Sunteți pe pagina 1din 345

(f LL.i.

((XLf / iie
___ cartea celor
o mle i una de nopl
(7)
(NOPTILE 4*501)

3*DVCFPE DE )4ARAIAHBtE 4WAIFICI)

rcJflPJJ oT *73
EDITUIA IUNERVA BUC4JUfl
Pentru versiunea romfineasci tattLe drepturile re
senate iSditurli MLncrva (B.P.t)

14 Uvn des MUle nulls ci ntis nut I, traduetlon


littrale et complete du toxic arabo par lo dr. J. C.
Mardrus, tome quatrlmo at tome clnqu1rnc, Paris,
Lug. Fasquelle, Iditour (L a.).
Veslunea acoasta a fast coroboratil cii Iradu
rates in limbs rud: ICniga listed I odnol noel,
perevod a arabakovo It. A. Salle, torn torn 0,
tomB, Gosudarstvonnoe Izdatellatvo Ihudojestvennot
Literaturl, Moskva, 1050.
POVESTEA FERMECATA A CALULfl
DE MIANOS

Mi s-a povostlt, o, preafericitule rege, ci a fost


odati, fri vechimea cremfior 0 In trecutul veacurllor
1a1 vintolor, un roge dintro regli persani,
foarte mare ci foarto puternic, numit Sabur, care
de buni seami ci era regelo ccl mal bogat In
comorl de toato felurile 1 cel mat drult cu mints
qI cu Ir4elepciune. l mal era 1 plin de mirlnlznle.
&bunivo1ni,larmIna1uieradeschlsipurur1
fin de osteneahil 0 nlclodati nu-l alunga pe cei
care II cereau ajutor. $tla ii dea gizdulre deplini
color ce pu4 cereau declt un adipost, 1 d Imbirbitoze
in necaz hilmlle zchtblte cu vorbelo qi cii
purtirile lul pilne de dulcca%i 1 de bunitato. Era
blind qL miles fati do cci stiraci; lai strilnIl tilciodati
nu vodeau Inchlzlndu..se po4lle palatulid
silu La strigarea br. Cit despro asupritonl, acectia
nu aflau nici Induraro, nid IngiduinA dlnaintea
asprei lul judeci$I. $1 aqa era ci, Intradevir.
Or, regale Sabur avea trel fete, care erau ca
trel lime frumoase pe un cer pUn do slavi, sau ca
mel fled strilucind minunate lntr-o grildlnA Mae
S
i.aiji1i Si mai avea un fCCtOr, eae cia tuna
SC flulnea i(ainaralakmar.
fiecare an, regele orinduia penttu poporul si
cou man ospee, cci clintl.i. al lul Nuruz, la Inceputul
pnimtverii. jar at doilea, eel al lui Mihr
gan. toamna i, cii aceste dou pnilcjuni, poruncea
a se desel iichi uile peste tot in palatul su, un
prea daruri, punea pnistavli s stnige hotnIr.tk
d ierare a color osindii, nuinea dregtor nol
Ii lnaiI%a in slujbe PC Otefli i pe musaipL Aa.
tucit din toate priIe ncmirginiteI lui Impr4i
akrgau gloatele s.i dea cinstire rcgeiui ion i si1
huoure, in accie dou xile cle sarbtoarc, aducinduf
poeiietit do toate 101(1(1 Ic, S, CUflflO
L( dC,:
Or, Ia una clintre aceste srbioL cc se nhtnetiic
ehiar srbitoarea de prirnvar, regele. care Ia
toate harurile cc avea mal aduga i dragostea
de tiin, de geometric i de astronomic, sta in
jeu1 lul ImpArtesc, cind vizu venirid dinainte4
trei InvaIi, oameni tare iscusiti in feluilte ramuti
ale cunotine1or cele mal tainice i ale arte -
tor cele mal dibaee. tiind s metereasc tot sch
I de inchipuini, cu o desvIrire c-c ulula ruini
ndlisind neccrcetat nici una dintre t&ncle
care de obicci scap pricepcnii omeneti i acet.
teci invuiai sosiscr in oraul rege1u venind din
trek mcleauni osobite i vorbind fiecare alt limba
eL dintli era din ara Indului, ccl de ai doilea
era rum, jar eel de at treflea era ajami de la hotarele
cele mai Indcprtatc ale PersieL
Ccl dintli, lnvitatul de la md, Sc apropic dc
scaunul criiesc, se temeni In faa regelul. sruti
prnIntui dinaintea lui, i, dup cc Ii ur bucunie
i fericire in aeca zi de sirbtoare, ii dete Un dar
Ct adcvi-nt impiritese Un orn dc aur Invristat
fl _j)) (1 LsWmao (10 flare p)t
(fl mma 0 L4a)]1. do atir. Si roj.e1e Sahiii ii sprse
0. in.ai.at le. Ia re 101 oste t(1S1 1
niirc ?
t1 U-1)i.ifls.
0. U anne al mcii, folosinta acesil ii i
;;iOr ti no d(. I) 10SO11O a [ui uluitoaie I)ac ai.
1 t0/.! Ia 1)oaIta cettii , arc sti fie ito tre
i.1i (Jo p(oche cad dac un vi.ajma ar
in ol 1ar Jei de departe I, sid
li)JflI)){fl mdroptata efitre acel vrjrna, 1ar ..n
tj Iueuhii si Iar face s cad mort de spairni
51 iegelc, Ia euvinteic acostea, tare so mai. Yi
11(101.1 Si S1)11S
Pc \I1ah, o, inv.atule, dac ad.evr giet..
i.i igaduiosc ei tot coca cc iIvnei .i Unrt.i
r0 511 Ii e impimeasca
A ton ci sO apiopu.? in vit,atul iu[fl, 0010
pamm.tul dinaititea regel.ui i II dote in dar o !.p
sic mate do argirit, in rni].ocu1 carcia so afla un
puiin do aut inconjurat do douazeei i de
paiinil,e tot do aur. $i regole Sabur priVi 011 :ai
itire si, inturninduse ctre rum, ii spuse
0, invlatlllo, Ia cc sint do fo1o acost pnn
areste patinite ?
F1. r(ispunse
0, stpine a) mei, on do cIte on so scurge
rn ceas de vnerne din zi. oil din noapte. puriui
Joveste o data cu ciocut In una dintre cole dou-
cei i patcH do paunit,e i o calc, btlnd din arlp3,
I Lot aa mn departe pmna cc caIe toato piun4eIe.
aratind in felul acesta cite ceasuri au trecut
pe urm, clnd o Iun intreag sa scurs ast
:f:ei, ci doscbide gura i din fundul ghlejului 0Ui
SC iVesto CoffliJi iii fl0i.
i rego-le. :ninunIndusc, st.nig
Pc Allah, & grdlestt adovrat, toato doru..
rIle 41 se vet Implini!
Cd de at trollea care so aprople Ia Invlflaftl din
Persia SArutit pllnttut dtnatntoa regetul ql, dupit
laudele ci urrlle de ciwlh4A, II dAta! un cat fitcut
din cat mat negru mat ales aol & lenin do aba.
rica, Incrustat en aur cu nestemate 1 linpodo..
bltmnateuoauuuMulcunltescAtl
aim flu so mat Id deelt La call do regl. St acest cal cu staitluciro do abanos era lntru totul ca un
Irate at caflor turtuniL Aca melt rogolo Sabur
Ia minunat peste poato ulult do frumusetca t
do desitvlrirlk caluhil; po annA spuso:
.$l care slat lnswLrUo acostul ccl cia abanos?
Personal rAspunso:
0, doamno at men, lrtsLwtrlto pe care to are
calul acesta slut ulultoare, anume cit, otunci
clad e tnciilOcat & cluova, ci pornete Into ca
fuigerul cu clSlitro4ut situ pin vitzduhurl l It
dues peste tot unde vroa acola sit-I Indrepte, stritblitlnd
Intr-o zI depArtlirl pontru care until cal
ca to4I call I-ar trebul un an ca sit to stnitbatiti
Regolo, nituc do ulmire fatit do aceste trel Ia-
crud nIlucitoano ce I so arittau untiL dupit altul
In accea,I 4 so Inturnit cAtre person ci llspuse:
Pe Allah cot atotputernic (proamlinlt lIe El 1),
carele a ztltnlsllt toate lilptunilo ci k-a dat ce sit

mmmcc ci cc sit boa, dacit adevllrul vorbetor taLc ml se va &vedl, lfl Iitgt dulcsc Impilnirea tuturor
poltetor tale, ci phil ci a oslo! ma! mid doninje
ce-I avea I
Dupit ccc, regole poruncl sit so punit La Inoercare
de citro eel trel lnvAt4 vreme de trot site feturltele
Insuclnl ale color tnt! darunl ci sit Indepilneascit
lelunitole mlqculrl. I Intr-astlol, omul do
cur suflit In tntmbfla hi! cit au, pilunul do aur
clocnl 1 c]cil pe rind coLe douAzocl 1 patru de
pun1e do aur ale liii, Iar InvAtatul din Persia..
Clad powstoa ftJLmbQ idd. $eheiezacla vtlzu zaril taijind
i, atloaM, tica

Ci intro pains side aisprecea noaple

tino:

Jar Invtljatul din Persia lnclilecii pa calul de


abaaos,ilpusosilsorldlcelnvlr4uhlsAstrA.
batA o mare depArtaro, cu o luteal noinalpomenitA,
pentru Ca, dup cc Thou an ocol larg, a coboaro
tar lncetlqor pa local do undo plecaso.
VLizlnd toate astoa, regale Sabur fu mal lnUl nilu-.
cft,peurmAfucuprlnsdountreinurdeoragata.gata
s14 dea dulu4 do bucurlo. Atunci le spuse Invittatilor:
0, strilluciWor lnvtflaV, actma ml s-a dovedt
adovrut vorbelor voastre qL asia rlndul
mou a-mi Indopllnosc fAgidulala. Ceretimi, dali,
totcedort$l,qlvlsevadanumaldeclt!
Atunci ccl frel lnvLltatl rspunserA:
Dc vremo cc regele stapinul nostru cite
mulumltdenolqldedarurllenoastre,lnelasA
penol s ahot l i r l z ncest l 4 cer o m, i l r u
at Uric sil tim ginerli sill I $1 acosta4 an lucru
gmsAne dea do so4i l pa col e t r e l f e t e al e sal e , cad dor i m
cc n-are cam tulbura Intru nimle llnltca 1mph-.
rAel I Orlcum. regil nu4 tntorc nlclctA fAghdulollIe
1

U
:Regeie risj)unsc
\ indeplinese dorint,a n iadet:t
i pe da1JI porunci si vinci eaditii i mnrr a
Intocmeasc1 senetele de cisttorie ak :eio)
irel fete ale sale en cci. Wei In.vttatt Si. gat.a
Or, at cii, estimp, ode trei fete !e egn s
ailau clilar dup perdeaua d.c Ia sala aeeea i
auziseri totul. Jar cea rnai mici c1inre cole trei
urori Incepu s-l rnsoare cu 1uare-amnte po
:fnv1atu1 cc urma s-i fie menit ca soi, i
Acesta era un moneag tare btrin, in \S do
pe puin. o sut dc an.i, do nu cumv a I mai uft.
Cii o zaritc do pir incrunit do vreine, CU nfl. cap
cc so biiia, Cu sprincenelo mncate do Jielle, on
irechile PIcotite i. starogite, Cu barba i on mis
tiile c1nite ii .fr de via1i, en oeliii roH
oiacIri privinduse ponci, Cu Ialcde sco)lcite. ,a1
bene i ciuruite de guri, cu Ufl nas mare ca c
ptlgea vnt-neagr, cu obrajil seoro,iii ca fota
unui ciubotar, cu din1ii iedii din gur ca nito
oii de mistret, i Cu nite buze cc spinznan i
se zbtcau ca boasele unui ciniloi ; en o vorb,
moneagul acesta era ceva InfricoEator. a siutenie
intocmit din scIrnuri hide care ficeau din e],
do nici o mndoiaTh, flptura cea rnai pocit do p
vremile liii i cea mai do speiia.t din acec timpnr.
cci cmii do nar Ii i fast aa, Cu toate arJe zna
menu ale mi, i, pe deasupra, i cu nite gingii
fr msele i druite, in chip do dini eiincti, en
nite colii carei fceau s se asemuie en efri
cc-i sperie pe piOzi prin casele pustil i. w
do spaim ginilc din cotet. i gata!
51 tocrnai c domnita, eca rnai mica dintri eTc
troi fete ale regelui, era cea mal Thimoasa
mai gingas feeioar a vremuii]or acelea, ma
.veIt c1cit Cea nial duinasI a%ehi, rnd C:c
riU suava deck ccl .mai .motcom ze.fii. i .mal str
.uCi(arc deelt luna In p1initaWa ci aa .iriCit ei
auumc fcut pentru zbenguielik chagostei cind
SC rnica en, ramul cci mldiu sta nuc de kgE-t.r
k- undu.ik cInd urnbia ca, Cpiioara ((
spiintena sta in.rnthrnurit de rnersu-i ginga
faL Ck tgad.i. ic Int.recea en iriult pe surorile c
.i:r. iutuusee. in striucirea pie1L in .farrnec. s
iauuui. i-aa era ca. mntr-adevr.
/ua cii, alurici cmnd 11 vzu pe invatu! ciu
rni s--I Tic mcniLi. fugi in oclaia ci i acolo se
rabu (U fala Ia pmmnt sfiiindui hamek
vziriidu obrajII i suspinlnd .i jelindiise.
Pu cind se afla ca in starea aecea. fratek
u Ka.rnaralakmar, care o jubea Si (3 prelLita
mat muit deck pe celelalte surori ate sale. toe
.(Ot 5 m1o.rsese de (a o vinatoare Si. auzindc
t ra ku care SC (iea si ptmgca. in1r in odata
e s inirebii
t al ? (.cai j)iiti t spii nc-in cl(IaI)a
tnt. LEtinu i1.iIrhiC
ii LtIInLI Se batu Iii piept i ipi
(3, si gcuut mcii fiak. o dragnic. n--am si1t
tse nimie. .A.fki ci i dcar fi ca palatul s
mishuiase d inaintea ttinetu. cii tot slat gata
tUt due iai clac iatcI t.u are s sau-casca
uuc-nur a1i ck siInce. Cu nam si sovalese a
pu s a [ugi dcaid. fcr si cci dc Ia el ni
.tt.1Li.ilId( de dru in : cact va avea gr.iJi dc
rci.rc i\.lLah
[: t(sIilCIt aecstea, prun ii <aunaia1akn iar ii.

( ipcHi(.tTi 0 clati Ce a si YJCCL asenlen


vorbe ceti scigiutn.i pieptul iii tu1bur siiflctu
Tolira donnni hi

H
0, slngurul rnou Irate, 0, dragule, nfl ml
tatll rneu rn-a filgildult do sojle unul inviltat
biltrln, 0 znarnio de mag care 1-a adus In dar Un
cal tacut din lenin de abanos qi de buni-seatnil
ci 1-0 ft ticut l vroun farmec cii vrIt]Itorllle 1111
1l-oftamAg1tcuviclqugurflflcufttn1c1Ile
lull Cleuslntpodopllnhotlrltlca, decitsil ml
dirul pocltanlel do rnoqnoag, mat dograbi sil flu
mat flu po lurnea asta!
Frato-silu atunci se paso s-o potokasci ql s-o
Impace, mlngllnd-o ql allntlnd-o, pe urmfl so
grAb! aS so dud In tat5i slu, rogolo, 1 II spuso:
Co-I cu vrAjltorul neck drain tu 1-al filgildult
,-o do sc4to po son men con micA? S co-I
cudanflpocaroI-aaduscasiltoJioLdrascA
asttel 5-0 fad po sara men aS moanS do rnlbnlre?
Asta nu-1 drept 1 nu so poate Intimpla wpa!
Or, persanul nu era prea departo do acolo l au4
aceate vorbe spuse do fiul regelul, 1 tare set mat
minle 1 tare so ma! slrnti uglilt.
and povcstcn ajuna dcl, .loheezads vMi zwll mljlnd
ql, sfloeetl, tarn

Ci Intr-a patru side paptesprezecea noapte

C regale rispunse:
0,Karnaralakmar,flulmeu,daeAal sUce
cal mI-a dllrult tnvAtatul, n-al snal Li aLit Ic WI-
bunt ci atit de nedumenit.
SI leql cii flul afu Incurtea 0C4 mare a palatuhul
qi dete porunci roblior al aducli numaldecit calul
Cu prlcina. 51 acetla ImplinIrl porunca.
and tlnrul prln$ 4zu if ft tare frje
taos l ft ca vrAJlt. SI aim era un stranlc clilre4,
sir! sprinten pe el 111 Imboldi virtos In coaste
cu pintenil, punlndu4 picloarelo In sciirI. ci calul
rile! flu se clinti. 51 regale spuso citre Invitat:
Hal olcaci de vezi pentru ce nu se m*A;
qi ajOr,
utit4 papersanul,
flu-meu care, inaca
rlndu4,paare siprln$
t Upsoascidina tepricina
ajuta sA41 IImpotricivil
mplIne dorurile I
In mirltlul sari-si, se aprople do prin4ul ci-
lose ci II spuse:
Cautil pa oblincul coil culul acela do aur do
acolo din dreapta. Acela-4 culul pontru h,Jltare.
N-al declt si-i rl1sucoU!
Atunci prh4ul rLtsuct culul porktru Iniltare 1
lacitil! Calul pa datil Ii rlciloil In vItzdtthurl Cu o
luteahit de pasutre, 1 atlt do sus melt regale 1
tot! ccl de fati if plerdurit din vcdcro lntr-o clipitA.

VlIzlndu-l pa thU situ plerind asitel ncmatzllrlndu4


Intorcindu-so rdcl dupi coasuri In cit do
adistare, regale Sabur se nehlnlqti ci so tutburi
cia-a binelea II spuso persanutul:
0, Invitatulo, aim avem si faconi not acum
cm sit se Intoarcil?
Acela II rilapunso:
O,stAplnoalmeu,ounumalpotnlwlc;lar
tun-alsa4malvozlpoflultAudocltlazuuade
apol I Cite!, In toe de a-mt da rigaz si-i Invit In
cc tel sit se shijoasci do cuiul din stIngs, care-I
culul pentru coborire, prlnfl n-a volt sit asctLte
deelt de Intumurarea c1 & novolnicta lul, 11-a
ficut pa cal sit piece pita repede I
B
md Salnim Hi i/i VibC1C W(Skd J- n
H. ii fli1)(fi C) iTl1flC niaie J, tnI.I)Jid pmm.H
1)i1.(_ I)IHii Ii) tC 1 iI1)fljij )O1I IICI iOI)1]t)i I
flIUgCHS(1i i Sd I Ii i1 11CC HpoJ IT) ( fl]fl H C.I:H nai.
negi pe rind el mnsi 1 Ii zviil i C()Iana de p
ap, s zbm ainai.inc peste fat, i Ii sn.)Tds barba
Di.ipfl (ale se afund In palatni liii, pirunCI -a -.
i(.1Hd t)atr I sue Si SC p01-ni. s of teYe.. -c-a 2rflHi
si si s( (.1casr11. si el, i. sofia mi, s rre t(J
51 sfngule, Sj lob Cel CO 1OIUHU.I lfl 3HI1II )
CI 1111 Sj (i din ni-as. Si asa. Sr P1eSciiiflhI)i bi IU
br mi ale. si femucurea mi in tristitr -.:j ii,
Irjde i11tI [IL ru ri
(it (lespre ))1i nt, (Ii1lII Sc tot, .sUl a ru 1
diiliuiu iaia a se O))Ji, pmnfi re In mai i
a s()lUr. ;\tm in ri. el piICCU spre iC pIiOWICIJC .bnra
Si ( ( Ifl() LI t( fl ipi a/fllCJ. ii ast( pta in ac IL ii Nt
ale slavilor i Eu cuprins de o mare mngrijorare
se (HI arnarnic ra inclecase pe ned cab, i
.et in sinea liii : ,,E fleifldO)e!flie rci n(inl ir)_.
vit,ati iIi a lost s mt piardi, din purina s-i iiori
ielr (eIei 111111 ifliCi ! I\curna cei de feut ? No
tarie i pi.itere decit Intru Allah atolpuierrmirul
Jatfiiu [)iedIlt fIiii sefipare Pc tirmi si j-se
.,Dar cine she de no nmi Li. ci.im.vi i on a d
lea coi, care s fir eel pcnt.m.-u. coboiire, a{i rum
eef.uialt este pentru U1CftPO ? $1 fund ci, dwumt
en iscnsintI, en pIucepcre.5i Cu min.te, incupu.si
rerCeteze PC toate latunie calului 1, 31fl1 a iriYi.,
gsi un inubel micrn.ititcl, nu mai mare deft no
viii de ac, pe lafura sting a eH, i I1 zise
tal no vd Atunci apis pe acel i.wub, Indat
iircamea Sc dornoii meetmeet i Calul SO npn 0
I piti in slfiv i, pen tin ca numai.decIt dup ae
si in reap a robon tot a t.Ita de .imte hwci in nd
t. (Ut i)Ut(b, tflU1It.t c si t !Oit de
nrti[iihii Si, pmn hi UImLL. aLiflS. i)amnh1L
n( tin ft.! de zguciu.iahi si ftthi ucaz, in
V(UIt t (iiU1Cti 1 S1U .incepea s istifie in vole
S.1 4. ht4St(aSCa ((Q (( pitvei viati ilL
hii cc 1inl1LI piI n [iara1ak.niai iccpu
tUiti 54 [11111 t(SC ciiiui i stiriibul. ait se nia
i4Uti th c&!e cc aflase Si Ii multumi
i pica iiit1i (ate St itl(I1iIUS( il rninlui dc o
Uftarlu in(ioicituici. I)tipt eaie, 1stieiiid cind
(UI( lttl!)1li, 1 SltIifl(iUS( (.1( ilti. fic I
s_u(t?_{. it ,t (1i(l)t1, flC)1i SL! Inca pt CLII S
114 LL tLint(. inclfuL in sits. in ox. pcste tot
1.: ititi vein, eiid (ti uWala fuiic.iuiui, (inc iii
i)n cit )ilIba(. pina ct i nsc SLLipin dca him
hn p. kiiuiitk (Lii tiiiseEtit. \1t1lici ii fucit s
n 0 (ULI lifl(. ()iU((iUc Si ii indt(pla SptC
..Lt ( t.lI.(.dU tILl ()i(I tilatt let en s
hucuin in Vote ck pitveilslea fiumoas
t S (Shilii4 hi )i(i()UCtC Silk.. i.. pniint. $
iii (titn o-1a p tu sf Privcasea chipa pine miiiu
nti lv p4Pintu1lti Si ate maiiior, Si s xc iiimeasc
cit pi vtiisa n ut.ui.i loi si a eti lot pe care
n CUCh&ti ill IL iflili \i1Z1 IS( l i1U It nia (U1lOS(ItSt,
LII tinLi tin c pt tltm(.
()r, prinLit oiae1c cc xc alttneau asticl ckdc
-i iI)tIii (tn /ill! 0 ((late en ease si cldhi rincini tc
ii lint.. in mij loci 1 tin iii Un ti t zimbi br acopeill
Lit pitinli tottic. sirabatut. cit neriumarate ape
curgaloart. i imbcltigat en paji1i prin care se
I. htuau 111 Ii 1 ia gaV(l(.Le cele spilibenc
C I j.4. ii H 1 I. U( , SLil(I( /.i( S 1/1 It fltHidi
-f. , fl 1.
Ci Intr-a patru sute opts prezececi noapte

Urni

Cum din :rirea sa Ii pilicca sil so vese1oasci I


si priveasci, tInrul Kamaralakmar Ii zise : ,,Trebuie
si aflu numeic acestui ora i In cc pri do
lume e aezat ! $i Incepu s so roteasc prin
v1zdu1i de jur-Imprejurul orauiui, oprindu-se deasupra
locurilor cole mal frumoase.
Estimp, ziua Sc apropia do amurg i soarele aju.n
sese in zare la captui crugulul siu ; ji. printul
gIndi : ,,Pc Allah ! dc buni scam c n-am. si
gsesc un lee mal bun snmi petrec noaptea dccIt
cetatca aecasta! Aa c am si mm aid, jar mime,
in rcvrsat do zori, am s pornese jar Ia drum
citre impir4ia mea, ca s m Intorc la prinlii
ji la prietenli mci. si-am si povostese atunci ta
tilui rncu tot cc ml s-a intIrnplat i tot coca cc
ochil mci au vzut ! i ii arunc privirlic roati
Imprcjur, ca si aIeag. un be undo si-i petreac1
noaptea in tihnii i fir tulburare, ji undo s-i
pun calul la adlpost, i DiflI Ia Urrn SC hotrI
si poposcasci pe Un palat malt, aezat In mijlocul
oraului, mtrginit do turnuri zimuite ji pazit
do patruzeci do robi negri Imbracati in tunici
do zale i Inarinati cu land, cu spadc, cu arcuri
ji cu sgci. Ti zise, dar : ,,Iacata un be minunat!
i, apsind pe jUrU1)Ul do cohorIre, Ii Indrept
intr-acolo calul care, ca o pasare ostenita, se lasa
usurel. pe tcrasa palatuiui. Atunci pHnu1 zise
,,Siav ml Allah ! ji descibeca. Pc urm Inccpu
sa so InvIrteasca Improjurul calulul ji sJ oc
ceteze, zicInd: ,,Pe Allah! acola care ti-a dat un
chip atIt de desvlrit e om tare iseusit ii ci
mal dibaci rneter. Aa e, dac cci irea Inait ml -o
zbovi sorocul vietfi i m-o strInge iar la un ].oC
cii tati1 meu i cu ai. mel, n-am s lipsese a-
coplei pe inviIatul acela cu drnieffle mdc l
ai fae sIl so bucure de mrinimia mea
Ci noaptea se i pogorise, jar printul tot mal
zbovea po tcrasi, ateptInd en palatul s adoarm
Cu totul. Pc urm, chinuit cum era de foame si
do sete, do vreme cc de cinci plecase flu mal mln
case i flu mal buse nimic, Ii zise: ,,Un paint
Ca acesta flu poate fi lipsit dc-ale gurU, neindolelnic
! . Lls, aadar, calul pe terasi i, hotirIt s
gseasci cova do mineare, Se Indrepth ctre scara
palatulul i coborl treptele plni jos. S so trezi
deodaUi lntr-o curto iargi, podit cu marmuri
nlb i cu alabastru strveziu cc r1sfrlngea in
noapte lumina iunii. 51 so n.flnuni do frumuseea
palatului i do Infiaroa lul; ci degeaba so tot
uit ci mult i binc in dreapta i in stinga, ci
flu vzu nici Un suflet viu i nit auzi nici o oapt
do om ; i so simti tare tulburat i tare nedume
nt, i flu tia cc s mai faci. Ci pin la urm se
hobirI, gIndind : ,,Nam nimic mal bun de Licu
deocamdatt docIt sli mi sul iari pe terasa do
pe care am cobork, i si-ini petree noaptea lIng
calul mcu ; i mime, Ia Intliul 1ic.r do ziu, am
s Incalce jar i-arn s ma due! 51 cum se progtea
sa-.i Indepiineasc planul acesta, zari o lu
min In iLiuntrui palatului i se Indrept ln.tr-.acolo,
ca s vada cum sta treaba. 51 vazu ca lumina
aceca venea do la o facile aprinsi, aezat. In faa
ui lLarLnIuIuL Ia capu1iit pa1ulu UnUI cUnUo
negru adormit. care sforia tare zgornotos, i care
prca vreun efrit dintre efrii de sub porunca lui
Soflmari. cr1 vreun ginn din serninia cea ncagr
a gi:nnilor; sta Intins po o saltea dc-a curmeziui
uii pe care o astupa rna sLranic dccii un trunc1i
do copac cr1 dec11 1avia unul uler jar mI
ncrui spadel ILT1 sclipca mmnios in lurniria fciiei.
pe cmd deasupra capulu, pc un stilp do granit,
soluzura sacul lui do merinde.
La v(d.rea acelul negru infricoiio, tmn1rui Kaiiakmar
mnrnrrnuii. 1 gingEivi ,.Aj utorni
AUah cot alotputcrnic ! 0, tu, singutul stpmn at
cerurHo.r l at prnint.ului, tu ccl care rnal rna
1zbit c dati dc la picirca neindoielniea, ajutrn
s, acum l scaprn nevUiiuat i tcaf1r din n
prav.na care rni patc In 1)aIatLll accta ! Dup
car(, inlirizInd inina ctie saeii[ do morindo al
negrultiL 11 in.fic frurnuc1. iei din odaic, it
deschse i gisi in ci bucate do cole mal acitih.
Tricepu sX minince f1. pmn la urrni. goli saCul cu
ttu.1 L. dup CC so intrern astfcl. so dusc la
havuzui din curie i Ii potoli setca. bInd din
apa cc 1inca limpede i buni Pc urrn Sc inioarsc
mr la cunuc, splnzuri sacul la locul ml i. trigind
din t.csac spada robuluL pc dud acesta dormea
sforia mal vIrtos ca nieiodatL o 1ui l iei, notLnd
Inca dincotro avea s- ias in cale ursita

p.: .s1c u-se . $c1 ereict Vt/ rnUt ud


_
Ci Intra pahzi szte iioiiaspTeZece(7 ilcn!pte

S ii l(Il(pI . aadai. tie hiun uni puhttuh.n si


ne Ia o alt. peste uaLe edea o pidea de
iinie. lichen acea perdea i. intro sal minu
.at, vJu.i un pat maic ciopilt in fildesul eel ma
inokustat en mrgritare i rubme si hiaeint
-,i alto nstoiuate, i, eulcate pe jos, patiu roabe
I iltic UdOIJYIfto. Se apropie atunci Inc tio do
pat, ca s vadn cine oare putea Li culeat acolo, i
det en ochij do o fetican CC navea chiopt OU
masi docit nnmai pletele ci iatIta era dc fn
moasu CI 1i fi. soeotito flU doar drept luna cind
so ridioa in zarea .istrituIui, ci drept o al.t 1un,
mai minunata, iesit chiar atunci din milnilu Zi
(litOflhlUJ Finnteai era un trandafir all), ar
braju- cloua dedi(e1o dulci i rurnene, en cito o
altinitn (0 Ic sporea stialucirea
(md vzu atita frurnu.sete i gingie, atiua
hariii si atita faimec, Kamaralaki.riar Lu cit peaci
s so pifibneasen pierit, do nu chiar rnpus doa
i)JfielCa. , Cifld i1 putu stapin] cit de cit tu)
huracea, so apropie do fata adormit i, tiemiiimnd
din toata fnptura i din. toate vin.eie, i. in.fiorat
plucoic .i do destatare, o srut pc obrazi d
(1Ie1)t.
La sinihiiea acelui srut, tinra so deteptn ho5
iind, Then ochii man i, ziirindu]. pc tiniru
print care sta In picioare Ia cptiiui ci, s1riti
- . Chic cti i eurn do ai ajuris aid ?
1VA raspunse
SIn rol)nl. tan i iIi(iI.Igostitii) (It ihii at
Ea in1rebi
k51 cino Lca clWluzi I Ia mine ?
El rspunse:
- Allah rna cllIuzit, i steaua men cea bu
La cuvinteic accstoa, domnita Samsennaliar (c
aa se nurnea), firi a mai arita vreo fric on VUCO
spaim, ii spuse tInrului
Poate-i fi tu fiul acola do rege do Ia md,
care rn-a cerut len do sotlo i pe care regele, tatii
meu, n-a vrut sl ingduio ca ginero din pnicina.
zicese, a UnIciunhi lul. Ctiei daci tu etI acola, pc
Allah ! numal unit nu ett, tar frumuseea ta rn-a
i robit, o, stiplno al rnou
i curn, mntradevir, ci era Lot alit do .Luminos
ca i luna cea str[ucitoare, II trase ctLrc ca i
ii Imbriti, lar ci a lmbrti1 Ia 1 ci, i amindol,
beti de frurnusetea i do tinerete lor sctii.mbar
mu do alintuni, pierdut unul in brateic celuilait,
i ii spuseri. mu do nebunil, fcindui mu do
gingtii i rail do prostil, dub! or! xgbobii.
Pc cind so veseleau ci a.a, deoc1at1 ShtJ.[UCeIC
so deieptari i. zinindu1 1)0 print cu stpmna icr,
stnigari.
0, stapI.iia a noasirL deei barbatut ttcestn
care-i cu tine?
Ea rispunsc : -
Nu ,tiu ! Cind rnan Lr:ztt. Ianfl gits
mine ! SocoL sul ftc inst eeL care rn-a ccrui. do la
tata ieri do sotie.
Ele so rninunart, pienite do tulburare
Numele lui Allah fie cu tine imprcjurul Uw.
o, stiiphu a noastri ! Asia uni i nuI eel ca
toa cerut ten do sotic ci rtia era tare unit i
tare hId ; pe cind flulcitul acestai ginga, i tare
drulg1a ii (IC hunul seamui dintrun acam
sean.a. Tar colalalt, i.iiItul do ieii, acela nu-4 vredfli(
nici inenr ].O1) s1-4 fib
Dup care SiUJfl1eie so ridicari i a1ergarl s
scoale P0 eunucni do Ia n., ii arui.icar spaima
In iniini cmnd ii introI)ara
Cuin se face oii lund tu do straji Ta palat
i Ta harem, 1aa l)W1)4ii S1 llItJO Ta noi 111 VIOfliC
CO dormim ?
(1mnd hadmnibnl eel. JlOgJ(1 auzi aceste cuvinte,
stri in picioare i dote si tiagii spada, dar nn
mni aiiL in teac. Jicrii oarv 11 aiiinc intro
Spamflu rnai inaru L, tiOflhIWill(l tot, ridic per
deau;.t i intr in sd.;i. IL vhw, ((1 stapIna 1u
in pat, pe tInarul cu] .1riimos, c;ii ii diii atit
do tare melt ii lntrel)a
( ), stipIne al mull, ((.i I))) Ill ti gim- ?
PriniuI )SUflSO
Ci tu, rob netrchnie i o1 lull afiiii:-it rob
diiitrc ruhi Cci negri, (Ui)) do ciltizi si ;tserniii po
[155 regiloc liosroc cu glimi 1 eel diavo1oti i cu
e&iii ?
1 spunhnd acestea, rnlnlos en liD Jc rmnit, in
fte spada i strigri ui mi ieiil iii
Sin.t gincrele egeiiii i ci ina insiii.at e
[ata InS u ci rna nunat Vii) in on
Aiizind aceste ciivinte. Iindhiibiil riispLinsc
0, StIpifle al 111011, daca t1 I (i ado-v aral 00.1
din Tlet\11EIUl onnciu1or, t lli(1(h(t in) un ginn, ti
nara w)astra stapii.ut e vrodn iOn (10 hum uise.ca ta
l t10 11 SC CUV1flO ]flaJ molt dut OrlearUl )Jt
feeler de rege oil (10 sultan
Ei pe datli 1 ud7i hiul deto fuga in iege, strigind
cIt Ii inea cumra, iipmndu--5i liainele i PUnindu
rlnil in cap. i\a cI, alLind ipcteiei zrn.intite
regele Ii intrebii:
2.1
( nprazn t0a .kvii Oare Spllu( seurt,
(10 graba, cami Sate i.nima
i:UflUcut rspunsc..

pc- ckn I1fl.-(- (1(-r(i(ii s -r ttUjiad


! S4S 1I.

Ci ntr-a patru stile doithzecea noapic

.Junuc-uI rasi)UflSe
0, nirIata, gral)eW ck zboi in ajutot-ul cctalc
pentru ca un ginn dintre gin.ni. iuInd
arca unul fecior do rege. a PUS stapinLre pe
(-a .fi(11t si1a iii ca ! .Atta riiii D fuga
[ U 10 (1
Auziud voibele acestea ale eUnuCUtul siu, regelE
ft euprins pina peste poate de mInk, i era gataa
a st-t ornuare ; pe urnia Sc zbori la ci:
- - Corn de-ai cutezat si ill atita do tiIndav dea
perd ui--u din 00(11 po copil.a mea, erncl cu teatr
pus s-u pazeLi z.i. i noapte. i curn do ial lasat
p c-f-itci aceta diavolese s ntre n iataeu e
s puna stlptn ire pe ca ?
I, nebun do turburare, se repczi eatre iataeu
dcmnici, undo gas sluniccie carei atoptau la
u, Ilcede si tremurind, i Ic rntrcbn
-- -- Ce-a pit copila mea?
:i rspunsera
0, 2biata, cIt vrcinc an dortrii t. no stirt
C0 piii : (i clnd neain detcptat mu gsit i
patul doninit,ei Un flcau eare n a put
rhiar luna p1ini, aa do fl.UmOS era, i t..aro
ea do vqrb in chip tare dubs i rpHnr.
tui c nant vzut nieicnd pe eareva am
mos decIt ficiandriz1 aeesta. Ci noi )t
tntrebat cinc este, i ci ne-a rspuns : Sin
eIruia regele ia dariiitn pe fiiea sa d -
]\:jaj mult decIt alit flOi nil mai tiifl nume
nu putern si spunem nkicurn d.c-i un em
lIn ginn. Oricuni, Ic puteni bneiedina c e
la, binevoitor, ncinindii , binc ciesei.fl,
si f1ptuiasc ViC() iiilal, (It dc nirunti ns: i..
SL1 savIreasci Vico I)l(-t(iiULtiv ( ni or p i: .,
rind e a.a do frutnus, s s4ivivcase1 ii bk nnir
(md niiiriasa atizi sh ciivinW. minia
tiiyiOii i ingrijolaica I se tpi : mcd iflUt)
sI CI.1 mare hiareallUflic, sHItIL niddilta )Cl(c
i vazU Iingi copila St, dilt(Ht in pat, hnga co, -
iiinuind cu ea drigl1a, in piin. (Urn nu se pcsc
mai. ferni.ecitor, cii eliipul sIraIu(in(i ca tuna pun).
Privelistea aceasta, in ir de aI 1iniU en
ivu ca uirnare c invilVola pn peste :uarpnJ
inda ml do piintc i tuate spairnele in prnw
prmiTiejdiei cc ptea cinstea copilem sate.
-e nIpusti de dup ixidea asupia lol, en paJo:iJ
ri rflina, I flllfli()S i inn I ca Un u1 naplaxnic
.1 pmnu1, eate--1 zaie;e ilili1lHid((bt () iiiii) 1:
etncana
\cestai tauil tii ?
Ka rSpunse
Pal da!
fndat prinu1 sLiii in pirioaie i, Ir ii(.ind spacI.
Jete Un. rcnet atit de enmnplit Sul.) nasul regeiui.
nelt mb1asa so opl.i mCri.coat. ;\tunc
alakrnar, mam anic ca oricmnci, se gal.5
ui mnee asupiai i sl injirn,}ibe : ci, iue..
pricepu c1egrabt ci ci era eel mat slab, se grrtbl
si-i bage paiou1 in teac i si Ia o inffliare
impciuitoare. $i-aa, cInd II VZU pe flc1hi ci
era aproape asupra-i, ii spuse Cu giasul cci mal
duice i. mal btnevottor
- - C), fiitcLhtle. (t1 OLfl (>I1 OtI ginfl
El rspunsc
- Pc Allah ! do flu tia cinsti volnicilie IuitoC-mal
ca pe ale nicic, i do nu mi-ar psa do cinstea
fflcei taJe, Lia fi i slobozit sIngele ! Cum do cu-tezi
s1 m asemul 0 mine cu gnnii i cu demonil,
Cita vremc cu sInt I)tifll din neamul irnpu1
tesc al liii Hosroo, care, dcar vrca s pun st[pinire
pe regatu.t tiu, nici nar s to ac13
tio joacI s sari din jeiui ta-u ca do--un cuuremu.r
do pmint, i care toar uura i do viivu l do
slava i do puterea ta!
(mci regeic mal auzi i vorboic acestea, sinA
fatti do print o preuire lnct i mal mare, l so
nspiiminti ru, gindind Ia tihna sa InsL A.a c
:e grbi s rispunda
- Curn so face atunel, dac eti Cu ades-trat.
flu do roi, eLi nu toal sf lit sL intri in palatul
meu, mi-Li IngLic1uina mea, sLImi spuibori cinstea
sLi pul stLipInue pe fata rnoa, prctinzInd eLi e:ti
sotui.[ ci i vestind c tiam dato tie, citLi vrem
cu am ucis atitia rcg.t i f ii do regi care au crui
sLi mLl silcascLi sLi Ie-o dau do sotie?
i niLiriasa, st.Irninduse singur do ceic cc sp
nea, urmLi
$iacuma. i 1)0 tine eino are s to mal lJoat
cLpa din mIinile puterli mole, cInci am SLi le strig
robilor mci porunca do a to da mortH cu cea mai
nLipraznic moarte, i care ati sL mLi asculte pe
elipLi PC clatLi
Clad prlz4ul Kamaralakmar auzi vorbelc aces
tea ale regelul, rspunse:
Intr-adevAr, slat niucit & ce vcdere scurW
al 1 & pulnAtatea lnflegerll talc! Ia spune.ml,
au puteare-al gAd tu vreodatA pentru fildA-ta o
pareche ca mine? $1-al mal vitzut Ui vrcodatit tin
bIllat mat Istol. cr1 ma! bine hitruit ca mine, cr1
malbogatlnot1,lnrobttlnstApln1rldecltm1ne?
Regele ritspunse:
Nu, pe Allah I CI, a, flilcitule, mi-ar LI Los
mid drag sit to vZId ajungind sofl flicel melo dupit
cc treceal pa dinaintea cadlulul 1 a martorUor!
CI o Insuriltoaro rncuta lntr-un chip tatnic on acosta
on poate deck sit-mi vntuime clastea!
Prlntul rAspunse:
Vorbetl bine, mAria-ta! Ci au Lu nu cdi cit
dacitrobli&stritjerlilAlarunna,cuadevitrat,
uqa cum mit ameninti, sit so ropeadil asupra moB
ci sit mit dea mortll, n-al face alta deck sit gritbc
tI tual neabittut $clrea clnstel tale 1 a Impitcittlel
tale, ficlad sit title toatit lumea nipasta ta
ci slllndu-le plait l pa noroa&lo tale sit so ridice
lmpotrlvit41 ? Credo-mit, o, mAria-ta! Nu4i rimine
alta de fitcut declt sit ascul%1 cc am 441 spun eu
I sit urmezi sfaturllc mole I
$1 regele zise:
Vorbee. dar, all ascult oleacal cc at sit-mt
sptil.
Clad gmvesla ajtmsc aid, Sehcrezada vitzu zrii cdilad
4i. atloasL thu

20
1. 1111 iLi pa/ru sate (J)Ua2Lci !. 1111(1! L/V

1i111 I1S1)(1)S
I ai( 1 )in (10111 U ia 1) I
lupti (U aim de until singin, i-atm 1 ;:J4
5si a hi ui patti vnku1 are ai lie I ta ii. di
ie] mai \it&a/ si are st eapet.e In.
an diept Ut seaini In scaiinu.l inprIc:. i
ran lasi iii toatet .ionptea cii. fata ta, s. b Ui
1)) Thai tiimiti mnipotiivarni Loata 1oii. b
1j]oi. dSLIai1.fll Si i.OI)ilOl. LU, J..
)it1., in spilneini, caiei ntimirii1 Jot.
fl.Lf4e r(spunsc
Slat in nunr dc pat.ruzeci (le a
reti, ir ai mat pitne Ia socoteala 5) .01.).LI
Yflti Si )& iobii robilor mci, cares tot a 1 i.I Li
ca i cci dintIl
;\ti mci K amaralakrnar vise
E bine Aadar, de l.a intihie Ui :.
iihn poruneete1e s vin iinpot.rxvau :
thri de bitaie i spunele : ,Brbatui ates1.n pt
ea.).e-I veclei a venit sini cear si dau pc :r
nwa de soie, dac, luptInd singur impotri.va /O:1
tr a ttit.iiroia 1ao1a1t, are s Va 1)flUk v.i
pun Pc fugii, fir ca vol s i.zbutii a-i. veu. be
hac Pc urmil, s ma 1ai s lupt en sngu a
toti. l)aci rnor ucide, atunci taina La aia
pe \CCJ c-urn nu se poate mat bine plistrntn a
fel.ul acesta, i cinstea are si rrn.in. aep.bni

. i)aeil, dimpotriv, eu i vol birni. pe di p toli i-i VOl pU.ne pe I ug, tu Iii vet fl .1.0
gine.rc en care sar putea fall 51 CCI mat mari.rei.1
Regele atimci flu preget s lmparteasc pdea
aecasta din i.irml si sit ptiuitastii
macat ci era ulult de atita cutnaz4il i mm qUa
pa c* &-c ft Intemeind o Infuniurait atit de ne
b&teasc cic In adincul infmtt sale, el era Incredlntat
ci tinirul prin) are si plan It aca
tupt smintltA, qi ci talna Lu! weal tie $strati
aetfel cel mat bine, tar clnstea-l are si rilmIni
aepitatA. Aqa ci Ii chemi pe clpetenla badlmbilor
fldelepouncasiseducitridezMavila
vizir qL s14 spuni ii adune laolalti toate cqtile
isfldgataciIMpecal1lcrqlImbrcatecu
armele mr cle luptil. Si eunucul duse porunca la
vizl, care numaldeclt strinse cipetenlile si pe
mat-marl! ImpiritIel 111 rindul In girurl de bitiLie
1W fruntea oqtllor icr Imbrllcate Cu armele de
IuptL 5F.atlta cu el!
Cl regale mat stete a vremc Cu tinirul prin si
t3itisulascL atit tie fermecat era tie. vorbele lu!
cugetate, tie judecata-L dreapti, de purtirlle4 sine
i tie frumusel,ca lul, qi pentru ci mdcl flu prea4
vein La Indeminil si-i law cu filci-sa In noaptea

acee& a, t i e cum se I n gemi n i t i e zl


runeS robUst si sit pregitoasc pentru prin)
u i se I n t o ar s e t n pa1at u l 1 ut f l e aezaI n j l ul s i f l d et e po-
eel mat frumos cal din grajdurIle ImpllrAteqti, si-i
1nqeiee falnic qi si-i Impodobeasci cu fotaze bad.
gate. Ci prinjul I! spuso:
Na vreau sit Incalec decit atunci clnd ml
vol afla dinaintca otilor!
Regele rispunse:
Si ee fitS precum %I-l vola!
$1 amlndoi leIri pe meldan, untie cqtile aqteptan
rindulte In qirurl de bitilie, qi pnlr4ul putu
all cintireasci astfel numlirul 0 vtrtutea icr. Dupi
care, regale so Inturni citre oqtt q! strigis
Eel, vitejilor! tinerelul acesta pe care-i ye641
a vecit Ia mine l mi-a cerut fata tie so4te
tl
Si eu, in adevir, n-am mai vrzut nieiodat nimic
mal frumos ca ci, rilci viteaz mal cuteztor. De
aitminteri, cliiar se laudil Ca l3Oate, singursingurci,
s vi biruie PC toi i si vi purdi pe fu.gi; i
de-ai fj voi i do mu do on. rnai multi, cic pentru
ci flu smntei mare lucru c v fringe nuinaidecIt.
Aadari, flu prcgctai, atunci cind s-o repezi Ia
voi, sil primii In vIrfurile spadelor i ale sul
telor voastre. Ca si se-nvee minte s vad cit
pigiibete cind so bagi in treburi de-acestea amaiIIICC
!
Pc miyiZi rcgclo so inturni catre f1citi +i ii xise
Hal, baicte, aratii-iie vi tejiiie--f,i
Ci ci rlspunse
0, inniaia, nu to porti cu mine niCi CU
dreptate, nici cii iwprtinire ! Au cum vrei s
mit lupt cu toti acetia, CU pe jos i ci c1iare ?
Jk?gele ii spuse : -
To-am poftit sit Incaleci pe cal i nal vrut
Poti sit faci lucrul acesta incit iacum, i sit
alegi dintre toti cail mci. pe acela care iti place
eel mal niult
Ci ci ritspunse:
Ni.ci un cal dcal titu numi place, i n
incalec decit pe acola care rn-a adus flina in cc
tatea ta!
Tiegc1.c ii iii ireba
$i undo U-c calul?
El ritspunse
Este PC palatul titu.
I1 intreba
Curn aa, pe palatul rneu?
El ritspunse
Pc tei.-asa palatului thu.
La aceste cuvinte, regele so uitil l.a ci Cu lumc
ammte i stnigil
0, nesbuitule! iat cea mal buni dovad a
smintelil tale ! Cum poate fi un cal pe teras? Ci
hal nurnakiecIt si vedem daci mini on daci spui
adevtrul
Pc urm.l se InturnEi etrc maimareh otiioi
sale i ii zise
D fuga la palat, Intoarceto srimi sput ce
s vezi i adu--mi lot ce-al s gitsct.i PC terasi!
Estimp, gloatele se minunau de vorbele tmnthulu
print; i toati lurnea so Intreba
Curn s poat cobonl un cal pe scara ce
inalt a palatulut? Jati, in adevr, u lucru despre
care nol nam inal auzil in viata noastrt
Tn vrcrnca asta, tnimisul mrieisale ajunse 1
palat i, urcIndu-se pG teras, gisi. acolo calul
i gindi dl nu mal vizuse niciodatl ceva atIt de
frumos; ci, cInd se apropie do ci i-l cercct,
vzu c era Theut din ienm do abanos i din Illde
! Atunci ci i toti cci cei lnsotcau, vzind
cum st treaba, se pornirI si ;rldi i sli spun
intro c;...

Cin.cl pOr St{.L aj3r: $el uzada vIvu Zrii ai1jti


L sfioas, ticu.

Ci ntru pat ni suit d.ouzeei . doua noapt

1JrlrL

.41 sL; spunLi intre el


Pc Allah! sta-i calul despre cane vorb
copilandrul acela, pe care de-aci-nainte flU se mal
l\:j)it 5) pr)\Tril d.euit cLa pe LJfl :rjbun., (J: tu
am via s vedem cc poate fi adcvra.t n. toat
astca. (_ci sar puLea, Ia urma .nm:J lie aici
un dedesubt mai acLirii decit s-p.1J, i. fJ
ciil acusta si fie cu adevmat. h r) vta (Ic
501 .1 du mail vrednicii.
Zirind an sWa, puser mina 1,
cal ii di. km n pe care ii di ISCIa Li uEUn
ci inni n Lea iute1ui, in vieme ce 0aci J. ;mc. e In
i)ei]]uia i1T1l)J(..jU1Ili SaI i3Ii\eacL riiiflCtL
dc itiluseLca, dc macimea, dc Lc gcJ ;cii i al
HaIUUIi[0I liii. iai icgele ii ). i. c rot
fluna I)s l)aL PU iii-rri, iI ir5.L
ra lnkiutai
0. { i . t(USt l .1 t ( a I 7
iaspiin -a
-- I)a, o, iniliiata Xc(-s1aJ (:alu) J.. tL .LJ
\TUZ1 niiniaicicuit ituniinaii1 e nc k
arate

i iegele sj)Use
tunci ia-i i IncaheI-I
Piinul rspunse
Nani si incalec deci.t dupic c i:j .1 LIjlLt
asta are si sc deprteze dimprejurul
Atunci regele dete porune tuturora. s tJucL.
dc acolo Ia depiirtare do o arunuiirt ic igraLi.
L51 tintiiuI print, ii spuse
- 0, mariata, privetein cci . ciu c
ni s sai ( calul rneu si at-n -i cpmd in
mate galop asupra otiIor tale, pc .caie am n i.e
spu.lbei in d.ieapta in stinga iacn
spaina In inliflile br, i florl
i regci.e nspunse
-- Fii cc i.ei acurn.a i, nai cc -. ruJ.l, iLLcru
a, c11ci old ci nnit s e c-voe I
51 t-(eixaanaiakr.nar 15 1Jt(Pti 11501 mIiia PC gin
nazut calulni ii, diMro sarittna, In pe spatele Ltd
L rindu 1 o-tiIc aol abuatoai t c induis i
rrta. trtcok. lfl Si1tUt strinse 51 \Ul toarc si vito jii
rj iceau unU a{tora ,Cmnd f1eIiiasui acesla a
ajunge thti:dn tea rinciuri for noastro, o sI strin
gem Irtn vIrh ii suiiekw .51 0 sI lunm in tait
lataganeLor n ia-41re. (II a41 I 2100311 ,,Po Aflal i
mare hek tnn am avea inim s teidonl tin
c&J. a5a c1 h-titans, un Hue-aU aPt do ciulce, do
i,i civ urilu ?-- [at aiti ZiCCaii ,,1e Allah
ac trebu sl flm nistt nttUi dac mYi credo dl
venini. Lesra civ cap Ii nut-el tilil ilstuia ! E neindc
leinic Ca, cLv sa bagat intlc) daravula c-a as
a fiicuL-r f,1L1 tuorudiniat cii ui-c sa izbindcasca,
Oricum, I api a accasta tii dovada a ci ira ulni. a
vrtutii s . lJ: sulluttiliii Si 10111111 liii
CI Kauuvahdcmar, do indat cc st inlepeni 1)1110
lr sa Ira op SLI mit iiiiascai pirgl 113 dc 71)01. 10
vrerne cv [>1 clil cain intoisi catit ci, 9)10 a
vedea CO cn;a s .tacfl. 51 x datli cahil inccpu s
so frmh 1 - zuicnc-ascfI. sti pufaic. s tropote,
s so zgicio. sit Sc- inconireze, s sar inainte si
hcdrIt, La urrn.. vu 0 sprintcncaln utuitoarc,
incepu s oac - mergmnd in doiii Pen-ale. horind
iturL, mai dtsvhit ciccit an ,jncat vrc-odaut call
cci mcd hue LnvLitat Th tuturu regilor i sizlta
nilor, chodaca vintrek 1w so inliorara SI SC
nmnplurrc c-u vI,nt., , nail ii ito ciccIt o sagcata zviiTht
spre Wlclut, I 1tii zhcarul ridicindusc en chl
.iect1 In d C pt it slotH-ala c-c-nd ul
La pH vcListca aecasta, regcIe In naiinai si so
zburtniascLl dc nluitc s do mink. i rcni c-dire
eApetenia strdjdnt s1e
Pci @1) C ci Oct dC capul ost ci ! ptincti mb
pe ci pinE-c cinina jae ci, td IngcNi
Ci vizirli i niusaipil s1i rspunser
0, miiria-ta, au poato un cm sI ajung
pasre Inaripat? Acesta do bun seam Ca flu-i

cmmarezii
ca toi oamenivzduhunilor!
i, ci vreun vrajitor nipraSiznic Allah
on vreun efto-a
rit, on vrsCapat
eun rnarez dindo
.tre efci,
nitil i
i po tine, i PC nol odata cu tine! S mullumirn
aadar celul prea malt, care a binevoit s to izbveasCa
din mIiniie iui, i 1 tine, i otiic tale
odati cu tine!
Atunci regele, tulburat peste poate do uluire,
so mtoarse In palatul. sau i, intrind in. iatacui
fiicj sale, II povesti Cole CC SC pctrccusera PC
rn.eidan. 5i Iiigra fatt, In vestea pieinii tinrului
prn, aa do Indui.erat i dc dezndijduit fu, i
pl.Inse i. so vicni Cu atita jab, IncIt czu la
boalu grea, i fu cuicatI, in patul ci, prada viplilor
aritei i gIndurilor negro! bar tatIne-sau,
viizInd-o In acea stare, Incepu s-0 alinte, s-o mIngb,
so strInga Ia piept i so srute intro oc
mai povesti.ndu-i o dabi cole cc viizuse pe meidan
i spunIndui
- Fata inca, mal dograba s-i mulumirn lul
Allah (sivit fic El!) i s-l preamanim c ne-a
izbavit din mIinile vrijitorului acestuia amarnic,
arnigitorui i ispititorul, liotul i miclu1!
Ci n-nyu ci dccIt sil turuiasca i s-o alinte
nult bine Ca 5-0 inipace, Ca ca nici n-auzea,
niel nu asculta, nici flu so mInglia deloc, ba dimpotrivil!
Nu fcea alta decit s suspine i inal.
tare, i s1 plIngit, i s gcam sughii1Ind:
Pc Allah! flu mal vreau nici s manInc,
nei s beau nirnic, pIn cc Allah nu m-o Impreuna
ar Cu lubitul meu eel drag! Si flu mat vreau s
itlu alta, deelt s virs lacnimi i s ma Ingrop
In deznadejdea mea! -
Atunci ttSne-su, vzInd Ca nu-.i poate smulge
fata din starea aceea de zceal i de mIhnire,
so ctrni de tot, i inirna I se mohorI, i lurnea
se innegur dinaintea ochilor lui. I atIta cu regele
acesta i cu fata lui, dornnia 5amsennahar.
Cind povostea ajunse aid, cherezada vzu zorn mijind
i, sfioas, tcu.

Ci, Intr-a patru sate doutizeci yi treta noapte


Urrn:

Ci despre printul Kamaralakrnar, iat Dupa Ce


se in1 ift slava sivilor, Ii intoarse calul Cu
capul ctre pinIntul sau printeSC i, odat por
nit pe- drumul ccl bun, incepu s viseze Ia frumuse
ea domnitel 5i Ia nuril ci, i Ia Caile Ce-ar fi
de urmat Ca sa f Ic iar ling ea. 51 lUCruI aCesta
ii prea tare anevoie, macar c avusese grij
s-o intrebe Cuin se cheam cetatea tAtine-su. Si
aa aflase c cetatea aceea Se cherna Sana ci c
era cetatea de scaun a imprtiei Al-Yarnan.
Cit tinu drumul, cugeta aca mal departe la toate
astea iji, intr-un sfircit, Ca urmare a iutelii CU care
zbura calul, ajunse lo. cetatea printelui su. Atunci
11 fcu PC cal sa dea mal intli o roat pe deasupra
Cettii, i pe urrn s pun piciorul la prnInt pe
terasa palatului. I.i ls atunci calul pe teras
d cobori in palat, unde, vzInd pretutindenea nu
mai semne do doliu i toate odile presrate cu
cenusli, gindi cii s-o ii pripiidit careva, ci, dup

33
niravul lul, intr1 in iatacul pn.iintcse i gisi pe
ttInesu, pe maieisa i pe surorile Iui im
eaU in hairic de moarte i tare vIlcezi. la chip i
tare vliuguii i tare se1uinbai i tti i zdrobii.
Si acata ei, in .ivrca 1.ui, titmne-siiu se ridic den
daiii zirincIui i, cIpiti.nd iricicdinl,area cii acela

erSCa CUIUHCfl
adeuat mu San,in scoase Un i . i c net i Se p1. 1 1)I 5 i I
Iwal,ele Jcciori.iIui siu, i. Ii siirut i
n pi n I n t PC ur m i I i veni I n si n e i
ii strInsc in pkpt, C.i seninelc celci inal smint.ite
buci nil, i tuibuai: pInii peste margin ic tu1burari.
1 flntica--Sa i SlIrOiiIe )llflgifld i S spinind, cran
malnial sni topeasca in SiLit 11 51 ucau s
piau (IC 1(1iCilO.
Dup (( SC iint! potolirn (dfl.(d, ii Jntrel)ara CC
51 ci Ic J)oVuSt1 iS[)iaVa, tic in inceput pmnfi
in sfir5it ; ci nui tie trebitinta sn mai spune
nol inrI. L\Lunc.l taidi--siu. srigi
1.4aucIi iui \l1aIi pentru iruntuirca ta, 0, r
coare a oehilor mel i cuib a1 inimii mole
i porunci sii so dea norodului ospete i prazniee
marl, vreme do apte zile in sir, i Impiiri damn,
in zvoi.i do tilinci i do I,mbaie, 5i puse sii so
)rn.podobeasca toate 1 iii.1,ele i sii so strige pretu
I ndcnea cnlaiea tuturon clor intemniati, porun --
cind sii se deschkli 1.arg tc)ate uik temnie1or .i
ale i)opJiSunlIor. Pu urmu, IflSOit do fecioruslu,
str1 )atU ealare toate mal mialelo 01flSU1U1, ca s
(Ida norodijlu bucura do ai vedea inca pe urrna
u] in scaimul Impiiriljei, tinru1 P care toli 11
socotiseiii 1)icrdut e
Ci, cda t sai.1)atoni Ic sfIrsi te, Nmnaralakma
Spuso tth.ii ICS1 1

0. taUi, cci c-u persani 1 care t,ia cliruit en


51 regch iispunse
.Bi1ulai Allah Pc mnvratui aCcin i li
dc iniritulic pe ci cuasul in caic oelifl mel 1au
izut. intl_ia oat-u. cud pricina dcspict,iiii tak
d( 001 Ci. (StC, 0. c()pil.c al. rncu ! /\eumai IiCIH
in tulnnit.a, culci iunniii ci na :fost lertat
(1. Ia iu..nunWL( 11(11tH san, regek hotafl s
Lt SCOS dc ta PoI)caLa si, poruncirid stI [ic adt.i
inainici, it ma 1 niHa .ini, ii diui no cotton im
piMcsc i s.c pu-i 1a de ci cii in liii !ngid uin,
inilumndu.1 (U tot suiii dc volnicil i dc [x[sIltu
ci flui ponieni nimica despre fiicisa i nici n
irccea pim cap si. c di.a dc solic ! Inc-it inviiatu
turbo dc tot-bare i tare Sc mal eiia dc nesocotinta
ccc savirise Isinciu1 Pc tinrut fbi cfe regc
ua.-alece pc ca.I : caci PrLCCPIISd c tairta cti1ulu
itisese ckzicgaki. ptcc-iun i fcIuil do aI mmnui.
Cit despru rc-gc. aic inca flu era ci totui linis
lii. in prtViula cal.ul.ui, acesta SYt1Se cLltie liul suiu
- Ei.i 50(01. ii l(, SO 1)11 t( (lUll UPL0I)i L fliCi0
(lain ctcaci 1flO0.i c- dc acest eat at l-)1u1dului, i
inal en sc-ama s no niai incalcci nidic)(lata pc (1.
(0(1 LU cti (ICPL11LC (lcO ciinoaLc tc- IUUIHi V1
toictt iflOl 1)00 IC 111(1 iidc in ci i n e Li [cii
d prinjdi pc ci
La rindui. I maralakmar ii povcsli Uttmnes
intiinptarca ccc) OVUSOSO la regek din Sana.
c-ca en Thica accstuia, si corn scpasc die zacia
i-cgeiui at(ll : i taiciishi .raspunsc
FmIc. (taco era scris s Ic Ucidla i-c-gck- d( (a
Xana, toar Ii tic-is Ci ccasul turn na lost l
hotaiit dc ui-sit
(Stifi11), Katnaialakmai, (U tULtt( ddSiOt(lLl if
zalafeturik pe care tuitIncsuiti Ic do mntr-una pen
Iiu intoarcerea liii, flid) VOYbU SC) 1UIC pc doinni to
Samsennabar, ci, rnincmd si bInd, no sc tIodca
dccii Ia (0. Or, ntici zi. tegeic, Caic avca niS
roabe tare pricepute Ia meteugu1 cInteciilui i la
zvoana de Iut, le porunci s-i sune strunele I
S cinte n.lscaiva stihuri frurn.oase. Si una dintre ele Ii lu luta si, culcind-o pe gcnunchi curn
Ii pune o nnun copilul la sin, cmnti, insotinduse
de sunetele ci, aceste stihuri
Port ainintirect ta ca pezin odor
In Z?flHul, iubtule, i tiu
IVici neqrul depurtanlor zi2vor,
IVici chinul despririi pmmntiu,

lVici zilele care se clue in zor,


IJici tnnpul (aeini roaden pic-pt 7nO7iU

N?t pot sd stincjti cruncenul men tim,


i jr tine vi4a iliC pustiu.

In draqostea aceasta vreau s u.or,


In clragostea acectsta vreau sd-nviu.
CInd auzi .ahzad aceste stihuri, vipia dorulul
se aprinse In inima iui, flcrile patirnil. Ii mte1
ir para, mihnirile i negurile Ii umpluril su.fietul
cu moarte, i dragostea ii rscoli Iuntruriie. melt,
nemaiputmnd s Indure dorurile ceI zbuciurnan din
pricina domnitei de la Saria, se ridic pe clipi pe
data, se sui pe terasa palatuiui i, linpotriva sIn
tului cei dase tatmnesau, sari in spinarea calu
de abanos i rasuc-i pirghia de zbor, Numaidecit
calul, ca o pasire, se ridic in v.zduh cu ci, InIndu--
i zborul ctre vinrile cele inaite ale s1
vilor.

Or, a doua zi dirnineata, tat-su, regele, ii


cut prin palat i, negsindu-1, se SUI pe terasa
i imase nuc vzind ca pierise i calul, i. ii
36
rnuci rniinile, cindu-se c flu luase ealul acela
i nu-1 fcuse bucele ; i ii zise : ,,Pe Allah,
dac fiul rneu se mai intoarce vreodat, am
s sfrirn calul, ca s-rni tiu inima linitit i
suflettil netulburat de-aci--ncolo ! i Se intoase
in palatul lui, unde incepu jar s pling, s
suspine i s se jeleasc. iatIta cu ci
Estimp, Kamaralakrnar li vzu mai departe de
c1.toria lui vinte prin vzduh i ajunse 1a cctatea
Sanel. Puse piciorul la pmInt pe terasa paIatului,
cobori scara, fr de nici un zgomot, i
se Indrept cAtre iatacul doinnitei. Gsi eunucul
dorniind, dup nravul lui, dc-a curmeziul uii;
pi peste ci i, intrInd in iatac, ajinse la cea de
a doua uii. Se apropie atunci binior de perdea
si, Inainte dc-a o da la o parte, ascuit Cu luareaminte,
i iati .0 auzi pe iubita lul cum suspina
cu amar i cum spunea stihurj de jale, in vrerne cc
slujnieele ci so strduiau SC) mingiie i Ii spuneau:
0, stiipiniI a noastrii...

CIid povcsten ajunse aki, Sehere.ada. vazu Orii Iflijinci


i, sfioas, tcu.

Ci Intr-a patru sute dou,zeci i patra noapte

.0, stpinii noastr, pen tru cc plIngi tu dup


unul care de hun seam ci nu plinge deloc dup
tine?
Ea riispunsc

37
(.e tol spont2ti VOL 0, socititolor ? Au vol
(IC(k4i Ca .f1cuuii ccl 1Il.1m(), pe care ii iubesc i
diipi ClUe 1)lIng 0 do cci care uit on do cci caie
pot 11 uiLat,i ?
Si 11ICCI)1A I mal tare H )Iingi i lI geairia, sia
lita do vajnic iatita do mu.lt, c ieini. Atunc
10(2101111 iogc[i ii iu siml,i inima slarminduse pen
tru ca, i iieiea nipidindui iicai.i. melt, Jr
a mal zabovi, dote percleaiia Ia o paite i intri in
odaic. $i 0 VUZU pe fata eulcat in pat, avIncl
dropt cmai plru.u1 et i cirept pfturi en evanlal
do pono aiho. Si corn piiea ci atjpiso, printu] so
apiopie do ca i ITSUnO], 0 atiiiSe mingiindo. Ea
deschlso iniinaidecit ochil i ii vizuu stinci in pI
(:iOll1e, i1L(linat ui t.io ifltl(l)aio [)liflO do mgnijn
iuro Si n ii imu rind
Do ce plingi .i do co emi ?
!\tUflCl copila, ieinsuif1oitl dc 0 \ iaa fl0U1, so
iidic pe data i, aruncmchiso In pioptul ]ui, i
ruprinse do clup git cu biae1e i incepu s
acopere obrajil cu srutii, spunlndui
Pui numai din ii.cina clragostei talc i a pie
caiii tale. o, IlilTUfla a ochilon mel
F1 IiS1)11flSo
- (), suipiria a i.Ykll, (In (II 10 (20 (lezfladejde
nam fost cliii pr.icina ta, toati vromoa asta
)a uimi
Da 01.1 CII do deznachduita am fost do lipsa
ta ! i)eai mal fl zabovit mult su to intorci, a f
intuit, Inia doar 51 poate
11 spiuse
0. Stal)ina a mea. cc zici to do beleaua cu
titinetu i do cl iipd corn sa purtat cu mine
Pc ANal i ! do nni. Ii fost dragos tea ta, 0, tu
Jermecitoaioa PH111iU tub 1, a Soarelul sia Lun ,
ji ispitiloalo a coloi (20 sIsluicsc In Ceruri, pe
fininturi in lad. dc buna scam ci ia I
tezal bereglilc i a 11 fcut dm ci Pik1a i inft1
itur celni cc V(.)r si vad ! Ci, ch vucine (C tc
IUI)CSC pe tiflc, aa1 iubesc i pe et acum
1a ii zisc
C,iiiii dc tiai pi itut hotuI sa p.kei Si 511 fl
iai ? $1 cc cliilcc miar fi fost viata linga tiIl(
111 zise;
.[)e veno cc niii iubeti. vici si mi asciik
i Sit 111IUZi slatutile flR]C
Va raspunse
Nai. tkcit a vorbet.i. lar cu tn voi supon.
i Iii vot asci 1 ta slat uii1 si iLl vol urma clotin
l1 S)(t5i.
Tncepc itiiiici rin aira aduec cli mineat. 1
dc haut, (UCI tate mic foamu i tart mic se
) r) urim, ()Ifl \(!d(&i coi ck f1rut
:\tunei COI)i1a I)OtlIflCj sItitiIot sri. adli(il dirnin
cat-c St batittita : si amindoi ineepuiit tnhI-icc.
sa l.)ca i. Sa ta Iasiiiasca, pinii cc noaptca Sc seurse
apiuape en loU 1 AluneL intiucit inccpca Sit flU
tits(it de ZILLa, 1\amaralakmal sc iidiei sii
waitsbun de La inti i si piece pma a no s
trizi hadiinhul : iunseniia1iai II mntiel)
$1 (ltid( i(i Sit P1e(i tLt ?
l 1i1SflJ OS
casi Ia tata. Ci mu leg cu ,ju.ithnint cl am
s it sul It vd ci ciatul pe supttmin.
I a acesic etivinte, cit izhucni in suspinc i. stiig
Oh ! te ,uriiicsc pe Allah eel atot.putcrnic
sil ni(I hi en thu ji sfi mu duct oiiundc vet vica
Lu. dccii sul mi mai lwji sul gust mr dirt amaiut
de pdlin al ckspu1rirhi
la ci, uisennat, 0 irItleI)a
Vici cleackvuliat s i-neigi Cu irtine ?
E. a)unse
Fi cia
Fi zisc
Atunci. scoalate i hai
NumaiclecIt ca se scu1i, desehise o lacl p1in
Cii ioc:Iiii ialoase i cu lucruri de pre, se gtti
I Ii p.ue pe ca tot ce se afia rnai bogat i rnai
scump piintre lUcrUrile cele frurnoase pe care le
ava, rai a ulta salbele, inelele, brri1e ,i I eluriteh
giuvaieruri InvrIstate Cu cele rnai alese
nestemate, pe urm piec Impieun cu drigutul
ci, fuiI ca sluJrncelor si le Ii trecut macar prin
rnin.te Su opreasc.
Atiinei Karnaralakrnar o 1iii i o duse sus pe
terasa palatului, sari in spinarea calului, o aezi
i 1e ea la spatele su, 0 invii si se ini strins
tare do ci, i o ieg de ci Cu ajutorul citorva icgturi
stranice. Dup care, rsuci pirghia de inal1
are, i calul ii iu zborul i so sui Cu ci in siavi.
ViizInd acestea, slujnicele scoaseri ipete ascu3te
i fiicur atita zarvii melt regele i regina detori
fuga pe terasi, aproape goi, cum siriserii din
sornn, i de-abia rnai apucari si vadi calul cci
vriijit ridicindu-se in zborul lui prin vizduh cu
feciorul do Impirat i cu domnia. i regele, tulburat
i uluit pmni peste marginile uluirli, mal
avu puterea si-i stiige tinirniul care se Inilii tot
mal sus
0, hub do Impirat, rogu-rni tie, ai miii do
mine I de soata mea, bitrina aceasta, i nu no
lipsi do fata noastr
Ci printul nici nu-i rispunse. Cugeti Insi 0
clipi cii poate tinira fati simea vreo pirere do
riu si piriseasci aa pe titIne-siu i pe maici-sa,
i o Intrebi
Spune-mi, 0, strilucire, 0, vraji a veaculu
tAu ql a ochilor met, vrel d te las tatAlul thu 1
mamei tale?

Clad pOV4tea ajunse aid, $eberezada. vAzu zui mljind


1, sfhxn., t.&u.

CI fn*r-a paLm cute douzeci ci cincea noapte

3amsennahar rspunse:
Pc Allah! o, stAplne at meu, flu vreau nici-.
decum! Nii doresc decit si flu cii tine, peaLe tot
undo te duel; tAct dragostea ce-o stint pentru tine
mA face sA las tot i sA uit tot, chiar i pe tatal
1 pe mama inca!
Auzind cuv!r:tele acestea, prinul se bucuril pinA
peste poate, ci 1$ Mcii calul sA zboare cit putea
de lute, NrA ca aceasta s-o sperle on s-o tulbure
cItui de pl4in pe lath; ci aa, flu peste mutt, ajunserA
Ia culea-jumAtate, !ntt-un bc unde se asterflea
o cimpie minunatA, strilbAtutA de ape curgAtoaro,
undo Ii puserA a cli$ piciorul pe pAmint.
MlncarZi, burA i se odihnirA oleacA, l numaldecit
lnclccar& jails! pe calul ion nAzdrAvan
plecarA in geana mare spre cetatea de scaun a regeuui
Sabur, Ia care ajunserA lntr-o diminea%A.
?i pn!nul tare se mat bucurA cA ajunseserA lAnA
de Mci un necaz, ci se simU tare mut4umlt .glndind
cA are sA poatA bitt-un sflrlt si-I ante domnltei
cite stApininl avea In nilinfle but, cite avu%ii 1
41
IIIOSH. Si S vada (i sing.ii [)lilCfea Si fala ta1i[ui
Sli. :cgele Sal)Ui, (IOVU(.lifl(lU-I astfe[ cu cft este
niai hogal i mal mare regele Sabur decit tati1
Ci, .regole de Ia Sana ! Pt reese clar n a Coboli
po pIrnmnt, 111 miiloCti.l Unci radini ftuirioase, ce
so afla in alma oraului. uncle tatal San rok
avOn do OI)ICCI sa Vi.[1U SU petreaca i SU SC raco
roasei In i cura(, o cluse PC fat1 Intrun foio
do yam Cu aciriU1 boltit, pe care rogolo 11 ridicaso
i ii Impodobisc pontin sine, i ii spuse
Am sm to Las aid o clipi, Ca si ma due srii
ostesC PC Latd. nuni despre SOSifOa noastra. PIna
.ni1 inlore, Ii clami in scanma sil voghezi calul do
ahanos pc mo ii [as [a usli, fi si mii picizi cliii
oclu 1am (U alfl sa tiiflhi I. fain do Za1)avi PC ci nova
s1 to in do ahi I si to acluca Ia un palaL anume.
1)0 (aIC fllfl SU p01t1Im((S( sil g loasea flhlflilt 0fl
liii t.ifl(..
$1 fimia, auzind acesto cuvinte. fu tim nh Se
poat( n.L IncmntatiEi i Ini,elese en intradevr en
mm trcbuia sm intre in cetate clecit en toata cinstea
si en toatt fain datorate slavel sale Pc tiiiiia
print,uI ii 1ui i-Imasbun do Ia en i so indrepta
(iltre palatul tati1ui san regele.
Clad iogolo 5111)111 dutc cu odliii do fbi san. in
gatagala s moai(i c1obueurio i do tiilbnraro El
clupa UYIl)[a(iSamIle Si Ui1iJIt( ck bUi1V(nit, ii do
oni, plingind, ci pleeaso iisindui pe toIJ in pin
gut iflOiiflhlllUIhii. I)Ll1) camo. Kamaialakmai Ii
S1)1IS(
in Cain sa gliieesti 0 ciime am acliis cii mine
do P0 uncleam lost ?
I1 IS.LlflSC
- Pc Aim! m nil gi liC.(SC clcIoe I
(11 SpilS(
Chiar Pe.fata regeiuj de la Sana, cea mal
dcsvuiit fat din Persia ,i din Arabia ! Am
1sat-o deoearndaI. afar din oca, in grdina
noastr, i. am venit sli te vestese c pc4i mndat
po.unct sa SC gateasca alanil ewe l.iebiiie s ias
in mntirnpinarea ci si care tlel)Uie si fie ati.t dcm
treL iiicft dc in bun mnceput Sni \dcaSCa
puterea i fain 5i bogii i.e talc
Si iegele iispvinsc
(i hi CUilt si cii pisosin i, pm Ill I plicm.ica

Si niinaideeIt d.ek poi.Unci sa 1k cilit orasul


51 impodobit Cu edo inai iriimoase gifleli i cu
cele mai. aiese podoabo i chiar ci, dupi cc irk
uerni un alal fi de pereclic, tiocu. in frtml.ca
(.nJaIetiior SW, In21)riieai nhlinal In freturi, Cu
toate steagi iii( dcsfituate. 51 1)Oi in intimpi
rta dunuii.tci Sainsci:irial mc, sti-abatind mate
niahalalcic oia5Ului. iii niijloeul tUiiil)i locuitorilom,
ingliesni li 5i1h1iisilUri, liW dinaintei. mergmd c-
tret,ii din Li1ifli, din goarne cliii iinba1e i din
VUVC, 51Ui U1IYIUt--i mlhIliITiea irI dc nnmiir dc
straeii, do o5tcni, (IC nam(ni cit rind. dc ft-mci
i do (opu.
itt iinclmi--i. prhmui Kamwalakmar ii dmschise
cubicle, sipottie 51 eumomlIc, 51 scoase din do tot
cc avon iuai. irumos ca giiiakrc, 1)ictle SehilniJe
nile I Udil iiJ 02 nUn ate (ii carc Sc impodobese ICt&L
do mgi, spie ai witta fala, bogat,ia 5i stmli iCi rca
si Poll mCi Sa sc intoemeasma pen ti-u tinara fat
102 baidaehiii mmmia din atiazuil ioii, vcmzi 5i gal
bcnc, in mijiocu.!. liii pomunci si aeze Ufl jc de
aiim selipind do nestemate 5i Pe trcptek acelul
baidaclun uc.i.a, pestc care se motunjea o boitfi
dc matasc aulie. pomunci .sfi se rmdmiiasca mineic
roabe indienc, grecoaicc i abisinIenee, unek stInd
jos, altele In picloare, pe cind imprejuru jetului
edeau alte patru roabe, albe, cii evantaiuri marl
de pene de la nite psii de un soi firi de asemuire.
i arapi gol pinl la briu duceau baidacliinuT
pe umeri urmind alalul, Inconjurat,i de o mui-
time i mai mare, i, In tolul zarvel de bucurlo a!
gloatei i al liu-liu--uriior aseuite pe care Ic sco
teau glasurile femeilor de pe baldaciin i a[e tuturor
celor cc se Inghesuau Imprejur, luar diu
mul citre grdini.
Ci Kamaralakmar nu se putu hoLiri s insoteasc
alalul care mergea prea InceL i, Indemnmndu-
i caiul la galop, apuc pe drumut eel trial
scurt i ajunse intro clipiLi Ia foioru.[ Ia care
o Iisase pe dornni, fiica regelul de [a Sana. i
o cut peste tot; ci n-o mal gsi pe dornniii, cum
nit mal giisi nici calul de abanos.
Atunci, Kamaralakmar, dezndtjduft pIn peste
poate, Incepu si Se bat peste fa, Ii fcu zdrenIe
hainele de pe ci i porni s alerge fr Int t
S Sc zhuciume ca un nebun priri grdin, tipind
amarnic i chemind cIt Ii inea gura. Da degeaha!
Dup un timp, Sc mai 1initi oIeac tntr-un sfIrit
i inceu s cugete, i Ii zise : ,,Cum dc-a putut
ea s tie taina mInuiril eaiului, de vreme CC Cu
flu iam artat nimic in aceast privinii? Poate
dar s fie chiar lnvtatul persan, ce[ ce-a nseocit
calul, eel care s se fi nimerit s cadi asupra
ci pe neateptate i s-o fi rpit, ca s se rbune
din pricina pedepsel cu care i-a pedepsit titmnemeu
!

Cind povcstea ajunse aid, he zadd vu zorjj rnijind


i, sf.ioast, taeu.
Ci mit-a pains sute doulizoci ci asca rwapie

UrniA:

$1 alergit indatit sit caute strAjerli gritdinii ci II


Intrebit.
All vitzut trecind pe-aicl pe careva? RZispunde4i-mi
cinstit, cit de nu, vit zbor capetc4e

pe bc! lntr-un
StrAjeril, glas:
Infricocatl de amenintarea lul, ritspunsent
Pc Allah! n-am vtzut pe nlmeni intnlnd In
grtdinit, afart de Invittatul persan, care a venit
aid sIt caute buruieni de beac i pe care nu b-am
mal vtzut lectnd!
La vorbele acestea, feciorul regelul cilpittit Incredinjarea
cit persanul era cci care o ritpise pe
tlnra fatA, 1 se s1m peste maurit de nitucit l
de ztptclt ci, tuiburat cu totui I descumpitnit,
Ieql Inalntea alalulul ci, Indreptlndu-se cittre tittine-situ,
II. povesti cele cc se petrecuserit 0 Ii
spuse: -
ia-41 oitile ,i Intoarce-te cii dc Ia palatu
titu; ci eu fl-am sit mit ma! lntorc, pint cc n-am
sit iimpezesc treaba aceasta Intunecatit.
Auzind vorbeie aceste3 1 vAzind aceastit hotitrite
a fiulul situ, regele Incepu sit plingit, sit se
valcitre i sit se batit In plept, 11 zise:
0, fIul meu, fie- milit: potolqte-i m!nla,
stitplneqte-4l amarul l Intoarce-te cu noi acasit!
Si-atunci al s vezi cc fatit de rege on de sultan
11-al nea s-o a!, Ian eu am a t1-o dau de soVe!
Ci Kamaraiakmar nu vrol nicidecum d piece
unechea Ia vorbele pitnintelul sitii, nici sit-I ascuite
rugibe, II spuse citeva cuvinte de ritmas-bun ci
45
l)1((tt p calul ItIi% ifi V(.fll(. e. iegelu. deznacIa
duit pIna pc.s1c puatc, Sc ntoaiSc Ia cetate in ho
lot(.Ie dc 1)iirlS i in genieleic tuturora. Si aa se
S(hifltl)T biicuta lot Lii atc, itt Spaluia Ill zbu
(iUfl].. iatLta (U (1
Ci in cc pit 1c fl Vla(i i Pc doinnita, ia

iXa (t(fll S(tita lu)tLtliSo ClifltiU lnc(y)uL vraciu[


persan eriisc in ziua aceca Ia gr1dini en s en
kaga intiaclevi ierbuii do icac. fie Ux went do
!ifl(l, 110 floti Irunios fill (sit()arc. i SliflIt 0 flU
easina tate 1)ItCtLtH do 1HOSC i do alto parfumwi
niil ate: inciL ti htIndusi nasul in vint, Sc In
kepht eaLic 10(1 t 1 (lifl(t1() 1) (1 aeon
fl tt(OSIIflL Id LII (Ic S(flt I ii. Ot. UCUOH cia (1 tiar
ni ieasinn (l()rnfli lci, ce so iearsa mininsmind
kiata iradi on. Jm vinend. ealaitzit do nasu
(01 ISCUSIL, no Pleldi untiL turip pina Ce sh ajung,
duipa cileva catituil, Ctua In foiorui undo sr. afta
dornni t,a. $1 care nui Cu bucuria ci rid vzu, In
prag stind pe cole patru picioare ale lul. calul
ccl nzdtvan nSCocirea mIlnilor sale ! Si care
no in zvitnetut din inimaI vzInc{ acea flaSCOCir(
a ciroi pierciero ii iuase poita doa ininca i dc
lxi i--i iflJ)lSc tilina soinnitlut ! lncepu. dat, s-l
(CICOte/.U pe toale partile i It gsi nevhL1mnt
in buini state 1k urmi, dud cia gata sl sara pt
(1 si sai cka zbor. Isi zise in sinesi : ,,Sc dade trial
mlii su vtd cea putut aduce pri ntu 1 en el i a
Isat aid cu cal ii i uitra in ioror. () VIIYii fltflflCi,
lotanita iga1nic 1)0 divan. pu doinnila care a 1(1
Ce[)tut I SO UiU a I iflSitl soarele cnc1 SC tidiefi
0 Ott cer scum. 51 mi Sc Indoi nici o ciipi ei in faa
nd tilot liii nit sat aNn \TC0 c[omnW.i do vi
i ct prinuI riar Ii aduso crilare i
Ii Iastr in ned ci ioe sriI aWptc, In rernc
e Sc di ISCSC in cetate (a sa picgatcasca un iIai
ci sc ipiopie de domni, se temcn
i SUTUti paminIi1 dinaintea PC cmd ca ii. ri
dna knes oelni caLve t1 !. piimndni amainie de
i irit i (Ic p0(1 L xc grb sui mciii d Ia 1 oc, (a s
iii .1 mai. vad, si 1] In tieba
-- (inc esti ?
11 i.ispiinse
0, s11)Ina a men. suit tiiinis lit One (it i1fl
Ii 1. Kaiyiaialakmai. (a St Lu eIaUZeSC Ia in al
foi,oi, inai. ii.uinox deck acesta de aid i mal
aploape do oia ; cici. stpiiia titea regina. mama
piinIului se af.1Ii. astxI coin aifi i, mntrucil, do
I)l1CIJIIU 5051111 tate, nar vita sU vie nime
In cab inaintea ci, a cerut s xc fac scliiml)arco
accasta, (J Xii flU he Sill Ia SO I )atO fl d i Hi] pica
lung.
1a inu(_ba
(_1i 1.)iiflt,Ul I indti ?
Poisanul rasplinse
II tte iii c(tOtC, (:11 ItOl sai.i i,iuIu, ,i arc
sri. iasi in intuinpinarca La. (0 naic \iIvO. impre
suiat dc on uiai ]arct
Ea spuso
- (1. tO, 10 S]ili]cifli I uarc i)11flfl1 UU P1 lea
iisi pe i.inul oleaca nUll ))111 in pocit s-l tiiiriita
Ia miflO ?
La vorbebe acestea, \raciul iflOcal Ca SC SImli
ta.ie alms, incopu s rida din punga scofiI.citi a
obiaj I br gal beni, i raSpunse
Da, de bun scw:na, PC Allah o, stpIn a
mea ! noi In tot palattil nici un mameluc mai
poci.t ca mine ! Numai c Infiarca vitrcg a
cliipului i vajnica. uriciune a obrazulul meu s
nu te duci In greal in privmla volniclilor rnele
i poate ( Intro bnt zi ai srni pui Ia mnc

47
care insi iri1e i ai s tragi foloase, ca i prinu1,
do po urma a1es1or haruri cc Ic am. i-atunci
at s mu lauzi, aa curn smnt! lar prinul, dac
rna ales tocmai PC mine spre a ma trimite la
tine, a ieuto anume din pricina urieniei i a
Infirii me[e ingieIoatoare ; i anume ca s
nu aibu a so tome do nimic, In gelozia lui, din
pricina nuiilor i a frurnuseiii tale ! Ci nici do
rnameluc;i, nici de robi tineri, nici de arapi fru
rnoi, nici do eunuci, nici do slujitori flu duce lips
palatul nostru ! Slav iU Allah, numrul br osLo
cu neputinLI de socotit ; i toi sint care mai do
care mal isnititoLl.

C .iu pov(stco aj U.i.a aid, $ehrrczada vizu Zul-il mijin.d


tcu sCioiJt.

Ci intr-a patru sute doueci si aptea noapte

Urm.

Or, voibele acestea ale magulni avur darul


dc-a o Iiniti pe fata, care se ridic numaidecit,
Ii pose mina in inina batrinuhui mnvlat i Ii
spuse
0, taica, oai-e mi-al adus ceva po care sa pot
merge clare?
El rspunse
0, stpin, at si. incabeci pe calul pe care a
venit
Ea spuse
Da IIIL pot s merg singura ctlare
Atunci ci zimbi a ride i pricepu cA de-acl Inainte
ea se afla sub puterea liii; 1 rAspunse:
AmsAlncalecleuguttne(
lsAripecaL1osuflncrup.tpctInilrafatA
pa care o strinse virt s ci o legi de el cu niqte legAturl
StrB4fliCe, pe clad ei aid au-i trecea prin
minte ce are d I se mat latimple. lnvaatul rAsuci
apoi plrghia de lnAl4are, l numaldecit calul se
umplu de vint In pintecele sAu, se clAtinil qi se legn
slttnd ca talazurite mAr11, pa urmA t luA
cu ci zboruL ridiclodu-se ca o padre In vilzduh
jt, Intr-o clipitil, lAd departe In urmA cetatea t
grildintle.
Dad vAzu aa, fata, nedujuerltA, strlg4:
Hel, tul Incotro o let, fArA a Indeplini porun.
ella stAplnutui tAu?
El rAspunse:
Stiplnut meu? $1 cine-l stApinut meu?
Ea spbse:
Fiul regetui 1
El Intrebil:
Care rege?
Ea spuse:
Nu tiu.1
La aceste cuvinte, solomonarul pufni In ris 1

Dad e vorba de tinArul Kamaralakmar, prApAdi4-ar


Allah 1 acela-1 un zAbAuc de pulama,
un blet copil, zilu aqa!
Ea strigA:
Vat de tIne, o, barbA a blestemulul! Au cum
de cutezi tu a vorbei aqa despre stApinul thu
i sA-i catci poruncile?
Magul rispunse:
1i mat spun o datA ci tzigAul acela flu ml-e
nicidecum stAph? Au 011 tu clne-s eu?
41$
flomnija spuse?
Nit tiu nlmic desprc tine, afaril do ce mi-al
SJ)1IS ft insu.
Ri clilcoLl si ziso:
Tot cc ji-arn spus n-a lost decit un tertip
inehipult do mint lmpotriva ta M a tcclorului ro
gelui! AWl, dat, yR dorbedeul acela izbutise sR-mi
lure calul, piilsrnult do rnflnlle mole, care poatt
sA pascal intocnial ca 1 call Ce! adevlira4l, ci pe
care to aft! Lu acum ; 0 aqa mi-a an ci muitA vrcme
inima 1 rn-a fAcut sA pIThg do pierderea cc-am
avut. $i iattl-mR Jar atApin pe bunul mcii, Ia
rlndu-nil 11 ard sI cu Inima acostul tlthar 1-1 law
cii ochil sA plIngfl do picrdcroa La! Intremca41-0,
dat, Inima eta curaj ci $orge-jl InsonInea4141
ochii, cRc! on am sR-li flu do muit mat mare
fobs decit tinilrul acela zulrpiliatic. Eu, pe deasupra,
mal sint 1 milrinimos, I puternic, iji bogat; sJ.ugRe
.,l robll mel au sil I so supunil ca unel sW
pine a Lot; am sA te Imbrac cu halnele celo mai
aLese 0 am sA-ji Indeplineac plnR l cole ma! muninto
dorin4i, ma! Inainte chiar de a le rosti!
Cind auzi vorbcle acestea, Ma Incepu sR se
I)atR peste obraji sA suspine; pe urmi spuse:
Ah, nonorocirca mea I alt al do mine! Am
riimas furl! iubitul men am rilmas L filrR tatl
men L flirt! mama mea!
51 vAna ma! departo Iacrhnl amare qi imbebugato,
pentru cele cc i so Intimpiase, in vremt
to vrAjltorul Indrepta xborul caluLui silu cRtre
Wa rumilor , dupA o cailALorle lungA dat lute.
coborl spre pirnint po o cimpie verde, pilnil do
porn! ci de. Izvoare.
Or, cimpia accea era aqezatR llngR o cetate in
care stplnea ian rcge tare puternic. 5! tocmai. In
acea zi regele !ee sA so 1n1oreze la aer In clara
au[ui t .Ii irickeptase paii cihu pLuiiC ac-i
lci clinpil. i ii zii1 pc mnvt,atul cc sc al,inca pu
lngi cal i Pc 1ingi tmnra donini1i. Incit, i.nai
inaintc- ca viaciul si aib1 rigaz a Sc ascunde, iobii
-cgclii S(. i I)UIUC1.S(IU asupra mI i ii inmca
seia, i J3O ci. i. J)C.Cata, i calul. II (IUSCIa P
tfli dinaintca l(.L(lUi.
Cmnd regeic v1zi i amarrilca U rilunw a mo5nca
ilui. i Inflisai-cai I iicII.i, si friin.us tea tmwu
L( Si flUfit (.1 CCI iijiii.Oii, spusc
C), sLiipini a nwn, CC riidcn.ie ti ieag eatu
(IC nioincgatia icsta atiL do pod U
( persani.! su i lepozi sti i-ispuricl
Ea.i Si.ii lflCil SI IIWn tinc[iutiliii mcii
.\.t lifldi fati, in inch --i. SC .icp(Zi i (i SI rs-ifli
iIIliLi1l(iIll pu rr)snCa
- -- 0, mi-iaLa. 1c AIlal i 1 alai uam e
)UCILU.I nccsla ! SI uni soWl icit nieidcc-iiun Cl-i
I)10Cit (Ii Vifiji 11)1, (flIt 10fl lapi inn \i(iCfl
.5: sihi!
In acc-st( Oll)C ale futui. (gilt iuiniloi dde
flnUn.Ca iI>iloi sai t-otonogcasea Iii lid )C \iaCi
I IICCs LEa LI CiOIfliUi in asa dc v.red fliC. (IC Cifi mannai
s1si den Wiliiil sub lovitui.ilv lut. Dupi cai-e
ugele Po1uIw1 si.i-I duca m ora i Sni fliUOCC in
Uirini(i, in vi-eme (t P fat1 0 iut ci inSU5ii, clupa
( ()IIfldIJi Ca nInniatul eat ni/dI-iwan sI flu lual
si dus pe sits. iiw en ginclul nuginclind 1.-a in.sui
I IC \iUl to ak auestuia 01.1 Ia inctcisuiiii j_?
i1IfllCC. 5ialita (:1 \1I1C1I1I Si CII dohilnita
.I:.stiI-flp. p11 ittil I\ an-iaralnkniar ILl) i)PacaSe stale
(IC calator, IUBSC CU t1. C(ic de lccbuin , mci-inde
n barn, n polnls( In (film, cu inima plin dc jak
51 CU gincititile ])tIStiiLc Si P01fli S() eiiute pc clorn
i calatorindtisc dii aii in arI i din cetate
0 (-eLate : i pestc tot iscodea despie calul do al)a
nos, pe e!nd 141 eel po care Ii cerceta so minunau
cii mlrare do vorbeJe sa]e l H se preau Intrebaffle
Ju! cii toti.ii uluitoore i anopoda.
Cnd yuvcttta ujtunw siki, SehcrezuCn viizu ZtwIi mijind
qi, siioawu, t&ii.

Ci inIr-a patra side doudzeci ci opta izoapte

UnnA:

f3i tot aa fAcu ci o burjA bucatil & vnme, cercetind


zi de zi mat ind!rjIt, i zI do zi cilutind veI3ti

cit ma! mu]te, fAril a izbuti sil capete nit! o 15tire ce 1-ar 11 putut indruma pe calea eta bunil. PlnA Ia
urmi ajunse Ia cetatea Sane!, mdc st&o!nea 1.aWl
domnitel ?amserinahar, qi Iscodi despre soarta ci;
ci nimenl flu ma! auzise nimic despre ea i nu4
putu spune cc se ficuse de cind fusese rkpitil:
I se povesti In cc stare de prpild l de deznAdejde
era cufundat b$itrlnui rego. Atund 1151 ct ma!
departe de dnumul ILil 15! su indrcptii ciltre tort
numilor, iscodind mercr.i clespre dorrrsitL 151 des
we ca]uI de abanos, peste tot po ;ndc troeca il
pe Ia tonte poprainile Ia care rnnxi.
Or, lnir-o z1 poposl din drum Ia in ban uncle
vAzu o ceat de neguALcni stind rcat ii spcrovilind
mire ci; i se arjczA ci el alAturi, ci U auzi
pc unul dihtre ei care spunca:
0, pnietenl, ml s-a Intimplat In vremea din
urmh coo mal ininunatil minune dintre minuni!
Si 1.1 mntrebar Cu toii
Ce minune?
El rspurise
Ma dusesena cu negutorii1e mdc In cut are
vilalet in cutare cetate (i spuse nurnele cettii in
Care so afta domnia) i iam auzit PC locuitori
de--acolo povestindusi Intre ci un lucru tate ciu
dat, care se petrecuse de curInd. Povcsteau ct
rege.[e acciel cetii, ieind Intr-o zi Ia o vInatoare
dc-a ca.I.are, Impreun cu alaiul lui, detese peste
Un rno3neag tare silos, stind llng o tinara fata
deo .ft-umuse1e fr de pereche i ling un cal de
abanos i do .filde
51 negutorui to povesti tovariIor stli, cc se
mtaunau Cu mare mirare, povestea noastr, pe
care nu-.i do nici o trebuin so rnai spunem inc
o dali
CInd auzi povestea aceasta, Kaniaralakmar flu
so Indoi nici o c[ipit Ca n-ar ft vorba chiar do
iubita lul i do calul eel nazdravan. belt, dupa
cc so Incredina bine de numele i de locul unde
e afla cetatea accea, porni pe data la drum indreptindu-se
Intracoio, i eltori fara de oprire
pIna cc ajunse La ea. Ci cind vol s intre pe poarta
cetii, lu inhat do strjeri, spre a-i duce, dup
cumu-i datul In acea ar, dinaintea regeiui br,
Ca sa ftc cercetat cc fel de om e, cc vint 11 aduce
in ara br si cc meserie Invirtete. Or, prinui
Kamaralakmar sosise In ziua aceea tirziu tare Ia
cetate, jar strjerii, tiindu-l pe rege naplidit do
treburi, Iasat sa i-i arate a doua zi i Ii duser
Ia temnit, sa-51 petreac noaptea acolo. Ci cInd
eninieerii vazura frumuse1ea i gingia lul, nu
so putur hotiiri a-i Inchide, i ii rugar s stea
Cu ci i sa le tin tovirie, i.It poftir sti lmparta

53
ru ci cina lot. Pc uimi, dup oc mincaril, incept u
sa tiil1suiasci si ii mntrebara P 1)t1fl
0, ilacaulo, din cc t,nra cLi ?
11 raspi inse
l)in ara Poisici, sUpinia lTosrccilor
l.a v)rl)1e a(ostea, toflIfliCiC.iii liol H)tjta do tis,
ar unul dmuc spliso tlnaiUhiii
0. Lu ed do o1)iiio din ara H.osrueilor, na
fl i tit tot aLit do mare mi.neinos ca i eel. don
1Ufl ott tine si carei mehis in temnila noastr ?
Jar tin altul Spuse
in c1cvir. nu1i. oainuni an vhxnt ji niultora
cam ascullat SpuSdle ji ])UVIjti To, Si Icam
octaL fi ii o, dan nici odaUi ii -ani mlii nit pe carova
atita do ciitlt CtI nobuni1 (i& hainmn din tcrnn[la
toastia
ar un alt.ul acUiugi
N 101 CII, pC Allah, nat ti au t niciodatii cova
Hial pocit docit chipul I in, on mti wit ji mai Si los
decit iniMijarea liii
Prini ii in Liebi
cc minuni doal liii ili auzh ?
Fh iaspimscia
Sc erode mare invat s tail QStJi Or.
regele ia gisiL [a (I \iflatottio, ifl tOVtii.a]a Uno
tifli feto i a UnUI. cal mhuiuat CII? abanos si
do fildoj Si iegele sa indh iii poste poatc
dc inumusitea Ietei i an Vi(a Sn Sc? lflSOaic cu
a, ci ca a 000l)Uflit: cleoclata i)tca, dar, moneat.
ul acesla invlat cu. fl, an eui.u so d, un ract
do seamt, iac ii gsit in vicim iol icacul
regele a ficut lot cei CU J)ittifl1, Ca SU gseasc
\reun leac (car putea tituttdt.ii sminteala fetci, j
;aeat en a si tLocut un an do dmad ti tot che1tut
;lmarnic Ia aveii cii plata v aol 1(11 i a solomo
natilot, cnn dc 111(1 Ufl loins (it clospre calni
ch abanos, cIa I lucius in visticiun ucgc liii :
inoncagu ccl urit eaici. iii tcrnnta i flu 1fla
contcnete din. gumote ui dn viIcthcli elm?
nopticica dc Iungn. do riu nc du Uhni si mal
d().tLflulfl i flOt
(.ind auzi vorbo Ic accstca, KamaralakLnuu isI
zse ,,JaLin bilr-un sflrsit 1)0 calca eca rnuf
dorit. Acurna sit vd cc mijioc pot gCsi ca s
ajurig Ia i1intti l)ai n.umaidccit temriicer.H, vIzind
ci vcriise ceasul .Ico. cl.e culcare, II duser In 1lun
mini ttnnli,ci l iuiciiiscrI ua dupI ci. Atunci 11
uivI pe lfl\ a). ClLtfl phngca I geinca i ii Jolen
nupiista, in .lim.].)a pL.rSW1a, spuninci ,,Vu, cc bciea
) caput 1IWU (ti nam tiut SUmI pIanuisc 111
binc treal)a i mnni dat singur porzri fi
a.1YII .1 iZl)ifl(.IIL (1011.1)1 le Si. fai.tt anii H ImpiLnu
induri1e cu acoastiI. 1atI ! Toatc ml sa ii intlin
pta). flUUWi datoitLa cSOCOtifl11 mob: i din iwi
(In 1 en am 1IVfli t In cc nu miera inoiu.t ! Atun
Kainaralalcinai ii spuiso In gralul persaii
PInl ciiid ill SO tot plmgi iai si to tr,J. bu
cosli ? Au C1(Zi (II nuliflal Lu ai do md urn).
lilipaste ?
Si iwati.iL pii uzinci cuiaj do Ia acosto (U
into. Icg \Orba ().i (I i, Jin ai iLi cuuc
iic(pu Sn .1 So p1 in do flai)aSleIc i do nonoto-(ode
.Iui ! Si Ua ii pOtI(C(Ha noaI)t01.L, tuinuind
in tic el CLl Ck)I piictouii
A dOLIa 71 diminoala, tcfl) 01(01)1 \(ni 10 S0
-(Utit1 c .[\ainaialakiflzu. din toniniIii si ii duscr
dinaintea rcgelui spunind
actsuiu,..

Lcl (-(S(.t.Li ,) Hi (i. Sehciciada vzu Z() ii nij


:. fiuasii. ti.ik ui
Ci intra palm stile douzeci i nozsa noaple

Unni:

...spunlnd:
TinArul acesta a sosit ascarA prea tirziu sji
n-am mat putut sA-l aducem lit tine, a, maria-ta,
cit sA4 cercetezi:
Atunci regcle 11 intrebA:
Be unde vii? um te chewnti? Ce meserie
a!? 51 pentru ce al venit In cetatca noastrA?
El ruispunse:
In cc prlvee numde. In persanA mit nilxnesc
l-Jarjah! In cc .privctc tara, sint din Persia!
hat ca meserle, sint in InvAlat cit 141 invAlatH,
ma! Cu seamA priceput Ia trnAduiri ci ha
meteugul de a-i vindeca p nebuni i pa smintitJ.
$1, pentru aceasta, strbat tArile 0 cetAle,
spre a-mi folosl meteugul ci a cApAta InviltiltunA
nouA, pe care s-o adaug Ia cea pe care o am!
5! sAvlrsesc totul LAnA a purta straicle cele Inzonzonate
cu care se ImbracA de obicel astrologit
i InvAtqil, LAnA a-mi mArl turbanul on a-i sponi
numArul de rAsuceli, LAnA a-mi alungi minecile,
LAnA a umbla cu tin teanc mare de c541 lit subsuoarA,
LAnA a-mi innegura p]eoapelc Cu kohl
negru, LAnA a-mi splnzura.la git un irag lung de
mAtAnli marl i nenumArate; l Imi tAmAduiese
bolnavii LanA a le bligui vorbe tainice, LAnA a he
sufla In oeM 0 LAnA a-i muca de stircul urechil I
$i-aceasta-I, o, mAria-ta, meser!a meal
Cind auzi regele acestea, se ump]u de o mare
bucunle ! Ii spuse:
0, preastri1ucitu1e doftor, al venit Ia rid
tocmai cInd avearn cea mal arnarnic nevoie dc
pri ceperea ta!
i ii povesti de boala tnerei fete, si adug
Dac vrei s-o Ingrijeti i daei ai s-o tim
duieti de sminteala in care au cufundato vilvele
cele rele, flu al decit smi ceri Ce doreti,
totul U se va da
El rspunse
- Allah si1 ciiruiasc pe stpinul nostru
gele, Cu milele i cu vredniciile lul cele mai
alese ! Ci mal Intli cuvine-se s-rni povestesti eu
de-arnnuntuI toate cite ic-al bgat de seam Ia
smintea]a fetei Si s-mi spui de cite zile so afhi
ca In aceast stare, fr a uita s-mi spui curn
de-au ajuns la tine ea, i persanul ccl btrin, i
calul de abanos!
i regele ii povesti istoria de cart, de Ia inceput
pIn la sfIrcit, i adLiug
Jar btrinul se afl in temnit.
El mntrebi
i calul ?
Calul so aflt Ia mine, pzit cu strnicie
Intr-una din odile mdc!
i Karnaralakmar ii zise in sine ,,Tnaintc do
once, trebuie s vid calul i s ma incredinez
cu ochii mci de stare-a in care se afl. Daca este
intreg i in bun stare, tOtU-j curn flu se poate
mai bme i mi-am atins t,inta; daca ins me-canismul
IUI o fi stnicat, atunci va trebui sa ma
gIndesc Ia vreun alt mijioc dc-a o libera pe
domnit,a inca ! Apoi se intoarse ctre re-ge ci ii
spuse
0, maria-ta, mai Intli trebule s vd calul;
Cad n-ar fi cu neputin1, cercetindu-l, s gsesc

57
(t:a c 1flin putca ii du Io.hs Ia vi nckcarca
itei
F1 raspuns
Cu p.Hleer i cu dt iim
Si ii 1ii cie inIn s Ii duse in mciii UndL se
aIla caint de abanos. i prin4ul ineepu si dea
neol catulul. l[ ceiecta Cu Iuaieamin(c St. USU1
duI fleatins i 10 bunti Sfl1C, SC ) CUI.1I in sine
i zise regelui
Allah sii. te miluiasca Si S ti (1C.COtCSCa,
uir.iaLa iahtrns gata si neig In t.uiilira
ea SU VUCI cam CCtW PUtQa s1 aibu SI nkhijdu
LCSC Cu am SU ixlu[ct:, CH ajutorul Ii..IL Allah, so
1ndec Cii fllIfla iwa cea t1miduitoaic i CU fluj
ioci.rca aIu1ui acesta do leinu
51 ii ndemni po stejcri sii fk cii muihi
Iuareaniinte Ia cat, i se indieptu en .tcuk caLie
ucltile dornnitei.
Dc euiii intia in odaia in care locuin dornni.a.
uu CUIn ii rsueea miinile i (Urn so l)ULen
pesc piopt i cum se pr1buea i so mostogolea
pe jos. .sfiiindiii hainelo aia cum 1ia ca. 51
viizp bine en smmteaia aceca nu cia clecnl.
sininteali piofcuti. i c nici un ginti i. mci un
Ofll flUi vatainasi irunl;ile, ba diinpotiiva 51 inWlese
Ca no lacea acosten toate deit en scopiti
de a impiedica PC careva su SC in du en
Vizincl aa, Karnaralalcinar se indrepti cutre
fatu i.i SPUSe
0. a cclo.r Tri Lurni, ahing
de La tine gnlj.iie i zbuciurnul 1
Si en, pnvindui. it CUflOSCU numaidecu i Iii
cuprinsa do (i bueiio alit do mare belt scoase
1lfl ipat i SC pra1n.i fur(i do simiire. 51 iogole
N inoredini,.at 1ipitu1 acola fususe o urmar a
spaimei pe care io stirnise v.racjul. (1 Kamara
Ialcmar so pleca pesto oa si, dosWptindu, ii spuse
CU glas optit
0, Sanscrinuliar, 0, 1 ci io a ool 1 ilor mci, o
euib al inimil mole, gIndete--te Ia via1a ta i In
viaa flea I mai ul oleaca do cura si do nh
dare ; caci starea noastri core mu1ti iscusinl. si
mare giij1, daca vrem si scnim din miinilo megohii
aoesta asUpiitoi, 1u am s incep mndati p1n
ai Intciri credinl,a con are in pri vi na t
fiflhlille Cd osti in stapiiiiioa ginnilur i Ca do
acoin ii \ifle SiflifltUHld (:1 dlii Sdi spin C CU
am a to vindoc pe data (0 ajutorul tainicelor
insuiii pe care le am Tu ni tr(bHie deelt sn
vorbeti 1inititi i bklJiii, en sni ari astfel do
vada thnnduiiii tale prin ni] kni rea mea ! Si in
lelul acesl.a Vofli izhiJtl si no atinLo1n inta i
V()JTI J)Utea sa iIe iiiiaptuiin J)lHllhil
5i tInra fat iaspunse
Ascult i inLi supun
.\tunci I(anmaralakniar Sc apropie (lo iege, eato
so trisese inal spre runclul OOdIJ Si, Cii Un. obiaz
VeStitol do l)Iflo, ii spuse
C), prea.Iorici ii ic icge. am zbu t t, datoii t
soartci tale cea buni, si dilniloso boala si s
aflu icacul acestti l)oalo. Si liam vindecat
Po1i, cmi, Si to apiopil. do ea i si vorbeti in
Cotisol I (11 l)IIfldOle, si sui fii4iduiosU cole re
al si lgiduiesti I once vol vrea do Ia ca i
so va Implini
$i iegele, ininhiliat ci tntiil, Sc apiOI)iC do fata
care so niclica in insea Iii Si snntita paminwi
dinaintoa lui. 0 hhifl] ii Old l)llfl--Vonit I H
SPt1S
Slujnica ta e tulburat de cInstea CL? i-O
fad, venind astzi in ospeie la ea!
i regele, auzind i vzind toate astea, fu
maimai s se simt zburmnd de ferWire..

Ciid povestea aj u:n:sQ aki, Seherezada vuizu Zuwii niijud


S tcu.

Ci Intr-a patru sute trel2ecea noaie

.i dote porunci roabelor i eunucilor si se


pun in sluba ci, s-o duci la hammam i si-i
ptegateasca hainele i podoabele. i femeile i
robii intrar i Ii spuser salamalekurile de Cu
vHnl, jar ea le rspunse la salarnaiekuri in
chipul eel mai drgla i cu glasul eel mat
dulue. Atunci ee o imbrcar in haine imprtesti,
ii puser la git a salh do nestemate i o
duset Ia hammarn, unde o splara i a slujir,
jar pe urrn o aduser in latacul ei, frumoas ca
a Iuni in cea do a paUusprezecea zi a sa.
i-aa!
ncit iegele, Cu pieptul pun pin peste poate i
CL1 sufletul luminat, spuse tInruIui print
0, ine1eptu1e, o, invitatule dof tar, a, impduhitule
do filozofie, toat bucuria aceasta pe
care o trirn acum so datorete virtuilor tale si
liarulul tu. Allah s sporeasc asupr-ne haru
rite suflrii tale vindectoare
El rispunse
0, mArIa-ta, pontru depllnAtatea zvldulril
este de trebuIna ca tu sA 1e1 Impreunil Cu tc4l
curtenii tAt, Cu strAjeril ,I cit oqtenll, i sA te
duel ciltre locul undo ai gAslt-o pe MA, lulnd-o
ci pa ea cu tine, .i punind sA tie dus acolo l
calul de abanos care era cu ea I care flu-I altceva
dec11 un glnn dlavolcsc; .i anume toemal
acela care o stplnea i Li tulbura mintea. 51 en
atunci am sA tac descintecele trebuitoare; altmintori,
ginnul acesta are s so intoarcA lar sA
pun stApinire pe ca Ia flecare Inceput de tunA,
ci totul are sil InceapA jar do Is cap; pe cind
scum, odatA ce ani IzbuUt aM prind cu totul In
puterile mole, am sA-l Inchid .i sin sA-l ucid!
51 regole rumilor strigA:
Din toatA inima mea de prleten I ca 0 rAsplatA
datoratA!
$1 numaldecit, Insotit do prln i de doniniA
I urmat de taste c ilo sale, luA calea cAtre
cimpia noastrL
Qnd to4l ajunscrA scala, Kamaralakmar dote
poruncA sA tie sutA fats pe calul de abanos i sA
tIe lAsati, ;I calul 1 fats, Ia a depArtare destul
de mare ca sA n.h poatA LI vAzull prea blne nIcI
do rege I rilci do o.tenll sAl. 51 porunca lul se
Implini PC datA. Muriel spuse regelul rumulor:
Acuma, cu lhgAduina 1 cu buns ta, vole
am sA pureed is afumArl c1 is farmece, 1 am
sA-l forec pe vrAjmacul acesta al neamulul omenew,
1n aa chip ca sA nu mai pastA Li vAtAmAtar
nlmAnuia deaci Inainte! DupA care am sA
Inealec i cu pe caiul de lemn ce pare a Li de
abanos, i am s-a aqez pe fatA is spatele meu. 51
atunci al sA vezl calul zbuclumlndu-se In toate
pA4ile c leginlndu-se ci-apol lulndu- nurnaldeck
vlnt, ca sA vinA In goanA sA se opreascA
61
crantca ta. i In kiul acesla al st capeij dovada
c(t Sc alla intru totul sub puteica noastia. Pc
urrn1, a.i s i0U sI Ca(i. Cci vica CH tl.niia fatcI
Cind regeic lufflhlor aU>I VOi1)e1C cestea, Sc
I)ucUlI pmni pSt( 1)ate, ill \1.LflC C(. I\flla[a
lukniar mncCiicca P( (LU i o icg.i st.ic.nic dinapola
Sn pc tIni.ra :fatit. $1 pc dud o1uii tOU ecan aiin-tUi
Sic (1 .ii pflV(111. CC lace, ci r1SUdi pirgliia
dc Ini1aie ; si calul. 1uIndui zboruL Sc umalta
(0 ci drcpl. i stis pkrinci in siava ShL\1101.
igele lUiflilOl, CaiC nici habar navva ecmUi
ucaba, iurnasc mai depaite in Clmpic (ti otik
i etcpLi iii t(.)alC(l.ca loi. \iCflR dc 0 1 unatate
li . (.i, (tilLi flti--i [LULl zari IntOieindLlSC, sfii
)Lhfl kt SC 1()t01i Sa lfl( FU SUi atO[)tc 1)
51 si--acCasla lu i akptaie tot pcama dc xadar
nicfl. AWnel se gmndi In ncorieagu1 eci tolL Ce SC
aim inchis in tcmni1i , pocuncind st ii adus
dinaintea 1W, Ii SpLJSe
-- JUi. vinzatoi bttrin ! nh dos de nmicnut
coin doni cutezat s numi SpUi tama calu
aecla vrIjit. i stpinit de ginnii cci diavo1cti ?
Acum uitc c a rIpit in vazduliuri x vraciul cart
a tImidciito pe tircina fat de smintealil, si
fdPito i Pc a(. Si dab tie ce ale sa Ii sc
inal Intimpk Si te mal Inc iaspunzator i ck
giiiriada dc giuvaftruii i dc luciuti SCUUI[)C. care
PLeiUiCSd cii o vistiuric, en eale am inipociobit
clad a ieit de Ia liammarn 0. pe data are sam
zhoarc capul
$1, Ia un semn al regclui, gidele Sc ivi I.
1intro fulgeriitui. facu din persan d0i persanc
$1 gata cu-acetia!
Estimp. printul ICamaralakmai i clomnita
$arnsennaiiar Ii vizur rnai departe Iinitii do
calatotia br (ca iute IDrin vizduh, i ajunser1 en
bun1 pace la ectatca do scaun a rogelul Sabur.
Dc data aceasta, nu. mai coboriia pe pmInt Ia
foioru1 din grdini, (.1 CiLiar p0 torasa palatu
luL Si prinl,u.1 so gribi sai pun inbita Ia ad
post temeInic i s piece ir do zibavi s Yesteasc
pe taUil si pe mama sa do S)Sirea br.
intrii, dar, In iatacul in care, eufundati in lacrimi
.i in c1eznidejde, ec1oau iegelo, regina i cob
trei (IOfllflhl,C, surorile Iui, Si Ic uii bun pace.
srutndui, pe dud, Ia vcde.rea kui, suflotele Ii sc
iimpiurI do .ferieire i mimi Ic Ii so uurait do
povara miii nirli i a dureri i.
Atunci, ca s sar1)ato1uasci t(aSt tntoarceie i
sosirca domnitci, fata rogolui do Ia Sana, regelo
Sabur dote mar oSpOt.e bocuitoriloi orau1u i pe
treceri care Unurti o 1uni do zi[e intreag. 5i
Kamaralakmar intri In odaia do nunt i so
veseli cu fata multo nopll lungi i binecuvintate.
Dup care, regele Sabur, Ca si tie doa
inainte sufietul Iini.5tit, puso si f Ic ficut bucaic1e
calul do abanos si ii sfirIiyii Lct zimborecul, ci
cu mina lui.

Diiid poVC.St.e.a JHflSC CJ (J $(hOit t)(lH VLt/U ZOi rn.j


.i (ici sfioasii.

Ci mntr-a patru szite treizeci i doua noa pie

lJiinI

La rIndui, Kamaralakmar sense o scrisoare


regelul de la Sana, taUil soiei sale, in care ii
in.tiintI despre toat pUirania Inn i ii vesti c
63
satoria i petrecerca br laolalt In fericirea cea
mal deplin. i trimise acoast scrisoare I3rint1ln
sol insotit de o mu1ime do purtatori do daruri
rriire.e si do lucruri rare do mare pie.. Si SOILI1
ajurise la Sana, In Yaman, i Inrnini scrisoarca
i darurile in mIna tatiilui domnitei, care citind
scrisoarea so bucuiI curn flu so mai poate i
piimi darurile. l)upil care, pregti Ia rIndut
daruii taio bogate pentru ginerele su, fitil ic
gelui Sabur, i 1 lo trimise prin ace1ai sol.
La primirea darurilor do Ia tatt1 sotici sale,
frumosul print Karnaralakmar so bucur foarto
ctci tare greu ii venea sri-I tie pe b.trinuI rege
de Ia Sana mohorit pentru purtarea br a amia
dotura. Si clilar ij ificu o datin do a-i trirnito
in fIecare an cIte o serisoare si daruri fbi. i tot
aa fcu pInil la moartea regelul do la Sana. Pc
urm, cind i tatd siu, regele Sabur, muri la
rindu-i, ii urm In scaunul ImpirIiei i Ii
Incepu domnia rnritInd-o pe sor-sa cea mic,
accea pe care o lubea ci atIta, Cu noul rege al
Yamanului. Dup care, domni peste irnpria
lui Cu Ineiepciune, i peste supuii sal Cu drop-
tate; i, In felul acesta, dohindi stpInire poste
toate piinInturi1e l credina inimilor tuturor lo
cuitorilor. Tar ci cu sotia sa $amsennahar triir.
aa mai departe cea mai plcut Si cea mal dulce,
cea mai seninI i mai 1initita viatI, pina vn
i la ci SfrImtoarea picerilor, Desprtitoarea
sindrofillor i a color ce so au ciragi, Jefuitoarea
palatelor i a colibelor, Ziditoarea do morminte
i Ciiptuitoarea cimitirelor!
5i-acum, mrire ceiui Singur Viu. carele rat
moare niciodat i carele tine in mIinile sale domnia
Lumibor i irnpriitia VtzuteIor i a Nevzu
telor
$1 ehcrezada, flies vlzinilul, Thchelndul saUd pews-
tea acoasta, tAc. Atunel regele alwlar 11 apuse:
Povestea aceasta, 0, I$eherczada, este .minunatdl l
tare sq vrea sit cunosc mcoanlsmul nomaipomoult a) ace-
Jul cal de abanos I
eberezada spuse:
Vat, a lost sflrimat I
lahrlar spuso:
Pc Allah I surktul incu tare-I trtimlntat de nAscocfteaasta

?eherezada rispunse:
Atunel, 0, prcazerfcitule rege, spre a41 odlhnl sufte
*ul, slat gata, dacit blne!n4eles tint tagitdul, sit-fl poveslose
povestea eta mat dc haz pe care o cunceb, aceca in
care sate vorba de DalIla-cea-VtcleanA qi tie fats ci Zelnab-cea4atea
I
I regle ahrLar strigit:
Pc A]lah, poL 5-0 spul I CAd habar n-am do poveatea
aceasta I Pc urmA, am sit holiritso ce-I en cafl
Ida I.
Atunol Seberezada spuse:

3 Cartea ester a site 1 tuna tie nnfl, vol. 7


POVFJSTEA DAiJL-CEA-VICLEANA

Sc povestete, 0, l).reaieriCittlk rege, c triiau


la Bagdad, pe vrernua call fulul 1-larun AlRaid,
un cm care so numea .A1irnad-ce1-Hoornan i
Un altul care se numea Hassan-cel-Pehlivan,
amlndoi ajuni do pornin din pricina iscusintei
br la vic1euguri i la pungii. Isprviie br in
aceste privine erau cu totul i cu totul ului
toare: drept aceea, califul, care so pricepea s
trag foloase de pe urma tuturor celor druit,.i Cu
vreun har, ii chem la ci i ii numi cpetenii ale
agieL Aa ca-i stepeni in vredniciile br, dind
fiecarula cIte un caftan fainic, leaf a do cite o rule
do dinari do aur pe luna, i cite o straja do
patruzeci do cireU vajnicL In felul accsta, Ah-.
mad-cel-Hotoman era insarcinat cu paza cctiI
pc latura dinspre uscat. jar Hassan-cel-Pehilvan
pe latura dinspre ape. i arnIndoi, la srbtoH1e
cele marl, mergeau pe lIng calif, unul dc-a
dreapta lul, altul dc-a stinga.
Or, in ziua ridicrii br in acele vrednicii, ci
ie.ir cu valiul Bagdacluiui. emirub Khaled, Inso
flI de cci patruzect de zdrahonl at lot 0 cu un
pristav Inalnte, care striga hotArirea callfulut 0
spunea:
He!, vol to4I, locuitorl a! Bagdadulul! din
porunca tnareiui calif, sf14 cA aga de is MIna
Dreapti nu e altul dc-ac! lnainte decit Ahinadcel4lotoman,
isv aga de la Mlna Stinga nu e
altul decit Hassan-cel-Pehilvan I Lot le datora%i
supunere i cinstire Ia tot prilejuil
Tot pe-acele vreml; trAla Is Bagdad o bitrini
vesttit, pe care o chema Daitla, care a tames
de pominA deatunci ci pinil azi pe numele de
Dalllacea-VlcleanA. 1st Paula avea douA fete:
tins mArltatA l mamA a unul zipirstoc numit
Mabrnud-Stlrpltura, 0 sits IncA nemAritatA ,i tA-
mad de pominA cii numele de Zelnab-cea-Is..
teatA. Sotul Dafliel-cea-VicleanA fusese pe vremurl
om de vazA, rASpLLnTAtor paste porumbell case
siujean d ducA soliIk ii scrisorlie In toatA tm-
pArtipa; far vista liii Ii era mat scumpi ci mat
do pre cailfulul decit cidar via copilot liii,
pentru foloasele pa care I Ia aducea acesta. tacit
sotul DelIct se bucuri do huzmeturl 0 de volnicil
alese, i de o leaM de o nile de dinarl pa luni.
CieleramortdemultuItat,depeurma
iui rimAseseril bAtrlna 0 cele douA fete ale eli
Sl cii adevArat, Delia aceasta era o bitrlnA mliastrA
In ciretlicurl, pehlvkdl, punglil, patiogArii
ci blestemiltil de toate felurile, a vrAjltoare
In stare sA amAgeascA pInA c prpele momlndu4
afarAdUncuibullul,or1sA4facAplnlpe
diavolul Ebils InvltAcel Is viclenli ci Is tertipurL
Dcci, In zhua cAftAniril lul Ahmad-cel-Hotcman
1 a lul Hassan-cel-Pehilvan In slujba de agA,
17
tInra Zeinab ii auzi pe pristav vcstind noiodu-.
lul tirea, i ii spuse manic! sale
Ta ulte, o, maic, la pramatia ala do AinnadcelHo
oman! A venit ma! CInCIVa Ia Bagdad ca
un fugar izgonit din Egipt i n-a fost blestemtie
po lume i ticMoie pe care s n-o Ii svirit
ale! do cind a vCflit. Si in felul acesta a ajuns
atit do vestit Incit califul iat c Ia cftnlt In
slujba do agi dc-a Dreapta sa, In vrerne cc cum
trusiu Intru pehlivinii, I-IassancelPehl
rilosul Ma cu cIpIna clieal ca un dovicac, a
lost cftnit agt dca StInga sa ! 51 ficcare dintre
ci ii are zi i noapte masa aternuti la palatul
califulul, .[ o strajt, i 1eafi de o mie dc dinari
pe 1uni, i vrednicii i toate hatirurile. 5j no!,
Va! de no!! Stm In casa noastr, fr cia nimica
i date uiUlrii, fitr do nici o cinstire on hatir,
i fr nimoni care s se Ingnijeasc do oarta
noastr!
5i btrjna Dalila n!dic funtea i zise
Da, pe Allah, fata meal
Atunci Zcinabii spuse
Ridici-te, dan, o, maic, i gsete vrco clii
Iihuerie vrednicii si rio acopere de faLl, on vreo
pehlivnie care s ne fac atIta do vestite d-atlta
de cunoscute in Bagdad melt faima noastr s
ajungi la urechile califului, care are si ne dea
Indirit huzmeturile i vredniciile tatiilui nostru I
Dup cc Zeinab-eea-Isteat ii spuse aceste cuvinte
maic-si, Dalila-cea-Viclean, aceasta Ii rispunse

- Pc capul tu, o, fata rnea..


Omnd povcstca ajunse aici, eIiorezad vzu zorii inijLnd
, sfioa, tcu
Ci Intr-a palm sute ireizeci i treia noapte

Urn:

.Pe capul tiu, o, fata rnea, ii. fugduiesc sLi


mijmesc prin Bagdad vrco dou peh1ivinii
dintre cole mal actrii, care au s Intreacil, i
inei cu prisosin, tot ce-au svirit Ahrnad-cel
Flotoman i Hassancel-Pehlivan
i so ridic pe clip pe data, Ii Coperi fata Cu
feregeaua, se imbraca in haine de Sufit s1rac, pHnmnduil
o mantle mare, cu nLte mInce! atit do
grozave, melt Ii cadeau pIn la clciie, i so in
cinse peste mijioc Cu U brIu lat de lina; lua
apoi un ulcior pe care II umplu cu ap pmna In
buzi i puse trei dinari In gura uicioruiui, pe
care 11 astupa cu un dop f1cut din frunze do pal
mier ; pe urma !i inftura urner.ii i pieptul
o sumedenic do s,iruri do mitanii en nite bumbi
marl, grele cit o sarcini do vreaseuri, ma in
mIna o farnura ca acelea pe care le poarta Ufitii
ceretori, facuta din nLte fisH do pinzi roH, gal
bone i verzi; i, gitit aa, iei din ca strigInd
cit Q tinea gura
Allah ! Allah
S in felul acesta en limba so ruga, pe cInd
inirna ci gonea pe meidanul de alergari al diavolilor,
jar glndui i se vintura eurn si nascoceasca
ni5te ispravi cit ma! dibace i mai grozave.
Strbittu aa mahalalele oraului, trecInd dintro
ulit In alt ulita, pIII cc ajunse Ia o fun
datura podita en marmura, maturata i stropit,
i in fundul ci viizu o poart mare adumbrit do
o minunata coama de alabastru, lar pe pragul ci
stInd portarul, nfl rnoghrabin iml)rCat tare falos,
LU poart.a era din lomn do sarital, Impodobit cu
verigi virtoase de bronz i cu tin 1act de argint.
Or, casa aceasta era casa ceauu1ui do la palatul
califulul, un orn de mare vazi, stiipIn pe muite
bunuri, i urnbltoare i neumbltoare, si miluit
cu marl lefuri pentru slujbele lui ; ci mai. era
om tare aprig i cain necioplit; drept care i so
zicea Mustafa-Urgia-UiilcIor, din pricin cii la ci
oviturile o luau totdeauna inaintea vorbelor!
Era Insurat Cu o muierucii nurlie, pe care a in
drigea amarnic ci faiii de care Se jurase, mcii
din noaptea br dintli, cii flu are sii-ci Ia alhii
soio cIt o tri ca i cI nu are sil doai-mii nici
macar o noapte afarii diii casa br.
Si-aca fu, pint cc lnti-o zi Mustafa-Urgia--U ii
tebor, ducindu-se la divan, viizu cii fiecare (fur
avea pe ilngii ci cite un fecior on chiar dol. Si
tot in ziua aceca se duse pe urmii la hammarn i,
ultindu-se Intr-o oglinda. viizu cii firelo dc pin
atbe din barba lul erau mai multe decit firele
negre, pe care be cop1eeau cu totul, ci 1c1 zise
In sine : ,,Oare eel care i-a luat de mult p tati
tu nu vrea s te miluiascii i pe tine en un
urmas ? 51 se duse la nevastiisa ci, cu inim
aIuiiita, so acez pe un chilirn, firi sii so uite Lu
ea i fLir Sai spuna a vorba. Ea atunci Sc apropw
de el i-i spuse:
Bun seara, tu
El rspunse:
Piei do dinaintea mea Din ziua clad te-am
vzut pe tine, nimiCa bun ruam mai viizit
Ea Intreb:
Cum aca?
F1 spuse
In noaptea dintIl a noastri, m-ai pus sii jun
c n-am sa mal iau alti ncvast pe lingi tine I
51 team ascultat I Or, astzi, am vizut Ia divan
pe fiecare emir cu cite-un fiu on chiar cu dol,
iatun.ci mi-am adus aminte de moarte ; i asta
rna tulburat cum nu se mal poate, cici nu sin
i eu druit fliCi CU Ufl fecior, flICI cu o fat
macar! i eu tiu Ca omul care nu 1.as nici un
urrnaj in uina lul nu las nici o arnintire I 51
aeeasta-i pricina suprnii mole, o, sterpiciune ce
eti, o, p1rnint de piatri i do aisura pentru Scmnturile
mele
La vorbele acestea, nevestica, inroinduse, ras
punse:
Aa ii vine 1,Je s vorbcti, al? Fie Numele
lul Allah cu mine i imprejurul meu. Zbvnicia
nu-i de la mine! 5i pricina nu-i din vina meal
Ca eu atIta ma lndop Cu tot soiul de leacuri,
dearn tocit iam gaunt piulitele tot pismnd
rodenii, sfrimInd buruieni i zdrobind rdcini
de leac impotniva sLerph.i I Ci tu eti eel z
bavnic ! Tu nu. eti decit un catir fr vlavie i
elm, ian ouale tIs limpezi, Cu samInta zernosita
i rodul nerodnic!
El rspunse:
Bine !... Da cind am sa ma Intone din calatone,
am s-rni aduc ah. soa1i flng tine!
Ea rspunse:
Soarta i norocul nieii sint la Allah
El atunci pleca ; ci, cind aj unse In ulit, se cal
de cole Intimplate lar sotia lul, tinerica, se cal
i ea la fel de vorhele cc Ic rostise, cam acre,
fata do stapinul ci. 5i-atita Cu stapmnul casel din
fundtur podita cu marmura
Estimp, Dalila-cea--Vicleana, iacata! Cum
ajunse sub zidurile casei, o vazu deodat pe soia
emirulul stInd la fereastr sprijinit in coate,
frumoas ca o mireas i stralucind ca o comoara,

71
do toate giuvalerurile cu care era Impodobit, si
lurninoasa ca o bolt do cIetar, in hainelc do zipad
cu care era irnbrcat I
CInd o vzu aa, btrina noastr a riutilor
1i zise in sufletul ci: ,,O, Dalila, iati c lia
venit ceasul s deziegi sacul vicleugurilor tale!
Acurna s to vedern dac eti in stare s-o mome
ti pe tinerica accasta afar din easa stlpinu
jul ci i s-o uurezi do giuvaieruri i so despo
do hainele cole frurnoase, ca s pul rntna pe toat
fala ci! Se opri, aadar, sub fereastra ernirulul,
sit strige cIt mal arnarnic nurnele lui Allah, zicInd
,,Allah ! Allah ! 51 vol toti, prieteni ai lui Allah,
valil fitcitori do bine, luminati-mit !
Cind auzirit aceste strigitte i cInd o vizurit pe
acea sfintl bittrInI Irnbriicat Intocmaj ca sufitii
cerjetori, toate muicrile din mahala detent fuga
st-i pupe poalele mantiei i st-i coanii binecu-.
vIntarea; lar tIntra soie a emirului Urgia-Ulie-.
br gIndi: ,,Allah are sit ne binecuvirrbeze cu mila
lui prin mijiocirea acestei sfinte bttrIne ! 51, cu
ochii inrnuiati de tulburare, femeiuca chemit o
slujnict i.-i spuse:
Coboarit repede la portarul nostru, eicui
Abu-Ali, strutt-i mIna i spune-i: ,,SttpIna mea
Khatun to roagit sit lai sit intro la nol accastit
afintit bttrInii, ca sit no aducil indurarea lul
Allah !
51 slujnica so duse la portar, ii sitrutit mina
I-1 spuse:
0, eicule Abu-Ali, sttpIna mea Khatun
spune: ,,Las-o pe aceastil bittnint sit intre la nol,
ca sit ne aduct Induritrile lul Allah ! $1 poate c
binecuvIntarea lui Allah se va revitrsa peste not
toti!
Atunci portarul so duse la btrIni i dete mal
intli si siirute mIna; ci ea so trase rcpede In
drt i nul Lass, spunInd
S flu to apropli de mine! Tu, care 1I fad
rugciunh1e ca toti slujitorii fri s to spell mai
Intui dup sfInta datin, ai s mu prihuineti cu
miinile tale necurate 1 atunci splarea mea
degeaba i fr de fobs ! MIntuiasc-tc Allah do
sluguria accasta, o, portarule Abu-Ali, cad te afli
intru milele Sf intilor lui Allah i ale valillor sal
Or, urarea aceasta 11 tulbur. cu totul pe portarul
Abu-Ali, cci toomal so Implineau trej luni
do zile do cind nu-i mal primise plata de la
cumplitul emir Urgia-Ulil1eior i do multii vrerne
so af Ia La mare cumpin in aceastul privin flu
tia cc sii faca spre a cpta cole cc I se cuveneau.
melt ii spuse btrinei
0, maic, d-mi s beau oleacu do ap din
ulciorul tu, ca s mul pot bucura in felul acesta
do binecuvintarea ta!
Atunci ea cobori ulciorul do pe umr j 11 invIrti
de mai multe on in juru-i, pinu cc astupuul
din foi do palmier aluneca din gura ulciorulul i
cci trei dinari de aur se rostogoliru pe jOs, do
parc ar fi cuzut din cer! i portarul se repezi
S-i adune i Ii zise In sine: ,,Mrire liii Allah!
Aceasta btrIn ceretoare este mai sfInt decit
toate sfintele care au ascunso comori date in
seama br! Iat e I s-a vdit Ca eu sint Un blot
portar lipsit do plata lui i In mare nevole do
bani pentru cheltuielile edo mal grabnice; i s-a
rugat ca s-mi capete aceti trel dinari pe care
i-a scos din adIncunibe cerulul ! Pc urm il
Intinse butrinel cci trel dinar.i ji It spuse:

73
Ta, intu, acti tr& dnari, care an czl.i,t
pnate din ulciorul tu
Ea rspunse
Fugi dcad CU banil tia ai ti! Eu
dintre eel cc au treab cu lueruri de-acestea lume5t1,
nu, niciodat! Poti s ti tu banij acela
pentru tine i siti mal Imbunezi oleae tralul
spre a-ti ci1inpini in felul acesta simbria pe care
tio datoreazii emirul
Atunci portarul ridici miinile i strig
M1rire lui Allah pentru. mila lul Astai o
fapti. din rIndul minunilor
Estimp slitjnica se i apropiasc do btrin i,
dup Ce ii sirut mImi, se grbi s-o due Ia tIn
ira-i stEipini.
CInd htrlna ajunse la femeiuci, rmase uluit
de frumusetea ci; ciei cii adevrat era ca o comoar
dezvelit, cu pecei1e-i talismanice sfrimate
anume spre-a o arta In toat vIlva sa.

CIncl povcstea ajunse aici, eherz.ada v?i.zu zorli mijind


L sfioas ttcu.

Ci Iutr-a patru sute treizeci yi patra loapie


Ui-ma

i frumoasa Khatun Ia rIndu-i so gribi s se


arunce la picloarele btrinei i s-i srute
miinile ; jar btrIna Ii zise
0, fata mea, flu yin decit din pricini Ca am
Inteles Ca al nevoie de sfaturile mdc, dupli in
demnul ml Allah

74
i Khatun incepu prin a-i da mal Intli s
mnince, dup cumui datina fat de sfintli cer
Lori; ci btrIna flu rru s so atingii do bucate7
i spuse
Eu nii vreau s rnnInc decIt din bucatele
iiui ; aa incI.t ajunez totdeauna, afar do cinci
z1e pe an ! Ci, o, copil a mea, to vd mihnit
si doicsc s&-mi povesteti pricina tristetil tale
a rspunse:
0, maici, in ceasul mmlii noastre 1-am pus
p solul meu s jure c n-are si ia niciodat ait
soie pe lIng mine; ci a vizut acuma copili
aitora i a rIvnit s aiba si ci unul : Si mia
ziS ,,Eti 0 stearpa ! Eu iam rspuns ,,Ba t
eti un catIr care nu rodniceti ! Atunci ci a piecat
mimes i mia zis ,,Cind am s ma Intorc
din clatorie, am Si fi Insor Cu inci una ! Or,
eu, mtu, eu tare ma tern acutna sI hUh 1mph
neasc amenintarea i s nu mal ia pe lIng
mine Inca o sotie care s-i druiasc urrnai! C
ci are moii multe, i case, i Iiuzmeturi, sate
intcegi, i de-o avea copii de la cea1a1ti, cu am
si flu lipsita de toate aceste bunuri!
B1trlna rspunse:
Fata mea. Sc vede cit do cob cc netiutoai:e
eti despro virtul,iie stpinului rneu, eicul Tatl
.Desfecioririior, puternicul Stapinul-Sarcinilor, rn
multitorulPlodirilor ! Au tu nu tii c numai Un
drum la acest slint face dintr-un biet datornic Un
zaraf bogat i dintr-o femeie stearpa Un hambar
do rodnicil?
Frurnoasa Khatun raspunse:
0, rnaic, din ziua cind rn-am mritat, eu
n-am mai ieit din cas nici o data n-am putut
nici macar sii Intorc urrile de fer.icire or! do
preri do ran care ml s-au adus

75
J.3trina spuse
0, copil, am s to duo cu Ia stpinui meu,
s{lo.ul TatlDesfocioririlor i Inmui1itorulP1o
ilior. lar tu sri nu to sfieti ai miirturisj. i)ovara
c. to apas, .I si fad un peehe. iatunci p
sit uu te inc1oieLi ca la intoarcerea cliii cltorie
soii.il tau are sri so cube cu tine ; i tu al s
prinzi o fain on un bajat. Dan, fie fat, lie biat,
oriceo i s lie copliul tu, tu s fact junammn
ca al s1 ineneti denvh in slujha stpInului meu
Tat5l-Desfecioniriior
La vorbebe acestca, Irumoasa Kliatun, tuibunatA
do nfldejde ji do p1acre, itnbraca rociiiilo ci cole
anti frumoaso i. so giiti cu cole mai SeUflipe gut
vfliCrUri, pe U1fULI ii Sf31150 sIuuieoi s&o
AS gnij do cash
Si slujnica rnispunse
Ascult 51 inn supun, o, stilpinil inca
Atunci Khatun iei cu Dalila i intiin.i la poart
batrinul portar, nioghrabinu.l AbuAli, care o
mntreb
Incotro, stpin ?
Na rspunse
I1 due la eicu1 tnh11uI)torulPioutr11or I
Portarul spuse
Ce binecuvintare a ml Allah aeeasth sfinth
htrin, o, stapInni a meal Are in seama ci
cornori Intregi ! Mi-a dat i mb trci dinari do aur
roju; i a ghieit nevola inca l a tiut starca mea,
fr s ma li mntrebat nimica; i a but oh ma
af lain la nevole I Dde Allah ca rsplata pen inn
posturile ci de tot anul sri se reverse 5i asupra
capubui meu!
(iu asta, Dalila i tinhna Kiiatun pleear .3, m
dnin.1, 1)lrmna tea viebeanh spuse soatei. crnhului
Urgi a-Uiitei or
Inallati ! o, stpIni a inca, cinci ai si te
afli dinaintea eiieuiui Tatd-Desfecioririlor, aju
tei Allah ca ci s-iJ doa i 1initea sufletulul,
Indepl.inirea tuturor dorinelor, i Intoarcerea dragostei
sotulul Uiu, dar s 1 faci aa I ci Ca niCiodat
pe viltor si nu mai lie Intro vol pricin
do nemuiumire, on (IC sup1rare, on sI vi mai
spunei vorbe reac!
i Khatun rspunse
0, maic, tare a vrea si ajung cit rnai
curind La acei sfint eic!
Tn vremea aceasta, Dalila-cca-VieIeani ii zicea
in sine: ,,Cum a putea face, in mijiocul rnu1imii
de trectori care se due i yin, s-o despol do giuvaieruri
i s-o las goal ? Pc urrn Ii spuse
deodat:
0, fata mea, mergi cit mal departo In urma
mea, dar s flu ma pierzi din ochi, I.ntructt cu,
maica ta, sint o batrIna !ncarcati greu CU pOVCrile
cu care ma incarcil accia care flu le inai pot
Indura greutatea; i pe tot lungul drumului,
oamenil yin s ma inCarce Cu damn de piocnie,
pe care Ic-au menit stipmnu1ui meu eicui, i ma
roag s I le due. Este mal bine, aadar, s merg
singur dcocamdata!
Si femeiuca morse departe in urma viclenci
btrIne, pina cc amIndoua ajunscra in sukul eel
mare al negustorilor. 51 de departe so auzea sub
bolta sukului rasunind, La paii tinerelei, zanga-.
nitul zurgiilor de aur de la picioarele ci ginga
e i dlinchetul teehinilor de pe capul sau, atIt
cie clulce i de un de-al Ii zis cii e un zvon de
itere i de timbale!
Aa treeuri prin suk, e clinaintea priviuiel
unui tIniir negustor, pc nume SidiMohsen, care
era un f1cu tare drigaIa, de-abia avInd o
77
umbr A de puf u qor pe obr a j i . I a acest a bAgA
pe furi rilte ochiade pe care bAirinei nu4 trebul
do seat n A f r u muse) e a neveat i c l i ql i n cepu sA4 ar u nce
muM a sA le priceapA. melt se Intoarse cAtre
tinericA 0 ii spuse:
Vine ql te-aqazA oleacA mai de-o pafle
colea, fata mea, sA te urni hodlnei cit mA due
sA vorbesc despre o treabA cu negi4Atorul acela
tinerel!
l Khatun se supuse I stAtu jos, nu departe de
prAvAlia flAcAulul eel frumos, care putu in felul
acesta s-o vadA mal bine i, numal dlntr-o pri.
vire pe care i-c aruncA ea, 11 vena sA Innebuneascil!
DupA a fLerse aqa bine, bAtrina codoaqA
se apropie de el cli spuse:
Au flu eI tu negutnru1 Sidi-Mobsen?

and pcwestea ajunse aid, $elwreznda vAzu zoril mljiad


0, sfioasI, tku.

Ci fntr-a patru suM treizeci i cincea noapte


UrmA:

El rspunse:
Ba da! Cine Il-a putut spune eum mA
cheaanA?
Eazise:
Niqte oamenl de treabA, care rn-au trimis La
ttatA-slu,
ine. i am venit cacare
sA41 spun,a o,fast
copileunal meu,mare
cifetiqcananeguAtor,
aceea de cob atealaminurlt
mea; lar
iAslndu-i multe bogA4ii. Ea a Iqit astizi Intlia
oarA In ]utne, dcl au-I deck do pu$jInA vreme
ajunsi Ia virsta zn5rltiubil, 1-ata dupil felurite semne nelndoielnioe. Or, eu n-am mat zWoovlt 8-0
soot Ia ve?al1I, dcl spun lr4elepUl: ,,Votreqte4
fata, nu feciorul I Drept care, minatA do un Indemn
cescsc 1 do o simlire tainici, rn-am hotirlt
si via si to Introb pe tine do n-o vre.t do s41e.
51unel
all nu4iprivilil
fact vito griam
ji In prls141
vlr4a el: daddeachid
eti sirac, am sidoui
-U dau toprivilhil!
W banil el, i In 51
loctil
In foul acesta at si fit miluit de Allah nu numai
ou 0 fetlcani frumoasi, ci ql cii site trot lucrurt
vredn3ce do rlvnit, ye Ineep toate vu Utera bi
bani, bunistaro, ci bucurle!
0, maid, toato-s bune ql nu pun ha IndolalA
cuvintele tale In ye prlveqte pe eel dintli b. Insi
In prtvin4a colul do-al treilea b, Iti mirturisese
ci n-eq ft Ilnitit declt dupi ce l.aq vodea qi 1-M
cerceta Cu ochil mel; dcl mana mea, Inainte do
a muri, rn-a Indemnat stirultor un hen qi mi-a
spus: ,Ce aq mat ft vrut, 0, fhul meu, si to
Insor cii o fati do cane si mA ft Incredlir4at mi
ochil mel! Ian eu I-am jurat ci nu am si mA
abat do ha dorinja ol qi ci In loctil ei vol cerceta
eu Insumi! $1 a munlt hiniqtlti!
Atunci bitrlna nispunse:
Dad-I aqa, nIdici-te po cle dciii picloare q
hat dupi mihe I 51 mA Insrcinoz sA Wo ant
goahA-goIu I Ntxnal si al bino gniji sA vii mult
doparto In urma ot, dar fin s.c plerzl din ochl.
Tar eu am sA meng Inalnto, ca si ant drumul
Atunci tlnirul nogustor so rIdici qI liii cii oh
0 pungi pilni cii 0 into do dinani, ziclndu-qI: ,,Nu
aoqtlocesopoatolntlrnpla,qtaqpisealnfolul
70
cesta s1 pltesc pe bc cheltuielibe cerute dc in
surItoare! 51 se tinea dc departe pe urmele b
trinci codoae care deschklea drumul, i care 11
zieca in sine ,,Curn s fad tu acuma, o, DalilO
eca pi.ini do isciisin, sii-l despol i pe vie1ui
acesta ?
51 euro mergea aa, urmat dc tiniira I erneie,
care l.a rindu-i. era urmat dc frumosul negu
tor, ajunse In faia pravahei UflUi boiangiu, unul
riumit Hagg-Mohammad, vestit In tot scukul din pricina gusturilor Jul anapoda. In adevr, ci era
asernenca cuitului vInziltori]or do colocaze, care
spintoc totodat i prli1e 1)rbtcti i pc ceIe
femeieti ale ceipii, i Ia feb ii pIceau 1 gustu1
dulce al smochinului ci gustul acricor al rodiel.
Or, aadar, J-lag.g-Mohamrnad, auzind clinchetul
eehinilor i al zingiineibor, mniill, I runtea i zilri
pe drglau1 de f1ciIu i pe frumoasa mule
ruc. 51 simti cc simti.! Ci Dalila se i apropiase
(Ic el I, dupi salarnalekurile de Cuviin, ii
spuse aezindu-se:
Tu eti oarc Ilagg-Mohammad, bolangiul?
El rpunse:
Da! Eu sint ilagg-Moharnrnad ! Ce doreti?
Ea spuse:
Mi-au vorbit nite oamcni do treabil clespre
tine I Ia te uitii La feticana aceea nurlie, care
fata niea, ci Ia flilcul acela dulce i zarif, care-i
fiul meul Eu i-am crescut pe amlndoi, i Invtura
br rn-a costat mult cheltuial! Or, afiti
acuima c boouina in care bocuim fbi este o casi
mare i veche cc so drim, aa melt am fost
nevoit dc La o vrerne s-c sprijin eu grinzi do
iemn i Cu proptele vfnjoase; ci metcru1 zidar
ini- spus: ,,Bine-ai lace s te duel s stal in a1t
cas mntrueIt s-ar earn putea sil se priivleasc
peste tine i dup cc o s ti-o ddesc jar, ai s
pO1 Vern indrtit &I 1ocuk\ti in ca ; (la nu. mal
do vreme ! Eu atunci am plocat In ctutaea altel
case In care sii stau pinLi una ilta cii ace.ti dol
copli ; i ni,te oamcni cumsecade rnau indrcpta
Ctre tine. J\ vroa, the., S U3d t!Zd:tli(ti Ia tine
cii :acetj dol COp!.i PC carei VCZ1 ! i si ni.i te
indoieti do mirinimia mea
Cind aUZ1 voi.helc acetea..ak I )I t.i.itic, bojan
giul Ii sirnIi inima hoiind in lanntruiilc Iui, ji
&i zise In sine ,,Ya Hagg-Mohamrnad, uite curn
i so Imbic dinilor ti. tin cocoman do unt pc-c
idle ! Pc urm spuse cibre Dailla:
E-adevirat c am o cas o odaie mare a
catul do sus ; dar mi am la indemin nici o In
cpere, ntTucIt jos locuiesc cc, iar odaia do sus
sujete srimi primese oaspcii. 1tiranii care Irn
acluc indigoul!
Ea rtspunse:
Fiule, treaba l.a easa nea nu cc.e decit o
luiii sau doui, ccl irnult ; i noi nu cunoatern
mult lume pcaid ! MI rog, t,ic, dar, sI irnpar
in dou o.daia cea mare do sits i no da.i noun
jumtate. 5i, po viat,a ta, o, fiuie, dacI vel vrea
ca oaapeii ti, 1ranii ce-ii aduc indigoul, s no
fie oaspeti, vor ft binevcniti ! Sintem gata si
nncn i dormini impreun cu ci!
Atuei-boiangiul se grihi si-i dcii eheile de la

casa lul ; avea trel : una mare, una mi c I una rsucit. Si i spuse:
Cheha ccii mare esw dc Ia poarta eaei ; .cheia
cea mic este de Ia o:daia de intrare; Jar chela

cea rsucit este dc Ia cdii de sus. Poti, mtu clrag, s to siujcti do tustrele!
Atunci Daula luil cheile ji pleeii, urmat de
nevestc, hr nevestica urmat Ia rindii do tI-
nir0megustor,1aqaajunscripeu1flaundese
afia ca bolanglulul ql wiSe baba se gribi si
deschidi poarta cii chela cea mare.
Qud povest ajunso aid, $eherezadn vtlzu zoril mijind
. sfioasI,.tt,ca

ti iidr-a paint stile ireizeci 0 asea noapte

T.koeamclatA Incepu prin a Intra ca mel Intli In


cad, Impreunil ai tlnlira nevastii, lar negustorauIul
II spuse si aqtepte. l o duse pe trumoasa
Khatnn In odala de sue, spunthdu-i:
Fata mea, joe loculete preacinstitul cdt
TatiI-I)esfoclorlrilor. Pu ateapti-ini aid I Imccpe
si-ti del joe feregeaua! Eu nu ibovac mult qi
mA lntorc la tine!
$1 cobor.t numaldecit si-I deschldA tlnirulul
negL4Ator, ci II potti In odala do Ia intrare, spa
nlndui
Ta bc aid, 0 ateaptil-m11, ci mA Intorc la
tine vu fata mea, ca si to ?acrcxllnlozl do ceca
ce vrei si to Incredintezi on ochil till!
Pe irmA se Intoarse lariql sue la frumoasa
Khatun ci II spuse:
Acuma mergem la TatM-Desfeeiorlrilor!
I tlnira strigi:
Ce bucurle, o, maid a ma!
Es rispunse:
Dar mie, fats mea, tnl-e Mci de un lucru!
Es Intrebi:
$1 de cc lucna tIc teamal, malcal?
Fa rspunse:
Jos se aflal un copli al meu cern sthintit
care-I uceniad qi ajutocrul qeicului T(itt-Desfedoririlor.
lax ci flu itie sal osebeascal vaemea rece
de vrcrnca caldui, i stal mereu gol! Ci atunci cirid
o femele de vazil ca tine intral Is qoic, vederea
podoabelor I a maltaleurior cii care-& imbralcatal
ilfaceAseinteascAdetot,iserepedeiaea
qi4 face bucilti haiflele ci 11 sinulge cerceil Npindu
4 urechile, qi o despoale de taste giuvalerurile.
Aqa cal al fae mat bine dacil at incepe sal-$i
sco4i aid ghuvalerurile ci sal te dezbraci de toat0e
hatnele qi cAmAfle;. l tile pzesc eu pe toate,
;$teptindu-te pinal ce te Intorci de Ia eicul
Tatalt-Desfectoririor!
Atunci nevestica l1 scoase toate gkivalerurlle,
cc dezbrk,A de toato hainele, necnalpstrind pe
es declt 0 cAmAqu de maltasal, IJI lmnkl towi
l)alilel, care II spuse:
M4 duc sal Ic pun sub mantis Tatalhul-Desfecioririor,
peninu at in fetid acesta, pnin atmgerea
cu ci, sal se reverse asupra-l binecirvintarea
liii Allah!
Si cobori, ducind cu ea bocceaua pe care,
deocamdatA, 0 ascunse sub bolts scArli; pe urmi
se dime Ia tinArut negustRr 1 11 gAil ateptirid-o
pe tinerical. El o intrebal:
Unde este, dar, theA-ta, ca a pot s-o eercetez?

Cf clealatal bAtrina incepu IA se baa peste


obraji qI pests plept, In tulcere. 51 tlnkui megustor
o intrebi:
Ce-al paltit?
Es rAspunse:
83
UT! daic-ar Allah Lsa Ii se e.ue ziiele yecin
ior mdc rauvoitoare i pizinae i bIrfitoare I
Tc-au vizut cind a! intrat in ca cu mine i
rn-au intrbat cine eti ; cii icam spus cii tea
ales ca viltor sot al fete! mdc. Ci ole, pesemne
zavist,ioase pe mine i pizmuinductni n.orocul ci
tine, s-au dus la fata mea i i-au spus : ,,Oare
maicii-ta s-u Li siititmat sit-ti dea de mIncare de
vrca .sii Ic irlitrite aa CU unul inolipsit de rile i
do ieprii ? Eu. abunc.i iam jurat, aa curn te
juruil i lu marnel tale, cii nam sit te unese nic
curn et ea irnal inainte dca to vedea goigoh
1t vorbcio acestea, tiniirui negustor strigii
(.1[iom ajutorul 1.ui Allah impotriva acestor
pi2maLe i voiLuarederau
Si spunhiTd acestea, se dezbracit do toate Iiai.nek
do ie ci. i nitmase gui i neviitiimat i ath ca
argintul eel stniicurat. 5i biitnlna ii spuse:
Dc bunii seamii ! frumos i eurat cum etL
flu a! nirnica do tearniit!
$1 ci strigil
Sit vinit sii mit vadit acum!
$1 puse alituri frumoasa lui ubil do jdcr, cen
tura, j unglierul de argint ci aur, i toate oclelalte
haine, asounzmnd sub ole punga en cci o mb de
dma! ! 51 biitrina ii spuse
Nu trebuic sit 1ai in odaia de intrare toate
aceste lueruri ispititoare. Le pun cu la bc font
$1 strInse toate lucrurile, aa curn fitciuse i cu
hainele femeiutil, i, lisIndu-! pe tInitrul negu1
ittor singur, incuie cu eheia ua In urma ci, so
duse i luit dc sub scant legittura dintli i iei
fitri pie do zitbavit din cast, ducind totul cu ca
Do curn ajunse in ulitit, purcese ma! Intli sit
punt la ice In adovitr font cole dout legitturi de
iaine, di :cInd uIc Ia un neguiitor de mirocIeriI
PC caLcl cUnotca, I SC Intoarse la bOaflgiU1 cc
uicsitin:s, care o atepta nerbdiflor i care o
m t.ie1:i., dc .cu.m o ziri
1:1 1)JflC, ttiic?I ? TnaHah &1chncsc c5
NJa p1ioiit casa :mea
En iaspunsc
Casa tai e casi bi.neeuvintaia Sint uu1tu.
miti pInii peste poate. Acurna vreau ca primul
drum si1 fac in eutarea liamalilor, ca srii p
i ne aclueri lucrurile i hainele ! Numal eri,. tare
prinsa curn slut cu toate astea, i eurn coplil mci
n-all mmncat nimie de azi dimincari, 1ine colea
un dinar, route, i oun)lirrile ni.te ei.ula
deasa i plb.iri en buclJ de came. i (lUto de
milnIncri irn.pruun.ri eu. ci pr!nzii! de astrizi, a.,
si Lineic tovri.iie
Boan.gul ]i1flSO
Blue, da CiflC() s.m.i. lrizasc in vnm
accasta pr cilia i hicrurile nm.ter.u1or ?
Ia spuse
Pc i\.Uah pi ajntnril tu ccl niciit.
Fl spunse
Vie i-aa
i I&i o fariiuie i un castron, picca s
cviznpere i sri ducri ciulamaua aceoa cu came.
i-a.a en bolangiul! Aitmintrelea, no mai Intoarcern
noi la ci!
Ci estimp, DaliIa-cea-Vieie.anri dete fuga nurnaldeelt
sri-i Ia cele dauri iegturi pe care le irisase
Ia bilcan i so Iritoarse repede la hoiangeric, ca
srii spunri uecnieu1ui boiangiului
M-a trimis stpinu-tu sri to dud degrub
dupil ci la negi4ritomul do ciuIarna! Pin ce t
intoiCi, 0 Sri stau CI] Sa ]3 ZCSC pravriuia4 Ni riboi
nuit
BAletul rspunse:
AscultimAupun!
$i iel din prlbvA]ie, in creme cc bitrbia .l Incepuse
si Ir4face halide muerihlcr qt cc mat
putu strlnge de prln prAvlie. Pc clad era cciipatA
asttel, iati ci toemal trace prin fala privilli
,i. en niligant sItu, on migitrar care dc-c
sptitnhnil flu mat gisise nisnica de lucnu qi care
era un mincitor de haqlq cu asipra de misuri.
!, biltrina codoa Ii chemi striglndu-1:
Ht4, migirarule, Ia vino Incosce!
f5i milgArarul a opri cu mgarui liii la wjui, Ear
biltilna II lntrebil:
ii eunoti ciiawu po feciorul meu, boiaaglut?
(PA nispunse:
Ya Allah! dea vine-i cunoate mat lAne
deeit mine, o, stipini a nRa?
Atunci afiA, o, migirarule binecuvlntat, ci
sirmanut copil...
Clad povestea ajunse aid, $eherezada vizu zonk inijiad
ql, ettoasi, tilcu.

Ci Ink-a patru sute treizeci 0 aptea noapte


Until:

...afllcibletqlcopil nu mel are Co cc sil-I


beUCidatOrlUe,qldefiecaredatgclndafost
laternnltat am Izbutit si-i acap. CI azi, ca all se
Iqriveasdi odati, vreau si se dele lath. i
de.aouzna, iaciltA, mA trudeac sA string hatneic
xnuterU1or 0 ie clue stilpinlior br. A wee,
dar, sA-mi Iznpnmii4l mgarul Si ca sA Iawarc
pe ci toate bulendrele estee, 1 ulte, tine coke un
dinar ca jhtA pentru mgar ti, pinA ce ml
lntorc, apucA-te fil bucAti-bucliele tot ce mat e
pe-aici,. sparge oaliele de bolele ql siennA putinlie
kate; a,a Incit atunci clad au sA vini oamenii
trIxnII do cadiu ca sA cerceteze mufluzllcui sA nu
mel poatA gsi nimic de luat din prAvIlle!
MgArarul rlspunse:
Peapuiipeaih1imeio,stagtAamca

CAd f lu b t A n, znet e r u l boi a ngl u ,


vreau s14 Mc bhiele acesta pe degeaba, qt-am
m. a coper i t a bi n ef a cer i l e i n ! 0, ai m I i dat o r e z r e eunoqt l n j A ,
sA sp.arg SI-an sA zdrobesc tot din prAvAlie, pe
Allah!
Atone! bitrina U lAsA i, dupl co inelrcA totub
pe mAger, se IndreptA cAtre cad, ducind mlgarul de cAplstni.
Cii ajutorul ql ocrotirea Atoateocrotitorulul,
ajunse aced f5rA & niel un necaz qI IntrA be
filca el Zeinab, care o aqtepta stlnd ca o tigale
pejarqicarellspuse:
0, manl, Inline mea.a test llngl tine! Ce
lsprlvlaisvlrqit?
Dalila riepunse:
In aceastI lathe clinilrseatl, am Iriqeba
petru inql: un negutor tlnr, o nevastl de
ceauq nApraznic, mi boiangki dezmltat 0 un ml-
glint. $1 ti-em us kate boartele 0 teats hicrurile
icr pe mligarul mlirarului!
$1 Zelnab strigi:
0, mamA, de-acun-nainte n.at si mel pa41
umbla prin Bagdad, din pricine ceauqulul pe a
eArn! nevasti a! despulat-o, a tfnliruiul negustor
1
P care 1al Isat gol, b0iaIgiii1;Ui de la care
a.t mat hainele rnut:crii1o .Ini. i a nigraruiui
1)aliIa rispunsc
Aa, fata inca, nici ci-mi pa&1 mb de ci,
afari nurnai de giIrar, care mLt cunoate
iatIta, pini una alta, dcsprc I)alila
Ci, estimp, meterui boianglu, dup ce cuni
pr eiul.amaua aceca gras, 1-0 dete n brae
uceniculut sau i 1ui Irnpreun cu ci drurnul
citre cas1, treeid Lari pr.in drQptuJ bolangerid.
i ia te uiti ! U vtzu in privilie pe mgti
rar sfrIrnlnd i spEi.igmnd de zor olurile cele
niai-i i putinile, .i toaUl p-vdia nu mai era
dccli o grIm.ad1 do sflrImiti.u-i. i de flcaci al
hasti-l. La priveiLtea aecasta, boangiu1 striga
ITo, mgiraruio!
i magirarui so opri din droaba iui ii SL1SC
boiangiului
Slav Iui Allah e at seipat de tenin
rnetere boiangiu ! Drept 111 spuxi eL inima inca
era llng tine!
El Intreb
Ce tot spLli, 0, nigiiiaru1e, Si cc va s zicI
toate astea?
Mgrarul spuse:
P1i, cit ai lipsit, s-a strigat mufluzilcu
tu!
El Intreba en sufletul in git. cu huzele tremu
rind i cu oclili bulbucati
Cine ti-a spus?
El rspunse
Mama ta mia spus, i mia poruncit,
folosul tu, s lsfrIn-t i s sparg aici tot, aa ca
trimiii cadiulul s flu mal gilseascil nirnica de
luat!
I3oian4giul. peste rnisur de Iuirncit, rilspunse
Trant4-ar Allah pe CM Depirtat! E mult
vreme de cind ma&ameaamurlt!
$1 so blItea amarnlc In ple$, tipind cit U inea
gura: Vat, cam am plerdut at ql bunurlle mdc 1
btnurlie muterIIlor melt
51, la rindud.1, asinarul Incepu qi ci sit se hoceaiciqlsi4lpe:
Vat, cuin nil-am plerdut eu mitgarui!
Pc urmi ribeni care bolaiglu:
0, boltmgiu dwanite ti-mi bditrltt mAganil
po care ml la kiat mama tat
SI bolanglul so repezi la stipinul udgawlul, 11
epuci tie beregati 1 Incepu si-I care Ia punini,
lpIndu4:
Uncle ti-c codoaa ala bitrinil?
Cl m(annil so porni sit uric din Wale aIdfundurile
lul:
Mitgarul men! Undo-i rnitgarul xneu ? Di-in
thditrit mitganil!
51 so Inhitaril unul pe aitul, muqclndu-se, Injurindu-se,
ditrulndu4 pe-ntrecutele la ghloi4l 1
Izblndu-se i capetele In. pintece I In vremea
asta, o muijime de osmneni so strlnsese In $wu-le
l sporea mereu; ci oamepil Izbutlri phil is
urmi si-I desparti, nt I IrA pagubi, qI unul
dIntreceldeIaiilIrrtrthApeJxilanglu:
Ya Hagg-Mchaznmad, C s-a InUmplat Intre
voi?
Ci stipinul rnigarulul so ql rapezi si ritapunclit,
urllndu-ql povestea cit U tinea gin, 0 Inchele
spunind:
Eu am filcut toate astea spre .411 de fobs
bolanglulul!
Atunci 11 btrebari pe bolanglu e
a.
Ya Bagg-Mohsmmad, de buni searnA cA tu
trebuie s-a cunoqti pe btrlna aeeea, de wane
ce 1-al leat In rlJ sul-%1 pAzeasc prAvA]ia?
El rAspunse:
Habar n-an avut de ca ptn In zlua de
astzl! Cl ea s-a due sit loculaseil in casa mea
cu flul ql Cu fats et!
Atunc.4 unul dintre eel dc ft41 I1 dete cii
vorba:
Eu, PC cIt mit duce gindul, scoot eA bolanglut
esto rdspirnzlttor do mgar; cAd dad stAid-
mU rngarukii n-ar Li vAzut cit bolangiul ql-a
lilsat prvlda In grija bittrlncl, niel ella rindu-!
ni i-ar Li dat biltrunci acelela milgarul.
far un altul adiiugui:
Va llagg-Mohaanmad, do vrcme cc at gAz.dutt-o
pa bjitrioa aceea La tino In cad, eqtl dator
sA4 dat asinaruiui Indritt aslaul, ott siti p11-
teqtl o despgubirel
Pe vrmA to4l, laolalA cu eel do! potrivnlcl,
karl drumul ctie odsa bolanglulul. %qa!
Clad poveatea ajunse aid, $eherezada vAzu zorli mijind
;i, stloasA, teu.

Ci mb-a patru sute treizeci ;i opta noapte


Urnil;

Estlrnp, nevestlea i tinArul negi4Ator, ladtA I


Pe dud negustonul aqtepta In odaia de la Intrare
soslrea el, spre a a cerceta, aceasta is
nlndu-l aqtepta hi odala ile siis sit se Iritoarel
sflnta bAtl flA ci S-i OdUCI lnvoiifl aflinUtUe li i, ciracut Tatil uL-Desfsclorlrilor, de a Inta Is
actiimnla Ci, aim bAtrlra flu a venea, frumoasa
IChatun, tmbrkatA nirnal az acea dm1-
culA uoarA, Ieql din odale ci coborl scars. Atursel
11 sim4l dinoda1a de Is Intrare pe tlnrul negustor
care, auzind ql et clisnchetul zurgIlMiar pe
care ca nu lzbutise si i-1 scoatl de la gtezne,
Incepu s5 strige:
GrAbete-te odatil! $1 vino Incoace vu
maid-ta, care te-a adus ca all to milrite cii miuc I
Ci tanela rIspunse:
Mama mea este moartA. flu tn nu cmv
curnva etl smintitul? $1 flu cLl dreul TatiilniI)csfeclorirllor?

El rAspunse cum II veni:


Nu, pe Allah, 0, luminA a ochilor tnei, md
nu slnt chlar smintit! Cl el q ft TatAl-Desfecio..
ririlor, apoi sint vestit cAs aqa!
La vorbelc seostea, rucinoasa nevestici flu mal
ctiu cc all LavA i se hotArl, In duds dodAlelilor
tinArulni negustor, pe care ea 11 socotea tot
smintitul, ciracul TatAlui-Dsfeclorirllor, SI aqwpte
acolo lirigA scafl venirea euvloasel blltrlne.
$1 iatA dA tocmal atunci sosirl ci oamenll ce.-1
Insoteau pe bolangiu i pe stilpinul migarulul;
bllturl La usA ci ateptanA un timp sA 11 ae
desehidA dinlAuntru. Cl cum nitneal flu rAspundes,
Implnscra n,a ci nAvilhirA mal Intil In odala
de is Intran, tinde il gIsirl pe tlnllrul neguAtor
go1-gotu i strilduindu-se s14 ascundi cu
infinite ruLnea. Si bolangiul tipA:
A fccior de cAtea, unde-l blestemata de
maid-ta?
El rAspuuse:
91
Maic-rnea a murit demult:. Dar dacI4 vorha
(IC &trina din caa ac.easta, apol ca ml cstc deelt
miama Viitorei mdc soii.
i povesti de cart oiangiuiul, asinarulul i intregil
rnu1tinii (10 Ia1 intrcaga povc.stc. Apoi
clug:
mr con po care trCl)ule so ccrcctcv. s a! In
coka, thp ui 1
La cucvinte]e acestea, impi:nscr ua i o g1slrn
pe nuca do nevesti,ci goa1_golur, do:ar en ern
uIa aceca pe ca, i incercInd sit-cl acopere pe
cit se putea golieLunea coapse1or a1e falnice. i
bolangiul o intrebil
A, Iatit pacittoasa, undc1 (odoaa
maicil-ta?
Ea ritspunsc, plinit do rucinc
Mama mea a muit domult.-Dar dacit-i vorba
do btrna care rn-a adus aid, apol aceea-i o cuvioasit
in slujba .sfIntului pitrinte, .eicuJ Tatill
Desfecloririlor!
La cuvintele acestea, toi eel de fatit, pinit .i
boiangiul, In ciuda pustlirii prvuiliei ui, plnit i
asinaru, In ciuda pierderli asiaiului situ, pint ii
tinitrul negustora, In ciuda piciril pungii j a
hainelor liii, so puserit pc-un rIs do se titvitlcau
PC jos!
Dupit care, prioepmnd cit bittrina Id fcuse batjocuril
do ci, tustrei amgi1ii hotrlr cum cit
sit-i pliiteasc .i, pInit una alta, II detent nLte
halne ziipitlbei do neveste, care se imbritcit i SQ
Intoarse fitrit de zitbav la casa ci, undo o 8-0
gitsim iaritci nurnaidecit, cind s-o intoarce biirbatu-situ
de pe drumuri.
Tar I-Iagg-Tvlohammad c1 stitpInul asinulul Sc
Irnpitcarii i ii ceruri lertare unul aitula i pie-
g1laoMtal-Ii thiaceerl
ul negiqitopedeapsa
r hi vallul cct l l, tlrlinpotrlva
ul Ehalal, al-i povestUcAlsel
eascl kitimplde
area
bit1n l vaiM hi rbpunae:
0, daiagll me!, nktrusjnkil povoste ml-atj
ma! povcmtit!
El rlspunaeri:
0, stlplne at nostru, po Allah i pe vla%a
capulul omirlior drept-drcdinelojilor! flu ti-am
spus deck adevfrul-adcvrat!
431 vallul le zlse:
0, drag!! mel, qi ce si tee ott a sik gLisese o
bIcit rlnharezuarile
S prlntre toete bitrlnoleqidn Bagdad? $t f l sj vol ci f
al ermulgi do pe obraze iaq
l u pot t r i m l t e oamcni l not r l si r i s col i
macete temeior I
El strigarl:
Ut, cc bela! Va!, prIvllla mea! ValcuAgaru
meu! Va!, punge ma ai galberul!
Atunel valiul, Induloqat do necazut icr, te spuse:
0, dragil mel, duoe%i-vl qi v(nturatl tat oraui
0 lnceic4l s-a glsll pe bitrina aceea, ql pun4
mina pe eel $1 vi tigiduleac a, deci lzbutitl,
am s-c supun La cazne grate 0 am a-c sliest a
mkturiseasci tat!
SI eel trel lnqeIa4l de Dallia-eca-Vielcanil picearli
de Is valisi ql se lmprlqtiarl, Iulnd-o tlecaro In
alti porte, s-c canto pe bicatemata do babi. 51,
ateptlndu-l, stile cu elI Ci avcrn si-I ma! tat!!dm1

Estimp, Dalila-cea-VIcleani spuso fuel-si Zelnab:

0, fata ruamil, tdate astea nu-s nimic! Am


SI dlbuleac con mat grozav I
51 Zelnab Ii spuse:
93
0, n aani, auuni i.ai in.ieii . n i patt

Ea rspunse
S nu-i lie fiic, fata mamli ! Sint ca bohni
pstaie, i nu m vatrn nici focul, nici apa.

(.iiid JJ()V(t;(J IJI! IlSI Ii(J. $ehrtzadI ;izii cr1 i cli i d


i, fic)UU, l:lk!t.

Ci Intr-a patru sule treizeci i mnia iioapie

Urni

5i so ricIici, arunci hai.nc,le do si.itit, i s in]brc


lin haine de s1ujnic. de pe Ia oasoi( cclnr
boga, i plec gIndind la vreo nouii peh1iviusiie
pe care s-o mai trag prin Bagdad.
Ajunse aa pe o uli1 singuratic, toat dichi.sit
i irnpodobit dc-a lungul l dc-a latul cu Chili.muri
frumoase i eu fanare de toate culorlie ; ar
pe jos erau aternute preuri de pret. Si auzi dintr--acolo
giasurile cIntiretilor i bubuitul VUvelor
i zarva dairalelor cole rsuntoare i zvoina timbalel.or.
$i vazU la ua easel unpodobite o roabil
care purta ciilre pc urnerii el un hiiietcl imbracat
in haine minunate do Urinic cu fir do aur i do
argint, i avInd po cap tin fesuie rou Invristat
on trel rInduri de mrg&itare, la gIt atirnlndu-i
un liinIor de aur bitut cu nesteniate, lar uinerii-i
fund acoperiti Cu o niantelu dc atlaz. 51 af]i
do pe la ariultirnea do giiri-cascri dirnprejur i de
pe Ia oaspcii care intran i ieean c acea eas
era casa staretulul negustorilor din Bagdad ci
ch bAieelul acela era copilul lul. l tot qa sill CA
starostele inal avea 0 o WA, fecloarl cji ajunal
Ia Irsta m&itiului, ql euler In zlua aceea e s5r-
blltorea logadna ei; din. eceastA prlclnA se filet;&wll
acele giltelI qi Impodobell. l cum mama cop!lulul
era prnsA cu prknlirea oaspetelor sale i cii
datoili4ele cerute de cinstea easel, luase copiltil.
care se tat tinea dupA a I se tot agAa do poak
le rochiel, qI-1 detese imel roabe, cu sarcina do
a4 inveseli 1 do a-i tine Ia joacA pln.1l Ia plecarea
oaspe4lior.
CM3 d bLtrlna Della U vizu pe acel copil CAIrlad
In circa roabel, ql dupA ce se durniri In felul
cuin am apis despre toate rosturlie puirintilor
liii cI despre sllrbtor1rea ce avea bc, li rise In
sine: ,,0, Dailba, treaba de fActS deocamdatll esti
do-a qterpelI copilul, Mndu-l do la aceactil toabii!
5i so aprople do cii vAickindu-se:
Ce ruqlne pe capul meu all yin aa dc tineiu
Ia vrednlca sotle a starostolul!
Pe anal, spuse tlnerel roabe, care era cam
toant, punlndu4 In minI un ban caip:
Ia do colea un diner pentru osteneala ta, ci
du-te, faa mea, pinA is stApinl-ta ;i spine-I:
,BAtrina ta dolcA 0mm Al-Khair se bucur Ua;
mult pentru tine, In virtutea muijumiril cc-ji datoreazl
pentru bunitatea tat hiatt, In xiita Cal
mae a nuntil, are all vizill sA te vadA cu tcflI coptil
el, qI n-are all pregete a Inmlna dructelor daruri
de nunti sine cumu-l datina !
Roaba rllspunse:
MAIctflA, a face cu dragl mimI edo *e-m
at ; ci mlct4ul men stlpin, copilul acesta, do cam
o vede pe malcA-sa, so Ia dupil ea qI I se agal do
halite I.

a
Ea r1:s.pun.se.
Atunci dtmil s.I t,in cu pin to d
ii te intorci
i roaba lui dinarul eel caip, deto enpilul in
hratele babei u plc:ca repede.
Jar .[)aiila riu prcgctI so teargd Cu copilul.,
Iiimd-n pco uiicioa.r.i ]ilturainie, unde II (ie.spue
do toatc) 1u.curile do prc pe care Ic avea pe cl,
ji. Isi zise in sine : ,Acum, o, Dalila, tta aui des
Lu] ! Dac eti cu adevrat mal isteati deelt toate
istlt1e, so cade si trai do pe iirrna ploduiui tsta
tot folosul cc so poate trage, iillogindu.i, de pild.i
pc un pret, cIt mai Inare ! 1.4a gIri.dul acesct, sun
iii cole (1oHi picionre ale ci i. se duse In sukul
argintorilor, Lnck? J]. V1ZU Ifltr() privz1w pC Ufl
ovrei, ginvaiergiu. dc sea nIi, stinci pc scaun in
dosul galantarulul pr.iiviiiei mi ; i. intri in prija1ia
ovreiuiui, zicindui : ,,1acitii ei miam
gusit zaraful ! Cind ovreiul o vdzu intrind, so uitA
Ia copilul pe care baha II tinea n brat,e i cunoscu
nuinaidocit ca uste copilul staro.steiui negi.iitori
br. Or, ovroiui aesta, miear ca ea putred dc
bogat, totdeauna era pizina e vecinii lul dac
acetia vindeau ceva atunci cind ci Sc IntImpia
zu vInd nimiC in tot acea dllpt .Incfl, bucuros
foarte do intrarca 1)atrmui, o intrebi
(c doreb, 0, stipIua mea ?
Ea rZIspunse
Au tu eti izra OV!( 1 ?
El rspunse:
Naam!
Ea ii spuse
Sora copilului acosta, fats buIibaei negut,..
torilor, s-a logodit astuzi, i-acuma so surbto
rcte unirca tinerilor. Or, e nevoic numaideelt
pentrii ca do nite giuvaieruri, [-aniune doua
perechi ide brri de aur, pentru pus Ia g1eznL
o pereche dc br.ri obinuite dc aur; 0 pereche
de cercei de mrgritar; un briu de aur luerat
in filig.ran; un jungher cu minerul de jad 3nerus
tat cu pietre dc rubin ; i un mel cu pecete.
Nurnaideelt oveiul se repezi s-4 dea cele cerute
t oare faceau pe putin o mie dc idinari dc cur
i Dalila Ii spuse
Le iu pc toarte 1 le due pin acas, ca s-
aieag stpIna mea Ce 1-o plcea mal mult, Pc
urni arLa intore 1-ti adUc bartH pentru eeea
i-o opri ! PIn ma Intore eu, al grija, rogu-te, do
copilul acesba
Ovreiul rspunse:
Curn vrei tu
Si ca lua giuvalerurlie i se zori s se nLoarcu
drept acas la ea.
Cind tInra Zeinab-coa-Lsteu o v.i pc :oia.
lsa intrind, RI zise
, Ce isprav a:i mai sIvIrit, o, mama?
Earspunse:
Numal una r&irunta, de data aceasrta, M-a
multumit sa-i rLpesc ri s-l despoi pe oopiirui hullba
ei negustorilor I -l las zlog Ia ovreiui. Izrc
pentru nite giuvaierur5. cc :preu.iese 0 nie d
d.lnar:t
Atunci fiie-sa strig
HotarIt, dc data asta s-a LpravIL N-i s
mal poti iei .J. n-al s mci pol. umbJ.a prin Bag-
dad
Earspunse
. Tot ceam facut pin.a acurna o.u. nim
macar o masi.ira dintro mb Dc, tu, :cata mcmel
nal nici o grij in privlnta m.ea I
Estimp, roaha cea toant se duse In ;-aIa dc pri-mire
i sp use

4 Qarta e1iO: o rnI jn, de o] 1


0, sttlplnA a mea, duica to, 0mm Al4thalr,
ig trimite ealaznalekurile qi istrllo el de bine,
(U spune cA-I bucuroasil ro pei*u tine, j a
are sA vIM aid Cu toll coplil olin zina Quntil, qi cii
are sA tie nIeA mutt en drutele!
St4Izd-sa o hitrthA:
Unde 1-al mat pe stllplnul tan eel ink?
Ea rIunse:
L-anlllaatenoa,duteazuAsAnuscegaje
tIe fustele talc I i ulto mi ban do aur pe care ml
1-a dat bAtrina pentru clntllre4e!
$1 inthise ekitAroWi celel mal dt sternA banul,
spi.mlnd:
Ulto, la-I s1141 tie do saftea!
51 dn.tArcet3a kill banul qi vlttii a ene do aramA.
Atunci stkta so zborqt la slujatcui:
A, dozmlflato, dli fqga La sWplnul tAt, eel
n&i
51 roaba cthorl degtabA, dar nit mai ghi aid
copilul, cud baba. Atunci date un tipllt ql cAnt
cii nasu-n pniint, pe clad toate femeile venirli
In goal din cad, 1 bueurla se presehimbA in
jale hi Inimile br. $i lad-ti ci, tocmai attmci,
scsi gi etntele! box nevastA-sa, eu fata rAvllqltA
de tulburere, se grAbi s114 povesteascicele ce so
petrocuserl. Numaidecit, starostele ptedA si caute
copliul, urmat de tc4L neguAtor1l, oaspeVf sAl.
care incepurA Ia rindu-le sA auto ql ci pretutindenea.
$1, pini is urmA, dupi spalme amarnice,
ft gAilrA pa copil aproape gob pe pragul prAvAhlei
evreukd, lox starostele, nobun do bucurie qi do
ininie, so repezi is ovrei, ricnlnd:
A, efurisltule! Ce vrolal sA fact cu copih
meu ? 51 de a I-al dezlroat aqa?
Zvrout rispunse, tremurtnd tie spaimil qi tiliuft
pinll peste poatc:
Pc A11a]i, 0, stapmne al incu cii navuain
flICI 0 trebuin do un aa zalog .Da batnn.a a
inud. s mii laso, dupi cc a luat do Ia minc gui
vaierurj do o mie tie din au :pentiu lata ta
Starosele, tot mal miniat, strlgii
IVIii afurisitule, an tu 50001,! en lata aica flU
are destule giuvaicre 51ar avea flOVO.IC s Ia de
la tine ? DIlmi dcgrab.i inckliniil liulnek i p()dfla
bole pe tarc ical iat d pe eopii
ra VOrl)oio ac stea, ovreiul sLrig( Inmuwurit
AjutaimiL o, rnusul.manilor
5i so iviu1I, veninci pc ciii 0501)110, eliiar Ii. cl.ipa
accea, eel trel ineiai dintIi : stipitiu1 nlgaiiiJ.ui.
tInIiru1 ne,gustor .i boiangiuI. i IntrebarI cc s-a
inthnpiat i, dupi ce aflanii despre cc este vorba,
nu so mal ndoiri cii accasta n-ar- 11 fosl o noun
ispravii a blestematel de babe, i st.rigaiii
0 tim pe biitrlniX ! E o ti.caloasii can si P
noi nea mneiat inaintea voastri
Si Ii p vesrtinii In.tmpIarea, lal toi cci do 1a
rimaseri niuci, i tot aa i starostele care, neavInd
aiteeva mal bun dc fiicut, strigil
- Bine cii am avut noroc sit-mi gitsesc copilul!
N-am sit nial cor acurna hainele pierdute! S-i fie
ca pre de riscumpiirare! Poate numal sit le protind
Intro bunit zi do la biitrInit I
5i flU vru sit maj zabovoasca o elipit, ci dote
I uga siti ducit i soiei bucuria Ca a gasit copilii
Tar ovreiul II lntrebii pc eel trel
Unde gindii sit vit dueei acum ?
El ritapunseril:
No diicem sii citutitm ina.i departe
El spuse
Luatimit I pe Ill Ifl(
Pc urmit Intrebit
Este pnubre vat vreunu.l care s-o fi cunoseut
pe habd inainte ide isprava ci?
Cal en mgaru1 raspunse:
Eu!
Q\rehd ziise
a znai bine s flu mergern laolaltd, ci
&j. cutuirri despr41, ca s nu prind do veste
A.tunci eel cu mAgarul rdspunse
Dreptu-i I Si, ca s no mal putexn gsi, hal
i.lUafl2. ca lao do intulnire, Ia p%iz, prvlia bArLneru].,L.i
maghrahin Hagg-Massud I
Se 6iivoirA, dar, sA se intilneascA aa, i placard
Ia darn, ficoare in abtui parte.
Or, era sons en stttpinui mdgarului sA fie eel
din It!. Coxe SC. iui.flnoasiod pe bAtri.na con vicleanL..

Dii. it n v (,UL i ;Ui 44tturc%ada vtizu zorli rnijirid


tji(..i.i $iiiiSi..

CL rntr- pqtra sate patrazeci i una noavte

tOCU.taL cluck ca hvjise in cetate sit dibuiascul vreo


altA pehininnie. In adodir, do cum o vAzu, mAgA
)carW, 0 l oufloscu, oricit Ii schimbase ea halode
si nf4rarea, i Sc npust asuprd ci tipind
Val de tine, babA vecAitA, scorhurd uscatit!
Am pus milna pc tine plait Ia urmA!
Ea intrehit
Ce-ni pliit; fiule?
D! urIs
Migarul! DA-mi IndArilt mAgarul I
Pa rkpunse cii gin tndulcqat:
Flule, vorbee domol 0 acoperA ceea ce Allah
a&operltcuvAlullul!IasAvedem?Ce.clcerl?
MAgarul Mu on poate luffunile celonlalti?
El rbpimse:
Numal inAgarul meu!
Pa spiae:
. Flule, te tiu sine 1 n-am vrut nioldecum
si te lipsesc dq migarul tiu. Ti 1-am lint. Ia
Idrblerul moglirabin mgg-Massud, care are privAlla
ulte colea paste drum! MA duc numaldecit
la el 1-1 rg d-ml dea mAgarul. A$eaptA oleacA 1
131 pled Inaintea lul la brblerul Hgg-MaaVud.
Intnl In prAvAlle plingind, II dnitA mlii., i spuse:
Valdemlneqldemlne
El 0 IntrebA:
--- Ce4tuqAdragl?
Pa itpunse:
Nu te ufll Ia flu-meu, aoela care stA In pl
eloare cob, peste drum de prAvAlla ta? Era de
meserla lul alnar, mba mAgart Ci lntr-o .4 a
dzut bolnav qI-a test vinturat de-o pall de vlnt
are I-a stricat ql I-a streghe)at slngele qi, ca urmare;
1-a tAcut sA4 plardl min4lle ci 4 se smlnteascA!
Din zlua accea, flu ma! contenee sAji
ceari mlganul. Dad se scoabA, etrigA: ,,MAgarul
meuP; dad plead, strigA: ,,MAgarul meu 1
Atunci im dotior dintro eel mal dotter! mi-a spus:
,,Flul Mu are mii4lle elltinete ql In mare tulburare.
$1 nimic flu 1-ar mal putea vindeca mu 1-ar mat
putea pune iar In balanalele sale, declt dad I
s-ar scoate cele dul mAsele de mlnte dlii fundul
gurU I dad an Ii apol ars bine Ia timple cii niqte
gonghfle de cantanidl cr1 at un lIe Inelus I Ta,
dan, cola in diner pentnu tnuda ta, 0 cheam4
tel
i spunei ,,1\liigaiul tait este Ia rnin. Vino I
eflace !
La vorbele acestea, 1Jai1).iQ1Ul raspunsc
S rilmmn nemincat un an, daci n-am sri-i
dau en m.igaru1 in biai,e, tuict
indat, ciun avea in siujl)a liii. ca ajutoare do
fiici deprini cu toate t.reburile nieseiici. SUX(.
rfuia dintre ci
Ia i inroscL( dotii pimomw
Pc iurnZi, strig la .migirnr
Ilci, bietc. ia vlrione(.t f\IagamuI UEmu sL
mine
$1, in vreine ce nuigrarui intra In pI.vl1k, bI
ttiria se trase citre prag, ga.ta do duct
Aadar, o.dati asinarul intrat In prv1k t)a.I
blerul 11 Iu de rnIni i ii duse in odaia din dos
a bIrbieriei, unlde II aldul deodat cu un i)lrnri
in pinte.ce, aruncIndui t.otoclat io piedic, d
Intinse lat pe spate la podea, uncle cci dci f1&iiai
ii iegar eohz de mimi i dc picioare, nmaiIng
icluindu-i s facil flICI cea mai mica unenr(.
Atunci meterui brbier Sc ridic i ii Infipse dintru
Inceput In gur doui cIete mali cit nut(
eleste de ficrar, i de care so folosea spre a
potoli din.ii abrai ; pe urma, dintro rasuicitura
do miui, ii smulse amiridouii misek1e deodut.
I)upii care, cu toate urletcie i zvircoleliic lui, ma
CU Un cletior cole douii piroane inioite i ii
arsr timplele din beiug. rostinci numele 1W
Allah. ca s fie tamiiduirea cit leac...
C4mnd ispravi aceste cloim isprivi. harl)ierui ii
1)iLSe a.simarului
-- UaIlahi ! rnaicata ate si tie mulutinhta ck
mine ! Ma CIUC SU Cliem ca SO va:cIi spurui
iii 111011 Si vnderarea ia
5i, pe cind catirgiul so zbitua in rniinile fIri
br, barbierul intr1 bn piavlio, iaco1o piaa
ila era goai, curiati ca bitut do vint ! Nu nia
era nimic Bricele, nglinzile en miner do sidef
foarfecele, curelele do ascuiit, tasuille, ibri cc! c.
tergare1o, seme1e, totni pierise Nu mai era ni
mic Nici macar umbra br ! lar batrina pierise
i en ! Nimic ! Nici mLicar mlreasrna btrinei ! S

1)0 deasupia, prv1ia era proaspat mturaL stiopita, do parc tocmai ar fi fost gata do Inch I
nat ni.iniaidecit.
La prive1itea aceasta, barl)icr iii, pusto poate do
lUin]OS, so repezi in odilita din lund i, In] iimn
doi pe mig.rar dc i)crogati It zgudiii ca p
Uigirt i 1ipi
Un.dei cocIoaa do mai elita ?
Bietub asinai-, nebiin do dnreie i do ttubaro. h
S])USC
Ab, fecior do zdrent ! IV] aiumia ? Ph m
(arnoa c in Lihna liii Allah
Barbierul. 11 7giltn Ian ii ipli
Unclei m.ai.cdta. eotoroanta c-are toa
aid i care a .pkcat. duph cc mia inc-at toath. pih
vhui.a ?
Asina.rnl. cu ti.-upul zguduit do zgu1Iie1i1e
l)1.erulu.i da si riispmidli, cInci deodatli intrarh
In piilvLiIie, venind din clinthrile br zadarnice,
cei1a1li trel phclilii : boiangiul, tinlirul negustor i
ovreiul $1i vhzurli Inchierali pe barbierul en
nelni Iei1i din Cap i ix mliglirarul Cu tImplele
ac-se, brlizdato do douli vIrti man umfiate i en
0 spumli. do singe pe buze, cu cole clouli nseIe
spInzurInd InCh (Icc) parte i dc alta a gun]]. Si
so minunarh
Au ce-i aici?
Ian nihgliran.d rheni din toti bn>gii mi
.0, musuirnanilor, cer clieptate Impotriva aces
tul apucat I
Si le povesti cc so petrecuse. Atunci ci II Intro1:
ar pe brbier:
De cc al ficut aa cu rngiraru1. o, meter Massud?
$1 brbierul le povesti 1a rindu-i cum fusese curi
4ati do eiitrc btrin prvlia lui. Atu.nci ei flu
mal avur nici o indoiala c era chiar btrIna br,
care in felul acesta mal svIrise o peblivanie, i
strigar:
Pc Alali I numai afurisita aceca do bab este
fptaa tuturor necazurilor acestea!
5i, pin la urrn, so dumirir cu Lotii i se invoir
in aceasti privinti. Atunci brbieru1 se
grbi s-ri inchid prvlia i si sc Impreune cu
ccilalti patru ine1at, ca s-i ajute In ciutri1e
br. 51 bietul asinar flu rnai contenea s Sc
vaicre:
Valeu, mtgarui rneu ! Vaieu, rniselcle mdc
CIL1Se I

CInci povestea ajunse aid, $eherezada vzu ot4i mijinU


., sfioas, ttcu,

Ci Intr-a patru sute pat ruzeci i douu iloapte

Colindar. aa mult timp prin feluritele mahalale


ale oraului; i deodat, dup Un colt de ulit,
tot mgrarul, i de data aceasta, fu eel dintil
care o z&i i o recunosu pe Dalila-cea-Viclean
despre care, aItmhteri, nici unul dintre el nu
tia nici cum o cheam, nici unde ade! Si, de
cum o vzu, asinarul so repezi pe ea strigInd:
I.aet-o! Are s ne p1tea.scl acurna pentr
toate!
51 o tIrIr la vallul orau1ui, emirul Khaled.
CInd ajunser la palatul valluli, o deter pe
btrIn pe mIna paznicikr i le spuseri
Vrem sl-1 vedem pe vallu!
El rspunser:
Doarme. Ateptai oleadi pin cc se trezete!
$1 eel cinci pIrIi ateptar In curte, in vrerne ce
paznicii o deter pe btrin in seama eunucilor
ca s-o inchkl In vreo odaie din harem pi.n ce
s-o scula valiul,
Cind se vzu In harem, btrIna cea viciean izbuti
s se furieze pln la iatacul sotiel valiulul
i, dup salarnalekurile i sirutiri1e de mIn cuvenite,
ii spuse acesteia, care nici cu gIndul flu
gindea cum st treaba:
0, stpin a mea, tare a vrea sn-i viid pe
stpinul nostru valiul,
Ea rspunse
- Valiul ii face ta.bietu I de dupi masi Da cc
treab ai cu ci?
Ea.spuse
Sotul meu, care-i neguitor de robi, mi-a
dat in seam, Inainte do a pleca Intr-o citorie,
cinci marneluci, cu porunca dc a-i vinde CUI i-o
plti mai bine. $i tocmai i-a vzut cu mine valiul,
stpInul riostru, i mi-a spus di imi d pe Ci 0
mie dou sute do dinari, lar eu rn-am mnvoit s
i-i las la preul acesta ! 51 acuma am venit sm-i
aduc!
Or, valiul avea in adevr nevole dc nite robi,
i chiar In ajun ii detese sotiel sale o mie ide dinari

105
pen Liu aoaa i.inpiritur. Aa ca a flu ,OVm
ia cieada \otbele batrmnei i. C) ifltreba
- U ncle sint cci cinci 101)1 ?
1a rip ILSO
(olea. siLb ftiusticle talc, in curtea palatuhil
Si o1ia vahutlul so uitZ in eurte i ii zri pe
(1 euficl pie11iti care aciteptau s se scoale vahuL
JtIn(i spuse
Pc Allah ! $nt tare fruunoi, jar unul dintec
ci plc i iioto fl uinai el CCI 0 mie dc dinari
R i1iiTii .ii de:schise sipetul i inmin butrinci
ml a do ci i:nari, spunIndui
1\1.iicui, mai lipsese doui sute do dinari ca si
implineso preu1. Ci, Intrucit mii am, Ic roi s
atcpi s1 se trczeasei valiul.
.l3atiina rspUflsC
- 0. .tpin a Irnea, din acci dou sutO do di
nan, o sut i-o las pentru ulcica do sirop pe
care mial dato so beau, i cu 0 sut rm
datorati s mi-o ai cInd 01 mai veni alt data pu
Ia tine! Acuma te rag si rntt scoti din palat pe
ua cea dosni:ci a haiemului, ca s i1i in mai vadi
robi n-ioi
51 soi.a valiuIui porn.nci sT fib mndrumatEi pe ia
tie tainI, jar Atoatcocrotitorul 0 oerq.ti 1 C) a)1.lta
si ajungi iarji do nici un necaz acas la ca.
Cind 1iicisa Zeinab 0 vzu intrind, n intio1i
- 0, mama. azi ee-aj mai fciit. ?
Fa rispu:nse
Fata inca. am pacahtu pe soUa valiului. viii
zindu-i ca robi, perltru 0 fl1C de dinari, pe magarar,
pe boiang.tu, pe ovrei, pe barbFcr i pe tinarul
negustor! Dar, o, fata mea, dintre toti numal do
unul mi-c griji i numai do ocliiul liii mi tern
$1-anurne de migiuar! Foeioniil ista do tirTh mi
1Ino)tc do ficcare dntii.
5i fild-sa Ii zise:
Atuncl, 0, mamA, gate cu dnuinurile tale!
Stai acasA scums 0 flu ulta de zicala care spune:
Ureiorul care merge prea des Jo apil,
PIn Ia nrm4 oricurn or fi,tot crap I
i lnoex s-o hcstrascA pe snaicil-sa s nu ina
lasi de-aci Inainte prin or, den degeaba.
Estlmp, cd clmel, lscAt I Clad vailul so trezi
din somnul lul de dupA prlaz, so4la sa 11 spuse:
Dele Allah ca somnul s141 11 lost cii prllz4A!
M-am buourat de buourla ta, pentni eel ekici rob?
pe care 1-al tirgult.
ElintrebA:
Carerobi?
Pa spuse:
De ce vrel si-mi tflnuiat1 lLrnrul acesla?
De1eADahatuncis5pAet1ltuopcAtealAla
tel de uritA ca acaa pe care mi-o tact tu!
El spuse:
Pe Allah I n-am oumpAral, fuel un rob! Cine
Il-a spus irna ca asta?
EarAspuuse:
Chlar femela de Is care i-al oumpinat pe o
nile douA sub de dinarl, bitrina care ml 1- adus
sjl ml 1-a arAtat, cob, In carte, Imbrkat flecare
In clte-o mantle care numal ea preu1ete o nile
de dinari.
EllntrebA:
SI I-al dat bantl?
Pa spuse:
Da,peAbbah!
Atunci vablul cobonl zonk In curb, unde au-I
vlizu decit pe znAgArar, pe birbior, pe ovrel, pe
tlnlirul negustcw i pe bolanglu; qIll IntrebA pe
pazntctl all: -

WI
Umde in ei cimd robi pc care btrlna n.e
gustoreas -a vlndub stplnci voastre?
El rspunse:
Dc cmnd teai cuicat domnia-ta, au -am v
ut 1declt pe aeetia &incI dc-aid!
Atunci valiul so intoarse ctro ei cinc i le
puse:
Apuca_v de troab i, mal :tl, UrE4J
axuri1e de la privi.
La vorbele acestea, ce ciact pir5, peste poate
e uiuii, strigar
Dac ata ti-e &eptatea, nii mat avem decit
s ne plingearn Impotriva ta stpmnitonilui nostru
oalii1ul! SIntem oarneni ;slobozi, pe care nirnenea nu
poate s ne vlnd, nic5 s ne cuimpere. Yallah
hat ou not Ia calif!

Cind poveea a.jun.c :Jei, ehcr2ad2 vzu zori.i mijiiid


i2 soa LL1u.

Ci lntr-a patru sute patruzeci i treia noa.pte

Yaflah hal eu not Ia aJfl


Atunci valiui Ic spuse:
Dac nu sinteti raN, spot atunel sinrteti n.Lte
derbedei i nite pungai 1 Vol ai adus-o pe baba
aceea in palatul meu i ai ticluit lmpreun cu ea
o pungie ca aceasta Or, pe Allah I Ia rindu-mi,
.i eu am st Va vhid l.a nJte str.aini, pe a sut de
dinairi fiecare!
Toemal atunci intr in curte.a palatuiui ceauul
UrgiaT.JUe]or, care venea s so pimng callfulu
de ocara pe care-o plse frumuqlca de nevasti-sa.
In alevir, Ia Intoarcerea lui din clLtorfe, lql ga
sotia Ia pat, doboritil de rulne l de zbuckirn,
qlaflasede1aeatotceIse; qleaadugase:
Toate acestea nu ml s-au lntbnplat lec1t din

patinInclt,
a vorbeloder taleIndatA
crude,, carecern-eu11hotzrl
rlt 51 eecpaajuvallu,
torul mijioceauqul
cltoarel qelculuUrgle
l Plodltor!
rcnl:
One tu al dat slobozle babelcw codoaqe a
Intre aqa In haremurl ql 51 pungqeascA a4IlIe
emlrilor?Asta-erneserIe?Or,peAI1ah! tefac
rAspunzltor de 141a slvlrqltl fati de mine 1 de
pagubele pricinuita sotlel male.
La vorbele acestea ale ceauulul Urgla-Ullelor,
eel clad strlga4:
0, nlre, 0, vlteazule ceauq Urgle, I .nol ne
punem In nilinile tale necazul nostru.
$1 ci Ilintrebi:
Da vol de. ce-aveti a vA pilng?
Atuncl el II povestirl & qart toatA Intlinpiarea
br, pa care nu are rost s-o mal spunem IncA o
datA. $1 ceauul Urgle zise:
HotArIti 1 pa vol v-a boUt! Da vallul se
InqeahA amarnlc dad socoate acum cA ir putea
51 vA Intemnlteze I
Cind auzl toate astea, vallul spuse ceauului
Urgle:
0, emlre, lau In seams mea daunele pentru
ceea cc V se datofeazA I Inapolerea lucrurilor
sotlel tale; i mA pun zAbog pentru hoata & cotoroantA!

Pc annA so Intoarse cltre eel cinel 1Il Intrebl:


Care dintre vol poate s-o eunoascA pe bAtrlnA?

100
Vlgrarui IiS1)UflSC, iflsotit do eeilall,i
Toi putern s-o cunoatcrn
i. asinarul ac1Iugi:
Eu a cunoasteo j dintre u mb du
roanl,o, dup odiji Ci aibatri i scilpitori ! Dnu
numai. zeco paznici dc-al tii Ca si no ajutu si
punem mImi 1)0 ca
Si ri1j1j1 Ic dete ]YdZfllCll cerUli i iOir (liii
i)alat.
Or, de-abla fcur cii.iva pai pe uiiW, cu mgfirarul
in frunt.e, ci l czur tama-n pe btrIn,
care dote si fug. Ci ci izhutir S-O inhale, ii
legara mIinilc Ia spate l o tIrir1 dinaintea vallulul,
care o in.trebi
Ceal fcnt cu luertIril( luratu 7
1a iispunse
Eu nam furat nimic du Ia nhineni ! i na
vizut nimnic ! i nu pricep niinic
Atunci valiul so Intoarse ctre (apetunia tumni
cerilor. i ii spuse
Arunco pIni mime (iiminuat.1 in uca ulal
rnucegit chub a ta.
Ci temnicerul rispunse
Pc Allah! nu pot s iau asupra inca o ataiu
rspunderc ! N-am nici o Indoial C1 baba are si
giseasc vreun iretIic ca si fugi
Atunci valiul ii zise : ,,Cel mal binei su
sub privirile tuturor, ca s flu poati fugi, i 3-0
vegheze toti toaUi noaptca aceasta, ca s-o putem
judeca mIme ! i ineiIec pe cal i, cu toat
ceata, o tIrIr in afara zidurilor Bagdadului i o
priponir cu coadele do un stIlp, Intro cimpie
goalli. Pc urm, ca sI nu paii vreo amigeai, ii
insrcin pe cci cinci pirIi s-u strjuiasci In acea
noapte pIni dimineata.
Aadar, (*1 clue!, t ma! ales xngArarul, theepur
s14 verse asppra el nAduful, spurclnd-o cu
wate ocrile cite le veneau po ]lrnbI, stlrnfte de
avanifie 1 de pungll!ile ce le Induraserl I Dat,
turn toate lucnuilc au un sflrlt, pinil l sacul tin
fund al InjurAturlior unut asinar, pini 1 ligheanul
de riutiU al unul birbier, ph l birdiul cu acreli
a! maul bolanglu r,l aim de aitminterl nesomnul
tie trot zIle ci zbuclurnArlle Ii zdrobiserA, ccl duel
pIrll, odati ce-ql isprivirui dna, aiplrA pini Ia
urmil In proajrna sthlpulul dc care era ]egat.A de
plir Daifla-cea-Vicleant
Or, se ticuse noapte adinci eel dud tovaril
slorAiau Imprejurul stilpulul, dud dol bedulni
elare, care vorbeau Intro el mergind is pas, ae
aproplari de locul uncle era legati Dallia. $1
Dalila Ii auzi cum I lrnpirtiqeau dorurjle. Unul
cllntre bedulnl, In adevilr, 11 Intrebi pe sotul sius
Tu, mA! Irate, cc lucru ma! bun a! tAcut dl
a! hilidult win Bagdadul ccl minunat?
Cind poveatea ajunac itlel, $ehurezada viu zoril niijlnd
i, sfloasA, tAct.

Ci intr-a paths sute pat ruzeci ,i patra noapte

CeLAlalt nAspunso, dupe un ristimp:


Eu, pe Allah I am mincat nlqte clitlte tare
tame, Cu mlere ci cu smintini, aa cia tin! plao
111
nile! $1, hotrlt, sta-4 huall eel mal bun pe care
lam aait Ia Bagdad!
Atunel, ceThialt, aduimoclud. ott zgomot nit
reasma inchlpulti a clatitelor coapte in ulel 0 urn..
phute cii sinintinA 1 indulcite cii mlere, strlgA:
Pe cinstea mea de arab! am d mA duc drept
Ia Bagdad sA mAniac ql eu bunAtAtile acelea, do
care n-am gustat nlclodatA in zIlele mete vinturate
pe drumurlle pustlel!
Atunel bedulnul care mincase clAtlte uzuplute
cii smintinl i cu mlere i1 luA rimas-bun de ha
sofl aAu cat dornic de ele, apucind calea indArit, pe ind cestAlaltulj urmlndu-. drurnul cAtre
Bagdad, ajCnse ha stllp .l dote do DahlIa cea le
ptA do pAr ci cii cal cinci adormiti irnprojurul
La prlvehlqtea aceasta, bedulnul so apropie de
bAtrini Io intrebA:
CInoeti?ideccetlalcl?
Ea spuse, plingind:
0, elcule de arab!, ml pun sub ocrotirea w! El spuse:
Allah este Atdateocrotltort Dat -pentru ce
eqti hegatA de acest stilp?
Ea rAspunse:
. At II, 0, e!cule de arsbl, o, preacinstltute
d am do dupnan un eofetar caro face clAtite
umphute cu smintinl 1 cii miere, .1I cel ma! vesti
din Bagdad pentru cit the lute tle sA coacA aceste
clitite. Or eu, mal deunAzi, ca alI plAteac o biosternAtic
cemi fAcuse, niam aproplat de tara
lul l am sculpat pe clAtLta Atuncl cofetarul sa
dus cu phingere lmpotrlva inca ha vallu, care ina
pedopsit sA flu legatA do stilp ci sA flu Ilsath ala,
dad nam sA pot minca dlntro datA zece t
Intregi pline cii clAtite. i mime dimineaW au sA
ml so aducA cole zece tAvi en clAtite. Or, pe
Allah! o, ieicu1e, sufietu]. meu totauna -a slUt
do once zaharicale, .i rnai cu seam nu poate l-
ghii cltite umpiute Cu smintIn i cu micro!
Vai de mine i do mine Au ni J.as1 .s mon
de foame aid!
La cuvintele acestea, beduinul str5.g
Pc cinstea mea do arab! eu n-am plecat Lie
la cortul meu i flu ma due la Bagdad dccii
anume ca s-rni Implinesc dorir4a do clatite Dacil
vrei, draga rntu, rnnlnc eu tvile in iocu.itu.
Ea rispun.se:
N-au s te lase, deeit daci al fi legal; aid
do stilp in locul meu ! $1 chiar ca, intrucit niciodat
n-am umblat decit cu iarnacui tras peste
fat, nirneni nu rn-a vzut .i n-ar putea s bag
do seama schimbarea! Drept aceea, n-ar trehul
deelt sati .sehimbi hainele cu mine, dupa cc rn-al
deziega!
Beduinu.I, care atita atepta, so grbi s-o dezkge
, dup cc Ii schimb hainele cu ea, so li1s iega
de stilp In locul ci, pe cInd ea, Imhrcat cu bur-nusul
beduinului i incins Ia cap cu pangllee.te
lui negro din par do cmil., sari pe ca] pieri k
deprtare, ctre Bagdad.
A doua zi dimineata, cind eel Cinci deschiser
oclui ca sa ureze Zi bUfl btrInei, ineepu.rL iar
Cu ocril.e br do cu scar. Ci. heduinul to .spuse
Undos cititele ? Burta mea arde .h (.101

Auzind giasul. acela, eei cinci stnigar


Pc Allah ! sta-1. un. barhat Si vorhele Ca
un beduin
5i catirgiul sni in picioan. i s- ap.Lopie do el.
i Ii intreb
Ya badavi, cc caui aid ? $i. cmxx do-al. in.
drznit so dez)ei pe tnin ?

113
El rspunse
Unde-s cititele? N-am mineat nimica toat
noaptea! Mai cii sami, flu precupe1iii mierea!
Biata btrin avea Un suflet pe care-I sIleau zaharicalele
; cia al rneu moare dupi ole!
La vorbele accstca, Cci cinci intelcser c?i fusese
1)calit. ca i el de bab i dup cc, in dezn1dejdea
br, so btur peste obraji, strigart:
Nu poti scpa de cc tic ursit i flu pol
abate s so implincasc coca cc-i scris do Allal i
Si pe cInd edeau ci aa ovUnd cu gIndul h
cc be mat rminea do fcut, Scsi i valiul, InSOt.iL
de strijerii [ui, la iocul undo so af[au CQI cinci,
i so apropie de stilp. Atunci beduinu.l ii Intrebi
Undos Utvile cu cEttite oH miero ?
La aceste cuvinte, valiul ridici ochil eitic stilp
iI ziri acobo po beth.iin In JOOU! bit.rinoi si Ii
intreb pe cci cinci
Ce-i asta?
E rispunseri
Soarta!
51 adzugari:
BttrIna a fugit, InelIndu1 i- beduinu
acesta. bar pc tine, o, valiule, to facern rispunzior
clinaintea ealifulul pentru fuga ci; cici dac ne-ai
ii dat paznicii tii ca sc strjuiasc, n-ar fi izbuti
s scape. Noi nu sIntem stcAjeri, tot aa Curn nU
sintem nici robi do cumprat on do vIndut!
Atunci valiul so Intoarse citre boduin i ii in
trebi cc s-a petrecut; i acela, cu arnarnice stri-g
ltc dupi clttite1e lul. ii povesti intimplarea i
Incheic spunInd:
Acuma sn-mi daii cluititele!
La cuvintebe acestea, valiul i paznicii ithucnirk
intr-im holiot de ris nestiviHt. pe cinci Cci cinci
rostogoleau nite ochi roii do singe i do minic,
si-i spuneau valiulul:
N-avni si to sllbim pinLl cc n-al s vii Ia
t1pInu1 nostru, emirul cIreptcredincioi1or!
51 beduinul, pricepInd i ci pln la urrni ci Fu
sese Ine1at, spuse valiului
Eu numai pe tine to fac nispunzItor do perdeica
calului i a hainclor mele!
Atunci valiul fu nevoit s-l ia i s-i duc Ia
Bagdad, ia palatul emirului drept-credi neioi1or,
ealiful Harun A1-Raid.
Cln.d povestea .a.junsc aici $elwrezada vzu zorli ruijind
i, sfioasa tieu.

Ci Intr-a patru sute patruzeci i cincea noa pie

lJrmt

Califul ii primi nurnaidecit, jar ci intraii Ia di-


van, undo mai Inaintea br venise i ceauiiI b.J igia
UIielor care ii inf1ase plingerea.
51 Harun AlRaid, care cerceta ci insni (.oatc
pricinile. Incepu sni descoase pe toi la rind, cc]
dintli pe asinar i ccl do pe urm pe valiti. $1
fiecare li povesti pe do art califului povestea sa.
Atunci califul, minunat peste poato do cite au
zea, le spuse tuturora
Pe cinstea strimoi1or mci BaniAbbas, v
dau incredinarc Ca vi so va da lnapoi tot Ce vi
sa furat ! Tn, migararu1e, Iti vol eapt rngaruJ

L5
S o deepgubire I Tu, brblerule, fl vet cipita
brblerta qi sculele I TU, tegustoitis page Ii hat
nele I Tu, evreule,. gluvalerurile I tu, bolanglule,
opriv l i e nouul I i r t u , e l c ul e t l e arabl
1$ poate dot! burdihanul sufletulul tAil! IrmA ma!
, l c ahul , ci hal n el e, l at i t e a dvi de cl i t i t e ci i ml e re ol t
tntiltrebutesifiegAsltibitrlnal
i se Intone cAtre vallu 1 citre ceauqul Urgie
S Act spuse:
9L tie, emire Khalid, Ia tel Iva ft datA
Idespigublre
napol mis ta de dinarl! lDar
tie, emirvol
e )4ustdo!
afa, glutrebule
valerurfle 0 hals-o
uele 60114 t a l e
gsll pe bA-
, pr e cum qI 0
trialS VAdaulnseernAaceastAgrljl.
La cuvintele acestea, emirul Khaled kI scuturi
)sainele ql rIdIci bratele cite cer, strigind:
Pe Allah 1 o, emlre al drept-credincloqilor,
Iartt$-mi I Nu cutez si ml ins! lncarc qI cii Indepilnina
unel sarcint Ca asta I Dupi toate h4eIlclu-
nile pe care mile-a tras bltrina, flu pot chezAqul
ci n-o si ma! gseasci far vreun qiretlic ca a
scape cu fs4a curati In paguba meal
$lcallfullncepuslrldlqlllspuse:
Atanel loslrclneazA pe altclneva cii treaba ants!
ra rtissunse:
DacIl$ a.,a, o, emire al drept-credincloqilor,
cli tit porunca s-a caute pe bitrink maul cel ma!
dibaci din Bagdad, Ins4 cipetenla strljilor dc
ia Dreapta-Ta, Ahmad-cel-Hotoman I Phil acuma,
cutoatAdlblclali4cutoateslujbelepecarepoate
aS le taci ql lefurile celemarl pe care le capitA
In flece tunA, n-a sivlrqlt IncA nmmic! -
Atunci califul strigi:
Ya mokaddetn Abmad
i Alimadce141oornan inainL nit r.na td
dinaintea califului i spuse
La porundile tale, o, mi.re ai d.r.cpL-edin
cioi1or
Califul ii spuse
Ascuit, cipitane Ahrn.ad :-L
are a fcut cutare i cutare .[u.cru niniz
so gseti i s-So aduci Ia mine
i Ahmadcei-Hotoman spuse
Rspund d.c ca, a, em:lre at Urcpt-(.iehn
i1or
i iei, urmat de eel paLruzeei c[e areai. at [ui,
pe cInd califul II oWl llng a]. pa ce.t emel : p)
beduin.
Or, rnai-rnarele peste arcaiJ 1W AhmdceI-}iotornan
era un hrbat hrtnit in cA utri cia aoiui
acesta, i care se numea Ayub Spinare-cie-CImili.
i cum avea de obicel s-i vorbeasc sLobod trai.
marelui su Ah:naad-cei-IJoo:wan., se ap.topie do
ci i 11 zise
Ctpitane Ahxnad, nu eLe clad L a b ;ri.uit in
Bagdad ; ci a a prnde are si ftc a.aevoe, erode
hrbii meld
i Ahmad-ee1-Hooman II inLrcht
Atunci cc al s-mi spul tn aoeu[i p.: v
a, Ayub Spinare-de-Cmfl?
El rspunse:
NicicInd na i fim destul d .tnLL.U11 c
izbutim so nv] urn pa btr3ni ; i stn1; de puere
sfl-I hotrIm pe Ci1)itanUl :assan-ceiPehnvan sil

ne Insoeasc, dirnpr41,n,1 cu cci pabrnzeci. de rcai al lul ; intrucit ei c ma] f.t.ecal. cu dacavtIi do
soiul acesta!
Ci ihniadce2ioo,ii.n, cere an vram. .nieicu
s lrnpart Cu cellalt Li [an. cinstea priudeiU
htrin5, rspunse cu ai, aa. fe) ca ]t lie
auxit de Hassan-cel-Pehulcan, care se a%.inea pe
Ung poarta cea mare a palatulut:
Pe Allah! a, Spinarc-dc-CAmflA, au de cind
avem not trebnintii dc al:ll ca sil 1W facom tre
burilo?
Si trecu mindru ciltare, Cu eeL patruzect & arcai
at liii, pe clinaintea ltd Hassan-cel-Peblivan, otrilvit
amarnic de rilapunsul acela tji de hotrirea pc care
o luasc califul, alegindu4 numal po Ahmad-cellloVnnan
l negindindu.sc i Ia el, Hassan! 51 ii
zise: ,,Pe viata capulu! men ras! an all elbA tnbulnW
de mine!
CI Abmad-cel-Hotoman, odatil ajuns pcc Ioci4 cc
Sc aitornea dinatntea palatulut caL!fuiui, kl dodoli
oamenlI, ca all Ic des cur.], ji to spuse:
0, vitejil met, acuma no despll4tm In patt
cete, ca all scotocim ode patru mahalale ate Bagdadulu).
51 mIme, pe la prlnz, all venttt toll la mine
Ia circiuma & pa ulita Mustafa, ca sll-inl dali
sama cc-all flout ott cc-alt gllsit!
51 dupA ce hotllrirl In felul acesta locul lathnirli,
so ImpArtirl in patru cete, care pornirti ati
stritbati fiecare cite o mahala, In vreme cc Aluuadcel-HoWman
la rindu-1 Incepu a adulmeco vintuL
Estimp, Dalila 1 flicA-sa ZeLnab aflarit dograbA
qi eke, dIn zvoana lumil, despre zeberelele cii care
ii Insilrcinaso eaRful pa Ahmadcel-HoWman ca
s-o gibjeasci pe-o bitrial pczovonghe ale elite!
piqichorllcurl umpluserl de zarvi Bagdadul. La
auzul zvcnulul acesta, Dalila hi spuse filcA-si:
0, fata mea, n-am a ml teme intru nimic de
niznenea, de vreme ce Haaaan-cel-Peh]Lvan nu e
cu ci: cAd Susan e aingurul om din Bagdad de
care ml-e frid, pentru cA numal ci e In stare all
ml cunoascl 1 sA te cunoasci; 1, dad vrea ci,
chtarqIasUlzipoateslvinlisAneridicepe
airiindoui, ti ca no s putoni gsi n-id eel rnai
mic i.rot1ic do seCipare. Si niulturnim, dar, Atoate
c)Croti tonil ui dare n.e OCTOtetC
Fi casa Zornal) rspunse
- 0, i arnui, cc pi.ilej Irumos ai fi, aadar, pen
tru fbi si-i tragem o iclea1 stranici acestui ho
onian d Aliinad d color patruzeci do I tndr1i al
ml. Cc 1iaz ar 11, o, naini
I)allla rspunse
0, ati a 1)IntOCUlUi n-iou, astzi ma shnt cam
zaiTh, i nai bizu pe tine s Ic joci un renghi acestoi
patruzeci i unu do golani ! Treaba-i lesno do
feut, I ma Incumet pe iscusina ta
Atunci Zeinab, care era o fetican tare zarif
cu niste ochi intunocoi i cu o fat dulce i luminata...

(mnd psien ti 1.flS( ti (1, $h-r /aC.IzI \i1ZU Y.ri i i


-i. Sr1J1SL. taeii.

Ci intr-a patru sute patruzeci i asea nba pie

lJtii-iii

so iidie nmunaidecit i so irnbic dielilsit, put


nindu-i peste fat un ViiI uor de borangic, melt
stralucirca ochildr Saj fie i mal moale i ispit.
toare. Atunci, gtiti aa, 1) siruti po maicA-sa ii-i
spuse
0, inamzt, n juruiesc pe viaa lactului rneu
eel neatins i ferecat, cii am sii pun gajba pe cci
patruzeci i Unu i am siimi fac rIs do ci!

119
i plec i se duse In uiia Mustafa ci intr in
etrciuma 1inuti de Hagg-Karim din MosuL
incepu mal mntIl prin a face un salamalek tare
drgla crlcmarului Hagg-Karirn care, vrjit, Ii
in.toarse salamalekul Indoit. Atunci ea Ij spuse
Ya I-Iagg-Karim, iacLIt cinci dinari pentru
{:ie, dac vrej smj mnchiriezi pIn mime sala
ta cea mare din fund, unde vreau s poftesc nicte
prieteni, fr ca mucteril ti cci de toat ziua sii
pcat intra peste fbi
El. rspunse
Pc viata ba, o, stpini a niea, i pe viata cclii-
icr tat, ma invoiesc s-ti dau sala mea cea mare
pe degeaba, numai cu datoria din parte-i de a
U prccupc4i buiuturile pentru oaspetii t.i.
Ea zimbi i II spuse
Ce pe care Ii poftesc cu aici, ya Hagg, sInt
)ct;C uleloare Ia care olarul a uitat si puni fund!
Toate huturile din pivnia ta au s treac prin
dc! S nu at nici o team in aceast privin.
Fi. nurraidecit se Intoarse acas, lu mgarul
ng?i.raru1ui ii calul beduinului, ii incrc cu sal-.
tele, Cu ptturi, Cu taburete, Cu fete de masa, Cu
tvi, Cu farfuril en alto tacimuri, ci Sc Intoarse
repecle la han, unde descrc mgarul ct calul de
toate aceste lucruri, pe care le orlndui In sala cea
mare luata en chine, Pc urm acternu fetele do
rnasii, orindul oalele de buturii, stacanele c mmearea
pe care o cumprase i, cInd isprvi totul,
ce du.se i se aceza Ia ua cIrciumii,
)\TU trecu mult vreme de cind sta acolo, e i
vazu rasarmnd zece arcaci de-al lui Ahmad-celHotornan,
In frunte cu Spinare-de-Cmil, care era
tare incruotat Ia chip Spinare-de--Camila porni
cirept ctre priivile, Impreun cu ceUa1i. nou., i
o vzu acolo pe frumoasa fetIcan, care avu grij
s dea uor de-o parte, ca din intimplare, vAlul
eel uor de borangie c&-i acoperea fata. i Spinarede-C
imilii fu i uluit d vrjit de frurnusetea ci
tiriereasci, atIta do plcut, i o intreb
Ce faci aici, o, copil?
Ea rispunse, aruncmndu-i din coada h1uiuj o
privire gainic
- Nimic ! Tmi atept norocul Nu. eumv ct
viteazul Ahrnad?
El spuse:
Nu, pe Allah Da Ii pot tne bent, dac.-
vorba si ceri vreun ajutor, cci sInt efub areailor
liii, sint Ayub Spinare-de-Cmii, rohul tu,
o, ochi de gazel!
Ea ii zimbi jar i Ii spuse
Pc Allah! o, epetenie de arca, dath buna
cuviin I aleasa-purtare ar vro.i s-i caute Un.
ad1post do tcmei, pe voi patruzeci v-ar alege ca
s le cihuuziti ! Intrati, dar, aici, i fii hinevenitil
Primirea prietenease de care o s v hucurati la
mine flu este decit cinstirea datorat unor oaspet.i
aIta do alei!
i ii pofti in sam prcgr.Ltita i, irnbundui s so
aeze in jurul tivi1or cole man cu iiriiL4uri, Ii in.demn
s bea nite yin amestccat Cu bang adrmi-tor,
melt, do Ia ode dintil stacane golite, cci zece
c1zuri lati, Ca nite elefanti beti on ca nitc blvoli
cuprini do ameeal, i so cufundari lntrun somu
adInc.
Atunci Zeinab ii tin pe rInd do picioare i Ii
arunc dc-a valma in fundul prvliei, inghesuindu-i
dale peste grmad, ii ascunse sub o ptur

121
mare, trase peste ci o perdea, puse totul in buns
rinduia1E in Incpere, i iei s1 so aezc iar la
usa clrcurnhi.
In eurind so ivi .i eca do a doua ceati, on Ltliai
cce area, care i oi la fe muear din vraja
Oeh)iOr Intunecoi i. a obrajilor lluTlino5i al fru
moasci Zcinab, Si la fel ptirri ca 5i Cci do dinaintea
ioi ; 51 tot aa i cea dca treia ceati, 51 Co1
doa patra. Iai feticana. dup cc ii inghesni po
tol?! ar(a511 claic peste grmadi in dosul ])eldclei
celci man, puse totul in buni rInduialii in saul
i iC51 SU atepte 5i SOS1Ioa hil :\liiadce1--I1o
man.

Nu jozu tnult viomo acolo, c so si jVI Jimad


co!lk4oman, cllare pe calul mi, i minios, Cu ()ChIi
nuruii I ulgere ji cu barba .i must4i1e zblilito
ca blana unel liiene fhiniinc]e. Cum ajunse in faa
uii, dcscii1ec1 do pe cal ji iegi arilmalul cii folul
cle una dintre verigile do fier p.rinse in pcrotch
circiumii, i strigt
- {Tndeor Ii feciorii ia do cea ? Au nu k
poiuncit si rnii ajtepte aid ? lid, nil cumva in
viizut tu?
j\tunei Zeinab 151 iegn j)ldUlile, anunci o
ochiadi dulce Ia stInga, po uimI In dreapta, zmbt
difl buze ji spuse
Dc cine intrebi, o, st(ip!.ne ?
Or, Ahniad, din dou privill pe care i Ic aroma
fata, iji i simi 1auntrnrle curn ii vmzolesc Pin -
tecul, 5i Iji auzi cum geme coca cc avea ca mojtenire.
Atunci spuse zImbiretei Zeinab, care s.t:a
moalo 5i parc netiutoare do nimi.c:
0, mli fetito, eel patruzeci do arcaji al mom
La cuvintele acestea, Zeinab deodatil cuprlns
parc de un vat mare do respect, Inainta cAtre
Alirnad-cel-Hotoman. i it sliruti mina spunlnd:
0, ctipitane Ahmad, epetenle a Dreptcel callLulul.
cci patruzoel do arca$ mi-au lAsat vorbi
s1i spun cA au zrlt-o in tundul ulleloarel pa
buitrlna Dalila pa care o cai4l I cA se due s-o
ulmuasc mat departe, LanA a se mat opal Mel;
day to IncredinteazA cA se Intore degrabil en en;
n-aL deelt d-l aepIl In sala cea rnan a circiwnil,
unde chiar eu cu nd!nfle amle am s to
slujesc!
Atunci Ahmad-cel-Howman se luLl clupa LcticanA
0 IntnA In prAvAlie, unde nu zilbovi mult
pinil ce, beat de farmecele pungAoalcel l robit
de izmenellle ci, bind stacan dupA atacan, cAzu
en mont, do pa urma spqrului adAugat mInt!! lul
do bangul eel adormitor turnat In bAuturA.
Atunci Zelnab, fArA a mat zAbovi, se apucA sA-l
doxbraec PC Abmad-cel-Ilotoman de toate hainele
.ji di.. tot cc avea pe ci, nelAslndu-I deck cilmasa
t tzmenele ode lang!; pe urmil trecu l.a ceilalti
i Ii dezbrAcA i p ci La tel. DupA care, strlnse
toato lucruntle i toate hainele titrate, to IncArcA
jx calut liii Ahmad-cel-H*man, pa calul beduinulyE
i pa inAgarul inAgArarului l, cApAtuitA a.,a
vu Waite acele pleanurl ale biruhflel sale, so Inmanse
acasA LAnA do nict tin necaz M inminil totul
inalcil-si Dalila, care o sAruLul. plingind de bucurie.

()14 povteu ujtmsc tile!. $chcrczacla iWit niril inljiud


b1. MtlRUIA, then.

123
Ci tntr-a patn. sate pafruzeci i aptea
noapte

Tar Ahmad-.cel-Hotoman i cci patruzeci do s4


ai hi! rmaser adormiti vreme de douA zIle ql
doul nop1, jar cind, a trela dlrnlne, se dqtep.
tan din somnul ion eel neoblqnult., habar n-avunA
dintnu-atti cum si-cl Ilmureasci pnlclna pentnu
icare se aflau grmidfll In coitui acols, qi, pinS
Ia urmA, din presupunere In presupunere, nu mat
avuni nIci o indolalA ci tusceerA traql pe sloan.
Atunci, se simliri tare umllI%I, ma! ales Ahmadcel-Hotoman,
care se aritase qa de avan tati de
Hnsan-cel-Pohllvan 1 care acuma tnila rwinea
cemaredeaseanitalnulfligitltaqacumse
afla. & hotni cu chlu cu val si lad din cirelunia
1,ceidlntillnscucaredeteothhlndrumse
nimsi si tie tocmal tovarAul sAzi Hassan-cel-Pehilvan
care, vizindu4 numal In cimaqA fl-n
Izmene, cii eel patnuzecl de arcaql a! lul dupi ci
gitfll asemenea, pricepu dlntr-o ochiadA pitanla
pa care o p(4lseni cii toilL La prlveilea aceea,
Hassan-cel-Pehilvan, Inveseilt cuni nu so mat
poate, Incepu si cinte:
Copiiele cele ne4iutoare
Cred c bZtr&4U-s to$ is feZ.
Habar n-au cd ci sEnt asememi
Doer laturban,nici La elf

C&i prlntrq ci sEnt 14nU Infriepti,


Jar a411-s n4te gugutn*zni zurlil.
Au, flu -n cer sEnt stete4jiroape stinse,
Jar altcle-s m4rg&itare vii?
Vultur nu se-aMr&g d.c carnect r,warti5
Nici comii dare fulger n zbor;
Dar ciorile spurcate se infrupt
Din once stirv gsit fr caica Tor
Dupi cc sfirj de cintat, H.assan-cel-Pehiivan
veni Ia Ahrnad-cel-Hooman i, prefcmndu-se c
nu.mai atunci 11 ztrca, ii spuse
Pc Allah! mokaddem Ahrnad, dimin.eii.e sn
cam rlicoroase pe Tigru ii cam cu prhncjcN( :i
ieii,I aa, numal in cmi i-n izmenc
Jar Ahmadcel-Hotoman rspunse:
Dar tu, ya Hassan, tu eti chiar IrtaL .tirku
i mai rece Ia inima ta decit dimincaa cccasta
Nimenea flu scap dc cei este ursit, i noui nc-a
fost ursit s fim vicleni1 dc o eopilandrI. Nu
cumva o cunoti?
El rIspunse
0 cunosc, io eu.nosc) pc rnaici-sa
dac vrei, m.i pot duce s .i iniiai ntr-o c.I:pita!

El intreba
Cum aa?
El rspunse
Nu al decit s te mnfiezj dinaintea califulul
i, ca mrturie do nevoinicie, sai scuturi. saiha
dc la .gIt i siii spui s ma In. rcJnc7c pc mine
in locul tu cu prinderea Ion!
Atunci Ahrnadccl[1oumw, ctuj:a cc sc Irabr
, plec la divan cu .[)assm-cc1-Pehiivan., .
califul ii Intreb
Undei btrina, iokackkirt ATunad 7
El ii scutur salba i rispi ii
Pc Allah ! o, emire al (Jic] a.-credIncioiIor, Cu
nam cunoscut-o! Mokadclcrtiui Jiassan poate indeplini
mai bine ca mini cisti traaba I El o

125
cunoat, ba ehiar mrturisete e btrina n-a s
vIrit toate pehlivniile astea deelt ca s ajung
tie pomin1 i ca sW facli pe stlipinui nostrii califul
sti o Ia in searni!
!Stunci A1flaid s mtoars( cai]( Hassan
intrebli
Ai este, inukaddcin Ilassan ? 0 CUflOtI j)
!)atiiflli ? i Cr(Zi cli na savirsit toat( astea d(
ca sli dobincleasca hatiruiile nick ?
111 lispunse
J\a este, o, enirc al drept-credinciosilor
Atiinci caiifiil strig
1k iriorniintijl I ]C (iflSta stramo1or mel
daCli bli IrIna dli mdli rh t Ui U I mi acestora (ta
ita mat, C) wit
1 aI I Ia satieel I Cl iii Van SUSC
- \tiifli, 0, 11l iI( a] dr(_ptCJCUmCIOS
ITO I)lt 1 (2i zli1oru1 dc SlObOZefliC I
i califul jsi arunci batista catre HassancelP
hlivan, ca zid).g ck slobozcnie pentru batrina,
Pc dath Ilassan, dupli cc ricIih zlilogul tie SlO
bozeni&, iei de Ia di an i dete luga drept acasli
Ia Dalila, pe care o cinotea de mult. BIttu In
poirta i Zcinab Vefli h-i (Ies(hida. 11 intrubu
Undei maichita ?
I:a spuse
1 sos
F spuse
Dote u spimnei Cli Hassan, n.mokaddern ii dt.
StIriga, este jos i ii aduce din partea califulul
batista do slobozenie, insli cu Invoiala Sli dea in
dlirlit tot ce-a luat. i spune-i s coboare aa cum
so euvin.e, aitminteri am sh rn anevoiesc s-c ridic
Cu sila
Or Dalila, care auzise tot, strighi de sos
Arunci-rni batista de slobozenie! i inerg la
calif cu toate lucrurile luate 1
Atunci Pehilvanul ii arune batista, pe care
Dallia i-o leg numaideolt la gIt; pe urm, aju
ati de fiic-sa, so apuci st Inearce pe rngar i
po cci dol cal toate lucrurile terpeiite. (1ind ispr
viii. Tiasari Ii spuse Dalilei
Mal lipseso harnoic liii Allrnad-e(1o1oman
i ale color patruxec al liii.
TIt rispunse
Pc Nurnele eel sfIntiiu loani bat en
F1 Incepu sl rId i spuse:
Dreptu-i! Le-a luat fiic-ta Zeinab Bine
lie! Aba sfl-ti rmIn tie.
3i, urmat de cele trei anirnale legate unul dup
aiLul cu o funie, o dose pe Dalila la divan, dma
5 ntca caUfulul.

(.nid I)oVetet IJLI1IS( flici, 5(hc1ZU(1i ViZt1 10111 mljind


SJ)s, tu.

Ci mntr-a patru sute patruzeci i opta noapte

Lirni:

CInd Al-Raid o vizu intrmnd pe Irnpieli1ata do


btrinI, flu so putu opri si flu rcneasc porunca
dc-a fi zvIrlit numaidecIt pe chilimul do singe,
ca s Lie isprvit. Atunci ea strig
Ma aflu sub ocrotirea ta, o, Hassan!
lar Hassan-cel-Pehlivan so repezi 1 saiit mUnIle
califulul i spuse

127
Zart-o, 0, eznlre al drep edixicloiller I 1-al
datzlogdeilobozenlel PcatelstA4lag1tulelI
CaJiful rAspimse:
Asta aqa4. m dO lest, pentru ]2]%uina ce-il
port I - PeurmA8elntoarseetre Dahlia i U zise:
Vito IncoAce, 0, bitrlno I Care4 numelo tiu?
Earispunse:
Numele meu ate Daifla, le sotla celul ce-a
iostrispunzAtor pate porumbefl tAt I
El use: Zn adevr ei o peh]ivancA phini de lretitcurl.
$1 de-acuma-nainte at A ft numeqtI Dahlla-cea-VlcleanA.
Pc urmA II spuse:
Poll baremi si-mi spul Cu ce scop ti-al biltu
joe deoamenll aceqtia ad. de fati, qI de a ne-al
ficut atltea necazurl, ebinuindu-ne Inimtle?
Atunci Dahila se arunci ha picloarele cahitulul ci
rispunse:
Eu, 0, emlre al drept-credfficioqilor n-am
filcut nhnlca din hicomle I Dat, cld am auzit a
se povestea despre ho%tile de demult qt despr
pehhlvinffle sivlrlte odinloari ha Bagdad de agitI
tAt de ha Dreapta ci de ha Stlnga, Ahmad-eel-Ho%oman
1 Hassan-cel-Pebhivan, mi-a venit In gind si
fac eu ha rlndul meu a el, de nu ci si-I Intrec,
a si pot cApita & ha stipinul nostru cahltul huzmeturihe
1 slujba riposatulul meu sot pArintele
bletelor mehe copihel
IA cuvtntc!le acestea, asinarul so ridici Inve.rqunat
ql strIEA:
Allah si judece 1 sA hotirasci Intre mine
ql bab aceasta 1 Nu s-a muh%unilt numal si-mi
fure migarul, h-a mat pus qt pe moghrablnul ad
de fati si-mi smulgi cehe doui misehe din tunduh
guru cjl sitnil ardA I.hnptclc cu uit.e (:uie dc 11C
Inroijito In foc!
lay bcduinul se ridlcai i ci ii strigit:
AJlaIi sit Ju&co .t sal hotilraacui lutre miue
,i [mba acoasta! Nit s-a rnuIurnlt nuinai sit lull
legc do stlLp in IotuL ci i sit-mi Litre calut, mi-a
mat prichuult i alt nocax lituntde, linpiedlcindumil
sit-mi implinesc dorln%a do ciuitito utnplute
cii micro I
SI boianguul, tji bitrbierul, t tlnitrul negi4ittor,
jl ccauqul, ql ovreiut, ql vaJiuL, so ridlcarit flecare
Ia rind, cerind de Ia Allah daune pentru ponoasele
ce le pricinulse bittrina. tacit caUful, mitrinknos
,jilndurcumera,Incepuprlnadaflecitrula
Inditrilt lucrurilo ce 11 se furaserit, 0 II dospitgubi
din belijug din cider vlstioria Jul. i mat cii seamit
milgitrarulul, din pricinui cit ci plorduse ql cele douit
inAsoio ci ludurasc cL acele arsuri, poruncl sit I so
doa o talc do dinari do aur i W eMt5nI citpetenie
pcsto broasla catirgilior. 51 toji piccarit de Ia
divan firltisladu-so pontru ditralcia cailfulul
pcnitru droptatca liii, aft Ll uttarui toato nocazurile.
Tar califul Ii spusc Dulilol:
Acum, o, Dalila, ?mi poi core ce doreqti
Ka sitrutit puimlntul dlnaintca cailIulul .i ritapause:

0, omiro ad dreptcredincloqllor, flu dorese


decit numal un lucru de Ia antis ta, anume sit
capitt lnditritt suujba i buzmcturlio ritposatului
mcii sc4, cci care Ingrije; do porumboil UI ciii-
tori! Tar cu pot sit lndeplinesc siujba aceasta, cAd

Icuni4am
po vremoa clad tnporumbarui
itia soWl mcii tot cu, ajultataglflam
it do fata mca Zclscnisonite
nab, dam gnitus4o porlaumbel
gitul
l o r i
br. 131 tot cu vegheam l asupra foicorulul cel
mare, care a fost ridicat din porunca ta, ca adA.
329
r)OsL. F>0 [Lii P0[111111)(l Si flu 0flOO ii St.La,J UIU I Xi Si
iiet&pLu PEIt1L1/00I do flUfl Si 1)i11111ZOE1 do CII III.
CIILtil ilCUlil Pu eUro Ci liar ti 1 ini luat do Ia iuiieIe
t(gatI Icil. LIlIRUSI liii I ninn eincl (II 1i iI 1t
ta asupla aculiti l0f4u
5i ciiLi Jul 1iIXpIIiIS(
Uiu o l)alIta ai se puriuIccsu si II s
1iLtIflaidLCit fitruanul du Uhinhile in sIn ha clv &nipetenie
J)OSL( ioiscniiI ccl marc al pciriimhiihi cii
Intern i do staipna pesto tel patrLIveei do uoji1 s
peste CLI flLht1ilCM do Ciifl.i iidieati do In rogJo
LfganIlcn. htifliasil liia St)liniain Si, in [(*1111 aevata,
al sft iisptlnzi (11 Caf)hhl cii pioidoiua \iuihl1Iliit
di 11110 nC(i puii (Lii hui (IU lu 11W SiltI 11 iii I 5011111 [i
ul jail dec11 ViLila 1UL hi il (1 Iiii 11111 ifl(IOi(Sc;
do vrednicia In
At I nil Dali Ia aWl gal
A mai ion, u em liv a! (I cpIeredinv?u1or
Cii S Lien 1T10U Zuiiiab sn Ioeuiascn iiiipiuiinti cit
IUIflC lii foiioi, t;it 5L1Lfli deii autor In ifl iriu
pcrrumbei lou
Si califul ii dote ingduinta.
z\lunci IJalila, chipil CL slruLiEI idittik calil ide!
s in tonrsu acasa i a] itaIn do fiiesa Zcinnh
ISI 110111 tnate ak easel i tonIc IL1CIuri Ic In ft
smut (01 fllLtiV, Si W1 alese Ca bet until inCilJ)uli I
dc in intiaica in foisor. Si ehiar diii. zi on nCeea ii
I itli in stapIni to pe Cci patruzeci do negli i, iiyilnn
eMl In stink l)II)iojti Si CLI un coil dc atti pu
CUf); iflCnJ(Ca p0 01) Cal ci so duse a calif S11 CaI)L1L
pcwunei si xii intiebo do Sc)Iubo Co le aica do tnmis
in inapinutie 51, oind so lisa noapLen, sin
boz din lant in Curtea ccii mare a foicorn mi p
CCI patitizeci do thni din neamui cIluilor Cml)n
nosti ni liii Soliman, Ca s stoIc do pazii. Si iii
lioeaic zi, so dilCea [a divan, ciaic nrtind pe
cap cof nI de aLlr impodobit CU fl po.runhel tie
aigint, i mnsoit do al.axul (01(1 patruzeci. do nogri
ai ci, Imbrcai numai hi niihisiui roi i g
all azn ri. $i, (l SU51 101 podol)uacua I Dclii n.a eaa
noua, a$I P Cii I H1IIW1C itit :\I1mLu.1ccI.Ih
11ILID., ale iu j\njJ, i1)UIe1i((t111.1ia 51. alo to
vaiisi hr ioi. Si I H IOIUI aC s1ii Dal.iJ.a con- V
([oW ift Si iiicftsa Zc; Uabc0.l? iIC.11.1a C1JIiiH(l
[iagd.ad, dupa djbncia ji .isU.iJa mc, slujbt.t atita dt:
iaInca a Ingri.jirii accior p0IiilfllJtfl 51 stftpiarea
pesto ce.i patruzcei do negri i f)OSh cci patnizeii
do ciini care pazeau in vromo do noapto [oo$orni
c.I marcy Ci Allah te m.J him

Ci. ZLCUI1L 0 pica IC Cc tuI cg. Uilu :eI1ocezaciL


a xonU vrcmeu Sitil pA0C!.Csc Il de All AngintVi
Jo i)oo;.iiiiillc mi on DaJiJa I en Ciicsa Zeinab, 4.1 en
hat(lt I )aliiei, Zo,ai I;. a n! I cia] do pete ptftjit, ci en
*)ViOi u vji.Lar i\a i (Lui NpziIvlle acesLea slat on
II iiIC ii.c,i d i iluC na; do ;.))aliaA dolt 1oa.te cite a]
asciill.;d pin ;nun
a iogc!o Saudi ii /isa 1.! :1110 .Pe Allah I n-am
s-u sc.utez Ic cap dccli duipa cc am sit ascuit .I ispnivi]e
lii e\.Ii \uginiV ii, V l;iu Shuc,iIa. ilaill va;i zn-
jiiarI, t;aui sf.oasa. -

Ci inti-u pa/itt cute put ruzeet i nona


iiOu pie

J\DJ auzi I.. n, JY.-a Idiot halo .u.cgc, oft [a Ilagdad.,


pe viem.iie cind. uuliau Ahmadcelllotom
1 J;iSsaflcElP0l1]iVnfl, rnai oia acolo si un a}t D
ga, aLIL tic tret i atiL do tiger tacit niciodal
oamenli agicil n-au putut punil wIn pe el;
diet do Indatil cc credeau elk 1-au lncat, ci 10
qi scllpa, apt cmii lunedil printro dogoto un strop
tie arglnt-vlu pci care at vrea sil-1 apiicl. Dirpt
aeoc,a, incil ma! dinainte, do In Cairo, loctil tnt do
batlnil, macso porodit All ArgintVlu.
In adevilr! Inainte do-a ft venli Ia Bagdaci, Alt
ArglnL-Viu triliso la Cairo ci nu s-a hotilrli all
piece in Bagdad dccli In ui-ma unor hnpnjurAri
vrednico de pomoniro i care an dc cc Li istori-.
Site in Inceputul acestcl povestlri.
E$ecica laW-a zi Mat ci fuirli do aid o Ucabil,
Intro so(ii sIll, In odaia do sub pilwlnt cc 1(1 skiJea
en bc de Intilniro; jar soil! sill, vilzludu1 c
inima opAritil 1 Cu pleptul uscat, so Mrildulau
elk-i lnvcsolcascil, ci ci rilminca eruid In cro4ul
.Ini, cii chipul moborit, cu fruntca Intunecat ci cu
sprincencle Incrincenate. Atunci until clintre i Ii
epuse:
- 0, cApetenie a noastril, en sA-g uqurczl plop-
hit au-i nimica mal bun declt a preumblarr pci
uUtele ci pin sukurile din Cairo!
Tar All Argint-Vlu, ca elk eurmo vorba, so rididU
c piet sti colinde mahalalole ora.u1ul Cairo, fr Li
en neagra-l supirare eLi I so Insenineze vreun pie.
i-aqa, ajimso pci strada Rode, pa clad Ia troccrcu
Lu! toatil lumen se da Cu grabil do-c patio, dIt
cinatlre 0 respect fatil de ci.
Cind lntrLl pa strada Rock i tocmal dci all cc
boare Itt--n clrciumil In care avea ci nilrav all
so Imlrntc, v&tu lingil uqLi un vlnzAtor do a$ ce4
tinea burdufql din piele do capril In spinare i Ll
vedea do trcaba hit, Izblnd Intro do celo douil
tasurl do aromA In care turna apa de bilut penfl
eel lnsetati. $i Ii cinta etrigArile do vlnzlttoi re
strbi, strigArl In care spa lul era cind nilere, dud
yin, dupA potts Inlinil! lar In zlua aceea II chits
strigAtul Insotlndu4 cu zangilnitul odor dou ta..
sari lovite Intre ele:
Din strugure este cpiatl
Butura cea trial tiatnnaM I
Wit-i feridre-adevtlrat
Fuir Un prleten cit inima curat!
Pi&erea LoaM
Nutnataga se anitd I
Jar bout ccl mat flOat
Eabculptbesilvorbeasciifrutuosl
and ft zrl pa Alt Argint-Via, vlnzAtorul de a$
11 zangilnl In cinatca lut ode douA tasuri rsunAtoaro
tt cintil:
0, treciltorube,
Ia apib,
Curat,
Duk%
MinunaM I
Spa
Proasptd I
0cM de cocoe,
Spa meat
Ole jtar,
Spa meal
0cM neattns,
Spa meal
Bucurla gituluil
Adamant urttuttit,
Spa,
Spa,
Spa meat

132
1k uitn iiitiuba
- StipIn, nu vr.i un tas d ap ?
.igint-Vmn tis)iitI
- E)mi
i ifl.xiitou1 Ii Ulliplu u Las, pi (W: nU iija
ici- (Lt(-i(a R1UL Utii ta(tt(.oS. S Li ifltUIS(, SJiHnind

\Ii I.ns, J.umnd. IiLSUI. ii 1Ri U c}ipi. 11 s:u(ur


i irs1 apa pc os, spimind
- - Dmi alta
Atunci vInztoru , si q) at, ii insUii din oc ii
1 s1rigi
.1k Ala! i ! si (0 RUsUL (.11 in U)a atsasta
lila! (U tata d(Ci t I aei ma tin I ocli I do e oo, do
aturat ua jos ?
.II. iasuiisc
J\.ani.i piaou rat M.ai toarri(.inj ri na
Si vinzatoiui ulflI)Iu en apt tastil a dunn oru I
i-.1 mntin.sc ott s:fineniie liii All ArgintViti, calo l
1ii i iarii Ii vrs. spunind
iVial uinplenxi1 o data
51 vI.nzitoru strigl
Ya s.idi. ciaca nit i s bri, iasnui s-n
vid d.c diurn
5i U IfltinSO al tic ika tas on ap. Ci, do data
accasta, ArgintVia goli cupa dintro sorbitur
1o dete vmnzatortilui indrt, punind In ca Un
dinar do aur, drept baci. Or. rmnzitoru1, departe
dc a so simi muitumit en acel chilipir, ii fulger
cu pttvitik din cap pInn pieioare pe Argint
i Ii spuse Cu un glas uscat:
Noroc stapme, noroc ! Oamenhi eel rnirun1i
sint una, jar domnii cci marl sInt Cu totul aitceva
La vorbC?Io acestea, AU .ArginiViu, cruia flu
prea trehuia rnult ca sii sar ljfna, 11 infc
p apaglu de cAma, It aldul un ghiont de-l zguJul
cu burduf cit tot, 11 proptl cu spinarea In
ghizdurile havuzuluL de pe strada Rorlo 0 %lpA
Ia ci:
A, plod de coduwjal! iL pare cA un dinar de
nut e pulin p.ntna trel tasurt do apA? A e prea
putin? I)a biirduiul tAu, at tot cc e In ci, nu
pn4uiciile nici taei bnuU de argint, tar apa pe
can sun vtrsat-o ceat pe care ant bili eU.o nu
l1flIiC flirt mAker o oca I
Vinztorttl rulspunae
Aqa este, stSplne!
ikrgtnt- Viii IntrebS:
Atone! pentru cc mi-al vorbil. aqa! At mat
dat In viata to de vreun cnn mat darnic !iwlt
inam dovedit en fat do tine?
Vlnziltorut do afl riepunse:
Mw da. pe Allah! Am Intilnit in viai,a anea
at om mat cLurnic decit tine! Intrucit atita vreme
cit muicrile or sfl plodeascA, au sA se Aseasc
pururea pe pSmint oatmeal cu mimi darnice!
Argint-Vit. Intrebui:
Si-ui putea sit-mi spui chic-i acwt urn, mat
darnic deck mine, po care Wal intilnit?
VInzt,onul dc apit rAspunse:
N-mi mat lath druniiAl, ezJ colea pe marginea
f1ni1niiI *am sil-jl povestoac Intlmpiarea
moe, care-i poste poate di oludatit!
Atuncl AU Argint-VIu Ii siobozi pe vtflzIflorul
de apit I. dupit cc amlndol ezurA pe una din trepteie
de inarmurit ale havifzuiul, liragA burduful
pus jos, vI&tAtorul do apit tncepu..
(.2nd povestea ajirnan ale!, i5elwre7Mn v4izu zerti snijIzid
wi Ito fload.

135
(.i intrci paul sz.ite chicizececi nba pie

.. iaLoiii.t ck apa inccpu


Af.I. o, nu..iit clarnic sipine al meu, c tat(
cxu a .fost ecu1 brcasiei vinzatorflo. de ap
dia Cairo, nu al apari.Ior care vinci apa Cu sacaua
PC Ia casele oameni [or, ci al celor care, ca mhie,
O vInd Cli ulceau.a t)l:n.tIndo PC ulit.i In spinarea
clad ixiriotcie men a mont mia isat mo
tflif cinci cilmile, un catir, pdvl.ia si casa. Era
marnu[t dccIt li trebula unui om do Leapa mea
ea : trtiasci fericit ! Ci, 0, stapine at moo, sara-.
cal nu e nci.odata rnuitumit ; jar in ziua cinci,
dn vreo IntImpiare, e i el multurni.t o daiti, aturic
moare ! Eu, clar, rnam socotit in sufletul men
Am sa-mi sporesc rnotenirea fdcInd afacei
neguatorie ! i indatd am plecat in cutare ck
ehilipiruri, i am gsit pe unii care sri-mi mere
dinteze rnrfuriie br. Am IncLtrcat acebe mrfuri
pe cdrnilele i pe catirul meu i am plecat s b
iaeguitoresc in I-Iedjaz, Ia vrcrnea hagialIculul
Ia Mecca. Ci, o, stiipine al meu, siiracul nu so Irnbog
ete niciodatri ; cL daca se Imhogl.et.e.
moare ! Eu am facut o neguIto:rie atIta do pgu
boasl IncIt, pIn la isprivtrea IiagialIcuiui, am
pierdut tot cc aveam i rn-am viIzut slUt -rni
vmd cam dole i catirul, ca au pot. face fat.i no
voilor celor mal grabnice. i riarn zis ,,Dacu
n-La intore la Cairo, creditorli au su rnd Inht.e
an sL rnd arunce in temniLi ! Atunci. rnam I1M
d.eo caravana din Siria i am plecat la Darnase,
la Alep, sJ deacolo Ia Bagdacl. Odat
aju:ns Ia BagcIa, am inLrcbat do sta.Eostoie bros.kr.
vinzatoitior de apii i rnam dus Ia ci. Am mnCCi)Ut
ca tot mnusulrnanul, p:r.in ai rosti sura do la In.copu
a Coranuiui i iam urat bunapace. Atu
el rna introbat cei CU mine, jar eu iam poVe
tot cc pisem. Si ci, fLr a preget.a deloc, mia
dat o cma lungl, un burdu.f i dou tasuri ca
srimi pot tinc zilele. 51 am ieit pe calea liii .Ai1a1
intro buria dinTinea en burduful men in sp
naro, i am pornit su umblu prin mahalaleic ora
u1ui, ca vinzitorii do ap din Cairo. Ci, o, sLipine
al men, siracu1 rimIne sth-ac, do vre.rnu cc astat
ursita lul. In adevth, flU flita tl.01)lIit 1111111 piiua
s1 vid cc mare osebire era Intro locuitot4ii do Ia
I3agclad Si Cot do Ia Cairo. La Bagdacl, 0, st.p pine
al men, oamcnitoi iu i.e e soft ; iar d.aci, die.
Intimnpiare, so 1ioLarate vreuniiI si boa, apo.i acola
nu pitete ! Ca apa cici do Ia Allah ! Am vizut,
aadar, cIt de paguboasa miera rnesera, c1up
rIspunsurile celor dintli ini po care iam imbiat
en cintecele mole. In adevar, curn i-am Intins
unula tasul iiieu, mia i rispuns : ,Au mial d
tu ceva s minlnc, do ml Imbli sa beau ?
Eu atunci miam vazut mat ck-parte de c1rurn
minunIndumi (Ic purtarea acelula i do acet serna
riu do incpuj.. i am Intins tasul ctrc alt tre
ctor ; ci ci mia raspuns ,,Agonisitai Ia Aha
catiti do cab, o, aparuic ! Eu nam vrut si
dau biruit 1 am colindat mat departe sukurile,
opri:ndum dinaintea pravulillor cu vaduri bune,
ci nirnenea flu-mi facea semn siti dan s boa ort
st so lase ispitit de Imbierile sau do clinchetul
cetiior mole do arama. 51 am riinas asia pIni la
namiezi, fr a ft citigat cu cc srimt cuiiipr
coaji- de pline i un castravete. Pentru cii, o, stii
pIne al n-iou. soarta siiracului ii siieLe iii :fie

13?
i foame uneori. Ci oaine. a, stplne at mcii,
ni.4 atita de grea ca umI1lni! Oil 5$1 bogatul are
paite de destule uzniiri, dar flu Ic IndurA own Ic
IncinrA silracuI. cart mi arc nimle tlcl de picrcLnt.
Met de c1t1gat. Aa .gl ei, dcn pildS, cineal ni
ncacjit do purtarc,a ta. nam floutn cliii jhie
meat, ti din pricina apci nwle, care-i rn claw mlsi
inaL do Ia AJiuli I Ci. n, stilpine at mcii, $i 91W
mica ta Ia4ii do mine so datorete tot vrnuuor pridaT
care to rod In liuiintru ! Asjaciur. vilzincl iii
15 iedtroa ama La Bagdad Incepo lnti-un chip aLibi
tie hdsistiltor, inam gindit in cugetul men .,Mo
bintai .fI lost, pentru tine, o, silraco, su Ci mur
In; r n temniW din l,ara tat, decit Intro oanwnil
at :sIJa cilrora nil Ic place apa ! 51, cnm mat g1n
bovoam sub povara gindurilor mole, am vilzut
dedatA iscindu-se In suk un mare zulum ti namenil
dlnd luga Intr-o perle. Eu atunci. eum core
meserla mea, de a ml glal unde-I lame multI, am
dat fuga din toate puterlle Inir-acolo, cii burdu.
I iii In splnare, Ilnlndu-mi dupA cettalj.I. .51 am
vAzut atunci an alal miret, alcltutt din nLte oatmLnl
ce mergcau In deal tui, cu nIte bt4
Jung) In mimi, pe cap en nite tlchiute tnipodobil,e
en ;nilrgIrltare. Imbritcatj In burnusurl do m5taw
t:ue tnumoaae, iar pe wlcluri splnzurlndu-k nmte
spade ininunate, Invrlstate bogat. tar In I runtea
br mergea tin vtteaz en tnMj1are cumpLitL Ia
ivlrta cIrula toate capetele se tomeneau pinI Ia
pnmlnt. Eu atunet am Intrebat: ,,Ce-i en neest
;dai ? ($1 clne-1 vlteazul acesta? ! Carova mta iuIspuns:
.,Se vede lknpede, dupA vorba La de ogipiran
1 dupI netiinW La, cI nti ecu din Bagdad
/thhil acesta este alalul mokaddemulni Ahmad..
c1..) Icfloman, aga dc-a Dreapta califulul. care are
datnrinta sI pilst.rn0e tlhna In mabalnle. $1 rifler
ac1a P- (:ttt ii i-ez& ealaic. & bucur de
iare ci:nstire si de Ituzrnctnri de a mie de dinari
.tun. Intoemal ca si sotu.1 siu HassancclPeh
van. cute-i aga dca Stinga califulul 51 t.ot,1
(?amt.1I1 kn plilnese a sttt de diriari pc Irma ! Toe-.
tHai an it do Ia divan i so due la ei_ acas?i st
Iti, atunci, a, slapine al mcii, am in
(1)u1. sImi (IN sl..rigiiiek, dupa rcgiiia do la Egipt
ifltOOifl UT ((t Ill niat all/it si tu mal adineaoarea1
insofi ndu--ni do tngni(uI ce1.i[or mete ode r
suiiatoaru 5i am strigat atit do amarnic melt
mokacidemul Ahmad nia auidt i rn--a zrit i
lndemnIndui ealul ctre mine, mia spus :
.f rate egipteanute Icam recunoscut dup cIntec
Diimi un tas en ap Si a 1tat. tasul pe care il
mntins, ia cltmat, a vrsat apa pe los. cerindu
s iI umplu lar i lar a vrsat apa pe jos, in
toemal ca si tine. a, stapine al men ; ca apol s
boa dntrc ingliiIi LUILI cot dcal ticilea tas
(ate in-a pus sd iI umplu. Pc ui-ma a strigat cu
glas male : ,Triiiase oraut Cairo, cu toi ioeui
tOiii ml. o, aparuic. fiateLe men ! Pentru cc at
vc-.nit In in orau1 acesta undo vinzatorii do ap
nu sInt pl01m?i i rsplLititi ? $i cu iam povest
povestea mea i i-am dat do Inteles c cram dator
vindut i c an-i fugt toemal din pricina datorlitor
i a prpdului meu Atunci ci a strigat ,,Fii,
dat, binevenit la Bagdad ! $1 mi-a dat cinci dinari
de aur si intorcmdu-se ctre oamenii din alaiui
lui. k-a spus : ,,Pentru iubirea Iui Allah, 11 In
flioz po omul acesta din tara mea darniciel
voastre ! NiinidccIt. .fieeare ins din alai mi
ceint cite un tas de apa i. dup cc 1a gout, mi
pus In ci un dinar de aur ! belt. cInd am ispravit
aveam mal bine dc a suta de dinari de aur in
cutinla con do aram care atIrna in cingatoarea

13
xuca. Pa urm, mokaddernul Ahmad-cel-HoWnian
mi-a zls: ,,CftA vrerne al aa skal J.a Bagdad, aceasta
arc a-ti lb plata do flocaro dat clad al si no
dal s born I 131-asja, In pu1no zile, cutluta mea de
aramil s-a urnpiut do mal multe on; Ian eu mi-am
socotit dinarli 1 am vizut cA enau o mb qb Inca
woo cltlva! Atunci am. cugetat In cugetul meu:
,,Acuma a venit ccasul pontru tine si to Intorci In
tarata,o,aparule! CAci,cItdeb1ne1-arflpe
pilmint strAin, tot mal blne-l In lana ta! 31, do

aitmintenl, mal a! 1 nlqto datonli, qI so ado a to duel si le pliltetl I Atunci m-n Indreptat cAtno
divan, undo IncopuserA si mA cunoascA tot 1 undo
mA Inttmplnau cu multA bunil-volntL..
Clad povcstea ajunaw ilel, E3olwrozacla yAzu wil ,nljJnd
qI, atlonsti, lieu.
S

ti bar-a patru sute cincizeci .i wia noapte

tirmi:

.4 am Intrat si-zn! lau bun-nihnqzs cIi Ia hinefilcAtonul


mou, rocltlndu-1 aceste versuni:
Celtd strAin ederea-n Arl strdlne
lie asemeni unel case marl
Pe temella vbttului duratA.
Se umfld vfnttli la o vreme tar,
$1 casa se preface In ruine,
lar at pe drum scdparea-n fugA-$ catil.
Mat bine I-ar ft fost, a; vrea sil zic, Dc n-ar mat ft zidit nirnic, nimic I
Pu tirtn iam SLlS ,,De aitminluri, iael eL
pleaca o caravan cLtre Cairo, i tare a vrea s
rni 1ipcse de ca, ca st ma Intore Intro al mci t
Ii atunci mia diruit ita catir i o suUi do dinari
i mia zis ,$I CLI, Ia rindum.i, a vrca s
ineare. o, uicu1e, en o sarcin de taina. CunoU
mfflt.i lunw Ia Cairo ? Eu am rispuns ,CLmosc
po 14i oamemt do fa1 care locuiese la Cairo. E
mia S[)US ,,AtLIflCI, Ia do colea scrisoarca aceasta
t clao in muintle soiu1ui men do odinioar, A
Arg.irmtViu din Cairo ; i spunei din partea me
Nc.uetiu ii trimite salamalekuilie i uru1ie
liii de bine El acurn a-i cu calif ul }-Iacun-AiRa
d !> Eu \atunc ain 1.uat scrisoarea, am siiruta
mina mokaddemulni Abmad i. am plecat din Bag
dad Ia Cairo, undo am ajuns acurna-s abia cine
zile. Dintruntii. rnam clus la eel Ia (are cra
Indalo:rat i miam p1itit datoiHie toate. Cu baiiH
cei eItigasein In Bagdad dirt rnHa darniculu
A mad--eeIHoturnaii. Dupi care miam Imbriic
cLinaa cea .hmg d( picie, miam luat burc[tifu
in spinaic. i rnam fLicut iar vmziltor dc apI. ca
mm main lu aa cuin mi vezi, 0, stpIne at mcu I
(1 clegeaba iant cilutal cu prin tt Cairo pc A
ArgintVin. prietenul liii AiimadceIHoom
n-am izhutli s dau do ci en si mnrninez scrisoa-
rca pe care o pori iacuma la mine, in tivul c
niiIii mele iaccastaL 0. stpine aT men, intunpl.ar
pe care am avuto cu eel rnai darnie
(Ii.fltl ni usLurii n.iei
(mu virixainrul de ap ii sfiri do povcst.it. in
1I.inplamea. ALl ArginLViu se r.idie mi ii siruti aa
cuu.i un hale ml siriiii pe fratele su, i ii zise
-- 0, aparule, se:rnenul men. iartmi purtarea
do adneaom fala do tine ! i)e buni searni. omul
acela nal (larnie decit mine cum ailui ix.ai darnk

14m
deelt mine ritci flu poate Li, eel po care 1ai i;mtil
nit is i3agdad, este mairnarele meu de odinioar I
Cci chiar en smnt All A.rgintVio. acela jEic care
11 cauti, tovarhul ccl doftu iii liii Ahmnadcel-Jlo
toiTlan 1.nsoiii IicV:7a 1. diai, sufleh 1 1 mmii ineaai
Ocilil 9i 100.05. Si datomi trimarea de la
rtlm, nieu
Ai.Uflci, VlflZLttOitd (IC apa II dei.e 5 >urea p5
care All o descilise !i in care ciii edo cc mzminea,i
.S&amalekui inokaddemuluf. dinned, cutrc cot
,nu.i tie faimd si rd diizlii dini;e jlunui Jul. ;kdj
ArqiiziViii
1 scri 11, 0, POd oabii a fJtd(iab(]. ) 1 p o na Ir
art set zIioair [a titit Jk? arpa \ifltUri.lOJ.
l.)eas ii i j,)ttsilfl., as zhm Ott Ut dot In I saa
tale .Dw turn sa turn yboarc V pacim dO le
Umiatc ?
A flu, (Jar, 0, tim, eel mel Irurnos, efi mt mm slut
Cilpetenle pestu COi patruzeci do \Ol]tiCi ni ful Ayuh
Sinarede--Cf,iinil, tus})atrLizeci vlteji. in.:urcal
ca ti aol, f&lptai de mnulte ispriivi sul t tc v Si di 0
lost cltnit de califul Harun AlLiai.d, siap
nul nostru, ag dca Dreapta sa. insfrc.inat 01
paza cetutil i a mahalelor, cu ieaf de n mlc de
dinari pe IUTJ, baca cc inai plc;i do hi ci rare enc
sui capete obiaduirea inaslra.
Dac, dar, 0, tu, cot mtii drag, vrui sfitI ta,t,mi
pt un incd.eari cii nun iarg zbnr ii nun iI i sf1
desclmizi poarta vo!nicidor &,d a bogaiiilni nt iii
(ie(.It 5f1 rjj sf1i taut! pe batrin ii d i I a BigtIa
Al sf1 sfAvireti pc-nc citeva isprvi Un
.i II fgiiduiesc sf1 rapf1t pentru tine haiiit.n.ihm
caliiului, an Ciii vrrdnic de tine si dc protons
otiastra, ci o slujlth tot atIt dc fhloasf1 en i a tflcit.
\7ino. dar. cop;lu.l ucu, vhio Ia nlii:n I btmc:ui
iamm mmmi rim I.ovmmiimsi&m La mtmlt doritfi
$1 puc.ea lul Allah i binecuvintarea lul lie cii
tine, ya All !
Dupil ce All Argint-Viu ciLi acrisoarea aceasta
do Ta Alunad-cel4lotoman, mal-marcic silu, se

cutromurInil deccalulL
bucurie l de tulbmlnA,
urarc, j. vtntraso
tur!n. duI un
bastonuLdm4cci luturbat
ng tntr-o minpeil ci scrtrep.
lsoarca
telc itavuzulul. zborIndu-se l.a babole l Ia ca.
etorii dimprejur. Pc urmi, srutA de neikumirate
on scrisoaroa, duclado apol l.a frunte; l Il
deschise bniul do plele l 11 golI In mIlnile apaglu..
In! do toll galbonil, drept multumlre pentru vestea
en buni $1 pentru osteneali. $1 pled fan de
zkbavil In odala & sub pmlnt, la l!aldamacll lul,
ca si le vesteasci plecarea4 grabnlcA Ia Bagdad.
Cldse vhsu tnmljlocullor, lespuse:
Copiii met, vi las si vedeU unul de altul I
Atonci ellacul lid eel mal aproplat strigi:
Ce spul, stiplne? Au vrel si ne.lai?
El nispunse:
Norocul mcii mA ateapti Ia Bagdad. In ml!
nile pinintelut men. Ahrnad-cel-Ik4oman!
Elspuse:
cilpal tare grea acunia pentrti no!! Zaliereaus
rioastrA-l goali! Si. filr tine. ce-avem si
tie facem?
El itpunse:
Cidar ma! mambo dc-a aJLwge Ia Bagdad,
de-nclati cc, vol hntra In Damase, am si Izbutesc
eu si doblndesc ceva, ca si vi trimft a nizbfll
nevoile. FlU dar I frf teami, eoplh1t met!
Pc urmi se dezbn&i de hainele cii re era Imbniest,
se spali dupi sfinta datkd 0 puse pe ci
o dmafl lungi, strlnsli pesete mIjioc,. o nantle
143
niare de c1atorie cu ininecti Iai:gi, mnhiJ)te hi (:hi-mir
doui hangerc i Un jungher, Ii. Impodobi
capul Cu uii fes stranic i luLl in ininLl o lancie
nLlpraznicLl, lungLl do patruzeci i dol do coti, fLl
cuti din reteveie do bambus te so putoau strIngo
triul in altul dupLl vror. I urniLi. sliM hi spi
narea caluiui So duse.

Ind pov1tca tjuU U(1, h;ai;j \,ii )IJI )fljifl


, sfio.i, (ad.

Ci in(ra patru .1U0 (IiUi2( . (IOua ;wo.pte

Nici nu ie.i blue din Cairo, cli i dote ochil


cii o caravanLl, do care se apropie i la care se
alipi, aflInd cLl se Indrepta cLltre Darnase i Bagdad.
Caravana aceea era caravana starosteiui negu
litoriIor din 1)amasc, oin i5utred do hogat, care
so ntorcea de Ia Mecca i so clucca in iara mi.
Or, All, care era tinLlr, .frumos i flirLl ic do
barl)Li pe obraz, plItcu pinLl PeSte poate i stai.ostelui.
ncguiitoriior, i. climilarlior, i catIrgillor,
i tiu, ferinduse do feluritele br IncercLiri Ia
vrerne de noapte, sLl si-i indatoreze Cu muite,
ocrotindu-4 Impotriva hotilor de beduini i a leilor
din pustie ; a.a melt, cind ajunserLl la Damasc, toti
ii arLltarLl recunotina, cinstindu-l fiecaro cu cite
cinci dinari. ; lar starostele neguLltori1or ii dote o
mb do dinari. $ Mi, care nui utase do soii
1u1 din Cairo, tm pregotil all Ic trimitti tot) bard!,
ucpilstrlnd pentru sine deck aLita cit II era do
trobulr4fl ca s114 urmezo dnumul l sil ajungil
intr.un afhiit Ia Bagdad!
51 lat sia lI ilbia java do baqtinil All ArgintVIu,
ca all so dud Ia Bagclad, sil4 auto norocul
In inilnilo liii Alimad-cel-liototnan, pllrintole silo,
dilpotonla do zamparagll do odinloaril.
Do corn ajunso In ora, Ineepu all caute ems
pnietenulul situ i Introbit mal muiji Invi care or!
flu tlciri, ofl mu voltA alt to irate. 51, In tehul
acesta, ajunse In4ro plati, riutniti Al-Nafz, undo
vlMabmud
lzu nlqte tInci ce soatirpitura.
jucau Intre at, sub cip$1
ltilnia unulplodul
a, mal mic dock t o t ! ,
acela era chiar
ql pe car e el 11 st r l g au
Mahrnud$tfrplturil, copilul surorli istotol Zelnab,
cea rnllnltatil. 51 All Arglnt-VIu gindi In sine:
,,Ya Alt, irile dospro camoni so. capitA do Ia
copili lot! 51 nuinaldeclt, ca si-I momentA pe
tIncI, so dime Ia pnilvilia unul negi4ilor do zahanicale
1 oumpinA o bucatil mane do halva cii susan
1 Cu whir; pe unnA so aprople do ItnciI care so
zbongulau ql Stnigil:
Care vrea halva ealdi IncA?
CI Mabmud-StirpiturA nu1 lisA pe copil all
aprople do All; vent numal el dinalntea Jul 1
lizise:
Dimi halvaual
Atuncl All II dote calupul do halva 1, totodati,
It strecurW In mIni on binut do argint. Dan, clnd
vllzu argtntul, Stlrpltuni gindind cit 14 dodcse spre
a41spitIla4stnlca,Ipi:
Cani4ode-alcl! BunumAvInd.Eunum
tin do t1cAlolI! Intreabiti .jl pe cellaltL IaJ si
vezl 1

US
Aigint-Vin, care Md en gindut nit gludea atnnct
Ia ticiloqil ad la alte asemenea, II spise p4ama-
ki aceleia rnicu%e.
- Coplic dragii; LVCIL (V %1-am dat este pleleLl
veritni o Introharu pe care vroau sil ti-a pun:
te plitese aa. pentrn ci oamenii & treabli phtesc
totdeauna servicille pe care Ic cci de Ia alli
nameni do treabil. Po41 tu sil-m.L spiii iinde-1 casa
1UOkRCLdCITILI1NL A1.mad-cvi4Tcflomarj?
SlirpiturIl riispunso:
Dach-i nu.maj atita, cuca cc hail ceri e?tt merit
lesne! Am all merg Inaintea ta I, cind am all ajung
Is casa In! Ahmad.-cel-Hotuman. am all apuc a
platri en degetele de Ia picloarele mole descuhic
i am s-o aruac Inapre poarti. tn felut ace.sta, ninieni
nare sil vadui cii en ti-am aritat unde qade.
lar tu at all uf Ii asa care-I casa liii Ahrnad-celHotoman!

$1, In adevir, a lull la fugi Inaintoa liii ArgjntyIn


1, dupi un timp, apudi o piatri, ott degetele
de Ia plclor, ci o arundi pe tune luspre posits
itnel case! $1 Arglnt-Vhu, minuntpdu-se de grija,
do deeptllclunea, de Iscusinta. de netncrederea i
de dlbAciapezevcnghlului, stnigi:
Ina1lah, ya Malimud, In ziua clad qi en am
all flu nutult cuiphtan de striji oil vlltat de aghi. pe
tine am all te aleg cot dinthi lube volnicil met!
Pc urmil, All biltu Ia poarta hit Ahmad-celItojomat.

Clad Abmad-col-ilotoman auzi biltAhle In poarthl,


sAri In pictoare, tulburat aim flu se ma! poate.
;I nicnl diltre Splnare-de-CAmlIA, ajutorul sin:
0, Splnare-do-Cllmui, di tuga de-t descWde
cetul mah frumos dintre feclonli oamenllor! Ccl
care bate Ia poarti au-I aitul deck cinacul mon
111) (.zI.;ro Ut.- ciii nurn, All ;\ri4intViti H (IIOOS
F1l)ii ci; ii 1iiLu !
i Spinaredc-(.nmihi no sc miii mUm u
acula can 4( 11 a In ummaita tini ii t1 1211
Auii niV ji si cicie iu;za sii UcscI idii l sal aUII
11. tWflcl(i I ( 1 1 TOtCm1t tO Si it_ (14)1 1)111 hIm4 Cl
)t_I1I1JOL(iU it. 1 I I)iiiilSttIa ml I ci !ii 51 ! lmlLltl-tXJ
I 1uotau, Cii.Ij)i1 (.c!U KifIltil t_Imvci (It hiti:aiic 51 dnjx
1Ikifl.iml.ciKt1i1It 111 (1 \iJIl1.U, ii (II Sc. (l!flZ&iliLcti (011
patnlzeci UK S1iElJll iii 11, tUim Ii uraiEi H: in
voni t. en on cii ho 10 a] Inc. 1) mA cart, \.iirnadc
iooinan ii no hcmil iithci taiitio suai icitA
SPI.iSe
Atmitici uam_I caliliil ina omimnit agLi Umo
Dreapta to; 51101U dat initielt lk111 ml nainen ii n
Oifl p115 don paW pcmiti. line i;intia aceasia, cl
linci ( i intl 1) 1 0 1 ii I 011 St fl 1 iitih t it 1 1
ml] tine
unit ii pufli sti stea jus loire ci, Ia mcmii do
51 flOiclflcl ,th c den 110 OSLii imhc]tig&rt.
a s sarbatorcasca onrca ml All 51 lO\I iii-m
ura sit fl1in1n(e, ta 1)eil Si St SI \(S(IliiSCCI, c
1.11111 flOiijflOit 000ca
A duu.a ri do dimutucata, onni weinal cia clcimtfa
ca Ahrnad sit sc cli ci in tlmvaii Hi 11110 ic.ci 0i U
p1.11.11 1ZQ&., a 111 0 ,pl SC piiCtCfll..IILH stiu All
- v All, tim.bui. sit Iii en mare .grmjit Ia ii Ic:ef In
flu edeii taft in Bagdad. iercwtc, cmi, si
m;fliI? c1.ltii.V1i Sd 051 10 (5115, cii sit fl.1.1. tttt,gi Sf I 1)IR
ill It a tuon; tot-i br do aid, (arcS tar
Sicilti) I N 1 c,Imi c 1 t ic/I Id li dadui c 100
Dci,d0di ii est-. cccmtm -a Ic seann a ealifulni, si is
m.:mnmnlek rmii1iIii PiAic 011111 m51111a 111 Cg;pt tHUS
WI , 1111 pm 51111)181 -H- 51 1i.alo.pi .101050 ( ))c LI0L
k415l(1 S ))rl)aStmlc
ji \Ii ;r,gini\/imi -i.,n.mnso

147
0, printe at meu, care am vonit is Bagdad
a ia mA Inchid a o fecloarl Intro pcre4ll unel
Abmad Insil It Indomnil sf1 aibA rAbdare. i plecL
Ia divan In I runtea arcator lid.
Clad pcwcsWa ;ijtrn.se aid. $cherezurtzt vAut iurli mijiitd
i, a(ir,as. Licu.

Ci inir-a palm suic cincizeci trek noaple

I AU Arglnt-Viii evu rAbclarc sf1 stea molds


vreme de trel zile In casa prlotenulul sAu. tntr-a
patra zi lad 10 slmtl Inima zburlitA ci plcpbd
apsat, 1il Intrebi pe Abmad dad flu cumva a
venit ceasut pentru et a Inceapi Isprivile care
.a-i fad vostit 0 care sf1-i fad sf1 merlto bimfivoln4a
cailfulul I Ahmad rAspunse:
Tot hicrul is vrcmoa lul, flute. Lad-mi mi
toatil sarcina do a mA Ingrlji de tine 0 de a-I
crorbl call.fvhui despre tine. mal Inalntc chiar cut
Lc sf1 silv1r.ol vito IspravA.
Dar, do cum pliril Ahmacteel-Ilojoman, ArgintVIu
nuil mai putu ella load 1 Irjl .ise:
due numal aa, sf1 riisuflu oleac de aer i sf1-mi
ricoreac pleptul! i Ieqi din cad ci porn! all stril-.
tt uUek Bagdadulul, treclad dlntr-tm icc In
altulloprhidu-sodinclndlnclndpelavroo
prilvMIe eu duleinri cr1 pe Ia vwo prAvAhie cu
daic guru, ca s ninI.n.u vrco buiic cr1
infui.ece vrco picinUi de foi. Si ia.ct ci zri un
aJ.ai. d.c patruzeci do negri imbrcai in mtasu
roie, pe cap Cu nite tichJi Inalte do pisi a3.b.
.1 inarma.i cu nite euitoaie do oei. Mergeau dci
cite dci, rinduit.i. fru.rnos, Jar In urma br, cLdar&
pe Un eatIr IniotiIzat falnie, purtInd pe cap un co
do aui iinpoclobit CLT un porumbel do argint i im
brcat Cu. o eimai de zale de o.e1, venea in
toat s1av i stiiiucire.a ci cpitincasa porurnbci.icr,
Dalila-cea-Vi.ciean.
Toemol ieea do la divan i so intorcea Ia han,.
Dar, cmnd trecu pe dinaintea lul All Argint-Viu,
pe care nu-1 cunotea i care nici ci n-c cunotea,
1)tr.In:a fu izbit. do frumusete.a, do tinereea, do
mi.jlocelul eel subire, do boi.ul zarif, do infiarca
plcui i mai cu seamil do asemnarea iui
Ia privire cu A.IimadcclIiotoman, neprietenul
51 pe datt ii opti. 0 vorbi unula dintre negri,
care so i duse s icodeasci In tain pe La negutatorli
din suk despro numele i despre :osturiie
frumosu.lui I liicLiu ; ci mmciii nu tiu &1i spunA
mmic. Inch, atunci cind ajunse in foioruI ci do
ia han, Dalila o chem pe flie.-sa, Zeinab j i
ceru sA-i aducA tIpsia cu nisipurile do prorocit
pe urrn adug:
Fata inca, am vzut In suk un tinerel atit
ti frumos melt pInA i frurnuselea i 1-ar alege
de prieten! Ci, o, fata mea, privirea lul seamn
tare ciudat Cu privirea vrijmauiui nostru Ah
niadcelIboloman ! 51 tare mA ern cA strAin
acesta, pc care nimeni din suk nui cu.noate, sA
flu Ii venit la Bagdad ca s no facA vreun podnog
! Drept care vreau sA cercctez in privina :{:iri
tipsia mea de gl.iicit

:1 4i
La euvintote acestea, scuturA nisipul, dqpA datina
cabulist1t bombilnitid nlte vorbe tallsmanlce i
citind de La coad citre cap niqte rindurl ebraice;
vo urmA Men pe u zAloagil do Larmece nlqte socotoLt
CU ntunne l cii litLPc algebrice tji aichimistice iii,
intOItlndU1$Q cjiLrc flic&-sa. Ii spuse:
0. fata mea, .tlnerclul eel fruinos se clitantil
All Argint-Vki din Cairo! Este priotenul vrAjnw
ului nostru Ahmad-eel-lloWrnan, care flu La
adus Ia Bagdad deelt ca sA ne lava vreo pehllvAnie
1 s sovAzbune aadeponosulpecare Il-al adts
cind lal Imbtat ci ai luat Itainele lu! 1 ale color
patnizcicl al ml! Dc a1tminfrclea, adc chiar In
easa tul Almadcel-T4otoman!
Ci fiic-sa Zel nab Ii rilspiinsc:
o mamA, i miii cam CO-C) ri lii urina-itnmn?
Au flu vezi cA prea Lcai speriat de tinevelui acela?
Ea rAspunse:
Tipsia do nisip mi-a rn& arAtat, pe ckasupra
cA norocul tlnerelulut este mat presus. I IncA en
inult, ca norocul men i at tAu!
Ea spuse:
o sA ve&m aol. o, mamA!
$i se i ImbrAcA In roche cea mat frumoasil, dupil
cc ti lnmuie privirile cu bevoru1 ci do kohl
0 10 ImprounA sprlmctnelc vu unsoara ci neagrA
ci lnmircsmetIi, plecLl sA Incorec a da do tlnrul
nostru.
$1 Incepu sA strtlbatA agale sukwule din Bagdad,
logAnlndu4 oldurile rotlndu4 ohii sub
Imw,, qI aruncind prhiri zdrobltoare do mimi,
vu zlmbete ciltre unil, vu fAgAdulell talnice cA-
tn .1W, vu fandoseli, cu marghlokli, vu file, vu
IntrebArl din ochi, en ehemAri din sprincene, eta
uciderl din gene, cu sunliri din brA$rl. vu zvoanll
din zlngAlAi vu jar din toate ll4untntrlle4. pina
ce II Intlini, dkiainia tejgIieleI unul neg4iter de
clienafa, cIils pe Ali Argint-itiu, pe care ft *unoscu
nutcitinA
naideeit dupdinfrumusejbc!ea tqi,
at. AtuparcA
nci cc apropineejitA
e de at M ca din greii-.L
ciptai l, 11Jcwjse,
izbi on umArut Lide4
apuse:
Trlascil cnl)ii o, hiuevibtoruI.c
La cuvintete acestea, AU Argint-Via cc iuutj*iml
sA 4rnbeasc, uittndmse Ia trumoasa kllqcanA
ate ekel priirl It ;i strZipnrigeau dintr-o pafte In
ceaialt, ;1 rsunse:
Oh, cc frumoas ei, o, fetftol A ciii esjti?
Ea, de sub Iqmac, Li Inchise pe jn))iitate oehti
cci min4inati 0 thipunse:
A orlcArei fAptiul fnumoase ran all snnzrne
cii tine!
Arglnt4hlu ItrebA:
Et1mAritatAoritti1atd?
ft rispunse:
Mth1tatil, spre flui4)CtlI tin!
Lispuse:
Atunci, merwm La tine nil La mine?
Ea rspunse:
- A; van mai degrab Ia mine! Afli ci elM
mrttatA en un negustor; 0 slnt fate inul negus-.
tar. $1 astzi, pentru Intils oarA, am piaut si La
In stiqit din cas, dat fund ci sopd nieu are si
lipsoascA o sAptItmln. Or eu, d indati cc a pta
sotut, am vrut ail mA veseteac ql I-em cpus slujnlcei
mete si-mi gitessci ni;te bucate gustoase.
Oar, Intracit bucatete cole mat guaWase flu pot 11
dutci decit In tavLirIlqia pnie&enitor. am iesIt din
iasA sA caut pc lTeUflilt fnzmos 0 blne crescut,
turn qil tu, ca a-f polt&sc ta maca wee I si4
petreac noaptea en mine! $1 te-am vizut, dra351
oste ta ni ia pi.tiuns In inlmL Ve.i .binevoi oate
rbi.ic.uii sufktul, srni ilIni irilma
prneii a minca o irnbuctuti Ia mine ?
(ad ptCR1Qu LjUflc( (i. vii? flnc
c.,. ticiL

C. tiiLr-a /)atril SUIC CIJICiZCC1 i f)(t1i(( liapic

It_i

r .taspuflSe
Cmnd eti p()iLL flu po si flU p[i1ne5L(
AtUfliel fata o Iu 1naintea liii. lar et so Ililu
dLcp ca, din uiii in u.WI. mergind In ttrrrii I
oarecarc C1e1)IhtafC.
or. pc cInd pea in !elui acesta PC urmek oI.
Al gIndea : ,Ya All, cc nosocotini sviretI,
sriin nou venit aici curn eti ! Cine 1:ie do nii
Le dal prad minici sotuiui, care ar putea s cad
asupra t deodati in vrcme cc dorEni, i, ca s
se r1zbune pe tine, SLIt,i reezo Ce al rnai scuinp
Si de altfe.1, un ine1ept a spus : Acc1a care so
ddi deznuiui Intr-o ar strini In care so afi
ca oaspee, va fi pedepsit dc Gzduitorui-.ceiMare
!>> Mat cuminic ar fi, aadar, pentru. tine.,
sLti ceri lertare C1.IVI.IflC1OS dc la ca, spunmnclu
caea cuvinte drguie. Se prilejul, deci, do o c1ipi
c:ind so aflan intr_un lee mal Ingust. so apropic
do fat i ii spuse:
0, tinerico, na, ta dinanil aCeSIa, si s .lsuxn
o a1ti datil Intlinirea noatra
Fki raspunse
Pc Numcl&ccl-mai-dc-scam! trcbuIc nitmaidecit
s-mi f Ii oaspctc aslzi, Cad niciodata
nu rn-am simtit atit de dornic do zbeg i de hornru
ca acurna

Atunci ci o urmil EjI a] unso en ca in. faa unot


ease marl, la 0 u incujala eu un zivor vIrtos do
lornn. .51 tintira se profticu a clmuta in rochia ci
theta ca s dcscuie, po urmui sirigfl, dcscumpnitA
Ia nile ca mi-am pieedut theta! Acuma
rum si The sui descul poarta ?
Pc ttrm se prefeit au kin searna i ii spu:sc i
Dcscltideo tu
El spuse
Corn a pu lea s cIescIid tin zuvor. Lint rid
fril laciui? No pot s ma liot.arasc nici s-i
descui cu dc-a sila!
Drept once rspuns. en ii aruned pe sub iarnao
douti oclilade care ii deseularti iui All tonIc zvoare.te
erie mai ascu use ix urmd adilug
Nit Lrebuie dec11 sIll atingi, i are s1 so
descuic
5i ArgiulViu pulse nina pe zilvorul dc iemn
mr Zeinab bolborosi asupra iui numele man-ni lut
Moise! 51 pe data zvorul se trase la o parte t
ua so dcsehise. Intrar arnIncioi, i fata ii duse
intr-o sal plinil on acme soumpe i coperitll en
chilimuri aiosc, uncle II pofti sit ia lot. 51, fiui a
trial ziihovi, a5ternu nasa i, aezindu-ee lingil ei
1ncepu sIt milnInce en el i sdi dea ca insdi imbu
cdturile in gurti, ne urrnti sti bert en ci i ad se \rse_
(ascii, ci filrtt a-I Inguldui s-o aLingd on] sii-i lure
vrenn stunt oct vreo ciupiturti milcar san vreo mu
cdturi Cli dc CII; ctiei, do ficcare datit cind Alt se
apicen dInd sn silrutc. ca ii punea repede nIna
153
!ntre obrazul ci i binde tinrului, i srutirea
fidduixil nu-I atingea in felul acesta deelt nit na.
I, La ghesuriie lol, Zeinab ri$pundea:
PiReerea niL-i cLeptin5dcctt noaptea
Mesa se Incliele In klul aesLa; qi se rldivac
.1 tw apeie pe mlini, qi ieiirA Ia puuI din cuite;
ci Zelnab vri si treg en milpIle ci funia ci roata,
s scoat ciutura din fundul fintinli.; ci deodat
dete WI j.Ipilt ct se apteca peste ghizduri. baltindu-se
In piept ci frtuglndu-rI brat,eie, pracla
imei deznAdejdi amarnice; 1 .4rglnt-Vii n Intr
bA:
Ceal pillit, 0, tu. uchi a) men I
Pa rftspunsc:
Irwiul men dv within. cart mi era prta )ar
pe deget, mi-a alunecat c CAMlt In adineuL fintinil.
Soul men ml 1-a cuinpArat kit jw cind sute
de dined! Tar at, v(iztnd ci e pita Iarg, 1-am
b4epenlt en n1te cnarA! On degnuba, eli nito c4
mi-a cizut aid!
Pc nrmil adilugi:
4im a mA dezLrac numaideelt i am si nl
bag in fintini, care nu-I adlnc4, si-mi caut mcml!
inloarce-te, dar, on fata la perete. ca c$l pot si
ml dezbrac!
Cl ArgintVin nispunse:
Ce octal ar LI pentru mum, o. stflpi.n a mca,
dad q lndpra si cthoaj tu In fIntInl, en mine de
a4A! Mibageusii.4icautinclul!
se sji dezbrici, apuci cu mituile muindoiti
fimiadinftiidepaImierdepevirteJq1se1si
cii ciutin In adinoui fintinli. Cind ajunse In api,
date drumul funici .1 se ufundi si caute Inelul;
ap 11 a}iwigea pini I.e nmeri. nec ,i neagrIl
in beziii. i, In olipa aoeea, Zeinabeeaisti
tiase lute ciutura In sus sii strigi iui ArgintVi
Acu&n poti sii C11c9flt in ajuto.r Pc prietenu
A inadceil.iot,oman
S ieC din casa aceea fw a ma za1x)v, ducind
eu ea 1 lialnete liii Argi.nt-Viu. Pc urmii. fr s
rnai Inchid poar [a (it pu ea. so Intoarse la ni.aicisa.
Or, caa in care Zcin.ab it ademen.isc pe ArgintV.iu
era casa until emir divanit, care se afla plecat
din oia pe.ntr:u nitc treburi. Inelt, atunci clod
SO I.nt:oarse acas i cIn.d vu ua desehisil, fu Incredin
at ca in casa lul in trase vreun hot, aa ca
ii st.rig rizitiul i Ifleepu s cereeteze peste tot
ci, viizind ca nimica flu 1.ipsea i ci mi cra mci.
urma de VrCUn hot so linisti (0 [oWl. Pc tirnth
rind si fac sp1lrile edo chipa stinta daLiit&
ii spuse iindau1ui
l.a ulciorul i nbto doi uinplc CU apa pro
pMii din I intln
Si sluga so cluse Ia finUn i CObOTI ciutura si.,
clod socoti ci s-a urnplut, dote so trag in sus
ci baga do seam c e cumplit do grea. Atunci
so uit in fintiriI d viizu. stInd pe (iUtUr, un let
do umbri neagru, care gkidi s fie vreun efrit
Atunci dote clrumui funiel Si. infrieoaL o lu Ia
Iigil tipInd
Va sidi, in fintin.a :noastt OSLO Ufl (frit
In eliiturii
At.unci einirt.iI II Intreha
- 51 CU1T1 e ?
[ill spuse
Est.e niprasn.c i neru k ca u
pore!
$1 ernirul ii spuse
15
Fu.gI dcgrab i cautl patru dascli ctito.ri
d Coran, ca & vini i &I citcasci din (oran asupra
{C5LUJ efrt i si descIn.te.

z.ind pu(kte ti(1. :u i


. SclD), ieu.

Ci mu-a pairii sul.e cincizeci i Cincea noapte

.(rrn

1 grajdarui dte fuga si aduca pt daseli


cititori din Coran, care so a5c7ar iniprejurul fIntinli
i inccpuri s rostcaSci. siueic ode atungtoa:re
de domoni, in vrcnie cc grjdaru1 i stpinul.
sIiu trgeau do func 1 scotcau ciutura din
put. Si toi, peste msur de lnfricoaIi, Ii vzurLl
pe efritul Cu pricina, care nu era altul declt All
ArgintViu, curn sirl In picloare afar rUn ciuturil,
rigind
AIlahi akbar
1 cci. patru. dascalt Ii zisert
Astai run cfrft dlnt:rc cci dIcptdLJ
de vrcmc cc ro:stcte Nurnele!
miru.i. ins. pricepu numaidecit ci cra un orn
ca toi oameni.i, 51 II spuse
Nu curnva ctl Vreufl ho?
Et rspunse
Nu, pe Allah 1 da sint un biet pacatos ! \dor
miscin pe t1rmui Ti.grul:ui, .i am visat ceva ; .cmnd.
rnant trezit i am bagat de seamil c am pi
ocaja, am in.trat lo ap1 s ma sp ; da 0 voiburi
tn-a dus Ia fund qt tin vlrtej de valurt zn-a lznpins
pun plaza de a$ de sub pikalnt pInA In fintlna
aceasta, uncle ma atepta norocul 1 lzbAthea prin
mijiocirea tat
Fnirul mi se indcd nit! a clipit de adeclind
sptsLLor ltd All 1 zise:
Totul so lmplineqMo dupil turn a fowL strict
5i 11 dote o mantle veclie de-a kg sil n acopere.
qi 11 1AM sil piece, culialuda-1 .pentru ederea In
spa roce din flntIn&.
Clad Argint-Vin ajunse sad la Abmad-cel Hojoman,
unde era mare Ingrijoraze din pricina liii,
1 povesti ce pA1se, tare 1$ mat rtserii do ci, mat
ni seami Ayub Splaexc-dc-CAinihi, can, H spiisc
Pc Allah! turn tie-al pirtut all Lii cutpiLan de
hotl Is Cake i all to laql lnqelat qI Jefuit is Bagdad
de-o fetlqcanA?
Jar Hassun-cel-Pohllvan, care tocmaI cc afla
In ospejlie Ia so4izl lul, 11 Intrebil pa Arglnt-VIu:
- 0, I)let ogipteanule, ounotl barenil numele
feticaneI care to-a arnilgit. ci 011 cIne-i ea l a
cul fatil este?
ra rilspunsc:
Da, pe Ail4il! ate fata until negust.or i
soils unui negustorl Da cam o cheamil nv mi-a
cpus!
La cuvintek acestea, Haisan-cel-Pehiivan Izbucni
Intr-un b.oliot de nc nApraznlc ql zlse:
PAl d-spuueu! Aceeapecarecsoco4l
femele mIhitatil tate fatti mare, pun mlna-n foc I
$i numde ci ste Zolnab! 51 nit e fata Mel unul
ncgtistor, cl-I I)alikl-cea-VLcleanll, dllpithiessa
ponunbeior acqtrl cllliltori! Ea cii maId-ca
ar pidea sil InvirteasdA tot Bagdadul pa degetul
br ccl mb. ya All! $1 tot oa4 l ccc care ql-a
157
lcut i-is do mairnarelo lao i 1a lsat Ikr ou1
.i pc el i p0 oet patrtweei pe care-i vezi colea
Si aim All \rgiirv Viii euguta acilne. Hassan_cs.%1.
Pchlivan ii intreb
Ce gInU.ti a-uni.i si laii ?
t1 rasounse
S m.d mnsor uu oa ( ii:i. r ii )nh
lost, in ii amarnic do dlLgti
Auinei Ilassan ii spuse
Apoi daedi. aa. (-O1 le dragd. uan sd--ti SI)U
cii ce sd fad, odd. fdiLi do mine, poti do Ia bun inceput
sd dal uritdrrii on gmnd atita de ndstrunie,
sdti fad jllrdrnintu[ do Iepddare i sd4i rno]e
)J1CStI SI) lietul 10 P V)fl Ia fetieanei celei J h-i
ArtintViii strigd
Ia 1asSE14, 11)nILl mu i si lii1cte--flsi I
Ji 11 spuse
Cu toatd ninw I Ci nuinal cu mnvoiala ca
acunia Inainte au no mai 1)01 deck din pairna inca
ji sd nu mai umbli decit sub I Lamura moe I lam
en, dacdi aa, Ii fElgdduiesc biru.ina in c
gindeti i linpilnirea clormwilor t&e
El rspunse
Va 1-lassan, s:ini. 001)1101 ii Itt!i omil tint
Atunci Pelilivaruii ii sparse
Incope dar do Le duzbracu
51 Argint \iiu ui-i nod do pe el i uaii liii ts a \ cc! m
i ruiTiaso gol.goiu
A.t-unci 1{assaneei--Peh1iian lud on ;as pun cu
smnoala mji o pand do gdind, i innegri tot trupul
mi ArgintViu i toatd fata, aa do bino melt i
fdeii sd sonriene in.tocniai cu u.n nogrim ; pe urnd.
ca s dcsAvireased asemdnarea, lj ziigravi eu un
romu aprins huzele i marginiie plonapelor, II lash
sd so usnc oloach. ii ascimase sub in i0mgar pam
Crtti ta .n1otenii d ia it os1u, pu uin
vise
- .[aeatato prcschinil)at Intiun harap. va
)i (Ut a$,a al S1 te fa(I n(Ilma hilUatW. Alia ca
i)uCata]u1 1)aIiIei. uci eai giitc-a ucatelu pntia
I.)alila. pentii.i Zei ci ab, ptn liii eul atiiizeci de
.negri i pc-ritii 1 (i patiuzeci du eiinl din neumut
enrulol io1 )CII ttSt ai Li I SO! iiian QSt(, (a si tine,
no negro A I x(i ft dm1 sI (altl1 a intitni Si ai sa
vlhci(.i cu (.1 in giuti t! negli k.a i, c1up salama
ikuii, al stii piti ,,i\1ulLi.i vierne-i, ci, frate negru
du (md n--am rnai baut Iaolalftt acea minunafti htiz,
b(uduia n.oa.slra Si nan-i mEd mineat (hebal) do
mid ! Hal si no cinstiin ac ma ! I1 uie si as
pund c indatoriiift Si J11 k hi I(u[;iIo i nil
ingi.duie, 1 are si to pof(.casci Ia buutaiii liii
Tn atuei, acolo. ai s mneerci s-1 irnbei 1 sfi-L
1scOdlY3ti CC fel tic bucate, i cIte, buctiete et
Int-iI 1).alila i flicisa i cc dI de mincare ecior
pEduueci de ncgii i ((k)r patli/cC:i do Cu flI, I
Ifi Ct 1O( ( afla (IWI.e do Ia l.)ii(atllIto u dc la
caztiaua i I -a1 area, S duspre tot $1 ul aim siU
spuni tot Intrucit no om boat nil mal tat nujoste
nimle din coLe despre can- n-ar pomerii flhliliC
atunci cirici nu este beat. Dc cum at s scoti do
Ia ci toate aceste amnunte, ai st-I adormi cu niste
bang, al si to Imbraci cu Iiaincle ml, ai S infigi
cuitoaieic mi Ia chinitrul tiu. cii st Ici cosul lut
dc eUn]pa.iattfli. at s to duci la suk si cumperi
CEIIflQ I legume, cii SEI te in.torci Ia budatarie. Ed
to duel apol pe Ia prvIii S 101 edo ceti inal
trebuze. ui-it. ulci, o.rez i alto asemonea lucri.iri,
ai sti griteti mincirnrile dupti Invltura ciptat,
Ed sii lo pul fitimos in farfurli, ai si amesteci
in ole bangul, ii cii s to duel s Ic dai DaiHel,
fiieisi, color patriizoci do nogri i color patru
ze:i do cni, pe o.are in felul acesta aI s
;doinii. A.tunu, ai si. despoi pe toti de haine
do tot Ce an. pe ol, i ai. s aduci totul Ia mine, Ci.
dae, ya All, rlvneti s ajungi a o dobIndi po
Zeinal) do SOie, rnai. iiCl)UJQ, pe deasupra, s pui
nimna pe co; patiuzeol do porumbel ciatori ai
SH-! Ifl(hiZi ifltl() I Vi(? $I sai
Ta mine.

(..i_flcI :L :.i)(1, (I1t/icli \.U. :.)III fl


iiii

(i !fltJ 1t1U Sl.it(- C111C1ZeC! ,I asea ItolP1C

.Auzind acostea, All ArgintVlu, drept once i


rspuus, Ii duse mina la frunte 1, fr a road
o vorNi, plec s-l caute pe buctarul eel negru.
Dete do ci in suk i, dup salamalekurile de bunintilni
, II pofti s boa buz. Buctarul Ins ii rspunse
cd nu are vreme i ii pofti pe All &t-l in
soeasc Ia foior. Acolo, Argint-Viu Thou intocinal
eum 11 mnvdIase lIassan-ccl-Pclilivan i, do Indatil
ce Ii trnbit gazda, II iscodi despre mincitrurlie
zilnice. Bucdtarui rdspunse:
0, frate negru, in fiecare zi, ca mas do pnlnz
trebuie s glitese pentru Sett Dalila i Sett Zeinab
cinci feluri osebite i dc eulori osebite; i tot atitea
teluri ca mash de sear. Ci astzi mi-au poruncit
s mai gliteso dou tvi pe deasupra. melt ulte
coie feliinilo ])e rare trehuic au le gatose do pnInz
linle, mazlre, o Loeun ck berbec cu sos t nlfl
sorbet de trandafir; Lar tAvtle cele datA cerute pe
doasupra, acelea-s una cu ntte orez Cu intere i
Cu qofran, lar elLa cu boabe de granat.1 ci: mkgdale
deacojite, cu zahilr ,l at trLc .i mirodeniti
All 11 intrebA:

$1 Cum le serveU man do object stiptnelor tate?


El rAspunse:
Le aLern mauia osobit fiecroia.
El inirebil:
Da celor patruzecl de negri?
El r5spunse:
I.e dat bob fiert ql legume flerte en tnt i
cu ceapi, qi, ca bAuturA, o can ci! hiiz! I c1c
ajuns pentru eli
El IntrebA:
Daciluior?
F.l rispunse:
Clinilor Ic thu trek until de came fiecArula
.i oasele care rAmin de Ia mesa stApinelor mete!
Dupi cc ellA toate estee, Argint-Viu atnestecA
repede niqte bang in bilutura buciltaruluj care,
cum o sorb!, atm se 1 prAbuqi Pc jos ca tin blvd
negru. Atunct Argtnt.-Viu lncA cheile care erau
agAate lntr-un cut l cunoscu chela de 1* budtArle
dup fotete de ceapA qt dupi fulgit lIpiti
pe ea, tar cheia de La c5marA o cunoscu dupA utciul
ci dupA untul cu care era unsA. i pled sil Ia cr1
s cumpere toate cite Ii erau de trebuh4A a s
gilteasci t, eMAuzit de pislea bucAtarutul, care
ptnA t ea fu amgitA de asemAnarea ltd Alt cii
atAptaul ci, se vtnturA pria tot tianul, de parci
acoto at ft locuit de ctnd era copti, gAtI bucatete,
acternu meseie qt te deW 4 mntnce, Daillet, It-
161
.:ii,i Zinab, negillor i dilnilor, dupli pUSO
in mincaic bangul, fir ca s Il bigat dc se.ain
aieva schi mbarea bucItaru1ui On a bucatel 01.
.iasa!
Cind A,ntViu \ZU Ca toahi lumea dn for
adonimuse, ca urmaic a in.gliiiiri banguiuj, o dez
braca mm intii pe batrin i 0 gsi peste misura
(k unitii in tOtlilliltot 1ngre.c)atoare Ii iW
aadar, hainele dc faili i coilul, i trecu in odaia
iI. n)oascl Zeinab, pe care o Indriigise i ient
(W( sviia ned ftirtiag. C) liisl goalagolut,a
() muiata, i vrednaa de rivnit. i Ingrijii
J, Si (Ill Liii, J )IiW(1t IiIi1OSitOiIr( ci, fund
ci i)LI1fll hilIte Ia loiiiI 1(11, lii VIOl SU Sd buCuic
de a ala i)lTflL (9 VOid, Si Sd miiliuini noiani Sil
d(9d.c.tdZd I)Lka (a 1itU (:iiLtat na) 1)11W
PidiUl viii ni i cii iiiiic, si ca duIeii , Si ca fwi
bntc1a, i cii s.iiniic i em .me spic a ceicet.a
inai b ne accastii iuire din inm, U idi.h In
tiilpi i vizu. dupa nipiaznica vvicnitur do picio.r
ci caic fata ii plezni, c era pestc nasu do irni.itoaie.
Atunci, incredintat In felul acesta de.S])i
iwca ci ii ma hainele i so cluse si despoaie
P haiapi ; pe urmii. Sc SU1 jC terasil, intra in
poumbai i inhaia toi porumbeii pe care ii 3usc
jlltr() colivie i, 1inrti.t, lara a mm mehide uilc,
e )I1U).arsc caai in Ahmad.eelTioioman, undo
astcpt.a I lassancelPel I lVilfl, dalUl a ii clete toa
pada, pieCUifl i pOrUmi)Ui) 11W 1 IinCelPc1
van, ininunat de iscu sin 1.a iii, II fi vi tisi i ii f
aclui S)lTj]li (ii 50 dobindciisca J)C Zeinab do
,.

1stn.np. DaliaceaViclcan se tiezi ca dii


din somnul In care o cufundase bangul ii trebui
i hunn bucata do rcme pInii cc siii in dc
biiich:i 11) Smfl]IiII : i, rind p)icepu (d
adoriii.t1, Sii in J)iCk)arC, St. iiflbraCa cu iiaine1e
nbiiuite de fernie iri.n i dote fuga Intfl
intIi Ia porni bii e, pe care o gisi goalagolul,a do toti porUinbeli. Coborl atunci in curtea han
011. SL 151 vazu Cliflhl CUtfl mal dornwau inci, mnlinsi
a fl).3rti iii. CU.5t110 mi. ii cn.i apol pe negli. i
.1Si (Y1.IfUfldati 11 SOfl]1). )t LLS j pe bueatui.
;\tHflei, a1igi, iiiu<e <i on jiti so inal 1)()ate.
IF) fldtU a fi I (ilSi Zoinab, .5i o gIsi i JX hiLt :adoi
ii itI, goahi Loati. CU I) bueat do hiIrtie attat
ma giL en on fiiiee!. DesptuiI hirti.a i ciii slovole
accsha Ju, Ii ArgintViti din Cairo, 1 fllfliU:fl
altul decit cu. sint Indr1zneu1, neInfricatul, iseu-siUi.I
i dibacini fipta al acestel isprLivi Vzinct
cole sense, Dalila mdi .,(ine tJe daci afiiiisitnt
iista rii.i in fi spart 1.eXeiuI i se aptec(i dog mba
astipra fiicisi, o cereota i vzn c1 iEiciIc1.i 1. cia
noatins. Val)tnl o uai ahinil olcaco Si 0 huI.01i 50
trezeasca pe Xci nab, dind ui s iIsu fL. ii hew
i11I))Ot11 Vet baiignlu . Pc U Inlet, I pOVOStI 100 i ot
cc so peticcuse 5i adiiit.gd
0, fata inca, SO cadO tottii Siti hi .recunoseez
toare aestui ArgintVh.t ca nit Ua spart 1aciitch
cmnd iar li fost atita do eStle ! 11) JOe soI (101
teze poiuiflbia, sa iiiH,iiiit s in )0I))11)cii
iti]ui. (e s.l no facem acuina ?
(i po ciata i gasi lJfl lEflijlOO lo (pat;l
))0].UUEII)ciJ, 51i sp1ISQ fiicsi
.\teaptamu aid ! Nam sTi Ii 11 1 Ii.
Si iesi din iuior, i. so inclreptii cal. ic coso I ii
AliniadcelHotoinan, I batu Ia poant.
Nurnaidecit, ITasancelPchlivan, dale (l 001)1
stniga
AsIa-i Daiila-cea-Vielcen 1 0 cuncc dupA
aim bate. 1* fuga de-i deschldc,ya All?
$31 All, lrisc4it de Spinare-dc-C$imlm, se dine sA4
desehidui Dalilel. care intr. cu dilpul zimbitor,
14 saLutA pt toi eel de fatA.
Or, Hassan-cel-Pelilivan, Ahniad-ceL-Holoman i
tati ceilaLL.i se allan Lacmai in clipa accea toLAnlil
pe jos In junil nieei i prlnzeau, mincind porumbel
fripl1, en castraveU ;i ridlehi de tunA.
tacit, atuncl clad Dalila IntrA, Pelillvanul i HoWmanui
se ridicarA in cInstea el ji Ii spuserA:
0, mAbuqa plinA dc bar, maid a noastrA, Ia
ezi de mJinlneA dimpreunA cu not din .porumbeii
acetia! Ti-am pstrat neatinsA partea ta de ospA4!
La vorbele acestea, Dalila simi Lumea (nnegLzrindu-se
dinalntea ocitilor ci i strigA:
Au vouil tin i-1 pie do rnine sA ftua4i
d frIge porumbeli pe care calif isl Ii prej,ileqte
mai mult ehiar deck pe copililul?
Li rAspunseri:
PM me-a furat porumbeil callfuLui, o. maicA
a noastrA?
Easpuse:
Egipteanul Asta, All ArgLnt-Viu!
All repunse:
0, mamA a frumoasei Zeinab, atunci cind
am fript porumbeli acetia, habar n-am avat c
stat hulubl cAlAtori. Oricum at Ii, IsetA-l pe eel
ce i se cuvine!
$111 Intinse unul dintre porumbeil frip.
Atunci Dalila luA o buc%ic din aripa porumbelulul,
o duse Ia gun, gustA olesel l stnigA:
Pc Allah, porumbeli met IncA-s vii! Cad un-I
asta carnea ion! I-am hnAnLt cit boabe ainestecate
CLI tnose qi i-a, cunoaqte itumal dupA. snireasma
,ji gwitulcrnii lot!
Ta vo ele ace1i ale I)aLilei, l4i cei de fa
nCpura s rIdi, i I lassancelPelilivan ii zis
0, maic a noastr, porumbeii ti se af l
in bUn paza Ia Hilke ! i ma Invoiesc s ti-i dau
lndrt, dar ni unai Cu o ine1egere
1a zise
Vorbeste, ya Hassan ! Primcsc dc rnai iriainte
once voi cee ; i iactmi capul dal in mIinil
tale

CItd puVk\.L aime aid, ebcrcztda vzu zoril mijind


Li(:LsL Liiu.

Ci intr-a patru sute cincizeci i. aptea noapte

Ilassan zi.se
Ii hne, dac vrei s capei in.drt p0mm
beli, iu ai docit s Imp1inet5 dorina lui Au Ar
gint-Viu din Cairo, fruntea flcilor notri
Fa intreb
. i care-i este dorinta 7
El zise
Dorinta WI esle de a se 1w urn en iicI-ta
Zeinab
Fa rasp.inse
I\sta-i o cinste i pentrii nine 51 pentru e
Pe capul i pe ochil mei ! Ci wi o pu[ sili pe fiic
mea s so rnriie fr de voia i. I)ini, a.adan,
inai mlii porurnbeii indrt ! ((i nfl (0 furtia
,giiii SC CL1VJRC d I) dO[)ifldi fata
iig1Iseniih cek p1cutC
\tiinc.i. T1.assari ii :xpitse It ii ,\1i
I)1i Indirit poiuuibeii
i\.rgintViu Ii dte 1)a]i1..i c{)Iivia. DaliI.a ii .SpUSC
Aciim, ct)pi.1C dragn, claca (Imes,ti cii adeVrat
.SU te HilC!ti ifl hunlt diitin (u fata Inca. flU CU mine
I.IUI)ili( Sl V()1t)Qtj, ci CU innusau, fratele m
Zoraik. ntui,ntornI de pete p.ajit. Intrucit ci
este ocrotlt()1ui Iogiuit a! fetci mdc i nci en,
mci a, nil pntem flhlYliC ITh Ing1duia1a liii Da
]ti 1iduiesC Ca am sai VOlT)eC clespre tine fetci
mdc Sl (II am sa xtaii iiLS( pen irli tine pe iifla
Zoiai k, fratel e men
P1 iizind, srii I)uVeSteaScii fi k.isi Z.i 1
eelc Ce Sc })CLCeCI1SCIa, i. (an] cum o cerea \1
AgintViu cie sotie. eiflUJ) I ispiinse
0, maica a flea, din. paitemi nam nim
impotLiVa acestci CaSatulli AL esw fCIIIT1OS i
diigul, i, pe deasupia, sa pirtat tare cuvilatias
fat de mine, nesfrIminc1 CCClI CC puta U
p Cind dormeam
1)aIila Insi iispunsc
- 0, fata nwa, mi se pare cu phi1 o izbiti sii
te d.ob.Iiideascui. (Ic la mosntau Zoraik Au. UL
sii eani l)iaid niuini[e si picaII(, de liii ckifl)V
i zilelo, in amarnica mecicare.
Si_atita Cci dc
IStiifl13, 1Ii .1gi11t IU ii illtrcbii pe liassan
relPchlivan
Da Ia spi.inenii, einei acest Zoraik i nu
se aflul prv1ia mi, ca s nil due niimaidccIt Ia
el so cer do sotie po fata soiilsi
Pchlivanul iaspiinsc
Flub, deacuma 41 s;i-- hwi nirtursire
do iepidaio in privin 1i liimoasoi Zoinab,
S000tj su capei do Ia pthlivannl aee]a afuilsi
care so cheamj Zotaik ! Ailui, dar, ya All, o
batrinul Zoraik, lO.l i t,utoi aciwna do pote iJiaJit
a lost odinioaii cpitan do hoti, vostit in tot Ira
kul pentru isprivilo liii, mai do poinin decit ak
mole, ale tale i ale fratelul nostrii Ahmaclco
Hotoman ! E un punga atIta do icioan i do di
baci, ca in staic, 1lril a so miea din Joe. si
4a1w(asca un numte. sli patloasc toate stelelo
do pe cer i. si fine kohiul care lrnpoclobete
uchiul lunil. Nici imul clintre nol nu so poate ase
miii cii oi in viclenii, In r.ut4i i in tot felul do
.iretlicui. 1)roptui ci acuma sa potoilt i
htsinduso do mcseriai do hot si do cipitan do Ii
de odinioari, a desehis prtviIie i sa Moot nogut,uior
do pete prjiL Da asta flu 1a suit nic
decum si nui mal pstroze cite ceva din istciile
do alUl duUi. incit, ya Au, ca S1i pricopi cite Cova
despre ocnsinta aeestui liotoman, nam sii
vestesc dccit cea inai proaspata in5eiacIune pe care
a ticIlut() Si (10 care so sIUjete ca sii adci 1Yfl1
toni Ia prviIba lui i sii des.fae pe.telo. L
inijiocul uii do intrare do Ia privtilia liii, a atir
nat, do capitul 11001 sfoi do mItase, 0 pun cu
o mie do dina.ri, averea 1111 toati, Si a ))I IS l)Ii5t11\1 I)
s (lea do tire in tot $iIkiIl : ,,O, vol tuli. lutti din
I ak, l(4omani din I3ac1ad, ii din j)1 st , Ii iii
din Egipt, asculta i aflali Si voi toli, ginni i
drill din vazduhuni i do sill) piniintiini, ascul
tal,i si af1aii ! Oriicineoniic1lie I) P1ta si te
peleasc punga atirnat In privtIia liii Zoraik,
negutorul do pete prijit, a actlijia si lie pe 1)111)
dropt Or, I esne poti pii cope dlu[l Ji11 at are
sUIgare muteriii nu s-au gribit si dea fuga i s
incerce s ciordeasc punga, cumpirInd pete;
dar nici eel mai dibaci diiilie ci na izbutit : ccL
vicleanul de Zotaik a tneterugit. o ma.hi:niie
Intreagi, &att prirltr() IiInghie de punga aceca
agIati. Ot, puiiga, oricit do uor ai atingoo, pitne
in rn care mahina mtocmit dintrun SIL vuitor
de et pei i do zurgli, care fac atita zarvi in
cit ZOLaik, daci so aflil cumva prin funclul piivliei
un dac e inut CU vorba de vreun mu,aeriu,
aude zarva i are vreme s-i scape punga do in
terpeleai. Pentru aceasta, flu are decit s so
piece i s Ia o bucoaie de plumb dintrun mocman
de asemcnea 1)ucanak, pe care i 1a grmI
dit la picioare S1 SU 7V11ie din lOaL? puterilo
dupi hot, sfiimindui He o rrilrii, fie w picun,
on drobindui chiar capaina. Incit, ya AlL te
sftuiesc s te lasi do gindul tu ; altnuintcri, at
s fii ca acei ini care se iau dupi cite o mnmormintare
i se jelese fr ca baremi s tie nurnelo
celul mort. Nu poi s te lupti cu Ufl hotoman ca
sta. Eu, in locul tu, a uita-o i pe Zeinab i
Insurtoaiea cu ea ; cad nitarea este Inceputul
.fenicirii ; i cine a ultat un lucru, doaol inainte
poate s triasc fr ci!
Dup ce All Argint-Viu ascult vorbele acestea
ale chibzuituiui HassancelPehilvan, stnig
Nu, pe Allah ! nu ma. putea liotni s
vreodat pe fata aceea cu oChi iaturiecoi, atfta do
simtitoare i de focoas ! Ar fi o ocara pentru Un
om ca mine! Sc cuvine, dar, s ma duo s ineere a
torpel punga i, In felul acesta, Sai siiesc po
iitrul eel btrIn s ingduie lnsurtoarea nina,
dindum.i fata In schimbul pung[i
i pe data plecti si-i cumpere nite haine de
iat I so ImbrIc in ole, dupi ce-i alungi oehii
cu kohl i Ii vpsi degetele en hennea. Dup care,
ii trase sfias iarnacul dc mtItase peste fa i
inecpu s peascA, do inceroare, legnindu-se ca
femeile, i izbuti do nilnune. Dar nu so muiturni
Cu atita...

CInd poVestea flJUflSC aid, SelWr(/LLdfl czu Zorli m.ijird


i, sUoasit, ticu.

Ci Inti-a paint stile cincizeci i opla noapte

Urin:

...Dar nu so multumi cu atIta ! rfrft1ljse si i so


aduc o oaic, o Injunghie, Ii strInse singele intr-un
vas, Ii scoase burta, 1-0 umplu 11 singele
strins i i-O aez pe pIntece, sub haine, aa
fel melt s-l fac s semene cu o femele insrcinat
t. Dup care, tie gitul la dou gini, le
scoase pipotele, pe care le umplu eu lapte cldut, i
Ii puse cite una pe fiecare sIn, aa fel ca s
par cit mat trupe in prile acelea i s se asemule
cu o femeie pe reale do a naste. i-apoi,
ca nirnica s nii lase do dorit, ii aternu peste
poponu citeva rInduri de tergare inmuiate In
scrobeal care, odat uscate, ii fcur un dos infrico
itor i, totodata, vIrtos ! Preschirnbat aa,
Argint-Viu iei In drum i so indrept mncetior
ctre prvlia lul Zoraik, neguitorul dc pete
prjit, In vremc cc, la vederea iui, oamenii strigau:
a Allah, (X. fund mare
f drum, ArciniViu, pIn Ia uimit inccpmd s
snita stirighciit din pricina .t( ieioi CfO1)i1C
coI zgIriau. st.iigt dcipt Un iflutint care tucujal
trecca en .magarid pc aeoh s eucoill pc nar
(i tuarc grim, (a nil curnva p!csnase btha
urupiut en singi mi pipotele cch plinc C:H lapk.
aa ajunse in faa 1)Ia\alic1 c P(i( pi I tuck
?x. adev1.i aZU pcinga s1)InzUiat la iui i pc
Zocaik frigindui peIele. pe cai( ii plivea cii liii
C CU pe cirid en (Ciii Lii ce1ciat seihea fo.iioLt dc
duicvitic a mutern1oi i a tiecitLori lot Alt
1:i.in1\iu Ii spuse .nlraiulni
ct haniniat am imii in nas niirosiil dr
trliit, Si, fcm(ii 1nsaltin(du cilni xml, iivnesc sEi
inil ttitcitpt I (ii CU o bi ietwt Dil ft ga xi aclumi
una sa gust numaickeil, (a du flit am SO lupad
ae iti dlLI1Y1, 1ii dc IIICI 0 indoi:&hi
Alunci magararul iI Opil magain I dinainlea pil
v.tllei ii ii zise liii ZoraIk
D1mi degrab un pce prjit pentcu futiwia
eeasta lnsircinat, CIcI cepilul, din pricina tTiilcS
cue dc pete plalit. st s xc vbala amainic si
in prirnejdIe si ias1 iep1daI
(otruI eel baum ruspunse
Atoapti oleaca. Petele incl nili priljit
iapo, dac nit poti satcpi, poi sil
cain eli dc lat tic fund il
lV1gtraru1 spuse
Din-ii nnul din Cei ck pc tejghea
El rspunse
Aceia nu-s dc vinzare!
Pc urmL fr a rnai ma scama Ia mi,graiiil care
o ajuta po prepusa femeie insarcinatl si so clea
1S de pe niagar i 1) aclucca s se rezerne, pni.
de griji i de spainw, de usciorul -prvlici, Zoraik,
cu zimbetul. n serici pe buze. si invirtci
rnai departe p.tii in tigaic, cintindu-i stric
ic-i de negtitor
Bucate 1eflt IV (c? (U gust Vii rare,
0, caine a peswitor din 112(111 ? izcuaie
atgint cc se capta
Peun lini4 de ctram, fri (cLlIIUl(i I
0, pet.i care vu. Zrfreoiii
In it! itii in care vu. pl?jjiti
0, bnrate pentru (l (ii cjztsI un rare !
Or, in vrerne cc Zoraik Ii cinta in felul accs
stiigtele, fernela cea instrcinat scoase deodat. ir
ip.t greti, pe cind un al de singe nboia de sub
.ftistele ci i curgea in privdIie. i genni cu maic
eazna

Iii Ui lod al si..ifl.etuh.ii nicu


mi se rupe pintecul Uf ! intrele mdc 01
(()pdul men
Vizind acestea, magrarul url. ciitre Zoiadc
Na, barbt afurisiti ! Ti-am spus ! Nai
ii poto1eU jindul, i-acuma a 1opdat ! \i s
rspunzi dinaintea lul Allah i a soului ci!
Atunci Zoraik, cam speriat de intImplare i
mindu-se sa flU se rnurdreasc do sIngele cc
curgea din femeic, se trase mai ctre fundul phiv
i1iei, pierzind din vedere o clipit punga spinzuratii
la intrare. Atunci, .Argint-Viu dete s se
slujeasc de acel scurt prilej i .s mnhato punga;
ci nici nu intinse bine rnIna cbtre ea, c si rsun
o zarvd cuiimplit de c1opoe, do zurgli i do fier
rii, din toate colurile prva1iei, vestindu-i pe
Zoraik, care sri i, zrind mmna mntin.s a llli A
gint-Viu, pricepu dintr-o aruncitur de ochi tcr
tipul cu care vroia s-l inele, auc o bucoaie
de plumb l l-o zvIrli drept In pintece, rionindu-i:
A, psuic dc apinurtoare! na, tine d
colea!
i plilcinta do plumb fu aruncat atit de npraz
rile, melt All se duse de-a berbeleacul pinA in
uliIi, zvIrcolindu-;se in tergare1e lul scrobite, In
singele i In laptele din pipotele pleznito, i gata
s-i dea duhul din pricina lovi:turii. Ci izbuti cu
chin cu vai s so scoale i s se tirasc pIn la
casa lul AhmadcelHotoman, undo Ii povesti
cercarea cea fri dc rod, in vrerne cc trecItorii so
stringeau In faIa pravaiiei liii Zoraik l ii sLri
gau:
Tu cti OtIO negustor in suk on mat degraba
un btiia do nwseric ? Dac eti negustor, vezii
fiiri glIceavi do meseria ta, di jos punga aceca
b[cstemati i c.ruUi lurnea dc viclenille i do rn
uti1e tale
El rspunse, zborindu-se
In Numele lui Allah ! Bismiliali ! Pc capul
i po ochii mci
Estirnp, All Argin.tViu, ajuns acas i veni n
duil In sine dupi amarnica lovitur pe care o indurase,
flu vroi In ruptul capulul s so lase do
gIndul lui. S 4us do so spill i so curl, so
irnbric in haine do rinda, lu o farf uric goalil
mntr-o mIn i cinci ban do aram In mina cealalt,
i plec la priv5iia lul Zoraik &i curnpere
pete.

Cmnd povestea ajunse ak.i, $eIierezada v(izu zorli mijind


i, sfloasL Uicu.
Ci mntru paint sute cincizeci i iioua noapte

ti intinse, ajadai, Jul Zoraik cci cinci binuit


do aram i ii spuse
Punc-mi nito potc Infarfuric
$1 Zoraik rspunse
Pc eapul mcu, 0, s1Jpine
Si vru :s_i idea rInidauiui din pete1e cc so afla
nczat in tava dc pe itejghea ; rm!dau1 Iris1 ml vroi
s Ia din acela, spunInd:
Vreau s lie icaid!
51 Zoraik rspunse:
Pal, si pW1jec Aieapti o1eac si
focul!
51 so dose in odiita din spate a priivliei.
Numaideelt, AginL-Viu so i folosi do elipa aceca
i dose mina ctrc pung; ci deodat Intreaga
prvMie vul de zarva asurzitoarc a c1opoteilor,
a tiniclielelor i a litn1uuri1or; i Zoraik, srind
dintr-o parte in cea1a1tI a prviIiei, Infc o buc
oaic do p1unb i o arunc din toate putorile
]:Ul In capul prefcutuiui rIn:da, strigmndui
A, neisprvku1e, soeoteai ca nu to-am mirosi
dintru inceput, dup cum tineai farfuria i banil
Argint-Viu ins, care se invaso minte do la
mntlia lneereare, so feri de 1ovitura, IaInduii capul
repedo in jos, 1 o zbughi din prv1ie, p0 cInd
bucatoaia cea grea do plumb so opri drept Intr-o
tava cu eatroanc pline ide lapte covsit, pe care
o purta pe cap o roab dc-a cadiului! 5i tot
laptele covsit fu improcat drept in ochii i in
173
haiha cadiuhil, I ii spoi caltanul i turbanuL Iai
IIcCa tori I, strmni impijuriiI prvi1iei. incepura si
i pc I a Zoraik
Dc data asta, o, Zoraik, cadiol are s te pun
si .p1teti daune din punga ta pentiti t011 ha
flislOril, 0, 1)atal1u-I)ataU5iIor
Estimp, \rgintViu, ajungInd acas Ia Ahmad
Ce11Io1()iflan, povesti i aceasti cea de a CIOUa. in
rcare zadain I ci, clai n i i pierdu curaj ul, cci
dragostea pentru Zeinab Ii da trie. Se Irnbrc
in haine de vrajitcw do erpi i de peh]evan, i se
Intoarse Ia piivIia lul Zoraik. Sc ae jos pe pa.iriInt,
scoase din sac trei eipi cu guile urnfiate i
cu li.rn.bile ascuUte ca suIia, I incepu s ic fluiere
din trica, oiindusc dIn Inc In Inc ca din in
tImplare, spre a saviri fci dc fel dc pangliciii
i dc scamatorii ; i, dintr-o dat, cu o Junecare
lute, II slobozi pe arpele ccl mai maic drept in
prvlie, pcste picioarelc lul Zoraik care, spcriat.
cad do nimica nu-i era mal tare inca decit ca d
erpi, o Iu urlind la fuga ctre fundul pravaliei.
Si Argint-Viu sun Indat Ia punga 1 dote s-o
smulg. Ti fcuse insa. socoteala lana Zoraik care.
cu toat spaima lul, ii .pindea cu un ochi. i care
izbuti mai intli sa-i alduiasca arpelui Cu un dnab
do plUmb o loviturii atit do bine ochita Incil
Ii zdrobi capul, pe urm, cu mIna cealalta, zvinli
din toate puterile alta placinta de plumb in capul
Jul Argint-Viu, care se len, isIndu-se In jos, i
o zbughi, pe cind plumbul ccl infri.cotor nimerca
drept Intr-o biat bab, pc eare-o facu tend.
Atunci, toat lumea imbuizita imprejiir incepu sa
ipe Ia ci
Ya Zoraik, aa ceva flu-i de ingduit, Pc
Allah ! NurnaidecIt sa deziegi de-acolo afiirisita

174
accea dc puigi, <ui 1io 1uiin flO CU (ica sil
J\.i pIic.inLIit clestuic neeu:i ui cu ik41cnui Ia
$1 Zoraik iaspun.se
Pe capul mcii
Si SO hotrl, macar c .[Cri plc ck plce.re, sii
cluztegc punga. CkaCO.k) i SC) duic In cus, und
0 ascunso. zicindu.5i ,LicIieaua asta do All A
gmt-Vui. eapl.inos cum C, (.1110 stie do ni.i iv.butek
si sc furie.e noapten in pravalie l srimi tc
peleasci punga !
Zoraik ira lusuraL ci u atapoaira. .ioaha
cindVU a lul GiaCai A1Barrnaki ti. rnai pe u.rmL
din bunit.atea lul Giafar. .s1oboziii. Si Zoraik avea
ji tin copH cu aceast ailipoaie. un biieel carc
in curind urina saSi sarbatoreasca tiiereaimp
ui. inelL atunci cind Zoraik Ii deto nevostvs
punga, aceasta ii spuse
lacata () n:larmimw can [1LI-11 l.)i(ta lii [NC,
o. taici, Zoraik Tiie.re.aI.mprejui a Iui Abdailal
are s fic .sarbatorita. caro a si zici. maret
.F1 rspu risc
Pi (e. tLl SOC()ti Ca tiam adus pu.nga ca 5
gole1i cu cheltuiaia pentru Uiiereaimpreju..r ? Ba
cleloc, P Allah ! D.1 I uga i-o ascunde jos, in vrco
tainii din l)u.ctiIrie ! Si intoarcete degrab
si te cuici
$i arpoaica detc I Liga jos s sape o ascunztoare
in buctiirie, ingropi acolo punga i Se intoarse
s se cutice la picloarele lui Zoraik. Jar pe Zoraik
Ii fur somnul, din pricina c1durii aripoaicei,
i visit un vis In care parci se fitcea cii vedea o pa
sre mare curn sitpa Cu ciocul o gaur in buclt
rie, curn dezgropa punga. cum o Iua In ghearc
i cum zbura cu ea in viizcluh ! $1 siiri dirt somn
strigmud

175
O,matiila1uIAbdaDalpungaafcstfuratl
CA fuga In bucAtrle de vezi!
1 aripoalca, ruptA din somn, coborl tuga In
buc&trle cii o lumlnare ql vAzu In adevr nu 0
pasre, ci un om care, cu punga In mInil, o tulea
pe ua deschisA 1 se nilstula InulitA! Em ArgintViii,
care se turlase dufl Zoralk, Ii pindise truinos-trumuqol
1 pe ci ql pe nevastA-sa ql, phil
ide
s urmjindulU.
A, pitit dupA uqa de Ia bucAtrle, Izbutlse lntr-un stlrlt sA terpeleascit punga aceea atlta
Ctnd Zoralk ae Incredh4A do plordorea pungli,
strigi:
Pc Allah! am s-o mu Indlirtit ebiar In scars
scents!
lar nevastA-sa, arilpoalca, II zlsc:
DnA n-al al te Intorci cu ca, n-sin sA4l ma!
descbld uqa easel noastre qI-am sil to las sil dorm!
In drum!
Atuncl Zora&..

Ond povttea ajunse aid, .cherezada vizu zorli anijiod


1,sfloasl,tAcu.

Ci Intr-a patru side paizecea noapte

...Atuncl Zoralk Iqi In tugs mare din cad ql,


apuclnd-o pe niqte scurtAturl, ajunse Inalntea liii
All Arglnt-Vlu la can lul Ahmad-cel-Hotoman,
trade la a e tras All, descule zivorul porl cii
nite cirlige dc tot soiui, din care avea la ci un
tacmni mn:trog, :Inchise poarta la be in urma lul i
11 atepti linitit pe Au ArgintViu, care nu zbov
s soseasci i ci i s batt, cum avea de ob.icei.
Atunci Zoraik, prcfcIndui glasul ca a). lu
Hassan-eoi-Pehlivan, intreb1:
Cinci acolo ?
El iispunso
A1.i cgiptcanul!
El II Intrebii
iai adus i punga ti1baiuiui 1a dc
raik?
El rspunse
E la mine
El spuse
Plni sii dcschid, di-mi-o lute prin crpt
asta, cad am facut cu 1-lotomanu un rniag
de care am si-ti spun nurnaidecIt!
i Argin.tViu strecura prin crptura porti
punga, jar Zoraik so i cIri. cu ca pe teras i
de-acolo trecu pe terasa unci case de-a1ituri, doacolo
coborI pe scar i, descuind poarta, so furi
in uliti i porni iava-iava ctre casa lul.
Jar All Argint-Viu atepta o bun bucat de
vrenie In ulita; i cInd vzu ei nimeni flu so hot
ira s-i desehidi, btu o data In poart npraznic,
do detept toat casa, i Hassan-cel-Pehilvan
striga
All-i la poarta! Fugi degrah i-i desehide, o,
Spinare-de-.Cmilii!
Pc urma, cind ArgintViu IntrlI In casa, 11 Intrebi
mucalit:
Da punga tIllarului?
Argint-Viu strig

i7
Nii mai ugul, 0, Late at ITI([ ! LII lJttk ct
am strecurat-o pe 1ingI ;poarta!
.[avoibe1c aeestc.a. HassanceIPehiiva.n s
)rabUsi I spate dl laiia (ii care 11 potop ISH1.
s1i.ig(
Trebuic s ci totu[ iarsi de la cap. ya All
a losl. Zeraik, are la itiat: indirit bmwl
AUmel ArgitilViu cug.et o eltp i strigi
Pc Allah. o, taic al meu dae dc daUa
tecasla iam sii aduc punga aia. nam S
.eai Soc0te(: viednic dc nu.nieie meu
Si, ftr a mal zabov. o [u Ia fug pc nit( thu
rHUIl selirti. d tot catre easa ]u Zoraik, Lifld(
U1(.aIS{.. lflalntUa accstiiia, S(. SL1(..CUIU in.hiuntru b
O;l nduse ch. tcrasa iinez ease dealuturi i in
uiai iiitu Iu odaLa lii carc dorLnea aripoaica d
opllul ci, [Xicaut cc uriria si fk. t.Uatimprejur
a doua zi dimineata. Sc iepezi numaidecIt pe aripoaiea.
o legu betel dc mimi i dc picicare pe sal
ea i ii astupi gum cu un cilu pc urm& 1u
:opilul, ii astup i liii gura CU un cMu$. ii puse
intr-un co pun cu plcinte calde nc i care
urmau .s f i.e date o.aspetilor Ia srbtoatea de a
aoua zi, i se aez la fereastr, sprijinit in coate
:uteptind venirea Iui Zoraik, care nu zibovl muli
ma s bat Ia poarta.
Atunci .ArgintViu, piefceindui g[asul i vor
ea arpoaica, intreb
-- Tit eti, ya sidi ?
Et rpunse
Da, cii slot
El spuse
Al adus lndirt piinia
El spuse
Iacit-o!
El spuse:
Nu o vad in beznA! $1 nu-U desithid p!nA
ce nu numr ban]!! Am a las jos pe Ierea1r
un co, i tu 4-mi pul punga in @1! Si pe nrmi1
am sA4i deschid po.rta!
$1 Argint-311u Isil jos pe tercastri tin C04 In
care Zotaik puse punga; 0 Alt rIdleil fAn de zbavi
coqul. LuA punga, copilul jI cowl vu plAcinW,
ql fugi pa cake pe care venise, ca all ajungi acasi
Ia Ahmad-cei4lotoman 0 si-i dea lntr-un stirqit
In mini lul Hassan-cei-Pehlivan falnlca-i wadA
tntreiti. Atuni Hassan-cel-Pehlivan II firitis! din
toatilnima 1 fumindru deelpinipeste path;
ii to%i pe untiL lncqunil si minince plicintele
gitite pentru ospait, facind mare haz PC seama in!
Zoralk.
Estimp, Zoraik ateptA in uli o bunA bucatA de
vreme si-i desthldi nevasti-sa, aripoaica; antpoaica
insi flu se arta nsm, I, pinA Is urmi,
plerzindu-qi nibdarea, Incepu si bati in poartil
tot mat indlrjit, trezl.nd vecinil stirnind toi,i
ctinii din mahala. $1 nimenea nu-l desclildea.
Atuhcl, sparse poarta I, minks, unci sus la ncvasti-sa
1 vllzu ce vimi.
Clad auzl de is nevasti-sa, dupi ce o dezleg, tot
ce se petrecuse, Incepu si se bati amrnic pestc
fa, iqi smulse barba qI alergi, in stares aceasta,
si bati Ia iqa lut Abmad-cei-Holcman. Se lumina
do ziul qt teaM hanea era in picicare. melt Spinarede-Cimili
as duse deschldi tl1 lisa pa
Zocralk si intre, spqit, in asia 4 prhnlre, unde ft
latimpinat cu tin hohot de risete. Atunci. Zoraik se
intoarse cite ArgintVtu ci Ii spuse:
Pq Allah, ya Alit In ce prlveqte punga, at
doblndit-o tile di-mI Indinit coptiul!
7
$1 Hassau-col4klilivan rpumse:
At W, o, Zorsik, cA hut mou All Argint-Vin
ategatasa-4Icleal&fracopilul,bachlarql
puaga, cia vrel sit knMLi$e71 a-i cia tie Belle pe
fata nor!! talc flalila, p tvuwoasq Zelnab, care
i-Ii I
E1rpunse:
Ba tie dud I se pune sole-ti coaste unul pAriMe
ca eli-I ct tMa do sotle 7 BA-mI dcc mal Lid!!
Indfrt coptlul 1 punga, ci pe inai cm eta tie
verbAl
Atone! Flassan II ticti aetna lul Alt, care mane!decit
II dete itt! Zoraik copliul qt punga, ciii

Pcclnd mats?
Jar Zoralk idmbl a ride L rlisptinso:
Uurel, uqurcll Au Ui crezi, ya All, cli pot
hotlirl do Zelnab ca de-o oaie or! dc-un pete
prAjit 7 No pot si -o dau, dealt <lee!! II aduci
zestrea pe care o cerel
Arglat-Vki rilepunse:
Slat gate si-I aduc zestrea pe cure a cure I
Care-I aceea?
Zoraik spuse:
Mill cli Zeicab s-a juruit a! n-are si so isa
vreodti coin, p!nli Ce acela n-an si-I aduci,
drept dar tie mufl, rochia din zaratlr a tincrel
Kamada, tata ovreiulul Azarla, preoum qI cununa
e4 deaur,bduldeaurqlpapuclieideaur.
Cb4 povestea ajunse aid, Sc4ierozada vizu writ mijinci
0 sftoar,L ttic&
Ci Inlr-a paint sute saizeci i una noa pie

Urm:

i ArginLViu strig
Dci iumai itita, abunei, c1ac nani s ad
chiar n scara aceasta danurile cerute, n-am s
mal am nici o proteni.ie s ma Insor Cu Zeinab
La aceste i-Iassan-cei-Pehlivan ii SpUSO:
Vai do pcateie tale, ya Au! aniarnic legamint
ai fcut ! Eti un om rnoat ! Au tu nu tii ci
ovreuul Azaria eate un vrajitor iret, viclean i pUn
do rutate? Are sub poruncile Iui pe toti ginnii
i P0 toti efriii ! Locuiete afar din ora, Intr-un
palat cu pcrelii fcu.i din cri.mizi do aur i do
argint rInduiitc frumos, o crrnid do arur, o
mid de angint! Ci palatul acela, care nu se vede
dect atunCi cind vrjitorul so afi In ci, piere 1a
vremea zilel, cinid stLpinul iui vine In ora Ia
treburile sale do cimataric. i In fiecare searlL
cind so Intoarce acasI, ovrei.ul so acazi Ia fe
reastr i araL i o tipsie do aur rochta fiicas
strigind : ,,Hei, vol toi, hoti do meserie i pungai
din Irak, din Persia i din Arabia, veniti, thea
putei, 1 furati rochia filed mdc Kamaria. i 0
dau pe Kamaria do sotie acelula care are s poat
s-i fucre rochia! Or, ya All, nici cci mal dibaci
hoU, nici eel mal vicleni pungai dintre aol nau
izbutit pIn cuana s icricerce isprava, decIt spre
paguba icr; initnucIt afurisitul dc vrjitor i-a
prefcut pe eel cc au cutezat s sIcreasc ho
tia lie in catIri, lie In uri, fie in mgari, lie in
maimute. Te sftuiesc, dar, s to lepezi de o treaha
ca aceasta i st rrnii. ad cu nol!
Ci All striga
Cc ocaril rn-ar paqte dac m-aq infrlcoqa, din
pricina gvcuU%llor, $1 m-aq lepida de 4ragoatca
inca Iatui do focoasa Zelnab! Pe Allah! am sal
aduc rochia do 7arafir i am s-o lmLwac cu ca po
Zelnab In noaptea nun%l1, i am sA-! pun cununa
do aur po cap, twin! do am imprejurul mijlocului
ci gingat, j1 papucli de aur In picloare!
Si plccil pe dali In ciutarea pnilvAhiei ovreiulii
Axaria, vniljltorul qI eAnthtarul.
Cind ajunse In sukul zaraflior, All intrebi undo
so aIM prulvtllla 1 1 se arid ovrelul care tocmal
cintirea nite aur in dntarde liii, aur pe care IL
viirsi pe tirmi In nite sad ii Incirca sacli po
spinarea until astir Legat Ia itqil. Era amarnic do
urtt I amarnic do gre4os! $i All se slant! oarecum
tuLburat do InfiIarea Lu!. CL tot atept pini
cc ovroSul Isprivi de rkidult sad!, do Inchis privihlia
ci do lnclikcat pe cath, ql so liii dii$ el
fun a 11 bigat do seamA. Ajunse, merglnd In Mu! acesta pe unneie ml, alan din onq.
All toemal Incpea si se intrebe pIni unde are sal

moargi aqa, dnd Ii vizu deodati pe ovrel . cuin scoate din buzunarul caftanutul tin sac, cum bagi
mina In d, aim Ia do acolo tin pumn de nlslp ci
cum arunci nisipul in vzduh, dupi cc suflase pate
eL f$1 pe Ice vizu aim so rIdleA dinalnte-l tin palat
Impoplstratdln caitlzldcaursjldeailntcuO
poartil miMi de alabatru 1 cii trepte do maimuri,
pe care ovrelui aid cii catirul iul, ca si so afunde
In liluatru. CI flu peste mutt se lvi La fereastri
vu o tipsje do am pe care se afla o rochie minunati
do zaraflr, o cununi tin hilt ql .papudll de mu;
qlstrlgi:
11*1, vol toji, ho%i do meserie qL pungaqi din
irak, din Persia qI din Arabia, . veni1, do puteti,
a Iui.ai toak a(st.t, lat .11 lea ma Nainaria a
rlasLIa sI Ii(
Dac VU/il S .UU/i toUli. aCe.t.va. /VrintViu, care
.ia daiuit (U nntlta Uck(ata, Isi zisc ,(1cI nial in
k.kpL ii [Clii (SIC tot aela do a ma diiee Ia acest.
)IesItyiYlat (IC ()Vlii Si ;ii ((1 tad ia Ci aba )tl flU,
SPlirIIn(i lariiiiii I cui I ieaba inca cii Zoiaik
S t(IL(.a (in (Ieg(i lii SitS I -i sI riga Viaj itOiiI Ii
.(ii. I\li A rgi nt\Ti a. ccl dintui int.re fiei.i
tiiiiEtC1. .rnokacIck.ni calituhti. vrcaii s staii do
V(1l)U CC tifl(.

Si ovrcnil ii spa-c
IoIi S.1 U1(I

I clad Alt UjUns( diiuiintti kU Li 1iltiul)a


(.(. . 1(1

ii povesti povestua IUI SiI SJEilSC


Oi, ac1ima Intl trebuc accast roeliic dc aol
.i eclela Ito I twru ii. ca s k Imbiact Zoinab, fata
1)alikU
Ia CUl in t(:k aetsIcit. OVICI al IflCCjfll SU iida
artlndu.i cliritij cci infiicosWri, liw o tipsie
cu nisip (Ic gineit i, ditpn CC Iacii hoioseopiil liii
ALl, spuse
Ascult daci ti-u diagi iaIa i claciI nii ii
s te pr.iptdeti fiirLi do nici o scpare, nr.meazirni
sfatul ! Lasii-te dc gmndul acesta Cad cci care
teau im.pins Ia a treaba ca asta nau I iicuto ;clc
ca .s to piacd(i, cam sau pierdut to1i cci care au
iricercat pinLi acum accial lucru Do aitminteri.
do no li-a Ci ficut horoscopul i n-.a 11 vizut In
nisip ci notocul tilu e mai presus decIt norocut
men, dc biirkl scarni di .n-a fl pregetat sl-i
zlxr capul!
Ci All, pe cace vorbele acestea do Ia urm it
ui:flacarara i ii atIIarl dintro datli, 1,1 tiase lu
18
lataganul i, puntadu1 n pieptul ovreiuiui vaa-
itor, strigi
Dac nu vrei si-ani CIa! numaidecIt acele
lucruri i, pc deasupra, s te lepezi de ereticiile
talc i s te fad rnusulrnan, rostind mrtiurisirea
die credin, sufletnil tLIu are s ti se duc din trup!
Atunci ovreiul Intinse mina ca spre a rosti mr
t2urisirea do crcdin i spuse:
&i i se usuce mlna dtreapt!
i pe Icc mIna &eap a hi! Au, cea in care
inea iataganul, se usc, aa cum era Intins, i
iataganul czu jos. Ci Ali II in mina
sting i II I.mpunse etre pie:I)tUl vrijitoruiui; i
acesta rosti:
0, mIni stIngi, usucli-te
i mtna stIngl a lui All se usc.1 i iataanul cizu
jos. Atunci Au, minios cum nu se mal poate, .ridk
piciorul sting i dete s1 rcpead in pinteceic
ovreiului ; ci acesta, intinzind inina, grU
0, picior cirept, usucte!
i piciorul riidicat in. sus al iui AU se usci aa
cum era Intins, i All flu ma! amase deolt intrun
picior, eel sting...
Clad povctca ajunse aid, cherezada viizu zoril mijind
i, sfioasii, tiC1l

Ci Iizlr-a patru stile saizeci i doua noapte

Urnii:

...Ali nu rnai rimase deelt Intr-un picior, ccl


sting! Si dogeaha ma! vru el s se slujeasc de
trupul lui, ci flu izbuti decit s-i piard cumpuiul
lba8lsepr4bueascA,baslsegna1rliceoieaeA,
plaice se viMil deitot, ql vrAjILorulil spuse:
Tel deglnduitlu?
Cl AJI rkpuuse:
Ta! trebule noe.$rat iucimrfle fIlcil-ti I
Atunel ovrelol Ii zlso:
A, vrei lucrurilo fotol? Blue! Mi sil Ji.1o
dau sil 10 duel!
51 lul o ulcea plkd eta apli, 11 stropl po All ci
strigi:
Fl-ta mt I
$1 pe datA All Argint-Vhi so preseflimbit In mil5t,
Cu C4 do inigmr, on copitcle prnasptit potcovita
ci cat niqto uroolti cit taste dick. 51 Intepu &i
rilgcasei tint contctlni, cz irn uiiujar, riditind nil-
rib In otis, qi toads, qi sforlad do zor. 51 one-
jtreptele
ul rust! asupra lupel deseipicloarebe
ntecele do stpIulre, cadosi-bdlndArtit;
domolasci do-a bi1,nebea,odati
ql lb sIlajunci
si coboare
In curios palabubul, trase Imprejurul liii un eerc do
vraji pe nisip; 0 numalda,lt so rkl ci un pareto lntdcmlnd o Ingnildituril tare stnImLil, dtn care All
nu anal evea an si soape.
Dhnlneafa, ovreiul von! is ci, Ii Ineuil, II puse
Mul, lncleci pe el ql-l zise Is uroche:
Osi4ilboculcatlrubuimeu!
$1 lb mini atari dlii palatial termecat, care so
mlstul nuanaldeelt, l 11 clrwi pe drumul citre
pnlvlle, undo nu peale mult ajunseni. Doschlse
pniviflla,tllegipomitgarulAliacolo undecuozi
anal Inalntc fusese legat catlrul, 1 1 vizu do
terezille, de talgerobe, do aurul do argintul lul.
$1 migarul All, care 1l pistrase In plebea lul toate
Insulle do cm, aflt ca minte cit 1 ca slmtirc.
atari do darul vorbiril, In slUt, ca si ma meaNt do
foame, si ronfile In dinfi voavele tmcate abe porS
Carte. cetoi a tale 0 uua de ncfl, voL 1
liei lui. de nutic ; ci, ca sri se aline, ii slobozea
arnaini in citeu.n ir do pirIituri zgoniotoase, ii
n asol muteri]or.
1stinmp, tin. tinrii neguator. srirrieit do castor aroi
vren).U1iJoi, V(fli Ia ovieul eaniatar \zaria T
spiiS(.
-ilnt prii.riduit, i trebuic srimi 11n macar
zilele i sri scot hrana pentru sc:a mea Jacritri.
ii aduc brat,anle d.c aol ale soiiei mdc, tot CO
nea mal rrimas Ia urmri din avut.ul nostru, a
srimi dai in Joe prettil J.or in barn. ca srimi p
cumprir.a vreun eatIr O?1 vicim rnrig.ai i sri mri ap
sri vlrd apri cu sacana
Ovrei.iil raspunse
i do buna searna ca Ui saI rain asi iproti jW
mrigarul pe care ui sri] etimperi, i al sii- fad viaa
cit mai amarri, dacri nn vrea sri. tragri oil nn vr
sri poarte poverile cole mali do apii?
Viitorul mrigrirar rrispunse
Pc Allah ! do n-n vrea sri tiagri oii sri munceaseri,
o sri-i vr ciomagul undo-I doae i fl
.siIe.s sriui faeri mescria
iacri-aa!
Si nirigarn] Au auzi aceste vorbe i, in chip do
Si paiarc. s!.obozi o bubuituiri do spaimil.
lar ovrehil. Azaria ii rrispunse :flii.iteriii1i.ti SriI.i
I)acri-i aa, i dan pe brririri. chiar mrigarni
men, acela legaL cuba Ia uri ! Niil eruta demo, do
flu vrei sri capote nriravul lenevici ; en 11 linpO
vrirez cit mal virtos, cai puternic i tinrir.
Pc urniri, dupri cc iirgul In Inclielat, inzritoni]
do apri ii. luri pe mrigariii All i plecri, in vrcmc
Ce acesta gIndea In sinosi ,,Va Mi, stapinul triui
e in stare sri11 impodoheasca spinarea en on saniar
do lenin i cii niSte liurdiifo iSo grele ; i ace sri e
pun sa I)ai ZCCe CIrLI.[YflI.1. 011 1 HULl [HO [I.e. pt. .Z
[[oI.uit, tcai flCfl()1OCIL f:i putina d( scapaic
I)uipt CC vinv.eitoriil Cit. apd ([(Iso rnagaru[ Ia el
-caL i SpUSe ncvestist S c0b0WC hi grajd s
.-i dea poiia de ith. $ soia, caee eta 1ineii.c
si late duice dC pl1ViL IUa tamul cit. b()ah(_ i COIX)1
(a inig.aruI Au. (a si ii at.iinc Ia gil in stia.i1a
de giiun v Ci nigarui A[i. mncepu s so ulte la
ca cu coada ocliiuiui, i deodaM porni sd fordic
npiaznic o izbi o datd cu capul deo rdsturnd
in ies[e. cu fustele zuvelcate, zrnIngiUndui obraji
cu buzclei tre.rnurinde cu care da so alinte
seoIndu-i in vilcag nasarimba ICea avani Idsati
Ltu .H1{)tCIn IC dc la StflHU()iii mLIgaIi.
.I.)aci vau tL, soil a nogutat.oitiIui dv apit 1flCC[)1L
%a tipt. atIta de asctit,.it Itwit toi vecinil doterd
1LIa speiiali Ia grajcl I, vdzInd priveIitea. so
repeziri sd-I tragel pe rndgarul All do deasupra
ceici itisturnate. i iacdtd Cd veni i sotiP Ia .rIn
ditI. I o inireba x tdsttnnatd
Ceal patit ?
Ea ii .SCUip in oelti sii zic
A, fecior din buruieni, Liai puttit gdsi s
eumperi in tot Bagdadui dccli mdga.rul dst lacom
[a muieri ? Pc Allah on te despail do mine, mi
dai indirdt mdgarul
El Intrebd
Pdi cea fdeut mdgaiuI sta ?
Ea spuse
.Ma dat pestc cap i sa lepezil pe mine
e nar fi lost vecinil. rnar fi pripdclit
Atunci vinzatorui dc apd cdund pc mgai cii
toropanu1 i, pind Ia urrn, ii duse inddrt ovre.iu(ui,
cruia Ii povesti isprdviic cdt. nesocotite pe
care Ic sdvIrsise. si ii sill sd si-I ia i ski-i dea in
ddizit hr rile.

18?
i)iip ee vlnzitorul dc ap .pl.oe, vrjitorul.
Azaria sc intoiarse eThrc rnigaru1 All .i-i zise
Iac3iti di te-al apucat i dc ticiJoii cu mule
rile, 0, (iezmatatuie! Ateapt numal! Do vreme
ee eti aa do rnu1tumit Cu viata do mgar i nu
vrei sIti stapincti nicidecum pornrile cole
sfruntate, am s to (liChlSeSC aitfel ! Sial s fit
do batjocura tuturora, ia color mid, ia co
marl
5i Id Incule pr1vuiia, Inelilc,ci p0 magar i iei
afarl din ora.

(.Ind pu VCS lea tlfli3O aiCJ, SeIW izada ve1 zoril inj ml
i, SI UISIL, tiI(1l.

Ci in.tra patru stile Sc1!ZCCi ! I F(1 1U)apte

U:ni1

(1a i in ajun, scoase diii pimint l din vInitt.rilc


viizduliului palatul eel fermecat, i l)g mgaru1
in Ingrditura din fundul elrtii. Incepu dintli si
bolmojeascu asuj)ra magarul.ui All vorbele cia des
cIntec Ii stropi cu cIteva 1)icturi do ap care Ii
d.eteri iariii ehipu.l de em &le la ince:put ; pa urm,
1in.lndul la oarecaro clepartare, ii spuse
Nici acuma nu vri, ya All, simi. urm
sfaturilo i, mainainte do-a to presehimba in
tr-iin alt chip, mal riu decit ccl dintli, s to lepezi
do gIndul t1ii eel ncsbuit i. sl to duel in
calea ta?
Ii r1spn
Nu, pe Allah I do vremo cc este scris cit no-i
rocut meu este mat mare docit al titu, trobule on
sIt to ucici, on sit doblndcsc nochia libel tale K.
maria .i a to trec La crcdh4a Islamulul I
$1 dote sit so alIpustoasc La vrltjitonul Azania
care, dad V1VAU aqa, Intlaso dna qllI anuncit In
obnaz cfliva strop! do apit din Umul eel Inenustat
Cu vnIijl .tallsmanloc, stztgtndu4:
fl-tours!
51 pe datA All Arglnt-Vlu so schimbui In iins,
cii un lnfl legat de o venigit do tier ca-i trocca
pninnaas,ubotnflittnbot,qlgatadepninssA
joace. Pc urmli, A2mnLa sc aplocui lit iroclica lul
l4zIse:
A, amintibule! cqtl lntocmal vs audio care nu
se pot loloal plait cc nu le spargi coaja 1 nu Ic
cure%ldeeal
Si ii pniponi do wi Aruq InlIpt In zidul Impre]mulnbilnumal
iisA-liadocItadouazL Incitlecit
abunel pe catlvca-l cjki zilelo do mel Inainto
11 tint In irma lii PC unsul All plait is pnilvitlic,
dupit cc titeit sit plant palatul ccl lermocat, qlIl
iegit alaurl do catlncit, v*oIndu-ql apol do aunul
l de muqtenll kit. Ear ursul All auzea ql Inflegea
tt, dan nu putea sit vorbeasclt!
$1 tocmal atunot, lacittit cit .trece un om pdn lala
pritvitllel, vede twsul din lai4 ql Intrit degrabit sit-I
Intrebe pe ovrel:
0, juplno Azania, ma vrcl sit-mi vlnzi nile
ursul? &4la ma-i bolnavit ql 1 s-a dat sit mitnince
came do tins t sit se ungA vu tmturZt do uis; dat
n-am gitElt nictierea I
Vritjltonul nLwuase:
Vrel sit-i spinet! numaklecit, or! vrel mat in-
UI sit-i lngnat, as sit eLbA cnth multit 4mt4urii?
El nitspunio:
leg
E dvst ul di gias i is,a (Uifl , X;WR
iiia. $1 ias nicc1uri chiar azi
tort 1, })(St poate cle bu.u ins, spt
De vne ci.I ki spri indti rt.a t.it.
fti cia.i .1st 1 ix d.geai)a
(tO ii 1uj insul, ii dst. a(ai i ri .
1.ifl zalI a I (C verii Cu clou ei{itoa! pt. r
iI](i})l1 si k ascut unul d alt.uI, dup rt S1
.fici nflnueih. Dac vlizu asa, nesatu1 dQ v. a
51 irsijlni J\li caie, in clipa Lird tt
doi il i.isturnau sii1 ifl.jufl4i1iC, St sniu! it
di fl]lflJIL h) i InLiJ niu It vbni (kCit it It.lc1 O?itj
la palatul vit Lotuui.
(.1 nd :\zali 11 I I 1St ii Al i 10 itHrifl (1
It_i /1 ( t) J IC 0 Ifl( I I. LII. (1 1 1 11 ui
Ca CJt (.11)1 CtJ Si 11 d(tt&t lEulUS) IflIutisaiC nu-u,
(C, d(. data aurnsta. 1) (.1 tcmas si pe fi:tc
Kaniatia si le de Iat,.LL Ia selunibme.
lath ii. \/.U pe Au In Lnia1isalea .i1 ni..n ea.eh t
i sc phUu a.tIta dc fiumos, melt in inima se
SLIII,] cuprins de 0 dragoste nprasnie (lupa
ncii, 1V)IcifldUs_ ehItre All, ii intrt.:I)a
-- 1te adevhIrat, o, mulL preafiurnost li
c1 flit X 01.1 lit 11Iil OOlC.5ti. c1 ft lflitii ((1(1 (
:wiIe ifl(tlC ?
11 rhspnnst
Iste adevaiat (ci han fhiihtdtnt n.
gilu2ast.i Zeinab, fata iretei 1.)aiila
Vorbele acestea 0 cufund.arh pc tinhia fah mt
ad.inchi Cilliele Si () innegurare, iflH pi (th
ci strighi
11 auZi 51 til })e smintit ! NII viea Sti
iaschi!
i Li stropi nhlmaidecii PC \li en uph oir isti
tailsiflanic, ti.i,iiiidiii
Ftit( t:iinc !
.Ah Sc v.1zu pu data schimbat In (urw. cumiis
avre1e acelea care bat. u1te1e i vrijitnrtii II
SeUip it o(ln ji ii kvi cu iiciwuL izgorrndu1 din
palat.
(ji.neK .\.ii poiri.i st rat.accasci. I a: a ctiii
Irtrucft nu gisea nilnic dc Inineare, Sc hoti..rI
intrc in Bagdad. Ad Insit fu numaidecit in
tunpm.at dt zaiva arnarnici a ttituior ciiriiior
th prin rnalia[ek prin care treeca ; i toate potaile,
a vederca acciul strMn pe care nu1 ctrnoteau
! care ic inci1ca aa meleagurile peste care sLri
ju.iau, incepur sI1 fugIreasc m ursecInchit, p1
la hotac!e stpIniei fieciruia. $1 veneticul cicka
c felui acesta cIintr() stap:u ( in a[t stipin ire
fugirit de pcste tot i tnwcat amarntc : ci izbuti
intr-uL .sfiiit s1 si aclIposteasc intt-o pr1vIi[ie
deschis. care se nimerise si se afie pe Un pmint
slobod Dc altrnintcii. stipintfl privi[ki, tin mgin
uIa: de chilipiiu ii vizInd acci cii nt prlpdi t,
(i C:(;.tda mite pidiOaL(. fiiguiit VIjflJ( (it oastea
cctoriaII euini. 151 Iui ciomagul 1 11 aplri d&zav
raglU care pina la t.i.rin s{1iSipil 1itrinci in de
prtii. Atunci dunel( All, ca si aiatu rcetlno5
tinla fa dc chilipirgiu, se culth Ia picioa.rele ml,
c. ocini in lacrirni, i Incepu .sil Iingi i s biic
din eoad cu Infrigurare. $1 ezu Iing ci pIni
cara, z1cmndui : ,,Oricum. e mal bine s Iii dine
6:k.cIt, dc I)i1c{i mainiuI, oil i. mal ru. Si seara
CLncI nuitnularut Incliise privi1ia. xc lIpi i sc tinu
n diilipiigiu pl.n acas Ia el.
Or, nici an intri 1)ine malnLIIaItlI in casa. di
f 1ca i51 i Copell ol)razulI...
piceslet niuus ii. $ch(1taciI \i/U YLill ndiinci
L5i n(U

191
Ci Intr-a pains sub ;aizeci i patra noapte
UrmA:

...1 strlgil:
0, taUt, cole-a apucat do aducl a,a In cad
paste fata a im bArbat strAin.?
Mmnil puse:
Care bitrbat strAin?
Es ritapunse:
Clinele acosta nu-l altul declt All Atglnt-Vlu
din Cairo, care a test vritjit do ovrelul Azarla,
solomanarul, qi anume din pricina rothiel mcel
sale Kamarla!
La vorbele acestoa, chilipirgiul so Intoarse ciltre
dIne 0 11 Intrebit:
AdevAratu4?
$1 dinele men din cap un seinn care vrola 4
dcli:
-Dat
131 tinAra taUt urmit:
Eu slat gata, dad vrea sit primeasdit a se
Insura cu mine, sit-I dau lndritt lnfli%lqatea oneneascit
dintil I
131 mitmularul strigA:
Pe Allah, o, fata meat cIA-I IndArlit Intitiqarea
accea, I de bunit seamli cli are sl4 se Insoare
cute!
Pc urmil, so Intoarse cAiro dine 1-l Intrebil:
Tu al pricoput? Prlmeti sit to Insert cu ea?
El mIcit din coadit 1 fitcu un semn din cap,
care vrola sit zidit:
-Dat
Atuncl fats lu o ulcea talismanicil pUns en api!
Incepu sit rosteascit vorbele do vrajil, clad do-
odat so auzi Un pat cuinpht i tInira roab a
tinerei fete intr in odac, spunindui tpiriei sale:
Undo ti-c fgiduia1a, a, stipini a nica, i
undoi Involala pe care am fcuto intro no
Mi teai juruit, atunci cind toam inviat tain
vrajitoriei, C1 uieiodatii nal sl sLivireti vreo
termocatorie firl si mti Intrebi si PC mine ! Or,
i eu a fi vrut sl mi Insor Cu tlnrul Au Argint
Viii, clinele doacuma ; i n-am s. Ingdui si
presc]uimbi in om docIt dact arc s1. lie al nostru al
amindorura delaolalt i daei are si petreac
o noapto cu mine i-o noapte cii tine!
i, dup cc tInra stpini primi aceashi lnvoia1i,
tatl ci, uluit dc-a binelea do toate astea, o intreh:
l de cind ai inviiat tu vrtjitoria ?
Ea rspunse:
Do cnd a vonit la noi roaba aecasla de&
care ci en a invato do pe cInd so afia in slujba
ovreiului Azaria i putea s1 frunzareasca ie I uric
zodiaceio i ziloagole ccl.e vechi ale aeostui solomonar
vestit
Dupi care, cole dout 1 etc luari fiecare cIte o
ulcea talismanicI i, murmurInd nicto deseintece
in limba ebraici, 11 stropir5. pe clinele All cu apii,
spunindu-i:
Tn numele puterilor c harurilor liii Soliman,
fl-te iari fptur omeneasc vie!
i All Argint-Viu siri numaidocIt in edo dou.
picloare ale liii, mal tlnr .l mai frumos decit
oricind. Ci c]iiar in acceaci. eIipiUi, so auzi in
ipit nipraznic ci nlvuli in odalo o tIn.r fat
minunat, ducInd po bracle ci. cloui tivi do an.r
puse una peste alta : pe tava do aur do dedesubt
so afla roehia do zarafir, cununa do air, bruul
d.c aur i papucil de aur, iar tava mai mnici
do (lotS(I1)1 a so afla (al)ul ttat i pun do siuge
i cu ochii bu1bucat al ovieiu1u Azaria I
Or, aceast. cea do-a trela fat, atita do fiumoasa,
uu era alta docit Kamaila, fUca vrlijitorului, care,
I)UfllflCl cole doui tlvi Ia picioarele lul All AigintVIu.
ii spuse
0, All. intiucit rnam indrgIt do tine, It
aduc luerurile pe care Ical rivnit i capul taLi-lu
rneu ovreiul ! Pentrit Ca eu acurn rnam lacut.
inusulniana
Si rosti
Nu este alt Dumriezeu dccii unul Allah
51 ].V[ohamod osLo trimisul liii Allah
La cuviniele acestea, All ArgintViu raspi rise
Piimesc Cu Place1 s ma casatoresc Cu tino,
de[aolalta cu acoste doua fete do aid. Intrucli
Imi aduci, Lu, femeic, Impotriva obinuitelor datini,
un dar do nunt atita do frrnos ! Ci numal daca
to invoieti s druiosc Ia rmndu-rni aceste lucmuri
frumoasci Zeinab, fata Dalilel. pe care vreau S-o
am ca a patra soi,ie, intruelt legea Ingduie s al
patru so1i.T leginite
Karriaria primi In you ala, Ia id i (eldlal to doria
fete. Si nimularuI Intreba
Da baierni no figacltiieLi ca nal sa11 m
let fliCi C) cadinu pe hnga aceste palm soii login ito?
[1. raspunso
Figaduiesc!
$1 ma tava pe caic so allan luctuilto adust. do
Kamatia Si pleca s Ic cluca frumoasei Zeinab, fata
1)aliiei
51. Cum so iHclrepta ctre casa Dalilel zlri Liii
zahargiu en tablaua pe cap. plin Cu zumancalo,
Cu halva i en migdale date prin zahr. i ii
7ISC ,Nn face iu si Ian cu mine niste dulcii;ri
ca s i. ic duc fruinoasci Zeinab I Dc aitmin Wri.,
ncguitornJ, care parci1 pindea, spuse
0, stipine al rncu, nti este aitul in Bagdad
arc s ti.e face ca mine dulceal dc morcovi Cu
nuci ! Cit vrei ? Ci, mai. nainte dea cumpra
gust T)11cat.ica asta i spuncrniee 1)a1e ai (i}f
a

i \igintViu lu bucata i o Inghili. Ci )C Jo


e i pibui din picioarc, ca fulgerat. Du1ceaa
aceca fusese amestecat cu bang; Jar negutoru1
flu era altul decit Mahmu.clStirpIturA, care se
apucase de rneseria aceasta, spre a-i jefui mutcrii.
Vzuse lucrurile scurnpe cc Ic ducea ArgintViu
i II adorniise, ca s Ic fore. In adevr, de Indai
cc ArgintViu czu lat nemicat, Stirl)itur P!S
gajba PC rochia de aui i pe celcialte lucruri, si se
rsu.ci s fu& ; ci deodata se lvi I IassancelPe
van calate, isoIit (1e ((1 patriivcci dc stiiji ale
lot, ii Vtj)S1 p hoI i ii ji fll1Uta. I Stlrpitiia fu
nOvoit sa mirLuriseasci tot. i. sai uate iui ii.assa
tiupici intins pe jos. 1ndat ilassan. care, de cInd
All flu se inni aritasc nickri, vlntma Cu caraulele
101 t.oate mahalalele Bagdaduiui cutindu-1, tr!
misc s I so aduc ieac Impotriva bangului .i i-I
dete Iui All PC git. i, cind Au se deteptI, ccl
dintli strigt al lul fu s mntrcbe undes lucrurile
pe care i Ic ducea mindre1 Zeinab. i. Hassan i Jo
arti I. dupi cc se bucurar c se edeau iar.
11 firitisi pentru dibicia lul SIi spuse
- - Pc Allah I to no Intred PC toil I
Pc urma, 11 dose acas Ia Ahmadccll{otoma
i, dupi aRe salamalekiiri .i dintro parte i din
eeala1ti, l.I ))OVCSLI toatc Pal,ama. lar Ilassan
ii vise
- Pi atimci palatul cci vrjit Ste al tu dup
p a ii 1. ci evremo cc o I ci pe K amai ia ca i fl a di n

195
tr cele patru soH ale tale! Acolo avem s sirhtorim
nunlile tale cole patru ! i dau fuga numaidecit
si-i due tincrei Zeinab din partea ta darurile
i s-1 hotrisc po mou-siu Zoraik s ti-o dea
de soie. i-i fgtc1uiesc Ca do data aceasta biitrInut
tilhar n-are sa mai dea Indrt! Cii despre
MahmudStirpituri, nui mal putem pcdopSi,
truck acuma hi eti parintele lui.
Cnd povostea ajunse alc&. Selicrezada vzu zor!1 m!jind
, sfioasu, tieu.

Ci mnir-a patru sute aizeci si ciiicea noapte

Dup cc spuse aceste, ilassan-cel-Peliivan


lea rochia de zarafir, cununa de aur, briul do
aur i papucii do aur, i se duse la foiorui cu
porumbet, undo gsi pe Dalila i pe Zeinab tocmai
cind erau 1)0 cab s dea graur4e porumbelior. Dupa
salaina[ekurile do cuviinii, le spuse sa1 cl-ionic
pe Zoraik ; i, dupi cc veni i Zoraik, le ariti
clarurile do rninti pe care Ic Ceru.Se do zestre
Zinab, i le spuse
Acurna nu mai incape nici un tortip ! Do nu,
ocara cado p0 mine, Hassari
i Daliia i Zoraik primira darurlie l ii deteril
tinerel Zeinab invoirea sa so miirite Cu All
ArgintViu.
Or, chiar in ziua urmitoare, All ArgintViu so
due sil ia iii stapinire palatul ovreiului Azaria ;
i, In aeeeai seai, dinaintea cadiulul l a rnartorilor
deo parte, d a lui Ahiiiadcel--Hooinan
cci patruzeci ai liii de cealaith parto, fu scris i
senetul do casatoric a1 liii All ArgiritVin cii Zeinab
fata Dallici, i J:ainaria, fata lul Azaria, en fata
ehiiipirgiului i en tin1ra roab a Cl)iiipirgiuiUi.
i srbitorirea color patru flUfltl fu sarbtortt
rnrei. i, fr do nici o indo5ali, dup. spusele
tutnror fcmeilor din alalul nuntil, Zeinab era cea
mal tu1burtoare, sub vlurile ci do mircas, i cea
trial frurnoast. Dc altminteri, era imbricatri in rochia
do zarafir, en cununa de aur, en briu]. (IC aur
l Cu papucli de aur ; mr celelalto trei fctieane
mergeau in prcajma 01. Ca nlte tele in preajma
Jun11.
melt, elnar in noaptea accea, \l.i ArgintViu
incepu trcaba mi do ginore, intrInd Ia soia sa
Zeinab. i vLlzu ci era In adevr Ca un m1rgiritar
nepLltat I ca 0 cirlan. neInhimat. i so desft cii.
ea pin peste rnarginilc dcsfittrii, l po urm Sc
duse i po la fiecare dintre eclelaite trel soii ale
liii, rInd po rind. 51, g1s5nduIe PC toate desvIritc
Intru totul, so dcsft i Cu ole la f ci, i lu de
l.a ole coca cc avea s ia i le dote coca cc avea
sit clea, Cu toatit initrinimia, i dintro I?arte i din
cealaltit, i cu cleplinit multumire.
Jar ospetele date cu prilejul. nuntilor durarit trei-
zeci do zile i trcizeci do nopii ; i flU SO Precupeti
nimic spre a fi p mitsura ccliii cc platea. 51 petre
curt, i iisert, i cIntarit, i so vcselirrt, pint lcste
poato.
Ci.nd ziafeturile so ispritvira, IlassancelPebliv
vni la ArgintVi.u i, dupt cei fi ritisi iarit
zise:

97
Vu All, iactii cA a vonhl I titastil tAu sA
Ln1ijm dinaintea stplnulul nostrii CaltfLLt. a
s4I druiasc hatirurlic lul!
l 11 dust la divan. tandy calIlut nu ztiboci mull,
pini s sc ante.
Califul. cind U vzu pe tinAnil All Avgint-VIu. In
nospus tie dnclntat; dcl. In adovAr, lntA41area
ltd plicutE nit-I puts educe deck bud-vole, far
frumusejea lnsL,1 puts mArturisi cA SI-I done
tic- wvarAr ales. 51 All Argint-Vlu, Indeinnat de
(lassan-cel-Pebllvan, vail In fata califulul i sArutli
pilmintul dinaintea In!, Pc urmA, so rtdtcA 1, lulnd
din infinite ltd Splnare-de-CArnllA a tavA coperiti
cu a pittS ck nSAtase, odezvcli dinaintea califulul.
SI to%L vilxurtiatunci eapul tiliat at ovrciului Azalia.
Sal()mOflWtll.
(a prIvel1lca aceasta. caiiful. ulmit. intrebil
Al cut estc, acest cap?
Si Argint-Viu rAspunse:
Al what ma! mare vrjma al tu, a, emiix
at drept-crcdlncioqilor! StApunul liii era un mag
vctstlt, In stare sit spulbere Bagdadu-ntreg cii toate
palatele liii!
5111 pocesti ltd Flarun Al-lOqId toatli povestea,
dc la lnccput pinil Ia sfIrit. en tot sjartul ci.
Pavestea aceasta if nihnunil pInit Intr-atlta pe
taut, hnclt U iji cliftitni numaidecht pe All ArguntViu
In slujba tie citpetenic peste kate agile, Ia tel
In ciii, In huzmettui qi In leaTh ca qi Abmad-celTlc4oman
t Hassan-celPehllvan. I Ii spuso:
Sit trillascit eel viteji cii tine, ye All! Nai
cere-mi L alteeva
Arglnt-Viu ritspunse:
- Th%A In veci calitului l hngAduina dc-a
aduce de Ia Cairo, jan mea tie ba$hnit, pe eel
patrnzeci tie olrac,i at mci dc oclinloarit, sit-I am
a stiljeri aid, dup iIcIa uiiacilor cckii doi ina
mail ai mel, ernirul I1asan i miriil \hniad
S cailful riiSpUflSC
Pol,i
Pc iirrnl. j)Oi1fll duh)1 ina iscusii di.ci dc )a
palat sil SC.r1 CU gtij Povestea aceasta i so leg
intie zaloagele nnparateti, ca s slujeasc1 de)po
tiiv dc mval.atura si do veselire neamurilni mtisiii
inane i la tot,i cci din vremiie Ce VOl VVI)I, (IrCI)f.
eredmcio Intru Allah i loin I proFit iii sum i Mn
hamed, ccl mal desivirit (Imtr( nmmvmmi ((II 1
lie rugciunea i i)aa !).
i toi ,i(iiiiH (.a ni;mi iICni ii ,i nai viii
vjtt.i, J)iliH (C vuiii Si -i ram III SILiiflai ;ii;i I i iii,
ii ii or xi I )esJ)a it toarea rn ( i I )rag I

S1 acast.ai. . pica feilcitule rgn, in titt


iu.nteh. aa earn am auzito .i en, pa siri adev?jratj
Dal i1ci(ea.i (1 (HUla I a fi led, sale Z4in abceaJ s
,A.hn ideelHut. man. (ii KlSSlfl(@1[k1iv)tf), ta
gintV in i ru Zoin 1k. negutritoiu I (IC p(% Piii.t. C
Aflah (slcivit i picunarit lie 1 !) est mu stiuiii si mnu
ifl tempt (a t )ti
Pc uinii 5ehetztda ndugl
T)a nu cuniva Sa Sl)COi, ) p)eai(ii(iluulC urge, U
.istoria a.eeasta an Ii miii adcvarnla deCit (fl 1 uI
pccaru1 i a iraiJor sai
St flhifllHiCt((it. ifl(CpU
SACIL FERMECAT SAIl
POVESTEA LLTI JUDER PESCARUL

MI s-a povestIt, o, proaforicituic rage, cii a lost


odinloari tin om, ncgt4iltor, Pc nume Omar, care
a avut dropt urmal trel copil: until se numea
Salem, ccl do at idea so numea SalIm, tar ccl
mat mic so numea Judor. 1.-a croscut phil cc au
ajuns hi virsta de blrb4i; ci, Intrucit Oniar U
lubea pe Juder mat mutt decit pe fra sill, acotla,
bilgind do soamil, au fost cuprini & plzml ci an
Inceput sIi zavistulascil pe Juder. Inch, atunc
cind negiflAtorui Omar, care era tin om tare maIntat
In zile, a bilgat de seamil l ci tira color del
III at sIll laW & Iratolo br, tominduso ca nu
cumva, dupil ceo murl el, Juder sil nu alblt do
piltimit ceva cu fratli sill, Ia strins P0 to4I a
casel, precum ql pe woo dUva oamenl cu carte
ci a141 vreo cl4Lva care, din porunca datA de cadlu,
so Indeictnlcoau cu motenlrlie, 0 bea spus:
SI so aducil aid toate bunurile mole toak
stofele din prilvlllla meal
SI cind 1 sa adus tol, a spits:
Oamenl bind, 1znpr11 aceste buniul ql aceste
stofo In patru prtl, du$ lego!
El el le-au ImpArjlt In patru p11rl. $1 bAtrlnul
a dat flecrul copli de-al situ cIte o parte, pAstrlnd
pentru sine cea do a patra parte, ql a spits:
Asta-l toatit averea inca, l am Iwpit4lt-o
aflindu-mil Incil In vlatil, pentru ca fill mel sit flu
malalbAnimlcdecerutdelamlno,ijlnlcllntre
ci, ql pentru ca, dup co-ol niurl, sit flu elbA de ce
sit so gllceveascA. lar aceastit a patra pete pe
care am luat-o eu, I se aide soLcl mole, mama
acestor copil, cit sit albil cu cc silji in XIICIL
Or, nit posle mutt, biltrhiui a assiwlt ; ci nil liii,
Stilern 1 Sailni, litilt vrut ulclckniiii sit sa utililu
meascit cu Impitra1a fitcuLti. igl wi ccrut de Ia
Juder o porte din ceca cc I so cuvcailst. spunirniti4:
Averea tatittul nostru a cAzut In utlinlIc talc

Clad pansies ajuaso dci. ehcrc7Ma vAzu null rniJhid


l, sfloastt, ttlcu.

Ci Intr-a patru side iaizeci 0 asea noapte

I Suder hi nevolt all court ajutorul judectitorflor


Impotrlva lot l st-I theme do martorl pe musulenanil
care fuseserut do laW la Irnpitrealt ql care
mtrturlsirt cole ce au; Inclt judecittorul II opri
pe ccl dol frail sit wart partea liii Jucler. Numai
201
ie1Lu...1IJe cu. judecata H fcu., pe Jucler i. pe
:rraLii mi, s piarcf a buna parte din ecea cc st
pineau. Lucrul acesta ins flu-i. opri ie Salem i.
:pe Salim si nh unelteasc ariii, peste ) vrernc,
Inipotriva hhi Jucler, care iari Lu nevoit s cear
ajutorul. u decat()riJ 01 Impotriva br si j dec
toni iari ii autar pe tustrei s mai piard. o
bun paite din avutul Ion, pentru clieltuielile de
jnd.ecat. (1 flu Sc potoiir nici acum. i rner91
Ia un al treilea judector, si pe urm la al patru
Jea, i tot aa, pint Ce judecttonii izbiitira s Ic
toace toata motenirea. ar Cl tustrci ajunscri n.ist
sir.1cani, fii.ri nici macar dc on bini.it ci e
&n. care s-i cumre 0 coaj (IC phn.c 510 ceapi
Cind cci dol frai, Salem 5i Salim, se vzura in
starea accea i curn flu mai puteau pretinde nimie
do l.a Juder, care era tot atit do strman ca 51 CI SC
ipucar s vicleneasc impotriva marnei loi, pe
rare izbutir s-o ineIe i s-o jefuiasc, dup cc .
ehinuir amarnic. Si biata femele voni pllngind Ia
fiul ci Juder i.iispuse
Fra.ii tai ni.au fcut cute ie i. cHlale liirit.
rnau jefu.it do partea rnea dc motenire
5i Incepu sai blesteme. (1 Juder 11 zise
- 0, mai.ca a nica, noi blestema ! can All
are s tie mai bine cum sa1 chivernseasca pe
.fiecare dup faptele iui ! in cc ni piivc.te, cu
nu-i mal pot chema dinaintea caditilui i a celora1i
i judeetori, cad judecata core cheltuial, ian
eu miam pierdut cu judeci1e tot co-am avut.
Aa ca-i mai. bine S ne irnpcrn CU soarta, 51 c I
1 tu, rara a mai spunc nimic. Do altminteii, 0,
maic a mea, nai d.ecIt s ran-ui Ia mine ; si
pilnea pe earc C) mninc cu al so mnhici i tu I
202
iai lu. o. nialca a inca, ioagalu nuuia .lui /\Ita
s ma ajute. i Allah arc siimi dea c cc sa te
firinesc In cei prtvcte pe frat.ii mci (as:i
primeasc dc la Jtidecitorui ccl Marc iasplaLa
pentru fapt.a loi, i mingIietc cu vorhel poe1u1ui
Cnd eel nedrepi le-czjxzsi
in.thtrd rbcltor.
Si-ateaptI sfl-i p!.teasca
Tim put ruzbunator
Dcir nzz4i lsa ininia
Cu el s se Injrunte
Ccici S2-ln ?nUnI dc pi& ra
Dear cia piept (II alt mztnte.
Tot .ar slarma Ia rln.dnL
Cu stifl.(ile puh,
i prczfui se alege
./inci (I( amndot.

S Judcr ii spt[sc mal dcpaiLc vuibc dcaccs


bune mamei sai.e, o alin i o li.niiti, I izbuti in
:MuI acesta SO Iflipacc i su liotiasca s rmm
in casa luL Jar cL spre ai cItiga hrana, iostu
un nvod .i inccpu s se duc in I iccarc zi s
pescuasc fie in Nil, Ia Bulak. lie in ba1ti1 cele
marl, lie in alte locuri bogate in ape i, in feh
acesta. agonisea cind zece binuti de aiairia. dud
douzeci. cInd treizeci i cheltula tot. ca S-Si ini
zi leIc. ci si maiclsa i. in fc] ul acesta. v ducea
binc.
in cci prive.te pe cc.i doi lrai al lui. apui acestia
nu mal avcau nimie : nici mescrie. nici cc s vinda.
nici cc si cumpere. LipsurHe. nevoia J loaic neca
zurile ii napidi.ta i. cum flu zaboviscia prea mull
pini cc si risipeasea tot cc rapiscra dc Ia rnaica
br, ajunsera gral)nic in cea Fflti fl(i1I SL1

20:.
I11( anictrIi do milogi goi, fr do nIci uncle.
incit Su vizu.r shill s vin la mama br s se
rogo i si se umi1easc dinaintea ci. i s se milogeasc
din pricina foainei care ii vitruha. Or, inima
do mama csto buna i miloasa! i mama, Induioat
i do saracia br, 10 da cojile do plino rnase i
care nu ararcori so rnai nimereau i cam mucede;
i htrlna le mai dthuia i ramii1c1e do ia dna
din ajun, spuninduAe
MIncai degrabi i p1eca.i, pini n-apuci s
vinh fratel.o vostru; cici, daca v-ar gash aid, flu
i-ar prea bine i iniina iui s-ar supaia pe mine;
i, in felul acesta, jnati face vinovata fa do ci I
i ci se grabeau sl manince i pbecau. Ci, intr-o
buna zi, venirt ia mama br, care, dupa obiiU1
ci, be puse dinainte demIncarea i pline ca s manInce;
.j deodat intr Juder. Jar maicli-sa se
simti tare ruinatA i tare lncurcat; i, de team
c Juder are s so supere pe ea, li 1 fruntea In
pmint, Cu nite priviri tare umile ctre flub ci.
Ci Juder, departe do a so arata supuirat, zimbi. viizlndu-i
pe fratii lui l le spuse
Fi1 binevcnhii, o, fratii mel ! i binecuvintata
Va fic ziua! Ce s-a-ntirnplat de v-aii hotlirIt Intrun
sflrit si venii,.i la noi in ziua aceasta binceuvlntat
?
Si Sc arunca la pieptul br i ii saruta cii dra
goste, spunIndube
In adevr, rau ati fcut ca rn-all isat s mu
topesc aa de jalea dorulul vostru! N-ali mai dat
pe la mine, ca sa Intrebati cc mai fac, on cc rnai
face maica voastr!
El rspunser
Pe Allah, o, fratc al nostru, dorul do tine ne-a
mistmt i P fbi ; i flu toam ocoilt do cit din
204
prietna ruthiii penLru cole cc sau petrecul intre
not i tine ! Ci iat-ne cinduno marnie ! i-apoi,
toate acelea n-au fost doelt lucrarca celui Necurat
(afurisit fie ci do Allah ccl Prearnrtt !) i acum
nu mat avom alt bucurLo docit La ne ,i La mama
noastrLH
I Juder, tulbii.rat cu totul do vorbele accstea,
to spuse
Nici cu nu am ait bucurie in afar1 do vo
(ft)!, 0, fraii niei
Atunci rnaicisa so intoarse cire Jucler i i
spuse
0, copHe al ifiCU, Allah luminoeti C1ii1)U
cu lumina lui 1 sporeascti belugu], CICi tu ot1
ccl rnai bun dintre not toti, 0, copile al mcii
,i Judor spuse
Fiti binevoniti i ritmineli Ia mine ! Allah
esto darnic, i bunurile so af1 din be1ug in cash!
i so Impci InLrun sflrit cu fratil sz.L care
cinarit Cu ci i Ii potrecurit noapLea In casa lul.
A doua zi, luarl en toi masa do diininca1 tm
proun, tar Judor, cu nvodul In spate, p1eet pun
do Incredere in Truditorul cci Mare, in vrerne cc
.[ratii lui plecar i ci i lipsirLi Pifi Ia priflz, cind
so mntoarseri iarii s m1nince cu mania br. lar
Juder flu so Intoarse decit seara, aducInci came
i legume. toato cuinprato CU CO agonislse in Ziua
accea. i triiri. aa rtstiinp do o iunt, Juder pescumci
poto ca sni vInd i si-i clieltuiasc rodu
fl1U[lCit Cu mama i en fratli but, care mmncau i so
vcseieau.

CInd povCstei ajun,se ei. e11la{i \L-U Zii inijind


i, sticasa, tcu.

205
Ci Intr-a puiru side uizeci i cipieu. iwapte

) 111

Or, ]fl 11-0 )l 1J /1. J 1 dCI 1L tflC1 iavd ul in


apa 4.i, md ii IraSe, VUZH ra era gol ; ii mai arUnC1
o dati, xi ii scoase tot go] ; atunci ii vise in sine
,Ln locul acesta no este pete Si ii sChnnl) lOft!
i, ariincmd. navodul, ii scoase iaii go] ! Ii
sehinth locul a doua oara, a treia oara i tot aa
mal c1eptrte, de ciirnineat seaia, fri a izbuti
si pescuiase niri. mlicar no erfipcean.
itnnr! strigii : ,Na rniiuine ! ()are s no iuai lie
t)et( in api ? (iii sii fir mai degraba alt priemna?
5i, CfIIfl St lasa Searil, ISI 1iii flaVOdill 10 S})mJ1IIC
i se mtoarse aeasi tare neajit, taie ainmit, i
dorm ci c el rnih 0 iron i gri ja pen tn fin 1i I si pen tii
mama sa, fu s tie or are s le dea Ia cin, 51
aa tieru pc dinainwa unci bnutrii, de undo obi5-
nuia. rInd se intorcea acas, si cumpeie poor
pentru. srar. 51 vEizu muiijmea do mutoro ce se
fnghesuiaii si euinpere plmne. en banil in imni.
fi ca inutainI sii ia pira molt tma l.a ri 51
Judor so opri tiNt deo parte, privind In mm tenii
xi oftincl. \tUnei biutaitil ii spuse
13ineai venit, o, Juder ! tli trebi jr piine ?
(tj Juder tarn. Brutaru] SpUSe
1)ac nu al bani, Ia acuma eei tlrl)uir. i to
Jas smi platexti. a1tdat1
51 Judri ii spuse atnuci
Dmni pline do ZO(2 baflflti dr Hh! si tine
navodul ca zalog
(i bri itarul )iSplmflSO
Ba no, 0 bitn1 do line n.avociu-m isa agonisi.tei
tale i, daa ii ias un, tias mn(1 m do

20G
aeeata. Na, dar, de colea plinile pe care te cumper
de obicel I I Ia de la mine zece binWi cle arami,
de care s-ar putea s a trebuir4.. Si inline, ya
5uder. al sflmi aduci petc de douzcci de baflU1i
51 Juder rspunse:
Pe capul i pe ochii mci!
51, dup cc-I multurni din inim brLitarului, lu
plinea i Cci zece bnui, i se duse s cumpere
came 1 legume. spunindu-i ,,Miine Atotputernicul
are sI-ini dea cele cu care s-rni pltesc
datoria; l are snmi imprtie grijil& 51 so Intoarse
acas1, unde maic-sa pregt! de mincare
ca de obicci. 51 Juder dna i se culca.
A doua zi, Il lua nvoc1u1 i dete s piece ; c
maici-sa Ii zise:
Pled fr s-i mnirici plinea de diminea?
El rispunse
0, maica. maninc-o t.u impreuna Cu fratii mei
Si se duse la riu, unde 10 aruncil nvodui o data,

i inca o data, Inca o data, schimbind locul de mat muite oil, tot aa pina Ia ceasul rugciunii
d dupa-amiaza; ci nu pescu nimic. .Atndi, Ii
lua nvodul si so mntoarse acas, deznadajduit pin
peste poate ; i fu nevoit, neavInd nici o aiti cale
do Intors acasa. sa treaca jar pri n faa pravaliei
brutarulul, care II zri i Ii numir alte ZCCC piini
i alli zece banui. i-i spuse
Ia astea du-te ! .i daca ceea cc a liotarIt
soarta nu a ajuns Ia tine asliizl, are sa ajung inline!
51 Juder viol sisi eear ieita#e : ci brutarul i
spuse
Hal, necajitule, n-al de cc smi ccii leitaic I
Dac al ii. pescuit ceva. al fi avut cu cc srni pta
teti ! 51 dac nici mime nal sa pescuieti iar
nimic. s vii fara do sliala aid i al si gseti
toata mt,e1egere tOt ajutorul

207
Or, chiar ei nici a doua zi Juicier nu pescul nimic
nimicua; i iari fu nevoit s so diici la brutar;
i tot aa n-avu nici un spor vremc de apte zilc
in ir, dup care In cuprins do o mare Ingrijorare
in inima mi, l li zie in sinoi ,,Astzi am sl mi
ciuc sl peseulese in lacul Karun. Poate cl acoi()
so fi aflind norocul iflCU !
Sc duso aa(Iar la lacul Karun, aczat nu departo
de Cairo, i se pregea si.i arunce nivodu1 in
api, cInd vizu vunind ctre ci un moghrabin c1arc
PC un catir. Era imbrcat lntro mantle nespus
do friunoas, i era aa dc strIns invluit in burnui
zul sti si Iii valul do 1)0 Cap, melt flu I so zarea
dceIt un oclil. CatIrul era l ci Imbricat Ia fel i
lnfotizat CU 1fl]fllC do zarafir I cu matasuri, l PC
CtUi)U avea fl1tO desagi do iIna colorath.
CInd riogJirabinuI ajiunse lin.gi Jucler, col)orl do
pe caiIr i spuse
Pacea iui Allah fie cu tine, o, Juder, o, flu al
lul Omar!
i Juder rlspunsc:
i Cu tine fie pacca lul Allah, o, ciliitoru1c.
1ulplne al mcii
Moglirabinul spuse
0, Juder, am trebuin do tine! Dac al sl
mt asculti, a] si dol)indeti marl foloase l un bun
nemisurat ; i vol fi prictcnui men ; i Irni vol
mintul toate treburilc
Juder rispunse
0, ctl1torule stilpine al mcii, spunemi cc a]
in minte i am sl to ascult fri de cIrtire!
Atunci moghrabinul ii spuse
Incepe, dar, sli rostcti surata cea do mncel)ut
din Coran

208
$i Juder rosti ImproUriLi cu ci surata fatliul. din
Cora. Atunci moglnabinul seoae din d.esagi nLte
frInghii do mitasc i-1 spuse
0, Juder, flu al. Jul Omar, stmi legi mIin
en aceste frInglili do mtase, cit mal stranic vil
putoa ! Dup care, si m arunei In lac, i s atepi
0 bucata do rr(nflQ Dac a.i s vezi ivinduso la
fata apel mimi men Inaintea trupuiui, nu preguta
siii arunci. nivodui i si ma scoi Ia Irrn ; c
daca al si vezi ivind.u--se piciorul men afari din
apa, sa tii ci si.nt mort. Atnnci, nu to mal I.ngriji
do mine, ia catirul cii desagli i dute in suku
negustori.lor, undo ni sii giseti tin evreu en numele
do $amayaa. Sz-i 1ai catirul, mr e.I are Sii-1i dea
0 suti do dinai, pe care srii ici i si. to dcci in
ealca ta Ci numal sa rtu spui. ni.i1nuia n.imic
dospre toate astea.

Clad povestea ajunse ai, Schizid,n vuizu :yjj niijin3


i, sfloasi, ticu.

Ci Intr-a paint sub caizeci i ojta noapte

Atunci Juder raspunso


Ascult i mi supun
i 1egI inIinilo nioghrabinuJui, care Ii tot spuna
Mal vIrtos oleaca!
$i, dupa co 11 lcg bine, 11 Infici i II arunc in
lac. Pc urma, atopta un. rastimp, sa vad cc arc
s SO intIm pie.
209
Ut. o viemc.. vizu c1eodat ridicIridu-e
.ind deasupia apui iniIndoui pieloarEte mohra
1tunei in Li(st t oinul nii.ris i fi1 a s
n.riji d el 1ui eaLliul i se duse Ia sukul
rijstori to.i uncle ehiat e ii vtzu pt (-teuL. ae1
ind pt Un Setitin In UXfl pi\n1 WI uI si taic Ia
ui(i caliii ilul, sLrig
.Nii fllfli mflCaj)( fliel U indoinla /\ pktIL
i: titn a(lal.iga
pni I diii pii.i in lieoniiLi [U
tLiPn U fliU adiuga o \olI)a. Ion (at ii 1
.iiiii liii Judei U stun d( dinaii di at 1
:dtLL. S j)UStIi/( laina
Jikic.I lun asaclat I)nuii k [a CV LCII SI S dus
d5ra1)a in I)Iutar, de in eare I ui 1)11 ni (a cle ohic
S. jfltlflZIiJdU-i Ufl dinat. Ii S})ILSC
[atit banil DC (aIC Lii (itO1C7 U. SIUp1IU UI

$1 brutaiul ii lacit socoteala sii spuse


f\Iai al de luat puine de Ia iniric IflCU pe doita

I Jucku 11 ItsL i pleen Ia macdat. pe urnin [a


::avagiu i. dind fieeruia (lit Liii di.riai k spUsc:
[)atinii CCITH tI(.I)lli(. Si pfiStii1J test.ti
i tt 1fl s.tnia ITI(5.t

SI itin carnea Si [ctttineIe si Iuise tutu! acasX


Lath t gasi pe I.ta?i sii Inie infonietai i pc niama
sa care ic spunea sn aiha ibdniu pIn In Intoai
(:erea fratcIui [or. Atunei Juclei pLiSe dinainLe cum
pitu.r.iie, In care ci se Lej3ezirn en riitc ghuti si
jStk Sn SQ gateasca iflincaita i.neepuii sa infiukc
rullrtt goaln.
./ doun zi. inainte de a pleca, Juidet U
sak autul lot, spunmndiui
Tine pentru tine si 1XIItJU mifleurea fHli)X
iue. oa sa nu Ic hpseasca niejodata niflii
Si ii I.Ja nVOdlJI. i so intoai.se Ia .[aeu) ha in
i e pregatea st-i ineeapi iucrui, (md vu ai.t
no,LIuaI)in, asernunea ci eel dintii, vtnind Htr(?
1 iriult rnai hogat lnfl.)].acat ji. c1Iaro pe un
nfoLaZa1_ 1YU S1J1Ifl(i toi. 1?1]S(. )1CiOIl J JE
i spuse
Picea hil Allah Lie (11 1J11O, i) Ji (Len, ii 1
]ui Oman
[1 rispunse
i (1L1 Line tic Pia lui \llah, OS
sttpinc a] mci
FI siu
Nu (II1Y1V1 Hi VLIZIIt R.?Ii Un. t]aogl11al)Jn -nnd
:a Line c(ilaic pc un catIr ca a.cesta ?
Juder inst, terninduso s nu fie invugt de
iii HitOt OlflLllUl, I Zise C mai I)iflo an Ii .
duiasc tot, i laSpUnSe
Nu, n--am vtzut pe nimeni
Cd do a! doilea rnoghrabin zimbi i zise
0, satace Juder, tu habar flu ai ca en Li cm
tot cc so inti.mpla Pu pamint ! Ornul pe eanc 1ai.
am neat in lac, i pc al eLirui eat.ir iai vIndu evro
r.iiui $amayau pc o suta dc dinari, era fratcfr i:m
Do cc cauti sct tiigmdideti 7
]1 itspUnse
T)e \IO111C (20 sti ,lot, pen Lii m-e Ifl
:ritrobi ?
F1
Pentru u, o, Ju.dei, am t1Cl)Uifld s.m faci. i ii
mine ce-al fcut en I ratele meu.
Si scoase din. desama lui cea scump nite frinig1m]
moase do mita.se, pe came i I.e dote liii Judir. spi
nindui

2I
Leagi-mLi tot ath de stranic cum 1-al legat
i pe ci, i arune-m in ap! Dacit ai si vezi ieind
ma! Intli piciorul meu, sint mort ! S 101 atunci
catirul i si-1 vinzi evrculi, pe 0 sut do dinari
Juder rispunsc
Vino-ncoace atunci
i rnoglirabinui von!, i Judor Ii lcgii do mImi
i,, uburcindui, 11 arunc in lao, Undo so culundu
pIni la fund.
Or, peste puine clipe, vzu dou picioarc ioind
din ap ! t Juder pricepu cii moghrabnul murise
i ii zise ,,A murit Sii nu so ma! intoareii
cluciise piioatului ! InallaIi doar da Allah
vild venind Ja mine in fiecaro zi cIte un moghrabirt
pe care s1 arunc in apa i do Ia eare sii capiit
o sutii do dinari ! i liii! catirul i SC cluso Ia evreul
care, vazmduI, strigi
A murit i ccl dcal doitea I
Juder rispunsc:
Capul tiiu sii triiascii!
ii evroul adiiugii:
Aceastai risplata color indiiritnici
$1 luii catIrul, ii pliti o sutii do dinari 1u
Juder, care so duse i-i dote maicii-si. Tar maicii-sa
11 intreba
- Ci, 0, copdc at nicu, (10 UndO tt Lu atIta aur ?
El alunci ii povesti CO I SC Intimplase jar ca,
spcriatii rim. ii ziso
Ai face mal binu sr mi to ma! duct Ia lacul
Karun ! Tare mic fi-ici sim no pii1eti cova cu mog
hrahinii acestia
Fi rispunse
Pii, o rnaicii a n.iea, dcwi nui arunc in apim
decIL dupim Voia br ! iapo!, do cc sim nu mal fac
aa, cIn.cl rnesei!a do Inociitor Irni aduce o sell! de
dinari pe xi ? Pc Allah ! nu rn ar supiira sii mii duc
212
J de zi Ia lacul Karun, pinik co-q Ineca cii milnilo melo ql pe eel ma! de p urmA inoghrabln, 1 pinti
cen-armalrtimlneanlciurmlldoelt
nceadoa1ze1azJuderse1ntoarseaqacIark

Iceldoldemallna!nte,pecarelnsiklllntreccaqlln
aculKanuiql,totatuncl,ilvilzuvcnindpeal trel ea moghrabln, care seniAna nemalpomenit cu
bogiflia Jia!nelor qI In lnumust4ea fotazelor cu care
eralmpodobitcatlnulpocaro-lclilhtrea; 1,laspae
tale liii, In desagi, sjI do o parto tl do cealaltil, se
afla cite tin borcan mare do stlchl cii Invelitoare.
Se aproplo do Judor cjl4 spuso:
Pacea lul Allah lie cii tine, a, flu al liii Oman
El 11 nilspunso in salamuilek, cugetind: ,,Cum
solace oaroc1L.1 tumAtil flu 01 lnumele?
Moghrablnul ii Intrebt.
and povea.tea ajunse aid, eherc7ada vilzu zoril mijind
I, stoadA, tAcu.

Ci tntr.a paint sate aizeci gi noise noapte

...Moghrablnul 11 1ntrob:
N-al vAzut troctnd p041101 n!Qto nioglirabitil?
El nlispunse:
Dolt
El Intrebi:
Incotro au huato?
El spuse:
213
Lca.m legat nil nt.k i I am ivi nca in l
w:ch. au .inccat ! i. clac ilvnesti soaita kn, an
pCnhu tine pus1 dcn pattc una la fol
La cuvinteli acctca. moglirabinul incepu s icI.
spunse
0, sirniani. tu nu 1ii c oiicc ia ii au
(i ltolmit CI.i nainte
dote oS dc pe catui 1 adugEi linitit.
0. Judei. dOlcs(: sa fact Si Cu mine ccal ftcii

s: SC(W( din clcsagi nite f.iinghii groase ok mzi


L. s k dote i Judet Ii spuse
Atunci intindeti rnIinJlc ca s ii te lc
i Ital degaba. cki sInt tare zorit. i vre
.ii:ca itU St ! Do aitmintori, sint deprins Cu rneseria
ji 1)011. sa at toata nCtcdeiea ifl dtbacia
o:: c{ inecator
Atunc moghrabinul Ii det.e braielo Judu
iogi [a spate ; pe urm pescarul ii ridici i-I
anea in lao unde ii vzu cum se cufund i picr(.
i., i:ainte do a pieca grtbit cu catirul, ateptt ca
Lc:oaeIe rnoghrabinului st s iveasci Ia faa apel
spro cea rnai mare nedumeri.ie a lui rsriri din
up rnai intli cole doua mImi, apoi (apuL apo.
iiao2:: nabinul in treg, care 11 strigi
Nu tiu sI inot ! isciiietemtEt degIal)a Cu
j:.:;iidui tan, 0, saiacc
SI: Juclet arunca peste ci navodul I izl.)Uti st
scoatt Ia mal. Atunci vIzu in mIinilu 1u lucru po
narE nu-I bigase do searna ole Ia inceput. do pe5t1
roi Ca de coraliu, cite un pe5te in fiecare mmn
$ rnoghrabinul. dote fuga Ia catirul lui, ma cek
dcua boicane ck stidili, puso cite un pete In ficcaro
borcan, incitise borcanele cu un capac i Ic pUSO
J.a Inc in desagi. I)upa care, so mtnarso far Ia Jude
i, luinchii in brat,e. ifleepu sa-l sarute cu Jar
bucurie, i pe obiazul ciropt i pe obrazu tg
si ii spuse
Pc Allah fir tine, na.5 mal fi acuma r*
via1i i nas fi izbu.tit nici. s prind pet.i5. acJa
doi
i-astai !
Or, Juder, care nui mai venea in firc .c
dumerirea ]ui, ii zise pin la urm
Pc Allah ! o, eitorule stilpmne a) men. cc
soeoi in adevr c am fost de vreun fobs Ia mmtiiirea
ta i Ia pescuirea acestor doi pe.5ti, grahcte
dcmi spune i mb, drept once ni1umirc, cc
5th in pr.ivina celor doi. nioghrabini inecaii,
carei aclevarni. cu cci doi. pe5ti .51 CU eVTeUJ c)Ia
yaa din .suk!
Atunci moghrabinul spuse
0, Juder, afi c eel d.oi flJOghlabi}u
sau inecat erau fratli mel. Unul so numea AbJ
Al-Salam, bar ceiialtul Sc numea Abd Al- Aho.d..
lar eu ni numesc Abd Al-Samad. Ian eel pe care
to ii Crezi a lb nfl evreu, flu oste niciclecum. c\).rcJ.)
ci un adevirat musulinan, de nt malekit )uiYck
mi este Abd AlRahim, .ii i ci tot f rate cu
Or, ya Juder, tatl nostru, care so numca Abi
AlVadud, era un mare solomonar care stima
pe deplin toate tiine1e tainice, .i nc-a invtat I
pe nol, eel patru fbi ai lui, magia, vrjitonia 51 nete
uguI do a descoperi i de a dcschide comonie ceic
mai ascunse. melt nol neam a.5ternut Cu ir p
mnvaarea acestor .5tiinte, In care am ajuns la o
treapt do cunoa.5tore atfta do mnalt e pn l.
irni am izbutit sli supunem sub po;uncie
noastre pe ti ginnil, marezil i efniii. J)up5 CC
tamal !v)stru a. ni unit, nea isat bununi. marl 5 ho
gii nembsurate. Nob atunci am impurtil. inre ne
dup dr e pt a t o , comor l i e I b at e , f e
mitor manuscrise n-am putut cAdea in Inflegere.
l u r i t e l e t a l i s mane ql cr t l e de t h 4A; I n al I n pr i v I i 4 a at l i p i n i r i l anus
Ccl mal de scamit dintre acate manuscrise era o
carte cu titlul & Znsemndrlle-celor-de-demult, 0
care atenIcI
cu adevrchar
at pestcue putlnestomate
n$ de socotit ca prot 1Incagreutatea
InwmnAtato, I aqaelitacItInn-aradovllr,
putca ft phtItil
In carton acoca so aflau tnsemnilrl despro toate
comorilo ascunso In sinul pAmintulul, precum qI
deziegarea tuturor talnelor t a tuturor semnelor
meg! cc. i era tocmat manuscrisul din care pllrlntelo
nostru scoseso toatil h4a po care o stllptnca.
Po clnd zizanla Incopuso all so culbllreasdll Intro
aol, vizurllm Inirind In coin noastrll un preacineth
olc, chiar acola core 1-a crescut pe tatlil nostru
ci 1-a tnvll4at vrlljltorla ci ghlclrea vfltorui.ul. Dir
elcul accia, cure so numea Cel-Mal-TaInlc-Cohn,
no spuso: ,,Aduce4l-ml cartea acoea! l nol Ii
aduserllm tnsemndrile-celor-de-demult, pe care
el o lull ci ne spuse: ,,O, coplil mel, stntc4l coplil
copliulul meu, i nu pot ft de partoa unula, In
paguba celorlalU I Trobulo, asachar, ca acola dintre
vol care doreqte all elbA cartea aceasta all so dud
all deschldll comoara numitil Al-,$amarchal tI
all-mi adudll do-acolo store corcasdll, cipul cu kohl,
spade 1 Inelul cu pocete! CAd toato acesto lucrurl
so ellA In acoa comarA. lar lnsuqlrllo br sInk
peak fire! In adevllr, Inelul cu peceto ate In
same until glan, care to Infricoqeazll umal prki
rostlroa numelul : so cheamll efritul Trilznot-Trllznitor!
lax omul care ajunge stAptnul acolul
mel peak Infrimla filrA do toamA puterilo tuturor
rogilor L sultanilor; ci, theA wee, poate
sLApini pilznlntu-n lung 1-n lat Tar spada! acela
care o are potato, dacti-! place, sA spulbero toate
oqifle, nurnal I Luturlnd-o: cAd pe datA tncop sit
jlneascS din tin fIAcilrl tjl fulgere care fac praf 0 pulbert dIn 141 r5zbolnlcl . Tar sfera coreascAl
acola care otro potato, dupit cum dorete, sit cAMtoreascil
In aria, col4 do po puimlnt, ThrA nIci sit
so mhjto din loud lid, s sf1 strilbatit toato beanie,
do Ia soaro-rilsaro pInS hi soaro-apunel Pentru
acoaLa, nu are decit sf1 atingil cu dogotul locul
undo viva sf1 so ciucS l ilnuturilo im care vrea sA
lo strilbaUl, 1 sCent qI Incopo sf1 so InvirteascA,
treclndu-I pc sub odd toato Incrurilo mel de
seamS din tactile (un, precum po locultonll lot,
do parcS tar II dlnalntoa lul. 3l dad, cine t1e,
are sf1 so plingil do folul cam 1-au gzdult bAfltlnaqil
din vrco tarS, ott do felul cam 1-a Intimplnat vreo
cetato dintre acele cetAtl, nu are deck a Intoarci
spro soare locul undo se aIM acea lumo vnljma
lul, ci pe datA local acela ira fl prada flItcitrilor
va arde cu to locultoril sAl. In ce pnlvote pal
de kohl! acola care $l ungo plooapele cii kohlul din
c1 vede pe datA toate comorile ascunso In p5rnlnt!
Asta-l! Totodatit, cartea nu ira ft pe drept deck
a acelula care va lzbtndl In Incercarea lul; tar
cel care flu vor Izbutl, nu von putea si nldlce aid
o preten4le. Prhnltl lnvolala V Nol rAspunserAm:
,,PnImlm, o, c1k al tatAlul nostru! Nu ijtlm tad
nimic In privmnta acelel cpmorl a lul amardal P.
Atund ol no spuso: ,,AfIatl, coplil met, cit aceastit
comoii a ltd amardaL..
and povestca ajunse aid. Iehcrezada vllzu zorli adjind
l, sfioalA, ficia.

Carteaceioromteunaden4I$I,voI.T 217
Ci Iii tr-a patru sute aptezeceu noapte

lJri i;i.

..,,ae(asta (:omc)u1a a lul anarciul se afl in


p!terea celor dol fli ai impratului Rou. Tati]
vostru, odmoari, a incercat sa pUna stpinire pe
ca ; (ia!, pentru ca so desclild, trebula rnai ma
inte si pun stapinire pe cci cloi fii ai lul Roii
;Yiparat. Or. in ei.i.pa cmnd tati vostru a dat si
n,face, ci i-au scipat iau fugit do sau arunc
J)i.eiaCU1i in pet.i roii, in adincul lacuiui Karun.
iIng Cairo. Si cum lacul aeel.a oste i ci fermecat,
tatl vostru sa zbitut mult i bine, i tot na n
ajuns sii prindi pe cci doi peti. Atunci, a voni
Ia mine .i nil sa puns do neizbinda mncerciriio
iui. Tar en am Thc-ut mimaidecit socotelile mole as
trologiceti i urn Intocinit lioroscopul l mi s
aritat ci acea comoar a lul amarda1 nu putea
ii dcschisi decit en mi1ocirea i sub lirivirilo unui
tinr din Cairo, pe nume Juder ben-Omar, poscar
de rnesei-ie. $1 c acel Juder poate i gsit pe
1fhmuri]-e Iaculiii Karun. lar vraja acelni lac no
poate Ii deziegati decit do acel Juder, care va tro
1)111 ui i(C bia1c1.e celin a carul ursta este Si 00-
boale in acel lac i sil arunee apol in api. Ta
eel care vu ii aruncat, vu avea do luptat impotriva
t.lor doi fceioii fermecai al Inapiratuh.ii Rou
.i dael soarta mi e si biruiase i sii princ
n-are si se mccc, si miria lul are si so ai.ate rnai
Itii l.a fata apei. 51 Judcr are si-1. pescuiasc en
tilvodu1 lui Ci acela care va pieri, ra scoate Ia
iaa apel mat in.tIi peioare1c, i va t.rebm si fie
pirasit ! Auzind cuvintele aceslea ale eiculi.ii
el.i-LiTainieColen, noi raspunseruin : , ,Ho
vrem s tacein incerearea, chiar dc-ar fi s pie
rim ! Nurnal fratele nostru AbcI AlRahim n
vroi nicidecum s so lase ispitit. i no spuse
,,Eti flu vreau ! Atunci noi ii liotaririn si SO
Imbrace ca un negutor evrcu, i no Invoiriiin Cu
toii s trirnitem catIrul i desagli, Pc care sI
ciirnpere do Ia pescar, daca vorn pior.i in incercarea
noastra ! Or, tu tii, o, Juder, cc sa IntImplat
Cci dol frali ai met au pierit in lac, jertfe ale
fiilor lul Rou Irn$rat ! i eu, Ia rindumi, dup
ce rn-al aruncat in lac, era s ma prpdesc In
lupta Cu ci; ci am izbutit, cu ajutorul unui descIntec
pe care 1-am rostit in gind,. si ma desfac din Icgturile
mdc, s dezieg vraja cea de nebiruit a
lacului i s pun inina pe cci doi feciori at irnp
ratulni Rou, care sint cci dot peti do culoarea
coraiului pe care rn-al vazut cind i-am virit Ia
bocalurile din desagii met. Or, aceti dol peti
vrjitj, feciorii lui Rou impLirat, sInt in totului
tot do! efriti tare putern.ici ; i, ca urmare a prIn
dent br, am s pot Intrun sfirit s deschid
cornoara lul 5amardal. Nurnai eti, spre a dcschide
acea cornoar, trebule nurnaidccit s fit i tu dc
fatL IntrucIt horoscopul Intoernit do Cob-NI atTainicCohen
prorocea Ca lucrul nu se poate face
decit sub ochii tat! mrel tu, dar, o, Juder, sa pni
rneti a vent en mine in vIaghreb, Intr-un bc flu
departe de Fas i do Miknas, ca s ma ajui s
deschid comoara lui 5arnardal? Jar eu am s-i
dau tot cc ai s-rni ceri! Si at s fit pe totdeauna
fratele men intru Allah! 51, dup aceasta calatone,
at sa te Intorci Cu inima voioas Intre ai tat!
CInd Juder auzi aceste cuvinte, rspunse:
0, cltitorule stpIne al rneu, eu am PC capu
tneu pe mama i pe fratli mci! 5i eu ma Ingrijese
sit Ic aduc cole dc trebuintit traiului! Dacit,

219
dar, a primi s mcrg cu iine, cIno ]oar niai da
plinea cea do toate zilele?
Moghrabinul rispunse
Pricina oviiclii tale nu-i decit icleaia
Daci in adcvir rmmai lipsa de bani ji grja pontru
mania ta to oprcsc s pleci, sint gata sIi dai
numaidecIt o mic do dinari do aur Pentlil clicitu
i(1ilO rnaicii tale, pina cc to vei Intoaree, CII 1i 0
Jips do patru luni numal
CInd auzi do o mb do dinari, Juder strigi
0, ea1torule, dirni cci o mie do dinari sLi
due mamel mole, i. pe urm merg Cu tine
i moghrabinul ii inmmni nuinai.dccit rula do
niri, 1)0 care Juder o luti i o dote inaicii. sale,
spiinind ui
Ia aceti o mb do dinari 1)ontIu ehcituiolile
talc i ale fra1jlor me], intrucit en flifi SU p1cc on
un moghrabin in tro clitorie do patru luni Ii
Maghreb ! Jar tu, o, inaic a nwa;.roagate pcntru
mine, cIt am si lipsesc, i en am s flu acopcrit do
noroc en binecuvintarea ta asupra mea
Ea rspunse
0, copile al men, cc jab are smni tiC do Upsa
ta ! i cc Inca mic sa nu pai ceva I
FIt SUS0
0, maici buna, nare do cc si-1i lie I r
pentru cineva care so allii sub paza iui Allah
iapoi mogi irabinul este un om tare do trcabii
i ii libuda pe inoghrabin pinib peste poate. lar
maicsa Ii spuse
Allah apiece came tine inima acelul moghra
bin cumsccade ! Dute Cu ci, If fl men ! Poate ci
are sii Lie mirinimos :fata do tine
Atunci Juder Ii luii bun--riuinas do Ia maicI-sa
i se cluse Ia moghrabin.
CInd Ii viizu venind, nioghrabinu] II mtrel)U I
To-al eflitub, cii mama ta?
El rllspunae:
Da, do bunK soamli I Ic ca s-a rugat pcntn:
mine 1 rn-a binecuvintat!
El II spuso:
UrcA-te po catir, In spatelo moul
$1 Juder so ureA In spatele rnogbrablnulul pe
spinarea catlrulul, 1 clillitorl aqa de l.a prlw
pta pe la chindle.
Or, clillitorla 11 lIeu o mare pottil cia mlncare
lul Juder, care nu rnal putea de toarne.
clad povestee ajunse aid. E$chcre7ada vAzu zcsrii rnijtd
1, stiousA, tAcu.

Ci hair-a pains sale iaptezecfli was noapics

tirma:

Curn mali flu vodea nimic de mincare l.a moghrabin,


II spuse acostula:
0, stlipine clAtor, eu tare socot cli al ulta
eli lel de nilncare, en eli ne brAnlm cia-a lungut
acestel cflAtorllI
El rlispunso:
11 toame?
El spuse:
- Ebluallahl
Atunci rnoghrablnul oprl catirul, so dete Joe,
tot qa lIeu i Juder, far moghrablnu] spuse:
N-mi Incoace sacul!

221
i dupi e Juder Ii adusC sacul, rnoghrabinul Ii
ntreb:
CeIi dorete su:fl.etiil, o, frate al meu ?
El rspunse
Orice-o f 1!
i rnoghrabinul spuse:
Allah s to aib in gri:ja lul Spunc-mi ce
vrei sl rniininci?
E rspunsc
Nite plifle cu brinz
El zImbi i spuse:
0, &Xrace, plirie cu brInz ? Asta-i ceva in ade
var nepotrivit cu starca ta ! Core-mi, dar, ceva mai
de searnil!
Judor rspunse
Eu, la ceasul acosta, a zice (.L OIi(C() fi este
de searna
IV[oghrabinul 11 mntrebi
t1i plac puil frip.i ?
El spuse;
Ya Alilali, da!
El. II intreb
li place orzu1 Cu ml(Iu ?
El spuse
Mult!
El II Intreb:
Ii plac vineteie umplute? capetele de pasare
Cu roii? napil cu patrunjel i c colocase? c
p4ina de oaie Ia cuptor? orzul rinit i fiert i
htut? sarmalele in fol de via? prjiturile?
eutare i cutare i cutare lueru?
Si Ii Inir a.a douzeci i patu do feluri do
bucate, in vrome cc Juder gIndea: ,,Au doar n-()
fi nebun? Cici de undo are s-rni aduc bucatole
pe care ni Ic inira, oInd aici nu vad nici ->

222
butlrie i mLC1 un bucttar? Am si-i :Sptm pe
data ci mic prea destul ! $i Il spuse rnoghrab
riului
E destiil ! 1)a pmna ci.ncI o s mu faci si nvnose
aitea fe1t-i do bucaw, Th.r sami artiti fl
mica?
Ci mo.ghrabinul ruspLi.n.se
Osp p]uicut, o, Juder!
5i biig mhia n sac i scoase cle acolo o tavEi do
aur cu do! pui fripi i cldicei pe urmL mat
bg o data aiiina i scoase o tavi dc aur en nhte
frigrui de mid, i tot aa mat dcpartc, una c1upi
alta, toate cole douazec.i i patru de fe[uri po care
1einirase, nici una mat muM, nici ima mnai pi.ittn
La privelitea aceasta. Juder nimase nii ic. S
moghrabinul II zise:
- Ia de mnInc, sirmane priete!
Ci Juder strigi:
Uallaii ! o, stapIne calator, fr dc nici o indoia[
c trebuic s ft aczat in sacu.l acesta o buc1
rie mntrcagL cu toate ale ci i cu o ilota do buci
tan!
Moghr.abinui Incepu s iid i rLspuxise:
0, Juder, sacul acesta este fermecat! 51 este
siujit de un efnit care, daca am vrea, near aduce
pe data o mb de mincruiri siriene, o mie dc mmcruri
egiptene, o nile dc mincruni indiene, 0 m ie
de mincruri chinezeti
5i Jnder so minun:
0, ce sac fmumos ! qi cite ;rnmum cup niTLde
i cita imbeiugare
Pc urmi, minicara a.mtndoi pe saturate i arun
car coca ce rarnase do la prInzul br. 5i moghrabinul
puse tvilc do ann In sac; pe urma, baga
mimi in eea1alti dcsparUtura a desagilor i scoase

22j
dc acolo Un uic.ior do aur plln u. api proaspata

i 1)uni. i 1ur i Is,i feuri spilr.fle cle dup. sfinta datin i rostir rugciunca de dup prIn2,
iapoi puser.i ulciorul Ia be in sac, lIng unu
dintro ceie doua bocaic. sacul PC spinarca catImi
ml, i I cicear l ci pe catir, i Ii uimai. dimniui
mai depcirte.
Dup liii rstunp, nioglirabinul II iii.ebt pe
Jndcr
Tn tii, o, Jii.dcr, cli; diu.iu UYJ 1)itUt do h
Cain) p3nh aid ?
El .iaspi.inso
Pc Allah ! nil tiu
El spuse
Ani strabatiit, lii acesle doul ceasuri, o do
})Ltrta3C care CCi( j)c 1)i.11,1fl 0 1 IJia dc UiTlbiCt
El intreba
Cum aa?
El spuso
AfUl, o, Juder. ca aceasLa oaiIre pe care no
aflrn noi este In totulultot o ginn ca toi ginil I
intro zi ca strabate dc obice,i 0 depirtare dc in
an. do umblet ; ci astzi, ca sa nu to ostenesc, a
mers IncctLor, la pas
i Cu asta li urmara druniul :ciltre Maglireb
si in. ficcare zi, diinineaa i seara, sacul Ic Indestula
toate nevoile; 51 Juder nu avea deelt sLt-i
doreasca o mIneare, dc-ar fi :fo.st orielt dc an cvoioa&i
i do nemaipornenita, pentru ca numaldecIt
muticarea s so i afle in fundul saculul, gata
cabdi i orInduiti frumos pe o av de aur. i.
ajunscr In felul acosta, dup cinci zile dc uroblet,
in Maghreb, i intrar5 In ec1tatca Fasulul. i a Mik
nasuluL
Or, peste tot, dca lungul strazibor, tol;i trectori
II rocuno5teall pc stI.pmnu1 mcigrabin i II ntIrnpi

224
nau cu salamalekuri, on m.ai adesca veneau -i
srute mIna, pInI ce ajuriscr la o casi unde rnog-
hrabinul dcscii1eLci i btu Ia poarti. 51 numaideelt
poarta so desehise i In pragul ci so ivi o tinri
fat1, Intocmai ca o 1uni, i frumoasil i uoar ca
o gaze1 uscat do sete, care le zimbi cu un zimbet
do bun-venit. 51 moghrabinul i spuse pirintete:
0, Ralirna, fata mea, d fuga i deschide-no
sal a cca mare a palatului!
- $1 tinra Rahma rspunse:
Pc capul i pe ochii mci
51 o lu Inaiiritea br, mnluiuntiu1 1)alatldui, lega
n1ndu-i oIdurile. $1 min1i1e lul Juder so zburtcir
i 5i zise in sine.i: ,,Asta-i ! fata aceastc
do bunEi seam Ca este fata vreunui rege !
lar moghrabinul lua mai Intui sacul do pe spatele
catirci.i i spuse:
0, catIrci, unto:arcetc do undo ii venit !
Allah s te binecuvInteze!
51 iacIt cii deociatii piirnintul so deschise i
cuprinse pe caUircii in amnul lul, dupii care so inchise
la be numakbecit. $1 Juder strigii:
0, Ocrotitorule! Miirire lul Allah care ne-a
mmntuit. i ne-a ocrotit cItii vrerno am stat po pinareaei!
S

Ci moghrabinul ii zise:
Pentru cc te minunezi, o Juder? N ii ti-am
spus do Ia Inceput cii este o ginnii din ceata efri
1ilor? S1 ne gribirn mnsii a intra in palat i ii
mcrgern in saUl!
51 merseri dupii tiniira fatiL
CInd povestea ajunse aici, $ehereznda v5izu zoril niijind
i, sfioasi. Ucu,

225
Cl Intr-a patru stile aptezeci i doua noapte

Cmnd Judot intr in palat, rrnase ulLut do sZr.i


.tucirca i do belugul dc bogU ce se aflau acolo
i de frumuseea iolican&eior de argint i a lan
turilor do autr do care atIrnau, ca i de risipa de
ncstemate i de alLiIrnnri. i, dup cc se aezar
3os pe cliilimuri, rnoghrabinul i spuse fetel sale
Ya Rahina, du-te degraNi i ad.u legtura do
a-itas pe care o tll!
3i Lata so duse nurnaidecit s aduc legtura
accea i o dote tatlui ei care o ;desThcu i scoase
o rantic care preuia pe pun o mie do dinari t,
clinclu-i--o lui Juder, SpUSQ
- Irnbraciite cu ea, o, Judoi., i fli aici easpe
hine venit
i Juder o uinbrc i se Mcu atita dc strlucitor,
ricit prea aserneni vreunui fiu de rege dintre
regil Arabiel de Ia soare-apune!
Dup care moghrabinuI, care sta eu saeul dma-.
into, bg mIna in sac i scoase din et o grrnad do
tvi, pe care le orindui pc faa de mas Intinsi
do etre fiici-sa, i flu se opri dccIt dup. ce inirui
aa patruzeci dc tvi dc felurite culori i dc feI
mite bucate. Pc urm, 11 spuse lui Juder:
Intinde mIna i ia de mninc, 0, staprne a
meu, .i fii Ingdukor fa de no pentru. putinitatea
cu care to osptam; ctci not Inca flu-ti tim
gusturile i buicatele pe care le dorcti I Nu ai,
a.adarmi, decit sil fiC spui ce-ti place niai mult i
cei poftote stifictul, si noi iti aducern fiIra do
zbavli!

226
J uder rispunsc:
Pc Alkth! o, cL[torule stipine al rneu, mie
mu p.Iac toate bucatele, fr osebire, i nu rn dau
in 1.turi de la nici una! Nu ma mal intreba, dar,
etrni place, i adumi tot ce-ti trece prin gin
Intrucit cu maninc once! i-asta-i tot ce-mi place
(:cl mai mult pe lume ! MnInc stranic ! Iact
51 nLne1 stranic In seara acee:a i, de aitmintci.i,
in ficcare zi, farI ca pentru aceasta s Se
vacl vreodata f urn de buctinie. Cici mc>ghrabiniui
nu avea decit s-i bage mina in sac. gindind
la vreun fel de mineare, i nu:maidecIt scotea mm
carea aceea pe o tv dc aur! 51 tot aa i Cu
poamele on Cu dulciunile. 51 Juder tri In felul
acesta In palatul inoghrabinuiui vreme do douazeci
de ziie, .E.clli rnbmndui rantia in fiecare dirni.
neata i fiecare iantie era mai niinunat1 deelt
sora ci
In cea de a douazeci i una climineata, rnoghra
1)1)1111 veni la ci i-i .spuSc
Scoalate, o, Juder ! Ta t ziua hotrIt pen
tiu desehiderea oomoarci lui 5aniar.dai
5i Juder se nidic ji so duse cu moghrabinul. Tar
cind ajunser dincolo de zidurile cetatii, deodat
se ivira dou catirce, pe care indi1ecari, i doi
.I()bi neg.ni care niergeau in urma catIrcelor. 51
drumeir1 aa pina Ia amiaza, cind ajunser pe
aIrrnLu-i1 unei ape cuirgatc)are ; i moghrabinul puse
pi.ciorui Ia pmi.nL i ii spUse iui Juder
- Deaealoe!
51. dup ce Juder decIec, moghrabInul lacu
1)fl :SENfllfl CU mina eiiitr cci doi negni. spunindule
- Haide!

227
umak.Iecil., cci dot neg.ri 1uari eele C1OUi cali.ice,
care Sc misLu1ci, pe urrn so Iritoarseri 1)0 malul
apci, adt:icind In sptharc Un cort i covoare 1
porno, i riclicai.i cortul :i Ii Imbricari cu chili-muri
i rinclu.hui dc inImprejur pernel.e i perni-telc
Diiprt care ac1useri sacul i cole doui hoca
luri In care so aflau in.cliisi cci doi peti do culoarea
corau[ut. re urrni aternurLl masa i intinseri,
scotind uIc din sac, douilzeci i patru do tivi ci
bucate. T)upi care so mistuira.
Atunci inogli.rabinui so ridici, aez di.nantct
Jul cole donil bocaluri, pe un sciuIe, i incepli
si inur.muro dciasupra br dcsci.ntecelo do vraji
i farmeiceic, PmnU cind cci dol ixti incpur s
stige din Ulunbnu
iartiine ! o, stlpIne vraci, fIoi mUll do
5i I so rugari aa nai departe, In vrcme cc ci
rostea decintecele. Si dintr-odati cole doui bocab
poc1ii.rl i so fcuri ndri, pe cind dinaintea
moghrabinului so ivir dou fiin1e, Cu bratele incruci
ate a urnilint, care spune:aU
Mintuire i lertare, o, atotputcrnicc ghic.itor!
Ce gInd ai on not ?
El ruispnnse
. GIndul men oslo sl v sugrum i sLi vi ard
afar doar dacil Irni figri.duit,i s deschiclei comoara
liii $amaDdal!
El spuscrLI:
Ii fIgtiduim ! 51 avem s1i deschidc
rnoara! Ci trebuic nunialdecit si-l aduci aici pe
Juder, pescarul din Cairo. Cci este sons in car-
tea Soartci cI in nici un id nu poate fi deschis
comoara decit sub priviril.e lul Judor! 51 nimonca
nu poate intra in locul unde se af1i ca, dccl L mmmai
acel Juder, Liii] [ui Omar I

22
FI.rspunse
Pc acela despre care vorbi 1am l adus !
aflil. elilar ad dc I a I Iac.tl-1 I Vt vede i. v
aude

$i cele doua f1pturi Sc uitar cu 1.ii.arcaminte


Ia Juder l spuscr
Acuma nu mal este nici o piedic1 ! i te io
hi/ill pe fbi ! ejuruirn pe Nurne
melt moghrabinul le Ing.dui st Sc duc unde
avcau si so duc. i ci .pierir in apa riului.
Atunci rnoghrabinul lu o trestle 1ung i goai,
pe care aez dou. tipsioare do cornalin rode;
1 pe aceste tipsil puso un tas do aur plin cu carbune,
peste care sufl numal o data. i nurnaidecft
carbuncle so apiinse i Sc sellinlh in jar fier-
1)mte. Abuni rnoglirai)inul prosari t.miie peste
jar i spuse
0, Juder, hcata c1 aburli tamili so ridic,
jar cu acum am s1 rostesc descIntecele do vraj
pentru doschidere. Ci, Intrucit odat ce am s
incep deseIntecel.e n-am sa mal pot s ma oprese
fr primejdia do a face 2adaririice puterile tailsmanice,
vreau s to Inv mal intli ce al do faeiit
ca sii no atingem tinta pe care ntnm pus-n ifl(I
am venit In MaghrebI
i Juder rspunse:
tnvuimi, o, stpIne de:plln a) rneu
i rnoghrabinul spuse:
Afla, o, Juder...

Cmnd vtea :ju.mc aicL $ehtiada yu nijnd


:J, siioaS, ttcu.

22)
Ci tntr-a palm sute aptezcci i treia noapte

Urinti:

...A.flit, a, Jtidcr, cit atunci vinci am sit tncq, a


rosti desc.1n4ccelq do vrajit peste furnul d.c titmlie,
ape riulul are sit Inceapit sit scadit lncet4ccet, qt
slut plait is urmit are sit se usuce en totul 1 sit4l
ante yadul goL Atuact at sit vezi lvlndu-se, pe
clinul uscat at vadulut. o poartit d aur, nre qi
maltA cit poarta intel cetAl, vu donS verigi tot
de ant. Tu sit to mnciropti c&rc acoastit poartA si sit
bati In ca 140L Cu una dintre edo donS verlgt care
IncNdpoartaIsAateplocUpLPc urmitsit baLl
Ipeit o datA, mat tare deck mntita oath, .m tar sit atepti!
Apol sit ba4L a trela oarit, mat tare deck
Instate, q1 sit stat neclintit. St dupit cc vet ft bittut
In felul acesta do trot ott Ia rind, at sit auzi din-.
hituntru pe caret strigind: ,,Cine bate la poarta
Comoriior I cc tle sit deziege vritjlIe? Tu sit rita-.
punzi: ,,Slnt Juder peecarul, fiul liii (knar din
Cairo! $1 poarta are silsedeschidit, tar In prag
sire sit so iveaecit un Ins care, en spada In mbA,
are sit4t spunit : ,,Dac[t c vu actovitrat omul scale,
Intinde gltul sitU to] capul ! rar tu sit Intl
gILd fArt do teamS; ql ci are sit ridico spada astipra
ta, dat numat pentru ca sit se pritbuqeascit pe
bc Is pictoarele tale; ql n-at sit mat ezt decit tin
trup firS suflet I 51 tu n-al sit pitfltl ntmtc! Cl
doeS, do frieS, n-al sit fact ce4i spune, are sit te
uctdit po clipS pe datL Clad In felul accsta vet ft
rupt yea dIntIl vrajit, a! sit Intl Inlituntru 1 at sit
vezi a dotis poartit, to tate sit ball mnnal o datA,
dar cit mai 1are. Atunci are s ti se arate un c1I-
ret cu o lance mare pe urnr 1 care are s-i
spunCt, ameniin1Indu-te eu lancea ridicatii deodat:
,,Ce pricini te aduce in aceste locuri pe care n ici.odat
i flu le bat i flu le ca1ci nici cetele orncneti,
nici semintiilc ginilor ? lar tu, drept. oNce Nispuns,
s-i ariti srnet pieptu!l desehis, ca si te loveasc
i ci are s te lovesc Cu i.ancea lul. Ci tu n-al st
p4eti nirnic; iaa ci are s Sc pribueasc Ia pi
cioareie tale i nai s ma.i vezi de.cit un trup fr
do suflet! Dar dae al si dal Indrt, are s te
ucidi ! Al s ajungi pc iirrni Ia a treia poarta, de
unde are s ias in Intimpin area ta Un arca, care
-.i Incordeze arcul en .sigeata impot.riva ta
tu sni ari euajos pieptiil ca pe o tint, i ! are
s cad la picloarele tale, imp fr de x:uflet! Or,
dac ai s ovli, to ucide ! Ai s mergi mal doparte
i ai s ajungi la a patra poarti, de unde are
s se repead la tine un lou cu chip mnfricotor,
cu gura ciscath, dInd si te mnInce. Tu s nu to
sperii i si flu fugi ; ci InLinde rnIna etre ol ; i,
de lndat cc mIna ta va fi Intre dinti Iui, leul are
s so prbucasc la picioarele talc, fr s-i fac
vreun rIu. Atunci s to mndcpii citrc a cncea
poart, de unde ai s vezi icind un arap negru,
care are s to intre!be : ,.Ci no eti ? Tu s spiil
,,Slnt Juder ! i ci are s.ti rspunthi : ,,DacCt c
cu adevrat om.ul acela, mncearc. atunci s deschizi
cea do a asea poart ! Tu numaidecit aCt to dud
drept Ia cea do a asca poartCt i sCt strigi:
isuse, poruncete iui Moise sCt deschidCt poarta !
i. poarta are sCt so deschidCt dinaintea ta i al sCt
vezi ivindu-se doi balauri nCtpraznici, unui din
dreapta i unul din sUnga, care, cu gurile cCtscate,
an s sarCt asupra ta. S nu-ti fie fric1 ! Ci

231
sALi jiflj:jizj cLrc fiecatu cIte o min, iar ci au sd
dea sa i lu mtite ; ci zadarrite : cad se i vex zvir
coli neputiricioiji ioae1u tale. $i mal en
seamil, sit mx dat VUCWi scum c ftal sill de ci;
do na, anoar-tea tai nequdoicluica. Al sf1 EtJU.RgJ
Ia urmil 1 Ia cea dca aptca poarta, M at s ba
Jar fiinta care are sf141 deschid l sf1 U so arate
in prag are sf1 Sic maica La I 51 are swti spima
Eli Lilnevenit, fiul InCU I Apropicte do mine, ca
sf141 urcz bunf1 pace I Ci tu sf1i rf1spunzi ,Sta
acoI() Linde eti 5i (lciibracei-te I Ea arc sf1-ti
spun ,,O copilul men, slat mama ta I 51 Imi (Ia
torezi oarecarc muitumire ,i oarocare eiristxre ca
rsplat ca teani aipVat ci cit tiam dat o
tore aleasA I Gum do-an! ccii sf1 mit dezbrae JaW
do tine ? Tu sf1-i rspunzi en gura mare ,,Dacit
miti lepezi numaidecit hai.nclo, ic caner I 51 sf
inhali o spadit pe care a! s--n gf1seqti atIrnatit la
dreapta, PC perete, 5i am-i spui ,Jlai, in.eopo I
5i ea arc sf1 Income sit to indu,plece d are sit caute
sit te amgeasc atunci, citindu-ci soarta. Ci tu Ia
seama sf1 nu to iai tulburat do vorbele ci, i, do
fiecare daft! clad are sit-5i lepede o hainit de po
ca, hi sf1-i strtgi : ,Leapf1df11e 11W celelaite I 5
mercu 8-0 ameninti en nioartea, pInf1 cc are sit
ritmInit goalit do tot Ci atunci al so veid cum
fugo i pioro ! SI in felul acosta, 0, Judor, a! sf1
rupi toato vritjiIo g ai sf1 spulberi toate farmoccic,
mIrituiniduti zilole. 51 nuti ma! rilmino pe urm
decIt sit culegi roadele stritdaniilor tale. Pentru
acesta, flu a! dccii sf1 tree! dincolo do a aptea
poartit ai ai sit gitseti iniituntru aur shins rnor
marie. Ci sit nu id aminto la el. ji sit fri duel drept
la un foior micu.t, afiat in mijlocul comonlor 51
peste care esto trasit 0 aerdca. DII atunci Ia 0 parte
perdeaua aceen. i al si vezi, culeal. intrun
dc aur, pe vrj.itorul cci mare, Samardal, chiar
aceta care-i stpmnui aceici comori! i iingfi capul
iui ai s vezi lucind ceva rotund ca luria aeeea
sfra cercasc. i ai i-i vezi pe ma4g inei.m cu
pada despre care ti-am vorbit, .i avInd pe deget
:inelui cu pecetea, i, atIrn:at cu un lant dc aur Ia
gItul hi], spu1 cu kohl sa rIU ovj atunci
Ia acele patiu lucruri dc pre i grai)ctcte
ic cfin co:moar i s vii s mile dai ! Ci, 0, Judcr,
al griji s nu uiti nkni:c din toate cite te inv
tai, on s fad aitmintrelea de cum team sftuit.
Dc nu, ai s to cicti aniarnic i al s al muite
necazuni ide indurat!
i, sfirin:d do pus toate acestea, moglirabinul
ii mai In.irui lul Juder aceleai sfaturi, o dat., de
douui on, dc trei on i. do patru oH, ca s I le vire
cIt rnai hine in cap, pini cc Juder spuse singur
Acuma ttn minte oL ! Do care--i fiina orne
neascL..

Ctnd povcsten t,c iici-cad. vzu zoril rnijind


s. s.ricasL. teu.

Ci Intr-a patru sute captezeci i palm noapte

..carei flinta oifleneasCa in stare si mnfrunte


atitea Infricotoarc talismanuri do care mi-ai
spus. i si Indure atitea amarnice prirnejdfl ?
Moghrabinui rispunse
233
0, Juder, s n-ai flici o fric In privinta
aeeas.ta! Toate fpturile p care ai si le vei la
porti nu sint deolt nite nluci .fir do sufl.et!
Poti, dar, s fii pe de.piin linitit!
Si Juder rosti
tmi pun ndejdea In Allah I
Nnma.ide.cIt moghrabinul Li mncepu afumrile
vvijitorcti. Mai puse nite tniiie pe jarul din c
ni.e i incepu si rostcasc descIritecele. Si iati c
apa riului s.czu meet-meet i so scurse, jar vadul.
apei se ivi uscat. cu poarta cea mare a Comorii.
Dacil vu a.a, Juder, f a mal ovi, so 1isi
In albi.a riulul i se indrept. ctre poarta do aui.
in care batu Intlia oari Iincetior, pe iirrni a doua
i a treia oar. Si din luntru Sc auzi un gla.s care
intreba
Cine bate [a poaita Comorilo frli a tl sli
rup vriijile?
El rspunse:
Sint Juder ben-Ornar!
$1 poarta 1)0 data se desehise ji in prag se lvi ()
fimn1I care, cu spada in mmn, rcni:
Intinde gitul
5i Juder i.i intinse ginil; jar cellalt abitu asu
pra-i spada ; ci numai ca si se 1 prLibueasea tot
atuneL $i aa se petrecur luorurile pI.n Ia cea
do a aptca poartLl, intocmai ouni Ii prorocise i
cum II dadicise moghrabinul. 51 de fiecare dati
Juder rupse vrjile, cu mare curaj, pIn cc I so
arata maica-sa, ieind do dup cea do a aptea
poart. Ea Ii privi i-i zise
Pacea iui Allah fie Cu tine, 0. copile al nwu
Ci Juder Ii striga
Da cine-mi eti tu ?
Ea rspunse:

234
Fuuslntmaicata, o,flulmeutSlntceacare
te-a purtat noul turd hi plntecele el, ql tea sliptat,
ql ti-a dat crcorea pe care o at, a. copilul
tnti!
Elrilaii:
LeapAdil-ji halnele!
Ea rispunse
Tu oti f&uL mat : awn dc-mi ceri si call dez
bite laW de tine?
Fl spuse:
Dezbraci-te, ci de flu 141 tal capul cii s1pada aceasta!
$1 1.ntl.nse mine citre perete. apuci spadd agiati
acolo qlo fluturi strlgbd:
Dad flu tedezbracl, te aor!
Atunci ea se hodri si-qI scoati vreo doull
baltic ; ci ciii spun:
Scoate-lepe toate I
$1 ea mal dezbraci vrco doull. El Ii spuse:
Mai departe I 510 hi f l u l ej a mereu,
toatehalnelenumalitesepeeadecltculzmini4ele,
pi n i cc bi t rl n a 11 l e pi d i
1, ruinati, 11 spuse:
Alt, coplie al mat, ma1 jefult de Loath truth
cea Indelungati pe care am. rlslpWo en all to
cresci O,ceamar! Aulnlmata-4dcplatri? 51
oare chiar wet si call aduct lntro stare alit de
nuuinoasl, $Jindu-mi si-mt arM golictunea In LaW
ta? 0, fiul mat, on au-I aMa o nelegiutre qI 0
blestemitle?
El zlse:
Mevirat1u-I! Po4i, dat. sal Lw$ pe tine izrninutele
I
Cl icl nu rosti lAne Juder cuvlnt.eka acestea,
ci bitrina qi strigi:
S-a Induptecat! Da41-i!
$1 numaldecit, din toate prllc, se abALu peete
umerli lul wi potop de Loviturl, deco ql amilte cc
ploala, date do to%l stcitjerii eel nevitzt4l ci comedl.
J, pentru Judor, chl.ar cit aceasta lu o mamit
do bit ale aim nu mat ctaso weodatit, do sIt n-o mat ulto toatti idata tnt! Pc urmit, efrflhl ccl
nevitzutl II zvlrllrul, cit ci clipi din odd, cu loviburl

narnice, atarit din sMile comorli ql dincolo de poarta po care o Inchiserit hi lee, ca mat Inainte!
Or, moghrabimiL vllzuse cum It aruncau etarui
pe poartit qi so rqxzl s114 tragit de-acoto, Intrucit
apole , ni l b ol n d cu mar e hui e t , cupr i n
lesloat .po inn ci fficcu sit steascit asupra luf
deau vadul r i u l u l ql I l por n oau cur g cr e a br opr i t i t . l l b duso
mire din Coran, pinit ce tI vent lrfa.l In skn4iri.
Atimcl II spuse:
Ce-al titcut, o, bietul do tln!
El ritepunse:
- Trecusem toa4e pledic4e l rupsosem toate
vnAjibe! i a lost ca tocmal IzanLInuteIe mane)
mete sli-mi prielnutascit plerderea a tot cc dobindlszn,

t sit tie prielna acestel ciomitg6bi care m-a ztigritvit!


SI II povctl tot cc 1 so Intlmplaso In Iuluntru.
Atimcl moglirabinul 11 zlse:
Nu to-am stittult cu sit nu te al,atl do Ia cc
to-sin lnvt4att ULte-acwna! MI-al titcut mle
ncczurl, Il-al titcut ci ha ci tatc astea numal
pentru cit n-al vmt 5-0 silcqtl sit4 scoatit lanA-.
nflole! Gain pentru anul acesta! Acuma trebule
sit ateptitm anul urmittor, ca sit mel IncorcAm
lanA! Plait atunel, at sArhall ]a mine!
$111 chemit po eel dot nogrl, care se Ivirit humaldeeR
ci strinscrit cortub, aclunirit Ce era de adunat,
i pierir o thpu, ca si se i.ttoarc numai.de,cit cii
cci doi catiri pe care Juder i moghrabniul Inc
1ecari i vorn.ii pe dat indrit citre cetatea
Iasuilui.
Juder r1tnase acIa in c.asa inoghrabinulu.i un
an intreg, irnbrcind in ficce zi o rantic noui, de
mare pret, .i mIncind i binici bine tot cc 1 Sc sco
tea din c, dupii cum ii plcea i rIvnea.
Or, iact1 i ziua 1iotirIt, la Inceputni anulul
cci non, pentru eealalt Incercare ; i moglirabinul
VQp1 Ia Juder i Ii spu.sc
Scolte ! 5i s mergeni unde trebuic F
niergem!
El rispunse:
Dc huni scanii!
5i iejiri din cetate, .i-i vizui pe CCi dcl uegr.i
tare le adusera cele doui catIrce, pe cate Incalecar
i numaidecIt i Indemnari ciitre riu, pe ale
crui iirrnuri ajunseri in curind. Cortul fu ridi
cat i intims ji impodobit ca i Intuia oarii. Si, dup
cc mIncarl, moghrabinui lui trestia aceca goalii,
tipsiile de cornalin rode, cuia piin Cu jiiratic
i cu ttmIie ; .i, inainte d.c a Incepe afuiniri1e ma
glee, ii spuse lul Juder:
0, Juder, aim sii1i dau un sfat
Juder strig:
0, stpine clitor al rneu, chiar ci an mal
t1rebuie s-1i Ldai ostencala. De-a fi ultat rciomi-.
geala, a Ii uictat i nilnunatele tale sfaturi dc anui
trecut.

Cind povcstea ajunse ak:i. $eherezada vrzu irii mijind


i. sfioasii, tcu,

231
Ci Intr-a patru side aptezeci i cincea noapte

Urm

]\ioghirabinLll ii intreb
Atunci, cl iiar ii mm to ?
El. rspunsc
Uf, do bnnascama e in
El S1)liSO
El bine, Juder, Pze.teU SUfictul 5i, mai
cii scamil, nu to mai gIndi c btrlna accea este
mama ta, cind ca flu-i docIt o vedenie care a luat
:hipul mame5 tale ca s to amgeasc! Or, dac
intlia oari al .ieit do acolo cu oaseie intregi, cle
data asta, da:rnai greeti, s nu to indoiet,j cI
al s le lai in comoari!
El rspuinse:
Am greit! Ci dac i de data asta mal gre.
csc, ml so cuvine s flu ars
Atunci moghrthinul puse trniia pe jratec i
rosti descIntecele. Si numaidecIt riul sec l ii ing
dui iui Juder si mearg la poarta de aur. Btu
in poarta aceca care so deschise; .i Juder izbuti
si biruie vrijiic dc Ia toate :porilc, pinil cc ajunse
dinaintea maicil sale, carei spuse
PU binevenit, o, Copile a] mcii !.
El rspunsc
$i de cind i cum ci fi en copm:liiI taii, 0, blcs
tomato ? Seoate-ti hainele!
Atunci ea Incepu, da tot mal thutincI si-1. am
geasci, s-i scoat Incet i una cIte una hainele,
pinI cc nfl mai rrnase decIt cu izmthintel.e pe ca.
51 Juder rlcni
Scoatele, o, blesteniato
i ea ii scoase izmhiue1c, ci numaidecit pie.ri
iiluc firI suflet!
$1 Jucler intr flir dc nici o piedic1 in comoarL
<rj mornianele de aur adunat in iruri strInse;
ci, fr a lua seama ncidecum Ia aur, so duse
drept La foioru1 ccl micut i, dInd pcrdeaua Ia
parte, ii vzu PC so1omoarul cel mare Al-amardal,
culcat in jeui lui do aur, cu spada talfsmanic
la hrIu, cu inelui pe cieget, Cu ipul do kohl atIr
nind la gIt de lanul do aur i, deasupra capuiui.
Cu sfera cereasei str11ucind i rotundi ca luna.
Atunci, fir a mai pregota, inaint i desprinse
spada de la briu, scoase inelui talismanic, dezlcg
ipui de kohl, lu sfera cereasca i so trase ind
rat s piece. i PC data Incepu s rasune Imprcjurul
lul un zvon dulce do laute i de c1o.po1ei
nevzui, care 11 inso5 pe biruitor pin Ia ieire,
pe cInd din toate prile vistierici de sub prnInt
glasurile strjilor so idicau in slava lul strigind
Dc mare fo!os sa.41 fle, o, Juder, coca cc ai
dobindit ! Piecciune! Plecaciunc!
.i cintecele nu mai contenira s iiisune i glasurile
flu mal contentr s-i firitiseasc pina cc
iei din vistieria do sub pmInt.
CInd 11 v.iztt c vine Incarcat cu talismancte.
moghrabinul so <prl din afum.ri .i din deseIntece.
i Sc ridic i incepu sai imbrtieze strIngmndu-I
Ia piept i rostindu-i salarnalekuri din inimL i
dup ce Juder ii inmIn cole patru talismanc, mowhrabi.nul
Ii che&na din adIncurile vzduhurilor pr
cci doi ngri care sosir, strInsera cortul i aduser
cole dou eatirce, pe care Juder ji mogbrabinul
incalecara ca sa se intoarca In eCtatea Jasulul.

2)
Cind ajunscri la palat, se aezar irnprejurul
mesei Intinse i pline CU 0 mu1iirne dc tvi s;coaso
din sac, i nioghrabinul ii .spuse liii Juder
0, irate al men, o, Juder, Ia (IC nirnInc
I Juder mIncli i sc stur. Atunci tivi]e goale
furLi puse In sac, masa fu strins, i flll)ghrabi nul
Abd Al-Sainad spuse:
0, Juder, iai liisat parnIntul i ara din
dna mea! Si al dus la bun sfIrit treburile mole!
lar eu, In fc:iul acesta, Ii skit indatorat cu buinurile
pe care ic-al agonisit pe.ntru mine! Nu al decIt
sii hotarati tu Insuti plata cc ii Sc cuvine Intru
cit Allah (.preamkit fie ci!) are s lie darni.c fa
do tine, prin rni.j.iocirea inca ! Ceremi, dar, once
vrei ; i si flu te simt,.i stInjenit, eiei li so etivine
once!
Juder rispunse:
0, stpine al incu, nu clorese dc l.a Allah i
de la tine deelt sit-mi dai sacul!
5i moghrabinul ii puse numaideelt sacul in mmii,
spunindu-i
Firt de nIci 0 indoial cit i-al menitat! $1
dc-al ii dorit once aitceva, ai f.i citpittt! Ci, o, sitrace,
sacul acesta flu an putea sii-41 lie do fobs
decit en sit mZinInel
Fil raspunse
51 ce-a putea sit-mi dorose mai bun?
El spuse
Ai Indurat multe necazuri cu mine ; i ia
itigitduit cit am sit te duc Indriritt in tara ta mu!tumit
i imbeIugat. Or, sacul acesta nu-ti poate
da decIt demincarea; dar n-are sit to Imbogitteascit!
lar eu vreau, pe deasupra, sit to i Imbogte
sc! Ia, dar, sacul, ca sit seoti din ci once hucate
vel don; ci am sit-ii mal dau, pe deasupra, i un
sac plin cu aur i cu giuvaieruni do toate felurile,
240
pentru ca, atunci cind al s te ntorj iii ara ta,
si to fad un mare ncgutor i si poi izbi, i
Ine1 din prisosinii, toate nevoile t&e i a]or t;5,
fii1 si al a to zgIrci vroodaUi
Pc iirm1 adiug1:
In cc privcte sacul Cu bucate, am s te inv
1t curn sil te siujoti do ci spre a t, le senate pe
cole pe care i.e doreti ! Pentru acoasta, nii ai doeft
sIii afunzi iuna in ci, crostincl ,,O, slujitor a
acestui sac, to juruiesc Intru virtutea Vajnicelor
Nurne Magicc, care au toat1 puterea asupra ta,
sui-mi aduci cutare mIneare! i pe datui al sui gui-.
seti In fundul saeului toate bucateio po care t
Je-ai rIvni, dc-ar fi ele In fiecare zi do o mie de feJun
i de o mb do gusturi osebite!
Pc urmil, moghrabinui fuicu sui sc iveascui unul
dintre eel dci negri, cu una din tre ceic douui catIrce,
lu un sac mare en doiiii. dcsprituni, ase-
menea cu sacul do bucate, i u:mplu una dintre
desprituri Cu gaibeni i en drugi do aur, jar cc]uilait
despiturri cu giuvaicruni i cu nestemate,
puse sacul acesta PC spinarca catIreci, 1]. coperi.
Cu sacul de bucate care pirea Cu totuJ go], .i-i
spusc jul Juder:
Incalecui PC catircui! Negrul are sui meat-gui
inaintea ta i are sui-ti arate calea do urmat, i
arc s te cuiluzoascui in felul acosta pinib Ia poarta
casci tale din Cairo. i, cInd al si ajungi acoio,
sui id COb dol sad i sui dab negrulul catIrca, jar
aoesta are si mi-o adueb InduinhIt! Si sib flu spui ni-
muiuuia taina noastr! 5i-aeuma, to Jas cu hhe
intru Allah 1

CInd povestea ajuns4 :dch Scheiezada vzu zurfl mijnd


i, sioasa, tcu.

241
Ci mntr-a patru sute aptezeci i asea noapte

Urrrta

Juder rispurise
Allah sporeasci avuiile i harurile T
mu1utnesc din sufldt
Si incileci pe catlrc, avind la spate eel doi
desagi, i porni Ia drum, cu negrul Inaintea luL
Or, catirca so tinu pe urmele arapului, care o ctluzi
tot drumul, zi i noapte; i, de data aceasta,
nu-i trebui decit o s.inguri zi ca si strbat dru.mul
din Maghreb pIni Ia Cairo; cei in dimineata
cold do a doua zilo, Juder Sc vzu daintea zidurilor
ora5u1ui Cairo, i intril pe Po\ta Biruinii
in cetatea 1u1 de batinii. 51 ajunse ia casa iui. 51
o vzu pe maic-sa stInd pe prag, Cu mina intins
ciite trectori, Ia care cerea do pomani,
zicind
Fceti-va rnili i pomani, In numele lul
Allah!
Daci o viizu aa, minile lul Juder se intune
car. So dote jos do pe catircil .i so repezi cu bratele
desehise citrc maic-sa care, cind 11 cunosCu,
Incepu s pIing. 51 Juder o duse In cas, dup
cc lu cci clol saci i Is catIrca pe mIna arapulul
s-o dea rnoghrabinului Indtriit: intrucit catIrca
era o ginn, tar arapul un ginn!
Dup cc Juder intr In cas cu maic-sa, o
pofti s ad jos pe rogojin i, cum era necIjit
ru Ca o gIsise cerind In ulit, ii spuse:
0, maic a mea, fraii mel sInt hinc sanatoi ?
Ea raspunso
Sint l)ine sin1toi

242
El intreb:
Da pentru care prieini cereai In uli?
Ea r5.spunse
0, fiul mcu, din pricin cami era foarn
El spuse
Curn aa? PIn si p1cc, ti-am dat o sut de
dinari Intr-Q zi, o sut de dinari a doua zi, i o n-IJC
de dinari In ziua cInd am plecat
Ela r1spunse
0, copilul mamu, fra1ii tii au ticluit o vc
lenie Impotriva mea i au izbutit sa-mi ia tot bnetul
acela, i pe urrn rn-au izgonit din cas. Si
eu, ca sil flu mor de foarne, am fast silitiI s cer
csc pe u1iie!
El spuse:
0, rnaic a mea, de--acuma n-al si mai iabz
nirnic, icici rnam Intors i sInt aid ! Nu te ma
necji ! iJite un sac pun tu aur i cii giuvaieriwi
51 casa-i plina de Imbel iigare!
Ea rspunsc
0, copuiul rnarnii, tu cu advrat teal i
hine cuvintat i norocos ! Aib-te Allah in paza iui
i spore.asca-.i binefacorile asupra ta! Du-te, fiul
rneu, du-te de cumpIra pe.ntru nol amindc>i
oleac de pline s rnincrn, cici rn-am eulcat
asear fr s fi pus nirnic in gur, i nici In dimineata
aceasta n-am mincat nirnie!
51 Juder. cind auzi de p1mb. zImbi a ride si
spuse:
Binccuvmntarea i belugu-s imprejurul tLu
o. rnaicuta! Nii ai dccIt sa-mi ceri hucatele pe
care Ic doreti, i eu i. Ic dau numaidecIt, fr a
mal trebui all ma dic sa Ic cumpr din suk on
]e gatesc la cnihni ( I
Ea .spilse

243
0, copllul mou, da flu vAd all al nlmica Ia
tine I Si n-al adus deck sacli acela dot lar nnu4
got I
Elspuso:
Am tot cc vrei, qi dc toate folurilel
Ea spuse:
Coplie drag, tic ce-a fl, numal sA powkasc
foamea!
El spuse:
Adevilrat vorbetl! La nevole, omul s mul4ume
to cii pu%ln I Dat cind are be1ug de toate,
lip] edt AnazurllnumalmAnlnctldeclt
delicatc4url! Or, ou am cu mine de toate din belug,
0 tu nit trebule deck all alegi!
Ea spuse:
Coplktl mou, vrcau atunci o ptAelntA esttdl
Io bucati de brlnzA!
El rllspunae:
0, match a nica, numal aUta flu osLo potrht
pentru tine I
Ea spuse:
Tu Ul mat bino decit mine ce ste potrlvltl
Nu a!, dat, dock sAlad cc aoco d csto potriviti
El spuse:
0, ma!dll cii socot dA ste poirivit t vrodoic
do cinul thu tin mid fript; ql, tot aa, nlqto pul
frIpqlniteorniqte
ezouoleadAdebot a dear d el ! Mat socot pot r i
doviecel copti, nlSe frlpturfl do oale,
v i t ai cl n ul t h u ni q t e ci r n i c l o r l dol o f a i l ,
nlte coatite priljite, nie kenafa cu mlgdale, at
miere de albine cu zahhr, nlqte plAclute de tot
umphuth cii fistic 1 himiresmatAcu ambrA, l nlte
baclavale.
Auzind ascnionea vorbe, blata fomelo socotl cA
flu-ski or! 11 ride de oa, or! el-a plerdut mInille.
1 strigh:
Yqh! Yuh! Ce-ai pA4lt, o, fiul zucu, o, lu
der ? Visezi cr1 te-al smintit dc-a blnoioa?

El spuse: Sidece?
Ea rspunse:
PAl ce-mi tot ini tu acolo felurilo aeiea
tie bucate atlta do nAstrunlce, l-atlta do scumpe,
i-at1ta do anevolo do gAtit, pe care-I at neputhflA
sA le avow!
El spuse:
Pe viata mea I trebuic nuzualdecit sLl-41 dau
iA mAninci din toate lucrurile Pc care l ic-al
ln1rat!
Ea iAspunse:
Da flu vThd pc-aid p0 nldlerl nimle din tote
cite-al lnqlrat I
Elspuse:
Adu-ncoace ancol!
5lealladusosacui,pocareilpipillqlvilzucui
e goL Cl 14 dote; tar Juder 11 bAgA nuinaldecit mina In sac 0 scone mel IntIl o tavA & au; pe
care se ltWIlau, mlresma%1 i aburind lnotlnd
In sosul br eel Ispititor, nlqte clrn&lorl umplu
pe urrnl, bAgA larAi mlna In sac, ql larq1, $
larA1; sa4tnd rInd pe rind toate bunAtil4urlle pe
care le Inirse, 1 IncA ci altole, despre care. nIci
tnt pomenise. 51 malcA-sa Ii spuse:
Copllui meu, sacu-i tare mic ci gol-golu ta
tu al scos din ci o grmadil do bucatc 1 de tAvi I
Undo erau toato aqtea?
Eispuse:
O,malcilamealActlsaculacestaml-a
fost dArult tie moghrabin I 51 sacul acesta-l f cimecat!
Este slujlt tie tin glnn care ascuitti do pc-
rimcile cc I se dan dupA cc rstetl cutate vorbe!
245
5i ii spuse vorbele. lar maicsa 11 intrcl)a
ALuncea i cu, ctac bag mIna in acest sac
i cer nLte bucate spunInd vo.rbeie astea, am s
gsesc in ci i)UCatele acelca ?
Elspuse:
Dc buni seami.
Atunci ca bgi mina ii sac i vise
0, SlujitOr 1 accstui sac, intru pLltCea N ii
melor Vrijite care au stpinhe peste tine, te Ut
iesc sii-mi mai aduci o costi1 prijit.

Cind povestci nj unsc U( $eh(Lznd.i vv.u zn,ri mIji ud


, SflOaS, teu.

Ci ml i-a patru sute aptezeci i aptea noapte

I 1rrn

Si indati. slinti sub .inIna ei t.ava, pe care 0


scoase din sac. 51 era o costi prjit minunat
i knmiresmat cu praf tie cu1oare i Cu mirodeflit
alese ! Atunci btrina spuse
Ci cu tot a rivni o pituct proaspilt i nite
brinz; cci sint dcprins cu ole 1 nimic nu-mt
priete mat mult!
Si bg mIna In sac, rosti vorhele i. scoase ce$
dorise!
Atunci Juder Ii zise
0, maic a mea, cind isprvim de mincat,
s pui Indrit in sac tvie goal.e ; c1ci talismanul

24i
core sit avem grija aceasta! 31, mat ales, sit tin
sput la nimeni taina; ,l ascunde bine sacul In
ladit Is tine, ca sit nu-l scoti deelt Ia nevole. Da sit

nu to skr4i stinjenitit din pridna acoasta; 4 Ii darnicit tatit de toatit lumea, faW do toti vecinli
ii fact do to%i sliracil; 1 cIA-Ic 1 fratilor mel sit
mitnince, qi clod 8bt en aid, 0 In lipsa meal
Or, ntci flu aflrqi Juder de spus acostea, cit cei
dol fra%i a! lut so qI Ivirui I vilzurit masa cea mlnunatit!

In adevilr, tourist afluscril qdrea cit Juder sosise,


cIa la careva din maliala, care Ia spusose:
Fratele vostru s-a Intors adineaori din cAlltone,
citlare pe o clrcA, pe care o ducea un rap,
ci Imbritcat In nlte haine unit de asemuire!
$1 el 11 ziserit atunci:
De-ar 11 dat Allah sit 11-0 11 chinuii, pa
maica! Pentru cit acuma, tArt do niel o lndolIl,
ea are sit-I povosteascil tot cc-am filcut-o not sit
Indure I 5I-atunct, o. tare ne-o ma) fi fost ruIne
fatit do el!
Cl until dintre el aditugit:
Maica-l miloasit! Da, onicum, ql clacit i-o pavest
cit stit treaba, tratele nostnii este 0 mai
milos I that ltittor declt a! Ian dad ntscoclm
vneo pnicinit do cumni s-a cAqunat purterea noastnl,elaresitselncreaditlareslnelerte!

$1-atinci se hotMnit sit vIal la el.


Inclt, clnclIntrarlIncasitqlclndJuderfl v.zu,
acestase0nldlcitlnclnstoalonqlleuritbunl
pace, cu cole mat vldite semne do bucurle, ql le
spuse:
$eck4lqlmlnca4icunoi!
Ian el zurit qI mlncarL $1 ersu tare Jthniti l
starojiti cIa toame ql de lipsuri I
247
(1ixid siii ri de nmneat so. sLturaitL Juder Ic
spuse
0, fraI.ll mci, hial,i cea moal rmnas do Ia flIfl
noastr i. i[nptLr.it,.i hi cci siiaci i Ia Ccictorii din
rnahai.a!
Ei rspunser1
0, frate, poLte car 11 mal [nne s pfls1rii
a(:c,stea pentru dna noastr
El le spuse
La ceasul do cin o SL avei ceva ma aeitLl
ru decit aceste rmitc!
J1 atu ncj .strinser rmit,ele dc la masi i icjir
i si le Impart1 slracilor cerctorilor oire
treceau po ulti,i, spunInctiile
Luati de mincaI
Dupi care ii aduserLi tncIiiiU tiiviIe genie Iui
Jucler, care le dote mamel sale spunindui
Punele in sac!
Seara, la vrcrnea cinci, Juder 1ut sacul i
din ci :patruzeci dc feluri dc tvi, pe care rnai.c-sni
Ic orIn.dui una dupi alta pe rnasi; pe urmii, Ii
po.fti j po fratil lul s vin s rninInce. i, cmnd
sfir.iri, Ic scoasc i n.ite prjituri, ca si-i Indul
ceasc gura ; i ci so i.ndu1cirL Atunci ci ic zise
Luaii ce-a rirnas do la masa noastrI i daI.i
sataclor 1 cerctoriior
Pc urmil, a doua i, ii osptitt jar, tot atlta do
1mbc1ugat i tot aa, vrcme do zece zile in
Or, dup cc trccuri acoste zece zi Ic, Salem U
spuse lul Salim
Tn pricepi curn face fratele nostru dc ne d
nit.e mese atita dc stri1ucfte in. ficce zi, o clati
diinea, o dat1 la prInz, a dati seara, i o data
duiciuri Ia vrerne de irioapte? Pi nici sultanli nu
fae deelt tot aa ! Dc undcai.i putut sii p1cc
noroc ca Ltsta i atita ImbeIugare? $1 noi nici
rat ne punem intrebarea de unde-o Li scoInd
toate aceste bucate uluitoare i aceste prjituri
de vreme ce nu-l vedem curnprInd nimica niciodat,
i nici focul nu-1 face, nici de bct1rea1i
flU se tine, nici vreun buctar nu are
$i Salim rspunse:
Pe AUah! habar n-am! Da poate cu-i Li timd
tu pe careva care s ne poat da vreo 1irnurire
cumui tulcul in treaba asta
El spuse:
Numat a batrinu ar putea s ne dumireascu in
aeeast privin!
i pe data nscocirii o viclenic i se duer la
mama icr, in lipsa fratelui, ii spuser
0, rnaic a noastru. tare ni-i foame
Ea rspunse
- Fiti pe pace, caci numaidecIt avci sil fi
multumii
se duse In odai.a in care se afla sacul, bgi
mina in ci, cerInd slujitorulul citeva bucate cIt mai
caide, i scoase Indat acele bucate, pe care ic cluse
fiilor ci, care ii spuser
0, maic, bucatele acestea sint calde, jar nO
nu te-am vzut nLci s le fi gtit. nici macar s
ft suflat in foe!
Ea raspunse
Le scot din sac
El Intrebar
Care sac?
Ea raspunse:
Un sac fermecat i once-i ceri, Ii aclucc
duhul slujitor al acelui sac!
$t le destinui vorbele vrjite i le souse
S pastrai taina!
Ei raspunsera:

10 Cartea celor 0 mie i un de nopti, vol 24


Navea nici o iijti N i spunein Ia riinicn
nimie
i, .dupi cc se incrcdinl,ari bine do insu.rilc sa
cultil i zbutiri sil sonata din el mal multe fr
luri do bucato, ezuri eumin1i In seara aceca,
A doua zi insil, Salem Ii spuse lui Salim
- 0, fratelo mcii, da pinli, cincl 0 si tot stam
iioi Ia Juder in starea aceasta do slugi, mIneInci
din mila lul? Nu Socoii ca mai bine ar fi si tieluim
vrco vicienie 1 St pUnern mina pe smu
acesta, Ca S nu mai fie dccli al nostnu?
Salim rispunse
Ce ViC.]enie am putca scodi ?
11 spuse
Pii, sl vindem pc fratek nostru Judei (H
petenici de pe marea do Ia Suez
Fil lntiebi
5i cum s f acorn ca s1 vindem ?
Salem rispunse:
Pal s no clucem, tu i cu mine, Ia capitanul
acela. care acurna tocrnai so afl Ia Cairo..

(Dind po\ustca ajuns( $ch(re7,ada vuizu zorli mijind


Si. SI100SU, taCit.

Ci lntr-a patru sute aptezeci i opta nba pie

...i si1 poftirn, ci i pe lnci VrCo dui cora


bieri, sit vinit sit Ia masa cii noi! Si-al sit vezi ! Tn
n-aj deelt sit a&vereti vorbele pe care ann sli i
le spun eu liii Judei, iai s vezi eeam sE
pin a nu so afIri acea noapte!
Dup cc so invoiri pe cleplin in piivftia aces
tel pluinuite vinzri a fratelui br, so duserI s
caute e iriaimarele Suezului 1 11 spuerI. dup
salarnalekurile do euviini
0, clpitane, am venit Ia dumniata p(ntru o
treahil care ncqreit ci are si te bucure
El rspunse
Bun!
Li spuserli:
Nol sintem tract amindui day mal avem wi
irate, o lidica care uni bun do nimica. 51 cInd
tati.1 nostru a m wit, ne-a Isat o motenire i
care am Impirito intre noi trei ; lar iratele nos
tru 1-a iLiat partea liii. 1 s-a gribit s-o vIntuiascti
In dezmiuri in zamparlIcuri ! 51, cInci a ajuns
nevoia, a Ineeput s so poarte fat,1 do nol Cu C)
mieIie aprigI i, pmn la urmLi, nea chum.at dnaintea
judectorilor, oamcni ri i asupritor.i, Invi
nuindune c 1-am Ineiat la partea luil do motefire!
5i judectorii, mitarnici i ticloi, flu pregetar
i a no face s pr1pdim cu cheltuielile judeci1or
toattI m.otenirea de Ia printe1e nostru! Ci ci
nu s-a multumit numai cu aceast rutate! Ne-a
chernat i a, doua oar dinaintea asupritorilor i,
in felul acesta, a izbutit sti ne aduc la cea mal
ncagr srcie! 51-acum, habar n-avem cc mal
urzcte iari impotriva noastr1 ! Am veniL dar,
La domnia-ta, ca s-:i cerem s no scapi do ci.
cumpEirmndu-1 do la fbi spro a-ti sluji ca vIs1a pe
vreuna dintre navele dornniei-tale!
Cipitanu1 raSpuflse

231
N-ati putca si nascocii v:ieun tertip ca s-1
aduceti aid ? lar cu., atunci, ni nsrcnz s-i
(]UC PC SUS pn ].a mare, ffir zbav
El rspunserii
. Near fi cam peste mln sii-i aclucem aid
31ai binei .s priineti a ne fi oaspete asti seari
i adu CII tine idol oarneni de_ai t5, nu mai mult,
, diip cc fratele nostru are s adoarm, fbi
tuscinci o .s-. mnfcrn, o s-i punern in clu
in gura i o s ti-i dm in seam lar tu, sub ccpcri
ui noplJi, ci sni. scol afar i.ai. s fad c
vrea cu ci
El i.e rs13unse
. Cu toati grija 1 bt1fliVOIfl2. Va Iiivoitl
mii lasaU Ia patruzeci do dinari ?
El rispunseri -.
. AtIta ehiar Ca prea-i putin Ci, pentru tine
hal treaci ! i, Ia cderea noptil, s. vii in cutare
u1it,, linga eiitare geamie, unde-al s gaseti pe
unul dintre noi ateptlndu-te! i s nu uii st
aduci CU tine doi oarneni dc-al ti
Pc urrn, se duser Ia fratele 1cr 3 uder, stetera
cu ci de lafuri ba despre una, ba despre alta, jar
Ia a vreme Salem i sarut rnma CU 0 infitiare
prin care par.ca iar 11 cexut ceva. i Juder Ii in
breb
Ce doreti, o, fratele meu, ?
El raspunse
Afl, o, fratele meu, o, Judci, j am un prie
ten care rn-a poftit de multe dti in easa iui, pe
vremea cIt ai lipsit tu, i totdeauna s-a purtat fa
de mine cu multa dnicie, i tare rn-a Indatorat
in felul acesta. M-am dus, aadar, astzi, s-i
rnultumcsc, i ci rn-a poftit s rmln s cinez Cu
ci; ci eu i-am spus : ,,Pi na cam putea s-1
252
las pe fratele meu Juder singur ae.as El mi-a
spu.s A.du-l incoace cu tine Eu am r.spuns
,,Nu cred e are sil primeasc Da al putea tu s
primeti in seara aceasta s ne f ii oaspete., dimpreun
cu fratil ti ! Or, fraii ml toernal se aflau
acolo de fa, i i-am poftit i pe ci, socotind in
mintea mea cli. n-au s primeasc i c, In felul
acesta, am s pot scpa frumos en fata curat
da, din pcate, ci nu s-au codit nieideeurn lar
fratele icr, vzIndu-i c prirnese, a pri.mit li ci
i mi-a spus ,,S m atepi la capatul Ulitel tale,
lIng poarta geamiei, i am sLi yin s ne IntIlnim
acolo, dimpreuni en fraii mel ! Or, acurna, o
frate Juder, tare n-ia tern c. ci s-or i afla aecdo
jar tu ma vezi cc tare incurcat smnt fat de tine,
din pricina acestel Ingaduine pe care mi-am iuat-c,
Si, dac vrei cu adevrat s-ti rmIn datornie
pe viat, primcte-i ca oaspeti In seara aceasta
Binefacerile tale ne-au copleit de muit, i betugu1
Ii umpie casa, o, frate al men I CI clae,
din vreo pricinli. cr1 alta, nu vrei nici.decurn sii4
al ca oaspei in casa ta, Ingduie-mi s-i poftese
in casa vecinilor notri, unde am sli-:t cinstesc cum
ci putea!
Juder raspunse
$i pentru cc, dar, sli-i pofteti in casa vecinilor
notri, o Salem? Oare casa noastra sa fie
atita de strIrnt i de neprimitoare? On poate
n-cm avea cc s le dam s mnInce? In adevar,
cum de nu-ti este ruine sa ma mal lntre.bi In
privina aceasta? Nu al decit s-i aduci mncoace i
sai cinsteti dIn be1ug cu mincare i en dulciuri,
fara s te zgIrcei, in aa chip melt sa .prisoseasc
din pith 51 dc-ad Inainte, dac ai . chemi ca.

253
oaspe4l pricteni de-ai titi, nil ad &clt sil ceri mamel
noastre tohto bucatelo de trcbuln qi cIt mal
tnultc! Du-te dat, 1 thoamA-t wictonil din sears
aceasta! Toate blnocuvlntllrile s-au pogorit asuwa
noastril odatui en asemenea oaspejl, 0, frat(
al mou!
La cuvintele acesca, Salem suirutui mlna Lu! Ju
der l se dust Ia poarta geamlel aM Inttmpinc
pa inqil scala, pa care Ii aduse degrabit aeasui.
Tar Jndor so rkllcA In cinstea lot I hi spuse:
BrnA-vonlrea tie cii vol 1
Pc armit, II potti sit stea lingit cii .,i Incepu sit
tilhfilsulascil prioteneqte en ci, tildl a avea habar
decprc cc-i ascundea ursita! 5i o rngLl pe nia!clkca
sIt atearnIt masa i sit-i ospittezo cii patruzeci de
tilvi de tolurlte mlncitrur!, spunlndu-I:
Adit-ne cutaro tel, ! cutaro ret, i iarL1i en
tare fell
lar eI nitncarA 0 se sitturaril, socotind cit aces
mlnunatit dnA se datorh dirnlciel trajilor. Salem
1 Salim. Pe urmit, clnd IntIla parte a nop%fl se
scurse, 1! so aduseril dulceturlie 0 prAjiturile:
mlncaril plait Ia miezul nop4li. Atunci, Ia am scmzi
al liii Salem, corAblorll se rcpczirit La Suder, Ii innodar
ui braWle strqnle, Ii priponinil plcloarek iji
11 dusenul pa sus atari! din cash, coporij de nep.uit,
ca sit Ia numaldcclt drumul ditto Sucz unde, cum
ajunserhi, if aruncarit In tundul unel corilbil dc-a Ion,
cii flare La plcloare, In mljlocuI alter rob! l al al-
tot oslndl%l, i II tnimlsonit sit slujeasci! p. sc$ndura
vlslailor, in an Intreg. !-atIta cu Judenl
Clod pwestea ajimso old. $ehenzarIa vxu zorli ml Jim!
I, liflOOfihi, tcia.
(I Intr-a patru sute aptczeci i noua wapie

1slinip. fial3ii si.i, ciud se scuiari d.hnirwaUt, Sc


cluserlI Ia mania br, care nu ta nirnie din cole
iiaimplate, i.I spuseri.:
C), rnaici, Juder inc nu sa scubat
Ia spuse
1)ucei\(i .i sc-u1ail
Ji i-ispunser1
Undo-i (:uICat
!1 PUS : /
- - In odala do c)aspe
I1 g.ziiri
Nu este nhrienca in udaia accea Poatt (i a
pl.ecat asnoaptc CU corbierii ! Cad, niaic, fratele
nostru Juder a dat de gustul cdtoriilor indep
irtarc 51, do aitminteri, 1am i auzit curn
vorbea en streinii. acela care-i spuneau : ,,Te lum
Cu noi, ca si deseut comorife ascunse pe care le
tim !
Ea spuse
Atunci pesemne c o Ii plecat cu ei, fata .s
no fi intiinat! Ci putem s navein nici o grij
in privinta lul; Allah are s ie a-i Indrurna PC
calea cea bun i, cum s-a nscut cu noroc, i-i
ocrotit do soart, are s se Intoarci in curInd Ia
ri la noi, en bogii stranice
Pc urnL IntrueIt oricurn lipsa fiulul. este Un
lueru greu pentru o mam, incepu s p1Ingi.
Atunci ci strigaril la ea
0, alirnnito i smintito, atIta do mult 11 lu
l)CStT ciar pe Tuder, in vro:rnc CQ flOL tot copni tat,

255
de s-ar intimpia si plecim on si venim, niel nu
te-al intn1sta nlnl flu te-al bucurat Au nu S!n
tern qi nd fill tAl, aa cum ti-e flu Juder?
Ea nispunse:
Ba ci vol slnteli oopiil mel, cia voi shntel dc
tl]harl cl do! tlciloql I Dlii zhua cud a murlt tatil
vostru, nu mi-4 mast niel un bune qJ. n-am
avut o clipi buM cii vol, cr1 nec ailnare dli parte-vil! Da de la Juder numal buniltate ant
avut; la lnlma lul n-a stat decit grlja aim si-mI
fad o bucurle 1 ann si-mi ante ascult.are ql si
se poarte fnumos cii mine. Dc buni searni ci merItA
si pling amannlc dupil ci, dci de blnefacenile
liii mA bucur ql cii, aim vi bucura4l l vol amlndolt

Cind auzlni spusele bletel lot mame, eel dol


tlcAloql hncepuni s-c Injure ql s.o bati; apol trcunA
In odala cealalti l scotociri peste tot dupi
sacul cel fermecat i dupA sacul cii nestemate;
qi, p111 Ia irmA, deteni & sad 111 InhAWA;
dupi care, scoasenA din sacul cii nestemate tot an-
nil ce se ails lntr-unul din buzunanele liii qI toate
giuvalerurile ci pletnele de pre cc se aflau In cell-
Mt buzimar ; spuseni:
Astea-s bununl de la tatlil nostnu I
CI burma stnlgA:
Nu, pe Allah I Skit bunurile fratelul vostru
Jude I l lea adus din )ana inoghnabhniort
EllpanA:
Mli4l! Skit bununi de la tatAl nostril ,$1
avem drept sA ne foloslrn de dc cum ne place!
i se repezinA si le Imparti pe bc Intre ci anitadcl.
Cl in Izbutlnil si ajungA La InvolalA clue si
Ia sacul eel nllzdnivan. CAd Salem spunea:
fliaueu!
Jar Salim spunea:
Ii iau eu!
5i se isci zarva Intre ci, i gliceava ! Atmc1
mama br spuse:
0, copiii mel, ati imprit Intro vol sacul cu
aur i nestemate ; ci sacul cestlalt flu poate s fic
nici Imprtit, nici despicat, cad vraja lui s-ar rupe
atunci i iar pierde insuirile. Ci lsatimi
bine mie ; .51 Cu, In fiecare zi, am s scot din ci
bucatele pe care be-ti vrea, i de cite on o sa
vreti. Si, pentru mine, fgduiesc c am s pa
muliumesc cu o hucat de pline on cu imbuctura
pe care mi-ati lsa-o vol. $i de-o sa vreti cumva
s-mi dati, pe deasupra, Ce mi-o fi de trebuinta
ca s flu umblu goal, asta ar fi numal i numal
ca un dan din partea voastra i nu ca o mndatonrc.
In fciul acesta, fiecare dintre voi o s putei
face once v-o place, frt de nici o opreLte! Eu
nu nit ca amindol sinteti copiii me! i c cii sInt
mama voastri. S rmIncrn laolalt .5i in inclegere,
pentru Ca, atunci cInt s-o Intoarce fratele
vostru, sa n-avcti nimica de ce s v c.ii i s
flu vii fie ruine dinaintea Iui din pricina I aptebr
voastre!
C el nu voir neam sa asculte de sfatunile hatnInei,
i ii trecur, noaptea gflcevinduse. cu
mare zarvii i Injurindu-se atIta de amarnic inc
t un arca dc-al regeiui, :af.iindumse ca easpete
in casa de-alituri, auzi tot ccli striau i Ine1ese
bob cu bob toatii pricina gilcevel. Inelt, curn se ummii
de ziuii, dete fuga l palat i ceru sii fie pnimit
de regele Egiptului care se chema 5ams AlDaula,
i Ii povesti tot cc auzise. $1 regele trimise
nurnaidecit dupii cci dol frati a! lui Juder i ii
257
Sfl[)US ia Canc 1fltL CO rIILHtmisiia tot.. R(_gOIe
LttUll(i le Iua amIfldoi sad, jar pe ci ii azvIrli Cu
mIna mriei. sale in ternni1i. 1)iip care, PorUflel
s s deie marnel . lul Jucler o danic (ale sai
ajung pentru nevoi to el ziln ice.
$1-atita cu ci!
Estirnp, Juder iat Ca toemat i irnpliiise anui
do cInd so afla rob PC corabia capitanului ccl mare
do Ia Suez, dud o furtun so ridic Int.i-o zi Irn
potriva navel, o dezgrdin i o izbi do nLto stInci,
atIta de nprasnic IncIt o zdrobi i toi oamenu
Se Inecar, aEaa-ii do Juder, care iZl)Uti s ajungi
la rm mnotln.d. $i izl)iltI si so catore pe tiscat
i ajimSe in felul acesta la o tabira do bcduin.i rn
tacitori, care Ii descusuri cei. en ci i daca estc
corbier. $1 ci le povest.i cI, in adevar, fuseso co
rbier pe 0 nav care so xc-ufundase i Ic povest
pe art toate panii1e lui.
Or, so afla aoolo, In trecere prin tabra accea,
un neguitor, do bana mi din Jedda, care so
simi tare i.nduioat do soarta mi Jude1 i care
ii SUSC
Vrci s intri in stujba rnea. o, egipteanuk ?
lar eu, in schiinb, am saIJ fac rust do haino xi am
sCt to due Ia Jedda
$1 Juder prLmi s intro In shijba 1ui i plecu
Irnpreun Cu ci i ajunse Ia Jedda, undo negutorul
so purt cu mult marinimie fai do ci i ii
coperi cu binefaceri. Fe urrn, dup un timp, ncgui
toru1 p1cci in hagialie Ia Mecca i ii lui i pe
Juder CU ci.

Cind povstei ajuns aiei. $elicr(zadu iiZli Uli.i rnijiuct


!i. SrIO1Sa, tacu.

258
Ci Intr-u pa/itt sate optzecea flO(mtc

Uinii

(iincl ajurise [a Mecca, Jiidei dete fuga i se


baga i ci In alaiul dimprejurul sfintei Kaaba,
ca s faci cele apte .sfinte ocoluri, i iat c toemal
acolo, in miliocul hagillor din alal, dete ochu
cu prietenul hil, eicui Abd AlSarnad, rnoghrabim
d, care i ci ii implinea cele apte ocoluri. i
rnoghrabinu.1 II vzu i ella rindu-i, i ii Inchin
un salarnalek frtesc i Ii intreb cc mal face,
Atunci JLIC1CI Incepu s pIing. Pc urrnli povesti
toate cite le pliiise. i moghrabinul 11 1u de mmli
i ii duse in casa uncle trsese, Se purt cu muitli
drhicie fatli de ci, 11 Imbruici Cli 0 imnunatli ran
tie ftlrli de pereche si-i spuse
Necazul sa dcplirtat aetirna de tine, o. Ju
der
Pt iirni ii scoase horoscupul, citi in ci tot cc
pliiserli fraIii IuiJiuder ii spuse
.Afhu, o, Juder, ca fraii tLd au pit cutctre
i cutare iucru, i c ci se afl Ia ceasui de-acurna
inehii In ternniia regeiui de 1-a Egipt. Ci tu fil
binevenit In casa mea, unde ai s rlimIi pInli
ceal si Indep1ine.ti toate sfintcle datini !
sli vezi eli de-acuma Intunte totul aie sli ftc bine
Juder rlispunse:
Ingliduie-mi, o, stplne al meu, S mIt due
pinIt ia neguatorui cu care am venit, ca sIti cer
slobozire i sItmi iau bunrltmas de la e ! i m
mntorc nurnaideelt La tine
Ceililait ii intreba
Ii datorezi bani?
11 raspunse

259
Nu

Celilalt apuse: Du-te, dar s ten di o bozi r e l


do la ci, NrA do zibavil; cAd, dreptu-l,
d41 l e l ri n ag-bun
plkiea ce 41 s-a dat de mlncare este o Indatorlre
de netSgAdnlt clnd eqtl tin om cinstit!
SI Judcr so duse la stipinul sic, uogu4Atorul
din Jodda, Ii cern slobozlre 14 apuse:
1W-am lutlinit cu tin prieten al meg care-mi
ate mal scump ca un Intel
Etripunse:
Du-te 1 cheamA-l, si dim tan ospit In ciastee
lull
Jiader spuac:
PeAflahlmaduceipsAdenici unospA4
E unul dintre fiJi belqtwulul ql are o grAnadA do
slujitorl!
Atanci ncgi4Atonil Ii dote douizeci de dinanl,
spunlndu-l:
Ia-i, slobozee-ml cugetul ql riapunderea
Juder rspimse:
Allah sA-41 Intoarci tot ce mi-al dat I
51 so desparti de el 0 pleci la pnietenul sic,
rocfghrabinut Cl Intlini pe ale tan ekmaa qI 11
det do pomani cel douAtiecl de dinarl; pe uuni,
ajujclamoglirabln,1locu1kelpInAsfkql de
Implihit toate stintelo datini 1 Indatorlrl ale hagialWuIui.

Atunci moglirabinul veni Ia ci 1, sco4lndu-ql


de pe deget Inelul cii pecete pe care 1-1 adusese
odinloari Juder din comoara lul $amaMal, 14
det.e spunlndu-l:
Ia Inclul acesta cii pecete, o, Juder, care are
si4t Implincasci toate dorln4ele. Atli, dhr, ci pece

ea accasta are In slujba el im ginn, nuffilt TrAznet-Priznltor, care va ste la poruncile tale
pentru once al s cerL Nu at decit .s fred ncternata
din pecete, i numaideclt are S se iveascI
Tr2net-Trznltor, care are s Ia asupr-i 5ni-
plinirca tutuor vrerflor tale i are s-ri aduc
dac ai s-i ceri, tot cc ti-al don din bunurile
de pc Lime!
$i, ca s-i arate eum s se folosease de pecete
1) frec dinaintea lul cu degetul ccl gros. Pc data
efritul Trznet-Trznitor se lvi i, ploconindu-s
dinaintea rnoghrbinului, spuse:
Iact-m, ya sidi! Poruncete vet ft acultat!
Cere i vei vpta! Vrei s zideti la icc o
cetate pribuit, on mal degrab s pustieti o
cetate In floare? Vrei s omori i s cleseapatInezi
? Vrei s puibeni sufletul unui rge or5 nii-
mat s-i zvlntuni otile ? Poruncete
Moghrabinul rspunse
0, Trznetule., iat-l pe eel eare-i a I tpIn
dc ad lnai.nte ! Tii Incredintez staruitor Sluje
te-I cu sIng!
Pc urmii, ii d:QtC siobozi.e i, Intorcin.du-se etre
Juder, Ii spuse
S flu uiti, 0, Juder, c vet putea, &u ajutorul
acestei peceti, sa-i Infringi pe toti vrjinaii
ti i si te rzbuni pe ci! i nu curnva si te indoie
ti de marea lui putere!
Judekr spuse:
D.aca-i aa, o, stpIne al .meu, tare a v!
l ma intone in tara inca, 1 la casa rnca
El raspunse
Freac pecetea i, cind ef.ritul Trznet i s
va arta l-t,I va spune: ,,Iact-m! Cere i vet
cpta ! tu s-i raspunzi : ,,Vreau s niLi sul in
spinarea ta! Du-rn chiar acum In 1ara mea! i
ci are sa ti se supun!

261
Atunci Juder ii lu rniasbun de Ia AbcI Al
Sainad moghrabinul i frec pecetea. Si pe dat
scb ivi Trznet-Triznitor care II spuse
Jacit1i-rrii Cere .ci T(i cpta
51 Juder rispunse
[)unii Ia (.:u1u astizi chiai
1I spuse
I lesne
5i indoindusc, II ILi in unCa i porm Cu ci in
5 ealatoria \1n1 dc Ia prinz pin Ia niiez
do noapte ; i efritul ii. 1si jns pc Juder, cliiar
in casa mamei sale, i pieri.
Clad maicisa Ii zari PC Judei, Sc riclic i Incepu
si p1ingi, urjnclvii bunI pace. P tirmi, ii iJo
vosti eeau pit ra1i i cum ia ciurngit re
gele i cuin ic-a Iiiat sacul ccl ndrvan i sa
cul Cu aur i en n.estcmatc ! 5.1 Juder, dacil auzi
toate astea, nu putu si i.iimIn nepasator cit
soarta fraiIor lul. i spuse marnel sale
Nu te rnai amri Pc dati an-i s-4i atit cc
sint in stare s fac. i am s tii aduc Pc fra.i
mci
Si wtodat frec gerna pecetci : 1 numaidecit
so lvi slujitorul care spuse
Iactii-rni I Cerc i vel cpta.
Juder spuse
i1i POrunccC S te cluci i si ri.dici din ternnita
regclui pe fiaii mci pe care s mii adu
aid
51 ginnul pieri ducindu-se st indcplinease po
runca. -
Or, Salem i Salim zceau In chilia br, prada
clurciilor cumplite i unor gInduri i cini tare
negro, din pricina caznelor i a lipsurilor Indurate,
c1e-i ctoreau moartea ca pe o alinare i ca
po liii sfiiit al necazutilci lot. Si toernal ii Im
262
prteau Cu mare amiciune asemerlea gIndurl,
chernmndu-i m&artoa, cInd vzur deodati p.mInlul
curn. se Intredescthide sub picioarele br i cum so
I vete Trlznet-Trznitor care, fr a Ic da rgaz
s so priveasc mal bine, Ii Infc pe amindol
i picri Cu eiin adincul pirnIntu1ui, pe cInd ci i
})ierc11iSeri sinea de spaimI in brae1e iui, ca s
rni-i mai vin in sirniire decit In casa mamel ior
i s so vad intini pe chilim intro fratele br
Judcr i mama br care Ii Ingrijea cu luare-aminte.
Si Juder, cmnd ii vzu c deschid ochil, Ic spuse:
Toate salamabekurilo fie asupra voastr, 0
fraii inei On flu mu rnai cunoateti i ma
iitat?

Cind povostea ijunsc iiei. Sehiezuki vlizu zo.rii ni.iind


i, .sfioas1, tacu.

Ci intra patru sute optzeci. i una noapte

Uim

Ii lusara capu-n jos i incepura S pIIngi In


tdcerc. Atunci ci le spuse
Nu p1ingei! Cici numai diavolul i nesau1
v-au Irnpins si faceti ce-ai fcut! Ci cum de v-ati
putut hotnI voi s m vindeti? Da flu mal punge
i! Cici cu adevrat mi-c ca o mIngiiere s socot
e In aceasta mi asemuiesc lul losif, fiul lul Jacob,
cInd a lost vIndut dc fraii iui! La urma-urmci,
fra1ii lul bosif s-au purtat mncul 1 mal ru
fat do ci, decIt vol fal, do mine ; lntrucIt ci, pe

263
deasupra, i.au ma! aruncat ql In fundul unul pu!
Cerell numal lertare lul Allah, cu mare dm0,
$ el are sA vii lefto Intruelt el ste Indunatorulcel-fAnI-de-marglni
1 AtoatelertAtorul aq
cumo stlnjencsl4!
51 cii vii led I Fiti, dar, blnecuvlnta4l! $1 1141 de-aci Inainte fan do nicI o stialA 51 fAn dc niel
$14 minglie aqa mid departe qill llntqtl, pinli
ccii sim4ini Inimile Intremate; pe urm, lacepu
sil le povesteasci toate pI4anlIle qi toate patimile
cite le Indinse pini ce 1-a Intilnit l.a Mecca
pe elcul Abd Al-Samad. $1 1. antI ql ion pecetea
vntljltA.
El atunci Ii nAspunsonil:
0 fnatele nostru, lartA-ne de data aceasta!
DatA om ma! face vreodatii ce-am Nait, si ne
pedepsqti cmxi a! sa soco4l tu!
El rAspunse:
Si flu ma! eve1, dan, nb! o gnijii 51 nIci tin
aman! $1 flu pregeta4l si-mi povestlti 51. vol ce
v- fjicut a.egele!
Elspuseni:
A porunelt si tim bituU bine ci vergile, !
ne-a spenlat cii. are si ne tie 51 mat nAu; po urmA,
ne-a hat eel dci sac!!
El spuse:
Atuntd,aresivadIe.t!
$1 fred nostomata pecetel; l nutnaidecit as lvi
fnltuiTrlznet-Tnlznitor.
and ii vizuni, eel do! fra4l as Infnicoqani amari4e
ci socotlni In Inima icr ei Juder nu-1 adusese
acolo decit a si-I dee mon4Il. $1 se Inghesuifl Ia
pleptul mamel lot, strigind:
0, maid buM, ne punem sub ocrotinea ta
tea diiloasi 10, maltA bunA, stirule tu Intnu apiranea
noastni I
a
Ea le rspunse
0, coplil met, nu v fie fric
Esti.rnp, Juder Ii i spusese lul Tr;net
Iti poruncese smi aduci toate giuvalerur
i toate lucrurile de pr care se afl acuma in si
peturile regelui, fr a mat lsa nimica, i sLt-mt
aduci totodat sacul eel fermecat, precum t saeul
cu nestemate, care au fost 1uat cu sila de la
f.rai.i mci
S:i ginnul pccetei rspurise
Ascult i ma supun
Si pe data p1ec s Indeplineasc porunca i se
c.ntoarse punmnd in mIinile lui Juder eel dot sad,
neatini ca dintru inceput, i toate comorile re
gelul, spunind
Y sidi, nam mal lisab prin si.petLlrl nrnica
Juder atunci dete mamei sale sacul cu nestemate,
precum i comorile regelul, sfatund-o s. le
pstreze cu griji, i puse dinatntea lut sacul eel
fermecat. Pc urma spuse ginnulul pecetel:
ii poruncesc s-mi ridici chiar in noapte
aceasta un palat malt i strlucitor, sl impodo
beti cu aur, i s-l urnpli cu covoare i cu tot
cc e mat imbelugat pe lume, 5i doresc ca totul
s fie gata pIn-n ziu!
5i ginnul pecetei, Trznet-Trznitor, rilspunse
Vrerea ii va fi Indeplinit
51 pieri In adiricul pmIntului, pe clad Juder
scotea din sacul fermecat nite bucate minunate,
pe care le rninc impreun cu mama i cu fratil
sal, peste poate de multurnit, c pe urrn s doarma
pin dim ineata.
Estimp, ginnul pecetel se duse numaidecIt s-i
adune sotii, efritil cci de sub pmInt, alegind din-
265
tre ci pe cci mal idcusi4I in meserla do zldari; i
LoU lii Incepurit munca. Se apucanit mtl sit tale
pletreLe, altO sit 1* clAdeascit, altil sit le zugritveascit,
aitil sIt Ia ciopleascit .I sit le acne, ii aljil
Intr-un sflrlt sit Intindit covoare l sit maple cu
hucnzrl & pn4 sAhJle, aqa de epornic tacit plait-n
zonl de 4 palatul era ispritvit l lmpodthit lntnu
totul! Atunci ginnul pecatel se lnThiqit dinaintea
lul Juder, do Indatit ec acesta so deteptit, qi-4
spuso:
Ya sidi, palatul eatc gala ql Impodobirea ltd
s-a IspriWit. L)acul nd, sit vii sit-i veal 1 sit-i carcotezi.

Jude atunci so scum i chemit pa mama qi pe


tratli sAt; .,t cu toW Improuni cercotanit palatul
qi gitsirit cit nuil avea perechea, aqa de tare ukila
minjile vu frwnuseWa linlilor qI cii ulmltoarea
liii lnttfliqare. 51 Juder ILl mul4unilt prWlnd fa4a
cu adevllrat mrealit a palatului, ql se ininunit
gindind cit Waft astea au-i costaserit nknlc. SI
se Intoarse cittre malcit-sa ql-o lutrebif:
Vnelsitloculeqtilnpaiatuiacesta?
Vs rpunse:
Tare-aq vrea!
51 so Inchinit lul Allah pontru Judor, tiul ci, qi
chemit blnecuvlntitnlle Atotputornlculul asupra
capulul ltd.
Jude atunci frecit pecatea talismanicat l spuse
ginnulul care numaldcit so .l ivise:
Iii poruncese sit-mi aduci pe datA patruzoci
do tinere noabe albe, frumoase coz, patuzeci de
tinere aritpoaloe, blue clitdite, patruzeci do ltitcitI
I patrzocl do anpl I
El nitspunac:
Velavcatotull
ii lu zborul. cu patruzeci do soi cleai
ctrc 1Irile Indului, ale Sindului i ale Pcrsiei
i cii tou Incepura s ridice toate fetole Care ij Sc
pltreau mndeauns de frumoase i toi f1.Licii n
cleajuns do frumoi. 5i, in felul acesta, strinser
ci:te patruzeci din fiecare feL Dup care, aloser
patri wed do arpoai:ce frurnoase 1 patruzeci dc
arapi frurnoi, i duserL pe sus toat i-nulimea
aceasta la palatul lui Juder. 51 efritul Trznet
ii paso si treac, unul cite uruI, pe dinai.nte.a lu!
J uder, care gisi c toli sint pe placul lul, i spuse:
Acuma trebule si ii sc dea la fiecaro haine,
tot. co-i mai frurnos.

Cinci povostea njiinse iki. $chreiac1i VtZU nH tnijirid


i. sIioistt, tcti.

Ci Iiitr-a patru sute opizeci i doua noapte

1Jtni

El iispunse
Iacit!
Juder spusc
Mui trebuic s aduci o roclue pentru mama
inca i o rantie pentru mine!
51 Triznet aduse tutu], i ci insui imbrc tinerule
roabe aIhe cj negre, spunIndu-le:
Acurna, ducei-v do srutai mIna stpIUlOl
vuastre, mama stipInu1ui vostru ! 51 si urmati

267
cu ercdin poruncile pe care ar s v]. ].e dea, .i
s-o urma1i ca pe ochil votri, o, aihelor i negre:
ir
Pc urm, ginnul Tznet e duse s-i Imbrace
tot aa .i pe fici i pe arapi, i-i trimise s s
rute :r:nina lul Juder, Dup care, II rnbrac i pe
Salem i ipe Salini, Cu mult luare-aminte. 5i, dupEi
cc toati; lumea fu Imhrcat, Juder pru cu adev
kai aemenoa unul rege, .arr frai.i si ca nLte

5, cam patatui era foarte mare, Juder 11 puse


PC fratele slu Saien s locuiasea mntro latur,
dimprcuni cu *ilujitorii i cu ferneile lui, lar in
cealalt latrur pe fratele siu Salirn, d!rnpreun Cu
siujitor:ui. i ci ferneilo liii. Tar ci i cu aicsa se
aezar n odai].e do Ia rrrnjloe ale palatuiui. S
fiocare domnea Ia lace] ]Ui tntocmai ca un sultan
$i-atIta cii ci
1n in ce-i privete pe rege, iact.! Cind vistiernicul
ccl mare veni do dirnhiea s Ia din lada
vistierlel nite lucruri de care avea regele trebuin
, desehise i flu gsi nimic! 51 chiar Ca
ceasta iad se puteau potrivi ZISC1C poetuiui.
Acest trunchi de copac btrin
Ce mindru i cembelugat
A jost cit Limp In el a stat
ZumzIiitorui roi stpmn,
Cit Limp selipise ourie
In pie pLu- mierea vra vie!
Dar cInd albinele-au pieiit,
On s-au mutat in altd parte,
Cind s-a-nuibat tdcuta moarte
In tot stiubeiu1 pdrsit
Intreg copacu-acesta cIndva viu,
o scorburd e plin de pustiu.

268
SI vistiernlcut, la priveliflea aceasta, dete nit
rcnet mare i se prbuii fr de simtire. Jar cind
ii veni iari in. sine, se npusti, Cu mhntle ridieate1
afard din sala vistieriel i. dete !uga in regele
5ams AlDaula, ca s-i spun:
0, endre ai drept_credtncioi.Lor, vtn sli LL IlKtiintez
e toattt vtstierta a lost golltt rsti.
noapte
5i regele strig:
0, tieloase ce-ni. fcut L:u bogau.1e incise
In vistieria mea?
El rbpunse:
Pc Allah en ii aU LaCilL UnAL S, alr
n-am nici cc s-a fcut CU dc, nici cum a lost go11th
vistieria .Asear. dup nravut mcu, am
cercetat vistieria i-am vzut-c 1Iinri; i-n dlmineata
aceasta, cind rn-am dus acute, am gsit-o
goal, fr nimic in ea I Ci uik. n-au lost deschise
in nici un let, Icam gs:tt incuiete fr nic
o urm de descuiere on dc spargere, en lacilteic
neatinse i en zvoarele is teen! Icr Ineit aecia
care a gout vistieria nri este un hot
Regele intreb
Au pierit ji sacfl
El rspunse
Dat
La cuvintele acestea, mbntile .regelui I .1LLat
zborul din cp4Ina kit; i ci se ridic in pieloara
i zbier la vistiernicul eel mare
Ia-o Inaintea mea
51 vistiernicul porni ctre vistlenie; Lt
venea pa urmele liii 0 ajunse la vistienia pe care
0 vzu, in adevr, go1 cu totul pe dihThuntm [
neatihs pe dinafar; 0 regele rimase desertnn
pnit i nedumenit, i zise: -
l.a ulte ci nil se jefult vistlorla, fbi tearn
do puterea 1 de inlala meal
Slfucuprlnseadeoturbareamarnlcase
dusepedatisiadunedlvanul;Lem1rll1mal-
mar11 de la curte ventri Ia divan 1 flecare se Intreba
cii spalmi de flu cumva era ci pricinu ml-
Mel regehuut Cl regele le spuse:
0, vol toV, aflall ci vistlerla mea a fast prdatA
In noaptea aceasta; 1 flu qthu clne-1 acela
care a sAvlrIt acoasti fapti, Melndu-mi atita
ocanil l uznllindu-mil cu asemenea umIllntL fbi
a so sf11 do minla meat
51 toll Inirebanil:
Dacumap?
Regele nispunse:
N-aveU decit si-i 1ntreLa4t pa vistkrnicul
celmare,care-Iacldefa4it
51 ci Ii Intrebari, jar ol le spuse:
Aseani tistlenla era pitni, tar astizi, cind
m-am dus acolo, am gisit-o gosh, LAnA nimica In
oa, Ian pa dinatani LAnA McI o urmi de desculoro
on de spargere a u11!
51tonAmasenAnespusdoulnh11,1,netlhndce
sA nispundA, 1$ lAserS capotele In pirn(rit dmalntea
pnivinlior scipirlnde ale reglu!, qI ezurLi
Jn tilcero.
Cl tot atunci IntrA 1 arcaul care-I plnlst odb.
nloanA pa Salem 1 Salim, 1 spuse:
0, rege al vremflor, toati noaptea aceasta
mi-am trecut-o stind de veghe dcl lucrunl tare
nemalpomenlte mi-a Lost dat si vid I
.51 regele Intrebi:
51 ce-al vizutt
El spuse:
JII, u, legu ul vrunii ioi et mimn trecul
t1(aptca aceasta petrecInci si vcseiinduin p1cu
vedurea unor zidari care zoreau cu zicIritul i
uU UIInLUtUI cwcan(ilor, al mistrilior i al tiituror
(:LiIu1C)r br. i, in zoril zilel, am zut p0 1OCUI
aerla un palat niirc4, gata pe de-a-ntregul, i care
uu are seaman pe lume. Eu atunci rn-am dus s
(apat desluirj i iat co desluiri am capatat
Juder, fiul lul Ornar, s-a Intors din ealatorie i a
zidit palatul aceia! i a adus Cu ci o gramadi de
iobi t sumedenie de flci ! i-i mulat hi bog
jii i coprit de bunuri ! i -a SCOS PC fTatii lul
din ternni.t ! 5iacurna adcn palatul liii (a
sultan !
La vorbele acestea ale cavazului, regele spuse
Vedeti nurnaidecit CO-j la temnita!
i careva clete fuga la temnita i so mntoarse s-l
vesteasc pe rege c Salem ! Salim nu mai sint
acobo t Atunci regele strig:
Am aflat hotul Acela care i-a scos din ternnii,
pe Salem i Salirn. tot acela a furat i vis
tieria mea
i vizirul eel mare intreb
Cit-ic-i, dari?
El rispunse:
Juder, fratek loi ! i tot ci a f ut-at i sa
cii ! Dar, 0, vizirc al men, al s trimiti pe dat
asupra br un emir cu cincjzeci de oteaii s-i
ridiec, i emirul, dup cc are S 1)Ufl pecetile dc
zebereal pe toate bunmile lot-, sii mi-i aduca aid
ca sa-i spInzur.
(Lnd povestca al urs ci Schciczac1a viz u z.caii nljiiid
sfkns(, teu.

271
Ci Intr-a patru stile optzeci i treia noavie

Urni:

i, tot sporiridui minia, ip


Aia! I s dea fuga degrab si mi-I ridice:!
cci vreau s-i ucid!
Vizirul eel mare rspun.se
0, mariata, f ii milos i Ingduitor, intru
i Allah este mi].os i flu so pripete sl pedep-
sesc pe robul care a greit i sa rizvrtit
i-apoi, acela care a putut s ridice un palat riumal
Ifitr-() noaptea nu-i un om care s aih a se
terne Cu adevrat do cineva pe lume! lar mb tare
mi-c fric pentru emirul trirnis i tare ma tern
pentru ci de suprarea lul Juder! Rabd, dar, pin
cc am s gsesc pentru tine mijloculcel rnai bun
de a ajunge s aflm care-i adevrul in treaba
aceasta; i numa! atunci ai s poti implin!, fara
neajunsuri, cc ai hottrIt s Implineti!
i regele rspunse:
Atunci o vizire al meu, Ia spune-mi tu c
am dc fcut!
El spuse
Trimite un ernir care s-l pofteasca la i)aiat,
lar eu atunci am s vad curn s-i Ium, am s-i
art mult prietenie i am s-l iscodesc Cu dibcie
despre tot cc face i despre tot cc ni face 1
Si-atunci avem sa vedem! Dac puterea lul este
en adevarat mare, avem s-1 lum Cu viclenie;
bar dac puterea i-i slab, ii liiam Cu sila; Si 1i-l
dam pe mIn! Si-ai s faci cu ci cc ti-o plcea!
Regele spuse:
Poftitil

272
i vizirul dote unui emir) p0 nume emirul Otman,
porunca do a so duce Ia Juder i do a4
pofti, spunmndu-i ,,Rege].e dorete s to vad astzi
Ia el, printre OaspeiI lul ! . rege]ie u.ui
adug.:
i rnai cu seami s flu to intorci fr ci
Or, acest emir Otman era un prosti.u, un In-
gimfat i un Infurnurat plin do el, , dnd ajunse
dinaintea porii palatului, vzu on eunuc stind
Ia prag, tntr-un seaun frumos do bambus. i so
duse drept Ia ci; ci hadimbul nici flu se :ridici in
cinstea lul i nici nu so clinti in vreun chips do
parc nici flu i-ar fi vzut Mcar c ernirul Ctman
era cit so poate do Jimpede do vzut, i-a1oa
cu ci cincizeci de oarneni tare lesne d vzut i
ci! Se apropie, aadar, i Intrehi: -
IIei, robule, Uflde Ii-e stvpintI ?
El rspunse
In palat!
i nici macar o.u intoarse capui, on si ii. euturat
nepsarea do pe chip i s-i ti schimbat
eumva Inftiarea senina Atunci emiru. Otman,
cuprins do o minic mare, strig:
A, mi afurisit hadimb do pcurI 1 Au tm
ruine ie ca, in vreme cc en vorbese cu tine, tu
s stal intins aa trim-un pe, ca On bflJefl. de7-
mat?
Eunucul rspunse
Car-te! i s flu mal rosteti o vorbi
La cuvintele acestea, emirul Otrnan fu cuprinu
peste masura do suprare i, vInturIndui buzduganu].,
dote s-1 ioveasc pe eunuc Or, emirul ha-
bar n-avea Ca hadimbul acela flu era altul decI
efritul pecetel, Trznet-Trznitor, care fusese pus
de Juder sa lie locul do portar al palatuiui. IncIt
atunci cind presupusul eunuc zri micarea. cmi-

273
ruiui ()trnan. se ridci i1 privi nuinal cii tin ocli!
hi vienic cc oehiui eclillait ii inea mncliis, ii su
ha o data in nas i. cm suflarea acxea, ii j)raV1i
Ia pimmnt. Pc urmii ii 1ui din rnmn buzduganui
ii arse CU (.I patru lovitnri. fl[C flflui inult, mCi
rnai puin
i)acit vIztiia aa, cci cirlclzcci de usteni al cmi
rniin, facut.i kc i neputincl inc[ura jignha mi
rnarelui br, ttmse.rfi spacleic Si S( napustiii In
(t13lII( sij1 casapeasca. (i eunticul zmbi a rIc
(II cluinolul i it) zise
A, Lrage s])adtk, o. eumini Tan sta1
U1(1CLt !
SiI izraca e Vrt)() CIiVa i ilfl[>llllSe in Pillte
cliiar cu sabiilc br, sii incca in cimiar sIngele
br ! sii dumici aa unul cite unul. pina cind
ceilalti, cuprini do spairnii, o iuari Ia fugi i mu
Sc rnai oprira, Cu ernirul br in frunLe, dccii dma
mtea regelui. in vreme ce TraznetTravnitor, U njtit,
so aseza la be In scaunul lui.
CInd afl do la ernirul Otman tot cc sc petre
CUSC, regebe, peste poate do rninios, spuse
0 sut dc viteji si porneasca unpotri Va ace
liii cUflU(:
Cci o suta de viteji, cind ajUflScla Ia 1)001ta
palaftlui. fura Intimpifla Ii CU 1t)nitil1)i1c do I)uz
dugan ale ounuculul. .i cotonogH,i bine. i pui
pe fug cit ai clipi.
Jar ci so Intoarser sEi-i spuna rcgelui
Nea spulberat ne-a prapadit!
Si regebe spuso:
Douit sute sa tabere asupra lul I
51 cCj dou suto tabaiIra, 1 eunucul ii liir1in
in I)(lCaC1C.
Ainrici regele 1ip Ia vizirul lul ccl mare
Acuma iii s taberi chiai tu pe ci, cu dad
suto de viteji, i ai sz-1 tirti pe data clinaintea
mea ! Si tot aa s mii aduci i PC stipinns
Jiidci-, CU Cdi do iral,.i al mi
Ci v.izhul spunsc
0, rcgc al \leIYIilOr, cu mal degiaI)a HW
ba CR 1fliflC OWl lIfl ostean Si rnas cbuec sinrpir
singurci Ia ci, firI dc flJC 0 armic
1u4(lu SUSd
1)ut. ! 51 f1 i pUia dc CU.ViiIia
Atunc-i vizirul ii 1cpidii armcle departe de ci
xi sc irnl)1-ac-a lfltr() rantic I im.i i alba i urnia,
Iiii In mIni on irag Ilini (IC rnittnii i porni In
(eti oi catre poarta pa [a L ul ii Jul Jucler, n umarIn
(iUL malLuii!le. Si ii VWj pc cliflucUl CU PCi1
SeXHICI 111 Slat iii iii 1111, Se aj)topi C dc ci cu un siuls
p(. l)Uze, sCzu 05 ci nat ritea Jui, CR multri 1)1 lflI
cuviinli. sii spose
iacea liii \.I lali ii(. ast ipia dontnei I.-)a.it ie
FI rispunse
S.asupa 1 a fil [)JC-ea I ii \liab 1, o, 1I)tur.1
OCflCflQOSCI I (c vlv.i ?
Cind vizirul auzi vorba aceca do ,fptur onie
neasca, flCdU ca cunucul era un ginn, S Sc in
liora (ic Spaima. Pu ui-ma, inticba ugilit
Stapinul tao. dnnnia sa Judeu-, t) fl mci
1il iasi)unse
i)a, (5tl in palat
111 ru-iTla

Va sIW, tea toga s owigi Ia ci i Si spm


,Va sidi, regok 5ams MI)aula to potte.te s
f ii caspete, mnti-ucit di 110 ospal. in cinstea ta. l1?
trmtite cliii partei s&amalckui silu i te roaga
-sti c;nstetI casa, pilminci ai Ii oaspetc i

.)7r)
Triznet-Trznitor rspunse:
AteaptL-m.i pin m due si-1 intreh dac
bnevoierte

Cind ovcsie: njuie &cl., $1i ztht vuiza Ciii rnijirid


i. SflO.SL

C intr-a patru sute optzeci i patra noapte

i rnarele vizir ateptii, stind cit mal cu.viincios,


In vreme Ce maredul se duse Ia Juder i-i spuse:
AfI, ya sidi, c regele 1i-a trirnis Intli tin
emir tare puternic, pe care 1-am btut; i avea
Cu 1 cincizeci de viteji, pe care i-am Infrint! Pc
urm a trimis impotriva mea o sut de viteji, pe
care i-am btut; PC urm, dou sute, pe care i-am
infrint i i-am pus pe fug. Atunci, 1-a trimis pe
vizirul lul eel mare, fr de nici o arm i Imbroat
in alb, ca s te pofteascii s. mninci hucatele
ospeiei liii! Ce zici de asta?
El rspunse:
Du-te i adu-1 incoace pe xnarele vizir .
Si Trznet-Trznitor cobori la poart i-i
spuse
0, vizirule, hal s vorhet eu stplnul meu
El rspunse:
Pc capul meu!
i sul in palat, i intr in sala de piu:n)re, undo
i. vzu pe Juder, mal rnindru ca regil, stInd In
trun je1 cum nici -tin sultan ri-ar fi. piJ.LLU. si
unul asernenea, i avind Intins sub p]cloarelc lul
un covor cu totul cu totul minunat, t vi:zirui,
Inmrmurit, rmase nie, eti gura icai I CIA
ochii bulbuc-ati de frurnusetea palatuJ.ui, & -pa-
doabele, de zugrve]iJe, de seuipturile i do I;oal;e
lucrurile de aeolo ; i So vzu, Intro acoic sLrU1I-.
ciri, mai pripdit ca un ceretor fa. deattea
frumuseti. i fa do stpinul acelor !uerw.1 in-
cit so piec i siruti pirnintu.i din air o-i
ur tihn i bucurie. 51 Juder Ii .ntrehA
Ce vrei smi ce:rJ, o, vizi:cu].e ?
El rspunse
0, doamne a]. men, priotenul tao, i.cgc.[u na
AlDaula, Iti trimito saiamalek.ui 51 dorete :ctor-binte
Si bucure ochil cu chipul tiu. ; i, drep
aceca, d1 un osp in cinstea ta V b3nvOi) aadar,
sa primeti a-i face p1eere ?
Juder rspunse:
Do vreme ce-r-ii ste piieLo., do-i aarnaie
meu i spunc-i c mal degraba sa Vi.fl et Ia
mine!
Vizirul spuse
N capul meu
Atunci Juder frec gema pecetel; i, oft di. :Trtznct-Trznitor
se lvi dinaintea iui ii spuse:
Adu-mi un caftan, cit se poate mal frumoa I
51 cIfid TrznetTrzn5tor aduse caftanu], Juder
spuse vizirului
Acesta-i pentru tine, o, vizirule Irnbracd-l!
51 clad vizirul urnbrc acel caftan, Juder II
spuse:
Du-te i spune-i regelul tot ce-aJ auzit i
vzut!

277
,i vizirul coborl, Imbrilcat cu ned caftan cum
nimeni pe tunic nu mal Imbrilcase aitul asemenea,
i se duse Ia rego, 11 ariltA cuznu-l troaba cu Juder,
II zugrilvl cu prisos & (nude palatu] I took ctte
at aflau In ci, l4 suse:
Juder to P0Yttf$tO!
Regolo spusc:
LIaldaU, o, ostwjlior!
Si toll slirirIl In ptcloarc ; i cite spuso:
Incilocat) pe cal! 51 aducej?t-mI bidiviul tic
luptui, ca sil mcrg sil-I vAt! po Juder!
Pt LlrfllA, Incillocil po cal I, en tot) striljeril qi
CLI toll ostasil dupil ci, so Indroptil ditto palatul 1W Juder.
(lad Juder vilxu tie &partc cum venea regelo
cu Ilota 1W, Il spuso ofrltulul pocetel:
- Vroau sil mi-i aducl aiqi po sc4lI till drill nqa
en, lulid clilpurl do flinte omenetl, sil so rlndu
macil In lr In curtea con mare a palatulul, clnd
are sil treacil regele. $1 rogole, vzlnd numrul ql
vfnjo br, are a rmlnA utult 0 InfrIccqa 1
arc a i so Infioare Inlma. 51 atuncl are a tlo cil
puterea moo esto mal mare declt a ml ; ci are a-4i
vadA do troabil!
51 pe datA efrltul Trilznct-Trilznitor cliemil ci
scoaso Ia IvoalA doul suto do ofrlU ce arAtau en
nlcte strijerl Inarmatl ci Imbrilcatl In zillo grolo,
qi tare amarnici l nilprazulci ca staturL
$1 regele Intril In curte trecu prlntre cole douli
irui1 de oataql; 1 clad vAzu Infilliprea br aim-.
p11*1, I1 slmtl Inlma cutremurlndu-se. Pe urmil.
urcil In petit 0 Intril In sala In care so ella Ju
der; 1II gilsI pe Juder stlnd In Jet en o Infiti.pro
l cii o piIvlre pe caro eblar cil nu ic-au avut
vreodati nici vreun rege, nici vreun sultun i. ii
arunci salamalekul i so terneni clInaintea lui Ju
der i ii IngIn uririIe, firi ca Juder s so ri.dice
in cinstea lui, on si-i arate vreo luare-aminte, on
si-1 pofteascit si adL. Ba dimpotrivil! Ii ]isi in
picloare, anume ca si so arate i mal flos, pin
cc regele ii pierdu toahi sthpInia do sine i nu
mal tiu daci era bine s mal stea acolo on s
piece. Ian Juder, dup un niistimp, Ii spUSe Intr in
sfuiit
In aclevar, oarei nfl chip frUiTh)S do
purta, aa curn al ficut to, aiiprind namenhi iir
do aparane i jefuinduh bununile ?
Ii rispunsc
0, doamne a] iricu, hinovowte do mi l
Numai din pIrdalnicie i din ciudt am fost ispitit
s rn port aa, i inca pentru ei aa mi-a fost
ursita ! liapoi. do nai fi gre.a]a, nar mal f
iertarea!
i Ii ceru icitare aa rnai departe do toate cite
putuse svIri In trecut i Ii rug de Ingduin
i de iertciune ; ba, pe lIng multe altele, ii ro
citi i aceste stihuri-:

0, Lu preabuniite, o, Lu
Nriscttnle din neam cites,
Din mczri strainoe de fal si
Corn asUizi cdtii nu mai ies

lVu mi certa i 1eLie13i


Pentru ceea ce am fcut
i pentru iRaTe vina inca
Fa cle t;ine. din (:7cZ(t

2i9
A?a cum no am dor,
.De-am fi avut cInclva pricin,
Da ne-ai fi gre.it cumva,
571 te iert?Im do once vin

Asemcnea f, dar, i tu,


i d pustiei neajra cearti
Jar ciac srttem vinovati,
Inchide ochii i ne iart!
S nu. mcd co:czteni sA Se umileasci aa dinintea
Juder, pina cc Juder nu-i spuse:
Allah s to lerte!
41 U ingdui s adi. i ci ezu.
Atunci Juder ii drui un caftan ca semn do IrnpL
cciune, ri dote porunc fratilor saj s atearni
:niasa i s aduc bucatele cole mai nemaipomenite
i cit mai mult i, dup ce mincar, drui haine
irurnoase tuturor oamenilor din alaiul regesc, i ii
omeni .i-i cinsti din belug. Numal atunci regele
ll lu rmas-bun de Ia Juder i plec din palat;
c. numai spre a so Intoarce In fiecare Zj ca s-i
petreae vremea cu Juder; ba Inca tot la Juder
5ii aduna divanul i tot acolo diriguia i treburile
1mprieL Jar prietenia i tovria dintre ei doi
uporea I se Intrea, i aa triiir o bun bucat
de vreme,
Ci, intr-o zi, regele, aflindu-se singur Cu marele\izlr
al lul, ii spuse
0, vizirule, mie tare mi-i team s flu ma
ornoare Juder i s-mi Ia scaunul de domnie
C.Lnd povostea ajunse aic:i, eheaezada vazu zon-ii mijiud
rfioasti ticu.
Ci mu-a /)atru sute oplzeci si cilicea notiple

Vizirul .rspu.i
0, rege al viciul lot iii (t iC1 \ eW scauni
tmu do dorunic. nal do c to tome Ca i iar h
Juder I Intiucit putorea i 1x)ga1Ia lul Juder skit
en inuft mat ITUACL doelt ale oriearui rege ! Ce VrCi
atunci si :Iao ci en scaunul tiiu do clornnie ?
$iapoi, scunni hlu (IL domino nar fi pentru
decit. un semu do cadere, in starea in care so
Dan cc pl.i5ic cit to-ar omii. dacit in acloi
je irkit do asta, ai o fatit Nal avea, dar, de
sit iu dal do soie i, in felul acesta. al Impitr
CU (1 tonta P1t(ta i flltlifldOl vaj LfIt.L la le
(10 tan
l[ iHSj)UflS(.
0, V1ZI tu Ic. Iii to dat i 1001 toiUI dintic
El spusc
Peuttu accasta, mi al d.cii sal Pt1(ti ia
tine ; i nm avem sit no petrecern soaia In sala
pa1atutu Tu, atunel, siti poruncett fetci tale s
so Impodobeascit cu podouhele ci cole ma.i frurnoase
i sit treacit pe dinaintea Uii do [a salt,
ca un fulger Tar Juder are so zitreascit ; L cam
ispita arc siti pito i rnmi1e au siti abatii cit
domnitla Intiozitrll1. arc sit so iridtngosteascit do ea
Cu infocaic ; i are sit mit intrebe ctnc fata Eu
atunc ari sit mit aplec tainiL cittre et i am sit--i
spun ,Est.e fata regetul I $1 am sit ineep sit titiflUie.SC
cii ci despie ea Ei am sit tim i am sit aru.nc
anumo vorbe, i am sit mit bag i am it los Cu
el Ic 111L \ inbc u i c i ci si st t to u
tii totul. pinil cc am sit-I hotitritsc sit virtit sit io

Cr f it cL o 28
cear pe fat de solie i, dup cc a. s1 in.sr
aa cu fata, iegturile clintre vol de-aci, Jnaint au
s fie necltitinate; jar la moailea lui, al s motcn@
i aproape tot cc aic!
i regele spuse:
J\ai eurn spui tu, o, vizirule
$1. dete osptui, sii pofti pe Juder, care se 10.se
Ia palat i ezu In sala cea mare, In mijiocul vooiei
i a] bunei primiri, pIn in amurgitul zilel.
Or. regele trimisese vorb sotiel sale s-o gteas
pe iatii Cu cele ipal alese gteli i s-o Irnpodobeasc
i cu cole mal frumoase podoabe, i s-o punii
sii treac pe din aintea uii do in sala do ospete.
i mama tinerci fete fcu aa cuin i se poriwso
sa Inca. IncIt, atunci cind lata trocu ca o fulgcrare
pe In ua si1ii do ospit, frmnoas i atita i sthi
iucitoaro i rninunati, Juder 0 zari 55 scoase nn
strigIt do minunare i un oftat adInc, i fcu
,Ah picloarcie i mIlnile i so Inmu.iar, i so in
giliboni de tot Ia fat! i dragostea, i patima,
i dorul, i pojarul intrar in siif.letul. iu.i i pmi.cr
stpinire pe el
Atunci vizirul ii gri
Fereascate Allah do tol: nocazul. Si do tOiti
sila. doamne al mcu ! Pentiti cc to -vd sd imbat
aa (iifltlodata, i suierind. si zail ?
I1. lS}YUflSe
0, vizirule, lata aceca A (Uj .I.at o fi ? M .
subjugat mi mia ILlat rflifltile
El rLi;pu.nse
Fste fata prietenuiui tiii regele ! Dac ii
place In adevLt, am s VOif)OSd cii maria sa
i-o dea do sotw!
El SI)LISC
0, vi.zirule, vorbete ! Tar en, pe viata im
un sli--ti druiesc oiiec mial core Si am Si
regelVizirul
ul once mlrSspunse:
-o pretinde a zestre pentru fata lul 51-avem sA tIm pnleteni i rude!
Am a mA slujesc do toatil trecorea inca c
sA4i doblndesc ceea a dorctl I
51 ezu de vorbA cu mAria sa In tatnA i.4 spuse:
0, mAria ta 5ams Ai-Daula, lati cA prictenul
mAriel tale, Juder, nea 55 se IncuscreascA cu mA..
ria ta! SI ml s-a lncredh4at, a vorbesc cu mAria
ta ca 55-i dal de soUe pe flica ta El-Sett Asia!
Nu mA fAces de ocarA i pnimete votria mea I $1
once si sA ccii cs zestre pentru filca muriel talc,
Juder are sA-41 piSteascA!
Regele rAspunse:
Zestrea a i Lost toatA pJ.AtltA si prhnitA! las
fats-i o roabA l.a slujba lul! 1-o dau do soie; i,
primindu4 de ginere, imi face cea mat aleasA
cinstire I
51 ll petrecurA noapt.ea aceea tArS a botAnl nt.
mica ma! mult.
CI a doua si de dlmlnea, regele strinse dlvanui
i cliemA acolo i pe cci marl l pe cel mid, ci pe
stilpini ,i pe si ugi; i porunci 55 vmS i qeicul
nt-islam, dupd datinil. 51 Juder rostt cererea lul do
cAsALonie, Ian regele o primi l zlse:
In cc privqte zestrea, am i prlmit-o I
51 fu scris senetu.L.
Juder atunci tnlmiso 85 1 so aducil sacul cu gut..
vaertul ci nestemate, i 14 dilrul regelul, ca zestre
pentru fate mAnIeI sale. $1 numaideclt zvonlrA timbalele
ci tamburele, iji rilsunaril tr1tcIe clansretele.
petrecerea ci nunta so porniril din pUn,
pe cind Juder Intra In odala de nuntA en 854 petreacA
c tinAra fatS.
51 Juder regele trAinS lanlaltA shins iega,
rnulte 1 fenicite zfle. Dupil care, regele se silviqI.
283
Atunci o3tilC incepur .sl ceara pe Juder de
sultan i, intrucIt (l flU vroia S primeac,toi.
struir a-I cere, pini cc prirni. 5i H ridicar
sultan.
Or, cea dmtu faplui a lui Juder, ca sultan, lu
J cladea,ca 0 geamie pe mormintul regelul arns
Al-Daula; i adiugI la ea danil imbeLugatc; i
alese, ca aezarc pentru geamia aceea, mahalaua
}3undi ikanya, pe cInd palatul lul Se afla in rnah.a..
Laua Yamaniya. Si, de atunci, geamia i mali alaua
en goamia iuar nurne]e do Juderiya.
Sultanul Juder flu zibovi pe urrn &i-i ciftfleasca
viziri p0 Cci doi frail ai sill, Sa]em ca vizir
dc-a I)reapta, i Salirn ca vizir dc-a Stinga luL 5i
ti:riiru a, in pace, numal un an, niCi mal mult,
nici niai PUtfl.
Dipri cc trecu anul, Salem ii spuse lul SaUm
0, frae al meu, cia pint cInd oare...

CLd usa jsc :ei. .hticzad. ;ii z.>i nijind


i, I.

Ci Intra paint si.ite optzeci i asea noapte


UimuI

.da pinii uind uare avem si stiun. in sta.rca


aceasta ? Doar navem si ne trecem toatii viala
Ca siugi ale iii. Judei., fI a ne bucura Ja rin.dune
it o tral N, de pu tee si de fe1W12 ?
Sa1ii eSe
Cwu am putea face a-l ucideni al punem
minapepeceteipesac? NumaItua1L1sAurzetl
vreun tertip de a-i ucide, lcl tu etI ma! Iscuslt
1 mal detept decit mine!
Salem ziset
Dad a dibAci cu vreun tertip pentrLl moat-
tea liii. tu at prhnl ca cii sA ajung sultan. cii tine
vizir de-a Dreapta mea? SI pecelea I sacul s
rilmini is mine?
El spusc:
Primesci
$1 se Involr s14 plardil pe Juder, ca sI ajungi
Ia puterea cea mare ci el so bucure ca nite regi
de bunurile acestel lumi.
DupA cc ur4rA vlnzarea, se duscrit Ia Juder I-t
spuserl:
0, frate al nostru, tare am nea sA prime
a yen! In seara aceasta sA ne fad plicerea de a
gusta din bucatele noastre, dupi atita vreme do
cind flu te-am mel vAzut trecind pragui ospeIet
noastre!
El spuso:
Nu vi mat moltorl%l! La care dintre vol tre.
bule si yin ca oaspe?
Salem rAspunse:
La mine mat tnt!!! 5i, dupi cc at sli gu
din bucatele ospe4lel mete, el si ft duct ca oaspe
.i l.a fratele meu!
El rspunse:
Nimica nit aLA impotrivil I
$1 se dust Cu Salem In latura palaLulut undo
locula acesta.
Or, ci habar n-avea ce-I a;tepta! Inch, de cum
bighil prima lmbucLurl Ia acci pt. se 1 pri2135
bui ficLIt buQ1ibuc1ee cu totul, carnea inirparte
I oasele In ceaialt ! Otiava ii i isprvse..
.Atunci Salem se ridicli .i dte si scoati inei.ui
de pe deget ; ci, Int.LUcIt inelul nu vroia flicicurn
sI iasl, retev degetu.1 cu un coUt. Lu atunci In.e
lul i frcc ncsternata. Numaidecit so lvi e[rtuJ.
TrznetTrznitor, slujitorul pecetei, Care S})1 iS
laciL-m! Cere i vel cpta!
Salem ii. zise
1i.i poruncese sl Infaci pe fratele men Saurn
ji sil ucizi. Pe urrn sl ridici, i toLod
s1 ildici i pe Juder, care zace colea 1rI d.e
vialLi, i st te duel s arlrncj amindoui 10501110.
si 0 eel otrivit i pe eel sugrui:nat, d.in.aintea ca
eteniil.oi cole marl ale oti1or
$1 numaidecit efritul Trizn et-Trizni tor, care S(
supunea Ia once porunc cc iar ii dat onicine (ma
sUipInuI peeetei, se duse dci 1u pe Sali.m. i-.
ornori ; pe urm, lu leuni1u i so duso de k
arun Ca dinaintea cpetenhiloi (. Ii br, care I oem a
so aflau strInse Ia mas, In sala do mese
CInd cipetenii1e otilor viizi in leurile liii J:der
i Salim, se oprirl din mincat i ridlearn rniinil
ciltrc Ce1, in.fri.c()5a1,.i in fioiali 51 ii. ln.lrei1un j)
narcd
(.irie a slFIiit :i5I.i asi pra Linpu I.i i iei
j vizirului ?
Fil raspunse
Fratele Ion Salem
Si., tot atunci, intr i Salem i Ic spuse
0, eapeteni.i ale otjior mdc, Si vol tot;i, osiai
al mel, mIncal,.i si stai cuminte ! Am ajuns stapin
pe inelul acesta pe care i 1-am bat fratelul men
Juder. Si maredul asta, aci. de fat, este m.ai.-edii
TraznetTraznitor, sluji toll 1.)00ti. O
poruncit a-i dea moflil pe fratele meu Salim, ca
si xiii ma! fle nIci un rtvnitor la scaunul cle don
rile I De aitminterl, era un mlel ci tare mi-era
team si nu mA vindA! Sl..apol, intrucit Juder ate
mort, eu rtnln singur sultan! Vretl, dar, all ml
prlmfll de rege, o1 netl ma! degrabA all free pocetea
sA-lpunpee1rltsAvAomoarepeU4i,
ipece1marl,ipecelmlcI,pinAlaunul?
La vorbele acestea, clpetenifie otllor, cuprinse
de o spalmA mare, nu cutezarl all se punS Impotrivil
1 rAspunserl:
Te primim do roge iji de sultan!
Atunci Salem porunci all so pregAteascA Inmormintirile
frat!lor liii. Pc urmll, strinse divanul qi,
cind toatS lumea so Intoarse de in Inmormintare,
so aezA In jelul domneac; i prlml, ca rege, Inch.
nAchunile supucilor liii. DupA care spuse:
Acuma vreau all scruu sonetul meu & cAd-
torte cu sotia fratelul meu!
Divanul rAspunse:
Nimica xiii stA impotrivll. Ci trebule all a)tep%
slsescurgAcelepatruluniIzocezlledeVt
duvle!
El rAspunse:
Eu nuavrol s& tlu de ,Jlbovellle astea ci aid
de altele as!ineneal Pc viifla capuhui meu, vrol all
intru numaideclt, chiar In noaptea aceasta, is soha
fratelul meut
Atunci trebuirl all acne senetul de dllsAtorle ci
se duserl a-o vesteasdA pe sotia liii Juder, El-SeLL
Asia, care rllspunse:
SI pofteasdll I
dm1 povestat eiunse ideL 4ebereiada vA7,13 sail nhlJlad
ci, sfloaal, Mew

287
Ci intra patru stile opizeci i aptea noa pie

i Salem, a ctderea nop1ii, intr peste sotia lul


5udvr, care 1] primi cu cole mal caide semne de
buctijie i cii urri do bunvenit. $1 ii pofti. s
bea, ca s1 so rcorcascLi, o ceac. do sorbet, po
care ci o bu, dar numal pentru ca numai&cil si
se i prbueasc ficut frime, trup firi duli. Sia
a rnuri i ci.
Atunci, El-Sett Asia iui pecetea cea vrijit i
o zdrobi 1)UCit.i1)UCae1e, aa ca mrnenea deaco
Inainte sii no so mal foioseascCt do ca pentru 1r-
delegi, i sfIie In cloui i sacul eel ferinecat. ru
pifld JO felul acesta vraja pe care o avea.
Dupi care, trimise si1 vesteasci pe eicu
al-Islam despre toate cite so Intimp]ascri, i s
dea do tire mal-marilor Irnpiiritiei si aleag alt
regi, spunIndu-le:
.\legeivi, ca s v cieinuiasc, alt sultan
$ia.ah u-rn $cherea.1a, t.o ec tiu despre 1
liii luder, a I iior lui, i a saeuhii. i a pecoti .cermeca
to t Ci tot ia mai [ to. o, pren rQjic-i I 0 I.toir
I1e1n1ipon1(i1i, (fle (
IVVESFEA LUI ABU-KIR $1 A LER M3U-SIR

$ebcremda Jncopu

Mi sa povestit, o, preafericitulo rage, cii au fas


odati in orMul Iskandaria dot inI, unul dintre el
boiangtu, pe numele lul Abu-Kir, tar celilalt barbier,
pe nutnele lul Aba-Sir. $1 cmlndorerau vecini
in suk, cu prutvtlliule usi In u.
Or, botanglul AbuICir era tin punga. sadea, tin
mincinos din cap pInAn plcloare, a secituri! AaI
$1 de buniseami ci timplelo lul or ft lost doplite
din cine t1e Ce bolovan vtrtos, tar cilpAIna 1-0
11 tost qlefuttA cii ptetrele do pe la troptele vreunel
captrt f4ri de nict o indolalit Altmtnterl, de unde
or ft avut atita tndrAznoali neruinatA, In toate
rAuti%fle ci tlcAlociile? Avea nhlravul, printre multo
alto puiigl do-ak 1W, sA te ceari muterIilor si-I
pliteasci dinainte, pe mottv cit Ii trehuiau banil
ca sit cumpere vopwlile, t flu mat cia niciodati
Indilrit hatnc1e care-I erau aduse la boil, ba dimpotrtvil
! -Nu niunat cii cheltula banil po caro pitsese
gabja dlntru-ntli, mincind I bind neslnchlstt
do nimic, da ma! l vindea pe furi h&nelo l5nte
Ia el, i in feIuI acesta 41 plAten tot solul de clw289
fun i de plicerl dintre cele mci alose. l, cind
mu$erfll veneau si4 ceari Indirit lucrurile, ci
gin tertipurl aim a-I amigeasci ci si-I fad si atepte la nesfiqit, ba pentru un motlv, ba
pentru altuL Aa, de pildA, spunca: ,,Pe Allah I
o, stipine at meu, mi-a niscut nevasta ten ci a
trebult si tao tot solul de alergAtunl, 1* Ia dreapta,
ba hi stings, toati zlua. Su, mat adesea, spunea:
,,Am avut ten nIte oaspett ci am fost tinut toati
vnemea de Indatonirile male de ospeUe taW de el;
dan, dad vii peste doui zile, at si41 gisete halnele
gata Cu totul IncA de cu zonl. l tot hmgea
aa povestea, pIM ce, scos din nAbdZIni, vreunul
stniga: ,,Ajuage! Ia mat bine spune-mi care-I adevirul
cu halnele meld DA-mi-le Indirit! Na mat
vreau si le vopsesdl Atunci el nispundea: ,,Pe
Allah I slut nenonocit I 1-t nidica mthiile citre

ceruris
, ficinddetot solalta,
ul de Junistriga:
minte ci are ,,!nchlpuleqte4l,
si spun adeviruL $1, vMcinindu4eo,ci bAtstipine
lndu- rnhlnatule
meu, ci, odati halnele vopsite, le-am pus Is uscat,
Intinse frumos pe fringhuile din fits pnivillel; t
alipslteunumaIoclIpItA,caomul;lcIucJ
rn-am tutors, pleniseni; I.e-a lust clue etie ce punga
din suit, poate chiar vecinul mets, afunlaltut
AsIa de bArblerP La asemenea vorbe, dad mucteniul
era orn cumsocade ci lInIttt, se mnltumea si
nispundi: ,,Aflah are a mA despigubeasci
pleas. Dan dad miqtenlul era vneun ins nepezit,
se Infunla ct-i copenea pe boianglu Cu Injunitunl,
1 ajungea cu ci l.a lovitunt t la IncAlenane pe ulIti,
de fata cu toati lumea stnlnsA gnAtnadA. $1, cix
tot tinibolul, ci In cluda ponundilon cadlulul, flu
mat lzbutea sA4 capete Indinit lucrunilo, Intrucit
nd dovezi nu ayes ci, pe de alti paste, nd In
pnivilia bolanglutui flu so afia nitric care sit se
poat lua I vinde. i. negustoria asta izbuti atita
de stranic i dinui atita de mult, melt fu vreme
destul ca toi negutorii din suk l tori 1ocui.
toni din maliala s fie pclii unul dup altuL
i bolangiul Abu-Kir Ii vzu atunel toat lefteria
rnIneat pe deplin i negustoria lui sfIrit, cind
pnicepu Ca nu mal era nimeni care s mal poat
fi jefuit. Ajunse de nIsul lurnii, i era pom.enit In
zictori atunci cind cineva vroia s vorbeasc de
pre pungii1e oarnenilor de rca credini.
CInd boiangiul Ahu-Kir se vzu ajuns in starea
aeeea de tic1oie, so duse i ezu dinaintea prvi
lid vecinulul su, Nhbierul Abu-Sir, Ii zugrvi cc
ru ii merg trehurile, i-i spuse c flui mal rminea
alta decIt s rnoari de foarne. Atunci barhierului
AbuSir, care era un orn ce umbla nurnaj
pe cile 1UI Allah, i care, macar Ca srae, era harnic
i cinstit, 1 se facu mil de amarurile unula
.mai srac decIt ci, i rispunse
Vecinul este dator s-i ajute vecinul! RmIi
aId i minlnc i boa Si foloseste-te do Cd no d
Allah, pin la zile mai senine
Sii primi cu hunvoin SIi ajut Ia Loate
cazurile, o bucat de vreme.
Or, lntr-o zi, brbierul Abu-Sir i se iIflSd ho..
Jangiulul AbuKir de asprirnea vrernilor i-i spuse
- Iat, n-ia! frate ! Eu flu sInt nicidecurn un
barhier nepriceput, i-mi cunose meseria, jar mina
rnea-i uoar pe faa rnuterii1or. Ci. Intrucit prvlia
mea este srac, si lntrudlt i eu sInt sarac,
nimenea nu vine s so hrhiereasc Ia mine! $1
numai in cite-o diminea, la hammarn, vine la
mine vreun hamal on vreun fochist ca s-l rad
Ia subtiori sau ca s-i curat cu aluatul meu parul
de pe burt! 5i cu putinii bnu1.i de aram pe
care acei sracj ii dau sracu!ui do mine ajung
ai ma lirdneac ,i vu, all ic Iwlkncsc qi pe tine, t all lao fatS nevoflor familial pa care o am in apttare!
CtAflahestemaroldarnIct
Bolanglul Abu-Kir rllspunse:
Tu chiar cii citi cam sAne vu duhul, mill
Irate, do indurt attta de ribdAtor pnilpAdul t rilu
tatea vromilor, clad at avea putlnjA all to imboa
gilfltl 1 all trAktl nestrimtorat. Tu eqtt acirbit
do moserla ta care nu4l aduce almtc; tar eu flu
potsAmt.ofacpe-amea,lnaraaccastapllnA
de oamont riluvottonl Nu ne mat rAmino aqadar
decit all pllnilslm tara aceasta amarntdll l all n
lulirn poteca do-aid, in dilutarea vreunui onus wide
all ne putem Indepitni mqteugul en fobs ci cu
znlngliere. Aitmintrebea, sjtil ci tu cite foloase .poi
Wage de pa urma cillAtorliboni 1S11 cilhiltoretl Inseamnil
all ic bucunl, all rilsufil tin aer aunt, all
te odihnotl do gnijilo vietil, all vest tArt nol
pilmintunl not, sA.4t lmbog1lel mintea ci, clad at
In rainS o mesenle aca de cinstitil 0 de minunatil
cum e a inca a ta, qI mal cu seamS aqa do blne
prlviti hi toate bocunibe i Ia noroadobe cole mat
oseblie, inseamnll s-o fact cu cole mat marl cictigurt
vredniclt l huzurunl. i, pa deasupra, ;ttl L
ft ce-a spas pootul despro dillAtonic:
Din ftira ta depart.
Spre alt. locurl pleacil,
De vrel s-ajtrngl vreoclatil
La fapte marl pa lume!
Larg sufletul p-avfnM
La drum 0-are s541 placti I
Pdmlnturl not te-aeaptd
.l pracjurl filrd tzurne.
(u pricienit elect
bucuria-ntreaga.
lar dac s-ar spune:
,,Ce valuri ai siinduri,
Do griji i tie necazuri,
Do marl priinejdii grele,
Pendeprtate locuri I
Tn poti rspundc ,,Jur:
fviai bun este moartea,
I)eeit s zaci sub rele,
Pe-acela too tie-a pururi,
S pus spurcati un,
i ncgreior zavista,
i frInt; in temeneie

Asa c, ina:i irate, navem rumba na.i bun. do f1..


cut deolt i no inchi.ciem prviliule i s ne ci.iILoiim
amndot CaLIC o soarta trial acUlrll
l vorbi aa Inainte, cu vorbe atIta do :frumoase
incft bibbioluJ AbuSir fii incredinaL do grahnic
nevoie a piec1rii, i nu rnai vbovi sl so gteasdi
do drum, adicc si Infone Intro cirp zdrenu
iighenau1, bricele, foarfecelo, cureaua de
tras bricele i alto citeva scle mrnntc, pe urm
si so duc S-j ia bun-rarnas do la ai lul i s
so in Loarca Ia pravalic undo 11 atepta AbuT<ir
l)oianguI ii zise
Nu He rnai .rirnine decit si rostim iatihaua
do Ineeput dlii Conan, ca s no mirturisim c
deacuma inednte sintom frai i s no 1ogm anumn
doi Ca avem xii. pun em laolalta mtr-o cufAe tot
ce-om agonisi, i cli avem xli impli4im intro fbi
citigul, Intru totul, alunci clad neom icitoarce Ia
Iskandaria. Tot aa trebule sli no legam cli acela
dintre no] enre are xii gsuascii do mom osLo da293
tar d-I tini pe anita ltd pe acela care n-arc a
poati cltlga nitrite!
Birbierul Abu-Sir flu avu nimica ImpotrivA 1
recunoscU c toate aceste Invoteli erau IndreptAme;
ci amlndol atunci, ca si pcceUuiasc Involala,
rostlrl fatthaua de lncepat dlii Cocoa
Clud povosta ajunse aWl, $rinezada vAzu writ inUind
ql, sfloetsA, tAcu.

Ci intr-a patru side opizeci 0 opta noapte

Urmi:

Dupit care, ciristitul Abu-Sir lqi inclilso prulvll


Ba ci dete stilpinuhif easel chela, 0 plAti tot ce
avea sit plitteaseit; pe urmit, luarit amindol calea
spre port se ImbarcarL tArS nimlea de mincare
Ia ci, pe o corabie care tocmai 11 1nAla plnzele.
Soarta le tu prielnicit de-a lungul cAlAtorlei 0
Ic vent In ajutor prin mijlocirea unula dintre el
CAd, dintre tojj cithittorli i din tot echipajul al
citrul nutnAr se rldica Ia o sutit patruzccj do cameni,
atarit de cApitan, nu se mal alla nici un alt
bArbler deck Abu-Sir; I, prin urmare, nunial el
putea st-i radit curn so cuvine pe eel ct aveau
flovole sit tie rai. melt, do cuin corabia ll ridicit
pirizele, brblerul spuse tovarilrjuhd situ:
Fratelo meu, sinteni aid In largul mArl! I
trc,buie numaidecit sit tacem rost de mincare l de
bituturil. Aa c am sit lncerc sItI Imbiu Cu meste
qugul mou pe citlittori 1 pe marinarl, cu nitde]
dea c vreunul are s-mi spun: ,,Hai, o, barbierule,
i rade-mi eapul ! i eu o sa-i rad capul,
ci$tInd o pIlne, on ce-va hnuti, on un gIt de
apa, cu care s putem, eu i cu tine, s ne tinen
zilele
Boiangnil AbuKir rspunse:
- --- Nu am nimica Impotriv!
Si se Intinse pe punte, Ii aez capul cit putu
nial bine i Incepu s trag la aghioase, PC cInd
1)arbierul se pregtea s caute de lucru.
Pentru aceasta, Abu-Sir Ii 1ui sculele i. un tas
cu apa, Iii arunc pe un-ir o cIrp drept trgar.
fund srac, i Incepu s se preum.bie prin.tre eltori.
Atunci unul dintre ci ii zise
la v mo, o, metcre, de ma rade
51 barb.i.erui ii rase pe cap. 5i, dup cc isprvi.
cum caiatorul ii Intindea eltiva bnuti, MuSir Ii
spuse
0, frate al mcu, ee-a putea sa fac aici Cu
banli acetia? Daca ai binevoi s-mi dai maj degrab
o turta de pline, aceea mi-ar prinde mal
bine i mi-ar parea mai binecuvintat aid. pe
mare; Intrucit am Cu mine i un tovara de drums
jar menindea noastr flu-i prea mare lueru!
Atunci cltorul Ii dete o turt de pline, Inca i
o bucai. de hrInz, si-i umplu cu apa tasuL 5i
Abu-Sir iii totul, se intoarse Ia Abu-Kir N
spuse
Na bucata aceasta de piin.e i bucata aceasta
de brInzLI, i rnnInc; i bea apa din tasul acesta
5i AbuKir le lii, i n]Inc i bu totul.
Atunci baibierul AbuSir Ii 1u iari scuiele
iI arunc1 pe ummr cIrpa, lu tasul gol In min i
porni s strbat corabia, printre irurfle de cltori,
unli stInd diuditi, altil culcati, 51 II rase pe
unul pentru dou turte de piine, pe aitu]. pentru.
295
o bticuL tic briazU, on pontru tin castravete, or!

pentr u a MAe do i u bcni i 1 , on pent r u noun ban p t f


silo! strinsoso treizeci de tLlrte, titizeci de jumillilt!
A cu ot r e abi l aa do f r u t n oasA, mel t i a sf l r l t u l
do dralniil l o grmadA tie bn$nz, t milsilne,
i castrcojl, ci citeva turtite & lapu usct4l do
Eglp din acela do care so scat din peli eel mlnunali
do Ia Damletta. I, pe deasupra, so price..
puse attt do bine sA doblndeasc prietenia cul]L1.
torilor, dean fi putut s le cearA once qt an ft
cllpAtat. Ba ajunse atita do IndrAgit, tacit voatea
despre dibAcle lul ajunse ql Ia urechile cApitanulul,
care dod l ci sil fle rats pe cap; ci Mat-Sir 11 rase
i pe cpltan po cap, i nit pregetil sil I so pliagL de asprlmilo soartet l do Jipsurile in care so otis
ql do putlnAtatea menindelor pe care Ic avea. 51.4
spuse i c mal avea Cu ci in Wvaril de cIlIAtorlo.
Atunci cApitanul, care era tin orn cu minui largA,
qI care mal fu qI Inclutat do feiui frumos tic a so
puNt 1 tie inina uqoanIl e bArbienulul, rAspunso:
FR blnevenit I Dorcsc ca In flecare scant sA
vii dimpreunil cu tovanllqul thu s luall man ott
mine. 51 sA nu mal avell nb! unul dkttre vol nIci
o grIjA do nbnica, atlta cit are sti Linil cAlAtonta
voastrA cu no!!
Blirbierul so chase dan La bolanglu, care, du$
nravul liii, dormea-nalnte, ci caro odatil deteptat,
clad vilzu la capul situ tot belugu1 acela de turto.
& bnlnz, do lubenito, do niitstine, do castravet
l tie lapi uscati, strigit uhult:
a Dc unde toate astea?
Abu-SIr nAspunso:
Do Ia mila lul Allah (preamitnit fit oil)
Atunci bolanglul so repexi Ia toatti mcnlndea
deodatL di parcil car 1! irut s-a 4ideso dintn-o
hubudturli In acumpul in! pintec; ci birbierul II

spuse: Nu minca nknlca din lucrurlie acestea, fratelemeucilclpoatenevorfldefoloslavreua


ceasdenevole;flscultAlamlne.Aflhl,dar,cA
l-amraspecApltan;lm-amp1lnsIuide1Ipsa
noastrit de merinde; l ci mi-a ritspuns: ,,Fil binevenit.
ql sit vil In fiecare scant dimpreunt cu
tovarAqui titu sit 1u4 mesa cu mine I Or, chiar
In seara aceasta avcm sit mlncitm cea dIntil mad
Cu eN
Cl Abu-Kir nilspunse:
N-am McI o treabik cit clipitanul tAut MF-e
niU din pricina mAr11 ci flu pot sit ml scol de-alci.
Last-mt dan sit-mi potolesc foamea Cu menindele
astea, i du-te de mitnlncit singur cii cApitanul I
$1 bArbienul spuse:
Nu este nimica Impotrivil!
$1, In a.teptarea ceasulul mosel, Incopu sfl-1 priveascit
po tovanll situ cum minca.
Or, bolanglul se apuc& sit rupit qi sit sfIle bitcatele,
ca un Litletor de platni care sparge bucitWe
de stincit dintr-o canlenl, 1 sit Infulece cii zarva
pe care o face un elef ant ncmlncat de silo 1 zfle
In 0, 1 care Inghite clefitind ci hiptind; Infulecitturile
veneau sit ajute lnfulectttwlie, hnplnglndu4c
pe strunga gitlejulul; 1 Imbuciltura Intra
pInit ce Imbucittura de tnai Inainte sit fl cobonit
In pintece; ochil bolangluhul so bulbucau hi lie-
care bucatit, ca ochil mu ghui, ci o topeau cii
strAlucirlle ion arzttoaro; qi lcnca giflia ca Un
bou care icncio dindintca talnulu! do unulalit
de fin.
Estknp. so lvi un maninar care-i spuse bitrbterulul

297
0, metere hrber, cpitanul l1 trmi.c
vorbI : ,,Ta-ti tovaru1 i vino la dna !
Atunci Abu-Sir Ii Intreb pe AbuKir
Tot nu te hotarti s ma InsotetI?
El raspunse:
Nam putere s umblu!
i bth-bierul se duse singur, il vazu pe c1ip tan.
stInd jos dinaintea unel mese marl, pe care sc
afiau douIzeci de bucate felurite, de flu mai multe;
i flu atepta decit sosirea lul ca s mnceap nsptul,
la care m.ai erau poftiti i alj ins de pe Orabie.

(Iiid povestci ,jurIs( i _ $ch rzada vivu /yi


i, SflOasrL, 111(11..

Ci intra patru cut optzec i noua noapie

i, vzmndu1. sin.gur, cpitan.ul 11 intrebt


Undo iti este tovarul?
El rspunse
0, stiplne al mcii, 11 e i-ii din. prkna
i e nucit de tot!
Capitanul spuse
- Ast.a nu e o boala grea. Ameteala aceasta a
sa-i treac ! Ia bc colea jos llng mIne Ix. :n.ufl2
010 lul Allah
i iu o farfurie i o umplu cu toate fei1] d
bucate, atIta do marinimos melt fiecare pori ar
11 putut sa ajiing c1in p]in. pentru 7CCO I.
dupil ce brblerul sftrql de mincat, cApitanul 11 In-
time ala farfurle, spunlndu-t:
Du-1 farfuria aceasta prletonulul tAut
411 Abu-SIr dete fuga s14 duel farfurla pli lid
Abu-Icir, pe care 11 gAsi gala sA Inceapi lar a mldna
cu col4lt qi a mesteca din tAM ca o dm111,
In vro$1
rne ceAbu-Sir
bucA4oatele se perIiindauzise:
mat depoNe pe beregA%lle 1u1, una dupA alta, la tu4ealA.
Nu 41-am spits sA nu4l strici foamea cii merindele
alea? Pi1vete I Ia ulte ce lucrurl mlnunato
141 tztmite cApltanuL Ce zicI de bucAtelele
astea de chebab de intel, care yin de la man ci
pitanulul nostru?
Abu-Kir grohAl:
- DA-ncoal
i se repezi la farfurla pe care 1-0 lntirtdea bArblerul,
t incepu sA lntjface total cu milnIle emindoul,
lacom ca un lup, oft furios Ca un leu, oft
crud ca an vultur cind se repede pe Un porurnbel,
on nApraznic ca un flilmind care fusese gata sil moarl de foame 1 nu ma! face nazuni clad e 51
se Indoape pe sAturate. 1, In citeva cliplte, 0 Unse
i 0 lustnul, arunclnd-o goalA-golu. Atunci bitblerul
lul fart urla 1 dete oamenllor de l.a bucAtArie;
pe urmi se duse a bea cu cipitanul, dupi
care se Intoarse sA- petreacA noaptea lIngA AbuKir,
care ci Incepuse 51 sfonlhle din toatA glurile
kit, fAcind 0 zarvA tot atita de mare ca 1 apa ce
tie izbea de corabte.
In dimineaja I In zlua unnAtoare, bArbierul
Abu-Sir Ii rase mai departe pe cilAtonl ql corAbierl,
dobindi meninde ci zaherea destull, scara cml IarAqi
cii cipitanul qi I.i ospiti cii toatA mlrinimla
tovariul, care, In ce-I pnivea, se mul4umea 51
20$
doarmil i sI flu so trezeasc1 decit Ca s mnmnce
oi.i -i facil nevoile, iaa vrcme do douijzeci do
zile do cltorie PC ap, pIni cc, in cea do a dou
zeci i una cIiminca1i, coraba intr in portul uflul
ora necunoscut. -
Atunci AbuKir i AbuSir coborIri ie usca
so duser s1 mnchirieze la han un adipost, undo
brbierul rostul numaidecIt o rogojin, cumprat
din sukul rogojinarilor, i dou pturi do 1Ini. Pc
urmi, brbieru1, dup cc rspunso la toate nevoile
boiangiului, care se tot plingea de arnee1i, Ii is
s doarmi l.a ban, jar ci pIec in ora, Incrcat cu
tot tacirnul lui, Ca s-i fae meseria pe la col
tunic u1iel.or, iii drum, i s rada ba vreun liamal,
ba vreun nigrar, ba vrcun mturtor, ba vreun
hocceaglu, l)a chiar i vreun negutor mai dc
searn1, ispitit do pniceperca lui. 5i so intoarse seara
s iniruie bucatele drnaintea tovaruIui siu, pe
careI gsi adormit i pe care mu lzbUtj s-1
trezeasc deelt dindui s aduirnece mirosul de fri
g5.rui de mid.
Si starea aceasta Unu aa, Abui{ir plingindu-se
intr-una do o rmit1 do ru de mare, vreme do
patruzoci do zile b.tute i in fiecare z.i, o da1i
Ia namiaz i o data Ia a.sfintitul soarelul, barbkru1
so Intorcea la han ca s-1 shijcasci i sri-i uiidoapc
pe boiangiu, dnp agonisita cu care ii druia no
rocul din acea zi i meseria lui ; si. boiaugiul In
fuleca azirneic, castravet,i 1, ceapa verde i hi icie-.
lele do chebab, fr do nici o osteneala ien1ru
pintecele lui cel scump ; i dceaba ii luda br
bicrul frui uset.ile fara do peieche ale acciul ora
fleunoi.i1., fi ii poit.ea sal Insoeasca Ia o plim
bare pin sukini i twin grEidini, ( Abu--k ir ne
pundea fl(?iCII
tfli \UietC capul do amet,eaia do po niare I
i, dup cc riglia un ir do rIgiieli i vIntura ur
ir do vInturi de tot folul, se cufunda iari in
somnul iui adInc. i bunul i vrednicul birbier
Abu-Sir so ferea cu mare grij s flu-i aduc nici
cea rnai mica dojanii tic1osu1ui su do tQvar
oEi s-I supere Cu Vreim necaz on cu vreo vorbil,
Ci, clup acosto patruzeci do zile, hLmrbierul, sii
racul, czu bolnav i, nemaiputind iei ca s-t
vad do meseria lui, ii rugi pe portarul hanulul s
aib gniji do tovarul situ Abu-Kir i s-i curnpore
tot ce-o avoa trebuint. Ci, dup citeva zile
starca birbiorului so inruLaU aa de tare Incrit sr
manul ii pierdu once simtire i rmase nemicat
I aproape ca mort. mont, cum Abu-Sir flu mai era
in stare s-I Ifidoape pe boiangiu or! s tnirnit s
i so cumpero cole do trebuinI, acesta pin la urm
incepu sL simti cairn 11 ardo foamea arnarnic i fu
novoit sI so scoale i si caute i la dreapta i Ia
stiuga ceva do luat in guri. Da dc mult zvIntaso
tot din cas i nu mal gisi do mIncare nimicni
micuta atunci, scotoc lialnele tovaru1ui silu care
zcca pe JOS nernicat, gisi o pungl In care so af Ia
agoniseala srmanuiui, stnins bnu cu bnu in
vrcmea cit cThtoniser pe mare i in cole pafru -
zeci do zile do munci In ora, i-o puse Ia briu i.
fr s-i peso cit de cit do tovaruI sIu bolnav,
do parc nici n-ar fi fost acolo, Plec Incuind Cu
zavorol in L1irna ml ua do Ia locuinla ion. i, intruelt.
porIari1 lianului era pkcat In Ciifl aceca
nrnonea nLII vzlzu pe AbuRir cind pei s
menca nu-i Intreb undo so cluee.
Or cea dintil gi-iji a lui AbuKir fu st dea lug:
In on pc.i ita.r undo plan o tuvI pi.iru cu che
naf i o Lava plin cu placinta de fol uscate
hiiu i-o cari cu sorbet Cu mosc fj alta cii ambr
.i. cu gingifar. Dup care..,
Ciicl povetea a.juns ni.r. 5eherezac1a vtizu zorj
ci, sfioasii, tcu.

Ci mntr-a patru sute nouzecea noapte

...Dup care, Se duse in sukul negustorilor


curnpr nite haine i alte lucruri frunoase i,
gtit falnie, Incepu s se plimbe cu pas dorno]
ulie, ci s se bucure i s se vcselcasc di luciurile
cele nol cc i se dezvi.uiau la fiecare pa in
acel ora care i se prea fr de seaman pe ium.
Ci, printre alte multe, un fapt ciudat ii tu1bri
Cu deosebire, Bg de seam, in adevr, e t13i5
locuitoril, frA de nici o ahatere, erau imbicai
Ia fel, in haine aidoma in cc privete culoarea:
nu se vedea decIt albastru i aib, nimic alteeva.
Pin i In prviiile negusLorilor nu erau decit
stofe albe i stofe albastre, nici o alt culoare rna
mult; ba pIn i kholul era vdit albastru. La negu
torii de sorbeturi nu vedcai In carafe deIt
sorbeturi albe i nici un sorbet rocu, on trandafiriu,
on vineiiu. i faptul acesta Ii uirni pESt
masura. Ci nedumenirea lul ajunse peste poate Ja
uca unul boiangiu : in czile boiangiului no vizi,
In adevar, decit bola a1ha.stiavjneii.e, njmie iii.
ceva.
Atuncl, nemaiputlndu4 stipini inc1udarea ci
ulmirea, Abu-Kir intri In privilie 1 scoase din
buzunar o basins elbA, pe care l-o Intinse bolangluM,
spunlndu4:
Cit Imi Id, o, metere bolnaglu, en sit-nt vopse
ti basmaua aceasta? $1 ce culoare po1 sA-I dat t
Meerul bolanglu rAspunse:
Nu ti-a, lila, en sit-fl vopsese basmaua
aceasta, decit douitzecl de drabme I In ce prlvqte
culoarea, are sit tie albastnit-vine4ie, fAd de nIci
o IndolalA I
Abu-Kir, sugrumat de o cerere atita de uhulWare,
strigit:
Ce? twA carl douitzecl de drabme ca sit-m
vopseqti o bnma, ci IncA ,lIn aibastru? PAl in
tan mea qa ceva flu costA declt o Jumittate de drabmil I
Meterul bolanglu ritspunse:
DacA-I aa, apol Intoarce-te qi VOpSC-O In
tare ta, triAl nelculItAl Aid flu putem decit pe
doulizeci de drabme, Md in bAnut de aramit mat
putin I
Abu-Kir spuse lair:
fle! Da nu vreau s-o vopsesc in albastru..
reau s-c vozacac In roul
CelAlalt IntrebA:
- Ce limbA vorbetl tu? .$i ce li4elqgl tu ci
vcrLia asta: roqu? Unde ai vitzut tu vopsea role Z
Abu-Kir, nAucit, spuse:
- Atunci vopsqte-o In verde!
ElintrebA:
- Cc-I aeon vopsea verde?
El spuse:
Atund In galben!
EL rAspunse:
Nu cunose vopseauu asta I

308
l Abu--Kir II inir1 inal departe .feluritele culorl
do vopseic, .iiri ca meteru1 boiangiu s1 poat
pricepe despre ce este vorba. i, cInd Ahu-Kir Ii
intrebl dacil i cei1a1i boiangi.i erau la fe] do ne
priceput,t ca i ol, l)oiangiul rspunse
Sintern in oraii1 acesta patruzeci do bolangli,
care alcti urn o hreasi inehisii. pentru to1i ceilaIi
i.ocui tori ; lar meseria noastr so mosteneste din
tatil In flu, numal Ia moartea vreunuia dintre nol.
Jar a folosI alt vopsea afar do aibastru. aa ceva
nu sa mal pomenit Ia nol
La euvintele accs(oa ale bolanginlul, \bui<
SPI1SC
AfIii, o, i etere boiangiu, c1 i Cu Siflt boian
gin tiu sii VOSCSC stofelo nu numai in alI)astru,
Ci Intro SUmedenie do culoii care ie nici flu--l
tree prin minto. Iaml, dar, in slujha ta, pIte
to-mi leaf, i cu am s tenva toate tairiele rne
teugu1ui rneu, lar tu atunci al s P0i.i s to bucuri
do toati slava tiintci tale dinaintea Intregel
breasle a boiangiilor
El rispunse
Nti putein prirni nicicum reun strain in
hicasla i in meseria noastrii
Al)U[ir ifltri1)a
Si daci a desel iick pe s?nma inca 0 pi-aval ie
de 1)oiangiu ?
CeIlalt riispun.se
Nici accasta nal si poi niciodatui
Atunci AbuKir mi stirui mai mull, iei din pra
vMie i se diise Ja alt boiangiu, pe urrni la al
trdilea, ji Ia a] patrulea, i la tc4i cei1aJli boiangli
din ora i toii 11 intlmpinar la fe] i Ii detera
riispunsnri la fel, fr aI primi nici ca meter
Bid ca 1 COB Ic. 51 se duse sii povesteasea nccazul
Ui starost.e a]. breaski, care ii ri in.sc
-NupotsAfacn1m1c.Dat1nI1eIob1ce1urIIe
noastre nu ne lngduie prlnilm un strAin wine
We nol.
FaW do o primire tea ca aceea din ptea tutqror
bolangiflor, Abu-KIr 11 slm4I Inima clocotind do
minle ql se dime Ia palat 0 se lnfAtlqA dinaintea
regelul cotA4il 14 spuse:
0, rege al vremflor, suit Un strAin 1, do meserb
skit bolanglu, 1 t1u d vopsesc halnele In
patruzeci do feturl de culori..;
Clnd puvastoc ujunse aid. .9ehercwda vihzu zorli rnlJlnd
i, sfloncA, t&u.

Ci mu-a patru suti3 noudzeci 0 sina noapte


Ursull:

.;.f$i lacAtA c ml s-a IntImplat eutare L cutare


Iucru cu bolangil din cetatea aceasta, care flu ia
55 vopseascA deck In albastru. Eu tlu sA thu unel
tesAturi culoarea cea mal IncintAtoare: roqle, cu
felurltele-1 trepte, de pildA role ca trandafirul,
on rolo ca finapul; verde, cii feturltele-l trepte,
de pildA verde ca larba, verde-fistic, verde-mAshnlu,
on vordo-papagal; neagrA, cu felurltele-l
Lrepto, do plidA neagrA-cArbune, neagrA-catran,
noagrli-koKt; galbenA, cu felurltele-l trepte, de
plidui galbenA-de-cldtrA, gahbenA-de-naramzA, gelbenil-de-IAmtie
I galbenA-de-aur; I alte multe
cuiorl mlnunat.e! SI-Ma! $1 lacAtA cA bolanghl nu
rnan prirnit nic! ca meqtcr, nici ca ucenie Cu sum-
brie I
Auzind vorbele acestea ale lid Abu-Kir ci 14-
ruirea aoeea minunatil de vopsell despre care flu
mal auzlse pomenindu-se vreodatA, regelc fu ca
fermecat I se In! brA de plilcere ql strigA:
Ya Allah! asta-i de minunare I
Pc urmA Ii spuse hit Abu-ICIr:
DacA spul adevilrul, o, bolanglulo, ci dad
chiar pol cu meteugul tAu si ne bucuri ochll
Cu atitea culorl minunate; nu41 rAmlne declt si
alungi de La tine toati grija 0 sA41 llhlqte sufletul.
Am sA-41 deschld chiar eu o bolangerle, ql
am sA.41 thu toji banil de care al trebulnW. SI
nu at a te tome de nimic din partoa brcslaqflor;
cad dacA pe vreunul dintro ci 1-ar ispiti catul
sA to neciljeasc, am sli poruncose sli tie splnzurat
La uca prAvillIel lul!
51 numaideclt 11 cthemil pc mccrti ztdari al palatulul
l le spuse:
Duceti-vi cu mcctorul acesta minunat, strAbate
l Impreuni cu el toatfl cetatea 1, clnd are si
gseaac un bc pe gustul luf, lie vreo privilhie,
lie vreun han, lie vreo cad on vreo grAdini, alunga4i-t
IndatA pe stilplnul acelul bc ci zidlU acobo
Thnul de zbavA o bolangenle mare, cu patruzed do
c54 marl ci cii alto patruzecl de cAzi mat mid. $1
tot cc facet) sii facc4i aa cum are s vA arate acest
mare meter boianglu; all-I urmatt lntocmat porundle
c1 sil 1u4 seama si nu care cumva sA
strlmbaU din nas is nlmlca!
Pe urmil regele Ii drul lid Abu-Kir un caftan
frumos de fall c1 o pungil cu o mb & dinarl,
spunlndu4:
Cheltuicite banli acectia pentru plAcerile
tale,pInA cearesAtlegatabolangerla!
$1, pe doasupra, 11 mat dete In dat doi flAclql
care si-I slujoasci, ci un cal mlnunat, Impodobit
cu o sea frumoaa de catifea albastri qt cii harea
& mAtase tot albastri. $4 mat puse la Indemini,
Ca sit loculascA, o cad mare, hnbnitcatI bogat pe
cheltulala mitriel-sale 1 slujitit de o ceatit de rob!.
melt Abu-Kir, mulat acuma In atlaz ql citlere
pe caM kit cal fnimos, prea stnitlucitor ci mitre)
ca un omir, fecior de emini I lar a doua zI, flu
pregetit sit place, tot citlare pe cal ci Impreunit cu
dot moi$eri zldani ci cii dot tinenl ce mergeau maInto-i
dind la o panto liimca din calea lii!, ql sit
stnIlbatit uli4elc i sukurile, In citutarea mu! be
undo sit-iji rkllce bolangenla. 5i, pinit Ia urmit, puse
ochit pe o pritvitlie mare 1 Cu boltit, aqezatit ebiar
In mijiocul sukulul, 0 zlse:
. Locul acesta este mlnunat!
Numaldeelt, meterll zidarl ql rob!! II lzgoninA
po stitplnul pritvitliel i Incepurit Indatit sit ditrime
lntr-o parte I sit zldeascit In cealaltit, 0 puserit
atita de mult slrg sit$ Indeplineascit sarcina, sub
poruncile Lul Abu-.Kh citlare, care be spunea :
a41 .dci enCore i cutare lucru, far dtncoace cutare
I eutare alt lucru 1, melt, lntr-o nimlca-vreme,
ispritvirit zidinca unel bolangenti fArt de seamAn
nictiorea pe pitmlnt.
Atunci regele it chemit la el cl-I spuse:
Acuma nu ma! trebule cIt sit fact boiangeHa
sit meergit; ci fitrit & bani nimica cc poate
sit meargit. latit, dar, pentru Inceput, cinci mit de
dinaH de am, dropt cheagul & ban! dint?!. SI Ia
ti-mit pUn do nenitbdare sit vitd rodul metequguhul
titu de bolanglu I
3L Abu-Kir hit eel clncL mu de dinar!, pe care-I
d.ise fnumuel ha el acasit, 0 cii clteva drabme
aja do lefune enau pnafunile de care avea eb tre-.
buintit i cane edeau nevindute, cuznpitrit de .la
mit
WI neguLor do prattuL toato vopseJile grainildite
insacirma,lneatlnI,,ipusest1eduselab0
langerla lid, undo Jo pregiti qi le topl in czlle cole marl 1 in cAzile cole mid.
and poveston ajan.c ide!. $eherezadat viitu 7olti rnLJLstd
g, sflow4i, Lflvu

Ci intr-a pairu stile noudzeci i done, twapie

UrutA:

Estimp, rcgete Ii Irlinise cinel suLe do bucji do


plnzoturl albo, de mAtase, do linA 1 de in, ca sti
le vopseaseA dupA priceperec luL Il Abu-Kir JQ
vopsl in osebite chipuri, dindu-le tie culorl simple,
neamestocate Cu nimic, tie culorl amestecate, aw
tel ca nici ima dintre acole pinzeturl si flu so asemule
cu alta; pe urmi, ca si to usuce, lo puse re
fringhiite ct so lntindeau dinaintea prAvuiIiel liii,
de Ia un capAt .1 ulJWi pinA la celAlalt;
1 plnzeturile vopsite, pe mitsuril cc so zvlntau, cA
ptau o Inviorare minunatil i lscau sub strAlit
circa soarelt.d o prlvollite termecAtoare.
Clad tocuitorit cett,ll vAzur lucrul acesta atita
do noti pentru ci, rulniaserA cu gurlle culscatc; Jar
negutorll i1 inchiseril prAvZlflhle, ca si dea fuga
sli vadA minunea, lar temeile i coplil scoteau sLit
gAte do rninunarc tar i iinii ri aJi ii Iutrvbau
pe Ikbu.Kir:
0, mert boianglu. aim se clicamti culcinrea
aceca?
Si ci Ic rspundea:
Aceoa-i rou-granat! Cea1a1Ui-i verde-ulcios!
ceastlalt-i gaibcn-chi tros!
i ie spUIiea nurnele tuturor CUlorilor, In toi1
strigtelor do minirnare i al bracor ridicate Intru
mirturisirca unci prearnriri fri do margin!.
Ci dcodt regele, care :[iiscse mnUintat Ca pIn.wturile
crau gata, nv11i calare pe Cal in mijiocul
sukului, pe urrna cMirai1or lul, care dedeau Ia
o parte lumea din cab, i mnsoit do paza lul do
ialI. 51, la vederca pInzeturibor care unduiau de
cu[ori in adierea cc le fcea sa so legene sub vizduhul
aprins, fu fermecat peste poate i ramase
nemhcat mult vrenic, firi do rsiif let, cii oeliii
albiti Intru totul do atha liolbare. 51 pIni i call,
departe dc-a so speria do acea privelito neobinuita,
se aratara tulburati do culorile cole fru
moase i, Intocmai curn so imburdeaza la zvoana
do titeie ji (10 goarne, IflCpUia Sti (laflIl 110 costi,
Imbatati do toata sIa a accea care tivilvora viz
duhul .i iremita in vYnt.
Tar regele, netiinc1 cui.n sri-i mai einsteasc pe
boiangiu, porunci vizirului sau el mare s desca
ieee do PC cal i II sul pe Ahu-Kir in locul lui,
punmndu-l dc-a dreapta sa i, cind toate pInzeturile
fur strInse, lu drumul indiit ctro palat,
undo 11 capon pe AbuKir cu aur, cit cluruji i
en htizmetuni. Pc urini, PUSO si so cioiasc (tin
pInzet.urile vopsite hai no pentrut el, pen titi soti lie
1Ui i pentru maimarii de Ia palat ii (lOLL) lu
AbuKir inca o nile do bC.j ca s be VOSQflSCI
tot aa do minunat melt, nii peste mult vreme,
toi erninli niai intli, pe uni toti slujbaii avur
haine colorate. $i conwflzlle eurgeau atita de multe
3n Abii.iso. nilnilt lioa.ngiu al regelui, melt acesta
ajiinse a (ulIfl(l oniul (el ma! bogat din ora
tar cetlalti bolangli, cu eicul breaslel In cap, vee
nirA la el a-si cear tertare pentru fetal aim se
purtaserA In trecut, 04 rugarA sit-i primeascA Ia el
ca ucenici, fAn de nIcI o leaN. Cl *4 nu Ic prim!
cererea de lertare 14 alungit cu mare ocark
$1 flu se mat vedeau, pe toate ulitele tji prin toate
sukurile, deck oamenl ImbrAcati In twine falnlce.
de toate culorfie, vopsite do Abu-KIr, bolangiul regelul.
51-aa Cu eli
Clad povatec aJunsce aid, eherezada vzu zorli mUitid
gi, sflcasA, t4hcu.

Ci Intr-a patru stiLe nouJzeci yl treia noapie


LTrxnL:

In ce-I pnIvete Insi pe Abu-Sir, iacAtA!


Odati. ce fu pradat qi pArAsit de bolanglu, care
plecase dufl ce il Incuiase In odale, zAcu Intins
ca mont vneme do tnei sUe, pizzA cc portarul Imnuhi!
Incepu sit se mire cit nu mat vedea iciind pe
nici unul dintre ci; 0 Itl zist: ,,Or ft pkcat lAnA
sit-mi plitteascit preul do chine at odidi! Or It,
poate, moflh! Situ poate-o Ii aitceva, flu tiu! $1
porn! cAtre odala ion, 0 gal chela do lenin In
broasca Inculatil cu am!ndouA zilvoarele; ql parcit
auzi diniluntru un geamAt slab. Atunci descule ua
0 hitrA i4 vilni pe bArbier Intins pe rogojinit,
gaiben de necunoscut ; 04 Intrebit:
Ce al, Irate at met, de. te-auki geminci aa
St uncle-i tovarAul titu?
Bi.etul brbi(r, cu 1asu1 topit de tot, ispun c
Numai Allah tie! De-abia acum izbutii s

desehid ochii. 1-Jabar n-am de cInd ma aflu aa! Ci tare mi-c sete, i ma rog tie, o. fratele men,
s iei punga pe care o am legata la thimr i
s-mi cumperi ceva dc-ale gurU.
Portarul. rsuci chimiriil in toate felurile ; ci,
negsind nici tin ban, pricepu c tovarul 11 fu
rase, i spuse brbieru1ui:
Nii to Ingrija do nirnica, o, srmani.i)e ! Allah
are sn-i pliiteasc fiecruia dup faptele ml ! Am
s cant en de tine i am s to ingrijese a
ocliii met !
51 flu rnai Zabovi s ple sii giteasuI
umplu o strachin en ciorba accea i i-o aduse.
51 Ii ajut s-o soarb, i 11 mnvlui cu c piitur
do lIni. i U lisa sa asude.
5i aa Then (1 vreme do doua luni, mind in scaina
u.n toate (:hClttlieiiie, nclt jacata CI dup acele
doui .luni Allah so rnilui s-l zviduiasc pe biirhier
prn mijiocirea porta.iiiliii. 51 AbuSir putu atunel
i so scoale i ii spuse bunului portar
Dac Ccl Prea malt are s-rni mal dea indrat
vreodata puterea, am s tiu sa to despigiihose
pentru tot ceat clieltuit CII mine, .iarn
flu recunoscator pentru rngrij I rile i 1)Imat.atea ta.
Ci singur Allah ar ft in stare s to pluteasei dip
Ireapta ta pretuire, o, orn ales
Bitrlnu1 portar al hanului Ii rspunse:
Slav lul Allah pentru tamaduirca ta, frate
al rneu ! Eu nu rn-am purtat aa fata de tine decit
nurnai din dorina do a ft dup chipul ml AJ]ah
eel pun do rnil!
Pc urma, brbierul dote s-i srute mina: ci
portarul nn-i lisa; i so desprir, chemmnd unul
asupra ccli iiialt toate binecuvintr.iie mi AlJah.
,$i 1*rbierul 1ei de la ban. lncrcat cu calaba
Ilcul lul, ci incepu s coliade sukurile. Q, nor&
cu1ilqtepta1nziuaaceea1llni1niltocmaidIn&
Intea bolangerlel liii Abu-Kir, uncle v!izu o znui.
%ime mare de lume care privea pinzclo vopsito
1 InUnse po fringhII In fat prArlM $?L so minuna
CLI mare tuna. 5$! Ii lntreb po until dintre pr!iLori

A vu! isLe bolangerla aceasta? $1 pontru cc


sa adunat aid atita lume?
Oraul Introbat rspunse:
- Esto prAvilila jupinulul Abu-Kir, bolangluL
su.Llanuiui! Vopsecto plnxelo In tot foLul do culorl
mlnunatc, lact, prin nlqtc rn!jloace nemalponiealto!
Este tin mare invlnt. In m$teugul bolangerlel!

Cind awl vorbeit acestea, Abu-Sir so bucurl


In suifotul Itt! pentru lzblnda fostulul thu tovarA,
l gindi: ,,Mrire itt! Allah, care i-a deschls
uqile bogA4lel! Al pAcAtult, ya Abu-SIr, clnd 1-at
gindit do rAu pe fostul tAu tovarA I DacA te-a pArilalt
l to-a ultat, a fAcuto din pricinil cA a lost
prea prlns cu munca lull $1 dacA ti-a luat punga,
a fAcut-o din pricinA oil n-avoa nici un bilnuj In
minil ca sAji cumpere vopseli! Da a! sil vzl tu
acuma, cLad Leo at!, ott cc eilldurA are sA to pr!measc
l cum are sA-ci anilntoascA do Ingrijirile
pe care I ic-al dat tu odlnloar ci de blnole po
care I 1-Al filcut cind so afla la nevole I Ce bucu
rio are a tie pent-u ci sAte primeascill Pc
urnil, bArbierul lzbutl sA so foflieze printre mul
meadelumeAajungAInfa4alntrItrllInbo.
langerla $1 so ultA InAuntru. $1 II vzu pe Abu
TQr tolAnlt pe un divan malt, sprljlnlt pe IAn morman
do pet-ne, ql ott brajul drept p. o perni, l
cu braU1 sting pe alt pern, i InvemIntat Intr-un
caftan asemenea cu caftanele regilor, i
dinaintea lui cu patru tineri robi negri i cu patru
tineri robi albi, Imbrcaii Irnbelugat ; i aa, I
Se prea lul Abu-Sir Ca e tot atita de falnic ca
un vizir i tot atita dc mret ca un sultan! i ii
vzu pe lucrtori, in numIr de zece, cum muncean
de zor cu miinile i cum Indepiineau poruncile
pe care Ii le da ci numai prin cite un semn.
Atunci, Abu-Sir mal fcu un pas i se opii drept
dinaintea lui AbuKir, gIndind : ,,Arn si w1ept
pin coboara ochi asupra mea i atimci Ii to
tesc salamalekul meu ! Ba sar ptitea elliar (
s ma salute mai Intlj .i si se arunce Ia pirp(iiI
meu ca sa ma string In braie i s-mi spun vorbele
lui de prere de ru i s ma mingiie!
Or, nici nu Ii se intIlnir hine privirile i abia
cleter ochi unul cu altul...

Cind povestea ajunse aici, ehorezada vizu zurii mijind


i, sfioasi, litcu.

Ci Intr-a patru sute nouzeci i pairci nba pie

Urrn:

...ab!a deter ccliii unul cu altul, Ca bolangiul i


sari strigInd
A! niieiuIe i hou1e, de cite on ti-am spus
sa flu te mai opreti in fata prvliei mdc! Au
flu cumva vrei s ma nenorocesti i s ma fad de

2 Cartea clor o mie i una de nopi, vol. 7 313


ilsul lumii ? lid. fIicii mnfici ! punei mmna
pe ci
melt, robil eel albi i robi I eel negri tbjrir
pe bietul brbier, il doborli i [a pimint, i1
cari in picloare ; i boiangiui lsti so scull, apuc
un Ci ornag i SUSC
Intindei-1 pe burtl
Si ii trase P spinare 0 liii do elomege. Po
nirna Sl)uSe
- intoarcet,il pe spate
$1 ii trase i poste pintcoo alto o suta do iovi
titil. I)upi care stiigi
), ulana ticloasi, o. inisoltilo ! I)ae
s to mal prind vreoclata pe clinaintea pravalit
mole, am sii to trimit Ia niia sa regele care are
si to jupoale do viu i aie sa te inflg In ieapL
clirzaintea poN,ii palatului ! Caiito ! I3iestcma
toar Allah, o, n.utii do catran
Atunci bietul birb.ier, urnilit i InvineUt do pii
mirea aceasta, i Cu inirna zdrohit i cu sufletii
ars so tIrl de acolo i lull drumul Induirllt dlltre
han, plIngInd in tllcere, huiduit i lillituit do mul
timea asmu1ita Impotriva mi i do blcstem.ele
proslllvitorilor boiangiului AbuKir.
CInd ajunse la odllh1a lul, so Intinse cit cia do
lung pe rogojinll i Incepu sll cugete Ia toate cite
Ii fusese dat sll patll din partea lul Abu-Kir; i
aa Ii trecu toatll noaptea, fllrll a putea sll Inchid
ochii, atita do nenorocit i do amllrIt se simiea.
Ci dirnineala, vlnlltllile loviturilor mai rllcorindu-se,
izbuti s so scoale i sll iese din casll, cii
glndul do a se duce sll se lmbllieze la hammam,
spre a so Inviora i a-i curlla trupul, dupll atita
vrcme do eind zlcuse bolnav fllrll sll-i fac splllll
turile cele indtinate. II intrebu, dai pe Un tro(:
tor
Frate, pe undo se ajunge Ia banimam ?
Ornul rspunse
Hammam ? Ce-i acoca hammm ?
AbuSir SUSC
Pai e locul uncle te duc si to speli i sa cla
os mur;driile i jegul do ie trup I Este eel mai
pliieut bc care poate fi pe Itime
Ornu]. rspunse
- Atunci dute i bagute In apa mirii A
so scaldi lu.mea
A bu-Sir zise:
- Eu a rrea s ma spl la hammam
Cellalt rspunsc
Nol habar navern cc vrei tu sil spui cii h
mamiil acela. Noi, cmnd vrern sil ne spIllin, ie
ducein Ia mare ; i pn i rgeie, cind vrea st so
spele, face ca noi : so duce i so scald in mare
CInd aila AbuSir in foul acesta i hamm.amu
era un luern necunoscut pontnu locmtoru din ora
sul acela, .i cinci se Incredin c habar navcau
do folosinta biiior fierbin.i i a masagiulul, do Cu
rarea jegului i do darea jC)S a pthului de po
trup, lu calea ciitre palatul regelul i ceru si i so
ingduie a vorbi cii miiriasa. Intr, dar, la m
riasa i, dup cc sruti prnintul dinaintea [u
i chernii asupra-i l)inecuvintartle liii Allah, ii
S3USC
0, iego al vremilor, smnt un strain i, de me
seria mea, sInt barbier. Mai Uu sil fac i alto me
serii, mai cu seama aceca do fochist l.a hammam,
i do masaglu, macar c In iara mea fiecare dintre
aceste rneserii este icut do oameni car nil
inai fac aitceva decit muncie acostea toat viai,a

315
br. $1 astzi am vrut s ma duc la hammamul dIn
cetatea ta; ci nirnenea na .tiut s-mi arate dru
mul i nimenea na priceput cc Insernneaz vorba
hammam. Or, e lucru tare dc mirare ca un ora
atIta dc frumos ca orasul tu sii f ic lipsit dc ham
mamuri, cIt vreme flu se afhl rnrnic pe lurne aa
dc minunat spre a face bucurlile i fiumusetea
unul ora In adevr, 0, rege al vre,rnilor, liammamul
este un rai pc prnInt!
La vorbele acestea, regele fu uirnit peste poate
i intreb
Atiinci po1i tu si iriii kimureti Ce este
hammamu[ ace!a despie caiemi spui ? Cci nici
cu nam auzit niciodata pomenincluse dc aa ceva
Atunci AbuSir spuse
Aflii, mthla ta, Ca liammamul este o cladire
rzidit In czitaie i cu-tare chip. i acolo se Imbiaza
lumea In cutare ii cutare fel, i se bucur dc cu-
tare i cutare plceri, IntrucIt acolo se fac cutare
$i cutare lucruri
Si povesti de art toate Insuirile, toate foloasele
1 toate plcerile unui hammarn bine Intoc
mit. Pc urm adug:
Ci do bun seam c mi-ar crete prul pc
limba pIn s ajung a-ti zugrvi. intocmai un ham
mam i toate plcerile liii. Ti-ebuie s vezi, ca s
pricepi ! lar orau1 tu nu are s fic on cia Cu
adevarat desavIrit decit in ziua In care. are s
aiba un hammam
Auzind aceste vorbe ale mi Abu-Sir, regele se
umfia do plcere i se lumin i strig
Fil binevenit In cetatea mea, 0, fecior do
oarneni vrednici!

Cind povestea ajunsc aid, $ehrezada vaztt zerii inijind


i, sfioas. t&u.
Ci Intra patru sute nouzeci i cincea noapte

Urmt:

51 ii imbrc chiar cu rnIinile mriei sale intr-un


Caftan cc nu-i avea pereche, i ii spuse
Tot ce vei vroi are s ii se dea, i Inca i ma
mult! Nurnai zidete degrab hammarnul, cci
tare-s nerabdator si-l vid i s ma bucur de ci!
51-i darul un Cal fainic, doi negri, doi flacai, patru
fetiscane i o cas minunat. 51 se art fa1I
de ci Inca i rnai mrinimos decIt se dovedise faW
de boiangiu, i puse sub poruncile lui Abu-Sir pe
eel rnai buni meteri zidari ai mriei sale. spunIndu-le:

Trebuie sI zidii harnmamul pe locul pe care


are s-l aleag ci!
51 Abu-Sir ii lu pe metcrii zidari i colindli
cu ci oraul tot, i pmn la urma gsi Un be care
I se piIru potrivit, tinde dete porunca s se zideasc
hammamul. $1, dup artrile lul, rneterii zidari
cidir un hammam care nu-i avea seaman pe
lume, .i ii Impodohir cu desene lntreesute, i
cu marmur de felurite culori, i cu podoabe nemaipomenite
cc fermeeau rniniIe. $1 toate numai
dup poruneile Iui Abu-Sir.
Cind zidirea fu ispravita, AbuSir puse ca ha
znn1 de la mijioc si fie facut din alabastru strilvezin,
iar celelaite dou bazine s fie facute din
marrnur do pre. Pc urm, se duse la rege si-i
spuse
Hammarnul este gata; nu mai lipsesc deel
rnruntLuri1e i tergarele!
5i regele ii ddu zece mu dc dirari, pe care
Abu-Sir nu pregeta s-i foloseasc spre a curnpra

317
feluriLele tergare i rn.ii.iniuri, precurn cear-
eea:furi de in 5 mitase, miroasnele edo rare, aro
mole, tmI.ia i celelalte. Si puse fiecare lucru Ia
locul lui, i nu Precupei nirnica pentru ca totul
s fie din .bclug. Pe urmi, ii cern regeui zece
autoare voinice, care s1 ajuLe hi nninca liii ; i
regele Ii dote PC daL1 douzeci de flilci birie c1-
diti i friLmoSi ca nite lune, PC care AimSir ni
zibovi si mnVVC metesugul do masagH i moto
ugu1 scildatt liii, fiiniIntIndui i scldindui
nIna liii, i pun.indui si faci I ci feluritele
Incerciiri pe Leupul iui. 51 cInd ajiinseNi ineteri
Intro totul in metcngul dc 1)aic$i, AbiiSir hotir
in sfIriit ziua cleschiclerii hanirnanii1ui i 11 in
stiinti pe rege.
5.i, Ifl ZiUa aceca, A1)USil puse si so inciizeasc
Iiamiiian-uJ .i apa din bazinc, .i arse t1fl2Iie Si 1fiJ
roasne in catui, i hisi apele din haviizc s curg
cu un zvon atit do minunat ci once muzi.c ar fi
pruL zarv pe lIng zvonui acela! Cit privete
uvoiu1 do apii din bazinul eel mare do Ia mij1oc,
acela chiar c era o minune fLir do Seaman i
care, fr do nici o indoi.a1, avea sl farmece su
:fletele rpito 51 pretut.indenea 0 curL4eflie i 0
revenealil domneau peste toate lucrurile, cii nimiCa
mai lrc:los do curitia erinilor i a iasomiilor.
ncIt atunci cInd regele, 1nso1it de vizirli i do
ornirii sui, intni pe ua cea mare a harnmamului,
ft pHiut tulburat, i cu oehu, i en nasul, i cii
ureehile, 1e frurnusot,ea Incinttoare a loeuhui i
do miresmele i dc muzica apei In ciziIe fintini
br. 5i, minunat en totul, Intreb
Ce-i aceasta?
Al)L1Sir ruspunse
Aeeasta-i hammamul ! Ci aid nu este dei
iiitrarea
l ti pofti pe rege sf1 Intro In prima sail) i Ii
rugA sf1 so sub po lavItil, undo 11 &zbrAcA 0 ft tnvofl In coarceafurl din crctot pinin talpA, ci Ii
puso In picloare saboji InalU do lenin, sill duse In
cea do a doua salt), undo II hiatt sf1 asude din bet
ug. Atunci, ajutat do fihtefill lui, II Irocil milnile
tjl picboarole cu nite mtmnuql do cnn, i4 scone
niqte cuvite de raptin lungi ca nite vienni, l toatti
murduiria ltiuntrictt stninstt In plele; 11 a.riltti
toate regolul, care se minunui cu mane mirare. Pe
urmil 11 spttItl cii apt) multi) rl cii o grilmadt& do
clbuc, dupti care 11 puse all coboaro In cada do
marmurti, umpluti CU api InmircsmatA Cu mi
roasni de trandafiri, unde II Thai o bucati do
trome, dupti care II scoaso cl-i splA pe cap cu apt)
do trandafinl ql CU miroasne rare. Pc mini, Ii
vopsi dogotele do l.a mimi ci do l.a picloare Cu henea,
care Jo doJe o culoare galbonil-aurlo. $1, cit tinurA
toate acestea, In jurul br fumegau frunzo do aloe
cl do nard Inmiresmat, l1i pAtnmdeau de prospo
mo.
La sfirit, rogele sIn4l cum so ftteuse uqo ca
o pastime l cum rilsufla din toate largunibe mlmu;
Ian trupu4 so ficuso tlta do noted ql do
militisos ci dacti-l atlngeai cumina scotea un su
net duke. Da care nu4 fu plicerea cind flictiui
Incepuril si-I frmlnte milnile 1 plcboarele cu o
glngiqbe l cii o Iscuslnli pe care be tnchlpuia
ci ar putea fi tnecute pe ltiutil 0 pe 4imbali $1
simlea cum o putene itt) do seamAn lb InvloreazA,
del venoa 55 nicneasci tntocmai ca un
lou. l stnigit:
Pc Allah! nu m-am shUt In viata mea attta
do puternic. Accsta-I hammamul, o, meqteno
bAnbier?

310
Abu-Sir rspunse:
tntocrnai, o, rege a1 vrernilor!
Regele spuse:
Pe capul rneu! oraul rneu flu este un ora
decIt din clipa cind s-a zidit liammamul acesta I
Si, dup cc se usc in tergaiete imbibate ci
mosc, cInd se urea iar pe 1avi ca si boa sorbe
turfle amestecate cu ingheata, ii intieb pe Ahu
Sir...

Cind povestea ajunse aid, eherczada vzu zorli rnijind.


I, sfioas1, teu.

Ci Intr-a patru sute nouzeci i asea noapte

UrnlLi:

.11 Intreba pe AbuSir:


Si cit socoteti tu s coste o iinhUetura ca
aceasta, i cc pre gIndeti s U so pteasc pentru
o splare ?
E rspunse
Cit are s hotirasc regele
Regele spuse:
Eu liotarase o mb do dinari peritru o bale
ca asta, pe puin
5i porunci s i so numere un Abu-Sir c nile
de dinari, ii spuse
5i de-acuma-nainte, pe fiecare muto.riu care
o xcni s so imbaieze a hammamul tu s-I pui
5i1l plbiteasc o nib do dinari
Ci Abu-Sir rspunse:
Iart-m, o rege a vremilor! Nu sint toti
oarnenii Ia fel Unii sInt bogai, aIii sint sthaci
Dac, dar, a vrea s iau de Ia toti mutereii cite
o mie de dinari, hammamul n-ar mai face nimic
i s-ar InchIde, cci flu-i pe puterea saracilor sa
plteasc o n-iie de dinari pentru o imbiiere
Regele Intreb
Atunci curn gindeti s1 fad ?
Et rispunse
In cc privete prcu1, am si-1 las Ia voia rnuteriului
! In felul acesta, fiecare are St plteasc
dup putinIele i dup dtrnicia sufletulul su
lar eel srac flu are s dea decit atita cit o putea
si dea. In ce privete pre1uI dC o mie de dinari,
accst.a-i un dar de rege!
$i ernirii i vizirii, auzind aceste cuvinte, Ii
incuviinari pe deplin Pc Abu-Sir i adugar
Aa-i curn spune el, o, rege al vremilor,
aa-i Cu dreptate ! Cci tu, o, preaiubite al nostru,
SOCOti c toat lurnea poate face ca tine
Regele spuse:
E cu putin ! Oricum, omul acesta este un
strain, un orn tare srac, si-i dc datoria noastra s
ne purtm fa de el cu drnicie i cu mrinimie,
cu atit mai mult cu cit ne-a Impodobit cetatea cu
hammamul acesta curn n-am mal vzut altul asemenea
in viaa noastr, i datorit caruia orauI
nostru a dobindit o Insemnatate 1 o strlucire
fr de pereche. Da de vrerne ce lmi spunei Ca
flu se poate plti nicicurn o rnie de dinari pentru
o irnbiere, vi ingdui s nu-i pi,tii de data
aceasta decIt nurnai o sut de dinari de fiecare
i sfl-i dai pe deasupra un rob tinar, un negru i
o fetican! $1, pe viitor, dac ci socoate aa,
321
avei si j:)Iatiti ficeare atita cIt vor iisa putei
1 (Iarnieia inhinhi voastre
]i rIspunsera
1)e bunI scairuz ! primiin
i, dupa. cc so linhihiar la hamniam, in ziua
uccea p1tirii fiecue mi AbuSir cIte o suti de
dinari do am; cite on tmnr iob aib, cite un negru
ji cIte o feticani. Or, intrucit numiru1 emnilor
i at nevabilor care so imbeIiasert, dupi rege, so
ridica la patruzeci, AbuSir primi patru mu do
clinari, patruzcci do tineri robi albi, patruzeci do
negri i latiuzcci do fete ; iar din partea regeltil
primi zeco mu do dinari, zece lineN fhicij alt)i,
zece tincri negri i zoce ieti5cane ca nit.e tune.
(mnc1 i1)uSi1 v.izu tot auri.il i toato dartirile ace
ha, mnainti i, dup cc srtztii patnintul clinaintea
regelui, spusc
0, )reiiCriCitU1C rege, 0, chip 1)iflCVOStitOl,
o, doamne Cu cugetul drept i pun do bunatate,
i.inde am s nii pot adiposti CU Cu toata oastea
accasta do tineri flci albi, i do negri, i do fete
Regele rspunso
Eu am pus st ti se clea toate astea ca st te
imbog4esc cum so cade; cI.ci ni-am gIndit ci poato
al s VCCI intr-.o zi si te Intorc.i Indir.t :fl lara tc.
lingil cci. dragi ai td, dornic sri-i vezi ; i atunci si
poi pleca do Ia nol en destuli avere spre a trii la
tine irnprouni cu aI ti, la adll)ost do once no

El rispunse
0, rege al vrcrnilor, Allah st te ie in imbe
ugaro ! ci tot.i robii ace.tia sInt buni pentru re.gi,
i flu pontru mine, care nu am trobuinia d.e toate
astea ca simi niininc plinea i brin:za Cu ai mci
Corn sI fac 01.1 s1 1]rmnosc i shi imI)rac toat liota

322
aceasta de Linen albi, de tineii negni l de fete ? Pc
Allah ! Cu dinii br cci tineni an s mistule repede
toati agoniscala mea, i i pe mine chipi agonisea1
i!
Regele incepu si iIdl i zise
Pe viata inca, cirept vorhe.5t1 I Au ajuns e
caste dcale marl ; i, do utnul singur, nal sil p
ihuti si Ic fad fat in nici un chip ! Vuci. dar,
S flj.j VlflZ 1T1IC, ca sa scapi do ci, pe cite ut sut
do dinaii fiecare ?
Ai)uSir uispnnse
Tii vinci la preuI acesta
Numaidecit regele trimise si fie chernat vis
flernicul si5.u, care Iivrs lul AbutSir preul pen
tm acei robi ; lar regele, Ia nIndu!, ii trimise pe LoIs
inc1irit la stiipInii br de mal Inainte, ca dar. i
IU)uSir Il nutinrii regclui pentru I)utnatatea Jul
.i-i SUSO
Allah snU aline sufictul cuni al ailnat i
st ifletul men, izbivlnc1umii do clint,ii niprazniei ai
acustor ghuli tineni i mmciii. pe cane numal Allah
iar putca sttura
i regeic Incepu sii ridii. do vorbele acestea, i so
an_ui Incii i mal darnic falii dc Abu-Sir dupiI care,
ummat do mai-marii Impiinii1iei sale, plecii do la
hammarn i so intoarse la palat.
1.ar AbuSh Ii petrcci toatii noaptea aceca acasii
stringIndui annul in saci i pecetluincl ficcare
sac cu mare gnijii. i, pentru novoile casci side.
avea douiizcci do negii, dwizcci dc fhuicili tineni
i patru feLicane.

Cind poveslei ijunse aici. $elitczada vito tot-il mijirid


i, sfioasit tieu.

323
Ci Intra patru sute nouczeci i aptea noa pie

Urm:

A dona zi, Abu-Sir puse pristavi s strige prin


toat cetatea
0, fpturi ale lui Allah, daii fuga toi de v
Irnbiati Ia hammamul sultanulul! Vreme de trci
zile, nimeni flu are a plti nhriica!
i un sodorn de lume nv1i vreme do trei zile
sI se imbiieze pe degeaba la hammamul nurnit
hammamul sultanului. Ci din dirnineaa zilci a
patra, insui Abu-Sir se aez la ua cea mafe a
harnrnarnului i Incepu s ia preul do intrare,
care fu lIsat Ia bunivoia fieciruia, la ieirea di
baie. 5i, pIn-n sear, Abu-Sir strinsese de la mu
terii atiUa bani ct umpluse o ldi, cu IngduinIa
lui Allah (preamrit fie El !). 51, In felul acesta,
Incepu si ingrrndeasc mormanele de aur pe
care i le aducea norocul.
5i-aa! lar regina, care 11 auzise pe sotul ei regob
vorbind cu atita cldur despre acele imbieri
hotrI s so scalde i ca o data, ca Incercare
rnai mntI.L i ii trimise vorba despre dorinta ci
lul Abu-Sir care, ca s-i fie pe plac i ca s le
ademeneasc i pe femei ca muterii, hotrI ca
de atunci inainte brbatii s se Irnbieze dimineata,
jar femeile sa se Imbieze dup-amiaz. 5i
dimineaa sta el insui la intrare i lua banli, iar
dupa-amiaza o puse s aib grij de aceasta pe
o femeie pe care o nun-il in slujba sa. Aa c, dup
cc intr In hammam i vzu i ea urmrile cole
desfatatoaie ale acelor imbieri de rnod noua,
regina fu atIta do mncIntat Inelt hotrI s vin

324
acolo in fiecare vineri dup-amiaza, i flu se anita
fat de Abu-Sir mat puin darnic decit regele,
care ii fcuse obicelul de a vent s se imbieze
in zilele de vineri dimineata, p1tind de fiecare
data cIte o mie do dinani de aur, baca aite daruri.
In felul acesta, Abu-Sir purcese rnai departe pe
calea bogaiei, a rnnirilor i a falei Ci el, dac
Sc vazu aa, nu so art mai miridru cr1 mat seriic
, ba dimpotriva ! Ca i odinioar, so aiat. mai
departe binovoitor, zImbitor si Pun do buncuvi-.
intLi fai do mutenii, i marinimos fa do oarnenii
sirac do [a care iciodat flu vroia s primeasc
nici nfl ban. i mrinimia aceasta fu ji temelul
inintuinil hii, aa cum are s se dovedeasc doa
lungul povestirii. noastre. Dar, Inca de pe acuma,
s so tie Ca mintuirea aceea are sa-i vin prin
rnijlocirea unul cpitan de corabie care, Intr-o zi,
fund cam la strimtoare Cu banui, putu totui s
fac 0 baie cit so poate de mInunata, fara s plteasca
cliiar nirnica! Si Intruelt, pe deasupra, mat
fusese cinstit si cu niste sorbetuni racoritoare si
fusese Insotit pIn la ieire Cu cole mat atese dovezi
do prictenie do ctre insui Abu-Sir, cpitanul incepu
.s cugete curn ar putea sItu dovedeascIt mat
bic multurnita fatIt de Abu-Sir, f Ic prin vreun
dar, fie aitfel I 1 flu trecu mult pInIt ce sIt I se
iveascIt prilejul. Si-atita cu cItpitanul do corabie
Estimp, bolangiul Abu-Kir auzi i ci vorhindu-se
de acel hammam nemaipomenit, despre cane vuia
en mare laudIt toatIt cetatca spunInd : ,,De bunIt
seamIt! este raiul pe pItmInt ! i hotItrI sIt meargIt
sIt incerce i ci desfIttnile acelul rat, Ia care nict
habar n-avea de numele celui cei era pItzitor. Se
Imbraca, aadar, cu hainele IUj cele mat frumoase,
incItloeIt pe un catIr infotItzat falnic, pcu-unci s

325
Sc Insiruic mnaintca i in urma lui robii Inarmali
Cu C1C)CC lungi, i prni ctre hainmarn. CIrid
ajurse la intrare, sirnti odoarea lemnulul de abc
j a rn.i.roasnelor do nard ; i vizu multimea (10
OL1flOflj care intrau i caro ieoau, 1 1)0 Cci cc e
(ball p0 1avio ateptIndui toi rmdui. lie (1
navabi do cci mail, fie siracI do cci rnai siac,
cci umjli do Cci mai umili.
1ntrI atunci In sala do intrare i 11 ziri pe AI)ll
Sir, tovariiuI sIu do odinioari, stind pe scatin.
rotofei, proaspIt i zImbitor. Ba (2hiar ii trol)ui
oleac do vreme ping sixi rocunoasei, asa de rniilt
sco.filciturile do a1tidati ale fetel I so urnplusei:
acuma en o grlisime sanatoasa, i aa de strt1u-
cilor ii cia obraziil, i a5a (10 inult pruncios arita
Ia chip ! 1)ac vizit aa, bolangiul, micar c tar.
1.iimit i btiiinicit, Sc j)rCfCH a ii cuprins dc o
mare bucuric I, Cu o neriiiruuo ht do misuii,
Inaint citrc Al)uSil, care se ridicaso in cinstea
liii, ii spuse tu gias 1ilin do cloJana piietencasc
liehe, ya AbuSir ! Aa so poart Un
.i aa face un cm care tie ce-i aceca buna-purtare
i ornenia ? tiai c am ajuns boiangiul cci.
mare al regolui i n-ai venit o dat macar s rmi.
vezi i s afli cum o due ! i nu teai Intreba
nici barerni mal face care Al)uKir, tova
ru1 men do Odiflioara ? C tu degeaba am toL
Intrebat peste tot, ji degeaba am trimis In toate
pri1e robu mci s to caute, Pc Ia hanuri i pe Ia
pravalil nirnenea na tiut siirni spuna nim
despre tine, 011 s1 ma puna pe urmelo tale
La cuvintele acestea, AbuSli eliit.in din cap
cc mare LristeW i raspunse
Ya AbuKir, an tu uiii cite rnal ficut
pat., cInd am venit la tine, I uii bitaia PC Cfll0
mi-al dat-o, ql ocara Cu care rn-al coperit laW
de lurne, clad rn-al falcut hot ci m*l qI ticlos?
$1 Abu-Kfr se arlitil tare nedumorit ci strigal:
Ce tot spul Ui ? Au n-al II fast tu Aki pe care
1-am blitut?
El rAspunso:
PM cIa, eu am lost 1
Aim-Kit atunci Incopu sal 1ni:re ml! di juralininto,
cli nit 1-a cunoscut, spunind:
HotArit! to-am luat drept altul, (in hot care
Incercase ck o grAmadui do on sal-mi qtorpoleascIt
plnzeturlle! Erai aca de slab qi de galben, eli mi-a
lost cu neputinjal sal te recunosc!
Pe urmli, Incepu sal se blesteme pentru coca cc
Lalcuse, sal-ji bath milnile una de site, spunind:
Nu esto ajutor I putere dec11 lntr-unul Allah,
Slilvitul i Preamliritul! Gum do-am putut eu sal
mA incel ace! Da tot aca, vlna-i mel ales a ta,
cli, dadA tu rn-al vlizut Inti!, do ce mu ti-al spus
numele dinaintea moa, sal-mi II spus: ,,Slnt cu.
tare! mal en seamli cli in ziua aceea cram tare
tulburat qI cu gindurilo duse In altal parte, din
pnicina trcbuniior nulto de caro eram ImpOvlirat
postc malsural! MA rog, dat, 4ie, Allah tie cu tine,
o, frateic meu, sal mA ier41 ci sal i4l nocazul acela,
care fusese scris in units noast$ I
Aim-Sir rilspunse: 1:
Allah sal to lotte, o, tovarAe at aicu! in adevlir
aa a lost tainica hotlirire a ursitoarelor; tar
plata4 is Allah!
Boiangiul zise:
lartli-mal, dar, cu totul!
El rAspunse:
Allah sli-ti uurcze sufictul, aca aim 414
ucurez eu! Co putom noi impotrlva hotalririor
827
care yin din afundul veciel ? Intr, dar, in hammam,
scoate-4i hainele i f o baie care srn-ti fie plin
de desftare i de Inviorare!
Cind povestea ajunse aici, eherezac1a vzu zorii rriijind
i, sfioas, tcu

Ci intr-a patru sute nouzeci i opta nocipte

Ui-ni:

Si AbuKir Ii intreba
$i de unde tia venit huzurul acesta?
El rspunse
Acela care ti-a deschis pori1e belugu1ui m
lea desehis 1 nile la fell
$1 ii povesti povestea lui, din ziua cInd fusese
ciomgit dup poruncile lui Abu-Kir. Ci nu are
nici un rost s-o mai spunem i noi inc o dat.
5i Abu-Kir ii spuse:
SInt peste poate de bucuros s aflu c te
bucuri de bunvointa regelui. Am sl fac aa ca
hunvoina aceasta s sporeasc, povestindu-i re
gelui c tu eti prietenul rneu dC totdeauna.
Ci fostul hrbier rspunse
- La cc folosete ajutorul ornului fat de ho
trlrile soartei ? Singur Allah tine in rniiriiie lui
huzururile i prigoana! In ce te privete, nu mai
zboyi s te dezbraci i s intri In hammam, ca s
c bucuri de binefacerile apei i ale curiiei
$i II petrecu ci insui pIn In sala cea scurnp
l; cii chiar miinile lui, Ii frec, ii spuni, ii fr
m!nt i-l sp1 pIn la sfIrit, nevroind s lase
aceastA sarcin pe seama nici unuia dintre aju-
toarele lui. Pe urm ii sui pe lavita dn sala de
odihn i 11 cinsti el insui cu sorbeturi i cu alte
buturi Inviortoare, i toate acestea Cu atita grijL
Incit toti muterii de rind erau ulmiti si-l vad
pe Abu-Sir Insui Indeplinind acele slujbe i dindu
acele cinstiri deosebite boiangiului, atunci
cInd de obicei numai regele avea parte de dc.
CInd veni clipa s piece, Abu-Kir vru si-I pi
teasc lul Abu-Sir; ci Abu-Sir se I en s. prirn.easc
banii, spunind
Nu ti-c sfiaI sn-mi dai hani, atunci cind eu
sInt tovarul tu i cind intre noi flu este nimica
desprit?
Abu-Kir spuse:
Fie! Da-n schimb, las-mi s-ti dau un slat,
care are s-ti fie de mare fobs. Hammamul acesta
este minunat, ci, ca s fie de tot desvirit, ii mai
]ipsete un lucru
Ahu-Sir Intreb:
Si care-i acela?
El spuse
Aluatul de curtat pru1 de pe tri:p ! in adev
r, am bgat de seam odat, cind ai isprvit
de ras capul unul muteriu dc-al tu, cii pentru
piirul de pe alte pri ale trupului te-ai s]ujit tot
dc brici sau dc c1etioru1 de smuls peru. Or, n.imica
nu preuiete cit aluatul de cuniiat Care tiu eu
cum se face, i am sii-ti spun si tie, fri1 ii-t1 c-er
nici un ban!
Ahu-Sir rispunse
14sta aa este, ai dreptate, o. pr3etene a] men
Nu vreau mai mult deelt s Invt de Ia tine c-urn
Se face aluatul ac-cia!

329
Abu-Kir zise:
lacAtil! Id orIcIoaicA gaibenil ci var ness
tins, le 1,41 improunIl, adlugind oleacil de untdelearn,
amesteci on strop de maw, ca 554 lel ml.rosul
eel neplilcut, L lnchlzl aluatul dobindit asttel
lntr-o oaIA do pSrnlnt smiltuitA, ca 55 to sbjes
tl de ella novole. i rispund eu do izblnda pe
care. a! s-a doblnclcqti, mai ott seamS cind regele
are sA vadA corn II cad peril ca prlntr-o vrajA,
firS de ale! o ciupituril on julituril, i cum plebea
I se lveqte do dedesubt aIM toatS!
$1 Abu-KIr, dupS ce U deW fostulni so so InvilWtura
aceasta, 1oi din hammam qi se Indrept
en mare graM cAtre paint.
$1 cind ajunse dlnalntea regain! i so tomcat
ctimi4 datina, Ii spuse:
Via Ia tine vs sS.41 dau un slat o, rege a
vremibor 1
Regele zise:
$icestatimidai?
El rSspunsc:
SlayS lui Allah, care ta-a ixbAvlt pinS acuma
do milnIle bbestemato ale pcStosulul acela, ale
vruIjmaului accia al scaunulul impilrStesc qi al
dreptel-credinte, ale lul Abu-Sir, stilpinul hammamulul!

Regele, tare nedumer!t, lntebil:


Do co-I vorba?
El spuse:
MIS, a, rege al vremilor, oil dac5, din nenorocire
a! ma! Ii Intrat a datil In haminarn, a! it
lost plerdut MrS do nildejde I
El spuse:
.Dacumap?
JU)UKir, CU ochii plilli dO SpLUma mrncifloasa
i en o rnLcare 1arg dc Infrieoaie, uicr
Cu otrava ! A prcgitit anume pentru miiria
ta o alifie ficut din orieioaiea galbcnii i din
var nestms, caie, nurna.i PUS 1)0 prul do pe piele,
to arde ca focul. Si are s to Imbie cu alifia aceca,
punIndu ,,Nirniea. nu preuic.t.e cit Jilifia
accasta pro a face si cadi pirul do pe spate, en
gingiie i fii do nici o siifeiini pentru pick !
i are s1 intindi aluattil pe spatele regelui nostru,
si arc si-l faei sil moaui otravit pu calea aceasta,
carei con mai dureroas drntru toatu cii1e ! (ic
sttipinul acesta al hammamulul uni alta decit o
iscoacla toeirut:j. do regeiC erutini1or spre a eurma
in fclul acesta sufietul rugelui nostru ! $i CU rnam
grabit Sa Vifl Sa to pievestesu, cad l)inefaee.lIlO
tale sInt asupra rnea
Auzind vorbeic aeest.ea ale butangwlu Abu
Ki. regele simli cum 11 npdute o spaim n
P1ezflica, do se Inhioha tot, do parei ar :fi i lost
muncit do utiava eon P11jolitoa1e $i i SUSO 1)0
ianiiu1iii
i\ni s ml clue indat In liamunain, dirnpreun
cu vizirul meu ccl maro, ca si cercetez spusele
tale. Ci deacuma si pastiezi cii giij taina Ii
ciulni

Si 11 1ui pe vizirul situ ccl maie i p1uc1 imJ)ieUn


cu ella hammam.
Atunci, ca do obieei. AhuSir ii dose po rege
in sam do fa1, i dote si- frec-u Si s1 spek ; c
regele Ii spuse
incepe lnai In tii cu v.iziirul
$i SC in.toarse etitie vizii- sii spnse
intindete I

331
$1 vizirui cci mare, care era destul de dolofan,
i pros ca un ap btrIn, rspunse c ascult i
c so supune, so mntinse pe marmur i se ls
frecat, sipiinit i .splat zdravri. Dup care, Abu
Sir spuse regelui
0, rege al vremilor, am gsit o ailfie cii nite
Insuiri do a cura pru1 do pe trup, faII do care
OriCobliCl osLo ide prisos
Regele spuse
Incearc alifia aceea pe prut viziruliii
Clad IJ/a.t..a aJUSSO dLCI, Sehcrezada :UZU Zud mijiflil
cu, Si1)J ai, t:ea.

Ci intr-a patru sute noudzeci i noua noapte

Ui:tn:

i Abu-Sir l olul de pimint smluit, scoase


din ci o hucat mare cam cIt o migda1 din coca
accea l o Intinse pe partea do sus a burii vizi
rLIhii, nurnai ca Incercare. i puterile alifiel se
dovedirl atita do uluitoare, melt regele nu se mal
mdci c n-a fi vorba de o otrav infricositoare;
i, uruflat do minie la acea prive1ite, so Intoarse
citre f1icii harninamulul i le strig
infcati-I pe mie1u1 acesta
i 11 art Cu degetul pe Abu-Sir, pe care nprazria
ii amui i ii nuci. Pc urm, regele i viZIrUL
se imhriear cu mare zor, Ii deter pe Abu
Sir pe mIna strilor d-afarii i se intoarser la
palat.
Acolo regele porunci s fie chernat cpitanu1
portului i al corbiilor i Ii spuse:
Tnfac-l pe mielul numit Abu-Sir i Ia un
sac pun cu var nestins, in care s-l bagi, i s te
duel s arunci totul In mare, sub ferestrele palatulul
meu. $1, in felul acesta, tie1osul are s moar
de do WI rnori deodat : i inecat, i ars
Cpitanul rspunse:
Ascult i m supun
Or, cpitanul portulul i al corbiilor era chiar
cpitanul de corabie pe care ii indatorase Abu
Sir odinioar. Se grbi dar s se duc la Abu-Sir
in temnit, ii lu de-acolo, II sui pe o corbioar
i 11 duse pe o insu1ii, flu departe de ora, unde
putu in sfirit sfl-i vorbease in vole. Ii intreb
0, Cutare! eu flu pot uita bunvointa pe care
al artato fai de mine, i vreau s rspund la
bine cu bine. Povestetemi, dar, necazul tu cu
maria sa i nelegiuirea pe care ai savlrit-o, dc-al
pierdut bunvoina Iui i dc-al ajuns s doblndeti
cruda moarte la care to-a osindit!
Abu-Sir raspunse:
Pc Allah, o, frate al meu, ju c nu .m tiu
vinovat cu rnc 0 gre.eala i ci n-am savIrit fliCiodat
vreo fapt pentru care s mi so cuvin ase
menea pedeapsa!
Cpitanul spuse:
Atunci, do bunseam ca trebuie s al nis
caiva durnani care to-or fi ponegrit dinaintea regelui!
Cad tot ornul care ajunge Ia vaz, prin vreo
bunstare prea vadita i prin bunvoia soartei,
are ttdeauna zavistnici i pizmai! Ci sa nu-ti
lie Inca de nimic! Aid, pe insula aceasta, to afli
la adapost de once. Fil, dar, bine venit i linitc
te-te! Al si petreci vreniea pescuind, pln
333
cc am sIt pot sal to trimit In tars ta. Acuma, mal
duc sit rail profac dinairitea regolul ca i cum te-a
omorl I
$1 Ab;t-Sir stirutti rains cilpitanulul do corabie,
care 11 litsit ci pled degrabit de luit un sac mare
plink cit var ncstlns ql se duso Ia palnl.nl regelul
ptnii sub krestrolo care dau cittre marc.
Regole tocmai ste acolo propUt In coate ,i atupta
Implinirea poruncli sale; ql cilpitanul, ajungind
sub ferestre, rIdicil privirile, a sit capete de
Ia rege semnul cLe osindil. Si regele Intinso mtna
atarI pe fercastril ql fitcu scmn cu degetul sit se
arunce sacul In mare. $1 porunca fu numaldocit
Indeplinitli. CL tot In clipa aceea regolo, care fuicuse
cii mlna o mlcarc prea repczltl , scIpti In apI un mel de stir care.I era scump ca suflotul.
In adevir, inelul acela cAzut In mare era tin mel
talismanic vriljit, de care atlrnau stilpinIa l pu-
tern regelul, care slujea de true spro a line
In supunere norodul 1 oqtile; dcl cind regele
vrola sit dea porunca de a ft osindit vreun vinovat,
flu avea decit sit ridice mine la care se afla Inolul,
i din mel tlcnea deodatil o fulgerare lute, care
il pritbuea pa cal vinovat Is pilmlnt, mort de-a
binelea, retozindu-! capul de pa umorl!
tacit, atunci clad regele vitzu Inolul dzlnd In
telul acela In mare, nu vrol sit spunil nlmilnula
nimic i pitstrI cea mal mare tainil asupra pierderli;
furl de care 1-ar ft fost cu noputln%il sit4
Unit supucil prca multI vrorne In teamit qi supuncre.
$I-aqa cu mAria sal
Estimp, Abu-Sir, ritmas singur pe mnsulti, lul
nIlvodul do pescult pa care I-I dedcse cilpitanul
do corable, 0, ca sIli mat Insenineze glndurile
vole chinultoare i sil4 agonisoascil brana, Incepu
sit pesculascit In mare. $i, dupit ce aruncit nivodul
i aeptit o clipit, 11 trase rji 11 gsi pith cii pete
do toato soiurlie i do toato mitrimllo. $1 Iqt zise:
to Allah I lacittui cIt a t,rocut atlta vreme do dud
a-am mal mlncat po.te! Am sit Iau unul ci am
sit-i dau bitie4llor do l.a buciltitrie, dospre care
mi-a vorbit elipitanul, ca sit mi-I priijoascit In ulel.
In adovilr, cuipltanul portulul 1 at coritbillor mat
avea ,i sarcina de a rostul In fiece zi pee proaspitt
pontru buclitlirla regolul; i, In zlua accea,
cum flu putuse sit vegiievr *1 Insul l.a pescuirea
petoiul, Ii Indrclnaso pe Abu-Sir Cu grija acoasto,
l 11 spusese despre dcl ilLicit! bucittarl care an
sit vinit sit La petele pescuit qi menU regelui. i
Abu-Sir, de La cea dintli aruncitturit a nitvoduiui,
tu binecuvlntat cii pescultul acela spornic. Acadar,
Inainte de-a da ceea ce pescuise In seama celor
dot bitleV care aveau sit vinit, Incepu prin a-qi
alege pentru sine pectele ccl mat mare 0 mat trumos;
trase pe urmit junghorui eel mare pe care-i
purta Infipt Ia clilmlr, cl-i trecu dlntr-o parte
Intr-alta prin burta petolui care se zbittea. Dar
care nit-I fu mirarca cind vitzu cit scoate de acolo,
agitat In vIrful culttuhui, in mel do aur, InghtVt
do pecto, fArt do nicI o Indolalt!
Dacit vitzu aca, Abu-Sir, mitcar cit habar n-avea
de Insucirfie Infrlcotoaro ale aoelui mel talismanic,
care era char Inelul scilpat In mare de
po dogetul rogeluL..
Clad povcstea aJunsc aid, 4ehcretada viliu awl! mljlnd
, sfloas, tAcu.

335
Ci Intra cincea sutci noapte

Urm

I fr a da mare mnsemnLate lucrului, lu


inelul, e i se cuvenea acurna pe bun drept, i i-1
petrecil pe deget.
Tocma atunci iact ci sosir i cei dol micaia
i, shijitori la buctria regelui, ii spuser
0, pescarue, flu cumva .tii si ne spui ce-I
cu cpitanul portuhii care ne d in fiecare zi petele
pentru buctria regelui ? A trecut o bun
bucat dc vrerne de cind ii ateptrn s$i vin! In
ce parte a luat-o?
Abu-Sir rspunse, IntinzInd mIna ctre ci
A luat-o in partea accea!
Ci tot atunci capetele flciai1or do Ia buca
trie se i retezar de pe grumaji i so rostogolira
pe pmint, cu stpInii br cu tot!
Fulgerul aruncat de inelul de la degetul lul
Abu-Sir Ii i ucisese pe cci doi copilandri.
Cind ii viizu pe bici cum cad pustiiii dc via,
Abu-Sir Se intreba ,,Cine oare o fi putut s le
zboare aa capeteic tstora doi ! 5i so uitt peste
tot Imprejurui, i in viizduli, i la picioarele lul
i Incepu s tremure de spaim, gIndindu-se Ia
puterea cea ascunsi a ginnibor rufctori, cInd
iact c dete cu ochii de cpitanul care se intor
cea. Si cpitanul, de curn II vzu de departe, zri
totodat i cele dou trupuri moarte dc pe jos,
Cu capetele br alturi., i inelul pe care ii purta
Abu-Sir, sclipind In soare. Si pLicepu dintr-o arunctur
do ochi tot cc se petrecuse. incIt nu mai
preget sri-i strige, ferindu-se

336
0, fratele rnu, nu-ti rnica mIna la care al
inelul, on sint un om mont! N-o mica, fie-ti mil!
Auzind vorbele acestea, care izbutir s-l uluasc
i s-1 niuceasc mntru totul, Abu-Sir Iniemni
dc-a binelca, macar c ar fi vrut sii dea fuga
in intitnpinarea capitanulul, care, cind ajunse lIng
I se repezi in brate cli spuse
Tot ornul ici poart norocul atirnat la gIt
Norocul tiu este cu mult mai presus decIt norocul
regelu.i! Ci povestete-mi cum de ai cptat melul
acesta, i-apoi am s-i SLlfl i cu cc puteri
are!
i Abu-Sir ii povesti cipitanului de corbii
toat intimplarea, pe care n-are rost s-o mai spunem
o data. $i, la rIndut lul, cpitanul, ulmit, Ii
zugrvi Infricotoarele puteri ale inelului, i
adug:
Acuma, viaa ta-i in afar de once napast
lar a regelui este In primej die. Poti acuma s mergi
fr de nici o team cu mine In Cetate i nurnai
cu Ufl seinn din degetul pe care pori inelul .poi
s fad s cad capetele vrjmai1.or tam i poti
sii fad s zboare ci capul regelui de pe umeri!
i Ii sul pe AbuSir Intr-o luntre alturi de ci
II aduse In cetate c1 11 duse la palat, dinaintea regelui.

Toemal atunci, regek se afla in divan, Inconurat


de multimea lul dc viziri, de emiri l de
sfetnici i macar c era ndufit de griji i do
mInie pina-n virful nasulul, din pricina inelulul
pierdut. nu cuteza si-i dea in vileag necazul i
nici sil dea porunci s se caute in mare Ca s-i
gaseasci, de team s nu-i vad pe neprietenii
dorunici dIm se bucuri de paguba mniei sale
Da cird 11 VaZU pe AbuSir intrind, flu mai avu
nici o Indial de urzeaia pleirli sale l stnig

337
A, mieu1e ! etun ai ficuL de teal intois
din afundul n-thr 1, i corn dcai scipat sa TflOJ.L
Inecat i ars ?
J\j)uSii iusptinse
0, iege al vieiniloi, niarei pilteTcu I ii J\IIaI i
Ii povesti regclui cUm fusese scIpat de c
pitanti dC corabji, drept rnuitumta dn parte
pentiu o hale fr plat, cum gasise inelul i corn
flui a ti puteica acelui mc], I)rlUifltliSe moatca
celor (lOi :f1uca.iai, siugile dc [a biictuie. 1k turni
adrngI:
Si acuma, 0, rnria La, yin sitti (laU indii
accst joel, drepi rnu1turnit pent. facerilu tale
dc bloc asipra flleit, i cii Sitti dovedese cii, dae
aj Ii mi iiciga In sufletul mcii, ma fi i siuji
du 10 (1 Ui itCOS La cit SUi oh 0 1 CC$C Pu v1aj mas ii UI (
i sI] ornor pc megele lox ! $1 tni rog mIriei tale,
in sciumb, sa ceiceteze cu mai mu1ti luareaminte
nelegiuirea dc care cu nu mi tiu vinovat i pen
tru care rnai osmdit, i sI porunceti si pier in
chiriuti clac(i am s fiu dvdit cu adevirat uci

$1, spunInd vorhele acestea, AbuSli scoase me


lul de pe deget i1 dete regelnI, care ii petrecu
degraba pe ctegetui situ, ritsuflInd (IC uurare i (k
multumlic, i simtinc1ui sufletul (urn I so in
toarce in trip.
Regele sc tidicii atiinci in picioare i Ii aruncii
bratcie iJfll)rejurul gItului mi AbuSir, spunindu
0, omule hotiirit, Lu cti floarea cea m
aleas dinhe toi o.amenn de treabil dc pe pirnInt
]V[ rog iie s no ma ocarati prea tare, i s niuI
ieri pent.ru iaul pe care i 1am ciimat i pentri
necazul cc tiam piicinuit Cuadcvilrat, altul afa
do tine no miar mal ii dat niciodata indarat me
lul acesta ! -

338
i3rbiciul rspunsc
0, rege al vrcrnllor, cladl chiai doreti Sa
usurez sufictul, nu ai clccIt samI SpUi i ITI1C fir
dclegea cc mi sa pus in vinci i cace mia ad
InInia i ncpiielcnia ta.
Rogele spuse
1,Jallali ! la cc bun? Acuma slut mnciec1iri1at
c al fost Invinuit pc nvdiept. Ci, dc vreane cc vrci
si afli Irdelegca cc i s-a pus In vin, iacliti
Boiangiui AbnK ii mia sJ)l is &spre ti no c.ita
i cutare hucnu
Si ii povesti toate do citc Ii invinuisc bo.ianguul,
111 priViflta alifici acelcia, IncereatI dc aitminteri
PC prul dc pc burta vizirului ccl inale.
Cmnci povestci aunsc E1iCI. ehuczac1n vtzii ZUlu iiiijInd
i. sfioasi, lficu.

Ci Intr-a cinci sute ci una noapte

[T1 m1

Si AbuSin. cii lacnim lie In nd ii, ispunse


Ual.lah ! n, ieg al vremilod, cu habad flu
mm dc regele nazaiccuihom, i nmn cilcat in viaa
Illeul pe piinintu1 ljmnii nazareenihor. Ci iacliUI ca
ici adevhuI
Si Ii povesti regehul curn ci. i cut bo.iangiul se
iegaser cii juiimmnt, clupi dC ciLiseri fatihaua
din SfInta Carte, sEi so mntrautoneze unul pc al
till. cum p1eascr impieuni, i toate ticalo.51)le
i toate tC1ti)u1ile pc care i IC juicase boiangiul,
339
.i ciomgea1a pe care Ii fcuse s-o ndure, i invl
u1 cu aluatul de cur1at prul, pe care chiar ci
Ii sftiise cum s-l facI. i adug
Oricum, o, maria ta, alifia accea, pusa e
piele, este un lucru curn nu se poate rnai minunat
i i-rn-i otrvitoarc decit dac o inghi1i. in sara
mca, barbaii i ferneile flu se siujese decit dc Ca,
In icc de briciul de ras, spre a-si da joS Thr de
cazni pirul de pe trup! In cc privete ins tertipurile
Pc care ml ic-a jucat i a ocrii pe care
rn-a ficut s-o pat, regele flu are decIt sit trirnitit
dupa portarul de Ia han i dupit ucenicii boiangiului,
i siti Intrebe, spre a cerceta adeviirul rnitrturisi
de mine
$1 regele ca sit-i facit plitcere lui Ahu-Sir, mit-
car cit pentru ci dovada era fitcutit Intru totul,
porunci sit fie adus portarul de la ban i ucenicii
i toIi, dupit cc furit intrcbaU, adeveririt vorbele
bitrhierului, sporindu-le incit prin mitrturiile br
despre purtarea ticitloasit a boiangiului.
Atunci regele strigit cittre stritjeri
Sit mi-i aduceti pe boiangiu, cu capul go
i descul, cu mIinile legate la spate!
Si stritjerii numaidecIt detent fuga i nitvitiirit
In pritvitlia boiangiului, care nu se afla atunci
acolo. Ii citutart aadar acast la ci, unde 11 gitsirit
stInd sit deguste bucunia plitcerilor tihnite, i vi
sInd fart doar i poate la moartea lui Abu-Sir.
5i-aa Cit stritjerll se repezirit asupra-i, care poenindu-l
cu pun-mul dupit ceafit, care pocnindu-i
cu piciorul In fund, care pocnindu-l cu capul In
burtt, i ii jucarit in pici.oare, i Ii despuiarit de
haine, af art de citmait, 5 11 tIririt, cu capul g&,
descult, i cu miinile legate Ia spate, pinit dinaintea
jet,ului regesc. $i-acolo ii vitzii pc AbuSir dc-a
dreapta rcgelui i ne portarul haniihii in picloare
340
in sal, iar llng portar p ucenicii de Ia bolan
gene. Vu, in adevr, toate acestea! $1, dc spaimi,
fcu cc fcu, chiar In miIoCuI slU tronulul ; cad
pnicepu c era pierdut fr dc scpare. Ci regele,
pnivindu1 chiorI, ii spuse
Nu poti iigidui cl acesta n-ar fi tovaru
tu de odinioar, sthniartui pe cane l-ai furat,
Ial despuiat, 1al bitut, Ial izgonit, Ia
1al pint i, pIn Ta urma, 1al dus Ia moar
i portarul lianului i ucenicii dc a Lxeangerie
ridicarii. mIinile l strigarli
Aa este, pe Allah ! nu poi si tgiduieti
SIntem martori dinairitea mi Allah i dinaintea
regelui!
i regele spuse
On c tgduieti, on c mrtuniseti, to
n-al s scapi de pedeapsa pe Care ti-a scnis-o
soarta!
i strig Ia strajeri
Luati1, tirlti-I dc pic!oaie prin tot orau1
Pc urm bgai-1 Intr-un sac pun en var nestins
.i aruncai.-I In mare, ca s moar de Cole deu
morU ais i inecat
Atunci brbierul stniga
0, rege al vremilor, m ro mriei tale sll
Inigduieti a cere iertare de Ia rnuia ta pentru
el, intrucit en II iert de toate cite mia fcut
Ci regele spuse
Daca tu II icnil de frll3elegfle siviritc f
de tine, eu nul lent de frde1egiIe svinite fata
de mine!
$1 mal strigi o dat la strj cr11 lul
Luai-l i indeplinii porunclic mdc!
Strajenli atunci II luar pe boi.angiut Abu-Kir,
II tinira dc picioare pnin tot orauI, strigirid cc
tIcloii savirasc, i la unm Ii bdgar intr-un
341
sac pun cu var nestins i II aruncari in mare. l
muri inceat i ars ! intrucIt aa ii fusese datiil.
lar regele ii spusc lui. AbuSir
0, AbcSir, acuma vreau simi cc
iti doic.5ti, i i,i se va cia numaidecit
AI)uSi r raspunse :
Nu cor regelui clecit si mi trimiti in ara
rnea ; cici tai-e-mi mai vine grcu s stau departe
dcal mci, si nu mal am nici o p1were s rimin
aid!
Fi regele, macar c. tare mihnit dc plecarea .Iui,
cici gIndea si-i ciftneascii mare-vizir, n mccl
rotoieiulm ccl pthos care Inclcplinea acca shijl,
porundi si I so pregliteascii o curable mare, P
care o incarc1 cii l.irbatj rOl)i i CU fOmel rcabr
i cc damn. bogate, i ii spuse liii /ibuSir, lui
c1iii riinias--biin
i\tiinci, liii viiu sf1 cjcni vizirul incu c
mare ?
i AbcSir rtspunse
Tare a ymca sa m1 intore in tara mea
Atunci rcgele flu mal strui, i coral)ia so induparta
cu AbuSir i robii liii ctre Iskandaria.
Or, Allah Ic inenise o caltorie bun, i atiu
ser Iskandania 1)inesf1nfitosi. Ci nici nu coborhf1
bine pe Iiriri, ci cmii dintre robi i ziri pe nisip
un sac pe care marca II aruncase in inn!. i AJuSir
desfcu sacul i gfisi In ci stIrvul liii AbuKim,
PC care apele ii puitaser pIn acolo ! Atunci A1i
Sir porunci. ca leuI s lie ingropat nu departe de
locul acela, pe 1rrnui innii, i nidic deasupma
un rnorniint, i momniintul acela ajunse icc de
popas pentru tol.i trecitorii ; i AbuSir adiug
la ace! mormInt, spre a putca ii ingrijit, o danie
nestrmuttoare ; i puse sa sc sape PC n.a mom
mlntu.lui aceasta Irisem name pildultoame

342
1ereetc de a sv2r rii
Nu te-nibtita din plosca ruttiii,
Ctici vine-airiard ziua jucleet4ii.
Pe eel ?nzelnir Ii mtinInct haul I

La Jc4a ipei les i Lcr cu Iingti


Gvlasc oase din pnsIi amare.
(_1in tihnti o(i?hnesc ?flurqtirita 1(.
.Ios, pe n.isipul intiiin apti _adrz eti.

Sus. in czdu Ii, st.u serisa iecjea ut reaqti,


Pe pagini strtirezii : ,,Cel cc sI:iclete
Cteea cei bine, bine dobinc(e.te I
Ctici toate se intorc de iinde pleacti.
iacesta fu sfiritu1 lui Abu-Kir boiangiul,
inceputul lui AbuSir in viaW de-aci inainte Len
cit i fr dc griji. Si dc atunci go1fu1eu1 unde
a fost Ingropa boiangiul so numete ,qolful AbuKir!
S1av celul care triete in veci i care pnin
voia lul face zilele sz1i urmezc crugul i larna
si vara

t-k lUflia, Sehel(zact a sp us


i iaeu1.i, 0, prertferiettui& 1tj( 1(.J (( 1111 S
vstit despre IntIniplarea aceasla
i ahriar stnigi:
Pc Allah ! povestea aceasta esle pifli de gica pi1di.
Dc accea acurna mict venit cheful sti to aizd povestinci
vreo doui-trei snoave de Invdtcturi.
Si 5eherczada spuse:
Pal acesteos tocinal cole C cat-c Ic SIIU cu eel r
hme
Dar in clipilu a(CCa $herezaclu VLt/J1 ZOlil mijind
stioasl, tarn.

343
CUPIUNS

POflSlRA FERMBCATA A CALULUI DI ABA.


NOB . . . . . . . . . . . 5
POVZSTEA DALusIaAvIcLEswA . . . 65
BACL FERMECM SAt? POVESTIA LU! It?DIR
PF.SCARUL . . . . . . . . 200
POVRSTFA III! ABUJCIR .I A till ADtI-SIR 210

Carte. color a nile 1 ma do ucpl, vol.7