Sunteți pe pagina 1din 249

~I CU BINECUV ANTAREA PREA FERICITULUI pARINTE

TEOCTIST

PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE

EOITURA I;\lSTlTUTULUI BIBUC ~l DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROM.A.NE

8UCURE~TI - 2001

©2001

Editura Institutului Biblic ~i de Misiune 31 Bisericii Ortodoxe Rornfinc

ISBN 973-9332-27-7

CUVANT iNAINTE

/'\

Intrc carlile cvlaviei crcstine, Ccaslovul sau Orologiul, cum i se mai spunea in trecut, ocupa, rara nici 0 indoiala, un loc de frunte.

Ccaslovul cste cca mai de seama ~i mai cornplcta carte de rugaciuni a crcstinulul dreptmaritor, care i~i poate astampiirn sctea de inaltarc a cugetului ~i a inirnii catre Dumnezeu prin citirea uncia sau alteia din riinduiclile pe care Ccaslovul lc cuprindc pe larg ~i din hel~ug.

Aceasta estc ~i pricina pentru care mai multe rfinduicli din Ceaslov cuprind prccizari ~i povatuir! ca uccstca: "Dad estl preot, sa ziei:

Binccuvantat cstc Durnnczcul nostru ... ", iar daca nu e~ti preot, sa zici:

"Doamnc, lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnczeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale ~i ale tuturor sflntllor, miluieste-ne pc noi. Amin" (Rugaclunilo diminetii),

De aceea Ccaslovul este deopotrivii 0 carte de slujhii trebuitoarc preotului ~i cantii"elului in biscrica, Ia siiviir~irca serviciului divin public, dar ~i o carte care cuprinde rugiiciuni ~i rilnduieli care pot sa fie fnlosite de crcstini ~i in farnilic, potrivit cu inva(iitura Sfintilor Parin!i care numesc familia "0 mica bisericii", indcmniindu-ne: "Facet] din casele vnastrc 0 biscrica", Pcntru accasta, Ccaslovul cuprindc, pc langii cele sapte laude ale Bisericii, ~i cxtrasc din mujortrarca celorlalrc carti de slujbii ale Biscrieii Ortodoxe ~i care dau expresie intrcgului cult ad us de acosta lui Dumnezcu Celui ill Trcime prcarnurit.

in Ceaslov Yom afla troparcle ~i condaccle dc pcste toata saptamana, truparcle si conrlacclc Triodului ~i cclc ale Pcnticustarului, ale Niisciituarci dc Dumnezcu ~i troparelc ~i condaccle principalclor siirbatori crestine ~i ale sfintilor cclor mai insernnati din calcndarul orrodox, care au fost cxtrasc din ccle douasprozcce Mincic in care afliim slujbcle biscriccsti inchinatc sfln(ilor. Accastii caractcrlsttca face din Ccaslnv II carte de ncapiiratii trchllintii IIU nurnai pentru prcot ~i cilnfiirct, dar ~i pcntru rnonah ~i crcstin pen-

6

CUVAl\T Il\AIXTE

tru care datele Sinaxnrului bisericesc nu raman simple inscrlsurl ale unci carp de slujba, ci drcptare ale inviitliturii ~i victii crestinc,

Accstca sunt nurnai uncle din temeiurile acclci nazulnte a crestinilor, demne de toata pretuircn ~i lauda, de a avca in casa lor si in coltul carnerci lor de rugaciunc accnstii carte de slujba, care cstc Ceaslovul ~i care, prin cuprinsul siiu atfit de hogat ~i de dens, in cc pr ivcste rugacillnile pe care Ie confine, poatc sii aline suferinte si durcri, sa inliiture inccrciiri ~i lIrgii care, uneori, se ahat asupr a noastru, sa intareascii suflctcle incercate de tflgada sau nccredinta.

Ccaslovul este 0 carte al ciirei cupr ins s-a format din cca mai marc vechime a Biscricii sub pana ~i din cxpcrienta marilor triiitori pc culmile desiivfirsirfl crcstlne, care au dat cxprcsic celor rnai Irurnoase rugacluni pe care spiritul lor, luminat de harul Sfiintului Duh, le-a inaltat catrc Dumnezeu eel Atotputernic, catre Maica Domnului ~i catrc toti sfintii din Sinaxarul crcstln. Aceste rugaciuni, rfinduitc alaturi de Psalrnii Vechiului Testament in alcatuirca minunata a Ccaslovutui, ne ar atii, in Iiccare ceas al zilei ~i al noptii, cum trcbuie sa ne rugam $i ce cuvfint de cercre, de slava si de rnultumire sa illiiltiim catre Cel Atotputcrnic, Tatal nostru eel ceresco De aceea, Ccaslovul este 0 perrnanenta ~i ncintrccuta ciilauza pc drumul nostru catrc desavarsirca crestlna, dcschizandu-nc usile cdc de taina ale rugaciunii ~i ale lntalnir-ii, pc aceasta calc, cu Dumnezeu intru Care sutletul nostru i~i afla liman de pace ~i liniste. Ccaslovul estc, drept accca, cartea de fiecare zi a tuturor celor care prctuicsc rugiiciunca ~i desavarsirea moralii, a cclor care cauta imparatia cerurilor ~i dreptatea lui Dumnczcu, gandind fara lncctarc la ccle inalte si vesnicc.

Cugetul nostru sc umple de 0 ncspusa bucurie duhuvniceascii ori de cate ori 0 noua cditic a acestei carti intra sub tcuscurilc tipugrufici pcntru II Ii pusa apoi in mainilc crestinilnr sprc a lc darui prilejul fcricit de '1 intalni, iara ~i iara, duhul autcntic al rugiiciunii. De accca, hinccuvantez pc totl cei care s-au ostcnit la tipurirca Ccaslovului ~i pc cei care sc invrcdniccsc sa tina in rnainile lor 0 asemenea carte In care ~i noi, ca ~i str amusii nostri, ciiutiim sa gflsim apa cca vie a ruguciunii si harul lui Dumnezcu, care nu se sfarscstc niciodata.

Harul Domnului nuslru lisus Hristos s~ fie cu noi tllli'

PIIIU.Illlll L IlI~LlUlll OIUl)DO.\[ IlO.II,;'\E

RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

10

IWGACIU'II. R,\NDUIELI ~I SLU.THE

Imparate eerese, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti ~i toate le plinesti; Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te sala~luie~te intru noi si ne curateste pe noi de toata intinaclunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Slinte Dumnczeulc, Slinte tare, Sfintc rara de moartc, miluicstc-nc pc noi (de trci ori).

Slava Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Dull. Si acum ~i pururca ~i in vecii vecilor. Arnin.

Preastanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Stinte, cerceteaza ~i vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doarnnc, rniluiestc (de trci ori) Slava ... Si acurn ...

Tata! nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precurn in eel' asa ~i pe pamant, Painea noastra eea de toate zilelc da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua greselile noastre, pt'eeum ~i noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duee pe noi in ispita, ei ne izbaveste de eel rau,

Ca a Ta este imparatia ~i puterea ~i slav a, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor, Arnin.

Apoi troparcle accstca:

Sculandu-ne din somn, eadem catre Tine, Bunulc, ~i cantare ingcreasca strigam Tic, Puterniee: Sfant, Stant, Sfant esti, Dumnezeule; pentru rugaciunile inneritor Tfii mlluieste-ne pe noi. b'

Slav fl ... ,

Din pat ~i din somn m-ai ridieat, Doarnne; min tea mea 0 lumineaza, inima si buzelc mele Ie desehide ea sa Te laud pe

HUGAclU~n,E DLVlI"IETII

Tine, Smnta Treime: Sfant, Sfant, Sfant esti, Durnnezeule; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi.

Si acum ...

Fara de veste Judecatorul va veni si faptele fiecaruia se vor deseoperi. Ci eu friea sa strigam in miezul noptii: Slfint, Sffint, Stant esti, Dumnezcule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Doarnnc, miluicste (lie 12 or i), apoi rugaciunca accasta:

Din somn sculandu-ma, multumescu- Ti Tie, Preasfanta Treime, ca, pentru multa bunatatea Ta si pentru indelunga-rabdarea Ta, nu Te-al maniat pe mine, Ienesul si pacatosul, nici nu m-ai pierdut pentru taradeleglle mete, ci ai aratat iubire de oameni, dupa obieei; si, intru deznadajduire zacand eu, m-ai ridieat, ca sa manec ~i sa slavesc puterea Ta. Deci, acum lurnineaza-rni oehii gandului, deschide-mi gura, ca sa rna invat euvintele Tale, sa inteleg poruncile Tale, sa fae voia Ta, sa- Ti cant intru rnarturisirea inimii si sa laud preasfant numele Tau, al Tatalui ~i al Fiului sl al Sffintului Duh, aeum si pururea si in vecii veeilor. Amin.

Altfl rugaciuuc:

Siava Tie, Imparate, Dumnezeule atotputerniee, Care, eu purtarca Ta de grija eea dumnczeiasca si de oameni iubitoare, m-ai invrednicit pc mine, pacatosul si nevrednicul, a rna scuta din somn si a dobandi intrare in sfanta easa Ta. Primeste,

---- ------- _._----

11

12

HUGACU;:"iJ, 1{'\:\Dl,lELI st SLUJBE

Doarnne, ~i glasul rugaciunii mele, ea si at sfintelor ~i intelegatoareior Tale puteri, ~i hinevoieste ea, din inirna curata ~i eu dub de umilinta, sa Ti se aduca Tie lauda din neeuratele mele buze; ea ~i eu sa rna fac partas feeioarelor eelor intelepte, eu luminata faclia sufletului meu, ~i sa Te slavesc pe Tine, Durnnezeu-Cuvantul eel slavit in Tatal ~i in Duhul Sfant. Amin.

Apoi:

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu! Veniti sa ne inchinam si sa eadem la Hristos, Impiiratul nostru Durnnezeu!

~ Veniti sa ne inehinam si sa eadem la Insu~i Hristos, Irnparatul ~i Dumnezeul nostru (ell trei inchlnactunt]!

,\ poi illllatii Psalmul 50:

Miluie~te-rna, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si, dupa multimea Indurar ilor Tale, sterge faradelegea mea. Mai vartos rna spala de faradelegea mea ~i de pacatul meu rna cur ateste. Ca faradelegea mea eu 0 eunose si pacatul meu inaintea mea este pururea. Tie unuia am gresit si rau inaintea Ta am facut, asa incat drept esti Tu intru euvintele Tale ~i biruitor cand vei judcea Tu. Ca iata intrll faradelegi m-arn zarnislit ~i in pacate rn-a nascut maiea mea. Ca iata adevarul ai iubit; ecle nearatate si eeJe aseunse ale inteJcpeiunii Talc mi-ai ararat mie. Stropi-ma-vei eu isop, sl rna voi curari; spala-ma-vei,

RucACIUMLE Dli\ll:\ETII

si rnai vartos decat zapada rna voi albi. Auzului meu vei da bueurie si veselie; bucura-se-vor oasele ecle srnerite. intoaree fata Ta de catre pacatele mcle, ~i to ate faradelegile melc ~terge-Ie. Inirna curata zideste intru mine, Dumnezeule, ~i duh drept innoieste intru cele dinauntru ale mele. Nu rna departa de la fata Ta, si Duhul Tau eel Sfant nu-L lua de Ia mine. Da-mi mie bueuria rnantulrli Tale, ~i eu duh stapanitor rna intareste. Invata-voi pe eei far3 de lege caile Tale, ~i cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. Izbaveste-rna de varsarea de sange, Dumnezeule, Dumnezeul mantuirll mele; bucura-se-va lirnba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei desehide, si gura mea va vesti lauda Ta. Ca, de ai fi voit jertfa, Ti-as fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inirna infranta si smerita Dumnezeu nu 0 va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, si sa se zideasca zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul ~i arderile de tot; atunci vor pune pc altarul Tau vitei,

Apni Rugaciunea intai,

a Sfantului Macarie eel Vlare:

Doamne, curateste-rna pe mine pacatosul, ca niciodata n-arn facut bine inaintea Ta. Izbaveste-ma, deci, de eel viclean ~i sa tie iutru mine voia Ta, ca, tara de osanda, sa deschid gura mea cea

13

14

RUGACIUNJ, Rk'lDUIELl ~I SLUJBE

nevrednica si sa laud preasfant numele Tau, al Tatalui si al Fiului ~i al Sfantului Duh, aeum si pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Rugaciunca a doua,

a Sfantului \laearie eel Mare:

Din somn sculandu-ma, cantare de miez de noapte adue Tie, Mantuitorule, si, inaintca Ta cazand, strig: Nu rna lasa sa adorm in moartea pacatelor, ci rna miluieste, Cel ee Te-ai rastignit de voie, ~i pe mine, eel ee zae in lenc; grabind, rna scoala si rna rnantuieste, ea sa stau inaintea Ta intru rugaciuni; iar dupa somnul noptii, sa-rni luminezi ziua fara de pacat, Hristoase Doarnne, ~i rna mantuieste.

Rugaciunea a treia,

a Sfantului Macarie eel Mare:

S culandu-ma din somn, catre Tine, Stapane, Iubitorule de oameni, seap ~i spre lucrurile Tale rna nevoiese. Ma rog Tie, ajuta-rni eu milostivirea Ta in toata vremea si in tot luerul. Izbavesterna de toate luerurile lumesti eele rclc si de sporirea diavoleasca izbaveste-rna ~i rna du intru lrnparatia Ta cea vesnica. Ca Tu esti Facatorul meu si Purtatorul de grija ~i Datatorul a tot binele ~i intru Tine este toata nadejdea mea si Tic slava inalt, aeum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

RUGAnul\ILE DIMI;\IETfI

Rugiiciunea a patra,

a Sffintului Macarie eel Marc:

Doamne, Cel ee eu multa Ta bunatate ~i eu lndurarile Tale eele mari mi-ai dat rnie, robului Tau, de am treeut timpul noptii acesteia, fara de ispita de toata rautatea pizmasului, Tu insuti, Stapane, Facatorule a toate cate sunt, invredniceste-rna, eu adevarata lumina Ta, ea sa fae voia Ta eu inima luminata, aeum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Rugaciunea a cineca:

Doamne, Dumnezeule, Atottiitorule, Care primesti de la puterile Tale eele ceresti cantarea Sfintei Treimi, primeste ~i de la noi, nevrcdnicii robii Tai, cantarea Sfintei Trcimi ~i ne daruieste ca, in toti anii vietii noastre si in tot eeasul, Tie slava sa- Ti inaltam: Tatalui ~i Fiului si Sfantului Duh, aeum ~i pururea si in vecii veeilor. Amin,

Rugaciunea a sasea:

Doamne, Atottiitorule, Dumnezeul puterilor ~i al tuturor trupurilor, Care Intre eele de sus locuiesti ~i spre eele de jos privesti; Cel ce ispitesti inimile si rarunchii ~i tainele oarnenilor le sti! cu adevarat; Lumina fara de inceput ~i pururea fiitoare, in care nu este mutare sau umbra de schimbare; Iusuti, Imparatc fara de rnoarte, primeste rugaciunile noastre pc care le adueem Tic din gurile noastre cele intinate, in aeest ceas al noptii, indraz-

15

16

RL:cAClUNI. RA.NOUIELI st SI.UJBE

nind pentru rnultimea milelor Tale. Iarta-ne noua grcselilc ce am gresit inaintea Ta, cu cuvantul, cu fapta, din ~tiinta si din nestiinta. Curateste-ne pe noi de toate Intinaciunilc trupesti si sufletesti, facandun~ p~ noi casa cinstitului si Sfantului Tau Duh. Si ne darUle~te_ noua, eu inima veghetoare si curata, sa treeem toata noaptea aeestei vieti, asteptand luminata si sfanta zi a Unuia-Nascut Fiului Tau, a Domnului Dumnezeului ~i Mantuitorului nostru Iisus Hristos cand va veni pe parnant eu slava sa judeee pe toti ~i sa plateasca fiecaruia dupa faptele lui. Ca sa nu fim ~flati zacand ~i dorrnitand, ei priveghind ~i sculati intru luerarea poruncilor Lui si sa tim gata a intra In bucuria si in camara slavei Lui eelei durnnezeiesti, unde este glasul eel neincetat al eelor cc Te lauda ~i nespusa dulceata a eelor ee vad pururea frurnusetea eea nespusa a slavei Tale. Ca Tu esti lumina eea adevarata, Care luminezi ~i sfintesti toate, si pe Tine Te lauds toata faptura in veei. Amin.

Rugiiciunca a saptea:

Pe Tine Te binecuvantam, Dumnezeule prcainalte si Doamne al milelor Cel ce faci cu

. '

nOI pururea lucruri mari si eu anevoie de urmat

slavite si preaminunate, care nu au nurnar, Cel ce ne-ai dat noua somn spre odihna neputintelor noastre sl spre repaos de ostenelile trupului, multurnindu-Ti ea nu ne-ai pierdut pe noi cu faradelegile

RucACIU:"IILE onnNETIl

noastre, ci, dupa obieei, Te-ai aratat iubitor de oameni ~i ne-ai ridicat pe noi a maneca ~i a slavi stapanirea Ta. Pentru aceea, ne rugam bunatatii Tale celei neasemanate: lurnineaza oehii gandului nostru ~i ridica mintea noastra din somnul eel greu allenei si deschide gura noastra ~i 0 umple de laudele Tale, ca sa putem In liniste a canta, a striga ~i a nc rnarturisi pururea Tic, Dumnezeului celui slavit in toate ~i de toti: Tatalui celui fara de inceput, impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau ~i Preasfantului ~i bunului ~i de viata facatorului Tau Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Rugiiciunea a opta,

a Sfantului loan Guru de Aur:

Dupa nurnarul ccasurilor nnptii ~i ale zilci:

Pentru ceasurile noptii:

Doamne, nu rna lipsi pe mine de binele Tau cel ceresco Doamne, izbaveste-rna de chinurile cele vesnice, Doamne, de am gresit, tic eu mintea, fie cu gandul, sau eu cuvantul, sau cu fapta, iarta-rna. Doamne, izbavcstc-ma de toata nestiinta ~i uitarea, de trfindavirea ~i de nesimtirca cea impietr ita. Doamne, izbavestc-ma de toata ispitirea. Doamne, lumineaza-rni inima pe care a intunecat-o pofta cea rea. Doamne, Tu, ca un Dumnezeu indurator, miluieste-ma pe mine, ca un om care am gre~it, vazan d n eputinta sutletului meu. Doamne, trimite

2 - CL\SLOV

17

18

RucAClUNI, RA~mUTELl SI SLUJBE

mila Ta intru ajutorul meu, ca sa preaslavesc preasfant nurnele Tau. Doarnne, Iisuse Hr istoase, scrie-ma pe mine, robul Tau, in carte a vietii si-mi daruieste sfarsif bun. Doamne, Dumnezeul meu, desi n-am facut niei un bine inaintea Ta, da-mi, dupa harul Tau, sa pun inceput bun. Doamne, stropeste inima mea cu roua harului Tau. Doamne al cerului si al parnantulut, pomeneste-rna pe mine, pacatosul, rusinatul ~i nevrednicul robul Tau, intru lmparat!a Ta. Amin.

Pentru ceasurile zilci:

Doamnc, primeste-ma lntru pocainta. Doamne, nu rna Iasa pc mine. Doamne, nu rna duce pe mine in ispita. Doamne, da-mi euget bun. Doamne, da-rni laerimi ~i aducere aminte de moarte si urnilinta. Doamne, da-mi cuget sa rnarturisesc toate pacatele mele. Doamne, da-rni smerenie, curatie ~i ascultare. Doamne, da-mi rabdare ~i voie ncbiruita ~i blandete. Doamne, sadeste in mine radacina bunatatilor ~i frica Ta in inima mea. Doamne, invredniceste-rna sa Te iubese cu tot sutletul ~i gandul meu ~i sa fac in toate voia Ta. Doamne, apara-rna de oameni galcevitori, de diavoli ~i de patimile trupesti si de toate celelalte lucruri neeuviineioase. Doamne, stiu ea faci precum vrci Tu, deci sa fie ~i intru mine, pacatosul, voia Ta, ca binecuvantat esti in veci. Amin.

RucACHJ!,;ILE l)J\II~ETll

Rugaciunea a noua,

catre sfantul inger, pazitorul vietii:

A

Ingerule eel sfant al lui Hristos, catre tine ead si

rna rog, pazitorul meu eel sfant, care esti dat mie

de la Sfantul Botez, spre pazirea sufletului si a pacatosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea si eu obiceiurile mele cele rele, am maniat preacurata lumina ta si te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rusine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osandirea, eu trufia, cu neascultarea, cu neiubirea de Irati ~i cu tinerea de minte a raului, eu iubirea de argint, eu desfranarea, cu mania, cu scumpatatea, cu mancarea cea rara de sat, cu betia, cu multa vorbire, eu gandurile cele rele si viclene, cu obiceiurile cele rele ~i cu aprinderea spre desfranare, avand osebita voire spre toata pofta cea trupeasca, 0, rca voire a mea, pe care nici fiintele eele necuvantatoare nu 0 au! Dar cum vci putea sa cauti sprc mine sau sa te apropii de mine, eel necurat? Sau cu ee ochi, ingerule al lui Hristos, vci cauta spre mine, eel ee m-am incureat asa de rau in lucrurile cele intinate? Sau cum voi putea sa-mi cer iertare pentru faptele mele cele arnare, rele si viclene, In care cad in toate zilele ~i noptile ~i in tot ceasul? De aceea cad inaintea ta si rna rog, pazitorul meu cel sfant, milostiveste-te spre mine, pacatosul, si-mi fii mie intr-ajutor ~i sprijinitor aupra pizrnasului meu celui rau, cu sfintele tale rugaciuni, sl irnparfitie] lui Dumnezeu rna fa partas cu toti sflntii, acurn ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

19

20

RUGAClUl\I, RANDUII::LI,s1 SLUJBE

Rugaciunca a zecea,

catre Preasfanta Nasciitoarc de Dumnezeu:

Preasranta stapana mea, de Dumnezeu Nascato are, cu sfintele si preaputcrniccle tale rugaciuni, izgonestc de la mine, smeritul ~i ticalosul robul tau, deznadajduirea, uitarea, nccunostinta, nepurtarea de grija ~i toate gandurilc ccle intinate, cele rele si hulitoare de la ticaloasa mea inima si de la intunecata mea minte. Si stinge vapaia poftelor mele, ca sarac sunt si tical os. Si rna izbaveste de multe rele ~i aduceri-aminte si naravuri, ~i de toate faptele cele rele rna slobozeste. Ca binecuvantata esti de toate neamurile, ~i preacinstitul tau nume se slaveste in vecii vecilor. Amin.

Alta rugaciune catre Preasfanta Nascatoare

de Dumnezeu:

A

Imparateasa mea cea preabuna ~i nadejdea mea,

Nascatoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor

si ajutatoarea strainilor, bucuria celor mahniti, acoperitoarea celor necajiti, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul; ajuta-rna ca pe un neputineios, hraneste-ma ca pe un strain. Necazul meu il stii; ei il dezleaga precum voiesti, ca n-am alt ajutor fara de tine, niei alta folositoare grabnica, nici alta mangaietoare bun a, ei numai pe tine, 0 Maica lui Durnnezeu, ca sa rna pazesti $i sa rna acoperi in veeii vecilor. Amin.

RUGACIUNTLE DJIVTINETlJ

Apoi:

Cuvine-se cu adevarat sa te ferieirn, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata $i Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti rnai cinstita decat heruvirnii si mai rnarita, fara de asemanarc, decat serafimii, care, fara stricaciunc, pe Durnnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Slavs ... Sl acum ... , Doamne, miluieste (de -' ori). Pariutc, binccuvintezii, ~i otpustul.

21

RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TO ATE ZILELE

Preutul, cu cpitrahilul pc grumaz, din fata usilor imparatcst], Cll dvcra lnchisa, da blnccuvantarca. zicand:

Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor.

Amin. Slava Tic, Dumnczcul nostru, slavii Tic. Imparate ceresc ... , Sfintc Dumnezeule ... (Sc Iac trei inchinaciuni, iar dad cste post. se Iac trei metauii),

Slava ... , Si acum ... , Prcaslllnta Trcimc ... , D~amm" rniluicstc (de 3 ori).

Slava ... , Si acum ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta estc Irnparatia ... , Doamnc, miluiesre (de 12 ori). Slavs ... Si acurn ... , Veniti sa ne lnchlnam ... (de 3 ori). in acest timp prcotul sc iuchina, de trei ori, ~i intra in Stfintul altar, pc 1I~1l dinsprc miazllZi. $i indata la strana Psalrnul 50: Miluicste-rna, Durnnezeule ... (cauta Ia pag. (2),apoi Catisma a saptcsprcvccca.Psalrnul Hx.

Sturea intfi]:

Perici!i cei fara prihana in cale, care urnbla in Legea Domnului. Fcriciti eei ce pazcsc poruncile Lui si-L cauta eu toata inima lor, ea n-au urn blat

Rl-\i\DUIALA MIEZO:'llOPTlCll 01:'11 TOATE ZILELE 23

In caile Lui cei ce lucreaza faradelegea. Tu ai poruncit ea poruneile Tale sa tie pazite foarte. 0, de s-ar indrepta caile mele, ca sa pazesc poruneile Tale! Atunci nu rna voi rusina cand voi cauta spre toate poruneile Tale. Landa- Te-voi intru indreptarea inirnii, ca sa invat judecatile dreptatii Tale. Indreptarile Tale voi pazi; nu rna parasi pana in sfarsit. Prin ee i~i va indrepta tanarul calea sa? Prin pazirea euvintelor Tale. Cu toata inima Te-arn cautat pe Tine; sa nu rna lepezi de la poruncile Tale. In inima mea am ascuns euvintele Tale, ca sa nu gresesc Tie. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ma lndreptartle Tale. Cu buzele am rostit toate judecatile Tale. in ealea marturlilor Tale m-arn desfatat, ca de toata bogatia. La poruncile Tale voi eugeta si voi cunoaste caile Tale. La indreptarile Tale voi eugeta sl nu voi uita euvintele Tale. Rasplateste robului Tau! Voi trai si voi pazi poruneile Tale. Descopera ochii mei ~i voi cunoaste minunile din Legea Ta. Strain sunt eu pe parnant, sa nu ascunzi de la mine poruncile Tale. Aprins e sufletul meu de dorirea judecatilor Tale, in toata vrernea. Certat-ai pe eei mandri; blesternati sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Ia de la mine ocara si defairnarea, ca marturille Tale am pazit, Pentru ca au sezut capeteniile si pe mine rna c1eveteau, iar robul Tau cugeta la indreptarile Tale. Ca rnarturtile Tale sunt cugetarea mea, iar indreptarlle Tale, sfatul meu. Lipitu-s-a de parnant sufletul rneu;

24

IWGACIU:'III, RA:'IIDUlELl ~I SLUJBE

viaza-rna, dupa cuvantul Tau. Vestit-am caile mele si m-ai auzit; invata-ma indreptarile Tale. Fa sa inteleg calea indreptarilor Tale ~i voi cugeta la minunile Tale. Istovitu-s-a sufletul meu de suparare; intareste-ma intru cuvintele Tale. Departcaza de la mine calea nedreptatii ~i cu Legea Ta rna miluieste. Calea adevarului am ales si judecatile Tale nu Ie-am uitat. Lipitu-m-am de marturiile Tale, Doamne, sa nu rna rusinezi. Pe calea poruncilor Talc am alcrgat, cand ai largit inima mea. Lege pune mie, Doamnc ~i caJca indreptarilor Tale 0 voi pazl pururea. Intelepte~te-ma si voi cauta Legea Ta si 0 voi pazi cu toata inima mea. Povatuieste-rna pc cararea poruncilor Tale, ca aceasta am voit. Pleaca inima mea la martur iile Tale, ~i nu la lacomie. intoarce ochii mei ca sa nu vada desertaciunea; in calea Ta viaza-rna. Impline~te robului Tau cuvantul Tau, care este pentru cei ce se tern de Tine. Indeparteaza ocara de care rna tern, caci judecatile Talc sunt bune. lata, am dorit poruncile Tale; intru dreptatea Ta viaza-rna. Sa vina peste mine mila Ta, Doamne, mantuirea Ta, dupa cuvantul Tau, sl voi raspunde cuvant celor ce rna ocarasc ca am nadajduit in cuvintele Tale. Sa nu indepartezi din gura mea cuvantul adevarului, pana in sfarsit, ca intru judecatilc Tale am nadajduit, si voi pazi Legea Ta pururea, in veac si in veacul veacului. Am umblat intru largirne, Cll poruncile Tale am cautat, Am grait desprc rnarturiile Tale inaintea impara-

R,\NDUlAL\ MIEZONOPTlcn DI:'II TOATE ZILELE 2S

tilor, si nu m-am rusinat. Am cugetat la poruncilc Tale pe care le-arn iubit foarte, Am ridicat mainile mele la poruncile Tale, pe care le-arn iubit, ~i am cugetat sprc indreptarile Tale. Adu- Ti amintc de cuvantul Tau, catre robul Tau, intru care mi-ai dat nadejde. Aceasta rn-a mangaiat intru smerenia mea, caci cuvantul Tau rn-a viat. Cei mandri m-au batjocorit peste masura, dar de la Legea Ta nu m-arn abatut. Adusu-rni-arn aminte de judecatile Tale cele din veac, Doamne, ~i m-am mangaiat. Mahnire m-a cuprins din pricina pacatosilor, care parasesc Legea Ta. Cantate erau de mine lndreptartle Tale, in locul pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de numele Tau, Doamnc, si am pazit Legea Ta. Aceasta s-a facut mie, ca indreptarile Tale am cautat, Partea mea esti, Doamne, zis-am sa pazesc Legea Ta. Rugatu-rn-am fetei Tale, din toata inima mea, miluieste-rna dupa cuvantul Tau. Cugetat-am la caile Tale si am intors picioarele mele spre marturlile Talc. Gata am fost si nu m-am tulburat sa pazesc poruncile Tale. Funiile pacatosilor s-au lnfasurat imprejurul meu, dar Legea Ta n-am uitat. La miezul noptii m-am sculat ca sa Te laud pe Tine pentru judccatile dreptatii Tale. Parras sunt cu toti cei ce se tern de Tine si pazesc poruncile Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot parnantul; indrcptarile Tale rna invata. Bunatate ai facut cu robul Tau, Doamne, dupa cuvantul Tau. Invata-ma bunatatea, invatatura si cunostinta, ca in poruncilc

26

RUGA.ClUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

Tale am erezut. Mai inainte de a fi umilit, am gresit; pentru aeeasta cuvantul Tau am pazit, Bun esti Tu, Doamne, si Intru. bunatatea Ta, lnvata-ma indreptarile Tale. Inrnultitu-s-a asupra mea nedreptatea celor mandri, iar eu eu toata inima mea voi eereeta poruncile Tale. Inchegatu-s-a ea grasirnea inima lor:

. '

iar eu eu Legea Ta m-am desfatat, Bine este mie ca

rn-ai smerit, ea sa inva] indreptartle Tale. Buna-mi este mie Legea gurii Tale, mai muIt decat mii de eomori de aur si argint.

Slava ... , ~i acum ... , Aliluia (de trei ori), Cll inchinaciuni ~i in Postul Marc, ell metanii. Doamnc, rniluieste (de (rei uri), Slava ... , Si aeum ...

Starca a doua:

Mainile Tale rn-au facut si m-au zidit, intelepteste-rna si voi invata poruncile Tale. Cei ee se tern de Tine rna vor vedea si se vor veseli, ca in euvintele Tale am nadajduit. Cunoscut-am, Doamne, ea drepte sunt judecatile Tale si lntru adevar m-ai smerit. Faca-se, dar, mila Ta, ea sa rna manzaie

d - ~ b ,

upa cuvantul Tau, catre robul Tau. Sa vina peste

mine Indurarile Tale sl voi trai, ca Legea Ta cugetarea mea este. Sa se rusineze cei mandri, ca pe nedrept m-au nedreptatit; iar eu voi cugeta la poruncile Tale. Sa se mtoarca spre mine cei ee se tern de Tine si cei ce cunose marturiile Tale. Sa fie inima mea lara prihana intru indreptarile Talc, ea sa nu rna rusinez. Se topeste sufletul meu dupa mantuirea Ta; in cuvantul Tau am nadajduit. Sfarsitu-s-au

RA:'-IDUIALA lVlIEZOXOPTlcn DIN TOATE ZILELE 27

ochii mei dupa cuvantul Tau, zicand: «Cand rna vei mangata?». Ca m-arn facut ea un foale la fum, dar indreptarile Tale nu Ie-am uitat. Cate sunt zilele robului Tau? Cand vei judeca pc cei ee rna prigonesc? Spusu-mi-au calcatorii de lege desertaciuni, dar nu sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt adevar; pe nedrept m-au prigonit. Ajuta-ma! Putin a fost de nu m-am sfarsit pe pamant, dar eu n-arn parasit poruneile Tale. Dupa mila Ta viaza-ma, si voi pazl marturiile guril mele. In veae, Doamne, cuvantul Tau ramane in eer; in neam ~i in neam, adevarul Tau. Intemeiat-ai pamantul si rarnane. Dupa dinduiala Ta ramane ziua, ca toate sunt slujitoare Tie. De n-ar ti fost Legea Ta gandirea mea, atunci a~ fi pierit intru neeazul meu. In veae nu voi uita indreptarile Tale, ea intr-insele m-ai viat, Doamne. AI Tau sunt eu, mantuieste-ma, ea indreptartle Tale am cautat, Pe mine m-au asteptat pacatosii ea sa rna piarda. Marturitle Tale am prieeput. La tot luerul desavarsit am vazut sfarslt, dar porunea Ta este fara de sfarsit. Ca am iubit Legea Ta, Doamne, ea toata ziua cugetarea mea este. Mai mult decaf pe vrajmasii mei m-ai inteleptit eu porunea Ta, ca in veae a mea este. Mai mult decat lnvatatoril mei am priceput, ca la marturiile Tale este gandirea mea. Mai mult decat batranii am intcles, ca poruncile Tale am cautat, De la toata ealea eea rea mi-am oprit picioarele mele, ea sa pazesc euvintele Talc. De la

28

RUGAClU:'Il, !U;\DljIELI ~1 SLUJBE

judecatile Tale nu m-am abatut, ca Tu ai pus mie Lege. Cat sunt de dulei limbii mele euvintele Tale

,

mai mult decat mierea, in gura mea! Din poruneile Tale m-am facut prieeput; pentru aeeasta am urat toatfl calea nedreptatii. Faclie picioarelor mele este Legea Ta ~i lumina cararilor mele. Juratu-m-am ~i m-am hotarat sa pazesc j udecatile dreptatii Tale. Umilit am fost pana in sfarsit; Doamne, viaza-ma dupa cuvantul Tau. Cele de bunavoie ale gurii mele binevoieste-Ie, Doamne, si judecatile Tale rna invata. Sufletul meu in mainile Tale este pururea si Legea Ta n-am uitat. Pusu-mi-au padito~ii cursa mie, dar de la poruncile Tale n-am ratacit, Mostenit-arn marturiile Tale in veac, ca bucurie inimii mele sunt ele. Pleeat-am inima mea ea sa fae indreptarile Tale in veac, spre rasplatire. Pe calcatorii de lege am urat si Legea Ta am iubit. Ajutorul meu si sprijinitorul meu esti Tu, in cuvantul Tau am nadajduit, Departati-va de la mine eei ee vicleuiti ~i voi cereeta poruneile Dumnezeului meu. Apara-ma, dupa cuvantul Tau, si rna viaza ~i sa nu-mi dai de rusine asteptarea mea. Ajuta-rna si rna voi mantui ~i voi eugeta la indreptarile Tale pururea. Defaimat-ai pe toti eei cc se departeaza de la indreptattle Tale, pentru ea nedrept este gandul lor. Soeotit-am calcatori de lege pe toti pacatosii parnantului; pentru aeeasta am iubit marturiile Tale, pururea. Strapunge eu friea Ta trupul meu, ca de judccatile Tale m-am temut.

R..\:'IDUJALA MlEZO;\OPTrCl1 mx TOATE ZILELE 29

Facut-arn judecata ~i dreptate; nu rna da pe mana eelor ce-rni fae strambatate. Prirneste pe robul Tau in bunatate, ea sa nu rna cleveteasca eei mandri. Sfarsitu-s-au oehii mei dupa mantuirea Ta ~i dupa cuvantul dreptatii Talc. Fa eu robul Tau dupa mila Ta ~i indrepHirilc Tale rna invata. Robul Tau sunt eu; tntelepteste-ma si voi cunoaste marturiile Tale. Vremea este sa luereze Dornnul, ca oamenii au stricat Legea Ta. Pentru aeeasta am iubit poruneile Tale mai mult decat aurul ~i topazul. Pentru aeeasta spre toate poruneile Tale m-am indreptat, toata ealea nedreapta am urat. Minunate sunt marturiile Tale, pentru aeeasta le-a eereetat pe ele sutletul meu. Aratarea euvintelor Tale lumineaza si intelepte~te pe prunei. Gura mea am desehis si am aflat, ea de poruneile Tale am dorit.

Slava ... , ~i acum ... , Aliluia (de 3 ori), cu luchluitciuni. ~i In Postul Marc, cu mctanii. Doarnne, miluicstc (de 3 ori), Slavii ... , ~i acum ....

Starea a trcia:

C auta spre mine si rna miluieste, dupa judeeata Ta fata de eei ee iubese nurnele Tau. Pasii mei indrepteaza-i, dupa cuvantul Tau, ~i sa nu rna stapfineasca niei 0 faradelege. lzbaveste-rna de clevetirea oamenilor ~i voi pazi poruneile Talc. Fata Ta arat-o robului Tau ~i rna invata poruncile Talc. Izvoare de laerimi au varsat oehii mei pentru ca n-am pazit Legea Ta. Drept esti, Doamne, ~i drepte sunt judecatile Tale. Poruneit-ai eu dreptate marturiile Tale ~i

30

RUGACIUNI, Id.NDUlELl ~I SLUJBE

cu tot adevarul, Topitu-m-a ravna casei Tale, ca au uitat cuvintele Tale vrajmasii mei. Lamurit cu foc este cuvantul Tau foarte si robul Tau l-a iubit pe el. Tanar sunt eu si defaimat, dar indreptarile Tale nu le-arn uitat. Dreptatea Ta este dreptate in veac si Legea Ta, adevarul, Necazuri si nevoi au dat peste mine, dar poruncile Tale sunt gandirea mea. Drepte sunt marturiile Tale in veac; intelepteste-ma si voi fi viu. Strigat-am cu toata inima mea: Auzi-rna, Doamne! Indreptartle Tale voi cauta. Strigat-am catre Tine: Mfintuleste-ma ~i voi pazi marturiile Tale. Din zori m-arn sculat ~i am strigat: Intru cuvintele Tale am nadajduit, Deschis-arn oehii mei dis-de-dimineata, ca sa cuget la cuvintele Tale. Glasui meu auzi-l, Doarnne, dupa mila Ta; dupa judecata Ta rna viaza. Apropiatu-s-au cei ce rna prigonesc eu faradelege, dar de la Legea Ta s-au indepartat. Aproape esti Tu, Doamne, si toate poruncile Tale sunt adevarul. Din inceput am cunoscut, din marturiile Tale, ca in veac le-ai intemeiat pe ele. Vezi smerenia mea ~i rna scoate, di Legea Ta n-arn uitat. Judeca pricina mea si rna izbaveste; dupa cuvantul Tau, fa-rna viu. Departe de pacatosi este mantuirea, ca indreptarile Tale n-au cautat, Indurarile Tale multe sunt, Doamne; dupa judecata Ta rna viaza. Multi sunt cei ce rna prigonesc si rna necajesc, dar de la marturiile Tale nu m-am abatut. Vazut-arn pe cei nepriceputi si rna sfarsearn, di n-au pazit cuvintele Tale. Vezi ca poruncile Tale am iubit, Doamne; intru

R,,-i\DUIALA MIEZOi\OPTlCll DIN ro.vn: ZILELE 31

mila Ta rna viaza. Inceputul euvintelor Tale este adevarul si vesnice sunt toate judecatile dreptatii Tale. Capeteniile m-au prigonit in zadar; iar de cuvintele Tale s-a infricosat inima mea. Bucura-ma-voi de cuvintele Tale, ca si eel ce a aflat comoara mare. Nedreptatea am urat si am dispretuit, iar Legea Ta am iubit. De sapte ori pe zi Te-am laudat pentru judecatile dreptatii Tale. Pace multa au cei ee iubesc Legea Ta ~i nu se smintesc. Asteptat-arn mantuirea Ta, Doamne, ~i poruncile Tale am iubit. Pazit-a sufletul meu marturiile Tale ~i le-a iubit foarte. Pazit-am poruncile Tale si marturiile Tale, ca toate caile mele inaintea Ta sunt, Doamne. Sa se apropie rugaciunea mea inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau rna intelepteste. Sa ajunga cererea mea inaintea Ta, Doamne; dupa cuvantul Tau rna izbaveste. Sa raspandeasca buzele mele lauda, ca m-ai invatat indreptarile Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale, ca toate poruncile Tale sunt drepte. Mana Ta sa rna mantuiasca, ca poruncile Tale am ales. Dorit-arn mantuirea Ta, Doamnc, ~i Legea Ta eugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu si Te va lauda ~i judecatile Tale imi vor ajuta mie. Ratacit-arn ca 0 oaie pierduta; cauta pe robul Tau, ca poruncile Tale IlU le-arn uitat.

Slava ... , Si acum ... ~i lndata:

C red intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si al pamantului, al tuturor celor vazute si nevazute.

32

RUGACIU'IY, RAl'\DUlELI ~Y SLUJBE

Si intru Unul Domn USUS Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut, mai inainte de toti vecii; Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu ad eva rat, nascut, nu facut; Cel de 0 fiinta eu Tatal, prin Care toate s-au facut.

Care, pcntru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, S-a pogorat din eeruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant ~i din Maria Fecioara si S-a facut om.

Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat

~i a patimit si S-a ingropat;

Sl a inviat a treia zi, dupa Seripturi;

~i S-a lnaltat la eeruri ~i sade de-a dreapta Tatalui; ~i iarasi va sa vina eu slava, sa judece viii si

mor'tii, a Carui imparatie nu va avea sfarsit.

Si intru Duhul Sfant, Dornnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Cel ee, impreuna eu Tatal ~i eu Fiul, este inchinat ~i slavit, Care a grait prin prooroci.

Intru una, stanta, soborniceasca ~j apostoleasca

Biserica,

Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor, Astept invierea mortilor,

~i viata veaeuJui ee va sa fie. Amin.

Sfinte Dumnezeulc ... , en trci lnchlnaciuni. Prcasfanta Trcirne ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta cste impfll·ii\ia ...

Apol truparcle accstca, giaslil al N-Ira:

lata, Mircle vine in miczul noptii ~i ferlcita cstc sluga pe care ova afla priveghind; dar nevrcdnica este iara~i pe care 0 va afla lenevindu-se. Vezi dar, sullete al men, cu somnul sa nu te ingreuiezi, ca sa nu te dai rnortii si afara de imparatie sa te

R.A~DUIALA MIEZO"lOPTlCU DIN TOATE ZILELE 33

incui. Ci te desteapta, st"igand: Stant, Sfant, Stant esti, Dumnezeule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Slavs ... ,

La ziua cea infrico~atoarc gandind, suflete al meu, privegheaza, aprinzandu-ti candela ta, eu untdelcmn luminand-o, ca nu stii cftnd va veni la tine glasul ce va zice: «Iata Mirele!». Vezi dar, suflete al meu, sa nu dormitezi, caci vei ramane afara, batfind ca ~i cele einci fecioare. Ci, in priveghere, asteapta, ca sa intfimpini pe Hristos, eu untdelemn de ungere, si-ti va da tie camara cea durnnezeiasca a slavei Sale.

Si acum ... , ,II Niiscii(oarci de Dumnezeu:

Pe tine, zidul eel nebiruit, intartrea mantuirii, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, te rugarn: Sfaturile celor potrivnici Ie risipeste, intristarea poporului tau in bucurie 0 intoarce, tara ta 0 apara si 0 ajuta, pentru pacea lumii te roaga, ca tu esti, Nascatoare de Dumnezeu, nadejdea noastra.

Doarnnc, miluicstc (de .to de ori) ~i rngiicinnca aceast a:

eel ee, in toata vremea si in tot eeasul, in eer si pe pamant, esti inehinat ~i slavit, Hristoase Dumnezeule, Indelung-rabdatorule, Mult-milostive si Mult-milosardc; Care pc eei drepti iubesti si pe cei pacatosi rniluiesti; Care pe toti ehemi la mantuire pentru fagaduinta bunatatilor ee au sa fie; Insuti, Doamne, primeste si rugaciunlle noastre in ceasul aeesta si indrepteaza viata noastra spre poruncile Tale; sufletele noastre Ie sfinteste, trupurile curateste, cugetele indrepteaza, gandurile curateste si ne izbaveste pe noi de tot neeazul eelor rele ~i al durerii.

3-CEASLOY

34

RUGACIl;~l. R\~DlJIELI ~I SLUJBE

Inconjoara-ne pe noi eu sfintii Tai ingeri, ea, prin mijlocirea lor, fiind paziti si povatuiti, sa ajungem la unirea credintei ~i la cunostinta slavei Tale celei neapropiate, ca binecuvantat esti in veeii vecilor. Amin.

Doamne, miluicste (de ~ orl). Slavii .. " Sl acurn ...

Ceea ce esti mai cinstita dedit hcruvimii ~i mai marita, fara de asemanare, decfit ser afimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezcu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea eu adeviirat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.

Strana: Intru numele Domnului, binccuvintcaza, Piirintc!

Preotul:

Dumnezeule, milostiveste- Te spre 110i ~i ne binecuvinteaza, lumineaza fata Ta spre noi si ne rniluieste,

Si daca cste Aliluia sau Pnxtul Marc. sc zice ru!!iiciunca accusta a Sfant ului Efrcrn Simi. In (rei stari. eu trei mctanii marl:

Doamne si Stapanul vietii mele, duhul trandaviei, al grijii de multe, al iubirii de stapanie ~i al griiirii in desert, nu mi-l da mie (0 metanic).

lar duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii ~i al dragostei, daruieste-l mie, slugii Tale (0 mct anic],

Asa, Doamne, Imparate, daruieste-mi ea sa-rni vad gre~elile mele si sa nu ossndesc pe fratele meu, ea binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin (0 melanic).

S]. dupa rllgiiciunca accustu, se lie accste patru vtihuri. tot in t rci ,tiiri. ell 12 inchiuaciuni:

Durnnezeule, milostiv Iii mie pacatosul (0 iuchinaciunc]. Durnnezeule, cur ateste-rna pe mine pacatosul (0 Inchinaciunc ).

R,\i\DLL\L,\ 1\1lEZO:-.iOPTICll nix TO.\TF: ZILELE

Cel ee rn-ai zidit, Dumnezeule, mantuieste-rna (0 lnchluaciunc].

Fib'a de numar am gresit, Doamne, iarta-rna (0 lnchinaciunc},

Si, pc urma, iara~i rugaciunca Shln(ului Elrurn Sirul, toata, cu cluua luchiuaciunl. ~i lu smr~i( CII 0 mctanie marc: Doamne ~i Stapanul victii mele ... Apoi:

Rugjiciunea aceasta a lui Mardarie:

S tapane Dumnezeule, Parinte Atotputernice, Doamne, Fiule Unule-Nascut, lisuse Hristoase ~i Duhule Sfinte, 0 Dumnezeire, 0 Putere, rniluieste-rna pe mine, pacatosul, si, eu judecatile care stii, mantuieste-ma pe mine, nevrednicul robul Tau, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.

Iar daca nu csrc Aliluia vau Postul 'hue, sc omit rugaciunea Sffmtului Efrcm Sirnl: Doamne si Stapanul vietii mcle ... ~i metauiile ~i sc zicc uumai ru!!aciunca de mai sus: Stapane Dumnezculc, Parlnte atotpurernlce ... Apoi se lice: Vcni(i sa ne inchiniim ... (de 3 ori), ~i

Psalmul 120

Ridieat-am ochii mei la munti, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a facut cerul ~i pamantul, Nu va lasa sa se clatine pieiorul tau, nici nu va dormita cel ce te pazeste. lata, nu va dormita, niei nu va adormi Cel ce pazeste pe Israel. Domnul tc va pazi pe tine; Domnul este acoperarnantul tau, de-a dreapta tao Ziua soarele nu te va arde, nici luna, noaptea. Domnul te va pazi pe tine de tot raul; pazi-va sutletul tau. Domnul va pazi intrarea ta si iesirea ta de acum si pana in veac.

35

36

RVGACIUl\I. RAl\Dl;IELI ~I SLUJBE

Psalmul133

laffl acum binecuvantati pe Domnul toate sl?gi!e Domnului, care stati In casa Dornnului, III curtile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicati rnainile voastre spre cele sfinte ~i binecuvantati pe Domnu1. Te va binecuvanta Domnul din Sion, Cel ce a fiicut cerul ~i pamantul.

Slava , Si acurn ... , Sfinte Dumnczeulc ... , trci rnchtnaciunt, Preasffinta

Treime , Tatal nostru ...

Apoi rroparcle acestca, gJasuJ aJ 2-Jca:

Porneneste, Doamne, ea un bun pe robii Tai si, dit~ i~ viata au gre~it, iarta-le; ca nimeni nu e.ste fara de ~ae~t, tara numai Tu, eel ee poti ~i eelor adorrniti a Ie da odihna.

eel ee pr'in adancul intelepciunii, eu iubirea de oarneni, toate Ie 'chivernise~ti, si eeea ce este de folos tuturor Ie daruiesti, Unule, ZiditoruIe, odihneste, Doamne, sutletele adorrnitilor robHor Tai, ea spre Tine nadcjdea si-au pus, spre Facatorul si Ziditorul si Dumnezeul nostru.

Slava ... ,

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sutletele adorrnitilor rob HoI' Tai, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata tara de sfarsit.

Si acum ... , al :\iisciitoarci de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine toate neamurile, Nascatoar~ de Dumnezeu, Fecioara, ca, intru tine, eel neincaput, Hnsto~ Dumnezeul nostru, a binevoit a incapea. Fericiti suntem ~~ noi folositoare pe tine avandu-tc, ca ziua ~i noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta, laudandu-te, strtgarn tie:

Bucura-te, ceea ce esti plina de hal', Domnul este cu tine.

R.4.:'iDUIALA MIEZONOPTlCH DIN TOATE ZILELE 37

Apoi Doamne, miluiestc (de 12 ori) ~i Rugaciunea aceasta:

Pomene~te, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii ~i a vietii vesnice au adormit, pe parintii ~i fratii nostri, si pc toti care, In cucernicie ~i In credinta, s-au savaqit; si iarta lor toata gre~eala cea de voie ~i cea tara de voie, cca cu cuvantul, sau cu fapta, sau cu gandul, si-i asaza pe dansii In locuri luminoase, In locuri racoroase, In loeuri de odihna, de un de a fugit toata durerea, intristarea ~i suspinul, unde cereetarea fetei Tale veseleste pe toti sfintii Tai eei din veac. Daruieste lor ~i noua imparatia Ta ~i Imparta~irea bunatatilor Tale eelor negraite si vesnice ~i desfiitarea vietii Tale eelei nesfarsite ~i fericite. Ca Tu esti viata ~i invierea ~i odihna robilor Tai eelor adorrniti, Hristoase, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, impreuna cu Cel fara de inceput al Tau Parinte ~i eu Preasfantul ~i Bunul ~i de viata facatorul Tau Duh, acum si pururea ~i In vecii vecilor. Amin.

Pr eamar-ita pururea Fecioara, Maiea lui Hristos Dumnezeu, du rugaciunea noastra la Fiul tau si Dumnezeul nostru ~i cere sa mantuiasca, pentru tine, sutletele noastre.

1\ adejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant; Treirne Sfanta, slava Tie.

Glasul al 6-lea:

Mihrieste-ne pe noi, Doarnne, rniluieste-ne pc noi, ca, nepricepandu-ne de nici un raspuns, aceasta rugaciune aducem Tie, ca unui Stapan, noi pacatosii robii Tai; miluieste-ne pe noi.

38

Siava ... ,

Doamne, miluieste-ne pc nol, ca intru Tine am nadajduit; nu Te mania pc noi foarte, nici pomeni faradelegile noastre, ci cauta ~i acum ca un milostiv ~i ne izbaveste pc noi de vrajmasii nostri, ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntern poporul Tau, tori lucrul mainilor Tale si numcle Tau chemam,

Si acum ... , al :'IIascrltoar~i de DIIIlIJlCI~II:

Usa milostivirii deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine, ci sa ne mantuim prin tine din nevoi, cii tu esti mantuirea neamului crestinesc,

In timpul t roparelnr de umilinla, prcntul icse din Sfiintlll Altar in fa!a usilor impflratc~ti ~i. ell tuta diln: rllsflrit. liec cctcnia:

~iluie~te-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne Tie, auzi-ne si ne miluieste,

Doamnc, miluicstc (de 3 ori).

Inca ne rugam pentru ca sa se pazeasca sfant locasul acesta, tara aeeasta ~i to ate orasele ~i satele: de boala, de foamete, de cutremur, de potop, de foe, de sabie, de navalirea altor neamuri asupra noastra ~i dc razboiul eel dintre noi; pentru ea milostiv, bland ~i lesne iertator sa tie noua Bunul ~i lubitorul de oameni Dumnezeul nostru, sa indeparteze si sa imprjistie toata mania care se porneste asupra no astra ~i sa ne izbaveasca pe noi de mustrarea Lui cea drcapta, care este asupra noastra, si sa ne miluiasca pe noi.

Doarnnc, miluicstc (de -' nri).

A uzi-ne pe noi, Durnnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului ~i a celor ce sunt pc mare departe si, milostive Stapane, milostiv fii noua, fata de pacatele noastre ~i lie rniiuieste pe noi.

R\'IDUI \1,,.\ V1lEZO:'llOPTICIl DJi\ T(HTE ZILELE

Prcotul zicc cctonisul:

Ca milostiv si iubitor de oameni Durnnezeu esti sl Tie slava inaitam, Tatalui si Fiului ~i Sfantului Duh, aeum ~i pururea si in vecii vecilor,

Strana: Amin. Prcotul:

Slava Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nadejdea noastra, slava Tie.

Stranu: Slava ... , Si acurn ... , Doamnc, miluiestc (de 3 uri), Parintc, blnecuvinteaza ... lar preotul. intorcflndu-sc CII rata catrc crcdinciosi, :tice orpustul eel rnic:

Hristos, Adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile Preaeuratei Maieii Sale, ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor parintilor nostri ~i pentru ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca pe noi, ca un bun si de oameni iubitor.

Apoi, plccaudu-se prcotul catrc ~trani, i~i cere obisnuita icrtare, zicand:

Binecuvantati si rna iertati pe mine, pacatosul!

Iar fratii raspund:

Dumnezeu sa te ierte ~i sa te miluiasca, parinte sfintite. Apni preotul sc intnarcc ciitre rasarit ~i zice ectenia aceasta:

Sa ne rugarn pentru pacea lumii.

Pentru buna sporire ~i intarirea dreptslavitorilor crestini, Pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N), Patriarhul

Biserieii Ortodoxe Rornane [pentru (Inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episeopul (si Mitropolitul) nostru (:'1)1, ~i pentru toti frafii no~tri cei intru Hristos,

39

40

RL'cACIl!NI, RA\"DUlELI Sf SLUJBE

Pentru binccredinciosul popor roman de pretutindcni, pentru carmuitorii tarii noastre, pentru mai marii oraselor ~i ai satelor ~i pentru iubitoarea de Hristos oaste.

Pentru cei cc ne urasc ~i pentru cei ce ne iubesc pe noi. Pentru cei ce ne miluiesc ~i ne slujesc noua,

Pentru cei ce ne-au ecrut noua, nevrednicilor, sa ne rugam

pentru dansii.

Pentru izbavirea celor robiti,

Pentru parintii si fratii nostri care sunt departe. Pentru cei ce calatoresc pe uscat, pe ape, si prin aero Pentru eel ce zac in neputinte.

Sa ne rugam si pentru imbelsugarea roadelor parnantului. Pentru arhiereii ortodocsi.

Si pentru toti ortodocsii crestini.

Sa ne rugarn pentru conducatorii tarii. Pentru ctitorii sfantului locasului acestuia. Pentru parintii ~i invatatorii nostrl.

Peutru toti cei mai inainte adormiti, parint! si Irati ai nostri, drcptcredinciosi, care odihnesc aici si pretutindeni. Sa ziccm si pentru accstia.

Doamnc, mlluicstc (de 3 nri).

Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Durnnezeu, miluieste-ne pc noi, Amin.

Sc cuviuc a ~ti 61 a~a se citcstc 'liczonoptica din toate ,rilelc peste t(lata ,apHin1l1nll, afara de sarnbiita. durninica ~i caud cstc Privcghcrc.

RANDUIALA MIEZONOPTICn DIN SAMBETE

Prcotul, ell epirrahilul pc grllmaz. din fata usilor impar'atc~ti, CII dvcru inchisa, face lnccputul, dupa obicci, zic:llld: Binccuvantat este Dumnezcul nostru ... Strana: Amin. Slava Tic, Durnnezcul nostru, slava Tic! Imparate ceresc ... , Sfintc Dumnezeule ... , Prcasfanta Treimc ... , Tatjil nostru ... , ea a Ta cste lmparatla ... , Doamnc, miluiestc (de 12 ori). Slava ... , Si acurn ... , Vcniti sa ne inchinam ... (de 3 ori). Preotul sc inchina de trci ori ~i intra in stantlll altar. Apui Psalmul 50: Mlluicsre-ma, Dumnczcule ... (cauta la pag. 12). Si Catisrna a uoua:

Psalmul64

Tie Ti se cuvine cantare, Durnnezeule, in Sion si Tie Ti se va implini fagaduinta in lerusalim.

Auzi rugaciunea mea; catre Tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fara de lege ne-au biruit pe noi ~i neJegiuirilc noastre Tu Ie vei curati. Fericit este eel pe care l-ai ales ~i l-ai primit; locui-va in curtlle Tale. Umple-ne-vorn de bunatatile casei Tale; sfant este

42

RLGACIUNI, R\:\DlIIELI SI SLUJI3E

locasul Tau, minunat in dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului ~i a celor de pe mare, departe. Cel ce gate~ti muntii cu taria Ta, incins fiind cu putere; Cel ce tulburi adancul marli si vuietul valurilor ei. Tulbura-se-vor neamurile si se vor spaimanta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; iesirile dimine~ii ~i_ ale serii Ie vei vese1i. Cercetat-ai parnantul si l-ai adapat pe el, bogatiile lui le-ai inmultit; raul lui Dumnezeu s-a umplut de apa; gatit-ai hrana lor, ca asa este gatirea Ta. Adapa brazdele lui, inmulteste roadele lui si se vor bucura de picaturi de ploaie rasarind. Vei binecuvanta cununa anului bunatatii :_rale _~i campiile Tale se vor umple de roade grase. Ingra~a-se-vor pasunile pustiei si cu bucurie dealur~~ se vo~ incin~e. !mbracatu-s-au pasunile cu oi ~i valle vor inmulti graul; vor striga si vor canta.

Psalmul65

Strigati lui _Ouml~ezeu tot pamantul, Cantati numele LUI; dati slava laudei Lui. Ziceti lui Dumnezeu: Cat sunt de iufrlcosatoare lucrurile Tale! Pentru multimea puterii Tale, Te vor lingusi vrajrnasii Tai, Tot parnantul sa se inchine Tie ~i sa cante Tie, sa cante numelui Tau. Veniti si vedeti lucrurile lui Durnnezeu, Cel infrico~ator in sfaturi, mai mult decat fiji oamenilor. Cel ce preface marea in uscat, prin rau vor trece cu piciorul. Acolo ne vorn veseli de Dansul, de Cel ce stapaneste cu puterea Sa

R,\'lDUL\L.\ :\lIEZO'lOI'TlClllHl\' sA WBETE

veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se razvratesc sa nu se inalte intru sine. Binecuvantati neamuri pe Dumnezeul nostru ~i faceti sa se auda glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viata ~i n-a lasat sa se clatine picioarele mele. Ca nc-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai larnurtt pe noi, precum se lamureste argintul. Prinsu-ne-ai pe noi in cursa; pus-ai necazuri pe umarul nostru; ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foc ~i prin apa si ne-ai scos la odihna. Intra-voi in cas a Ta cu arderi de tot, implini-voi Tie fagaduintele mele, pe care Ie-au rostit buzele mele si le-a grait gura mea, intru necazul meu. Arderi de tot grase voi aduce Tie, cu tamale si berbeci; Iti voi jertfi boi ~i tapi, Veniti de auziti toti cei ce va terneti de Dumnezeu ~i va voi povesti cate a facut EI sufletului meu. Catre Dansul cu gura mea am strigat ~i L-am laudat cu gura mea. Nedreptate de am avut in inima mea, sa nu rna auda Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul rugaciunii mele. Binecuvantat este Dumnezeu, Care n-a departat rugaciunea mea si mila Lui de la mine.

Psalmul66

Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi si ne binecuvinteaza, lumineaza fata Ta spre noi ~i ne rniluieste, ca sa cunoastem pe pamant calea Ta, in toate neamurile mantuirea Ta. Lauda-Te-vor pe Tine popoarcle, Dumnezcule, lauda-Te-vur pe Tine

43

44 RUCACIVNl, RANDUIELI ~I SLUJBE

popoarele to ate. Veseleasca-se si sa se bueure nearnurile, ca vei judeca popoarele eu dreptate si neamurile pe pamant Ie vei povatui. Lauda- Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lauda- Te-vor pe Tine popoarele toate. Pamantul si-a dat rodul sau, Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, si sa se teams de Tine toate marginile pamantului,

Slava ... , Si acurn ... , Aliluia (de 3 ori), Doamne, milulestc ... (dc 3 ori), Slava ... , Si acurn ...

Psalmul67

Sase seoale Dumnezeu si sa se rlsipeasca vrajmasii Lui si sa fuga de la fata Lui eei ee-L urasc pe Dansul. Preeum se stinge fumul, sa se stinga; cum se topeste ceara de fata foeului, asa sa piara pacatosii de la fata lui Dumnezeu, iar dreptii sa se bueure ~i sa se veseleasca inaintea lui Dumnczeu, sa se desfiiteze lntru veselie. Cantati lui Dumnezeu, cantati numele Lui, gatiti calea Celui ee strabate pustia, Domnul este numele Lui, si va bucurati inaintea Lui. Sa se tulbure de fata Lui, a Parintelui orfanilor si a Judecatorului vaduvelor, Dumnezeu este in loeul eel sfant al Lui. Dumnezeu asaza pe cei singuratici in casa, seoate eu vitejie pe eei legati in obezi, la fel, pe eei arnarati, pe eei ee loeuiese in morminte. Dumnezeule, cand mergeai Tu inaintea poporului Tau, cand trcceai Tu, prin pustie, pamantul s-a eutremurat ~i cerurile s-au topit ~i Sinaiul s-a

R.i\i'iDUL\L,\ MIEZONOPTlcn Dl1\ SkVIBETE 4S

clatinat de la fata Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunavoie vei osebi, Dumnezeule, mostenirii Tale. Ea a slabit dar Tu ai intarit-o. Vietatile Tale loeuiese in

, . ..-

ea; intru bunatatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grrja

de eel sarac, Domnul va da cuvantul eelor ee vestese eu putere multa, Imparatul puterilor va imparti prazile poporului iubit. Daca veti dormi in mijloeul mostenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ea ale porumbitei si spatele vostru va straluci ea aurul. Cand Imparatut eel eerese va imprastia pe regi in tara Sa, ei vor fi albi ea zapada pe Selmon. Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte de piseuri este Muntele Vasan. Pentru ee, munti eu piseuri, pizmuiti muntele in ea~e a bin~vA0it D~m~ nezeu sa locuiasca in el, pentru ea va locui mel pana la sfarsit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt eei ee se bucura de ele. Domnul in mijloeullor, pe Sinai, in locasul Sau eel sfant .. Suitu- !e-ai la inaltime, robit-ai multime, luat-ai darun de la oameni ehiar ~i eu eei razvratiti lngaduiti au fost

, • A

sa locuiasca, Domnul Dumnezeu este bmeeuvantat,

binecuvantat este Dumnezeu zi de zi; sa sporeasca intre noi Dumnezeul mantuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mantuirti ~i ale Domnului Dumnezeu sunt iesirile mortii. Dar Dumnezeu va sfararna eapetele vrajmasilor Sai, crestetul parului eelor ee umbla intru gre~elile lor. Zis-a Domnul: «Din Vasan Ii voi intoaree; intoarce-voi pe vrajmasii

46

RUGACW"!, l~\"DurELr sr SLUJBE

tai din adancurile marii, pentru ca sa se afunde piciorul tau in sangele lor ~i limba cainilor tai in sangele vrajmasilor tai», Vazut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, vazut-am intrarea Dumnezeului si Imparatului meu in locasul eel scant: Inainte mergeau capeteniile, dupa ei cei ce cantau din strune, in mijloc fecioarele, batfind din timpane si zicind: «in adunari blnecuvantati pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel!». Acolo era Veniamin cel mai tanar, in uimire; capeteniile lui Iuda, povatuitorii lor, capeteniile Zabulonului, capeteniile Neftalimului si ziceau: «Porunceste, Dumnezeule, puterii Tale; intareste, Durnnezeule, aceasta lucrare pe care ai fiicut-o noua, Pentru locasul Tau, din Ierusalim, Iti vor aduce imparatil daruri. Cearta fiarele din trestii, cearta taurii adunati impotriva junincilor popoareI or, ca sa nu tie departati cei care au fost incercati ca argintul. Risipeste neamurile cele ce voiesc razboaie». Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde mai inainte la Dumnezeu mana ei, zicind: «Imp aratiile pamantului, cantati lui Dumnezeu, cantati Domnului. Cantati Dumnezeului Celui ce S-a suit peste cerul cerului, spre rasarit; iata, va da glasul Sau, glas de putere. Dati slava lui Dumnezeu! Peste Israel rnaretia Lui si puterea Lui in nori. Minunat este Dumnezeu lntru sfintii Lui, Dumnezeul lui Israel; Insusi va da putere ~i intartre poporului Sau, Binecuvantat este Dumnezeu»,

R\i\DUL\LA vnezovoerrcn DIN S .. \\1BETE

Slava ... , !;ii acum ... , AliIuia (de 3 ori), Doamnc, rniluicstc ... (de -' uri), SJavii ... , Si acum ...

Psalmul68

Mantuie~te-ma, Dumnezeule, ca au intrat ape pa.na la sufletul meu. Afundatu-m-am in noroiul adancului, care n-are fund. Intrat-am in adancurile maril ~i furtuna rn-a potopit. Ostenit-am strigand, amortit-a gatlejul meu, sla~it-au ochii mei nadajduind spre Dumnezeul meu. Inmultitu-s-au, mai mult decaf perii capului meu, cei ce rna urasc pe mine in zadar. intaritu-s-au vrajmasii mei, cei ce rna prigonesc pe nedrept; cele ce n-arn rapit, pe acelea Ie-am platit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea si greselile mele de la Tine nu s-au ascuns. Sa nu fie rusinati, din pricina mea, cei ce Te asteapta pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici lnfruntati pentru mine cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Ca pentru Tine am suferit ocara, acoperit-a batjocura obrazul meu. instrainat am fost de fratii mei ~i strain fiilor maicii mele, ca ravna casei Tale rn-a mancat ~i ocarile celor ce Te ocarasc pe Tine au cazut asupra mea. Si mi-am smerit cu post sufletul meu si mi-a fost spre ocara mie. Sl m-arn imbracat cu sac ~i am ajuns pentru ei de batjocura. impotriva mea graiau cei ce sedeau in porti si despre mine cantau cei ce beau yin. far eu, intru rugaciunea mea catre Tine, Doamne, am strigat la timp bineplacut. Durnnezeule, intru multirnea milei Tale

47

48

RUGACTUl'il, RANDUlELJ ~l SLUJRE

auzi-ma, intru adevarul milei Tale. Mantuieste-ma din noroi ea sa nu rna afund; izbaveste-ma de eei ee rna urasc si din adancul apelor, ea sa nu rna Inece valtoarea apei, nici sa rna iughita adancul, nici sa-si inchida peste mine adancul gura lui. Auzi-ma, Doamne, eli buna este mila Ta; dupa multirnea lndurarilor Tale cauta spre mine. Sa nu-ti intorci fata Ta de la eredinciosul Tau, cand rna necajesc. Degrab rna auzi. Ia aminte la sufletul meu si-l mantuieste pe el; din mainile vrajmasilor mei izbaveste-rna, ca Tu cunosti oeara mea si rusinea mea si infruntarea mea; inaintea Ta sunt toti eei ee rna necajesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocari si de neeaz. Si am asteptat pe eel ee m-ar milui ~i nu era, ~i pe eei ee m-ar mangaia si DU i-am aflat. Si mi-au dat spre mane area mea fiere si in setea mea m-au ada pat eu otet, Faea-se masa lor lnaintea lor cursa, rasplatire si sminteala; sa se intunece oehii lor, ea sa nu vada, si spinarea lor pururea 0 garbove~te. Varsa peste dansi! urgia Ta si mania urgiei Tale sa-i cuprinda pe ei. Faca-se eurtea lor pustie si In locasurile lor sa nu fie locuitori. Ca pe care Tu l-ai batut, ei l-au prigonit, ~i au inmultit durerea ranilor lui. Adauga faradelege la faradelegea lor, si sa nu intre intru dreptatea Ta. Stersi sa fie din cartea celor vii ~i eu eei drepti sa nu fie scrisi. Sarac ~i indurerat sunt eu; mantuirea Ta, Dumnezeule, sa rna sprijineasca. Lauda-voi numele Durnnezeului meu cu cantare si-L voi preaslavi pe EI

R,\NIH':IALA MlEZONOI'Tlcn DIN SAMBETE

eu lauda. Si-I va placea lui Dumnezeu mai mult decat vitelul tanar, caruia ii erese coarne si unghii. Sa vada saracii si sa se veseleasca; cautati pe Dumnezeu si viu va fi sut1etul vostru. Ca a auzit pe eei saraci Domnul, ~i pe eei ferecati in obezi ai Sai nu i-a urgisit. Sa-L laude pe El eerurile ~i pamantul, marea ~i toate cite se tarase in ea. Ca Dumnezeu va mantui Sionul sl se vor zidi cetatile ludeii, ~i vor loeui acolo ~i-l vor mosteni pe el. ~i semintia credinciosilor Lui il va stapani pe el ~i cei ce iubese numele Lui vor loeui In el.

Psalmul69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-rni ajuti mie grabeste- Te! Sa se rusineze ~i sa se infrunte eei ce cauta sutletul meu; sa se intoarca Inapoi ~i sa se rusineze eei ee-mi voiese mie rele. Intoarca-se Tndatii rusinati eei ee-mi graiese mie: «Bine, bine!», Sa sc bucurc si sa se vescleasca de Tine tori cei ee Te cauta pe Tine, Dumnezeule, ~i sa zica pururea eei ee iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!». lar eu sarac sunt ~i sarrnan, Dumnezeule, ajuta-rna! Ajutorul meu "i Izbavitorul meu esti Tu; Doamne, nu zabovi!

Slava ... , 1;Ii acum , Crcd intru unul Dumnczcu (cauta la )lag . .'II),

Sfinte Dumnezeule , Preasfanta Treimc ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta este

imparatta ...

Apoi troparclc accstea, glasul al 2-lc3:

Nezid ita fire, Faditorule a toate, buzele noastre Ie deschide ca sa vestim lauda Ta, strigand: Sfant, Sfant, Sfant

4 - CEASLOV

49

50

RlJCACIUNI, RA:"IDUlELl ~l SLUJBE

esti, Dumnezeule; pentru Nascato area de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Slavii ... ,

Urrnand pe parnant puterilor celor de sus, cantare de biruinta adueem Tie, Bunule: Sfant, Sfant, Sffint esti, Dumnezeule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pc noi.

Si acum ...

Din pat si din somn m-ai ridieat, Doamne, mintea mea 0 lumineaza, inima si buzele mele Ie desehide, ea sa Te laud pe Tine, Smnta Treime: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Doamne, miluieste (de 40 de ori). Cel ce in toata vrcmca ... (cauta la pag. 33). Doamne, miluleste (de 3 or i), Slava ... , Si acurn ... , Ceca ce csti mai cinstita decsr heruvimii..., intru numele Domnului binecuvinteazii, Piirinte! Preotul: Dumnezcule, milostlvcstc- Te spre noi ~i lie binccuvintcaza ... Apoi se zice rugiiciunea: Stapane Dumnezeule, Piirinte atotputernice ... (cauta la pag. 35). Si

Rugaciunea Sffintului Eustratie

SHivindu-Te, Te sHive.sc pe Tin.e, Doam~e, ca ~i cautat spre smerema mea ~I nu m-al dat III rnainile vrajmasilor, ci ai mantuit din nevoi sufletul meu. Si acum, Stapane, sa rna acopere pe mine mana Ta ~i sa vina peste mine mila Ta, ca s-a tulburat sufletul meu si dureros Ii este sa iasa din acest ticalos ~j intinat trup al meu. Ca nu candva vicJeanul sfat al celui potrivnic sa-l intfimpine si sa-l lrnpiedice intru intuneric, pentru pacatele cele facute de mine cu nestiinta sl cu stiinta in viata aceasta, milostiv fii mie, Stapane, si sa nu vada sutletul meu Intunecatul

RA::\DUAI.:\ lVllEZO::\OPTlClI DIN SA:vmETE

chip al viclenilor diavoli, ci sa-l ia ingerii Tai cei straluciti si lurninati, Da slava numelui Tau celui sfant ~i cu puterea Ta rna ridica la dumnezeiasca Ta judecata, Cand rna vei judeca, sa nu rna apucc pe mine mana stapanitorului lumii acesteia, ca sa rna arunce pe mine, pacatosul, in adancul iadului; ci stai langa mine si-mi fii mantuiror si sprijinitor; pentru ca muncile acestea trupesti veselie sunt robilor TaL Miluieste, Doamne, sufletul meu eel intinat cu patimile vietii acesteia ~i curat pe el, prin pocainta si marturisire, iI pr imeste, ca binecuvantat esti in vecii vecilor. Amin.

Vcniti sa IIC inchinam ... (de 3 ori). Psalmul120: Ridicat-am ochii mei la munti..., Psalmul 133: lata acum binecuvantati pc Domnul to ate

slugilc Domnului... (caura la pag. 36). Slava , Si acum ... , Sfinte

Dumnezeule ... , Preasfanta Treime ... , Tatal nostru Si troparele acestea:

Porncueste, Doamne, ca un bun pc robii Tai. .. , Cel ce prin adancul intelepclunn, eu iubirca de oamcni..., Slavii..., Cu sfintii odihncstc, Hristoase ... , Sl acum ... , Fericimu-tc pe tine toate ncamurile, Nascatoarc de Dumnezcu ... Doamne, miluicste (de 12 nr i), apoi rugiiciunca:

Porncucste, Doamne, pe cci cc lutru nadejdca Invierii ~i a victii vesnicc ... (cauta la :VIicz()lIoptica din tnarc :t.ilclt" pag. 37). Apoi cereIlia ~i otpustu I.

51

RA.NDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI

Preotul, eu epitrahilul pc grumaz, din rata usilnr irnpiirutesti, ell dvcra inchisa, face incepurul. dupa obiccl, zicfind: Binccuvantat cste Dumnezeul nostru ... Strana: Amin. Slava Tic, Dumnczeul nostru, slava Tie! Imparate ceresc ... , Sfinte Dumnezeule ... , Preasfanta Treime ... , Tatal

nostru , Ca a Ta cstc imparatia , Doamne miluiestc (de 12 ori), Slava ... ,

Si acum , Veniti sa nc inchinarn (de 3 uri). Prcotul intra in sf:lnlul altar.

Psalrnul 50: Miluicstc-rna, Dumnezculc ... (cauta la pag. 12).

Si indata sc zice Canonul Treimii (Troicsnicul), al glasului cc va fi de rand. Si, dupii canon, sc e:lntll Troparclc Trcimicc, glasul 31 2-lca:

Cuvine-se, eu adevarat, a lauda pe Treimea eea intru tot dumnezeiasca: pe Tatal Cel fara de lncepur si a toate lucrator, pe Cuvantul Cel impreuna fara de inceput, Care, din Tatal, mai inainte de veei, fara stricaciune, S-a nascut, ~i pe Sfantul Duh, Cel ee din Tatal, fara de ani, pureede.

Cuvine-se, eu adevarat, a Te slavi pe Tine, DurnnezeuCuvfintul, de Care se lnfrlcoseaza si se cutrernura heruvimii

R,\:\DUTALA :YlIEZONOPTlCn DJI\ DUMTNICI 53

si Te slavesc puterile ceresti. Cel ee ai iuviat a treia zi din mormant, Hristoase, Datatorule de viata, eu Irica Te slavim,

Sa laudam toti cum se euvine pe Durnnezeu, eu cantar! durnnezeiesti: pc Tatal ~i pc Fiul si pe Duhul eel durnnezeiese, Stapania cea in trei lpostasuri, 0 Imparatie ~i 0 Domnie.

Sa preaslavim Unimea eea dupa fiinta, pe Cea in trei lpostasuri, pe Care 0 lauda toti pamantenii si 0 slavesc puterile ceresti, Careia toti eu credinta I se inch ina.

Dornneasca ineepatorie peste heruvimi si durnnezeiasca Stapanire, fara de asemanare, peste seratimi, Treimea eea nedespartita In unire, Ceea ee esti, dupa adevar, dumnezeiasca Stapanirc, pc Tine Te slavim.

Tatalui, Celui fara de inceput ~i Dumnezeu, Cuvantului, Celui irnpreuna fara de ineeput, ~i Duhului rna inehin. Fiinta eea nedespartita, una impreunata, Unimea eea intreit numarata, eu laude sa 0 marim.

Fulgerele Tale, eele eu raze stralucitoare, straluee~te-Ie mie, Durnnezeul meu, Cel ee esti in trei Ipostasuri, Atotfacator ule; si locas rna arata al slavei Tale celei neapropiate, lurninata ~i purtatoare de lumina ~i neschimbatao

De Care se infricoseaza si se cutremura heruvimii si-L slavesc ostile ingeresti, pc Cel ee din Fecioara, in chip de negrait, S-a intrupat, pe Hristos, Datatorul de viata, eu friea sa-L slavim,

SI3v3 ... ,

Par inte Atotfiiturulc, Cuvinte al lui Durnnezeu, intru tot Duhule Sfinte, 0 Putere ~i un Chip, 0 Tmparatie, 0 Dumnezeire si 0 Stapfinire, miluiesre pe eei ec se inchina Tie.

54

RUGAClU~I, R.A.~DUlELl SI SLUJBE

Si acum ... ,

Din morti vazand pe Fiul tau, Preacurata Fecioara, inviat eu cuviinta dumnezeiasca, de bueurie negraita lumea s-a umplut, pe Acela slavindu-L si pe tine mar indu-te.

Cuvine-se eu adevarat sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, eea pururea ferlcita ~i prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru.

Ceea ee esti mai cinstita decat heruvimii ~i mai marita, fara de asemanare, decat serafimii, cue, fara stricaciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, eea eu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim,

Sfintc Dumnezeule ... , Prcasmntli Trelrnc ... , Tatiil nostru, .. , Cli a Ta

cstc Irnparatia , Ipacoi al glasului de rand. Doamne, miluieste (de 40

de OJ"i). Slava , Si acum ... , Ceca cc csti rnai cinstita deeM heruvimii. .. ,

intru numele Domnului, binccuvintcaza, Plirinte! Preotul: Durnnczeulc, milostiveste-Te spre noi ~i ne binccuvinteaza ... Apoi citcstc din rata usilor Imparatcst], In gCllunchi, CII fata spre apus, accasta

Rugaciune catre Preasfanta Treime

Faccre a lui Marcu Monahul "-

Intru tot puternica si de viata facatoare si ince-

patoare de lumina Preasfanta Treime, Care, din

bunatate, toata faptura lumii si pe eea mai presus de lume dintru nefiinta ai adus-o si, cu purtarea de grija7 o ~i stapanesti; Care, dupa alte nespuse faeeri de bine ale Tale fata de neamul omen esc, pentru neputinta trupeasca, ne-ai daruit noua pocainta, palla in clipa mortii, nu ne lasa pe noi, ticalosii, sa murim in faptele noastre cele rele, nici pe incepatorul rautati! $i pizmataretul ~i pierzator ul sa-si rada de noi. Ca

RANDUTALA MIEZO,\,OPTTCTT DIN DUMINICI

stii, Indurate, caH pizmuire si vrajba are asupra noastra ~i ciita este si patirnirea ~i slabiciunea ~i nepurtarea noastra de grija. Ci, Te rugam, nu ne lipsi de bunatatile Tale pe noi, care Te maniern In toata ziua ~i In tot ceasul, prin calcarea cinstitelor si de viata facatoarelor Tale porunei. Si toate greselile noastre, pe care le-arn facut in toata viata noastra, pana In eeasul de aeum, sau eu fapta, sau cu cuvantul, sau eu gandul, ni le lasa ~i ni le iarta, Si ne invrednicestc ca cealalta viatfi a noastra sa 0 savarsim intru pocainta ~i In umllinta si intru paza sfintelor Tale porunei. Si, eu oriee fel de dezmierdare inselandu-ne, In multe chip uri am gresit si, eu urate pone nefolositoare si vatarnatoare amagindu-ne, ne-am purtat; sau, eu manie si eu iuteala, lara socoteala pornindu-ne, am mahnit pe vreun frate al nostru; sau, eu limba sloboda si neinfranata, in tari curse ne-am prins; sau, eu vreuna din simtirile noastre, sau eu toate, de voie sau de nevoie, eu ~tiinta ori eu nestiinta, sau din infierbantare, sau din deprindcre, nebuneste am aluneeat; sau, eu ganduri viclene si eu stiinta desarta, ne-am intinat; sau, eu oriee chip de greseala, am pacaruit, din adueere aminte si din obieeiul eel rau si curnplit; iarta-ne noua si lasa toate, intru tot Indurate, preabunule si Mult-milostive. Si ne daruieste, Bunule, desteptare si putere, ea sa faeem voia 'fa eu buna placere sl In chip desavarsit. Ca, din rautatca eea din noapte ~i intunecata, eu

55

56

RUGACIUl\I. R,\l\DUIF.LI SI SLliJBE

vederea luminii, prin pocainta, sa ne schimbarn si, in lumina, eu bunacuviinta, sa umblarn si, curari fata de iubirea Ta de oameni aratandu-ne noi, nevrednicii, sa Te laud am ~i sa Te slavirn in veci. Amin.

I>upa tcrminarca rugaciunii, SCllhllldll-se, prcotul zice: Slava Tic, Hristoase, Dumnczcul nostril, nadcjdca noastrii, slava Tie.

Strana: Slava ... , Si acum ... , Doamnc, miluieste (de 3 uri), Parinte, binecuvinteaza! Preotul:

eel ce a inviat din morti, Hristos, adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfintilor maritilor si jntru tot Iaudatilor Apostoli ~i pentru ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca pe noi ca un bun si de oameni iubitor. Amin.

Apoi preotul I~i ia cuvcnita icrtarc ~i. Iuturcfindu-sc iara~i eu rata spre rasarit, zice ectcnia: Sa ne rugarn pentru ... , asa cum s-a ararat la Miczunoptica din toate zilcle (cauta la pag. 39-40).

UTRENIA

Dupa ce preotul hinccuvintcaza, din rata Sfintci Mcse: Binecuvantat cstc Dumnezeul nostru ... , avand epitrahilul pe grumaz. daca este Postul :vJlIIT, se zicc: Stinte Dumnczeule ... , Preasfanta Treime ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta cste imparatia ... , Doarnnc, miluicstc (de 12 ori), Venit] sa ne lnchinarn ... (de 3 ori). in accst timp cintiirctul (citctul) sc Inchina de trci ori.

Iar dad nu estc Postul Marc, dupii ce binccuvintcuza prcntul, se z ice : Vcniti sii ne inchiniim ... (de 3 ori) ~i psalmii 19 ~i 20, Daca in hiscrica nu s-a siiY,lqit Miczonop ticu, se in cepe eu: Slava Tic, Durnnczcul nostru, slava Tic, Impiiratc ccresc ... , Stintc Dumnczculc ... , Prcasfiinta Trcimc ... , Taral nostru ... , Cii a Ta cstc imparatia ... , Doamne, miluicste (de 12 ori). Venit! sa nc inchinarn (de 3 ori). apoi cci doi psalmi:

Psalmul t 9

Auza-te Domnul in ziua neeazului, scuteasca-te numcle Dumnezeului lui Iacob. Trirnlta tie ajutor din locasul Sau eel sfant ~i din Sion sprijineasca-te pc tine. Porncneasca toata jertfa ta ~j

58

RucACIUNJ, RAI\J)LlELI sr SI.UJBE

arderea de tot a ta bineplacuta sa-l tie. Dea tie Domnul dupa inima ta si tot sfatul tau sa-l plineasca. Bucura-ne-vom de mantuirea ta si intru numele Dumnezeului nostru ne vorn mario Plineasca Domnul toate cererilc tale. Acum am cunoscut ca a mantuit Domnul pe Unsul Sau, cu puterea dreptei Sale. Auzi-L-va pe Dansul din cerul eel sfant al Lui. Unii se lauda cu carutele lor, altii cu caii lor, iar noi ne laudam cu nurnele Domnului Dumnezeului nostru. Acestia s-au impledicat ~i au cazut, iar noi ne-am sculat si ne-arn indreptat, Doamne, rnantuieste pe imparatul ~i ne auzi pe noi, in orice zi Tc vom chema.

Psalmul20

D o.a~mnc, in!ru ~utcrea Ta se va veseli imparatul ~l intru mantuirea Ta se va bucura foarte, Dupa dorirea inimii lui i-ai dat lui ~i de voia buzclor lui nu I-ai lipsit pe el. Ca l-ai lntarnplnat pe cl eu binecuvantarile bunatatii, pus-ai pe capul lui cununa de piatra scumpa. Viata a ecrut de la Tine si i-ai dat lui lungime de zile, in vcacul veacului. Mare este slava lui lntru rnantuirea Ta, slava ~i mare cuviinta vei pune peste el. Ca ii vei da lui binccuvantare in veacul veacului, veseli-I-vei pe dansul intru bueurie cu fata Ta. Ca imparatul nadajduieste in Domnul si intru mila Celui Preainalt nu se va clatina. Afla-se mana Ta peste toti vrajmasii Tai, dreapta Ta sa afle pe toti cei ce Te urasc pe Tine. Pune-i-vei pc ei ea un euptor de foe in vremea arataril Tale; Domnul intru mania Sa ii

UTRENlA

va tulbura pc ei, si-i va manca pe ei focul. Rodullor de pe pamant II vei pierde ~i samanta lor dintre fill oameni1or. Cft au gandit rele irnpotriva Ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea sa stea. Ca ii vei pune pe ei pe fuga st eu arcul Tau vei tinti eapul lor. Inalta- Te, Doamne, lntru taria Ta; canta-vom si vorn lauda puterileTale.

Slava ... , ~i acum ... , Sfintc Dumnczculc ... , Prcasfanta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta cstc impariitia ... Dator cstc preotul a lua aminte ea sft tic in mijlocul bisericii cand va zice: Cii a Ta cstc lmpsratla ... Dupa Slintc Dumnczculc ... ~i Tatal nostru ... , cantaretul zice accstc tropare:

:\1antuie~te, Doamne, poporul Tau ~i binecuvinteaza mostenirea Ta. Biruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si, cu Crucea Ta, pazeste pe poporul Tau.

Slava ... ,

Cel ce Te-ai inaltat pe Cruce de bunavoic, poporului Tau celui nou, numit cu numele Tau, rndurarite Tale daruieste-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciosii crcstini, daruindu-le lor biruinta asupra celui potrivnic, avand ajutorul Tau arrna de pace, ncbiruita biruinta.

Si acurn ... , all\iiscatoarci de Dumnczcu:

Ocrotitoare, ncinfricata ~i neinfruntata, nu treee eu vederea, eeea ee esti buna, rugaciunile noastre, intru tot laudata Nascatoare de Dumnezeu. Tntare~te viata cea de obste a drepmarltorilor crestini. Mantuicste pe eei ee i-ai randuit sa conduca ~i Ie dii lor blruinta din eer, pcntru ea ai nascut pe Dumnezeu, ccea ce esti una binccuvfintata.

Prcotul, din rap Slintci Mcsc, zicc cctcnia uccasta, la care sc ritspnndl': Doamnc, rniluicste (de 3 ori).

Miluieste-ne pe noi, Dumnezculc, dupa mare mila Ta, rugarnu-nc Tie, auzin-ne ~i ne rniluieste.

59

60

I{UGACIU~t RANDUIELl SI SLUJBE

Inca ne rugam pentru Prea Fericitul Parintele nostru (1\), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rornane, [pentru (lnalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)], pentru sanatatea ~i rnantuirea lui.

inca De rugarn pentru binecredinciosul popor roman de pretutindeni, pentru carmuitorii tarli noastre, pcntru mai marii oraselor si ai satelor si pentru iubitoarca de Hristos oaste, pentru sanatatea si mantuirea lor.

inca ne rugam pentru toti fratii nostri ~i pentru toti cucernicii ~i dreptmarttorti crestini, pentru sa nata tea ~i mantuirea lor.

Ecfonis:

Cii milostiv ~i iubitor de oameni Dumnezeu esti si Tie slava iniiltam, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor.

Strana: Amin. jntru numele Domnulul, hinccuvintcaza, Pariutc!

Prcotul:

Slava Sfintei si Celei de 0 fiinta si de viata facatoarei si nedespartitei Treimi, totdeauna, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor.

Struna: Arnin.

Iar cfintarctul eel randuit (sau eel rnai marc), eu cvlavie ~i eu Irica lui Dumnczcu, zicc:

Slava intru cei de sus lui Durnnezeu si pe parnant pace, intre oameni bunavoire (de trci ori).

Doamne, buzelc mele vei deschide ~i gura mea va vesti lauda Ta (de tiona ori).

(Preotul, ell carmi descopcrit, citcstc in Iata Stintci :Wc~c prirnclc sasc rugiieiuni all' diminctii),

4 I. I

UTRF:NIA

Psalmul3

Doamne, cat s-au inrnultit cei ce rna necajesc! Multi se scoala asupra mea; multi zie sutletului meu: «Nu cste mantuire lui, intru Dumnczeul lui!», Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu esti, slava mea ~i Cel ce inalti capul mcu. Cu glasul meu catrc Domnul am strigat si m-a auzit din muntele eel scant al Lui. Eu m-am culcat si am adormit; sculatu-rn-arn, ca Domnul rna va sprijini. Nu rna voi teme de mii de popoare, care imprejur rna impresoara. Scoala, Doamne, mantuieste-ma, Dumnezeul meu, ca Tu ai batut pe toti cei ce rna vrajmasesc in desert; dintii pacatosllor ai zdrobit. A Domnului este mantuirea si, peste poporul Tau, binecuvantarea Ta.

Si iarasi:

Eu m-am culcat si am adormit; sculatu-m-am, ca Domnul rna va sprijini.

PsalmuI37

Doamne, nu cu mania Ta sa rna mustri pe mine, nici cu iutimea Ta sa rna certi, Ca sagetile Tale s-au infipt in mine si ai lntartt peste mine mana Ta. Nu este vindecare in trupul meu de la fata maniei Tale; nu este pace in oasele mele din pricina pacatelor mele. Ca faradelegile mele au covarsit capul meu, ca 0 sarcina grea apasat-au peste mine. Umplutu-s-au de miros greu si au putrezit ranile mele, din pricina nebunici melc. Chinuitu-m-am ~i m-am garbovit

61

62

RucAcrul\l, RAi\DliIELl sr SLUJBE

pana m sfarsit, toata ziua mahnindu-ma umblam. Ca salele mele s-au umplut de ocari ~i nu este vindecare in trupul meu. Necajitu-m-arn si m-am smerit foarte; racnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, inaintea Ta este toata dorirea mea si suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. lnima mea s-a tulburat, parasitu-m-a taria mea ~i lumina ochilor mei, si aeeasta ou este eu mine. Prietenii mei ~i vecinii mei in preajrna mea s-au apropiat ~i au sezut; ~i cei de aproape ai mei departe au stat. Si se sileau cei ce cautau sufletul meu, ~i eei ee cautau cele rele mie graiau desertaciuni, ~i vtclesuguri toata ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam si ea un mut ce nu-si deshide gura sa. Sl m-am facut ea un om ce nu aude si nu are in gura lui mustrari. Ca spre Tine, Doamne, am nadajduit; Tu rna vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, ca am zis, ca nu cumva sa se bucure de mine vrajmasii mei; si, cand s-au clatinat picioarele mele, impotriva mea s-au sernetit, Ca eu spre batai gata sunt ~i durerea mea inaintca mea este pururea. Ca faradelegea mea eu 0 voi vesti ~i rna voi ingriji pentru pacatul meu. Iar vrajmasii mei traiesc si s-au intarit mai mult dedit mine, si s-au inrnultit cei ce rna urasc pe nedrept. Cei ee iml rasplatesc rele pentru bune rna defairnau, ca urrnarn bunatatca. Nu rna lasa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mantuirii mele.

liTRENIA

~i iarasi:

Nu rna lasa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te departa de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mantuirii mele.

Psalmul62

Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dirnineata. insetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a dupa Tine trupul meu, in parnant pustiu ~i neumblat ~i tara de apa, Asa in locul eel smut m-am aratat Tie, ca sa vad puterea Ta si slava Ta. Ca mai buna este mila Ta dedit viata; buzele mele Te vor lauda. Asa Te voi binecuvanta in viata mea si in numele Tau voi ridiea mainile mele. Ca de seu ~i de grasime sa se sature sufletul meu si eu buze de bucurie Te va lauda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine in asternutul meu, in dirnineti am eugetat la Tine, ca ai fost ajutorul meu, sl, intru acoperamantul aripilor Talc, rna voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, si pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei in desert au cautat sufletul meu, intra-vor in cele mai de jos ale pamantului: da-se-vor in mainile sabiei; parti vulpilor vor fl. far imparatul se va veseli de Dumnezeu; lauda-se-va tot eel ee se jura intru EI, ca s-a astupat gura celor ee graiesc nedreptati.

Si iarasi:

in dirnineti am eugetat la Tine, ca ai fost ajutorul meu, si, intru acoperamantul aripilor Tale, rna voi

63

64

RUGAClUNl, R.\.NDUlELl ~l SLUJBE

bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, ~i pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.

Slava ... , Si acurn ... , Aliluia (de 3 ort), tara iuchlnaciuni. Doarnne, miluicstc (de 3 ori), Slava ... , ~i acum ...

Prcotul lese din Sffintul Altar. i~i dcscopcra capul ~i citcste in taina ultimcle sase ru~iicillni de dimincata, inaintca 1I~i1()r impiiriitqli.

Psalmul87

Doamne, Dumnezeul mantuirii mele, ziua si noaptea am strigat inaintea Ta. Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea; pleaca urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Ca s-a umplut de rele sufletul meu si viata mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboara in groapa; ajuns-am ca un om neajutorat, intre cei rnorti slobod. Ca niste oameni raniti ce dorm in rnormant, de care nu Ti-ai mai adus aminte ~i care au fost lepadati de la mana Ta. Pusu-m-au in groapa cea mai de jos, intru cele intunecate si in umbra mortii, Asupra mea s-a intarit mania Ta ~i toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Departat-ai pe cunoscutii mei de la mine, ajuns-am uraciune lor. inchis am fost ~i n-am putut iesi. Ochii mei au slabit de suferinta. Strigat-am catre Tine, Doamne, toata ziua intins-arn catre Tine mainile mele. Oare, rnortilor vei face minuni? Sau cei morti se vor scula si Te vor lauda pe Tine? Oare, va spune cineva in rnormant mila Ta ~i adevarul Tau in locul pierzarii? Oare, se vor cunoaste intru intuneric minunile Tale ~i dreptatea Ta in parnant uitat? Jar

U T R E N 1,\

eu catre Tine, Doamne, am strigat ~i dirnineata rugaciunea mea Te va intampina. Pentru ce, Doamne, lepezi sutletul meu ~i Intorci fata Ta de la mine? Sarac sunt eu ~i in osteneli din tineretile mele, inaltat am fost, dar m-am smerit ~i m-am mahnit, Peste mine au trecut maniile Tale ~i lnfr-icnsartle Tale m-au tulburat. Inconjuratn-m-au ca apa toata ziua ~i m-au cuprins deodata. Departat-ai de la mine pe prieten si pe vecin, iar pe cunoscutii mei din cauza ticalosiei mele.

~i iarasi:

Doamne, Dumnezeul mantuirii mele, ziua ~i noaptea am strigat inaintea Ta. Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea; pleaca urechea Ta spre ruga mea.

Psalrnul 102

Binecuvinteaza, suflete al meu, pc Domnul sl toate cele dinlauntrul meu, numele eel sfant al Lui. Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul ~i nu uita toate rasplaririle Lui. Pe Cel ce curateste to ate faradelegiile tale; pe Cel ce vindcca toate bolile tal»; pe Cel ce izbaveste din stricaciune viata ta; pe Cel ce te incununeaza cu mila si cu lndurart; pe Cel ce umple de bunatati dorirea ta; innoi-se-vor ca ale vulturului tineretile tale. Cel ce face milostenie, Domnul, si judccata tuturor celor ce Ii se face strarnbatate. Cunoscute a facut caile Sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. 'ndurat ~i milostiv este

5 - CEASLOV

65

66 RUGACIL:NI, R.4.NDUlELl Sl SLLJBE

-----

Domnul, Indelung-rabdator ~i Mult-milostiv. Nu paua in sfarsit Se va iuti; niei in veac Se va mania. Nu dupa pacatele noastre a facut noua, nici dupa faradelegile noastre a rasplatit noua, ei, cat este de departe cerul de parnant, atat este de mare mila Lui spre cei ee se tern de El. Pe cat sunt de departc rasariturile de apusuri, departat-a de la noi faradelegile noastre. In ce chip miluieste tatal pe fii, asa a miluit Domnul pe cei ce se tern de Dansul, Ca EI a cunoscut zidirea noastra; adusu-Si-a aminte ca tarana suntern. Omul, ca iarba, zilele lui, ca flo area campului; asa va inflori. Ca duh a trecut printr-insul si nu va mai fi si nu se va mai cunoaste nici locul sau, Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tern de Dansul, ~i dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pazesc legamantul Lui ~i i~i aduc aminte de poruneile Lui, ca sa Ie faca pe ele. Domnul in eer a gatit scaunul Sau ~i lmparatia Lui peste toti stapaneste. Binecuvantati pe Domnul toti ingerii Lui, cei puternici la vartute, care faceti cuvantul Lui ~i auziti glasul euvintelor Lui. Binecuvantati pc Domnul toate puterile Lui, slugiJe Lui, care faceti vola Lui. Binecuvantati pe Domnul toate Iuerurile Lui; in tot loeul stapanirii Lui binccuvintcaza, suflete al meu, pe Dornnul.

Si iarasi:

In tot locul stapaniri! Lui, binecuvintcaza, suflcte al rneu, pe Domnul.

UTRE~lA

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta eererea mea, intru credinciosia Ta; auzi-ma, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajmasul prigoneste sufletul meu si viata mea 0 calca in pieioare; facutu-m-a sa loeuiesc in intuneric ca rnortii cei din veaeuri. Mahnit e duhul in mine si inima mea incrernenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele eele de demuIt; cugetat-arn la toate luerurile Tale, la faptele mfiinilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu, ea un parnant insetosat. Degrab auzi-ma, Doarnne, ea a slabit duhul meu. Nu- Ti intoarce fata Ta de la mine, ea sa nu rna asernan eelor ee se coboara in morrnant. Fa sa aud dirnineata mila Ta, ea la Tine mi-e nadejdea. Arata-mi calea pe care voi merge, ca la Tine am ridieat sufletul meu. Scapa-rna de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fac voia Ta, cii Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau eel bun sa rna povatuiasca la pamantul dreptatii. Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-rni viata, Intru dreptatea Ta, seoate din necaz sut1etul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti eei ee necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Si iarasi:

Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata eu robul Tau!

67

68

RUGAClU'II, R.\:"IDUIR1.T ~T SLUJBE

Auzi-ma, Doamne, intru dreptatea Ta. Sa nu intri fa judecata eu robul Tau!

Duhul Tau eel bun sa rna povatuiasca la parnantul dreptatii,

Slava ... , Si acum ... , Aliluia (de 3 ori). Apoi prcotul, ell capul dcscopcrit, zicc cctcnia marc ~i indatii sc cantii:

Dumnezeu este Domnul si S-a aratat noua; bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului,

Dumnczcu cstc DomnuI. .. sc cantii dupa glasul rroparului, cu aceste patru stihuri:

Laudati pe Dornnul ca este bun, cii in veac este mila Lui. lnconjurand m-au inconjurat si, in numele Domnului, i-am infrant pe ei.

Nu voi muri, ci voi ti viu ~i voi povesti lucrurile Domnului,

Piatra pe care n-au bagat-o in searna ziditorii, aceasta s-a facut in capul unghiului; de la Domnul s-a facut aceasta si este rninunata intru ochii nostri.

Apni sc d.ntii troparul sarbMorii care sc )ll-aznuiqtc, sau 31 ~Iilntului, sau al invierii, pc ~Iasul care va fi la rfind.

Jar in Sfantul ~i Marele Post, se cantii Aliluia (de 3 uri), dupii glasul de rand, cu accstc patru stlhuri:

De noapte maneca duhul meu cafre Tine, Dumnezeule, pentru ca lumina sunt poruncile Talc pc parnfint.

Dreptate va invatati top cei cc locuiti pe pamanr. Pizmuire va cuprinde pe poporul eel neinvatat ~i acum focul pe cei potrivnici va mfiuca,

UTRENIA

Adauga lor rele, Doarnne, adauga rele celor mariti ai pamantului.

Si, dupa Aliluia, sc canta cantarilc trcimice ale glasului de rand, fiecare cfite 0 data.

Cantarile treimice

GLASULI

Cu trupesti inchipuiri, cafre mintea cea netrupeasca ~i Tara matcric a Puterilor celor Tara de trup ridicandu-ne si, prin cantare intreit-sfanta a Dumnezeirii celei In trei ipostasuri, primind stralucire, ea heruvimii sa strigarn catre Unul Dumnezeu: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; eu ocrotirile eelor rara de trup, miluieste-ne pc noi.

Slava ... ,

Cu toate Puterile ceresti, ca heruvimii sa strigarn Celui ee este intru cei de sus, intreit-sfanta lauda inal!andu-l: Sfant, Sfant, smnt esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi.

Sl acum ...

Sculandu-ne din somn, eadem cafre Tine, Bunule, ~i cantare Ingereasca strigam Tie, Puterniee: Sfant, Sfant, Sffint esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezcu, miluieste-ne pe noi.

Sa se stie

Ca, la sfarsitul Cantarilor treimiee, ill toata saptilmfina, se zicc:

LU:\TJ

Cu ocrotirile eelor tara de trup, miluieste-ne pe noi.

69

70

RUGA-eTU"'I, R.\"'DUIELI ~I SLUJBE

.\1 A R r 1

Pentru rugaciunile inaintemergatorului, rniluiestc-nc pc noi.

[\11 ERe r: R ) ~ 1 V 1 I\' E R 1 Cu puterea Crucii Tale, pazeste-ne pe noi.

J o [

Pcntru rugaciunile Sfintilor Apostoli si ale Sffintului lerarh Nieolae, miluieste-ne pe noi.

Tot asa se zice ~i la Luminandelc Stalltului ~i Marclui Post,

CLASUL AL 2-LEA

Puterilor eelor de sus urrnand pe pamant, cantare de biruinta adueem Tie, BUl1lIIe: smnt, Sffint, Sffint esti, Dumnezeul nostru; cu oerotirile eelor fara de trup, rniluieste-ne pe noi.

Siavii ...

Nezidita fire, Facatorul tuturor, buzele noastre Ie desehide, ea sa vestim lauda Ta, strigand: Sfant, Sfftnt, Stant esti, Durnnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi.

~i acurn ...

Din pat ~i din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea 0 lurnineaza, inima mea si buzele mele Ie deschide, ca sa Te laud pe Tine, Sfanta Treime: Sfant, Sffint, Stant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Durnnez eu, miluieste-ne pe noi.

GLASlJL AL 3-LEA

Treime de 0 fiinta ~i ucdcspartita, Unime In trei ipostasuri si irnpreuna-vecuitoare, Tie, ca unui singur Dumnezeu, cantare

UTRENIA

Ingereasdi strigam: Sffint, Stant, Sffint esti, Dumnezeul nostru; eu oerotirile eelor fara de trup, miluieste-ne pe noi.

Slava ... ,

Pe Tatal eel Hid de inceput, pe Fiul cel irnprcuua fara de inceput, pe Duhul eel impreuna-vecuitor, Dumnezeirea eea una, ca heruvimii a slavi indriiznind, zicem: Sfant, Sfant, Stant, esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi.

~i acum ...

Fiira de veste Judecatorul va veni si faptele fiecaruia se vor descoperi; deei, eu frica sa strigiim in miezul noptii:

Sfant, Stant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

CLASlJL AL 4-LEA

Noi, eei muritori, indraznind sa aducern cantarca slugilor Tale eelor ee sunt duhuri, zieem: Sfant, Sfant, Sffint esti, Durnnezeul nostru; eu oerotirile eelor rara de trup, miluieste-ne pe noi.

Slavf ... ,

Preeum eetele ingerilor aeum in cer, asa ~i stiirilc oamenilor pe parnant, eu frica, cantarc de biruinta aduecm Tie, BUl1lIIe: Stant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, miluicste-ne pe noi.

Si acurn ...

Pe Parintele Tau eel rara de ineeput ~i pe Tine, Hristoasc Dumnezeule, ~i pe Duhul eel Preasfant, ca heruvimii a slavi indraznind, zieem: Stant, Sfant, Sfant esti, Durnnezeul 110Stru; pentru Nascatoarca de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

71

72

RlJcACIU"I, R,\:\I>UIELI ~I SLU.JBE

GLASUL AL 5-LEA

Vrernca cantarii este ~i ceasul rugaciunii. Cu osfirdie sa strigiirn catre Unul Dumnezeu: Sffint, smnt, Sfiint esti, Durnnezeul nostru; cu ocrotirile celor fiirii de trup milu-

. '

ieste-ne pc noi.

Slavii ....

i~driiznind a ne ascmana ostilor Tale celor lntelegatoare, Treime, Ceea ce esti fara de inceput, cu guri nevrednicc strigarn: Sffint, Stant, Sffint csti, Dumnezcul nostru; pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai, rniluieste-ne pe noi.

Si acum ...

Cel ce in pantccc feciorcsc ai incaput si de sanurlle Tatalui nu Te-ai desparrit, Hristoase Durnnczeulc, CII ingerii primeste-nc si pe noi, care strigarn Tie: Sfant, Slfint, Sf'ant esti, Dumnczeul nostru; pcntru Nascatoarea de Dumnezeu rniluieste-ne pe noi. '

GLASUL AL 6-LEA

" Heruvirnii, stand inainte CII frica, si sera lim ii, spiiirnantandu-se eu cutremur, intrcit sfanta cfintarc aduc cu alas fara de tacerc, Cu care si noi pacato~ii stri(Jam: SHint Sf5nt

Sf'" . b' ,

ant esti, Dumnezeul nostru; cu ocrotirile eelor fara de

trup, miluieste-nc pe noi.

Slava ....

Cu guri fiira de trup, cu doxologii fiira taccre, cei eu dlte sase aripi cfinta Tie intreit smnta cantare, Dumnezeul nostnt; iar noi, cei de pe pamanr, ClI buzc nevrednice lauda Tie inaltllln: Stant, Sffint, Stant esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiiciunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pc noi.

UTRENIA

Si acum ...

Pe Unirnea Durnnezeirii in Treirne, in unire ncamestecata

o slavirn si cantare ingereascii strigarn: Sfant, Stant, Stant esti, Durnnezeul nostru; pentru Nasciitoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

GLASllL AL 7-LEA

Cel ee esti laudat de heruvirni cu putere prcainalta si cu dumnezeiasca slava de ingeri inehinat, primestc-ne ~i pe noi, cei de pe pamant, care, eu buze nevrednice, lauda Tie Inaltarn: Sfant, Sffint, Stant esti, Durnnezeul nostru; eu ocrotirile eelor fara de trup, miluieste-ne pe noi.

Slava ....

Ca pe un sornn lcpadand lenca, sutlete, indreptare spre lauda Judccatorului arata si cu fricii striga: Sfant, Stant, Sfant esti, Durnnczcul nostru; pentru rugaeiunile tuturor sfintilor Tai, miluieste-ne pe noi.

Si acum ...

Dumnezeirii celei neapropiate, Treirnii celei intr-o Unirne, intreit-sffinta lauda a serafimilor inliitand, eu fricii sa strigarn: Sfant, Sfant, Sfant esti, Dumnezeul nostru; pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pc noi.

GL\SllL AI, H-LEA

Spre eel' inimile avand, cetelor ingercsti sa urrnam si, eu friea la Cel ee nu ia mita, sa eadem, lauda de biruinta strigand: Sfant, Sffint, Sffint csti, Dumnezeul nostru; ell oerotirile celor fllrll de trup, miluieste-uc pe noi.

Slava ....

Heruvimii, neindraznind a privi la Tine, zburfind, striga eu inaltare de vel's cfintarea dumnezeiasca a glasului celui

73

74

RUGACU;NI, R/\NDCIELI si SLU.JHE

Intreit-sfant; eu care si noi strigiim Tie: Stant, Sfant, Sffint esti, Dumnezeul nostru; pentru rugiiciunile tuturor sfintilor Tai, rniluieste-ne pc noi.

Si acurn ...

Fiind robiti de multimea grcselilor noastre si neindraznind a privi la iniiltimea Ta, plecarn suflctul si trupul si eu Ingerii cantare strigiim Tie: Sfant, Stant, Sffint esti, Dumnezeul nostru; pentru Niisditoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.

Urrncaza citirca Catismclor PsaItirii ~i Scdclnclc, dupa randuiala lor. Psalrnul so: Miluiestc-ma, Dumnezeulc.; (cauta la pag. 12), apoi Cantar ilc lui \1oisc ~i Cnnonul, Tar la Canturea a 9-a a Cnnonului, se canti .. :

IMNUL PREASFINTEII\ASCATO.'\REI OE DUI\J:'IIEZEU

Preotul zice:

Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maiea Luminii, Intru dintiiri cinstind-o, sa 0 miirirn.

Mare~te, sut1ete al meu, pe Domnul si s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mantuitoru] meu.

Strana:

Ca a cautat spre srnerenia roabei Sale, cii, iata, de aeum rna VOl' ferici toate neamurile.

ea mi-a facut mie marire Cel puternie si sfant numele Lui ~i mila Lui in nearn si in ncarn spre eei cc se tem de El.

Facut-a tarie eu bratul Sau Dornnul, risipit-a pe eei mandri In eugetul inimii lor.

Pogo rat-a pe eei puterniei de pe scaune ~i a ridicat pe eei srnertti; pe cei flamanzi i-a umplut de bunatat], iar pe eei bogati i-a seos afara deserti.

UTRENIA

L uat-a pe Israel, sluga Sa, ca sii porneneasca mila, precurn a griiit entre parintii nostri, lui Avraam si sernintiei lui palla in veac.

Dupi .. ficcarc stih, sc dnta: Ceca cc csti rnai clnstita dedit hemvimii, .. ~i sc face inchinaciunc. Apni Ciim arca a 9-a a Caunnului. Dup ii Canon, sc ca.ntii. pc glasul irmnasclnr:

Cuvine-se eu adevar at sa te fericirn, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata !ii Maica Dumnezcului nostru, Ceea ee esti mai cinstita decat heruvimii ~i mai marita, fiira de asernanare, decat seraflmii, care, fara stricaciune, pe Durnnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea eu adevarat Nascatoare de Dumnczeu, te marirn.

DUI)a star~itul Canonului, dacu IIU estc duminica, se eaula: Cuvine-sc eu adcvarar. .. .cctcnia mica. iar daca cstc duminicii, dupa cctcnic, sc zicc:

s rant estc Domnul Dumnczculnostru (de doua or i), iur a trcia 0:1 1':1 \l' zice:

Smut estc Domnul Dumnezeul nostru. iniiltati pe Domnul Dumnczeul nostril si vii inchiuati asternutului picioarelor Lui [inchinuciunc], eli sfant estc.

Apoi Luminanda invierii. Iar daeii estc Postul \1are, sc canta Luminfindelc glaslIllli de dlntl. Sfarsttul Lurninandelor sc face CII srihur ilc trcimicc, prccum s-a ararat la tipicul de III inccputul Canrar ilor trcimicc, adieu:

LU:\!

C u oerotirile celor fiirli de trup, miluieste-ne pe noi, ;\1 ART I

P cntru rugaciunile Inaintcmet'giitorului, miluieste-ne pe noi. \1 1 E Hell ({ I .';i 1 v 1 x I': l{ 1

C u puterea Crucii Tale, pazeste-ne pe noi.

75

76

RUGACIUI\I, RA~DUJFLI SI SI.lJJBE

J 01

Pentru rugaciunile Sfintilor Apostoli si ale Sfantului Ierarh Nicolae, miluieste-nc pe noi.

Luminandcle Postului Marc

Ficcarc l.urninanda se dntii dc trei ori, dupa glasul care va fi de nlud.

GLASUL 1

Cel ee rasari lumina, Doamne, curateste sufletul meu de tot pacatul, eu oerotirile eelor fara de trup, ~i ma mfintuieste.

GLASULAL 2-LEA

Lumina Ta cea pururea vesnica trimite-o, Hristoase Durnnezeule, si lurnineaza oehii eei de taina ai inimii mele eu oerotirile eelor fara de trup, si rna rnflntuieste. '

GLASUL AI. 3-LEA

Trimite lumina Ta, Hristoasc Dumnezcule, ~i lumineaza inima mea, eu oerotirile eelor fara de trup, si mii mantuieste,

GLASUL AI. -t-LEA

Cel ce riisari lumina lumii Tale, sutletul meu eel ec este intru tntunerie, curateste-I de tot piicatul, eu ocrotlrile eelor farii de trup, ~i rna mfintuieste.

GLAS{JL AL 5-U~A

Datatorule de lumina, Doarnne, trimite lumina Ta ~i lurnineazii inirna mea, eu oerotirile eelor fiiril de trup, ~i rna mfintuiestc.

GLASlJL AI. 6-LEA

Doarnne, trimite sufletelor noastre lumina Ta eea pururea vesnica, eu oerotirile celor fara de trup, ~i rna mantuieste,

U T R E:\! 1/\

GLASUL AL 7-LEA

Ridica-rna, Doarnne, spre lauda Ta, $i mii invata sa fac voia Ta, Sfinte, eu ocrotirtle eelor fara de trup, si rna mantuieste.

GLASlJL AL 8-LEA

Lumina fiind, Hristoase, lurnineaza-mii intru Tine, eu oerotirile eelor farii de trup, ~i ma mfintuieste.

Lurninandele zilclor de peste toata saptarnana

L UN J

A ingcrilor:

Podobic: Fcmei, auziti ...

Arhangheli si Ingeri, Incepatorf ~i Domnii, Puter i, Stapanii si Scaune, Heruvimi, eei eu oehi multi, ~i Ser afimi, eei eu cate sase aripi, rugati-va aeum pcntru noi, sa ne izbavim din nevoi ~i de focul eel nestins.

Alta:

Cel ee ai impodobit ccrul eu stele, ca un Dumnezeu, si, prin ingerii Tai, tot pamantul luminezi, Facatorule a toate, mantuieste pe cei ee Te lauda pc Tine.

A ~ib611()arci de Dumnczcu:

Ceea ee esti dulceata ingerilor, bueuria eelor necajiti, folositoarea crestinilor, Fecioara, Maica Domnului, apara-ne pe noi si ne izbaveste de ehinurilc ecIe vesnice.

~I'\J{TI

A i llaintclllcrgfllorlllui:

Prooroeule preamarite si Jnaintemergiitorule al harului, eel ee ai propoviiduit pocainta mantuir ii tuturor ~i pe Mielu-

77

78

RucAcn;:\I, HI\l\D(jIELI ~J SLL'JllE

selul, Cel ee a ridicat pacatele lumii L-ai ararat, ferieite, pc Acela acurn roaga-L sa rniluiasca lumea.

,\lta:

Pc lnaintemergatorul loan ~i Botezatorul Mantuitorului

,. '

pe eel intrc prcoroci prooroe si pe eel hranit in pustie, pc eel

nascut al Elisabetci toti sa-l laudam.

,\ Nascatoarci de [)llnJIICZCU:

Fecioara, pc tine toti proorocii mai Inainte te-au vestit.

David pc tine munte tc numeste, ehivot ~i sfesnic, scara ~i pod, nastrapa, ceca ce porti mana, si toiag odraslit, Iar noi, ea pe 0 Nascatoare de Dumnezeu, dupa vrednicie te cinstim.

1\1 IE Hell HI ;\ Crucii:

Cruce dumnezeiasca, lauda crcstinilor, arma neblruita ~i intar ire a credintei, cu credinta te laudarn ~i ne inchinam; pazitoarea dreptmaritortlor crestini si slava mueenicilor, dupa vrednicie pe tine te laud am.

Alta:

Crucea este pazitoare a toata lurnea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stapfinia celor ce conduc, Crucea, intarirea credinciosilor, Crucca, slava ingerilor si diavolilor rana,

A 1\ iisciitoarci de DUIIlIICZCIl:

Langa Cruce inainte a stat ceca ce Te-a nascut mai presus de tire si, tanguindu-se, a strigat: Vai mic, preaduIce Fiule, cum ai apus de la ochii rnei? Cum intre cei morti Te-ai socotit?

JOI

A Sflntilnr Apostoli:

Pe Petru si pe Pavel, pc Andrei, pe loan, pe Iacob, pe Vartolomeu si pe Matei, pe Filip, pe Toma si pe Simon, pe

UTRE~lA

lacob al lui Alfeu, pc Iuda Tadeul ~i pe Matia, Apostolii Domnului, ~i pe sfintii cvanghelisti Marcu ~i Luca cu credinta toti sa-i laudarn.

Alta:

Apostoli ai Mflntuirorului, in toata latura cea de sub soare alergand, ati propovaduit cu adevarat sfanta intrupare a lui Hristos din Fecioara si, din inselaciune intorcand pe pagani ~i luminandu-i, pe toti i-ati invatat sa cinsteasca pe Sfanta Treimc.

A Sffintului Nicolae:

Pe marele arhipastor si ierarh si intaiul sezator pe scaunul Mirelor, pe Nicolae, toti sa-l laudam, ea pe multi barbati, ce erau sa moara fiira dreptate, i-a izbavit ~i impararului ~i lui Avlavie s-a ararat in vis, stricand cu totul hotararea lor cca nedreapta,

A Nascaroarei de DUIllIICZCU:

Marie preacurata, cadelnita de aur, ceea ce ai fost incapere Dumnezeirii celei neincapute, intru care Tatal a binevoit ~i Fiul S-a salasluit si Duhul eel Preasfant, umhrindu-te pe tine, Fecioara, te-a ararat de Dumnezeu Nascatoarc,

VINF:HI

A Crucii:

Bucura-te, Cruce preasffintii, zidul eel nesurpat al lumii, scaparea scarbitllor si a celor cc sunt intru nevoi, bir'uinta celor ce conduc ~i aparatoarea credinciosilor, surparea barbarilor, eununa Apostolilor si rnantuirea credinciosilor,

Alta:

Crucea este pazitoare a toata III mea, Crucea, podoaba Bisericii, Crucea, stapania celor ce conduc, Crucea, intarirea credinciosilor, Crucea, slava ingerilor ~i diavolilor rana,

79

80

Rl:GACIUI\I, R'\~J)ULELI ~I SLLJBE

,\ ~ascatoarci de Dum nczeu:

Pe Cruce rastignlt vazfindu-Te pe Tine Preacurata, plangand si tanguindu-se, striga: Cum ai apus, Soarele slavei, Incepatorul lurninii? Cum pc Cruce ai Iosr pironit ~i cu sulita in coasta ai fost impuns, Fiule ~i Dumnezcul meu, pentru a oamenilor rnfintuire?

SA 1\1 B AlA

,\ tuturor Sfintilor:

Prooroci preaslaviti, Apostoli fericiti, dreptilor, patriarhilor, 0 dantuire a ierarhilor ~i a preacuviosllor, adunarea sfintelor femei si toti sfintii mucenici, cu Maica lui Durnnezeu rugati-va Domnului sii miluiasca pe ai vostri robi,

A mortllor:

Cel ce stapanest] pe cei rnorti ~i pe cei vii, ca un Durnnezeu, si, prin sfintii Tai, tot parnantul luminezi, Ziditorule a toate, mantuieste pc cei ce Te lauda pe Tine,

A I\iisciitoarei de Durnnczcu:

Noi intru tine ne laudam, Nascatoare de Durnnezeu, ~i folositoare catre Durnnezeu te avem; tinde mana ta cea nebiruita ~i sfiirama pc vrajmasii nostri; trimitc robilor tiii ajutor dintru Cel sfant.

~i l!!data

Laudele

Oaca va fi dum inica S;HI praznic Impararcs« sau sHlnt care arc Doxologie marc. laudcle sc dintii pc glasul cc va Ii de r.ind sail ;11 primei stihiri de la laude.

Toata sutlarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri, liiudati pe E.I Intru celc inalte; Tie se euvine cilntare, Durnnezeule.

UTRENLA.

Laudati-L pc EI top ingerii Lui, laudati-L pe EI toatc puterile Lui; Tie se cuvine cantare, Durnnezeule.

Iar daca \ a Ii alta zi, peste siiptamiillii, se citcsc acestl psalmi:

Psalmul 14R

Laudati pc Domnul din ccruri, laudati-L pe EI intru eele lnalte, Laudati-L pe EI toti ingcrii Lui, laudati-L pe EI toate puterilc Lui. Laudati-L pe El soarele ~i luna, laudati-L pe El toate stclele ~i lumina. Laudati-L pe EI cerurile eerurilor ~i apa eea mai presus de eeruri sa laude numele Domnului, ca El a zis ~i s-au facut, El a poruncit ~i s-au zidit. Pusu-le-a pe ele in veae ~i in vcaeul veaeului; lege Ie-a pus ~i nu 0 vor treee. Laudati pe Domnul top eei dc pe pamant: balaurii ~i toate adancurile, foeul, grindina, zapada, gheata, viforul, toatc indepliniti cuvantul Lui; muntii ~i toate dealurile, pomii eei roditori ~i toti eedrii; fiarele si toate animalele, t3citoarcle ~i pasarile eele zburatoare; imparatii parnantului si toate popoarele, capeteniilc ~i toti judecatorti pamantului; tinerii si fecioarele, batrani! eu tinerii sa laude numcle Domnului, ea numai numelc Lui s-a inaltat. Lauda Lui pe parnant ~i in eer. Si va inalta puterea poporului Lui. Cantare tuturor euviosilor lui, tiilor lui Israel, poporului ee se apropie de EI.

Psalm ul 149

Cantati Domnului cantare noua; lauda Lui in adunarea eelor cuviosi. Sa se veseleasca Israel de Cel ee l-a facut pc el si fiii Sionului sa se bueurc

6, CEASL()V

81

82

RUGACIUNI, R,\:\DlJIELI ~I SLU.JBE

de Imparatul lor, Sa laude numele Lui In hor a; In timpane si In psaltire sa-I cante Lui. Cii iubeste Domnul poporul Sau si va Inalta pe cei blanzi si-i va izbavi. Se vor lauda cuviosii intru slava ~i se vor bucura in asternuturilc lor. Laudele Domnului in gura lor ~i sahii cu doua taisuri In mainile lor, ca sa se razbune pe neamuri si sa pedepseasca pe popoare, ca sa lege pe imparatii lor In obezi si pe cei slaviti ai lor In catuse de fier, ca sa faca intre dansii judecata scr isa. Slava aceasta este a tuturor cuviosilor Sat.

Psalrnul 150

Laudati pe Domnul intru sfintii Lui; laudati-L pe El intru taria puterii Lui. Laudati-L pe EI intru puterile Lui; laudati-L pe EI dupa multimea slavei Lui. Laudati-L pe EI In glas de trambita; laudati-L pe EI In psaltire si In alauta, Laudati-l pe EI in timpane si In hora; laudati-L pe EI in strune ~i in organe. Laudati-L pe EI In chimvale bine rasunatoare; laudati-L pe El In chimvale de strigare. Toata sutlarea sa laude pe Domnul.

Dad va Ii duminica, sc zic aceste stihuri:

Scoala-Te, Doamne Dumnezeul meu, inaltii-se mana Ta, nu uita pe saracii Tai pan a in sffirsit.

Lauda-Te-voi, Doamne, cu toata inirna mea, spune-voi toate minunile Tale.

UTRENIA

Siavii ... , Stihiru Evaughclici,

Sl acum..., a :\ii~ciitoar"Ci de Dunmczcu:

Preabinecuvantata esti, Nascatoare de Dumnezeu Fccioara, ca, prin Cel ce S-a intrupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a chern at, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a omorat ~i noi am inviat. Pentru aceasta cfintand, strigarn:

Binccuvantat esti, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit asa, slava Tie.

(Daca este Praznic, sfant cu Doxologic sail sm.nt ell Pulicleu, se c3llta SIavii ... , Si acum ... , din Minci, Triod sau Pcnticostur).

Apoi: Prcotul sau diaconul zicc:

Slava Tie, Celui ce ne-ai ararat noua lumina!

Strana cfmtii:

Doxologia

Slava lntru cei de sus lui Dumnezeu ~i pe pamant pace, intre oameni bunavoire.

Laudarnu- Te, bine Te cuvantarn, Inchinamu-ne Tie, slavimu-Te, multumim Tie pentru slava Ta cca mare.

Doamne, Imparate ceresc, Durnnezcule, Parinte Atottiitorule, Doamne Fiule, Unule-Nascut, Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte.

Doarnne, Durnnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, eel ce ridici pacatul lumii, miluieste-ne pc noi, eel ce ridici pacatele lumii.

Prirneste rugaciunea noastra, eel ce sezi de-a dreapta Tatalui, si ne rniluieste pe noi.

83

84

RUGAClU:\l, l{}\Nl)UlELl sr SLUJBE

Ca Tu esti Unul Sfant, Tu esti Unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal, Amin.

In to ate zilele Te voi binecuvanta si voi lallda numelc Tau in veac ~i in veacul veacului.

invrednice~te-ne, Doamne, in ziua aceasta, fara de pacat sa ne pazirn noi.

Binecuvfintat esti, Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, ~i laud at ~i prcaslavit este numele Tau in veci. Amin.

Fie, Doamnc, mila Ta spre noi, preeum am nadajduit Intru Tine.

Binecuvantat esti, Doamne, invata-ma indreptarile Tale (de trci uri).

Doamne, scapare Te-ai facut noua in nearn si in neam. Eu am zis: Doamne, miluieste-rna, vindeca sufletul meu, ca am gresit Tie.

Doarnne, la Tine am scapat, invata-ma sa fae voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul men.

Ca la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vom vedea lumina.

Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi (de trei ori).

Slava ... , ~i aeum ... , Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pc noi.

Apni mai pc larg:

Stinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fa.-a de moarte, rniluieste-ne pe noi.

UTRENIA

Iur daca cste Postul Marc sau alta zi, ce n-arc dnxologie marc, dupa Laude, Slava ... Si acum ... , cfintiirctu! eel randuir zicc asa:

Tie slava se euvine, Doamne, Durnnezeul nostru, si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului ~i Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin.

I'rcolul: Slava Tic, Celui cc ne-ai ariitat noua lumina. Cantarqul:

SIav3 iutru cei de sus lui Durnnczcu ... ~i Doarnnc, scaparc Tc-ai facul noua ...

Apoi:

'"

Invredniee~te-ne, Doamne, In ziua aeeasta, fiidi

de pacat sa ne pazim noi. Binecuvantat esti,

Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, si laudat si preaslavit este numele Tau In veci. Amin. Fie, Doarnne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ne indreptarile Tale. Binecuvantat esti, Stapane, Intelepte~te-nc eu lndreptartle Tale. Binecuvantat esti, Sfinte, lumineaza-ne eu indreptarile Tale. Doamne, mila Ta este In veae, luerurile mainilor Tale nu le treee eu vederea. Tie se euvine lauda, Tie sc euvine cantare, Tie slava se euvine, Tatalui si Fiului si Sffintului Duh, aeum ~i pururea ~i in veeii vecilor, Amin.

Prcotul zice ectcnia: Sa plinim rugiiciunile noastrc celc de dimineata Domnului...

Apoi, dat'ii nu este praznic. sc lict' Stihoav na din Oetoih. cu acestc stihuri:

Stih I: Umplutu-uc-am dimincatu de mila Ta, Doumne, ~i nc-am bueurat ~i ne-am veselit ill toatc zilcle victii 1I0)1sll'C. Vcsclitu-nc-am pentru zilelc ill care ne-al smcrit pc noi, pentru anii in care am vazut rclc, Si cauta spre rohii Tai ~i spre lucrurile Talc si Indrcptcaza pc Iiii 101'.

85

86

RUGACTL':\fl, RA:\fDUIELI sr SLUJBE

Stih 2: Si sa tic lumina Domnului Dumnczenlui nostru peste noi, ~i lucrurile mainilor noastrc Ie iudrepteaza.

Slava ... , Si aeum ... , da61 arc sfillltlll, daca 1111, din Octoih. Apui:

Bine este a ne marturisi Domnului si a cfinta numele Tau, Preainalte, a vesti dimineata mila Ta ~i adevarul Tau in toata noaptea (fani mctanii).

Dupii accca: Sfinte Dumuezculc , Prcasfanta Trcimc ... , Tatiil n05-

tru ... Si lroparul shintuilli. Siava , Si arum ... , 011 :\fiisciitoarci de

Durnnczeu.

Preotul zice ectenia: Miluieste-ne pe noi, Dumnczeulc, dupa mare mila Ta ... 5i cclclalte. far dup a ccforus: Intelepeiune! Strana:

Bineeuvintcazii! Prcotul: Ccl ec estc binecuvantat ... Strana: Amin,

Intare!'jte, Dumnezeule, sHmta !'ji dreapta credinta a dreptmaritortlor crestini, ~i Sffinta Biseriea Ta 0 pazeste in veacul veacului,

Si lndata: Veniti sa ne Inchiuam ... (de 3 uri) ~i se incepe Ccusul Intai ~i apoi otpustul dcsiival·~it.

Dad cstc Postul :\1an" sc zice: Bine estc a ne marturisi Domnului... (de 2 ori), cn mctanii, apoi: Sfiutc Dumnczculc ... , Prcasfanta Trcirne ... , Tatal nostril ... , Cli a Ta cstc Imparatia ... ~i sc citcstc truparul acosta:

Tn Biscriea slavei Tale stand, in cer a sta ni se pare; Nascatoare de Dumnezeu, eeea ee esti u~a cereasca, deschide noua usa milei tale.

Doamne, miluicste (de.W de ori), Slava ... , Si acum ... , Ceca ce cstl rnai cinstita dccat hcruvimii. [ntru numcle Dornnului, binccuvintcaza, Piirintc!

Prcotul, din fap Sfintci Mesc:

eel ce este binecuvantat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor.

(';lntiin'(ul: Amin.

UTRE:\fIA

Impar ate ceresc, pc binecredinciosul nostru popor ocroteste-l, credinta 0 intareste, pe eei rai Ii imblanzeste, lumea 0 impaca, sfant locasul aecsta binc-I pazeste, pc cei mai inainte raposati, par inti! si fratil nostri, in locasurile dreptilor ii asaza, iar pe noi Intru pocainta si martur isire ne prirneste, ea un bun si dc oameni iubitor,

Dupa accea sc fae trei metanii, zicand tlccarc intru sine, la ficcarc mctanie, rugaciunea Sffintului Etrcm Simi: Doamnc ~i Stapanul vietii melc ... , asa cum s-a ararat la Miczonoptica de toate zilelc (cauta 13 pag. 34). Dupa ec sc ridica Iratii, eel mal marc sau cantiil"C(ul randuit incepc:

Vcniti sa nc lnchinam ... (de 3 ori), cu inchiniiciuni, ~i sc citcste Ccasul intai.

Daca cstc duminica, dupa sf3r~itul doxologici ~i Sfintc Dumnczcule ... , sc canta troparul Invicl·ii.

La glasurtlc l , al 2-lca, al 3-lca ~i al -l-lca, uccst Trnpar al Invicrti, pc glnsul al 4-1ca:

Astiizi mantuirea a toatii lumea s-a facut; sa cfmtam Celui ce a inviat din mormant si Ineepatorului vietii noastre; ca, stricand ell rnoartea pe moarte, biruinta ne-a daruit noua ~i mare mila.

La glasurilc al 5-Ica, al 6-lea, al 7-lca ~i al S-Ica. accst Tropar al illvierii, pc glasul al !i-Ira:

Invlat-ai din rnormant si legaturile iadului ai rupt; strieat-ai osanda mortii, Doamnc, pe toti din cursele vrajmasului izbavindu-i. Aratandu-Te pe Tine Apostolilor Tai, trlmisu-i-ai pe dfinsii la propovaduire; si printr-insii pacea Ta ai daruit lumii, Unule Mult-milostive.

Apoi cctcniilc ~i otpuvt ul Utrcnici.

87

CEASUL INTAI

Vcniti sa nc inchinam imparatuJui nustru Dumnezcu ... (de 3 uri).

PsalmulS

Graiurile mele asculta-le, Doamne! intelege strigarea mea! fa aminte la glasul rugaciunii mele, Imparatul meu si Dumnezeul meu, caci catre Tine rna voi ruga, Doamne! Dimineata vei auzi glasui meu; dirnineata voi sta Inaintea Ta ~i rna vei vedea. Ca Tu esti Dumnezeu, Care nu voiesti faradelegea, nici nu va loeui langa Tine eel ee vicleneste. Nu vor sta calcator'ii de lege In preajma oehilor TaL Urat-ai pe toti eei ee lucreaza far adclege. Pierde-vei pc toti eei ee graiesc mineiuna; pe ucigas ~i pc vicJean II uraste Domnul. Iar eu, Inrru multirnea milei Tale, voi intra In easa Ta, inchina-ma-voi spre

CEASULiNT;\I

sfant locasul Tau, intru frica Ta. Doamne, povatuieste-rna lntru dreptatea Ta, din pricina dusmanilor mei! Indrepteaza Inaintea mea calea Ta. Ca nu este in gura lor adevar, inima lor este desarta; groapa deschisa grumazul lor, cu Iimbile lor viclenesc. Judeca-i pe ei, Dumnezeule; sa cad a din sfaturile lor; dupa rnultimea nelegiuirilor lor, alunga-i pe ci, ea Te-au arnarat, Doamne, si sa se veseleasca toti eei ee nadajduiesc intru Tine; in veae se vor bueura ~i Ie vei fi lor salas, si se vor lauda eu Tine toti eei ee iubese numele Tau. Ca Tu vei binecuvanta pe eel drept, Doamne, caci eu arma bunavoirii ne-ai incununat pe noi.

Psalrnul Sv

Doamne, scapa~e Te-ai facut noua In nea~ ~i In neam. Mai inainte de ce s-au facut muntii ~l s-a zidit parnantul ~i lumea, din veac ~i pana in veae esti Tu. Nu intoarce pe om intru smerenie, Tu, Care ai zis: «Intoarceti-va, iii ai oamenilor», ca 0 mie de ani inaintca ochilor Tai sunt ca ziua de ieri, care a trecut, $i ca straja noptii. Nimicnicie vor fi anii lor; dirnineata ca iarba va trece. Dimineata va inflori si se va treee, seara va cadea, se va intar] si se va usea. Ca ne-arn sfarsit de urgia Ta ~i de mania Ta ne-arn tulburat. Pus-ai faradelcgile noastre inaintea Ta, greselile noastre aseunse, la lumina fetei Tale. Ca toate zilcle noastre s-au lmputinat si in mania Ta ne-am stins. Anii nostri s-au soeotit ca panza unui

89

90

RUGACIUXI, RANJ)UIELl ~I SLUJIU;

paianjen; zilele anilor nostri sunt saptezeci de ani; iar de vor fi in putere optzcci de ani, si ce este mai mutt dedit acestia, osteneala si durere; ca treee viata noastra si ne vom duee. Cine cunoaste puterea urgiei Tale si cine mascara mania Ta, dupa temerea de Tine? Invata-ne sa socotim bine zilele noastre, ca sa ne indreptam inimile spre intelepciune. Intoaree- Te, Doamne! Pana cand vei sta departe? Mangaie pe robii Tail Umplutu-ne-am dirnineata de mila Ta ~i ne-am bucurat si ne-am veselit in toate zilele vietii noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai smerit, pentru anii in care am vazut rele. Cauta spre robii Tai ~i spre luerurile Talc ~i indrepteaza pe fiji lor. ~i sa fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, si lucrurtle rnainilor noastre Ie indrepteaza.

Psalmul 100

Mila si judeeata Ta voi canta Tie, Doamnc. Canta-voi si voi merge, cu priceperc, in cale fara prihana. Cand vei veni la mine? Umblat-am intru nerautatea inimii mele, in easa mea. N-am pus inaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe calcatorii de lege i-am urat, Nu s-a Iipit de mine inima indaratnica; pe eel rau, care se departa de mine, nu I-am eunoscut. Pe eel ee c1evetea in ascuns pe vecinul sau, pc acela I-am izgonit. Cu eel rnandru cu ochiul si nesatios eu inima, cu aeela n-am rnancat. Oehii mei sunt peste credinciosii parnantului, ca sa sada ci im-

CEASUL i:\TAI

preuna cu mine. Cel ee umbla pe cale fara prihana, aeela Irni slujea. Nu va locui in casa mea eel rnandru; eel ee graie~te nedreptati nu va sta Inaintea ochilor mei. in dimineti voi judeca pe toti pacatosii parnantului, ca sa nimicesc din cetatea Domnului pe toti eei ce lucreaza faradelegea.

Slava ... , Si aCUIlI ... , Aliluia (de 3 ori), ell trci Inchinaciuni.

Dacii sc dillla: Dumnczcu cste Dornnul. .. , sc zice: Slava ... , Troparul sfantului, Si acurn ... , Cum te vorn numi, ccea cc esti plinii de hal' ... :? (vczi mai jos).

Iar daeii estc Postul Marc, sc cantii Troparul accsta, pc glasulal 6-lea:

Dimineata auzi glasul meu, Imparatul meu si Dumnezeul meu.

Cantandu-l, se fac metanii eu gCllllnchii la parnant.

Stih 1: Graiurilc mcle asculra-lc, Doamne, Intclcgc strigarca mea. Stih 2: Carre Tine mli voi ruga, Doarnne.

Slava. .. , Si acum .. " al Nasciltoarci de Dumnezcu:

Cum te vorn numi, eeea ee esti plina de har? Cer, ea ai rasarit pe Soarele dreptatii? Rai, ca ai odraslit floarea nestrtcaciunii? Fecioara, di ai dimas nestricata? Maid curata, ca ai avut In sfintele tale brate Fill, pc Dumnezcul tuturor? Pe Aecla roaga-L sa mantuiasca sutletele noastre.

Pasii mei indrepteaza-i dupa cuvantul Tau ~i sa nu rna stapaneasca niei 0 faradelcge.

Izbaveste-rna de c1evetirea oamenilor si voi pazi poruneile Tale.

Fata Ta arat-o peste robul Tau ~i rna invata indreptar'ilc Tale.

91

92

IWG;\CIV.\'I, R'\.\'DllIELI ~l SLllJI3£

Sa se umple gura mea de laud a Ta, Doamne, ea sa laud slava Ta, toata ziua mare cuviinta Ta.

Sfinte Dumnczeulc ... , Prcasfanta Treimc ... , Tatiil nostru ...

Dad nu este Postul \-Jare, sc zice Condacul Sfantului, daeii an', sau al Pruznicului ce se va InUlmpla.

Daeii cste Puslul Marc, sc zie accstc Troparc ale i\iiscatoarei de Dumnezeu:

L U "I, 1\1 A R'I 1 ~ I J () 1

Pe Marita Maid a lui Dumnezeu ~i mai sffintii decat sfintii ingeri, fara incetare, 0 laud am eu inima ~i cu gura, Nascatoare de Dumnezeu pe dansa rnartur'isind-o, ea pc ceea ee cu adevarat a nascut pe Dumnezeu intrupat si se roaga neincetat pentru sutletele noastre.

\1 I E I{ C t: R r ~ 1 v 1 x E I{ I

Degrab ne inHimpina pe noi mai inainte pana ce nu ne robim, dud vrajmasii Te hulesc pe Tine si ne ingrozese pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se lupta eu noi, ca sa cunoasdi cat poate credinta dreptmaritorilor crestini, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni,

S.\ \1 B A rA

Ca 0 parga a firii, Tie, Saditorule al fapturii, lurnea Iti aduce, Doarnne, pe purtatorii de Dumnezeu mucenici, pentru ale carol' rugaciuni, in pace adanca, Biseriea Ta, pentru Nascatoarea de Durnnezeu, 0 pazeste, Mult-milostive.

Durninica, la pruznlcc sau III sfinti eu rloxologie snu eu policlcu, se citcstc condacul glasului de rand, sau III siirhiitol'ii respective.

Apoi: Doamnc, miluicste (dc -to de nri}, Ccl ce in toata vrcmca ~i in tot ccasul., (cautii la pag. 33).Doamne, miluicsrc (ric 3 ori),Slavii ... , Si acum ... , Ceca cc c~ti mai cinstitii dccfit hcruvimii ... , Intru nurncle Dornnului, binccuvinteaza, Piirilllc! Preotul: Durnnczeule, mllosrivcsre-Tc sprc nol...

CEASUI. ii\T'\'I

Iar daca cstc Aliluia sail Postul Marc, se zice rugnciunca SliIl1tului Efrern Sirul: Doamnc ~i Stiipanul vietii mclc ... , asa cum s-a ariit at la Mlczonoptic a din toale zilclc (cauta Ia pag. 34). Apo i Sfintc Dumnczeulc ... , Preasfanta Trcime ... , TatiH nostru ... , Doamne, miluicstc (de 12 ori). Si

Rugiieiunea aceasta

Hristoase, Lumina cea adevarata, Care luminezi ~i sfintesti pe tot omul ce vine in lume, sa se insemneze peste noi lumina fetei Tale, ca lntr-Insa sa vedem lumina cea neapropiata. Indrepteaza pasii nostri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale si ale tuturor sfintilor Tai, Amin.

Aparatuare Doarnna, pentru biru inta mu lturnir i, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapanire nebiruita, izbaveste-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigam tie:

Bucura-te, Mireasa, pururea Fecioara,

In zilelc de rand sc face otpustul dcsiivarsit, iar Duminica sc face otpustul mic.

93

MIJLOCEASUL TNT AI

Dupa cc prcotul binecuvintcaza, se zicc: Slinte Dumnczcule ... , Prcasfanta Trcime ... , Tatiil nostru ... , Cii a Ta cstc impiiratia ... , Vcniti sii nc inchinam ... (de 3 ori), ~i upoi accsti psalmi:

Psalmul45

D umnezeu este scaparea si puterea noastra, ajutor intru necazurile ee ne Impresoara.

Pentru aceasta nu ne vorn teme cand se va cutrernura parnantul si se vor muta rnuntii in inima rnarilor, Venit-au si s-au tulburat apele lor, cutrernuratu-s-au muntii de taria Lui. Apele raurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preainalt a sfintit locasul Lui. Dumnezeu e In mijlocul cetatii, nu se va clatina; 0 va ajuta Dumnezeu dis-de-dirnineata. Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au irnpar-atiile; dat-a Cel Prcainalt glasul Lui, cutrernuratu-s-a pamantul.

MIJI,OCEASUL (NT,'"]

Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui lacob. Veniti sl vedeti lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe parnant. Pune-va capat r azboaielor pana la marginile pamantului, arcul va sfararna si va frange arma, iar pavezele In foe Ie va arde. Opriti-va ~i cunoasteti ca Eu sunt Dumnezeu, inalta-Ma-voi pe parnant. Domnul puterilor este cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeullui lacob.

Psalmul91

Bine este a lauda pe Domnul ~i a canta numele Tau, Preainalte, a vesti dlmineata mila Ta ~i adevarul Tau In toata noaptea, In psaltire cu zece strune, cu cantece din alauta. Ca m-ai veselit, Doamne, intru fiipturile Tale si Intru lucrurile mainilor Tale rna voi bucura. Cat s-au mar it lucrurile Tale, Doamne, adanci cu totul sunt gandurile Tale! Barbatul neprieeput nu va cunoaste ~i eel neintelegator nu va intelege acestea, cand rasar pacatosii ea iarba ~i se ivesc toti cei ce fac faradelegea, ca sa piara In veacul veaeului. Tar Tu, Preainalt esti In veac, Doamne. Ca lata vrajmasii Tai, Doamne, vor pieri ~i se vor risipi toti eei ce lucreaza faradelegea. Si se va Ina1ta puterea mea ca a inorogului ~i batranetile mele unse din blesug, ~i a privit ochiul meu catre vrajmasii rnei, ~i pe cei vicIeni, ce se ridica impotriva mea, Ii va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va lnflori ~i ca cedrul eel din Liban se va Inmulti.

95

96

RUGACW:-\I, Ri\NDUIELI SI SLUJIlE

Rasaditi mod in easa Dornnului, in curtile Dumnezeului nostru vor intlori. inca intru batranete unse se vor inrnulti ~i bine-vietuind vor fi, ea sa vesteasca: drept estc Domnul Dumnezeul nostru si nu este nedreptate intru Dansul.

Psalrnul 92

Domnul a imparatit, intru podoaba S-a imbracat; imbracatu-Sca Domnul intru putere si S-a incins, pentru ca a intarit lumea eare nu se va clatina, Gata estc seaunul Tau de atunci, din veae esti Tu, Ridieat-au raur ile, Doarnne, ridieat-au raurile glasurile lor, ridieat-au raurile valurile lor; dar mai mult decat glasul apelor clocotitoare, mai mult decat zbuciumul neascmuit al marii, minunat este, Intru eele inalte, Dornnul, Marturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se euvine sfintenie, Doamne, intru lungime de zile.

Slava ... , Si acum ... , lara Aliluia. Sfinte Dumnczculc ... , ell trei lnchinaciuni. Prcasfanta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta cstc Imparatia ... ~i Troparclc accstca. glaslIl al Ii-lea:

Miluieste-ne pe nol, Doamne, miluicste-ne pe noi, ca, nepricepfindu-ne de niei un raspuns, aceasta rugaciune aduccrn Tie, ca unui Stapfin, noi, pacatosii robii Tai, rniluieste-ne pc noi.

Slavii ... ,

Ooamne, miluieste-ne pe noi, ea intru Tine am nadiijduit; nu Te mania pe noi Ioarte, niei pomeni faradcleglle noastre, ei cauta ~i acum ea lin milostiv ~i nc izbaveste pe noi de vrajrnasii nostri, ea Tu esti Dumnezeul nostru ~i noi suntem poporul Tall, toti luerul rnainilor Tale si nurnele Tau chcmarn.

lVII.JLOCEASUL i~T,\I

Sl acurn ... , al :-\iisc:.loa!·ci de Dumnczcu:

Usa milostivirli deschide-o noua, binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu, ea sa nu pierim eei ce nadajduirn intru tine, ci sa ne mantuirn prin tine din nevoi, ca tu esti mantuirea neamului crestincsc.

Doarnnc, miluiestc (lit' -to de ori). Slava.i., Si acurn ... , Ceca cc csti mai cinstita dedit hcruvirnii ... , Intrll numele Domnului, binecuvinteaza, Pariutel Prcotul: Pentru rugaciunilc sflntllor parintilor nostri.;

Si sc zicc rugaciuncu Sl'antului Efrem Sirul: Doamnc ~i Stapanul vietii mcle ... , asa cum s-a aratat la Miezonoptica din toate zilclc (cauta la pag. 34). Apoi aceasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Dumnezeule eel vesnic ~i fara dc inceput, Lumina pururea tiitoarc, Facatorule a toata faptura, Izvorule al milei, adancul bunatatilor ~i noianul eel neurrnat al iubirii de oameni, arata peste noi lumina fetei Tale; Doamne, straluceste In inimilc ~i in eugetele noastre soarele dreptatii ~i umple de a Ta veselie sutletele noastre. lnvata-ne pe noi ca sa spunem judecatile Tale si sa ne marturisim Tic neincetat, Stapanului nostru si Facatorului de bine. Mainile noastre Ie lndreptcaza spre luerarea voirii Tale ~i fa eu noi ca sa Te iubim si sa sporim bine-facand eele placute Tie, ea si intru noi, nevrednicii, sa se slaveasca prcasfant numele Tau, al Tatalui sl al Fiului si al Sfantului Duh; 0 Dumnczeire si 0 impaditie, Careia se cuvine toata slava, cinstea ~i inchinaciunea in vecii vecilor. Amin.

7 - CEASLOV

97

98 RUGAClUl\I, I{,-\NDUIELI SI SLUJI3E

Apoi sc zice ~i accasta

Rugliciune a Marelui Vasile

eel ee trirniti lumina ~i pureezi si rasari soarcle peste eei drepti si peste eei nedrepti, peste eei rai si peste eei buni si eu lumina cca de ziua luminezi toata lumea, Iurnineaza ~i inimile noastre, Stapane al tuturor. Daruieste noua ~i in ziua ee vine, sa faeem eele placute Tie. Pazeste-ne de tot pacatul si de toata lucrarea cea rea. Izbaveste-ne pe noi de toate sagetile ce zboara ziua si de puterile cele potrivnice, pentru rugaciunlle Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoare, ale cerestilor puteri, slujitorii Tai cei tara de trup, si ale tuturor sfintilor care din veac au bineplacut Tie. Ca Tie se cuvine sa ne rniluiesti ~i sa ne mantuiesti pe noi, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, Tatalui si Fiului ~i Sfantului Duh, acum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

Otpustul mic

CEASUL AL TREILEA

Dupa ce prcotul binccuvintcaza, sc zice: [mparate ccrcsc ... , Sfinte Durnnczeulc •.. , Preasfanta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta estc imparatla ... , Doamnc, mlluicste (de 12 ori). Slav3 ... , Sl acum ... , Venitl S3 ne inchlnam ... (de 3 ori).

Psalmul16

AUZi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, asculta rugaciunea mca, din buze tara de viclenie. De la fata Ta judeeata mea sa iasa, ochii mei sa vada cele drepte. Cereetat-ai inirna mea, noaptea ai cercctat-o; cu foc m-ai lamurit, dar nu s-a an at intru mine ncdreptate. Ca sa nu graiasca gura mea lucruri orncnesti, pentru euvintele buzelor Tale eu am pazit cai aspre. indrepteaza picioarclc mele in cararllc Tale, ca sa nu se c1atine pasii mei. Eu am strigat, ca m-ai auzit, Dumnezeule; pleaca urechea

100

RLGAClUNI, RA~DUlELl SI SLUJBE

Ta catre mine si auzi euvintele mele. Minunate fa milele Tale, Cel ee mantuiesti pe eei ee nadajduiesc in Tine, de eei ee stau impotriva dreptei Tale. Pazeste-rna, Doamne, ea pe lumina oehilor; eu acoperarnantul aripilor Tale, acoperii-ma de fata necredinciosilor care rna necajesc pe mine. Vrajmasii mei sufletul meu I-au euprins; eu grasime inima lor si-au incuiat, gura lor a grait mandrie. Izgonindu-rna, aeum m-au ineonjurat, oehii lor si-au atintit ea sa rna pleee la pamant, Apucatu-rn-au ea un leu gata de prada, ea un pui de leu ee locuieste in ascunzisuri, Scoala- Te, Doamne, intdmpina-i pe ei si impiedlca-i. Izbaveste sufletul meu de eel neeredineios, eu sabia Ta. Doamne, desparte-rna de oamenii aeestei lumi, ce-si iau partea in vlata, caci s-a umplut pantecele lor de bunatatile Tale; saturatu-s-au fiii lor ~i au lasat ramasitele pruneilor. Iar eu intru dreptate rna voi arata fetei Tale, satura-ma-voi cand se va arata slava Ta.

Psalmul24

Catre Tine, Doamne, am ridieat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nadajduit, sa nu fiu rusinat in veae, nici sa rada de mine vrajmasii mei. Pentru ea toti eei ee Te asteapta pe Tine nu se vor rusina; sa se rusineze toti eei ee fae faradelegi In desert, Caile Tale, Doamne, arata-mi, ~i cararilc Tale rna invata. Indrcptcaza-ma spre adevarul Tau si rna invata, ca Tu esti Durnnezeu, Mantuitorul meu, ~i pe

CEASUL AL TREILEA

Tine Te-am asteptat toata ziua. Adu- Ti aminte de indurartle Tale si de milele Tale, Doamne, ca din veac sunt. Pacatele tineretilor mele ~i ale nestiintei mele nu le pomeni. Dupa mila Ta, porneneste-ma Tu, pentru bunatatea Ta, Doamne. Bun ~i drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune eelor ee gresese in cale. Indrepta-va pe eei blanzi la judecata, invata-va pe cei blanzi caile Sale. Toate caile Domnului sunt mila ~i adevar pentru eei ce cauta asezamantul Lui si marturiile Lui. Pentru numele Tau, Doamne, curateste pacatul meu, ca mult este. Cine este omul eel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui in ealea pe care a ales-o. Sufletul lui intru bunatati se va salaslu! ~i semintia lui va mosteni parnantul. Domnul este intarirea eelor ce se tern de Dansul, asezarnantul Lui II va arata lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, ca EI va seoate din lat picioarele mele. Cauta spre mine si rna miluieste, ca parasit ~i sarac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au inmultit; din nevoile mele scoate-rna. Vezi smerenia mea si osteneala mea si-mi iarta toate pacatele mele. Vezi pe vrajmasii mei, di s-au inrnultit ~i cu ura nedreapta m-au urat, Pazeste sufletul meu si rna izbaveste, ea sa nu rna rusinez cii am nadajduit in Tine. Cei fara rautate ~i eei drepti s-au lipit de mine, cii Te-am asteptat, Doamne. Izbaveste, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

Psalmul 50: Mlluicstc-ma Dumnczculc ... (cauta la pug. 12). Slava ... , Si acum ... , Aliluia (de 3 ori).

101

102

RUGACIUNI, R..\:\'DUTELI ~T SLUJBE

Dacii se dlnta: Dumnezeu este Domnul..., se zice Slava ... , Truparul zilei sau al sfiintului, Si acum ... , Nascatoarc de Dumnezeu, tu esti vita cea adevarata ... (vczi mai jus).

Iar daca estc Aliluia sail Postul Marc, se eanla Troparul accsta pc glaslll al 6-lea:

Doamne, eel cc ai trim is pe Preasfantul Tau Duh, in eeasul al treilea, Apostolilor Tai, pe Acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ni-L innoie~te noua, eelor ee ne rugam Tie.

in aecst timp sc fac mctanii; ascmcnca ~i la cell' doua stihuri ce urrncaza:

Stih 1: Inirna curata zidestc intru mine, Dumnezeule, ~i duh drept innoleste intru cele dinlauntru ale mele.

Stih 2: Nu rna lepada pe mine dc la Iata Ta ~i Duhul Tau eel Sfant nu-L lua de la minco

Slava ... , ~i aeum ... , al Niisciitoarci de Durnnczcu:

Nascatoare de Dumnezeu, tu esti vita eea adevarata, care ai odraslit Rodul vietii; tie ne rugam: Roaga-te, Stapana, eu Sfintii Apostoli, sa se miluiasca sufletele noastre.

Domnul Dumnezeu este binecuvantat, Binecuvantat este Domnul ziua, in toate zilele; sa faca priincioase eele ale noastre Dumnezeul mantuir ii noastre, Dumnezeul nostru, Dumnezeul mfmtuirii.

Stinte Dumnezeule ... , Preasfanta Trcime ... , Tatiil nostru •.. , Ca a Ta este tmparatia ... ~i eondacul sffintului.

Iar daca este Postul Marc, sc zic acestc Tropare, pe gtasul al 8-lea:

Blnecuvantat esti, Hristoase, Dumnezeul nostru, eel ce preaintclcpti pe peseari ai aratat, trlmltandu-Ie lor Duhul Sfant, ~i printr-insii lumea ai vanat, Iubitorule de oameni, marire Tie.

CEASLI. AI. TRF.I1.E.\

Slava ... ,

Crabnica ~i tare mangaiere da robilor Tai, Iisuse, cand se mahnesc duhurile noastre. Nu Te osebi de sutletele noastre lntru neeazuri; nu Te departa de gandurile noastre intru primejdii, ci pururea ne intampina pe noi. Apropie-Te de noi, apropie- Te eel ee esti pretutindeni, Preeum ~i eu Apostolii Tai ai fost pururca, asa si eu eei ee doresc de Tine Te uneste, Indurate, ea, fiind impreuna eu Tine, sa Te laudarn pe Tine si sa slavim pe Duhul Tau eel intru tot Sfant.

~i aeum ... , al l"iisciitoarci de Dumnezcu:

Nadejdea, ocrotirea ~i scaparea crestinilor, zid nebiruit eelor slabi, Iiman neinviforat tu esti, Nascatoare de Dumnezeu, Preacurata. $i precum lumca 0 mantuiesti cu neincetata rugaciunea ta, porneneste-ne ~i pe noi, Fecioara, intru tot laudata.

Doamnc, miluieste (lie ·to de ori). Cel ee in toata vrcmca ... (cuut a la )lag. 33). Doamne, miluieste (de 3 ori). Slavs ... , ~i aeum ... , Ceca ec esti rnai cinstita dccat hcruvimii..., intru numclc Domnului, binccuvlntcaza, Piirintc! Prcotul: Dumnezeulc, milostiveste-Tc sprc noi ...

Iar daca cstc Postul vlarc, se ziee rllgiicillllca Sr;'illtllilli Et'rcm Simi:

Doamnc ~i Stapanul vietii rnele ... , asa cum s-a ariitat la Vl iczonoprica dill toute z.ilele (cauta la )Jag .. 1..t). Si

Rllg;lc.iullca Sfantuilli :\'hlrdaric

Stapane Dumnezeule, Parinte Atotputerniee, Doamne, Fiule Unule-Nascut, lisuse Hristoase, ~i Duhule Sfinte, 0 Dumnezeire, 0 Putere, rniluieste-rna pe mine, pacatosul, si, ell judecatile care stii, mantuieste-rna pc mine, nevrednicul robul Tau, ca binecuvfintat esti in vecii vecilor. Amin.

103

MIJLOCEASUL AL TREILEA

Dupa ce prcotul hincc uvintcaza, sc zlcc: Sfintc Durnnczculc ... , Preastanta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta cstc Imparatia ... , Doamnc, miluieste (de 12 uri), Slavii ... , ~i acum ... , Veniti sa ne inchiniim ... (dc 3 uri) ~i apoi sc citcsc accsti psalmi:

Psalmul29

"

Inalta- Te-voi, Doamne, ca m-ai ridicat ~i n-ai

veselit pe vrajmasii mei impotrlva mea. Doamne,

Dumnezeul meu, strigat-am cafre Tine ~i m-ai vindec at. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mantuitu-m-ai de cei ce se coboara In groapa. Cantati Domnului cei cuviosi ai Lui ~i laudati pomenirea sfintcnici Lui. Ca iutime este intru mania Lui ~i viata intru voia Lui; seara se va salaslui plangerea, iar dimineata, bucuria. Iar eu am zis intru indcstularea mea: «Nu rna voi clatina in veac!». Doamne,

:vnJLOCEASUL AI, TREfLEA

intru voia Ta, dat-ai frurnusetii mele putere; dar cand Ti-ai intors fata Ta, eu m-am tulburat. Carre Tine, Doarnne, voi striga si catre Dumnezeul meu rna voi ruga. Ce folos ai de sangele meu, de rna cobor in stricaciune? Oare, Te va lauda pe Tine tarana, sau va vesti adevarul Tau? Auzit-a Domnul si rn-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai plangerea mea intru bucurie, rupt-ai sacul meu si m-ai incins cu veselie, ca slava mea sa- '['i cante Tie ~i sa nu rna mahnesc; Doarnne, Dumnezeul meu, In veac Te voi laudal

Psalmul31

Fericiti carora s-au iertat faradelegile ~i carora s-au acoperit pacatele. Fericit barbatul caruia nu-i va socoti Domnul pacatul, nici nu este in gura lui viclesug. Ca am tacut, Imbatrauit-au oasele mele, cand strigam toata ziua. Ca ziua si noaptea s-a Ingreunat peste mine mana Ta, si am cazut In suferinta cand ghimpele Tau rna impungea. Pacatul meu I-am cunoscut ~i faradelegea mea n-am ascuns-o impotriva mea. Zis-am: «Marturisi-voi faradelegea mea Dornnului»; si Tu ai iertat nelegiuirea pacatului meu. Pentru aceasta se va ruga catre Tine tot cuviosul la vreme potrivita.Tar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu esti scaparea mea din necazul ce rna cuprinde, bucuria mea; izbaveste-ma de cei ce m-au Inconjurat. Intelepti-te-voi ~i te voi indrepta pc calea accasta, pc care vei merge; atin-

105

106

RUGACIU~I, RA~DUIELI SI SLUJI3E

ti-voi spre tine oehii Mei. Nu fi ea un cal ~i ea un catar, la care nu este pricepere; eu zabala si eu frau falcile lor voi strange, ea sa nu se apropie de tine. Multe sunt bataile pacatosului; iar pe eel ee nadajduieste In Dornnul, mila il va ineonjura. Veseliti-va in Domnul ~i va bucurati, dreptilor, si va laudati toti eei drepti la inima.

Psalmul60

AuZi, Dumnezeule, eererea mea; ia aminte la rugaciunea mea! De la marginile pamantului catre Tine am strigat; cand s-a mahnit inima mea, pe piatra m-ai inaltat. Povatuitu-rn-ai, ca ai fost nadejdea mea, turn de tarie in fata vrajmasului, Loeui-voi in locasul Tau in veci; acoperi-rna-voi eu acoperamantul aripilor Tale, ea Tu, Durnnezeule, ai auzit rugaciuntle mele; dat-ai mostenire celor cc se tern de numele Tau. Zile la zilele imparatulul adauga, anii lui din neam in neam. Rarnane-va in veae inaintea lui Dumnezcu; mila ~i adevarul va pazi. Asa voi canta numelui Tau in veacul veacului, ea sa implinesc fagaduintele mele zi de zi.

Slava ... , Si acum ... , Sfinte Dumnczculc ... , Prcusffinta Trcirnc ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta csrc imparatia .. , ~i se zic troparclc accst ca, glasul al -l-Ieu:

Dumnezeul parintilor nostri, Care faci pururea cu noi, dupa blfindetile Talc, nu indeparra mila Ta de la noi, ci, pentru rugaciunile lor, in pace ocfirmuieste viata noastra,

MlJLOCEASUr. AL TREILEA

M ucenicii Tai, Doarnne, Intru nevointele lor, cununile nestrlcaclunii au luat de Ia Tine, Dumnezcul nostru, ca, avand taria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au ~i ale diavolilor neputincioasele lndraznirl. Pentru rugaciunile lor, mantuieste sufletele noastre.

Si acum ... , al Nasci'lloarci de J)UIlIIICZCU:

Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ceea ce esti zid nesurpat noua, crestinilor, catre tine scapand, nevatarnati rarnanem; ~i iara~i gresind, pe tine te avem rugatoare. Pentru aeeea, rnultumind, strigam tie: Bucura-te, ceea ee esti eu dar daruita, Domnul este eu tine.

Doamnc, miluicste (de -to de ori). Slava ... , Si acum ... , Ceca cc esti mai cinstita decat hcruvimii ... , intru numele Domnului, binccuvinrcaza, Parintc! Prcotul: Pentru rugaciunile sfintilur parintilor nostri ... Si Sl' zicc ruvaciunca Stantului Efrcm Sirul: Doamne ~i Stapanu! victii mele ... , asa CUIll s-a ararat la Mlczonoprica dill toatc zilclc (cauli'! 101 pag, 3-t). Apui accasta

Rugaciune a Vl arelui Vasile

Doamne Dumnezeul nostru, C~el ee d~i paeea T~ oamenilor ~i harul Preasfantulm Duh l-ai trimis Ueenicilor ~i Apostolilor Tai si prin limbile eele ea de foe, eu puterea Ta, ai deschis gurilc lor, desehide ~i gurile noastre, ale pacatosilor, si ne lnvata cum se euvine a ne ruga pentru toate trebuintele. Indrepteaza viata noastra eea eu valuri la liman lin ~i arata noua calea pe care vom merge. Duh drept innoie~te intru eele dinlauntru ale noastre si eu duh stapanitor 'intareste cugetele noastre ea sa

107

lOS RUCACIUNJ, RANDUlELJ SJ SLUJBE

nu aluneee; ea, in toate zilele, de Duhul Tau eel bun fiind povatuiti catre eele de folos, sa ne invrednicim a face poruncile Tale si a ne aduee aminte pururea de preaslavita a doua venire, cand vor fi cerectate faptele oamenilor, ~i sa nu fim arnagiti de frumusetile eele stricacioase ale aeestei lurni; ci ne intareste a dori rasplatirea bunatatilor ce vor sa fie, ca bineeuvantat esti si laudat de toti sfintii Tai, in vecii veeilor. Amin.

CEASUL AL SASELEA

Vcniti sa lie inchinam ... (de 3 ori).

Psalmul53

Dumnezeule, intru numele Tau mantuieste-rna si intru puterea Ta rna judeca. Dumnezeule, auzi rugaciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele! Ca strainii s-au ridieat impotriva mea ~i eei tari au cautat sut1etul meu, si n-au pus pe Dumnezeu inaintea lor. Ca, iata, Dumnezeu ajuta mie si Domnul este sprijinitorul sutletului meu. intoaree-va eele rele vr ajmasilor rnei; eu adevarul Tau ii vei pierde pe ei. De bunavoie voi jertfi Tie; lauda-voi numele Tau, Doamne, ca este bun, ca din tot necazul m-ai izbavit si spre vrajmasii mei a privit oehiul meu.

110

RucAClUl\l, H.;\NDUlELI ST SLUJBF-

Psalmul54

AUZi, Dumnezeule, rugaciunea mea ~i nu trece cu vederea ruga mea. Ia aminte spre mine si rna asculta; mahnitu-m-am intru nelinistea mea si rn-am tulburat de glasul vrajmasului ~i de necazul pacatosului, ca a abatut asupra mea faradelege ~i intru manie m-a vrajmasit. Inima mea s-a tulburat intru mine si frica rnortii a cazut peste mine; tearna ~i cutremur au venit asupra mea si rn-a acoperit intunericul. Si am zis: «Cine-rni va da mie aripi ca de porumbel, ca sa zbor ~i sa rna odihnesc?». lata, m-as indeparta fugind ~i m-as s31a~lui in pustie. Asteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce rna mantuieste de putinatatea sufletului ~i de vifor. Risipeste-i, Doamne, si imparte Iimbile lor, ca am vazut faradelege ~i dezbinare in cetate. Acestea ziua ~i noaptea ocolesc zidurile ei, iar in mijlocul ei e rautate ~i nedreptate; si n-a lipsit din ulitele ei camata ~i viclesug. Ca, de m-ar fi ocarat vrajmasul, as fi rabdat; si, daca eel ce rna uraste s-ar fi falit impotriva mea, m-as fi ascuns de el. lar tu, omule, asemenea mie, capetenia mea ~i cunoscutul meu, care irnpreuna cu mine te-ai indulcit de mancaruri, in casa lui Dumnezeu am umblat in acelasi gand. Sa vina moartea peste ei ~i sa se pogoare in iad de vii, ca viclesug este in locasurile lor, in mijlocul lor. lar eu, catre Dumnezeu am strigat si Domnul rn-a auzit pc mine. Scara ~i dirnineata si la amiezi spunc-voi, vesti-voi si va auzi glasul meu.

CEASUL AI, SASELEA

Izbavi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, ca multi erau impotriva mea. Auzi-va Dumnezeu, Cel ce este mai inainte de veci, ~i-i va smeri pe ei. Ca nu Ie este cu putinta sa se schimbe, ~i de Dumnezeu nu se tern; ca i~i ridica rnainile asupra prietenilor lor si i~i calca Iegatura ce au facut cu ei. Intinat-au legamantul Lui. Risipiti au fost de mania fetei Lui ~i s-au apropiat inimile lor; muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decat untdelemnul, dar ele sunt sagetl, Arunca spre Domnul grija ta si EI te va hrani; nu va da in veac clatinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, ii vei cobori pe ei in groapa stricaciunii. Barbatii varsatori de sange sl vicleni nu vor ajunge la jurnatatea zilelor lor; iar eu voi nadajdui spre tine, Doamne.

Psalmul90

eel ce locuieste in ajutorul Celui Preainalt, Intru acoperarnantul Dumnezeului cerului se va sala~lui. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu esti ~i scaparea mea; Dumnezeul meu, voi nadajdui spre Dansul». Ca EI te va izbavi din cursa vanatorilor si de cuvantul tulburator, Cu spatele te va umbri pe tine si sub aripile Lui vei nadajdui; ca 0 arrna te va inconjura adevarul Lui. Nu tc vei teme de frica de noapte, de sageata ce zboara ziua, de luerul ce umbla in intuneric, de molima ce bantuie intru arniaza. Cadea-vor dinspre latura ta 0 mic si zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. {nsa cu ochii tai vei privi si rasplatirea pacatosilor

111

112

RlJcACIUNl, RAI\J)lJIELI ~I SLlJJI3E

vei vedea. Pentru di pe Dornnul, nadejdea mea, pe Cel Preainalt L-ai pus scapare tie. Nu vor veni catre tine rele ~i bataie nu se va apropia de locasul tau. Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca in toate caile tale. Pe maini te vor inalta ca nu cumva sa impiedici de piatra piciorul tau. Peste aspida ~i vasilisc vei pa~i si vei calca peste leu si peste balaur. «Ca spre Mine a nadajduit ~i-I voi izbavi pe el, zice Domnul; il voi acoperi pe el, ca a cunoscut numele Meu. Striga-va catre Mine si-l voi auzi pe el; cu dansui sunt in necaz si-I voi scoate pe el si-! voi slavi. Cu lungime de zile il voi umple pe el, si-] voi arata lui mantuirea Mea».

Slava ... , Si acurn ... , Aliluia (de 3 ori).

Daca sc canta: Dumnczcu este Domnu!...,!ie zice Treparul Sfantului cc se va intarnpla. Slava ... , ~j acum ... , Ncavand indriizncalii ... (vezi rnai jos). Iar dad cstc Aliluia, sc cfinta Troparul accsra, glasullli 2-lcll:

Cel ee, in ziua ~i in ceasul al saselea, pe Cruce ai pironit pacatul, eel cu indrazneala facut de Adam in rai, si zapisul greselilor noastre rupe-l, Hristoase Dumnezeule, si ne mantuieste pe noi.

in acest tirnp, se fac mctanil; aserncnea ~i III ccle douii stihuri care urmeaza :

Stih I: Auzi, Durnnezcule, glasul IIlCU ~i nu trecc CD vederca rugiiciunca mea

Stih 2: Eu ciitre Durnnczeu am strigat ~i Dornnul m-a auzit pc minco Slava ... , ~i acurn ... , al :'lliisciitoan'i de DUIIIJlczcu:

Neavand indrazneala, pentru pacatele noastre cele multe, tu, pe Cel ce S-a nascut din tine, roaga-L, Nascatoare de

CEASlJL AL ~ASELEA

Durnnezeu, Fecioara, di mult poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. Nu treee cu vederea rugaciunile pacato~itor, Preacurata, ca milostiv este si poate sa mantuiasca Cel ce a voit a patimi pentru noi.

in Postul .\1arc, aici sc e:inta. diu Tried. Troparul profc!ici. Slava ... , Si Ileum ... , acclasi Tropur, apoi sc citcstc Parcmia, tot de acolo. ~i se continua ell Troparul urruator:

Degrab sa ne intampine pe noi indurarile Tale, Doamne, ca am saracit foarte. Ajuta noua, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, pentru slava numelui Tau. Doamne, lzbaveste-ne pe noi ~i curateste pacatele noastre, pentru numele Tau.

Sfinte Dumnezcule ... , Preasfanta Trcimc ... , Tatlilllostru ...

Daca IIU cste Postul Marc, sc zicc cundacul sf:intului cc se va intamphi. 111f daea estc Postul Marc, se zic Trnparclc accstca, pe glasul aI2-lea:

Mantuire ai lucrat in mijlocul pamantuiui, Hristoase Dumnezeule; pe Cruce ai intins preacurate mainile Tale, adunand toate nearnurile cele ce striga: Doarnne, slava Tie.

Siava ... ,

preacuratulul Tau chip nc inchinarn, Bunule, cerand iertare greselilor noastre, Hristoase Dumnezeule. Ca, de voie, ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca sa izbavesti din robia vrajmasului pe cci pc care i-ai zidit. Pentru aceea, cu multurnire strigam Tie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mantuitorul nostru, Cel ce ai venit sa mfintuiesti lurnea.

~i acurn ... , al :\ascat()arci de [)UIIlIll·I.CU:

Ceea ce esti izvorul rnilei, invredniceste-ne pc noi milostivir ii, Nascatoare de Durnnezeu. Cauta spre poporul cel pacatos si arata, precum de-a pururea puterea tao Cfi, intru tine nadajduind, strigarn tie: «Bucura-te!», ca ~i oarecand Gavriil, mai-rnarele voievod al celor fara de trupuri.

~ - CEASLOV

113

114

RUGACIUNI, R,\:\DUIELI $1 SLUJBE

Troparclc de mai SIIS se zie luni, marti si jui; jar miercuri ~i vincri sc zicc aeest Tropar al Crucii ~i OIl Nascaruarct de DUIllIlCZCII, pc acelasi gills:

Preamiiritii esti, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioarii.

Laudarnu-te pe tine, ca, prin Crucea Fiului tau, s-a surpat iadul si moartea s-a ornorat ~i cei morti au inviat si vietii neam invrednicit; raiul am luat, desfatarea cea de demult. Pentru aceasta, multumind, slavim, ca pe Cel puternic, pe Hristos, Dumnezeul nostru ~i singurul Mult-milostiv.

Apoi: Doamne, miluieste (de 40 de ori), Cel cc in toata vremea .

(cauta la pag. 33), Doanme, miluiestc (dc 3 uri), Slavs ... , !;Ii acum ,

Ceca ce csti mai cinstita dedit heruvimii .... Intru numele Domnului, binecuvinteaza, Parintc! Prcntul: Dumnczeule, milostivcste-Tc spre noi.

Iar £lara estc Postul Marc, se zice rugaciunca SJalltllllli Efrcm Sirul:

Doamne ~i Stapanul vietii rncle ... , asa cum s-a ararat la Miczonnptica din toatc zilclc (cauta la pag. 34). Iar dad sc citcsc :Vlijloceasurilc, in loc dc rllgacillllca dc rnai jos: Dumnczeule si Doarnnc al puterilor ... , se zice rugacluneu: Stapanc DumnezeuJc, Parintc atotputcrnice ... (cauta la pag.35).

tar cand nil cste nici Postul Marc ~i IIU sc citesc nici Mijloceasurilc, se zice accasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Dumnezeu'e si Doamne al puterilor si Ziditor a toata faptura, Care, pentru milostivirea milei Tale celei neasernanate, pe Unul-Nascut, Fiul Tau, pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-ai trimis spre rnantuirea neamului nostru si, prin cinstita Crueea Lui, zapisul pacatelor noastre l-ai rupt si ai biruit lntru Dansul stapaniile ~i puteri1e intunericulul; insuti Stapane, Iubitorule de oameni, prirneste aceste rugaciuni de multurnire ~i de cerere ale noastre,

CE,\SULAL !;iASELEA

ale pacatosilor, ~i ne izbaveste pe noi de toata caderea in pacat cea de tot pierzatoare ~i intunecata si de toti vrajmasii vazut] ~i nevazuti care cauta sa ne faca rau. Patrunde cu frica Ta trupurile noastre ~i nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau ganduri rele, ci, ell dorirea Ta, hraneste sut1etele noastre. Ca, spre Tine totdeauna cautand si eu lumina eea de la Tine povatuitl fiind, la Tine, Lumina cea neapropiata ~i pururea fiitoare privind, neincetata marturisire si multurnire Tie sa inaltam, Tatalui celui fara de inceput, impreuna Unuia-Nascut Fiului Tau si Preasfantului ~i Bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

St:ar~itul Ccasului :II sasclea.

Daca s-a cantar: Dumnezcu cste DOIl1I1UI..., sc citeste Obcdnita. Iar daca cstc Aliluia, accasta sc circste dupa Ccasul al noualca,

llS

MIJLOCEASUL AL SASELEA

Veniti sa ne inchinam ... (de 3 uri) ~i acesti psalrni:

Psalmul55

Miluie~te-ma, Doamne, ca m-a necajit omul; toata ziua razboindu-se, m-a necajit. Calcatu-m-au vrajmasii mei toata ziua, ca multi sunt eei ee se lupta eu mine, din inaltime. Ziua cand rna voi teme, voi nadajdui 'in Tine. In Dumnezeu voi lauda toate cuvintele mele toata ziua; in Durnnezeu am nadajduit, nu rna voi teme; ce-mi va face mie omul? Toata ziua cuvintele mele au urat, impotriva mea toate ga.ndurile lor sunt spre rau. Locui-vor Htnga mine si se vor ascunde; ei vor pazi calcaiul meu, ca si cum ar cauta sufletul meu. Pentru nimie nu-i vei mantui pe ei; in manie popoare vei sfarama, Dum-

MIJLOCEASUL AL ~ASELEA

nezeule. Viata mea am spus-o Tie; pune laerimile mele inaintea Ta, dupa fagaduinta Ta. Intoaree-se-vor vrajmasii mei inapoi, in oriee zi Te voi ehema. lata, am eunoseut ea Dumnezeul meu esti Tu. In Dumnezeu voi lauda graiul, in Dumnezeu voi lauda cuvantul; in Dumnezeu am nadajduit, nu rna voi teme; ee-mi va face mie omul? In mine sunt, Dumnezeule, fagaduintele pe care le voi aduce laudei Tale, ca ai lzbavit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de aluneeare, ea bine sa plae inaintea lui Dumnezeu, in lumina eelor vii.

Psalmul56

Miluje~te-ma, Dumnezeule, miluleste-ma, ea spre Tine a nadajduit sufletul meu ~i in umbra aripilor Tale voi nadajdui, pana ec va treee faradelegea. Striga-voi catre Dumnezeul eel Preainalt, Dumnezeul, Care mi-a facut bine. Trimis-a din cer ~i m-a rnantuit, dat-a spre ocara pe eei ee rna necajesc pe mine. Trimis-a Dumnezeu mila Sa si adevarul Sau si a izbavit sufletul meu din rnijlocul puilor de lei. Adormit-am tulburat. Fiii oamcnilor, dintii lor sunt arme si sageti si limba lor sabie ascutita. inalta- Te peste ceruri, Dumnezeule, ~i peste tot parnantul slava Ta! Curse au gatit sub picioarelc mele ~i au impilat sufletul rneu; sapat-au inaintea mea groapa ~i au cazut in ca. Gata este inima mea, Durnnezeule, gata este inima mca! Canta-voi sl Te voi lauda intru slava mea. Desteapta-te, slava mea! Desteapta-te,

117

118

psaltire ~i alauta! Destepta-ma-voi dlmineata. Lauda- Te-voi lntre popoare, Doamne, canta-voi Tie intre neamuri, ca s-a marit pana la eer mila Ta ~i pana la nori adevarul Tau. Inalta- Te peste eeruri, Dumnezeule, ~i peste tot parnantul slava Ta!

Psalmul 69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-mi ajuti mie grabeste-Tel Sa se rusineze ~i sa se infrunte eei ee cauta sufletul meu; sa se intoarca inapoi ~i sa se rusineze eei ee-mi vorbese mie rele. Intoarca-se indata rusinati eei ce-mi graiesc mie: «Binc, bine!». Sa se bueure si sa se veseleasca de Tine toti eei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, si sa zica pururea eei ce iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!», Iar eu sarac sunt ~i sarman, Dumnezeule, ajuta-ma! Ajutorul meu si Izbavitorul meu esti Tu; Doamne, nu zabovi.

Slava ... , ~i acum ... , Sfinte Dumnczculc ... , Preastanta Treime ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta cstc imparatia ... ~i troparcle acestca, glasul I:

Mantuieste, Doamne, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta. Biruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si, cu Crucea Ta, pazeste pe poporul Tau.

Slava ... ,

Pentru durerile sfintilor, care pentru Tine all patimit, iii milostiv, Doamne, ~i toate durcrile noastre Ie vindeca, lubitorule de oamcni, rugamu-ne Tie-

:VJIJLOCEASlJL AL ~ASELEA

Si arum ... , al i\iisc;ltoarci de DIIIIlIll'ZCU:

Pentru rugaciunile tuturor sfintilor, Doamne, ~i ale Nascatoarei de Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o noua si ne miluieste pe noi, ca un indurat.

Doamne, miluieste (de.tO de ori), Slava ... , Si acum ... , Ceea ce esti mai cinstitli dedit heruvimii ... , Illtrll numelc Domnului, binccuvlnteaza, Parinte! Prcotul: Pentru rugiiciunilc sfintilor par intilor nostrl.; Si sc zicc rllgacillJlea Sfantului Efrcrn Sirul: Doamnc ~i Stapanul victii mele ... , asa cum s-a ararat la Miczonupth u din tnate ~jlclc (caura la pag. 34). Apoi rugiicillnea Marelui Vasile: Dumnezeule ~i Doamne al puterilor ... (cautii la pag. 1I4).

119

OBEDNITA

se ill cepe asa:

Psalmul 102

Blnecuvinreaza, suflete al meu, pe Domnul ~i reate cele din Iauntrul meu, numele eel sfant al Lui.

Binecuvinteaza, suf1ete al meu, pe Domnul si nu uita to ate binefaeerile Lui.

Pe eel ce curateste toate faradelegile tale, pe eel ee vindedi toate bolile tale;

, Pe eel ee izbaveste din stricaciune viata ta; pe eel ce te mcununeaza eu mila si eu indurari;

Pe eel ee umple de bunatati dorirea ta; innoi-se-vor ea ale vulturului tineretile tale.

eel ee face milostenie, Domnul, si judecata tuturor celor ee Ii se face strambatate.

OBED~ITA

Cunoscute a facut caile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.

i ndurat si milostiv este Dornnul, jndelung-rabdator ~i Mult-milostiv.

Nu pana in sf3r~it Se va iuti, niei in veae Se va mania.

\iu dupa pacatele noastre a facut noua, niei dupa faradelegile noastre a rasplatit noua.

Ci, dtt este de departe cerul de pamant, atat este de mare mila Lui spre eei ee se tern de El.

Pe cat SUDt de departe rasartturile de apusuri, departat-a de la noi far adelegile noastre.

in ee chip miluieste tatal pe fii, asa a miluit Domnul pe eei ee se tern de DaDSUl.

ea EI a cunoscut zidirea noastra; adusu-Si-a aminte ea tarana sun tern.

Omul, ea iarba, zilele lui, ea floarea campului; asa va iuflori.

ea duh a treeut peste el ~i nu va mai fi si nu se va mai cunoaste niei locul sau.

I ar mila Domnului din veae in veae spre eei ee se tern de Dansul.

Si dreptatea Lui spre fiii tiilor, spre eei ce pazesc legamantul Lui.

Si i~i adue aminte de poruneile Lui, ca sa le Iaca pc ele.

Domnul in eer a gatit seaunul Sau ~i imparatia Lui peste tori stapfineste.

Binecuvantati pe Domnul toti ingerii Lui, eei puternici la vartute, care faceti cuvantul Lui ~i auziti glasul euvintelor Lui.

l2l

122

lU;CACIUI\I, RAI\DVIELI ~1 SLU.JRE

Binecuvantati pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceti voia Lui.

Binecuvantati pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot loeul stapanirf Lui, hinecuvinteaza, suf1ete al meu, pe Domnul.

Strana intiii: Slava ... , Strnna a dnua: Si acum ... ~i iarii~i strnna inUii:

Binecuvinteaza, suflete al meu, pe Domnul si toate cele din launtrul meu, numele eel sf3nt al Lui. Binecuvantat esti, Doarnne.

Strana a dona: Slava ... ,

Psalmul145 Lauda, suflete al meu, pe Domnul.

Lauda-voi pc Dornnul in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi trai.

Nu va lncredett in cei puternici, in fiii oamenilor, in care nu este mantuire.

J esi-va duhul lor ~i se vor intoarce in parnant. In ziua aeeea vor pieri toate gandurile lor.

Fericit eel ce are ajutor pc Durnnezeul lui Jacob, nadejdea lui, in Domnul Dumnezeullui,

Cel ee a facut eerul ~i parnfintul, rnarea si toate eele din ele; Cel ee pazeste adevarul in veae;

eel ee face judecata eelor napastuiri; Cel ee da hrana eelor tlamanzi.

Domnul dezleaga pe eei ferecati in obezi;

Domnul indreapta pe eci garboviti; Domnul intelepteste orbii; Domnul iubeste pe eei drepti;

OBEDNITA

Dornnul pazeste pe eei straini; pe orfani si pe vaduva va sprijini si calea pacatosilor 0 va pierde.

Imparati-va Domnul in veae, Durnnezeul tau, Sioane, in neam si in neam.

Si acum ...

Unule-Nascut, Fiule ~i Cuvantul lui Dumnezeu, Cel ee esti rara de moarte, §i ai primit, pentru mantuirea no astra, a Te intrupa din Sfanta Nascatoare de Dumnezeu si pururea Fecioara Maria; Care, nesehimbat, Te-ai intrupat si, rastignlndu- Te, Hristoase Durnnezeule, eu moartea pe moarte ai calcar; Unul fiind din Sfanta Treime, irnpreuna slavit eu Tatal si eu Duhul Stant, mantuieste-ne pe noi.

Trcbuie sa sc sric ca, ill Postul Marc, 1111 se cltcsc psalmii de la Obcdnita, ei, dupa rugactunca: Stapfinc, Doamnc Iisusc Hristoasc, Dumnczeul nostru ... (de la sffirsitu] Ccasului al noualca, p. 146), strana cca randuita incepc: Intru Impariitia Ta, pomcncstc-nc pc noi, Doamnc, cand vei veni intru Imparjitia Ta. Si lndat»: Ferlciti eei saraci cu duhul... Dupa ficcarc Icricirc, sc caula stihira: Pornencstc-nc pc noi, Doamnc, cand vci vcni lntru lmparatia Ta, pc glasul al 8-lea, eu cllntarc dulce ~i eu glas lin ~i rar IJ.lna dupa: Slava ... , ~i aeum ...

lntru impar-atia Ta cand vei veni, pomencste-ne pe noi, Doamne, cand vei veni intru imparatia Ta.

Fericiti eei saraci eu duhul, ea a aeelora cste Impariitia eerurilor.

Ferlciti eei ee plang, ca aecia se vor mangaia, Fericiti eei blanzi, ea accia vor mosteni pamfintul.

Fericiti eei flamanzi si insetati de dreptate, ea aecia se VOl' satura.

Fertciti eei milostivi, cii aceia se VOl' milui.

123

124

RUGACIUNT, R,\'NDUJEU SI SLUJRE

Fer'iciti cei curati cu inima, ca aeeia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiti facatorii de pace, ca aeeia fiii lui Dumnezeu se VOl' ehema.

Fericiti eei prigoniti pentru dreptate, ea a acelora este imparatia cerurilor.

Fericiti veti fl cand va vor ocar'i ~i va vor prigoni ~i vor ziee tot cuvantul rau impotriva voastra, mintind, pentru Mine.

Bucurati-va ~i va veseliti, ca plata voastra multa este in eeruri.

Si dad cste Postul Marc, arnandouji stranelc dinta lrnprcuna ell urnilinta: Pomcneste-ne pc noi, Doamne ... , in trci star], ell trei mctanii mario Iar daca IIU estc Postul Man" citcste dcgrab asa:

Slava ... , Si aCllm ...

Pomeneste-ne pe noi, Doamne, cand vei veni intru imparatia Ta.

Pomeneste-ne pe noi, Stapane, cand vei veni intru imparatia Ta.

Porneneste-ne pe noi, Sfinte, cand vei veni intru Impar atia Ta.

Ceata cereasca Te lauda pe Tine si ziee: Sfant, Stant, Scant Domnul Savaot, plin este eerul ~i parnantul de slava Ta.

Stih: Aproplati-va catre Dansul ~i va Yeti lumina, ~i fetclc vnastre 1111 se vor rusina.

Ceata cereasca Te lauda pe Tine si ziee: Sffint, Stant, Scant Domnul Savaot, plin este eerul si pamantul de slava Ta.

OBEDNITA

Siava ... ,

Ceata sfintilor ingeri si a arhanghelilor, eu toate cerestile puteri, Te lauda pe Tine ~i ziee: Sfant, Sfant, Sfant Dornnul Savaot, plin este eerul si parnantul de slava Ta,

Si acum ... , Cred intr-unul Dumnczcu ... (cuutii la pag. 31)

Slabe~te, lasa, iarta, Dumnezeule, gre~clile noastre, eele de voie si cele fara de voie, eele eu fapta ~i eu cuvantul, cele eu stiinta si eu nestiinta, cele din noapte si din zi, eele eu rnintea ~i eu gandul, toate le iarta noua, ea un bun si de oarneni iubitor.

Tatal nostru ... Apoi Condacele, dupa obicei, cc sunt r anduitc dupa zilele saptamanii, ~i al sfantului al caruia cstc hrarnul biscrlcii. far daca cste I1ra",111 Dornnului Hristos. sc zicc mai inaintc Condaeul hramului, apoi al ziki ~i al sfantuilli de rand, a caruia cstc ziua, dad arc.

Slava ... ,

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adorrnitilor robilor Tai, unde nu este durere, niei intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit,

Si aCIlI1l ... , al Nascntoarcl de Dumnczcu:

Ceea ee esti folositoare crestinilor, neinfruntata mijlocitoare catre Facatorul, neschirnbata, nu trece eu vederea glasurile eele de rugaciune ale pacatosilor; ci apuca inainte, ca 0 bun a, spre ajutorul nostru, care eu credinta strigam catre tine: Grabeste spre rugaciune ~i sarguie~te spre imblauzire, aparfind pururea, Nascatoare de Durnnezeu, pe eei ce te cinstesc pe tine.

Iar unde va Ii hrarnul Niisciitoarri de Dumuczcu, se smr~c~tc asa: Si acum ... , al hramului.

125

CONDACELE

DE PESTE SAPTAMANA

L U 1\ I

AI ingeriIor, pc glasul al 2-lca:

Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeiestii slave, capeteniile ingerilor ~i povatuitor'ii oarnenilor, eele de folos cereti noua ~i mare mila, ea unii care sunteti mai-marii voievozi ai celor fara de trup.

MAHTI

AI inaintemergiitorlllui, pe glasul al 2-ka:

Proorocule al lui Durnnezeu ~i Inaintcmergli.torule al harului, capul tau, ca un trandafir preasfintit din pamant aflandu-I, vindecari totdeauna luiim, pentru cli. iarjisi, ca ~i mai inainte, in lume prnpovaduiesti pocainta.

COI\DACELE DE PESTE SAPTAM . .\.''IA 127

\1 I E H CUI{ I ~ I \ I j\ E I{ I

AI Crucii, pe l-:laslIl al -l-Ica:

Cel ec Te-ai inli.ltat pe Cruce de bunli.voie, poporului Tau eelui nou, numit eu numclc Tau, indurli.rilc Tale daruieste-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciosii crestini, daruindu-le lor biruinta asupra potrivnieului, avand ajutorul Tau arrna de pace, nebiruita biruinta .

.JOI

AI Sfintilor Apostoli, pc glaslIl al 2-lca:

Pe propovaduitoril eei tari si de Dumnezeu vestitori, caperenia ueenieilor Tai, Doamne, i-ai primit intru desfatarea bunatatilor Tale ~i in odihna; eli ehinurile acelora ~i moartea ai primit, mai vartos decat toatli. roada, Unule, Cel ee stii eele din inima,

AI Smntullli Nicolac, pe glasul al 3-lca:

In Mira Lichiei, sfinte, sfintitor te-ai arli.tat; ea Evanghelia lui Hristos, euvioase, plinind-o, ti-ai pus sufletul tau pentru poporul tau; scapat-ai pe eei nevinovati din moarte. Pentru aceasta te-ai sfintit ca un mare cunoscator al darului lui Dumnezeu.

s ,\" BAT A

Sc zicc mai lntai Condacul hramului, apoi:

Slava...,

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adorrnitilor robilor Ta], unde nu este durere, niei intristare, nici suspin, ei viata fara de sfar~it.

Si acum ... , al rnuccnicilor, pc glaslIl al S-Ica:

Ca 0 parga a firii, Tie, Saditorului fapturii, lurnea Iti aduce, Doarnne, pe purtatorti de Durnnezeu mucenici.

128

RUGACIUNI, RAI\DUIELI SI SLUJllE

Petnru ale carer rugaciuni, in pace adfinca, Biserica Ta, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, 0 pazeste, Mult-milostive.

Iar accst coudac se zice in tuale "lilclc, arar~1 de sambiitii:

Ceea ce esti folositoare crestinilor, neinfruntata mijloeitoare catre Facatorul, neschirnbata, nu trece eu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosilor, ci apuca inainte, ea 0 buna, spre ajutorul nostru, care eu credinta strigam catre tine: Grabeste spre rugaciune si sarguieste spre lmblanzire, aparand pururea, Nascatoare de Dumnezeu, pe eei ce te cinstesc pe tine.

Daca cstc Postul Marc: Doarnnc, rniluieste (de 40 de ori), Slava ... , 1;ii acum ... , Ceca cc esti mai cinstita dccar heruvimii ... , Tntru numelc Domnulul, binecuvinteazii, Partntc! Prcotul: Dumnczcule, milostlvesteTe spre noi... Si sc zice mgaciunea Sfantului IUrclll Simi: Doamne ~i Stapanul vietii mele ... , a~a cum s-a ararat la Miczonoptiea din toatc zilch~ (cauta la pag. 34). Sl, dupa ce nc ridiciim, eel mai marc incepe:

Vcniti sa DC inchinam ... ~i Psalmul 103: Binecuvintcaza, suflete al meu, pc DomnuI... (pag. 152).

tar daca nu cste Postul Marc, dupa Conduce: Doamnc, miluieste (de 12 ori) $i accasta

Rugaeiune

Preasranta Treime, Stapanie de 0 fiinta, Imparatie nedespartita, Ceea ce esti pricina tuturor bunatatilcr, fii binevoitoare si mie pacatosului; intareste si intelepteste inima mea si sterge toata intlnachmea mea. Lumineaza gandul rneu, ca totdeauna sa Te slavesc ~i sa Te laud ~i sa rna inchin Tie ~i sa zie: Unul Sfant, Unul Domn lisus Hrlstos, intru slava lui Dumnezeu TaUI. Amin.

CO~DACELEDEPESTESApTAMANA

129

tar daca cstc Liturghic, se zicc:

Sa se urn pIe gurile noastre de lauda Ta, Doarnne, ca sa laudam slava Ta, ca ne-ai invrednicit pe noi a ne lmpartas] cu Sfintele, cele fara de moarte, preacinstitele si de viata facatoarele Tale Taine. lntareste-ne pe noi intru sfintenia Ta; toata ziua sa ne invatam dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Fie numele Domnului binecuvantat, de acum ~i pana-n veae (de trci ori).

Psalmul33

Binecuvanta-voi pe Domnul in t?ata vremea, pururea lauda Lui in gura mea. In Domnul se va lauda sufletul meu; sa auda cei blanzi si sa se veseleasca, Slaviti pe Domnul impreuna cu mine, ~i sa inaltam numele Lui impreuna. Cautat-am pe Domnul ~i m-a auzit, si din toate necazurile mele m-a izbavit. Apropiati-va de EI si va lurninati, si fetele voastre sa nu se rusineze. Saracul acesta a strigat sl Domnull-a auzit pe el, si din toate necazurile lui I-a izbavit. Strajui-va ingerul Domnului imprejurul celor ce se tern de EI, si-i va izbavi pe ei. Gustati sl vedeti ca bun este Dornnul; fericit barbatul care nadajduieste in EI. Terneti-va de Domnul toti sfintii Lui, ca n-au lipsa cei ce se tern de EI. Bogatii au saracit si au flamanzit, iar cei ee-L cauta pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniti, fiilor, ascultati-ma

9 -CEASLOY

130 RUGACIUNI, Rc\.NDUIELl SI SLUJBE

pe mine, frica Domnului va voi invata pe voi; cine este omul eel ce voieste viata, care iubeste sa vada zile bune? Opreste-ti limb a de la rau si buzele tale sa nu graiasca viclesug, Fereste-te de rau ~i fa bine, cauta pacea si 0 urrneaza pe ea. Oehii Domnului spre eei drepti §i ureehile Lui spre rugaciunea lor. Iar fata Domnului spre eei ce fac rele, ea sa piara de pe parnant pomenirea lor. Strigat-au dreptii ~i Domnul i-a auzit, ~i din toate neeazurile lor i-a izbavit. Aproape este Domnul de cei umiliti Ia inirna, si pe cei smeriti cu duhul ii va mantui, Multe sunt neeazurile dreptilor, si din toate aeelea ii va izbavi pe ei Dornnul. Domnul pazeste toate oasele lor, niei unul din ele nu se va zdrobi. Moartea pacatosilor este curnplita, ~i eei ce urasc pe eel drept vor gresi. Mantui-va Domnul sufletele robilor Sai, ~i nu vor gresi toti eei ee nadajduiesc in El.

Cuvinc-se eu adcvarat sa te fcricim ... , Slavii ... , Si acum ... , Doamnc, miluiestc (de 3 ori), Parlntc, binecuvintcnza, ~i otpustul.

RANDUIALA MESEI

Mai inaintc de mas ii, fiecare lauda iarii~i pc Ziditorul ~i, vcnind la masa, sc zicc

Psalmul 144

~ A

Inalta- Te-voi, Dumnezeul meu, Irnparatul rneu,

~i voi binecuvanta numele Tau in veae si in vea-

cui veaeului. In toate zilele Te voi binecuvanta si VOl lauda numele Tau in veae §i in veaeul veaeului. Mare este Domnul §i laudat foarte, si rnaretia Lui nu are sffirsit. Neam si neam vor lauda luerurile Tale si puterea Ta 0 vor vesti. Maretla slavei sfiuteniei Tale vor grai §i minunile Tale vor istnrisi, ~i puterea lucruritor Tale infricosatoare vor spune sl slava Ta vor istorisi. Pomenirea rnultimii bunatatii Tale vor vesti si de dreptatea Ta se vor bucura. Indurat si milostiv

132

RUGAClUNI, R;\\fJ)UIELI Sl SLUJBE

este Domnul, Indelung-rabdator si Mult-milostiv, Bun este Domnul cu toti si lndurartle Lui peste toate lucrurile Lui. Sa Te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale si cuviosii Tai sa Te binecuvinteze. Siava imparatiei Tale vor spune ~i de puterea Ta vor grai. Ca sa faca fiilor oamenilor cunoscuta puterea Ta ~i slava mareriei lmparatiei Tale. Imparatia Ta este imparatia tuturor veacurilor, iar stapanirea Ta, din neam in neam. Credincios este Domnul in cuvintele Sale si cuvios in toate lucrurile Sale. Domnul sprijina pe toti cei ce cad sl indreapta pe toti cei garboviti. Ochii tuturor spre Tine nadajduiesc ~i Tu Ie dai lor hrana la buna vreme. Deschizi Tu mana Ta ~i saturi pe toti cei vii de bunavointa, Drept este Domnul in toate caile Lui si cuvios in toate lucrurile Lui. Aproape este Domnul de toti cei ee-L chearna pe EI, de toti cei ee-L cheama pe el intru adevar, Voia celor ce se tern de El 0 va face si rugaciunea lor 0 va auzi si-I va mantui pe dansii. Domnul pazeste pe toti cei ee-L iubesc pe El ~i pc toti pacatosii ii va pierde. Lauda Domnului va grai gura mea ~i sa binecuvinteze tot trupul numele cel smut al Lui, in veac sl In vcacul veacului.

Tata) nostru ... , Slava ... , Si acum ... , Doamnc, rniluicstc (de trci ori), Parintc, binccuvinteaza! Prcot ul binccuvintcuza lock 1111,,( iualnu-, zicaud rugaciunea mesei:

Hristoase Dumnezcule, b inecuvinteaza mancarea si bautura robilor Tai, ca sfant esti totdeauna, acurn si pururca ~i in vecii veeilor.

RI\J\DUIALA MESEI

Citctut: Amin. Si eel rfinduit zicc indata titlul cuvaututui cc arc sa citeasca ~i, ispravind ritlul, zicc: Binccuvintcazii, pariutc, pcntru a citi. lar preotul ztcc: Pcntru mgaciunilc sflntilor parintilor nostri ... ~i cit etul zice: Amin. Apoi asrcapta putin, pana diml sc a~azii toti fraPi la masa; iar dupa cc sc asaza, preotul lovcstc in clopotcl ~i inda(" citctul inccpc a cili cuvantul, ori viata sHlntului cc sc va inHimpla, pftna cfind Iratii, mancand, sc indcstuleaza. Dupii accca, prcotul, lovind iara~i in clopotcl.circtul face sffirsitul cuvantului, ztcand: Dumnczcului nostru slava. lar preotul ziec: Aceluia slava ~i stapanirca, totdeauna, acurn ~i pururca ~i in vecii vccilor. Citetul: Arnin. Si dupa cc SI' scoula de la masa, citctul zicc: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostrl ...

Si indata zice:

Binecuvantat este Dumnezeu, Care ne miluieste ~i ne hraneste pe noi din tineretile noastre, Cel ce da hrana la tot trupul, umple de bucurie si de veselie inimile noastre; ea, totdeauna, toata indestularea avand, sa ne prisoseasca spre tot luerul bun, intru fiSHS Hristos, Domnul nostru, cu Care Tie se cuvine slava, stapanirea, einstea si inchinaciunea, eu Sffintul Duh, in veci. Amin.

Slava Tie, Doamne, slava Tie, Sfinte, slava Tie, Imparate, cii ne-ai dat noua bucate spre veselie. Umple-ne pe noi ~i de Duhul Tau eel Stant, ca sa ne aflam inaintea Ta bineplacuti ~i neinfruntati, cand vei rasplati fiecaruia dupa lucrurile sale.

M ultumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai saturat pe noi de bunatatile Tale eele parnantesti; nu ne Iipsi pe noi nici de cereasca Ta imparatie, ci, prccum In mijlocul ucenicilor Tai ai venit, Mantuitorule, pace dandu-Ie lor, vino si la Hoi si ne mantuieste.

Apoi Tropurclc acestca:

Durnnezeul parintilor nostr i, Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale, Illi indeparta mila Ta de la noi, ei, pentru rugaciunile lor, in pace ocarrnuieste viata noastra.

133

134

RUGAClUJ\I, RANDUIEU ~I SLU.JBE

Cu sangiurile mueenieilor Tai eelor din toata lumea, ea ~i eu 0 porfira si eu vison, Biseriea Ta irnpodobita fiind, printrinsii striga catre Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului Tau trlmite-i Indurar ile Tale, pace obstii Tale daruieste-i ~i sutletelor noastre mare mila.

Slava ... ,

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sutletele adorrnitilor robilor Tai, unde nu este durere, nici intr istare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit,

Si aeum ...

Pentru rugaciunile tuturor sfintilor; Doamne, si ale Nascatoarei de Dumnezeu, pacea Ta da-rie-n noua ~i ne miluieste pe noi ea un indurat,

Cuvinc-se eu adcvarat. .. , Slava ... , Si acum ... , Doamnc, rniluicstc (de 3 ori). Parintc, binceuvinteazii!

Prcotul zicc:

Binecuvantat este Dumnezeu, eel ee ne miluieste ~i ne hraneste pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Sau hal' si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum si pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Accastu cstc, precum s-a spus, I"iInduiala mcsci dc la amiaJ,~' III manasrirtlc cu viata de obste; iar la rnesclc crcstlnilor, rfiuduiala. cand cstc de rata prcotul, este aceasta: cincva zice la inccputul mcsci: Tatal nostru.i., Slava ... , Si acum ... , Doarnnc, miluicste (de 3 ori), Parinte, binecuvintcazal

Prcotul zicc:

H ristoase Dumnezeule, binecuvinteaza mfincarea si bautura robilor Tai, eli stant esti totdeauna, acum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

RANDUIALA MESEI

La scularca de la masii, cincva zice iarusi:

M ulturnim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, eli ne-ai saturat pe noi de bunatatile Tale cele parnfintesti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta imparatie, ei, precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit, Mftntuitorule, pace dandu-le lor, vino si la noi ~i ne mantuieste,

Siavii ... , Si acum ... , Doamnc, miluiestc (de 3 ori), Parintc, binecuvinteazal

Prcotul zicc:

B inecuvan tat este Dumnezeu, eel ee ne miluieste ~i ne hraneste pe noi din darurile Sale cele bogate, ell al Sau hal' ~i cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Daca nu cstc preot de rata, cincva din cei care au rnancat zice:

Multumim Tic, Hristoasc, Dumnezcul nostru ...

135

RANDUIALA PANAGHIEI

ce se face In manastiri Ia zile insemnate

Dupa sii\'ar~irca dum nezcicstii Liturghii, dacii cste Prlvcghcrc, merge eel mai mare imprcuna eu toti fratii in biser ica. Sl, lufind prcotul eel de rand ieoana praznicului sau a sfantului in cinstca caruia s-a tacut prlvcghcrc, ics impreunii eu totii eantiind Trnparul prnznlcului sau al slantulnl. piinii ce intrji in trapczii. Dupii cc intra, dintarc(ul ciintii Slava ... , Si acum ... , condacul, ~i, p:lna ce sc canta accstca. preotul cc va Ii til' rand scoate 0 parte din prcscura plIsa in panaghicr, Dupa smr~itlll condacului, ciilltarC\ul incepc indatii: Tatiil nostru ... Prcotul: Cil a Ta cste imparatia ... CalltalTllll: Slavs ... , Si acum ... , Doamnc, rniluieste (de :I ori). Parinrc. hinccuvinrcnzii! Prcnt ul, binccuvantfind masa, zice:

Hrisroasc, Dumnezculc, binceuvintcazii mancarea si bautura .. ,

Ia r daca nil cstc Priveuhcrc, mcr'gc eel mai marc, imprcunii CII tnti Irat ii la trapcza ~i cantarcllli zicc Psalmul l-t-t: Tnalta-Tc-voi Dumnczeul mcu, Imparatul meu ... (cuuta la pag. 131). ~i, dupa sf:ir~itlll psalrnului, Sl' zicc: Tatal nostril ... , Slava ... , Si acum ... , Doarnnc, rniluiestc

R.;\"lDUlALA Pf\"l,\GHLEI

(de 3 ori), Parinte, binccuvintcaza! Prcorul b inecuvintcaza rn asa zicand: Hrisroase Dumnczculc, blnecuvinreaza mancarca ~i bautura ... ~i cclclultc dupa CUIll s-a seris mui SIIS. ~i, dupa cc sc scoala de la rnasji, cantarctul zlcc: Pentru rugaciunile sfintilor par-intilor nostri ... , Binecuvantat cstc Dumnezcu ... , Slava Tie, Doarnnc, Slava Tic, Sfinte, Slava Tic, Impiirate ... (cauta la pag. 133); Slava ... , Si acum ... , Doamne, rniluicstc (de 3 ori), Piir'inte, binccuvintcaza! Si cel riindllit :t ridica pan:l!!hia zicc:

Binecuvfintati, parinti sfintiti, ~i rna iertati pe mine pacatosul.

Si toti rjispund:

Dumnezeu sa te ierte ~i sa te miluiasca,

Si, luaud cantaretul panaghia ell arnandoua malnilc, eu varfu! dcgctclor, 0 inaltii putin cu chipul Sfintci Trcirni, zicand eu !!Ias marc:

Mare este numele.

Iar eel mai marc sau preotul de rand lice:

AI Preasflntei Treirni.

Si, punand-o pe Icnana I\iiseiitoarci de Dumnczcu, inscmncaza crucis, zicand:

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, ajuta-ne noua.

Si preotul lice:

Cu ale ei rugaciuni, Durnnezeule, miluieste-ne ~i ne mantuieste pe noi.

Cantaretul zice "poi Troparul .'iaseii(oan'i de Dumnczcu:

Fericimu-te pe tine toate neamurile, Nascatoare de Durnnezeu, Fecioara, ca 'intru tine Cel neincaput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a incapea. Fericiti suntem si noi, avfiudu-rc pe tine folositoare, cii ziua si noaptea te rogi pentru noi. Pentru aeeasta laudandu-te, strigam tie; Bucura-te, ceea ce esti plina de hal', Domnul este cu tine.

137

138

RucAClUNI, RA'IDUlELI sr SLUJBE

Apoi sc dintii: Cuvinc-sc, cu adcvarat, sii te fericim ...

SA SE ~TIE ca, dacii estc praznic lmpararosc, in loc de : Cuvinc-sc cu adevarat ... sc cantii irrnnsul Ca.ntiirii a I)-a; ~i accsta ca.ntandu-sc, eel cc a iniiltat panaghia poartfi panaghierul pc III tnti Iratii, care, dupa rfinduiala, sarutandu-I, gustii din prcastanta parte; sl, smr~indn-sc canrarea, preotul zice:

i ntru multe rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarei ~i pururea Fecioarei Maria.

Iar cantarctul zicc:

Pentru rugaciunile ei, Dumnezeule, miluieste-ne si ne rnfintuieste pe noi.

Prcotul:

Domnul eel milostiv ~i Indurat a dat hrana celor ce se tern de Dansul si dreptatea Lui rarnfine in veacul veacului.

A poi cantarctul citeste

Psalmul121

VeseJitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: «In casa Domnului vom merge!», Stateau picioarele noastre in curtile tale, Ierusalime! Ierusalimul, eel ee este zidit ca 0 eetate, ale carei porti sunt strans unite. Ca acolo s-au suit sernintiile, sernintiile Domnului, dupa Legea lui Israel, ca sa laude numele Domnului. Ca acolo s-au asezat scaunele la judecata, scaunele pentru casa lui David. Rugati-va pentru pacea Ierusalirnului ~i pentru indestularea celor ce te iubese pe tine. Sa fie pace In intarlturile tale ~i indestulare In turnurile tale. Pentru fratii mei ~i pentru vecinii mei graiam despre tine pace. Pentru cas a Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune tie.

R;\NUUIALA PANAGHlEl

Apoi: Sfintc Durnnczculc ... , Prcasfauta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta estc impiiriitia ... Cillltiil'Ctlll: MlIltllmim Tic, Doamnc, Dumnczcul nostru ... ~i Condacul prazniculu! sail al Sffl.ntlllui. Durniuica se zicc Cundacul Invicrii, dupa glasul dc diml. Apoi: Slava ... , Si acum ... , Doamne, milulestc (de 3 ori), Parinte, binecuvintcaza! Inr eel mai marc san prcotul de rand zice: Binecuvantat estc Dumnezcu, Cel ce nc rniluicstc ~i ne hraneste pc noi din darurile Sale cdc bogatc ...

Apoi prcorul, Iovind in clopotcl, zice:

Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie!

Cantiirctul:

Nadejdea noastra, slava Tie!

Prcotul:

Dumnezeu sa-l ierte ~i sii-] mantuiasca pe Prea Fcricitul Parintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, [pe (Inalt) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul nostru (N)I.

Cantarctul:

Dumnezeu sa-l ierte ~i sa-l miluiasca pc el.

Prcotul:

Dumnezeu sa ierte ~i sa miluiasca si pe prea cuviosul parintele nostru (N), dirnpreuna cu toti parintii si fratii slujitori ai sfant locasului acestuia,

Cantarctul:

Dumnezeu sa-i ierte si sa-i miluiasca pc ei.

Prcotul:

Dumnezeu sa ierte si sa rniluiasca pe cei ce nc miluiesc ~i ne ajuta pe noi.

Canturctul:

Durnnezeu sa-i ierte si sa-i miluiasca pe ci.

139

140 RUGACIUNT, R'\~DUmLJ SI SLUJBE

Prcotul:

Dumnezeu sa ierte ~i sa miluiasca pe cei ce se osten esc ~i slujesc, parintii si fratii nostri.

Cfintarctul:

D umnezeu sa-i ierte ~i sa-i miluiasca pe ei.

Prcotul:

Dumnezeu sa odihneasca pe feJ"icitii ~i pururea pomenitii ctitorii sfantului locasului acestuia.

Cantarctul:

Vesnica lor pomenire.

Preotul:

Dumnezeu, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuviosilor ~i de Dumnezeu purtatorilor parintilor nostri ~i ale tuturor sfintilor; sa ne miluiasca si sa ne mfintuiasca pe noi. Amin.

CEASUL AL NouALEA

Dupa cc prcotul binecuvinteazji, sc zicc: imparate cercsc ... , Stintc Dumnezeule ... , Prcasfanta Trcimc ... , Tatal nostru, .. , Cli a Ta cstc lmparatla ... , Doamnc, miluicstc (de 12 ori), Vcniti sa nc Inchinarn ... (de 3 ori), si accsri psalmi:

Psalmul83

Cat de iubite sunt locasurile Tale, Doamne al puterilor! Doreste si se sfarseste sutletul meu dupa curtile Domnului; inima mea si trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul eel viu. Ca pasarea si-a atlat casa ~i turtureaua cuib, unde-si va pune puii sai, Altarele Tale, Doamne al puter ilor, T mparatul meu si Dumnezeul meu. Fericiti sunt cei ce locuiesc in casa Ta; in vecii vecilor Te vor lauda, Fericit este barbatul al carui ajutor este de la Tine, Doamne; suisuri in inirna sa a pus, in valea plangerii, in locul

142

RIJGACIUNI, RANDlJlELI Sl SLUJBE

care i-a fost pUS; efi binecuvantare va da eel ce pune Lege; merge-vor din putere in putere, arata-Se-va Dumnezeul dumnezeilor in Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugaciunea mea! Asculta, Dumnezeul lui Jacob! Aparatorul nostru, vezi, Dumnezeule, ~i cauta spre fata unsului Tau. ea mai buna este 0 zi in curtile Tale decat mii. Ales-am a ti lepadat in casa lui Dumnezeu, mai vartos decaf a locui in locasurile pacatosilor, Ca mila si adevarul iubeste Domnul; Dumnezeu har si slava va da. Dumnezeu nu va Iipsi de bunatati pe cei ce umbla intru nerautate, Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nadajduieste in Tine.

Psalmul84

Binevoit-ai, Doamne, pamantului Tau, intors-ai robimea lui Iacob. Iertat-ai faradelegile poporului Tau, acoperit-ai toate pacatele lor. Potolit-ai toata mania Ta; Intorsu- Te-ai de catre iutirnea maniei Tale. Intoarce-ne pe noi, Dumnezeul mantuiril noastre, si- Ti intoarce mania Ta de la noi, Oare, in veci Te vei mania pe noi? Sau vei intinde mania Ta din neam in neam? Dumnezeule, Tu intorcandu- Te, ne vei darui viata si poporul Tau se va veseli de Tine. Arata-ne noua, Doamne, mila Ta si mantuirea Ta da-ne-o noua, Auzi-voi ce va grai intru mine Domnul Dumnezeu; di va grai pace peste poporul Sau ~i peste cuviosii Siii ~i peste cei ce i~i intorc inima spre Dansul, Oar mantuirea Lui aproape este de cei ce se

CEASUL AL ~OUA.LE;-\

tern de Dansul, ca sa se salasluiasca slava in parnantul nostru. Mila si adevarul s-au intampinat, dreptatea ~i pacea s-au sarutat. Adevarul din parnant a rasarit ~i dreptatea din cer a privit. Ca Domnul va da bunatate ~i pamantul nostru Isi va da rodul sau; dreptatea inaintea Lui va merge ~i va pune pe cale pasii Sai.

Psalmul85

Pleaca, Doamne, urechea Ta si rna auzi, di sarac ~i necajit sunt eu. Pazeste sufletul meu, caci cuvios sunt; mantuieste, Dumnezeul meu, pe robul Tau, pe cel ce nadajduieste in Tine. Miluleste-ma, Doamne, ca spre Tine voi striga toata ziua. Veseleste sufletul robului Tau, ca spre Tine, Ooamne, am ridicat sufletul meu. Ca Tu, Doamne, bun si bland esti si Mult-milostiv tuturor celor ce Te chearna pe Tine. Asculta, Doamne, rugaciunea mea si ia aminte la glasul cererii mele. In ziua necazului meu am strigat catre Tine, ca m-ai auzit. Nu este asemenea Tie intre dumnezei, Doamne, si nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai facut ~i se vor inchina inaintea Ta, Doamne, §i vor slavi numele Tau. Ca mare esti Tu, eel ce faci minuni, Tu esti singurul Dumnezeu. Povatuieste-rna, Doamne, pe calea Ta ~i voi merge Intru adevarul Tau; veseleasca-se inima mea, ca sa se tearna de numele Tau. Lauda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toata inima mea ~i voi slavi numcle Tau in veac. Ca mare

143

144

RucACIU:-.II, RANJ)UIELI SI SLUJHE

este mila Ta spre mine si ai izbavit sufletul meu din iadul eel mai de jos. Dumnezeule, calcatorii de lege s-au seulat asupra mea ~i adunarea eelor tari a cautat sufletul meu ~i nu Te-au pus pe Tine inaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu Indurat si Milostiv esti; Indelung-rabdator si Mult-milostiv si adevarat, Cauta spre mine si rna miluieste, da taria Ta slugii Tale si mantuieste pe flul slujnieei Tale. Fa eu mine semn spre bine, ea sa vada eei ee rna urasc si sa se rusineze, ea Tu, Doamne, m-ai ajutat ~i m-ai mangaiat.

Fa eu mine semn spre bine, ea sa vada cei ee rna urasc ~i sa se rusineze, ea Tu, Doamne, m-ai ajutat ~i m-ai mangaiat.

Slava ... , Si acurn ... , AIiIuia (dc 3 ori), Doamnc, rniluieste (de 3 ori).

Dad s-a Gin tat: Durnnczcu este Dornnul..., sc citcste Slava ... ,.

Troparul sfanrului, Si acum ... , Cel cc pentru noi... (vezi mai jos),

Iar daca cstc Aliluia, sc dntii Troparul acosta, glasul al S-lca:

Cel ee, in eeasul al noualea, pentru noi eu trupul moarte ai gustat, ornoara eugetul trupului nostru, Hristoase Dumnezeule, ~i ne rnantuieste pe noi.

in acest timp sc tac mctauii: aserncnca ~j la cdc dona stihuri carc ur mcaza:

Stih I: Sii se apropic rugaciunea mea inaintea Ta, D03111nc, dupa cuvantul Tau ma intclcptesrc.

Stih 2: Sa intre cererea mea inatntca Ta, Doarnne, dupa cuvantul Tau rna izhaveste,

CEASUL AL :-.IUUA.LEA

Slava ... , Si acum ... , al ~i'tseiitoarei de Durnuczcu:

Cel ee pentru noi Te-ai nascut din Fecioara ~i rastignire ai rabdat, Bunule, Care, eu moartea pe moarte, ai pradat ~i invierea ai ararat, ea un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe eei ee i-ai zidit eu mana Ta. Arata iubirea Ta de oameni, Milostive, primeste pe Nascatoarea de Dumnezeu, eeea ce Te-a nascut pe Tine, care se roaga pentru noi, ~i mfintuieste, Mantuitorul nostru, pe poporul eel deznadajduit.

Nu ne lasa pe noi pana in sffir~it pentru numele Tau eel sfant ~i nu striea legatura Ta ~i nu departa mila Ta de la noi, pentru Avraam eel iubit de Tine, si pentru Isaac, robul Tau, si Israel, sfantul Tau.

Sfintc Durnnezeule ... , Prcastanta Trcirne ... , Tatal nostru ... , Cii a Ta cste imparatia ... Condacul sfilntillui cc va Ii de r 'ind. lar daca cstc Postul Marc, Troparcle accstca:

Vazand talharul pe Incepatorul vietii pe Cruce spanzurat, zicea: De n-ar fi fost Dumnezeu intrupat, Care eu noi a fost rastignlt, nu si-ar fi aseuns soarele razele sale, niei s-ar fi clatinat pamantul, cutrernurandu-se. Ci, Cel ce toate le-ai suferit, pomeneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta.

Slavfi ... ,

in mijloeul a doi talhari, curnpana dreptatii s-a aflat Crueea Ta; unul adica s-a pogorat in iad, Cll ingreuierea hulei; iar celalalt s-a usurat de gre~eli, spre cunoasterea cuvantarii de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, slava Tie.

Sl acurn ... , al '1ascrlto;1n~i dr Durnnczcu:

Pe Mieluselul ~i Pastorul ~i Mfintultorul lurnii pe Cruce vazfindu-L ceea ce L-a nascut, a zis, lacrimand: Lumea se bucura lufind izbavire, iar inirna mea arde vazand rastignirea Ta, pe care pentru toti 0 rabzi, Fiule si Dumnezeul meu,

10· CEASLOV

145

146

RUGACIUNT, RANDUIELI si SLUJBE

Doamne, ruiluicste (de 40 de orl), Cel ce in toata vremea ... (cauta la pag. 33). Doamne, miluieste (de 3 ori), Slava ... , Si acum ... , Ceca cc csti mai clnstira ... intru nurnclc Domnului blnccuvmtcaza, Partnte! Preotul: Dumnezculc, mllostivestc-Te spre noi. ..

Si daca estc Post, adica Postul Nastcr ii lui Hrlsros ~i al Sflntilor Apostoli, sc fac cele 16 mctanii obisnuirc, pcnrru eli se canta rnijloccasurlle. Sl, in loc de: Stapftne Doarnnc, [is usc Hristoase, Dumnezeul nostru ... (vezi rnai dcparte), sc zicc: Stapane Dumnezeule, Parintc atotputernice ... (cauta la pag. 35).

Iar in Sfantul ~i Marcie Post sc tac nurnai trei mctanii marl, eu rugaciunea SI'l'i.ntului Efrcm Sirul, ~i Indata

Rugaciunea Marelui Vasile

S tapane Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ee indelung ai rabdat pentru greselile noastre si pana la aeest eeas de aeum ne-ai adus pe noi, intru care, pe lemnul eel de viata facator fiind rastignit, talharului eelui bine-eunoscator intrara in rai i-ai facut si eu moartea pe moarte ai sfaramat, curateste-ne pe noi pacatosii ~i nevrednicii robii Tai, ca am gresit ~i faradelegi am facut si nu sun tern vrednici sa ridicam ochii nostri si sa privim la inaltlmea eerului, pentru ca am lasat ealea dreptatii Tale ~i am umblat in voile inimii noastre; ci ne rug am neasemanatei bunatatii Tale, iarta-ne pe noi, Doamne, dupa multimea milei Tale, si ne mantuieste pentru sfant numele Tau, ea s-au stins intru desertaciuni zilele noastre. Seoate-ne din mana potrivnieului, iarta noua pacatele noastre si ornoara gandul nostru eel trupese. Ca, lepadand pe omul eel vechi, intru eel nou sa ne imbracarn ~i Tie sa vie-

CEASUL AL NouALEA

tuim, Stapanului nostru ~i Facatorului de bine. Si asa, urrnand poruncile Tale, la odihna eea vesnica sa ajungem, unde este locasul tuturor eelor ee se veselese. Ca Tu esti eu adevarat veselia eea adevarata ~i bueuria eelor ee Te iubese, Hristoase, Durnnezeul nostru, si Tie slav a inaltam, irnpreuna eu Par'intele Tau eel fara de inceput ~i eu Preasfantul si Bunul ~i de viatii facatorul Tau Duh, aeum sl pururea ~i in veeii veeilor. Amin.

Sfa"~itul Ccasului al noualca Sii se stie:

Ca, daca se citeste Ccasul al noualca in pridvorul blscricii, sc face ~i otpustul mic aici; iar daca se citestc in biser'ica, la strana, nu se face orpust, ci, dupa rugaciunca: Stapanc, Doamne, Iisuse Hristoasc, Dumnezcul nostru ... , blnccuvanrand prcntul din Stantul altar, Indata sc inccpc Vcccrnia.

147

MIJLOCEASUL AL NouALEA

Vcniti sa ne inchiniim ... (de 3 ori) ~i acesti psalmi:

Psalmull12

Laudati, tineri, pe Domnul, laudati numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvantat de acum ~i pana in veac. De la rasar itul soa!elui pana la apus, laudat este numele Domnului. Inalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieste intru cele inalte si spre cele smerite priveste, in cer ~i pe parnant? Cel ce scoate din pulbere pe cel sarac si ridica din gunoi pe cel sarrnan, ca sa-l aseze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Sau, Cel ce face sa locuiasca cea stearpa in casa, ca o mama ce se bucura de fii,

\1IJLOCEASUL AL NouALEA

Psalmul137

Lauda-Te-voi, Doamne, cu toata inima mea, eft ai auzit cuvintele gurii mele, si inaintea ingerilor Iti voi canta. Inchina-ma-voi in locasul Tau eel sfant si voi lauda numele Tau, pentru mila Ta ~i adevarul Tau; ca ai mar it peste tot numele eel sfant al Tau. In orice zi Te voi chema, degrab rna auzi! Sporeste in sufletul meu puterea. Sa Te laude pe Tine, Doamne, toti Imparatii parnantului, cand vor auzi toate graiurile gurii Tale, ~i sa cante in caile Domnului, ca mare este slava Domnului. Ca Inalt este Domnul ~i spre cele smerite priveste ~i pe cele Inalte de departe Ie cunoaste, De ajung la necaz, viaza-ma! Impotrtva vrajmasilor mei ai Intins mana Ta si m-a izbavit dreapta Ta. Domnul Ie va plati lor pentru mine. Doamne, mila Ta este in veac; lucrurile mainilor Tale nu Ie trece cu vederea.

Psamul139

S coate-ma, Doamne, de la omul viclean, si de omul nedrept rna izbaveste, care gandeau nedreptate in inima, toata ziua Imi duceau razboi, Ascutit-au limba lor ca a sarpelui; venin de aspida sub buzele lor. Pazeste-rna, Doamne, de mana pacatosului; scoate-rna de la oamenii nedrepti, care au gandit sa impicdice pasii rnei, Pusu-mi-au cei mandri cursa mie ~i funii; curse au intins picioarelor

149

150

RUGA-CIONl, Rk~DUIELI ~I SLUJBE

mele; pe carare mi-au pUS pietre de poticneala. Zis-am Domnului: «Dumnezeul meu esti Tu, asculta, Doamne, glasul rugaciunil mele», Doamne, Doamne, puterea mantuirii mele, umbrit-ai capul meu In zi de razboi. Sa nu rna dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mana pacatosulul; viclenit-au Impotriva mea; sa nu rna parasesti, ca sa nu se trufeasca, Varful latului lor, osteneala buzelor lor sa-i acopere pe ei! Sa cada peste ei carbuni aprmsi; In foe arunca-i pe ei, in necazuri pe care sa nu Ie poata rabda, Barbatul limbut nu se va indrepta pe pamant; pe omul nedrept rautatea il va aduce la pieire. Stiu ca Domnul va face judecata celui sarac ~i dreptate celor sarmani. Iar dreptii vor lauda numele Tau ~i vor locui cei drepti in fata Ta.

Slava ... , ~i acum ... , Sfintc Dumnezeule ... , Preasfanta Trcimc ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta cstc Irnparatia ... ~i Troparcle accstca:

Cel ee ai luminat pe parnanteni eu Crueea si ai ehemat pe pacatosi la pocainta, sa nu rna desparti de turma Ta, Pastorule bun. Ci, Stapfine, cauta-ma pe mine ratacitul si rna numara eu turma Ta eea sffinta, ca un milostiv ~i de oameni iubitor,

Slavli ... ,

Ca talharul marturtsindu-mn, strig Tie, Bunule:

Porneneste-ma, Doamne, intru imparatia Ta ~i rna insoteste ~i pe mine eu el, Cel ee de voie ai patimit pentru noi.

MIJ1.0CEASUL AL NoUA.LEA

Si acum ... , al Nasciitolnci de Dumnczeu:

Pe eel ee pentru noi s-a rastignit, veniti toti sa-L laud am, ea pe Aeesta vazandu-L Maria pe Cruce, a grait: Desi rabzi rastignire, dar Tu esti Filii ~i Dumnezeul meu.

Doamne, miluiestctdc 40 de ori), Siavii ... , ~i acum ... , Ceca ce esti mai cinstita dedit heruvimii..., ~i celc trei metanii mario Apni sc zice rllgaciullea accasta a Marclui Vasile: Stapanc, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Ccl cc indelung ai rabdat pentru greselile noastre ... (cauta la pag. 146). Ia r dupa snir~itlll mgacillnii se zice:

Slava ... , Si acum ... , Doamne, rniluicstc (de 3 or i) si otpustul \1i,jloccasllllli al nouulca.

151

VECERNIA

D.upa ce preotul binecuvintcaza, din rata Sfintei Mcse, avand cpit~ahl~u~ pc grUl~a~, s~ zicc: Venit] sa ne lnchinam ... (de 3 ori). Dad in ~Isenca nu s-a savarsit ccasul al noualca. atunci dupa binccuvfinrarc, sc incepe cu: Slavs Tic, Dumnezeul nostru, Slava Tic ... , Imparare ccresc ... , ~fin!c ?umnczclllc ... , Prcasfanta Trcime ... , Tara! nostru ... , Ca a Ta cstc nnparatia ... , Doamnc, miluieste (de ]2 ori), Veniti sa ne inchinam (de 3 ori) apoi

Psalmul 103

Binecuvinteaza, sut1ete al meu, pe Domnul!

A Doamne, Dumnezeul meu, maritu-Te-ai foarte! Tntru stralucire sl In mare podoaba Te-ai imbracat. Cel ce Te irnbraci cu lumina ca si Cll 0 haina: Cel ce Inti.nzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ~pe cele rna) de deasupra ale lui; eel cc pui norii suirea Ta; ~el c~. u~.bli pest~ ~ripile vanturilor; Ce ce faci pe mgeru Tal duhuri ~) pe slugile Tale para de foc; Cel

VECER:\lA

ce ai intemeiat pamantul pe inHirirea lui ~i nu se va clatina in veacul veacului. Adancul ca 0 haina este imbr-acamintea Lui; peste munti vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tau se vor infricosa. Se suie munti si se coboara vai, in locul in care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece si nici nu se vor intoarce sa acopere pamantul, Cel ce trimiti izvoare in vai, prin mijlocul muntilor vor trece ape; adapa-se-vor toate fiarele campulul, asinii salbatici setea i~i vor potoli. Peste acelea pasarile cerului vor locui; din mijlocul stancilor vor da glas. Cel ce ada pi muntii din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va satura parnantul. Cel ce rasari iarba dobitoacelor si verdeata spre trebuinta oamenilor; ca sa scoata paine din pamant si vinul veseleste inima omului; Ca sa veseleasca fata cu untdelemn ~i painea inima omului 0 intareste. Satura-se-vor copacii carnpului, cedrii Libanului pe care i-ai sadit; acolo pasar'ile i~i vor face cuib. Locasul cocostarcului in chiparosi. Muntii cei inalti, adapost cerbilor, stancile, scapare iepurilor. Facut-ai luna spre vremi; soarele ~i-a cunoseut apusul sau. Pus-ai intuneric ~i s-a facut noapte, cand vor iesi toate fiarele padur ii; puii leilor mugesc ca sa apuce si sa ceara de la Dumnezeu mancarea lor. Rasarit-a soarele si s-au adunat si in culcusurile lor se vor culca. Iesi-va omulla luerul sau ~i la lucrarca sa pana seara. Cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate eu intelepciune le-ai facutl Umplutu-s-a pa-

153

154

RUGACIU\fI, RANDUIELI Sl SLUJBE

mantul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare ~i larga; acolo se gasesc taratoare, carora nu este numar, vietati mici si mart, Acolo corabiile umbla; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca sa se joace in ea. Toate catre Tine asteapta ca sa Ie dai lor hrana la buna vreme. Dandu-le Tu lor, vor aduna; deschizand Tu mana Ta, to ate se vor umple de bunatati; dar intorcandu- Ti Tu fata Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor si se vor sfarsi si in tarana sc vor intoarce. Trimitc-vei Duhul Tau ~i se vor zidi si vei innoi fata pamantului. Fie slava Domnului in veac! Veseli-Se-va Domnul de lucrurilc Sale. Cel ce cauta spre pamant si-I face pe el de se cutremura; Cel ce se atinge de munti si fumega. Canta-voi Domnului in viata mea, canta-voi Dumnezeului meu cat voi fi. Placute sa-I tie Lui cuvintele mele, iar eu rna voi veseli de Domnul. Piara pacatosii de pe pamant ~i cei lara de lege, ca sa nu mai tie. Binecuvinteaza, suf1ete al meu, pe Domnul.

Iarasi:

Soarelc si-a cunoscut apusul sau, Pus-ai intuneric si s-a facut noapte. Cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate cu intelepciune le-ai facut!

Slava ... , Si acum ... , Aliluia (de 3 ori). Ectcnia marc. Dupa Catisrna de !"lind din Psaltire, Doamne, strigat-am ... , pe glasul primci stihiri; iar sambfttii seara sc dinra pl.' glasul ric rand.

Psalmul140

Doamne, strigat-am catre Tine, auzi-rna; ia aminte la glasul rugaciunii mele, cand strig catre Tine, auzi-rna, Doamne!

VECERNIA

Sa se indrepteze rugaciunea mea ca tamaia inaintea Ta; ridicarea mainilor mele, jertfa de seara, auzi-ma, Doamne!

Stlhur ilc carl' urrncaza se eitese; iar la sflnti ell doxologie marc, sfinti eu pnliclcu, praznicc. samhata scant ~i la Sfintcle Lit urghii unite ell Vccernia, se ca.nta:

Pune, Doamne, straja gurii mele si u~a de ingradire imprejurul buzelor mele.

Sa nu abati inima mea spre cuvinte de viclesug, ca sa-rni dezvinovatesc pacatele mele.

Cu oarnenii cei ce fac faradelege ~i nu rna voi insoti cu alesii lor.

Certa-ma-va dreptul cu mila si rna va mustra; iar untul de lemn al pacatcsilor sa nu unga capul meu.

Ca inca si rugaciunea mea este impotriva vrerilor lor; prabuseasca-se de pe stanca [udecatorli lor.

Auzi-se-vor graiurile mele, ca s-au indulcit. Ca 0 brazda de parnant s-au rupt pe parnant, risipitu-s-au oasele lor langa iad,

. Cacl catre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nadajduit, sa nu iei sutletul meu.

Pazeste-rna de cursa care mi-au pus mie si de smintelile celor ce fac faradelege.

Cadea-vor in mreaja lor pacatosii, ferit sunt eu pana ce voi trece.

Psalmul 141

Cu glasul meu catre Dornnul am strigat, cu glasul meu catre Domnul m-am rugat.

Varsa-voi inaintea Lui rugaciunea mea, necazul meu inaintea Lui voi spune.

Cand lipsea dintru mine duhul meu, Tu ai cunoscut cararile mele,

155

156

RUGACIU"Il, RA1\DUlELi ~I SLUJBE

In calea aceasta in care am umblat, ascuns-au cursii mie. Luat-am seama de-a dreapta ~i am privit, si nu era cine sii rna cunoasca.

Pierit-a fuga de la mine, si nu este cel ce cauta sufIetul meu. Strigat-am catre Tine, Doamne, zis-am: "Tu esti nadejdea mea, partea mea esti Tu in pamantul celor vii".

la aminte spre rugaciunea mea, ca m-am smerit foarte. Izbaveste-ma de cei ce rna prigonesc, ca s-au intarit mai mult dedit mine.

Aiei se inccpe cantarea stihirilor Vcecrnici, pe 10, pc 8, pe 6, sau pc 4, dupa importanta zilei liturglcc sau a sarhatorii prjiznuite, combinate CII stihurilc care urrneaza:

(Stih, pe 10):

Scoate din temnita sut1etul meu, ca sa laude numele Tau. Pe mine rna asteapta dreptii, panii ce-mi vei riispliiti mie.

Psalmul 129 (stih. pe 8):

Dintru adancur i am strigat catre Tine, Doamne! Doamne, auzi glasul meu!

Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugiiciunii mele. (Still. pc 6):

De Te vei uita la fiiradelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi? Cii la Tine este milostivirea.

Pentru numele Tau Te-am asteptat, Doamne; asteptat-a sufletul meu spre cuvfintul Tau, nadajduit-a sutletul meu in Domnul.

(Still. pc 4):

Din straja diminetii pan a in noapte, din straja diminetii sii nadajduiasca Israel in Domnul.

VECERNIA

Ca la Domnul este mila ~i rnulta mantuire la EI, ~i EI va izbiivi pe Israel din to ate fiiriidelegile lui.

Psalmul 116

Liiudati pe Domnul toate neamurile, Iaudati-L pe EI toate popoarele.

Cii s-a intarit mila Lui peste noi si adeviirul Domnului rarnane in veac,

Slava..., a sffintului, ~i aeum ... , a 1\iI5Ciit03l'ci de Durnuczcu, din Minci, Oetoih, Triod sau Pcntieostar.

La sflntii eu doxologie marc, sl_intii cu policlcu, prazniee, sambiHa scant ~i la sfintelc Liturghii unite eu Vccernia, acum sc facc vohod CII cadclnita sau ell Sf. Evanghclic, daca este randuit a sc citi pcrtcopa cvanghelicii. in zilclc de diud 1111 se face vohod.

Apoi accasta lauda pentru Sfanra Treimc, facere a lui Sofrunic, patr larhul lcrusalirnului:

Lumina lina a sfintei slave a Tatiilui ceresc, Celui fiirii de moarte, a Sfiintului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui.vazand lumina eea de seara, liiudiim pe Tatiil si pe Fiul si pe Sfantul Duh, Dumnezeu; vrednic esti in toatii vremea a t1 laudat de glasuri euvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viata, pentru aceasta lumea Te slaveste.

Prochimenele saptarnanii

Sc cuvinc a ~ti ca. daca se va intarnpla unul din posturi si dad cste, Aliluia, in loeul prochimcnclor siiptanu1nii, sc cantil accstca:

LUNI Sf:ARA

Aliluia (dc 3 ori), pc glasul al 6-lca:

Stih: Doamne, nu ell urgia Ta sil mii mustri, nici ell mania Ta sii ma ccrti.

Aliluia.

157

158

RlJGACIUNI, RA"IDlJTELI ~l SLlJJBE

Stih: ~i in veeii veeilor.

Iar strana, eu gins marc: Aliluia.

MARTI ~[ JOI SEARA Aliluia (de 3 ori), pc glasul aJ 6-lea:

Stih: Inliltati pe Dornnul Dumnezcul nostru ~i va lnchinat! astcrnutului picioarclor Lui, eii sffint este.

Aliluia.

Still: ~i in veeii vecilor,

Aliluia.

IHIERCURI SI VINERI SEARA A1i1uia (de trei ori), pc glasul al 6-lca.

Stih: in tot pamanrul a iesit vcstirea lor ~i la marginilc lumii graiurile lor. Stih: ~i in vecii veeilor.

Aliluia.

S~'imbiitii scara ~i duminica scara nu sc cantii niciodata Aliluia.

Iar daca s-a cantat: Dumnczeu este Oomnul..., se cantil Prochimenelc acestea:

SAMBATA SEARA

Glasul nl 6-lell:

Dornnul a imparatlr, intru podoaba S-a imbr·acat. Stih: imbriicatll-S-a Dornnul intru puterc ~i S-a incins. Stih: Pcntru cli a intiirit lurnca, care nu se va clinti.

Still: Ciisei Talc sc cuvine sfintcnic, Doamne, intru lungime de zile,

J) lJ :\1 I :'I I cAs I·: A R A Glasul aill-Ica:

lata, acum binecuvantati pe Domnul toti slujitorii Domnului, Still: Cci cc srati in casa Domnului, in curtilc casci Dumnczcului nostru,

VECERNTA

LLNI SEARA Glasul al -l-lca:

Domnul rna va auzi cand voi striga catre Dansul.

Stih: Cand Te-am chemar, auzitu-rn-ai, Dumnezcul dreptatii mele.

MARTI SEARA Glasul I:

Mila Ta, Doamne, rna va urma in toate zilele vietii mele. Stih: Dornnul rna paste ~i nimic nu-rni va lipsi; la loc eu pasune, acolo rn-a siilii~luit.

MIERCURT SEARA Glasul al 5-lea:

Dumnezeule, lntru numele Tau mantuieste-ma ~i intru puterea Ta rna judeca.

Stih: Durnnezeule, aseultii rugiiciunea mea, ia aminte graiurilc gurii mele.

JOI SEAI{A

Glasul al 6-lea:

Ajutorul meu de la Domnul, eel ce a facut cerul ~i parnantul.

Stih: Ridicat-am ochii mei la munti, de unde va veni ajutorul meu.

VINERI SEARA Glasul al 7-lea:

Dumnezeule, sprijinitorul meu esti Tu si mila Ta rna va intampina.

Stih: Senate-rna de la vr ajmasii rnci, Durnnczculc, ~i de eei ce sc scoalii asupra mea izbjivestc-rnji,

159

160

RUCAclUJ\l, RANDUlEU $1 SLUJBE

Sl dupa Prochimen sc zicc:

A.

Invredniee~te-ne, Doamne, in scara aeeasta, lara

de pacat sa ne pazirn noi. Binecuvantat esti,

Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, sl laudat ~i preaslavit este numele Tau in veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, preeum am nadajduit intru tine. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ne indreptarilc Tale. Binecuvantat esti, Stapane, intelepteste-ne eu indreptartle Tale. Binecuvantat esti, Sfinte, lurnineaza-ne eu indreptarile Tale. Doamne, mila Ta este in veae; luerurile mainilor Tale nu Ie treee eu vederea. Tie se euvine lauda, Tie se euvine cantare, Tie slava se euvine, Tatalui si Fiului ~i Sfantului Duh, aeum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Apoi stihirilc Stihoavnei, la care sc zie stihurile accsrea dcplin, de nu cstc sarbatuarc.

Psalmul 122:

Stih I: Carre Tine, Cel ce locuiestl in cer, am ridicat oehii mei. lata, prceum sunt ochii robilor la mainile stiipanilor lor, prccurn sunt ochii slujnicei la rnainile stapa.nci sale, asa sunt ochii nostrt catrc Domnul Dumnczeul nostru, piinfr ce Se va milostivi spre noi.

Stih 2: Miluicste-nc pc noi, Doamnc, miluiesrc-nc pc noi, ca rnult ne-am saturat de defaimarc, eii prca mulr s-a saturat sutlctul nosrru de ocara celor lndestulati ~i de dcfairnarca celor mandr i.

Daca c s~lmbiita, la Stihoavnii sc zic stihurile: Domnul a Imparatit ... precurn s-a scris mai sus.

Daca estc Praznic irnparatcs« sau se va scrba vrcun smut, sc zie stihurilc Praznicului sau ale st;llltuilli.

Slava ... , Si acum ... , a Nascatoan'i de Durnnezcu.

VECERJ\lA

Apoi rugaeiunca Drcptului Simeon. primitorul de Dumnczeu (Luca II, 29-30):

Acum libereaza pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace; ca vazura ochii mei mfintuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor: lumina spre descoperirea neamurilor si slava poporului Tau Israel.

Sfinte Durnnczcule ... , Preasfanta Treimc ... , Tatal nostru ... Apoi Trnparul Praznicului cc sc va iutfuupla, sau al sfantului, sau al zilei, Slava ... , Sl acum ... , al :'Iiasciitoarci de Dumnczcu, Ectcnia intrcitii ~i Otpustul.

Iar daca cstc Postul Marc, sc canta troparelc acestea, glasul al 5-lca:

Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucura-te, ceea ce esti plina de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre fernei si binecuvantat este rodul pfintecelui tau, ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre (0 mctanic).

Botezatorule allui Hristos, pe noi toti ne porneneste, ca sa ne izbavim de far adelegile noastre, ca tie s-a dat har a te ruga pentru noi (0 metanie).

Slava ... ,

Rugati-va pentru noi, Sfintilor Apostoli ~i toti sfintii, ca sa ne izbavim de primejdii ~i de necazuri; ca pe voi calzi folositori catre Mantuitorul v-am castigat (0 metanic).

Si acum ... , al :'IiiisciHoar'ci de Dumnczcu:

Sub milostivirea ta scaparn, Nascatoare de Dumnezeu.

Rugaciunile noastre nu Ie trece cu vederea in nevoi, ci din primejdii ne izbaveste pe noi, una curata si binecuvantata (accasta sc zicc Elr;r metanie).

Doamnc, miluicste (de 40 de or i), Slava ... , Si acurn ... , Ceca ce csti rnai cinstitii ... , inti'll numcle Dornnului, binccuvlntcaza, Piirintc!

11- CEASLOV

161

162

RucAclUNI, RANDUIELL SI SLUJBE

Preotul, din lata Sfintci Mese:

eel ce este binecuvfintat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum si pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Apoi:

in~parate ceresc, pe credinciosul nostru popor ocroteste-l, credinta 0 intareste, pe eel rai ii irnblanzeste, lumea 0 irnpaca, scant locasul aeesta bine-I pazeste, pe eei mai inainte raposati, parintii ~i fratii nostri, in locasurile dreptilor ii asaza si pe noi intru marturisire ~i pocainta ne prirneste, ea un bun ~i de oameni iubitor.

Dupa accca, se zicc rugaciunca Sfantului Efrcm Sirul: Doamne ~i Stapanul vietli mete ... , asa cum s-a aratat la Miczonoptica de toate zilele (cauta la pag. 34). Sfinte Dumnczeule ... , Preasfanta Treime ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta este imparatia ... , Doamne, miluieste (de 12 ori). Iar daca este Postul Marc, sc zice accasta

Rugiieiune

Preastanta Treime, Stapanie de 0 fiinta, Imparatie nedespartita, Ceea ce esti pricina tuturor bunatatilor, binevoieste si pentru mine, pacatosul; intareste si intelepteste inima mea si sterge toata intinarea mea. Lumineaza gandu] meu, ca totdeauna sa Te slavesc ~i sa Te laud ~i sa rna inchin Tie ~i sa zic: unul Sfant, unul Domn, Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal, Amin.

Fie numele Dornnului binecuvantat de aeurn ~i pana in veac (de trei ori), CII trci mctanii.

Slavs ... , ~i acum ... , Bine voi cuvanta pc Domnul in toata vrcmca ... , !'salmul 33 (cauta la pag. 129), ~i: [nalta-Te-voi, Durnnczeul men, lrnparatul meu, ~i voi binecuvanta numcle Tau ... Psalmul 144 (cauta la

VECERNIA

pag. 131). Cuvine-se eu adcvarat sa rc fcricim ... , Slava ... , Si acuru ... , Doamne, miluieste (dc 3 ori). Blnecuvintcaza. .. Apoi sc face Otpustul. Acestca sc fac di.nd e Postul Marc.

lar daca-ti cstc vola, dupa sra.r~itlll Veccrnici, zi accasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Binecuvantat esti, Stapane Atottiitorule, Care ai luminat ziua cu lumina de soare ~j noaptea ai stralucit-o cu raze de foc; Care ne-ai invrednicit a trece lungimea zilei ~i a ne apropia de inceputuriJe noptii; asculta rugaciunea noastra si a tot poporul Tau ~i ne iarta noua tuturor pacatele noastre cele de voie ~i cele Hid de voie. Primeste rugaciunile noastre cele de seara si trimite multimea milei Tale si a indurartlor Tale peste mostenirea Ta. Ocroteste-ne cu sfintii Tai ingeri. Intrarmeaza-ne cu armele dreptatii Tale. Ingr adeste-ne cu adevarul Tau. Pazeste-ne cu puterea Ta. Mantuieste-ne de toata primejdia, de tot viclesugul celui potrivnic sl ne daruieste si aceasta seara, cu noaptea ce vine ~i toate zilele vietii noastre desavarsit, sfanta, cu pace, fara de pacate, fara sminteala ~i fara nalucire. Pentru rugaciunlle Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor, care Ti-au placut din veac. Amin.

Apoi: Ceca cc esti rnai cinstita decat heruvimii. .. ~i orpustul.

163

RUGACIUNEA LA MASA DE SEAM

Mergand seam la masa, se zice:

Manca-vor saracil si se vor satura si VOl' lauda pe Domnul; iar inimile eelor ee-L cauta pe Dansul, vii vor fl in veaeul veaeului.

Slava ... , Si acum ... , Doamne, rniluicste (de 3 ori), Piirinte, binecuvinteaza: Prcotul binccuvintcaza masa.

Dupa scularca de la masii, sc zic accstc rugaciuni catrc Nascatoarca de Dumnczeu:

Facutu-s-a pantecele tau masa sfanta, avand cereasca paine pc Hristos Dumnezeul nostru, dintru Care tot eel ee rnanfinca nu va muri, precurn a zis Hranitorul tuturor, Nascatoare de Dumnezeu.

Darurilor tale fa-ne pe noi vredniei, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, trecand eu vederea greselile noastre si

IWGACIUNE LA MASA DE SEAM

daruind vindeeare eelor ee iau eu credinta binecuvantarea ta, Preacurata,

Apoi se zice: Cuvinc-sc ell adevarat, .. sl:

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, intru fapturile Tale, ~i intru luerurile mainilor Tale ne-arn bueurat. Insemnatu-s-a peste noi lumina fetei Tale, Doamne. Dat-al veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru rodullor de grau, de Yin sl de untdelemn ee s-au inmultit, Cu paee impreuna ne vom eulca ~i vorn adormi, cii Tu, Doamne, indeosebi, intru nadejde ne-ai asezat,

Slava ... , Si acum ... , Doamnc, miluieste (de 3 ori), Parmtc, binecuvinteaza!

Preotul:

Cu noi este Dumnezeu, eu al Sau har si eu a Sa iubire de oameni, totdeauna, aeum ~i pururea si in veeii vecilor, Amin.

165

PAVECERNITA MARE

Prcotul, eu cpitrahilul pc grumaz, din fata usilor imparatcstl, cu dvera lnchisa, zice: Binccuvantat este Dumnczeul nostril ... Jar daca nil cstc preot, se zice: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostrt ... ~i cantaretul eel randuit incepe asa: Slava Tic, Dumnczcul nostru, slava Tic,

impiiratc ceresc ... , Sfinte Dumnezcule , Preasfanta Treime ... , Tatiil nos-

tru ... Preotul: Cii a Ta estc Imparatia Cantarctul: Doamnc, rniluieste

(de 12 ort), Siavii ... , ~i acum ... , Venit! sa ne inchiniim ... (dc 3 ori), Prcotul intra in sfilntulaltar.

Daca cste saptam.J.na intai a Postului Mar«, se citcstc

Psalmul69

Dumnezeu'e, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-rni ajuti mie, grabeste- Te! Sa se rusineze ~i sa se infrunte eei ee cauta sufletul rneu; sa se into area inapoi ~i sa se rusineze eei ee-mi voiese mie rele. intoarea-sc indata rusinati eei ee-mi graiesc mie: «Bine, bine!». Sa se bueure ~i sa se veseleasca de Tine toti cei ee Te cauta pe Tine, Dumnezeule, si sa zica pururea cei ce iubese mantuirea

PAVECERNTTA MARE

Ta: «Slavit sa fie Domnul!». Iar eu sarac sunt si sarrnan, Dumnezeule, ajuta-mal Ajutorul meu ~i Izbavitorul meu esti tu; Doamne, nu zabovi.

Dupa sfarsitul psalrnului, se canta Canonul eel Marc al Sfantului Andrei Criteanul, prcotul imbrucfind in acest scop ~i tclonul, pc care il dezbraca la sfarshul Iui.

Iar daca nu estc Siiptamana Marc, sc incepc asa:

Psalmul4

Cand Te-am chemat, m-ai au zit, Dumnezeul dreptatil mele! Intru neeaz m-ai desfatat!

Milostiveste- Te spre mine si asculta rugaciunea mea. Fiii oarnenilor, pana cand yeti fi grei la inima? Pentru ce iubiti desertaciunea sl cautati mineiuna? Sa stiti ca minunat a facut Domnul pe eel euvios al Sau; Domnul rna va auzi cand voi striga catre Dansul. Maniati-va, dar nu gresiti; de eele ee ziceti in inimile voastre, intru asternuturile voastre, va caiti. Jertfiti jertfa dreptatii si nadajduiti in Domnul. Multi zic: «Cine ne va arata noua eele bune?». Dar insemnatus-a peste noi lumina fetei Tale, Doamne! Dat-ai veselie in inima mea, mai mare dedit veselia pentru rodul lor de grall, de yin ~i de untdelemn ee s-au inmultit. Cu pace, asa rna voi eulca si voi adormi, ea Tu, Doamne, indeosebi Intru nadejde m-ai asezat,

Psalmul6

Doamne, nu eu mania Ta sa rna mustri pe mine, nici eu urgia Ta sa rna certi. Miluieste-ma, Doamne, ca neputincios sunt, Vindeca-ma, Doarnne,

167

168

RUGACIU:"II, R'\:'1DUIELI .';)1 SLUJBE

ca s-au tulburat oasele mele; ~i sufletul meu s-a tulburat foarte, ~i Tu, Doamne, pana cand? Intoarce-Te, Doamne; izbaveste sufletul meu, mantuieste-ma, pentru mila Ta. Ca nu este Intru moarte eel ee Te porneneste pe Tine. Si in iad cine Te va lauda pe Tine? Ostenit-am intru suspinul meu, spala-voi in fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele asternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de suparare oehiul meu, Irnbatranit-am intre toti vrajmasii mei. Departati-va de Ia mine toti cei ce lucrati faradelegea, eli a auzit Domnul glasul pIangerii mele. Auzit-a Domnul eererea mea, Domnul rugaciunea mea a primit. Sa se rusineze ~i sa se tulbure foarte toti vrajrnasii mei; sa se Intoarca ~i sa se rusineze foarte degrab.

Psalmul 12

Pana clod, Doamne, rna vei uita, pana in sfarsit? Pana cand vei intoarce fata Ta de la mine? Pana cand voi gramadi ganduri in sufletul meu, durere in inima mea ziua ~i noaptea? Pana cand se va inalta vrajmasul meu Impotriva mea'? Cauta auzi-rna

, ,

Doamne, Dumnezeul meu, lumineaza oehii mei, ca nu cumva sa adorm intru moarte, ea nu cumva sa zica vrajmasul meu: «Intaritu-m-am asupra lui». Cei ce rna necajesc se vor bucura de rna voi clatina. Iar eu spre mila Ta am nadajduit; bucura-se-va inima mea de mantuirea Ta; canta-voi Dornnului, Celui ce mi-a facut bine, ~i voi canta numele Domnului Celui Preainalt.

PAVECERNITA MA.RE

Cauta, auzi-ma, Doamne, Dumnezeul meu, lumineaza oehii mei, ca nu eumva sa adorm Intru moarte, ea nu eumva sa zica vrajmasul meu: «Intaritu-m-am asupra lui».

Slava ... , ~i acum ... , Aliluia (de 3 ori) ~i trci mctanii. Doarnne, miluieste (de 30ri), Slava. .. Si aeum ...

Psalmul24

Catre Tine, Doamne, am ridieat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nadajduit, sa nu fiu rusinat in veae, niei sa rada de mine vrajmasii mei. Pentru eli toti eei ee Te asteapta pe Tine nu se vor rusina; sa se rusineze toti eei ee fae faradelegi in desert. Calle Tale, Doamne, arata-mi, ~i cararile Tale rna invata. Indrepteaza-ma spre adevarul Tau si rna invata, ca Tu esti Durnnezeu, Mantuitorul meu, si pe Tine Te-am asteptat toata ziua. Adu-Ti aminte de indurarile Tale ~i de milele Tale, Doamne, ea din veae sunt. Pacatele tineretilor mele sl ale nestiintei mele nu Ie porneni. Dupa mila Ta porneneste-ma Tu, pentru bunatatea Ta, Doamne. Bun ~i drept este Domnul; pentru aceasta lege va pune celor ce gresesc in cale. Indrepta-va pe eei blanzi la judecata, invata-va pe eei blanzi caile Sale. Toate caile Domnului sunt mila si adevar pentru eei ee cauta asezamantul Lui si marturllle Lui. Pentru numele Tau, Doamne, curateste pacatul meu, ca mult este. Cine este omul eel ce se teme de Domnul? Lege va

169

170

RUGACTUNI, RA:\,DUIELI $1 SLUJBE

pune lui in ealea pe care a ales-o. Sufletul lui intru b~n~tati se va salaslui ~i sernintia lui va mosteni pamantul. Domnul este intarirea eelor ee se tern de Dansul, asezamantut Lui 11 va arata lor. Oehii mei p~~urea spre Domnul, ea EI va seoate din lat picioarele mele. Cauta spre mine ~i rna rniluieste ca parasit si sarac sunt eu. Neeazurile inimii mele s-au lumultit; din nevoile mele scoate-ma. Vezi smerenia me~ ~i osteneala mea si-mi iarta toate pacatele mele, Vezi pe vrajmasii mei, ca s-au inrnultit si eu ura ?e~reapta m-au urat. Pazeste sufletul meu ~i rna lz~ave~t~, ea sa nu rna rusincz ea am nadajduit in T!ne. Cei fara rautate ~i cei drepti s-au lipit de mine, ca Te-am asteptat, Doamne. Izbaveste, Dumnezeule, pe Israel de toate neeazurile lui.

Psalmul30

Spre Tine, Doamne, am nadajduit, ea sa nu fiu _ r~~in~t in veac. lotru indreptarea Ta izbaveste-ma ~l rna scoate. Pleaca spre mine urechea Ta g.rabe~te de rna seoate. Fii mie Dumnezeu aparato; ~l cas~ de_ scapare ca sa ~a rnantuiesti. Ca puterea mea ~l seaparea mea esti Tu ~i pentru numele Tau rna vei povatui si rna vei hrani. Scoate-rna-vei din cu~s~ aceasta pe ~are rni-au ascuns-o mie, ca Tu esti aparatorul meu. In mainile Tale voi da duhul meu· izbavitu-rn-ai, Doamne, Dumnezeul adevarului:

Urat-ai pe cei ce pazesc desertaciuni in zadar, iar eu spre Domnul am nadajduit. Bucur a-ma-vol si rna

PAVECERNITA MARE

voi veseli de mila Ta, ca ai cautat spre smerenia mea, mantuit-ai dio nevoi suf1etul meu, ~i nu m-ai Iasat in mainile vrajmasului; pus-ai in loc desfatat picioarele mele. Miluieste-ma, Doamne, ca rna necajesc; tulburatu-s-a de manie ochiul meu, sufletul meu si inima mea. Ca s-a stins intru durere viata mea ~i anii mei in suspinuri; slabit-a intru saracie tarla mea ~i oaseIe mele s-au tulburat. La toti vrajrnasii mei m-am facut de ocara ~i vecinilor mei foarte, si frica cunoscutilor mei. Cei ce rna vedeau afara fugeau de mine. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas strieat, ca am auzit ocara muItora din cei ce Iocuiesc hnprejur; cand se adunau ei impreuna impotriva mea; ca sa ia sufletul meu s-au sfatuit. Tar eu catre Tine am nadajduit, Doamne, zis-am: «Tu esti Dumnezeul meu», in mainile Tale soarta mea, izbaveste-ma din mana vrajmasilor mei ~i de eei ee rna prigooesc. Arata fata Ta peste robul Tau, mantuieste-ma eu mila Ta! Doamne, sa nu fiu rusinat ca Te-am chemat pe Tine; sa se rusineze necredinciosii ~i sa se pogoare in iad. Mute sa fie buzele eele viclene, care graiesc irnpotriva dreptului faradelege, eu mandrie si eu defaimare. Cat este de mare multimea bunatatii Tale, Doamne, pe care ai gatit-o celor ce se tern de Tine, pe care ai facut-o celor ce nadajduiesc in Tine, inaintea fiilor oamenilor! Ascunde-i-vei pe dan~ii cu acoperarnantul fetei Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei in cortul Tau de

171

172

RUGACIUNl, RANDUIELl ~I SLUJBE

impotrivirea limbilor. Binecuvantat este Domnul ca

,

rninunata a fost mila Sa in cetate intarita. Jar eu am zis intru uimirea mea: Lepadat sunt de la fata ochilor TaL Pentru aceasta ai auzit glasul rugaciunii mele cand am strigat catre Tine. Iubiti pe Domnul tori cuviosil Lui, ca adevarul cauta Domnul si ~asplate~te celor ce se mandresc, cu prisosinta. Irnbarbatati-va ~i sa se intarcasca inima voastra, toti cei ce nadajduiti in Domnul.

Psalmul90

eel ce locuieste in ajutorul Celui PreainaIt, intru acoperarnantul Dumnezeului cerului se va salaslui, Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu esti si scaparea mea; Dumnezeul meu, voi nadajdui spre Dansul». Ca EI te va Izbavi din cursa vanatorilor si de cuvantul tulburator, Cu spatele te va umbri pe tine ~i sub aripile Lui vei nadajdui; ca 0 arrna te va inconjura adevarul Lui. Nu te vei teme de frica de noapte, de sageata ce zboara ziua, de lucrul ce umbla in intuneric, de molima ce bantuie lntru arniaza. Cadea-vor dinspre latura ta 0 mie si zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia. Insa cu ochii tai vei privi si rasplatirea pacatosilor vei vedea. Pentru ca pe Domnul, nadejdea mea, pe Cel Preainalt L-ai pus scapare tie. Nu vor veni catre tine rele ~i bataie nu se va apropia de locasul tau. Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca in toate

PAVECERNITA MARE

caile tale. Pe rnaini te vor inalta ca nu cumva sa impiedici de piatra piciorul tau. Peste aspida ~i vasilisc vei pa~i ~i vei calca peste leu ~i peste balaur. «Ca spre Mine a nadajduit ~i-l voi izbavi pe el, zice Domnul; il voi acoperi pe el, ca a cunoscut numele Meu. Striga-va catre Mine si-l voi auzi pe el; cu dansul sunt in necaz si-l voi scoate pe el ~i-l voi slavi. Cu lungime de zile il voi umple pe el, si-i voi arata lui mantuirea Mea».

Slavii ... , Si acum ... , Aliluia (de 3 ori), Cll trei mctanii.

Apoi strana intai inccpc Cantarca Proorocului Isaia, cu cantare dulce, lin si rar, pe glasul a 7-lea:

Cu noi este Dumnezeu, intelegeti, neamuri, si va plecati, caci eu noi este Dumnezeu.

Strana a doua canta iar aceasta cantare toata, apoi amandoua stranele, flecare cate un stih:

Auztti pana la marginile parnantului, caci eu noi este Dumnezeu.

Cei puternici, plecati-va, caci eu noi este Dumnezeu.

Ca iaras] de Yeti putea si iara~i Yeti fi biruiti, caci eu noi este Dumnezeu.

~i oriee sfat yeti sfatui, risipi-I-va Domnul, caci eu noi este Dumnezeu.

~i cuvantul pe care il Yeti grai nu va ramane intru voi, caci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastra nu ne Yom teme, niei ne vorn tulbura, caci eu noi este Durnnezeu,

173

174

RucAclVNI, RANDUlELI SI SLUJBE

Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vorn sfinti, si EI va fl noua frica, caci eu noi este Dumnezeu.

Si, de voi ti nadajduindu-rna spre Dansul, va fi mie spre sfintire, cacl eu noi este Dumnezeu.

Si v~i fi nadajduindu-rna spre Dfinsul ~i rna voi rnantui printr-Insul, caci eu noi este Dumnezeu.

lata eu ~i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, caci eu noi este Dumnezeu.

Poporul eel ee umbla intru intunerie a vazut lumina mare

,

caci eu noi este Dumnezeu.

Cei ee locuiti in latura ~i in umbra mortit, lumina va straluci peste voi, caci cu noi este Dumnezeu.

Ca prune S-a nascut noua Fiul si S-a dat noua, caci eu noi este Dumnezeu.

A Carui stapanire s-a facut peste urnarul Lui, caci eu noi este Dumnezeu.

Si pacii Lui nu este hotar, caci eu noi este Dumnezeu.

Si se chearna numele Lui Inger de mare sfat, cacl eu noi este Dumnezeu.

Sfetnie minunat, caci eu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu tare, Stapanitor, Domn al pacii, caci eu noi este Dumnezeu.

Parinte al veacului ee va sa tie, caci eu noi este Dumnezeu, Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, caci eu noi este Dumnezeu,

PAVECERNITA MARE

Si aeum ~i pururea si in vecii veeilor. Amin. Caci eu noi este Dumnezeu.

Apoi aruandoua stranelc cantii impreuna:

Cu noi este Dumnezeu, intelegeti, neamuri, ~i vii plecati, caci eu noi este Dumnezeu (de trei ori).

Si indatii Troparelc accstea:

Strana inta.i:

Ziua trecand, multumesc Tie, Doamne; seara, rogu-ma, eu noaptea, fara de pacat daruieste-o mie, Mantuitorule, ~i rna mantuieste.

Strana a doua:

Slava ... ,

Ziua trecand, slavescu- Te pe Tine, Stapane; seara, rogu-rna, eu noaptea, fara de sminteala daruieste-o mie, Mantuitorule, si rna mantuieste.

Strana Intai:

Si acum ...

Ziua trecand, cu cantare Te slavesc pe Tine, Stinte; seara, rogu-ma, eu noaptea, Hira de bantuiala daruieste-o mie, Mfintuirorule, si rna mfintuieste.

Arnandoua strjinile cantii impreuua, pe glasul al 2-1ca:

Firea cea fara de trup a heruvimilor eu cantar'i fara incetare pe Tine Te slaveste.

Vietuitorii eei cu cate sase aripi, serafimli, cu neincetate glasuri pe Tine Te preainalta,

Toate ostile ingerilor eu cantar] intreit stinte Te lauds.

Ca mai inainte de toate esti, Cel ee esti Parinte, si impreuna fara de ineeput ai pe Fiul Tau.

175

176

RUGAClUNI, RANlJUIELI ~I SLUJBE

Si iotoemai cinstit purtand pe Duhul vietii, nedespartirea Treimii arati,

Preasfanta Fecioara, Maiea lui Dumnezeu, ~i eei ee ati fost singuri vazatori Cuvantului ~i slujitori,

Ale prooroeilor si ale mucenicilor toate cetele, ca eei ee aveti viata nemuritoare,

Pentru toti rugati-va eu deadinsul, ca toti suntem intru nevoi.

Ca, izbavindu-ne de inselaciunea eelui diu, sa cantam cantare ingereasca.

Sfinte, Sfinte, Sfinte, intreit Sfinte, Doamne, miluieste-ne ~i ne mantuieste pe noi. Amin.

Si indata se citeste eu glas lin: Cred intru unul Dumnczcu ... (cauta la pag.31).

Apoi:

Preasfanta Stapana, de Dumnezeu Nascatoare, roaga-te pentru noi pacatosii (de trei ori).

Toate puterile ceresti, ale sfintilor ingeri si ale arhangheliIor, rugati-va pentru noi, pacatosi] (de doua ori).

Sfinte Ioane, Proorocule si Inalntemergatorute si Botezatorule al Domnului nostru Iisus Hristos, roaga-te pentru noi pacatosil (de doua nri).

Sfintilor maritilor apostoli, proorocilor ~i mueenicilor ~i toti sfintii, rugati-va pentru noi pacato~ii [de doua ori].

Preacuviosilor si de Dumnczeu purtatori parinti ai nostri, pastori ~j Invatator! ai lumii, rugati-va pentru noi pacatosi] (de doua ori).

PAVECERNITA l\'IARE

Aici sc pomcnestc ~i sfantul al ciirui hram 11 poartii biscrica (de doua or i).

Cea nebiruita ~i necuprinsa ~i dumnezeiasca putere a cinstitei ~i de vlata facatoarei Cruei, nu ne lasa pe noi, pacatosii (de doua uri].

Dumnezeule, curateste-ne pe noi, pacatosii. Dumnezeule, curateste-ne pe noi, pacatosil.

Durnnezeule, curateste-ne pe noi, pacatosii, si ne miluieste.

Sfintc Dumnezcule ... , Prcasfanta Trcime ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta este Imparatia ... Si se di-nta Troparclc acestea (iar de cste praznic, Troparul praznicului):

LUl\I SI MIERCURI SEARA Se canta aceste Troparc, pc glasul al 2-lca:

Lumineaza oehii mei, Hristoase Dumnezeule, ea nu candva sa adorm intru moarte, ca nu candva sa zica vrajmasul meu:

Intarltu-m-am asupra lui.

Slava ... ,

Sprijinitor sufletului meu iii, Dumnezeule, ca umblu prin mijloeut a multe curse. Izbaveste-ma de ele $i rna mantuieste, Bunule, ca un iubitor de oameni.

~i acum ...

Pentru ca nu avern indrazneala pentru multe pacatele noastre, tu, pe Cel ce S-a nascut din tine, roaga-L, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca mult poate rugaciunea Maicii spre Imblanzlrea Stapfinului. Nu trece cu vederea rugaciunile pacatosilor, Preacurata, ca milostiv este ~i poate sa mantuiasca Cel ce a primlt a patirni pentru noi.

12 - CEASLOV

177

178

RUGACIUNI, RANDUIELI ~I SLUJBE

MARTI ~I JOI SEARA

Sc dl.nti"1 acestc Trupnrc, glasul al 8-lca:

Neadormirea nevazutilor mei vrajmasi 0 stii, Doarnne, ~i slabiciunea ticalosului meu trup o cunosti, Cel ce rn-ai zidit. Pentru aceasta in mainile Tale voi da duhul rneu. Acopera-ma cu aripile bunatatii Tale, ca nu candva sa adorm intru moarte. Si ochii mintii mele lumineaza-i intru desfatarea durnnezeiestilor Tale cuvinte; ~i rna desteapta la vreme potrivita, spre a Ta slavire, ca un bun si de oameni iubitor.

Stih: Cauta ~i rna auzi, Doamnc, Durnnczcul mcu.

Cat va fi de infricosatoare judeeata Ta, Doamne! 'ingerii stand inainte, oamenii in rnijloe adunandu-se, cartile deschizandu-se, faptele cercetandu-se, gandurile intrebandu-se. Ce judecata va fi mie, celui zamislit in pacate? Cine-mi va stinge vapaia? Cine-mi va lumina intunerieul, de nu rna vei milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oarneni?

Slava ... ,

Lacrimi da-rni mie, Dumnezeule, ca oarecand femeii celei pacatoase, ~i rna invredniceste sa ud picioarele Tale, care, din calea rataclrf], pe mine m-au izbavit, Si sa aduc Tie mir de buna mireasma, viata curata, intru pocainta mie agonisita; ca sa aud ~i eu glasul Tau eel dorit: Credinta ta te-a mantuit, mergi in pace!

~i acurn ... , al Nascatnarci de Durnnczcu:

Neinfruntata nadejdea ta, Nascatoare de Dumnezeu, avand, rna voi rnantui. Folosinta ta agonisind, Preacurata, nu rna voi teme. Izgoni-voi pe vrajmasii mei si-i voi birui pe ei, imbracandu-ma nurnai eu acoperamantul tau ca ~i cu 0 platosa; ~i lntru ajutorul tau cel atotputernic rugandu-rna,

P;\VECER"IJTA MARE

strig catre tine: Stapana, rnantuieste-ma cu rugaciunile tale ~i rna scoala din intunecatul sornn, spre a ta slavire, cu puterea Celui ce S-a intrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.

Doamnc, miluieste (de 40 de ori), Slavfi ... , Si aeum ... , Ceca cc cstl rnai cinstita dedit hcruvimii ... , fntru nurnele Dornnului, binecuvinteaza Parjnte! Preotul: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri.; Apoi sc citcsre aceasta

Rugaciune a Marelui Vasile

Doamne, Doamne, Cel ee ne-ai lzbavit de toata sageata ee zboara in zi, izbaveste-ne si de tot luerul ee umbla lntru intunerie. Primeste jertfa eea de seara, ridicarile mainilor noastre, ~i ne invredniceste si masura noptii lara de prihana a 0 treee, neispititi de rele, ~i ne izbaveste de toata tulburarea si ingrozirea care ne vin de la diavol. Daruieste sut1etelor noastre umilinta ~i gandurllor noastre grijire de lntrebarea ee va sa fie la infrlcosatoarea ~i drcapta Ta judecata. Patrunde cu frica Ta trupurile noastrc ~i omoara rnadularele noastre cele pamantesti, ca ~i intru linistea somuului sa ne luminarn eu privirea la judecatile Tale. Intoaree de la noi toata nalucirea necuvioasa ~i pofta eea vatarnatoare ~i ne ridica in vreme de rugaciune, intariti in credinta ~i sporind intru poruncile Tale, eu buna vrerea si bunatatea Unuia-Nascut Fiului Tau, eu Care binecuvantat esti, impreuna eu Preasfantul si Bunul ~i de viata Facatorul Duhul Tau, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Si iudatii: Venit! sa nc inchinam ... (de 3 ori). Psalm III 50: Miluieste-rnn, Dumnczcule ... (cautii la pag. 12).

179

180 RUGAClUNI, RANDUIELI SI SLUJBE

PsalmullOI

D oamne, auzi rugaciunea mea, ~i strigarea mea la Tine sa ajunga! Sa nu intorci fata Ta de la mine; in oriee zi rna necajesc, pleaca spre mine ureehea Ta! in oriee zi Te voi ehema, degrab auzi-mal Ca s-au stins ea fumul zilele mele si oasele mele ca uscaciunea s-au facut. Ranita este inima mea si s-a uscat ea iarba; ca am uitat sa-mi mananc painea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a lipit de carnea mea. Asemanatu-m-am eu pelieanul din pustie; ajuns-am ea bufnita din daramaturi. Privegheat-am ~i am ajuns ea 0 pasare singuratica pe acoperis. Toata ziua m-au ocarat vrajmasii mei, si cei ee rna laudau impotriva mea se jurau. Ca cenusa am mancat in loe de paine si bautura mea eu plangere am amestecat-o din pricina urgiei Tale ~i a maniei Tale; ca, rldlcandu-ma eu, m-ai surpat. Zilele mele ea umbra s-au pleeat ~i eu ea iarba m-am useat. Iar Tu, Doamne, in veac ramai ~i pomenirea Ta, din neam in neam, Sculandu-Te, vei milui Sionul, ca vremea este sa-l miluiesti pe el, ca a venit vremea. Ca au iubit robii Tai pietrele lui si de tarana lui le va fi mila. Si se vor teme neamurile de numele Domnului si toti irnparatil parnantului de slava Ta. Ca va zidi Domnul Sionul ~i Se va arata Intru slava Sa. Cautat-a spre rugaciunea celor smeriti si n-a dispretuit eererea lor. Sa se serie acestea pentru neamul ee va sa vina, ~i poporul ee se zideste va lauda pe Domnul. Ca a privit

PAVECERNITA MARE

din inaltimea eea sfanta a Lui, Domnul din eer pe parnant a privit, ea sa auda suspinul celor ferecati, sa deziege pe fiii eelor ornorati, sa vesteasca in Sion numele Domnului ~i lauda Lui in Ierusalim, cand se vor aduna popoarele impreuna ~i imparatiile, ea sa slujeasca Domnului. Zis-am catre Dumnezeu in ealea tariei Lui: Vesteste-mi putinatatea zilelor mele. Nu rna lua la jumatatea zilelor mele, ea anii Tai, Doamne, sunt din neam in neam. Dintru inceput Tu, Doamne, pamantul l-ai interneiat si Iuerul mainllor Tale sunt eerurile. Aeelea vor pieri, iar Tu vei ramane, si toti ca o haina se vor invechl ~i ea un vesmant Ii vei sehimba ~i se vor sehimba. Dar Tu acelasi esti si anii Tai nu se vor imputina. Fiii robilor Tai vorlocuipamantul lor ~i sernintia lor in veae va propasi,

Rugiiciunea lui Manase, regele iudeilor

Doamne, Atottiitorule, Dumnezeul parintilor nostri, al lui Avraam, al lui Isaac ~i al lui Iaeob ~i al semintiei eelei drepte a lor, Cel ee ai facut eerul ~i parnantul eu toata podoaba lor, Care ai legat marea eu cuvantul poruncii Tale, Care ai ineuiat adancul si l-ai peeetluit eu numele Tau eel infricosator si slavit, inaintea Caruia toate se tern ~i tremura din pricina atotputerniciei Tale, pentru ca nimeni nu poate sa stea inaintea stralucirii slavei Tale si nesuferita este mania urgiei Tale asupra eelor pacatosi! insa nernasurata ~i neajunsa este si mila fagaduintei

181

182

RUGACIUNJ, RANDUlELi ~;J SLUJBE

Tale, caci Tu esti Domnul Cel Preainalt, Bun, Indelung-rabdator ~i Mult-milostiv, Caruia Ii pare rau de rautatile oamenilor. Tu, Doarnne, dupa multirnea bunatatii Tale, ai fagaduit pocainta sl iertare celor ce Ti-au gresit si, dupa multimea Indurartlor Tale, ai hotarat pocainta pacatosilor spre mantuire. Asadar Tu, Doarnne, Dumnezeul celor drepti, n-ai pus pocainta pentru cei drepti: pentru Avraam ~i Isaac ~i Iacob, care nu Ti-au gresit Tie, ci ai pus pocainta mie, pacatosului, pentru ca am pacatuit mai mult decat nisipul marii, Multe sunt faradelegile mele si nu sunt vrednic a cauta si a privi inaltimea cerului, din pricina multimii nedreptatilor mele. Strans sunt eu cu multe catuse de fier, Incat nu pot sa-rni ridic capul meu ~i nu am nici loc de odihna, pentru ca Te-am maniat ~i am facut rau inalntea Ta; n-am implinit voia Ta, nici am pazit poruncile Tale, ci am pus uraciuni ~i am Inmultit smintelile. Dar acum imi plec genunchii inimii mele, rugand bunatatea Ta: Am pacatuit, Doarnne, am pacatuit ~i faradelegile mele eu Ie cunosc. Insa cer, rugandu-Te: Iarta-ma, Doamne, iarta-ma ~i nu rna pierde in faradelegile mele ~i nici nu rna osandi Ia intuneric sub pamant, caci Tu esti, Dumnezeule, Dumnezeul celor ce se pocaiesc, Arata- Ti peste mine bunatatea Ta, mantuieste-rna pe mine, nevrednicul, dupa mare mila Ta, ~i Te voi preaslavi In toate zilele vietii rnele. Caci pe Tine Te slavesc toate puterile ceresti ~i a Ta este slava In vecii vecilor. Amin!

PAVECERNJTA MARE

Stinte Durnnezeule ... , eu trei metanii, Preasfanta Treime ... , Tatiil nostru ... , Ca a Ta cstc impiiriitia ... , apoi Troparclc accstea, glasul al 6-lc:I:

Milulestc-ne pe noi, Doarnne, miluieste-ne pc noi..., Siavii ... , Doamnc, miluieste-ne pe noi..., ~i acum ... , Usa milostivirii dcschide-o nouii ... (cauta la pag. 37-38), Doamne, miluiestc (de 40 de ori). Siavii ... , ~i acum ... , Ceca cc esti mai cinstitii dedi.t hcruvimii ... , Intru nurncle Domnului, binecuvinteazii, Piirintc! Preotul: Pentru rugiiciunile Sflntilor Parintilor nosrri.; si accasta

Rugaciune a lui Mardarie

Stapane, Dumnezeule, Parinte atotputernice, Doamne, Fiule, Unule-Nascut, Iisuse Hristoase ~i Duhule Sfinte, 0 Dumnezeire, 0 Putere, miluieste-rna pe mine, pacatosul, si, cu judecatile care stii, mantuieste-rna pe mine, nevrednicul robul Tau, ca binecuvantat esti In vecii vecilor. Amin.

Vcniti sii ne inchiniim ... (de 3 ori).

Psalmul69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-rni ajuti mie, grabeste- Te! Sa se rusineze ~i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se intoarca inapoi ~i sa se rusineze cei ce-mi voiesc mie rele. Intoarca-se indata rusinati cei ce-mi graiesc mie: «Bine, bine!», Sa se bucure si sa se veseleasca de Tine toti cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, ~i sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!». lar eu sarac sunt si sarman, Dumnezeule, ajuta-ma! Ajutorul meu ~i Izbavitorul meu esti Tu; Doamne, nu zabovi!

183

184

RVGACIUNI, RA~DUlELI ~1 SLUJBE

Psalmul142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta eererea mea intru credinciosia Ta; auzi-rna intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata eu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrajrnasul prigoneste sutletul meu ~i viata mea 0 calca in picioare; facutu-rn-a sa loeuiesc in intunerie ca mortii eel din veacuri. Mahnit e duhul in mine ~i inima mea Incremenita Inlauntrul meu. Adusu-mi-arn aminte de zilele cele de demult; cugetat-arn la toate luerurile Tale, la faptele mainilor Tale m-arn gandit, Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul rneu, ca un pamant inseto~at. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul meu. Nu- Ti intoarce fata Ta de la mine, ca sa nu rna aseman celor ce se coboara in mormant. Fa sa aud dimineata mila Ta, di la Tine mi-i nadejdea. Arata-rni ealea pe eare voi merge, ca la Tine am ridicat suf1etul meu. Scapa-rna de vrajmash mei ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fae voia Ta: ca Tu esti Dumnezeul meu. Duhul Tau eel bun sa rna povatuiasca la pamantul dreptatii, Pentru numele Tau, Doarnne, daruieste-ml viata. Intru dreptatea Ta scoate din neeaz suf1etul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei si pierde pe toti cci ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

Slava intru eei de sus lui Durnnezeu, ~i pe parnant pace, intre oameni bunavoire, Laudarnu- Te, Te binecuvantam, Inchinamu-ne Tie, slavi-

P;\VECERNITA MARE

mu- Te, multumim Tie, pentru slava Ta eea mare. Doarnne, imparate ceresc, Dumnezeule, Parinte atottiltorule, Doamne, Fiule, Unule-Nascut, Iisuse Hristoase ~i Duhule Sfinte. Doamne, Durnnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ee ridici pacatul Iumii, miluieste-ne pe noi, Cel ee ridici pacatele lumii. Primeste rugaciunea noastra Cel ee ~ezi de-a dreapta Tatalui, ~i ne miluieste pe noi. Ca To esti unul Sfant, Tu esti unul Domn Usus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal, Amin. In toate zilele Te voi binecuvanta ~i voi lauda numele Tau in veae ~i in veaeul veaeului.

Doamne, scapare Te-ai facut noua in neam ~i in neam. Eu am zis: Doamne, miluieste-rna, vindedi suf1etul meu, ea am gresit Tie. Doamne, la Tine am scapat, invata-ma sa fae voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Ca la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce Te cunose pe Tine.

"-

Invredniee~te-ne, Doarnne, in noaptea aeeasta

tara de pacat sa ne pazim noi. Binecuvantat esti,

Doarnne, Dumnezeul parintilnr nostri, sl laudat ~i preaslavit este numele Tau in veci. Amin. Fie, Doarnne, mila Ta spre noi precum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ne indreptarile Tale. Binecuvantat esti, Stapdne, intelepteste-ne cu indreptartle Tale. Binecuvantat esti, Sfinte, lumineaza-ne cu indreptarile Tale. Doamne, mila Ta este

185

186

RUGACW:'III, RANDUTELl $1 SLUJBE

in veac, lucrurile malnilor Tale nu Ie trece cu vederea. Tie se cuvine lauda, Tie se cuvine cantare, Tie slava se cuvine, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Apoi sc zicc Canonul de rfmd al sfii.ntului sau al Nascatollfci de Dumnczeu.

lar dupa sfarsitul eanonulni se eft,ntii: Cuvine-se eu adcvarat.,., Sflnte Dumnezeule ... , Preasfanta Trcime ... , Tatal nostrn ... , Cii a Ta este imparatla ...

Apoi inccp struucle sa cante lin ~i rar, pc glasul "I 7-lca:

Doamne al puterilor, iii cu noi, ca pe altul, afara de Tine, ajutor lntru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluieste-ne pe noi [de doua ori, Hira stih}.

Apoi se dintii insotit dc stilt.

Stih: Laudati pc Domnul intru sflntii Lui, laudati-L pe El intru tiiria puterii Lui.

Doamne al puterilor ...

Stilt: Laudati-L pe EI intru puterile Lui, laudati-L pc EI dupa multimca slavei Lui.

Doamne al puterilor ...

Still: Laudati-L pe EI in glas de trambitii, laudati-L pe EI in psaltire ~i alauta,

Doamne al puterilor ...

Still: Laudati-L pc EI in timpanc ~i in hora, laudati-L pc EI in strune ~i in organe.

Doamne al puterilor ...

Still: Laudati-L pe El in chimvalc binc rasunatoarc, laudati-L pc EI in ehimvalc de strigare. Toata sutlarea sii laude pe Domnul.

PAVECERNITA MARE

Doamne al puterilor ...

Stih: Laudati-L pe Domnul intru sfintii Lui, laudati-L pe El intru tarla putcrii Lui.

Doarnne al puterilor ...

Slavs ... ,

Doamne, de n-am avea pe sfintii Tai rugatori si bunatatea Ta milostivindu-se spre noi, cum am indrazni, Mantuitorule, a Te lauda pe Tine, pe Care Te binecuvinteaza neincetat ingerii? Stiutorul inimilor, iarta sufletele noastre.

Si acum ... , al Nascatoarci dc Dumnczcu:

Multe sunt multimile greselilor mele, Nascatoare deDumnezeu, La tine am scapat, curata, mantuire trebuindu-mi. Cerceteaza neputinciosul meu suflet si te roaga Fiului tau si Dumnezeului nostru sa-rni daruiasca iertare de relele ce am facut, ceea ce esti una binecuvantata.

Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, in vremea vietii mele, nu rna lasa pe mine. Ajutorului omenesc nu rna incredinta, ci singura rna sprijineste ~i rna miluieste.

Si aceasta, a l\iisciitoarci dc Dumnezcu:

Toata niidejdea mea spre tine 0 pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-ma sub acoperamantul tau.

Doamne, miluieste (de 40 de ori). Cel cc in toata vrcmca ~i in tot ccaSIl!... (cauta la pag. 33). Doamne, miluieste (dc 3 ori). Slava ... , Si acum ... , Ceea ce csti mal cinstita decat heruvlrnil..., intru numclc Domnului... Preotul: Dumnezculc, milosrivcstc- Tc SPI-C noi... Iar Iiccurc, stand putin, zicc intru sine rugaciunea Sfii.ntlllui Ffrcrn Sirul: Doarnne si Stapanul vietii mete ... , asa cum s-a ararat la Vliczonoptica dill tuatc zllcle (cauta la pag. 34). Apni: Sfintc Durnnczeule ... , Prcasffint a Trcime ... , Tatal nostril ... , Cii a Ta cste impariitia ... , Dnamnc, miluicstc (de 12 ori). Si accasta

187

188

RucAcIUNI, RANDUIELI ST SLU.JBE

Rugaciune de cerere

catre Preasfanta de Dumnezeu Nascatoarea

Facere a lui Pavel Monahul din Miiniistirea Fiiciitoarei de bine.

Nepatata, neintinata, fara prihana, Preacurata Fecioara, a lui Dumnezeu Mireasa, Stapana, care pe Dumnezeu-Cuvantul eu oamenii, prin preaslavita nasterea ta, L-ai unit ~i fire a cea Iepadata a neamului nostru eu eele ceresti ai impreunat-o; eeea ee esti singura nadejdea eelor fara de nadejde si eelor biruiti ajutatoare; gata folositoare eelor ee alearga la tine ~i tuturor crestinilor scapare; nu te scarbi de mine, eel pacatos si intinat, care, eu urate ganduri ~i eu euvinte si eu fapte, pc mine de tot netrebnie m-arn facut si, prin lene dulcetilor vietii, eu voia rob m-am facut; ci, ea eeea ee esti Maiea iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni milostiveste-te spre mine, pacatosul si intinatul, ~i primeste rugaciunea mea, ee se aduee tie din buze necurate; iar pe Fiul tau si Stapanul nostru sl Domnul, cu indraznirea ta ea 0 Maica cuprinzand, roaga-L sa-mi deschida si mie milostivirile eele iubitoare de oameni ale bunatatii Sale! Si, trecand greselile mele eele nenumarate, sa rna intoarca la pocainta ~i lucrator poruneilor Sale iscusit sa rna arate. ~i fii langa mine pururea ea 0 milostiva, milosarda ~i iubitoare de bine. Intru aceasta viata de aeum, calda folositoare si ajutatoare, navalirtle po-

PAVECERNTTA MARE

trivnicilor oprindu-le ~i la pocainta indreptandu-ma. ~i in vremea iesirii mele, ticalosul meu suflet p~zindu-l si intuuecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de aeesta izgonindu-Ie. ~i, in z~u~ infrrcosatoarel judecati, de munea cea vesmca izbavindu-ma ~i slavei eelei negraite a Fiului tau si Dumnezeului nostru mostean pe mine aratandu-ma. Pe care sa 0 si dobandesc, Stapana mea, Preasfanta de Dumnezeu Nascatoare, prin mijlocirea si spriji-

, .

nul tau. Cu harul si eu iubirea de oameni ale Unuia-

Nascut Fiului tau, ale Domnului ~i Dumnezeului si Mantuitorulul nostru Iisus Hristos, Caruia se euvine toata slava einstea ~i inchinaciunea, impreuna eu

, A I

Cel fara de inceput al Lui Parinte ~i eu Preasfantu

si Bunul si de viata facatorul Duhul Lui, aeum ~i pururea si in vecii veeilor. Amin.

Rugaciunea

catre Domnul nostru Iisus Hristos

Faccre a lui Antioh Monahul Pandcctul.

~ i ne da noua, Stapane, eelor ce mergem spre ysomn, odihna trupului ~i sutle_tului; ~i. ne pazeste pe noi de intunecatul somn al paeatulm ~l ~~ toata intuuecata ~i eea de noapte patima a dulcetii, Conteneste intaratarile patimilor, stinge sagetile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupr a noastra eu viclesug. Zburdarile trupului nostru Ie potoleste si tot gandul nostru eel pamantesc ~i trupesc

189

190

RUCA.CIUNI, RANDUIELl1>I SLUJBE

adoarme-l. Si ne daruieste noua, Dumnezeule, minte desteapta, cuget curat, inima treaza, somn usor si de toata nalucirea satanei nestramutat, Scoala-ne pe noi in vremea rugaciunii, intarit] intru poruncile Tale ~i pomenirea judecatilor Tale intru noi nestricata avand-o. Cuvantare de slava Ta in toata noaptea ne daruieste, ca sa cantam si sa binecuvantarn si sa slavim preacinstitul si preaincuviintatul Tau nume, al Tatalui si al Fiului sl al Sfantului Duh, acum ~i pururea sl in vecii vecilor. Amin.

Preaslavita pururea Fecioara binecuvantata, de Dumnezeu Nascatoare, du rugaciunea noastra la Fiul tau ~i Dumnezeul nostru sl cere sa mantuiasca prin tine sufletele noastre.

Rugaciunca Sfantului loanichie

Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este Fiul, acoperamantul meu este Duhul Stant, Treime Sfanta, slava Tie.

Toata nadejdea mea spre tine 0 pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-rna sub acoperamantul tau.

Prcotul, numai in prirnclc cinci zilc din saptiimana intai a Postului Marc, imbracii fclonul, dcschidc sfintcle usi ~i citeste Evanghelia randuita, apoi inch ide usilc ~i dezbraca sfita. U rrneaza otpustul, Preotul, din rata sflntelor usi: Slava Tie Hristoase Dumnczeule ... Cantaretul: Slava ..• , Si acum ... , Doamne miluieste ..• , (de trei ori), Parinte blnecuvinteaza; iar noi, toti, lie plecarn la parnant ~i preotul, tot ill gcnunchi, cu fata la apus, zice cu glas marc aceasta:

Rugaciune

Stapane Mult-milostive, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu

PAY ECERN ITA MARE

191

Nascatoarei ~i pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei ~i de viata facatoarei Cruci; cu folosintele cinstitelor cerestilor puteri celor fara de trupuri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului prooroc Inaintemergatorului si Botezatorului loan; ale sfintilor, rnaritilor ~i intru tot laudatilor Apostoli; ale sflntilor, marltilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuvio~ilor ~i purtatorilor de Dumnezeu parintilor nostri; ale Sfintilor ~i dreptilor dumnezeiesti parintt Ioachim ~i Ana ~i ale tuturor sfintilor Tai, bineprimlta fa rugaciunea noastra; daruieste-ne iertare de gre~elile noastre; acoperane cu acoperamantul aripilor Tale; izgoneste de la noi pe tot vrajmasul si pizmasul; impaca viata noastra; Doamne, mlluieste-ne pe noi si lumea Ta si mantuieste sufletele noastre, ca un bun si de oameni iubitor.

Apoi, ITtdi.lld cel mai marc rnetanic pana la puma.nt, lice catre frat! sau catre crcdinciosl:

Binecuvantati ~i rna iertati pe mine, pacatosul.

Iar Iratii (crcdlnciosii)

Dumnezeu sa te ierte, parinte sfintite,

Prcotut sc intoarcc eu rala carrc Rflsilrit si zice: Sa nc rugam pentru ... ~i cclclaltc, dupa cum s-a arat at Ia \1iczonoptica din toatc zllclc (pag. 39-40): ~i dup a flee arc stih sc dlntii: Doamnc, miluicste. Iar la urrna eel rnai marc zicc: Pentru rugiicillnilc Sflntilor Parin(i1or

nostri ...

192

RUGACTUNf, R;\NDUTELI Sf SLUJBE

l;ii inccp Iratii sail credinciosil, de-a drcapta ~i de-a sHinga, elite doi, pc rand, a face mctanii ~i a cere iertare de la cel rnai marc, zicand ficcarc:

Binecuvinteaza, parinte sflntite, si rna iarta pe mine, pacatosul,

Iar eel mai marc sta in mijlocul biscricii, pa.na ce totl !'ratii tcrmina de a-st Ilia iertarca de la cI.

Iar cand mcrg in chilli, monahii (si mirenii mcrgand acasa) rostesc accasta

Rugaciune

S labeste, lasa, iarta, Dumnezeule, greselile noastre eele de voie si eele fara de voie, cele eu fapta sl eu cuvantul, eele eu ~tiinta ~i eele eu nestiinta, eele din noapte ~i din zi, cele eu min tea si eu gandul. Toate Ie iarta noua, ea un bun si de oameni iubitor.

P e eei ee ne urasc pe noi ~i ne fae strambatate iarta-i, Doamne. Celor ee ne fae bine fa-le bine.

Fratilor si rudeniilor noastre daruieste-le eererile eele catre mantuire si viata vesnica. Pe eei ee sunt intru neputinta cerceteaza-i ~i vindeeare daruieste-le, Pe eei de pe mare ocarmuieste-i. Cu cci calatori impreuna calatoreste. Pe eei din vazduh ocroteste-i. Celor ee ne slujese si ne miluiese pe noi iertare pacatelor daruieste-le, Pe eei ee ne-au eerut noua, nevrednieilor, sa ne rugam pentru dan~ii miluieste-i, dupa mare mila Ta. Porneneste, Doarnne, pe eei mai dinainte adorrniti, parintii ~i Iratli nostri, si-i odihneste unde lurnineaza lumina Ietei Tale.

PAVECERNITA MARE

Porneneste, Doamne, pe fratii nostri eei din neeazuri si-i izbaveste de toata primejdia, Porneneste, Doamne, pe eei ee adue daruri ~i fac bine In sfintele Tale biserici si le da lor eererile cele catre mantuire si viata vesnica. Porneneste-ne, Doamne, si pe noi, smeritii, pacatosii ~i nevrednicii robii Tai, ~i lumineaza mintea noastra eu lumina cunostintei Tale sl ne Indrepteaza pe calea poruncilor Tale. Pentru rugaciunile Preaeuratei Stapanei noastre, Nascatoarei de Dumnezeu ~i pururea Fecioarei Maria, sl ale tuturor sfintilor Tal, ca binecuvantat esti In vecii vecilor. Amin.

13 - CEASLOV

193

PAVECERNIT A MICA

Dupa ce preotul da binccuvantarca, eu cpitrahilul pe grumaz, din rata usilor impariitc~ti, cu dvera inchisa, se zice: imparate ceresc ... , Sfinte Dumnezeule ... , Preasfanta Treimc ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta este irnparatia ... , Doamne, rniluieste (dc 12 ori), Slava ... , Si acum ... , Vcnitl sa nc inchinam ... (dc 3 ori). Preotul intra in sfantul altar. Apoi psalmul50: Miluicstc-ma, Dumnezeule ... (cauta la pag. 12).

Psalmul69

Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, sa-mi ajuti mie, grabeste-Te! Sa se rusineze ~i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se intoarca ina poi si sa se rusineze cei ce-mi voiesc mie rele. Intoarca-se indata rusinati eei ce-mi graiese mie: «Bine, bine!». Sa se bueure si sa se veseleasca de Tine toti eei ee Te cauta pe Tine, Durnnezeule, si sa zica pururea eei ee iubese mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!». lar eu

PAVECERNTTA MICA

sarac sunt si sarman, Dumnezeule, ajuta-mal Ajutorul meu ~i Izbavitorul meu esti Tu; Doamne, nu zabovil

Psalmul 142

Doamne, auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru credinciosia Ta, auzi-rna intru dreptatea Ta. Sa nu intri la judecata cu robul Tau, ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta, Vrajmasul prigoneste sufletul meu ~i viata mea 0 calca in picioare; facutu-m-a sa loeuiese in intuneric ea mortii cei din veacuri. Mahnit e dubul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; eugetat-am la toate luerurile Tale, la faptele mainilor Tale m-am gandit. Tins-am catre Tine mainile mele, sufletul meu ea un pamant insetosat. Degrab auzi-ma, Doamne, ea a slabit dubul meu. Nu-Ti intoaree fata Ta de la mine, ca ,sa nu rna aseman eelor ee se coboara in morrnant. Fa sa aud dimineata mila Ta, ca la Tine mi-i nadejdea, Arata-rni ealea pe care voi merge, ea la Tine am ridicat sufletul meu. Scapa-rna de vrajmasii mei, ca la Tine alerg, Doamne. Invata-ma sa fae voia Ta, ea Tu esti Dumnezeul meu. Dubul Tau eel bun sa rna povatuiasca la pamantul dreptatii, Pentru numele Tau, Doamne, daruieste-mi viata. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasii mei ~i pierde pe tori eei ce necajesc sufletul meu, ca eu sunt robul Tau.

195

196

RucACIUNI, RA.\fDUIELI Sf SLUJBE

Slava intru cei de sus lui Dumnezeu ~i pe parnant pace, intre oameni bunavoire. Laudamu-Te, bine Te cuvantarn, inchinamu-nc Tie, slavimu-Te, rnultumim Tie, pentru slava Ta cea mare. Doarnne, Imparate ceresc, Dumnezeule, Parlnte atottiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Nascut, Iisuse Hristoase ~i Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluselul lui Dumnezeu, Fiul Tatalui, Cel ce ridici pacatele lumii, miluieste-ne pe noi, Cel ce ridici pacatele lumii. Primeste rugaciunea no astra, Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui, ~i ne miluieste pe noi. Ca Tu esti unul Sfant, Tu esti unul Domn Iisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu Tatal, Amin. In to ate zilele Te voi binecuvanta ~i voi lauda numele Tau in veac ~i in veacul veaeului.

Doamne, scapare Te-ai facut noua in neam ~i in neam. Eu am zis: Doarnne, miluieste-ma, vindeca sufletul meu, ca. am gresit Tie. Doarnne, la Tine am scapat, invata-ma sa fae voia Ta, ca Tu esti Dumnezeul meu. Ca la Tine este izvorul vietii, intru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ee Te cunose pe Tine.

A.

Invrednice~te-ne, Doarnne, in noaptea aeeasta

tara de pacat sa ne pazim noi. Binecuvantat esti,

Doamne, Dumnezeul parintilor nostri, ~i laudat si preaslavit este numele Tau in veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, preeum am nadajduit intru Tine. Binecuvantat esti, Doamne, invata-ne indreptarfle Tale. Binecuvantat esti, Stapane, inte-

PAVECERNITA MICA

lepteste-ne cu Iudreptari!e Tale. Binecuvantat esti, Sfinte, lumineaza-ne eu indreptarile Tale. Doamne, mila Ta este in veac, lucrurile mainilor Tale nu Ie treee cu vederea. Tie se cuvine lauda, Tie se euvine cantare, Tie slava se cuvine, Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor. Amin.

Cred lntr-unul Dumnezeu ... (cautii la pag. 31)

Apoi Canonul din Canoanclc Nilscatoarei de Dumnczcu, al glasului de rind, sau Canonul sfantului din aeca zi. Iar dupa star situl Canonului, se dlnta: Cuvine-sc eu adeviirat..., Sfinte Dumuczeule ... , Preasfanta Treime ... , Tatiil nostru ... , ea a Ta cste lmparatta ... Apni sc citcste Troparul zilci, al hramului sf:lutului si cclelaltc.

Iar daeii cstc hramullui Hristos sau al Nascatoarci de Dumnezeu, se citcse illhli al hramnlui ~i al zilei. Apoi aecste Tropate, glasul al 4-lca:

Durnnezeul parintilor nostri, Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale, nu departa mila Ta de la noi, ci, pentru rugaciunile lor, in pace ocfirrnuieste viata noastra,

Cu sangiurile mucenicilor Tai, celor din toata lumea, ca si cu 0 porflra ~i cu vison, Biserica Ta impodobita flind, prtntr-insii striga catre Tine, Hristoase, Dumnezeule:

Poporului Tau trimite-i indurarile Tale, pace obstii Tale daruieste si sufletelor noastre mare mila.

Slavii .. "

Cu sfintii odihneste, Hristoase, sufletele adorrnitilor robilor Tai, unde nu este durere, nici Intristare, nici suspin, ci viata fiira de sfilr~it.

~i acum ... , 31 .\fiisciitoalTi dc DUnJlIL'Zl'U:

Pentru rugaciunile tuturor sfintilor, Doarnne, si ale Nascatoarei de Dumnezeu, pacea Ta da-ne-o noua ~i ne miluleste pe noi, ca un indurat,

197

198

RUGACIUNI, R;\:"IfDUIELl SI SLUJBE

Vineri scar a, troparul Tuturor Sfintilur, glasul al 2-lea:

Apostolilor, mucenicilor, proorocilor, ierarhilor, cuviosilor ~i dreptilor, care bine ati savarsit lupta ~i credinta ati pazit, indraznire avand catre Mantuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugati-L pentru noi, sa mantuiasca, rugarnu-va, sut1etele noastre.

Siavii ... ,

Cu sfintii odihneste, Hristoase ... (cauta mai sus).

Si acum ... , al Nascatoarei de Dumnezeu:

Ca 0 parga a firii, Tie, Saditorului fapturii, lumea hi aduce, Doamne, pe purtatorii de Dumnezeu mucenici; pentr_u ale caror rugacluni, in pace adanca Biserica Ta, 0 pazeste, pentru Nascatoarea de Dumnezeu, Mult-milostive.

Iar Sarnbata seara, Condaeul glasului de rand; la praznieclc impararcstl (cand nu se face prlvcghere) sau la sflntii mari, sc zic Condaeclc lor. Doamnc, rniluiestc (de 40 de ori). Cel ee in toatii vrcmea ~i in tot ceasu!..., Doarnne, miluicstc (dc 3 ori). Slava ... , Si acum ... , Ceca ce esti mai clnstira ... , fntru numelc Domnului, binccuvinteaza, Parlntc! Preotul: Pcntru rugaciunile Sfintilor Parintilor nostri.; Si Indata rugaciunca de eercre ciitre Sfanta de Dumnczcu Nascatoarca:

Nepatata, neintinata, nestricatii ... (cauta la pag. 188).

Si rugiiciunea catrc Domnul nostru Iisus Hrislos: Si ne da noua, Stapane ... (cauta la pag. 189).

Dupa accasta, otpustul ~i obisnuita iertarc.

Accasta Pavccernita mica sc citeste peste tot anul neschimbat, iar In Pnstul Marc, Samhiitii ~i Duminica seara, eu cxccptia Sarnbctei mario in saptamflna Iuminata, estc inlocuita cu Ccasurilc Pastilor,

RUGACIUNILE DE SEAM

Dupa obisnuirul inceput, ca ~i la Rugaciunile diminetii, sc zicc: Slava Tic, Dumnczcul nostru ... , Imparate ceresc ... , Sfinte Dumnezeule ... , Prcasfanta Treime ... , Tatal nostru ... , Ca a Ta este Imparatia ... Apoi Troparele accstca, glasul al 6-lea: Miluieste-ne pc noi, Doamnc, rniluieste-nc pe noL., Slava ... , Doamne, miluieste-ne pe noi..., Si acum ... , Usa milostivirii desehidc-o noua ... (cauta la pag. 37-38). Doamnc, miluiestefde 12 ori). Apoi

Rugaciunea inta], a Sffintului Macarie eel Mare, catre Dumnezeu- Tatal

Dumnezeule eel vesnic si Imparate a toata faptura, eel ee m-ai invrednicit a ajunge pana in aeest eeas, larta-mi pacatele ee am facut in aceasta zi, eu fapta, eu cuvantul ~i eu gandul; si curateste, Doamne, smeritul meu suflet de toata intinaclunea trupului ~i a sufletului. Si-mi da, Doamne, in aceasta noapte, a trece somnul in pace ea, sculandu-rna din ticalosul meu

200

RucAcIU:\I, i{..\NDVIELI SJ SLUJBE

asternut, bine sa plae preasfantului Tau nume in toate zilele.viepi mele si sa calc pe vrajmasii cei ee se lupta eu mme, pe cei trupesti si pe cei rara de trup. Si rna izbaveste, Doamne, de gandurile cele desarte, care rna intlneaza, si de poftele eele rele. Ca a Ta este lmparatia, puterea ~i slava, a Tatalui si a Fiului ~i a Sfantului Duh, aeum ~i pururea ~i in veeii vecilor. Amin.

Rugaciunea a doua, a Sfantului Antioh, ditre Dornnul nostru Iisus Hristos

Atott~it~ru.le C:uvinte a~ Tatalui, Insuti fiind desavarsit, Iisuse Hnstoase, pentru rnulta milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tau ci odihneste intru mine pururea, Iisuse, Cel ee ;~ti Pastor bun al oilor Tale. Nu rna da ispitei sarpelui, niei nu rna lasa in porta satanei, ca samfinta putrejunii este intru mine. !u, Doamne Dumnezeule, Cel caruia ne inchinam, Imparate sfinte, Iisuse Hristoase, pazeste-ma in timpul somnului eu lumina eea neintunecata, eu Duhul Tau eel Sfant, eu Care ai sfintit pe ueenieii Tal. Da-rni, Doamne, ~i mie, nevrednieului robului Tau, mantuirea Ta in asternutul meu. Lumineaza min tea mea cu lumina intelegeri! sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu eu dragostea Crueii Tale, inima mea eu curatia euvintelor Tale, trupul meu eu patima Ta eea nebiruita, cugetul meu eu srnerenia Ta it pazeste ~i rna ridica, la vreme cuviincioasa, spre a Ta slavire, ca preaslavit esti eu Cel rara de lnceput al Tau Parinte ~i cu preasfantul Duh in veci. Amin.

RUGAClVNILE. DE SEARA

Rugaciunea a treia, catre Sfantul Duh

Doamne, Imparate eerese, Mangaietorule, Duhule adevarate, milostiveste- Te spre mine, pacatosul robul Tau, ~i rna miluieste si-mi iarta mie, nevrednicului, toate cite am gresit Tie astazi ca un om, ~i nu numai ea un om, ci ~i mai rau dedit necuvantatoarele, pacatele mele cele de voie ~i cele fara de vole, cele stiute ~i cele nestiute, care sunt din tinerete si din obiceiul eel rau ~i care sunt din voia cea sloboda ~i din lene; ori de m-am jurat cu numele Tau, ori de l-am hulit in gandul meu, sau pe cineva am ocarat, sau pe eineva am clevetit in mania mea, sau am mahnit, sau de ceva m-am maniat, sau am mintit, sau lara de vreme am dormit, sau vreun sarac a venit la mine ~i nu I-am soeotit, sau pe fratele meu I-am mahnit, sau m-am sfadit, sau pe cineva am osandit, sau m-am marit, sau m-am trufit, sau m-am maniat, sau, stand la rugaciune, mintea mea s-a ingrijit de vicleniile aeestei lumi, sau razvratire am cugetat, sau prea m-am saturat, sau m-am irnbatat, sau nebuneste am dis, sau ceva rau am cugetat, sau frumusete strain a am vazut ~i eu dansa mi-am ranit inima, sau ee nu se cuvine am gralt, sau de pacatul fratelui meu am ras, iar pacatele mele sunt nenumarate, sau de rugaciune nu m-am ingrijit, sau alteeva rau am facut ~i nu-mi adue aminte; ea aeestea toate ~i mai mari decat aeestea am facut, Miluieste-ma, Stapane ~i Facatorul meu, pe mine, lenesul ~i nevrednicul

201