Sunteți pe pagina 1din 47

CuvAil fuainte al editorului

Pdrintele ProcluNicdu tr5ieqte retras din intr-unb_ordei Munfii Neamfului,pe coarnamolcomd a unui deal din marginea satului MitocuBdlan. A intratin rndndstire in vremuri de dernult,aproape copil fiind, gi s-a pus sub ascultarea cdlugdrilorimbundtdlilide altddatd, despre carevorbeqte cu rnultdrAvnd. I s-aspusatunci pofi nicdieri nu cd invdfa rnai bine smereniadecdtintr-o mdndstire, in viafade obqte. Nicaierialtundeva incercdrile nu pentruate smeri. suntrnaiputemice, irnprejurdrile rnaiprielnice a rdmassdinvefesmerenia in mdndstire. $i a fbcutascultare, Dupdmulli anideincercdri, luptegiurcu$duhovnicesc, a primit binecuvdntarea sd se retragd,.la liniqte".Trdiegte de atunciintr-o chiliedintr-un bordeifdrdnesc, undesenevoiegte, gi pldnge. seroagd Bdtrdnelile ilirnpiedicd sdmaiprimeascd strdinicumprimeaodatd, in anurnite zile din sdptdmdnd. Celor care l-au cercetatli s-a intipdrit insd in inimd chipul unui mogneguf rnicde staturd, cu ochi albagtri inrnuiafiin lacrimi, pdndqiin trdsdturile darcu o veselie duhovniceascd intipdritd gi pldngea felei.Rddea in acelagi tirnp,primindu-icu multd, pe tofi cei careii treceau pragul. rnultddragoste simplu,fdrdfacultdfigi doctorate, Chipulacestuipustnic sale, asemenea. este cel al unui avddin pateric. Iar cuvintele qi care meritd Cuvintede folos izvordte din trdire smerenie, gitransmise gi celorcarenu auawt firarea sdfie consemnate binecuvdntare de le primi fafd cdtre fafd. Cuvinte despre pdzireaminfii, ascultare, rugdciune, bucurii duhovnicegti, judecarea prin lacrimi, dar qi despre celuilalt,,,rdzbunarea" viata de familie, vremurilein caretrdim qi sffirqitullumii. Toateacestea, in ceafdrdde caremAntuirea nu se imbrdcate poate:smerenia plind de dragoste.
5

Lupta penfru smcrcnie


pot, nimicaartt" nimica sunt, ,,Nimica smerenioSi rugdciunea Ascultarea sporeSte in smerenie, N-am putut reugipe altd calesd sporesc Undem-aupus,am putut decdta md ldsasdascultde al1ii. qi cdndm-autrimis in altdparte,iar amputut faceascultare, lui qi am putut zice totodatdgi rugdciunea face ascultarea Iisusin gdnd...Ca sd-mipot smerisufletulmeu,adicdsdzic qi cdinfd... cu multdsmerenie o rugdciune nimeniginicdieridecdt n-o cAgtigd Adevlratasmerenie prin mdndstirilede obqte.Acolo, cel care cautdsd facd se face cu rugdciunegi ca pentru ascultare,gi ascultarea inirnii. acelava spori foartemult in rugdciunea Dumnezeu, rugdciunea Mulfi cautdintoatefelurile cum sd capete pocdinldo capdtd trdiescviafa..de inimii; rlumai aceia-care este viald de pogdinJA. fbarte uqor. Via{fl _d-g a-s.cullare qi,totodatd, Dumnezeu cd-i capentru sdsocotegti Ascultarea c[ Dumnezeuestede fafAgi te vede cum faci s[ socotegti c6nd Iisuse...", nu pofi spune'Doamne Chiardacd ascultarea. pentru qi la chilie; Duhul Sfhntte ajutd setermin[ ascultarea, estede fafd,gi-i pentruDumnezeu Dumnezeu a cugeta cd c-d aceea, esteo treaptda rugdciunii. ascultarea Rug!g!tt." tttTii o pofi invdfanumai dacdte duci la sdtrdieptio viafd sincerpi dp1e9!i te mdrJurisegti duho-vnic, sd depocdinf 6,.Dacdn:rielidin sfatulduhovniculuigi c*aufi gu nimeni, atuncipo{i c69tiga, poli sporiin nu aid-u+manie rygdc,lun-gajnimii.

Dumnezeuucoperriuneori duurile celebune Duhulcel Sfdntnu se lasasim{itde ornulcc-i slabde Bunul Chiardacdunii doresc smerenic. sd sernAntuiascd. penlrucd-i nu le descoperd Dumnezeu vegniciei, darurile din cuvAntul esternil6 de acelesuflete; la ei se irnplinegte pe psaltire: Tale,I)oarnne, bundtS{ii ,,Multdestemullirnea pentrucei cesetemdeTine.. ." I)uhul Sfhnt, ai ascuns-o care faptele nu-i sporitcineva ii acoperd chiardacd in smerenie, qi zic: ,,Arnstat celebune,ca sdnu fie jefuit. Unii c6rtesc gin-amsirnfitajutorul lui Dumnezeu wemein rndndstire, atAta pentrucd Dumnezeu trebuiesd sebucure, de fel." Acegtia ei nu aslfel, darurile celebune, le-aacoperit casdnu le vadd; setem detdlhari. Diavolul atacii mintes care nu lucreuzd rugdciunea in unele dd1i,diavolul se Ig lupta pentru stnerenie, nu ry$gqA culllntqa omului.C4! t"i"t"L"l!9!n rugAciune, . .; {ar el pAndeltg._[_o]Jrentul stddeparte. sepoateatnesteca, qi Atunci diavolulddndvald lucrare. c6ndmintea-igoald,n-are in direcfiaunde-imai-slah atacd alqul. $i, de exemplu,face . . Odatd, cAnd cdutam cutare. gdeqtirnaibundecdt aqa: iti spune rPU-s: pldngpdcatele, d-iav-9-|Ul.mi:3 sd-rni ,,Cetot te smeregti cei tale,daregtipufinrnaibundecdt Eu ifi qtiupdcatele atdta? pentru o sd-lcred... cdqtiacdnu buni", rdi..."N-azis:,,cacei mine. Atunci a fosto loviturdgreapentru g1g$; dacdeu cdndgau{isq-{i-adunr A-qeste -iqp!!Siyln qi-n bisericd gi rfrintea se duce zic rugdciune 9i ieseqi pe afardgimai incolo,atunci4&yg!l ilcepe a md luptacu multe ispitetrupegli. Atunci viafalduntricdnu o mai poti observa, pentrucd-i intuneric.
8

chiar gi cAnd duci o gdleatiacuapd, QffcC e5cqltA1g_faci,

trebuiesd ai o lucrarea mintii" oentrucd dacdn-ai lucrare =----:-:'#jr' diavolul iti dd el !q9ga1e4 lUi ti n-ai sd mai poli sta in iFira-rti..lO-4eqlggrugSfi Ia mdncare, sau saudacdploud, haine, la lucruri pdmdntegti, sau la egJe ca gi cum ai fi in pustia,d41ei llq_Qtl_u lume. Unii doresc cd gi in chilie au pustie.Ng4p!ga, pe mdsurdce te rogi la Bunul Dumnezeu, staica gi in pustie,rar dqcd. dormilorat{nq4g!_ea, atunciegti c4 gi cum ai fi in orag; n-ai platd. D acii adormi cu_yu g itci4n ea i4-gAn d, diuvolul nu pootespori Tofi carecautdsd-ifure somnuldirectdin rugdciune, si aooanndwracela aorca vorputea spon foartemult. Dacd nu pol i s d pr i v eghez i toatd noaptea, i a binecuvAntare de la duhovnic, te duci la chiliegi,dupdce-fi faci rAnduialatagi wei sd adormi,sA;!ifaqi _Ee_mnu_l S-fuiLei p_e qi p_q-&F, qi Cruci cap,Stdi sd zici aqa:,,Doarnne Iisuse Ilrisfo_ase, Fiul lui Dumnezeu,miluieqte-md pe mine, pacdtosul" . Dacd. nu reugeqti sd te fure somnul dirWt din qqgdc-iune, inseamnd cd,2iua, cdndte duci la ascultare, 4grca ginu zici ,DoamneIlsuse. r!_qtA-impraqtiatd . .". Deci trebuie s. gl!-dgjjnteresul,cdndmergi la ascultare, sdnu vorbegticu n!mg_n_i, numai cdt te intreabdcineva,pentru ca, dacdnu-i rdspunzi,sdnu-gifacdweo pdrere; sdnu dai debdnuitgi sd-i rdspunzi numai atdtcdtte-aintrebat.Dar dacdtu inmullegti cuvintele, atuncitu por,ti vina.. . Agaesteo viafdlinigtitd. O*gg4sdgrmi ,,DoamneIisuse...'l diavolul 19d_in trezeste. ca sdadon:ri din imprastiere. Asta-iciudalui: ca sd nu cumva sd adormj4rlrug4gruue @.
I' v v I -f "---: --^-; ---if

:.

dacdte furd somnul din Acesta este csl mai-&4fg--Qpor: Iisuse...".Oricdtde greuAifilUplAt-dq dqbql li ,,Doamne oric6t de grele ar fijsgi.tsle, Duhul Sfdnt se va sdlagluiin nu o sdmai poatd inimd$i diavolulnu o sbmai aibdputere; spori. vreosd iSi curele Cfrndvededisvolul cd c-ineva npore cu tot felul de iqcercdri i@, suntfel Iisuse...", cautd Cdndqu]-e.ya sdzi,cd,poamne gi fel de-incercdri. Prrma-dga, diavolulcqql6pgg jele 9iq9i Pe mdsurdcg caufi sfu-fi-rq! celor cinci ataqg, {4lli$ iniryrji' Pe simfiri, alqrplDUhUllQ4-t te ajutd la-rugdciunea Duhul Sfdnt pe acea mdsurd tg nevoip$]i, ce caufis-6 mf,surd inimii. rggdciugea ajutdminlii sdcapete ininima. Ca sd gtii acest Duhul Sfhnto ducepe--!qt!Se cdndEl selasdsimfit. lucru,sun!u]re!g-g!!fi Ilie a spus aga: ,,Cdndpdrinlii se P-AqU14q-C!gg!4 la chilie gi te-aitrezit cumva...saute-aiinvdrtit pe nevoiesc o parleacealaltd, qi-a venitagrqUml!4g. o cdinfd,'lacritni, a@i cdlugdrulare qn dor deDumnezeg, gggggg.itlllqi griji rnulte.,{'cea datoria,cdt poate,sd nu-gipund iq..mtnle minute; @nci bucurie qg gtd mult... zece,cincisprezece ..". $i d-aqA.li Ii suse. minfea 9i adu-n-a rnrntga sd zicd,p oamne sdvindo bucuriemarein sufletul s-arputea zicerugdciunea, lui."

nevoiede tlei saup4t1u depocdinfd ba sdscapide ellgi 4_i!e sdaju4g!in locul din careai cdz\t. CAndvine diavolul, s6-i spui aqa.,,Dacdeqti de la Dumnezeu, zl cu lnin-e_q$a: DoamneIisuseFlristoase, Fiul pe mine pdcdtosul." lgi Dumne_4ey, miluiggte-md La aceste pllpa dalADuhul Sfhntte lumineazd,lam'Ute, dar nu Epr_te, te ajutd;std$i a$teaptdtdvaddcllgjgg,te unegti.g_i dacd-atunci . .", pe cemdsurd zici rugdciunea qi ceri Zici ,,Dgamne__Iisuse. ajutorul lui Dumnezeu, D-uhul-S&nLil-biciuleqte pe diavol qi !! l descoperi. Oricese int6mpldin_vedenii, sd nu te gdndegti, SaIU qugefila ardtdrile$i faltde petrecute in ingeldciune. grele, diavol, apa sunt de cdmai binete-ar Igp{glg_dg-lg tiia cineva de_ v1g gu cufitul, cu toporul... Dacd Bunul Dumnezeu ar l6sape diavol,omulnu arputearezista ispitelor; dar Dumnezeunu ingdduieispitdpSg.t_e_pg1!14]_4ggglUi. Cddereasau ridicarea cdlugdrului vine din sdndire jq{-e_qgla, B__4!Ulglu, vorbiria de rau-c6frirea. . ., cdnd cinevavrea sd-gipldng[ pdcatele, apqqlgjlprte.se retragde la el. Chiar dacdcinevastdin mdndstire el stdin de obqte, obgteca gi intr-o pustie.Dar cAttimp te-ai unit cu cineva, ori bali in struna cuiva...ai pierdut. In vietile de obqte,aceiaau sporit foartemult, careau venit cu gdndulacesta: ,,Md duc in mlndstire ca sd mor". Aceiacareseduccasdmoardin mdndstire vor sporigrozav.. . Tofi. Cei careseduc sdmai trdiascl, mai au derdbdatmult; nu pentrucdar wea ei saualtcineva, treaba. dar.. . aga-i Suferd mult qi nu iau nimic.
lt

qi atuncipot sdpief4... repede, s!I! cure,le1n!1qa, eI C6ndvedediavolul cI vreacin-erra diavolul, ai Cdndte inqeald cauti s6-ltulbureprin y-eAgrui.
l0

dar SUntumicarenu faccine gtiece in vielile de obgte, ei cautS.se__nu nirneni,nici pe staref,nici pe itgqgqsgapg ei sun!qq4gi,in paqe,zic o rugdciune altcineva, in gdndul cu nimenigi doresc lor,n-autreabd Aceia sdsemAntuiascd. ii intrec pe to{i. din Cdderea sauridicarea cdluedrului vine din edndire, ce fel de luqrat-are lui.\Cel _ceqle gqlo?lgsau Qdndirea Doamneferegte, pArefi, e in primejdie. pac_g am avut-o cdt am statin viata de 9gg,rygl1q?re gi r1-ap pdzit anu md interesa obqte denimic. Dacda cerut cinevaur sfat,i-arndat.Dacdvorbegti neintrebat saurdspunzi rnaimult dec6ttrebuie,prerui.
'' *'-+ ' '

gi te-aadusinapoigi Ji-adat iar rugdciunea, lui Dumnezeu atuncisd zici mereurugdciune, mereu,mereu,cdt de scurt gi cdt de des,.u@qti"a!a; iar dacdai multdsmerenie, Duhul Sfdntiardgi te ia...;gi aqaqi trei,patru gi mai mult. in timppl aqe_la zile,poate nici nu dormi,nici nu nu-l mai fi-e foame,darnici nu ai in minteveaculacesta...; ai pe acesta,il arpe celdlalt. ce s-auretrasbucuriile acestea, v!rcdiqv-_olU!prin P-upA prima dataqq, mdruntisuri mici, mici, m!ci, pi daqd Ipjjl!.; I_isuse...", aJunci e_lq!{ eSA, lapanda.$i ddndvald 4ici ,poalnne atunci c6ndvedecdrqogrclUqfge fAILmaainiaAtunci pune rndcinigul lui. tiUlaeghindqi iqi gdteqte Sdfii rotund cu toli Si vei sveapsce in viafade obgte, cdndintri, egticaosFr[rniddcu gql-turi; iarprin mdndstire incepa seroadecolfurile.Cdndte ocdrdqte cineva,dacdnu-t9:-ai"maniat, iqseamnd cd s-aumai ros din colluri. Qgllt-p egtibiruit de mdnie,collurile nu-sroaseqi a staretrasnu dd rezultat.Atunci vine cdlugdrulla o pace mareduhovniceascd, c6nds-auros colturile; atuncinu te mai tulburi qi nu mai doreqti veaculacesta, il caufipe celalalt. D-gasteatf eptat,trept_at. .. C-clmai,mult.-aasdga cei care fac ascultarea ca pentru gi ascultd Dumnezeu de oricinedin obgte;trebuie sdfii rotun{ cu tofi, pentrucd atunciai pacecu to{i;s{ nu faci deosebire. Du,cd, s--q sfic4l-_c,9va inmindstire gi dacdspui cine a stricat,se facedugmdnie. Cel5laltprinde ur[ pe tine. Dac,6 pqli lua 4sup&!a*-e-b-in-e-,Joafre.bine. E-lucru cam greu,dar lrare pace are cel ce ia asupra!gi. {iunge la o pacefoarte mare.D_aSE nu pofi lua asuprata,m\gar nu punein spatele tofi. Sayrei s[ semdntuiascd ?lqia. Are ryr_419 i-n_s5:mg[!ate.
l3

Cum sepdstreazdbucuriile dultovniceSti La bucurii duhovnicegti dacd rninteaajungi pi.djn,s _otur" Bunul i in lucrare, -gi cdnd egti treaz. Cdnd binevoiegte firea:nu fi-i foamg,nici sete, Dumnezeu,DUhS"lS&nt opregte nimic nu te mai vatdmd.Cu timpul, Duhul Sfdnt ii ia rugdciunea, fre treaz,fie prin somn,atunciunde-lducese pe care ii ddinapoirugdciunea simtefericit,iar dacd-laduce i-a luat-ogi el nu mai esteobositcu mintea.$i ziua,cdnd Duhul cel SfAntadundminteain inim5, gi seroagdcu atdta unde-lduceatunciDuhul Sffintel sesimte dor deDumnezeu, bucuriipoate_sd ca-nRai. Numai cel carea guqtataqqste l-ar ldsain bucuriileastea, DacdBunulDumnezeu igtele-agd. sdgtii cdnu-i veqnicar sta...Dacdai awt o bucuriedin astea, ata. Llaeste atuncic6nd,decdteori te-aipunela rugdciune, atuncieata...DarDumnezeu te-ailinigti,qiai avea-o oricdnd, qtii pentru ce sdlup{i. ca sd !i le-adescoperit, trebuiesd faci in Cdndvei aveao bucurieca aceasta, qite-aibucurat de slava felul acesta: cdndfi-a luatrugdciunea t2

judeci, Dultul tepdriiseSte Cfrnd Cel mai mult am sporit(vreo gapte ani),cdndam ldcut gi preofii ii socoteam o rneditalie am zis aga: ca pe Sfinfii Apostoli,pe stare! cape Hristosgi pe tofi ceilalficaucenici in ai SfinlilorApostoli... aveam, cdimi venea $i aqabucurie gdndsdle sdrutgitdlpilegipicioarele la tofi pdrin{ii.Dar cu timpulaminceput a rndbirui dejudecata, gi atunci aminceput a md rdci. Majoritatea cdgtigape Duhul Sfdnt cdnd intrd in mdndstire. Atunci iivezipe toli sfinfi;nu maipofi debucurie, nici nu mai vrei sdauzidelume.Dar dupdcete dai la vorbd mai vechi,lajudecatf, gi la a vorbiderdupe alfii, cu ceilalfi, imediatDuhul Sffintte lasdin pdrdsire. gi chiar dacdpl6ngi,dar Pe urmd,dacdte mdrturiseqti pe cutare uite nu spuila duhormic: amjudecat ,,Preacuvioase, judecat", gi uite aga...", gi spuinuma.i,,am darcum ai aqa... judecatnu wei sdspui,Duhul cel Sfhntte lasdin pdrdsire. corect, prin Dar tuturor celor care se mdrturisesc prin ascultareape careo fac, Duhul lacrimi gi prin pocdinfd, pe SfAntiar le vine in ajutor;trebuiepocdinfdca sd capete Duhul cel SfAnt inapoi. Duhul SffintatAta-i debun gi demilostiv!.. . Ii preabun.. . vine inapoi. pocdinfd. Dar trebuie Numaiprin pocdinld Duhul Sfdntnu vine dintr-o datd,ci treptat,treptat,pe nu md mdsurdce alergdmla Bunul Dumnezeu: ,,Doamne, D u hul cel Sfdnt se lasd l [ s a . . . " g i a g a ru g 6 n d u -n e , descoperit... CAnda dat ndvalddiavolulgi treptat, treptat. m-am rugat, iar I-am simfit ajutorul, cum l-a izgonit pe diavol... $i in multefeluri simfi cum te ajut[ Duhul Sfrnt. t4

Dar foarteugor,cdndne intdlnim cu unii frafi, putemcddea. Cum aminceputa osdndiori a cdrti.. . gata, ampierdut.Este gi ca o scard: suim,suim gi iar cddem...$i dacamd prinde moartea suind,e ceamai rnarebucurie,dar dacdm-aprins moarteacdzdnd... vai decapulfileu,alnpierdut. Dacdam cdutat sdbirui pdcatul. . . acela ii cdgtigul; iar dacl m-au ldsatpdcatele, atuncisuntvinovatjudecalii lui Dumnezeu. Dacdle-amldsateu,acela-icAgtigul; dacdm-au ldsatpdcatele, gi el cu minela Judecatd: atuncidiavolulmerge Tu ai ziscd la doi domninu sepoate..."Diavolul ,,Doamne, recunoagte cd gi lui Dumnezeu ai slujit, darzice:,,Doamne, darnici deminenu s-aldsat. . ."Atunci ii. . . ii rostuldebdtaie. Cum ii vedempe ceilolyi, o;a ne dd Dumnezeu Primadatdcdndmd duc la chilie,sdmd iert cu aceiacu caream fdcutascultarea, fie cd am cevacu cineva,fie cd nu qi ma iertalipemine,pdcdtosul, am,eu sdzic:,,Blagoslovili poateam supdratcu ceva". $i el (ei) zic: ,,Dumnezeu sdte ierte".$i cdndmd duc la chilie sdn-amnimic cu nimeni,$i aeela-i cdgtigul meu. Eu aga am socotitin mdndstire, pe staref cape un sffint; gi cdndnu l-am mai putut socotica pe un sfbnt,gata... am pi catpe pdmAnt, ampierduttot. C5 zice:,,DeaDomnuldupd inimat_a"; dacdeuii credeam sfinfi,bucuriaDuhului Sfhnto simfeam. Felul cumii limt pe ei agaimi damie Dumnezeu. Cei caredorescmdntuiretuturor, Dumnezeule dd cele de folos;cei ce r[u o dorit,rdu o qi gdsit.

l5

Cui i s-s dat mult. mult r se vo cere Cei carefac facultate, ajungsdia postfie in rndndstire, fie in lume; qi dacd acelpost il fac sd fie spre slavalui le estede folos. Daed cinevaare luminafie, Dumnezeu, persoand aceastd invafd carte chiar dacd nu crede in qi Dumnezeu, ajungunii chiar conducdtori mari; nu pentru vor sd cd ei ajungdmari, ci_pentruc[ Duhul Sfdnt le dd Iglpuhul Sf6ntlucreazd,prinoameni; dacdei fac fu-pinafi_a. lor spreslavalui Dumnezeu, activitatea semdntuiesc. Chiar de estecinevaconducdtor al lumii, Duhul Sfdnt i-a dat lurninafie, darnu-i alui. Dumnezeu i-a dat-o,ca sd conducd. La unii le-a dat Dumnezeu Biserica; sd conducd patriarhulsaumitropolitulnu-i oricine.Luminafiaunuianu gi mie aga, o areceldlalt.imi dddea dareu nu am duso viafd pocdinfd, qi pdrinte curatd, un de spune:,,tofi care curdfd pune Dumnezeu inima...";pe mdsurdce am curdfit inima,. le-a dat cevaminunatacolo. SunIunii, de mici Dumnezeu careii invafd luminafiegi Duhul Sfdnt,prin acelepersoane qi el, gi gcoald, aceea; adicdo infelege le dezvoltd luminafia poateajutagipe alfii. $i un conducdtor al lumii, dacdarein qtinte sI iubeascd gi adevdrul are mila gi de cei necdji{i, cdqtigd. mitropolifii,preasfinfifii, Luminafiaastao simtstarefii, patriarhul qi toli conducdtorii Bisericiiqi ai tdrii.Acestdar il pot folosi gi fiecareva fi intrebatla rAndullui: cui i-a dat mult, mult i seva cereqi cui i-a dat pufin, pufin i seva cere. Mi-a datgi mie un talant, Mi-e fric[ cdo sdfiu mustrat. aqa: nu maimult, gi Mdntuitorularesdmd mustre ,,Untalant qi tu." la al1ii, aveai li-am dat 9i l-ai ingropat.Dacl,dddeai sdcautsd-idau Aqa,c6ndvddclvine cinevaamdrdt,trebuie ii spuncd nu cunosc,dar ce u! cuvdntbun; dacdnu cunosc
16

cunosc, ii spun.$i cdndvin la mine,euii indrumsdmeargd la bisericd. Pocdinla aducepsce qi au Au venitnigteoameni, lovili de ispitegi greutafi, gi ziscd,se simtcain iad; eui-amintrebat: ,pa' nuvd sup[rafi, nu v-afi vreo de cdnd m[rturisit?". Aveau cinci, qase ani de cdndnu s-aumdrturisit. le-am zis: dreptul sdsimjiJi ,rdvefi $i iaduldeaici". $i i-arntrimis la rndrfurisit, iar dupdojumdtate dean auvenit la mine qi mi-au zis cd,nu semai simt cain iad, sesimtca in rai. lasd simfit pe mdsurdce duce cineva Duhul Sfdnt s.e viafd de pocdinld.Eu, dacdsimt cd am cugetdricurate, pot birui ispiteleugorgi-i rnultdsmerenie, multd cdin{d, mult[ qi qi adunare a minfii, n-agmai wea sdaudde veaculacesta, dorescsd pun inceputbun, qi am o minte curaJd, limpede, atuncisuntumbrit deDuhul Sffint.Iar dacdseintdmpldlnvers (pentru cd Duhul Sfdnt unele d5!i se depdrteazd,. ne lasdin pdrdsire), vine duhul spurcdciunii, cu celerele.Atunci, fii atentqiintreabd conqtiinfa: drept,dacd spune-mi ,,Congtiinfd, mor acum,md mdntuiesc? Ii placelui Dumnezeu?"$i aqa Duhul Sffintle izgonegte. qi sunt Suntmomente cdndsuntem cupringi deintuneric uneleddfi cdndsuntemcuprinqide lumind gi de pace.Dar pacea Duhului Sfdnt atunci o simte cineva,cdndincepea pl6nge,a suspinaqi nu se mai poateopri din pldns; atunci qi infelege t"o[idiavolii fug qi el are o infelegere sdndtoasd totul sdndtos duhqvnicegte. Acestemdng6iericarevin prin lacrirni le poate avea cineva.-Uu"mal dacd duce o viafd de pocdinfd sauareo smerenie adAnc6-dacdaggdsio l[catb sd pun la gurd,mi-aggasimdntuire. t7

Rdzbund-te cu lacrimile; ajutii cu drugosteaSi cu mila Cdndvine o descurajare oridemddejde,atuncitrebuie sdfacem in felul acesta: sd-ispunem a$a aceluiduh:,,Flristos a venit pentrucei pdc[toqi,dintre carecel dintAi sunt eu!" ce ducvia!6depo cdin[d,Duhul cel Sffintmdva $i, pemdsurd impdciui. Dar prima datd, ca sd putem sirnfi mila iui Dumnezeu, trebuiesdunim pocdinfa cu smerenia. Atunci nu am duqmdnie cu nimeni,nu mai vreausd audde nimeni, gi chiarde audde cineva, nu vreausdaudderdutatea cuiva.$i cdndauddeb-.undtatea, bucuria, sporulduhovnicesc al cuiva, at-unci sufletulmeu sebugprd, se liniqteqte. Iar cdndvdd cd unele persoanen"H.'infElSS ce insemndtateare pacea, qt;#,,. sutletulmeu cdtofi cautdnumai dragostea, smerenia, *- r-dzbunarea: ,,Mi-a zis qi am sd-i zict", atuncimd fac qi eu mai mic qi cautpe toaJg.gdile S?md retrag.Pentruc5, spune un sfdntpdrinte:,,Denu voi fi eu gi Dumnezeu in inima me4 nu md mdntuiesc."Sd gtifi asta,de un lucru trebuiesd ne pdzim:spuneun sfdntpdrinteaSa: ,pacdin focul mdnieitale ' ai omordtun suflpt, din focul mdniei tale se va cere acel suflet."TrebuiesdnepSzimdeaceste iqpiJe. Suntispitefoarte tari, grele,careapas6, congtiinfa noastr6. mustrd In unele ddli estenevoie sd mustri pe cineva, dagd corespunde cu sfatulSfinfilorPdrinJi; dar,cel mai multputem ajutaun sufletin alt fel... Un pdrinte,egumen la un schit, dup[ ce a terminatslujba,a fugit dupdmine qi m-a ajunsla marginea pufin s6-!ispunceva."$i mi-a pdduriiqi a zis:,,Stai spusunelenecazuri, cu unii frali carenu-l ascultau. $i m-a intrebat: lor?". ,,Cesdfac?Cum sdmd rdzbunasupra
l8

nu mai vec-he, $i i-am zis cd eu am gdsitintr-o c"4fi9 gtiu unde, cd spuneaga:,,Dacdvrei sd te rdzbuni asupra pdcdtogilor, rdzbund-te cu lacrimi." $i dacdte rdzbuni cu lacrimi, Duhul Sffintte va ajuta.Pe mdsurd cete r5zbunicu lacrimi, Duhul Sffintii va mustra,fdrdcatu sd-imustriprin pentru cd porunca lui cuvdnt. Are mare insemndtate, Dumnezeuestedin dragoste; din dragoste sd-l invefi, din dragoste sd-lajufi pe celdlalt.Nu mai estede foloscum unii pdrinfi, in timpurile de demult,puneaula incerciri mari pe unii cdlugdri,maici... Era fo4rte sporitd lumeape timpul e exactcaqi cumte-aiduce aggla... Agulrt,in wemeanoastrd, qi soldafii aceiacare luptd sunl lanilil-a; diibiite pe fro*1rt mai mult qi mai mult nila. $i dacd fqni...$i atuncifoloseqti folosegti-mila, atunciDuhul Sfbntte va ajuta,te va impdciui, gi cuvdntulsfinfiei voastreva avea putere...; pentrucd p;_i+ cuvdntulsfinfiei taleDuhul SfAnt il va mustra,nu sfinfia ta... Sd treci cu vederesneajunsurile altora Tofi careau rugdciunea inimii, au lovituri mari qi prin aceste lovituri crescin smerenie, Tot sufle,Iul care sporesc. a simlit vegnioia, nu mai boleqtedenecredinfd. To{i carese gimai ales necljescsd-ifure somnuldin ,poamne Iisuse...", gi fac ascultare, dacdei suntintr-o mdndstire Duhul Sfbntle in df,celemai mari daruri;la acelesufletecarefacascultare gi bucurie. pentru obgte o fac ca Dumnezeu, El le df,mare de este o umilin!6 in carenoi ne intoarcem stare focdinfa A nu te cu fala spreDumn ezeu.Cum seinvald nevinovdfia? gi a trececu vederea altora. rdzbuna neajunsurile

l9

Lacrimile smerenieiSi locrimile nebune C6ndifi ardeinima de dorul de Dumnezeu qi nu te mai po{i opri din plAns, lacrimile acelea-s dar, de la Dumnezeu; cu teA-le cd suntde la DumnezeLr, noi trebuiesdne smerim: eusuntpdcdtos, eunu suntwednic. . ." ,poamne, iartd-mdcf, Duhul Sfrnt mdngdie sufletulcdndacesta pldnge in rugdciune. CdndDuhul cel Sf6ntatingeinima cuiva,nu se mai poate opri dinpl6nsgieste unpl6nsmdngdietor.Dacdil ai adeseori, Duhul Sfhnti{i curdldiA-1_gra qi vei puteaspori.Aga Duhul Sfbntili va desdv6rgi qi atunci,chiarde te va l6uda s.merenia toatdlurnea, nu vei aveanevoiede laudanimdnui.in timpul acoluipldns,nu mai vrei sI te intdlnegti cu nimenica sd-fi spund cevadin veaculacesta ingeldtor. :-. . Suntuneoriqi bucuriiqi lacriminebune...; acelea ilfacpe om sdsesocoteascd cdestecineva. . . Numai lacrimile caresevarsddilr inimd,din smerenie, din cdinlacuiva,care --'Secrede pe sinecel mai mic gi cu tot felul de lipsuri,sdrac, qi pe toli ii vedemai buni, gi de tofi ii estemild, gi-i arde lui de dorul de Dumnezeu, numai acestea sunt de la lnim_a Duhul Sfbntsdldgluitininimd. Foartemulti lume se ingealS prin duhurile acestea prin pdrereacd, el estemai bun ca alfii. Cdt timp te lupfi cu acestggdnduri (cum cdeqtimai bun)vei lua cunund;gtii cdnd estecdderea? Cdndte-ai invoit cu ele,cdndle-ai acceptatca fiind adev6rate, reale; cdndle crezi... Somnul cdlugdrului sd nuJie grdmadd Cdnd estebine sdfac canonul? Canonulfoartemult ajuti dupdmiezulnopfii. Dacdla bisericdesteslujbd,utreniesaupriveghere, gi eu fac canon
20

in timpul acela, am pierdut,..;$i daoddonn, mai tare am pierdut.Aga-i complet:dacdstaula utrenie,qi de la utrenie gi patru dimineafa md rnd duc la chilie, qi intre doisprezece gi nu maipot, Pe urmd,dacdvdd cd vine somnul, nevoiesc. este binesf,md culc,ca s[ seodihneascd c6t depulin mintea, pentruca sdpotjudecaqi sdpot facegi ascultare. Cel care are somnul cu intrerupere,acelasporeqte repede.Cdt timp somnu-i tot grdmadd,nu poate spori cdlugdrul. Dacdsomnu-igrdmadd,,md,trezesc camirean;dacd somnu-i impdrfit...md scolca gi un cdlugdr. Dacd, te-ai culcat qi in zece-doudzeci de minutete-ai trezit, ggle ispila; nu ingerul lui Dumnezeute-a trezit, ci d_iavolul, c4 sdte tul"bu.ri. Cdt timp ii cineva bolnav cu nervii gi are o stare trebuiemai mult pogor[mdnt. neliniqtitd,la aceapersoand Trebuiesdaib[ liniqte,nu mai trebuieforfarepreamare;este gi a depdgit m[sura.. o vdtdmare a minfii. CAndva a privegheat . qi-l auzicdnDac[ cinevagi-afbcuto mdsurd depriveghere, a dormit doul nopfi la rAnd as_t4;i ispita.Dacdfi-ai frcut o qi nu maijudecl binemdsurd depriveghere, vezi c5-mintgp nu ma!pofi deosebi binelederdu- atuncitrebuiesdte culci, sdte odihnepti. Sd uvem mild de to{i, chiar Si de eretici pe suflet.Sunt Duhul cel Sffintin multe feluri il trezeqte qi detrei ori pe noapte, unele vedeniisauvisuri careserepetd dar gi diavolulpoatesd facdtreabaasta.Saucdndte rogi la Dumnezeusd-!idescopere ceva,atunciDuhul Sfhntifi poate qi ceeaceveziprima oardveziqi a douaoardgi a descoperi; treia oard la fel, gi atunci ai lacrimi de umilinfd qi multd smerenie.
21

Niciodatd decdndmd gtiucdlugdr qi nici acum, nu am avutcurajulsd-icer qinu i-am cerutlui Dumnezeu nimic! Sporulnostruesteaga:fofi cares-autrezit cu sufletul,n-au altcevade fdcut dec6tsdpl6ngd,gi numaiprin pldnsvom cdpdtamila lui Dumnezeu. Altd calenu mai este;cdci omul qi suspind cdndplAnge din inimd,atuncitoateduhurile, toate ispiteleseretrag,gi atunciareo.mintecareinfelegesdndtos. Dar cdt timp sunt impietrit, nu pot deosebibinele de rdu. Foartemult ajutd lacrimile care ies din inimd cu multd smerenie, cu multd cdinf5... Un sfhntpdrintespuneaqa:,,Strigd prin la Dumnezeu faptebune." Iar cdndvezi cd,nu poli facepicio faptdbun[, foartemult ajutd sdinmulfim smeB:nia..l S[ vedernpe toli mai buni, sdavemmil6 detofi, chiargi deeretici.Sdnerugdm la Dumnezeu: mintea,sdseintoarcd ,poamne,lumineazd-le laAdev5r";pentrucdDuhul Sfdntgi pe ei ii va primi, dapj se vor smeri.Ei aupatimaasta:seincredin ei, nu in Dumnezeu, gi n-auevlavie la sfinfi. Duhul cel Sfdnt s,-asdlSgluitin inimile tuturor mucenicilor care au cdutat'sd biruie patimile trupeqti gi gi sd slujeascd sufletegti Bunului Dumnezeu. Iar sectele gi chiarcredincioqii cplese-ingr.ed in ei ingiqi,sausecredceva, saucredcd suntmai buni ca al1ii,suntdepl6ns- Doamne, '': ''.' fereqte ! Un sfrnt aveao r-o.frina qi serugapldngAnd: ,poamne, nu md ldsa, cdmd luptdgdndulsdmdn6nc smochina aceea" el seluptacasdpoatdbirui acelg6nd.Bunul Dumnezeu celor ce selupt[ cu acele mici,le vadaputeri sdseluptegi cu cele tari. Cei carenu sep[zesc de celemici, fbrd sd wea cadin
celg tari. .;..,',,, .,, :" r . t ,,-t h

P_e_ptru sectariestebine sdne rugdm,dar nu la SfAnta pentruaproapele Liturghie.Rugdciunea estecao rnilostenie duhovniceascd. RfrsSi glumd sau asprime? Cum se tdnguieSte inima dupd Dumnezeu? DacSai sirnlitinima. $i numaia$ao pofi simfi, dacd qi-{iparerdu..., doregti duci o viaJddepocdinld mdntuirea. Atunci Duhul Sfhntte-.indeamqd sdzici,,Doamne Iisuse.. .", qi ascullicu urechea sufletuluiqi-l pui pe gdnd,careiesedin inim [, sd z i c d,,D oam neIi s us e..." Atunc . i v ei c dpdta rugdciunea astaa inimii. Dacd rdd Si glumesc,pierd! Sdfiu aspru cu mine , sd md inchid? Caleade mijloc. Uneled6fi,mai bine sdpierd,num4i sdnujignescpe aproapele. Dar nici preamultd glumd,pentru cd atuncipierd in parteacealalt5... Mdndriu e s oamenilor bolnavi prin inima cuiva, CdndRazaDuhului Sfdnta strdbdtut acelsuflet nu are altcevade fbcut decdtsI pl6ng5,qi nu se qi dacd mai poateopri din pldns. Acel pl6nsestemdngdietor, gi smerenia Duhul Sfdntva desdvdrgi seintdmpldadeseori, lumea, nu mai ai nevoiede lauda atunci,de te va ldudatoatd nimdnui. ci a celorbolnavi. Mdndrianu-i a oamenilor sdndtoqi, qi pe sus,sdaibdaripi,dar dacdsocotesc cd-s Pot sd zboare pufin mai buni ca al[ii, ii cea mai mare cddere.Pentruun gmd ca acesta, Sfinfii Pdrinfi au pldnszi gi noapte;pentru ceasulmorfii qi ceasulJudec5lii,qi cdnd le-a ieqitsufletul,
z)

'

Foartemult ajutdmdrturisirea qi cdin{a. 22

iadulprin tndncat le-aiegitin pace,liniqtit,pentruc[ ei gi-au pocdinld. Dacdoftatul arecevacenu-fi convine,ii de la diavol; vezi cd ti seadund mintea,incepe dar dacddin oftatul acela Iisuse...", qi nu te mai pofi opri din inima a zice,,Doamne plAns,gi chiar de nu pldngi - pentru cd ele sunt trepte- qi qis-oadunatmintea, qi aiwea sdzici,poamne veziomdhnire Iisuse..."cu inima, cu mintea,atuncinu trebuiesd-!ifaci qi griji in timpul acela,pentru cd Duhul Sfdntte cerceteazd vei cdp[tabucurii foartemari. Seintdmpl5in multe stdride gi sa-firdpeascd ia rugdciunea acestea, ca Duhul SfAnts6=!i -in sufletul qiundesd-lrdpeascS? rai;iarcdndDuhul Sfdnt iar ,poamne inapoiin trup, tu atuncitrebuiesd,zict te aduce qi-fi aduniminteaqi nu lagirugdciunea. DupSceai Iisuse..." obositinima ta cu minteagi fii minteain inimd qi atunciai minfii cu smerenia, dacdai unit osteneala multd smerenie, atunci Duhul cel Sfdnt te va rdpi, gi aqapoli sd ai gi o qi mai mult... sdptdmAnd pentrucd atuncite-ai Acestdar mai mult la bdtrdnefe, imbogalit mai mult in smgrqnieqi nu te mai poatevdtdma Acesta ii un dar sauprin slavadeqartd. diavolulprin mdndrie mare. Rugdciuneo cu voceture, in minte Si apoi in inirnd Rugdciunea sdfie zisd cu voce tare sau incet? Este nevoie unele ddfi de rugdciunerostitd cu voce, pentrucd suntunelepbrdsirialeDuhului Sfhnt.in rugdciunea nu putem noastrd lui Iisus,Duhul Sfdntne ajutd;cu puterea de face nimic. Duhul cel Sfrnt ne aprinde de dragostea minute* Dumnezeu. Suntmomente poatecincisprezece gi in care zicitare; pe urmd zici numai ca sd auddurechea
24

zici ctmintea in ttu maitrebuiesdauddurechea, dupdaceea staide vorbdcu gdndurile. inimd- $i.!-u intre rugdciunea minlii tn minte Si rigdciunea cu gdndul este vreo diferenld? cu mintea, lucru. Eu dacdzic rugdciunea Esteacelaqi esteqi minteaqi gdndul toatdputereasufletuluiadtrnatd. ' gdnduri, atuncitrebuie . ." qin;.am Dacdzic ,poamneIisuse. mai gi dacavine mdndriaqi-mi spune: -multd smerenie; ,,Eqti bun ca qi cutare",ipr euzic suntmai bun ca 9i cutare,atunci inimii; gi ohiardeo am,nu-i complet. 6mpierdutrugdciunea Ceamai maredintretoaterugdciunileestecdndeqtiin un abural o roud, acesta-i luptd.Iar dacdai o rugdciune'c'a saula nevoinfacare rugdciuniipe careai avut-oin biserich, ddndvald Cdndzici ,poamne Iisuse..." ai avut-o. 9i diavolul, Duhul Sfhntse lasdsimlit, lupta aceea, iar prin osteneala, Duhul Sfhntselasdsimfit s.aunit cu smerenia. dacd osteneala casdvezicdEl duceminteain inimd - pentrucdin inimd te Duhul Sfdntsuflelul. rogi qi de acolordpeqte Duhul Sffrnt se lasd simlit pe urma nerdatdlii' 1' Mgndria estea oamenilorbolnavi' Nimic nu facepe Duhul Sf'dnta se sdldqluiin inima cuiva, decAta trece cu altora.Duhul Sfdntselas6simfit mai vederea r-reajunsurile mult pe mdsuragemut[{ii. Omul, dacdareo asprimegi=o pglltni'-al,'iu-inicio pagub[; din contr5,ii ajutor folosegte pentru pentru sufletul lui; dar dacds;ufolosescasprimea aproapele li ryjlp o folosescpentrumine, atunciDuhul Sffint nu selasdsim{it. Duhul Sfdnt,cdnd se atingede inima cuiva,acelanu mai poate sd fie aspru; acelui om ii pare rdu de toate
25 :

il

mdrunfigurile, ii parerdu gi deunelemdrunliguri despre care zici cd,alea nu-schiarpdcate. CdndDuhul Sfhntwea sI ajutepe cineva, atuncidevine

dorm gi inima mea prive gheazd. Daca a unit osteneala cu smerenia il ajutdDuhul Sfdnt,dar dacda unit osteneala lui cu pomenirda de rdu, cu cArfireasaucu tulburarea, atunci Duhul cel Sfbntnu-l ajut6.pofi si te rogi ani intregi, cd nu te-ajutd; doardacdnoi unim smerenia - fie din cu osteneala priveghere, fie din metanii- atunciselasdsimfitDuhul sfhnt. Iar osteneala trebuiesd fie aga:fiecaredupl puterea lui. suntpersoane caresepot ostenimai mult; esteosieneald care-i ajutatd' de Duhul Sfhnt.c6nd vei vedea pe cinevaci ducepostcu sdptdmanile ginu doarme cu siptdmdnile, acela-i darullui Dumnezeu, darqi dela acela,dacddiavoluli-a bdgat in cap c5-i mai bun ca altul, Duhul Sfdnt se retrage,vin ispiteleqi atunci,fbri sdvrea,invatdsmerenia. Ispilele trupeStiSi lupta cu disvolul A venit la mine un t6ndr care era ruptat foarte tare trupe$te, aveanoaptea ndluciri, gi m_aintrebatce sdfacd.Eu i-am zis aqa: sdseculcefl[m6nd - cu stomacul c6tmai gol qi sd se trezeascd tot fldmdnd;sd se culceobosit qi sa se trezeascd tot obosit,sdseculcepldngdndgi sdse trezeascd

nevoinfd da in fand,sdpostegti mai mareca sd-l rdpui,,,i!i peste mdsurd, sd-fipiardd casi vii la o nenorocire mare,adicd dd minfile...Cel maibun este sdai nevoinfdpe cemas.UraiJi duhormicul. Mult m-aingelat diavolulprin somn;md luptacu ispite trupegti.PdrinteleCleopami-a zis atunci aga:,,Mdi frate, prima datdtrei zile depost,trAntegte calul de pdrndnt; $i pe urmdmdndncd o datd,la apusulsoarelui." Atunci, dupdtrei zile depost,diavolulmi-a aduso vedenie de-alor, pentruca pe Mdntuitorul gi mintgaingelatd. Mi-au ardtat eu sdfiu _cu pe Sfinfii Apostoli la mdndstire, iar pdrinlii de la trapezdcdrau pe picior gi mi-a zis: mdncare. Unul dintreei m-a cdlcat - Ce stai in nesimtire?Du-te Si cazi la picioarele Mdntuitorului. Eu am uitat cddorm,darmi-amdatseama: ,Mdi, sdnu fie ingel[ciune!"$i atunci amzis: - Dumnezeu estein cer gi pe pdmdnt. de pe fa!d,erau ur6fi... $i eu $i cdndgi-audatmdgtile am pierdut rug[ciunea gi s-au repezitasupramea qi atdta bdtaiemi-audat.. . $i carenu puteasI md loveasclfdceaun fel de urlete,ca sdchinuiascd sufletulmeu. C6nd amvdzut cdnu mai pot, am strigataqa: r; - MaicaDomnului,nu md ldsa! pe Atunci am simfit ca o parddin cer gi i-a imprdqtiat to{i. DupS aceea imi fiuiau urechilegi mi se pdreacd mi-au rupt coastele. Dar mi-a spusp[rintele Cleopa:,,Oriceispitd vei pdfi, sdnu fugi de acolo.S[ staipe loc gi sdte rogi lui Dumnezeu." Dupd o jumdtatede ord,m-amuitat pe corp gi amvdzutdunginegre,yinete,rogii; dar mi-a spuspdrintele , la figurile pe ) Cleopa:,,Bagdde seamS! Nu cumvag'3..9\l-ggli carele-aufbcut gip.uprivi lafafalor." i
27

26

Atuncidiavolulmi-a datuneleispitetrupegti; giunaimi tot bdtea capulcdtrebuiesdmdndnc dar o datdpe siiptdm6nd, gi atunci foarte pufin, ca sI pot birui ispitele. $i eu md frdm6ntam: ,,Vaide mine,ce sdfac?Sdmd duc la pdrintele Cleopa, intr-o noapte?" Dar eraorhdtmare.. . $i mEluptam cu gdndul: maimult.. .?" Pdndlaurmd, ,,Cesdfac?Sdpostesc totm-am rugatla MaicaDomnului sd-midescopere intr-un fel. $i atunci,intr-o noapte,campe la miezul nop{ii, mi-a zis aga:,,Ce-fidd duhovniculestefoartegreu,dar ce-fi dd diavolulestefoarteugor."M-am hotdrdtatuncisdnu ies din nevoinfape caremi-a dat-op[rintele Cleopa.Eram qi cam qi-mi erasuficientd bolndvicios, nevoinjape careo aveam. Nevoin(ele sunt bune numui cht le deiduhovnicul Celemai greleispitesuntc6ndsebagddiavolul.Omul areispitetrupeqti,dar cdndsebagddiavolul,suntindoit de grele,dublu.Qdndsebaga diavglpl,nu mai arevaloare postul, - pe acea dacdcinevaaresmerenie n"pm?i mdsurd Duhul Sfhnt izgoneqte duhurile. Cuivai-a dat in.gdnd sdfind patruzeci de zlle depost, cum a{inut Mdntuitorul.Era oispitd.Nevoinfele astea at6ta suntbune,cAtle dd duhovnicul.Omul foarteu$orsepoate ip;ela, c6ndseia d_upd pdrere4lui. A finut dou5zeci qi doud 'dezile gi a murit. Tot ce-imult5lricA.Diavolul faceaga:ori sd postim prea mult, ori sd nu facemnimic. Dar s[ finem caleade mijloc nu ne las_6. Diavolul, pe mdsurdce te-ai biruit de tulburare:are putere.CAndmonahulnu mai are dragoste de aproapele, Duhului Sfint. Toli care gieldepacea gipacea estelocagul in inimi)acelorsufleteseodihneqte 4upaceduhovniceasc5,. Duhul Sffint.
28

in smerenienu-li mai vezi niciofaptii bund, ci numai mila lui Dumnezeu Cei careau ispitetrupegtisd se culce cu stomaculcdt gol. pe mai nu sepot nevoi,g,olurile $i dacanu pot pl6nge, gi carele au sf,le completeze cu sfhntasmerenie; in Cinstea smereniei li seva da Darul. Primadatdnoi ne nevoim...;vreausd spunaqa:eu ii pe to{i, ii iubescdin gu1d, qinu vreausdfac iubesc d_lqminte rdunimdnui, darimi spune un gdndq6...vreausdml iubesc peminemai mult.Adicd cum sdmd iubesc mai mult?Am de pildd o mdncare bundgi din mdncareaaceeazic: ei..., le dau qi lor, d4r pdstrezca sd md satur.Dacd a$ avea adevdrata d_ragoste, atunciintdi le dau lor, qi eu sunt mullumit cu ce rdmAne. Aceea-i adevdrata dragoste. Iar smerenia... eu md smeresc, dar mai trececdteun gd4dcd-smai bun ca altul; gi luptdndsdcagtig atunci,lupt6ndsdcdgtig smerenia, dr-agostea, Duhul cel Sfdntle desdvdrqegte. ' Cdndva,cdlug[rul, fie cd are ceva de suferit pentru Dumnezeu lui, s-asmerit,a , frecd el s-anevoitdupdputerea fbcut ascultareca p_entru dragostealui Dumnezeu; atuncr Dyhul cel Sfdnt sg leqpsiryrjitde sufletul nostru.Cam aqa vine:o mamdareun copil qi-l las[ o perioadd detimp singur; qi cdndvine mamasd-ltrezeascS, cdnda deschis ochii,repede pe mama,incepea pldngegi nu semai poate a cunoscut-o suflet, este cdndDuhulcel Sffintatrezitun opri dinpldns.Aga atunciel nu mai areindoialdcd-idelawdjmaqulsaunu; atunci incepea pldngegi nu semai poateopri din suspinulinimii. in timpul acela nu mai vedenicio faptdbunda lui, vedenumai qi mila lui Dumnezeu,gi*atuncivede cu adevdratsdrde-ia lipsurile lui. Nu se mai poate opri din plAns,din suspinul

inirnii gi multdpace ii vinein suflet. Acelelacrimi,av6ndu-le de mai multe ori, Duhul Sfhnt ii va desdv6rgi qi srnerenia dragostea. Smerelia aceea-i desdvdrgitd: deteva ldudatoatd lumea, gi nu te vei mdndri.Oricinete va.lduda, nu rnaiai nevoiede laudanimdnui...smerenia desdvdrqitd. Eu am o treaptd,cd, gtiuca-spdcdtos. Nu mai am lupta cu mdndriasaucu slava pentrucd qtiucd-svinovatJudecdfii deqartd, lui Dumnezeu. La smerenie sepoateajungeprin a nu stade v.g;bd cu gdndwileqi a zice ,,Doamne Iisuse...";$i Duhul SfAntle izgonegte, nu noi. Ascultsrea Si smerenio se tnvo(d cel mai bine in viala de obste Imaginafiaestepodul dracilor. $i dacd cineva zice Iisuse...", sd igi adunegrlntgR qi s6 caute sd ,,Doamne pe Iisus. $i glglg1 sdfie atentd14g:lg"*q_ygrb-d iubeascd cu gdndurile.4d_g-vp_rple_,[\+e3g.]H11p esteca aruncicAndte-ai pus 14ruglciune euiji de veaculacesta; gi aici ajutd dacdeqti gi d.oar tu Dumnezeu. In viafa de obgte, acelapoate spori, care respectd ascultarea. El poatesporiin obqte pdndajunge la o culme,gi cdndajunge acolo,trebuiesdsenevoiascd mult. Nu pentrua trece culmea,ci pentru ca,g.gg;$g de acolo. Dacd se nevoiegte gi se smeregte, se menfineacolo, dar ca s6 mai -in sporeascd nupoate obgte, in cinstea ascultdrii, cdlugdrul poate cdpdtadar mare. Tofi carevor sdcapete rugdciunea inimii s6cautesd-gi fac[ canonul, metaniile,inchindciunilegiin doudzeci qi patru deoresdaibdsomnulimpdrfit.fu dacdam somnullg=g-lo. 9t, .5 scol ca mirean;iar dacd-lam impdrfit,md scol ca gi
30

gi cllugdrulzice cd, calug[r.Diavolulvine cu iqpilgtrupeqti, trebuiesd doarmd ca sd se ducdla utreniesaula ascultare. Nu-i bine.Pdrintele Cleopaa zis aqa: saricadepejar; ca ,,Sd depe foc sdsari." Atunci, dacdfacmetanii,facinchindciuni, prin osteneala metaniilor, a lacrimilor,Duhul Sfhntvaizgoniaceleduhuri, qi pe mdsuri cepoatepldngecdlug5rul, Duhul cel Sfhntii va gi-i va umpleinima lui deDorul de Dumnezeu. curd[aipima Pemdsurd ce md luptpufin, mai pufin cdqtig. Iar dacdsuntbolnavtrupegte, mdcarsdmd nevoiesc cu minteaqi cu gdndul,qi a-mip4Zi.gt$Sf,dela a stade vorbd cu smerenia. 9u gdndurile,gi a-mi uni es-teneala $i dacanu [r:? furat somnuldin ,,D-oamne.Iisute. . ." , mdcar d!n.-c,,11gg]gre s&nla sd md fure somnul;qi dacdnici aga,mdcars-4."a_dorm intr-o starede mdhnire:,,Doamne, iartA;mA cd n-am fbcut nicio faptabund..." $i mdhnirea astafine loc de pocainfd. In rugdciu{Eg-inrgli, sporesc mai mult cei din obgtegi virtutea asta le-o desdvdrqegte virtutea smerenieigi a dragostei.in obqtecdgtigi smerenia. Lumea nu cdqtigd pe careo cdqtigd smerenia pentrucd cdlugdrul in mdndstire, pe cSlugdr il ajutdDuhul Sfdntsdsporeascd pe in smereqie, m[surdcefaceascultarea capentruDumnezeu. Dacdnu faci asc.Ultarea capentruDumnezeu, nu sporegti. il ajutd liniftea; Qe!care acdpdtatadgy4[d4-$n0ffsnie, iar-dacd cinevas-a dus la linigte $i -nu_ilq.Wqgnre, nu are qp.a5p povdfuitor, priglej{ie. de aproapele, dlagoste estp.................mp,re gi sdpldnga noapte, sd nu aibdduqmdnie -zi lgJgi*gtrebuie cunimeni,$i sdseroagepentrutofi; adicdsdnu aib[ pomenire de rdu. Dacd,uezicd te primejduiegtiintre mulfi, atuncite retragila linigte;dar totodatbtrebuies5 stai gi in obqte.

3l

Bucariile duhovniceSti nu se cer Duhul Sfhntte ridic6. Un sffint Pe mdsura-sJllsr.enipi, pdrintespune aga:,,Veitr6nti qi vei fi trdntit." Nu trebuiesd tetrAnteascd; sd-ltrdntegtitrebuie. $i cumpofi sa-ltrdnteqti? Duhul"Sfdntil Iisuse...";i cu smerenia. Cu ,,Doamne nu noi... Dar tot p-in no.i,diavolulfaceinvers:tot trdntegte, pe Dumnezeu; qi tot prin noi Duhul Sffint Ffin.noj huleqte pedepsegte pe diavol. inimii gi i-am zis A venit cinevas5-linvdf rugSciunea gi pe urmd inyi.g-fegCAt timp aqa:ittdi trebuie ra;-trgr_rlqa +fqlgp-i robitd de cele cigg.isimfifi, nu putem cdqtiga Duhul cel Sffint mdsurd cene smerim, [rg[ciunea inimii; qip-e se lasdsimfit. pravila, mult ajutddacdcilugdrul facecanonul, Foarte d1*lamiezul nop{ii cdtre doi, trei, patru diminea{a- cdtre ziud;qi facecdtpoategicdndvedecdnu maipoate,c5-i obosit seculcd;qi dupdce s-aculcatel simJ.p cd nu mai cq,mintea, poatefacemetaniiqi inchindciuni,darcautd$.d nu adoarmf, il ajutd sd dlAim-prittiere. Atunci, snele d6!i, Q-ufrul$-faf-tt quse.::. a$o glm6 din, D oamfr_g_Ii cum Duhul Sfdntifi adund Suntuneleddfi, cdnd,s-ig$i din imprdqtiereqi cum ifi duce ntinte,a in inimd; qi -lgfulfsa acolo zici ,,Doamne Iisuse...". $i cdndfi-a obosit.mjnlpa zicind,poamne Iisuse...", atunciai o adAncd smerggig... Iar atunciDuhul cel Sf6ntili poatelua sufletulqi te sim{i cdtete mai rogi, numaite bucuri a rdpitin rai. in timpul acelanu de slava lui Dumnezev astea cd"nd-rdnduiegte Bunul qi rugdciunea Dumnezeu- cdndteaduce, ili ddinapoi inimii. noi dupdbucurii Asteani le da Dumnezeu fdrl si alergdm duhormicegti; trebuiesdnepunemin gdnd:,,Doamne, eu sunt
JZ

un om pdcdtos gi trebuiesd-mipl6ngpdcatele mele".Atunci Duhul SfAnt neva daputeri tari casl putembirui. Lucrareaporuncilor nu impiedicd b-.u_quriile acestea dghovniceqti, pentrucdDumnezeu ddbucuriileacestea cdnd estemai linigtit, mai alesintimpul nopfii. in limpul nopfii este o liniqte minunatd $Lalunci Duhul Sfdnt i{i aduce pdzegti.*rintea de la a gdndi la Umilinfd, smersnie, dacd, pamdnteqti. acestea Trebuiea !*{l,Umt;|arasmul+umi, dara nu le cduta.$i.qpe ceJgbucuriileasteanu se mai cheamd Fiu dupddar,ci senumeqte arg4l,pentrucd,argatulcere plata. Fiul cerede la Tata:,,Tatd, d6-mi gi mie o partedin avere,', iar Tatdl ii spune:,,Fiule,de_te vei face sf,ndtp_s, toate ale melealetalevor fi". La gAnduri necurate: rugdciune scurtd, metanii Eiplhns in timpul pravilei, cdlrd vin-gCInduri spurcate,prin rugdciuni lungi nu m-am putut descurca. Atunci trebuie rgggcJylr-S;gU,fta,fid-as5, qi dacdam putut pldnge;cu multd smerenie. Pentrumine pravila a fost de folos, gi pe urmd a pagubd, fost pentru pak-fUgagggfJungi cu duhurile aele ng gi deasd qi totodatd aele !gpoftde-pcur,c^4;.nrgdeiune,scurtd sd folosim Hila pentruaprgapele pentrumine; $i asprimsa aiunciDuhul Sffintnu ne lasdin pf,rdsire, ne va ajuta. foarte pjplgrp!_lui mult Lqgdnduri.necurate am sir_nlit puqqezegp.4n.ryr-gjanisi-inah-uaeiuni,qidacdpotpl6nge... Cum ii: intAi-vjn-c lupta gi zicAndmereu,,Doamne Iisuse..." sqntuneleddfi cAndDuhul SfAntqlfAbAj_e.fu 9i nu te mai pqfi opri dinplAns; qi prinpl6nsulacela, prin luptaasta, dacd le pofi birui cu ajutorul lui Dumnezeu,cregtedorul de Dumnezeu qi de a suspina gi a pldnge.$i atuncifug diavolii, fugpatimile... .r?

r i i nt uner ic intinBul zilei'gdun dm'or i I umin d o md culc ai ziua,toatdnoaptea, dacd Pot s[ md rog toatd' cu un ciobancareareoi md asemdn adormdig tgl-prattr..ere, noi gi n-a inchis uqa.$i a intrat lupul qi le-a sf6giat'Dac-d din ,poamne lisuse."",pe acea sd ne fure so.mnul cdutdm ne ajutSa birui patimile' Bunul Dumnezeu mdsurd de qi,dacdnoi nUst-dm suntsdgelidiavoleqti .Ga-r-rduiite Adgmi vq-r![ cu ele,atunciDuhul Sfhntne ddputeritari. Qan"d Maica cu vedenii i1i aduce Iisuse...", diay-olul din,,Doamne Domnului sausfinfi carete intreabd:,,Cuminlelegi cutare cuminfelegi, qi @eAii rd-spunzi lucru din SffintaScripturd"; in jurul rug[ciunii lui Iisus9i ai pierdut.Suntmulterfttac-iri dacdn-aipovdfuitor, Pierzi' ori lumin[ ori intuneric.ln timpul in timpgl zilpi adundm dacd,zic,"Doamne unelegoluri,9iin golurileacelea zilei s.unt md ajutdDuhulSfint in timpulnopfii. Iisuse...", in timput noplii Duhul Stfrnt luptdpentru noi C-ut$?.'n-psil,n.a.aptea, @4pieste ceamai mareluptd; 9i Aqa era la Sfinfii P[rinfi: cAlugariilupt[ mai mult noaptea. noaptea' o ord saudouf,,cAts6 sepoatddescurca dormeau lupta astade care Tqatgvirtulile suntbune, dar dacdn-avem am vorbit, esteegalcu nimic. M-am dusla ascultare, Sdfiu mai clar.. . Avenit noaptea. m-am dus la chilie qi md apuc sd fac rlrgdciunilede seari, qivinetimpul gialteruglciuni ceamdela duhormic, paraclisul sd md culc. in timpul acela,imediat, d-iavqliiaduc unele qi muiereqtisaude alt fel, ca sd ne tulbure, sd ne ndl.uciri, inaintede a veni i-patittt.uscd cu mintea.in timpul acela,
34

vrdjmaqul, DUJrllSfhntte-atrezit;peunii ii trezegte chiar qi trupegte.Dacd Duhul Sfdnt pin,nlg cd nu-i nevoie sd te gi trupegte,te trezegtenumai sufleteq{e,cu trezeascd pofi deosebit binelederdu,qi cdnd qlfleJpl $i eqticongtient, gi a venitdiavolulnumai atdtafaci: zici,poamne Iisuse..." pdzesti mintea.sdnu vorbesticu ei. Si atunciDuhul Sfdnt pentru luptd noi, nu noi. Noi numaisdne ferim q.gugeta, a le pr rf,9p-"*,*dS, ur.n 4 "+g-i-ny"cu v orbeIe, cu n 5luci r i Ie I or. P.s*ma.s cenu neinvoim, Duhul Sfdntaduce o a doualuminafie. asta este a Duhului Sfdnt. Ea con{ine gi L-.gmln-pfip qi dor de"Dunrneeeu, gi o rdvnd de a-i uri pe inJelepciune, aceidiavoli qi a cdutaa-i rdpune.$i Duhul Sfbntil ajutdpe pi dd curaj. $i dacdcdlugdrula biruit *!et, qi-l povdluieqte acelepatimi in timpul nopfii, el simte cd Duhul Sfdnt l-a ajutat,qi atuncicregte dorul de Dumnezeuzicuzi.
r.' r4i!ff*f.tpdd

Zius ascultare, nooptea lucrimi C6t timp migtq'anu mai are lucrare duhovniceascS, diavolul poates6-lingelein rnultefeluri. in viala de obgte, canou incepdtor, foartemult ajutdsi facdascultare capentru Dumnezeu. atunci $i dacaintimpul nop{iipoatesdpl6ngd, in timpul zilei poatesd aibd cdt de mari tulburdri,cd nu se mai lasdbiruit de tulburdri, pentru cd Duhul Sfent atdta-idd curaj,qi nu semai tulburdcum setulburacAndva. pierzi^a.deseo-ri, pentru Intremulfi lucrarea astagolis5_o rl. cagp-gn^g-gg!,gSnq*t*s.ipj-lf ljomulnupoatestamult,esteprintre lume,prin mdndstire, valuri... La lucrareaastafoartemult pentrucQ..y_ej.g sporeqte in smerenie, cd nu poatefacenicio faptdbuna.Cu fimpul,il ajutdDuhul Sfbntsdsepoatdfolosi qi pentrulinigte.Cei de la linigteajutdobgtea qi obqtea ajutd pe cei de la linigte.
35

Diavolal se lasd sim(it cfrnd vedecii vrei sd-l rdpui prin nevoinla ta ne-a Dacdnoaptea cAqtigul. acela-i A sporiin smerenie, pentrucdvrea sdne ajute,9i simfi c1-Roti trezitDuhul SfAnt, inimii, qi simlii cd Iisuse...",rug5ciunea zice:,,Doamne lucrareafirii nu mai are putere, ii-s:$fi cd numai prin lui Iisus le pofi dobori, le pofi birui, atuncinu rugdciunea mai faci canon.Dar asteasunt trepte.Atunci faci numai inimii. rugdciunea Dacd simli cd patimile trupeqtis-autrezit, estebine aqa:cdndvezi cd,DuhulSf6ntfi-a adunatryintea,atuncio qi pe urmdiar lisuse..." foartemicdzici ,,Doamne perioadd $i cdnd incepiryetaniileoriinchindciwrile,tot cu intrerupere. ai terminat metaniile sau inchindciunile,mai stai pe un qi zici,poamne Iisuse..." scdunel prima datdtrebuie simJicd ai puteretrupeascd, De,q? q dalaa datndvald este: sdo pofi birui. Cu14 puterea trupeascd mea, trupepti;dartot din Qauza mg?cp ispite" diavolul asupra eram9i t6ndr... $i statde vorbdcU"gOn-durile; pentrucdqAlr,r atunciceam frcut: am incuiatuga,nu gtianimeniundesunt, Peurmd iar qi arnfdcuto mie demetanii,am udato cdmaqd. adicdtrei mii am udattrei cdmdqi, am mai frcut o mie, qi a$a demetanii.$i cdndsdmd culc am fostgata,n-ammai pututEram ca gi mort; qi ce sdvezi: in timpul acela,cdndsd md q"{=-d-iAy$t culc, a apdrutdiavolul casdmd sfhfie.Am observat prin p-d;l ta. nevoinfa rdpui vedecdwei selasdsim{it cAnd Dar ali spus sd nu exagerdm,sd nu focem nevoin[d prea mare!
36

Nu..., uite cum este.Cdnddd ndvald diavolll, nu mai p-ofifine r_flnduiala duhormicului. Atunci trebuiesd fie aga: 9ji,-9{i, altfel diavolulte ddrdmS. O datdrndchinuiadUhulslaveidp$arle, gi el nu indrdznea sdzicdcd-sbun, mai bun ca cei buni, peftru cd eu qtiamcd pacdtos. Deci eu qtiamc5-spdcdtos, gi atunci fbceam QUn-t qi v_qd.9am"-e_d r4-e-tanii nu pot sd plAng gi-mi dddeamcdte-o jppa...$i cdndam dato datdmaitare,in loc sdpldng, m-am miniat qi mi-o spusgpg_{ul: ai devenit aqa incdt sd te ,,Ce, ba[r?".$i rndtot canoniseam gi ziceam:,,Do11m11g=fr,qm"AlApAl D-oamne, Tu gtii cdtsuntdepdcdtos, nu md l[sa!" $i atunci s-o belit diavolul, s--o.l5sat-y.5zut la trei metri.Ayeachip"$e pm, d4r_qu-l puteamsqporta,ayean;g!gfi_q;i, imi erafricd. ocf,rit Doar-noi gtim cdt $l-m-o,,Cete tot smereqtiatil1a? egtide pdcdtos; o leacd, doar o lecuficd egtimai bun decdt ceirdi." nig sd nu te rezemi,nici sd le hulegti. Be,v_edenii Vgdeniife dlayolegti Duhul Sfdntfi le descoperd;cdtde bune c6-sde la vrdjmagul. q fi, {i le descoperd Iar celecarenu au nicio abatere, este binea nu le huli. darnici a te lesade ele. . Diuvolul aduce obosealdSi intunecime

Dacd dorm dqud sau trei ceasuri Si md scol Sifac me,tanii Si tnchindciuni,Si dupd acea mai dorm doud sau trei ceasuri... Dacd-inevoie, mai donni.Dacdnu-i nevoie, nu te culci. De."unde Stiu dacd-i nevoiesau nu-i nevoie sd mai dorm? maipofijudecacu mintea.

cdnd vezicdmin-tea-i preaobositd, qinu SUtltg;fttgp...,

)I

lisuse..."Si nu mai Dacd citim Si zicem,,Doamne putemjudeca, numai atunci trebuiesd ne culcdm? aduc pentrucdsuntqipdcdlitu"ri; Nu...! Trebuieobserva,t, Uite cumeste:eu md rog 9i numaivdd c[vjnRa. intunecime. a min-tii,tin somngreu...,9i pdrintele o intunecare .mplep-alp, omul estein lupt6,trebuiesdte lupfi CleopaaSazicea'.,,Cdt cum seluptd cinevacu moartea." cq-.-s-9g1gul schimbi, cdndvine cazulsFtg nevoieqti, Am observat: ieqi afardla aer;gi, totodatd,dacdaerulesteinchis in cas6, Bineinfeles,ca sd faci frig iar nu-i nu pofi s[ te nevoiegti. bine, pentru cd atunci cdnd te culci trebuie sd ai pufind f,te in chilie... dar ieqitu fie pe afard,fie in bisericd, c6ldur6; gi intuneciqle,qi dacd dormi Diavolul adupe$i,gbospald atunci,ai pierdut,tp-oin$elat. Oboseala Jirii Si lenea Cumputem Sticare-i obosealad-r.Jq-finSi care-i de la vrdjmas? Uite ce-amp[fit: m-amdus odatdla pdrinteleeconom cd trebuiesdmor; qi i-am spuscd nu mai pot faceascultare, qi el a zis aga:,,Du-tela chilie, nu ne mai trebuieqti."Eu gi m-amdusla chilie, dar n-4m ur-amsimfit cd m-o lepddat md rugamcdndva".; mAuitampe mai putu!.gAmafpg.cum M-am dusla duhovnic9i iavpamnigi"o.pAge. perefi,np_m4i lepddatde Dumnezeu.$i duhovnicul amzis cd m;,atrn,sitnfit mi-a zis aqa: ,,Du-tela pdrinteleeconom gi zi-i aqa: p e mine, p[c 6tosul,primegte-md lovili gi 1g5 .ie-rtati ,,8Iagos sdmai pot, am sdmai fac." cd,a!fi,-c,}tam inapo!,ig,ascultare; pdndte-ortrimite $i mi-a zis duhqvnicul:,,Sdfaci ascultare la vreo trei saupatru zile, m-autrimis ei la chilie". Cdndva, ei la chilie, qi atunci am avut ceamai marepaae.inainte de a
38

md trimite, qminceputa batecu maiul in nigtelemnegi atunci am observat: s-o alesleneadin boal5.Aga,dacdse forteazd,

c_llga in timpul nopfii, lUhulSfint ii descopera, iTalege


de-oparte;iar dacdlelas aqa,ele hpglade-oparte,SilF,nfia se fac {in doua,una, se amestecd. $i eu zic cd-s mort de obosit qi trebuie sd md culc, gi atunci sunt inqelat de wdjmagul. Iar dacdle-amputut atunciampututvedea "4lege, care-itreaba. Cdnd s-u unit smerenia cuinlelepciunea, '$ ortil un om compiet slabicu mintea,qi dacdsefo4eazd f,Untunii care-s peste mdsur6,se pot vdtdma.Unii care ipu o priveghere.peste p3gerea lorpot sdajungds4sestricedecap.$i mulfi cdlugdr| nevoitori,s-austricatau minteagi-audevenitoameninebuni. Sunt oameni care ou o nevoinld asprd; pentru a nuSi vdtdma minte-a,sd le fie interzis a zice ,,Doamne Iisuse..." ? Poatefi oprit? Nu... DacS-ivdtdmat, arenevoiede multd smerenie. A zice ,,DoamneIisuse..."ca sd nu-l vatdmevrdjmagul,aqa trebuie:s5nu fie mintearobitddepatimi. Cdttimp mintea-i robitl de patimi,'trebuie mai mult pravila, gi unele ddfi, adeseori, a incerca cu,,Doamne Iisuse...". pentru $i atunci, Smerenia lui, Duhul Sfbntii va datezvie. !.entrucdrugdciunea nu-i in putereanoastrd; Duhul S-{h-nt ne ajutd, lsta a lui Iis,us

dacdnu aresmerenip..., estedepl6ns.


39

c6-ibolnav; cdndomul seluptd,nu inseamnd Esteaga:

atunci este unitSlgggz"ut pe acel gOnd,pe acel--djay-ol, cdderea. cu g-.artea, facultatealui, atunci Cdnd*"?unit $mprenia Smerenia cu infelepciunea. este un om completacela. Cdt timp nu md rog, sunt depltins Cu mintea,nepunemSifacemcdt de multd nevoinld; cdt rezistd organismul. Dar dacd tn timpul nevoinlei ne luptdfoarte mult gdndurile Si ne tulburd Si ne obosesc? prin pl6nsfugtofi diavolii qi orice Dacl,putempl6nge, cdmi se patimdseretrage. Dacdnu putemplAnge, inseamnd peDumnezeu. paremie cdamsupdrat un sfint pdrinte: Spunea gi nu pot pldnge,suntpdrdsit ori mf,pun la rugdciune ,pe cAte de dorul lui Dumnezeu."Suntca o frunzddusdde vdnt la deal, la vale... Cat tirnp mintea mea nu zice ,,Doamne suntdepl6ns. ori md gAndesc la acesteapdmdnteqti, Iisuse...", spun:nu mai corespund sfaturileSfinlilor P[rinfi Dar, atdta cu uneleobgti. Pdrereu de sine duce lo slavd deSartd,mhndrie Si opoi truJie CAt omul se incredein el qi se iubeqtepe el, Duhul pe Cdtseiubeqte Sfdntstddeparte. Poate sdsenevoiascd... el, Duhul Sf6ntil lasl in pdrdsire. Cumputem tnlelegesd nu ne iubim pe noi?
40

Pem[surdcene smerim, nu stdrn devorbdcu gdndurile, gi totodatdil miluim pe trup strict necesar. Acesteduhuri, prin carecautdsdseiubeascd cinevape sine,ori pdrerea de sinec6el e cineva, acestea diavolulle aduce. Dar cAndva, pe mdsurl ce sporegti in smerenie, aceste duhurinu mai luptd. perioadd luptd, O apoi se retrag;gi dacdnu s-ainvoit cu ele, scapd omul. intdi lupt[ cu duhul slaveidegarte; dacdselasl biruit,stddevorbdcug6ndurile, vineduhulm6ndriei;gi dacd nici acelea nu le-apututbirui, atuncivine duhultrufiei. $i la duhultrufiei Bisericanu-l mai poateajuta.Gata,atuncinumai Dumnezeu dacdfacevreo minune. De ce nu-l mai poate ajuta Biserica? $tii de ce?Pentruci Duhul Sfdntpe tofi pdcdtogiiii iartd de pe fafa pdmdntului,dar pe omul m6ndru,mai ales trufaq.. . Numai aga,dac[ vreaDumnezeu, poatea ar,utniqte faptebune qi il smeregte cu unelelovituri grele,ca sdspun aqa. Fdrdsdvreasetrezegte in inchisoare, ori sevedecd-i incurcatdin toatepdr,tile, qi sevedeintr-o prdpastie, iar atunci frrd sdvreadispare gi trufa gi mdndria,qi nu semai ia dupd gdnduri, pocdinlagi atunciDumnezeu cautd iar il primeqte. .. Cdt timp omul estein trup, are ocaziasd c6gtige. ' Dacd ii vedempe ceilolli mai buni Si invdldm a ierta, Duhul Stfrntnune lasd Cei care nu pldng sunt trufasi? Mdndri? Mdcarmdhnire sdaibd.. . Ori pocdinld ori mdndrie!Astealaolaltd nufac casd. Nu...,uite cum este: pentrucd lacrimile, elesunttrepte, o partedin lacrimi, nu-s ale noastre. Omul alegedacdvrea
4l

incepe a uri lucrurilecele caDuhul Sffintsd-lmdntuiascd... minteagi el Duhul Sffintii lumineazd rele,givine la o cdinfd; pe Iisus,prin pocdinf[,prin nu mai wea veaculacesta, cautd prin lacrimi;gi aga, Duhul Sfbntil ridicd.Lucrarea ascultare, astaa Duhului Sfdntnu-i cum vrom noi, ci cum rdnduieqte BunulDumnezeu. Foartemult ajutd atunci cdnd omul cautdsd nu aib[ pdmAnteqti, mult gi-i mintearobitd de acestea se smeregte Iar dacdnvedepetofi rnaibuni.Atunci il ajutdDuhul Sfhnt. qi fbrAsdwea seinvafd arecdin{a asta, Duhul Sfbntseretrage, smerenia. Ispitail invafape om minte. AtdtaneajutdDuhul Sfdnt,cdt ii vedempe tofi sfinfi, ii vedemmai buni, gi pe mine sdmd vddmai rdu. $i dacam-aminvdfataierta,atunci Duhul SfAnt nu ne lasd,ne ajut6;pe mdsura smereniei. pe diavolul. Duhul Sfdntne ajutd,gi prin noi trdnteqte atenliqinu bdgdm deseam[cenevoinfd $i dacdnoi nu suntem facem, atuncidiavolulintrdprinispite,prin patimi,qi hulegte prin noi. Cdttimp facvoia diavolului, diavolulpeDumnezeu gi suntunealta lui; c6ttimp cautsdmd pocdiesc, nu mai sunt unealta diavolului.Dacdamfrcut voia diavoluluio perioadd detimp qi apoim-amretrasgi-L cautpe Iisus,in timpul acela gi seducela alt Domn.$i acolo robul a fugit desubstdpdnire el cautdsd se pocdiascd; dacdel estestabilgi cautdsd se pocdiascd, sdpl6ng6,pe mdsurdce biruie prin Duhul Sf6nt patimile trupegtigi sufletegti, Duhul Sfdntil face fiu dupa Dar. Iar dacdnu am ajunssdpot birui patimile,sunttot rob; robul Domnului. Robul Domnului facevoia Domnului o perioadd la diavol, gi-i tot $i, pe urmd,iardgifugegi robegte rob...;cdndajungela diavol,esterobul diavolului;gi cdnd cautdsdsepocdiascd, esterobul Domnului. $i dacda biruit patimile, capdtd darul nepdtimirii.
Aa az

Cfind vedempe cineva cd 0r spori, cdutdm pe toate cdile sd-l ddrAmdm Viafa cdlugdreascd este mucenicie,pentru cd toli cdlugdriicaresenevoiesc in luptaastacontrapatimilor,vor cAgtiga mult...in luptaasta, pe mdsurd cene smerim aqa, ne ajutdDuhul Sfdnt;iar dacd. eu vreausdmd nevoiesc qi nu-l iert pe aproapele, tot nimica n-amfdcut.Trebuiesdfolosesc mila pentruaproapele, Si asprimeapentrumine; esteca gi soldatulpe front: dacdn-ai indemdnare, nu cdgtigi. Trebuie sdai qi-oindem6nare... Dacd m-aqduce acum intr-o mdndstire gi s[-i v[d pe tofi ducdndu-se de-a dura, sd nu dau atentiela nimic. Sd folosescmila, dacdpot sd-i ajut; sd-i ajut, dar fEri sd-i gi totodatdsdrndrog pentruei. osdndesc, Au avutmaimulfi o vedenie: auvdzuto goap4 qi groapa aceea era plind de cdlug6ri,qi care cum vroia sd iasd din groap6,ceilalli il prindeaude picioare gi-l trdgeauinapoi. Astaestein mdndstirile noastre; cdndvedempe cinevacd ar spori, cdutdmpe toate cbile, din invidia diavoleascd, s6-l ddrdmdm, sd-latacdm. estedepl6ns... $i cdttimp esteaqa, Bineinfeles, dacdrabddaceapersoand pdndla sfdrgit, c6gtigd;dar cesdfaci cu acela care-limpiedicd... Acelas-o unit cu diavolul.Pentrucd diavolul, c6ndaudecd acdpdtat cinevamdntuirea, atdta setulburdqi-i plin de invidie,plin de rdutate;gi un cdlugdr,dacdaudecd s-a mdntuitcineva,qi-i esteciudd,acela-i al doileadiavol. Pe noi a$ane ajutdDuhul Sfdnt,dacdne bucurdmde aceiacareau ajunsla o ascultare bund.Pe cdt putem,sdne mdhnimde aceiacarenu se pot descurca, qi atunciDuhul Sfdntneva odihni,chiargi aici, cdtgi dincolo. 43

Duhul Sfdnta$ane ajutd:pe rndsurd ce cdutdmsd nu stdmde vorbd cu gdndurile. Cdnda venit un gdnd, dacdzic ", indiferent Iisuse... de undevine gdndul, gi nu ,,Doamne in aceleclipe am odihnit pe staude vorbd cu g6ndulacela, Duhul Sfhnt;qi Duhul Sfbntne va descoperi vegniciachiar qi el nu mai de aici...;qi-i dAomului atdteabucurii minunate bolegte de necredin{d. ,,Nimica sunt, nimica pot, nimica om" Pdndla urm6,tot smerenia estev6rful tuturor virtufilor. Dacdcinevaare faptebune qi n-aresmerenie, serdstoarnd din caru{d;estein primejdie.Unii n-au faptebune, darau pdreriderdu,pe aceiaii mdntuieqte smerenie, cdinfd, Bunul Dumnezeu mai mult ca pe aceiacareau faptebune gi li de parecdau ceva. Un bdtrdns-a rugatBunului Dumnezeuintreb6ndce faptesdmai facd,ca sdsem6ntuiascA. $i i s-aardtatingerul gi i-a zis: ,uA.qa dacl,cugefi nimica sunt, te mdntuiegti, astea: nimicapot, nimicaam. $i aceste cuvinte, tot un cuvdntsunt: smerenia. cautd in safugddetulburdri... $i cinesesmeregte, viafa de obgte,de tulburdrinu pofi fugi; numai atdta:sd lii gurainchis ", qi sdrdspunzi d, sdzici,,Doamne Iisuse... numai strictulnecesar; cdteste nevoie. Atdtaamsporitinmdn5stire: cAtam ascultat de altul. prin Spovedanie Smerenia sporeSte Mdrturisireaeste a$a:pe mdsurdce avem cdinfd, gi m[rturisim intdi pe celemari, pe aceamdsurd Duhul Sfdnt qi smerenia. ne va ierta; gi prin mf,rturisiresporegte Cdnd cinevase duce la mdrturisit, sd aib6 o cdintd,o smerenie
44

mare..., qi sdcreadd cu adevdrat c[Duhul cel Sffintlucreazl, prin duhovnic- gi-atunciil ajutdDuhul cel Sfdnt.Cine s-a trezitn-are decdt sdpl6ngd. Suntmulteispitedin care, numai prin smerenie, Duhul Sfdntne miluieqte. Mi-a spusun p[rinte aqa:cdt pot sd nu md las sd md alfii din iad; estenenorocire scoatd sdte lagi scosde aljii... Duhurile rele vin chnd cineva cautd sd-Sipdzeascdmintea Odatd,, inaintede amd impdrtdqi, sdmbf,ta, cdndsi fac rugdciuni, au inceput a veni: prima datd patimi trupegti, gdnduri,chipuri muieregti. . . $i-aminceputa le scuipa,dar degeaba; aminceputsdfac metanii,tot degeaba. Pandla urmd qi tdmplele, md dureau nu mai puteam. Md g0ndeam sd-ileg in numelelui Hristos,qi-atuncimi-a venit o mustrare prin glas..., cuget,in adicdm-am simfit spurcatcu mintea:cum sEleg, dacd-s mai rdu ca diavolul?AmcerutajutorulMaicii Domnului: ,,Md rog, Maica Domnului, in numelelui Iisus Hristos, Fiul tdu, Fiul lui Dumnezeu,ceartdduhurilecele necurate, de la minteamea,de la inima mea,din tot cuprinsul rneu."Atunciam zis camvreo gapte sauopt ore rugdciunea. de amiazd,, amvdzut cd acoperiqul s-a $i imediat,aproape luat, am vdzutopdnzdalbdgi-amauzit o voce:,,Bunlucru mi-ai cerut,ca sdizgonesc duhurilecelenecurate de la tine, prin dar ta seama: comportarea ta, duhurile cele necurate vin iar." gi, fiindcd $i atunci s-a stins,iar am vdzutacoperigul erampreaobositcu mintea,m-ampuspufin cu capulpe pemd qi m-a furat somnulrapid gi am vdzutincasdpepat sicriul gi pe mine lungit in el qi un cdrd de mdini roatdimprejur;tot cdtedoubmdini, setot apropiaude sicriu. $i apropiindu-se
45

aga, m-a curentato fric5, pentrucd eraufoarteinfricoqdtoare acelemdini. Atunci am strigat:,,MaicaDomnului, nu md l6sa!" $i-atunciau fugittoateduhurile. CAndva,m-am g6ndit aqa:dacd o clipd n-am putut ce-amsd fac eu in iad, suportaacelem6ini infricoqdtoare, dacdo clipdn-ampututsuporta? $i amzis cdtrecineva:dacd un pictor ar pictamdnaaceea,cdnd ar terminamdnadepictat, ar cldeajos qi ar muri de fric6.Dar chipullor nu l-amvdzut. Arnvdzutin alteddfi,daratuncinu l-am vdzut.Peurmf,,dela ispitaasta, luni n-ammai avutniciun fel de ispit6. weo c6teva gi hul6 asupra Dar atunciau dat ndvald:dduceau Bisericii, asupra sfinfilor. . . Doamne,fereqte! CAnddiavolul ddndval5,, estecel mai mare pericol. $i-atunci,ca sd putem reuqi, trebuie mai mult rugdciune scurtd gi deasd,cu multd qi Duhul Sffintle va izgoni. smerenie, Dar aceste duhurivin pe mdsurdce cinevacautds6-gi pdzeascdmintea; dacdeu imi las minteain imprdqtiere,ori qi minteameaestecinegtiepe unde,nuimi facrugdciunile mi fac nimic. Numai atunci, cAnd unesc ostenealacu gi-mi adunmintea.Iar atuncicdndsimt cd s-aretras smerenia diavolul qi nu mai am nicio ispit6, atunci zicea pdrintele Cleopacd trebuiesd fiu mai atent,cd vine fdrdveste. Sd nu stdm de vorbd cu diuvolul Cdnd vine c6te o intristare prea mare, atdta sd o pentrupdcate; folosesc: suntpdcdtos. Iar cdndvine o m6hnire cd mi-a fdcutcinevardu,sdnu o !in; ori sdzic o glumd,fbrd sdvatdmpe cineva. Sdfiuin curaj. Cdndvdd cd obrdznicesc, trupul,atunciii obrdzniceqte qtii,dacdmoracum,m[ iau diavolii laiad";iar spuna$a: ,,Sd c6ndvdd cdmd ddin deznddejde, ii spunaqa: ,firistos a venit
46

pentrucei pdcdtoqi, dintre carecel dintdi sunteu"; iar cdnd vine duhul hulei,ii spunaga:,,Toatd hula ta, asupra capului tdu sdfie" qi,c6tpot, nu staude vorbdcu gdndurile;gi cdnd vrne,zic,,Doamne Iisuse..."; gi Duhul Sffintil izgoneqte pe diavolul,nu puterea noastr5; numai sdnu stdmdevorbdcu el gi sdceremmila lui Dumnezeu. Pe fiecareDuhul Sfdntil va ajuta,in mdsurain care doreqte el sd se mdntuiascd. Pe mdsurdce cautdcinevasd biruiepatimilefrupegti, pe acea mdsurd Duhul Sfrnt ii aprinde inima de Dorul lui Dumnezeu.Dacd,eu cautsdnu le birui, dorul de Dumnezeu nu sporeqte. ,,Nu mai estenevoie sd vind Hristos pe piimdnt. Noi amfdcat jadecata" O perioadd de cincisprezece ori doudzeci de ani,n-am dat niciun cuvdntde folos. M-am ferit a da sfaturi, daram simlit c6ndva,m-a mustrat,cd un talant mi-a dat gi l-am ingropat. $i peurm6,c6nda venitla minetrnpdrintesaucineva cu weun necaz, nu ammai a'uut rlbdareaasta s5nu-i spun,qi-a trebuitsd-izic un adevdr. spundndu-i, am simfitcdDuhul $i, Sfbntnu md mai mustrdcdun talantmi-a dat gi l-am ingropat. in mdndstirecdt am stat, atdt am simfit ajutorul lui Dumnezeu: c6tm-amferit sdjudec gi am luat tot asupra mea; iar cdndatrtziscdqicutare ii vinovat,atunci gata...,am pierdut. Cdnderamin mdndstire eraun frate,maibun ca mine, jeluit dar s-a intdmplatcd s-a mie de ispitelelui. $i eu, in timpul acesta, ambdtutin strunalui: ,pa, da...,aidreptate, ai dreptate...". $i in timpul acelaeu m-am despdrfit de Dumnezeu, pentrucd amjudecatpe aproapele. El o zis cd, cutarefaceagaqi aga,gi cd-i un hof qi-unpotlogar;gi eu tot
+t
A-

mi-amluat ambdtutin strunalui: ,pa. Da, da..." Dimineala rdmasbun,gi mi-a zis: - Bogdaproste sdmai vii. c-aivenit,de-abia te aqtept - Vai demine,i-amzis.Ce-iimvorbitnoiazi noapte.., Nu mai estenevoiesdvin[ Hristospe pimdnt. Noi am fdcut judecata. Dupd aceea, ce sdvezi, ce ispiteam avut.. . $i cdndam mersla mdrturisit,duhovniculmi-a spus: - Ispiteleastea judecat. le ai din cauzdc-ai qi dimineafa Atunci Duhul Sfdntm-a l6satin pdrdsire eramniuc de cap,obosit,gi md dureacapul... De atuncim-amintAlnitcu unpdrintegi mi-a zis: - C6tezile vei aveq sdte feregtia judeca gi a osdndi. Cdnd ifi spuneg6ndul cd cutarenu corespunde, ori este pdcdtos, gdndului:,,Eusuntmai pdcdtos sd-ispuiaqa ca acelat Acela poate se m[rturisegte, poate pl6nge, poate are smerenie,qi Dumnezeu il iartd pe el pentru cd el se poc[ieqte." eu dacdjudec, am pierdut...Vai de mine, $i, totodatS, ani intregi ili trebuiecaDuhul Sfdntsd-!i vind iar in ajutor. Este mai bun decdt mine" Spunea un pdrinteaga: cdndvorbesc de cineva,sdnu-l pun pe aproapele maijos, ci tot in linia aceea. Cd dacS-l pun pufin maijos,ampierdut. Am picatdreptjudecdtor. Sdnu fiu judecdtor, trebuiesd-lpun in linie: esteca mine.Dacd-lpui mai suse bine, dar sdnu-l pui maijos. + .. In timpul acesta, cdtdpace am avut! Cd m-ainvd{atun pdrintesddauvina pe mine: dacdifi spunecinevacd cutarea greqitori cine gtiece, casdcazi injudecatd,atuncitrebuie
48

sd-ispuiaga: ,,Uiteceva:el estemai bun camine.El esteom " Atunci Duhul Sfdntte v a pdzi ca sL sffintqi eu suntpdcf,tos. Iar dacdgreqesc, nu cazi in judecatd,. nu mai dau vina pe putemscipa cu voiamea.$i cu asta wdjmagul:eu am gregit, din mareprimejdie... pentrucdel nu arenQvoie Nu trebuiedatvinape vrdjmaq, Eu de mdntuire. am, eu trebuie sb md smeresc. Cine se pe diavol.Po{i smeregte, ia cununa. Nu trebuiesd-lsmereqti pe el, dacdrubzi s6-lsmeregti de laun om gi omul nuvreasd se smereascd; atunci, pentru rdbdareata, il trdnteqti de pdmdnt,dar il doarepe diavol. Omul se rugineazd,, darmai tare se rugineazddiavolul, pentru cI i-ai descoperit viclegugullui. Le e ruqinecdndle descoperi viclegugurile. se Dac[ i-ai descoperitviclequgul gi omul se rugineazd, indreapt5. ,,Am sd-l ocdrdscmhine" Era un pustnicfoarte sporit qi trebuiasdtreacdprintr-o cetate.S-astr6ns lumemult6,sdle deacuvdntde folos.El s-a intors cu fafa cdtreei gi le-a zis aqa:,,Ceamai fericitdviafd ortodoxdo au creqtinii gi cilug6rii, dar un singur lucru ii gi-amsd-l stricdpe ei: <Mi-a zis gi-ams6-izic!> [M-a ocdrdt Duhul Sfrnt de ocdrdsc!].Prin rdzbunare, agase depdrteazd noi. $i vom pierde. Dar dacd ii spui gdndului: <Am s5-l m6ine>, dar dacdiiziciazi..., frrd sdvrei ocdrdsc vei scdpa; ai pierdut. Gata, ai picat; adicd Duhul Sfdnt ne lasl in pdrdsire."

49

Dscd noi ne rdzboim contra fralilor noStri Si ei contro noastrd, atunci um pierdut pe mdsurd ce-i aga: in viafademdndstire, Am observat vezi pe toJi mai buni, pe aceanidsurdse lasdDuhul Sffint suntcei in viefile de obqte, cdlugdri simfit.Cei mai sporiJi judeca. CAtputefi, ferifi-vd a vd cares-auferit a osdndiqi a g6nd sdte ocdrascd, ocolegtearede contrazice! Cdndcineva putea l, qi dacd nu l-ai pututocoli,fine gurainchisdqi aqavei scdpa. Suntgriji multe acum;grija viefii m-a scosdin rai. Un prin faptebune; strigdla Dumnezeu sffintpdrintespuneaga: Duhul Sfdntnu cdt sepoatesdne ferim sd osdndimgi, aga, nevapdrdsi. Cenu-!i place,altuianu-i face.Dar dacdnoi ne rdzboim atunciam pierdut. contrafrafilor nogtrigi ei contranoastrd, qtiu";pentru in mdndstire, c6ndmdvoi duce,sdspun:,,Nu cd dacdspun,,Nuqtiu",nu sefacenicio tulburare;dar dacd pierd. zic: ,,$tiu...Am auzit...", nu-i bineaga, Mild pentru aproapeleSi usprimepentru sine pentru qi asprimea Cine folosegte mila pentruaproapele vd spun: Dar atdta sine,atunciincepea-giuguracongtiinfa. ascultarea, zicdnd,poamne Iisuse...". in timpul acelacapefi qi de bisericd, qi agaveiputeaspori. dragoste de rugdciune grijilor; suntmulte Congtiinla nu ne mai mustr6,din cavza mdrunfiquri... Cdndvine un gdndgi-mi spunecd-smai bun ca acela, pierd; darcdndvin, sd zicem,,Doamne Iisuse. .." qi aga vom scdpa.
50

Bunul Mintea coboardin inimd cdnd rAnduiegte noastrd. PAn[ atunci,trebuiea Nu stdin puterea Dumnezeu. qi a zice,poamneIisuse.. ." nu stadevorbdcu gdndurile Duhul? Cum recdstigdm in cdt timp poate un om sd cdstigeajutorul Duhului SJdnt,dacd l-a pierdut? smereniei. Pe mdsura Dar dacd se roagd mult, nu i-l dd Dumnezeu? selasf,simfitDuhul Sffint. ai smerenie Da...i-l dd;dacd atunci... DacI ardeinima dedorul lui Dumnezeu, Cum arde inima? la te gdndegti numai la veqnicie, Arde... te gdndeqti Iisus... Dorul de Dumnezeuil cdpdtdmtn miisuratn care nu ne tnvoim cu ghndurile Dacdfrateleesteindemnatla stranf,gi el nu vrea, gata... Duhul Sfdntl-a ldsatin pdrdsire;iar dacdse ducela strand la careesteindemnat,atunciDuhul Sfdnt ori la ascultarea il aiuta dublu sdpoatdzice ,,Doamne nu-l las6in pdrdsire. Iisuse...". qi c6nd d[ ndvald s[ zici ,poamneIisuse..."; La ascultare qi cdndvrei sdte culci qi diavolul,sdzici,poamneIisuse..."; qi vine qi diavolulrepede sdte vrei sf,adormidin rugdciune, atunci qi Duhul SfhntJi-aluminat tulbure,sdte ispiteascf,, gi te fereqti a cugeta qi dacd zici ,,Doamne Iisuse..." mintea, va izgoni pe acele Sfdnt atunciDuhul la chipurileintunecate, duhurigi-!i va umpleinima de Dorul de Dumnezeu.
5l

cdtnu ne invoim Dorul deDumnezeuatdtailcdpdtdm: iar dacdneinvoim cu g6ndurile, stim devorbd cu gdndurile; cu ele,atunciam pierdut. ,,Nu ldsa pe Marta sd robeascdpe Maria" Un pdrintestare! mi-o cerutsfatqi i-am zis: ,,Nuinvdfa pe popacarte."El o zis cd asta-iglumd,,$iwei s6-fispunun adevdr?" ,,Da", mi-o spusel. I-am spusa$a:,,Sfinfiata, ca pdrinte staref, cdt po!i, sd te feregti sd laqi pe Marta sd pe pe Maria.Dacdvei ldsape Marta sdrobeascd robeascd Maria,va veni pedeapsa lui Dumnezeu,urgialui Dumnezeu peste qi peste sfinfiata casfintiata."Atuncio ceiasemenea gi-oplecat. zis: ,,Bogdaproste" Mare insemndtate are in viala de obqte,dacda ajuns pe duhovnic, pe econom, qi atunci cineva a nujigni pe stare{, Duhul Sfhntne ajutd;iar dacdjignim,atunciDuhul cel Sffint nu te va odihniniciodatd aici pepdmdnt. In pustie te retragi ca sd plAngi Am observat cdpe cei careauputeretrupeascd, Duhul Sfrnt ii men{inesdndtogi, ca sdpoat[ ajutaqi pe ceilalfi.Dar atdtavd, prin faptebune! Nvdzutla spun:strigdla Dumnezeu avaArsenie? El lucraporuncile lui Dumnezeuprin dragoste qi,cAndva, Duhul cel Sfdntl-a chemat sdseducdintr-o viafd gi de obgte acolo i-a descoperit altd treaptd:sd se ducdin pustiei, gi fundul sdtie numaiel Dumnezeu. Vd spunins6:qipustiae de foartemarefolos;dar,pe de parte,gi marepagubdpoateaveacineva!Ei cred cd-i altd, brdnzdcusmdntdnd. . . Ya| Doamne,fereqte ! La pustieatdta pofi: dac6ai o vedenie qi-aiajunssdte ocdrascd in mdndstire

qinu te tulburi,iar cAnd te-auldudatsdnu-fitrebuiascd cineva lauda,atunciestebinesdte duci la pustie.$i in pustienumai staiacasd. atita:ca sdpldngi;iar dacdnu pofi plange, Pe cht tu tulburi, pe atfrto te intuneci a nu te birui de Cgq.gaimargl,jrtg!9"lg yiAp,"d-.".9b$e: pierde. Cine sebiruie detulburare, tulburare. pe atdt pe cineva, debine,blagosloveqti Pe c6tvorbegti md intunec... te luminezi ; pe cAtmd tulbur, pe-atdta A venit cinevaqi m-o intrebat:,,Cali ani ai?"I-am spus de ani. El mi-a zisc6,,Eqtiun om cd am trecutde gaptezeci mort intre cei vii". Mi-a ardtatsd-midau interesulsdn-am cu cei morfi.Acegtia cu cei vii, ci sdam treabdnumai treabd viizic cd nu mori acum,mori mai mo(i md pot ajuta;aceqtia morli zic: ,,Cesunteu,vei fi qi tu." Dacd el incolo... C^ei estemort, intr-o zi am sd fiu qi eu mort; adicdcu trupul, nu cu sufletul. pe qi-mivine-i,nAed sdoc6rdsc Cdndvine tulburarea, fratelemeu, eu sd-i spungandului:,*{m s6-i spun,dar nu acum,nuazi.Am sd-ispunmdine." mult... qi Cdnd am pace, trebuie sd md smeresc duhuldemddejdiiii spunaqa: nigdciune;ia1-g"1$_y.a"fug-Xr*s a venit in lume pentrucei pdcdtogi." ,,Hristos

53

Guvinfe pusfniccgti
Despre cdlugdrii de oltddutd in tinerefea mea, cdnd m-am hotirdt s[ md duc la prin munfii acegtia mdndstire, cdutdnd minunaf i ai Neamfului, am gdsit o seriede pustnici de la care am avut, mai apoi, enoffndeinvlfat. Pdrinlii aceiami-au dat atuncimulte cuvintede folos gi aga mi-auspus:,,Frate, pentrua punebun inceput,dacdvrei gi sd stai linigtit s[ ai mereuo viafd retrasd, sdte duci intdi gi acolosdte supui,s5faci ascultare intr-o sfdntdmdndstire atdt cdtva fi nevoie!". $i au mai grlit ei apoi c6tremine: mdcartrei-patru ,Jatd,Sfrntul Vasilecel Mare aqagldsuieqte: ani cdlugdrul incepdtor va trebuisdfacdascultare int-o sfhntd mbn[stire,sd aibl un bun duhowic gi cdt va stain sfhntul l6cag deinchindciune, sdpundin practicd viafade linigte." gi Astfel fbc6nd eu,aminvdlat cd,dacdm-a ocdri rireodatd careva,trebuie sd uit imediat supdrarea, ura, rdzbunarea, nervii, trebuiesd uit cearta gi s[-mi aducamintecd trebuie sd pot birui toate patimile trupegti gi sufleteqticare md incearcd. Nu-i lucruuqorsdrabziminciuna,saubarfa,saujignirile, saufurtul, fdrl sd te ridici cu ceart5,cu nervi saucu mdnie asupra celui ce fi-a greqit,dar euvd spuncd tot secretul este s[-fi spui:,,OsdmI rdzbun mdine!"Iar dacdaproapele tdu te critic6,tu s6-ispui cdincb nu a pomenittoatedefectele tale qi cdtu mai ai gi altedefecte pe careel nu le qtieqi caresunt mai gravedecdtcele pe care!i le-a criticat acum.
54

Celecevi le spunsuntinvdlatedemine,de-alungulanilor mei de sihlstrie, de pe la cdlugdriiinduhovnicifi careerau qi pe noi la Vegnicie. pe vremuri qi careacumne agteaptd in SfrntaMdndstireSihlstria eraupe timpuri foartemulli cllugdri imbundtdfiji.Poatenu tofi erau de la bun inceput frafi foartesporifi, dar acolo,in sfdntamdn[stire,gtiautofi gi sdpdzeascd celepatrureguliprincipale:Biserica, sdasculte Fiecaredin ei cdutasI Chilia, Mdnurisirea qi Ascultarea. reguli, a$acum putea,iar pentru cei indeplineascd aceste Pdrintelestarefmai careaveaumai multlputere trupeascd, (care dddeagi alte reguli.Acesteaerau:biruireapdntecelui gi mai estenumitd infrdnare),Postul,Rugdciunea. Majoritateafra{ilor ce eraupe atunciin sfrnta mlndstire gi tocmai poateaceste ascultdridestulde uqoare considerau p6n[ la urmd,cdlugiri foartesporifi astaii frceasd ajung5, duhormicegte. _l4tdce am inv[tat eu de la-cdlugariijnobuuafalilr_de :,,.{wa, demult: iolateric, un frateintrebdpe un Sfrnt Pdrinte iar Pdrinteleii rdspunde: ce sd fac sd md mdntuiesc?", ,,Sd gilucrarea-ta p " u$oard! {aci dntecels-tdu

dt4a-anunqlte ilf.an*"utrebuie fbcutS reguli:qeicenu starefului suntori nglg !11g! lq trellie sd4ibdacceptul sdprimgat9d cdcialtfelsepotp-ierde. aputep q9ntru mfinsare, dar rrrgdciuneain-gdnd, cultare, sd5-i. S5 fac5,deci, as spun-E iar in clipain careg[pq_t c-{ng malp-q[rezista sEgimdndnce, saula Pdrintele trebuie sdseduc6 la duhovnic f1Vic, cdlugdrii potduce qi si le spund ci atAta cuinfrdnarea. staref
l _r,$i faptul gds-au Atunci, OuhuLS&lt,yWrdWA nevoit, cd nu au stat degeabain sfdnta mdndstire,ii binecuvdnt eaz6.Tot de la cllugdrii de altddatl am mai invdfat cd trebuie sE.-str)ui tufuror care fac ascultare:,,Pdrinfilor gi
55

q41e pgterea,acelasd gtiecd frafilor, c_ql cautdsdpdstreze ingelat de diavolva fi!" Acestlucruvreasdspun6 cdintqtdeaUqa p_o{g _{ia1,olql_se de_mdndria dg_rulglgu pentru a-i strica, dar blosi $i 1or, qi prin smerspie, cdlugdrii,plin ascultar-e t$4g;g.Eilgure ''"n^l' fry, p-e4tru caDuhul Sfh-nt si descopere apoi duhovnicilor cdt mai trebuiesd le mdreascd sausd le scadd ascultarea si munca. Sincer vd spun, nuv-d speriali,nu cdciDuhul dozndddjduifi, ddrui tuturor celor merituoqipr{erea de a ajungela Sfanf-va gi la un anumitsporduhovnicesc. un progres Md mai uit uneorila cei din sfintelemdndstiri...mai gdsegti cdteqqpgl@saueate_A rnpisdce nici nu deschide gura, nu cdrtegte,doar spune mereu: ,,DoamneIisuse Hristoase,Fiul lui D*umnezeu, miluieqte-mdpe mine, pdcdtosul." Acesle_p_ersqpngmai existd, sunt de mare valoare -c_a@ pentrusfintelemdndstiri, cdcin-prmai ele gtiucel mai bine.ce iqs-e-a-mn6-.$-p:e==pulerp.arp-ade-varatarugdciune-D.lgraceste persoane, prin nevoinfalor, vor puteabiru_ipgt_l1ql]g,duhqtle cele-.r-ele. DacI vom reuqisdne unim smerenia cu pocdinfa, Duhul Sfdnt se va ldsa simfit, va cobori asupranoastrdgi intotdeauna neva ajuta. Desprepocdingd Si smerenie DacI glnwa spuneci duce o via![ de pocbinfd,dar in aggla$itimp !g_gf9__q-c_.t$ sd-l vadd pq frate_le siu cdzur in gi durere,-?9clasE gtie cd ceea qe fage el este s.gferinfd plefbcdto_rie, persoane lar nu pocdin!6.Mai sunt asemenea carese culcdpe urechea cd duc o viafd bund gi pldcutdlui Dumnezeu, dar ei in$eald pe alfii, geinq94!d p-e__ei, darnu pot inqelaDuhulSfhnt.
56

Acei oameni sunt in prdpastiefbrd sd gtie, frrd sd mereuc6teo marenenorocire. aceiaii p6ndegte realizeze,pe vor reugisduneascd Nugai atuncicdndacelepersoane intr--adev-a$mersflia cu pocdinta,vor putea gti ca ceeace o mareinsemndtate, fac ele are,cu adevdrat, o marevaloare pentrucei din jur. a$a:Q,ixp Fra{ilor, de-a lungul viefii mele am _o!-servat ale cdinta illsulbt acelava aveaintotdeaunagi smer.9_tti,-e. dJnc4lg1!! Frafilor,agasdqtiti,@ senaqte. gdseqti pe cinevacareduceo in minunataclipd in care pldnge po putea cdin[d", va vedea cum inimain acea viaf5 de se persoand. AceI fericit om qu_va_m4l_yf,pa nimeni, I4ju-d-eeepe q[ gsa4deascd pe al{ii,va cduta in loc s[judece sauva m4_i1re4 sausd vorbeascd de rdu pe alfii, mai mult sd-gifoloseasc[ m1fu,sddoreascimdntuirea tuturor, sdierte, desgislnu aib[ nimic cu nimeni.Dacdarealtul cu el, aeeeas[nu fie treaba qi sepoatelesneobserva cd lui. Astfel n.iny4g[-Duhul S-fbnt, pururi asupra aceasta minunatd va avea oricinearelucrarea gi aDuhului Sf6nt. lui ocrotirea extraordinard Dorurile rugdciunii 'Frafilor, aqasd$ti{i,E-W mlg4d ceDuhullfdql se]qsd c6, gda!4cenevom pung sim{it,fiecaredin noi poatevedea la'rugdciunea cea adevdratd,, nici mdcarnu vom mai dori sd +

.r.t Siinige{garlglucrare in incdt de ori ili uiun6. atdt de minunatd, "at" ori de :a!q !4 spunrugdciuni, JUgAcItne, fu9i!ryjq n**g! Smtrt, iar DuhulSfdnt, Celatdtdeplin dernil6pentru pemdsura in gmengg, tuturff@ia, rclqate descoperi iryfuade@e carefiecare$i-acurdtat acesta inerozfur.@ gyZ4ldg_yeacul

Uy!di.

)t

Aceleasuntmomente cu adevdratextraordinare, clipe in .ur.@l nu mai estecdzut,nu mai bolegte, ci esteplin de bucurie,simtinddin strdfunduri cdDumqe_zeJ__e_sle_e_u el. De-alungultimpului.aTojsjrvqrtcdtofi aceicgterabdd pgrtru Ournnezeu,tgJi _4ceicare gu_g._alt_gsc, au gi multe mgm-ente in- qarc_sed_c_a-.sunl."-di-struqi, cd ei ar f1 gglmAi oameni de pe fa[apdmdntului. P@g$i li uai-n*e"vrednici din calea Tgglqqi aceste persoane, cei care sg.lg-fg_g-c_ oamenilor,csiq31g-$iU$[_s.e_-rgagiesingurataje,_nevdzuf i qpri di4 pl 6ru qi din addncul suspi n -llr4i p-qt d94i'meni,n]l-qg al rnimii. Lacrimile izvordte d_iu.-SUSp_inul inimii sunt cauzatede raza Duhului SfAnt, care s:g g[q_s__{-g cer__igb_Uldtdtiti gi de_1grma D.*e ageea_oanoe-niiaceia se*vad duhovnicelte lor. de giJ44 doar ae-es-A Qlzuincfusemnati, Uilalui-Dumnezeu

Dumnezeu trebuiesdcunoascd lucrarea Cu cdtvom f,ggflruia.

qplag

lt,Eg1qiUpsaJnl]l!, reugi cucdtvom


cu-du_hurile,

q_4n_e qi sanu maiptdmdevor adUn_am,mintea

gua!@t vopq in noipeDphulSffint,iarplyqpytglr ruleao-difru netulburs'l iggeglg*3gq{i ic419


DespreDuhul SJfrnt Atunci c6ndegtiumbrit deDuhul Sfdnt,nu mai vezi gi nu mai reahzezinici mdcarfaptelebunepe carele-ai fdcut.in aceaminunatdclipd qtii doar de unde vii, unde trebuie sd mergi qi ceeacetrebuiesdfaci pentrua ajungela desdv6rqire. Atunci cdnd raza Duhului Sfdnt ii atinge pe cei gi sepogoar[in inima lor, acegtia imbundt5lifiduhovniceqte gi sevdd mici neinsemnati, vdd doarmila lui Dumnezeuqi multelelor scdderiqi, astfel, aparla ei lacrimi izvorAte din suspinul inimii. Duhul Sfdntne miluiegtegi ne ajutdpe mdsurasmereniei noastre. Nol"g-U,puterile,-ao-a-slre-nuputep.face-nimic.D,qarcu invipge,qi astape*pri$urd ceyem 4jUlorulO;huIU! S_ffiatvom inai11!q in rugdciune. Pe mdsurdce te ngvoiegi+i-alergila Ilumnezeu, cu atdtmai mult Ie_v_a ajula_D*uh_ul S_flnl;i;tixa pi . dgs"9"qp-9g_cre ne-y.qie De multe ori ddm vina pe celSlaltca fiind rdspunzdtor pentru pdcatele noastre. Nu-i adevdrat! Nqi-stuft*e-{.n nu altcineva. Dacdvom tr4!-ip_p-ace giinfelegere, rdspunzdtori, dintrenoi, Duhul Sffintneva ajuta. dac6 va disp[readuqmdnia
. .-..-6 ril, H.r''''.,1 1!!'E4*

q i qullsleseaded. -ls:"

Inui"L. d" qgUpgA$e&UlSflnt, te simti atrasdg-ryhgte cunogti D--u-h_ul_S_fbnt, vei ti d-efnylgg fuicd., dar dup6._c"e renunfala munca ftzicd.P.e cele fnasqrac_e_ye!qp_o1iin_Duh, palg$slli tq uglglbU1$t t!_tg yo_r qlsrcUaee. AQnei cdndqyi umbrit de Duhul Sfbut,nu mai vezi nici
___--__#

o*r.4tljel-e-a,Utman-u. In acea minunatd clipAgiidgar dilrnde cetrgbuie shfaci pentrua $i cge? luii,qag_ejt9.!_u-!_e,!4_$ergi ajungeIa desdvdrlir.. ta*ryg5"iur"u itlimii.lyjjUfre 4ec 6t pgry_oane. De obicei sunt cei care biruiesc-cu ?!y1nlt_q ggi-pelntirgttgpsllrlqe.lt*n6qt-i'acest.rtt;G avdndin ele darul qlrynat al rugdciunilgde ,u momenG in c are DUbULS_fAntIe gnici descoperi". ve a. * MA*"i i"ti."Ua unii: ,,Cuvioase Pdrinte, q4*r9 rnallqlt asemeneapersoane in zilelenoastre?" Iareugtiuqile rdspund cg r unt qgl&! lgpe41gn i, sunr1lgri, deL!u!qg,g. 9l slis_!d, tq-_i cJngg!-e pentrucd ei qun!Ac_g-p.e".riti.d9 srqp[eni,g. Numai
58

Despre smerenie, laudd Si rdbdare

yo+.Liffiq loal a, Frafilor, agasd qtifi, odpg m45glage nir vom toatecele rdnduite,pe mdsurdcenu,vol.Tj .maiqar,ti,
59

judecapeaproapele pemdsurd nostru, cenu vom mai davina

putea i, vom atinge-cu-adwfuat W_alli W. qi virtutisUnl-yirtu+i-sluori, doud fiindcd R[bdarea Ageste


Smerenia te duc la Duhul Sfhnt. A venitodat[ un cdlugdr la minegimi-a spus: ,,Cuvioase, ia uite cum te ocdrdgte persoanaaceea, ia uite ce zice de fr6[iata..." gi eu i-am rdspuus tal_pc_zlag-este aalm: ,,Frate, pu{in fatd gresellgg!_{_g,p_cte!e_msle. de Dacdar fi venit la '..--2' --t' t--lmine,i-a$fi spusmql-t mai multerele despre mine!" Atunci c[lugdrul acelas-aintors cdtreacea persoand gi a spus:,,LJie, frate,Pirintele Proclu ASus_aa q zts-p!&, oExlLLM clmggbuia !" irylipa-acega,.omul acelas-alini gtit. Spune un S_ nl"Bgllnte:,,CindveiJe4gseI dig.vqlqltgya ar3integte-{i cd sinFura ta armd.pe @e, careo ai la indemdndgi carete va puteascdpadin mdinile lui. este Rugdciunea Inimii." Frate,aqasdqtii, atuncicd_nd teyersunli-tUeslfitde oameni sdte bucuri,cdci esteun chin floare la ureche. D. g.*_r"i qqglq!.qicdndte va incolti di4volulpersonal ! Acolo va trebui s-?:l!!9ygdgfl1-pglgqi[e-ge le bunet &aJejlplte Ie care vin prin oamenisunt-foA4g,u$Are, suntnimica toatd.Cele mai

girni laudd, gan{91c, sd-mi Dacdcinevavine egEbuig:4_grq intreb constiintadacdestebine cd sunt l6udat.Atunci voi gi nici de altele, vedeacb nu mai am nevoiede laudaaceea esteelasullui Dumnezeu. cdciconstiinta
' I

Despre incercdri Si ispite SAqtifi cd,in_v-ia!I, cga{naiirppgrrlgnrlgglfd esteclipbin carepoti sDune cd ai invdtatsdierti. yedqu aparcwdj magu_I, Frate,c_44d _diavolul, _v_ei $i cI "d tgjUlbur5, c6ndvezi cd t_e imbolndvegti,cdndnu te vei mai putearugaagacumtrebuie,tu ag0 s[ te gAndegti: dacd ,,Frate, e_u_!0olaeum, o sa-na-mdntui -esc oare? Oafe--Lplaee-lui D_umngZeu cum trdiesc eu acum?" fi*glUnci Duhu_l__l_ui r,[ noapteaai Druezeu te-varnustra$i dg4la v,e_!-yecf,ea agon$S!-4U aSa treb.,ui_e, saucd a fost ganolUl cum Lle1f4_c_Ul pq!q_!lqqo anumi_qdpersoand carea plecat inapoi s-updrat[ rnerqu la toate acestea, sgujignftA. tfues4lq_eaAdpSti pentruabirui diavolul. gn pre.gt,la un Eu crcd cd atunci cdnd vine cineva _l_a_

nueste a; i-p"rffit;ff^t"r"., duhovnic, atet

i" i. stare, ci

greudebirui@
Un pdrinteinduhovnicitspunea odat6:,,Frate, dacd weodatd tgvanr4pdcligifulgl dea spune ceva r6ucuiva, tu sd spuiaga: ceamdespus, aM Ii voi spune ,,Iivoi spune gtdine!ty[0ine ii voi spune pentruuri." [LII!Sg, pentru D*g!grg*r_9_ur_ggqe{p_anAmdine! dacd, erau Pdrinlii @td, Eilosqfii-$i, ocdrdli de cineva,!@_drn_g@. Astfel qg__lgrslea9, s.pundndq-;! q4gi r"q!_gei mq!gg3!9!19?peni d9_pe fafa plmdntului. Sdle urm[mexemplul $i,@, v9-U_!_qW_g$tig. FArd r[bdare, omulvafi mereu pagub6. spre
60

pleacd Dacdaceapersoand estegump n+gt-important atunci sd frrd a sqfolosi deguygnlul ce i l:a dtt du_h9ygr_cul, prerdul am6ndo i. $4i ca:lgll _qu duce ne vom P-g mdqgrd ce llbiserlc_d,pe mdsurdce ne _ vom_ru4furisi, pe mlsurd ce.n! vorl scula noaptgq la $@td, pe mdsurd Iggdciune,pe mdsurdce avemo*gug_glary pe mdsurd ce ce cdutdma nu mai stAdgjyqlbacu gdndurile, ne va D-rlhul"Sffint Aglgu noastrdcugetdla moaqe, atunc-i toatepdcatele le vom birui. ajg[aqi,cu ajutorullui Dumnezeu, Mereusdneintrebdm:,pacdmfr acum,oarem[voi mdntui? Oareii place lui Dumnezeufqlul cum trdiesceu?" Numai prin cugetarela moartesu-fl-etulnostru se trezeateJ++iald.
6l

Despre mdntuire Fiecare dintrenoi sdimplineascd acelcuvdntdin Pateric al unui SfbntParintecarezice ,frc[ilor, sftigaJi,laDumnezeu prin faptebune!"Numai aqa, doarftcdnd faptebune,fie cd egtiin mdndstire, fie cdegtiin lumeaceainvolburatd, Duhul astfel,mUtA !u-cug1egi vei simfi. Toli aceicareau Vpi aVea trebuiesi qtie ci in ei U1ryplbq4q do19ld,e-Dgmnezeu, sdlIqluiegte Duhul Sffintinsugi,iar doruldeDumnezeuilvei cdpdtadacd-fi vei aminti decuvintele:,,strigafila Durnnezeu prin faptebune!" Pe mdsurdce ne vom ducelaSfdnta_biseripd, pe mdsurd cevom facefapJpbune,pe mdsurdce ne vom invdta 4 is(4, Sfrnt49vaerudqhip1A.ds dorul de_DUnqnqzeu, iar . D_Uhul edndsufletul ne yap,aqsi sdraeul1gp,4g9l4q4g ra odihni dtucolo. Pdrintele Cleopaaqa grdi odatd cdtremine:,J.ajudecatd, iq_tsgi_qgy_i{t Iad, astfelsunt agezafi: cpl_Qseme[q3 cu cei 4seme-n-e-aadicdcgigpltltided-o-2l-deDumnezeuilvorsldvi qi q9_y_o1!ucgr449 sl-ay_Ll.lt$t0ffdela!11i, iar cei ceaupierdut slavaDomnului, vor fi aldturide cei cupdcate." pentru mdntuireestelinigtea, @t

Sntf11ru$.lglgglu.

gi,numai d-e Dumnezeu _dragoste.g

jg1.ic!!ei, ggvltlgbr, linigtea a c_e,41glo*1,q_L4qogrpi; mai ales prin impr5$tierea mffi, prin gg!d$g" g6ndurilor, p! rele:Tun11gg@!g $i in ga4duri
Despre Mdrturisire O mdicufd care mai vine pe la mine mi-a zis odatd: cunosc o mdicufd, caredetrei ani nupoatespovedi ,,Cuvioase,
62

. ur.ffi nde : linisteg or,Iinipte an.*i torffia .rynduiil

o patim5,un pdcat,cenu-i venit din voia ei, ci pe o altdcale. Ea nu sepoatespovedi, nici nu mai areincredere in duhormic, iarlaalliduhovnici nu arevoie sdseduc5!"M-aintrebatce poatesd facdpentrua o ajuta gi atuncim-am g6nditqi i-am rdspuns: ,,Un duhovnicadev[ratnu trebuiesd fie niciodatd zgdrcit, dar dacd, sedovedegte astfel,atunci acelaoriceeste, numai duhovnic adevdratnu este." egA_nngi mare patimd dgladiav oI venitd, esJgcdnd _cfuva aude tflg e-asg!,p_#imacd.-altcinevaa cdpttat mdntuirea il ppe{[jryidle pentru ?pe,asta! Maica aceea, ca sd sepoatdsd se descarce de pdcatele ce le-a adunat,t1g!g!e_ gdse ducdla un qlt duhovnp, chiar dacdnu i seva davoie sdfacdacest lucru;cdcisegtieci dacl cinevaesteoprit sd se ducd la alt duhovnic(la duhovnicul cdtrecareil indreaptdinima), pdcatele vor cddea in spinarea celui ce l-a oprit. Am grlit eu cdndva4espre ni$tgdg@ici: ,"Frafilor, aga qge,?-ce sA$ti}i, 4aSd-ftseali_s1lrIlrislos fac duhovnicii in zr uJpam_af.rlUr*Lr_qi _U!._QI_n!" poate cd din atunci spundnd $tiu -gdliva cei ce md ascultau acestea dar n-am ce le face, cdci gtiam cd eu s:au-sup-drat, am spusnumai adevdrul.Sn_$itk5 ugis4&t trebuie sd se ducbca sd sem[rturiseascl nrrmaiacolo unde-lindeamnd. undeil cheamd.inima. - Eu at! al4ut cdndvaun duhovnicextraordinaq ug__P*6rinte mult timp in pustie imnre_Wr_4_qu. SfallglBqhte ce g!-4J"ppe Cleopa.Duholaicufneu eraun Pdrinte fe-arfe sporit;gdci, pldngeameu dercd subepitrahil,pentrupdcatele mele,alunci latd, frafilor, cdtd deosebireintre un fals U ,l_p_!4rygu.

spovedit, ej-UUggiep[&@e14 tfigttti., lngeg{r_duha}pie


c@!i cdnd ii spui plcatele ce le ai, gi acestmAlg._dubeynlg de nimeni qtiut. 63

y4lo4_re o are FraJilor, aqa sd ltifi: cSe-n.rai--trtarcireaceaadevdratd. mdrturis Despre vrdji Sifarmece duhurile Suntmulfi carevin la mine$i spunc[ii necdjesc fdrd carte,le rele. $i rnd intreabdce sd fac6. Eu, mo$neag gi, spundoaral a: s@@tdMaslu, ni . 4glglgs'sElLmpa$ui-a lqAPe ry.me cutare mMai vin cdteunii lamine qi-mispun:,,Pdrinte, Aintrat diavolulin mine qi ma chinuie. avrdjit. $tiu eu asta. dar Ce sdfac?Am fost la SfhntulMaslu, am fost la bisericd, nimic." n-amrezolvat Le spunatunci:,,Uitecee, to3fte rugdciunile astea vd ajutd foartemult, ins[ mai trebuie,pe tdng ele,unsupliment.Uite cum sd faci: cdndvine timpul s= i, s4n_U adotmidin i.ryprdqtiere, cJg0ndurj,l_e_aiurea. Sa qdgg 0i" ruga.

saune vorb-egte urdt,qe bdrfegte, @ ojugdciune prin care s_[cere_m-Bunufui Dumnezeu -Sd p gi, in acelaqi tini$teascd acea timp, s-5-ne aratam

rnultsdaisr,ilg foarte fafdde @ &!4!q499I9-. CggLqjut3


doar aqacdqtigiun duqman deparleata. lp-r9gp{eu pe f?-ce Tatdlnostruse spuneaga:$i ne rAu.La rugdciunea iartdnoudgreqelile noastre, precumqi noi iertdmgregifilor noqtri"!De aceea, depildd,gwem yoie sdddmpenimeni ln judecatd. Cd,dae6"d6m pe cin_sva injudecatd,nu mai putem sDune Tatdlnostru. Apoi, cs gls-rgLpenlru duqmanul tau, i!-q4* srygf-quie, gi ca s[pofi zice:,,Eusuntmic,Deatnne, iartd-md i_a44--1 ce mE lovegte!"Asta trebuie: smerenie, li pe ce_l smerenie in fata oricui. CavAfi pentrufamilii intdi detoate,agdori sdincheiaceste rdnduricu un cuvdnt de folos citre @sdtorili, fie cd au copii, fie cdnu au. prin 4gr!g-e . latd ce vd spun: Dpca_deyglUl__vg.leciiig$te j1gi, tgllu.Aq ori dacd vd vedeli sojul ori sofia sgprlqaIf,, s[gtifi cdng-trebuie sd-lluafi la rost atunci.Trebuie spunefi,a$acum ammai spus:,I*ASE_pe maiq-e, nu ii spune _sd qigic acuryl. It-vq!-sBun-adine ce am de spus." Doar aga vefi reuqisdnu vd mai agitafi,sdnu v[ mai certafi,sdfi{i mai liniqtifi gi nu vefi mai ajungela supdriri pe care mulli le cunoagtefi mai binedecAt mine. numaiat6t: I.a qtrcqpriclnaaemanie,Oegg , spunefi I1g1pQ1A_qdine m6ineceea ceamdespus. ,Lud,ii voi spune pentru-D-umnezeu! de este liniqtit,vom voi rdbda Iar mdine, discuta, ii voi spuneundea gregitgi cinearedreptate."
65

puterea Trebuie s6,?yem {ggl._rygglglgg_ggql9.3le

jry11qiijiSfdn{ul,![ashrvoravea D_gE63Iwizueasru4_&_B
qi sp_nu_qi efect. Deci sd nu adorryi decdt dlq_fUgqglUne pgmenUg_dgfeu fat[ de nimeni." Cdci dacdnu voi aveatimp sdvdd cd cine qtiecinem-a vrdjit, rugacJun-ego sd aibdvaloare.D_Uhdsmntneva ajuta pe nimeni. {eta tilqLcdt nu vom aveardutate

Despre duSmani Si oameniicarenefac rdu Sagtifidela mine, , q gqjluhurile 4i"n,pi ga.sj e $i cu ._B e1t1, meni_Ld zj cu dra ezarme Ornulacela wdjmag, care Un'9JYatrl.bun. fi-este Sc[Yqdeca qi cUg_cgp@ c_lr_daruri yfi la_el l!1,qldsape Duhul sqflsullui d}ltudsrete decareeste $Sqt s?izgorrcased-din giva scdpa cuprins deele. Agac5,4g! cdqd_y,B-deryrpe cineva cAryiuildurdtla noi
64

pe tofi oamenii. iine sstesg-ig!@1.cdt-ma-|-des Eqa$-e qi infeleaptd in popor9i este esteo vorbi dreaptd Frafilor, nu Spune ea aga:,,\[@g!E'!Ei[mtUbi bine sd o cunoaqtefi. gtiJi c[ ig!gu!" Si lqi Dur nfciodat[ dreptalea lpcreazd la duhqvrlic, cjje vor marturisi o familie,nqqgipe gr-dsup qut4 iar denu se 1a*his-erica, tod4lsglei,,Yotgoq.4a..-in . vor mdrturi si, acea-@ilie_y4-4y99_!qql_EgJ1 e-saz,ne Spunecinevacu drept cuvdnt:,,O,femeiepoateface facerdu."Oj*.i"iLflggp!3.tt. UarUatut Uunsal il poate qare poate aceea careil poate{ucepg_lArbat l,Es.pqJedanie, alf,turidecl, qglejlpeate la rugf,ciune sg_se_qgo4lg4ggffig gregit penimenili aeeqaearejl-ppa[e qu maijudece ..$X#_r4 p_9 uila m,6nlujre. dUgg barb mai cu nimeni,gd,nu T1g-b_uie inS.a S@ pe toatdlumea. Nu ne scdpdm in noi $i sa-lgl!6m liIgIrrJUA familiade diavol qi de ispiteleviefii &t-pgntr-9_vialg re, cu-pegAlul[,cu mers la curata,pur6, cu m biledqa'' ' Astfel frcdnd,veli vedeasingurice u$orvefi putea invinge.

,,Dacd am smerenieam Si dragoste,dacd n-qm dragoste, " n-am nici smerenie.

Smerenia Fi dragostea

E mai bun un pdcdtos smerit decfrtun drept mfrndru Mi-a scris cinevaintr-o scrisoare cd mai buni iregtini suntcatolicii;ortodocqii-s mai iufi, mai ndtdngi. $i i-am scris a$a: ca-{g fafapdmdntului nu suntluptate $qr_tpe &ffile ajg deduhuri,cacrestini_i. qqg_grgdinfd C,regtinii sdndtoasd; ggjj-l$ poartdpqme_ de creqtin,da' viafa-i depdgdn.gi de asta-s ei preabuni unii catolici,nu tofi, cd nu sunt agade luptafi. Pg{fq_gA_djagoluleste invidios, cf,_ela. cdntt ca qdfiva-cfpstini fulgerul,li un_dp'ye;ls cautdsi-i tulbure,sdse dU"q gqg4,s4-aj t sli in palimalui . Ad ev druI este in u-uga n 4l-e g_Sglt.uO.todo*d, qi_mulfi chiar din sectanlffi cu mult6 smerenie, Olhq! Sfrnt u$a.. : [_o.ale tainelelui Dumnezeu suntin BisericaOrtodoxd.Si chiarde cdpdta acestedoud virtu !i : lryer.-e.jli ac9sfe a-Al_&Agffia, cine cdpdta dq94_yi(utr!_uhulS_ffi_qti_!i_n@arnilapentruca-4tg$eeqqt_._ izlqdgte _g!a qi, dacdaremild de tofi, adic[ de 4proapele, g:q$i,iar dacda cdp41-41 ngp_oate, sqlerenianumai judec-d pe altul, ng mai c6ntireqtepe altul, el se vede pe el mic gi pdcdtos. Pentrucd,uite cum ii: bunql Dumng2gu rdnduiegte, aga l, pa5g I ast feI in cdt omq!] care LqiU_qq I i_q-uuoaft3dqwarU Duhul Sfdnt nu-i ajutd in unele timpuri, ca sd nu-l ingele diavolul. Cdndajungec[lug[ru], ori cregtinul,cI seuitd in jos la celdlalt,Duhul Smntseretrage pdndce omul seincurcd

nu itr rft-uffiu1u a"tto*i.";;;a^d;;d""trul rdmdne in " Bisericanoastr6, Ortodoxd.Iar cregtiniicarecaut6a

poatdc-aqtigajnanhJire,cd,sdpo_alE_c*a$rgaacestedssys

66

67

tfgZi 9i s-e317e9!e-ca {e in uneleispiteqi pe urmdiqgelg e-s3 sd-l jos cautd dacd celdlalt. la in $i, -bc s[ nu se uite jos, stdpreamult cu dacd timpul, cu pe de cel cdntdreascd cu ap5receca capulin jos, il doarecapul;trebuiecompresd un Sfrnt Pdrinlecd e mai bun un pdcdtos sdtreacd.$i spune treaba' un dreptmdndru.Iaca,aqa-i smeritdecdt Smerenia Si dragosteasunt o virtute tntreagd $i vrea bunul Dumnezeusd ridice sufletelecu aceste Ele nu sepot despdrfi, vi$uti - sma gi {rag-o-qea. 4-oua n-am dacdn-amdragoste, am qi dragoste, dacdamsmerenie dar,cd sdsepoatdinfelege, E o virtuteintreagd, nici smerenie. vreasdse is doudvirtufi. CAndseducecinevain mdn5stire, de Da5 cdnd.alrnge sdseroage. pocdiasc[, sdseliniqteascd, -oqhisd-l vadd atunci lugmpnul]ul n-a-te {a cq och!! -de qade din,Ju,e1a1e-a lui. Gata! $1-49-e-st?-!-finj!i !-ari1!i ii sdsporeascd, poclinfa 9i doresc irdeamni pe tofi caredoresc intdiac_este $i-amvdzutinmdndstiri {oudvirtufi sdle cdqtige. pdrinJii un fratesauo sord,cdutau pe wemeamea,cdndvenea doudvirtuli smerenia cum sdpoatdcdpdtaaceste s3=i!-qjute gi dragostea. Mi-aduc aminte,c6nderamfratein m6ndstire, eu erammic Ai mi-au crescutnigtemustAfide parc[ eram, treaba mi s-apdrutmie, caun pitic. $i fra{ii, cdndgdteau aqa qi unul de opinci, altul de mustdJi la vite acolo,md trdgeau gi rddeau demine. M-am dusla pdrintelegi md tot necdjeau lui. m-amplAns - Parintele Cleopa? - Nu. P,arrntelglacarie, un pustnic care a stat 9i cu pd{ntele Cleopala pustie;da' inaintcde a veni comuniqtii. frgfii rAd detine,tdzi, foartesporit!M-ainv5lat aga:d-qc{ E_ra da' nu cumvasdrdzide ei,cdpierzi.$i ;!\ygu eitQ:!"d.eJinc,
68

am fdcutaga cum m-ainvlfat, iar aceifrafi, cdnd auvdzutaSa, ginu mi-aumaizis nici,,du-te-ncolo,', s-aupotolit adicdgi-o fiecaredenev",qnfa lui. $i arnbdnuitcd eumdtulburdm _cgqtat qi er rnailareseasau ca sdvaddcamcepot, sejucau. Cd in mdndsliry.ygqggg pufini. @gSgu horaruti mugi gi rdrndneau pjntrupgcdinld,aceia,s,g_p_Ulps.u.d9_9;qbrdeca_italJi.gceqtia ajungeaq.qa{lenidc,mare valoare. $i atunci am vdzuf cu adeyg,rat_cd mulfi suntclgmafi, darpuJinialeqi. Darpe wemea aceea ii ajutausdcapete aceste d_o_ua virtufi gi careascultau, aceiaajungeau de marevaloareBisericii. $i pdgfrnii se iubesc, dor nu-i sdevdrata cretlinld - Pdrinte, cLrmsd deosebim dragostea Si mita duhovniceascd de cele din lume? - Mila$idragpslpa sunt de rnai multe feluri. Prima este m,ila_duhovn iceascd ci. Nu vezi cd $i dtrygsteaduhormiceas gi pdgdniiseiubesc? Dar nu-i adevdratacredintd. Dar, ca sd spunaga, cdndDuhulSfhntS.era dajnirrracrriva, al_inge atunci simtedr@ynisgasad. gi aceste lucruri nu!1qidppale--a,q!41rt cil-qva!9 in{elege. Cd elen-auculoare ori chip. $i cine le pdtimegte le poateinfelege.Dar dragqstea dghovnice4scd gi mila cqrs izvor_lqle dig g4.$i qmcrEnia, acestea sunt daruri de la bunul f)rrrnnezeu. $i agale simte - cineva:da_c_aftrce,vi a\a" ca sdsepoatdpdzi, pegdtsepoate,gi qi care nu se poatepdzi gi de cele mici, nu de--cele-,mici; poatesporinici la celemari. Sd nu te sminteStide duhovnic, cd-i Si ocela tot om mulli c4utd pe Dumnezeu prin altul,printr$i am vdzltttcd un pdrintesauprin altcineva,careduceo viafd cdt sepoate

dupdDumnezeu. intr-o mdsurd.$i cu timpul $i el sporegte ilggpg qry_pgrinli,c5-i gi acela.tslsm 9i incet incepi sd te rogi direct la Bunul Dumnezeu, dal nici de el fde pdrintele rc_spesti4&Al voie s[ te sminteqti.$i atuncis[ te gdnde$ti curnte-o miluit Dumnezeu intr-un necazmare'$i, cdridva, gdndindu-tela acestebucurii, cg1[--te-a ajutat bunul D umne i si mti dir e,cjde Ia ggigUlqelg@a, atuqq Zqu,I i tS_f Cat timp cau{inumai prin el, atdtasporeqti,ce DubUl-S-Snt. poli c[pdtade la el. $i, ca sdnu pierzi,trebuie a te bucuraqi calea' a-i mullumi cdte-o duso-hucat5"de drumqi!i-o ardtat - Dar un om nu poate sd te ducd deplin... - Sepoatesdte duc6qi deplin,sepoatesdte ducdpdnd la un capdt. asta".$i-fi mai dd un curajca ,,Mergipe cdrarea qu cumvas-d dqare inapoi, tptefiili-inApoi,c{ dac4t-q:-ai -uitat capul,amefegti. Cum Stiesd md laude, StieSi sd md ocdrsscd de cdteori md lauddcineva, a$a: noi o cdutdm Smerenia li nu primescacelelaude.$i, dacdin cazcd vine timpul 9i te-.o l4udatcineva,n:ai-vpiesd-loc[r[$ti; c6,dac6-locdrdqti, dai in altd groapdqi mai rdu. $i qtii ce?Trebuiesd spui aqa: aceastd md laudd,,@mEa' persoand $i dacd pdnd la urmd po{i s5 fac-icum a-zispa-riu1cle Cle-gpa: vezi cdte laud6,sP_ur-ilfggnd: apoi cum gtiesdmd laude,tot Iar dacdel md lauddqi cprylillt4 sdm-4$ qc-arass{. i'aga t . ' - - - 'Etie -I nqQ -uqtt[, nu mai am nevoiede laudalui' El md vedeca un ou rog qi cdndil spargipe oul rog vezi,c-6-iplinde-gunoiqi-l zvidicu tot cu coajd.Nu-!i mai trebuie;aistasunteu.

Dacd,fdchnd ascultare, ajungi intr_ofunclie mai tnaltd, trebuie sd dublezi smerenio Dacdeu ducviafd depoc6in{d, Duhu! Q&!1t. 4iputere prin semnul Sfi nrei Cruci. prima_data, ce_!_dt4qipg_lUpla duhorT riceascs, Duhul sffint iiddpulere sd-iscoatdoininima gi, cu timpul, dacdnu dd inapoi, poateqi din t#p-ql lui sd depdrtezeacele duhuri. Dar, demurteori, sepoaie put ut "u sfdnt sd ne lase.-descoperili c6nd vin aceleduhuri asupra noastr5$i, pq S4_s_tll1!g&-c_qrn s_emnUlS_fuLei-_Csrcj, pe acea

as_cultare". Iar dacdsimfi cd nu poji duce,dUllgzi smer-epia

trebuiesdplec". $i o rdmastot cdlugdr. El aga m-a invdfatsd fiu, ca sd_p_o-l seapa demulte cursealevrdjmagului,spsglgSc gi T-b4gatlr_seama de cei mari qi de cei mici, dar saiU-i qt5Sp pe cei caremd ponegresc. demulte curse. $i vei scdpa - Iar dupd felul cum am inleles,aceastd lucrarecorespunde numai dacl duc o.via{a_"de pocdinla.Dar e foarte greu sI trdieqtinebdgat in seam6; insdD":rhul Sfint va aprindeininta de dorul lui Dumnezeuqi yqd_r_qp4r9-A{fl$glggd_iu-qllflct qi nu mai wei altcevadecdtsf, fii numai$i numai cu Dumnezeu. $i aluncidiavojii cqrg_-! igp!!.gsc pe -otnvor cluta sd dealupta ' ng-l maipoateddrdma, atuncischimbd. Dar c6ttimp eqtibiruit

p5_ryrmrJgp$. gi pdnd arsdvadd.u pff-qp"d4sllzupetti


7l

70

peste mdsur["' ] [mdnie,rdzbware,mdncare &patimi trupeSti qdnd. te -elii mulfumit, nu mai luptd ca la inceput, ?re iIJ cu copiii seaseamdnd Omulcare-i lqpt4tde patirnit-rupeqti careprind pasdriqi le leagddeun picior,cu sfoar[ mai lungd dqr ql o tragqc61-d saumai scurt6;gi-i dd drumul sdzboate, vreainapoila el. Sd nu ai nimictmPotriva cuivu Duhul Sfbntat6tane ajutd,dacdne smerimqi cAtputema s6-mideacinevao se intAmpld nu davina pe altul. $i @Qd trebuiesd md lupt aqacu mine 9i-sa--i oc.ard, aslica ,,cafea", persoand mi-adat'cafeaua'[ocara] splli hgAnd: ,gite, aceastd persoand mi-a dat cdaceastd dar felul cum seafl6 e a$a: asta, 'cafeaua',dar mi-a dat pufin, peltru p{eatclgmeletrebuia qi-lva durea qaua cinevaaqa: ,,Bate nai-mult".Adicd spunea cdndii spuiaqa. diavolil doare, pe cal",adicdpe cuiva'Dacd sdn-ai nimic asupra te pui la rugagiune, c-and mea. $i eu am mea,treabalui, nu-i treaba asupra arg-a-llul multe binele.S.u,nt el qisd-i doresc r.9g dd!.pria s6;p5$Lpen1ru incercari perrtru smerenie,ds ac-gea -e foa{tq greu ,14 o dgudvi44i doldndegti ${" Oi*"\l cddacdo capd!4t 499s!e -Duhul - smerenia Sfdntnu.ilasiinp6risire. si draeostea Smereniunu o capeliprinfapte bune, ci cu incercdri Si ipplle - Existd o stare in care sd simli o libertatea sufletului eliberat depatimi, in care sdntt rnai*sittli povard' sd nu te mai tncurcein timpulzilei...? qi -Am observat,ate marej!0@Sat4ddac{pq-d*potpdzi o datdca pe al{ii. Mi s-aintAmplat dejudeeatd,de-aosdndi
72

i-n cercdri . $fSieu-$Ieles qffi ,*"tria foe4 eb_in

nigtepSrinli sgrni rndSnone ca sdoc[rdscpe nigtefrafi care pdlut cbnu pot pdgicumtrebuie.$i am zis: ,,Da'de ce i_919 SfinfiaTa, qd eu n-aln venit aici pentru_asta... nu-i ocdrdqti EU_apv_gnll_qq"-_-f plAryl4qatele mele." $i; fdIA sd weau, Qdo intrat diavolul in nine, amzis o vorbd, faltddat5]c.fg_d ceamai mareprostie,vai, Doamneferegte! Am zis vorba asta:,,Da' eu cum pot gi dumneata nu poti?" M-am dus la chilieqi am zis: ,,Doamne, dd sdfie vis!" Cdnumaiprin vjs pifeam pprte din aslea. pot sd-ivddpe tofi $i mi-arnzis aga: ducdndu-sede-adura,eg!-r_e_b_uiqsafl r_Jad-d_9-mpsgtm*eu. Dacdo venit cinevala mine sd-idauun sfat,erlde la mine n=amce nee; eu am scg_s_djufaisjg4hora $Lamdat la alJli, rU:l-de la mine. .{u fost parinfi sporifi dato{la p4ligtpl_qi un pdrintespecial. Oamenis_finfi, cum a QlSu. careafo.st fost gipa{f$Sl9_P4rsie, pentrucaDUhulSffind.a pusla multe

- Poli tnvdla smerenia fird cdderi Si tncercdri? - !'5!4_incercdri, frrd ispite,n-o capgJi. o $i smercnia,nu capelidin faptebune.Pemdsuri ce qmglg[ryit gi de diavol qi de oam,gnigi din toate pdrfile, atunci el _qa_dc intr-o deznddejde, cdnu mai areincredere in el, nici in oameni,gi areincredere gg4ai in Dqqrleg_eu.1llgrygir vedecI adevdrul g3l-gral_lg D=UrLIlfZeu. D.arinlAi 4u m4l 4r_eincredere in el qi -vedeatunci c4_qt_qamqqr-r s_Unl ca qi el. Tlebuie sd amLnil[ pentruoameni,dar q4_4q4lqjn-c;edere cb m-arputeaajuta.

Dareq_qepgr s s4!LQ.lg -Up{ulmeu.


(Fragmentedin'oSmereniaSi semnelesrnereniei",un interviu apdrut in publicayia "Glasul monahilor", nr. 9/2005)

IJ

Cresfinii au duts de plins


l'L& |

Biserica e de phns - Pdrinte, in ultima vreme$unLtot-m-ai multe-icoane careplang. Ce tnseamndasta? - S,g$r@r1ecd cregtiniiau ajunsde pl6ns.\oi purtdm numede cregtini, credinleau qi d4fapte nu avem.Celelalte faptebune,daraugregeala asta, cdnu creddreptin Dumnezeu. - Cum vedeti situatia Bisericii Ortodoxe Romdne astdzi? - \hebut caree retrasla liniqte nu,arp*yois sd sebage nlci in treburilebisericegti, nici in celepolitice$ti,dalate datoriaEsp-urga qi pcntru,cei care fae politicf, gi pentru Bisericd.C..glggAlii 4ll datoriade a seruga qi pentrucei mari gi pentrucei mici. Dacdcei mari se descurcd, trdim gi noi a fericifi. IryUlgglU11lglot ne dor qi pe noi. Ei nu pot face pe rugdciunile pe carele putemfacenoi. Le ajunggreutdlile carele au ei. sdnu p!6ngemce-i aici, Age" jl91t9g_9de._plQtq,Dar ci ce ne asteantd dincolo! d aceia ste-ixsa nadejdes5 se i ndreptelucruriIe. D.ac Mai -e gli cgle @5 q-e.1o15lacri vor l6sape aceiacareii pot ajutaqi pe ei. SEqdtiva Preqlgntitliq tarA carear putea rcparatoate treburile.Cei cu trdiretrebuiesd pu ajqteBis-ffia. nu 2iCCaCeitatlisa fie schimbafi,dar sd
_1 ....._

- Dar in relalia cu celelalte credinlereligioase?

ajutaliqinu ur6fi.insdcarolicii $lolig_iitrebuie nuxirr

- -.;.

hulescpe Durynezeu, pe MAntuitorul,qrypnS[fag1 *D_pa .gg9@, treabalor! Suntca nigtecopii. 4lta5-qrip-tur5, zvatrb cu piatrain susqi le vinein capqi-i lasdintr-o u.iih.. $i se intreabd,: ,,Dece s-a intdmplataSa?,, Cd egtiluptdtor impotriva lui Dumnezeu!

!_$l4t Aqa,toatd

- Arlfelui caPreasfinJifii acegti a, caresunt qi la Bucuregti, gi in toatd tara, sd" poatd apdracredinta$ sd_-i_ajute_$i pe catolici gip" tout.ffii sdnu-i incurce c_e_flelfi, din invidie gi rdutatelLa indreptarea credinteloig

lumeava h fericitd.Adicd a-i ldsadeopagepe aceia_c4;9 cred,dupdcum aminfeles,cd dacdaubani,atunciaugi raiul.


t+

fi eiaJaf i sa_99{,9leze&eastisflliiji duho_vnicii luminati de


PulU]S-nt.

din citit. Duhul_,gfdnt pr.ineirvaajutaBiserica.Aga,a avea

b"sg..$i Ag@a

F---:-.:;---;

Pe r e ucytu aceia bil-t s6-i lass lase sa sd indrepte lnorepte el ei treburl treburile
-

nulmai

nu{nede creqtin,sunt mulfi fuferuf care qtie sd conducd prin curte! magind ig qtQlp_limbd stdin spate, maqina in mdndstire sd te duci sd mori - Ce sfat dali celor ce doresc sd primeascd harul preoliei? - Aqatrebuiesdajungd cinevapreot' tgfiu o3*94199p4 Ca i;i stricdincdl{drile... dupdoameni. p@!e, nu pdrintele - Dar celor care vor sd intre in mdndstire? - L*aqanlsJirevin ntulligbgp4ti $i putini alesi.DacdtesApui in minte: ai hotdr6tsdte duci la mdnlstire,apg try_bgle

a-cBlArta yorbireagi epq mintgg Iar cinedoregte Simfiveqnicia. if.ryraEiatd,g_Sgmn ci iubegteveaculacesta. Era un pdrinte Ioanichie de Ia SSqU EingropatpelaD-urdu. Veneau oameni 4# cu grdmadl la mine pentru cuvdnt gi le-am zis: ,,Aveti o gi nu qtifi sdo pretuiti!"Agelaaveatrdir_ea. comoard E plin vdzduhul decuvinte, darde fapte... D-o-tLqfA mqaestecdnda iegit sufletul fu-am nirnigatu Azis un pdrinte: 4lmeni. ,De cdteori md rog qi nu potpl6nge, suntmort". Candvd amintifi, fac,eJi o c_ruce_ $i ziceli_,,pA-i, D oamne,Iacrimi, rnopncu qi qlu_I1'.Atdt qe I de e de fu !q- _Ptq

4s.
(Fragmente dintr-un interviu, .,,Lumeacredin[ei", 2006)

aceqa mgih{ts s-tqj ,A&jgg@.". D_?g4lt 4Uq!sq{dieq!i, trqlgi-e_ in mdndstire, vreisdte_duci Dacd Sa ai g{luhqig
bu4, p4re s4,llg-inveteac-este dou6 virtuti: smere4ia5i doud, Iar dacdel s-aftcut preotgi nu areacestea dragostea. nu_Al9_qnU!="Eggl. saua sefacepreofi vor sdplecein rndndstire Iar q--el -gare egiptean$i !g lqt de mir, si citeascdmai des..P?tericul $a fapd $rlfrbu din oaglenitrupeqtil-tloameniduhovnigg$ti. crucii gi sb zicd: ,,MdicufaDomnului, la culcares-emnul primeqte-m6 in pqqqiul[, &relte-gr6 de vrdjmaqiiv52!i sau nevdzufi,s@deg4Jqt_9$9-de-blossa md fac cdlugf,rsau preot".
t-**-l---------+-

E plin vdzduhul de cuvinte, dar defopte... - Dupd Pateric, ar fi sd vd ceremun cuvdnt defolos la plecare... - Vorba nu dd rczultat.Zice un pdrinte cd gtrej=uhe$te tdry, i$pltg v$nlc-lq. , $i cine zice rugdciunea
76

fhmtai smerenia ne Poafe sePa


cilre uu duhuri Persoanele sd dea vina Pe altul obiSnuiesc Le-amspusla-multicd ?mutoti diavolii au iglitjliqjad, sunt pe fata p[m6:rtului. Odatla venit un autobuz la a c.uoameniindrdci f i . S-a intdmplat cd, Sihdstri M0-nastirea eramqi euacolo. s5fie weo 4-5 amdeatunci, in timpulacela, f,lpcare din cursaaceea omshinr.rMe cg{nie59a $i"amv",aaut Otur[6 gduAtgg-gi,, masirmfea:nca Ia gprarqdgll i' Era prin Sfdntul Maslu, prin acolo cineva care se *v,lpdecase gipost,deduhurirele.$i omul acela prin smerenie rugdciune, Omul acelao pe tofi ca sd-i aducdla mf,ndstire. ii adunase zis aqa: -Yezilumeaasta, nu-i indrdcit,incoloto{i numaigoferul suntindrdcili.I-am adusla SfhntulMaslu. $i euam zis: - Vai de mine, ce s-a intdmplat? Nenorociremare,cd-i de grozav. dac[ ii chinuieaqa iadpe fafapdmdntului, $i el ardspuns: - Toti acegtia avemcrime,avorturi.. . $i a spuso mullime pe carele sdvdrqiserd aceia.Cezici,ne va mAntui de pdcate saunu? D-umnezeu Eu i-am spus: - Hrislqs-a p4gqtgqt ai$lg carecel dintdi venit pentruce,i sunteu. pentru c[ Apoi i-am sfdtuit guILSa,s-e-mart-uriseascS, auduhuri pe sI deavina altul,c6, persoanele obiqnuiesc cnre uite,eu dincatza cutdruiasufbr,cd cinevaa trimis duhurile cu vrdji qi au intratin mine gi md chinuie.I e-amrlspunsc6
78

n-u trebuiesdmai spundvorbaasta,ci sdspundaga: ,,pentru p-4-Eetelq n"ele!" Cd nu-i mai marevrdjitorul ca Oumffi dar DuhulSfrnt aqan_e slHgllqi. gi orice i ajutd"p._grapsU{a s-arintdmplaomului, sd, pdcatele zicd, aqa: mele!" ,,Pentru S"n"pU-Zig niciodatdcd din cauzacutdruia eu sufrr, nu, pentru cd,de spuna$a, atunciispiteleseindelungi, Duhul Sfbntvine cuintdrziere saudefel,dacd n-amsmerenie. $i voi fi pedepsit gichinuitdeduhuri,cbDumnezeu nu md va ajutaqile ingdduie sdmdmunceascd. cu,.,-ut nrine,cu-cdtnad_gffigsc dap "it14p. qicaulsbfaqrugesiy,lejqjlimpu_l-h.cspe_silraajute.

foarre pufin mdajutd P_egq "d"4ggggflimprrulgl1; sau defel. S.e.,.c,Lqlful aiceastd: un cregtin,ori un cdlugdr,
ori

parte,degeaba m-amostenit. Totodatd trebuiesdmd inv6t a ierta. ,,Toli sunt mui buni dechtmine!,, Si ,,Ce lie nu-li ploce, altuia nu-liface.,' ,{std toamn5au venit aici, la mine, trei dornni. Stdteau acolo,in fa{amea,dar nuziceanici unul nimica. Seuitau la mine gi tdceau. Mdi, marecomedie,am gdnditeu, mai ales cd mai agtepta cinevala poartd.$i, ce sd vezi,le-am zis: ,,Domniimei, sdqtifi, fiindcd afi venit p6ni ici, platd,avefi, cd v-a{i ostenit.Clfia[iun adevdr, darnu-l vefi gdsi.Eu suntun qi dac[ mor amu, diavolii md iau. Nu-miplace om pdcdtos cum trdiesc.Dar nici lui Dumnezeu nu-i placecum trdiesc eu". Unul dintre ei a zis aqa:,,Daci dumneata spui cd te ia diavolul la iad, noi ce vom face?"Le-amrdspuns: ,,Treaba dumneavoastrd! Vdpriveqte!Suntefi nu ca oamenidegtepfi,

rnine,prost.Da, eu sd fiu in locul dumneavoastrd, $-9il{-1 ducelamdrturisit.$i acelduhovnic un duhovnic bun gi rn-ag c-W sdmd smeresc a sf,mdinvefecum sf,md rndrturiresc, Ai pun in pe altul. $i.c6ndvoi mergela bisericds.6 qru _d-avila mine iar eu sunt decdt minle cd toti de acolosuntrnai'buni gi nevrednic. Dac[ imi pun astfelde gAnduri mai pdcdtos Cel de acoloce in taind,fErf,sdqtielurnea gi zic gi o rugdciune gdndesceu, gi -stauin bisericd a$a cum aq h in fa{a lui qdqte"a Dumnezeu, dunc.i Duhul Sfhntimilgl=ur114a 9i imi Dar c6t timp eu cum trebuiesd cautveqnicia. va descoperi -+ riiauit de susin jos la ceilalfi,mai binenu m-a$duceacolo. insd, cl4cd ascult Sfdnta Liturghie q4g1ullda1_dg vd Dumneavoastrd Duhul Sfhntlu pd va p4=rdsi. Du_mnezeu, porunca Ce lie nu-!i place, aceasta: pute{ipdstra dacd ajunge binela altul,eu simtcd Dumnezeu altuianu-i face!Dacd.fac s5-l Dar dacdeu cautsd-ljumulesc, nu mf,lasdin pdrdsire. atunci Duhul Sfdntmd va l[sa in tulbur, sa-l ndpdstuiesc, ii indemnpe mulfi: Celie nu-Jiplace, pdrdsire". Saqtificdaga pe acela altuianu-i face!Cum,un lucrucaremienu-miplace, sd-lfac eu omenirii?Ori cu cinem-agint6lni sdnu aibdde ori, c6nddiavolul dd n6valS De ryrulte pl6ns dincauzamea. il mai qpg{1pqSU_flet: asupramea, ,,Sdgtii cddacdnuweau cevoi facein iad cu dracii?"Atunci setrezegte sdrabdaicea, sufletul gi cautdsd repare.Uite, cugetarealamoartee un mai Agaspune un Sf6ntPdrinte:,,O,moarte, lucruminunat. numi viafd.DSglggllcuget la moartesetrezegte binete-ag Acesteavi le'spun,pentru ca au dat qavala-t-gti tJ-4g1u1". .gt*"fi L4,g_.g{.pg:Ataparla"trl"i.Undesuntdoi-treicreqtini,

,,imi pare rdu dc limpul pierdut!" incotro mergelumea ace{r.tta, Pdrinte? Ad-d, fiecare undevrea!CarQ la iad, care[a rai, cultul e nu liber.Prin cineva,am infelesaga, cABunul Dumnezeu vreasdrobeascd voia omului.il lasa sdfacdexactcevreael. ScripturS, Cd areSfdnta areBisclicagi nu poatezicenimeni: .poamne,eun-amqtiut!"Nu. Omule liber,chiarrdudevrea sd facd,nu-i oprit.Dar dupdcc a fbcutacelrdu,,,cafeaua" vreael.![g!A minteain loc cdndo [ocara]o ia. N-l-i-acQnd pr-u!9$19. Dar, dacdse pocdicqte, dagEii parerdu 9i cautd e peatesdscape cdbunulDumnezeu ifrdgp-tare, nepe{gpsit, plgg bgn Dar atdtavd spun:cdndo sd auzili cd Biserica 9-t"g"g I fo,stqobitade altc$r-dinfe; sd qti{i, sd nu niai a au nU! d{n-!i a$ s"" aqteptaj i altceva,g4.p*g{g" Iarqitgl "lumii Uoqgi atdtaline P[rndntul-c31-g-fi Dumnezeu spus:B_unul i . e,agd-ruJq4ai-fi , Blrbjgle sfarqi t uI . An i i dureri Ior sl-rIr .t auincglut. au inceput. Astavdspun, pierdut, cd am vdzutun P-d{nte Irni pare rdq de__!_11qp-ul care,atuncicdndera sdmoardgi au venit monahiisd-;i ia gdsittare rnAhnit.L-au intrebat: rdmasbun de la el, a_fost rnAhnit? Te temi de moarte?",,Nu", de ce egtiaga ,,PArinte, timpul drurnul. Dg-gprugdeel, ,,a.cesta-i le-arf,spuns gi o aveam o bucurie j! pLgLdUt. DASA &lgsggrx, acurn in rninteproblerna astacu rnulfumirein suflet".Mi-a rdrnas tirnpulpierdut. Cine s-s trezit, n-are sltcevu defdcut decAtsd plfrngir Spunea{icd unii merg la iad, alyttla rai. Careestecalea raiului?
8l

Multeduhuri in bagd sdbageindugndnie. cgsa-s5-itu!!yge, rt.A seiau la ceartd, c ffir-bgguiJlJlEreri. D_g


ce-aurnai ajunscreqtinii! se fac crime,Doamnefereqte,
80

Tofi_care ducv@.99p@F auapug_alpe_drumul de-a dreptul.Iardcarevreas[ trdiascd in distracfiiqi cu bundtdfi, aceiase afld pe un drum foartepe inconjurate,lacapdtul cdruia aparmaimulte drurnuriqi nu vor gti pe caresdajungd undetrebui..@g*glgg!glI%{, n-arealtceva de fdcutdec6t s[plAngd.Anu pldngec*c_aice-a, ne a_geap-td gigdglge c_e la jUde-pata. Uite, asta-i! Vai decapulmeu,felul cumsuntnu-mi placegi pacebund.Ca sd-mipot impdca sonftiin{a, trebuie sdmd retragde tot. O.Aq*grd meargdla_Bfeotii_Eisericii, c6,are cine-i mdrturisi,cine le face S-fdntpl_Masb-, cine le cit i !t_oj t_g]_e_9ft uLVaqil e ce1Ma re, are ci ne sIuj i S&nta a!g_! Liturghie. Numai smerenia ne poote scdpa De undeprovine, Pdrinte, rdtdcirea necredin{ei? eearnal mareintunecime seafld la acelepersoane care cdexistdduh.Cd dacdestediavol,esteqi inger,dacd ruJ-ared esteinger este qi Dumnezeu. Este d. :lunr_gmul slab 4e

eq4l4g. celj{nprt-q-r qut{-"qr -@.

a[[min_ mrena din carenu {iAvqlului, in__lafurilevrdjmagului gtimsdscdpdm. S@ s-arugatmult qi a avuto {ggg_o.p9rire, avdzutintinsulpdmdntuluiqi ainceputa pl6nge:,,Doamne, cine va putea scdpade atdtea lafuri ale pe vrdjmagului?" N.umai ,p,pggfggfa^. mdsurd ce avem smerenie, ne ajutdDuhulSfdnt. Cum ne smerim Cumsdfacem,Pdrinte, ce sd ne smerim? Uite cum. Cgnd cinevane aruncdo batjocurdtrshuiesi pui in-rrrin[es[ lupt cu mine insumi qi ii spun agagdndului,
82

dac_i vdd ca m..abirgitlulbu{are4: ,y'm sd'i zic, dnr nu szi. pdndrndine!"Ei, qi mdine llhine. Doanine,da-mi rdbdare Duhul zic rugdciuni, la noapte ie-iziceqipentruazi.Disear6, nu-i mdi spunnimic Sfatt va izgoni duhurilq-rgl-e 9i.rn-aing de o ispitd! cd am scdpat celuicarem-aocdrdtBogdaprosti sd-irdspund, atunci,frr-dsdweau,Zi.qifin Dacdq[g@besc :rq+-lgt seprdvdlegte givorbain plus. Ds-plJsutacela ftt", L_," apoi.Vai demine,nenorocire! t9 9oq_e_c_ap=gl, cd toli Iar cAndmd voi ducein bisericdsdpun in-nqinlle santTnai bafi decdt mine. Chiar de-ar fi cineva cu o cu ispite,cu pdcate,eu trebuiesd-i spun a$a sldbiciune, acesta g4g4*!U!-meu: trebuiecd s-amdrturisit,poate ,yA.poi '" Trebuie gi sepocdiegte, facemetanii.. noaptea se scoald t3;$pgtJadutui, sa-ru;Ug&c pe al1ul,cd acelapoateivea mai rnic decdt al meu li eU,gnn un pdc-at reirobe $l-nu minegi omul acelaestemai fericit decdt r4-,:'3llmAltlr{1g-it mai bun in Aqcrit mg]gplqglglgr sdnu-l judgc 91s6-l-scgt fala minlii mele, Duhul Sfdnt nu mh va ldsa in pdrdsire i i_q,*llrt|g cd tofi,, . niciodatd.OjiUg4gg:gg {uce, try-b_qle_sigU! dintretofi. ; ,r, suntmai buni qi eu suntcel mai pdcdtos rn3 . C-aqd Pe urmd,

sg n-qmliuic cu nimeni. In timpul a$g4=Jg llrgdciuge, tgl t.1""t.,.u tiu. rug4ciunii, ?pJe4, duhulirylg4qgg cd try!-u-i-e-sap-un in-niule sunt bun saurdu.Ca sdreugesc, dintretofi. celmainevrednic
(Fragmentedin " Cdnd Biserica Ortodoxd va fi robitd, atunci este sftirSitul!", interviu apdrut tn publicalia "Credinla ortodoxd")

83

E nwoie si qirurgemla iertar, sE nu nG mai du,smanfinl


N-avem ochi sd.ne vedemunii cu atlii cum vedeli ctniosia voastrdpasapoarterebiometrice, e un semnal vremurilor de pe urmd? Doamne,feregte! Eu at6tazic... ii nevoiede rugiciune. Dacdlumeavabirui dugmdnia, Dumnezeuva faceo minune gi aiestea n-o sdgrdbeascd, o s_{mai intfuzje. pentrucd n-avemochi sdne $tii de ce au apdrutaiestea? vedemunii cu alfii. Cd a$aspuneMdntuitorul: id urdSi, Si Eu vd urdsc, vd iubiyi, Si Eu vd iubesc. Cd Dumnezeu e iubitor de oameni. CA spune aga:nu vrea moartea pdcdtosului,tntoarnd-se Si sdfie viu.Enevoie sd ajungem 14.-.q.fertage. Nu vezi, dacdintr-o familie suntpatru, circi, n-au ochi sd se vadd unul cu altul! Nu mai zic de $ase... celdlalt, strdin.$tii dece?cd nu nemdrturisim din smerenie, sdrecunosc cI ag1 supdrat pe bunulDumnezeu. fiecaie aqa ar trebui, sd nu inqelepe celdlalt, fiecaresd lupte pentru dreptullui, nu. . . va sd zicd, euvreau sdiau dreptulmlu qi il iau gipe al lui. g9 supdrd Dumnezeu pentrutreburileaiestea. Trebuiesdfim aga, cu mild. Dacd nu doreqtisd tefaci macenic, sii nu tefaci preot A venit odatdun pdrinte,un cdlugdr _ nu arnu,deweo doi ani a venit,gi a zis aga:

- Au zis Preainaltul au spussd gi duhovniculgi stareful, sf,md facdpreot gi duhovnic.Ce zici, sd md md pregdtesc ili dai? fac saunu? Ce pdrere Eu am spus: - Eu nu trebuiesd md bag in treburilebisericeqti, nici mele.Dar fiindcd politicegti, eu trebuies6-miplAngpacatele ai venit pdn[ aici, uite ceva,uite cum: dacddoreqtiqi'wei sd te faci preot qi duhovnic,agasd te faci: dacdiubeqti-qg-le faci mucenic.$i dacdte faci preot gi nu doreqtisd te faci mucenic,sd nu te faci preot. Cd mai bine un dascdlin rai, un preotin iad. decAt Sd te spovedeSti Si sd nu ai nimic cu nimeni Poate un creStinal zilelor noastresd se mdntuiascd locuind tn oraS,in mijlocul atdtor curseSi ispite?Sau ar poate nu in pwtie, dar tntrfi musaisd se retragd undeva, o zond de munte, tntr-o zond aproape de mdndstire sau, md rog, poate chiar tn mdndstire?

intre cei mulfi.{-dicapeqlru Uite ceva:ry-tggJeusesc avea casdpoatd irbuf-s-4 unii caresunl-_uqili$ktbi s -e--rptragd, pe el. Cd detot ce-linconjoard sc6pa sdpoatd indemdnare

pe nimeni, sgpoqql,qi luLDumlre-zeu. dU$lqAnie gi-prin maipufili. orage, ausdseudntuiased Ca d-ar

YiNJ:P.ua,s@u,a$a
Dar sepoate Si in lume.

"'

84

85

Da, poate.par e_.,!gful a.Ai duhovnic, te duci la mdrturisitgi sdnu am nimic cu nimeni.Adicd sa n:4ln_!41!Late pe nimeni gi tu,turor. ntuirs_a Dar, in glqlqenltldg fata ii nevoiea _sSIUga gi calu_gdrii preqfii gi maicilegi creqtiniicareau sporitin nevoin{d, sqtJuntggggp eeei mari t5plata dsse-urca ei, qAEiLol rnenline+aspn, "lili$lga. Cd.dacdDuhu] i, l&ttt ;ipe,c1eglinisd devindip-pace, ftr.dtulburare, vapotoli furhrnagglWarc. Dumnezeu nu Ind tntreubd de sfirSitul lumii, ci de ul meu AS vrea sd vd rog, cdteva cuvinte de folos pentru cei care cred cd sftrSitul lumii se va tntdmplapoate tn aceastd generalie, care cred cd e inceputul sfarSitului, ca sd zic a;a. Uite ceva... Eu amu fac in felul ista:nu md mai rog la Dumnezeu sd-midescopere sfArgitul lumii, eUa$_u r_n4 rqg CdDumnezeu nu md intreabd desfirqitul lumii.Ci uitecumii, sfhrqitul lumii... C6ndvomvedea c6-n toatdcasa-ilUlbuI4re, i dg_-l+_rltp t Sr_delqine A venit cineva,amuun an ori doi ani,nu gtiu cdnd,s-or luatla-sfad,n, o familie ... poatea[i auzitmaibine ca mine.

A tt_bUnUL! uqrng*zgu e_[g_q ]ia_ft iloti fuce mi-4u_rr ferici{i. Iar dacdnusepotolegte, preofii, duhovnicii, aga trebuie, tqli!un!9_mt_a!__ori_aJ"gl_q$a,_?_lly_{r-grnaiduqmdni.

erA.?proape de ciocan,a d.ar!--c-pte.un p!o-c-aq !a fiec4re,i0-cap. nici.unu,l,. $i c6ndavdzutcdnu maimiqcd cfue_1g-a=4grit, s-aomordt gi el pe el, singur. msrtrrl lulqli
86 87

Banfui?ea sau slirsihrl ltunii stau in voinfa noasfr&I


Damnezeune dd sfaturi prin duhovnic - Ce ziceli despresfirSitul lumii? - P_firyra meu,pentru datdtrebuiesdam grrjade:-sfArgilql Dar weau n-aresdmd intrebe. lumii Dumnezeu cddesfbrqitul a s-einrnU-[ifaU]Atilepe fqta incep-ut sd spun aqa: au casdn-auzicd este . . In fiecare pa g#Utri!{tdta dugrnlnie. deinfelegere; o via!6depace,dedragoste, o viafdde cregtin, n u m a 'd u pg-919_q1!ni, $i, totodatd, cd ii arein rnanalqi. Dar pe dar pe secte _lulburd. !U:r_!-r4i sd-itulburesi. din cauza in toatefelurile cautd bietiicrestini. diavoluklanavaldasupra noastrd' g@, Mdrturisiresi prin a ne Dar ne nutemodzi orin deasa

Fdrd smerenie vom cddeo in toste primeidiile sfArqitul Dar noi, despre lumii, vgdq$.... " s-

qrpule_aq4_&!_4._Buns!lpqnnezeupefalap4lq_QaqUq jntq-an4 Ia fri ca tu! Du-q4e zeu,lt fap!.e degA]UmgAse ,s4u, (sdierte,sdnu mai umbleprinjudecdfi), iertare lynq il 1A pjln_df Agqste,D_]gpgZeU-pqat4_qtl-oclipdsdfacdpdrn-Anlul
yg!. Da4 @, rdutdfi, cd s-o umplut atdtea

r-g@t44ut4q@glipefa!4prmdntulq!,4g-amu,jnalqle

l-o spus &gat Euvantulsela+eq-are 4u--ryEl-a$9ptau-atqeva vd,ug4i, Mdntuitorulin SfinteleScgplqri'."Pf lu,gheoli $i cd nu Stili ziua cdnd va veni!". Cd spune,B-g4!1t!ntlo zice cdgoii care ry cunosclegeaBiqerigii-cdr!4e _9ayte,

a gcjqpgeagi a puneinfiecare seari,in duqglgrysgnqaqi h


t-

fiecare zi. inceoutbun.si a citi cdrtileSfintilorPdrinti.. . Cu Pierdemult, rdmdne Sffintlucreaz c, degeaba! Aqa trebuie sd credemgi vom spori; sa erede11r-au sdrac. vorbeqlegi dd sfaturi-prinduhovnic adevtraLs,L-DuhuLlfant qi atuncea vom cdpdta mila lui Dumne7gu. $i oricevremsd qq frigd {e facem,sdintrebdmpe_U_q duhovnic,pe un pdri4,!e putemqrQnJui.Aqa cineva:"Cel ce caSd_ne spune Dumnezeu" vreasd se mdntuiasrd, cdldtoreescd".Adicd nu "ltfut{sd ajgngenumaiunc-qvdnt,ajggge;4-c[jnqlqdqg44ileSqnlilor c[,4ilq de pe fata Pdrinfi, cd at6taqmai rdmassdndt-os+un pdmentulul,ale-Bisercilli ca4ile Sfinfilor care sunt prin bisericiqiprin biblioteci, caresuntaprobate de SffintulSinod.

gigeroagF pe cg_t_cary prdpdstui...Dumnezeu, ii lasd; dasdnqi nu vom fi srtesc-ctufila.SinlilotP,?rinti.n-u in toate primejdiile vom cddea,ne vom avea srrlgrenig, m, prdplstui, cd Aqa ar puteamdntui qlp-ediavoli, dar cjrrs-ftare-smercnie! 9i {ayolli sunt inddrdtniciti igbllori_rleslneqi p-eom4si-@,sAdiavolul I fac6pe om 1na$[9 ca diavolul.

Dacdnu nepociiim,ne vor robipdghnii multqr_gg[ga Nu mai_es!,e $e4p]qpi_,e_$&-r-$ilul; @-desa de oparte bdtrdni detineret va fi oparte 9i !4rElglocfu[, mai ingdduie re*i" la*dgeplg-.*4i$4, s-ar pgea_s_? qitoate. qlqQrqitul qtau Cum -anu hi n** Dumnezeu!
o s5vaddc[clggtlqlgi plrinfii din mdndstire Dac[ Dumnezeu sd igi r1a-ficredincioasd, qi toatd omenireacregtineasca
89

iqdf gi sdnepdzim la flrrmneze_u lor gi sdale"rgdur de pdcate,atgns-Ra Dumnezeu,vryg$_pocdinfa noag!5d, infrdneazd. rdutatea vrdjmagului gi nu va veni in cur6nd g?r.e p sfdrgitul.Ne va tine_DqoneZqu pocliascd t!_eartg-putini qi dauig@te, {iqljq4_tot mqi,!0ult,vg rg![g#[4]4Pur"nnezeu, va veni s-E{$ltul. dacdpdcatele noastre vor fi mai maricaale Si,totodatd, gineascS, pag6ni lor, Dumnezeu in_ftdneaza-putereacre puterea Bisericii o infrdneazd qija8pelraanj sdnerobeasc4 m[ cg n9 rqlq_pgAi. pdnd calre ya.dislne $::ure:glg![Al"g gi seva smeri gi seva inJurna9i vap;Ai$Jigr.p,_iiv4 4qQpltsi p*e_aceia qi pun-inge,pul-b,un ca{g*dqfssc de pocdinfd. Dar, Doamne,fereqte sdnu ajungem in agafel depripastie! Cine se line de Bisericd va cistiga sfhrgitullumii t_4lg Mdntuirea5au o l6satDumnezeu...Cd!-umnezeuse cd-lumea p_Ocaiegte, se duce qi se pizegte , se mdrturiseqte sd trdiascdintr-o viafd curatd,atuncea D_umnezeu t@glungdlprelwgesl4@)Jl,tre._Q,en-e"amulnostrucupace gi_va d_incolo veni sfhrgitul cdndl@e. dac_a umplut de+dutate, s-arputeasd fie aml'_lq4qe1s__o $i sfdrqitulqi in orice cfip6! Dar Mdntuitorul a;a a spus:"PriveghealiSi vd rugali cd acestceasnutl Stienimeni,decdtThtdl".Mdntuitorulil qtie,daraqa a l6satscrisin SfinteleScripturi,cI vavfniltmp-ul g4-49 vazlqe: Iatd Hristos tn pustie, iatd in cutare cetate ascuns ori tn cutare loc judecdl ll,"lt qg ilq.9_l_._lu-"qut cum vede toatd lumea soarele,de la fl1iqto5 cdqd -"g=y-_,.gi, rdsdrit cdtre apus, va vedea toatd lumq4 Judecatalui
90

Dumnezeu.Dar v4i de noi gi de n-qr,cd qe i4c_urcdm cu lucrurileveaculuiacestuia!_Aiggtg pdcdle-qte seinqg4li gi s,e qc de n 4-zgq!g,_ya Iuri Ielui . Amu' deocamdatd cine qq llrle de BisericL, acelava cdgtiga. CinearepeBisericddeMamdva aveape Dumnezeu deTatd.

9l

-i*i

."

Capcfe
din invifiturile Pirintelui Proclu cdqtigd ridicdndu-se, pdcdtogi dacdii prindemoartea P-e mdntuirea. rele,hulirnpe Dumnezeu. Prin faptele Nu cereti sd faceti minuni! C-elmai mare dar acesta sdpot pl6nge. este:sd:mivadp-6-g-ale^leurelegi iar dacd Dacdvenifila mine,sdvenifica la un pdcdtos; venifi ca la un sfdnt,rndg[sifi cu nigtecomile. Nu te rezemape sfinlenia oamenilor,ci pe-fric,a -de pe to}i sfinfi, nu Nurnai aqapo{i sd-i socoteqti Dumnezeu. peunul sffintgi pe ceilalfipdcdtoqi. TrebuiesaaicredinldcdDuhul Sffintte vaajuta;gf;in[a, qi lacrimile p.-ocdinfa te ajutdsdte ridici. mine md m6ntuieqte Nu trebuiepusin miallecd gata,pe Dumnezeu. Daedeqti in primejdie de moartegi{i*sIeJric^[-deea, iruealq_4 cArUqraine\/a1949+acaint6. in ispite, Este foafie "impo:tants5. nu te birui d. m+.{t& Dumnezeu. sdceri ajutorullui rugdciune; ci sdspu,i DJaLo-Lulqautaletoatqlatlesa-ns=Idbure,sdneocupe mintea,dar foartemult ne ajutdSpovedania. eql-va, atuncijnima CdndDuhul Sffints-aalhl de_:nima de dorul lui Iisus.Cdndai lui ardede dorul lui Dumnezeu, pe pociin!6. Uq sg-fl_q!_care qchiopdturi, pune-temai mult nu se poatesd nu simtd de aici cautd sd-qicurefein_imA mor{ilor. acelsufletnu mai areindoialddeinvierea veqnicia;
92

Sfinfii Parinfise luptaucu celc mici... $i astea mici nu-spdcate. .. Ei, dardacdluptaucu celemici, nu ajungeau lapdcatele mari. Unelepersoane cerun sfatginu yorlgs-c din con$tiinfa; votbescdin pdntece. Dacdirni fac r6nduiala meade calugdr gi duc o viafddepocdintd,atunciDuhul Sffintvorbegte prin -amea,Duhul Sffintimi dd sddauun sf-at gurapdcdtosului Dar dacd eumdnAnc brur. bine,dom bine.. . giweausddauqi cuvdntde folos,md inqel;daucuvdntamestecat. Duhul Sfdnta ar,utgrijd de mine, pentru cd eu am ar,ut mareevlavieqi i-am iubit pe oameniicareau slujit din toat[ inima lui Dumnezeu. gi am simfit Ej Q_-4u_(Ue1p9ptru_r1i,119 nu mea... 1qgqlor, nevoinfa Sfatulduhormicului atdtaarevaloare:cAtcorespunde cu sfatulle Sfinlilor PArinli. itt-r-tlgleLoastre,am ajuns cd Dumnezeu pe careo avem, nu nevajudeca dupdascultarea ci judeca ne va dr;12ascqp+l in zilele noastre nostnr.Ascultarea foarte p,ufinmai corespunde cu sfaturile SfinJilorPdrin{i. Acum,cu timpul,aresddevind un fel deviafd... formalism. D@1!-qeqILu-l $fi4!91cruci pe pp4 !i p9.Uit,gi zicefiaqa: primeqte rgdciunile ,,Doamne, Bisericiiqi aletuturorcareseroagdpentrumine." Dacd arujudecatpe cineva,dacdam vorbit de rdu pe cineva,trebuiemai intdi sflnerugdmsdrep4r6m aceste ispite. E&tutesrmplu {e.rsg:at-: i i pomenim pe gceia la rugdc iune gi, d_iB aceaclipd,incetdrnsd-i mai bdrfirn Doar agaDuhul Sfdntne va ajuta,iar rugiciunile vor aveavaloare. suntgref-e, {rafiloa nu vremurilesuntgrele,clpdcatele aga suntgrele,drumurilela mdndstiri sdgtifi!Iar cdndpdcatele gi duhovnici Numai cSlumeanu qtieasta.... sefacuqoare!

Cuprins
Cuv6ntinainteal editorului / 5 Lupta pentru smerenie- ,,Nimica sunt,nimicapot, nimica am"I7 Cuvinte pustniceqti/ 54 Smereniagi dragostea- ,,Dacd am smerenie am Si dragoste, " I 67 dacd n-am dragoste,n-am nici smerenie. Cregtinii au ajuns de plf,ns/ 74 Numai smereniane poatescipa / 78 E nevoiesi ajungem la iertare, sI nu ne mai dugmlnim! /84 Mintuirea sau sfirqitul lumii stau in voin{a noastr5! / 88 Capetedin invi{Sturiie Pirintelui Proclu / 92 Cuprirs / 96

96

S-ar putea să vă placă și