Sunteți pe pagina 1din 53

dv/rint i,zn 7Mc/"i., 9a.uulz".

r"
S t"on t'
"L
T/lrlrui,sanU 4
"ini"i'
iliH' IFI SITrITiSTUL Si
pfIRHCtiSUt
r<l<e
SFfiHTU1U| -.^U1/i0S iftgbiQp
ex><J
tlE LF{ l.,giHi$i
'Wrin
l;ti,zpn 4"1*iti,
20/ 2
9nt nt^aA.l, ? Lodiuv 7 rrrrp.s"*, sla,ze.l, a.l,'/y'L*uistuii, -4oi-it:i
(l s 54
-
/ 500). 6uAo"oa o,l, S{.ao*lAuQaLi'ir,dL lo?.e*ti"o.,
su.{uanurrlit/,,1*.tl,lr,l' d. k, .4"ini.i,"
'/<qr,z{tdrrxz,ro
k"frr,
k}trtg""N"-'
oatgtna.la o S{.ar"*lLri, lo
""u1.,
/ 894
UiflTH. HCHTISTUI, Si PHRHctiSUL
SFSHTUI,UI cUVioS iRODioH
bE fft L;liHiei
. r
I
! . . , 1
I \ ' . i t , . i ' i
; -
l ncepand cu data de I Mai 20l l cal endarul
Bi seri ci i Ortodoxe RomAne s-a i mbog6{i t cu addugi rea
unui al t sfdnt, pri n excel en{d, di n neamul romdnesc,
care a trdi t i n veacul al XIX-l ea, SfAntul IRODION
"Luceafi rul
de l a Lai ni ci ".
?
In prezen{a a peste 10.000 de credi nci oqi , P.F.
Parinte Patriarh Daniel, inconjurat de un sobor de 23 de
i erarhi qi preofi a procl amat canoni zarea ofi ci al i a
Sfdntul ui Cuvi osul ui Pdri ntel ui nostru IRODION,
stare{ul de l a Lai ni ci . Aceastd mi nunatd gi bi ne-
cuvAntatd zr de I Mai 201I rdmAne o datd memorabi l d
atAt i n Istori a Bi seri ci i Orl odoxe Romdne, cAt gi i n
Istori a Mdnasti ri i Lai ni ci . De aceea i i mul l umi m
Domnul ui cd ne-a i nvredni ci t sd fi m martori i gi
contemporani i acestui eveni mcnt carc se i ntAmpl d
foarte rar.
Sfi nfi i sunt atdt cei canoni zal i ofi ci al , cdt
Ei
cei
incd necanoniza\i, atAt cei qtiu{i, dar incd necanoniza\i,
cAt gi cei negti u{i gi necanoni za{i . Numdrul l or este ne-
44{ ) ; : f * 6_ - . E} a) c! \ - G' i j t : 8. )
-*,.,.,\rz:rp uiflTfl. flcHTisrul, $i
pHRgclisul
(,#r,r--
.
j_fJ'"
-,-=,
SFflNTUtUisuuiosciRobioH
ca(-
"Tfuf
*--qr\*,
uiflTfl. ecHTisrul, $i
pflRHcl,isut
<&c--
\Sffi.,,*=, SFgFtTUtUi SUV|OS inOniOH
c-x-
"gXS/'
B'
DE Lfl tgiHici
.qi
t
rt
{
a dragostei lui Hristos.
( Smntul IRODION este prin excelenld un sfdnt
]
romAn din secolul al XIX-lea, care s-a format
$
duhovniceqte in gcoala isihasti cemicani practicdnd
fl
"rugdci unea
i ni mi i ",
"rugdci unea mi nl i i " sau
)
"rugdciunea
lui lisus".
I
I.uand de tdndr
jugul st[retiei, nu a fost lipsit de
I inevitabilelele ispite din partea celor pdstorili. De cinci
( ori a fost nevoit si demisioneze din stdrelie datoritd
j
multei sale smerenii. Nu voia sd supere sau si de-
A
5
ranJeze pe nlmenl cu nlmlc, nlcl macar cu vreun
I
cuvdnt. De aceea la scurt timp, imediat dupd demisie, il
]
rugau s[ revini la stdre{ie. SfAntul Irodion a triit intr-o
I
uriagd tensiune duhovniceascd. Putind lume inlelege ci
fl
sfinlenia se dobdndeqte prin multi suferinld,
jertf6,
I
rdbdare, smerenie gi dragoste. Sffintul lasd totul de la el
x
mSrginit gi necunoscut de cdtre noi cei ce mai triim p
incd pe pdmdnt. Cei men{iona{i in calendar sunt o mici
$
parle din nenumirata mullime a sfinlilor din ceruri, pe
I
care numai Domnul Dumnezeul nostru ii cunoaqte qi ii
f,
gtie. Este o mare binecuvAntare sd ne imprietenim cu fi
sfin{ii incd de aici de pe pdmdnt, si-i cinstim qi sd-i t
rugdm pentru mAntuirea noastrS. De asemenea este o
I
uriagd intunecime pentru acei sdrmani oamenr care nu
E
s-au imprietenit cu nici un sfbnt. Nu au strigat niciodatd
I
la vreun sfdnt. Nu au fost simfitori la marea sensi-
[
bilitate pe care sfinlii din ceruri o au fa!6 de noi,
fl
oamenii de pe pdmAnt.Sfinlii sunt reperele morale spre
$
care trebuie si tindem gi noi, sd-i avem ca exemple ale
f
vie{ii noastre. Ei sunt aceia care l-au amt pe Hristos ca
I
model, au trdit, au experimentat dragostea lui Hristos qi
fi
au biruit, au c6qtigat cununa viejii vegnice. Deci ei au
I
dobdndi t aceastd "tul buri toare" gi paradoxal d
t
experienld a Sfinleniei. De aceea, noi avem acest
I
privilegiu de ai avea ca repere qi modele morale ale
$
vie{ii noastre. In general, toli sfin1ii au suferit mult, au
I
I
putere", "Dai sdnge
Si
iei duh", "Ddruind vei
p
dobdndi", "Nu
ai ceea ce ai, ci ai ceea ce dai". Sunt
(
cuvinte ale sfinfilor ce au exprimattrdireaevanghelicd
ribdat la nesf6rqit, i-au compdtimit pe oameni, s-au
smerit qi au dobAndit fiecare, pe mdsura nevoinlei lor,
din virtutea infinitd a dragostei.
"Dai
voinld, iei
I
ca si le dobAndeascd pe toate. Prin aceastd atitudine
{
dezarmeaz\orice inamic
Ai-l
face si se predea singur.
I
Am descoperit recent (2008), in urma unor s6-
3
paturi, in jurul
bisericii vechi, pentru a drena infiltrarea
fi
apelor gi a fixa paratrdznefil in p[mdnt, cdrdmida gi
fl
scheletul unui pdrinte contemporan cu Sfdntul Irodion,
I
din care am constatat, din documente, ci acest p[rinte
t
l-u subminat pe stareful Irodion gi i-a luat locul in
I
stirelie. Dupd un an gi jumitate a qi murit. L-a pedepsit
I
lumnezeu la foarte scurt timp. Sffintul Irodion, cu
(.
T,
(;
a
A
v
e
viaTfl. HCHT|STUI, $i
p;lfficlisul
sFsr.rruLui cuuios inonioH
ne ls miHici
viflTfl. HcHTisrul $i
psnsclisur,
srsHrur,ui suvios inonion
nc la lsiruici
traite in acea zi momente de inaltd tensiune, de-a
dreptul inimaginabile.
S-a pet recut o mare mi nune penl ru vi al a
Mdni sti ri i Lai ni ci . Di n zi ua aceea s-a observat cd s-a
schimbat ceva in mAndstire. La cAteva ceasuri de la
dezgropare a veni t ci neva cunoscut care ne-a zi s:
"
Parinte, observ cd ,s-a schimbat ceva aici in
mdndstire, simt ceva pe cere nu pot sd-l descriu, simt
un mqre har care pluteSte peste aceasta manastire".
Cu adevdrat, acel agi l ucru l -am si m{i t gi noi . i n aceazi
parcd pl uteam. Pi erdusem no{i unea ti mpul ui gi
spafiului. A fost o mare revdrsare de har.
Sffintul Irodion a vrut sd se descopere. gi cu
adevdrat, s-a descoperit in mare taind
"Lucefirul de la
Lainici". De atunci avem aceastd comoard, pe care
trebuie sd o intre{inem perrnanent. Candela trebuie sd
ardd continuu. In raport de credinld, de evlavia qi
rugdciunea noastrd se pdstreazd candela aprinsd.
Sffintul lrodion rdspunde cu certitudine la orice
strigdt al nostru cdtre el qi ne indepline$te orice
rugdminte pe care o avem. De aceea am hotdrdt sd
tipdrim in format mic acest Acatist qi Paracalis al
SfAntului Irodion spre a fi la indemAna tuturor. Textul
Acatistului qi Paraclisului Sfintului Irodion au fbst
compuse in taini cu un an de zile inainte de descoperirca
moaqtelor, frrd sd cunoasc; inten{ia de canonizare, de
. ' , . i
siguran{d, nu a vrut lucrul acesta, dar aEa a hotarAt
Dumnezeu.
Sf dnt ul Cal i ni c nu l -a numi t i nt dmpl dt or
,oLuceafi rul
de ta Lai ni ci ", deoarece cu adevdrat
strdl ucea ca un l uceal i r pri n mul td nevornfd qi
smereni e. De aceea l -a gi l uat mai tdrzi u ca duhovni c,
vcnind foarte des la sfAntul Irodion pentru sfat
9i
spovad6.
SfAntul Cal i ni c, cobordnd i mpreund odatd de l a
schi tul Locurel e, care este si tuat deasupra Lai ni ci ul ui
i n munti . a cunoscut i n vedeni e, cu duhul , moartea
stare{ului Nicandru de la Cernica, pe care il ldsase
stare{ in locul sdu. Aceastd apropiere intre sfAntul
Irodion si sfdntul Calinic, ne confinnd ideea cd sfin{ii
se nasc di n al l i sfi n{i . Hari srnel e gi mari l e daruri se
transmit prin ucenicie gi prin reciprocitate de la unul la
al tul . Acestea sunt mari tai ne nedesl ugi te raJi onal , dar
deducti bi l e duhovni cegte.
i nai nte de momentul dezgropdri i moagtel or
SfAntul ui Irodi on (10 apri l i e 2009),l e-am recomandat
tuturor pdri nl i l or
9i
fral i l or di n mdndsti re, pe l dngd
postul de alimente de cdteva zile, sd zicd gi rugdciunea
insistentd la sf[ntul Calinic, astfel: "^ffinte
ierarhe
Calinic, dacd este voia lui Dumnezeu, descoperd
sJinlenia Cuviosului lrodion".Am citit cu to{ii qiAca-
ti stul SfAntul ui Cal i ni c, si
s-a vdznt cd a fost voi a
sfAntul ui sd se descopere, gi s-a descoperi t. Au fost
! * 1 i
cetre protopsaltul Silviu Marin din Bucuregti din evlavia
ce-o avea cdtre Sfhntul, socotind acest lucru ca o mare
minune a Sfintului. De asemenea tot ca o mare minune a
Sfbntului lrodion, socotim gi vedenia unei maici, cu un
an de zile inainte de aflarea moaqtelor, in care i-a spus
sfantul cd
,,la
anul viitor pdrintele starel tmi va
face
haine noi". Adicd descoperirea moagtelor gi punerea lor
in racld noud la inchinare in bisericd. Rugdndu-ne c6t
mai des vom simli prezen\a qi ajutorul siu, intrdnd in
comuniune haricd cu el.
Dorim din toatd inima ca Sffintul Irodion sd fie
ocrotitor, mijlocitor in ceruri inaintea tronului Sfintei
Treimi tuturor celor care il vor cinsti gi vor cere
ajutorullui.
Sfinte Preacuvioase Pirinte Irodion, roagi-te
lui Dumnezeu pentru noi.
,,Irt
biserica clin caruri slu.jirrd acum Slinte
Iroclioutte, piirinte,
Si
t'u vrednicic locuind impreurtd
cu SfAntul Calinic, Iuntinii neinserutir, te rugittt cu
<'tildnrd mi jloceqte lu Tatdl Cel Ceresc pentru
sufletele nttustre su uJlim ntild
Si
ltur in vremea
iuiecd{ii"
(lcosul 7, dinAcatistul Sfbntului lrodion)
Starej,
Arhim. Ioachim PArvulescu
Mdndstirea Lainici
-
I Octombrie 20ll
uiHTH, Hcsrisrur, $i
pHRcslisul
SFHHTU| Si CUuioS inOniOn
DE l,C l,HiHiei
uiflTfl. ecHTisrul $i
pHRHcl,isut
oo{1,'-,-
sFHHTUtUi CUuioS inOniOn
.--.-
"'i'{;;.'
r5\ffi
e>ac- r't*(q/ ,w","-=,
DE l,fl LHiHiCi
z
VI ATA SI . ANTULUI TRODI ON
STARETUL DE LA LAI NI CI
S-a ndscut in 1821, la Bucureqti, primind labotez
numele de Ioan. Pe la virsta de 20 de ani intrd ca
viefuitor la M6ndstirea Cernica, atras fiind de viala
isihasti ce se triia aici, sub obliduirea starefului
Calinic.
in 1846 este tuns in monahism, primind numele
de IRODION. Odatd tuns in monahism, tdnirul monah
IRODION congtientizeazdmareavocatie la care a fost
chemat addugAnd nevoinld peste nevoinld. Era foarte
iubitor de frafi, avea multd smerenie, nu discredita pe
nimeni niciodatd, se ferea de orice vorbire de rdu, se
lupta cu gdndurile negative care veneau asupra lui de la
cel rdu, postea foarte mult, dormea doar 3-4 ceasuri pe
noapte gi fdcea sute de metanii pe zi qi nu lipsea de la
nicio slujbi din bisericS. Prin aceste nevointe devine
foarte iubit de toati obqtea, impundnd mult respect gi
apreciere.
In septembrie 1850, staretul sdu Calinic este
hirotonit episcop la RAmnicu Vdlcea unde gi-a luat cu
l l l 0
uiflTfl, flSHT|STUL $i
pHRHCLiSUI
SFSFITUI,U| CUV|OS |ROD|OH
DE l,H LHiFliCi
el mai mulli ucenici pentru a-i fi de ajutor in refacerea
episcopiei amintite, ce se afla intr-o vizibilS decddere.
Printre ucenicii luali era qi monahul Irodion pe
care-l va detaga pe la sfrrqitul anului 1851 la Schitul
Lainici de pe Defileul Jiului qi pe care-l va hirotoni ca
diacon qi apoi ca preot in anul 1853, numindu-l
ecleziarh. Iar in 1854 il nume$te stareJ la schitul
Lai ni ci .
intre anii 1854-1900, stare{ul IRODION a pds-
torit 4l de ani acest schit, cu cinci mici intreruperi. A
fost cel mai longeviv stare! al schitului Lainici din
toate timpurile, duhul sdu rdmdnAnd imprimat pAnd
azi in acest binecuvdntat loc.
Sfdntul Calinic, dupi moartea duhovnicului siu,
igi ia ca duhovnic pe ucenicul sdu IRODION, stareful
de la Lainici. Astfel ucenicul devine alryi, iar awa
devine ucenic. Nu dupd mult timp, fiind cucerit de
evlavia sa, Sffintul Calinic il va numi
,,Luceafirul
de
la Lainici". Simtea o mare ugurare, avea o aleasd
incredere qi deosebiti apreciere la adresa starefului
Irodion. Noi, cei de azi,ne-am intrebat: De ce l-a numit
,,Luceafir"?
Rdspunsul l-am gdsit la Sfhntul Ioan Scdrarul, in
Filocalia, vol. IX, in care se pomene$te cd cei ce se
nevoiesc foarte mult sunt asemdna\i "Ltceafrrului".
Datoritd multor nevointe se lumineazd si strdlucesc
.--r*',r",
uiflTfl. ecflTisrut
$i
pHRHsLisUt
n^Jr,--=
lgff'"
-"*
SFgHTUtUi SUU|9S iRODigN
.--o
"'1',{;;z
i::!.
DE l,c l,ciHisi
'r'
R"t
I
pr."r- luceafbrul rdspdndind multd luminn in jurul
$
I
lor. ,,Altul este cel ce are pe tiran legat prin nevoinle,
i
altul cel ce-l are legat prin smerenie
Si
altul cel ce-l are
E
legat prin descoperiie dumnezeiascd. Cel dintdi se
Q
aseamdnd luceffirulai; al doilea, lunii pline; iar al
$
treilea, Sourelui atotstrdlucitor. Darfiecare din ei are
f.
petrecerea in ceruri. Precum din zori iese lumind, iar IX
din lumind rdsare soarele, aSa trebuie sd inlelegem
Si
f;
sdvedem
Si
pe cei ami nti (i ". Fi l oc., Vol . IX pag. 218.
I
Iar pdrintele Stiniloaie face urmdtoarea notd de
f
subsol la aceste paragrafe: "Sau precum din zori iese
(
lumina, aSa
Si
din nevoinld, smerenia.
$i
precum din
I
lumind, soarele, aqa
Si
din smerenie se iveSte fn om
f,
iluminarea dumnezeiascd, care ii aduce culmea
Q
curdlirii. Pe toate treptele omul e insolit de o lumind Ft
dumnezeiasca,
fiind
in simlirea prezenlei tui
I
Dumnezeu, dar in diferite grade "
.
I
Sffintul Calinic, episcopul Rdmnicului, venea
p
foarte des la Lainici, la ucenicul sdu, pentru sfat qi
{
spovadS. Se cunoagte faptul cd spre sfhrgitul vietii avea
I
la sufletul sdu acea triadd de mdndstiri
-
Cernica,
I
Frdsinei gi Lainici, la care
tinea
foarte mult gi pe care le
$
sustinea in rugdciunile sale.
f
Cuviosul lrodion, ca toli marii sfin{i, a alut foarte
}
multe ispite din partea confra{ilor sii, dar el,
I
formAndu-se in duhul isihast cemican, le biruia prin
t
(.
I
X
(t
v
c
t 2 13 6xJ-6-
=-
.*r-ra, ViflTH. Hcfrisrul, $i
pHRHclisut
^e#ra-_-
'
3-!V'" "-*"
SFflFtTUtUi SUU|OS inOniOn
..-. .'Wg/'
DG LH l,fliHici F
dr
$
smerenie gi prin ribdare. Cu cAt inainta in virtute. cu H
\
atdt i se inmulleau ispitele, cilindu-se in ele precum
I
1
aurul i n topi toare. Acesta este paradoxul sfi nl eni ei :
I
$
suferinfa
9i
rdbdarea.
A
p Starelia nu inseamnd doar conducere. in termeni
$
I
moderni "management",
ci i nseamnd asumarea unei
I
( cruci de mare responsabilitate fa\d de ucenici. Omul,
I
fl
fiind din fire, datoritd picatului strdmogesc, inclinat
I
I
spre rd:u, atdt cel care porunce$te cdt gi cel care trebuie
I
I
sd asculte este luptat de ispita mdndriei. Dacd nu este
!
5 format sd conqtientizeze aceastd luptd, produce
multa
fl
( suferintdcelordinjurul sdu.
$
J
Foarte repede igi duce faima atdt in Oltenia cdt
9i I
fi
dincolo de Carpati, in Transilvania imperiului
Austro-
{
2
Ungar. Devenise fdcitor de minuni din via{[. Avea
H
{
puterea de a alunga duhurile necurate din oameni, ii
I
f
radi ografi a l a pri ma vedere. spundndu-l e pdcatel e
l or gi
f
{
cel e al e i nai ntagi l or l or, avi i nd hari sma i nai nte vederi i .
H
( Lu un moment dat, o femeie ce locuia in munlii de
{
j pe l 6nga Lai ni ci , i i aduce i n dar un vas cu l ante. [.
$
Cuviosul ii refuz|,categoric vasul cu lapte spundna*i
fl
Q
cdnu-l pri megtedeoarecenu-i del acapraei .
$
)
-Bo
nu, pdrinte, de la capra mea este. L-am muls
f
fi
acr*, esteproaspdt. DecivdrogsdJprimili!
A
\
-wu,
femeie,
nu-l primesc pentru cd nu mai este
fl
-
.',lrlay ViHTfl. HcHTisrut
$i
pHRflslisut
(,rdry---=
\eXY".,-=, SFHHTU;U| CUUi9S inOniOH
"--"
"'{ffig'
\q
DE [H LHiHisi
O,
t - ( ,
$a
"2 cu adevdrat de la capra ta. Aseard ai dat-o diavolului
fi
Y,
Sifoarte
des ai acest obiceirdu. De aceeapentru cd ai
I
I
dat diavolului capra, laptele nu mai este al ei, ci al
f;
diavolului. Tb rog iartd-md, dar nu-l primesc !
E
Vadita fiind femeia de picat, s-a intors acasi cu
f
laptele cerdndu-gi iertare qi figiduindu-i ci nu va da
5 cel ui rl uni ci odatd.
V
In felul acesta se observ5 deci cum stareful
1
ROUON era vdzdtor cu duhul. Foarte mult6 lume
ft
venea si-i ceard sfat gisind rdspuns gi rezolvare la
f
orice problemi din via{a lor. Unii se vindecau de
I
neputinJe, allii de patimi. Fiecare igi gisea alinare intr-
I
unfelsaualtul.
H
P. 3 mai 1900 Cuviosul Irodion se mutd la
I
Domnul. La7 ani de la mutarea sa la Domnul, stareful
1 - ^ ^ : ^ - : ^ n - , - - - - - - 1 - : , - . - L L I
,)
A
t)
f)
v
1
Teodosi e Popescu, l a i nsi st enJel e uceni cul ui
Cuviosului Irodion, ieromonahul Iulian Drighicioiu,
cere episcopului Rdmnicului blagoslovenie pentru a-l
dezgropa. Aceasta era o foarte veche tradilie
monahali, care se pdstreazdmaiales in MunteleAthos,
pdnd azi. La qapte ani de la moartea monahului, se
dezgroapd gi i se face din nou slujba inmormdntdrii,
dupd care osemintele se agazl in osuar sau gropnili
(acolo unde existi).
Aqa s-a petrecut gi cu trupul Cuviosului Irodion.
14 6x:x-'>zx)c-x:k-.-1.4g56x-x-
15
I
!
' .
i r r , KL,
: -,-aa"
uiflTfl. scHTisrut
$i
pHReslisut
\{r.r,,.-
srnnrului cuuios iRoDiOH
er:< -;;fu/
DE l,H LIliHiCi
Este dezgropat, ins[ cu to{ii au rimas surprinqi,
deoarece trupul era intreg gi neputrezit. Au ingtiintat
episcopului faptul acesta, la care episcopul ar fi ex-
clamat: ,,Aista mi-aifost, Irodioane" (adicd:
,,chiar
aSa sfdnt cu adevdrat mi-aifost, Irodioane
"n.n.).
I-au fbcut slujba inmormdntdrii gi l-au pus in
morm6nt, deoarece Lainiciul, nu avea osuar sau
gropnitd, cum aveau alte mdndstiri mai mari, pentru a fi
puse acolo. Cuviosul Irodion fiind in viati, a profelit ci
la c6tiva ani de la mutarea sa la Domnul, Lainiciul va fi
pustiit, gi va fi un mare prdpdd pe Valea Jiului, unde vor
muri mii de oameni, ceea ce s-a gi intdmplat in Primul
Rdzboi Mondial. ,,Fiii mei, sd
Stili
ca pulin dupd
ducerea mea, schitul acesta va rdmdne mulli ani
pustiu. Voi, tnsd, ingropali trupul meu
Si
nu uitali
legdmintele cdlugdreSti ce le-ali dat lui Hristos"
(Ioanichie Bdlan, Patericul romAnesc, pag.472) .intre
1916-1918, i n Mdndsti rea Lai ni ci a fost ocupati e
germand. In acest rdzboi mondial ucenicul cuviosului
Irodion, ieromonahul Iulian Drighicioiu este luat
prizonier de citre armatele gerrnane, deportat in
Germania, unde a qi murit in lagdr ca martir. Fotografia
pdrintelui Iulian ne-a fost diruitd in anul 2008, cu un an
inainte de dezgropare, de cdtre o str[nepoatd de-a
dumnealui, socotind aceastd descoperire ca o mare
taini ce se wea desluqitd gi ca o intregire a familiei
uiarfl ccHTisrut si
pflRHclisut
u(d,'.-.
SFHHTU1U; cuUios inonioH
c,-"
"'UY
i
'
DE rfl rHiHiCi
*
----S,{i
'U-\*Y ! ,*r
16 6x}4-.><nr)6x).c-.*rr6x]),6\
monahale de laLainicr.
La mormdntul Pdrintelui Irodion se frceau
minuni, se vindecau demonizaJii gi se alungau duhurile
necurate. Veneau oameni atat din Regat, (Oltenia gi
lara
Romdneascd) cdt qi din Transilvania pentru a-qi
alina durerile gi suferinJele.
ln 1929, este numit staret la Lainici Pirintele
Visarion Toia, avAnd aldturi de el un grup de 6 monahi
de la Frdsinei. Printre monahii venili cu Pirintele
Msarion erau Calinic Cdrdvan,urmdtorul staret isihast
(1952-197 5), Pdrintele Nicodim Sachelarie, Pirintele
Gherontie Ghenoiu
9i
altii.
Intrucdt la mormdntul Cuviosului Irodion se
fdceau multe minuni, vrijmagul diavol, sub masca
evlaviei, a indemnat pe diverse persoane (probabil gi
clerici) si dezgroape morm6ntul gi sd sustragd
pirticele din moagtele cuviosului. De aceea pdrintele
Visarion gisind aceastd situalie nepl6cut6, adezgropat
pentru a doua oard moagtele prin anii 1930 (prima
dezgropare avdnd loc in 1907). Am putea numi aceasta
ca o a doua aflare a moagtelor Cuviosului Irodion. A
pus moaqtele intr-un alt sicriu mai mic qi le-a ingropat
la o adAncime de2,5 metri. La fundul gropii de aproape
2 metri adincime a sdpat o alti gropitd mai micd de
1,210,7 metri, a pus sfintele moaqte in acel sicriu mai
:"s533'*'"a*:93"9*
(t
i
a
X
)
e
a
),
^
R
N
v
e
ViflTfl. HCHT|STUL Si P;IR;ICL|SUII
sFgHTUlui suvios inonioH
ne Ls LsiHisi
addnci mea nonnal d a unei gropi , de 1,8-2 ntetri a
presdrat alte oseminte de la alt pdrinte pentru a deruta
pe to{i poten{ialii viitori cdutdtori de sfinte moagte.
Toate acestea le-a fdcut intr-un mod extrem de
discret. Nu stim dacd urmdtorul stare{, Calinic Cdrdvan
a gti ut aceastl tai na. Cert este cd cel dl al t stare{ de dupd
pdri nt el e Cal i ni c, pdri nt el e Cdl i opi e (1975-1985) a
fEcut sdpdturi ca sd dezgroape sfintele moagte prin
1983. A sdpat l a aproape 2 metri , addnci mea unei gropi
normale, a gdsit acele oase puse la derutd, a astupat
groapa gi a inchis subiectul cu mult6 dezamdgire cd nu
a gdsi t Sfi ntel e moagte
Dupd 1990, cei care au rdmas i n Lai ni ci au fost
invinuili, acuza\i de diferite persoane
,,evlavioase"
di n di verse zone al c
{i ri i
cd nu vor s5 dezgroape
sfintele moaste. Se stia cd s-a incercat de citre
Pdri ntel e Cal i opi e i n 1983, dar nu se putea spune cd nu
s-au gdsit, deoarece s-ar fi produs confuzie
Ei
necredinld. Au fost suportate toate acele insulte qi s-a
a$t ept at rnornent ul .
-
Mi tropol i ti i Ol teni ei de dupa 1990, I.P.S. Nestor
qi l.P.S. Teofan au dorit sd canonizeze pe Cuviosul
Irodion cercetAndu-i via{a plin[ de sfin{enie, insd
probabilnu se implinise numdrul de rugdciuni.
^
Noul mi tropol i t al Ol teni ei de dupd anul 2008
I.P.S. Iri neu, avdnd evl avi e speci al d l a Sffi ntul Cal i ni c
l 8
UiHTfl. HSfIT|STUL $i PSRHCLISUL
sFfrHTur,ui cuuiOs inonion
DE tft t fliFtisi
gi i mpl i ci t l a duhovni cul sdu Cuvi osul Irodi on a purces
la demararea procesului de canonizare (cercetare
i stori cd
;i
dezgroparea mormdntul ui
).
In aj unul SfAntul ui Cal i ni c, pe 10 apri l i e 2009, cu
post de cAteva zi l c i nai nte gi cu rugdci une asi dud, i nsuqi
mi tropol i tul Iri neu i mpreund cu obgtea mdndsti ri i au
participat la dezgropare. AjungAnd la aproape 2 metri
addnci me s-a dat de ace l e osemi nte strdi ne.
A fbst Lln examen foafte greu, ii cuprinsese p-e to{i
deznddej dea cd nu s-a gdsi t ceea ce se cduta. [.P.S.
Mi tropol i t Iri neu a porunci t sd se sape i n conti nuarea
monnAntul ui , cu toate cd era i arbd, i nsd spre
surprinderea tuturor s-a dat de un schelet intreg. Inilial
s-a crezut cd acesta este, agadar dezamdgire. Era un alt
vie{uitor, a$a cum scria pe cdrdrnida de sub cap:
..M i trofan schi monahul 1 865".
i .p.S. Mi tropol i t Iri neu a porunci t sd se sape i n
partea opusd la celSlalt capdt al monndntului. La 2
metri adAnci me s-a dat de al te oserni nte mai vechi l a
care se pare cd se mai umbl ase.
Deznddej de qi dezamdgi re i -a cupri ns pe to{i .
Deja se sdpaserd 3 morminte la rdnd, unul in
conti nuarea cel ui l al t. Se l i cuse o groapd i mensd de 6
metri l ungi me, 2 metri addnci me gi 1,5 metri l 6{i me.
To{i se rugau cum puteau gi cum gtiau. Se pdrea cd se
ldruie
ori;e sperantt. tu,lnd I,eronii celtrafe era,
uiHTfl. HcflTisrul Si
pHRHcLisuL
,
"i'p--"--
SFHHTULUi SUUIOS iNONIOH
DE l,H l,FtiFli$i
ts
=-.n'?,
uiflTa. HCHTisrut si
pHngctisut
!-il',""
"**"
sFHHTUIui cuuios inonion
1':c
ne lg minici
. ./.
I-5'17:-;
cxle_ .
q{-J,/
pdm6ntul mai moale, s-a inceput evacuarea lui gi, mare
surprizd, se intrezdrea conturul unei alte gropi mai
mi ci . Au i nceput si apard semne. S-a gdsi t l a 2,1 metri
adAncime un toc de bocanc dupd care au inceput sd
apard cuie ce erau aproape descompuse de rugin5.
Primul impact vizual pozitiv a fost in momentul
cdnd a ap[rut prima parte din sfintele moaqte. Aveau o
culoare maronie-portocalie. In al doilea, rdnd erau
nefiregti de uqoare, ca un pai, ca o bucd{ici de hdrtie. Iar
in al treilea rdnd au inceput sd emane un miros pldcut.
in cele din urmd, s-a gdsit gi cirdmida ce i-a fost pusd
sub cap Cuviosului Irodion .
Astfel s-a descoperit marea comoard ascunsd
inten{ionat a doua oard, prin anii 1930, la aproape 2,5
metri addncime. S-a descoperit, in parte, marea taind a
..Luceafrrului de la Lainici".
i
DupA 109 ani, Sfdntul lrodion se lasd a fi
i,
descoperit pentru a treia oard. O putem numi a treia
v aflare a moaqtelor Sfintului Irodion de pe data de
,,, 10 aprilie 2009. De data aceasta au fost puse intr-o
I racl5 la inchinare in bisericd spre folosul duhovnicesc
i
al tuturor doritorilor
9i
al cinstitonlor sfinlilor din
"' cerun.
i
Sffintul Calinic l-a numit pe cuviosul Irodion
i ,,Luceafirul
de la Lainici" deoarece cu adevdrat a
i
fost un mare luceafdr, un mare lumindtor gi rugdtor.
20 r.$-t
-;+ria{}-{'--E:6cx}{.
Sfdntul Irodion este ultima verigd a lanfului neoisihast
romAnesc din secolul aIXIX-lea.
Neoisihasmul romdnesc incepe la sf6rqitul
secolului al XVIII-leaprin Vasile de la Poiana Mdrului,
Sfdntul Paisie Velicikovschi Stareful de la Neam{,
Sfhntul Cuvios Gheorghe de la Cernica, Sffintul
Grigorie Dascdlul, Sfhntul Calinic de la Cernica gi
continu6 cu Sfdntul Cuvios Irodion, Stareful de la
Lainici.
i i mul {umi m SfAntul ui Prea Cuvi osul ui
Pirintelui nostru Irodion pentru ci a acceptat a fi
descoperit de nevredniciile noastre pentru a treia
oari
Ei-l
rug[m fierbinte si mijloceascl qi pentru
noiinaintea Prea Sfintei Treimi.Amin!
a
A
G
c
v
e
.--klbr
UiflTfl. Hccrisrut si
pHngclisut
edyy-,"-
\AW"
-,-="
SFghtTUl,Ui CUU|OS inOniOH
.--.
"'1ffi9
.:q
DE Lfl I/HiHisi
-4'
t - - - ( :
n, i
I g
t 6 x
I t
' ) ( '
, G
$
cuM
$r
cAND sE PoArE crrr
8
i
ncArrsruI -
$r
PARACLTSUL
$
1
SFANTULUI TRODION
e
r r G
fi ,lt
5[
i F
I Acatistul Sffintului Irodion (sau Paraclisul) se I
, ) . ^
I
poate citi in orice zi gi pentru orice problemd: pentru
I
,j vindecare de boald, pentru reuqita la examene, pentru
$
i
reuEita la proces, pentru izbdvirea de farmece. gi pen-
t
$
truoricarealteproblemeginecazuri.
i
$
Atunci c6nd dorim sd citim Acatistul, sa fixdm o B
fl
perioaddde 30-40 dezileqi sdil citiminfiecare zi. De
$
.] asemenea sd facem inainte sau dupd Acatist metanii
I
I mari (plecarea genunchilor gi atingerea capului la
i
c ) " G
j pdmdnt) cdt putem de multe (intre 20-40) zicdnd la fi
I
-fi ..rt.
metanl e:
"sl i rtte
Preacuvi octse Puri nte l rodi ott. t
\ '
A roagii-te lui Dumnezeu pentru mine pdcdtosul" sart
\
i
"SJinte
Preac:ttyioase Parinte lrodion dd-mi tdmdduire
ft
!,
Si
vi ndecd-rnd deboal a pecareoam". Cdndterogi
I
i
p"trt.o altd persoand bolnavi apropiati
tie,
zici:
"
SJinte
I
l)
Preacuvioase Pdrinte lrodion, vindecd
Si
tdmdduieSte
P
i
fe
robul (roaba) tdu (ta) de toatd boala ce l-a cuprins
I
.-"-"$ffi
uiflTH, HcHTisrut $i
PHReclisul,
-)Ke
sFgHTUl,Ui SUuiOS inOniOn
NE [H I,HiHiCi
-:.:dli?
' . 4
, } J'
,
A
5
0
Y
1
,)
A
!)
0
v
t
,)
A
i)
0
v
t
.)
n
i)
0
v
i
l l','i*r:'
" -l*<;12
-,,:di:r
uiaTfl. HcHTiSTUt Si
pCRflCtiSUt
'.:j;i'"
-,-="
SFHHTULUI CUuioS inOniOH
c:x
..+.
DE [H LHiHiSi
. :r, uiHTfl,
gcflTisrul
$i
pHRFtctisut
.d./o-'
. ;-.
' o
srgHTutui cuvios inoniox
ea
"' {9r
11
bE LFI l,fliHici
'F-
r !
t t
\ , 1t t t ' t t l t ri n. s-o)".
H
( Pentru ajutor la proces, frcdnd metanii pdnd la
t
j
namdnt. zicem la fiecare metanie:
"Sfitrte
Prect-
Q
A ' ^
i
, i i l i r , , l t r ' Pl t ' i t t t , l r , t f i nt t . ( l j I r l , i - t t l r i l t t
l t t ' r t r ' t
\ t t l
l t (
t ' ar t '
' l l
I
i 1 , , , , , ; i . st t r pt i - t t t i t t l t ' I r t ( i t t ' oj r t t t t . ; i i t ' i : t r l i , ; i r r c r r r - r r f r
" .
$
1 Pent r u ai ut or l a examene zi cem:
' Sl i r t t e
f
( P,' cucL,vi ,tu.st'
-Phri rrl c
Irocl i oru | Lrnri natt:i t-mi ni ntea
\
i l l rr' tr/t' rr
d
l l ttl (u
i rtr' i (tt ,;i reuSi l a exunrattc
".
R
k Pentru izbdvirea de farmece, mai ales
Etiind
ca
I
I
sfdntul Irodion a fost un mare exorcist, adicd alungdtor
I
$
al duhurilor necurate din oameni, zicem:
"S/inte
6
( l ' r ' t ' t t t ' t A' i r t t t t t l ' i I i t t l t ' l t odi t t t t . t l t ' 1t i t t ' t t ' t t - l t l out e
I
l , l i t r t r t r ' , r ' l <
1i
l t t , i r t t r t i l t t e ( t t t
. l os l
l i t r r t r ' r t : t t l ) t ' Q nt t ' a
f ,
f t
t r t i l Lr i nr l t r - r t r [ r . yi , t j t r l t i t t du- mac' Lt t t j Lt t r t r Lr l l t i t t " .
A
3 Brt. recomandat sd avem icoana Sfhntului H
fr Irodion in casd si sd o timAiem inainte sau dupd acatist.
t
R
i" perioada celor 30-40 de zile sd
{inem
post
t
!
lunea, miercurea gi vinerea, deoarece postul dd putere
$
( in rugdciune.
i
. Sa mersem si sd i ne inchindm la sfintele moaste, L
I
in acea per[ada, rugdndu-l pe sfhnt, in acest rn9d
A
i
direct, qi sa ii citim Acatistul (sau Paraclisul) la racla
$
I sfintelor sale moa$te. f
d
Su facem milostenie in aceastd perioadd qi se
I
I mergem in fiecare duminicd qi sdrbdtoare la sldnta
fi
( liturghie.
t
'>r)cx:>6--}{n6x]|--xxi
24 6x)-<--}<r)cx)'6"}{{x)6x!-G-
Si participdm la cel pu{in 7 Sfinte Masluri in
aceastd perioadd gi sd facem sfeqtanie casei.
Si facem spovedanie generali din copildrie,
pdrin{ii nogtri care trdiesc de asemenea, iar celor care
sunt morfi, sd facem liturghii cu parastase pentru
adormili, incercdnd in acest fel o igienizare a arborelui
nostru genealogic (qtergerea pdcatelor celor din
neamulnostru).
Dorim din toatd inima ca Sfdntul Irodion sd fie
ocrotitor, mijlocitor gi fierbinte rugdtor in ceruri,
inaintea Tronului Prea Sfintei Treimi, tuturor celor
care il vor cinsti gi vor cere ajutorul lui.
Sfinte Preacuvioase Pirinte Irodion, roagi-te
lui Dumnezeu pentru noi.
25
i.Sl""-,-=,
uiflTfl, HsflTisrul $i Psnsclisut
srenrului cuuios inolioH
er,<' l
ne ls miHici
W
-ffl"..='
uiflTfl, flserisrul
$i
pensclisul
srsnrului cuvios inonion
ne Ls LsiHici
*"'"!@'
ACATI STUL SFANTULUI CUVI OSULUI
pARr
Nrnr-ur NOSTRU IRoDroN
DE LA LATNICI
Preotul: Bine este cuvfrntat Dumnezeul nostru,
totdeauna, ucum
Si
pururea
Eiin
vecii vecilor.
De nu este preot se zi ce:
Doamne I i suse Hri st oase, Fi ul l ui Dumnezcu,
pentru rugi ci uni l e Preacuratei Mai ci i Tal e, al e
preacuvi osul ui pi ri ntel ui nostru Irodi on qi al e
tuturor sfi nfi l or, mi l ui eqte-ne pe noi .Ami n.
Slavi
fie,
Dumnezeul nostru, slavi
fie.
I mpi rat e ceresc, MAngAi et orul e, Duhul
adevirului, Care pretutindenea eqti qi toate le
implineqti, Vistierul bunitifilor
Ei
Dititorule de
via{i, vino qi Te siliEluiegte intru noi qi ne curifeqte
pe noi de toati intiniciunea qi mintuieEte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeuleo Sfinte tare, Sfinte firi de
moarteo miluiegte-ne pe noi. (de trei ori)
Sl av[ Tatl l ui
Ei
Fi ul ui qi SfAntul ui Duh.
gi
-}<rn6)s:},6--XTCC;c:.<--.{Ja)6x}6-ffrx)<-'Xr)6x}'6-'}'atriCxJ'6-
.-+,i'ca, uiflTfl, HCfTisTUl, $i
pHRHclisul,
<dro*
1;ffi ",-*' sFHHTUl,Si suUios inonioH
''-"-
ffiM '*
'1't-
DE t tt [HiHici
E)'
-
t h
X u. u- gi pururea qi i nveci i veci l or. Ami n
6
(
---
iil;"tfenti' ^T."i-.0 miluieqte-ne pe ,toi.
fl
j
Doamne, curi fegte pi catel e noastre. Sti pfl ne, i arti
!
$
flrlOetegile noastre. Sfinte, cerceteazi gi vindeci
fl
!
neputinfele noastre, pentru numele Tiu.
$
I
Doamne mi l ui eqte (de 3 ori ), Sl avi ...
$i
acum...
I
( futel nostru, Care eqti incerurio sfin{easci-se
I
fl
numele Tiu, vie impiri{ia Ta, faci-se voia Ta,
fi
I
pt"".,- in cer aga qi pe pimflnt. Pffinea noastri cea
I
I
spre fi i nfi dI-ne-o noui astl zi gi ne i arti noui
f
I
gregel i l e noastre, precum qi noi i erti m gregi fi l or U
(
io;alt.
$i
nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne izblvelte
I
.]
de cel ri u.
G
I
Preofi:[: Cd u Ta este tmpdrdlia
;i
puterea
si Q
fl
sluva, a Tutdlui
Ei
a Fiului
si
a Sffrntului Duh, acum qi
fi
\
pururnnsiinveciivecilor.
f
. t - d
$
OOoi troparele acestea, glasul al6-lea:
A
?
*Ouiegte-ne pe noi, Doamne, miluieqte-ne pe
I
]
noi, ci nepricepffndu-ne de nici un rispuns, aceasti
I
$
rugi ci uneaducemti ecaunui Sti pffn,noi pi ci toqi i
fl
I
robii Tni, miluieqte-ne pe noi.
I
i
Slavi...
E
$
noumne, miluiegte-ne pe noi ci intru Tine am
I
I
nndnjduit. Nu Te mAnia pe noi foarte, nici
Pomeni
I
.)
2a 6x:|-6-'>{ri6x),6--.{x)cc}<-
..si .;i ,r Ui fl Tfl . HcStTi STUt Si
pHRHsti SUt
,6i
o.,-.
3j .!' .
o.",
SFHNTULUI cUUi OS i R0bi 0H
.r' ,: ,r Y-. '
DE LH l,HiHiSi
,l firidelegile noastre, ci cauti qi acum ca un milostiv
i pi ne izbiveqte pe noi de vrfljmaqii noqtri; ci Tu eqti
j
Dumnezeul nostru qi noi suntem poporul TIu, tofi
,1
lucrul mf,inilor Tale
Ei
numele Tiu chemim.
i acum. . .
I
U; a mi l ost i vi ri i deschi de-o noui , bi ne-
I cuv6ntati Niscitoare de Dumnezeu Fecioari, ca si
;
nu pierim cei ce nidijduim intru tine, ci si ne
'
izbivim prin tine din nevoi, ci tu egti mAntuirea
r neamului cregtinesc.
i Apoi :
'
Cred intru unul Dumnezeu, Tatil atotfiitorul,
r,
Flcitorul cerului qi al pimintului, al tuturor celor
'
vilzuteqinevizute.
$i
intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
r Dumnezeu, Unul Niscut, Care din Tatil S-a niscut
j
mai inainte de tofi vecii: Lumini din Lumini,
Dumnezeu adevirat din Dumnezeu adevirat,
. niscut, iar nu ficut, Cel de o fiinfi cu Tatil, prin
':
Care toate s-au ficut.
Care pentru noi oamenii qi pentru a noastri
'
mintuire, S-a pogorf,t din ceruri qi S-a intrupat de
:
la Duhul Sfdnt pi din Fecioara Maria
Ei
S-a ficut om.
i
$i
S-a ristignit pentru noi in zilele lui Ponfiu
29 6)$|.6\.:lrJ6xld-->4rJc(!>6\
UiflTfl. flsHTiSTUl, $i
pHRgctisut
rr..q.,/--,-
sFgHTUtui suuios inonioH
.=-'<- -'t:r,K9.
ne Lg LeiHici
F
uiaTfl, cserisrul,
$i
pgnsclisul,
*.&rso-=
L.rcxr
SfgHruLUi SUVIOS iROniOn
ca<-
"'1'{5u'
Pilat qi a pitimit qi S-a ingropat.
$i
a inviat a treiazi,dupi Scripturi.
$i
S-a inil(at la ceruri gi gade de-a dreapta
Tatilui.
$i
iariqi va s[ vini cu slavi si judece viii qi
morfii, a Ciruiimpirifie nu va avea sfirgit.
$i
intru Duhul Sfint, Domnul de viafi
Ficitorulo Care din Tatil purcede, Cel ce impreuni
cu Tatil
Ei
cu Fiul este inchinat qi slivit, Care a griit
prin prooroci.
I nt r u una, sf i nt i , sobor ni ceasci qi
apostoleasci Biserici.
Mirturisesc un botez spre iertarea picatelor.
Aqtept invierea morfilor.
$i
via(a veacului ce va si fie. Amin.
Apoi se cdntd stihurile acestea (glas 4):
Dumnezeu este Domnul qi S-a ariltrt noui,
bine este cuvflntat Cel ce vine intru numele
Domnul ui .
Stih.1: Mdrturisi(i-vd Domnului
Si
chemali
numele ceI sfant al Lui.
Stih. 2: Tbate neamurile m-au inconjurat
Si
intru
numele Domnului i-aminfrdntpe ei.
Sti h.3: Del a Domnul s-a
.fdcut
aceasta
Si
este
minunat intru ochii noStri.
:{-
DE LH LIliHiCi
I'
TROPAR
Gl as i ntAi
Pi ri nte duhovni cesc al SfAntul ui Ierarh
Calinic, povifuitor al cllugirilor qi Luceafir al
Olteniei, te-ai ardtat Sfinte Cuvioase Pirinte
Irodioane, ajutitorul celor din nevoi. Pentru
aceasta, cu ingerii in ceruri te veseleqti cu care
roagl-I pe milostivul Dumnezeu si ne diruiasci
pace qi mare mili.
Sl ava. . .
Pe Luceafirul nostru cel din Oltenia qi pe
vasul de cinste al inainte-i vederi siJ cinstim tofi
credincioEii gi si-i striglm: nu inceta a te ruga
pentru pacea cea de sus, Pirinte Irodioane, de
patima sufleteasci
Ei
trupeasci vindecindu-ne.
Si acum. . .
Zacind acum in dureri
Ei
chinuri mari, nu aflu
trupului meu timiduire, ci rugind chem indu-
ririle tale, de Dumnezeu niscltoareo Stipina mea,
ridici-mi cu mf,na ta din ciderea mea in patul
durerilor.
31
'i,l
,l ,
: - - - " * i '
uiflTfl, H$HTiSTU|, $i
pHReCLiSUl,
1{xe
SFSHTULU| CUUI0S iRoDiOH
q''{
DE l,H l,lliHi$i
PSAI , N, I LI L 50
l.Miluieqte-mi, Dumnezeule, dupi mare milaTa
2.
$i
dupn mulfimea induririlor Tale, qterge
fir[delegea mea.
3. Mai vffrtos mi spali de firidelegea mea qi de
picatul meu mi curlfeqte.
4. Ci firidelegea mea eu o cunosc
Ai
picatul meu
inaintea mea este pururea.
5.
tie
unuia am greqit
Ei
riu inaintea Ta am ficut,
aga incit drept eEti Tu intru cuvintele Tale qi
bi rui tor cAnd vei j udeca Tu.
6. C[ iati intru firidelegi m-am zimislit
Ei
in
picate m-a niscut maica mea.
7. Cilia;til adevirul ai iubit; cele nearitate
Ei
cele
ascunse ale infelepciunii Tale mi-ai aritat mie.
8. Stropi-mi-vei cu isop
Ei
mi voi curi{i; spila-
mi-vei qi mai vffrtos decit zipada mi voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie gi veselie; bucura-
se-vor oasele mele cele smerite.
10. intoarce fafa Ta de la picatele mele
Ei
toate
firidelegile mele gterge-le.
11. Inimi curati zideqte intru mine, Dumnezeule,
Ei
duh drept innoieqte intru cele dinliuntru ale
mele.
12. Nu mi l epi da de l a fafa Ta pi Duhul Tiu cel
c x.]|-
-}trJ
6x).6-'X<) 6:''{-
uiflTa.
gcflTisrut gi pHRHctisut
r.r'i-..-
SFSHTULU| cuuios inonioH
.a
"
-)'-.'
DE l,H LHiHiCi
!i
TW
"
;"*\ vll)
l' \.
r/
"
*af9
G, l
,I A
X l t
X I
) f
er
G. )
i i
X } ?
Qr t
v,
f )
,r d
X : r
G i r
X
) i
Li
i {
t1 rr
R :
$l
e.
G. r
f , t
x,
X '
l q
0 - r
a(
gi
x i-r
t i
( ' \
Al t
x r )
t ?
G" )
ai
X )
t t
\ . )
sfflnt nu-l lua de la mine.
13. Di-mi mie bucuria mAntuirii Tale qi cu duh
stipAnitor mi intiregte.
14. Invifa-voi pe cei firidelege ciile Tale qi cei
necredinciogi la Tine se vorintoarce.
15. I zbi veqt e-mi de vi rsarea de si nge,
Dumnezeule, Dumnezeul mflntuirii mele; bucura-
se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide qi gura mea
va vesti lauda Ta.
17. Cil de ai fi voit jertfi,
ti-aq
fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrintl gi smeriti Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fn bine, Doamne, intru buni voirea Ta,
Sionului qi si se zideasci zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptifii, prinosul
Ei
arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tiu vi(ei.
(' onducul
l
Pe Luceafirul din Lainici, pe Irodion cel cu
numele de Apostol, tofi siJ liudim; ci acesta
ajung0nd iscusit duhovnico al Olteniei pistor s-a
aritrt strilucit, iar in munte a inmulfit pe ucenicii
si i , care-i stri gi : Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte
Irodioane, de Dumnezeu infelepfite!
@","-=,
I
h
r
0
v
e
.)
r
o
o
v
1
Ico,sul l
Marele Ierarh Calinic de la Cernica pirinte
duhovnic te-a ales pe tine, Cuvioase Irodioaneo qi
povi{uitor al cilugirilor te-a asezat; ci in tinere{ea
tr avilzut desivf,rgirea vie{ii tale cuvioase, pentru
careifi strigim unele ca acestea:
Bucuri-te, luceafirule de la Lainici;
Bucuri-te, pistorule cel bun;
Bucuri-te, ci te-ai impirtlqit din potirul
veEniciei;
Bucuri-te, inimi de pirinte
Ei
niscitor de fii ai
luminii;
Bucuri-te, fiu al plaiului oltean, primit ca
frate la Cernica;
Bucuri-te, ci in mflnistirea Lainici mare
staref ai ajuns;
Bucur[-te, ci mul{i ucenici ai n[scut aici in
Duhul SfAnt;
Bucur[-te, vas al darului inainte vederii;
Bucuri-te, purtitorule al crucii cu indelungl
ribdare;
Bucurl-te, sprijin al celor neputinciogi;
Bucuri -te, dezl egare pri n har a zi di ri i
inrobite;
Bucuri-te, cuvflnt cu dumnezeiasci rodire;
UiflTfl, HCHTISTUL $i PflRHSL|SUL
r ,e.rxe
SFHHTULUI SUU|oS iRODioH
cjac-
DE LH l,giFlici
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane,
Dumnezeu in{elep{ite!
Condacul 2
Adeseori venea la tine Sfflntul Calinic si
primeasci sfat qi dezlegare, cu toate ci erai mai
tinir decflt el, dar sporirea ta duhovniceasci, cu
pref de jertfi cflEtigati, ficea mai mult decflt anii
cei i ndel unga{i . Pentru aceasta cAnti m l ui
Dumnezeu: Aliluia!
Icosul 2
Ajungf,nd ierarh in Oltenia, de Dumnezeu
purtitorul Ierarh Calinic te-a chemat, plrinte
Irodioane, si slujeqti ca stare{ qi te-a numit
, , Luceaf i r al Lai ni ci ul ui ". Pent ru aceast a,
impreuni cu elifi cintim:
Bucuri-te, desivf, rEire in chipul ingeresc
;
Bucuri-teo smerenie de om ceresc;
Bucur[-te, luminitor al credincioqilor cel cu
nume de apostol;
Bucurl-teo prieten al Mirelui imbricat in
haina veacului viitor;
Bucuri-te, urmitor al pirin{ilor pustiului;
Bucuri -te, podoabi a i eromonahi l or cu
sfin(enie lucrati;
uiflTH. HCflTiSTUt $i
pflRflCl,isut
sdfiF
'FHHTU'Ui SUU'OS inOniOH
..-"-
"'!]ffiV
DE Lfl l'fliHi$i
'qr
,)
.(
i)
I
v
')
34 6x>6\.}{<J6x:}6\,x<)6js),6-
-**r.tirr,p uiaTfl. HcHTisrut
$i
pHRgctisul,
nt+{:/.,,-
-
\iXV'"."*",
SFHHTU1U| SUU|9S inOniOn
.--.-
"'S.fuy''
-
s
DE tH tHiHiSi
*
--
t - - - G
f i r l
fl
Drept aceea, impreuni cu ei strigim unele ca
fi
f acestea: i
J
nu"uri-teo trffmbi{a Duhutui SfAnt;
I
. _ . . : )
\ Bucuri-te, candell aprinsi din lumina cea ne-
fl
!
inserati;
$
1 Bucuri-te. vas ales al Preasfintei Treimi ce f
fl
porliCuvintulcelnecuprins;
n
fl
Bucuri-te, viefuire ingereasci intr-un duh cu
I
{
SfflntullerarhCalinic;
t
i
Bucuri-te, chip indumnezeit de fiu al lui
t
5 Dumnezeul (
I
nucuri-te, ci in rugiciune ai vilzut lumea in
$
l dumnezeiascalumini;
f
( nucuri-te, vegmAnt al infrinirii pitruns de
I
f
razeleschimbiriila Fafi;
fi
I
Bucuri-te,liturghisire a prefacerii de taini;
t
I
nucuri-te, canon al sihaqtrilor, impreuni
I
I
viefuitorcuingerii;
H
f
Bucuri-te, paraclis al mingAierii de Sus;
{
J
Bucur i - t e, st i r ui t or i n i nchi nar ea
I
ft duhovniceasci: A
t no"uri-te. zidirea innoitoare a sufletelor F
vv
I noastre;
f
f
n.,curi -te, Sfi nte P[ri nte Irodi oane, a"
I
X Dumnereui nfel epfi te:
0
il
"
....'"---
ff
{t
.---"i.ffi
ViflTfl, H$HTisrut $i
pcRHstisut
SFgHTU[ui cuuios inonion
DE l,H LHiHiCi
Bucuri-te, pimf,nt ce rodegti insutit simAn(a
Cuvi ntul ui ;
Bucuri-te, rod al Pomului Viefii;
Bucuri-te, in(elegere de taini a tainelor
Scri pturi i ;
Bucur i - t e, pr eo{ i e cuvi oasi gi sl uj i r e
i ngereasci ;
Bucuri-te, jertfi roditoare de inviere;
Bucuri-te, ficlia cea luminoasi a sufletelor
noastre;
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeu infelepfite!
Cotrdutrtl -l
Fiind primit, Cuvioase lrodioane, in obqtea
ministirii Cernica, stareful tiu Sfintul Calinic s-a
minunat de via{a ta imbunitifiti, cici in osteneli
cilugireqti haina de nunti neintinati
fi-ai
alcituit
gi la SfAnta Liturghie cu cetele ingereEti neincetat
cAntai l ui Dumnezeu: Al i l ui a!
It'o,sul -J
Ca la un izvor de api alergind fra{ii in
ministirea ta, obqte mare s-a intocmit cuvioase, iar
tu, Sfinte, privind la ei mul(umeai lui Dumnezeu,
zicf,nd:
,,Iati
eu gi pruncii dafi mie de Dumnezeu".
=--r!ra
r uiHTa, HcHTisrul, $i
pHRHcl,isut
(drs',r'F
q$i","-=, sFgHTULUi cuuios. inoniox
.---
"TmY
'!E
DE LH LeiHici
F:
. ) t
t i
H c, ndacttl 4 H
E$
{
nnand darul inaintevederii, n-ai primit, Sfinte
I
fl
Cuvioase,laptele femeii ce didea celui riu fflptura
I
f
lui Dumnezeu, pentru ci darul de jertfi numai cu
fi
( dragoste qi rugiciune curati se cuvine siJ aducem
I
X
tuiDumnezeu,cf,ntind:Aliluh!
fi
i l t rost t l 4
B
K
' LUJ LTL a
X
I
Pnrinte al cilugirilor, indemn
9i
lumini te
I
I
arnfi credinciogilor, Cuvioase, qi tuturor celor care p
{
vin la tine cu credinfi. Pentru aceasta, inchinffndu-
{
]
ne icoanei qi sfintelor tale moagte primim, luminare
I
f r
mi nl i i qi i ni mi i , pent rucarest ri gi aqa:
t
fl
nucuri-te, iubitorule al liniEtirii duhovniceqti;
R
5
gucurl -t e,
rugi t orul e nei ncet at ci t re F
i Dumnezeu; X
I
nu.uri-te, ficlia Duhului SfAnf care luminezi
$
( pe cei binecredincio$i;
i
J
nucuri-te. invifitorule in tainele Scripturii;
t
$
nucurfl-te, gl[suitorule al Cuvintului lui
fl
il Dumnezeu: t
{
nu.uri-t", mirgiritarul din
farind
aqezat in
I
I
impnrnfia cerurilor;
il
fl
Bucuri-te, temelie nesurpati de valurile
fi
( lumii;
t
=*,*"r%p
uiaTfl. HcflTisrut $i
pHRgctisut
edl,--
',effi"
-"-",
SFgHTUtUi cUUioS inonioH
..--.'1ffi9'
'-!'
LE tfl LeiHisi
F
, " ( . ,
n, |
\ ^ t
fl
Bucuri -te, pace dumnezei asci i n vremi de
I
( tul burare;
t
i
Bucuri-te, proorocie luminati ce indemni qi
i
$
zi deEti ;
6
p nucuri-te,lumini a monahilor evlaviogi;
$
1 Bucuri-te. bucuria Sfflntului Calinic de la f
fr
Cernica;
i
fl
Bucuri-te, cel sfinfit de harul Duhului SfAnt;
H
I
Bucuri-te, Sfinte Pirinte lrodioane, d"
E
3
U,r-n.r"uin{elepfitel
t
il
Condacul 5
n
v y
]
Sl .aci l or te-ai f[cut pffi ne hri ni toare,
I
$
Preacuvi oase, orfani l or tatd, cel or ri ti ci {i
fl
f
ci l i uzi r e, si r mani l or mAngf l i er e, bol navi l or
H
{ al i nare qi tuturor pi ri nte de Dumnezeu purti tor,
E
I
fericite, pentru aceasta acum impreuni cu cetele
I
fl
cerelti cflnfi neincetat Preasfintei Treimi: Aliluia!
H
\ trosttl 5 !
$
Smerit pistor qi dulce povl{uitor te-ai ariltat
? in Biserica slavei lui Dumnezeu. Sfinte Cuvioase.
5 nitra ridicat staref al monahilor prin chemare de
J
I
sus gi agezat in scaunul intflistititorilor lavrei tale,
fl
de citre Sfintul Ierarh Calinic. Pentru aceasta to(i
t
cunoscind viafa ta asemenea ingerilor se bucurau
39 6x).6-
.GT#.1'"-"--,
uiflTfl, HSHT|STUL $i
pHRFICL|SUL
SFHHTUI,U| SUV|OS iRODIOH
DE l,H LHiHiSi
cintflnd unele ca acestea:
Bucuri -te, l auda mi ni sti ri i Lai ni ci ;
Bucuri-te, slava Olteniei;
Bucuri-te, trup ficut altar de jertfi Domnului;
Bucuri -te, i ubi torul e de Dumnezeu
Ei
de
oameni ;
Bucuri-te, iconom al tainelor dumnezeieqti;
Bucuri-te, fiu al lui Dumnezeu gi pirinte al
oameni l or;
Bucuri-teo doctor iscusit al bolilor sufleteqti qi
trupeqti;
Bucuri -t e, ocrot i t orul neput i nci oqi l or qi
siracilor alinare;
Bucuri -te, pom cu l umi noasi roadi de
mi ntui re;
Bucuri -teo om ceresc qi i ngerpi mfl ntesc;
Bucuri -te, cal e ner[tfl ci ti spre bucuri e
veqnici;
Bucuri-te, ci rugiciunea ta scari de la
pimAnt la cer s-a ficutl
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeu infelepfite!
Cotrcluc'ul 6
Mare apirltor al celor asuprifi de duhurile
necurate te-ai ficut Sfinte Irodioane, cici prin
uiHTfl ecflTisrut si
pflRHctisuL
*..t',r,-.
n.l .xJ
SFSHTU1Ui CUU|OS i nOni OH
.---
"' tF{j /
< t -
S-Rr+'ti,-.
qxlc_ d
JKfS,
, ) A
t ( h
Y '
$8
f 1
i l f i
Y U
$e
et
G. r
af i
c r n
t r
(: .\
AT
X \ I
g
; )
i (
) ' l
a6
U : )
At
) g
i - "
i I
xl
X i )
xf
>
')
v . )
i l fr
a5
t c
t: 1
tx
95
{8
( . i
DE I,H I,HiHiSi
,Y-
rugiciunile tale pe diavoli numai cu cuvf,ntul ii
alungai qi pe cei cuprinqi de mrejele lor cu bine-
cuvf,ntarea ii dezlegai. Pentru aceasta gi noi
cunoscAnd puterea rugiciunilor tale cflntim lui
Dumnezeu: Aliluia!
It' osul 6
Binecuvintare
Ei
sfat primind de Ia tine,
Sfflntul Ierarh Calinico in drumul spre scaunul
episcopal de la RAmnic, a vilzut mai inainte
mutarea starefului Nicandru. Pentru aceasta, deEi
mflhnindu-se pentru aceasti despirfire, se bucura
ci te avea pe tine blflnd ajutitor. Drept aceea qi noi
i(i cAnt[m impreuni cu el unele ca acestea:
Bucuri-te, intirirea ierarhilor;
Bucuri-te, dezlegitorule al picitoqilor;
Bucuri-te, mlndifn a Impirifiei Cerurilor;
Bucuri-te, aleasi alcituire de pimflnt qi
l umi ni ;
Bucurd-te, birbatul doririlor dumnezeieqti;
Bucuri-te, pustnic sff,nt ce atragi pe oameni la
iubirea lui Hristos;
Bucuri-te, ci permanent ai unit rugiciunea
cu risuflarea;
Bucuri-te, intAmpinare de pirinte a fiului
risipitor;
4 l
;,,i5w1"**,
Bucuri-te, inimi in rugiciune, in care se
odihneqte Dumnezeu;
Bucuri-te, ci sufletul
Ei
inima
{i-au
fost
cuprinse de lumina negriiti;
Bucuri-te, ci prin cruce ai odrislit floarea
nestriciciunii;
Bucuri-te, fiu iubit al Maicii luiDumnezeu;
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeu infelep{ite!
Condac'ul 7
De Dumnezeu Nlscitoarea te-a luminat gi te-a
ciliuzit in toati viafa ta, Cuvioase Pirinte, cd tu pe
toate sub Acoperlmf,ntul ei le aduceai qi la misura
Pirin{ilor de demult ajungflnd, cflntai impreuni cu
sfin{ii lui Dumnezeu: Aliluia!
Ico.sul 7
in Biserica din ceruri slujind acum Sfinte
Irodi oane, pi ri nteo gi cu vredni ci e l ocui nd
impreuni cu Sfflntul Calinic in lumina neinserati,
te rugim cu cilduri mijloceqte la Tatil cel ceresc
pentru sufletele noatre, si afllm mili gi har in
vremea judecifii,
ca si-fi cintlm unele ca acestea:
Bucuri-te, ridicarea celor cizufi;
'-ilibea
uiflTH. SCHTISTUI Si
peRHCtiSUt
cdfi_,*=
'\bW''."-*,
SFSHTULU| CUV|9S inOniOH
",--
"''re
*
DE Lfl tfliHici
'
t " G
f t )
H Bucuri-te.intirireacelorslabiincredinti: P
i
^ ."::uri-te,
stfflp de foc qi nor luminos pe calea
I
9
mintuirii;
G
$
nu.uri-te,armiasupraduhurilorreleinviala
I
Q
sihistreasci;
$
3
Bucuri-te, luminarea celor intunecafi d"
I
fi
patimi;
6
fl
Bucuri-te,curifireacelorafundafiinplcate;
H
I
Bucuri-te, purtitorule al darurilortainice;
I
I
Bucuri-te, ci revergi daruri dumnezeiegti
!
5 peste zidire;
U
( nucur i - t e, l i man de mf , nt ui r e ul i j
.]
credincioqilor;
f
fl
ftucuri-te, ci revergi daruri dumnezeiegti
!
5 peste zidire;
U
( nucur i - t e, l i man de mf , nt ui r e al i j
J
credincioqilor;
I
ft
Bucuri-te, mislin roditor care miluiegti pe cei
I
I
cet echeami i naj ut or;
A
5
Bucuri-te, rai al virtufilor qi ciliuzi spre
I
Impirifia Cerurilor;
i
Bucuri-te, cale neriticiti a celor ce se
H
nevoiesc cu smerenie;
$
Bucuri-te, Sfinte Pirinte Irodioane, d"
t
Dumnezeuinfelep{ite!
A
a
Concl ctc' ul S I
G
i n chi p de t ai ni pr oor ocul Davi d,
!
dumnezeiasca lege cu privegheri qi post a primit-o,
$
6
uiarH. HcflTisrul $i
pflRectisut
u&;e--
sFgHTUtui suuios inonioH
.---
"'\W
DE l,H LHiHici
'F!
42
". ^-
uiHTfl, HcHTisrur, $i
pHRFtct
isut
SFfiHTUlU| CUVIOS |RODiOH
nu Lg Lsir{ici
i -i
A n, r " ur i - t e. ocr ot i t or al monahi l or si H
v _ . . _
I
monahiilorin ispite giprigoane;
I
R , . Bu. . u. r i - t e,
f i cl i e apr i nsi pent r u cei
i
5
Creorncrogr;
t
Q
nucuri-te, ci in smerenie ai ajuns lu
$
I
aseminareaMflntuitoruluiHristos; e
fi
nu.uri-te, ci in alergarea tz ai ajuns la
I
f
risplatachemiriideSus;
H
I
Bucuri-te, jertfi primiti qi binepllcuti lui
I
Dumnezeu;
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeuinfelep{ite!
Condacul 9
Vredni c fi i nd, pi ri nte, si stai i nai ntea
Tronului Dumnezeirii, te rugim revarsi har din cer
peste noi, ca prin cuv6ntul tiu insuqi Dumnezeu si
vorbeasci
Ei
cu bucurie si strigim: Aliluia!
Icosul 9
Ca o stea ai luminat pe sihaqtrii qi cu faptele
credi nfei ai stri l uci t pe pi mi nt, petrecAnd
impreuni cu ingerii, Pirinte.
$i
pentru credin{a
Evangheliei pe to{i intr-un duh i-ai adunato
sf[tuindu-i si viefuiasci in chip vrednic, Cuvioase.
."--*
ffi
iar tu, Cuvioase Irodioane, cu trupul qi singele
Mflntuitorului Hristos impirtiqindu-te, darul
proorocesc al Duhului l-ai primit, pentru aceasta
cAntai lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul B
Viafa cea imbunltlfiti viefuind din pruncie,
Sfinte Cuvioase, duhovnic iscusit te-ai aritat
Ei
cu
credinfi gi evlavie Sfflntului Calinic ai urmat. Drept
aceea, fii noui ajutitor qi mijlocitor citre Domnul,
ca si afl[m de la El mili qi har, qi cu veselie s[-{i
cint[m:
Bucuri -t e, duhovni c bi necuvf l nt at sub
candela aprinsi;
Bucur[-te, Pirinte al celor ce caut[ infierea
dumnezeiasci;
Bucur[-te, vedere cu duhul a tai nel or
impiri{iei;
Bucur i - t e, conqt i i nf i a descoper i r i l or
minunatel
Bucurl-te, inchinare neincetati, poarti citre
cer;
Bucuri-te, ficlie purtitoare de lumini a
Bisericii;
Bucuri-te, ajutltor al preofilor lui Hristos;
=-\eb)
uiHTH. HcaTisrul, si
pflRHsrisur
*dyp
'ffi".."-",
SFfiHTULU| CUU|OS inOniOH
.----.ffi5z'
\5.
DE LH Lflinici
,W
Condacul l 0
,iF.E<)6)s:>6\a<trr6;l!).<-,>zx)
47
=--,-rrtb,y
uiaTa. HcaTisrul, si
pflRestisut
^6!g==-
'ry
."-..
SFfiHTU;Ui CUUiOS inOniOH
..-- .ry
'
DE tr LeiHisi
d"b
$
fentruaceastai{icflntim:
H
( nucuri-te, floarea ostenelilor sihistregti;
I
2
nucuri-te, imbirbitare spre nevoin{i a g
5
mirenilor; 6
p nucurfl-te, priveghere in rugiciune cu cetele
$
I
cilugirilor;
I
I
Bucuri-te, mulfumire adusi in numele
I
fl
Domnului cu soborul preo{ilor;
H
K
nucuri-te, cunoaEtere a iubirii lui Dumnezeu
I
I
cea mai presus de cunoqtin{i;
h
I
Bucuri-te, ascultare de ucenic inaintea p
I
arhiereilor;
$
I
nucuri-te, ci
fi-ai
rlstignit trupul impreuni
I
fi
cu patimile qi poftefe;
n
fl
gucuri-te,
ci te-ai aseminatin Duhul cu marii F
5
Peri nf i ai Bi seri ci i ;
f
i
nucuri-te, ci impreuni cu ei ai dobf,ndit
I
$
risplataviefiiceregti;
H
( nucuri-te, fiu
Ei
mogtenitor al Impnrnfiei lui
t
j
Dumnezeu; G
$
nu"uri-te, pirinte, prin care Hristos ia chip in
I
I
cei chemafi la El;
$
I
Bucuri-te, primire prin credinfi a figiduinfei
f
( nunul ui Sf i nt ;
A
I Bucuri -t e, Sf i nt e Pi ri nt e l rodi oane, de
H
( Du.n"r"uinfelepfite!
I
'}<atJCCl!r,6-'}rE<J6X!t,6-'1{6rC
46
f
la harul tiu, cu mul{umire strigau: Aliluia!
V
lcosul I0
1o
I
Inger in trup aritindu-te, ai primit si triieqti
p ca sihastru in Ministirea Lainici, fericite Pirinte.
f $i
cu puterea credinfei biruind patimile, mulfime
J
de credincioqi ai adunat in jurul tiuo care sliveau pe
$
Dumnezeu, cflntind:
fl
nucuri-te, cuvflntitorule cu puterea Duhului
I sreott
f
Bucuri-te, mflngAiere a dragostei qi picii celei
H desus;
( nucur i - t e, ci i mbr i f i Eezi pe t of i cu
j imbrifiqare sfflnti;
$
nucuri-te, gind roditor spre ascultarea lui
!
Hristos;
I Bucuri-te, c[ te-ai imbogi{it cu siricia Fiului
fr
tuiDumnezeuinomenitl
fl
Bucuri-te, pociinfi spre mflntuire, firi
X
pirerederiu;
iuffi1."."-,,
uiflTfl. flcHTisrur, Si
pHnHstisut
(r.{r,--
sFgHTUrui cuuios iRoDioH
.--"-
"'viK:7'
=-r-tb,r
UiflTn. flsHTiSTUt
$i
pennclisul,
nrd/#*-
V$f..'-.,
SngnrUlUi CUUiOS inOniOn
e'lr- .'iTlT:9,
.'{.
DE [H LHiHiCi
,,
DE LH l,HiHiCi
F
Bucuri -te, fi pturi noui i n Domnul ;
Bucuri-te, curifie a dragostei duhovniceqti;
Bucuri-te, purtitorule in trup al ristignirii lui
Hri stos;
Bucuri-te, trup in care s-a aritat viafa
MAntuitorului Hristos ;
Bucuri -te, sufl et stl pdni t de dragostea
Preasfintei Treimii;
Bucuri -te, cI te-ai i nnoi t duhovni ceqte,
urcdnd din treapti in treapti;
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeu infelepfite!
Cotrdctt' ul I I
Simfindu-fi sfirgitul aproape, fra{ii s-au
strins si asculte indemnul tiu cel din urmi. Deci
vizAnd in duh cele de pe urmi ale lor le-ai zis:
,rsi
stim bine, si stim cu frici qi si luim aminte Ia
sfinta jertfi, pe care in pace si o aducem, cintind:
Al i l ui a!"
Ic' o.sul I I
Fericite Irodioane, sufletul tiu suindu-se la cer
impreuni cu ingerii, trupul insi ni l-ai lisat
comoari nestricati in veac, pentru tlmlduirea
sufletelor qi a trupurilor noastre. Drept aceea tofi
credincioqii i(i cAnti:
Bucur i - t e, vi zi t or ul e al t ai nel or l ui
Dumnezeu;
Bucuri -te, mAngf,i ere a monahi l or
Ei
a
cregtinilor;
Bucuri-te, tiiereimprejur a inimii,in duh;
Bucuri-te, roadi spre sfinfire;
Bucuri-te, slujire intru innoirea Duhului;
Bucuri-te, impreuni pitimire cu Hristos;
Bucuri-te, preamirire impreuni cu EI;
Bucuri-te, altar al numelui lui Iisus:
Bucuri-te, biruitorule impotriva riului cu
faptele bune;
Bucuri-te, ci te-ai liniqtit in imptinirea voii
dumnezeieEti;
Bucuri-te, cuvflntitorule in cuvinte invifate
de la Duhul Sfint;
Bucuri-te, impreuni lucrltor cu Dumnezeu;
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane. de
Dumnezeu infelepfite!
Condac:ul I2
Maicii Domnului rugf,ndu-te, ai
finut
ta piept
Crucea MAntuitorului Hristos
Ei
duhul
{i-ai
dat in
mfiinile Stipflnului, iar noui ne-ai lisat trupul tiu
49
-----*$)a-h
uiflTH, HCflTiSTltt $i
pflRfCLiSUt
\2W^"'* sFHHTUl,ui cuuios inonioH
\:1.
DE [g LflIHI$I
plin de sfinfenie care tflmiduieEte bolile gi dezlea;gil
legiturile nedezlegate, spre impirtiEirea celor ce
cfl nti :Al i l ui a!
Icosul I 2
Astizi toati obqtea sih4gtrilor la harul de sus
se adunfl, qi la Ospiful Stlpf,nului pe Sfintul
Irodion priznuiesc, mirind cinstita adormirea sa gi
cu veselie cflntind:
Bucuri-te, intrareintru bucuria Domnului;
Bucuri-te, licaq al Preasfintei Treimi;
Bucuri-te, trup imbricat in nemurirel
Bucuri-te, prefacere din slaviin slavi;
Bucuri-te, iubire desivf,rgiti care alungi frica;
Bucuri-te, pirtag al dumnezeieEtii firi;
Bucur i - t e, i mpi r t i qi r e di n sf i n{ eni a
.---$ffi
'W1-'"--,
.4-_ _
..-",.$ffi,
uiflTfl, HcFrrisrur, $i
pHRsclisul
sFgHTUr,ui suvios inonioH
DE Lfl LHiHiCi
Bucuri -te, Sfi nte Pi ri nte Irodi oane, de
Dumnezeu infelepfite!
Condacul l3
Oo Cuvioase Pirinte Irodioane, mare slujitor
al harului lui Dumnezeu, primeqte de la noi aceasti
pu{ini rugiciune gi o du la Tronul Preasfintei
Treimi, ca, izbivindu-ne din toate necazurile qi
suferinfele, si cintim: Aliluia! (de trei ori)
Mintuitorului Hristos
;
Bucuri-te, pilzire firfl de prihani intru
veni reaDomnul ui ;
Bucur i - t e, mi l ost i v i r e spr e l umea
deznidijduiti;
Bucuri-te, nume scris in Cartea Viefii;
Bucuri-te, fericiti odihnirein duh de isihie;
Bucuri-te, chip ficut icoani, de pururea
inchinare;
Wt-"--
*.sffi
'@i*
.=*.$ffi
uiflTfl, scsrisrul $l
pgnsclisur,
srsnrului cuvios inonion
ne m minici
3 kt, do tnnn l* 4o;ni.il
Sk^lrrl' ?;t /"Athri"e si,Qu'in'su,L 9n*"or"
ViflTH, esflTisrur,
$i
psnsqisul,
srsHrului cuvios inonion
nu m minici
PARACLISUT SNANTULUI CUVIOSULUI
pAnTNTBr,UI
NoSTRU IRoDIoN
DE LALAINICI
Preoful: Bine este cuvilntut Dumnezeul nostru
totdeauna, acum qi parurea
Sitn
vecii vecilon
De nu este preot se zice:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
pentru ruglciunile Preacuratei Maicii Taleo ale
preacuviosului pirintelui nostru Irodion
Ei
ale
tuturor sfin{ilor, miluieqte-ne pe noi.Amin.
Strana:Amin.
Slavi
tie,
Dumnezeul nostru slavi
tie.
Impi rate ceresc, Mi ng0i etorul e, Duhul
adevirului, Care pretutindenea eqti gi toate le
implineqti, Vistierul bunitifilor qi Dititorule de
viafi, vino qi Te slligluieqte intru noi gi ne curifeqte
pe noi de toati intiniciunea qi mffntuieEte, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte firi de
moarte, miluieEte-ne pe noi. (de trei ori)
Slavi Tatilui qi Fiului gi SfAntului Duh.
gi
53 or:><'
a
A
a)
a t
v
, . ?
\ f l
r x
o
t v
I n
, t (
fi
X
n
l1
v
1
t
fi
t.)
0
v
1
t
fi
t )
v
I
.)
t
X
0
v
I
,
, { A
I N
t v
Y
t ?
I r l
dA
X
et
14
v
t
UiaTa, HCSTISTUI/ $i
pHRIISII|SUII
..--sffi -.J,ra<9
SFSHTULU| CUV|OS iRODIOH
DE |,fl l,CiHiCi
acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Preasfi nti Trei me, mi l ui eEte-ne pe noi .
Doamne, curifeqte picatele noastre. Stipineo iarti
firidelegile noastre. Sfinte, cerceteazl qi vindeci
neputinfele noastre, pentru numele Tiu.
Doamne miluieqte (de trei ori), Slavi...,
$i
acum...,
Tatil nostru, Care eqti in ceruri, sfiin{easci-se
numele Tiu, vie impiri{ia Ta, faci-se voia Ta,
precum in cer aqa
Ei
pe pimAnt. Pffinea noastri cea
spre fiinfi d[-ne-o noui astizi gi ne iarti noui
gregelile noastre, precum qi noi iertim greEi{ilor
nogtri.
$i
nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne izbiveqte
de cel rdu.
Cu glas tare, preotul zice ecfonisul:
Preotul: Cd a Tu este tmpdrdtria
Si
puterea
Ei
slava, a Tatdlai
Si
a Fiului
Si
u Sfdntului Duh, acum qi
pururea qi in vecii vecilor.
Doamne miluieqte (12 ori)
Slavi Tatilui
Ei
Fiului qi Sfflntului Duh. gi
acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Venifi si ne inchinim impiratului nostru
Dumnezeu.
^
Venifi si ne inchinim
Ei
si cidem la Hristos,
Impiratul nostru Dumnezeu.
Ven^di si ne inchinim
Ei
si cidem la insuqi
Hristos, Implratul
Ei
Dumnezeul nostru.
a
i
X
v
e
a
h
A
a
v
e
i
x
G
x
v
e
G
i
r
G
x
)
e
G
A
e
v
e
G
^
x
R
N
)
e
.><xt
54
';r)6X:)6'><<)G){:}6\/XtC
55
"-*stb, Uiarfl. ecerisrut
$i
pHRnstisul
*drrr--
Vffi"
-,-*
SFHFITUtUI sUUioS inOniOx
-">- -ffigz'
a$'
DE I/H LHiHisi
Er
J
il
..ALMUL r42
L. Doamne, auzi ruglciunea mea, asculti cererea
mea, i ntru credi nci oEi a Ta, auzi -mi o i ntru
dreptatea Ta.
2. Si nu intri la judecati cu robul Tiu, ci nimeni
,)
7
il
"\ g
?
fi
din ceivii nu-idreptinainteaTa.
t'
3. Vrijmagut prigoneqte suflet
I
o calci in picioare; flcutu-n
3. Vrijmagul prigoneqte sufletul meu gi via(a mea
o calci in picioare; flcutu-m-a si locuiesc in
1
intuneric ca mor{ii cei din veacuri.
=
4. Mf,hnit e duhul in mine qi inima mea
fr
irr.r.rrr"rritiinliuntrulmeu.
:j
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult;
ft
cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele
ij
miinilorTale m-am gindit.
I O. intins-am citre Tine mf,inile mele. sufletul
f
meucaunpi mi nti nsetoEat.
H
Z. Degrab auzi-mi, Doamne, ci a slibit duhul
I
meu. Nu-fi intoarce fa{a Ta de la mine, ca si nu mi
]
asemin celor ce se coboari in mormflnt.
$
S. Fi sI aud dimineafa mila Ta, cI la Tine imi este
!
nidejdea. Arati-mi calea pe care voi merge, ci la
i Ti ne am ri di cat sufl etul meu.
fr
9. Scapi-mi de vrijmaqii mei, ci la Tine alerg,
I Doamne.
( tO. invafi-mi si fac voia Th, ci Tu eqti Dumnezeul
(.
i
^
c
v
e
G
h
R
N
v
c
(.
T,
,\
a
v
e
(.
I,
G
v
c
(.
n
(;
a
X
v
e
(?
i
(;
G
v
e
UiflTfl, HCHT|STUI, $i PHRHSII|SUL
-exr
SFHHTULUi suuios inoliott
ne [g lciFrici
aceasta, cu ingerii in ceruri te veseleqti cu care
roagiJ pe milostivul Dumnezeu si ne diruiasci
pace qi mare mil[.
Sl avd...
Pe Luceafirul nostru cel din Oltenia
Ei
pe
vasul de cinste al inainte-i vederi sIJ cinstim tofi
credincioqii qi si-i strigim: nu inceta a te ruga
pentru pacea cea de sus, Pirinte Irodioane, de
patima sufleteasci qi trupeasci vindecflndu-ne.
$i
acum. . .
Zacindacumin dureri qi chinuri mari, nu aflu
trupului meu timiduire, ci rugflnd chem indu-
ririle tale, de Dumnezeu nlscitoare, Stflpflna mea,
ridici-mi cu mf,na ta din ciderea mea in patul
durerilor.
PSALMUL 50
l.Miluieqte'mi, Dumnezeule, dupi mare milaTa
2.
$i
dupi mulfimea induririlor Tale, gterge
firidelegea mea.
3. Mai virtos mi spali de firidelegea mea
Ei
de
picatul meu mi curifeEte.
4. CI firidelegea mea eu o cunosc gi picatul meu
inaintea mea este pururea.
5.
tie
unuia am greEit qi riu inaintea Ta am fflcut,
. 4- -
ssF<l
exx, t
}!r(e
57 csJ,6-
-@i'"*
.--sffi
uiflTfl. scHTistul, $i
pensclisul,
sreHrului cuuios inonion
lu t
g
lgiFlici
aqa incflt drept eEti Tu intru cuvintele Tale
Ei
biruitor cAnd veijudeca Tu.
6. Ci iatl intru firidelegi m-am zimislit
Ei
in
plcate m-a niscut maica mea.
7. Ciliatil adevirul ai iubit; cele nearitate
Ei
cele
ascunse ale infelepciunii Tale mi-ai aritat mie.
8. Stropi-mi-vei cu isop
!i
mi voi curifi; spila-
mi -vei gi mai vdrtos decAtzi pada mi voi al bi .
9. Auzului meu vei da bucurie
Ei
veselie; bucura-
se-vor oasele mele cele smerite.
10. intoarce fa{a Ta de la picatele mele qi toate
firidelegile mele qterge-le.
11. Inimi curati zideEteintru mine, Dumnezeule
Ei
duh drept innoieqte intru cele dinlluntru ale
mele.
12. Nu mi lepida de la fafa Ta
Ei
Duhul Tiu cel
sfint nu-l lua de la mine.
13. Di-mi mie bucuria mffntuirii Tale qi cu duh
sti pAni tor mi i nti reqte.
i4. invlta-voi pe cei firidelege ciile Tale qi cei
necredincioqi la Tine se vorintoarce.
l 5. I zbi veEt e- mI de vi r sar ea de sf l nge,
Dumnezeule, Dumnezeul mflntuirii mele; bucura-
se-valimba mea de drePtateaTa.
L6. Doamne, buzele mele vei deschide
9i
gura mea
vavesti l audaTa.
'>ato6x:l'6-'>.rJcc{:)<.*x4c
58
C*$-}{nx)6;{!l'6-',}{f':ocsl',6- 59 ca>6-
uiflTH, HsHTisruL $i
peRcclisut,,
e<F<e
SFSHTUIUi suvios inonioH
[E tfl l,ItiHici
.---$ffi
17. Cil de ai fi voit jertfi,
ti-aq
fi dat; arderile de
tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrintl gi smeriti Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fi bine, Doamne, intru buni voirea Ta
Sionuluio qi si se zideasci zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptifii, prinosul qi
arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tiu vifei.
CANONUL
Cflntarea I. Glas 8.
Irmos:
orApa
trecf,nd-o ca pe uscat gi din
riutatea egiptenilor sclpind, israeliteanul striga:
Izbivitorului qi Dumnezeului nostru si-I cintim.oo
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte Irodion,
roagdle lui Dumnezeu pentru noi!
De multe ispite fiind cuprinqi, spre racla ta,
Sfinte, alergim ca la un uvor; cu apa viefii ne
adapio de supiriri
Ei
nevoi izbivindu-ne.
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
Amarele chinuri qi tulburiri cu repeziciune
rlnesc mintea gi trupul meu; imbraci-m[, Sfinte
Cuvioase. cu isihia cea datl de Duhul Sfint.
.-*\#l{
\aArY "'*.'
.,.-"-.ffi.
uiflTfl, Hc;rrisrul $i
psnsclisul,
srsF{rului cuuios iRoDioH
ne Lc Lsinici
Sl av[ . . . ,
Pe tineo ca unul ce te-ai niscut negriit in
Duhul, te rog, scapi-mi din nevoi; ci acum venind
eu citre tine imi deschid sufletul, mintea gi gdndul
meu.
$i
acum. . . ,
Cu trupul qi sufl etul meu bol i nd, mi
invredniceqte cercetirii dumnezeiegti
Ei
purtirii
tale celei de griji, ca una singuri Maici L
Domnul ui .
CAntarea a-III-a.
Innosul:
,,Cel
ce ai ficut toate...,"
Stih: Sfinte Preacuvioqse Pdrinte Irodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
Folositor viefii gi pizitor trupului qi scipare te
pun, pirinte; cllluzeEte-mi citre al tiu adipost,
cela ce eqti intirirea gi ocrotitorul monahilor,
pururea.
Sl avi ...,
Ri si peqte-mi mAhni rea ce mi -a cupri ns
sufletul gi viforul scirbelor mele stinge-|, P[storule,
cu isihia de Sus cea in dar dati de tine, cela ce eqti
gSg*gj
o'lo-r:,--)""6x>6*>.E
cc{:x\
G
i
a
v
e
(-
n
x
n
x
v
e
-.r94_?
'
,;rJ $ Jt.Fxr
,.-
uiflTa. fcgTisrut
$i
pHRFtctisut
nd/t,-=
SFHHTU;Ui cUUigS inonioH
..-"-
"'i'{*.7'
DE [H IIHiHiCi
'E
$i
acum. . . ,
in cumpliti durere bolind cu greu, pururea,
rogu-mi, Fecioari curati; di-mi ajutorul tiu, ci eu
pe tine te qtiu comoari de vindecare, neimpufinati
Ei
necheltuiti-n veac.
Apoi stihurile acestea:
Izbivegte din nevoi pe robii tii, de Dumnezeu
purtdtorule, ci tofi, Cuvioase, la tine alergim si
luim timiduire, preacinstite.
Cauti cu milostivire, Cuvioase Irodioane,
Pirinte, spre necazul meu cel cumplit al trupului qi
vindeci durerea sufletului meu.
Cflntarea a-IV-a
Irmos:
,,Auzit-am Doamne taina rinduielii
Tale, infeles-am lucrurile Tale, gi am proslivit
Dumnezeire^Ta."
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
roagdle lui Dumnezeu pentru noi!
Tulburarea
Ei
viforul chinurilor mele qi al
ispitelor le imblffnzeEte, Pistoruleo cela ce eqti
sfetnicul cregtinilor.
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte Irodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
'Xr)6x:r-6.->a(ri6x:}<..>zx)
61 6x!.6\,>.rrr6x}.c\-}{ri6xJ)<\
(.
i
I
0
v
e
(.
^
G
e
v
e
(.
T
G
e
N
)
e
(.
^
G
( t
v
e
(-
;
(;
c
v
0
(.
^
c
v
e
i nchi nare se ci nsteqte.
Sl av5...,
Ocrotirea sirmanilor pi coif de nidejde noi
cfl qti gffndu-te, Pi ri nte Irodi oane, di n nevoi
cumplite izblveqte-ne.
$i
acum. . . ,
Zacin patul durerilor qi al neputinfelor mele,
pururea, ci o, Mireasl a Tatiluio cu milostivirea ta
int0mpin[-mi.
Cflntarea a-V-a.
lnnos:
,rlumineazi-ne
pe noi cu poruncile
Tale, Doamne, gi cu braful Tiu cel inalt, pacea Ta
di-ne-o noui, Unule Iubitorule de oameni."
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte Irodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
Scapi din necaz qi de vifore viafa mea,
Irodioane, chiput blinde{ilor, ca unul ce ai niscut
uceniciin Duhul Sfflnt.
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte Irodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
'>tx)6x:l'6-'X:<ncxlt6-'>raJ<)
62
(.
i
G
(,
v
e
a
i
^
c
Y
e
(.
^
G
X
v
e
(.
^
(;
c
y
e
(-
A
a
v
e
ViHTfl. HsHTisrur, $i
pHRHcLisuL
sd/-----
sFgHTUtui suVios inonion
.---
"'y"X1g/'
nu r.s r.sir.rici Y;
! -}fX9
DE Lfl l,fliHi$i
Bucuri acum intru tot trista mea inimi, cu
veselie sufletul meu umplflndo ca unul ce eEti
rugitorul de foc al inimii.
Sl avi ...,
Bezna cea de iad a picatelor alung-o cu
strilucirea razei dumnezeieqti, cela ce eqti purtdtor
al Luminii vegnice.
$i
acum...,
CAntarea a-VI-a.
Irmos:
,rRugiciunea
mea voi virsa citre
Domnul
Ei
Lui voi spune scArbele mele; c[ s-a
umplut sufletul meu de riutifi gi via(a mea s-a
apropiat de iad qi ca Iona mi rog: Dumnezeule, din
striciciune scoate-mi."
Vindeci degrab, Preacurati, neputin{a mea gi
f
cercetirii tale mi fi plrtaE, rugflnd pe Cel Milostiv 6
pentru sinitatea mea.
t
Stih; Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
k
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
H
Pe Cela ce a scipat via{a mea cea (inuti intru
I
pieirea morfii, moarte luf,nd de a Sa bunivoie, q
Irodioane Pirinte, cu dragoste, pe Df,nsul roagi-L
fl
qi acum, mflntuindu-mi de riulvrijmaqilor.
$
C
-.,...L:
uiflTfl, HcerisruL $i
pflRectisut
{ qvlt-,-
=
ii35'"
-"-*"
SFHHTULITi CUU|OS inOniOH
"--.-
"".ii
*.;''
{
ne l,c l,giHici
n
-
,
,
n
X ^
H .S11/r ; sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
I
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
j
.tgonisindu-te bun pistor de suflete qi al vie{ii
$
mele, Pirinte Sfinte; care goneqti tulburirile toate
I
l i
pri goni ri l e draci l or pururea, mi rog, chemi n-
1 du-te acum, de nivala lor cea rea izbiveqte-m[.
6
il
Slav5...,
I
Avffndu-te noi scipare pururea' ca o peEterl
i
tiinuitd-n Lainici, scapi din necaz qi dezlegi
I
legltura, bucurflnd grabnic pe to{i cu lumina ta, ci
U
o, Pirinte gi acum de dureri gi nevoi izbivegte-ne.
t
.)
$ Si
acum. . . ,
i
Zilcind acum in dureri qi chinuri mari nu aflu
I
t rupul ui meu t i ml dui re, ci rugf l nd chem
I
indurflrile tale, de Dumnezeu Niscitoare, Stipf,na
!
mea, ridici-mi cu mAna ta din ciderea meain patul
f durerilor.
1
t
it
fl
PROCHIMEN: Glas IV leghetos
Y
I
Scumpi este i nai ntea Domnul ui moartea
X Cuvi osul ui si u!
I Stn: Rasadit in casa Domnului, tn curtile
t1 ^
\
Dumnezeului nostru va inflori.
64 6x},6.->{rJcx),6-'}{rJ6x>6-
!.iht
ViaTfl.
gcnTisrut
$i
pflRflctisut
*d.,i-,
;
(*,;'. -l-r
SFflHTULU| CUU|OS inOniOH
.--"-
"'tif,j/
:i.
DE l,H l,flitliCi
.Y-
, , ) - - ' d
t ,
: . EI ANGHELI A
I
g
fMatei
18, 1-6
9i
Matei 11,25-30):
i
, cauti la SfAntul Trifon 1 februarie t
0a
' . 1
I n ceasul acel ao s-au apropi at uceni ci i de I i sus
f i
? zi ci nd:
, , Ci ne
oare est e mai mare i nt ru i mpdrn{i a
t
;
Ceruri l or?"
$i
chemi nd l a Si ne un prunc, l -a pus i n
!
i t mi j l ocul l or.
$i
a zi s:
,,Adevi r
gri i esc vou5, de nu vi I
i
vefi i ntoarce qi nu vefi fi precum prunci i , nu ve{i
$
i i ntra i ntru Impi ri fi a Ceruri l or". Deci ci ne se va
I
f
smeri pe si ne. ca pruncul acesta, acel a este cel mai
fi
i l rnare i ntru Impdri fi a Ceruri l or. gi
ci ne va pri mi un
I
I prunc ca acest a i n numel e Meu, pre Mi ne NI n
I
I
pri meqt e. I ar ci ne va smi nt i pre unul di nt r-aceqt i a
I
!
mi ci care cred i n Mi ne, mai bi nc i -ar fi l ui sd i se p
( atArne de gAt o pi atri de moari qi si fi e afundat i n
I
j acl i ncul mi ri i .
1. . . 1
i n ceasul acel a I i sus a zi s:
, , Te I
fi
sl i vesc pe Ti ne Pi ri nte, Doamne al cerul ui qi al
fl
i pi mdntul ui , cd tu ai ascuns acestea de cei i nfel epti
l i $
-5 pri cepufi gi l e-ai descoperi t prunci l or. Da, Pi ri nte. t
I cI aqa a fost buni voi rea i nai ntea Ta! Toate Mi -au
I
i l tost date de ci tre Tati l Meu si ni meni nu cunoaste H
r pc Fi ul . deci t numai Tat dl . ni ci pe Tat I l nu-L
I
,
cunoaqt e ni meni , decAt numai Fi ul gi cel cl rui a va
!
;
voi Fi ul si -i dcscopere. Veni fi l a Mi ne tofi cei
I
i
ost cni f i qi i mpovi raf i qi Eu vi voi odi hni pe voi .
$
' a
.-+.;br
uiara. flsgTisrut
gi pgnflstisut,
'q-[n/'" -"*=r
SFfiHTULUI cuuios inonioH
s
nn r. a r. si rui ci
.)
n
iJ
0
v
I
DE LH I,IIiHiCi
Lua{i j ugul Meu asupra voastri qi i nvi {a{i -vi de l a
Mi ne, ci sunt bl 6nd qi smeri t cu i ni ma qi vefi afl a
odi hni sufl etel or voastre. Ci j ugul Meu e bun qi
Sl av5. . . ,
Pentru rugiciunile
Quviosului
tiu Irodion,
Milostive, curi{eqte mul{imea greqelilor noastre.
$i
acum...,
Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu,
Milostive, curif eqte mulf imea greqelilor noastre.
STIHIRA
Glas VI (a lui Suceveanu)
(vezi Slava de la Laude a Sfflntului Sava)
Cuvioase lrodioane, in tot pimffntul a ieEit
vestirea faptelor tale; pentru aceasta in ceruri ai
aflat plata ostenelilor tale; taberele drlceqti ai
pierdut, cetele ingereqti le-ai ajuns, a ciror viaf[
firi prihan[ ai urmat. Indriznire avind cltre
Hristos Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre.
CAntarea aVII-a.
hmos:
,,Tinerii
ce au ajuns din Iudeea in
Babilon oarecAnd, cu credin{a Treimii, para focului
.
.i'fi,y
uiarfl. HcHTisrut
$i
pflRflstisut
{7'"
-"-",
sFgNTUtui suuios inonioH
':1'
DE IrC lrHiHi$i
.--"$ffi;'
(.
^
,
nostri . H
y
e
au cilcat cflnt0nd: Dumnezeul pirinfilor
bine eqti cuvflntat.o'
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
roagdle lui Dumnezeu pentru noi!
Pe Luceafirul nostru qi comoara ascunsi in
Lainici tofi si-l rugim: din somnul cel de moarte al
pati mi l or noastre ne trezegte de-a pururea,
binecuvAntAnd pe Dumnezeul pirinfilor noqtri.
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte Irodion,
roagdle lui Dumnezeu pentru noi!
Pe Stip0nul a toate, Cuvioase Pirinte, pe care
tu l-ai slujit, si-L rogi neincetat m6ntuire si dea
sufletelor celor ce cffnti Lui: Binecuvintat esti.
Dumnezeul pirin{ilor noqtri.
Sl avi ...,
De trupeEti neputinfe gi de multe p[cate fiind,
cu sufletul plin, alerg eu cu credin{i la Racla tao
Pirinteo qi fierbinte rugf,ndu-mi, binecuv6ntez pe
Dumnezeul pirin{ilor nogtri.
$i
acum...,
Izvor de curifire
Ei
comoari bogati de
mintuire te
Etim
pe tine, Fecioari Preacuratl qi uga
pociin{ei celor ce cf,ntim pururea: Binecuvflntat
eqti Dumnezeul pirinfilor nogtri.
(f
h
G
c
v
c
(.
A
(;
o,
v
c
(.
A
G
c
Y
('
(.
i
c
c
v
e
(.
A
(;
a
X
v
0
...-*.".';o,
uiflTfl. HcflTisrul, $i
ptlRHcl,isuL
s"{/.i-
riJ'"."-="
SF9HTUIUi cUUioS iRoDiOH
q-'{- .'t+i5,"
''.;q
DE [H l,fliHiCi
o" A
6'
i l
CAnt area aVI I I -a.
H
v$
i lrmos:
,,Pe
Impiratul ceresc, pe Care laudn
f
I
toate oqtile ingereEti, liudafi-L gi-L preainilfafi
I
I
intru tofi vecii."
F
I t,r, ; Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
f
$
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
il
il
No trece, Sfinte, pe cei ce-fi cer ajutorul' qi
fi
I
rugffndu-te acum i{i cintim cu dumnezeiasci
I
f
cuviinfi,fericite.
t
I
Srilr : Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodiott,
H
( roagdle lui Dumnezeu pentru noi!
I
]
Tnmiduieqte sufletul meu ce boleEte de dureri
I
fi
qi chinuri cumplite, ca si te miresc cu credin{i,
fi
il fericite. n
I o, _- = t
J
Sl avi ...,
G
$
Umfduire bogativerqi, Cuvioase, noui, celor
fl
i ce-fi cAntim, Pirinte, cu dumnezeiasci cuviinfi, fi
I fericite. I
R Si
acum. . . ,
I
X
ltu, Preacurati, goneqti pornirea ispitei gi
$
t
lovirea amarei primejdii, ci pentru aceasta te laud
t
j
totdeauna. t
$
Sl f i udi m, bi nes[ cuvi nt i mqi si nei nchi nnm
f l
!
Domnului cflntAndu-I qi preainilfflndu-L pe
$
t e
;:: r uiflTfl, HsHTisrut
$i
pcRflslisul
-!:',
-rcr
SFSHTUI,U| CUVi0S inOniOn
c-z,>c-
=!
bE LH LfliHiCi
Dflnsul intru tofi vecii.
Izbivi{i prin tine fiind, Pirinte, acum te
vestim tuturoro lrodioane, licaqul slavei celei
veEnice.
Stilr: Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
Bucuri, pirinte, trista mea inimi, ca unul ce ai
pierdut prin inchinare putreziciunea picatelor.
Stih: Sfinte Preacuvioase Pdrinte lrodion,
roagd-te lui Dumnezeu pentru noi!
Cu lumini sfdnti goneEte negura din ale mele
sim{iri, dumnezeiescule Staref, Steaua pirinfilor.
Sl avi . . . ,
Mie celui bolnav pentru mulfimea picatelor,
di-mi ajutoro ca un Luceafir dumnezeiesc al
Sti pAnul ui .
Si acum. . . .
Lacrimile mele si nu le treci cu vederea, ceea
ce ai niscut pe Hristos, Cel ce ne-a dat bucurie prin
Inviere.
Apoi:
,rCuvine-se
cu adevirat si te fericim pe
tine Niscitoare de Dumnezeu, cea pururea fericiti
qi preanevinovati qi Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce eqti mai cinstiti decflt Heruvimii qi mai
.-
j
"
\,r,
uiflTH. HsHTisruL $i
pHRflctisul,
,.'aXS'- -,e=r
sFgHTUIrui $Uvios. iRODIOH
cxlc-
..N.
DE LH IHIHICI
'w'
sliviti firi de aseminare decit Serafimii, care firi
striclciune pe Dumnezeu-Cuvintul L-ai Niscut' pe
tine cea cu adevirat Nlscitoare de Dumnezeu, te
mi ri m."
$i
indati cdntdm aceste tropare: (acelaqi glas)
Luceaflr al Lainiciului te gtiu pe tine,
Cuvi oase I rodi on, l umi neazi -mi mi nt ea qi
rirunchii, ca izbivit fiind, slavi si-fi dau in veci.
Ci nst i t el e moagt e ne-au ri si ri t , dul ce
primivari, incilzind cu puterea lor sufletele cele
inghe{ate de spurciciunea cea rea a picatului.
LicaEul acesta dumnezeiesc este peste veacuri
ad[post i n(el egi tor, pentru tofi sci pare i n
primejdii, moagtelor tale, Pirinte, inchinAndu-ne.
Bucur[-te, Sfinte Irodion, cruce a iubirii de
popor qi de Dumnezeu, chip f[cut icoani de
inchinare, care ne scoli din adflncul picatelor.
Lumini cereasci ne-a izvorfft, care risipeqte
intinarea din suflete; cel ce eqti a Jiului comoari,
Irodioane Pirinte, aj ut[-ne.
Izvor nesecat qi dumnezeiesc te cunoaEtem'
Sfinte Cuvioase Irodion! Spali intinarea firii
noastre qi ne ridici din groapa picatului!
Bucuri-te, chip al prefacerii tainice qi sfinteo
Cuvioase Irodion! Salti,
orinchinare
neincetati",
70 6js]}.(-',XJo6x:|,6-->.rax)6jc)-6-
,r,
uiaTa. flcflTisrut $i
pHRHctisul
-i ' !
-e{x,
SFHHTU|Ui CUU|OS i nOni OH
' . ] l
\
1
bE l/ll I/FllHlSI
-J-
f_R"g-{-
ex><, d
FK"5'
poarti spre cer qi odihni a tuturor!
$i
apoi cele douitropare ale Maicii Domnului:
Di n t i ne, Ni sci t oar e de Dumnezeuo
Dumnezeu-Cuvf , nt ul i nt rupf , ndu-Se negri i t ,
covfirqeEti, Fecioari, Oqtirea cea Cereascil
fie,
dar,
ifi aducem cintare de laud[.
Cu toate oEtirile ingereqti...
Sfi nte Dumnezeul e, PreasfAnti Trei me, Tati l
,,i -i sfru;
apoi
TROPARUL gl asul al 5-l ea
,rPe
CuvAntul celimpreuni cu Tatil"
Pe Luceafirul nostru cel din Oltenia qi pe
vasul de cinste al inaintei vederi si-l cinstim to(i
credinciogii pi si-i strigim: Nu inceta a te ruga
pentru pacea de Sus, Pirinte Irodioane; de patima
sufleteascI
Ei
trupeascI vindecflndu-ne.
TROPARUL glasulll
Racla ta izvoriqte din destul rffu de vindeciri
minunate, in Sfflnta Biserici, Cuvioase Irodion,
gonind pe diavoli, valurile patimilor spulberflndu-
le; iar pe noi, credincioqii din Lainici, care-fi
:f33"5:*
"";:"u3"933.=-.-
.,
,
t
.'
d
uiHTH, HCFrriSTUr, $i
pHRHCtiSUr,
SFSHTUI,Ui CUUIOS iRODIOFI
bE I,H I,fliFIiCi
Apoi Ectenia intreitd si otpustul,
De nu este preot, se incheie astfel:
[ ] , r : r : : r i : . :
: . f l ; i
q i r ; . : l i ; i l
j ' r .
l , : i , t ; " t .
: ' i t ' ! i ; i ; r l : , i , ! l : , ; i i i - i " : i r ' i t l ' l i i : i
' . 1 : i i ,
i ; i 1 1 1 r . '
' .
: l t ' t ! i i t : i
l ! : . , : , . ' . ' 1 f
i r r ' r 1 j 1 1 ;
i ' i l i l r i l . : i ; ; ' , , 1 , i r , i
I , l r r t ; - i t ' i i r i i : i r : . i ; ' , r l r ' i ! ' r 1 . , ' t i . r i t r f t r - i r l { r r t . ' i ,
r i l r ! .
r . ! ! 1
i i I
72 t-i:f}/.!: t--za,a,],:* 1 i t.' :;a,-\!t
"-
t . 4 | . ar . ; * . ; . ri t ! t r, ; : 3 d -aii; ,:-$.1
' .rt:)- J:;l:-v;- ' {/-;G :::1"
viaTfl, HCHTiSTUT,
$i
pHRHCtiSUL
sFgNTUrui cuuios inonioH
DE LH LfliFIiCi
q
. .
Jnuuu,ru/
o
;i
1
I
"i
,q
l._$d..,.:-
t;*Q:/
(.
A
G
c
v
-.1
ar
| )
tI
ll!
llI
l t $
t f
lll
i t R
i l l
ft n
l | x
It
l l h
ilH
i l I
i l i
| | r
r t u
I I
r t ( :
t
e
(.
i
G
c
$
e
,,a,t uiflTfl, HcflTisrut
$i
pflRflclisut,
"7'"
-"-",
SFfiHTULU| CUU|SS inOniOH
ex,,q. ,
o
6E l,H l,CiHiCi
{
3c/tit*L4ai*ini,t*
wempo Q.ewin sului, 7 rn*ua
-
t Bgq_
$[';ll fi i{lr l1](t\l(ti
] nt: lrfi hi]ttltti
i l , t t l t t \ r l [ t . , t , h' l l ' Kl
\ ' r l . Hl $;
i'l'ill I t'iJl', liiilliil
i;:11'Jl ilt'
6r" i,1i
f,r.iilltr1
DE l,H l,HiHiCi
l
I
l
I
uiflTH, HcHTisrur, $i
pHReclisul
*x-,
sFgHTUt Ui CUV|9S inOniOX
c.x
DE l,H l,HiHiSi
l._",\if:l:
-
'
"'*i-
!
Sh"ktt.A.h-o uzdp cu dukr.l,
mntzo staz.es.u.laL 9'L*nndru
dt |*Q-n)t*,
cnl'o,n ,A
Fp'
pntp.ile' dz, nunte,
dp, ln ScAaal'%act el.o,
""7--r* "*,5
l
a"*.1., ? u.d&*
sL a.l.tt gii,irt)
Au'iuan,Tndnlu
dr4rrunlt matu
pentuL qrtunp, d,r^dcui,t
w?tn*w
-XrJ6x:).6-
Swdz'l1w
-<rn6x}<-?
9w
' \ . i \
.&q
W^t
.)
n
o
.9fx9c)ut></.-}<:<9e>a{.'9fKrCa<-,9<t!<iq>rt c,JiF<9c)zx/9<Ree)et}q,.J,G<9C)r>C-
. 4*
- , Y
i ; a
go
d l E
E: ' - ' -
' 68' . 2
q > o -
E. :
t 5
Er {l !D
t 2 -
* " =
F' s
Ftr
u)
5
-i$_r--iGl<-.)-a{zi6t{:t{-,}+F6an<;-..-x56x}6.xx)6xtr-}<ndx:F.xx)6x5ffx)6:s
\
.)^
.g,{recjrr><-.9f<)cjrilc--}{K9c>t><--9d:(9c)ct>c
"h?. t' \
vryu'
s
SR$ tr
d\
v
6
- l - {
i , E R
S s J d
r r S@
s:
'C
s . S
t ' s
d=s
a \ i
' s*
TS
: ' s
. S \
*\
a \ s
ds "
. ss
s ^ i
s v ,
x
I t \ i S . t
k - s a
. r
Q' i x
i _ t : N
. 2=
$ NS
*E =s$n
g5
d s s
s.=' = I
"s
-,^.8',=
^s .s
"i <' d
P
-N
=- -
-eh.-
' s
- 4 l ; D
< 2 ?
rer -
FF' F
-1q
c/)
5
o
v
1
:.';i, :/,.'
'/ UiflTfl. HSflT|STUI, Si PflRESL|SUI,
'-*:ii
SFSFITULUi CUV|OS IROD|OH
::'1:,.
DE l,ll l,HiHiSi
i,--*ri..,.ii:
i,:-{*1
t
?
")
. l
t
L"
3
v
A
ii
I

)
A
5
0
?
1
$
I
v
'n'L,a*uir^e*
%aimiLt
-
tpxalrt!' al, XX
-
bn
ne&en, snaAip b ttrcerz.tul,. suolnki, XX
a"<a-61{:n"r,--*\{z ;6x}]1
-}
G.5J rx}6-.;{xtd x:}; "}<z)G xy-a{x;6;s:} d-
UiflTfl, HCflT|STUI,
$i
pHRFI$II|SUII
',
sFgHTUtui cuvios inonioH
:2,!
DE LH I,HiHiCi
' t i
' , --, - =
"-
i .i '
: : -i r, {-: . '
l/1,
,i fuE*t7,**r'na* ,>7
t,,,' ,.,' :, /' l r I, f
,./rr,
i ,,:.tr' -
,&c",f
7",4
t/t/"./
;4,
:,,,,y'"' fr"- t"loz-,zz' fu iz'L*zi"a^
'
luV,o;-,. o/&;* lE;o4r27**
fr-'at,,.,c,,.: ?aL
f*i"; b4. f,*b zzw,4
*L&/-
b)/"'1,
,i
(
!
A
q
\,
e
il
$
l
I
I
i
i
v
i
q
t
l
i
t(uptuL
de dns/11tmale tu Vailia&L!ilt 9 uulin*
Lt 7 ani dp !.a, ruumpa so ln 6otnn*!.,
. .-.ii,"-:(>'J''-)C' )GX};--.){.xi6{X--}_KJG>it} C
-Mtri6t}r.-
uiHTfl. HcHTisrut $i
PflRFlcl,isul
.
'
i. .
j'
"
o-
srgHrului cuuios inonion
" '=-\-
ne m lginici
<t
l'|\}r'1'--
r-z).'
.
:_l..*.-l
(.
i
I
fi
v
e
(.
^
-!l'rJ6j<:),6-'>atr)f,;<:a4-'*-zlt6xJ'6-'}fxiGx:t'6-'XrJ6xll'6-'X-x)6x:)'6'
tuc-riru!,'Stnnrrh"'?ndior,
!
1en
"or-kl
9"A"" OWt"t"t"n
9
.
caze a uzlil si a PanlitiPal I
lt
f"rimt
des/unme a luMaMlu
H
(t s07)
E
ViflTfl, HcHTisrur,
Si
pHRHclisur,
SFSHTULUi cUViOS iNonioH
DS I,H I]HiHi(i
St rrpl^,!, ?t lu*,'auiuan h,'y'llana*irua Zrirri"i ( t O S Z
)
9{xrex}s-.r,<Fx9c;}c_,,JiFxjcx}q,Jrfxjcx}c_,JxJc)i>{-,r<9cx}c_.}fK9q)aq...xr(w
; r s f
ll
Ars
6
i l sNs
F
i l $N- N I
l l S r i i l
i l sxN i
il
ds
s- s
l l
. oS*
f
l l ot $ X
I
S'r
t)
t ;
$
f
(.
. i
s s I
S=S
' A
? \ l 1
s3 v
A J
$di
N:
; :
d t
,s
<s .j
N ; S V
hJ $
t
c
x
\
v
'*a-a-, "
\ i -
l r.h i Ul
r{t.
J
113w-
''9'9*
n
A
i )
pz
=' =
; . O
S. = u
' a8' . 7
- > N !
F=:
ab.-
'r
'F
>9
r.s
( t ?
=. E!
* a
5
I
t4
n o
= J O S
* * N *
S*- s SsN
\
s: . : P s
l s l N R' i \
_NsSSt N
*s
;s
$E-
S={ ; \ P\
; vn ^. s
x s
E
Sx*
.}K9cx,>c/J..K9c.x}c-.}^lK9c){.>c-.9{xJcj*c-.9K,O.'>4-.}{x9cxx-'J<9eja'>(/
I r ' \
;i.' 11 J
r,ff1r
YT,-' !' ,
d
. 2=
* . =
i : o
r C g
t ' - ' D
et >' =
' 6.
O. =
F=-
aD,-
' :
- 4 l r )
< ) -
LYr -
!* t:'
Ftr
cn
5
t
?
, ' i ; ' l '
-, . , \ . i
-"1{' \
;,' .ir,)
t . j
s
r h,
* s
n >
s * n
vs
i : \
e ^ s
NS J
$\=I
x -
c s
s i-\
Na r
* -
; O
i -R
a/ir <:
s
. 4=
*. 2
i g o
F l g
i l ' - ' D
' 68' . =
q F -
i . -
=
- < l j
t 2 -
rvr
-
- , L
fE
o/)
5
\ xs
: x{t =
S = J
o u " X
Sl ssi
I ^a s s: l
SCb 3\
=! s Sl wo
s=s , sc
q
q
Sxi :
d-\
<S
I
3
n . :
S A
J u !
; s :
tr$
. 2*
=' z
#s
t ' - ' D
' 6. 88
= > c -
- <2 IEE
AD. -
I
' F3=
t ) =
tE ;:-
- f r a
=
t
. r l
&1
. rl
ViflTfl. flSI{TISTUI, $i
PHRiISLiSUL
srssrului $uvios inonion
ns Lc l,giFtici
uiflTfl, itcflTisrul $i
Pensclisul,
sreHrut ui suvios inonioH
ne m lsiHici
',
,'r
;it
'
rl,
,*
:"
h
I
X
v
{.
h
0
ry
Sfuirc*
'%
i"znun 1/loi' dn
'l'ltanrstineo
4"ini"i
adatu ru wimretu Slad"nttr ? ndin*
- | n n 2 0 l l -
i i : ' i - r ' * . . r " . ,
.t,
'i)
ViflTH. fl$ETiSTUL Si PERHCLISUI
sfANTurui cuuios inonioH
bE LH LHi Hi ci
t(
anani zaua .Sl,a,rt t!..1' ? utdi*,
-
/ nni 201/
-
UiHTfl. fIC;ITISTUI, Si
pHR;IqL|SUI,
SFHNTULUi CUU|OS i NON|ON
DE L;l LfliHi$i
'
] I I u tt tti rtI r t I SIri trttr.l .r ti
eJ
rrrl i n,
r r ttt i rt I t' rt lc :q topa tii, n unskltw
.. --*=--.,.r,i
c-L.asgrleo
fu. pinlui de. pe momtdtt\tl, go{
at.,St i nt uL u l l rarl i r*
viflTa. HsHTisrut $i PHRHsl,isul,
SFgHTUtUi CUUiOS inOniOH
nu Lg tgiHici
?r"* Sln"tun*,?utlio*
pidati de. ycluil.'{J zigore. 9olrzst t' )'l'hrtcz.l.
uiaTH, HCHTisruL
$i
pHRHcLisuL
SFSHTUI,Ui cUUiOS inonioH
bE l,il l,FliFlici
.\up rlin uiat.t ,Slrirru&u,
?n lim pia*, in pziduautl,
A:e.zkii. noi, dp. pitltml,,1tigoze 9op *,Wro*,!,
, uiflTfl. FlcHTisruL si
pHRHcLiSUL
,
, i
srsHrului cuuios iRoDioH
';
--
'
''
DE Lfl LfliHici
UiflTfl, HCHTISTUL $i
pHkH(LiSUl,
,,:,ig+;'-
' - ,
sFHHTUl,ui cuvi0s inonioH
' "r'
,' ' ' -ll' ; i'
DE I,H I,HiHiCi
..
@*
ffitrii
.ry
(.
A
11
lI
nlt I
r t t
rt x
xt 6
Ft c
E l
$
6
G
h
t !
x
v
e
(t
i
P,
N
v
e
a
h
A
I I H
r t t
]n
rt H
l t I
Il h
rt 9
I I X
t
,i.bt
uiflTfl. HcHTisruL
gi pflRHctisut
1j#'"
-,{x,
SFfiHTULU| cuvios inonioH
t>,<- -
'-1.
D6 Ht tHiHiCi
iE
$
v
1
J
$
h
v
.}{FJC6)(:)<-
w
uiflTfl, ccflTisrut $i
pHRflctisut
.e{r(,
SFHFITUI,UI SUVI0S iRoDiOH
cur<- -
DE l,H l,HiFliCi
---irBffia
q,ttr-
l 1 t F
r, il*
ill
tI
'xjc6x:}d">grc6x:)<">raaro6x:l'<-'}{grcc*:t'd\'trat ocx:t<-'xro6x:;<-
6rarScs><\aNat
Cc.j{:>6.,).at C6){:},(-
ViflTH, HcHTisrut $i
psRHct
isul,
e -r{xr
SFfiHTU; Ui CUU|9S inOniOH
(x>c'
DE Hl l,HiHici
UiHTfl. flcHTisrul si
pgRflctisut
,1F---
sFsFrrurui suvios inonioH
.---
".}.fri.
DE l,C l,HiHiCi
.l-.r$4-1
' .r):Y
.)
ll
: )
v
I
.)
r
!)
I
v
1
.)
A
o
0
v
I
,)
n
t)
t )
v
I
.)
I
i)
v
1
(.
^
G
0
v
e
(.
^
f1
c
v
e
(.
A
ti
c
y
e
(.
i
ti
c
v
e
(.
i
7
e
v
0
(.
i
6
0
v
e
(.
A
I
0
I
e
t
Slanh"L ?ndintu iai4nnd n k"ezicrn !a.sh.il"n
H
t,
->cri6x*.6..'..,.
"*-"-."-."
^*3y*kkK-c 'XrnCx]|.6-'X.ric)r:|'6--'.ExJ6x:i'6-'*X)6xlt'6-->"X)Cx])<-
UiflTfl.
iI(flTiSTUI,
.$i
PHRHCLiSUL
SFfl HTUTUI CUVIOS IRODIOH
DE l,Fl l,fliHi$i
L:,;:
. :
A
l l
;
n
I
r i . .
i l \ i , ,
CuvAnt i nai nt e. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Via{a Sfintului Irodion,
st aref ul de l a Lai ni ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
C0nd qi cum se poate citiAcatistul
qi Paracl i sul Sf i nt ul ui I rodi on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Acatistul Sffl ntului Cuviosului
pi ri ntel ui nostru Irodi on de l a Lai ni ci ..........27
Paraclisul Sfdntului Cuviosului
pi ri ntel ui nostru Irodi on de l a Lai ni ci ..........53
I magi ni di ver se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Cupr i ns. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
' :,d:)j :
)i t::,:j l {'
-
i }{_.r:},
i
:l