Sunteți pe pagina 1din 57

Preacuvioase Parinte Efrem, lumina dumnezeiascd pe care ai purtat-o in adAncul sufletului s-a facut cunos- cutA tuturor dintru tiria gi barbagia duhovniceasci prin care ai infrAnt caznele ciliilor tai, biruind desd- vArgit prin moartea martiricd. Nu puteau ei pricepe nicidecum ceeace sepetrecea sub ochii lor: ifi omorau trupul, dar sufletul td.uera vegnic biruitor cu Hristos; fi-auvirsat sAngelepe pimAnt, iar Dumnezeu revarsi peste veacuri mulqime de minuni prin tine; fi-au cio- pArfit trupul spre a-si duce la plindtate batjocura, iar astAzi zeci de mii de oameni aleargd sa se inchine sfin- telor tale moagte; intru tine se sildgluia MAntuitorul Hristos cu a Salumini, intru ei seafla stapAnitorul cel cumplit al lumii dimpreund cu bezna iadului. Nu gdsim cuvinte spre a ne bucura gi a-!i aduce cinstea cuveniti, dar, dupa a noastri putere 9i infelegere, te rugim si luminezi si sufletele noastre cu dragostea Domnului Hristos, ca, pecetluindu-ni-se inimile intru ea, sd punem temelie noui a viefii, dobAndind minte treazi gi veghetoare, intru care sa deosebim duhurile

gAndurilor noastre. Si fie ca, astfel luminafi, sa Purce-

Sfintei Evan-

ghelii, in care sAligluiegte Puterea Fiului Tatilui 9i

fare pot si faci lucratoare ImpArifia lui Dumnezeu

dem gi noi intru

implinirea

poruncilor

care se afla inlauntrul

nostru.

*

H

z

rrt

=

x

e

F

g,

H

&

F

l!

FREMCELNOU

SFANTUL

EFREMCELNOU

LUMTNAToRUL

.cELoR cAREiNvllA

sAUAU DETREcur ExAMENEoRr iNcnncAnI trrrtt+uArrunrrgrnucAcruNrDEFolosrrri+rr

$

'r,t

tt

+

f

't'

,

T f

,

+ t+ r1,

Pentru a facecunoscutecat mai multor oameni viaqa gi ltrcririle minunate ale SfAntului Efrem cel Nrtr_r, prin strddaniacomunitSlii BisericiiOrtodoxe Mision_ are a Studenlilor din Cluj-Napoca gi sub patronajul acestui aqezimAnt, se realizeaal site-ul poliglot:

www.ephraim.ro

Aici vor fi prezentate in mai multe limbi via(a, arit6rile

gi

minunile Sf6ntului Efrem cel Nou, precum

qi rugidu-

ii indemndm

nile careii sunt irchinate.

pe toli cei care au fost, sunt sau vor fi

ajutali de citre SfAntul Mare Mucenic Efrem cel Nou sd mdrturiseasci in scris cele petrecute, deoarece in orice binefacere ddruiti de Sus estepus potenlial in_

treg pentru ajutorarea semenului nostru. Cei care do_

lor la urmdtoarea adresi:

marturii@ephraim.ro urmAnd ca scrisorile primite sd fie publicate, pentru a se folosi c6t mai mulqi oameni de darurile SfAntului Efrem cel Nou.

resc pot trimite mirturiile

++r++ff

+

t+t ,

, +f t+++r

1i f r++t CUVANT

INAINTE

t+++r|,

Sfinte Pirinte. Efrem, viefuind tu pe acest p5mAnt, .r ,'r.)itsi urmezi desivArEit MAntuitorului Hristos si ai i.i;.itlat toate cele ale lumii, lu6nd chipul monahicesc. ,, ,.rl.rta cilugdreasci e izvoditd intru multe osteneii ;i rir'r'ointelSuntrice,celemai multe fiind necunoscutechiar "r r.ietuitorilor din mdnistirea ta, cdci ai iubit a-ti ascuncle -. r.rta in Dumnezeu Ei a nu sivArsi ceva pentru slava ciesarti. Fiind un rugitor al rugdciunii lui Iisus, te-ai sfinlit prin purtarea in inimd a numelui Fiului lui Dumnezeu; pcntru aceasta, taina chiliei si mai apoi in peEtera sil.ristreasc5,adeseori ai fost cuprins de dumnezeiasca lr-rmini. Cele de care te-ai impirt5git atunci sunt peste nrlsura gi puterea noastre de infelegere, cXci sunt mai prcsus de cugetareapimAnteascd 9i trupeascS.Dar lumina dtrmnezeiasce pe care o purtai in adAncul sufletului s-a 1;icutcunoscutXtuturor din tdria qibdrbdtia duhovniceascd prin care ai infrAnt caznele cXldilor tii, biruind desivArqit prin moartea martiric5. Nu puteau ei pricepe nicidecum ceea ce se petrecea sub ochii lor: ifi omorau trupul, dar

snfletul tdu era vesnic biruitor cu Hristos; ti-au vdrsat sAngele pe pdmAnt, iar Dumnezeu revarse peste veacuri multime de minuni prin tine; fi-au ciopArfit trupul spre a-gi duce la plinitate batjocura, iar astdzi zeci de mii de oameni aleargd si se inchine sfintelor tale moaste; intru ttne se sdldgluiaMAntuitorul Hristos cu a Sa lumini, intru

r1+f t++

5

f

f ii+11

ei se afla stipinitorul cel cumplit al lr:mii dimpreund cu bezna iadului. Nu gisim cuvinte spre a ne brrctrrasi a-ti aduce cinstea cuvenitd, dar, dupd a noastri putere si infelegere, te rugim sX luminezi si sufletele noastre cu dragostea Domnului Hristos, ca,pecetluindu-ni,se inimile intru ea, si punen'rtemelie noud a vie{ii, dobAndind minte treazd gi veghetoare, intru care sd deosebim duhurile gAndurilor noastre. $i fie ca, astfel luminati, sb purcedem gi noi intru implinirea poruncilor Sfintei E'u'anghelii,in care silisluieste puterea Fiului Tatdlui gi care pot si facd lucritoare Inlpdrdfia lui Dumnezeu care se afl5 inliuntrul nostru. I[i mullumim, Sfinte Efrem, pentru tot ajutorul 9i dragostea ce le-am primit si le primim de la tine Ei te rugdm ca tu insuli si ne inveti si le sdvAr;im pe cele care ne pot curSli qi aduce inaintea striluminatei frumuseti si bundtd{i a Tatdlui si a Fiului si a SfAntuluiDuh. Amin.

r+11t+t

6

f

tf

tttr

l'cntru cd SfAntul Efrem sivArsegteminuni pin) azi, nu

iri- irrcloim ci mirturiile lrrcrdrilor salesevorirxxulti oclati cu

ti r,\'r'reatimpului. Ii indemnim

vi,r' fr ajutati de cStreSf6ntul Efrem, sdmirturiseascii in scris

ci.it:petrercute,cici in oricebinefacered5ruitd de Susestepus potcrifial intreg gi pentru ajutorarea sernenului nostru. Cei ,:.rle doresc,pot trimite m5rfuriile lor la urmdtoarea adres6:

marturii@ephraim.ro Lrrnr;rndca scrisorileprimite si fie publicatein edifiile vii- tr-'lre ale volumelor de mdrturii, pentru a se folosi cAt mai m,-rltioameni de darurile SfAntului Efrem. Ast6zi la Mlnistirea de la Nea Makri se afl5 moaqtelein- tregi si frumos mirositoare ale SfAntului Efrem cel Nou, Muce- nicul si Timdduitorul, marele fdcitor de minuni gi grabnicul ajutitor irtru nevoi. MSnistirea Sf6ntului Efrem are hramul Burre.ivestiria Preastintei NXscitoare de Dumnezetr, fiind as- tizi unul dintre cele mai vizitate agezdminte monahale din Crecia. Acest sfAnt locaEse afli in regiunea Attica, in partea vestici a localitdlii Nea Makri, la o distan{i de aproximativ 30 de kilometri de Atena, coordonatele GPS fiind 38.075063

I 23.953876.lVfindstireatine de SfAntaMitropolie a Kifissiei,

Maroussiului gi Oroposului gi o are astdzi ca stareld pe Maica

Theodosia Mathioudaki. Pelerinii pot vizita zilrLicacestlocas intre orele 7 -12 gi 7G78. Cei care doresc sd kimitd pomelnice la Mindsfirea SfAn- tului Efrem de la Nea Makri o pot face la urmdtoarea adresX:

pe toti care au fost,sr.rntsau

AyrogF,gpctp Iapi Kowoprcrli Movrl Encpuleopo6 trlg Oeotdroo 190 05

NGcM6rprl

TqL [0030122940-97202

Annunciation Monastery

Holy New Martyr Ephraim Nea Makri - Attica

19005

Greece Phone: IOOSOI229Q -91202

^ r++i+++VIATAif rrr+r SFANTULUIMARE MUCENIC 9I TAMADUITOR +++ii++EFREMCEL NOU +fr++r+

in viefile Sfinfilor consemnatede aghiografie, cei care mdrturisescin scrisevenimentele Ei momentele mai de seami din viafa persoanelorcdroraincearci sdle contu- rezeportretul duhormicescau cunoscutindeaproapeori din tradifie viata aceloroameni sfinli desprecaremdrtu- risesc.Insi in ceteleSfintilor se afld mul1i, nenumdrati, cares-au rugat Domnului cu tot dinadinsul sd rimAni deplin necunosculi in lumea pimAnteasci. Celor mai mulli dintre acegtiaDumnezeu le implinegte dorinta, insi pe unii - din nemirginita Sabundtate - ii ddruiegte pimAntenilor sprefolosqimAntuire.Dintre acegtiaii po- menim doar pe cAfiva dintre Sfinfii nou-aritafi: Rafail, Irina qi Nicolae,precum gi SfAntulEfrem cel Nou. Practic, izvoarele istorice concrete despre SfAntul Efrem s-au pierdut sau lipsesc cu desdvArgire.Iconomia lui Dumnezeu a lucrat aici cu totul diferit, Domnul su- flAnd din Duhul Siu cel SfAntacolo unde a stiut cd seva ridica rdspuns gi fapti dumnezeiasci. Persoanaprin care Sfantul Efrem a binevoit sdsefaci cunoscutintregii lumi esteMaica Macaria. Penumele din lume Margarita Desi-

pri, ea s-aniscut la 12martie 1911in sdtucul Fataladi din Insula Tinos din Marea Egee.A intrat in ministire pe 11 decembrie 193Qprimind mai apoi, la 31 iunie 1932,tun- derea in monahism cu numele Macaria. AprinzAndu-se

de rAvni

ind a afla nemijlocit cum viefuiau gi se osteneau vechii pustnici greci, ea s-a retras la Nea Makri, intr-un loc in carese gtia prin tradifie ci esteuna dintre celemai vechi

pentru cunogtinla Sfinfilor lui Dumnezeu qi vo-

vetrepustrricestiale

;TllT

- +++* +

Dupd multd rugdciune gi statomicie in rAvna liuntri-

cd pentru a afla cum vietuiseri Sfinlii nevoitori ai acelor

locuri, MAntuitorul Hristos i-a descoperitMaicii Macaria oseminteleSfAntului Mare Mucenic Efrem. Acestlucru se petreceala 3 ianuarie 1950,cAndMaica Macaria seapro- pia de vArstade vArstade 40 de ani, foarte apropiatd de a

t celui ale cdrui moagtei-au fost descoperitede MAntuito- rul. Iatd cAtde minunat a lucrat Domnul, ddruind drept rdspuns Maicii Macaria nu un cuvAnt, ci un SfAnt de o

I I vArstd foarte apropiatd de a ei. Cu adevdrat, cuvintele celemai frumoase ale lui Dumnezeu sunt chiar Sfintii. Prin viafa si mdrfuria sa neincetatd,Maica Macaria a

vestit tuturor cele descoperitede citre SfAntul Efrem, pe locul unde fuseserdaflate sfintele moaqteridicAndu-seo MdndstireinchinatdMarelui Mucenic.PAni la sfArgitulvie-

lii salestaretaMacaria a fost o adeviratd pildd de credinfd

qi rugdciune,urm6nd pe cAti-a fost cu putinfi nevoinfele qi ostenelilepustniceqtiale SfAntuluiEfrem. CuvioasaMa- caria a trecut la celeveqnicela23 aprilie1999,la praznicul SfAntului Gheorghe, fiind in vArstd de 88 de ani. Din descoperirile dumnezeieqtipe careSfantul Efrem le-aficut nemijlocit Maicii Macaria,preflrm Ei altor vietu-

itoare ale obgtii sau apropiali ai Mdnistirii, s-aconturat o biografie al cdrei autor esteinsuqi Sfantul Efrem. Numele sdu din lume a fost Constantinos Morfis Ei s-andscut in oragul Trikal4 in 14 septembde 1384,in ziua priznuirii Sfintei Cruci. SfAntul Efrem a rimas de mic orfan de tati gi a crescutin multe nevoi dimpreuni cu mama savddu-

vi gi cei Ease frafi ai lui. Dar harul lui Dumnezeu a mAn-

gAiatadeseoriinimile lor, iar mai apoi a ridicat din mijlo- cul lor un mare Sfent al Bisericii MAntuitorului Hristos. in anul 1393,oragul Trikala din regiunea Thessaliaa fost cucerit de otomanl iar in 1395,in Tesalonic au in-

ceput,,recrutirile"*den:i

;"iiiT,ientru

armataturci.

Acegtisoldatinumiti giienicerinu eraunimic altcevade-

cAtbdieli qi tineri cregtini cu vArsta cuprinsi intre 14 pi

20 de ani. Ei erau luafi cu sila de mici din familiile lor,

fiind cresculi intr-un regim

spdlAndu-li-semin{ile qi fiind indoctrina[i cu credinta is-

lamicd.AjunEila vArstala carepttteaufi sacrificafipentru lelurile sultanului,ei deveneauarmata debazd. Ei totoda- ti corpul de eliti al soldafilorImperiului Otoman. Pe cAnd avea 14 ani, in 1398,pentru a nu fi luat cu sila in ogtile turceqti,SfAntul Efrem gi-a pirdsit mama vdduvd qi fra{ii qi a intrat in Mdnistirea Buneivestiride pe lvfur-rteleAmonon din Attica, unde a vietuit vreme de aproape27de ani,trdind in curdfie,ascultare Ei mari nevoinle pustniceqti,devenind locagal SfAntului Duh. Dupd ce a implinit 30 de ani, SfAntulEfrem a primit hi- rotonia intru preot. In anul !424, fi:rcti au cotropit Mdnistirea si au dis- trus-o, mdcel5rindu-iori decapitAndu-ipe toti cdlugirii

din obgte;deoareceSfAntulEfrem se nevoia intr-o peq- terd pustniceascd,a fost izbdvit de aceastdmoarte cum- plit5. Insd in timpul unei razii din toamna anului 1425, SfAntul a fost aflat de turci in NlSndstire Ei a fost robit de- indatd. Din ziua de 14septembrie,cAndimplinea 41 de ani, SfAntulEfrem si-ainceput urcuEulmucenicesc,cdci vreme de opt luni si jumdtate turcii l-au chinuit in fel qi chip, nddijduind sil facdsd selepedede Hristos si sd-l mirturiseascd pe Alah drept dumnezeu.Astfel, ziua de i

14 septembriea devenit pentru SfAntulEfrem o a dotra I

I

nagtereprin cruceapitimirilor. RdmAnAndnetulburat gi luminos prin rugdciune qi credinfi, SfAntulEfrem a fost torturat in chip cumplit clc cdtreturci, chiar in curtea Mdnistirii in caresenevoise atAfiaani. Apoi turcii l-au inchis intr-o cdm5ru!5 micd, fdrd hrand sau apd, bitAndu-l in fiecare zi Ei sperAnd

cazon Ei auster de cdtre turci,

i+tf

l0 +f +++ri

IldnastireaSfdntuluiEJrcmcelNoudeln NeaMakri

c;-l l,orbirui si seva lepida de Hristospentrtta deveni mrrsuiman.Vreme de mai multe luni, SfAntulEfrem a

intltrrat chinuri gi torturi groaznice.CAnd turcii au pri- rL.put ce, orice vor face,SfAntul va rdmAne credincios Iui Hristos,au hotirAt sd-lomoareIa p'rrazniculinvierii, spremai multd batjocorirea cregtindtdlii.

Din pricind ci turcii nu au izbutit sa-l infringi

pe

Si.rntul Efrenr prin nici un fel de cdznire,dar gi pentm c;rt'i sdnu fie o pildd de stdruin!5in credinfain Hristos, pagAnii l-au spdnzurat cu picioarelein sus de un dud si i-au infipt un ticiune aprins in pAntece.I{ugiciunea ,:.itre Dumnezeu a fost nedezlipitd de buzele SfAntului Efrem gi astfela avut putere sdbiruiasci pAndin sfArgit toatecazneleagarenilor,iar sufletul gi l-a dat iui Dum- n('./.t,lltot intru rugdciune. In vremea celor din urmd pdtimiri ale Cuviosului Mucenic,batjocoritorii turci strigau cdtreel: ,,Unde este Dumnezeultiu?! De cenu te ajut6?1", iar SfAntulEfrem se ruga astfel:,,O, Dumnezeule, nu fine seamade cu-

vintele acestoroameni, ci facd-sevoia Ta, cdci Tu le-ai rincluit pe acestea!'r,

r r, *

ll

t r r i ++r

Din celedescoperiteMaicii Macariain chip durnne- zeiesc,afldm cdatunci cAndturcii l-au atArnatpe SfAntul

Efrem <ledud, l-au bdtut pAni l-au sleit de puteri. Ca si

ii trezeascl din stareade sfAr;eal5,au inceput s5-1tra-

ga de barbi gi sbi-o snrulgd.Din pricina multelor b.ltdi,

hainele SfAntului erau numai zdrenfe, trupr"rlfiindu-i

acoperit mai muit de rini gi sAngeciecAtde vegminte.

irriveiiqteaeracutremurdtor de jalnicd.Cu toateacestea, indrdcirea tr"rrcilornu aveamasuri gi pofta lor nebund

nu se sAturade siLnge.Aturrci, unul dintre chinuitori a

lirat un ticiune aprins gi, luAndu-gi'avAnt,l-a infipr cu toi:ti putereain pAnteceleSfAntuiui Efrem. Durerea -"'a

li lost at6tde rnare,incit minteaomeneascbnu poate:i

si-c inchipuie gi si o cuprincidin cuvinte.SAngeiecur- geaciin i-.Antece,insi turcii nu s-auoprit nici acum.T'ru- pul SfAntuiuisezvArcoleade durere 9i toatemdduiareie

l'i erau o rand.Apoi, din pricina suferinlei, SfAntulsi-a

pierdut puterea de a mai griii pi s-arugat Domnului in

iaind sdii ierte phcatele.I)in gura lui au tAqnitsAngesi saiivii, iar pimAntui dimprejur era de.iainroqit de sAnge

si

de bucdti din carnealui. GAndindu-sec5a murit, tur-

cii

l-au clatjos din copac,iar trupril SfAntului a cizut la

pdmAnt.Indrdcirealor nu aveasa!in cruzime, aEaincAt

au inceput sdloveascbcu piciorul in SfAntgi sd-lbat6cu

toatd puterea. Dupd o vremer SfAntul Efrem a deschjs

ochii si a rostit: ,,Doamne, in mAinile

duhul meu", qi oclatdcu acestecuvinte sufletul lui a pd- rdsit trupul. Era la ora 9 dimineafa, in ziua de 5 mai a anuiui 7426 - fiind atunci Marlea Luminatd, a treiazi de PaEti.Turcii au fdcut acestlucru spre a defdima Ei urAli marele praznic al Invierii Domnului, insi nu ne indo-

Tale incredinfez

im cd la plecarea1ordin via{a aceasta,Dumnezeu le-a

ardtatcXacelape carel-au chinuit cu atAtabestialitatea

dobAndit viata fird de moarte.

r+i+tf

t

l2

+f tr+ir

iurcii au batjocorit gi ciopArtit tru;'rul SfAntului dupd r acestaqi-aincredinlat duhul in mAinile lui Dumnezeu,

'i.:ii

::r'opatecu cinstede citre !5rani creqtinidin impreiurimiie ',i

anastirii. rste cu neputin{d a cuprinde in cAtevacuvinte insem- ,:ltaie.'rjertfei SfAntului Efrem, insd vom pomeni doar :rr singur lucru. tn rdstignirealduntricd pe careSfAntul t'rema trhit-oin intreagasaviald cdlugdreascdqipustni- i:'clsC5,a cuprins si a imbrdfigat intreaga fire omeneascS, .{.}(:otindpdcateletuturor cafiind ale sale.r.ipociindu-se rr,,r1trueieinaintealui Dumnezeu.Aceastaesteinsdqidra-

fidi apoi rdrnSgi{elepim6ntegti au fost adunate si in-

ltti Hristos, Fiul lui Dumnezeu,Care

-",t'a grdiL ,,Nlai mare dragostedecAtaceastanimeni nu

,.e" .i sufletullui sdsi-l puna pentru prietenii sdi" (Ioan I5, 13).Ce suspinuri lduntricesevor fi impletit cu iacrimi in pesierasapustniceascd,cefoc curdlitor al rugiciunii a :e.riiisat Sfantul Efrem asupra intregii firi omeneEti,cite r:ercetiriale luminii dumnezeieqtiil vor fi imbrdfiqatpe MareleCuvios - nu ne estenoud cu puiinfi a le qti. Dar neindoielnic ci acesteatoate se vor fi petrecut, cdci ele ::unthrand tare si pe potriva caznelormuceniceEtipe care :iAntul Efremle-apdtimit mai pe urmd.

,:{-'rsteasi prietenia

Sfintul Efrem L-a slivit

pe Durnnezeu prin viafa si

:rin moarteasa,iar Domnul i-a ddruit harul sdvArqiriide :ninuni, pentru ca el sd ne slujeasci pe noi, cei cu toful nevrednici gi de a ridica privirea cdtreacestdumnezeiesc Cuvios qi Mucenic. IartS-ne, Sfinte Efrem, cdci suntem niste sdrmani gi amdrAli gi te rugim nu ne lipsi de rugS- i:iunea,binecuvAntarea Ei prietenia ta ceaminunatd!

Estelucm adeverit tuturor ci aceiacare se inchind gi rinstesccu dragostegi credinld moagteleSfAntului Efrem, riobAndescgrabnic ajutor, timdduindu-se de nenumdrate Lroii,adeseaincurabile, Sfanful diruind grabnic rdspuns

1+tt+f

f

13 tit++++

celorcareil roagh.Irebuie gtiut ci SfAntulEirem estene- pdrtinitorsirdspundecugribire tuturor celorcart'i seroa- gi cu credint4 irrdiferentin cecolf ai lumii s-araflacelcare il cheami in ajutor.Deoarecea ajutatmulfi fineri aflatiin situa{iilimiti, SfAntulEfrem celNou estesocotitpe drept cuvant 9i ocrotitorulcelordependenfide droguri, al ceior cuprinside depresie'sial celordezniddicluifi. Minunile, binefacerilegi ajutorul pn carele cliruieste SfAnhrlEfremni-l desccrpericapeun P.lrintefoarteapro- piat Ei nespusde bun, carenu numai cdne stietoateclu- rerile,ci ne ;i poateajutacanimeni altcineva.Poateparea smintitor pentru unii, insd Dumnezbu esteCel Care i-a dat SfAntuluiEfrem putereade a faceatAtde multe mi- nuni in generafianoastrd.Sf5ntulEfrem searati.ir, chip vizut givorbegtecu eiameniiin mod repetatsi cAtsepoa- te de firesc.El ddruiegtemAngAiereori tdmiduire ct:lor carepoartdcruceabolilor incurabile,furcAtdoctorii ajung sd fie uimifi cd se gdseEtevindecareacolo unde stiinfa medicaldnu poate decatsAspund cd nu mai e nimic de ficut. Dum."r"n ni le diruie,stepe toateacestea,pentru caprin elesi ajungernsdcunoaEtembunitatea sinespusa Samilostivire Ei sd nu ne pierdem nddejdeaintru El in acestveacal apostazieiqiurAciunilor,al lipseide dragos- te gi al prisosuluitrupesc. Puterea minunilor Ei a dragostei tale aprinde gi in inimile noastre flacdra credinfei, Sfinte Pirinte Efrem, iar lucrdrile tale minunate odrislesc in vietile noastre dintru thrAn'rulcel pururea inflorit al dumnezeieqtilor daruri. MAngAie-necu mireasmaiubirii de ostenealSqi insugi fi ca sdrodeasci in noi simAnfa credinfei, cain- tru umilin{5 sd-fi grdim: Bucurd-te,Mare Mucenice al lui Hristos, cdcipicdturile sAngeluigi ale ostenelilortale s-auficut dumnezeiasciploaiede daruri pentru noi, cei de la sfArsitulveacurilorl

DUMNEZEU NU UTTANiMIC DIN OSTENELILE NOASTRE Fragmentdin cuadntulrostitde PdriuteleCiprianNegrettnu ln BisericaStudenlilordin CIuj-Napoca (3 ianuarie2008)

Dumnezeu a voit ca,inainteaincercdrilormari de Ia r.iirsit.siintireascd pepoporulSiu, descoperindu-iacum, l,i sfirgitul veacurilor, pe Sfinlii caren-au fost cunoscufi. $i rLintirlfii,nenumdrafi,neqtiufi,pecarenoi nu-i cunoagtem :.ipecarepoatecdDumnezeuii vadescoperiin aniiviitori. insi, iarSgi,e cu putinld cape cei mai mulfi si ii vedem .loarla sfArEitulveacurilor - intre acegtiavor fi Sfintimari, i"lintreceidesprecarenoi nici mdcarnu binuim cdstrnt Ei ,rr-riostpeuceitpemant.AstfelderAnduialddumnezeiasci '.'ste si la SfAntul Efrem. Aqadar, un gAnd care ne vine, citindu-i via{a, gi pe caren-ar trebui sd-l uitim estec.l I)umnezeunu uitd nimic din ostenelilenoastre,ori, daci .lm incercatcevapentru Dumnezeu,nu uitd nici mdcar ,,r.) parte dintr-o lacrimd". Cei carecitescviata SfAntului ilfremvdd ci acolosespull niqtedetaliipe carenici un om rare ar hvdzttt acelelucruri gi ar fi fost la fala locului nu rr fi putut si le descriecu atAtaamdnunfimegisi le spund Pe toateceledespremoarteaqiostenealalui. Toateacestea ,rtt rdmas irr memoria dumnezeiascS,in amintirea lui l)umnezeu,in pomenireaSagi au fost descoperiteacum, l.rsfArsitulveacurilor.AEadar,nimic din acestean-a fost tritat:cAta rdmasel neingropat,ziuain carea murit, cum 1i in cechip s-asdvArsit cum au venit turcii Ei tot ceeace s-airrtAmplat,totul, in intregimepiin celmai mic detaUu. Itrtr-un fel, aceastane di o mare nddejde,dar ne pune si pe g6nduri, cici de nu ne vom pocdi, atunci Ei faptele

iii+t+t

l5

f lii++t

Icoandn Sfintului Efren ctl Nou aflatala BisericaStudenlilordin CIuj-Napocn

noastre cele rele vor fi cunoscute, iar lucrurile

ascuns si in taind, despre care noi credeam ci niciodatd

nu vor fi descoperite, vor fi vddite si vom

de ele, aga dupe cum zice MAntuitorul, cd pentru orice

cuvant in degert va fi

adici va da seam5. Ins5, ftr acelagi timp, avem si Taina

aceasta si marea cale a Pociinfei, dar gi bucuria sd gtim

ficute

in

fi intrebati

intrebat omul la A Doua Venire,

cd

nici ultima lacrimd pe care a vdrsat-o oricare dintre noi

in

vreo noapte - ori de poceinte inaintea lui Dumnezeu,

ori din durerea inimii

va

fi uitati

de Domnul,

-, nici o plecare a genunchilor

nu

aga cum nu a uitat nimic

dintre

r++iif

f

16 iittt+r

,:ele ale acestor mari Sfinfi. Nu le uiti Dumnezeu pe rrnele ca acestea.Al doilea g6nd care ne vine, citind viafa

Sfintului Efrem, este acesta:sigur, este o vreme apropiatd ,le sfArgitul veacurilor, pentru cd o dezviluie, intr-un fel, sr SfAntul Rafail; iar prin ardtarea acestor Sfinfi acum, spre Dumnezeu ne aiutd. CAnditi-vd cd si in Cridina

"iarsituri, t-,lretsimani, in chinurile acelei rugiciuni, in fa[a plinirii ;'aharului pacatelor noastre, aI tuturor veacurilor, tngerii "cr1eau, parci ajutAndu-L - aga pdrea -, intdrindu-L pe i)trmnezeul-Om. SAgtifi ci lucmrile acesteaseintAmpli Ei

in 'n'iata noastri: in intdmplirile greu de purtat, Dumnezeu ;rc intdreste inainte, ne intireste intr-un fel sau intr-altul, l-'etofi cei care mai stim de Dumnezeu gi Ii cerem ajutorul. i'ind 9i pe ceilalF ii intdreqte, dardmite pe acegtia care ,-'er ajutorul Domnului. Astfel face Dumnezc-u gi acum, tu lumea intreagd, spre sfArpitul ve-acurilor, ca ridicd gi

tit'scoperi mul{ime

-)untem noi vrednici si ridice vreunul dintre noi acum

ori poate nu suntem

cum au purtat-o cei din vechime; Ei atunci, MAntuitorul rtr ajut5, micar prin descoperirea celor din vechime, pe care ii descoperd acum gi care, poate, pentru smerenia lor, rr-ar fi vrut sd fie desctiperifi niciodatd, decAt la sfArqitul veacurilor. Aga dupd cum gi Sfantul Antonie cel Mare n-a vrut sd rimAni tr-prl lui spre a fi cinstit de oameni gi a fost ingropat in taini de ucenicii lui, neqtiindu-se pAnd astizi unde anume a fost pus. Iar Dumnezeu nu l-a descoperit, cu toate ci putea si o faci foarte uqor, aqa flrn l-a descoperit pe Sf6ntul Efrem cel Nou si pe mulF altii. Poate cd va veni vremea gi pentm SfAntul Antonie cel Mare si pentru alfii, care vor intdri veacul acesta ultim. Acestea sd nu fie spre iric5, dar sd ne fie gAndul si la acestea.

noi in stare si purtim Crucea, aEa

de SfinF mdrturisitori. Poate nu mai

frriitt*1+tfirlrr

T

SFANTUL

SUPER-GRABNICAIUTATOR

++ft,

*

TrT

I

, +f ++++*

SfAntul Efrem cel Nou, Marele Mucenic qi Fdcitor de

minuni, cinstit de o mullime de credincioqi din intreaga lume, a fost alesde Dumnezeu pentru sivArsirea minu-

credin-

la sfArqitul secolului

lei qi mAngAiereacregtinilor. A triit

nilor in vremurile noastre tulburi, sprb intirirea

al XIV-lea, intre 1384qi 1426,adicd acum mai bine de 500 de ani. Grecia se afla sub ocupatie otomand gi de aceea,pentru a nu fi inrolat in armata sultanului, a pd- rdsit lumea Ia vArstade 14ani si s-aretraspe Colina Ne- prihdnifilor, din Attic4 la Mdnistirea Buneivestiri, unde s-anevoit timp de aproape28 de ani. Asemeni marilor nevoitori, ieromonahul Efrem a viefuit in singurXtate, retrdgAndu-sedin obgtepentru a sedesdvArgiintr-o peg- terd. In anul 7424,cdlugirii din mindstirea sa au fost

ucisi cu sdlbiticie de turci, SfAntul fiind singurul rhmas

in viafi,

venirea acestora,ci era retras in

un ary la 14 septembrie 7425,ziua sa de naqtere,maho-

medanii s-auintors pe Colina Neprihdnililor

prin sabie pe toli monahii aflafi atunci in mdndstire. pe SfAnful Efrem nu l-au ucis, pentru ci era singurul care

nu a pdrut tulburat de venirea lor qi atunci, dAndu-si seamacd esteun cilugir imbunitdfit, au ales sd-l supu- nd la chinuri groaznice, pentru a-l face sd se lepede de Hristos. SegAndeau cd astfel biruinta lor va fi mai mare

datoritd faptului

cd nu se afla in ministire

la

sihdstriasa. Dar dupi

si au trecut

++++t+t l8 tf

tt++t

decAtdaci il vor ucide.Acestechinuri nu au durat cAte- va ore sau zile, ci opt luni. in cele din urm;, au hotdrAt sd-l martirizezein a treia zi de Paqtia anului urmdtor, 1426,pentru cabatjocura lor fafd de credinla cregtini si fie deplinh. L-au torturat cu silbf,ticie, l-au sp6nzurat cu capulin jos de un dud, l-au pironit de trunchiul copacu- lui cu cui^emari pe care i le-au bdtut in tot trupul, chiar si in cap. In celedin urmd, i-au infipt in pAnteceun lemn aprins. RdmAnAndneclintit in credinfd, SfAntulgi-adat ctuhul in mAinile Domnului, rugAndu-se pentru iertarea sa,dar Ei a prigonitorilor sii. Sufletul sdu de mucenic a fost dus de ingeri inaintea Domnului, primind cununa pentru pitimirile sale'.Vrednicegti,Efrem,cdpeHristos ai mdrturisit!.Trupul siu a fost aruncatin scorburacopa- cului qi a fost strdjuit de cAinele mindstirii pAni cAnd un grup de trecdtoril-a gdsitgi l-a ingropat. Acolo a stat timp de mai bine de 500de ani, pAni la 3 ianuarie 1950, cAnd Dumnezeu a rAnduit aflarea sfintelor sale moagte Ei prosldvirea SfAntului. De atunci gi pAni astdz| Sfantul Efrem cel Nou nu inceteazi si sivArqeascinenumirate minuni, fiind trimis de Dumnezeu sd aducd mAngAiere celor necdjili giintdrire i- credinfi poporului dreptmiri- torinaremurilededinainteachinurilor.El seapleacdcu ne- {Srmuritd dragoste gi dumnezeiasci mAngAiereasupra celor impovdrali de nevoi gi necazuri, fie cd sunt copii, tineri, adulli sau bitrAni, drepfi sau picitogi. Din crunta Ei indelunga lui suferinfd muceniceasci, intru care s-a aritat biruitor cu puterea gi harul Duhului SfAnt,s-a re- vdrsat peste veacuri izvor de putere qi biruinli pentru toli cei care gustd din paharul amar al nevoilor gi greu- tdtilor, pahar din careSfAntulnu doar a gustat ci pe care l-a biut cu seteamdrturisirii credintei in Hristos.

it+t+++ 19 +t+ttti

Cu sufletul curat si punAndu-gi viala in mAinile

Domnului, la vArstade 14ani a pirisit casapirinteasci

qi Ei-a indreptat pagii spre mindstirea Maicii Domnului

de pe Colina Neprihdnitilor, de lAngi Nea Makri. Deqi era adolescentqi aveatoati viala inainte, dragostealui pentru Hristos, pentru Biserici gi dorul rugiciunii au fost mai tari decAtmrejelelumii si tentafiile vArstei.De atunci inainte, cei 28 de ani ai tineretii gi ai maturitdfii saiei-a petrecutin nevoin{i giascultare,deprinzAndu-se

cu rugiciunea neincetati gi cu sporirea pe calea sfinte- niei. TAndrulConstantirydevenit mai apoi ieromonahul Efuem,a cunoscut gi a luptat cu toate pornirile trupului gifrimAntirile vArstei.Dar s-aaritat biruitor asuprapi- catului printr-o voin{d de neinfrAnt, prin asprimea as- cezei qi cu ajutorul harului dumnezeiesc. Paceape care

o avea atunci cAnd a fost prins de turci, fiind singurul

dintre cilugiri care nu a pirut tulburat de asprimea mdcelului lor, izvora dintr-o nepdtimire a sufletului cAg- tigatd din multele salenevoinfe. CunoscAndfrimAntd- rile tinerefii, dar 9i calea pentru depigirea lor, Sf6ntul Efrem cel Nou estepermanent aldturi de cei tineri, care, asemenilui odinioard. sunt la vArstanedumeririlor. Le

rispunde grabnic, de multe ori chiar si numai daci se gAndescla el, flrd a mai apucas5-lroage - de aceeaa gi fost numit de ei Sfintul super-grabnicajutdtor. SfAntului nu i s-apirut o luare in rAsacestapelativ, ci l-a primit

ca pe o sinceri recunoqtin{i gi ca pe o mirturisire potri- vitd pentru limbajul tAnirului contemporan gi ii ajuti cu

gi mai mare dragoste qi promptitudine. Nenumdrafi ti-

neri ii cer astizi ajutor SfAntului Efrem, fie pentru a gisi persoana potriviti qi a-gi intemeia o familie, fie pentru a-;i gdsi un loc de munci unde se cereexperien[dprofe-

i+t+ttt

20 tttt++t

sionald,pe carecei iegifi de pe bincile gcoliinu o au, fie pentru a scdpade patimile carei-au inrobit qi de carenu pot scdpa.Unii, chiar,i-au cerut ajutor atunci cAndli s-a stricatcalculatorulqi,dupi cel-au primit, l-au numit, cu recunoEtinldprieteneasc6,Sfintul carerepardcalculatosre. Penici un tAndr SfAntul Efrem nu l-a rcfuzat. Dar cele mai multe mdrturii le-am auzit din partea elevilor Ei a str-rdenfilorpe careSfAntuli-a ajutat la gcoaldqi la exa- mene.Multi emofie simte orice suflet atunci cAnd ur- 'meaz6, sd suslind un examen, sd expuni o lecfie sau un proiect. Unii au darul de a memora, allii de a sintetiza, rlar unii cu greu se strdduiescsd invefe. Examinatorul lrneori nu vrea si stie acestlucru, el vrea doar si i se

expundlecliasaucursul. Qi atunci

rci trecaTOnreuoi puteasd-misfipinescemotiilesi sdrds- pund bine?Onreaoi reuqisd-miamintescatdteadenumiri sttttdqtesauinformatii?Oareimi rtadsceamint,dtat?Mlul- te gAnduri, multe frdmAntdri gi multe emofii. SfAntului

mari emofii

Oare

Efrem,ins5,nu-i sunt striine acestestiri. Si ne gAndim numai cd,timp de opt luni de zile, turcii il scoteauzilnic

la torturd Ei nu

saudacS-lvor mai ldsasdtrdiascd.Fiecarezi putea fi ul- tima pentru el.Oare el nu a fost frdmAntatde gAnduri gi

rleemotii?Dosmne,oaremfrinemdaoromorisi mdaeiprimi lLrTine?Oareaoi maiaedealuminazilei?Oarecechinuri

t,ornni gdsimdineprin cnresdmd facd sdmdlepdd?Nu mq

aveacum si Etie daci-l vor omori atunci

lnso,Dosmnel

$i

pentru ci nu-i sunt striine acestestdri,

dar Ei pentru cd-iiubeEtepe tineri pentru entuziasmulgi lipsa lor de viclenie,le rdspunde grabnic si merge cu ei la scoalS 9i la examene.SfinteEfrem,eunu qtiumainimic- Scrietu in loculrneu!au spusmul1i dupd ceau primit su- triectele,iar la final au rdmasuimili cd parcda scrisalt-

i

cinevain locul lor sarrparci le-asuflatcinevala ureche cetrebuiascris.Dupd ceau vizut rezultatele,au rimas uimifi, aflAndcdau trecutexamenulsauci sunt printre primii sauci au obtinut medalii.Mulli atrmdrturisitcu recuno;tintd:Asts cstenotnSJhrttuluiEf'ent,nus nrcLt!sau Sf|ntul Efrt:mtrluat exnmenul,nu cu! ori au adus diplo- melegimedaiiilesi le-auaqezatla icoaneleSfAntuluidin biserici,multumindu-i cu lacrimiirr ochi. Suflc'tdrag,nu estesuferin{dori incercareori frirnAn- tarecaresd-ifie strdindSfAntului.Efrem.AtAtde mult a pitimit, incAta cuprins in sufletul sduintreagasuferin!d omeneasci.El nu tine cont de picatele tineretilortale, nu te judecd, nu te invinovdteEtegi nici nu se foloseste de tine, cum fac oarneniiastdzi.Te iubeqtepi e gatasd te ajute, ca sd cunosti si tu dragosteanefairmuritda lui Dumnezeu! Vorbegte-i,cere-i ajutorul in toate nevoile tale,poatebanalepentrulume,dar demareinsemnitate pentru tine. $i, ca un prieten adevirat, iti va rispunde qite va ajuta.Nu te mullumi cu at6t,insa,ci cAqtigd-lca tovardsstatornicpe caleavietii, incercAnd,de la o zi la alta,si fii pl5cut lui Dumnezeu.asacum a fostsiel!

Celnraineurednicdintrepreoli, Pr.Mihai Iorddchescu

.+'Ji+t,T,+fti'!

T,T

T

*rir

rTMARTURII

ALE MINUNILOR

+it*+

r

I

snvAnqrTEDE SFANTULEFREMCELNOU

+

iNrn-o DACrAr3ooALBA.

RABLACITA

Nurr,ele meu este Luminifa, sunt din Oradea qi aq dori si vEpovestesco minune sdvArgitdde SfAntulEfrem celNou cu mine in anul 2011,cAndva,in luna iulie. Eramdoctorandir-rcelde-alcincileaanlaUniversitatea din Oradea, Facultatea cle Istorie-Geografie, Relalii Internafionale,specializareaIstorie.Fiind foarteobositi, am luat hotirArea sdmi las de doctorat,deqi didusem bani mul{i in fiecare an in vederea finalizdrii lui. Cu bucnria cd abandonez, arninceput sd citesco carte cu minunile SfAntLrluiEfrem cel Nou. Eraintr-o duminicS,

clupi cevenisemde la SfAntaLiturghie. PAni seara,am citit-o qi am rdmas uimitd cd o doamnd mdrturisea c6, daci citeqticarteaintr-o singurdzi, veivisacuSfAntulsau chiaril vei vedea.Mirturisesc sincerc5,la citireaacestui

lucru,eram camsceptici

nu credem nimic pAndnu vedem cu ochii nogtri. Am

zis in sineamea: ,,Ei, las5,cd n-o fi

am visat cu SfAntul Efrem cel Nou, care md ducea la Cluj cu o mapindveche,Dacia 1300albi, ribldgitb Ei imi explica faptul cd nu trebuie sd abandonezdoctoratul. De asemenea,imi dddea indicafii precisece si caut la Arhivele din Cluj qi la BibliotecaCentraldUniversitardr din acelagiorag.Diminea(a, degi mai aveam doar trei

considercdaEasuntemnoi,

chiar aqa".Noaptea

il++t+i

23 lf

t++t+

ziledin concediu,am descinsla Cluj,impreuni cu soful meu, am urmat sfatulSfAntuluiE,fremcel Nou si astfel am finalizatdoctorahtlin29septembrie2011. ii mulgumescSf.lntuluiEfremcelNou perrtruajutorul

acordatin finalizareastudiilorinceputein urma cu cinci anil ii multumesclui Dumnezeu,Care estcmare prin

OrndeLr.71noiembrie2012

Sfintii Sii!

LuninitaM

Cu

darul

Duhului

SfAnt priveghindu-ne

viefile,

gisegti calesi ajungi la inimile noastre,durnnezeiescule

Efrem, rAnduindu-ni-le pe toate celc'de folos gi invd- fAndu-ne a deslugi darul fdcut lumii prin mucenicia ta neinfricatd. Te rugXm, pdzegte-ne inimile de vdtimarea

cugetelor relc, ca gi noi s5-ti putem cAnta intru adevar:

care se ddruiesc

Bucur5-te,biruinti a Sfintei Cruci, prin lumii semintele a nenumdrate minuni!

AJUTORDE SUS

Acum cAteva 217e,am avut de dat primul examen serios din viala mea, la limba englez5, pentru admiterea in liceu la o clasd bilingvd. Md descurcam destul de bine la aceasti materie, dar, tofugi, simfeam cd nu sunt pregititd, mai ales la proba orald. Cu o ziinainte de examen, am cititAcatistul Cuvioasei Parascheva,iarin dimineafa examenului, cel al SfAntului Efrem cel Nou. Pe lAngd acestea, am adresat rugdciuni gi SfAntului Nicolae, Sfinfilor Impdrali Constantin qi Elena, SfAntului Nectarie qi Maicii Domnului. Ajunsi in curtea liceului, am vdzut cAt de mulfi elevi

erau - peste150'':::::liiff:,t

f,t'*ri

Intrasemin

panic5,nu consideram cd sunt capabilSsi trec examenul si mai alessi ocup unul dintre cele 28 de locuri. Am intrat in sala de clasi gi, in timp ce profesorul impirfea subiectele, md rugam lui Dumnezeu gi Sfinfilor mei ajutdtori sd nu md lasenici acum, c6nd dddusem de greu.

Dupd proba scrisS,la care m-am Lrine, avAnd doar cAteva gregeli, a

rinde mi-era foarte fricd. Am fost prima dintre tofi elevii

.1in sali, iar subiectul pe care l-am primit a fost unul foarte usor. Nota de trecere la examen era 6. Astdzi am aflat rczultatele: am luat nota 8, cu toate ci la proba oral5 am

rnai gi greEit - profesoara a fost ingdduitoare gi mi-a dat punctai maxim. Aceasta n-a fost singura dati cAnd Sfinfii, Maica i)omnului gi Dumnezeu m-au ajutat. Mi-au fost aldturi mereu cAnd am dat de greu, chiar dacd nu meritam. Acum urmeazd examenele pentru admitere, la care sper, cu ajutorul primit de la Dumnezeu prin rugiciunile Sfinfilor qi ale Maicii Domnului, sd iau note mari, pentru .r putea intra la profilul pe care mi-l doresc. Nu incetafi sd vd rugafi qi si credeti in Dumnezeu, chiar clacduneori pare greu de realizat ceeace vd propunefi, sau

chiar imposibil.

descurcat destul de

urmat

proba

oral5,

Elena.Bacdu.T iunie2073

+

Tinerilor, bitrAnilor Ei copiilor, tuturor deopotrivi ie stai de fafd neincetat, PreacuvioasePirinte Efrem, cici privirea ta ceablAnddsi neincetatlucritoare aduce bucuria bunelor vestiri dumnezeieqti. Curdti-ne de toati aplecareaspre celematerialnice,ca,ugurAndu-ni-

r++it++ 25 +f +++r+

sepovara viefuirii pimAnteEti,sdputem vedealimpede noima poruncilor MAntuitorului Hristos.

LUMINATOITUL MINTILOR

Vreau sXvd mdrturisescsi eu doud minuni caremi

s-auintAmplat intr-un timp foarte scurt. O prieteni de-a mea m-a sunat intr-o zi qi mi-a spus sd cumpir carteadespre SfAntul Efrem intitulatd Mdrturii aleminunilorsduhr€ite?nzilelenoastre,pentru cd esteo cartefoartebund. Nu imediat, ti la vreo doui-trei zile dupd ce am primit telefonul ei, m-am dus 9i mi-am cumpdrat-o.Intr-adevdr, mi-a pldcut qi m-am minunat cAt de grabnic ajutitor este SfAntul Efrem, chiar dacd problemelenu sunt de naturi medical5.

si

supermarket, undeva la periferia oraqului. Cu cAteva zile in urm5, imi trebuiserd,la un serviceauto, talonul maginii qi buletinul sofului. Venind acasd, pusesem

,,bine" plicul cu celedoui acte.Iar in ziua cAndaveam nevoie si mergem la supermarket,nu le mai gdseam. Eram disperatd.Ciutasem prin toatdcasa.Dejaintrasem

Pe 5

iunie, am

dorit

merg cu maqina la un

in panicd. Le-am comunicat membrilor familiei cd altd

solulie nu aveam decAt sd md rog SfAntului Efrem gi

SfAntuluiMina. Inainte de a incepe,i-am spusSfAntului Efrem cd,daci le voi gdsi,voi mdrturisi despreajutorul

citit apoi ambele acatiste gi minunea chiar

sdu. Am

s-a intAmplat, dupd vreo 2 ore Ei 30 de minute, cAnd,

deschizAnd sertarul biroului, am observat plicul cu

pricina, carecizuse prin spatein sertarulde mai jos.Nu

vi inchipuifi cAtde fericiti am fost!

r+++++f 26 tf

t+t++

A doua minune s-apetrecutcu trei zile mai tdrziu.La

orele 22, am primit un telefon de la cumnata mea cum

cd fratele meu intrase intr-o depresie, pentru ci mai

avea de plXtit o ultimd tranqd la o banci intr-un timp foarte scurt qi inci nu strAnsesesuma. LuAnd cheile de la masind,el spusesecdvrea si sesinucidd giplecasecu o vitezi foarte mare. Imediat, eu si cu mama am inceput

sd citim, in acelagi timp, Acatistul Sf6ntului Efrem,

rugAnduJ sd-i lumineze mintea fratelui meu qi acesta sdseintoarcd acasd.La 2 ore dupd aceea,am primit un telefon de la cumnat5, prin care m-a anunfat c5,fratele meu s-a intors acas5.Mi-am dat seamaincd o dati cd

rugdciunile ne-au fost ascultate.il rog si fie gi de acum aldturi de mine, de familia mea gi a fratelui meu.

Iti multumesc din tot sufletul, Sfinte Efrem! MarilenaM., Ploiegti,12iunie2013

+

Pagii nogtri ii faci ai tdi qi ciile noastre le faci ale tale, Preabunule Pirinte Efrem, adeverind puterea ta dumnezeiascdgi nepdrisindu-ne niciodatd. Astfel ne ardfi care este lucrarea datd fie de Sfantul Duh, iar noi alergim citre tine, rugAndu-te:miluiegte-necu bundtatea

ta, Sfinte Efrem, ca si vestim tuturor cAtbine ne-a ficut

Dumnezeu prin tine!

UN 5 CAT UN

10

Ajutorul primit de la SfAntulEfrem pentru mine a fost sesiune.Sunt studenti la Facultateade Drept, in anul

4. In prima sesiunedin acestary eram deznidijduiti cu privire la examenul de dreptul muncii, unde aveam tare

i+rr++127 t!++++t

in

. +

mult de invifat. Profesoara avea foarte multe pretenlii

qi tocmai acum, in ultimul

exameneleorale. i.,tr-o dupi-amiazd, inainte de examery am fost la SfAntul Maslu, cerAnd aiutorul lui Dumnezeu Ei al

SfAntului Nectarie (la biserica unde merg se afld 9i o racld cu o pdrticici din moaqteleSfAntului Nectarie).

Dupi

ingrijorarea mea cu privire la examenul ce urma. Ea mi-a zAmbit gi m-a intrebat daci. am auzit de SfAntul

Efrem, spunAndu-mi ce Sfantul este grabnic ajutdtor 9i mulli studenfi au primit ajutor in sesiune.Cuvintele sale m-au incurajat, iar in urmitoare zi, incd de dimineafd,

am plecat si cumpir o cirticici cu viafa gi acatistul

SfAntului. Am fost extrem de bucuroasd ci am gisit-o Ei

am citit acatistul in fiecare zi, pAndla examen. in ziua examenului, l-am citit dimineafX Ei am

plecat la facultate. PAni si intru in sald,in sufletul meu

era o liniqte de nedescris;nu aveam emofii, nu eram

stresatd totul eraperfect!Intru in salade examen,trag un bilet gi md aqezin banci. La prima vedere, am zis cd nu iau examenul, cici nu pot face nimic. Scriu pe foaia de examen ce gtiu qi sosegterAndul meu si mi agezin fafi. Profesoara era tare agitatd si mi intrerupea foarte

mult pentruintreberi, iar dupi ceii spun primul subiect,

mi trecela al doilea, unde nu Prea qtiam gi a fost cam

dezamdgiti ci nu primea rdspunsul academicpe careil

voia. La un moment dat, plictisiti,

imi zice: ,,Rdspunde la urmitoarea

5". M-am blocat: nu cunoqteamrdspunsul gi nu Etiam ce si fac.Am inceput sdil chem pe SfAntul Efrem in ajutor,

art ni s-au cumulat toate

slujbn, am vorbit cu o prieteni,

spunAndu-i de

doamna profesoari

intrebare

qiifi pun

1r++++t 28 ttt+t+r

si nu md lase si pic. Nu mai avea rost si mi gAndescla subiecte, doar mi rugam Maicii Domnului gi SfAnhrlui Efrem. Defrdat5, profesoara se uitd lung^la mine gi

imi zice: ,,If, pun 5, dar sd vii la mirile!". Intr-adevdr, ajutorul Sfantului Efrem gi al Sfinfilor a venit negregit! Aqa am trecut toati sesiunea.

am reugit

sd rdmAn cu restanfi

un stres cumplit.

ce

in al doilea semestru (inainte de licenti),

la procedura

civild

Cei care sunt in ultimul

II. Am

trdit

an qtiu

inseamni

si

stai cu grija ci

ar fi posibil

si

nu pofi

intra

irn licenfi

din cauza unei restan,te. Era ultima

qansi!

Examenul a fost oral gi a inceput la ora 16. Eram mulfi

- vreo 50 de studenfi. Am cerut gi pentru acestexamen

ajutorul

Maicii Domnului.

Sfantutui

Efrem, al Sf6ntului

Nectarie

gi

al

Dupd

4 ore de aqteptare pe hol,

4 ore in

care unii

ieseau bucurosi ci vor intra in licenfi, iar alfii - cu lacrimi in ochi pentru ci picaseri, la ora 2Q am intrat

qi eu in sala de ex;unerL ficAndu-mi semnul Sfintei Cruci! Tremuram toati, aveam impresia ci nu mai stiu nimig simfeam ci am o multime de lipsuri, imi venea sd plAng, mi vedeam deja picati. Trag biletul, mi uit

peste subiecte gr" surprizi: unul dintre subiecte tocmai il citisem pe hol gi il gtiam foarte bine. Simleam cd am

mintea limpede.

a-mi face ordine in minte (profesorul nu voia si citim

deloc ceea ce scriam noi in banc5, ne didea afari din

sald daci vedea cd citim). A venit gi rdndul meu. Am inceput cu subiectul pe care il qtiam cel mai bine. M-a

intrerupt profesorul de

intr-adevir gtiam qi m-a trecut la subiechrl ? unde am

Imi scriu cAteva idei pe foaie, pentru

doui

ori

si

mi

testeze daci

rrir+++ 29 t++trri

bAiguit

gi almprocedat ca mai inainte: am inceput si-mi chem

Sfinlii ajutdtori! Profesontl,un pic plictisit

dorind parci

-

carem-am bucurat pentru un 5 ca 9i cum aqfi luat 10' Slavi lui Dumnezeu, Care lucreazi prin Sfinfii Sdi! M. 5.,Romdnia,lSiunie2013

+

al'minfilor te cunoaqtem

eu acolo doud-trei cuvinte, cici nu prea Etiam

imi pune 5'

sd scapemai repedede mine! AtAt voiam pot intia in licenldl Era un examen greu' la

un 5, ca si

Razi cereascd Ei luminitor

tine, dumnezeiescule Efrem, cdci intru mulfimea

pe

nevointelor tale muceniceEti ai izbAndit cu biruinla veEnicd a invierii din morli a Fiului lui Dumnezeu' Nu inceta a ne incredinfa de puterea ta cea mare/ cal intirindu-ne in credinfi, si te avem impreund-cdlitor in

acestveactrecdtor.

MI SELUA CEATA DE PE MINTE

Prima dati am auzit de SfAntul Efrem anul acesta, in Postul Pagtelui, cAnd mergeam intr-un pelerinai la o mindstire qi o prieteni mi-a dat si duc icoana cu SfAntul Efrem cel Nou. L-am indrdgit mult 9i de atunci mi-am dorit qi eu o icoand cu SfAntul, gAndindu-md sd-mi cumpir una in viitorul apropiat' (Deoareceacest

pelerinaj a fost pe jos, unei alte prietene i s-a ficut rdu,

SfAntul Efrem'

iar dupi

s-a simtit mult mai bine, avAnd forli sd parcurgd tot

drumul pAni la mdnistire.)

ce i-am dat sX ducd icoana cu

Dupi

o luni,

de ziua mea, am primit

de la doui

prietene icoana cu SfAntul Efrem, Pe care mi-o doream

++ttt

30 ++t+tr+

din pelerinaj,precum gi o chrticicdcu via(a qi acatistul sduqibineinfelesci, dintre toatedarurile primite in acea zi, de acesteam-am bucurat cel mai mult.

Am auzit ci SfAntulEfrem celNou estegrabnicajutdtor qi,pentru ci aveamde scrislucrareade licenf6,am ftrceput si-i citescacatistul.Mai erautrei siptdmAni pAndla datala caretrebuia si o predau si eu nu scrisesemfircdnimic! Md gAndeamcdnumai o minune mi poatesalvasi reusescsi o termin gi,mai ftrtAide toate,sdo predau la timp iar mai apoi si fie qi de o calitatecAtde cAtbuni. Bineinfeles ci in aceasti perioadi de trei siptdmAni mi-am petrecut timpul muncind la lucrare gi rugAndu- m5,iar cubinecuvAntareagirecomandareaduhovnicului meu, m-am spovedit de doud ori gi m-am impirtiqit de trei ori, pentru ci seintAmpla desca,din cauzapresiunii,

efectiv

si nu mai am idei qi si treaci timpul fird ca eu

sd mai

scriu ceva. Dar, mergAnd la SfAntaSpovedanie

gi la SfAntaimpirtiganie gi apoi rug6ndu-md lu icou.,u

r+i++t+3l ++t+rrt

Sfantului Efrem cel Nou, mi se lua cea{ade pe minte gi deveneam foarte productivi.

M-a ajutat foarte mult

gi pirintele

meu duhovnig

cu rugiciuni qi incurajin, precum gi tofi prietenii mei,

gi mai ales SfAnhrl Efrem cel Nou, drag sufletului mert

astfel incAt, cu ajutorul

mare la licenfi

decAtimi doream. Mdrturisesc ci, de fiecare datii cAnd mi rog Sfantului saucAndii privescicoana qiimi facsemnul Crucii trecAnd pe lSngd ea primesc un sim{im5nt foarte frumos de pace. Liudat fie Dumnezeu! loana-$tefania,Romilnia,22 iulie 2073

+

lui

DumnezetL

am luat noti

gi am terminat cu bine, chiar mai bine

Cu trezvia ta cea vizitoare

de Dumnezeu ai biruit

toate ispitirile wif maEului, PreacuvioasePirinte Efrem, qi intru puterea blAndefii ai ribdat toate caznele aduse asupri-gi de prigonitorii cei cumplifi. inal$ mintea noastri citre adincurile cele minunate ale Evangheliei, ca, urm6nd Fiului lui Dumnezeu, dintru lucrare si se pecetluiasci gi fiinfa noastri cu puterea cinstitei gi de viatd ficitoarei Cruci.

L-AM RUGAT SA PTgCU MINE

iru SETA

Cineva mi-a imprumutat cartea Viafa, ardtdile, minunile, acatistul qi paraclisul Sfkntului Efrem cel Nou, grabniculajutdtor qi marele fdritor deminuni. Arrr inceput si citesc aceasti carte gi am inceput si simt o mare dragoste gi apreciere pentru acest Sf6nt. Citeam foarte mult din ea, nu mi puteam opri. Dacd lisam pufin

rrr++++ 32 tf

ttr+r

cartea,ii duceam deja dorul. Am fost uimiti

lui gi de dragostea pe careo are fafd de noi.

Cu o zi inainte de inceperea celei de-a doua sesiuni de examene/am citit acatish-rlSf6ntului Efrem gi m-am rugat

pentru colegii mei gi pentru mine ca si trecem cu bine

de sesiunegi mai ales si mi ajute la examenul de limba

englezd, cici nu prea md descurc. L-am rugat pe Sfinhrl Efrem sdfie cu mine in saldla examenul de la englezi.

de minunile

CAnd am inceput examenul, am ficut prima parte, la caream ldsatnetraduseultimele doud pdr,tidin text, iar la

ultimele

cd nu e bine. Am agteptat cu suflehrl la guri

notelor. Md temeam cdvoi lua o noti mici sau qi mai riu

doui exercilii am ficut ceva de care eftun siguri

afigarea

- voi avea o restanfi. CAnd s-au afisat notele, m-am uitat

sdvid cenotd am luat si m-am speriat cind am vizut cd am luat 9, atdteu, cAtgi colegii mei. Mi-am ficut cmce qi

i-am adus mulfumire Sfantului Grabnic Ajutitor

in prima sesiune,am fdcut tot si am luat 8, iar acum,

cAnd nu am fdcut cine qtie ce, am luat 9. ii multumesc din suflet Sf6ntului.

O alte minune a SfAntului s-aintimplat cAnd ave.un

o durere de cap. Mi-am ficut crrce pe frunte si am spus:

,,Sfinte Efrem, ajuti-mi si nu mi mai doari

imediat am simfit

Efrem.

capul',. $i

cd mi lasd durerea. $i m-a ldsat.

Ili mulfumesc, Sfinte Mare Mucenice Efrem cel Nou,

SfAntul sufletului meu. ElenaAlexandra,Consttnla,23 iulie 20L3

+

Bdtii,

batjocuri, scuipirl

foamg

sete qi cazne au

adus asupra ta prigonitorii cei amarnici, insi neclintit

ai rdmas, Mare Mucenice Efrem, cici ai iubit Crucea lui

rirf

++t 33 f f +++tr

Hristos gi ai rAvnit a urma dragostei aceluia Care te-a iubit pAnd in sfArgit.Lumineazd mintile noastre intru strdlucirea Sfintei Cruci, ca, innoindu-ne l5untric, s5 se plineascdgi intru noi gAndul cel mai inainte de veci al PreasfinteiTreimi.

DORTNTAiNOspr-rrurrA

Sunt in sesiune.Viala nu

e uqoari cAndeqti student

la Drept qite striduieqti sditi iei toateexamenele.Imi fac pufin timp, pentru cd i-am promis SfAntului Efrem cd o

sdmirfurisesc minunea lui

Am picat un examengi eram foarte dezniddjduitd qi tristS.Doui din prietenelemelebune mi-au fost alituri

in acelmoment cu tot sufletul ior gi le mulqumescmult de tot. Fdri eleera tare greu! intr-o zi, m-am dus la Bisericula Studenfilor, in

Haqdeu (Cluj), iar una din prietene mi-a aritat cartea

Sfintul Ef"remcel Nou - Minuni

bucuroasd cd SfAntul Efrem a ajutat-o la facultate, cu examenele,eafiind in anul terminal.

LuAnd cartea qi citind cAteva dintre minunile scrise,m-am cutremurat. Eu nicicldati nu m-am rugat SfAntului Efrem. Mi-am zis in gAnd cd mi-ag dori gi eu carteaaceea,dar o si o iau eu mai incolo, cAndo si am bani pentru agaceva(agagAndescmereu). Seara,dupd slujbd, m-am inchinat pentru prima datd

in Romhniagi era foarte

cu mine, cAtde repede pot.

la moastelescoasepe o masi in bisericdqi,bineinfeles,gi la papucul SfAntului Efrem. Am simfit o pace interioard

de nedescris.Dupd ceam ajuns in

m-a rugat sdcobor, pentru cdvoia sdimi diruiascd ceva.

cimiry o altd prieteni

r+++++*34 ttt+t++

CAndm-am dus, am rimas qocatd:mi-a diruit cartea

cu

minunile SfAntului Efrem, deqi eu nu am zis niminui

cd

mi-o doream, doar am gAndit aceastaqi in plus, cine

sdili diruiascd exact carteadoritd la o ori aqade tArzie? Cu adevdrat,Sfantul gi-aaritatbunitatea fafi de mine,

chiar daci eu nu m-am rugat lui pAnd acum. De acum

incolo, cu siguranld o si md rog cAtde mult pot qi o sd-l cinstesc,pentru ci Dumnezeu ne-adat un Sf6nttare bun! Dumnezeu si ne ajute pe tofi gi rugafi-vd Sfentului Efrem pentru ajutor, mai alesla examene! Ramona-Daniela,Cluj-Napoca,30 iulie2013

t

Prin pufinele cuvinte ale celor ce mirturisesc binefacerile tale, Multmilostive Pdrinte Efrem, lucrezi

in

taina inimilor noastre, punAnd pecete ce nu poate

fi

gtearsi de nici o putere sau lucrare omeneascd.

Lumineazi-ne gi ne fereqte de fildrnicia binevoitoare a celor mincinoqi, care strecoari fAnfarul ca sd inghitd cdmila gi carenicidecum nu-gi vor pune sufletul pentru

noi in vremurile de greaincercare.

CU TIMP SUFICIENT PENTRU RUGACIUNEADE MULTUMIRE

in anul 2012,prinluna iunie, a fost prima oari cAnd

ajutor de la SfAntul Efrem cel Nou. Era la

sfArgitul masteratului, anume, cAnd trebuia sd termin lucrareade disertafie. SfAntul Efrem cel Nou a venit in casa mea prin intermediul unei doamne mai in vArstd, care avea mare

am primit

r+++t++ 35 ++tf +++

evlavie la SfAntul Efrem. Mi-a dat de multe ori acatiste

ale diferitilor SfinEi, printre care qi o cdrticicd

cu viafa paraclisul gi acatistul SfAntul Efrem. Nu s-a intAmplat niciodati si mi fi intAlnit cu dAnsaqi si nu imi

fi oferit fie un acatist,fie o iconild a unui SfAntsau a unei Sfinte. insd pe toate le puneam deoparte, gAndindu-md cd e bine si le am in casi, in caz ci o si am nevoie de mijlocirea Sfinfilor. CAnd am primit cirticica cu.SfAntul Efrem, eram in perioada in care munceam la lucrarea de disertafie, lucrare cu foarte multe probleme gi impedimente. Am avut o temd a lucrdrii cenu putea fi demonstratd practic. Era puri teorie, iar eu trebuia sd fac un studiu de caz pe tema respectivi. M-am chinuit totuqi si gisesc o modalitate de a face o demonstralie practici, am ciutat specialigti in domeniu, dar nimeni nu putea si md indrume, sdpot si imi inchei lucrarea. Iar despre ajutor din partea profesorului, nici nu se punea problema, deoarecedAnsul aqtepta ca eu si vin cu o idee noud de

demonstrarea temei

Am pus cirticica cu SfAntul Efrem pe birou, printre multitudinea de cir,ti de specialitatesi mereu ajungeape sub acestea.De fiecare dati cAnd deznidijduiam qi imi spuneam ci o sddau la anul disertaFa,acatistul SfAntului iegeadeasupracir,tilor, cagi cAndimizicea cdtrebuie si-l citesc.In deznidejdea mea,eu mereu il puneam sub cdrfi gi imi ziceam mereu ci nu este timp sd citesc acatistul, pentru ci nu am timp si imi termin lucrarea. Fiindce mai aveam o zi pAni la predarea lucririi gi eu pAni la aceadati nu aveam studiul de caz, iar ajutorul nu venea de niciieri, uitAndu-mi la icoana SfAntului Efrem

sublire

.

r+tf ++t

36 f it+++r

depe acatist,am zis: ,,$tiu ci trebuie si citescacatishrl,dar ajuti-md si termin lucrarea,sunt convinsi cdnu ai venit in casameaintAmplitor". TerminAnd de spusacestea,am primit un spor nemaiintAbrit gi am terminat lucrarea cu o ord inainte de predarea lucrdrii, avAnd suficient timp si spun qi o rugiciune de multumire SfAntului. La examery nota a fost cea maximi. $i aici, am

primit

comisie nu mi-au adresatfoarte multe intrebdri, degi era una dintre celemai severecomisii. Dupd stresul cu lucrarea de disertafie, bineinfeles ci am avut nigte probleme de sindtate: sim,teamo durere in abdomen in partea stAngS,aga,de parci mi seinfigea mereu un cufit fur pAntece.A durat o lund de dureri constante, pAnd intr-o seard, cAnd - durerea fiind atAt de mare, deqi incercasemtot felul de tratamente pentru problema mea - mi-am adus aminte de SfAntul Efrem, carea pitimit mult pentru credinfa s4 infigAndu-i-se un lemn incins in pAntece.Am zis doar atAt: ,ife rog, Sfinte Efrem, tu, care qtii durerea pAntecelui, alini-mi gi mie durerea aceasta". Greu de crezut pentru unii, chiar qi pentru mine, dar durerea a dispirut pe loc gi am reugit si adorm. De afunci, nu mai am nici o durere. Eu nu obiqnuiam si mi rog Sfintilor, ci mereu mi rugam lui Dumnezeu gi Maicii Domnului, insi SfAntul Efrem a devenit SfAntul cel mai drag sufletului meu, grabnicul meu ajutdtor intru toate nevoile! l. D., Sibiu,13august2013

+

Colina Neprihdnifilor s-a umplut de lumina impn- rdfiei prin jertfa ta muceniceasci, Sfinte Efrem, cici

ajutor de la SfAntul Efrem, intrucAt profesorii din

llttttt

37 tit++++

strilucirea cea Sus a venit si mirturiseasci slava cea tainici ce o purtai in inimd prin pomenirea numelui lui Dumnezeu. Pogoari gi asuprd-nestriluminarea ta, Mare Mucenice, ca, arzAndu-setot picatul gi moartea

dintru noi, sdne innoim intru spor de credinfd, nidejde

qi rugiciune.

AM CAUTAT O CALE DE SCAPARE

Ceea ce am sd vd spun nu este neapirat o mirturie

despre exameneleluate, dar am promis SfAnfului Efrem

ci voi impdrtdgi minunea sivArgitd.

La sfArgitul lunii iunie a acestui an, mi simfeam pe zi ce trece tot mai sldbiti gi mai incapabil5 sd invi!

pentru examenul vielii mele - bacalaureatul. Aveam un nodul de mirimea unei boabe de strugure undeva labaza gAtului.La insistenlelemamei mele,am mers la doctor.Dupi numeroaseinspecfii,s-aajunsla concluzia cdrespectivulnodul era canceros. Zilele ce au urmat dupi aceeanu pot sdvi le relatez. Un adev5rat chin. Mi rugam Domnului gi il acuzam pentru povara pe caremi-a dat-o (lucru de carein acest moment md ruginez). In cele doui sdptimAni de chin, nu m-am putut concentra deloc asupra examenului. In sdptimAna dinaintea probelor scrise, am mers la

Cluj, la un alt doctor.In dimineafa respectivd,am cdutat

pe intemet o calede scdpare,o calede alinare cu ajutorul

Domnului. Am dat de Sfantul Efrem pe un forum gi am citit cAtevadintre minunile lui. inainte sdplec la Cluj, eu fiind din Bistrifa, m-am rugat SfAntului Efrem cel Nou sdmd ajute.

r+r+f++ 38+++rrrl

ExaminAndu-mi figele, iar apoi examinAndu-md pe mine, medicul m-a intrebat daci nu cumva incurcasem fiqelecu altcinev4 cici eu sunt perfect sdnitoasd.A mai durat o vreme pAni nodulul a dispirut complet, iar acum sunt cAt se poate de sindtoasi. De asemenea,am luat Baculcu o medie peste9,in ciuda faptului ci siptim6nile menite pentru pregdtire le-am petrecut in lacrimi. Multumesc Domnului gi SfAntului Efrem cd m-au ajutat!Fifi binecuvAntafi!

M. L.,Bistrita,25nugust2013

+

asuprd-ne

lumina ta cereasci,ne ridici din deznidejde si din b<