. i to.i 1ao1a1t, cu ochii i CL rnIinile,
se pornir s fac nite schirne si nite semne care vroiau
s mrturiseasc limpede : ,Ni s-a Innodat limba
de rnin.unare, iar vorbole nu mai pot s ne ias din gur !

2
Pc urm Incepur s opie pe sofale icnind i s-i viatuic
picionrele In sus, ceea cc vroia s mrturiseasc urnpede,
in graiul br de ginni ,A fost tare frurnos! Al
stulucit ! SIntern vrjili. Iti multumim ! Jar efritul. Maimun,
ca i soIu1 su mntru urIciune, se scul i se porni S
dintuiasc, cu mIna Ia spate, ceea cc vroia s rnrturiseaxci
i rzvedit In rostirca lui : ,,SInt nebun de minunare !
j. tulburaUl la vederea urmIrii ceo avuseser
i cintecele i stihurile sale asupra ginnilor, le spuse
Pc Allah.! o, stpInii mci i stpmnele mdc, da
nu a fi ostenit, va. rnai fi spus i alte cintece i stih
ri depre celelalte lion rnirositore, despre lerburi i
despre pLsIri, rnai cu scam cintecul privighetorii, al pre
Oiit(-1, al graurului. a canarului, al twturelei, al porurnhelului
obnnuit i al ponumbeiului gulerat, al sticletelui,
a] paunului, al fazanului, al potirn.ichiii, al gii, al vultu
rului, al pajerei, al strulu1ui i vas fi spus i cIntecele
unor fpturi cumus : clinele, crnila, calul, colunul, ingarul,
girafa, gazela, furnica, oaia, vulpea, apra, lupul,
leul i inca multe altele. Ci, inaIiah ! avem sa ne rnai i
tilnim Cu alt pnilej. Acuma, Ii rog pe .5eicul Eblis s ma
duc ndarat in saraiui emirului drept-credincioilor, stpInul
meu, care trebuie s fie in mare Ingrijorare din priciria
men. Si iertai-rn Ca nu pot sa stau Ia tiereaIm
preur a copilului i in nunta tfnerei efnite. Zau c nu pot
/\tunci ecul Eblis ii zise
Intradevr, o, Vraj a Jnimilor, inima noastr
mohorate ailind c vrei s ne prseti atita de cunind.
Oare nu s--ar gsi reo cale s rnai stai cu fbi oleac ?
Ne-ni facut .s gustlirn dulcea1a. i-acurna ne-o id Indr
it de in huze ? Allah fie cu tine, 0, Tohfa ! rnai bucu
cu citeva clipe
51 raspunse
ZLiu Ca lucrul acesta este mai presus de putenile
mdc. $i trebuie sa fl intorc Ia cmliii] drept-credinciosi
22()
br, IntrucIt, o, eicuie Eblis, tii bine cr1 fiH pimIntu1ui
flu pot s se bucure de fericirea adeviat clecit pe pa
mInt. Jar sufietul meu este trit c se afla atIta de departe
de sernenhi lui ! 0, voi toi, flu ma Iineti aid mai mult,
Irnpotriva inimii rnele!
Atunci Eblis Ii zise -
Pe capul i pe ochii mel ! Ci vieau mai intii, o
Tohia, sti spun ca ii cunoxc pe fostul tau dascl de cmtec,
minunatul Isac IbnIbrahim din MossuL
Pe urma zImbi i zise:
$i la fel mi cunoate i ci, intrucit, Intro anum
sear de iarna, sau petrecut Intre noi nite lucruri pe
care flu am s preget a ti le istorisi, ina11ah ! Intr-o buna
zi, la rIndumi. IntrucIt povestea legturilor mdc cu c
este o poveste lunga; iar el pesemne Ca mnc nu a uitat felurile
dc-a tine lauta, aa cum 1am Inviat eu, nici copilandra
de-o seari pe care i-am rostuit-o. Si flu este acuma
ceasifi potrivit d ati povesti toate astea, de vreme cc
eti atit de grabita s te Intorci Ia ernii-ul drcpt-crcdincioiior.
Oricum, nu are s Se poata spune c ai plecat de
in noi ft nimic In mir. Drept aceca, vreau sti ara
un nieteug dc-al lautelor, de pe urma carula al s f ii
proslavita de lumea toat i al s iii i imii inbita (JO st
pInul tu califul
Jar ea raspunse
Fa cum 1i se pare mai bine.
Atunci Eblis iua lauta copilci i cint pe ea o manoR
proaspt nascocita, Cu nicte Intoarceri minunate, cu nite
repetiri nemaiauzite i cu nite tereremuri desavirite Jar
duicei Tohfa, auzind cIntarea aceea, i se pat-u ca tot cc
mnvatase en pIna In ceasul de-atunci fusese numal greeai,
jar ceca cc Invata acuma de in eicu1 Eblis afurisit s
fie el ! era chiar ohIria i temeiul tuturor cintrilor.
22
Si se bucur la gindul c are sA-i poat lace sA asculte acea manea nouA i pe stpInul ci, emirul drept-credincio
i1oc, i PC Isac Al-Nadirn. 5i, ca s lie Incredintat c
nu are s greeasc, don s elate i ea rnaneaua auzit, de
fat, cu ccl care o nscocise. Aa c li lu aluta din munile
lui Eblis i, cluzindu-se dup pestreful de inceput
pe care i-i lii eicui, repet in chip desvIrit cintecul.
$i ginnii toti strigarii
Este roinunat
Jar Eblis ii spuse
Jactii c acuma, o, Tohfa, ai ajuns Ia captul ccl
mai de sax al mestriei. Aa c vreau sti scriu o dovad
pecetluit de toate cpeteniile ginnilor, prin care s Ui
cunoscut i adeverit drept cea mal bun cintreat cu
luta de pa pmint. Si, chiar pnin firmanul acela, am s-ti
dau nuniele de ,,ixprvniceasa psrilor. Intrucit stihurile
pe care ni ic-al spus i cintecele cu care ne-al cinstit
te dovedesc frA de pereche, i i xc cade sd f ii fruntea
pdsdrilor cmntdtoare.

Clad povestea ajunse aid, $e1 en zada vzn zoiii inijind i,


sfioas, tcu.

Ci Inir-ci nOu sute ticizeci i asea noc pie

Urm:

Jar eicul Eblis porunci sd fie chemat diacul eel mai


de seamd, care lud o piele de coco ci o pregAti, atunci, pe
bc, pentru firmanui cu pricina. Pc urmd acternu pe pie-
lea aceea, cu o scniitund fnumoasd, In slove kufice, nicte
rInduni desdvIrite, intocmai pnecum I be spunea ceicul

222
Eblis. Si fu insemnat i hotrit, In izvodul acela, cA tinra
Tohfa era cle ad Inainte isprvniceasa psrilor, i c,
prin firman anume, era cftnit sultana a lutreselor i
a tuturor cintretelor. Jar brisovul fu pecetluit cia pecetea
etcuIui Eblis, i cu peeeile celorlalte cpetenii ate
ginnilor, I cu peceile reginelor ginnilor. 5i, cnd totul
fu gata, firmanul ft strins intrun sipee1 de aur i fu
inminat cia mare pohfal minunatei Tohfa, care ii lu i
11 duse la frunte, rnulumind.
Atinci Eblis Ic fcu ian somn color din jurul su, i
numaidecit so i ivir nito ginni hamali, fiocaro iinpo
vrat cu Cite o lad. 51 puser dinaintea stralucitei Tohia
lAzile acolea Care, In numr do doulIsprozoce, orau toate
Ia Tel. Jar Eblis lo deschise una Cite una, spro a-i da putinta
dulcoi Tohfa sA vad cc so afla in ole, spurimndu-i
SInt ale tale!
or. lada cea dintli era plin numni cia nostoniate coa
do a doua, cu dinari de aur cea de a treia, cu drugi de
aur cea do a patra, Cr1 giuvaioruni orlaurito ; coa do a
cincea, cu candelabro de aUr ; cea do a $aSoa, CU poalne
zaharisite i cu nayrobolan ; cea do a aptea, Cu albituri
do mtas ; cea do a opta, cu sulomeneli i cu parfumuri
oa do a noun, cu tot soiul de lAute; coa de a zocoa, CU
tablale do aur; cea do a unsprezecoa, cia haino do zitrpa
iar coa do a dousprozocea, cu haine do mitaso do toate
c ulorile.
5i, dup cc Tohfa so uit Ia toate Cite so afinu in cole
dousprezeco lzi, Eblis lo fcu ian alt sornn hamali!or,
care nurnaidoclit luar iarsi ldzile in spinaro 5i so oriri
duir frumos In urma luminoasei Tohfa. Atunci reginele
ginnilor venir plingind si ia rilmas bun do Ia isprliv
nicoasa psjirilor ; iar regina Kamariya Ii spuso
0, sora inea, plod do la noi, vai ci s no IngAduio
ti macar a voni diii cind in cInd in iatacul in care lo
euiesti i s no bucurm ochii cu chipul tu piorztor de

223
minU. Ci mai binevoiete i c, do aci inainte, in bc do
a rmIne nevAzut, s iaU o infi&jaro do I iic a pm.intu
1W si s to trozoso din somn cu suflarea mon
lar Tohfa ziso
Cu tot dragul inimii, o, sora inca Kamariyn. Dii, cle
bun soam am s flu bucuroas s mu trozosc sub r
suflaroa tzi i sa to tiu culcat ling mine.
5i iarsi SC mai srutar inca o data i ii spuser
un potop de salainalocuri i un potop do jurm into dr
gAs toaso.
Atunci Ebbs veni ii indoi spinarea dinaintoa copi
landroi, i o lull ciIlaro pe grumazul lui. Si, in virvora bun
rAmasurilor i a oftAriloi do prori do rAu, ii luA zho
rub CU on, urniat Indeaproapo do cAtre ginnii hamali Care
aducoau. po spinllrilo br lAzilo. 5i, intr-o clipire do ochi,
ajunsora cu toi. illrll rio nocaz, in iataCLil omirului dropt
crodinciojlor, In Hagdad. Tar FDblis 0 aoz cu gingA1ie
pG rp()-j. in palul oi; mr hnna1ii orinduira frumos pe
ling poroi cole douAsprozcce lAzi. 51, dup Co sArutarA
pAmIntul din ai n tea isprliv i COSOI pcisarilor, plocarA toi,
cu Eblis in lrunto, fAr a iaco mCi un plc do zarv, pro
cum vonisor
0, cInd ToWn so vAzu in odaia oi i in patul ci, i so
pAru cA mci nu ieiso vroodatll din iatac; i gindi cA toato
cite i so IntimplasorA nLI fusosorA docit Un vis. rncit, spro
a so incrodInla do adovArul pAroribor oi, ii luA. alAuta, i-O
struni, i datA cu en, in folul ccl nou po care ii invatase
do Ia Eblis, ticluind ni5te stihuri repeite. Tar hadimbul
care pAzea iatacul auzi sunetolo IAutei ci cintccui, in
odaic, i strigA ,,Pe Allah acestai cintocul stApinei
mole Tohia ! Si so ropezi afarA, fugind ca un ins go-
nit do o liot do boduini, i, inipiedicinduse i ridicin
du-se iarAci, atIta do tulburat era, ajunse itt cApetonia
hadImhibor Massrur spAtarul, care sta do strajA, dupa obi
ceiul 1w, in uca cmirului dreptcrod.inciociior. 5ii cAzu
picloaro, bdbnnd

224
Ya sidi ! ya sidi
Masxrur ii zise
Ce-ai pit? i cc cnui,i aid la ceasul acesta?
i hadImbul spuse
DLt fuga, ya sidi, i scoa]-1 pe emirul drept-cre.
dinciosilor! \duc veste bun
Jar ]\/Jassrur incepu s-1 certe, spunIndui:
Au tu ni Innebunit, 0, Sawab, de ma crezi In stare
s-1 scol In ceasul acesta pe stpInul nostru califul?
Ci haclImbul o inea Intr-una pe-a Iui, i ipa atita de.
tare Iricit pin la urrn califul auzi zarva i se trezi. i
Intreba din odaia sa:
Ya Massrur, ce-i cu taraboiul acela?
Jar Massrur, tremurInd, rspunse:
Este Sawab, o, doamne aT meu, paznicul de Ia harem,
care a venit la mine s-mi spun: ,,Scoal-1 pe ernirul
drept-credincioilor !
i califul Intrebil
Ce ai sit-mi spui, o, Sawab?
Tar hadimbul nu putu decIt sit Ingaiine
Ya sidi ! ya sidi
Atunci A1-Iaid ii spuse uncia dintre copilcie roabe
care ii vegheau somnul In iatat
Dute de vezi cc este.
i copila se duse in hadImb i 11 aduse Inlituntru pe
ccl cc pitzea iatacul. Jar hadlinbu] era Intr-o stare atIta
de aparte melt, cind ii vitzu pe miru1 drept-credincioibr,
ultit sit mal sitrute pitmintul dinaintei, i ii strigit
do parcil or fl vorbit cu vreunul dintre semenii Iui Intru
Jnidinbie
Yallnh, repede, scoalit-te! StitpIna mea Tohfa este
fn odain ci, i cintit din gurit i din litutit. Ilaide repede,
vino .so auzi, bre I

225
Tar califul, uluit, se uit la rob fra a putea s rosteasc
o vorb. 51 cellalt Ii zise
Au tu n-ai auzit ce ti-am spus? Nu slut smintit,
pe Allah! lu spun c stpina mea Tohia ade In odaia
ci de culcare, i cint din iliuM I din guM! Haide lute!
D zor!
Tar Ai-Ra5id se scul i Ii puse in mare grabli cea
dintli hain care i se brodi sub min, fr ca de altininten
s pniceap o iota din toate vorbele hadImbului, cruia
i zise:
Vai de capul Mu ! Ce tot indrugi? Cum de cutezi
sIt-mi vorbeti despre stItpIna ta El Sett Tohfa ? Au tu
flu tii cIt a pierit din odaia ci, mItcar cIt ji uile si feres
trele erau Inchise, si cIt vizirul meu Ciafar, care tie tot,
mia arIttat cIt pieirea ei nu cste lucru curat, ci--i fapta
ginnilor si-i urmarea rautItUlor br ? 5i nu tii cIt de obicci
nu s-a vItzut sIt se mai intoarcIt indItrItt cineva pe care
bau luat ginnii ? Vai de capul tItu, o, robule care cutezi
sIt vii i sIt-I scoli din somn pe stpinul tItu, din pricina
vreunui vis aiLirea pe care lai copt in creierii Mi cci
negri!
lar hac1imbu spuse
Na e \iS, ci-i aieve ! 51 nici flu mItninc pleve ! A
cIt scoalIt-tc ftirIt gilceve, i vino s-n vezi, dupIt multele-ti
chinuri, cum iti pareye cea inai rninunatIt fiicIt a inaicii
Eve
51 califul, in pofida ciudei, flu se putu opni sIt nu izbucneasca
in hohote de its, incredintindu-se de sminteala
razvedita a hadimbului Sawab. Si ii zise
DacIt spusele tale slut adevItrate, are sIt fie spre
noroul Mu, intrucIt am sIt te siobozesc din robie i am
sIt-ti dItruiesc o mie de dinari de aur; da daM totub este
amItgire, M pot sIt-ti spun de pe acum cIt este amItgire,
fund urmarea unui vis de harap, am s poruncesc sIt f ii
riIstignit pc cruce!

226
$1 hadImbul, ridicInd mtinile Inspre cer, strig:
0, Allah, o, Ocrotitorule, o, Doamne al mIntuiril,
f ca s flu ma fi arngit vreun vis on vreo mnchipuire
de-a mintilor mele negre!
i porni Inainte, croind calea califului i spunInd:
Urechea este pentru auzit, i ochiul pentru vzut.
Vino, dar, s vezi i s auzi, Cu ochiul Cu urechea ta!
Jar cind Al-Raid ajunse la ua iatacului, auzi sunetele
de lauta i glasul dulcei sale Tohfa cIntInd. i Chiar
atunci cInta in Chipul cel nou pe care 11 Invatase de la eicul
Eblis. i A1-Raid, buimcit i de-abia izhutind s-i
tina firea care ii i luase zborul, baga chela in zvorul
uii ; ci mIna lui flu izbuti s descuie, atita do tare ii tremura.
Jntr--un sfirit, dup cIteva clipite, isi ma inima in
dinti i, opintindu-se in ua care se dete la o parte, intra
rostind ,,Bismillah Prpdit s fie pirdalnicul
adapostesc intru Allah fata de vicleniile lui
CInd ii vizu in u pe emirul drept-credincioi1or,
buimcit curn era i tremurind de tuihurare, Tohfa se ri-dic
repede i se repezi s-l Intimpin.e. 5i ii cuprinse in
bral,e i 11 strInse la pieptul ci. Jar AlRaid scoase un 4i
pat de parca siar Ii dat sufletul, i czu lat, fara de sim
tire, cu capu-naintea picioarelor. Jar Tohfa II stropi cu
ap do trandafiri Inmiresinat cu mosc, i II terse pe
timple i pe frunte, pin ce 11 trezi din lein. $i omirul
ezu un rstimp ca un orn beat. i lacrirnile ii curgeau
dc-a lungul obrajilor i ii udau barba. Si, dupa cc i
veni In simtiri dc-a binelea, putu s-i plirig slobod intr-un
sfIrit toata bucuria la pieptul rnult iubitei sale, care
ci ea plIngea la fel. Jar vorbele pe care i le spuser, i
mInglierile Cu care se alintar fur mai presus do toate
vorbirile. i A1-Raid ii spuse:
0, Tohfa, do buna seam c piecarea ta este Un

227
lucru nernaipornenit, dar intoarcerea ta este i mai grozav
I i Intrece once Inchipuire.
lar ea rspunse
Pc \riata ta, o, doamne al rneu, aa este! De ce-a
sii rnai spui dup ce am s-ti istorisesc tot i am sti
arit tot ?
51, fri a-I mai 1sa s atepte, ii povesti despre intraren
tEicuti a eicului ccl btrin in iatac, despre dn1ui
rca beat a Iui Eblis, despre coborirea PC Ia umbltori,
despre calul Cu aripi, despre ederea la ginni, i mai ales
despre frumusetea reginei Kamariya, despre mIrLcruri
i despre cinstini, despre cIntecele florilor i ale psribr,
despre Invlitura cen cilpiltase de la Eblis i, Intru
siIrit, despre firmanul cu care o clftnise isprvniceasii
a pilsarilot.
51 desfur dinainte-i firmanul cu pnicina, SCris pe
pielca do coco. Pc urm ii lu pc calif do rnin i Ii
arL, una cite una, cele douiisprezece lzi cu tot cc se
LIlfl in ele, pe care nici o rule de limbi nu an fi in stare
sil le zugrveasc, i nici o mie de hIroage sii Ic Inscrie.

CInd povestea ajunse aici $eherczada vtizu zorii mijind i,


s1:K)St tacu.

Ci intr-a nou sute treizeci si aptea noapte

Urm:

- 5i lzile acelea ajunser rnai tIrziu izvonul bogiiiiIor


neamului Bani-Barmak i ale neamului Bani-Abbas.
CIt despre Al-Raid, apoi acesta, de bucurie Ca o gasise
iari pe preaiubi4t-i Vrajii a Inimilor, porunci sa SC
228
Impodobeasc i s se lumineze tot Bagdadul, de Ia Un
cap Ia altul, i dete nite ospe1e strIucite, Ia care nu
fu uitat nici Un om srac. i, Cu prilcjul acelor ospee,
Isac alNadim, care fu ridicat mai mult ca oricind in fal
i In dregtorii, cInt dinaintea norodului cIntecul pe
care Tohfa, din Indatorin1i, flu pregetase s i-i Imprteasc,
i pe care ea Insi ii invase de la Eblis afur
sit s fie el pururea!
lar A1-Raid i Vraja-Inimilor flu contenir s triasc
o viaI p1cuti, In huzur ci dragoste, pIn Ia venirca
cea de neabLltut a Slujitoarei morn-iintelor.

5i-aceasta-i, o, preafericitule rege, urm 5eherezada, P0-


vestea copilandrei Tohf a, Vraja Inirnilor, isprvniceasa psrilor.
Jar regele 5ahriar so rninun de povestirea aceasta a 5ehere-
zadei, pIna peste marginile rninunrii, mal cu seam de stihurile
i do cmntecele despre flori i despre psri, i In deosebi de Cmtecul
Bufnifr i de Cintecul oimuZui. 5i cuget in sinei: ,,Pe
Allah! Fata aceasta a vizirului meu a fast pentru riiine o binecuvIntare
fr do pre. Tar unci flinte Cu harurile i Cu InsUiri1e
ci flu i se cade moartea. Aa c, pIn a ma hotrI pe deplmn In
privinu ci, se cuvinc s rnai chibzuiesc a bucat1 do vreme. 5i-apoi,
poate c 0 mai avca si alto istorii nu mai puin minunate s-mi
povcstcasc ! Si se sirntl cuprins dc o voio.ie curn nu mai avu
sese vreodat pIn atunci, do nici nu Sc mai putu opri s n-a
strIng deodata pe 5eherezada la inima lui, j sa-i spun:
l3inecuvintate s lie femeile ca tine, o, 5eherezada! Pavestea
aceasta in-a ti1burat pIna peste poate, dat fund cintecele
despre lion i despre pasari PC care Ic cuprinde, i multa Invttura
Cu care aceste stihuri rnau Imbogit. Asa IncH, 0, fiic
preacurata i sfloas a vizirului mcii. dae mai ii ma sam dou
sau trei sam patru povcti c-a aceasta s1-mi istoricti, rim pregeti
sa incepi. untrucit Irni simt sufictul in seam accasta, uurat i in

229
senlnat de vorbele tale, tar tnhtia mt-e rIpttI de dulcet4a limbit
tale!
lay eherezada rispunse:
Nu slnt deeR roaba stipinulut men regele, br laudele lid
sini mat presus de harurtle male, Ct, devreme ce qa donfl, mt-ar
plicea si4t lstortsesc uncle tapte dc-ale unor femel 0 de-ale unor
cavat de ogle, t citeva alto lucrurl asemenea, da tare mt-c teami
ca flu cumva votbelc nick a-u supere cugetul 1 dragostea ce-a
at pentru buna purtare, doe fUnd ci In dc se cuprinde oleaci
de slobozenie l de cutezai4il. tntruclt, 0, rege al vremtlor, de
obicet norodul flu prea $tno seams do sftoenlt, tar vorbele tnt sat
uneort peste mirgtntle cuvlln$. Dad, dar, net a nu tin seama
de acestea, n-am a $In; 1ev duel ret a bc, am a tea
$1 regale $ahriar spuse:
HoLirIt, ?eherezada, pofl eli vorbeLtl dcl nimlc
h-ar mat puLea 51 ml nhinunczc din partea femetlor,
;t cunosc ci dc se asomule cu o trtnghie, rAsuciti; ;t e
Jucru tlut de toatA lumen eli, atuaci clad vrcl sib 1ndrcp
o funle rtisuclti, a risuceti i mat rAn; lair duel stitut, o rupt.
A;a ci vorbcte libel tail, tniructt Ia4eiepclunea an sAlAutec
pita depafle de not, din zuun clad s-a petrecut
tlcilqia acelel sojil blestemate pe care a flit I
$1, Ia rosttrea vorbelor acestora de la urmi, chtpul regelut
ahrtar se Inneguri deodati, ochtt I se posomorfri, sprincenele
I se Incruntari, obrazu-t pill, tar chefu.t Jul bun se schimbi mIt-un
chef tin. $1 toate astea numal Ja amlntlrea atlrniti de necazul de
odlntourL melt, vizind schimbarea aceea ce nu prevestea nhnic
ltnitor, mtcuta Donlazada avu griji a strlge numuldcclt:
0, sore mea, ml tog $be I grAbete de ne povasteqte ce
ne-at figAdutt despre cipetenllle de agle 0 despre femel, 0 a
nu-41 tie trieR de nhnic din partea acestul rage luminat, care tie
prea btne cii femelle slat en nesteniatele, unele cii pete, cii vitAmiturl
t cii metohne, tar altele curate, strivezbl 0 nepribinlte.
i are s te nia bine decit tine i mai bine deck mine s fac
osebirei cuvcnit, i s flu ia pietrele drept giuvaleruri.
lar Seherczada zise:
Adevr grieti, o, micuto tncIt, cu tot dragul inimii, am
s-i povestesc stpInului nostru Povestea lui Al-Malek Al-Zaher
Rokn Al-Din Baibars Al-Bondokclari i a cavasilor luj de la ugic
i toate cite au pLit ei!
C U P Ft INS U L

ik.)VLS1EA c1iiqir MAC;icE


POVESTEA CEA S1RALUCITA A CUAI%SQUULW
[).T iMiINT . . . . . . . . . .
CITEVA NAZDRAVANII SI CITEVA PAR1M1I DEALE
DASCALULIJI LAEUR1LOR 1 PERDAEU
FULOfl .
POVESTEA COPJLA?sIDREI VUAJA IIJ1M1LOR, IS
V RAVNICEASA PASA.PtILOI? . . . .