Sunteți pe pagina 1din 82

V nrn, ilcartsrur, PaRacLISUL

SI NOII'IINUNI
qi de ale Sfhntului Preacuviosului Dumnezeu Purtdtorului Pdrintelui nostru

Gntconte DecaPorrrur.
apdritoruldrepteicredinle qi frcitorul de minuni
Tiparitdcu binecuvdntarea ^ Inaltpreasfinlitului Pdrinte Gherasim Arhiepiscopul Rflmnicului
Edifla a III-a, revizutd gi addugit6

-VALceA Sraura MouasrrRe Brsrnna

Cuv;lur luarure
Decapolitul Troparul Sf6ntului Grigorie Glasul al 3-lea:
Tradifia consemne.nd ci adesea, in secolulal XV-lea, in urmd cu pestecincisutede ani, in biserica micului schit de pe malul Bistrilei, se retrdgeaadesea pentru rugdciune, afldnd odihna sufletului s[u, unul din cei patru fia1i Craiovegti. Cela ce pretutindenea estegi toate le plineEte, Duhul de viafd ddtdtorgi mAngdietor a alinat suferinfelela weme de prigoand ale banului Barbu al Craiovei, izbdvindu-l din robie amardcu aiutorul Sfbntului Mucenic Procopie,ocrotitorul schitului. in itrima binecredinciosului ban a rodit rdvna de a mulpmi Domnului penfiu binefacerile primite gi cu multi dragostea dorit si ridice pe locul acelui schit o aleasd mindstiresprepomenirea neamuluisdu. Afierosi noului ldcaq numeroasepodoabe, insugi chivernisind la ridicarea unei zidiri mdrefe, spre slava Preasfintei Nlscdtoarede Dumnezeu. Cdutdnd mai apoi a o infrumusefa gi cu cele mai de pref odoare ale cregtindtdfii, a auzit la Constantinopol, unde se afla in acea vreme, de viafa 9i invdfiturile Sflntului Grigorie Decapolitul, de mdrturisireasa plina'de rdvnd impotriva ereticilor iconoclagtigi mai ales,de minunile carese ftceau cu ajutorul rugdciunilorsalesprefolosul tuturor. Cdnd impirdteascacetate,,,Ochiul lumii", s-a luat de cltre agarenidimpreundcu toate sfinfeniile creEtindti{iice se aflau intr-ins4 ,,s-au luat gi sfintele moagte subt stdpdnireaturceasc[". Bisericile fuseserl preschimbatein moschei, iar cregtinii puteau sI se inchine sau sd ceard ajutor lAngi sfintele moagtedoar cumpdrdndbundvoinfa demnitarilor turci ce le stipAneauacum. Aga a ajuns qi banul Barbu in 1497a se inchina ,,fn caseleacelui aga, ce l-au dus de i-au ardtat intr-o camerda sa osebitd,sfantul trup al acestui mare Grigorie Decapolitul, lumindtoriul nostru cel neado rmit..." Dorind a-qi inmulli averile pdmdntegti, acestdemnitar se invoise a primi de la banul Barbu greutateasfintelor

Cfiipte-ai fdcut ffidndni ;i pin dumnearea zeiucu[Dufi pretoti i-ai fuminat;a[erg [reptei cre[inte"o si cu tnudydai sdadrsit fumea tlrri[E ta[e ai fuminat si airutstrataEete[e ce[orrdu cre[incio;i, lPdrinteCuoioase

sd fui l{ristos Dumnezeu Qigorie, roagd-te


ne [druiascd noud. ffiaremifd. Condacul Sf6ntului al 3-lea: Glasul [uminos pre tine'Biseica te cunot$tel Soare 6unesi curazefttfundcupofoabefefopte[or [uii[or pretogi [uminezi,o hi I{ristos s{"gd. gentnt aceas dumnezeins cdp ometap rdznuhn nirea ta si cins efeta[e, preafeicite tim neaoiny

p dinte, tnye[ep te Qig oie.

mai mult ca$tig. banuluiBarbu,odatdcu Apoi cu mijlocireaqi osteneala sfintelemoa$teale SfhntuluiGrigorie Decapolitulau venit in fara Romdneascdde la Constantinopol 9i Patriarhii de ConstantinopoluluiEi Ierusalimului, inEtiinl6ndu-se vreme acea din Tdrgovigtei Mitropolitul aceasta 9i Episcopul RAmnicului, penffu ca itnpreund cu soborul cu cel boierescqi cu to{i cei ce aveauevlavie bisericesc, gi dragoste sd intdmpinela Dundrealaiul cdtreDumnezeu Sfintelor moagte. Aici au fbcut sfat dimpreundcu toli arhiereii ce erau adunali prin voia lui Dumnezeu,hotdr6nda se pune la cinstit rddvanul ce avea sd poarte sfintele moagte,cai tineri, neinvdlafi, ca prin poviguireaSfDntuluiGrigorie sd meargdacolo undeva binevoi el insuqisd aleagdloc din banului Barbu. Cici intreg finutul aflat sub ocd.rmuirea prin aceasta,banul Barbu socoteasd se arate plecat 9i ascultdtor fhrd de indoiald sau cdrtire proniei dumnezeiegti gi sd cunoascd dacd sunt bineplicute ostenelilesalecele pentru ctitoria inaintealui Dumnezeu de la Bistrila. $i iatn cum, prin porunca lui Dumnezeu 9i prin putereasfintelor moa$te, caii au condusinheg alaiul cdtre Bistrila din VAlcea,unde sfintele moa$te Mdndstire Sflnta cu mareevlavie in bisericdgi impodobitecu au fost a$ezate gi odoarede marepre[. noi veEminte Vrdnd mai apoi domnitorul din acelevremi a ridica pe Sfrntul Grigorie de la Bistri{a gi a-l aEezaocrotitor al cetdtii Bucuregtilor,s-a stAmit o aprigl fuitund din voia

sfhntului pe la jurn6tateaOltului, againcdt intreg alaiul a fost nevoit si seintoarciinapoi,cdciseprimejduia de inec. La 28 februarie 1950, Sfhntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romdne hotdra in chip sobomicescAi canonic ca Sfrntul Grigorie Decapolitul sa fie cinstit in intreaga noastrd Bisericd, prin inscriereasa in sinaxarul gi in calendarul ortodox, precum gi prin trecereasfintei sale slujbein cdrfilede cult. Timpul a ardtat tuturor ci aceastaa fost voia lui Dumnezeu, ca sfdntul licag al mandstirii Bistrila sd pdstrezeintre zidurile sale aceastd comoardde mare pref pentru intreaga cregtindtate, trupul binemirositor gi nestricatde pecetea mo4ii al Sfrntului Grigorie. pdzi a se acestTrup intru intregimeasa, iasteo ,,Deci Minune carea tntrece celelalte Minuni: cdci celelalte Minuni Dumnezeule-au lucrat, improtivindu-se firii. Iard aceastd minune dumnezeiascdDuntnezeu au lucrat-o improtivindu-se Hotdrdrei sale celei nestrdmutate: cu cuviinld dard iaste a tndoi cuvdntul Si a zice ,,Minunat iaste Dumnezeuintru SfinSiiSdi". Iard prea mirutnat Se vede tntnt Sfintul Sdu la a cdruia intregimea Tntpului astdzine inchindm.Dreaptdjudecatd, minunatdrdspldtire a lui.Dumnezeu. Sfdntul in viald gdtit fiind mire de pdrinpii sdi, pre ascuns au fugit: Iatd, Mirele Bisearicii Hristos, l-au tmpodobit ca pre un Mire al Bisearicii cu podoaba nestricdciunii. Sfantulprin Pustii cu Posturi Si cu osteneli Si-au topit prisosirea cdrnii Trupului, iatd Dreptul Judecdtoriu rdmdsila trupului cd o pdzeqte netopitd. Sfdntul afldndu-se in vremea lconomahilor, cu poftd au rdvnit ca sd tSijdrtfeascd Trupul pentnt sfintele lcoane. Iatd Cela ce Se inchind in Ceriu de fngeri Sipre pdmdnt de oameni, Trupul sdu l-au rddicat in cinstea lcoanelor, pdzinduJ ca toli sd se tnchine la ddnsul ca la lcoane. O, Sfinte Grigorie, cela ce cu neamul cel pdmdntesc te tragi din Decapoli, iard cu neamul stfletufui te tragi din

Ceriu, Cetatea tuturor sfinyilor, celq ce in vialii ai cdlcat Asia, ai venit pe la Vizantie(Bizant), in Rotna ai umblat, iard dupii pristdvire cu judecdyile lui Dumnezeuintr-acest LdcaS te-ai asezat. Noi ne umplem de indrdznealii, petrecem cu bund nddejde avdndu-teintru aceastd yard, precum Si ldaitorii ce au cdstigat prin ydrile lor din Pronie Dumnezeiascdasemeneaintregi sfnte MoaSte. Aclccd Corfisul, pre S/iintul Spiridon Si pre lmpdrdteasa Teodora. larigra&tl, pre Sfanta Solomoni gi pre Intpdrdteasa TeofanaSi pre Eufimia Mucenila. Solonul, pre Sfanml Grigorie Palama Si pre Sftntul Teona. Zakindul (Zakinthos/, pre Sfantul Dionisie. Hios, pre Cuvioasa Matrona. Ostrovul Mavra, pre S/iinta Mavra. Kefalinia, pre Sfkntul Gherasim.Amoieeea," pre Cuviosul Ieremia. Critul, pre Sfintul Gherasitn.Veria,pre Cuviosul Antonie cel nou. MdndstireaOlimbului (Olimpului),pre Sfantul Dionisie. Raguza,pre Sfantul Vlasie. Venelia, pre Sfantul (Sfinfii) AtqnasieSi Chiril. Mitropolia BucureStilor, pre Sfontul Dimitrie cel nou. Bisearica Domneascd din OraSul ArgeSului, pre Sfanta Filoteea Si Moldova pre S.fanta Parascheva.$i precum ldcuitorii acestor Cetdli ta Praznicile acelor sfinli prin Litanii Si rugiiciuni, cdstigd ale sJinyilorddruiri, aSaSi noi la Praznicul tdu de astdzi adttcdnd nevrednici rugdciuni cerem; invredniceSte-ne Darttlui tdu celui Ceresc.MijloceStepentru toatd obstea. PdzeSteintru taatd pacea, pre ldcuitorii Ldcarsuluitdu poviiyuiaste-i la viaya cea vrednicd de sfintd slujba ta"(Fragment din cuvdntul Episcopului Chesarie al Rdmnicului din noiembrie1779,BAR, CVR,4I7A). Sfinfenia este taina prezenfeilui Dumnezeuin om Ddruindu-seBisericii, Sfinfii au srrdlucitin lumina lui Hristos,pe care au implrtigit-o tuturor,ldsdndin urmd o Bisericd Yie. ,,Pdnd cdnd, Stdpdnesfinte Si adevdrate,nu veijudeca Si nu vei rdzbunasdngelenostru,.fa;dde cei ce locuiescpe pdmdnt?", spunein Apocalipsd (6: l0-l t) cFt Il intreabdSfin{ii pe Domnul Hristos.$i s-a spus lor sd

stea in tihnd incd pu{ind vrerne, pAnd cdrrd vor pl'ini numdrulqi cei impreunaslujitori cu ei qi fralii lor. Arn fost creafi cu o addncddonre liuntrica dupl Dumnezeu, pe care o putem sdtura doar rdvnind gi lucrAnd spre deplina asemdnare cu El, pe cdt este noud cu putinfd. Atunqi Dumnezeuni Se va face cunoscutpe Sineprin energiile Sale,in carese manifestd bundtatea Sa, judecata,iubirea, lumina necre.atd rnilostivirea, a Slavei Sale, al carui chip suntg.m,mdcar cd purtim ranile pdcatelor. ornului nu estedecatrodul unei viefi _Sfingenia peffecute in iubire gi lepddare de sine neincetatd, manifestarea in chip vddit a indumnezeirii omului. Doar ,,cei curali cu inima vor vedea pre Dumnezeu" (Matei 5,8). A-L urrnape Hristos estechipul in care noi il putemcunoa$te pe Dumnezeu in aceastivia1d. Ne adresdmSfinfilor cu felurite rugdciunide cerer-e, ca sd mijloceascd pentrunoi inainteaTronului ceresc.In fala icoanei lor stAnd,ne afl6m incredintaticd harul lui Dumnezeuse pogoarala noi prin rugdciunea lor fierbinte pentrucd, in iubirealor pentrunoi, iubirealui Dumnezeu gdsegte o calepotrivitdspreinimile noastre. Hristos ne-a poruncit noud, celor 1inu1ide multe neputinfe aici pe pdmdnt din pricina negtiinlei Ei a patimilor,dragostea: sdne iubim unii pe allii gi pe mdsura ostenelii noastre,rdnile se vor inchide gi durerile vor inceta. Dragosteaaduce roua smereniei.Pe poarta ei intra-vor cdtre cer cei ologi, cei orbi, cei 1inu1i de multe dureri, pe care Hristos ii iubegtegi ii tdmdduieqte prin dragostea Sa. Sd cerem ajutorul Sfhntului Preacuviosuluinostru PdrinteGrigorie pentrua puteagi noi, cregtiniivremurilor de pe urmd, sd urmdm cu trezvie gi jertfelnicie chemdrii pline de dragoste a Sfinfilor.

UIATASFANTULUI PREA CUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU GRIGORIE DECAPOLITUL alecdruisfinte rnoaqte seplstreazl la Manastirea Bistrita-VAlcea
A ce sta s-a n l scu t intr - una din cete( ile Decapoliei, carese nume$te Irinopolis. Tatil lui se numeaSerghie Ei era robit de patimile trupului, incdtpentrum0ntuirea lui nicidecum nu purtade grijd.Pe maicasa o chemaMaria qierabinecredincioas5, iubitoare de Dumnezeu qi de fii, care,fiind rddicindbundgi frumoasl stAlpare, a odrdslitpe acestmare Grigorie. AjungAnd la vArsta deopt ani,Grigoriea fost dat la carte. DupI ce s-anevoitvremedestuld qia invdfattoate p5rutcd-isuntde trecAte i s-au buinff,,alergatotdeauna la bisericd cu multl qi toatecuvintele evlavie folositoare r;imdntuitoarede suflet, cdtele arrzea,le implinea;i cu fapta,ca un cunoscitor Apoi, inllEiin{elept. mintea la cele cere$ti, a urAt cu totul cele [Andu-Ei pimAnteqti, iar de trup nicio grijdnu purta.$i nu mAnca nicidecum bucate buneqiscumpe, ci simple pu[ine, cit s[ implineascd nevoia trupu;i lui,degi pdrinliisf,mindnce il sileau EisI seveseleasciimpreunl cu d6nqii. Dar fericitulnicidecumnu voia,ci mai mult seindeletnicea cu

citituldumnezeieEtilor Scripturi, caun pomrdsidit lingl izvoarele apelor, de undetotdeauna adipAndu-se, qi-a dat rodulla vremea sa,dupl cum se va arita mai departe. Acestcuvios mergea la dumnezeiasca biserici piasculta adeseori cu multdluare-aminte cdntlrile lui David,prin careiqiaprindea sufletul cltre dumnezeiescul dor.De multeori,depdrtindu-se in loc liniqtit,se ruga lui Dumnezeu ca sd-l invredniceasci a se facerob adevlrat al Lui. Era apoiindem6natic la multefeluride lucruri de mdnddin care iqi c6qtiga hranaviefii,iar cele ceii prisoseau le dldea siracilor.Pdrin[iilui il sileau sdseimbrace cuhainescumpe Eifrumoase, iar el, iubitul gi doritul lui Dumnezeu, purta haineproaste, aducAndu-Ei amintede cuvdntul DomnuluiCarezicea cdceicepoartdhainemoi se afld in casele implrltegti. Duptrce a ajunsla v0rsta cealegiuitl, au vrut pirinfii s[-l insoare, fdri de voialui;iar vrednicul de minuniGrigorie, avdnd dorinfas[-gipEzeasci intreaga infelepciune qifecioria, pe ascuns lepiddndu-se de lume qi de toatecelefrumoase qi veselitoare aleei,de pirin[i qidetoaterudeniile sale, a fugitpe ascuns Eis-adusintr-om[nistire. Acolo eraegumen un episcopimbunltlfit care, din pricina prigonitorilor eresului contrasfintelor icoane, seretrdsese atunci decurdnd dela episcopia sa,fiindcdereticii erauabdtufi la minte Ei supdrau pe ceicredincioqi. Pentruaceea, ca s[

qislJ sileascia cidea din adevdratele nu-l supere dogmeale drepteicredinle,qi-allsat scaunul prin munfi qi prin peqteri. qi petrecea la pdstorulacesta Tdnlrul Grigorie,mergf,nd imbunltd{it, i-a spusctrare de gdndsi sefaci vizdndu-lplin de rdvnl monah.Iar episcopul, qi arzdnd dumnezeiascd cu duhul,l-a inttrritin bunul lui scopqi.,l-a trimis la niqtemonahi,care petreceau intr-un loc prealiniqtitqi ascuns, ca qi deprinstrsedeprinddmai binecu nevoinfele derile monahicegti. petrecdnd intru acestea Grigorieqinevoin[a dupi cuvdntul Apostolului, ceabuni strvArEind, puneasuiguri in inima sa,dupi cum zicepsala murit Serghie, mistul.Nu dupdmultl vreme, iar maicasa,dorindsi-l vadi Ei tattrlsfdntului, neEtiind undeseafli preaiubitulei fiu, a cercetat prin toatemlnlstirile, schiturile, cu dinadinsul pdndcAnd,cu multi sihistriile Eipustietdfile, osteneallqi duptrmultl vreme,a aflat pe fiul slu cel dorit. cI vreasi sefacl Dupi cel-aaflatqiainfeles lui Dumnezeuintrut'eciomonahqi strslujeasci rie qiintru curilenie, ea,cao binecredincioasl qi de Dumnezeu nu s-aintristat,nici iubitoare, nu l-aimpiedicat dela o calecaaceasta a mdntuiqil-ainvifats[ fie mare ldudat rii;ci,mai ales,l-a monahilor. la sufletqiindriznefcitre nevoinfele Numaiaceasta l-arugat,simearglintr-omlnistire de obqte, careseaflala locurilede primprejur, 10

in careera gi un frateal siu, ca astfelamdndoi sI senevoieasctr qisi aibi unulprintr-altulm6ngdiereqi ajutor. Deci,SfdntulGrigorie,vtrzAnd ci voiamaicii salenu estepotrivnicd scopului stru, ci maivdrtos ajutdtoarespre mdntuireafratelui sdu _ cdci

al clrei egumen era un eretic,careaveamare dragoste qi prietenie cu ereticii. Acest lucru,dupi ce l-a infelessfAntul, nu I-a suferit,caun rdvnitoral buneicredinleceera. Deci nu s-atemut deloc,ci cu indrdznealll_a mustrat inaintea tuturorfrafilormtrntrstirii aceleia, spunfindctrnu estevrednica pistori atdteaoi cuvdnttrtoare, fiind ereticpi prigonitoral sfintelor icoane. Iar egumenul acela, nesuferind mus_ tririle sfdntuluiqi umpldndu-se de m6nie,cu multtrtrufiea poruncit celorce-i sttrteau inaintestr bati pe sfdntulftrri mil6.Sfdntula primit mullimealoviturilor cao roul cereasci qi mullumea luiDumnezeu cdl-ainvrednicit a suferiaceasta pentru dreaptacredinfi. Deci a fugit din acea mindstire,c[ nu suferea strsteacu ereticulacela la un loc,urmdndqi canonul 121al Sfdntului Ioan pustnicul, caredi voie monahuluia ieqidin mlndstireain care egu_ menulesteeretic. El, fugind,s-adus,purt0ndpe
11

de trupulsdurdnilepe carele luase asupri-qi ereticpentruadevdrata la egumenul credin[[. Apoi a mersla altl mlnistire,undeeraegumen caresenumeaSimeon o rudeniea maiciisale, qi careeraarhimandrit peste toatemlndstirile celordoui cetlfi. Aceluiai-a spustoatecdtea p[timit de la egumenul ar[tdndu-iqi celeretic, rlnile ce le luasede la ddnsul. a primit pe Grigoriecu toatl bucuria, Simeon ca pe o rudeniea sa Ei,dup[ ce l-a mAngAiat, i pirinli gi frafi l-a r6nduitpeel sdstea cu ceilalf ai mdndstirii, ddndu-i canon cum EirAnduial5, DupI s[ petreaclgiin ce chip si senevoiasc5. l-aincercat spretoatl faptabuni, cealucr5aceea toare,cdciEiel era foarteimbunltlfit qi prea in toatelupteleimpotrivaduhurilorcelor iscusit viclene celemonahiceqti. Eiin nevoinfele sfaturile invdfdturile, Tdn6rulGrigorieprimea cdtrefaptelebunealeunchiului Eiindemnurile peceara precum pecetea ceamoale. s5u, seaqazi a sporitin scurtdvremein faptele Pentruaceea gi adictrin bune in nevoinfelemonahicegti judecat[, in smerenie, in dreapta in ascultare, in dragoste cunoqtinftr, in ribdare,in bl6ndefe, aproapele Dumnezeu cltre ctrtre Ei Eiin toate faptelebune,incfft s-afdcutiubit tuturor frafilor mdndstirii, care, cape un ingeral lui Dumnezeu, cu c6tsevedea il socoteau. Iar fericitulGrigorie, cinstitde cltre to[i, cu atit mai mult sesmerea, in toate urmdndlui Dumnezeu. Celui Ce S-a t2

pentru snterit noi qine-a invl{at,zicdnd: ,,Luali' asupravorclrdjugul Meu"Sivdinvdlalidela Mine cd stttttbldrtdSismeritcu ininta". Deci, dup[ ce a petrecut in aceastlsfdntd nrindstire a unchiului siu paisprezece ani,dupl cea adunat in sufletul slu faptebuneEi, dupl ce s-aiscusit in toatelupteleminfii gis-aimbrlcat cu puteredesusEicutoatearmele lui Dumnezeu - cum ziceApostolul- s-ainarmat qi s-afdcut vrednica staimpotrivatuturor megtequgirilor diavoleqti. Apoi, cunoscdnd c[ va putea sdlocuiasci deosebit viteaz ca un ostag, si iasi in ;i, cAmpul clelupti cu du;manulcel nevizutqisd-l biruiascd, atuncia rugatpearhimandritul mlnIstirii s[-i deavoiea gedea intr-ochiliein singuritate, fdrd a aveanici o grijdde celetrupeEti ;i pimAnteqti. Acel bun p[stor, cunoscdnd rAvnalui cea fierbintec[tre viafaceadesvirqitiEidragostea lui citre Dumnezeu, apoiinfelegdnd cI darul SfAntului Duh s-asdllgluit intru ddnsul pentru qismerenia curdlcnia inimiilui,sprefolosul ce aveasi se pricinuiascd multora,l-a lisat; iar Sfdntul s-adusintr-o pegterl, careeraintr-o pripastie adAncd, in carea intrat bucurAndu-se Ei carenu eradeparte demIn[stirea aceea. Acolo, petrecea izblvindu-se de toateg6lcevile, in rugiciune, vorbindcuDumnezeu.Insd a atlatEiacolo nraresupirare,clci locuiauin peqtera o aceea mullimede draci, incAtnu puteaninreni sI se 73

apropie de locul acela,ce era delnult6 vreme de fird nici o supdrare. locuit de ei M_aiinaintecuno_sc_{n{diavol-iiizgo-r-r-ir-ealor din Locu!acela,s-autulburat foarte qi cu tofii lui Grigorie,cu multe feluri s-aupornit asupra de-mniestrii,ca sfuLizgon eascl de acolo. C[ci, dg.os[aqi arltin du-seiUp.hip lqermafi cu multe feluri de arme,s-aupornit asupralui strigdnd /epi qi neobiEnuite, zicdnd:,, groaznice cu"glasuri din locul nostru tn carede multd vremelocuim, cdci multe rele vei pdtimi de la noi, iar mai pe preflcut urmdtevomSiomort". Dupd ae&eas-au lqli in scorpiiqi in balauriinfticoqafi.9iau"nivdl-it asupralui, ctt gurile clscate,ostenindu-se numai qi numai pentru a-l inghifi. videnia lor, nu se temea $"[en"tgl,".-unoscind de ddngiigi st[tea cu vitejie Eiflrd nicidecum [emere,ca un ostagviteazinarmat cu armele infrAngindu-i lui Dumnezeu, Eibiruindu-i.Iar ei, ca niqtevaluride mare,dupi ces-auizbit de lui Dumnezeu piatfpceaintemeiat[ Benldejdea nici nu s-audescurajat, qi s-auintors ruqina{i, nu s.oullsat de a-i da rizboi. Ci, dupi cdtlvi vreme,-!ffii-au ndvdlj! asqpralui Grigorie qi, ei il cltre Dumnezeu, cAndel ficea rugdciune metasfdn tul ficea de4icioare,iar.cdnd muscnu pe mdinilelui Eiseatdrnau nii, ei seincol[ceau depl ca si nu seridicein sus,ilmuqcalde miini qi il inlepaucu limbileca nigteaceinveninate, incdt ii pricinuiausfdntuluimari gi nespuse
L4

dureri. Acestea le fdceau vicleniidraci ca str-i [q{-ep-dr-te*4emintea de laDumnezeu qi H=i-6 a[ragespre celepdmAnteqti. ftdntul Grigorie, avAnd nidejde cdtre Dumnezeu, nu biga seamlde rlnile gi muqclturile lor, ci cape niqtesdgetlturicopilireqti Ie socotea.De aceea, vtrzAnd ticdloqiidiavoli cd nu pot si-l izgoneascd pot nimicasupra ci nu Ei eralnarmat,ei singuriau Sfintei Cruci,-eue-4re plecatdin peqteri.insn, nu d_upd mplte_-zile,iarisi p,rgfIcutiu c-hiB.de s--4q ostagimulfiti au venit in peqteri cu sibii, cu sulile,cu arcuriqi cu unelte de rdzboi. rului _ cg"s"trignfe 4 poi, ndvilind asuprasf6n gi"giichiote, seldudau ci, denu vaiegidin peqieri, il vor omori. Iar el,iggem4d.g{q-se dup!_.qbicer se.-11tppl*qlBsIitei pe Cruci, ca niqte plianjeni 9,u a risipit toate megtequgirile lor qipe tofi i-a izgonit. Ei, fugind,strigauunele ca acesteai ,,De vremeccne-aizgonitdin locul nostru,nedreptul acesta,unde ne vom mai duce noi, ticdloSii?'. Acestea zicind, s-au risipit, ciqj. fBg{-c-fUIS? gfgrtuluiii ardeaca o vdpaiede foc qiau fugit tofi infricoqafi. Dupd cAtevazile, preavicleniidia.voliau incercatalti mtriestrie. CIci, dupi ce au vizut ci prin"iEpitgle celedinSt6nga, pe carele-auadus asupra sfdntului, nu l-aupututbirui,auinceput s6-l ispiteascd cu celedin-drea p_ta, -Dumnezeu poatevoind astfelsdldmureasci pe robul Siu qisi-l faci deslvdrqit in toati faptabuni qi astfel t5

numeleSiu printr-insul. sd se preamlreascil din. Deci, cu-ccle dreaBtaa inceput vicleanul dupi cuvdntulApostolului,ca s6-lispiteasctr, al Impiratului Hristosqi din nici s[ sefaci ostaq o parte s[ nu fie biruit de rlzboiul vrljmaqului. pe care aceea, S[ vedemdar,careera mtriestria Sfdntului. au incercats[ o aducdasupra q dq Dq-UA-!04-rJre, adi cd spre ziua in-rn-@p!e de Muceniciai lui Hristos, Sfinlilor patruzeci peqtertr la cuviosul,avdnd mers in au diav.olii cg-nunipe.capetele lo,r,cestrlluceaucasoarele, ceipatruzeci Eiau ziscitre ddnsul:,,Noisantem am venit sd-li ddm de muccniciai lui llristosSi gunosdaruri Siputeri asupradracilor". Dar e-l, locuia care Dumnezeu darul lui c4ndu-i cu intr-insul,i-a certat qi s-auficut nevizufi. De cd nici cu o alttrmliestrie nu aceea, vizAnd.-ei qisd-lscoatidin loculacela, puteaus[-l doboare gu datig-tlgBgl[gi atit de marerdzboide desfrdgafg,incdt ardeade aceastipatimd,ca gi cum cu slgeli de fier,infocate. l-ar fi sigetatcineva Aflindu-sein acelrlzboi cumplitqi,cu dinalui Dumnezeuca s[-l izbddinsul rugdndu-se patimd dumnezeiescul ca aceasta, de o veascd dar, carede-apurureaeracu ddnsulEi-iajuta vrdjmagultri, de toateispitele sI fie mai presus ispit6.C,dci s-aartrtat i-a dat ajutor qiin aceastd qi caresemina in vis o femeiecinstiti cuvioastr, cu maica sa, qi aceeal-a intrebat pe sfAntul, pricina zicind: ,,O, prea iubitulefiu, careeste mdhnirii tale?". T6

Iar sfdntul,punAndu-qi degetulpe pieptul siu, i-a ardtatei patimasa.Aceacinstit[femeie, piptrindcu mdnaloculundei-a arltat qi desflcdndrana lui cu degetulca qi cu un brici, i s-a ardtat ci ascos de acolo"s buclfipl p.utrezit[, a fost durcrea,uSinu te zicdndu-i: ,,Iatd,aceasttt mai tntrista,cdci a tncelat.Dencuwt"inai$enu Acestea va mai veniasuprata nici o sminteald". gi"cunoscdndci viz6ndu-le, Domnul s-adeqteptat a;idjs-.ald-glagl pofta trupului de desfrdnare, s-abucuratqi I-a mullumit. Dupi aceasta, avdnd dorin{asdvadi pefratele pe careii slujea, sdu,a trimisla ddnsul ucenicul cas[-l aducl cdndaveatrebuinf5 de cflteceva, la dinsul acoloin peqterl.Deci,rdmdndnd el lui Dumnezeu singur, sg_indeletnicea cugflndirea i!.trezirea minlil Iar intr.o noapte,aflAndu-se ctrtre singurqistdnd la ruglciunecu dinadinsul Dumnezeu, a venit.peste dinsulo uimireqia avut o vedenie minunati. CIci a strdlucitdin cer o qi qi,inconjurdnd toatl peqtera lumini casoarele loculdin primprcjurulei,a venito bunimireasmd de nepovestit, carea finut maimultezile,pdnl cAnda venitucenicul de la frateleluiqi a bltut in ugapeqterii despre acesta. ca str-ivesteasci Sfdntul,auzind, s-atrezitcadintr-obe[iedin vedeniaaceasta. uqa, $i dupa cc i-a deschis vlzdnd pe uceniculs6u, l-a intrebat zicdnd: ,,Cum te-ai tntors aSadegrabd, frate?". Cici i s-apirut ci a lipsito vremede numaiun ceas. t7

Iar ucenicul a rdspun$ ,,N-nnt venit curdntl, pdrinte. Cdci, neafldnd pe cel cdutat zribovind, Si acum am venitfdrii nici o ispravd,,.Cuviosul a intrebat pe ucenic:,,Dar cAtezile suntd.ecilnr) te-aidus Siin carezi ai venit?... Iar el i-a rispuns: plecat duminicd de aici Siastdziejoi, a doua ,,Am siiptdmdnd". Auzind acestea,pe cuviosul Grigorie l_a cuprins mirarea cum au trecut atdtea zile, pe cdnd lui i,s-aplrut cI fratele,a zlbovit numai un ceas. Insi, temdndu-sesI nu fi fost vreo amtrgire diavoleasctr, a gisit o cale sd vesteasci

iau tnvdydturd Si sfdtuire pentnt cele ce mi s_au 18

pentru mine, nevrednical tntdmplat.Roagd-te fiul tdu, Sifdrd zdbavdvino Ia mine, cdcifoarte mult te doresc". scrisoarea, a trimis-oprin ucenicul Pecetluind Acesta, dupl Simeon. siu la purureapomenitul s-atemut,socotindci poate ce a citit scrisoarea, pdtimit vreo ispittr de la vrijmaqul. Scufi va unde indatl, s-adusla ddnsul,inpegtera ldndu-se unul cu altul cu sdrutare locuia.SSrutdndu-se apoi,flcdnd ruglciuneimpreund duhovniceasci, a inceputsi-l intrebe dupl ruglciune Eezind, Ei pe cuviosulGrigorie,zic6nd: ,,Penlrucarepricini, fiule, ai trimis Ia mineca sd vin?Nu cumvali s-a tntdmplat vreo ispitddin parteavrdjmasului?". Sfintul Grigoriea rlspunscdtreddnsulcu me4 graibl6ndgicu multl smerenie: ,,[nsufletul o, pdrinte, se petrec doud lucruri, cdci am Si gdhnireSLbucurie. Mdhnire,pentru cd md tem sdnu-mi fi tntinsvrdjmasulvreocursdprin cele iar bucurie, cemi s-auardtat; fiindcd ndddjduiesc cd lumina cemi s-aardtatSim-a luminatpoate pe caream mirosdfie dwnnezeiascd Simireasma astdzi Esteo sdptdmdnd sit-opoatesdfie cereascd. ob$decAndtmifdceamtntr-onoapterugdciunea d pe D wnne7e4 nuitd,rugdndu-misingurSisldvin mare din cercu lumind c1ndfudakia strdlucit foc dela cappdnd nepovestitd, carent-atnconiurat Ia picioareEitot locul s-a umplut deo mireasmd negrditd. Acealwnind s-aardtat zile,iar miriasma Sapte vedenia m-am aceasta ;i acum o simt. O datdcu
19

dedoul neputinSe maripe carele avealn trfundduit : deano,trupe mai tnainte ascd,adicd de curgerea sdngelui; Sidesltasffieknscd, adicddepatimile asuprameadela diavoli.Iar Silupteleceveneau acum d_UmlSzei"e^seuMgr m-a tdmdduit Si am paceS.i liniste-tninima meaSi mdngdiere ryy4Jtd tn sufletul meu. Deci, pentru aceea te-amsupdrat,cdci tu, ca sd md un lucrdtor Si iscusittn uneleca acestea, sfdtuiegti a fost Sisd-mi spui dacdaceavedenie de la Dumnezeu.Eu pe cdtrni-afost cuputinld a line minte vedeniace anl avut-o, am vestit-o tale.Pentruaceea mi rog sdml intocmnicuvioSiei judecata, indreptezi i sd-mi limp ezqti casdnu arn S tndoiald cdafost din luuare diavoleascd Sisdmd pe mine, nevrednicul". amdgeascd Arhimandritul, umpldndu-sede bucurie duhovniceasc[pentru sporireapreaiubitului slu fiu in celedumnezeiegti, a ziscltre ddnsul: ,,O,fiule, sdnu ai nici o tndoialdpentru aceasta sauvreotemere, cdcilwnina aceea carea strdlucit Site-aluminatpe tinenu afost dela viclenii diavolL Ci afost lumina dutnnezeiascd cu Sicereascii" carePreabtuulsilubitorul deoarneni Dumneze4 pentru bundtatea Sa, te-a milostivirea strdlucit Si pe tine;iar cu bwndrnireasmd te-aizbdvitdenecurdsiaceaaducdtoare demoarte.Deci,nevoieSte-te cilt popi,Stiindcd ai pe Dumnezeutnajutor, cdci aSardspldteSte Domnul pe robii SipreamdreSte i .;ufleul de patimile sdi care-sLcurdldrninle,a..s celetrupeSti sufleteSti Si Si-i face vestilitn lume ca 20

pe n$te adevdrali robi vrednicideimpcirdyia Luii pi pe allii cu pilda lor cea ca astftl sdfoloseascd hund,urmdndfaptelelor celebune, sdsemdntuImpdrdyia iascd sd dobhndeascd mfinndndu-se, Si, cerurilor". Deci, dusd^ce s-acurifit astfel{e pallmr"te dupl ce a primit darul tf-Upuluisiale""slfletului, gi, ca un alt Pavel,a sine intru Duh ,$fEntut-ui. qi dumnezeiascl, strllucit cu luminl cereasci casi ducl mirturisirea dreptei s;g-f[c"11! ales, "-v.ap qi sfintei credinfeinaintea neamurilorcelor abtrtute.la-_Jnin!.g lupteicontrasfintelor cu eresul Dup[ ce s-aficut bunimireasmla lui icoane. Hristos, bundmireasmd casI deacelorcredincioEi de fapt[ buntr, careqtiei:patunciDumnezeu, judecAnd fieclruia, a se c[ nu estecuviincios prealuminattr ascunde f[clie subobrocul aceastd pustiei,l-a chematca pe patriarhulAvraam, zicdndctrtreddnsul: dacdvreisdajungi ,,Grigore, pdmdntul la desdvdrSire, ieSi din tduSi din rudenia ta Si tnstrdineazd-te pentrufolosul tiiu Si al celor ce au trebuinldde tnvdydtura ta". Duptrcea auzitcuviosulacestea, cu sdrguinfd a ieqitdin pegterigis-adusla Efes.Fiind vreme de iarnl qi neputdnd mergela Constantinopol, a iernatin Asia.Iar duptrce a sositprimtrvara, s-apregdtitsd meargtr Ia Constantinopol; cdci cugeta si meargi acoloca si mustreereticiiqi lupttrtoriicontrasfinteloricoane, careseaflau intr-acea vreme.Afldnd multecortrbii in port, gata si meargtr sfintul s-a Ia Constantinopol, 2T

primeascl a mergeEiel,dar cordbierii, rugatstr-l de barbariiceinegri,careseaflau temAndu-se nu ieqeau din port.Insdsff,ntul pe mareaaceea, ii imbirbita, ficdndu-i sd indrlzneasci prin precum sale, sfaturile Eiprin flg[Eiindemnurile nicidecum cele dldea,cdnu-ivor vedea duinfele sfdntului, pe aceinegri.$i astfel,prin rugdciunile s-a ftrcutvreme prielnici qi cu vdnt bun. au plecatEi Deci coribierii,indemndndu-se, au fostnevlzufide acei cu darullui Dumnezeu plutind cu buni nidejde,degrabi barbari;apoi, Sfdntul, instr, au ajunsin ostrovulProconisului. la Constantinopol, si meargl rAvni aveamulti cdci auziseci se inmul{isefoarte mult eresul lpplgi contra sfintelor icoane qi cd mulfi se implratul chiarinsuqi molipsiserd de acelere$, qiaceasta aducea qiboieriidivanuluiimpdritesc, Pentru adevdrafi. multl supirare cregtinilor aceeavo_i4 ,s!meargi acoloqi l[ _tt13flt-ti-spaq"9.4 oedinfa ceadreapttr pap1o" poyfldgUaqce qflev-iful, qi adevdratd "gisd dea anatemape luptitorii instra fostimpiedicat,poate, contra icoanelor, dumnezeiascd. {g P1-onia Rtrmdnind sfdntulin ostrovulacelacdtiva vreme,nu a fostprimit de nici unul din creqtinii de acolo.Qaciimpnrafii, fiind atingide eresul dlduserdinfricoluptei contrasfinteloricoane, gp.teporunci ca q|ng,ttJs[ nu primeascl pe eratot meqteEugirea monahiin cas[.$i aceasta vrijmaqului mdntuirii oamenilor,ca sd .r1u.-s-e lor. Astfel afle nimenicarestrle mustrerdthcirea 22

a petrecutsfAntul, neavdndunde si-qi plece capul,clci nimeninu indrizneasd-lprimeascd. D. im potri va poruncii impirdte gti, _4t.Un*Satac, primit in casalui; gi astfelsfAntula zibovit l--a in aceacasd cAtivavreme.brDumnezeu, castr rdspl[teascd fapta buni a primirii de sfinfi, a imbogi.fitpe silac qi l-a indestulatcu de toate. Iar c6ndvoia sfdntul Brin rugiciunile sfflntulUi. sd plece, siracul acelaplAngea foarte mult, temdndu-se ca.nucumvastrajungi iartrgi strrac, precum a fost mai inainte. Vizdnd sfdntul pe sirac cd pldngeqi nu ii estecu voie a se duce de la ddnsul, a fugit pe ascuns. Apoi, trecindprin strAmtorile Elespontului, a mersinEnos,incare intrdnd,l-aintdmpinat pe ulili un tdndr.Vlzand pesfAntul gifiind indemnat carede-a-pururea scrdqnea asupra "d.p.diay.pl, sfdntului, dar_nu puteasI seapropiede el, s-a pornit cg s6nie.nedreaptl asupracuviosului, fird vini. Iar cuviosul.a_r.ib_dat b"it6ndu-l biraia cu mulfumire,rugdndu-se lui Dumnezeu ca str-i ierte plcatul tAndrului aceluia carel-a bitut, ca qi Sfdntulintiiul MucenicArhidiacon gtefan. Mai pe urml, d.9-p-!9ptdn{qse tdqglgl 9-a befiedin m64i1ceadrdceascd. a intrebat Qi_qtr-o pe sfdntul:,,Cine de ce neam e$ti?',.Iar el a Si rispuns:,,SuntcreStin, rob adevdrat al lui Hrbtos credinla ceaadevdSiumblu casdpropovdduiesc ratii oamenilor amdgili cu eresullup.teicontra sfinteloricoane Sisd-iintorcae U idtacire,,.lar tAnirul, vlzdnd b[{ndeJea qi sgr-g1epi3sf6ntului 23

s-a -qiauzindu-icxvintplecele dulci qi blAnde' lui iqi cerea umilit foartegiclzdndla picioarele qi dojenindu-lsi iertare.Sfdntul,sftrtuindu-l -nufie atdt de mdnios asupraaproapelui,nici

-Cgcidefan.tahuni$ilu.a"sp-pucesrlci$iaorinsri q!.yrIjma$iiqilucritorii.de rele. Deci, vrdnd SfdntulGrigoriesd mearg[ in Italia, s-adus la Tesalonic qi,dupi ce a intrat in cetate, a mersIa o mdnlstirein careera un qi un egumen caresenumeaMarcu Rus"tnic"vestit impreuni cu oameniimbunitllifi, cu care a

pesteobrazul drept,tntoarce-l Sipe celdlalt",Si l-a sfdtuindu-I, tu alte cuvinte dumnezeieEti folomult tAndrul, Iar iertat Eil-a binecuvflntat. qide viafalui cea cuviosului de cuvintele sindu-se lui Dumnezeu mulfumind imbunltlfitl, s-adus

t[pac['nqianul-mirii.de_fricabar_ba-r_il-p-rarabi,

nimerind cuviosul,nicidecumnu s-a acegtia lui' temut de ddnEii'lat ei,vtld'ndild-r6zneala de Ce allii:,, gi cdtre zis unii s:suffiirat au fel om cdci nu se temeSi nici nu estedrumelul acesta, caSicum cu noi, Siareathtatndrdzneald vorbeSte

de la ddnqii, pentrucheltuiala lui, ci il vedeau cI nu are nimic. Deci ei ilsupdrau mult, ca s6 ia mdcar cdt de pufin. S*f,6nt-Ul, cu-noscind-d.in d-umtgzeie$Qul dar, qi 3grul pe careJ dau aceia

cu bucuriei-au dat luntrea.Apoi l-au trecut de inco' cealaltlpartea rduluiqii-auaritat Eicalea riu. un flcut nici tro voia s[ meargl qi nu i-au 24

nu-mi dea Dumnezeusd mdnhncdin averea Iui Mercurie nici mdcar un ban, cdci pe mulli 25

sdraci6i sdrmanii-a sugrutnat Sile-aluat averile cAndtriia, acesta, Cd,ciMercurie cu nedreptate". secretar fusese Eilogoflt al domnieiEi,nedreptSinmul;eaaveriledomneEti. tind pe cei sdraci, de la Righion,sfintul intrdndin coraD-eci, deddnsul s-aapropiat bie,c6ndvoias[ porneascd, el Ei la Roma, un monahtdnlr, wdnd sdmeargd Deci,plutindcdtre slujindu-iintoatetrebuin;ele. s-aflcut furtundmare,incAtseinvlluia Ro-ma, corabiaqi sepurtade valuriEide abia,cu mare searf,' Apoi, flcdndu-se nevoie,a ieqitla uscat. clluglrul in corabie MergAnd a pussi m5nAnce. corabia clltinindu.se la masI, casiaduci bucate qi acizut in mare.Ial valuri,s-aimpiedicat d.e cd pe vizAnd clluglr seineac[in mare, sfdntul, la pdmint Eia inceputa se gi-aplecatgenunchii cu luga lui Dumnezeu lacrimis[-l m6ntuiascd in mare' de inec qi sI nu-l lasea se scufunda l-"a rugiciunea, dus la Dumnezeu AscultAndu-i de innec. pg.$n lemn mie qi l-a izblvit U$'Aq-t intr-o chilie Ajungdndla Roma,a petrecut nimeni, trei luni,neqtiindu-l micl,-liniEtindu-se smerenie. pentru s-a ardtat nu cdci ilqg un pe careSfdntulGrigoriel-a tlmlduit, $.qlf4qit, Apoi, v[zdnd c[ il cinstesc flqUt-cunoscut. l:a oameniicape un sfdnt,a fugit dela Roma.Clci, asupra dracilor, gulere-"p ludnd de la Dumnezeu qi pentruviafalui ceaimbunetefite pentrusmerenia lui, s-avestitpretutindeni Einu puteasI dusin Siracuza Lisdnd Roma,s--a se ascundS. intr-un turn ce Sicilieiqi acolo,inchizdndu-se 26

erain cetate. lin-r$tea. Iand-racii, intr-o noaptq U:pe cdndsfdntulserugalui Dumnezeu, eqp"gs jntupecareseodihnea,bar hE-qi-i:-aUxr.,$.rog.aj sf6ntul,afldndo piele,seodihneape ea.Atunci Qis:au pr,9ficuj-iggulfimfi-deqoarecimari qi il supdrau cdnddorme_4 insi, cu $i c0ndse.rqga. tugjciuneasa,i-a izgonitqis-auflcut nevlzufi. I-nturnul acela erao f,emeie destrlbilatl care, pe cdfi birbali pi tinerivedea, intrebuinfa diferite.meqtequguri ca str-iaducdla desfrdnare qi mai ales pe cordbierii care veneaudin locuri striine, de la Ascalongidin alte1dri, carenu qtiau vicleniaqi reauaei lucrare.Cici ii ajutaEilocul acela, deoarece turnulerala ftrrmulmirii unde poposeau cordbiile. Iar sfAntul lua pe cildtori qi ii sfdtuia sI se fereasci de aceafemeie rea. oinvdfaqipe ea,aducdndu-i DupI ageea aminte celecumplitealemuncii veqnice. Qepedepsele -demult a induplecatpreainfeleptuI cu $t-atAt pe femeiaaceea, incdt nu numai "qUJiilele.,sale sla lepddatde faptelecelerele, ci s-a.ficutqi Iar casa cdlugdri{tr. ei s-aficut ca o mInlstire, petrecdnd de aiciinaintetoattrviafaeiin curd_ adevirattr. fenie qi infelepciune Deci, petrecdndsfAntul acolo, in turnul acela multe osteneliqi sudoripustniceqti"iqi ocu. faptelebunesuflete$ti ingrulfea in toatezilele. zavistuit acest bun lucru, ca un Jgr*diarcLul"a urdtor al bineluiomului,qi-nu a l.6sat"pe.sf.6ntul pace, c:Ajnkag+Ir-un balaur maie qi infrifn qoqat, qg era incuibat acolo,in acelturn, qi l_a 27

g{3nJul s*;4 lui DulnnqzeusdjmblAnzeascd rUS?t fJp"a"sea r.pa a aceloroameni.$iindatn $i-!l,cjg?si Carea zisprin prooroculSLu:,,fncd Dumnezeu, tu grdind, iatd, Eu sunt defald.", a.scultArrdu-i rugiciunea,a imbl0gzitjnipile Jor qi nu i-au ci l-audus14gpiscopuf acelei cetilfi .tiiat capul, sd vadi ce le va poruncipentruddnsul. Sfdntul, merg6ndinaintea episcopului,;tu i;g dat cinsteaceacuvenitd,cdpj,eranrclif,*ci i -gzis cu blAndelegi cu smerenie:,,Asa ili tnveli eparhiolii?O, pdrinteepiscop, aSailieste at pldcerestl md vezi omordt de aceSti oamenirdi Si wdnd netdmdtori deDumnezeu?".lar episcopul, pentru aceasta, si-i bat[ qi s5-i pedepseasctr sffintul s-a rugat gi i-a iertat. Plecdnd de la ldrisa,a trecutffikoastea sara-gjnllpr Einimeninu l-a vdzut,iar, dupi ce a ieEit qi a ajunsla un puf, a aflat acoloun dintr-insa saracindintr-aceiascofdndaptr str-qiadape calul.Iar-saracia.ul, cum a v[ant pesfAnt, a ridicat casi-l ucidl, d.gr sulila,ticdlosulqi pierzdtorul, indatd rsg.uscal,mena-+i stind in vlzduh intins gineputdnd s-olase in jos,urmadupi cuviosul, Gtigorie, rugdndusesi-l tim flduiascd. Iar Sfdntul indrtrznea{[gi atinde-mana.cea Sp,qopiindu-se gindu-sede ddnsa, a tlmlduit-o. Nu mult mai departe,l-a intdmpinatun gm indrtrcit" care se chinuia cumplit. Deci, f trcin du-i-se mil tr de el, cuyjo"su]' a-fieut;ugi miluciunec[tre Dumnezeu, zicind:,,Doamne, ieSte de zidirea Ta Sinu o ldsasdsetiraniseascli 28 29

diavoli". Atunci, indat[ a ieEitdracul din om s-atdmiduit.A,pois-adusla Tesalonic qiacela in mlnlstirqa pentrua douaoardqi a petrecut fel de hrand un nici neavdnd Sbnlulri" Dv1ina, decdtdoar o hain[ pe careo sauacopertrmAnt aveaziua qi noaptea. din bisericdqi mergea Cdu-dflImdnzsa,ieqea qi undeii vedeamAncdnd oamenilor prin casele mdnca. la masl cu ddnqii, intra qi el qi,qezdnd seclia Aqa a petrecutmult[ vreme.Apoi iartrgi cu este nu socotindci pentru fapta aceasta, nefiind strdine, din osteneli luviinld sS.mlndnce a luat aceea Pentru de cineva. p-aftit sauchemat in biserica mai nem6ncat hotirdre a sf,.petreaci, Dumnezeu varrimite ii panl cind suspomenit[, ajutor dintru indlfime.Deci,precumhrtrneape pe Daniil in groapa Ilie-prin corb*i, p{-oorocul ieilor qi pe mul(i alli imbunlHtiti robi ai Lui in multe chipuri, aqa qi pe.SfAntul Grigorie a luminat pu l-a lisat si fie lipsit de hranl;..ci s[-i duc[ hranl in pe o femeie,poruncindu-i fiecarezi. sfdntulacolo,a venit la Deci, liniqtindu-se cu Pldngdnd ddnsulo femeiesirac[ qi vdduvd. qiiugdndu-se cu iacrimi,i-a spuscd a avut "ilr gi a cizut; decisd-qi putrezit a o casdmic[, care facl mili de dinsa qi si-i ajutes-ozideascidin a ziscdtredAnsa: milostivindu-se, npu.Iar sf6ntul, lucrulSi Domnul Dumnezeul ,,Du-teSi incepe aiutor". Femeia aceea' va trimite t1i sdracilor avind credinftrmare in cuvdntul sfdntului qi 30

plrdndu-i-secd a luat cevain mdinile sale; ducAndu-se, a inceputsi pun[ temeliacasei. $i, ln-damdin,locul acelaa izvordt o mulfime de ilnoali pe carevizind-o nu numaictrqi,azidit casa,qtr_pf,e{xl cel luat pe smoald,ci"$lhrana gao scotea sporindu-gi toatecelede trebuinfi, cu indestulare. in cetatea aceasta era un frate milostiv,care slujea cu indemdnareslracilor. Acestuia,un iubitor deHristosi"-a dattrei poiciicasi-i imparf[ slracilor.EI, teindu-iqiimplr;ind carflea la siraci, a oprit o partepentrusineqimergf,nd in cealaltd zi la biserica aceea in caresenevoia sf6ntul, se ruga lui Dumnezeu, bitdndu-qipieptul,ca str-i ierte plcatul. Iar cuviosul,ca urt-preauAzilrlr, aunoscand-fapta lui, s-a apropiatde ddnsulgi i-a zis:,,In zadartli bali pieptutfdrdfolos, Ct d, nu vei impdrli la sdracicprneq pe_g!t_f_e_gl_ApntnuJi ascultdDomnul rugdciunea,. Q^pQllltulrae, Iar el auzindacestea, s:aminunatde cunoqtinfa sfdntului gi, cerdndiertare de la cuviosul,s-a dus qi a impdrfit qi parteacealalttr, ce o oprise pentru sine. Ascultafi qi alte fapte mai minunate ca si cunoaqtefi cdt dar aveade la Dumnezeu,clci cglnoqtgg_9-e|9 _cg_g5eu. dgpage gi g9!eyii*to_.qge, qa.qicgm 35fi fost de fa{i. , LiniEtindu-se sfantulin chilialui,diavolul ca sf,-I.s upere, q.intr_?"! in ! I:t4_S^-n9bu-n,care se afla in aceacetate.Apoi, fiind izgonit dracul din om, a alergatla chilia sfdntuluigi, intrdnd 31

in[untru, a slu!-in spinarea cuviosului Eiainceput qi pe umerii lui, rizdnd fdrl a juca pe genunchii ruEine. Iar cuviosul, in tgina iqiq-rii rugdndu-se a chemat -$Ale, Uggl*tgiDgmnpfS3 qi,suflAnd asupradiavolului,l-a izgonit.Alttrdati, ple-fecAndugq_insgpe-&te, a inceput a umbla pe sub rogojina sfdntului,$r alt drac a inceput a cu pietre in chilia sfdntuluiEi striga cu ezv-'flrli ca sI-l sperie.Cu toate &l$gfi neasemtrnat qi diavoliis-audus biruindu-i ruqindndu-i, acestea amdndoi.Ctrcisfdntul,c.u:darul lui Dumnezeu petrecea in tr-insul, re cunoscindtoatpmeqteQa ca pe niqtefesituri le strica lesne Sugulilelor, ptrianjen. de in aceavremeaproape monah petrecea -U-n deasupra de bisericaSfdntuluiMina, qezdnd qi lucru de mdini.Iar SfAntul unui stdlp,ftrcdnd Grigorie,avdndgi mai dinaintecunoEtinfide luigrabnicldin viafa demutarea la Duhul Sfdnt zicflnd: vremelnicl.i-a vestit-o, aceasta ,,('asd-te de suflet, cd tale delucrul mdinilor SitngrijeSte+e s-aapropiatsfdrSitul zilelor taleSivei cdldtoripe rut ai cdldtorit". pe careniciodatd o calestrdind, pufinezile, duptr cuviosului, Deci,dupdcuvdntul s-adusla Domnul. st6lpnicul cu numgledeTeodul,a venit .{l! ieromonah, qisfituire. pentrubinecuvintare odatdla cuviosul i-azis: cuviosul Cdndvoiasi plece, ,,Mergicupace pregdteascd momfinpdrintelui spune-i tdu sd-Si Si pufine zile, tul, cd aresdsesfdrSeascd". $i dupi dupl prorocireasfintului,awa acela a adormit.
ffL:'"F!--+

*E1au allidoi frafi dupi trup, cunoscufi qi prie_ teni ai cuviosului, pe careii sfdtuia adeseoli sd sefaci monahi.Dar g! gru primeausfaturilelui, aducdnd multe pricini.Sfdn .mai tul, cunoscAnd

ziceaceasta despre oastea ceapimdnteasci,nu au blgat in seaml cuvintelelui. par nu q_a ir_nplinit anul gi au murit am6ndoi. - Un oarecaremonahpustnic sepreficea cI a.I.F dracqi fdceamulteneordnduielica sb-loci_ rascl Ei si-l bati ceilalfi frafi care petreceau aproapede dinsul. Iar acei a, vaaAndrrJ.-ficdnd nebunii,l-au prins,l-au legat qil-audusIacuviosul ca strscoatl diavoluldin el. gfdnlul,cunoscind

. Un om oarecare aveamulti dragoste qi evla_ vie cltre sfdntulgi veneaadeseori la el pentru folosulsufletului stru. Dar odatd,veninddupi 33

32

obicei,19;qintimplat de a aflat Ep om mort in trecindu-lcu vederea, s-adusla sfintul' dfUmEi, l-a cdnd vizut, a zis ctrtredAnsul: cuviosul, Iar nu ni ingropatpre mortul ,,O! frate, pentru c-e tn pe care l'ai tntdlnit tlrum Si upoi sdfi venit Ia mine, ci l-ai treculcu vederea Sinu l-ai socotit tntru nintic ?".lar el, auzindcuvdntulacesta, lui. foarte mult g-amiraf de cunoqtinfa Un boier aveadregttoriede comit9i,clzind inaintemoartea, mareii stdtea intr-o greqeal[, careil 9i Tesalonicului, din parteasthpdnitorului Iar in temnill 9iii hotlrAsepedeapsa. inchisese dinsul, nimicdin celedespre sfdntulnici nu auzise pentru mijloceascl sI nimeni nici nu il rugase el citre domnul cet[[ii. Ci, de la Dumnezeu lui, indat[ spedeapsa despre inEtiintindu-se a dus Ia domnulloculuiEicu multe rugdciuni l-a izblvit din temni[trqi de la moarte' Q-d3tI,sfdqtuls-a"sfltuitcu unul dintre uceqi 4icii lui s5 se ducl in plrfile Slavoniei si se slllqluiascdin munfii de acolo. indatl pufinecale, Deci, pornindqimergdnd lar ucegrabl' s-aintors inapoi cu foartemare a zis nicul,vlzdnd aceastlgrabniclintoarcere, cltre dinsul; ,,Dar pentnt ce,pdrinte,te'aiintors pe cale?"' binemergeam cdcifoarte derepede, aSa Sfdntul a zis cltre d0nsul:,Frate, doreamsd mergemSi sd loatim tn acelloc, dar am vdzut soare Sirut detnultd vreme,prin cd acolo nu este ra slnvonilor voinla lui D umnezeua ndvdlitasup 34

mullime de oaste debarhari careauprddatSiau omordt pe toli locuitorii aceluiloc, tncilt curgea sdngele giroaie.Apoi au ars cufoc toatecetdlile Si le-au pustiit". Pentru aceeap,uviosulzicea acestea:"lk"F".ffimnsif"drhvmtiredumnezeiascd nu md voi striimuta din loc in loc,,. (/n monahera dator unui tdnir un galben qi mergdnd monahulacela la mareleGrigorie, intre alte vorbe ce a zis citre dAnsul i-a rpur qi aceasta: ctrestedatorcu un galbencuttrruit6nlr. Iar cuviosul, auzindacestea, a ziscltre ddnsul: apldticit decur6nd,ca-gd ,,$6rguieSte-te nu rhnAi tn veacul ce va sli.vie.Cici,tfr.ndrulacela dq-tor cliruia ti eStidator.degrabd va muri.,, DupI ce a auzitacestea, manahulacelas-a minunatde,cunoqtin.fa mai inaintea sfdntului qi,degrabd a plltit datoria.Iar tdnirul acela, dupX prorocia sfdntului, peste.pufine zile s-a dus ctrtre Domnul. Dupd moarteaEi ingroparea aceluia, s-a dus unul dintre prieteniisdi qi i-a spuscuviosului. In1cuviosul" intristAndu-se de moarteatdntrrului, a ziscltre celcareii adusese vestea: nicidecurn ,,Frate, sdnu tetntristezi pentnt moarteaprietenuluitdu,qipregdles_te:le.ii_la-de_ qc'S#Jg, cdcicurdnd teveiduce Situ dupddhnsul,,. dupl prorocirea sfdntului s-adusqi acesta $i din viafa aceasta. Alt monah,anumeAtanasie, careaveaviafa impodobitd cu fapte bune, ne-a povestit acestea. ,,Odattrr4ila_v,-e.pi1&-g6nd sI merg la 35

Constantinopol. $i mergind la sfdntulsi iau sI o fac, pentrucildtoria ceaveam binecuvdntare <Ant vdzutun monah,anume cuviosulmi-a zis: Atanasie,vrdnd sd meargdla Constantinopol, pentru tn corabie celetrebuincioase Sipundndu-Si toateacolofi s-atntorsinapoi.> a ldsat cdldtorie, Iar eu am zis cltre ddnsul:,rAu doardpentru pdrinte?>Iar el aceasta, mine li s-a descoperit a zis:,,Da." noi ne-ampretrei siptdmdni, Apoi, trecdnd gtrtit de cdltrtorieqi pundndin corabie cele Grigoriein acea a venitla SfAntul trebuincioase, ca si ia un boier,pe nume Gheorghe, vtq1ne clci voia sI se ductr qi el in binecuvdntare, Bizan[ pe uscat.$i avdnds[ treaci prin locuri qi ruglgrele,cpreade la sfintul binecuvAntare primejdie. de ciunecas6-lpizeasclDumnezeu de protosinghelar, Acel boier aveadregtrtoria Iar ptrrintelenostru adici nlai marepesteoq"ti. de mdn[, a impreunat Grigorie,apucAndu-md mdna mea cu mdna lui Gheorghe9i strAncu aiutogindu-le pe amdndoula zis:,,Mergdnd rul lui Dumnezeu,iald cd trimit Sipe acest frate cu tine,gdcitllp.ry.Ul-teneSsz.Wi fi sgAmturi te va priltr-insuL" Deci eu,uitind Dumnezetq scoate in corabie,am urmat de toate celece pusesem cuviosului. dupdporunca pe Gheorghe, $i ludnd am pornit.Duptrcene-am iarlEibinecuv6ntare, apropiat de Hrisopoli, slugilecdrmuitorului indati au prins pe Gheorghecare mergeacu 36

mine qi l-auduslegat Iael.Cici inipiratulporuncisecArmuitorului pund si strdjilacetatea aceea. Dar, fiindci eueramcunoscut cuceicareau prins gi legatpe Gheorghe, m-amrugatlor cu multl sdrguinli qi de abial-am izbdvitdin legituri. Mergdndnoi de acologiajungdnd la o cetate ce senumeaVoleri, un boier al cdrmuitorului iardqi a prins pe Gheorgheqi vrdnd si-i faci riu, eu m-amrugatboieruluiaceluia cu multd smerenie qicu dumnezeiegtile rugtrciuni celebine primite ale cuviosului Grigorie,Gheorghe s-a izbdvitde nevoiaceaveastrpdtimeascd. DupI ceam scipatde acologiam cilltorit pufindcale, am ajuns la un rAu ce se numeaMaronul qi l-am trecut. Apoi, mai cildtorind, anr ajunsla mare gi intrdnd.incorabie,am plutit cu bund sporire ;i fdrl nici o suplraredin parteatdlharilorde mare,carepindeaupe acolo.Aqaam ajunsla gi eu am hotlrdt sd locuiesc BJaang acolo.Iar p_-hp"pfglre, isprivindu-gitoatetreburilesalecu bineqi ludndo boieriede la impiratul, carese nume$te., il*U-sjf a mersla ie, intorcdndu-seacasd, gupo*qrtgi imbrifiqdndgis6rurindcinstitele sale picioare cu multi evlavje ii povestea toatesupiq41rle cepitimisein cilitorie gicum"prindumnezeiegtile lui rugtrciuni, Dumnezeufle iz_bdvil l_-a prin mijlocirealuiAtanasie,prietoale acelea, tenul siu. DupI trei luni a venitqicuviosul de la Salonic la Constantinopol,unde petreceamqi eu Ei, 37

pu{ini vreme, ne-amdusamindoi la ztrbovind putin a qi MunteleOlimpului acolopetrec6nd c[ vine un ucenical lui de qgq-gscut-9-g.-d-Uhul din MunteleOlimpului, ieEind Deci Ia Salonic. sdu.Iar ucenicului a mersintru intAmpinarea spre vine pe plrintele slu ctr vlzdnd ucenicul, pentu tine pdrinte, cinstite ddnsuli-a zis:,,Prea am venit, cdcidoream foarte mult sdte vdd." lar cuviosuli-a zis:,,$i eu iardsipentrutineatn venit cduffindu-mti". de la Olimp, casdnu te osteneSti Zaharia Petreceain Un monah pe nume biserici in Salonic,unde a zidit o frumoastr Mina. Mucenic Mare [ 6ngl numeleSfAntului biserici locuia o femeie acea dumnezeiasci pefemeie nesuferind acela, viduvS,decimonahul acolo,aproapede biserici, pentru si petreactr Iarfemeia s-a sminteall, voia si o izgoneascl. dusla cuviosulqi s-arugatcu lacrimisi-l sfdtualuniascl pe monahulZahatiasdnu o supere' pe rugat a gind-o din casaei. Deci cuviosul ,,cdn'ai Zahaaastr nu neqijeasc[ pe f-e-meie, dela ddnsa." a zisel cdtredinsul - nicio supdrare iarZahaian-a wut nicidecumsi ascultesfaturile cuviosului,clminiindu-seinctr9i mai rlu, ei. si-i dlrdme casa a.poruncit Cuviosul,Ylafindjire'tuhriceanernilostivi Ei duptr 5eliniEtea Jiril"omenie.I[sindu-t in pace, iconosi-i obiceiullui Eisgrugalui Dumngz_eu I ar Du mnezeu, alui. tr miseascl !ucruldup--4 --v'gi CareesteJg.ql-l--o"-f fa"nilor+iscutitorulviduvelor, monahuluicel asuPra izbindtr a ftrcut .degrabtr 38

nemi| ost i v qi nesu pus, t5i$i f 4.Lq.a.Lqp$J*"p n qi care-l chinuia riu foarte n-a {tgg-g!0plit, putut in alt fel sI scapede dracul cel cumpJit, pdni cind L"au dusla cuyio$l qi a ftrgdduitctrva implini toatecdtel-a sfltuitel. Auzind cuviosul figlduin[a lui qimilostivindu-se spreddnsul, a f-1c."ut rugiciune citre DumnezeuEiindatd s-a izbivit de drac.Apoi, v.eqffiu-giin fir,g, a mullumit cuviosului, iar pe femeien-amai suplrat-o. . .'" Alt monah,anumePetru,iU,U.{r4 !-Ig"eJg-A.$i qirdvnindviefii lui celeiimbuliniqteac.uviosului n[td{ite, a vrut sd-qi faci chilie aproapede a cuviosului Grigorie, ca,avAndu-l de-apururea gtldi vie inainteaochilorsli, strseindemnecitre urmareafaptelor bune ale lui. Deci,incepdnd a lucra la chilie,agjg$lpt$e vipgrpdintr-o piatri qil-a muqcat unadepiciorqialtade mdni. gi mdhnindu-se foartemult qi temhndu-se de moarte, a alergatla cuviosul gi cdzdnd inaintealui, i-a aritat rdnile undeil muqcaser[ viperele. Iar el, ${Tr,.grindu-se, nici n-a vrut str se uite sprerlni, ci a ziscitre ddnsul:,,Du-te Siteatinge de mormdntul PreacuviosuluiDavid Si el te va tiimddui". Iar Pgtru,'durdnduJ muqciturile viperelor,a ziscdtrecuviosul: ,,O,pdrintesfinte, nicidecummilostiv indu-te,md vei tdmdduiSimd vei izbdvi de durerilemorlii cem-autnconjurat, clci cys"f, cd poli siimd tdmdduiesti". Atunci cuviosul, fl-e6n^dgfg_milI-, de s;a qug3tla Dumnezeu.str-l vindecede .dansul, 39

acelea s-afdcutsln6muqcdturile EinumaidecAt tos Eia mul{urnitsfAntului. gchi,inc6t O fecioari aveao maredurerq.la era str se primejduiascla-qi pierde vederea. Venind la sfnntul,se ruga cu lacrimi,zicind: nl lui Dumnezeu, ,,Robule fie-1intild de mine, decumplitadurerea pdcdtoasa, ;i md izbdveSte a-mipierdelumina"' ochilor,cdmd primeiduiesc qi ficdnd cu lui Dumnezeu Iar el, rpgAndu-se sfdntalui mdni semnulSfintei Cruci pe ochii s-at[mlduit qia preamlrit acelei,bslnave,indatd pe Dumnezeu. in chiliasa,liniEtindu-se cnviosul Petrecdnd salepustnicu nevoinfele qiindeletnicindu-se s5ucuvinte de-apurureavorbeacuucenicul ceqti, sufletesc.Iar plinede tot folosul duhovniceEti;i seindeletcuviosul care acplea,in nopfile din una qezind qi vorbind niceacu unele ca acestea, a-yfgLlt-i.e;ind s[u,4pgsta dupdobiceicu ucenicul ce luminatoatI fafa lui, d:n,g.U"rgguviosului{oc q.aci didea razede soarp.$i nu numaio datl sau ci de mai multe ori. de doui ori a vdzutaceasta, uceniminune,s;ainfricoqat VizAnd aceastf, s-arugat cuviosului, cul qi clzdnd la picioarele taini minunat[,pe care sl-i descopere lui acea de vorbdcu ddnsul. qedea cdnd o vedea adeseori qi cu s-merenie, dupl Iar cuviosul,cu,bl?I}d-qfe o obiceiulsiu, a ziscltre ddnsul: ,,Aceasta pricifiule,cdcieu md Etiupe mine nuiegte"qf--ejinlp*ta, ta suntun om plcltos. inqpzic fie: cd de se va 40

tr
cum iristosazis: insuEi -ggft;tul"uilutffiffiupe
gLale curlti omulpe sinsde patimile trupului .Tq!,ql sdsesdldsluiascd Sf6ntvin sj piul si-D.uhil
tn unul caacela>. Deci,dupl cesevainvrednici sI sefacdintr-acest chip,S&mci nu mai griieEte el, EDlunnsaeu-Celcelocuieqte-intnr" el. Dup[ cum zice:<Voi veni;i.k6 Ia el voi face". Si cJyilnlglDammlui, dupl cum zicepsalmistul, eite pgjgs.tamunif. insd Eitu, fiule, daci te vei nevoi q-kj*ldti pe tine de patimile [ruBUlUiqi qi dac[ vei.tdia,cu sabiaDuhului ele**flp!-uJui spiniipatimilorgi dacl t9 yei rugastbruitorlui Dumnezeu ca InsuEi sI-idezrld[cinezeqi focul cel dumnezeiesc sf,*ardirnateriaceaplinfl"dp patimi rele qi sI inmulfeasclin sufletul t5u rgdul faptelorbunetAttfuj qi tu te vei facelocaq indemdnatic, curatEivrednic de sdl5qluirea lui Dumnezeuin tine; iarsuvintele tale vor strlluci, duptrcum a flcut Dumnezeug.U smere-nia pentru mea, milostivirea Lui ceanemisuratl. Dar eu indriznescsI zic cltre dragostea ta, ci pentruneincetatele rugdciuni, carede-apururea seinalfi cltre El, ziuaEinoaptea, din adAncul I,ui inimii."mele, m-acercetat cu dumnezeiasca mil[. A-poi rpi-a trimis sabie cu amdndoui pirfile ascufite qi aurite,a cirei frumusefe nu pot a o spune, strilucescraze lumiEidintr-insa qa noaseca fulgerul,pe care Dumnezeu, un milostiv fi:a descoperit fie de le.ai vlzut. Deci, pizeqte-te si nu spuitainaaceasta nimlnui, cdt
4T

rll
nu cumvaauzindoameniisd voi fiin.via[{, c.d ceva delaudl pentrumine, socoteascl cici atunci yoi cddea dinslavalui Dumnezeu, pentrusla.-v*a pam_eni. CI eungngi1lg Ji-amspus, caunui dS,!p al meu,iubitginevoitor ucenic cdtrefaptebune". - Un mirean aveamultl dragoste qi evlavie cdtre cuviosulqi venind odatd sd ia binecuvdntare de la el,cdndyoiasI seintoarc6, cuviosul i-a zis:,,GdteSte-te demoartecd s-a apropiatvrevremelnicti". mea ducerii tale din viayaaceasta acestea ca de la un Iar el, ascultdnd cuvintele toatd ingeral lui Dumnezeu,indatl Ei-aimpdrfit monahiscusit, la sdracigi, fdcAndu-se a-v..erea pulinI intru Domnul. vreme a riposat dupi Q femeiecareaveamare durerede cap gi pdtimea rIu, caEicumar fi fostindrlcitd,neavdnd altceva ce s[ fac5,a venit la sfdntul;i, ludnd patima dureriicapului. binecuv6ntare, i-aspus cuviosului, Apoi, cdzilnd cu totul la picioarele Iar cuviosul, serugacu lacrimi s-otdmdduiasci. gi-a.pus miinile pe apropiindu-se de dinsa, ctrtre Dumnezeu, capulei gi,ficdnd rugdciune gi i-a gterssudorilede pe fafl in acestchip a izbdvit-ode aceamare fierbinfeali Eidurere. preaIar ea s-a dus la casaei bucurdndu-se, qi sfdntului. pe mullumind mirind Dumnezeu Un om pe careil prindeaufrigurile,cheltuindu-Ei sa la doctori,in nici un toatl averea mairduiiera. chipnus-atlm6duit, ci,dimpotrivd, Deci a venitin tainl la cuviosulqi s-aimbricat 42 cu rasa lui, pe cdndil scuturaufrigurile qi il chinuiau; iar.cAnd s-adezbrdcat de rasd, indati a scipat de friguri Eis-afdcutsdndtos. '-- Un monahayeaun duh necurat ceil muncea foarte tare.Deci a mersla sfdntul, neqtiindu-l nimeni ci esteindricit, clci toli socoteau cI pdtimeEte de o boaltrfireascd. insuqidraculdin el grlia cdtrecuviosul zicdnd: ,,Grigorie,iardsi ai venitsd md izgoneSti Si de aici?" CIci il mai izgonise pe acest cuviosul dracdintr-unom pe careil loviseboal[ greala qale qi la pintece.$i iarlqi a inceputdracula strigazicdnd: ,,Grigorie, cu rugdciuniletalemd arzi Simd izgoneSti deaici! Iar acum, cd intrd in bisericd,a ridicat mAinile cdtreDumnezeuSiseroagd Lui ca sd md izgoneascd iatd, ies Sideaici.De aceea, Sintd ducde Lui de acum tnainte voi nu mai intra tn frica Si Acestea zicdnd, zidirealui Durnnezeu.". a ieqit diavolulin fafa tuturor qi indati s-atimlduit monahuldin ceasul acela. Un ucenical cuviosului, anumeIoan,blrbat cucernicEi impodobit cu tot felul de fapte bune,ne-apovestit multe faptetblositoare de suflet,intre careqiurmltoarele:,,Ieqind noi din chilie,intr-o dimineafi,cas[ mergem undeva, pentruoarecare qi treabd mergdnd pe cale,mi s-aintdmplatde m-amdepirtat de cuviosul qi de frafii cu care eram Ei m-am ritlcit; apoi, ciutdnd pe cuviosul prin multelocuri,nu l-am aflat nicidecum.intr-al qaselea ceasdin zi, 43

{r
umbldnd qi ciutdndu-l qi uitdndu-mi inapoi, am vizut pe cuviosulvenind dupi mine. el indat[ Iar cdndam zis:"Iatd-lpepdrinte!> s-aflcut nevlzut ochilor mei. $i abiadupi trei qi i-am am venitla cuviosul zile,intorcdndu-md, zis:<Pdrinte,dar rut te-aiardtatmie alaltdieri tn voiastrascundd cutareloc?> Iar el, smerindu-se, celeces-auintdmplat,ins[in urmd,fiind silit de in ziua <fntr-adevdr, mine, mi-a spusacestea: p6nd te-ai pe cale, mergearn cu tine aceea fiule, de tine, dw tn cutare sat;atuncim'am despdrpit precum Si tu singur Stii>>". insd Ei Simeon, despre care am pomenit de multe ori, ne-apovestitastfel,zicilnd:,,De multe ori am stat tn bisericdgi mi s-a ardtat cuviosul, cdntdnd tmpreundcu mine Si indatd mea.insd dttpdpu{ind sefdceaneviizutdin calea loc unde vremeiardsimi seardta,stdndinacelasi stdtea Si altddatd". I-Jn om, fiind cuprins de rdceall, se ruga insX neputinfd, de acea cuviosuluica sd-lscaPe dAnsulnu voia. Iar bolnavul,afldnd vreme pe cinstitul cuviosulde potrivitd,cdnds-asculat acolo culcat s-a s6u aEternut,atunci indati venind qi bolnavulcu marecredinfi. Cuviosul, voia s[-l izgos6u, gdsindu-l culcatin aqternutul u mi voi scttl4 neasci.Dar el a ziscitre ddnsul:,,N pdnd nu md voi face sdndtos!"Atunci, atingindu-sesfdntulcu mdnade cel bolnav,indatl slnitos. s-aizbivit de aceaboal6,sculdndu-se
44

Un cuvioscarepetrecea pe un stdlp,trimildnci odatd pe uceniculsdula ascultare, vrtrjmaqul, uritorul mdntuiriioamenilor gi pierzitorul, a (t6lpnimeqtegugit gia aduso femeiesi slujeascl culuiaceluia, pdndcandii vaveniucenicul, zicdnd ctrestecunoscutiEirudeniea ucenicului. Deci zdbovinduceniculintreaceaascultare qi petrecdndeamult[ wemel6ng[ stAlpnic qislujindu-I, aqteptdnd venirealui, seminitorul de neghini a inceputa aprindein trupul stdlpnicului dorinfi necinstittr. Fiind Ei femeia aprinstrde aceeaqi dorin[5,se sileastrse suiela stdlpnicca sd se inflptuiasctrflrddelegeaqi sI senascd picatul. Cunoscind aceasta, cuviosul, cu darul lui Dumnezeu, a infeles ci trebuiesi alergeacum si ajutefrateluisdu, in vremea nevoinfei, dupi cuvdntul infeleptului, care zice:,,Fralii tntnt nevoi,de bundtreabdsd,fie",qi,,,Frate pefrate ajutdnd sutrtca o cetate nebiruitd";ci, dacil nu seva grtrbi a scoate pe frateledin gura vicleanului,indatdseva facerobul celuistrlin qi de mare bucuriediavolilor.Mtrcarctrera slabcu trupul,indatdluindu-qitoiagul, s-adusacoloqi a gonitpe femeie cu mareruqine. Iar pe stAlpnic, dojenindu-l qi mult invdfAndu-l pentrufolosul sufletuluigiinttrrindu-l, l-a ldsatcu pace. InsI daci am voi si povestim toateminunile cdte a fdcut cuviosulGrigorie,ele covdrqesc mintea noastrl qi cuvdntul nu poate str le cuprindi,iar vremea nu ajunge a povesti faptele 45

buneqi darurilece le luasede la Dumnezeu qi la ceinfllfime de faptebunesesuise acest sfdnt de Dumnezeuinfelep[it.Dar din cele ce am scris, poate str cunoasci fiecare cdttrindriznealtr aveacltre Domnul.Clci adunAnd toate faptele bune,s-a flcut locaqal Sfintului Duh Ei a ajunsla culmeafaptelor bune. Cu dumnezeiasclcugetare netezeacalea postniciei, stricdnd toateimpiedicirile vrdjmagilor qi povtrfuindla caleacredinfei.Cu priveghereaa izgonit lenevireaqi atdt de mult a risipitintunericulei,incdt nici chiarin somnul lui n-a putut str-iaratevrljmagul vreo ndlucire, precumare obiceiulde a se arlta in vis celor iubitori deinfelepciune. Cici el,dupi numele lui, era priveghetorintru faptele bune, incit nicidecum nu eracuprinsde somnulcel purttrtor de moarte. infrdnareaucigtrtoarelor patimi qi pltrcerilor izgonirea pizit-o,incdt atdtde mult a petrecea ca un inger,clci se hrlnea cu darul PreaSfintului Duh. Slrlcia lui era apostolicl qi imbrdcdmintea evangheliceascd, cdcinumaicu o haini proasti iqi acopereatrupul. Cu astfel de petrecere trlind el, atdt de mult qi-a cur[{it sufletul qi trupul de toatepatimile,incdt s-aficut vrednic de preofieqi hirotonindu-se dupi lege,a fost preot vrednic qi de Dumnezeuales,slujind SfdntaLiturghie cu inima zdrobiti qi cu duhul smereniei.
46

Avea inchqi rdbdare multi, incf,ttoateispitele ce i seintdmplau, ori de la draci,ori de la oameni, urmdnd cu multi bl6ndefe le inltrtura, pe Iov,intru pe plrinfii ceimaiinainte de Lege: pdtimiriqiintru munci;pe Iosif,intru ispite;pe qipe toli ceilalfi. Cu smeAvraam,intrucredinfd renialui, a smerit EipeceitineriEimdndri;ingAmfareaslavei deqarte a lepldat-oqi a urdt-o,precum il arlta hainalui cea smeriti qi proastd. cici vorbea Sfialain vorbireeraneaseminati, gicucernicie, a moqtecu multi bldnde[e deaceea nit plmdntul, cum ziceDomnul. Dragostea atdt de mult le-a Eimilostivirea cdqtigat cuviosulGrigorie,incdt nu pomenea nicidecumriul cuiva qi toate suplrlrile ce-i veneauasuprale ribda ca pe niEtepricini de bucurie, pizind pAni la sfdrgitulviefii sale aceastd liudatl doime a faptelorbune,adictr qi milostivirea. dragostea Dar mai inainte de toate, a pizit cu de-amiruntul credinfacea dreapti qi in cuvintegi in fapte,avind cdtre dinsa rdvndnemdrginite $i infocate. Pe ereticiii gonea sa Eipe cu toatdputerea tofi ii invlfa cu cuvintelesales[ se inchine qisdle cinsteascl duptrpredania sfinteloricoane precumbdrfesc Bisericii, nu ca pe Dumnezeu, Pentru a@ea a izblvit ceifdri de minteqinebuni. qii-a povtrluitla pe mulfi de urdciunea aceasta qisdngele dreapta credinfd, flcdndu-isI-qiverse pentru aceasta;duptr ctrtre cum el mtrrturiseqte pentrucinstirea icoane, tofi ci eragata, sfintelor 47

sd primeascl moartea. Deci, cu mirturisirea aceasta, s-afdcut mucenic Ei,fdrd bitii qi flrd rdni, a luat cununamuceniceascl. Pe ldngi toateaceste faptebune, erainriddcinatdgi sfdntarugtrciune in inima lui, avdnd minteasa intotdeauna pironitdla Dumnezeu

Deci,petrec6nd cuastfel decuvioEie qivlzdnd celecereqti fiind incl pe pdmdnt, a venitvremea si seductr cdtreCel dorit. $i vrdndDumnezeu casi-l cheme la Sinegi sd-la$ezein ceata inge_ reasctr cape un ingerpdmdntesc, cas[-l preamd_ reascd cu Iuminacereasci qisi-l odihneascd in bucuria drepfilor qi preacuvioEilor, ca unui dreptqi preacuvios pustnic deslvdrEit, a trimis asupra lui o boali foartegrea, a epilepsiei, incit zdcea pe pat nemigcat. Pentruaceea scrugaIui Dumnezeufierbinte,ca sI-l ugureze de boala aceea qisd-ideaboalahidropicei, casI seumfle gi sI putrezeasctr trupul tui. Deci Dumnezeu a ascultat ruglciunea luiqi a ridicatde la dAnsul patima aceeaqi i-a dat-o pe cea pe care a cerut-o;qi atdtde multi s-aumflattrupul, incdt se vedeaca o folie umflati de vdnt qi numai dupi glasse cunoqtea. Acestea pdtimindu-lecuviosulin oraEul Avlon, lAngi cetatea Tesalonicului, a auzitde boala lui preacuviosul pecarede multe Simeon,
48

ori l-am pomenitrnai sus,careera qi starefqi Acestas-aintristatfoarte unchi al cuviosului. qi a trimis scrisoare cu mare rugiminte chemdndu-lla sine,scriindu-iastfel: ,,FiuleGrigorie, ca md mdhnesc am auzit de boalata Sifoarte Si, viala meafdrd de vreme,clt sd nu se scurteze amard Sijalnicd moarte, din pricina tntrisldrii despre boala ta, vino, te rog,fiule, ca sd ne mai viald,cdcicredcd,dacdvei vedemtntru aceastd ruga pe Dumnezeu,lie tli va da putere Si vei tale bune Si putea veni,ca auzind tnvdydturile vorbele dulci Si de suflet folositoare, sd ne lui bucurdmtmpreund Sisdmulyumimbundtdyii Dumnezeu". Deci fericitul, primind scrisoareade la unchiul gi starefulslu, deqiera foarte slab gi pustnicegti, obositde bltrdnefeEide nevoinfele cum qi de boalaceacumplitdce-l cuprinsese, punfrndu-qi nddejdea in Dumnezeuqi intlrindu-secu ajutorulLui, apoi fiinclindemnat gi dorul ctrtreduhovnicescul s5u de dragostea plrinte Eiinvdtltor, a trecuttoatecu vederea, clldboali qi lungimea bltrine{e, slibiciune, qi, cu ajutorul toriei pornindin caleincet-incet, c6iigicu multl lui Dumnezeu,a trecutlungimea Acolo a osteneald a ajunsla Constantinopol. cici pdnl aflat liber pe unchiulsIu Simeon, inchisin temnifddin poruncalui atuncifusese pentru implr[fea atunci, care LeonArmeanul, pentru cinstirea mlrturisireabuneicredin[e Ei sfinteloricoane.
49

Deci vlzindu-se unul cu altul, cu nespusi bucuries-aumdngdiat foarte tare,apoi,slrutindu-se cu dragoste duhovniceascl, cuviosul Grigorieacdzltttla pimdnt Eiaimbri{iqatpicioarele starefului qipdrinteluisduduhovnicesc. Iar unchiulsdu,SfdntulSimeon, a sirutat pecuviosul Grigorie,cape un iubit fiu qirudenie dupi trup, cici din tiniri virsttr il crescuse qiil povlluiie la calea mdntuiriiqi a vieluiriipustniceqti. Apoi dupl ces-aubucurat qis-aum6ngAiat din desiul, indulcindu-se cu vorbirile cluhovniceqti qi de folossufletului, s-audespdrfit. SfAntul Simeon s-a dus iartrqila mintrstireasa, iar cuviosula rdmasla Constantinopol. Deci chinuindu-se cuviosul un an intreg cu aceaboali cumplitdgi neciutindu-secu nici un fel de doctorie, ctrcisepregitisede moarte,qi-a cunoscut mai inaintemutareasa qi a zis ctrtre frafii careeraucu ddnsul: ,,Fralilor,tndrdznfi, cd sfdrSitulvielii mele s-aapropiat.Deci luali-md Si ducepi-md in casaceaprimitoare destrdini,cdci dupddoudtprezece zile vafi sfarSitul meu,..Cici aceia pregtrtindu-ipatul,l-au puspe dAnsul qi, ridicdndu-I, l-audusacoloundele-aporuncit.$i duptr douisprezecezile, adicd in a doudzecea zi a lunii noiembrie, qi-a datcinstitulstru suflet lui Dumnezeu. Atunci omul ceresc s-a dus la cerurigia adormitcuplrinfii lui, ajunsintrubitrdne[i ad6nciqi desivirqitin faptelepustniceqti. Frafii, duptrfericitulsiu sf0rqit, au pregitit celede ingropare qi,cind il duceau pe nisdlie 50

lui moaqte, ca seingroapecinstitele 9i sfintele s-aapropiatcu credinf[un bolnavcareaveao boali cumpliti,incdtnu puteasi steadrept,ci era aplecat $i garbovit. Acesta cum s-a aProPiat de n[sdlie, cd a puscinevamdnape el, s-aintors ptrrdndu-i gi u intttbat pe fratele care era aproapede demine?".Iarel a rlsddnsul: ,,Au tttte'ai atins c[ era puns:,,Nu, nu etl". Atunci a cunoscut careumbreamoaqtele put"t.u lui Dumnezeu qi dat indatl tdmdduire i-a ifint" alecuviosului nici lui, neavAnd gi s-aindreptatde gdrbovirea urml de boall. in Dupd ce s-auingropat sfintelemoaEte p[m6nt, un alt om avdndun duh necuratcare il chinuiacumplit,veni Ei se apropiede mornumele acolo,chema qi,stAnd mdntulsfAntului in acea qi petreceau lui in ajutor.Fra{iicareerau judec6nd cu sfdntul, undeeraingropat mintrstire aseun plmAnt in slingroape tolii cdnu secade afari racla au scos caacela, scump odor menea petrecind indrlcit, Iar cel cu sfintelemoaEte. de duhul a scdpat pufinezilel6ngi raclasfdntului, cu qi, flcdndu-se tel necuratcu ruglciunilelui slivind peDumnezeu' totul s[n[tos,s-adusacasd de un duh necurat, Un altuliarlqi erasupdrat cum a venitqi s-aatins ca qi cel dintii. Acesta, s-aizblvit de duhul sfdntului,indati de moa$tele sa bucurdndu-se' cel necuratqi s-adusla casa ce senumea picior o bubl Un om aveala un qi,mulfi ani pltimind de acea carchin(cancer)

5t

{r
boall nevindecati,a venit la sfintelemoagte ale sfdntuluiqi numaice s-auns la buba sa cu piciturile ce ieEeau din raclasfdntului. indatl s-atImIduit. la mormdntulSfdntuluiGrigorie, ducdndu-se gi-amlrturisit patimacu lacrimiqia cerutajutor - a incetat de la dAnsul. $i indatl, o minune! r[zboiul din trupul lui qi a r[mas fratelenesuplrat Eineispitit, slivind pe Domnul qi mulfumind sfAntului. Petru, a fostrobit de titari anume Un monah, vreme inchisin temnifd Ei, linut fiind multi impreuni cu mulli allii,intr-unadin zileleacelea i s-aspus ci a douazivor si le taiecapulla to{i. cel de pierdere,a Iar Petru,auzindrdspunsul Grigorie cltre Sfdntul stdruitoare flcut rugiciune toati noaptea,ca s[-l izhlveasclde moartea pufin ctrtre ziud, ceafIrI de vreme.$i, adormind i s-aaritat sfintul in vis qi i-a zis:,,Nu te teme, ziui, tofi cei Pelre,cd nttveitnuri!" $i flcdndu-se Iar sfdntul, moartea. iqi agteptau ceerauinchigi mai presus cu rugiciunilesalec[tre Dumnezeu, de robie, dininchii-aizbdvit detoati nldejdea, citre soareEi de la ntoarte.$i intorcAndu-se dat mulfumire i-au sfintului, ale sfintelemoa$te pentruizblvire. ani O femeiefiind indricitl de paisprezece Ei venind la sfintul ca la un liman liniqtit qi petrec6nd zile cu rug[ciunileSfdntului cdteva Grigorie,s-aizblvit de draculce o muncea$i vreme, Duptrcdttrva s-aintorsacasislntrtoasd. intr-unpicat EiiarIEis-aimbolntrvit, iar a cdzut foarteriu mai rdu cainainte.Decichinuindu-se iariqi a alergatla racla de duhul cel necurat, picatul cu zdrobire mtrrturisindu-gi sfdntului. 53

sfintul Eiindatds-atinrdduit. O femeieoarecare sechinuiade trei zile qi nicidecum nu putea sI nascl.Aceasta trimildnrt Ia sfintele moaqte gi aducdndu-i-se untdelemn din candela sfdntului, numaices-aunscuddnsul qiindati a niscut firl nici o durere. O alti femeie, av6nd o boall greain plrfile ascunse, pltimea foarteriu ginu seputeatdmtrdui cu niciun chip.Iar dupl cea venitla sfintele moaqteqi Ei-apus capul pe sicriul sff,ntului, mirturisindu-qi patima cu credinfd, numaidecAt a primit tdmiduireprecum a dorit. Un om aveamaredurerede capqi,nemai-

acutn mergi at paceSifii sdndto.r.,. $i s-a dus mullumindqi slf,vind pe Dumnezeu. Alt fratc aveaatdtarizboi gi smintealiin tnrpullui,incdtii primejduia mdntuirea. Accsta. 52

de iniml, cu lacrimiqi cuflgtrcluinf5 ci cleacum inainte nu va mai pdcltui. $i, cerAnd izbivire cu credinfi neindoitd, indatl s-aizbivit deduhul cel necurat gi s-a dus acasdbucurdndu-se, slivind pe Dumnezeu EimulfumindSf0ntului Grigorie. Sfintelemoaqteau rdmasmultd vremein

minunilorsalepretutindeni. Atunci, prea binecredinciosul ban BarbuCraioveanul, carese trdgea din neamul Ba s a ra b i l o r,a ce i ca re a u umplut far a Romdneasclde sfinte mindstiri, zidind din temelieSfdnta Ministire Bistri[a, intru cinstirea Adormirii PreaSfinteiNlscitoare deDumnezeu gi purureaFecioara Maria,in judelul VAlcea, pe apaBistrileigi,vrdndsao impodobeasci cu un odor scump qi sf6ntcaacesta, cu multdsdr_ guinfi Eicu multl rugiciunec[tre Dumnezeu qicdtresfdntul,le-a adus cu marecheltuialldin mdnistirea undeseaflau,insfdnta mdndstire cea din nouziditl pile-aaqezat acolo, cumultdcinste qi evlavie, in sfAnta bisericiin parteadreapti. De atuncipdntr in ziuade astizi seaflI aColo nestrlmutate,intregi qi nestricate, izvordnd mireasmi preafrumoaslgi ddnd tlmlcluiri pentru tot felulde boli,caqi maiinainte,celor ce aleargi cu credinli cdtreele. Cdci darul qi
54

sfinfeniaaleqilor lui Dumnezeuesteneimpude multe finat.Iar farao pdzeEte Eio ocroteEte gi de prinrejdii. feluri de necazuri p6ndaici,pe care, Cred cd ajungcelescrise pe scurtle-amscris, pentrudragostea voastrl, ca sd se arate fapta cea bunl qi indrlzneala Cdcide aE Sf0ntului Grigoriecltre Dumnezeu. fi avut - zicescriitorulvie{ii sfdntului- zece limbi Ei tot atdteaguri, tot nu mi-ar fi ajuns Iar tu, o! sl-l laud dupi cuviinti qi de ajuns. pdrinfi,vorbitorule fericitep[rtagal cuviogilor Pdrinte cu sfinfiiingeri,sfinteal lui Dumnezeu om, plmdntescule inger, Grigorie, cerescule pentrunoi, slugileEirobii roag5-te totdeauna qi tii izgoneEte de la noi toatd ispitaqi toati greutatea,izgoneEte cu toiagul rugdciunilor tale imperecheriledin Biserica lui Hristos Dumnezeu,c[ au inconjurat-oacum ereticii din toate pdrfileca niqtelei qi ca nigtepui de lei cauti si o rlpeasci gi si o inghitl. alungd Aga,sfinteal lui Dumnezeu, departe de la ddnsa c[ pofi cite voieEti, cdci tot eresul, te afli in luminl inaintea Domnuluiqilocuiegti in locagurile dupi ceai pizit celenestricicioase, pustniceqti. bune nestinsd fdcliafapteicelei $i acumprimeqtinegriitelebundti{i aledesfdtdrii qialefericiriivegniceintru HristosIisusDomnul nostru,CdruiaI se cuvineslavagi stdpAnirea, impreunl cu Cel fdr[ deinceputal Lui Pdrinte qi cu Sf6ntulDuh, in veciivecilor. Amin.
55

ACATISTUL CUVIOSULUI TANINTCLUI NOSTRU GRIGORIC DCCAPOTITUL nucAcruNrlEiNcnpAroARE


Slavi fie, Dumnezeul nostru, SlavITie. Doamne,Iisuse Flrisoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugdciunile Preacuratei Maicii Tale qi aletuturorsfinfilor, miluieqte-ne pre noi.Amin. Slavi f,ie, Dumnezeul nostru,Slavdfie. imptrrate ceresc,Mdng6ietorule, Duhul adevirului, Carepretutindenea egtiqitoatele implineqti; VistierulbuntrtIfilorEiDltltorule de viafi, vino qi Te slltrqluieqte intru noi qi ne curlfegte pe noi de toatd intiniciunea qi m6ntuieEte, Bunule,sufletele noastre. SfinteDumnezeule, Sfintetare,Sfintefdrdde moarte,miluiegte-ne pe noi. (de 3 ori) Slavd Tatllui EiFiuluiqiSfdnrului Duh. gi acum pururea qi in vecii vecilor.Amin. Ei Preasfdnttr Treime, miluieqte-ne pe noi. Doamne,curifeEte picatelenoastre. Stipine,
56

troastre. Sfinte,cerceteaz[ iartl firdclelegile 9i numele Tiu. pentru noastre, vindecineputinfele 3 ori),Slavd... DoamnemiluieEte(de $i acum... in ceruri,sfinfeascdTattrlnostru,CareeEti Ta, fac[-sevoia se numeleTiu, vie imptrrd[ia Ta, precumin cer aqagi pe ptrmdnt.Pdinea noastri ceade toatezileled[-ne-onoui astlzi, precumqi noi gi ne iartl noui greqelile noastre, pe noi in ne duce nu iertdmgreqililornoEtri. $i de cel rdu. Amin. ispittr, ci ne izbivegte Apoi, troparele: miluieqte-ne pe noi,Doamne, Miluieqte-ne de nici un r[spuns, pe noi, ci nepricepAndu-ne ruglciuneaducem aceastl fie, caunui Stdpin, pe noi. noi picitoqii robii Tli, miluieEte-ne Slavd... pe noi cd intru Tine Doamne,miluieqte-ne am nlddjduit; nu Te mAniape noi foarte,nici ci cautdqi acum pomenifdrddelegile noastre, pe noi de vrdjmaqii caun milostivgine izbdveEte noqtri, cI Tu eqti Dumnezeulnostru qi noi suntempoporulTiu; togi,lucrulmdinilorTale qi numeleTIu chemlm. al Niscltoarei de Dumnezeu; $i acum..., nou6, binedeschide-o milostivirii U$a FecioarS, de Dumnezeu, cuvAntatl Ntrscitoare tine, ci intru pierim nddijduim ce ca sd nu cei sd ne izblvim prin tine din nevoi,cici tu eEti mdntuireaneamuluicreqtinesc. 57

Apoi: Credintru unulDumnezeu, Tatdlatotfiitorul, Fdcitorul cerului;i al plmAntului, vizutelor tul.urorqi nevhzutelor. $i intru unul Domn Iisus Hristos, Fiullui Dumnezeu, Unul-Ndscut, Caredin Tatil S-andscut mai inaintede tofi vecii;Lumind din Lumini, Dumnezeu adevlrat din Dumnezeu adevdrat, niscut,iar nu flcut; Cel de o fiinlI cu Tatil, prin Caretoates-aufdcut. Carepentrunoioamenii gipentrua noastrl mdntuire, S-apogordt din ceruriqiS-aintrupat de la Duhul Sfdntgi din Maria Fecioarlqi b_a fdcutom.

Venifi s[ ne inchinlm implratului nostrir Dumnezeu. Venili ^s[ ne inchindm Ei sI cldem la Hristos, Implratul qi Dumnezeul nostru. Venili sdne inchindmEisI cddemIa insuEi nostru. Hristos,implrat EiDumnezeul Psalmul142 Doamne,auzirugtrciunea mea,ascultl@rerea Ta; auzi-mlintru drepmeaintru credincioqia tateaTa; sdnu intri la judecat[cu robulTdu cd Ta; vrljnimeni din cei vii nu-i dreptinaintea prigone.qte maqul sulletulmeugiviafameao calctr intuneric in picioare; fdcutu-m-am si locuiescin ca morfii cei din veacuri.Mdhnit e duhul in inl5untrulmeu. minegi inimameaincremenittr Adusu-mi-am amintede zilelecelede demult; la toate lucrurileTale, la faptele cugetat-am mdinilorTale m-amgdndit.Tins-amcdtreTine mdinilemele,sufletulmeu caun pim6nt inseci a slibit duhul Degrabauzi-md, Doamne, toEat. meu.Nu-fiintoarce fafaTa de la mine,ca sl nu mI asemlncelorcesepogoarlin mormint. FtrsI auddimineafa milaTa,ci laTinemi-enidejpe carevoi merge, dea.Arattr-micalea cl la Tine am ridicatsufletul meu.Scap[-m[de vrdjmagii mei,ctrla Tine alerg, Doamne. Invafi-mi sI fac voiaTa, cI Tu eqtiDumnezeul meu.Duhul Tdu celbun si mI povtrluiascfl la pdmdntul dreptlfii.

impreuni cu Tatdl qi cu Fiul esteinchinatqi sldvit.Carea griit prin prooroci. Intru una,sfdnta soborniceascl giapostoleascd Biserici. Mirturisesc un botez intru iertarea picatelor. Aqteptinvierea mor[ilor. ce va sdfie. Amin. $i viafaveacului DoamnemiluieEte (de12ofl. gi acum... Slavl...

PentrunumeleTdu, Doamne, ddruiegte-mi via1d. intru dreptateaTa scoatedin necazsufletul meu.FI bunltatedestdrpegte pe vrljmaqiimei qi pierdepe tofi cei ce necdjesc sufletulmeu, ci eu sunt robul Tdu. SIav5... Aliluia, Aliluia, Aliluia, $i acum... Slav[fie, Dumnezeul nostru, Slav[lie(de 3 ori). Dumnezeul este DomnulEiS-au arltat noud, bine este cuvdntat cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori). Apoi troparulglasal 3-lea. Chip te-aifdcutinfr6ndriigi prin dumnezeiescul Duh pre tofi i-ai luminat; alergarea drepteicredinfe o ai strv6rqit qi cu invil5turile tale lumea ai luminat;i ai mustratcugetele celorrIu credinciogi, Pirinte Cuvioase Grigorie, roagd-te lui HristosDumnezeu sI ne diruiasci noudmaremili. Doamnemiluieqte(de 3 ori).Slavi...;iacunr. Dupd aceasta: Psalmul 50 Miluieqte-mi,Duntnezeule, dupl maremilaTa gi dupdmullimea induririlor Tale,qterge fdrddelegea mea. Mai vArtos md spallde fdrldelegea mea qi de pdcatulmeu mi curifeqte. Ci fdrldelegea meaeuo cunosc, qiptrcatul meuinaintea 60

mea este pururea.fie unuiaam greqitqi rdu inainteaTa am fdcut,ca sdfii indreptifit intru cuvinteleTale Ei sd biruieqticdnd vei judeca Tu. CI iattrintru flrtrdelegim-amzlmislit qiin mea.CI iattradevtrrul pdcate m-aniscutmaica gi alein[eceleascunse nearltate ai iubit; cele lepciuniiTale mi-ai aritat mie. Stropi-m6-vei spila-m1-vei, cu isop,qi mtr voi cur51i; Ei mai mi voi albi.Auzului meu virtos decdtzilpada oasele bucura-se-vor vei da bucurieEiveselie; pdcatele cltre Ta de fafa Intoarce celesmerite. Inimd qitoatefdridelegile mele,EtergeJe. rnele, gi intru mine,Dumnezeule, duh curatI zideqte Nu intru celedinliuntrualemele. dreptinnoiegte mI lepida de la fafaTa qi DuhulTlu cel Sfdnt mdntuirii De-mimiebucuria nu-L luade la mine. inv[1a-voi mI intlreEte. Tale Eicu duh sttrpdnitor pe ceiflrtrdelegeciile Tale,qicei necredincioqi de vdrsarea Izbtrve$te-m[ la Tine sevorintoarce. mdntuirii Dumnezeul Dumnezeule, de sAnge, Ta. de dreptatea limbanrea mele;bucura-se-va mea melevei deschide, Doamne, buzele Eigura jertftr, voit ai fi de Ta. Ctr va vestilauda Ti-a$ fi dat; arderilede tot nu le vei binevoi.Jertfa duhul umilit, inimainfrdntl Ei Iui Dumnezeu: nu o va urgisi. Fd bine, Dumnezeu smerit[ Doamne,intru bunivoireaTa, Sionului,qi sl Atunci vei zidurileIerusalimului. se zideascd binevoijertfa dreptdfii,prinosulqi arderilede tot; atuncivor punepe altarulTlu vifei.
61

Condacul I Ap[r[torul nostru gifolositorul celfierbinte, dupl datorie mullumiriaducem noi, {ie,sfinte, cei izblvifi din nevoicu ruglciuniletale.Ci ca cel ce ai cdtreDomnulindrdzneall, din toate primejdiile izblveEte-ne pe noi,casI-fi cdntlm Sfinte Prea Cuvioasephrinte [ie: bucurtr-te, Grigorie! IcosulI ingereascd viafi alegdnd a petrece pepimAnt, plrinte, cas[ te bucuricuingeriiin ceruriai ptrrIsit toateceleveselitoare alelumii Ei, rdnindu-te cu dumnezeiasca dragoste, ai alergat la limanul cel de mAntuireal sihtrstriei pentru care noi, minunAndu-ne, zicem[ie: Bucurd-te, c[ din pruncie ai ridicatpe umeri CruceaMAntuitorului Hristos; Bucur5-te, cI pentrudragostea lui Hristosai uitat dorul pirin{ilor r[i; Bucurd-te, cdai alesfecioria mai mult decAt nunta; BucurS-te, cd fi-ailogoditfie curlfia; Bucurd-te, cdnu te-aiamdgit caAdam prin llcomie: Bucur5-te, cI prin postire ai dornolit saltirile trupului; Bucuri-te,cd ai cdqtigat in inima ta frica Domnului; Bucur[-te, c[ dintr-insaai ndscutduh de mdntuire: 62

curlfit rugdciuniiai clci cu secera Bucuri-te, patimilor; spinii Bucurl-te, clci cu plugulinfrdnlrii ai arat tlu; pdmintulsufletului seminfele intr-insul Bucuri-te,cdai semlnat drepteicredinfe; odrlsleEtinoul Bucurl-te, cI dintr-insele roadeletlmiduirilor; Pdrinte Bucur[-te, Sfinte Prea Cuvioase Grigorie! al2-lea Condacul pe sinesfdntulizblvit de grijile VizAndu-se a alergat sale, de slugile tlinuindu-se lumeqti, carel-ainvlfat rdnduiala la plrinteleqipdstorul qi viefii sihlstreqti l-a trimis a senevoicu pustde dinsul acoloaproape nicii cei ce petreceau Aliluia! qi cu carea cdntatlui Dumnezeu: lcosul al2-lea inlelegereacea rizvrititl a rducredinciol-ai cuindrdznealI cunoscAndu-o, suluiegumen el,trufaqul, mustrdndu-l;iar in sobor infruntat a poruncits[ te battrfdri de mild; mdniindu-se, roui niqte loviturilorca tuinsl, primindmullimea pentru care mulfumit-ailui Dumnezeu; cereascS, grdim[ie: ta @adumnezeiasci, noi,lluddnd rAvna BucurI-te,ci ai vldit cuindrlznealieresurile celor riucredincio$i; 63

Bucurtr-te, ci ai fugitdelocuirea ceaimpreund cu ddnqii; Bucurd-te, ci pentrudreapta credinfiprimind rini,te bucurai ca Apostolii; Bucurd-te, apdrdtorul dogmelor celorsobornicegti Eiapostoleqti; BucurS-te, rAvnitorul vie[iiingereEti; Bucurd-te, locuitorul pustiei cel ales; Bucurd-te, cdprin virsdrile lacrimilor ai stins foculplcatului; Bucurd-te, ci prin stdrilela privegheri ai adormitvalurile patimilor; Bucurd-te, cf,cicu dumnezeiasca smerenie ai smeritrdutatea vrdjmagilor diavoli; Bucur[-te, cdnu te-aiarnigitdenilucirilelor celeprefdcute in chip de lum.in[; Bucur[-te,cdprin sih[strie te-aiarltat caun pom rdsldit ldngi izvoarele apelor; Bucurd-te, cdcicu lucrarea cuvintuluite-ai ardtatvie mult roditoare: Bucuri-te, Sfinte Prea CuvioasePhrinte Grigorie! Condacul al3-lea Puterea CeluiPreainalt prin rugdciunile tale celeprimite pogorAndu-se, a gonit pe diavolii carete supdrau trupesc; Eite luptausprepdcatul de care izbdvindu-te ?nvis prin venireaPrea CurateiMaicii lui Dumnezeu ce s-a ardtatin chipul maicii tale, ai cdntatlui Dumnezeu: Aliluia!

Icosulal3-lea Av6nd dorire si vezipe frateletlu cel dupl trup, ai trimis la df,nsul pe ucenicul tdu;iar tu, fiind cuprinsde luminacereascd ces-apogordt peste multe tine,ai petrecut in bundmireasmd atunci te-ai zile, pdn[ ce s-a intors ucenicul; deEteptat, iar el, infelegdndaceatainfl pream[ritl, a grlit cltre tine: vedenii; Bucurd-te, vlzdtorulede ceregti Bucurd-te, ldcaq lumin[; de cereascl Bucuri-te,cI prin bunamireasmla ei te-ai izbivit de curgerea sdngelui; Bucuri-te,ci printr-insa de patimi ai scdpat Eide suplrlrile diavolilor; BucurI-te,cdrlstignindu-te Iumii,Domnului te-ai adusjertfS; Bucurd-te, cdci, sihdstriei, cu sudorile ai stins clrbunii patimilor; Bucurl{e, ci ai fostpildl tuturorspremdntuire; BucurI-te,c[ pe mulfi mdntui[i,ai adus Domnului; Bucurd-te, temelia ceaneclintitla pustniceqtilorstrddanii; Bucuri-te, cd ai inflorit ca un trandafir Ei crin bine mirositorin vlile sihlstriei; Bucurd-te, ci de la cerai primitdarin chipul focului; Bucurtr-te. ci ai strdlucit mai mult decdtsoarele; Bucurd-te,Sfinte Prea CuvioaseP[rinte Grigorie!
65

Condacul al4-lea indoite avdndsfdntulpentru Vifor de gAnduri vedenia decarea fostuimitin multezile,achemat ca sI vind pe unchiulqi plrintele slu, Simeon, cl la ddnsul;de la careluind bunlincredinfare vedeniaaceea n-a fost de la intunecafiidiavoli, qi ingereascl,a cAntat lui ci dumnezeiasctr ' Aliluia! Dumnezeu: Icosulal 4-lea ca pe Auzit-ai glas din cer strigflndu-te patriarhulAvraam:ieqidin pdmdntulttruqi din rudenia ta qi mergi in plmdntul in care vei qi indatl ascultdnd puteasluji lui Dumnezeu; porunc[,sculdndu-te, te-aidus; dumnezeiasca grlim: pentru aceea Bucurtr-te, ci te-aiflcut urmitor lui Awaam cu credinf[; ai plrtrsitpatriaqi Bucuri-te,clci ca ddnsul neamul; al credinfei; Bucurtr-te, cu Isaac, moqtenitomle Bucurtr-te,cu Iacov, minte v[zdtoare de Dumnezeu; Bucurtr-te, nouleMoise,cu nerlutatea; Bucuri-te, nouleDavid, cu blindefea; Bucurd-te, ci te-aiardtatnoui Iov curlbdarea; Bucuri-te, ci ai rdvnit credinfalui Iosif; Bucuri-te, ctrpentrucredinfdte-aiaprinscu rdvni ca Ilie;
66

ai mustratca Bucurl-te,cdcicuindrdznealI Botezdtorul; Bucurd-te, blrbat al doririlor duhului,noule Daniile; proorocvdzdtor de celeviitoare; Bucur6-te, Bucurl-te, Sfinte Prea CuvioasePirinte Grigorie! alS-lea Condacul poviluitl de Stea neritlcitd mult-luminoasl Duhul Sfdntte-aiarltat in pustietifiqiin orage, diavoliigonindqibolile strdlucind cu minunile, tlmiduind; pentru care,de cdtre to{i vestindu-seminuniletale,cu mullumiti seaducelui Dumnezeuc6ntare: Aliluia! Icosulal S-lea popoarele fapteletale celebuneEi VdzAnd viafa ta ceamai presus de om, cu credin{[ au primind lui alergat cala un trimisal Dumnezeu, folosulcererilor, cu careqinoi,implrtdEindu-ne preade facerile talede bine,dupl Evanghelie mdrindpeTatdlceresc, cu mul;umire cdntdm fie: BucurI-te,ci aiimbogdfitpe cel strrac din Priconisca mareleNicolae; Bucurl-te,cI te-aiardtatcu bldndefe citre cel ce te-a bltut ca pe o iscoadd; Bucuri-te, ctrai vtrditavufialui Mercurieci agoniseli; era din nedrepte 67

Bucuri-te, c[ ai izbdvitdin mare pe cllugdrul ce-[i slujeafie; Bucurtr-te, ctrla Roma te-aiardtatfdcdtorde minuni; Bucurtr-te, cddeacoloai fugitdelaudaoamenilor; Bucurd-te, cI in Siciliaai gonit pe balaurul ce se porniseasupra ta; Bucurl-te, cd acolo pe femeia cea desfr6natdo ai indreptatla poclinfI; Bucur[-te, cdci cu rugtrciuneata cltre Dumnezeuai imbldnzitpe cetlfenii idrisini; Bucurd-te, ctrin chip nevlzut ai trecutprin oastea de saracini; Bucurtr-te, cd ai vindecatmina ce seuscase pe careo ridicase a saracinului, casi te junghie; Bucurtr-te,cdci cu ruglciunile tale s-a tlmtrduit cel indrtrcit; Bucuri-te, Sfinte Prea CuvioasePlrinte Grigorie! Condacul al6-lea purtitor de Dumnezeu Propovdduitor, fiind, ai invtrfat a ne inchina Treimii in Unime qi Unimii in Treime qi, ficdndu-te vas ales ca marelePavel, te-aiaprins de rdvnd,dorindmucepentru nicie sfintele icoane;iar Dumnezeu te-apdzitin viafaaceasta casI foloseqti multora careau cdntatLui: Aliluia! 68

Icosulal 6.lea in Tesalonic, Strdlucind tu caal doileaPavel petreceai in multe lipsuri dintre cele ale viefii griji de tine, trupeqti;dar Dumnezerr,purtdnd te hrlnea prin cinstita femeie, cape Ilie prin corbi qi ca pe Daniil in groapaleilor, prin ingeri; iar noi,liudhnd credinfa ceaveaictrtreDurnnezeu in Care ai nldljduit, grdim fie: Bucuri-te, cdin multi lipstrfiind nu ai sltrbit nevoinfelesihistriei; lui Hrisosai Bucurl-te, ctrpentrudragostea qi rtrbdat foamea lipsa de imbrlctrminte; Bucurtr-te, ctrai folositpe femeiaceastrracl cu izvorirea de smoaltr; Bucuri-te, ci ai vdditpe celceascunsese din milosteniacearinduiti pentruslraci; Bucuri-te,c[ ai ttrmiduitpe celnebunindrtrcit ce strrise in spatelettru; Bucurtr-te, ceseprectrai vldit pe cdlugdrul flcea ci esteindrtrcit; Bucurtr-te, viclequgurile diavocici cunoscind lilor, ca pe niqteptrianjeni risipit; le-ai Bucurl-te, ctrintrutoatedestrvirqit i-ai ruqinat pe ei; Bucurtr-te, cdmaiinainte ai spusprist[virea stilpnicului gi a celor doi frafi; Bucuri-te, ctr asemenea ai vestit qi altui bitrdn s[-qi giteasci morm6ntul; Bucurl-te, ctrci, cunoscind cu duhul,aiinfrunpe cel mort gisit pe tat pe cel ce nu ingropase cale; 69

Bucur[-te, ci deqteptezi mintea celorcesunt ingropafi in mormAntul lenevirii; Bucurd-te,Sfinte Prea CuvioasePdrinte Grigorie! Condacul al7-lea Vrdnd odinioari si mergiin pirfile slovenilor spre a viefui in mai mult[ liniqteacolo, mergind pufin pe cale,te-aiintorsdegrabd, cici ai cunoscut urgialui Dumnezeu ce erasi cadi pestepufin timp asupralor, iar ucenicultiu, splim6ntdndu-se de mai inaintecunoqtinfa ta,a cdntatlui Dumnezeu: Aliluia! Icosulal 7-lea ArItat-a Dumnezeu prin tine minunepreamdritd cu boierul cel inchisin temni1tr, clci, hotlrdt fiind el de pierzare, ai cunoscut aceasta cu darul lui Dumnezeu, pentru care,asemlnf,ndu-te mareluiNicolae, indati ai alergatla mai-marelecetlfii Ei cu multe ruglciuni l-ai izbtrvit din amaramoarte; iar el, aducindu-fi mulfumire,a grtritctrtretine: Bucurtr-te, izblvitorul celorosdndifi la moarte; Bucuri-te, ajutdtorulcelorin primejdii; Bucurd-te, ctrai fostlimancelorinvlluifi de mareaacestei viefi; Bucurtr-te, ctrdin nevoiseizblveauEiseizb5vesccei ce cheami numeletiu; 70

veni-' Bucuri-te, c[ mai inainte,cunoscdnd tdu, l-ai intimpinat; rea ucenicului Bucuri-te, ci ai izblvit de moarte pe cel muEcat de viperd; de durerea BucurS-te, c[ ai izblvit pefecioard ochilor Eide orbire; Bucurd-te, cI ai tlmlduit de ricealtrpe cel pe patul tiu; bolnavce se culcase pe cel bolnavde tlmiduit Bucurd-te, ci ai friguri prin imbrtrcarea cu rasata; BucurI-te,ci ai izbivit pe o femeiesiraci, bolnavl de durereacapului; Bucurd-te, cd ai gonit pe diavoluldin cilugirul ce se chinuiardu; de la noi,ceisupirafide Bucurl-te,primegte diavoli,de trup qi de lume; Bucurf,-te,Sfinte Prea CuvioasePirinte Grigorie! al8-lea Condacul pe plmint, fericite Striind via{I petrecdnd pdrinte Grigorie,cu totul [i-ai inllfat mintea minunAndpe ingeri $i pe citre cele cereqti, oamenicu rlbdarea ta; pentruaceasta acum, ludnd rtrspldtire de la Dumnezeu,cdnfi Lui neincetat impreuni cu ingerii:Aliluia! Icosulal 8-lea Cu trupul ai fost intru cei de jos, ca un om, iar cu minteanu te-ai dezlipitde celede sus; pentru aceasttr te-aiinvrednicita scoate foc din 71

gura ta, care [i-a luminatfafa mai mult decit soarele; de careinfricosdndu-se ucenicultdu, i-ai poruncitcapdntrla sfirEitultdu si pizeascd taina,ferindu-tede laudeleoamenilor, deciqi noi cu ddnsulgrdim1ie: Bucurl-te, cel ce ai lucratprivind sprecele de sus; Bucuri-te,clintotdeaunaai privit la sfdrqitul lucrlrii ceade Dumnezeu iubitd; Bucurd-te, ctrpentruneincetatele rugiciuni ai primit de la Dumnezeu sabieauriti; BucurI-te,ctrci cu ddnsa ai tiiat spinulplcatului; Bucurtr-te, ci in trup fiind ai auzit cdntare ingereasctr; Bucuri-te,ci prin curlfia minfii te-aiinvrednicit de taine dumnezeieEti ca acestea; Bucurd-te,cici, cu voinfa cea indreptatd spre Dumnezeu, te-ai indumnezeit dupi dar; Bucurtr-te, ci in trup te-aiflcut locaq curat PreaSfintei Treimi; Bucurd-te, ctrin chipnevlzutai merscu loan, uceniculttru,pe cale; Bucurtr-te, ctrde multeori te aritai unchiului ttruin vremearugiciunii; Bucuri-te,cdmaiinainteapucdnd ai mAntuit pe stdlpnicul ce era si cad[ in pdcat; griim fie ceicene izbivim de toate Bucurtr-te, pdcatele in toati vremea; Bucuri-te, Sfinte Prea Cuvioase Pdrinte Grigorie! 72

al9-lea Condacul Toatl latura Decapoliei,Asia, Bizanful, Tesalia,Roma, Rislritul qi Apusul propovdduiesc lucrarea minunilortale,cu carepe mulfi qi din dureri din necazurii-ai izbdvit, vrednicule de minune, pe cei ce au cdntat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosulal9-lea numai caresefdlesc Retoriiceimult-bdrfitori, pricep nu cumtu,in trup cu filosofiaceadeqart5, firii, viemuritor fiind, ai biruit toatehotarele fuind caunul fIr[ detrup cu darullui Dumnezeu; iar noi,mullumire aducdnd Celui Ce te-a mlrit in via[5 gi dupi moarte,cdntim [ie: ai cAqtiBucur[-te,cd prin multi strddanie gat infelepciunea ceade sus; infelepciunea Bucurl-te, cel ce ai defdimat ceadeqarti; Bucuri-te, cel ce ai fost dulcela cuv6ntEi mAngdietor in invtrfdturi; Bucurl-te, cel ce multe cettrfile-ai izbdvit din rltdcirea idolilor; Bisericiilui Hristos Bucurd-te. cdcicorabia la liman bun a ajungete-ainevoit; Bucur6-te, te-aiprimejduit cI pentruddnsa pdni la moarte; Bucurl-te, ctr pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit pAn[ la vlrsareasdngelui; 73

Bucuri-te, cici cu rAvnadreptei credinfe te-ai f[cut mucenic flrd de sdnge; Bucur[-te, ci ai mirturisit pe Hristos a fi Dumnezeuqi om; Bucurd-te, ci icoantr ai zugrdvit intrupdrii Lui; Bucurtr-te, ctrci cu foculduhuluiaiarsbArfele ereticilor, cape niqteneghinlgi pleavd; Bucuri-te, cici cu lopata drepteicredinfe le-ai vdnturatpe ele; Bucurh-te,Sfinte Prea CuvioasePlrinte Grigorie! Condaculal 10-lea Voind a te asemdna Sttrp6nului Hristos,cu qidragostea qin-ai rlsneriutateai iubit pacea pltrtitriu pentrurdu;ci pentruceices-aunlpustit qi te-au bdtut,te-ai rugat ca Ei Acela pentru ristignitorii Lui qi ca intdiul mucenic$tefan pentrucei ce l-auuciscu pietre;cu careacum, bucurdndu-te, cdn{i lui Dumnezeu:Aliluia! Icosulal 10-lea qit urn nesurZid nebiruit impotrivapatimilor pat al curifiei te-aiaritat, plrinte cuvioase, clci, gonindsornnul cu privegherea lenii,te-aifdcut casdDuhului Sfdntqi nici mlcar in somnsau in vis n-auputut diavoliicu nlluciri sdte inqele; grtrimcdtretine: pentrucarenoi,lluddndu-te, pdzitorul Bucuri-te, cel alesal fecioriei; Bucuri-te, cd urmarealui Hristosca Pavel in trupul t5u o ai purtat;
74

cI eqti numit cu numelepriveBucur5-te, gherii; Bucuri-te, ci te-ai invrednicitde cimara ceade mire a Mintuitorului Hristos; Fecioare Bucurl-te,slujitorule al Preacuratei qi Maicii lui Dumnezeu; Saleicoane; Bucurtr-te, aptrrtrtorule al cinstitei lui Dumnezeu BucurI-te,ctrprin alegerea ca un vrednicai primit preofia; jertfd cu iniml Bucur6-te, c[ ai adus lui Hristos curat6; Bucurd-te, ci pe mulfi i-ai trasdin addncul pierzdriide suflet; la minte; Bucurl-te,cdpe mulfi i-aifHcutingeri izbdBucurd-te, cddin poftelecelenecurate veqtipe mulfi; patimilor Bucurl-te,cI potolegti aprinderea noastrecelortrupeqti; Bucurd-te,Sfinte Prea CuvioasePlrinte Grigorie! Condaculal ll-lea vrdnd implratul implrafilor gi Dumnezeu, sdte chemela Sinecasd-firlspllteascl cu bogate tale,a ingiduit daruri pentrumulte ostenelile si pdtimegti de boalI cumpliti; din care,dupl ai cerutboalahidrorugiciuneata izbivindu-te, picii,prin cares-afdcutmai mult arltati rlbdaai dat lui Dumnezeu reata; iar tu pdni la sfdrgit laudd.cAnt6nd: Aliluia! 75

Icosulal ll-lea FIclie primitoarede lumindinfelegltoarete pe tine,pirinte, ci r6vnindla bunicunoaqtem tdfile cuvioqilor celormai inaintede tine,te-ai aprinsde dumnezeiescul foc, pe careDomnul pepimdnt qiai an toatdmatea venitsi-l arunce ria ceapoftitoarede celede jos qi ctrtrecuno$tinfa ceadumnezeiasctr ai povtrfuitpe cei ce au nlzuit ctrtretine;pentrucaregrlim fie: Bucurl-te, cI intru toatete-aiftrcuturmdtor al mareluiAntonie; gdndurile camarele Bucuri-te,celcecunoqti Eftimie; Bucurtr-te,cel ce infrdnezi poftele ca Sava sfinlitul; Bucuri-te, invtrldtoruleal pustieica marele TeodosieChinoviarhul; ca marele Bucurtr-te, cel ce iubeqtitdcerea Arsenie; Bucurtr-te, cel ce indrepfi sprepoclinfI ca Efrem Sirul; Bucurl-te, stdlpal ribddrii qi ficdtorule de minuni; al dreptei credinfe Bucurd-te,aptrrtrtorule ca mtrrturisitorii Maxim gi Teodor Studitul; qiin neriuBucurtr-te, ctrai viefuitinblAndefe tateainimii; a toattrfapta Bucur6-te, ctrte-aifdcutcomoartr

intru viafaveselieiBucuri-te, ctrte desfdtezi celeide tainl; Bucur6-te, Sfinte Prea Cuvioase Pilrinte Grigorie! Condaculal L2lea Vrdnd unchiulqiplrintele tlu si te vadtrmai inaintede a trecetu din viafaaceasta, [i-a scris el inchispentru afldndu-se sdmergi la ddnsul, deqieraicuprins icoane;iar tu, fericite, sfintele diamant de boaltr, ai merscaleindelungatl,caun unulpe altul qi mult-ribdltor qi,slrutdndu-vd v-a[i desplrfit;qi duhovniceqte bucurdndu-vf,, dup[ pitimirea unuiandeplininboali cumplittr, ai adormit somnulcelcuviosal sfinfilor,cAntind Aliluia! lui Dumnezeu: Icosul all.2-lea ta,te lIudlm cape celce Cdntdndadormirea credinfa ai s5vArEit, bine te-ainevoit,alergarea ai plzit; pentru caremtrrturieestecinstitulttru trup, care cu darul lui Dumnezeuse ptrzeqte noi nenuDin el culegem intreg qi nestricat. de minuni, boli, de faceri de mtrrate tdmlduiri griind fie cu credinf[: Bucurtr-te, celceai fostingerintrup gi acum din{uieqticu Ingerii; cutoliSfin[ii; carete veseleqti Bucuri-te,Sfinte, qiMuceniciivorbitorule; Bucuri-te, cuApostolii locuitorule; Bucuri-te,cuCuvioEii EicuDrepfii gi Bucurl-te,c[ dupdtrup fi-a fost naqterea Decapolia; creEterea
77

buntr;
te-aiflcut bunlBucuri-te,ctrprin aceasta mireasm[a lui Hristos: 76

Ierusalimul Bucurl-te,ctrin vecimoqteneqti cel de sus; a tlrii Valahiei; @moara neprefuitd Bucurtr-te, c[ de multe feluri de primejdiipe Bucurd-te, o ptrzegti; aceasta Bucur[-te, lauda cea de cinste a Sfintei Bistri[a; Mtrndstiri podoaba bisericesc; a tot clerul Bucur6-te, celordeznldtrjduifi; Bucuri-te,mAngdierea Bucuri-te, bucuriacelorscffrbi[i; BucurI-te, Sfinte Prea CuvioasePdrinte Grigorie! Condacul al13-lea Grigorie, Prea Cuvioase O, PdrinteSfinte, pltrcutuleal lui Hristos gi ajutltorul tuturor celorin nevoi,carein viafata pe plmdnt duptr ai fostluminalumii,iar dupdmoarte, Evanghelie ai fost din purtareade grijd a lui Dumnezeu, (qi acestui cregtineEti dat plzitor acestei {iri sfintelortale moaEte, sfAntllcaq) prin aducerea pufin dar de la noi smerilii, prirnindacumacest cltre Dumnezeucain veaculacesta mijlocegte gineputinfa, de toatdprimejdia s[ ne izbdveasci chinuriqiimpreunl iarin cel viitor de veqnicele in p[mdntul celor cu tine si neinvredniceasci vii sd cintlm Lui: Aliluia. de trei ori. Acest condacse z.ice Apoi se ziceiardsi Icosul int6i: ingereascd a petrecepe plmdnt, pdrinte... viafl alegdnd qi Condaculint6i: Aptrrltorul nostru qi folositorulcel fierbinte... Dupd aceeazicemacesterugdciuni: 78

Rugdciunea intdi O, Prea CuvioaseSfinte Grigorie, credem cdinci in trup viefuindte-aifdcutlicaq Sfintei Treimi,la Careacummutatfiind,neincetat te rogi impreund cu tofi Sfinfiiqicu Preacurata Maicd lui Dumnezeupentruinttrrireasfintelorbiserici, a patriarhilor,a imp[rafilor, a domnilor,a supuqilor, a preofilor,a cdlugtrrilorqi pentrusdntrtateaqi mAntuirea tuturor dreptcredincioqilor creqtini. Cu umilinfi cldem la sicriulsfintelortale moEte gile strrutdm or dragoste, rugdndu-te: intiiqipdzeqte reqte acest sf6ntlocaq, pecarefi l-ai ales sIlaE, aceastd sfdntl mdnlstirecarete arepe tine intru sine,precumqitoateoraqele qipe tofi locuitorii din ele.Nu trececu vederea nici pe ceice ndzuiesc la sfintele talemoaqte, carecu credinfi cizdnd seinchintrqile sirutd, rugdndu-se a li se dirui sdnitate gi izbivire de supirarea duhurilor necurate gi de alte boli nenumdrate, care dobdndindu-qi dorita izblvire qi sdndtate, impreuntr cunoi lui Dumnezeu si-I indlflm slavi, iar fie pentru datornicamullumire ifi aducem icoasele acestea intru care mirim qi ldudim nevoinfele tale,privegherile, posturile, rugdciunile,luptelecu diavolii,btrt[ileqi toatealetale fapte bune,pentru care tofi zicem;bucuri-te, preafericite Pdrinte, preinfelepteGrigorie! Rugdciunea a doua O, intru tot Sfinte Prea CuvioasePirinte Grigorie,cel ce din prunciete-ai dat pe tine 79

Lui qi Domnului,rdnindu-te de foculdragostei plrisind toatedeEcrtlciunile lumii cape ni$te qipeplrinfii tIi, ai urmatcu toati gunoaie,llsdnd DAnsul, iubindu-L dragostea duptr maimultdecit toatebunlt5lileceletrecltoare alelumiiacesteia. ochiisufletului tiu, cu toati CI luminAndu-[i-se curlfia i-ai slujitca un ingerin trup Lui, Celui Carete-apreamiritcu darulfaceriide minuniin via[5gidupdmoarte, Dumnezeu cI aqa m5reEte peceice-Lslivesc peEl. De la Care, fericite, dupd multetrudeEiosteneli ai aflatharqimili, ci, sfinpriveqti cucetele ingereqti la luminacea findu-te, preadulce a PreaSfinteiTreimi.Rugdmu-te dar, primeqte sfinteal lui Dumnezeu, aceste ruglciuni de la noi,slugile tale,carenldijduim la ajutorul tdu,ceirc ne-amimbogtrfit cusfintele talemoaqte, carecu darullui Dumnezeu revars[mireasml bunl qi incuviinfatd celor credincio;i. Deci, bunpirtiavdndu-te citre Milostivul Dumnezeu putinl nitor,aducenr ruglciuneqi fii {ie aceastl folositor Eirugltor pcntrunoicitre Dumnezeu, talesdlim aplra[idedugmanii caprin ruglciunile noEtrivizufi Ei nevizufi,ca,izblvindu-ne de toatl ispitaqi necazul celnegdndit $i nea$teptat qide chinurile celeveEnice cevor sI fie,si afl5m ginoi mill in ziuaJudecitii. invrednicindu-ne $i bunltifi, privindlumina cu tine de nespusele qidesfltat[a fefeiluiDumnezeu, ceapreadulce s[ sllvim pe Tatil qi pe Fiul Eipe SfdntulDuh, giin veciivecilor. Amin. acumqi pururea

CINSTITUL PARACLIS AL PRCA CUVIOSULUI NOSTRU - PiiNINTCIUI GRIGOBIE DCCAPOTITUT


Se zic rugdciunile tncepdtoarede la acatist (pag. 56) Ei apoi urmdtoarele: (de I2 ori). DoanrnemiluieEte

{r

Venili si ne inchinlm impiratului nostru Dumnezeu. Eistrcidem la Hristos, ^ Venili sI neinchindm nostru. Implratul qi Dumnezeul la insuEi Venili sI ne inchinlmqi sd cddem Implrat Dumnezeul nostru. Hristos, Psalmul142(vezipagina 59). nouI, Dumnezeul DomnulEiS-aardtat este bine estecuvdntat Cel ce vine intru numele Domnului (de 3 ori) Ei tropareleurmdtoare: Glasulal 3-lea Chip te-aifdcutinfrdnlrii qi prin dumnezedreptei iescul Alergarea Duh pe tofi ailuminat. talelumea credinfe o ai sivdrgitgicuinvdf5turile cugetele celorrlucreai luminatgi ai mustrat Grigorie, pe dincioEi.Plrinte Preacuvioase sdneddruiascl noui Flristos roag6-L Dumnezeu maremil5.
81

llffi,

Slavi...qi acum...A Nisciloarei

Pre tine,ce ai mijlocit mentuirea neamului nostru,te lludlm, Nlscitoare de Dumnezeu Fecioar[. Cdcicu trupulcelluat dintrutine,Fiul tdu qi Dumnezeulnostru, prin Cruce ludnd patimd, ne-aizblvit pre noi din striclciune, ca un iubitor de oameni. Psalmul50 (vezipagina 60).

plrinte, ardtdndlucrurileLui prin bldndefe Ei smerenie, vlzltorule de Dumnezeu. Slavtr... pofteletrupului le-ai Cu iubire dumnezeiascl, fericite, vegtejitqi {i-ai dobdnditsofiecurdfia, din care s-au ndscutfie fii buntrtdfilepreamirite, carete-auftrcutpe tine dar bineprimit lui Dumnezeu.
$i acum...

CANONUL STANTUTUI GNIGONIC DECAPOTITUL


Cdntarea I, glasulal 8-lea Irmos:,,Apatrec1nd-o cape uscal Sidin rdutateaegiptenilorscdpdndisrueliteanul, striga: Izbdvitorului Si Dumnezetiluinostru sd-l cdntdm". PripealE: Sfinte PreacuvioasePlrinte Grigorie,roagi-telui HristosDumnezeu pentru noi. (Se repetdfnaintede toatetroparelecare nu.au: Slav5...gi acum...) Smeritul meusuflet, omordt cudulcefile trupului, inviaz[-I,plrinte Grigorie, cu rugiciunile tale,cdviafaceaveqniciai dobindit-o,omorind pe^omul cel vechi cu nevoinfele postniciei. Infrdndndu-[i dulce[iletrupuluicu puterea minfii,din pruncie te-aiflcut vasales Duhului, 82

careajungede la Ceeaceegtiscari cereascd pimdnt la cer,prin careCuvdntul lui Dumnezeu cu oameniiS-aunit, Preacurat[,binecuvAntattr, necuprins[ cu mintea, minunenegriitd,vedere pe cei ce seroagl fie. miluieqte C6ntareaa 3-a Irmos: ,,Doamne,Cela Ce ai fdcut cele de deasupra crugului ceresc Siai zidit Biserica,Tu pe mine md tntdreSte tntru dragostea Ta, cd Tu eSlimargineadoririlor SiuedincioSilortntdrire, Unulelubitorule de oameni". in muntelefaptelorbunealergdnd, cuvioase, ai intrat in norul privirii la cele de sus qi ai pe cdtai putut cuprinde pe Cel necucunoscut prins de fire, fiind plin de lumini, ptrrinte. Cel Ce S-a nlscut in peqterl pentru mdnpe tine cel ce ai tuirea neamului onlenesc, preafericite, locuitin peEterd, culuminacereascl te-aluminat,cape Pavel,luminos arltdndu-te, plrinte Grigorie. 83

I I
SlavI...

Uqa cea cereascl, Maica lui Preacuratd Hristos,fie,celuiimpresurat diavode asupririle plrinte, fi-a dat aripi Ei puternic leEti, asupra protivnicului te-aff,cut cu harul Duhului Sfdnt qi ai biruit toateuneltirile lui.
$i acum...

strilucirefiind luminat,ai Cu dumnezeiasca celorde sufletstripatimilor intunericul izgonit mlrite; inllfdndu-te cdtoare, Grigoriepururea ceapreacurati,ai izvordt nepdtimirii spresuirea in preamirite raze de tdmlduiri,slldEluindu-te lumina cea neapus[a implrlfiei lui Hristos.
Slavi...9i acum...

Bucur[-te, ceea ceainlscutpeDomnultuturor; bucurd-te, ceeace ai mijlocitviafa oamenilor,bucurtr-te, munteumbritEinet[iat,intirirea credincioEilor, bucurtr-te, ceeace eEticu totul fdr[ de prihantr. Urmdtoarele stihiri se zic dupd Cf,ntarea a 3-a qi a 6-az Izbdveqte din nevoipe robii tf,i,Nlscdtoare de Dumnezeu, cdtofi dupi Dumnezeu, la tine sclpim, caqi cdtreun zid nestricat qi folositor. C a u ttrcu mi l o sti vi re ,cu totul liudatd Ndscitoare de Dumnezeu,spre necazulcel cumplit al trupului meu Ei vindecl durerea sufletului meu. Preotulziceectenia: Mituiegte-ne pe noi Dumnezeule...la pe ceipentru careponxene$te careseface paraclisul,'Doamne (de miluieqte j ori). Apoi preotul ziceecfonisul:CI milostiv qi iubitor de oameni... glasulal 4-lea: Si tndatdSedelna,

Astlzi toattrlumea s-a umplut cu bucurie al Nlscltoarei celbinecuvdntat intru praznicul tu eqticortul Fecioar[, strigdtrd: de Dumnezeu, cel ceresc. Cintarea a 4-a Irmos: ,,Tu eStitntdrireacelor ce aleargdIa lumina celor tntunecali Tine, Doamne,Tu eSti Sipe Tine Te laudd duhul meu". a avut, CelaCe pentrunoi str[ini pogorAre Grigorie, strlin flcdndu-Sepentru bunltate, te-a pe tine strlin pentruDdnsulvdzdndu-te, al impdr[1iei moqtenitor primit Eidumnezeiesc Salestrllucit cu bunltlfile te-aficut. Cel ce S-aficut pruncpentru PentruHristos, prunccu nerluascultlrii, noi,te-aidusla qcoala plrinte; inleleplite deDumnezeu tatefdcdndu-te, ai smeritrtrutatea smerenie, gi cu dumnezeiasca vrtrjmaEilor, fericiteGrigorie.
SlavI...

Cu ploile lacrimilortale,p[rinte Grigorie, addpdndu-te, caqi cu niqteroul dumnezeiascl

intru toatl fapta bun[ ai sporit;toat[ roada bundtifii ai inflorit; ca un pom roditor, l6ngi izvoarele apelorrlsddit, ai adusroadele desdvdrqiriiin pustie.
$i acum...

vie{iiumblAnd ca ca o slugl a lui Dumnezeu, un lucrltor al poruncilorlui, l-ai omordt cu putereaDuhului.


$i acum...

Maicalui Dumnezeu binecuvAntatl. cu totul fdrl prihand, rdnilesufletului meu vindec5-le, desfitdriletrupului,,stinge-le; inima mea cea intunecattr lumineaz-o;impacl minteameaqi mi izbdveqte de toatl vtrtlmareaqi nlvtrlirea vrijmaqilor. CAntarea a 5-a Irmos:,,Luntineazd-ne pe noi, Doarnne, cu poruncileTale cu preatnalt; bralul Tdu cel pacea Si Ta dd-o noud, Iubitorule de oameni". Cu lucrarea cuvdntului, vifl aducitoarede roadl te-aiarltat, cuvioase, careaduce struguri de fapte bune,caredau din sinevin duhovnicesc de m6ntuire, pirinte, veselindinimile credincioqilor. Romaceam5ritl, pdrinte, de la Rlsdrit, pre tine luminitor neapus te-aprimit prin credinfd qi s-a luminatcu daruriletale celecinstite; ci pe Hristosai avutin sufletca o lumind,lumindnd pe cei ce te vtrdpe tine, ptrrinte"
Slav5...

Folositoare Iumii,MaicdpurureaFecioari, tu mi ajufi gi mI pov[tuieEtila calea cea gi conducila cdrdrile dreapttr dreptdfiigdndul meu qi miEcirilesufletului meu. Cintarea a 6-a Irmos:,,CurdyeSte-md, Milnhdtorule, cd multe suntfdrddelegilemeleSi md ridicd din addncul rdutdlilor, rogu-md; cdci cdtre Tine am strigat mhntuiriimele". Simd auzi, Dumnezeul Cu voinlaceacltre Dumnezeu fiindindumnezeit,preasfinlite, prin vedeniile celetainicegi dumnezeiegtile strlluciri, ca un proroc indumnezeitEicao slugl a lui Dumnezeu, te-ai invrednicit de dumnezeicscul dar. gittrcere in linigte viafata petrecdnd, Grigorie, te-ai arltat mai presus decdtvalurilelumegti qi maiinalt dec6tpatimileqistrlin a tot ce este plmdntesc
Slav5...

Pe qarpele ce se tAraqi pizea cllcdiul tiu, Grigorie,cu dumnezeiasca priveghere, in ciile


86

Ca o oglindi curatl ai primit dumnezeiasca razi qi ai impodobitca un vassfinlit Biserica qiai luminatadunarea ceade sus, celor Grigorie, intdi nisculi. 87

$i acum...

Marie, Maica Preacurat[, palat al implratului,pe mine,cel ce m-amf[cut necurat, peqter[ tdlharilor,cur[feqte-mlcu rug[ciuniletale,ardtdndu-mtr Bisericd sfAntlCelui Ce S-aniscut din tine. Preotul pomenegte pe cei pentru care s-a Paraclisul, aga cum s-a ardtat dupd fdcut C6ntarea a 3-a. Apoi ecfonisulEi condaculglasului aI3-lea. pe tine biserica Soareluminos, te cunoaqte, care cu podoabele faptelor bune qi cu razele tdmlduirilor pe tofi luminezi, a lui Hristosslugi. Pentruaceasta priznuim dumnezeiasca pomenireata qi cinstimnevoinfele tale,preafericite plrinte, in[elepteGrigorie. Prochimen, glasulal 4-lea Cinstiti esteinainteaDomnului moartea cuvioqilor Lui. Stih:Ce vom rdspllti Domnuluipentrutoate cdtene-adat noud. Preotul: Domnului si ne rug[m CredincioEii.' Doamne,miluieqte. Preotul: CtrSfdnteEti,Dumnezeulnostru... Amin. CredincioEil.' Preotul: $i pentru ca sd ne invrednicim noi a ascultaSfdntaEvanghelie, pe Domnul DumnezeulnostrusI-L rugim.
88

miluieEte(de 3 ori). CredincioSii.'Doamne drep[i,strascult[m Preotul:Cuinfelepciune Pacetuturor. SfdntaEvanghelie. CredincioSif; $i duhului ttru. Preotul: Din Sff,ntaEvangheliecea de la Luca citire. CredincioEii; Slavdfie, Doamne,slavi fie. Preotul: Si lutrm aminte. Evangheliape care,in lipsddepreot, Urmeazd. poate s-o citeascdEi un simplucredincios,cu dragostea toatd smerenia, Si cu toatdfrica. stalisnstn loc Ses aceea, ,,ln vremea ;i mulpime multd de uceniciai SdiSimullimemaredepopor din toatd ludeea,din lerusalim Si depe ldrmul carevenbecasd'L asculte Tirului Sial SidonuluL lor. $i cei chinuili de de bolile Si sd se vindece sevindecau. duhuri necurate $i toatdmullimea putere ieSea din El cdutasd se atingd de El, cd pe toli. $i El, ridicdndu-li ochii spre Siii vindeca ucenicii Sdi, zicea: Fericili, voi, cei sdraci,cd Fericili lui Dumnezeu. a voastrdesteimpdrd1ia voi, care fldmdnzi\i acum, cd vd veyi sdtura. rilde.Fericili Fericili ceiceplingeli acum,cdvepi velifi cdnd oameniivd vor urt pe voi Si vd vor izgoni dintre ei Si vd vor batjocoriSi vor lepdda cardudin pricina Fiului Omului. numelevoastre Bucurafi-vd in ziua aceea Si vd veselili,cd,iatd, plata voastrdmultd estetn cer" (Luca 6,77-23). CredincioEii; Slavi f,ie, Doamne,slavtr fie.
89

Slav[.. glasulal 2-lea.

Pentru rugdciunile preacuviosuluitdu Grigorie,Milostive, curdfeqte gre$emulfimea lilor noastre.


$i acum...

Pentrurugtrciunile Ndsctrtoarei deDumnezeu, Milostive,curefe$te mulfimeagreqelilor noastre. Stih:Miluieqte-ncj, Dumnezeule, dupdmare mila Ta qidupdmulfimeainduririlor Tale,curdfegtetoate ftrridelegilenoastre. Apoi: Sfihira, glasulal6Jea, cdntatdsaucititd. Tinde mdiniletale cltre Dumnezeu, pentru cei ce ntrzuiesc la ajutorul ttru,Grigorie,purtdtorule de Dumnezeu, preainfelepteqi te roagtr pentru ddnqiis[ se izblveasctr de toati scirba qi de minia ceaviitoare. Preotulzice;Mdntuieqte, Dumnezeule, poporul Tbu qi binecuvAnteazd moqtenirea Ta... CredincioSii.'Doamne, miluieqte(de I2 ori) Apoi ecfonisul: Cu mila qi cu indurdrile qi cu iubireade oameni... C6ntareaa 7-a Irmos: ,,Tinerii cei ce au mers din ludeea tn Babilon oarecdnd,cu credinla Treimii, vdpaia cuptorului au cdlcat-o, cdnt6nd: Dumnezeul pdrinyilor noStri,bine eSticuvilntuf. Cu vlrstrrile lacrimilor ai stins focul plcatului, apa neptrtimirii qi izvoarelecurate ale 90

celorceplrinte Grigorie, tdmlduirilorizvor[qti, plrinlilor Dumnezeul bineeEti cuvdntat, cAntd: noEtri. curate;i a Cu ctrrufade vlpaie a dragostei intru care faptelorbunete-airidicatla intrlfime, infelepfite, via1a, de Dumnezeu [i-ai agonisit p[rinDumnezeul strigdnd: bineeqticuvdntat, noqtri. [ilor
Slav[...

Valurile patimilor le-ai secatcu stlrile la qi, adormindcu somnulcel cuvios priveghere al sfin{ilor, pdrinte Grigorie, la lumini ai Dumnezeul bineegticuvdntat, trecut,strigdnd: plrin[ilor nogtri.
$i acum...

ceai niscutViafa, PreacuratlFecioard, Ceea inviazi-mI pe mine,celcesuntmort prin plcat pre qi de gheen[ izblveEte-mI miluieEte-md Dumnezeul mine,celce cdnt:bineeqticuvAntat, pIrinIilor noqtri. a 8-a CAntarea pe Care-Llaudd ceresc, Irmos:,,Peimpdratul tngereSti, ldudali-L Si-Lpreatndllaliintru oStile toli vecii". avAnd Prinrugflciunile talecitre Dumnezeu, preafericite, ai dobdnditceeace ai rdbdare, dormind{i s-aarltat ci noaptea cerutcucredin{I, ingerulce [i-a dat sabiede foc,care[i-a tliat
91

patimileinimii,qicu foc dumnezeiesc te-aluminat, curdfindu-te cu mdrirenegriittr. Ca un soareprea luminos ai strilucit cu qite-aiarltat cu luminafaptelor infelepciunea bune,preacuvioase Grigorie,gi cu strdlucirea minunilor ai revdrsatraze in tot pim6ntul, Iumindnd pe cei ce cdntl cu bunl credinfd: Tineri binecuvdntafi, preofi lduda[i;popoare preainllfafi pe Hristosin veci. Binecuvffntim pe Tatil, pe Fiul Eipe Sffintul Duh, Domnul. Cdntare in gereasctr ai auzit,pdrinteGrigorie, in trup muritor fiirrd,din care[i-aiindulcitsimlirile sufletuluiqi luminoste-ai cunoscut, strigdndStdpdnului: Preofi, binecuv6nta[i, popoare, preainSllafi pe Hristosin veci.
$i acum...

tdu s-a S-aardtatoamenilortn trup, Sipdntecele aceasta, Pentru cerurile. decht fdcut mai desfdtat tncepdtoriile pe tine,Ndscdtoare de Dumnezeu, preamdresc". te cetelor tngereSti Si omeneSti ai stinscirbunii ptrcaCu sudorilepustniciei gi focului ai luat harul cer in chipul tului din ci maimult te-arourat carenu te-aars,infelepte, pdcatului te-a arltat. puternic impotriva Ei Ca un trandafir gi ca un crin binemirositor plrinte Grigorie! ai inflorit in vdilepustniciei, trupul tlu celsfinfit izvoriqte har Pentruaceasta plin[ de viafdeste c[ mireasmd cuimbelEugare, s-aardtat. gigura ta caun potir plin de aromate pustniAstIzi impreundcu noi, adunarea qi Patriarhii gi veseleqte. se cilor a cuvioEilor intru pomeproorocii,apostoliiqi mucenicii, nirea ta, Grigorie,impreundcu noi prdznuiesc, cu crepe ceicete cinstesc cu carepomeneEte de minuni. dinfi, vrednicule
Slavd...

Ceeace ai ndscut mai presus de cuvAntpe Judecitorulqipe Domnul,pe Acelaca pe Fiul tdu roagd-[. Preasfdnttr, judecdlii cain ceasul qi de foc qi de intunericulcel nelude osdndtr minatgi de scrdgnirea dinlilor si izbiveasclpe ceice cu dreaptd credinfi cdnttr: Popoare, preaindlfa{i pe Hristosin veci. C6ntareaa 9-a Irmos:,,Sp dimdntatu-s-au cerurile Simargilile pdmdntului s-au cutremurat,cd Dumnezeu 92

Sicriul unde zacecinstitulEi mult pitimi' torul t[u trup ne izvorlEtenoud daruri de minuni, ptrrinteGrigorie,sfinfindsufletele9i alecelorcene imbogifim cu trupurile noastre, tine, folositor qifierbintesprijinitoravindu-te.
$i acum...

strig[mcbtretine, cu bucurie Noi credincioqii, Fecioard, ca qi ArhanghelulGavriil:Bucurd-te, rai care ai rdsirit Pomul Vietii; bucurd-te, dezlegareablestemului,incununarea muce' 93

qi intirirea binecrenicilor, lauda cuvioEilor dincioqilor creEtini. Apoi urmeazi aceste Stihiri: in cereEtile locaEuri cu ingerii, te veseleqti pdrinte qicuindrdzneallstdnd inaintea tronului noutr ceresc, roag5-te Domnuluisdne dIruiasctr qiizblvire de patimi,celorce iertarede gregeli pe plmdnt pomenirea strvdrEim ta. Cu secera rugiciuniiai tiiat spiniipatimilor, pirinte Grigorie,cu plugul infrdnlrii ai arat ogorul sufletuluitiu qi ai semtrnat intr-insul seminfelebunei credinfe,din care ne risar noutrmulte tlmlduiri. Vasplin defaptebunete numim,cuvioase, cd ai fostddtdtorde daruri,iubitorde tdcere,lucritor al privegherii, stdlpinfrAndrii, ldcaE necurmat de rugdciune, vistierieDomnului Ei fierbinte rugitor pentrucei ce te cinstesc pre tine. Zid Eitemelie a drepteicredinfe te numim pe tine, plrinte Eimucenic adevlrat, ci mustrdnd pe cei rlu credincioEi, ai de la dAnqii ribdat chinuri gi betei, pentru care acum in ceruri te bucuri,fiindincununat cu mlrire de la Hristos, MAntuitorulsufletelor noastre.
gi acum... Slavil... a N5scdtoarei

pe celetdu cel curatroag[-L sl ne mdntuiascl noi, cei ce te m[rim pe tine. Slinte cu adevlrat... Cuvine-se Dupdaceasta: Prea Sff,ntl Treime... TatIl Dumnezeute... esteimPlrIfia... a Ta Ctr nostru... glasulal3-lea: Apoi tropareleacestea, Chip te-ai flcut infrAnlrii Eiprin dumnezedreptei Alergarea iescul Duh pe tofi ai luminat. credinfeo ai slvArqitgi cu invif5turile tale celor lumea ai luminat gi ai mustratcugetele Grigorie, PreaCuvioase riu credincioEi,Pirinte si ne diruiascl Dumnezeu Hristos lui roagd-te noutrmaremil[.
Slavl... gi acum... a Nlscltoarci

neamului ceai mijlocitmdntuirea Petine,ceea de Dumnezeu Ntrscdtoare nostru,te ltrudtrm, dintru tineFiultlu luat cel clcicutrupul Fecioarf,, prin Crucepatim[, qiDurirnezeul nostru,luAnd caun iubitor ne-aizb[vit pre noi din striclciune, de oameni. Apoi preotul face otpustul mic, iar de nu estepreot se zice: il or noEtri, PentruruglciunileSfinlilorPirrinl Fiul lui Dumnezeu, Doanrne lisuseHrisoase, miluiegte-ne pe noi. Amin. laudi! gi lui Dumnezeu Sf6rqit 95

Preasfdnti FecioarI, primeqte rugdciunile pdctrtoqilor qi suspinul celornectrjilinu-l trece cu vederea, pe iar Cel Ce S-andscut din pdnte94

NOIHINUNIALCSI'INTULUI GRIGORIE CUVIOS


"Pt'c toate le dd DuhLtlSfdnt'izvordsteproorociri, pre preoli, prc: nccdrturarii-a invdlat infelepciune, sfinleste pre pescari teologi i-a ardtctt; toatd riinduiala Bisericii o " (Penticostar, plinesle... p. 314) Ititrnul accelerat al vielii cotidiene astdzi nu ne pennite sd acord[m rdganil cuvenit pentru a simli cd fiecare zi este o minune gi ci dragosteadunnezeiascd se revarsi prin fiecare fir de iarbd, ne-altl obignuit cu acesteagi nu le obsery5m. Dar Domnul gi Dumnezeul nostru, Pirintele indurdrilor gi Domnul a toatd rndngdiereane ddruiegte qi minuni mai presusde fire pentru a intdri credinfa noastrS,cu nddejdea ci vom inlelege cd El este pretutindenea gi cd toate le plinegte,chiar qi in ceasuldeznddejdiinoastre9i al suf'erinfei. Preasfhnta Niscdtoare de Dumnezeu gi toli Sfinlii s-au aserndnatlui Dumnezeu, atat cat este cu putinp, prin voinla lor, prin locuirea lui Dumnezeu in ei gi prin conlucrarealui Dumnezeu.SfEntaScripturd zice: ,,Fifi sfinfi, cdci gi Eu Sunt Sfhnt" (Lev. I l,l4; 19,2;20,7; I Petru I ,16). Aceastadepinde in prilnul rdnd de voinfd, apoi de ajutorul lui Dumnezeu: fiecdruia care alege binele, Dumnezeu ii ajutd spre bine. Apoi Dumnezeu zice: ,,Voi locui in ei gi voi umbla intru ei"(II Cor. 6,76; Lev.26,12) gi ,,suntemBiserica lui Drunnezeu"gi ,,Duhul lui Dumnezeu locuiegteintru noi"(I Cor. 3,16). Apoi: ,,le-a dat lor puterepesteduhurile necurateca si le scoatd gi sd vindeceorice boal[ gi orice neputin!["(Matei 10,1).1 Acelagi Duh Se odihnegte in ei, cu Sfin{ii lui Dumnezeu irnplinindu-se ultima rugdciune pe pirn6nt
' Arhirn.NicodirnSachelarie, "Pravilabisericcascd". Ed. a Il-a. 1996

a MAntuitorului, ,,ca tofi si fie una". Dragostea"lor duhovniceasci pentru intregul neam al lui Adam ii detennind sd se roage gi pentru noi, cei care luptim pentru mAntuirea noastri gi sd ne ajute, dar ei se roagi gi pentru cei pdcdtogi care au uitat de ei. Biserica triumfbtoare din cer nu cunoagte odihna, ci este aldturi de Biserica luptltoare, Sfhnt5, Soborniceascd gi Apostoleascdde pe pement, cdci Biserica lui Hristos estedoar una $i El esteCapul ei gi in cer gi pe pimdnt.2 ,Deci ne tnchindm Sfinlilor ca unora ce sunt .sldvili de Dmnnezeu, co unora ce sunt .ficuli de Dumnezeu temdtori potrivnicilor Si binefdcdtori celor ce se opropie de El at credinld; nu ne incltindm lor ca unora cure ar.fi prin fire Dumnezeu Si bineJdcdtori, ci cct Ltnor robi Si slujitori ai lui Dumnezeu, c(rre eu dobdndit din dragoste cdtre Dumnezeu deplina fncredere.faldde El'(I Ioan 3,21). Prin virtuti, congtiinla omului devine tot rnai profundi. ,,Sfinlii P5rinli ai Bisericii noastre au vdzut sfin{enia umand ca asemdnarea omului cu Ficdtorul Sdu in mdsura curdlirii de patimi gi a sporirii in calea virfulilor, cuhnindnd intru dragoste frrd de sfbrgit. Virlulile sunt, astfel, fonnele ulnane ale atributelor lui Dutnnezeu, adicl reflexul rnereu mai profund al Lurninii Lui, al con$tiintei Lui in congtiinfa ornului" (Pr. Dumitru Stdniloae).' Pentru viala sfhnt[ a Cuviosului Grigorie din Decapolia gi pentru minunile mai presusde fire ce le-a sdvdrgit cu ajutorul harului Duhului Sfhnt, racla cu sfintele sale moagteeste inconjurati gi astlzi de cdtre
2 Vaclc,necum cre;tin ortodox, Editura Cartca Ortodoxi, Bucurcgti, 2003,pg.I 84-I 85 r Pr. D. Staniloac,"Rugdciunealui Iisus gi experien[aDuhului Sfhnt",p. 64, Ed. Deisis,Sibiu, 1995

96

97

credinciogii de pretutindeni care vin cu evlavie s[ primite gi sd se roage mullumeasclpentrubinefacerile cu durerein sufletin rnomentele de cump[ndale vielii.
a

# tata c6teva din insemndrilemaicii Florentia, astlzi viefuitoarein obgtea Sfintei Mlndstiri Polowagi, rdmasd odinioar[ copild orfand de la vdrsta de trei anigorigi adusd in 19241a Ministirea Bistrila- Vdlcea, unde funcfiona un orfelinat condusde cdlug[rile, ce adbpostea aproape doudsutede fetile orfane.Odati cu trecereaanilor, avea sd devind chiar stare![ a Sfintei Mdnistiri Bistrila intr-o perioadd de mari incercdri. In perioada 1942-1943,au venit la Mdn6stirea Bistrita doud fete avdndcam 18-20de ani. Amdndou[ erau bolnave de epilepsiegi au venit s[ se roage la Sfbntul Grigorie, desprecare auziseri cd face mari minuni. Maica stare![ Olga Gologan le-a primit cu bunlvoin![, le-a invilat cum sd se roagel6ngdracla cu gi a frcut apel gi la rug[ciunile maicilor sfintelemoa$te din soborulm[ndstirii pentrutdmlduirealor. Cele dou[ fete au stat atuncio lund de zile, participdndla sfintele slujbe qi ajutdnd cu ceea ce le stdteain putere. Au frgdduit Sfhntului Grigorie c5, daci se vor va face sinitoase.vor r[mdne la mlndstire. DupEo lun5 de zile s-auvindecatcompletqi gi-au Bistrila ca linut frg[duinfa de a r[m6ne la Mdndstirea vietuitoare in obgteamonahali. S-au comportat cu rnulti bunlcuviinli, implinind toate ascultdrileobignuite din cadrul mlndstirii. Ceamai mare a primit numele de Ermionia,iar ceamai micd a rdmasin mdnistire fbrd a faceflg[duinfele voturilor monahale. Lucra cu mult talent gi iscusin(5la atelierul de ceramicdce functiona in cadrul mdn[stirii noastre. Era atdt de priceputd,incdt, prin anul 1954,venind la Mdndstirea

Bistrila, Preafericitul Patriarh Chiril al Bulgariei, ri rugat-ope maicanoastrd stare!6 sdii deablagoslovenie acesteisurori s[ mearg[ in Bulgariapentru a deschide un atelierde ceramicd. Acest atelierchiar a fost pus in funcfiune.Iatd ce pot face oameniicu harul primit din partea Sfin1ilor, atunci cdnd doresc sd slujeascS aproapelui cu toati fiinfa.
.L

# Sfantul Grigorie vindeca in mod special boli psihice. Prin anii 1949-1950 veneau mulli bolnavi de la distanfe mari gi participau la Sfdntul Maslu. Printre acegtia erau gi dgud femei, dintre care una era aproape oloagi qi o aduceau cu cirufa. Cealalti avea o boal6 nervoasd grav6. In bisericd frcea glldgie multd, cdnta, juca, plesnea din degete. Odati s-a urcat pe postamentul unde erau aSezate de obicei moagtele Sfhntului Grigorie, care acurn erau duse in procesiune gi a strigat: "Eu sunt Ioana Romdnia Mare!". Dup[ ce au parlicipat la trei Sfinte Masluri con$ecuti\ue,adicd in trei s[ptimdni, s-au vindecat amAndou5. Dupd vindecare au mai venit ca sd multpuneascd S{hntului Grigorie pentru ajutorul primit gi cu multd sfialI se rugau s[ fie iertate pentru purtarea cea frr[ de rdnduial[ ce o aveau in wemea bolii.

* $i prinrre fetilele de la orfelinat era o fetila parlicipala toatesfintele bglnavdde epilepsie. Aceasta slujbe. Adeseacdnd se afla printre ceilalli copii, la jos, frc6ndcrizecu spumela joacl saula leclii, cddea gurd gi zbitdndu-se.Dupd doi ani de suferinfd, s-a vindecatqi ea cu ajutorulSfhntuluiGrigorie.
*'l'ot o mlnune a fost socotit[ o intdmplare cu o altd fetil[ din orfelinat. Suindu-sepe una dintre stdncile

&^.

\L-.

98

99

de pe malul rdului Bistrila ca sd culeagd garofile a cdzutde pe stdncd sdlbaticealbe gi foarteparf,rmate, in ap[. RAul era foarle umflat de ploi. Celelalte fete stdteau atuncipe malul rdului gi priveauinspiimdntate s-a cu sufletul la gurd. Una dintre ele, mai curajoasd, aruncattn api cer6ndajutorul Sfrntului Grigorie gi a reugitsd o scoatd afarl inaintede a ajungela v6ltoare. {, ^' * $i alte minuni s-au intdmplat in acei,ani la Orfelinatul din Mdiristirea Bistrifa. Fra in pJ-eajma celui de al doilea rdzboimondial.Intreagafard se confrunta cu greutili mari qi cu lipsuri materiale.$i la noi s-a intdmplat sd se ispr[veascdaproapetoate alimentele. Maicile erauingrijorate,agitatec[ nu mai aveau ce preg[ti pentru masacopiilor din orfelinat gi pentru sobor qi. au chemat toatl obgteain bisericl si faci rugdciuni citre Maica Dornnului 9i cdtre SfrnJul Grigorip. La sfrrgit, dupd rugIciune, maicile s-au-rispdn{it in curteqi pe aleeadin fala mlndstirii. In fala por,tilorerautrasedoudcirule incercate-cu ulei, brfu:zdgi alte alimente,de alimente:cartofi, 1Ein5, neaplrat[ trebuinfd.Maicile i-au intrebatpe cdrufaqi ce doresc.Acegtiaau rdspuns c[ suntdin Ardeal gi se duc la o mbnlstire de cdluglri, dar cd s-au r[t6cit $i ce dorescsd lasealimentele aici gi si seintoarcdacas6. Maicile le-aumullumit gi le-aurispuns cu emolie in glas cd SfhntulGrigorie i-a cdlSuzitspreMdndstirea Bistrila, cdci orfanii sdi nu mai aveau ce mdnca.Atrnci purtarea o"bgte,. a vdz?nd d9 grij[ a .pl6ns, i$fegga Sfrntului pentrunoi to1i.

rnai ales,lipsl de bani. M[ndstirear[mdneaadesea {br5 niciun ban in casierie. intr-un asemenea tnornent.conducerea era foafie iqgdjorat[ gi rnaicastarefd a apelatdin nou la ajutorul rugdciunilor. S.a strdns intreaga obgte in biseric6, citindu-se agptistul Sfhntului Acoperdmdnt 9i al QfhntuluiGrigorie Decapolitul.Cele rnai multe maici frceau in acesttimp rnetanii,altelepldngeaucu multd umilin!6, ingrijoratede soartamicufilor noptri orfani gi a intreguluisobor. Dupd dou5 zrle, pe poarla manlstirii a intrat o patru sau cinci doamne,care au intrat in ma$in6--gu e*ipozitrie. Atunsi noi lueram multe produse de articusituri nafionale,vase de ceramicS, Vanat:-covore, broderii, pe care le expuneamintr-un rnic spaliu la intrarea in mdn[stire. Doamnele au cerut sd li se impacheteze imediatabsoluttoateobiectele ce se aflag obiectecarevalorauo surndmarede bani, in,-expozitre, aqaincdt s:_a.putut face apoi o aprovizionare sena4sl mnnastirii. 9ll-lqateselgnecesare Arn inleles cu totii..in".aqel momentc[ ruglciunile noastreau fost ascultateqi am socotit aceasta o altd rninune pe care Sfrntul Grigorie a mijlocit-o pentru qi a rniculilor orfani. intirirea credinleinoastre
I

" acea perioadi, inaintea celui de al doilea * Tot in rdzboi mondial, erau lipsuri materiale foarte mari gi
100

.!_

# Sftnt rt Grieorie fbcea mad minuni vara in 5l fblosiioare [impul secelei, dni ploi imbelqugate cerul pbreacd-qiinqhidernilostivireac6trenoi. c_6nd In astfelde wemuri, se see[9-gu1n64!el_-e -Sfhnrului ftcdndu-seo slujb[ pentru Qngoqe iq c.u(pamaua"siirit, ploaie gi de obicei,pe.la sfhr;inrl rugdciunilor, incepea ploaia. Se dusese vestea despre aceste minuni in tot cuprinsul fdrii gi mulli preoli veneau impreun5 cu

101

pentrua fi purtate credinciogiisi cearl sfintelemoagte prin locurilecuprinse in procesiune de secet6. Prin 1938-1939s-au cerut rnoagteleSftntului Grigorie pentru a fi purtate la Romanafigi prin alte cdtevalocalit[1i de pe rnalul Dunirii. Pe unde treceau cu sfintele moa$te, incepeau ploi binecuvdntate. Sfintelemoagteerauintotdeauna insolite de doi preofi dintrecei ce slujeaula mdnistire. Aga au gisit cdzut intr-o frntdnl din sat trupul unui copil mort. Dupi ce trupul acestuiaa fost scos, coloana ce purta moagteleSfrntului Grigorie a putut (monahia inaintamai departe. Florentia) , &+ * In perioada 1930-1937 fratele meu a fost paralizatla pat. La indemnulunei bitrdne, mama rnea a mers cu el la SfhntaMindstire Bistrila, la sfintele moafte gi atunci am vdz;tttminuneapetrecuti cu el, cdci s-aintors sdnltos.(Maria N., Brezoi)
a

n[dejde gi credinfd, am cerut ajutorul s[u gi m-am uns cu untdelemn sfintit de la candele. Maica Dornnului a avut mare grijd de mine, roaba sa Comelia gi am aduspe lume un fecior slndtos, chiar in ziua de 20 noiernbrie 1977, purtdnd numele de Mihail. (Cornelia 5., Rdmnicu Vdtcea)
a

# in anul l977,la inceputullunii martie, am rdmasins6rcinat6. Pe atuncilucramla Direcfia Sanitari Vdlcea.Bucuriaaduceriipe lume a unui copil mi-a fost umbritdde o mareincercare. Cdnd pruncul a migcatin pdntece, mdinile mi-au paralizatgi am primit, in urma examindrii medicale, diagnosticulde polinewitd gravidicd,devenindvn caz deosebit.Dar prin puterealui Dumnezeugi ajutorul Maicii Dotnnuluiceafrc[toare de minuni mi s-aulumi nat gdndurile gi am luat hotlrdrea de a nu lua medicamentelegi a nu intrerupe sarcina. M-am rugatin biserici gi mdndstiri,participdnd la slujbe,respectAnd rinduiala posturilorgi dAnd milostenie celorce aveau nevoie. In Sfhnta M6ndstire Bistrila, cu rugdciuni la Sfhntul Grigorie fdcitorul de minuni, cu rdbdare,

# in anul 1986, fiul meu Petre,in vdrsti de aproape3 ani s-a imbolnivit de epilepsie.Am fost la doctori cu el gi a urmattratamentul prescristimp de un an de zile, dar frrI a-i folosi la nimic. Am incercat chiargi cu leacuribdbeqti, darnimic'n-amers. In primivara anului 1987,cinevane-aindrumats[ mergemla Sf6ntulGrigorie.L-am aduspe fiul meu la S{bntaMdnistire Bistrila gi l-arn rugat si treacd p.gSUb racla cu sfintele moagte.Arn plecat cu el frr[ a mai avea cr-ize,vindecat.Am mai venit de weo trei ori, w6nd sI firn siguri ci boala nu va mai reveni. Acum are24 de ani gi de atuncinu a mai avut niciodatdweo cizd, de epilepsrie. Impreunl Ii mulEurnirn Domnului Iisus Hristos, Maicii Domnului gi Sfdntului Grigorie Decapolitul pentruminuneaslvdrgitdcu bdiatulmeu. Q,licolila5., ValeaMare,judelul Vdlcea)
a

# i" anul 1989am venit sd mi ros la racla cu sfintele hoaqte'iie- Smntului Grigorie-Decapolitul, avdndparalizate mAnagi piciorul drept.M-am vindecat de paralizieirnediat.(Irina C., Galali)
.L

# Maria, fiica noastr[,s-an6scut la 9 septernbrie 1993.Dintr-o neglijenldmedicald, la nagtere a fbcut hipoxie de grad L Cu darul lui Dumnezeugi cu rugdciunile Maicii Domnului,fetila s-a dezvoltatnormal,

102

103

fbrd a avea problelne cu sinltatea p6nd la vdrsta de 4 aniqori. IncepAnd cu anul 1997, in tirnpul sornnului a debutat o cizd cu aspect de falsd absenfd gi cu hipertonie axialS. Mergdnd cu ea la diferili medici, chiar qi la Bucure;ti, profesori universitari gi alli specialigti, diagnosticul inilial de epilepsie s-a modificat in diagnostic ADHD. Un copil care suferd de ADHD hiperkinezie, nediagnosticat gi tratat la timp se confrunt6 cu multe probleme atdt acas6,cdt gi in societate. Din cauza comportamentului s6u, va fi izolat la gcoald, respins de colegi, certat de profesori pentru neatenfie. Acas6, pirinjii, simfindu-se ei inqigi vinovafi, iqi vor revdrsa sup[rarea asupra sa. Cu tirnpul situalia se poate atAt de mult inrduti{i, incdt copilul deline extrem de agresiv, cu cornportament antisocial. In cazul nostru, din pricina tratamentului indelungat pentru epilepsie, evolulia bolii a devenit foarte cumplitd inoepdnd din anul 2006. in timpul sornnului trupul fetilei devenea rigid 9i ea ar fr putut si nu igi mai revinb la trezire. Doctorii afinnaseri cd, repetdndu-se crizele, inima gi creierul vor ceda. In momentul cAnd ne era foarte greu sd acceptlm cd fetila noastrd nu mai are $ansede salvare, arn fost indrurnati de cdtre o asistenti rnedicali si mergern la Costegti, la Mlndstirea Bistrifa, pentru c[ acolo esteposibil sd fie salvatScu ajutorul rugdciunilor. Inainte de Sfintele Paqti, in prirnlvara anului 2006, am petrecut aici o siptdmdnS: Dupi primele trei zile, crizele au incetat, frrd a se mai repeta. In scurl tirnp, afldnd cd mai sunt locuri la Seminarul Ortodox "Sfhnta Muceni{d Filofteea" de la Brdnesti-Ilfov, fiica mea s-a inscris la exarnenele de admitere si a fost admisd ca elevd.

intr-adev[r, aici, cu rugdciunile noastre fierbinli cdtre Mdntuitorul nostru Iisus Hristos gi cdtre Maica Dornnului $i, mai ales, prin mijlocirea Sfhntului Grigorie Decapolitul, miracolul s-a produs. Acel rniracol la care nu mai indrdznearnsI sper6m. De atunci, din 2006, fiica mea Maria nu-gi mai glsegte liniqtea decdt in acest loc. La ultirnul control medical, Profesorul universitar Dr.Mircea Tiberiu gi-a exprimat pdrerea cd 'pentru ea, mgiciunea este tratamentul de menlinere in via!6". Ne rugdrn cu mulgurnire adAncdSfhntului Grigorie qi dorim foarte mult ca aceastdrninune ce s-a petrecut cu copila noastrd si fie spre folos tuturor pentru a se convinge de puterea lucrdtoare a credinfei, mai ales atunci cAnd este insolitd de post gi ruglciune stdruitoare. (Maria 8., Drobeta'lu,rnu-Severin)
a

# in anul 1995 lucrarn impreund cu alte rnaici la pregdtirea materialelor necesare pentru fresca de la Paraclisul inchinat Sfintei Treimi aflat in incinta Sfintei Monastiri Bistrjla. Mi-am tbiat degetul cu toporuI, seclionAndu-I, astfel incdt se mai finea doar intr-o micd po(iune de piele. Inainte de a merge la spital m-am rugat S{hntului Grigorie atingdndu-mi mdna de raclb. La spital doctorii au fost foarte sceptici, iar dupd ce doar au prins falanga de deget cu cdteva copci mi-au spus sd vin a doua zi, cu gdndul cd va trebui operatd tiietura dupd care voi pierde falanga retezatd. Spre surprinderea lor degetul s-a prins la loc. Mulfumesc Sfhntului Grigorie pentru purtarea de grijd ce o aratd cdtre pentru noi in toatd wemea. (monahia Anastasia, Mdndstirea SdrdcineSti-Vdlcea)

t04

105

# Suf"titta de ulcer varicos,in perioada1995din municipiul Constanla 1996, Doamna Constantina avea o ranl deschisi la picior. Timp de patru ani de degi fuseseexamiplagEnu se vindecase, zile aceastd gi incercase nati de mai mulli medici de specialitate nenum6ratetratamente.Apelase chiar 9i la ajutorul medicinii naturiste,dar rana continuacu inciplldnare de aceste sd se agraveze,adincindu-se.Descurajat5 un calvar. devenise suferinle,viala ei La indemnul plin de credinld gi evlavie cltre Sfrntul Grigorie al pirintelui siu duhovnic, preotul Gheorghip Dumitru Nistor, acum adormit intru Domnul, a venit la minlstirea Bistrila pentrua se ruga ldngdracla sfintelormoa$te. Tot tirnpul miezonopticii gi al utreniei s-a rugat Sfrntului Grigoriel6ngdraclasa.Diminealaa constatat incd nu o cd rana incepesd seinchid[, dar neincrederea pdrlsise. A plecat totugi acas[ gi seara a anunlat definitivd bucuroasi telefonic la mdnistire vindecarea a pl6gii. Dup[ aceastivindecarea suferinlelortrupeqti gi sufletegti ale mamei,gi fiica ddnseia irnbrSfi;atviafa monahald. (din mdrturiile maicilor vie[uitoare in tea mdnds tirii Bistri! a) obS

&. * In luna iunie a anului 1997am venit la Sftnta Mdnistire Bistrila pentrua m6 ruga SfhntuluiGrigorie Decapolitul gi a pllti un acatist pentru sdndtatea familiei mele. Dup[ trei-patru luni, diagnosticul de metastazd osoasial tatilui meu Stana fost schimbatcu cel de boal[ Paget.Acum estebine, dupi un tratament (GetaR., BucureSti) adecvat.
&t ^F h perioada 1998-1999am prirnit ascultarela undeindrumarncredinciogii pangarulmlnistirii noastre,

care vizitau Sfhnta M5nIstire Bistrila printr-o scurtd prezentare sau un sfat, uneori, indemndndu-i sd cear[ ajutorul Sfbntului Grigorie pentru u$urarea suferinfelor gi sI se inchine la sfintele sale moagte.[n aceast[ perioadd am fost martorul ocular al unui eveniment carem-a impresionat in chip deosebit. Intr-una din zile, au intrat in biserica m[nistirii noastre patru birbati care purtau cu greutate un alt bdrbatpe o p[tur5. Acestaera in imposibilitatetotall de a se migca,nici nu vorbea.Dup[ aceeaaveam sI aflu c[ doctoriinu ii acordaserd nici mdcaro gansd de a mai trdi. Cu efort gi rugdndu-secu credinfd pentru cel pe care-l purtau, cei patru au reugit sd-i treac[ trupul in care abia mai pdlp0ia suflare de viafi pe sub racla sfintelor moagtede trei ori. Cerdndrugdciunilecuvenite, au plecatacasi luind cu ei anafor6, aghiasm5, ulei sfin1itgi pdrticelede vegmdnt binecuvdntate. Dupd o sEptdmdn[,md glseam din nou cu ascultarela biseric6,dupd Sflnta Liturghie, cdnd un birbat a deschis cu putere uga bisericii strigflnd: "Maicilor, eu sunt acela care am fost trecut cu p6tura acum o sdptlmdnl pe sub racla Sfintului Grigorie!". Chiar acestea au fost cuvintelecelui care s-a tlmlduit gi a venit s[ mulfumeasc[ pentruajutorulprimit. Aceast[ intdmplare a fost pentru mine una dintre cele mai cutremurltoare minuni. Impactul asupramea a fost atdt de puternic, inc6t am c6zut imediat in genunchi, degi, datoriti acestei ascultiiri am avut adesea ocazia s6 aud nenumlrate m[rturii ale ajutorului dat de Sfbntul Grigorie celor aflafi in suferinlE, chiar qi familiilor de rromi. minunati al c6rui martor Un alt caz de vindecare ocular am fost este acela al fiicei doamnei Mariana

106

107

Lbcdtiq din Bucuregti, consernnat deja de cdtre Pdrintele Arhimandrit Veniarnin Micle (din mdrturiile maicilor din obSteamdndstirii Bistri[a).
a

# i" anul 1999 am venit la Sfdnta Mdn[stire unei persoane apropiatemie. Fistrila la recomandarea In acea perioadd fusesem diagnosticatdcu fibrom uterin gi nu eramincredinfatl de putereatirndduitoare a Sfdntului Grigorie.,lntr0ndin biseric[ cu g6ndul sd mi inchin la sfintele icoane. atunci cdnd m-am mi-a venit in minte apropiatde racla sfintelormoa$te, acestgdnd:,,Cepoates6-mifac[ mie mortul acesta?" Stdndla rug[ciune, la utrenie,am simlit atingerea unui cerc care mi-a inconjurat trupul in dreptul pdnteceluigi m-am luminatdin intunericulminfii ce se ab6tuse asupramea.Nu numai cd am crezutci m-am vindecat, dar m-am simfit eliberat[ de toati povara grijilor mele de pdn[ atunci. Plecdnd acas6,am merc la doctorul care supraveghea starea senetdtiimele gi i-am spus c[ m-am vindecat. In urma ecografieifbcute,medicul de specialitate,careimi recomandase intervenliachirurgicald de urgenfd, a constatatcu uimire cd fibromul uterin qi a zis: ,.Mareesteputerea dispdruse lui Dumnezeu!". (IoanaN., Craiova) $. * In vara anului 1999,am plecat spre Dobrogea cu intenfia de a procura fructe de la o stafiune pomicoldpentrumasanoastrl qi pentrupreparatele din pe timp de iaml intr-o familie, fructe atdt de necesare chiar gi rnai numeroasl,agacurn este o obgtemonahal[. Dupd ce am incdrcat fructele la stafiune, am plecat inapoi la M6ndstireaBistrila. in drurn ce ne indreptam spre Bucuregti,am primit un telefon din

partea inginerului pomicultor pentru a ne duce s[ mu$umim grabnicSfhntuluiGrigorie. Iatd gi motivafia acestui gest. Indat[ ce noi am incdrcatcantitatea de fructe necesarigi am plecat din pomicol[, pe terenul cultivat cu cerealedin stafiunea cadrul aceleiagistafiuni a izbucnit un putemic incendiu. Alituri de fo4ele de care dispunea Polilia din lopompierilor,inginerulprivea calitate,agteptdnd sosirea neputincioscum focul se extindeacdtre sat. In imepdnd la intrareain localitate,era amdiata apropiere, plasatdo buteliede gazbutanavAnd capacitate mare,a c[rei exploziear fi provocatun incendiude amploare, cu pagubede vieli omenegti.Gdndul inginerului s-a indreptat in acelemomentede o tensiuneextraordinar[ cdtre Sfhntul Grigorie Decapolitul. Cu c6liva metri inainte ca focul si ajungd la margineaterenului, a inceput o ploaie binecuvdntatd, degi cerul era perfect senin gi a continuats[ rdmdndseninpdnd ce ploaia a eliminat total pericolul. (Nicolae C., Valul lui Traian, judelul Constanla)
a

# Sfittte. iti multumescdin tot sufletul si toatl fiinla mea pentru sfrnta ta rugiciune gi mijlociie cdtre Domnul Dumnezeu pentru robii tei Constantin, Adrian, Iancu gi Rodica, Mulfumescu-1i, Sfinte Grigorie, din addncul sufletului, pentru minunea vindeclrii gi ridicbrii din patul suferin]elora robului t6u Adrian. Mullumescu-fidin toatdfiinfa pentrucd ai ascultat cuvAntul rugdciuniimele.Mulgumescu-fi acum prin aceste rAndurigi sperca prin mijlocireata, Sfinte, sI aduc prinos in casa Domnului. (Constantin G., TdrguCdrbuneSti, 1999)

108

109

# pri-u tdrndduireminunati pe care Sfhntul Grigorie a fbcut-o cu tnine s-a petrecutin anul 2000, mindstiri, pentru cAnd abia venisemin obqteaacestei ca sd realizez cdt estede prezentaici cu noi 9i sd-mi in ajutor. deacuraj sdil chemintotdeauna Intr-una din seri, dupd terminarea slujbei la bisericd,am urcat la chilie gi am inceput s[ md simt atdt de riu, incAt nu puteam sd respir, nicidecum si stau in picioare sau in genunchi ca sd mi rog. de de o crizbdb fiere,a cdreidureredevenise Sufeream pe le luasem. care nesuportat, in ciuda pastilelor Atunci am citit acatistulSfbntului Grigorie, stdnd in pat culcatl. Abia mai inlelegeamce citesc din cauza durerilor gi cdnd am terminat,nu am mai avut putere nici ca sd citesc rugdciunilede la sfirgit. Arn inchis cartea zicdnd: "Iart6-m6, Sfinte Grigorie, eu atdt am putut!". in secunda urmitoare au incetattoate durerile qi am adormitpe loc, un sournlinigtit gi profund pAni dimineat[. Cdndm-am trezit nu mai aveamnimic. ii multumescSfrntului Grigoriepentrutot ajutorul pe caremi l-a dat de c6ndvieluiescaici gi pentrucd s-a milostivit de mine p6cdtoasa,
a'

AjungAndcu mare greutatein curte,in fala bisericii am frcut trei inchindciunicbtre Sfhntul Grigorie Sfinte Grigorie, cu ruglciunea fierbinte:,,Vindec6-m6, ca s[-!i pot termina icoana!" gi am continuat sd m[ indrept spre poart6. Imediat, dup[ primii pagi, am simlit inslndtogireatrupului meu. Nevenindu-mi s[ cred minunii, m-am dus,totuEi,pdndla acel dispensar, dar nu era nimeni acolo in acel moment.MI simfeam vindecatl gi simleam din ce in ce mai bine,cu adevdrat gi o bucurie in sufletul meu, inc6t imi o vioiciune veneasi zburdpe dealuriprecumun copil. Am fbcut o plimbare pe colina din spatele mdnlstirii, apoi m-am dus la atelierul de picturd gi, spremirareamaicilor caremd gtiaubolnav6,in pat, lea inviat!" din toatdinima, am spuscu bucurie:"Hristos degiatuncinu erawemeaSfintelorPagti. Aga am putut termina cu bine icoana Sfrntului Grigorie, c[ruia ii mullumescpentru ajutorul primit gi ii cer binecuvdntaregi ajutor mereu cAnd md indrept spre atelier, pentru cd am vilntt cd te poate ajuta de oriundete afli cdnd il chemi, nu doar atingdndu-te lgnatia, SfantaMdndstireBistrila) raclasa.(monahia .'^ * Cam de prin luna septembrie 2000,am inceput sd am ceva probleme cu ochii. La obosealdmi se incruciga privirea, ca mai tdrziu, prin octombrienoiembrie, sd-rni licrimeze foarte rdu gi sd nu mai suport lumina. Purtam ochelari de soare gi ziua gi noaptea. Cu cdtevazile inaintede 20 noiembrie,Dumnezeu sd fac gi m-am dus m-a luminat gi am citit ce tratament gi la doctor.Eu cred ins[ o[ tdmiduirile toatevin de la p[catelor noastre cum gi bolile sunturmarea Dumnezeu, sausuntinglduite de Domnul cu un anumit scop.

S in iarna anului 2002 lucramla icoanaSfbntului Grigorie. in acel timp m-am imbolnSvit foarte r[u de stomac. Aveam o durere acut6 continud, febrl gi o staregeneral[ de slibiciune, againcdt nu mai puteam in pat bolnavl. s[ pictez gi zbceam Pentru ci in acel moment nu avea cine sd imi m-am gdnditsd incerc s[ fac acordeingrijire medicald, un efort din toate puterile mele pentru a ajunge la punctul medical din incinta Cdminului socidl din apropierea mindstirii.

110

lll

Eram convins[ cI o m6n[ sfhntetni luase cumplitele dureri de ochi. Ajunsesems[ nu mai pot line ochii deschiqidin cauzaluminii gi de la luminl puternic[ s6nu mai vEddec6tun conturin collul ochilor. M-am ingrijorat gdndindu-mdcd imi pot pierde vederea, toatecu dar cu credintacd Domnul rdnduiegte un scop, nu m-am alertat gi a venit ziua Sfrntului Grigorie,cdnd,citind acatistulSflntului, am realizatde undea venit ajutorulqi ce mdni sfhntd m-a atins. Pe la inceputullui decembrie am aflat c[ prietena mea din Bucuregtitrimisesepomelnicul meu pentru rugdciune la mdn[stire cu ocazia zllei Sfrntului Grigorie. Eu cad la Mlicufa Domnului in orice nevoiegi nu plec de acasdfbrd iconila ei. De aceastd datii, mi l-a (Alexandra trimis pe SfhntulGrigorie spremAngdiere. C., Manchester)
{t

ani de cancerla s6n,rlstimp in caream fost consultatl de mulli doctori. Dar, dup6 ce am fost la Mlnlstirea Bistrila, unde am sirutat moaqteleSfhntului Grigorie Decapolitul, citind acatistulSfhntului gi ungdndu-md cu untdelemnsfin1itde la Sfhntul Maslu, tumoareaa dispirut fdrd urmd, prinh-o minune. Arn scris aceste rdnduri ca sd mulfumescBunului Dumnezeu,Maicii Domnului gi SfhntuluiGrigorie.(Maria 5., PloieSti)
a

venit cu bliefelul de nouisprezece luni, orb, la nigte operafii. Un ochi este nerecuperabil. La cel5lalt s-a lucrat gi sunt speranfe. Se pare c[ vedepu{ind lumin[, dar dupi trei operaf;icomplicate,ochiul incepusesd i se scurgl. I-arn dat mamei untdelemn sfinfit de Ia candeleleSfrntului Grigorie gi, ung6ndu-1, s-a oprit (AlexandraC",Manchester) scurgerea. 'S i" anul 2001, cu ajutorul Sfintului Grigorie Decapolitul,am primit tdmdduire de tuinoareape care o aveamla ochi. (AndaL., TdrguCdrbuneSti) # pritt voia Bunului nostruDomn lisus Hristos qi ajutorul Maicii Domnului, in anul 2001 am venit la Sfrnta M[ndstire Bistrita. Eu sufeream de doudzecide
t

# in anii 1999 gi 2000 am vizitat minbstirea Sfrntului Grigorie Bistrila gi m-am inchinatmoaqtelor Decapolitul. Noapteaau avut loc slujbele rdnduite utreniaqi eu m-am rugatpentrusdnitate miezonoptica, gi pentnr alte trebuinletn acesttimp, st6ndla sfintele care se manimoafte. Aveam o problem[ de sdndtate festaprin dureri acutein zonagdtului,a un5rului stdng qi a mdinii stdngi.Medicii au stabilit cd estevorba de spondilozi. Dupd ce am aflat de S{Entul Grigorie am simfit un mare deoarece m-am rugat lui neincetat, har sl6ndl6ng[ sfintelesalemoagte. ln ajunul zilei sale de pr[muire, 20 noiembrie/ m-aln rugat din suflet Sfrntului Grigorie 3 decembrie, dureri atdt de mari, incdt Decapolitul, cici avusesem nu am putut nici mdcar si lin cartea de rugdciuni in rndna stdngi, apoi am mers la culcare. A doua zi dimineafE,in ziua prdznuirii Sfrntului Grigorie, am pomit sprebisericd,frrd a simfi weo durere. Am crezut fizic faptului cd m-am odihnit aceasta se datoreazi cd gi cd durerile au trecut pe moment.Din pricina pu!inetefi credinteimele,a existato umbrbde indoial[, dar harul primit din parteaSfrntului am simt't in continuare vesel[, cici nu Grigorie.ToatLzitn am fost bucuroasd, umdrul gi mdna, mai aveamdureri gi imi tot cercetam poatevoi g[si un loc dureros. Nu mai eraniciunul.

tt2

113

Am unndrit zi de zi ce se intAmpl5cu membrele mele bolnave,dar erau slndtoaseacum, adicd vindecate. A incetat apoi orice indoialS,mi s-a intdrit credinla gi am mullumit Domnului Iisus Hristos gi Sfrntului Grigoriepentruvindecare. Pot afirma cd,atdttimp cdt voi trdi, le voi fi recunoscltoarepentrumarealor mild. EsteatAtde minunat sd trdiegtiminuneaaceasta mare, care a sem6nat gi in mine un gr5untemic de credin!6vie. Nu existdcuvinte care ar putea exprima totul; pot doar sd zic: Sfinte Preacuvioase Pirinte Grigorie,roag[-te lui Dumnezeu pentrunoi! (Mira Avramovig,Nii, Serbia) * a- venit cu f,rul nostru Andrei, bolnav de tumorl de trunchi cerebral, la sfintele moagte ale Sfhntului Grigorie Decapolitul, in 2002 dup[ prima gedin!6de terapie c\ raze. La examinarea medical5 efectuatd cu prilejul celei de-a doua gedinle s-a constatat stagnarea boli| (Cosmin R., TdrguJiu)
j

aruncein pr[pastie.Am cerutajutorul Sfrntului Grigorie gi coliziunea nu a mai avut loc, reugind sd redres[m magina in ultimul moment.(Mihaela5., Grecia) gi gasede ani * Fiica mea,Violeta, are doudzeci gi suferd de handicap locomotor gi psihomotor. De PogordreaSfhntului Duh, in 2003, s-a implrtdgit la bisericaparohieinoastre. Preotulslujitor a insistatsdmerg cu ea la moagtele zi. Fiind o familie frrd Sfhntului Grigorie in aceeagi posibilitlli materiale,iar eu neavAndloc de muncd, aveamun cdruciorfoartevechi gi deteriorat. in weme ie ne inchinam la moagteleSfbntului Grigorie,a venit o doamnd din acelagi oragcu noi, care a hotdrdt s6-i ddruiascdun cdrucior nou. Totodatd, aceastaa fost prima zi cdnd Violeta a rostit cdteva (Mariana 5., P iteS ti) sunetearticrulate. {r* Tradilia purtdrii sfintelor moagteale sfhntului Grigorie Decapolitul in procesiune prin regiunile afectate de secet[a putut fi reluatddupd 1990.Asfel, in vara anului 1993, la invitalia Perintelui Paroh Grigore Neculai din Troinicul de Dolj, sfintele moagteau fost pentruca Bunul Dumnezeu purtatedin nou in procesiune ploaieplmAntuluiinsetatde aryrta. sdd.[ruiascd In anul2000, delegafiiParohieiLipovu, Dolj gi ai Consiliului local veneau sd chemein ajutorrugiciunile Sfhntului Grigorie, clci secetaexcesivdii ameninfa iardgi cu foametegi dureri. La ruglciunile smeriteale atuncigi nevoin{a cregtinilordin Dolj gi Olt s-aaddugat de a posti a soborului mlndstiresc,ca avdnd aceste plapdnde aripi, rugdciunile s[ fie mai degrabascultate. La trecereasfintelor moa$teprin localitdfile din Vdlcea, Dolj gi Olt unde SfhntulGrigorie era a$teptat

.L -..

# Lu"tu* la o fundaliede terapieintensiv6. intr-o situaliefamiliald foartedificild, m-am urcat in magin[, rnergdnd cu vitezi maxim[, fbri o destinalie precisdgi frr[ s[-mi pesece seva intdmplacu mine.Nu gtiu cum am ajunsla SfhntaMdndstireBistrila dup6cdtevaore, nev6tEmat5.Aici am realizat purtarea de grj6 a Sfrntului Grigoriepentrumine gi familia mea.(Mirela, Craiova)
a

# e* vizitat in mai 2002, impreundcu soful gi fratelemeu SfdntaM[n[stire Bistrila, unde doreamde foartemult timp sd ajungem.Pe drumul de intoarcere, pe DealulNegru,o maginl de pe sensul la o serpentind opus a intrat la curbdpe bandahoastr6,aproapesi ne

1 t4

115

cu credinfd, nddejde gi dragoste,lacrimile binecuvdntateale ploii udau p[mdntul incremenitde secetd. Cu bucurie credincioqii agtemeau flori qi cununi pe drum spre binecuv6ntare oaspeteluidrag. In fiecare localitates-aufrcut opriri gi rugiciuni pentruploaie. $i suspinelelor au fost auzite. Cine poate gr[i despre bucuriacelor din Lipolu gi nu numai a lor, cAnd ploaia s-a agtemut pentru cdteva zile, izbdvind de secetd intreg linutul insetat? Drept mulgumire,, Sf?ntului Grigorie, delegalia comunei Lipovu a adus prinos din rodul bobului de grdu din acel an gi soborului m[ndstirii Bistrila, ca semnal impreund-pitimirii gi al bucuriei. In luna martie a anului 2002, a doua zi dupb praznicul Buneivestiri,sfintelernoagte au plecat iarSgi in procesiunesub privirile inldcrimate ale intregului sobor.Luau drumulGovorei,al Drdgiganilor, al Slatinei qi al Craiovei, unde soareleprivea cu nemilostivire sprecdmpurileinverzite.$i Domnul $i-a plecaturechea cu mil6 asuprarugdciunilorrobilor Sdi, cu ploi binegi de aceastd poc5infacelor cuvAntate dat6, agteptdnd ce nu cinstescsfintelesirbdtori gi a celor carelucreazd in duminici frrd de mare nevoie, a celor care mai degrabd risipescwemeamdntuirii cu cele deqarte prin locah'ri gi a nemilostivilorgi impietrililor cu inima. In anul 2004, la prdznuireaIzvorului Timdduirii de la Sfrnta Mdnistire Derent, au fost adusepentru inchinare moaqtele Sfbntului Grigorie, ca bucuria praznicului sd fie mai deplind, spre ajutorul credinciogilor din Arhiepiscopia Tomisului. Pe traseul de intoarcere, s-au fbcut opriri in localitili din judefeleIalomila gi Cildragi, unde seceta iqi ardtachipul hain.

Preotul Parohiei Dridu-Movila, Pdrintele opriri qi alte AlexandruV., a aflat preatdrziu de aceste abateriin localit5li mai indeplrtatede la traseulinifial din parohia nu rnai erauposibilede acum.Credinciogii sa erau mAhnifi cd nu aveau si mai primeasci SfhntuluiGrigorie,mai alesacumcdnd binecuvdntarea secetase anuntamai putemicl decdt in anii trecufi. S-au adunatla bisericasatului gi cu inima strdnsdau inceput s[ se roage pentru ca bunul Dumnezeu sd reversegi asupra linutului lor ploaia de bund trebuin!6. Plrintele gi-a amintit in acele clipe de darul binecuun epitrahilpdstrat vAntatpe careil primise odinioarS: in racla sfintelor moa$te,atins de trupul Sffintului Grigorie. Cu bucurie sfhnti a imbrdcatacestepitrahil, imbr[cdndu-setotodati cu armele nddejdii, ale credinlei gi ale dragostei.Rugiciunile ce au urmat s-au rostit in sobor:nu mai era singur,ci impreundslujitor l-a intirit in era cu el SfhntulGrigorie,a c[rui prezenld chip simfit. $i roadele dragosteinu au irrtArziat si apard:a inceput sd ploud chiar atunci, spre bucuria tuturor. Iat[ cum putem prirni ajutor in orice clip[ prin Este Pirinte Grigorie^. rugdciunileSfhntuluiPreacuvios nevoie insd de o credinli sincerd, c[ci Insuqi Dumnezeua spus: ,,Dupi credinla voastri fie vou[" (Ev. dupdMatei 9;29).
a

# i" anul 2003, a venit sd se inchine la racla Sfrntului Grigorie Decapolitulo femeieinsoliti de un b[rbat. Femeiaa trecutpe subracla Sffintului,agacum fac tofi cei care cer ajutor qi t[m6duire neputinlelor sufletegtigi trupegti.De indatbce s-a ridicat, femeiaa inceput sd lipe de durere qi spuneaci se simte ca gi cum cineva i-ar sfhgiacarnea.A cerut sd i se aduci

116

r17

degrabi un preot care si ii citeascdruglciuni de dezlegare. PdrintelenostruduhovnicGhenadie F. era in acel moment in bisericd gi a venit repede sd o ajute. Cer6ndu-isd citeascd femeia o rugdciune de dezlegare, i-a mlrturisit cd estesolie de preot.Atunci pirintele a intrebat-o cine era bdrbatulcare o insolea.Necunoscuta a rndrturisitcd l-a pdrdsitpe soful ei, preotul gi c[ acesta esteun turc, cu caretrlia acum. phrinteleia rlspuns cd situalianu Auzind acestea, se poate reparadoar cu o simpli rugiciune, ci c5 ea ins[qi trebuie sd se lase de plcat gi s6-gi indrepteze viafa. Acest avertisment din viala ei a fost trimis spre salvarea sufletuluiprin pociinfi, iar nu sprepedeaps[. (din mdrturiile maicilor din obStea mdndstiriiBistri{a) * Lavtrua. in vdrst6de doudzecisi unu de ani. suferind din naqtere de maladia Lobstein, ,,boala oaselor de sticl5", a fost supusdin cadrul Spitalului ,,Marie Curie" din Bucuregti, la o intervenlie de pe tije telescopice, pe fernurul transplant ososautogen stdnggi pe tibia stdngS, operaliecarea durat gaseore, fiind o premierd in dorneniu. rugat toat[ viala sd md fac bine, sd pot si ,,M-am merg, sd-mi fac prieteni, sI nu mi mai duci mama la gcoalS cu cdruciorul.$ti1i careo si fie prirnul drurnpe careo sd-lfac atuncicdndvoi puteap6gi?La Mindstirea Bistrifa. Acolo m-aln rugat s[ md fac bine, acolo am imploratsb se giseascd un leacpentruboalamea,acolo weau s[ rnd duc sd-I mulgumesclui Dumnezeu". (LaviniaC., Vdlcea, 2005) ,,Libertatea",27 decembrie Si * Impreund cu pdrintele paroh din localitatea noastrl gi alli cregtini am fost in anul 2005 intr-un

.L-

pelerinaj prin Moldova. In timpul c6l6toriei i--am povestit prieteneirnele Viorica M. despreproblernele gi care m5 determinaserd ce md apbsau sd pomescin acestpelerinaj,ca si rn[ rog Maicii Dornnului sd aibd mild gi de mine qi sd-L roage pe Hristos sd-mi mai din greutdfile mea a vdzltrt u$ureze de zi cu zi. Prietena cI la fiecare oprire a autocarului, coboramrepedes5mi aprindo figari qi tarenu i-a pl6cut. M-a luat cu binigorul,mi-a explicatcb nu estebine si fumez pentru slnltatea mea, ci fumul de la figar[ este ,,tirnAia celui rdv", cd ard banii care mi-ar fi de folos in alte trebuinfe. I-am zis atuncicu tlrie cd nu pot renunla la ligdri gi cd fumatul rnd linigtegte. Dar prietenamea nu s-al6satimpresionatd de vorbelemele gi a scosdintr-unpliculel o iconild a Sfrntului Grigorie gi cdteva bucdfele de vegrnAntbinecuvdntatede la mdn[stirea Bistrifa. Apoi mi-a povestit cu rnultd dragostedespreacestsfhntnecunoscut mie. Imi spunea cu atAtaconvingere c6, dacdmd voi ruga cu credin{6,voi reugisl rnd las de fumat.Nu i-am spusatuncinimic, dar eramconvinsd ci sigurnu md voi putealSsa de fumat. Ne-amintorsacasd, am citit gi eu viafa $i totugi... SfbntuluiGrigorie gi acatistulce ii esteinchinatcdteva zilela rAnd.Apoi am ajunsgi eu la mdndstirea Bistrila impreuni cu prietena mea cu ocazia serbetoririi hramului Sfbntului Grigorie. Arn ajutat impreun[ la pregdtirile ce se fbceauin rnlndstire,aln participat la sfintele slujbe gi m-am rugat sub racla Sffintului.Apoi ln-aln hotirdt si rni spovedescAi am frgiduit la spovedanie cd nu voi rnai fuma niciodath,ca s[ pot prirni gi eu Sfrnta Impdrtiganie,doctorianeputinfelor noastre. De atunci au trecut mai bine de trei ani gi m-am l5satde ligdri, ca gi cum nu agfi fumatniciodatd. Mi-am

118

119

a avut prietenarneacAndmi-a cdtddreptate dat seama mdrnrrisit c6, dacdm6 voi ruga cu credinfd, Sffintul J.,judelul Timis) Grigoriemd va aj,tta.(Veselinca '* O* vdzut lumina zrleila 29 octombrie1940. Pe la gaizecigi cinci de ani, cu citva timp in urmd, md sim{eamfoarte rdu. Nu gtiam din ce catzd.qi nici nu prea aveam weme s[ merg la doctor din pricina gospodiriei Intr-o noapte l-am visat pe Sfhntul Grigorie, M-a chematla prin curteacaseinoastre. plimbdndu-se Bistrila,cu hotirdre:,,Sbvii la noi! Sdvii la mindstirea in dreptuluqii la intrarein casd. noi!". $i zdbovea f)imineala i-am spussofului:"Migule, eu te las cu toate treburile, cd trebuie sd mi duc la min[stire, la m-am Sfhntul Grigorie". Cdnd am ajuns la mdndstire, dus de indat[ sd mi inchin SfEntului,si-i mullumesc pentrutoatl purtarea de grij[ gi sdmd rog. Noaptea,dupdce am venit de la slujbautreniei,pe care o indrdgescmult gi care m[ bucuri gi mult mi si folosegte cdnd ajung sEparticip gi eu, m-am agezat Grigoriegi-mi L-am visatiardgipe SfEntul m[ odihnesc. spunea:,,Bine cI ai venit. Dacd nu veneai,puteai sd mori. Acum sI te duci neapiratla spital". A doua zi am mers la Sfrnta Liturghie gi. Dupd slujb6,m-am dus iardgisd mI rog ocrotitoruluimeu gi pentrucd deja mi simfearn un pic rnai s1-i mulfumesc, bine, parc[ eram mai in putere acum. Atn reugit, cu ca ajutorul SfhntuluiGrigorie,sd ajung cu bine acasb, gi in celelalted[!i cdndveneams[ md inchin gi s[ md rog la Sfintele moa$te.Eu am avut toati viala probleme de sdn[tate,iar din pricina unei infecfii foarte putemice,am rdmasfrtd auz.Din acestmotiv, mi-este pentruci de cas6, foartegreu sI cdl[torescmai departe

nu mI pot orienta aqa lesne ca ceilalli oameni. Dar Sfrntul Grigorie mI ajuti intotdeaunacdnd plec la drum. Cu primul prilej am mers la doctor gi dupb analizelepe care rni le-au fbcut la spital, doctorii au spus c[ arn diabet. Acum urrnez tratamentul recomandatde medicgi mi simt mult mai bine. Mulgumesc SfbntuluiGrigorie cd m-a ajutat s[-mi recaplt puterile gi cd a lucrat in aga fel incdt sd boaldla timp. (Elisabeta, Turnu RoSu) descoplraceastd
.L

# Cu ajutorul SfhntuluiGrigorie Decapolitul am revenit in 2006 Ia credinlaofiodoxdintru care am fost botezatl. (Floarea D., Vdlcea) * La cei optzecigi gasede ani ai sdi, Maica Porfiria de la SfhntaMlndstire Bistrila a vdntt multe minuni sivirgite la raclaSfhntuluiGrigorie. Sub ochii ei, o femeiedin Costegti s-a vindecatde paralizie.A venit adusd pe brafe de neamurigi a doua zi a intrat in bisericbpe picioareleei, pentrua mullumi Sfhntului. Un alt bdrbat,bolnavde cancerde piele, s-atdm[duit ung6ndu-se cu ulei de la candela aprinsl la icoana Sfhntului, in zilele urmdtoareminundnd pe medicul caredeja il programase de urgenlI pentruoperafie. In 1956,un bdiefeldin Bdilegti, bolnavde epilepsie, s-a vindecat doar trecdndin genunchi(aga cum esteobiceiul)pe subsfhntaracld. Chiar gi in zilele noastre, maica a vdntt o femeie stepanite de draci gi prinsdin lanfuri de rude,caredoar atingdndmoaqtele s-a trezit ca dintr-un somn addnc,a inceput s[ pldngd gi s5-giceardiertareoamenilor din biseric[, pentrutoatecdtefrcusevremede 10 ani, spre mirareaqi bucuriafamiliei.

&-

t20

121

La Sfantul Grigorie ii sunt mereu gdndul 9i rugiciunea. Maica Porfiria ii cere necontenitajutorul' Odati i-au anchilozatde tot mdinile. Nu mai putea intoarcenici filele unei c6(i. A fost suficientsd intre in de la cdpdtdiul biseric[ gi s6 intindl mdnasprecandela Sfhntului. F[rd sd-gi dea seama ce face, s-a ttezit intr-o fitilul. Sevindecase uleiul qi aprinzdnd schimbdnd 2005) martie (Formula AS, clipd. * Oin anul 1996 m-am rugat in mdn6stiri qi biserici pentru a-mi gbsi izbdvire de demonii ce md lui in anul 1998,prin rdnduiala chinuiauzi gi noapte. din Clocociov la mdndstirea m-am vindecat Dumnezeu

avut ocazia s[ particip la frumoasele slujbe inchinate SfdntuluiGrigorie. M-am rugatla racla Sfrntului sd facdo minune,sd m[ ajutegdajunggi eu la mormdntulpdrinteluiArsenie Boca, la Mdnistirea Prislop, ln searazilei urmdtoare primesc de la o bun[ prieten6 invitalia de a merge impreund cu ea qi cu nigte rude ale ei tocmai la Mlndstirea Prislop. Am fost sfbtuiti la Mdndstirea Bistrila ci ar fi bine daci soful meu,capul familiei, ar citi zilnic m6carc6te un acatist.Sofulmeu suferise doudinfarcturi gi trebuia sd finl regim, ins[ nu reu$ea.De atunci gi pdni in prezent,in fiecare dimineafbcitegteo rugdciune,un acatist.Merg cu el regulat la cardiolog.A fbcut nigte analize, care de aceastddatd au iegit foarte bune. Sflntul Grigorie intervenise. Eu sunt contabil gi nu am reugit s6 termin toate declaraliile ce trebuiedepuse la termenfix. M-am rugat Sfrntului Grigorie sEmd ajute,iar a douazi am reugitsI le depuncu ugurin![ pe toate.(Viorica M., Ghiroda) * Pnn puterearugdciunii citre Maica Domnului gi cdtre Sfhntul Grigorie Decapolitul,l-am intdlnit pe cel care aveasd devinl soful meu, intr-un timp foarte scurt,doar de patru luni de zile gi ne-atnclsltorit, apoi am reuqit sd trecem impreuni peste toate incerc[rile vielii acum, la inceputde drum. Cdnd simfeamc6 nu mai aveam fo4e pentru a reuqi, Cineva de sus ne sprijinea.Am devenito familie armonioasd, iar Bunul Dumnezeune-a binecuvdntatviala cu un copil. Zilruc ii mulfumim atdt Sfhntului Grigorie c6 ne-a ascultat micile ruglciuni, cat $i Meiculei Sfinte cAnd familia noastrd se adundseara gi suntem acasd impreund. (TiberiuSiAlina K.)

\t *.

Sfbnta Cruc'edin Paraclispentru 10-15 minute, qi de necrezut, m-am sculat s1n[toas6.Am putut merge singurdpe picioarelemele la SfinteleMoaqteqi m-am atins d; ricld cu ugurinfd' Am cizut in genunchi mullumindu-I lui Dumnezeu, Sfintei sale Cruci 9i Sfbntului Grigorie pentru darul ce mi-au trimis' Q{icoleta1.,Cdldrasi) * U 20 noiembrie 2005 cu ajutorul bunului Dumnezeu,am ajuns la hram la MdndstireaBistrila' Am fost tare fericitEcd am putut ajutala pregitiri qi am

122

t23

# Dor"r. sd continui a mdfturisi cu toate dragostea, minuni de-ale SfEntului Grigorie Decapolitul pe care le-arntrdit efectiv. In iama anului 2005 am prirnit o felicitare de Criciun de la o colegd de serviciu, care de 14 ani este paralizall de la brdu in jos. $tiam de ea cd este paralizatd, dar nu am al'ut niciodat[ puterea ca sd merg la ea in vizitd, vorbeam la telefon, dar in ultirna weme nu mai rdspundea la telefon gi n-am gtiut ci i-a fost intrerupt telefonul pentru cd nu avea posibilitatea ca sd-l pllteascd. Prin acea felicitare md anunla ci gi-a vAndut apaftamentul gi s-a dat in ingrijire fiicelor ei, care dupd ce i-au cheltuit banii de pe apartament, avdnd prea multe problerne personale, nu mai aveau grijd gi de ea, fiindu-le o povard. A cumpdrat totugi o clsuf6 micd intr-o comuni din judeful Timig, unde s-a mutat cu fiica ei mai micI, ginerele gi doul nepolele. M-a rugat s5-i fac rost de un televizor cd ii trece foarte greu ziua. I-am rlspuns la scrisoare, i-am trimis nigte iconile, cumpirate de la Mdndstirea Bistrila gi de la Mdnistirea Prislop, pentru ea gi pentru cele doul nepolele. Arn vorbit la telefon cu rniicufa pe care am cunoscut-oin anul 2000 de la MdndstireaBistrifa gi am rugat-o sd o pomeneasc[ la Sfhntul Maslu pe colega mea, sperdnd nu la o vindecare, ci la o ameliorare a durerilor. Mdicufa rn-a indemnat sd caut un preot, sE o spovedeascd(in cazul in care qi colega mea ar fi fost de acord) gi m-a asigurat cd o va pomeni cu drag la slujbele din mdn[stire. Am cumpdrat un indreptar de spovedanie, aveam o cafte de rugdciuni de la mdndstire, am primit un televizor de la cuscra mea, o alti colegi de serviciu mi-a dat 2 milioane lei vechi s6-i cumpdr cdte ceva de rndncare, am ciutat ceva hlinule

de la sobila de tabl[, care nu prea gtia cum ardtau lemnele.pyqd spovedanie, am dus-ourgentla spitalul din ordgelulDeta gi intr-o sdptdmdnb, un doctor araba reugit s-o salveze.Atunci am vorbit cu mai multe

$i minuneas-a int6rnplar.Mi-am adus aminte de un coleg de serviciucare acumesteun om implicat in viala politic5, i-am povestit totul. Acesta a dat un tefefon qi s-a rezolvat intemareaei intr-un azil (chiar de Bunavestire,in 25 martie, a fost transferatadin spitalul din Deta la azilul din Ciacova,cu salvarea). Imi venea s6 sar in sus de bucurie, de Ia slujb[ am plecat direct spreazil gi mare mi-a fost uimirea c6 din cei 200 de bolnavi,cAli sunt in azil,pe colegamea au pus-o in acelagisalon cu o altd colegd de-a noastrd (despre carenoi gtiamcI ar fi murit).

t24

125

Colegamea a primit un cdruciorcu rotile (in 14 ani n-a ridicat-o nimeni in qezut),un grup de foste colege ne intdlnim, punem mdnd de la mdn[ gi le cumplrlm,,pampers" gi tot felul de fructesaualimente pentru cele doud colegeale noastre. De Sfbntul Ierarh Nicolae, in 2006, am organizato ieqirecu autocarula pregdtind am pusun parastas, corului nostrubisericesc, pachetelecuide toate pentru tofi bolnavii spitalului hdinufe,iconile gi le-am cdntatcolinde de Cr[ciun gi la Sfhnta Liturghie la bisericula am dat rdspunsurile din incinta spitalului.A fost cevaminunat! Viala cblegei mele s-a schimbatcu 1800,este caldd,iesein curteaspitaluluicu ingrijit5, are mAncare ciruciorul, asisti la SfhntaLiturghie (nu poatesta mult in cdrucior, dar totugi merge la slujbe).Eu le vizitez prin telefon.Cam atdtdespre mereuqi p[strdm legdtura aceasta intdmplare. Mulgumesc din suflet bunului pentrufelul in caream fost ajutatdde Sfinlii Dumnezeu qi Nicolaela carem-am rugatgi cd GrigorieDecapolitul mi-a indeplinit gendul bun cu care am pomit la drurn. (VioricaM.,judelul TimiS) Doamne, ajut6-ne! 2006 * DupSgase ani de c[snicie, din septembrie soful meu iqi gbsiseo altd femeie.In luna octombrie relafiea lui gi de dureream vnrt s5 am aflat de aceastd plec de acas5.Nu auzisematunci gi nu qtiam nimic despreSfhntulGrigorie.Am dat telefonla o mindstire pentru a solicita cazarepentru cdteva zile in care ce trebuiesi fac in doreamsi mI rog gi si mi g6ndesc sd merg la aceastd situalie gi am primit recomandare M[ndstirea Bistrila. Aici am aflat despre Sfhntul Grigorie. Am petrecutaici trei zile, timp in carem-aln rugat Sfrntului Grigorie gi mi-am dorit ca, venind acasd,sd aflu tot adevEruldespreceea ce face sotul

1r: i

&^

meu. Tot drumul inapoi spre casdam simfit bindcuvdntareaSffintului qi am ajuns acasdinaintea sofului meu, care nu gtia cd voi veni inapoi. Cdnd a intrat, l-arn auzit vorbind la telefon cu aceafemeie qi m-arn incredinfatc5 nu md ingelasem in privinfa lui. Atunci sogulmeu a hotdrdtsI plece gi sd se mute cu femeia aceea,dar de Criciun s-a decis totugi si mergem impreund la MinSstirea Bistrifa, unde am rlmas impreun[ patruzile. C6ndne-amintors acasd, eu am r6masinslrcinati, degi in toti acegtigaseani de cdnd eram impreun5nu am putut rdmdneinsircinatd niciodati, iar soful meu nu a mai plecat de acasd. Degi nu doreaabsolutdeloc sd ne cunundmin fala lui Dumnezeu, pe 21 ianuariea venit acasdde la serviciu gi mi-a spusc[ wea sd ne logodim la bisericdpe 28 ianuarie,iar pe 3 iunie sd ne cununim religios. Inci nu s-a rezolvatproblemanoastri, dar md rog zilnic la SfbntulGrigorie gi la Maica Domnului s[ ne ajute sd avemo familie fericitd.In septembrie200T s-a nbscutfetifa noastr6, Maria. De cdte ori am fost suplratd sau indurerati, l-am simfit pe Sfrntul Grigoriealituri de mine.intr-o noapte cind eramdin nou singuri pentruci sofulmeu plecase la acea femeie, pe ecranul calculatoruluimeu scria: Bistrila Smntul Grigorie".Ndd[jduiesc in ,,Mdn6stirea lucrareaSfhntuluigi gtiu cd estegi va fi mereu aldturi de mine gi de familia mea.(SiminaV.,BucureSti) '* O cregtin[ din municipiul Pitegti, doamna MihaelaN., ne-arelatatc[ in anul 2006,in septembrie, a venit la sfintele moagte ale Sfhntului Grigorie Decapolitul cu copilagulei SanduVirgiliu, care avea aproapetrei ani. Sanduera mut din nagteregi nu era

t26

127

singurasa suferinF. Copilul era extremde agitat:1ipa, lovea qi nu voia deloc sd intre in bisericd.Cu greutate sub Sfrntului Grigorie gi l-a aqezat l-a dus la moagtele cuminte racli. Acolo s-a linigtit deodat[ qi a statacolo rnai mult timp. era mult rnai linigtit gi a plecat cu el Dupd aceasta acas6.Dupd 2-3 zrle a inceput s[ spunb ,,mam6" 9i qi se poate face Acum vorbegte ,,taI6"gi s[ vorbeascd. in{eles.Degi uneori rnai estepufin agitat, situalia s-a qi sunt increschimbatfoartemult. Pbrinlii mulfumesc cu el. minune aceastl a fbcut Grigorie dinlafi cd Sfbntul (din mdrturiile maicilor din obStea mdndstiriiBistripa) &r pentru prdz* In acel an, 2006, ne pregdteam aibl loc, ca in unna sb nuirea Sfhntului Grigorie, ce sd cumpdrdm fiecare an, la 20 noiernbrie.Obignuiarn incl din octombrie peqtelece unna s[ fie preparat pentru a fi servit la masa inchindtorilor din ziua hramului. Atunci ins6, mai rnulte probleme ce se cereau rezolvate au frcut in aga fel incdt clldtoria noastri sd seamdne. Abia in ajun cu cdteva zrle arn reugit s[ plec[rn sd achizifion[m spreTulcea.Ca de obicei,intenfionarn proaspdt, diferite cam cinci sutede kilograrnede pegte destul de lungi gi se Cllitoria se anunJa sortirnente. c5 ar fi fost iernii. Ne gdndeam simleadeja apropierea bine s[ cumpirbm pegteqi pentru zilele cu dezlegare din posrulCriciunului. Dupd aproape $ase ore de mers, am ajuns in apropiereaEnisalei. Se intrezdreauruinele castrului subrazelebldndeale soarelui. Angajalii staliei piscicole ne-au intdmpinat cu pescariide pe luciu qi aveauo bucurie.Abia veniserd capturi fiumoasd.Arn gdsit cam tot ce aveamnevoie,

rnai pulin caras. $i tocmai pe acesta avearn ascultare s6-l cdutdrn. Arn achizilionat insd cele cinci sute de kilograme de peqte de care aveam nevoie pentru hrarn de aici, de la Enisala gi arn plecat spre alte cherhanale, c6ci gdndul cd nu am irnplinit dorinla rnaicii starete nu ne dddeapace. Arn gdsit in sfdrgit carasul cel atdt de dulce, dar acesta era destinat unei societifi piscicole, ai clror delegali urmau sd-l preia incd din acea sear[. Pe rnal era prezent qi primarul localitlfii, care a strigat pescarilor: "Da{i tot pegtelemlndstirii, vd ajutl Sfrntul Grigorie si prindeli altul!". Aceasta insemna s[ cumpdr[m inci cinci sute de kilograme de pegte, iar pescarii sd iasd pe-nseratdin nou pe ap5. Se ingdna ziua cu noaptea gi inaintea noastrl se agternea iar[gi acel drum, de aceasti datd c[tre casd, mai greu acum, cici magina avea sd fie incircatd la maximurn. Nu reugeam sd lu6m leg[tura cu maica starefd pentru sfat. Atunci gdndul s-a intors spre mdn[stire, in cAteva clipe, ldngi racla Sffintului Grigorie. Apoi am hotdrdt s[ cumpirbm intreaga cantitate. Era mult, dar ne gdndeam cd vom evita un alt drum in acea iarn6. Am pldtit, cu o strdngere de iniml, gdndind c[ nu aveam nici m[car unde sd depozit[m o asemenea cantitate gi ne-arn luat rdmas bun de la acei oameni minunafi, care nu pregetau s[ ias[ iar in larg, dup[ o zi intreagi de muncd, pentru ca la prdmuirea Sfbntului sd fie toate cele de trebuinfd la masd. Altfel, gtiau rnai bine decdt noi cd nu-i de iegit in larg. Povesteaucd de fiecare datl cdnd erau nevoili si iasd pe welne rea pentru mdn[stire, stihiile se imbldnzeau gi veneau cu nbvoadele incdrcate. Tot drumul ne-am gdndit cum ne vor intdrnpina rnaicile acas5.Eram ingrijorate gi pentru bani, gi pentru

r28

129

volumul de munc[ ce trebuia depus aculn, in ajun, cind fiecare dintre noi avea timpul drdmuit gi, mai ales, cd nu aveam unde s5-l depozitdm pAnd dupd hrarn. Mica noastrd bucurie era, insd, calitatea achiziliei gi ne consolam cu gdndul cd rnerita dojana ce avearn sb o primirn. Aqteptlrile noastre s-au caln implinit. Pe maica staref6o anunfasemde pe traseu de isprava noastrd, aqa incAt, atunci cdnd ne-a intdrnpinat, deja se inseninase. Dar cu maicile nu a mai fost atAt de ugor. S-au strdns toate pentru curdfat, spdlat gi preg6tit pentru refrigerare. Afari erao zi friguroasdgi posacdde noiernbrie. Curilam deja de cdteva ore bune gi aproape inghelasem gi ne venea atdt de greu sd gtim cd din cauza noastrd trebuia si stdm gi mai rnult decdt altddat[, qi rnaicilor le era atAt de greu afard gi nici nu prea gtialn unde gi cum vorl depozita toati cantitatea de pegte. Maica starelda trimis in acel moment de indoiald sd ne cheme cineva in bisericd.Ne gdndeamcd poate ne va certa, vdzdnd cArtirea maicilor. Insd cAnd ne-am apropiat, am vdzut ci zdrnbea ugor. Ne-a prezentat pe cineva care venise sd se inchine la sfintele moagte qi intrebase cdnd are loc prdznuirea Sfhntului Grigorie. urma sd aibi loc at6t de cur6nd gi Cu regret cd aceasta nu mai putea sd ofere personal prinos pentru ajutorul primit, s-a gdndit imediat si ofere o sumd de bani, pentru peqtele de la masa de hram, insistAnd s6-i primirn. Fdrb sd gtie, suma oferitd reprezenta exact contravaloareaintregii cantit[ti de pegte. IatS rninunata purtare de griji a Sfhntului Cuvios Grigorie, care insuqi a hotdr6t astfel ce qi cAt pegte trebuie pregdtit la praznicul s[u, precum un pdrinte iubitor care iqi primegte an de an fiii, pe cei wednici gi

pe cei incd mai pufin wednici, pentrua-i chemacu mai multd rdvn[ spredragostea lui Hristos.(din mdrturiile maicilor din obStea mdndstiriiBistrila) * fi-p de 14 ani am suferit de endometioz|. boal5 pe care nici un doctor nu a reugit s-o diagnosticheze,pdnd cdnd am ajuns la Minlstirea Bistrila, la Sfhntul Grigorie Decapolitul. Degi boala in rnod nonnal ar fi dus la sterilitate,am rdmas insdrcinati dupd aproximativtrei ani, timp in carem-aln rugat gi am postit. Am aduspe lume un bbielel slndtos, dupl dou5 zile gi doud nopfi de travaliu, imediat dupi ce mamamea a dat telefonmaicii starele de la M[nistirea Bistrila, cu credinfacd doar Sfintul Grigorie md poate ajuta sd nasc. DupE na$tereau displrut gi durerile simptomeale bolii. (Laura 5.,jud. TimiS) ig c ... * In aprilie 2007, de ziua Sfbntului Mare Mucenic Gheorghe, am suferit un accidentde magini in Austria, l6ngi Gratz, in urma ciruia am avut un picior fracturat la gold, precum gi clavicula gi noud coaste,care au penetratpleura gi am intrat in insuficienf[ respiratorie. Dupd doud siptlmdni de la accident, degi am fost tratatcu mareatenfiein Clinica Universitard din Gratz, eram intr-o situalie nesigurd,cuplat la plimdnul arlificial, avdndfuncliile vitale monitoizate. Duminicd,pe 6 mai, am fost resuscitat de trei ori pentru a reveni la viald. Mulfumite rugdciunilor care s-au frcut pentru mine, la Mitropolie, la Biserica Tuturor Sfinlilor Romdni gi la M[nlstirea Bistrifa, la Sfhntul Grigorie Decapolitul,dup[ doui slptimdni am fost decuplatde la pldmdnulartificial, iar dupdincd o lund am renunfat

130

l3l

la cdrje. Considercd tot ce mi s-a intArnplateste o pe toli 9i, ne iubegte Dumnezeu minune dumnezeiasci. din cdndin cdnd,lasdsdsevad6aceasta. Mulfumesc Sfhntului Grigorie qi celor ce s-au rugat pentru mine. Dumnezeus[ ne ajute 9i s6 ne miluiascdpe tofi! (TudorC., Bucuresti)
a

# in anul 2007am awt bucuriade a ajunge9i eu la mlnlstirea Bistrifa ca sd s6rut moaqteleSflntului Grigorie Decapolitul.ii citisem viala 9i gtiam despre atdliaoameniafla1i rninunilepe carele fbcuse,ajutAnd in situalii ca a mea. La plecare am primit ulei din candelelece ard la racla sa, ulei cu care urma s6 md ung in chipul crucii acoloundesimleamdureri. Ajungdnd acasi am folosit uleiul pentru a md unge.intr-o noaptesoful meu a frcut o cizd de hemoroizi atdt de grav[, incdt medicii au hoterat sA il operezede urgen!6 a doua zi. Deoarecezona interventiei era extrem de vascularizati, se anuntaseo L-am uns indelungatd. operajiegreagi o convalescenld cu acel ulei, sperdndintr-o intervenlie divin6, ca sd scapede operatie.Dimineald a fost intemat la spital, a$acum era stabilit. La un moment dat a adormit 9i cdnd s-a trezit, intreba ce cauti acolo, pentru cd se i-a sinrfeafoartebine. Medicul careurma s[-l opereze gi i-a spusci poatemergeacasd, confirmat vindecarea sanu mai eranecesar[. intrucdtinterventia I-am rnullumit impreund qi ii mullumim 9i acum SfhntuluiGrigoriepentruajutorulgrabnicpe careni l-a la noi in dat ori de cdteori am awt nevoie.De aceea, uleiul din candelasa, ulei cu bund casl nu lipsegte (AncaH., Danemarca) mireasmd.

# in anul 2007,amavuto perioadd greain viata rnea.Mama mea eraplecati in strdinltatein interesde serviciuqi md sirnleamextraordinar de singur6.Lucrez la o firmd unde sunt ocupatdzi-lurnin[. Fiind tindrd, mi-am dorit gi eu sd aln un prieten stabil, s[-mi intemeiezo faurilie,chiar imi dorcscsd am gi copilagi. Din p6cate, in realitate, sirualia mea era cu totul diferiti. Aveam un prieten ce locuia in strdindtate, cu carevorbearnla telefonfbrd sd ne putem intdlni. Eram tare tristf, gi o colegi de serviciupe care o cunoscde foartemultd weme a observat suferinlamea. DoamnaV. m-a intrebatce se intdmpldcu mine gi m-a intrebat unde mi-este veselia de pe chip. I-am povestitcdt de mult doreamsi g[sescpersoana cu care a$ putea avea o familie cregtind,sd am gi eu o via16 normald.Prietenulmeu eramusulman. mai in v6rstdca mine gi viala meaatuncinu aveaniciun sens. Ddnsam-a ascultatgi m-a indemnatsd fin postul Adormirii Maicii Domnului, mi-a dat o iconilb a Fecioarei Maria cu PrunculIisus gi o icoanda Sfrntului Grigorie. Mi-a mai dat niqte bucifele de vegmdnt binecuv6ntat de la Sfdntul Grigorie, aghiasmi gi anaford, precun qi nigteuntdelemn sfinlit de la candela Sffintului. Mi-a promis ci se va ruga gi ddnsapentru rnine in aceastd perioadd qi va rugape o mlicuti de la MdndstireaBistri[a sI rnd treaci pe pomelnic pentru rugiciune la sfinteleslujbe. Am ascultat tot ce mi-a spus, speram intr-o minune,dar in insd acelagi timp rn6 gdndeam ci poate nu se va intdmpla nimic. Insd Ia sfhrgitul postului Adonnirii Maicii Domnului m-iun irnbolndvit foarte tare,o gripb urdti combinatl cu dureri ale mugchilorgi articulaliilor. Nu mai puteam merge la serviciu, aga incdt un coleg cu care lucrarn de mulli ani la aceastd

132

133

s6-rni facd un finn[, a venit s6-rni aduci me^dicamente, In ultirnele zile din post, ceai gi sd-mi lind companie. colegul meu mi-a mlrturisit c[ este indr[gostit de rnine de foarte mult tirnp, dar nu a avut curajul sd-rni spund qi cd doregte si fie aldturi de mine atdt la bine, cdt gi la greu. Am fost tare fericiti gi nu-mi venea sd cred cd poate fi adevirat! Acum suntem impreund, am ajuns gi Ia rndndstirea Bistrila unde ne-am rugat sub racla Sfhntului Grigorie gi i-arn rnullurnit Sffintului pentru toate binefacerile ce le-a revirsat asupra mea gi asupra familiei noastre. Sfhntul Grigorie ne ajuti intotdeauna, trebuie doar s6-l rugdm. (Mihaela D., TimiSoara)
a

o # in lunamaftiea anului2004mi s-adescoperit pe careatrl pe creiergi mi s-apropuso operalie tumoare refuzat-o, punAndu-mitoatd n[dejdea in Dumnezeu, ca,de-miestede folos,sdrndtdrndduiascd. rugdndu-L Am inceput sd rnerg in pelerinaje [a sfintele rndndstiriqi, dupi un timp, rnedicii au constatatcd Dar din 2005 am avut dureri insuporboala a stagnat. patruluni de zrle.Merg6ndla Sf. Cuv. tabile,aproape in ziuahramului,m-am rugat Cuvioaseis[ Paraschiva rnd ajute gi din acel moment durerile au incetat. Am la sfintelem[ndstiri in pelerinajeqi mersin continuare la Sf. M-re am ajuns,cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Bistrilape 2 iunie 2007,undern-amrugatSf. Grigorie sI se milostiveascide mine gi si md ajute. Stdndla Utreniecu capul plecatsub s{hntaracld,am simlit o un tirnp aceastd cdldurdputernic[ la cap. Am suportat qi am cdldur6,dupScare rn-am ridicat, cl6tindndu-m6 mulgumit Sfrntului cd m-a tdmdduit, frcdnd ca vizibil gi ca ochiul sd se dezumfle. sd scadd tumoarea Mulgmesc Sftntului Grigorie din tot sufletul pentru ajutorulprimit. (ElenaC., BucureSti)

't' in data de 8 septembri e 2007, chiar de prazniculNagteriiMaicii Domnului,tat6l meu Ioan, in vdrsti de 89 de ani, s-a impiedicatgi a cdzut cdnd s-a sculatdin pat gi si-arupt piciorul stdngrocmaidin gold. A awt nigte dureri incredibil de mari. Fiind at6t de b[trdn gi bolnav (problemecu inima, diabetgi anemie mare),nici un medic nu a avut curaj s[-l opereze. Sora mea are un prietende familie, chirurg in oragulLugoj, i-a povestit cele intdmplategi acestaa hotdrdtc[-f va operadacdtatElmeu va accepta operafia, povestindu-i totodat[ ce poatefi foarteriscanti situatia,at6t inainte de opera{ie, cat $i dupeterminarea operatiei. Din cauza d-urerilormari, tatdl meu a acceptatoperafiaimediat, frrn sd-i pese de ceea ce va urma. Eu am plecat in grabl la Sfhntul Grigorie Decapolitulcu autocarulde Nonnandia gi cdnd operatiaincepuse, eu pldngeamgi md rugam sub racla Sfhntului. Il rugam pe Sfhntul Grigorie s[ aibd mild de tatiil meu, s[J ajute sd se trezeascd din anestezie gi si-l roage pe bunul Dumnezeus[-i acordemdcar dou[ zile de viatl dup6 aceasti operalieriscanti, ca sI moar6fericit c[ totugi operafiaa reugit. In toamnaanului 2009 s-au implinit doi ani de la aceastd operalie,tatdl meu trdind fericit aldturi de noi, copiii lui. Am simtit gi credcu t[rie in ajutorulminunat acordat de Sfrntul Grigorie Decapolitul tatilui meu drag. in acegtidoi ani aln revenit de mai multe ori la mdndstirea Bistrila s6-i mulfumescSfhntului Grigorie pentru gnja li ajutorulpe careni-l acordi cu promptitudine,ori de c6teori i-l cerem.Doamne,ajut6-ne! (Viorica M., judelul TimiS) * Soful vecineimeleprimisediagnosticul de icter negru.Ne agteptam de la o zi la altasd moar6.Vecina

&^

134

135

mea a inceputs[ seroage,dar nu credea cd Dumnezeu o va ajuta totugi. Am indrnznit sd-i duc untdelemn sfinfit de la Mlnistirea Bistrita, i-am ddruit o cartede rugdciuni,iconifecu Maica Domnului cu PrunculIisus gi cu Sfrntul Grigorie, anaford gi aghiasrndde la m[nlstire. Era dezndddjduit[, toatecele ce i-am ddruit le-a luat mai mult ca s6-mifaci pe plac. DupSce a luat anafora gi aghiasma, ungdndu-secu untdelemnul de pe corp gi sfinfit, sofului sdui-au displrut negreala pruritul. Citea rugdciuni,acatistulSfhntuluiGrigorie,a linut postul Sfintelor Pagti, iar acum l-am trecut pe toate pomelnicele. Dup[ trei luni, vine mereu la bisericI, fine regim qi merge la serviciu. $i-a revenit total. Iati ce inseamnd sd te rogi cu credinlacd vei fi ajutat.Doar trebuies[ te rogi, sd fii bun, sEajuli omul la nevoie, sd faci tot ce-I pldcut Bunului Dumriezeu. (Viorica M., Ghiroda)
a

# a- fost adusla Sf. M-re Bistrila pentru a m[ ruga la sfintele moaqte,fiind paralizat. Cu ajutorul Sfrntului Grigorie, m-am intors acasdtdmiduit. (Pn StelianPdduraru,parohia Militari 2, BucureSti)
5

# i" anul 2008, la inceputul lunii ianuarie,de Boboteazd,m-am imbolndvit atdt de grav, incAt se impunea de urgen!6 internarea.Am refuzat, considerdndcd Hristos,prin sfinlii Sdi,md poateajutas[ md fac bine, aqaincAt si nu-i lipsescde ajutorul meu pe cei caremAputeausolicitaca preotin acea perioad[. In parohiaunde suntpreot, casaparohialdcuprinde casade locuit gi o casi cu trei camere- o bibliotecd modestdgi alte dou6camerelibere.Pentruci iarna era destul de grea, iar boala mea persista,am hotlrdt si amenajdm un paraclis al parohiei, avdndaltar,iconostas,

icoane gi toate cele de trebuinf[ sfinrelor slujbe. Pdrintele meu duhovnicm-a sfrtuit indeaproape. Chipul in care Preacuviosul Pdrinte Grigorie Decapolitul a devenitocrotitorulparaclisului parohialesteo taind pe care o qtie doar Preasfinfitul Justinian, Episcopul Maramuregului gi S6tmarului, cel care ne-a dat binecuvdntare pentru infiinlarea paraclisuluinostru qi aducerea unui vegmdnt sfinlit de la moaqtele Slhntului Grigorie. M-am insdndtogit curdnd gi am pomit cdtre Mdn[stirea Bistrila. A.rn primit veqmdntulcerut, iar maicile de la atelierul de pictur[ al ministirii au realizatpentru paraclisgi o icoanda SfhntuluiGrigorie, ce strijuieqtel6ngdracla cu veqmdntul sdu,unde arde neincetat o candel5. In august2008, a venit la vecernied-na Dragoq din cornunaFinteugul Mare, cdreiaii mai fhcusemgi in luna mai nigteslujbepentrusotulbolnav.In anul 2006, hrnnind dimineala animalele, d-nul Gavriil Dragog fuseselovit cu comul de o vaci in zona abdominall st6nga,la pancreas. Abia dup[ cAtevaluni au apirut durerile. Mergdnd la Baia Mare la spital, in urma analizelora fost depistatun hematompe pancreasgi a fost trimis la Cluj. In perioada 2006-2008a suferit cinci intervenfii chirurgicale.Cu toato acestea, nu se simfeadeloc bine, opera[ianu se inchidea,iar durerile continuau si persiste. In acea lund, august 2008, medicii de la Cluj au spusc[ esteposibil s[ fie vorba de ceva incurabil, dar vor incercasd mai fac[ incd o intervenf ie chirurgical[. Indurerat[, sofiad-nului Gawiil a venit la bisericd qi a citit ldngd, racla cu vegmdntulgi icoana Sfhntului Grigorie Acatistul gi Paraclisulsfrntului, i-am oferit, ulei din candela SfrntuluiGrigoriece ardela Mdnlstirea

136

r37

tuturor cd Sfhntul Grigorie Decapolitul este mare fbcitor de minuni. (mdrturisirepublicatd de cdtre Pr' Dorin TdmaS in ievista ,,Lumea credinlei" din .februarie2009) * i" toamnaanului 2008 am venit impreuni cu un grup de cregtine din Timigoata la mlndstirea Bistrila pentru a participa la prdznuirea Sfdntului Grigorie Decapolitul.Auzisem de multe ori c[ daci cineva ajunge sub racla Sftntului 9i se roagd cu credinf[, poate fi ajutat. Cu acestgdnd plecasemde c6ci woiam gi eu si il rog pe SfbntulGrigorie si acasd, Aveam dejaunsprezece rn[ ajute sd rdmdnins6rcinat6. ani de cdsniciegi tot mai speramca Bunul Dumnezeu gi pe noi cu un copilag. sdne binecuvdnteze Mare mi-a fost bucuria la intoarcere,cdci dupd doar dou[ luni, minunea doritI s-a produs. Da, am rdmasinsircinatE,eramin al noudleacer, nu-mi venea sd cred cI era adevirat gi torugi astdziam un blielel Daniel. scumpgi sdnitos,pe care-lcheamd ajutor, alergali cu de nevoie avefi Tofi cei care drag nostru credinfl la racla Sfrntului 9i cereli-i ajuajutd-ne! Doamne torul, c[ci il veli primi cu sigurantl. judelul TimiS) (Iasmina J., comunaGhiroda, * Suntprofesoarlde limba gi literaturaromdnd9i am aflat de Sfhnnrl Grigorie Decapolitul atunci cdnd
& ^ v r r. | -rrrL^---.)

am fost rugatd sd fac corectura pentru una dintre primele edilii ale volurnului ,,Viala, acatistul Si paracli sul SJiintului Grigorie ". Mie imi sunt foarte dragi copiii gi arn dorit s[ md numlr qi eu printre cei care pun sdmdnla cea buni in sufletele tinerelor generafii. Pentru activitatea desfhguratd in cadrul gcolii noastre, am fost nurnit6 director general al acestei unitili in mai multe rdnduri. InaintAnd in vdrst6, arn decis la un moment dat si md retrag din aceasti funcfie, dar in anul 2008, la rugimintea colegilor mei din colectiwl de conducere.am acceptat din nou numirea in postul de director. Cu ajutorul lor am iniliat cAteva proiecte, printre care gi un program de semi-intemat Ecolar, dup6 orele de curs, pentru elevii ai cdror pdrinli nu le pot oferi condiliile necesarepentru a invdfa sau care nu le pot supraveghea activitatea. Mdrnrrisesc cE erarn foarte implicatd afectiv in acestproiect. Arn fost destituitS dupi cdteva luni, pe motiv de orientare politicd sau rnai exact pentru ci nu avearn o anumiti orientare. A fost un moment dificil pentru cd toate acesteinifiative au fost blocate gi md gdndeam cdt este de greu si oferi ceva astizi copiilor noqtri. Mi rugam Maicii Domnului gi Sfrntului Grigorie sI md ajute si pot dep6giaceastirndhnire. In luna noiembrie arn primit insl din nou un document oficial la cancelarie: decizia de numire ca director la gcoala noastr6. Privind fila din calendar, am constatatcu uimire cd era 20 noiembrie, ziuaprdznuirii Sfhntului Grigorie. Mi-arn arnintit de corectura pe care o fbcusem odinioar[ gi arn vmt sd recitesc acatistul sfrntului, ca sd-i mullumesc ai md gAndeam ci va fi foarte greu sd gdsesc caftea printre sutele de volume din biblioteca noastrd. Mirarea rtea a crescut si rnai

138

139

a_

mult cand pa$ii lni s-auindreptat cu precizie spre locul unde se afla cartea. Arn citit cu bucurie acatistul, gdndindu-mi ca

curb6, din curlea unui astfel de depozit iegea cu o vitezh. destul de mare un tir incircat' Ca urmare a

fatd.

tea mdndsti ri i B istri !a) obS

# Perioadaadolescenlei a fost atdt pentru fiul lneu un rdstimpcu greleincerc[ri, cAtgi pentruceilalli din farnilia noastr[. Greut[1ile financiarecu care ne confruntam zi de zi apdsaupe umerii tuturor, astfel incdt el era la un pas de a fi eliminat din gcoali gi ameninlatcu corigenfala limba romdnd gi la limba englezd,. M-am decis in acel momentca. aldturi de efortul financiar pentru a-l ajuta sb invefe, sd adaug la rugdciunile pe care le fbceam gi acatistul Sfhntului Grigorie, cdtrecaream evlaviede rnultdweme gi care m-a ajutat de fiecare datd. Cu ajutorul Maicii Domnului gi al Sfin{ilor Sdi, fiul meu a susfinut examenul de bacalaureat, ob{indnd nota9,2l. Dupd cdfiva ani am plecatsd lucrezin strdinitate, Afldndu-md intr-un momentdificil, clci uneori nu-mi giseamde lucru, in 2009,m-a clutat o doamnl a clrei fiic5 suferea de o depresiefoarte puternicd, ce se agravase in ultirnii doi ani, intunecdndu-iviitorul gi izolAndu-ode prietenii ei. Tratamentul medicalnu era eficientgi sechinuiafbrbniciun rezultat. I-am oferit gi acesteidoamneacatistul SfEntului Grigorie, sfbtuindu-o sd se roage gi si igi punb nddejdeain ajutorul lui. Dupd o perioad[ de gase sdptdmAni in caremamas-arugatpentrufiica aflatdin suferinfdde atdta timp, a primit vesteacd situalia a evoluatpozitiv in chip neageptat. Fiica ei s-ainscrisla facultate, unde frecventeazd cu pldcere cursurile, se poateconcentra mai ugor,nu rnai privegtecu incordare situaliadin jurul ei gi sesirntemai relaxatd. Totodatb, gi eu am reugit atunci cu rugdciunile Sffintului Grigorie si imi gisesc un alt loc de munc6, rnaipotrivit cu puterilemele,de caresuntmulfumitd. (DumitraP., Savona)

140

141

{r^ * Suntcdliva ani de cdndpaqiimei au fost purtafi pentru prima oard spre Ministirea Bistrila de hngl Ramnic.Eram atunciintr-unpelerinajcu corul bisericii noastrepe la mdnlstirile din Oltenia.Ajungi la amurg de searl, aici la mdnlstire am stat in bisericd,m-am inchinat Sflntului Grigorie Decapolitul,apoi am stat de vorb[ cu una din mlicufele din obqte care m-a gi blindeleasa. cu bundtatea coplesit in zori. am intrat din nou in bisericam[n6stirii, iar p[rintele ne-a citit o rug[ciune pentru celetorie.Am plecat in drumul nostru,dar o partedin sufletul meu a rdmas aici in m6ndstiregi am gtiut c5 voi reveni. Au trecut cinci ani de atunci gi in fiecarean cdnd am venit, am simlit lucrarea Sfinrului Grigorie pentru mine, newednica. La inceput, cu teami gi cutremurm-am apropiat de racla sfhntuluigi i-am spusproblemelecare md inconjuraugi de fiecaredatd am simlit cum mdngAierea, imi umpleausufletul' ulurareagi linigteasufleteasci o eczemi foarte luasem ani acegti din intr-unul jumltate din aproape acopere sd-mi urdt[ care tindea de a o trata. medicilor corp, indiferent[ la incerc[rile nu mai clci pricina lucru, acestui Necijitd din estecu ca, de agaceva,m-am rugatSfrntului avusesem gtifi cd putintS, sd treac6de la miire acestrdu. $i si am adevlrat s-a intdmplat,cdci dupi cele 3 zlle, cdt nu mai aveam gezutla mdndstire, cdnd am ajunsacasd nici urm6 de eczemdpe cotp. Sfrntul Grigorie chiar iar eu i-am mullumit. m-a ascultatgi m-a vindecat, sunt ascultate, toate ruglciunile vedeli cd ca s[ $i gi chiar gi gindurile noastre,intr-unul din aceqti ani eram la pangarul m[nlstirii ca si cumpdr cirfi 9i iconile, unde am v[rut o cruce de lemn sculptati aga de simplu cum mi-am dorit, dar woiam s5mai las gi un

pornelnic la MdndstireaLainici gi nu-rni ajungeau binufii. gi ce credeJicd a fhcut Sffintul?Mi-a diruit aceacruce de lemn printr-unadintre maicile din m6ndstirechiar la plecare.Aveamacumgi cruceade lemn 9i banii pentrupomelnicpentruMdnistireaLainici. Recent, anul acesta,2009, la hrarnul Sfrntului Grigorie, arn venit impreundcu acelagigrup de persoane, iar in aceazi, inaintede vecernie, ne-am aSezat la rdnd in curte sd ne inchindm la racla Sfhntului. Agteptdnd gi rugdndu-nefiecare in taind, spuneam celor din grup cd mi-agdori o floare cdt de mic[ de la racla Sfrntului GrigorieDecapolitul. Cdndam ajunsde ne-alninchinat,arnprimit de la Sfhntulprin mdiculace era l6ngi racld,un bucheturiagde crizanteme galbene. N-am mai vdzut aqaflori frumoase gi erauexact5 fire, cdte femei erau in grupul nostru. Nu-i aga cd este rninunat lucru ci nu doar rugiciunea,ci gi gdndul iti esteauzitaici? Minunat esteDumnezeu intru Sfintii Sdi. judeyul TimiS) (Cornelia,
a

S M-u- casdtorit cu Vasilic[-Dorinelin luna mai. anul 2005.Totuginu aveam copii, degitrecuseritrei ani de cdnd ne-am cisltorit. DupI rnai multe examinlri medicalede specialitate ce nu ne-audat speranfa unei farnilii irnplinite prin nagterea de prunci, la indemnul preotului nostru duhovnic, am venit in anul 2008 la SffintaMdnistire Bistrila pentrua ne inchinala sfintele moagte ale SfbntuluiGrigorieDecapolitul. Am participat la Denia Canonului cel mare, ne aflam in perioadapostului SfintelorPagti,pe 9 aprilie 2008.In timpul slujbeine-amrugatla sfintelemoa$te gi apoi am citit impreun[ acatistulSfhntului Grigorie, cerdndu-icu nidejde ajutorul.

142

t43

$i bineinfelescd minuneanu a intdrziat sd apar[. Sfrntul Grigorie Decapolitula fost fierbinte rnijlocitor gi c6treMaica Domnului.DupI cdtreBunul Dumnezeu postul SfintelorPagtiam rimas insdrcinat[. Dupd ce au trecut patru luni de zile, in timpul postului Adormirii Maicii Domnului, am venit la Sfhnta Mdndstire Bistrila, ca sd rnulgurnimSfhntului mare minune qi m[icufei care Grigorie pentru aceastd ne-a ajutat foarte mult in perioadacdnd arn venit la mdndstire. Pe data de 17 ianuarie2009 s-a ndscut fetila noastri Antonia, iar in luna mai am venit impreundcu ea la mdn[stirea Bistrija pentru a ne ruga gi a ne inchinaimpreuni la SfhntulGrigorieDecapolitul. ($tefania1.,Craiova)
a

# nnul acestaam fost qi eu impreunl cu tatdl meu la Sfbnta M6n6stireBistrila. Auzisem de la o persoand care esteun real sprijin in viafa mea despre gi despreminunile s[vdrgitede acest Grigorie Sfintul sfdnt. Dupd un drurndestulde greupentrumine ca gofer. atunci cdnd am intlat in bisericaatAtde impundtoare, m-au cuprins fiori de bucurie.Ajungdndin fala raclei SfhntuluiGrigorie,am izbucnit in lacrimi cd am reuqit sd ajung aici gi si cunosc in chip nernijlocit acest sentiment.Yizita mea la Sfhnta MdndstireBistrita a fost lucrul pe care mi l-am dorit cel mai mult sd se intdrnple gi care mi-a aduscea mai mare bucurie din acestan. Au fost zile de vis, in caream ajunssi cunosc persoanedin mdndstire,locurile din jur, alli oameni deosebili, simJeam cd este cu adev[rat un loc pe SfdntulGrigorie binecuv6ntat, tot timpul il sirnleam v eghe azdasupra noastrd cd,

Acest moment al apropierii directe de Sffintul Grigorie mi-a schimbatviafa, md simt ocrotite, cand am o problemd gtiu ci el m[ aude gi md ajutd. Am devenit mult mai impdcati cu mine gi cu cei din jur dupd ce am fost la aceasti ministire. Am mai avut cdtevaperipefii, dar Sfrntul drag noul ne-a ajutat gi a vegheatasupra noastrl. Pdn6in momentulvenirii la mdndstire nu puteam citi un acatisto perioad[ de patruzecide zile la r0nd integral,nu reu$eam, cel pulin o zi, darde cdnd sdream gi pAni la Crdciun m-am intors acasd, din septembrie, am reugits[ citescacatistulSfhnruluiGrigorie chiar cu ugurin![, oricdt de obositd eram sau oricdt de multe probleme aveam, Sfintul era cu mine gi mI ajuta viafa mereu.Sunt convinsdcd de cdnd l-arn cunosbut, mea gi a familiei mele s-a schimbat gi se va mai schimba,in bine. Sfhntul Grigorie ne ajutd mereu, in fiecarezi, in fiecareminut gi secundl a vielii noastre, trebuie doar s[-i ceremajutorul gi si ne gdndim la el, c[ci sigur acestajutorva veni! I;ie ca SfhntulGrigorie pe lo\il (Lavinia C., T'intisoara) sdne ocroteascd * Lucram ca asistent[ rnedicald la Seclia de Obstetriclgi Ginecologie la spitaluldin oragulnostru. Dup[ ce m-am cisitorit, am dorit s[ devin mam6, s[ avemo familie frumoasI. Am n[scut in $i rug6ciunilemele au fost ascultate. againc6t am anul 2007 un bdielel frunos gi sdndtos, pentrua-i oferi fiului meu intrat in concediulpost-natal ingrijirea gi educa{ianecesard in aceast[ importantd perioad5. DupSce a mai crescut, m-am reintorsin colectivul din cadrul spitalului undelucram inaintede intreruperea din pricina sarcinii.Arn optat pentru aceasti meserie

&

144

145

din toatd inirna gi ln-arl strdduit sd lucrez cu profesionalisrn intotdeauna. Totugi, acum md incerca un sentiment de nelnulfurnire. Ceva in adAncul inirnii mele se rhzvrltea in tirnp ce lucram, mai ales atunci c6nd trebuia si fiu in preajma medicilor in cazurile de intrerupere a sarcinii. Mi ducearn adeseacu gdndul la rniculul meu care md a$tepta cu drag acasi, la bucuria gi sentimentul de irnplinire pe care rni l-a diruit Dumnezeu prin acest copil, cu toate efiorturilepe care le cere cregtereagi fonnarea lui ca om. Apoi rnd vedearniar ldng6 masa de operalie, cu toate instrurnentele alSturi gi vedeam toate acele fi'agmente din trupurile micu{ilor ce nu aveau sd mai zicd niciodatd ,,mamd". Nu cred ci existd o imagine mai curnplitd ca aceeaa marnei care lasd sI fie spulberat darul cel mai scump din viala ei gi cred ci dac[ aceste femei ar putea sd priveascd ceea ce se petrece cu trupul lor in acele clipe, gi-ar schirnba definitiv hotdrdrea de a da rno(ii pruncul pe care f)umnezeu l-a ascunsacolo pentru a-l cregteqi a-l feri pind la vrernea rdnduitd pentru viala aceasta.Dreptul la via{6 incepe cu dezvoltareain pAntccelernamei qi dreptul frtr-llui de a se nagte. Rana din sufletul lneu se addncea cu fieeare zi. Aproape c[-rni pierdusemiinigtea qi erarnrnai iritabild, oboseam mai repede gi nu gisearn in rnine puterea cle a continua sd practic meseriape care o iubeam. Obignuiesc sI vin deseori cu lzunilia rnea la Sfhntul Grigorie de la mdnlstirea Bistrila, pentru a ne inchina la sfintele sale moagte,ca sd ne binecuvAnteze familia gi sd ne ajute sd depigim greutdfilede zi cu zi gi sd ducem o viali binepldcutdlui Dumnezeu. M-am rugat aici ca si prirnesc ajutor gi de aceastd datd. La scurl tirnp arn primit de la cineva o broguri

destul de documentat[despreavorturi.Acea persoanl mi-a oferiro ftrd a cunoagte mea lluntric[, frdmAntarea dintr-un indemn interior gi a continuat s[ se roage Sfhntului Grigorie pentru mine fbrd ca eu s6-i mdrturisescindoielile gi fr[mdntdrile ce le aveamcu privire la locul meu de munc5.Pur gi simpludoreaca eu sdnu participbrii la astfel de pdcatecumsuftr consecinfele plite, inerente in cazulaceluiloc de munc[. Acestpicat infricogitor nu rdmAnefrrd urm[ri asupra sen[tdfi societilii. celorce-l slvdrgesc, asupra familiei gi asupra Dar Bunul Dumnezeu a r6nduit cu mijlocirea Sfrntului Grigorie in aga fel incAt am putut si imi schimb curdndlocul de muncd.Acum lucrez in oragul natal al sofuluimeu,againcdt avemposibilitatea sd fim tot timpul aldturide fiul nostru.$i mai mult decdtatdt, lucrez la un cabinetstomatologic, undenu mai trebuie la frdngerea sd asistneputincioasd unei viefi, ci incerc prin efonul meu aldturi de medic, si alin durerea aproapelui gi astfel sd-mi implinesc rostul printre oameni. (Irina 8., RdmnicuVdlcea)
a

S i" angl 200t m;am c6sdtont,La -s,cqrt timp dupd cis[torie au inceput s6 mI chinuie tot felul de Nu mai puteam s[ dorm g,gp.glq ne-91q,_'pp3grale. g6nduriintunecate, chiar de noaptea din pricina acestor puteam ci nu mai suporta aceastl sinucidere.,Sirnteam presiune,parc[ md sufoca*qg-va. Nu indrizrearn sI spunnimic despretoateacestea sofului meu, deoarece credeamcd va zice cd sunt nebundsau cd toate sunt doarnigtehalucinaliiin minteamea.Eram cdsdtorilide pufind welne. Ydzdnd cd nu rnai pot sd rabd aceast[ suferinld, mi-am luat insd inirna in dinli gi i-am spussofului meu prin ce stdri trec Ai ceeace simleamc[ se petrececu

146

r47

mine..Realizam gdndurinu pot fi dec6t cd toateaceste gi ne-arndus {e la cel r[u. Atunci m-a urcatin maqind sdne rugdmimpreuni pe la mdndstiri. Oprirea la Mdndstirea Bistrigadin judegulV6lcea, la racla cu sfintele moagte ale Sl?ntului Grigorie Decapolitul aveas6-mischimbe via{a. Dupd ce ne-aminchinatde trei ori gi am trecutpg sub racla Sfhntului Grigorie, cdnd m-am ridicat in picioare,aglsjmllt cum toateacelegAnduri au dispdrut, parci le-ar fi luat cinevacu mdna,eramun alt om. Un om mult mai puternic,mult mai lurninat,am simtit cu adevirat ajutorul Sfrntului Grigorie,carede atuncirnd qi mi ajutdneincetat. ocrotegte Ii mulfumesc din tot sufletul meu Sfrntului Grigorie Decapolitul pentru rugdciunile sale citre Bunul Durrnezeu pe care le duce pentru mine pdc[toasa. Cu adevdrat, Sfin1iilui Dumnezeu suntcalzi gi grabnici mijlocitori pentru noi. Pe scurt, aceasta a fost prima minune sdvdrgit[de cdtre SfEntulGrigorie pentrumine, Q altd minune s-a petrecutin anul 2007, tot cu mijlocirea SfbntuluiGrigorie. Deoarece aveam deja doudnagteriprin operafiede cezariand gi din punct de vederemedical, arn rimas inslrcinat[ prea cu'And cu cel de-al treileacopil, doctoriinu mi-au acordatprea multeganse de a duceaceastd sarcind la bun sfhrgit. Cu toate acestea, nu ln-afil temut de ceeace a zis rnediculcaremd consulta, anume ci estefoarteposibil ca uterulsi nu reziste pe intreaga perioadd a celornoud luni de sarcinS. Mie nu mi-a fost team[, pentrucd am gtiut cd arn al5turi de mine pe Dumnezeu, Dltitorul de viafi, pe Maica Domnului gi pe Sfintii Sii. Dornul este Cel Care ne ddruieqte viala, deci qi sufleful pe care-l

purtam in pdnteculrneu era tot facereamAinilor Sale. M-am rugat cu credin!6SfhntuluiGrigorieDecapolinrl, cerdndu-iin rugdciunilemele sd rn6 ajute el si duc sarcinala bun sfhrgitgi i-arn ftgdduit ci, dacl voi nagte un b[iat, ii voi punenumeleGrigorie. Cu pulin timp inainte de a veni vremeasd nasc, soful meu a rners la M[ndstirea Bistrila, la moagtele Sfintului Grigorie Decapolitulgi eu i-am dat sI atingi de racla sa hainelepe care trebuia si le iau la spital pentruna$tere gi hdinufelecopilului, cele pe care avea prima datddupdce seva nagte. s[ le^imbrace In dimineala zllei de 18 iunie 2007 m-am dus la spitalpentru internare, aveamnevoiesi fiu permanent sub supraveghere medical5.Slintul Grigorie a luminat mintea medicului ce se ocupade mine. Acestaa decis s6-mi fac[ cezaiandatuncigi sd nu rnai agteptdm incl o sdqtlmdnd, agacum eraprogramat. Inainte de a merge la sala de operalii, ln-am imbricat cu haina pe care de soful meu o atinsese la racla cu moagtele SlhnruluiGrigorie. Bdiatul meu s-a ndscutperfect s6n[tos gi poartdnumele Grigorie, aga cum am fhgdduit Sfbntului ce ne ocrote$teintreaga familie. DupI opera{iemedicul mi-a spuscd uterul era in pericol, deoarece pereteleacestuiase mai linea doar intr-o rnicd porfiunede lesutendotelial la ce sesubliase maximum. Dar Sfintul Grigorie a avut grijd ca eu sd pot duce sarcinala bun sfhrgitgi bdielelulnostru si se nascd slndtos. Astdzi, c6nd scriu aceastd b6iatul meu scrisoare, aretrei ani gijumltate gi atuncicdndesteintrebatde la "De la SfEntul cine i-a pus mama numele,rdspunde: GrigorieDecapolitul".

148

t49

ii mulprnesc Sfhntului Grigorie pentru rninunile slvdrgite cu mine qi indemn pe tofi sd meargd sd se roage cu credinfd la racla cu Sfintele sale rnoa;te gi rugiciunea lor va fi prirnitd. Doamne, ajuta-ne! (Maria 5., Streml-Alba)
a

# piut nostru, Alin - Adrian, s-a ndscut la 23 august 2001. La nagtere, cordonul ornbilical a fost fo4at de cdtre medic in timpul travaliului, iar in unn[toarele ore a fbcut hidrocefalie. Dupd doui luni gi jumdtate de stat in spital, atAt la Satu Mare, cdt gi la Cluj, la indicalia doctorului am fost indrumafi la operalie - ori in Bucuregti, ori in Ungaria. Am ales Bucuregtiul gi am plecat la operalie. Dar doctorii de acolo nu ne-au dat prea multe ganse,spunAnd cI Alin are creierul afectatin propo(ie de70%. Ne-am intors acasd la Satu Mare frrd a mai face operafia, iar un prieten ne-a recomandat sd mergem in Ungaria, la Debreczen, pentru a afla ce spun gi rnedicii de acolo despre suferinfa lui Alin. Mi-aduc aminte ci am ajuns intr-o zi de vineri in Ungaria, medicii de acolo au confirmat diagnosticul de la BucureEti qi ne-au propus ca in cel mai scurt tirnp s6-l oper[m, intrucdt situalia era foarte gravd. Dupd incd doui zile, copilul a fost operat gi i s-a introdus la cap un aparat de drenare a lichidului din zona afectatd a creierului. Operalia a decurs foarte bine. La v6rsta de doi ani gi jurn[tate, fiul nostru a avut nigte crize. Ne-am prezentatcu el la medic ai acestanea confinnat diagnosticulde epilepsieAceste problerne se intdmplau adeseori in apropierea sdrbdtorilor, de Pagti sau de Criciun. Am consultat mai mul{i preoli, am fbcut Sfinte Masluri acasd pentru copil, iar intr-una din seri am

discutatcu un preot care ne-a sugerats[ il ducem pe V0lcea. Alin-Adrianla Mlnistirea Bistriladinjudequl Acum trei ani, in 2008, am reugit s[ ajungemla Drumul a fost foartegreu,copilului i-a fost mdndstire. r5u pe tot parcursul cllitoriei. Cdnd am ajuns la mdnistire gi l-am inchinat la racla Sfhntului Grigorie, s-aliniqtit. De atunci, cu ajutorul Slhntului Cuvios Grigorie, se afl6 sub tratament, fbrl a mai avea astfel de niciodatl. probleme,iar crizelenu s-aumai repetat Iar noi incercim sd venim in fiecare an ca sd rnulgumirnSfhntului Grigorie pentru minunea infrpSatuMare) uite cu noi. (Familia PetreSeniuc,
a

# in anul 2008,am venit aici la Sfrntul Grigorie Decapolitul,intr-un pelerinaj.in vremece ne inchinam seafla acologi o femeiebolnavS, la sfintelesalemoagte, Aceasta avdndduh necurat. lipa taregi eraagitati. in timp ce se rugala racl6,l6ngdmine, sticlufade mir, cu untdelemnde la Sfhntul Maslu gi untdelemn din candelele Sflntului Grigorie, pe care abia o s-a spart fIndiri gi mirul a stropit-o pe cumpdrasem, aceast[femeie,pe rnaicilede la strani din apropierea noastr6,gi rnine gi pe colegamea.Atunci s-a vindecat de femeie,iar noi am plecatsin[toase,ugurate aceastd pe carele aveam. suferinlele (AglaiaP. Si CorneliaG., BucureSti) {r -. * Un alt prilej de a ne reaminti de purtareade grije a Dornnului pentru noi, oamenii gi cum plinegte spre cererile celor care fac voia Sa este ascensiunea m[ndstirii. apropierea in Sfhntului Grigorie, Pegtera l6ngi cdlugiri ce vegheau Aici, rug[ciunilecuviogilor racla Sfhntului Grigorie nu o datd au induplecatpe

t50

151

Astfel ziditu-s-aucele doul sfinte l5caquri Dumnezeu. primul - Ovidenia,la inceputul secolului din pegter6, al XVI-lea, iar celilalt - schitul Sfinlilor Arhangheli Mihail, Gawiil qi Rafail, drept mulfumire pentru a egumenului izbdvirea de la moarte ndpraz,ntcd' mdn[stirii qi a celor dimpreuni cu ddnsul, "cdnd au intrat ungurii gi au tiiat pre cilugdri". rupestrese aproviVieluitorii acestoragezdminte zionau anevoie cu apa necesari tocmai din rAul Bistrila, folosindun vaspe careil ridicau cu un sistem de scripeli,tocmaide la poalelemuntelui,dupdcutn se vede in ilustrafia arhimandrituluiDionisie Eclesiarhul din 1796. Dup[ un rdstirnp, au prirnit mdngAiere seteaqi acestorasprenevoinle.Pentrua-;i astAmpbra trebuinlahranei,in inima de piatrd a peqteriise aduna de-acumapd intr-un bazinetde piatr[. $i aqaa rhmas loculpAndastdzi. Istoria frdmdntat[ a mdndstiriia presirat cu mirturii intreaga agezare. $i cele dou[ l6caquride tainicd rugdciunedin PegteraSfhntului Grigorie poarti incd trecutului. insemnele ne$terse Dar giragulrugiciunilor ce s-aurostit inci dintru inceputuri aici cheamdgi astdzi sufletele noastre la tainicd rug[ciune, aculn, cdndpare atAtde indepdrtat[ isihia gi retragerea desiv6rqit[din tumultul cotidian. Credinciogiiurcd gi astdzispreacestloc de tlcutb celor careau vegheataici nevoinfd,ca o ofranddadusd pentruca 9i in weme de restrigte, ldngdsfintelemoagte, la cu SfhntulGrigorie,s[ rnijloceascd dimpreund acegtia, Hristos,ca sufletelenoastresI afle irrtirire qi bdrbdf,epe lui Hristos. gi anevoioasd a poruncilor caleceastrdmtd vddegte a fi qi se urcugului lduntric Asemeni pdni Nimic ziditor acolo. drumul ce trebuie strlbdtut

nu se-mplinegteatilt de lesne, aga incdt nu-i la inclem6na tuturor sd parcurgi acestdrun, dar cel care incearcd s5-l strdbatlsirnteajutorgi-nsufletire. Am condusgi eu gmpuri de credinciogipe acest drurn, pentru a se inchina in cele doui bisericufedin pegter6.Astfel am putut avea m[rturia faptului cd ,,oricuiva cere,i seva da" dupi a sacredinfd.Iatdunul dintreaceste prilejun. Un grup de pelerini muntenegreni dirnpreuni cu un preot de mir gi un ierodiaconau vizitat anul acesta mlndstirea noastri qi au dorit slr viziteze qi Pegtera Sfhntului Grigorie" I-am inso{it pe parcursul acestui mic pelerinaj. Am fbcut un scurt popas la Sftnta Cruce, unde pbrintelea rostit ecteniacererilor qi ne-a binecuv6ntat pe to{i. La intrarea in pegter[, am mers mai int6i la Ovidenia,rnonument de la sfdrgitul secoluluial XV-lea, inchinatMaicii Domnului.Aici au cdntat,,Cuvine-se cu adevdrat"qi ,,Ap5ritoareDoamni", spre preamidrea Preasfintei Ndscbtoare de Dumnezeu, a cbrei icoanl in fiesci s-a ardtat mdng6ietoaregi vindecltoare a neputinlelornoastre.Plrintele a rostit ecteniaintreiti, rdspunsurileldgneaucu putere din piepturile oamenilor, in bunl rAnduialS. In aceeagi afinosferl de caldl rugdciune am vizitat qi Schitul Sfinlilor Arhangheli, ctitoriadin 1633a celui ce aveasddevindmitropolitul in i637, Teofil, odinioardegumenal firii Rorndnegti m6nistirii Bistrila. Inainte de a incheiacdlltoria noastr[. credinciosii au dorit sd mergem la Lrvorul cdlugdrilor.I-am prevenit cd esteposibil si nu gdsim ap6,intrucdt in ziua anterioar5, maicile au urcat la peqterd si aprindb candeleleqi acolo nu se gdsea nici mdcarun strop de apd. Pentrucd prezenlaapei in bazinetnu este legatd intru totul de schirnbdrile meteorologice. Adeseaploul

152

153

torenfial, dar nu se adun6niciun pic de apd in inima seaci a muntelui. Alteori, degi era secet6,acolo se revdrsaapd limpede pestemargineast6ncii de forma unei cupede piatrd.Suspinulrugdciuniiesteacelacare pe cel scoateiacrimi din inima muntelui Ei rdcoreqte gi adevdr. dreptate careinseteazddupd Dar ei au insistatsd mergem,micar sd vadd acel loc, unde, precum in Horeb cAndva,o pal6 de vAnt sublire a rdcorit argila prorocului. Cerdnd impreunl rugdciunileSfrntului Grigorie,ne-amindreptatcu tofii spre izvor. Am rdmas in urma pirinlilor, printrg oimeni. Astfel m-am putut bucura dimpreundcu ei,

Urcugulduhovnicesc al PostuluiMare se wea a fi inc[ o dat6,tdmdduitorsufletuluice, din cAndin cdnd se 'lnurddregte"de^grrja zilei de mdine,ce ne apas6 tot mar greu pe togi. Ins[ niddjduim in milostivirea lui Dumnezeugi pomenireala sfinteleslujbe, astfel incAt totdeaunain noapteaSfintei Invieri sd fim cu tolii impdcafi,noi cu noi inginegi cu to{i cei pe careii avem aproape, l6ngdnoi sauin suflet.

\tr Adesea, printre cei care pragul mdndstirii

din obsteamdndstirii Bistrila) '* a- avut bucuriade a vizita in, pelerinajSfhnta Mdn[stire Bistrila, doar de dou[ ori, insd credinfa 9i a SfEntuluiGrigorie in putereatdmdduitoare nddejdea gi dat curajul sd md mi-au Decapolitul m-au intlrit s[ r[m0n insdrcinat6 ani, incumetca, la vdrstade 39 de ce implinegte2 o fetile, gi sd nasc un copil minunat, rdnduri. luni la datacdndscriuaceste Cred cd nu existd bucurie mai rnare pentru mindstiri decdtaceeade a afla cd vieluitoareleacestei SfentulGrigoriecontinudsi fac6"minuni". Cdci a;a le numim noi, cei mai pulin credinciogi. Viafa insigi, cu urcuguri gi cobordguri,cu toate provoc[rile ei, esteo MINUNE. Dar, vai, cdt de multi ani mi-au trebuit mie sd inleleg acestlucru! Am simtit pentru rdnduri,ca s[ mulfumesc nevoia sd scriu aceste postul Cr[ciunului. primit iarn6 in astl r[spunsul

uguraunii altorapurtarea crucii acestor suferinle. In luna iulie a cerut glzduire pentruo zi saudou[ la mdnlstireanoastri d-nul Sorin.Cu inima frdntd sub

Intr-o dimineald, mergdnd spregcoali, a fost lovitd pe trecereade pietoni din apropierea casei de un

154

155

fost deconectat[ de la aparatele de stabili:are a func[iilorvitale. TatIl a plecat in urmdtoarea zi inapoi la spital, pentru a fi aldturi de Adela gi de solia sa, mulgumind Sflntului Grigoriepentrutoati dragostea ce o arepentru noi, newednicii.La plecarea luat o cruciulild atinsdde sfintelemoagte, pentruAdela,ca binecuvdntare. La sf6rgitul siptfundnii, a anun{atcd Adela gi-a revenitgi cd inimogii medici suntmulfurnili de evolufia ei.(din mirturiile maicilor din obstea mdndstiriiBistrila)
J

nile noastre. Dar credinla acestor pSrinli a fost putemic incercati. Au trecut trei siptdmdni de zlle, iat Adela

ocrotireaSlbntuluiGrigorieDecapolitul' la capul fiicei sale,a rugat pe Istovit de vegherea cineva si il schimbepentru o zi 9i a venit si ceari

iF Sfinte Grigorie, ajuti mie newednicului, cdci sunt pdcitos. Roag5-te lui Iisus Hristos Domnul nostru la infricogata JudecatEpentru noi. indrepteazd-ml pe calea cea adevirati gi izgoneqte de la mine toate indernnurile diavolegti. Ajutd-mi sb md pocdiesc. Sfinte Grigorie, te rog, ajuti pe tata, pe mama gi pe toate rudeniile mele cele dupd duh gi dupd trup, ca si ne mdntuim gi ca Durnnezeu sE aibd mild de noi p5c[togii la infricogataJudecatd. Iatd,, astdzi eu i1i aduc aceastdjertfd pentru binele ce l-am primit atAt eu, cdt Ei familia mea de la tine, Preacuvioase.Sfinte, imi cer iertare in numele familiei mele, cdci nu am rnai fost pe la tine gi cd nu ne-am mai rugat sd ne ajufi in greut[fi gi in ispite. Preacuvioase Pdrinte Grigorie, bucurd-te! Amin. (insemnare gdsitd la racla sfintelor moa$te - rugdciunea unui Scolar cdtre S.fhntulGrigori e) Nenumdrate sunt mirhxjile despre puterea rug[ciunilor Sffintului Grigorie Decapolitul, cdci ,,minunat este Dumnezeu intru Sfin{ii Sdi". SI arnintim aici de tdmiduirile bolilor trupegti gi, mai ales, de

rea.La vremeavecemiei,in timp ce se ruga cu lacrimi l6ngl sfintele moagte,so{ia a telefonatpenffu.a-l anunla cd mica lor comoar[ a deschispentru prima datb dup[ trei slpt[mdni intregi, ochii. La scurt tirnp a

156

157

ale celor care tdmiduireatainici a sufletelorindurerate prin ajutorul, qi smerenie cu credinfd i-au cerut qi dragoste' nIdejde poc[in[[, intlrindu-se in credinf[, -Este cu neputinfd a aminti aici toate intdmpllrile minunate care s-au petrecut in urma rugdciunilor Sfrntului Cuvios Grigorie. Fiecaredintre cei adresate ce i-au cerutcu credinfdajutorulau primit sprijin de la el, uneori chiar gi cei umbrili de indoieli, pentru ca qi prin incredinprelduntricl, s[ aibe de acum ca acegtia, hotar in inima lor, in gdnduri 9i fapte - piatra poruncilorlui Hristos. Din dragostealor cea mare, Sfinfii poart[ in inimile lor pe tot omul, de pretutindeni,din veac qi noastreaici, pdnd astizi gi se fac p[rtagi la suferinfele cu noi impartd si rdvnesc vegnicie pe p6mdnt, iar in gustii pe o care bucuria cea adeviratd,a cirei dulcea!6 desdvdrqit6 inc6 de acumBiserica,unireaceaaievea9i a veacului ce va s[ fie. Aceastl comuniuneestemai presus de fire, sdvdrgit[prin harul Duhului Sfant. intre comuniunea dintre persoanelePreasfintei Treimi gi ceadin sinul Bisericii, undeviazl in Hristos firea restaurat[ gi innoitl a intregului Adam, se comunic[ aceeagi energie dumnezeiasc[. Vistierul celor pregdtili si se implrt6bunlt6lilor le ddruiegte qeasc[de darurileSale. Strlind de indiferenld,asprimeqi brutalitatefald de cei de ldngi ei, mila creqtind,impreun[-pdtimirea Sfinlilor se dlruieqte in intregime celorlalli in duhul lui Hristos,pentru a deveni 9i blAndefiigi al smereniei Lui. $i noi putem fi fericili atunci cdnd noi asemenea prin poclinf[ pdrdsimnegurapatimilor pentru a trii in lumina lui Hristos.

CUPRINS
C u v d nitn a i n t e ...................3

Viata Sfrntului Prea Cuviosului Plrintelui nostru Grigorie Decapolitul ale cirui sfinte moagte seafl6la Mdndstirea Bistrila-Vdlcea...........8 Acatistul Prea Cuviosului Pdrintelui nostru GrigorieDecapolitul ......,.56 Cinstitul Paraclis al Prea Cuviosului Plrinteluinostru Grigorie DecapolituI .................81 Noi rninuniale SfrntuluiCuvios Grigorie............96

158

159