Sunteți pe pagina 1din 65

Am vizut curgdnd mir de buni mireasmi duhovniceasci Eila icoanaflcitoare de minuni a SfAntuluiMarelui Mucenic Efrem cel Nou, marelefhcltor

de minuni, careaducealinaredurerilor,suftrin{elor pimAnteqtiqibu, Aduce mAngAiere qitot binecurie viefii in lumeaaceasta. le prin rugiciunile celor ce i seroagi cu credinqi gi-i soliciti ajutorul' pdrintere loan lrarinn, Md nd stirea Sihd str ia Rardului Aceastdicoani ficitoare de minuni a SfdntuluiMucenic Efrem cel Nou, veniti din Greciagi careizvoriste neincetat mir, in chip minunat, esteun dar al lui Dumnezeu pentru neamul nostru, ca un semnal dragosteiSalepentru RomAn$ ortodoxi, pentru cei caremai au o scAnteie de credinfi. Aceasti icoani esteun semn ci Dumnezeu are incl bogatl mila pentru poporul romin. Dumnezeu inci ne ocroteqte, cu toatl picitoqenia noastri. Dumnezeuesteprezentprin harul S[u, pe carel-a revarsatpesteaceastiicoani. SfAntulEfrem i-a iubit atAtde mult pe cei care se aflau in boli qi necazuri,incit nu mai Pentrucd doalesale, ci doar pe celealeaproapelui. cd.uta pe aproail indreptim arati dacl vadaadevlrateiiubiri se trupesc. pele sprefolosul sufletesc Ei Pdrin tele Justin Pdr vu, Mdndstirea PetruVodd

I{II{UIWI SFAI{TUI,UI
PRII{ ICOAI{A SA IZYORITOINI D[ ll{IR

EFRIIYI I{OU CXt

@ Pentruprezentaedilie,EdituraAreopag Editura Areopag:ISBN 978-606-8451-32-9 ISBN 978-606-8392-10-3 EdituraMeditatii:

MINUNILE SFANTULUI

EFREMCEL NOU
PRINICOANA SA H/ORATOAREDE MIR
Edilieingrijitade CiprianVoicild9i DanionVasile

din acest volum (fie in formd tipdritd- in Preluarea materialelor - sau in forme electronicE, pe blog-uri foi parohiale ziare,reviste, sau site-uri) este liberd,cu menlionarea exactAa surseicitate. in formd electronicd, Pentruvarianta se va preluatextul postatpe www.sfantulefremcelnou.ro alte mdrturii Cei carevor si trimitd despreminunile Sf6ntului Efrem, pentrua fi postatepe acestsite,sunt rugalisd le trimitdpe adresa de e-mail: sf.efrem@gmail.com

C^arte aperutd cu binecuvdntarea InaltPreasfinlitului Arhiepiscop Justinian Chira al Episcopiei Maramuregului gi Sdtmarului

Editura Areopag Editura Meditatii Bu c ur egti ,2013

cuvANT iuawre
Editura Areopag multumegte parintelui stare! loan llarion gi pirintelui Onufrie Giruntu pentru ajutorul acordat la realizareaacestui volum, precum gi Agezim6ntului ,,SfAntulEfrem cel Nou", al Fundaliei ,,Nektarios",care a permis reproducereatextelor din anexi (texte preluate din volumuf SfAntul Efrem cel Nou - Marele Mucenic gi Tdmdduitor - Viafa. Minuni. Acatiste. Paraclise 9i rugdciunil. Cei care vor si dea noi mirturii sunt rugati se le trimiti direct la Mdnistirea Sihistria Rariului, cu menliunea pe plic: ,,Despreajutorul Sfintului Efrem cel Nou".

Marisunt minunile luiDumnezeu, Celcea facut gi toatecele din nimiclumeaaceasta, universul vezute 9i nevdzute! ingerii laudi minunile Lui celene9i toli sfinlii gr5ite, prezenta consfinlind cerului aicipe pdmdnt prinsfintele moa$tecareizvordsc minunimari gi prinsfintele icoane ficdtoarede minuni.careimpanzesc unelebiserici, catedrale 9i mdndstiri. Aga am vdzutcurg6nd mir de bund mireasme gi la icoana duhovniceasce fdcdtoare de minunia Sfdntului Marelui Mucenic Efremcel Nou, marele fdcdtor de minuni, careaducealinare durerilor, supdmdntegti gi bucurieviefii in lumea ferinfelor gi tot bineleprin rugeaceasta. AducemAngAiere ciunile celorce i se roagi cu credintd 9i-i soliciti ajutorul. inaintat in vdrstd,gi sufe$i eu - fiindbdtrAn, rinddin tinerelile puterealui mele am cunoscut Dumnezeu, Luigiiubirea ajutorul Luicereascifatd de zidirea Lui.Totaga,deruind mdntuirea tuturor, a daruitsfinlenia gi puterea care I Sa 9i sfinlilor, s-auddruit9i s-aujertfitpentru Lui. dragostea 5+

lui ajutorul Totaga se cunoagte 9i se primegte gi gi prinrugiciunile mijlocirile Sfdntului Dumnezeu ficdtor de minuni. Efremcel Nou,marele Cet mai mic intre Preoli, loan llarion, arhimandritul de ta MdndsfireaSrhdstriaRardului. si vdd aceste Dinmilat-ui.oumnl="u r.anOuit lucrarede minunifoartemari gi cu o "importantd SfAnicoanei inchinat a celorcare s-au vindecare md TntreaDefiecare datdc6ndoamenii tuluiEfrem. cu sfdntuldin bd ce sd facd, le spun aga:,,Vorbili sunt mijloicoand,cdci sfin[iinu mor niciodatd..-Ei Toli care au venit cu crecitoricit-reDumneze-u." sfintei icoane,prin ea s-au d]nta,inchinQndu-se gi sfdntul a vorbitcu ei. Sf6ntul sfdntului inchinat gi o incercare. viala mi-a ddruit Mie esteviu lucrdtor. purtam zi 9i noapte cronicd, Dupd o meningitd intr-ozi la control, de -3,5.Mergdnd ochelarifumurii, mi s-a spuspe loc cd nu acoloundeil fac de obicei, nicimdcar 0,5pentru trebuie nu-mi maiam nimic Ai vederii.CredeliTnHristos,in minuindreptarea r6nduili de Biserica nile MaiciiSale9i ale sfinlilor printre se numird gi care noastrdOrtodoxd, fdcitor de minuni! SfAntulEfremcel Nou,marele cei cura[icu inima. Dumnezeu esteviu pentru PdrinteleOnufrieCdruntu

RII DESPRE MARTU AJ UTORU L EFREMCEL PRIMITDE LA SFANTUL NOU PRINICOANASA


,,Mdrturisescsfin,teniaicoanei Sfflntului Efrem cel Nou, mare izvordtor de mir" Subsemnatu A l r h i m a n d r ilto a n l l a r i o n ,d i n SihdstriaRardulqi, Mdndstirea mdrturisesc sfinSfdntului Efremcel Nou,mareizvo{eniaicoanei rAtor de mir. in datade 21 noiembrie, la orele8 dimineafa, in pdrintelui lipsa Onufrie,cel ce se ocupd cu supravegherea sfinteiicoane, am gdsito sticldde un litrucu mir, degi searai s-a pus sticlagoald. Miruldejacurgeape jos, in picdturi dese. l aralambie D e a s e m e n e a ,p r o t o s i n g h e l u H Orcdlean, tot din mdndstirea noastrd,trezitin mirosul mirului, a venitgia vdzutgi el sticla de un litruplindde mir ce dddeape dinafard. Aceasta estea douamirturie. Apoi,a fost chematd obgteamdndstirii noastre, ca sd vadd gi ea minuneaizvordrii miruluidin icoand,care curgea prin furtunagin altd sticlS goald.$i, de atunci,permanent, cu mici intreruperi,sfdnta icoandddruiegte mir vindecdtor H7+

6+

c e l o r b o l n a v ic e v i n c u c r e d i n t ad , upaspusa MAntuitorului tiedupa adresatd celorbolnavi; ,,Fie credinla ta." Printrecei prezenlila sfAntaicoand,a fosi 9t pdrintele lacob monahul, carea simtitprezen{a harului divin, folosindacest sf6nt mir pentru vindecarea lui. 9i sdndtatea Pentru confirmarea celorde maisussemneaza - n. ed.) ieromonahul (din obgtea respectivd Calinic,rasoforul Andrei,frateleOvidiu,fratele Victor, fratele monahul Arsenie, Arsenie, rasoforul Adrian, monahul lacob, fratele lulian, fratele gi de Gerard gi allii. Acest fapt este confirmat cregtinii care vin zilnicAi se inchindla sfAnta noastri mdnistire. (Arh imand ritu I IoanIIarion, Mdndstirea Sihastria Raraului) ,, ,,De atunci am simlit cd mi s-a imbundtdlit vederea" Mi-am dat cu mir de la icoanafdcdtoare de Efrem celNougi MareMucenic minuniaSfdntului bucurie in suflet duhovniceasci, am simlito putere meletrupegti. gi vindecarea Md simt neputinlelor omenegti, parcd cum nu se poatespunein cuvinte pe frunte. mir cu dat Un Mi-am suntalt om. timo Dupdce mi-am fruntea. ?ndelungat imi inghela dat, 8H

pe care mai inainte am inceputsd simto cdldurd nu o simleam. gi am Am dat cu mir de la sfAntpe pleoape inceputsd simt o cdldurdduhovniceascd gi o usturime ca ceaa usturoiuluiin ochiul st6ng, care in momentulacela erabolnav. am simtit doui, trei zgdrieturi in ochi.La a treiaungerecu mir nu am maisimlit acele rdni. De atunci am sim(it cd mi s-a imbundtdlit vederea.
(Monahul lacob)

,,Osd ldsali bastonul" Eu am auzit de SfdntulEfrem cel Nou de la doamna MariaCenugd. Cineva mi-adat numdrul de telefon al pdrintelui Onufrie. CAndam sunatgi am vorbitcu pdrintele, am sim{itceva,ca o binecuvdntare. Nu gtiamcum sd ajungmai repedela dAnsul. inaintesd ajungla el, am cdzut,m-am gi rupturdde menisc.Am operatde gonartrozd avut gi lichidla genunchi. Mai intdi am stat in cdrucior rotile cu treisdptamAni. Apoiam trecutla cdrje. Am ajunsla parintele Onufrie anul trecut(in 2012).Inilial, doctorul imi spusese cd nu gtieexact gi dacd nu va fi nevoiede dacdva reugiopera{ia protezd. AvAnd o vdrstdinaintatd, existarisculsd nu se mai refacd cartilagiile. in martie m-am <9+

operat, in iunieam ajunsla icoana sfdntului mai intdi in c6rje,apoi in baston.incet, Tncet m-am rugatla sfdntul, cum am putut. Pdrintele Onufrie mi-a spus:,,Osd ldsa{ibastonul!" N-a mai trecut multgi,prinlunaseptembrie, pe la sfArgit, cAnd am mers la pdrintele, am ajuns fdrd baston.l-am pentru mul{umit sfAntului minune. Dupdce m-am rugat c6teva luni la icoanaSfAntului Efrem cel Nou, m-amdus la control gi acum pot si merg foartebine,fdra sd port protezd.
(Maria V., 56 de ani)

,,Am rdmasca speriatd:<<Doamne, eu pot sd merg ca un om normallt>" La sfArgitul toamneidin anul 2009, am fost plecatd din [ard.Doream sd vdd 9i alte locuri. Am avut parte de o incercarea lui Dumnezeu. Am ficut artrozdla genunchiul st6ng.Artrozami-a blocatgenunchiul. Nu mai puteamfolosipiciorul. Am fost obligatd sd md intorcde urgenli in !ara.in urmainvestigaliilor fdcutela Spitalul Foigor, medicii au deciscd e nevoiesd md opercz. Am apelat la serviciile altormedici, la Floreasca. Abiain acestmoment de deznddejde, mi-am adus amintecd am un preotduhovnic, ales de Dumnezeu sd md ajutein momente de necaz9i intristare. Prin rugdciune, cu harul ddruit de 10+

pdrintelui duhovnic, el m-a indreptat Dumnezeu noud de Dumnezeu, spre noul sfAntdescoperit sfdnEfremcel Nou.Nu am gisit acatistul SfAntul tuluica sd md pot ruga,dar,cum la Dumnezeu de la am primitun telefon nimicnu e intAmplitor, pdrintele meu,care mi-a spus sd fiu atentagi sd md rog cdt timp voi vorbicu el. Eramla serviciu, la telefonce mi-acitit intr-opauzd9i am ascultat pirinteleduhovnic: din viala eraucdtevaaspecte Efremcel Nou gi primele rugdciuni din Sfdntului in acelmoment acatistul sfdntului. am simlitceva in picior localizatd la deosebit, o cdlduri puternicd genunchi, ca atuncicdndte atingide ceva fierMomentul binte. Afost ca o sperieturd. a fostscurt gi nu i-am dat importantd. Dupdterminarea convorbiriicu pdrintele, m-am ridicatsd merg gi am rdmasca speriatd: eu pot sd merg ca ,,Doamne, pe pdrintele un om normal!" L-amanunlat Onufrie gi i-am spus cd pot sd merg ca toatd lumea. Pirintele Onufrie mi-a spus sd fac Acatistul Efrempdndla Boboteazd. Dupdce am Sfdntului de cdtevaori, m-amsimlit cititacatistul sfdntului absolutnormal,m-am bucuratde sdrbdtoarea Nagterii Domnului. in toli acegtiani am simlitocrotirea Sfdntului pe darul carel-amprimit, Efremcel Nou.Pentru fiecare am fostla icoana sa fdcitoarede minuniin #11 +

gi sdptdmAnd, aducdndrugdciuni de mullumire daruri,dupdputerile mele. Era Tn primdvara anului 2011,in apropierea SfintelorPagti.Eram la pdrintele Onufriecu incd doud cregtine. Noi mai fdceampe acolo cAteo privirea ascultare. Mi-am indreptat spreicoand. $i l-amintrebatla telefonpe pirinteledacd icoanaa transpirat sau se intdmpld altceva. Timpde o ord, o ord gi jumdtate,c6t am privitla icoand,toatd s-a umplutde picdturi de mir.Mie nu-miera icq-an-a pentruchinurile clar dacd e transpirafia sfdntului pe care le-a suferitsau dacd sfdntulplAnge, daci sunt picdturi de lacrimi ale sfdntului. CAnd a ajuns acasd pdrintele Onufrie,toati posibil? lumea era inmdrmuritd. E oare Dar in minteanoastrd era clar:icoanasfAntuluistStuse in casd numaicu noi, nu wea cinesd facd cevafdrd gtireanoastrd. De la aceadatd,picdturile de mir s-auinmullit atdt de mult, incdt trebuiauculesede pe rama icoaneipentrucd udau peretele. Nu ne-amdat peretele seamacd Tnspateleicoanei se umezise. Convingerea mea personali este cd sf6ntul gi, pentru este viu, este prezentin viala fiecdruia durerile, izvordgte fiecare dintre noi, similndu.-ne cAteo picdturdde mir. (OtiliaZanca,Bucuregti) H12+

,,Pereteleera plin, plin gi din ce in ce curgea mai mult mir" Onufrieera in spital9i am venitcu Pdrintele solul sd ii pregdtescnigtehdinulede schimb,ca sd i le ducem la spital,gi ceva de-alegurii,de mdncare. $i l-am rugatpe solul meu sd meargd sd pregiteascdcandelasd ardd la icoanasfdnAcum tului. Niciodatdnu ldsamstinsecandelele. gijumdtate a fostasta.N-amfosteu de fa!5. un an la pdrincare se spovedesc Cdtevacredincioase giau acasd teleau venitsd aducdlumini de Pagti vdzut cd pe perete era giroi umed de mir. Noi cdte o lumindaprinsdin aveam la toate icoanele fala lor. La Tnceput au crezutcd au atins cumva candela c6nd au pus lumind9i au curs pe perete picdturide ulei. $i au rdmassurprinse cd totugi miroseaa mir. $i i-au spus pdrintelui Onufrie. Pdrintele nu maigtiu era ori pe Rardu, oriin spital, undeera in perioada aceea,de Pagti.l-au spus pdrintelui a vdzutcd 9i, c6nd a venit,intr-adevdr, era mir gi pereteleera plin, plin 9i din ce in ce curgea mai mult. $i se umezise bine de tot peretele Efremcel din spateleicoaneiSfdntului Nou. sd facem Noi,venindla pdrintele, i-ampropus un fel de tdvila unde si stea icoanagi sd curgi ce mirul,sd fie cu un tdmburug, sd recuperdm 13+

curgedin ea. Sd nu ldsdmaga sd se iroseascd mirul,sd se piardd. dintr-o teavi de $i i-a fdcut-o cuprudin aceeamai mare,a desprins-o gi a ficut astfelTncdt sd steaicoana in ea.$i, aga,mirul care curgease strAngea intr-o sticlu!5.La inceputera mai pufin. Pe urmd icoanaera tot mai imbrobonatd, tot mai curgea, dar nu cu fluiditate mare, aga,sd se strdngd9i sd vezi cu ochiullibermult de tot. Revenim la ceeace am vdzut9i am trditeu cu sofulmeu.Solula merssd schimbe sticlula de la icoand, cd pdrintele gi se sim[ea foarterdu noimai stdteaml6ngdel la spital. Au fost perioade in care fdceamcu rdndulgi aveamgrijd de pdrintele la spital, c5 era rdu de tot.$i i-amzis:,,Nugtiudaci m6ineajungem sd trecempe acasd,dar vezi c6t mir s-a adunatTnsticlufaaia, dacd nu cumvaa curs,9i puneo altdsticiuld sau varsi conlinutul ei in altdsticlu{d." Noio luam,degertam miruladunat in altd sticluldgi puneamsticlulala loc. Era o sticlu(d de plastic. Atuncisolulzice;,,Vino repede!" Sticlula era plindpe jumdtate. Eu m-amsperiat la inceput,n-am gtiut din ce cauzd.intr-adevdr, pe furtunel mirulerafluid.Cumtragivinulpe furtun gi, la inceput, se vedegiroiul curg6nd. Pe urmdmirul aveamomente nu maicurgea. cdndse oprea, Dar gi tot timpul tot timpulpe icoanderau brobonele. 14+

se vedea umed cu ochiulliber.Avea momente maimult,aveamomente cdndicoana cind curgea imbrobonatd nu numai curgea. Acum a era 9i sd curgddin ce in ce mai mult. inceput cAnda dus icoanape Rardu,a fost acum, $i nedescris, nu pot sd vd spun.Eraubrode ceva ploaie ca dupdo torenfiald de vard,c6nd boanele alea mari pe plante.Se fdcuse rdmAnpicdturile plindde broboane marigiam zis pdrintelui: icoana credcd e cevacu SfAntulEfrem, credcd i-a ,,Pdrinte, pldcut aici.la RarAu sau nu gtiuce vreasd ne arate." Cd icoana era plind,ptina"plina. a $i pestenoapte gi, pirintele intrat cursde s-a umplutsticla c6ndau gi cu pdrintele loan de.h Rard-u Haralambie, era balti pe jos. $i de atuncicontinuu curgedin ce in ce mai multacolo,la pdrintele loan. v-amzis,eu fiindaicizi de zi, tot tim$i acas6, pulaveam grijdsd arddcandelele gicdndstdteam prinpreajmd ardealumdnarea la Sfdntul Efremgi la SfdntaParaschevi. gi Ca de la icoanaSfintei Paraschevia cursmir.Eu voiamsd gtergicoana ei de prafgi sd am grijdsd nu se atingdtot omulde icoand Tolivor sd atingd direct. maimult,sd atingd maimult!$i, cdndam fostla pdrintele Justin Pdryu cu icoana Sfdntului Efrem, mdiculele eraudornice sd atingd gi sd deacu vatd9i se lipise vatape mirul icoand pe mir,eratoatdlipicioasd. gise imprimase 15+

Dar,pe urmd,mirula cursgi s-a acoperit, s-a uniformizat, nu se mai cunoagte. La icoana SfinteiParaschevi sticlaera curatS, pe ramd,pe undeiegeanu gtiu,curgea darcurgea pe tivild, curgea pulinin pahar, dartoati ramaera plindde mir.$i prinspatele ei bdgamm6nagi o gtergeam gi pe acologiseam mir.Acum n-a mai cursmultin pahar, darin schimb acums-aimbibat toati in mir,doarfoartepu{in, sus, nu e imbibatd. lcoanaSfintei Paraschevi a izvorAt mir nu mult dupdce a izvordticoanaSf6ntului Efrem.Atunci a fdcut so[ul meu o tivi{d gi pentru cealaltd. Le-a fdcutla amAndoua. $i a fdcut9i la icoana Mdntuitorului, cd izvora mir gi acea icoand a ; Ii MAntuitorului din chiliain care a stat primadatd pdrintele. A statin gazddla cineva. Acum trei ani am fostcu pdrintele Onufrie la Prislop. Afost ceva, aga,pe nepregdtite. Pe ultima sutdde metricineva a renunlatsd meargd,gi pdrintelem-a luat pe mine.$i la Sibiune-amoprit9i am iptratintr-un magazin de obiecte Pdrintele bisericegti. i9i dorea foarte mult sd facd un paraclispentrucopiii cu I probleme. am zis:,,Pdrinte, hai $tiindlucrulacesta, gi sd vd alegefi sd intrati o icoandcu Mdntuitorul, sd o avetiin paraclis." A ales o icoandcu Mdntuitorul,am cumpdrat-o. V-am zis cd pdrintele stateain altdparte,dar icoanaSfdntului Efremera
I

Pdrintele, Paraschevi. la minein cas5.$i a Sfintei cAndle-a cumpirat,nu avea unde sd le pund. foarte, foafte o camerd Undestitea dumnealuiera gi nu unde si le icoane avea c6teva Avea miculd. mai pundgi pe acestea. line-lela $i atunci m-a rugat,zice: ,,Mamd, am la curte zic: Stdnd dumneata." ,,Pdrinte, spaliu le lin."Tottimpulmd uitamla ele 9i imi suficient, pe cea am cumpdrat-o erauchiardragi.$i atunci gi am dus-otot la mineacasd. Au cu MAntuitorul jumdtate de an. stat la mine acasdmai binede Cred ci aproape un an au stat cea cu Sfdnta gi cea cu SfAntulEfrem,iar cea cu Paraschevi a stat din iuniepAndin decembrie. Mdntuitorul i-amdat-opdrintelui Nicolae, inaintede SfAntul gi a dus-oacasd.A venit pe la noi gi i-amzis: pdrinte,nu luali acasd mdcar icoana ,,Haideli, Zice:,,Hai, sd o iauacasd." micu!5cu M6ntuitorul?" Priflorila icoane. Pdrintele tineasd aibdtottimpul crini.$i s-a trezitci, pe mise sau cumpdrase curge mir de la hdrtiade la crini, pe ambalaj, la CAndam merscu colindul icoanaMdntuitorului. pdrintele, mi-aardtatcum curgeamiruldin icoana de mir.MutAndu-se eranumai MAntuitoruluigicum acolo,am adus icoanaaici, acasi. Se uscase dar acumvreo mirulin zonaochilorMAntuitorului, am vdzutcd a inceputiardgisd doud sdptdmdni 17+

H16+

curge, aveagiroaie ugorvizibile, nu erazvantat tot. Mai intdia izvorat mir icoana Mdntuitorului, apoi icoana SfAntului Efrem cel Nou,apoiicoana Sfintei Paraschevi. Au fost persoane care veneaugi imi ziceau cd sunt foartemullumite pentrucum le-a ajutat sfAntul. A venit o bdtrdnicd care avea bdiatul aproapealcoolic.Pdrintelui i-a bdut gi spirtul medicinal. A intratin baie 9i... CAnda realizal p d r i n t e l en , u m a i a v e a n i c i s p i r tm e d i c i n a l . -l bdusebdiatul. Plusce maiaveapdrintele pe acolo, o sticluld, doudde vin pentruimpartSganie. Erau goaletoate. spunea mama bdiatului cd nu are $i gi bea in disperare. serviciu La un moment dat, bdiatulplecade aici incdraritl. Nu imi dddeam seamade ce. Sd vind la pdrintele gi sd plecepe gapte cdrdri! a venit maicd-sa dupdce s-a rugat $i la icoana SfAntului Efremgi ne-aspuscd gi-agdsit gi serviciu, s-a ldsatde bduturd gi vorbegte gi cu o fatd,urmAnd sd se cdsdtoreascd. Pe urmd,tot aga, o doamndse ruga pentru baiatulei, ca era necdsdtorit gi avea o vdrsta, in jur de treizeci gi ceva de ani. Eu pe doamrla o cunosc, pentru cd am maivizut-ogi la altebiserici,
1 Pe gapte cdrari (n.ed.).

unde mergemnoi de obtcei.A fdcut acatistul de citit s-a rugatgi, dupdce a terminat sfAntului, plind vestea cd bdbucurie de ne-aspus acatistul, gi nunta. gi gi-austabilit iatulgi-agdsito prietend fala sfdntului altar. Acumsuntcdsdtoriliin a avut un Fetilapirinteluide la Mogogoaia pe trecerea magina. de pietoni a lovit-o accident, gi e bine,nu in picioare merge Astizi am vdzut-o, mare e Am zis: ,,Doamne, are niciozgdrieturd. puterea lui Dumnezeu!" Vine lui august a fostaccidentul. SpresfArgitul pdrintele gi ne spune:,,Rugali-vd cu tolii, Onufrie pe trecerea de cd fataunuipirintea avutaccident pietoni." Ne-amadunatto!i, care am putut,am a Pdrintele Onufrie Efrem. fdcutacatistul SfAntului gi gi a la Cred cd fdcut el acatistul a mers spital. gi cu icoana la patulfetilei, careerain comi. ajuns au Medicii N-avea niciogansdde supravieluire. pe Era aparate. nicio scdpare. nu mai are spuscd de dezlegare, Defiecare datdcAndcitearugdciuni pdrintele unde Pe la toatemdndstirile o pomenea. la sfdntul ajungeam, dddeamsd o pomeneasce altar.Dupdce s-a dus pirintelela spital9i a citit patulfetilei, un a douazi a primit acatistul lAngd telefongi a aflatci au scos-ode la aparategi a sauo inlepat-o sd vadddacdsimtegi e congtientd deconecteazd de tot. $i atuncifetilaa dus mdna +'19

-18

=.-

undeau inlepat-ogi apoi a inceputsd-girevind. feti{agi-a revenit. $i astdzi $i, intr-osdptdm6nd, Pdrintele zice: am vizut-o, stdnd in picioare. nu mai iegit, nu mai nicio zgArieturd, are are ,,A nicio zg6rieturd!" Astdzi am vdzut-o venind la pdrintele gi am zis:,,Doamne!" Eu zic cd 9i pe mine m-a ajutat,mi-a ascultat rugdciunile. A fost de trei ori in operafie. $i eu m-am rugat la sfdntul,cdnd era sora mea Tn gi a operafie de apendicitd. Ea are cirozdhepaticd avutcomplica[ii. Zic: sfAntului. $i aveamacatistul gi ajutd-md tu!" L-amsunatpe pdrintele ,,Sfinte, i-am zis: ,,Pdrinte, rugali-vd la SfAntulEfrem." Sfdntula fost acologi a ajutafo. Uneoriscriam cdte un bilelel cu problema respectiv, omului o puneam sub icoana sfdntului 9i pe urmdimi spuneau cd omule bine. Maivenea in c6rje, o doamnd de-abia mergea. Nu reugea sd meargi. $i a venito datd,de doud, de trei ori gi, la un momentdat, a inceputsd meargd mai bine.Vedeam cum mergemai bine. gi la ugd. Nu Tl mai tineain $i igi uita bastonul mdn5. Eu rAdeam cu dumneaeigi-i spuneam: ,,Sd vedeficd il uitalide tot!Sfdntul gi o sd vi vindece nu o sd mai aveti probleme". a $i, intr-adevdr, plecat la un moment dat gi mergea fdrd bastoane. foartebine. $i mergea

loan de la Rardu, Mi-azis gi sotulcd pdrintele facepagifdrd acolo,merge, de c6nda dus icoana bastoanele. sd se lind de amdndoud $i dAnsul avea problememari, pentru ci a trecut prin cu i-au zdrobitgenunchii Comunigtii comunism. meu A venit so[ul ii sunt strivite. oasele ciocanele, loan a mersde la cd pdrintele acasdgi zice:,,$tii Le A mersfdrd bastoane! chiliepdndpe balcon? mare e zis: am vAnt!" in flutura ,,Doamne, $i Ta!" minunea (Niculina $irli, Bucuregti) Sfintul Efrem cel Nou aiutd o fetild sd rasd din comd Fetita noastrd,Elena Carmen,in vArstdde 11 ani 9i 5 luni,a"flalain.co-md la SpitalulEliasin pe trecerea de de circulalie urmaunuiaccident pdrintele a Onufrie pietoni, gi-a revenit dupd ce Mare icoana SfAntului secfiaA.T.l. adusla spitalin au MucenicEfrem cel Nou gi sfdnt mir. Medi,qii plecat, pdrintele fetilei starea a relatat c5, dupdce s-aimbunitdlitsimlitor. (Preoteasa Mogogoaia)2 Vrdjitoru, Silvia

2 Mdrturia doamneipreotesea fost confirmatdprin semnd(n'ed.). so[uldumneaei turdde pdrintele lon Vrdjitoru,

20+

21 +

,,Am fost martor cind icoana Sfintului Efrem cel Nou a izvorAt mir" pdrintelui Fiind in apartamentul Onufrie, intr-o zi cAndpdrintele era in spital,am fost martorcdnd icoanaSfdntului Efrem cel Nou a izvordtmir. Menlionez ca pdrintele era in spital de doudzile. Agasd-mi ajuteDumnezeu! girli, (Avram Bucuregti) enorme face!" n,Minuni Pot sd mdrturisesc cd din aprilie anulacesta (2012) am aflatde icoanaSfdntului Efremde la o doamnd, o enoriagi.$i am venit la icoandimpreundcu ea. $i, din clipain care am ajunsla gi am vdzut-o icoand, cdt e de plindde mir,gtiind cd e fdcdtoare de minuni,din clipa aceeaam inceputsd md rog tot timpul. Eu am avutprobleme cu fata mea.A plecat de acasd.N-ammai gtiutnimicde ea; o fatd carea fost cuminte s-a imprietenit cu cinevacu care nu trebuia. gi, A plecat fata meagi n-ammaivazut-o. din cauzaasta,ca mamd,am fost disperatd. CAt gi c6tam pldnsla SfAntul m-amrugat Efrem sd md ajute!SfAntul mi-a adus fata acasd. Dupd un interval de rugdciune, de pldnsgi de multamilostenie,sfdntulmi-a adus-o.E sindtoasdacum. Spersd fie gi inteleaptd.

Dar minunea a sdv6rgit-o Sfdntul Efrem. Cdnd gi vizut-o la ugd, intreagd cd e cd e fata mea, am Fata mea face pestecdteva nu am avut cuvinte! zile28 de ani.A fostcdsdtoriti, a divo(atgi, dupd la vreo doud luni,a cunoscut divor!, un bdiat,a pentru a fostcevanefast cdruiprietenie ea. Nu gtiu cum a zdpdcit-o, de a plecatfata meacu ce a avut pe ea gi am crezutcd am pierdut-o definitiv. N-a mai luat legdtura cu noi. l-a interzis sd mai ia legitura cu pirinlii, i-a interzislegiturile cu prietenii, a scos-ogi de la serviciu, ea nu a mai avut nici serviciu. Va dali seamace a fost in sufletulnostru,prin ce-amtrecut!$i SfAntul Efrem m-a ajutat.Sf6ntulEfrema fdcut minuneaasta pentru minegiii multumesc dintot sufletul. O enoriagd cu care ne intdlnimaici (la icoana SfAntului Efrem) a avut,tot aga,probleme cu fata. in mare, vd spun.Fatadoamnei lucra in Germania la un restaurant cu 9i acoloi s-a fdcuto inscenare un client.Fata,nevinovatd, era cdt pe-acisd fie pe carel-a servit arestatd in Germania. Clientului i-a disodrutborsetacu tot ce a avut in ea. I s-a inscenat fetei.Fataa venitinnebunitd in tar5,i-a spusmamei. Mama, fiindcredincioasd, a venit aici gi s-a rugat mult la SfAntul Efrem.$i pdrintele Onufrie i-a spusmameicdfataeie nevinovatd, sd

22+

il

-23#

SfAntului cd n-areniciovinS'Cu ajutorul o creade. fdcut o i-a multd, multd, Efrem,cu rugdciune de aicidin S-a dus cu un avocat sfdntul. minune i-a pentru ea pledat acolo a 9i descoperit Romdnia, datoritdunei poze' Deci poza aia nevinovd{ia ardta,de fapt,cd feteinicipringAndnu i-a trecut sd facd aga ceva.A apdrutin pozdcine i-a fdcut fata' paguba. respectivului $i a scdpat Sunttineri' cdsdtoritd' Tot aga,gtiuo doamni Au fdcut multdrugdciune 9i doamna9i solul 9i rdmdndgravidd9i a sd ajutat-o SfdntulEfrema de un an 9i e niscut un copil.Fetilase apropie gifrumoasd. sdndtoasi Voiam sd vd spun cd am fost plecatd la gi de cAndvin aici Rariului cu pdrintele Sihdstria putut si curgi din a mir cAt nu am vdzul at6ta c6t am Efremin zileleacestea, icoanaSfdntului pentru cd asta intdmplat cd s-a Cred stat acolo. o vadd. gtiasfdntul cd o sd vindmultdlumesd $ti!i A venit incontinuu! cAtmir a pututsd dea!Curgea Minuni lumea gi igi punea mirul in gervelele. enorme face! (Hermina Cdruntu)

,,SfdntulEfrem face foarte multe minuni, ajutd foarte multd lume" Primadatd,pdrintele mi-azis: ,,Doamna Nan, Efremfacefoartemulteminuni, Sfdntul ajutdfoarte multdlume,este imposibil si nu vd ajutegi pe dumneavoastrd! Vi rogsd citiliacatistul lui."gi [in mintecd am venit pe 8 martie2012,destulde amdrAtd aici,cu o floarela sfdntul. M-amrugateu problema? acolo...Care era Fiica mea e in America de vreo 10 ani de zile.Nu preai se lega nimic.Nicica viatapersonald, nici la serviciu. Nu demarau actele. Atunci, incurcdtura era aga de marelAlesese fiicameao variantd 9i eu am spus de la buninceput nu.Pdrintele a zis:,,Rugati-vd cu nddeide, cd sfdntulface minuni." M-amrugatcu nddejde. Cuma lucrat sfdntulin - degiesteun interval de 9 luni?S-audepusactele intreg proces,cu post scos la concurs,este o intreagd filosofie. Puteasd dureze?ntre 6 luni 9i 2 ani.in plus,a cunoscut pe cineva. PAnd atunci, pe cinepldcea gi,pe cineo pldcea, ea,nu o plScea nu il pldcea ea. $i uiteaga.Avea31 de ani gi la vArsta astacam incepisi te gdndegti: ,,Domnule, ce nu estein ordine?" Acuma gdsitpe cinevade carezicecd estedestul de mulfumitd. Problema tinerilor de astdzieste cd nu igi fac familii. Eu eramcdsdtoriti la vdrstaasta. A intdlnit #25+

2+'n

dupd ce m-amrugatla Sfdntul gi ea pe cineva, am mai in casd, linigte Acumam maimultd Efrem. meu. sufletul in multalinigte de mulli Solulmeu suferdde o boaldpsihicd Are o tulani, a luat toatefelurilede tratamente' gaptezeci Cu (depresie bipolard)' burarebipolard te din aceleacare ingragd! de mii de tratamente p6ndla urm6.Nu mai intr-olegumd Te transformd paresi fie un normalitate, spre tinde ia tratament, fdrd nu se poate in care Astae o boald om normal. pentru cd oriteduciinsus,oriteduciin tratament,
JOS.

amvdzut giacum, amfostla Rardu, cAnd Chiar puse in 9ir,de pAnd intregi, lunisticle de sAmbdtd Efrem. mir carea cursdin icoanaSfAntului ii spuneam cdreia de serviciu Am aduso colegd Asta era inaNu credea. mir. cd icoanaizvordgte a de colectare instalalia intede a-i face pdrintele A luatea Atuncicurgeamirulpe perete. mirului. gti{i cum a intrat, cAnd Ca un fdcut, a venit. magina, S-a aplecat, Ca de la robinet. curgeamirul? 9i-a fdcuto crucegi nu i-a venitsd creadd. $i pdrintele i-a zis: ,,Jine!i mintecd mirulnici mdcarnu pda ajuns i-ainmuiat-o teazd;' l-a luategarfa, 9i,cAnd pdtatd. n-a rdmas la serviciu cu ea, era uscatd, Efremau apdrutmai multe La icoana Sfdntului obiecte, inelede aur.$i l-amintrebatpe pdrintele 26*

ce s-a int6mplat.Zice: ,,Ce credeli cd s-a g i m i - az i s s d m d i n t 6 m p l a tA ? v e n i to d o a m n d r o g , c d s o l u l e i e s t e g r a v b o l n a vd e o b o a l d incurabila. A venitgi ea 9i s-a rugat. A duratce a gi durat soluls-a internat in spital. A venitcareva g i i - az i s :< M a m dd , o c t o r un d i nf a m i l i e l e - as p u s cd tataa murit.> in momentul acela.ea ar fi zis: <Sfinte E f r e m ,n u - m il d s a s o { u ls d m o a r d ,c d , dacdnu moare, eu dautot auruldin casd>. Peste u n s f e r td e o r d v i n e i a r g i s p u n e :< M a m d , eo g r e g e a l dt,a t a e v i u . >l e s e o m u l d i n s p i t a l ,s e duceacasd.Doamna aceeaa uitatpromisiunea fdcutd. l-a apdrut Sfdntul Efrem: <Ce mi-a!i p r o m i sd , o a m n S ?$ >i , a g a ,d o a m n a a a p d r ua t ici la pdrintele cu toateinelele de aur,de s-a si mirat pdrintele." Eu am zis la toatdlumea:,,Cititi acatistul lui, rugali-va, cd Sfdntul Efremchiarajutd!" (Paraschiva Nan, Bucuregti)3

3 Pe datade 5 decembrie 2012,MarinNan,soluldoamnei Paraschiva, a semnat o mdrturieconformcdreia a fost martorla faptul cd icoanaSfdntuluiEfrem a izvordtmir, specificdnd: m-a vindecat de o boald psihicd: ,,Sf6ntul depresie bipolard" (n.ed).

H27+

,,Dacdvii aici gi te rogi gi poateili curge 9i o lacrimd, sfAntul te aiutd" E un an 9i ceva Eu vin aicisd ajutla curdlenie' in scara intram veneam Cdnd vin. 9i de cdnd dat sd pe Am scard. de a mir mirosea blocului, Efrem9i, la un la icoanaSfAntului aprindcandela pe falade dat,am vdzutcd mirulcursese moment in sticlu!5 curs A icoand. 9i sub masd care era De doui pdrintele a impd(it mirulla credinciogi. iar sd curgdmult.lar se opregte, ori s-a Tntdmplat nu 9tiu. curgemai mult.Estecevatainic, prin petrecut dovedesc se care s-au Minunile cd omul odoarelecare se vdd la icoan5.Pentru acasd,de multeori, 9i spunea nici nu ajungea m-a sunat9i a zis cd i domnule, pdrintele: ,,Uite, O femeienu puteasi rugdmintea." s-a indeplinit facd copiide ani de zile gi, cum a venitla sf6ntul, I s-a ardtat9i in vis. CAnda a rdmasinsdrcinatd. mi s-aardtat acesta dar zis: a venit, ,,Aoleu, sfdntul reale' lucruri Sunt vin aici." in vis gi mi-aspussd gi spunea. Pldngea A venit o femeiein doud cArje,nu prea in vdrstd. A venitintr-ozi numaicu una 9i pdrintele pe cealalti,cd nu binecd ai uitat-o i-a zis: ,,Lasd, o sd-ti mai trebuiasc5." $i, a doua oard cAnda a inaintesd se vindece, venit,a venitfdrd cArje. gi mergeain cdrje. fost cu noi intr-unpelerinaj 28-

fdrd nimic,sd ii $i dupdaceeaa venitfdrdcArje, sfdntului. Lumeacarea venitaicia mullumeascd lcoana, fostfoartemultumitd. cu ajutorul sfantului, fdcut cunoscutd. intAmplat s-a S-a sd vind gi carenu aveaucredintd. oameni Md intrebau: ,,Dar si fac aici,dar cumtrebuiesdfac?Zic: ce trebuie si facio rugdciune, sd te rogisau sd scriiun ,,Vrei gi persoanele acatistin care ifi scriisuferinlele? aceleacare nu aveaucredinfd au devenit foarte credincioase dacd li s-au intAmplatminunile acestea." Nu trebuiesd citegtizece acatistela icoana. Dar,dacd vii aici 9i te rogi gi poatei[i curgegi o lacrimd, sfdntul te ajutd. (Maria Cojocaru) ,,Celmai mult md simt atrasd de Sfdntul Efrem" Despre icoana fdcdtoare de minuni a Sfdntului Efrem cel Nouam aflatde la pdrintele Onufrie. Am fost intr-unpelerinaj gi acoloam gisit acatistul gi paraclisul sfdntului. in momentul in care am pus mdnape acatistulsfdntului, am sim[it ci mi atrage ceva. De atunci,nu am mai pututsa il las din mAnd. Am inceput sd merg sd md rog la icoana SfAntului Efremin ianuarie 2012.Eu am un fiu de H29+

de probS' 40 de ani'A statin cdsdtorie aproape cu doudfemei'Dupdce m-am cume modaacum, Efrem'in scurttimp s-a rugatla icoanaSfAntului cu o altd fatd in trei luni au fdcut9i imorietenit sfdntului' un an 9i,prinmijlocirea Nu a durat nunta. gdsit o fatd datorii, 9i-a meu a scdpatde bdiatul magind 9i $i-au cumpdrat bund gi un serviciu. rugat s-a Onufrie pirintele cd contat A apartament. cu sufleteascd pentrunoi, eram intr-o legdturd sfinliasa. sd md ajute 9i pe mlnesa sfAntului M-amrugat M-am rugat cu credinld' imi schimbserviciul' chiarcd suntfoarte spundndu-mi Onufrie pdrintele unuialt loc de munca' gdsirii in privinla optimistd Mi-am schimbatserviciulfoarte repede' Am dar cel maimultmd Nectarie, gi la SfAntul evlavie Efrem. de Sf6ntul simtatrasa
(Maria Badea)

angaleze. Nu s-auimplinit cele40 de zilegi bdiatul meugi-agdsitserviciu, primit datoritd ajutorului de la SfAntul Efrem pdrincel Nougi prinrugdciunile teluiOnufrie.
(Elena Manole)

Sfilntul Efrem aiutd un om sd i9i gdseascdseruiciu Am aflat de Bdiatulmeu nu avea serviciu' uneivecine' de la nepoata Efrem SfAntului icoana Onufrie' Cu ea am ajunsprimadati la pdrintele a sfAntului de minuni fdcdtoare Am mersla icoana Pirintele lui. acatistul gi,timpde 40 de zile,am citit ganse sd se Onufriemi-a sous cd bdiatulare

,,ii multumesc Bunului Dumnezeucd m-a ajutat sd vdd o asemeneaminune" gi sunt Sunt ndscutd intr-o familieortodoxd botezatd ortodox. Pandla 38 de aniam duso viald lumeascd, fdrd nicio legdturd cu biserica. Abia atunci gi maiales am descoperit ugauneibiserici ce estedincolo de ugd,in bisericd. Au trecut20 de ani de la acel moment 9i, din pdcate, nici astdzinu am reugitsi recuperez cei 38 de ani petreculi fard niciunfolosduhovnicesc. Cu toateacestea, BunulDumnezeu mi-a intins probabil deseori o mAni de ajutor, in speranla ca nu voi fi atAtde surddgi de oarbdduhovnicegte! pe carele voi mdrturisi Faptele nu suntspectaculoase, dar pentruun incepdtor in credinld, ca mine,pot fi considerate minuni. Sau, dacd este mai corectaga,pot sd spun cd m-amconvins cd nimic nu esteintAmpldtor. - pe in urmdcu aproximativ un an, o prietend care eu o consider duhovnicegte, inaintatd in compara{ie cu mine- ne-aspuscd estenevoie de #31 #

care se opera Onufrie pentrupdrintele rugeciune pe pdrintele, noi dintre (nu il cunogteam niciuna aceastaa noastrdauzisedespre doar prietena ce rugdde la o cunogtinld). dAnsul $i s-a stabilit prietene, legate (suntem cAteva ciunesd se facd unelede altele). duhovnicegte cd eu recunosc Dupdce s-aufdcutrugdciunile, moment. acel am uitat este ordinea Deginu pot spunedacdaceasta exactd,a mai trecut o vreme 9i a cronologicd cunoscutd, cu o persoand sd md intdlnesc trebuit mi-a problemd. despd(ire, La pentrua rezolva o pelerinajul pe careo adusese din ddruito iconifd Am mullumit fdcut in Grecia. 9i am plecat'Pe sd citescnumelesfintuluidin drum,am incercat si inlelegdoar,,Efrem" dar am reugit aceaiconi!d, iar eu nu cunosc pentru cd estescrisin grecegte, ci nu poate limbd.Dar am fostconvinsd aceastd Efrem despre singurulSf6nt EfremSirul, fi SfAntul nu pentrucd lungimea cuvintelor careauzisem, corespundea. Pestedoar 10-12zile,o prietenddintrecele despre caream scrismaisus,mi-aspuscd trebuie Efremcel sd ciutim cartea vialaSf6ntului despre dar se epuizase Nou.Am mersla librdria Sophia, si imi tirajul. TAndra de acoloa avutamabilitatea Sfdntului aducddin rafto altd cartecu minunile H32+

Efremcel Nou. Pe coperta c5(ii era chiaricoana pe careo primisem eu cu pulintimpinainte! Am fost foartebucuroasd de felulin care am aflatcineesteSfdntul Efremcel Nou,degi, trebuie sd mdrturisesc, nu fdcusem absolut nimicpentru a aflacineestesfdntuldin primita. iconila Nicimicar pe persoana nu o intrebasem care mi-oddruise! (imi era rugine, din cauzamdndriei, sd recunosc cd nu gtiu). Dupd ce am citit cartea,eram atdt de impresionatd de mucenicia gi de minunile sf6ntului pe care le face, incAt i-am povestitunei cunogtinle carc a fost asistentdmedical5.Dumneaei a 9i in[elescd pot fi ajutalibolnavii dacd le-amduce acatistulSfAntuluiEfrem gi chiar a propus sd facemacestlucrupentru cei internali la Spitalulde Oncologie de la Fundeni. Dar,spreruginea mea,a rdmaso simpldsugestie. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pe aceastaam reugitsd nu o uit (poatedin cauzavdrstei sau din cauza pdcatelormele, am inceputsd am serioase probleme cu memoria). in concediul din anulacesta, in lunaiulie, deci dupd un an de zile,am reugitsd mergla Spitalul Fundeni gi am dus c6tevaacatiste ale Sfdntului Efremcel Nou celor internali acolo.in luna septembrie, am mersimpreundcu prietena care ne propusese pentruparintele sd facemo rugdciune 33+

Acolo biserici. (careurmasd fie operat)la Onufrie pdrinte pentruun mare era slujbade pomenire 1989. plecat Domnulin la prietenamea a Dupi slujba parastasului, stau grupaliin jurul cd cei din bisericd observat parohgi s-a dus sd aflece se intAmpld. pdrintelui A venitspre minegrdbiti 9i m-a trimis9i pe mine primite ale..' de curAnd si md inchinmoagtelor Efremcel Nou.Md gAndesc ai acumcd Sf6ntului sfAntului pdrticele din moagtele poatesuntprimele asemenea Adicda9 spune, ajunsein RomAnia! la munte, proverbului, cd, dacdnu vine Mahomed pot (Eu inchipui nu imi la Mahomed! vinemuntele am de aceea cd voi ajungevreodati in Grecia, am Nu potspunec6tdbucurie citatacestproverb.) avutin aceasdmbdtd! bisericd, A mai trecutpulintimp 9i, in aceeagi paroh ne-a fdcut o altd mare bucurie: pdrintele ne-aspuscd ne va miruicu mirulcare curgedin adusd Efremcel Nou,icoand SfAntului icoana... pdrinte care despre din Grecia de cdtre acel mea cd urmasd fie operat de la prietena aflasem a douazi! Dar,cdndam fost miruilicu acestmir,incd nu gtiam cine este pdrintelecare se bucurd de Efrem Sfdntului minunea din icoana careizvordgte in acea cel Nou.Prietena mea nu era la bisericd 34-

la telefon cd in Bucuregti dar i-ampovestit seard, aceastd minune despre care ne se Tnt6mpld pdrintele paroh. prietena Pentru meanu a vorbise greu pdrintele (parinsd afleundeeste Onufrie fost doarcd icoana estea unui teleparohne spusese pdrinte monah, care,degiestet6ndr, estebolnav). am ajunssd ne inchinim $i doarintr-osdptdmAnd icoana fdcdtoare de minunigi izvo9i sd sdrutdm rAtoarede mir a Sf6ntuluiEfrem cel Nou! in momentulin care am sdrutaticoana, am simfitgi mirosul suaval mirului. Am revenit la pdrinteleOnufrie.$i, in momentelec6nd se fdceaurugdciunile, am simlit mirosul mirului de doud{reiori, deginu md aflam lAngd icoand, ci la aproximativ un metru, un metru gijumdtate distanld. Astizi, icoanase afl6 la Mdndstirea Sihdstria Rardului, undeam reugit sd ajunggi eu in pele- 2 decembrie rinajuldin 30 noiembrie 2012. Acolo,sAmbdtd seara,pe 1 decembrie 2012,am vizut cdt mir izvorigte din icoanS, incAtnu mai incdpeain sticla pusi specialpentrua colecta gi in gervetul mirul,ci se imbibase agezatsub gi pe peretele prelinsese icoand, din spatele se icoanei (in partea de jos a peretelui,spre pe furtunagul pe leava caloriferului, dugumea), Acel mir caredirijeazd mirulin sticldgi pe podea. 35+

a fost pus in sticlulemici,care se impartcredinizvorAtoare la icoana carevin sd se Tnchine ciogilor Efremcel Nou,dar a douazi, de mir a Sfdntului 2012,sticlaera din nou 2 decembrie duminicd plind mir! cu aproape Domnului Maicii Dumnezeu, Bunului Mullumesc gi SfAntului Efremcel Noucd m-auajutatsd ajung 9i sd vdd o intr-un loc atAt de binecuvAntat in vialamea prima datd pentru minune asemenea sd mi ajutesd devin9i minune 9i sperca aceastd cu adevirat sau mdcarsd pornesc eu un cregtin pe credinlei. adevdrat drumul (M.V., Bucuregti)

careil primisem de la pdrintele Onufrie. Dupdce pus l-am uns, i-am icoanasfdntului la cap gi, minunea lui Dumnezeu, parcd durerea i-adispdrut, i-a luat-o cu mdnasfAntul. Acestaeste ajutorul pe care l-am primitde la Sfdntul Efrem, pentru care ii multumescAi ii indemnpe to{i care sunt bolnavica, inaintesd ajungd la spital, sd ceardajutorul sfintilor. (Nicolae Gheorghe, Bucuregti) ,,Nu m-a ajutat nimeni, decdt Dumnezeu" Tatdlmeu a fdcuto parezdpe 3 august.L-am dus la spital. Nu vorbea, nu se migca.Trei sdptdmdni nu a biut apd,decAtprin perfuzii, la reanimare. Dupdaceeaa inceputfoartepu{insd mdnAnce,inghilind cdte o lingurifd. L-am impaftigit, am fostla Sfdntul Nectarie, am luatulei de la candeld, i-amdat pe tot corpul gi,a douazi, s-aridicat. S-a ridicat in fund. Afost o minune. La vreo sdptdmAnil-am transferat la Spitalul Sf6ntul perioadd Luca,a merso bine,dupdcare iar i-a fost rdu. Fdceafebrd.Din cauzaantibioticelor, gi a fdcut i s-a distrusmucoasa intestinald un microb. Dupdaceeaa avutcrize,gi iardginu s-amairidicat, nu a maimers.$i-a revenit, a venit acasd, l-amdatcu mirde la icoana Sfdntului Efrem cel Nou.S-a simlitajutorul sf6ntului. Cu ajutorul
376t-_______=-_-_-

Sfintul Efrem ii alungd durerea unui bdielel am un fiu de un an 9i Md numescNicolae, ajutorul despre jumdtate gi doresc si dau mdrturie pe care l-am primitde la SfdntulMare Mucenic celor giajutdtorul cel Nou,ocrotitorulcopiilor Efrem bolnavi. fiul meus-a trezitdin somnplAnintr-onoapte, 96nd.L-amintrebatce-l doare gi mi-a ardtatcu pdnd De la treidimineafa capului. mAnu[a cregtetul venit Mi-a la gaptes-a vditatde durereade cap. mirpe sfAntului, ideea sd-lungcu mirde la icoana

mirului,gi-a revenit9i e bine. M-am rugat la sd mdndnce Dumnezeu 9i sd meargi la toaletd de ani de noudzeci vArsta gi e bine.Pentru singur, a pututsd-l ajute,cd e bine.NumaiDumnezeu degi vorbegtemai altcineva... $i el realizeazd, dar spune:,,Nu greu,cd i-a fost atinsdvorbirea, N-amcuvinDumnezeu." decAt m-aajutatnimeni, pentru tot ajutorul. te de multumire (ZoicaStoia) ,,Minunile sunt ceva normal la Dumnezeu" Minuneamea nu gtiu dacd e una spectadar pentrumine,cred,este important5' culoasd, eu pe la pirinteleOnufrie, Chiardacdmaiveneam este celNou Efrem giicoana Sf6ntului cd nu gtiam doarde icoanaSfintei de mir,aflasem izvorAtoare sauTntr-o miercuri intr-o Era Paraschevi. Mucenite mers Am primeaoameni. vineri,cAndpdrintele sd md fdrdprietenicare prima pentru datdsingurd, pe le care rugdciunile am ascultat am intrat, aducd, in Mieimi placrugdciunile Onufrie, fdceapdrintele de tare foarte general,aga cd m-am bucurat 9i a inceputsd ciOnufrie Apoi pdrintele acelea. teascd acatistulsau poate paraclisulSfdntului Eramcu gdndul Efrem cel Nou,nu mailin minte. 38-

la rugiciune, dar gi cu gAndul la ale mele,c6nd, deodatd,am observatcd pirintele Onufriese apropie de icoani, se inchini, devinebruscextremde bucuros. in timpulcitiriiparaclisului sfdnicoana tului, incepuse sd izvorascd mir. Ne-am bucurat foartetare cu tofii,9i cei prezen{i ne-am inchinatla icoandgi am pdstrat, probabil, momentulin suflet. Dar poatemai multdecatminunea in sinem-a impresionat pdrintelui credinta Onufrie. Credcd pentrumine aceastaa fost minuneamai mare decdtizvordrea de mir.Sd cunogti un om atdtde tAndr, care sd gtie si preluiascd cu atdta maturitateastfelde momente 9i care,totugi,cu smereniete ajutdsi invelimultin viafade credin{d! Probabil cd minunile se intdmpld, a$acum se zice,celornecredinciogigi sceptici, ca mine,ca sd ii intdreascd Dumnezeu in credinld, dar 9i celor credinciogi, ca pdrintele Onufrie, care gtiusd se bucure de ele sincer, cu smerenie, cu dragoste. Pdnd la urmd,asta cred cd inseamnd sd fii aproape de Dumnezeu, sd fii ca pdrintele Onufrie. Credcd, dacd pdrintele ar fi avut ghinionul sd se mAndreascd in legdturi cu acea izvordreminunatd, icoananu ar mai fi izvordt mir.Dar aga, pentrucd pdrintele Onufrie9i probabil cei din obgteade la Sihdstria (pe care nu ii Rardului H39+

-l
il,
acestedarurifrumos, cunosc)gtiu sd primeascd de mir sd izvorArii minunile lor face ca smerenia lui Dumnezeu. fie gi maipldcute SfdntulEfremcel Nou este cel sldvit Desigur, prin minuni, dar,iatd,pe ldngdel, de Dumnezeu care gtiucd gi se mai vdd alli oamenicredinciogi gi totugi minunile sunt ceva normalla Dumnezeu din plin sd te bucuri Tnc6t si merite cevaminunat, gi sd ii dai Lui slavdgi mai mult5.
(S J/

Bucuria de a vedea o minune ii mullumesc lui Dumnezeu gi Sf6ntului Efrem celNoupentru cd am avutbucuria de a vedeacum curgemiruldin sfdntaicoand9i cum se fac multe minuni la ea. Doamne, ajutd! (Maria lolanda, Bucuregti) ,,Mi-am dat seamacdt de mult m-a ajutat SfdntulEfrem" Intr-ozi, am plecatin grabd la o icoandfdcatoare de minunia Sf6ntului Efrem.Cdnd am intrat, am merssd ne inchindm. in timpce fdceam asta, pdrintele relatao minune.Era vorba cd, odatd,cdnd a pus in sticlulele pe care le dadea altoramir amestecat cu ulei din comer!,ca sd il inmulleascd, sd dea la mai multdlume,mir de la sf6ntdin icoand nu a maicurs.C6nda vdzutasta, a pusdin noudoarmirde la sfdnt. CAnd a terminat de povestit minunea, a dat fiecdrei familiicAteo sticluld cu mir. DupdcdtevasdptdmAni, mi-a cdzutun scaun de metalpe picior.Unghiade la un deget s-a inchisla culoare, ar fi trebuit sd imi cadd.Tataera aproape sigurcd o sd imi caddunghia. Mi durea foarte tare,mai alesc6ndmergeam. Degetul mi s-ainvinelit. $i intr-oseari, dupdce am terminat rugdciunea, tata mi-a dat cu mir de la Sfdntul H41 +

Ajutor la nagtereade prunci aveacopii carenu maiputea o doamnd Cunosc cel Efrem icoana Sfdntului rugat la s-a dupd ce 9i, de 45 de ani! copil- la vdrsta Nou,a avutal doilea (Maria Bucuregti) Adam, Ajutor Ia vreme de necaz marede mir de cantitatea Am fostimpresionatd Efremcel Nou careizvordgte din icoanaSfAntului pe careo degaji.Foarte puternicd 9i de mireasma giin trupegti multdlume,aflatdin durerisufletegti, gi-agisit alinare icoand. Mare necazuri la aceastd esteDumnezeu intru sfintii Sdi! (Con regti) stanti na Zanfir, Bucu

40"--

din ce in ce mai Efrem.Mi s-a retrasvdndtaia, Apoi mi-amdat seamacdt de mult m-a repede. ajutat SfdntulEfrem.Acum nu mai am degetul doarcd md doarepulindacdapdspe el. invinelit, (lustina V.,9ani) ,,Dumnezeumi'a ascultatruga" intr-ozi, dupdce mamam-a luatde la gcoald, am intratintr-odisculiedespreicoanefdcdtoare iareu i-amzis: de minuni, - Mami,dacd Dumnezeu mi-arardtao icoani de minunigi sd vdd eu cum curgemir, fdcdtoare ag credemai mult. - Dacd Dumnezeu crede cd merili,o sd-!i arate. de-altatdluimeu Dupdcdtevazile,un prieten l-a sunat9i l-a invitatsd vadd nigteicoaneficddin carecurgeamir frumosmitoarede minuni, ne-am rositor. CAndam ajuns la loculrespectiv, venit rdndul iar c6nd a la sfintele icoane, inchinat Efremcel Nou Sfdntului meu.m-amuitatla icoana giruri carecurgeau de mir uimire am constatat cu 9i cu ornao sticlS din icoan5, iarin colluldin stdnga plini cu mir,iar la menteargintii era pe jumdtate Paraschevigi icoana mucenilei la icoana sfAntului, cu mir. icoana sticld boluride Maicii Domnuluierau 42. .-

Uimirea mea a fostgi mai marecdndam vdzut cd 9i icoanamucenilei Paraschevi aveao sticlu!5, in carecurgea mir,gio icoand a Maicii Domnului, jumdtate imbibatd cu mir.Astfel de icoane9i o de mir at6t de mare nu am mai vdzut cantitate niciodatd. Pdrintele carene-aprimit ne povestea ci, la un moment dat,a inceputsd se zgdrceascila mir gi sd combine miruldin boluri cu uleide cumpdrat 9i, din acel moment, icoanaSfdntului Efremcel Nou nu a mai izvorAt mir.Dupdce gi-adat seamade gregeald, a umplutbolurile cu mir curat,fdrd ulei, cdciicoana a inceputsi izvorascd mir din nou. Am simfito marebucurie cd Dumnezeu mi-a ascultat ruga.La plecare, pdrintele ne-a miruit9i ne-adat o sticluld cu mir.
(Elena Bdnicd, 13 ani)

,,Te-amvindecat, acum ai grijd sd nu mai pdcdtuiegti,ca sd nu-li fie mai rdu" Md numesc Bdnicd Aurelian. Locuiesc TnBucuregti. Cu acestprilej, mdrturisind minunea caremi s-aintdmplat, a9 vreasd strigin guramarecAtde multne iubescsfin[ii, cdt de multeminunifac cu noi,iarnoi,ori nu ne ddmseama, prea orisuntem preocupafi gi nu mai simtim de lucrurilumegti dragostea cu care ne inconjoari. H43+

la Cu multtimp in urmd,am avut un accident fracturd fdcut am stdngd pe 9i schi,am cdzut mAna pe magind, ca distribuitor Lucrdnd de claviculd. mAinile de amdndoud 9i l-amrugat aveamnevoie ghips, nu puni bandaj lindnd 9i pe doctorsd-mi au accont cd nu era o fracturdgravd' Doctorii sd md prezintla doud sdpceptat,cu Condilia sd tdmdnila control, vadd cum a evoluat'Eu,

frig s-a accentuat. intre timp, m-am angajatla EdituraAgapis, de cartepe la mindstiri,9i aga pentrudistribulie de cdrliale unor cu o mullime in contact am intrat SfAntului cartea printre care cunosculi, sfinti 9i minunile, Via,ta, Nou, cel Mare MucenicEfrem paraclisele, acatistelegi rugdciunile' cd(ii, m-a sunat La scurttimp dupd aparilia o in Bucuregti gi cd este mi-a spus Vasile Danion izvordgte Efremcel Nou,care icoanda Sf6ntului in aceaseari cdtreMdndstirea mir 9i carepleacd Mi-amluatfamilia sd rdmAnd' Rardu, undetrebuia plecat ne gi am sd inchindm gi cdtiva prieteni 9i noi Ajungila adresarespectivd, la icoanasfAntului.

(icoana pdrintele fiinda sfinliei sale)ne-a Onufrie povestit cu multddragoste ne-a cAte intAmpinat 9i A linut o micdslujba ceva despresfdntaicoand. pentrualungarea vrdjmagilor, iar la sfArgitne-a pe to!i,d6ndu-ne cu cdte o sticluld binecuvAntat din sf6ntaicoand. mir izvorAt Am plecatferici[i acasi, iar in primacursdam fiindcdlduzit luatcu minemirulprimit, de cuvintele pot gi eu pe din dar se face rai",sd ii bucura ,,dar gi ei dragostea lor alli cregtini care mdrturiseau pentruSfAntul Efremcel Nou.Ajuns pe la jumdtateacursei, au inceput durerile de umdr9i mi-am sd sunat sofia;am rugat-osd meargdla plafar, ca, atuncicAndmd intorc, cumpere bitersuedez, poate-poate sd-mimasezumdrul, o sd-mitreaci. Dupdvecernie, Seara, am ajunsla o mdndstire. in drumsprecazare, md gdndeam: ,,Euumblucu miere9i nu md ling pe degete,dau mir sd se vindece alfii,iar eu md lratezcu biter." prinminte, Alteg6nduriimitreceau cum cd nu gi gravd am o boali aga de nu este nevoiede ajutorulsfinlilorpentruasta, cd l-a9 gantajape sfdnt, zicAnd: eu te ducprinlardla cregtini, ,,Sfinte, pe mine", iar tu sd md vindeci dar,gAndindu-md acum la vindecareamea, pot mirturisi curat: nu existS, sd gtiicd mai mareca aceasta ,,Bucurie in ani urmd este de cinevacare a trdit cu sute gtii prietenul, gi ocrotitorul tdu!", sd cd vindecdtorul

te poli baza mereupe ajutorullui, la orice ord din zi 9i din noapte,fdrd sd te mai gdndegtidacd il

spusemai dusin camerd9i,ca sd inldturgdndurile ajutor:"Sfinte sus, i-am cerut sfdntuluiurmdtorul dacd vrei' rog, te Nou, cel Mare MucenicEfrem sd pot pot munci, mai ca sd umdrul, sd-mivindeci pentru duce c6t mai multd carte la cregtini,iar acum,cdt suntincd melenu md pedepsi gregelile ci la bdtr6nefe' pot aproapele, in puteregi-mi ajuta ca atunci mine, de c6ndnu maiare nimeninevoie sd md curitesc de pdcatein aceastdviald 9i nu plecali sd sufdrin vegnicie." $i aga,cu genunchii doud cele citesc gi cu lacrimi,am inceput sd cu mir la paraclise ale sfdntului 9i, ungdndu-md umdr,l-am rugatsd md vindece. Ceea ce vd spun nu este o refetd,ci cum am sf6ntului obtinutbinecuvdntarea 9i ruga lui cdtre Domnulnostru lisus Hristospentruvindecarea +46-

mea. Dupd ce am terminat cele doud paraclise, pdrinlilor citind in cd(ile imbunatalilic5, dupd miezulnopfii,spre dimineald, cerurilesunt deschise 9i rugiciunile sunt mai ascultateatunci pentruosteneala noastrdde a renunfala somn, am pusceasulsd sune9i am fdcutcu draggi cele doud acatisteale sfAntului de la 9i rugdciunea pentru sfdrgit cei bolnavi, dupi carem-amculcat. pdndin prezent, Din noiembrie2Ol2 cu ajutorul Sfdntului MareMucenic Efrem cel Nou,nu am mai sim[itniciodurere, cidoarin capam un ecou,care imi spuneregulat: vindecat, acumai grijd ,,Te-am sd nu mai pdcituiegti, ca sd nu-!ifie mai rdu." Nu md laud9i nu md mdndresc cu vindecarea mea,ci vreausi strigin guramare,ca sd md audi toli oamenii, cdt de mult ne iubescsfin{iipe noi, pdcdtogii, giastanu pentru cd suntempdcdtogi, ci pentrucurajulnostrude a cereajutorul lor in neputinlelenoastre. Acum imi vine in minteTntrebarea Mdntuitorului nostrulisusHristos: cei noud ,,Dar, undesunt?" Nu estesuficient doarsd cerem, ci sd 9i dim, gi spun asta ca nu cumva gi eu sd uit bineleprimitin primulr6ndde la Mdicu{a Domgiocrotitoarea nului,salvarea noastrd, a cregtinilor, gi a tuturorsfinfilorcare ne ocrotescai ne pdzesc de rdu, chiardacd noi nu le-o cerem,9i sd multot ceeace primim. lumimpentru #47+

prietenilor cAt tuturor meade a spune in dorinla Nou, cel Efrem primit eu de la SfAntul bine am acesta Danion, cu bunulmeuprieten intr-odiscutie genunchi la un rupt 9i mi-aspuscd are meniscul eu, iar sd meargdla operalie, cd se gAndegte la icoanasfdntuluicare izdus m-a gtiindci el de ce nu se roagi la vordgtemir gi intrebAndu-l vindecare, SfAntulEfremcel Nou sd primeascd mi-a vindecat, m-a cd 9i pe mine mdrturisindu-i cesous cd nu vrea si se simtdsfdntulgantajat, despre cd(ii editirii in schimbul vindecare rdndu-i de mir' l-am minunilesfinteiicoaneizvorAtoare g6nd' 9i, aga cum spus cd gi eu am avut acelagi i-amspuslui, vd spun9i voud,celorce veli citi ei abia mea:sfin[iinu se simt gantajali, mdrturia sd-ichemim in rugdciune. agteaptd a spus Tdnase pdrintele Nicolae intr-opredicd, cu nogtri copiii botezdm sd trebuie ci noi,cregtinii, pe nu numede sfinligi, cAndii strigdm copii,sd sau sd le pocim,pentrucd sfinlii, numele alintdm auzindnumelelor,vor fi prezenlilAngdcopiigi-i vor ocrotinumaipentrucd au auzit numelelor Astam-afdcutsd credcd 9i eu, pdcdtosul, strigat. Efremcel Nouin Sfdntului dacdvoi striganumele cicu maredrag va simligantajat, nu se rugaciune, lui 9i mie,cel ce strig. va venigi-miva da ajutorul 48-

imi permitsi fac o comparalie, una frumoasi, gi md rog la sfantsd nu se superepe mine.Eu il vdd pe sfAntagteptdnd aga cum, intr-uninceput de prietenie curatd,fata agteaptd cu nerdbdare doar doud cuvintede la prietenul ei timid,doar doudcuvinte minunate, caresd o facdsd se deschidd,gi, la randulei, sd-idestdinuie cd 9i ea are aceleagicuvinte in gAnd. Aceste cuvinte minunate sunt:,,Te iubesc", pe carenoi,timizii, cuvinte am6ndm sd le spunemsfdntului, iar el agteaptd de la noi un singur strigSt din addncul sufletului: ,,Sfinte Mare Mucenic Efremcel Nou,te iubesc, nu md l5sa,pentrucd gtiucd 9i tu md iubegti!" (Aurelian Banicd, Bucuregti) ,,Cu mine, SfdntulEfrem a fdcut o minune', in 18 februarie2012 am fost invitatsd lin o predicd la pomenireanoului mucenicValeriu Gafencu,sfdntul inchisorilor. in ultima parte a slujbei, am stat in genunchi in bisericd. Atunci c6ndm-amridicat, am simlito durere la genunchi, dar nu i-am dat importanld. in timpulpredicii, am gi spus de faptulcd despresfinliiinchisorilor s-ar cuvenisd vorbeascd doar cei care au trecutprin gi torturile chinurile din temnilele comuniste, sau poatecei careduc crucifoarte grelein viald,gi nu oamenica mine,fdrd experientd duhovniceascd. #49+

cd fdrd falsd smerenie, Le-amzis credinciogilor, lipsimiesunt melegi ale celorasemenea vorbele

a inceputsd md doarddin ce genunchiul predicd, am simlitcum,in spain ce maitare.Ajunsacasd, care mi se umflasefoartetare' tele genunchiului ca doud degetemai se fdiuserd doud Tntdrituri, durere9i md Tmpiedicau subliri,careimi provocau sd mi migc. de undeam fost Foigor, M-amdus la Spitalul un atacde ficut am trimisla RMN.(DupdRMN cd,fdc6ndcu cdtevaluni panicd, din cauzafaptului la picior, in urmi tratamentde electroterapie - 9i puternicd prea fost a curentului intensitatea pe dupdmai multde un an, maiamsemne acum, gleznd.Prin rugdciunila SfAntulNectarie9i Ia ataculde panicda trecut' Degi sfin[iiinchisorilor, tratamente, mi-auspussd iau diferite uniidoctori md va cd Dumnezeu avdndnddejde le-amrefuzat, ajutagi nu voi mai trece prin asemeneastdri.Aga la doctoru\ RMN-ului a gifost.)Venindcu rezultatul de la SpitalulFoigor,acesta mi-a spus cd am menisculinteriorrupt 9i m-a programatpentru pdrintelui Justin binecuvAntare operalie. Cerdndu-i

Pdrvu pentru aceastd intervenliechirurgicald, pdrintele a spussd mai am6noperalia, sd nu md operez atunci. L-am ascultat.Cdnd i-am spus doctorului cd nu voi puteaajungela operalie,am faptulcd fdcusem Nu puinvocat ataculde panicd. teamsd Tispun adevdratul motiv,pentrucd m-arfi luat pestepicior. Pe data de 19 martie2012,la lagi a avut loc (dupaceledinanii2009, ceade-apatraconferinla 2010, 2011)in care au izvordtmir sfinte moagte inchisorilor. a luatpulinmir ale sflnlilor Un pdrinte gi m-a uns pe genunchi, avdndcredinla cd mirul md va ajuta.Aga a gi fost. O vreme piciorula fost Apoi,in lunaiulie, bine. am fdcutapd la genunchi. AflAndcd un pdrintede la Mdndstirea PetruVodd pdrintelui la menisc, cu binecuvAntarea se operase pulin primisem m-am cd eu nu Justin, supdrat pentruaga ceva. Dupd mai multe binecuvAntare zile,in care pungade apd nu voia sd se retragd, ajungAnd in Londra,m-am inchinatla moagtele SfdntuluiMucenicEdward9i la o pdrticicddin moagtele loan Maximovici. FoartereSfAntului pede,apa s-a retras.Picioruls-a refdcutatdt de in Athos,am bineincdt in luna august,merg6nd plecdnd reugit chiar chiarsd urc pe vdrfulAthon, de la nivelul mdrii- adicdam urcatmai multde de nivelin cdteva ore. doudmii de metridiferenfd

s-au dicu genunchiul cd problemele Credeam Dar, imi pdreabinecd nu md operasem' minuat. revenit' au problemele mele, pdcatelor din pricina nu Nu puteamsd stau in picioarela bisericd, greu' sd car nimic nu puteam puteam sd alerg, Am m-a biruit' deznddejdea in lunadecembrie, pdspund i se sd sunatla PetruVodd,cerAnd vrea Justincd merg foartegreu 9i cd a9 rintelui dacdimi dd binecuvAntarea' sd md operez, totugi de viald meu mi-aspus:,,inprobleme Duhovnicul medicale in probleme ascullide preot, religioasd doctor." de asculli pdndatuncisdascult DarcevamdTmpiedicase luminat cd Dumnezeul'a gdndindu-md de doctori, Justinsd nu imi dea binecuvdntare pe pdrintele pentruoperalie.La una din ultimeleintdlniri, era cd, dacd piciorul pirinteleJustinimi spusese Totugi' bine,chiarnu avearostsd md mai operez. Cdnd am sunatsd se agravase. stareapiciorului ca sd imi dea totugi Justin, fo(ez mAnapdrintelui o maicdmi-aspus pentru operalie, binecuvdntare pentru cd, inaintede a cere iar5gibinecuvAntare foarte doctor, un vdd mai sd fi bine ar operafie, renumit de altfel. cu copili' la munte, vacanla Aveamprogramatd mi-a spus cd fird Fatamea cea mare,Nectaria, mine nu va schia,gi cd va rdmdnecu mine in 52-

camerd, in timp ce restulfamilieiva schia.Md gdndeam cd va fi o vacanfdtristd.Dar nu a fost a9a. Nu cu multezileinainte de a plecala munte, un prieten, Aurelian Bdnicd, vdzOnd cd gchiopdtez c6ndmerg,m-aintrebat de ce nu imi dau cu ulei de la icoana SfAntului Efremcel Nou.Eu fusesem la aceastd icoand cu el, chiarinainteca icoanasd plece la Rardu. cd te ajutdmult.Eu am avut ,,De-ti, probleme cu o m6ndgi dupdce mi-amdat cu mir mi-autrecut." Replica mea a fost nepotrivitd: ,,Dar eu am menisculrupt, ce sd fac... E rupturd. Rupturardmdnerupturd.$i, nu vreau sd fo(ez ajutorul sfdntului, ca un fel de schimbcd m-am strdduit sd il fac cunoscut in {ara noastrd." El a rdspuns: gtii Ai tipdrit ,,Tu ce zici? atdteaminuni ale sfinlilor, cu SfAntul Nectarie 9i cu alfi sfin{i,9i te indoiegtide ajutorul Sfdntului Efrem, careizvordgte at6tamir prinicoana sa?" Eu tipdrisem cu cdlivaani in urmd gi o carte cu minunile fdcutede Sf6ntulEfremcu copii,gi impreund cu Ciprian Voicild aveamin pregdtire cdrticica despreminunile icoaneirespective izvorAtoare de mir,dar nu voiamca SfAntul Efrem sd mdvindece ca un feldeschimb pentru lucrarea mea.Am judecat gregit. lucrurile Nu mi indoiam cd sfdntulii poate ajuta pe alfii - 9i incd de 53+

mai gravedecdtun meniscrupt'Dar,in probleme sd ci e mai bineca sfAntul cazulmeu,credeam nu intervindin mod direct, pentru cd nu sunt vrednicde aga ceva' Totugi,la sugestialui mir seripe genunchicu m-amdat cdteva Aurelian, Efrem.Mai exact,am din icoanaSfdntului izvordt dea ea, gdndindu-md imi pe soliamea sd rugat-o dec6tmine'L-amrugat9i cie maitarein credin!5 noul mdrturisitor pe Sfdntullov din Maramureg, sd md ajute: Ucrainei, canonizatde Biserica pregdti de tipar cdndvin de la muntevoi ,,Sfinte, tale.Dacdvoi veni viala9i minunile despre cartea lucrez sd am piciorul rupt, 9i aga la carteata' cu la imi rup piciorul nu Dar. mi-arfi mai ugorsd am 2013, Pe 3 ianuarie Te rog,ajutS-md'" munte. fird sd gtiudacdvoi puteaschia plecat la munte, md determinase saunu.(Precizezcimotivulcare sd md apuc de acestsportfuseseun cuvdntal acest dinAtena,carerecomanda pdrintelui Porfirie pe mei copiii Ti invd! sd vrut am tinerilor 9i sport 9i Tn pus schiurile sd schieze.)De cum mi-am complet' s-a refdcut picioare, am simtitcd piciorul seamaexactin caredin zile s-a Nu imi dddusem sau cum s-a intdmplat. intdmplatvindecarea, e Dupd primazi, i-am spus soliei:,,Genunch\ul Efrema fdcuto minune." bine.cu mine SfAntul acelagilucru.Dupd o repetat A doua zi, i-am
54ffi

sdptdmdnd, a venit9i un bun prieten de_al meu, carenu maischiase in vialalui.M_am oferitsd ii fiu

solicita{i la maxim,fdrd sd mai vorbescdespre faptul cd mai gi invd{amun adult sd schieze, genunchiul care fusesebolnava rezistatfoarte bine. M-au durut picioarele, mugchii,celdlalt menisc, dar meniscul carefusesebolnav nu avea nimic.Da, piciorul meu e bine acum.A fost o minune a Sf6ntului gia celorlal{isfin[i Efrem la care m-amrugatin mod special_SfAntul Nectarie din Eghina, Sf6ntul lov din Maramureg, noulficdtor de minuni,gi sfin{iiinchisorilor. poate cd, pentru pdcatele mele,pesteo vreme,meniscul mi se va rupedin nou.Darastanu md impiedicd sd mirtu_ risescminunea pe caream trdit-o deja. Eu ag vreainsd sd md pdzeascd Dumnezeu gi Sfdntul Efremde o noudincercare. (Danion Vasile)

-55

iI,I tOC DE POSTFATA


Cdruntu Onufrie Pdrintele pentruprimadatdin Grecia'in anul MergAnd prima Efrempentru 2010,am auzitdespreSfAntul un oard.Nu gtiamnimicdespreel pdndatunci'La momentdat, ghidul ne spune:,,Sdmergemla SfdntulEfrem!" Ainceput undesd meargd' Darnu gtiaautocarul ce, vrelisd ne omordli' o disculie: ,,Dar in autocar la pe aici?Cumsd mergem ora asta,aSa3Avenit dat, 9i a zis: "Pe aicie la un moment o magind, Am intratinduntru' cerarea", 9i am ajunsimediat' inchinattoli' in ne-am moagte, am vdzut sfintele vdzutcd erau pangar am frumos,9i la genunchi, bani'Am freluri foartemarila icoani 9i nu aveam vdd mdndstirii' plecat aga.Cdndam ieqitpe poarta nu avea defecte, dar aveanigte respectivd, icoana cortului' spatele pusd in nicide prinsnimic,9i era darm-a asta", gieu icoana $ieu dausd zic:,,Vreau 9i eu icoana ajutatcinevacare gtiagreacd:,,Vreau gtia sd-mizicd' ce nu nici Se uitdvdnzdtorul, "ttut" pusd' $i a zis:,,Nq c6tsd-miceari, cd o aveaacolo gtiucum si cer,cAtsd cer."$i a cerut15 euro'l-a el, 9i am puslcoana mi-aluat-o datomulrespectiv, 3,-56ffi

aga,strdnsla piept,[in minte,gi mergeam spre autocar,gi am spus: ,,Unde-opunem? Asta-i pre[ioasdl punem?" Unde-o Am venitin RomAnia, gi am tinut icoanao perioadd la un domn,Avramil cheamS, cd eu n-aveam undesd o !in.La un moment dat,domnul Avramspune:,,Pdrinte, la icoandse simte un miros, nu gtiu..." Eu ii zic:,,Ei, te-aimiruit matale. Eu gtiude la ce sim[imirosul?" A adus-oin casd, pe perete. am pus-o lcoana era pusdacoloundee acum cea cu sfin[iiTnchisorilor de la Aiud, de la toateinchisorile. in prima zide inviere, in searade $i, fiindacolo, inviere din2010,eu erampe Rardugi am rugatpe douddoamne careaveaucheiasd vind sd aducd sfdntalumindde Pagtiin casi. C6nd au venitsd aducd sfdnta lumind in casd, s-auinspdimdntat: de la Sfdntul Efremcurgeamir,9i se vede gi acuma locul, se vddddrele, cuma curs... $i ma sundgi-mi zic. Dareu zic: ,,Mai, ali pdtatvoi cu uleisau cine gtie parinte, cum...",,Nu, cd n-avem acolo candeld!" Zic:,,Sta!i, mdi,cuminte, mdi,cd nu-inimic!" Cdndam venitacasd, cdndam vrutsd md odihnesc, m-amintinspe pat9i,in momentulacela, am vdzut giroaie! Am inmdrmurit! il sun repedepe pdrintele stare!de la Rariu: ,,Pirinte, curgemir..." sigurnu-ide la candeld?" ,,Mdi, nu-i,ci ,,Pdrinte, nu-iincd nicio la sfdntul!" candeld -57+

Un an de zile, n-am spus altoranimic' Dupd e vorbade o stare!a zis: ,,De-acum care,pdrintele oameniisi vind sd se minune!"$i au Tnceput Am pus aceljgheabde cupru,sd curgi inchine. Dupdaia,dupdce am venitacasd' mirulin sticl6. pdrintele am vazut9i eu. Dupdun an de zile,avenit lume' Avenit a vdzutminunea' stare!sd ie inchine, inchina' miercurea 9i vinereaa venitlumecare se enorme! minunile: 9i au incePut - vine cu minunile inceput la de Una s-oludm cu feciorulei, pe la aproape32 de ani' o bdtrAnicd dar nu aga"' 9i cred,care avea patimabdutului, stdteape pensiaei' bea! N-aveaserviciu, spirtulTl fuma. El n-a crezut,el nu credeasub nicioformd' mie mi-abdut veneacdJ ruga mamalui; inclusiv lnclusiv!$i a in casS' aveam din spirtulpe-care-l datd i-am Prima oard"' venit a doua oard, a treia te uili la dacd zis aga: ,,Eucred cu adevdratcd, Sf6ntulEfrem9i crezi9itu, ai sd fii bine!" De fiecaredatd,eu nu le-amdat multesfaturi' cu sfdntul, vorbegte Atat Tiindemnpe to!i: ,,Du-te, te ajute' sd po!i, roagdJ sau promite-i ceva,dacd promis!"Atreia ai uilice sd nu bar,dacdai promis, s-a oard c6nd a venit,bdiatulgi-a gdsitserviciu, a'incu o fatd, ldsatde vicii,a inceputsd vorbeascd om. devind sd ceput Dupd care, o femeie care mergeain baston' se t6r6ia,trebuiasd meargdla operalie' de-abia #58-

infiltrafii, c6te 9i mai cdte; a venit primelezile, primelesdptdm6ni, in baston. Dupd aia, ldsa bastonul la ugd;acumal-a ldsatde tot. Urcdscdri, merge,totul este bine - slavd lui Dumnezeu gi sfinfilor Sdi! Mai este un caz al unuicopilcaretrebuiesd fie operat9i, de fiecaredatd cdnd trebuiesi intrein operalie,rdcegtesau se intdmpldvreo problemd. A venitla Sf6ntulEfremde c6tevaori gi eu naddjduiescai cred cu adevdrat cd sfdntulo sd-l ajute. Atdt ceresfdntuldsta:sd crezi!De at6teaori - aici poateam gregit,i-am zis gi pdrintelui loan de la Rardu- nu gtiu,mi-edragsfdntul, dar de multeori indrdznesc multaici,il consider ca un frate. De exemplu,cdnd am mers la Prea Sfinlitul Mihail Jar,in Ucraina, am luaticoanala bra!gi i-am zis: ,,Etreabata, sfinte,trebuiesd ajunggitrebuie sd md intdlnesccu el!" Am avut 600 de iconile micule,scrisein rusd,in greacdgi romdn6,ca sd inleleagd toatdlumea, dar maimicule, 9i cu tricolor, gi cu una mare, inrdmatd, copie dupd cea izvordtoare de mir,am mersacolo. Am merscu icoanaaga,9i de-acolo mis-a zis: ,,Azinu primegtepe nimeni,cd trebuiesd plece!" Mai erau grupuricare agteptau. ,,Nu,eu stau aici pdnd primegte!" m-am agezat pe un scaun. $i perioadd Maicilestdteau,era o in care erau la zazavaluri. -59+

mare9r A iegitPrea Sfinlitul9i i-amdat icoa13 gtiu doud minutesd discut!" "Nu i-am zis: ,,Vreau trimite iniuntru'lmediat 9i a intrat O""a t" poate!", vorbilicu gizice: "Haidefisd facd O" p*,^i" O" "*lo se sd cd zis "" Mi-a Am uotnit' Fr"" Stinlitul!" foarte este p"ntiu copiiicu SlDAdinRomdnia bolnavi de 60 ""u" oreu...Este foartegreu' $i el are sfantul L;;", inta rtnli." dotnutui lucreazS'9i Efrem. JustinP6rvu'Sfdntul Crt a spus 9i pdrintele Efremchiar va face totit. $i agaeste' SfAntul efre.m Am statde face totul,cum spunepatint"t" Justin' copiii'maicile vorbdcu el, am mers 9i am vdzut gidupdaia m-aminJols dat iconile le-au eu ziccd in schimb' gu nu am siudiiteologice"' Degeaba e importantd"' p"J* asta,simplitatea, lucruri"' alte de fel fel de loiincercam sd formdm mers a 9i a stat a venitsimplu' Hristos Simplitate! cu vamegtt' la masdcu fariseiigi doud un Mai este iardgi lucru:un copilducea gizice:"Mdi'bdiete' ldziin spate.$i-tvedevecinul lar el rdspunde: spate?" cum Oucitu dbud ldzi in pot tatSlmeu, care md iubegte'mi le-adat' ,,Dacd greutate' e sa le duc!"Atdt de frumos!Deci' nu ca estemai micd9i nu suntern O" ." viala noastrd Noi e simpld' Explicalia in VechiulTestament? Totule logic' complicdm' totul.Noi ne complicdm sd t*pf u. Noivremsd infrumuseldm' imbogdlim"' 60<

Nu! Mdntuitorul e simplu.Dragoste, rdbdare, Noinefacem smerenie. M6ntuitorul a venitsimplu. dumnezei9i noi judecdm.$i ne mirdm de ce mamele copiiiprinavort, copiiiTgi omoard omoard cAtegi mamele, familiile suntdestrdmate, distruse, mai c6te... Agteptdmsfdrgitullumii...Sfdrgitul prostiei, dacd va fi intdi!Sfdrgitul lumiin-o sd vind Nu! Sfdrgitul lumiia inceput demult, dar aga:,,Hai!" pe noi nu vrem sd vedem.in veaculdsta care-l trdimin prezent nu ne dim seamadeloccd sunt vremurile in carerAddiavoliide noi?Aga am ajuns! Nu ii mai ddm doud ore pe sdptdmdnd lui Hristos- atdt, sd mergemla SfAntaLiturghie! ili lasd Hristostoate celelalte zile. Sau dimineafa, bogdacdnd te scoli din pat, si zici: ,,Doamne, - atdt proste cd vdd din nou luminasoarelui!" numaisd-l spui. Seara,sd faci sfdntacruce9i sd gi d5-miodihnd spui:,,Ajutd-md, Doamne, trupului - atAt, meu,cu caream gregitcdt am gregit!" doud frazesd-l spui,nu-[iceremai mult. De ce avemcd(i cu paraclise, Din cu acatiste? cauza pdcatelor noastre.in func(ie de pdcate, trebuiemai mult.Daci omular trii cu Hristos, in giin dragoste... inimd inainte n-aveau cd(i, darera PrinTaina dialogul inimi la inimd. SfAntului direct, Botez ortodox, dreapta credin[d incepe sd fie lucrdtoare. Dupd gapteani, se vede cum va fi O sd meargd balanfa. Cum o sd devind? 9i o sd 61 +

Carol,nicinu maifin minte, foarte, foartemult,cd mergeafoarte greu, la Sf6ntulDimitrie. Sfdntul vededragostea, vededacdvii la el! Estefoartebu_ curos.Atunci s-a resfinlit catedralapatriarhald. Atunciafostminunea. Apoi,sunddoctorulde la Spitalul Municipal, cd estede acordsd md opereze9i sd merg_ era zi de vineri - sd-mi fac incd o datd RMN-ul,toate analizele, lunisd ne apucdm de treabd. Patruore am cdutatclinica!Ne opreamin fali gi: ,,Nue asta!" Eu nu mai puteamde durere. $oferula zis: ,,Sdnu mai vdd popdin viala mea!', Sdracul, iegeaafard,una-alta, maivorbeacu mine, gi de atunci noi ne inlelegemfoarte bine. Dar atunci, sd nu mai vaddlC6nds-a inchisclinica, a gdsit-o. Mergeminapoi.Eu am zis aga:,,Numai vreau sd aud nimic. Rdm6n aga gi at6t!" Vine gazda:,,Pirinte, hai sd incercdmla institutul de aldturi, la VictorBabeg, acoloe un doctorcarev_a vdzutde atAta timp.Am vorbitcu ddnsulla telefon!,' M-a convins. M-am dus. Mi-a fdcut intAi picioarele. Careera problema? Eu giTntre vertebre aveam... erau tasate... era o osteoporozd foarte avansatd. Nu mai era zgArciul, cartilagiul... $i am ajunsacolo.Mi-afdcutint6ipiciorul 9i iesedoctorul. Erarogu... Zicc'. nu vd costdnimic, ,,Pdrinte, dar da[i-mivoie sd vd fac ai coloana!" lese.Avea lacrimi de-acuma in ochi. Stdteaspre u9d. Gazdala fel.

+62

.n

63+

Fdrd mine!" fd treipagispre Atdtami-azis:,,Pirinte, sd-midau seamace fac, am cobordt9i m-amdus Am mersinapoi la aparat!" treipagi. ,,Mergiinapoi nu ai nimic! la RMN. de ,,Pdrinte, spre masaaia de necrozd nicio nu ai esteegalcu celdlalt, Piciorul cap de nimic!" Fuseseo necrozd cap femural, Ei cdndam vdzutlucruldsta!... Doamne, femural. Nu m-acoss-aumirat... sd pl6ngd, toliau inceput tat nimic. mre are fricdde avion,9i Dupdcare,o doamnd imi dd bani sd merg eu. nu a mersTnlerusalim, 9i md duc...Nu Cumpdrun biletpentrulerusalim mi-a cdea,sdraca, aveambani,astaera problema, M-amdus cu banifoartepulini' dat numaibiletul. cel am ajunsla SfAntulSava Am ajunsgi,in sfArgit, imi acolo geantd frigorificd 9i Sfintit.Eu aveamo $i eu eram cu diabetul eu am lineaminsulina. ca sd intru, rdnd,in Egipt, in primul avutgi diabet. De ce? Nu dddeavoie cu a fost o mareproblemd. Dar,fdrdsd-midauseama, nimic! ace,cu seringi, i-am zis femeii din spate:,,Jinematalegeanta asta!"Am trecut9i, dupd aia, mi-amdat seama o pdlegtefemeiaasta din ce-amfdcut.Zic:,,Uite, cauzamea!"A trecutfdrd nimic!Nu s-a intdmplat Tnchinat Sava,ne-am nimic!Am ajunsla Sfdntul 9i am ldsatgeantaacolo,fdrd sd vreau. Cdnd ajungemcu maxi-taxisus, la Sfdntul c6ndajungem i de obgte, vieli Teodosie, incepdtorul +64

acolo,eu imi dau seamacd n-aminsulina. Aoleu! Ghidul- Gelu,careeraghidul, acuma e diacon, nu gtiu,s-arputeasd fie preot- zice:,,Pdrinte, ce faci? Uite,am gi eu de dus cevaacolo, cd am uitatsd il las, un vas pentruanafurd, din argint.Du ista!" Ajung acolo,am dat vasulundetrebuia.$i m-am dus fa sfdntul.Zic'.,,Ei,dacd tot am intrataici..." Acoloera inchis,am bdtut,mi-ardspuns preotulgi mi-adat drumul. Ne-am in{eles noicum ne-am Tnfeles,i-am ardtatcd gtiuundesd merg.Am ajuns acolo... dacdtot am ajunsiaraici,sd 9i am zis:,,Ei, stau9i eu mdcardoudminute l6ngdsfdntul..." C6t m-am agezat in genunchi,a venit o persoand inaltd, nu i-amvdzutchipul, numai mdna s-a simlitpe umdrulstdng,gi mi-azis aga:,,Deazi inainte,timp de o lundjumdtatesd nu mai faci insulind, dar sd nu spui la nimeni!" Era m6na Sf6ntului Sava cel Sfinfit. Am plecat.M-amintors inapoi.O lundjumdtate a trecutcuma trecut... AtAt de greua trecutperioada aceea!... Cdnda trecuto lundgijumdtate, m-amdus cu gazdala doamnadoctorcaremd tratade diabet9i i-amspusa9a:,,Doamna doctor, de azi inainte, vin in vizitdla dumneavoastrd! Nu mai am nimic!" Eu mai Tnainte am avut9i comediabetice, am avut gi la Putna o comd diabeticS, cdt eram in obgte...Doctorifa, parcdMihaelalordache se numegte, de la Spitalul Cantacuzino, l-a multumit lui H65+

cd a trdit sd vadd in viala ei 9i ca Dumnezeu

Acoloeste hramulOmode pe Rardu. mdndstirea an,in ajunde Sf6ntul intr-un Domnului. forulMaicii Omofor sau Sfdntul BrAu al Maicii Domnului, foartemari- cu alimenaveaprobleme mdndstirea tele,cu una,cu alta.$i, in searaaia,dupi ce s-a iegind afard,au observat terminatprivegherea, culori, multe de lumini, brdu un mdndstirii deasupra mdndstirea' cdt exact deasupramdndstirii, line Adoua seard,la fel.Atreia lumeas-a speriat. Toatd la fel. Ei, a treiaseari, fiinddupdpraznicul seard, la deal: sd vindmagini au inceput Omofor, Sfdntului redresattotul. pomelnice.'.9is-a $i cu cu alimente, Domnului' Maicii minunea Deci, s-a rezolvat. = dragoste. Dumnezeu $ieu ce sdzic?Zicaga'. nici in vialaasta, dacda9 CAtm-aajutatDumnezeu mai trdi nu gtiucdte vieli,nu pot sd-l mullumesc! e totul,totul,totul,totul!Totul!Dar sd Dumnezeu e gi din smerenie!Asta vedemtotuldin dragoste foarteimportant. Cel ce spunecd e smerite mdndru'lNimeni cu adevirat,nu spui,nu te nu e...Dacdegtismerit dintre Tu egticelce e ultimul nu nimic. mdndregti, iertat, dar nu te uit." to!i. Zice cineva: ,,Te-am 66H

Nu existdlucruldsta. gi meriertat, iartS-md ,,Te-am gem inainte." Asta poateexista.Dar nu: ,,Te-am iertat, dar nu te uit."Trebuie sd fim unifi.Dacdne intereseazd Ortodoxia, s-o gtim! Noi nu gtim de religia noastrd de la allii.inalt 9i vremsd invd{dm PreaSfin{itul Pimenspuneaaga:,,Teologia se face in mdndstire. pe Dumnezeu." Acoloil cunogti Tineriifoartepu[invin la bisericd. Nu-i inva[d nimeni. DacdintrdunulTn bisericd, cineva-i spune: locultdu, du-temai incolo!"lar acel cineva ,,Nu-i este cel ce-l opregtepe copilulila de la mdntuire. Se puneimpotriva lui Hristos, cd-l opregte. Dacd omuldla - cum este,in pantaloni, rujat-, dacdel se uitd la o icoandgi vorbegte cu Hristosgi spune din inimdun ,,Doamne!", e cel mai mare lucrupe care l-ar face to{i de acolo.Dacd moarein clipa aceea, se mdntuiegte!Asta nu gtimnoi!Ortodoxia e trdire. Cel ce va suferiaici,sau cel cqre va gti de frica lui Dumnezeu aici,poatemogtenivia,ta. Dacdvom considera cd aici e viata, vom pierdeviata de gi vom mergespre moarte. dincolo Cd, trdindun gifiindaicimoarte, lucru te gdndegti foarte multcdt vreigitu sd trdiegti. Noisuntem atdtde micigitoatd lumease culcdpe o ureche gi zice:,,Cepotsd fac eu,dacd-s atdtde mic?" Enorm! Cd e unulmaimic, unul gi mai mic, unul 9i mai mic Ai se strAng impreund gi fac un intreg.Asta este! Dar noi nu 67+

un om, sd-l sd criticdm Daceputem, aga.., suntem Necuintdi! facem praf, nevrdndsd-l cunoagtem praf! vremdejasd-lfacem noscdndu-|, sunto casi. Temelia gi viala aceasta Sufletul

Anexe:

sFANruLul#r#rw cEL Nou


SfdntulEfrem (Constantinos Morfis dupd numelede botez) grecesc s-andscut in oragul Trikala, in anul 1384.La 14 ani a plecatla Mdndstirea Bunavestire, de pe Muntele pdrdsind Neprihdnililor, gi gapte casa pdrinteascd, vdduvd cei fra[i, mama fugind din caleaturcilor condugi de Baiazid l, care incepuserd rdpirea tinerilor de 14-20de ani pentru a-iinregimenta cu fo(a ca ieniceri. Sf6ntulEfrems-a nevoitmai bine de 25 de ani, ca monah,la Mdndstirea Bunavestire. in anul1416. turciiau pridat Peninsula Attika9i, Tn1424,invadAndmdndstirea, i-auomordt cu sabiato{icdlugdrii. SfdntulEfremera atunciin pegterd, sus in munte, gi cdnds-a intorsa gdsittrupurile neinsufle{ite ale monahilor. Dupdun an, tufciiau venitdin nou 9i, gdsindu-lpe sfdnt, l-au supus caznelorcu o barbarie rar Tntdlnitd, timpde opt lunigijumdtate. presus indurdnd chinurj mai de cuvinte, rugdndu-se gi iertdnd, sf6ntul a primitcununamuceniceascd, dupdcumsingur aveasd aratein chipminunat. Sf6ntulEfrem,marelefdcdtorde minuni,s-a fdcut cunoscutin urma mai multor descoperiri dumnezeiegti. 69+

Deci,dragostea 9i rugdciunea, restulperefilor... o triUnain alta,e o uniune, dupdaiavincelelalte. de aproape sd ajungi vrei dacd ire interioard, dragoste' fdrd poli ajungi sd $i, nu Dumnezeu, nu poli sa faci nimicrdu dacdsimlicd aidragoste, tine. l6ngd celuide chiar De astazic:avemmarelipsdde dragoste, Noi,cAndavem gi cu copiii, chiar9i fa!5de Hristos. unde egti?"Dar, zicem: ,,Doamne, o problemd, cdnd !i-a fost bine, unde ai fost?Asta e altd prodin blemi. De astazic: omulil cautdpe Hristos, nevoie... punctulsd pe aibd pdcate, c6ndeste

viMacaria, in vara anului1945schimonahia o Nea Makri, a urcatsd aprindd zitdndlocalitatea pe NepriMuntele mdndstiriide ruinele la candeld hdnililor.Dorind viali pustniceascd 9i simlind in care o chiliuld maicagi-aincropit locului, sfinlenia pdndla sfdrgitul vielii. aveasd rdmdnd Buneivestiri Pe cdndcercetaruineleBisericulei cd gichiliile cdlugiri,se gdndea vechii mindstiride pe giil sp ruga Dumnezu se afldpe un loc sfdnt sd i se aratevreunuldintrepdrin[ii invredniceascd care trdiserdTn acele locuri.intr-o zi, o voce acologi vei gdsi ceea ce i-a spus:,,Sapd lduntricd care ajutaatuncila Pun6ndun lucrdtor, doregti." maica Macarias-a sd sape, mSndstirii, treburile un dar de marepre!:la Tnvrednicit sd dobAndeascd rdspdndind o au gdsit, 1,7maddncime aproximativ plicutd,moagtele intregiale unuicdlugir mireasmd cu careera dupdimbrdcimintea carefusesecleric, imbrdcat. Venindploaia,maicaa lSsatmoagtele sf6ntuli s-a ardtat undele gdsise.Dupdvecernie, cdndmd vei ldsaacolo maicii, spundndu-i: ,,Pdnd jos?."Era un cdlugdr inalt,brunet, cu barbdmare, TnmdnastdngdTistrdlucea o lumindgi cu m6na dreaptdbinecuvdnta. Maicai-a cerut iertaregi a douazi a luat moagtele, le-a curdlat9i le-a pus in gi in acea altar,intr-ofiridd, a aprinso candeld. vis,spundndu-i: noapte, maiciiin slanUlis-aardtat Efrem." mullumesc mult.Md numesc ,,i1i #70+

Tot sfdntul a descoperitunei femei 9i chipul mo(ii sale. Aceasta l-a vdzut intr-o lumindcare inconjura mdndstirea, lindndin mdndo bisericuld. Sfdntul i-a zis aceste cuvinte:,,MareMucenic Efrem."Femeiaa ingenuncheat, iar sfdntula continuat: ndscut la 14septembrie, de ziuaSfin,,M-am tei Cruci,9i tot la 14 septembrie,la 42 de ani,am prin moartemuceniceascd. dat mdrturie Sd ii spui maiciiMacariasd imi ridiceun paraclis in cotitura drumului. Acolovoi sta 9i md voi odihni. Scorbura copacului mi-afost morm6nt. Necredinciogii m-au torturat chiar9i mort." ln anul 1966,in ziua de 29 aprilie, monahia Macaria a primitdin nou o descoperire de la sf6nt: l-am vdzutl6ngdmine,venisefdrd sd ,,Deodatd, pdgeascd. Agoptitcu multdevlavie: <Sfdntul Efrem gi-a sfdrgitviala mucenicegte, sub turci,in anul pe 5 mai,la ora nouddimineata.>" 1426, in seara urmdtoare, o altd mgnahiea avut un vis in care i s-a descoperit intreg martiriul sfdntului.. Fusese legat cu capul in jos de un copac bdtrdn 9i in mijloculpdnteceluii s-a infipt o bucatd de lemn aprins,care ii ardeamdruntaiele, in timp ce trupul ii era strdpuns cu multecuie. Minunile la moagtele Sfdntului Marelui Mucenic Efrem,ardtdrile luiin vis sau aievea,ajutorul grabnicoferit nenumdratele celorinnevoi, tdmdduiriau umplut paginile mai multor cd(i (c6teva fiind

giin limbaromdni),mdrturiile fiindstrdnse traduse cu grijd, la inceputde maicaMacaria,iar dupd sf6ntului. de la mdndstirea moartea ei, de maicile Cel care a citit,chiargi numaio dat5,cdtevadin Efremsimtecit de apropiat este minunile SfAntului de noi,pdcitogii. pe scurtajutorul dat de Esteimposibil de relatat gi int6mplSrile minunile, vindecdrile Sf6ntul Efrem, petrecute aflaliinsitualii minunate cu miide oameni grele,cdrorasfdntulle-adevenit ocrotitor, ajutdtor, gi careau trimisscrisori vindecdtor de 9i prieten, gide mdrturisire pe adresa mdndstiriidin mullumire Nea Makri. Nu sunt pu{inicei care,rugdndu-se Sfdntului intre acegtianuEfrem,au dob6ndittdmdduire, mdrAndu-se oameni care au fost vindecalide cancer,tumordpe retind,boalaHodkin,dureride stomac, stdrideameleald, tuse,melanom la rinichi, pietrela rinichi, cardiopatie, diabet, la sdn,la cancer gros,leucemie, intestinul orbire, amnezie, dureri de polinucleozd, ochi,boli ale inimiigi ale creierului, hemoragii, paralizie, dureride oase gi articulafii, probleme epilepsie, hidrocefalie, de vdz 9i de auz, malformafii congenitale la inimdgi multealtele. Allii s-auinvrednicit de milostivirea Cuviosului Efremgi au izb6ndit in procese, au fost elibera{i din inchisoare,au biruitdeznddejdea, reugit la au examene, au cdpdtat ajutor in vremea operaliilor, au fost #72+

izbdvilide accidente sau au fost salva{imiraculos din maginiaccidentate, au fost salvafide foc, de gi din alte primejdii inec ori din furtuni de moarte. prin rugdciunile Sfdntului Efrem, L-au Mplliltii, cunoscutpe Dumnezeu, au apucat pe cdrdrile gi m6ntuirii nddejdenemincinoasd 9i au dob6ndit vremede pocdinfd. Nu putem sd nu amintimdespre mireasma gi despremireasmape care sfdntul sfintelor moagte o face simtitd-unegicelor pe care ?icerceteazd, desprenenumdratele ardtdriinvis sau aieveacelor careapoil-aurecunoscut, vdzdndu-i chipulzugrdvit in icoand. . Unei femei care s-a rugat sf6ntuluipentrua scipa de cancer, sfdntul i-aspus:,,Deacuminainte voifi ocrotitorultdu"; fgmeilor careigi doreaucopii gi nu reugeau sd ducd sarcina, le-a ddruitprunc, prin mijlocirea sa, vindecdndde deznddejde 9i tristelesufletele rdnitede picat. La moagtele SfdntuluiEfremau fost vindecafi paralitici careziceau la patde multdvreme,pentru care s-au rugat cei din casd, care apoi au propovdduit pretutindeni. minunile sfdntului Unui apropiat al mdndstirii care sufereade o boaldde ochi, sf6ntuli s-a ardtat fald cdtre fa!d, pe loc. Apoi, la ceva vreme dupd vindecdndu-l aceasta, trezindu-l din somn,i-a poruncit sfdntul, sd se scoalegi sd meargdla casa vecind,pentrucd 73+

cinevae pe moarte. Acesta, crezdnd cd a visat,s-a culcatla loc.Atunci,sfdntuli s-a aritat din nou, zicAndu-i cu voce gravS: "Scoaldterepede,de ce nu aifdcutceeace !i-amspus?Moareun om.Sunt la u9acaseivecine, a Duc6ndu-se SfdntulEfrem." dar n-a deschisnimeni.Auzind bdtut insistent, gemetein casi, a chematpolilia,care, spdrgdnd gi care uga,a gdsito tdndrdcareigitdiasevenele, pas pentru cd iubituleifusese era la un de moarte, mobilizat in armatd,pentrua fi trimisla rdzboi. Nenumdrali in bolnavicare au fost insemnafi semnulcruciicu sfintelemoagtesau cu ulei de la la patullor de suferin!5, candelasfdntului, au fost prin care SfAntul trditorii minunilor Efrema uimit familiagi pe doctoriicare nu mai aveausperanld. Fiind aproapede cei care il cinstesc, sfdntulii sfdtuiegte in legdturd cu problemele lor,Estecazul uneitinerecare mdrturisegte cd sfdntula vizitat-o acasd, spundndu-i: copilamea,sunt ,,Linigtegte{e, aicica sd te ajut,pentru cd egtibolnav6, dar maiai pufindribdare."La intrebarea ei dacd nu cumva estein ingelare, a primitrdspunsul: sunt,copili. ,,Eu Deschide carteadin care ai cititmai devreme, la pagina14,gite vei asigura de acestlucru." Dupdce a citit, pentrua doua oard, mama a inleles cd sfdntulprimisemicul ajutor pe care ea il oferise mdndstirii lui gi acumii rdspldtea, descoperindu-i gtiicdcel maide leaculpentru boala fiiceisale:,,Sd #74*

pref ajutor pentru fetila ta este Sfdnta impirtdganle." Cdnd trebuiasd meargdla bisericd nu gdseaun pantofior al copilei, 9i,ca sd nuintdzie la slujbd, sfdntul i-agoptit: in dulap." ,,induntru, Venireape lume a copiilormult agteptafi a fost minunea ceamaidesauzitd la SfAntul Efrem. Dupd timpindelungat in carenu puteau aveacopii(7, 8, 10,14,anideagteptare), multe familii au trimis scrisori, pe adresa mdnistirii,in care au povestit amdnunlit desprezdmislirea de prunci 9i nagterea in chipminunat cu ajutorulsfdntului. Propovdduind minunea, mullumesc gi cu totii lui Dumnezeu SfdntuluiEfrem, care a mijlocitpentru ei. La mdndstirea sfdntuluivin adesea oameni sd mul[upg!6nd in bralechiarpruncul meascd, ddruitde SfdntulEfrem. Multe femei au fost ajutate si nascd fdrd cezariand, in cazuriin care mediciinu vedeaualtd soluIie. Dindorinfa de a nu trecesubtdcereintervenliile Sfdntului Efrem in viala lor, manifestdndu-gi mullumirea fafdde sfdntul lormultiubit, mullidintre cei ajuta[iau fdcut cunoscute minunile trditede d6ngii: Efremne-addruit o fetilddupd15 ani." ,,Sfdntul ajutat sd-mi duc sarcina la bun sf6rgit, ,,1!!-a gi ung6ndu-mi pdntecele citindpa;aclisul sfdntului cu uleidela candela lui." 75+

,,Eu,dupd ce am ndscut,SfdntulEfrem era 16ngimine." vindecatcopilulde astmalergic." ,,Mi-a Sfdntul g 9i continente, EarA linq coptde granife Grecia, din celor f,frem eite deopotrivi aproape din toatecollurile furopa, Americasau Australia, despregrabnicul lumiivenindscrisoricu mdrturii ajutorprimit. de la o priveghere Dumitraki, Un adolescent, s-a sfdntului, sdrbdtorii in ajunul toatd noaptea, apropiat de racld, cer6nd un frdfior, pentru cd doctoriinu-i ddduserdsperanlemameisale' Dupd trei zile, sfdntuli s-a ardtataieveain fala ochilor, ceea ce ai cerut se va spundndu-i: ,,Dumitraki, mama sa a rdmas adevdrat, cu intdmpla."$i, gi frdlior. un insdrcinatd i-a ddruit o face un preot,Mihail: mdrturie O tulburdtoare afldndcd prunculsdu, care urma sd se nasc5, Tmpreund a hotdrAt prezenta anomaliimorfofetale, sd-i ignorepe mediciicare-iindemcu preoteasa in Dumnezeu 9i nau la avort,gi gi-aupus nddejdea ndscdndu-se bdielelul in ajutorulSfdntuluiEfrem, in semn de sdndtos9i primindnumelesfAntului mulfumire,dupd ce Sfdntul Efrem i s-a ardtat in alb imbrdcat preotesei intr-oseard,la iconostas, gi strdlucind. de gascare sufereade la nagtere Un copilag, pentru sirop gi neincetat acutd, care lua troenteritd 76-

combaterea constipa{iei, a fostgrabnic vindecat de SfdntulEfrem, renunt6ndu-se la orice tratament, dupd ce mdmicalui l-a uns cu uleide la candela sfdntului 9i i-a dat sd bea agheasmd. Bunicaaltuicopilmdrturisegte cd l-a vdzutde trei ori pe SfdntulEfremin salonulmicu[ului, care suferea de o encefalitdprovenitddintr-unvirus necunoscut, Tn urma cdrui fapt bdielelulnu-gi pirinlii,ii loveagiii mugca. recunogtea Doctorii nu prea le dddeau marisperanfe, dar Sfdntul Efreml-a vindecat. Dupi ce se rugase indelung si aducdpe lume povestegte un copil,Constantina cd SfAntul Efrem i s-a ardtatin,yis,zicdndu-i si se roagela moagtele qalegi, fiindinsdrcinatd, sfdntuli-a spuss5-i pund copiluluinumele lui.incurcatd, viitoarea i-a mdmicd rdspunscd ii promisese Rafaelacest Sfdntului lucru.Atunci,SfdntulEfremi-a spus: ,,Vor fi doi cdpli."$i cu adevdrat,a ndscutdoui gemene, botezdndu-le Rafaelagi Efremia. gfqmili.q-.Qin Totin semnde mullumire, Amf l.phia gi-abotezat pruncul pentru Efrem, a se auziin casd numelecel iubital sfdntului, dupdce Sfdntul Efrem pe viitoarea o vindecase mdmicdde durerile de mijloc, c6nds-aunscu uleide la candela lui. atunci sunt relatatede Unele cazuri extraordinare greu incercali. Degigansele oamenicareau fost de viald erau de 4oo/o, miculaTeodora a fost salvatd

cu $fdnta impdrtdganie9i cu ajutorul Sfdntului Efremde gravaboalda leucemiei. Tn cu succes, O tumordla umdra fost extirpatd de patruore, 9i chirurgicale urma unei intervenlii SfdntulEfrem' iar salvat5, fost a mdnulabdiatului gi-afdcut in ajutor, care a fost rugat spre a-i veni din salon' prinbunamireasmd simtitdprezenfa o icoanda comandase Cipru din O familie controltot la mergeau icoand Cu aceastd sf6ntului.

tdu o doctoriecare il va face bine'" In copilului tdndra numaitrei zile, copiluls-a fdcut sdndtos, de semn Tn sfAntului, mereuicoana mami tdmdind mullumire. SfdnFiindgomerde multdvreme9i rugdndu-se mdrtupe Dimitrios nume tului Efrem,un domn gi-a gdsitde lucru risegtecd, dupd o sdptdmdnd, la sPital. ca infirmier Marinarulcare gi-a pierdut vasul din cauza care de sf6ntul, in chipminunat a fostajutat furtunii, ta se Corabia degeaba. te necdji i-aspusin vis:,,Nu sd o duci te sd Acolo cutare. gdsegteTn marea prdpastie, in 9i cei Totel a cdzutcu magina cauti." 9i care l-au gdsit au aflat l6ngdd6nsulbuletinul 478*

iconilaSfdntuluiEfrem.Valizas-a pierdutin hdu, iar el a supravieluit, magina fiindgravavariati. O_-t6,ndrd care citea pg!'-aclisul sfantului,pentru a se cdsdtori, a fostanunlatd in vis:,,indoudlunite voi ajutasd fii alSturi de cel pe careil vrei."$i aga s-a gi intdmplat: la scurttimp dupd aceea,bdiatul pe care-liubeaa cerut-oin cdsdtorie. Sf6ntulEfremnu a fost aproapedoar de copii, gi de ceiin primejdie, pe tofi de bolnavi ci i-a ajutat cei care l-au rugat cu inima. euraH sA ii ajute pe cdrdrile vielii,intr-unmoment saualtul.Estegi cazul celorcareaveaude suslinut examene de admitere povestegte sau de licenfd: o tAndrddin Germania prima"cu ajutorul cd a intrat,,din Efremla Sfdntului facultatea la care dorea.O proaspdtd studentdla Facultatea de Stomatologie dinAtenamdrturisegte ci a pututrezolva o problemd latizicdnumaidupd cd s-a rugatsfdntului, mergdnd apoi personal sd i gi se inchine sd-iaprindd o lum6nare mare,drept mullumire. Sfdntului Mare MucenicEfrem $irul minunilor esteneintrerupt. De aceea, tot maimullicredinciogi citesccu evlavieparaclisul Sfantului Efrerg zilnic pentru sau la vremede nevoie,gi apoi mullumesc primite binefacerile fdc6ndun acatistcdtreSfdntul gisdrut6nd Efrem cu dragicoana lui. Anastasia, o fetifade 6 luni,din Romdnia a fost gravela inimd, diagnosticatd cu patru malforma{ii 79-

dupd cum a spus un renumit chirurg care a in fiind un caz unicat,nemaiintdlnit investigat-o, Dupdaproapedoud luni dumnealui. toatdcariera mediciiau spuscd,,din de spitalizare 9i investigalii, gi umannu se mai poate punctde vederemedical vdrstade operalie,care face nimic,fiind depSgitd nagteresau pdnd fdcutd imediat dupd trebuia complicaliifoarte maximla o lund,acumintervenind cd feti{amai aveade trdit mari."Medicii au estimat in chip zile. SfdntulEfrema intervenit doarcOteva qinunat,trimildnd adusdde cineva familieio.tcpaqa AtuncipdrinJii din NeaMakri. de la mdndstirea 9i cei gi, a douazi, Sf6ntul Efrema rugat, apropialis-au Fetilaera din ce Tnce mai rdu.in minunea. sdvdrgit cea mai inregistrdndu-se spitals-a dat ,,alarma", Tn cdndpurgi simplu mareurgenfd dinaniianteriori, (uniifiind toli medicii cAteva minute s-aumobilizat Au luat-ope brale,fdrdnicio dejaplecali sprecasd). altdpregdtire sau protocol, 9i au intratdirectin sala fdcute,care tuturor evaludrilor de operafie, contrar permiteau nu acest lucru.Operaliaa durat cam cinciore gi jumdtate, degiar fi trebuitsd dureze peste nou5-zeceore, iar organismulfetilei a in tot timpul intervenliei. exemplar" ,,reacfionat postoperatorie Anastasia Evolulia a fostexcelentd, normal. fiindacumun copilabsolut

PARACL'SUt MAREMUCENIC SFANTULUI EFREM CELNOU


(Alcdtuit de Maica Macaria, starela gi ctitora Mdndstirii Bunavestire de la NeaMakri, de pe muntele Amomon, Attika) Cdntarea1, glasul S: lrmosul: trecAnd-o ca pe uscat gi de rdutatea ,,Apa egiptenilorscdpdnd,israeliteanul striga: lzbdnostru si-i cdntim." vitorului gi Dumnezeului Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. , De multe necazurifiind cuprins gi de boli amaregitiranicegti, cu credinfi vin la moagtele tale.Vindeci-mi, sfinte,prin mijlocireata. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Datu-!i-s-ahar de la Dumnezeusi vindeci pe tulburirile feluritelorboli; ridici-mi, agadar, mine cel ce zacin boali grea,ca si te cinstesc, Sfinte Efrem,izbivitorul meu. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. 81 +

80+

in ad6ncul picatelor ciz6nd, cu lacrimi strigd robul tdu: De vrijmagii cei vdzuli 9i de cei nevdzufiizbivegte-md,dindu-mi vindecare mie, celui ce scap la tine. miluPreasf6ntd Ndscitoarede Dumnezeu, pe noi. iegte-ne nu Stipdnd Fecioard,Maica lui Dumnezeu, inceta a te ruga pentru mine pdcitosul, tu, Preanevinovati,ceea ce egti slivita Maici a Celui Preainalt,ca sd md miluiasci gi si md m6ntuiasci de bolile cele de multd vreme. Cdntarea a 3-a: lrmosul: Gel ce ai ficut cele de deasupra ,,Doamne, cruguluicerescAi aizidit Biserica, Tu pe mine mi intiregte intru dragostea Ta, cd Tu egti margineadoririlor gi credinciogilorintdrire, Unulelubitorulede oameni." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Lipsit fiind de toate, cu durere strig !ie: int6mpini-i, SfinteEfrem,pe ceice strigi cdtre tine giintinde m6nata cea sf6nt5,ridici-md din pat gi sinitate di-mi mie, robuluitiu. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. #82+

pdcatelormelegi Acum mi apasdgreutatea md imprdgtii cu totul in largul necazurilor, intimpini-mi cu rugdciunea ta cea calddgi pe gi cu totul pierde-|, vrijmagul acum nimicegte-l Guvioase Pirinte al nostru, Sfinte Efrem, gi linigteinimii mele diruiegte-i. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. lzvor nesecatde vindeciriegti, Sfinte Efrem, cel intocmai ca ingerii, de aceea ili cdntdm luptele gi dumnezeiegtile chinuri pe care le-ai ribdat pentru Mirele Hristos. Pe care neincetatroagd-L,Guvioase, sd miluiasci sufletelenoastre. Preasfdntd Niscitoare de Dumnezeu, pe noi. miluiegte-ne grele neputinte acum am cdzut, Prea, in sfinti Fecioari, tu imi ajuti, cici nidejdea mea in tine mi-am pus-o, eu smeritul,nu md trece cu vederea, Buni Stdpdnd. Mintuiegte-md,Curatd,pentru Fiul tiu, ca sd mi izbdvesc de osindi. primejdiiperobiitii, de Dumlzbivegte-ide nezeu Niscdtoare, ci tofi dupi Dumnezeula tine alergim, ca la o ocrotitoaregizid nesurpat. Gauti cu milostivire,de DumnezeuNdscitoare prealiudati, spre necazul cel cumplit 83+

al trupului meu gi vindeci durereasufletului meu. Apoi preotul zice ectenia gi pomenegtepe cei pentru care se face paraclisul,iar noi cdnmiluiegte"(de 12 ori), dupd care: fdrn ,,Doamne Sedealna,glas 2: lzvor nesecatde vindeciri egti,Sfinte Efrem, cel intocmai ca ingerii, de aceea ili cintim luptelegi dumnezeiegtile chinuri pe care le-ai rdbdat pentru Mirele Hristos. Pe care neincetat roagd-L, Guvioase, sd miluiasci sufletele noastre. Slavi Tatdluigi Fiului gi Sfdntului Duh gi acum gi purureagiin vecii vecilor.Amin. Rugitoare fierbintegi zid nebiruit,izvor de mili gi lumii scipare, cu dinadinsulstrigim: Stdpdnd Ndscdtoarede Dumnezeu,vino degrab gi din primejdiiizbdvegte-ne pe noi, ceea ce egti grabnic pdzitoare. Cdntarea a 4-a: Irmosul: taina rdnduielii Tale,am ,,Amauzit,Doamne, infeles lucrurile Tale gi am preaslivit dumnezeirea Ta." Sfinteal lui Dumnezeu, Efrem,roagi-te pentru noi. #84*

Sufletului meu celui nestatornicfii-i povi!uitor tu, pururea pomenite,gi alind-mi tulburarea, diruind pace inimii mele. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentrunoi. Pe tine te chem, Sfinte Efrem, ajutor fii ticilosului meu suflet. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem,roagi-te pentru noi. Noaptea gi ziua pe tine te chem, Sfinte Efrem,intimpind-l gi mdntuiegte-l pe robultiu din nevoiacea de acum. .Preasfdnti Niscitoare de Dumnezeu,mipe noi. luiegte-ne Niscitoare de DumnezeuFecioari, nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce jalnic ne primi;duim, ci izbdvegte-ne de tot picatul 9i de orice neputinfi amari. Cdntarea a 5-a: lrmosul: ,,Lumineazd-nepe noi, Doamne, cu poruncileTale9i cu brafulTiu celinalt; paceaTa dd-onou5,lubitorule de oameni." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi.

Efrem, Sfinteallui Dumnezeu, Miluiegte-mi, de minuni ficitorule, gi povifuiegte-mdspre ca si cint: Aliluia. limanulvoiiCeluiPreainalt, Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. intdregte-nepe piatra credinlei pentru care te-ai luptat,fericite,gi prin singele tiu cel sf6nt aiintirit Bisericalui Hristos gi inimile noastre cele clitinate, Sfinte Efrem. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagd-te pentru noi. Nu trece cu vederea rugiciunile noastre, sfinfit Sfinte Efrem,celce egtial lui Dumnezeu slujitor gi prietenadevdratal lui Hristos.Jie ifi cerem gi pe tine te rugdm: nu inceta a te ruga pentru sufletele noastre. Preasfdnti Niscitoare de Dumnezeu, milupe noi. iegte-ne Bucuri-te, de DumnezeuNiscitoare St6pind, ceea ce egti bucuria tuturor, nidejde neruginati. Bucurd-te,Curati, Marig ajutorul celor ce te cheami. Bucuri-te, a sufletelor noastredumnezeiascimdngiiere.

Cdntarea a 6-a: lrmosul: ,,Rugiciuneameavoivirsa citre Domnulgi Lui voi spune scdrbele mele; ci s-a umplut sufletul meu de riutili gi viala mea de iad s-a apropiat gi ca lona mi rog: Dumnezeule, din striciciune scoate-mi." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Primegte-mi rugiciunea cea siraci gi lacrimile mele,sfinte,si nu le trecicu vederea, cici neputinfasufletului gi a trupului pdnd la iad a cobordt viata mea, insi tu, ca un doctor induritor gi milostiv,di-mivindecare mie, celui ce md rog !ie. , Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Cu indrizneald prea mare cdtre Stdpdnul fiind imbogifit, cere pace lumii gi diruiegte sdndtaterobilor tii, sfinte. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem,roagi-te pentru noi. Ridici-mi din pat,ca si-!icint dupi datorie !ie, izbivitorului meu. PreasfAnti Niscitoare de Dumnezeu,mi. pe noi. luiegte-ne #87+

#86+

lzbivegte-ide toate bolile pe robiitii, Sfinte Efrem, cici egti imbogilit cu multi indrizneali. Pentru aceasta nu ne pirdsi, sfinte, in primejdii. Gauti cu milostivire,de DumnezeuNdscitoare prealiudati, spre necazulcel cumplit al trupului meu gi vindeci durereasufletuluimeu. Apoi preotul zice ectenia gi pomenegfe pe cei pentru care se face paraclisul, iar noi cdntdm,,Doamnemiluiegte"(de 12 ori), dupd care se zice: Condacul,glasul2: Cald ocrotitor egti celor ce te cheamd,Sfinte Efrem, podoaba cuviogilor. Nu trece cu vederea cererile robilor tii, ci, ca un indurat, vino intru ajutorul nostru,al celor ce zdcemin boli grele, pentru ca si strigim cu rdvnS: Dumnezeul nostru, slavi Jie. prochimenul, glasul 4: indatd $i Agtept6nd am agteptatpe Domnul gi a ciutat spre mine. Sfifi: $i a pus pe piatri picioarelemele gi a indreptat pagii mei. Evanghelia- Matei 10, 1, 5-B ln vremea aceea, chemdndu-ilisus pe cei doisprezeceucenici ai Sii, le-a dat lor putere 88+

asupra duhurilor necurate,ca sd le scoati gi si tdmdduiasci orice boal6 9i orice neputinfi. Pe acegtiai-a trimis lisus, poruncindu-lelor gi zicdnd:,,in calea pdginilor si nu mergeli giin cetate de samarineni si nu intrati; ci mai degrabi mergefila oile cele pierduteale casei lui lsrael.$i mergdnd,propoviduili zicind: S-a apropiat impirifia cerurilor. Pe cei bolnavi timdduili-i, pe cei mortiinviafi-i,pe cei leprogi curififi-i, pe demoni scoatefi-i afari; in dar afi luat,in dar si da!i." Slavi Tatilui 9i Fiului 9i Sfdntului Duh. (glasul2l Pentru rugiciunile CuviosuluiTiu, Milostive, curifegte mulfimeagregelilornoastre. $i acum gi purureagiin vecii vecilor.Amin. Pentru rugiciunile Niscdtoarei de Dumnezeu,Milostive, curilegte mulfimeagregelilor noastre. Sfih: Miluiegte-mi,Dumnezeule, dupd mare mila Ta gi dupd multimea induririlor Tale gtergefiridelegea mea. $i stihirile acestea,glas 6: Sd nu md depirtezi pe mine, cel rdticit prin amigirea balaurului celui ingelitor, care de demult i-a scos afari pe strdmogi. Necazurigi boli grele m-au inconjurat gi afari de tine alti 89+

scepare gi ajutor gi mAngiiere nu am eu, La tine scap,doctorulecel mareal nenorocitul. sufletuluimeu, Sfinte Efrem,lauda cuviogilor, nu md pirdsi pe mine. Nimeni din cei ce aleargi la tine nu pleaci cu ruginat,neludndvindecare.Pentruaceasta, credinfdcaldd strigi robul tiu: Miluiegte-mi. Mi pocdiescAistrig din ad6nculinimii mele: Am gregit, miluiegte-mi,Sfinte al meu Efrem, pe mine, nevrednicultdu rob, gi dd-mi vindecaresufletuluigi trupului. poporul Preotul:M6ntuiegte,Dumnezeule, mogtenireaTa; cerceTiu gi binecuvAnleazd teazd lumea Ta cu mili gi induriri; inalli fruntea cregtinilorortodocgi gi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugiciunile PreacurateiStipinei noastre Ndscitoarei de Dumnezeu gi pururea Fecioarei Maria, cu putereaGinstiteigi de viald ficitoarei Gruci,cu ocrotirilecinstitelor, ceregtilorPutericelorfiri de trupuri,cu rugiciunile Cinstitului,Slivitului Prooroc,inaintemergitorului gi Botezitorului loan; cu ale Sfinlilor,slivililor gi intru tot liudalilor Apostoli; cu ale celor intre Sfinfi Pdrinfilornogtri mari Dascili 9i lerarhi,Vasile cel Mare,Grigoriede Dumnezeucuvdntdtorul, loan Guri de Aur; Nicolae, arhiepiscopul #90+

MirelorLichiei,gi Nectarie din Eghina,ficdtorii de minuni;cu ale sfinfilor, sldvililorgi bunilor biruitoriucenici;cu ale cuviogilorgi de Dumnezeu purtitorilor Pirinfilor nogtri; cu ale Sfintei GuvioaseMucenile Paraschevi;cu ale SfdntuluiMareluiMucenicEfrem,ficdtorul de minuni; cu ale Sfinfilor,drepfilor gi dumnezeiegtilor Pirinli loachimgiAna; cu ale Sfinfilor (numele),a ciror pomenireo sivdrgim astdzi gi cu ale tuturor sfinfilor Tdi, rugimu-ne Jie, UnuleMult-milostive Doamne,auzi-nepe noi pdcdtogii, care ne rugdmJie, gi ne miluiegte pe noi. Doamne miluiegte (de 12 oril. Apoi, continudm celelaltecdntdri ale Canonului. r @6ntareaa 7-a: lrmosul: cei ce au mers din ludeeain Babilon ,,Tinerii oarecdnd,cu credinfa Treimii, vipaia cuptorului au cilcat-o, cintdnd: DumnezeulPirinfilor nogtri, bine egti cuvdntat." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Tu, cel ce stai cu multd indrdzneali in jurul tronului SfinteiTreimi,mijlocegte pentrupacea lumii gi pentru mdntuirea noastri, a pici#91 +

togilor, gi intdregte credinfa noastri ortodoxi, ca neincetat si cdntim: Dumnezeulnostru, slavi Jie. Sfinte al lui Dumnezeu,Efrem,roagi'te pen' tru noi. Gei ce din cauzafeluritelorpdcateam ajuns ca nigte ruine jalnice gi cu totul nenorocite9i nu putem si privim spre tine, Sfinte al lui Dumnezeu,Efrem,fericite,strigdm: Ridici'ne pe noi din neputinlele noastre, ca si cdntim nostru: Slavi Jie. Dumnezeului Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi'te pentru noi. Noi, nevrednicii tii robi, Sfinte Efrem, ili cerem: nu trece cu vedereacererilenoastre,pe care le inillim noaptea gi ziua citre tine. Auzi-ne,agadar,pe noi care cu fricd gi rdvni in umilinli strigim: lntiregte credinfa noastri ortodoxd, pentru care tu, sfinte, te-ai luptat pini la sAnge. PreasfdntdNiscitoare de Dumnezeu,mipe noi. luiegte-ne Doamni de DumnezeuNdscitoare cu daruri diruiti, bucuria ingerilor 9i dulceafa tuturor sfinfilor, 9i a noastri, a picitogilor, nideide, scdpare lie iti cerem. PreasfAntamea, cu totul nevinovati, dimpreuni cu Guviosul nostru

Pdrinte Efrem, sfdntul mucenic, roagi-te pentru pacealumii gi pentru unitateaBisericii. Cdntarea a 8-a: lrmosul: ,,Pelmpiratul Ceresc,pe careil laudi ogtile ingeregti, liudafi-L gi-L preaindlfafiintru toli vecii." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Pe chipul credinlei in cdntiri gi laude si-l mdrim, credinciogii,cdci a stricat uneltirile celor firidelege. Pentru aceasta si cintim: Bine egti cuvdntatDumnezeul pirinlilor nogtri. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Pe cel ce locuiegtein corturile ceregti impreuni cu ingeriiin cdntiri gi laudesi-l mdrim, pe Efrem, viteazul ostag gi pitimitor al lui Hristos, pe cel ce neincetat se roagi si se mintuiasci sufletele noastre. Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roag5-te pentru noi. Venili adunarea tuturor mucenicilorgi a cuviogilor, dimpreuni cu Sfinfitul Mucenic Efrem, cugetitorul de Dumnezeu,ca cei ce stali l6ngd Sfinta Treime,gi neincetatrugafi-vd pentru pacea lumii gi intirirea Bisericii. #93+

Preasfinti Niscdtoare de Dumnezeu,mi' pe noi. luiegte-ne P! tine, impiriteasa cerurilor, te laudi neincetat cetele ingerilor 9i dimpreuni cu adunareacuviogilor te cinstesc. Cu acegtia, 9i Preasfinta mea Niscdtoare de Dumnezeu, cu Sfinfitul Mucenic Efrem,roagi'te sd se intireasci credinla ortodoxi 9i si se mdntuiasci sufletele noastre. Cflntareaa 9-a: lrmosul: ,,Gu adevirat, Niscitoare Dumnezeu te mirturisim, pe tine Fecioard curati, noi, cei izbivifi prin tine, slivindu'te cu cetelecelefiri de trup." Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi'te pentru noi. De Dumnezeu cugetitorule, pe tine te cdntim noi, cei m6ntuifi prin tine din felurite neputinfe. Pentru aceasta, Sfinte Efrem, de purtitorule, te fericim. Dumnezeu Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roagi-te pentru noi. Liudim 9i binecuvintim pe Domnulslavei, pe Gel ce a slivit pomenireata, Pirinte Efrem, cici tu egti slava mucenicilor 9i podoaba monahilor. 494-

Sfinte al lui Dumnezeu, Efrem, roag6-te pentru noi. Genunchiimi-i plec, Pdrinte,gi cu lacrimi strig !ie, eu, robul tiu: Sfinte Efrem, ajuti-mi; primegtemica mea cdntare qi mi mdntuiegte. Preasfinti Niscitoare de Dumnezeu, pe noi. miluiegte-ne Pe tine, ceea ce ai niscut pe Stdpdnul gi Domnulslavei,te cAntdm, PreacuratiStdpdni, gi cicitu egti Maica lauda ortodocailor. $iindatd se zice: ,,Cuvine-secu adevirat", iar preotul tdmdiazdaltarul gi pe popor, timpin care se cdntd acesfea.' Bucuri-te, al ministirii tale dumnezeiesc ocrotitor9i st6lp luminos al monahismului. Bucuri-te, Sfinte Efrem, dumnezeiasci vistierie de mir a moagtelor,prin care primim vindeciri. Bucuri-te, doctorul celor neputinciogi,bucuri-te, rdu pururea curgitor de minuni, bucuri-te, lauda cea mare a sufletului meu. Sfinte Efrem, de minuni ficitorule, acoperd turma ta. Sfinte Efrem, veselia ingerilor, bucuria gi frumuselea tuturor sfinfilor, pe tine te rugim: ingridegte mdndstireata, in care te.ai nevoit #95*

cu ravne 9i te-ai fdcut pirtag cinstitei mu' cenicii. inillat ai fost in copac ca pe o cruce, ase' tiu, Stipdnului 9i minindu-te Dumnezeului lzbivitorului, pentru care ai ribdat arderea pdnteceluitdu, zdrobind astfel pdntecelevrij' maguluigi incepitorului riutifii. Pe tine, Sfinfitul Mucenic al lui Hristos, lauda nevoitorilor gi frumusefea mucenicilor, te rugim, Sfinte Efrem,ficitorule de minuni, degrabcu rugdciuniletale. miluiegte-ne Noi,ceice ne aflim in primeidiigi ispite,sd' rutim cu toati evlavia gi r6vna dumnezeiasca ta icoani, pe care ai salvat-o, fericite, de la ardereafocului celui a toate mistuitor,aritind prin minuni,Sfinte Efrdm,giaceasti minune. Cu toate ogtirile ingeregti, cu Botezdtorul, cu Apostolii cei slivili gi cu tot soborul sfinfilor,Preacurati,Fiuluitiu te roagi, toli si ne mAntuim. Preasfintd Treime... Sfinte Dumnezeule... Tatil nostru... $i acesfe tropare: pe noi, Doamne,miluiegte-ne Miluiegte-ne pe noi, ci, nepricepdndu-ne de niciun rispuns, aceasti rugiciune aducemJie, ca unuiStipdn, pe noi. noi picitogii robiiTii, miluiegte-ne +96

Slavi... pe noi, ci intru Tine Doamne,miluiegte-ne am nidijduit; nu Te mdnia pe noi foarte, nici pomeni firidelegile noastre,ci cautd gi acum ca un Milostiv gi ne izbivegte pe noi de vrijmagii nogtri; cd Tu egti Dumnezeulnostru gi noi suntem poporul Tdu,toli lucrul mdinilor Talegi numeleTiu chemim. $iacum... Uga milostivirii deschide-o noui, binecu. vdntati Niscitoare de Dumnezeu,ca si nu pierim cei ce nidijduim intru tine, ci sd ne izbivim prin tine din nevoi,ci tu egtimdntuirea neamuluicregtinesc. Preotul zice ectenia, dupd care cdntdm acesfe tropare,glasul2, Podobie.',,Gdnd de pe lgmn..." Bucuri-te, al neputinciogilordoctor, bucuri-te, toiag gi zid celor din amare nevoi, neputinfe gi necazuri gi strdmtoriri, Pdrinte, din primejdiasufletuluila tine scip6nd, pe tine te rog, nu mi trece cu vederea pind in sfirgit, pentru ci tu imi egti pizitor, Cuvioase Efrem. pe robii care niddjduiescintru M0ntuiegte-i tine, Guvioase Efrem, bucuria gi acoperirea noastri. Te rugim nu-i trece cu vederea, Pirinte, pe cei ce cu credinfi gi r6vni scapi la 97+

milostivirea ta. lzbivegte-idenenorociripe tofi care aleargd la racla ta gi ili sirutd sfintele moagte. Stip6ni, primegterugiciunile robilor tii gi ne izbivegte de toati nevoiagi necazul. Toati nidejdea mea spre tine o pun, Maica pdzegte-misub acoperim6ntul lui Dumnezeu, tdu, Pentrurugiciunile SfinfilorPirinlilor nogtri, Doamnelisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiegte-ne pe noi.Amin. 9i ne mdntuiegte

ACATISTUL SFANTULUI EFREMCEL NOU (care se prdznuiegtela 5 mai)


Condacul 1: Sdse bucurecredinciogiigi si se veseleascd, mullumindu-llui Dumnezeu pentruaflareasfintelor moagte ale mult-pitimitoruluimucenic Efrem,prin care se revarsi multimede minuni gi se aratdmultimede tdmdduiri, qi si ii cdnte intr-unglas robuluiSiu: Bucuri-te,SfinteMare Mucenice Efrem,nouleficitor de minuni! lcosul 1: Vizut-a starefa Macaria cereasca procesiune in care sfinteletale moagteerau purtate cu evlavie de oamenii pe care i-ai ajutat in multefeluri.Gine poatespune c6[i bolnaviau scipat de suferinfelelor prin rugdciuniletale? Sau cdfi copii s-au izbivit de bolile careii apisau? Sau cdti oameniau biruitincercdrile prin care treceau,alergdndla tine? Pentru care ifi cdntim: Bucuri-te,ci, mult pitimind pentruHristos, ai primit cununa cea nevegtejiti; Bucurd-te, ci sdngeletiu mucenicesca dat roadi in ogorul Bisericii;

98 r i.-_________-.-

#99+

Bucuri-te, ci aflareasfintelor tale moagtea adus bucuriecregtinilor; Bucuri-te, ci din icoanele tale izvorisc lacrimigimir; Bucurd-te,cd, prin aceasta,vedem cd nu te-ai depirtat de noi; Bucurd-te,cd s-au indllat multe biserici 9i paraclisecu hramultiu; Bucurd-te, nidejde a celor inviforali de deznidejdegi de necredinli; Bucuri-te, cd te-ai aritat tinerei care s-a Sfintului loan Rusul; inchinat la moagtele Bucurd-te,ci ea a cunoscut ci sfinfii impreuni-lucreazdspre folosul oamenilor; Bucuri-te, ci le-ai cerut celor pe care i-ai ajutatsi nu treaci sub ticere minuniletale; Bucuri-te, cel ce ai leacuri pentru toate felurilede boli; Bucuri-te, cd vesteadespre harismeletale in tot pimdntul s-a rdspindit; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouleficdtor de minuni! Condacul al 2Jea: Lazdre,prietene iubit", a auzit in afard, ,,legi glasul vis bolnava tiu, ca oarecdndLazdrdin glasulMintuitorului,gi, dupd ce s-a Evanghelie timiduit, vizdnd chipul tdu zugrivit in icoand, 100+

te-a recunoscutcu bucurie.$i, dind mirturie despreajutorultdu,i-aindemnatpe oamenisi iicante lui Dumnezeu: Aliluia! lcosulal2-lea: Te-aiardtat mamei copilului bolnav,zic6ndu-i: ,,Sunt Efrem. Tot timpul md gindesc la tine." O, de ne-aminvrednicigi noi de un asemeneadar ceresc... $tiind ci mareeste iubirea pe care o arili celor credinciogi, indriznim sd te rugdm si porli de griji gi sufletelor noastre gi zicemcitre tine: Bucuri-te,cd, urmdndSfdntuluiEfremSirul, te-ai ficut alduti duhovniceascd; Bucuri-te, vrednic ucenic al Mintuitorului Hristos,biruitorulmorlii; Bucurd-te,propoviduitorule al credinleiin inviere; Bucuri-te, ci pomenireata o priznuim cu marecinste; Bucuri-te, dar fdcut de Dumnezeu poporului credincios; Bucuri-te, ci ai defdimat credinla agarenilor gi L-ai mirturisit pe Hristos; Bucuri-te, cd, prin ribdarea ta, te-ai aritat mai puternicdec6t prigonitoriitii; Bucurd-te, ci sfintele tale moagte sunt mirturie a sfinlenieitale; 1 0 1+

Bucurd-te, ci raclata este propovdduitoare a vieliivegnice; Bucuri-te, ci ne cSliuzegti spre invierea duhovniceascd; Bucurd-te,sabie ascufiti care taie spinii picatelor care ne apasd; Bucurd-te,foc care arde pleava din larina sufletelor noastre; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule ficitor de minuni! Condaculal3-lea: Am aflat de tdnira pe care ai chemat-oin chip minunatla ministirea ta, ca si se inchine la sfinteletale moagtegisd o binecuvintezi,gi gtim ci ai vindecat-o de boala ei dupi ce a stiruit in rugiciune citre tine.lar noi suspinim dupi cerescultiu ajutor,sfinte,vrind si triim gi noi acoperifi de binecuvAntarea ta, ca si ii c6ntim lui Dumnezeu: Aliluia! lcosul al3Jea: Te-aiaritat in vis femeii care s-a rugat lie pentru a scipa de cancer gi i-ai spus: ,,De acum inainte voi fi ocrotitorul tiu", gi ea s-a intdrit in credin!4. Fii de acum inainte gi ocrotitorul nostru, sfinte, gi ajuti-ne pe noi gi pe toficregtinii,pe toli ierarhiigi preofii,pe toli #102-

monahii 9i mirenii, pe pirinli Sape copii si cunoasci darul dat lie de la Dumnezeu, ca si ifiaduci laude ca acestea: Bucuri-te, cd L-ai iubit pe Hristos 9i El !i-a dat darul iubirii jertfelnice; Bucurd-te, chemare tainici a pelerinilor spre mdnistirea ta; Bucuri-te, ci de multe ori te-ai aritat in chip minunatcelor ce aveaunevoiede ajutor; Bucurd-te, ci ne invefi si nu ciutdm iubire de la oameni,cide la Dumnezeu; Bucurd-te, ci sufletultiu este plin de iubire pentru noi; dumnezeiascd Bucurd-te, ci de la tine invdfim si lepidim voia noastrd cea rea; Bucuri-te, cel ce alungi dezbinareadintre credinciogi; Bucurd-te,ci ne inveti si preluim iubirea pentru aproapelemai mult decdt dreptatea; Bucuri-te, ci ii binecuvintezi pe cei care igi implinescfigiduinlele cucernice; Bucuri-te, mAngdietoruleal celor neputinciogi 9i neajutorali; Bucuri-te, stavild impotriva celor care vor sd faci rdu; Bucuri-te, ci, prin chemareanumelui tiu, aritdrile dricegti se risipesc; 103+

Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule ficitor de minuni! Condacul al 4-lea: Femeiacare ifi ceruse o cruce pe care si o poati duce a primit crucea nagteriicelui de-al doilea prunq,degi vreme de opt ani pdntecele ei fusese sterp. $i ea, indemndndu-ipe sofi si aducd pe lume copii gi si ii creasci spre slava lui Dumnezeu, firi si se teamdde greutifi, l-a Aliluia! cAntatlui Dumnezeu: lcosul al4-lea: rugat Domnuluit6nira Sofia, ani s-a $apte pentru a-iface un copil solului ei, gi sufletulei se umpluse de deznidejde, dar, rugdndu-se!ie, ai ajutat-o.$i cdnd, dupi nagtere,pruncul s-a imbolndvit, doctorii au spus cd va muri, insi mama a rdspuns cu nidejde cd pruncul nu va pdfi nimic riu, cicieste copilul promis de tine. $i nu ai ruginatcredinfaei, ci ai ruginatgtiinfa doctorilor,cici pruncul s-a vindecatgi mama fi-a c6ntat unele ca acestea: Bucuri-te, doctor trimis de Dumnezeu la cipitdiul celor bolnavi; Bucur6-te, ci femeiacare !i-a cerut o cruce pe care si o poati duce a maiadus pe lume un copil; #104+

Bucurd-te,ci ii ajuli pe cei cisitorili sd lepedefrica de a aveacopii; Bucuri-te, cd ii invefi si caute voia lui Dumnezeu 9i si se lepedede voia lor; Bucurd-te, ci pe copilul care igi unsese picioarele cu ulei de la mindstirea ta l-ai ferit de moarte ndprasnici; Bucuri-te, ci pe pruncul despre care doctorii au spus cd va orbi gi va avea mintea tulburati l-ai insinitogit; Bucurd-te, ci vindeci nu numaitrupurile,ci 9i minlile bolnave; Bucuri-te, cd ii faci pe doctorii neiscusiti mai pricepuli decit pe doctorii cu nume mare; Bucuri-te, cel ce primegti rugiciunile bolnavilorgi ale doctorilor; Bucurd-te,ci ii cercetezi pe cei mistuili de fierbinlealabolii; Bucurd-te, ci, prin lucrareata, se biruiegte 16nduiala firii; Bucuri-te, leac ceresc care alungi orice boali gi durere; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouleficdtor de minuni! Condacul al 5-lea: Mult s-au intristat pirinlii lui Eftimie cdnd copilul a inceput si nu ii mai recunoasci, si ii 105+

din mugtegi sd ii loveascdgi, imbolndvindu-se ce in ce mai riu, doctoriiau mdrturisitci nu se pricep si il ajute. Dar,dupi ce rudele lui s-au rugat [ie, te-ai aritat de trei ori in camera de spital gi boala a inceput si se stingd, pdnd ce copilul.s-a timiduit gi tofi l-au cintat lui Dumnezeu cintarea: Aliluia! lcosul al5-lea: doctori au spus ci Gdnd pufin-credinciogii pruncul purtat in pdntece de preoteasa pirinteluiMihailaremari problemede sinitate gi i-au ispitit pe pirinli si se invoiasci la pdcatul prunc-uciderii,pdrintele i-a zis: ,,Vomfi rdsplatili daci Dumnezeuva lisa si ducem o cruce aga de grea cum ne-a spus doctorul." Dar,pentru rugiciunile lor, i-ai ajutatgi copilul s-a ndscut sinitos, iar mai apoi a primit la boteznumeletdu gi preotul!i-aadus impreuni cu preoteasalaudeca acestea: Bucuri-te, floare a raiului care inmiresmezi caselecregtinilor; Bucuri-te, ci pirintele Mihail a cunoscut puterearugiciunilor tale; Bucur6-te,ci preoteasalui a propovdduit minunile tale; Bucuri-te, ci te rogi pentru noi si primim intirire in credinfd; #106+

Bucuri-te, ci ne indrumi si ascultdmde Dumnezeu mai mult decdt de doctori; Bucuri-te, ci prin rugiciunile tale copiii care erau pe patul de moartes-au timiduit; Bucuri-te, cd ii feregti de moarte niprasnici pe cei pentru care ne rugdm !ie; Bucuri-te, liman al sufleteloringenuncheate de suferinld; Bucurd-te,cel ce gtergi ochii inlScrimafiai pirinlilor ispitili de deznidejde; Bucuri-te,cel ce alungi demoniidin copiii indrdcifi; Bucuri-te, ci la tine cautd ugurare cei chinuili de duhurile necurate; Bucuri-te, fierbinte rugdtor pentru neamul cregtinesc; Bucur5-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule ficitor de minuni! Condacul al6-lea: acum, mami, alfi copii, ci ingrijegte-te ,,Nu doar de noi", au spus intr-un glas cei gase copiicareau auzit-ope mamalor promifdndu-fi cd, daci se va vindecade boalaei, va maiface un copil gi ii va pune numele tdu. Dar femeia, primind ajutorul cerut, nu a ascultatde cuvinteleegoisteale copiilor,cide glasulcongtiin!ei, 107#

pe Dumnezeu gi gi-alinut figiduinfa, ldudAndu'L gi zicind: Aliluia! lcosul al6Jea: Zece prunci muriserdin pintecele femeiice unul murise dupi purta numele Evangheliei, rdmisese in viald singur unul doar nagtere9i gi, c6nd femeia a zimislit din nou, doctorii i'au cerut si renunle la prunc. Dar ea gi-a pus n6' dejdea in Dumnezeu gi in rugiciunile tale, ribdind prigonirilebirbatului ei care o sfituia sd se impovdreze cu picatul prunc'uciderii. i-a fost incununati gi a adus pe lume Rdbdarea o fetifd, pentru care minunete liudim zicind: Bucuri-te, c6, biruind ispitele, femeia a adus prunculpe lume; Bucuri-te, cel ce ajufi mamele in vremea sarcinii giin vremea nagterii; Bucuri-te, ci feregti mamelecredincioase de picatul prunc-uciderii; Bucur6-te, cd, ocrotite de tine, ele il asculti pe Dumnezeu gi nu pe doctorii cu inimile impietrite; Bucuri-te, ci dai putere mamelor si stea impotriva solilor lor necredinciogi; cele Bucuri-te, cel ce ai dezlegatpAntecele neroditoare; 108+

Bucuri-te, cd ai vindecattrupurile bolnave ale femeilorcare nu mai puteauavea copii; Bucuri-te, cd pe femeile care nu vor si faci copii le intorci la pociinld; Bucuri-te,vdzdndmulfimeade copiicareau venit pe lume pizifide tine; Bucuri-te, cd doctorii au rdmas firi glas vizind ci ai aritat cu putinfi cele cu neputinld; Bucurd-te,ci ai ascultat rugiciunile copiilor care nu voiau sd fie singuri la pdrinfi; Bucuri-te, ci pe pruncii cirora pirinlii au vrut si le puni numeletdu ii ocrotegti; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noule ficdtor de minuni! Condacul al TJea: Mult s-a rugat lui DumnezeuAtena pentru mamaei muribundi gi aceastate-avdzutfigdduindu-i ci se va vindeca. ,,Esteo adevirati invieredin mo(i", a spus directorulspitalului, gi, pentru ci femeiiii apiruseri plim6ni noi gi sinitogi, cu tofii l-au cintat lui Dumnezeucu credinld: Aliluia! Icosul al7-lea: Te-ai aritat in vis fetilei Ecaterina,stind l6ngi ea atunci cdnd tatil ei !i se ruga,fic6nd mitinii. $i ea a priceput c6t de mare este #109+

folosul copiilor care sunt ocrotifi de rugiciunile pdrinfilorlor. lar noi, rugdndu'tesi ai griii de tofi copiiicare fac partedin Bisericalui Hristos,te ldudim aga: Bucuri-te, reazemal copiilor pentru rugd' ciunile pirinlilor lor; Bucuri-te, ci ai urmat Sfdntului Stelianin grija aritati coPiilor; Bucuri-te, glas care indemni tinerii si meargdpe calea Bisericii; ci te-aiaritat tdnirului carevoia Bucurd-te, sd se sinucidd; Bucurd-te,cd l'ai aiutat sd inleleagi c6t de mare era povara Picatelor lui; Bucuri-te, ci, ducindu'l la casa sa, l-ai trezit din belia Picatelor; Bucuri-te, cd, aiutat de tine, a ldsat patima biuturii gi lanfuriledrogurilor; Bucuri-te, inger pizitor care aduci linigtea in sufleteletulburate; Bucuri-te, ci, prin aritarea ta, ai salvatviala tinerei femei care voia si igi pund capit zilelor; Bucuri-te, ci ii aiuli pe tineri si i9i giseasci un rost in viafi; Bucuri-te, cd gonegti lenevia cea ucigdtoare de suflet; Bucuri-te, ci, pentru rugiciunile copiilor ii ocrotegtipe pdrinlii lor; credinciogi,

Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouleficitor de minuni! Condaculal 8-lea: ,,Gel mai de pref ajutor pentru copil este Sfdntaimpirtiganie", i-ai spus femeii al cirei prunc venise pe lume prin mijlocirea ta. Trezegte, sfinte, rivna in toli pirinfii credinciogi ca si ii creasci pe copii aproape de Bisericd,pentru a primi SfinteleTainenu spre osdndi, ci spre viafa vegnicd, gi ca si inalle impreundcu ei lui Dumnezeu c6ntarea: Aliluia! lcosul al8-lea: Venind o fetifi noui la orfelinatul aflat in grija ministirii tale, s-a mirat vizdnd cum ceilalfi copii se pregdteau de spovedanie, scriindu-gigregelilepe h6rtie,pentru a nu uita sd le mirturiseasci. insd mirarea ei s-a stins cdnd i-ai apdrutin vis gi i-ai cerut si meargi gi ea la spovedanie,pentru care lucru ili cdntdm a9a: Bucuri-te, ci, ascultind povala ta, fata a inceput si se spovedeasci; Bucuri-te, ci ea a devenit mirturisitoare a minunilor tale; Bucuri-te, cd pe mulli i-ai indreptat spre scaunulde spovedanie; 1 1 1+

Bucuri-te, ci gi de la copii primegti laude adusedin prinosulinimii; Bucurd-te,pecete a sfinleniei pusi pe inimile celor care se roagi !ie; Bucuri-te, cd ii inveli pe copii si se pre' giteasci si primeasci SfAntaimpirtdqanie; Bucuri-te, dascil al rugiciunii pentru cei care te cinstesc; Bucuri-te, ci, prin rugiciunile tale, copiii devin mici apostoliai dreptei credinfe; Bucuri-te,rugitorule pentrutinerii neascul' titori gi pufin-credinciogi; Bucuri-te, ci pe tineri ii aduci la infelepciuneacelor bitr6ni; Bucuri-te, cel ce ii invefi pe pirinli si igi creascdfiii aproapede Bisericd; Bucuri-te,comoari de mult pre! ascunsi in vistieriainimilor noastre; Bucurd-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noulefdcitor de minuni! Condacul al 9-lea: Tinereicare se rugaselie sd poatdintemeia o familie i-ai spus in vis: ,,Tevoi aiuta si fii aldturi de cel pe care il vrei." $i cuvAntul tiu s-a adeverit,cici tdnirul la care finea a cerut-o 9ia luat-ode sofie.Ajuti-i, sfinte, pe toli tinerii carevor sd porneasci pe caleafamilieisi faci

alegereacea buni, pentru ca nunta lor sd fie binecuvantati de Dumnezeugi in toate zilele viefii lor sa iacinte: Aliluia! lcosul al9-lea: Fiind alungati de soful ei gi de pdrinfii mult a licrimat Maria,necijindu-se nemilostivi, ci fiul ei cregte departe de tatil siu. Dar,dupi ce ea s-a rugat si ii ajufi, a doua zi sotul gi-a infeles gregeala gi a rugat-o si se intoarci acasi. Vizdnd grabnicultiu ajutor, ne rugim gitulburareadin toate fie si alungi dezbinarea familiile cregtine,indemnindu-i pe toli si te laudeimpreuni cu noi: Bucuri-te, ci egti aproapede cei apdsali de povarasingurdtdlii; Bucuri-te, ci aduci paceain caselein care diavolula adus dezbinare; Bucuri-te, ci ii intorci la familiilelor pe cei pe care patimilei-au robit; Bucuri-te, ci inmoi inimile impietrite gi intorci tulburareain linigte; Bucuri-te, afldtoruleal lucrurilorpierdute; Bucurd-te,ci celor nedreptifili le-ai vidit dreptateain fafa judecitorilor; Bucuri-te, ci ridici ocara celor defdimali pe nedrept; Bucuri-te, ci pe oamenii care nu aveau undesd munceasci i-aiindrumatcu folos: 113+

Bucuri-te, odihnda celor istovifidin pric lucrului peste misuri; Bucurd-te, cel ce ne inveli dreapta teali; Bucurd-te, cel ce te-ai ardtat printre m firii din casa cregtinuluicredincios; BucUr6-te,pridvor pentru cei ce stau parte de lumina Sf6ntuluiBotez; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice nouleficitor de minuni! Condacul al l0-lea: Mult s-a ostenit sd lucreze spre slava Dumnezeu iconarul cirturar Fotie, in ciruia s-a zugrivit prima ta icoani, sfinte. fiind incununat pentru ci gi-a inmulfit la sf6rgitulviefii sale i-ai luat sufletul la cer, care lucru viz6ndu-|, evlavioasa lui sofie cAntatlui Dumnezeu: Aliluia! lcosulal l0-lea: ,,Asculti, copila mea, o voi lua cu mine mamata, dar nu te teme.Este voia lui Dum zeu, gi uite ce loc minunat i-am pregitit", spus Anulei,aritdndu-ifrumusefileraiului.,, te ldsa pradi durerii, cicieu voi fi mereu de tine 9i te voi ocroti", a auzit ea fdgid ta, gi sufletul ei s-a linigtit.lar noi te rugim #114

fii aproapede tofi copiii orfani gi zicem citre tine uneleca acestea: Bucuri-te, ci nu lagi pe nimeni firi aiutor in vremeanecazurilor; cd pe copiii orfaniii sprijinegti; Bucurd-te, Bucurd-te,cd ii ajufi si aleagd binele gi sd se fereasci de pdcat; diruitorule al celor de trebuinli; Bucur6-te, al celor de folos; Bucuri-te,chivernisitorule Bucuri-te, pizitorule al curiliei tinerilor; Bucurd-te, pirinte, icoand a virtufilor zugriviti in sufletelenoastre; Bucuri-te, ci ai defdimatimbuibarea gi ai liudat infrdnarea; Bucuri-te, ci alungi frica morlii de la cei carese roagi !ie; Bucuri-te, cd pe cregtiniii pregitegti pentru int6lnireacu DreptulJudecitor; Bucur5-te,ci in ceasul mo(ii vii ldngi cei care ti-au cerut si le fii ocrotitor; Bucuri-te, ci pistrdm in sufletele noastre cuvintele 9i minuniletale; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouleficitor de minuni! Condacul al ll-lea: ,,imi era cu neputinld si mi int6lnesc cu sufletul ei pingirit", ai spus despre femeia 115+

care voia se primeasci ajutorul tiu fdri a lepida de firddelegileeigi de diavolul pe il slujea prin picate. $i, izgonindu-lpe aiindepirtat-o de la tine pe femeie,ci nu si igi curdleascd sufletul prin pocdinldgi sa ii cdntelui Dumnezeu: Aliluia! lcosulal 11-lea: O femeievindecati de tine a visat cd voia se inchine sfintelor tale moagte,dar diavolul stat impotrivd, spundndu-i ci e pentru ci sunt picdtoasi voi me ,,Tocmai sd mi inchin Sf6ntului Efrem, chiar daci trebuisd mor", a spus ea,vrdnd si igi triiasc viala acoperiti de ajutorul tiu. Pentru care ludnd pildd din rivna ei, ne rugim aga: Bucuri-te,cd, prin rugiciuniletale, rivna noastri pentru sfinfenie; Bucuri-te, cd pdcitogilor care se le dai ceeace le este de folos: Bucuri-te, ci pe pdcitogii care nu leapidd de pdcateii mustri cu asprime; Bucuri-te, veghetoral celor care vor si inchine la sfinteletale moagte; jertfi bineprimitdde Bucurd-te, in altarul ceresc; Bucuri-te, risipitoruleal uneltirilor viclene; 116

Bucuri-te, cd pe cirturarii cei iubitori de slavdii ruginezi; Bucuri-te, cel ce nu primegti laudelecelor filarnici; Bucuri-te, ci stai impotriva diavolilor care ne impiedici sd facemfaptelecredinlei; Bucuri'te, ci ii indepdrtezi cu sabia rugiciunii de la cei care se roagd!ie; Bucuri-te, dugmanal mdndriei,al licomiei gial minciunii; Bucurd-te,pildi de ribdare, de credinfi gi de nevoinfi; Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, nouleficdtor de minuni! Condacul al l2-lea: ,,Meriti si suferim gi noi pufin din iubire pentru Hristos", i-ai spus maicii care se lupta cu o ispiti 9i i-ai aritat semnele pdtimirii tale mucenicegti. $i noi avem nevoie de intirirea ta, ci valurile acestei vieli s-au ridicat sfinte, gi suntem apisali de dezniasupra noastri dejde.Ajuti-ne sd trecem de incercirile care ne impovireazd, ca si ii putem c6nta lui Dumnezeu: Aliluia! lcosul al 12Jea: am sosit!", i-ai spus m-ai chemat, ,,Cum si femeii care te rugase ii timiduiegti fiul, gi #117*

i-ai plinit cererea.$i noi te chemim, sfinte, ajutd-ne,nu ne ldsa, ajuti-ne, cd mare nevoie avem de ajutorultiu, robuleal lui Dumnezeu, gi pentru aceastate liudim aga: Bucuri-te, apirdtorule al predaniilorSfin!ilor Pirinfi; Bucuri-te, cd fapteletale ne-auinvdfat mai mult decdtcuvintele; Bucuri-te, ci episcopulcare se indoia de sfinteniata gi-ainfeles gregeala; Bucuri-te, piatrdde poticnirepentruclericii nevrednici; Bucuri-te, ci ii povifuiegti si lepedepicatele gi si meargi pe caleasfinfeniei; Bucuri-te, cd, la vreme de necaz,vii degrabdin ajutorul nostru; Bucuri-te, cd ii feregti de hofi gi de tdlharii vizuti pe cei ce duc crucea nevoinfelor; Bucuri-te, ci cel care a furat o partedin sfintele tale moagtea adus-oinapoi la mindstire; Bucurd-te, mustrdtorule al cregtinilor iubitoride picat; Bucuri-te, impreuni-cilitorule cu pelerinii evlaviogi; Bucuri-te,ci, rdbddndchinurileprigonitorilor,ne-aiinvifat si nu ne tememde suferinfi; Bucurd-te,ci ii rispldtegti pe cei care se ostenescsi ajungd la sfinteletale moagte; 118+

Bucuri-te, Sfinte Mare Mucenice Efrem, noulefdcdtorde minuni! Condaculal 13-lea: O, mult pdtimitorule gi mare mucenice Efrem,cel ce te-ai aritat in chip minunat gi ai dat mirturie despreiubireape care o aifafd de gi nerecunoscdtori, noi, cei nemultumitori care ne rugim sd facem voia lui Dumnezeu, dar trdim dupi voia noastrdcea pdtimagi, arati gi acum ajutorultdu tuturor celor carete cheamd in rugiciune gi tuturor celor pentru care ne rugdmtie, ca, pundndinceput bun m6ntuirii, sd il mulfumim Dumnezeuluicelui in Treime liudat, cAntdnd: Aliluia! Acest Condacse zice de treiori. Apoise zice lcosuf 1: Vdzut-a stareta Macaria cereasca progi Condacul1: Sd se bucure credincesiune... ciogr7gisdse yeseleascd... Apoise zice aceasti

Rugdciune
Sfinte Mare MuceniceEfrem,ascultd rugdciuneamea,a picitosului, gi vino in ajutorul meu. Am aflat de minunile tale, am aflat de darurile pe care le-ai primit de la Dumnezeu pentru jertfelnicia ta. $i, viz6nd cum atdta +119*

multime de oameni a fost ajutati de tine, sd nidijduiesc ai eu, crezdndci nu indrdznesc vei trece cu vederea cererea mea. De nenumirate ori te-ai aritat in vedenii gi in vise, ci vor primi celecerute spundndcredinciogilor in rugiciune. Eu nu sunt vrednicde o astfelde pentru cd pdcatele mdngdiere, melesunt multe gi credintamea este pufina.Darcred ci iubirea ta covirgegte riutifile melegi nddijduiesc cd, prin mijlocireata, voi pune inceput bun mintuirii mele. pentru mine,sfinte, Roagi-te lui Dumnezeu si caut cele de folos mdntuirii. Trupulmeu este slibdnogit de picate gi sufletul meu este molegitdin pricina patimilor.lubitor de picate sunt gi la faptelecele bune mi lenevesc. Cere-l lui Dumnezeu sd imi sporeasci credinfa, si imi diruiasci smerenie,ribdare, rdvni in rizboiul duhovnicesc. Sfirgitul tiu mucenicescmi indeamni sd lepdd desfitirile trecitoare ale acestei lumi. Chinurile tale md indeamni si ridic Ai eu crucea ascultirii de Dumnezeu.invafd-mi, sfinte, si triiesc nu dupi voia mea, ci dupd voia dumnezeiasci,sd nu caut cele ale melegi si mi izbivesc de tirania picatelor care md apasi. Gonegtede la mine toatd ispita diavo#120+

Prea mult am pdcdtuit,prea mult am leascS. Acum a izgonitde la mine haruldumnezeiesc. sosit ceasul mdntuirii mele, sfinte. Domnul batela uga inimii mele gi vreau sd ii deschid. Ajuti-md, sfinte, ci sunt neputincios. Roagi-te pentrumine pini la ultima suflare a vietii mele. $i roagi-te pentru tot poporul pentrutoti ierarhii,preofii,monahii cregtinesc, qi credinciogii.Roagi-te pentru duhovnicul meugi pentrutoate rudeniilemele dupi trup gi dupi duh. inmulfegterugiciunile pe care le faci pentru noi, ca gi noi si cidem la rugiciune,multumindu-fi din prea plinul inimii.Ca impreuni cu tine si il slivim pe Dumnezeul cel in Treimeliudat, in vecii vecilor.Amin.

RugiciunecetreSfAntulEfrem pentrucel bolnav


Sfinte Efrem,mare muceniceal lui Hristos, asculti acum pufina noastri rugiciune pentru cel incercat de boald.Venim la tine ca la un doctor ceresc, crezdnd ci vei primi cererea noastrdgi vei ugurasuferinfelelui. Ai spus cd ai leacuripentrutoatefelurilede boli, gi pentru aceastanidijduim ci iubireata de oameni nu
--------,c 121 #

&

{ {

l s-a imputinat.Cine poate spune mullimea


minunilortale? Cine gtie cdfi suferinziau aflat izbivire prin rugiciunile tale? Ajuti-|, Sfinte Efrem, ajuti-l! Roagi-te lui Hristos Dumnezeupentruel gi, dacd ii este de folos sd fie timiduit degrabi, fd sd se intdmple aceastaspre slava lui Dumnezeu.lar dacd ii este mai de folos si duci mai departe crucea bolii, ajuti-l si rabde firi si cdrteasci, ca si primeascd luminoasa cununda rdbdirii. Da, Sfinte MuceniceEfrem,tu ai rdbdatsuferinle de nedescris,iar viafa noastri este plini de desfdtdri.Dar, chiar daci suntem pdcitogi gi intinafi prin tot felul de patimi, indriznim a ne ruga !ie. Cici nu pentru noi ne rugim fie, sfinte, ci pentru bolnavul acesta pe care suferinfele l-au ingenuncheat.Fii lui pizitor,ff povifuitor, ocrotitor gi timiduitor, ca sd ili $

Rugiciuneapirin!ilor care nu pot aveacopii


O, Sfinte Efrem,grabnic ajutdtoruleal celor ce se roagi !ie, primind pufina noastri rugiciune, vino in ajutorul nostru. intristatd este inima noastri cd nu ne-aminvrednicita aduce pe lumefii gifiice. Am auzit de nevoinfa gi rugdciuneaSf6ntului loachim,carefusesedefdimatde arhiereu din pricini cd nu avea urmagi.Am auzit gi de durereaSfintei Ana, femeia sa, care se ruga: ,,Vaimie, celei lipsite! Ci eu singuri sunt mai picitoasi intre fiicele lui lsrael! Eu singurd mai defdimati decdt toate, intre femei. Toate igi poarti rodul pdnteceluipemdinilelor,toatede fiii lor se mdngAie, iar eu sunt striini de acea mingdiere.Vai mie, Doamne!Eu, picdtoasa, singurdam sdrdcitde facereade roade.Tu,Gel ce ai dat Sarei la bitrdnefe fiu pe lsaac,Tu, Cel ce ai deschisp6ntecele Anei,mamalui Samuil, prooroculTiu, cauti acum spre mine gi ascultdrugdciunile deci mele!$tiiocara nerodirii, singursi-mi dezlegidurereainimii melegi si pintecelui gi pe cea nerodeschizijgheaburile ditoare si o ar5!i roditoare." $tim cd rug6ciunile lor au fost ascultate,cd Sfinta Ana a zdmislit gi mai apoi a niscut-o pe Fecioara Maria,Preasfdnta Niscitoare de Dumnezeu. 123*

*
'?

<122

Sfinte Mare Mucenice Efrem, noi nu avem nici credinla gi nici ribdarea Sfinlilor loachim gi Ana, dar avem nidejde in ajutorul rugd' ciunilor tale. Mareeste darul naqteriide prunci gi mult se bucurdpdrinliide copiii lor.Dar,din noisuntemlipsifide pricinapicatelor noastre, aceasti bucurie.$tim ci multefemei,careerau apdsatede felurite boli 9i cirora doctorii le spuseseri ci pdntecelelor vor rdmdnesterpe, s-au rugat lie gi au primit ceea ce ceruseri. Cine poate spune veselia lor, c6nd au vizut pruncii venifi pe lume dupi rugiciuni firi numir? Sau cine poatespune veseliabirba' filor care, degi aflaseri de la doctori ci nu vor puteaaveacopii, au crezutmai mult in sprijinul tiu decdt in gtiinfa acelora? 9i noi credem ci ne pofi ajuta, chiar daci ribdarea noastri s-a impufinat 9i credinla noastri este putind. ,,Dd-lelor pdntecesterp 9i sdnifiri lapte", le-ablestematprooroculOsea pe femeile israelifilorcare au pirdsit legealui Si nu cadi gi peste noi pedeapsa Dumnezeu. picatele,si ne cu' ci, gtiindu-ne dumnezeiascd, rdlim sufletele prin pocdinfd.Roagi-te pentru viafa, si noi, Sfinte Efrem,ca, indreptdndu-ne copii. primim gi bucuria de a avea $i, dacd ii vom avea, si ii cregtem in dreapta credinfi, #124-

fiindu-lepilddde vietuirecregtineasci. lar daci, pricini din negtiute de noi, Dumnezeu ne va ldsa lipsilide acestdar,roagd-te si mergempe calea rugdciunii, pe calea cea ingusti care duce in impirdlia cerurilor. intdregte-ne, sfinte,ca in viafi sd nu cdutdm voia noastri, ci voia dumnezeiasci,gi in tot locul si ii aducem laudi Dumnezeului celui gi FiuluiEi Sfdntului iubitorde oameni,Tatdlui Duh,acum gi purureagiin veciivecilor. Amin.

pdrinfilor Rugdciunea pentrucopiiilor


Sfinte Efrem, ocrotitorule al pdrin!ilor gi al copiilor lor, auzi rugibine-credinciogi ciunea noastrd gi sdrguiegte-te si ne vii in ajutor.Ne rugdm!ie, sfinte,pentrucopiii nogtri. prin rugiciunile tale, fii lor poviOcrotegte-i pe calea adevdrului9i feregte-ide toati fuitor ispitagi necazul. Fii lor ciliuzi pe mareacea involburati a viefii acesteia.Fii lor dascil infelept,invd!6ndu-isd aleagi cele bune gi sd se fereasci de cele rele. Roagi-te pentru ei lubitorului de oameni, Dumnezeu, si le diruiasci sinitate sufleteasci 125-

gi trupeascdgi minte luminatd.Tu, cel ce te-ai aritat fetifei pe care ai indemnat-osi se spo' vedeascd,indeamnd'i 9i pe copiii nogtri si Tu ne-aiinvifat meargi pe calea spovedaniei. mai mare ajutor cel este impirtiganie ci Sfinta pe acegtia ajuti-i pentru aceasta pentru copii, primi firi pentru a si triiasci o viafi curati, osindi SfinteleTaine. Ne rugdm!ie, SfinteEfrem,pentrutoli copiii pentru duhovnicii9i pdrinfii lor' credinciogi, de Feregte-i prieteniile pierzitoare de suflet, sfinte, Ajutd-i, celuiviclean' de uneltirile feregte-i Dumnezeu lui 9i si sd duci o viald bineplicuti cei din pentru fie pilde de credinfi 9i evlavie simfind jurul lor. Ca, lucrdnd cele de folos 9i ocrotireata, si ili mul[umeasci in fiecarezi a si il laude in tot viefii lor 9i pe iutnlt"u Amin. giin veciivecilor. qi pururea acum ceasul,

NOTA EDITORULUI
AlSturi primite de mdrturiile de la obgteadin Mdnistirea Sihdstria Rardului, se afldgi aceasta: icoanele fdcdtoare de minuni dinmdndstirea ,,Printre noastrd, gi MdiculaDomnului BunulDumnezeu ne-aubinecuv6ntat cu o noud icoanda SfAntului Mucenic Efrem celNou,icoand fdcdtoare de minuni gi izvordtoare de mir. Eu personalsunt addnc impresionat de dragostea Sfdntului Efremgi de pe caremi-otransmite cdldura duhovniceascd cdnd mdinchin la ea.Nu pottrececu vederea harul sfdnt dinicoand, careatrage lumea dinsategiorage spre a i se inchina, minunile intdmplate celor 9i totodatd ce i se inchind cu credinld." Aceasti mdrturie este pentrumodulin care SfAntul reprezentativd Efrem gi-aficut simlitdprezenfa in sfdntul locag. Maimult, pentru intdrirea pirintele mdrturiilor celordinobgte, gio listd stare! a trimis de maimultde doudsutede persoane prinpropria careau datmdrturie, semndturd,cd au vdzutmir izvordnd din icoana fdcitoare de minunia SfAntului Efrem cel Nou. primite Mdrturiile de la mdndstire, ca 9i cele strAnse in Bucuregti de Ciprian Voicild, sunttipdrite in acest volum cu nddejdea cd, pe viitor,cultul SfAntului Efrem cel Nou se va rdspAndi pe tot pdmdntul romdnesc"' Danionvasite

CUPRINS

C u v d nitn a i n t e ...........5 .... primit Mdrturiidespre ajutorul de la SfAntul Efrem cel Nouprinicoana sa ................ 7 in loc de postfald ........ 56 Anexe: VialaSfdntului Efremcel Nou ....... 69 Paraclisul Sf6ntului MareMucenic Efrem celNou . . . . . . . . . .8 . .1 . Acatistul Sfdntului Efrem cel Nou .................... 99 Nota editorul. u.i. . . . . . . . . . . ................127

#128+