Sunteți pe pagina 1din 882

TRIODUL

OUÂNDUIALA SERVICIULUI BISERICESC CU


Î n c e p e r e d e l a d u m in ic a v a m e ş u l u i ş i
A FARISEULUI PÂNĂ LA SFÂNTA ÎNVIERE.
EDIŢIA V

IHSTITDTUL DiBLIC Şl DE MISIUIIE AL BISERICII ORTODOHE ROmlflE


1946
INSTITUTUl. BIBMC 51 DH MISIUNF. Al. BISIiRlU!
ORTODOXI: ROMANI;
roMITETUL DE CONDLCERH

t A T H A N A S IH B A R L A D E A N L L , Arliiereu-Vicar a) Sfintei Pa­


triarhii, Episcop-Loeoteocnf al Râţooieulill-Noul Severin, Dclegsliil
Sfântului Sinod; IO N D. Ş T E F Ă N E S C U , Profesor la Universităţile
din Bucureşti ţi Paris, Preşedinte; Arhimandritul Dr. V A S iL li
V A S IL A C H E , Star*l-Locţiitoral Sfintei Mănăstiri Antim ; Ec. Sta\ r.
Dr. D U M IT R U F E C IO R U , Parohul Bisericii „Cuţitul d« Argin'."
din Bucurejti, Dr. lO R G U D. IV A N , Asistent ta Facultatea do
Teologic din Bucureţti, membri
'^^RIODUL se numără printre cele mai de seamă $i mai folositoare cărţi
de ritual. Cuprinzând in deosebi slujbele din postul mare, el este
poate cartea cea mai apropiată de suflet si mai răscolitoare de
gânduri. ^Punerea" Triodului, adică începutul folosirii lui, care are
loc la vecernia din ajunul Dum inicii Vameşului şi Fariseului, este un eoe-
nimeni pentru credincioşii legafi strâns de Biserică, $i un eoeniment deosebit în
mănăstiri. „Facerile' sau, cu un cuoânt mai cunoscut, cântările înfăţişează mai
toate opere de înaltă poesie şi smerita cugetare creştinească, care farmecă sufle­
tul si înoiează nremurî de adâncă şi curata simţire eoanghelicâ. Ele sunt nedespărţite
de amintirea mişcată a ceasurilor de reculegere şi de curăţire a conştiinţa pen­
tru oricine a aout norocul să le petreacă în cuprinsuri mănăstireşti sau, in
biserici de mir, unde se urmează după tot tipicul. Jriodul oferă rugăciuni şi
^desfătări sufleteşti de cel mai înalt ordin: carte de meditaţie, ea îndeamnă la
mărturisire şi cuprinde nibrante chemări si rugăciuni de iertare către Dumnezeu
si Maica Domnului^ „Acoperământul" tuturor necăjiţilor.
Institutul Biblic şt de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române a ooit cu tot
dinadinsul să dea la lumină un Triod cu adeoărat îngrijit. 'Nevoiţi, cu nesfârşită
părere de rău, să organizăm pentru un viitor, pe care nu l puţem hotărî, cer^
cetarea ştiinţifică a textului şi folosirea unei limbi româneşti cât mai frumoase,
am urmărit o prezentare potrivită pe hârtie aleasă şi în caractere citeţe şi elegante.
Am dorit luminăm înţelegerea bogatului său cuprins cu ilustraţii gândite după
cuviinţă si executate de artişti crescuţi în cinstirea oieţii si simţirii bisericeşti.
Împrejurările nespus de protionice ne-au pus piedici mari şi piedici de neînvins.
Am fost nevoiţi lucrăm, în condiţii pe care le vor preţui alţii mai târziu, în
mii 1945, 1944 şi 1945. Am fost siliţi, spre durerea noastra, să renunţăm la multe
planuri. Ne^a gonit din urmă şi ne=a grăbit mereu şi nevoia de a tipări, iute,
o carte de cea mai mare lipsă, din care nu mai avem nici un exemplar mai
oechiu. Ne:am judecat singuri si cunoaştem toate lipsurile cărţii, pe care am
doritto frumoasă. 'Ne^au scăpat greşeli, care puteau fi îndreptate, şi unele care
trebuiau îndreptate neapărat. Acestea toate sînt în legătură cu scrierea cuvintelor
1 şi cu întrebuinţarea literelor mari. Nu am ajuns apoi să întemeiem o ilustraţie
nouă, şi am păstrat, în mare parte, gravurile triodului Mănăstirii Neamţ, neîn>
locuind decât pe acelea unde putem întrebuinţa mai cu folos o idee teologică
exactă. Am organizat o „poarla" ,nouă“, pe al cărei revers am vrut să rămână
âmintirea bisericii Antim si strălucitului ei ctitor, fiindcă în mănăstirea acestuia
lucrează Institutul Biblic.
Socotim de nenoe, să Adâugim câfei)<J lâm iiriri:
/. Textele ăpostolilor, începuturile si sfârşiturile cihinglicliilor, prccum $i pn=
rimiile, începând cu utrenia Miercurii din sciptcimână a cinccâ, sînt date loate
după Biblio din !944 ;
2. Vecernia mică si tyecernia mare de Sâmbătă, în ajunul Floriilor, s’au pus
la un loc, sub o singura graourâ, si s a aşezat ilustraţia Intrării în Ierusalim în
fruntea slujbei de dimineaţă a Floriilor, fiindcă loate capetele de pagini, din
Sâmbăta lui Lazăr pănă în Sâmbăta cea Mare, încep cu slujba utreniei. : j
J. S'a făcut cap de pagină cu ilustratie ta miczonoptică, în Sâmbăta lui
I.azâr în loc de Vineri, la oecernie (în a şasea săptămână), cum era în Triodul
deld Neam tu.
4. Ceasurile din Vinerea Mare sînt date după Biblia din anul 1944.
' 5. A două parimie din Sfânta si Marea Vineri seara c urmată de un frag=
ment din Cartea Sirieneasca.
6. Textul Prohodului este cel nou, după ediţia Institutului aprobată de Sfântul
Sinod. In textul oecfiiu, erau capete de pagină cu frontispicii la stările a doua
$i â treia. Acestea s’au desfiinţat.
7. Sinaxarele si oiata sfintei Maria Egipteanca se datoresc părintelui D.
FeclorU) care le^a tradus din nou.
D t»

Poarta, ilustrafiile noi $i această prccuoântare se datoresc profesorului I* D»


Ştefânescuţ care a purtat şi grija înfăţişării cărţii. La aceasta au ajutat, ca inimă
şi deosebită pricepere, părintele protosincel Firmilian Marin si d-l Teodor N.
Manolache*

U 6 Decembrie 1945, Inali Prea Sfin(i(ul Patriarh NICODIM al României


a implinft 80 ani de vârstă, Cu puţine zile iridiiitc, impiirisc ciudiet-i dc ani
de preoţie j iar, peste câteva luni, în cursul anului 194&, împlineşte şapte ani
dc patriarhat. Sub domnia plină de nădejdi a Maicsfâţli Saie^eJelSul M IHAflf
Biserica $1 Tara aşteaptă dtla puterea lui Dumne/eu înfăptuirea făgăduinţelor
celor mari pe care le îngăduie zorile vremiK
lacbinăm, cu adâncă smerenie, şl accastă carte, înalt Prea Sfin(ltulul
PATKIARH MCODiM întru aducerea aminte dc totdeauna a păstoriei sale
binecuvântate» $1 pentru slava Bisericii ţi viitorul feiiclt al Neamului Românesc.
T RI o D U L
AD1CÂ

TRE1-CÂNTĂRI CU DUMNEZEU CEL SFÂNT.


jjj Can' cuprinde slujba dumnezeească, cu începere de la Dumineca Vameşului
” şi a Fariseului pâoă la Sfânta înviere.

îi
im D U M JN lt A
n
ÎN CARE SE C ET EŞT E SFÂNTA EVAN G H ELIE A P ILD EI
VAM EŞULUI Ş I A FA RISEU LU I.
SliilillA neftM U Ve/Trrufi, după Piilmul obl^uuit. cftntftm l- ericit bftrbatul .. cetind rulisoia n
tnali La Doamne strigaf-am,puQe,j, stiliirile pe 10. cftnlAnrt dio OctoUi atihiri ale InvierH
1)1 ' ale lui Annlolie iar din Triod aceslo doiiâ trtiomelo, repeliod pe ccu dlotfli.
<ila& Mu strigând: Dumnezeule, milosti-
ă nu ne rugăm ca Fariseul, veşte-te spre noi păcătoşii.
fraţilor, că cel ce se înalţă ido 2 onj
pre sine, se va smeri; ci să Fariseul de slava deşartă
ne smerim înaintea Iui Dum­ biruindu-se, iar Vameşul cu po­
nezeu caVameşul,prin postire, căinţă plecându-se, a venit la
«■
tine însuţi, Stăpâne. Ci acela Dumnezeu, pre cel ce este din
lăudâiidu-se, s’a lipsit de bună­ Tatăl, fără mumă mai’nalnte de
tăţi; iar acesta negrăind, s'a veci şi pentru noi din tine fără
învrednicit darurilor. In aceste de tată fiind, cu trup l-ai nă­
suspinuri întăreşte-mă, Hris- scut, şi prunc cu lapte l-ai
n
toase Dumnezeule, ca un iu­ hrănit. Pentru aceasta nu în­
H bitor de oameni. ceta a- 1 ruga, să se mântuiască
H din primejdii sufletele noastre.
SU vă, Oinsiil al 8 U>n
LA STIHOAVNA
^ Atotţiitorule, Doamne, ştiu
H cât pot lacrămile! Că pre Eze- Siitiirilo Octoiliiihil. după alfa vita
H chia din porţile morţii l-au ri­ al fi-ifa M
n
dicat, pre cea păcătoasă din îngreuiaţi fiind ochii mei,
păcatele cele de mulţi ani o de fără de legile mele, nu pot
au mântuit; iar pre Vameşul, să privesc şi să văd înălţimea
mai pre sus de cât pre Fari^ cerului; ci mă primeşte capre
seul, l-au îndreptat. Ci mă rog, Vameşul, pre mine, cel ce mă
n împreună cu aceştia numărân- pocăesc. Mântuitorule, şi mă
H du-mă, să mă milueşti. milueşte.
¥^
¥^ Şl acum n Născăloarci, ccn dint&iu, a glasului Şi acum. a Ndscfitoarei, aoela(^i giaii

dc rdnd. Biserică şi uşă eşti, palat şi


scaun împărătesc, Fecioară, cu
1, A L I '1' 1 K
totul cinstită; prin care Răs­
¥¥, Stihirn tiraiuiilui. Jupa «ihicciii.
cumpărătorul meu, H risto s
MiiVR, (ilHsUl al ii Ii h Domnul, celor ce dormiau întru
¥^ Cunoscând, suflete al meu, întunerec, s'a arătat, Soarele
osebirea Vameşului şi a Fari­ dreptăţii fiind, vrând să lumi­
seului, urăşte glasul cel trufaş neze pre cei ce i-a zidit dupre m
¥^
al aceluia; iar a acestuia pof­ chipul său, cu mâna sa. Pentru
¥¥. teşte-! rugăciunea cea cu bună aceasta cu totul lăudată, ca
umilinţă şi strigă: Dumnezeule ceiace ai agonisit îndrăsneală,
¥^ milostiveşte-te spre mine păcă­ ca o maică, către dânsul, roa-
¥^ tosul şi mă milueşte. gă- 1 neîncetat să se mântuiască
¥^ sufletele noastre.
¥^ Şi uiMiin. a NAscâtuarei lovierii. acelaşi glaft
Troparul. Glaâul ! Iu.
¥^ Fără sămânţă, din Dumne-
»^ăscâloare de Dumnezeu Fecioara...
¥^ zeescul Duh si cu sfatul Ta-
* -
tălui, ai zămislit pre Fiul lui (de 3 ori)
¥^
*0§ VAMf^îrUU’l A l A llIS E l I,i'I go> 3
-- .................... -' ■ -----
\|ini bt‘ fur e liintM'ii\Anlurt*a pHînjlor 9I ce vieaţa mea; ci cu rugăciunile ^
tiro ilin IJpisittU'N* Apostolilor, lur <ln nii fio
liu'f iiriv('t:ln‘if. /u'uin Troparul Invioril ţil al tale spală-mă de toată ne-
S isrfttnHfpi (le iMim riC/'eii curăţia.
S
Se cade să ştim:
Apoi «ilttbul Bl lilea, Siiti: Milueşte-mu
Slujba sfântului care cade !□ Duminica Dumnezeule dupre marea mila Ta, şi dupn*
aceasta şi in Duminica l'iului desfrânat o pu- mulţimea indurărilor Tale, curăţeşte fără de
uem Vineri la l^avecerniţÂ sau câod va so­ legea mea.
coti cel mai marc.
Dacă sfântul caro cade in aceste Dumioici Sl Stihirii aceasta;
etite Sfânt mare. slujba lui nu se amână.
Deasemenea. dacă utâatul din aceste Duminici La mulţimea faptelor mele
estesîâot mic, insă oflte hramul bisericii, sluj­
ba lui nu se amână. Ci facem priveghere şi celor rele, cugetând eu, tică- jHt
*câDtâm slujba hramului, ca pe a întâmpinării losul, mă cutremur de înfrico-
Domnului.
Despre tipicul întâmpinării Domnului, caută şatazi a judecăţii; ci îndrăs- ^
la sfârşitul acestei cărţi la litera A
nind spre mila milostivirii tale, |î
ca David strig ţie; Milueşte-
mă Dumnezeule dupre mare ^
LA UTREN IE mila ta.
Uuit.u«‘i ; >umnezeueste Domnul Apoi Diaconul «au Preotul zice:
pe L'i.mil'» irtiliiiiiii ziccm Tropiirui itivierii f(n
fir iIhiiii (III "la\ii Şl aci'iii, a Nas.’ăloarpi de Mântueşte, Dumnezeule, poporul Tău,,,
l);)'iin«';iMi .\[i<n iitii^nuitoU* Slilioloifll Sodel
tielo iK'iuiiiiiiiii iMipi I erlclţi cei fără priliană, l’oamne milueşte, 'Je 12 ori
Trf'ptroif ''oborul Îngeresc. Iparoi AntiioH
uelp-i P.’n ’iiiirciiiil ^itisulut. Ioată suflarea, Mc fon I» u I . ( u mila i$l cu Indurăillc...
KviiiiilirlM învierii, ili; rămi. învierea lui
Hrlstog văzând-.. I'.salmul >" Canoanele su pun al învierii din Octoili ^
ru irmoKuI pn 4. al Crucii ijl învierii pe '2. al
' i\... iiia^iil )il >
<it‘a. Născătoarei de Dumuc/eu pe 2 şl al Triodu ^
lui pe li. ^
Iar df‘ (ie va Intănipla pomenirea vre unui
Uşile pocăinţei deschide-mi srânt mure. punem Canonul Învierii cu irmosul ^
pe 4. al Sfântului pe 1 i;t al Triodului pe ii ^
mie, Dătătorule de viaţă; că
H mânecă duhul meu la Biserica CANt)NL' L
S ta cea sfântă, purtând locaş racuroa iul tiheorRbie,
1 al trupului, cu totul spurcat,
Cântarea t.tilasulal l> lea, Irmoa.
f Ci ca un îndurat curăţeşte-1,
iî cu mila milostivirii tale. <'a pre uscat umblând Urail... •

■'''.kluiirv
pilde îndem nând pre ^
C
U
In cărările mântuirii îndrep- toţi Hristos, spre îndrep- ^
tează-mă, Născătoare de Dum­ tarea vieţii, pre Vameşul în- |j
nezeu, căci cu păcate grozave alţă din smerenie, arătând pre ^
mi-amspurcat sufletul şi cu le- Fariseul că s’a smerit dintru ^
nevire mi-am cheltuit toată înălţare. ^
•OS {H'MIMt \ go»

H
D in smerenie văzând cinste in gunoiu şi din patimi se S
m făcătoare de înălţime, şi din
înălţare cădere rea, râvneşte
D înalţă cel smerit, şi din
înălţimea b u n ă tă ţilo r cade
m
m la bunătăţile Vameşului şi u- rău tot cel înalt cu inima; de ^
ţ| răşte răutatea Fariseului. al căruia nărav al răutăţii să ^
fugim.
p Din trufie se împrăştie tot
binele, iar din smerenie piere ii lava deşartă deşertează ^
^
A|y toată răutatea; f care să o îm- bogăţia dreptăţii; iar smerenia ^
brăţişăm noi credincioşii, des- risipeşte mulţimea poftelor. ^
U| pfeţuind, dupăadevăr,năravul Căruia noi urmând, aşează-ne
^ cel măreţ. în partea Vameşului, Mântui- jw
torule. P
^ împăratul tuturor, vrând să
fie ucenicii lui smeriţi în cu- c a Vameşul şi noi bătân- p
gete, sfătuindu-i, îi învăţa să du-ne în piept, strigăm cu u-
Ijl râvnească suspinului Vameşu- milinţă: Dumnezeule, milosti- ^
^ lui şi umilinţei. veşte-te spre noi păcătoşii! ca ^
să luăm iertarea aceluia.
S pre râvnă să venim credin-
c a Vameşul suspin şi cu
cioşii, săvârşind blândeţele şi
tânguiri neîncetate mă apro- vieţuind cu smerenie, cu suspi- ^
5^ piu eu, Doamne, acum la mi-
narea inimii, cu plâns şi cu ru- ^
lostivirea ta; milueşte-mă şi găciune; ca să luăm iertare de JHt
î l pre mine, cel ce-mi petrec a-
la Dumnezeu.
|J| cum vieaţa cu smerenie. ÎHt
S ălepădăm,credincioşii,tru- 3 ^
m Gândul, sfatu l, nădejdea, fia cea fără măsură, cumplita
m trupul, sufletul şi duhul, către mândrie, urâta înălţare şi cru- ^
tine mi-am pus, Stăpână; sca- zimea cea rea a Fariseului, cea
^ pă-mă de vrăjmaşii cei cum- necuvioasă lui Duumnezeu. gf
m pliţi, de supărări, şi de în- îHr
''i iicijm, !i N«>cntunrci
grozirea cea viitoare, şi mă
m mântueşte. I ntru tine ceiace eşti singură ^
scăpare nădăjduindu-mă, să nu ^
('îiiJiViisiilc, pierd nădejdea cea bună; ci să ^
' eschide-voiu gura mea..- dobândesc Preacurată ajutorul îHfr
( ijiil.in H < ;i In n n s tău, mântuindu-mă de toată ^
\ u L'sle Sl'âut precum Tu, Doanioe... spurcăciunea celor rele.
•}§ VAMKŞI^iri A FAHISKl'lJfl § q»

SediuUiia silasu! al 4-Iea. l'otiobia;


chipul cel de rob; căruia ur­
De <<rab ne intâmpină,,-
mând Oficine, smerindu-se se
Smerenia a înălţat pre cel înalţă.
ruşinat de răutăţi, pre Vameşul
ce a suspinat şi a strigat către Jnălţatu-s'a dreptul Fariseu
Ziditorul, milostiveşte-te! Iar şi a căzut; iar Vameşul cel în­
înălţarea a surpat din dreptate greuiat cu mulţimea răutăţilor,
pre ticălosul Fariseu ce a grăit s'a smerit şi s’a înălţat, fără
cu trufie. Deci să urmăm celor nădejde îndreptându-se.
bune, depărtându-ne de la
răutăţi. Pricinuitoare de sărăcie, din
bogăţia bunătăţilor s^a arătat
Slavă.
înălţarea; şi îndestulare iarăşi
Smerenia, odinioară, a înăl­ smerenia îndreptării din sără­
ţat pre Vameşul ce a strigat cia cea desăvârşită, care să o
cu plângere, milostiveşte-te! şi câştigăm.
l-a îndreptat. Lui să ne ase­
mănăm toţi cei ce am căzut Zis-ai mai'nainte. Stăpâne,
întru adâncul răutăţilor; să că stai cu adevărat împotriva
strigăm Mântuitorului dintru celor ce se mândresc; iar ce­
adânculinimii: Greşit-am!mi­ lor smeriţi, le dai, Mântuito­
lostiveşte-te, unule iubitorule rule, darul tău. Deci trimite-ne
de oameni. darul tău nouă celor ce ne-am
Şi acum. a NSscătoarei.
smerit.
Sliîvâ.
Primeşte Stăpână, degrabă,
rugăciunile noastre şile du Fiu­ Către dumnezeiasca înălţare
lui tău şi Dumnezeu, Doamnă suindu-ne pre noi p u ru rea
cu totul fără prihană. Scapă din Mântuitorul şi stăpânul, a a-
primejdii pre cei ce aleargă că­ rătat smerenia făcătoare de
ra tine; strică meşteşugirile, înălţime; că a spălat cu mâi­
surpă semeţia celor ce se nile sale picioarele ucenicilor.
într’armează nedumnezeeşte,
acum, a Născătoarei
Preacurată, asupra robilor tăi.
('ftntarca 4 a, Irmos:
Ca ceea ce ai născut lumina
flristos este puterea mea...
cea neapropiată. Fecioară, ri­
sipeşte întunerecul sufletului
rătat-a, Cuvîntul, smerenia meu cu raza cea luminătoare,
A a fi calea cea aleasă aînăl-
ţării, smerindu-se până şi la
şi îndreptează vieaţa mea Ia
cărările mântuirii.
m m m w
m .

6 •®§ DUMINICA §fl*

Cântarea a, Irm os: lor ce scăpăm la tine; ca să


CU dumnezeească strălucirea ta... biruim în mijlocul tuturor vrăj­
m maşilor, ajutorindu-ne şi din
(^ ă ne sârguitn a urma bună- toată vătămarea scoţându-ne.
m v3 taţilor Fariseului şiarâvni
Cântarea 6 -a, Irmos ;
^ smereniei Vameşului; urând
H necuviinţa greşelilor cea de la Marea vieţii văzându-o...

^ amândoi, adică trufia şi pier-


itk
m
zarea.
,Văditu-s'a călătoria dreptăţii
P rin curgerea vieţii, tot de
odată, au alergat Fariseul
şi cu Vameşul. Deci acela
P cea deşartă, de oare ce a însoţit de mândrie fiind cuprins, s’a
*1 cu dânsa Fariseul trufia; ase- primejduit în chip ruşinos; iar
^ menea şi Vameşul cu bună- acesta s'a mântuit prin sme­
tatea cea făcătoare de înălţime, renie.
câştigând împreună mergă- Călătoria vieţii cu cea drea­
H toare smerenia. ptă schimbându-o, noi să ur­
m Intru bunătăţi, ca un şeză- măm înţelepciunii celei dorite
tor în căruţă, se părea Fari- a Vameşului şi să fugim de
seului că aleargă; iar Vameşul trufia cea urâtă a Fariseului,
pedestrualergând,caprelângă ca să fim vii.
^ o căruţă, bine a trecut, înju- Să urmăm obiceiurilor bune
m gând smerenia cu umilinţa. ale lui lisus, Mântuitorul, şi
Pilda V am eşu lu i înţele- smereniei lui, noi ce dorim a
gând-o toţi cu mintea, veniţi dobândi sălaşul bucuriei celei
să-i urmăm cu lacrămi, adu- fără sfârşit, sălăşluindu-ne în
ţ l când Iui Dumnezeu duh umilit, locul celor vii.
UI cerând iertare păcatelor. Arătat-ai, Stăpâne, ucenici­
H
H Să lepădăm, înţelepţilor, de-
lor tăi smerenie înaltă; căci
încingându-te cu ştergătorul
^ parte năravul cel măreţ şi urât, preste mijloc, şi spălându-le
H trufaş şi obraznic al Fariseului, picioarele, le-ai poruncit să ur­
cel mult lăudăros şi cumplit, meze acestui obiceiu.
H ca să nu ne lipsim de dumne- Slavă.
H zeescul dar.
4Hf Fariseul şi-a petrecut vieaţa
^ Şi acum, a Născătoarei. cu bunătăţile, şi Vameşul cu
Ceea ce eşti bună, trimite to- greşelile; ci acela, din înălţa­
iag de putere nouă tuturor ce­ rea cea stricătoare de minte,
«0§ VAMEŞULUI ŞI A FARISEULUI go» 7 ^
^ ---— = — ^
i|W
ÎP aluat smerenia; iar acesta s’a durile. Ca atuncea, la jud^ecata ^
H înălţat, arătândU"Se smerit cu cea veşnică, să ne arătăm a-
mintea. colo credincioşi, nevinovaţi, m
Şl acum, a N ăscătoarei.
dobândind iertare; că acolo
este odihna cea adevărată, pe
UI Gol fiind zidit, întru nerău- care să ne rugăm acum să o ^
m tate şi întru viaţă neamâgi- vedem noi. Acolo durerea, în-
iJl toare, m’a îmbrăcat vrăjmaşul tristarea şi suspinurile cele M
Wî cu răutatea călcării de poruncă dintru adânc sunt depărtate,
m şi cu grosimea trupului; iar din Edemul cel minunat. Al ^
apm prin mijlocirea ta Fe­ căruia făcător este Hristos, ^
ll cioară mă mântuesc. Dumnezeu fiind împreună cu
CON D A C U L Tatăl, fără de început.
1^ Glasul al 4-lea, d u p ă P odobhi: PROLOG
u
UI Arătatu-Te-ai astăzi... PE SCURT DESPRE SINAXA6ELE LUI ÎANTOPOL u
LA SLUJBA TRIODULUI.
|î| Să fugim de vorba cea tru-
Sinaxarele lui Nichiîor Calist Xantopol arată
UI faşă a Fariseului şi să ne în- pentru îiecare din prazolcile vestite ale Trio- ^
văţăm înălţimea graiurilor ce- duiui pricina pentru rare s’au rânduit, cum
s'au rânduit, când au luat început şi pentru
^

lor smerite ale Vameşului, cu ce sunt aşa acum. E le au îost orânduite de ^


sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii Părinţi cu ^
iHi pocăinţă strigând: Mântuito- amănunţită g rijă ; încep de la Dumineca Va- ^
m rul lumii, milostiveşte-te spre mpşului şi Fariseului şi ţia până la Dumineca
tuturor Sfinţilor.
I robii Tăi. Se cuvine aşa dar ca iuainte de cântarea ^
a şaptea a canonului să se citească mai întâi, ^
î| AU coQdac, glasul al 3-!ea, d up ă Fodobia ; după cum este datina, sinaxarul din Mineiu ^
şi apoi sinaxarul Triodului. După cilirea si- ^
« l'tecioara astăzi...
naxarului din Minei vei spune aşa: ^
M Suspinuri ca ale Vameşului z ^ s ln aceeaşi zi îacem pomenire de pilda din
/ sfânta Evanghelie a Vameşului şi Fariseului.
^
^
să aducem Domnului, şi la ‘Y Cij.'-A’;.
^ dânsul să cădem ca la un Sta­ ^ hllHURL!^ ' ^
ll pân, noi păcătoşii; că voeşte Trăind ca fariseul, departe eşti de biserică;
Căci Hristos este înlâuntru aceluia carc-l pri-
mântuirea tuturor oamenilor meşte cu smerenie. ^
şi dă iertare tuturor celor ce Alte stihuri la T rio d ;
secăescxăpentrunois^aîntru"
'Ziditorul al celor de sus şi al celor de jos,
jjj pat, Dumnezeu fiind împreună l^rimeşte de la îngeri cântarea întreit sîântă.
cu Tatăl, fără de început •ar de la oameni, primeşte T rio d u l!

i c o s. (u ajutorul Iui Dumnezeu, încem astăzi


şiTrioduI.Triodulaîostintocm jtcu în­
Pre noi înşine, fraţilor, toţi ţelepciune şi in chipul cel mai bun şi
să ne smerim, cu suspinuri şi cum se cuvenea de mulţi din sfinţii şl purtătorii
de Dumnnezeu părinţii noştri, făcători de
cu tânguiri să ne batem gân- cântări, insuflaţi fiind de Sfântul Duh. Primul
8 •&S i>i:minic.\ §0»

dintre toti părinţii, cari au izvodit cânta­ suit iarăşi la cer; că a trimis pe Sfântul Duh
rea triodică, [adică a celor trei cântărij, sfinţilor Lui ucenici şi apostoli; că Fiul lui
după părerea mea spre a inciiipui sîâu- Dumnezeu şi Dumnezeu desăvârşit, a fost pre­
la ţji îQccpatoarea de viaţii Treime, a dicat de ei pretutindenea; câşidumnezeeştii
l'ORt raarelo poet Cosma. Ii]l a izvodit cân­ apostoli au făcut minuni prin harul Preasfân­
tările ce se cântă în marea şi slâota săptă­ tului Duh; că in acelaş timp au adunat, prin
mână a patimilor Domnului şi Dumnezeului predica lor, pe toţi sfinţii dela marginile lumii,
şi Mântuitorului nostru lisus Hristos, cu acro- umplând lumea cea de sus. Aceasta a ş i fost
stiti, după numele fiecărei zile. După pilda la început gândul Ziditorului, Prin cele spuse
lui şi alţi părinţi, dar mai mult decât alţii am arătat care este scopul Triodului.
Teodor şi losiî Studiţii, au alcătuit, cu aceeaşi Aceste trei sărbători: a Vameşului şi Fa­
râvnă ca şi Cosma. cântări pentru celelalte riseului, a Fiului Risipitor, a Înfricoşatei J u ­
sîiptămâui ale sîântului şi marelui post al decăţi au fost izvodite de sfinţii Părinţi ca un
Patruzecimii, Cântările lor au fost întrebuin­ fel de pregătire şi îndemnare, ca să ne pre­
ţate mai intăi in Mănăstirea fitudion. In cea gătim şi să fim gata pentru ncvoinţele du­
m a i^ a re parte ei au alcătuit şi au cadenţat hovniceşti ale postului, lepădând deprinderea
¥¥. odele şi celelalte cântări ale Trlodului n- noastră cea ticăloasă-
dunund şi strunfîâud material din sfinţii Pă­
Cea dintâi din aceste sărbători ne înfăţi­
rinţi- Aşa dar pentrucă Dumineca se socote­
şează pilda Vameşului şi a l<’ariseului. Această
şte cea dintâi dintre zile, după cum Dumineca
săptămână se mai numeşte şi vestitoare. In
învierii se socoteşte întâia, a opta şi cea din
adevăr, după cum cei cari vor să meargă la
urmă, au făcut Foarte bine când au pus Luni
război sunt vestiţi mai dinainte de generali
cântarea întâia, >îarţl cântarea a doua, Miercuri
W? cântarea a treia. Jo i cântarea a patra, Vineri
despre timpul când va începe lupta, ca să-şi
kJi cântarea a cincia, Sâmbătă cântarea a şasea,
curăţeasoă şi să-şi ascută săbiile, ca să-şi
¥^ a şaptea şi celelalte două, a opta şi a noua;
cerceteze bine toate celelalte arme, ca să în­
depărteze orice piedică spre a se arunca cu
acestea pentrucă sunt mai de seamă, sunt co­
râvnă in luptă şi spe a-şi lua cele de tre­
mune tuturor zileler săptămânii. Tot aşa a
buinţă; de multe ori, înainte de luptă, Ii se
făcut şi dumnezeescui Cosma la canonul din
¥^ Marea Sâmbătă, căci a alcătuit numai patru
ţin ostaşilor cuvântări, li se spun povestiri şi
pilde ca să înflăcăreze sufletele lor şi eă în­
cântări: cântarea a şasea, a şaptea, a opta
depărteze dela el lenea, trândăvia, frica şi
şi a noua. Mai târziu, prea înţeleptul împărat
¥^ TiCon a poruncit lu iM arcu monahu, episcopul
orice altă prim ejdie; tot astfel şi sfinţii Pă­
rinţi vestesc mai dinainte, ca printr’o trâm­
Tdruntuluî, să-i facă canon deplin.
biţă, lupta ce o vom da prin post împotriva
Cartea aceasta se numeşte pe nedrept Triod, diavolului, spre a curăţi păcatul care a pus
¥¥: căci nu are totdeauna trei cântări, ci are şi stăpânire mai dinainte pe sufletele noastre şi
41^ canoane depline. După părerea mea şi-a luat care s'a prefăcut în venin din p ric in a timpului
¥^ numele sSu din pricină că cele mai multe îndelungat de când ne stăpâneşte; mai mult
canoane au trei cântări sau pentrucă, după încă, să ne sârguim să dobândim faptele bune
¥^ cum am spus, canoanele din săptămâna mare pe care nu le avem şi, într’armându-ne cum
kn au fost alcătuite la început din trei cântări. se cuvine, să mergem pregătiţi spre nevoin-
W? Când s?inţif noştri Părinţi au alcătuit această ţele postului. Aşa dar pentrucă cea dintâi
¥f. carte de sluibă, scopul lor a fost ca să ne armă pentru dobândirea virtuţii este pocăinţa
W? aducă aminte pe scurt prin întreaga carte a şi smerenia, iar cea mai mare piedică mân­
¥^ Triodului de toată binefacerea dintru început dria şi îngâmfarea, sfinţii Părinţi ne înfăţi­
a lui Dumnezeu faţă de noi: ca să ne amin­ şează în cea dintâi sărbătoare a Triodului
tească tuturora că am fost plăsmuiţi de e l ; această pildă vrednică de credinţă din dum-
că prin călcarea poruncii, dată nouă spre nezeeasca Evanghelie. Prin fariseu ne îndeam­
4HÎ încercare, am fost alungaţi din desfătarea nă să ne ferim de păcatul mândriei şi al îngâm­
¥^ paradisului; că am fost izgoniţi din pricina fării; iar prin vameş ne îndeamnă sK ne
zavistiei şarpelui şi vrăjmaşului, începătorul însuşim smerenia şi pocăinţa, virtuţi protivnice
răutăţii, doborât din pricina mândriei; că am acestui păcat. CpI dintâi şi cel mal rău dintre
fost îndepărtaţi dela bunătiiţile raiului şi am păcate este mândria şi îngâmfarea- Din pricina
ajuns să fim conduşi de diavol; că Fiu l lui mândriei şi îngâmfării a căzut diavolul din
Dumnezeu şi Cuvântul, prin milostivirea milii cer; mai naînte era şise numea luceafărlu-
sale, a plecat cerurile şi s’a pogorît, a locuit mînos; djn pricina lor este şi se numeşte
în Fecioară şi s’a făcut om ; că ne-a arătat întunerec. Tot din pricina ncestui păcât a
chipul de a ne sui la cer, prin vieţuirea Sa, fost alungat şi Adam, începătorul neamului
prin Smerenia Sa mai cu seamă, prin postul, omenesc, din desfătarea raiului. Prin această
prin indepartarea de rele şi prin celelalte pildă ne îndeamnă sfinţii Părinţi să nu ne
fapte ale L u i; că a pătimit, a înviat şi s'a mândrim cu faptele noastre t)une, să nu de-
* * * * * * * * * * * * * * * * *

•0§ VAMEŞULUI ŞI A FAlî^SEULUI §o»

Eăimâm pe aproapele, ci să îim totdeauna


smeriţi. Căci Domnul celor mândri le stă îm­
cătoşi cu lanţurile desnădăjdu-
potrivă, iar celor smeriţi le dă har. Şi este irii îi leagă. Ci să ne sârguim a
mai bine ca să se Întoarcă cel păcătos decât
să se mândrească cel care face fapte bune. scăpa de amândouă răutăţile,
„Vă spun vouă, zice Domnul, că s’a coborit noi râvnitorii Vameşului*
vameşul mai îndreptat decât fariseul". Aşa
dar pilda aceasta ne arată că nimeni nu trebue
să se mândrească, chiar dacă face fapte bune;
Cu rugăciune să cădem la
dimpotrivă să se smerească şi să se roage Dumnezeu! nostru, cu lacrimi
din suflet lui Dumnezeu, chiar dacă ar fi
căzut ÎQ cele mai mari păcate. Făcând aşa
şicususpinurifierbinţi,urmând
nu este departe de mântuire. smereniei Vameşului celei înăl­
Vameş este omul care ia dela ocârmuire
dreptul de a lua v a m ă ; el cumpără acest ţătoare, şi să cântăm noi cre­
drppt cu multă nedreptate şi pentru aceea dincioşii : Bine eşti cuvântat,
ia d4a oameni vamă mai mare decât se cuvine.
Fariseu este omul care se socoteşte desă- Doamne, Dumnezeul părinţi­
ED vârşit în toate, depăşind pe ceilalţi oameni
^ prin ştiinţa sa.
lor noştri.
iu Saducheul, care-şi are numele dela un oare-
i!w care Sadochic, este omul care se crede drept, Slavă.
î o căci Sedec înseamnă dreptate. L a evrei erau
^ trei erezii: Eseii, Fariseii şi Sadticheii; aceştia I nvăţând pre ucenici mai îna­
^ din urmă nu credeau in înviere, în îngeri şi
î v în Duhul Sfânt.
inte le-ai poruncit, Stăpâne, să
sju Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor tăi fă- nu cugete cele înalte, ci să se
^ cători de cântări, Hristoase, Dumnezeul nostru,
^ milueşie-ne şi mântueşte-ne pe noi, Amin. unească cu cei smeriţi. Pentru
CâDtarea 7-a, frmys
aceasta, Mântuitorule, noi cre­
dincioşii strigăm ţie: Bine eşti
Dătător de rouă..
cuvântat Dumnezeul părinţilor
H lucrurile îndreptării înăl" noştri.
UI ţându-se Fariseul, în la-
Şi acum, u Născătoarei-
ţurile slavei deşarte răus^aîn-
|j| curcat, lăudându-seprestemă- Frumuseţea şi scara cea
sură; iar Vameşul înălţându-se dumnezeească, pe care mai
m cu aripile smereniei, prea uşor înainte a văzut-o lacov, de jos
H s’a apropiat de Dumnezeu. întinsă către înălţime, pre tine
te cunoaştem a fi Preacurată;
UI Prin mijlocirea smereniei,
pogorînd de sus pre Dumnezeu
H ca de o scară servindu-se Va-
întrupat, şi pre oameni prin-
H meşul s’a înălţat la înălţimea
tr^însa ridicându-i.
M cerurilor; iar Fariseul, cu pu­
ţi treda uşurime a trufiei înăl- Cântarea 8 -a, îrm o s:

ţându-se, s’a pogorît în adân- Din văpaie cuvioşilor-

cimea iadului.
H Pre cei drepţi vânându-i vi-
ţ| cleanul, îi fură prin mijlocirea
C u minte smerită suspinând
Vameşul, a aflat pre Dom­
nul milostiv, şi s’a mântuit; iar
* 1 slavei deşarte; iar pre cei pă­ prin mijlocirea cea rea a limbii
10 •0§ DUMINICA §0*

ce grăia cu trufie, a căzut Fari­ CÂotarea 9-a, Irojos;


seul din dreptate. FTe Dumnezeu a-1 vedea...

De trufia gândului Fariseu­


lui şi de numirea curăţie!, să
fugim noi credincioşii, râvnind
L uând dela Hristos cale de
înălţare smerenia, pilda
mântuirii, să dorim obiceiul
u
H
smereniei şi gândului Vame­
Vameşului. Şi lepădând de- ^
şului, celui bine primit.
parte înălţarea trufiei, cu minte ^
Cuvintele Vameşului credin­ smerită să facem pre Dumne-
cioşii să le grăim în sfânta B i­ zeu îndurător. ^
serică: Dumnezeule, milosti-
Trufia sufletului să o lepă- M
veşte-te! caîmpreună cu dânsul
dăm, să câştigăm cuget drept
să aflăm iertare, scăpând de
cu smerenie, să nu ne sârguim ^
pieirea Fariseului celui mult
a ne îndreptăţi pre noi înşine,
lăudăros.
să urîm deşarta mândrie, şi
Suspinării Vameşului să ur­ să milostivim cu Vameşul pre
măm toţi şi, cu Dumnezeu vor­ Dumnezeu. ^
bind, să strigăm către dânsul Să aducem rugăciuni de u- ^
cu lacrămi fierbinţi: lubitorule milinţă, cu osârdie. Ziditorului m
de oameni, greşit-am! Milos­ ca Vameşul; lepădându-ne de
tive îndurate, milostiveşte-te nerecunoscătoarele rugi ale ^
şi mă mântueşte. Fariseului; de glasurile cele cu ^
BiDecuvâniăni pre Tatăl, pre Fiul si pre laudă mare, care aduc defăi- ^
Sfântul Duh, Ilomnul.
mare împotriva aproapelui; ca S3
Spre suspinul Vameşului s’a să ne agonisim pre Dumnezeu
uitat Dumnezeu, şi pre el în- milostiv şi lumină. m
dreptându-1 , l-a arătat pildă Cu multă adunare de păcate gj
tuturor; ca să se plece pururea îngreuindu-mă,am întrecut pre
cu suspinuri şi cu lacrimi, ce­ Vameşul cu prisoseala răutăţii,
rând deslegarea păcatelor. şi am câştigat şi trufia cea lău- fî
Şi acum, a Născătoarei. dărosă a Fariseului, făcându-
Nu ştiu alt sprijin afară de mă în totul pustiu de toate bu- ^
tine, Curată şi cu totul fără nătăţile. Doamne, fie-ţi milă de ^
prihană. Pre tine te pun ru­ mine. M
gătoare, pre tine mijlocitoare învredniceşte fericirii tale p
către cel ce s’a născut din tine; pre cei ce sunt săraci cu duhul ^
scapă-mă de toate cele ce mă pentru tine, că după învăţătura
întristează. poruncii tale, aducem ţie duh S
m m m m
•»§ VAMEŞULUI Şl A FARISEULUI §0» 11

umilit. Şi primlndu-I, Mântui­ Ş[ acum, a Născătoarei.

torule, niântueşte pre cei ce-ţi Făcătorul zidirii şi Dumne­


slujesc ţie. zeul tuturor a luat trup ome­
f^lavâ. nesc,Născătoare deDumnezeu,
din curatul tău pântece, întru
Vameşul suindu-se în bise­
tot lăudată, şi toată firea mea
rică cu credinţă oare-când, şi cea stricată o a înoit; lăsân-
rugându^se lui Dumnezeu s*a du-te după naştere iarăşi ca şi
îndreptat, căci cu suspinuri
mai nainte de naştere. ÎPentru
viind şi cu lacrimi şi cu sfă- aceasta cu credinţă toţi lău-
râ|narea inimii, toată povara dându-te, strigăm: Bucură-te
păcatelor a lepădat-o prin ru­
lauda lumii.
găciune.
LA \.\vm-]
Şi acum. a NUscătoaroi.
Stiliiri; diu Octuiii 4 ale iQvIerif, şi ale
Dă-ne nouă a te lăuda, a te Triodului acestc t ifliomcle.
slăvi şi a te ferici după cuviinţă, Glasul M u
celor ce te cinstim pre tine
Să nu ne rugăm ca Fariseul,
Preacurată, şi mărim naşterea
fraţilor; că cel ce se înalţă pre
ta, ceeace eşti singură bine­
le cuvântată. Că tu eşti lauda creş­ sine, se va smeri. Să ne sme­
rim înaintea lui Dumnezeu ca
tinilor, şi către Dumnezeu ru­
Vameşul, prin postire, stri­
gătoare bine primită.
gând : Dumnezeule, milostiveş­
LUMINÂNDA te-te spre noi păcătoşii.
!i lavierii din Octoib.
yiavă a Triodului, după Podobia : Fariseul de slava deşartă bi-
Cu ucenicii să ne suim... ruindu-se iar Vameşul, cu po­
căinţă plecându-se, au venit la
Să fugim de grăîrea cea
tine însuţi Stăpâne. Ci acela
înaltă şi înrăutăţită a Fariseu­
lăudându-se, s'a lipsit de bună­
lui, şi să ne învăţăm smerenia
tăţi ; iar acesta negrăind s^a în­
Vameşului cea prea aleasă, ca
vrednicit darurilor. Intru a-
să ne înălţăm, strigând către
ceste suspinuri întăreşte-mă,
Dumnezeu,împreună cu acela;
Hristoase Dumnezeule, ca un
Milostiveşte-te spre robii tăi,
iiI: iubitor de oameni.
I cel ce te-ai născut din Fecioară,
I Hristoase Mântuitorule, şi răb- Glas P<

1dând crucea de voie, ai ridicat Still: Scoalâ-Te Doamne, Daamezeul meu,


[ lumea ta cu dumnezeeasca ■ Înalţă S 3 inîna 'l'a, uu uita pre sâracli Tăi
până îu sîârşit.
î putere.
M 12 • 0§ DUMINICA got

m Cunoscând suflete al meu Doxoîogia mare, Ecteniile şi Apolisul. Apoi


obişnuita l-itie. în pridvor, la care cântăm ;
osebirea Vameşului şi a Fari­ Slavă, şi acum.Stihira Evangheliei dela titi enie.
I)jp â Apolisul Litiei se ceteşte inv<jţătuMi
seului, urăşte glasul cel trufaş cuviosului Teodor Studitul şi cânlăm Troparul
al aceluia; iar a acestuia pof- cuviosului Teodor pe glasul al 8-lea:
teşte-i rugăciunea cea cu bună Al or(odoxiei indreptălorule... Iară a Născn*
umilinţă, şi strigă: Dumne- toarel.
m zeule, m ilostiveşte-te spre Ceasul I-iu şi Apolisul dcplin-
mine păcătosul, şi mă milueşte.
mmmmmmmmmmmmm
stih: Mărturisl-ma-voi
tie, Doamne, cu toată
^ iiim a m.’a, spune-voi toate niiiiunile tale
Se cade a şti
Glasul Fariseului cel mult
Că toate cele 11 Stîliiri ale Evangheliilor
lăudăros, credincioşii urându- 1 dela Utrenie, începând din această Duminică
şi râvnind rugăciunii Vameşu­ până la Duminica tuturor Sfinţilor, se cântă
in pridvor, Ia Litiile Utreniilor,
lui, celei cu bună umilinţă, sme- la Slavă, Ş i acum.
rindu-ne pre noi înşine, să nu
cugetăm cele înalte; ci să stri­ Iarăşi să se ştie
găm cu umilinţă: Dumnezeule, Că dintru această Duminică începem a ceti
milostiveşte-te spre păcatele în pridvor, după Apolisul Litiei, invătătura
sfântului părintelui nostru Teodor Studitul;
noastre. pe care o ceteşte Egumenul, dacă este de
faţă; iar de nu, o ceteşte Eclesiarhul. Fraţii
Slavă. (Has 8. stau, ascultând cu luare aminte.

Pre Fariseul ce se îndrepta


pre sine lăudându-şi faptele,
l-ai osândit, Doamne, şi pre
LA LITURGHIE.
Vameşul, ce s^a smerit şi cu sus- M
pinuri’ a cerut iertare, l-ai în­ le ricin lo din Oi^toih pe ti. :?i di.i Triod,
Căutarea li-u, pe 4. Prochimenul (ilasului de
dreptat. Că nu primeşti cuge­ râmi. Apostolul către Timotciii;
tele cele măreţe şi inimile cele Hvanghelia de la Luca.

umilite nu le defăimezi. Pentru


m m m vL
aceasta şi noi cu smerenie că-
l ăudaţi pre Domnul din ceruri...
lll dem înaintea ta: Cel ce ai pă-
Iar de se va întâmpla Sărbătoarea întâmpi­
^ timit pentru noi, dă-ne iertare nării Domnului în Sâmbăta lăsatului de carne,
î l şi mare m ill slujba morţilor de seara şi de dimineaţa se
cântă Ia biserica cimitirului. Ia r de nu este
biserică la cimitir, atuncea se cântă Sâmbătă,
fji acum. înaintea Duminecii Fiului desfrânat; iar în
prea binecuvântată eşti Născătoare de Sâmbăta lăsatului de carne se cântă numai
Dumnezeu... slujba întâmpinării.

•IzC..
DUMINICA
IN CARE S E C ET EŞT E SFÂNTA EVANGHELIE CU PILD A
FIU LU I CELUI DESFRÂNAT.
SaTibulă seara la Veccroiu, după fis^iliuul cel ubişaull, cântăm Fericit bărbatul... CaMsma toatri.
L i l)oamne strigat am... punţ*iii Stilurile pe IU. cântând din Octuih: llStihiri iile învierii,
:i a!y lui Anatolic şi nle Triodului pe 4. repetindu-le.

(ilasul l-iu.
mă în jitniţa ta cea cerească,
şi mă mântueşte.
P n ţară fără de păcat şi plină
H de vieaţăm'ani încredinţat {de 2 uri)
şi, semănând păcatul, cu secera S ă cunoaştem, fraţilor, pu­
am secerat spicele lenevirii şi, terea tainei, că prea bunul Pă­
în loc de snopi, am grămădit rinte, întâmpinând pre fiul cel
stogurile faptelor mele, pe care desfrânat, carele s'a întors de
nu le-am şi aşternut în aria la păcat la casa părintească,
m pocăinţii. Ci te rog pre tine, îl îmbrăţişează şi iarăşi îi dă-
^ preaveşnicul, lucrătorul nostru rueşte cunoştinţele siavei sale;
|j| Dumnezeu, vântură pleava lu- şi veselie de taină face celor
crurilor mele în vântul niilosti- de sus, înjunghiind viţelul cel
^ viril tale, şi adună grâu: ierta­ hrănit; ca noi să vieţuim cu
ţi rea sufletului meu; încuindu- vrednicie celui ce a junghiat
14 «Og D Î’MINK’A §0* ________

atimcea, iubitorului de oameni Risipind bogăţia darului ce­


Părinte, şi celui slăvit, ce s'a lui părintesc, m'am păscut, eu
junghiat, Mântuitorului sufle­ ticălosul, împreună cu dobi­
telor noastre. toacele cele necuvântătoare şi,
(d e 2 ori) poftind hrana lor, leşinam de
81avă. Glasul al 2-lea. foame, nesăturându-mă. Ci în-
O ! de cât bine m'am lipsit, torcându-mă la Tatăl cel mi­
eu ticălosul, pre mine însumi! lostiv, strig cu lacrăm i: P ri­
O! de*la ce împărăţie am căzut, meşte-mă ca pre un năimit, pre
eu pătimaşul! Avuţia care am mine cel ce cad la iubirea ta
luat, o am cheltuit, porunca de oameni, şi mă mântueşte.
o am călcat. Vai mie ticăloase acum, a Născătoarei
suflete! că în focul cel veşnic, Făcătorul şi răscumpărăto­
vei să te osândeşti. Pentru rul meu. Preacurată, Hristos
aceasta m ai’nainte de sfârşit, Domnul, din pântecele tău
strigă către Hristos Dumne­ ieşind, întru mine îmbrăcân-
zeu: Primeşte-mă, Dumnezeu­ du-se din blestemul cel dintâi,
le, ca pre fiul cel desfrânat, pre Adam l-a slobozit. Pentru
şi mă milueşte. aceasta, ţie Preacurată, caMai-
acum, a Născiitoaroi, cea dJitniu cii lui Dumnezeu şi Fecioarei
a glasului (ie râod.
V o h o d : liU m in â lin ă ...
cu adevărat, strigăm fără tă­
Prochimecul: Domnul a împărăţit. cere ca îngerul: bucură-te!
]A LIT IK
Bucură-te, Stăpână, folositoa-
Stihira liraimiiui după obiceiu.
rea şi acoperământul şi mân­
Slavă, (llasul al 4-lea, tuirea sufletelor noastre.
Ca fiul cel desfrânat am ve­ Troparul, de trei ori:
nit şi eu. Indurate, carele toată Născătoare de Dumnezeu Fecioară...
vieaţa o am cheltuit întru în- Şi cealaltă urmar*^ n Priveglierii, după
obiceiu
streinare; risipit-am bogăţia, Iar de nu eKte Privegtiere, ziceiu: troparul
care mi-ai dat, Părinte; pri­ învierii şi al Născătoarei.
Apoi Apolisul.
meşte-mă pre mine, cel ce mă
pocăesc, Dumnezeule, şi mă
milueşte.
!?i aouîD, a N'ăs(‘ătoiirei, acelaş glas. LA UTRENIE
(•aută spre rugăciunea robilor tăi...
La Dumnezeu este Domnul: 'i'roparul In
vierii, dc două ori; Slavă şi acum, a Născă-
I.A STlllOAVNĂ
loarei. si obişnuitele Stilioldgii. Poiieleul, cei
Stiliiriie Ootolliuhii dupii Alfa-Vita- doi Psalmi obişnuiţi, la cari adaugăni si al
Slavă, (îla 'u l al 6*lea- treilea Pealni; la rlul Vavllonului... cuAlllu-
«>§ FIULUI CKUII DESFRÂNAT ^ 15

ifl. frumos. Aotifoanelfi şi prochimenul glusului. Slavfl.


Ţoată suflarea, ivvanghelia învierii. învierea
lui Hristos. Braţele părinteşti acum tin-
Psalmul oO
zându-le, primeşte-mă, Doam­
Slavâ, (ilasul al 8 -lea.
ne şi pre mine ca pre desfrâ­
Uşile pocăinţei... natul, prea îndurate; ca să
^i acum, a NMscritoarei, acelaşi glas: te slăvesc cu mulţumită.
]n c M r l l e mântuirii...
Şi acum, a Nflscatoarei.
^ Apoi Stihira, Glasul al 6-lea.
StiliiMilueşte ină Dumnezeule dupre mare A rătându-ţi, Dumnezeule,
mila ta...
toată bunătatea spre mine, treci
l,a mulţimea faptelor mele...
mulţimea greşalelor mele, ca
(Caută-le înapoi Ia pagina 7)
un făcător de bine; pentru dum-
Mâatueşte, Dumnezeule, poporul tău...
şi Ecfo n isu l:
nezeeştile rugăciuni ale Mai­
( u mila şi cu îndurările...
cii tale.
; Canoanele se pun: al învierii, din Octoih, cu
ipfiiosiil pe 4, al Crucii şl al învierii pe 2, al Catavasie.
Născătoarei de Dumnezeu pe 2 şi al
Zicem Irmoasele Canonului;
Triodului pe G.
[Iar Blujba de Ia Mineiu o cântăm la
Cântarea lui Moisi luând, su-
Pavecerniţă, V iaeri seara]
„flete, strigă: Ajutor şiacope-
„ritor mi-a fost mie spre mân-
Faccrta lui losif.
„tuire; Acesta este Dumne-
Cântarea 1, U I uhuI al 2-lea, Irmos :
„zeul meu, şi-l voiu prea slăvi
Cântarea Iul Moîsî...
„pre El.

isuse, Dumnezeule, primeş- Cântarea :fa, Irraus:

I te-măacum şi pre mine cel


ce mă pocăesc, ca pre fiul cel
.\tiatea mea cea neroditoare...

eşindu-mi cu totul din fire,


desfrânat; căci toată viaţa în
lene mi-am petrecut şi pre 1 ca un stricat la minte, m'am
lipit de izvoditorii poftelor; ci
tine te-am mâniat.
mă primeşte, Hristoase, ca pre
w I^u am risipit dumneze- desfrânatul.
J easca bogăţie, care mai ’nainte
- mi-ai dat; depărtatu-m'am de Urmând glasului celui pier- | j
la tine, necurat vieţuind, mi­ dut, strig: greşit-am. Părinte, ^
lostive Părinte. Primeşte-mă îmbrăţişează-mă şi pre mine
dar şi pre mine cel ce mă ca pre acela, şi nu mă lepăda.
întorc. Slavă.
16 •o§ d u m in ic a go*

T inzându-ţi, Hristoase, bra­ Fecioară, care singură eşti fo-


ţele tale cu milostivire, prime- lositoarea şi acoperământul
şte-mă pre mine, carele mă în“ credincioşilor, izbăveşte de pri­
torc din laturea cea depărtată mejdii şi de necazuri şi de
a păcatului şi a poftelor. cumplitele nevoi pre toţi cei
ce-şi au nădejdile spre tine,
Şi acum, a Născătoarei.
Fecioară; şi cu dumnezeeştile
i C eea ce eşti bună între fe­ tale rugăciuni mântueşte su­
mei, îhibogâţeşte-mă, Preacu­ fletele noastre.
rată, cu chipurile bunătăţilor
tale şi pre mine, cel ce am să­ Câotarea 4-a, Irmos:
[\;aşterea Ta cea dia Fecioară...
răcit pentru păcate multe; ca
să te slăvesc.
Catavasie. B o g ăţia bunătăţilor, care
mi-ai dat, cerescule Pă­
rinte, o am risipit rău, făcân-
M intea mea cea neroditoare,
du-mă rob streinilor cetăţeni.
„aducătoare de roadă arată-o,
Pentru aceasta strig: Greşit-am
„Dumnezeule; lucrătorule al
ţie ! primeşte-mă ca odinioară
„bunătăţilor şi săditorule al ce-
pre desfrânatul, întinzându-mi
„lor cuvioase, cu milostivi-
rea ta. braţele tale,

Sedeiloa, Glasul l-iu, Podobie L a toată răutatea m’am robit


Mormântul Tău... plecându-mă ca un ticălos fă­
G răbeşte de-mi deschide cătorilor de pofte, şi din firea
braţele părinteşti, că rău mi-am mea ieşindu-mi prin nebăgare
cheltuit vieaţa mea. Ci căutând de seamă, milueşte-mă, Mân­
spre bogăţia cea necheltuită tuitorule, cerescule Părinte,
a îndurărilor tale, Mântuito­ pre mine, cel ce scap la îndu­
rule, nu-mi trece cu vederea rările tale cele multe.
acum inima mea cea sărăcită; Slavă.
că ţie, Doamne, cu umilinţă
strig: Greşit-am, Părinte, la De toată ruşinea m^am um­
cer şi înaintea ta. plut, necutezând a căuta la
înălţimea cerului, că îără so­
Slavă,.- coteală m'am plecat păcatului.
Tot Sedeaina: Grăbeşte de-mi deschide...
Iar acum întorcându-mă, cu
Şi acum, a Născătoarei.
umilinţă strig: Greşit-am ţie,
ceea ce nu ştii de mire, Cu­ împărate al tuturor, primeş­
rată Născătoare de Dumnezeu te-mă.
CMC ;
•®§ FIUL[ll CELUI DKSFRÂNAT gO* 17

acum, a Nascdtoarei milostivirea ta. Indurate, strig


i(S
Ajutătoarea oamenilor, nă- ie: Greşit-am! milostiveşte-te
m dejdea cea tare a tuturor creş- şi mă mântueşte.
4Hţ tinilor, scăparea celor ce se Şi acum, a Născătoarei-
î l mântuesc, Preacurată Fecioa-
ră, mântueşte-mă cu rugăciu- P rea sfântă Fecioară plină
nile tale cele de maică şi vieţii de dar, ceea ce ai născut cură­
U celei ce va să fie mă învred- ţirea tuturor, uşurează povara
H mceşte. cea grea a păcatelor mele, cu
rugăciunile tale.
Catavasie.
Catavasie.
N aşterea ta cea din Fecioară,
„prorocul mai ’nainte văzân- N oaptea trecând, s'a apro-
„du-o, a propovăduit strigând: „piat ziua şi lumina în lume a
„Auzit-am auzul tău şi m’am „strălucit. Pentru aceasta te
„temut; că de la amiază-zi şi „laudă cetele îngereşti şi te
„din muntele cel sfânt şi um- „slăvesc pre tine, Hristoase
„brit ai venit, Hristoase". „Dumnezeule".

Cântarea 5-a, Irm o s: Cântarea 6-a, Irm o s :

N oaptea trecând... in tru adâncul păcatelor...

A
|| 8 0 obitu-m’am cetăţenilor ce- dâncul păcatelor mă cu­
m“ lor streini, şi la loc strica­ prinde pururea şi valul
ţi ciosm’am depărtat, şi de ruşine greşalelor mă cufundă; îndrep-
î i m'am umplut; iar acum întor- tează-mă lalimanul vieţii, Hris­
^ cându-mă, strig ţie, Indurate: toase Dumnezeule, şi mă mân­
Greşit-am! tueşte, împărate al slavei.

Deschide-mi acum milosti- B ogăţia părintească o am ri­


virea cea părintească, mie ce- sipit rău şl, sărăcind, m^am um­
^ lui ce mă întorc de Ia răutăţi, plut de ruşine, rob făcându-mă
cerescule Părinte, şi nu mă gândurilor celor neroditoare.
lepăda, cela ce ai milă prea Pentru aceasta strig ţie, iubi-
îndestulată. torule de oameni, îndurându-
te, mântueşte-mă.
Slava.

Slavă.
Nu cutez a căuta sus la înăl­
ţime, că te-am mâniat pre tine, P re mine cel rupt de foamea
Hristoase, fără măsură; ci ştiind a tot felul de bunătăţi şi înstrei-
i ’-air-^^'Jfr'a:**'*,- r^-âr-Ar* i r * ' * * * - : ^
xc;^^> k j 4c5^ C;)ţ(;î4:>Jcj«34cjkMC?«5«î«:i«w
n
•»§ DUMINICA §0» M
ÎHt
n.
nat de la tine, prea bunule, mi- totdeauna cu glasul său, pentru
lueşte-mă şi mă mântueşte, cel ce a fost desfrânat şi în
Hristoase, acum, pre cel ce mă urmă iarăş s'a înţelepţit; şi cu
¥¥. întorc si laud iubirea ta de credinţă să urmăm pocăinţei
»
oameni. celei bune a acestuia; şi, celui
Şi acum, a Născătoarei.
ce ştie toate cele ascunse, cu
inimă smerită să strigăm: Gre­
Stăpână, ceea ce ai născut şit-am ţie, Părinte îndurate, şi
¥^ pre ^Hristos, Mântuitorul şi nu suntem vrednici nici odi­
Domnul, mântuirii învrednice- nioară să ne chemăm fii ai tăi,
şte-niă; că am sărăcit de tot ca mai înainte; ci ca cela ce m
M*--j
felul de bunătăţi, Fecioară Cu­ eşti din fire iubitor de oameni,
rată, ca să laud slăvirile tale. tu ne primeşte şi ne fă ca pre
Catavasie.
unul din argaţii tăi,
¥¥:
41^ Intru adâncul păcatelor sunt SINAXAR M
¥¥. „cuprins, Mântuitorule, şi în
„marea vieţii mă cufund; ci LA DUMINICA n u illl DHSFKANAT
Sinaxarul din Mineiu, apoi acesia,
„precum ai scos pre lonă din
In aceeaşi zi lacepi pomeoire de pilda Fiului
¥^l „fiară, aşa mă scoate şi pre desfrânat din Sfânta Evanghelie; pe care â
¥¥. „mine din patimi, şi mă mân- dumnezeeijtii noştri Părinţi au aşezat-o în a
doua Duminică a Triodului.
„tueşte“.
STIHURI.
CONDACTX
('h iar dacă ai fi desfrânat ca şi mine,
(lUfi'il al 3-Iea, dupii Podobia; îndrăznind, vino;
C ăci uşa milostivirii duiiioezeeşti a
Fecioara asiazi...
l'ost deschisă tu turor! M
De la părintească slava ta
depărtându-mă neînţelepţeşte, unt unii oameni, cari, cunoscând că au
fâvârşit multe fapte rele. că au trăit
¥^ întru răutăţi am risipit bogăţia din tinereţe in chip dosirii băiat, că §i-au
¥¥, care mi-ai dat. Pentru aceasta petrecut viaţa in beţii şi desfrânări şi că au
căzut ăstfel in adâncul păcatelor, a]ung In des-
¥^Â
4*^ glasul desfrânatului aduc ţie: nâdejde, care este odrasla mândrii-i. Din prici­
na desnădejdei nu vor ca niciun cMp să se mai
Greşit-am înaintea ta, Părinte sârgulascâ să fie virtuoşi, a^a că săvârţeyc
¥^
îndurate! Prim eşte-m ă pre UQ roiu de păcate şi cad mereu in aceleaşi
şi laal mari păcate. Sfinţii Piirinţi, purtâcdu-'e
n mine, cel ce mă pocăesc, şi mă laţă de astfel de oameni cu multă dragoste
fă ca pre unul din argaţii tăi, şi părinteşte şi voind să-i scoată din desnă-
dejde, au aşezat acum, după p'lda Vameşului
¥^ şi Fariseului, pilda Fiului desfrânat. Prin a-
¥^ ICOS ceasta ci le s:nulg din rădiiciuii păcaiul des-
nădejdei şl-i ridică iarii?i spre săvârşirea v ir­
Să auzim scripturile Mântui­ tuţii; arată prin Fiul cel desfrânat, oanjeuilor
încărcaţi cu multe păcate îndurarea iubitoare
torului nostru, care ne învaţă de oameni şi prea bună a lui Dumnezeu ; in-
¥nyiC'Ac:i

853 l'iI'L U i « ' l i n r>K.S[‘llAN AT 19

w Ijţişeazii, prin pilda spusă de iiristos, câ uu Spre pocăinţă şi cainţa pe păi'ătos, ea şi po


este Di-'l un păcat care să biruiască voinţa Fiul rcl desfrânat. In adevăr căinţa este cea
^ cea iul)itoare de oameni a Domnului. mal bună armă şi o pavăză puternică pentru
Uoi sunt îiii omului, adică ai Cuvântului lui înlăturarea săgeţilor vrăjmaşului.
Diimnozeu întrupat: drepţii iţi păcătoşii. Fiul Cu iubirea Ta de oameni cea negrăiţii.
^ cel iiiîii inaie este omul care stăruie totctcauiiu Hristoase, Dumnezeul nostru, milueşte-nc pe
^ in poruncile şi in calea cea Lună a lui Dum- noi, Amin.
^ nezeu şi niciodată nu se depărtează de lil.
Fiul cel mai tânăr este omul care a poftit Câutiii'i’a r-a,'rnms:
păcatul, care a tăgăduit prin lapte ruşinoase Heruvimilor asemănâiidu-se...
Imprcutiă-vicţuirca cu Dumnezeu, care a irUit
in chip desfrânat, cheltuind iubirea de oameni

D
ce o avea Dumnezeu pentru el, cary n'a pas- esfătărilor trupeşti m 'a n i
trat in el întreg chipul lui Dumnezeu, care plecat ca un ticălos şi
a urm^t vicleanului diavol, care a slujii, prin
If^ plăcerile sale, voinţei diavolului, care n'a m'am făcut rob cu totui năs- ^
^ putui să-şi sature pol'ta. In adevăr păcatul cocitorilorde pofte ;şi tn'amîn-
^ este Iară de saţ; prin deprindere, păcatul In-
cânta prin cseace vrem elnic l'ace plăcere, l-l streinat de la tine, iubitorule
^ se aseamănă cu roşcovele, mâucarea porcilor,
Roşcovele, in adevăr, la început sunt dulci,
de oameni. Iar acum strig cu
dar mal pe urmă sunt amare sji asemănătoare glasul celui rătăcit: Greşit-am,
paielor. Tot aşa este îndeobşte păcatul Dur
*H|( Fiul cel desfrânat, pentrucă pierise de foamea Hristoase, nu mă trece, ca cela
^ virtuţii, şi-a venii indată lu lire şi vine la ce eşti însuţi milostiv.
lik Tatăl său zicând; „Tată am păcătuit la cer
şi inaintea t a ! Nu mai sunt vrednic să mă
mai numesc liul lău !“ Tatăl îl primeşte pe Nici cum îndrăznind a căuta
cel ce se căeşte; nu-1 ţine de râu ; dimpo- la înălţimea cerului, strig ţie, ||
trivă, il slrâDge la piept şi-l îmbrăţişează, ară-
tânciu-i indurările sale duainezeeşti şi parin- împărate al tuturor; căci cu
teşii, li dă haină, adică Sîânlul Botez, pecete
şi inel, adică harul Preasfântului Duh. Pe
nepriceperea eu însumi te-am
^ lâQgâ aceasta ii dă şi încălţăminte, ca să nu mâniat, nebăgând seamăde po­
mai fie vătămate umbletele sale cele potrivit
voii lui Dumnezeu de şerpi şi de scorpii, ci
runcile tale. Pentru aceasta ca ^
mai degrabă să poată sdrobi capetele lor. In cela ce esti însuti bun, nu mă
urmă. Tatăl, cuprins de mare bucurie, junghie
pentru el viţelul cel gras, adică pe Fiu l său lepăda pre mine de la faţa ta.
Qoul-Nîlscut, şi ii dă să se împărtăşească cu
trupul şi sângele lui. Fiu l cel mai mare, ini- Slavă. 5^^
nuiuiiidu-se de milostivirea nemăsurată a Ta-
tălui, cârteşte. Dar Tatăl cel iubitor do oa- Cu rugăciunile apostolilor
^ moni ii lachide gura, întorcându-l dela gân­
durile lui cu linişte, prin vorbe blânde şi şi ale proorocilor, ale cuvioşi- u
bioevoitoare, spunâadu-i: „Tu totdeauna eşti
cu mine; tu trebuia sa te bucuri s;i să te ve-
lor şi ale cinstiţilor mucenici, ||
sele:ti impreuni cu Tatăl tuu, câci acest t'iu şi aie drepţilor, iartă-mi, Doani- ^
al meu a fost mai iiainte mort prin păcat ^i
a inviat, câindu-se de toate celc ce fără de
ne, toate câte am greşit, mâni- ^
judecat?ile săvârşise; a fost pierdut, pentrucă ind, Hristoase, bunătatea ta ;
s’a iiidopurtat de mine prin deprinderea plă-
ferilor, dar a fost găsit de mine, care am su- ca să te laud întru toţi vecii.
fsrit din adâncul inimii pentru el şi I-am che-
mat ioapoi prin dragostea sufletului meu“ .
■<i ucuui, u ’ ă9cato,t;-iji.
Această pildă poate să se şi despre po-
îHţ porul evrtu şi despre noi.
Sîinţii Părinţi deci au orânduit în această Născătoare de Dumnezeu, m
^ Duminică, pilda MuluidesJirânat pentru această ceea ce te-ai arătat mai lumi- ^
pricina; ca să curme desnădejdea si teama
||| de a ne apuca de fapte bune (?i ca s.i îndemne nată de cât Heruvimii şi de-
4H? 20 •OS DUMINICA §0»

cât toate oştile cereşti, cu a- m*am întunecat şi de Ia tine


ceştia roagă pre Duninezees- m’am depărtat, cu totul ieşin-
cui Cuvânt al Tatălui celui fără du-mi din minte, Indurate. Pen­
început, pre carele l-ai întrupat tru aceasta pre mine, cel ce
Preacurată, ca toţi să ne în­ cad cu pocăinţă înaintea ta,
vrednicim binelui celui veşnic. mântueşte-mă.
Catavasie. Şi acum, a Născătoarei.

H aruvimiloraseniănându-se Preacurată, Născătoare de


„tinerii, dănţuiau în cuptor, Dumnezeu, ceea ce eşti singură
„strigând: Bine eşti cuvântat îndreptarea celor căzuţi, în-
„Dumnezeule! că întru adevăr dreptează-mă şi pre mine cel
„şi judecată ai adus asupră-ne sdrobit, cu tot felul de păcate,
„acestea toate, pentru păcatele şi smerit
„noastre, Cel ce eşti prea lă- Catavasie.
„udat şi prea slăvit întru toţi Să lăudăm, bine să cuvântăm...
„vecii".
Cântarea 8 -a, Irm o s:
P re cela ce a închipuit mai
„'nainte în rug, lui Moisi, mi-
re cela ce a închipuit...
„nunea Fecioarei, în muntele
^ I ela ce te-ai pogorît pre pă- „Sinai oarecând, lăudaţi-l, bi-
^ mânt cu sărăcie de bună „ne- 1 cuvântaţi, şi-l prea înăl-
voie, ca să mântueşti lumea, „ţaţi întru toţi vecii".
pentru multa milostivire; mân- CâDtarea 9-a, Irmos;
tueşte-mă pre mine, cela ce am D ili pământeni ciue a auzit.,,
sărăcit acum de toată fapta
H bună, ca un milostiv. ezi-mi, Hristoase, necazul
^ D e la poruncile tale depăr- V inimii, vezi întoarcerea
mea, vezi-mi lacrămile, Mân­
tându-mă, m'am făcut rob în- tuitorule, şi nu mă trece pre U
^ şelătorului, ca un ticălos. Iar mine; ci mă îmbrăţişează iarăşi
H acum întorcându-mă, primeş- cu milostivire, numărându-mă ^
II te-mă, ca odinioară pre desfrâ­ împreună cu mulţimea celor
ul natul; pre mine cel ce cad mântuiţi; ca să laud cu mul-
înaintea ta, cerescule Părinte. ţămită milele tale.
BiDecuvântâm pre Tatăl...
Ca tâlharul te rog, pome-
P S upunându-mă cugetelor ce- neşte-mă! ca Vameşul întris-
^ lor de stricăciune făcătoare. tându-mă, mă bat în piept şi
M

•®§ FIULUI CELUI DESFRÂNAT §0* 21

strig: Mi(ostiveşte-te, primeş- „una ca aceasta; sau cine a


te-mă, prea îndurate, ca pre „văzut vre-odinioară: Fecioa-
cel desfrânat, pre mine cel ce „ră să se fi aflat având în pân-
mă întorc de la toate răutăţile „tece,şi fără durere să fi născut ^
mele, împărate al tuturor; ca „prunc? In acest chip este mi- M
să laud plecăciunea ta cea prea „nunea ta, şi pre tine, Prea- ^
multă. „curată. Născătoare de Dum-
it» „nezeu, Marie, te mărim".
Suspină acum suflete al meu
prea ticăloase, şi strigă lui Hris- l u m in An d a
tos: Doamne, cela ce ai sărăcit a învierii diu Octoih
de a ta voie pentru mine, în­ Apoi a Triodului, după Podobia:
suţi tu mă îmbogăţeşte pre pernei auziţi glas,..
«1^
41^ mine cel sărăcit de toafâ fapta
bună, cu bogăţia bunătăţilor, Bogăţia darului, care mi-ai
ca un bun şi milostiv. dat, Mântuitorule, ducându-mă
în ţări streine eu ticălosul, rău
Slavă.
o am cheltuit, vieţuind desfrâ­
veselia care ai făcut oare- nat, şi o am risipit dracilor, în-
când, Bunule, pentru întoarce­ şelându-mă; ci acum întorcân-
rea cea de voie a fiului pier­ du-mă, primeşte-mă ca pre
kH dut, fă-o acum şi spre mine, rătăcitul. Părinte, îndură-te şi
kii păcătosul, tinzându-mi cinsti­ mă mântueşte.
tele tale braţe; ca mântuin^^
Slavă.
du-mă, să laud plecăciunea ta Asemenea-
m cea prea multă. Cheltuind avuţia ta. Doam­
kH
Şi acum, & Născătoarei-
ne, o am risipit, şi m'am su­
cu luminătoarele tale rugă­ pus eu ticălosul dracilor celor
ciuni, Fecioară, luminează-mi, vicleni; ci tu, prea milostive |
ill4; rogu-mă, ochii cei înţelegă­ Mântuitorule, îndură-te spre ^
tori, ce sunt întunecaţi cu rău­ mine desfrânatul şi mă cură-
tatea, şi la calea pocăinţii mă ţeşte pre mine spurcatul, dân- ^
povăţueşte. Ca, dupre datorie, du-mi haina cea dintâi a îm- ^
să te laud pre tine, ceea ce părăţiei tale.
ai întrupat mai pre sus de cu­
Şi acum, a Născătoarei. ^
vânt pre Cuvântul
SfântăMaică Fecioară, bine-
Catavasie.
vestirea cea mare a apostoli­
Din pământeni cine a auzit lor şi a mucenicilor, a prooro-
ill* ;
22 ^ DUMINICA

cilor şi a cuvioşilorj fă milostiv cu dânşii, întorcându-mă strig


îîoită robilor tăi pre Fiul tău ţie, induratului părinte: Gre-
şi Domnul, de Dumnezeu Năs­ şit-am la cer şi înaintea ta! Şi
cătoare, când va şedea să ju ­ nu sunt vrednic să mă chem
dece pre fiecare dupre vred­ fiul tău; fă-mă ca pre unul din
nicia faptelor. argaţii tăi. Dumnezeule şi mă
milueşte.
* L;\ IXW K
siavîi |»îasul al fi-Ica.
■li I Oi-tciih. 4 nln Invinril îsI 1 a lui
..l> . ,.i !tl.: Trioilului ixca^.U) iiJiomcIc
Bunule Părinte, depărtatu-
Glasul 2-lea, m'am de la tine, ci nu mă pă­
Glasul desfrânatului aducţie, răsi, nici să mă faci netrebnic
Doamne, gr eşit-am înaintea o- împărăţiei tale. Vrăjmaşul cel
chilor tăi, Bunule; risipit-am cu totul viclean m'adesbrăcatşi
mi-a luat bogăţia; darurile cele
bogăţia darurilor tale; ci mă
primeşte pre mine cel ce mă sufleteşti le-am risipit ca un
pocăesc. Mântuitorule, şi mă desfrânat Deci sculându-mă şi
mântueşte. întorcându-mă către tine strig:
Fă-mă ca pre unul din argaţii
G lasul ul 1-leii.
tăi, Cela ce pentru mine ţi-ai
SliJi ;*'Coală-te, Doamne, Dumnezeul meu întins pre cruce prea curatele
ioalţă-se mâna ta, nu uita pre săracii tăi
până în eîârşit. tale mâini; ca să mă scoţi de
la fiara cea cumplită şi cu haina
Ca fiul cel desfrânat am ve­ cea dintâi să mă îmbraci, ca
nit şl eu, Indurate, carele toată un mult milostiv.
;% vieaţao am cheltuit în ţări stre­
ine; risipit-am bogăţia care !ji uuum

mi-ai dat, Părinte; primeşte-mă ]'rea binectivâniată eşli...


pre mine cel ce mă pocăesc, Isijxoiogia Kcieui ie ^i Apoiisul, Apo'
Dumnezeule, şi mă milueşte. Lit!?, Iii f)rif!Voi. ia cin e cântăm :
!'h'vA, J-,!i Stihini i']\ :riyl)piiei ily iu
I lulHijj dl ■I •!. ; '■ c ie.
)i inviitaturn GuviosiiiuiTtiOiior
■ li ârturisl-niă-voiu tie, Doamne, OU toa- culeiaile. ca la Dtnninicu Vameşului ;-i tsi-
tâ inima mea, spune-voiu toate minunile tale. riseuini. ( ’«aKul l-iu şi Apolisnl rirplin

Cheltuind în desfrânări ave­


rea părintească şi risipindu-o,
pustiu m'am făcut, sălăşluin- LA LITURGHIE.
M du-mă în oraşul viclenilor ce- FeHciPilp din Ot;tC'iii, pe fi «lia Triod.
H tăţeni; dar neputând mai mult iîuarod n u, , ?- -l-
ProciiiitK'OUI yliisu'ui <ii- TiHii], Aposioiul
l i răbda locuirea cea dimpreună •’iitre t'-iriuteui V de lu Luuu.
.'4C5k 5« 2«:«:»C5« 3« 5KXC
>1^ 23
• )§ F i n . i n CEI.lII DESFRÂNAT go»

CniNONICDL
stăzi, credincioşii săvârşim
Lăudaţi pre Domnul din ceruri.

lor celor din veac, anume: a


celor ce întru credinţă au vie-
ţuit creştineşte. Să lăudăm pre
Cade-se a ş ti: Mântuitorul şi Domnul şi să
Că în săptămâna lăsatului de carne, nu cân­ cerem cu deadinsul, ca să dea
tăm Alilui». Deasemenea lăsăm, din Psaltire,
o catismăilelaUtrenie şi o cetim laVecernie- ei răspuns bun, în ceasul ju­
Xu se celesc nici Mijloceasurile şi nici Ca- decăţii, Ia însuşi Dumnezeul
u^mul de rugăciune a; prea si'intei Născătoarei
de Dumnczîu dela Pavecorniiă- Iar Pave- nostru, cel ce va să judece tot
¥î .'crni;a se ceteşie cea mică. pământul, dobândind cu bucu­
n La îel lacem tjl io săptămâna brânzei, alară
d ‘ Miercuri şl V in eri; despre care vezi În­
rie starea cea de-a-dreapta lui,
semnarea din acesto zile. în partea drepţilor şi întru mo­
in acesta săplămână cetim in fiecare zi, ia ştenirea cea luminată a sfin­
Utreoie, cuvântul sfânt Iul Macarie despre
I’atruzecinic şi Cincizecime; cuvânt care ţilor ; şi să se facă vrednici
începe aşa: împărăţiei lui celei cereşti,
l'lil moi, se bucură Inima mea de voi...
Mântuitorule, cela ce ai răs­
SA SE 5i:TlL Că slujba sîinţilor ce vor cădea
in Sâmbăta şi Duminica lăsatului de carne, se
cumpărat pre oameni cu sân­
cântă, ^;iQÎ incinte, la Pavecerniţcle ce au gele tău şi, cu moartea ta^ din
trecui-
Asemenoa îacem şi in Sâmbăta şi în Dumi*
moartea cea amară ne-ai mân­
'a^ nica lăiatiîlui de brânză, sau cum va voi cel tuit pre noi şi vieaţă veşnică
mai mare; aîară de cazul când s'ar Întâmpla
pomenirea vre-unui Sîânt mare, sau hramul ne-ai dat cu învierea ta. Odih­
bisericii- neşte, Doamne, pre toţi cei a-
dormiţi întru buna credinţă, în
pustii sau în cetăţi, în mare
sau pre pământ şi în tot locul;
IN SÂMBĂTA pre împăraţi, pre arhierei şi
I.ĂSA'rui.lll Dl: CAKNH preoţi, pre sihaştri şi pre cei
Ka'’eai pumenirea tuturor color din veac ador­ Ia oîaltă adunaţi, din toată vâr­
miţi. otrodocşllor cref^tini, pAriii',ilor
iji iraţilor noştri.
sta, din tot neamul; şi-i învred­
niceşte împărăţiei tale celei
seara. cereşti, t i^ 'j
După l’ijrtlmiil iaceprilor şi obişnuita Stiholo- După scularea ta din morţi,
jţjfl, la l)oamne strifţat-am punem Siibirilp.pe Hristoase, moartea nu mai stă­
(k cântând; din Octoili 3 stlhîri niuceniceşti
a!9 glasului de râud şi din Triod aceste pâneşte pre cei ce au murit în
3 podobnice.
buna credinţă. Pentru aceasta
(îltiBUl Hi H leu, dU| a Fodobia: ne rugăm cu deadinsul, odih­
in raiul ccl din Fdem... neşte în curţile tale, în sânul
24 •&§ SÂMBĂTA got

Slavă, Glasul al fi-lea


lui Avraam pre robii tăi, ceice
ţi-au slujit ţie în curăţie, dela A lui JoaD Damascliin.

Adam până astăzi; pre părinţii


începătură şi stat mi-a fost
şi pre fraţii noştri, prietenii şi
mie porunca ta cea ziditoare,
rudele şi pre tot omul ce a lu­
că voind să mă alcătueşti vie­
crat afe vieţii cu credinţă şi
ţuitor, din fire văzută şi nevă­
la tine, Dumnezeule, s^au mu­
zută, trupul mi-ai zidit din pă­
tat în lAulte feluri şi în multe
mânt, şi suflet mi-ai dat cu
chipuri, şi-i învredniceşte pre
dumnezeeasca şi de vieaţă fă-
ei împărăţiei tale celei cereşti.
cătoarea ta suflare. Pentru
Slavă. OlaBul al 8 lea. v aceasta, Mântuitorule, odih­
neşte pre robii tăi, în laturea
Plâng şi mă tânguesc, când
celor vii şi în corturile drep­
gândesc la moarte şî văd în
ţilor.
mormânturi zăcând frumuse­
ţea noastră, cea zidită dupre Şl acum, a Născătoarei.

chipul lui Dumnezeu, grozavă, Cu rugăciunile celei ce te-a


neslăvită, neavând chip. O mi­ născut pre tine, Hristoase, şi
nune! Ce taină este ^aceasta, ale mucenicilor tăi, ale apos­
care s'a făcut pentru noi? Cum tolilor, ale proorocilor, ale ar­
ne-am datJstricăciunii? Cum hiereilor, ale cuvioşilor, ale
ne-am înjugat cu moartea? Cu drepţilor, şi ale tuturor sfinţi­
adevărat, precum este scris, lor; pre robii tăi cei adormiţi
dupre porunca lui Dumnezeu, odihneşte-i.
a celui ce dă odihnă celor ră­
A p o i:
posaţi.
Acum slobozeşte ; Sfinte Dumnezeule ;
Şi auufn, a Născătoarei, pe glasul de rând.
Tatăl nostru.
fn locul Prochimenului, câniâni Aliluia... pe Şi în d ată;

Glasul :i 8 *iea. Troparul glasul al 8 -lea,

Stih: l ericiţi sunt pe care i-ai ales şi i-ai Cela ce prin adâncul înţe­
primit, Doamne/şi pomenirea lor din neam lepciunii, cu iubirea de oameni,
în neam. /
toate le chiverniseşti şi cele
Stih: Sufletele lor întru bunătăţi se vor să­ de folos tuturor le dărueşti,
lăşlui şi sămânţa lor va moşteni pământul.
însuţi făcătorule odihneşte,
IA STIIIOAVNĂ Doamne, sufletele robilor tăi;
că spre tine şi-au pus nădej­
Două stihiri alo rauceaicilur şi una a morţilor,
din Octoll), ale glasului de râad, cu stihurile dea, spre făcătorul şi zidito­
dâ mai sus. rul şi Dumnezeul nostru.
lu t m
•Og LASATIJLri DE CARNE §(!• 25
u
^ Slavii, .>
<1 ai^uin; a NăscHtuarei, asenieocii. junghiaţi ca nişte miei, fiind
Îl Pre tine zid şi liman te avem, mutaţi la vieaţa cea neîmbă-
şi rugătoare bine primită către trânitoare şi pururea veşnică,
Dumnezeu; pre carele l-ai năs- sfinţilor; aceluia cu deadinsul.
cut, Născătoare de Dumnezeu, Mucenicilor, vă rugaţi să ne
UI nenuntită, mântuirea credin- dăruiască nouă deslegare da­
i deşilor. toriilor.
Bine eşti cuvântat Doamne.. M
^ Apoi Etîtaiiia ţi Ap(ili8ul,
Cei ce aţi umblat pre calea
Dupii H[)o!inul Veceroiel, fatîym Paailiidă [len
’rii roi nînrţl: şi cântăm c-BnonuI raorlllor al cea strâmtă şi cu scârbe, toţi
glasului de râod
cari în vieaţă crucea ca jugul
£0 aţi luat şi mie mi-aţi urmat cu
/ / / f r e* Jji^<i......^^*/ / r r r t u
credinţă; veniţi de luaţi daru­ u
rile, care am gătit vouă, şi cu­
LA UTREN IE
nunile cereşti. u
i)|^ i'upfttTi I) Psalmi, Aiiluia p" iţlasul a! H lea,
apoi Troparul de două ori. Bine eşti cuvântat Doamne...

t eia ce cu adâncul inteiepciunii... Chipul slavei tale celei ne­


u Slrtvft, !^i acum ; a Nâsc&toflrei. grăite sunt, măcar deşi port
ranele păcatelor; milueşte zi­ M
Pre Tine zid şi ilman...
direa ta, Stăpâne, şi o cură-
^ LiupA obişnuitele Stiholoi^ii. sc ccte^tc cii- ţeşte cu îndurarea ta, şi moş­
^ vani, pentru nel oio \ \, diaupistola iulâia cil
^ îrc Corintcni.şi sc câLtîi Fcnciţiceiîărapriha- tenirea cea dorită dărueşte-mi,
Qă-.., pe doufi stări, cu stibu] (le glasul al &-!ea
făcându-mă pre mine iarăşi 5H(
^ Uine eşti cuvântat Doamne... cetăţean raiului.
^ iar dii;'â Hreasia. ’i’r o ,w c ie morţiior, glflbul Bine eşti cuvântat Doamne..
al Ti-iea cu iiripeula:
Cela ce cu mâna dintru ne­
i^ine e^ti cuvAotat Doamne, Invatii-ne pre uoi
^ mdroptui'ile Tale. fiinţă m'ai zidit şi cu chipul
tău cel dumnezeesc m'ai cins­
Ceata sfinţilor a aflat izvo- tit, iar pentru călcarea porun­
m rul vieţii şi uşa raiului; să cii iarăşi m’ai întors în pământ,
|j| aflu şi eu calea, prin pocăinţă; din carele am fost luat; la cel
eu sunt oaia cea pierdută, dupre asemănare mă ridică,
jj| chiamă-măj Mântuitorule, şi cu frumuseţea cea dintâi Iarăşi
Wî m^mântuieşte. împodobindu-mă.
ilinc P'i'ii cuvântat I toamne
nine eşti cuvânttit DoairiDe.

Jg Cei ce pre mielul lui Dum- Odihneşte, Dumnezeule^ pre


nezeu aţi mărturisit şi aţi fost robii tăi şi~i aşează în raiu, |î
iHc
-*"^-yrV

36 SÂMI3ATA §0*

unde cetele sfinţilor, Doamne, SlavA. şi acum: a NAHcAtoarcl.

şi drepţii ca luminătorii stră­ Cela ce ai răsărit lumii din


lucesc. Pre adormiţii
>
robii tăi Fecioară, Hristoase Dumne­
îi odihneşte, trecându-le lor zeule, şi printr’însa fii luminii
toate oiiresaleie,

ne-ai arătat, mi!ueşte-ne pre
Rlavă. noi.
Pre o Dumnezeire în trei I ’s a lm u l 511
¥i străluciri cu bună credinţă să
Şi cAntfim stihurile
o lăudăm, strigând: Sfânt eşti
Sil euiituiii Doniiiiilui.
¥^
Părinte, fără de început, Fiule
cel împreună fără de început, Iar (^nnoaocle 6C căaiâ : ui hraoiului cu Ir
ruosul pc fi. şi in Trlod pe N. Şt c&utAni şi a
şi Duhuîecel dumnezeesc; lu- doua cAnlare. fftrft stiburi; iar celrlalte cu
minează-ne pre noi, cari cu fttffiuri.

¥^ credinţă slujim ţie, şi ne scoate i ANONin,


W( din focul cel de veci.
FaCiTca I ui it'odor Stuiiitui i‘i acroshliul:
l?l acum.
¥^ Cel iievrcdnic Teodor..,
¥^
¥^ Bucură-te Curată, ceea ce ai
Cântarea !-a. Glasul al 4-lca, Iroio*
născut pre Dumnezeu cu trup,
(.’ dalnre t>ii iiiălţâni popoare...
¥^ spre mântuirea tuturor; că
neamul omenesc a aflat mân­
oţi să ne rugăm lui Hristos,

ifi;’
tuire prin tine; şi noi să aflăm
raiul, Născătoare de Dumne­
zeu, Curată şi binecuvântată.
T făcând astăzi pomenire
morţilor celor din veac, ca să
izbăvească de focul cel veşnic
Aliluia.
iiuia, Aliluia,
niuLiiu, Aliluis,
Jiiiiuin, omvu
Slavă Ţie |ie immut'-
Damno- pre cei ce au adornîit în cre­
zeule,
î . du tro i o ri. H u p » a o e u s la , K c Ic iiih pen
n i r e i tnorţi
. lu r ă ţ;i
. iu rfi c u p ae o ... l* i« u tu l dinţă şi în nădejdea vieţii celei
•ii'p l iu m ii’e z e iil d i i l i u r i i o c ; ia r n n i îio a n i- veşnice.
b
ne m ilueţjttM k* |m U'» o r i î^i d u p n [']cf‘ *Di«

Sedt’aliiu ^diiNui h 1 T)*!?» Cu adâncul judecăţilor tale,


Hristoase, prea înţelepţeşte ai
Odihneşte, Mântuitorul nos­
rânduit mai înainte sfârşitul
tru, cu cei drepţi pre robii tăi,
vieţii fiecăruia, hotarul şi locul.
şi-i sălăşlueşte pre ei în curţile
Pentru aceasta mântueşte, prea
tale, precum este scris; trecân­
Indurate, la judecată, pre cei
du-le ca un bun greşalele lor,
ce i-a acoperit pământul în
cele de voie şi cele fără de tot locul.
voie, şi toate cele întru ştiinţă
şi întru neştiinţă, iubitorule de Cela ce ai dat hotarele vieţii
oameni. noastre, însuţi pre cei ce au tre-
i-jk-'ir A'-*-;
JHf
•OS LA SA T t’L n DI-: CARN'r §0» 27

¥¥i cut din noaptea vieţii acesteia, Cântare să înălţăm popoare,


arată-i fii zilei celei neînserate, „minunatului Dumnezeului no-
Doamne: pre preoţii ortodocşi „stru, cela ce a mântuit pre ^
¥¥.
şi pre împăraţi şi pre tot po­ „israil din robie; cântare de gf
I porul tău.
Pre credincioşii pre cari i-a
„biruinţă cântând şi strigând;
„Să cântăm ţie, cela ce eşti
^
M
„însuţi Stăpân“. ^
acoperit apa, şi războiul i-a sC’
cerat, şi* pre cari i-a omorît (’AaiHreB II h , lrmo«
cutremurul, şi tâlharii i-auucis,
edeţi, vedeţi, că eu sunt P
W(
<f¥.
şi pre cei ce i-a ars focul, Mi­
lostive, rândueşte-i în partea
drepţilor.
V Dumnezeul vostru, cel ce
„m’am născut mai înainte de
|j
^
ilt¥ „veci din Tatăl şi din Fecioară, ^
Toate datoriile trupului tre- „mai pre urmă, fără bărbat H
cându-le cu vederea. Mântui^ „m'am întrupat şi am deslegat ^
torul nostru, în orice vârstă a „păcatul strămoşului Adam, ca M
întregului neam omenesc, pu- „un iubitor de oameni“. ^
ne-i înaintea judecăţii tale, să
răspundă neosândiţi ţie. Zidi­ Vedeţi, vedeţi, că eu sunt
torului. Dumnezeul vostru, carele cu
dreaptă judecată am întărit
SInvfi, n Treimei U
hotarele vieţii, cel ce primesc
ţ| Trei feţe în ipostasurile sale din stricăciune, întru nestri-
ale unei firi laud: pre Tatăl cel căciune, pre toţi cei adormiţi
{H nenăscut, pre Fiul, cel ce s’a întru nădejdea învierii celei
născut, şi pre Duhul Sfânt; o veşnice.
împărăţie fără început, o stă­
pânire şi o dumnezeire. Doamne, cela ce primeşti
din cele patru margini ale lu­
a '..I mii pre cei ce au adormit cu
Cu adevărat tu te-ai arătat credinţă, în mare sau pre pă­
cer pre pământ, mai mare de mânt, în râuri, în izvoare sau
cât cerul cel mai de sus, Fe­ în bălţi şi în puţuri, pre cei
cioară, ceea ce nu ştii de mire; ce s’au făcut mâncare fiarelor
că din tine a răsărit Soarele şi pasărilor şi jigăniilor, pre
în lume, cel ce stăpâneşte toţi îi odihneşte.
dreptatea. Doamne, ceia ce cu palma
i utiivasii.*. Ta toate le-ai despărţit mai
i^'.ccm limoA.»plf a m tu i <uikiii înainte, pre cei ce s’au des-
28 •®§ SAMBÂTA

legat în patru stihii alcătue- CÂQtarca 3-a, Irmos:


şte-i şi-i înviează la venirea cuvântule al lui Dumnezeu...
ta; toate datoriile cele întru
ştiinţă şi cele întru neştiinţă
iertându-le lor. P re cei ce şi-au petrecut că­
lătoria vieţii cu credinţă
dreaptă, învredniceşte-i. Dum­
|[| O, cât va îi de înfricoşată a nezeule, a se încununa cu cu­
^ doua venire a ta, Doamne! Că nuna dreptăţii şi a dobândi
venind în chipul fulgerului pre bunătăţile cele veşnice.
pământ, vei să scoli toată zi-
direa să se judece. Atuncea Pre cei răpiţi fără veste, pre
m pre cei ce au vieţuit ţie cu cei arşi de trăsnete, pre cei
^ credinţă învredniceşte-i să fie ce au murit de ger şi de toată
îl împreună cu tine, întâmpinân- bătaia, odihneşte-i Dumneze­
jg du-te. ule, când toate cu foc le vei
lămuri.
^ Slavft. ft Iroimel-
m Unime prea d esăvârşită, Pre cei ce au înotatîn marea
m Dumnezeule prea înalte, cela vieţii cea deapururea furtu­
ce eşti în trei ipostasuri, Pă- noasă, învredniceşte-i să a-
rinte, cel nenăscut, Fiule unul puce Ia limanul nestricatei vie­
55 născut, şi Duhule, cel ce pur- ţii tale, Hristoase, cei ce au
cezi din Tatăl, şi prin Fiul te fost ocârmuiţi în vieaţă de
arăţi; o fiinţă, o fire, o domnie, dreapta credinţă.
o împărăţie, mântueşte-ne pre
noi pre toţi. pre cei ce i-au luat spre
mâncare toată firea celor din
J?i Qcum, ii Xâscâtoarci.
mare şi a păsărilor cerului,
^ Negrăită este minunea na- pentru judecăţile tale, Hristoa­
^ şterii tale, Maică Fecioară; că se Dumnezeule, înviază-i cu
UI în ce chip ai şi născut şi îm- cinste în ziua cea de apoi.
^ preună curată petreci? Cum
ai născut prunc, şi nu ştii nici Slavă, a Trelmet-
H cum de ispită bărbătească? Unimea cea dumnezeească
|î| Precum ştie Cuvântul lui Dum- când o despart cu gândul în
nezeu, cel ce s^a născut din trei feţe, fără amestecare, în­
^ tine mai presus de fire, cu dată împreun cele nedespăr­
ÎS cuvioasă înoire. ţite; că precum este graba ful­
Ctttavasie. gerului, aşa şi cea întreit stră­
Vedoţi, vedeii, că Eu sunt Duinnezeu— lucitoare sevedeîntruounime.
•0§ LASATUI-UI de c a rn e go* 29
X_|b
Şl acum, a N&ecMoarei. căzut ridică-l, Născătoare de ^
î l N ecunoscută este minunea Dumnezeu; că ştiu, Fecioară,
ţ| ta, că ai născut fără de băr- ştiu că poţi câte voeşti.
jg bat, şi fecioria ta, după ce ai C&Dtarca 4-a, Iriuofei:
născut, curată o păzeşti. Pentru V rând sâ Te întrupezi...
aceasta mulţimea îngerilor şi
îs neamul omenesc te laudă în m
veci.
I

Catavasie,
P re părinţi, pre moşi, pre
strămoşi, de la cei dintâi
până la cei de apoi, cari s'au
^

mutat în bună lege şi în bună U


Cuvântule al lui Dumnezeu credinţă, pre toţi pomeneşte-i,
W
„cela ce ai întărit cerurile cu Mântuitorul nostru. ^
n „mâna ta, întăreşte şi inimile P re cei ce li s'a întâmplat
H „noastre, ale celor ce nadăj-
a-şi sfârşi vieaţa cu credinţă m
„duim spre tine, întru lumina
în munte, în cale, în locuri pu-
„cunoştinţei tale celei adevă-
stii; pre sihaştri şi pre cei la
„rate“.
n olaltă adunaţi, pre tineri şi pre ^
SedcBtna, glaiul al 5-lea, de doiift ori, bătrâni, cu sfinţii, Hristoase,
n Podobio:
sălăşlueşte-i. m
I’ re cuvântul cel împreunii...
P re cei ce cu credinţă şi-au ^
Cela ce pentru noi ai răbdat mutat vieaţa degrab, din în- m
n
n crucea şi moartea şi ai omorît tristare şi din bucuria ce le ^
n iadul, şi împreună ai sculat pre va fi venit fără nădejde, pre ^
H cei morţi, odihneşte MântuitO’ cei ce au pătimit în zile bune ^
rule pre cei ce s'au mutat dela sau în nenorocire, pre toţi o- ^
noi, ca un Dumnezeu, iubitor dihneste-i Mântuitorul nostru, jw
de oameni. Şi la înfricoşata şi m
îngrozitoarea ta venire, Dătă- P re cei ce i-a omorît frigul
torule de viaţă, învrednice- sau i-a răpit calul, sau grindina, SJ
şte-i împărăţiei tale, ca cela zăpada şi ploaia înmulţită; şi ^
ce ai mulţime de îndurări. pre cei ce i-a omorît cărămida, ^
SlavA, acum, a NăscAtoarei.
sau ţărâna i-a împresurat, Hri- m
stoase. Mântuitorul nostru o- U
A coperământul tău cel grab­ dihneşte-i. |{
nic şi ajutorul şi mila arată-o Slavâ, a Treimol.
spre robii tăi; şi alinează valu­
rile gândurilor celor deşarte. Minunat lucru, că Dumnezei-
Preacurată. Si sufletul meu cel rea este una şi întreită! toată
’ înr
30 •0§ s \M1{4TA §»

în fiecare faţă fără despărţire; i-ai lăsat, Doamne, să moară ^


că Tatălui şi Fiului şi Duhului prin căderi năprasnice fără ve-
Sfânt ne închinăm, ca unui ste, mântueşte-i de toată mun-
Dumnezeu. ca. Dumnezeul nostru. ^
Şi acum, a Năs<^iitflHrei De focul cel pururea arză-
Indreptează-ne cu rugăciu­ tor, şi de întunerecu! cel în-
nile tale, ocârmuindu-ne, pre grozitor, şi de scrâşnirea din-
noi ce‘ înviforaţi de valul pă­ ţi!or,şi deviermele cel ce mun- U
catului, la limanul cel de mân­ ceşte fără de sfârşit, şi de toată ^
tuire, Născătoare de Dumne­ munca, izbăveşte Mântuitorul m
zeu, şi ferindu-ne de toate nostru, pre toţi cei ce cu ere-
răutăţile. dinţă au murit. îHt
S I hvh , « Treimol
C u ta va sif.

Vrând a te întrupa din mun- Unimeîn treiipostasuri,ceea ^


ce eşti de un scaun, fără înce-
„tele cel umbros, Cuvinte, din
„singurăNăscătoarea de Dum-
put, care unime o ai cu des- ^
părţirea feţelor şi firea în feţe;
„nezeu, proorocul a cunoscut
uneşte-ne pre noi întru o voie ^
„cu privire dumnezeească şi
„cu frică a slăvit puterea ta“.
a poruncilor tale. ^
Şl acum. a Xâwcâfoart'i
Cântarea 5-a. Irmos;
Miliiecâ duhul meu cfltre. Mai pre sus slăvită de cât gt
Serafimii cei cu chipuri de foc,

F ăcând astăzi pomenire tu­


turor celor ce au murit cu
bună credinţă din veac, Doam­
te-ai arătat Preacurată; că ai
născut pre acela, de care ei ^
nu se pot apropia, pre lisus
ne, cu deadinsul strigăm ţie: Mântuitorul; care cu întrupa- m
Pre toţi odihneşte-i cu sfinţii rea a îndumnezeit frământă-
tăi. tura pământenilor.
Pre cei ce i-ai luat din tot Catavasic,
neamul şi neamul, din împă­
Mânecă Duhul meu către ^
raţi, din boeri, sau din sihaştri,
„tine. Dumnezeule, pentru că
întru credinţă dreaptă, îndu­
rate, izbăveşte-i de munca cea
„lumină sunt poruncile venirii m
„tale. Deci întru acelea lumi- ^
veşnică.
„nează mintea noastră. Stă- ^
Ştiind cele de folos ale tu­ „pâne, şi ne povăţueşte pre
turor celor ce i-ai zidit, pre cari „calea vieţii*'.
¥^ . ^
^ to^ LĂSATULUI l)K CARN’ i: gjj» 31

>*
C'Antarea B-a, IrmoA: ^1 ucum, a Nâscâ(osrci
m
l ’i'inieijtc-uju pro miijc...
fe Saltă lesee, strămoşule, că ^
I ^ ^ ela CC ai deslegat durerile din rădăcina ta, din Curata Fe-
I ^ morţii, pătimind, începă- cioară a răsărit floare deviea- m
tortile al vieţii, Dumnezeul no­ ţă, Hristos Dumnezeu, cel ce
ii stru, prc^robii tăi, cei din veac a mântuit lumea. ^
% adormiţi, odihneşte^i.
Catavjisic.
I Pre cei ce, cu judecăţile tale
Primeşte-mă pre mine cel
51 cele negrăite, i-au omorît bău-
„cuprins de păcate multe, iu- ^
turile cele cu farmece, otră-
„bitorule de oameni, carele
vile, înecările de oase, cu sfin­
„cad la îndurările tale, şi ca ^
ţii, Doamne odinneşte-i.
„pre proorocul. Doamne mân- ^
Când vei judeca toate, stând „tueşte-mă“ . jHt
goale şi descoperite înainteafe-
ţei tale, atuncea, îndurate, să-ţi C O M ) AC

fie milă de cei ce ţi-au slujit GlOBul til h-lea. JHf


^ cu credinţă, Dumnezeule.
Cu sfinţii odihneşte, Hris- ^
S Trâmbiţând Arhanghelul tău toase, sufletele adormiţilor ro- ^
ţ| cu trâmbiţa cea de apoi, spre bilor tăi, unde nu este durere, ^
% scularea în viaţă a tuturor, nici întristare, nici suspin; ci ^
^ atuncea, Hristoase, odihneşte vieaţă fără de sfârşit. ^
pre robii tăi. îHt

ICOS. ^
hivredniceşte. Dumnezeule,
. împreună cu slugile tale pre Tu însuţi eşti fără de moar- ^
jjî credincioşii cei din veac, pre te, cela ce ai făcut şi ai zidit ^
îl cari i-ai luat, şi pre tot neamul pre om; iar noi pământenii din
omenesc, ca să te slăvească. pământ suntem zidiţi şi întru
acelaşi pământ vom merge, p
Slavă, a Trelmel. precum mi-ai poruncit, cela
Stăpânie dumnezeească în­ ce m’ai zidit şi mi-ai zis: că ^
treit sfântă, ceeace eşti de un pământ eşti şi în pământ te
scaun, Părinte, Fiule, şi Du- vei întoarce, unde v.om merge ^
hule; tu eşti Dumnezeul meu, toţi pământenii, făcând tângui- ^
cela ce cu stăpânirea ta cea a rea cea deasupra gropii cân­
tot puternică toate le cuprinzi. tare: Aliluia.
32 •o§ p AmdAta §o>

in limba ebraică odihnă. Aşa dar facem, iu


SINAXAR ziua de odihnă a zilelor, rugăciuni pentru
cel cari au murit, deoarece ei s au odihnit
IN SAM DATA l.A S A T lll.L II D H CAKNE de toate lucrurile pământeşti şi de toate ce
lelalte; iiir pomenirea lor s’a orânduit să se
4»^ •Siaaxarul dio Mineiu; upoi accsta. facă In fiecare Sâmbătă.
Astăzi, insă, facem pomenire de obşte,
Ill uceea^i zi duaioezceştii Pariaţi au liotărit
rugându-ne pentru tot creştinul. Dumnezeeştii
pomenirea tuturor celor din veac adormiţi, in­
Părinţi, cunoscând că parastasele, pomenile
tru bună credinţă, ia Qâdejdeuinvieriive^nice,
şi liturghiile făcute pentru răposaţi le pri
cinuesc mare uşurare şi folos, au poruncit
• S T IH IR I ca Biserica să le facă şi în deosebi şi de
H obşte. E i au primit, după cum s’a spus, această
l ’itu, Cuvinte, celor morţi greşalele poruncă dela sfinţii Apostoli, precum zice şi
N carătându-ţi moartă milu l'a cea mare! Dionisle Arcopagitul.
Că slujbele făcute pentru suflete le sunt
nii oanioDi adeseori au murit pe ne^ de folos Be vede intre multe altele şi din
aşteptate printre străini: pe mare, in istoria sfântului Macarie.
munţi neumblaţi, in prăpăstii, iu cră­ Sfântul Macarie a găsitpe când mergea pe
păturile pământului, de ciumă, do drum o c-lpălână uscată a unui Klin păgân
Ifoame, in războaie, de foc, de ger ţi de alte şi a întrebat;
l’olurite morţi. ^?i se poate că din pricina să­
— Au oare păgânii vreodată oarecare mân­
răciei şi a iipdei n'au avut parte să li se t’act\
gâiere in iad ?
ini slujba şi pomenirea orânduită. Pentru aceea Căpâţâna a răspuns:
dunmezeeştii l*arinţi, mânaţi de dragostea de
oameni şi hind învăţaţi de sCintii Apostoli, au — Au, Părinte, mare uşurare când te rogi
butărit ea întreaga Biserică să facă pomenire tu pentru cei răposaţi!
de obşte pentru to(i aceştia, ca şi ei, cari la Marele Macarie. rugându-se lui Dumnezeu,
rândul lor n ’au avut parte de slujbele cele a făcut aceasta, pentrucă dorea să ştie daca
orânduite, din pricina unei Întâmplări oare­ slujbele pentru cei mai dinainte adormiţi le
care, să fie cuprinşi în pomenirea obştească sunt de vreun folos.
de acum- Slinţii Părinţi arată că slujbele îâ* Dar şl Grigorie Dialogul a mântuit, prin ru­
cute pentru ei le pricînuesc mare îoloe. Acea­ găciunile sale, pe împăratul Traian. Dumne­
sta este cea dintâi pricină pentru care Bise­ zeu, insă, i-a spus să nu se mai roage nici­
rica lui Dumnezeu săvârşeşte pomenirea odată pentru păgâni.
sufletelor, In ai doilea loc, este cu cale să Mai mult, după cum se istoriseşte, impărn-
83 Jacâ azi şi pomenirea sufletelor, pentrncă teasa Teodora, prin rugăciunile sfinţilor şl
mâine are să se prâznuiască a doua venire a mărturisitorilor bărbtiţi, n scos din chinurile
lui llristos; prin aceasta Biserica îmblânzeşte iadului şi ii mântuit pe uritorul de liumnezeu
pe Înfricoşătorul şi dreptul Judecător, ca să Teoîii. f^i (irigoneTeologul,in cuvântul rostit
se poarte faţă de suflete cu obişnuita sa milă ia moartea fratelui său Chesarie, arată că
şi sâ le aşeze intru desfătarea cea făfţăduită. sunt bune pomenile făcute pentru cei răposaţi-
Dar mai cu searaă şi pentru următoarea pri­ Iar marele llrisostom, în tâlcuirea la Epistola
cină; Sfinţii Părinţi aveau să aşeze în Dumi­ către Filipcni,spune astfel: „Să purtăm grijă
nica viitoare pomenirea izgonirei lui Adam de folosul celor cari au răposat. Să le dăm
din r a i; deaceea izvodesc, prin prăznuirea de lor ajutorul ce li se cuvine, adică milostenii
H azi a tuturor morţilor, o oarecare odihnă şi şi prinoase. căci aceasta le aduce uşurare,
popas, punând astfel, prin odilina de azi, sfârşit mare câştig şi folos. In adevăr, nu s'au le­
tuturor prăznuirilor faptelor săvârşite de giuit acestea in zadar şi la Întâmplare şi nici
Diimaezeu penlru mântuirea noastră. In chipul n’au fost predate Bisericii Iui Dumnezeu fără
acesta, odată cu [)umineca izgonirii lui Adam rost de prea înţelepţii ucenici ai Domnului,
se iu din nou, ca dela început, pomenirile ca preotul sa facă pomenire la înfricoşatele
iHţ tuturor celor săvârşite de Dumnezeu pentru taine de cei în credinţă adormiţi*', ^ri iarăşi:
noi. In adevăr cea mai de pe urmă faptă a J . a împărţeala averiî tale. testamentul tau
lui Dumnezeu pentru mântuirea noastr;^ va să aibă impreună-moştenitor eu copiii şi ru ­
fi cercetarea vieţii noastre de dreptul Ju de­ dele tale şi numele dreptului Judecător, iar
cător; iar prin pomenirea ei. Biserica înfri­ pomenirea săracilor sâ nu fie dată Ia o parte!
¥i coşează pe oameni spre a săvârşi cu uşurinţă î'iU sunt chezăş de folosul ce l vei aveai"
nevoinţele postului. Marele Alanasie spune; „Chiar dacă s’ar r i­
Sâmbăta facem totdeauna pomenirea sufle­ sipi in aer cel săvârşit in credinţă nu înceta
telor celor adormiţi, căci Sâmbăta înseamnă de a aprinde la mormânt candelă şi lumânări.
33
î
l «0§ L A S A 'n a jJl DE CARNE

Ju cilouiauli IU ajutor pe Hnstus Dumuczeu, Cau- altele sc intribtează in aşteptarea cumplilelur


Ju (lela ţi luiJiauurile suni primiio ile Dumnezeu munci. In adevăr sfinţii, după cum ni)une
lO ţi udui; luaiiu rasptata; daca muriuj a lusl dumnezecscul Apostol, „n ’aii primit Inca fă-
uu uu pacatjs, ca sa-i deslege pacalele; dacă a gâd Liinţa bunătăţilor, căci Dumnezeu, rânduind
jjî IcisL uii om ilrepi, ca su se (aca uilaugire dy mai dinainle ceva mai bun pentru noi, n’u
^ i'dspliiia, mr duca a îost poalo cineva slrâin voit ca să ajungă la desăvârşire fără noi“ .
j|Q ij] sarac, ţi nu are pe nimeui caro sa-j poarte
^ ilo ynja miru ae«stea, alunei Dumnezeu, caro Trebue sa se ştie că nu toţi cci cari au
^ e.ite aropt şi iubitor de uauieiil, va da pe căzut In |)răpastii, in foc şi in mare, şi au
^ deasupra şi aceluia diu pncina sărăciei, iu murit din pricina acestora, şi cei cari au pierit
^ dup potrivit* mila dupa cum însuşi ştie. De de frig ţi do foame, pătimesc acestea din
altiei şi cel care aduce prluoase pentru unii pOrunca lui Dumnezeu, iiotaririle lui Dum­
^ C;i aceştia ia parte împreuna cu ei la rasplatâ, nezeu sunt a ş a ; unele dm ele se tuc priu
ca unul ce a aratat dragostea pentru mântu- bunăvoinţa sa, iar altele prm îngăduinţă, dar
^ irea aproapelui, ca şi aceia care unge cu mir şi unele şi altele se săvârşesc spre lUşUinţa-
^ pe altul, el mai inlâi miroase frumos, dim- rea, îngrozirea şi indreptarea celorlalţi. Dum­
^ potriva cei cari nu ijdeplincsc l'agaduinieie nezeu, prin raţiunea sa mai uainte cunoscă­
Şl legamialele lacute de cei morţi vor l'i ne- toare, şiie şi cunoaşte totul şi se săvârşesc
Iji-iişit osândlH''. Uupă cum spun dumnezeeştii toate prin voinţa lui, după cum spune sfânta
l’ui'inti, suut de folos celor morţi, toate cele Evanglielio despre vrăbii. Nu este, insa, iJum-
^ co se fac pentru ei până Iu a duua venire a nezeu cel care iiotărăşte ca omul să moara
jlj[ lui llristos şi mai cu seama acelora cari au intr’un chip sau altul, ci întâmplarea face ca
săvârşit puţine fapte bune in timpul când unul sa moara spânzurat şi altul de moarte
erau printre cei vii. Şi cu toate ca dumne- bunu, unul să moară bătrân, iar altul tanâr.
zeeaaca Scriptură Îngrozeşte uneori,după cum Dimpotrivă Dumnezeu a iiotării odaia pentru
se Şl cuvine, spre îndreptarea celor mulţi, totdeauna in deubşte, lungimea vieţii omeneşti
totuşi, in mare parte, iubirea de oameni a lui şi felurile in care poate muri omul. In cuige-
Duiuuezeu birueşte. In adevăr daca in balanţă rea atâtor ani ai vieţii omeneşti, se petrec
se vagasi că sunt egale laptele bune cu cele dit'erile feluri de morţi; Dumnezeu, insa, nu
liolăraşte dintru inceput felul morţii fiecărui
rele, atunci birue iubirea de oameni a lui
Duiimezeu; iar dacă talerul cu iapte rele om. ci numai il cunoaşte. Ia r dacă marele ÎHt
Vasilie vorbeşte de predestinai'ea vieţii, atunci
atârna mai pu(in, şi atunci birueşte marea
lui liunătate. face aluzie ia cuviinele: „Pământ eşti şi in K*f
pământ vei merge!" Căci Apostolul spune
Trebue sâ se ştie că dincolo ne vom cunoa­ scriind ('oriuteuilor : „Penlrucă va împărtăşiţi
şte tuţl uuii pe alţii iji vom cutioaşlo chiar pe cu nevrednicie, pentru aceea ^unl intre voi
aceia ţ>e cari nu i-am văzut uiciodata, după mulţi neputincioşi şi bolnavi şi mulţi mor".
cum bpuiie dumuezeescul iirisostom, care Iar David spune: „Nu mâ smulge in mijlocul
dovedeşte aceasta din pilda bogatului nemj- zilelor mek*!“ ; şi: „ ( ’u palme măsurale ai
lostiv Şl a «aracului Lazăr- Cu ţoale acestea pus zilele mele“ . iar Solomon zice: „l'iule,
nu ue vum vedea sub uq chip trupesc; loţi cinsteşte pe talal tnu Ca să trăeşti n iu lţian i!“ ;
: voiu avea aceeaşi vârstă; qu ne vom cunoaşte şi iaraşi: „Ca S;\ nu mori înainte de vreme".
I ilu[)ii iiiiiiţişarea trupului, ci cu ocliiul pătnin- In cartea lui Iov, Dumnezeu zice lui Mlifas:
i ziilor ul «uiletului, după cum spune (irigorie „V'aşi fi pierdut pe voi, dar n’am făcut o din
I Teologul, In cuvântul rostit la moartea lui pricina robului meu Iov“'. D.n aee.ste locuri
Cliesarie; „Atunci, prea iubite i'rate, te voj din Scriptura, se vede că vieaţa nu arc hotur.
vedea luiuiuos şi .slăvit, aşa cum do multti ori Iar dacă afirmâ cineva aceasta, atunci înţe­ ÎHt
mi te-ai arătat Iu v is T Ia r marele şi slâvitul legi' prin hotar voinţa lai Dumnezeu. In ade­ itn
Aianasie, deşi In Întrebările către prerectul văr Duinnczeu adaugă zile cui vrea, iar uitula
Aotioti uu spuQe aşa, totuşi in cuvântul de­ i le micşorează ; pe toate insă le orâiidue-rte k*l
spre cei ailiirmiţi zice: până Ia invierea spre folos, Iar când Dumnezeu va voi, râu-
^ obştească s a dat sfinţilor să se cunoască unul daeşte şi felul şi timpul morţii- l'rin urmaro
Î g po aliul şi sa se bucure Îm preună; dur păcă- hotarul vieţii fiecărui om, d pâ cum spune
“ toijii suntlipsUi de acest Uar; sfinţilor muce­ marele Atanasle, este voinţa şi sfatul lui I Him-
nici li s'a dat să privească şi să cerceteze nezeu, Cu acest cuvânt şi cu adâncul jude­
cele (le se l'ac de noi- L a invierea cea de căţilor '['ale, Ilristoase, vei tămădui şi spusele
obîjle.insâ, când se vor arăta faptele ascunse Marelui Vasille, care zice: „Moartea vine când
ale tuturora, toţi ne vom cunoaşte unii pe se împlineşte hotarul vieţii". Noi insa spiineiti
alţii"- Trebue să se ştie că acum sufletele că hotarul vieţii este voinţa Iui Dumnezeu,
drepţilor petrec in nişte jocuri osebite; şi Căci dacă este liotar vieţii, pentru ce ne ru­
ditnpotrivă suîletele păcătoşilor, la rândul lor, găm de Dumnezeu şi de doctori, şi ne rugăm
uoele se bucură in nădeidea mântuirii, iar pentru copii?

TT»»»
34 •Og >W1HAT.\ §fl.

'Irebue s a s e ţtie !>I aceasta că pruncii


^ morţi botezaţi se bucură de desfătarea bunH-
vântat în veci, Doamne Dum­
m
^ tăţilor cereşti; iur cei morţi nebotezaţi şl nezeul părinţilor noştri.
^ piuncii pâtîânilor nu vor merge nici in desîă-
^ tiiri.‘!i raiului, nici in giieenîi.
^ Dupu ce a iCîjit sufletul din trup du se mai
Cela ce ai zidit din pământ
^ injîrijL'.^te de cele de aioi, ci toideauna se ţărâna trupului şi cu duh o ai
^ mgrijeijlt^ de cele de acolo.
^ I^'uCvMU parastas de irei zile, pentriica io a înviat, îndurate Mântuitorule;
^
^
ireia zi ouiulişi schimba îotaţiţjiarea ; praznic
de aDua zile, pentrucâ atunci incepe să se
pre cei ce i-ai luat odihneşte-i, îrt-
^ descompună trapul, uîară de inimii; şi para- Dumnezeule, întru viaţa cea
^ stjs de patruzeci de zile, pentrucă atunci se
^ pierde şi inima. Alcătuirea omului se lace
neîmbătrânitoare.
^ tot la îel in a treia zi se formează inima;
^ în n noua zi bc fixează in trup ; iar iu a patru- sia\A. a Trcimci.
^ zecea zi, so alcătueşte desăvârşit trupul
^ Aşează, Stăpâne Hristoase, sul'letele celor Să se laude dumnezeirea ca fut
^ mai dinainte adormiţi in corturile celor drepţi
^ ai tăi, şin e railueşte pe noi, ca Cela ce eţti şi cum ar fi trei sori, cu o
^ fără de moarte. Amin. amestecare a luminii: Tatăl şi fc*t
' 'iiiH'irca ■-'I, In iiu s. Fiul şi dumnezeescul Duh, unui
^ ' el ce ai InteiEOiat pământul..
în fire, şi în trei ipostasuri.
JHt
nrum. « jNAacAfOârel ait
^ C ăvârşind pomenirile celor
îl ce au murit, cu bună cre- Cântarea lui David cântăm m
dinţă, din veac, strigăm: Bine ţie, munte al lui Dumnezeu, ÎW
eşti cuvântat în veci, Doamne, numindu-te Fecioară,întru ca­
Dumnezeul părinţilor noştri. rele sălăsluindu-se Cuvântul an
dupre trup, ne-a îndumnezeit
Pre cei ce au murit în buna pre noi duhovniceşte întru M
credinţă fără veste şi pre cre­ an
sine.
dincioşii ce au adormit de lo­
virea a tot felul de aruncare, Catuvasie.
a fierului, a lemnului, a tot fe­
Cela ce ai întemeiat pămân-
lul de piatră odihneşte-i, Dum­
„tul întru început şi cerurile
nezeule.
A „cu cuvântul le-ai întărit, bine
Laînfricoşată venirea ta. In­ „eşti cuvântat în veci, Doamne,
durate, pune de-adreapta oi­ „Dumnezeul părinţilor noştri“.
lor tale pre cei ce ţi-au slujit ÎH
iJAulareu 8 a Irmut»;
ţie, Hristoase, în vieaţă, cu
p re cel co s'a preaslâvit...
dreaptă credinţă, şi la tine s’au
ÎH
mutat.
' ândueşte pre robii tăi, Hri­
stoase, în ceata aleşilor tăi,
C ela ce ai risipit mai înainte
umbra morţii, răsărind ca
soarele din mormânt, fii ai în­
ca să strige ţie: Bine eşti cu­ vierii şi măririi veşnice fă,
•()§ LĂSATULUI DE CARNE got 35

H Doamne, pre toţi cei ce au cându-1 , adăpi pre credincioşi


^ murit cu credinţă. cu apa nemuririi în veci.
Cunoscătorule al celor ne- Catavasie.
M arătate şi ascunse, când vei sa l&udăm bine flâ covântâm...
j| vrea să descoperi lucrurile în-
j[| tunerecului şi sfaturile inimilor Pre cel ce s’a preaslăvit în
noastre, atuncea să nu pui în „muntele cel sfânt şi a arătat
jj| socoteală faptele tuturor celor „lui Moisi în rug, prin foc, taina
ce au adormit întru credinţă. „pururea Fecioarei, pre Dom-
„nul lăudaţi-I şi-l prea înălţaţi
^ Când vei şedea pre scaun „întru toţi vecii". u
H şi vei porunci să stealajude-
C&Dtarea 9a, Irmos;
î| cată cei adunaţi, cu trâmbiţa,
Naşterea pururea Fecioarei...
ţ| de la marginile pământului,
n să-i ierţi atuncea pre toţi, Hris-
nde este locaşul sfinţilor
jS toase, ca un milostiv.

jj| Pre cei ce au murit din în-


U tăi, celor ce se veselesc,
acolo învredniceşte. Doamne,
îHt

^ tâmplări de năprasnă, şi din să se bucure toţi cei din veac


ţi chiotul tare, şi din alergarea adormiţi întru credinţă şi întru
n grabnică, de palmă, de pumn nădejde. m
S şi de lovireacu piciorul,Doam-
Pre toţi credincioşii ce au
K ne al slavei, de vreme ce au
pierit din mânia lui Dumnezeu,
î| adormit întru credinţă, iartă-i
cu feluri de trăsnete de moar­
f5 în veci.
te din cer căzute, sau pămân­ m
km
BiaecuTâDtăm pre TatU.. tul desfăcându-se, sau marea km
învăluindu-se, Hristoase, odih- km
Ca pre o unime întru o fiinţă neşte-i.
km
km
te laud, ca pre o Treime în
feţe te cinstesc, Părinte, Fiule P re cei ce au murit de muş­ km
km
şi prea Sfinte Duliule. Stăpânia căturile cele veninate, de în­ km
cea fără de început a împără­ ghiţirea şerpilor, de călcarea
km
km
ţiei tale o slăvesc în veci. cailor, de spânzurare şi de su­ km
km
Şl Bcunt, A N&iCătoftTei. grumarea de cel de aproape, 'km
cari au slujit ţie cu credinţă, km
k^
Izvor pecetluit al apei vieţii odihneşte-i. km
te-ai arătat Fecioară, Născă­ km
km
toare de Dumnezeu, că, pre Toată vârsta, pre bătrâni şl
Domnul fără de bărbat năs- tineri, pre voinici şi copilandri, |]|
36 •0§ SAMBATA g^
H
lu m in An d a
pre copii şi pre pruncii cei fără
devreme, firea bărbătească şi Ptjdobia; c ^ lu ce ai impuduliii corul.. ^

cea femeiască odihneşte,Dum­


Cela ce stăpâneşti pre cei m
nezeule. pre credincioşii cari
morţi şi pre cei vii, ca un Dum-
i-ai luai.
nezeu, odihneşte pre robii tăi SJ
Pre fiecare anume, din cei in locaşurile aleşilor tăi; că de p
ce au murit cu credinţă, din au şi greşit, Mântuitorule, dar |j
H veac şi din neamuri şi din nu s’au depărtat deia tine. ^
neam, atuncea, Hristoase, în­
S la r i, asemeoea.
tru venirea ta, învredniceşte-i
¥^ fără de osândă a staînainteata. Odihneşte pre robii tăi în
Slavi, a Treimei. locul celor vii, Doamne, de ^
unde s'a depărtat durerea, ^
Cela ce eşti un Dumnezeu scârba şi suspinarea; iartă-le, ^
în Treime, slavă Ţie neîncetat! ca un iubitor de oameni, cele gj
H
H Că deşi este fiecare faţă Dum­ ce în viaţă au greşit; că singur
nezeu, dar în fire, unul este eşti fără de păcat, şi Stăpân m
H Tatăl si Fiul si Duhul, cu cele celor morţi şi celor vii. ^
¥^ trei luminate osebiri.
Şl acum, a NAscfttoarei
¥^ ŞI ai’ura, a Nfis^âioarel
Marie, mireasă dumnezeea- ^
Mai pre sus de minte este
îl scă, roagă neîncetat pre Hris- ^
naşterea ta, că ai născut pre
tos pentru robii tăi, împreună
cela ce este de mai înainte, şi cu proorocii grăitori de Dum- ^
ai alăptat negrăit pre dătăto­
nezeu şi cu adunările muceni-
rul de hrană lumii, şi ai cul­
cilor,cu arhiereii şi cu cuvioşii,
cat pre cela ce cuprinde toate, şi împreună cu toţi drepţii, ca
pre însuşi Mântuitorul nostru,
să ne facem moştenitori
V îm- h
o ftf
Hristos; ceeace eşti cu totu!
părăţiei cerurilor.
fără prihană.
H
LA LAimH
Câtavasio.
Stihirile pc 4, Oiasul al 8'lca
Naşterea pururea Fecioarei, Podobia: In raiul eei din Edom .,
„ce s’a arătat mai înainte le-
„giuitoruluiîn munte, prin foc V eniţi fraţilor, toţi mai îna­
„şi prin rug, spre mântuirea inte de sfârşit, ca văzând ţă­
„noastră a credincioşilor, cu râna noastră şi neputinţa firii
„cântări neîncetate să o slă- noastre, să ne vedem sfârşitul
„vim “. şi părţile vasului celui trupesc;
LĂSATULUI DE CARNK §0» 37 ^
--- - M

şi că praf este omul, mâncare la noi, odihnă cu drepţii, în ^


^ viermilor şi stricăciune; căus- ceata celor aleşi; şi scriindu*Ie
cate sunt oasele noastre şi nici numele lor în cartea vieţii şi, îHfr
îl suflare având. Să ne uităm în întru glasul Arhanghelului, în-
UI mormântyri,casă vedem unde viindu-i prin sunetul trâmbiţei,
este slava? unde frumuseţea învredniceşte-i pre ei împâră-
chipului ? unde este limba ţiei tale celei cereşti.
care grăia frumos? unde sunt Hristos a înviat, deslegând
sprâncenele sau unde este din legături pre Adam cel
ochiul? Toate sunt pulbere şi întâi zidit şi sfărâmând tăria
^ umbră. Pentru aceasta fie-ţi iadului; îndrăsniţi toţi morţii, ^
Jl milă, Mântuitorule, de noi pă- că s’a oniorît moartea, s'a pră- U
cătosii. datşi iadul împreună cu dânsa, gt
H Pentru ce se înşală omul, şi Hristos a luat împărăţia, cel ^
lăudându-se? Dece se turbură ce s'a răstignit şi a înviat. ^
kn în deşert lutul, cel ce preste Acesta ne-a dăruit nouă ne- ^
^ puţin iară aceiaşi se face? Căci stricăciunea trupului; acesta ^
nu socoteşte ţărâna, că praf ne va scula pre noi şi ne va m
este frământătura, lepădare dărui învierea, şi slavei ace- ^
putrejunii şi stricăciunii! Deci leia va învrednici, cu veselie, ^
^ de vreme ce lut suntem noi pre toţi câţi cu credinţă neabă- ^
^ oamenii, pentru ce ne lipim tută au crezut într’însul, cu
kii de pământ ? Şi de oarece sun- căldură. |
|j| tem de un neam cu Hristos, SIhtA, QIw u I al 2-lea. ^
de ce nu alergăm la dânsul ? Ca O floare se veştejeşte şi g j
Deci toată vieaţa cea muritoa- ca un vis se trece şi se des- M
re şi curgătoare lăsând, să leagă tot omul. Şi iarăşi su- snt
urmăm vieţii celei nestrica- nând trâmbiţa, morţii ca din- ^
H cioase, care este Hristos, lumi- tr'un cutremur, toţi se vor seu- u
narea sufletelor noastre. la, întru întâmpinarea ta, Hris-
Cela ce ai zidit pre Adam toase, Dumnezeule. Atuncea,
cu mâna ta şi ai pus hotar Stăpâne, pre cei ce i-ai mutat
w nestricăciunii şi morţii, Mân- dela noi, aşează-i în locaşurile
î| tuitorule, şi vieţii celei dupre sfinţilor tăi, odihnind sufletele
dar, şi l-ai mântuit de strică- robilor tăi, Hristoase.
dune, mutându-l la vieaţa cea acum, a Născătoarei
dintâi; însuţi, Stăpâne, fă ro- Bucură-te, Marie, Născătoa- | j
Jjţ bilor tăi, pre care i-ai luat de re de Dumnezeu, locaşul cel
iHs
38 « § SAMBATA lă sa t u lu i de CARNK g^

nestricat şi cu totul sfânt, pre­ gâni; iar mucenicii, pătimind,


cum strigă proorocul: Sfânt au dobândit cele ce au poftit.
este locaşul tău, minunat întru Şi cetele acestora se roagă ţie
dreptate! ^ împreună cu ceeace te-a năs­
cut, să odihneşti^ Dumnezeule,
LA STIHOAVNA sufletele pre care le-ai luat, iar
Stih rile pjdobnice ale Iul Teofaii, dla Octolh. pre noi să ne învredniceşti îm­
MU ale eloBulu! de rftnd. părăţiei tale; cela ce ai răbdat
M¥ Slavă, glasul al 0-lea, a lui DaniaBcbin. crucea pentru mine osânditul,
¥^
Mântuitorule şi Dumnezeul
Durere s'a făcut lui Adam
kif meu.
gustarea din pom, de demult

în Edem, când şarpele şi-a Rine este a se mârturi'<i... Sfinte Dumne­
W? vărsat veninul; că printr'însu! zeule, Tatfll nostru...
¥i
a intrat moartea, care mănâncă Şi Troparul; Cela ce cu adâncul Înţelep­
ciunii... Slava, şi acum: Pre tine zid şi liman •
pre tot neamul omenesc. Ci Apoi Ceasul Mu ţ^l Apullsul.
venind Stăpânul, a surpat ba­
laurul şi ne-adăruit nouă odih­
nă. Deci, către dânsul să stri­
«
găm; Fie-ţi milă. Mântuitorule, LA LITURGHIE.
şi pre cei ce i-ai luat odih­
W? Fericirile dla Caoonul Triodului, CAntarea
neşte-! împreună cu aleşii tăi. 8-a şi a O-a Procbiraen, Apostolul către Co-
Hi^ riateol ei al morţilor, către TesaloDiceoi;
4i^ Şi acum, a NăBRâtoarcl. Evanghelia de la Loca, şl a mor(llorde la loan.

Mii
Tu eşti Dumnezeul nostru, CHINONICUL
carele cu înţelepciune toate
Mii Fcriciţi pre care i-fli ales !:i i-ai primit.
¥i
le-ai făcut şi le-ai plinit. Pro­ Doaranp, Sji pomenirea lor in neam şi in neam.
kH oroci ai trimis, Hristoase, ca CADE-SE A ŞTI; Că aceasîă rânduialâ a
«? morţilor se face neschimbată fjl in Sâmbăta
să proorocească venirea ta, şi liusaliilor.
k ii Ucenici ca să propoveduiască De va cădea, in această zi, sfântul sau sfăota
kii al căror liram ii are biserica, slujba morţilor
măririle tale: Aceia au pro- din această Sâmbătă se cântă la biserica ci­
poveduit venirea ta, iar aceştia mitirului, dacă parohiti are biserică apui te a
cimitirului; iar in biserica principală se cântă
<k^ cu botezul au luminat pre pă­ slujba tiramulul.
k^
i!H?

«?
■W?

w?
jjm

r«inrmjTi :vVAtM-Kf^'-v^^wV.t^H^/rk -ncKot^if*?■ M

M
^
H( M

¥^
H
¥^
W
¥^

P
)i^
*Af
¥^
¥¥. U
«

ÎI
^
H(
■f#
U
DUMINICA u

L A S ATU L U I D E C A R N E
4i^ Ş im h iii «tiar» la Voc«roie, iJijpS r«Hlm jl ci*l ylijrtriiijt, râBiftin ' cricit liarhiiiul,
W(
cetiaii Catiamn (oniă. La Doamne strigil-am . punem tl hir * 'n- III
cftntăud dia OctoiL: K fll.hlri aie inv^un ,i .. uio ,ip \ ~•J|(^ i„r «;
Truiilului 1 pooohii <
’(•
ÎI ii.anut ni iMea. Uup/i Podohiii
u
'l'nalâ nădejdea puiiulu'şi. u

and vei vrea să vii să j divanului tău pre toţi, stând


faci judecată dreaptă, ; înaintea ta, puterile cereşti, şi
dreptule judecător, şezând pre oamenii cu frică judecându-se,
punul slavei tale, râu de foc fiecine, precum a lucrat; atun- u
înfricoşând, va trage înaintea cea să-ţi fie milă de noi, şi să
{|
¥¥i
40 «0§ DUMINICA

ne învredniceşti, Hristoase, în ce va să fie celor ce au greşit u


partea celor mântuiţi, ca un preste măsură, şi pre tine cel ^
¥¥. îndurat, cu credinţă te rugăm. prea bun, cu vicleană voe,
te-au mâniat, dintre cari unul
îf Cărţile se vor deschide şi şi cel dintâi sunt eu, ticălosul.
|J| se vor arăta faptele oamenilor Ci,judecătorule, ca un îndurat, ^
înaintea divanului tău celui mântueşte-mă cu mila Ta.
de nesuferit, şi va răsuna toată
^ valea plângerii cu groaznică S la v ft, ( ila s u l a l 8>)ei. ^

scrâşnire, văzând pre toţi cei Când se vor aşeza scaunele


^ ce au greşit trimişi în mun- şi se vor deschide cărţile şi m
cile cele veşnice, cu dreaptă Dumnezeu va şedea ia jude-
^ judecata ta, şi fără de folos cată, o! ce frică va fi atuncea! g*
plângând, îndurate. Pentru a- îngerii stând înainte cu frică ^
ceasta te rugăm pre tine, bu- şi râul de foc curgând, ce vom
nule, să-ţi fie milă de noi, cei face atuncea noi oamenii cei
î l ce te lăudăm, unule, mult mi- vinovaţi cu multe păcate? Şi
lostive. când îl vom auzi chemând pre jw
¥¥,
Trâmbiţele vor suna, şi mor- cei binecuvântaţi ai Tatălui
mânturile se vor deşerta, şi se întru împărăţie, iar pre cei pă-
va scula toată firea omenea­ cătoşi trimiţându-i în muncă, ^
ţ i scă, cutremurându-se; cei ce cine va suferi acea înfricoşată ^
au făcut bine, cu bucurie se răspundere? Ci unule iubito- ^
^ vor bucura, aşteptând să ia rule de oameni. Mântuitorule,
^ plată; iar cei ce au greşit, vor împărate al veacurilor, mai iHf
tremura cumplit văitându-se, înainte până ce va sosi sfâr- ^
în muncă trimiţându-se şi de şitul, prin pocăinţă întorcân- ^
^ ceialeşidespărţindu-se.Doam- du-mă, milueşte-mă. ^
ne al slavei, milostiveşte-te Şi aenm, a Nâicdtoarei, M
spre noi, ca un bun, şi ne în- cea diotftiu, n de rftnd. ^
Wî vredniceşte stării celor ce te-au Vohod ; l.um iDă lin ă ..
iubit pre tine. PfOchlnieDul: Domnul s a impăruţit. ^
Şi colelalte ^
^ Plâng şi mă tânguesc, când
LA MTIE ^
m îmi vine în simţire focul cel
vecinic, întunerecul cel mai Stihlre hramului, după oblceiu. ^
SlavA. Ulfiflul al 7*!ea ^
m dinafară şi tartarul, viermele
cel cumplit şi scrâşnirea din- C unoscând poruncile Dom- ^
' ţiior cea neîncetată, şi durerea nului, aşa să vieţuim: pre flă- ^
on
* •*

U SA TUU II nil (’AKNL §0* 41

mânzi să-i hrănim, pre setoşi ci ştiu, iubitorule de oameni,


W să-i adăpăm, pre cei goi să-i bunătatea ta; păstorul cel bun, JH
W îmbrăcăm, pre streini să-i a- nu mă despărţi pre mine de
Vi ducem în casă, pre bolnavi şi la starea cea de-adreapta ta, ÎH
W
pre ă \ din temniţă să-i cău­ pentru mare mila ta.
tăm; ca să zică şi către noi, Şl ac!um, a Nâs< At nrei, gtflfr

Vi cei ce va să judece tot pă­


Vi mântul: Veniţi, binecuvântaţii Fecioară ce nu ştii de mire,
Vi Tatălui meu, de moşteniţi îm­ care ai zămislit negrăit pre
Vi
Vi părăţia ce s’a gătit vouă. Dumnezeu cu trup, MaicaDum-
Vi
Vi tcum, u N'ăHCă(oarei
nezeului celui prea înalt, pri­ h
Vi meşte rugăciunile robilor tăi,
Suptacoperământul tău, Stă- ceea ce eşti cu totul fără pri­
vi până, toţi pământenii scăpând, hană, care dărueşti tuturor cu­
strigăm ţie, Născătoare de răţire de greşale; primind a-
w Dumnezeu, nădejdea noastră: cum rugăciunile noastre, roa-
w izbăveşte-ne pre noi de gre- gă-te să ne mântuim noi toţi,
^ şalele cele fără de măsură, şi TropHiul, (l« trei o r i;
vî mântueşte sufletele noastre. Născătoare de Dumnezeu Fecioară... Şi ypa-
lalln iim arp H t»flve«!i’ rii. iliipA ohirelii
^ frtco {’:;!:•■ din f’tipteîo Apostolilor.
\,K STIHOAVNA Iar de nu eato lu i'rijfiu io clupft, Acum elo-
Stihklle Octoihulul, diipJi Al!- -Vifa bozeşte. .Troparul Invinrii, SI b v A i^I ai-ura h
NARc&loarel ^1 Apollsiil
W SlaT«, aiaiu' al 81ea

^ Vai mie, înegritule suflete!


^ Până când de la răutăţi nu te
mai curmezi?Până când zaci LA UTRENIE.
^ în lene? Dece nu-ţi adufci a-
injinnezeu esle Domnul, Troparul InTlerlI
minte de înfricoşatul ceas al de două ori; SUvfi, şl «c-um, a Xaucă'oarof
morţii? Dece nu te cutremuri uhHnullt^lc Siibolocli
apol.i’iivftatul Sî Grl^orlo TeoioRul,
4 »^ cu totul de înfricoşata jude- !u trul pârli, dpsjire liihlrea NAracl, caro
cată a Mântuitorului? Oare ce tijcopo a^iii
[{ărbaţi fraţi, dimpreună cu cei săraci..
Vi vei să răspunzi, sau cum vei impA acopA l'olloionl. Anliloancl», I'rociil-
mcmil clasului s| i<;vani'lielia Învierii învie­
să dai seamă? Lucrurile tale rea lui Hristos.ivairiui; :,i).
stau faţă, spre mustrarea ta, SirtvA, i 'ia»^ul al S-loa
i'şile Pocăinţei...
faptele tale te vădesc, pârân- Şl acum, .Vilwi'rtiMuu'i, acpiH!’ giuf
|D cărările măntuirii...
du-te. Deci, o suflete! Vremea Aiiiii Stihira Olasul nl tl-ltm
Vi a sosit, aleargă, apucă înainte Suli Milueşte-raă, Dumnezeule dupre mire
UI şi cu credinţă strigă: Greşit- mila tu...
la luuHimea faptelor mele.(Caut'-U’. lua
w am, Doamne, greşit-am ţie; ] oi. la pu^juia 3)
wk
H
42 DUMINICA go.

Mântueţ;(e, huiniiezeule, i)oporul tău... Şl Glasul tău cel dorit, care va


Ecfonisul;
T u mila ţi cu iodurjlrile... chema la bucurie pre sfinţii
Canoaaele ae pan; al Învierii, did Octoib, cu tăi, să-l aud şi eu, ticălosul,
irmosul pe 4, NAtc&toarei de Dumnezeu şi să aflu nespusa desfătare
po 2 ^ al Triodulul pe 8.
a împărăţiei cereşti.
CANONUI. Să nu intri cu mine la ju
Facerea Iul Teodor Studltul cată, aducând faptele mele,
CAntarea i a, Glasul al 6'lea, IrmOB: cercând cuvintele şi îndrep­
Ajutor şi ai'oporilor... tând poruncile. Ci cu îndură­
rile tale, trecând cu vederea
iua cea înfricoşată
>
a venirii răutăţile mele, mântueşte-mă
^
î l taie, celei cu totul negră- a tot puternice.
^ ite, mă cutremur cugetându-o,
Slavă, a Trcimel.
şi cu frică mai 'nainte o văd;
Wî întru care vei şedea să judeci Unime în trei ipostasuri,
pre cei vii şi pre cei morţi, prea Stăpânitoare, Domnie a
jg Dumnezeul meu, A Tot Puter- tuturor, prea desăvârşit Stăpâ­
w nice, nitoare, stăpânie preste toate,
Wî tu însuţi mântueşte-ne pre noi.
^ Când vei veni, Dumnezeule, Părinte şi Fiule şi Duhule prea
Wî cu mii şi cu negure de puteri sfinte.
jS cereşti ale îngerilor, învred-
jg niceşte-mă, Hristoase, şi pre Şl acum, a N&acitoarei
mine, ticălosul, a te întâmpina Cine a născut fiu nesemănat
pre nori. dupre legea părintească? Pre
Wi Vino, suflete al meu, de ia acesta dar îl naşte Tatăl fără
întru tine ziua aceea şi ceasul de maică. Prea slăvită minu­
jjj întru care Dumnezeu de faţă ne! Că tu ai născut, Curată,
î i va veni; şi te tângueşte şi pre Dumnezeu împreună şi
plângi, ca să te afli curat în om.
w ceasul întrebării. Catavasic.

îl Mă îngrozeşte şi mă înfri» Ajutor şi acoperitor s'a fă-


coşează focul cel nestins al „cut mie spre mântuire, acesta
^ gheenei, viermele cel cumplit, „este Dumnezeul meu,şi*Lvoiu
î l scrâşnirea dinţilor; ci slăbeşte „preaslăvi pre el. Dumnezeul
şi-mi lasă greşalele, şi în sta- „părintelui meu,şi-Lvoiu înălţa
î? rea cea dimpreună cu aleşii „pre el, căci cu slavă s’a praa-
tăi, Hristoase, rândueşte-mă. | „slăvit“.
»c5te^56c:«c *:?>c

•>§ LASATDLITI DE ('AHNE §0» 43

CAQtATCâ l*a, IrlDOs;


eşti lăudată în trei feţe, mân- ^
Intarcfrlo, Do-ininc, pre pia'ra... tueşte-ne pre noi, cel ce ne în- |J|
chinăm cu credinţă stăpânirii M
D omnul vine, şi cine va su-
ferHrica lui? Cine se va
arăta feţei lui? Ci fii gata, o
tale.

Şl acum, a NăBcăloerel
U

^
Î! suflete, spre întâmpinarea lui.
Mai înainte să apucăm să Odrăsilt-ai, Preacurată, cu
plângem, şi să ne împăcăm naştere fără de sămânţă, pre
cu Dumnezeu mai 'nainte de Cuvântul celviu,întrupându-se
W sfârşit, că înfricoşat este di­ în pântecele tău, iar nu schim-
¥^ vanul la care toţi cu grumazii
bându-se. Slavă naşterii tale,
plecaţi vom sta. Maica lui Dumnezeu.

W Milueşte-mă, Doamne, mi- Catavasie.


W lueşte-mă, strig ţie, când vei
¥^
veni cu îngerii tăi, să răsplă­ întăreşte, Doamne, pre pia-
teşti tuturor dupre vrednicia „tra poruncilor tale inima mea,
faptelor. „ceea ce se clăteşte, că singur
Cum voiu răbda nesuferita „eşti sfânt şi drept“.
mânie a judecăţii tale, Doam­ Scdealoa, 0(a«ul a] 6-lea.
ne, neascultând porunca ta?
Ci să te înduri de mine în Gândesc la ziua cea înfrico­
ceasul judecăţii. şată şi plâng de faptele mele
Intoarce-te, suspină, ticăloa­ cele viclene; cum voiu răspun­
se suflete, m ai^^iiite până ce de împăratului celui nemuri­
va lua sfârşit turnul vieţii, până tor? şi cu ce îndrăzneală mă
nu-ţi va închide Domnul uşa voiu uita Ia judecătorul, eu des-
cămării. mierdatul? Milostive Părinte,
Fiule unule născut şi Duliule
Păcătuit-am, Doamne, ca al­ sfinte, milueşte-mă.
tul nimenea din oameni, gre­
şind mai pre sus de cât omul; S l.v l, «
ci mai înainte de judecată fii
mie milostiv, iubitorule de oa­ In valea plângerii, în locul Jf#
meni. ce ai rânduit, când vei şedea, ^
m ilo stive , să faci judecată ^
B Troimel.
dreaptă, să nu vădeşti cele as- |5
Treime neamestecată, nezi­ cunse ale mele, nici să mă ru- H
dită, fire fără început, ceea ce şinezi înaintea îngerilor; ci te 3 J
44 «Og DUMINICA go»

milostiveste, Dumnezeule, şi Dumnezeule, cele ascunse ale ^


5 ^ mă milueşte* tuturor stau de faţă, ^
sl
iŞi AC um , a Niiscătoarei Să nu viu la pământul plân- ^
gerii, să nu văd locul întune- ^
Nădejflea lumii cea bună,
recului, Hristoase al meu, Cu- ^
î§ Născătoare de Dumnezeu Fe-
vinte, nici legându-mă de mâini ^
|j| cioară, a ta singură şi înfrico-
şi de picioare să fiu lepădat SW
^ şată ajutorinţă cer; milosti-
afară din cămara ta, având îm- U
veşte-te spre poporul cel ce
brăcămintea nestricăciunii în- ^
lesne se primejdueşte, roagă
tinată, eu nevrednicul. U
pre milostivul Dumnezeu, să
^ izbăvească sufletele noastre de Când vei despărţi pre păcă-
toată certarea, ceeace eşti una toşi de cei drepţi, judecând
m bine cuvântată. lumea, rândueşte-mă a fi una
din oile tale, alegându-mă din- u
C&Qtarea 4-a, Irmos:
tre capre, iubitorule de oameni,
Auzit-a proorocul de venirea ta... ca să aud glasul tău cel bine ^
WX cuvântat.
^ W osit-a ziua, iată înaintea uşi-
lor este judecata; suflete Făcându-se întrebare de Iu-
priveghează! aici împăraţii îm- cruri şi cărţile deschizându-se, ţ»
preună şi boerit, bogaţii, să- ce vei să faci, o ticăloase su- ^
racii se vor aduna şi îşi va flete! Ce vei să răspunzi la u
lua fiecare om dupre vrednicia judecată, neavând roduri de ^
^ faptelor. dreptate, ca să aduci Iul Hris-
tos. Ziditorul tău? ^
Intru a sa rânduială, sihas-
m trul şi arhiereul, bătrânul şi Auzind cuvântul cel cu plân- ^
tânărul, sluga şi stăpânul, se gere al bogatului în văpaia u
^ vor întreba; văduva şi fecioara muncilor, plâng ticălosul şi mă
iJl se vor îndrepta; ci vai atuncea tânguesc, întru aceeaşi osândă
detoţiceicenuvoraveavieaţă fiind, şi mă rog: Milueşte-mă,
^ nevinovată. Mântuitorul lumii, în vremea ^
judecăţii. U
^
N emitarnicăestejudecata ta,
SlATă, a Treimei ^
neînşelat divanul tău de graiul
^ cel meşteşugit, că nu ascunde P re Fiul din Tatăl, şi pre ^
^ dreptatea vorba cea iscusită Duhul slăvesc, ca din soare Iu- ^
a ritorilor, nici aducerea mar- mina şi raza; însă pre Fiul
H torilor o amăgeşte; că Ia tine, dupre naştere, că şi naştere p
-.5C^3o ;:5K:)ţc
iO§ lă s a tu lu i DK CAHN1-; ^ 45

este, iar pre Duhul dupre ie­ Iartă, Doamne, pre robul tău, m
şire, că şi ieşire este; pre duiri’ ca nu cândva să mă dai mun-
nezeeasca Treime ceaîmpre- citorilor celor amari, îngerilor
una fără început, căreia se celor cumpliţi, între cari nu
închină toată făptura. poate, acolo, a se afla odihnă.
Şl acum, a Nâsc&toarel.
Domnul şi Voevodul dim­
Fecioară, prunc născând şi preună acolo, bogatul şi cel
curăţia păzind, tu cinstită te-ai neslăvit, cel mare împreună şl
arătat, născând pre Dumnezeu ce! mic, se vor îndrepta întoc­
şi omul, pre acelaşi unul în mai ; ci vai fiecăruia, care nu
amândouă chipurile; minunea va fi gata.
ta, Fecioară Maică, spăimân-
tează tot auzul şi cugetul. S lăbeşte, Iasă, Doamne, şi
iartă câte ţi-am greşit ţie, şi să
Catavasie. nu mă arăţi acolo înaintea în­
gerilor, întru osânda focului şi ÎHf
A uzit-a proorocul devenirea
a ruşinii celei fără de sfârşit.
„ta, Doamne, şi s’a temut, că y.T
„vrei să te naşti din Fecioară, F ie-ţi milă, fie-ţi. Doamne, de
„şi oamenilor să te arăţi, şi zidirea ta; greşit-am ţie, iar-
„a zis: Auzit-am auzul tău şi tă-mă; că, din fire, curat numai
„m'am temut, slavă puterii tale, tu eşti, şi altul afară de tine
„Doamne“. nimenea nu este fără spurcă­
Ciotarea 5>a, Irmos
ciune.
noaple mânecând eu... SlavA, a Treimi'i.

U na în fire, pre tine, Treime


C utremur nepovestit şi frică
va fi acolo; că va veni
Domnul, şi împreună cu dânsul
te laud, care eşti fără de în­
ceput, necuprinsă de minte,
lucrul fiecăruia din oameni. Si stăpânitoare, împărăţitoare, u-
cine dar de aicea nu se va nime, prea desăvârşit Dumne­
plânge ? zeu, şi lumină,şi vieaţă, şi făcă­
toare lumii.
R âul cel de foc mă turbură,
Şl acum, a NAncatoarei.
mă topeşte, mă roade scrâşni-
: rea dinţilor şi întunerecul a- 1 ntru cinstită naşterea ta cea
; dâncului; deci, în ce chip şi mai pre sus de fire, legile firii ^
! cum voiu face să milostivesc arătat se desleagâ; că fără să- ^
I pre Dumnezeu ? mânţă ai născut pre Dumnezeu ^
46 DUMINICA got
îw

H cel născut din Tatăl mai’nainte Să nu aud. Doamne, zicân- i î


51 de veacuri. du-mi-se: la-ţi al tău, de la
tine gonit fiind; nici:Du-te în
Catavasie.
n locul cel blestemat! Ci glasul ^
De noapte mânecând eu, iu­ cel dorit al drepţilor. ^
ţ i „bitomle de oameni, luminea- Din porţile iadului izbăveş- 15
« „ză-mă, rogu-mă; şi mă în- te-mă, Doamne; mântueşte-mă
„dreptează şi pre mine spre din prăpastie şi din întunere-
„poruncile taie şi mă învaţă cui cel adânc, din cele de de- ^
î l „Mântuitorule, să fac voia ta“^ subt ale pământului şi din focul ^
^ Cântarea C a, Irmoi: cel nestins, şi de toată altă ^
n pedeapsă veşnică. ^
Ikfi Slri 'at-am cu toată inima..,
H Slav&, a Trelmel. ^
51 ¥ a înfricoşata venirea ta,
5*1-/ Hristoase, când te vei arăta Dumnezeirea, unimea Trei- m
(Hţ din cer, şi se vor pune scau- mii o laud: pre Tatăl şi pre
51 nele, şi se vor deschide cărţile, Fiul, şidumnezeesculDuhjpu-
fie-ţi milă, fie-ţi, atuncea, Mân- terea a unei stăpânii ce se deS’ ^
51 tuitorule, de zidirea ta. parte în trei ipostasuri. ^
n $1 acum, a Năicătoarel ^
51 Acolo nimica nu va putea a-
iHţ juta, fiind judecător Dumne- Tu eşti uşa, prin care singur
5 ^ zeu: nici învăţătura, nici meş- lisus. Fiul tău, a trecut, cel ce
teşugul, nici mărirea, nici prie- a intrat şi a ieşit, şi cheile fe- jHt
teşugul ;fără numai puterea ta, cioriei nu le-a stricat, Curată; ^
51 cea din fapte, o suflete al meu! cel ce a zidit pre Adam. ^
Catavasie.
Acolo împreună va fi dom-
51 nul şi voevodul, săracul şi bo- Strigat-am cu toată inima ^
51 gatul,sufleteîNicitatăvaputea, „mea către milostivul Dumne- |]ţ
H nici mumă va ajuta, nici frate „zeu, şi m’a auzit din iadul ^
51 va izbăvi de osândire. „cel mai de jos, şi a scos din
„stricăciune viaţa mea“.
La înfricoşata întrebare a
H judecătorului cugetând suflete, CONDAC M
Glasul Mu
51 îngrozeşte-te de aicea, găteş-
te-ţi răspunsul, ca să nu te Când vei veni, Dumnezeule,
osândeşti în legăturile cele pre pământ cu mărire şi toate
veşnice. se vor cutremura, şi râul cel
eog LĂSATULUI DE CARNE go* 47

de foc înaintea divanului va upa cele douu (jiltle dm Dumimcilt! Ire- ^


curge, cărţile se vor desciiide cutu, pilda Vdincţului şl Fariseului i)i
pilda Fiului risipitor, duamezteţUi i'a-
şi cele ascunse se vor vădi; riuti au rânduit in ucuastă Duiuiulua pome-
nirea celei cie a doua veuiri a Ouniuuiui,
atuncea să mă izbăveşti de pentru ca nu cumva uuiul, uflâud diu atieie ^
focul cel nestins şi să mă în­ pilde despre iubirea de ouiueni a lai Dum­
nezeu, Sci trăiasca lara nicio spuuau-
vredniceşti a sta deadreapta da-şi; „Duiuuczeu este iutjitor de oatueui!
ta, Judecătorule prea drepte. Dai^ă nia vuiu depărta de păcat, mduta voiu
dobândi toiul ." Au rânduit deci Uauiueze-
eşlii 1‘arinli iu aceasta Duminica pomeuirta
ICOS. Înfricoşatei zile a celei de a duua venin a
Domnului, ca iofrlcuşându I pe oauieui prin
De înfricoşat divanul tău moarte si pritî aşteptarea cniuiiiiior ce vor
să fie, să i iutoarcn spre virtute po cei co ^
aducându-mi aminte, prea bu- trăesc Iară nicio grijă i}i sa uu se mcreadft îHt
mile Doamne, şi de ziua ju­ numai in iubirea sa de oauieni.ciaa se uite ^
!ji la aceea că uumnezeu este un Judecător ÎW
decăţii măînfricoşezşi mătem, drept, care râsplătcifte fiecăruia dupa laptele ÎHt
vădit fiind de cunoştinţa mea. lui. Dealtfel trebuia să vina Judecătorul
sufletelor care au mers mai 'uamte. intr'un
Când vei şedea pre scaunul fel oarecare, sărbătoarea de azi pune oare­
cum astăzi sfârijit tuturor sarbîiioriior, deoa­
tău şi vei face întrebare, atunci rece u doua v e D ire v a Ii cea diu urmă faplă
nimenea nu va putea tăgădui din toHte cele săvârijiie de Dumnezeu pentru
noi. Caci trebue sa avem in vedere câ in
păcatele, adevărul vădindu-le, Duminica viitoare, duiuueiieeştii PuriDU au ^
şi frica cuprinzând. Că tare va alezat pomenirea începutului lumii şi a izgo­
nirii lui Adum din rai, iar in sarbătoarea de
suna atuncea focul gheenei, şi astă/i e.ste pomenirea s{arf?itului tuturor tap-
păcătoşii vor scrâşni; ci mă telor noastre tjl a iiisăţi lumii. iSocotesc că
au alezat această Bâibatoure in Duminica
niilueşte, mai 'nainte de sfârşit, lăsatului de carne pentru a ne opri, de frica
sărbătorii, (lela desfătări iji dela mancari prea ^
şi mă iartă, Judecătorule prea multe şi pentru a oo indemna spre dragostea ^
drepte. de aproapele, iji altfel: se pune aici săi bă- ^
toarea de faţă, pentrucă din pricina desfălârii
a:n fost izgonit! din rai şi um ajuns sub ju-
decată »:i blest(‘in, !^i puntrucă in Duminica ^
viitoare avem să fim izgoniţi din rai, in chip JHt
simbolic, prin Adam, pânâ când va veni liris-
stos spre a ne duce iarăşi in rai.
SINAXAR Sc numeşte a doua venire, pentru motivul
că Întâia oară Hristos a trăit cu trupul printre
l.ADUMINICA l.ĂSATtlI.LlI 1M-; CAKNH uoi, dar blând şi Kâr.i slava. La a doua venire,
insa, va veni din cer cu minuni mai presus
de fire ţi cu mare stnilucire; va veni in
i^loaxarul dio Mlnui, apoi acesta trup ca să fie curoscut do toţi că el este cel
In aoeeaiji zi facem pomeoirca veoirci a care a venit iutdia oară spre a mântui nea­
mul omenesc, iar acum a doua oara. ca să-l
doua, intru siavfi. a Domnului nostru lisus
judcce da(‘ă a [âzit bine poruncile ce i-au
Iliistoti, fost date. Nimeni nu ştie când va îi venirea
lui. Domnul a ascuns-o cliiar lipostolilor săi.
Cu toate acestea a arătat că inainte de ve­
STimiiu.
nirea sa vor fi unele semne, lămurite mai
C&Q(1 Jiiilecătiir»' tuturor v;i sta jiulenând pe larg de unii din sfinţi. Se spune că a doua
venire va fi (lupii treccrea celor şapte mii
[(lAmântul, de ani. Înainte di> veniK-alui va veni Antihrist.
Sfi mă judeci, vrednic Hlml de cuvântul: Se va na^te, după cum spune sfântul Ipoiit
[„Veniţi 1» m iue!' »1 Romei, dintr'o femee deslrâoată, fecioară
JS 48 ««§ D(JM1NICA §0»

cu numele, dintru Evrei, din seminţia iu) Dan, am fost şi aţi venit ia mine. lutrucat aţi făcut
riul lui lacov. Se vu purta ca şi cum nr trai unuia dintre aceşti mai mici, mie aţi 1jU ' u i 1“
(lupii ilrislos, va lace minuni, câte u făcut şi Aceste î'apte bune poate să le facă oricine
ilrislos, va învia morţi, roluşi pe loaie le după puterea sa.
va [ace in chip miouinoe, d u c u adevărat; Aşa dar, atunci toată limba va mărturisi câ
!ji naşterea şi trupul toate celelalte minuni, Domnul este lisus ilnstos imru sinva lui Dum­
după cum zice Apostolul- „Atunci, zice el, se nezeu Taiâl.
Va descoperi fiul pierzării, cu toata puterea Ciiiuurlie despre care vorbe.ţte slănta l>
şl Bemne !;i miauni mincinoase". Dar, dupft vanghelie sunt acestea; acolo va fi plangerea
cum spune loan Damaschin. nu se va iotrupa şi scrăşnirea dinţilor; viermele lor nu se va
diavolul, ci va Ii un om născut din deslrâ- sfârşi şl focul lor nu se va stinge; şi „arun-
nare. Va lua asupra sa toată lucrarea sata­ caţi-l in intunerccul te l mai diu afa ra !“ . Pe
nei ţi se va arăta pe neaşteptate Apoi se toate acestea Biserica lui Dumnezeu holărit
va arăta bun şi blând tuturora. Va Ii atunci le primeşte.
îoamete mare. Va veni, aşa zicâud, in aju­ Biserica iui Dumnezeu socoteşte că des­
torul poporului; va cerceta dumnezeeştile fătarea şi inipai'âţia corurilor este petrecerea
Scripturi; va ţine post şi va I i silit de oa­ sfinţilor cu Dumnezeu, strălucirea ce o vor
meni să He ales împărat. Va iubi mai cu avea şi urcarea la Dumnezeu ; iar ( tiinul şi
seamă pe poporul evreu, se va aşeza io Ie ­ întunerecnl şi cele asemenea este depărta­
rusalim şi va zidi templul Iudeilor. Cu şapte rea de Duiiiiiezeu şi mustrarea sifletelur pri­
timpuri înainte, după cum zice Uanlil, va cinuită de conştiinţa că au Tds I lipsite, din
v e D lE Q O h ş i Ilie, propoveduind poporului să pricina nepăsării .■;i a desfătării trecătoare,
nu l primească. Antihrist Insă ii va prinde de strălucirea duninezecascâ,
şl-l va munci, apoi le va tăia capetele. Cei t’u iubirea ta de oameni cea negrăită, Hris-
cari vor voi sâ râmână crediocioiji vor îugi toase Dumnezeule, invredniceşte-ne de gldsul
departe; pe cel care li va f(ăsi in munţi li tău cel dorit, numără-ne in rfindul celor de-
va ispiti p[in draci. Dar, din pricina celor a-dreapta ta şi nc milueşte pe noi. Amin,
aleşi, se vor micşora cele şapte timpuri. Va
îi îoameto mare; toate stihiile lumii se vor «.'ftntarcrt 7-a. JrraoB'
schimba incăt aproape să dispară toate.
<i reşit-am fără de lege ,
După acestea va II pe neaşteptate venirea
Domnului din cer, ca un îulger, mergând
Înainte cinstita lui cruce. Râu de loc cloco­
titor va merge Înainte, curâţiod tot pământul
de oiiasnie. Îndată, va Ii prins Antihrist şi
slugile lui şi vor li daţi focului veşnic. I.a
S ă cădem, credincioşilor, şi
să plângem mai înainte de
judecata aceea; când cerurile
sunetele de trâmbiţe ale îngerilor, va veni
deodată, deia marginile pământului şi din vor pieri, stelele vor cădea şi
toate stiiiiile, tot neamul omenesc in Ierusa­ tot pământul se va clăti; ca
lim, căci acesta este centrul lumii, şi acolo
vor sta tronurile de judecată. Toţi oamenii se să aflăm milostiv, la sfârşit, pre
vor schimba intru nestricăciune cu propriile
lor trupuri şi suflete şi vor avea aceeaşi
Dumnezeul părinţilor.
formă. însăşi stihiile lumii vor primi o schim­
bare în mai bine. Domnul, printr’un singur N emitarnicăva fi întrebarea,
cuvânt, va despărţi pe drepţi de păcătoşi. înfricoşată va fi acolo jude­
vor merge lucrătorii faptelor bune spre a
primi viaţa veşnică, iar păcătoşii iarăşi spre cata, unde înaintea judecăto­
a primi chinul veşnic. Şl nu vor inceta nici­
odată acestea, nici viaţa veşnică, nici chinul
rului nu se va tăinui nimica,
veşnic. unde nu va fi cu putinţă a se
ÎI Dar troliue să se ştie câ llristos nu va în­ face făţărie cu daruri; ci fie-ţi
treba atunci nici de post, nici de sărăcie,
nici de minuni, cu toate că sunt bune şi a- milă de mine, Stăpâne, şi mă
H cestea, ci de cele ce sunt cu mult mai bune
apără de mânia ta cea înfri­
decât acestea, de milostenie şi do milă. Va
spune drepţilor şi păcătoşilor şase lucruri: coşată.
..Am flămânzit şi mi-aţi dat să mănânc; am
însetat şi mi-aţl dat să beau; străin am fost D omnul vine să judece, cine
şi ni’ati primit; gol am fost şi m'aţi îm brăcat;
bolnav am fost şi maţi cercetat; in temniţă va suferi arătarea lui? înfri­
•Og LÂSATUUJ1 DE CAHNF ^ 49
H
coşează-te, ticăloase al meu Şi acum, a Născătuarti
suflete, înfn'coşează-te, şi-ţi Ieşit-a Dumnezeu, Cel prea ^
găteşte lucrurile tale spre ie* frumos, din cămara pântece-
şirea ta; ca să afli milostiv şi lui tău, ca un împărat îmbră- s*
îndurat pre însuşi Dumnezeul cat cu haină ţesută de Dum-
părinţilor. nezeu, roşită în văpseaua cea ^
Focul cel nestins mă turbu­ de taină a prea curatului tău U
ră, şi îngrozirea cea amară a sânge, ceea ce nu ştii de mire,
¥^ viermilor; iadul cel stricător şi împărăţeşte tot pământul. îHt
de suflet mă sperie, şi în dea-
¥i jiins de umilit nici de cum nu Ciiiavasto.

n mă fac; ci, Doamne, Doamne! Greşit-am, fâră-de-lege am


H
n mai ’nainte de sfârşit, întăre- „făcut, nu ne-am îndreptat îna- ^
şte-mă cu frica ta. „intea Ta, nici am păzit, nici
^H( Cad înaintea Ta şi aduc ţie, „am făcut precum ai porun- ^
n „cit nouă. Ci nu ne părăsi pre M
H ca nişte lacrimi, graiurile me­
>x
le. Greşit-am, precum nici pă­ „noi până în sfârşit, Dumne- U
n „zeul părinţilor*^ M
n cătoasa n'a greşit, şi fără-de-
H
H lege am făcut ca altul nime­ Cflntarcii 8 h J p iq u h ' ^
nea pre pământ; ci Te îndură, p r e cei ee-l slăvesc o^liic.. ^
H Stăpâne, spre făptura Ta, şi
iarăşi mă chiamă. ugetand Ia întâmpinarea M
Intoarce-te, căeşte-te, desco­ înfricoşatei venirii Tale ^
iH(
H peră cele ascunse, zi lui Dum­ celei de a doua, Doamne, mă
cutremur de certarea Ta, mă îHt
iHî nezeu, celui ce toate le ştie:
H Tu ştii ascunsurile mele, unule tem de mânia Ta şi strig ţie: H
Mântuitorule; Tu însuţi mă Mântueşte-mă de ceasul acela gj
niilueşte, precum cântă David, în veci. S
dupre mare mila Ta. Când vei judecaTu,Dumne-
Slavă, 6 Trelmel. zeule, toate, cine din pămân- h
teni, fiind înconjuraţi de pa- ^
Pre trei, ca pre unul, întru
timi, vor suferi? Că atunci ^
o fiinţă, şi unul în trei feţe Te
focul cel nestins şi viermele
laud; acestea sunt: Tatăl, Fiul
cel neadormit va cuprinde în
şi Sfântul Duu; o putere, o
veci pre cei osândiţi. m
voie şi lucrare; un Dumnezeu
întreit sfânt, o împărăţie sin­ Când vei chema toată sufla- ^
gură stăpânitoare. rea la olaltă, ca să iei seama,
50 «0§ DUMINICA §0»

H Hristoase, mare frică va fi a- cămară, a luminat lumină mare


tuncea, mare nevoie, de oa- celor din întunerec; pentrucă
rece numai faptele singure vor strălucind soarele dreptăţii,
ajuta în veci. lumea a luminat, Curată.
¥¥.
Judecătoruie a toate, Dum- Catavasie.
nezeul meu şi Doamne, fă să Să lAudăm biae 8& ouv&nt&m...
aud atuncea glasul Tău cel do-
H rit, să văd lumina Ta cea mare, Pre cel ce-1 slăvesc oştile
m să privesc la corturile Tale, să „cereşti, şi de dânsul se în-
mă uit la slava Ta, bucurân- „fricoşează Heruvimii şi Se-
|î| du-mă întru toţi vecii. „rafimii, toată suflarea şi făp-
„tura lăudaţi-L, binecuvân-
Drepte judecătoruie, Mân- „taţi, şi-L prea înălţaţi întru
tuitorule, milueşte-mă şi mă
„toţi vecii“ .
m scapă de focul şi de îngrozi-
H rea ce am să întâmpin pre Cântarea f^a, Irmos.
H dreptate la judecată; lasă-mi N aştena zămislirii...
lîjl mai înainte de sfârşit mân-
omnul vine ca pre păcă­
"a
tuire, prin fapta bună şi prin
V• I w
pocamţa. D toşi să-i muncească, pre
drepţi să-i mântuească; să ne
^ Când vei şedea, judecăto- înfricoşăm şi să plângem, şi
rule, ca un milostiv, şi vei ară-
să luăm simţire de ziua aceea,
|[|| ta, Hristoase, înfricoşată slava întru care descoperind cele
ta, o, ce frică va fi atuncea! nearătate şi cele ascunse ale
ţjţ Cuptorul arzând, şi toţi temân-
oamenilor, va răsplăti cele du­
du-se de judecata cea nesu- pre vrednicie.
W, ferită.
Infricoşatu-s'a şi s'a îngrozit
4^^ rioecuvantAm pro Talâl..
Moisi văzându-Te din spate;
Pre un Dumnezeu dupre fi­ dar eu ticălosul cum voiu suferi
ţi inţă cinstesc, trei feţe laud du- văzând faţa Ta atunci, când
m pre osebire; altele, iară nu de vei veni din cer; ci să-Ţi fie
^ altfel; că Dumnezeirea una milă de mine, Doamne, cu în­
este, în trei feţe: Tatăl, Fiul durare căutând spre mine.
si dumnezeescul Duh.
Daniil s’a temut de ceasul
SI acum, a Nâscătoarci. întrebării, iar eu ticălosul ce
^ Din luminatul pântecele tău voiu pătimi, Doamne, viind la
4 H4 ieşind Hristos, ca un mire din acea zi înfricoşată? Ci îmi dă
*0§ LEA T U LU I UE CARNE gc» 51

mai ’nainte de sfârşit, cu plă­ Şl acum, a Nâscăto&rei.

cere a sluji Ţie, ca să dobân­ Minunea naşterii Tale mă ui-


desc împărăţia Ta.
meşte,ceea ce eşti cu totul fără U
R)cul se găteşte, viermele prihană; spune cum ai zămi-
se rândueşte; cinstea veseliei, slit fără sămânţă pre Cel ne- m
iertarea, lumina cea neînse­ cuprins? cum ai rămas Fe-
rată, bucuria drepţilor. Deci, cioară, născând ca o maică? s*
cine este acel fericit, ca să Acest lucru preste fire, cu ere-
scape de munca celor dintâi, dinţa primindu-l, închină-te
şi să moştenească cele de a Celui născut, căci câte le vo- ^
doua? eşte le şi poate.
Să nu mă întoarcă dela faţa Catavaeie. îHt
Ta, Doamne, mânia urgiei Ta­
le, nici să aud glasul Tău cel de Naşterea zămislirii celei fără
blestem trimiţându-mă în foc; „sămânţă este netălmăcită, ro- gj
ci să intru în bucuria cămării „dul Maicii celei fără de băr-
H Tale celei nestricăcioase, şi eu „bat este nestricat, că naşte-
atiincea, cu sfinţii Tăi. „rea lui Dumnezeu înoeşte fi-
„rile. Pentru aceasta, pre Tine,
Mintea mi s’a rănit, trupul
„toate neamurile, ca pre o m
mi s'a trândăvit, nii se bolnă­
„Maică mireasă a lui Dumne-
veşte duhul, cuvântul a slăbit,
„zeu, cu dreaptă credinţă te ^
vieaţa mi s'a omorît, sfârşitul slăvim". U
este lângă uşi. Pentru aceasta,
ticălosul meu suflet, ce vei LUMINANDA
ace când va veni judecătorul 8 laviorll dio Octoih; apoi sTrlodului, dupA ^
să cerce ale Tale? Podobla.
îHr

Slavă, a Trelmeir Cu ucenicii să ne suim ••

Unule, născătorule al unuia, Lazm acea înfricoşata a ju- ^


Părinte al Fiului celui unul decăţii şi a slavei Tale celei ^
născut, şi unule Fiule al unuia, negrăite gândind, mă îngro- ^
umină şi strălucirea luminii, zesc cu totul, Doamne, şi tre- ^
şi unule Duhule sfinte, numai murând strig cu frică: Când
al unuia Dumnezeu, care eşti vei veni, Hristoase Dumne- m
cu adevărat Domn al Dom­ zeule, cu slavă pre pământ, ^
nului; o Treime, unime sfântă, ca să judeci toate câte sunt, m
mântueşte-mă pre mine, cel atuncea să mă izbăveşti de
ce grăesc de dumnezeirea Ta. toată munca pre mine ticălo- ^
ÎHr
52 fO§ DUMINICA go*

sul, învrednicindu-mă a sta sta de faţă înaintea ta. Şi vor


deadreapta Ta, Stăpâne. plânge şi se vor tângui şi în
focul cel mai dinafară vor
Slnv:\
merge cei ce nici odinioară
l^ id o b lc ; F e m e i a u z iţi...
nu s’au pocăit; iar ceata drep­
lată vine ziua Domnului A ţilor va intra în bucurie şi în
Tot Stăpânitorului, şi cine va veselie, în cămara cerească.
suferi frica venirii lui? Căci
8 (lh : Marturisi-ni?i-voiii (ie. Doamne, cu toată
cuptorul arzător şi ziua mâniei jtiiin!! nica, s(iune-voi toate miiiUEile 'l'ale-
este, întru care Judecătorul va
şedea, dând fiecăruia dupre O ! ce ceas va fi atuncea, şi
vrednicia faptelor. ce zi înfricoşată, când va şe­
dea Judecătorul pre scaunul
iicuni. Ii NAscâtoarel cel înfricoşat! Cărţile se vor
La ceasul întrebării şi al ve­ deschide, şi faptele se vor vădi,
nirii celei înfricoşate a Stăpâ­ şi cele ascunse ale întunere-
nului celui iubitor de oameni, cului se vor arăta; îngerii vor
gândind, cu totul mă cutre­ alergaîmprejur, adunând toate
mur şi, întristându-mă, strig neamurile. Veniţi de auziţi îm­
către Tine, prea drepte jude­ păraţi şi domni, robi şi cei slo­
cătorul meu si »
unule mult în- bozi, păcătoşii şi drepţii, boga­
durate: Primeşte-mă pre mine ţii şi cei săraci, că vine Judecă­
cel ce mă pocăesc, pentru ru­ torul, cel ce va să judece toată
găciunile Născătoarei de Dum­ lumea. Şi cine va putea sta îna­
nezeu. intea feţii lui, când îngerii vor
sta vădind lucrurile, cugetele,
l \ L A U D K
şi gândurile cele din noapte şi
stiliiri din Octoih 4 ale ÎDvlerit i^l 1 a lui
Ariatollis M Triodului aceste 4 idlomole
cele din zi? O, ce ceas va fi
Glasul al G-loa.
atuncea! Ci mai ’nainte de ce
va sosi sfârşitul, sârgueşte-te
Gândesc la ziua aceea şi la suflete, strigând: Dumnezeule,
ceasul, când avem să stăm întoarce-mă şi mă mântueşte
toţi goi, ca nişte osândiţi, îna­ ca un îndurat.
intea nemitarnicului Judecă­
tor; că atuncea trâmbiţa va Glaiul al B-lea.
sima tare, şi temeliile pămân­ Stih; Veseli-iuft-voi şi mă voi bucura ihtru
tine, cânta voi numele tău, loalti',
tului se vor clăti, şi morţii din
mormânturi vor învia, şi toţi Daniil proorocul, bărbatul
de o vârstă se vor face; şi doririlor fiind, dacă a văzut
cele ascunse ale tuturor vor puterea lui Dumnezeu, aşa a
M m
•0§ U SA TU LU I DE CARNE §o> 53 ^

Strigat: Judecătorul a şezut şi LA LITURGHIE.


cărţile s’au deschis. Vezi, su-
Fericiriic diti Octoih pe O iţi ilin ('auoniil
flete al meu, de posteşti, nu Triodiilui, căutarea l>-a. |ie 4
ti defăima pre vecinul tău. Pere­ Apostolul fîftirc (VjrintHuf; llvanKlielia
dola Mntuiu.
ţi şte-te de bucate, dar nu osândi
CHlNONICin.
^ pre fratele tău; ca nu cumva
L ăudali pre Dniiiiiul diu ceruri...
^ trimiţându-te în foc, să te to-
Altul:
peşti ca ceara; ci fără împie-
H ucuraţi-vă drepţi intru Domnul.,.
||| decare să te ducă Hristos întru
U
împărăţia Sa.
Glasul l-In.

^
Scoală-ic. Doamne. Dumnozeul meu,
inaHâse mâna ta. du uita pre săracii tăi
DUMINICA SEARA. m
u
pâDă la sfârşit. u
La D oamne slrigat-am.. cânlĂju. după oM u
Să ne curăţim mai *nainte celu. 3 Stihiri din Uctdih 9( 3 ale Sîftniulul u
dela Mineiu. Slavă $1 uouQ], u Nâflcâtoarci
pre noi, fraţilor, cu împără-
teasa bunătăţilor; că iată a LA SllHOAVKA
îHî venit, aducându-ne nouă bo- eăDtăm, diD Triod. Saniuylasuica zlJet
găţie nepieritoare; potoleşte Olasul al 8-lea. u
u
^ umflarea poftelor şi împacă ăcomind, ne-am supus go­
^ cu Stăpânul pre cei ce au gre-
şit. Pentru aceasta cu veselie
L liciunii celei dintâi, biruiţi uu
fiind de gustarea cea amară,
u

să o primim pre dânsa, stri- şi dela Dumnezeu ne-am le­ u


gând Iui Hristos Dumnezeu: pădat. Ci să ne întoarcem la u
Ceia ce ai înviat din morţi, pocăinţă, şi să ne curăţim sim­ u
îl păzeşte-ne neosândiţi pre noi, ţirile asupra cărora este răs- uu
^ cei ce Te slăvim pre Tine, cela boiul, făcând începerea pos­
^ ce însuti esti fără de păcat, tului; cu nădejdea darului
w
^ Slavă, tot aceata.
inimile întărindu-ne, iar nu u
Şl acum, a N&scâtoarel:
cu mâncările, întru care cei
Prea liiiiecuvâiitiilă eşti ..
ce au umblat nu s'au folosit.
u
^ Doxolojţia mare, Ecteaiile şl Apolliul.
Şi întru acest chip vom mânca u
Apoi obi^aalta Libe, la pridvor, la cârc
Mielul lui Dumnezeu, întru
^ ointtffl Slavă si acuui, Slihlra Evangheliei, sfânta şi purtătoarea de lu­ u
^ dela Utrenie.
mină noaptea învierii. Cel ce
Apoi BA ceteşte lavăţitura Cuviosului Teo-
^ dor Studltul, şl celelalte după oblceiu. s’a adus junghiere pentru noi
Ceasul Mu «1 ApoUaul depila. şi s'a împărtăşit pre sine u-
cenicilor la Cina cea de taină;
I
! $ îîm î:
care risipeşte întunerecu! ne-
m n
¥¥i m
54 •08 LU NI d im in e a ţ a §0»

S ă luilin aminte de noi...


¥¥; cunoştinţii cu lumina învierii
Sale. După a doua Stiiiologle. «ântAm din Tried
sedeaina, glasul Mu.
Sllh; răfre tine am ridicat ochii mei... Fodoble; Piatra tiind pecelluila...

Tot BCC8 BI& 8 aiD0 glaBiiic&.


eschisu-s'au porţile dum-
^pol Stih; Milueşte-ne pre

A mucenicilor.
noi, Doamne...
D nezeeştei pocăinţe, să ne
apropiem cu grabă curăţin-
Mucenici ai Domnului, tot du-ne de mâncări şi de pofte,
locul sfinţiţi şi toată boala tă­ ca nişte ascultători ai lui Hri-
m măduiţi. Şi acum rugaţi-vă, să stos, Cel ce a chemat lumea
se mântuească din cursele vrăj­ întru împărăţia cerească. Ze-
maşului sufletele noastre, ru- ciuiala a tot anul aducând
¥^ gămu-vă. împăratului tuturor, ca şi în­
vierea Lui, cu dragoste, să o
Slavd, şi acum; a Născfttoarol
¥^ vedem.
W? Cele cereşti te laudă pre
¥^ tine, cea plină de dar Maică, SIiT&, fot Bceuta.

¥i care nu ştii de mire; şi noi Şi aoum, a N&Bcătoarel

¥i slăvim naşterea ta cea neur­ prea sfântă Fecioară, întin-


mată, Născătoare de Dumne­ zându-ţi dumnezeeştile tale
zeu. Roagă-te să se mântu­ mâini cu care ai purtat pre
iască sufletele noastre. Ziditorul, care s'a întrupat cu
W dumnezeirea, roagă-L ca să ne
Să se ia aminte
izbăvim de ispite, şi de patimi,
Cade-se a şti că, iucepâiid din această zi
pâDu la Sâmbăta din săptămâna a t^asea. Sti- şi de primejdii, noi cei ce te
hoavneie Vecerniei şi Utreniei dlo Octoih lăudăm pre tine cu dragoste
se lasfi şi, ia locul lor, se câutu stihirile samo-
glasnice ale zilei din Tried. şi strigăm ţie: Slavă Celui ce
Tipicul despre loaintea-prăsnuirii întâm­ s’a săiăsiuit întru tine; slavă
¥¥i pinării Domnului, caută-1 la sfârşitul cărţii,
¥i la lit, B- Iar tipicul despre Praznicul întâm­ Celui ce s’a născut din tine;
¥¥. pinării, caută -1 la lit.D-
slavă Celui ce ne-a liberat pre
W? noi prin naşterea ta.

In Lunea brânzei Canoanele se cftntă, după obiceiu. din Octoih


şi din Minelu. iar la CÂntările la care Trlu-
dul are Trlcântare, lăsăm din Octoib amân-
douA canoanele şl punem; Trlcântarea din
LA UTRENIE, Triod 9l canonul din ^Qneiu.

î U D umnezeu este Domnul..Troparul Sfân- CANONUL


j tulul, de 2 ori; SlavA ol acum, a Născătoarei,
: dup.'i iduHul troimrulul. După tntâia Stihologie, al Bf&ntului din Minriu cu Irmoiul pe O «i
i cÂntnm Sedcalna dlo Octoih, ţi cotim cuvântul aceaită Tricftntare: compunere a lui loelf.
;marelui Vasiile, despre post, cu Începutul: Cântarea 1 a, |laiul l-iu, Irmos;
i, jA v-\Va C' ( t o
^ - e W K .eit.^ - în SÂITAMAI \ BRÂNZEI go»
j^'ioro^" 5n^"W i^"^rTi
Cântare de biruinţă... tot cmstită săptămână de acum,
*1 ¥ uminate sunt cele dinain- mai ’nainte curăţitoare, vestin-
L tea prăznuirii înfrânării; du-neprimăvarasfântului post,
*1 strălucite sunt astăzi începu- care luminează trupurile şi su­
turile postului. Pentru aceasta fletele tuturor.
să alergăm împreună, fraţilor, Sîavfl. a Treimei-
^ cu nădejde şi cu multă osârdie.
N eamestecată, nezidită Tre­
Lui Adam, strămoşului, ur- ime sfântă, unime prea bună,
mând cu călcarea de poruncă, Părinte şi Fiule şi Duhule cel
î l m’am scos din desfătare eu de o fire, păzeşte pururea pre
*1 ticălosul. Drept aceasta cad cei ce seînchinăţie cu credinţă. U
înaintea ta cu pocăinţă şi cu
Şl Qcum, a Nâscfitoarei.
plângere: Doamne, mântue-
m şte-mă. Biruitu-s'au hotarele firii în­
tru tine. Fecioară, cu totul cu­ U
începutul umilinţii şi al po- rată, că născând fără de băr­
căinţii este înstreinarea de
bat pre Dumnezeu, ai rămas U
răutăţi şi oprirea de pofte. curată, ca şi mai 'nainte de u
Pentru aceasta să ne sârguim naştere, iarăşi, nevătămată. U
a face tăerea lucrurilor viclene.
Irmosul
^ A Născătoiirel.
Cântare de biruinţă să cân-
De noaptea păcatelor fiind „tăm toţi lui Dumnezeu, cel
^ întunecat, la tine acum alerg „ce a făcut minunate semne,
^ cu deadinsul Stăpână, ceea ce „cu braţ înalt, şi a mântuit
m ai născut pre Hristos, soarele „pre Israil, că s’a prea slăvit“.
dreptăţii, celor dintru întune-
rec; mântueşte-mă. După a .S-a cAntare. Sedcalna (iela Miuelu.
Slavă, şi acum; a Nâscătuarcl. După a G*»
Mtâ Tricâotare căotare, coudacul ei Icosul sfântului.
Glas iţi Irmo8 acelaşi Cântarea H-a, irmos. u
D e care se iofricoşcazâ...
i||tf
lată, mai 'nainte s'a deschis
p uşa pocăinţii, veniţi dar iubi- ieaţa mea toată în desfrâ-
terilor de Dumnezeu, să ne
sârguim să intrăm printr'însa,
y nări cheltuindu-mi, m’am
făcut rob amarilor şi viclenilor
m mai ’nainte până ce nu o va cetăţeni. Ci acum, pofind să
închide pre ea Hristos nouă, mă întorc către îndurările tale,
î l ca unor nevrednici. Hristoase, nu mă trece.
^ Apropiatu-s’a această întru ; Petrecerea vieţii mele este
"îs
'JkJx. a»
«i 56 «Og LUNI niWlNEAŢA ^
^ ^---- ^
cumplită şi ruşinată, iar mila închinăm şi cu credinţă Teslă- ^
îndurării tale este nemăsu- vim. Mântueşte pre robii Tăi
rată, iubitorule de oameni, de toată vătămarea. ^
M
^ Mântuitorule; ci îmi dă vre- ii
Şl acum, a N&scÂtoarei
^ me de pocăinţă mie, celui ce
cer şi cu dragoste Te laud. Bucură-te, întru tot fericită ^
curată Fecioară; bucură-te, M
îl Vieaţa cea ticăloasă a lui slujitoare şi Maică a Domnu- ^
Cain am poftit, vrednicia minţii
lu i; bucură-te acoperemântul ^
mele omorându-mi cu adevă- lumii, Născătoare de Dumne- j|jt
^ rat, şi tremur, Făcătorule de zeu, binecuvântată Marie, cu
UI bine, de judecata Ta; să nu totul luminată.
mă osândeşti cu acela în veci.
[rmoBul:
A NAsciiiuarel do Dumu^^Pii
Să lăudăm, h nesa <'uvâiujiin..,
F ecioară prea lăudată, care
ÎS singură eşti ajutătoare tare Cântarea celor fără de trup ^
credincioşilor către Dumne- „aducem ţie, ca şi tinerii în
zeu, izbăveşte-mă de întune- „cuptor; şi cântând, zicem
î? rec şi de munca ce este gătită „Binecuvântaţi lucrurile Dom- ^
celor ce vieţuesc rău. „nului pre Domnul“. M
kx
^ AU canon, IrmoR: Câfltarea 9 a, [rmos: ^
Cântarea celor fără dc Iru p ,. Norul cel purliiîor... ^

Ig Aceasta este vremea pocă- U paşnică aşezare, cudra-


inţii, pentru aceasta cu bun
gând să începem fraţilor, stri- C goste curată, să primim ^
credincioşii, prea sfinţită vre-
m gând: Binecuvântaţi lucrurile mea sfântului post, cerând ier- | J
Domnului pre Domnul. tare de cele ce am greşit fie- îHt
Astăzi de mâncări lepădân- care, ca să dobândim bucuria
^ du-ne, să ne sârguim a ne le- cea de acolo.
m păda şi de lucrarea păcatelor, u
pocăindu-ne şi dupre vrednl- lată vremea pocăinţei, înce-
jg cie strigând: Binecuvântaţi lu^ put este aceasta de înainte
prăznuire a postului. Scoală,
^ crurile Domnului pre Domnul.
suflete al meu, cu căldură; ^
BinecuvftDUra pro Tatâl... împacă-te cu făcătorul de bine, p
|[| A Treimul- Dumnezeu, ca să scapi de ^
p S lavă ţie, Treime sfântă, ne- acea judecată dreaptă şi în-
văzută, căreia întru unime ne fricoşată cu adevărat. 'Q
îHf
*
'icsCcdgc
In SjUT'AMANA BUÂNZIiI ^ 57

Intrările şi uşile cele din slăvesc în Treime unimea cea ^


ţi 'naintea postului, să nu le nedespărţită şi de un scaun. H
îtk spurcăm nimenea, cu neîn- acum, a Ndsoătuarei
H frânarea şi cu beţia. Ci prin
curăţia gândurilor, cu osârdie T u eşti lauda credincioşilor, „ .
să intrăm, ca să luăm cunu- Fecioară, nădejdeaşifolosinţa.
P nile nestricăciunii şi rodurile Pre tine cu versuri de cântări M
ostenelelor, după vrednicie. te slăvim neîncetat, Născă­
toare de Dumnezeu Marie;
^ k N&scătoarei de Dumoeceu. mântueşte pre robii tăi.
î i Nu înceta rugând pentru noi IrmoHul:
UI pre Cel bun, care singur ştie P re tine, uşa cea văzută de
neputinţa noastră, să izbă- „lezechiii profetul, prin care ^
m vească de foamete şi de pier- „nimenea n*a trecut, fără nu-
zare de cutremur şi de toată „mai Dumnezeu singur, Năs- ^
m răutatea, cetatea care te cins- „cătoare de Dumnezeu Fe- p
teşte pre tine, Născătoare de „cioară, cu cântări te slăvim“. gj
S Dumnezeu, nădejdea pămân-
ţ| tenilor. Svetliim, din Octoih, SIfivft, h sîâutuîul
dauA arc; iar dacu nu, Slavâ acum, a
N'ăHcâtoarei.
Mi Irmoi;
pre line, u^u cea văzută,., LA 8TIH0AVNA

isamo^lasnica, {?lasui al ^
Intrat-a vremea pocăinţii,
îl nu pregeta suflete al meu; In toată vremea postul este U
dă pâine flămânzilor, roagă-te de folos celor ce-l iubesc şi-l
Domnului zi şi noapte şi în fac pre dânsul. Că nici supă- m
H tot ceasul, ca să te odihnească. rările drăceşti nu îndrăznesc ^
asupra celui ce posteşte, ci SHt
precum ne-am părăsit de încă şi păzitorii vieţii noastre, g!
cărnuri şi de multe mâncări, îngerii, mai cu deadinsul stau
aşa şi de toată vrajba cea pre lângă noi, cei care ne cu- ^
jg către aproapele, de desfrânare răţim cu postul. ^
S şi de minciună şi de tot răul ytiii ■ mpliitu-ne-sni dimitieala de miia..,
n să fugim. !^i iarăi^ acccaşi Stlhlrn. ^
S tlb , ţ;i fîî fie liimisa Domnului... ^
M Slavft, a Troimei:
>Hp
A mucoDlcllor. ^

I nchinu-mă Dumnezeirei ce­ V eniţi popoarelor săcins- U


4^ lei fără de început, care e- tim cu toţii pomenirea sfinţi-
ste una în fire şi în trei feţe; lor mucenici, că priveală fă- M
58 •0§ M A K n D)M1N!'AT.\ go»

candu-se îngerilor şi oameni­ S lav ft, şl a c u m ; a N& fic& toar«l.

lor, cununile biruinţii de la Pre cea slăvită şi preacu­


Hristos au luat şi se roagă rată, adevărat Născătoare de
na pentru sufletele noastre, Dumnezeu, să o lăudăm cu
>h^ bună credinţă, ca pre o maică
S la v n . şi t c u m , t N ă ic â t o a r e l
a Iui Dumnezeu, zicându-i ca
Fără sămânţă ai zămislit din îngerul, să se bucure. Bucu­
im Duhul Sfânt şi pentru aceasta ră-te, maică sfântă a Fiului
privindu-te, pre tine te lău­ [ui Dumnezeu, Celui ce s’a în­
W? dăm. Bucură-te, prea sfântă
w trupat; bucură-te, locaşul
kH Fecioară! Sfântului Duh; ceea ce te rogi
Si se şUo, că L uoi tn s ă p trim â n R b r â n z e i, pururea pentru noi, ca să se
m â n c ă m d e d o u ă o r i In zi. mântuească sufletele noastre*
Troparul Srftntulul al N&sc&tuarel

JiX
4»^
kS{
MH LUNI SEARA Să se ia aminte
ki}
H\f U D o u n u ie stiigut-am. . c a o t ă m .d u p f t o b i o e iu : [)e se v a î n t â m p l a p r a z n ic u l î n t â m p in ă r ii
d i a O c to ib şl ^ a lo S f d a tu lu i. d c la D o m n u lu i în s ă p t ă m â n a b r â n z e i : L u n i, M a r ţi,
kif M iiie iu S lu vA , fi s [ d u l u l u l ,d a c ă a r c ; In r d a c ă s a u J o i , s ă se c a u te T ip ic , la s lă r ş it u l c ă r ţii,
n u , S lu v a a c u m , b N& sc& toarui. la lit e r a E.
•11^
3t^ L A S T IH O A V N A k r d a c ă ÎQ a iD te - p răzQ u ire a î n t â m p i n ă r ii , s a u
după prăzDuirea se v a î n t â m p la L u c i s a u
S a m o g la s Q ic a , ( îla R u l a l 8-lea. M ie r c u r i î q această s ă p t ă m â n ă , caută la t i ­
p ic u l dela s fâ r ş itu l cărţii, l a lit e r a p .
rin post să ne sârguim a
__ ne curaţi de spurcăciu­
kst nea păcatelor noastre şi, prin
k3i
MU milostenie şi prin iubirea de In Marţea Brânzei.
ki$ oameni către săraci, a intra
ksi
în cămara mirelui Hristos, Cel LA UTRENIE
ce ne dă nouă mare milă.
D u p ti Î n t â ia S tih o lo g ie , c  n tă n i S e d e lo c lc
\.<le 2 o r i) d o la O o to ib

D upă a doua S tlb o lu p le . c â o tă m d in T rio d


C'i z ic e m S uhijrilt* c o le obn^nuite, r a şi Du-
<)i^ iniuicft tOHra. A p o i. a M u c e n ic iU ir . S e d e in a g la s u l a l H-Ica

Mucenicii Domnului, rugaţi P o d o b ie P re In ţ e le p c iu n ('a ...

Mif pre Dumnezeul nostru şi ce- rea bunule Cuvinte care,


¥¥ reţi sufletelor noastre mulţi­ împreună cu Tatăl şi cu
kit
mea îndurărilor şi iertare de Duhul, ai zidit cele văzute şi
¥ii multe greşeli, rugămu-vă. cele nevăzute cu înţelepciunea
•0 § tN s A n ’AMANA lilL lN Z E lg o* 59

cum B’a arătat L u n i; şi celclalto urm ează


ta cea negrăită, bine voeşte, tot aşa.
m milostive, să trecem cu pace î?i Tricfintarea Ini loslî
^ adâncă vrem ea luminatului
Cântarea n ^-a glasul a l U-tca, Irmos;
m post, risipind înşelăciunea pă-
Ca ploaia pre troscot..
Ig catului cel amar; dându-ne
umilinţă şi lacrimi de tămă- trălucitu-ne-au nouă lumi­
H duiri şi iertare de greşale.
Ca postind cu suflet neîndoit
S nat ca nişte
>
zori razele
pocăinţii, adică înainte intră­
H şi cu duh osârduitor, să lău- rile înfrânării.
dăm stăpânirea ta, împreună
cu îngerii. De întunerecul cel mai din­
afară mântueşte-mă, Hris-
^ Slavă, tot aceantH.
toase, cu mulţimea milii Tale,
^ Şi acum, a NĂscfitoarei ca un îndurat
Pre înţelepciunea şi cuvân-
tul, în pântecele tău zămislin- Scoate-mă din foc şi dela
^ du-L negrăit, Maica lui Dum- viermele cel neadormit, Mân­
tuitorule, cu nevoinţa pocăinţii
|î| nezeu, lumii ai născut pre Cela
ce ţine lumea. Şi în braţe ai curăţindu-mă. U
^ avut pre Cela ce cuprinde U
\ NâBcâ oarei de [>umnezou
S toate, pre dătătorul de hrană U
Fecioară prea lăudată, fii
^ al tuturor şi făcătorul firii, U
nouă cale de pocăinţă, îndrep-
m Pentru aceasta te rog pre tine,
tându-ne spre uşile mântuirii.
^ prea sfântă Fecioară, şi cu U
m credinţă te slăvesc, ca să mă Alt Irmofl, glasul ul 2-lea:

g curăţeşti de păcate, când voiu L u a li aminte poporul mcii...


vrea să stau înaintea feţii Zi-
V remea pocăinţii a sosit, să
jî| ditorului meu; Stăpână Fe-
ne grăbim iubitorilor de Hris-
wf cioară Curată, dă-mi atunci
tos, să ne curăţim de toate
m ajutorul tău. Pentrucă poţi câ-
păcatele, şi să ne arătăm Stă­
^ te Ie voeşti, ceea ce eşti cu to-
pânului fericiţi.
tul fără prihană.
^ Apoi cetim uuvAntul marelui Vu8ile cu
P oştire curată, fără păcat,
taceputui: să ne sârguim să săvârşim
p entru m ilţămite., acum neîncetat, ca să aflăm
Apoi Psalmul 50.
iertarea greşalelor.

CANOANELE M uit milostiv eşti, Hristoase,


e&Di& dlQ Octolb ş! din Mmeiu. prc- că primeşti pururea, bunule,
60 MARŢI DIMINEAŢA

pre toţi întru pocăinţă. Pentru strigând necurmat: Lăudaţi, ^


aceasta toţi Te slăvim pururea. binecuvântaţi şi prea înălţaţi
pre Hristos în veci. ^
|l^ Slavă, a Treimoi.

p Pre Treimea întru o unime S ă ne grăbim a omorî pre


jg să o lăudăm, iietăiată, neame- vrăjmaşul cel ce ne vânează
^ stecată, nedespărţită în fiinţă, cu aduceri aminte de lăcomie, ^
jj| şi despărţită în feţe, pre un şi care ne înşeală simţirea cu ^
Wf Dumnezeu. neînfrânarea d u lc e ţii celei ^
scurte. Cu rugăciunea neîn- ^
Şi acum, a Nâscătoarel. cetată lăudând, binecuvântând ^
jj| C urată Fecioară Maică, roa- şi prea înălţând pre Hristos ^
® gă pre cel ce L-ai întrupat ca întru toţi vecii. u
|î^ pre un om, Prea Sfântă, şi ca
A Născătoarei d« Dumn«*a ^
jg pre un cuvânt, ca să mântu-
^ iască din primejdii pre robii Fecioară, ceea ce ai făcut
tăi cerească frământătura noastră
^ Iraioiul;
cea pământească, fă roditoare
de bunătăţi, cu ploaia îndu- gt
Luaţi aminte poporul meu
rărilor tale, brazda sufletului ^
^ „la legea mea, plecaţi urechea meu cea înţelenită şi stricată, ^
jg „voastră spre graiurile gurii
care strigă şi înalţă pre Hris- u
„mele; că numele Tău, Doam-
tos în veci. ^
„ne, am chemat“.
Alt Irmos: ^
4»^ Cântarei 8 a, Irmos: Pre col ce a incliipuil... ^
||^ Din Tutăl cel l'arti de început ..
S ă ne curăţim acum mai
J^ '% 7 rem ea de pocăinţă este.
'nainte nu numai de mâncări, u
^ ▼ G răb eşte a arăta lui ci şi de faptele rele, şi să în-
Dumnezeu roduri vrednice de
cepem credincioşii cu gând
w pocăinţă, suflete al meu. Scoa-
călduros a ne arăta Ziditoru- u
iă-te şi strigă cu deadinsui
lui luminaţi, în veci.
jg prin posturi şi prin rugăciuni:
î l Lăudaţi, binecuvântaţi şi prea Aşa se cade nouă să pos- U
jg înălţaţi pre Hristos în veci. tini, nu cu vrajbă şi cu sfadă, ^
nu cupizmă şi cu prigonire, u
s ă ne curăţim mai înainte,
nu cuîngâmfare şi cu vide- ^
fraţilor, simţirile cele sufle-
şug ascuns, ci ca şi Hristos, u
teşti. Şi de Domnul să ne li-
cu smerenie.
pim acum cu deprinderi de
«î umilinţă; cu pocăinţă curată Cei ce miluesc pre săraci, ^
iHf
■Og ÎN SÂPTAm ANA BRANZEI go» 61

împrumută înţelepţeşte pre spre mântuire; unule Mântui- ^


Mântuitorul. O, bucurie nea­ torule mult milostive. ^
semănată! Că dă, din destul, Vai mie, cât este de înfri- ^
răsplătirile bunătăţilor, întru coşat judeţul cel fără de mită, ^
toţi vecii. la care goi avem a da răs-
Binecuvftiit&m pre Tatăl... puns, pentru răutăţile care am ^
făcut în vieaţă. ^
Slavă Tatălui şi Fiului şi
H Sfântului Duh, că un Dumne­ Rourează-ne nouă picătura ^
n zeu sunt aceşti trei; şi îm­ milostivirii, făcătorule de bine,
preună cu îngerii, noi oamenii ca să cufunde toată spurcă- ^
neîncetat Te lăudăm pre Tine ciunea noastră, dându-ne pri-
4H? cini de pocăinţă. sj
prea sfântă Treime întru toţi
vecii, Intrând toţi cu inimă voioasă ^
Şl acam, a Născătoarei şi luminaţi prin uşile cele din Sj
'naintea sfântului post, să adu- ^
Bucură-te, Fecioară Curată cern lui Hristos cântări de mul-
Născătoare de Dumnezeu, Ma­
ţumire. avt
rie, curăţirea lumii, fruntea or­
todoxiei. Roagă-te să se mân- A Niiscfttosrei de P uidd Gzc u . ^
tuească din focul cel nestins, Pre tine, sprijinitoarea cea ^
cei ce te slăvesc pre tine întru tare şi nădejdea cea adevă- ^
toţi vecii. rată, lăudându-te, cu bună ere-
dinţă te rugăm: Roagă pre s*
Irmosul:
Fiul Tău, Fecioară, să ne mân-
S i I&ud&m, bine să cuvftntim...
tuiască pre noi.
Pre cela ce a închipuit mai (R*
„înainte oarecând în rug lui Alt Irmos: ^

„Moisi minunea Fecioarei, în pecloria ta... ^

„muntele Sinai, lăudaţi-l, bi- Acum mai 'nainte să ne cu- U


„ne-1 cuvântaţi, şi-l prea înăl- răţim cu post şi cu lacrămi, ^
„ţaţi întru toţi vecii “. şi cu fapte mari, ca să aflăm P
Cftntarea O-a, Irmoi:
milă mare.
pre tine rugul cel ne ars... Să urmăm acum fecioare- ^
eschide-ne nouă milosti­ lor celor înţelepte, iubitori de ^
D virile cele prea curate
ale îndurării tale, cela ce ai
Hristos, şi să ne sârguim a
întâmpina pe Hristos cu fă-
s*
U
dăruit oam enilor pocăinţă clii luminoase. ^
62 •0§ MAUŢI SEAIiA §«•

Acum să urmăm lui Ilie, Stih:

care a postit şi a fugit de l'niplutu-ue-am diiniaeaţa de mila t a ..

Izabeia cea vicleană; ca în Tot acoa StihlrH.


acest chip să ne înălţăm dela Still: Şi să fie lumina Domnului,.,
pământ. A Mucenicilor.

Slavă, a Treimei. F rica împăraţilor şi a tira­


nilor o au lepădat ostaşii lui
Sfânt, Sfânt, Sfânt, întreit
Hristos, şi cu bună îndrăz­
sfinte Părinte Atotţiitoruie, şi
neală şi bărbăteşte l-au măr­
Fiule cel de o fiinţă, cu Duhul,
turisit pre El Domn tuturor.
o dumnezeire.
Dumnezeu şi împărat al nos­
Şi acum, a Născătoarei tru ; şi se roagă pentru su­
Intru tine ne lăudăm, şi ia fletele noastre.
tine scăpăm curată, cinstită Slava, Şl acum. u Născatoarei.
pururea Fecioară, scapă-ne
Născătoare de Dumnezeu,
de muncă pre noi pre toţi.
folositoare tuturor celor ce se
Irmosul: roagă, spre tine ne încredem
Fecioria ta Născătoare de şi cu tine ne lăudăm, întru
„Dumnezeu cea nespurcată, tine este toată nădejdea noas­
„care nu o a ars focul dum- tră; roagă pre Cel ce s'a năs­
„nezeirii, pre aceasta pururea cut din tine, pentru netrebnicii
„o slăvim“. robii tăi.
I.A STIHOAVNA
^tltiira, gicuul al 3-Ica

Să primim popoarelor pos­ MARŢI SEARA


tul cu dragoste, că a sosit în­
cepătura duhovniceştilor ne- De id ItK'opiitul Vecerniei începem metaniile
şi i'iitii^nia dupi) obicci, Ia rând.
voinţe. Să lăsăm dulcea pa­
La i>oaiiiDe «trigat-am... cântăm I) atiliiri din
timă a trupului şi să creş­ Ootolti, ale pocAinţei, şi B din Miaeiu, ale
tem darurile sufletului. Să pă­ sfAntulul; Slavâ. a sfântului; iar dacă nu are.
Slavă, şi acuu a NAcătoarel^Cnicli.
timim împreună ca nişte robi • , Prochimenul zilei.
ai lui Hristos, ca să ne şi ■ /‘ U i'C __
Invredniceşte-ne, Ooamnp... şl Kctenllle.
preaslăvini împreună ca nişte
fii ai lui Dumnezeu. Şi Duhul LA STIHOAVNA

cel sfânt sălăşluindu-se întru S&mOi;laflDlca, t^Iasul Mu.

noi, va lum ina su fle te le u bucurie să primim cre­


noastre. dincioşilor vestirea pos-
Z'/iC.

«0§ ÎN SAFTÂMANA UKANZKlg<)s 63

tului, cea insuflată de Dum­ văzând pre lemn, pre Cel ce


nezeu, precum mai înainte Ni- L-a născut din pântece fără
nivitenii, şi apoi desfrfnatele sămânţă nerăbdând ră n ire a
şi vameşii, vestirea pocăinţei inimii, mâhnindu-se a zis:
de la loan. Prin înfrânare, să Cela ce cu voia ţii toată făp­
ne gătim spre împărtăşirea tura, cum Te-ai ridicat pre
stăpâneşte! sfinţenii celei din cruce ca un osândit? Vrând
Sion; cu lacrimi să ne curăţim cu adevărat să mântuesti pre
mai ’nainte spre dumne- om.
zeeasca spălare, cea printr’în-
Acum sU»l)ozeijle, Sfinte Dumnezeule
sul; să ne rugăm a vedea să­
^1, (lupă 'Ibtul nostru
vârşirea
> Paştilor
f celor ce se
închipuesc aicea, şi arătarea Troparele;
Născătoare do DumnozBU...; o metanie.
celor adevărate; să ne gătim
spre închinarea crucii şi a în­ Slavft:

vierii lui Hristos Dumnezeu, iotezătorul lui Hristos... larăş o metanie.

strigând către dânsul: Nn ne ;^1 acum.


ruşina pre noi din nădajduirea Kugali-vji pentru nui... mea o metanie
[jjibt milostivirea (a,,, fârâ raetuDie.
noastră, iubitorule de oameni. IK>amne milueşte. de 4ii nri. Slavft, ţii acum.
('eea ce cijli mai cinstită... Intru numele
sub Către tine am ridicat ocliii mei... Domnului binecuvinl^fr/â I’ârinte. Pre o tu l:
Şl larft^ Bceaetă stibiră. (.el ce esto binecuvAnlat Hristos, Dumne­
zeul nostru.. ŞI noi zloeui rugăciunea:
Stlii; Milueşte-ne pre noi, Doamne... Împărate ceresc, pre credinciosul... şi trei
A mucenicilor metaail mari, cu ruL'âriunea sîÂntulul EIrem
iwamne iji Stăpânul vielii mele .. ţi relelulte
12 lnclnDfi.ciuDl; ţi sfârşiod iar zicem rugăriu
O, cât este de bună neguţă- nea, precum R'a zIh mai «iis: Doamne şi
toria voastră, sfinţilor, că sân- Stăpânul vieţii melc... i^i o metanie mare.
Apoi •■Sfinte Dumnezeule, ijl dupA Tatăl nostru,
giurile v'aţi dat şi cerurile aţi Doamne mllue^îe, de 12 ori. Slavft. i«l acum,
îl moştenit, şi în scurtă vreme rwamne m ilu ţ e , de trei ori, I^necuvintează'
{^*1 ntpuslul ^avecerniţH rea maro. cu Die
fiind ispitiţi, în veci vă bucu­ tanli. Dup/l ()5(le-sc să te fericim, Tropareln
raţi. Cu adevărat bună este 2 ilel (|il al hramului iiii otpustul cel mic

neguţătoria voastră, că cele Tut aija facem :l Joi seara

stricăcioase părăsind, cele ne-


stricăcioase aţi luat; şi cu în­
gerii dănţuind, lăudaţi neîn­
cetat pre Treimea cea de o Sâ se ia aminte
fiinţă. De se va întâmpla Inuinte-prâznuirea Întâm­
pinării Domnului Miercuri sau Vineri, îq săp­
SlarA. acum: a ^JA8cA(oa^cl tămâna brânzei, cuulă Ia sfârşitul cărţii la
litera O. Iar de se vu întâmpla Praznicul în­
Poduble. Prea lăudaţilor mucenici... tâmpinării Miercuri sau Vineri, în săptă­
mâna brânzei. Bă se caute la sfâri;itu] cărţii
Curata Fecioară, oarecând Ia litera li.
64 «9§ MIERCURI DIMINEAŢA go»

tângust cu plângere şi a stri­


gat; Cum pătimeşti Cela ce
In Miercurea brânzei. eşti din fire nepătimitor, prea
dulcele meu Fiu ? Laud bună­
\fiezo-Doptica, cu motaniiie nj. tatea Ta cea prea multă.
Apoi, cetim Cuvântul marelui ^asille despre
LA UTRENIE post, cii Inccputul;
M ângâiati-vA , m î'ingâiali-vu popoiiil n.fu..
(’ântAin Aliluia^ pe plusul Oetoihiilul. şi troj-
01 lelo tMasului. Apoi. douft Caliume, cele Psalm 50.
nl)if«nui(o.
('auouncle sc câutâ din Octolti, al Crucii cu
SA 8E :?Tli; ('A Miercuri şi Vinari, in săpUV Irmosul po 6, din Minei, al sfântului pe 4, şl
loâna brânzei, cântăm Alilum şi facem iiie- (lin Triod pe 4 Iar In care Cântare no vine S g
taQii şi seara şi dimineaţa, precum s’a arătat Tpjpesneţul. cftntficn din Triod, cu Irmosul pe S J
mai sus; şi ajunăm după rânduială. Mijlo- O, şl Tripesneţul pe 8. Apoi Irm osul ^
Ceasurile nu le cetini, clilar clacă s’ar întâmpla in acest fel de Cântare se lasă CiQODu! Qjtoiliu-
vreuQ sfânt, şi ar avea bl T io p ar; îâră numai lui şi al sfântului din M ineiu; şi cântăm Mineiul ^
dacă va fi praznicul întâmpinării seu Aflarea în cântările cele ce sunt mai sus, in acest ^
cinstitului Cap al Sfântului loan Înainte Mer­ chip; întâia Cântare a Canonului din Octoih ^
gătorul, sau hramul sfântului; ca aUinceu cu Irmosul pe 4, şi din Mineiu al sfântului, îjlf
cântăm Troparul, şi nu facem dccăl numai Cântarea l-a şi a 3-a, pe 6, şi in Triod pe 4.
trei metanii mari. Asemenea cântăm Cântarea 8-a cu a 6 a, şi
I)upA Itilăia Sliholo(;ic, cântăm Si'dclDele, din a f)-a cu a 7-a. .-rif
Oi’toili, ule orucij
CANONUL T R IO D U U ÎI ^
IHip^ H (ioun Sliliiilo(iit‘, Si'dfllna Ti-lodulul, Facerea lui Andrei (îriteanul. ^
^ glasul al 2-lea-
Cântarea l-.i, glasul al 4*lea, Irm o s : ^
||S Podohie:
ânta-voiu Ţie, Doamne, H
^ O eea ce c^li izvorul milii..

Binevoeşte, Hrîstoase Duni-


C Dumnezeul meu, că ai
„scos pre popor din robia
îl nezeule, cu nespusa ta iubire „Egiptului şi ai acoperit că-
UI de oameni, să trecem noi „ruţele lui Faraon şi puterea ^
^ smeriţii cu pace săptămâna
UI cea c u râ ţito a re din’naintea
U postului; surpă meşteşugirile Postindu-se Domnul dupre ^
vrăjmaşului, şi cu crucea Ta omenire spre învăţătura noa-
pre toţi ne mântueşte, Cela ce stră, a biruit pre ispititorul; ^
însuţi ştii ale inimilor. arătând cele ce sunt ale firii ^
noastre şi hotar puindu-ne g|
^ tot aceaeta. nouă. p
!^l ai'um, a XAHCftloaref-Cnicll
Dumnezeescul Moisi prin g
*1Stând înaintea crucii Tale, postire s’a învrednicit în Si-
î i ceea ce Te-a născut fără să- nai a vorbi cu Dumnezeu faţă
mânţă, şi nesuîerind a le v e ­ către faţă; aceluia credincioşii
ls dea fără dreptate pătimind, s’a să râvnim.
I n' $.\p t AmAna b u A n z e i §0» 65

M ilostiveşte-te, Doamne, Apoi Tricântarca lui lotiit.


spre poporul T