Sunteți pe pagina 1din 496

INTRU SLJ\VA SFJNTEl ŞI CELEI DE O FllNŢĂ,

DE VIAŢĂ FĂCĂTOAR.El Ş I NEDESPĂRŢITEI TREIMI

TIPĂRIT CU APROBAREA SFÂNTULUI SINOD


ŞI CU BINECUV ÂNTAREA
PREA FERICITULUI PĂRINTE

TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

'-"-"" 1"=::t::.:"' EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE MISIUNE


~ AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
BUCUREŞTI- 2001
o 2001
Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române
ISBN 973-9332-27-7
CUVÂNT ÎNAINTE

I" ntre cărţile evlaviei c reştin e, Ccaslovul sau Orologi ul, cum i se ma i
spu nea in trecu t, ocupă, fii ră nici o îndoială, un Joc de frunte.
Ceaslovul este cea ma i d e sea mă ş i mai completă carte de rugăciuni a
creş tin ului d reptmiirit or, care îşi poate astâmpăra setea de înălţare a c uge-
tu lui~~ a in imii către Dumnezeu p r in citirea u neia sau a lte ia din r ânduiclile
pc care Ceaslovu l le cuprind e pc larg şi d in belşug.
Aceasta este ş i p ricina pentr u care m ai multe rând uicli din Ceas lov
cu pri nd precizări şi poviiţuiri c a acestea: "Dacă eşt i preot, s ă zici:
Bi necuvânta! este Du m nezeul nostr u ... ", iar dacii nu eş t i preot, sli zici:
" Doam ne, lisusc H r istoase, Fiul lui Dumnezeu, pen tr u rugăciu n ile
Preac uratei Maicii Tale şi a le tutu ror sfinţilor, miluieşte-nc pc noi. Amin"
(Ru găciunile d iminctii).
De aceea Ccaslovul este dcopot rh•ii o car te de slujbă treb uitoare p r eo-
tului şi cântă rc(ului in biser icii, la siivârşirea serviciulu i d ivi n p u blic, dar ş i
o ca rte can• cuprinde rugăciuni şi rânduie li care pot să fie folosite de
creştini şi în fa milie, potrivit cu învăţătu ra Sfinţilor Părinţ i care n u mesc
familia " o micii bise ricii", îndemnâFidu-nc: " Faceţi din casele voastre n
bise ricii". Pe ntru aceasta, Ccaslovul cuprinde, pc lângă cele şapte laud e ale
Biser icii, şi extrase di n majoritatea celorlalte c ărti de slujbii ale Biser icii
Ortodoxe şi care dau expres ie intregulu i cu lt adus de acesta lui Du mnezeu
Celui in Treime preamărit.
Î n Ccnslov vom afla troparele şi con<hlccle de peste toată săptămâna,
tropa rcle şi condacclr Triod ului şi cck nlc Penticostarului, alt• Născiitortr<' i
de Du mnc·Lcu şi tropnrdc şi condncdc principalelor sărbători creştine şi
a le sfintilor celor mai însemnaţi din calendarul ortodox, care au fost extrase
din cele douăsprelecc Mineic in c:u·c aOiim slujiJcl<' bisericeşti inchinate
sfint il or. Aceast ă curactcristică face din Ccaslov n carte de neapărat ă trc-
huintii nu numai pentru preot şi cântiirc(, dar şi pcn t ru mnnah şi c reştin pcn-
6 ClJVÂl''\T Î NA~TE

Iru care datele Sinaxarului bisericesc nu rămân simple inscrisur i ale unei
cărţi de slujbă, ci dr cptarc ale învăţăturii şi vietii creştine.
Acestea sunt numai unele din temeiurile acelei niizuinţe a c rcştinilor,
demne d e toată preţuirea şi lauda, de a avea in casa lor şi în colţul camerei
lor de rugăciun e această carte de slujbă, care este Ccaslovul şi care, pr in
cuprinsul său atât de bogat ş i de dens, în ce p ri veşte rugitciunile pc care le
conţin e, poate să aline suferinte şi dureri, să înlăture înccrcitri şi urgii care,
un eori, se abat asupra noastră , să întărc:1scă sufletele încercate de tăgadă
sau necredinţă.
Ceaslovul este o carte al cii rei cu prins s-a format din cea mai mare
vechime a Bisericii sub pana şi din experienţa marilor trăitori pc culmile
desăvârşirii creştine, care au dat exp resie celor mai frumonsc rugăciuni pc
cnrc spiritul lor, luminat de harul Sfântului Duh, le-a înălţat ciit re
Dumneze u cel Atotputernic, către Maica Domnului ş i catre toţi sfinţii din
Sinaxarul creştin . Aceste rugaciuni, dinduîte alături de Psalmii Vechiului
Testament \n alcătuirea minunată a Ccaslovului, ne arată, în fiecare ceas al
zilei şi al n opţii, cum trebuie sii ne rugăm şi ce cuvâ nt de cerere, de slavii şi
de multumire să înălţă m căt re Cel Atotputernic, Tatiil nostru cel ceresc. De
aceea, Ccaslovul este o permanentă şi n eîntrecut ă ciiliiuzii pc drumul nos-
tru ciitre dcsllvârşirea creştinii, deschizându-ne uşile cele de tainii ale
rugăciunii şi ale întâlnirii, pc această eate, cu Dumnezeu întru Care su fle-
tul nost ru îşi află liman de pace ş i linişte. Ceaslovul este, drept aceen,
cartea de fieca re zi a tuturor celor car e pretuiesc rugăciunea şi desăvârşi­
rea morală, a celor care cnutii Împărăţia cerur ilor şi dreptatea lui Dumnezeu,
gândind fllră încetare la cele inalte şi veşnice.
C ugetul nostru se umple de o nespusă bucu rie duhovnicc:tscii ori de
câte ori o no uă ediţie a acestei cărti intrii suh teascurile lipografici pentru
a fi pusă apoi în mâinile crcştinilor spre a le dă rui prilej ul fericit de a
fntâ lni, iară şi iarii, duhul autentic al rugăciunii. De aceea, binccuvântez pc
toţi cei care s-au ostenit In tipărirea Ccaslovului şi pc cei care se învrcd-
nicesc să tină în mâinile lor o asemen ea c:trtc în car e şi noi, ca ş i siJ·ămoşii
noştri, cău t ăm să găsim apa cea vie a rugăciunii şi harul lui Dumnezeu,
care nu se sfârşeştc niciodată.
Harul Domnului nostru Iisus ll ris'tos să fi(' cu nui tu(i!
.L

( ..f '
rc1UJ
1'.\11!1 ,\lt llll.lll ~ lcllllll OIOOUOX E 1{0,\1,\ :-' F:
-
RUGACIUNI,
RÂNDUIELI ŞI SLUJBE
RUGĂCIUNILE DIMINEŢII

Sculându-te din somn, fădi lene şi cu mintea trează, să te depărtezi de


aşternut şi îndată te închină de tJ·ei ori, zicând:

S lavă Ţ.i e , Dumnezeul nostru, sl avă Ţ i e.


Du1>ă aceasta să stai putin în tăcere, 1>ână ce se vor linişti toate
simtm·ile tale şi a hmd să fad tl·ei închinăduni p ân ă la J>ământ şi de eşti
preot, să zid:
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
pururea ş i în vecii vecilor. Ami n.
Iar de nu eşti preot să zici:
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor,
miluieşte-ne pe noi. Amin.

Şi să zici i adişi:
S lavă Ţ ie , Dumnezeul nostru , s lavă Ţie.
10 R l:GĂCIU "' I , R.\NOUU:U S I SL UJBl<:

l mpărateceresc, Mângâietorule, Duhul adevă rului, Care


pretutindenea eşti şi toate le plin eşti ; Vistierul bun ătăţilor ş i
Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălă ş luieşte întru noi şi ne
cu răţeşte pe noi de toată înti năci un ea şi mântui eş te, Bunule,
sufletele noastre.
Sfinte Oumoczc ulc, Sfin te tarc, Sfinte fiiră de moarte, miluicştc-nc
pc noi (de trl'i ori).
SlavăTatii lui şi Fiului ş i Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi i n vec ii
vecilor. Amin.
Prea sfântă
Treime, miluieşte~n e pe noi. Doamne, curăţeşte
păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte,
cercetează şi vind ecă neputinţel e noastre, penh·u numele Tă u .
Doamne, miluieşte (de trei ori) Slavă ... Ş i ac um ...
Tatălnostru, Care eşti în ceru ri, s finţea scă~ se numele
Tău , vie împărăţia Ta, facă~s e voia Ta, precum în cer aşa şi
pe pământ. Pâinea n oastră cea de toate zilele dă-n e-o n o u ă
astăzi, şi ne i artă n ou ă greşelile noastre, precum şi noi
i ertăm greşiţil or noş tri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne
izbăveşte de cel rău.

Căa Ta este împărăţia şi puterea ş i slava, a Tatălui ş i a


Fiului şi a Sfâ ntului Duh, acum ş i pururea şi în vecii vecilor.
Amin .
Apoi troparclc acestea :
Sculându-ne din somn, căd e m către Tine, Bunule, ş i
cântare îngerească s tr igăm Ţie, P uternice: Sfânt, Sfân t,
Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru rugăciunil e îngerilor Tăi ,
miluieş te- n e pe noi.

Slavii ...,
Din pat şi d in somn m-ai r-idicat, Doamne; mintea rnea o
luminează , inima şi buzele mele le deschide ca s ă Te la ud r>e
R UG ĂCIU N ILE Dt:\-lll'I ETII 11

Tine, Sfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule;


pentru ru găciunil e tuturor s finţilor Tăi , miluicş te-ne pe noi.
Şi acum...

Fără de veste Judecătorul va veni ş i faptel e fi ec ăruia se


vor descoperi. Ci cu frică să stri gă m în miezul nopţii: Sfânt,
Sfânt, Sfânt eşti , Dumn ezeule; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Do:mm e, miluieşte (de 12 or i). apoi rugăciunea acl•ast:1:

in somn sculându- mă , mulţum escu-Ţ i Ţie,


D Preasfâ ntă Treime, că,
tea Ta şi pentru îndelungă-răbdarea Ta, nu Te-ai
pentru multă bunăta­

mâniat pe mine, l en eş ul şi păcătos ul , nici nu m-ai


pierdut pentru fărădelegile mele, ci ai arătat iubire
de oameni, după obicei; şi , întru deznădăjduire
zăcând eu, m-ai ridicat, ca să mânec şi să slăvesc
puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului,
deschide-mi gura, ca să mă învăţ cuvintele Tale, să
înţeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ţi cânt
întru mărturi sirea inimii ş i să laud preasfânt num ele
Tău , al Tatălui şi al Fiului ş i al Sfântului Duh, acum
ş i pururea ş i în vecii vecilor. Amin.

A ltă ru găci une:

SCare, cu purtarea Ta de
lavă Ţie, Împărate, Dumnezeule atotputernice,
cea dumneze-gr ijă
ia scă ş i de oameni iubitoare, m-a i învrednicit pe
min e, păcătos ul ş i nevrednicul, a mă scula din somn
ş i a dobândi intrare în sfâ ntă casa Ta. Primeşte,
12 R UGĂCl U:"ll, Rk'\ DUIELI Şl SLU.m E

Doamne, şi glasul rugăciunii mele, ca ş i al sfintelor şi


înţel egăto are lor Tale puteri , ş i bin evoi eşte ca, din
inimă c urată şi cu duh de umilinţă , să Ţi se adu c ă
Ţi e laud ă din necuratele mele buze; ca ş i eu să m ă
fac părta ş fecioarelor celor înţel e pte, cu luminată
făclia sufl etului meu, ş i să Te s l ăvesc p e Tine,
Dumnezeu-C uvântul cel s l ăvit în Ta tă l şi în Duhu l
Sfânt. Amin.
Apoi:

Veniţi s ă ne in c hin ăm Îm păratului nostr·u Dumnezeu !


Veniţi să ne în chinăm şi să cădem ta Hristos, Împăratul
nostru .Dumnezeu !
Veniţi să ne închin ăm şi să căde m la Însuşi Hristos,
Împ ă ratul şi Dumnezeul nostru (cu t rei închină dun i )!

Apoi indat ă P~almul 50:

M
iluieşte-m ă,
Dumnezeule, după mare mila Ta
ş i, dup ă mulţim ea îndur ă rilo r Tale, ş terge
fără d el egea mea. Mai vâr tos m ă s p ală de fă răd e­
legea mea ş i d e păcatul meu mă curăţeşte. Că fă ră­
delegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea
este pururea. Ţie unuia am greş it ş i ră u înaintea Ta
am făc ut, aşa încât drept eş ti Tu în tru cuvin tele Ta lc
ş i biruitor când vei Judeca Tu. Că i a tă întru
fărăd eleg i m-am ză mis l i t şi în p ăca te m-a nă sc u t
maica mea. Că i ată a d evăr ul ai iubit; cele n earătate
ş i cele ascunse ale în ţe l epci unii Ta lc mi-a i a rătat mie.
Stropi-m ă-vei cu isop, şi m ă voi curăţi ; spă la-m ă-vei,
RUGĂCIUN lLE DI .\-1 1 :-.;EŢ il 13

şi mai vârtos decâ t ză pad a m ă voi albi. Auzului meu


vei da bucurie ş i veselie; bucura-se-vor oasele cele
sm erite. Întoarce faţa Ta d e către păcatele mele, şi
toat e fă ră d el egil e mele şterge-l e . Inim ă c urată
zid eş te în tru min e, Dumnezeule, şi duh drept înn o-
ieş te întru cele din ă untru ale mele. Nu m ă d epărta
de la faţa Ta, ş i Duhul T ă u cel Sfânt nu-L lua de la
mine. D ă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh
stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de
lege căil e Tale, şi cei n ecredin cioşi la Tin e se vor
intoarce. I zb ăveş te-m ă de vărsarea de sânge, Dum-
nezeule, Dumnezeul mân tuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta. Doamn e, buzele mele vei
deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că, de ai fi
voit j ertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. J er tfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrântă ş i smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă
bine, Doamne, întru bun ăvo irea Ta, Sionului , şi să se
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa drep tăţii, prinosul ş i arderile de tot; atunci
vor pune pe altarul Tă u viţe i.
Apoi
Ru găciun c<l întâi,
:1 Sfă n t ului Macaric cel Ma re:
oa mne, c ură ţ eşte- m ă
pe mine p ăcă tos ul , că
D ni cioda tă n-am făcu t bin e înaintea Ta. Izb ă­
veş te-m ă, deci, de cel viclean ş i să fie întru min e voia
Ta, ca, fă ră de osâ n dă, să deschid gura mea cea
14 R UGĂC IU NI , RÂ:'-IDUIELI Ş I SLUJBE

nevrednică şi să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui


şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi În
vecii vecilor. Amin.
R u gă c iu n ea
a do ua,
a Sfâ ntului Macarie cel M a re:
in somn sculându-mă, cântare de miez de
D noapte aduc Ţie, Mântuitorule, şi , înaintea Ta
căzând, strig: Nu mă lă sa să adorm în moartea
păcatelor, ci mă miluieşte, Cel ce Te-ai răstignit de
voie, ş i pe mine, cel ce zac În lene; grăbind, mă
scoală ş i mă mântui eşte~ ca să sta u inaintea Ta
întru rugăciuni ; iar după somnul nopţii , să-mi
luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, şi
mă mântuie şte.

Rugă c iun ea
a t r eia,
a Sfântu lui Macarie cel Mare:
culându-mă din somn, către Tine, Stăpân e,
Slubitorule de oameni, scap şi spre lucrurile
Tale mă nevoiesc. Mă rog Ţ i e, ajută-mi cu milos-
tivirea Ta în toată vremea şi în tot lu crul. Izbăveşte­
mă de toate lucrurile lum eş ti cele rele şi de sporirea
diavolească izbăveşte-mă ş i m ă du întru împărăţia
Ta cea veşnică. Că Tu eşti Făcătorul meu ş i Purtă­
torul de grijă şi Dătătorul a tot binele ş i întru Tine
este toată năd ejdea mea şi Ţie sl avă înalţ, acum şi
pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
RUGĂCIUr\ I LE DI M INET il 15

Ru găciun ea
a patra,
a Sfântului Macarie cel Mare:
oamne, Cel ce cu multa Ta bunătate şi cu
D îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robu-
lui Tău, de am trecut timpu l nopţii acesteia, fără de
ispită de toată răutatea pizmaşului , Tu însuţi , Stă­
pâne, Făcătorule a toate câte sunt, învredniceşte-mă,
cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă
luminată, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ru găciun ea a cincea:
oamne, Dumnezeule, Atotţiitorule, Care pri-
D meşti de la puterile Tale cele cereşti cântarea
Sfintei Treimi, primeşte şi de la noi, nevrednicii robii
Tăi, cântarea Sfintei Treimi şi ne dărui eş te ca, în toţi
anii vieţii noastre şi în tot ceasul, Ţie s lavă să-Ţi
înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugaciunca ~~ şasea :

oamne, Atotţiitorule, Dumnezeul puterilor ş i


D al tuturor trupurilor, Care între cele de sus
locui eşti şi spre cele de jos priveşti; Cel ce ispiteş ti
inimile şi rărun chii ş i tainele oamenilor le ş tii cu
adevărat; Lumină făr ă de în ceput şi pururea
fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schim-
bare; Însuţi, Împărate fă ră de moarte, primeşte
rugăciunile noastre pe care le aducem Ţie din gurile
noastre cele întinatc, în acest ceas al n opţi i, îndrăz-
16 RCGĂCIUNl. RAI\ OU IEU Şl SLUJBE

nind pentru mul ţim ea milelor Tale. Iartă- n e nou ă


g reşelile ce am greş it înaintea Ta, cu cuvântul, cu
fapta, din ştiinţă şi din neştiinţă . C urăţeş te-ne pe noi
de toate întinăciunile trupeşti şi s ufleteş ti, făcându­
oe pe noi casă cinstitului şi Sfântului Tău Duh. Şi ne
dăruieşte nouă , cu inim ă veghetoare ş i curată , să tre-
cem toată noaptea acestei v i eţi , aşteptând luminata
şi sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău , a Domnului
Dumnezeului ş i Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
când va veni pc pământ cu slavă să judece pe toţi şi
să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim
aflaţi zăcând ş i dormitând, ci privegbind ş i sculaţi
întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim gata a intra
în bucuria şi în cămara slavei Lui celei dumnezeieş ti ,
unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă şi
nespusa dulceaţă a celor ce văd pururea frumuseţea
cea n es pu să a slavei Tale. Că Tu eşti lumina cea
adevărată, Care luminezi şi s finţeşti toa te, şi pe Tine
Te laudă toată făptura în veci. Amin.
Ru găc iunea a şa ptea :

e Tine Te bin ec u vâ ntă m , Dumnezeule


P prcaînalte ş i Doamne al milelor, Cel ce faci cu
noi pururea lucruri mari ş i cu anevoie de urmat,
slăvite ş i preaminunate, care nu au număr. Cel ce
ne-ai dat n o uă somn spre odihna n eputinţelor noas-
tre ş i spre repaos de ostenelile trupului, mulţumin ­
du-Ţ i că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile
RUG ĂC IU~ILE DL\TINEŢIT 17

noastre, ci, dup ă obicei, Te-ai a răta t iubitor de


oameni şi ne-ai ridicat pe noi a mâ.neca ş i a slă vi
stăpâ nirea Ta. P entru aceea, ne ru gă m bun ătăţii Tale
celei n ease mă n a te: lumin ează ochii gândului nostru
şi ridi c ă mintea n oas tră din somnul cel greu al lenei
şi deschide gura n oastră şi o umple de laudele Tale,
ca s ă putem în linişte a cânta, a striga ş i a ne m ă rtu­
risi pururea Ţ i e, Dumnezeului celui slăvit în toa te şi
de toţi: Tată lui celui fără de început, împreun ă şi
U nuia-Născ ut Fiului Tă u şi Preasfâ ntului şi bunului
şi d e v iaţă făcă to rului Tă u Duh, acum ş i pururea ş i
în vecii vecilor. Amin.
Ru găci unea
a opta,
a Sfântu lui Ioan Gură de Aur:
J)upă num ă rul c~as ur ilor noplii ~i ale 1ilci:

Pe ntru ceasurile nopjii:


oamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tă u cel
D cer esc. Doamne, i zb ăveşte- m ă de chinur ile
cele veş ni ce. Doamne, d e a m g reşi t, tie cu mintea, fie
cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu fa pta, i a r tă-m ă.
Doamne, izb ăveşte-m ă de toată n eşt iin ţa ş i uita rea,
d e trâ nd ăv irea ş i de n es im ţ i rea cea împ ietri tă.
Doa mn e, i z b ăveşte- m ă de toata ispitirca. Doa mne,
lumin ează- mi inim a pe care a întun ecat-o pofta cea
r ea. Doa mn e, Tu, ca un Du m neze u în dură to r,
miluieşte-m ă pe min e, ca un om ca re a m g reş it,
văzâ n d n e put i n ţa sufletului meu. Doa mne, tr im ite
18 RUGĂC iUNI, R,\~ DUlELl ŞI Sl .UJBE

mila Ta întru ajutorul meu , ca să preaslăvesc


preasfâ nt numel e Tău. Doamne, [isuse Hristoase,
scrie-mă pe mine, robul Tă u , în cartea vieţii şi-mi
dărui eşte sfârşit bun. Doamne, Dumnezeul meu,
deşi n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi,
după harul Tău, să pun început bun. Doamne,
stropeşte inima mea cu roua h arului Tă u . Doamne
al cerului ş i al pământului, pomeneşte-mă pe mine,
păcătosul, ruşinatul şi nevrednicul robul Tă u , întru
Împărăţia Ta. Amin.

Pentru ceasurile zilei:


oamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne,
D nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe
mine În ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne,
dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte şi
umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate·
păcatele mele. Doamne, dlă-mi smerenie, curăţi e şi
ascu ltare. Doamne, dă-mi răbdare şi voie nebiruită
şi blândeţe. Doamne, sădeşte În mine rădăcina
bunătăţilor şi frica Ta În inima mea. Doamne,
Învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gân-
dul meu şi să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă
de oameni gâlcevitori, de diavoli ş i de patimile
trupeş ti şi de toate celelallte lucruri necuviincioase.
Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie şi
întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat eşti
în veci. Amin.
RUGĂCIUNILE DI:\11"iEŢll 19

Rugăciunea a noua,
către s fântul înger·. păzito rul vietii:
A.
ngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad şi
I mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care eşti dat mie
de la Sfântul Botez, spre păzirea sufletului şi a păcă­
tosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu obiceiu-
rile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta
şi te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele
de ruşine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu
osândirea, cu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea
de fraţi şi cu ţinerea de minte a răului , cu iubirea de
argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpătatea,
cu mânca rea cea fără de saţ, cu beţia , cu multa vor-
bire, cu gând urile cele rele şi viclene, cu obiceiurile
cele rele şi cu aprinderea spr e desfrânare, având
osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea
voire a mea, pe care nici fiinţele cele necuvântătoare
nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau să
te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, înge-
rule al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am
încurcat aşa de rău în lucrurile cele întinate? Sau .
cum voi putea să-m i cer iertare pentru faptele mele
cele amare, rele ş i viclene~ in care cad în toate zilele
şi n opţil e ş i în tot ceasu l? De aceea cad înaintea ta şi
mă rog, păzitorul meu cel sta nt, milostiv eşte-tc spre
mine, păcătosul , şi-mi fii mie într-ajutor şi sprijinitor
aupra pizmaşului meu celu i rău, cu sfintele tale ru-
găciuni , şi împărăţiei lui Dumnezeu mă fă părtaş cu
toţi sfinţii, acum ş i pururea şi în vecii vecilor. Ami n.
20 R UGĂC I UN I. RÂN DUJELI Ş I SLUJ BE

Ru găc iun eaa zecea,


că tre Preasfânta N ăscătoa rc de Dumnezeu:

P
reasfântă stăpâ namea, de Dumnezeu Născă­
toare, cu sfi ntele şi preaputcrniccle tale rugă­
ciuni, izgoneşte de la mine, smeritul ş i ticălosul
robul tău, deznădăjduirea, uitarea, n ecunoştinţa ,
nepurtarea de grij ă ş i toate gândurile cele întinate,
cele rele şi hulitoare de la ticăloasa mea inimă şi de
la intunecata mea minte. Şi stinge văpaia poftelor
mele, că sărac sunt şi ticălos. Şi mă izbăveşte de
multe rele şi aduceri-aminte şi n ărav uri , şi de toate
faptele cele rele mă slobozeşte. Că binecuvântată eşti
de toate neamurile, şi preacinstitul tău nume se
slăveşte în vecii vecilor. Amin.

Altă rugă ciun e către Preasfânta Năs că toarc


d e Dumnezeu:

" mpărăteasa mea cea preabună şi nădejdea mea,


I Născătoare
de Dumnezeu, primitoarea săraci l o r
şi ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniţi, acope-
ritoarea celor n ecăji ţi, vezi-mi nevoia, vezi-mi neca-
zul; ajută-mă ca pe un neputincios, hrăn eşte-mă ca
pe un străi n. Necazul meu îl ştii ; ci îl dezleagă pre-
cum voieşti, că n-am alt ajutor fară de tine, nici altă
folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună, ci
numai pe tine, o Maica lui Dumnezeu, ca să mă
păzeşti ş i să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.
RUGĂC I UNILE DJM INETIJ 21

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de


Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită
decât heruvimii şi mai mărită , fără de a s emănare,
decât serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu
Cuvântul ai nă s cut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te mărim .
Slavă ... Şi acum ..., Doamne, milu ieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvio-
tczii, şi otpustul.
RÂNDUIALA MIEZONOPTICII
DIN TOATE ZILELE
Preotul, cu epitrahiJul pc grumaz, din fnta uşilor impitriitc~ti,
cu dvcra închisă , d ă binec uvânta rea, l icând :
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
pururea şi î n vecii vecilor.
Amin. Slavii Ţie, Dumnezeul no.stru, slavii Ţie . Împărate ceresc... ,
Sfinte Dumnezeu le... (Se fac trei inchinl'iciuni. iar dacii este post, se fac
trei mctanii).
Slavă ..., Şi acum ..., Preaslăntă Treime... , Doamne, miluicşte (de 3 ori),
Slavă ..., Şi acum ..., Tatăl nostru ..., Că a Ta este Împiirătia ..., Doamne, milu-
icştc (dl· 12 ori). Slavii ... Şi acum ..., Veniti să ne incltinăm ... (de 3 ori). În
ace~t timp preotul ~c închină , de trei ori, şi intră în Sfântul altar, pc u~11
din~pn: milt'l.ii'l.i. Şi indatii la ~tranii P~almul 50: Miluic~tt'-mă, Dum-
nc'l..culc... (ca ută la pag. 12). apni Cali~ma a şaptc~p•wcrca. Psalmul ltM.
Starea întâi:

F
e riciţi
cei fă ră p rih a n ă în cale, ca re umbl ă în
Legea Domnului. Fer i c i ţ i cei ce p ăzesc por·un-
cile Lui ş i-L ca ut ă cu toa tă inima lor, că n-a u umblat
RÂ~DU IALA MIEZO~OPT ICll D l~ TOATE ZILELE 23

în căile Lui cei ce lucrează fărădelegea. Tu ai porun-


cit ca poruncile Tale să fie păzite foa rte. O, de s-ar
Îndrepta căile mele, ca să pă zesc poruncile Tale!
Atunci nu m ă voi ruşina când voi căuta spre toate
poruncile Tale. Lă ud a-Te-voi Întru Îndreptarea
inimii, ca să învăţ judecăţile dreptăţii Tale. Îndrep-
tările Tale voi p ăzi; nu mă părăs i pân ă În sfârşit.
Prin ce ÎŞi va Îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea
cuvintelor Tale. Cu toată inima Te-am că utat pe
Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale. În inima
mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie.
Binecuvântat eşti , Doamne, învaţă-mă Îndreptările
Tale. Cu buzele am rostit toate judecăţil e Tale. În
calea măr turiilor Ta le m-am desfătat, ca de toată
bogăţia. La poruncile Tale voi cugeta ş i voi cun oaş te
că ile Tale. La Îndreptările Tale voi cugeta şi nu voi
uita cuvintele Tale. Răsplăteşte robului Tă u! Voi trăi
şi voi p ăzi poruncile Tale. Descoperă ochii mei ş i voi
cunoa şte minunile din Legea Ta. Stră in sunt eu pe
pământ, să nu ascunzi de la mine poruncile Tale.
Aprins e sufletul meu de dorirea judecăţilor Tale, În
toată vremea. Certat-ai pe cei mândri; blestemaţi
sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. la de la mine
ocara ş i defăimarea , că mărturiil e Tale am păzit.
Pentr u că au ş ezut căpete niile şi pe mine mă cleve-
tea u, iar robul Tă u cugeta la Îndreptările Tale. Că
m ărturiile Tale sun t cugetarea mea, iar Îndreptăril e
Tale, sfatul meu. Lipitu-s-a de pământ sufl etul meu;
24 JWGACIU~J . Rt\ND UIELI Ş I SLUJ BE

viază-mă, după cuvântul Tău. Vestit-am căile mele şi


m-ai auzit; Învaţă-mă indreptările Tale. Fă să Înţeleg
calea îndreptărilor Tale şi voi cugeta la minunile
Tale. Istovitu-s-a sufletul meu de supărare; întăreş­
te-mă Întru cuvintele Tale. Depărtează de la mine
calea nedreptăţii şi cu Legea Ta mă miluieşte. Ca lea
adevăru lui am ales şi judecăţile Tale nu le-am uitat.
Lipitu-m-am de mărturiile Tale, Doamne, să nu mă
ruşinezi. Pe calea poruncilor Talc am alergat, când
ai lărgit inima mea. Lege pune mie, Doamne şi calea
Îndreptărilor Tale o voi păzi pururea. Înţelepţeşte-mă
şi voi căuta Legea Ta şi o voi păzi cu toată inima
mea. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, că
aceasta am voit. Plea că inima mea la mărturiile Ta le,
~

şi nu la lăcomie. Intoarce ochii mei ca să nu vadă


A

deşertăciunea; În calea Ta viază-mă. lmplineşte


robului Tău cuvântul Tău, care este pentru cei ce se
tem de Tine. Îndepărtează ocara de care mă tem,
căci judecăţile Tale sunt bune. lată , am dorit porun-
cile Tale; Întru dreptatea Ta viază-mă . Să vină peste
mine mila Ta, Doamne, mântuirea Ta, după cuvâ n-
tul Tău, şi voi ră s pund e cuvânt celor ce mă ocărăsc
că am nădăjduit În cuvintele Tale. Să nu Îndepărtezi
din gura mea cuvântul adevărului, până în sfârşit,
că întru judecăţile Tale am nădăjduit, şi voi păzi
Legea Ta pururea, în veac şi În veacul veacului. Am
umblat Întru lărgim e, că poruncile Tale am căutat.
Am grăit despre mărtudil e Tale înaintea Împăra-
n ,\ NDUJAL \ 1\TI EZO~OPTI C II ON TOATF; Z TLELE 25

ţilor, şinu m-am ruşinat. Am cugetat la poruncile


Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat mâinile
mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit, şi am
cugetat spre îndreptările Tale. Adu-Ţi aminte de
cuvântul Tău, către robul Tău, întru care mi-ai dat
nădejde. Aceasta m-a mângâiat întru smerenia mea,
căci cuvântu l Tău m-a viat. Cei mândri m-au batjo-
corit peste măsură , dar de la Legea Ta nu m-am
abătut. Adusu-mi-am aminte de judecăţile Tale cele
din veac, Doamne, şi m-am mângâiat. Mâhnire m-a
cuprins din pricina păcătoşilor, care părăsesc Legea
Ta. Cântate erau de mine îndreptările Tale, în locul
pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de numele Tău,
Doamne, şi am păzit Legea Ta. Aceasta s-a făcut mie,
că îndreptările Tale am căutat. Partea mea eşti ,
Doamne, zis-am să păzesc Legea Ta. Rugatu-m-am
feţei Talc, din toată inima mea, miluieşte-mă după
cuvântul Tău. Cugetat-am la căile Tale şi am Întors
picioarele mele spre mărturiile Talc. Gata am fost şi
nu m-am tulburat să păzesc poruncile Talc. Funiile
păcătoşilor s-au înfăşurat împrejurul meu, dar Legea
Ta n-am uitat. La miezul nopţii m-am sculat ca să Te
laud pe Tine pentru judecăţile dreptăţii Tale. Părtaş
sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile
Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot pământu l ;
îndreptările Tale mă învaţă. Bunătate ai făcut cu
~

robul Tău, Doamne, după cuvântul Tău. lnvaţă-mă


bunătatea , învăţătura şi cunoştinţa , că În poruncile
26 RUGĂCIU N I , RÂN DUIELI ŞI SLUJBE

Tale am crezut. Mai înainte de a ti umilit, am greşit;


pentru aceasta cuvântul Tău am păzit. Bun eşti Tu,
Doamne, şi întru bunătatea Ta, învaţă-mă îndrep-
tările Tale. Înmulţitu-s-a asupra mea nedreptatea
celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta
poruncile Tale. Închegatu-s-a ca grăsimea inima lor,
iar eu cu Legea Ta m-am desfătat. Bine este mie că
m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale. Bună-mi
este mie Legea gurii Tale, mai mult decât mii de
comori de aur şi argint.
Slavă ..., Şi
acum ... , Aliluia (de trei ori). cu înc hin ăciu ni şi în Postu l
Ma re, cu mctanii. Doamne, miluicştc (de trei ori), Slavi1... , Şi acum ...
Starea :l dou a:

âinile Tale m-au făcut şi m-au zidit, înţelep­


M ţeşte-mă şi voi învăţa poruncile Tale. Cei ce
se tem de Tine m ă vor vedea şi se vor veseli, că în
cuvintele Tale am nădăjduit. Cunoscut-am, Doamne,
că drepte sunt jud ecăţil e Tale şi întru adevăr m-ai
smerit. Facă-se, dar, mila Ta, ca să mă mângâie,
după cuvântul Tău, către robul Tău . Să vină peste
mine îndurările Tale ş i voi trăi , că Legea Ta cuge-
tarea mea este. Să se ruşineze cei mândri, că pe
nedrept m-au nedreptăţit ; iar eu voi cugeta la
poruncile Tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem
de Tine şi cei ce cunosc m ărturiile Tale. Să fie inima
mea fără prihană întru îndreptările Ta le, ca să nu
mă ru ş in ez. Se topeşte sufletul meu după mântuirea
Ta; în cuvântul Tău am n ădăjduit. Starşitu-s-a u
RANOUlALA !Vll EZOXOPTIC II DfN TOATE ZTLELF: 27

ochii mei după cuvântul Tău, zicând: «Când mă vei


mângâia?». Că m-am făcut ca un foaie la fum, dar
îndreptările Tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robu-
lui Tău? Când vei judeca pe cei ce mă prigonesc?
Spusu-mi-au călcătorii de lege deşertăciuni, dar nu
sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt
adevăr; pe nedrept m-au prigonit. Ajută-mă! Puţin
a fost de nu m-am s fârşit pe pământ, dar eu n-am
părăsit poruncile Tale. După mila Ta viază-mă , şi voi
păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvân-
tul Tău rămâne în cer; în neam şi în neam, adevărul
Tău. Întemeiat-ai pământul şi rămâne. După rân-
duiala Ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare Ţie.
De n-ar ti fost Legea Ta gândirea mea, atunci aş fi
pierit întru necazul meu. În veac nu voi uita
îndreptările Tale, că într-însele m-ai viat, Doamne.
Al Tău sunt eu, mântuieş te- mă, că îndreptările Tale
am căutat. Pe mine m-au aşteptat păcătoşii ca să mă
piardă . Mărturiile Tale am pri ceput. La tot lucrul
desăvârşit am văzut sfâr·şit, dar porunca Ta este fără
de sfârşit. Că am iubit Legea Ta, Doamne, ea toată
ziua cugetarea mea este. Mai mult decâ.t pe
vrăjmaşii mei m-ai înţelepţit cu porunca Ta, că în
veac a mea este. Mai mult decât învăţătorii mei am
priceput, că la mărturiile Tale este gâ ndirea mea.
Mai mult decât bătrânii am înţeles, că poruncile
Ta le am căutat. De la toată ca lea cea rea mi-am oprit
picioarele mele, ca să păzesc cuvintele Talc. De la
28 RUGĂCIU~ l . RÂt'\OU JELI Ş I SLUJBE

judecăţile Tale nu m-am abătut, că Tu ai pus mie


Lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale,
mai mult decât mierea, în gura mea! Din poruncile
Tale m-am făcut priceput; pentru aceasta am urât
toată calea nedreptăţii. Făclie picioarelor mele este
Legea Ta şi lumină cărărilor mele. Juratu-m-am şi
m-am hotărât să pă zesc judecăţile dreptăţii Tale.
Umilit am fost până în sfârşit; Doamne, viază-mă
după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele
binevoieşte-le, Doamne, ş i judecăţile Tale mă învaţă.
Sufletul meu în mâinile Tale este pururea ş i Legea
Ta n-am uitat. Pusu-mi-au păcătoşii cursă mie, dar
de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moştenit-am
mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt
ele. Plecat-am inima mea ca să fac îndreptările Tale
în veac, spre răsplătire. P e călcătorii de lege am urât
şi Legea Ta am iubit. Ajutorul meu şi sprijinitorul
meu eşti Tu, în cuvântul Tă u am nădăjduit. Depăr­
taţi-vă de la mine cei ce vicleniţi ş i voi cerceta porun-
cile Dumnezeului meu. Apără-mă, după cuvântul
Tău, şi mă viază ş i să nu-mi dai de ruşin e aşteptarea
mea. Ajută-mă ş i mă voi mântui ş i voi cugeta la
îndreptările Tale pururea. Defăimat-a i pe toţi cei ce
se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că
nedrept este gândullor. Socotit-am că lcători de lege
pe toţi păcătoş ii pă mântului; pentru aceasta am
iubit mărturiile Tale, pururea. St răpun ge cu frica Ta
trupul m eu, că de jud ecăţ il e Tale m-a m temut.
RÂ~DUJA LA MIEZO:'\OPTIC II Ol N TOi\TE Z ILELE 29

Fă cut-am jud eca tă şi dreptate; nu mă


da pe mâ na
celor ce-mi fac strârnb ăta te. Prim eşte pe robul Tău
în bun ă tate, ca să nu m ă cl evetea scă cei mâ ndri.
Sfâr şitu-s-au ochii mei dup ă mâ ntuirea Ta ş i după
cuvântul dreptăţ ii Tale. Fă cu robul Tău dup ă mila
Ta şi indreptă rile Tale m ă în vaţă . Robul Tă u sunt
eu; înţel ep ţeşte-m ă şi voi cun o a şte mărturiile Tale.
Vremea este să lucr eze Domnul, că oamenii au stri-
cat Legea Ta. Pentru aceasta am iubit p oruncile Tale
mai mult decât aurul şi topazul. Pentru aceasta spre
toate poruncile Tale m-am îndreptat, toa t ă calea
nedrea ptă am urâ t. Minunate sunt m ă rturiile Tale,
pentru aceasta le-a cet·cetat pe ele sufletul meu.
Ară ta rea cuvintelor Tale lumin ează şi înţel epţeşte pe
prunci. G ura mea am deschis ş i am aflat, că de
poruncile Tale am dorit.
Shwă ..., Şi acum ..., Aliluia (de 3 ori), cu inchiniiciuni, ş i în Postul
:vtar~. cu m~tanii . Doamn e, miluicşt~ (d~ 3 ori), Slavă ..., Şi acum ....

Starea a treia:

C
a ută spre mine şi m ă milui eşte, dup ă judecata
Ta faţă de cei ce iubesc numele Tă u. Pa şii mei
indr eptează-i, dup ă cuvântul Tă u , şi să
nu m ă stăpâ­
n ească nici o fă rădel ege. I zbăveş te-m ă de clevetirea
oamenilor ş i voi p ăzi poruncile Tale. Faţa Ta arat-o
robului Tă u şi m ă învaţă poruncile Tale. Izvoare de
lacrimi au vă rsat ochii mei pentru că n-am păzit
Legea Ta. Drept eşti , Doamne, şi drepte sunt jude-
căţile Tale. Poruncit-ai cu d reptate m ă rtu riile Tale ş i
30 RUGĂClUNJ , R"\NUU.U:Ll ŞI SLUJBE

cu tot adevărul. Topitu-m-a râvna casei Tale, că au


uitat cuvintele Tale vrăjmaşii mei. Lămurit cu foc
este cuvântul Tău foarte ş i robul Tău l-a iubit pe el.
Tânăr sunt eu şi defăimat, dar îndreptările Tale nu
le-am uitat. Dreptatea Ta este dreptate în veac şi
Legea Ta, adevărul. Necazuri şi nevoi au dat peste
mine, dar poruncile Tale sunt gândirea mea. Drepte
sunt mărturiile Tale În veac; în ţelepţeşte-mă ş i voi fi
viu. Strigat-am cu toată inima mea: A uzi-mă,
Doamne! Îndreptările Tale voi căuta. Strigat-am
către Tine: Mântuieşte-mă şi voi păzi m ă rturiile
Tale. Din zori m-am sculat şi am strigat: Întru
cuvintele Tale am nădăjduit. Deschis-am ochii mei
dis-de-dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale. Gla-
sul meu auzi-1, Doamne, după mila Ta; după judeca-
ta Ta mă viază. Apropiatu-s-au cei ce mă prigonesc
cu farădelege, dar de la Legea Ta s-au îndepărtat.
Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale
sunt adevărul. Din început am cunoscut, din măr­
turiile Tale, că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi
smer enia mea ş i mă scoate, că Legea Ta n-am uitat.
Judecă pricina mea şi mă izbăveşte; după cuvântul
Tău, fă-mă viu. Departe de păcătoşi este mântuirea,
A

că îndreptările Ta le n-au căutat. lndurările Tale


multe sunt, Doamne; după judecata Ta mă viază.
Mulţi sunt cei ce mă prigonesc şi mă necăjesc, dar de
la mărturiile Tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei
nepricepuţi şi mă sfârşcam, că o-au păzit cuvintele
Tale. Vezi că poruncile Tale am iubit, Doamne; întru
R ,\~D U IALA MIEZOJ\OPTICII DIN TOAT F. ZILEL F. 31

mila Ta mă viază. lnceputul cuvintelor Tale este


adevărul şi veşnice sunt toate judecăţile dreptăţii
Tale. Căpeteniile m-au prigonit în zadar; iar de cuvin-
tele Tale s-a înfricoşat inima mea. Bucura-mă-voi de
cuvintele Tale, ca şi cel ce a aflat comoară mare.
Nedreptatea am urât şi am dispreţuit, iar Legea Ta
am iubit. De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru
judecăţile dreptăţii Tale. Pace multă au cei ce iubesc
Legea Ta şi nu se smintesc. Aşteptat-am mântuirea
Ta, Doamne, şi poruncile Tale am iubit. Păzit-a sufle-
tul meu mărturiile Tale şi le-a iubit foarte. Păzit-am
poruncile Tale şi mărturiile Tale, că toate căile mele
înaintea Ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea
mea înaintea Ta, Doamne; după cuvântul Tău mă
înţelepţeşte. Să ajungă cererea mea înaintea Ta,
Doamne; după cuvântul Tău mă izbăveşte. Să
răspândească buzele mele laudă, că m-ai învăţat
îndreptările Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale,
că toate poruncile Tale sunt drepte. Mâna Ta să mă
mântuiască, că poruncile Tale am ales. Dorit-am
mântuirea Ta, Doamne, şi Legea Ta cugetarea mea
este. Viu va fi sufletul meu şi Te va lăuda şi judecăţile
Tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit-am ca o oaie pierdută;
caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat.

Slavă ... , Ş i acum ... $i î ndatii :

red întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul ,


C
celor
Făcătorul cerului ş i al pământului, al tuturor
văzute şi nevăzute.
32 R UGĂCTU~ I , RÂI'i OUI E LI Ş J SL UJBE

Şi
întru Un ul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, Unul-Născ ut, Ca re din Tatăl S-a nă sc ut, mai
înainte de toţi vecii; L umin ă din Lumină, Dumnezeu
ad evă rat din Dumnezeu adevă r at, nă sc ut, nu făcut;
Cel de o Hin ţă cu Tată l , prin Ca re toate s-au fă c ut.
Care, p entru noi oamenii şi pentru a n oastră mâ n-
tuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a intrupat de la
Duhul Sfânt şi din Ma ria Fecioara şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat
şi a pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şad e de-a dreapta Tatălui;
Şi iară ş i va să v in ă cu s l avă, să judece viii ş i
morţii, a Că rui împ ărăţie nu va avea siarşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Ta tăl purcede, Cel ce, împreună cu Tată! şi cu
Fiul, este închinat şi slavit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească
Biseri că .
Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
A ştept invierea morţil o r.
Şi via ţa veacului ce va să fie. Amin.
Sfinte Dumnezeule... , cu trei inc hi n ăci u ni. Prcasfântii Treime ....
Tatăl nostru ..., Că a Ta este împăriilia ...

Apoi troparclt: :lt:C\tca. ~l:t\ 11 1 al X-lcn:


1ată, Mirele vine în miezul noptii şi fericită este sluga pe care
o va a lla priveghind; dar nevrcdnică este iarăş i pe care o va atla
lenevindu-se. Vezi dar, suflete ~1 1 meu, cu somnul să nu te
îng reuiezi, ca să nu te dai mortii şi afară de împărăţi e să te
R..\.:'-!DUIALA ~IEZO~OPTlCll DIN TOXfE ZILELE 33

încui. Ci te deşteaptă, strigând : Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dum-


nezeule; pentru Niiscătoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Slavă ... ,

La ziua cea înfricoşătoare


gândind, suflete al meu, prive-
g h ează, aprin zâ ndu -ţi candela ta, cu untdelemn luminând-o,
că nu ştii când va veni la tine glasul ce va zice: «<ată Mi-
rele!». Vezi dar, suflete al meu, s ă nu dormitezi, căci vei
rămâne afară , bătând ca şi cele cin ci fecioare. Ci, în prive-
ghere, aşteaptă, ca să întâmpini pe Hristos, cu untdelemn de
unger e, şi-ţi va da ţie că mara cea dumnezeiască a slavei Sale.
Şi ac um ..., ~•1 Nihcăl<> a rci dl• Uumnl'Zc u:
Pe tine, zidul cel nebiruit, întă rirea mânt uirii, Născătoa re
de Dumnezeu, Fecioară , te rugă m: Sfaturile celor potrivnici
le risip eşte, întristarea poporului tău î n bucurie o întoarce,
tara ta o apără şi o ajută , pentru pacea lumii te roa gă , că tu
eşti, Născă toare de Dumnezeu, nădej d ea n oa s tră.

Doam ne, mil uicştc (de -10 d e ori) ~i rug:iciunca aceasta :

el ce, în toată vremea şi în tot ceasul, în cer ş i


C pe pămâ.nt, eşti închinat ş i s l ăvit, Hristoase
Dumnezeule, Îndelung-răbdătorule, Mult-milostive
şi Mult-milosârde; Ca re pe cei dre p ţi iub eşti şi pe cei
păcătoşi miluieşti; Ca re pe toti chemi la mâ ntuire
pentru făgăduinţa bunătăţilor ce au să fie; Însuţi,
Doamne, prim eşte şi rugăciunile noastre în ceasu l
acesta şi îndreptează viata n oas tr ă spre porun cile
Tale; sufletele noastre le sfinţeşte , trupurile cură­
ţeşte, cugetele îndrcptcază, gâ ndurile c urăţeş te ş i ne
i zb ăveş te pe noi de tot necazul celor rele ş i al durerii.
34 RUGĂ('IUNJ. Rk'IOU IEU ŞI SLUJBE

lnconjoară-ne pe noi cu sfinţii Tăi Îngeri, ca, prin


mijlocirea lor, fiind pă ziţi ş i povă ţuiţi , să ajungem la
unirea credinţei şi la cunoştinţa slavei Tale celei
oeapropiate, că binecuvâ ntat eşti în vecii vecilor. Amin.
Doam ne, miluicşte (ele.:\ ori). Slavă ... , Şi acum ...
Ceea ce eş ti mai cinstită decât h eruvimii şi mai mărită,
fă ră de asemănare, decât serafimii, care, fără stricăciune, pe
Dumn ezeu-Cuvântul ai n ăscut, pe tine, cea cu a devă rat
Născă toare de Dumnezeu, te mărim .

Stranu: Întru numele Domnu lui, binec uvintează, Părinte!


Preotul:
Dumnezeule, milos ti veş te- Te
spre noi ş i ne binecuvin-
tează, lumin ează faţa Ta spre n oi ş i n e miluieş te.
Şi dacii este Aliluia sa u Postul Mare. se :~icc ru~ăciunca accu~ru a
Sfântului F.fr cm Sirul , în trei ~rări. .cu trei mctanii mari :
Doamne şi S tăpânul vieţii m ele, duhul trândăv iei , al grijii
de multe, al iubirii de s tăpâni e ş i al grăirii în d eşert, nu mi-I
da mie (o mctnn ic).
Iar duhul cu răţiei, al gândului smerit, al răbdă rii şi al
dragostei, d ărui eş te-1 mie, slugii Tale (n mctanic).
Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte- mi ca să-mi văd
greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecu-
vântat eşti în vecii vecilor. Amin (o mctanic).
Şi. după ru~ăciun<'fl :1cca~ta . ~c 1.il' acl·~tc p:llru ~t i huri. tot in trei
~tiiri, cu 12 înch iniiriuni:
Dumnezeule, milostiv tii mi,e păcă tos ul (u închinftciunl·) .
l)umn ezeulc, cur ăţeşte- m ă pe m ine p ăcătos ul (n
inc hinăciu ne).
R. \1\ll UJALA M II~ZO~O PTI CII DlN TO,\T F. 7.TI ,ELE 35

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, m â n tu ieş te- m ă (o


inch iniicium·).
Fă r ă de num ă r am g reşi t, Doamne, i ut ă- m ă (o
înd1 inf1ci unc ) .
Şi.pc ur mii, ia răşi rugăci u nea Sfii n tulu i Efrc m Sirul. toată. cu clo uii
închini'1ciu ni. şi la , r:î r~it cu o md anic mare: Doa mne şi Stăpânul vietii
mele... ,\ poi:
Rugă ciun ea aceasta a lu i Mardarie:
tăpân e
Dumnezeule, P ă rinte Atotputernice,
SDoamne, Fiule Unul e-Nă scut, Iisuse H ristoase
şi Duhule Sfinte, o Dumnezeir e, o Puter e, milui eş­
te-mă pe mine, păcătos ul , şi , cu jud ecăţile care ş tii,
mântui eş te-m ă pe mine, n evrednicuJ robul Tă u, că
binecuvântat eşti În vecii vecilor. Amin.
Ia r dacii nu est~: AWui a '"u P ost ul Mare, Sl' um iC rugăciune a
Sfântului El'n-m Sirul: Do;1m nc şi Stăpân u l vieţii melc... şi mct nn iile şi
se zice num11i rugăciu nea de mai :~>us : Stăpânc Du mnezeule, Părinte
ato tputernice... A poi se t icc: Veni(i :Să ne înch in ăm ... (de 3 uri ). ~i
Psalmrul 120
idicat-a m ochii mei la mun ţi , de unde va veni
R ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel
ce a fă cut cerul şi p ă mâ ntul. Nu va l ăsa să se clatin e
piciorul tău , nici nu va d ormita cel ce te p ăzeş te .
lată, nu va dormita, nici nu va adormi Cel ce p ăzeş te
pe Israel. Domnul te va păzi pe tine; Domnul este
a cop eră mântul tă u , d e-a d r eap ta ta. Ziua soar ele nu
te va arde, nici luna, noa ptea. Domnul te va p ăzi pe
tine de tot r ă ul ; păzi-va sUJtletul tă u . Domnul va p ăzi
intrarea ta ş i ieş irea ta de ac um ş i pâ n ă În veac.
36 R UGĂCIUI\ 1 . R,\ ' O li rF.LT Ş l SLUJBE

Psalmllll 133

I
ată
acum bin ecu vânta ţi pe Domnul toate slugile
Domnului, care s ta ţi în casa Domnului, în
curţile casei Dumnezeului nostru . Noaptea rid icaţi
mâinile voastre spre cele sfinte ş i bin ec uvântaţi pe
Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce
a fă c ut cerul şi pămân tul.
Slavii ..., Şi acum ..., Sfmte Dumnezeule..., t rei îuchiniiciu ni, Prcasfântii
Treime..., Tatăl nostru...
Apoi t ropa rclc acestea, glas ul al 2-lca:
Pomen eşte, Doamne, ca un bun pe robii Tăi şi, câte în
viaţă au greş i t, ia r tă-le; că nimeni nu este fără de p ăca t, fară
numai Th, Cel ce poţi şi celor adormi ţi a le da o dihn ă.
Cel ce, p rin adâncul în ţelepciu nii , cu iubirea de oa meni,
toate le chiverniseş ti , şi ceea ce este de folos tuturor le
dărui eşti , Unule, Ziditorule, od ihn eşte, Doamne, sufletele
a dormiţilor robilor Tăi, că spre Tine năd ej dea şi-au pus,
spre Făcăto rul şi Ziditorul ş i Dumnezeul nostru .
Slavă ...,

Cu s fin ţii odihn eşte, Hristoase, sunetele a do rm iţilor


robilor Tă i , unde ou este durere, nici într istare, nici suspin,
ci via ţă fă ră de s fârşit.
Şi acum ..., al !'iiisciitoarci de Du mnct.c u:
Fericimu-te pe tin e toate neamurile, Născătoa re d e
Dumnezeu, Fecioa r ă , că, întru tine, Cel neîncăp u t, Hristos
Du mnezeul nostru, a binevoit a în căpea. Fericiţi suntem şi
noi, folositoare pc tine avându-tc, că ziua şi noaptea te rogi
pentru noi. Pen tru aceasta , l ă u dâ ndu - te, s trigă m ţie:
Bu c u ră-te, ceea ce eş ti p lin ă de ha r, Domnul este cu tine.
RÂ!\DVJALA :VIIEZONOPTICJI DIN T0 1\TE ZIL ELE 37

At>oi Doa mne, milu icştc (dr l2 od) ~i

Rugă ciun e a aceasta :

P
om en eş te, Doamne, pe cei ce întru n ă d ejdea
învierii şi a v ie ţii veşn ice au adormit, pe p ă rin­
ţii şi fraţii n oştri , şi pc toţi care, în cucernicie şi în
credinţă, s-au s ăvârşit ; şi i a rtă lor toată greşeala cea
de voie şi cea fără de voie, cea cu cuvântul, sau cu
fapta, sau cu gândul, şi-i aşază p e dân ş ii în locuri
luminoase, în locuri ră co ro ase, în locuri de o dihnă,
de unde a fu git toată durerea, întristarea ş i suspinul,
unde cercetarea feţei Tale veseleş te pe toţi sfin ţii Tăi
cei din veac. Dăruieşte lor ş i n o uă împărăţia Ta şi
împărtăşirea bunătăţilor Tale celor n egrăite şi veşnice
şi d esfăta rea vieţii Tale celei n esfârşite şi fericite. C ă
Th eşti vi aţa şi învierea şi odihna robilor Tăi celor
ad ormiţi, Hristoase, Dumnezeul nostru, ş i Ţi e sla vă
înă lţăm, împreun ă cu Cel fără de început al Tău
Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă făcătorul
Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
P re am ări tă pururea Feci oară,M aica lui Hristos
Dumnezeu, du ru găciun ea n oast ră la Fiul tă u şi Dumnezeul
nostru şi cere să mâ n tui ască, p ent ru tine, sufletele noastre.
l'\ ăd ej d ea mea este Tată l, scă p a rea
mea este Fiul, acope-
ră mâ ntul meu este Duhul Sfân t; Treime S fân tă, s lav ă Ţie.
Glasul a l 6-lca:
M iluieşte-n e pe noi, Doamne, milu icşte-n e pe noi, că, nepri-
cepându-ne de nici un răspuns, această rugăciun e aducem Ţie,
ca unui Stă pâ n , noi p ăcătoşii robii Tă i ; mil u ieşte-n e pe noi.
38 R L:GĂCI U :\ 1, K·\N O UIE I.I Ş I Sl.l'.JIJE

Slavii ...,
Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit;
nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci
caută şi acum ca un milostiv şi n e izbăveşte pe noi de vrăjmaşii
noştri, că Th eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău ,
toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum ..., ~•1 ~ă\ciHoarl'i de Dumnetcu:
U şamilostivirii deschide-o nou ă, bine cuvântată Născă­
toare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întt·u
tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eş ti mân-
tuirea neamului creştinesc.
În timpul troparc lor de umilinpl, pr eotu l iese d in Sfântul ,\ltar în
fa{a llŞilor impfa rătcşti ~i. cu f;tla cittrc ră~ăril . ticc cctcnia :
\1 iluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,
rugă mu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Doamne, miluicştc (de 3 ori).


Î ncă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locaşu 1aces-
ta, ţara aceasta şi toate oraşele şi satele: de boa l ă, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, d e sabie, de năvălirea
altor neamuri asupra n oas tră şi de războiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să fie n ouă Bunul
şi lubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze şi
să împrăştie toată mânia care se porn eşte asupra noastră şi
să ne izbăvească pe noi de mustt·area Lui cea dreaptă, care
este asupra n oastră , şi să ne miluiască pe noi.
Doamne, mil uicştc (de J nri ).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeul e, Mântuitorul nostru, nădcj~
dea tuturor marginilor păm â ntului şi a celor ce sunt pc mare
departe şi, milostive Stăpâne, milostiv tii nouă, faţă de
păcatele noastre ş i ne milui cşte pe noi.
R ,\:-. l>l- IA LA M IEZO~ O PTI CJI Dl . TOAT E Z ll .ELE 39

Preotu l zice l'cfo nis ul:

Că milostiv şi
iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie
slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor.
St rana: Ami n. P rcut ul :

S lavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noas-


tră, slavă Ţi e.

Stnm a: Slavă ..., Şi acum ..., Doamne, miluieştc (de 3 ori), Părinte,
binecuvintează ... Ia r preotu l, în torcâmlu-sc cu fala către cred incioşi,
1ic~ ot pustul Cl·l m ic:

Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru ru găciu­


nile Preacuratei Maicii Sale, ale preac u vioş il o r ş i de
Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri ş i pentru ale t uturor
sfin ţilor, să ne miluia scă şi să ne m ântuiască pe noi, ca un
bun şi de oameni iubitor.
Apoi, plcdl ndu-sc preot ul ciHrc \!ră ni. îşi cer c obişnu ita iert a re,
1.icând :

Bin ecu vâ ntaţi şi m ă iertaţi pe mine, p ăcătos ul!

Iar fra(ii nhp und :


Dumnezeu să te ierte şi să te miluia scă , p ă rinte sfinţite .

Apoi preotul se întoarce către răsărit şi zice ectc nia aceasta:

Să ne ru găm pentt·u pacea lumii.


Pentru buna sporire ş i întări rea drepts lăvito ri lor creştini .

Pentru Prea Fericitul P ărintele nostru {N ), Patriarhul


Bisericii Ortodoxe Române 1pentru (Înalt-) Prea S linţit u l
(Arh i-) Episcopul (şi Mitropolitul) nostru (:'-l )l, şi pentru toţi
fra ţii n oştri cei întru Hristos.
40 RUGĂCI UN I, R.\:'\D UlEJ.I ŞJ SLUJBE

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni,


pentru cârmuitorii ţării noastt·e, pentru mai marii oraşelor
şi ai satelor şi pentru iubitoarea de Hristos oaste.

Pentru cei ce ne urăsc ş i pen tru cei ce ne iubesc pe noi.


P entru cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.

Pentru cei ce ne-au cerut n o u ă, nevrednicilor, să ne rugăm


pentru dân ş ii.
Pentru izbăvirea celor robiţi.

Pentru părinţii ş i fraţii noştri care s unt departe.


P entru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape, şi prin aer.
Pentru cei ce zac in neputinţe.

Să ne ru gă m şi pentru îmbelşugarea roadelor p ă mântu l ui.


Pentru arhiereii ortodocşi.

Şi pentru toti ortodocş ii creştini.

Să ne rugăm pentru conducătorii ţării.

Pentru ctitorii sfântului loca şului acestuia.


Pentru părinţii ş i în vă ţătorii noştri.

Pentru to ţi
cei mai înainte adormiţi, p ărinţi ş i fr aţi ai
n oştri , dre ptc redin c ioş i , care odihnesc aici şi pretutindeni.
Să zicem şi p entru aceştia .

Doamne, milui.cştc (de 3 ori).

Pentru ru găciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne


lisusc Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milui eşte-n e p e noi. Amin .
Se cuvine a ş ti că uşa se cilc~tc :vl ic:fOnop tica di n toate ti lclc peste
t oa t ă ~ăplă mâoa. af;l ră de s:\m b itt ll, d umi nicu şi dm cl <·stc Pr ivcghc rc.
RÂNDUIALA
MIEZONOPTlCII DIN SÂMBETE
Preotul. cu epitrahilul pc grumliZ, din faţa uş ilor împăriiteşti, cu
d vcra închisă, face inceputul, dupi:• obicei, zidind: Binccuvântat este
Dumnezeul nostr u ... Struna : Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă
Ţie ! Împărate ceresc..., Sfint e Dumnezeule ... , Preasfântă Treime...,
Tată l nostru ... , Că a Ta este impiira (ia ..., Doamn e, miluicştc (de 12 ori),
Slavă ..., Şi acum ..., Veniţi să ne în chinăm ... (de 3 ori). Preotul se inchină
de trei ori şi int ră in sfântul alta r. Apoi Psalmul 50: Miluicştc-mă,
Dumnezeul e... ( caut ă la pag. 12). Şi Cutis111a a noua :
Psalmul 64

Ţ
i e Ţi
se cuvine cânta r e, Dumnezeule, în Sion ş i
Ţie Ţi se va împlini făgăduinţa în Ierusalim.
Auzi rugăci un ea mea; că tre Tine tot trupul va veni.
C uvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi
nelegiuirile noastre Th le vei curăţi. Fericit este cel
pe· care l-ai ales ş i l-a i primit; locui-va în c ur ţile Tale.
Umple-ne-vom de bunătăţile casei Tale; sfânt este
42 RLGĂCIUN l, R.\NDUIE Ll l)J SLUJBE

loca ş ul Tău, minunat în dreptate. Auzi-ne pe noi,


Dumnezeule, Mântuitorul nostru, n ăd ejd ea tuturor
marginilor pământului şi a celor de pe mare, departe.
Cel ce găteş ti mun ţii cu tă ria Ta, încins fiind cu pu-
tere; Cel ce tulburi adâncul m ării şi vuietul valurilor
ei. Tulbura-se-vor neamurile şi se vor sp ă imânta cei
ce locuiesc marginile, de semnele Lui; ieşirile dimi-
n eţii şi ale serii le vei veseli. Cercetat-ai pă m ântul şi
l-ai ad ă pat pe el, bogăţiile lui le-ai înmulţit ; râul lui
Dumnezeu s-a umplut de apă; gă tit-ai hr ana lor, că
aş a este gătirea Ta. Adapă brazdele lui, înmulţeş te
roadele lui şi se vor bucura de pică turi de ploaie,
răsărind. Vei binecuvânta cunun a anului bun ă tăţii
Tale şi cimpiile Tale se vor umple de roade gr ase.
"Ingră şa -se-vor păşunile pustiei şi cu bucur ie dealu-
rile se vor încinge. Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi
văile vor înmulţi grâul ; vor striga şi vor cânta.

Psalmu l 65

S
trigaţi
lui Dumnezeu tot pă mân tul. Câ n ta ţi
numele Lui; d a ţi s lavă laudei Lui Zi ceţi lui
Dumnezeu: Cât sunt de în fricoşă toa re lucrurile Tale!
Pentru mulţim ea puterii Tale, Te vo r lin guş i
v răjmaşii Tăi. Tot pă m ân t ul să se închine Ţi e şi s ă
cânte Ţi e, să cânte numelui Tă u. Veniţi şi ved eţi
lucrurile lui Dumnezeu, Cel înfricoşăto r în sfaturi,
mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce prefa ce marea
în uscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom
veseli de Dâ nsul, de Cel ce stă pâ n eş te cu puterea Sa
R,\ ~DUl.\L.\ .\-llEZONOPTlCII Dl N SAMBE n: 43

veacul. Ochii Lui spre nea muri privesc; cei ce se


răzv rătesc să nu se Înal ţe întru sine. Bin ecu vântaţi
neamuri pe Dumnezeul nostru ş i faceţi să se a udă
glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu vi aţă şi
o-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cer-
cat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai l ămurit pe noi,
precum se lă mureşte argintul. Pr insu-ne-ai pe noi În
cursă; pus-ai necazuri pe umărul nostru ; ridicat-ai
oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc ş i
prin apă şi ne-ai scos la od ihn ă. Intra-voi în casa Ta
cu arderi de tot, împlini-voi Ţie făgă duin ţel e mele,
pe care le-au rostit buzele mele ş i le-a gră i t gura
mea, intru necazul meu. Arderi de tot gr ase voi
aduce Ţie, cu tămâie şi berbeci; Îţi voi jertfi boi şi
ţapi. Ve ni ţ i de a u zi ţ i toţi cei ce vă tem eţi de
Dumnezeu şi vă voi povesti câte a fă c ut E l sufletului
m eu. C ătre Dânsul cu gura mea am strigat şi L-am
lăudat cu gura mea. Nedre ptate de am avut în inima
mea, să nu m ă audă Domnul. Pentru aceasta m-a
auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul ru gă ciunii
mele. Binecuvântat este Dumnezeu, Care n-a d epăr­
tat ru gă ciun ea mea şi mila Lui de la mine.
Psa lm ul 66
umn ezeule, mil os ti veş te-Te spre noi ş i ne
D bin ec u vin tează, lum i n ează faţa Ta spr e noi şi
ne milui eş te, ca să cun oaş tem pe pămâ nt calea Ta, În
toate neamurile mântui r ea Ta. Lă ud a- Te-vot· pe
Tin e popoa rele, Dumnezeule, l ă ud a-Te-vo r· pe T in e
44 RUGĂC IUi\1, RÂ NDUIELI ŞI SLUJBE

popoarele toate. Veselească-se şi să se bucure neamu-


rile, că vei judeca popoarele cu dreptate ş i neamurile
pe pământ le vei povăţui. Lăuda- Te-vor pe Tine
popoarele, Dumnezeule, lăuda - Te-vor pe Tine
popoarele toate. P ă mântul şi -a dat rodul să u.
Bin ecu vintează-n e pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul
nostru. Binecuvintează-n e pe noi, Dumnezeule, şi să
se teamă de Tine toate marginile pă mântu l ui.
Slavă ..., Şi
acum ..., Aliluia (de 3 ori), Doamne, miluieştc ... (de 3 ori),
Slavă ..., Şi acum ...

Psalmu l 67

S
ă
se scoale Dumnezeu şi să se ri sipească vrăj­
maş ii L ui şi să fugă de Ia faţa Lui cei ce-L ură sc
pe Dânsul. Precum se stinge fumul, să se stingă; cum
se topeşte ceara d e faţa fo cului, aşa să piară
pă cătoşii de la faţa lui Dumnezeu, iar drep ţii să se
bucure şi să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să
se desfăteze întru veselie. Cântaţi lui Dumnezeu,
cântaţi numele Lui, gătiţi calea Celui ce str ă bate
pustia, Domnul este numele Lui, ş i vă bucuraţi
înaintea Lui Să se tulbure de faţa Lui, a Părintelui
orfanilor şi a Judecătorului văduvelor. Dumnezeu
este în Jocul cel sfâ.nt al Lui. Dumnezeu aşază pe cei
singuratici în casă, scoate cu vitejie pe cei l egaţi în
obezi, la fel, pe cei amărâ.ţi, pe cei ce locuiesc în
morminte. Dumnezeule, când mer geai Tu înaintea
poporului Tău , câ.nd treceai Tu, prin pustie, pămân­
tul s-a cutremurat şi cerurile s-a u topit şi Sinaiul s-a
RÂNDUL\Lt\ M IEZONOPTICH D l:--1 SÂ:vtBETF. 45

clătinat de la faţa Dumnezeului lui Israel. Ploaie de


bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moştenirii Tale. Ea
a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietăţile Tăie locuiesc în
ea; întru bunătătea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijă
de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc
cu putere multă. Împăratul puterilor va împărţi
prăzile poporului iubit. Dacă veţi dormi în mijlocul
moştenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi
ca ale porumbiţei şi spatele vostru va străluci ca
aurul. Când Împăratul cel ceresc va Împrăştia pe
regi în ţara Sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon.
Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte
de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, munţi cu
piscuri, pizmuiţi muntele în care a binevoit Dum-
nezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până
la sfârşit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii
sunt cei ce se bucură de ele. Domnul în mijlocul lor,
pe Sinai, În locaşul Său cel sfânt. Suitu-Te-ai la
înălţime, robit-ai mulţime, luat-ai daruri de la
oameni, chiar şi cu cei răzvrătiţi îngăduiţi au fost
să locuiască . Domnul Dumnezeu este binecuvântat,
binecuvântat este Dumnezeu zi de zi; să sporească
între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul
nostru este Dumnezeul mântuirii şi ale Domnului
Dumnezeu sunt ieşirile morţii. Dar Dumnezeu va
sfărâma capetele vrăjmaşilor Săi, creştetul părului
celor ce umblă întru greş elile lor. Zis-a Domnul:
«Din Vasan îi voi întoarce; Întoarce-voi pe vrăjmaşii
46 RUGĂO U '\J , Rk \D UrELI ŞI ~ L UJBE

tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde


piciorul tău în sângele lor şi limba câinilor tăi în sân-
gele vrăjmaşilor tăi» . Văzut-am, Dumnezeule, intra-
rea Ta, văzut-am intrarea Dumnezeului şi împăra­
tului meu in locaşul cel sfânt: Înainte mergeau căpe­
teniile, după ei cei ce cântau din strune, in mijlocA

fecioarele, bătând din timpane şi zicind: <do adunări


binecuvântaţi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoa-
rele lui Israel!». Acolo era Veoiamin cel mai tânăr, în
uimire; căpeteniile lui Iuda, povăţuitorii lor, căpe­
teniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimu lui ş i
ziceau: «Porunceşte, Dumnezeule, puterii Tale; întă­
reşte, Dumnezeule, această lucrare pe care ai făcut-o
nouă. Pentru locaşul Tău, din Ierusalim, Îţi vor
aduce împăraţii daruri. Ceartă fiarele din trestii,
ceartă taurii adunaţi împotriva junincilor popoa-
relor, ca să nu fie depărtaţi cei care au fost încercaţi
ca argintul. Risipeşte neamurile cele ce voiesc
războaie». Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va întinde
mai inainte la Dumnezeu mâna ei, zicând: «Împă­
răţiile pământului , cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi
Domnului. Cântaţi Dumnezeului Celui ce S-a suit
peste cerul cerului, spre răsărit; iată , va da glasul
Său , glas de putere. Daţi slavă lui Dumnezeu! Peste
Israel măreţia Lui şi puterea Lui in nori. Minunat
este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui
Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său.
Binecuvântat este Dumnezeu».
R.\i\DUL\Lt\ \liEZO~OPTlCII DIN St\MBI'TE 47

Sla vă ..., Şi acum ..., Aliluia (de 3 ud), Doamne, miluieştc ... (de J od),
Slavă ..., Şi a cum ...
Psalmul 68

M
ântui eşte- mă,Dumnezeule, că au intrat ape
până la sufletul meu. Afunda tu-m-am în
noroiul adâncului, care n-are fund. Intrat-am în
adâ ncurile mării ş i furtuna m-a potopit. Ostenit-am
strigând, amorţi t-a gâtlejul meu, s l ă bit-au ochii mei
nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulţitu-s-au,
mai mult decât perii capului meu, cei ce mă ură sc pe
mine în zadar. Întăritu-s-au vrăjmaşii mei, cei ce mă
prigonesc pe nedrept; cele ce n-am r ăpit, pe acelea
le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut neprice-
per ea mea şi g reşelile mele de la Tine nu s-au ascuns.
S ă nu fie ru şinaţi, din pricina mea, cei ce Te a ş teaptă
pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfrun-
ta ţi pentru mine cei ce Te ca u tă pe Tine, Dumnezeul
lui Isr ael. Că pentru Tine am suferit ocară, acope-
rit-a batj ocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de
fraţii mei şi s tr ă in fiilor maicii mele, că râv na casei
Tale m-a mâ ncat şi ocă ril e celor ce Te ocă răsc pe
Tine au căzu t asupra mea. Şi mi-am smerit cu post
sufletul meu şi mi-a fost spre oca r ă mie. Ş i m-am
îmbrăca t cu sac şi am ajuns pentru ei de batjocură.
Împotriva mea grăia u cei ce şedeau în porţi şi despre
mine câota u cei ce beau vin. Iar eu, întru ru g ăciun ea
mea catre Tine, Doamne, am striga t la timp bin e-
pl ăc ut. Dumn ezeule, în tru mul ţ im ea mil ei Tale
48 R UGĂCJUI'\1. RÂNDUIELI ŞJ SLUJBE

auzi-mă , întru adevărul milei Tale. Mântuieşte-mă


din noroi ca să nu mă afund; izbăveşte-mă de cei ce
mă urăsc şi din adâncul apelor, ca să nu mă înece
vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-şi
închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă,
Doamne, că bună este mila Ta; după mulţimea îndu-
rărilor Tale caută spre mine. Să nu-ţi întorci faţa Ta
de la credinciosul Tău, când mă necăjesc. Degrab
mă auzi. la aminte la sufletul meu şi-1 mântuieşte pe
'
el; din mâinile vrăjmaşilor mei izbăveşte-mă, că Tu
cunoşti ocara mea şi ruşinea mea şi infruntarea mea;
înaintea Ta sunt toţi cei ce mă necăjesc. Zdrobit a
fost sufletul meu de ocări şi de necaz. Şi am aşteptat
pe cel ce m-ar milui şi nu era, şi pe cei ce m-ar
mângâia şi nu i-am aflat. Şi mi-au dat spre mânca-
rea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oţet.
Facă-se masa lor înaintea lor cursă , răsplătire şi
sminteală; să se întunece ochii lor, ca să nu vadă, şi
spinarea lor pururea o gârboveşte. Varsă peste dânşii
urgia Ta şi mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei.
Facă-se curtea lor pustie ş:i în locaşurile lor să nu fie
locuitori. Că pe care Tu l-ai bătut, ei I-au prigonit, şi
au înmulţit durerea rănilor lui. Adaugă fărădelege
la fărădelegea lor, şi să nu intre întru dreptatea Ta.
Şterşi să fie din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu
fie scrişi. Sărac şi îndurerat sunt eu; mântuirea Ta,
Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda-voi numele
Dumnezeului meu cu câ.ntare şi-L voi preaslăvi pe El
KANDUIALA MmZONOPTICIT OIN SAIVIBETE 49

cu laudă. Şi-1 va plăcea lui Dumnezeu mai mult


decât viţelul tânăr, căruia îi cresc coarne şi unghii. Să
vadă săracii şi să se veselească; cauta ţi pe Dumnezeu şi
viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci
Domnul, şi pe cei ferecaţi în obezi ai Săi nu i-a urgisit.
Să-L laude pe El cerurile şi pământul , marea şi toate
câte se târăsc În ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul şi
se vor zidi cetăţile Iudeii, şi vor locui acolo şi-1 vor
moşteni pe el. Şi seminţia credincioşilor Lui îl va
stăpâni pe el şi cei ce iubesc numele Lui vor locui în el.

Psalmul 69
umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!
D Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte- Te! Să se
ruşineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;
să se întoarcă Înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc
mie rele. Întoarcă-se Îndată ruşinaţi cei ce-mi gră­
iesc mie: «Bine, bine!». Să se bucure şi să se vese-
lească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dum-
nezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea
Ta: «Slăvit să fie Domnul!». Iar eu sărac sunt şi
sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu '\i
Izbăvitorul meu eşti Tu; Doamne, nu zăbovi!
Slavă ..., Şi
acum ..., C red întru unul Dumnezeu (caută la paJ!. 31).
SJintc Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru ... , Că a Ta este
împărăţia ...

Apoi tro parclc acestea, ~;l asul al 2-lea :


N ezidită tire, Făcătorule a toate, buzele noastre le
deschide ca să vestim lauda Ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt
50 RUGĂC I UNI , RÂ;.IDUlliLl Şl SL UJBE

eşti, Dumnezeule; pentru Născă toa rea d e Dumnezeu,


miluieşte-o e pe noi.
Slavă ...,

Urmând pe pă mânt puterilor celor de sus, cântare de biru-


inţă aducem Ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dum-
nezeule; pentru Născătoa rea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Şi acum ...
Din pat şi
din somn m-ai r idicat, Doamne, mintea mea o
lumin ează, inima şi buzele mele le deschide, ca să Te laud pe
Tine, Sfân tă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeule;
pentru Născătoarea de Dumnezeu, milu ieşte- n e pe noi.
Doamne, mi l uicştc (de 40 de ori). Cel ce în toată vrcmcn... (ca ută la
pag. 33). Doamne, miJuieştc (de 3 or i), Slavă ..., Şi acum ..., Ceea ce eş ti
mai cinstită decât heruvimii.., Întru n umele Dom nului binec u vintează,
Pări n te! Preotul: Dumnezeule, milostivcştc-Te sp re noi şi ne binccuvin-
tCa7.ă .•. Apoi se zice rugăci une a : Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotpu-
ternice ... (cnută la pag. 35). Şi

Rugăciun ea Sfântului Eustratic

S
l ăvindu-Te, Te slăvesc pe Tine, Doamn e, că ai
că uta t spre smerenia mea şi nu m-ai dat în
mâinile v r ăjm aş il or, ci ai mâ ntuit din nevoi sufletul
meu. Ş i acum, Stăpân e, să m ă acop ere pe mine mâ na
Ta ş i să vin ă peste mine miJa Ta, că s-a tulburat
sufletul meu şi du rer os ii este să i asă din acest ti căl os
şi întinat trup al meu. Ca nu câ ndva viclea nul sfa t al
celui potrivnic să-I întâmpine şi să-I împiedice întru
întun er ic, pentru p ăcate l e cele făcute de min e cu
n eştiinţa ş i cu ş tiin ţa În vi aţa aceasta, milostiv fii
mie, S tă pâ n e, ş i să nu va d ă sufletul meu întunecatul
RÂ:'\ DUIALA i\tllEZO:"iOJ>TICII DL~ SA:\l BETE 51

chip al viclenilor diavoli, ci să-I


ia îngerii Tăi cei
străluciţi şi luminaţi. Dă slavă numelui Tău celui
sfânt şi cu puterea Ta mă ridică la dumnezeiasca Ta
judecată. Când mă vei judeca, să nu mă apuce pe
mine mâna stă pânitorului lumii acesteia, ca să mă
arunce pe mine, păcătosul, în adâncul iadului; ci stai
lângă mine şi-mi fii mântuitor şi sprijinitor; pentru
că muncile acestea trupeşti veselie sunt robilor Tăi.
Miluieşte, Doamne, sufletul meu cel Întinat cu
patimile vieţii acesteia şi curat pe el, prin po căi nţă şi
marturisire, il primeşte, că binecuvântat eşti în vecii
vecilor. Amin.
Veniti sii ne i nehiniim... (de 3 ori). Psalmul 120: Ridicat-am ochii mei
la munti..., P~ulmul 133 : lată acum binecuvântaţi pc Domnul toate
sl ugile Domnulu i... (caută la p:tg. 36). Slavă ..., Şi :1cum ..., Sfinte
Dumnezeule ..., Prcastantă Treime ..., Tatăl nostru ... Şi troparclc acestea :
Pomeneşte, Doamne, ca un bun pc robii T iii..., Cel ce p rin adincul
intelepciunii, cu iubirea de oameni..., Slavă ..., C u s fin ţii odihneşte,
Hristoase..., Şi ac um ..., Fcricimu-te pc tine toate neamur ile, Niiscătoare
de Dumnezeu ... Doamne, miluicştc (de 12 ori), apoi rugăciunea :
Po m e neşte, Doamne, pc cei ce întru nădejdea învierii ş i a vietii
veşni ce ... (caută la :\1iczonoptic11 din toate ~:ilck. pag. 37). Apoi cctc-
nia ~i utpu~tul.
RÂNDUIALA
MIEZONOPTICII DIN DUMINICI
Preotul, cu cpitrabilul pc gruma1., din fala uşilor împărăteşti, cu dvera
închisă, face începutul, după obicei, zidind: Binecuvânta! este
Dumnezeul nostru ... Strana: Amin. Slavă Ţie, Dum nezeul nostru, sl.avă
Ţie! Împărate ceresc..., Sfmte Dumnezeule... , Preasfântii Treime..., Tatăl
nostru ..., Că a Ta este împărăţia ... , Doamne milu ieşte (de 12 ori)., Slavă ...,
Şi acum ..., Ve nit i să ne închinăm ... (de 3 ori). Preotul intră in sfântul altar.
Psalmul 50 : Miluieşte-mă , Dumnezeule ... (ca ută la pag. 12).
Şiînda tii se zice Canonul Treimii (Trnicşnic ul), al glasului ce n 1 li de
rând. Şi, dupii ClmOn, 5c dintii Troparclc Trcimice. J!lasul al 2-lca:
C uvine-se, cu ad evăr at,
a lă u da pe Treimea cea întru tot
dumnezeiască: pe Tatăl Cel fă r ă de început ş i a toate
l ucrător, pe C uvâ ntul Cel împ reună fără de în ceput, Care,
din Tată l, mai înainte de veci, fă ră str icăc iun e, S-a născut, ş i
pe Sfântul Duh , Cel ce din Tatăl , tă t·ă de ani, purcede.
C uvin e-se, cu ade vă rat, a Te slăvi pe Tine, Dumnezeu-
Cuvântul, d e Care se înfri coşează şi se cu tre mur ă heruvimii
Rk~ DUIALA ~IEZONOPTIC II OII'\ DUMINICI 53

şi
Te sl ăvesc puterile cereş ti. Cel ce ai înviat a treia zi din
mormânt, Hr istoase, Dă tătorule de v iaţă, cu fric ă Te sl ăv im .
S ă lău dă m toţi cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cântări
dumn ezei eşti : pe Ta tă l şi pc Fiul ş i pe Duhul cel dumneze-
iesc, S tăp â n ia cea în trei l postasuri, o Î mpă răţie şi o Domnie.
S ă preaslăvim Unimea cea du pă fiin ţă, pe Cea î n trei
lpostasul'i, pe Care o la ud ă to ţi p ă m ântenii şi o s lăvesc
puterile cereş ti , Că reia to ţi cu credinţă 1 se închin ă .
D omn ea scă în cepăto rie
peste heruvimi şi dumn ezeia scă
S tăp â nire, fără de asem ă na re, peste serafimi , Treimea cea
n edesp ărţită în unire, Ceea ce eş ti, d upă adevă r, dum-
n ezei ască Stăpâ nire, pe Tine Te s l ăvim .

Tată lu i, Celui făr ă


de început şi Dumnezeu, Cuvântului,
Celui împreun ă fără de î nceput, şi Duhului mă închin . Fiin ţa
cea n ed es p ă r ţit ă, un a împreun ată, Unimea cea întreit
numă ra tă, cu laude să o m ă rim .

Fulgerele Tale, cele cu raze strălu citoa re, stră lu ceş te-le
mie, Dumnezeul meu, Cel ce eş ti î n trei lpostasuri,
Atotfăcă to rul e; ş i l ocaş m ă a ra t ă al slavei Tale celei
neapropiate, lumin ată ş i purtă toa re de lumin ă şi neschim-
bată.

De Care se înfri coşează ş ise cutremură heruvimii ş i-L


slă vesc oş til e în ge reşti , pe Cel ce din Feci oară, î n chip de
n egrăi t, S-a înt ru pat, pe Hristos, Dă tă to rul de v i aţă, cu frică
să-L s l ăvim .

Slava ... ,
A totţiitor ulc, C uvinte al lui Dumnezeu, întru tot
Părin te
Duhule Stinte, o Pu tere şi un C hip, o Împ ărăţie, o Dum-
nezeire şi o Stăpâni re, m i l u i eşte pe cei ce se în chin ă Ţi e.
54 RUGÂCIU:"-11, RÂ:"'DL'LELI ŞI SLUJBE

Şi acum ...,
Din morţi văzâ nd pe Fiul tău , Prea curată Fecioară, inviat
cu cuviinţă dumnezeiască, de· bucurie n egrăită lumea s-a
umplut, pe Acela slăvindu-L şi pe tine mărindu -te.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoa re de
Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea n evi n ovată' şi Maica
Dumnezeului nostru.
Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită ,
fără de asemănare, decât serafiimii, care, fără stricăciune, pe
Dumnezeu-Cuvântul ai n ăscut, pe tine, cea cu adevărat
Născătoare de Dumnezeu, te m ă rim.

Sfinte Dumnezeule ..., Prcasfâ otă Treime..., Tatăl nost ru ..., Că a Ta


este impărătia ..., lpacoi al glasului de dind. Doamne, miluicştc (de 40
de ori). S lavă ... , Şi acum ... , Ceea ce eşt i mai cinstită decât heru vimii...,
întru numele Domn ului, bin ecuvin tează, Părinte! Preotul: Dumnezeule,
milosti vcştc- Te spre noi şi ne binecuvintează ... . \poi citeşte din fa(a
u5ilor împărăteşti. îu genunchi. cu fala spre apus, această

Rugăciune către Preasfânta Treime


Facere a lui :\otarcu Monahul

"' ntru tot puternică şi de viaţă făcătoare ş i Înce-


I pătoare de lumină Preasfăntă
Treime, Care, din
bunătate, toată făptura lumii şi pe cea mai presus de
lume dintru nefiinţă ai adus-o şi, cu purtarea de grijă?
o şi stăpâneşti; Care, după alte nespuse faceri de
bine ale Tale faţă de neamul omenesc, pentru nepu-
tinta trupească , ne-ai dăruit nouă pocă inţă , până În
clipa morţii, nu ne lăsa pe noi, ticăloşii , să murim În
faptele noastre cele rele, nici pe Începătoru l răutăţii
ş i pizmătareţul ş i pi e rzătorul să-ş i râdă de noi. Că
RI\NDU IALA MJEZO:'\OPTICTI DIX DUMIN IC I 55

ştii, Indurate, câtă pizmuire şi vrajbă are asupra


noa s tră şi câtă este şi pătimirea şi s lăbiciunea şi
nepurtarea noa stră de grijă. Ci, Te ru găm, nu ne
lipsi de bunătăţil e Tale pe noi, care Te mâ.niem În
toată ziua ş i în tot ceasul, prin călcarea cinstitelor ş i
de viaţă făcătoarelor Tale porunci. Ş i toate greşelile
noastre, pe care le-am făcut în toată viaţa n oastră ,
până În ceasul de acum, sa u cu fapta, sau cu cuvân-
tul, sa u cu gândul, ni le lasă ş i ni le iartă. Şi ne
în vrednic eşte ca cealaltă viaţă a noastră să o săvârşim
întru pocăinţă şi în umilinţă şi întru paza sfintelor
Tale porunci. Şi, cu orice fel de dezmierdare înşe­
lându-ne, în multe chipuri am greşit ş i, cu urâte pofte
nefolositoare şi vătămătoare amăgindu-ne, ne-am
purtat; sau, cu mânie şi cu iuţea lă, fără socoteală por-
nindu-ne, am mâhnit pe vreun frate al nostru ; sau,
cu limb ă sl ob od ă şi n eînfrânată, în tari curse ne-am
prins; sau, cu vreuna din simţiril e noastre, sau cu
toate, de voie sau de nevoie, cu ş tiinţă ori cu neş ti­
in ţă, sau din înfierbântare, sa u din deprindere,
n e bun eşte am alunecat; sa u, cu gânduri viclene şi cu
ş tiinţă deş artă , ne-am întinat; sau, cu orice chip de
greşea lă , am pă cătuit, din aducere aminte şi din obi-
ceiul cel rău şi cu mplit; iartă-n e n o u ă şi lasă toate,
întru tot "lndurate, preabunule şi Mult-milostive. Şi
ne dărui eşte, Bunule, deş teptare ş i putere, ca să
fa cem voia Ta cu bună plăcere ş i în chip d esăvâ rş it.
Ca, din răutatea cea din noapte ş i întun ec ată , cu
56 R UGĂCI Ul\ 1, R.\ NJ>UIEI.I ŞI SLUJB E

veder ea luminii, prin p ocăin ţă, să ne schimb ă m ş i , în


lumină , cu bun ăc u viin tă, să umbl ă m şi, c uraţi faţă
de iubirea Ta de oameni ar ătându-n e noi, nevred-
nicii, să Te lă udă m şi să Te s l ă vim în veci. Amin.
Dup ă
tcrminarc:1 ru gă ciunii, ~cul:i ndu-sc. preot ul z ice: Slavă Ţie,
Hristoase, Dum nezeul nostru, năd ej dea noastră , slavă Ţie.
St r an:1: Slavii..., Şi acum ..., Doamne, m ilu ieştc (ele 3 ori), Pări nte,
binecu vin tează ! Preo tul:

Cel ce a înviat din m or ţi, Hristos, a devăratul Dumnezeul


nostru, pentru ru găciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfin -
ţilo r m ă riţilor şi întru tot l ă u daţilo r Apostoli şi pentru ale
tuturor s fin ţilor, să ne miJuia s că ş i să ne m â ntuiască pe noi
ca un bun şi de oameni iubitor. Amin.
Ap oi preot ul îşi ia cuvenita icrt~ rc ~ i . întorcâ ndu-sc inraşi cu faţa
spre răsă rit, zice cctcnia : Să ne rugă m pentru ..., aşa cum s-:1 arătat la
Miczo noptica din toate :lilclc (cauta la pag. 39-40).
UTRENIA
Dupii cr preotul bincc uvintcazii, din fn(a Sfintei Mese: Binecuvânta!
este Dumnezeul nostru ..., având cpitrahilul pc grum:11~ dacă este Postul
M:trc, se zice: Sfinte Dumnezeule..., P rcasffintă Treime..., Tatăl nostru...,
Că a Ta este împărăţ ia ..., Doamne, miluicşte (de 12 ori), Veniti să ne
închinăm ... (de 3 ori). În acest timp clntărctul (cilctul) se închină de trei ori.
l :1r dacă nu rslc Postul Mare, du pă ce binccuvinh~al.ii preotul, se
z ice: Ve ni ţi să ne înch in ăm ... (de' 3 ori) şi p~almii 19 ~i 20. Dacit în
bisericii nu s-a săvâr~it Miczonoptic:1, ~c incepe cu : Slavă Ţi e,
Dumnezeul nostru, s lavă Ţie, Î mpărate ceresc ... , Sfinte Dumnezeul e... ,
Preas fântă Treime ..., Tatăl nostru ..., Că a Ta es te impărăt ia ..., Doamne,
miluicştc (de 12 ori), Veniti să ne închi năm (!le 3 ori), apoi cei doi psalmi :

Psalmul 19

A
u ză~te
Domnul în ziua necazului, sc utea scă- te
numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ţie
ajutor din l ocaş ul Să u cel sfânt ~i din Sion spri-
jin ească-te pc tine. Pomen ească to ată j ertfa ta şi
58 RUGĂCIUNI, RÂ ~ l> U IEI.l $1 SLUJBE

arderea de tot a ta bineplăcută s ă-I fie. Dea ţi e


Domnul după inima ta şi tot sfatul tău s ă-I plin ească .
Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele
Dumnezeului nostru ne vom m ări. Plinească Domnul
toate cererile tale. Acum am cunoscut c ă a mâ.ntuit
Domnul pe Unsul Să u , cu puterea dreptei Sale.
Auzi-L-va pe Dâ nsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii
se l audă cu că ru ţel e lor, al ţii cu caii lor, iar noi ne
lăudam cu numele Domnului Dumnezeului nostru.
Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am
sculat şi ne-am îndreptat. Doamne, mântui eşte pe
împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.

Psalmul 20
oamne, întru puterea Ta se va veseli împ ă ra tul
D şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte. Dup ă
dorirea inimii lui i-ai dat lui şi de voia buzelor lui nu
l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecu-
vântă ril e bun ă taţii, pus-ai pe capul lui cunună d e
piatră scump ă. Via ţă a cerut de la Tine ş i i-ai dat lui
lungime de zile, în veacul veacului. Mare este slava
lui întru mântuirea Ta, sla vă ş i mare cu viin ţă vei
pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul
veacului, veseli-I-vei pe dâ nsul întru bucurie cu faţa
Ta. Că împăra tul n ă d ăj dui eşte în Domnul şi întru
mila Celui Preaînalt nu se va clătin a. Afl ă-se mâna Ta
peste toţi vrăjma şii Tăi , dreapta Ta să afle pe toţi cei
ce Te urăsc pe Tine. Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de
foc în vremea arătă rii Tale; Domnul întru mâ nia Sa îi
UT RE N I /\ 59

va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul. Rodul lor de


pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oame-
nilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi,
care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi
cu arcul Tău vei ţinti capul lor. Înalţă-Te, Doamne,
întru tăria Ta; cânta-vom şi vom lăuda puterileTale.
Slavă ..., Şiacum ..., Sfinte Dumnezeule ..., Preasfântă Treime... , Tatăl
nostru ..., Că a Ta este împărăţia ... Dator este preotul a lua aminte cu sit
fie în mijlocul bisericii când va zice: Că a Ta este împărăţia ... După
Sfinte Dumnezeule... şi Tatăl nostru ..., câ ntiireţul zice aceste troparc:
Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moş­
tenirea Ta. Biruinţă b in ec redincioşilor creştini asupra celui
potrivnic dărui eş te şi, cu Crucea Ta, păzeş te pe poporul Tău.
Slavii...,
Cel ce Te-ai înălţat pe C ruce de bunăvoie, poporului Tău
celui nou, numit cu numele Tă u, îndurările Tale d ăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta p e binecre-
dincioşii creştini, dăruindu-l e lor biruinţă asupra celu i po-
trivnic, având ajutorul Tău armă de pace, n ebiruită biruinţă.
Şi acum ..., al Niiscătoarc i de Dumnezeu:
Ocrotitoare, n eînfricată şi n eîofruntată, nu trece cu vede-
rea, ceea ce eşti bună, ru găciunile noastre, întru tot l ăuda tă
Născătoare de Dumnezeu. Întăreşte viaţa cea de obşte a
drepmăritorilo r c reş tini. Mântuieşte pc cei ce i-ai râ nduit să
conducă ş i le dă lor biruinţă din cer, pentru că ai născ ut pe
Dumnezeu, ceea ce eş ti una bin ecuvân tată .
Preotul, din faţa Sfintei Mese, zice cctcnia aceasta, la care se
răspunde: Doamne, miluieşte (de 3 ori).

M il u i eşte···• e pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta,


rugămu-n e Ţie, auzin-ne şi ne milui eşte.
60 RUCĂCIU~l. Rr\NDUlf.U $1 SLUJBE

(ncăne rugă m pentru Prea Fericitul Pă rintele nostr u ( l\:),


P atriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [p entru (Înalt-) Prea
Stinţitul (Arhi-) Episcopul (şi M itropolitul) nostru (N)], pen-
t ru săn ăta tea şi mântuirea lui.
Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de
pretutindeni, pen tru cârmuitorii ţă rii noastre, pentru mai
marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarca de Hr istos
oaste, pentru săn ătatea ş i mântuirea lor.
Încă ne rugăm pentru toţi fraţii noştri şi pentru toţi
cucernicii şi dreptmăritorii creştini, pentru să nătatea ş i
mântuirea lor.
Ecfonis:
Că milostiv şi
iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie
slavă îuălfăm , Tată lu i ş i Fiului ş i Sfântului Duh, acu m ş i
pururea ş i în vecii vecilor.
Strana: Am in. Înt r u numele l)omn ului, b inccuvintca1:ă, Părinte!
Preotul:
S la vă
Sfintei şi Celei de o fiinţă şi de vi aţă făcătoa rei şi
n edespă rţi tei Treimi, totdeauna, acum şi pururea şi i n vecii
vecilor.
Straua : Am in.
Iar câ ntărc!u l cel nînduit (sau cel mai mare), cu evlavie şi cu frica
lui Durune7cu, ~:icc :
S l avă
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pămâ nt pace,
î ntre oameni bun ăvoi re (de trei nri).
Doamne, buzele mele vei desch id e şi gura mea va vesti
lauda Ta (de două o ri).
(Preotul, cu capul descoperit, l'itc$h~ in fnta Sfintei Mc~c primele
şasr rugrtciuni nlc diminclii).
U TR El'iiA 61

Psalmul 3
oamne, cl.t s-au înmulţit cei ce m ă n ecăjesc!
D Multi se scoa lă asupra mea; mulţi zic sufletu-
lui m eu: «Nu este mântuire lui, întru Dumnezeul
lui!». Iar Tu, Doam ne, sprijinitorul meu eş ti, slava
m ea şi Cel ce înalţi capul m eu. C u glasul meu către
Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfâ nt
al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am ,
că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de
popoare, care împrejur m ă împresoară. Scoa lă,
Doamne, mântuieşte-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai
băt~t pe toţi cei ce mă vrăjm ăşesc în d eşe rt ; dinţii
păcătoşilor ai zdrobit. A Domnului este mâ.ntuirea şi,
peste poporul Tă u, binecuvâ.ntarea Ta.
Şi i ară şi:

E u m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că


Domnul m ă va sprijini.
Psalmul 37
oamne, nu cu mâ nia Ta să mă mustri pe min e,
D nici cu iu ţim ea Ta să mă cerţi . Că săgeţil e Tale
s-a u înfipt în mine şi ai întărit peste min e mâna Ta.
Nu este vindecar e în trupul meu de la faţa mâ.niei
Tale; nu este pace în oasele m ele din pricina păcate­
lor m ele. Că fărădelegile mele au covârşit capul meu,
ca o sa rcin ă grea apăsat-au peste mine. Umplutu-s-au
de miros greu şi au putrezit rănile mele, din pricina
neb uniei m elc. C hinuitu-m-a m şi m-am gârbovit
62 R U GĂC IU I\ 1 , RÂ~DUlELI ~1 SLUJBE

pân ă În sfâ rşit, toată ziu a mâhnindu -m ă umbl am.


Că şal el e mele s-a u umplut de ocă ri ş i nu este vinde-
care în trupul meu. Necăjitu-m-a m şi m-am smerit
foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne,
înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de
la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, pără­
situ-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei, şi aceasta
nu este cu mine. Prietenii mei şi vecinii mei în preaj-
ma mea s-au apropiat şi au şezut ; şi cei de aproape
ai mei departe au stat. Ş i se sileau cei ce căutau
sufletul meu, şi cei ce că uta u cele rele mie grăiau
d eşert~ci uni , ş i vicleş uguri toată ziua cugetau. Iar eu
ca un surd nu auzeam ş i ca un mut ce nu-şi deshide
gura sa. Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are
În gur a lui mu str ări. Că spre Tine, Doamne, am
n ă d ăj duit ; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul
meu, că am zis, ca nu cu mva să se bucure de mine
vrăjmaşii mei; ş i , când s-a u clătin at picioarele mele,
împotriva mea s-au semeţit. Că eu spre bătăi ga ta
sunt ş i durerea mea înaintea mea este pururea. Că
fărădelegea mea cu o voi vesti şi mă voi îngriji pen-
tru p ăcatul meu. Iar vrăjmaş ii mei trăiesc ş i s-au
întărit mai mult decât mine, şi s-au Înmul ţi t cei ce
m ă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pen-
tru bune m ă defăimau, că urm am bunătatea. Nu m ă
lă sa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la
mine, ia aminte sp re ajutoru l meu, Doamne al mân-
tuirii mele.
U TRE IA 63

Ş i i ani şi:

Nu m ă lăsa , Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta


de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al
mâ ntuirii mele.
Ps almul 62
umnezeule, Dumnezeul meu, pe T ine Te caut
D dis-de-dimineaţă. Însetat-a de Tine sufletul
m eu, suspinat-a după Tine trupul meu, în pământ
pustiu ş i n eumblat şi fără de ap ă . Aşa în locul cel
sfâ nt m -am a ră tat Ţie, ca să vă d puterea Ta ş i slava
Ta. Că mai bun ă este mila Ta decât v i aţa; buzele
m ele Te vor l ă ud a. Aşa Te voi binecuvânta în viaţa
m ea ş i î n numele Tă u voi ridica mâ inile m ele. Ca de
seu şi de grăs im e să se sature sufl etul m eu şi cu buze
de bucurie Te va l ă uda gura mea. De mi-am adus
aminte de Tin e în aşternutul m eu, în dimin eţi am
cugeta t la T ine, că ai fost ajutorul m eu, ş i , întru a co-
p eră mântul aripilor Tale, m ă voi bucura. Lipitu-s-a
sufletul meu de T ine, şi pe mine m-a sprijinit dreapta
Ta. Iar ei în deşert au că u ta t sufletul meu , intra-vor în
cele m ai de jos ale p ă mâ ntului ; da-se-vor în mâinile
sabiei; p ă rţi vulpilor vor fi. Iar împă ratul se va veseli
de Dumnezeu; l ă uda-se-va tot cel ce se jur ă întru El,
că s-a astupat gura celor ce gră iesc n edrep tăţi.

Ş i iar~tş i :

În dimineţi a m cugetat la T in e, că ai fos t ajutorul


m eu, şi , întru acop e r ă m â n tul a ripilor Ta le, m ă voi
64 RUGĂCIUN I, RANDUlELI ŞI !:iLUJ BE

bucura. Lipitu-s-a sufletul meu d e Tine, şi pe mine


m-a sprijinit dreapta Ta.
Slavii..., Şi acum ..., Alil uia (dr 3 ori), lării închinăciuni . Doamne,
miluicştc (de 3 ori). S lavă ..., Şi ac um ...

Preot ul iese din Srântul .-\llar, Î!)i UCSCCIJJCră capul ~i citeşte În taină
ultimele şa~c r ugăciu n i de dimincap. înai nt ea uşilur împ ărălc~ti .

Psalmul 87
oamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua ş i
D noaptea am strigat inaintea Ta. S ă ajungă
inaintea Ta ru găciun ea mea; pleacă urechea Ta spre
ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul
meu ş i v iaţa mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost
cu cei ce se co boară în gro ap ă; ajuns-am ca un om
neajutorat, între cei m o rţi slobod. Ca ni şte oameni
răniţi ce dorm în mormâ.nt, de care nu Ţi-a i mai
adus aminte şi care au fost lepă d a ţi de la mâna Ta.
Pusu-m-au În groapa cea mai de jos, întru cele Întu-
necate ş i În umbra mo rţii . Asupra mea s-a Întări t
mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus peste mine.
D epă rtat-ai pe c un osc u ţii mei de la min e, ajuns-am
~

urâciune lor. Inchis am fost şi n-am putut i eş i. Ochii


mei au slăbit de s ufe rin ţă. Strigat-am către Tine,
Doamne, toa tă ziua Întins-am că tre Tine mâinile
mele. Oare, m orţil or vei fa ce minuni? Sau cei mo rţi
se vor scula ş i Te vor l ă u da pe Tine? Oa re, va spun e
cineva În mormânt mila Ta şi a d evă rul Tău În locul
pi erză rii ? Oare, se vor c un oa ş te Întru întuneric
minunil e Tale ş i drep tatea Ta in p ă mâ nt uitat? Iar
UT RE N I ,\ 65

eu către Tine, Doamne, am strigat ş i dimin eaţa rugă­


ciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne,
lepezi sufletul meu ş i înto rci faţa Ta de la mine?
Să rac sunt eu şi în osteneli din tin ereţile mele, înălţat
am fost, dar m-am sm erit şi m-am mâ hnit. P este
min e au trec ut mâniile Tale şi înfricoşările Tale
m-au tulburat. Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua
şi m-au cuprins deo dată. Depă rtat-ai de la mine pe
prieten şi pe vecin, iar pe c unoscuţii mei din cauza
ticăloşi ei m ele.

Şi iarăşi :

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua şi noap-


tea am strigat înaintea Ta. Să aj un gă înaintea Ta
rugaciunea mea; pl eacă urechea Ta spre ruga mea.
Ps~1lmu 1 102

B
in ecu v intează, suflete a l meu, pe Domnul şi
toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al
Lui. Bine c u vintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu
uita toate răs pl ătiril e Lui. Pe Cel ce. c urăţeş te toate
fărădelcgiile tale; pc Cel ce vind ecă toate bolile tai" ;
pe Cel ce izbăveşte din st ri căciun e viaţa ta; pe Cel ce
te încununează cu milă ş i cu îndurări; pe Cel ce
umple de bunătăţi dorirea ta; înnoi-se-vor ca ale
vulturului tinercţile talc. Cel ce face milostenie,
Domnul, şi j ud eca tă tuturor celor ce li se face
strâ mb ă tate. Cunoscute a facut căile Sa le lui Moise,
fiilor lui Israel, voile Sa le. Îndurat ş i milostiv este
66 RUGĂCIUN I, R.\.NDUIELI Ş I SL UJBE

Domnul, lndelung-răbdător şi Mult-milostiv. Nu


până in sfârşit Se va iuţi; nici in veac Se va mânia.
Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după
fărădelegile noastre a răsplătit nouă, ci, cât este de
departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui
spre cei ce se tem de El. Pe câ.t sunt de departe răsă­
riturile de apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile
noastre. În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit
Domnul pe cei ce se tem de Dânsul. Că El a cunoscut
zidirea noastră; adusu-Şi-a aminte că ţărână sun-
tem. Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea câmpului;
aşa va înflori. Că duh a trecut printr-insul şi nu va
mai fi şi nu se va mai cunoaşte nici locul său. Iar
mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de
Dânsul, şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce
păzesc legămâ.ntul Lui şi îşi aduc aminte de porun-
cile Lui, ca să le facă pc ele. Domnul în cer a gătit
scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
Binecuvântaţi pe Domnul toţi ingerii Lui, cei puter-
nici la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi
glasul cuvintelor Lui. Binecuvântaţi pe Domnul
toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot
locul stăpânirii Lui binecuvintează, suflete al meu,
pe Domnul.
Ş i iarăş i:

În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează, suflete


al meu, pe Domnul.
UT R E :\l A 67

Psa lmul 142


oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea
D mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău,
că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăj­
maşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii
cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea
încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile
Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am
către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ
însetoşat. Degrab auzi-mă , Doamne, că a slăbit duhul
meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă
asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud
dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi
calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufle-
tul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine
A

alerg, Doamne. Invaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti


Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povă­
ţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău,
Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta,
scoate din necaz sunetul meu. Fă bunătate de
stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu , că eu sunt robul Tău.

Şi iară ş i:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta. Să nu intri


la judecată cu robul Tău!
68 RUGAClU:Xl, RA~ DUIELI ŞT SLUJ BE

A uzi-mă,
Doamne, Întru dreptatea Ta. Să nu intri
la judecată cu robul Tău!
Duhul Tău cel bun să m ă povăţuia scă la pământul
dreptăţii.
Slavit ..., Şi acum ... , Alil ui a (de 3 o·ri). Apoi llrcotul, cu cap ul descope-
r it, zice l'cll•nht man• ~i îndat:i se c:înlă :

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat n o u ă; bine este


cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.
Dumnezeu este Domn ul... se din! ii d up ă glas ul 1ropa rulu i, cu aceste
patru stihuri:

Lăudaţi pe Domnul că est e bun, că în veac este mila Lui.


Înconjurând m-au înconjura t şi, î n numele Domnului,
i-am înfrânt pe ei.
Nu voi muri, ci voi 1i v iu şi voi povesti lucrurile
Domnului.
Piatra pe cue n-au băgat-o î n sea mă ziditorii, aceasta s-a
făcut în capul ungh iului; de la Domnul s-a fă c ut aceasta ş i
este m in unată întru ochii noştri.
Apoi se câ ntă troparul siit·bători i care ~e priil'n u ic~tc , .~a u al ~ 11lntu­
lui, sa u a l învierii, pc glasul care va fi la rând.
Jur în Sfânt ul~~ :Vl arelc J>ost, ~c din tit Aliluia (de 3 ori), după glasul
de rând, cu accMc putru sti huri:

De noapte m â necă duhul meu căt re Tine, Dumnezeule,


pentru că l umină sunt poruncile Talc pc pământ.
Dreptate vă învă ţaţi toţi cei ce locuiţi pe pământ.

Pizmuire va cuprinde pe p oporul cel n cînvă ţat ş i acum


focul pe cei potrivnici va mânca.
U TRE N I A 69

A daugă lor rele, Doamne, adau gă rele celor m ă riţi ai


păm â ntului.
Ş i , dup ă
Aliluia, se ca n tă câ n tă rilc trcimicc a le glasului d e •·ând,
fiecare câte o dată .

Cântă ril c trcimicc


GLASULt
C u trupeşti închipuiri, către mintea cea netrupească şi fără
materie a Puterilor celor fără de trup ridicându-ne şi, prin
cântare întreit-sfâ ntă a Dumnezeirii celei în trei ipostasuri,
primind stră lucire, ca heruvimii să s trigăm că tre Unul Dum-
nezeu: Sfânt, Sfânt, Sfâ nt eşti , Dumnezeul nostru; cu
ocrotirile celor fără de trup, miluieşte- ne pc noi.
S lavă ...,

Cu toate Puterile cereşti, ca heruvimii să strigă m Celui ce


este întru cei de sus, întreit-sfântă laud ă înălţându-1 : Sfânt,
Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru ru găciunile
tuturor s finţilor Tăi, miluieş te-n e pe noi.
Şi ac um ...
Sculându-ne din somn, cădem că tre Tine, Bunule, ş i
cântare îngerească strigă m Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt,
Sfânt eşti , Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de
Dumnezeu, milui cşte-ne pe noi.
Să se ş ti e

Că, la sfârşitu l Câ ntărilor h·eimice, în toată săptămâ n a, se zice:

L UNI
Cu ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-n e pe noi.
70 R UGĂC IU)fl, RÂ)IOUIELI ~ 1 S I.UJUE

~1 A H 11
Pentru ru găci unile Înainte mergăto rului, miluieşte-n e pe noi.
l\1 1 E R C t; R J Ş 1 \' 1 N E 1{ 1

C u puterea Crucii Tale, p ăzeş te-n e pe noi.


JOI
Pentru rugăci unil e Sfinţilo r Apostoli şi ale Sfântului
Ierarh Nicolae, miluieş te- n e pe noi.
Tot aşa se zice şi la Luminânddc Sfintului şi Marelui Posl.

GLASUL AL 2-LEA
Puterilor celor de sus urmând pe pământ, cântare de
biruinţă aducem Ţie, Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dum-
nezeul nostru ; cu ocrotirile celor fă ră de trup, milu i eş te-ne
pe noi.
S lavă ...

N ezidităfire, Făcătorul tuturor, buzele noastre le


deschide, ca să vestim lauda Ta, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru ; pentru ru găciuni le tuturor s fin ţilor
Tăi, miluieş te-n e pe noi.

Şi acu m ...
Din pat şi
din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o
lumin ează, inima mea şi buzele mele le deschide, ca să Te
laud pe Tine, Sfâ nt ă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfân t eş ti,
Dumn ezeul nostru ; pentru Născătonea de Dumnezeu,
milui eş te- n e pe noi.

GLASUL AL 3-LEA
Trei me de o fiin ţă ş i n edcs p ă rţită,
Unime în trei ipostasuri
şi împreună-vecuitoa re, Ţie, ca unui singur Dumnezeu, cânta re
U TR EN f A 71

îngerească strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfân t eşti, Dumnezeul nostru ;


cu ocrotirile celor fă ră de trup, miluieşte-n e pe noi.
Sl:w:ă ...,

P e Tată l cel fă ră de început, pe Fiul cel împreun ă fă ră de


început, pe Duhul cel îm preun ă-vecui to r, Dumnezeirea cea
un a, ca heruvimii a s l ăvi în d~·ăznind, zicem: Sfânt, Sfânt,
Sfânt, eşti , Dumnezeul nostru ; penh·u ru găc iunile t ut uror
s fin ţilor Tăi, miluieşte-n e pe noi.

Şi auam ...

Fără de veste Judecăto rul va veni şi faptele fiecă rui a se


vor descoper i; deci, cu frică să strigă m în miezul n opţi i:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; p entru Născă­
toarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
GLASULAL4-LEA
Noi, cei mu ritori, în d răznind să aducem cântarea slugilor
Tale celor ce sunt duhur i, zicem: Sfânt, Sfânt, Sfân t eşti,
Dumnezeul nostru ; cu ocrotirile celor fără de trup, milu-
ieş te- n e pe noi.

Slavă ... ,

P recum cetele î ngerilor acu m în cer, aşa ş i stă r ile oame-


nilor pe p ă mâ n t, cu frică, cân tarc de biruin ţă aducem Ţie,
Bunule: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti , Dumnezeul nostru ; pent ru
ru gă ci u nile tut uror s fin ţilor Tă i , m ilu icşte-n e pe noi.

Şi acum ...
Pe Părin tel e Tă u cel fă ră de început ş i pe T in e, Hristoase
Dumnezeule, şi pe Duhul cel P reasfânt, ca heruvimii a slăvi
îndrăznin d, zicem : Sfânt, Sfânt, Sfânt eşt i, Dumnezeul nos-
tru ; pentru Născă toa rea de Dumnezeu, miluicşte-n e pe noi.
72 RUGĂCIU:\1 , R.\:\UU IE I.I ŞI SLUJBE

GLASUL AL 5-LEA
Vremea cântării
este ş i ceasul ru găci unii . C u osârdie să
strigă m către Unul Dumnezeu: Sfâ nt, Sfânt, Sfânt eş ti ,
Dumn ezeul nostru ; cu ocrotirilc celor· fără de trup, milu-
i cşte-n e pc noi.

Slavă ....

Î ndrăznind a ne asemăna o ştilor Tale celor în ţe l egă toa re,


Treime, Ceea ce eş ti fără de început, cu guri nevrednicc
s trigă m : Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru
ru găciunile tuturor s finţilo r Tăi, milui eş te-n e pe noi.

Şi acum ...
Cel ce î n pântece fecioresc ai în căput şi de sân urile Tată lui
nu Te-ai despărţit, Hristoase Dumnezeule, cu îngerii
primeşte-ne şi pe noi, care s trigă m Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru; pentru Născă toarea de Dumnezeu,
milui eş te- n e pe noi.

GLASUL AL 6-LEA
Heruvimii, stând î nainte cu frică , ş i sera fimii , s p ă i mân­
tându-se cu cutremur, întrcit s fântă câ ntare aduc cu glas
fă ră de tăcere. Cu care şi noi păcătoşii strigă m : Sfânt, Sfânt,
Sfânt eşti , Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor fără de
trup, milui eş te-n c pe noi.
S lavă ...,

C u guri fără de trup, cu doxologii fără tăccrl', cei cu câte


şase aripi cântă Ţie întreit s fântă cânta re, Dumnezeul nos-
tru ; iar noi, cei d e pe p ămâ n t, cu buze nevrcdnice laud ă Tie
înălţăm: Sfânt, Sfânt, Sfân t eşti, Dumnezeul nostru; pentru
ru găciu nile tuturor s linţilor Tăi, miluieş te-ne pc noi.
UT RE N IA 73

Şi acum ...
Pe Unimea Dumnezeirii în Treime, în unire n ea m estecată
O s lăvim şi cântare în gc reasc ă strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt
eşti, Dumnezeul nostru ; pentru Născătoarea de Dumnezeu,
miluie şte-n c pc noi.

G LASU L AL 7-LEA
Cel ce eşti lă udatde heruvimi cu putere preaînaltă şi cu
dumn ezeiască s la vă de îngeri închinat, primeş t e- ne ş i pe noi,
cei de pc pământ, care, cu buze nevrednice, laudă Ţie
inălţăm: Sfân t, Sfânt, Sfânt eş ti , Dumnezeul nostru ; cu
ocrotirile celor fără de trup, miluieşte-ne pe noi.
Sluvă ... ,

C a pe un somn lepădând lenea, suflete, înd reptar e spre


lauda Judecăto rului arată şi cu frică s trigă: Sfânt, Sfânt,
Sfânt eş ti, Dumnezeul nostru ; pentru rugăciunile tuturor
sfinţilor Tăi, milu ieşte- n e pc noi.

Şi acum ...
Dumnezeirii celei neapropiate, Treimii celei într-o Unime,
în treit-sfânta laudă a serafimilor înă lţând , cu frică să
stri gă m: Sfânt, Sfâ nt, Sfânt eş ti , Dumnezeul nostru ; pen t ru
Născătoarea de Dumnezeu, milui eşte-ne pe noi.

GLASUL AL H-LEA
Spre cer inimile având, cetelor îngereşti să urmăm ş i, cu
frică la Cel ce nu ia mită , să că d em, l a ud ă de biruinţă
strigând: Sfânt, Sfânt, Sfân t eşti , Dumnezeul nostru ; cu
ocrotirile celor fă ră de trup, milui eşte-nc pe noi.
Slnvă ... ,

Heruvimii, n eîndră znind a privi la Tine, zburând, stri gă


cu în ălţa re de ve rs cântarea dumneze iască a glasului celui
74 RUGĂCIUNI, RÂNOUIELI Ş I SLUJBE

întreit-sfânt; cu ca re şi noi s trigăm Ţi e: Sfânt, Sfânt, Sfânt


eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfintilor
Tăi, miluieş te-n e pc noi.

Şi acum ...
F iind robiţi de mulţim ea g re·şelil or noastre şi neîn d răznind
a privi la înălţimea Ta, pl ecă m sufletul şi trupul ş i cu îngerii
cântare strigă m Ţie: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nos-
tru; pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluieşte- n e pe noi.
Urmează citirea Catismrlor Psaltirii şi Scdclnelc, după rinduiala
lor. Psalmul 50: Miluieştc-mii , Dumneze ule ... (caută la pag. 12),
apoi Cântiirilc lui :vtoisc şi Cnnonul. far la CâJJtarca u 9-a a CnnonuJui,
se dintii:

IMNUL PREASFINTE II\ĂSCĂTOAREI OE DUM:-IEZEU


Prrotul zice:
Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, întru
cântări cinstind-o, să o m ă rim.
Măreşte,
suflete al meu, pe Domnul şi s-a bucurat duhul
meu d e Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Strana:
Că a căutat s pre smerenia r oabei Sale, că, iată, de acum
mă vor fel"ici toate neamurile.
Că mi-a făc ut mie m ă rire Cel puternic ş i sfânt numele Lui
şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.
F ăcut- a tărie
cu braţul S ău Domnul, risipit-a pe cei
mândl"i în cugetul inimii lor.
Pogorât-a pe cei puternici de p e scaune şi a ridicat pe cei
s m e ri ţi; pe cei flăm â nzi i-a umplut de bunătăţi , iar pe cei
bogati i -~1 scos afară d eşer ţi.
UT RE N I A 75

L uat-a pe Israel, sluga Sa, ca s ă po mene ască mila, precum


a grăit către părinţii noş tri, lui Avraam şi semin ţiei lui până
în veac.
Dupii fiecare stih, se cântă : Ceea ce eşti ma i cinstită decât h cru-
vimi i... şi se face inchin:1ciunc. ,\pni Cântan:a a 9-a a C':mnnulu i. După
Canon, se c:1ntâ, pc ghtsul irrnu:tsl:lor:
C uvine-se cu a devărat să te fericim, N ă sc ătoare de
Dumnezeu, cea pururea feri cit ă şi prea nev inov ată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eş ti mai cins tită decât heru-
vimii şi mai m ă rită, fă ră de a semănare, decât serafimii, care,
fără stricăciun e, pe Dumnezeu Cuvântul ai năs cut, pe tine,
cea cu adevărat N ăsc ătoare de Dumnezeu, te m ă rim.
După sfârşitul Canonului, dacă nu este duminică , se cântă : C uvinr -sc
cu adcvărat..., cctl'nia mică, iur ducii este durninicii, după cctenic, se zicl' :
S fânt este Domnul Dumnezeul nostru (de două ori), i:lr a treia
oarii w 1.icc:

S fâ n t este Domnul Dumnezeul nostru. Înălţaţi pe Domnul


Dumnezeul nostru ş i v ă închinaţi a şternutului picioarelor
Lui (iuchinuciunc), că sfânt este.
Apoi Lumin:inda invierii. Iar dacă este Postul M:trc, se cântă
Luminândclr glasului de rând. Sfârşitu l Luminâ ndl'lor ~l' face cu sri-
hurilr trcimicc, precum s-:1 :u·ătat la tipicul dr 111 înce putul Cântărilor
trcimice. adică:
L ll ~ l
C u ocrotirile celor fă ră de trup, miluieş tc- n e pe noi.
,\ IAUTI

P entru ru găciunile Înllintem ergăto rului, miluieşte-ne pc noi.


.\1 1 E H C LI J{ 1 ~ 1 V 1X E R 1

C u puterea Crucii Tale, p ăzeş te- ne pe noi.


76 IWGĂCIU~ I . RÂ~ DUIF.LI ~ 1 ST. UJB~:

JOI
Pentru ru găciunil e Sfin ţilo t· Apostoli şi ale Sfâ ntului
Ierar h Nicolae, milu ieş te-n e pe noi.

Luminândclc Postului Mare


Fitcarc Lumiuândă se c•întii de trei ori, după gla~ul care V;l li de riiJtd.
GLASUL 1
Cel ce răsa ri lumin ă, Doamne, curăţeşte sufletul meu de
tot păcatul , cu ocroti riie celor fă r ă de tr up, şi m ă m ântui eş te.
GLASUL AL 2-LEA
Lumina Ta cea pururea veş ni dt t rimite-o, Hristoase
Dumnezeule, şi lumin ează ochii cei de ta in ă ai inimii mele,
cu ocrotir ile celor fă ră de tr up , şi m ă m â n t ui eş te.
GLASULAL3-LEA
Trimite lumin a Ta, Hristoase Dum nezeule, şi l umin ează
inima mea, cu ocrotirile celor fă r ă de tr up, şi m ă m â n tui eşte .
GLASUL AL 4-LEA
C el ce răsa ri l u min ă lumii Tale, su flet ul meu cel ce este
întru î ntuneric, cu răţeş te- ! de tot prtcatul, cu ocrotirile celor
fără de t rup, şi m ă m â n tu ieş te.

GLASUL AL 5-LEA
Dătătorulede lum in ă, Doamrne, trimite lumina Ta şi luminea-
ză inima mea, cu ocrotirile celor fă ră de trup, şi mă mâ n tuieşte.
GLASULAL6-LEA
Doamne, tr imite sufletelor noastre lum ina Ta cea pu ru rea
veş n ică, cu ocrotirile celor fără de t r u p, şi mă m ânt ui eşte.
U T RE XL\ 77

GLAS UL AL 7-LEA
R id ică- m ă,
Doamne, spre lauda Ta, ş i mă în va ţă să fac voia
Ta, Sfin te, cu ocrotirile celor fă ră d e trup, ş i m ă m â ntuieşte.
GLASU L AL 8-LEA
Lumin ă fiind, Hristoase, lumin ează-mă î ntru Tine, cu
ocrotirile celor fă ră de t r up, ş i mă m â ntui eş te.

Luminândele zil elo r de peste


toa tă să p tă mâ n a

L UN 1
A ingerilor:
Podob il': Femei, auziţi. ..

Arhangheli ş i Îngeri, Începătorii ş i Domnii, Puteri,


S tă p â nii şi Scaune, Heruvimi, cei cu ochi mul ţi, şi Serafimi,
cei cu câte şase aripi, ru găţi-vă acum pentru noi, să ne
izb ăvim din nevoi şi de focul cel nestins.

Alta:
Cel ce ai î mpodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, ş i,
prin îngerii Tăi , tot pămâ n tul luminezi, F ăcăto rul e a toate,
mân tui eşte pe cei ce Te l a ud ă pc T ine.

A NihciHoarci dl' Dumncl.l' U:


Ceea ce eş ti dulcea ţa îngerilor, b ucuria celor n ecăji ţi,
fo lositoarea creş tinilor, Fec i oa ră, Maica Domnului, apără- n e
pe noi şi ne i zbăveş te de chinurile cele veş nice.
1\I A RTI
A i na intc m l' rgătoru lui:
Proorocule pre am ă rite şi În a in tem e rgăto rul e al harului,
cel ce ai pro p ovă duit pocă in ta mântuidi tuturor ş i pe Mielu-
78 R UGACI U'\1, RÂI\DUIELJ Ş I SLUJBE

şelul,
Cel ce a ridicat păcate le lumii L-ai arătat, fericite, pe
Acela acum roagă-L să miluiască lumea.
Alta :
Pe "lnaintemet·gătoru l Ioan ş i Botezătorul Mântuitorului,
pe cel între prooroci prooroc şii pe cel hrănit in pustie, pe cel
născut al Elisabetci toţi s~'t- ll ăudă m .

A Ni'•~c ătoa rc i d e J> umn ct c u :


Fecioară,
pe tine toţi proorocii mai inainte te-au vestit.
David pe tine munte te numeşte, chivot şi s feşni c, scară şi
pod, năs trapă , ceea ce porţi mana, şi toiag o drăsl it. Iar noi,
ca pe o Născătoare d e Dumnezeu, după vrednicie te cinstim.
~Il E R CU H 1
A C ru cii:
Cruce dumn ezeiască , lauda creştinilor, a rmă nebiruită şi
întărire a credinţei, cu credinţă te lăudăm ş i ne închinăm ;
păzitoarea dreptm ă rito rilor creş tini şi slava mucenicilor,
după vrednicie pe tine te l ăudăm.

Alia:
Crucea este păzitoare a toată lumea, C rucea, podoaba
Bisericii, C rucea, stăpânia celo r ce conduc, Crucea, întărirea
credincioş ilor, Crucea, slava îngerilor şi diavolilor rană .

A l" iiscătoarci d e Oumnc1.c u:


Lângă C ruce înainte a stat ceea ce Te-a n ăscut mai presus
de fire şi, tânguindu-se, a strigat: Vai mic, preadulce Fiule,
cum ai apus de la ochii mei? Cum între cei morţi Te-ai socotit?
JOI
A S finţilo r Apostoli:
Pe Petru şi pe Pavel, pc Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe
Vartolomeu şi pe Matei, pe Filip, pc Toma şi pe Simon, pe
UT RE~IA 79

Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul şi pe Matia, Apostolii


Domnului, şi pe sti nţii evanghelişti Marcu şi Luca cu
credinţă toţi să-i l ă ud ă m.

Aha:
Apostoli ai Mântuitorului, în toată latura cea de sub soare
alergând, aţi propovăduit cu adevărat sfânta intrupare a lui
Hristos din Fecioa ră şi, din înşel ăciune întorcând pe păgâni şi
luminându-i, pe toţi i-aţi în văţat să cin stească pe Sfânta Treime.
A Snîntului Nicolae:
Pe marele arhipăstor ş i ierarh şi î ntâiul şezător pe scaunul
Mirelor, pe Nicolae, toţi să-I lăudăm , că pe mulţi bărbaţi , ce
erau să moară fără dreptate, i-a izbăvit şi împăratului ş i lui
Avlavie s-a arătat în vis, stricând cu totul h otă râ rea lor cea
nedreap tă.

A Născătoa rci de Dumnezeu :


M arie preacurată , cădelniţă de aur, ceea ce ai fost încăpere
Dumnezeirii celei neîn căpute, întru care Tatăl a binevoit şi
Fiul S-a să lăş luit şi Duhul cel Preasfânt, umbrindu-te pe tine,
Fecioară, te-a arătat de Dumnezeu Născă toare.

VINERI
i\ C •·ucii:
B u cu ră-te, C ruce preas fântă ,
zid ul cel nesurpat al lumii,
scăp area scâ rbiţil o r şi a celor ce sunt întru nevoi, b iru inţa
celor ce conduc ş i apărătoarea cred in cioşi l or, surparea bar-
barilor, cunun a Apostolilor şi mântuirea cred i n ci oşilor.
Alia:
C rucea este păzitoa re a toată lum ea, C rucea, podoaba
Biser icii, C m cea, stăpân ia celor ce conduc, Crucea, înt ă rirea
credincioş il or, C rucea, slava îngerilor şi diavolilor ran ă.
80 RUCĂCIUl'\ 1 , RÂ:'\DUlELI ŞI SLt:JBE

A ~ăscii l oarci ele O unulCI.l'll:


Pe Cruce ră s ti gnit văzând u - Te pe Tine Preacurata,
plângând şi tânguindu-se, striga: Cum ai apus, Soarele
slavei, "In cepător·ulluminii ? Cum pc Cr·ucc ai fost pironit ş i
cu s uliţa în coastă ai fost împuns, Fiule ş i Dumnezeul meu,
pentru a oamenilor mântuire?
s ,\ l\1 Il A TĂ
A tuluror Sfin\ilor:
Prooroci prea s l ăviţi, Apostoli feri ciţi , drepţil or, patri-
arhilor, o dănţuire a ierarhilor· ş i a preacu vioşil or, adunarea
sfintelor femei şi toţi s finţii mucenici, cu Maica lui Dumnezeu
rugaţi-vă Domnului să miluiască pe ai voş tri robi.

A mor!ilor:
Cel ce stăpâ n eş ti pe cei m orţi şi p e cei vii, ca un
Dumnezeu, şi, prin s finţii Tă i, tot pământul luminezi,
Ziditorule a toate, mântuieşte pe cei ce Te l audă pe Tine.
A l'\iiscătoarci de D umnezeu:
Noi într u tine ne lăud ăm , N ăscătoare de Dumnezeu, şi folo-
sitoare că tre Dumnezeu te avem; tinde mâna ta cea nebiruită
şi sfărâmă pe vr·ăjm aşii noş tri ; trimite robilor tăi ajutor dintru
Cel sfânt.
Şi Î!Hhllă

La udele
Dacii va fi duminicii ~<lll prn.tnic împ:irătcsc sau sfânl care :lrC
Dcl'l:ologic mare, lnudelc ~e câ ntă Jll' glasul ce \'a ti de r:înd ~:w al priml'i
stihiri de la laudl'.
Toată
suflarea s ă laude pe Domnul! Lăudaţi pc Domnul
din ceruri, lăuda ţi pc El întt·u cele înalte; Ţie se cuvin e
cântare, Dumnezeule.
UTREN l A 81

L ăud aţi-L pe El toţi ingerii Lui, l ă udaţi-L pe El toate puterile


Lui; Ţie se cuvine cânta r e, Dumnezeule.
Jar dacă'" li uită zi, pcst~ săplăm:'ln:i, ~~ citl' sc ac~şti psalmi:

Psalmul 148

L
ăudaţi pc Domnul din ceruri, lă udaţi-L pe El
întru cele înalte. Lăud aţi-L pe El toţi îngerii
Lui, lăudaţi-L pc El toate puterile Lui. Lă udaţi-L pe El
soarele şi luna, lă udaţi-L pe El toate stelele şi lumina.
Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea ma i pre-
sus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis şi
s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit. Pusu-le-a p e ele
în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor
trece. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pămân t: bala-
urii şi toate adâ ncuriJe, focul, grindina, ză pad a, gh eaţa,
viforul, toate înd epliniţi cuvântul Lui; munţi i şi toate
dealuriJe, pomii cei roditori şi toţi cedrii; fiarele şi toate
animalele, târâtoarele şi păsă rile cele zburătoare; îm-
păraţii pămâ ntului şi toate p opoarele, că peteniil e şi toţi
judecătorii pământului ; tinerii şi fecioarele, bătrânii cu
tinerii să laude numele Domnului, că numa i numele
Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe p ămân t şi în cer. Şi va
în ălţa puterea poporului L ui. Cânta re tuturor cuvi-
oş ilo r lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.

Psalmul 149

C
â ntaţi
Domnului câ ntare n o u ă; laud a Lui în
aduna rea celor c u v i oşi. Să se vesel ească Isra el
de Cel ce 1-a făc ut pc el ş i fii i Sionului să se bu cure
82 R UGĂC I UN I , Rt\:'>UU lELI ŞI SLUJBF.

de lmpăratullor. Să laud e numele Lui În h o ră; În


timpane ş i în psa1tire să-I cânte Lui. Că iub eşte
Domnul poporul Său şi va înălţa pe cei blânzi ş i-i
va iz băvi. Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor
bucura în aşternuturile lor. Laudele Domnului în
gura lor ş i săbii cu două tăişuri în mâinile lor, ca să
se răzbun e pe n ea muri ş i să pedepsească pe
popoare, ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe
cei s lăviţi ai lor în cătuşe de fier, ca să facă între
dânşii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor
cuvioşilor Săi.

Psalmul 150

L
ăudaţi
pe Domnul întru s finţii Lui; lăudaţi-L
pe El întru tăria puterii Lui. Lăudaţi -L pe El
întru puterile Lui; lăudaţi-L pe EI după mulţimea
slavei Lui. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă;
lăudaţi-L pe El în psaltire· şi În alăută. Lăudaţi-1 pe
El În timpane şi În horă ; lăudaţi-L pe El în strune ş i
În organe. Lăudaţi- L pe El în chimvale bine răsu­
nătoare ; lăuda ţi -L pe El în chimvale de strigare.
Toată suflarea să laude pe Domnul.

Da că \ 'U fi du m inică, se zic ilccsh: s lihuri:

S coală- Te,
Doamn e Dumnezeul me u, înalţă -se mâna Ta,
nu uita p e să racii Tăi p â nă în s fâ rş it.
L ă uda- Te-voi,
Doamne, cu to ată inima mea, spune-voi
toate minunile Tale.
U T REN I A 83

Sla vă ... , Stihir a E\':mghclici,


Şi acum .... a :\ăscii toarci dt• Dumncn~u :

Preabin ec uvântată eşti, Născătoa rede Dumnezeu Fecioară ,


că, prin Cel ce S-a întrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a
chemat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a
omorât şi noi am înviat. Pentru aceasta cântând, stri gă m :
Binccuvântat eşti , Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit
aşa, slavă Ţie.

(Dacă es te Pra:rnic, sfânt cu Doxologic ~a11 sf:înt c11 Policlcu. se cântă


Slavă ..., Şi acum ... , d in Minei, Triod sau Pcnticostar).

Apoi: Preotul sau d iaconulticc:


Sla vă Ţie, Celui ce ne-ai a rătat nouă lumina !

Strana cântă:

Ooxologia
Sl avă
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe păm â nt p ace,
între oameni bun ăvo ire.
Lăudămu- Te, bine Te c u vâ ntăm , în c hin ă mu - n e Ţie ,
slăvimu-Te, mulţumim Ţi e pentru slava Ta cea mare.
Doa mne, Împărateceresc, Dumnezeule, P ări n te
A totţiito rul e, Doamne Fiule, Un ule-Năs cut, lisuse Hristoase
şi Duhule Sfinte.

Doamne, Dumnezeule, Miel u şel ul lui Dumnezeu, Fiul


Tată l ui , Cel ce ridici p ăca tul lumii, m il ui eş te- n e pc noi, Cel
ce ridici păcatele lumii.
Prim eşte rugăciunea n oastră , Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui, ş i ne milui cş te pe noi.
84 RUGĂCIU:'\ 1 , ~\N D U I E LI Ş I SLUJBE


1\1 eş ti Unul Sfânt, Th eşti Unul Domn Iisus Hristos,
întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
Î n toate zilele Te voi binecuvânta ş i voi lăuda numele Tău
î n veac şi în veacul veacului.
În v redniceş te- ne, Doamne, i n ziua aceasta, fără de pă ca t
să ne p ăzi m noi.
Binecuvântat eş ti,
D oamne, Dumnezeul părinţilor noş h·i,
şi lăudat ş i preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum a m năd ăjduit


întru Tine.
Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Ta le
(de t rei ori).
Doamne, scăpa re Te-ai făcut nouă î n neam ş i în neam. Eu
am zis: Doamne, miluieş te-mă, vindecă sufletul meu, că am
greşit Ţie.

Doamne, la Tine am scăpat, în vaţă- mă să fac voia Ta, că


Tu eşti Dumnezeul m eu.
Că la Tine este izvorul vi eţii, întru lumina Ta vom vedea
l umin ă.

T inde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.


Slinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fă ră de moarte,
milu ieşte-ne pe noi (de 1rci ori).

S la vă ... , Şi acum ... , Sfinte fără de moarte, milui eş te- n e


pe noi .
Apoi m ai pc larg:
Sfin te Dumnezeu le, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte- n e pe noi.
UTRR IA 85

Iar d:rcă este Postul Mare sau a ltii .~.:i. ce n-arc doxologil· mare, după
Laude, Slavă ... Şi acum... , cântiireţu l cel rând uit zice a~ a:
T ie slavăse cuvine, Doamne, Dumnezeul nost ru, ş i Ţie
sl avă înă l ţă m, Ta tă lui ş i Fiului şi Sfâ nt ului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina. C ântărctul :
Slavii într u cei de sus lui Dumn ezeu ... Şi Doam ne, scăpa re Te-ai fficut
nouă ...

Apoi:
-"

I
nvredniceşte-ne,Doamn e, În ziua aceasta, fără
de păcat să ne păzim noi. Binecuvâ ntat eşti,
Doamne, Dumnezeul p ă rinţilor noştri , şi lăudat şi
preaslă vit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne,
mila Ta spre noi, precum am n ădăjduit întru T ine.
Binecuvântat eşti, Doamne, în v ăţă -n e îndreptă ril e
Tale. Binecuvâ ntat eşti , Stă pâne, în ţelepţeşte-n e cu
îndreptările Tale. Binecuvântat eşti, Sfinte, lumi-
nează-n e cu îndreptăril e Tale. Doamne, mila Ta este
în veac, lucrurile mâ inilor Tale nu le trece cu vederea.
Ţie se cuvine laud ă, Ţie se cuvine cânta re, Ţi e slavă se
cuvine, Tată lui şi Fiului şi Sfâ,n tului Duh, acum şi
pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
Preot u l :~.icc cctcnia: Să plinim rugăc iun i l e noastr e cele d e di mineaţă
Domnului...
Ap oi. da eă nu este praznic. ~c zice Stihoa\ na din O ctoih. cu ucestc
~tihuri:

Stib 1: Umplutu-nc-am dimineata d e mila Ta, Doamne, ş i ne-am


bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre. Veselit u-ne-am pen-
t r u zilele în care ne-ai smerit pc noi, pentru an ii în care am văzut rele. Şi
caut ă sp re robii Tă i şi spr·c lucru r ile Talc şi îndrcpt c ată pc fiii lor.
86 R UGĂCJU~ J , R,\ 'IDUIELl ŞJ SL UJ BE

1:>tih 2: Şi să fie lumina Domnului Du m nezeului nostru peste noi, şi


lucru ri le mâi nilor noast re le înd rcptcază.
Sla vă ..., Şi acu m ... , dacă arc ~ rânt ul, daci"• nu, din Octoih. Apoi:
Rine este a ne m ă rturisi Domnului şi a cânta numele Tău ,
Preaînalte, a vesti dimin e aţa mila Ta ş i a d evă rul Tău în to ată
noaptea (fără mcta nii).
l>u pă:•ceea: Slinte Dum nezeule ... , Prcas f:'l.ntă Treime ..., Tatăl nos-
tru ... ~i t rup:tru l ~flint u l u i. Slavă ... , Ş i ac um ..., al :--; ăscăto arc i d e
Dum nci.CU.
Preotul 1.icc cctcnia: Miluicşte-ne pc noi, Du mnezeule, d upă mare
mila Ta ... ~ i celelalte. Iar d upă ccfu nis: Î n(elep ciune! Str an a :
Binecuvintează! Preo tul: Cel ce este binecuvânta! ... St ran a : Amin.

În tă r eşte, Dumnezeule, sfâ nta ş i dreapta credin ţă a


d re ptm ă rito ril o r c reştini, ş i Sfâ nt ă Biserica Ta o păzeşte în
veacul veacului.
Ş i înda t ă: Ven iţi să ne închinăm ... (de 3 ur i) ~ i se începe Ceasul întâ i
5i apo i otp ustul d esăvârşit.
D acăeste Postul ~urc, ~eLice : Bin e este 11 ne mărtu risi Domnului .. .
(de 2 or i), cu mct anii, apoi: Sfinte Dum nezeule... , Prcasfâ n tă Trei me... ,
Tatăl nostru ... , Că a Ta este îm păraţia ... şi se cit eşte trop <
lrul acesta :

În Biserica slavei Tale stând, în ce•· a sta ni se pare;


Născă toare de Dumnezeu, ceea ce eşti u şă cerească, deschide
n ou ă uşa milei tale.

Doamne, mi luieştc (d e ~() cil' ori), Slavii ... , Şi acum ..., Ceea ce eşti m ai
cinstită decât her uvimii. Întru numele Dom nu lui, binecuvintează,
Părinte!

Preot ul. din fala Slin te i Mese:


Cel ce este bin ecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, tot-
deaun a, acum şi pururea ş i în vecii vecilor.
Cil nt ărclu l : Ami n.
UTRE:"IA 87

Împărate ceresc, pe bineCJ"edinciosul nostru popor


ocroteş te-), cr·edinţa o întăreş te,
pe cei răi îi îmbl ânzeşte,
lumea o împacă, l ocaş ul acesta bine-1 păzeşte, pe cei
sfânt
mai înainte răpos aţi, părinţii şi fraţii noştri , în locaşu rile
drepţilor îi aş ază, iar pe noi întru pocăinţă şi mărturis ire ne
primeş te, ca un bun ş i de oameni iubitor.
După aceea se fac t rei mctan ii, zidi nd fiecare întru sine, la fiecare
mctanic. rugăciu nea Sfântului Efrcm Sirul: Doamne şi Stăpânul vieţii
melc..., aşa cum s-a arătat la Miczonoptica de toatc zilele (l'aută l:l pag.
34). Uu pă ce se ridică fraţii , cd ma i ma re sau câutărc!ul rânduit incepe:
Veniţi să ne inchinăm ... (de 3 ori), cu înch inăciuni, ş i se cite~ te Ccusul î ntâi.

Dacii este duminică , d u pă sfli rş it u l doxologici !)i Sfin te


Dumnezeule ... , se clintă troparu l invierii.
La glasurile 1, a12-lca, aiJ -Ica l)i al ~- lea , acest Tropar al Î nvierii, pc
glasul al 4-lca:

Astăzimântuirea a toa tă lumea s-a făcut; s ă câ ntăm Celui


ce a înviat din mormânt şi Începătorului v ieţii n oastre; că ,
stricând cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a d ă ru i t n ou ă ş i
mare milă.
l a glasurile al 5-lca, al 6-lca, al 7-lea ~i al ~-lea , acest Tropar al
Învier ii, pc glasul a l 8-lca:

Î nviat-ai din mormânt şi legăturile iadului ai rupt; stri-


cat-ai osânda morţii , Doamne, pe toţi din cursele v răjm a­
şului izbă vin d u- i. A ră tând u- Te pe Tine Apostolilor Tă i ,
trimisu-i-ai pe dâ n şi i la propovă duire; ş i printr-in ş ii pacea
Ta ai dăruit lumii, Unule Mult-milostive.
Apoi cctl·niilc ~i otpll\tul Utrcnil•i.
CEASUL ÎNTÂI
Vcni li să ne închinăm Împăratullti nostru Dumnezeu ... (de 3 ori).

Psalmul 5
raiurile mele ascultă-le, Doamn e! Înţelege
G strigarea mea! Ia a minte la gla sul rugă ciun i i
mele, Împăratul meu şi Dumn ezeul meu, căci către
T ine m ă voi ruga, Doamne! Dimin eaţa vei a uzi gla-
sul meu; dimin eaţa voi sta înaintea Ta ~ i mă vei
vedea. Că Tu eş ti Dumnezeu, Ca re nu vo ieşti fă t·ă­
delegea, nici nu va locui lâ n gă T in e cel ce v icl en eş te.
Nu vor sta că l că torii de lege în preajma ochilor Tă i.
Urât-a i pe toţi cei ce lu crează fără d e l ege. Pierde-vei
pc toţi cei ce g r ăiesc minci un a; pe u cigaş şi pe
viclea n îl urăş te Domnu l. Iar eu , în tru mul ţim ea
milei Talc, voi intra în cas a Ta, în c hin ă-m ă-vo i spre
CEASUL ÎNTr\J 89

sfâ nt l ocaş ul Tă u ,
întru frica Ta. Doa mne, povă ţu­
i eş te-m ă întru dr eptatea Ta, din pricina du ş m anil o r
mei! Îndreptează înaintea mea calea Ta. Că nu este
in gura lor adevăr, inima lor este d eşa rtă; g ro apă
d eschisă grumazul lor, cu limbile lor viclenesc.
Jud ecă-i pe ei, Dumnezeule; să cadă din sfaturile
lor ; dup ă mulţimea nelegiuirilor lor, a lungă-i pe ci,
că Te-au am ă rât, Doamne, ş i să se vesel ească to ţi cei
ce n ăd ăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura ş i le
vei fi lor sălaş, ş i se vor l ă u da cu Tin e toţi cei ce
iubesc numele Tău. Că Tu vei binecuvânta p e cel
drept, Doamne, căci cu arma bun ăvo irii ne-ai încu-
nunat pe noi.
Psalmul 89
oamne, scăpare Te-ai făc u t n o u ă în neam ş i în
D neam. Mai înainte de ce s-au făcu t mun ţii şi s-a
zidit pă mâ n tul şi lumea, din veac şi pâ n ă în veac eşti
Tu. Nu întoa rce pe om întru smerenie, Tu, Care ai
~

zis: « In toa rceti-vă, fii ai oa menilor», că o mie de ani


înain tea ochilor Tăi su nt ca ziua de ieri, care a tre-
cut, şi ca str·aja n opţii . Nimicnicie vor fi anii lor;
dimin eaţa ca iat·ba va tr ece. D imin eaţa va înflori şi
se va trece, seara va cădea, se va întă ri ş i se va usca.
Că ne-am sfâ rşit de urgia Ta ş i de mâ nia Ta ne-am
tulburat. Pus-ai fă r ăde l eg il e noastre îna intea Ta,
g reşelil e noastre ascun se, la lumina feţe i Tale. Că
toa te zilele noastre s-a u îm pu ţ in at ş i în mâ nia Ta
ne-am stins. Anii n oştr i s-au socotit ca pânza unui
90 RU GĂC I U~ I, R,\N DUIELI Ş I SLUJ RE

păianj en ; zilele anilor n oştri sunt şa ptezeci de ani ;


iar de vor fi în putere optzeci de ani, şi ce este mai
mult decât aceş tia, osten eală şi durer e; că trece viaţa
noastră şi ne vom duce. Cine cunoaşte puterea urgiei
Tale şi cine m ăsoar ă mâ nia Ta, după temerea de
Tine? Învaţă-n e să socotim bine zilele noastre, ca să
ne îndreptăm inimile spre înţelepciune. Întoarce-Te,
Doamne! Pân ă câ.nd vei sta dep ar te? Mâ ngâie p e
robii Tăi! Umplutu-ne-am dimin eaţa de mila Ta ş i
ne-am bucurat şi ne-a m veselit în toate zilele v ieţii
noastre. Veselitu-ne-a m p entru zilele în car e ne-ai
smerit, pentru a nii în care a m văzut rele. Ca ută spre
r obii Tă i ş i spre lucrurile Ta lc ş i î n d rep tează pe
fiii lor. Ş i să fi e lumin a Domnului D umnezeului
nostru peste noi, şi lu crurile mâinilor noastr e le
îndreptează.

Psalmu l 100
ila şi judecata Ta voi cânta Ţi e, Doamne.
M Cânta-voi ş i voi merge, cu p riceper e, în cale
fără prihană. Câ.nd vei veni la mine'? Umblat-am
întru n eră uta tea inimii mele, în casa mea. N-am pus
înaintea ochilor mei lu cru nelegiui t; pe că l că to rii de
lege i-am urâ t. Nu s-a lipit d e mine in ima înd ără t­
nică ; pe cel ră u , ca re se d ep ă rta de mine, nu l-am
cunoscut. Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul să u ,
pc acela l-am izgonit. Cu cel mâ ndru cu ochiul şi
n esăţ ios cu inima, cu acela o-a m mâ ncat. Ochii mei
sunt peste credin c i oş ii pămâ n t ului , ca să şa dă ci 'îm-
C EASU L Î\'TÂI 91

pre un ă cu mine. Cel ce um bla pe cale fă ră prih a n ă,


acela Îmi sluj ea. Nu va locui În casa mea cel mâ ndr u;
cel ce grăieş te nedrep tăţi nu va sta Înaintea ochilor
mei. În dimineţi voi judeca pe toţi păcătoşii pă mân­
tului, ca să nimicesc din ceta tea Domnului p e toţi cei
ce lu c rează fără d el egea.
Slavii ..., Şi acum ... , Aliluia (de 3 uri ), cu trei inc hină ciun i.
Dacii se cântă : Dumnezeu este Dom nul..., se 1.icc: Slavii ..., Tropnrul
sfântului. Şi acum ..., Cu m te vom numi, ceea ce eşti plină de har.... ?
(vezi ma i j os).
Iar dacă este Postul Mare, se dintii Tropar ul acesta, pc ghlsul a16-lca:
Dimineaţa auzi glasul meu, Îm pă ra tu l meu ş i Dumnezeul
meu.
C.ântâ ndu-1, SI! fa c mctanii cu llc nun chii la pământ.
Stih 1: Graiurilc melc asc ultă-le, Doa mne, inţelege striga rea mea.
Sti h 2: Căt re T ine mă voi ruga, Doa mne.
Slavă ..., Şi acum ... , al Niisciitonrci de Dumnezeu :
Cum te vom numi, ceea ce eşti plină de har? Cer, că ai
răsărit pe Soarele d reptăţii ? Rai, că ai o d răslit floarea
n estricăci u n ii ? Feci o ară , că ai rămas nestricată ? Maică
curată, că ai avut în sfi ntele tale braţe Fiu, pc Du mnezeul
tuturor ? Pe Acela roagă-L să mântu iască sulletele noastre.
Paşii mei înd rep tează-i du pă cuvântul Tă u ş i sii nu mă
stăp â n ească nici o fărădel ege.
fzbăveşte-mă de cleveti rea oamenilor ş i voi pă zi poruncile
Tale.
Faţa Ta arat-o peste robul Tău şi mă învaţă îndreptăril e
Tale.
92 R U GĂ CIUN I , R,\~DU I EI.l ~ 1 SL UJBE


se umple gura mea de lauda Ta, Doamne, ca să laud
slava Ta, toa tă ziua mare c u viinţa Ta.
Sfinte Dumnezeule... , P rcasfânt ă Treime..., Tatiil nostru ...
Dacii nu e.~t c Postul :vi arc, se zice C'ondacul S l~lntu lu i, da c ă arc, sau
al Pra:fllicului ce se va întâmphl.
Du că
estt Po:.tu l Man·, se :ric aceste Trotmrc ak i\ihciitoarci de
Dumnc1.cu :
L l ' ~ 1. MA R T 1 Ş l J O 1
Pe Mărita Maică a lui Dumnezeu şi mai sfâ ntă decât
sfinţii îngeri, fără incetare, o lăudăm cu inima şi cu gura,
Născătoare de Dumne.zeu pe dânsa mărturisind-o, ca pe ceea
ce cu adevărat a născut pe Dumnezeu intrupat şi se roagă
neîncetat pentru sufletele noastre.
;\l 1 E R C U R 1 Ş 1 \ ' 1 :'\ E R 1
Degrab ne întâmpin ă pe noi mai înainte până ce nu ne
robim, când vrăjmaşii Te hulesc pe Tine ş i ne ingrozesc pe
noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe
cei ce se luptă cu noi, ca să cunoa scă cât poate c redinţa
dreptmărito rilor creştini , pentru ru găci unil e Născă toa rei de
Dumnezeu, Unule, lubitorule de oameni.
S ,\ .\1 B Ă TĂ
Ca o pârgă a firii, Ţi e, Să dito rul e al făpturii, lumea Îţi
aduce, Doamne, pe purtittorii de Dumnezeu mucenici, pen-
tru ale că ror rugăciuni , în pace ad âncă, Biserica Ta, pentru
N ăs cătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, Mult-milostive.
Duminica, la pntznicc snu la $11nti c u doxo l o ~ic sau cn policlcu, st·
c itc~ t c combt cul glasului de nind, \ au a l să rhiHori i n ·spcctin.

Apoi: Doam ne, mil uicşte (tll- -10 dt· ori), Cel ce în toată vremea şi în tot
ceas ul... (cant ă la pag. 33).Doamnc, miluieştc (ck 3 ori), Slavă ..., Şi acum ...,
Ceea ce eşti mai cin stită decât heruvimii..., Întru numde Domnului,
binccuvinteazit, P ărinte! Preotul: Dumnezeule, m ilostivcştc-Tc spre noi ...
CEASUl. Î:\T;\ 1 93

Jur dacii este Alilui:l ~au Postul :\-Iare, se :~jcc rugăciunea Stilnlului
Efrem Sirul: Doamne şi Stiipânul vie!ii melc..., nş:1 cum s-a ariita t la
M ic:t o noptica din toah.' zilele (caută la pag. 3~) . Apoi Sfi nte
Dumnezeule... , Preasfântă Treime ... , Tatiil nostr u ... , Doamne, miluicştc
(de 12 ori). Şi

nugă ci un ea aceasta
ristoase, Lumina cea adevărată. Care lumi-
H nezi şi sfinţeşti pc tot omul ce vine în lume, să
se însemneze peste noi lumina feţei Tale, ca Într-însa
să vedem lumina cea neapropiată. Îndreptează paşii
no ştri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugă­
ciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţi­
lor Tăi. Amin.
A pără toare D oa mn ă, pentru biruin ţă mu lţ umiri ,
izb ăvindu-n e din nevoi, aducem ţie, Născătoa re de
Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai s tăpânire nebi-
ruită, izb ăveşte- n e pe noi din toate nevoile, ca să strigă m ţie:
Bu cu ră-te, Mireasă , pururea Fecioară.

În zilele de nlntl se face otpustul d csi•vâ rşit , iar Duminica se face


otpustul mic.
MIJLOCEASUL ÎNTÂI
După ce pr eotul binccuvinte:.,ă , se Lice: Slinlc Dumnezeule ... ,
Preasfântii Treime ..., Tatăl nostru ...• C ă a Ta este împăriitia ... , Veniti să
ne inchiniim ... (d e 3 ori), ş i apoi acq ti psalmi:

Psalmul 45
umnezeu este scă parea şi puterea noastră ,
D ajutor întru necaz urile ce ne împresoară .
Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremu-
ra pământul ş i se vor muta munţii în inima mărilor.
Venit-au şi s-au tulburat a[pele lor, cutremuratu-s-au
munţii de tăria Lui. Apele râuriJor veselesc cetatea
lui Dumnezeu; Cel Prcaînalt a sfinţit locaşul Lui.
Dumnezeu e în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va
a_juta Dumnezeu di s-de- dimineaţă . Tulburatu-s-au
neamurile, pl eca tu-s-a u împărăţiile; dat-a Cel
Prcaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul.
MIJLOCEASUL ÎNTAl 95

Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dum-


nezeul lui Iacob. Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dum-
nezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ.
Pune-va capăt războaielor până la marginile
pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar
pavezele în foc le va arde. Opriţi-vă ş i cunoaşteţi că
Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ.
Domnul puterilor este cu noi, sprijinitorul nostru,
Dumnezeul lui Iacob.
Psalmul 91
ine este a lăuda pe Domnul şi a câ.nta numele
B 'Tău, Preaînalte, a vesti dimineaţa mila Ta şi
adevărul Tău în toată noaptea, în psaltire cu zece
strune, cu cântece din alăută. Că m-ai veselit, Doamne,
întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale
mă voi bucura. Cât s-au mărit lucrurile Tale,
Doamne, adânci cu totul su nt gândurile Tale! Băr­
batul nepriceput nu va cunoaşte ş i cel n eînţelegător
nu va înţelege acestea, când răsar păcătoşii ca iarba
şi se ivesc toţi cei ce fac fărăd el egea, ca să piară în
veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt eşti în veac,
Doamne. Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi
se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea . Ş i se va
înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile
mele unse din bl eş u g. Ş i a privit ochiul meu către
vrăjmaşii mei, şi pe cei vicleni, ce se ridică împotri-
va mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va
Înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.
96 R UGĂC I U:\1, RĂNDU I F.LI Ş I SLUJBE

Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dum-


nezeului nostru vor înflori. Încă întru bătrâneţe
unse se vor înmulţi şi bine-vieţuind vor fi, ca să
vestească: drept este Domnul Dumnezeul nostru ş i
nu este nedreptate întru Dânsul.
Psalmul 92
omnul a împărăţit, Întru podoabă S-a îmbră­
D cat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a
încins, pentru că a întărit lumea care nu se va
clătina . Gata este sca unu~ Tău de atunci, din veac
eşti Tu. Ridicat-au râ urile, Doamne, ridicat-au
râurile glasurile lor, ridicat-au râurile valurile lor;
dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare, mai
mult decât zbuciumul neasemuit al mării , minunat
este, întru cele înalte, Domnul. Mărturiile Tale s-au
adeverit foarte. Casei Tale se cuvine s finţenie ,
Doamne, întru lungime de zile.
Sla vă ... , Şi acum ..., liirii Aliluia. Sfinte Dumnezeule... , cu trei
închinăci u ni. Prc asfiintă Trei me... , Tată l nostru ..., Că a Ta este
Îm p ără tia ... şi Trop:trdr acestea, glusul al 6-lca :

Miluieşte-ne
pe noi, Doamne, miluieşte-n e pe noi, că, nepri-
cepându-ne de nici un răspun s, această rugăciu n e aducem Ţie,
ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-n e pc noi.
Sla vii ... ,
Ooamne, miluieşte-ne pc noi, că întru Tine a m năd ăjduit ;
nu Te mâ nia pe noi foarte, nici p omeni făr·ăd e l egil e noast re,
ci ca ută şi acum ca un milostiv ş i ne izbăveşte pc noi de
vrăjma ş ii n oştri, că Th eş ti Dumnezeul nostru ş i noi suntem
poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale ş i numele Tău ch emăm .
M IJ LOCEASUL Î:'\IT ,\ 1 97

Şi acum ..., al :'\iiscăt oarci de Dumm·tcu:


Uşa milostivirii deschide-o n o u ă, bi n ecu vâ n ta tă Născă­
toare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce n ăd ăj duim înt ru
tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mân-
tuirea neamului c reştin esc.
Doamne, milu icşte (de ~O d e ori). Slavă ..., Şi acum ..., Ceea ce eşti mai
c instită decât heru vimii..., Întru numele Domnului, binec u vintează,
Pă rinte! Preotul: Pentru rugăci unile s finţilor pări nţilor n oştri...

Şi se zice rug11ciunea Sfântului Efrcm Sir ul: Doamne şi Stăpânul


vicţjj mele ..., aşa cum ~-a ll rătat hl ;\1iu.onoptica din toate lilclc (caută
la pag. 34). Apoi această

Rugăci un e a M arelui Vasile


umnezeule cel veş ni c ş i fără de Început, L u-
D min ă pururea fii toar e, Făcătorule a toată fă p­
tura, lzvorule al milei, adâ.ncul bun ă tă tilor şi noia-
nul cel neurmat al iubirii de oameni, ara tă peste noi
lumina feţei Tale; Doamne, str ălu ceşte în inimile ş i
in cugetele noastre soar ele dreptăţii ş i umple de a Ta
veselie sufletele noastre. Învaţă-n e pe noi ca să
spun.e m judecăţile Ta le ş i să ne mă rturisim Ţie
neîncetat, S tă pâ nului nostru ş i Făcă to rului de bine.
Mâinile noastre le în d reptcază spre lucr area voirii
Tale şi fă cu noi ca să Te iubim ş i să sporim bin e-fă­
când cele pl ăcute Ţi e, ca ş i întru noi, nevrednicii, să
se s l ăvească prcasfâ nt numele Tă u , al Ta tălui ş i al
Fiu lui şi al Sfântului Duh; o Dumnezeire ş i o
Împărăţie, Căreia se cuvine toată slava, cinstea şi
În c hin ăc iun ea în vecii vecilor. Amin.
98 RUGAC ! Ul'\1, lv\~ D U IEU Ş I SL UJ BE

Apoi se t.icc şi această

Ru găciu ne a Ma r elui Va sile


el ce trimiţi lumina ş i purcczi şi răsari soarele
C peste cei drep ţi şi peste cei n edrep ţi, p este cei
ră i şi peste cei buni ş i cu lumin a cea de ziuă luminezi
toa tă lumea, luminează şi inimile noastre, S tăpâ.n e al
tuturor. D ă ruieş te nouă şi În ziua ce vine, s ă fa cem
cele plă cute Ţ ie. P ăzeşte-n e de tot păcatul şi de to ată
lucrarea cea r ea. Izbăveş te-n e pe noi de toate
săgeţile ce zbo ară ziua şi de puterile cele potrivnice,
pentru ru găciunil e Preacuratei S tă pân ei noastre de
Dumnezeu N ă scă to are, ale ce reş tilor puteri, slujito-
rii Tăi cei făr ă de trup, ş i ale tuturor sfinţilo r care
din veac au bine plăcu t Ţie. Că Ţ ie se cuvine să ne
milui eşti şi să ne mântui eş ti pe noi, Dumnezeul nos-
tru, ş i Ţi e s lavă În ă lţă m , Tată lui şi Fiului şi Sfântului
Duh, acum şi pururea şi in vecii veci lor. Amin.
O lpusl ul mic
CEASUL AL TREILEA
După ce preot ul binccuvintca.lă, se zice: Împărate ceresc..., Sfinte
Dumneze ule ... , Preasf:intii Treime..., Tată l nost ru ... , Cii a Ta este
impărăţia ...,
Doam ne, miluicştc (de 12 ori). Slavă ..., Şi acum ..., Veniţi să
ne inchinăm ... (ele 3 ori).

Psalmul 16
uzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cer e-
A rea mea , ascultă rugăciun ea mea, din buze
fără de viclenie. De la faţa Ta judecata mea să ia să,
ochii mei să vadă cele drepte. Cercetat-ai inima mea,
noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai lămurit, dar nu s-a
aflat întru mine nedreptate. Ca să nu grăiască gura
mea lucruri omeneşti , pentru cuvintele buzelor Tale
eu am păzit căi aspre. Îndreptcază picioarele mele în
cărările Tale, ca să nu se clatine pa ş ii mei. Eu am
strigat, că m-ai auzit, Dumnezeu le; pl eacă urechea
100 R UGĂClUl\ J , RÂ ~ D U I F:Ll Ş I SLUJ BE

Ta că tre mine şi auzi cuvintele melc. Min unate fă


milele Tale, Cel ce mântui eşti pe cei ce nădăjdui esc
În Tine, de cei ce stau împotriva dreptei Tale. Pă­
zeş te-mă, Doamne, ca pe lumin a ochilor; cu acope-
rămâ.ntul aripilor Tale, a co p eră-mă de faţa necre-
dincioşil o r care mă n ecăj esc pe min e. Vrăjmaşii mei
sufletul meu I-au cuprins; cu g răs im e inima lor şi-au
încuiat, gura lor a g răit mâ.ndrie. Izgo nindu-mă ,
acum m-au înconjurat, ochii lor şi-au aţintit ca să
mă plece la pământ. Apucatu-m-au ca un leu gata de
pradă, ca un pui de leu ce locui eşte în ascunzişuri.
Scoal ă-Te, Doamne, întâmpină-i pe ei ş i împied i că-i.
Izbăveş te sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
Ta. Doamne, d esparte-mă de oamenii acestei lumi,
ce-şi iau partea în viaţă, căci s-a umplut pântecele
lor de bun ătăţil e Tale; săturatu -s-au fiii lor şi au
lă sat răm ăş iţel e pruncilor. Iar eu întru dreptate mă
voi arăta feţei Tale, sătur a- mă-voi câ nd se va arăta
slava Ta.
Psa lm ul 24

C
ătre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu,
Dumnezeul meu. Spre Tine am nădă,jdui t, să
nu fiu ruşi na t în veac, nici să râdă de min e vrăj ma ş ii
mei. Pentru că toţi cei ce Te aştea pt ă pe Tine nu se
vor ruşina; să se ru şineze toţi cei ce fac fărădelegi în
deşert. Că il e Tale, Doamne, arată-mi, şi cără ril e Ta le
mă Învaţă. Îndrcptează-mă spr·e adevărul Tău şi mă
învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mâ ntuitorul meu, ş i pe
CEASUL AJ. TREILEA 101

Tine Te-am aşteptat toată ziua. Adu-Ţi aminte de


Îndurăril e Tale ş i de milele Tale, Doamne, că din
veac sunt. Pă catel e tinereţilor mele şi ale n eş tiinţei
mele nu le pomeni. După mila Ta, pomeneşte-mă Tu,
pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun şi drept este
Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce gre-
şesc În cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată,
Învăţa-va pe cei blânzi căile Sale. Toate că il e
Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută
aşezământul Lui ş i mărturiile Lui. Pentru numele
Tău, Doamne, curăţeş te păcatul meu, că mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
pune lui În calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru
bunătăţi se va să l ăş lui şi sem in ţia lui va m oş teni
pământul. Domnul este Întărirea celor ce se tem de
Dânsul, aşezământul Lui Îl va a răta lor. Ochii mei
sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ
picioarele mele. Caută spre mine şi mă miluieşte, că
părăsit şi să ra c sunt eu. Necazurile inimii mele s-au
Înmulţit; din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia
mea şi osteneala mea şi- mi iartă toate p ăcatele mele.
Vezi pe vrăj m aş ii mei, că s-au Înmulţit ş i cu ură
n edreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul meu şi mă
izbăveş te, ca să nu m ă ru ş in ez că am n ă dăjduit în
Tine. Cei fără răutate şi cei drepţi s-a u lipit de mine,
că Te-am aşteptat, Doamne. Izbăveşte, Dumnezeule,
pe Israel din toate necazurile lui.
Psal mul 50: Miluicştc-m ii Dumnezeule ... (ca ută la pag. 12). Slavă ... ,
Şi acum ..., Aliluia (de 3 nri).
102 RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI Ş I SLUJBE

Dacă se cântă: Dumnezeu este Domnul.•., se zice Slavă ..., Troparul


zilei sa u al sfântului, Şi acum ..., Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa
cea adevă rată ... (vezi mai jos}.
Jar dacă este Aliluia sau Post ul Mare, se cântă Troparul acesta pc
glas u1 al 6-lea:
Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul
al treilea, Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la
noi, ci ni-L înnoieş te nouă, celor ce ne rugă m Ţie.
in acest timp se fac mctanii; asemenea şi lu cele do uă stihuri ce
urmează :

Stih 1: In imă c urată zideşte intru mine, Dumnezeule, şi duh drept


inno i eşte i ntru cele dinlăuntru ale m ele.

Stih 2: Nu m ă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt


nu-L lua d e la mine.
Slavă ..., Şi acum ..., ul Niiscăto:tre i d e Dumnezeu:

Născătoare de Dumnezeu, tu eşti viţa cea adevărată, care


ai odrăslit Rodul vietii; tie ne rugăm: Roagă-te, S tăpână, cu
Sfin tii Apostoli, să se miluiască sufletele noastre.
Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este
Domnul ziua, în toate zilele; să facă priincioase cele ale noas-
tre Dumnezeul mântuirii noastre, Dumnezeul nostru,
Dumnezeul mântuirii.
Sfinte Dum nezeule..., Preasfântă. Treime..., Tatăl nostru ..., Că a Ta
este împărăţia ... şi cond acul sfântului.
Iar d acă este l'ostul M arc, se zic aceste Tropare, pc glasu l al 8-lea:
Binecuvântat eşti, Hristoas~e, Dumnezeul nostru, Cel ce
preaînţelepţi pe pescari ai arătat, trimiţându-le lor Duhul
Sfânt, şi printr-inşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni,
mărire Ţie.
CEAS Ul. Al. TREILEA 103

Slavă ... ,

G rabnică şitare mângâiere dă robilor Tăi, lisuse, când se


mâhnesc duhurile noastre. Nu Te osebi de sufletele noastre
întru necazuri; nu Te depărta de gândurile noastre întru
primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi. Apropie-Te de
noi, apropie-Te Cel ce eşti pretutindeni. Precum şi cu
Apostolii Tăi ai fost pururea, aşa şi cu cei ce doresc de Tine
Te uneşte, Îndurate, ca, fiind împreună cu Tine, să Te
lăudăm pe Tine şi să slă v im pe Duhul Tău cel întru tot Sfânt.
Şi acum ... , al Nihc ăt o;~rc i de Du m n~zcu:

Nădejdea, ocrotirea şi scă parea creştinilor, zid nebiruit


celor slabi, liman neînviforat tu eş ti , Nă s cătoare de
Dumnezeu, Preacurată. Şi precum lumea o m ântuieşti cu
n eînceta tă rugăciun ea ta, p o m e neşte-n e ş i pe noi, Fecioară ,
întru tot lăudată.
Doa mne, miluieştc (de 40 de ori ). Cel ce în toată vremea ... (caut ă la
pag. 33). Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavii..., Şi ac um ..., Ceea ce eşti
mai cinstită d ecât heru vimii ..., Întru numele Domnului, binecuv intează ,
Părinte! Preotul: Dumneze ule, milostiveşte-Tc spre noi...

Iar da că c~tc J>ostu l ~Iar~, se z ice ru găci un ea Sfântu lui Efrc m Sirul :
Doamne şi Stăpânul vietii mele..., aşa cum s-~• ariibtt hl .\ liczonoplica
din toaH· zilele (ca ut ă la pag. 34). Ş i

Ru~ăciunc ll Sfâ ntulu i :Ylanlaric


Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne,
Fiule Unule-Născut, lisuse Hristoase, ş i Duhule Sfinte, o
Dumnezeire, o Putere, milui eş te-mă pe mine, p ăcă tosul, şi,
cu judecăţile care ş tii , mântuieş te-mă pe mine, ncvrednicul
robul Tău, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.
MIJLOCEASUL AL TREILEA
Dupit cr preotul bi n ccuvinh~ 1"ii , se t icc: Sfin te Dumnezeule ...,
Preasfântu Tr eime ..., Tatăl nostr u ... ,, Că a Ta este împărătin ... , Doamne,
miluieşte (de 12 ori). Slavii ..., Şi acu m ... , Ve niţi să ne înch i n ăm ... (de 3
ur i) ş i apoi se citrsc aceş ti psal mi :

Psa lm ul 29
"' n ălţa-Te-voi,
I
Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai
veselit pc v răjm aşii mei i mpotriva mea. Doamne,
Dumnezeul meu, strigat-am că tre Tine ş i m-ai vin-
decat. Doamn e, scos-ai din iad sufletul meu, mâ ntu-
itu-m-ai de cei ce se co b oa ră în groa p ă . Cânta ţi
Domnului cei c u v i oş i ai Lui şi l ă ud a ţi pomenirea
sfin ţeni ei Lui. Că iu ţ im e este întru mâ nia Lui şi
via ţă în tru voia Lui; seara se va să l ăş lui plâ.ngerea,
ia r dimin eaţa, bucuria. Ia r eu a m zis întru îndestu-
larea mea: «N u mă voi clătin a în veac!». Doa mn e,
:\IJJLOCEASUL Al. TREILEA 105

întru voia Ta, dat-ai frumuseţi i mele putere; dar


când Ţi-ai întors faţa Ta, eu m-am tulburat. C ătre
Tine, Doamne, voi striga şi că tre Dumnezeul meu
mă voi ruga. Ce folos ai de sângele meu, de m ă cobor
în str i căciun e? Oare, Te va l ă ud a pe Tine ţă râ na , sau
va vesti adevă rul Tă u ? Auzit-a Domnul şi m-a
miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai
plânger ea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi
m-ai încins cu veselie, ca slava mea să-Ţi cânte Ţi e ş i
să nu mă mâhn esc; Doamne, Dumnezeul meu, în
veac Te voi lăuda !
Psalmul 31

F
e rici ţi cărora
s-a u iertat fă răd elegil e şi căro ra
s-au acoperit păcatel e. Fericit bă rbatul că ruia
nu-i va socoti Domnul păcatul , nici nu este în gura
lui vicl eş ug. Că am tăc ut, îmbătrânit-a u oasele mele,
câ.nd strigam toată ziu a. Că ziua şi noaptea s-a în-
gr eun at peste mine mâna Ta, ş i am căzut în s uferinţă
câ nd ghimpele Tă u m ă împungea. Pă c atul meu
l-am cunoscut şi fă ră d el egea mea n-am ascuns-o
împotriva mea. Zis-am: «Mă r turis i-vo i fă ră d el egea
mea Domnului»; ş i Tu ai iertat nelegiuirea p ăcatului
meu. Pentru aceasta se va ruga că tre Tin e tot
cuvi osul la vr eme p o tri v ită, iar potop d e ap e multe
de el nu se va a propia. Tu eşti scă p a rea mea din
necazul ce m ă cup rinde, bucuria mea; i zbăveş te-m ă
de cei ce m-au înconju rat. În ţelepţi-te-voi şi te vo i
îndrepta p e ca lea aceasta, pc care vei merge; a ţin -
106 RUGĂCIU:'l l , Rr\:'l DUIE LI Ş I SLUJ BE

ti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal şi ca un


catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu
fălcile lor voi strânge, ca să nu se apropie de tine.
Multe sunt bătăile păcătosului ; iar pe cel ce nădăj­
duieşte în Domnul, mila il va înconjura. Veseliţi-vă
în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi
cei drepţi la inimă.
Psalmul 60
uzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la
A rugăci unea mea! De la marginile pământului
către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea,
pe piatră m-ai înălţat. Povăţuitu-m-ai, că ai fost
nădejd ea mea, turn de tări e în faţa vrăjmaşului.
Locui-voi în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu
acoperământul aripilor Tale, că Tu, Dumnezeule, ai
auzit rugăci unile mele; dat-ai moştenire celor ce se
tem de numele Tău. Zile la zilele împăratului
adaugă , anii lui din nea m în neam. Rămân e-va în
veac înaintea lui Dumnezeu; mila ş i adevărul va
păzi. A ş a voi cânta numelui Tău în veacul veacului,
ca să împlin esc făgăduinţele mele zi de zi.
Slavii ... , Şi ac um ..., Stiute Dumnezeule... , P reasfântă Tr eime... ,
Tatăl nostru ..., Că a Ta este împărăj ia ... ~i se zic tropardc an·stl'a.
glasu l al ~ -le a :
Dumnezeul părinţil o r n oş tri, Ca re faci pururea cu
n oi, după bl â nd e ţil e Talc, nu înd epărta mila Ta de la
n oi, ci, pentru ru găciunil e lor, în pace ocâ rmuieş te viaţa
n oastr ă.
MlJLOO:ASUI. A L TREILEA 107

Mucenicii Tăi ,
Doamne, întru n evoin ţele lor, cununile
n estricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că,
având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale
diavolilor neputincioasele îndră z niri. Pentru rugăciunile lor,
mântui eş te sufletele noastre.
Şi acu m... , al Niiscăt oarci de Du mnl'Zl'll :
N ăscătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce eşti zid nesur-
pat nou ă , creş tinilor, către tine scăpând , n evă tămaţi
răm â n em ; şi i arăşi greş ind, pe tine te avem ru gătoare.
Pentru aceea, mulţumind , stri găm ţie: Bucură-te, ceea ce
eşti cu dar dăruită, Domnul este cu tine.

Doamne, miluicştc (de 40 de ori), S lavă ..., Şi ac um ..., Ceea ce eş ti mai


cinstită d ecât heru vimii... , Întru numele Dom nulu i, binecuvintează ,
Părinte! Preotul: Pentru rugăciunile sfintilor părinţilor noştri ... Şi Sl'
zice rugăciunea StăJltul ui Efrcm Sirul: Doamne şi Stăpânul vietii
mele ..., <lŞ <l Clllll s-a arătat la MiclOnop ti cn din toate 1.ilclc (cauti'! la pa)!.
34). Apoi această

Rugăci un e a ~arelui Vasile


oamne Dumnezeul nostru , Cel ce dai pacea Ta
D oamenilor ş i harul Preasfântului Duh l-ai
trimis Ucenicilor ş i Apostolilor Tăi şi prin limbile
cele ca de foc, cu puter ea Ta, ai deschis gurile lor,
deschide şi gurile noastre, ale păcătoş ilor, ş i ne
învaţă cum se cuvin e a ne ruga pentru toate tre-
A

buinţele. lndreptează via ţa n oas tră cea cu valuri Ia


liman lin şi arată no u ă calea pe care vom merge.
Duh drept înnoieş te întru cele dinlăuntru ale noastre
şi cu duh stăpânito r întăreş te cugetele noastre ca să
108 RUGĂCIUN I, RÂNDUIELI ŞI SLUJBE

nu alunece; ca, în toate zilele, d e Duhul Tă u cel bun


fiind povăţuiţi că tre cele d e folos, să ne înv rednicim
a fa ce poruncile Tale ş i a ne aduce a minte pururea
de preas l ăvita a doua venire, când vor fi cer cetate
faptele oa m enilor, şi să nu fim a m ăgi ţi d e frumu-
seţile cele s tricăcioase a le acestei lumi; ci ne întă reş te
a dori răs plătirea bun ătăţilo r ce vor să tie, că binecu-
vântat eşti şi l ăudat de toţi s fin ţii Tă i, în vecii vecilor.
Amin.
CEASUL AL ŞASELEA
Veniţi s ă ne închin ăm ... (de 3 ori).

Psalmul 53
umnezeule, întru numele Tă u mântuieş te- mă
D şi intr u puter ea Ta m ă j ud ecă . Dumnezeule,
a uzi ru găciun ea mea, ia a minte cuvintele gurii
mele! Că s trăinii s-a u ridicat împotriva mea ş i cei
tari a u că ut a t sufletul me u, ş i n-a u pus pe
Dumnezeu înain tea lor. Că, i ată , Dumnezeu ajută
mie şi Domnul este sprijinitorul sufl etului meu.
În toar ce-va cele rele vrăj maşilor mei; cu adevărul
Tă u îi vei pierde pe eL De bu n ăvo i e voi j ertfi Ţ i e;
l ă ud a-voi numele Tă u , Doa mn e, că este bun, că din
tot necazul m-ai iz b ăvit ş i spre v răjm a şii mei a privit
ochiul meu.
110 RUGĂCIU J\1 , Rt\!'i UUJELI Ş I SL UJBF:

Psa lmul 54

uzi, Dumnezeule, ru găciun ea m ea ş i nu trece


A cu veder ea ruga mea. Ia a minte spre mine ş i
mă ascultă ; mâ hnitu-m-am întru n eliniş tea mea ş i
m-am tulburat de glasul v r ăj m aşului ş i de necazul
p ă cătosului, că a ab ă tut asupra mea făr ă d el ege ş i
întru mâ nie m-a v r ăjmăşit. Inima m ea s-a tulburat
întru mine ş i fri ca m o rţii a căzut peste min e; teamă
şi cutremur a u venit asupra m ea ş i m-a acop erit
întunericul. Ş i am zis: «Cine-mi va da mie aripi ca
de porumbel, ca să zbor ş i să m ă odihn esc?». l a tă ,
m-aş înd ep ărta fu gind şi m-aş sălăş lui în pu stie.
Aş teptat-am pe Dumn ezeu, Cel ce m ă mântuieşte de
puţin ătatea sufletului şi de vifor. Risip eşte-i , Doamne,
şi împa rte limbile lor, că am văzut fă ră d el ege ş i
dezbina re în cetate. Acestea ziua ş i noaptea ocolesc
zidurile ei, iar în mijlocul ei e ră uta te ş i nedreptate;
şi n-a lipsit din uliţele ei ca m ătă şi vicleşu g. Că, de m-a r
fi o că rât vrăjm aş ul, aş fi ră bdat ; ş i, da că cel ce m ă
urăşte s-ar fi fălit împotriva m ea, m -aş fi ascuns de
el. Iar tu, omule, asemenea mie, că p etenia mea şi
cunoscutul m eu, car e împre un ă cu min e te-ai îndul-
cit de mâ n căruri , în casa lui Dumnezeu am umblat
în acela ş i gând. Să vin ă m oartea p este ei şi să se
pogoare în iad de vii, c ă v icl eş u g este În lo caş uril e
lor, În mijlocul lor. Iar eu, că tre Dumnezeu am stri-
gat şi Domnul m-a a uzit pc min e. Sea ra ş i dimin eaţa
ş i la a miezi spune-voi, vesti-voi şi va a uzi glasul meu.
CEASUL AL ŞASE LEA ll1

Izbăvi-va cu pace sufletul m eu de cei ce se apropie de


mine, că mulţi erau împotriva mea. Auzi-va Dum-
nezeu, Cel ce este mai înainte de veci, şi-i va smeri pe
ei. Că nu le este cu putinţă să se schimbe, şi de Dum-
nezeu nu se tem; că îşi ridică mâinile asupra prietenilor
lor şi îşi calcă legătura ce au făcut cu ei. Întinat-au
legământul Lui. Risipiţi au fost de mânia feţei Lui şi s-au
apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele lor mai
mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi. Aruncă
spre Domnul grija ta şi El te va hrăni ; nu va da în veac
clătinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, ii vei coborî
pe ei în groapa stricăci unii. Bărbaţii vă rsători de
sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor;
iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne.
t>salmul 90
el ce locuieşteîn ajutorul Celui Preainalt,
C întru acoperământul Dumnezeului cerului se
va să lăşlui. Va zice Domnului: «Sprijinitorul m eu
eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui
spre Dânsul». Că El te va izbăvi din cursa vâ nă­
tarilor ş i de cuvântul tulburător. C u spatele te va
umbri pe tine ş i sub aripile Lui vei n ă d ăjdui ; ca o
armă te va înconjura a d evăr ul Lui. Nu te vei teme
de frica de noapte, de săgeata ce zboa ră ziua, de
lucrul ce umbl ă În întun eri c, de molima ce bâ ntuie
Întru a miază. Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi
zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor
112 RUGĂC I UNI , RĂNDU I ELI Ş I SLUJBE

vei vedea. Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe


Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către
tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşu l tău. Că
îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească
în toate căil e tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva
să împiedici de piatră piciorul tău. Peste aspidă şi
vasiJisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
«Că spre Mine a nădăjduit şi-1 voi izbăvi pe el, zice
Domnul; il voi acoperi pe el, că a cunoscut numele
Meu. Striga-va către Mine şi-1 voi auzi pe el; cu dân-
sul sunt în necaz şi-1 voi scoate pe el şi-1 voi slăvi. Cu
lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui
mântuirea Mea».
Slavă ... , Şi acum ..., Aliluia {de 3 ori).
Dacă se cântă: Dumnezeu este Domnu.l... , se ·1.icc Troparul Sfântului
ce se va i ntiimpla. Slavă ..., Şi acum ..., Neavând îndrăznea lă ... (vezi mai
jos). Jar dacii este Aliluia, se cântă Troparu l a ccstn, glasul ni 2-lc;~ :
Cel ce, în ziua şi în ceasul al şaselea , pe Cruce ai pironit
păcatul, cel cu îndrăzneală facut de Adam în rai, şi zapisul
greşelilor noastre rupe-1, Hristoase Dumnezeule, şi ne mân-
tuieşte pe noi.

În acest timp, se rac mctanii; nscmcnca şi la cele două s tihuri care


u rmcazii:
Stih 1: A uzi, Dumnezeule, glasul meu şi nu trece cu vederea
rugăciunea mea

Stih 2: Eu căt re Dumnezeu am strigiat şi Domnul m-a auzit pc mine.


Slavă ..., Şi acum ... , al :'llăscătoarci de Dumncl.cu:
Neavâ nd îndrăzneală, pentru pă c atele noastre cele multe,
tu, pe Cel ce S-a născut din tine, roagă -L, N ăs cătoare de
CEASUL AL ~ASELEA 113

Dumnezeu, Fecioară, că mult poate rugăciun ea Maicii spre


imblinzirea Stăpâ nului. Nu tt·ece cu vederea rugăciunile
păcătoşilor, Preacurată, că milostiv este şi poate să mântu-
iască Cel ce a voit a pătimi pentru noi.
În Postu l :\ll;lrc, aici se cântă , din Triod, Troparul profeliei , Slavă ... ,
Şi acum ..., acl'lnşi Tr opnr, apoi se citeşte Parcmia, tot de acolo, şi se con-
tinuă cu Troparul următor:

Degrab să ne întâmpine pe noi îndurările Tale, Doamne,


că am să răcit foarte. Ajută n o u ă, Dumnezeule, Mântuitorul
nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăveşte-ne pe
noi şi curăţeşte păcatele noastre, pentru numele Tău.
Sfinte Dumnezeule..., Preastantă Treime..., Tatăl nostru ...
D:1Cil nu l'Stc Postul Mare, se zice cundacul sfântului ce ~c va întâm-
pla. Iar dacă este Postul Mare, se zic Troparclc acestea, pc glasul al 2-lc;l:
Mântuire ai lucrat în mijlocul pământulu i, Hristoase
Dumnezeule; pe C ruce ai întins preacurate mâinile Tale,
adunând toate neamurile cele ce strigă: Doamne, s l avă Ţie.
Slavă ... ,

Preacuratului Tău chip ne în chinăm , Bunule, cer.înd


iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că , de
voie, ai binevoit a Te sui cu trupul pe C ruce, ca s ă izbă veş ti
din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceea,
cu mulţumire s trigăm Ţi e: Toate le-ai umplut de bucu rie,
Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântui eş ti lumea.
· Şi acum ..., al :"iăsci:iroarci de Oumm't.l·u:
c eea ce eş ti izvorul milei, în vrednic eşte-n e pe noi milos-
tivirii, Născătoare de Dumnezeu. Ca ută spre poporul cel
păcătos şi arată, precum de-a pururea puterea ta. Că, întru
tine n ădăjduind , strigăm ţie: « Bucură-te! », ca şi oarecând
Gavriil, mai-marele voievod al celor fă ră de trupuri.
114 RUGĂCIUJ'\1, ~\:\DUIELI Ş I SLUJBE

Tropurcle de mai su~ se :tic luni. marii şi joi ; iar miercuri şi vineri
se zice ;tccst Trop ar al Crucii ~i al 'iisciitoar ci de DunutcJ.eu, pc accla~i
glas:
Preamărită eşti, Născă toa re
de Dumnezeu, Fecioară.
Lăud ă mu-te pe tine, că, prin Crucea .Fiului tău , s-a surpat
iadul şi moartea s-a omorât şi cei m orţi au inviat şi v ieţii ne-
am învrednicit; raiul am luat, des fătarea cea de demult.
Pentru aceasta, mulţumind, slăvim , ca pe Cel puternic, pe
Hristos, Dumnezeul n ostru şi singurul Mult-milostiv.
Apoi: Doam ne, miluieşte (de .tO de ori), Cel ce în toată vremea ...
(caută la pag. 33), Doamne, miluicşte (de 3 ori), Slavii ..., Şi acum ...,
Ceea ce eşti mai cinstitii decât heru vimiî.... Întru numele Domnului,
binecuvintează , Pă rinte! Preotul: Dumnezeule, milostivcştc-Te spre noi.

Iar d:tcft este Postul :vi are, se zice rugăciunea Smntului Efrcm Sirul:
Doam ne şi Stăpânul vieţii melc... , aşa cum s-a urătat la Mic1onoptica
din toah: tilclc (cautft la pag. 3-t). Iar dacii se citc~c :\•lijloccasurilc, in loc
de rugăciunea de mai jos: Dumnezeule şi Doamne al puter ilor..., se zice
ru găc iunea: Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice ... (caută la
pag. 35).
Ia r când nu es te nici Postul :vJare ş i nu se citesc nici Mijloccasurile.
se zice accasti't

Rugaciune a Marelui Vasile


umnezeule şi Doamne al puterilor şi Ziditor a
D toată făptura, Care, pentru milostivirea milei
Tale celei neasemănate, pe Unul-Născut, Fiul Tău ,
pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-ai trimis spre
mântuirea nea mului nostru ş i, prin c in s tită Crucea
Lui, zapisu l păcatel or noastre l-ai rupt şi ai biruit
întru Dânsul s tăpâ niil e şi puterile întunericului;
"In s uţi S tăpân e, Iubitorule de oameni, prim eş te aces-
te ru găci uni de mulţumire şi de cerere ale noastre,
CEASUL ,\L ŞASE LEA 115

ale păcătoşilor, şi ne izbăveşte pe noi de toată


căderea în păcat cea de tot pi erză toare şi întunecată
şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi n evăzuţi care ca ută să
ne fa că rău. Pătrund e cu frica Ta trupurile noastre
şi nu pleca inimile noastr e spre cuvinte sau gânduri
rele, ci, cu dorirea Ta, hră n eşte sufletele noastre. Ca,
spre Tine totdeauna că utând ş i cu lumina cea de la
Tine povăţuiţi fiind, la Tine, Lumina cea neapropi-
ată şi pururea fiitoare privind, neîncetată m ă rturi­
sire ş i mulţumire Ţie să Înălţăm, Tatălui celui fără
de început, împreună U nuia-Născut Fiului Tău ş i
Preasfântului ş i Bunului şi de viaţă făcătorului Tău
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Sfârşitul Ceasului ul şnsclcn.

Da că s-a cântut: Dumnezeu es te Domnul..., .s~ citeşte Obcdniţn.

Iar dacă este Aliluia, aceasta se c iteşte după Ceasul al nouălea.


MIJLOCEASUL AL ŞASELEA

Veniţi să ne închinăm ... (de 3 ori) şi aceşt i psalmi:

Psalmul 55

M
iluieşte-mă, Doamne, că m-a n ecăjit omul;
toată ziua războindu-se, m-a necăjit. Călca­
tu-rn-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mul ti sunt cei
ce se luptă cu mine, din înălJime. Ziua când mă voi
teme, voi n ădăjd ui în Tine. In Dumnezeu voi l ăud a
toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am
năd ăjd uit, nu mă voi teme; ce-mi va face mie omul ?
Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea
toate gândurile lor sunt spre rău. Locui-vor lângă
mine ş i se vor ascunde; ei vor p ăzi că l câiul meu, ca
ş i cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei
mâ ntui pe ei; în mâni e popoare vei s fă râm a , Dum-
MIJL OC EASULAL ŞASELEA 11 7

nezeule. Viaţa mea am spus-o Ţi e; pune lacrimile


mele înaintea Ta, după făgăduin ţa Ta. Intoarce-se-vor
vrăjma ş ii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Ia tă ,
am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu. În
Dumnezeu voi lă uda gr aiul, În Dumnezeu voi lăuda
cuvântul ; În Dumnezeu a m n ă d ăjdui t, nu m ă voi
teme; ce-mi va face mie omul? În mine sunt, Dum-
nezeule, făgăduinţele pe care le voi aduce laudei
Tale, că ai izbăvi t sufletul meu de la moarte, picioa-
r ele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui
Dumnezeu, în lumina celor vii.
Psalmul 56

M
iluieşte-mă, Dumnezeule, milui eşte-m ă, că spre
Tine a năd ăjduit sufletul meu ş i În umbra
aripilor Tale voi n ă d ăjdui, pâ.n ă ce va trece fără­
delegea. Striga-voi către Dumn ezeul cel Prcaînalt,
Dumnezeul, Care mi-a făcut bine. Trimis-a din cer şi
m-a mâ ntuit, dat-a spre oca ră pe cei ce mă n ecăj esc
pe mine. Trimis-a Dumn ezeu mila Sa ş i a d evă rul
Să u şi a izbăv it sufletul m eu din mijlocul puilor de
lei. Adormit-a m tulbura t. Fiii oamenilor, dinţii lor
sunt arme şi săgeţi şi limba lor sabie ascuţită. ÎnaJţă-Te
peste ceruri, Dumnezeule, şi peste tot pământul
slava Ta! Curse au gătit s ub picioa rele mele ş i au
împila t sufletul meu ; să p at-a u înaintea mea g roa p ă
şi au căzut în ea. Gata este inima mea, Dumnezeule,
gata este inima mea! Cânta-voi şi Te voi l ă uda întru
slava mea. D eş tea pt ă - t e, s lava mea ! D eş tea ptă -te,
118 RUGĂCIU~ I , RÂ:'-IDUlELl ŞJ SLUJBE

psaltire şi alăută! Deştepta-mă-voi dimineaţa. Lău­


da-Te-voi între popoare, Doamne, cânta-voi Ţie
între neamuri, că s-a mărit până la cer mila Ta ş i
până la nori adevărul Tău. lnalţă- Te peste ceruri,
Dumnezeule, şi peste tot pământul slava Ta!
Psalmul 69
umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!
D Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte- Te! Să se
ruşineze şi să se infrunte cei ce caută sufletul meu;
să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi vor-
~

besc mie rele. Intoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi


grăiesc mie: «Bine, bine!». Să se bucure şi să se vese-
lească de Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dum-
nezeule, ş i să zică pururea cei ce iubesc mâ.ntuirea
Ta: «Slăvit să fie Domnul!». Iar eu sărac sunt şi săr­
man, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbă­
vitorul meu eşti Tu; Doamne, nu zăbovi.
Slavă ..., Şi acum ... , Sfinte Dumnezeule... , Prcasfântă Treime..., Tatăl
nostru ... , Că a Ta este îm părăţia ... şi troparclc acestea, glns ul 1:

M ântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează


moştenirea Ta. Biruinţă bine<:redincioş il or creştiniasupra
celui potrivnic dăruie şte ş i, cu Crucea Ta, păzeş te pc
poporul Tău .
Slavă ...,

Pentru durerile s finţilor, care pentru Tine au p ătimit, fii


milostiv, Doamne, şi toate ·durerile noastre le v inde că,
lubitorule de oameni, ru gă mu- n e Ţie.
.\'IIJ LOCEASULAL ŞASELEA 119

Şi acum ..., al l'iăsciitoarci ele DunHlt/.cu:


Pentru ru găciunil e
tuturor s fin ţilo r, Doamne, şi ale
Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-n e-o n ou ă şi n e
milui eşte pe noi, ca un îndurat.

Doamne, miluieştc (de -40 de ori), Slavă ..., Şi ac um ..., Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii ..., Întru numele Dom nului, binecuvintează,
Părinte! Preotul: Pent r u rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri.. . Şi se
zice rugăciunea Slăntu l u i F:frcm Sirul: Doamne şi Stăpâu ul vi eţii
melc..., aşa cum s-a ariitat la Mil't.onoptica din toate 1.ilclc (ca ură la pag.
34). Apoi rugăcitmca Nlarclui Vasile: Dumnezeule şi Doamne al p uteri-
lor... (caută la pag. 114).
OBED N IŢA

se începe a ~ a:
Psalmul 102
B inecuvintează , suflete al meu, pe Domnul şi toate cele
din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
B inecuvintează, suflete al meu, pe Domnul ş i nu uita toate
binefacerile Lui.
Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vin-
decă toate bolile tale;

Pe Cel ce izbăveşte din stricăci un e viaţa ta ; pe Cel ce te


încununează cu milă ş i cu îndurări ;

Pe Cel ce umple d e bunătăţi dorirea ta ; înnoi-se-vor ca ale


vulturului tinereţile tale.
C el ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor
ce li se face strâmbâtate.
OBE D NIŢA 121

C unoscute a făcu t că il e Sale lui Moise, fii lor lui Is rael


voile Sale.
Î ndurat şi milostiv este Domnul, Îndelung-răbdător ş i
Mult-milostiv.
Nu pân ă În sfârşit Se va i uţi, nici În veac Se va mâ nia.
Nu dup ă păcatel e noastre a făcut n o u ă, nici dup ă
fărădelegile noastre a răsplătit n o u ă.

Ci, cât este de departe cerul de pă mânt, atât este de mare


mila L ui spre cei ce se tem de El.
Pe cât sunt de departe răsă riturile de apusuri, depă rta t-a
d e la noi fărădelegile noastre.
Î n ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a mituit Domnul p e cei
ce se tem de Dân sul.
Că E l a cunoscut zidirea n oastră; adu su -Şi-a aminte că
ţă rân ă suntem.

Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea câmpului; aşa va


înflori.
Că duh a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai
cunoaşte nici locul să u .

Iar mila Domnului din veac În veac spre cei ce se tem de


Dânsul.
Şi
dreptatea Lui spre fii i fiilor, spre cei ce păzesc legă­
mântui Lui.
Ş i îşi
aduc aminte de poruncile L ui, ca să le facă pe ele.
Domnul i n cer a găti t scaunul Să u şi îm pă răţi a Lui peste toţi
stăpâ neş te.

B inecu vântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei puternici la


vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi au ziţi glasul cuvintelor Lui.
122 R U GĂC I U!\' 1 , RÂN UUIF.I.l Ş I SLUJBE

B inecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui,


care faceţi voia Lui.
B in ecuv ântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul
stăpânirii Lui, binecuvintează , suflete al meu, pe Domnul.

Strana întâi: Slavă ..., Strana a clcwa: Şi acum ... Şi iară ş i ~ ~ rann î nt â i:

B inecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele


din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântat eşti,
Doamne.
Strana a dtma: Slavă ... ,

Psalmu l 145
L audă, suflete al meu, pe DomnuL
L ăuda-voi pe Domnul in viaţa mea, cânta-voi
Dumnezeului meu cât voi trăi.
Nu vă încredeţi în cei puternici, în fiii oamenilor, în care
nu este mântuire.
1eşi-va duhul lor şi se vor întoarce în pământ. În ziua
aceea vor pieri toate gândurile lor.
Fericit cel ce are ajutor pc Dumnezeul lui Iacob, năd ejd ea
lui, în Domnul Dumnezeul lui,
Cel ce a făcut cerul ş i p ământu l, marea şi toate cele din
ele; Cel ce p ăzeşte adevărul în veac;
Cel ce face jud ecată celor n ă păstu iţi ; Cel ce d ă hrană
celor fl ăm ânzi.
Domnul d ezl eagă pe cei ferecaţi în obezi;
Domnul îndreaptă pe cei gâ rboviţi ; Domnul înţelepţeş te
orbii; Domnul iub eşte pe cei drepţi ;
OBEONTŢA 123

Domnul păzeşte pc cei s trăini; pe orfani şi pe vădu vă va


sprijini ş i calea păcăto şilor o va pierde.
Împărăţi-va Domnul în veac, Dumnezeul tău, Sioane, în
neam şi în neam.
Şi acum ...
U nule-Născut, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel ce eşti
fără d e moarte, şi ai primit, pentru mântuirea n oastră, a Te
intrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea
Fecioara Maria; Care, neschimbat, Te-ai i ntrupat şi,
ră s ti gnindu-Te, Hristoase Dumn ezeule, cu moartea pe
moarte ai călcat; Unul fiind din Sfânta Treime, împreună
slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfâ nt, mâ ntuieşte-ne pe noi.

Trebuie să se ştie că, în Po~tu l


Mare, nu se citesc psalmii de la
OI.Jedn iţă , ci, după rugăciune a: Stăpânc, Doamne lis usc Hristoase,
Dumnezeul nostru ... (de la sfârşitul Ceasului alnouiika, p. 146), strana
cea rând uită în cepe: Întru împărăţia Ta, pomeneşte-n e pc noi, Doamne,
când vei veni intru împărăţ ia Ta. Şi îndată : Fericiţi cei săraci cu
duhul ... Oupii licc~trc fcridrc, se c~întă stihira: Pomeneşte-n e pc noi,
Doamne, când vei veni intru împă răţia Ta, pe gla~ul a l 8-lca, cu cânta re
dulce ş i c u glas lin şi rar până după: S lavă ..., Şi ac um ...
~

Intru împărăţia Ta când vei veni, pomeneşte- n e pe noi,


Doamne, când vei veni întt·u împ ă răţia Ta.
Fe riciţi cei să raci cu duhul, că a acelora este împărăţia
cerurilor.
Fe riciţi cei ce plâng, că acei.a se vor mângâia.
Fer iciţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

Feri ciţi cei flăm â n zi ş i în seta ţi de dreptate, că aceia se vor


să tura.

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui.


124 RUGACIUNI, R,\NDU IELI Ş I SLUJBE

Fe riciţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe


Dumnezeu.
Fericiţi făc ătoru de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor
chema.
Fericiţi cei prigon iţi pentru dreptate, că a acelora este
împ ărăţia cerurilor.
Fericiţi veţi fi când văvor ocă ri şi vă vor prigoni ş i vor
zice tot cuvântul ră u împotriva vo astră, min ţind , pentru
Mine.
B ucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în
ceruri.
Şi dacă este Postul Mare, <lmândo uă stranclc cântă împreună cu
umilinţă: Pomeneşte-ne pc noi, Doamne ..., în trei stări , cu trei rnct;~nii
mari. Iar dacă nu este Postul Mare, citeşte degrab aşa:

Slavă ..., Şi acum ...

Pom eneşte- n e pe noi, Doamne, când vei veni întru


împ ărăţi a Ta.
P o m en eş te- n e pe noi, Stă p â ne, când vet veni întru
împ ă ră ţia Ta.
P o meneşte-n e pe noi, Sfinte, când vei veni întru împ ărăţia
Ta.
Ceata cerească Te laudă pe Tine şi zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt
Domnul Savaot, plin este cerul şi p ă mâ n tu l de slava Ta.
Stih: Apropiaţi-vă către Dâ nsul şi vă veţi lumina, ş i feţele voastre nu
se vor ruşina.

C eata ce rea scă Te laud ă pe Tine şi zice : Sfânt, Sfânt, Sfânt


Domnul Savaot, plin este cerul şi pă m â ntu l de slava Ta.
OB E D IT A 125

Slavă ... ,

Ceata sfinţilor îngeri şi a arhanghelilor, cu toate cereştile


puteri, Te laud ă pe Tine şi zice: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul
Savaot, plin este cerul şi pă m â ntul de slava Ta.
Şi acum ... , C red intr-un ul Dumneze u... (ca ut ă la png. 3 1)
Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre, cele de
voie şi cele fără de voie, cele cu fapta şi cu cuvântul, cele cu
ştiinţă şi cu neştiinţă, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea
şi cu gândul, toate le iartă nouă, ca un bun şi de oameni
iubitor.
Tatăl nostru ... Ap oi Co ndacclc, după o bicei, ce sunt rânduitc dup ă
zilele s ăptiimânii, şi al sfâ ntului al ciirui:t este hra m ul bisericii. Iar d acii
este hr amul Domnului Hristos. se zice mai inai nte Condac ul hram ului.
a poi al zilei şi al sfântului de râ nd, a căr uia este ziua, d acă arc.
Slavă ...,

Cu sfinţii odihn eşte, Hristoase, sufletele adormiţilor


robilor Tăi, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci v iaţă fără de sfârşit.
Şi acum ..., al Niiscătoarei d e Dumnczcu :
Ceea ce eşti folositoare creştinil or, n eînfruntată mijloci-
toare către Fă cătorul, n eschimb ată, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugăciune ale păcătoş ilor, ci apucă înainte,
ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigă m
către tine: G răbeşte spre ru găc iun e şi sârgui eşte spre
îmblânzire, ap ărâ nd pururea, Născă toare de Dumnezeu, pe
cei ce te cinstesc pe tine.
Iar unele va fi hram ul 1'\iiscittoarci de Du mnezeu, se ~ f:i r~c.şte aşa : Şi
acum ..., al hram ul ui.
CONDACELE
DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ
L. U I'\1
A 1 ingerilor, pc glasul al 2-lca:
Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, s lujitori ai dum-
nezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţu itorii oame-
nilor, cele de folos cereţi n ouă şi mare milă, ca unii care
sunteţi mai-ma rii voievozi ai celor fără de trup.

:\1 A H T1
Al Înaintemergiitorului , pc glasul al 2-lca :
Proorocule al lui Dumn ezeu şi Înaint emergătoru le al
harului, capul tău , ca un trandatîr preastînţit din p ă mânt
aflându-1, vindecă ri totdeauna lu ăm , pentru că iarăşi , ca şi
mai înainte, în lume p ropovăduieşti pocăinţa.
CONDACEL E DE PESTE S..\PTĂ.\>f NĂ 127

:\l 1 E nC U n 1 l;i 1 V 1 N E f{ 1
Al C r ucii, pc glasul a l -1-lca :
Cel ce Te-ai inălţat pe C ruce de bunăvoi e, poporului Tău
celui nou, numit cu numele Tă.u , îndură rile Tale dăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe binecre-
dincioşii creştini, dăruindu -le lor biruinţă asupra potriv-
nicului, având ajutorul Tău a rmă de pace, n ebiruită biruinţă .
JOI
Al Sfintilor Apostoli, pc glasul al 2-lca :
Pe propovăduitorii cei tari ş i de Dumnezeu vestitori,
căpetenia ucenicilor Tăi , Doamne, i-ai primit întru
desfăta rea bunătăţilor Tale ş i în odihnă ; că chinurile acelora
şi moartea ai primit, mai vârtos decât toată roada, Unule,
Cel ce ştii cele din inimă.
Al Sfântulu i ~ icolac, pc glasul al 3-lca:
Î n Mira Lichiei, sfinte, s fin ţitor te-ai arătat; că
Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o, ţi-ai pus sufletul
tău pentru poporul tă u ; scă pat-ai pe cei nevinovaţi din
moarte. Pentru aceasta te-ai sfinţit ca un mare cunoscă tor al
darului lui Dumnezeu.
SA MBĂ TĂ

Se zice mai întâi Con<.hlcnl hramu lui, apo i:


Slavă ...,

C u sfinţii od ihn eş te, Hristoase, sufletele a d o rmiţilor


robilor Tăi , unde nu este durere, nici întristare, nici suspin ,
ci viaţă fă ră de sfârşit.
Şi acum ..., al mucenicilor, pc glns ul al R-Ica :
Ca o pâ rgă a firii , Ţie, S:ă ditorului făp turii , lumea Îţi
aduce, Doamne, pe purtăto rii de Dumnezeu mucenici.
128 R U GĂCIUN I, HÂJ'\DUIELI Ş I SLUJB E

Petnru ale că ro r rugăciuni , în pace ad âncă , Biserica Ta, pen-


tru Născătoarea de Dumnezeu, o păzeşte, Mult-milostive.
Iar acest condac se 1.icc în toate "!;ilclc, afară de sâmbătă :

Ceea ce eşti folositoare c reştinilor, neînfruotată mijloci-


toare către Făcătorul, n eschimbată, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugă ciune ale păcătoşilo r, ci apucă înainte,
ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm
către tine: Grăbeşte spre ru găciun e şi sâ rgui eşte spre
imblânzire, a părând pururea, N ăscătoare d e Dumnezeu, pe
cei ce te cinstesc pe tine.
Dacă este Postul Mare: D oa mne, milu ieşte (de 40 de ori), Slavă ..., Şi
acum ... , Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii... , Întru numele
Domnului, binecuvintează, Părinte! Preotu l: Dumnezeule, milostiveşte­
Te spre noi... Ş i se zice ru găcium•a Sllîntului Efrem Sirul: Doamne şi
Stăpânul vieţii melc ... , aşa cum s-a a răt at la Miczo noptica tiin toat e
zilele (cauti\ In png. 34) . Şi, dupii ce ne ridicăm , cel mai nwre i nce pe:
Veni ti s ă ne incbinăm ... ş i Psalmul 103: Binecuvintează, suflete al meu,
pc Domnul... (pag. 152).
Iar dacă nu este Pos tul Mare, după C ond ac(': Doamne, miluicştc (de
12 ori) şi accas tii
Ru g ăciune

P
reas fântă Treime, Stă pâni e
de o fiinţă ,
Împărăţie nedespărţită, Ceea ce eşti pricina
tuturor bun ă tăţilor, fii binevoitoare ş i mie păcătosu­
lui; întăreş te şi înţel epţeşte inima mea şi şterge toată
întinăciunea mea. L uminează gâ.ndul meu, ca tot-
deauna să Te slăvesc ş i să Te laud şi să mă închin Ţi e
şi să zic: Unul Sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru
slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin.
CO~ DAC ELE DE PEST E SĂ PTĂM~\NĂ 129

Iar dacă cs1c Liturghie, se :tict·:

S
ă
se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne,
ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe
noi a ne împărtăşi cu Sfintele, cele fără de moarte,
preacinstitele şi de v ia ţă făcătoarele Tale Taine.
lntăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta; toată ziua să
ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până-o
veac (de trei ori).

Psalmu1 33
inecuvânta-voi pe Domnul în toată vremea,
B pururea lauda Lui în gura mea. Î n Domnul se
va lăuda sufletul meu; să a ud ă cei blânzi ş i să se
veselească. Slăviţi pe Domnul împreună cu mine, şi
să înălţăm numele Lui împreună. Că utat-a m pe
Domnul şi m-a auzit, şi din toate necazurile mele m-a
izbăvit. Apropia ţi-vă d e El ş i vă luminaţi, şi feţel e
voastre să nu se ruşineze. Să racul acesta a strigat şi
Domnul l-a auzit pe el, ş i din toate necazurile lui 1-a
izbăvit. Străjui-va îngerul Domnului împrejurul
celor ce se tem de El, şi-i va izb ăvi pe ei. Gustaţi şi
vedeţi că bun este Domnul ; fericit bărbatul care
nădăjduieşte în El. Temeţi-vă de Domnul toţi sfinţii
Lui, că n-au lip să cei ce se tem de El. Bogaţii au
să răcit ş i au tl ă m ânzit, iar cei ce-L ca u tă pe Domnul
nu se vor lipsi de tot binele. Ve n iţi , fiilor, asc ultaţi-m ă
130 RUGĂCIUN I , RÂNDUrELI SI SLUJBE

pe mine, frica Domnului vă voi învăţa pe voi; cine


este omul cel ce voieşte viaţa, care iub eş te să vadă
zile bune? Opreşte-ţi limba de la rău şi buzele tale să
nu grăiască vicleşug. Fereşte-te de rău şi fă bine,
caută pacea şi o urmează pe ea. Ochii Domnului
spre cei drepţi şi urechile Lui spre rugăciunea lor.
Iar faţa Domnului spre cei ce fac rele, ca să piară de
pe pământ pomenirea lor. Strigat-au dreptii şi
Domnul i-a auzit, şi din toate necazurile lor i-a
izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliţi la inimă ,
şi pe cei smeriţi cu duhul îi va mântui. Multe sunt
necazurile drepţilor, şi din toate acelea îi va izbăvi pe
ei Domnul. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici
unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoşilor
este cumplită, şi cei ce urăsc pe cel drept vor greşi.
Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi , şi nu vor
greşi toţi cei ce nădăjduiesc în El.
Cuvine-se cu a devărat s ă te fericim ... , Slavă ..., Şi acum ..., Doamne,
mHujcştc (de 3 ori), Părinte, binecuvintează , ~i otpustul.
RÂNDUIALA MESEI
Mai înainte de masă, fiecare laudă iarăşi pc Ziditorul şi, venind la
masă , se zice

Psalmul 144

-"

I
nălţa- Te-voi, Dumnezeul meu, Împăratul meu,
şi
voi binecuvâ nta numele Tău În veac ş i În vea-
cul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi
lă uda numele Tău În veac ş i în veacul veacului.
Mare este Domnul şi lă udat foarte, şi m ă reţia Lui nu
are sfâ.rşit. Neam ş i neam vor l ă uda lucrurile Tale ş i
puter ea Ta o vor vesti. Mă reţia slavei s finţen i e i Tale
vor g ră i şi minunile Tale vor istorisi, şi puter ea lu cru-
rilor Tale Înfricoşă toare vor spune şi slava Ta vor
istorisi. Pomenirea mulţimii bunătăţii Tale vor vesti ş i
de dreptatea Ta se vo r bucura. Îndurat şi milostiv
132 RUGĂCJU~l . R ;\~D U I ELI Ş I SLUJBE

este Domnul, lndelung-răbdător şi Mult-milostiv. Bun


este Domnul cu toţi şi îndurările Lui peste toate
lucrurile Lui. Să Te laude pe Tine, Doamne, toate
lucrurile Tale ş i cuvioşii Tăi să Te binecuvinteze.
Slava împără ţiei Tale vor spune ş i de puterea Ta vor
grăi. Ca să facă fiilor oamenilor cunoscută puterea
Ta şi slava măreţiei împărăţiei Tale. Împărăţia Ta
este împărăţia tuturor veacurilor, iar stăpânirea Ta,
din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvin-
tele Sale şi cuvios in toate lucrurile Sale. Domnul
sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe toţi cei gâr-
boviţi. Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc şi Tu le
dai lor hrană la bună vreme. Deschizi Tu mâna Ta şi
saturi pe toţi cei vii de bunăvoinţă. Drept este
Domnul în toate căile Lui :şi cuvios în toate lucrurile
Lui. Aproape este Domnul de toţi cei ce-L cheamă pe
El, de toţi cei ce-L cheamă pe el intru adevăr. Voia
celor ce se tem de El o va face ş i rugăciun ea lor o va
auzi şi-i va mântui pe dân ş ii. Domnul păzeş te pe toţi
cei ce-L iubesc pe El ş i pe toţi p ăcătoşii îi va pierde.
Lauda Domnului va g răi gura mea şi să binecuvin-
teze tot trupul numele cel sfânt al L ui , în veac şi în
veacul veacului.
Tatăl nostru ..., Slavă ..., Şi acum ..., Doamne, miluicş tc (de jrci od),
Părinte, binecuvintează ! Preotul binccu' inlcază (Ck I>U'c inainll\
t.icând ru~iiciunca mesei:
H ristoase Dumn ezeul e, bin e c u v in tează m:âncarea !ji
b ăutura robilor Tăi , că sfâ nt eş ti totdeauna, acum ş i pururea
ş i în vecii vecilor.
RÂI\DUJALA MESEI 133

Citc\ ul: Amin. Şi


cel rânduit zice îndată titlul cuvântului ce arc sii
citească şi, isp ră vind titlul, l icc: Binecuvintează, părinte, pentru a citi.
Iar preotul zice: Pentru rugăciunile sfintilor părinţilor noştri ... ~i citet ul
zice: Amin. Apoi aşteaptă pulin. până când se aşază lO ii fraţii la masă;
iar după ce se aşaz.ă, preotul lo,·cşte in clopoţel ~ i îndatrt citctul î nccpc
a citi cuvânt ul, ori via ta sfânt ului ce se va întâmpln, piinii dind fratii,
mâ ncâ nd, se îndcstulcază. Dup ă aceea, preotul, lovind iarăşi în
clopotcl.citctul face sfârşitul cu\'ântului, zicând : Dumneze ulu i nostru
slavă. Iar preot ul zice: Aceluia slava şi stăpânirea, totdeau na, acum ş i
pururea şi in vecii vecilor. Citeţul: Amin. Şi după ce se scoală de la
masă, citctul zice: Pentru rugăciun ile Sfin tilor Pă rinţilor noştri...

Şi îndată zice:
Binecuvântat este Dumnezeu, Care ne miluieşte şi ne
hrăneş te pe noi din tinereţi l e noastre, Cel ce dă h rană la tot
trupul, umple de bucurie ş i de veselie inimile noastre; ca,
totdeauna, toată îndestularea având, să ne prisosească spre
tot lucrul bun, intru Iisus Hristos, Domnul nostru, cu Care
Ţie se cuvine slava, stă p â nirea, cinstea şi inchin ăci un ea, cu
Sfântul Duh, în veci. Amin .
Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie, Sfinte, slavă Ţie, Împ ărate,
că ne-ai dat nouă bucate spre veselie. Umple-n e pe noi şi de
Duhul Tă u cel Sfânt, ca să ne aflăm inaintea Ta bin epl ăcuţi şi
neînfruntati, când vei răsp l ăti fiecă ruia după lucrurile sale.
M ulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai
săturat pe noi de bunătăţ ile Tale cele pă m â n teşti ; nu ne lipsi
pe noi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul
ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino
şi la noi şi ne m â n tui eş te .

Apoi Troparclc acestea :


Dumnezeul părinţilor noş tri ,
Care faci pururea cu noi
dup ă bl ând eţile Tale, nu îndepărta mila Ta de la noi, ci, pen-
tru rugăciu nile lor, în pace ocârmuie şte vi aţa noastră.
134 RUGĂCIU!\ 1 , R;.\NDUIF.LI ŞI SLUJB E

C u sângiurile mucenicilor Tăi celor din toată lumea, ca şi


cu o porfiră şi cu vison, Biseric:a Ta îm pod obită fiind , printr-
in şii stri gă către Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului
Tă u t rimite-i îndură rile Tale, pace o bş tii Tale dă ruieşte-i ş i
sufletelor noastre mare mil ă.
Slav.ii ...,
C u s fin ţii odihn eş te, Hristoase, sufletele a d o rmi ţilo r
robilor Tăi, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via ţă fără de sfâ rşit.
Şi acum ...
Pentru ru găci unile
tut uro r s finţilor, Doamne, ş i ale
Născătoa rei de Dumnezeu, p acea Ta dă- n e-o n ouă şi ne
miluieşte pe noi ca un î ndurat.

C uvine-se cu adevă rat..., Sla vă ...., Şi acum ..., Doamne, milu icştc (de
3 ori). Părinte, binecuvintează!
Prcotu ! zice:
Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne milui eş te şi ne
hrăn eşte pe noi din d aru rile S ale cele bogate, cu al Să u har
şi cu a Sa iubire d e oameni, totdeauna, acum ş i pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Aceasta este, precum s-a spus, rânduiala mesei de la amia1.ă în
mănăstirilc cu viată d e ohştc ; iar la mesele crcştinilor, nîndu iala, di nd
este de faţă J)rcotul, este aceasta: cineva zice la î nceputul mesei: Tatăl
nostr u... , Slavă ..., Şi acum ..., Doamne, miluic~t c (de 3 ori). Părinte,
bincc uvintcazii !
Preotul zice:
Hr istoase Dumnezeule, b in e c u vi n tează mân carea ş i
bă utur·a robilor Tă i , că sfânt eşti totdeauna, acum ş i pur urea
ş i în vecii vecilor. Amin.
RÂNDUlALA MESEI 135

La scularell dt' la masă, cineva zice iarăşi :

M ulţumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai


săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti ; nu ne lipsi
pe noi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum in mijlocul
ucenicilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino
şi la noi şi ne mântuieş te.

Slavă ..., Şi acum ..., Doamne, miluicştc (dc 3 ori), Părin te, binecuvin-
tează!

Preotul zice:
Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne
hrăneşte pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Său har
şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în
vecii vecilor. Amin.
Dacii nu este preot de fală , cineva din cei care au mihtc:lt zice :
Multumim Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru ...
RÂNDUIALA PANAGHIEI
ce se face în mânăstiri
la zile însemnate
După siivârşirea dumnezeicştii litur~:hii, da cii este Privcghcrc,
mcrgr cel mai mare împreună cu toţi fraţii în bisericii. l)i, luând preo-
t ul cel de rând icoana praznicului sa u a sfântului în cinstea că ruia s-a
făcut priveghcrc, ies îm preună cu toţii cântând Troparul praznicului
sau al sfâ ntului. p~lnă ce intră in trapcză. D upă ce intră, cântăretul
cântă Slavă ..., Şi acum ... , cond acul. Şi, până ce se c:î nt ii acestea, preotul
n va li de rând sco:ltc n parte din prcscur:l pusă î n panaghicr. Dupi1
stăr~itul condacului, cântitrcţul începe înd ată : Tatăl nostru ... Preotul: Cii
a Ta este împăraţia ... Cântăretul: Slavii ... , Şi acum ..., Doamne, miluicşte
(de 3 ori), Părin te. hinecu v int c:t7.ă! Preotul, binl·cuviint:înd masa, zic(':
Hristoase, Dumnezeule, binec uvintează mâ ncarca ~i băutura ...
Iar dacă nu este Privcghcn•. merge cel mai man·, lmprcună cu to!i
fnl!ii la trapc1.ă !ii cântitrcţul zice Psalmul 1-t-t: Înălţa- Te-voi
Dumnezeul meu, Împă ratul meu ... (caut:i la pag. 131 ). Şi, după sf:irşilul
psalm ului. se :ticc: Tatăl nostt·u..., Slavii ..., Ş i <~cum ..., Doa mne, miluieştc
RÂ:"fDUIALA PA:-!1\GHLEI 137

(de 3 ori), Părinte, binec uvintează! Preot ul binccuvintcaJ.ă mas;t


zidind : Hristoase Dumnezeule, binecu vintează mi ncar ea şi băutu ra ...
şi cclclallc după cum s-a scris mai sus. Ş i , după ce se scoală de la masii,
cân tărctu l zice: P en tru ru găciunile s fin tilor p ă rin tilo r noştr i... ,
Binec uvân ta! este Du mnezeu... , Slavii Ţie, Doamne, Slavii Ţie, Sfinte,
Slavă Ţie, Împ ă rate ... (caută la pag. 133); Slavă ..., Şi acum ..., Donmne,
miluieştc (de 3 ori), Pări nte, binecuvi ntează! Ş i cel rânduit a ridica
panal(hia zice:
Bin ecuv ântaţi, părin ţi sfinţiţi , şi mă i e rta ţi pe mine
păcătos ul.

Şi toti răspund:
Dumnezeu să te ierte şi s ă te miluiască .

Şi, luând cântăretu l panaghia cu amâ ndouă mâinile, cu vârful


degetelor, o inalfă puţin cu chipul Slintei Treimi, :r.icând cu glas mare:
Mare este numele.
Iar cel mai mare sa u preotul de rând zice:
Al Preasfintei Treimi.
Şi, punând-o pc Icoana t"iăscătoarei de Dumnezeu, însem n ează
c ruciş, zicând:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-n e nou ă.

Şi preotul :r.icc:
Cu ale ei rugăciun i, Dumnezeule, milu ieşte- ne ş i ne mân-
tuieş te pe noi.

Cântăretul zice apoi Troparul :'\iisc ătoarei de Dumnezeu:


Fericimu-te pe tine toate neamurile, N ăscă toa re de
Dumnezeu, Fecioa ră , că întru tine Cel n eîncă put, Hristos
Dumnezeul nostru, a binevoit a în căpea. Fe r iciţi suntem şi
noi, avându-te pe tine folositoare, că ziua ş i noaptea te rogi
pentru noi. Pentru aceasta l ă ud â n d u - te, s tr igăm ţie;
Bu cură-te, ceea ce eş ti plin ă de har, Domnul este cu tine.
138 RUGĂ C lU Nl , RÂNDUIELI Şl SLUJ BE

Apoi se cântă: Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim...


SĂ SE ŞTTE că, dacă este praznic împărătesc, în loc de : C uvine-se
cu adevărat. .. se c-ântă irmos ul Cântării a 9-a; şi acesta cântiindu-sc, cel
cc a înăltat panagllia pqartă panaghicrul pc la toţi fratii, care, d upă
rânduială, săru tându-1 , gustă din prcasm.nt:l parte; şi, sl'ârşindu-sc
c.lntarea, preot ul zice:
Î ntru multe rugăciunile Preacuratei Stăpân ei noastre de
Dumnezeu Născătoarei ş i pururea Fecioarei Maria.
Iar cântărcţul zice:
P entru rugăciunil e ei, Dumnezeule, miluieşte- ne şi ne
m â ntui eşte pe noi.
Preotul:
D omnul cel milostiv şi îndurat a dat hrană celor ce se t em
de Dânsul şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.
Apoi cântărcţu l citeşte

Psalmul1 21
eselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: «În casa
V Domnului vom merge! ». Stăteau picioarele
noastre in curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel
ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns
unite. Că acolo s-au suit seminţiil e, seminţiile Dom-
nului, după Legea lui l strael, ca să laude numele
Domnului. Că acolo s-au aşezat sca unele la jud ecată,
scaunele pentru casa lui David. Ru gaţi-vă pentru
pacea Ierusalimului ş i pen tru îndestularea celor ce te
iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale şi îndestu-
lare în turnurile tale. Pentru fraţii mei şi pentru
vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa
Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.
RÂ DUlALA PANAGHIF.l \39

1\poi: Sfin te Dumneze ule..., Preasfântă Treime... , Ta tăl nostru ... , Că


a Ta este împărăţia ... Câutăreţul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul
nostru ... şi Condacul pr:11.nicului sau al sfântu lui. Duminica se zice
Condacul În vierii, d upă glas ul de rând . Apoi: Slavii ..., Şi acu m ...,
Doam ne, milu ieşte (de 3 ori), Părinte, binecu vintează! Iar cel mai m are
sau p reotul d e rând zice: Bineeuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne
miluieştc şi ne hrăneşte pc noi din darurile Sale cele bogate ...

Apoi preotul, lovi nd în clopo(el, zice:


S lavă Ţie, Dumnezeul nostru, s lavă Ţie!
Cântăreţul :

N ă dejdea n oastră, slavă Ţie!


Preotul:
Dumnezeu să-I ierte şi să-I m ântui ască p e Prea Fericitul
Părintele nostru (N), Pat riarhul .Bisericii Ortodoxe Române,
[pe (Înalt) Prea S finţitul (Arhi-) Episcopul nostru (N)J.
Câ ntărc ( u l :

Dumnezeu să-I ierte şi s ă-I milui ască pe el.


Preotul:
Dumnezeu să ierte şi să miluiască şi pe prea cuviosul
părintele nostru (N), dimpreun ă cu toti părinţii ş i fraţii slu-
jitori ai sfânt locaşului acestuia.
Cân t ăretul :

Dumnezeu să-i ierte ş i să- i miluiască pe ei.


Preotul:
Dumnezeu să ierte ş i să miluia scă pe cei ce ne miluiesc şi
ne a.jută pe noi.
Cântărcţ ul:

Dumnezeu să-i ierte şi să- i miluiască pe ci.


140 RUGĂC IUNI, R;\.~DUTELI Ş I SLUJB E

Preotul:
Dumnezeu să ierte ş i să mii uiască pe cei ce se ostenesc şi
slujesc, părinţii ş i fraţii n oş tri.
Câotărctu l :

Dumnezeu să-i ierte şi să-i mil ui ască pe ei.


Preotul:
Dumnezeu să odihnea scă pe fer-i ciţii şi pururea p om eni ţii
ctitorii sfânt ului locaş ului acestuia.
Câ ntăli'C(ul :

Veşnica lor pomenire.


Pre()tul:
Dumnezeu, pentru ru găciUJnile P reacuratei Maicii Sale,
ale prea cu vioşilo r şi de Dumnezeu pu rtă to rilor p ărinţilor
n oş tri şi ale tuturor sfmţilor, s ă ne milu iască şi să ne mântu-
i ască pe noi. Amin .
CEASUL AL NOUĂLEA
Du pă ce preotul binecuvint ează, se zice: Împărate ceresc... , Sfinte
Dumnezeule..., Prcasfântă Treime... , Tatăl nostru ... , Cii a Ta este
im părăţi a ... , Doamne, miluieştc (de 12 ori), Ve niţi să ne inchinăm ... (d e
3 ori), şi aceşt i psaJrni:

Psalmul83
â t de iubite sunt lo caş uril e Tale, Doamne al
C puterilor! D oreşte ş i se sfârşeş te sufletul meu
după c urţil e Domnului; inima mea ş i trupul meu
s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea ş i-a
aflat casă şi turtureaua cuib, und e-ş i va pune puii
să i. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Impăratul
meu ş i Dumnezeul meu. Fer ici ţi sunt cei ce locuiesc
în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este
bărb at ul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne;
s uiş uri în inima sa a pus, în valea plâ ngerii, în Jocul
142 R UGĂC I UN I, RÂNDUIELI Ş I SLUJBE

care i-a fost pus; că binecuvântare va da Cel ce pune


Lege; merge-vor din putere in putere, arăta-Se-va
Dumnezeul dumnezeilor in Sion, Doamne, Dum-
nezeul puterilor, auzi rugăciun ea mea! Ascultă,
Dumnezeul lui Ia cob! Apărătorul nostru, vezi,
Dumnezeule, şi caută spre faţa unsului Tău. Că mai
bună este o zi în curţile Tale decât mii. Ales-am a ti
l epădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a
locui în locaş urile păcătoş ilor. Că mila ş i adevărul
iub eşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da.
Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă
întru n erăutate. Doamne al puterilor, fericit este
omul cel ce nădăjdui eşte în Tine.
Psalmul84
inevoit-ai, Doamne, pământului Tău, întor s-ai
B robimea lui Iacob. Ie rtat-ai fărădelegile popo-
rului Tău , acoperit-ai toate păcatele lor. Potolit-ai toată
mâ nia Ta; întorsu-Te-ai de către iuţim ea mâ ni ei
Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumn ezeul mântuirii noas-
tre, şi-Ţi întoarce mânia Ta de la noi. Oare, în veci
Te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mâ nia Ta din
neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te, ne
vei dărui viaţă şi poporul Tău se va veseli de Tine.
Arată-ne nouă , Doamne, mila Ta ş i mâ ntuirea Ta
dă-ne-o nouă. Auzi-voi ce va gră i întru mine Domnul
Dumnezeu; că va grăi pace peste poporul Să u şi
peste cuvioşii Să i şi peste cei ce îşi întorc inima spre
Dâ nsul. Dar mâ ntuirea Lui aproape este de cei ce se
CEASUL AL :'IIOUĂLF:A 143

tem de Dâ nsul, ca să se săl ăşluiască slava în p ă mân­


tul nostru. Mila şi ad evă rul s-au întâmpinat, drep-
tatea şi pacea s-au să ruta t. Adevă rul din pă mânt a
răsă rit ş i dreptatea din cer a pr ivit. Că Domnul va
da bunătate şi p ă mântul nostru îşi va da rodul său ;
dreptatea înaintea Lui va mer ge şi va pune pe cale
pa şii Să i.

Psalmul 85

P
leacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că săra c
şi n ecăjit sunt eu. Păzeşte sufletul meu, că ci
cuvios sunt; mâ ntui eşte, Dumnezeul meu, pe robul
Tă u, pe cel ce nădăj d uieşte în Tine. Milui eş te-m ă,
Doamne, că spre Tine voi striga to ată ziua. Veseleşte
sufletul robului Tău , că spre Tine, Doamne, am ridi-
cat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun şi blând eş ti şi
Mult-milostiv tuturor celor ce Te ch ea mă pe Tine.
As cultă, Doamne, ru găciun ea mea şi ia aminte la
glasul cer erii mele. În ziua necazului meu am strigat
că tre Tine, că m-ai auzit. Nu este asemenea Ţi e între
dumnezei, Doamne, şi nici fap te nu sunt ca faptele
Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi
se vor închina înaintea Ta, Doamne, şi vor s lăvi
numele Tău. Că mare eş ti Tu, Cel ce faci minuni, Tu
eş ti singur ul Dumnezeu. Povăţui eşte-m ă, Doa mn e,
pe calea Ta şi voi merge întru adevăr ul Tă u ; vese-
lească-se inima mea, ca să se tea mă de numele Tă u.
L ă ud a-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toa tă
inima mea şi voi s lăvi numele Tă u în veac. Că mare
144 RUG ĂCIU~ I , H,\NDUIELJ Ş I SLUJBE

este mila Ta spre mine şi ai i zb ăvit sufletul meu din


iadul cel mai de jos. Dumnezeule, că lcăto rii de lege
s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a că utat
sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.
Dar Tu, Doamne, Dumnezeu Îndurat şi Milostiv eşti;
Îndelung-răbdător şi M ult-milostiv şi adevărat. Caută
spre mine şi mă miluieşte, d ă tăria Ta slugii Tale şi
mântuicş te pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn
spre bine, ca să vadă cei ce m ă urăsc şi să se ruşin eze,
că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.

Iarăşi:

Făcu mine semn spre bine, ca să v adă cei ce mă


urăsc şi să se ru şin eze, că Tu, Doamn e, m-ai ajutat şi
m-ai mâ ngâiat.
Slavă ..., Şi acum ..., Aliluia (de 3 ori), Doam ne, m iluieşte (de 3 ori).
Dacă s-a cântar: Dumnelcu este Dom nul..., se citeşte Slavă ...,.
Troparul sr.înt ulu i, Şi acum ... , Cel ce pentr u noi. .. (veli mai jos).
Iar dacă este Aliluia, se cintii Troparul acesta, glasul al li-Ira:

Cel ce, in ceasul al no u ălea , pentru noi cu trupul moarte


ai gustat, o m oară cugetul trup ului n ostru, Hristoase
Dumn ezeule, şi ne m â ntui eş te pe noi.
În acest timp se fac mctanii ; asemenea ~ i la cciL· două stihuri cnrc
11rmca1.tl:
Stih 1: Să se apr opie ru găc iunea me:1 inaintea Ta, Doamne, d u pă
cuvâ ntul Tău mă intelep(cşte.
Stih 2: Să intre cererea mea înain tea Ta, Doamne, d upă cuvântu l
Tău m ă izbă veşte.
CEASUL AL :"/OUĂ LEA 145

Slavii ..., Şi acum ..., al :"'ăscittoarei de l>umnczcu:


Cel ce pentru noi Te-ai născ ut din Fecioară şi răs tignire ai
răbdat, Bunule, Care, cu moartea pe moarte, ai prădat şi
învierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Milostive, primeşte pe Născă toa rea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a n ăscut pe Tine, care se roa gă pentru noi, şi mântuieşte,
Mântuitorul nostru, pe poporul cel d eznădăjduit.
Nu ne l ăsa pe noi până in sfârş it pentru numele Tău cel
sfânt ş i nu strica legătura Ta şi nu depărta mila Ta de la noi,
pentru Avraam cel iubit de Tine, şi pentru Isaac, robul Tău ,
şi Israel, sfântul T ău .

Sfinte Dumnezeule..., Prcasfântă Treime ..., Tatăl nost r u ... , Cii a Ta


este impăraţia ... Condacul smntului ce va li de rând. Iar dacă este
Postul Ma re, Tr op a rele acestea:
V ăzând tâlbarul pe Începătorul vieţii pe Cruce spânzurat,
zicea: De o-ar fi fost Dumnezeu intrupat, Care cu noi a fost
răs tignit, nu şi-ar fi ascuns soarele razele sale, nici s-ar fi
clătinat pământul , cutremurându-se. Ci, Cel ce toate le-ai
suferit, pomen eşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta.
Slavii ...,
În mijlocul a doi tâlbari, c umpăna dreptăţii s-a aflat
Crucea Ta; unul adică s-a pogorât în iad, cu îngreuierea
bulei; iar celălalt s-a uşurat de greşeli, spre cunoa şterea
cuvântării de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.
Şi acum ..., al :"\:isciitonrci <h· numm·tl' U:
Pe Mieluşelul ş i Păstor ul şi Mântuitorul lumii pe Cruce
văzâ ndu-L ceea ce L-a n ăscut, a zis, l ăcrim ân d : Lumea se
bucură luând izbăvire, iar inima mea arde văzâ nd răstig­
nirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiule şi Dumnezeul meu.
146 R UGĂC IUNI, RÂJ'IDUIELI Ş I SLUJBE

Doamne, m iluieşte (de 40 de ori ), Cel ce în toată vremea ... (cau tă la


pag. 33). Doamne, mil uieşte (de 3 ori), Sl avă ..., Şi ac um ..., Ceea ce eş ti
mai cin stită.. . Î nt r u numele Domnului bi necuvi nte ază , P ărinte !
Preotul: Dumnezeule, mllostiveştc-Te spre noi...
Şi d acă este Post, adică Postul Naşterii lui Hristos şi al Slin\ilor
Apostoli, se fac cele 16 meta nii obi~ nuitc, pentru c ă se cântă mijlocca-
surile. Şi, î n loc de: Stăpâne Doa mm~, Iisusc Hristoase, Dumnezeul nos-
tru... (vezi mai departe), se zice: Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotpu-
ter nice... (c aută la pag. 35).
Iar i n Sfâ ntul şi Ma rele Post se fac numai trei mctanii mari, cu
rugăciunea Sf:î nt ului Efrcm Sirul, ş:i îndată

Ru găci un ea Marelui Vasile


tăpâ neDoamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
S nostru, Cel ce îndd ung ai ră bd at pentru
greşelil e noastre şi pân ă la acest ceas de acum ne-ai
adus pe noi, întru care, pe lemnul cel de viaţă
făcăto r fiind răstignit, tâlharului celui bine-cunos-
cător intrara i'n rai i-ai făcut şi cu moartea pe moarte
ai sfărâmat, curăţeşte-n e pe noi păcăto şii şi nevred-
nicii robii Tăi, că am g reş it ş i fărădel egi am făc ut ş i
nu suntem vrednici să ridi că m ochii n oş tri şi să pri-
vim la înălţim ea cerului, pentru că am lăsa t calea
dreptăţii Tale ş i am umblat în voile inimii noastre; ci
ne rugăm n easemănatei b un ătăţii Tale, iartă- n e pe
noi, Doamne, după mul ţim ea milei Tale, şi ne mân-
tui eş te pentru sfâ nt numele Tă u, că s-au stin s întru
d eşertă ciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna
potrivnicului, ia rtă nou ă p ăca tel e noastre ş i om oa ră
gândul nostru cel trupesc. Ca, lepă dân d pe omul cel
vechi , întru cel nou să ne îmbr ăcă m ş i Ţ ie să vie-
CEASUL AL NOUĂLEA 147

ţuim, Stăpânului nostru şi Făcătorului de bine. Şi


aşa, urmând poruncile Tale, la odihna cea veşnică să
ajungem, unde este locaşul tuturor celor ce se vese-
lesc. Că Th eşti cu adevărat veselia cea adevărată şi
bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul
nostru, şi Ţie slavă înălţăm , împreună cu Părintele
Tău cel fără de inceput şi cu Preasfântul şi Bunul şi
de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi in
vecii vecilor. Amin.
Sfârşitul Ceasului al nouălea

Să se ştie:
Că, dacă se citeşte Ceasul al no uălea in pridvor ul bisericii, se face şi
otpustul mic aici; iar dacă se citeş te în biserică, la strană, nu se face
ot pust, ci, după rugăciunea: Stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase,
Dumnezeul nostru ..., binccuvântând preotul din Sfântul altar, îndată se
începe Vecernia.
MIJLOCEASULAL NOUĂLEA
Veniţi sii ne inchiniim ... (de 3 ori) ş i :tccşt i psalmi:

Psalmul 11 2

L
ăudaţi, tineri, pe Domnul, l ă udaţi numele
Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat
de acum şi până în veac. De la răsăritul soar elui
până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt
este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este
slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru,
Cel ce l oc uieşte întru cele înalte ş i spre cele smerite
priv eşte, în cer ş i pe pământ? Cel ce scoate din pul-
bere pe cel să rac şi ridică din gunoi pe cel s ărman ,
ca să-I aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului
Să u. Cel ce face să l ocuiască cea s tearpă în casă, ca
o mamă ce se bu c ur ă de fii.
:vtJJLOCEASUL AL NOUĂLEA 149

Psalmul 137

L
ăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea , că
ai auzit cuvintele gurii mele, şi Înaintea
îngerilor Îţi voi câ.nta. Închina-mă-voi în locaşul
Tău cel sfânt şi voi lăuda numele Tău, pentru mila
Ta şi adevărul Tău; că ai mărit peste tot numele cel
sfânt al Tău. În orice zi Te voi chema, degrab mă
auzi! Sporeşte În sufletul meu puterea. Să Te laude
pe Tine, Doamne, toţi împăraţii pământului , când
vor auzi toate graiurile gurii Tale, şi să cânte in
căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că
inalt este Domnul ş i spr e cele smerite priveşte şi pe
cele înalte de departe le c unoaşte. De ajung la
necaz, viază-mă! Împotriva vrăjmaşilor mei ai
întins mâna Ta şi m-a izbăvit dreapta Ta. Domnul
le va plăti lor pentru mine. Doamne, mila Ta este
în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu
vederea.
Psamul 139

S
coate-mă, Doamne, de la omul viclean, ş i de
omul nedrept mă izbăv eşte, care gâodeau
nedreptate În inimă , toată ziua Îmi duceau război.
Ascuţit-au limba lor ca a şarpel ui ; venin de aspidă
sub buzele lor. Păzeşte-mă, Doamne, de mâna
păcătosului; scoate-m ă de la oamenii n edrepţi, care
au gândit să Împiedice paşii mei. Pusu-mi-au cei
mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor
150 RUGĂ CIUNl , R;\~DU l EL I Şl SLU.IBf.

mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.


Zis-am Domnului: «Dumnezeul meu eşti Tu,
ascultă , Doamne, glasul rugăciunii mele». Doamne,
Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul
meu În zi de război. Să nu mă dai pe mine,
Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna
păcătosului; viclenit-au impotriva mea; să nu mă
părăseşti, ca să nu se trufească. Vârful laţului lor,
osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei! Să cadă
peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în
necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul
limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul
nedrept răutatea il va aduce la pieire. Ştiu că
Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate
celor sărmani. Iar dreptii vor lăuda numele Tău şi
vor locui cei drepţi în faţa Ta.
S lavii ... , Şi acum ..., Sfinte Dumnezeule ..., Preasfâ.ntă Treime..., Tatăl
nost r u ..., Că n Ta este îm părăţia ... ~i Troparclc acestea:

Cel ce ai luminat pe pământeni cu Crucea şi ai chemat pe


păcătoşi la pocăinţă, să nu mă desparti d e turma Ta,
Păstorule bun. Ci, Stăpâne, caută-mă pe mine rătăcitul şi
m ă numără cu turma Ta cea sfântă , ca un milostiv ş i de
oameni iubitor.
Slavă ...,

Ca tâlharul mărturi s indu - mă, strig Ţi e, Bunule:


Pom en eş te- mă, Doamne, întru împărăţia Ta şi mă
insoţeş te şi pe mine cu el, Cel ce de voie ai pătimit
pentru noi.
MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA 151

Şi acum ..., al Niiscătoa rei de Dumneze u:


Pe Cel ce pentru noi s-a răstignit, veniţi toţi să-L lăudăm ,
că pe Acesta văzâodu-L Maria pe Cruce, a grăit: Deşi rabzi
răstignire, dar Th eşti Fiul şi Dumnezeul meu.

Doamne, miluieşte (dc 40 de ori), Slavă ..., Şi acum ..., Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii..., şi cele trei mctanii mari. Apoi se zice
rugăciunea aceasta a Marelui Vasile: Stăpâ.ne, Doamne, lisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce indelung ai răbdat pentru greşelile
noastre... (caută la pag. 146). Iar după sfârşitul rugăciuni i se zice:
Slavă ..., Şi ac u m ..., Doamne, milu icşte (de 3 ori) şi OtiHistul
:vtijloceasului al ooui1lca.
VECERNIA

După ce prcoc ul binecu' inccafă, din faţa Slintci :vlc~c. a\•âud epi-
trahilul pc grumaz, se zice: Veniti sil ne i uchi niim ... (de 3 ori). Dacă în
biserică nu s-a ~ăvîir~ic ceasul al nouă le<~. atunci după binccuvântare, se
începe cu: Slavă Ţie, D umnezeul nostru, Slavă Ţie ..., Împă rate ceresc...,
Sfinte Dumnezeule..., Prcasfântă Treime..., Tatăl noscru ..., Că a Ta este
împărăţia ... , Doamne, miluieşte (de 12 ori), Veni~i să ne închin ăm (de 3
ori) apoi

Psalmul 103

B
inecuvintează,suflete al m eu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, m ă ri tu-Te-ai foarte!
Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat.
Cel ce Te îmbraci cu lumina ca ş i cu o h a in ă; Cel ce
întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele
mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta;
Cel ce umbli p este aripile vânturilor; Ce ce faci pe
în gerii Tăi duhuri şi pe slugile Tale pară de foc; Cel
VECE R ~ I A 153

ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui şi nu se va


clătina În veacul veacului. Adâncul ca o haină este
îmbrăcămintea Lui; peste munţi vor sta ape. De
certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor
înfricoşa. Se suie munţi ş i se coboară văi, în locul În
care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l
vor trece şi nici nu se vor întoarce să acopere
pământuJ. Cel ce trimiţi izvoare în văi, prin mijlocul
munţilor vor trece ape; adăpa-se-vor toate fiarele
câmpului, asinii să lbatici setea îşi vor potoli. Peste
acelea păsările cerului vor locui; din mijlocul stân-
cilor vor da glas. Cel ce adăpi munţii din cele mai de
deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor şi
verdeaţă spre trebuinţa oamenilor; ca să scoată
pâine din pământ şi vinul veseleşte inima omului;
Ca să veselească fa ţa cu untdelemn şi pâinea inima
omului o întăreşte. Sătura-se-vor copacii câmpului,
cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările îşi
vor face cuib. Locaşul cocostârcului în c hiparoşi.
Munţii cei înalţi, adăpost cerbilor, stâncile, scă pare
iepurilor. Făcut-ai luna sp re vremi; soarele şi-a cu-
noscut apusul să u. Pus-ai întuneric ş i s-a făcut noapte,
când vor ieşi toate fiarele pădurii ; puii leilor mugesc
ca să apuce şi să cea ră de la Dumn ezeu mâncarea
lor. Ră sărit-a soarele şi s-au adunat şi în c ulcu şu rile
lor se vor culca. Ieşi -va omul la lucrul său şi la lucrarea
sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne,
toate cu înţelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pă-
154 RUGĂ C I UNI, RÂNDUIELI Ş I SLUJBE

mântui de zidirea Ta. Marea aceasta este mare şi


largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este
număr, vietăţi mici şi mari. Acolo corăbiile umblă;
balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace În ea.
Toate către Tine aşteaptă ca să le dai lor hrană la
bună vreme. Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând
Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăţi; dar
intorcându-Ţi Tu faţa Ta, se vor tulbura; lua-vei du-
hul lor şi se vor sfârşi şi în ţărână se vor intoarce.
Trimite-vei Duhul Tău şi se vor zidi şi vei innoi faţa
pământului. Fie slava Domnului in veac! Veseli-Se-va
Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ
şi-1 face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de
munţi şi fumegă. Cânta-voi Domnului în viaţa mea,
cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-I
fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul.
Piară păcătoşii de pe pământ ş i cei fără de lege, ca să
nu mai fie. Binecuvintează , suflete al meu, pe Domnul.
Iară şi :

Soarele şi-a cunoscut apusul său. Pus-ai întuneric


şi s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale,
Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
Slavă ..., Şi
acum ..., Aliluia (de 3 ori). Ectenia mare. Dupft Catisma de
rând din Psaltirc, Doa mne, str igat-am ... , pc glasul primei slihiri; iar
sâmbătă scara se dintii pc glas ul de rând.

Psalmul 140
Doamne, strigat-am către Tine, auzi-m ă; ia aminte la glasul
ru găciunii mele, când strig că tre Tine, auzi-mă , Doamne!
VECERN I A 155

Să se îodrepteze ru găciunea mea ca tămâia inaintea Ta;


ridicarea mâinilor mele, j e1·tfă d e seară, auzi-mă, Doamne!
Stih urile can· urm ează se citesc ; iar la s linţi cu doxo logic ma re, s tinţi
cu policlcu, praznice, s!lmbiită scaru ~i la Slintclc Liturghii unite cu
Vccernia, se cfwt ă:
Pune, Doamne, strajă gurii mele ş i uşă de îngră dire
împrejurul buzelor mele.
S ă nu abaţi inima mea spre cuvinte de v icleşu g, ca să-mi
dezvin ovăţesc păcatele mele.

C u oamenii cei ce fac fărăd el ege şi nu mă voi însoţi cu


aleşii lor.
C erta-mă-va dreptul cu milă ş i mă va mustra; iar untul de
lemn al păcă toşilor să nu un gă capul meu.
C ă în că şi rugăciunea mea este impotriva vrerilor lor;
prăbu şea scă-se de pe stâncă jud ecă torii lor.

Auzi-se-vor graiurile mele, că s-au îndulcit Ca o brazdă de


pământ s-au rupt pe păm ânt, risipitu-s-au oasele lor lângă iad.
C ăci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
am nădăjduit, să nu iei sufletul meu.
P ăzeşte-m ă de cursa ca re mi-au pus mie ş i de smintelile
celor ce fac fărăde lege.
C ădea-vor in mreaja lor p ăcă toş ii, ferit sunt eu până ce
voi trece.
Psalmul 141
Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu
că tre Domnul m-am rugat.
V ă rsa-voi înaintea Lui ru găciun ea mea, necazul meu
inaintea Lui voi spune.
Când lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscu t
că r ă rile mele.
156 R UGĂC I U~ l , RÂI'DUlELI Ş I SLUJBE

In calea aceasta in care am umblat, ascuns-au cursă mie.


Luat-am seama de-a dreapta şi am privit, şi nu era cine să
mă cunoască.

Pierit-a fuga de la mine, şi nu este cel ce caută sufletul meu.


Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: "Tu eşti nădejd ea
mea, partea mea eşti Tu în pământul celor vii".
la aminte spre rugăciunea mea, că m-am smerit foarte.
I zbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai
mult decât mine.
Aici se începe cântarca stihirilor Vcccrnici, pe 10, pc 8, pc 6, sau pc
4, după importanţa zilei liturgice sau a să rbătorii prăznuite, combinate
cu stihurile care urmează :
(Stih. pc 1O):
Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău.
Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie.
Psalmul 129 (stih. pc 8):
Dintru adâncuri am strigat către Tine, Doamne! Doamne,
auzi glasul meu!
f ie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele.
(Stih. pc 6):
De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va
suferi? Că la Tine este milostivirea .
Pentru numele Tău Te-am aşteptat, Doamne; aşteptat-a
sufletul meu spre cuvântul Tău, năd ăjduit-a sufletul meu in
Domnul.
(Stih. pc 4):
Din straja dimineţii până în noapte, din straja diminet.ii să
nădăjduia scă Israel în Domnul.
VECF. RNI A 157

Că la Domnul este mila ş i multă mântuire la EI, şi El va


izbăvi pe Israel din toate fărădelegile lui.

Psalmul 116
Lăudaţi pe Domnul toate neamurile, lăudaţi- L pe EI toate
popoarele.
Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului
rămân e în veac.
Slavii ..., a sfântului, Şi acum ... , a ăscătoarci de Dumnezeu, din
Minei, Octoih, Triod sa u Pcnticostar.
La sfi nţii cu dox ologic mare, s l)nţii cu policlcu, prazniC!\ sâmb ătă
sca ra ş i la sfintele Lit urghii unite cu Vccernia, acum se face vohod cu
cădel niţa sau cu S f. Evanghelic, dacă este r ânduit a se citi periCOJlă
evanghelicii. ln zilele de nînd nu se f:tcc vohod.
Apoi această laudă pentru Sfânta Tn·i mc, face re a lui Sufronic,
patriarhul Ierusalimului:
Lumină lină a sfintei slave a Tatălui ceresc, Celui fără de
moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la
apusul soarelui,văzând lumina cea de sea ră , lăudăm pe Tatăl
şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu; vrednic eşti in toată
vremea a fi l ăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce dai v iaţă, pentru aceasta lumea Te slăveşte.

Prochimenclc săptămânii
Se cuvine a şti că, dacă se \'a întâmpla unul din postu ri şi d;1că este,
Aliluia, în locul prochimcnclor să pi ămânii. se di nlă acestea:

L U ' 1 SF:ARA
Aliluia (de 3 ori). pc glasul al 6-ll-a:
Stih : Doamne, nu cu urgia Ta să mă mustri, nici cu mânia Ta să mă
ccrti.
Aliluia.
158 RUGACIUN I, RÂ~ DU I ELI ŞJ SLUJBE

Stih: Şi în vecii vecilor.


Iar strana. cu glas mare: Aliluia.
MARŢ I Ş I JI OI SEA R A
Aliluia (de 3 ori), pc glasul al 6-lca:
Stih : Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul n ostru şi vă inchinafi aşternu­
tului picioarelor Lui, cii s f;înt este.
AtiJluia.
Sti11: Şi i n vecii vecilor.
Aliluia.
MIERCURI Ş I V I ' E RI SEA RA
Aliluia (d e tre i ori), pc glasul al 6-lca.
Stih: în tot pământul a ieşit vestirea lor şi la marginile lumii graiurile lor.
Stih : Şi in vccîi vecilor.
Aliluia.
Sâmbătă scara şi duminică scara, nu se cântă niciodată Aliluia.
Iar dacă s-a cântat: Dumnezeu este Domnul..., se cântă Prochime-
nclc acestea:
SÂM BĂ TĂ SEA R A
Glasul al 6-lca:
Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat.
Stih : Îmbrăcatu-S-a Domnul intru putere şi S-a î ncins.
Stih : Pentru că a întărit lumea, care nu se va clinti.
Stih : Căsei Talc se cuvine slintcnic, Doamne, întru lungime de zile.

O U~'II NICÂ Sfo: ARA

Glasul al li-lea:
lată, acum binecuvântaţi pe Domnul toţi slujitorii Domnului.
Stih: Cei ce staţ'i în casa Domnului , în cu rţiJc CllSei Dumnezeului nostru.
VECE R N I A 159

L UNI SEARA
Glasul al 4-lca :
Domnul mă va auzi când voi striga către Dânsul.
Stih : Când Te-am chemat, a uzitu-m-ai, Dumneze ul dreptăţii melc.

1\1/\ I{TI SE ;\R/\


Glasu l 1:
Mila Ta, Doamne, mă va urma în toate zilele vieţii mele.
Stih: Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi; la loc cu păşune,
acolo m-a sălăşluit.

M I E R CUR I SEA R A
Glasul al 5-lca:
Dumnezeule, intru numelt: Tău m â ntuieşte-mă şi întru
puterea Ta mă judecă.
Stih: Dumnezeule, ascultă rugăciu nea mea, ia aminte gr aiurilc gurii
melc.

JO I SEARA
Glasu l al 6-lca :
Aj utorul meu de la Domnul, Cel ce a fă cut cerul şi
p ă mântul.

Stih: Ridicat-am ochii mei la m unţi, de unde va veni ajutorul meu.

VINEHI SEARA
Glas ul a l 7-lca :
Dumnezeule, sprijinitorul meu eşti Tu şi mila Ta mă va
întâmpina.
St ih : Scoate-mă de la vrăjmaşi i mei, Oumnczcul c, şi d e cei ce se
scoal ă asu pra mea izbă veşte-mă.
160 RUGĂCIU!'il , RÂNDU IELJ Ş I SLUJBE

Şi dupit P•·ochimen se zice:

" nvredniceşte-ne , Doamne, in seara aceasta, fără


I de păcat săne păzim noi. Binecuvântat eşti ,
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi
preaslăvit este numele Tău in veci. Amin. Fie,
Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit
intru tine. Binecuvintat eşti , Doamne, învaţă-ne
îndreptările Tale. Binecuvintat eşti, Stăpâne, înţe­
lepţeşte-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat eşti,
Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne,
mila Ta este în veac; lucrurile mâinilor Tale nu le trece
cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare,
Ţie slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului ş i Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi stihirile Stihoavnei, la care se zic stih urile acestea deplin, de nu
este siir bi\toare.

Psalmul122:
Stih 1: Către Tine, Cel ce locuieşti i n cer, am r idicat ochii mei. rată,
precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii
sluj nicei la mâinile stă pânei sale, aş a sunt ochii noşt ri către Domnul
Dumnezeul nostru, pâni1 ce Se va milostivi spre noi.
Stih 2: Miluieşte-ne pc noi, Doamne, miluieşte-ne pc noi, că mult
ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a sătu rat sufletul nostr u d e
ocar a celor î ndestula!i şi de defăima r ea celor mândri.
Dacii e ~â mb ătă, la Stihonmă se 1ic stih urile: Domnul a imp ără {i t...
prec um s-a scris mai sus.
D acă l'Sie Pnunic împărătesc sau se va serb:1 vreun sfânt. se zic sti-
hurilc Pr az nicului sau ak sf:intului.
Slavă ..., Şi acum ..., a Nă~cătoarl'i de Dumnezeu.
V E C ER J'\ l A 161

Apoi rugiiciunl'll Drept ului Simeo n, primitorul d e Dumnezeu (I. UCll


Il, 29- 30):
Acum liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul
Tău, în pace; că văzură ochii m ei mântuirea Ta, pe care ai
gă tit-o înaintea feţe i tuturor popoarelor: lumin ă spre
descoperirea neamurilor şi s l avă poporului Tău Israel.
Sfinte Dumnezeule... , Preasfânti\ Treime..., Tatăl nostru ... Apoi
Troparul Praznicului ce se va întiirnpla, sa u al sfâ ntulu i, sa u al zilei,
Slavă ..., Şi acum..., al :"'iiscă toarc i de Dumn ezeu, Ec tcnia î nt reitii şi
Otpustul.
Iar dacă es te Postul Mare, se câ ntă tr oparele acestea, glasul al 5-lca:
N ăscătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti
plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Bin ecuvântată eşti
tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai
născut pe Mântuitorul sufletelor noastre {o met nn ie).

Botezătoruleal lui Hristos, pe noi toţi ne pom en eşte, ca să


ne izbăvim de fărădelegile noastre, că ţie s-a dat har a te
ruga pentru noi (o mcta nie}.
Slavii ...,
Rugaţi-vă pentru noi, Sfinţilor Apostoli şi toţi sfinţii, ca să
ne izbăvim de primejdii şi de necazuri; că pe voi calzi folo-
sitori către Mântuitorul v-am câştigat (o mctanie}.
Şi acum ..., al N iisc ătoarci de lhllnn e/c u:
Sub milostivirea ta scă p ăm, Născătoa re de Dumnezeu.
Rugăciunil e noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din
primejdii ne i zbăveş te pe noi, una c urată şi binecuvântată
(ace asta se zice fă ră mctanic).
Doam ne, miluieşte (de 40 de ori), Slavă ..., Şi acum ... , Ceea ce eşti mai
cinstită... , int r u numele Dom nului, binecu v intează , P ări n te!
162 R U GĂC IUN I , RÂ NDUIELI ŞJ SLUJ BE

Prcolul, din fata Sfintei Mese:


Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, tot-
deauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi:
Împ ă ra te ceresc, pe credinciosul nostru popor ocroteşte-1,
credin ţa o in tă reşte, pe cei ră i îi îmbl â nzeş te, lumea o
împacă, sfânt locaş ul acesta bine-1 p ăzeşte, pe cei mai înainte
răposaţi, p ărin ţii şi fraţii n oştri , în locaşurile dreptilor îi
aş ază şi pe noi întru mărturisire şi p ocă in ţă ne prim eşte, ca
un bun şi de oameni iubitor.
După aceea, se zice rugăc iunea Sfâ ntului Efrcm Sirul: Doamne şi
Stăpânul vieţii melc... , aşa cum s-a arătat la Mic1.onoptica de toate zilele
(caută la pag. 34). Sfinte Dumnezeule..., Preasfântii Treime ..., Tatiil nos-
tru ..., Că a Ta este împărăţia ..., Doamne, miluieşte (de 12 ori). l ar dacii
este Postul Mare, se zice aceas tă

Rugăciune

P
reasfântă Treime, Stăpânie de o fiinţă, Împă­
răţi e n edes p ă rţită,
Ceea ce eşti pricina tuturor
bun ătăţilor, bin evoieş te şi pentru mine, pă cătosul ;
întăreşte şi în ţelepţeşte inima mea şi şterge toată
întinarea mea. Lumin ează gândul meu, ca totdeauna
să Te s lăvesc şi să Te laud şi să mă închin Ţie şi s ă
zic: unul Sfân t, unul Domn, Iisus Hristos, întru slava
lui Dumnezeu Ta tăl. Amin.
Fie numele Domnului binecuvântat de acum ş i pâ n ă in
veac (de trei ori), cu trei mctanil.
Slavă ..., Şi
acum ..., Bine voi cuvânta pe Domnul î n toată vremea ...,
Psalmul 33 (caută la pag. 129), ~i : Îniilta-Tc-voi, Dumnezeul meu,
Împă ratul meu, şi voi binecuvânta numdc Tă u ... Psalmul 144 (ca ută la
VECERNlA 163

pag. 131). C uvine-se cu adevărat să te ferici m ... , Slavă ..., Şi acum ... ,
Doamne, miluieşte (de 3 ori). Binecuvintca1.ă ... Apoi se face Otpustul.
Acestea se fac când c Postul Ma re.
Iar dacă-ţi este voi a, dupit sfârşitul Vccernici, 7.Î această

Rugăciune a Marelui Vasile


inecuvintat eşti, Stă pân e A totţii to rule, Care
B ai luminat ziua cu lumin ă de soare şi noaptea
ai str ălucit~o cu r aze de foc; Car e ne-ai invr ednicit a
trece lungimea zilei ş i a ne .apropia de inceputurile
nopţii ; ascultă ru găci unea no astră şi a tot poporul
Tău şi ne iartă n o u ă tuturor pă catel e noastre cele de
voie şi cele fă ră de voie. Prim eş te ru gă ciunil e noas-
tre cele de seară şi trimite mulţim ea milei Tale ş i a
îndură rilo r Tale peste m oş tenirea Ta. O c roteş te-n e
cu sfinţii Tăi îngeri. Întrarmează-ne cu armele
dreptăţii Tale. În grădeşte~n e cu adevă rul Tău.
Pă~eş te-n e cu puterea Ta. Mân tuieşte~n e de toată
primejdia, de tot v icl eşu gul celui potrivnic şi ne
dă ruieşte ş i această seară, cu noaptea ce vine ş i toa te
zilele vi eţii noastr e desăvâ rşit, sfâ n tă , cu pace, fără
de păca te, fă ră s min tea l ă ş i fără n ălu cire. Pentru
ru gă ciunile Preasfintei Nă s cătoa rei de Dumnezeu şi
ale tuturor sfin ţilor, car e Ţ i -a u pl ăcu t din veac. Amin.
Apoi: Ceea ce eşti mai cinstitii decât her uvimii... şi otp ustul.
RUGĂCIUNEA
LA MASA DE SEARĂ
Mergând scara la mas ă , se zice:
Mânca-vor săracii şi se vor să tura şi vor lăuda pe
Domnul; iar inimile celor ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi în
veacul veacului.
Slavă ... , Şi acum ..., Doamne, miluieşte (de 3 ori), Pă rin te, binecuvin-
tează! Preot ul binecuvintează masa.

Dupăscula rea de la masă, se zic aceste rugăciuni căt re Născiitoa rc a


de Dumnc'l.cu:
Făcutu-s-a pântecele tău masă sfâ ntă, având cerească
pâine pc Hristos Dumnezeul nostru, dintru Care tot cel ce
mănân că nu va muri, precum a zis Hră nito rul tuturor,
Născătoa re de Dumnezeu.

Darurilor tale fă-n e pe noi vrednici, Născă toa re de


Dumnezeu, Fecioară, trecând cu vederea g reşelil e noastre şi
RUGĂCIUNE LA MASA VE SEARĂ 165

dăruind vindecare celor ce iau cu c redinţă binecuvântarea


ta, Preacurată .
Apoi se zice: Cuvine-se cu adcvănlt ... şi :

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, întru făpturile Tale, şi


intru lucrurile mâinilor Tale ne-am bucurat. Însemnatu-s-a
peste noi lumina feţei Tale, Doamne. Dat-ai veselie în inima
mea, mai mare decât veselia pentru rodul lor de grâu, de vin
şi de untdelemn ce s-au înmulţit. C u pace împreună ne vom
culca şi vom adormi, că Tu, Doamne, îndeosebi, întru
nădejde ne-ai aşezat.

Slavă ..., Şi acum ..., Doamne, miluieştc (de 3 ori), Părinte, binccuvin-
teazii!
Preotul:
C u noi este Dumnezeu, cu al Său bar şi cu a Sa iubire de
oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
PAVECERNIŢAMARE
Preotul, cu cpitrahilul pc gruma7~ din fata uşilor împărăteşti, cu dvera
închisă, zice: Binccuvâ ntat este Dumnezeul nostru ... lar dacă nu este
preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri... Şi cântă­
reful cel rânduil incepe aşa: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie,
Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezcuk .., Prcaslăntă Treime ... , Tatăl nos-
tru ... Preotul: Că a Ta este împărăţia ... CâutărcJul : Doamne, miJuicşte
(de 12 ori), Slavă ..., Şi acum ..., Veniţi sii ne închinăm ... (de 3 ori). Preotul
intră în sfântul altar.

Dacii este siiptămâna mtâi a Postului Mare, se ciH•ştc

Psalmul 69
umn ezeule, spr e ajutorul meu ia aminte!
D Doamn e, să-mi aj u ţi mie, g răb eşte-Te ! Să se
ruşineze şi să se Înfrunte cei ce caută sufletul meu;
să se în toarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc
A

mi e rel e. Intoarcă -se Îndată ru ş in aţ i ce·i ce-mi


gră i esc mie: «Bine, bin e!». Să se bucure şi să se vese-
lească de Tine toţi cei ce Te ca ută pe Tine, Dum-
nezeul e, ş i să zică pururea cei ce iubesc mântuirea
PAVECERN TŢA MARE 167

Ta: «Slăvit să
fie Domnul! ». Iar eu sărac sunt şi
sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi
Izbăvitorul meu eşti tu; Doamne, nu zăbovi.
Du pă sfârşitul psalmului, se cântă Ca nonul cel Mare al Sfântului
And r ei Cri tcanul, prcoiUI îmbrăcând în nccst scop şi fclo nu l, pc care il
dczbnleă la sfârşitul lui.

Jar dacii nu este Săp liimâna Mn re, se începe aşa :

Psalmul4
ând Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul
C dreptăţii mele! Întru necaz m-ai desfătat!
Milostiveşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.
Fiii oamenilor, până când veţi fi grei la inimă? Pen-
tru ce iubiţi deşertăciunea ş i căutaţi minciuna? Să
ştiţi că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său;
Domnul mă va auzi când voi strigă către Dânsul.
Mâniaţi-vă, dar nu greşiţi; de cele ce ziceţi in inimile
voastre, întru aşternuturile voastre, vă căiţi. Jertfiţi
jertfa dreptăţii şi nădăjduiţi 'in Domnul. Mulţi zic:
«Cine ne va arăta nouă cele bune?». Dar însemna tu-
s-a peste noi lumina feţei Tale, Doamne! Dat-ai
veselie în inima mea, mai mare decât veselia pentru
rodul lor de grâu, de vin şi de untdelemn ce s-au
înmulţit. Cu pace, aşa mă voi culca şi voi adormi, că
Tu, Doamne, îndeosebi întru nădejd e m-ai aşezat.
Psalmul 6
oamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine,
D nici cu urgia Ta să mă cerţi. Miluieşte-mă,
'Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, Doamne,
168 R UGĂCIUN I , RĂ~ D U I ELI Ş l SLUJBE

că s-au tulburat oasele mele; şi sufletul meu s-a tul-


burat foarte, şi Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te,
Doamne; izbăveşte sufletul meu, mântuieşte-mă,
pentru mila Ta. Că nu este Întru moarte cel ce Te
pomeneşte pe Tine. Şi În iad cine Te va lăuda pe
Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi În
fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele aşternu­
tul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul
meu, îmbătrânit-am Între toţi vrăjmaşii mei. Depăr­
taţi-vă de la mine toţi cei ce lucraţi fărădelegea, că a
auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul
cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se
ruşineze şi să se tulbure foarte toţi vrăjmaşii mei; să se
întoarcă şi să se ruşineze foarte degrab.

Psalm ul 12

P
ână când, Doamne, mă vei uita, până În sfâ.rşit?
Până când vei întoarce faţa Ta de la mine? Până
când voi grămădi gânduri În sufletul meu, durere În
inima mea ziua ş i noaptea? Până când se va Înălţa
vrăjmaşul meu Împotriva mea? Caută, auzi-mă,
Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca
nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să
zică vrăjmaşul meu: «Întăritu-m-am asupra lui>>. Cei
ce mă necăjesc se vor bucura de mă voi clătina. Iar
eu spre mila Ta am nădăjduit; bucura-se-va inima
mea de mântuirea Ta; cânta-voi Domnului, Celui ce
mi-a făcut bine, şi voi cânta numele Domnului Celui
Preaînalt.
PAVEC ERN JŢA MARE 169

lariişi:

Caută, auzi-mă,Doamne, Dumnezeul meu, lumi-


n ează ochii mei, ca nu cumva să adorm intru
moarte, ca nu cumva să zi că vrăj maş ul meu:
«Întăritu-m-am asupra lui».
Slavii ..., Şi acum ... , Aliluia (de 3 ori) şi trei mctan ii. Doamne,
miluicşte (de 3 ori), Slavă ... Şi acum ...

Psalmul24

C
ătreTine, Doamne, am ridicat sufletul meu,
Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit, să
nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii
m ei. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se
vor ru şina ; să se ruş in eze toţi cei ce fac fărădelegi în
deşe rt. Căile Tale, Doamne, a rătă-mi, şi cără ril e Tale
mă învaţă. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă
învaţă , că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe
Tine Te-am aşteptat toată ziua. Ad u-Ţi aminte de
îndurările Tale şi de milele Tale, Doamne, că din
veac sunt. Păcatele tinereţilor mele şi ale neşti in ţei
mele nu le pomeni. Dup ă mila Ta pomeneşte-mă Tu,
pentru bunătatea Ta, Doa mne. Bun ş i drept este
Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce
greşesc în cale. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată,
învăţa-va pe cei blâ.nzi că il e Sale. Toate că il e
Domnului sunt milă ş i adevăr pentru cei ce cau tă
aşezământul Lui şi m ă rturiil e Lui. Pentru num ele
Tău , Doamne, curăţeşte păcatul meu, că mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
170 RUGĂCIU N I , RÂNOUIELl Ş I SLUJBE

pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui întru


bunătăţi se va sălăşlui şi semin ţi a lui va m oş teni
pă mântul. Domnul este întărirea celor ce se tem de
Dânsul, a şezământul L ui îl va arăta lor. Ochii mei
pururea spre Domnul, că E l va scoate din laţ
picioar ele mele. Ca u tă spre mine ş i m ă milui eş te, că
pă răsit ş i să ra c sunt eu. Necazurile inimii mele s-au
înmulţit; din nevoile mele scoate-m ă. Vezi smerenia
mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
Vezi pe vrăjmaşii mei, că s-au înmul ţit şi cu ură
nedreaptă m-au urât. Păzeşte sufletul m eu şi m ă
izbăveşte, ca să nu mă ru şin ez că am n ă dăjduit in
Tine. Cei fără ră utate şi cei drep ţi s-au lipit de mine,
că Te-am aş teptat, Doamne. Izb ăveşte, Dumnezeule,
p e Israel de toate necazurile lui.
Psalmu1 30
pre Tine, Doamne, am nă d ăjduit, ca s ă nu fiu
S ruşinat în veac. Î ntr u indreptar ea Ta izbăveş­
te-m ă şi mă scoate. Pl eacă spre min e urec hea Ta,
g ră b eşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu a p ă ră to r
şi casă de scăp a re ca să mă mân tui eşti. Că puterea
mea şi scăparea mea eşti Tu şi pen tru numele Tă u
m ă vei povăţui şi mă vei hrăni. Scoate-m ă-vei din
cursa aceasta pe ca re mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti
apărătorul meu. În mâinile Tale voi da duhul meu;
izbăvitu -m-ai , Doa mn e, Dumnezeul a d evă rului.
Urâ t-ai pe cei ce păzesc d eşertă ciuni în zadar, iar eu
spre Domnul a m n ă d ăjdui t. Bu c ur a- m ă-voi ş i m ă
PAY EC ERNIŢA MARE 171

voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea,


mântui t-ai din nevoi sufletul meu, şi nu m-ai lăsat în
mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele
mele. Miluieşte-mă , Doamne, că mă necăjesc; tulbu-
ratu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima
mea. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei
în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oase-
le mele s-au tulburat. La toţi vrăjmaşii mei m-am
făcut de ocară ş i vecinilor mei foarte, şi frică cunos-
cuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine.
Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca
un vas stricat, că am auzit ocara multora din cei ce
locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împo-
triva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Jar eu
către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: «Tu eşti
Dumnezeul meu». În mâinile Tale soarta mea, izbă­
veşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă
prigonesc. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântu-
ieşte-mă cu mila Ta! Doamne, să nu fiu ruşinat că
Te-am chemat pe Tine; să se ru şineze n ecred incioşii
şi să se pogoare in iad. Mute să fie buzele cele vide-
ne, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu
mândrie şi cu defăimare. Cât este de mare mulţimea
bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai găti t-o celor ce se
tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc
în Tine, inaintea fiilor oamenilor! Ascunde-i-vei pe
dânşii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea
oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de
172 RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI Ş I SL UJ BE

împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul, că


minunată a fost mila Sa în cetate întărită . Iar eu am
zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa
ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii
mele când am strigat către Tine. Iubiţi pe Domnul
toţi cuvioşii Lui, că adevărul caută Domnul şi
răsplateşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă.
Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi
cei ce nădăjduiţi în Domnul.
Psalmul 90
el ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt,
C întru acoperământul Dumnezeului cerului se
va sălăşlui. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu eşti
şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăj dui spre
Dânsub>. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor ş i
de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe
tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va
înconjura adevărul Lui. Nu te vei teme de frica de
noapte, de săgeata ce zboară ziua, de lucrul ce umblă
în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
Cădea-vor dinspre latura ta o mie ş i zece mii de-a
dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Însă cu
ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
Pentru că pe Domnul, năd ejdea mea, pe Cel Preaînalt
L-ai pus scăpare ţie. Nu vor veni către tine rele şi
bătaie nu se va apropia de lo caş ul tău. Că îngerilor
Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate
PAV ECERNJŢA MARE 173

căile tale. Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împie-


dici de piatră piciorul tău. Peste aspidă ş i vasilisc vei
păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur. «Că spre
Mine a nădăjduit şi-1 voi izbăv i pe el, zice Domnul;
îl voi acop_eri pe el, că a cunoscut numele Meu.
Striga-va către Mine ş i-1 voi auzi pe el; cu dânsul
sunt în necaz şi-1 voi scoate pe el şi-1 voi slăvi . Cu
lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui
mântuirea Mea».
Slavă ..., Şi acum ..., Aliluia (de 3 ori), cu trei metan ii.
Apoi strana iotâi incepe Cântarca Proorocului lsaia, cu cântare
dulce, lin şi rar, pc glasul a 7-lea:
Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă pleca ţi,
căci cu noi este Dumnezeu.

Strann a doua cântă iar această cântarc toată, apoi amândouă


stranclc, ticcarc cite un stih:
A uziţi până la marginile pământului, căci cu noi este
Dumnezeu.
C ei puternici, plecaţi-vă, căci cu noi este Dumnezeu.
C ă iarăşi
de veţi putea ş i iarăşi veţi fi biruiţi, căci cu noi
este Dumnezeu.
Şi
orice sfat veţi sfătui, risipi-I-va Domnul, căci cu noi este
Dumnezeu.
Şi cuvântul pe care îl veţi grăi nu va rămâne întru voi,
căci cu noi este Dumnezeu.
De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom tulbura, căci
cu noi este Dumne:teu.
174 RUGĂClUN I , RĂNDUJEL I Ş I SLUJBE

Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom s finţi, şi El


va fi nouă frică, căci cu noi este Dumnezeu.
Şi, de voi fi nădăjduindu-m ă spre Dânsul, va fi mie spre
sfinţire, căci cu noi este Dumnezeu.

Şi voi fi n ă d ăjduindu-mă spre Dânsul şi mă voi mâ ntui


printr-Însul, căci cu noi este Dumnezeu .
Iată eu şi pruncii pe care mi i-a d at Dumnezeu, căci cu noi
este Dumnezeu.
Poporul cel ce umbla întru intuneric a văzut lumin ă mare,
căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiţi în latura ş i în umbra morţii, lumin ă va


străluci peste voi, căci cu noi este Dumnezeu.

Că prunc S-a n ăscut nou ă F iul şi S-a dat nouă, căci cu noi
este Dumnezeu .
A Cărui stăpânire s-a făcu t peste um ă rul Lui, căci cu noi
este Dumnezeu.
Şi păcii Luj nu este hotar, căc i cu noi este Dumnezeu.
Şi se cheamă numele Lui înger d e mare sfat, căci cu noi
este Dumnezeu.
Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu.
Dumnezeu tare, Stăpân itor, Domn al păcii, căci cu noi este
Dumnezeu.
Părinte al veacului ce va s ă fie, căci cu noi este Dumnezeu.
Slavă Tatălui' ş i Fiului şi Sfântului Duh, căci cu noi este
Dumnezeu.
PAVECERNIŢA MARE 175

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Căci cu noi


este Dumnezeu.
Apoi amândouă stranele cântă împreună :

Cu noi este Dumnezeu, înţelegeţi, neamuri, şi vă plecaţi,


căci cu noi este Dumnezeu (de trei ori).

Şi indată Tropar cle accstcll:


Strana intâi:
Ziua trecând, mulţum esc Ţie, Doamne; seara, rogu- mă, cu
noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă
mântuieşte .
Strana a doua:
Slavii...,
Ziua trecând, slăvescu-Te pe Tine, Stăpân e; seara, rogu-mă,
cu noaptea, fără de smintea l ă dăruieş te-o mie, Mântuitorule,
şi mă mâo tuieşte.

Strana intâi:
Şi acum ...

Ziua trecând, cu cântare Te s lăvesc pe Tine, Sfinte; seara,


rogu- mă, cu noaptea, fără de bântuială dăruieşte-o mie,
Mântuitorule, şi mă mâ ntuieş te.
Amâ.ndouă strănile cântă imprcună , pe glasul al 2-lca:
Firea cea fără de trup a heruvimilor cu cântări fără
încetare pe Tine Te slăveşte.
Vieţu itoriicei cu câte şase aripi, serafimii, cu neîncetate
glasuri pe Tine Te preaînalţă.
Toate oş tile îngerilor cu câ ntă ri întreit sfinte Te laudă.
Că mai înainte de toate eş ti, Cel ce eş ti Părinte, ş i împre-
un ă fără de început ai pe Fiul Tău.
176 RUGĂCIU N I , RÂNDUlELI ŞI SLUJ BE

Şi
intocmai cinstit purtând pe Duhul vi eţii , n ed esp ă rţire a
Treimii arăţi.
P reasfântă Fecioară, Maica lui Dumnezeu, şi cei ce aţi fost
singuri văză tori C uvântului şi slujitori,
Ale proorocilor ş i a le mucenicilor toate cetele, ca cei ce
aveţi viaţă nemuritoare,

Pentru toţi ruga ţi-vă cu deadinsul, că toţi suntem întru


nevoi.
C a, izb ăvindu -n e de în şelăci un ea celui rău, să cântăm
cântare îngerească:
Sfinte, Sfin te, Sfinte, întreit Sfinte, Doamne, miluieşte-n e
şi ne m ân tuieşte pe n oi. Amin.
Şi ind ată se citeşte cu glas lin: Cred î ntru un ul Dumnezeu... (caută la
pag. 3 1).
Apoi :'
Preasfâ ntă Stăp ân ă, de Dumnezeu Născătoa re, roagă-te
pentru noi păcă toşii (de t rei ori).
Toate puterile cereşti, ale s fin ţilo r î ngeri şi ale arhanghe-
lilor, ru gaţi-vă pentru noi, p ăcă toşii (de două ori).
Sfinte Ioane, Proorocule şi Îna inteme rgătorule şi Bote-
zăto rule al Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te pentru
noi păcătoşii (de două ori).
Sfin ţilor m ări ţil o r apostoli, p roorocilor ş i mu cenicilor şi
toţi sfin ţii, ru gaţi-vă pentru noi p ăcătoşi i (de dou ă ori).
Preacu vioşilor şi de Dumnezeu purtă to ri pă rin ţi ai n oş tri ,
p ăs to ri şi în văţă tori ai lumii, ru găţi-vă pentru noi p ăcătoşii
(de două ori).
PAVECERN IŢA MARE 177

Aici se pomeneşte şi sfintul al căru i hram il poartă hiserica


(de do u ă ori).
Cea nebiruită şi necuprinsă ş i dumnezeiască putere a cin-
stitei şi de viaţă fiicătoarei Cruci, nu ne lăsa p e noi, păcătoşii
(de do u ă ori).
Dumnezeule, curăţeşte-ne pe noi, păcătoşii.

Dumnezeule, curăţeşte-n e p e noi, păcătoşii.

Dumnezeule, curăţeş te- n e pe n oi, păc ă toş ii , şi ne


miluieşte.

Sfinte Dumnezeule..., Prcasfântii Treime... , Tatăl nostru ... , Că a Ta


este impiiriiţia ... Şi se cân tă Tropa rclc acestea (iar de este pr aznic,
Trop aru l praznicului):

LUNI ŞI MIERCURI SEARA


Se cântă aceste Troparc, pc glasu l al 2-lca:
Luminează ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva
să adorm Întru moarte, ca ou cândva să zică vrăjmaşul meu:
Întăritu-m-am asupra lui.
Slavă ...,

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin


mijlocul a multe curse. Izbăveşte-mă d e ele şi mă mântu-
ieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acum ...
Pentru că nu avem îndrăzneală pentru multe p ăcatele
noastre, tu, pe Cel ce S-a născut din tine, roagă-L, Născătoa re
de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăci un ea Maicii
spre îmblânzirea Stăpâ nului . Nu trece cu vederea ru găci u­
nile păcătoşilor, Preacurată, că milostiv este şi poate să mân-
tuiască Cel ce a primit a pătimi pentru noi.
178 RUGĂCIUNI, R.ÂNDUIELJ ŞI SLUJBE

MARŢI ŞI JOI SEARA


Se cântă aceste Troparc, glasul al 8-lea :
Neadormirea o evăzuţilor
m ei vrăjm aşi o ştii , Doamne, şi
o
sl ăbiciunea ti călosului meu trup c unoşti , Cel ce m-ai zidit.
Pentru aceasta în mâinile Tale voi da duhul meu. Acoperă-m ă
cu aripile bun ă tăţii Tale, ca nu cândva să adorm întru
moarte. Şi ochii minţii mele l umin ează- i întru d esfătarea
dumnezeieştilor Tale cuvinte; şi m ă d eşte aptă la vreme
po trivită, sp re a Ta slăvire, ca un bun şi de oameni iubitor.

Stih: Caută şi mă auzi, Doamne, Dumnezeul meu.

Cât va fi d e în fricoşătoare j udecata Ta, Doamne! Îngerii


stând înainte, oamenii în mij'loc adunându-se, căr ţile d es-
chizându-se, faptele cercetându-se, gândurile întrebându-se.
Ce judecată va fi mie, celui ză mislit în p ăcate? Cine-mi va
stinge văpaia? Cine-mi va lum ina întunericul, de nu mă vei
milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?
Slavă ... ,

Lacrimi dă-mi mie, Dumnezeule, ca oarecând femeii celei


p ăcătoase, şi m ă in vredniceş te să ud picioarele Tale, care,
din calea ră tăci rii, pe mine m-au izbăvit. Şi să aduc Ţie mir
de bun ă mireasm ă, viaţă curată, întru pocă inţă mie ago-
nisită; ca să aud ş i eu glasul Tă u cel dorit: C redin ţa ta te-a
mântuit, mergi în pace!
Şi ac um ..., al Niisciitoarci de DumncJ.cu :
Neîn frun tată n ă d ej d ea
ta, Născătoa re de Dumnezeu,
având, m ă voi mântui. Folosinta ta agonisind, P reacurată, nu
mă voi teme. Izgoni-voi pe v răjmaşii mei şi-i voi birui pe ei,
îm brăcâ ndu-mă nu mai cu a coperământul tă u ca şi cu o
pl atoşă; şi intru ajutorul tău cel atotputernic ru gându- mă,
PAVECER~JŢA MARE 179

strig că tre tine: Stă pân ă, m â ntuieş te-mă cu rugăciun ile tale ş i
mă scoal ă din întunecatul somn, spre a ta sl ăvire, cu puterea
Celui ce S-a intrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.
Doamne, miluieştc (de 40 de ori), Slavă ..., Şi aeum ..., Ceea ce eşti mai
cinstită decâ t heruvimii ... , Întru numele Domnului, bi nec uvintează
Pă rinte! Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilo r Părinţilo r noştri. .. Apoi
se citeşte acenstă

Rugăciune a Marelui Vasile


oamne, Doamne, Cel ce ne-ai i zbăvit de toată
D săgeata ce zboară în zi, izbăveşte- n e şi de tot
lucrul ce umblă întru întuneric. Primeşte jertfa cea
de seară, ridicările mâinilor noastre, şi ne învred-
niceşte şi măsura nopţii fără de prihană a o trece,
neispitiţi de rele, şi ne izbăveşte de toată tulburarea şi
îngrozirea care ne vin de la diavol. Oăruieşte sufletelor
noastre umilinţă şi gândurilor noastre grijire de între-
barea ce va să fie la înfricoşă toarea şi dreapta Ta jude-
cată. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre şi omoară
mădularele noastre cele pământeşti, ca şi întru liniştea
somnului să ne luminăm cu privirea la judecăţile Tale.
Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă şi pofta
cea vătămătoare şi ne ridi că în vreme de rugăciune,
întăriţi în credinţă şi sporind întru poruncile Tale, cu
bună vrerea şi bunătatea Unuia-Născut Fiului Tă u, cu
Care binecuvântat eş ti, împreună cu Preasfântul şi
Bunul şi de viaţă Făcătorul Duhul Tău, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Şi îndată: Veniti si'i ne închinăm ... (de 3 ori). Psalmul50: MiJuicştc-mi'i,
Dumnezeule ... (cautii la pag. 12).
180 RUGĂC lU NJ, RÂN DUfELI ŞI SLUJBE

Psalmul 101
oamne, auzi r ugăci un ea mea, ş i strigar ea mea
D la Tine să ajun gă! Să nu Întorci faţa Ta de la
min e; În orice zi m ă n ecăj esc, pleacă spre mine ure-
chea Ta! Î n orice zi Te voi chema, degrab auzi-mă!
Că s-a u stins ca fumul zilele mele şi oasele mele ca
u scăciun ea s-au făcut. Ră nită este inima mea şi s-a
uscat ca iarba; că a m uitat să- mi mă nân c pâinea
mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de
carnea mea. Asemănatu-m-·am cu pelicanul din pustie;
ajuns-am ca bufniţa din d ă râm ături. Privegh eat-am
şi am ajuns ca o pasăre s in gur atic ă pe acop eriş .
Toată ziua m-au ocă rât vrăjm aşii mei, şi cei ce m ă
lăudau împotriva mea se jurau. Că cenuşă am mâ n-
cat În loc de pâine şi b ău tura mea cu plâ ngere am
a mestecat-o din pricina urgiei Tale şi a mâ niei Tale;
că, ridicându-m ă eu, m-ai surpat. Zilele mele ca
umbra s-au plecat şi eu ca iarba m-am uscat. Iar Tu,
Doamne, în veac rămâi şi p omenirea Ta, din neam în
neam, Sculâ ndu-Te, vei milui Sionul, că vremea este
să -1 milui eşti pe el, că a venit vremea. Că a u iubit
robii Tăi pietr ele lui şi de ţă râna lui le va fi mil ă. Şi
se vor teme neamur ile de numele Domnului şi toţi
împă răţii p ămân tului de slava Ta. Că va zidi Dom-
nul Sionul şi Se va a ră ta Înt ru slava Sa. Că utat-a spre
ru găci unea celor sm eriţi şi n-a dispreţuit cerer ea lor.
Să se scrie acestea pentr u neamul ce va să vină, şi
poporul ce se zid eşte va l ăuda pe Domnul. Că a privit
PAVECER. ' l"f A MARE 181

din înălţimea cea sfântă a Lui, Domnul din cer pe


pământ a privit, ca să audă suspinul celor ferecaţi, să
dezlege pe fiii celor omorâţi, să vestească în Sion
numele Domnului şi lauda Lui in Ierusalim, când se
vor aduna popoarele împreună şi împărăţiile, ca să
slujească Domnului. Zis-am către Dumnezeu În calea
tăriei Lui: Vesteşte-mi puţinătatea zilelor mele. Nu
mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne,
sunt din neam în neam. Diintru Început Th, Doamne,
pământul l-ai întemeiat şi lucrul mâinilor Tale sunt
cerurile. Acelea vor pieri, iar Th vei rămâne, şi toţi ca
o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba
şi se vor schimba. Dar Th acelaşi eşti şi anii Tăi nu se
vor împuţina. Fiii robilor Tăi vor. locui · pământullor
şi seminţia lor in veac va propăşi.

Ru găciunea lui M anase, regele iudeilor


oamne, Atotţiitorule, Dumnezeul părinţilor
D noştri, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui
Iacob şi al seminţiei celei drepte a lor, Cel ce ai făcut
cerul şi pământul cu toată podoaba lor, Care ai legat
marea cu cuvântul poruncii Tale, Care ai încuiat
adâncul şi l-ai pecetluit cu numele Tău cel înfricoşă­
tor şi slăvit, înaintea CărUJia toate se tem şi tremură
din pricina atotputerniciei Tale, pentru că nimeni nu
poate să stea înaintea strălucirii slavei Tale şi nesu-
ferită este mânia urgi ei Tale asupra celor păcătoşi!
Însă nemăsurată şi neajunsă este şi mila făgăduinţei
182 RUGĂC IU N I , RÂ 'DUl ELT Ş I SLUJBE

Tale, căci Tu eş ti Domnul Cel Preaîna lt, Bun, •ode-


lung-răbdător şi Mult-milostiv, Căruia Îi pare rău
de ră utăţile oamenilor. Th, Doamne, dup ă mulţimea
bun ă tăţii Tale, a i tăgă duit po c ăinţă şi iertare celor ce
Ţi-au g reşit ş i , dup ă mul ţimea îndură ril or Tale, ai
h otă rât pocăin ţă păcă toşilor spre mâ ntuire. Aş adar
Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepţi, n-ai pus pocă­
i nţă pentru cei drepţi: pentru Avraam şi Isaac şi
Iacob, care nu Ţi-au greşit Ţie, ci ai pus pocăin ţă mie,
păcă tosului, pentru că am păcătuit mai mult decât
nisipul mării. Multe sunt fărădelegile mele şi nu sunt
vrednic a căuta şi a privi în ălţimea cerului, din prici-
na mulţimii nedreptăţilor mele. Strâ ns sunt eu cu
multe c ă tu şe de fi er, încât nu p ot să- mi ridic capul
meu şi nu am nici loc de odihn ă, pentru că Te-am
mâ niat şi am făcut ră u înaintea Ta; n-am împlinit
voia Ta, nici am p ăzit poruncile Tale, ci am pus urâ-
ciuni şi am înmulţit smintelile. Dar acum îmi plec
genunchii inimii mele, rugând bunăta tea Ta: Am
păcătuit, Doamne, am păcă tuit şi fărădelegile mele eu
le cunosc. Însă cer, rugându-Te: Iartă-mă, Doamne,
iartă-mă şi nu mă pierde în fărăd elegil e mele şi nici nu
mă osândi la întuneric sub pământ, căci Tu eşti, Dum-
nezeule, Dumnezeul celor ce se pocăiesc. Arată-Ţi
peste mine bun ătatea Ta, mântuieşte-mă pe mine,
nevredoicul, dup ă mare mila Ta, şi Te voi preaslă vi în
toa te zilele vi eţii mele. Căci pe T ine Te sl ăvesc toate
puterile cereşti şi a Ta este slava În vecii vecilor. Amin!
PAVECER N IŢA MA RE 183

Sfinte Dumnezeule..., cu trei metan ii, Preas fântă Treime..., Tatăl nos-
tr u..., Că a Ta este impărăţia ..., apoi Troparclc acestea, glasul al 6-lca:
Miluicştc-nc pc noi, Doamne, milu ieşte-ne pc noi ... , Slavă ... , Doamne,
mi.luieşte-ne pe noi ..., Şi acum ..., Uşa milostivirii deschide-o nouă ...
(caută la pag. 37-38), Doamne, miluicşte (de 40 de ori). Slavă ..., Şi
acum ..., Ceea ee eşti mai cinstită decât heruvimii..., Într u numele
Domnului, binecuvintează, Pări nte ! Preotul: Pentru rugăciunile
Sfintilor Părinţilor noştri... şi această

Rugăciun e a lui Mardarie


tăpâne,Dumnezeule, Părinte atotputernice,
S Doamne, Fiule, Unule-Născut, lisuse Hristoase
şi Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o Putere, miluieş­
te-mă pe mine, păcătos ul, şi, cu judecăţile care ştii,
mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, că
binecuvâ ntat eşti În vecii vecilor. Amin.
Veniţi să ne incbin ăm ... (de 3 ori).

Psalmul69
umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!
D Doamne, să-mi ajuti mie, grăbeşte- Te! Să se
ruşineze şi să se Înfrunte cei ce ca ută sufletul meu;
să se întoarcă Înapoi şi să se ruşin eze cei ce-mi voiesc
A

mie rele. Intoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc


mie: «Bine, bine!». Să se bucure şi să se veselească de
Tine toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să
zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: «Slăvit să
fie Domnul! ». lar eu să rac sunt şi să rman, Dum-
nezeule, ajută-m ă ! Ajutorul meu şi I zbăvitor ul meu
eşti Tu; Doamne, nu ză bovi!
184 R UGĂC IU N I , R.\.~ O UIELI ŞI SLUJ BE

Psalmull42
oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea
D mea întru credincioş ia Ta; auzi-mă întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău ,
că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăj­
maşul prigoneş te sufletul meu şi viaţa mea o calcă în
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca mor-
ţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima
mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un
pământ însetoşat. Degrab auzi -mă , Doamne, că a
slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine,
ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i nădej­
dea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am
ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că
A

la Tine alerg, Doamne. Invaţă-mă să fac voia Ta, că


Tu eş ti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpeşte pe vrăjma şii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

S
lavă întru cei de sus lui Dumnezeu, şi pe
pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudă­
mu-Te, Te binecuvântăm, închinămu-ne Ţie, s lăvi-
PAVECERN IŢA MARE 185

mu-Te, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea mare.


Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atot-
ţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, lisuse
Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne, Dumnezeule,
Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici
păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel ce ridici păca­
tele lumii. Primeşte rugăciun ea noastră Cel ce şezi
de-a dreapta Tatălui, ş i ne miluieşte pe noi. Că Tu
eşti unul Sfânt, Tu eşti unul Domn Iisus Hristos,
Întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele
Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac
şi în veacul veacului.

oamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în


D neam. Eu am zis: Doamne, miluieş te-mă, vin-
decă sufletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Tine
am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Th eş ti
Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii, întru
lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce
Te cunosc pe Tine.
" nvredniceşte-n e,
I
Doamne, În noaptea aceasta
fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat eşti,
Doamne, Dumnezeul părinţilor no ştri, ş i lăudat şi
preasJăvit este numele Tău În veci. Amin. Fie,
Doamne, mila Ta spre noi precum am nădăjduit întru
Tine. Binecuvântat eşti, Doamne, Învaţă-ne îndrep-
tările Tale. Binecuvântat eşti, Stăpâne, înţelepţeşte-ne
cu Îndreptările Tale. Binecuvâ.ntat eşti, Sfinte, lumi-
nează- n e cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este
186 RUGĂCIU~l , RÂNDUIELI ŞI SLUJBE

in veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vede-


rea. Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie
slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Apoi se zice Canonul de dnd al sfântului sau al Născătoa rci de
Dumnezeu.
Iar după sf:îrş itul canonului se cântă: Cuvine-se cu adevărat ...,
Sfmte Dumnezeule..., Prcasfântă Treime ..., Tatăl nostru ..., Că a Ta este
împărăţia ...

Apoi încep stra ndc să cântc lin şi rar, pc glusul al 7-lca:


Doamne al puterilor, frl cu noi, că pe altul, afară de Tine,
ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, milu-
ieşte-n e pe noi (de două ori, fără stih).

Apoi se cântă însoţit de s tih.


Stih: Lă udaţi pc Domnul intru sfinţii Lui, lă udaţi-L pe El întru tă ria
puterii Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Lăud aţi-L pc EI întru puterile Lui, liiudaţi-L pc El după
mulţimea slavei Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă, lăudaţi-L pc El ln psaltirc
şi alăută.

Doamne aJ puterilor...
Stih: Lăudaţi-L pc El in timpane ş i in horă, lă uda ţi- L pc El in strunc
şi în organe.

Doamne al puterilor...
Stih: Lău daţi-L pc El in chim vale bine răsunătoa re, lăud :1 ţi-L pc El
in chimvale de strigare. Toată sutlarca să laude pe Domnul.
PAVEC ERNIJA MARE 187

Doamne al puterilor...
Stih : Lăudati-L pe Domnul într u sfinlii Lui, lă ud ati-L pe El întru
tăria puterii L ui.
Doamne al puterilor...
Slavă ...,

Doamne, de n-am avea pe s finţii Tăi rugători şi bun ătatea


Ta milostivindu-se spre noi, cum am îndrăzni, Mântuitorule,
a Te lăud a pe Tine, pe Care Te bin ecu vintează neîncetat
îngerii? Ştiutorul inimilor, iartă sufletele noastre.
Şi acum ..., al Niisciitoarci d e Dumnezeu:
Multe sunt mulţimile greşelilor mele, Născătoare de ·
Dumnezeu. La tine am scăpat, curată, mântuire trebuindu-mi.
Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi
Dumnezeului nostru să-mi d ăruiască iertare de relele ce am
făcut, ceea ce eşti una binecuvântată.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieţii


mele, nu mă lăsa pe mine. Ajutorului omenesc nu mă încre-
dinţa, ci singură m ă sprijineşte şi mă miluieşte.

Şi aceasta, a N iis căto a rei de Dumnezeu:


Toată nădej dea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzeşte-mă sub acoperă m â ntul tău.

Doamne, miluieşte (de 40 de ori). Cel ce în toată vremea şi în tot cea-


sul ... (caută la pag. 33). Doamne, miJuicşte (d e 3 ori). Slavii ..., Şi acum ... ,
Ceea ce eşti m ai cinst it ii decât heruvim ii... , Întru numele Domnului...
Preotul: Dumnezeule, milostiveştc-Te spre noi... Iar fi ecare, stând
puţin, zice intru sine rugăciun ea Sfântului Efrcm Sirul : Doamne şi
Stăpânul vieţii melc... , aşa cum s-a a ră tat la .Yliczouoptica elin toate
z ilele (ca ut ă la pag. 34). Apoi: Sfinte Dumnezeu le..., Pr easfâutii
Treime... , Ta tăl nostru ... , Cii a Ta este împărăţia ..., Doamne, miluicştc
(de 12 ori). Ş i această
188 RUGĂCIUNI, RÂNDU IELI ŞI SLUJBE

Ru găciun e
de cerere
către Preasfânta de Dumnezeu Născătoa rea
Facere a lui Pa vel :vlonahul din Mâniistirc11 Făc ă toarc i de bine.

N
epătată, neîntinată, fără prihană, Preacurată
Fecioară, a lui Dumn ezeu Mireasă, S tăpână ,
care pe Dumnezeu-C uvântul cu oamenii, prin
preas lăvită na şterea ta, L-ai unit şi firea cea
lepădată a neamuJuj nostru cu cele cereşti ai împre-
unat-o; ceea ce eşti singură năd ejdea celor fără de
nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata folositoare
celor ce aleargă la tine şi tuturor creştinilor scăpare; ·
nu te scârbi de min e, cel păcătos şi întinat, care, cu
urâte gânduri ş i cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot
netrebnic m-am făcut şi, prin lene dulceţilor vieţii,
cu voia rob m-am făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica
iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de
oameni milostiveş te-te spre mine, păcăto s ul şi înti-
natul, ş i primeşte rugă ciun ea mea, ce se aduce ţie
din buze necurate; iar pe Fiul tă u şi Stăpânul nostru
ş i Domnul, cu îndrăznirea ta ca o Maică cuprinzând,
roagă-L să-mi deschidă şi mie milostivirile cele
iubitoare de oameni ale bunătăţi i Sale! Ş i, trecând
greşelile mele cele n enum ă rate, să m ă întoarcă la
pocăinţă şi lucrăto r poruncilor Sale iscusit să mă
arate. Şi fii lân gă mine pururea ca o milostivă,
milosârdă şi iubitoare de bine. Întru această viaţă de
acum, ca ldă folositoare ş i ajutătoare, n ăvă liril e po-
PAV EC ERN IŢA MARE 189

trivnicilor oprindu-le şi la po căinţă indreptându-mă.


Şi, în vremea i eş irii mele, ti călo sul meu suflet
p ăz indu-1 ş i întun ecatele chipuri ale viclenilor
diavoli departe de acesta izgonindu-le. Şi, În ziua
infricoş ăto arei jud ecăţ i , de munca cea veş nică
izbăvindu-mă şi slavei celei n egrăite a Fiului tă u şi
Dumnezeului nostru moştean pe mine a rătându-mă .
Pe care să o şi dobâ ndesc, Stăpâna mea, Preasfântă
de Dumnezeu, Născăto are, prin mijlocir ea şi spriji-
nul tău . C u harul şi cu iubirea de oameni ale Unuia-
N ăscut Fiului tău, ale Domnului şi Dumnezeului şi
Mintuitorului nostru lisus Hristos, Căruia se cuvin e
toată slava, cinstea şi în chinăciun ea, împre ună cu
Cel fă ră d e început al Lui Pă rinte şi cu Preasfâ ntuJ
şi Bunul ş i de viaţă făcă torul Duhul Lui, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea
către Domnul nostru Iisus Hristos
Facer e a lui Antioh Monahul Pandeclul.

Ş
i ne d ă no u ă, Stă pân e, celor ce mer gem spre
somn, o dihnă trupului ş i sufletului; ş i n e
p ăzeşte pe noi de intunecatul somn al p ăca tului şi de
toa tă intunecata şi cea de noapte p atimă a dulceţii.
Co nte n eşte în tă râtă ril e patimilor, stinge săgeţil e
viclea nului cele aprinse, cele pornite asupra noas-
tră cu vicl eş u g. Zburdă ril e trupului nostru le poto-
l eş te ş i tot gâ ndul nostru cel p ă mânt esc ş i trupesc
190 RUGĂCIUN I , RÂND UIE LI $1 SLUJBE

adoarme-1. Şi ne dăruieşte nouă, Dumnezeule, minte


deşteaptă, cuget curat, inimă trează , somn uşor şi de
toată nălucirea satanei nestrămutat. Scoală-ne pe noi
în vremea rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi
pomenirea judecăţilor Tale întru noi nestricată
având-o. Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne
dăruieşte, ca să cântăm şi să binecuvântăm şi să
slăvim preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău nume,
al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi
pururea şi in vecii vecilor. Amin.
Preaslăvită pururea Fecioară binecuvântată, de
Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la
Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cere să mântuiască
prin tine sufletele noastre.
Ru găciun ea Sfântului Joanichie

N
ădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este
Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt,
Treime Sfântă, slavă Ţie.
Thată nădejdeamea sp·re tine o pun, Maica lui
Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.
Preotul, numai în primele cinci 7.ilc din sliptă mâna î ntâ i a Postului
Mare, îm bracă fclonul, deschide sfintele uşi şi citeşte Evanghelia
rânduită, apoi închide uşile şi dezbracă sfita. Urmează otp ustul.
Preotul, d in fa ţa sfintelor uşi : S l'avă Ţi e Hr istoase Dumne.zeule...
Cântăretu l: Slavă ..., Şi acum ..., Doamne miluieşte ..., (de trei ori),
Părinte binecuvintează; iar noi, toji, ne plecăm la pă mânt şi preot ul, tot
in genu nchi, cu faţa la ap us, zice cu glas mare această:
Ru găci une

S
tăpâne Mult-milostive, Doamne, Iisuse
Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciu­
nile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu
PAVECF.RN IŢA MARE 191

Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea


cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele
cinstitelor cereştilor puteri celor fără de trupuri;
pentru rugăciunile cinstitului, măritului prooroc
Inaintemergătorului şi Botezătorului Ioan ; ale
sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale
sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici;
ale preacuvioşilor şi purtătorilor de Dumnezeu
părinţilor noştri; ale Sfinţilor şi drepţilor dum-
nezeieşti părinţi Ioachim şi Ana şi ale tuturor
sfinţilor Tăi, bineprimită fă rugăciunea noastră;
dăruieşte-ne iertare de greşelile noastre; acoperă­
ne cu acoperământul aripilor Tale; izgoneşte de la
noi pe tot vrăjma şul şi pizmaşul; împacă viaţa noas-
tră; Doamne, miluieşte-ne pe noi şi lumea Ta şi mân-
tuieşte sufletele noastre, ca un bun şi de oameni
iubitor.
Apoi, făcând cel ma i ma re mcta nic pâ nă la piim:înt, zice că tre fraţi
sn u că tre c redincioşi:
Bin ecuvântaţi şi mă iet·tati pe mine, păcătosul.

Iar fraţ ii (cred incioşii)

Dumnezeu să te ierte, părinte s finţite.


Preo tul se in toarce cu fa ţ a ciitrc Răsă rit şi :ricc: Sii ne ru gam pen-
tru ... şi cclclaltc, după cum s-a arătat la :vtic.w noptica din tO;llc zilele
(pag. 39-40); ş i după fieca r e stih se ciin t ă: Doamne, miluicşte. Iar la
urm ă cel m ai mare zice: Pentru ru găciunile Sfinţilo r Părinţilor
noştri ...
192 RUGĂCI UNI , RÂN DUIELI ŞI SLUJBE

Şi încep fr atii sau crcdincio~ii, de-a d reapta şi de-a shînga, cite doi, pc
râ nd, a face metanii ş i a cerc ierlurc de la cel mu i mll re, zicând fiecare:
Binecu vintează, părinte sfin ţite, şi mă iartă pe mine,
păcătosul.

Iar cel mai mare stil in mijlocul bisericii, până ce toli fralii termină
de :t-şi lull iertarea de la el.
Iar când merg în chilii, mOnllhii (ş i rnirenii mergând acasă) r ostesc
această

Rugăciune

S
lăbeşte , lasă, iartă ,
Dumnezeule, greşelile
noastre cele de voie şi cele fără de voie, cele cu
fapta şi cu cuvântul, cele cu ştiinţă ş i cele cu neşti­
inţă, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu
gândul. Toate le iartă nouă , ca un bun şi de oameni
iubitor.
e cei ce ne urăsc pe noi ş i ne fac strâmbătate
P iartă-i , Doamne. Celor ce ne fac bine fă-le bine.
Fraţilor ş i rudeniilor noastre dăruieştc-l e cererile
cele către mântuire şi viaţă veşnică. Pe cei ce sunt
întru n eputinţă cercetează-i şi vindecare dăruicşte-l e.
Pe cei de pe mare ocârmui eşte-i. Cu cei călători
împreună călătoreşte. Pe cei din văzduh ocroteşte-i.
Celor ce ne slujesc ş i ne milui esc pe noi iertare
păcatelor dăruieşte- l e. Pe cei ce ne-au cerut nouă ,
nevrednicilor, să ne ru găm pentru dân şii milui eşte-i,
după mare mila Ta. P o m eneşte, Doamne, pe cei
mai dinainte adormiţi, părinţii şi fraţii no ş tri , ş i - i
odihneşte und e lumin ează lumina feţ ei Tale.
PAVECER 11TA MA R E 193

Pomeneşte, Doamne, pe fraţii noştri cei din neca-


zuri şi-i izbăveşte de toată primejdia. Pomeneşte,
Doamne, pe cei ce aduc daruri şi fac bine in sfintele
Tale biserici şi le dă lor cererile cele către mântuire
şi viaţă veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi,
smeriţii, păcătoşii ş i nevrednicii robii Tăi, şi lumi-
nează mintea noastră cu lumina cunoştinţei Tale şi
ne indreptează pe calea poruncilor Tale. Pentru
rugăciunile Preacuratei Stăpâ.nei noastre, Născă­
toarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, şi
ale tuturor sfinţilor Tăi, că binecuvântat eşti în vecii
vecilor. Amin.
PAVECERNIŢAMICĂ

După ce preotul dâ binecuvintarea, cu cpitra hilul pc grumaz, din fala


uşilor impării tcşti, cu dvcra inch.isă, se zice: Împărate ceresc..., Sfmte
Dumnezeule..., Preasffintii Treime..., Tatăl nostru ..., Că a Tn este împiiră­
ţia ..., Doamne, miluieştc (de 12 ori), Slavă ..., Şi acum ..., Vcnili sii ne închi-
năm ... (de 3 on). Preotul intră in sfiintul altar. Apoi psalmui SO: Miluicştc-m ii,
Dumnezeule... (caută la pag. 12).

Psalmul 69
u m n ezeule, spre a jutorul m eu ia a minte!
D Doamne, să-mi ajuţi mie, grăbeşte-Te! Să se ru-
şineze şi să se înfrunte cei ce caută sufletul meu ; să se în-
toarcă înapoi şi să se ruşin eze cei ce-mi voiesc mie rele.
Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: «Bine,
bine!». Să se bu cure şi să se veselească de T ine toţi cei ce
Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce
iubesc mântuirea Ta: «Slăvi t să fi e Domnul!». Iar eu
PAVECERNITA MI CĂ 195

sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul


meu şi Izbăvitorul meu eşti Th; Doamne, nu zăbovi!
P salmul 142
oamne, auzi rugăci1llnea mea, ascultă cererea
D mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă intru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău ,
că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu ş i viaţa mea o
calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc În întuneric
ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi
inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un
pământ insetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a
slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine,
ca .să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i
nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la
Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii
mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia
Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să
mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viată. Întru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.
196 RUGĂCIU N I, RÂ:WUIELI $ 1 S LUJBE

S
lavă întru cei de sus lui Dumnezeu ş i pe pământ
pace, între oameni bun ă voire. Lăudămu- Te,
bine Te c u vântă m , în chin ă mu- n e Ţi e, s lăvimu-Te,
mulţumim Ţi e, pentru slava Ta cea m a re. Doamne,
Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorulc,
Doamne, Fiule, U nule-Năs cut, !isuse Hristoase ş i
Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielu ş elul lui
Dumn ezeu, F iul Ta tă lui , Cel ce ridici păcatel e lumii,
miluieşte-n e pe noi, Cel ce ridici pă ca tele lumii. Pri-
meş te rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui, şi ne miluieşte p e noi. Că Tu eşti unul Sfânt, Tu
eşti unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu
Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi
lăuda numele Tă u în veac şi în veacul veacului.

oamne, scă pare Te-ai făcut n o u ă în neam ş i în


D neam. E u am zis: Doamne, milui eşte-mă , vin-
d ecă sufletul m eu, că . am greş it Ţie. D oamne, la T ine
am scă pa t, învaţă-m ă să fac voia Ta, că Tu eş ti
Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vi eţii , întru
lumina Ta vom vedea lumin ă. T inde mila Ta celor ce
Te cunosc pe T ine.
"' n v redniceşte-n e,
I
Doamne, în noaptea aceasta
fă ră de păca t să ne p ăzim noi. Binecuvântat eş ti ,
Doa mn e, Dumnezeul p ărin ţil o r n oştri , şi l ă ud a t şi
preas l ăv it este numele T ău î n veci. Amin . F ie,
Doamne, mila Ta spre noi, precum am n ă d ăjduit
întru Tin e. Binecuvânta t eşti , Doamne, învaţă -n e
îndreptă ril e Ta le. Binecuvântat eşti , Stăpân e, înţe-
PAVECERN IŢA 1\'TICĂ 197

lepţeşte-ne cu îndreptările
Tale. Binecuvântat eş ti ,
Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne,
mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le
trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă , Ţie se cuvine
cântare, Ţie slavă se cuvine, Tatălui şi Fiului şi Sfân-
tului Duh, acum ş i pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
C red într-unul Dumnezeu ... (caută la pag. 31)
Apoi Canonul din Canoanclc Născătoarci de Dumnezeu, al glasului
de rând, sau Canonul sfll.ntului din acea zi. Iar după sfârşitul
Canonului, se cântă: Cuvine-se cu adevă rat..., Sfinte Dumnezeule... ,
P rcasfânt ii Treime..., Tatăl nostru ..., Cii a Ta este impărăţia ... Apoi se
citeşte Troparul zilei, al hram ului sfântului şi celelalte.
Iar dacă este hramullui Hristos sau al Născătoarci de Dumnezeu, se
citesc întâi al hram ului şi al zilei. Apoi aceste Tropare, glasul al4-lca:
Dumnezeul p ărin ţilor n oştri, Care faci pururea cu noi
după blândeţile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, pentru
rugăciunile lor, în pace ocârmui eşte viaţa n oastră.

Cu sângiurile mucenicilor Tă i, celor din toată lumea, ca ş i


cu o p orfiră şi cu vison, Biserica Ta împodobită fiind,
printr-inşii s trigă către Tin e, Hristoase, Dumn ezeule:
Poporului Tău trimite-i îndurările Tale, pace obştii Tale
dăruieşte şi sufletelor noastre mare milă.

Slavă ...,

Cu s finţii od ihn eşte, Hristoase, sufletele ado rmiţilor


robilor Tăi, unde nu este durer e, nici întristar e, nici suspin,
ci viaţă fără de sfârşit.
Şi acum ..., al :'olăscătoarri de Dumnczrn:
Pentru ru găci unil e
tuturor s finţilor, D oamne, ş i ale
Nă scătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-n e-o nouă şi ne
miluieşte pe noi, ca un îndurat.
198 R U GĂC IUN I , Ri\~DUIELJ ŞJ SLUJ BE

Vineri scara, troparul Thtu r or Sfintilor, glasu l al 2-lca :


Apostolilor, mucenicilor, proorocilor, ierarbilor, cuvioşilor
şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta ş i credinţa aţi păzit,
îndrăznire având către Mântuitorul, pe Acela, ca pe un bun,
rugaţi-L pentru noi, să m â ntuiască, rugămu-vă, sufletele
noastre.
S lavă ...,

Cu sfinţii odihn eşte, Hristoase ... (caută ma i sus).

Şi acum ..., a l l'\ăsciitoa rci de Du mnezeu:


Ca o pârgă a firii, Ţie, Să ditorului făpturii, lumea Îţi
aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu mucenici; pen-
tru ale căror rugăciuni, în pace adâncă Biserica Ta, o
păzeşte, pentru Născătoarea d e Dumnezeu, Mult-milostive.
Iar Sâm bătă scara, Co nd acul glasului de nî11d; la p raznicele
împă răteşti (când nu se face priveghere) sa u la slint ii mar i, se zic
Co ndacclc lor. Doamne, miluieşte (de 40 de ori). Cel ce î n toată vremea
şi în tot ceasul..., Doa mne, miluicştc (de 3 ori). Slavă ..., Şi ac um ... , Ceea
ce eşti mai cinstită ..., Întru num ele Domnului, binecuvintează, Părinte !
Pr eo tu l: Pentru rugăciunile Sfin t ilor Părinţilor noştri... Şi indată
r ugăciun ea d e cerer e către Sfân ta d e Dum neze u Născătoa rea :
Nepătată, neîntinată, nestricatii ... (ca u tă la pag. 188).

Ş i rugăciunea căt re Domnul nost r u Iisus Hristos: Şi ne dă nouă,


Stăpâne ... (caută la pag. 189).
După aceasta, otpustul şi obiş nuita ier tare.
A ceastă Pavecernită mică se citeşte peste tot an ul neschimb at, iar î n
Postul Mare, Sâmbătă şi Duminică scara, cu exce pţia Sâmbctci ma ri. În
săptămâna l u minată , este î nloc uită cu Cras urilc Paş tilo r.
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

După obişnuitul inceput, ca şi la Rugăciunile diminctii, se zice: Slavă


Ţie, Dumnezeul nostru ... , Îm părate cer esc..., Sfinte Dumnezeule...,
Prcasfântă Treime..., Tatăl nostru ..., Că a Ta este împărăţia ... Apoi Tropa-
relc acestea, glasul al 6-lea: Miluicşte-ne pc noi, Doamne, milu icşte-nc pc
noi..., Slavă ..., Doamne, miluieşte-ne pe noL.., Şi acum ..., Uşa milostivirii
deschidt.'-0 nouă... (caută la pag. 37-38). Doamne, miluicşte(dc 12 ori). Apoi

Rugăciunea întâi, a Sfântului Macarie cel Mare,


către Dumnezeu-Tatăl

umnezeule cel veşnic şi împărate a toată făptu­


D ra, Cel ce m-ai Învrednicit a ajunge până în acest
ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut În această zi, cu
fapta, cu cuvântul şi cu gâmdul; şi curăţeşte, Doamne,
smeritul meu suflet de toată întinăciun ea trupului şi a
sufletului. Şi-mi dă, Doamne, in această noapte, a trece
somnul in pace ca, sculându-mă din ticălosul meu
200 R UGĂCIU~ I . RÂNDUJF.LI ŞI SLUJB E

aşternut, bine să plac preaslantului Tău nume în toate


zilele vieţii mele şi să calc pe vrăjmaşii cei ce se luptă
cu mine, pe cei trupeşti şi [pe cei fără de trup. Şi mă
izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşa rte, care mă
întinează, şi de poftele cele rele. Că a Ta este împă­
răţia, puterea şi slava, a Tatălui ş i a Fiului şi a Sfân-
tului Duh, acum şi pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
Rugăciun ea a doua, a Sfântului Antiob,
că tre Domnul nostru Iisus Hristos

A
totţiitorule C uvinte al Tatălui, Însuţi fiind
desăvâ.rşit, Iisuse Hristoase, pentru multă
milostivirea Ta, nu Te dezlipi de min e, robul Tău, ci
odihneşte intru mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti
Păstor bun al oilor Tale. NUJ mă da ispitei şarpelui, nici
nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânţa putrejunii
este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia
ne închinăm, Împărate sfinte, Iisuse Hristoase,
păzeşte-mă in timpul somnului cu lumina cea neîn-
tunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfinţit
pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, ş i mie, nevrednicu-
lui robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu.
Luminează mintea mea cu lumina înţelegerii sfintei
Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii
Tale, inima mea cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu
cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu sm erenia
Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuviincioasă, spre
a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al
Tău Părinte şi cu preasfântul Duh în veci. Amin.
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ 201

Rugăciunea a treia, către Sfântul Duh


oamne, Împărate ceresc, Mângâietorule,
D Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine,
păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie,
nevrednicului, toate câte am g reşit Ţie astăzi ca un
om, şi nu numai ca un om, ci şi mai rău decât necu-
vântătoarele, păcatele mele cele de voie şi cele fără
de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tine-
reţe şi din obiceiul cel rău ş i care sunt din voia cea
slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele
Tău , ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva
am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea,
sau am mâhnit, sau de ceva m-am mâ niat, sau am
minţit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac
a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am
mâhnit, sau m-aro sfădit, sau pe cineva am osândit,
sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-aro mâniat,
sau, stând la rugăciun e, mintea mea s-a îngrijit de
vicleniile acestei lumi, sau răzvră tire am cugetat, sau
prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte
am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe
străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau
ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu
am râs, iar păcatele mele sunt n enumărate, sau de
rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am
făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai
mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne
ş i Facătorul meu , pe mine, leneş ul şi nevrednicul
202 RUGĂ C IU ~I, RÂNDUIELJ ŞI SLUJ BE

robul Tău , şi mă u şurează şi m ă sl o b ozeş te ş i mă


iartă , ca un bun şi de oameni iubitor. Ca in pa ce să
mă culc şi să dorm eu, păcătos ul şi necuratul şi
tică los ul, şi să mă Închin şi să cânt şi să preaslăves c
preacinstit numele Tă u , împreună cu al Tatălui şi cu
al Unuia -Nă scut Fiului Lui, acum ş i pururea ş i În
vecii vecilor. Amin.
Ru găciun ea a patra
oamne, Dumnezeul nostru, or ice am greş it în
D ace a s tă zi cu cuvântul, cu fapta şi cu gândul,
ca un bun ş i iubitor de oameni, ia rtă-mi . Somn cu
pace şi fără mâhnire d ărui eşte-mi. Pe ingerul Tă u
cel apărător îl trimite să m ă acopere şi să m ă
p ăzească de tot ră ul. Că Tu eşti p ăzi to rul sufletelor
şi al trupurilor noastre şi Ţie s l avă în ăl ţă m , Ta tălui
şi Fiului ş i Sfântului Duh, acum ş i pur urea şi in vecii
vecilor. Amin.
Ru găciun ea a cincea
oamn e, Dumnezeul n ostru, în Car e am cr ezut
D şi al C ărui nume mai vârtos decât tot numele
il ch emăm, d ă-n e n o u ă iertare sufletului şi trupului,
celor ce mergem spre somn; păzeşte-n e de toată nă lu­
cirea ş i, fără Întunecată dulceaţă , potoleşte p ornirea
poftelor, stinge aprinderea zburdă rii trupeşti şi ne dă
in curăţi e a vieţui cu lucrurile ş i cu cuvintele, ca,
dobândind viaţă cu fapte bune, să nu că dem din binele
Tău cel fă găduit, că binecuvântat eşti in veci. Amin.
RUGĂCIUNILE DE SEA RĂ 203

Rugăciunea a şasea, că tre


Sfânta Născătoare de Dumnezeu

P
reacurată şi bin ecuvântată
.d e Dumnezeu
Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului
Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru
spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile Tale, mă
îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii
mele fără de prihană să o trec şi pentru tine raiul să
dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoa re, care
eşti una curată şi binecuvântată.

Rugăciun ea a şaptea, către


sfântul înger, păzitorul vieţii

"' ngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi


I acoperitorul sufletului şi al trupului meu ,
iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de
toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă
izbăveşte, ca să nu mânii cu nici un păcat pe
Dumnezeul meu; şi te roagă pentru mine, păcătosul
şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii
şi milei Preasfintei Treimi ş i Maicii Domnului meu
Iisus Hristos şi tuturor s finţilor. Amin.
Condacul Născătoarci de Dumneze u, glasul al 8-lca:

Apărătoare Doamn ă , pentru biruinţă mulţumiri, izbăvin­


du-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoa re de Dumnezeu, noi
robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăp â nire nebiruită, izbăveşte-n e
din toate nevoile, ca să strigă m ţie: Bucură-te, Mireasă,
pururea fecioară.
204 RUGĂCIU:'\1, RÂI'\DUrELl ŞJ SLUJBE

F ecioară, care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu


Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru,
primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dum-
nezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru
tine, sufletele noastre.
T oată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzeşte-mă sub acoperământul tău.
D e Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vede-
rea pe mine, păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de
folosinţa ta, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu, şi mă
miluieşte.

Rugăciunea Sfântului Ioanichie

N
ădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este
Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt,
Treime Sfântă, slavă Ţie.
Apoi: Cuvine-se cu adevărat. •., Sla vă ..., Şi acum ... , Doamne,
miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează! Preotul otpustul mic:
Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru •.. (vezi p. 39); iar dacă nu eşti
preot, să zici:
Doamne, Ususe Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor
părinţilor noştri şi ale tuturor sfintilor, mântuieşte-mă pe
mine, păcătosul.

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin


(Aceasta să o zici arătând spre patul tău)

S
tăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi
va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai lumi-
na cu ziua ticălosul meu suflet? Iată, groapa îmi zace
înainte şi iată, moartea îmi stă înainte. De judecata
Ta, Doamne, mă tem şi de chinul cel fără de sfârşit;
RUGĂClUNlL E DE SEARĂ 205

iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul,


Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata
Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi pe sfântul
inger, păzitorul meu. Ş i ş tiu , Doamne, că nu sunt
vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de
toată osânda şi chinul. Ci, rogu-Te, Doamne, mântu-
ieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că, de vei
mântui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui
pe cel curat, nu-i nici o minune, că sunt vrednici de
mila Ta, ci spre mine, păcătos ul, să faci minuni cu
mila Ta; intru aceasta să arăţi iubirea Ta de oameni,
ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea şi milos-
tivirea Ta cea veşnică, ci, precum voieşti, tocmeşte
pentru mine lucrul.
Apoi cu închinăciunc până la pământ. zi:

Mă închin Ţie, Preasfâ ntă eşti


o Fiinţă de
Treime, Care
viaţă făcătoare şi n edespărţită: Părinte şi Fiule şi Duhule
Sfinte; cred întru Tine şi Te mărturisesc şi Te slăvesc; Îţi
mulţumesc şi Te laud, Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog:
Miluieşte-mă pe mine, nevr ednicul robul Tău, pentru
numele Tău (de trei ori).
Mă închin ţie, Preas fântă Născătoa re
de Dumnezeu, care
ai arătat n ou ă lumina cea adevă r a t ă cu n aşte rea ta,
împărăteasa cerului şi a p ămâ ntului, năd ejdea celor fă ră de
năd ejd e, ajutătoarea n ep u tincioşil or ş i împ ăca rea cu
Dumnezeu a tuturor p ăcătoşilor. Tu m ă acoperă şi mă apără
de toate nevoile şi împres urăriJe sufleteş ti ş i trup eşti. Şi te
rog să-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugăci uni (o
lnchi năciu ne).
206 RUGĂCJUNI, RÂNDUJELI Ş I SLUJBE

Preasfâ n tă Stăpâ nă de Dumnezeu Născă toa re, prim eşte


această puţină ru găciun e şi o du Fiului tău şi Dumnezeului
nostru, ca s ă m ântu iască şi să lumineze, pentru tine, sunetele
noastre (o închinăc iune).
Toate pu terile cereşti: Scaunele, Domniile, Începătoriile,
Stăpâ niile, Puterile, Heruvimii, Serafimii, Arhanghelii ş i
Îngerii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul (o
închinăciune).

Sfinte şi mare Proorocule Ioane, Înaintemergătorule şi


Botezăto rule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos şi
ai luat îndrăzneal ă către Stăpâ nul, roagă-te p entru mine,
păcătosul, ca să mă mântuiesc cu ru găci unil e tale (o
închinăciunc) .

Sfinţilo r ai lui Dumnezeu:Apostolilor, proorocilor, muce-


nicilor, arhiereilor, postitorilor, temătoril or de Dumn ezeu,
drepţilor, locuitodlor în pustie, călu gă rilor, patriarhilor şi
toţi sfinţii, care aţi p ăti mit pentru Hristos ş i aţi câş tigat
îndrăzneală către Stă p ân ul, ru gaţi-vă pentru mine, p ăcă­
tosul, ca să mă mântuiesc cu ru găci unile voastre (o
inchiniiciunc) .
Sfin te Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie,
de Dumnezeu cuvântătorul, ş i cu fă că to rul de minuni,
Nicolae, cu toţi s fin ţii începăto ri ai p reoţi ei , aju taţi-mi ş i
miluiţi-m ă cu ru găci unile şi ajutorul vostru (o închinlici une).

Toate stiutele fem ei: mironosiţe, mucenicc, temătoare de


Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit Mântuitorului Hristos
cum se cuvine, rugaţi pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul
(o i nchinftciunc).
Cea nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei ş i de
via ţă făcătoarei Cruci a Domnului, nu m ă l ăsa pe mine,
RUGĂCfUNTLE DE SEARĂ 207

p ăcătosul, ci mă ap ără de toată ispita cea trup ească şi


suflete ască (o închiniiciune) .

Preacura tă Stăp ân ă, de Dumnezeu Născă toare, n ădejdea


tuturor c reştinilo r, pentru că altă îndrăzneală şi n ădej d e nu
am, fără numai pe tine, ceea ce eş ti cu totul n evinova tă ,
S tăpân a mea şi Do a mn ă, de Dumnezeu Năs cătoare, Maica
lui Hristos Dumnezeului m eu, pentru aceea mă rog:
Miluieşte-mă şi m ă izb ăveşte de toate r ăutăţile mele şi roagă
pe milostivul tău Fiu şi Dumnezeul meu ca să miluiască
ticălosul meu suflet ş i să mă izbăvea scă de veşnicele chinuri
şi s ă mă în vrednicească împără ţiei Sale (o inchi niiciune).

Sfinte îngere, p ăzi torul meu, acope ră- m ă cu aripile


bunătăţii tale şi izgoneşte de la mine toată lucrarea cea r ea a
diavolului şi roagă pe Dumnezeu pentru mine, p ăcă tosul.
Şi apoi, vrând sii le aşezi pe aşternut, zi aceasta :
Lum inează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu
cândva să adorm într u moarte, ca nu cândva să zi că
vrăjmaşul meu: Întăritu-m-am asupra lui.
Sl avă ...,

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin


mijlocul a multe curse; i zb ăveşte-mă de dânsele şi mă mân-
tuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acu m..., all'\ăsciitoarci de Dumnezeu:

Pr·ea m ă rită Maică a lui Dumn ezeu, care eşti mai s fâ ntă
decât sfinţii îngeri, neîncetat te cântă m cu inima şi cu gura,
m ărturisind că tu eşti de Dumnezeu Născă toare, căci cu
adevă rat ne-ai n ăscu t n ou ă pe Dumnezeu intrupat şi te rogi
neîncetat pentru sufletele noastre.
208 RUGĂCJUNJ , RÂI'iDU I EIA ŞJ SL UJBE

Apoi să-ţi sitruţi crucea ta şi să faci semnul Sllntei Cruci pc locul


unde vrei sii te c ulci, de la cap până h1 picioare, aşijderca şi spre toate
laturile, griiind

Rugăciun ea cinstitei Cruci

S
ăînvie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii
Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe
DânsuJ. Să piară cum piere fumul; cum se topeşte
ceara de faţa focului, aşa să piară diavolli de la faţa
celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu
semnul crucii şi zic cu veselie: Bucură-te, preacin-
s tită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, care
alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a răstignit pe
tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorât
la iad şi a călcat puterea diavolului ş i te-a dăruit
nouă pe Tine, cinstită Crucea Sa, spre alungarea a
tot pizmaş ului. O, preacinstită ş i de viaţă făcătoare
Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă
Fecioa ră, Născătoa re de Dumnezeu, şi cu toţi sfinţii
în veci. Amin.
Din Pateric, cuvântul al 4-lca.
Apoi, făcându-ti sem nul Crucii şi cu rugăciunea in g ură adormind,
gândcştc-tc la :t.iua judecăţii, cum vei sta inaintea lui Oumnc1.cu.
BINECUVÂNTĂRILE ÎNVIERII
Ce se cântă după: Fericiti cei fără prih a n ă ..., în toate duminicile de
peste an.

Glasul al 5-lea:
La fiecare tropar, se zice:
Binecuvintat eşti, Doamne, învaţă-ne pc noi îndrcptările Tale.
oborul îngeresc s-a mirat văzându-Te pe Tine între cei
S morti socotit fiind, ş i puterea morţii , Mântuitorule,
stricând, şi împreună cu Tine pe Adam ridicându-1, şi din iad
pe toţi slobozindu-i.
Binecuvânta! eşti, Doamne ...
Pentru ce miruri, din milostivire, cu lacrimi amestecaţi , o,
uceniţel or? Îngerul, cel ce a s trălucit la mormânt, a zis
mironosiţelor : Vedeţi, voi, groapa şi înţelegeţi eli Mântu-
itorul a inviat din mormânt.
210 R UGĂCIUNI, RÂNDUTELI Ş I SLUJ BE

Binccuvântat eşti, Doamne ...


Foarte de dimineaţă , miron osiţele au alergat la mormi n-
tul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul şi a zis:
Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi ; ci Apostolilor
spun eţi Învierea.
Binecuvântat eşti, Doamne ...
M iro n osiţele
femei, cu mi ruri venind la groapa Ta,
Mântuitorule, au plâns; iar îngerul că tre d ânsele a grăit,
zicând: Pentru ce socotiţi pe Cel viu cu cei m orţi? Căci, ca
un Dumnezeu, a înviat din mormânt.
Slavii ..., al Trei mii:
Î ncbin ămu -n e Tată lui şi Fiului Acestuia şi Duhului celui
Sfânt, Sfintei Treimi, intru o fiin ţă , cu serafimii strigând:
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Doamne.
Şi acum... , al Născiitoarei de Dumnezeu:
Pe D ătăto rul de via ţă născându -L, Fecioa r ă, de p ăcat pe
Adam l-ai mântuit şi bucurie Evei, în locul într istă rii , i-ai
dă ruit, şi pe cei căzu ţi din viaţă i-a îndreptat la aceeaş i Cel
ce S-a intr upat din tine, Dumnezeu şi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeule {de trei ori).
BINECUVÂNTĂRILE MORŢILOR
Ce se cântă sâmbătă după Fericiţi cei fără prihană ..., lu înmor-
m:ântări sau la parastase, glasul al S-tea:
La liccarc tropar se 1.icc:
Binecuvânta! eşti, Doamne, învaţă-ne pc noi indreptările Tale.
.
eata sfinţilor a aflat izvorul vieţii şi uşa r aiului; să aflu
C şi eu calea prin p ocăinţă . Eu sunt oaia cea pierdută,
cheamă-mă, Mântuitorule, şi mă mântuieşte .

Binccuvântat eşti, Doamne...


Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu aţi mărturisit şi aţi fost
junghiaţi ca nişte miei, ftind mutaţi la viaţa cea neîmbătrâni­
toare şi pururea veşnică, sfinţilor; Aceluia cu de-adinsul, mu-
cenicilor, vă rugaţi, să ne dăruiască nouă dezlegare datoriilor.
Binecuvântat eşti, Doamne...
Cei ce aţi umblat pe calea cea strâmtă şi cu chinuri, toţi,
care în viaţă crucea ca un jug aţi luat şi Mie Mi-aţi urmat cu
212 RUGĂCIU ·1, RÂNDUIELI Şl SLUJBE

credinţă, veniţi de luaţi darurile, care am gă tit vouă, ş i


cununile cereşti.
Binec uvintat eşti, Doamne ...
Chipul slavei Tale celei negrăite sunt, deşi por t rănil e
păcatelor ; miluieşte zidirea Ta, S tăpân e, şi o curăţeşte cu
îndurarea Ta şi moş tenirea cea dorită dăruieş te-mi, făcându­
mă pe mine iarăşi cetă ţean al raiului.

Binecuvântat eşti, Doamne ....


Cel ce cu mâna dintru n efiinţă m-ai zidit şi cu chipul Tău
cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar, pentru călcarea poruncii,
ia răşi m-ai întors în p ămâ nt, din care am fo st luat, la cel
după asemănare m ă ridică, cu frumuseţea cea dintâi iară şi
împodobindu - m ă.
Binec uvântat eşti, Doamne ...
Odihneşte, Dumnezeule, pe robii Tăi, şi-i aşază în rai, unde
cetele sfinţilor, Doamne, şi dreptii ca luminătorii strălucesc; pe
ad ormiţii robii Tăi odihn eşte-i, trecându-le lor toate greşelile.
Slavii... , al Trcimii:
Pe o Dumnezeire în trei stră lu ciri, cu dreaptă cre dinţă să
O lă ud ăm, strigând : Sfânt eşti, Părinte, fără de început;
Fiule, Cel împreună fără de inceput, şi Duhule, cel
Dumnezeiesc; lu min ează-ne pe noi, care cu credinţă slujim
Ţie, ş i ne scoate din fo cul cel de veci.

Şi acum ..., al Născiitoarci de Dumnezeu:


Bu cură-te, cu r ată,
ceea ce ai nă sc ut pc Dumnezeu cu trup,
spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire
prin tine. Ş i noi să aflăm raiul, Născătoare de Dumnezeu,
curată ş i binecu vâ ntată.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, s lavă Ţie, Dumnezeule (dl· trei ori).


TROPARELE
ŞI CONDACELE TRIODULUI
În Duminica Va m eş ului şi a Fariseului
Troparul invierii, al glasului de rând.
Condacul, glas-ul al 4-lea:
Podobic: Arătatu-Te-ai astăzi ...
Să fugim de vorbirea cea trufaşă a fariseului şi să ne
în văţăm smerenia vam eşului, cu suspine strigând către
Mâotuitorul: Milostiveşte-Te spre noi, Unule, Îndurate.
În Duminica Fiului risipitor
Troparul învierii, a l glasuhti de rând.
Condacul, glasul aJ 3-lca:
Podobic: Fecioara astăzi ...

De la părinteasca slavă a Ta depărtându-mă n einţelep ­


ţeşte, in răutăţi am risipit bogăţi a ce mi-ai dat. Pentru aceas-
214 RUGĂCIUN I, RÂl'i DUIEU $1 SL UJBE

ta, glasul desfrânatului aduc Ţie: Greşit-am înaintea Ta,


Pă rinte indurate. Primeşte-mă pe mine, cel ce mă pocă iesc,
şi mă fă ca pe unul din argaţii Tăi.

În Sâmbăta lăsatului sec de carne


Trop arul, glasului al 8-lca:

Cel ce prin adâncul înţelepciunii, cu iubirea de oameni,


toate le chiverniseşti şi ceea ce este de folos tuturor le
dăruieşti ; Unule, Ziditorule, odihneşte, Doamne, sufletele
adormiţilor robilor Tă i, că spre Tine năd ejdea ş i-a u pus,
spre Făctorul şi Ziditorul şi Dumnezeul nostru.
Cond acul, glas ul al !!-lea:

Cu sfinţii o dihn eşte, Hristoase, sufletele adormiţilor


robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin,
ci viaţă fă ră de sfâ rşit.
În Duminica l ăsatului sec de carne
Troparu l i nvierii, a l glasu lui de r ând.
Condac ul , glas ull :
Podobic: Morm ântul Tău , Mântuitorule...

Când vei veni, Dumnezeule> pe păm â nt cu s l avă şi toate se


vor cutremura şi râ ul cel de foc înaintea divanului va curge,
că rţile se vor deschide ş i cele ascunse se vor văd i , atunci să
mă izb ăveş ti de focul cel nestins şi să mă în vredniceşti a sta
de-a dreapta Ta, Judecătorule preadrepte.
În Sâ mbăta din săptă mâna br ânzei
Se face pomenirea tut uror celor ce au stră lu cit in tr u si h ăst rie,
cuvioşilor şi
de Dumn<'zeu p u rt ătorilor piirintilor noştd.
TIWPAR ELE Ş I CONDACELE TlUODULUI 215

Troparul, glasul ni 4-lca:


Dumnezeul părinţilor n oştri, Care faci pururea cu noi
după blândetile Tale, nu depărta mila Ta de la noi, ci, prin
rugăciunile lor, în pace îodreptează viaţa noastră.
Condacul, glas ul al 8-lea:
Podobic: Ca o pârgă a firii ...
C a pe nişte propovăduitori ai dreptei credinţe şi
înfrânători ai păgânătăţii ai bucurat, Doamne, ceata ·
purtătorilor de Dumnezeu, care a luminat lumea. Pentru
rugăciunile lor, in pace desăvârşită, pe cei ce Te slăvesc pe
Tine şi Te laudă păzeşte-i, ca să-Ţi cânte Ţie: Aliluia.
Să se ştie:
În miercurea ŞI vmcr ca din săptămâna brânzei, după Ceasul al
nouălea , se mănâncă brânză ş i ouă, după Canonul celui intre slinli
Părintelui nostru Nichifor, patriarhul C onstantinopolului.

in Duminica lăsatu lui sec de brânză


Tropar ul Învierii, al glasului de rând.
Condacul, gl:asul al 6-lca:
Al inţelepciunii Îndreptătorule şi de ştiinţă Dătătorule, al
celor neînţelepţi Învăţătorule şi al săracilor Sprijinitorule,
întăreşte şi înţelepţeşte inima mea, Stăp âne. Dă-mi cuvânt,
Cuvinte al Tatălui, că i ată buzele mele nu le opresc a striga
către Tine: Îndurate, miluieşte-mă pe mine, cel căzut.
În a ceastă zi, la Vecernie,
se cântă prochimcnul, glasul al 8-lca:
Să nu intorci faţa de la sluga Ta; când mă necaJesc,
d egrab m ă auzi; ia aminte spre sufletul meu şi-1 mântuieşte
pe el.
216 RUGĂCI1JN1, R1\~DUfELI ŞI SLUJBE

Stih 1: Mântui rea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească .

Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta...


Stih 2: Să vadă săracii ş i să se veselească .

Să nu întorci faţa Ta de la sluga Ta ...


Stih 3: Căutaţi pc Dumnezeu şi va li viu sufletul vostru.

Ş i iarăşi, cu ~las mai înalt:


Să nu intorci faţa de la sluga Ta; când mă necaJesc,
degrab mă auzi; ia aminte spre sufletul meu şi- 1 mântui eş te
pe el.
~

In Sâmbăta din întâia săptă m ână a Marelui Post


Se face pomenirea minunii ce s-a făcut pentru colivc de către Sf.îm tul
Mare Mucenic Teodor Tiron.
Troparul, glasul al 2-lea:
Mari sunt isprăvile credinţei ; în izvorul văpăii, ca intr-o
apă de odihnă, Sfântul Mucenic Teodor s-a bucurat. Căci, cu
foc tot arzându-se, ca niş te pâine dulce Sfintei Treimi s-a
adus. Pentru rugăci unile lui, Hristoase Dumnezeule, mântu-
ieşte sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lea:


Primind credinţa lui Hristos ca o pavăză înăuntru în
inima ta, puterile cele potrivnice le-ai călcat, mult-pătimi­
toru le, şi cu cunună cerea scă te-ai încununat i n veci,
Teodore, ca un nebiruit.
În Duminica lntâi a Marelui Post,
a Ortodoxiei
Se face pomenirea SJinlilor Prooroci: Moise, Aa r on şi a celo rlalţi şi
inălţarca slintelor şi cinstitclor icoane.
TROPARELE ŞI CONDACELE TRIODULUI 217

Troparullnvicrii, al glas ului de rând.


Slavă ... , glasul al 2-lea:
Preacuratului Tău chip ne inchinăm, Bunule, cerând
iertare greşelilor noastre, Hristoase, Dumnezeule. Că de voie
ai binevoit a Te sui cu trupul pe C ruce, ca să scapi din robia
v răjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu
mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie,
Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântui eşti lumea.
Şi acum ..., al Nâscătoarci de Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preamărite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind
pecetluită şi cu fecioria păzită , cu adevărat Maică te-ai
cunoscut, născâ nd pe Dumnezeu cel adevărat; pe AceJa
roagă-L să mântuiască sufletele noastre.
Condacul, glasul al 8-Jca:
Cuvântul Tatălui cel necuprins, din tine, Născătoare de
Dumnezeu, S-a cuprins, întrupându-Se; şi chipul cel intinat
la chipul cel dintâî intorcându-1, cu dumnezeiasca podoabă
1-a amestecat. Deci, mărturisind mântuirea, 11 închipuim cu
fapta şi cu cuvântul.
În ace astă zi la Vecernie, se cânt ă acest Prochimcn, glasul al ll-lca:
Dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău, Doamne.
St ih 1: De la marginile pământului către Tine am strigat.

Dat-ai moş tenire...


Stih 2: Acoperi-mă-vo i cu acoperă mântui aripilor Tale.
Dat-ai moştenire.. .
Stih 3: Aşa voi cânta numelui Tău î n veci.. .
Dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău, Doamne.
218 RUGĂC IUN I , RĂNDUTRU ŞI SLUJBE

Şi iarăşi, cu glas mni înalt:


Dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău , Doamne.
Şi aşa, cântând pc dind, unul după altul, până se sfârşesc duminicile
Marelui Post.
În Duminica a doua a Marelui Post
Se cântă slujba celui dintre slinli Părintelui nostru Grigorie Palama,
a r hiepiscopul Tcsalonicului, făcătorul de minuni.
TrOJ>arul Învierii, al glasului de rând.
Slavă ... , Troparul sfântului, glasul a 8-lea:
Lumin ătorule al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi
învăţătorule, podoaba monahilor, apără torule cel nebiruit al
teologilor; fă căto rul e d e minuni, Grigorie, lauda Tesalonicu-
lui, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se
mâ ntuiască sufletele noastre.
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobic: Apărătoare Doamnă ...
Pe tine, organul înţel epciunii
cel sfinţit şi dumnezeiesc,
trâmbiţa cu vântă rii d e Dumnezeu cea strălucită , cu un glas
te l ăudăm, Grigorie, de Dumnezeu grăitorul e. Ci, cel ce stai
ca o minte înaintea Min ţii celei dintâi, că tre Dânsul îndrep-
tează mintea no as tră , P ă rinte Grigorie, ca să s trigăm :
Bu cură-te, pro povăduito rule a l harului.

În Duminica a treia a Marelui Post


Se prăznuieşte inchinarea cinstit ci şi de viaţă lăcătoarci Cruci.
TroparuiÎnvicrii, al glasului de rând.
Slavă ... , Troparul C rucii, glasul 1:
M ântuieşte, Doamne, poporul Tă u şi bin ecu vintează
moştenirea Ta. Biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui
potrivnic dăruieşte şi cu Crucea Ta p ăzeşte pe poporul Tău .
TROPARELE ŞI CONDACELE TRJODUL UI 219

Şi acum ..., al Nftscătoarci, de la glas ul Troparului Crucii


Condacul, ~las nl nl 7-lca:
Nu mai p ăzeşte încă sabia cea de văpaie uşa Edenului, că
într-însa a venit minunata l egă tură, prin lemnul Crucii. Acul
mo rţii şi biruin ţa iadului s-au alungat, că d e faţă ai stat,
Mântuitorul meu, strigând celor din iad: In traţi iarăşi in r ai.
În Duminica a patra a Marelui Post
Se câ ntă slujba P rcacuviosu lui Pă rintelui nostru l o:tn Sciir arul.
Tr opar ul Învierii, al glasului de rând.
Slavii ..., troparul sfâ ntului, glasul 1:
Locuitor pustiului şi inger în trup ş i de minuni făcător te-ai
ară tat, d e Dumnezeu Purtă torule, Pă rin tele nostru, Ioane;
cu postul, cu privegherea şi cu ru găciunea cereş tile ba ruri
luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la
tine cu credinţă. Sl avă Celui ce ţi-a dat ţie putere; sl avă
Celui ce te-a încununat pe tine; sl avă Celui ce lucrează, prin
tine, tuturor tă m ăd uiri.
Sau acesta, glasul al 8-lca:
Cu curgerile lacrimilor tale, ai lucrat pustiul cel neroditor
şi, întru suspinuri din adânc, ai făcu t însutit roditoare
ostenelile tale; te-ai făcu t lumin ăto r, strălu cind lumii prin
minuni, C uvioase Ioane, p ărin tele nostr u. Roagă-te lui
Hristos Dumnezeu, să mâ ntui ască sufletele noastre.
Şi acum ..., al ~ăsciitoarci-Î nvierii, glasul 1:
Condacul. glasul al 4-lca:
l'odobic: A rătatu-Te-ai astăzi lumii...
Întru în ă lţimea înfrân ării te-a pus pe tine Domnul, ca pe
o stea ad evă rată şi ne r ă tăcită, luminând mar ginile,
în văţă torule Ioane, pă rintele nostru.
220 RUGĂC IU NI , RANIDUIELJ Ş I SLUJBE

Joi, în a cincea s ăptă mână a Marelui Post


Se cântă slujba Canonului celui mare.
Condac ul, glnsul al 6-lca:
Suflete al meu, suflete al meu, scoa lă! Pentru ce dormi?
Sfârşitu l se apropie ş i te vei tulbura. Deştea ptă-te dar, ca să
se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pre-
tutindeni şi toate le plin eşte.
Sâmbătă, în a cincea săptămână a Marelui Post
Se cântă Acatistul Preasfint ci Născăto are de Dumnezeu.
Troparul, glasul al 8-lca:
Porunca cea cu taină luâ nd-o intru cun oştinţă, cel fără de
trup, m casa lui Iosif, degrab a stătut inainte, zicând cetei ce
nu ştia de nuntă: Cel ce a [plecat cu pogorâ rea cerurile
încape, fără schimbare, tot întru tine. Pe Care şi văzâ.ndu-L
în pântecele tău , luând chip de rob, mă spăimântez a striga
către tine: Bu cură-te, Mireasă!, pururea Fecioară.

Condacul, glas ul ni !!-lea:


Apărătoa re Doamnă, pcmtru biruintă ... (pag. 93).
În Duminica a cincea a Marelui Post
Se cântă slujba Preacuvioasci :vlaicii noastre Marill Egipteancn.
Troparul invierii, a l glasului de rând.
Slavii ..., tropa ru~, glusul al 8-lca:
Întru tine, maică, cu osirdie ...
Condac ul. glas ul a13-lea:
Podobie: Fecioara astăzi ...

C eea ce erai mai înainte p~ină de tot felul de d esfrân ă ri,


astăzi te-ai arătat mireasă lui Hristos, prin p ocăinţă urmând
vieţii îngereşti, şi cu arma Cmcii calci în picioare pe demoni.
TROPARELE ŞI CONDACELE TRIODUL UI 221

Pentru aceasta, te-ai arătat mireasă a Ympărăţiei cerului,


Marie preaci nstită .
Sâ mbătă, în a şasea săptămân ă a Marelui Post
Se cântă slujba Sfântului şi Dreptului Lazăr.

TroparuJ, glasul 1:
Învierea cea de obşte, mai înainte de patima Ta, încredin-
ţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase, Dumnezeule.
Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând,
Ţie, Biruitorului morţii, strigă m : Osana Celui dintru înălţime!
Binecuvântat eşti, Cel ce vii întru numele Domnului.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobie: Cele de sus căutând ...
Bucuria tuturor, Hristos, adevărul, lumina, viaţa şi învierea
lumii, celor de pe pământ S-a arătat cu a Sa bunătate ş i S-a
făcut chip învierii, dând tuturor dumnezeiască iertare.

În Duminica S tâlpărilor
Troparul, glasull: invierea cea de obşte ... (de 3 ori) (ca ută mai sus).
Slavă ..., Şi acum ...
Îngropându-ne împreună cu Tine prin Botez, Hristoase,
Dumnezeul nostru, vieţii celei fă ră de moarte ne-am învred-
nicit cu invierea Ta şi, cântând, strigă m : Osana Celui dintru
înălţime, binecuvântat eş ti , Cel ce vii întru numele
Domnului.
ll>acoi, glasul al 6-Jc;J:
Cu stâ lpări lă udându-L mai inainte, cu lemne mai pe
urmă au prins pe Hristos Dumnezeu nemulţumitorii iudei;
iar noi, cu credinţă n eschimbată pururea lăud â odu-L, ca pe
222 RUGĂCIUN I , RÂNDU rELJ ŞI SLUJBE

un făcă tor de bine, totdeauna strigăm că tre Dânsul: Bine-


cuvântat eş ti, Cel ce ai venit să chemi pe Adam.
Condacul, glasul al 6-lcn :
Pe scaun, În cer, şi pe mâ1nz, pe pământ, fiind pur tat,
Hristoase, Dumnezeule, la udă de la Îngeri ai primit şi
cântare de la pruncii cei ce strigau Ţie: Binecuvântat eş ti,
Cel ce vii să chemi pe Adam.
În Sfânta şi Marea Luni, la Utrenie
Troparul, glasul al 8-lca:
I ată Mirele vine in miezul n o p ţii şi fericită este sluga pe
care o va afla privegbind; iar nevredni că este i a răşi cea pe
care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu som-
nul s ă nu te ingreunezi, ca să nu te dai m orţii şi afară de
împărăţie să te încui, ci te deşteaptă st rigând: Sfânt, Sfânt,
Sfânt eşti, Dumnezeule; pentru ru găciunile Născătoarei de
Dumnezeu, miluieşte-n e p e noii.
Condacul, glasul al 8-lca:
Podobic: Ca o pârgă a firii ...
Iacob plângea p entru lipsa lui Iosif ş i viteaz ul şed ea în
că ru ţă, ca un împ ă rat fiind cinstit; că, plăceril o r egiptencei
atunci nefăcâ ndu-se rob, s-a mă rit în schimb de la Cel ce
vede inimile oamenilor şi d ă c unună nestricăcioasă.
"ln Sfânta şi Marea Marţi
Troparul, glasul al 8-lea: lată Mirele vine in miezul n opţii ... (cautii
mai sus).
Condacul, ~!asul al 2-Jca:
Pod obic: Cele d e sus căutând ...
La ceasul sfâ rş itului , suflete, gândind, şi de tăierea
smochinului t emându-se, talantul cel dat ţie cu iubire de
TROPARELE ŞI CONDACELE TRJODULUI 223

osten eală lu crează-1, ticălo ase, priveghind şi strigând: Să nu


rămân em afară din că mara lui Hristos.
În Sfânta şi Marea Miercuri
Tropar ul, glasul al8-Jcn: lată M irele vine in miez ul nopţii... (ca utfa ha
pag. 222).
Cond acul, glasul al -t-lca:
Podobic: Cel ce Te-ai inălţ at ...
Mai mult decât desfrânata făcâ nd fărădel ege, ploi de
lacrimi nicicum nu Ţi-am adus, Bunule; dar, cu tăcere
rugându-mă, cad către Tine, cu dragoste să ru tâ.nd preacu-
ratele Tale picioare, ca să-mi dai iertare de greşeli ca un
Stăpân , mie, celui ce strig: Mântuitorule, de întinăciunea
faptelor mele curăţeşte-mă.
În Sfânta şi Marea Joi
Troparul, glasul all!-lca:
Când măriţii ucenici la sp ă la rea cinei s-au luminat,
atunci Iuda cel ră u credincios, cu iubirea d e argint
b oln ăvindu-se, s-a i ntunecat ş i jud ecăto rilor celor fă ră d e
lege pe Tine, Jud ecă torul cel drept, Te-a d at. Vezi,
iubitorule de avuţii, pe cel ce pentru acestea spânzurare şi-a
agonisit. Fugi de sufletul n esăţios, care a îndrăznit unele ca
acestea asupra Î nvăţă torului . Cel ce eş ti spre toţi bun,
Doa mne, slavă Ţie.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobic: Cele de sus căutând ...

Pâinea luând-o în mâini vânzătorul, pe ascuns aceleaşi


le-a întins şi a luat preţul Celui ce a zidit cu mâinile Sale pe
om; ş i neîndreptat a ră m as Iuda, sluga şi în şelăto rul.
224 RUGĂCIUNI , RÂNDUIELI ŞJ SL UJBE

In Sfânta şi Marca Vineri


Troparul, glasul al 8-lca: Când mă ri pi uce nici... (caută la pag. 223).
Condacul, glasul 11l 8-lca:
Pe Cel ce S-a răstignit pentru noi, veni ţi toţi să-L lă udăm ,
că pe Acela L-a văz ut Maria pe lemn şi a zis: D eş i r abzi
răstignirea, Tu eşti F iul şi Dumnezeul meu.

Î n Sfânta şi Marea Sâmbătă


Troparul, glasul al 2-lca:
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul
Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-1 şi cu miresme, în mor-
mânt nou ingropându-1, l-a pus.
SlavA ...,
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţa cea fără de
moarte, atunci iadul l-ai omorât cu stră lu cirea Dumnezeirii ;
şi, când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate pu-
terile ce reşti au strigat: Dătă torule de viaţă, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Şi acum ... ,
Miron osiţele femei stând lângă mormânt, îngerul a stri-
gat: Miresmele mo rţilor sunt cuviincioase, iar Hristos putre-
ziciunii S-a a ră tat str ăin .
Condacul, glasul al 6-lca:
Cel ce a încuia t adâncul s-:a văzut mort ş i, cu s mirnă ş i
cu giulgiu înfăşurându-se, în mormâ nt a fost pus ca un
mort Cel fără d e moarte; ş i femeile au venit să-L un gă cu
mir, plângând cu amar şi strigând: Aceasta este Sâ mb ă ta
cea bin ecuvântată, intru care Hristos, adormind, va învia a
treia zi.
TROPARELE ŞI CONDACELE TRIODULUI 225

Să se ş tie:
În Sfâ nta şi Marca Joi, în loc de tlcr uvic se cântii: Cinci Talc ... , iar
în loc de Axion se cântă Irmosul Cântiirii u 9-a: Din ospăţul Stăpânu­
lui ... ; in loc de Chinonic se cântă tot Cinei Tale...
În Sfânta ş i Marca Sâmbiilii, î n loc de Ueruvic se cântă anost Trop ar,
pc glasul al 5-Jca:
S ă tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică ş~ cu
cutremur şi nimic pă m ân tesc i ntru sine să nu gâ ndească ; că
Împăratul împă raţilor şi Domnul domnilor mer ge să se
junghie şi să Se dea spre mâ ncare credin cioşilor. Ş i merg
înaintea Lui cetele îngereşti cu toată căpetenia şi puterea,
heruvimii cei cu ochi mulţi ş i serafimii cei cu câte şase aripi,
feţele acoperindu-şi şi strigând cântar ea: Aliluia, Aliluia,
Aliluia.
Şi in loc de Axion, lrmosul: Nu te tângui, Maică ...

C hino nicul
Sculatu-S-a ca din somn Domnul şi a înviat, mântuindu-ne
pe noi.
TROPARELE ŞI CONDACELE
PENTICOSTARULUI
În Duminica Paştilor şi în Săptămâ na Lumin ată
SĂ SE ŞTIE cii, din această Sfântă ş i Mu re zi a Duminicii P uştilo r
pâ.nă la Duminica Tomii, MiezoMpt ica, Ceasur ile şi Pavccernita se
citesc in acest chip:
Du pă ce binccuvintca;,..ă preotul, se zice:
ristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte căl când
H
~
şi celor din morminte viiaţă dăruindu-le (de trei or i) .

Invierea lui Hristos văzând, să ne închinăm Sfântului


Domnului Iisus, Unuia Celui fără de p ăcat. Crucii Tale ne
închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o
slăvim ; că Th eşti Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul
nu ştim, numele Tău numim. Veniţi toţi credincioşii să ne
închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că, iată, a venit prin
Cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe
TROPARELE ŞI CO:WACELE PENTICOSTARULUI 227

Domnul, lăudăm lnvierea Lui, că, ră stignire răbdâ nd pen-


tru noi, cu moartea pe moarte a călcat (de trei ori).
lpacoi, glasul al 4-lca:
Venind mai înainte de zori cele ce au fost cu Maria şi
găsind piatra ră sturnată de pe mormânt, auzit-au de la
inger: Pentru ce căutaţi printre morţi, ca pe un om, pe Cel
ce este intru lumina cea pururea fiitoare? Vedeţi giulgiurile
cele de îngropare! A l ergaţi ş i propovăduiţi că S-a sculat
Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel
ce mântuieşte neamul omenesc.
Condacul, glas ul allHea:
Deş i Te-ai pogorât în morm ânţ, Cel ce eşti fără de moarte,
dar puterea iadului ai zdrobit ş i ai înviat ca un biruitor,
Hristoase, Dumnezeule, zicând femeilor mironosiţe :
Bucuraţi-vă!, şi Apostolilor Tăi pace dăruindu-l e, Cel ce dai
celor c.ăzuţi înviere.
Şi aceste tropare, acelaşi glas:
În mormânt cu trupul, in iad cu sufletul ca un Dumnezeu,
în rai cu tâlharul şi pe scaun ai fost, Hristoase, cu Tată l şi cu
Duhul, toate umplându-le, Cel ce eş ti necuprins.
Slavă ...,

Ca un purtător de viaţă, mai înfrumu seţat decât raiul cu


adevărat şi mai luminat decât orice cămară împărătească s-a
arătat, Hristoase, mormântul Tău, izvorul învierii noastre.

Şi acum ..., al Nitscă lourci de Dumnctl'U:


Ceea ce eşti locaş sfin ţit
dumnezeiesc al Celui Preaînalt,
bucură-te, că prin tine s-a dat bucuria, Născătoa re de
Dumnezeu, celor ce strigă: .Bio ecuvâ ntată eşti tu între femei ,
stăpână, ceea ce eşti cu totul fără prihan ă.
228 R UGĂC IUN I, RÂNDUIELJ Şl SL UJBE

Doamne, miluieşte (de 40 de ori), :Slavă ..., Şi acum ..., Ceea ce eşti mai
cinstită decât heruvimii..., întru numele Domnului binecuvintează,
Părinte! Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri ... Cân-
tăreţul: Amin. Hristos a înviat din m orţi. .. (de 3 ori), Slavii ..., Şi acum ...,
Doamne, miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează ... Şi otpustul.
Aşa se dintii la Ceasurile 3, 6, 9, la Paveccrniţii ~i Mi czooopt ică ,
pânii la Duminica Tom ii.
La sfârşitul Pavccerniţei, rugăc iunea: Binecuvintat eşti, Stăpâne
Atotţiitorule ... (ca ută Ja pag. 163).
Vineri in Să ptămâ na Luminată

Se face pomenirea Izvo.-ului Maicii Domnului


Condacul, glasul al 8-lca:
Podobic: Apărătoare Doamnă ...

Din izvorul tău cel nesecat, ceea ce eşti d e Dumnezeu


dăruită, imi dăruieşti mie, izvorând pururea, curgerile
harului tău mai presus de cuvânt. Căci, ca pe ceea ce ai
nă scut, mai presus de cuget, pe C uvântul, te rog să mă
rourezi cu darul tău, ca să strig: Bu cură-te, apă izbă vitoa re!
În Duminica Sfântului Apostol Toma
Troparu l, glasul al 7-lea:
Pecetluit fiind mormântul, ·viaţă din mormânt ai răsă rit,
Hristoase Dumnezeule; şi uşile fiind Încuiate, inaintea uceni-
cilor ai stat, Învierea tuturor, duh drept printr-în şii innoin-
du-ne n ou ă, după mare mila Ta.
Condacul, glasul al 8-lca:
Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de încredinţare, a cercat
coasta Ta cea de viaţă dătătoare, Hristoase Dumnezeule; că,
dacă ai intrat, uşile fiind încuiate, dimpreună cu ceilalţi Apos-
toli, a strigat către Tine: Domnul meu eşti şi Dumnezeul meu.
TROPARELE ŞI CO:WAC ELE PENTICOSTARULUI 229

ln .Duminica Mironos iţelor


Tropnrul, glasul al 2-lca:
Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fără de
moarte, atunci iadull-ai omorât cu strălucirea Dumnezeirii,
iar când ai inviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate
Puterile cereşti au strigat: Dătăto rule de viaţă, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Slavă ...

Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luând preacurat trupul


Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-1 ş i cu miresme, in mor-
mânt nou ingropându-1, l-a pus; dar a treia zi ai inviat,
Doamne, dăruind lumii mare milă .
Şi ac~m ...

Stând lângă mormânt, ingerul a strigat mironosiţelor femei:


Mirurile se cuvin morţilor; dar Hristos S-a arătat străin putrezi-
ciunii. Ci strigaţi: A inviat Domnul, dăruind lumii mare milă.
Condacul, glasul al 2-lca:
Zicând purtătoarelede mir: Bucuraţi-vă! , plângerea
stră moaşei Eva o ai potolit cu invierea Ta, Hristoase
Dumnezeule; iar Apostolilor Tăi le-ai poruncit a binevesti că
Mântuitorul a inviat din mormânt.
în Duminica Slăbănogului
Tropar ul Învicri1, glasul al 3-lca:
Condacul, glasul al 3-lca:
Podobic: Fcciioar a astăzi...

Ridică, Doamne, cu dumnezeiescul Tău ajutor, sufletul


meu cel slăbănogit prin păcate de tot felul şi prin fapte netreb-
nice, precum de demult ai ridicat pe slăbănogul, ca, mântuit
fiind, să strig Ţie: Slavă puterii Tale, Hristoase Îndurate.
230 RUGĂCIU~J , RÂNDUJELI Ş I SLUJBE

Miercuri, la Jnjum ătăţirea Pr·aznicului


Cincizecimii
Troparul, gh•sul al 8-lca:
Înjumătăţindu-se Praznicul, sufletul meu cel însetat
adapă-1 cu apele drep tei cinstiri de Dumnezeu, Mântuitorule;
că tuturor ai strigat: Cel însetat să vină la Mine şi să bea.
Izvorule al vieţii noastre, Hristoase Dumnezeule, slavă Ţie.
CondacuJ, glasul al 4-lca:
Podobie: Cel ce Te-ai înălţat .•.
Înjumătăţindu-se Praznicul Legii, Făcăto rule a toate şi
Stă p â n e,
ai zis către cei ce erau de faţă , Hristoase
Dumnezeule: Veni ţi ş i scoateţi apa nemuririi. Pentru aceas-
ta la Tine cădem şi cu credin ţă strigăm: Dăruieşte n o uă
îndurările Tale, că Tu eşti Izvorul vi eţii noastre.

În Duminica Samarinencei
TroparuJ Învierii, glasul ni 4-lca:
Coodacul, glasul al l!-lca:
Podobic: Ca o pârgă a firii ...
Cu credinţă venind la fâ ntână samarineanca, Te-a văzut
pe Tine, apa în ţele p ciunii, d i111 care, bând din destul, cea in
veci vrednică de l a udă a moş tenit Împărăţia cea de sus.
În Duminica Orbului
Troparul Învicrjj, glasul al 5-lca:
Cond acul, glnsul al 5-lca:
Podobic: Arăta tu-Te-ai astăzi lumii...
O rbit fiind la ochii sufletului, vin la Tine, Hristoase, ca
orbul cel din naştere, cu pocăinţă strigând Ţie: Th eşti lumi-
na cea preastrălucitoare a celor din intuneric.
T RO PARELE ŞI COND ACELE PENTICOSTARULUI 231

1n J oia l n ăl ţă rii
Tropar ul, glasul al 4-lea:
Înălţa tu-Te-ai intru slavă, Hristoase Dumnezeul nostru,
bucurie făcând
Ucenicilor cu făgăduinţa Sfântului Duh;
încredinţându-se ei, prin binecuvântare, că Tu eşti Fiul lui
Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.
Condacul, glas ul al 6-lca:
Plinind rânduiala cea pentru noi şi pe cele de pe p ământ
unindu-le cu cele cereşti, Te-ai înălţat intru slavă, Hristoase,
Dumnezeul nostru, de unde nicicum nil Te-ai despărţit, ci,
rămânând nedepărtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu
sunt cu voi şi nimeni impotriva voastră .
În Duminica Sfinţilor şi purtă torilor de Dumnezeu
Părinţilor celor de la !'liceea
Tropar ul, glas ul al 8-lca: .
Prea proslăvit eşti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce
ai aşezat pe Părinţii n oştri luminători pe pământ ; şi printr-
inşii pe noi toţi ne-ai indreptat la adevărata credinţă , Mult-
îndurate, slavă Ţie.

Cond ac ul, gl11sul al 8-lca:


Podobic: C a o pârgă a liriî ...
· P ropovăduirea Apostolilor şi dogmele Părinţilor au întărit
Bisericii o singură credinţă, care, purtând haina adevărului,
cea ţesută din Teologia cea de sus, drept îndreptează şi
slăveşte taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu.

În Sâ mb ă ta cea dintâi a Pogorârii Sfântului Duh


Se face pomenirea tuturor celor d in veac adormiti, pări nţilor şi
fraţ ilor noştri.
232 RUGĂCIUNI, RÂNDUlELI Şl SLUJBE

Troparul şi Condacnl din Sâmbăta liisntului sec de car ne (caută la


pag. 214).
in Duminica Pogodrii Sfântului Duh
Troparul, glasul al 8-lea:
Binecuvântat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce
prea în ţelepţi pe pescari ai a r ă ta t, trimiţân du-le lor Duhul
Sfânt, şi printr-in şii lumea ai vânat, lubitorule de oameni,
slavă Ţie.

Condacul, glas ul al 8-lca:


Când Cel Preaînalt, coborâ ndu-Se, a amestecat limbile,
atunci a d espărţit neamurile; iar când a împă rţit limbile cele
de foc, atunci a chemat pe toţi la o unire; şi cu toţi, ca într-un
glas, sl ăv im pe Duhul cel Prea:sfânt.
În Duminica Tuturor Sfinţilor
Troparul Învierii şi al Sfinţilor, glasul a14-lca:
Cu sângiurile mucenicilor T ăi celor din toată lumea, ca şi
cu o p orfir ă şi vison împ od obită fiind Biserica Ta, prin-
tr-înşii strigă că tre Tine, Hristoase, Dumnezeule: Poporului
Tă u trimite-i îndură rile Tale, pace obştii Tale d ă ruieşte şi
sufletelor noastre mare milă.
Condacul, glasul al 8-lca:
Ca o pârgă a firii, Ţie, Să ditorului fă pturii, lumea Îţi
aduce, Doamne, pe purtăto rii de Dumnezeu mucenici. Pentru
ale căror rugăciuni, în pace adâncă păzeşte, Mult-milostive,
Biserica Ta, pentru Născătoa rca de Dumnezeu.
TROPARELE ÎNVIERII
Pe cele opt glasuri cu ipacoi
şi condacele lor

GLASUL!
Troparul:
iatra fiind pecetluită de iudei şi ostaş ii s trăj uind
P preacurat trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântui-
torule, d ăruind lumii v iaţă. Pentru aceasta, Puterile
cerurilor strigau Ţie, Dătătorule de viaţă: Slavă Învierii
Tale, Hristoase; slavă Împărăţiei Tale; slavă iconomiei Tale,
Unule, Iubitorule de oameni.
Al 1'\ăscătoa rci de Dumnezeu:
Gavriil zkând ţie : Fecioară, bucură- te ! , împreună cu
glasul S-a întrupat Stăpâ nul tuturor întru tine, chivotul cel
sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai cuprin-
zătoare decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău.
Slavă Celui ce S-a săl ăş luit întru tine, s lavă Celui ce a ieşit
din tine; s lavă Celui ce ne-a izbăvit pe noi, prin naş terea ta.
234 RU GĂ CIUNI, RÂNDUTEL I Ş I SLUJBE

Ipacoi:
P ocăinţa tâlharului raiul a d obândit, iar plângerea
mironosiţelo•· bucuria a vestit; că ai inviat, Hristoase,
Dumnezeule, dăruind lumii mare mil ă.
Cond acul:
Î nviat-ai ca un Dumnezeu din mormânt întru mărire şi
lumea împreună o ai înviat şi firea oamenilor Te laudă, ca pe
Cel ce eşti Dumnezeu. Moartea a pierit şi Adam dănţuieştc,
Stăpân e, iar Eva acum, izbă vittă fiind din l egături, se bucură,
strigind : Tu eşti, Hristoase, Cel ce dai tuturor învierea.
GLASUL AL 2-LEA
Trop arul:
C ând Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti Viaţa cea fă ră de
moarte, atunci iadul l-ai omorât cu str ălucirea Dumnezeirii;
şi, când ai înviat pe cei m o rţi din cele de dedesubt, toate
Puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase,
Dumnezeul nostru, sl avă Ţie.
Al Născătoarci de Dumnezeu :
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preaslăvite, Născătoare de Dumnezeu. Cu curăţia fiind
pecetluită şi cu fecioria păzită, cu adevă rat Maică te-ai cunos-
cut, născând pe Dumnezeu cel adevărat; pe Acela roagă-L să
mântuiască sufletele noastre.

lpacoi:
D upă patimă ,
mergând fem eile la mormânt, ca să un gă cu
mir trupul Tău, Hristoase, Dumnezeule, văzut-au îngeri
în mormânt şi s-au spă imântat ; că glas au auzit de la dân şii,
că a înviat Domnul, dă ruind lumii mare milă.
TROPARELE ÎNVLERII 235

Condacul:
Înviat-ai din mormânt, Mântuitorule Atotputernice, şi
iadul, văzând minunea, s-a spăimântat, şi morţil s-au sculat,
şi făptura, văzând, se bucură de Tine, şi Adam împreună se
veseleşte, şi lumea, Mântuitorul meu, Te laudă pururea.

GLASUL AL 3-LEA
Troparul:
Să se veselească cele cereşti şi să se bucure cele pământeşti.
Că a făcut biruinţă cu braţul Să u Domnul, călcat-a cu
moartea pe moarte. Cel Întâi-Născut din morţi S-a făcut, din
pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi şi a dat lumii mare milă .
Al Născătoarci de Dumnezeu:
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te
lăud ăm, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; căci, cu trupul
cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce
răbdând patimă, ne-a izbăvit pe noi din stricăciune, ca un
iubitor de oameni.
Ipacoi:
S păimântând cu vederea, liniştind cu graiurile, în gerul cel
s trălu citor a zis mironos iţelor: Ce căutaţi pe Cel viu în mor-
mânt? Sculatu-S-a, deşertând mormintele. C unoaşteţi pe
Cel neschimbat, ca schimbător al stricăciunii. Ziceţi lui
Dumnezeu: Cât sunt de înfricoşătoa re lucrurile Tale, că ai
ruântuit neamul omenesc.
Condacul:
Podobic: Fecioara as tăzi ...

Înviat-ai astăzi din mormânt, Îndurate, şi pe noi ne-ai


scos din porţile morţii . Astăzi Adam dănţui eşte şi Eva se
bucură , iar proorocii, împreună cu patriarhii, laudă
neîncetat puterea cea dum n ezeiască a stăp ânirii Tale.
236 RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI ŞI SLUJBE

GLASULAL4-LEA
TrnparuJ:
Propovăduirea Învierii celei luminate înţelegâ nd-o de la
înger uce niţele
Domnului şi lepădând osândirea cea strămo­
şească, Apostolilor, lăudându-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea,
sculatu-S-a Hristos, Dumnezeu, dă ruind lumii mare milă.
Al Niiscittoarei de Dumnezeu:
Taina cea din veac ascunsă şi de îngeri n eştiută , prin tine,
Născătoare de Dumnezeu, celor de pe p ământ s-a ar ătat:
Dumnezeu întrupându-Se, i ntru unire neamesteca tă , şi
Crucea, de bunăvoi e, pentru noi luând ; prin care, înviind pe
cel întâi zidit, a mântuit din moarte sufletele noastre.
I pacoi:
Cele despre minunată scularea Ta, mai înainte alergând,
miron osiţele le-au vestit Apostolilor, Hristoase, că ai înviat
ca un Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.
Cond acul :
Podobic: Arăta tu-Te-ai astăzi lumii ...
Mân tuitorul şi Izbăvitorul meu, din mormânt, ca un
Dumnezeu, a sculat din l egă turi pe pământe ni şi porţile
iadului a zdrobit şi, ca un S tăpân , a înviat a treia zi.
GLASUL AL 5-LEA
Trop:arul:
Pe Cuvântul, cel împreună tără de început cu Tatăl şi cu
Duhul, Care S-a născut din Fecioară, spre mântuirea noas-
tră, să-L lăudăm credincioşii şi să T ne închinăm ; că a bine-
voit a Se sui cu trupul pe Cruce şi moarte a r ă bd a şi a scula
pe cei morţi, întru slăvită învierea Sa.
TROPARELE ÎNVIERIJ 237

Al Născutoarci de Dumnezeu:
Bucură-te, uşa Domnului cea n eumblată . Bu cură-te, zidul
şi acoperământu l celor ce alea rgă la tine. Bucură-te, limanul
cel neinviforat şi neispitit de nuntă, care ai născut cu trup pe
Făcătorul tău şi Dumnezeu. Nu înceta a te ruga pentru cei ce
laudă şi se închină naşterii tale.

lpaco i:
De ingereasca vedere spăimântându-se cu mintea mirono-
siţele, şi, prin dumnezeiasca sculare, luminându-şi sufletul,
Apostolilor au binevestit: Vestiţi între neamuri învierea
Domnului, Cel ce împreună-lucrează prin minuni şi dăru­
ieşte nouă mare milă .

Co ndacul:
La iad, Mântuitorul meu, Te-ai pogorât şi , p orţil e
sfărâmând, ca un Atotputernic, pe cei mo rţi, ca un ziditor,
împreună i-ai inviat şi boldul morţii, Hristoase, l-ai zdrobit, şi
Adam din blestem s-a izbăvit, Iubitorule de oameni. Pentru
aceasta toţi strigăm către Tine: Mântuieşte-ne pe noi, Doamne.
GLASUL AL 6-Liî.A
Troparul:
Puterile îngereşti, la mormântul Tău , şi străj erii au ador-
mit şi sta Maria la mormânt, căutând preacurat trupul Tău.
Prădat-ai iadul, nefiind ispitit de dânsul; întâmpinat-ai pe
Fecioara, dăruind viaţă. Cel ce ai înviat din morti, Doamne,
slavă Ţie.

Al :"lăsciilonrci de Dumnczru:
Cel ce pe cea binecuvântată ai numit-o Maică a Ta, venit-ai
la patimă prin hotărâ re de bunăvoie; strălucit-ai pe Cruce,
vrând să cauţi pe Adam, grăind îngerilor: Bucuraţi-vă împre-
238 RUGĂCIU NI, RÂNIDUIELI Ş I SLUJBR

un ăcu Mine, că s-a aflat drahma cea pierdută. Cel ce pe toate


cu înţelepciun e le-ai rânduit, Dumnezeul nostru, s lavă Ţie.
lpat:oi:
Cu moartea Ta cea de bunăvoie şi de viaţă făcătoare,
Hristoase, por.tile iadului sfă r:âmându-le, ca un Dumnezeu,
ne-ai deschis n o u ă r aiul cel de demult şi, înviind din morţi,
ai izb ăv it din stricăciun e viaţa n oas tr ă.
Cond ac ul:
Cu palma cea începătoare de viaţă, pe cei morţi din adân-
curile cele întunecoase îoviindu-i pe toţi, Dătătorul de viaţă,
Hristos, Dumnezeu, înviere a d ăruit neamului omenesc; că este
Mântuitorul tuturor, învierea şi viaţa şi Dumnezeu a toate.
GLASUL AL 7-LEA
Trop:aruJ:
Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, d eschis-ai tâlharului
raiul. Plângerea mi ronosiţelor o ai schimbat şi Apostolilor a
propovădui le-ai poruncit, că ai înviat, Hristoase, Dum-
nezeule, dăruind lumii mare mil ă.
Al i'lăscătoarci de Dumnezeu:
Ceea ce eşti vistieria învierii noastre, pe cei ce nădăjduiesc
in tine, Prealăudată, scoate-:i din groapă şi din adâncul
greşelilor. Că tu, născând Mântuirea, pe cei vino vaţi păcatu­
lui i-ai mântuit, ceea ce mai înainte de n aşte re ai fost
fecioară, şi în naştere fecioară, şi după na ştere ia răşi ai
răm as fecioa ră.
lpa.coi:
Cel ce chipul nostru ai luat şi ai răbdat Crucea trupeşte,
mântuieş te-mă cu învierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un
iubitor de oameni.
TROPARELE ÎNVIERJI 239

Condacul:
Nu va mai putea încă stăpânia morţii cu puterea să ţină
pe oameni, că Hristos S-a pogorât, sfărâm ând şi stricând
puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucură,
zicând celor ce erau tn credinţă: Sosit-a Mântuitorul! Ieşiţi,
credincioşilor, la inviere.

GLASUL AL 8-LEA
Troparul:
Dintru înălţime Te-ai pogorât, Milostive, îngropare ai luat
de trei zile, ca să ne izbăveşti pe noi din patimi. Cel ce eş ti
viaţa şi invierea noastră, Doamne, slavă Ţie.

Al Născătoarci de Dumnezeu:
Cela ce pentru noi Te-ai născut din Fecioa ră şi răstignire
ai răbdat, Bunule, Care, cu moartea pe moarte ai prădat şi
invierea ai arătat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni,
Milostive, primeşte pe Născă toarea de Dumnezeu, care Te-a
nă scut ş i se ro agă pentru noi, şi m ântui eşte, Mântuitorule,
pe poporul cel dezn ădăjduit.
lpacoi:
M ironosiţele, stând inaintea mormântului Dătătorului de
viaţă, pe Stăpânul cel fără de m oarte Îl căutau între cei morţi;
şi, bunele vestiri de bucurie de la înger primind, Apostolilor au
vestit că a tnviat Hristos Dumnezeu, d ăruind lumii mare milă.
Cond acul:
Înviind din mormânt, pe cei morţi i-ai ridicat şi pe Adam l-ai
înviat; Eva dănţuieşte întru Învierea Ta, şi marginile lumii
prăznuiesc întru scularea Ta cea din morţi, Mult-milostive.
TROPARELE
NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Pe fiecare glas, care se cântă peste tot anul la Vecernie, la


Utrenie, după Dumnezeu este Domnul..., şi la sfârşitul Utreniei.
GLASUL J
D UM INI CĂ SEARA
Şi Juni dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Minunea minunilor văzând -o întru tine, ceea ce eşti plină de
har, făptura se bucură; că ai zămislit fără sămâ nţă şi ai născut,
în chip de negrăit, pe Cel pe Care căpeteniile cetelor îngereşti
a-L vedea nu pot. Pe Acela roagă-L pentru sufletele noastre.
La s lăr~ itul Utrcnici:
Preacurată de Dumnezeu Născătoa re, ceea ce eşti binecu-
vântată în ceruri şi pe p ământ mărită, bu cur ă-te, Mireasă
n enuntită!
TROPARELE NĂ.SCĂTOAREI DE DUMNEZEU 241

LUNI SEAI{A
Şi m arţi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zămislit fără de ardere focul Dumnezeirii ş i ai
născut fără de sămânţă pe Domnul, Izvorul vieţii, ceea ce
eşti plină de har, Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte pe cei
ce te măresc pe tine.
La sfîtr~itul Utrenici:
Pe Cel ce este in cer fără de maică, pe pământ L-ai născut
fără de tată, mai presus de inteles şi de auz; pe Acela roagă-L,
Născătoare de Dumnezeu, pentru sufletele noastre.

MARTI SEARA
Şi miercuri dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
A ta folosinţă agonisind, Preacurată , şi, cu rugăciunil e
tale, din nevoi izbăvindu-ne, pretutindenea fiind păziţi cu
Crucea Fiului tău , după datorie toţi cu cucernicie pe tine te
mărim .
La sfârşitu l Utrenici:
Preacurată de Dumnezeu Născătoare... (Vl•zi la pag. 240).
MIERCURI SEARA
Şi joi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zămislit fără de ardere... (vezi mai sus).
La sfâr~itul Utrcniei:
Pe Cel ce este in cer fără de maică ... (vezi mai sus).

JOI SEARA
Şi vineri dimincl!ta, la Dumnezeu este Domnul...
A ta folosinţă agonisind ... (vezi mai sus).
242 RUGĂCIUN I, RÂNDUJELJ ŞI SLUJ BE

La sfârşitul Utreniei:
Preacurată de Dumnezeu ... (vezi pag. 240).
VINER I S I~ ARA

Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul ...


Gavriil zicând ţie, Fecioară: Bucură-te!, împreună cu
glasul S-a intrupat Stăp ânul tuturor întru tine, chivotul cel
sfânt, precum a zis dreptul David. Arătatu-te-ai mai desfătată
decât cerurile, ceea ce ai purtat pe Făcătorul tău . Slavă Celui
ce S-a sălăşluit intru tine; slavă Celui ce a ieşit din tine; slavă
Celui ce ne-a mântuit pe noi, prin naşterea ta.
La sfârşit ul Utrcniei:
Pe Cel ce este în cer fără de maică ... (vezi p ag. 241).

GLASUL AL 2-LEA
DUM I NICĂ SEARA
Şi Juni dimin eaţ a , la Du.mne.zeu este Domnul...
Ceea ce eşti izvorul milei, învred niceşte- ne pe noi
milostivirii, Născătoa re de Dumnezeu; caută spre poporul
cel păcătos; arată precum de-a pururea puterea ta ; că, întru
tine nădăjduind, strigăm ţie·: Bucură-te, ca ş i oarecând
Gavriil, mai-marele voievod al celor fără de trupuri.
La sfârşit ul Utrcnici:
Maică Sfâ n tă a Luminii celei n egrăite, cinstindu-te pe tine
cu în gereşti cântări, cu bună-credinţă te mărim .

LUN I S I•: ARA


Şi m arţ i dimineaţa , la Dumnezeu este Domnul...
Firii celei dumn ezeieşti ne-a m făcut p ărtaşi prin tine, de
Dumnezeu Născătoare, pururea Fecioară; că pe Dumnezeu
TROPARELE J\ĂSCĂTOAR E I DF: DUMNEZ EU 243

întrupat L-ai n ăscut nouă . Pentru aceasta, după datorie, pe


tine toţi cu bună-credinţă te mărim.
La s fâ rşitul Utrcnici:
Pe tine te mărim, N ă sc ăto a re de Dumnezeu, strigând:
Bucură-te, norul Luminii celei neapuse, care ai purtat în
braţe pe Însuşi Domnul slavei.

M A HTl SF.A RA
Şi miercuri d imineata, la Dumnezeu este Domnul. ..

P reamărită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu, Fecioa ră, pe


tine te lăudăm; că, prin Crucea Fiului tău, iadul s-a prădat,
moartea s-a omorâ t.şi noi, cei morţi, ne-am sculat şi vi eţii
ne-am învrednicit; raiul am luat, d esfătarea cea de demult.
Pentru aceasta, mulţumind , sl ăvim ca pe un puternic pe
Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.
La sfârşitul Utrcnici :
N ăscătoa re d e Dumnezeu, pe tine te manm, strigând:
Bu cură-te, toiagul din care Dumnezeu, odrăslind fără de
sămâ n ţă, a pierdut prin lemn moartea.

MI E ilCU RI S F. A R A
Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Firii celei dumnezeieşti ne-am făcut pă rtaşi ... (vezi pag. 242).
· La sfâr~ itu l Utrcnici:
Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu ... (vct.i mai s us) .
.JOI S F. A R A
Şi Yincri di mincal:•, la Dumnezeu este Domnul...
Pream ă rită eşti tu, Născătoare de Dumnezeu... (vezi mai sus) .
244 RUGĂCIUNI, RÂNDUlELJ Ş I SLUJBE

La sfârşitul Utrcniei:
Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu ... (vezi pag. 243).
VINERI SEARA
Şi sfuubătii dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Toate tainele tale sunt maiJ presus de cuget, toate sunt
prea mărite, Născătoa re de Dumnezeu. Curăţia fiindu-ţi
p ecetluită şi fecioria păzită, cu adevă rat Ma ică te-ai cunos-
cut, n ăscând pe Dumnezeu cel adevă ra t ; pe Acela roagă-L să
mântuiască sufletele noastre.

La sfârşitu~ Utreniei:
M aică sfântă a Luminii celei n egrăite, cinstindu-te pe tine,
cu în gereşti cântă ri, cu dre aptă credin ţă te mărim.
[ar dacă se va întâmpla Aliluia, la li ee are glas, se zic aces te troparc:
Apostolilor, mucenicilor şi proorocilor, ierarhilor, cu vioşilor
şi drepţilor, care bine aţi săvârşit lupta şi credin ţa aţi păzit,
îndrăzn eală având că tre Mântuitorul, pe Acela, ca pe un bun,
rugaţi-L pentru noi să mântuiască sufletele noastre.

Slavă ..., al morţilor:

Po men eşte,Doamne, ca un bun pe robii Tăi şi câte în via ţă


au greşit, iartă-le ; că nu este nimeni făr ă p ăcat, afar ă de
Tine, Cel ce poţi a da odihn ă şi celor ră p osaţi.
Şi acum ...,
Maică sfân tă a Luminii celei n egrăite... (vezi mai sus).
GLASUL AL 3-LEA
DUMINICĂ SEARA
Şi luni diminca!a, la Dumnezeu este Domnul...
De frumuseţea fecioriei tale şi de pre aluminată curăţia ta
Gavriil, mirându-se, a strigat ţie, Născătoare de Dumnezeu:
TROPARELE NĂSCĂ TOAREI DE DUMNEZEU 245

Ce laudă vrednică voi aduce ţie? Sau cum te voi numi pe


tine? Nu mă pricep şi mă minunez! Pentru aceasta, precum
mi s~a poruncit, strig ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har.
La sfârşitul Utrenici:
Fiecare, unde se mântuieşte, acolo după dreptate şi aleargă;
şi care altă scăpare de felul acesta poate fi, Născătoare de
Dumnezeu, în afară de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre?
LUN I SEARA
Şi marţi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
C eea ce eşti scăparea şi puterea noastră, de Dumnezeu Năs­
cătoare, ajutătoarea cea tare a lumii, acoperă-ne cu rugăciu­
nile tale pe noi, robii tăi, de toată nevoia, una binecuvântată.
La sfârşitul Utreniei:
Fiecare, unde se mântuieşte ... (vezi mai sus).
l\·I AR ŢI SEARA
Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Toiag de putere câştigând Crucea Fiului tău, Născătoare
de Dumnezeu, cu dânsa surpăm întărâtările vrăjmaşilor
noştri, cei ce cu dragoste neîncetat pe tine te mărim.

La sfârşit u 1 Utrcnici:

Ceea ce eşti scăparea şi puterea noastră ... (vezi mai sus).

MIF.RC U I~I SEARA


Şi joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Proorocii mai înainte au propovăduit, Apostolii au
învăţat, mucenicii au mărturisit ş i noi am crezut că tu eşti cu
adevărat de Dumnezeu Născătoare; pentru aceasta şi mărim
naşterea ta cea de negrăit.
246 R UGĂ C IUNI, RÂNDUIELI ŞI SL UJB E

La s fârş itut Utreniei:


Fiecare, unde se mântui eşte •.. (vezi pag. 245).
J O 1 SE A IL \
Şi vineri dimineaţa , la Dumnezeu este Domnu l..
Toiag de putere câştigând Crucea Fiului tău ... (vezi pag. 245).
La s fârşitul Utrcnici:
Ceea ce eşt i scăparea ...(vezi pag. 245).
V J N inU SEARA
Şi sâmbătă dim ineaţa , la Dumnezeu este Domnu l...
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mântuirea neamului nostru, te
l ăudăm, Născătoa re de Dumnezeu, Fecioară. Căci, cu trupul
cel luat din tine, Fiul tău şi Dumnezeul nostru, prin Cruce
primind patimă, ne-a mântuit pe noi din s tricăciune, ca un
iubitor de oameni.
L a sfârş it u l Utrcnici:
Proorocii mai înainte au propovăduit ... (vezi pag. 245) ,

GLASUL AL 4-LEA
D U MI N I C Ă S F.AR A
Şi lu ni d imin eaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Celei ce a fost hră nită în Templu, în Sfânta Sfintelor, celei
îmbrăcate cu c redin ţa ş i cu inţelepciunea ş i cu neintinata
feciorie, arhanghelul Gavriil i-a adus din cer închinare şi
strigarea: Bucură-te ! Bu cură-te, cea bine cu vâ ntată. Bucu-
ră- te, prea m ărită, Domnul este cu tine.

La sfârş it ul Utrcni ci:


Pe tine, cea mai înaltă decât făptura, a te l ăuda după
vrednicie nepricepându-ne, d e Dumnezeu Născă toare, te
ru gă m , în dar, miluieşte-n e pe noi.
TROPARELE NĂSCĂ TOAREl DE DUMNEZEU 247

LUNI SEA R A
Şi marţi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
C ătre Născătoarea de Dumnezeu acum să alergăm cu
osârdie noi, păcătoşii şi s m e riţii, şi să cădem cu pocăinţă,
strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milosti-
vindu-te spre noi; sârguieş te, că pierim de mulţim ea păca­
telor; nu întoarce pe robii tăi d eşerţi, că pe tine sin gură
nădejde te-am câştigat.

La sfârşitum Utrenici:
Pe tine te mărim, Născătoare d e Dumnezeu, strigând: Tu
eşti rugul în care, fără de arder e, Moise a văzut focul
Dumnezeirii, ca o flacără.
MARŢI SEA RA
Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Fecioară cu totul fără prihană, Maica lui Hristos, sabie a
străbătut prin sfânt sufletul tău când ai văzut răsti gnit de
voie pe Fiul şi Dumnezeul tău ; pe Care, binecuvântată, nu
inceta rugându-L să ne dăruiască nouă iertare de greşeli.
La sfârşi tu 1 Utreniei:

N ăscătoare de Dumnezeu, p e tine te mărim, strigând: Tu


eşti muntele din care în chip n egrăit S-a tăiat Piatra, de Care
porţile iadului s-au sfă râ mat.

M 1 E R C U R 1 S E A 1( A
~i joi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Pe Cuvântul Tatălui, Hristos Dumnezeul nostru, intrupat
din tine, L-am cunoscut, Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară, ceea ce eşti singură bioecuvântată ; pentru aceasta,
neîncetat lăudându-te, pe tine te mărim .
248 RUGĂCI U~ I , R1\NDUIELI ŞI SLUJBE

La sfârşitul Utrcnici:
Pe tine, cea mai înaltă decât fă ptura ... (vc7.i pag. 246).
JOI SEARA
Şi vi neri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Fecioa ră cu totul fă ră prih a n ă ... (veti pag. 246).
La s fârşitul Utreniei:
Pe tine te m ă rim, Născătoa re de Dumnezeu ... (vezi pag.
246).
VINERI SEA R A
Şi sâmbătă diminca{a, la Dumnezeu este Domnul...
Taina cea din veac ascunsă ş i de îngeri neş tiut ă, prin
tine, Născătoare de Dumnezeu, celor de pe p ă m â nt s-a
a rătat, Dumnezeu in trupându-Se întru unire n ea m esteca tă
şi crucea de bun ăvoie pentru noi primind ; prin care,
înviind pe ce) dintâ i zidit, a mâ ntuit din moarte sufletele
noastre.
La slărşitul Utrcnici:
Pe tine te mărim, Născătoare de Dumnezeu ... (vc1.i png.
246).
GLASUL AL 5-LEA
DUMINICA SEARA
Şi luni dimineaţa , la Dum nezeu este Domn ul...
Cu îngerii, cele cereşti, cu oamenii, cele pă m â n teşti strigă m
cu glas de bucurie, Născătoare de Dumnezeu, către tine:
Bu cură-te, poarta cea mai desfătată decât cerurile. Bucură-te,
singura mântuire a pămâ ntenilor. Buc ură-te, cura tă, ceea ce
eşti plin ă de har, care ai născu t pe Dumnezeu cel întru pat.
TROPARELE NĂSCĂ'TOAREl DE DUMNEZEU 249

La sfârşitul Utrcnici:
C el ce ai răsărit lumii din Fecio ară, Hristoase Dumnezeule,
şi fii ai luminii printr-insa ne-ai arătat, miluieşte-n e pe noi.

LUNI SEARA
Şi marti dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
A coperă mân tul tă u cel grabnic şi ajutorul şi mila a rată-le
spre robii tăi; şi valurile d eşa rtelo r gânduri le lini şteşte,
curată, de Dumnezeu Născătoa re, şi sufletul meu cel căzut
ridică-1; că ştiu, Fecioară, că p oţi toate câte le voieş ti.

La s fârşitul Utreniei:
M aică a lui Dumnezeu, Preasfântă, cetatea creştinilor, mân-
tuieşte ca totdeauna pe poporul tău, care se roagă către tine cu
osârdie. Stai împotriva gândurilor celor ruşin oase şi mândre,
ca să strigă m către tine: Bucură-te, pururea Fecioară.
MARŢ I SF.AHA
Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Cu Crucea Fiului tău , ceea ce eşti d e Dumnezeu d ă ruită,
în şelă ciunea idolilor toată s-a surpat şi tă ria demonilor s-a
călcat; pentru aceasta, credin cioşii dup ă d atorie pururea te
lăudă m şi te binecu vântăm şi, N ă scătoa re de Dumnezeu
intr u adevăr m ă rturisindu-te, te mă rim .
La s fârşitul Utrcniel:
Cel ce ai răsă rit lumii din Fec i oa r ă ... (vezi mai s us) .
MIERCURI SEARA
Şi .ioi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Taina cea minunată a Fecioarei lumii s-a arătat mântuire;
că dintr-insa Te-ai născut fă ră să mânţă şi cu trup fără
stricăciun e Te-ai a rătat, bucuria tuturor, Doamne, slavă Ţi e.
250 RUGĂCIUNI, RÂNDUIELI Ş I SLUJBE

La slărşitul Utrcniei :
Maică a lui Dumnezeu, Preasfâ ntă ... (vezi pag. 249).
JOISEAHA
Şi vineri dimineaţa , la Dumnezeu este Domnul ...
Cu Crucea Fiului tău ... (vezi pag. 249).

La sfârşitul Utrcnici:
Cel ce ai răsărit lumii din Fecioară ... (vc1J pag. 249).
VINERI SEA RA
Şi sâmbătă dimineaţa , la Dumnezeu este Domnul...
Bucură-te, uşa Domnului cea n eumblată; bucură-te, scu-
tul şi acoperămâ ntul celor ce aleargă la tine; bucură-te,
limanul cel neînviforat. Ceea ce, n e ispitită de nuntă, ai
născut cu trup pe Făcătorul tău ş i Dumnezeu, nu lipsi a te
ruga pentru cei ce laudă şi se în chin ă naşterii tale.
La srâ.rşitul Utrenici:
Cel ce ai răsă rit lumii din Fecioară ... (vezi pag. 249).

GLASUL AL 6-LEA
DUMI:"'JCĂ SEARA
Şi luni dimineaţa, la Dumnezeu este D omnul ...
Începătură a mântuirii s-a făcut vestirea lui Gavriil către
Fecioara, că a auzit: Bucură-te! , şi n-a fu git de închinare,
nici s-a îndoit ca Sara în cort, ci a şa a zis: I ată, roaba
Domnului, fie mie dup ă cuvântul tă u .
La sfârşitul Utrcnici:
Arhanghelicesc cuvânt ai primit şi tron de heruvimi te-ai
a ră tat şi în braţele tale ai purtat, de Dumn ezeu Născătoare,
pe N ădejd ea sufletelor noastre.
TROPARELE ~ĂSCĂ TOAREI DE DUMNEZEU 251

L UN I SEA RA
Şi marţi dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Nădejdea lumii cea bună, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, a ta singură şi tare solire cerem: Îndură-te spre
poporul cel fără de ajutor, roagă-L pe înduratul Dumnezeu
să mântuiască sufletele noastre de toa tă ameninţarea, ceea
ce eşti una binecuvântată .
La sfârşitul Ut rcn ici:
Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ru şinat, curată
Fecioară, de Dumnezeu Născătoare; ci cere milă şi ia dar
spre fol osul cererii.
~I ARŢI SEARA
Şi mier curi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
De Dumnezeu Născătoare Fecioa ră, roagă-L pe Fiul tău,
Cel ce s-a pironit de bunăvoie pe Cruce şi lumea din
înşelăciune a izbăvit, pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mâ n-
tuiască sufletele noastre.

La sfâ rşit ul Utrcn ici:


Pe Cel ce S-a născut mai înainte de veci din Tată fără de
maică, pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, în anii cei de apoi
L-ai născut intrupat, din curate sângiurile tale, fără bărbat,
de Dumnezeu Născătoare ; pe Acela roagă-L să ne dăruia scă
nouă iertare de p ăcate, mai înainte de s fârş it.

MlF.RCUR I SEARA
Şi .ioi d imineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
S fântă Stăpână, Curată, Maica Dumnezeului nostru, care
ai născut in chip negrăit pe Făcăto rul tuturor, roagă -te tot-
deauna bunătăţii Lui, împreună cu S finţii Apostoli, să ne
izbăvească de patimi şi să ne dea n ouă iertare de păcate .
252 RUGĂCIUNI, RÂNDUJELI ŞJ SLUJBE

La sfârşitul Utrenici:
De mari ba ruri, curată Feci oară , Maica lui Dumnezeu,
te-ai învrednicit; că ai n ăsc ut cu trup pe Unul din Treime,
pe Hristos, D ătătorul de viaţă, spre mâ ntuirea sufletelor
noastre.
JOl SE ,\I~A

Şi vineri dimineaţa, la Dum nezeu este Domn ul...


De Dumnezeu Născătoare Fecioară, roagă-L... (vezi pag. 251).
La sfâ~ itul Utrcniei:
Pe Cel ce S-a n ăscu t ... (vezi pag. 251).
VINER I SF.ARA
Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul ...
M ai înainte a spus Ghedeon zămislirea şi a tâlcuit David
naşte rea ta, Născătoare de Dumnezeu; că S-a pogorât ca
ploaia pe lâ n ă Cuvântul în pântecele tă u şi ai odrăslit fă ră de
săm ân ţă, p ăm ân tul e sfinte, lumii mâ ntuire, pe Hristos
Dumnezeul nostr u, ceea ce eş ti plină de bar.
La sfârşitul Utrcnici:
Pe Cel ce s-a născut mai inainte de veci... (vezi pag. 251).
GLASUL AL 7-LEA
D U :Vll N I CĂ SEARA
Şi luni dimineaţa, la Du mnezeu este Domnul...

De Dumnezeu Născătoa re, Fecioa ră n eîntin ată, pe Fiul


tău roagă-L, cu puterile cele d e sus, iertare de greşeli mai
înainte de sfârşit să ne dă ruiască nou ă, celor ce cu credinţă
pe tine te slăvim.
TROPARELE NĂSCĂTOARE I DE DUMNEZEU 253

La sfârşitul Utreniei:
Covârşit-ai
puterile cereşti, pentru că biserică dumnezeiască
te-ai arătat, binecuvântată, de Dumnezeu Născătoare, care ai
născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

LUNI SEARA
Şi m arţi dimineata, la Dumnezeu este Domnul ...
Ţie, Născătoare de Dumnezeu, aducem strigare: Bucură-te! ,
că decât îngerii mai înaltă te-ai arătat, pe Dumnezeu
născâ nd.

La sfârşitul Utrcnici:
Împa că, cu rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, viaţa
n oastră, a celor ce strigăm către Tine: Milostive Doamne,
slavă Ţie!
MARŢ I SEA R A

Şi miercuri dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a răstignit pentru noi ş i a
stricat puterea morţii, roagă-L neîncetat, de Dumnezeu
Născătoare Fecioară, să mântuiască sufletele noastre.

La sfârşit u l Utrcnici:
lzbăveşte-ne, Născătoare
de Dumnezeu, de păcatele ce ne
cuprind pe noi, că altă n ădejd e nu avem credincioşii, fără
numai pe tine şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintru tine.
MIE R CURI SF.A U A
Şi j oi dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Rodul pântecelui tău , Preacurată, este plinirea proorocilor
şi a Legii; pentru aceasta pe tiJne, d e Dumnezeu Născătoare,
întru cunoştinţă mărindu-te, cu cucernicie te lăudăm.
254 RUGĂCJUN I, RÂ:--IDUlELl Ş I SLUJBE

La s rârşitu'l Utrenici:
Rodul pântecelui tău, dumnezeiacă Mireasă, oamenilor
S-a arătat Mijlocitor de mântuire; pentru aceasta pe tine, de
Dumnezeu Născătoare, cu cugetul şi cu graiul mărindu-te,
credincioşii te lăudăm .

.1 0 1 SE A U A

Şi vineri dimin eaţa , la D111mnc:teu este Domnul ...


Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a răstignit. .. (vezi pag. 253).

La sfârşit ul Utreniei:
Izbăveşte-ne, Născătoare de Dumnezeu ... (vezi pag. 253).
VlNF.Rl SE ARA
Şi sâmbiitii dimineaţa , la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce eşti vistieria învierii noastre, pe cei ce se încred in
tine, Prealăudată, scoate-i din groapă şi din adâncul greşelilor,
că tu ai mântuit pe cei vinovaţi de păcate, ceea ce ai născut
Mântuirea; care, mai înainte de naştere, ai fost fecioară şi în
naştere fecioară, şi după naştere iarăşi ai rămas fecioară.

La s llrş itul Utrcnici:


B ucură-te, ceea ce ai încăput în pâ ntecele tău pe Cel
n eincăp ut în ceruri. Bucură-te, Fecioară, propovăduirea
proorocilor, prin care a strălucit Emmanuel. Bucură-te,
maica lui Hristos Dumnezeu.
GLASUL AL 8-LEA
O ll \11 :'\ I C Ă S EAR A
Şi luni dimineaţa , la Dumnezeu este Domnul...
B ucură-te, ceea ce prin îngeri ai primit bucuria lumii. Bucu-
ră-te, ceea ce ai născut pe Făcăto1·ul tău şi Domnul. Bucură-te,
ceea ce te-ai învrednicit a fj Maica lui Hristos Dumnezeu.
TROPARELE NĂSCĂTOAHE I DE DUMNEZEU 255

La sfârşitul Utrcnici :
Bucura-te, uşa Împăratului slavei, prin care singur Cel
Preaînalt a trecut şi pe tine singură pecetluită te-a p ăzit, spre
mântuirea sufletelor noastre.
L UN 1 SE A 1~ i\

Şi marti dimineata, la Dumnezeu este Domnul...


întărirea credinţei cea neclintită ş i cinstitul dar al sufletelor
noastre, pe Născătoarea de Dumnezeu, cu cântări să o mărim
credincioşii. Bucură-te, ceea ce pe Piatra vieţii în pântecele
tău ai încăput-o. Bucură-te, nădejdea marginilor, sprijini-
toarea celor întristaţi. Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară.
La sfârşitul Utrcniei:
Fecioa ră preacurată, m â ntuieşte-ne
pe noi cu rugăciunile
tale, mişcâ nd cu milostivirea cea de maică pe Fiul tău ş i
Dumnezeul nostru.
MARŢI SE ARA
Şi miercuri dimincafa, la Dumnezeu este Domnul...
pe Mielul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii văzându-L pe
Cruce, ceea ce L-a născut a zis, lăcrimând: Lumea se bucură
luând izbăvire, iar cele dinl ăuntru ale mele ard văzând răstig­
nirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiul şi Dumnezeul meu.
La sfârşitul Utrcnici:
Rodul pântecelui tău, Preacurată , este plinirea proorocilor
şi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Născătoare,
intru cunoştinţă lăudându-te, cu cucernicie te m ă rim.
MIF.RCURI SF.A I~A

Şi joi dimineata, ta Dumnezeu este Domnul...


Poarta vieţii cea înţelegătoare, Preacurată, de Dumnezeu
Născătoare, pe cei ce aleargă la tine cu credinţă, izbăveşte-i
256 RUGĂCIUNI, RÂND UIELI ŞI SLUJBE

din nevoi, ca să mărim preasfâ ntă n aş te rea ta, spre mân-


tuirea sufletelor noastre.
La sfârşitul Ut reniei:
Fecioa ră pre acurată, m ântui eşte-n e ... (vezi pag. 255).
JOI SEARA
Şi vi neri dimineata, la Dum nezeu este Domnul. ..
Pe Mielul şi Păsţorul şi Mântuitorul. .. (vezi pag. 255).
La sfârşitul Utrcniei:
Rodul pântecelui tă u ... (vezi pag. 255).
VINERI SEARA
Şi sâmbătă dimineaţa, la Dumnezeu este Domnul...
Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară şi ră stignire ai
răbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai prădat şi
învierea ai ară tat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. A rată iubirea Ta de oameni,
Milostive, primeşte pe Născă toa rea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a n ăsc ut pe Tine, care se roagă pentru noi, ş i m â ntui eş te,
Mântuitorul nostru, pe poporul cel dezn ădăjduit.
La sfârşitul Utrcnici:
Fecioară preacurată, m ântuieşte-n e ... (vezi pag. 255).
TROPARELE
DE PESTE TOATĂ SĂPTĂMÂNA
L U "' I
Troparul, glasul al 4-lca :
ai-marilor Voievozi ai oş tilo r ce reşti, rugă mu-vă pe
M voi, noi, nevrednicii, să ne acope riţi pe noi, prin
ru găciunil e voastre, cu acoperă mâ ntul aripiJor slavei voas-
tre celei n etrupeşti, păzindu- ne pe noi, cei ce cădem cu
deadinsul şi strigă m : Izb ăviţi- n e din nevoi, ca nişte mai-mari
peste oştile puterilor celor d e sus.
MART I
Troparul, glas ul aJ 2-lca :
Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este
mărturia Domnului, Înaintemergătorule; că te-ai arătat cu
adevărat şi decât proorocii mai cinstit, că te-ai invrednicit a
boteza în repejuni pe Cel propovăduit. Drept aceea, pentru
258 RUGĂCIUNI, RĂNDUIELI Şl SLUJBE

adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit şi celor din


iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a a rătat în trup, pe Cel ce a ridi-
cat păcatul lumii şi ne-a dăruit nou ă mare milă .
MlERCURIŞIVINERI

Trop arul, glasul 1:


Mântuieşte, Doamne, poporul Tău ... (vezi pag. 59).
JO l
Tropnrul, glasul al 3-lea:
SfinţilorApostoli, ru gaţi pe milostivul Dumnezeu ca să
dea iertare de p ăcate sufletelor noastre.
Alt tropar, glasul al4-lca:
Îndre ptă to r credinţei ş i chip bl ânde ţil o r, în v ăţ ă to r
înfrâ n ă riite-a a rătat pe tine, turmei tale, ad evă rul
lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte,
cu sărăci a, cele bogate. Părinte I erarhe Nicolae, roagă pe
Hristos Dumnezeu să mâ n tuiască sufletele noastre.
SÂMBĂ TĂ
Troparul, glasul al 2-lca:
Apostolilor, mucenicilor... (vezi pag. 198).
Alt tropar, glasul al 2-lca:
Po men eşte, Doamne, ca un b un ... (vezi pag. 244).
CANOANE
-
DE RUGACIUNI
~ANONDE POCÂINŢÂ
CATRE DOMNUL NOSTRU
IISUS HRISTOS
Cântarca l , glasul al 6-lea:
lrmos: Ajutor şi acoperitor...
Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, miluieşte-mă.

cum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul , către


A Tine, Stăpânul şi Dumnezeul meu, şi nu îndrăznesc să
mă uit la cer, numai mă rog şi grăiesc: Dă-mi, Doamne, mai
inainte, ca să plâng faptele mele cu amar.
O , amar mie, păcătosului, că sunt ticălos mai mult decât
toţi oamenii; pocăinţă ou este întru mine. Ci-mi dă mie,
Doamne, lacrimi, ca să plâng faptele mele cu amar.
262 CA:\OANE DF. IWGĂC I U~l

Slavă ... ,

Omule nebun şi ticălos~ "pentru ce-ţi pierzi vremea în lene?


Gândeşte-te la viaţa ta şi te întoarce către Dumnezeu, ca să
plângi faptele tale cu amar.
Şi acum ... , a ~ăscătoarci de Oumm'Zl'U:
M aica lui Dumnezeu pr eac urată,
spre mine, c aută
păcătosul, şi mă izbăveşte d e laţul v r ăjmaşului, indrep-
tându-mă pe calea pocăinţei, ca să plâng faptele mele cu
amar.
Cântarca a 3-a:
lrmos: Întăreşte , Doamne, pc piatra mărturisi rii Talc...
ând se vor pune scaunele la judecata cea înfricoşă toare,
C atunci faptele tuturor oamenilor se vor vădi ; amar va fi
atunci de cei păcătoşi, căci vor fi trimişi la chinuri. Deci, aceea
ştiind, suflete al meu, pocăieşte-te de faptele talc cele rele.

D repţii se vor bucura, iar păcătoşii vor plânge; ci atunci


nimeni nu ne va putea ajuta, că faptele noastre ne vor osândi
pe noi. Drept aceea nu întârz ia, ci, mai înainte de sfâ rş it,
pocă ieşte-te de faptele tale cele rele.

Slavii...,
O, vai de mine, cel mult păcătos , care m-am spurcat cu
faptele ş i cu gindurile, neavând picături de lacrimi de la
învâ r toşarea inimii mele; ci acum caută la pământ, suflete al
meu, şi te pocă ieş te de faptele cele rele.
Şi acum ..., a Născătoarl"i de Dumnezeu:
l ată , Do a mn ă ,
Fiul tă u n e învaţă spt·e bine; iar eu,
p ăcătos ul, pururea fu g de cele bune; ci t u, ca o milos tivă ,
milui eşte-mă, ca s ă mă p ocăiesc de faptele mele cele rele.
CANO!\ DE PO CĂINTĂ CĂTRE UOM!\U L NOSTRU IS. HS. 263

Cântarc:a a -t-a :
lrmos:. Auzit-a proorocul...·

D
esfătată şi plăcută este aici calea dezm ierd ărilor, dar
amară va fi ziua cea d e apoi, când se va d es părţi
sufletul de trup. Deci, p ocăieşte-te de acestea, suflete al meu,
pent ru împ ărăţia lui Dumnezeu.
Pentru ce faci strâ mb ă tate celui să rac? De ce opreşti plata
slugilor? Pe fratele tă u nu-l iubeş ti ; desfrân area şi
a m ă răci unea iub eşti. Deci, lasă acelea, suflete al meu, şi te
pocăieşte pentru împ ă răţia lui Dumnezeu.

Slavii ...,
O, nebune om, pâ nă când te vei afunda şi ca o al~in ă vei
aduna b ogăţia ta, care degrab va pieri ca praful ş i ca
ce nuş a ? Ci cau tă mai vârtos împ ă răţi a lui Dumnezeu.

Şi acum ... , a Născiitoarci de Dumnezeu:


D oamn ă, de Dumnezeu Născă toa re, miluieş te-m ă pe mine
p ăcă tosul şi m ă întă reşte spre fapte bune ş i mă p ăzeşte ca s ă
nu mă ră pească pe mine n epregă tit moartea cea urâ tă; ci mă
p ovă ţuieşte, Fecio ară, la împ ă răţi a lui Dumnezeu.

C•întarea a 5-a :
l r mos: Pc mine , cel ce mâncc ...

A
du -ţi aminte, ticălosule om, că de p ăca te eşti robit: cu
minciuna, cu cleveti rea, cu vrajba, cu n eputinţa, ca
de o fi a r ă c ump lită. Suflete al meu p ăcătos, au doa ră aceea
ai voit?
M i se cutre mur ă m ădula rele ş i cu totul sunt vinovat
privind cu ochii, au:lind cu ur,echile şi cu totul d â ndu- m ă pe
mine gheenei. Suflete al meu păcă tos , au doa ră aceea ai voit?
264 CA OAN E DE R U GĂ C I U:'-11

Slavă ... ,

Pe desfrânatnl şi pe tâlharul, care s-au p ocă it, i-ai primit,


Mântuitorule, iat· eu cu lenea păcatului m-am îngreuiat ş i de
cel rău sunt robit. Suflete al meu păcătos , au doară aceea ai
voit?
Şi acum ..., a l'iăs căto are i de Dumnezeu :
Ajutătoare minun a tă ş i g rabnică
tuturor oamenilor,
Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, nevrednicului, că sufle-
tul meu cel p ăcătos aceasta a voit.
Cânl!ll'l'a a 6-a:
l rmos: Strigat-a m cu toată inima mea ...
e pământ v iaţă des frâ nată am vieţuit şi sufletul la
P întuneric l-a m dat; dar acum, milostive S tăpân e,
izbăveşte- m ă de toată robia v răjmaş ului şi mă înţel epţeşte
ca să fac voia Ta.
Cine face unele ca acestea, precum fa c eu? Precum zace
porcul în tină, aşa ş i cu slujesc păcatului ; ci Tu, Doamne
Dumn ezeule, scoate- mă din trândăvirea aceasta şi-mi d ă mie
inim ă ca să fa c voia Ta .

S lavă ...,

S coal ă-te,
omule tică los , al eargă că tre Dumnezeu mărturi­
sind păcatel e tale, ş i cazi lă crimând şi suspinâJld ; iar Acela,
ca un înd ur~ t, va da ţie ajutor ca să faci voia Lui.
Şi acum ..., a Nă scătoarci de Dum nezeu :

Nă scătoare de Dumnezeu, Fecioară preacu rată , păzeş te­


ne pe noi de răutăţile v răjmaş ului
celui văzu t şi celui
n evăzut şi primeşte ru găci unile noastre ş i le du pe acestea
Fiu lui tă u , şi-mi dă minte ca să fac voia ta.
CAN0:'-1 DE POCĂINŢĂ CĂTRE I>OMNU L NOST IW IS. liS. 265

C O :'>1 o ACU L.. :glasul al 6-lc:1 :


· Suflete al meu, pentru ce te îmbogăţeş ti în păcate? Pentru
ce faci voia diavolului? În ce-ţi pui n ăde jd ea ? Părăseş te pe
acesta şi te întoarce către Dumnezeu ~frigând: Îndurate
Doamne, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.
1 cos

Gând eşte, suflete al meu, la ceasul cel amar al morţii ş i la


judecata cea înfricoşătoare a Făcăto rului Dumnezeu, că
ingerii cei întunecaţi te vor lua pe tine, suflete, şi te vor duce
în focul cel de veci. lar tu, mai î.nainte de moarte, te pocăieşte,
strigând : Miluieşte-mă , Doamne, pe mine, păcătosul.
Cântarc:a a 7-a:
lrmos: Greşit-am, fă răd elege am (ăcut...

u n ă dăjdui, suflete al meu, în bogăţia cea trecătoare


N sau în adunarea cea nedreaptă , că toate acestea nu
ş tii cui le vei l ăsa , ci strigă: Miluieş t e- mă , Hr istoase
Dumnezeule, pe mine, păcătosu l.
Nu nădăjdui , suflete al meu, in să n ătatea trupească cea
trecătoare, nici în frumuseţea 'c ea d egrab trecătoa re, că vezi
cum şi cei puternici şi cei tineri mor; ci s trigă: Miluieşte- mă,
Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.
Slav ă ...,

A du-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa cea de veci, de


împărăţi a cerului cea gătită s firnţilor, de întunericul cel osebit
ş i de mânia lui Dumnezeu, care este asupra celor răi, şi strigă:
M ilui eşte- m ă, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.

Şi acum ..., a ;\ăsciiloan· i de Dumnezeu :


Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, ş i te roagă
ei, căci este gr abnic aj u tăto are celor ce se p o căiesc , ca
266 CANOANE DE RUGĂCIUN I

să roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, să mă milu-


iască pe mine, nevrednicul.

Cântar ca a 8-a:
Jrmos: Pc Care- oştile cereşti...

um nu voi plânge când imi aduc aminte de moarte?


C Că am văzu t pe fratele meu in groapă, zăcâ nd fără de
mărire şi fără de chip. Dar ce aştept? Şi în cine nădăjduiesc?
Numai în Tine, Doamne, pe Care Te rog ca, mai îoajnte de
sfârşit, să mă îndreptezi.

C u ochiul Tău cel milostiv caută spre mine când voi sta
înaintea Ta şi voi fi judecat, Unule, lesne Iertăto rule.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pc Fiul şi pc Srâ ntul Duh, Domnul.
C red că vei veni să judeci viii şi m orţii şi toţi vor sta întru
a lor rânduială: bătrânii şi tinerll, cond u cătorii ş i supu ş ii lor,
domnii şi judecătorii, bogaţti şi săracii, femeile şi bărbaţii .
Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea, strig Ţie: Dă- mi,
Doamne, mai inainte de sfâ rşit să mă pocă i esc.
Şi acum ..., a Născătoarci de Dumnezeu:
P reacurată Născătoare de Dumnezeu, primeşte rugă­
ciunea mea cea nevrednică, păzeşte-mă de moartea cea
urâtă şi-mi dăruieş te mai înainte de sfârşit să mă pocăiesc.

Cânt arc a a 9-a :


lrmos: Naşterea cea fără de sămânţă ...

cum scap la voi, îngerii, arhangheli şi toate puterile,


A care staţi inaintea scaunului lui Dumnezeu: Ru gaţi-vă
către Făcă torul vostru să fie izbăvit sufletul meu de chi-
nurile cele veşnice .
Acum plâng către voi, sfinţilor, patriarhilor, împăraţilor
şi proorocilor, Apostolilor şil arbiereilor şi toţi aleşii lui
CANO~ DE POCĂl~ŢĂ CĂTRE DOMNUL 1\0STRU IS. HS. 267

Hristos, ajutaţi-mi mie la judecată, ca să se mântuiască


sufletul meu de întunericul vrăjmaşului.
Slavă ...,

Acum ridic mâinile mele către voi, sfmţilor mucenici,


pustnicilor, preacuvioşilor şi toţi sfinţii, care vă rugaţi către
Dumne.zeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul
meu în ceasul morţii .
Şi acum ..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu totul Întru


tine năd ăjduiesc, şi roagă pe Fiul tău ca să mă pun ă pe mine,
nevrednicul, de-a dt·eapta Sa, când va şedea să judece viii şi
morţii.

Apoi: C uvine-se cu adevărat ..., Ceea ce eşti mai cinstită ..., Nădejdea
mea este Tatăl... şi otpustu 1.
CANON DE RUGĂCIUNE
CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR
AL VIEŢII OMULUI
Facere a lui Ioan Monahul
Cântarca 1, glasul al 8-lca:
lrmos: Apa trecând-o ca pc uscat israclitcanul...
Stih: Sfinte ingcrc, păzitorul vieţii melc, roagă-te lui Hristos
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

e tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit, folosi-


P torul ş i indreptătorul vieţii mele, pe care te-am dobân-
dit de la Dumnezeu, te laud, dumnezeiescule înger al lui
Dumnezeu, Cel atotstăpânitor.
CA~O~ DE RUGĂCiUNE CĂTRE i NGERUL PĂZiTOR 269

Vr ând ca toţi oamenii să se m ântuiască, Cuvinte, ai pus pe


sfinţii îngeri indreptători şi lumin aţi povăţuitori oamenilor,
care ne p ovăţuiesc pe noi la frica Ta.
De noaptea cea întunecată tiind cuprins şi cu negura cea
deasă a patimilor fiind acoperit, cu lumina pocăinţei
lumin ează- mă, îndreptăto rule, folositorule ş i păzitorul meu.
Slavă ...,

Potop cu tină şiîntuneric de gânduri ruşin oase întru mine


izvorăsc, despărţind de la Dumnezeu mintea mea, pe care
u s ucă-le, ajutătorul meu.
Şi acum ..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Tu eşti, stăpână, liniştea şi adăpostirea
celor învăluiţi în
marea păcatelor. Pentru aceasta alerg către a ta adăpostire,
fiind învăluit cu viforul a multe feluri de patimi.
Cântarea a 3-a:
lrmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deas upra crugului cer esc...

F
iinţă am din ames tecătură de pământ, de tină ş i
ţărâ.nă, pentru aceasta de pământ m-am lipit. Ci, o,
folositorul meu, îndreptătorul ş i izbăvito rul meu, întoarce
dorirea mea către cele cereşti.
Ziua şi noaptea, cu faptele mele cele rele, te amăgesc, te
mâhnesc şi te întărât; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci
ajută-mă spre a mă indrepta.
Supus sunt grijii şi mâhnirii, că n epocăit şi neîndreptat
petrec. Pentru aceasta dăruieşte- mi s ă mă pocăiesc cu
ad evă rat ş i să te bucur pe tine, păzitorul meu.
Slavă ... ,

Cel ce vezi fata de nevăzut a lui Dumnezeu, Care şade în


ceruri şi Se uită pe pământ cu gândul ş i- 1 face pe el de se
cutremură , pe Acela roagă-L să mă mântuiască , sfinte îngere.
270 CANOANE DE RUGĂCIUNI

Şi acum ... , a l\iisciitoar ci de Dumnezeu:


Minte, cuget şi cuvânt, harul lui Dumnezeu am luat, ca, pe
Stăp ânul cunoscând, cu fapte bune să-L cinstesc; iar cu
patimile ocărând harul, pe Stăpânul am defăimat, stăp ână ,
milui eşte-mă.

SEDEALNA, glasul al 4-lca:


Podobic: Cel ce Te-ai iniilţat...
Păzitorul sufletului şi al trupului meu, cel ales mie de la
Dumnezeu, dumnezeiescule Înger, urmând lui Dumnezeu,
treci cu vederea, preasfin te, toate greşelile sufletului meu
celui tică los şi mă izbăveşte de cursele cele de multe feluri ale
înşelătorului şi fă milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca să- mi
dea iertare la judecată.
Cânta rea a 4-a:
Jrmos: Th eşti tă ria mea, Doamne, Th eşti bucu ri a mea ...
eaducându-mi aminte, Mântuitorule, de înfricoşătoa­
N rea judecată la care am să stau înainte ş i să dau
răspun s pentru tot lucrul ş i cuvântul, nici gâ ndindu- mă la
moartea cea fără de veste, sunt neîndreptat; dar tu,
îndreptătorul meu, nu m ă lăsa pe mine.

Cu deadinsul toată răutatea am plinit din tinereţe şi n-am


încetat a te amărî pe tine, apă rătorul meu, cu cuvinte şi cu
fapte fără de lege; nu te mânia dar, ci mai aşteaptă,
înţelepţindu -m ă, lumin â ndu-m ă şi întărindu-m ă.

Urmând îndelun g-ră bdării Cuvântului lui Dumnezeu,


Care a venit ca să cheme pe toţi p ăcătoşii la pocăinţă şi
aşteaptă îndreptare de bunăvoie şi nu fa ce silă, şi tu,
îndreptătorul meu, spre mine cu Înd elungă- ră bdare petreci.
CANON DE R UGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR 271

S lavă ...,

Departe de la Dumnezeu pă catul m-a lep ădat pe mine,


netrebnicul rob; dar Stăpânul meu, Iisus, m-a primit cu
milostivire şi m-a făcut al Său ; iar eu, lepăd ând atâta har al
Lui, te scâ.rbesc încă pe tine, îngerul lui Dumnezeu.
Şi acum ..., a :"'iisciitourei de Dumnezeu:
Cu adevărat Domnul S-a făcut Împărat, cu împărăţie
care nu cad e, şi, precum psalmistul gră ieşte, S-a îmbrăcat
din tine, Maica lui Dumnezeu, intru preafrumoasă podoabă,
în trup sfânt, cu care a luat moarte şi a surpat împărăţia ei.
Cântarca a 5-a:
rrmos: Pentru ce m-ai lepădat de la faţa Ta ...
e tine păzitor câştigându- te, împreun ă-petrecă tor şi
P împreun ă-vorbitor, sfinte îngere, p ăzindu-mă , cu mine
că l ă torind, împreun ă-locuin d şi cele de mântuire înainte
pururea punându-le, ce iertare voi lua, n ecunoscă tor fiind ?
Cu multii îndrăznire stând înaintea scaunului Atotstăpâni­
torului şi împreună dănţuind, la Împăratul făpturii roagă-te,
aj utătorul meu, să-mi dea iertare de răutăţile mele cele multe.

Muncile şi
chinurile care m ă aşteaptă mai înainte
văzându-le şi de împietrirea, nebunia ş i orbirea mea
făcându-ţi-se mil ă, suspini ş i te tânguieşti ş i te întristezi,
fiind plin de mâhnire, izbăvitorul meu.
Slavă ...,

Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau ş i mai puţin decât
aceea, nu te-am l ăsat pe tine, păzitorul ş i făcăto rul meu d e
bine, să te bucuri de mine şi să te vese leşti ş i să salţi, fiind eu
pururea stricat cu p ăcatele.
272 CANOANE DE RUGĂCIUNI

Şi acum ..., a ~ăscătoarei de Dumnezeu :


Prunc nou S-a arătat Cel necuprins cu mintea, din tine,
ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cel ce a pus p ădurile cu
hotar şi muntii cu aşezământul cunoştinţei, Cel ce numără
mulţimea stelelor şi picăturile de ro uă ş i schimbă s uflările
vânturilor.
Cântarc.a a 6-a:
lrmos: Rugăciuni viirs către Domnul...

P
ăzindu-mă şi oştiodu-te împrejurul meu şi întorcând
înapoi pornirile diavolilor şi năvăliril e lor cele în
chipurile fiarelor, nu înceta, păzito rul meu, pururea a le
d epă rta de la mine, că pe tine te am cald folositor.

Cel ce eşti mir scump şi cu bună m ireasmă, nu te scârbi


de întin ăciun ea mea, nu te depărta de la mine pâ nă la sfârşit,
ci tii mie păzitor pur urea n edepărtat, că şi soarele, trecând
peste locurile cele intinate, nu se întin ează.
Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvânt cele mai pe d ea-
supra ale Lui, roagă-L, folositorul meu, ca să-mi dea har a
izvorî picături izvorâtoare de lacrimi, ca prin acelea să se
curăţească inima mea şi să vadă pe Dumnezeu.

Netrupeşte, ca cel ce eşti curat şi fără de materie, stând


înaintea Celui cur at şi fără materie, ş i câştigând multă
îndrăznire şi apropiere către Dânsul, pe Acela roagă-L cu
deadinsul să dăruiască sufletului meu mântuire.
Slavii...,
A

Infruntarea şi ruşin ea să acopere feţele vrăjmaşilor cele


întunecate, ru şinoase şi întinate, când se va despărţi de trup
sufletul meu cel smerit, şi să-I acoperi, îndreptătorul meu, cu
aripile tale cele luminate şi preasfinte.
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR 273

Şi acum ..., a l'iăscătoarci de Dumnezeu:


Ceea ce eşti mai sfântă decât sfinţii ingeri şi mai presus de
heruvimi şi de serafimi, mintea mea cea târâtoare pe pământ
şi de cele pământeşti râvnitoare, mai presus decât pofta cea
pământească şi trupească o arată, ridicând-o de la păm â nt
către dragostea cea cerească.

CONDACUL, glasul al 2-lca:


Podobic: Cele de sus căutând ...
Slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel prea-ales,
petrece pururea împreună cu mine, păcătosul, izbăvindu-mă
de toată facerea de rău a diavolilor; dar te rog, indreptează­
mă la cărările cele dumn ezeieşti, silindu-mă spre viaţa cea
n estricăcioasă.

Cântarea a 7-a:
I rmos: Din Judeca venind tinerii in Babilon ...

M
ulţimile cele întunecate ale tâlharilor celor n evăzuţi,
ce cad imprejur asupra mea, care ca ută să atragă şi
să răpească sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta
cea de foc, ca un puternic, ajutătorul meu.
Când va vrea să mă judece Jud ec ătorul şi Dumnezeul
meu şi să mă osândească pe mine, cel osândit de con ştiinţa
mea, mai înainte de judecata aceea, nu m ă uita pe mine,
povăţuitorul meu.

Avându-mi eu trupul mamă, iar tina, tată şi ţărâna,


strămoş, prin inrudirea cu acestea, la p ă m â n t neîncetat
caut; ci dă-mi, ajutătorul meu, ca fără frică să mă uit vreo-
dată şi in sus la frumuseţea cerului.

Ca cel ce eşti frumos prin frumu seţea dulce, p lă cu t şi cu


minte strălucitoare ca soarele, luminat să-mi stai înainte cu
274 CANOANE DE RUGĂCIUN I

veselă faţă şi cu privire lin ă, dind mă vei lua de pe p ământ,


. indrep tătorul meu.
Slav.ă ... ,

Pentru milostivirea milei şi pentr u multa mulţim e a


iubirii de oameni, să mă acoperi pe mine cu a cop e rământul
aripilor tale când voi ieş i din t rup, păzitorul meu, ca să nu
văd feţele cele urâte ale d iavolilor.

Şi acum•.., a Născătoarei de Dumnezeu:


Ceea ce eşti poartă cerească şi u şă
de mântuire şi scară
înţelegătoare, pe care Dumnezeu S-a pogorât şi om S-a suit,
cu îndurările tale, curată, in vredniceşte-mă de împărăţia
cerurilor pe mine, robul tă u .
Cântarca a 8-a:
lrmosul:
e şap te ori cuptorul chinuitorul hald eilor 1-a ars
D nebuneşte pentru cinstitorii de Dumn ezeu; d ar
«văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare, Făcă­
«torului şi lzb ăvitorulu i a std gat: Tineri binecuvântati-L,
«preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii».

După Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu


folositor, povăţuitor, aj u tăto r şi a p ără to r, preastinte îngere.
Pentru aceasta nu înceta, te rog, p ovăţuindu - mă , îndrep-
tân du- m ă ş i în văţân du - m ă să fac cele cuviincioase şi s ă - mi
luminezi mintea pâ n ă ce m ă vei înfă ţişa mâ otuit înaintea
lui Hristos. ·
Când se vor pune scaunele ş i că rţile se vor d eschide şi
Cel vechi de zile va şedea şi oamenii vor fi jud ecaţi şi
îngerii vor sta înainte şi p ăm â otul se va clătina şi toate se
vor în fricoşa şi se vor cutremura, atunci arată spre mine
CI\NON DE RUGĂCIUNE CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR 275

iubirea ta de oameni şi mă izbăveşte d e gheenă, pe Hristos


imblânzindu-L.
Acum în chip nevăzut mă înconjură , ca nişte albine
fagurele, urâtorii de Dumnezeu ş i pierzătorii diavoli, ca nişte
păsări răpitoare, ca nişte vulpi viclene şi ca ni şte mân că tori
de cruzime; ca păsările cele mâncătoare de stârv, împrejurul
meu zboară; acop eră-mă, păzitorul meu, precum îşi acoperă
vulturul puii săi.
D ă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat din ochi
din destul, care să mă spele pe mine tot, din creştet până la
picioare, ca, îmbrăcându-mă în haina pocăinţei, cea mai
albă decât zăpada, să intru în c ă mara lui Dumnezeu, pe tine
cinstindu-te, apărătorul meu.
C asă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi v iaţă de
fiinţe necuvântătoare am urmat. Ci mă întăreşte, ajutătorul
sufletului meu, curăţeşte viaţa. mea, tămâiaz-o şi stropeşte-o
cu miresme şi cu miruri de rugăciuni şi de curăţie, ca să fi e
iariţşi casă lui Hristos cu bun miros.

Bincc uvântăm pc Tatăl şi pc Fiul şi pc Sfântul Duh, Domnul.


Îndreptătorule, păzitorul meu, folositorul şi izbăvitorul
meu, păzitorul ticălosului
meu suflet, când mă va scula din
pământ la judecată înfricoşătorul glas al trâmbiţei, atunci
aproape de mine să stai, blând ş i vesel, cu năd ejdea mân-
tuirii depărtând de la mine frica.
Şi acum ..., a Născătoa rci de Dumnezeu:
C u nemărginire a bunătăţii în dar mă miluieş te, ceea ce ai
născ ut Izvorul milostivirii, că vrednic d e milă sunt, dar nu
am ce să-ţi aduc ţie, că bunuriile mele nicicum nu-ţi trebuie,
ca una care ai zămislit nespus pe Dătătorul de bine ş i
Mântuitorul lumii, ceea ce eşti plină de har.
276 CANOANE DE RUGĂCJUNl

Cântarca a 9-a:
Irmos: Să se in fricoşcze tot auzul...
e-a dreapta sufletului meu celui ticălos să te văd
D stând, luminat şi blând, pe tine, ajutătorul şi folosi-
torul meu, când va ieşi din mine cu anevoie sufletul meu, ş i
izgonind pe amarii vrăjma şi care caută să m ă apuce.
Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, care faci
vrerile Lui cele dumnezeieşti, ai multă îndrăznire către
Dânsul, sfinte îngere. Pentru aceasta, cu căldură roagă-L
pentru mine, ca, m â ntuindu-mă prin tine, să te laud folosind
şi acoperământul tău.
În toată viata mea, prin multă deşertăciune trecând, de
sfârşit m-am apropiat; ci, te rog, păzitorul meu, fii mie
ajutător şi apă rător nebiruit, când voi trece vămile j udecăţii.

G reşelile minţii mele, rătăcirile, jefuirile, răutăţile şi


cugetele cele de ruşine ale gândurilor celor necurate şi spur-
cate, nu inceta, ajutătorul meu, a le întoarce în gânduri bune
şi în cugete roditoare de focul umilintei.
lisuse, Unule-Născu t, Preabunule, biruieşte cu milostivirea
Ta muJţimea cea nemăsurată a ră utăţil or mele, cu rugăciu ­
nile cele dumn eze ieş ti ale slujitorului Tău cel fără de trup, pe
care l-ai pus mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.
Slavă ..•,

Toată năd ej dea mea de mântuire, după


Dumnezeu, spre
tine am pus-o, păzitorul şi purtătorul meu de grijă şi
apărătorule ; fă rugăciun e n eîn cetată la Dumnezeu pentru
mine, luând impre un ă-rugători şi ajutători cetele îngerilor.
Şi acum ... , a Niiscătoarei de Dum nezeu:
Î n alţă fruntea creştinilor şi surpă întărâtările păgânilor,
Născătoare de Dumnezeu, mântuind n ebiruită turma ta
CANO . DE RUGĂCIUNE CĂTRE Î NGERUL PĂZITOR 277

aceasta, intru care numele tău cel mare şi mult cinstit este
lăudat şi mărit cu credinţă.

Stihirile, ale aceluiaşi, glasul al 2-lca:


Podobie: Casa Efratului...
Îngere al lui Dumnezeu, cel ce stai fără mijlocire înaintea
Sfintei Treimi, nu inceta a te ruga pentru mine, robul tău.
Ca unul care ai luat tărie de la Dumnezeu a păzi sufletul
meu, nu înceta, cu acoperământul aripilor tale, a-l acoperi
pe el pururea.
Har fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor
sufletului meu şi armă asupra vrăjmaşilor mei, d e
Dumnezeu cinstitule înger.
Învredniceşte- mă şi pe mine să dobândesc împărăţia cea
de sus a lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cânt cântarea
Sfintei Treimi.
Slavă ...,

A doua lumină tu eşti, după Dumnezeu, o, păzitorul meu ;


nu înceta a-mi ajuta ca să văd şi eu lumina Dumnezeirii cea
în trei strălu ciri.
Şi acum ... , a Niiscătoarci de Dum nezeu:
S tăpâna ingerilor şi a oamenilor, Născătoare de Dumnezeu,
nu înceta a ruga, Fecioară, pe Fiul tău pentru mine, robul tău.
Ru găciun e
că tre sfântul înger p ăzito r

finte îngere, cel ce stai înaintea pătimaşului


S meu suflet şi al vieţii mele celei ticăloase, nu
mă lăsa pe mine, păcătos ul, nici nu te depărta de
mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului
278 CAl\OANE D'E RUGĂCIUNI

celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest


trup muritor. Întăreşte mâ na mea cea slabă şi nepu-
tincioasă şi mă îndreptează la calea mântuirii. Aşa,
sfinte îngere al lui Dumnezeu, pă zitorul ş i acope-
ritorul sufletului şi al trupului meu celui ticălos,
iartă-mi toate cu câte te-am scârbit în toate zilele
vietii mele şi orice am greşit în această zi. Aco-
peră-mă în această noapte şi mă păzeşte de toată
ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat
pe Dumnezeu; şi te roagă pentru mine către Domnul,
ca să mă întărească întru frica Sa şi vrednic să mă
arate pe mine, robul Să u , bunătăţij Sale. Amin.
CANON DE RUGĂCIUNE
CĂTRE PUTERILE CEREŞTI
ŞI CĂTRE TOŢI SFINŢIT

Cântarca l , glasul al 3-Jca:


lrmos: Pe Faraon, care era pur tat in car...
uvinte cel fără de încep ut, pentu sfin titele rugăciun i
C ale Heruvimilor, Serafi milor, ale Stăpâniilor, Scaune-
lor, ale Puterilor celor du mn ezeieşti, ale Îngerilor, Arban-
gbelilor, ale Că p eteniilor şi D omniilor, dăru ieşte- ne milele
Tale cele mari, ca un iubitor de oameni.
Ajută-mi, Înaintemergătorule al Domnului, r ugând pe
Hristos ; şi voi, ceata proorocilor, adun area Apostolilor,
280 CA;>;OAl'\EDE RUGĂC IU N I

mulţimea mucenicilor, rugaţi pe Stăpânul tuturor să m ă


mâ ntu iască pe mine, cel cupri.Jns de multe p ăcate.

Slav ii... ,
D umn ezeieştilor femei care bine aţi p ătimit ş i aţi postit,
soborul arhiereilor, cu vioşilor :şi drepţilor, cinstiţilor s fin ţilor
mucenici, rugaţi-vă ca să dobândim bun ă tăţile cele veşni ce,
cei ce cu credin ţă vă fericim.
Şi acum ...,a Născătoarei de Dumnezeu:
M intea mea tiind robită de dezmierdările tru peş ti , cu
totul o izbăveş te, stăp â n ă, ceea ce eş ti una bun ă , şi credincios
mai adevă rat prin fapte bune m ă arată Fiului tău , ca d upă
datorie să te măresc.
Cintarea a 3-a:
l rmos: Cel ce ai intărit din început cer ur ile...

R
ogu-mă, Serafimi, S tăp ânii, Heruvimi, izbăvi ţi- mă de
smintelile vrăjmaşilor ; voi, Domnii, Căpetenii , Scaune
şi Ar hangheli, îm preun ă cu toti Îngerii, r ugaţi pe Izbăv i to rul
pentru mine, păcătosul.
Î nalntemergătorule, roagă pe H ristos să dobândesc viaţa
cea făcătoare de bine mie pur urea ; proorocilor şi cetele
mucenicilor, ale S finţil or Ap ostoli, ale arhiereilor şi ale
cuvioşilor şi ale sfin ţilor mucenici, care v-aţi s ăvâ rşit prin
sânge, ru gaţi-vă pentru mine, păcătos ul.
Slavă ... ,

F emei care vitej eş te aţi p ăti mi t şi


luminat aţi postit şi pe
vrăjmaşul l-aţi biruit, ru gaţi-vă să fim şi noi p ă rtaşi acelei
desfătă ri şi mări ri n esfâ rşite d e care voi v-ati învrednicit.
CA:\ON DE R UGĂC lUXE CĂTRE PUTERILE CEREŞT I 281

Şi acum ..., a Niiscătoarci d e Dumnezeu:


De Dumnezeu dăruită, Curată Fecioară, roagă-te împreună
cu cetele cele de sus, cu toţi înţelepţii Apostoli, cu sfinţii muce-
nici şi cu proorocii, ca să luăm desăvârşit dezlegare de păcate.
Cântarca a 4-a:
lrmos: Tu eşti tăria mea, Doamne..

ezi, Hristoase, să nu m ă treci cu vederea, rogu-m ă, pe


V mine cel cuprins de toate păcatele, ci, cu ru găciunile
tuturor sfinţilor Tăi îngeri, cu ale mucenicilor şi cu ale
Apostolilor Tăi, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi moştean
împărăţiei Tale m ă arată , ca un milostiv.

Propovăduitorule al lui Hristos, Înaintemergătorule,


aprinde acum făclia cea stin să a inimii mele, cel ce ai fost
lumină tor Soarelui celui înţelegăto r, şi te roagă , împre ună cu
proorocii ş i cu toţi sfinţii, să trec in caldă pocăinţă această
viaţă trecătoare.

Slavă ...,

Străluceşte-mi lumina po căinţei,


lubitorule de oameni,
Iisuse, şi mă învredniceşte să dobândesc mântuirea, cu
mijlocirile celor ce au slujit Ţie întru credinţă , ale sfintelor
femei, ale ierarhilor şi ale mucenicilor Tăi, ale propovăduito­
rilor, ale Apostolilor şi ale sfinţilor mucenici.
Şi acum ..., a Născătoarci de Dumnezeu:
Ceea ce singură ai n ăscut pe Dumnezeu intrupat, ceea ce
eşti cu totul s fântă, pe Acela roagă-L să ne mântuiască pe toţi
în ziua cea înfricoşă toare şi să ne izbăvească de chinuri şi să
ne învrednicească de viaţa şi d e lumina cea veşnică, împre-
ună şi cu cei ce bine I-au slujit.
282 CANOANE DE RUGĂCIUNI

Cântarca a 5-a:
lr mos: Pentru ce m-ai lepădat de la fata Ta...
uterile cele inţelegătoare Te roagă acum, Milostive
P Doamne, Stăpâniile, Scaunele, Ser afimii ş i Domniile,
Îngerii împreun ă cu Arhanghelii şi cu Că p eteniile: Fii
milostiv poporului Tău şi-1 mântuieşte, ca un îndurat.
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai petrecut viaţă străin ă
singuratică, fă-mă străin de tot chinul, rugând pe Iisus,
Iubitorul de oameni, împreună cu dumnezeieştii prooroci, cu
Apostolii, cu ierarhii şi cu sfmtele oşti ale mucenicilor.
Slavă ...,

Cel ce ai luminat pe ierarhii Tăi şi pe sfin ţii mucenici,


Doamne, şi ai mă rit dumnezeiasca adunare a cinstitelor
femei, care vitejeşte au pătimit, pentru ru găciunile acestora
milui eşte-mă, Cel ce ştii toate greşelile mele cele fără de
număr.

Şi acum ... , a Niisciitoarei d e Dumnezeu:


P reasfântă Fecioară, care ai n ăscut pe Cuvântul, Cel cu
totul sfânt, izgoneşte toată mâhnirea şi întristarea sufletului
meu şi îndeamnă gândul meu să facă lucruri dumn ezeieş ti,
ca să te măresc cu cred in ţă şi cu dragoste.
Cintarea a 6-a:
Irmos: Curătcşte-mii, Mântuitorule ...
a să mă 'izbăvească de chinul cel gătit acolo,
C Heruvimi, Scaune, Domnii, În geri, Arhangheli,
Căpetenii ş i Puteri, rugaţi pe Stăpânul a toată făptura.

C u cetele Apostolilor şi cu oştile mucenicilor, Înainte-


mergăto rule, propovăduitorule al lui Hristos, roagă pe Iisus,
CA~ON DE ll.UGĂ CIUl'iE Ci\ TRE PUTERII .E CEREŞTI 283

lubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca să aflăm milă în


ceasul judecăţii .
Slavă ...,

S fântă Muceniţă Tecla, cee:a ce eşti întâia dintre femeile


care tare au pătimit, împreună cu acelea, roagă pe milostivul
Dumnezeu, ca să ne izbăvim de întunericul patimilor şi de
ispitele cele de multe fel uri.
Şi acum ..., a l'iăsciito a rc i de Dumnezeu:
Pe tine, stăpân ă, ceea ce eşti de Dumnezeu d ăruită, te
lăud ă m credincioşii, că ai n ăscmt cu trup pe Dumnezeul cel
lăudat, pe Care roagă-L, ceea ce eşti neîntin ată, să mântu-
iască ţara aceasta şi poporul ei in pace.

Cân tareu a 7-a :


l rmos: De coborârea lui Dumnezeu focul s-a ruşinat ...

iind voi a doua lumin ă din Lumina cea dintâi, sfinţilor


F ingeri, cu împărtăşirea cea netrupească şi p rea bogată
aţi strălu cit. Pentru aceasta strig: Luminaţi mintea mea cea
pururea întunecată cu patimile vieţii.
C eata cea fericită a ApostoHlor, a mucenicilor şi a sfintilor
prooroci, a ierarbilor şi a cuvioşilor, împreună cu fericitul
Înaintemergător, Te roagă, lubitorule de oameni, să treci cu
vederea greşelile noastre ale tuturor, care strigă m Ţie:
Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.
Slavii ...,
S chimbă durerea sufletului meu, Hristoase, şi miluieşte pen-
tru mijlocirile sfinţilor mucenici, ale ierarhilor şi ale cuvioşilor
Tăi, şi să nu mă ruşinezi când ·voi sta înaintea scaunului Tău,
că binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.
284 CANOANE DE RUGĂCIUNI

Şi acum ..., a Niisciitoarci de Dumnezeu:


Ca un scaun în chip de foc porţi pe Împăratul făpturii, pe
Care roagă-L, Fecioară, împreună cu fericitele şi sfintele
femei, să mă învrednicească de împărăţia Sa pe mine, cel ce
cu credinţă măresc ajutorul tău.
Cântarca a 8-a:
lrmosul:

e şapte ori cbinuitorul haldeilor cuptorul 1-a ars


D n ebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar,
«văzându-i pe aceştia mântuiţi de o putere mai mare,
«Făcăto rului şi Izbăvitorului a strigat: Tineri binecuvân-
«taţi-L, preoţi lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi
«vecii».
O, Heruvimi, cei în chipul focului, Serafimi, cei cu multe
aripi, Scaune, Stă pânii ş i Căpete nii, Îngeri şi toţi
Arhangbelii şi sfinţite Domnii, rugăţi-vă , împreună cu Înain-
temergătorul , cu proorocii, cu Apostolii, cu ierarhii, cu
cuvioşii şi cu toţi drepţii, ca să ne miluiască pe noi.

Daţi-ne ajutor, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele, lacobe,


Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu împreună cu
Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone şi Iuda, cel cu totul
fericit, şi marele Matia, fiind noi b iruiţi d e ispitele
înşelătorului şi rătăciţi .

Binccuvântăm pc Tatăl şi pc Fiul şi pc Sfântul Dub, Domnul.


Ştefane, începătorul mucenicilor, cel ce ai fost mai lumi-
nat decât razele soarelui, roagă-te împreună cu aceştia să ne
luminăm toţi şi să scăpăm de toată negura păcatului noi, cei
ce strigăm Stăpânului: Preoţi bin ecuvântaţi, popoare
preaînălţaţi pe Domnul întru toţi vecii.
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE PUTERILE CEREŞTI 285

Şi acum ..., 11 Născătoarci de Dumnezeu:


Fă să urmez, ceea ce eşti cu totul curată, celor ce cu cuvi-
inţă au vieţuit cu viaţă îmbun ătăţită, ră nind pe vrăjmaşii cei
ce m ă mâhnesc fără de milă şi m ă s upără neincetat,
trăgâ ndu-mă la patimile cele trup eş ti, ca, bucu râ ndu -mă , să
strig: Popoare, preaîn ălţaţi pe Hristos în veci.
Cântarca a 9-a:
lrmosul:
păimânta tu-s-a de aceasta cerul, şi marginile pămân ­
S tului s-au minunat, că Dumnezeu S-a arătat oamenilor
«trupeşte şi pântecele tău s-a făc ut mai desfătat decât
«cerurile. Pentru aceasta, pe tine, Născătoare de Dumnezeu,
«Începătorille cetelor îngereşti şi om eneşti te m ăresc».
O , dumn ezeieşti Stăpânii, Heruvimi, Serafimi, Domnii,
Îngeri, Scaune, toate Că peten iil e ş i p rea m ă rite Puter i şi
Sfin ţilor Arhangheli, fac eţi ru găci un e la Dumnezeu ca,
bine v ieţuind , să dobândim mântuire şi să ne izbăvim de
nevoi.
Înainteme rgătorule, ca unul care ai fos t prooroc mai ales,
împreun ă cu toţi
proorocii, în vre dn iceşte- n e tuturor
bunătăţil o r şi pe noi, cei în greu iaţi de patimi şi pururea
cuprin şi de ispitele celui viclean ş i d e înşe l ăciunil e vieţii , ca
să vă cinstim cu credinţă.

Slavă ...,

D umnezeieşti, cu totul m ă riţi, cei doisprezece Apostoli,


împreun ă cu toţi mucenicii, cu preoţii şi cu sfin ţii mucenici
şi cu fe riciţii şi dumn ezeieştiii prooroci, cuvioase şi drepte
femei, care tare aţi p ătimit, faceţi ru găciuni pentru noi către
lubitorul de oameni.
286 CANOANE DE RUGĂCIUN I

Şi acum ..., a Născătoarei de Dumnezeu:


Fecioară, ceea ce eşti iubitoare de bine, roagă pe Fiul tău
cel bun şi Domnul, ca să tămăduiască şi să mântuiască sufle-
tul meu cel slab şi necăjit pururea de asuprelile balaurului
celui stricător ae suflet şi să-I fericească împreună cu toate
înălţările cele purtătoare de lumină.

Sfftrşitul Canonului căt re Puterile cereş ti ş i cftlrc toţi s lin!ii.


RÂNDUIALA
SFINTEI ÎMP ĂRTĂŞIRI
RÂNDUIALA
SFINTEI ÎMP ĂRT ĂŞIRl
Urmând a ne împărtăşi cu Prcacuratele Taine, după slujba obiş nu it ă
de s cară, se face începutul şi se zice: Împărate ceresc... , Sfinte
Dumnezeule..., Preas fântă Treime ..., Tatăl nostru ... Preotul: Că a Ta
este împărăţia ... Apoi se zicr: Doamne: miluicştc (ti r 12 ori), Veni ti sii ne
inchinii m ... (d e trei ori), Psal mul 50 (pag. ll) şi î n<hllii
Canonul
Cântarea I. glasul al 2-lca:
l rm os: Veniţi, popoar e, să cântăm ...

Stih: Inimii curată zideşte intru mine, Dumnezeule, şi duh drept


înnoieştc întru cele dinlăuntru ale melc.

âine a vieţii celei veşnice să-mi fie mie Trupul Tău cel
P sfânt, Milostive Doamne, şi scump Sângele
tămăduire durerilor celor de multe feluri.
Tă u , şi
290 RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞJRI

Stih: Nu m ii lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tă u cel Sfânt nu-L lua de


la mine.
Învredniceş te- mă , Stăpâne, pe mine, nevr ednicul, să
mănânc Trupul Tău cel preacurat şi să beau Sângele Tău cel
preascump, cu credinţă şi cu d ragoste.
Slav,ii...,
Întinat fiind cu lucruri netrebnice eu, ticălosul, nu sunt
vrednic să mă împărtăşesc cu preacuratul Tău Trup şi cu
dumnezeiescul Tău Sânge, Hristoase; ci fă-mă vrednic de
aceasta.
Şi acum ... , a Născiitoarei de Dumnezeu:
Dumnezeiască Mireasă, ceea ce eşti bună şi bin ecu vântată,
care ai odrăslit Spicul cel nearat ş i de mântuire lumii, învred-
niceşte-mă ca, mâncându-L pe Acesta, să mă mântuiesc.

Cântarca a 3-a:
Irmos: Pc piatra credinţei intărind u-mă ...

D
ă- mi, Hristoase, picătu ri de lacrimi, care să-mi
curăţească n ec urăţia inimii mele, ca, fiind curăţit, în
cuget curat, cu c redinţă şi cu fri că să vin, Stă p â n e, spre
împărtăşirea Darurilor Tale.

Spre iertarea păcate lor să-mi fie mie Preacuratul Tău


Trup şi dumnezeiescul Tău Sânge, şi spre împărtăşirea cu
Duhul Sfânt, şi spre viaţa d e veci, lubitorule d e oameni, ş i
spre înd ep ă rtarea durerilor ş i a necazurilor.
SJa,,ă ...,

Doamne, învredniceşte-mă să m ă împărtăşesc fără de


osândă cu Preacurat Trupul Tău şi cu scumpul Tău Sânge,
şi să s l ăvesc bun ăta tea Ta.
RÂNDUlALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞJRI 291

Şi acum ..., a Născăloarci de Dumnezeu :


Preacurată, ceea ce eşti masă a Pâinii Vieţii, Care S-a
pogorât de sus, pentru milă, ş i a dăruit lumii viaţă n ouă,
invredniceşte-mă acum şi pe mine, nevrednicul, să gust cu
frică din Acesta şi să tiu viu.

Doamne, miluicştc (de trei ori).


St:DEALNA, glasul al 8-lca :

Foc ş i lumină să-mi


fie mie, primirea Preacuratelor şi de
viaţă făcătoarelor Tale Taine, Mântuitorule, arzând neghina
păcatelor şi Iuminându-mă peste tot, spre cuvântarea de
Dumnezeu cea adevărată; că nu voi da înşelăciunii
vrăjmaşului cele sfinte, nici Îţi voi da s ărutare în şelătoare, ci
ca desfrânata, căzând înaintea Ta, şi ca tâlharul, mărtu­
risindu-mă , strig către Tine: Pomeneş te-mă, Doamne, când
vei veni întru împărăţia Ta.
Cântarc:a a 4-a:
Jrmos: Venit-ai din Fecioară ...

Întrupându-Te, Mult-milostive, voit-ai a Te da spre


junghiere, ca un miel, pentru păcatele noastre. P entru aceas-
ta mă rog Ţie să curăţeşti şi p ăca te le mele.
Tămăduie ş te rănile sufletului meu, Doamne, şi mă
sfinţeşte tot şi mă invredniceşt,e, Stăp âne, să fiu părtaş dum-
nezeieştii Tale Cine celei de taină eu, ticălosul.
Slavă ...,

Să stă m toţicu frică şi cu cutremur, ţinând ochii inimii in


sus ş i strigând către Mântuitorul: Întăreşte-ne ş i ne
înţelepţeşte, Milostive Doamne, intru frica Ta.
292 RÂND UIALA SFL'ITEI ÎMPĂRTĂŞIRJ

Şi acum ..., a Niisciiloarci de Dumnezeu :


Fă şi mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat in pântecele
ti u, stăpâ nă, şi m ă p ăzeşte pe mine, robul tău , neîntinat şi
fără de prih an ă, ca, primind iin lăuntrul meu Mărgăritarul
cel duhovnicesc, să m ă sfin ţesc .
Câ.ntarea a 5-a:
Irmos: Dătătorule de lumină ...
recum ai zis mai înainte, Hristoase, fii acum cu sme-
P ritul robul Tău şi petrece intru mine, precum ai
făgăduit, că iată, mănânc Trupul Tău cel dumnezeiesc şi
beau Sângele Tău.
Cuvinte al lui Dumnezeu şi Dumnezeule, că rbun ele
Trupului Tă u să-mi fie mie, intunecatului, spre luminare, şi
Sângele Tă u, spre curăţirea in tina tului meu suflet.
Slavă ...

Având suflet întinat şi buze necurate, nu cutez să mă


ap ropii de Tine, Hristoase, şi ·să primesc Trupul Tă u ; ci fă­
mă vrednic de aceasta.

Şi acum ..., a 1'\ăscătoarcî d e Dumnezeu:


Marie, Maica lui Dumnezeu, care eşti sălaş scump al
bunei miresme, cu rugăciunile tale fă-mă vas ales pentru a
mă împ ărtăşi cu Sfintele Taine ale Fiului tău .

Cânta rea ll 6-a :


Jrmos: Întru adâncul păcatelor...
intea şi sufletul, inima şi trupul sfinţeşte-mi-le,
M Mântuitorule, şi m ă în vredniceşte fără de osândă ,
Stăpân e, să mă apropii de înfricoşătoa rele Tale Taine.
RÂN DUIALA SF INTEI ÎMPĂRTĂŞ IR I 293

Ca, instrăinându-mă de patimi, să am adăugirea harului


Tău şi întărirea vieţii, prin împărtăşirea cu Sfintele Tale
Taine, Hristoase.
Slav:ii...,
Cu frică şi cu cutremur să ne apropiem toţi de dum-
n ezei eştil e Taine ale lui Hristos şi să primim adevăratul şi
sfântul Lui Trup şi adevăratul, sfântul şi scumpul Lui Sânge.
Şi acum ..., a N ăscătGarci d e Du mnc:~.cu :
Dumnezeule, Cuvântul lui Dumnezeu cel Sfânt, sfinţeşte­
mă acum cu totul pe mine, cel ce vin către dumn ezeieştile
Tale Taine, pentru ru găciunile Sfintei Maicii Tale.
Apoi: Doamne, miluieştc (de 3 ori). Sl avă ..., Şi acum ... Dup ii aceasta
CO:'<DACUL, glasul al 2-lca:
Podobie: Cele de sus ...
Să nu mă treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce
primesc Pâinea, adică Trupul Tău, şi dumnezeiescul Tău
Sânge şi mă împărtăşesc cu P1reacuratele şi înfricoşătoarele
Tale Taine, Stăpâne; să nu-mi fie mie, ticălosului, spre
osândă, ci spre vi aţa veşnică şi fără de moarte.

Cântarca a 7-a:
Irmos: C hipulu i celui de aur...

" mpărtă şirea nemuritoarelor Tale Taine, Hristoase, să-mi


I fie mie acum izvor de bunătăţi , lumin ă, viaţă, n epătimire
şi solire spre adăugirea şi înmulţirea dumn ezeieş tii Tale
bun ătăţi, ca să Te slă vesc pe Tine, Cel ce singur eşti bun.

I zbăveşte-mă d e patimi, de vrăjm aşi, d e nevoi şi de tot


necazul, pe mine, cel ce mă apropii acum cu cutremur, cu
dragoste şi cu sfia lă , lubitorule de oameni, de Tainele Tale
294 RÂNDUlALA SFINTE I ÎMPĂRTĂŞUU

cele nemuritoare şi dumn ezeieşti, şi-Ţi cânt Ţie: Binecuvân-


tat eşti, Doamne, Dumnezeul p ărinţilor noştri.
Slavii...,
Suflete al meu ticălos,
suflete pătimaş, spă im â ntează-te
văzând preaslăvitele Taine; lă c rim ează suspin ând şi,
bătându-te în piept, strigă şi zi: Doamne, curăţeşte- mă pe
mine, desfrânatul.
Şi acu m ..., a Născi\toa rci de Dumnezeu:
Ceea ce ai născut pe Mântuitorul Hristos mai presus de
minte, de Dumnezeu dăruită, ţie, celei curate, mă rog acum
eu, robul tău cel necurat: Pe mine, cel ce vofesc să m ă
apropii acum de Tainele cele Preacurate, curăţeşte-mă intru
totu] de întin ăciunea trupului şi a sufletului.
Cântar ea a 8-a :
lrmos: Pc cel ce in cuptorul cel cu foc...

C
ereştilor, infricoşătoarelor şi Sfintelor Tale Taine,
Hristoase, şi Cinei Tale celei dumnezeieşti şi de taină
şi pe mine, cel deznădăjduit, acum părtaş a fi mă invred-
niceşte, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

Către a Ta milostivire alergând, Bunule, cu frică strig


către Tine: Petrece Întru mine, Mântuitorule, şi eu întru
Tine, precum ai zis; că iată, indrăznind spre mila Ta,
mănânc Trupul Tău ş i beau Sângele Tău .

Binccuvântăm pe Tatăl şi pc Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.


Mă cutremur, primind focul, să nu m ă aprind ca ceara şi
ca iarba. O, înfricoşătoare Taină! O, milostivire a lui
Dumnezeu! Cum eu, tină fiind, mă împărtăşesc cu dum-
nezeiescul Trup şi Sânge şi mă fac fără stricăciune.
RÂNDUIALA SFINTEI iMPĂRTĂŞIRI 295

Şi acum... , a Născatoarci de Dumnezeu:


C u adevărat, Maica lui Dumnezeu, in pântecele tău S-a
copt Pâinea cea dumnezeiască a Vieţii, păzind nevătă mat
pântecele tău cel nevinovat. Pentru aceasta te lăudăm pe tine
ca pe hrănitoarea noastră, întru toţi vecii.
Cântarca a 9-a:
lrmos: Fiul Părintelui celui fără de inceput...
un este Domnul, gustaţi şi vedeţi, că de demult pentru
B noi, precum suntem noi făcându-Se, şi o dată pe Sine
Părintelui Său ca jertfă aducându-Se, pururea Se junghie,
sfinţind pe cei ce se împărtăşesc cu Dânsul.

C u sufletul şi cu trupul să mă sfinţesc, Stăpâne, să mă


luminez, să mă mântuiesc, să-Ţi fiu Ţie locaş prin
împărtăşirea Sfintelor Taine, a vându-Te pe Tine locuitor
întru mine, împreună cu Tatăl şi cu Duhul, Făcătorule de
bine, Mult-milostive.
Slavă ...,

Ca focul şi ca lumina să-mi fie mie Trupul şi Sângele Tău


cel scump, Mântuitorul Meu~ arzând materia păcatului şi
mistuind spinii patimilor şi luminându-mă tot pe mine, cel
ce mă închin Dumnezeirii Tale.
Şi acum ..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Dumnezeu S-a intrupat din sângiurile tale cele curate.
Pentru aceasta te laudă pe tine, stăpână , tot neamul şi te
măreşte mulţimea îngerilor, că prin tine au văzut pe Cel ce
stăpâneşte toate luând fiinţă ()men ească .

Şi indată :Cuvine-se cu adevărat să te fericim ..., Sfinte Dumnezeule ...,


Preasfântă Treime..., Tatăl nostr u... Troparul :titei sa ual praznicului, de
este praznic impiiriitcse, sau al sfântului. Doamne, miluicşte (de 40 de
ori) şi rugăciunile Paveccrniţei, adică: Nepătată, neîntinată ..., Şi ne dă
296 RÂ NDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTA Ş m. l

nouă , Stăpâne ... Apoi t1·oparclc: Mi lu icştc-nc pc noi, Doamne,


miluicştc-nc pc noi..., Slavă ..., Doam ne, miluîcştc-nc pc noi ..., Şi acum ... ,
Uşa milostivirii deschid e-o nouă ...

Ia r a do ua zi, dupr• sluj ba cea obişnuit ă a Ceasurilor, se face


în ceputul ş i se zice: Împărate ceresc..., Sfmte Dumnezeule ..., Preasfântă
Treime..., Tatăl nostru ... P reotul: Că a Ta este împărăţia ..., Doamne,
milu icştc (de 12 ori), Slavă ..., Şi ac um ..., Veniţi să ne închinăm ... (de 3
or i), d u pă care se citesc aceşti psal mi:

Psalmul 22
omnul m ă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc
D cu păşun e, acolo m-a sălăş luit ; la apa odihnei
m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a
pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi
umbla în mijlocul umbrei morţii, nu mă voi teme de
rele; că Th cu mine eşti. Toiagul Tău şi var ga Ta,
acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea,
împotriva celor ce mă n ecăjesc; uns-ai cu untdelemn
capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un
puternic. Şi mila Ta mă va povăţui în toate zilele
vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru
lungime de zile.
Psalmul 23
l Domnului este pământul şi plinirea lui,
A lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. Acesta pe
mări 1-a întemeiat pe el şi pe râ.uri 1-a a şeza t pe el.
Cine se va sui în muntele Domnului şi cine va sta în
locul cel sfânt al Lui? Cel nevin ovat cu mâinile ş i
curat cu inima, care n-a luat în d eşert sufletul său şi
nu s-a jurat cu v icl eşu g aproapelui să u . Acesta va lua
RÂI'\DUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRI 297

binecuvântare de la Domnul şi milostivire de la


Dumnezeu, Mântuitorul :să u. Acesta este neamul
celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută faţa
Dumnezeului lui Iacob. Ridicaţi , căpetenii, porţile
voastre ş i vă ridicaţi porţil e cele veşnice şi va intra
Împăratul slavei. Cine este Acesta Împăratul slavei?
Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel tare în
război. Ridicaţi, căpetenii , porţil e voastre şi vă ridi-
caţi porţile cele veşnice şi va intra Împăratul slavei.
Cine este Acesta Împăratul slavei? Domnul puteri-
lor, Acesta este Împăratul slavei.
Psalmul li S
rezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am
C smerit foarte. Eu am zis întru uimirea mea:
Tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului
pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii
voi lua ş i numele Domului voi chema. Făgăduinţele
mele le voi plini Domnulllli, înaintea a tot poporului
Său. Scumpă este înaintea Domnului moartea
cuvioşilor Lui. O, Doamn e, eu sunt robul Tău , eu
sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legă turile
mele. Ţie-Ţi voi jertfi jertfă de laud ă şi numele
Domnului voi chema. Făgăduinţele mele le voi plini
Domnului, înaintea a tot poporului Lui, în curţile
casei Domnului, în mijlocul tău , Ierusalime.
Sl avă ..., Şi ac um ... , Alilu ia..• (de trei ori) şi lrci rnclanii.
298 RÂNDUIALA SFTl'\TEI ÎMPĂRTĂŞffil

Apoi aceste Tropare, glas ul al 6-lca:


Fărădelegile mele trece-le cu vederea, Doamne, Cel ce Te-ai
născut din Fecioară, şi curăţeşte inima mea, făcând-o bise-
rică a Preacuratului Tău Trup şi Sânge ş i nu mă lepăda pe
mine de la faţa Ta, Cel ce ai n emăsurată mare milă .
Slavă ...,

Spre împărtăşirea Sfmtelor Tale Taine cum voi îndrăzni


eu, nevrednicul? Că de voi cuteza să mă apropii de Tine lao-
laltă cu cei vrednici, haina mă vă deşte că nu este de cină, şi
osândă voi pricinui prea păcătosului meu suflet; ci curăţeşte,
Doamne, necurăţia sufletului meu şi mă mântuieşte, ca un
iubitor de oameni.
Şi acum ...
Multe sunt mulţimile greşelilo r mele, Născătoare de Dum-
nezeu. La tine am scăpat, curată, mântuire trebuindu-mi.
Cercetează neputinciosul meu suflet şi te roagă Fiului tău şi
Dumnezeului nostru să-mi dăruiască iertare de relele ce am
făcut, ceea ce eşti una bin ecu vântată.

Iar în Sfânta şi Marea Joi, se zice acesta:


Când măriţii ucenici, la spăla rea Cinei s-au luminat,
atunci Iuda cel rău credincios, cu iubirea de argint
bolnăvindu-se, s-a intunecat şi judecă torilor celor fără de
lege pe Tine, Judecătorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule
de avuţii, pe cel ce pentru acestea spânzurare şi-a agonisit;
fugi de sufletul nesăţios, care a îndrăznit unele ca acestea
asupra Învăţătorului. Cel ce eşti spre toţi bun, Doamne,
slavă Ţi e.

Apoi: Doamne, miluieşte (de 40 de ori) şi mclanii, câte vom


putea .
RÂNDUlALA SFINTEI Î MPĂRTĂŞTRT 299

Rugăci unile înainte


de dumnezeiasca împ ă rtăşire
După aceasta, zicând aceste stihuri, să fim cu luare aminte spre
îndreptarea noastră:
Trupul Stăpân ului vrând să-L primeşti spre hrană,
Fii cu frică să nu te arzi, că foc este;
Sângele Lui vrând să-L bei spre-mpărtăşire,
Mergi şi cu cei ce te-au mâbnit te împacă,
Şi aşa îndrăzn eşte de ia hrana sfântă.
Vrând să te-mpărtăşeşti cu Jertfa de Taină,
Cu al Stăpânului Trup făcător de viaţă,
Întru acest chip te roagă cu cutremur:
Ru găciun eaîntâi,
a Sfântului Vasile cel Mare

S
tăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce eşti izvorul vieţii şi al nemuririi,
Făcătorul a toată făptura văzută şi nevăzută , Fiul
Tatălui celui fără de inceput, Cel ce eşti împreună­
veşnic cu Dânsul şi împreună fără de inceput, Care
pentru multa bunătate, în zilele cele din urmă , ai
purtat Trup şi Te-ai răstignit şi Te-ai jertfit pentru
noi, cei nemulţumitori şi n erec unoscători, şi cu
Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin
păcat, Însuţi Împărate, Cel ce eşti fără de moarte,
primeşte şi pocăinţa mea, a păcătosului , şi pleacă
urechea Ta către mine ş i ascultă graiuriJe mele, că
am greşit, Doamne; greşit-am la cer şi înaintea Ta şi
nu sunt vrednic a căuta spre înălţimea slavei Tale.
300 RÂNDU lALA SFINT EI ÎMPĂRTĂŞIRI

Că am mâniat bunătatea Ta, călcând Învăţăturile Tale


şi neascultând de poruncile Tale. Ci Tu, Doamne, fără
răutate fiind, Îndelung-răbdător şi Mult-milostiv,
nu m-ai dat pe mine să pier cu fărădelegile mele, în
tot chipul aşteptând intoarcerea mea. Că Tu ai zis,
IubitoruJe de oameni, prin proorocul Tă u: «Cu vrere
nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să
fie viu». Că nu vrei, Stăpâ n e, să pierzi făptura mâi-
nilor Tale, nici nu voieşti pierderea oamenilor, «ci
vrei ca toţi să se mântuiască şi la c un oştinţa adevă­
rului să vină». Pentru aceasta şi eu, deşi sunt nevred-
nic cerului şi pământului şi acestei vieţ i trecătoare,
pentru că m-am supus cu totul păcatului şi m-am
făcut rob dezmierdărilor şi am necinstit chipul Tă u,
dar, ftind făptura şi zidirea Ta, nu deznădăjduiesc d e
a m ea mântuire, eu ticălosul, ci, nădăjduind În milos-
tivirea Ta cea fără d e margini, vin către Tine: Pri-
m eş t e- mă d eci şi pe mine, Iubitorule de oa m eni
Hristoase, ca pe d esfrânata şi ca pe tâ lharul, ca pe
va m eşul şi ca pe fiul cel pierdut, şi ridi că sarcina cea
gr ea a păca telor m ele, Cel ce ridici păcatul lumii şi
tămăduieşti n eputin ţele oamenilor; Cel ce chemi la
Tine pe cei osteni ţi şi împovăraţi şi le dai odihnă; Cel
ce n-ai venit să chemi la pocăinţă p e cei drepţi , ci pe
cei pă cătoşi, şi mă curăţeşte d e toată necurăţia
trupului şi a sufletului. Învaţă-mă să săvârşesc
sfinţenie Întru frica Ta, ca, Întru c urată m ă rturi sirea
cugetului m eu, primind părticica Sfintelor Tale
RÂi~DUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞTRI 301

Taine, să mă unesc cu Sfântul Tău Trup şi Sânge şi


să Te am pe Tine locuind şi petrecând întru mine
împreună cu Tatăl şi cu Sfâ ntul Duh. Aşa, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie
spre osândă împărtăşirea Preacuratelor ş i de viaţă
făcătoarelor Tale Taine, nici să ajung neputincios cu
sufletul şi cu trupul, impărtăşindu-mă cu nevredni-
cie; ci dă-mi, pâuă la suflarea mea cea mai de pe
urmă, fără de osândă să primesc părticica Sfintelor
Tale Taine, spre împărtăşirea cu Duhul Sfânt, ca
merinde pentru viaţa d e veci şi spre răspuns
bineprimit la infricoşătorul Tău scaun de judecată,
ca şi eu, dimpreună cu toţi aleşii Tăi, să fiu părtaş
bunătăţilor Tale celor nestricăcioase, p e care le-ai
gătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care
eşti preaslăvit în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua,
a Sfântului Ioan Gură de Aur
oamne, Dumnezeul meu, ştiu că nu sunt vrednic,
D nici în stare ca să intri sub acoperământul
casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu şi
surpat şi nu afli in mine loc potrivit ca să-Ţi pleci
capul. Ci, precum din înălţime Te-ai plecat pentru
noi, plea că -Te şi acum spr e smer enia mea. Şi, pre-
cum ai binevoit a Te culca în peşteră şi în ieslea
necuvântătoarelor, aşa bin evoieşte a intra şi în ieslea
necuvântătorului meu suflet şi în întinatul meu trup.
Şi, precum n-ai socotit lu cru n evrednic a intra şi a
302
...
RANDUIALA SFI NTE l
,.. - -
lMPARTAŞIRI

cina împreună cu păcătoşii în casa lui Simon cel lepros,


aşa binevoieşte a intra şi în casa smeritului, leprosu-
lui şi păcătosului meu suflet. Şi, precum n-ai înde-
părtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea
mie, care a venit şi s-a atins de Tine, aşa Te milos-
tiveşte şi de mine, păcătosul, care vin şi mă ating de
Tine. Şi, precum nu Te-ai scirbit de întina ta şi necu-
rata ei gură, ce Te-a sărutat, aşa nu Te scârbi nici de
întinata şi mai necurata mea gură, nici de buzele
mele cele necurate şi pângărite şi de limba mea cea
cu totul necurată. Ci să-mi fie mie cărbunele
Preasfântului Tău Trup şi al Scumpului Tău Sânge
spre sfmţire şi spre luminare, spre însănătoşirea
smeritului meu suflet şi trup, spre uşurarea greutăţii
greşelilor mele celor multe, spre paza de toată lucra-
rea diavolească, spre îndepărtarea şi mutarea răului şi
vicleanului meu obicei, spre omorârea patirnilor, spre
plinirea poruncilor Tale, spre adăugirea dumnezeies-
cului Tău har şi spre dobândirea împărăţiei Tale. Că
nu vin la Tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule,
ci încrezându-mă în bunătatea Ta cea nespusă şi ca nu
cumva, rămânând departe prea multă vreme de
împărtăşirea Ta, să fiu prins de lupul cel înţelegător.
Pentru aceasta mă rog Ţie, Cel ce singur eşti sfânt,
Stăpâne: Sfinţeşte-mi sufletul şi trupul, mintea şi
inima, rărunchii şi măruntaiele; innoieşte-mă tot şi
înrădăcinează frica Ta intru mădularele mele, şi
sfinţenia Ta fă-o neştearsă de la mine. Şi-mi fii mie
RÂNDUIALA SFiNTEI ÎM PĂ RTĂ ŞffiT 303

ajutorşi folositor, indreptând in pace viaţa mea şi


învrednicindu-mă a sta de-a dreapta Ta, cu sfinţii
Tăi, pentru rugăciunile şi mijlocirile Preacuratei Maicii
Tale şi ale slujitorilor Tăi celor fără de trup, ale
preacuratelor puteri, şi pentru ale tuturor sfinţilor,
care din veac au bineplăcut Ţie. Amin.
Rugă ciun e a
a treia,
a Sfântului Simeon Metafrastul
oamne, Cel ce singur eşti curat şi fără strică­
D ciune, Care, pentru nespusa milostivire a
iubirii de oameni, ai luat toată firea noas tră din
curatele şi fecioreştile sângiuri ale celei ce Te-a
născut pe Tine mai presus de fire, cu venirea dum-
nezeiescului Duh şi cu bunăvoirea Tatălui celui de-a
pururea veşnic, Hristoase Iisuse, înţelepciunea lui
Dumnezeu, pacea şi puterea; Cel ce ai primit cu
trupul Tău patimile cele de viaţă făcătoare şi mân-
tuitoare: crucea, piroanele, suliţa, moartea, omoară­
mi patimile cele trupeşti, care îmi strică sufletul. Cel
ce cu îngroparea Ta ai prădat împărăţia iadului,
îngroapă-mi sfaturile mele cele viclene, prin gânduri
bune, şi risipeşte duhurile cele viclene. Cel ce cu
învierea Ta cea de a treia zi şi de viaţă purtătoare ai
ridicat pe strămoşul cel căzut, ridică-mă şi pe mine,
cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte
chipuri de pocăinţă. Cel ce cu preaslăvită înălţarea
Ta la cer ai îndumnezeit trupuJ pe care l-ai luat şi l-ai
cinstit cu şederea de-a dreapta Tatălui, învredniceş-
304 RÂNOUIALA SFINTEI Î MPĂRTĂ $ 11U

te-mă prin împărtăşirea Sfintelor Tale Taine să


dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiţi.
Cel ce prin pogorirea Mângâietorului Duh ai făcut
vase cinstite pe Sfinţii Tăi Ucenici, arată-mă şi pe
mine a fi locaş al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăşi să
judeci toată lumea întru dreptate, binevoieşte să Te
întâmpin şi eu pe nori, pe Tine, Judecătorul şi Făcă­
torul meu, împreună cu toţi s finţii Tăi, ca neîncetat
să Te slăvesc şi să Te laud pe Tine, împreună cu
Părintele Tău cel fără de început şi cu Preasfântul şi
Bunul şi de viaţă Făcătorul Tău Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăci un eaa patra,
a Sfântului Simeon Metafrastul
recum voi sta inaintea înfricoşătorului şi nefă­
P ţarnicului Tău scaun de judecată, Hristoase
Dumnezeule, primind întrebare ş i dând răspuns de
relele ce am făcut, aşa şi astăzi, mai înainte de a sosi
ziua osândirii mele, stând la sfântul Tău altar, înain-
tea Ta şi înaintea înfricoşătorilor şi sfinţilor Tăi îngeri,
fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte
faptele mele cele rele şi fărădelegile, dându-le pe faţă
şi vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea ş i-mi
iartă toate păcatele mele; vezi că s-au înmu l ţit mai
mult decât perii capului meu fărădelegile mele. Căci
ce rău n-am săvârşit? Ce păcat n-am făcut? Ce rău
nu mi-am închipuit în sufletul meu? Că iată şi cu
faptele am făcut desfrânare şi preadesfrânare, mân-
RÂI'iDUIALA Sfl l'iT EI ÎMPĂRTĂŞffil 305

drie, trufie, batjocură, hulă , vorbă deşartă, infier-


bântare la râs, beţie, lăcomie a pântecelui, mâncare
fără măsură, răutate, pizmă , iubire de argint, iubire
de avuţie, cămătărie, iubire de mine Însumi, iubire
de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de ruşine,
invidie, grăire de rău , fărădelege; toate simţirile şi
toate mădularele mi le-am întinat şi le-am stricat şi
de nici o treabă le-am făcut, ajungând cu totul sălaş
diavolului. Şi ştiu , Doamne, că fărădelegile mele au
covârşit capul meu, dar mulţimea îndurărilor Tale este
neasemănată, şi mila bunătăţii Tale cea fără de rău­
tate este nespusă, şi nu este nici un păcat care să biru-
iască iubirea Ta de oameni. Pentru aceasta, Preami-
nunate Împărate, fără de răutate Doamne, fă minunate
milele Tale spre mine, păcătosul; arată-mi puterea
bunătăţJi Tale, arată-mi tăria milostivirii Tale celei
Îndurate şi mă primeşte pe mine, păcătosul, cel ce
mă intorc; primeşte-mă cum ai primit pe fiul cel
pierdut, pe tâlharul şi pe desfrânata. Primeşte-mă
pe mine, cel ce peste măsură Ţi-am greşit şi cu cuvân-
tul şi cu fapta şi cu pofta cea fără cale şi cu gândul cel
dobitocesc. Şi, precum ai primit pe cei ce au venit în al
unsprezecelea ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, aşa
mă primeşte şi pe mine, păcătosul; că mult am greşit şi
m-am spurcat, şi am scârbit Duhul Tău cel Sfâ.nt, şi am
mâniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni, cu
fapta, cu cuvântul şi cu gândul, noaptea şi ziua, pe faţ.ă
şi într-ascuns, cu voie şi făr.ă de voie.
306 RÂNDUIALA SFINTEI ÎM.PĂRTĂŞllU

Şi ştiu că vei pune înaintea mea păcatele mele în


acelaşi chip în care le-am făcut, şi mă vei întreba de
cele ce cu ştiinţă, fă ră de iertare, am greşit. Ci,
Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu
mânia Ta să mă mustri pe mine şi nici cu urgia Ta să
mă pedepseşti. Miluieşte-mă, Doamne, că nu sunt
numai neputincios, ci şi zidirea Ta sunt. Că Tu,
Doamne, ai întărit peste mine frica Ta, dar eu am
făcut răutate înaintea Ta. Ţie Unuia am greşit, dar
Te rog să nu intri la judecată cu robul Tău. Că de vei
căuta la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea
sta înaintea Ta? Că eu sunt adâncul păcatului şi ou
sunt vrednic, nici în stare a căuta şi a privi înălţimea
cerului, din pricina mulţimii păcatel or mele celor
fără de număr; că toate lucrurile rele şi închipuirile
şi meşteşugirile diavoleşti, toată răutatea iadului,
îndemnurile spre păcat, dezmierdările şi alte patimi
nenumărate o-au lipsit de la mine. Căci cu ce fel de
păcate nu m-am stricat? De care rele o-am fost
prins? Tot păcatul l-am făcut, toată desfătarea neier-
tată am lăsat să intre îit sufletul meu. Netrebnic m-am
făcu t înaintea Ta, Dumnezeul meu, şi înaintea oame-
nilor. Cine mă va ridica pe mine, cel ce am căzut
întru atâtea păcate rele? Doamne, Dumnezeul meu,
spre Tine nădăjduiesc. De mai este pentru mine
nădejde de mântuire, de biruieşte iubirea Ta de oa-
meni mu l ţimea fărădelegilor mele, fii mie Mântu-
itor şi , după îndurările şi milele Tale, s l ăbeşte, lasă,
~ ~
RANDUlALA SFlNTEllMPARTAŞlRI
- - 307

iartă-mi toate câte am greşit Ţie; că s-a umplut de


multe rele sufletul meu şi nu aflu intru mine nădejde
de mântuire. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare
mila Ta, şi să nu-mi răsplăteşti mie după faptele
mele, ci întoarce-mă , sprijineşte-mă, izbăveşte sufle-
tul meu de relele ce au crescut într-insul şi de ago-
nisirile lui cele cumplite. Miluieşte-mă pentru mila
Ta, ca unde s-a înmulţit păcatul să prisosească harul
Tău, şi să Te laud şi să Te s lăvesc in toate zilele vieţii
mele. Că Tu eşti Dumnezeul celor ce se pocăiesc şi
Mântuitorul celor ce greşesc şi Ţie slavă înălţăm,
împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi
Preasfântului şi Bunului şi de viaţă Făcătorului Tău
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea a cincea,
a Sfântului Ioan Damaschin

S
tăpâneDoamne, Jisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce singur ai putere a ierta păcatele
oamenilor, ca un bun şi iubitor de oameni, treci cu
vederea toate greşelile mele cele cu şti inţă şi cu
neştiinţă, şi mă învredniceşte să mă împărtăşesc,
fără de osândă, cu dumnezei eştile, preaslăvitele,
preacuratele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine, nu
spre osândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre
curăţire şi sfinţire şi spre dobândirea v i eţii ş i
împărăţiei ce va să fie, spre zid ş i ajutor, spre izgo-
nirea celor potrivnici ş i spre pierderea greşelilor
mele celor multe; că Tu eş ti Dumnezeul milei şi al
308 RÂNDUI ALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRI

îndurărilor şi al iubirii de oameni şi Ţie slavă înăl­


ţăm, împreună şi Tatălui şi Duhului Sfânt, acum şi
pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciun ea a şasea,
a Sfântuluj Vasile cel Mare

Ş
tiu ,Doamne, că mă împărtăşesc cu nevredni-
cie cu Preacuratul Tău Trup şi cu Scump
Sângele Tău, şi vinovat sunt, şi osândă mie însumi
mănânc şi beau, neputându-mi da seama, precum se
cuvine, de Trupul ş i Sângele Tău, Hristoase, Dum-
nezeul meu. Ci, îndrăznind spre îndurările Tale, mă
apropii de Tine, Cel ce ai zis: «Cel ce mănâncă
Trupul Meu şi bea Sângele Meu întru Mine rămâne
şi Eu intru dânsub>. Deci, milostiveşte-Te, Doamne,
şi nu mă pedepsi pe mine, păcătosul, ci fă cu mine
după mila Ta. Şi să-mi fie mie Sfintele Tale Taine
spre tămăduire şi curăţire, spre luminare şi pază,
spre mântuirea ş i s fmţirea sufletului şi a trupului;
spre izgonirea a toată nălucirea, a faptei celei rele şi
a lucrării diavoleşti, care se lucrează cu gândul intru
mădularele mele, spre îndrăznirea şi dragostea cea
către Tine, spre îndreptarea şi întărirea vieţii, spre
înmulţirea faptei celei bune şi a desăvârşirii, spre
plinirea poruncilor şi spre împărtăşirea cu Sfântul
Duh, ca merinde pentru viaţa de veci, şi spre răs­
puns bineprimit la infricoşătorul Tău scaun de jude-
cată , iar nu spre certare sau spre osândă.
RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞlRI 309

Rugăciun ea a şaptea,
a Sfântului Simeon, Noul Teolog
in buze intinate, din inimă pângărită, din
D limbă necurată, dim suflet spurcat, primeş­
te-mi rugăciunea, Hristoase al meu, şi, neînlăturân­
du-mi nici cuvintele, nici obişnuintele, nici neruşina­
rea, dă-mi mie a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc,
Hristoase al meu, şi mai vârtos mă şi învaţă ce mi se
cuvine a face şi a grăi. Greşit-am mai mult decât
desfrânata care, aflând unde sălăşlui eşti, cumpă­
rând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele
Tale, ale Stăpânului meu Hristos şi Dumnezeului
meu. Cum pe aceea, apropiindu-se din inimă, n-ai
lep ădat-o, nici de mine nu Te scârbi, Cuvinte, ci dă-mi
să ţin şi să sărut picioarele Tale, şi cu izvor de lacrimi,
ca şi cu nişte mir de mare preţ, cu îndrăzneală să le
ung. Spală-m ă cu lacrimile mele, curăţeşte-mă cu
ele, Cuvinte. Iartă-mi greşelile şi îmi dă îndreptare.
Ştii mulţimea răutăţilor mele, ştii şi bubele mele, şi
rănile mele le vezi, dar şi credinţa mi-o ştii , voinţa
mi-o vezi şi suspinurile mi le auzi. Nu se ascunde
înaintea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul şi
Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din
picătură vreo parte. Cele încă nesăvârşite de mine
le-au cunoscut ochii Tăi şi în cartea Ta se află scrise
şi cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea,
vezi-mi osteneala câtă este ş i toate păcatele mi le
iartă, Dumnezeule a toate, încât, cu inima curată, cu
310 RÂNDUIALA SFINTEI Î"IPĂRTĂŞTRT

gândul înfricoşat şi cu sufletul smerit să mă împăr­


tăşesc cu Tainele Tale cele preacurate şi preasfinte,
cu care se îndumnezeieşte şi se face viu tot cel ce
mănâncă şi bea din ele cu inimă curată; că Tu ai zis,
Stăpânul meu: «Tot cel ce mănâncă Trupul Meu şi
bea Sângele Meu intru Mine rămâne şi Eu întru
dânsul». Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului
şi Dumnezeului meu, că cel ce se împărtăşeşte cu
Darurile cele Dumnezeieşti şi îndumnezeitoare nu
este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, Cel ce eşti
din Lumina cea cu trei străluciri, Care luminează
lumea. Deci, pentru ca să nu rămân singur, fără de
Tine, Dătătorule de viaţă,. suflarea mea, viaţa mea,
bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am
apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi şi cu sufle-
tul umilit. Mă rog să iau izbăvire de greşelile mele şi
să mă împărtăşesc fără de osândă cu Tainele Tale
cele dătătoare de viaţă şi fără de prihană, ca să
rămâi, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticălos ,
ca să ou mă răpească cu vicleşug înşelătorul, aflân-
du-mă depărtat de barul Tău şi inşelându-mă să mă
depărteze şi de indumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru
aceasta cad înaintea Ta şi cu căldură strig către
Tine: Precum pe fiul cel pierdut şi pe desfrânata,
care au venit la Tine, i-ai primit, aşa mă primeşte şi
pe mine, desfrânatuJ şi spurcatul, Milostive, care cu
suflet umilit vin acum la Tine. Ştiu, Mântuitorule, că
altul ca mine n-a greşit Ţie, nici a făcut faptele pe
RÂN OUIALA SF INTEl ÎMPĂRTĂŞ I RI 311

care le-am făcut eu. Dar şi aceasta ştiu, că mărimea


greşelilor mele şi mulţimea păcatelor mele nu
covârşesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu,
nici iubirea Lui de oameni cea înaltă; ci pe cei ce
fierbinte se pocăi esc, cu mila îndurării ii curăţeşti
şi ii luminezi şi cu lumina îi un eşti, părtaşi Dum-
nezeirii Tale făcându-i fără pizmuire; şi lucr u
s trăin de gândurile îngereşti şi om eneşti vorbeşti cu
ei, de multe ori, ca şi cu nişte prieteni ai Tăi
adevăraţi. Acestea mă fac îndrăzneţ, acestea îmi
dau aripi, Hristoase al meu, ş i , punându-mi
nădejdea în multele Tale binefaceri faţă d e noi,
bucurându-mă şi cutremurându-mă, cu focul mă
împărtăşesc; iarbă u scată ftind eu, şi - str ăină mi-
nune! - mă răcoresc nears, ca rugul de demult,
care, aprins fUnd, nu se mistuia. Pentru aceasta, cu
gând mulţumitor ş i cu multumitoare inimă, cu
mulţumitoare mădulare ale sufletului şi ale trupu-
lui meu mă închin şi Te măresc şi Te preaslăvesc pe
Tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu ad evă rat eşti
binecuvâ ntat, acum şi in veci. Amin.
Rugaciunea a opta,
a Sfântu lui Ioan Gură de Aur
umn ezeul e, slăb eşte, Ia să , iartă-mi toat e
D greşelile câte Ţi-am greşit Ţie, sau cu cuvân-
tul, sau cu fapta, sau cu gândul, cu voie sau fără de
voie, cu ştiinţă sau cu neştiin ţă, toate mi le iartă ca
un bun ş i de oameni iubitor. Şi , pentru ru găci unil e
312 RÂNDUIALA SFr!"T EI ÎMPĂ RTĂŞTR I

Preacuratei Maicii Tale, ale slujitorilor Tăi ingeri,


ale sfintelor puteri şi ale tuturor sfintilor, care Ţi-au
bineplăcut Ţie din veac, binevoieşte ca fără osândă
să primesc Sfântul şi Preacuratul Tău Trup şi
Scumpul Tău Sânge, spre tămăduirea sufletului şi a
trupului şi spre curăţirea gândurilor mele celor rele.
Că a Ta este împărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui
şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea în
vecii vecilor. Amin.
Rugăciun ea a noua,
a Sfântului Ioan Gurii de Aur
u sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub
N acoperământul sufletului meu, ci, de vreme
ce Th, ca un iubitor de oameni, vrei să locuieşti
întru mine, îndrăznind, mă apropii. Porunceşte-mi
şi voi d~chide uşile, pe care Th Însuţi le-ai zidit, şi
intră cu 'ubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai.
Intră şi , uminează cugetul meu cel intunecat. Şi
cred că aceasta vei face, că o-ai îndepărtat pe des-
frânata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe
vameşul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâl-
harul care a cunoscut împărăţia Ta nu l-ai izgonit,
nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai
lăsat cum era; ci pe toţi care au venit la Tine cu
pocăinţă i-ai râ.nduit in ceata prietenilor Tăi, Cel ce
singur eşti binecuvântat 't otdeauna, acum şi în vecii
nesfârşiţi. Amin.
RÂNDUlALA SFINTEI ÎMPĂRTĂ ŞlRJ 313

Ru găci uneaa zecea,


a Sfântului loan G u ră de Au r
oamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul meu,
D slăbeşte, lasă, milostiveşte-Te ş i-mi iartă
mie, păcătosului, netrebnicului şi nevrednicului
robului Tău , căderile în păcat, smintelile şi
greşelile mele, toate câte am păcătuit faţă de Tine,
din tinereţile mele până în ziua şi ceasul de acum,
fie cu ştiinţă, fie din neştiinţă , cu cuvântul, sau cu
fapta, sau cu gândul, sau cu cugetul, cu deprinde-
riie şi cu toate simţurile mele. Ş i , pentru rugăciu­
nile celei ce fără de prihană Te-a născut pe Tine,
ale Preacuratei ş i pururea Fecioarei Maria, Maicii
Tale, singura nădejde neînfruntată şi ocrotitoare şi
izbăvitoare a mea, învredniceşte-mă fără de
osândă să mă împărtăşesc cu Preacuratele, nemu-
ritoarele, de viaţă făcătoarele ş i înfricoşătoarele
Tale Taine, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de
veci, spre sfinţire, spre luminare, spre tărie, spre
vindecare şi spre sănătatea sufletului şi a trupului
şi spre ştergerea şi pierderea cu totul a cugetelor, a
gândurilor şi a deprinderilor mele celor rele şi a
nălucirilor de noapte ale duhurilor celor viclene ş i
întunecate. Că a Ta este împărăţia şi puterea,
slava, cinstea şi închinăciunea , împreună cu Tatăl
şi cu Duhul Sfânt, acum ş i pururea şi în vecii
vecilor. Amin.
314 RÂNDUl ALA SFINT EI ÎMPĂRTĂŞIRJ

Ru găci un eaa unsprezecea,


a Sfântului loan Damaschin
"' naintea uşilor casei Tale stau şi de gindurile cele
I rele numă depărtez.Ci Tu, Hristoase Dumneze-
ule, Care ai îndreptat pe vameşul şi
ai miluit pe
canaaneanca şi ai deschis tâlharului uşile raiului,
deschide-mi şi mie îndurările iubirii Tale de oameni
şi mă primeşte pe mine, cel ce vin şi mă ating de
Tine, ca pe desfrânata ş i ca pe cea cu scurgerea de
sânge. Că aceasta, atingându-se de marginea hainei
Tale, prea lesne a luat tămăduire, iar aceea,
cuprinzând preacuratele Tale picioare, a dobândit
dezlegare de păcate. Iar eu, ticălosul, intreg Trupul
Tău cutezând a-L primi, să nu fiu ars, ci mă
primeşte ca şi pe dânsele şi-mi luminează s imţiril e
cele sufleteşti, arzând nelegiuirile păcatelor mele,
pentru rugăciunile celei ce fără de sămânţă Te-a
născut pe Tine şi ale puterilor cereşti , că binecuvân-
tat eşti in vecii vecilor. Amin.
Rugăciun e aa dou ăsp rezecea ,
a Sfântului Ioan Gură de A ur
red, Doamne, şi mărturisesc că Th eşti cu
C adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu,
Care ai venit În lume să mântuieşti pe cei păcătoşi,
dintre care cel dintâi sunt eu. Încă cred că acesta
este însuşi Preacurat Trupul Tău şi acesta este Însuşi
Scump Sângele Tău. Deci, mă rog Ţie: Miluieşte-mă
RÂ!';DUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞlRl 315

mele cele de voie şi cele fără de


şi-mi iartă greşelil e
voie, cele cu cuvântul sau cu fapta, cele cu ştiinţa şi
cu neştiinţa, şi mă învredniceşte fără de osândă să
mă împărtăşesc cu Preacuratele Tale Taine, spre
iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci. Amin.
Deci, mergând să te împiirtăşcşti, să zici în taină aceste stihuri ale
Sf:întului Simeo n Mctafrastul:
lată mă apropii de sfânta împărtăş ire.
Şi-mpărtăşindu-m ă, Doamne, să nu mă arzi;
Că tu eşti foc şi arzi pe cei nevrednici,
Ci, curăţeşte-mă de toată-ntinarea.
Apoi:

inei Tale celei de Fiul lui Dumnezeu,


taină,
C astăzi părtaş mă primeşte, că nu voi spune
vrăjmăşilor Tăi Taina Ta, nici sărutare Îţi voi da ca
Iuda; ci, ca tâlharul mărturi s indu-mă, strig Ţie :
Pom eneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta.

După aceea, stihu rilc acestea:


Sângele cel i ndumnezeitor privind, sp ăim â ntează-te,
omule.
Că foc este şi arde pe cei nevrednici.
Dumnezeiescul Trup mă îndumnezeieşte ş i mă hră neşte,
Îmi îndumnezeieş te sufletul şi- mi hră neşte minunat
mintea.
Apoi aceste Tropa r c:
Îndulcitu-m-ai cu dorul Tău , Hristoase, şi m-ai schimbat
cu dumnezeiasca Ta dragoste; ci arde, cu focul cel fără de
316 RÂNDUIALA SFINTEI ÎMPĂRTĂŞIRJ

materie, p ăcatele mele şi mă în vredni ceşte a mă să tura de


desfătarea care este întru Tine, ca, de a mând ou ă veselindu~
m ă, să slăvesc, Bunule, venirea Ta.
Întru stră lucirile sfinţilor Tăi, cum voi intra eu, n evred~
nicul? Că, de voi îndrăzn i să intr u în că mară, haina m ă
vădeş te, că nu este de nuntă, şi voi fi legat ş i lepădat de
îngeri. Ci, c urăţeş te, Doamne, întinăci un ea sufletului meu şi
mă mân tuieşte, ca un iubitor de oameni.

După aceea se zice această

Rugă ciun e

S
tăpân e, lubitorule d e oameni, Doa mn e, Iisuse
Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre
osâodă Sfin tele acestea, pentru că sunt nevred nic, ci spre
curăţi rea şi sfin ţirea sufletului şi a trupului şi spre arvunirea
vieţii şi a împ ă răţiei ce va să fie. «I ar mie bin~mi este a mă
alipi de Dumnezeu ş i a pune în Domnul n ăd ej d ea mântuirii
mele».
Şi la rilşi: C inei Tale celei de taină ... Şi aşa , cu u milinţii , să mergem
să ne împă rtăşim.

Ru găciunilede mulţumire
după dumnezeiasca împ ă rtăşire
Sti huri d e îndemn
Dup ă ce vei primi împă rtăşirea sfântă
A făcă toa relor de vi aţă Daruri,
Laud ă adu ş i mulţu m ire mare,
Şi cu căldură Domnului te roagă:
Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie, Doamne!
Slavă Ţie, Dumnezeului nostru !
RÂNDUIALA SfiNTEI ÎMPĂ.RTĂ$ 1Rl 317

Apoi grăicştc următoarele rugl1ciuni:

Rugăciun ea întâi,
a Sfântului Vasile cel Mare

M
ulţumesc Ţie, Doamne, Dumnezeul meu, că
nu m-ai lepădat pe mine, păcătosul , ci părtaş
a fi Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit. Mul-
ţumesc Ţie că pe mine, nevrednicul, a mă împărtăşi
de Preacuratele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci,
Stăpâne, lubitorule de oameni, Care pentru noi ai
murit şi ai înviat şi ai dăruit nouă aceste înfrico-
şătoare şi de viaţă făcătoare Taine, spre binefa-
cerea şi sfinţirea sufletelor şi a trupurilor noastre,
dă să-mi fie şi mie acestea spre tămăduirea sufletu-
lui şi a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicului,
spre luminarea ochilor iniimii mele, spre împăcarea
sufleteştilor mele puteri, spre credinţă neînfrun-
tată, spre dragoste nefăţarnică, spre desăvârşirea
înţelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adău­
girea dumnezeiescului Tău har ş i spre dobândirea
împărăţiei Tale. Ca, Întru sfinţenia Ta, cu acestea
fiind păzit, să pomenesc h.a rul Tău pururea şi să nu
mai viez mie, ci Ţie, Stăpânului şi Binefăcătorului
nostru. Şi aşa, ieşind dintru această viaţă Întru
nădejdea vieţii celei veşnice, să ajung la odihna cea
de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor
ce laudă ş i dulceaţa cea fără de sfârşit a celor ce
văd frumuseţea cea nespusă a feţei Tale. Că Tu eşti
318 RÂNDUIALA SFINTEJ ÎMPĂHTĂŞ lRl

dorirea cea adevărată şi veselia cea nespusă a celor


ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi pe
Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.
Rugă ciunea a doua,
a Sfântului Vasile cel Mare

S veacurilor
tăpâne, Hristoase Dumnezeule, Împăratul
şi Făcătorul tuturor, mulţumesc Ţie
pentru toate bunătăţile câte mi-ai dat mie şi pentru
împărtăşirea cu Preacuratele şi de viaţă făcătoarele
Tale Taine. Deci, mă rog Ţie, Bunule şi Iubitorule de
oameni, păzeşte-mă sub acoperământul Tău şi sub
umbra aripilor Tale, şi-mi dăruieş te, până la suflarea
cea mai de pe urmă , cu cuget curat şi cu vrednicie să
mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
păcatelor şi spre viaţa de veci. Că Tu eşti Pâinea
vieţii, Izvorul sfinţirii , Dătătorul bunătăţilor, şi Ţie
slavă înălţăm, împreună şi Părintelui şi Sfântului
Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciun ea a t reia,
a Sfântului Simeon Metafrastul
el ce de bunăvoie mi-ai dat mie spre hrană
C Trupul Tău , foc ftind, care arde pe cei nevred-
nici, să ou mă arzi pe mine, Făcătorul meu, ci mai
vârtos intră tn alcătuirea mădularelor mele şi întru
toate încheieturile, în rărun chi şi în inimă , şi arde
spinii tuturor păcatelor mele; curăţeşte-mi sufletul;
RÂ;"(DUJALA SfiNTEI ÎMPĂRTĂŞIRI 319

sfinţeşte-mi gândurile şi oasele; numărul deplin al


celor cinci simţuri îl luminează; peste tot mă pă­
trunde cu frica Ta; pururea mă acoperă şi mă apără
şi mă păzeşte de tot lucrul şi cuvântul pierzător de
suflete; curăţeşte-mă, spală-mă şi mă îndreptează,
înţelepţeşte-mă şi mă lnmin ează; arată-mă lo caş
numai al Duhului Tău şi să nu mai fiu săla ş păcatu­
lui, ci Ţie casă, prin primirea Împărtăşaniei. Ca de
foc să fugă de mine tot lucrul rău, toată patima.
Rugători aduc pentru mine pe toţi sfmţii, pe mai-marii
cetelor celor fără de trup, pe Înaintemergătorul Tău,
pe înţelepţii Apostoli, şi cu aceştia ş i pe Preacinstita
şi Preacurata Maica Ta, ale căror rugăciuni primeş­
te-le, Milostive Hristoase al meu, şi pe mine, sluji-
torul Tău, fiu al luminii mă fă; că Th însuţi eşti,
Bunule, sfinţirea şi luminarea sufletelor noastre şi
Ţie, după cuviinţă, ca unui Dumnezeu şi Stăpân, toţi
slavă Îţi înălţăm în toate zilele. Amin.
Rugăciunea a patra,
a Sfântului Chiril al Alexandriei
ruplll Tău cel sfânt, Doamne, !isuse Hristoase,
T Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viaţa de
veci, şi Sângele Tău cel scump, spre iertarea
păcatelor. Şi să-mi fie mie Împărtăşania aceasta spre
bucurie, spre sănătate şi spre veselie. Şi la înfri-
coşătoarea şi a doua venire a Ta, învedniceşte-mă pe
mine, păcătosul , s ă stau de-a dreapta slavei Tale,
320 RÂ\fDUJALA SFJNTETÎMPĂRTĂŞIRI

pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale


tuturor sfmţilor Tăi. Amin.
Rugăciun e către
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

P
reasfâ:ntă Stăpână, Născătoare de Dumnezeu,
care eşti lumina întunecatului meu suflet,
nădejdea, acoperământul, scăparea, mângâierea şi
bucuria mea, mulţumesc ţie că m-ai învrednicit pe
mine, nevrednicul, să fiu părtaş Preacuratului Trup
şi Scumpului Sânge al Fiului tău. Ci tu, care ai
născut Lumina cea adevărată, luminează-mi ochii
cei înţelegători ai inimii. Ceea ce ai născut Izvorul
nemuririi, înviază-mă pe mine, cel omorât de păcat.
Ceea ce eşti Maica iubitoare de milostivire a
Dumnezeului celui milostiv, miluieşte-mă şi dă
umilinţă şi zdrobire inimii mele şi smerenie gân-
durilor mele şi ridicare din robia cugetelor mele. Şi
mă invredniceşte, pâ.nă l:a sfârşitul vieţii, fără de
osândă să primesc sfinţirea Preacuratelor Taine,
spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Şi-mi dă ,
Stăpână, lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire, ca să
te laud şi să te măresc pe tine în toate zilele vieţii
mele, că binecuvântată şi preamărită eşti în veci.
Amin.
Apoi: Acum libcrcază ..., Sfinte Dumnezeule ..., Preas fântă Treime ...,
Tatăl nostru ..., Că a Ta este împărăţia ... Şi Troparul sfântului a cărui
lituq~hie se v:1 fi săvll rşit în acea 'l .i.
RÂNDUIALA SFI~TEJ ÎMPĂRTĂŞTR I 321

Dacă este Liturghia Smntului Ioan G urii de Aur,


se zice troparul. glasul al M-Ica:
in gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, toată
D lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a
câştigat, ioălţimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Şi, cu
cuvintele tale iovăţându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur,
roagă pe Cuvântul Hristos Dumnezeu, s ă mântuiască
sufletele noastre.
Slavii ..., Condacul, glasul al 6-lc<l:

Din cer ai primit dumnezei,escul har şi cu buzele tale pe


toţi ii înveţi să se închine unuii Dumnezeu în Treime, Ioane
Gură de Aur, preafericite cuvioase; după vrednicie te
lăudăm deci pe tine, că eşti invăţător, ca unul care arăţi cele
dumnezeieşti .

Şi acum ..., al Născătoarci de Du mnezeu:

Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare neînfruntată şi mijloci-


toare s tăruitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte, ca o
bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă strigăm către
tine: Grăbeşte spre rugă ciun e ş i te n evoieş te spre mijlocire,
apărând pururea, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cin-
stesc pe tine.
Dacă este Liturghia Sr.întului Vasile cel :Warc,
se zice t ropantl, glasul l :

În tot pământul a i eşit vestirea ta, că acesta a primit


cuvântul tău , prin care, cu dumnezeiască c uviinţă, ai învă­
ţat, firea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oamenilor le-ai
impodobit, împărătească preoţi e. Părinte cuvioase, roagă pe
Hristos Dumnezeu să mântui ască sufletele noastre.
322 RÂNDUlALA SHNTE l ÎMPĂRTĂŞIRI

Slavă ..., Condacul, glasul al 4-lca :


Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oame-
nilor domnia cea nefurată, peeetluind-o cu învăţăturiJe tale,
dătătorule al celor cereşti, Vas,iJe Cuvioase.

Şi acum ..., al :\li\scăto a rc i d e Dumneze u:


Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare... (vezi p ag. 32 1).
far dacă este L iturg hia Daru r ilor mai inainte slin titc,
se z ice Troparul, glasul al 4-lea:
Cel ce de sus, de la Dumnezeu, ai luat dumnezeiescul bar,
mărite Grigorie, şi, cu puterea Aceluia intărindu-te, de
bunăvoie ai urmat Sfintei Evanghelii a lui Hristos, de la
Care ai luat plata ostenelilor t:ale, întru tot fericite; pe Acela
roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Slavă ..., Condacul, glas ul a l 3-lea:


Ca un începător te-ai arătat lui Hristos, Începătorului
păstorilor, şi părtaş călugărilor, Părinte Grigorie, povăţu­
indu-i către cetatea cea cerească, de unde ai învăţat turma
lui Hristos poruncile Lui şi acum cu dân ş ii te bucuri şi
dănţ.uieşti în corturile cereşti.

Şi acum ..., al N ăscătoa n· i de Dumneze u:


Ceea ce eşti creştinilor ocrotitoare... (vezi mai sus).
Apoi: Doamne, miluicşte (de 12 ori), Ceea ce eşti mai cinstită ...,
Slavă ..., Şi
acum ... Şi otpustul.
.
'

ACATISTE
ŞI PARACLISE

-- . ·- -·- -·
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
A Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu
şi pururea Fecioarei Maria

Preotul dă obişnuita binecuvântarc, zicând:


Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi
pururea şi in vecii vecilor. Amin.
S lavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care
pretutindenea eşti şi toate le plineşti ; Vistierul bun ă tăţilo r şi
Dă tă torule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte intru noi şi ne
cură ţeş te pe noi de toată în tin ăciun ea şi m â ntui eşte, Bunule,
sufletele noastre.
326 AC\TISTE Ş I PARACLISE

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântuluj Duh.


Şi acum şi pururea şi în vecti vecilor. Amin.
P reasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, cură­
ţeşte păcatele noastre. S tăpâne, ia rtă fărădelegile noastre.
Sfinte, cercetează şi vin decă neputinţele noastre, pentru
numele Tău.
Doamne, miluicştc (de 3 ori). Slavă ..., Şi ac um ...
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele
Tă u , vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum in cer aşa ş i
pe pă mânt. Pâinea n oastră cea de toate zilele dă-ne-o n ouă
astăzi , şi ne iartă n ou ă greşelile noastre, precum şi noi
iertăm greşiţilor noştri. Ş i nu ne duce pe noi in ispită, ci ne
izbăveşte de cel r ău.

Că a Ta este împ ărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a


Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecti vecilor.
Awn.
Apoi Troparelc, glasul al 6-lca:
MiJui eşte- n e
pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,
nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugacmne
aducem Ţie, ca unui StăpâJt , noi, păcătoş ti robii Tăi,
miluieşte-ne pe noi.

Slavă ...,

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit;


nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci
caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii
n oştri, că Th eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul
Tău ; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău ch emăm.
ACATISTUL BUNEl VESTIRl 327

Şi acum ..., a Născătoarc i de Du mnezeu:


U şamilostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare
de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci
să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea
neamului creştinesc.
Apoi:
C red întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul , Făcătorul
cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi n evăzute.
Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi
vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din
Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu
Tatăl, prin Care toate s-au făcut; ·
Care, pentru noi oamenii şi pentru a noa stră mântuire, S-a
pogorât din ceruri şi S-a întrrupat de la Duhul Sfânt şi din
Fecioara Maria şi S-a făcut om;
Şi S-a răstignit pentru noi in zilele lui Ponţiu Pilat şi a
pătimit şi S-a îngropat;
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
Şi S-a înălţat la ceruri şi şa d e de-a dreapta Tatălui;
Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui
împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de via ţă Făcătorul , Care
din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tată l şi cu Fiul este
închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
328 ACATJSTE Ş I PARACLISE

La Doamne, strigat-am ..., se câ111tă stihirile acestea, glas ul al 6-lea:

Podobie: Toată năd ejd ea ...

Sfatul cel mai inainte de veci descoperindu-! ţie, Fecioară,


Gavriil a stat înaintea ta, inchinându-se ţie şi zicând:
Bucură-te, păm ântul cel nesemănat; bucură-te, rugul cel
nears; bucură-te, adâncul cel ce cu anevoie poate fi văzut;
bucură-te, podul care ne treci pe noi la ceruri şi scara cea
înaltă pe care a văzut-o Iacob; bucură-te, năstrapă dum-
nezeia scă cu man ă; bucură -te, dezlegarea blestemului;
bucură-te, chemarea lui Adam, Domnul este cu tine.

Te arăţi mie ca un om, zis-a curata Fecioară către


arhistrateg, şi cum vesteşti graiuri mai presus de om? Zis-ai
că Dum~ezeu va fi cu mine şi Se va sălăşlui in pântecele meu?
Şi cum voi fi sălaş desfătat, spune--mi, şi loc sfinţirii Celui ce
este mai presus de heruvimi? Nu mă înşela pe mine cu înşelă­
ciune, că n-am cunoscut dulceaţa nunţii, sunt neîmpreunată,
de nuntă nu m-am împărtăşit, deci prunc cum voi naşte?
Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rânduiala firii, zis-a
cel fără de trup, şi se lucrează cele ce sunt mai presus de om.
Crede cuvintelor mele celor adevărate, ceea ce eşti cu totul
s fântă şi fără de prihană. Iar ea a strigat: Fie mie acum după
cuvântul tău şi voi naşte pe Cel fără de trup, Care va lua din
mine trup, pentru ca să ridice. cu împreunarea, ca un puter-
nic, pe om la cinstea cea dintâi.
Slavă ..., Şi acum ..., glasul al 2-lca:
T aina cea din veac se d escop eră astăzi şi Fiul lui
Dumnezeu fiu al omului se face,. ca, luând ce este mai rău, să-mi
ACATISTUL BUl'iEJV ESTIRI 329

dea mie ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam şi,


poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face
om, ca să facă pe Adam Dumnezeu. Să se veselească făptura
şi să salte firea, că arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei
şi-i aduce bucurie în locul întristării. Cel ce Te-ai fă cut om
pentru milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
La Stiho a vnă se cântă stihirilc acestea, glasul 1:
Podobic: Ceea ce eşti bucuria ...
Din crugurile cereşti zburând Gavriil in Nazaret, a stat
înaintea Fecioarei Maria, zicând că tre dânsa : Bu cură-te, că
ai să zămisleşti Fiu pe Cel mai de d emult decât Adam, pe
Făcătorul veacurilor şi Izbăvitorul celor ce-ti cântă ţie:
bu cură-te, curată .

Stih : Ascultli, fiică, şi vezi, şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi


casa părintelui tău.
G avriil, aducând veste bună din cer Fecioarei, a zis:
Bucură-te, că ai să ză misleşti in pântecele tău pe Cel ce va
încăpea in tine, dar în toate este n eîncăput; şi ai să te arăţi
Născătoare Celui ce a răsărit din Tatăl, mai înainte de
luceafăr.

Stih: Fetei taJc se vor ruga mai-marii poporului.


Cuvântul Cel ce este împreună veşnic cu Tatăl Cel fără de
început, nedespărţindu-Se de Cel d e sus, acum a venit la cei
de jos, pentru preamarea Sa milostivire, făcându-1-se milă
de alunecarea noastră şi , luând sărăcia lui Adam, S-a
închipuit in cel străin.
Stih: Tot pământul să se inchine Ţie şi să cinte Ţie.
Cuvântul cel mai presus de tiinţă, Care este din Tatăl din
veci, şi din Maică sub vremi, arătându-Se lumii, chipul robu-
330 i\CATISTE ŞI Pi\RACLISF.

lui primeşte şi Se face trup, neosebindu-Se de Dumnezeire, şi


zideşte pe Adam în pântecele aceleia, care L-a zămislit pe
Dânsul fără de sămânţă.
Slavă ..., Şi acum •.., glasul al 2-lra:
Astăzi binevesteş te GavrliJ celei pline de har: Bucură-te,
Maică, ceea ce eş ti fecioară şi nu ştii de nuntă. Nu te mira de
chipul meu cel străin, nici nu te spăimânta, că arhanghel
sunt. Ş arpele a înşelat pe Eva, oarecâod, iar eu acum
bioevestesc ţie bucurie: Vei rămâne fecio ară, dar vei naşte pe
Domnul, Preacurată.
Apoi: Doamne, miluicştc (de 12 ori). Slavă ..., Şi acum ..., Veniti sii ne
inchinăm ... (de 3 ori) şi

Psalmul 142
oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea
D mea, Întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău,
că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăj­
maşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă in
picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca
morţii cei din veac. Mâhnit e duhul în mine şi inima
mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un
pământ insetoşat. Degrab auzi-mă , Doamne, că a
slăbit duhul meu. Nu-Ţi intoarce faţa Ta de la mine,
ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt.
Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădej-
ACATISTUL BUJ'>F.IVESTlRI 331

dea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am


ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că
la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că
Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă
povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele
"
Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Intru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de
stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce
necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă ..., Şi
acum ..., Aliluia (de 3 ori). Şi îndată se cântă : Dumnezeu
este Domnul... (de trei ori), pc gl:ts ul al ll-lca, şi, tot de trei ori, troparul
acesta:

Porunca cea cu taină luând-o întru cunoştinţă cel


fără de trup, în casa lui Iosif degrab a stat înainte,
zicând celei ce nu ş tia de nuntă: Cel ce a plecat, cu
pogorârea, cerurile, încape fără schimbare tot întru
tine; pe Care şi văzându-L în pântecele tău luând
chip de rob, mă spăimântez a striga ţie: Bucură-te,
Mireasă, pururea Fecioară.
Apoi: Doamne, miluieşte (de 3 ori). Slavă ..., Şi acum ...

Psalmul 50:

M
iluieşte-mă, Dumnezeule,
mare mila după
Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge
fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădele­
gea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că
fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea
mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înain-
332 ACATJSTE ŞJ PARACLfSF.

tea Ta am făcut, aşa incâ.t drept eşti Tu întru cuvin-


tele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru
fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut
maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate
şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.
Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei
şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu
vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele
smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi
toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată
zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înno-
ieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de
la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine.
Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpâni­
tor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile
Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule,
Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide
şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jerfă,
Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi sme-
rită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne,
întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa
dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tău viţei.
ACATISTUL BUNEJV ESTIRI 333

Apoi
Canonul Născătoa rei de Dumnezeu
Facere a lui losif
Cintarea 1, glas ul al 4-lca:
Trm osul :
eschide-voi gura mea şi se va umple de Duhul, şi
D cuvânt răspunde-voi împ ă ră tesei Maici, şi m ă voi
arăta «luminat prăznuind, ş i_voi cânta minunile ei, bucurân-
du-m ă» .

Stih: Preasfăntii Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-nc pc noi.


Pe tine, cartea lui Hristos cea îns ufleţită, pecetluită cu
Duhul, văzându-te marele arhanghel, curată, a strigat către
tine: Bu cură-te, ceea ce eşti locaşul bucuriei prin care se
strică blestemul st rămoaşei.

Bucură-te, Fecioară, mirea să dumnezei ască, îndrepta rea


lui Ad am şi omor ârea iadului; bu cură-te, palatul Împă ratu­
lui tuturor, ceea ce eşti cu totul fără de priha nă ; bucură-te,
scaunul cel de foc al Aceluia ce este a totţiitor.
Slavă ...,

Bu cură-te, floarea cea neveştejită , singura care ai crescut


Mărul cel cu miros bun; bucură-te, ceea ce ai n ăscut mirosul
cel bun al Împăratului tuturor ; bucură-te, mântuirea lumii,
ceea ce nu ştii de nuntă.
Şi acum...,
Bu cură-te, comoara curăţiei ,
prin care ne-am sculat din
căderea n oastră; bucură-te, stăpâ n ă, ceea ce eşti crin cu
dulce miros, care umpli de bun ă mireasm ă pe cei credin ci oşi,
tă m âia cea cu miros bun ş i mirul cel de mare preţ.
334 ACATISTE ŞI PARA CLISE

C;întarca a 3-a :
l rmos ul :
e ai tăi câ ntareţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti
P izvor viu şi indestulat, care s-au împreunat ceată
«duhovnicească, intăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta,
«cununilor m ăririi învrednicimdu-i».
C eea ce ai răsăritspicul cel dumnezeiesc cu adevărat, ca
o ţarină nea rată, bucură-te; bucură-te, masa cea însufleţită,
întru care a încăput Pâinea vieţii; bucură-te, stăpână, care
eşti izvorul apei vieţii cel n edeşertat.

B ucură-te, ceea ce ai nă scut credincioşilor


pe Cel fără de
prihană ; bu cură-te, mielu şeaua, care ai n ăscut pe Mieluşelul
lui Dumnezeu, Cel ce a ridicat păcatele a toată lumea;
bucură-te, curătitoare caldă.

Slavă ...,

B ucură-te, lu ceafărul dimin eţii cel prealuminat~ care sin-


gură ai purtat pe Soarele Hristos; bucură-te, ceea ce eşti
locaşul luminii, care ai stricat intunericul şi ai izgonit de pre-
tutindeni pe diavolii cei întunecaţi.
Şi acum ...,
B u cură-te, ceea ce eşti si ngură uş ă prin care a trecut sin-
gur Cuvântul, stăpână, care ai sfărâmat cu naş terea ta încu-
ietorile ş i uşile iadului; bucură-te, dumn ezeiască intrare a
celor ce se mântuiesc, ceea ce eşti cu totul lăudată.
Cântan~a li 4-a :
l rm os ul:
el ce şade întru slavă, pe scaunul Dumnezeirii, pe nor
C uşor a venit Iisus, Dumnezeul cel Preaînalt, şi a
«mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale».
ACATIST UL BUNEIVESTIRI 335

In glasuri de cântări, cu credinţă strigăm către tine, ceea


ce eşti cu totul lăudată : Bucură-te, munte gras şi închegat cu
Duhul; bucură-te, sfeşnic şi năstrapă, ceea ce porţi mana,
care îndulceşti simţurile tuturor credincioşilor.
Bucură-te, preacurată stăpână, care eşti curăţirea lumii;
bucură-te, scară care ai înălţat cu barul pe toţi de pe
pământ ; bucură-te, pod care cu adevărat treci din moarte la
viaţă pe toţi cei ce te laud ă pe tine.

B ucură-te, Preacurată, ceea ce eşti mai înaltă decât


cerurile, care fără de osteneală ai purtat în pântecele tău
temelia pământului ; bu cură-te, roşeală, care ai vopsit din sân-
gele tău veşmântul cel dumnezeiesc al Împăratului puterilor.
Slavă ...,

B ucură-te, stăpână, care ai născut cu adevărat


pe
Dătătorul de lege, Care curăţeşte in dar fărădelegile tuturor,
adâncimea cea necuprinsă cu mintea, înălţim ea cea n espusă,
ceea ce nu ştii de nuntă, prin care noi toţi ne-am îndumnezeit.
Şi acum ...,
Pe tine, ceea ce ai impletit lumii cununa cea neimpletită de
mână, te lăudăm strigând către tine: Bucură-te, Fecioară,
păzitoarea tuturor, îngrădirea, întărirea şi scăparea cea sfinţită.

Câ.ntarea a 5-a :
lrmos ul:

S
păimântatu-s-au toate de dumnezeiacă mărirea ta, că
tu, Fecioară, care nu ştii de nuntă, ai avut in pântece pe
«Dumnezeu, Cel ce este peste toate, şi ai născut Fiu pe Cel fără
«de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine».
Bucură-te, prea n ev inovată, care ai născ ut Calea vieţii şi
ai mântuit lumea din potopul păcatului; bucură-te, mireasă
336 ACATJST E ŞJ J>ARACLl SE

dumnezeiască, ceea ce eşti auzire şi grai înfricoşător;


bucură-te, locaşul Stăpânului făpturii!
Bucură-te, Preacurată, ceea ce eşti tăria şi întărirea oame-
nilor, loc de s finţire a slavei, omorâ r e a iadului, cămară de
mire cu totul luminoasă ; bucură-te, bucuria îngerilor;
bucură-te, ajutătoarea celor ce se roagă ţie cu credinţă!

Bucură-te, stăpână, căruţa Cuvintului cea in chipul focu-


lui; raiule cel însufleţit, care ai in mijloc Pomul vieţii, pe
Domnul, a Cărui dulceaţă înviază pe cei ce se împărtăşesc cu
credinţă şi au fost supuşi stri căciunii .

Slavi ...,
Întăriţi fUnd cu puterea ta, cu credinţă grăim ţie: Bucură-te,
cetatea Împăratului tuturor, de care s-au g răit luminat cele
preamărite şi vrednice a se auzi, muntele cel netăiat; bucu-
ră-te, adâncul cel ne măsurat!

Şi acum...,
C eea ce eşti sălaş des fătat al Cuvântului, bu cură-te ;
bucură-te, Preacurată, vasul care ai scos mărgăritarul cel
dumnezeiesc; bucură-te, împăcarea cea către Dumnezeu, cu
totul minunată, a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine,
Născătoare de Dumnezeu.

Cântarca a 6-a:
l rmosul:
"' nţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc
Işi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să plesnim cu
<<11lâinile, slăvind pe Dumnezeu, Cel ce S-a născut dintr-insa».
C eea ce eşti cămară neîntinată a Cuvântului şi pricină
îndumnezeirii tuturor, bucură-te, Preac urată, chemarea
proorocilor; bucură-te, podoaba apostolilor.
ACATISTUL BUNEIVESTUtl 337

Dintru tine a căzut roua care a stins văpaia mulţimii ido-


lilor ; pentru aceea grăim ţie: Bucură-te, l ână plină de rouă,
pe care, Fecioară, Ghed eon mai inainte o a văzu t.
Slavii ...,
Tată, Fecioară : Bu cură-te, gră im ţie; fii adăp ostire şi
linişte celor ce ne in văluim intru adâncul necazurilor şi al
tuturor smintelilor potrivnicului!
Şi acum ...,
Ceea ce eşti pricina bucuriei, umple de har gândul nostru,
ca să grăim tie: Bu c ură-te, rugul cel nears şi norul cel cu
totul luminos, care neîncetat umbreşti pe cei credin cioşi.
Catavasic: înţelepţii lui Dumnezeu ... (vezi ir mosul ta Cânta rea a 6-a).

Condaccle şi lcoasele
Condacull:

A
părăto a re D oa mn ă,
pentru biruinţă mul ţumiri ,
izbăyindu-ne din nevoi aducem ţie, Născăto are de
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăp âni re nebiruită,
izbăveşte-n e din toate nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te,
Mireasă, pururea Fecioară!

Icosul 1:
"' ngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i
I zică N ăscătoarei
de Dumnezeu:
cu glasul lui cel netrupesc, văzâ ndu-
Bu cură-te! şi, împreun ă
Te, Doamne, i ntrupat,
s-a spăim ântat ş ii-a stat inainte grăindu-i unele ca acestea:
Bucură-te, prin care răsare bucuria;
Bucură-te, prin care piere blestemul;
Bu cură-te, chemarea lui Ada m celui că zut;
Bu cură-te, ştergerea lacrimilor Evei;
338 AC ATISTE ŞI PARAC LlSE

Bucură-te, înălţim e, întru care cu anevoie se suie gân-


durile omeneşti ;
Bucură-te, adâncime, care nu te poti lesne vedea nici cu
ochii îngereşti;
Bucură-te, că eşti scaun Împăratului;
Bucură-te, că porti pe Cel ce pe toate le poartă;
Bucură-te, steaua care arăţi Soarele;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii intrupări ;
Bucură-te, prin care se înnoieşte făptura;
Bucură-te, prin care prunc Se face Făcătorul;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioa ră !

Condacul al 2- lca:
~ tiindu-se pe sine sfânta intru curăţie, zis-a lui Gavriil
y cu îndrăzni re: Preaslăvitul tău glas cu anevoie se arată
a fi primit sufletului meu; că na ştere cu zămislire fără
sămâ nţă, cum imi spui? Cântând: Aliluia!

lcosul a l 2-lea:
" nţelegerea
I
cea neînţeleasă că utând Fecioara s ă o
inţeleagă, a grăit către cel ce slujea: Din pântece curat,
cum este cu putinţă să se n ască fiu, spune-mi? Către care el
a zis cu fric ă, insă , grăind aşa:
Bucură- te, tăinuitoarea sfatului celui nespus;
Bucură- te, încredinţarea celor ce au trebuinţă de tă cere ;
Bucură-te, începutul minunilor lui Hristos;
Bucură-te, capul poruncilor Lui;
Bucură-te, scara cerească pe care S-a pogorât Dumnezeu;
Bucură -te, podul care treci la cer pe cei de pe pământ;
Bucură-te, minunea mult slă vită d e ingeri;
Bucură-te, ceea ce le eşti diavolilor rană de mult plâns;
Bucură-te, ceea ce ai n ăscut Lumina cea n ea pusă;
ACATISTUL BUNEIVESTIRI 339

Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni in ce chip s-a


petrecut;
Bucură-te, ceea ce întreci mintea înţeleptilor;
Bucură-te, ceea ce luminezi gândurile credincioşilor;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Condac ul <l i 3-lc:a:


uterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zămislire,
P pe ceea ce nu ştia de nuntă ; şi pântecele ei cel cu bună
roadă, ca pe o ţarină dulce l-a arătat tuturor celor ce vor fi
să secere mântuire, când vor cânta aşa: Aliluia!

!cosul a 1 3-lca:

vând Fecioara in pântece pe Dumnezeu primit, a aler-


A gat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, îndată
cunoscându-i inchinarea, s-a bucurat şi , cu săltări in pântece,
ca şi cum ar fi cântat, a grăit către Născătoarea de Dumnezeu:
Bucură-te, viţa mlădiţei celei neveştej ite ;
Bucură-te, câştigarea rodului celui fără de moarte;
Bucură-te, ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul iubirii de
oameni;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Să ditorul vieţii noastre;
Bucură-te, brazdă care ai crescut înmulţirea milelor;
Bucură-te, masă care porţi 'î'ndestularea milostivirilor;
Bucură-te, ceea ce infloreşti ca raiul desfătării;
Bucură-te, ceea ce găteşti adăpostire sufletelor;
Bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită;
Bucură-te, curăţia a toată lumea;
Bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu către noi, cei muritori;
Bucură-te, indrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
340 ACATISTE Şl PARACLISE

Condacul al 4-lca:
ifor de gânduri necredincioase având intru sine
V înţeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea
neamestecată cu nunta, gândimd că eşti furată de nuntă, tu,
ceea ce eşti fără prihană; iar când a cunoscut că zămislirea
ta este de la Duhul Sfânt, a zis: Aliluia!
[cosul al 4-lca :
A uzit-au păstorii pe îngeri lăudând venirea cu trupul a
.l"\Jui Hristos şi, alergând spre Acesta ca spre un păstor,
văzutu-L-au ca pe un miel fără prihană hrănindu-Se in pân-
tecele Mariei, pe care l ăudând·-o, au zis:
Bucură-te, Maica Mielului şi a Păstorului;
Bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, cbinuirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi;
Bucură-te, deschizătoarea uşilo r raiului ;
Bucură-te, că cele cereşti împreună se bu cură cu cele
pământeşti;
Bucură-te, că cele p ă mânteşti împreună dănţuiesc cu cele
cereşti;
Bucură-te, gura apostolilor cea netăcu tă;
Bu c ură-te, îndrăznirea cea n ebiruită a purtătoril o r de
chinuri;
Bucură-te, temeiul cel tare al credinţei;
Bucură-te, cun oştinţa cea luminoasă a darului;
Bucură-te, prin care s-a golit iadul;
Bucură-te, prin care ne-am îmbrăcat cu slavă ;
Bu cură-te, Mireasă , pururea Fecioară!

Condacul al 5-lca:
teaua cea cu dumn ezeiască mergere văzând-o înţe­
S lepţii, mers-au pe urma luminii ei; ş i, ţinând-o ca pe o
făclie, cu ea căutau pe puternicul Împărat; ş i , ajungând la
Cel neajuns, s-au bucurat, cântâodu-1: Aliluia!
ACATIST UL BUNEIVESTffil 341

!cosul a l 5-lea:

V
ăzut-au pruncii haldeilor în bra ţele Fecioarei pe Cel
ce a zidit pe om cu mâna; şi, cunoscându-L a le fi
Stăpân, deşi luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a-L sluji
şi a-i cânta celei binecuvântate:
Bucură-te, Maica stelei celei neapuse;
Bucură-te, raza zilei celei de ta in ă;
Bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii;
Bucură-te, ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii;
Bu cură-te, ceea ce ai arunc:at din dregăto ri e pe chinui-
torul cel fără de omenie;
Bu cură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul
de oameni;
Bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgân ească;
Bucură-te, ceea ce ne curăţeşti de lucrurile cele întinate;
Bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc;
Bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpai a chinurilor ;
Bucură-te, indreptătoarea înţelepciunii celor c redincioşi;
Bucură-te, veselia tuturor neamurilor ;
Bu cură-te, Mirea să, pururea Fecioară!

Condacul al 6-lca:

M
ă rturisitori, purtăto ri
de Dumnezeu, fiind filozofti,
s-au intors în Babilon, implinindu-Ţi proorocia; şi
tuturor mă rturisindu-Te pe T ine, Hristoase, lăsatu-1-au pe
Irod ca pe un mincinos, că nu ştia să cânte: Aliluia!
!cosul al 6-lca:

S
trălu cindîn Egipt Tu, Lumina adevărului, gonit-ai
întunericul minciunii. Că idolii lui, o erăbd ând tăria
Ta, Mântuitorule, au căzut; iar cei ce de ei au scăpa t ii câ.n-
tau Născă toarei de Dumnezeu :
Bucură-te, îndreptarea oamenilor ;
342 i\CATTSTF. ŞI Pi\RACLISE

Bu cură-te, c ăd ereademonilor ;
Bu cură-te, ceea ce ai zdrobit stăpâ nia in şelăciunii;
Bu cură-te, ceea ce ai vădit înşel ăciunea id oleasc ă;
Bucură-te, mare care ai inecat pe netrupescul faraon;
Bu cură-te, pia tră care ai adăpat pe cei în setaţi de viaţă;
Bu cură-te, stâlp de foc care că lău zeşti pe cei ce sunt întru
intuneric;
Bu cură-te, acop erământullumii cel mai lat decât norul;
Bucură-te, hrană şi năstrapă cu mană ;
Bucură-te, slujitoarea d esfătării celei sfinte;
Bu cură-te, pă m ântul făgă duin ţei ;
Bucură-te, izvorâtoare de miere şi lapte;
Bu cură- te, Mireasă, pururea Fecio ară!

Condac ul al 7-Jca:
rând Simeon să se mute din veacul acesta în şel ător,
V Te-ai dat lui ca un prunc; dar Te-ai făcut lui cunoscut
şi ca Dumnezeu desăvârş it. Pentru aceea, s-a mir at de
înţelepciunea Ta cea nespusă, cântând: Aliluia!

l cos ul al 7-lca :

Acelor ce suntem
ră tat-a fă ptură n ou ă arătându-S e Fă c ă torul nouă ,
făcu ţi
de Dânsul, răsărind din pânte-
cele cel fă ră sămânţă şi p ăzindu-1 întreg, precum a fost; ca
noi, văzând minunea, s ă o lăudăm grăind :
Bu cură-te, floarea n estricăciunii ;
Bu cură-te, cununa infrân ării;
Bucură-te, ceea ce ai s trălucit chipul învierii;
Bu cură-te, ceea ce ai arătat via ţa în gerească;
Bucură-te, pomul cel cu luminoasă ro adă , din care se
hrăn esc credin ci oşii ;
Bu cură-te, copacul cel infrunzit cu bun ă umbră, sub care
mulţi se adumbresc;
ACATJSTUL BUN EJVESTTRJ 343

Bu cură-te, ceea ce ai purtat în pântece pe lndreptătorul


celor rătăciţi ;
Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mintuitorul celor robiţi;
Bucură-te, îmblânzirea Jud ecătorului celui drept;
Bu cură-te, iertarea multor greşiţi ;
Bu cură-te, haina celor goi d e îndrăzn ea l ă;
Bucură-te, dragostea care biruieşte toată dorirea;
Bu cură-te, Mireasă, pururea Fecioară !

CondacuEal 8-lca:

V
ăzând n aş tere minun ată, să ne în s trăin ăm de lume,
mutându-ne min tea la cer ; că pentru aceasta
Preaînaltul Dumnezeu pe pă m ânt S-a arătat om plecat,
vrând să tragă la în ă l ţim e pe cei ce-I cântă: Aliluia!
l cos ul al 8-lca:
u totul a fost între cei d e jos, iar de cei de sus nicicum
C nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că dumneze-
i ască pogor âre a fost, iar nu mutare din loc, şi n aştere din
Fecioară primitoare de Dumnezeu, care a ude acestea:

Bu cu ră-te, în căperea lui Dumnezeu celui neîn căput;


Bu cură-te, uşa tainei celei d e cinste;
Bucură-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necre-
dincioşi ;
Bucură-te, lauda cea fă r ăde înd oi ală a celor credin cioşi ;
Bucură-te, purtătoarea cea preasfântă a Celui ce este pe
heruvimi;
Bucură-te, sălaşul cel pream ărit al Celui ce este pe serafimi;
Bucură-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una;
Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria şi n aşterea ;
Bu cură-te, pr in car e s-a dezlegat călcarea poruncii;
Bu cură-te, prin care s-a deschis raiul ;
344 ACATIST E ŞJ PARACLISE

Bucură-te, cheia împărăţiei lui Hristos;


Bucură-te, năd ej d ea bunătăţilor celor veşnice;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioa ră!

Condacul al 9-lca:

T
oată
firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al
întrupării Tale; că pe cel neapropiat, ca Dumnezeu,
L-au văzut om apropiat tuturor, vieţuind împreună cu noi şi
auzind de la toţi aşa: Aliluia!
!cosul al 9-lca:
e ritorii cei mult-vorbitori ii vedem, Născă toare de
P Dumnezeu, că-ţi stau înainte ca nişte peşti fără de glas;
că nu se pricep să spună în ce chip şi fecioară ai rămas şi ai
putut naşte. Iar noi, de o taină ca aceasta minunându-ne, cu
credinţă cântăm:

Bucură-te, sălaşul înţelepciunii lui Dumnezeu;


Bucură-te, comoara rânduielii Lui;
Bucură-te, ceea ce pe filozofi ii arăţi n eînţelepţi;
Bucură-te, ceea ce ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi
necuvântători ;
Bucură-te, că au înnebunit întrebătorii cei cumpliţi;
Bucură-te, că s-au veştejit tăcătorii de basme;
Bucură-te, ceea ce ai risipit vorbele cele încâlcite ale ate-
nienilor;
Bucură-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bu cură-te, ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoştinţei;
Bucură-te, ceea ce pe mulţi i-ai luminat la minte;
Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască ;
Bucură-te, limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei
vieţi;
Bu cură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
ACATISTUL BUNEIVESTTRI 345

Condacul al 1O-lea:
rând ÎmpodobitoruJ tuturor să mântuiască lumea, la ea
V a venit precum i se făgăduise şi, Păstor fiind, ca un
Dumnezeu, pentru noi S-a arătat om ca noi. Căci, cu asemăna­
rea chemând pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!
[cos ul al 1O-lea:
id eşti
fecioarelor, Născă toare de Dumnezeu Fecioară,
Z şi tuturor celor ce al eargă la tine: că Făcătorul cerului
şi al pământului te-a gătit pe tine, c urată, să lăşluindu-Se i n
pântecele tău şi invăţându-i pe toţi să cânte ţie :
Bucură-te, turnul fecioriei;
Bucură-te, uşa mântuirii;
Bu cură-te, încep ă toarea prefacerii celei pline de-nţeles;
Bucură-te, d ătăto area d arului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că tu ai inooit pe cei ză misli ţi intru ruşin e;
Bucură-te, că tu ai învăţat pe cei lipsiţi de minte;
Bucură-te, ceea ce ai stricat pe stri căto rul gândurilor ;
Bucură-te, ceea ce ai n ăscut pe Se m ă n ăto rul c urăţiei ;
Bu cură-te, că ma ra nunţii celei fă ră de să mân ţă;
Bucură-te, ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credin cioşi ;
Bucură-te, ceea ce între fecioar e a i fost unică h rănitoa re
de prunc;
Bucură-te, căm ara cea împod obită a sufletelor sfin ţilor;
Bucu ră-te, Mireasă, pur urea Fec io a ră!

Cond acul al Il -lea :

" mp ărate Sfinte, de Ţi-am


I
aduce cântări şi psalmi la
numă r întocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se
cuvine, că se birui eş te toată cântarea care va să tindă spre
mul ţimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor
ce-Ţi câ n tă: Aliluia!
346 ACATISTE ŞI PARA CLISE

)cosul a 1 Il -lea:

F
ăclie primitoare de lumină, arătată celor ce sunt întru
intuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară; că, aprin-
zând in sine focul cel netrupesc, pe toţi îi îndreptează spre
cunoştinţa cea dumn ezeiască, ce luminează mintea cu raza ei
şi se cin steşte cu chemarea aceasta:
Bucură-te, raza Soarelui celui înţelegător;
Bucură-te, raza Luminii celei neapuse;
Bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucură-te, ceea ce pe v răjmaşi îi în grozeşti ca un tunet;
Bu cură- te, că din tine a ră să rit strălucirea cea cu multă
lumină;
Bucură-te, că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe;
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat chipul colimvitrei;
Bucură-te, ceea ce curăţeşti întinăciunea pă catului ;
Bucură-te, baie care speli conştiinţa ;
Bucură-te, pahar care dai gust bucuriei;
Bucură-te, mireasma mirosului celui bun al lui Hristos;
Bucură-te, viaţa veseliei celei de taină ;
Bu cură-te, Mireasă, pururea Fecioară !

Condacul al 12-lea:
rând să dea har datoriilor celor de demult, Dezlegă­
V torul tuturor datoriilor omeneşti venit-a singur la cei
ce se îndepărtaseră de harul Lui şi, rupând zapisul, aude de
la toţi aşa: Aliluia!
l cos ul al 12-lca:
ântând naşterea ta, te lăud ăm toţi
ca pe o biserică
C însufleţită, Născătoare de Dumnezeu, că , locuind în
pântecele tău Domnul, Care ţine toate cu mâna, a sfinţit, a
slăvit şi a învăţat pe toţi să-ţi cânte:
Bucură-te, locaş ul lui Dumnezeu-Cuvântul;
ACATJSTUT. BUNEJVESTLRJ 347

Bu cură-te, sfântă care eşti mai mare decât sfinţii ;


Bu cură-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucură-te, comoara vieţii cea n edeşertată ;
Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraţilor celor cre-
dincioşi;
Bu c ură-te,lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi ;
Bu cură-te, stâlpul Bisericii cel neclintit;
Bucură-te, zidul împărăţiei cel nebiruit;
Bucură-te, prin care se ridică biruinţele;
Bucură-te, prin care se surpă v răjmaşii ;
Bucură-te, tămăduirea trupului meu;
Bucură-te, mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioa ră !

Coodacul al 13-Jea:
, Maică prealăudată,
car e ai
Oce este mai sfânt decât n ăscut
pe Cuvântul, Cel
toţi sfinţii, primind acest dar
de acum, mântuieşte de toată ispita şi scoate din chinul ce va
să fie pe toţi cei ce- ţi câ ntă: Aliluia!
Acest Cond ac se zice de t rei ori.
Şi iarăşi !cosul 1: Îngerul cel mai intâi stătător... şi Condacul 1:
Apărătoare Doamn ă ...

Apoi

Ru găci un ea
că tre Preasfânta Născătoa rc de Dum nezeu

O , Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară


stăpână , ceea ce eşti mai înaltă şi mai presus
decât îngerii şi arhanghelii şi mai cinstită decât toată
făptura; mirarea cea mare a îngerilor, propovădui­
rea proorocilor, podoaba cea aleasă a arhanghelilor,
348 ACATTSTE ŞI PARACLISE

întărirea cea tare a mucenicilor, lauda cea preamă­


rită a apostolilor, povăţuitoarea cea tare a călugă­
rilor, infrânarea cea tare a postitorilor, curăţia şi
mărirea fecioarelor, veselia cea Ună a maicilor, înţe­
lepciunea şi învăţătura pruncilor, cârmuitoarea
săracilor şi a văduvelor; îmbrăcăminte celor goi,
sănătate celor bolnavi, izbăvire celor robiţi; linişte
celor de pe mare, liman bun celor înviforaţi , povăţu­
itoare neostenită celor rătăciţi, mergere uşoară celor
călători, odihnă bună celor osteniţi, acoperământ şi
scăpare celor asupriţi; nădejde celor fără de nădejde,
ajutătoare celor lipsiţi; celor săraci bogăţie neîmpu-
ţinată, celor întristaţi de-a pururea mângâiere, celor
pe care nu-i iubeşte nimeni iubire cu smerenie; celor
păcătoşi mântuire către Dumnezeu; tuturor creşti­
oilor ocrotire tare, ajutătoare nebiruită şi folosi-
toare. Prin tine Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru
care aducem rugăciune ţie, noi robii tăi, Doamna
noastră. O, preamilostivă împărăteasă a Luminii
celei înţelegătoare şi preamărită , care ai născut pe
împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viaţă
tuturor, ceea ce eşti mărită de cele cereşti, minte înge-
rească, stea cu totul luminoasă şi mai sfântă decât
toţi sfinţii; împărăteasa împăraţilor, stăpâna tuturor
făpturilor, Fecioară încuviinţată de Dumnezeu,
mireasă nestricată, palat al Preasfântului Duh,
scaun de foc al nevăzutului Împărat, chivot ceresc,
purtător al Cuvântului lui Dumnezeu, căruţa cea în
ACATISTUL BU~ EIVESTTRI 349

chipul focului; odihna Dumnezeului celui viu, ză­


mislirea negrăită a trupului lui Hristos, cuibul Vul-
turului ceresc, turtureaua cea cu bună glăsuire,
porumbiţa cea preab ună, lină şi fără de răutate;
Maică iubitoare de fti, adincul milelor, picătura
care risipeşti mânia lui Dumnezeu, adâncimea cea
nemăsurată, taina cea negrăită , minunea cea neşti­
ută, minune nespusă ; Biserică nefăcută de mână
omenească a Însuşi Împăratului tuturor veacurilor;
tămâia cea cu bun miros, veşmânt cinstit, porfiră de
Dumnezeu ţesută, rai sufletesc, odrasla pomului
celui de viaţ.ă purtător, floarea cea preafrumoasă,
care ai înflorit nouă veselia cerească , strugurele
mintuirii noastre, paharul Împăratului ceresc, întru
care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului Celui
neîmpuţinat; solitoarea legii, începătura credinţei
celei adevărate a lui Hristos, turnul cel neclintit,
pieirea ereticilor, sabia mâniei lui Dumnezeu împo-
triva tuturor celor nelegiuiţi; îngrozire diavo'ilor,
biruinţă în războa i e, păzitoare adevărată tuturor
creştinilor şi lumii încredinţată mântuire. O, întru
tot milostivă Doamnă Fecioară, s tăpână Născătoare
de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ţi e şi
arată mila ta poporului dreptcredincios; roagă pe
Fiul tău să ne izbăvească de tot răul. Şi păzeşte lo-
caşul acesta şi toate oraşele şi satele şi părţile creş­
tin eşti şi tot poporul cel binecredincios, care scapă şi
cheamă numele tău cel sfânt, de toate năpăstuirile, de
350 ACATISTE ŞI PARACLISE

boală, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de


venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul
cel dintre noi, de toate durerile şi de toată imbul-
zeala. Ca să nu fie împuţinaţi robii tăi nici cu răni,
nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta
mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzeşte şi îi mântuieşte
cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi şi pen-
tru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducă­
toare de roadele cele de folos, pe care nouă le dăru­
ieşti. Uşurează, ridică şi miluieşte, stăpână preami-
lostivă, Născătoare de Dumnezeu prealăudată, de
toate nevoile, pe cei ce sunt în primejdii. Adu-ţi
aminte de robii tăi şi nu trece cu vederea lacrimile şi
suspinarea lor; ci ne înnoieşte pe noi cu bunătatea
ta, ca să ne mângâiem cu mulţumire, aflându-te pe
tine ajutătoare. Milostiveşte-te, Doamnă preacurată,
spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nădejdea
noastră, adună pe cele risipite: pe cei rătăciţi pe cale
povăţuieşte-i, pe cei căzuţi de la dreapta credinţă
iarăşi la credinţă întoarce-i, pe cei bătrâni spri-
jineşte-i, pe cei tineri îi învaţă, pe prunci hrăneşte-i
şi preamăreşte pe cei ce te preamăresc; dar mai ales
păzeşte sfântă Biserica Fiului tău şi o fereşte întru
lungime de zile. O, milostivă şi preaîndurată împă­
răteasă a cerului şi a pământului , Născătoare de
Dumnezeu, pururea Fecioară, miluieşte cu mijlo-
cirea ta poporul dreptcredincios şi toată dreptcre-
dincioasa creştinătate. Păzeşte-o sub acoperământul
ACATISTUL BUNEIVESTIRI 351

milei tale, apăr-o pe ea cu cinstitul tău acoperământ


şi roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai
presus de fire L-ai intrupat, să ne încingă pe noi cu
putere de sus, ca să ne putem apăra împotriva vrăj­
maşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi ce se oştesc asupra
noastră. Miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale,
Maică, pe Prea Fericitul Părintele nostru (N),
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (Înalt)
prea Sfinţitul (Arhi-) Episcopul (şi Mitropolitul)
nostru (N)] şi pe toţi ortodocşii arhierei, părinţi
arbimandriţi, preoţi şi diaconi şi pe tot clerul bise-
ricesc şi pe tot poporul dreptcredincios care se
închină icoanei tale. Caută spre noi toţi cu folosinţa
ta cea preamilostivă, ridică-ne pe noi din adâncul
păcatelor şi ne luminează ochii inimii spre că utarea
mântuirii. Milostivă fti nouă aici, iar la înfricoşătoarea
judecată, pe Fiul tău pentru noi roagă-L. Pe cei ce
s-au mutat întru dreapta credinţă din această viaţă în
cea veşnică, împreună cu îngerii, cu arbanghelii şi
cu toţi sfinţii, i'mpărtăşeşte-i ca să stea de-a dreapta
Fiului tău şi Dumnezeu; şi cu rugăciunea ta învred-
niceşte pe toţi ortodocşii creştini să vieţuiască cu
Hristos, şi cu bucurie în locaşurile îngereşti să se
desfăteze. Că tu eşti, Doamnă, mărirea celor cereşti
şi ajutătoarea pământenilor; şi tu eşti nădejdea şi
folositoarea tuturor celor ce aleargă la tine şi cer
ajutorul tău cel sfânt; tu eşti rugătoarea cea fier-
binte către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, că rugă-
352 ACATJSTE ŞI PARACLlSE

ciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului.


Şi, cu a ta mijlocire, îndrăznim să ne apropiem de
sfântul altar, de harul preasfmtelor şi de viaţă făcă­
toarelor Taine, deşi suntem nevrednici. Pentru aceea,
şi pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit şi
pe Cel atotţiitor cu mâna ţinâ.nd, ne bucurăm noi
păcătoşii şi, cu umilinţă căzând, pe acesta cu dra-
goste şi cu frică îl sărutăm, aşteptând, Doamnă, prin
sfintele şi de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să
ajungem la cele cereşti ale vieţii celei fără de sfârşit,
şi să stăm fără de ruşine în ziua judecăţii de-a dreap-
ta Fiului tău şi Dumnezeului nostru, slăvindu-L pe
El împreună cu Cel fără de inceput al Lui Părinte şi
cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Lui Duh,
acum şi pururea ş i în vecii vecilor. Amin.
Cântarca a 7-a:
lrmosul:
-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, fără numai
N Făcătorului; ci, groaza focului bărbăteşte călcând-o,
«s-au bucurat cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor
«noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat>>.

Pe tine te lăudăm, grăindl: Bucură-te, căruţa Soarelui


celui înţelegăto r şi viţa cea adevărată, care ai crescut Stru-
gurele cel copt, din care curge vinul cel ce veseleşte sufletele
celor ce te slăvesc pe tine cu credinţă .
Ceea ce ai născ ut pe Vindecătorul tuturor oamenilor,
bucură-te, mireasă dumnezeiască, toiagul cel de taină, care
ai înflorit floarea cea neveştejită; bu cu ră-te, stăpână, prin
care ne umplem de bucurie şi m oştenim viaţa.
ACAT ISTUL RUN EIVESTTRJ 353

Nu poate, stăpână, limba cea cu p odoabă vorbitoare să te


laude pe tine; că te-ai înălţat mai presus de serafimi,
născând pe Împăratul Hristos, pe Care roagă-L să ne
izbăvească din toată nevoia pe noi, cei ce ne închinăm ţie cu
credinţă.

Slavă ...,

Marginile lumii te laud ă pe tine şi te fericesc şi cu


dragoste cântă ţie: Bucură-te, cartea în care s-a scris
Cuvântul cu puterea Tatălui, ceea ce eşti curată ; pe Care
roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să scrie în cartea
vieţii pe robii tăi.

Şi acum...,
Plecăm genunchii inimii noastre noi, robii tăi, şi ne ru găm
ţie: Pleacă urechea ta, ceea ce eşti curată , şi ne miluieşte pe
noi, cei ce suntem cufund aţi pururea în necazuri, şi a p ără-ne
de toată robia vrăj maşului, Născătoare de Dumnezeu.
Câ ntarca a It-a:
lrmos: Pc tinerii ce i bin ccrcdincioşi ...
" n pântece ai primit pe Cu vântul şi ai purtat pe Cel ce
I poartă
Cel ce
toate şi ai hrănit cu lapte, ceea ce eşti curată, pe
hrăn eşte pe toată lumea cu bunăvoire, Căr uia cân-
tăm, curată : Pe Domnul lucrurile l ă udaţi-L şi-L preaînăl ţaţi
întru toti vecii.
Moise a cunoscut in rug taina cea mare a naşterii tale,
Prea s fântă, cu rată Fecioa ră; iar tinerii mai înainte au
inchipuit aceasta, mai lumina.t, în mijlocul focului stând ş i
fiind nearşi; pentru aceea te lăud ăm pe tine întru toti vecii.
Noi, cei care mai înainte, pentru în şel ăciun e , eram
dezbrăcaţi, acu m ne-am îmbrăcat în haina n estricăci unii
354 AC ATlSTE ŞI PARACLISE

prin naşterea ta; iar cei ce şedeam în întunericul păcatelor


am văZut lumină, Fecioară, ceea ce eşti locaş luminii; pentru
aceea te lăudăm întru toţi vecii.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Cei morţi prin tine înviază, că ai nă scut Viaţa cea intr-un
lpostas. Cei ce mai înainte erau muţi acum grăiesc bine; cei
întinaţi se curăţesc, bolile se izgonesc şi mulţimea duhurilor
celor din văzduh se birui eşte, Fecioa ră , ceea ce eşti mân-
tuirea oamenilor.
Şi acum ...,
Ceea ce ai născut mi ntuirea lumii, prin care ne-am ridi-
cat de pe păm ânt la înălţim e, bucură-te, cea cu totul binecu-
vântată, care eşti acoperământ şi putere, zid şi tărie celor ce
cântă, curată: Pe Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînăl­
ţaţi întru toţi vecii.

lrmos ul:
Stih: Să lăudăm, să binecuvâ.ntăm şi să ne încbinăm Domnului, cân-
tând u-1 şi preainiilţându-L pc Dânsul intru toţi vecii.
Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor, naşterea Născă­
toarei de Dumnezeu i-a mântuit; atunci fiind închipuită, iar
acum lucrată, pe toată lumea ridic-o să-Ţi cânte Ţie: Pe
Domnul lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi intru toţi vecii».
Cântan•a ~~ 9-a:
l rmosul:
ot neamul pă mântesc săsalte, cu duhul tiind luminat,
T şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup, cin-
«Stind sfânta prăZnuire a Maicii lui Dumnezeu, şi să cânte:
«Bucură-te, prea fericită Născătoa re de Dumnezeu, curată,
«pururea Fecioară».
ACATISTUL BUN El\'ESTIRI 355

I zbăveşte-ne pe noi, Fecioară, de ispitele păcatelor ş i de


orice pedeapsă, care vine asupra oamenilor, pentru mulţimea
greşelilor lor, ca să câ ntăm ţie noi, credinci oşii: Bucură-te,
prin care noi ne facem p ă rtaşi bucuriei celei de-a pururea.
Te-ai arătatluminarea şi întărirea n oastră, pentru aceas-
ta cântăm: Bucură-te, steaua cea n eap usă, care ai adus in
lume pe Soarele cel mare; bu cură-te, curată , ceea ce ai
deschis raiul cel încuiat; bu cură-te, stâlpul cel de foc, care
povăţuieşti firea omenească la viaţa cea de sus.

Să stăm cu cuvio asă


temere in casa Dumnezeului nostru şi
să cântăm: Buc ură-te, stăpân a lumii; bucură-te, Marie,
Doamna noastră a tuturor; bu c ură-te, ceea ce singura între
femei eşti fără de prihană şi bun ă ; bucură-te, vasul care ai
primit mirul cel neîmpuţinat, ce s-a vărsat asupra ta.
Slavă ... ,

Porumbiţă, care ai născut


pe Cel milostiv, bucură-te, pu-
rurea Fecioară. Bucură-te, lauda tuturor cuvioşilor; bucură-te,
cununa mucenicilor; bucură-te, frumuseţea cea dumn ezei ască
a tuturor drepţilor şi mântuirea noastră, a credincioşilor.
Şi acum ...,
Fie-ţi milă,
Doamne, de moştenirea Ta, şi treci cu vederea
acum păcatele noastre, având ru gă toa re spre aceasta către
Tine pe ceea ce Te-a născut pe p ă mânt mai presus de fire pe
Tine, Hristoase, Care ai binevoit a lua fire omen ească, pen-
tru mare mila Ta.
l. l " f ;-i .\ :\OA

Podohic: Femei, auziţi ...


Săltaţi, dănţuind, cu veselie câ ntaţi. Gavriil, bu curie
Fecioarei aducând, i-a stat înainte 'in cetatea Nazaretului
356 i\Ci\.TISTE Şl Pi\.RACLISE

zicând : Acum sunt bunele vestiri de bucurie; bucură-te,


curată şi fără prihan ă, folositoarea lumii; bucură-te, scaun
ceresc.
Slavă ..., Şi acum...,
Taina cea din veci se cun oaşte as tăzi, că Dumnezeu-
Cuvântul Se face Fiul Fecioarei Maria pentru milostivire şi
Gavriil vesteşte bucuria vestir ii celei bune, cu care dimpre-
un ă să cântăm toţi: Bucură-te, Maica Domnului.

LALAUOI::

Se cântă stihirilc acestea, glas ul al 4-lea:


Podobic: Ca pe un viteaz...
Taina cea ascunsă şi neştiută de îngeri arhanghelului
Gavriil i se în credin ţează şi către tine acum vine, ceea ce eşti
bun ă şi porumbiţă curată şi chemarea neamului nostru, şi
strigă către tine, Preasfân tă : Bucură-te şi te găteşte, prin
cuvântul acesta, să primeşti pe Dumnezeu-Cuvântul în pân-
tecele tău (de două ori).
Căm ară purtătoa re de lumină s-a gă tit Ţie, S tă p âne, pân-
tecele cel curat al dumn eze i eşrti i fiice; pogoa ră-Te ş i vino la
dâosa şi milui eşte făptura Ta, împotriva că reia a dus răzb o i
pizm aşul, care a fost ţi nută în robie de cel viclean şi a pier-
dut frumuseţea cea dintâi şi aşteaptă pogorârea Ta cea mâ n-
tuitoare.
Gavriil, a rhanghelul, de faţă vine către tine şi zice ţie, ceea
ce eş ti cu totul n evinovată: Bucură-te, dezlegarea blestemu-
lui şi scularea celor căzu ţi ; bu cură-te, ceea ce sin gură ai fost
aleasă lui Dumnezeu; bu c ură-te, norul cel însufleţit al
Soarelui şi primeşte în pântece pe Cel n eincă put, Care Se va
sălăşlui în pântecele tău.
ACi\TISTUL BUNETVESTTRI 357

Slavă ..., Şi acum .•., glasul al -t· lca:


A auzit Născătoarea de Dumnezeu limba pe care nu o ştia,
că grăia către dânsa arhanghelul graiurile vestirii celei
bune. Deci, primind vestirea cu credinţă, Te-a zămislit pe
Tine, Dumnezeule cel mai înainte de veci. Pentru aceea şi
noi, bucurându-ne, grăim Ţi.e: Dumnezeule, Cel ce Te-ai
intrupat dintr-însa fără de schimbare, dăruieşte lumii pace
şi sufletelor noastre mare milă .

Apoi: Cuvine-se cu adevărat ..., Sfinte Dumne7.cule..., Tatăl nostru ...,


Cii a Ta este impărăţia ..., troparul: Porunca cea cu taină ..., Doamne,
miluieştc (de 40 de ori), Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii ... ,
Slavă ..., Şi acum ... şi otpustul zilei.
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS
Preotul dii obi.~nuita binccuvâ,ntarc şi strana zice: Slavă Ţie,
Dumnezeul nostru..., Împărate ceresc..., Sfinte Dum nezeule..., Preasfântă
Treime..., Tatăl nostru ..., Cii a Ta este im părăţia ...
Apoi Troparclc, glasul al6-ka:
M iluieşte-n e pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că, nepri-
cepându-ne de nici un răspuns, această ru găciun e aducem Ţie,
ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii T ăi, miluieşte-ne pe noi.
Slavă ...,

Doamne, m iluieşte- ne pe noi, că înt ru Tine am n ă d ăj du it;


nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fă rădelegil e noastre,
ci ca u tă ş i acum ca un milostiv şi ne izb ăveşte pe noi de
ACATISTUL DOMNULU I NOSTRU USUS fJIUSTOS 359

vrăjmaşii noştri, că Th eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem


poporul Tău; toţi lucrul mâ inilor Tale şi numele Tău
chemăm .

Şi acum ..., a :'olăsca t oarc i de Du mnezeu:


U şa milostivirii deschide-o nou ă, bin ecuvântată Născătoare
de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim intru tine, ci
să ne izbăvim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea nea-
mului creştinesc.
Apoi: Cred intru unulDumne-lcu ... (caută la p ag. 3 1)
La Doamne, strigat-am ..., se cântă stibi rile acestea, glasul al 6-lea:
Podobic: Toată nădejdea ...

isuse preadulce, mângâierea sufletului meu; !isuse,


I curăţirea minţii mele, Stăpâne Mult-milostive, Iisuse,
mântuieşte-m ă; Iisuse, Mântuitorul meu, Iisuse al meu atot-
puternice, nu mă lăsa pe mine, Mântuitorule, ci mă miluieşte
şi mă izbăveşte de toată chinuirea; de partea celor mântuiţi,
lisuse al meu, mă învred niceşte şi fă- mă părtaş cetei aleş ilor
Tăi, Iisuse, lubitorule de oame ni.

lisuse preadulce, slava Apostolilor; lisuse al meu, lauda


mucenicilor; Stăpâne atotputernice, !isuse, mântuieşte-m ă
pe mine, cel ce alerg la Tine; Iisuse, Mântuitorul meu, lisuse
al meu preaînfrumuseţate, Mâmtuitorule, Iisuse, miluieşte-mă,
pentru ru găciunile celei ce Te-:a născut şi ale tuturor sfin ţilor
Tăi, lisuse, şi ale tuturor proorocilor, MântuitoruJ meu, Iisuse,
şi mă invredoiceşte desfă tării raiului, lisuse, lubitorule de
oameni.
Jisuse preadulce, lauda monahilor; lisuse Î ndelung-
răbdătorule, desfătarea şi podoaba pustnicilor ; Tisuse, mân-
tuieşte-mă, lisuse, Mântuitorul meu; [isuse al meu preabu-
nule, scoate- m ă din mâna bala urului, Mântuitorule [isuse, şi
360 ACATISTE ŞI P.\RACLISE

mă slobozeşte acum, Mântuitorule lisuse, din laţurile aces-


tuia; şi din groapa cea prea adâ n că mă scoate, Mântuitorul
meu, Iisuse, şi m ă num ă ră împreun ă cu oile cele de-a dreap-
ta, Iisuse.
Slavă ..., Şi acum ..., a :-.lăscătnard de Dumnci.CU, ghts ul al 2-lea:
N ăscătoare de Dumnezeu, ceea ce ai n ăscu t pe Iisus cel
preadulce, pe Iisus cel atotîndurat şi Dumnezeu şi iubitor de
oameni, pe Iisus cel singur bun şi îndurăto r, pe Acela roagă-L,
Stăpân a lumii întru tot n ev in ovată, să mă miluiască pe mine,
păcă tosul, şi de şederea cea d e- a stânga să mă scape, şi stării
celei de-a dreapta să m ă învredni ce ască , atunci când va
şedea să judece lumea, precum este scris.

L;t stihonvnii se cântă stihirilc accstcn, glasul ni 6-lca:


Mântuitorul meu, lisuse, Cel ce ai mâ ntuit pe d esfrânatul;
Mântuitorul meu, Iisuse, Care ai pr imit pe desfrânata,
miluieşte-mă şi pe mine acum ; Iisuse Mult-milostive, mân-
tu ieşte- mă şi in du ră-Te d e m ine, o, Iisuse, Dătăto rule de
bine, precum Te-ai îndurat de Manase, Milostive lisuse al
meu, ca Unul care eşti Însuţi iubitor de oameni.
Stih: Asc ultă, Dum nezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea
ruga mea.
Nici o poruncă a Ta n-am împlinit pe păm ânt. Cum mă voi
arăta Ţie, Celui ce şezi pe tron, să dau răspuns şi să fiu judecat
pentru toate câte am făcut cu ştiin ţă şi cu neştiinţă, Hristoase al
meu, Iisuse? Drept aceea, strig Ţie : Pentru rugăciunile slujito-
rilor Tăi, lisuse, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul.
Stih: E u c ătre Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a a uzit.
Cine nu m ă va plânge pe mine, care am că l cat porunca Ta,
!isuse, cu neînfrânarea, şi in locul raiului în iad m-am
să lăşluit, (isuse? Cu ved er ea celor dulci la gustare, moarte
ACAT ISTUL DOM~ULUI ~OSTRU IISUS HRISTOS 361

mi-am agonisit, şi de slava Ta, Mântuitorul meu, Iisuse, şi de


v iaţă m-am arătat străin. Ci m ă primeşte pe mine, care mă
pocăiesc, ca un milostiv şi de oameni iubitor, Iisuse al meu,
pentru mare mila Ta.
Slavă ..., Şi acum ..., a :'\iisciitoarei de Dumnezeu:
P reacurată Fecioară, care s ingură ai n ăscut pe Iisus,
izbăveşte-mă de păcatele cele sufleteşti şi te rog să mă
miluieşti pe mine cel mort; că tu eşti nădejd ea celor fără de
nădejde şi ajutătoarea lumii; că poţi a-mi ajuta, Fecioară, ca
o Maică a Domnului; nu trece ru găc iunea mea, nici nu mă
lăsa, intru tot curată stăpână, ci, ca o iubitoare de oameni,
milui eşte-mă.

Apoi: Doamne, miluicşte (de 12 ori), Slavă ..., Şi acum ..., VcniJi să ne
inc hinăm ... (de 3 ori) şi Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea
(caută la pag. 67). Slavă ..., Şi acum ..., Aliluia (de 3 ori). Şi indat ă se
cântă : Dumnezeu este Domnul... (de trei ori).

Apoi Troparul acesta, glasul al 2-lea:


Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti v iaţa cea fără de
moarte, atunci iadul ai omorât cu stră lucirea Dumnezeirii;
iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate
puterile cereşti au strigat: Dătătorule de viaţă, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavă Ţie (de două ori).
Slavii ..., Şi acum ..., al ~ăscătoarei de Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt
preamărite, Născă toare de Dumnezeu; cu curăţia fiind
pecetluită şi cu fecioria pă zită, cu ad evă rat Maică te-ai
cunoscut, născâ nd pe Dumnezeu cel Adevărat, pe Care
roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne, miluieştc(ele 3 ori), Slavă ... , Şi ac um ..., Psalmul SO:


Miluîcşle-mă , Dumnezeule... (caută la pa~. 12).
362 ACAT ISTE Ş I PARACLISE

Canon de um i lin ţă
cătt·e Domnul nostr u Iisus Hristos
Facc•·c a Sfânt ului Tcoctist Studit uL
Cânt a rca 1, glasul a l 2-lca:
l rmos ul:
A
n adân c a a şternu t de demult toa tă oastea lui Faraon
I puterea cea prea-în tra rm ată; iar Cuvânt ul, întrupân-
«du-Se, a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel preaslăvit,
«căci cu sl avă S-a preasl ăvit>>.

Stih : !isuse prcadulce, Fiul lui Du mnC'teu, miluicşte-mă.

lisuse, preadulce Hristoase, lisuse, Înd elun g-răbd ătorule,


vindecă ră nile sufletului meu, Iisuse, şi îndu lceşte, Te rog,
inima mea, Mult-milostive, ca, fii nd mântuit, să Te slăvesc pe
Tine, lisuse, Mântuitorul meu.
lisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, d eschide-mi uşile
pocăin ţei, lubitorule de oameni lisuse, şi mă prim eşte pe
mine, cel ce cad la Tine şi fierbi nte Te rog, Iisuse,
Mântuitorul meu, Cel ce eşti iertarea păca telo r.
Slavă ...,

1isuse, preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-m ă din mâna


lui Veliar cel înşelăto r, Iisuse, şi mă fă stă tător de-a dreapta
slavei Tale; Iisuse, Mântuitorul meu, izb ăveş te-mă de par tea
cea de-a stânga.
Şi ac um ..., a Ni•~că t oa rci de l)umnczcu:
S tă p â n ă,
care ai n ăsc u t pe Iisus Dumnezeu, roagă- L pen-
tru noi, netrebnicii robii tă i, Preacura tă, ca să ne izbăvim de
chinuri cu ru găciu nil e tale, noi cei întin aţi, ceea ce eşti fără
de în tin ăciun e, p rimind întru tine slava cea de-a p ururea.
ACATIST UI. DOM NULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 363

C intarea a 3-a:
Irmos ul:
e piatra credinţei întăriodu- m ă, Tu ai deschis gura
P mea asupra vrăjma şilor mei; că s-a veselit duhul meu
«a cânta Ţie: Nu este sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este
«drept afară de Tine, Doamne».
A uzi, lubitorule de oameni, lisuse al meu, pe robul Tău,
care strigă cu umilinţă, ş i m ă izbăveşte d e osâ ndă ş i de chi-
nuri, lisuse al meu, Cel ce eşti singurul Îndelung-răbdător,
lisuse preadulce, Mult-milostive.
R idică-mă, lisuse,pe mine, robul Tău, cel ce cad cu lacrimi,
Jisuse al meu, şi m ă mântuieşte, Iisuse al meu, pe mine, cel
ce mă întorc, şi mă izbăveşte, S tă p â n e, de gh eenă , Jisuse
preadulce, Mult-milostive.
Slavă ...,

Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am


cheltuit-o, lisuse al meu; drept aceea, nu m ă l epăda pe mine,
Iisuse al meu, ci mă chea m ă, Te rog, Stăpâ n e, Iisuse prea-
dulce, şi mă mântuieşte.
Şi acum ... , a N ăsc ătoarc i d e Dumn~zc u:
F ecioară, care ai n ăscut pe Iisus al meu, roagă-L să m ă
izb ăvească de gheenă, căci tu sin gură eşti ru gă toa re pentru
cei scâ rbiţi, ceea ce eşti de Dumn ezeu d ăruită, şi mă in-
vredoiceşte de viaţa cea veşnică, ceea ce eşti cu totul fără de
prihană.

Catavas it•:
P ăzeşte-nede nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că noi cu
deadinsul către Tine scă p ă m ca la izbăvito rul cel milostiv,
Stăpâ nul a toate, Domnul Iisus.
364 AC ATlSTE ŞI PARACLISE

SEUI-:A l.Ni\. g las ul a l 3-lca:

Cele cereşti şi cele pământeşti cu cuvântul Tău le-ai adus


întru fiin ţă, ca un atotputernic; iar cetele îngerilor, cu
cutremur stând înaintea Ta, neîncetat laudă Îţi aduc Ţie,
Stăpân e, Celui ce toate marginile le-ai stră lucit cu lumina
Ta. Pentru aceasta şi noi cu credin ţă ne ru găm Ţi e:
Mâ ntui eşte-ne pe noi cu milostivirea Ta.

Slavă ...,

lisuse preadulce, lumina lumii, luminează ochii sufletului


meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lum ina Ta cea dumnezeieşte
strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, lumina cea n eîn serată.

Şi acum..., a Niiscăto a rci dt• Dumnezeu:


A ta folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu ru găciunile tale
de nevoi izbăvindu-n e, cu Crucea Fiului tău pretutindeni
fiind p ăzi ţi, după datorie pe tine toţi cu bun ă cred in ţă te
m ărim.

Cântarca a 4-a:
Irmosu l:

A i venit din Fecioară,


nu sol, nici inger, ci Tu în suţi,
.L-\.ooamne, Te-ai intrupat şi m-ai mântuit pe mine, omul;
«pentru aceasta strig către Tine: Slavă puterii Tale, Doamne».
Vind ecă, Iisuse al meu, rănile sufletului meu, Iisuse al
meu, şi m ă scoate, Te rog, din mâna lui Veliar cel stricător de
suflete, lisuse al meu, Milostive, şi m ă m â n tuieşte.
Am greşit, Iisuse al meu preadulce, Îndurate lisuse al
meu, mântuieşte-mă pe mine, cel ce scap sub acoperămâ ntul
Tău, lisuse Înd elun g-răbd ăto rul e, ş i mă învredniceşte de
împărăţia Ta.
ACAT ISTUL DOM NULU I NOSTR U IISUS HRISTOS 365

Slavii...,
N-a greşit,Iisuse al meu, nimeni precum am g reşit eu,
ticălosul; ci cad, rugându-mă: Lisuse al meu, m ân tuieşte-m ă
şi- mi d ăruieşte moşteni rea vi eţii, !isuse al meu.

Şi acum ..., n ~ăsciitonrci de Dumnezeu:


Cu totul lă udată, ceea ce ai n ăscut pe Iisus Domnul, pe
Acela ro agă-L să izb ăvească de chinuri pe toţi cei ce te laud ă
pe tine şi te numesc, după ad evă r, Născă toa re de Dumnezeu.
Cântarc:a a 5-a:
lrmosul:
uminarea celor ce zăceau întru întuneric şi mântuirea
L celor dezn ădăjduiţi Tu eşti, Hristoase, Mântuitorul
«meu, şi la Tine mânec, Împăratul păcii ; luminează-mă cu
stră lucirea Ta, că nu ştiu alt dumnezeu afară de Tine».

Tu eşti
lumina min ţii mele, Iisuse al meu; Tu eşti mân-
tuirea sufletului meu celui dezn ădăj duit, Mântuitorule; Tu,
Iisuse al meu, de chinuri şi de gh een ă m ă izbăveşte pe mine,
cel ce strig: Mân tuieşte-m ă, Iisuse al meu, Hristoase, pe
mine, ticălosul.
Cu totul fUnd surpat de patimi d e ocară, Lisuse al meu,
acum strig: Tu, Iisuse al meu, trimite-mi m â n ă de ajutor şi
m ă scoate pe mine, cel ce strig: Mâ ntuieşte- mă, lisuse al
meu, Hristoase, pe mine, ticălosul.
Slavă ... ,

Min te înti n a tă
având, lisuse al meu, strig că tre Tine:
C ură ţeşte-m ă de în tin ă ciun ea căderilo r în p ăca te ş i m ă
izb ăveşte pe mine, cel care am alunecat din neştiin ţă în
ad ân cur ile ră u tă ţii, Mântuitorule, şi, Te rog, lisuse al meu,
m â ntui eş te- m ă.
366 ACATISTE ŞI PARACLISE

Şi ac um ..., a Născătoan: i de Dumnezeu:


Fecioară de Dumnezeu Născ:ătoarc, care ai născut pe Iisus,
pe Acela roagă-L, curată, să mântuiască pe toţi dreptcredin-
cioşii, pe călugări ş i pe mireni, şi să izbăvească de gheenă pe
cei ce strigă: Nu ştim altă ajutătoare tare afară d e tine.
Cântarl:'a a 6-a :
Irmosul:
e adâncul păcatelor fiind înconjurat, chem adâncul
D cel n epătruns al milostivirii Tale: Scoate-mă din
«stricăciune, Dumnezeule».

Iisuse al meu, Hristoase Mult-milostive, primeşte-mă pe


mine, cel ce mă mărturi sesc Ţie, o, Iisuse, ş i mă mântuieş te
şi mă scoate din stricăciune, !isuse al meu.

Iisuse al meu, n-a fost nici un alt desfrânat precum sunt


eu, ticălosul, o, lisuse, lubitorule de oameni; dar Tu, Iisuse,
. mâotuieşte-mă.
Slavă ... ,

lisuse al meu, pe desfrânata şi pe desfrânatul ş i pe


Manase şi pe va meşul am covârşit cu patimile, o, Jisuse al
meu, şi pe tâlharul, lisuse, şi p e niniviteni.
Şi acum ..., n Născă loarci dc Dumnczru:
Fecioară preacurată, ceea ce ai născut
pe Iisus, Hristosul
meu, tu, care singură eşti neîntinată, curăţeşte-mă acum cu
isopul rugăc iunilor tale pe mine cel întinat.
C ata,•asie:
t>ăzeşte-ne de nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că noi cu
dinadinsul către Tine scăpăm, ca la izbăvitorul cel preami-
lostiv, S tăpâ.nul a toate, Domnul Iisus.
ACATISTUL DOMNULUI ·o s TRU USUS HRISTOS 367

Apoi, î nai nte de Condacc şi lcoasc, citeşte rugăc iuu ca accasra ciitrc
Dum nul nos tru Iisus Hristos, făc utii de Sli'illtul Isaac Sirul:
Domnului să ne rugăm .

oamne, Iisuse Hristoase Dumnezeul meu, Care cerce-


D tezi făptura Ta, Căruia Îi sunt arătate patimile mele şi
neputinţa firii noastre omeneşti şi tăria pizm aşului nostru, Th
însuţi mă acoperă de răutatea lui, pentru că puterea lui este
tare, iar firea noastră, pătimaşă şi tă ria, neputincioasă. Th, dar,
o, Bunule, Cel ce ştii neputinţa noastră, Care şi porţi greutatea
neputinţei noastre, păzeşte-mă de tulburarea cugetelor şi de
potopul patimilor şi fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca
nu cumva, în poftele mele cele întinate, să pierd dulc.eaţa ei şi
să mă aflu fără de ruşine şi fără frică înaintea Ta. Ci, Doamne,
preadulcele meu Iisuse, miluieşte-mă şi mă mâotuieşte.
Apoi se zic

Condacele şi Icoasele
Cond acu l 1:
A părătorulecel mai mare şi Doamne, Biruitorul iadului,
.L-\izbăvindu-ne de moartea cea veşnică, cele de laudă
aducem Ţie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. Ci, ca Unul care ai
îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăveşte pe noi,
care-Ţi cântăm Ţie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-oe!

!cosul 1:

F
ăcătorule al îngerilor şi Doamne al puterilor, deschi-
de-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda
preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul şi limba
celui surd şi gângav de demult, ca să grăi esc şi eu acestea:
lisuse preaminun ate, mirarea îngerilor;
lisuse preaputernice, izbăv irea stră moşilor;
368 ACATJSTE Şl PARACLISE

Iisuse preadulce, slava patriarhilor ;


lisuse preasl ăvite, tă.-ia ocârmuitorilor;
Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria călugă rilor;
lisuse preamilostive, dulceaţa preoţilor;
Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria preacuvioşilor;
Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curaţi cu
fecioria;
lisuse, Cel mai înaipte de veci, mântuirea pă cătoşilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
Condacul al 2-lca:

V
ăzând, Doamne, pe vă du va care plângea foarte şi,
precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe
care îl ducea să-I îngroape, aşa înviază şi sufletul meu cel
omorât cu pă cate, Tubitorule de oameni, ş i Te mil ostiveşte
spre mine, care- Ţi cânt Ţi e: Aliluia!
!cos ul al 2-lca :
"' nţelegerea cea neînţeleasă că utând Filip să o înţeleagă ,
I gră ia:Doamne, a rată n ouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către
dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl
este întru Mine şi Eu întru Tatăl ? De aceea, Ţie, Celui ce eşti
necuprins, cu frică Îţi grăim :
Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci;
lisuse, Împăratule cel puternic;
Iisuse, Stăpâne cel Îndelun g-răbdător;
Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv;
lisuse, păzitorul meu cel preabun ;
lisuse, c urăţeşte p ăcatele mele;
ACATrST UL DO:viNUI.UI ::"'OSTRU IISUS HRISTOS 369

Iisuse, ridică fărădeleglJe mele;


Iisuse, iartă nedreptăţile mele;
lisuse, n ădej dea mea, nu m ă lăsa pe mine;
Iisuse, ajutorul meu, nu m ă lepăda pe mine;
!isuse, Ziditorul meu, nu m ă uita pe mine;
Iisuse, Păstorul meu, nu m ă pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
C'o nd nc ul al 3-lca :

isuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi


I care şedeau i n I erusalim, îm bracă-mă şi pe mine, cel
golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui
Sfânt, şi-mi dă mie să cânt Ţi e cu dragoste: Aliluia!
lcos ul u 1 3-lca:

isuse, Cel ce ai mulţime de îndurări , Care ai chemat pe


I va meş i şi pe păcătoşi şi pe cei n ecredinci oşi, ou m ă trece
cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca nişte mir
de mult preţ, primeşte cântarea aceasta:
Iisuse, puterea cea nebiruită;
Iisuse, mila cea fără d e sfâr:şi t;
Iisuse, frumuseţea cea prealuminată;
lisuse, dragostea cea n ebiruită ;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu ;
Iisuse milui eşte- m ă pe mine, păcătos ul ;
lisuse, a uzi-mă pe mine, cel ză mislit întru fă rădelegi ;
lisuse, c urăţeşte-mă pe mine, cel n ăscut in păcate;
lisuse, învaţă-m ă pe mine, netrebnicul;
lisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul;
lisuse, curăţeş te- m ă pe mine, intinatul;
Hsuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieş te-m ă!
370 ACATlSTE Şl PARACLISE

Condncul al 4-lea:
ifor de gânduri îndoielnice având în l ă untru, Petru se
V afunda; iar văzâ ndu-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup
şi umblând pe ap ă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu
adevărat şi, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia!

!cosul a14-Jca:
uzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale şi a strigat:
A lisuse, FiuJ lui David, miluieşte-mă; şi cbemându-1 i-ai
deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta ş i ochii cei cugetători
ai inimii mele, ai celui ce grăiesc:
Iisuse, ziditorul celor de sus;
!isuse, răscumpărătoru l celor de jos;
!isuse, pierzătorul celor de dedesubt;
Iisuse, înfrumuseţătorul făpturilor;
Iisuse, mângâierea sufletului meu;
!isuse, luminătorul minţii mele;
lisuse, veselia inimii mele;
!isuse, sănătatea trupului meu ;
Iisuse, Mântuitorul meu, m:ântuieşte-m ă ;
Iisuse, lumin ă torul meu, luminează-mă ;
Iisuse, izbăveşte-mă de tot chinul;
lisuse, m ântuieşte-mă pe mine, nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieş te- mă!
Condacul al 5-lca:
recum ne-ai răscumpărat pe noi de d emult din
P blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu,
lisuse, aşa ne scoate pe noi din lan ţurile cu care şa rpele ne-a
împiedicat pe noi, prin pa ti mile cele trupeşti ş i prin
îndemnările spre desfr ânare ~i prin trândăvirea cea rea, pe
cei ce-Ţi cântă m Ţie : Aliluia!
ACATISTUL DOMNULUI ·osTRU IISUS IJRlSTOS 371

! cosul al 5-lca:

V
ăzând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a
zidit pe om cu mâinile şi cunoscându-L pe El a ti
S tăp ânul, s-au nevoit cu stâlpări a-1 plăcea Lui, strigând:
Osana! Iar noi aducem Ţie cântare, grăind :
Iisuse, Dumnezeul cel adevărat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, Împăratul cel preaslăvit;
!isuse, Mielul cel nevinovat;
Iisuse, Păstorul cel prealuminat;
lisuse, păzitorul prunciei mele;
Iisuse, îndreptătorul tin ereţ,ilor mele;
Iisuse, lauda bătrâneţilor mele;
lisuse, nădej dea cea de la moartea mea ;
lisuse, viaţa mea de după m oarte;
Iisuse, liniştea mea la judecata Ta;
lisuse, d orirea mea, nu mă ruşina pe mine atunci;
Tisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieş te-mă !
Condacul al 6-lca:
estirea şi graiurile propovădu i torilor celor de
V Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, pe pă m ânt
Te-ai arătat şi cu oamenii ai vi eţuit, Cel ce eşti neajuns, şi
durerile noastre le-ai ridicat, de unde, cu rănile Tale noi
tămădu in du-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia!

lrosul al 6-lra:

R
ă să rit-aîn lume luminarea adevă•·uJui Tău şi s-a izgo-
nit înşel ăciunea cea diavo l ească , Mântuitorul nostru,
că idolii, n erăbdând tăria Ta, au căzut, iar noi, dobândind
mântuire, mulţumire Îţi adu cem, cântând aş a :
372 ACATISTE Ş I PARACLJSE

lisuse, adevărul cel ce izgoneşti înşelăciunea;


Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
lisuse, Împărate, întăritorul tuturor tărillor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci intru milă;
Iisuse, pâinea vieţii, satură-mă pe mine, cel flămând;
!isuse, izvorul înţelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat;
!isuse, veşmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel
întinat;
lisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe
mine, nevrednicul;
Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru
păcatele mele;
lisuse, Cel ce afli pe cei ce 'fe caută, află şi sufletul meu ;
Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea
ticăloasă;
Iisuse, răscumpărătorul păcătoşilor, curăţeş te fărădele­
gile mele;
!isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
Condacul al 7-lca:
rând să descoperi taina cea din veac ascunsă, ca un
V miel spre junghiere Te-ai adus, Jisuse, şi ca o oaie fără
de glas inaintea celor ce o tund, şi ca un Dumnezeu din morţi
ai inviat şi cu slavă la ceruri Te-ai înălţat şi ne-ai ridicat pe
noi, care-Ţi cântăm Ţie: Aliluia!
(cosul ;ti 7-lra:

A
rătat-a făptură minunată , arătându-Se nouă ,
. Făcătorul; că din Fecioară, mai presus de fire S-a
intrupat şi din mormânt a înviat, nestricând peceţile, şi la
apostoli prin uşil e incuiate a ·intrat cu trupul. Drept aceea,
minunându-ne, cu credinţă, grăim acestea:
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU USUS URISTOS 373

Iisuse, Cuvântul cel necuprins;


Iisuse, Cuvântul cel n evăzut;
Iisuse, puterea cea neaj un să;
Iisuse, înţelepciunea cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins in scris;
Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii;
Iisuse, împărăţia cea nebiruită ;
Iisuse, stăpânirea cea fără d e s fâ rşit;
Iisuse, tăria cea preaînaltă ;
Iisuse, puterea cea veşnică;
Iisuse, Făcătorul meu, miluieşte-mă;
Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă ;
}isuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieş te- mă!
Condac ul al 8-lca:

V
ăzând minunată intruparea lui Dumnezeu, să ne
in străin ă m din lumea cea d eşartă şi mintea şpre cele
dumnezeieşti să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe
pământ S-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I
cântăm Lui: Aliluia!

lcos ul a l 8-lca:
u totul era între cei de jos, şi dintre cei de sus nicicum
C nu S-a despărţit Cel negrăit, când, de voie, pentru noi
a pătimit şi, cu moartea Sa, moartea noastră a omorât-o şi,
cu învierea Sa, a dăruit viaţă celor ce-I cântă:
lisuse, bucuria inimii;
!isuse, tăria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
lisuse, repejunea minţii ;
lisuse, bucuria cun oş tinţei;
374 ACATISTE ŞI PJ\RACLISF.

Iisuse, năd ejd ea cea aleasă ;


Iisuse, pomenirea cea preaveşni că;
lisuse, lauda cea mai presus de ceru ri;
Tisuse, slava mea cea preai01 altă;
Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăd a pe mine;
lisuse, Păstorul meu, caută-mă pe mine;
}isuse, Mântuitorul meu, m:âo tu ieşe-mă;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă !
Condacul al 9-lea :

T
o atăfirea îngerească, Iisuse, fără de încetare slăveşte
preasfânt numele Tău în cerur i, strig:ând: Sfâ nt,
Sfânt, Sfânt; iar noi, păcătoşii, pe p ământ, cu buze de tină,
cântăm: Aliluia!

lcos ul al 9-lca :
e retorii cei mult-gră itori îi vedem tăcând ca nişte peşti
P îară de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul meu; că
nu se pricep să spun ă cum Do mnezeu cel neschimbat eşti şi
vieţu ieşti ca om deplin. Iar noi, minunându-ne de o tain ă ca
aceasta, cu credin ţă grăim acestea:
.
]isuse, Dumnezeul cel p reaveşnic ;
lisuse, Împăratul împ ă raţil or;
lisuse, Stăpâ nul stăp:ânitorilor;
Iisuse, Judecă torul celor vii ş i al celor m o rţi ;
Iisuse, n ă d ej dea celor fă ră de n ă dej d e;
Iisuse, mângâierea celor ce plâng;
!isuse, slava sărac ilo r;
lisuse, nu mă judeca pe mine după fap tele mele;
lisuse, cu răţeşte- mă dup ă mare mila Ta!
lisuse, izgon eşte de la mine trâ nd ăvirea;
ACATISTUL DOMN ULUI NOSTRU IISUS WUSTOS 375

Jisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii;


Iisuse, dă-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă!
Condacul ~11 10-lca :
rând să mântuieşti lumea, Răsăritule al răsăriturilor,
V venind către apus, la :firea noastră cea întunecată,
Te-ai smerit până la moarte; drept aceea s-a preaînălţat
numele Tău mai mult decât tot numele şi de la toate
făpturile cereşti şi pământeşti auzi: Aliluia!

!cosul al 10-lca:
" .
I Hristoase,
mpărate cel preaveş nic, Mângâietorule cel adevărat,
curăţeşte-ne pe noi de toată întinăciunea,
precum ai curăţit pe cei zece leproşi, şi ne tămădu­
ieşte pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de
argint al lui Zaheu vameş ul, ca s ă cântăm Ţie cu umilinţă
acestea:
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogăţia cea neimpuţinată ;
lisuse, hrana cea tare;
Iisuse, băutura cea n esecată ;
Iisuse, îmbrăcămintea săracilor ;
Iisuse, folositorul văduvelor;
lisuse, apărătorul celor lip s iţi ;
Hsuse, ajutătorul celor osteniţi;
lisuse, indreptătorul celor s trăini;
lisuse, cârmaciul celor ce îno a tă pe mare;
lisuse, liniştea celor învăluiţi ;
lisuse, Dumnezeule, ridi că-mă pe mine, cel căzut;
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, milu ieşte-m ă !
376 ACATJSTE Şl PAHAC LISE

Condacul al Il- lea:


ântare cu totul de umilin ţă aduc Ţie, eu, nevrednicul,
C şi strig Ţi e ca şi canaaneanca: Iisuse, milui eşte- m ă , că
nu am fiică, ci trup, care cumplit este stă p ânit de diavolul şi
cu patimi şi cu urgie este aprins, şi dă-mi tămăd ui re mie
celui ce-Ţi cânt: Aliluia!
lcosul al ll -lea:

L
umin ătorul cel primitor de lumin ă al celor dintru
întunericul necun oştinţei, Pavel, care mai înainte Te
izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de
Dumnezeu în ţel eptitor, ş i-a limpezit pornirea cea rea a sufle-
tului. Aşa şi mie luminează- mi luminile cele întunecate ale
sufletului, ale celui ce grăiesc Ţie:
Iisuse, Împăratul meu cel preatare;
!isuse, Dumnezeul meu cel preaputeroic;
Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte;
Iisuse, Ziditorul meu cel preaslăv i t;
l isuse, Înd reptătorul meu cel p reabun;
!isuse, Păsto rul meu cel preaîndurat;
Iisuse, Stăp ânul meu cel preamilostiv;
lisuse, Mântuitorul meu cel preamilosârd;
!isuse, lumin ează-mi mintea cea înt unecată cu patimile;
lisuse, tă m ăduieşte-mi trupul cel rănit cu p ăca tel e;
Iisuse, curăţeşte- mi mintea de gândurile cele deşa r te;
Iisuse, păzeşte-mi ini ma de poft.ele cele viclene;
!isuse, Fiul lui Dumnezeu, mil uieş te-mă!
Condaculal 12-lca:

D
ăru ieş te- mi har, Dezl egă torule
al tuturor datoriilor,
lisuse, şi m ă prim eş te pe mine, cel ce m ă pocă i esc,
precum ai primit pe Petru, care s-a lepăd at de Tine, şi mă
ACAT IST UL DO:vti\ Ul,UI i\OSTRU USUS HRISTOS 377

cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care


Te prigonea pe Tine, şi m ă auzi pe mine, cel ce- Ţi cânt Ţie:
Aliluia!
lcosul al 12-lca:

S
lăvind învierea Ta, Te lă udăm toţi şi credem cu Toma
că Domn şi Dumnezeu eşti, Cel ce şezi de-a dreapta
Tatălui şi va să judeci viii şi mo rţi i. Atunci ad i că m ă învred-
niceşte şederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, Împăratul cel mai în,a inte de veci, m ântuieş te-mă;
lisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresm ează-m ă;
lisuse, căl d ura cea iu bită, încălzeş te-m ă;
Iisuse, acop erământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă;
lisuse, veş mântul cel lumina t, înfrumuseţează-m ă;
!isuse, mărgăritarul cel cinstit, lumin ează-mă ;
Iisuse, piatra cea scump ă, străluceşte peste mine;
!isuse, soarele dreptăţii, lu min ează- mă;
Iisuse, lumina cea sfâ n tă, s tr ă lu ceş te peste mine;
Iisuse, de durerile cele sutl eteşti şi trupeşti izb ăveşte-mă;
lisuse, scoate-m ă din mâna potrivnicului;
lisuse, izb ăveşte- m ă de focul cel nestins şi de alte chinuri
veşnice;
!isuse, Fiul lui Dumnezeu, mil u ieşte-m ă!
Condacul al 13-lca:
' şi
preadulce într u-tot-indurate !isuse Hristoase, Fiul
Olui aDumnezeu, precum ai primit
prim eş te
acum această puţină
rugăciune n oastră, cei doi bani ai
vădu vei, şi p ăzeş te m oş teni rea Ta de v răjm aşii cei văzu ţi şi
d e cei n evăz uţi, de venirea altor neamur i asupra n oastră, d e
n eputinţe ş i d e foamete, de toate necazurile ş i rănile cele
adu cătoare de moar te, şi din chinurile cele viitoare scoate-ne
pe to ţi , care cân tăm Ţi e: Aliluia!
378 ACAT ISTE ŞI PARACLISE

Acest Condac se t.icc de trei ori.


După aceasta se zice iarăşi Jcosul întâi: Făcătorul î nger ilor şi
Doamne al puter ilor... Ş i Conda cul întâj: A p ă rătorulc cel mai ma re şi
Doamne...
Apoi se citc~tc această

Rugăciune către Domnul nostru


Iisus Hristos
Făcută d e Sfântul Isaac Sirul
Domnulu i să ne rugăm.

oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,


D Care ai plâ ns pentru Lază r şi lacrimi de intris-
tare şi de milostivire ai vă rsat pentru dânsul, primeş te
lacrimile mele. C u patimile Tale, vind ecă patimile
mele. Cu ră nile Tale, tăm ăduieşte ră nil e mele. Cu
sângele Tă u , c urăţeş te sâ ngele meu ş i a mestecă în
trupul meu mireasma trupului Tă u cel de via ţă făcă­
tor. Fierea, cu care vrăjmaşii Te-au adăpat, să îndul-
cească amărăciun ea cu care potrivnicul m-a adă pat.
Trupul Tă u întins pe C ruce să întind ă că tre Tin e
mintea mea cea tra să jos de diavoli. Capul Tă u, pe
care l-ai aplecat pe Cruce, să înalţe capul meu cel
pălmuit de potrivnici. Preasfin tele Tale mâini, piro-
nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre
Tine din prăpa s tia pi erză rii , precum a făgăduit
preas fântă gura Ta. Fa ţa Ta, cea b atj oco rită cu
p ă lmuiri şi cu sc uip ări, să umpl e de s trălu ci re fa ţa
mea cea întin a tă în fără d elegi. Duhul Tă u , pe Ca re
ACATISTUI.. DO~ NU L U I NOSTRU IISUS lllUSTOS 379

L-ai încredinţat Tatălui când erai pe C ruce, să mă


povăţuia scă spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă
plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăinţa, nici
umilinţa care întorc pe fii la moşte nirea lor. Nu am
lacrimi mângâietoare, S tăpâne. S-a întunecat mintea
mea cu cele lumeşti ş i nu poate să caute spre Tine cu
durere. S-a răcit inima mea de atâ.tea ispite şi nu
poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei
pentru Tine. Ci Tu, Doamne !isuse Hristoase,
Dumnezeule, Vistierul bunătăţilor, dăruieşte-mi
pocăinţă neştirbită şi inimă îndurerată, ca să por-
nesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine
mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi aşadar, Bunule,
harul Tău. Tatăl, Care Te-a născ ut din sânurile Sale
fără de ani şi mai înainte de veci, să înnoiască in
min e închipuirea icoan ei Tale. Te-am părăsit,
Doamne; să nu mă părăseşti. Am ieşit de la Tine; i eşi
in căutarea mea. Du-mă la păşunea Ta cea duhovni-
cească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese.
Hrăne şte-mă împreună cu ele din verdeaţa dum-
nezeieştilor Tale Taine. Căci inima lor curată este
sălaşul Tău şi se vede într-insa s tră lucirea desco-
peririlor Tale. Strălucirea Ta este mâ ngâ.ierea şi
odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri
şi în toate felurile de chinuri. Acestei strălu ci ri mă
învredniceşte ş i pe mine, nevrednicul, cu harul ş i cu
iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus
Hristos, în vecii vecilor. Amin.
380 ACA.TISTE ŞI PARACLISE

c~'inlarca n 7-a:
l rmosul:

ei trei tineri au că lcat porunca p o tri v nică lui


C Dumnezeu de a se închina chipului de aur din câmpul
«Deir a şi, fiind a runc aţi în mij locul focului, răcorindu-se, au
cântat: Binecuvântat eşti , Dumnezeul p ă rinţilo r noştri)).
Hristoase Iisuse, nimeni n-a greş it pe păm ânt din veac, o,
Iisuse al meu, precum am greşit eu, tică losul ş i rătăcitul.
Pentru aceasta, lisuse al meu, strig că tre Tine: Milostiveşte­
Te spre mine, cel ce cânt: Binecuvântat eşti , Dumnezeul
pă rinţilor noştri.

Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig către Tine,


o, lisuse al meu, şi m ă îndreptează acum la limanul cel
liniş tit, ca, mântuindu-mă, !isuse al meu îndurate, să-Ţi cânt
Ţie, strigând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul p ă rin ţilo r
noştri.

Slavii ...,

Hristoase lisuse, de mii de ori eu, ti că losul, o, lisuse al


meu, am făgăduit Ţie a mea p ocă in ţă, d ar am min ţi t,
pătimaşul; pentru aceasta, lisuse al meu, strig către Tine:
Lumin ează sufletul meu, care petrece fă ră de înţel egere,
Hristoase, Dumnezeule a l p ă rinţilor noştri.
Şi acum ..., a l'iăsciitoarl'i ele Dumnezeu:

C eea ce ai n ăscu t pe H ristos ]isus, în chip minunat şi mai


presus de fire, pe Acela roagă-L, ceea ce eşti cu totul fă ră de
prih a n ă, să ierte toate păcatele mele cele mai p resus de fire,
Fecioa ră, ca, mâ ntuin du -mă , să strig: Bin ec u vâ nta tă eşti,
ceea ce aj n ăscut pe Dumnezeu cu trup.
ACAT JSTUL DOM.'lUJ.Ul NOSTRU USUS HRISTOS 381

C:î ntarc.a a 8-a:


lrmosul:
e Dumnezeu, Cel ce S-a pogorât în cuptorul cel cu foc,
P la tinerii cei de demult, şi văpaia în răcorea lă a
«prefăcut-o, lăudaţi~L făpturi ca pe Domnul şi-L preaînălţaţi
«întru toţi vecii».
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: Precum ai izbăvit pe des-
frânata, !isuse al meu, de multe greşeli, aşa şi pe mine, Iisuse
Hristoase al meu, izbăveşte-mă şi curăţeşte sufletul meu cel
întinat, lisuse al meu.
La dulceţile celor n ecuvântătoare m-am plecat, Iisuse, şi
n ecuvântător m-am făc ut ; şi lor, o, lisuse al meu, Mântu-
itorule, cu adevă rat m-am asem ănat eu, ticăl osul, ca un păti­
maş; pentru aceasta, lisuse, izbăveşte- mă d e toată josnicia.

Binccuvântăm pc Tatăl şi pc Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.


Am căzut,lisuse, în tre tâlharii cei stricători de suflet şi
sunt dezbrăca t acum de haina cea ţesută de Dumnezeu,
Iisuse al meu, şi zac plin de ră ni grele; toarnă peste ele unt-
delemn şi vin, Hristoase al meu.
Şi acum ..., a :"'ăsciito a rci de Dumnezeu:
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvânt, pe Iisus Hristos,
Dumnezeul meu, Născătoare d e Dumnezeu Marie, pe Acela
roagă-L pururea să m â ntui ască de nevoi pe robii ş i
câ ntăreţii tăi, Fecioară , ceea c,e nu ştii de b ărbat.

C:întarea a 9-a:
lrmosul:
e Dumnezeu, Cuvântul, Care, cu înţe l epci un e mai pre-
P sus de cuvânt, d e la Dumnezeu a venit ca să înnoia scă
«pe Adam cel căz ut cumplit în s tri căci un e, din pricina
382 ACATISTE ŞI PARACLISE

«mâncării; pe Cel ce din Sfânta Fecioară, în chip de n egrăit,


«S-a întrupat pentru noi, credincioşii, cu un gând în cântări
«să-L slăvim».

Pe Manase, Iisuse al meu, pe va m eş ul, pe desfr ânata, pe


desfrânatul, Milostive Iisuse, şi pe tâlharul am întrecut,
Iisuse al meu, cu fapte de ruşine şi de ocară, Iisuse. Ci Tu,
lisuse al meu, întâmpinându-mă, mântuieşte-mă.
Pe toţi cei ce au greşit de la Adam, Iisuse al meu, mai
înainte de Lege şi în Lege, Jisuse, şi după Lege şi în legea
harului, lisuse al meu, i-am covârşit cu patimile, eu ticălosul,
ca un pătimaş; ci Tu, Iisuse al meu, cu j udecăţile Tale, mân-
tuieş te-mă.

Slavă ... ,

Să nu tiu osebit, lisuse al meu, de slava Ta cea negrăită ; să


nu dobândesc, Iisuse, şederea cea de-a stânga, preadulce
Iisuse; ci Tu, împărtăşindu-mă oilor Tale celor de-a dreapta,
Hristoase Iisuse al meu, fă-m i odihn ă, ca un îndurat.
Şi acum ..., a Niiscătoa rci de Dumnezeu:
Pe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai purtat,
Marie, Fecioară curată, ceea ce s ingură nu ştii de bărbat,
roagă-L ca pe Fiul tău şi Făcătorul să izb ăvească pe cei ce
aleargă la tine, de ispite şi de nevoi şi de focul ce va să vie.

LUMINÎ\ N O t\

lisuse, dătătorul înţel epciunii şi al gândului, în dreptătorul


celor să raci, folositorul celor li psiţi, doctorul celor bolnavi,
tămăduieşte şi luminează, lisuse, inima mea cea aco p erită cu
rănile păcatelor şi cu stricăciunea patimilor, lisuse, şi m ă
mântuieşte.
t\CATI STUL DOMNULUI ·o sTRU II SU~ JUUSTOS 383

Slavă ..., Şi acu m ..., :l ' ăscă toare i d e Dumnl':lcu:


Cu strălucirea Celui ce a ră sărit din tine, Fecioară,
mintea mea o străluceş te, inima o luminează, întunericul
păcatelor il izgon eşte şi pierde ceaţa lenei mele.

La Laud e se cântă srihirile acestea, glasul al 4-lca:


Numele Tău cel minunat, Iisuse, Mântuitorul nostru,
ingerii il laudă in ceruri, şi noi păcătoşii pe pământ, cu buze
de tină, il cântăm, pentru care miluieşte-n e pe noi.
Numele Tău cel preamare, Mântuitorule cel şezător de-a
dreapta Tatălui, în ceruri se cinsteşte ; iar pe pământ
negrăită întruparea Ta se s lăveşte şi pogorârea Ta în iad
înfrico şează pe diavoli, de care şi pe noi ne izbăveşte,
Hristoase Dumnezeule, şi ne mântuieş te.
Avacum, ca într-o ghicitură mai inainte cunoscând
lucrurile Tale cele minunate, cu frică s-a mirat. Şi apropiin-
du-se anii, ai fost cunoscut desfrâna ţilor şi tâlharilor, Iisuse,
iar eu, ticălosul, petrec intru n ebăgare d e seamă; ci măcar de
acum inainte d ă- mi mie înţelepciun ea şi frica Ta, Îndurate,
ş i mare milă.

Slavă ..., Şi acum ... , a l'iăscă toa rc i d e L)umnc:t.c u:


Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izbăvitoare tare
celor ce nădăjdui esc in tine, îndreptează-ne la liniştea cea
lină a dumnezeieştii voiri, cu îndrăznirea ta cea de Maică , pe
care o ai către Fiul tă u, Mireasă dumn ezeiască.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat ... , Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă


Treime ..., Tată l nostru ..., Că a Ta este împărăţia ... Troparul : Când
Te-ai pogorât la moarte ..., Slavă ..., Şi acum ..., Toate tainele talc..., Doamne,
miluieştc (dc 40 ele o ri). Ceea ce eşti mai cinstită ..., Sla vii ..., Şi acum ... şi
nt pustul :t.ilci.
ACATISTUL
SFÂNTULUI IERARH NICOLAE,
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
(6 decembrie)

După obi~ nuitul început, se zic

Condacele şi Icoascle
Condacull:
el ce verşi mir de mult pret Ia toată lumea, şi mie, celui
C nevrednic şi mai mult decât toţi păcătos, dărui eşte-mi
ca să-ţi aduc ţie cântare, Părinte Nicolae. Tu, ca unul care ai
indrăznire către Dumnezeu, izbăveşte-mă din toate necazu-
rile ca să cânt ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarbe Nicolae, mare
făcător de minuni!
ACATJSTUL SFÂNTULUI IERARH NICOLAE 385

l cos ul 1:
rătatu-te-ai in vis împăratului celui cinsti tor de
A Dumnezeu şi, pentru moartea voievozilor acelora, l-ai
ingrozit pe el şi, degrab ascultând de porunca ta, Sfinte
Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe dânşii. Pentru aceea,
ei au fost cuprinşi de bucurie şi de frkă, iar eu cu dâ nşii
g răiesc ţie, Sfinte Nicolae:

Bucură-te, capul cel sfinţit ;


Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu
rugăci unile tale;
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;
Bucură-te, ajutătorul celor credincioşi;
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei;
Bu cură-te, pierzătorul celor fără de lege;
Bucură-te, cel ce eşti însuflat cu suflarea Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulţimii zeilor;
Bucură-te, cel ce eşti dimpreună vorbitor cu îngerii;
Bu cură-te, izgonitorul demonilor;
Bucură-te, graiule al dumnczeieştilor cuvinte;
Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucură-te, Sfinte lerarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

CondacuU al 2-lca:
e pământ al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Sfinte
P Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; că acela a mustrat
pe Irod, săvârşitorul fărădelegii, iar tu ai ruşinat pe Arie, cel
orbit cu eresul; şi toată lumea ai voit să o curăţeşti de învă­
ţăturile lui cele nedrepte şi turma ta a o lumina, ca un părinte
şi învăţător. Pentru aceea, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
386 ACATJSTE Şl PARACLTSF.

Jcosul al 2-lca:
rând d imin eaţa Avlavie, dup ă porunca împăratului ,
V să scoată pe cei lega ţi di n temniţă la tăiere, tu, cu mi-
nunile tale, mai înainte ai apucat prin vis şi, îngrozindu-1 pe
el, ai zis: Nimic să nu faci bărbaţilo r acestora, că nevinovaţi
sunt spre a fi tăiaţi; pentru aceea, şi noi cu dân şii grăim ţie,
m ărite Nicolae:
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bu cură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, cald folositorule;
Bucură- te, cercetătorul celor necăjiţi ;
Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforaţi;
Bucură-te, mângâierea celor ce plâng;
Bu cură-te, hrănitorul celor flămânzi;
Bucură-te, povăţuitorul celor orbi;
Bucură-te, bogăţia săracilor;
Bucură-te, toiagul cel tare al b ătrâ n eţilo r;
Bu cură-te, cununa Bisericii;
Bucură -te, părintele săracilor şi bun dă ruitorule;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!
Condacul al 3-lca:
m auzit, Sfinte Nicolae, de minunile tale şi m-am
A spăim ântat, că, de bucurie şi de frică, fiind cuprins,
ce am a răspunde, nu m ă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale
cele treze, luminează-mi mintea ca să cânt lui Dumnezeu
dimpreună cu tine: Aliluia!

l cosul <l i 3-lca:


rhanghelii cu îngerii se minun ează, părinte, d e
A credinţa ta cea tare către Dumnezeu; apostolii cu
proorocii se l audă cu tine; oamenii cei dreptcredincioşi spre
tine au n ă dejde. Pentru aceasta, şi eu, deşi sunt nevrednic,
gră iesc ţie, Sfinte Nicolae:
ACATI~TUL SfÂNTULU I IE RAR H :\ ICOLAE 387

Bucură-te, cel ce împreună-locuitor eşti cu îngerii;


Bu cură-te, cel ce aduci întristare diavolilor;
Bucură-te, cel ce eşti slujitor asemenea Juj Grigorie
Teologul in preoţie;
Bucură-te, cu Ioan Gură d e Aur dimpreună vorbitorule;
Bucură-te, prietenul marelui Vasile;
Bu cură-te, că dimpreună cu d â n ş ii tai eresurile;
Bucură-te, cel ce porţi o cr·edinţă cu dânşii;
Bucură-te, că faci minuni spre împăcare;
Bucură-te, că tu cureţi lumea d e mulţimea zeilor;
Bucură-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea
Născătoarei de Dumnezeu în Biserică;
Bucură-te, că ruşinând pe A rie, înşelătorul, la sobor l-ai
A •
mvms;
Bucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împre-
unarea cea d esfrânată, cu aj utorul tă u ;
Bucură-te, Sfinte lerarhe Niicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lca:

O ' mare făcătorule


de minuni, Sfinte Nicolae,
. fecioarele acelea vroia lor tatăl să
pe
le dea, pentru
deşi

sărăcie,la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur


din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de
unde se făcea aceasta, minunâ ndu-se, au cân tat lui
Dumnezeu cântarea: Aliluia!
lcosul a l .t-Jca:
a să arăţi a ta mare milostivire către cei s ăraci,
C preafericite, bătrânului, noaptea, întru ascuns trei
legături de galbeni de aur ai d:at, izbăvindu-1 pe el şi pe fetele
lui de la căderea în p ăcat. Pentru aceea, auzi de la toţi:
Bu cură- te, vistieria milei lui Dumnezeu ;
Bu c ură- te , p rimirea mai în:ainte a c unoştinţei Lui ;
388 ACATISTE ŞI PARACLISE

Bucură-te, dătătorule al bunătăţilor lui Dumnezeu;


Bucură-te, hrana şi bucuria celor ce aleargă către tine;
Bucură-te, pâine de hrană oeîmpuţinată celor lip siţi;
Bucură-te, bogăţie de Dumnezeu dăruită celor ce vieţuiesc
în lipsă pe pământ;
Bucură-te, ridicarea grabnică a să ra cilor;
Bucură-te, limpede cugetare celor necăjiţi ;
Bucură-te, că eşti blând ascultător celor neputincioşi ;
Bucură-te, dulceaţa a toată lumea;
Bucură-te, mirele celor trei fete;
Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte l erarhe Nicoale, mare făcător de minuni!

Condncul al 5-lca:

C
ătre biserica ta mergând oarecând Vasile, sârguindu-se
să-ţi aducă dar, a fost răpit de aga reni şi 1-au dat pe el
ostaşii lui Amira s tăpân ului lor spre slujbă ; iar părinţii lui,
d eşi erau întristaţi, însă n-au încetat a indrepta că tre tine
rugăciuni şi, trecând ziua pt·az:nicului tău, de către sea ră, l-ai
pus pe el înaintea lor şi, văzâ nd ei această minune, cu tine
cântare de bucurie lui Dumnezeu cântau: Aliluia!
lcosul a l 5-lca:
ergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a
M stat înaintea lui cu frică ; iar tu, părinte, rugat fiind de
părinţii lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas; pentu
aceea cu dânşii grăim ţie, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor:
Bucură-te, ierarbul Domnului;
Bucură-te, luminată propovă duire a creştin ă tăţii;
Bucură-te, cel ce porţi num e de biruintă ;
Bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare;
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duh ovniceş ti ;
ACATJST UL SFÂNT ULU I fE RARII :'\ICOLAE 389

Bucură-te, îndreptă torul dreptcredincioşilor;


Bucură-te, prădarea pă gâ nătăţii ;
Bucură-te, doctorul cel fără de plată;
Bucură-te, că in dar ai luat, în dar imparti tămăduiri ;
Bu cură-te, al celor n eputin cioşi bun păs tor ;
Bucură-te, cel ce izgoneşti dintre noi pe slujitorii cei dia-
voieşti ;
Bucură-te, desfătarea a toată lumea;
Bucură-te, Sfmte lerarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Cond ac uDal 6-Jca:

M
inunată s-a arătat na şterea ta, Sfinte Nicolae, cre-
dincios fiind tu pe pământ din vremea naşterii tale;
că ai supt numai din sânul cel drept şi de la sânul maicii tale
te-ai cunoscut făcător de minuni; pentru aceea ş i acum cu
tine cântâm lui Dumnezeu: Aliluia!
(cos ul a l 6-lea:
e împresurările diavoleşti pe oameni,
izbăveşte
D părinte, cu ru găciunile tale, cel ce cu râuriJe sudo-
rilor tale ai stins mulţim ea zeilor celor păgâni ; pentru aceea,
şi acum dăruieşte vind ecă ri n eputin ţelor mele, ierarbe, ca să
te laud pe tine zicând:
Bucură-te, Sfinte Nicolae;
Bucură-te, făcătorule de minuni;
Bucură-te, ierarbe;
Bucură-te, preacuvioase;
Bucură-te, preafericite;
Bucură-te, cel ce eşti cu nume mare;
Bucură-te, preamărite;
Bucură-te, hrănitorul posti torilor;
Bucură-te, în văţătorul în frânării ;
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;
390 ACATISTF: ŞT PARACLISE

Bucură-te, că altceva nu ştiu să grăi esc fără numai:


bucură-te;
Bucurii-te, că
prin tine ne îndes tulăm de lumină ;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lca:
vând v icleană c un oştinţă , Arie a început a învăţa
A eresurile cele fără de Dumnezeu şi a intrat în turma
ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce; dar tu, prealăudate,
degrab alergând către Stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgo-
nit toată nebunia lui şi , ca pe o fiară cumplită , l-ai surpat.
Pentru aceea cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu,
Celui ce ţi-a dat ţie această putere: Aliluia!
lcos ul al 7-lca:
ai înainte impotrivindu-te eresului lui Arie, cel de
M trei ori blestemat, ai ruşina t a lui fără de Dumnezeu
învăţătură şi, ca pe al doilea lud ă surpându-1, l-ai lăsat.
Pentru aceea, şi eu grăiesc ţie neincetat:
Bucură-te, întâistătătorule pe scaunul Mirelor;
Bu cură-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucură-te, cale n erătăcită a celor ce înoată pe mare;
Bu cură-te, timpan, care dai sunet de dumn ezeiască glăsuire ;
Bucură-te, chimval bine răsun ător;
Bu c ură-te, trâmbiţa Sfintei Treimi;
Buc ură-te, că ai stricat trâmbiţa eresurilor lui Arie;
Bu cură-te, zicea ţie Constantin ;
Bucură-te, a grăit ţie Avlavie;
Bucură-te, a adus ţie tatăl cu fetele;
Bu cură-te, au grăit Agricola cu Vasile;
Bucură- te, că prin tine de mâoia potopului izbăvindu-n e,
pace cu Dumnezeu aflăm ;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcăto r de minuni!
ACATTSTUL SFÂNTULUi IERARH NICOLAE 391

Condacul al 8-lcn:
inune dumn ezei ască te-ai a rătat, fericite, celor ce
M alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtăto rule, de
multe feluri de necazuri şi n ăvăliri izb ăvindu-i, pă rinte, pe
cei ce, după Dumnezeu, spre tine cu credinţă şi-au pus
n ădejdea cântând: Aliluia!

!cosul :11 Il-lea:


a cel ce ai indrăznire către Hristos, Sfmte Nicolae, că
C turma Lui păzeşti de lupii cei văzuţi şi n evăzuţi şi de
către cei ce scapă sub acop erământul tău nu te intorci, şi
mie, celui ce mă i'nvăluiesc d e gânduri şi de lucruri viclene,
d ă-mi mână de ajutor, p ă rinte, ca să te laud pe tine, zicând:

Bu cură-te, Sfin te Nicolae preal ăudate;


Bu cură-te, întă rirea Mirelor ;
Bu cură-te, podoaba Lichiei;
Bu cură-te, cârmuitorule cel bun ;
Bu cură-te, că di mpreună cu i ngerii salţi ;
Bu cură-te, căci cu arhanghelii te veseleşti ;
Bucură-te, că fără materie cu heruvimii sluj eşti Făcătorului;
Bucură-te, că pe Arie, diavolul cel intrupat, l-ai surpat;
Bu cură-te, cel ce d ăruieşti bun miros;
Bu cură-te, cel ce respingi mirosul cel rău ;
Bu cură-te, albeală, care speli patimile;
Bu cură-te, roşeal ă, care acoperi p ăcatele;
Bucură-te, Sfinte l erarhe Nicolae, mare făcăto r de minuni!

Condacul al 9-lca:
u pricep de unde voi începe a-ţi aduce laud ă , pă rin te!
N Care cântare îţi voi cânta? Sau cu ce cununi te voi
încununa? Că de-mi voi aduce a minte de voievozi, mă minu-
nez; de Vasile, m ă mir; despre fecioarele acelea, nu mă pri-
392 ACATTSTE ŞI PARAC LISE

cep ce să grăiesc; de toţi numai mă minunez şi împ reun ă cu


tine lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a dat ţie cele prea mărite,
laudă Îi trimit, cântând cântarea: Aliluia!
lcos ul a l 9-lca:

V
ăzâ n d Stăpâoul a toate neamul omenesc pierzându-se
cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a d at mu stră tor
nebuniei lui. Dar tu, p ă rin te, de la masa în văţăturii dum-
nezeieşti, ca pe un urât, l-ai le păd at; iar pe mine cu
fă râmiturile Or todoxiei mă milu ieşte, ca să cânt ţi e:

Bucură-te, Sfin te Nicolae, Isr aelul cel nou;


Bu cură-te, sabie a scu ţită , care tai nedumnezeirea;
Bu cură-te, întă rirea cred incioşilor;
Bu cură-te, omor ârea celor fără de lege;
Bu cură-te, cel ce ai luat Duhul Sfânt ca un porumbel;
B ucură-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea
de foc;
Bucură-te, porumbelul Domnului;
Bucură-te, cursă prinză toare asupra celui viclean;
Bucură-te, cel ce dăruieşti celor legaţi slobozire;
Bu cură-te, că ai legat eresurile cele fă ră de Dumnezeu;
Bu c u ră-te, că deschizi gurile o rto docşilor ;
Bu cu ră-te, că legi limbile celor vicleni;
Bucură-te, Sfin te Ierarhe Nicolae, mare făcă tor de minuni !

Co nda cul allO-Ica:


uzit-am pe Vasile acela grăind ş i înaintea tuturor
A spunând minunile tale, pe care le-ai făc ut cu d ânsul,
pă rinte; şi minun â ndu- mă, am preamă ri t puterea ta cea
d ată ţie de Dumnezeu; că tu, ca un bun păs tor, degrab alergi
că tre cei ce te roagă pe tine ş i pentru toti te rogi lui
Dumnezeu şi Stă p ânului, cântând: Aliluia!
ACATlSTUL SFÂNTULUI IERARH MCOLAE 393

leosul al 1O-lea:

I
zbăveşte- mă, părin te, cu rugăciunil e tale, ca şi pe Vasile
acela. A uzi- m ă , preacuvioase, cu auzul tă u , precum ai
auzit pe voievozii cei l egaţ i. D ă- mi mân ă de ajutor, Sfinte
Nicolae, precum ai d at celor ce fusese ră învăluiţi în mare, ca
să grăiesc ţie acestea:

Bucură-te, al d oilea Moise;


Bu cură-te, ta blă d uhovnicea scă;
Bu cură-te, haina preo ţi ei ;
Bu cură-te, mai inainte a rătătorul dreptăţii;
Bu cură-te, întun ecăto rul nedreptăţii ;
Bucură-te, de Dumnezeu incununate ierarhe;
Bu cură-te, cel ce în grăd eşti gurile celor hulitori de
Dumnezeu;
Bu cură-te, lumina cea ap r in s ă cu d umnezeiască v ăpa ie;
Bu c ură-te, că ai stins vă pa ia cea diavolească;
Bu cură-te, aur d e Dumnezeu lămu rit;
Bucură-te, că ai afund at pe satana ca plumbul in adânc;
Bu cură-te, m ă rgă ritar mult-luminos;
Bu cură-te, Sfin te lerarhe Nicolae, mare făcăto r de minuni !

Condac ul al Il-lea:
u eşti p ăsto rul cel bun, Sfinte Nicolae, că pe turma ta
T o povăţuieşti către p ă şun ea cea duh ov nicească şi din
izvorul raiului o ad ăpi pe ea. Pentru aceea, împreun ă cu tine
câ ntă m lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosu l al Il-lea :
6m al raiului fiin d, fericite, că ai stâlpă ri de rugăci uni
P neîncetate că tre Dumnezeu, d ă- mi mie sub umbra
acelora totdeaun a a mă um bri, ca să gr ăiesc ţi e:
394 ACATISTE Şl PJ\RACUSE

Bucură-te, vieţuitoruie în l ocaş ul Celui Preaînalt;


Bucură-te, cei ce ai înecat pe fiii diavoleşti ;
Bucură-te, p ăzitor ul rânduielH tale;
Bucură-te, mitropolite;
Bucură-te, că ai ruşinat basmul eresurilor lui Arie;
Bucură-te, maica mulţimii popoarelor pământeşti;
Bucură-te, rana mul ţimii diavolilor;
Bucură-te, pări.nte şi învăţătorule ;
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai ruşinat ;
Bucură-te, cel ce ai cinstit cărunteţile, infrumu seţându-le
cu înţelepciune duhovnicească ;
Bucură-te, cel ce ai ruşinat cărunteţile lui Arie cele urâte;
Bucură-te, că prin tine ne-am învăţat a ne închina
Ziditorului în Treime;
Bucură-te, Sfmte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

C ondacu l al 12-Jca:
A
nţelepciunea ta cea întru tot cin stită pe Arie cel rătăcit
1 1-a ru şinat, şi mintea ta a stricat mulţimea zeilor; mân-
tuieşte şi sufletul meu cel rătăcit şi mă învaţă a cânta cu tine
lui Dumnezeu: Aliluia!
l cosul al 12-lca :
u inima m-am spă imântat, cu sufletul m-am tulburat,
C cu limba nu pricep ce să grăiesc, fără numai acestea :
Bucură-te, cel ce eşti mai mare între preoţi ;
Bucură-te, cel ce eşti întâistătător pe scaunul Mirelor;
Bucură-te, împreună-şezătorule pe scaun cu apostolii;
Bucură-te, cel ce eşti lumină înaltă ;
Bucură- te, cel ce ai surpat inălţările gândurilor celor
diavoleşti ale lui Arie celui bârJitor ;
Bucură-te, rădăcina dumnezeiescului pom;
ACATIST UL S FÂ:"'TULU II ERARII NICOLAE 395

Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei;


Bucură-te, pomul cel săd it de îngeri;
Bucură-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adânc;
Bucură-te, liman lin al celor invăluiţi;
Bucură-te, bun cârmuitor al coră bi e i celei duh ovniceşti ;
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viaţa cea fără de
sfârşit;
Bucură-te, Sfinte lerarbe Nicolae, mare făcător de minuni!
Coudacul al 13-lca:

O , preaminunate .Părinte Nicolae, plâng şi alerg către


al tău sprijin, aducând ţie acum această puţină ru gă­
ciune, ca să m ă izbăveşti de chinul cel d e veci cu rugăciunile
tale, ierarbe prealăudate, şi m ă învredniceşte veşnicei împă­
răţii, ca dimpreun ă cu tine să cânt cântarea lui Dumnezeu:
Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.
Apoi iarăşi se zice lcosul întâi: Arătatu-te-ai in vis împăratului.. . şi
Condnc ul întâi: Cel ce verşi mir de mult pret ... După aceea se c iteşte
această

Ru găciune

O , preabunule
Învăţătorul
celor ce
PărinteNicolae, pă s torul şi
aleargă cu credinţă către
a ta folos inţă şi cu fierbinte rugăciun e te cheamă pe
tine, sârguieşte degrab a le ajuta; izbăveş te turma
lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, ş i toate
părţil e c reştin eş ti le ocroteşte ş i le păzeşte prin sfin-
tele tale rugăciuni de gâlcevile lum eşti, de cutremur,
de venirea altor neamuri, de robie şi de războiul cel
dintre noi, de foam ete, de potop, de sabie, de boală
396 ACATIST E ŞI PARAC LISE

şide moarte grabnică ; şi, precum ai mituit pe cei trei


bărbaţi, care şedeau în temniţă, şi i-ai izbăvit pe ei de
mânia împăratului şi de tăierea sabiei, aşa mă
miluieşte şi pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul şi
cu fapta sunt intru întunericul păcatelor, şi mă
izbăveşte de mânia lui Dumnezeu ş i de chinul cel
veşnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila şi cu
harul lui Hristos, Dumnezeu să-mi dea viaţă lină şi
fără de păcat, ca să vieţuiesc în veacul acesta, şi de
partea stării de-a stânga să mă izbăvesc, şi in partea
de-a dreapta, împreună cu toţi sfinţii, să mă învred-
nicesc. Amin.
Şi se face otpustul.
PARACLISUL
PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI
DE DUMNEZEU
Facere a lui Teognost Monahul;
du pă alţii, a lui Teofan

Acest p araclis se cântă la i ntrista rea sullctului şi la vreme de


nevoie.
Preotul fa ce in cep utul obi~ nuit : Binecuvânt at este Dumnezeul nos-
t ru ... Câ ntărc ţu l : Îm părate crrcsc... , Sfinte Dumnezeule ..., Prcasfân tă
Treime ..., Tatăl nostru ... Pn•otul: Că a Ta este împărăţia ... Câ n tă rc tul :
Doamne, miluieştc (de 12 ori). Slavă ..., Şi acum ..., Veniti să ne înch inăm
(de 3 ori), Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea... (c:mtă la pg.
67). Dumneze u este Domn ul... (de tre i ur i).
398 ,\CAT1STE Ş f PARACLISE

Apoi Troparclc acestea, glasu l a l 4-lca:

C
ătre Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să
alergăm noi păcătoşii şi s meriţii şi să cădem cu
pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stă până , ajută-ne,
miJostivindu-te spre noi; grăbeşte că pierim de mulţimea
păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deşerţi, că pe tine singură
nădejde te-am câştigat (de douu ori).

Slavă ..., Şi acum ...,


Nu vom tăcea, Născătoare d e Dumnezeu, pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Că , de nu ai fi stat tu înainte
rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau
cine ne-ar fi păzit p â nă acum slobozi? Nu ne vom depărta de
la tine, s tăpână, că tu i zbăveşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50: Miluieşte-mă , Dumnezeule... (ca uti• la pag. 12).

Canonul Născătoarei de Dumnezeu


Cânta rca 1, glasul al 8-lca:
lrmos ul:
pa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor
A scă pând, israeliteanul striga:
<<Dumnezeului nostru să-I cântăm ».
Izbăvitorului şi

Stih : Prcasfântă Nliscătoare de Dumnezeu, miluicştc-nc pc noi.


De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg că utând
mântuire; o, Maică a Cuvântului şi Fecioa ră, de rele ş i de
nevoi mântuieşte-mă.
Asupririle chinurilor mă tulbură ş i de multe necazuri se
umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniş tea Fiului ş i
Dumnezeului tău , ceea ce eşti cu totul fără de prihană.
PARACLISUL 'ĂSCĂTOAREI DE DUM.t'IEZEU 399

Slnvii...,

Pe tine, ceea ce ai n ăscut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te


rog, Fecioară, izbăveşte-m ă din nevoi, că, la tine scăpâ nd,
acum îmi tind şi sufletul ş i gândul meu.
Şi acum ... ,
Fiind boln av cu trup ul şi cu sufletul, ce rce tă rii celei
dumn ezeieşti ş i purtă rii tale de grij ă in vedniceşte- mă tu,
Maica lui Dumnezeu, ca una care eşti bun ă ş i Născ ătoa rea
Celui bun.
Cântarca a 3-a:
Irmosul:
oamne, Cel ce ai făcu t cele de deasupra crugului
D ceresc şi ai zidit Biserica, Th pe mine m ă în tă reş te
<<intru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credin-
«cioşilor în tări re, Unule, Iubitorule de oameni».

Folositoare şi aco p erămân t vieţii mele te am pe tine,


Născătoa re d e Dumnezeu Feci oară; tu m ă îndreptează la
a d ăpostirea ta, ceea ce eş ti pricina bun ă t ăţil or ş i
c redinci oşilor întă rire, una întru tot l ă ud ată.

Te rog, Feci oa ră, risip eş te-mi tulburarea sufletului şi


viforul necazurilor mele, că tu, mireasă dumneze i ască, pe
Hristos în ce p ă to rul lini ştei ai n ăscut, ceea ce eş ti de
Dumnezeu feri ci tă.
S lavii...,

Ceea ce ai n ăscutpe Făcăto rul de bine, Care este pricina


bun ătăţilor, b ogăţia facerii de bine izvo răşte-o tuturor, că
toate le poţ i ca una care ai n ăscut pe Hristos cel puternic
întru tă rie, un a preac ur ată.
400 ACATISTE ŞJ PARACl.lSE

Şi a cum ...,
Fiind cuprins de neputinţe cumplite şi de chinurile bolilor,
tu, Fecioară, ajută-mi ; cer ajutorul tă u, Fecioară, că pe tine
te ştiu comoară de tămăduir i: neîmpuţin ată şi necbeltuită ,
ceea ce eşti cu totul fără d e pri han ă.
Următoarele stihiri se zic după Cântărilc a 3-a şi a 6-a:
Izbăveşte de nevoi pe robii tăi , Născătoa re d e Dumnezeu,
că toţi, după Dumnezeu, la tine scăp ăm, ca şi că tre un zid
nestricat şi folositor.
C aută cu milostivire, cu totul lăud ată, Născătoare de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vin-
d ecă durerea sufletului meu.

Preotul zice cctenia: Miluicşte-ne pc noi, Dumnezeule ..., lu care


pome neşte pe cei pentru care se face p:traclisul; Doam ne, mUuieşte (de
12 ori). Apoi preotul zice ccfonisul: C ă m ilostiv şi iubitor d e oameni... Şi
îndată Scdealna, glasul a l 2-lca:

Podobie: Cele d e sus căutând ...


Ceea ce eşti rugătoare cald ă ş i zid nebiruit, izvor de milă
şi lumii scăp are, cu dinadinsul strigăm către tine, Născă­
toare de Dumnezeu, stă pâ n ă : Vino degrab şi ne izb ăveşte pe
noi din nevoi, ceea ce eşti singura grabnic folositoare.
Cântarca a 4-a :
Irmosul:
m auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles
A lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta».
TUlburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alin ă-le,
ceea ce ai n ăscut pe D o mnui -Î n d reptăto rul, dumn ezei ască
mirea să.
PARACLISUl . NĂSCĂ TOAREI DE DUMNEZEU 401

C hemând eu adâncul mifostivirii tale, dă-mi-I mie, ceea ce


ai născ ut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce
te laud ă pe tine.
Sla vă ...,

Î ndulcindu-ne, Prea curată, cu darurile tale, ţie cântare de


mulţumi re cântă m, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.

Şi acum ...,
N ădejde şi întărire şi zid de scăpare n emişcat câştigâ n­
du-te pe tine, ceea ce eşti întru tot l ăud ată, de tot necazul ne
izbăvim.
Cânlarca a 5-a:
lrmosul:

L
umin ează- ne
pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu
bra ţul Tău cel inalt; pacea Ta dă-n e-o n ouă,
«lubitorule de oameni».
Umple, Preacurată, de veselie viaţa mea, d ăr uindu-mi
bucuria ta cea n estricată, ceea ce ai născut pricina veseliei.
Izbăveşte-ne pe noi din nevoi, Născătoare d e Dumnezeu,
curată, ceea ce ai născ ut izbăvirea cea veşnică şi pacea care
covârşeşte toată mintea.

Slavă ... ,

Risipeşte negura greşelilo r mele, dumnezeiască mireasă,


cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai n ăsc ut lumina cea dum-
nezeiască ş i veşnică.

Şi acum ... ,
Tămăduieşte, curată, n eputinţa s ufletului meu, î nvred-
nicindu-mă cercetării tale, şi s ăn ătate, cu ru găciunile tale,
d ărui eşte-m i.
402 ACATISTE ŞI PARACI.ISE

Cîinta rcu a 6-a:


l rmos ul:
D u găciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi
L'._spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de
«răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog:
«Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă».
Cum a mântuit de moarte şi de putrejune firea mea, care
era ţinută de moarte şi de putrejune, pe Sine în s uşi dându-Se
spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău,
să mă izbăvească şi de răutăţile vrăj ma şului.

Pe tine te ştiu folositoare şi păzitoare prea tare vieţii mele,


Fecioară, care risipeşti tulbura-rea năpastelor şi izgoneşti asu-
pririle diavolilor; de aceea m ă rog totdeauna: Izbăveşte- mă
d e stricăciunea chinurilor mele.
Slavă ...,

Pe tine, Fecioa ră , te-am dobândit ca un zid de scă pare şi


sufletelor mântuire desăvârşită şi d esfă tare intru necazuri ;
de lumina ta pururea ne bucurăm, o, s tăp â n ă; şi acum ne
izbăveşte din nevoi şi din chinuri.

Şi acum ...,
Acum zac în patul durerilor ş i ou este tămăduire trupului
meu; ci mă rog ţie, celei bune, care ai n ăscut pe Dumnezeu,
Mâotuitorul lumii şi Tămăduitorul bolilor, ridică-m ă din
stri căciun ea durerilor.

Preotul pom l'ncştc


pc cei pentru care se face paraclisul, a~a cum s-a
arătat după Cântarca a 3-a. Apoi ccfonisul şi Condacul, glas ul al 6-lca:
Ceea ce eşti pă.zitoarea c reştinilo r n ebiruită, şi rugătoare
nu trece cu vederea glasurile cele
n eîn cetată către Făcăto rul,
de rugăci une ale păcătoşilor; ci sârguieş te ca o b ună spre aju-
PARACLISUL NĂSCĂTOA R E I DE DUMI\EZI::U 403

torul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: Grăbeşte spre


rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe
cei ce te cinstesc pe tine, Născătoa re de Dumnezeu.
c H 1 1\1 E N, glasul al 4-lea:
P RO

Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul.


Stih: Ascultă, fiică , şi vezi şi pl ea că urechea ta şi uită poporul tllu şi
casa părintelui tău.

Apostolul
Diaconul: În ţelepciun e.
Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire:
(VII, 7-17)

F
raţilor, fără de nici o îndoială , cel mai mic ia
binecuvântare de la cel mai mare. Şi aici iau
zeciuială nişte oameni muritori, pe când dincolo,
unul care e dovedit că este viu. Şi ca să spun aşa,
prin Avraam, a dat zeciuală şi Levi, cel ce lua ze-
ciuială, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam
când 1-a întâmpinat Melchiisedec. Dacă deci desăvâr­
şirea ar fi fost prin preoţia leviţilor, căci Legea s-a dat
poporului pe temeiul preoţiei lor, ce nevoie mai era
să se ridice un alt preot, după rânduiala lui Mel-
chisedec, şi să nu se zică după rânduiala lui Aaron?
Iar dacă preoţia s-a schimbat, urmează numaidecât
şi schimbarea Legii. Căci acela, despre care se spun
acestea, îşi ia obârşia dintr-o altă seminţie, de unde
nimeni n-a slujit altarului, ştiut fiind că Domnul
nostru a răsărit din Iuda, iar despre seminţia aces-
tora, cu privire la preoţi, Moise n-a vorbit nimic.
Apoi este lucru şi mai lămurit că, dacă se ridică un
404 ACATISTE ŞI PARACLISE

alt preot după asemănarea lui Melchisedec, El s-a


făcut nu după legea unei porunci trupeşti, ci cu pu-
terea unei vieţi nepieritoare, căci se mărturiseşte: «Tu
eşti Preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec».
Preotul: Pace tie. Cântărctul : Şi duhului tă u. Aliluia..., glasul al4-lea:
Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvâ ntul Tău, in pace.
Stih: Lumină spre descoperirea neamurilor.
Eva nghelia
Diaconul: Înţelepciune, d repti...
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire:
(1, 39-49, 56)
"' n zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus in
I grabă la munte, într-un oraş aJ lui Iuda, şi a
intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei.
Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul
a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de
Duh Sfânt şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecu-
vântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul
pântecelui tău. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la
mine Maica Domnului meu? Căci iată , cum a ajuns
glasul închinării tale în urechile mele, a săltat prun-
cul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este
aceea care a crezut că se vor împlini întocmai cele
spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte,
sufletul meu, pe Domnul şi s-a bucurat duhul meu de
Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a căutat spre smere-
nia roabei Sale, că, iată, de acum mă vor ferici toate
neamurile. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi
sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu
Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.
PARACLISUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU 405

Slavă ..., glas ul al 2-lca:


P ărinte, Cuvinte şi
Duhule, lreime Sfântă, curăţeşte
mulţimea greşelilor noastre.
,
Şi acum...,
P entru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive,
curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stib: Miluieşte-ne,DumnezeuEe, după mare mila Ta şi, după
mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.

Şi stihirilc acestea, glasul al 6-lca:


Podobie: Toată nădejdea ...

Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi, Preasfântă


Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne
cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor; aco-
perământ nu ne-am agonisit nicăieri u,nde să scăpăm noi,
păcătoşii, pururea fiind biruiţi ; mângâiere nu avem afară de
tine, stăpâna lumii. Nădejdea şi folositoarea credincioşilor,
nu trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.
Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ruşi nat,
Născătoare de Dumnezeu Fecioară; ci, cerând dar bun,
primeşte dăruirea către cererea cea de folos.
P refacerea celor necăj iţi, izbăvirea celor neputincioşi
fiind, izbăveşte pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu
Fecioară, pacea celor din războaie, liniştea celor inviforaţi,
singura folositoare a credincioşilor.
Prcotu1lzice:
ântuieşte,
Dumnezeule, poporul Tău şi bi-
M necuvintează moştenirea Ta, cercetează lu-
mea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea drept-
măritorilor creştini şi trimite peste noi milele Tale
cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stă-
406 ACATISTE ŞI PARACLISE

pânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi pururea


Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă fă­
cătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor,
n etrupeş ti Puteri; cu rugăciunile cinstitului, mări­
tului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului
Ioan; cu ale Sfinţilo r, măriţilor şi întru tot lăudaţilor
Apostoli; cu ale celor între sfi nţi Părinţilor noştri şi
ai lumii mari dascăli şi ierarhi: Vasile cel Mare, Gri-
gorie C uvântătorul de Dumnezeu şi Ioan Gură de
Aur; cu ale Sfinţilor Atanasie, Chiril şi Ioan cel Mi-
lostiv, patriarhii Alexandriei ş i ale Sfântului Nifon,
patriarhul Constantinopolului; cu ale celor între
sfinţi Părinţilor noştri : Nicolae al Mirelor Lichiei şi
Spiridon al Trimitundei, făcători de minuni, Calinic
Cernicanul, Iosif cel Nou, Iorest şi Sava, Antim Ivi-
reanul, Iosif Mărturisitorul, Ghelasie, Leontie şi
Teodosie de la Brazi, şi CUJ ale tuturor sfinţilor sfm-
ţiţilor ierarhi; cu ale sfi n ţilor, măriţilor ş i marilor
Mucenici: Gheorghe, purtăto rul de biruinţă , Dimi-
trie, izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor Stra-
tilat şi Ioan cel Nou; cu ale Sfântului sfinţitului Mu-
cenic Haralambie; cu ale Sfântului Marelui Mucenic
Nichita Romanul, cu ale sfinţilor Mucenici Serghie
şi Vach, Ioan Valahul şi Oprea, cu ale sfi nţilor măr­
turisitori Ioan şi Moise; Constantin voievod şi fiii
săi, Constantin, Ştefa n, Radu ş i Matei, Ianache, sfet-
nicul, cu ale binecredinciosului voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt şi cu ale tuturor sfinţilor bunilor birui-
tori mucenici; cu ale Sfintei Muceniţe Filoteea; cu
ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Pă­
rinţilor noştri : Grigorie Decapolitul, Nicodim cel
PARACLISUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU 407

Sfinţit,Dimitrie cel Nou, Visarion şi Sofronie, Ioan,


Antonie, Daniil, Gberman, Ioan Hozevitul, Vasile de
la Poiana Mărului, Teodon, şi cu ale Preacuvioasei
maicii noastre Parascbeva; cu ale Sfântului (N), a
cărui pomenire o săvâ rşim; cu ale sfinţilor şi drepţi­
lor dumnezeieşti Părinţi: Ioachim şi Ana şi cu ale
tuturor sfinţilor, rugămu-n.e, Mult-milostive Doamne,
auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne ru găm Ţie, şi ne
miluieşte pe noi.
Doamne, milu ieşte (de 12 ori), apoi ecfonisul: C u mila şi cu
indurărlle ş i cu iubirea d e oameni ..•
Cântarea a 7-a:
Irmosul:
inerii, cei ce a u mers din Iudeea ·în Babilon oarecând,
T cu credin ţa Treimii, văpa ia cuptorului au călcat-o,
«cântând: Dumnezeul p ărinţilor n oştri, binecuvântat eşti».
Când ai vrut să rânduieşti mântuirea noastră, Mântu-
itorule, Te-ai sălăş luit in pântecele Fecioarei, pe care ai
arătat-o folositoare lumii. Binecuvântat eşti, Dumnezeul
părinţilor noş tri .
Maică preacurată, roagă pe Domnul milei, pe Care L-ai
născut, să izbăvească de păcate şi de întinăciune s ufletească
pe cei ce câ ntă cu credinţă : Binecuvântat eşti, Dumnezeul
părinţilor noştri.
Slavă ...,
C omoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă
de pocăinţă pe ceea ce Te-a năs.cut pe Tine ai arătat-o celor ce
cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri.
Şi
acu m ...,
De neputinţele trupeşti şi de păcatele s ufleteşti,
pe cei ce
vin cu dragoste către acoperăm ântul tău cel dumnezeiesc,
în vredniceşte-i să fie tămăduilţi, Născătoare de Dumnezeu,
care ai n ăscut nouă pe Mântuitorul Hristos.
408 ACATISTE Ş f PARACLISE

Cîintarea a 8-a:
1rmos: Pe Împăratul ceresc...
u trece cu vederea pe cei ce au trebuinţă de ajutor de
N la tine, Fecioa ră, pc cei care cântă ş i te preaînalţă
întru toţi vecii.
Tă măduieşte neputinţa sufletului meu şi durerile trupului
meu, Fecioa ră, ca să te slăvesc, curată, în veci.
Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.
Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu
credinţă ş i preaînalţă naşterea ta cea de negră it.
Tu izgoneştiasuprirea ş i năvă lirea patimilor, Fecioară;
pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.
Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, câo-
tându-1 şi preainălţându-L pe Dânsul i ntru toti vecii.
l rmosul:
Să lău d ăm, bine să cuvântăm şi să ne inchinăm Domnului, cân-
tându-1 şi preainălţându-L întru toţj vecii.
Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti,
l ăudaţi-L ş i-L preaîn ăltati întru toţi vecii.
Cântarea a 9-a:
lrmosul:
u adevărat, Născătoare de Dumnezeu te mărturisim
C pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine,
«S lăvindu-te cu cetele cele fără de trup».
Să nu întorci faţa ta de la izvorul lacrimilor mele,
Fecioa ră, care ai născ ut pe Hristos, Cel ce a şters toată
lacrima de pe faţa tuturor.
Umple de bucurie injma mea, Fecioară, ceea ce ai primit
plinirea bucuriei şi ai pierdut g rija păcatului.
Slavă .•.,
Cu strălucirea luminii tale lumin ează, Fecioară, negura
neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc
pe tine, Născătoare de Dumnezeu.
PARACLISUL NĂSCĂTOA R EI DE DUMNEZEU 409

Şi acum ...,
Pe mine, care zac de boală im locul cel de ră utate, tă mădu­
ieşte-mă, Fecioară, şi mă intoarce din boală in să n ătate.
Cat:wasia:
O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se
luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atot-
puternică, ş i celor ce sunt in necazuri le ajută, pe cei asupriţi
îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că
toate le poti câte le voieşti.
Apoi:
Cuvine-se cu a d evă rat să te fericim, Născă toa re de
Dumnezeu, cea pururea feri cită şi prea n evinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cins tită decât heru-
vimii şi mai slăvit ă, fără de asemănare, decât seraflll1ii, care,
fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai n ăsc ut, pe tine,
cea cu adevă rat Nă scătoa re de Dumnezeu, te m ă rim.
Apoi stihirile acestea, glas ul al 2-lea:
Pod obie: Când de pe lemn ...
Pentru toţi care scap ă cu credinţă într u acoperă mântul
tă u cel puternic te rogi, ceea ce eş ti bun ă; că noi, p ăc ătoşii,
nu avem altă izbăvire cătr·e Dumnezeu în nevoi şi în neca-
zuri, pururea fiind încărcaţi cu multe păca te, Maica
Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea· cădem înaintea ta,
să ne izbăveş ti pe noi, robii tă i, din toate nevoile.
Stih: Pomeni-voi numele tău in tot neamul şi neamul...
Thturornecăjiţilor bucurie şi as upriţilor folositoare ş i
flămâ nzil or dătătoare de hrană, străinil or mângâiere, celor
învăluiţi ad ăp ostire, bolnavilor cerceta re, celor neputincioşi
acoperăm ânt ş i sprijini re, toiag b ă trâ n eţilo r tu eşti,
Preac urată, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea,
ţie ne rugăm: G răbeşte şi miluieşte pe robii tăi.
Stih: Ascultă, fiicli, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită popor ul tău şi
casa părintelui tău .
410 ACATISTE Şr PA RACLJSE

Bu cură-te, Fecioară preacu:rată; bu cură-te,cinstitul scep-


tru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut
Strugurele cel de tain ă; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel
nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bu cură-te, bucuria
tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor ; bucură-te,
apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, stăpână.
Slavă ..., Şi acum ..., glasul al 8-lca:
Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului;
bucură-te, munte umbrit; bucură-te, scăpare; bucură-te, ceea ce
eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava
creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bu-
cură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, bise-
rică; bucură-te, n ăstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor.
În timp ce preotul că deşte Sf. Alta r şi p opor ul, se câ ntă aceste
Trop ar e ale Născătoarei de Dumnezeu, glas ul al 8-lea:
Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile şi mai curată
decât stră lucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din
blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări să o cinstim.
Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul
şi slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de
daruri; n ădej d ea tuturor celor fără de n ădejde, tu imi ajută.
S tăpâna şi Maica Izbăvitorului, prim eşte rugăciunea
nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către Cel ce S-a
născut din tine, o, stăpâna lumii, fii mijlocitoare.
C ântăm cu osârdie acum cântare de bucurie ţie, celei
întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu Înaintemer-
gătorul şi cu toţi sfin ţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu,
ca să ne mâ ntuiască pe noi.
Toate oştile îngereşti , Înaintemergătorul Domnului, cei
doisprezece Apostoli şi toţi s finţii, împreună cu Născătoarea
de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.
M ilostivă fti mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare
nu ştiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă,
nădejdea creştinilor.
PARACLISUL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU 411

Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfân tă Treime..., Tatăl nostru...


Preotul: Că a Ta este impărătia... Ş i Troparele, glas ul al 6-lea:
Miluieşte-ne pe noi, Doamne..., Slavă ..., Doamne, miluieşte-ne pe noi...,
Şi acum..., Uşa milostivirii ... (caută la pag. 37-38).

Preotul zice eclenia:


M iluieşte-n e
pe noi, Dumnezeule, dup ă mare mila Ta,
r ugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluişete.
Strana: Doamne, miJuieşte {de 3 ori).
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mân-
tuirea, cerceta rea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a
robilor lui Dumnezeu (N) şi pentru ca să li se ierte lor toată
greşeala cea de voie şi cea fă ră de voie.
S trana: Doam ne, mi l u ieşte (de 3 ori).
"'Incă ne ru gă m
ca să fie p ăzit sfânt locaşul acesta, ţara
aceasta, o raşul acesta şi toate oraşele şi satele, de b oală, de
fo amete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea
altor neamuri asupra noas tră şi de răzb oiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blând şi lesne iertăto r să ne fie n ou ă
Bunul şi lubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, şi să-Şi
întoarcă toată mânia, care se porneşte asupra n oastră, să ne
izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este
asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.
St rana: Doamne, mil u ieşl e {de 40 de ori).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
n ădejdea tuturor marginilor pă mântului ş i a celor ce sunt pe
mare departe şi, Milostive Stăp âne, milostiv fii n o u ă, pentr u
păcatele noastre şi ne milui eşte pe noi.

Strana : Doamne, milu ieşte (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul:
C ă milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie
s lavă în ă lţăm, Tată lui şi
Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi in vecii vecilor. Amin.
Apoi preotul face otpustul cel mic.
AL DOILEA PARACLIS
AL PREASFINTEI NĂSCĂTOAREI
DE DUMNEZEU

Acest Paraclis se cântă la înt ristar e sufl etească şi la orice întâmplare


grea, tiind foarte folositor pentru tot crcş tinul.
Preotul face începutul obişnuit: Binecuvânta! este Dumnezeul nostru ...
Cântărcţul: Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Prcasfântii Treime...,
Tatăl nostru ... Preotul: Că a Ta este împărăţia ... Cântărcful : Doamne
miluicştc... (ele 12 ori), Sla vă ..., Şi ac um ..., Veniti să ne închin ăm (de 3 ori).
Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea ... (caută la pag. 67).
La Vecernie, se cântă stihirile pc~ . glasul al 8-1<-a:
Stih: SlinJit-a locaşul Să u cel preaîna lt ; Dumnezeu este în mijloc ul
lui ş i nu se va clătina .
AL DOILEA PARACLIS AL ~\lCII DOMNULU I 413

eea ce eşti mai cinstită, Maică prealăudată , nu ne pri-


C cepem noi, păcătoşii , a te lă uda cum se cuvine, însă,
nepricepându-ne, grăim tie: Bucură-te, Maica Soarelui celui
neapus, a Ziditorului tuturor.
Stih: Şi va dori Împiir atul frumu seţea ta, că El este Domnul tău.
Ne rugă m ţie, ceea ce eşti cu totul lăudată, stăpână a
lumii, să ne izb ăveşti pe noi din pr imejdiile noastre, precum
ai izbăvit din surparea casei pe pruncul femeii celei ce te cin-
stea pe tine.
Stih : Voi pomeni n umele tău în tot neamul şi neamul.
Înviază-mă, Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel mort pen-
tru fărădelegile mele, precum ai inviat pe pruncul evreicei
celei ce te-a chemat pe tine în :ajutor.
Stih : Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea t a şi uitii poporul tău şi
casa părintelui tău.
R oagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pe Care L-ai
născut, neştiind de nuntă; pentru o taină ca aceasta, care s-a
săvârşit întru tine, minunându-ne, grăim : Bu cură-te, Maică
pururea fecioară .
Slavă ..., Şi ac um ..., glasului 5-Jca:
Pe Unul din Treime, Care S-a · n ăscut din Tatăl mai înainte
de veci, pe Acela L-ai n ăscut, Maică prealăudată, cu nespusă
minune prin umbrirea Sfân tului Duh. Pentru aceasta, cu
glasul lui Gavriil grăim ţie: Bucură-te, prin care răsare bucu-
ria; bucură~te, prin care piere blestemul, Domnul este cu tine.
La Dumnezeu este Domnul ..., se di ntă Tropl•rck ac~~tca :

C ătre Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să aler-


găm noi, păcătoşii şi sm eriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând
din adâncul sutletului: Stăpână, ajută-ne, milostiveşte-te spre
414 ACATJSTE Şl PJ\l~i\CLI SE

noi; grăbeşte, că pierim de mulţimea păcate lo r ; ou întoarce pe


robii tăi deşerţi, că pe tine, singură nădejde te-am câştigat.
Slavă ..., acelaşi TrO J>a r ;Şi acum ..., al ;\ăscătollrci de Oumnl•zcu
Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Că de o-ai fi stat tu înainte
rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau
cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de
la tine, stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50: MiJuieşte-mă, Dumnezeule... (caută la pag. 12).

rugăciune
Canonul de
către Născătoarea de Dumnezeu
Cântarca 1, glasul al 8-lea:
frm os: Apa trecând-o ca pe uscat. ..
e moartea ce se sălbăticise de demult, prin naşterea ta,
P stăpână, o ai surpat; pentru aceasta, grăim ţie: Bucu-
ră-te, mântuirea celor robiţi ; bucură- te, înnoirea tuturor,
stăpână.

Noi intru tine ne lăudăm ş i prin mijlocirea ta scăpăm din


cursele cele de multe feluri ale diavolului; pentru aceasta,
grăim către tine, Născătoare de Dumnezeu: Bucură-te,
căderea diavolilor şi întărirea noastră a credincioşilor.
Slavă ...,

Tatăla binevoit, şi Fiul S-a pogorât prin umbrirea Stăntului


Duh în pântecele tău, preanevin ovată stăpână a lumii.
Şi acum ...,
Bucură-te, grăim ţie, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce
eşti folositoarea tuturor celor ce sunt în nevoi şi a tuturor
celor ce scapă sub aco perământul tău, s tăpână.
AL DOILEA PARACLIS AL MAIC n DOM:"'ULUl 415

Clînturra a 3-a:
Irmos: Doamne, Care ai făc u t cele de deasupra ...
oise, proorocul de demult, te-a închipuit pe tine,
M zicând: Rug îns ufleţit şi nears eşti, Fe cioară , ceea ce
ai în pântece focul Dumnezeirii.
Fiul tău ascultând ru găciun ea ta, Preacurată N ăscătoare
de Dumnezeu, Se milosti veşte spre sufletele noastre, ca un
iubitor de oameni.
Slavă ...,

Pe Unul din Treime ai născut, Ma ică pre alăudată, cu ne-


s pusă minune, pe Care L-a lăudat adunarea pruncilor,
strigând: Osana, binecuvântat este Cel ce vine intru numele
Domnului.
Şi acum ...,
Ştiindu-te pe tine a fi Maică lui Dumnezeu, ne ru găm . ţie
să ne izb ăveşti pe noi de g reşealele noastre cele de voie şi cele
fără de voie.

Cântarca a ~ -a:
lrmos: Am auzit, Doam ne, taina râ nd uiclii Talc...
u strigare fără
încetare striga că tre tine bolnavul cel
C slăbănogit în boala cea fără d e vindecare, pe care,
auzindu-1, l-ai vindecat, preanevin ova tă s tăpâ nă .
Zapisul boierului celui ce scrisese cu sângele său l-ai scos
din mâna diavolului cu puterea ta cea atotstă p â nitoare.
Slavă ...,

Auzind puterea ta, cu care ai izb ăvit pe mulţi din pri-


mejdii, Preacura tă Născă to are de Dumnezeu, gră im că tre
416 ACATIST E ŞI PARA CLJSF.

tine: Ceea ce ai n ăscu t pe Cel slăvit in Treime, roagă-te să ne


m ântui ască de partea cea de-a stânga.

Şi acum ...,
Cu adevă ra t, Născătoare de Dumnezeu, tu eşti scăparea
noastră din amă râtul păcat al lui Adam cel întâi zidit.
C:îotarca a 5-a:
lrmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta...

M
iluieşte- m ă,
Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit
pe femeia aceea, că reia i se umflase tot trupul, că nu
am altă năd ejde sau ajutor afa ră de tine.
S ă ştii, Doamna mea, că pentru p ăca tele mele te sup ăr şi,
pentru că S-a intrupat Fiul lui Dumnezeu întru tine şi pen-
tru noi făcându-Se om, pentru aceea am n ăzu it la tine eu,
ticălosul, să mă milui eşti .

Slavă ...,

S tă pân a i ngerilor, Maica să r acil or ş i ajutorul celor


străini, la cun oştin ţa ta, la ajutorul tă u şi la aco p e rământul
tău scap, ca să m ă miluieşti .

Şi acum ... ,
M ilostiveşte-te spre mine, Maica lui Dumnezeu, precum
te-ai milostivit spre cele dou ă fecioare curate, trimiţându-te
lor cununi din cer.
Cântarca a 6-a :
lrmos: Rugăciunea mea voi viirsa către Domn ul...
ceea ce eşti pli nă de bucurie, Marie, Domnul
B
ucură-te,
este cu tine, a strigat Aglaida şi a izgonit pe diavolul,
care-i făcea s up ăra re în tot ceasul.
AL DOfl .EA PARACLIS Al. .\11\TCII DOM:'\ ULU I 417

Cu deadinsul mă rog ţie, Maica lui Dumn ezeu, s ă mă


milui eşti şi să mă acoperi sub acop erămâ ntul tău, când va
şed ea Fiul tău pe scaunul cel înfricoşă tor.
Slavă ...,

Cu cântări întreite cântăm ţie: Bu cură-te, ceea ce ai născut


Lumina lumii; bucură-te, ceea ce ne mântuieşti de primejdiile
noastre; bucură-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.
Şi acum...,
Cum te vom lăuda , Maica lui Dumnezeu, şi cu ce buze te
vom săruta, sau cu ce ochi vom că uta la chipul tău cel
zugrăvit, fiind împiJaţi cu n ecurăţiile noastre? Ci numai
grăim ţie: Miluieşte-n e, Maica milostivirii.

c o :-1 o AcuL. glasul ni 3-lca:


Partenie, pustnicul, cel ce mergea la Muntele Sinai de se
închina sfântului rug, aducându-şi aminte de minunea n aşterii
tale, cea întru tot lăudată, striga către tine: Bucură-te, minu-
nea cea de ingeri mult-lăudată, Maica Făcătorului tuturor.
1 COSUL:

pre nevoin ţă să ne sâr guim şi dezmierdările lum eş ti


S toate să le urâm şi la Domnul pururea să gândim şi de
Dânsul să ne lipim, ca să ne deschidă n ouă uşa milostivirii
Sale, precum a făcut de demult şi cu a lţi păcătoşi : a d at
iertare tuturor păcatelor lor, slăb ănogului pe care l-a vinde-
cat sufleteşte şi trupeşte, v a meşului că ruia i-a d at iertare de
păcate, şi altora mulţi. Deci, să ne sârguim şi noi să -I aducem
lacrimi vrednice de pocăin ţă ş i să ne ru gă m Lui: Milostive,
primeşte pe N ă scă to a rea de Dumnezeu, care se roa gă pentru
noi, pe care o laud ă îngerii din cer, şi noi, pe p ă m â n t, cu buze
de tin ă grăim către dânsa: Bu c ură-te, minunea cea de îngeri
mult-l ă udată, Maica Făcătorului tuturor.
418 ACATJSTE Ş [ PARACLISE

I'R O C 111 1\1 E N, glasul al 8-lea:


Măreşte,
sufletul meu, pe Domnul şi s-a bucurat duhul
meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.
Stih: Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor
ferici toate neamurile.
Apo s tolul
Diaconul: întelcpciune.
Din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire:
(IX, 1- 7)

F
raţilor, adevărateste că şi cel dintâi Aşezământ
avea orânduieli pentru slujba dumnezeiască şi
un altar pământesc, căci s-a pregătit cortul măr­
turiei. În el se aflau, mai întâi, sfeşnicul şi masa şi
pâinile punerii înainte; partea aceasta se numeşte
Sfânta. Apoi, după catapeteasma a doua, era locul
numit Sfânta Sfintelor, având altarul tămâierii de
aur şi chivotul aşezământului ferecat peste tot cu
aur, in care era năstrapa de aur, care avea mana, era
toiagul lui Aaron ce odră:slise şi tablele Legii. De-
asupra chivotului erau heruvimii slavei, care um-
breau altarul împăcării ; despre acestea nu putem
acum să vorbim cu de-amănuntul. Astfel fiind în-
tocmite aceste încăperi, preotii intrau totdeauna în
cortul cel dintâi, săvârşind slujbele dumnezeieşti; în
cel de-al doilea însă, numai arhiereul, o dată pe an,
şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine
însuşi şi pentru greşelile poporului.
Preotul: Pace ţie. Cântă retul : Şi duhului tău. Aliluia, glasul al 8-lca.
Prochimcn: Ascultă, fiică, şi vezi, şi pleacă urechea ta şi uită poporul
tău şi casa părintelui tău.
Stih : Feţei tale se vor ruga mai-marii poporului.
AL DOILEA PARACLIS AL~ĂSCĂTOAREI 419

Eva n g h elia
l)iaconul: Înţelepciune, drepti...
Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire:
(X, 38-42; XI, 27- 28)
"' n vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o
Şi
Ieafemeie,
avea o
cu numele Marta, L-a primit în casa ei.
soră
ce se numea Maria, care, aşezându­
se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
Marta însă se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se,
a zis: Doamne, au nu socoteşti că sora mea m-a lăsat
singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Şi, răs­
punzând, Iisus i-a zis: Marto, Marto, te îngrijeşti şi
pentru multe te sileşti; dar un lucru trebuie: căci
Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de
la ea ... Iar când zicea Dânsul acestea, o femeie din
popor, ridicând glasul, 1-a zis: Fericit este pântecele
care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!
Dar lisus a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce
ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-1 păzesc.
Slavă ..., glasul al 2-lca:
Părinte, Cuvinte şiDuhule, Treime Sfântă , curăţeşte
mulţim ea greşelilor noastre.
Şi acum ...,
Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive,
curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.
Stih: MJiuieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta...
Apoi stihirilc acestea, glasul a l 6-lca:
Podobic: Toată nădej dea ...
Ajutorului omenesc nu ne 'încredinţa pe noi, Preasfântă
Stăpână, ci prim eşte rugăciunea robilor tăi, că nevoile ne
420 ACATISTE ŞI PARACLISE

cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor; acoperă­


mânt nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcă­
toşii, pururea fiind biruiţi; mângâiere nu avem afară de tine,
Stăpâna lumii. Nădejdea şi aj utătoarea credincioşilor, nu
trece rugăciunile noastre, ci le fă de folos.
Nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese ru şinat,
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară; ci, cerând dar bun,
primeşte dăruirea către cererea cea de folos.
P refacerea celor mâhniţi, izbăvirea celor neputincioşi
fUnd, izbăveşte pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu,
Fecioară, pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi,
singura folositoare a creştinilor.
Cân tare.a n 7-a:
lrmos: Pruncii, care m erseseră din Iudeea în Babilon...
e Mângâietorul tuturor născând, Maică prealăudată ,
P curată ai rămas ca şi înainte de naştere; pentru aceas-
ta, grăim: Bucură-te, Maică, care nu ştii de mire; pe tine te
binecuvântăm întru toţi vecii.
Fecioară ai fost mai inainte de naştere şi întru naştere
iarăşi ai fost fecioară şi după naştere iarăşi fecioară ai rămas;
pentru aceasta, pe tine te binecuvântăm întru toţi vecii.
Slavii ...,
Învăluindu-ne întru această lume şi căzând în noroiul
păcatelor noastre, scăpând către tine, stăpână, grăim tie:
Vino degrab şi ne scoate pe noi din adâncul răutăţilor noas-
tre, că pe tine te binecuvântăm întru toti vecii.
Şi acum...,
La tine este scăparea noastră şi întru tine ne-am pus
nădej dea; tu ne ajută nouă, că poţi toate câte le voieşti, Maica
Făcătorului tuturor, şi pe tine te binecuvântăm intru toţi vecii.
AL DOILEA PARACLJS AL MAI CII DOMNULUI 42 1

Cântarca a 8-a:
lrmos: Pc Împăratul ceresc, pc Care Îl l audă oştîlc ingercşti...
e împărăteasa cerului şi a p ă mântului, care a născut
P neis pitită de nuntă pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi pe
care o l audă oştile în gereşti, lă udaţi~o ş i preainălţaţi-o intru
toţi vecii.

Daniel proorocul de demult a inchipuit naş terea ta,


Preacurată Născătoare de Dumnezeu, că ai purtat în pântecele
tău pe Făcătorul cerului şi al pământului, pe Care, născându-L,
ai rămas nestricată; pe tine te preainălţăm întru toţi vecii.
Bin ec uvântăm pe Tatăl, pc Fiul şi pc Sfâ ntul Duh, Domnul.
Pe Dumnezeu, Cuvântul cel din Dumnezeu, Care S-a pogo-
rât in pântecele tău prin umbrirea Sfăntului Duh, L-ai născut
fără de stricăciune; pe tine te preaînălţăm întru toţi vecii.

Şi acum ...,
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am câştigat;
ajutătoare te avem intru primejdiile noastre pe tine şi mântuire
desăvârşită sufletelor; pe tine te preaînălţăm întru toţi vecii.

Cânt nrca a 9-a:


l r mos: C u adevărat Născăto are de Dumnezeu...
saia, d e demult, dănţuind a grăit: lată , Fecioara in pân~
I tece va lua ş i va naşte Fiu. Pentru aceasta grăim ţie :
Bucură-te, ceea ce ai purtat în pântecele tău pe Cel mai
înainte de toţi vecii ; pe Acela roagă-L să mântuiască sufletele
noastre.
Proorocul David te-a l ăudat oarecând în cartea Psalmilor,
arătându-te Maica Făcătorului tuturor, pe Care roagă-L să
m â ntuiască sufletele noastre.
422 ACAT IST F. ŞI PARAC LISE

Slavă ...,

Ce limbă omenească te va lă uda pe tine după vrednicie,


ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii? Pentru aceasta, cu
guri fără de tăcere, grăim ţie: Bu c ură- te, ceea ce de îngeri
eşti mult lăudată , Domnul este cu tine.
Şi acum ... ,
Roagă-te cu deadinsul către Milostivul Dumnezeu pentru
noi, păcătoşii, care greşim în tot ceasul, ca să ne fie nouă
milostiv în ziua judecăţii.
Apoi:
Cuvine-se cu ad evă rat să te fericim, Născătoa re de
Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea n evinovată şi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heru-
vimii şi mai mărită, fără de asemănare, decât serafimii, care,
fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim .
1. t: \ 1 1 N ,\ :-4 D A

S-a rugat, de demult, către tine, Preacurată, Maria Egip-


teanca, pe care, auzind-o, ai învrednicit-o a vedea şi a să ruta
Crucea Fiului tău ; pentru aceasta, s tri gă m către tine: Roa-
gă-te Fiului tău, şi Dumnezeului nostru ca să se milosti-
vească spre noi, să nu ne osândească după păca tele noastre,
ci să ne miluiască pe noi ca un iubitor de oameni {de dou ă ori).
1.,\ lo \ t. O E
Se cântă stihirilc p~ 6. glasul ni 2-lcll:
Podobic: Cu ce cu nuni d e laude...
C u ce cununi de laude vom încununa pe Maica lui Dum-
nezeu, care s-a arătat scaun cerescului Împărat, care se
roagă pentru noi că tre Milostivul Dumnezeu ş i ne izb ăveşte
AL JJOILEA PARACLIS AL MAICII DOM~ULUI 423

din fărădelegile noastre? Deci, că tre dânsa să gra1m


Bucură-te, Preacura tă , că prin tine a fost cu noi Domnul
puterilor; roagă-te cu deadinsul să se mântuiască sufletele
noastre (de două ori}.
Cu ce podoabe de cântări vom lăuda pe Maica lui Dum-
nezeu, pe ceea ce s-a învrednicit a fi împărăteasă a toate,
care s-a arătat mai înaltă decât cerurile şi mai sfântă decât
toţi sfinţii? Deci, către dânsa să grăim: Roagă-te, Preacurată,
cu toţi sfinţii, să se mântuiască sufletele noastre (de două ori).
C u ce flori duh ovniceşti vom încununa pe Maica lui
Dumnezeu, care s-a arătat scară cerească, prin care am aflat
lesne-suirea către Dumnezeu? Deci, toţi să ne adunăm şi să
o lăudăm, grăind: Bucură- te, Preacurată, prin care am
aflat har ; bucură-te, că prin tine s-a dat tuturor bucurie;
bucură-te, nădejdea sufletelor noastre, prin care noi toţi ne
mântuim.
Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe Maica lui
Dumnezeu, pe care o laudă îngerii în ceruri cu cântări fără
încetare, strigând: Bu cură-te, mărirea n oastră ; bucură-te,
mântuirea pământe nilor; bu cură-te, ceea ce eşti scaun
Împăratului nostru! Deci, şi noi, păcătoşii, către dânsa să
grăim: Roagă-te, Preacurată, către Cel pe Care L-ai născut
fără stricăciune, să mântuiască sufletele noastre.

Slavă ..., Şi acum ..., glasul al 8-lca:


Veniţi, toţi pământenii, să facem prăznuire Maicii lui
Dumnezeu, cea care ne izbăveşte pe noi din mâinile diavolu-
lui, cel ce urăşte binele, precum a izbă vit pe femeia care se
ruga ei şi a înviat-o de şi-a spovedit p ăcatul. Vezi, dar, suflete
al meu, pentru ce te l eneveşti şi nu strigi către Maica lui
Dumnezeu: D oam n ă atotstăpânitoare, ceea ce ai născ ut cu
424 ACATISTE ŞI PARACU SE

n espus ă
minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe Acela
roagă-L s ă ne mântuiască pe noi.
Apoi Doxologia şi troparclc l'i'ăscăto are i d e Dumnezeu (pag. 409).
d u pă c11rc preotul ci teşte aceast ă

Ru g ă c iun e
ciitrc Prcacurata Născiitoarc de Dumnct.cu

' preamilostivă stăpâna


O mine, nevrednicul, ci mea, nu mă lepăda pe
primeşte această puţină
rugăciune a mea din buzele mele cele intinate, şi o
du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, Care S-a năs­
cut cu trupul din tine spre mântuirea noastră; Care,
pentru noi, păcătoşii, s-a răstignit şi s-a îngropat şi a
inviat a treia zi. Deşi fărădelegea mea este mai grea
decât toate fărădelegile, totuşi tâlharii şi desfrânaţii
pe care lubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui
milostivire, i-a primit şi i-a miluit, îmi dau îndrăz­
nire; şi, cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare
bună, nu le-a închis uşa milostivirii Sale. Cum să nu
mă primească, dar, şi pe mine, care nădăjduiesc în
ajutorul tău? Milostiveşte-te, deci, spre mine, Doamna
mea, căci poţi toate câte le voieşti, iar pe care le ceri
de la FiuJ tău le şi iau fără îndoială , deoarece pe tine
te-a făcut mijlocitoare creş tinilor. Pentru aceasta pe
tine te binecuvântăm şi te preaînălţăm în vecii
vecilor. Amin.
SINAXAR
PESTE TOT ANUL
SINAXAR
PESTE TOT ANUL
Explicarea semnelor puse înaintea zilelor anu lui
pentru indicarea Praznicelor Împărăteşti,
ale Născătoarei de Dumnezeu şi ale sfi n ţilor
Praznicele sunt împărtite în: Praznice mari, de mijloc şi mici.
(t) arată Praznicele mari închinate: Sfintei Treimi, Mântuitorului,
Sfântului Duh, Născătoarci de Dumnezeu; sărbăto rile in cinstea:
Înaintem ergătorului: Naşterea şi Tăierea capului, şi a Sfinţilor
Apostoli Petru şi Pavel, la care se face privcghcrc mare;
t ) a rată praznicele de mijloc ale sfinţi lor, la care se face privcghcre.
t arată praznicele de mijloc, la care nu se face privcgherc, ci se cânt ă
numai policlcu.
X) a rată praznicele mici, care a u doxologic mare.
X arată praznicele mici, care au slujba pc şase.
LUNA SEPTEMBRIE
Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri
şi noaptea 12 ceasuri

J. t În ziua dintAi, începutul indlctionului*, adică al anului nou bise-


ricesc. Pomenirea Cuviosului părintelui nostru Simeon Stâlpnicul ş i
arhimandritul şi a mamei sale, Marta. Soborul in cinstea Preasfintei
Născătoarei de Dumnezeu, cel de la Measinc. Sflîntul Mucenic Aitala,
sfintele 40 de femei Mucenice şi Sf:ântul Amun diaconul, dascălul lor.
Sfinţii Mucenici: Calista, Evod şi Ermoghen, fraţi buni. Pomenirea
Dreptului Iosua Navi. Aducerea aminte de arderea cea mare. - Praznic
şi dezlegare la vin şi la untdelemn.

* Începutul indictionului. lndictionul (lat.: indictio) este o perioadă


de 15 ani, al că rui prim an se numeşte indictionul întâi, şi aşa mai
departe, ceilalţi, până la al 15-lca,. după ordinea lor. Tcrminându-se
astfel ş irul celor 15 ani, începe iarăşi un nou şir, la care, asemenea, anul
întâi se numeşte indictionul întâi, pân ă la al 15-lea, după care iarăşi
incepe un alt şir nou. Cum că indictionul îşi arc numele de la tributurile
extraordinare, destinate pentru plata solda ţilor (acest fel de tributuri se
numeau indictiones), despre aceasta nu există nici o îndoială. Mai greu
este a răspunde la intrebarea: pentru ce perioada are 15 a ni, precum şi
de când s-au introdus pentr u întâia oară indictioanele?
Regula practică pentru a găsi al câtelca an al indictionului este un
an oarecare după Hristos, este u rm ătoarea: adaugă 3 la anul în
disc uţie şi apoi împarte tot ul la 15 ş i , da că a far ă de cât nu ma i
rămâne nimic, anul indictionului este 15; iar dacă rămâne un num ă r,
acesta va li anul indictionului. Astfel, ca să ştim al câtelea an al indic-
LUNA SEPTEMBRIE 429

Sfântul Cuvios Simeon s-a născut la anul 392. El s-a făcut monah foarte
de tânăr şi, după ce s-a nevoit mult timp în mânăstire , s-a retras apoi în
pustietate şi, în sfârşit, s-a urcat pe un stâlp inalt şi a petrecut aici mai mulţi
ani până la mutarea sa către Domnul, la anu l 461, in vârstă de 69 de ani.

Troparul lndictionului, glusul a l 2-l\'a:


A toată făptura, Ziditorule, Cel ce vremile şi anii ai pus
întru puterea Ta, binecuv intează cununa anului bunătăţii Tale,
Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, şi ne mântuieşte pe noi.

Cond ;tcul lndictionului, ~lasul al 2-lca:


Cel ce locuieşti intru cei de sus, Hristoase Împărate,
Făcătorul tuturor celor văzute ş i celor nevăzute şi
Ziditorule; Cel ce zilele şi n op ţile, vremile şi anii ai făcut,
binecuvintează acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în
pace pe dreptcredincioşi, ţara aceasta şi pe poporul Tău,
Mult~milostive.
2. Sfântul Mucenic Mamant şi cel dintre sfinti Părintele nostru Ioan
Postitorul, patriarhul Constantinop olului.

tionului este anul 1983, adăugă m 3· şi apoi suma de 1986, o împlirtim


prin 15 şi vom găsi cii, în afara citului 132, m ai rămâne 6; prin
urmare, a nul 1983 este al 6-lea an a l perioadei indictionului. S u n t 3
re 1 u r i d c i n d i c t i o a n e: ind ictionul constantinopolitan, care
incepe de la 1 septembrie; indictionul cesarcsc sa u co nstantinian,
1ncepAnd de la 24 septembrie; şi indictionul papal sau roman, ce incepe
de la 1 ianuarie.
Biserica serbează această zi pentru d ouă motive: î ntâi pentru că
luna lui septembrie se consideră inceputul anului şi de aceea Biserica,
mulţum i nd lui Dumnezeu pent ru r oadele de peste an, se roagă ca ş i
anul nou să fie roditor şi, în al doilea râ nd, se serbează ziua aceasta ca
l neeputul predică rii Domnului, ad ică 'în amintirea intră rii lui Iisus 'in
sinagogii, când, deschiz.ind cartea ce l s-a dat, a citit loc ul din profetul
Isaia, unde se zice: «Duhul Dom nului peste Mine...» (Luca IV, 16-lfl).
430 SI:'\AXi\R

3. Sfântul sfin ţitu l Mucenic Antim, episcopul Nicomidici, şi Cuvios ul


Părintele nostru Teoctist; Sfânta Vasilisa; Sfâ ntul Aristion, episcopul
Alexandriei.
4. Sfâ ntul sfintitul M ucenic Vavila, episcop ul Antiohiei, şi Sfântul
Prooroc Moise, văzătorul de Dumnezeu; Sfântul Vavila, d ascălul ;
Sfânta Ermiona.
5. t Sfântul Prooroc Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul;
Sfinţii Mucenici Urba n, Teodor, Medinon şi Avd cu episcopul.
6. t Pomenirea minunii ce s-a făcut în Colose, de Arhistrategul
Mihail. Sfinţii Mucenici Eudoxic, Zi non, Romii şi Macarie. - Dezlegare
la vin şi la untdelemn.
7. înaintcprăznuirea naşterii Preasfintci d e Dumnezeu Născătoarei;
Sfâ ntul Mucenic Sozont, Sfintii Apostoli Evod şi Onisifor episcopul.
8. (t) Naşterea Prcasfinlei Stăpânci noastre de Dumnezeu
:'\iisc:Hoarea şi pururea fecioară M:~ria.
Praznic. - Sărbătoare ş i dezlegare la peşte.

După prcdania veche a Bisericii, prcacurata Fec ioară s-a născut cu 16


sau 17 ani înaintea naşteri i lui Hristos, din pări n ţi sterpi: Ioachim, care era
din neamul împărătesc al lui David, di n seminJia lui 1uda, şi Ana, ti i că a
preotului Mathan şi a soţiei lui, Maria, din familia preoţească a lui Levi.

Tropnrul, glasul al ~-lea:

N aştereata, de Dumnezeu Născătoare Fecioară , bucurie a


vestit la toată lumea; că din tine a r ăsă rit Soarele dreptăţii,
Hristos Dumnezeul nostru, şi, dezlegâud blestemul, a dat
binecuvântare ş i, stricând moartea, ne-a dăruit n ouă viaţă
veşnică.

Co111lacul, glasul al 4-lca:


Ioachim şi Ana din d e făimarea ncnaş te rii de fii, ş i Adam
şi Eva din stricăciunea morţii s-au izbăvit, Prcacuratii, prin
s fântă naşterea ta. Aceasta o prăznui eşte şi poporul tău, de
LU~A SF.PTEMBRTE 431

vina greşelilo r izbăvindu-se când strigă, către tine: Cea


stearpă naşte pe Născătoa rea de Dumnezeu şi hrănitoarea
Vi eţii noastre.
9. X Sfinţii şi drepţii du mnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi Sfântul
Mucenic Severian; C uvios ul Teofan Mărturisitorul.
10. Închin area Sfintei C ruci; Sfintele femei Muceniţe Minodora,
Mitrodora şi Nimfodora; Sfinţii Apostoli Apelie, Luca şi Climent.
11. Închinarea Sfintei C ruci; Cuvioasa maica noastră Teodora cea
din Alexandria şi C uviosuJ E ufrosin.
12. Închinarea Sfintei C ruci; Sfinţii Mucenici Autonom, Macedonie
şi Teodul, Sfântul Teodor, episcopul Alexandriei. Slujba lui se C<intii la 11
septembrie, pentru că în al:castă zi csll: uduvania pramicului Naşterii
Născiitoarei de Dumnezeu.

13. t ) Pomenirea înnoirii Învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, şi


inainte-prăznuirca În ălţării C institei şi de viaţă făcătoare! C ruci;
Sfinţii Mucenici: Cornelie sutaşul, Lucian şi Leontie; Sfântul Cuvios
Ioan de la Prislop. -Dezlegare la vin şi la untdelemn.
14. (t) Înălţare:~ Ciostitci ş i de viată filcătoarci Cruci.
- Praznic şi post, in orice zi s-ar întâmpla.
Cinstita Cruce a fost găsită de Sfânta Elena în Ierusalim, la anul 326, şi
a fost înălţată de patriarhul Macarie, iar poporul, când a văzut-o, a strigat:
Doamne, miluieşte. Trebuie să se ştie că, după aflarea Crucii, o parte a fost
adusă la Constantinopol; iar restul a rămas in Ierusalim, până la anul 614,
când perşii , prădând Palestina, au luat şi Sfânta Cruce, la anu l 628. Împăratul
Heraclie, făcând o expediţie împotriva lor, a luat-o iarăşi şi a adus-o la
Constantinopol.

Troparul, glasul l:
M â ntu ieş te, Doamne, poporul Tă u şi bin ec u v intează
m oştenirea Ta; biruinţă bin ec redin cioş ilo r c reştini asupra
celui potrivnic d ă ruieşte ş i , cu Crucea Ta, p ăzeş te pe poporul
Tău .
432 S l :'\ AXAR

Condac ul, gl:ts ul al 4-lca:


Cel ce Te-ai î'nălţat pe Cruce de bunăvoi e, poporului Tău
celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu puterea Ta pe credin-
ciosul nostru popor, dăruindu-i lui biruinţă asupra
potrivnicului, având ajutorul Tău , armă de pace, n ebiruită
biruinţă.

15. Sfâ ntul Mare Mucenic Nichita Gotul; Sfântul Părintele nostru
Visarion, arhiepiscopul Larisci, făcătorul de minuni; Srântul Ierarh
Iosif cel No u de la Partoş; Cuvios ul Filotci preotul. t Sfântul Mare
Mucenic Nichita Romanul.

Tropa ru l Sfântuluj Iosif cel Nou de la Pa rtoş,


glasul :d 8-lca:
Din tinereţe cu totul te-ai supus Domnului, cu rugăciunile
şi cu ostenelile şi cu postul. Pentru aceasta, văzând
Dumnezeu n evoinţele tale, arhiereu şi păstor Bisericii Sale
te-a râoduit; şi, dup ă moarte, in cetele sfinţilor te-a sălăşluit,
Sfinte Părinte losif. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne
dăruiască iertare de greşeli n ouă, celor ce, cu credinţă şi cu
dragoste, săvârşim sfâ ntă pomenirea ta.

Condacul, glasul al 8-lcn:


Apărător nebiruit, ca unul prin care din nevoi s-a mântuit,
te are pământul Banatului, Sfinte Iosif. Ci, ca unul care ai
îndrăzneală către Dumnezeu, apără-l pe el de toată nevoia, ca
să strigăm ţi e: Bu cură-te, Sfinte Iosif, făcătorule de minuni.

16. X S lintcle şi 'intru tot lăudatelc Mari Mucenitc Eulimia şi


Mcletina.
17. Sfâ nta Muceniţi\ Solia şi cele trei fiice ale ci: Pisfis, Agapis şi
Elpis; Sfâ nta Agatoclia şi Tcodota.
LU~A SEPTEMBRIE 433

18. C uvios ul Părintele nostru Eumeni e, episcop ul Go rtinci,


liicătorul de minuni; Sfâ.nta Muceni!ă Ariadna.
19. Sfintii Mucenici Trofim, Savatic şi Dorimcdo nt.
20. X Sfântul Mare Mucenic Eustatic şi soţia sa, Teopisti, cu cei doi
fii ai lor, Agapic şi Tcopist; SfrnţH Mărturisito ri lpatie episcopul şi
Andrei preotul.
21. Sfântul Apostol Cod r at cel din Magnesia; Sfântul Prooroc Iona.
t Pomenirea celui între sfinti, Părintelui nostru Dimitrie, mitropoli-
tul Rostovului.
În această zi se odovăicştc praznicul Îniilţării Cinstitci şi de viaţă
fiiciitoarci Cruci şi se c."intă toate ale prnnicului; iar s luj ba Apostolul ni
se cântă la 22 septembrie.
22. Sfinţii slinţiţii Mucenici: Foca, episcop ul d e la Sinopi, Isaac şi
Marti o.
23. t ) Ziimislirea Sfântului slăv it ului Prooroc Înaintcmergiitorului şi
Botezătorului Ioa n; Cuvioasele Xantipn şi Polixenia şi muccniţa Raida.
- Dezlegare la vin ş i la untdelemn.
24. t Sfâ nta întâia Mucenită ş i intocmai cu Apostolii Tecla; Cuvios ul
Coprle.
25. Cuvioasa Maica noastră Euf'rosina; Sfintii Mucenici Pa vel şi
Tatis, cu fiii lor.
26. t) Mutarea Sfântului Apostol ş i Evanghelist Ioan, d e Dumnezeu
c uvântătorul. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Troparul, J!l:tsul ~•1 2-len :


Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu, grăbeşte de
izb ăveşte pe poporul cel fă ră de ră spuns, că te prim eşte,
când cazi către Dânsul, Cel ce te-a primit când te-ai răzimat
pe pieptul Lui. P e Acesta ro agă-L, de Dumnezeu cuvântă ­
torule, ca norul vrăjmaşilo r, cel căzut asupra n oastră, să se
ris ipească , cerându-ne n ou ă pace şi mare milă.
434 S I NAXAR

Condacul, glasul al 2-Jca:


Măririle tale, iubitorule de feciorie, cine le poate spune?
Că ver~i minuni şi izvo răşti tămăduiri şi te rogi pentru
sufletele noastre, ca un cuvântător de Dumnezeu şi prieten al
lui Hristos.
27. Sfântul Mucenic Calistrat şi cei împreună cu dinsul 49 d e
Mucenici; Sfinta Muceniţă Epiharia; Sfinţii Apostoli Marcu, Aristar h
şi Zinon; Sfântul Ierarh )i]artir Antim lYircan ul.

28. t C uvios ul Părintele nostru Hariton Mărturisitorul ; Sfântul


Prooroc Varub; Sfântul Mucenic Pimen. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
29. X Cuviosul Părintele nostru Cbiriac Sihastru!; Sfânta Muccniţă
Gudclia; Sfinţii Mucenici: Dada, Govd ela şi Cosdoas.
30. X Sfântul s fin ţit Mucenic Grigorie Luminătorul, a rh icpiscop
a l Armcniei celei mari; Muceniţelc Ripsimia, Gaia ni ş i cele împreună
cu ele.
LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are Il ceasuri
ş i noaptea 13 ceasuri

1. Sfântul Apostol An ania, unul din cei şaptezeci; C uviosul Părintele


nostr u Roman, făcătorul de cântă ri .
(t ) Tot în această
zi prăznuim şi Acopcriimântul Prcasfintei Stă pânei
noastre Născittoarci de Dumnezeu şi pururcn Fccioan:i Maria.
2. X Sfâ ntul s finţit Mucenic C iprian; Sfânta M ucen iţă Tustina
fecioar a ; Cuviosul Teofil Mărturisito rul.
3. X Sfinţii sfinţiţi Mucenici Dionisie Ar eopagitul, Dionisie, Elcftcrie
şi Rustic; Preacuviosul Părinte Ioan Hozevitul, episcopul Cezareii.
4. Sfânt ul Părintele nostru lerote i, episcop ul Atcnci; Sfinţii Mucenici
Audact, Domnina şi Calistena.
S. Sfintele Muceniţc Ha ritina şi Mamcita.
6. X Stantul Apostol Toma; SJânt a Mucenitii Erotiida. - Dezlegare la
vin ş i la untdelemn.
7. Sfin tii Mucenici Scr gh ie şi Va h; Sfint ii Polib ron ic, lulia n
prezbiter ul şi Ches:trie diaconul.
8. C uvioasa Maica n oast ră Pelag hia ; Sf:î nta Taisia.
9. X) Sfântul Apostol Iacov al lui Alfeu; C uvios ul P ărintele nostr u
Andro nic şi Atanasia , sotia lui. - Dezlegare la vi n şi la untdelemn.
10. Sfinţ ii Mucen ici Rvlampic şi Evlampia, sora lui, ş i Tcolil Mărtu ­
r isitorul.
436 S I NA X A R

11. Sfântul Apostol Filip, unul din cei şapte diaconi; Cuviosul Părin­
tele nostru Tcofan Mărturisitorul, mitropolitul Niceii; Sfintele
Muceniţe Zenaida şi Filonila.
Dum inică, d upă Il ale acestei luni, se cântă slujba Sfintilor Pă r i nţi
care au fost la al VII-lea Sobor ce s-a ţinu t la Niccea (7!17).
12. Sfinţii Mucenici Prov, Tarah şi Andronic ; Prcacuviosul Părintele
nostru Cosma, făcătorul de cântări, episcopul Maiumei.
13. Sfinţii Mucenici Carp, PapU, Agatodor, Agatonica, Florentie,
Dioscor, Veniamin diaconul şi An tigon.
14. Sfinţii Mucenici: Nazarie, Ghcrvasie, Protasie, Chelsie, Silvan şi
Petru Avselamul.
t) În aceeaşi zi se prăznuieşte şi C uvioasa Maica n oastră Pa rasc hcva
(ale că rei sfi nte moaşte se află î n cated rala sfintei Mitropolii u Moldovei
şi Sucevei, in laşi).

Troparul mucenicilor, glasul ni 4-Jca:


M ucenicii Tăi,
Doamne, întru n evoinţele lor, cununile
nestricăciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că,
având tăria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au şi ale
diavolilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor,
Hristoase Dumnezeule, mântuieş te sufletele noastre.
Condacul mucenicilor, glasul 1:
Podo bic: Ceata îngercască ...
M ărirea cea împătrit numărată
a mucenicilor lui Hristos
să o lăudăm , credincioşilor, cu laude de cântări ; pe Nazarie,
Protasie, pe Ghervasie ş i C helsie, că aceştia s-au nevoit până
la tăiere ş i moarte şi, luând cununa n es tricăciunii, se roagă
să ne mântuim noi.

Troparul cuvioasci. glasul ul S-lca :


Î ntru tine, mai că, cu osârdie s-a mântuit cel după chip, că ,
luând Crucea, ai urmat lui Hristos şi, lucrând, ai învăţat să
LUNA OCTOMBRTF. 437

nu se uite la trup, căci este trecă tor, ci să poarte grijă de


suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, ş i cu îngerii
împreună se bu c ură, C uvioasă Maică Parascheva, duhul tău .

Condacul cuvioasci, glasul al 3-lca:


Podobic: Fecioara astăzi. ..

Pe sfânta, folositoarea celor ce sunt în nevoi, toţi cu bună


credinţă să o lă ud ăm , pe Preacinstita Parascheva; că aceasta,
lăsând viaţa cea stricăcioasă, pe cea nestricăcioasă a luat-o
în veci. Pentru aceasta, mări re a aflat şi daruri de minuni, cu
porunca lui Dumnezeu.
15. SfinţituJ C uvios şiM ucenic Luchian, preotul Antiohiei; Cuvio~ii
Savin episcopul şi Vars, episcopul Edcsei.
16. Sfântul Mucenic Longhin sutaşul; C uviosul Mal.
17. Sfântul Prooroc Osea; C uvios ul Mucenic Andrei Critcanul.
18. X Sfântul Apostol şi EvangbeUst Luca; Sfintii Mucenici lulian şi
Martin. - Dezlegare la vin ş i la untdelemn.
19. Sfântul Prooroc loii; Sfintii Mucenici Uar, Felix ş i Sadot.
20. X Sfinţii
Mari Mucenici Artemic, Evor, Evnoi şi Matroana;
C uviosul Gbcrasim cel Nou.
21. X Cuviosul Părintele nostru llarion cel Mare; Cuvioşii Mărtu­
risitori Visarion Sarai, Sofron ic de 1:1 Cioar a ~i Mucenicul Oprea din
Sillişte; Sfinţii Preoţi Mărt urisitori Ioan din Gale~ şi Moise Măcink din
Sibi('l.
Tropnrul Cuvioşilor Mărt uri~i to ri Visarion Sarai,
Sofronic de la Cioara şi ;~l Muccnicului Oprea
d in Să liştc, glasul l :
Lu ptă torilorpentru Ortodoxie, ca ni şte îngereşti t.râmbiţe
aţi înviorat în suflete îndră znirea m ărturisi rii dreptei
credinţe şi, ca niş te înţelepţi propovăduitori, pe popor l-aţi
hrănit cu dreaptă şi luminată învăţătură. Ma ri au fost
438 S I NAXAR

ostenelile lucrării voastre; mare şi osârdia propovăduirii ;


mare a fost şi rodul luptei voastre drepte, pururea
pomeniţilor ostaşi ai lui Hristos.

Condacul lor, glasul al .t-lca:


V ăzând noi astăzi toate nevoinţele voastre, cu nes pusă
bucurie facem pomenirea voastră, Prealăudaţilor apărători
ai Ortodoxiei; căci, cu puterea lui Hristos fiind întrarmaţi,
strălucite biruinţe pentru poporul dreptcredincios aţi sece-
rat voi, cei ce aţi fost adevăraţi soli creştini şi mucenicească
pătimire aţi pătimit.
22. Sfântul şi intocmai cu Apostolii Averchic, episcopul lerapolci,
tlcătorul de minuni; Sfinţii şapte tineri din Efes, Maximilian, Iamvlih,
Martian, Dion isie, Antonin, Exac ustodian şi Constantin ; Sfintii
Mucenici Alexandru episcopul, lraclie, Tcodola, Glicheria, Ana şi
Etisabeta.
23. X) Sfântul Mucenic şi Apostol Iacov, fratele (ruda) Domnului;
lgnatie patriarhul şi Prcacuviosul Macarie Romanul. - Dezlegare la vin
şi la untdelemn.

24. Sfântul Mare Mucenic Areta şi cei imprcună cu dâ ns ul; Sfinţii


Mucenici Valent in şi Scvastiana; Cuvios ul Proclu, patriarhul
Constantinopolului.
25. S finţii Mucen ici Marcian, Martirie şi Anastasie; Sfânta Ta vita.
26. i") Sfântul Ma r e Mucenic Dimitr ie, izvonîtorul de mir ;
pomcnircn ma relui şi în fricoşătorului cutre mur. Praznic. - Dezlegare la
vin şi la untdelemn.
Tropa r ul, glasul al 3-lca:
Mare apărător
te-a atlat întru primejdii lumea,
purtătorule de chinuri, pe tine, cel ce ai biruit pe păgâni.
Deci, precum mândria lui Lie ai surpat şi la luptă îndrăzn eţ
ai făcut pe Nestor, aşa, Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu
roa gă-L să ne dăruiască nouă mare mil ă.
LUNA OCTOMBRU: 439

Troparul cutremurului, glasul al 8-lca:


C el ce cauţi
spre pământ şi-1 faci pe el de se c utremură,
izbăveş te-ne pe noi de groaza cea înfricoşătoare a cutremu-
rului, Hristoase, Dumnezeul nostru, şi trimite n o uă milele
Tale cel bogate, pentru rugăciunile Născ ătoarei de
Dumnezeu, Unule, lubitorule de oameni.
Condaculmuc~nicului, glasu l al 2-lca :
C u curgerile sângiurilor tale, Dimitrie, Biserica a roşit-o
Dumnezeu, Cel ce ţi-a dat ţie tărie nebiruită şi păzeşte
cetatea ta n evă tă m a tă, că tu eşti întărirea ei.
Condacul cutremu rului, glasul al 6-Jca :
Podobie: Pliniud rânduiala ...
Izbăveşte-n e, Doamne, pe noi toţi de cutremurul cel greu
ş i de ră nil e cele nesuferite pentru p ăca tel e noastre.
Miluieşte, Doamne, pe dreptcredinciosul nostru popor, pe
care l-ai câştigat, cu scump sângele Tă u, Stăpân e, şi cetatea
Ta să nu o dai pierzării prin cutremurul cel înfricoşător ; că
alt Dumnezeu afară de Tine nu ş tim . Şi s trigă celor ce- Ţi
cântă Ţie: Eu sunt cu voi şi nimeni împotr iva voastră.
27. Sfântul M ucenic Ncsto r.
·1· Tot în această zi facem şi pomenirea Cuviosului Părintelui nostru
Dimitrie ccl l'iou (din Basarabi), ale cărui sfinte moaşte se află in cate-
drala sfintei Patriarhii din Bucureşti .

Troparul cuvios u~ui, glas ul al li-lea:


Î ntru tine, p ă rinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip,
că, luând crucea, ai urmat lui Hristos şi, lucrând, ai în vă ţat
să nu se uite la trup, căci este trecă to r, ci să poarte grijă de
suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, ş i cu îngerii
împre un ă se bu c ură , Cuvioase Pă rinte Dimitrie, duhul tău .
440 SI 'AXAR

Condacul cuviosul ui, glasul al 8-lca:


Podobic: Apărătoare Doamnă ...

A părător al său
nebiruit şi neinfrânt, ca unul prin care
din nevoi s-a izbăvit, te pune inainte oraşul tău , Dimitrie; şi,
ca unul care ai îndrăznire către Dumnezeu, de toate nevoile
izbăveşte-), ca să strigăm ţie: Bucură-te, făcătorule de mi-
nuni, Dimitrie!
28. Sfmţii Mucenici Terentie şi Neonila, soţia lui, şi cei şapte copii ai
lor: Sarvil, Nita, Ierax, Tcodul, Fota, Vila şi Eunkbie; Cuviosul Părin­
tele nostru Ştefan Savaitul şi Firmi1ian, episcopul Cezareii Capadocici.
29. Sfânta Cuvioasă Mucenită Anastasia Romana; cuviosul Părin­
tele nostru Avramic, Prcacuvioasa Ana şl Sfânta Muceniţă Mclitina.
30. Sfinţii Mucenici şi frati Zcnovic, episcopul, şi Zenovia, sora lui,
Eutropia, Apostolul Cleopa şi Iosif patriarhul; Marcian, episcopul
Siracusei; Alexandru, Cronion, IuUan, Macaric, Asteric, Claudic, Neo n
şi sora lor, Neonila.

31. Sfinţii Apostoli Apclie, Stahic, Am plic, Urban, Aristobul, Narcis;


Sfinţii Mucenici Epimah şi Iacob, epsicopul Migdonici.
LUNA NO IEMBRJE
Are 30 de zile. Ziua are 10 ceasuri
şi noaptea 14 ceasuri

1. X Sfinţii Doctori fără de arginţi şi făcători d e minuni Cosma şi


Damian, din Asia; Sfiî.ntul Erminingbeld ; Sfintele Muceni ţe Cbiriena şi
Iuliana; Sfintil Mucenici C besarie, Dasie, Ioan episcopul şi Iacob preo-
tul. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
2. Sfmtil Mucenici Acbindin, Pigasic, Aftonle, Elpidifo r, Anempodist,
Eudoxie şi Agapie; Prcacuviosul pări nte Marcian.
3. Sfinţii Mucenici Achepsima, Iosif şi Ait ala diaconul; pomenirea
înnoirii bisericii Sfi ntului Ma re Mucenic Gheorghe din Lida , unde este
pus cinstitullui trup; Sfiî.ntul Ahemenid Persul.
4. Cuviosul Părintele nostru l o anichie cel Ma re; Sfinţii M ucenici
Nieandru episcopul şi Ermeu preot ul; Sfântul Mucenic Porfirie.
5. S fin ţii M ucenici Galaction şi Epistimia; Sfinţii Silva n şi G rigorie
arhiepiscopul; Sfinţii Apostoli din cei 70: Ermen, Lin, Gaie, Filolog şi
Patrova.
6. X Sfintul Părintele nostr u Pavel Mă rturis itorul, patriarhul
Constantinopolului; Cuvios ul L uca.
7. Sfinţii 33 d e Mucenici din Mclitina; Cuviosul Părintele nost ru
Lazăr, lă cătorul de min uni, care a :sibiistrit î n muntele Galisiei.

H. '1') Soborul Mai-marilor Voirvozi şicl'tclor începători Milu1il şi


Gavriil şi ai tutu ror ccrc~t ilor putc~ri. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
442 S I NAXA R

T•·opar ul, glasul al 4-Jca:


Mai-marilor Voievozi ai oştilor cereşti, rugămu -vă pe voi
noi, nevrednicii, ca s ă ne acope riţi pe noi, prin rugăciunil e
voastre, cu acoperământul aripilor m ă ririi voastre celei
n et rup eşti, p ăzin d u-ne pe noi, cei ce că d em cu dinadinsul şi
strigă m: Izb ăvi ţi-n e din nevoi, ca nişte mai-mar i peste oş tile
puterilor celor de sus.
Condacul, gh1sul al 2-Jca:
Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dum-
nezeieştii slave, că p eteniile ingerilor şi povăţuitorii oame-
nilor, cele de folos cereţi no u ă şi ma re milă, ca unii care
sunteţi Mai-marii Voievozi ai celor fă ră d e trup.

9. Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie; Cuvioascle Maicile noastre


Matroana şi Teoctista; Sfântul Artemon; Cuviosul Părinte Simeon
Metrafast; Sfmtele femei Eustolia şi Sopat ra şi Sfântul Mucenic Antonie.
1O. Sfintii Apostoli din cei 70: Olimp, Rod ion, Erast, Sosipatru şi
C va rt; Sfi nt ii Mucenici: Orest şi Mii episcop ul.
li . Sfintii Mucenici Mina, Victor şi Vichentie; Sfânta Muceni!ă
Ştefanida ;

X) Cuviosul Pă rint ele nostr u Tcodor Studitul, Mli r turisitorul.


12. X Sfântul P ări ntele nostru Ioan cel Milostiv, patriar hul
Alexandriei; C uviosul Pă rintele nostru Nil Pustnicul; Pr cacuviosul
Plir inte Martin; Sfllnt ul Prooroc Ahia.
13. t ) Cel înt re s finti Părintele nostr u Ioan G ur ii de Aur, patriarhul
Constant·inopolului. - Dezlegare la vin şi fa untdelemn.
Troparul, glas ul al lHca:
Din gura ta ca o lu m i nă de foc strălucin d harul, toa tă
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a câşti gat,
în al ţim ea gândului smerit n ou ă ne-a a ră tat. Ci, cu cuvintele
tale in vă ţând u- n e, Părinte Ioane G u ră de Aur, roa gă pe
Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să mâ ntui asc ă sufletele noastre.
LUNA l'iOIEMBRIE 443

Condacul, glasul ni 6-lca:


Podobic: Plinind rând uiala cea pentr u noi...
Din ceruri ai luat dumnezeiescul har şi cu buzele tale pe
toţi îi înveţi să se inchine unui Dumnezeu în Treime, Sfinte
Ioane G ură d e Aur, preafericite cuvioase; după vrednicie te
lăudă m pe tine, că eş ti în văţăto r, ca unul care arăţi cele dum-
nezeieşti.
14. t Sfântu l şi intru tot ul lă udatul Apos tol Filip , unul din cei 12
ApostoU, şi Sfântul Grigoric Palama arh iepiscopul. - Dezlegare la peşte.
Tropnrul Apostolului, glasul al 3-lca :
Sfinte Apostole Filip, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca
să dea ier tare d e greşeli sufletelor noastre.

Condacul, glas ul al 8-lca:


Podobic: Ca o pârgă a firii ...
Ucenicul şi prietenul Tă u şi urm ătorul p atimilor Tale,
lumii Dumnezeu pe T ine Te-a propovăduit, de Dumnezeu
grăitorul Filip. Pentru ale căru i rugăciuni, d e vrăjmaşii cei
fără de lege, Biserica Ta şi cetatea Ta o păzeş te, pentru
Născă toa rea de Dumnezeu, Mult-milostive.

15. Sfi ntii Muce nici şi miirtu risitori : C urie, Samona ş i Aviv dia-
co nul; Sfi ntii Mucenici : Elpidie, Ma rcel ş i Eustoch ie. - Di n această zi se
începe postul Naşterii Domnului.
16. X) Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. - Dezlegare lll vin şi la
untdelemn.
17. X Cel î ntre s fin ţi Pă r intele n ost ru, Grigo r ic, episco pul
Ncocczarcii, făcăto rul de min uni; C uvios ul Lază r Z ugr avul.
18. Sfinţii Mucenici Platon , Romano şi Zahcu .
19. Sfântul Prooroc Avdic; Sfi ntii Mucenici Va rlaam, Azi, Agapic şi
lliod or.
444 S I ~AXAR

20. 1nain tc-p răznuirea intrării in biserică a Preastint ci d e


Dumnezeu Născătoarei; Pă•·intc le n ost r u Proclu, patriarhul
Constantinopolului; Sfinţii Mucenici An atolie, Dasic, Nirsa episcopul,
Eustatie şi Tespesie.
t ) C uviosul P ărintel e nost r u G rigo ri e Decapolit ul (ale ciirui sfinte
m oaş te se allii î n sfânta Mâ niistire Bistri(a, d in j u deţ ul Vâlcea).
1'roparu l sfinţilor, glasul al 4-lca:
Dumnezeul părinţilor no ştri,
Care faci pururea cu noi
după blândeţile Tale, nu d epărta mila Ta de la noi, ci, pentru
rugăciunile lor, in pace indreptează viaţa noas tră.

Tropa rul Îna intc-p răznu irii, glasul al 4-lca:


Bucurie mai dinainte ne dăruieşte astăzi Ana, odrăslind
rod nepotrivit întristării , pe singura pururea Fecioară, pe
care o şi aduce astăzi cu bucurie, fă găduinţele ru găciunii
implinindu-şi, in Templul Domnului, ca pe ceea ce este
Biserica Cuvântului lui Dumnezeu şi Maică curată.
Troparul Sta.ntului G rigoric, glasul al 3-lca:
Chip te-ai făcut infrânării ş i prin dumnezeiescul Duh pe
toţi i-ai luminat. Alergarea dreptei credinţe ai săvârşit-o şi
cu învăţăturile lumea ai luminat şi ai mustrat cugetele celor
rău credincioşi. Părinte Cuvioase Grigorie, roagă- te lui
Hristos Dumnezeu s ă ne d ăruiască nouă mare mil ă.
Condacu l S tantul ui Grigoric. glasul al J -lca:
Podobic: Fecioara astăzi...

Soare luminos pe tine Biserica te cunoaşte, care cu podoa-


bele faptelor bune şi cu razele tămăduirilor pe toţi luminezi,
a lui Hristos slu gă. Pentru aceasta, prăznuim prealăudată
pomenirea ta şi cinstim n evo inţele tale, preafericite Părinte,
înţel e pte Grigorie.
LU:\A i'iOIEMBRIE 445

Condacul Sfântului Proclu, glasul a l .t-lca :


Podobic: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...
D upă vrednicie astăzi prăznuieşte cea mai cinstită decât
toate cetăţile cu adevărat cin stită mutarea ta, Părinte al
părinţilor, Preafericite Proclu înţelepte.

Condacu l În:1intc-pră7.n u irii , glasul al4-lea:


Podobic: Arii ta tu-Te-ai astăzi lumii...
De veselie astăzi lumea toa tă s-a umplut intru strălucitul
praznic al Născătoarei de Dumnezeu, strigând: Acesta este
cortul cel ceresc.
21. ("i") Intr area în biserică a Pr casfintei Stăpâ nei noastre de
Dum nezeu Născătonre şi pururea Fc:cioară Maria. - Praznic şi dezlegare
la peşte şi la vin.
După predania Bisericii, Născătoarea de Dumnezeu a fost adusă în
Templu la vârsta de 3 ani şi afierosită lui Dumnezeu; a ramas aici Il sau 12
ani, până la vârsta de 14 sau 15 ani. Atunci, ca o fecioară neprihănită, a fost
logodită cu Iosif, după împreună-chibzuirea preorilor, căci părinlii ei muri-
seră cu 3 ani mai înainte.

Tropanal, gl;asul al .t-ll•a:


Astăzi, înainte-însemnarea buneivoinţe a lui Dumnezeu şi
propovăduirea mântuirii oamenilor, in Templul lui
Dumnezeu, luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor
mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i
strigăm : Bu cură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!

Cond ac ul. gDas ulnl -1-Jca :


Podobic: Cel ce Te-ai înălţat. ..
Preacurat templu al Mântuitorului, cămara cea de mult
preţ şi Fecioara, sfinţită vistieria slavei lui Dumnezeu astăzi
este adusă în casa Domnului, împreună aducând harul
446 S J"\A:X .\R

Duhului lui Dumn ezeu, pe care o laud ă în ge rii lui


Dumnezeu : Aceasta este cortul cel cer esc.
22. S fin tii Apostoli din cei 70: Filimon, Onisim, Arhip ş i Apfia şi cei
împreun ă c u d :î n ş ii ; S fânta M uccnitii Cccilia ; S fin ţii Muce ni ci:
Vale r ian, Tiburtic, M e nig n Pi uarul şi A t im.
23. Cei intre s finţ·i Pări n ţi i noştri: G rigoric, e piscopul Ac raga nd clor,
şi Am lilohie, episco1>ul Icon ici; C uvios ul Sisinie Mărtu risito ru l ; Sr.înt ul
Cu\'io~ \ntonir de bl l1ucrul \'~îlcl'a .
24. Sfinţii Mucenici C lem e nt, episco pul Romei. şi Petru, episco pul
Alexa ndriei.
25. X S fâ.nta Mare Mueenită Ecatcrina ; S fântul Mure Mu ce nic
M e rc uric; Prcuc uviosul Părin te Petru Sihastru!. - În a<.:cas tă zi se
odovăicştc praznicul lntrllrii in l3iserică. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
26. C uvios ul Părint ele nostr u A lipie st~Upnicul ş i C uvios ul Stelian
Pa nagon ul; Preacuvioş ii părinţi : Nico n, Acac hic, T:lcov Pustnic ul şi Sil.
27. X S fântu l Mare Mu ce ni c Iacov Pe rs ul; Cuviosul N11 tanacl;
S fântul O nufri c.
28. X S fâ ntu l C uvios ul Mucenic Ştefan cel Nou ; Sfântul Mu cenic
lrina rh.
29. S finţ i i Mu cenici Para m o n şi Filumcn.
30. + S f;în tu l t\ p!htnl \udrl'i, cl'l int:ii chL·mat: Sfântul Frume ntie,
episco pul In dici. - Dc:t.lcgare la vin şi la untdelemn.

froparul, ~: la ~ ul al ~-ka :

Cel ce ai fost d in tre Apostoli mai întâi-chemat ş i lui Petru


frate ad ev ă rat, Stăpâ nului tutu ror, Andreie, roagă- te, pace
lumii să d ă ruias că ş i sunetelo r noastre mare milă .
Comlacul. gla~ul al 2-ka :
PtHiohi~ : Pc Născă t o arca de Ournii ('/C ll ...

Pe gr ăito rul de Dumnezeu, cel cu nume de hărbătie numi t


şi cel mai întâ i-chem a t dintre ucenicii Mânlui torului, pc
fr atele lui Petru s ă-I l ă ud ă m , cit, precum de d emult aces tuia,
ş i n ouă acum a strig at: Ve ni ţi , aflat-am pe Cel d or it.
L U:'\ A DEC E.\JBRIE
Ar c 3 1 d e t.ilc. Zi ua a r c 9 ceasuri
~i noaptea 15 ceasuri

1. Sfântul Prooroc Na u m; C u viosul Filarct Milostivul; Sfântul


Mucenic Anania Pcr sul.
2. Sta.ntul Proo roc Avacum; Sfânta Muccnită Miropa; Cuvi oşii
Părinţi: Ioan, Traclcmon, Andrei ş i Tcolil.

3. Sfâ ntul Prooroc Sofonir; C uviosul Ioan Sinaitul (Sihastru!), epis-


copul Colonici; Sfân t ul Mucenic Te<>dor ; Cu vios ul P ărinte Teodul.
4. t Sfânta Mare Mu ceniţă Varvara; C uvios ul Părintele nostru Ioan
Damaschin; C uvios ul Părint e Ioan, episcopul Polivatului. - Dezlegare la
vin ş i la untdelemn.
5. t Prcacuvios ul şi purtăt o rul dt~ Du mn ezeu Pf11·intclc nostru Sava
cel sli nlit ; Sfânt ul Yluccnic Anastas it•. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
6. ·:·) Cel intre slinţi. J>ărintt• lc llll\tru :'licnl:le. arhit•pi,copul \lin.'i
Lichici. făcătorul de minuni. S;!rhătoan·. - Dezlegare la vin ş i la untdelemn.

rruparul. gl:t\111 al 4-lca :


Î ndreptrttor c redinţe i ş i chip bl ândeţil or, în vă ţător înfrâ-
n ă rii te-a arătat pc tine turmei talc, adevă rul lu crurilor.
Pen t r u aceasta, ai câ ş tigat cu s merenia cele în~t l te, cu sftră cia
cele bogate. P ă rinte l erarhc Nicolae, roagă pe Hristos
Dumnezeu să m ân tui a s că sull etcle noastre.
448 S I NAXA R

Condatul, glasul al 3-lca:


Podobic: Fecioara astăzi ...

În Mira Lichiei, sfinte, sfinţitor te-ai arătat; că,


Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ţi-ai pus sufletul
tău pentru poporul tău ; scăpat-ai pe cei nevinovaţi din
moarte. Pentru aceasta, te-ai sfinţit, ca un mare cunoscător
al harului lui Dumnezeu.
7. Cel între sfinti Părintele nostru Amb r ozic, episcopul
Mcdiolanului.
·i· Sfânta :VIuccniţă
Filoftcea fecioara (ale că rei sfinte moaşte se nllă
în Sfânta Mânăstirc din Curtea de Argeş).

Troparul sfintei, :::lasul al 8-lca:

Întru răbdarea ta ţi-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteea,


intru ispite neîncetat răbd ând, întru bătăi suferind, întru
necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i şi pe flămânzi
săturându-i ; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară ,
să se mântuiască sufletele noastr e.

Condacul, glasul al 6-lca:

Podobic: Apărătoare D oam nă ...

Filoftee preafericită,
din pruncie te-ai adus, prin faptă
bună, j ertfă fără prihană lui Dumnezeu, Celui ce, mai îna-
inte de a te naş te, te ştia pe tine, ceea ce te-ai făcut podoabă
fecioarelor şi locuitoare cămării celei de nuntă, vre dnică de
laudă . Pentru aceea, strigăm ţie: Bucură-te , fecioară ,
pururea pomenită!
8. Cuvioşii Părinţii noştri Patapic şi Sofronie, episcopul Ciprului;
Sfintii Apostoli din cei 70: Sosten, Apollo, C hifa , Tihic, Epafrodit, Cezar
şi Onisifor.
LU~ ,\ DECE:vtBR IF. 449

9. X) Zămislirea Sfintei Fecioare de către strămoaşa Ana; Proorociţa


Ana; C uviosul Părinte Ştefan cel St rălucit. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
Troparul. glasul al 4-lca :
Astăzi legăturile nerodirii de fii se dezl eagă , că Dumnezeu
auzind pe Ioachim şi pe Ana, mai presus de orice nădejde le-a
făgăduit lămurit că vor n aşte pe fiica lui Dumnezeu, din care
S-a n ăscu t Cel necuprios, om făcâ ndu-Se, poruncind îngeru-
lui să-i strige: Bu cură-te, ceea ce eş ti plin ă d e ha r, Domnul
este cu tine!
Condacul. glasul ul 4-leu:
Podobic: Arătat u-Tc-ai astăzi...
Astăzilumea prăznui eşte ză mislirea Anei, care s-a fă cut
de la Dumnezeu; pentru că aceasta a n ăscut pe ceea ce mai
presus de cuvânt a n ăscut pe Cuvântul.
10. Sfinţii Mucenici Mina, Calichcladu, Ermogen, Eugraf, Ghcmel;
C uviosul Părinte Toma Dcfurchin u.
I l. Sfinţii Pări nţii noştri Daniel Stâlpnicul şi Luca; Sfâ nt ul Mucenic
Varsa va ; Sf. Mucenici: Achcpsci şi Aitala; Tcrentic, Vichentic, Emilian
şi Vevca.

12. t Cel intre sfinti Părintele nostru şi liiciitorul de minuni


Spiridon; Sfântul Alexand r u, arhiepiscop ul Ierusalimului; Sfâ ntul
Mucenic Sinct. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Troparul, glasul 1:
Soborului celui dintâi te-ai arătat ap ărător şi de minuni
făcător, Purtă torule d e Dumnezeu Spiridoane, părinte l e nos-
tru. Pentru aceasta, cu femeia cea m oa rtă in groa p ă tu ai
vorbit şi şa rpel e în aur l-ai pre făc ut. Şi, când ai cântat t u
sfintele ru găciun i, îngeri ai avut împreun ă cu tine slujind,
450 S ll\i\X A R

preasfinţite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe tine; slavă


Celui ce te-a încununat pe tine; slavă Celui ce lucrează prin
tine tuturor tămăduiri.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobic: Cele d e sus căutând ...

De dragostea lui Hristos fiind rănit, prea sfinţite, mintea


înălţându-ţi-se de lumina vie a Duhului, ai dobândit încer-
carea cea lucrătoare, prin adânca-ţi cugetare la cele înalte,
însuflate de Dumnezeu, şi, jertfelnic dumnezeiesc făcându -te,
cere pentru toţi dumn ezeiască iertare.
13. Sfinţii Mucenici Eustratie, Auxcntie, Evghenic, Ma rdaric şi
O rest; Sfânta Muceniţă Lucia fecioara; Cuviosul Arsenie cel din Lat ro.
- Dezlegare la vin şi la untdelemn.
Duminica S finţilor Străm oşi, adică a Sfintilor Părinţi celor mai
dinainte.
14. Sfinţii Mucenici Tirs, L evehie, Calinic, Filimon, Apolonie şi
Arian.
15. X Sfinţii sfmţiţi Mucenici Elefterie, Suzana şi Vah cel No u;
C uviosul Părintele nostr u Pavel cel din Latr o.
16. Sfântul Prooroc Agheu; Sfântu l M ucenic Ma rin ; Sfâ nta Teofana
împărăteasa .

17. X Sfântul Proor oc Daniel şi Sfintii trei tineri: Ammia, Azaria şi


Misail. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
Duminica înaintea i'laşterii lui Hri.\tos, a Slint ilor Piirinti.
18. Sfâ ntul Mucenic Sebastian, Stanta Muccni ţă Zoc lji cei împreun ă
cu dânşii ; Sfântul Părintele nostru Modest, arhiepiscopul Ierusalimului;
C uvios ul Fior; Sfântul Mucenic Eviot; Sfântul Cuvios Oaniil Sihastru!.
19. Sfântul Mucenic Bonifatie; C uviosul Gr ighentie; Sfi nţ ii mucenici:
llie, Prov, Ar cs, Timotei şi Policuct.
L Ul\A DECI<::vJBRlE 451

20. X lnainte-prăznuirea Naşterii după trup a Domn ului


Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos; Sfântul sfinţitul
Mucenic Ignatie, purtătorul d e Dumnezeu; Cuvios ul Părinte Filogonic,
patriarhul Antiohici. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Tropa r·ul Îna inlc-prăznuirii, glasul a l .t-Ira:


G ăteşte-te, Betleeme, că s-a deschis tuturor Edenul.
Împodobeşte-te, Efrata, că Pomul vieţii în peşteră a înflorit
din Fecioară! Pentru că pântecele aceleia rai înţelegător s-a
arătat, intru care este dumnezeiescul Pom, din care
mâncând vom fi vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos Se
naşte, ca să ridice chipul cel mai înainte căzut.

Tr oparul sfân tului, glnsul al 4-lca:


Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor
flind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu însuflate, spre suirea
privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului
drept învăţând şi cu credinţă răbdând până la sânge, sfinţite
Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântu-
iască sufletele noastre.

Condacul inaintc-p răznuirii, glas ul al 3-lca:


Podobic: Fecioara astăzi...

Fecioara astăzi
pe Cuvântul cel mai înainte de veci merge
să-L nască in peşte ră in chip de negrăit ; dănţuieşte lumea
auzind, slăveşte cu îngerii şi cu păstorii pe Cel ce va să Se
arate Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.
Podohic: Fecioara astăzi...

Ziua cea purtătoare de lumin ă a nevoinţelor tale celor


strălucitoare, mai înainte vesteşte tuturor pe Cel ce S-a
nă scut din Fecioara în p eşteră; că , de Acesta însetând şi din
dragostea de a te îndulci de El, te-ai grăbit să fii sfârtecat de
452 S f NAXAR

fiare. Pentru aceasta, de Dumnezeu purtător ai fost chemat,


lgnatie, mărite.
21. Sfânta Muceniţă lulia na cea din Nicomidia; Sfântul Mucenic
Temistocle.
22. Sfâ nta Mare Mucenită Anastasia; Sfintii Mucenici Hrisogon şi
Teodota.
23. X Sfinţii zece Mucenici din Creta; Cuvioşii Pavel şi Naum.
24. Sfânta Cuvioasă Muceniţă Eugenia şi cele împreună cu dâ nsa. -
Dezlegare la vin şi la untdelemn.
25. (t) N aştere a cea după tr·u p l i Domnului Dumneze ului şi
Mâ ntuito r ului nostru Iisus Hristos. - Praznic şi dezlegare la toate cele de
mâncare, din această zi până in ajunul Bobotezei. Mijloceasurile nu se citesc.

Ttoparul, glasu l al 4-lca:


Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii
lumina cunoştinţei; că întru dâosa cei ce slujeau stelelor de la
stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te
cunoască pe Tine, Răsăritul cel de sus, Doamne, slavă Ţie!

Condacul, glas ul al 3-lcn:


Îmiişi podobia:
Fecioara, astăzi,
pe Cel mai presus de tiinţă naşte şi
pământul peştera, Celui neapropiat, aduce. Îngerii cu păsto rii
slavoslovesc şi magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a
născut Prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci.

26. X) Soborul Prcaslintl'i Năs cătoarci de J>umnl' J.ru; Sf:întul


Mucenic Eftimic, episcopul Sunlclor.
·j· Tot în accnstă zi ~c face şi pumcnin•a Prcacu,·iosului Pitrintclui
nosll·u, de DumnclCII purtittorul, Nicodim de la Tisrnana (din ale
că rui sfint e moaşte se a nii o parte la a s a sfântă Mânăstirc Tismana, din
judeţul Go rj).
_ _ _ _ _ _ _ _I_.U;_N_A_ D_E .C
..;__
EM•_ ..;.
B_R_IE.::..
.- - - - - - 453

Duminică după Naşterea Domnului, pomenirea Slin!ilor şi Drcp!ilor


Iosif. logodnicul Fecioarei. David impăratul şi Iacov, fratele (ruda)
Domnului. - Despre Iacov, vezi ziua de 23 octombrie.

Trop arul Praznicului, glasul al 4-lca:


N aştere a Ta, Hristoase... (ca ută mai sus).
Co ndacul Pra7nicului, glasul al 6-Jcu:
Cel ce mai înainte de luceafăr S-a n ăscut din Tată l fără de
maică, astăzi pe pământ S-a intrupat din tine, fără de tată.
Pentru aceasta, steaua binevesteşte magilor; iar îngerii cu
păsto rii laudă n aşterea ta cea mai presus de fire, ceea ce eşti
plină de har.

Tro parul C uvios ului, glasul 1:


Celui ce a răsă rit din Fecioara, mai- marelui păstorilor, ca
o oaie de turm ă ai urmat, Părintele nostru Nicodim. Cu pos-
tul, cu privegherea şi cu rugăciunile, te-ai făcut lucrător
sfinţit de cele cereşti, tă măduind sufletele celor ce aleargă la
tine cu credin ţa. Pentru aceasta, s trigă m : Sla vă Celui ce
te-a pre amărit pe tine; slavă. Celui ce ţi-a d at ţie putere;
slavă Celui ce a arăta t tuturor prin tine indreptare.

Condacul Cuviosului, glasul al 8-lca:


Podobic: A părătoare Do amnă ...

Ca pe un împreun ă-râvnito r sfinţilor şi ca pe un părinte


mai mar e, toată lavra ta, Tismana, te cin steşte pe tine cu
credin ţă, Sfin te Nicodime, pe care p ăzeşte-o cu ru găciunile
tale, fe ricite, totdea una n e biru ită ş i n e tulbu rată de toate
nevoile, ca un părinte cuvios şi pururea l ă u dat.
27. t ) Sfântul Aposto l înlâiul Mucenic şi A rhidia co n Şt efan;
C uvios ul Părint ele nos tru Teodor Mărturisitor ul şi fratele său Tcofan,
fflci1torul de cano:1nc.
454 S I NAXA R

28. Sfinţii do uă7A!ci de mii de Mucenici, cei arşi în Nicomidia; Sfântul


Glicherie preotul; Slănta Domna.
29. Sfinţii
patrusprezece mii de prunci, cei ucişi de [rod; C uviosul
Părintele nostru Marcel, igumenui mânăstirii celor ncadormiţi
(Achimiţilor) ; Cuviosul Tadeu Mărturisitorul.

30. Sfânta Muccniţă Anisia; Cuvioasa Teodora; Sfântul Mucenic


Fileter. Tot în această zi se cântă slujba cuvioasci Mclania, pentru că la 31
decembrie se odovilieşte praznicul Naşterii Domnului.
31. Cuvioasa Melania Romana; Cuviosul Zotic preotul, hrănitorul
de orfani. - În această zi se odovi\icşte praznicul Naşterii Domnului.
LUNA IANUARIE
Arc 31 de zile. Zirua are 10 ceasuri
ş i noaptea 14 ceasuri

1. {i") Tăie rea-împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus


llristos; cel i ntre sfinti, Părintele nostru Vasile cel Mare, arhiepiscopul
Cezareii Capadociei.

Tropurul Praznicului, glas ul !:

Cel ce şezi pc scaunul cel in chipul focului, întru cei de sus,


împreună cu Părintele cel fără de inceput ş i cu Dumneze-
iescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pământ din Fecioara,
Maica Ta, care nu şti a de bărbat, Mântuitorule Iisuse.
Pentru aceasta, ai şi fost tăiat împrej ur, ca un om, a opta zi.
Slavă sfatului Tău celui prea bun ; slavă rânduielii Tale; slavă
smereniei Tale, Unule, lubitorule de oameni.
Tropa rul sfâ n1ului, glasul!:

Î n tot pământul s-a răsp ândit vestirea ta, că acela a


primit cuvântul tău , prin care, cu dumnezeiască c uviinţă,
ai învăţat, tirea celor ce sunt ai arătat, obiceiurile oame-
nilor le-ai impodobit. Părinte cuvioase, p reoţi e împără­
tească, roagă pe Hristos Dumnezeu să m â ntuiască sufletele
noastre.
456 S I NAXA R

Condacul Praznicului, glasul al 3-lea:


Podobic: Fecioar a astăzi...

Domnul tuturor r abdă tăiere-împrejur ş i taie ca un bun


greşelile muritor ilor. Dă lumii, astăzi, mântuire, iar ierarhul
Ziditorului, purtătorul de lumin ă ş i dumnezeiescul preot al
lui Hristos, Vasile, se bu c ur ă într u cei de sus.
Condacul sflîntului, glasul al 4-lca:
Podobic: Arătatu- Te-ai astiizi...
A rătatu-te-aitemei neclintit Bisericii, dând tuturor oame-
nilor domnia cea nefurată, pecetluind-o cu în văţăturile tale,
grăitorule de cele cereşti, Vasile Cuvioase.

2. Î n ain te-prăz nuirea Botezului Domn ului; cel intre sfinti, Piirintele
nostr u Silvestru, papă al Romei, şi Sfinţii Mucenici: Ser ghie, Taghen şi
Vasile din Ancir a.
3. Sfântul Pr oor oc Maleahi; Sfântul M ucenic Gordie.
4. Soborul Sfinţilor 70 d e Apostoli; C uviosul Părintele nostru
Tcoctist, cgumcnul de la Kucu mia Sicilici; Sfinţii Muce nici Zosima
Mona hul şi At an asle Comcnt arlsiul; Cuvioasa Apolin ari a.
S. Sfintii Mucenici Tcopcmpt şi Tcona; Cuvioasa Sinclitichia. -
Ajunul Botezului Domnului; C u vioşii Părinţi G rigorie din Acrita ş i
fost iric. - Post în orice 7.i s-ar întâmpla.
6. (t ) sr. Botl'Z :Il Domnului Dumnc/.CII şi :vtîintuiturului nostru Iisus
Hristos. Praznic şi dezlegare la toate cele de mâncare.
Troparul. glasul 1:
În Ior dan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii
s-a arătat ; că glasul P ă ri nte lui a mărturisi t Ţie , Fiu iubit pe
Tine numiodu-Te, şi Duhul, în chip de porumbel, a adeverit
înt ă rirea cuvâ ntului. Cel ce Te-a i a ră t at, Hristoase
Dumne:t:eule, şi lumea ai luminat, sl avă Tie.
L UN A lAl'\ U,\RTF. 457

Condacul. glas ul al 4-lca :


· Însăş i podobia:
Arăt atu-Te-ai as tăzi lumii şi lumina Ta, Doamne, s-a
insemnat peste noi, care, cu cun oş tin ţă, Te lă ud ă m . Venit-ai
şi Te-ai ară tat, Lumina cea n eapro pia tă.
7. X) Sobur ul Sfân tul ui slă vilului Prooruc i nainl rm c rgător ului şi
Bot cziitorului Ioan. - Praznic şi dezlegare la peşte şi la vin.

Tr opa r ul, glas ul al 2-lcll :


Pomenirea dreptului este cu laude; iar ţie destul îţi este
mă rturia Domnului, Înaintemergătorule. Că te-ai a rătat cu
ad evărat şi decât proorocii mai cinstit. Că, şi a boteza în
repejuni pe Cel pro p ovăduit, te-ai învrednicit. Drept aceea,
pentru ad evăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit ş i
celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel
ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a d ă ruit n o u ă mare milă .
Co nda cul, glas ul al 6-lca :
De venirea Ta cea trupească temându-se Iord anul, cu
frică s-a întors; şi slujba cea duh ovnice ască plinind-o Ioan,
cu frică s-a tras înapoi. Cetele în gereşti s-au s păimân ta t,
văzându-Te pe Tine în repeju ni cu trupul botezându-Te, ş i
toţi cei dintru întuneric s-au luminat, lăudâ ndu -Te pe Tine,
Cel ce Te-ai arătat şi ai luminat toate.
!1. Du pă- prăzn u i rea Bot ezul111i Domnu lu i; C uvios ul Pă rinte
Gheor ghe Ho7_cvitul; Cuvioasa Maica no astră Domnica; Sfintii Mucenici:
lulian , Vasilisa ş i Car tcrie.
9. Dup ă-prăznuirea Botezului Domn ul ui; Sfâ ntul M ucenic Polieuct ;
Cuviosul Eust r atic.
10. După-prăznu irca Botezului Domn ului; Cel i ntre slinţi Piil"intclc
nostru Grigoric, episcopul Nisci; C uv. Ant ipa ti ~ la Cal apocl ~~ li ;
Cuvioş ii Domctia n, episcopul Mclcl inci, ş i Marcian preot ul.
458 S l t'iA XAR

Il. t Dup ă-prăznuirea Botezulu i Domnului; t C uviosul Pă rintele


nostru Teodosie, incepătoru l v ieţii călugăreşti de obşte; C uviosul
Părinte Teodosie din Antiohia. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.

Troparul, ghasul al 8-lca:


Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor
şi cu suspinurile cele dintru :adânc ai făcut ostenelile tale
însutit roditoare; şi te-ai făcut ~uminător lumii, strălucind cu
minunile, Teodosie, părintel e nostru . Roagă-te lui Hristos
Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.
Condacul, glasul al R-Ica:
Podobic: Apiiriit oare Doamnă ..•
S ăditfiind în curţile Domnului tău, cu preastrălucitele
tale fapte bune, ai înflorit şi ai înmulţit fiii tăi în pustie, cu
ploile lacrimilor tale udându-i, păstorule al turmelor lui
Dumnezeu. Pentru aceasta, strigă m: Bu cură-te, Părinte
Teodosie!
12. După-p răznuirea Botezului Domnului; Sfintele Muceniţe
Tatiana diaconita şi Eutasia; Sfintii Mucenici Petru Avesalonitul şi
Mertic.
13. După-prăznuirea Botezului Domnului; Sfinţii Mucenici Ermil şi
Str atonic; C uviosul Părinte Iacob d in Nisibc.
În această zi se dmtii şi ~lujbet Slinlilor Parin)i t.:elor ut.:işi în Sinai ~i
Rait, pentru t.:ă la 1-1 ianuarie ~c OUO\'aic~tc praznit.:ul notCi'ului Domnului.
14. Cuvioşii Părinţii noştri cei ucişi in Sinai şi Rait. - În această zi se
odovă ieşte praznicul Botezului Domnu lui.

JS. X Cuvioşiî Piirinţii noştri Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul ; Sfântul


Mucenic Ponsofic.
16. X C instirca lanţului Sfântului sliivit ului şi întru tot lăudatului
Apostol Petru; Sfintii Mucenici şi fraţi buni Pcvsip, Elasip şi a bunicii
lor, Neonila. - Dezlegare la vi n şi la untdelemn.
LUNA lAi'I UARIE 459

Troparul, glasul al 4-lca:

Roma n epărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanţuri pe


care le-ai purtat, intâistătătorule pe scaunul Apostolilor.
Că rora cu credinţă inchinându-ne, te rugăm: Cu ale tale
ru găciuni către Domnul, d ă ru ieş te nouă mare milă .

Co ndacul, glasul al 2-ICll :

Pod obic: Cele d·e sus căutând ...

Piatra Hristos, pe piatra credinţei, cel mai întâi decât


ucemcu, pe intâiul şezător pe scaunul ucenicilor, il
preaslăveşte luminat. Că cheamă pe toţi să prăznuiască ,
Petre, minunile cinstitului tău lanţ, şi dă iertare de greşeli.
17. t ) Cuviosul şi p urti\tor ul de Dumneze u Părintele nost r u Antonie
cel Mare. - Sărbătoare şi dezlegare la vin şi la untdelemn.

Tr opa rul, glasul nl 4-lca:

Asemănându-te cu obiceiurile r âvnitorului Ilie şi urmând


Boteză torului pe drepte cărări, Pă rinte Antonie, te-ai tăcut
locuitor pustiului şi ai întărit lumea cu rugăciunile tale.
Pentru aceasta, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântu-
iască sufletele noastre.

Cond acul, glas ul al 2-lca :

Podobic: Cele de sus căutând ...

Lepădând tulburările lumeşti, viaţa sih ăstrească ai dus-o


până la capăt, Botezătorului u r mând îndeap roape, preacu-
vioase. Deci, împreună cu dânsul, te cinstim, părinte al
părinţil o r, Antonie.

18. t Cei intru sfin(i, Părin(ii noştri, arhiepiscopii Alexandriei:


Atanasie şi C hiril. - Sărbâtoarc şi dezlegare la vin ~i la untdelemn.
460 S I:\AXAR

'froparul, glasul al 3-lca:


Pe ierarhii Domnului, pe tâlcuitorii dogmelor, pe p ăstorii
alexandrinilor, prop ovăduitori ai adevărului, perechea cea
iubită de Dumnezeu ; pe străl!uciţii lumin ăto ri, risipitori ai
intunericului celor nelegiuiţi: p e Atanasie cel Mare, sece-
rătorul ereticilor, împreună cu Chiril, cel ce a cinstit precum
se cuvine pe Născătoa rea de Dumnezeu, veniţi , toţi iubitorii
de prăznuire, ca, adunându-ne, cu veselie şi cu cântări să-i
cinstim; că ei se roagă neîncetat lui Dumnezeu pentru noi.
Condacul, glasul al 2-lca:
Podobic: C u curgcrilc sângiurilor tale...
Învăţăturile dreptei credinţe sădind şi spinii relei slăviri
tăind, ai înmulţit săm ânţa dreptei credinţe cu ploaia Duhului,
cuvioase. P entru aceasta, pe tine te lăudăm, Sfinte Atanasie.
19. X Cu vioşii Părinţii noştri,
Macaric Egipteanul şi Macaric
Alexandrinul, Arscnie şi Marcu; Stănta Eu frasia.
20 t Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Eftimic
cel Mare; Sfintii Mucenici Vas, Eusebiu, Eutihiu, Vasilid, I n, Pin şi Tim.
- Sărbătoare şi dezlegare la vin şi la untdelemn.
Troparul, ghlsul al .t-lC11:
Vesel eşte-te, pustiu care nu rodeai, buc ură-te, ceea ce nu
aveai durere; că bărbatu l doririlor Duhului ţi- a Înmu l ţit ţie
fii, s ădindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu şi hră nindu- i
cu înfrânarea, spre implinirea faptelor bune. Cu ale cărui
rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lc;t:


Podobic: Ca o pârgă a firii...
Î ntru cinstită naşterea ta, fă ptura a aflat veselie; şi întru
dumnezeiască pomenirea ta, cuvioase, bucurie a primit de
LUNA IANUARIE 461

pe urma multelor tale minuni; din care dă din destul şi


sufletelor noastre şi ne curăţeşte de spurcă ciu n ea păcatelor,
ca să cântăm: Aliluia.
21. C uviosul Părintele nostru Maxim Mărturisitorul; Sfin ţii
Mucenici Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi AchUa; Cuviosul
Părinte Zosim; Sfânta fri.na .

22. X Sfântul Apostol T imotei; S·f intul C uviosul Mucenic Anastasie


Persul; Sfinţil mucenici: Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sion.iu,
Gavril, Ioan şi Parod. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
23. X Sfinţii Mucenici Clement. episcopul Ancirci, şi Agatanghel;
Cuvioşii Părinti: Ma vis ma Sirul şi Salaman Sihastru!.
24. Cuvioasa Maica noastră Xenia; Sfinţii Mucenici Vavila, T imotei,
Agapic, Pavel, Pavsirie şi Teodotion.
25 t ) Cel intre sfinţi, Părintele nostru Grigoric d e Dumnezeu
cuvântătorul, patriarhul Constan tinopolului; Sf. Brctaniun, cr>iscopul
Tomisului; C uviosul Public. - Praznic.
Troparul, glasul 1:
Fluierul cel păstoresc al teologiei tale a biruit tr âmbiţele
ritor ilor; că ţie, celui ce ai cercat adâncurile Duhului, ţi s-au
adăugat şi frumu seţil e Cuvântului. Deci, roagă pe Hristos
Dumnezeu, Părinte Grigorie, să mântuiască sufletele noastre.
Coudacul, gb" ul al 3-lca :
Podobic: Fecioara astăzi ...

Cu limba ta cea de Dumnezeu gră itoare, impletiturile


ritorilor dezlegându-le, mă rite, cu haina Ortodoxiei cea
ţesută de sus Biserica o ai împodobit; pe care şi purtâ nd-o,
strigă împreună cu noi, fiii tăi : Bucură-te, p ă rin te, mintea
cea preaîn a ltă a teologiei!
26. C uviosul Părintele nostru Xcnofont, soţia sa Maria şi fiii lor,
Arcadic şi Ioan; Cuviosul Simeon; S finţii Mucenici Ana nia şi Petru.
462 S I NAX AR

21. t Aducerea moaştelor celui intre sfinţi, Părintele nostru Ioan


Gură de Au r. - Praznic şi dezlegare la vin şi la untdelemn.
28. X C uvioşii Părinţii noştri E frem Sirul, P aladie şi Iacob Sihast r ul.
29. X Aducerea moaştelor Sfântului sfrnţitului Mucenic l gnatic,
purtătorul de Dumnezeu ; Sfinţii Mucenici: Filotci, lper ehic, Aviv,
lulia n, Romano, Iacob, S ilva n, Luca , Moc hie, Sar vil, Vcvca şi
Varsemeu.
30. t Cei între slinJi, Părinţi i noştri, Mari Ierarhi: Vasile cel Mare,
G rigo ri c, de Dumnezeu Cuvântătorul ş i Ioa n G ură de Aur; Sfântul
sfin ţitul Mucenic Ipolit, papă al Romei. - Praznic şi dezlegare la vin şi la
untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lca :
Ca unii care aţi fost intocmai la obicei cu Apostolii şi lumii
învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă, pace lumii să
dăruia scă şi sufletelor noastre mare milă.

Condac ul, glas ul al 2-lcn:


Podobic: Pc propovăd uitorii ...

Pe s finţii propovăduitori şide Dumnezeu vestitori, pe


căpetenia învăţătorilor Tăi, Doamne, i-ai primit intru odih-
na şi desfătarea bunătăţilor Tale; că ai primit ostenelile
acelora ş i moartea mai vârtos decât arderile d e tot; Cel ce
însuţi preaslăveşti pe sfinţii Tăi.

31. Sfintii Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni C hi r şi Ioan ;


Sfinţii Mucenici: Victorin, Victor, Nic hifor, Claudiu, Diodor, Sara pin şi
P apia ; Sfintele Muccnlţc: Atanasia cu fiicele ci: Tcodota, Tcoctista şi
E udoxia; Sfânta Muceniţă Trifina.
LUNA FEBRUARIE
Are 28 de zile, iar dacă este an bisect, 29.
Ziua are It ceasuri şi noaptea 13 ceasuri

1. Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului Dumnezeului şi


Mântuitorul nostru Iisus Hristos; Sfântul Mucenic Trifon, Sfintele
Muceniţe Perpetua şi Fclicitas; Preacuviosul Petru, cel din Galatia.

2. (t ) întiimpinar('a Domnului nostru Iisus Hristos; Sfinţii Mucenici


Iordan şi Gavriil. - Praznic şi dezlegare la peşte.
Troparul, glasul 1:
Bucură-te, ceea ce eşti plină
de dar, Născătoare de
Dumnezeu, Fecioară; că din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întu-
neric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în
braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit
nouă şi învierea.

Co nda cul , glasul 1:


Cel ce cu naşterea Ta ai s finţit pântecele Fecioarei şi
mâinile lui Simeon, care Te-au întâmpinat, acum le-ai
binecuvântat şi, precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi,
Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găseşte în
războaie şi întăreşte Biserica pe care ai iubit-o, Unule,
lubitorule de oameni.
464 S J NAXA R

3. X Stăntul şi Dreptul Simeon, de Dumnezeu primitorul; Sfânta Ana


proorociţa; Sfinţii Mucenici: Adrian, Evul, Vlasie, Pavel şi Simon.

4. Cuvioşii Părinţi:
lsidor Pclu.siotul şi Nicolae Mărturisitorul ;
Stăntul Mucenic Avramie.
5. Sfintele Muccniţe Agatia şi Teod ula ; Prcacuvios ul Părinte
Teodosic din Scopelon.
6. Cuviosul Părintele nostru Vucol, episcopul Smirnei; Sfinţii
Mucenici lulian, Fausta, Evilasiu şi Maxim.
7. Cuvioşii părinţii noştri Partc111ie, episcopul Lampsacului, şi Luca
din Elada ; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
8. X Sfiintul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfântul Prooroc
Zaharia; Sfintele surori Marta şi Maria.
9. Sfinţii Mucenici Nichifor, episcopii Marcel, Filagriu şi Pangratic.
- În această zi se odovăicşte praznicul tntâmpinării.
10. t Sfântul sfinţit Mucenic Haralambie; Sfintele Muceniţc Enata şi
Valcntina; Prcacuviosul Părinte Zcnon. - De nu este Postul cel Mare, se
cântă şi slujba Sfăntu l ui Mucenic Nicb ifor.

Il. Sfâ ntul sfinţit Mucenic Vl asic, episcopul Scvastici; Sfânta


Teodora împărăteasa.
12. Cei între sfinţi Părinţii noştri Meletic, arhiepiscopul Antiohiei
celei mari, şi Antonic patriarh ul; Sfântul Mucenic Hristca ;
Preacuvioasa Maria.
13. Cuviosul Părintele nostru Martlnian; Sfintii Apostoli Acvila şi
Priscila; Preac uviosul E.vloghic, arhiepiscopul Alexa ndriei.
14. Cuvioşii Părinţii noştri Auxcntiu, Maron şi Avraam.
15. Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior; Sfâ nlul Părinte
Euscbiu.
16. Sfinţii Mucenici Pamfil, Va1lentin şi cei împreună cu dânşii ;
C u vioşii Flavian şi Mantia.
L UNA FEBRUARIF: 465

17. X Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfinta Mariamna,


Prcacuviosul Părinte Auxiviu, episcopul. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
18. Sfâ ntul Părintele nostru Leon, papa Romei; Cuvioşii Agapit,
Mariam şi Pulheria; Sfintii Mucenici: Lcon şi Parigoriu.
19. Sfintii Apostoli: Arhip, Filimon şi
Apfia ; C uvioşii Eugeniu,
Macarie, Ravula şi Conon; Sfin(ii Mucenici: Maxim, Teodot şi Isihie.
20. Cei intre sfinti Pă rintii noştri
Leon, episcopul Catanici, şi
Agaton; Cuviosul Visarion; Sfântul Mucenic Sadoc episcopul.
21. Cuviosul Părintele nostru Timotei; Sfiintul Eustaţju, episcopul
Antioh ici; Sfântul Părinte Gheorghe, episcopul Amastridci; Sfântul
Mucenic Mauriciu.
22. Aflarea cinstitelor moaşte ale Sfinţilo r celor din Eugbcnia.
Cuvioşii Atanasic, Talasic, Irineu (Limneu) ş i Varadat; Sfânta An tusa.

23. t Sfântul sfinţit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Sfânta


Gorgonia; Preacuvioşii Părinţi: Ioan, Moise, Antioh, Antonim, Zcvina,
Polihroniu, Moise şi Damian.
24. t ) întâia şi a doua Aflare a cinstitului cap al Sfâ ntului sli\vitului
Prooroc, Înaintemergiitor şi Botczător Ioan. - Dezlegare la vin şi la
untde lemn.
Tropar ul. ghtsul al -1-lca:
Din pământ răsăriod capul Înaintemergătorului, aruncă
credincioşilor razele nes tri căciunii tămăduirilor. De sus
adună mulţimea îngerilor, de jos cheamă împreună neamul
omenesc, ca să înalţe c u un glas s lavă lui Hristos Dumnezeu.

Condacul, gla~ ul al 2-lca:


Podobir: Cele de sus căutând ...
Proorocule al lui Dumn ezeu ş i Înaintemergătorule al
harului, aflând capul tău ca un trandafir preas finţit, din
466 S l NAXA R

pământ tămăduiri luăm totdeauna; pentru că iarăşi, ca şi


mai inainte, in lume propovăduieşti pocăinţa.
25. Sfinţii Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului, Alexandru şi
lpatie.
26. Cel între sfmţi, Părintele nostru Porfirie, arhiepiscopul Gazei;
Sfânta Mucenită Fotini; Sfântul Teodor.
27. Cuviosul Părintele nostru Procopie Decapolitul; Cuviosul
Talaleu Mărturisitorul.
28. Cuviosul Părintele nostru, Vasile Mărturisitorul, ce a sihăstrit
împreună cu Sfântul Procopie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfintele femei:
Cbira şi Marana.
29. Cuv. Vasile Mărturisitorul ; in anii comuni t Cuviosul Părintele
nostru Casian Romanul; Sfântul Cuvios Ghcrman din Dobrogea.
LUNA MARTIE
Are 31 de zile. Ziua are 12 ceasu ri
ş i noaptea 12 ceasuri

1. C uvioasa Muccniţă Evdoc hia ; Cuvioasa Domnina.


2. Sfântul sfinţit Mucenic Teodot, episcopul Cirenei; Sfinţii Mucenici
l sihie, Nestor şi Tribimiu; Sfâ nta fecioară Eu talia.
3. Sfinţii Mucenici Eutropic, Clconic, Vasilisc şi Tcodor ct.
4. C uviosul Părintele nostru G her asim cel de la Iordan; Sfintii
Mucenici Pavel şi luliana, sora lui.
S. Sfinţitul Mucenic Conon; Sfânta Muceniţă Iraida ; Prcacuviosul
Marcu monabul.
6. Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sfântul E ufrosin.
7. Sfintii s finţiţii Mucenici episcopi din C herson: Vasilevs, Efrem,
Evghenie, Ca piton, Eteric, Agatador ~i Elpidie; C uviosul Pavel cel Simplu.
8. Cuvioşii Părinţi: Teoftlact Mărturisitorul , episcopul Nicomidiei, şi
Pavel Mărturisitorul.
9. t ) Slinţi i 40 de Mucenici, care nu p ătimi t î n iezer ul Scvastici. -
Dezlegare la vin ş i la untdelemn. ·
Troparul, glasul 1:
Pentru durerile pe care sfin ţii le-au p ătimit pentru Tine,
milostiv fii, Doamne, şi, Te rugăm, vindecă toate durerile
noastre, lubitorule de oameni.
468 S l NAXA R

Condacu l, glasul :~1 6-lca:


Podobic: PUnind râ.nduiala ...
Toată oştirea lumii părăsind·o, de Stăpânul cel din
ceruri v·ati lipit, purtătorilor de biruinţă ai Domnului,
sfinţilor patruzeci. Că, prin foc ş i prin apă trecând, feri-
ciţilor, după vrednicie aţi primit mărire din ceruri şi
mulţime de cununi.

10. Sfinţii
Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei îm preună cu
dânşil; Cuvioasa Maica Anastasia patriciana.
11. Cel intre sfinţi, Părintele nostru Sofro nic, patriarhul
Ierusalimului; Sfintii Mucenici Trofim şi Lalu; Cu vioşii Părinţi: Pion şi
Gheorghe.
12. Cuviosul Părintele nostru Tcofan Mă rturisitoru l al Sigrianei;
Stăntul Grigore Dialogul, papă al Romei.

13. Aducerea moaştelor celui intre sfinţi, Părintelui nostru Nichifor,


patriarhul Constantinopolului.
14. Cuviosul Părintele nostru Benedict; Stăntu l Mucenic Alexandru
preotul.
15. Sfinţii Mucenici Agapie, Plisic, Romii, Timolau şi cei împreună
cu dânşii ; Stăntul Apostol Aristobul; Sfântul Mucenic Nicandru.

16. Sfinţii Mucenici Sabin, Papa, Romano, Anin şi lulian.


17. Cuviosul Părintele nostru Alcxie, omul lui Dumnezeu; Sfântul
Mucenic Marin.
18. Cel intre sfinţi Părintel e nostru C hiril, arhiepiscopul
lcrusali.mului; S fintii Muc('nici Trofim şi Evcarpion.
19. Sfinţii Mucenici Hrisant, Daria, Jlaria şi Panhariu.
20. Cuvioşii Părinţii noştri cei ucişi în mâ năstirca Sfântului Sava
cel s finţit ; C uviosul Părinte Nichita Mărturisitorul, episcopul
Apoloniadei.
L UNA o\IJARTIE 469
21. C uviosul Părintele nostru Iacov, episcopul şi mărturisitorul;
Sfinţii Părinţi Toma, Sera piOJ! şi Viril; Sfinţii Mucenici F ilimon ~i
Domn in.
22. Sfântul sfinţit Mucenic Vasile, preotul biser icii din Ancira;
Sfânta Drosid a.
23. Sfântul cuviosu l Mucenic Nico n şi cei 199 de Mucenici ai lui, care
au mărturisit impreună cu el; Pr cacuviosul Gheorghe cel Nou.
24. X Înainte-prăznuirea Bunei Vesti ri; Sfântul Cu vios ul Părintele
nostru Zaha r ia; Sfintul M ucen ic Luca; Sfântul Artemon, episcopul
Seleuciei.
25. (t) Buna Vestire a Prcasfintci Stiipît nei noastre, de Dumnezeu
~ ăscătoarca şi pururea Fecioara M arin. - Praznic şi dezlegare la peşte,
dacă nu este în Săptamâna Patimi lor.

Tt'OI>arul, glasul al 4-lca :


Astăzi este începutul mântuirii noaste şi arătarea tainei
celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face, şi
Gavriil harul bine-1 ves teşte. Pentru aceasta, şi noi, împre-
un ă cu dânsul, N ăscătoa rei de Dumnezeu să-i s trigă m : Bucu-
ră-te, cea plin ă de har, Domnul este cu tine!

Condacul, glasul al 8-lca :


Însăşi podobin:
Apărătoare Doamn ă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne
din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi ; ci,
ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate
nevoile, ca să strigăm ţie: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!
26. X Soborul Arhanghelu lui Gavriil; Sf. Mc. :vlontanus, preotu l, ş i
soţi a ~a :\'laxima; Sfinţii 26 de mucenici din Gotia şi Sfinţjj mucenici:
Codrat, Teodosie şi Emanuel; C u vios ul Ştefan Mărtu risito rul . -
Dezlegare la vin şi la untdelenm.
470 S l i'\AXA R

27. Sfâ nta Muceniţă Matroana cea din Tesalonic; Slântul Prooroc
Anania; Sfinţii Mucenici Filet Sincliticul cu soţia ~~ llU lui.
28. Cuviosul Ştefan, făcătorul de minuni, şi narion, unul dintre cei
70 de ucenici.
29. Cuviosul Părintele nostru Marcu, episcopul Aretuselor, Cbiril
diaconul şi cei împreună cu dânşU; SfinţU mucenici Iona şi Varahisiu.
30. C uviosul Părintele nostru Ioan, care a scris «Scara»; Sfântul
Prooroc load; Sfânta Evula.
31. Cuviosul şi făcătorul de minuni lpatic, episcopul Gangrci; Sfinţii
Acacbic Mărturisitorul, episcopul Mclctinei, Avdas episcopul şi
Veniamin diaconul.
LUNAAPRILTE
Are 30 de zile. Ziua are 13 ceasuri
şi noaptea 11 ceasuri

1. C uvioasa Maica noastră Maria Egipteanca; C uviosul Macaric


Mă rturisitorul.

2. Cuviosul Părintele nostru Tit, făcătorul de minuni; Sfinţii


Mucenici şi fraţi buni Amfian şi Edesie.
3. Cuviosul Părintele nost r u Nichita Mărturisitorul, egumenul
MânăsUrii Midichici; Sfinţii Mucenici Elpidifor, Diu, Vitonie, Galic şi
Pavel Rusul.
4. Cuvioşii Părinţii noştri Iosif, scriitorul de cântări, G heorghe cel de
la Maleon, Zosima şi Platon; Sfânta Muceniţă Fervuta.
5. Sfinţii Mucenici Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Scrapion,
Nichifor, Victor şi Victorin; Prcacuvioasa Tcodora.
6. Sf. lrincu de Sirmium; Cel i ntre sfinţi, Părintele nostru Eutihie,
arhiepiscopul Constan tinopolului; C uvioasa Platonida.
7. CuviosuJ Părint ele nostru Gheorghe Mărturisitorul, episcopul
Mcletinci; Sfâ ntul Mucenic Caliopic; Sfânta Muccniţii Achilina.

8. Sfinţii Apostoli din cei 70: lrodion, Agav, Rul~ Flegon, Asincrit şi
Erruis; Sfăntul Ccle.~tin, pap ă al Romei.
9. Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezarcca; C uviosul Vadim.
10. Sfinţii Mucenici Tcrcntie, Pom pic, African, Maxim şi cei împreună
cu dâ.nşii ; Sfintul Dima; Sfintii Mucenici Iacov preotul şi Aza diaconut.
472 S I NAX AR

11. Sfiintul Sfinţit Mucenic Antipa, episcopul Per gam ului Asiei;
Cuvioasa Trifina.
Tot în această :t.i, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica .

Tropar ul Sfântului l er:~rh Calinic, glasul 1:


De Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Calinic,
povăţuitorul e al călugărilor, podoaba cu v ioşil o r şi lauda
arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcă torul e de
minuni, cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar
acum cu ingerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe
Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace şi mare milă.
Condacul Sfâ ntului lt' nlrh C'nlinic, glasul al Il-lea :
Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, lerarhe Calinic,
veseleşte sufletele celor credincioşi, şi atingerea sicriului
sfintelor tale moa ş te sfinţeşte s imţuril e ş i dăruieş te
tămăduiri. Pentru aceasta, după datorie te cinstim pe tine şi
cu bucurie îţi strigăm: Bucură-te, părinte, de Dumnezeu
însufleţite.
12. C uviosul Părintele nostru Vasile Mă rturisitorul, episcopul
Pariei; Sfânta Antuza; Sfântul M uc(.'nic San t de la Bu:tiiu.
13. Sfinţii Mucenici Artemon, Maxim, Cvintilian JiÎ Dad a.
14. Cel dintr e s finti, Părintele nostru Martin Mărturisitoru l, papă al
Romei; Sfânta Muceniţă Tomaida ; Sfilntul Mucenic Ar dal ion.
JS. Sfinţii Apostoli dintre cei 70: Aristarh, Pud şi Trofim ; Slăntul
Mucenic Crescent; Sfintele Mueeni(c: Vasilisia ş i Anastasia.
16. Sfintele Muceniţc fecioar e Agapia, Irina ş i Rionia; S finţii Filic
episcopul, Ianuarie preotul, Furtunat şi Scptemin; Sfintii Mucenici
Lconid, Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nun ehia, Vasilisa şi Teodora;
Slănta Muccniţă Irina.

17. Cuvi oşii Pă rinţii noştri Simeon episcopul, Acachie episcopul,


Avdela preotul, Adrian şi Agapet, papă al Romei.
1, U~A AP RILI E 473

18. C u vioşii Părin ţii noştri


Ioa n, ucenicul Sfân tului Girgoric
Decap!)litul, şi Ioan, arhiepiscop ul Antiohiei; Sfinţii Mucenici Sava
Gotu l şi Cosma episcop ul; Cuvioasa Maica Atanasia.
19. Cuviosul Părintele
nostru Ioa n de la Lavra vec he; Sfinţii
Pafnutic şi Gheorghe Mărturisitorul, episcopul An tiohici Pisidei.
20. Sf. Tcotim, ep. Tomisului; Cuviosul Părintele nostru Tcodor Trihina;
SfăntuiApostol Zahcu; Sfântul Mucenic Atanasic; Sfinţii Mucenici Victor,
Zotic, Zinon, Achindin, C hcsarie, Severian, Hristofor, Teona şi Antonin.
21. Sfinţii sfin titii Mucenici Ianuarie episcopul şi cei imprcună cu
dânsul; Teodo r cel din Perga şi Alexandra impilrliteasa; Sfânta
Muceniţil Filipi; Cuviosul Atanasic Sinaitul; Sfântul Maximian, patri-
arhul Constantinopolului.
22. Cuviosul Părintele nostru Teodor Sichcotul; Sfâ ntul Apostol
Natanael.
23. 't) Sfântul ~lăvil nl l\larc 1\ luccnic Gheo r ghe, purtătoru l tic
biruinţă şi făcătorul de min uni. - Sărbătoare şi dezlegare la vin şi la
untdelemn.
Troparul. glasul al .t-lca:
C a un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor,
celor bolnavi doctor, conducăto rilo r ajutător, purtătorule de
biruinţă , Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos
Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.
ConUliCUI , glasul al 4-il'a :

PocJobic: Cel ce Tr-ai înălţat ...

L ucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrăto r preacin-


stit dreptei credinte, spicele faptelor bune adunându-ti ţie ;
că, semăn â nd cu lacrimi, cu veselie seceri şi, chinuindu-te
prin sânge, pe Hristos ai luat şi, cu ru găciunile tale, sfinte,
tuturor le dai iertare de g •·eşeli.
474 S IN A X A R

24. Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica noastră


Elisa beta, făciitoarea de minuni; Sfin tii Mucenici: Pasicrat, Valentin,
Eusebic, Neon, Lcootic, Loogbin şi alţi 40.
Tot in accastii 7.i, S tiu(ii Ierar hi l orcst şi Sava . mitropolitii
Tr ansilva niei, şi Iosif Marturisitorul din Maramureş.

Troparul Sfin tilor Ierarhi şi M ărtnrisitori Iorcst şi Sava ,


glasul al 8-lca :
M ărturisitori ai Ortodoxiei şi buni a rhip ăstori ai Bisericii
lui Hristos, iodreptători ai poporului, Preafericiţi Ierarhi
purtători de biruinţă, Iorest şi Sava, cei ce v-aţi invrednicit
de cununa v ieţii, rugăţi-vă Domnului să se mântuiască
sufletele noastre.
Cond:tcul, glas ul al 4-lca :
Ierarhilor preaîncu viinţaţi ai dreptei credinţe ş i apărători
ai Bisericii lui Hristos, ocrotiţi pe toţi cei dreptcredin c i oşi,
care cântă pururea : Buc uraţi-vă , lorest şi Sava, minunaţi
mărturisitori ai Domnului!

25. X) Sfântul Apostol şi Evanghelist Ma rcu. - Dezlegare la vin şi la


untdelemn.

T•·opllr ul. glas ul a l 3-lca:


Î nvă ţat fiind de apostolul Petru, te-ai făcut apostol al lui
Hristos ş i, ca un soare, ai s trălucit marginilor, podoaba
alexandrinilor ai fost, fericite, căc i prin tine Egiptul s-a
slobozit din în şelă ciun e şi, ca un stâlp al Bisericii, prin
învăţătura ta cea evan gh eliceas că, pe toţi ai luminat. Pentru
aceasta, luminat cinstind, pomenirea ta prăznuim , de
Dumnezeu grăitorule Marcu ; roagă pe Dumnezeu cel îndu-
plecat prin tine să dăruiască iertare de greşeli sufletelor
noastre.
I.UNA APJUL U: 475

Conducul, glasul ul 2-lca :


Pod obic: Cele d e sus căutând ...

Harul Duhului primind dintru inălţim e, impletiturile


ritorilor le-ai stricat, apostole, şi pe toţi păgânii vânându-i,
vrednicule d e laudă, Marcu, Stăpânu lui tău i-ai adus,
propovăduind dumnezeiasca Evanghelie.

26. St:â.ntul sfintit Mucenic Vasile, episcopul Amasici; Sfânta Glafira.


27. X Sfântul sfinţit Mucenic Simeon, fratele (ruda) Domnului;
Preacuviosulloan Mărturisitorul ; Sfinţii Apostoli din cei 70: Aristarh,
Marcu şi Zinon.
28. Sfinţii Apostoli din cei 70: Iason şi Sosipatru; Sfintii Mucenici
MQxim, Dada şi Cvintilian.
29. Sfmtil 9 Mucenici, cei din Cizic; C uviosul Părintele nostru
Memnon, făcătorul de minuni.
30. X) Sfântul Apostol Iacov, fratele Sfântului Ioan, c u vântătorul de
Dumnezeu; Sfântul Donat. - Dezlegare la vi n şi la untdelemn.
LUNA MAI
Arc 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri
şi noaptea 1O ceasuri

l. Sfântul Prooroc Ieremia; Cuvioşii Eftimic, lgnaţiu şi Acachic;


C uvioasa Isidora.
2. X Aducerea moaştelor celui între sfinţi Părintelui nostru Atanasic
cel Mare (vezi ianua r ie 18). - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
3. Sfinţii Mucenici Timotei, Mavr a, Diodor şi Rodopian.
t Tot in această
zi, pomenirea preacuviosului Părintelu i nostru
Tcodosic, cgumenul Mănăstirii Peccrska, incepătoru l vietii de obşte
monahiccşti pc păruântul Rusiei.

4. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Pelaghia ; Cuvioşii Valerian, llnrio o,


Nichifor şi Atanasic.
5. Sfânta şi mărita ~uceniţă Irina ; Sfinţii Mucenici Neofit şi Gaian.
6. Sfântul şi Dreptul Iov, mul t- răbdătorul; Cuvioşii Mamant,
Pahomic şi llarion.
7. X Pomenirea semnului Cinstitci Cruci, ce s-a a rătat pc cer în
cetatea Ierusalimului; Sfinţii Mucenici Acachic, Codr at, Rulin şi
Maxim; cuviosul Ioan Psihatul.
8. t Sfântul slă vitu l şi întru tot liiudatul Apostol şi Evanghelist Ioan,
cuvântătorul d e Dumnezeu; Cuviosul Părintele nostru Arscnic cel
Mare. - Dezlegare la vi n şi la untdelemn.
9. Aducerea moaştclor Sfântului Ierarh Nicolae; Sfântul Prooroc
Isaia; Stîn ţii Mucenici Hristofor, Epimah şi Gordian.
L UNA MAI 477

10. X) Sfintul Apostol S imon Zilotul; C uviosul lsichic; Sfinţii


mucenici şi frati Alfiu, Filadeu· şj Cip rian. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
11. Sfrnţii sfin(iţi Mucenici Mochic, Acachie şi Dioscor; înnoirea
C onstantinopolului.
12. X Cei intre sfinti Părinţii noştri Epifanie, arhie piscopul C iprului,
şi G herman, patriarhul Co nsta ntino polului.
Tot în a ceastă zi, S lănt u l ~ uceni c Ioan Valah ul.

Tro par ul Sfânt ulu i M ucenic Ioan Vulahul, gl asul a i 4-Jea :


A stăzi, duhovniceşte prăznuieşte
Biserica drepcredincio-
şilor români şi cu bucurie strigă: Veniţi, iubitorilor de
mucenici, să prăznuim pomenirea cea de peste an a luptelor
noului mucenic Ioan. Că acesta, dintre noi cu voia lui
Dumnezeu răsă rind , în împă răteasca cetate a lui Cosntantin
a inflorit minunat, aducând Stăpânului rod bogat ş i bine
primit, prin mucenicie. Iar acum se roagă neincetat, în
ceruri, să se mântuiască sufletele noastre.
Condacu l, gl:1sul al 4-ll'a:
A rătatu-s-a nou ă astăzi
cel preaînfrumu seţa t cu curăţia,
tânărul os ta ş al Mântuitorului, luminând pe toţi cei ce
strigă: Bucură-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!

13. Sfânta Mucen iţă Glicheria ; C uviosul Scr ghic Mă rturisito rul şi
cuviosul Pavsicncos, episcopul Sinadei.
14. Sfinţii Mucenici lsidor, cel dh1 insula H ios, şi Tcrapont.
15. X Cuvios ul Părintele
nostru Pahomie cel Ma re; S fântul Ahile,
arhiepiscopul L ar isici, făcător ul de m inuni. - Dezlegare la vin ~i 111
untdelemn.
16. Cuviosul Părintele nostru Teodor cel sfinţit, ucenicul cuviosul ni
Pahomie; Sffi.ntul Mucenic lsachic.
17. Sfintii Apostoli A ndronic şi [un ia.
478 S I NAXAR

18. Sfântu l s fmţitul Mucenic Teodot, cel din Ancir a; S finţii Mucenici
Petru, Dionisie şi Veniamin şi cei imprcunit cu dânş ii; Sfânta H risti na şi
cele şapte fecioare împreună cu dânsa.
19. Sfântul sfinţit Mucenic Patrichic, episcopul Prusiei, şi cei împre-
ună cu dânsul; Sfânta Muceniţii C hir iach i; Cuvios ul Mcmnon.

20. Sfi ntii Mucenici Talaleu şi Talasie; C uviosul Ma rcu pustnicul.


21. t) Sfinţi i ma rii Împăn1(i ş i întocmai c u A p o~ tolii Consta ntin şi
mama sa, Elena. - Sărbătoare şi dezlegare la vin şi la untdelemn.
Tropn r ul, glasul al 8-lca :
Chipul C rucii Tale pe cer văzându-1 şi ca Pavel ch em area
nu de la oameni luând, cel între împ ă ra ţi, apostolul Tău ,
Doamne, împă ră tea sca cetate în mâinile Tale o a pus, p e care
p ăzeşte- o totdeauna în pace, pentru ru găci unile Născă toa rei
de Dumnezeu, Unule, Iubitorule d e oameni.
Condacul, gl :1 ~ ul :li 3-lca :
Podob ie: Fecioar a astăzi ...

Constantin, astăzi, cu maica sa Elena, C rucea au a r ătat


lemnul cel preacinstit, care este ru ş in ea iudeilor şi arma
credinci oşilor asupra celui potr ivnic; că pentru noi s-a
a rătat semn mare ş i în războa i e în fricoşă t or.

22. Sfin ţii Mucenici Vasilisc ş i M arcel; Sfintii Pă ri nţi de la Sinodul al


II-lea Ecumcnic.
23. Cuvios ul Pă rin tele nost r u Mihail Mă rturisito rul, episcopul
Sin adei.
24. X C uviosul Părintel e nostru Simeo n, cel d in Muntele Minunat ;
Sfâ ntul Mucenic Serapion ; Sfânta Muceniti'i Ma rciana. - Dezlegare la
vin şi la untdelemn.
25. t A tr eia Aflarea cinstitului cap a l Sfâ ntului, S lă vitul ni Prooroc,
Înaintcmcrgătorul ui şi Botczător ului Ioan; Sfâ ntul Mucenic C clest in. -
Dezlegare la vi n şi la untdelemn.
L UNA ~lA I 479

Tropnrul, ght~ul al 4-lca:


Ca pe o dumn ezeiască vistierie a scun să în pământ, Hristos
a descoperit capul tău nouă, Proorocule şi Înaintcme rgă­
torule; deci, toţi adunându-ne la aflarea lui, cu cântări de
Dumnezeu grăitoare, lăudăm pe Mântuitorul, Cel ce ne
mântuieş te pe noi din s tri căciune, cu rugăciunile talc.

Condacul, ght~ ul al 2-lta:


Stâlpul cel luminos şi dumnezeiesc, care s-a arătat în
lume, sfeşnicul cel mergător i naintea Soarelui, arătând în
toate marginile lumii luminatul şi cinstitul său cap, sfinţeşte
pe cei ce cu credinţă se în c hină lui şi strigă : Înţelepte
Botezătorule al lui Hristos, m â ntuieş te-ne pe noi, pe toţi.

Sau <lCesta. gl:t~ul al-'-lcu:


Podobic: A rătatu-Te-ai astăzi lumii...
Irod, Înaintem e rgătorule, fărădelege fă câ nd, femeii a dat
cinstit capul tău , întru a că rui atlare st rigă m către tine: Cere
ca tuturor să se dăruiască milă.
26. Sfântul Apostol i uda; S finţii sfinţiţi Apostoli Carp şi Alfeu din cei
şaptezeci ; Sfinţii Mucenici Averch ie: şi Elena.

27. Sf. :\1c. Iuliu \ 'cttntnul: Sfinţii s finţiţi Mucenici Tcrapont, epis-
copul Sardci, Ali pic şi Eladic.
28. C uviosul Părintele nostr u Nichita, episcopul Calcedonului;
Sfânta Muceniţă Eliconida.
29. Sfânta Cuvioasa Muceniţă Tcodosia, fecioara; Sli nţ.ii Mucenici
Olivian episcopul ş i Alexandru, episcopul Alexandriei; Sfânta M uccniţii
Tcodosia Ţa rigriidcanca.
30. C uvioşii Pă r inţii n oştrils aachie Mărturisitorul, cgumenul
Mânăstirii Dalmaţiei, ş i Varlaam; Sfânt ul Mucenic Natalic.

31. Sfâ nt ul Apostol Ermic; Sfinţ ii sfinţiţi Mucenici Ermci, Euscbic ~~


Hara lambic.
LUNA IUNIE
Are 30 de zile. Ziua are 15 ceasuri
şi n oaptea 9 ceasuri.

1. Sfinţij Mucenici lustin filosoful, alt lustin şi Firm şi cei împreună


cu dânşi i.

2. Cel intre sfinţi, Părintele nos'tru Nichifor Mărturisitorul, patri-


arhul Constantinopolului.
i" Tot în accastii zi, Sfântul :\~~arc M ucenic Ioan cel l'iou. ale cărui
sfinte moaşte se nllii în Suceava.

Trnparul, gla sul al 4-lca:


Viata ta pe pământ bine cârmuind, pătimitorul e, cu
milostenii şi cu neîncetate rugăciuni ş i lacrimi, ş i iară şi,
către pătimire , bărbăteşte pornindu-te, n ecredinţa persa nă
ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai făcut întă rire şi
creştinilor laudă , Ioane, pururea pomenite.

Contlacul. gbtsul al 4-h:a :


Plutind pe luciul m ă rii cu n eguţători e, de la răsă rit către
miazănoapte te-ai nevoit şi , chemându-te Dumnezeu pe tine,
precum Matei vama, şi tu n eguţătoria lă sâ nd , Aceluia ai
urmat prin sângele mucenic.iei, cu cele vremelnice răscum­
părând cele netrecătoare, ş i ai luat c unun ă de biruinţă.
LUNA lU~lE 481

3. Sfinţii Mucenici Luchilian, cu soţia şi copiii lor: lpatie, Dionisie,


C laudie, r aul şi Paula.
4. Slinţii ~1uccnici
Zoticos, A taios, Kamasi~ ~i F'il ipo~. Cel între s finţi,
Părintele nost ru Mitrofan, patriarhul Constantinopolului; C uvioasa Sofia.

5. Sfinţii sfi nţiţii Mucenici: Dorotei, episcopul Tirului, Marcia n,


Nicand ru, Leonid şi cei împre ună cu dânşii.
6. Cuvioşii Părinţii noşt ri Visarion, făcător ul de minuni, şi llarion
cel Nou, de la Mân ăsti rca Dalmaţiei ; S finţii M ucenici G hclasic, Euscbia
şi Sosana.

7. Sfântul sfinţitul Mucenic Tcodot, episcopul Ancirei, şi Licarion;


Sfintele Mucenite Zcnaida şi Sevasliani; C uviosul Antim.
8. X Ad ucer ea moaştclo r Sfântului Mar elui Mucenic Tcodor
Stratilat; Sfâ nta Muce niţă Caliopi; Cuvioasa Mclania; Sfinţii Mucenici
Nicandru ~~ .Vlarchian. - Dezlegare la vin ş i la untdelemn.
9. X Cel intre s fin ţi , Părintele nostru C hir il, ar hiep isco pul
Alexand riei; Sfintele Muccniţ c Tccla, Ma riamni, Marta, Maria şi
Enata.
10. Sfinţii sinţiţi i Mucenici Timotei, episcopul Prusiei, şi Alexandr u;
Sfânta Muceniţ.ii Antonia; Prcac u vioşii Pă rinţ i C andid , Teofan şi
Pansemni.
11. X S finţii Apostoli Vartolomei şi Var nava. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
12. X Cuvioşii Părinţii noşt ri Onufric cel Mare şi Petru Atonitul;
Sfânt a Muc eniţă Antonina.
13. Sfânta Muceniţă Achilina ; Sfântu l Trifilic, episcopul Leucosiei
din Cip r u ; Cuviosul Iacov.
14. Sfântul Prooroc Elisei; cel în tre sfinţi, P ă ri ntele nostru Metodic,
patriarh ul Constanfin opol ului.

Troparul proorocului, glasul al 2-lca:


Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea
înaintem ergă t o r a l venirii lui H r is tos, Ilie m ă ritul, care a
482 S I NAXA R

trimis de sus lui Elisei dar, bolile izgoneşte şi pe cei leproşi


curăţeş te ; pentru aceasta, şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le
izvorăşte tămăduiri.

Condacul proorocului, glasul al 2-lca :


Podobic: Cele de s us căutând ...

Îndoit har luând de la Duhul, prooroc minunat te-ai


arătat tuturor marginilor, pe cei ce te laud ă pe tine
izbăvindu-i din primejdii şi dăruind harul minunilor tale
celor ce a leargă la tine cu credinţă şi strigă: Bucură-te,
proorocule minunate.
15. Slăntul Prooroc Amos; S f. Mc. lsibie, Fericitii Augustin şi
leronim ; Sfântul Mucenic Dula.
16. Sti1ntul Tihon făcătorul de minuni, episcopul Amatundci din
C ipru; Sfâ ntul Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei.
\ 7. Sfinţii Mucenici Manuil, Sa vei şi lsmail, lsavru, lnochentie şi cei
împreună cu dânşil.

18. S fin ţii Mucenici Lcontic, Ipatic, Teodul şi Eteric; C uviosul


Erasm. ·
19. X) Sfântul Apostol luda, fratele {ruda) Domnului; C uvioşii Z inon
ş i Paisic cel Mare; Sfâ ntul Mucenic Zosima. - Dezlegare la vi n ş i la unt-
delemn.
20. Sfâ ntul sli nlitul Mucenic Metodic, episcopul Patarclor; Cuviosul
Cali.st , patriarhul.
2 1. Sfinţii s finţiţi Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisic.
22. S fi n ţii s finţi ţ i M ucenici Euseb ic, episco pul Sam osatclor, Zcnon ş i
Zina.
23. Sfânta Mu ccni lă Agripin a; Smnt ul Mucenic Aristodc.
24. (i') Na~tcrca cinstitului slăvitul ui l'rooroc, i nainteml·rgiitorul ş i
Botezătorul Ioan. Sărbi\toarc şi dezlt:garc la peşte şi la vi n.
LU NA IUNIE 483

Tr opa rul , glasul ni 4-lca:


Proorocule şi Înaintemergătorule al venirii lui Hristos,
după vrednicie, a te lăuda pe tine, nu ne pricepem noi, cei ce
cu dragoste te cinstim ; că nerodirea celei ce te-a nă scut şi
amuţirea p ă rintelui tău s-au dezlegat intru mărită şi cinstită
naşterea ta, şi 'întruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se
pro p ovă duieşte.

Condacul, gln~ul al 3-lca:


Podobic: Fecioara astăzi...
Ceea ce mai inainte era stearpă, astăzi pe Înaintemer-
gătorullui Hristos naşte, şi el este plinirea a toată proorocia;
că, pe Cel pe Care proorocii mai 'înainte L-au propovăduit,
pe Acesta în Iordan mâna punâ nd u-şi , s-a arătat Cu vântului
lui Dumnezeu prooroc, prop ovăduitor, împreună şi Înainte-
mergător.

25. Sfinta C uvioasa M uccniţii Fcvronia; Sfintii Mucenici Procopic şi


Orentie cu fraţii săi .
26. Cuviosul P Arintele nostru David din Tesalonic; Sfâ ntul Ioan,
episcopul Goţiei.

27. Cuviosul Părintele nostru Sam son, primitorul de străini; Sfântul


Mucenic Ancct.
28. XAdu cct·ea moaştc lor S fintilordoctori şi făcători de minuni fiiră
de arginţi, Chir şi loa n (vezi ianuarie 31); Sfântul Mucenic Papia.
29. (t) Sfinţii, slăvitii ~i întru tot liiudaţii şi mai-marii Apostolilor.
Petru şi Pavel. - Sărbătoare ş i dezlega re la peşte şi la vin.

Troparu l. j!hl~ul al +lea:


Cei ce s unteţi între Apostoli mai întâi pe scaun şezători ş i
lumii învăţători, Stăpâ nului tuturor ru gati-vă pace lumii să
dăruiască şi sufletelor noastre· mare mil ă.
484 S l l\ A XAR

Condacul glasul al 2-lca :


Pe propovăduitorii cei tari şi de Dumnezeu vestitori,
căpeteniile ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru
desfătarea bunătăţilor Tale şi în odihnă ; că chinurile acelora
şi moartea ai primit, mai vârtos decât to ată roada, Unule,
Cel ce ştii cele din inimă .
30. t Soborul Sfinlilor s lăviţilo r ş i întru tot lăud aţilor 12 Apostoli;
Sfânt ullc1·ar h Ghclasie de la Rîimc(i.- Dezlegare la peşte.

Troparul, glasul al 4-lca:


Cei ce sunteţi între Apostoli... (caută mni sus).

Condacul, glasul al 2-lcn:


Podobie: Cele de sus căutând ...

Piatra Hristos, pe piatra credinţei , preamăreşte luminat


pe cel mai ales decât ucenicii şi, împreună cu Pavel, tot
soborul celor doisprezece la număr, astăzi ; a căror pomenire
săvârşind, cu credinţă, pe Cel ce i-a preamărit pe ei, Îl
preaslăvim.
LUNA IULIE
Are 31 de zile. Ziua are 14 ceasuri
şi noaptea 10 ceasuri

1. X Sfinţii doctor i, făcători de m inuni fă ră d e arginţi, Cosma şi


Dam ia n, cei di n Roma; Sfân tul M avrich ic; Sfântul Ierarh Leontie
d e la Răd ă u t i. - Dezlegare la vin ş i la untdelemn.
2. X) Punerea in raclă a ciostitu~ ui veşmânt al Pr easfintei Stăpânei
noastre, Născătoarei d e Dumnezeu în Vlaherne; Sfântul luvenalie,
pa triarhul Ierusalimului; Binccrcdinciosul voicvod ~te fa n cel :Vla rc ş i
Sfânt. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
3. Sfâ ntul M ucenic lac hint; cel Î111trc s finţi, Pări nt ele nostru Anatolie,
pat r iarhul Constantinopolului; Sfinţii Mucenici Marcu şi Moc hian.
4. Cel î ntr e sfinţi, Părin tele nostru And rei, a rhiepiscopul Cr etei, şi
Prca cuvioasa Marta, mama Sfântul ui Simeon, făcătorul d e minuni;
Mucenita Chiprila .
5. t Cuvios ul şi p u rtă tor ul de 0 111mnezeu Părintele nostru At anasic
al Atonului, cu ucenicii săi ; C uviosu l Lampadie. - Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
6. Sfăntul Părintel e nostru Sisoe cel ma re; Sfânta M uce nită Lucia.
7. Cuvioş ii Pă rintii noştl'i Toma cel din Malcon, Acachic cel de la
scară ; Stanta Mare Mucenită Chiriachi; Sfân tul Mucenic Pcr cgrin şi
cei Împr·eunii cu dâ nsul.
!1. X SI'. Mc. Epictct şi Astion; Sfântul Mare M ucenic Procopie;
Sfâ nta Mucenită Teodor a.
486 S li\AXAR

9. S finţii Mucenici Pangr atic, episcopul Tavromcnici, Cbiril, epis-


copul Gortinei, Andrei şi Prov.
10. Sfintii 45 de Mucenici cei din Nicopolea Armenici; Sfinţii
Mucenici: Vianor, Silvan şi A polonic.
t Tot i n această zi şi pomenirea Preacuviosului piirintelui nostru
Antonie din Lavra Peccrska din Kiev, a celui ce a fost 'începător al
tutu ror monabilor din Rusia.
Il. X Sfânta şi lăudata Muccniţă Eulimia, care a fost hotarul
părinţilor; Sfânta Olga 'împărăteasa; Sfântul Mart ian.

12. Sfintii Mucenici Proclu şi Ilaric; C uvios ul Părintele nostru


Mihail cel din Malein; Sfânta Veronica.
Tot in această zi, pomenirea Sfintei Icoane a Maicii lui Hristos
Dumnezeu, «Prodromita».
13. X Soborul Arhangbelului Gavriil; Preacuvios ul Părinte le nostru
Ştefan Savaitul; Sfânta Muceniţă Golind uh.

14. Sfântul Apostol Acbila; Sfinţii Mucenici Iust şi lraclie.


15. X Sfinţii Mucenici Chiriat şi lulita; C uvios ul Iosif, ar hiepiscopul
Tesalonicului.
16. Sfintii sfinţiţi Mucenici Atinoghen, episcopul Pidahtoci, cu cei
zece ucenici ai lui, Avudim şi Faust.
În această zi facem şi pomenirea Sfintilor Părinti tle la Sinoadele întâ i, al
doilea, al trei lea, al patrulea, al cincelea şi al şasel ea Ecumenice.
17. X Sfânta Mare Muccniţă Marina; Sfântul Eufrasie, episco pul
lenopolei; Sfinţii Părinţi de la Sinod ul al IV-lea Ecumenic.
18. Sf. Mr. l::miliun ck Dnrusto1·: S finţii Mucenici l achint, cel din
Amastrid a, Emilian ş i Pavel; Sfânt a .\1u ccniţil \';1lcntina.
19. Cuvioşii Părinţii noştri Dia ş i Teodor episcopul; C uvioasa Maica
noas tră Macrina, sor a Marelui Vasile.

211 ·1·) Sf:lntul, ~liil ilul Prooroc lli~ Tt·witcan ul. Dezlegare la vin şi la
untdelemn.
LU NA IULIE 487

Troparul, gla sul al 4-lca:


Cel ce a fost înger în trup, temeiul proorocilor, al doilea
înaintemergător al venirii lui Hristos, Ilie măritul, care a
trimis de sus lui Elisei har, goneşte bolile şi pe cei leproşi
curăţeşte. Pentru aceasta, şi celor ce-l cinstesc pe dânsul le
izvorăşte tămăduiri.

Cond nc ul, glasul al 2-lca:


P roorocule şi înainte-văzătorule al lucrurilor celor mari
ale lui Dumnezeu, flie cel cu nume mare, care, cu cuvântul
tău, ai oprit norii cei curgători de apă, roagă pentru noi pe
lubitorul de oameni.
21. Cuvioşii Părinţii noştri Simeon, cel ce s-a făc ut nebun pent r u
Hristos, şi Ioan, cel ce a sihăstrit împreun ă cu dânsul, şi Sfintul
Prooroc !ezechiel.
22. X Sfânta Mi ronosiţii şi intocmai cu Apostolii Maria Magdalena,
Cuvioasa Marccla. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
23. Aducerea moaştelor Sfânt ului sfinptului Mucenic Foca; Sfintii
Mucenici Apolinarie şi Vitalie, episcopii Ravcnei; Trofim, Teofil şi cei
imprcunii cu dânşii.
24. X Sfânta Mare M uceniţii Hristina; Sfânt ul Mucenic Ermoghen.
25. X) Adormirea Sfintei Ana, mama N ăscătoarci de Dumnezeu;
Sfintele femei Olimpiada şi Eupraxia. - Dezlegare la vin ş i la untdelemn.
26. Sfinţii sfinţiţi Mucenici Ermolac, Ermip şi Er mocrat; Sfânta
Cuvioasa Mucen iţă Paraschevi. - Dezlegare la vin şi la untdelemn.
27. t Sfântul Ma re Mucenic şi tămăduitor Pantelimon; C uvioasa
Antuza; Cuviosul Marcel.
Troparul, glasul al 3-k a:
P urtătorul e de chinuri, Sfinte şi tămăduito rul e PanteJj-
moane, roagă pe Milostivul Dumnezeu ca să dea ier tare de
g reşeli sufletelor noastre.
488 S I NAXA R

Co nd acul, gl01s ul ;~ 1 5-lca :


U rm ător fiind Celui milostiv şi dar de tă mă duire d e la
Dânsul luând, purtătorule de chinuri şi mucenice al lui
Hristos Dumnezeu, cu rugăciunile tale, bolile noastre cele
sufleteşti vindecă-l e, gonind pururea smintelile luptătorului
de la cei ce strigă cu c redinţă : M ântuieşte-n e pe noi,
Doamne.
28. Preacuviosul Părinte P avel Xiropotamitcanul.
29. Sfinţii Mucenici Calinic, Vcniamin şi Mamant; Sfânta Muceniţă
Teodota.
30. Sfinţii
Apostoli Sila, Silvan , Crcscent, Epcnetos şi Andronic;
Sfânta Muceniţă lulita.

3 1. X În a intc-prăznu irea scoatll!rii ci nstitei şi de viaţă fii cătoa rci


C ruci; Sfântul şi Orcptul F.vd oc him: Sfântul Iosif cel d in Ar im atccn. în
această zi se lasă sec pentru postul Adonniriî Maicii Domnului.
LUNA AUGUST
Are 31 de zile. Ziua arc 13 ceasuri
şi noaptea 11 ceasuri

1. X) Scoaterea cinstitului lemm al Cinstitei şi de viaţă făcătoarel


C ruci. Sfinţii şapte fraţi Mucenici Ma ca bei, ale căror nume sunt: Avim,
Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevona, Ahim şi Marcel, ş i ma ica lor,
Salomoni, precum şi dasciilul lor, Eleazar.
2. X Ad ucerea moaştelor Sfântului În tâ.iului Mucenic şi Arbidiacon
Ştefan ;Binecrcdinciosul impărat Iustinian.
3. C uvioşii Părinţii noştri lsacbic, Dalmat şi Fa ust; Sfânta Salomeia
mi ronosiţa; Sfântul Mucenic Ştefan, episcopul Romei.

4. Sfintii şapte tin eri din Efes; Sfânta C uvioasa Muccni!ii Evdochia.
S. X Înainte-priiznui rea Schimbă rii la faţii a Domnului nostru lisus
Hristos; Sfi nţii Mucenici Evsignie ş i Fabic, episcopul Romei; C uvio asa
No na; Sfântul C uvios Ioan dr la !\cam! - llozcvitul.
6. (t) Schimbarc:l Ju fa {ii a Domnului Du mnezeulu i şi Mântuilornl ui
nos tr u Iisus H risto~ . - Praznic şi dezlegare la peşte.

Troparul, ~las u l a l 7-lca:


Schimbatu-Te-ai la faţă , în munte, Hristoase Dumnezeule,
arătând ucenicilor Tă i slava Ta, pe cât li se putea.
Strălucească ş i nouă, păcă to~ il o r, lumina Ta cea pururea
fiito are, pentru ru găc iunil e Născă toare i d e Dumnezeu,
Dătătorule de lumin ă, slavă Ţi e.
490 S I NAXAR

Cond acul, glas ul al 7-lca:


i n munte Te-ai schimbat la faţă, Hristoase Dumnezeule, şi
pe cât au putut ucenicii Tăi au văzut slava Ta; pentru ca,
atunci când Te V<n' vedea răsti gnit, să inţeleagă Patima cea
de bună voie şi să propovăduia scă lumii că Tu eşti cu
adevărat raza Tatălui.

7. Preacuviosul Mucenic Domctic Pcrsul; Sfinţii Mucenici Narcis,


episcopullcrusalimulu~ şi Potamia; Sfânta Cuvium;ii Tt·odora de la Sihla.

8. Sfântul Emilian Mărturisito rul, episcopul C izicului; Sfintii


Mucenici Lconid şi Stiracbie; Sfântul Miron, episcopul Cretei.
9. X) Sfântul Apostol Matia; Sfânt ul Mucenic Anton in.
10. Sfinţii Mucenici Lavrentic arhidiaconul, Xist şi lpolit.
11. Sfântul Mucenic şi Arhidiacon Evplu; Sfântul Pă rinte Nifon,
patriarhul Constantinopolului.
12. Sfintii Mucenici Folie şi Anichit; Sfântul Pamfil.
13. Mutarea moaştelor C uvios ului Părintelui nostru Maxim Mărtu­
risitorul. - În această zi se od ovă ieşte praznicul Sc himbării la fa ţă , iar
slujba Sfâ ntului Maxim se cântă la 12 ale lunii.
14. X Înaintc-prăznuirea Adormirii P rcasfintci de Dumneze u
Niisci\toarci; Sfântul Prooroc Miheea; Sfinţii Mucenici Marcel, epis-
copul Apamiei, şi Ursichic.
15 (t ) Adormirea Prcas fi ntci, miiritci, Stii p;înci noa~trc dr
Oumnclcu Niisciiwara şi pururea Fecioara Maria. - Prat:nic şi dezle-
gare la peşte, untdelemn şi vin.

Troparul, glasul 1:
"Intru na ş tere
fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu o
ai părăs it, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viaţă,
tiind Maica Vieţii, şi, cu mgăciunile tale, izbăveşti din
moarte sufletele noastre.
LU NA A UGUST 491

Condacul, glasul al 2-lca :


Pe Născă toa reade Dumnezeu, cea întru rugacmni
neadorm ită ş i întru fol osin ţe n ădejd e neschimbată, mor-
m â ntui ş i moartea nu a u ţi nu t-o . Căci, ca p e Ma ica Vi eţii, la
v iaţă a muta t-o Cel ce S-a să l ăş luit în pâ ntecele ei cel
pururea fecior esc.
16. X) Ad ucerea d in Edesa la Constantinopol a icoanei nefăcute d e
mână a Domnului nost ru Iis us Hristos, adică a sfintei Mabrame; Sfinţii
Mucenici Diomid, Alcibiad şi St amatic; Sfinţii Ma rtiri Brâ nco \'cni:
Constantin Vo d ă , cu cei patru fii ai siii: Constantin, Ştr fan , Radu ş i
.Yiatci: Sfctnicullanac hc.
17. Sfinţii M ucenici Miron, St raton, Ciprian, T irs şi F ilip.
18. Sfmţii Mucenici Fior şi Lavr u; Policn, Er mi şi Scrapion.
19. Sfâ ntul Mucenic A ndrei Str atilat ş i cei îm preună cu d â nsul, două
m ii cinci sute no u ăzeci şi trei; Sfinţii Ti motei şi Agap ie; Sfâ nta Tccla.
20. Sfântul Proor oc Sam uel; Sfinţi i Mucenici Eliod or, Sever,
Memnon, Luehic şi Soda.
21. Sf. Mc. Donat, diaconul, Romul, prcotui,Sil \'an, diaconul VcnuJot; şi
Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta M uccn iţii Vasa, cu fiii ei; Sfânta Teoclita.
22. Sfinţii Mucenici Agatonic şi cei împreu nă cu dâns ul: Antuza,
Zotic, lrincu şi O r.
23. Sfmţii Mucenici Lup şi lrincu, episcop ul Sirm iului; Cuviosul
C aUnic, patri arh ul Const ant inopolului. În această zi se odovăicştc
praznicul Adonnirii, iar slujba Sfântului Mucenic Lup se cântă la 22 ale lunii.
24. Sfin ţii sfinţiţiM ucen ici Eutihic, ucenicul Sfân tu lui Ioan
euvântătorul de Dunmezeu, şi Taţian.
25. X întoarcerea moaş tclor Sfântului Apostol Vartolomc u; Sfântul
Apost ol T it.
26. Sfinţii Mucenici Ad rian, Natalia, sotia sa, şi Atic.
27. Cu vios ul Pl\rintclc nostru Pimcn ; Sfânt a Muccnitli Eutalia;
Sfin ţii Mucenici Fa n urie şi Osie, episcop ul Cordovci.
492 S l l'i i\X A R

28. Cuviosul Părintele nostru Moise etiopianul; Sfinţii Mucenici


Diomid şi Lavrentie; S fânta Ana proorociţa .
29 (t ) Tăierea cinstitului cap al Sfântul ui, s lăvi t ului Prooroc. Î nain-
tcmcrgiitor ului şi Botcziiioru lui Ioa n. - Pra7.nic..: şi post în orice zi s-ar
întâmpla.

Troparul, glnsu l "'' 2-lca :


Pomenirea dreptului cu laude, iar ţie destul îţi este m ăr­
turia Domnului, Înaintemergăto rule. Că te-ai arătat, cu ade-
vă rat, mai cinstit decât proorocii. Că, a boteza în repejunile
Iordanului pe Cel propovă duit, te-ai învrednicit. Drept
aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit
şi celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a arătat în trup, pe
Cel ce a ridicat păcatuJ lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă .
Co ndacu l, glasul al S-tea:

Mărita tăiere a Înaintemergătorului râ nduia lă dum-


n ezeiască a fost, ca şi celor din iad s ă propovăduiască
venirea Mântuitorului. Să se tân g uiască Irodiada, care a
cerut ucidere fără de lege; că nu Legea lui Dumnezeu, nici
viaţa cea vie a iubit, ci pe cea amăgitoare şi vrem eln ică.
30. Cei între sfinţi, Părinţii noşt rî patriarhii Co nstantinopolului:
Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou; C uviosul Fantin.
31. X) Aşezarea in raclă a cinstit ulu i brâu al Prcaslintci Născătoarc
d e Dumnezeu şi pururea Fecioa rei M aria. - Dezlegare la vin ş i la
untdelemn.
CU PRI NSU L
Cuvânt înain te....................................................................... 5

RUGÂC IUNI, RÂNOUIF.LI ŞI SLUJUE

Ru g:iduuilc diminctii ........................................................... . 9


Rânrluiala Miczouopticii din toate zilele .............................. 22
Râncluiala Mil'zunopticii elin s:În tbete ................................. . 41
Rânrluiala Miezunuptidi din ciuminid ............................... .. 52
Utrenhl ........................................•.......................................... 57
Ceasul lntâi ............................................................................ . !III
M "l
IJ UCC:IS\1 ,.111 t"
li\ •••• ••••••••••••••••••••••• .•••••••••••••• ••••. ••••••••••••••••••••• 1)4
Cc:~su l al treilea ................................................................... .. 1)1)
Mi,jhlcl':ts\11 al treilea .................. ......................................... .. !(14
Ceasu l al ~aseka ................................................................... . JOI)
Mijluceasu l al ~aseka ........................................................... . li Ci
Oheclnita ............................................................................... . 120
Cu nclaccle ele peste siip tă mân i't ............................................ .. 126
Râncluiaht lnl'sci .................................................................. .. t:ll
R:îneluiala Panaghici ............................................................ . J:l(,
Ceasul al nouăle:t .................................................................. . 141
Mijloeeasul aluouăka ......................................................... .. 1411
Vcccrnia ............................................................................... .. 152
Rugăciunea la masa rlc scară ............................................... . 164
l'a vccl·rniţa Mare ........................................................ ........ .. 1Ci6
Pavcccrn il a M ici't ........................ .......................................... . 194
Ru găciuni le de sca rii ............................................................ . 199
Uinccuv:îutiirilc Îu vicrii ...................................................... .. 209
Hinentvântărilc ttwrlilnr ..................................................... .. 211
Tmparcle ~i cnndacclc Triucluht i. ......................................... 2t:l
Trnparclc ~i condacclc l'cnticust·a rului. .............................. .. 22(,
Trupa rele Învierii ................................................................ .. B:l
Trup<trclc Năsdtmtrci de Dumn czcu .................................... 240
T t·uparclc ele peste (oati't săpti'umina ................................... .. 2~7

, ·-
494 CU PRi NS UL

( ' i\'.JOANI : 1)1 ' Rl '( iAC'Il ll\ 1

Canon de pocfti n (ă dilrc l>omnn ln ustrn Iisus ll ristus ....... . 26 1


Canon rk t·n:,:fu:inn e dt tr c în:,: ern 1 pă'l.itur ........................... . 261!
Canon de t·n:,:ădnn c citire puter ile n·re~j t i
~ .~ ca
" t n · tu ('1 s ,..111\11
.. ................ .. . .. ...................................... .. 279
l . 1 • 1 ...
I... anr uma Sl mtct lrnpar . • • ht~- •trt•.............. ............................... .. 21!9

,\('A l iSTE ~1 J>,\RACLISI:

An ttistnl Bnnl'i vc.~tiri ................. ........... .. .. .... ... ......... ......... .. . :l25
Acatistn l Domnulu i nostr u Iisus l lristos ............................. . :l51!
Acatistn l Sfftntnlui Ierarh Niw lac.... ...... .............................. :11!4
l'a radisn l l'n:asfin tci N ăscfttoard rlc nn nHH''I.eU................. :197
Al doika p:tradis al l'n ·asl'i ntl'i NftsciHoarci de DnnHH''I.e n . 412

~1:--.JAXAR i'I' ST I· TO'I t\ 1111.

Luna septembrie •• •• • •••• o ... o o • o • o • • o o • o ••• • • o • •• 428


Luna octombrie ••••• o o o • • o .. o o •• • o • o • • • • o ........ . 435
Luna noiembrie o • o • o • o o o o o .. . . o o • o o o o • • •• o ••• o • • • 441
Luna decembrie o • o • o • o o o • o .. . o • • o • • o o o •• o •• • ••• • • 447
Luna ianuarie .. . ... .. . . ... • .. ...... . ... . .. . ... . . 455
Luna februarie . . . ... . .....•...•..... .. .. .. . .. . . . 463
Luna ma rtie .........•.•..•...•.... ... .... . ... . . 467
Luna aprilie ......... • .•..•........ . . . .... . ... . . 471
Luna mai ............... . . . ........ . .... . ...... . 476
Luna 1un1e ...... . ..................... . .. ... ... . . . 480
Luna iulie ........ . . . ... . . .. . ... . ........ . ...... . 485
Luna august .. . ..... . ..... .. . . ..... . ..... . ...... . 489
Cupri_nsul .... . ... . . . .. . .. .. . ................... . 493
Cu vrerea Bunului Dumnezeu, Celui în Treime
preaslăvit, săvârşitu-s-a tipărirea acestei noi ediţii a

CEASLOVULU I
în cel de-al XV-lea an de la alegerea şi întronizarea

Prea Fericitului Părintelui nostru


TEOCT I ST
în scaunul de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Din îndemnul şi cu purtarea de grijă a Prea Fericirii Sale,


tipărirea acestei cărţi de slujbă s-a făcut sub supravegherea
Prea Sfinţitului Episcop Vin ce n ţ iu Pl o i eştea nu, Vicar
Patriarhal, ajutat de dJ. Aurelian Marinescu, director al
Editurii Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, şi de P.C.
Pr. Valer Ulican, consilier patriarhal al Tipografiei Institutului
Biblic.
Pentru ediţia de faţă a fost luat ca text de bază cel revizuit
în 1983 de Pr. prof. Ene Branişte şi rctipărit în anul 1992, cu
aprobarea Stăntului Sinod şi cu binecuvântarca şi purtarea de
grijă ale Prea Fericitului Părinte Patriarh Tcoctist.
Ediţia de faţă a fost diortosită cu acrivie de P.C. Pr. prof.
dr. Nicolae Necula, titularul catedrei de Liturgică a Facultăţii
de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" din Bucureşti.
Redactarea şi prezentarea grafică ale acestei cărţi de cult
se datorează P.C. Protos. Vartolomeu Bogdan, Secretar al
Institutului Biblic.

Corectura: Adina Niţu, Constantin Spăimuş, Ion Niţu.


Preot fus/in Ardeleanu
C E AS L O V 496 p.
16170x100. Coli de tipar 31. Comanda nr. 342
TTPOGRAFIA INSTITUTULUI BIBLIC ŞI DE
MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Intrarea Miron Cristea n r. 6; 040162 Bucureşti
Telefon 4067m94; 4067193
Fax:3360059