Sunteți pe pagina 1din 483

b{TRU SLAVA,SFINTEI gr

CELEI DE o FIINIA.
DE VIATA FACATOARII
$I
NTEDESPARTITEI
TREiMI
c
c , n$t 0v
TIPARIT CU APR.OBAREA
SFANTULU
SINOD
SI
CU BINECUVANTAREA
PREA FERICITULUI
PARINTE
T E O C T I S T
PATRIARHUL
BISERICII
ORTODOXE ROMANE
EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC
$I
DE MTSIUNE
AL BISERICII ORTODOXE ROMANE
BUCURE$Tr 2001
RUGACIUNILE DIMINETII
Seulandu-te din somn, fiira lene eu mintea treaza, sa te departezi
de indata sa te inchini de trei ori, zicilnd:
Slavii Tie, Dumnezeul nostru, slavii Tie.
Dupa aeeasta, sa stai Plltin in taeere, pana ee se vor toate
simturile talc atllnci sa faci trei inehinaciuni pana la pamant daea
preot, sa zici:
Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum
pururea in vecii vecilor. Amin.
lar daea nil preot, sa zici:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru
rugaciunile Preacuratei Maicii Tale ale tuturor sfintilor,
pe noi. Amin.
Si sa zici
Slava Tie, Dumnezeul nostru, slavii Tie.
-l
10
RUGACIUNT. RANDUIET,I
SI SI,UJBE
Impirate
ceresc, MAngiietorule, Duhul adevirului,
Care
pretutindenea
eqti gi toate le plinegti; Vistierul buniti{ilor qi
Ddtitorule de via{i, vino
Ei
Te silaqluieqte intru noi
si
ne
curdfegte pe noi de toati intiniciunea qi mAntuieqte, Bunule,
sufletele noastre.
s
lintc Dumnczeule, Sfintc tare, Sfintc flri dc moartc, miluic5tc-ne
pe noi
(de l rei ori ).
Slavi
Tatilui qi Fiului qi SfAntului Duh.
gi
acum gi pururca qi in vecii
vecilor. Amin,
Preasl'intd
Treime, miluieEte-ne pe noi. Doamne, curifegte
pAcatele noastre. Stipine, iarti firidelegile noastre. Sfinte,
cerceteazl qi
vindeci neputinfele noastre, pentru
numele Tiu.
Doamnc, miluicqtc
(de trci or-i)
Slavl..,
$i
acum...
Tatdl
nostru, Care egti in ceruri, slinfeasch-se numele
Tdu, vie impirifia Ta, faci-se voia Ta, precum
in cer aga gi
pe pimint. Piinea noastri cea de toate zilele dii-ne-o noui
astizi, qi
ne iarti noui greselile noastre, precum qi noi
iertim greqifilor noEtri.
$i
nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne
izblvegte de cel riu.
Ci
a Ta este impird{ia qi puterea qi
slava, a Tatilui qi a
Fiului qi
a Sfdntului Duh, acum gi pururea gi
in vecii vecilor.
Ami n.
Apoi troparcl e acestca:
S culAndu-ne din somn, cidem citre Tine, Bunule, qi
cAntare ingereasci strigim
tie,
Puternice: Sf6nt, Sfint,
Sf dnt eqt i , Dumnezeul el pent ru rugri ci uni l e i ngeri l or
' l ' i i ,
miluieqte-ne pe noi.
Sl avd...,
Din pat gi din somn m-ai ridicat, Doamne; mintea mea o
l umi neazd, i ni ma gi buzel e mel e l e deschi de ca si Te l aud pe
RUGACIUNILE DIMINETII
Tine, SfAnti Treime: Sfint, Slhnt, Sfint eqti, Dumnezeulel
pentru rugiciunile tuturor sfinfilor Tii, miluiegte-ne pe noi.
Si
acum,..
Fdri
de veste Judecltorul va veni qi faptele fieciruia se
vor descoperi. Ci cu frica si strigim in miczul noptii: Sfent'
Sf Ant , Sf Ant eqt i , Dumnezeul e; pent ru Ni sci t oarea de
Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
Doamne, mi l ui eqtc
(dc l 2 ori )' apoi rugl ci unea aceasta:
T)in
somn sculendu-mI, multumescu-li
tie'
I-lplss5finti
Treime, ci, pentru multi bunita-
tea Ta
Ei
pentru indelungi-ribdarea Ta, nu Te-ai
miniat pe mine, lenegul qi picdtosul, nici nu m-ai
pierdut pentru firldelegile mele, ci ai ardtat iubire
de oameni, dupd obicei;
qi, tntru dezniddjduire
zicind eu, m-ai ridicat, ca se manec
gi
si slivesc
puterea Ta. Deci, acum lumine^zd-mi ochii gindului'
deschide-mi gura, ca si mi invdf cuvintele Tale, si
in{eleg poruncile Tale, si fac voia Ta, si-fi cint
intru mdrturisirea inimii
qi si laud preasf6nt numele
Ti u, al Tati l ui
qi al Fi ul ui qi al SfAntul ui Duh, acum
qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Alti rugiciune:
lavi
!ie,
impdrate, Dumnezeule atotputernice,
Care, cu purtarea Ta de grijn cea dumneze-
i ascd
qi de oameni i ubi toare, m-ai i nvredni ci t pe
mi ne, pi ci tosul
Si
nevredni cul , a mi scul a di n somn
qi a dobindi intrare in sfintl casa Ta. Primegte,
RUGACIUNI,
RANDUIELI
$I
SLUJBE
PoTol",
qi glasul
rugiciunii
mele, ca qi
al sfintelor qi
i nfel egi toarel or
Tal e puteri , qi
bi nevoi eqte
ca, di n
i ni mi curatd qi
cu duh de umi l i nfi ,
si
fi
se aduci
fi e
l audd di n nccuratel e
mel e buze; ca
$i
eu sa md
Iac pdrtaq
feci oarel or
cel or i nfel epte,
cu l umi nati
fi cl i a sufl etul ui
meu, qi
si Te sl i ver. pe Ti ne,
Dumnezeu-Cuvintul
cel slivit in Tatil
si
in Dutrut
Sf i nt . Ami n.
Apoi :
Venifi
sd ne inchinim
impiratului
nostru Dumnezeu!
Venifi
si ne inchindm qi
si cidem la Hristos, lmpiratul
nostru Dumnezeu!
^
Veni{i
sh_ ne inchinim qi
si clidem la insugi Hristos,
Impiratul gi Dumnezeul
nostru (cu trci inchiniciuni)!
Apoi indati
psalmul
50:
\ fliluiegte-mio
Dumnezeule,
dupA mare mila Ta
_
J-VIgi ,
dupi mul fi mea
i ncl uri ri l or
Tal e, qterge
firidelegea
mea. Mai vdrtos md spali de fnrnde_
legea mea qi
de picatul
meu mi curi(eqte.
Ci fird_
delegea
mea eu o cunosc qi pdcatul
meu inaintea
mea
este pururea.
ti e
unui a am greqi t qi
ri u i nai ntea Ta
am ficut, aqa incit drept eqti Tu intru cuvintele Tale
qi
bi rui tor ci nd vei
j udeca
Tu. Cn i ati i ntru
frradelegi
m-am zimislit qi
in picate
m-a niscut
mai ca mea. Ci i ati adevi rul
ai i ubi t; cel e neari tate
qi
cel e ascunse
al e i ntel cpci uni i
Tal e mi -ai ari tat mi e.
Stropi-mi-vei
cu isop, qi
mi voi curifi; spila-mi_vei,
RUGACIUNILE DIMINETII
qi mai virtos decit zipada mi voi albi. Auzului meu
vei da bucurie
qi
veselie; bucura-se-vor oasele cele
smerite. intoarce fafa Ta de cdtre picatele mele, qi
toate fi ri del egi l e mel e qterge-l e. Ini md curati
zideqte intru mine, Dumnezeule, qi duh drept inno-
ie;te intru cele dinduntru ale mele. Nu mi depirta
de la fafa Ta, qi Duhul Tiu cel Sfint nu-L lua de la
mine. Dd-mi mie bucuria mintuirii Tale, qi cu duh
stipinitor mi intiregte. Invifa-yoi pe cei fdrl de
lege clile Tale,
Ei
cei necredincioqi Ia Tine se vor
intoarce. Izbiveqte-ml de virsarea de singe, Dum-
nezeule, Dumnezeul mintuirii mele; bucura-se-va
limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei
deschi de, qi gura mea va vesti l auda Ta. Ci , de ai l i
voit
jertfi,
li-aE
fi dat; arderile de tot nu le vei
binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima
infrinti qi smeritd Dumnezeu nu o va urgisi. Fi
bine, Doamne, intru bundvoirea Ta, Sionului, qi sI se
zideasci zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa
drepti{ii, prinosul qi arderile de tot; atunci
Yor pune pe al tarul Ti u vi {ei .
Apoi
Rugiciunea intAi,
a Sfintului Macarie cel Mare:
T\oamne.
curdfeqte-mi pe mi ne pl ci tosul , ci
I-.,f ni ci odatd n-am fi cut bi ne tnai ntea Ta. Izbd-
veqte-mi , deci , de cel vi cl ean gi
si fi e i ntru mi ne voi a
Ta, ca, hri de osendd, si deschid gura mea cea
14
RUGACIUNI, RANDUIEI,I
SI SLUJBE
nevrednicl qi
si laud preasfAnt numele Tiu, al Tatitui
qi
al Fiului
Ei
al Sfintului Duh, acum
Si
pururea gi in
vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a doua,
a Sl i nt ul ui Macari e i el Mare:
nin
somn sculendu-mi, cintare de miez de
I-lnoapte aduc
fie,
Mintuitorule, qi,
inaintea Ta
cdz6nd, stri g: Nu mi l i sa si adorm i n moartea
picatelor,
ci mi miluieqte, Cel ce Te-ai ristignit de
voi e, qi pe mi ne, cel ce zac i n l ene; gri bi nd, mi
scoali qi mi mAntuieste, ca sA stau inaintea Ta
i ntru rugi ci uni ; i ar dupd somnul nop(i i , si -mi
luminezi ziua fird, de picat, Hristoase Doamne, qi
mi mintuiegte.
Rugliciunea a treia,
a Sfintului Macarie cel Mare:
q
culindu-mi din somn, citre Tine, Stipine,
5*)Iubitorule
de oameni, scap gi
spre lucrurile
Tale mi nevoiesc. Mi rog
fie,
ajuti-mi cu milos-
tivirea Ta in toati vremea qi
in tot lucrul. Izbivegte-
md de toate lucrurile lumeqti cele rele qi
de sporirea
di avol easci i zbi veqte-mi qi mi du i ntru i mpi ri fi a
Ta cea veqni cl . Ci Tu eqti Fi ci torul
meu qi
purti -
torul de gri j n qi
Di tdtorul a tot bi nel e
5i
i ntru Ti ne
este toati ni dej dea mea qi
fi e
sl avi i nal f, acum qi
pururea qi i n veci i veci l or. Ami n.
I
I
RUGACIUNILE DIMINETTI 15
Rugiciunea a patra,
a Sfintului Macarie cel Mare:
T-1oamne,
Cel ce cu mul ta Ta buni tate qi cu
I-rfinduririle
Tale cele mari mi-ai dat mie, robu-
lui Tiu, de am trecut timpul nopfii acesteia, firi de
ispiti de toati riutatea pizmaqului, Tu insu{i, Sti-
p6ne, Ficdtorule a toate cite sunt, invrednicegte-mi,
cu adeyirati lumina Ta, ca si fac voia Ta cu inimd
luminatd, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a cincea:
T\oamne,
Dumnezeule, Atotfiitorule, Care pri-
I-rf
megti de la puterile Tale cele cereqti cintarea
Sfintei Treimi, primeqte qi de la noi, nevrednicii robii
Tdi, cintarea Sfintei Treimi
qi ne diruieqte ca, in tofi
anii viefii noastre gi in tot ceasul,
tie
slavi sn-fi
inilfim: Tatllui qi Fiului qi Sfintului Duh, acum qi
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Rugaciunea a
lasea:
T\oamne,
Atotfiitorule, Dumnezeul puterilor qi
L)al
tuturor trupuri l or, Care i ntre cel e de sus
locuieqti qi spre cele de
jos
priveqti; Cel ce ispitegti
i ni mi l e gi rdrunchi i qi tai nel e oameni l or l e
qti i cu
adevi ratl Lumi ni fdri de i nceput
$i
pururea
fiitoare^, in care nu este mutare sau umbri de schim-
bare; [nsu{i , Impi rate fi ri de moarte, pri meqte
rugi ci uni l e noastre pe care l e aducem
fi e
di n guri l e
noastre cel e i nti nate, i n acest ceas al nop(i i , i ndri z-
16 RUGACIUNI. NAi\{IUTNT,T SI SLUJBE
nind pentru mul{imea milelor Tale. Iarti-ne noud
greqelile ce am greqit inaintea Ta, cu cuv6ntul, cu
fapta, din
qtiin{n qi din negtiin(n. Curdfeqte-ne pe noi
de toate intinlciunile trupeqti gi
sufletegti, ficindu-
ne pe noi casi cinstitului
qi Sf6ntului Tiu Duh.
$i
ne
diruieqte noui, cu inimi veghetoare qi curati, si tre-
cem toati noaptea acestei viefi, aqteptind luminata
qi sf6nta zi a Unui a-Ndscut Fi ul ui Ti u, a Domnul ui
Dumnezeului
qi MAntuitorului nostru lisus Hristos,
cind va veni pe pimflnt cu slavd si
iudece
pe to{i qi
sd pliteasci fieclruia dupi faptele lui. Ca sd nu fim
aflafi zicind qi dormitind, ci priveghind gi scula{i
intru lucrarea poruncilor Lui qi si fim gata a intra
in bucuria
qi in cimara slavei Lui celei dumnezeieqti,
unde este glasul cel neincetat al celor ce Te laudi qi
nespusa dulceafi a celor ce vdd pururea frumuse{ea
cea nespusi a slavei Tale. Ci Tu eqti lurnina cea
adevdratd, Care luminezi qi sfinfeqti toate,
qi pe Tine
Te laudi toati fiptura in veci. Amin.
Rugi ci unea a
f apt ea:
f)e
Ti ne Te bi necuvAnti m, Dumnezeul e
I
preai nal te qi Doamne al mi l el or, Cel ce faci cu
noi pururea lucruri mari gi cu anevoie de urmat,
sl i vi te
qi preami nunate, care nu au numl r. Cel ce
ne-ai dat noue somn spre odi hna neputi ntel or noas-
tre
qi
spre repaos de ostenel i l e trupul ui , mul (umi n-
du-fi cd nu ne-ai pierdut pe noi cu fdridelegile
RUGACIUNILE DIMINETII 17
noastre, ci, dupi obicei, Te-ai aritat iubitor de
oameni qi
ne-ai ridicat pe noi a mineca qi a slavi
stipinirea Ta. Pentru aceea, ne rugim bundti(ii Tale
cel ei neasemi nate: l umi neazi ochi i gi ndul ui nostru
qi ridicd mintea noastri din somnul cel greu al lenei
qi deschide gura noastri qi
o umple de laudele Tale,
ca si putem in liniqte a cinta, a striga qi a ne mdrtu-
risi pururea
Jie,
Dumnezeului celui slivit in toate qi
de tofi: Tatilui celui firi de inceput, impreuni gi
Unuia-Niscut Fiului TIu qi Preaslintului qi
bunului
Ei
de vi a{i fi cdtorul ui Tdu Duh, acum qi pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a opta,
a SfAntului Ioan Guri de Aur:
Dupi numdrul ceasurilor nopJii qi ale zilei:
Pentru ceasurile nopfii:
T\oamne,
nu mi l i psi pe mi ne de bi nel e Ti u cel
I/ceresc. Doamne, i zbi veqte-mi dc chi nuri l e
cel e veqni ce. Doamne, de am greqi t, fi e cu mi ntea, fi e
cu g6ndul, sau cu cuv6ntul, sau cu fapta, iarti-mi.
Doamne, izbdveqte-mi de toatl neEtiinfa qi
uitareao
de trAndi vi rea qi de nesi m{i rea cea i mpi etri ti .
Doamne, i zbi vegte-mi de toata i spi ti rea. Doamne,
l umi neazi -mi i ni ma pe care a i ntunecat-o pofta cea
r ea. I ) oar nne,
' I u,
ca un f ) umnezeu i ndur i t or ,
mi l ui eqte-mi pe mi ne, ca un om care am greqi t,
vi z6nd neput i n{ a suf l et ul ui meu. Doamne, t r i r ni t e
18 RUGACIUNI, RANDUIELI
SI
SLUJBE.,
mi l a Ta i ntru aj utorul meu; ca se preasl i vesc
pr easf i nt numel e Ti u. Doamne, I i suse Hr i st oase,
scri e-md pe mi ne, robul Ti u, i n cartea vi efi i qi -mi
ddr ui eqt e sf i r qi t bun. Doamne, Dumnezeul meu,
deEi n- am l i cut ni ci un bi ne i nai nt ea Ta, di - mi ,
dupi har ul Tdu, sd pun i nceput bun. Doamne,
st r opeEt e i ni ma mea cu r oua har ul ui Ti u. Doamne
al cerul ui gi al pi mi ntul ui , pomeneqte-mi pe mi ne,
pi ci tosul , ruqi natul qi ncvredni cul robul Ti u, i ntru
i mpi rdfi a Ta. Ami n.
Pentru ceasurile zilei:
T-\oamne,
primeqte-mi intru pociinfi. Doamne,
L)nu mi l i sa pe mi ne. Doamne, nu md duce pe
mi ne i n i spi ti . Doamne, di -mi cuget bun. Doamne,
di - mi l acr i mi
Ei
aducer e ami nt e de moar t e gi
umi l i n{i . Doamne, di -mi cuget si mdrturi sesc toate
picatele mele. Doamne, di-mi smerenie, curl{ie qi
ascul tare. Doamne, di -mi ri bdare qi voi e nebi rui ti
gi
bl 6nde{e. Doamne, si deqte i n mi ne ri ddci na
buni ti {i l or gi l i i ca Ta i n i ni ma mea. Doamne,
invrednicegte-mi sd Te iubesc cu tot sufletul qi g6n-
dul mcu qi si fac i n toate voi a Ta. f)oamne, api ri -mi
de oameni gi l cevi tori , de di avol i qi de pati mi l e
trupeqti qi de toate cel el al te l ucruri necuvi i nci oase.
Doamne, qti u cd faci precum vrei Tu, deci si l i e qi
i ntru mi ne,, pi cdtosul , voi a
' Ia,
ci bi necuvi ntat eqti
i n veci . An' i n.
RUGACIUNILE
DIMINETII
Rugiciunea a noua,
citre sfintul inger, pizitorul
vie{ii:
Jngerul e
cel sfi nt al l ui l l ri stos, ci tre ti ne cad gi
Imi rog. pi zi torul
meu cel sf6nt, care esti dat mi e
de l a Sl hntul Botez, spre pi zi ren
sufl etul ui qi a paci -
tosul ui meu trup. Iar eu, cu l enea mea
si
cu obi cei u-
ri l e mel e cel e rel e, am mi ni at preacurati
l umi na ta
qi te-am izgonit de la mine prin
toate lucrurile
cele
de ruqine: cu minciunile,
cu clevetirile,
cu pizma, cu
osindirea, cu trufia, cu neascultarea.
cu neiubirea
de frafi qi
cu
{i nerea
de mi nte a rl ul ui ., cu i ubi rea
de
argi nt, cu desl i i narea.
cu mi ni a, cu scumpi tatea,
cu mincarea cea firi de sa{, cu befia, cu multa vor-
bire, cu gdndurile
cele rele
gi
viclene. cu obiceiurile
cele rele gi
cu aprinderea
spre desfrinare,
av6nd
osebiti voire spre toati potta
cea trupeasci.
O, rea
voire a mea, pe care nici fiinfele cele nicuvintitoare
nu o au! Dar cum vei putea
si cau(i spre mi ne sau sd
te
-apropii
de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, inge_
rule al lui Hristos, vei ciuta spre mine, cel ce m-am
incurcat aga de riu in lucrurile cele intinate?
Sau
cum voi putea si-mi cer iertare pentru laptelc
mele
cele amare, rele qi
viclene, in care cad in toate zilele
qi nop{i l e qi
i n tot ceasul ? De aceea cad i nai ntea
ta qi
mi rog, pi zi torul
mcu cel sfi nt, rni l osti vcgte-te
spre
mi ne, pdci tosul , qi -mi
fi i mi e i ntr-aj utor qi spri j i ni tor
aupra pi zmaqul ui
meu cel ui ri u, cu sl i ntel c tal e ru_
gdc' i uni ,
Ei
i mpdrnfi ei
l ui f)umnezeu
mi fi pi rtaq cu
to{i sti nfi i , acum
Ei
pururea qi
i n veci i veci l or. Ami n.
RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SLUJBE
'
Rugiciunea a zecea,
citre Preasfdnta Niscitoare de Dumnezeu:
"preasfAnti
sti pi na mea, de Dumnezeu Ni sci -
I toare, cu sfi ntel c qi preaputcrni cel e tal e rugi -
ci uni , i zgoneqte de l a mi ne,, smcri tul qi ti ci l osul
robul tiu, deznndnjduirea, uitarea, necunoqtinfa,
nepurtarea de grijd gi toate g6ndurile cele intinate,
cele rele
Ei
hulitoare de la ticiloasa mea inimd
qi de
la intunecata mea minte.
$i
stinge vlpaia poftelor
mele, ce sirac sunt
qi ticilos.
$i
me izbiveqte de
multe rele
qi aduceri-aminte
qi ndravuri,
qi de toate
faptele cele rele mi slobozeqte. CI binecuvdntati eqti
de toate neamurile,
qi preacinstitul tdu nume se
sldveqte in vecii vecilor. Amin.
Altd rugiciune ciitre PreasfAnta Ndscdtoare
de Dumnezeu:
Jmpi ri teasa
mea cea preabuni qi ni dej dea mea,
INi sci toare de Dumnezeu, pri mi toarea si raci l or
Ei
ajutitoarea striinilor, bucuria celor mihni{i, acope-
ritoarea celor necijifi, vezi-mi nevoia, vezi-mi neca-
zul ; aj utd-mi ca pe un neputi nci os, hri negte-md ca
pe un striin. Necazul meu il
qtii; ci il dezleagi pre-
cum voie$ti, ci n-am alt ajutor farl de tine, nici alti
folositoare
grabnicd, nici alti mAngdietoare bunl, ci
numai pe ti nc, o Mai ca l ui Dumnezeu, ca si mi
pizeqti qi si mi acoperi in vecii vecilor. Amin.
RUGACIUNILE DIMINETII
2I
Apoi :
Cuvine-se cu adevirat sd te fericim, Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea
fericitl qi prea nevinovati gi
Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti
dec6t heruvimii qi mai miritl, firl de aseminare,
decdt serafimii, care, fird striciciune, pe Dumnezeu
Cuvdntul ai ni scut, pe ti ne, cea cu adevi rat
Ni scdtoare de Dumnezeu, te mi ri m.
Slav5,.,
$i
acum..., Doamne, miluicqtc (de
3 ori). Pirintc, trinecuvin-
tezA,
li
otpustul.
:
*
t
RANDUIALA MIEZONOPTICII
DIN TOATE ZILELE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa uqilor impiriteqti,
cu dvcra inchisi, di binccuvintarca, zicind:
BinecuvAntat
este Dumnezeul nostru totdeauna, acum qi
pururea qi i n veci i veci l or.
Ami n. Sl avri
fi c,
Dumnczcul nostru, sl ave
ti c.
Impi tratc ccresc...'
Sfi ntc Dumnezeul e... (Se l ' ac trei i nchi ni ci uni , i ar daci estc post, se fac
trci mctanii).
Slavn...,
$i
acum..., Prcasfinti Treime..., Doamnc, miluicgtc
(de 3 ori),
Slavi...,,
$i
acum..., Tatil nostru..., Ci a Ta estc ImpdriJia..,, Doamne,, milu-
i eftc (dc 12 ori ).
Sl avi ...
$i
acum..., Vcni fi sn nc i nchi ni tm...
(dc 3 ori ). i n
accst ti mp prcotul sc i nchi ni r, dc trci ori , qi i ntri i n Sl hntul al tar, pc ufa
dinsprc miazizi,
$i
indatir la stranir Psalnrul 50:
Miluieqtc-mi, Dum-
nezcul e... (cautl l a pag. 12), apoi Cati sma a
;aptcsprczccca,
Psal mul 118.
Starca i nti i :
Areri ci fi
cei fhri pri hani i n cal e, care umbl d i n
l '
Legca Domnul ui . Feri ci fi cei ce pi zesc porun-
ci l e [,ui
si -L
cauti cu toati i ni ma l or, ci n-au umbl at
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE
in cdile Lui cei ce lucreazi
fdridelegea. Tu ai porun-
cit ca poruncile Tale si fie pizite foarte. O, de s-ar
i ndrepta cdi l e mel e, ca si pi zesc porunci l e Tal e!
Atunci nu mi voi ruqi na ci nd voi ci uta spre toate
porunci l e
Tal e. Li uda-Te-voi i ntru i ndreptarea
inimii, ca si invi(
judeci{ile
dreptn{ii Tale. indrep-
tirile Tale voi pizi; nu mi parisi pini in stirqit.
Prin ce igi va indrepta tinirul calea sa? Prin pizirea
cuvintelor Tale. Cu toati inima Te-am cdutat pe
Tine; si nu mi lepezi de la poruncile Tale. in inima
mea am ascuns cuvintele Tale, ca si nu greqesc
tie.
Binecuv6ntat eqti, Doamne, invafi-mi indreptdrile
Tale. Cu buzele am rostit toate
judeci(ile
Tale. tn
calea mirturiilor Tale m-am desfitat, ca de toati
bogd{ia. La poruncile
Tale voi cugeta qi
voi cunoaqte
ciile Tale. La indreptirile Tale voi cugeta
Ei
nu voi
uita cuvintele Tale. Rispldteqte robului Tiu! Voi trii
qi voi pizi poruncile
Tale. Descoperi ochii mei gi voi
cunoaqte mi nuni l e di n Legea Ta. Stri i i n sunt eu pe
pi mi nt,
sd nu ascunzi de l a mi ne porunci l e Tal e.
Aprins e sufletul meu de dorirea
judecdfilor
Tale, in
toati vremea. Certat-ai pe cci mi ndri ; bl estema(i
sunt cei ce se abat de l a porunci l e
Tal e. Ia de l a mi ne
ocara qi
defiimarea, ci mdrturiile Tale am pizit.
Pentru cd au qezut
cdpeteni i l e gi pe mi ne mi cl eve-
teau, i ar robul
' Idu
cugeta l a i ndrepti ri l e Tal e. Cd
mirturiile Tale sunt cugetarea mea, iar indreptirile
' Tal e,
sfatul meu. Li pi tu-i -a de pdm6nt
sufl etul meu;
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
viazi-md, dupi cuvintul Tiu' Vestit-am ciile mele
9i
m-ai auzit; inva{i-md indreptirile Tale. Fi si in{eleg
calea indreptirilor Tale
qi voi cugeta la minunile
Tale. Istovitu-s-a sulletul meu de supirare; intireq-
te-md intru cuvintele Tale. Depirteazi de la mine
calea nedreptifii
qi cu Legea Ta mi miluieqte. Calea
adevirului am ales
qi judecifile Tale nu le-am uitat.
Lipitu-m-am de mirturiile Tale, Doamne, si nu mi
ruqinezi. Pe calea poruncilor Tale am alergat, cfrnd
ai lnrgit inima mea. Lege pune mie, Doamne
9i
calea
indreptirilor Tale o voi pdzi pururea. Infelepfeqte-mi
qi voi ciuta Legea Ta
qi o voi pizi cu toati inima
mea. PovifuieEte-mi
pe cirarea poruncilor Tale, ci
aceasta am voit. Pleaci inima mea la mirturiile Talet
qi nu la licomie. intoarce ochii mei ca si nu vadi
deserticiuneal in calea Ta viazi-mi. Implineqte
robului Tiu cuvintul Tiu, care este pentru cei ce se
tem de Tine. indepdrteazi ocara de care mi tem,
cdci
judeci{ile
Tale sunt bune. Iati, am dorit porun-
cile Tale; intru dreptatea Ta viazi-mi. Si vini peste
mine mila Ta, Doamne, mAntuirea Ta, dupi cuven-
tul Tiu,
qi voi rispunde cuvint celor ce mi ocirisc
ci am nidijduit in cuvintele Tale. SI nu indepirtezi
din gura mea cuvintul adevdrului, p6ni in sfirqit,
ci i ntru
j udeci {i l e
Tal e am nddi j dui t,
qi voi pdzi
Legea Ta pururea, in veac
qi in veacul veacului. Am
umblat intru lirgime, ci poruncile Tale am cdutat.
Am griit despre mirturiile Tale inaintea implra-
$
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE 25
{ilor,
qi nu m-am ruqinat. Am cugetat la poruncile
Tale pe care le-am iubit foarte. Am ridicat miinile
mele la poruncile Tale, pe care le-am iubit, qi am
cugetat spre indreptirile Tale. Adu-fi aminte de
cuvdntul Tiu, cdtre robul Tdu, intru care mi-ai dat
nidejde. Aceasta m-a mingdiat intru smerenia mea,
cici cuvintul Tiu m-a viat. Cei mindri m-au batjo-
corit peste misurd, dar de la Legea Ta nu m-am
abitut. Adusu-mi-am aminte de
judeci{ile
Tale cele
din veac, Doamne, qi m-am mingiiat. Mihnire m-a
cuprins din pricina plcitoqilor, care pdrisesc Legea
Ta. Cintate erau de mine indreptirile Tale, in locul
pribegiei mele. Adusu-mi-am aminte de numele Tiu,
Doamne, qi am pizit Legea Ta. Aceasta s-a licut mie,
ci indreptdrile Tale am ciutat. Partea mea eEti,
Doamne, zis-am si plzesc Legea Ta. Rugatu-m-am
fefei Tal e, di n toati i ni ma mea, mi l ui egte-mi dupd
cuvintul Tiu. Cugetat-am la ciile Tale qi am intors
picioarele mele spre mirturiile Tale. Gata am fost qi
nu m-am tulburat sd pdzesc poruncile Tale. Funiile
picitoqilor s-au infAEurat imprejurul meu, dar Legea
Ta n-am uitat. La miezul nopfii m-am sculat ca si Te
laud pe Tine pentru
judeci{ile
dreptnfii Tale. Pirtaq
sunt cu tofi cei ce se tem de Tine qi pizesc poruncile
Tale. De mila Ta, Doamne, este plin tot pim6ntul;
indreptirile Tale mi inva{i. Bundtate ai fdcut cu
robul Ti u, Doamne, dupi cuvi ntul Ti u. tnvafi -mi
buni tatea, i nvi {i tura qi cunoqti n(a, cd i n porunci l e
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
Tale am crezut. Mai inainte de a fi umilit, am gregit;
pentru aceasta cuvintul Tiu am pizit. Bun eqti Tu,
Doamne,
qi intru bunitatea Ta, inva{i-mi indrep-
ti ri l e Tal e. Inmul fi tu-s-a asupra mea nedreptatea
celor mindri, iar eu cu toati inima mea voi cerceta
poruncile Tale. Inchegatu-s-a ca grisimea inima lor,
iar eu cu Legea Ta m-am desfitat. Bine este mie ci
m-ai smerit, ca sI invi{ indreptirile Tale. Buni-mi
este mie Legea gurii Tale, mai mult decit mii de
comori de aur qi argint.
Sl avn...,
$i
acum..., Al i l ui a (de trei ori ), cu i nchi ni ci unl qi i n Postul
Mare, cu metani i . Doamnc, mi l ui cAtc (de trci ori ), Sl avi ...,
$i
acum...
Starea a doua;
1 7f,6inile
Tale m-au ficut gi m-au zidit, infelep-
IVlleqte-mi
gi voi invi{a poruncile Tale. Cei ce
se tem de Ti ne mi vor vedea qi se vor vesel i , ci i n
cuvintele Tale am nndnjduit. Cunoscut-am, Doamne,
ci drepte sunt
judecifile
Tale qi intru adevir m-ai
smerit. Faci-se, dar, mila Ta, ca sd mi ming6ie,
dupi cuvintul Tiu, cdtre robul Tiu. SI vini peste
mine induririle Tale qi voi trii, ci Legea Ta cuge-
tarea mea este. Si se ruqi neze cei mi ndri , ci pe
nedrept m-au nedreptn{i t; i ar eu voi cugeta l a
poruncile Tale. Si se intoarci spre mine cei ce se tem
de Ti ne
si
cei ce cunosc mi rturi i l e Tal e. Si fi e i ni ma
mea I'dri prihanl intru indrcptirile Tale, ca si nu
mi ruqi nez. Se topeqte sufl etul meu dupi mi ntui rea
Ta; i n cuv6ntul Ti u am-nndnj dui t. Sfi rEi tu-s-au
;
t
{
l
ffi
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE
ochii mei dupi cuvintul Tiu, zic6nd: <<Cind mi vei
mingAia?>>. Ci m-am ficut ca un foale la fum, dar
inclreptlrile Tale nu le-am uitat. Cite sunt zilele robu-
l ui Ti u? Ci nd vei
j udeca
pe cei ce mi pri gonesc?
Spusu-mi-au cdlcitorii de lege deqerticiuni, dar nu
sunt ca Legea Ta, Doamne. Toate poruncile Tale sunt
adevirl pe nedrept m-au prigonit. Ajuti-mi! Pu(in
a lbst de nu m-am sfdrqit pe pimint, dar eu n-am
pirisit poruncile Tale. Dupi mila Ta viazi-mi, qi voi
pizi mirturiile gurii mele. In veac, Doamne, cuvAn-
tul Tiu rdm6ne in cer; in neam
$i
in neam. adevirul
Tdu. intemeiat-ai pimAntul
Ei
rimine. Dupi rAn-
duiala Ta rdmine ziua, cd toate sunt slujitoare
fie.
De n-ar fi lbst Legea Ta gindirea mea, atunci aq fi
pi eri t i ntru necazul meu. In veac nu voi ui ta
indreptirile Tale, ci intr-insele m-ai viat, Doamne.
Al Tiu sunt eu, mintuieqte-mi, ci indreptirile Tale
am ci utat. Pe mi ne m-au aqteptat pi catoqi i ca si mi
pi ardi . Mi rturi i l e Tal e am pri ceput. La tot l ucrul
desivArgit am vizut sfirqit, dar porunca Ta este fird
de sfirEit. Ci am iubit Legea Ta, Doamne, ea toati
zi ua cuget ar ea mea est e. Mai mul t decdt pe
vrijmagii mei m-ai in{clep{it cu porunca Ta, ci in
veac a mea este. Mai mult dec6t invi{itorii mei am
priceput,
ci la mirturiile Tale este gindirea mea.
Mai mul t deci t bi trfl ni i am i n(el es, ci porunci l e
Tal e am ci utat. De Ia toatd cal ea cea rea mi -am opri t
pi ci oar el e mel e, ca si pi zesc cuvi nt el e' f al e, De l a
.i
.ii
. r g
RUGACITJNI. nANnuTnIT SI SI,UJBE
judecn{ile
Tale nu m-am abitut, ci Tu ai pus mie
Lege. Cdt sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale,
mai mult dec6t mierea, in gura mea! Din poruncile
Tale m-am ficut priceput; pentru aceasta am urit
toati calea nedreptifii. Ficlie picioarelor mele este
Legea Ta
gi luminl clririlor mele. Juratu-m-am
gi
m-am hotir6t si pdzesc
judeci{ile
dreptlfii Tale.
Umilit am fost pini in slhrqit; Doamne, viazi-ml
dupi cuvflntul Tiu. Cele de bunivoie ale gurii mele
binevoiegte-le, Doamne, qi
judeci{ile
Tale mi invafi.
Sufletul meu in miinile Tale este pururea qi Legea
Ta n-am uitat. Pusu-mi-au picdtoqii cursi mie, dar
de la poruncile Tale n-am riticit. Moqtenit-am
mdrturiile Tale in veac, ci bucurie inimii mele sunt
ele. Plecat-am inima mea ca si fac indreptirile Tale
in veac, spre rdsplitire. Pe cdlcdtorii de lege am urAt
qi Legea Ta am i ubi t. Aj utorul meu
qi spri j i ni torul
meu egti Tir, in cuvintul Tiu am nddijduit. Depir-
tafi-va de la mine cei ce vicleniJi qi voi cerceta porun-
cile Dumnezeului meu. Apdrl-md, dupi cuvintul
Tiu, qi md viazd qi sd nu-mi dai de ruEine aqteptarea
mea. Ajutd-mi
qi md voi mintui
gi voi cugeta la
indreptirile Tale pururea. Defdimat-ai pe tofi cei ce
se depirteazd de la indreptdrile Tale, pentru ci
nedrept este gindul lor. Socotit-am cilcitori de leg0
pe tofi pi cl toqi i pi mi ntul ui ; pentru aceasta am
iubit mirturiile Tale, pururea. Stripunge cu liica Ta
trupul meu, ci de
j udeci {i l e
Tal e m-am temut.
l
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE
Ficut-am
judecati qi dreptate; nu mi da pe mflna
celor ce-mi fac strimbitate. Primeqte pe robul Tiu
in bunitate, ca si nu mi cleveteascl cei m6ndri.
SfArgitu-s-au ochii mei dupl mintuirea Ta gi dupi
cuventul dreptd{ii Tale. Fi cu robul Tiu dupi mila
Ta qi indreptdrile Tale mi invafi. Robul Tiu sunt
eu; infelep{eqte-mi
qi voi cunoaqte mirturiile Tale.
Vremea este si lucreze Domnul, ci oamenii au stri-
cat Legea Ta. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale
mai mult dec6t aurul qi topazul. Pentru aceasta spre
toate poruncile Tale m-am indreptat, toati calea
nedreaptd am urit. Minunate sunt m[rturiile Tale'
pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu.
Aritarea cuvintelor Tale lumineazd qi in(elepfeqte pe
prunci. Gura mea am deschis
qi am aflat, ci de
poruncile Tale am dorit.
Slavn...,
$i
acum..., Aliluia (de 3 ori), cu inchinlciuni, qi in Postul
Mare, cu metanii. Doamne, miluieqtc (de 3 ori), Slavi.-.,
$i
acum.,,.
Starea a treia:
f l
aut n spr e mi ne
Ei
md mi l ui eqt e. dupi
j udecat a
lr.-,
Ta fati de cei ce iubesc numele Tiu. Pasii mei
indrepteazi-i, dupd cuvintul Tiu, qi sA nu md stipi=
neascd nici o firddelege. Izbdveqte-md clc clevetirea
oamenilor
gi voi pizi poruncile Tale. Fafa arat-o
robul ui Ti u qi mi i nva{i porunci l e Tal e. Izvoare de
l acri mi au vi rsat ochi i mei pentru ci n-am pi zi t
Legca
-[a.
Drept eqti , Doarnne,
qi drepte sunt
j ude-
ci fi l e' Ial e. Porunci t-ai cu dreptate mi rturi i l e Tal e
qi
RUGAct uNl . ni noul El . l
$t
sr . uJBE
cu tot adevirul. Topitu-m-a
rivna casei Tale, cd au
uitat cuvintele Tale vrijmaqii
mei. Limurit cu foc
este cuvflntul Tiu lbarte qi robul Tiu l-a iubit pe el.
Tindr sunt eu qi
del'iimat, dar indreptdrile
Tale nu
le-am uitat. Dreptatea
Ta este dreptate in veac qi
Legea Ta, adevirul.
Necazuri qi
nevoi au dat peste
mi ne, dar porunci l e
Tal e sunt gdndi rea
mea. Drepte
sunt mirturiile Tale in veacl in{elepfeqte-md qi
voi fi
vi u. Stri gat-am cu toati i ni ma mea: Auzi -mi ,
Doamne! Indreptirile
Tale voi ciuta. Strigat-am
cltre Tine: Mintuieqte-mi qi
voi pizi
mirturiile
Tale. Din zori m-am sculat gi
am strigat: intru
cuvintele Tale am nldijduit. Deschis-am
ochii mei
di s-de-di mi ncafi ,
ca sd cuget l a cuvi ntel e Tal e. Gl a-
sul meu auzi-I, Doamne,
dupi mila Ta; dupi
judeca-
ta Ta mI viazi. Apropiatu-s-au
cei ce mi prigonesc
cu faridelegc,
dar de la Legea Ta s-au indepirtat.
Aproape eqti Tu, Doamne, qi toate poruncile
Tale
sunt adevi rul .
Di n i nceput am cunoscut, di n mi r-
turi i l c Tal e, ci i n veac l e-ai i ntemei at pe el e. Vezi
smereni a mea
Ei
mi scoate, ci Legea Ta n-am ui tat.
JudecI pri ci na
mea qi md i zbi veqte; dupi cuvi ntul
TIu, fi-mi viu. Departe de pdcitoqi
este mintuirea.
ci i ndrepti ri l e
Tal e n-au ci utat. i nduri ri l e
Tal e
mul te sunt, Doamneq dupi
j udecata
Ta mi vi azi .
Mul fi sunt cei ce md pri gonesc qi mi neci j esc, dar de
l a mdrturi i l e Tal e nu m-am abdtut. Vi zut-am pe cei
nepri cepu{i
Ei
mi sfdrgeam, ci n-au pi zi t cuvi ntel e
Tal e. Vezi cd porunci l e
Tal e am i ubi t, Doamne; i ntru
I
;
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILF'LF.
31
mila Ta md viazi. Inceputul cuvintelor Tale este
adevdrul qi
veEnice sunt toate
judeci(ile
drepti(ii
Tale. Cdpeteniile m-au prigonit in zadar; iar de cuvin-
tclc Tale s-a infricoqat inima me.a. Bucura-mi-voi de
cuvintele Tale, ca
qi cel ce a aflat comoari mare.
Nedreptatea am urit qi am disprefuit, iar Legea Ta
am iubit. De qapte ori pe zi Te-am ldudat pentru
judeci{ile
dreptifii Tale. Pace multi au cei ce iubesc
Legea Ta qi nu se smintesc. Aqteptat-am mdntuirea
Ta, Doamne, qi poruncile Tale am iubit. Pizit-a sufle-
tul meu mdrturiile Tale qi le-a iubit foarte. Pdzit-am
poruncile Tale qi mirturiile Tale, ci toate cdile mele
inaintea Ta sunt, Doamne. Si se apropie rugiciunea
mea i nai ntea Ta, Doamne; dupi cuv6ntul Ti u mi
infelep{eqte. Si ajungi cererea mea inaintea Ta,
Doamnel dupi cuvi ntul Ti u mi i zbi veqte. Sd
rdspindeascd buzele mele laudi, ci m-ai invi{at
indreptirile Tale. Rosti-va limba mea cuvintele Tale,
ci toate poruncile Tale sunt drepte. Mina Ta si md
m6ntuiascd, ci poruncile Tale am ales. Dorit-am
mintuirea Ta, Doamne, qi Legea Ta cugetarea mea
este. Viu va fi sufletul meu
Ei
Te va liuda
Ei
judeci{ile
Tale imi vor ajuta mie. Rdtdcit-am ca o oaie pierduti;
cauti pe robul Tiu, ci poruncile Tale nu le-am uitat.
Slavn...,
$i
acum... qi indatS:
red intru Unul Dumnezeu,
'Ihtil
Atot{iitorul,
Fi ci torul cerul ui
;i
al pi mi ntul ui , al tuturor
celor vizute
si
nevdzute.
32
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
$i
intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dum-
nezeu, Unul-Niscut, Care din Tatil S-a niscut, mai
i nai nte de tofi veci i ; Lumi ni di n Lumi ni , Dumnezeu
adevi rat di n Dumnezeu adevi rat, ndscut, nu fl cut;
Cel de o liin{i cu Tatil, prin Care toate s-au ficut.
Care, pentru noi oamenii qi pentru a noastrl min-
tuire, S-a pogorfft din ceruri qi S-a intrupat de la
Duhul SfAnt qi
din Maria Fecioara gi
S-a flcut om.
$i
S-a rnstignit pentru noi in zilele lui Ponfiu Pilat
qi a pitimit qi
S-a ingropat;
$i
a inviat a treia zi, dupd Scripturi;
$i
S-a innl{at la ceruri qi qade de-a dreapta Tatilui;
$i
iariqi va sd vini cu slavi, si
judece
viii gi
mor{ii, a Cirui impiri{ie nu va avea sfirqit.
$i
intru Duhul Sf,int, Domnul de viafd Ficltorul,
Care din Thtil purcede, Cel ce, impreuni cu Tatdl
qi
cu
Fiul, este inchinat qi slavit, Care a griit prin prooroci.
Intru una, sfinti, soborniceasci
qi apostoleasci
Bi seri cd.
Mirturisesc un botez spre iertarea picatelor.
Aqtept invierea morfilor.
$i
viafa veacului ce va sd fie. Amin.
Sfinte Dumnczeulc..., cu trei inchiniciuni. Preasfinti Treime....
Tatil nostru..., Ci a Ta cstc imparn{ia...
Apoi troparclc acestea, glasul al SJea:
Iati, Mirele vine in miezul nopfii gi t' ericiti este sluga pe care
o va afla priveghind; dar nevrednici este iar:iqi pe care o va afla
lenevindu-se. Vezi dar, suflete al meu, cu somnul si nu te
ingreuiezi, ca si nu te dai morfii qi afard de impirifie si te
*
! ,
$l
nANnuIaIa MIEZ0NOPTICII DIN TOATE ZILELF.
incui. Ci te deqteapti, strigind: SfAnt, Sfhnt, SfAnt eqti, Dum-
nezeulel pentru Niscitoarea de Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi,
Sl avi ...,
La ziua cea infricoqitoare gindind,
suflete al meu, prive-
gheazi, aprinzrindu-(i candela ta, cu untdelcmn lumin6nd-o,
cd nu qtii
cAnd va veni la tine glasul
ce va zice: <Iati Mi-
rele!>>. Vezi dar, sullete al meu, si nu dormitezi, cici vei
rdmine afirri, batind ca qi cele cinci l' ecioare. Ci, in prive-
ghere, agteapt5, ca si intdmpini pe Hristos, cu untdelemn de
ungere, qi-{i va da
{ie
cimara cea dumnezeiasci a slavei Sale.
$i
acum..., al Nascitoarei dc Dumnezeu:
Pe tine, zidul cel nebiruit, int:irirea mintuirii, Niscitoare
de Dumnezeu, Fecioari, te rugim: Sfaturile celor potrivnici
le risipeqte, intristarea poporului tiu in bucurie o intoarce,
fara
ta o apdri qi o ajutd, pentru pacea lumii te roagi, cd tu
eqti, Ndscitoare de Dumnezeu, nidejdea noastri.
Doamne, miluicltc (de 40 de ori) qi rugiciunca aceasta:
el ce, in toatd vremea qi
in tot ceasul, in cer
$i
\-rpe pimint, eqti inchinat gi slivit, Hristoase
Dumnezeule, indelung-ribditorule.
Mult-milostive
qi
Mult-milos6rde; Care pe cei drep{i iubegti qi pe cei
picitoqi miluieqti; Care pe tofi chemi la mintuire
pentru figiduinfa bundtifilor ce au si fie; insufi,
Doamne, pri meEte qi rugl ci uni l e noastre i n ceasul
acesta qi indrepteazd via(a noastrd spre poruncile
Tale; sufletele noastre le sfin{eqte, trupurile curi-
feqte,
cugetel e tndrepteazi , gdnduri l e curdfeqte gi ne
i zbi veqte pe noi de tot necazul cel or rel e qi al dureri i .
f
I
3
-
CEASLOV
rI
RUGA RANDUIEI,I I ST,UJBE
lnconjoard-ne
pe noi cu sfin{ii Tdi ingeri, ca' prin
mijkrcirea lor, fiind pnzifi qi povi{uifi' si ajungem la
unirea credin{ei
qi la cunoqtin{a slavei Tale celei
neapropiate, ci binecuvintat eqti in vecii vecilor. Amin'
Doamne, mi l ui cqtc (dc 3 ori ), Sl avi r..,,
$i
acttm..,
Ceea
ce egti mai cinstiti decit heruvimii
qi mai miritd,
fird de aseminare, decit serafimii, care, liri striciciune, pe
Dumnezeu-Cuvintul ai niscut, pe tine, cea cu adevdrat
Ni sci t oare de Dumnezeu, t e mdri m.
Strana:
intru numele .f)omnului, binecuvinteazi, Pirintc!
Preotul:
)umnezeul e,
mi l ost i veqt e-Tc spre noi ; i ne bi necuvi n-
teazi, lumineazi flala Ta spre noi qi ne miluieqte.
$i
daci este
Aliluia sau Postul Mare, se zice rugiciunea aceasta a
SfAntului Efrem Sirul, in trei stAri, cu trei metanii mari:
Doamne
gi Stipinul vie{ii mele, duhul trindiviei' al grijii
de multe, al iubirii de stipinie
qi al grnirii in degert, nu mi-l
da mie (o
metanie).
Iar
duhul curl{iei, al gffndului smerit, al rdbdirii
dragostei, diruieqte-l mic, slugii Tale (o mctanic).
Aqa,
Doamne, I mpi rat e, ddrui eEt e-mi ca si -mi vdd
greqelile mele
qi sd nu osindesc
pe fratele meu, ci binecu-
vintat eqti in vecii vecilor. Amin (o mctanie).
$i,
dupn rugiciunca aceasta, se zic acestc patru stihuri, tot in trei
stiri, cu 12 inchiniciuni:
f)umnezeule,
milostiv tii mie pacitosul (o inchindciunc).
Dumnezeul eo
curi f egt e-mi pe mi ne pi ci t osul (o
i nchi ndci u ne).
qi al
s
9
s
ff:
*
iF
#
il
*
f
;
RA.NDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE
35
Cel ce m-ai zi di t , Dumnezeul e, mAnt ui eqt e-mi (o
i nchi ni ci une).
Fi ri de numdr am gregi t , Doamne, i art i -mi (o
i nchi ni ci une).
$i ,
pc urmi , i ari qi rugdci unca Sfi ntul ui Efrem Si rul , toati , cu douA
i nchi ndci uni , qi l a sl hrEi t cu o metani c mare: Doamnc qi Stnpi nul vi efi i
mel e. . , Apoi :
Rugiciunea aceasta a lui Mardarie:
tipffne Dumnezeule, Pirinte Atotputernice,
Doamne. Fi ul e Unul e-Ndscut. Ii suse Hri stoase
qi Duhul e Sfi nte, o Dumnezei re, o Putere, mi l ui eg-
te-md pe mi ne, pi ci tosul , qi , cu
j udecdj i l e
care
qti i ,
m6ntui eqte-md pe mi ne, nevredni cul robul Tdu, ci
binecuvintat eqti in vecii vecilor. Amin.
Iar daci nu cstc Al i l ui a sau Postul Marc, se omi t rugi ci unea
Sfi ntul ui El i cm Si rul : Doamnc
9i
Stnpi nul vi c(i i mcl c... qi mctani i l e qi
se zi cc numai rugdci unca dc mai sus: Stapenc Dumnczcul c, Pi ri ntc
atotputerni ce... Apoi sc zi ce: Vcni l i sd nc i nchi ni m.., (dc 3 ori ), qi
Psalmul 120
p i di cat-am ochi i mei l a mun{i ' de unde va veni
I\aj utorul meu. Aj utorul meu de l a Domnul , Cel
ce a frcut cerul qi pimintul. Nu va lisa sd se clatine
pi ci orul ti u, ni ci nu va dormi ta cel ce te pi zeqte.
Iatd, nu
ya
dormi ta, ni ci nu va adormi Cel ce pi zeqte
pe Israel . Domnul te va pi zi pe ti ne; Domnul este
acoperim6ntul tiu, de-a dreapta ta. Ziua soarele nu
te va arde, ni ci l una, noaptea. Domnul te va pi zi pe
ti ne de tot ri ul ; pi zi -va sufl etul ti u. Domnul va pi zi
i ntrarea ta qi
i egi rea ta de acum
Ei
pi nn i n veac.
ll
I
|1
36 RUGACIUNI. NANIUTNLT SI SI,UJBE
Psalmul 133
Tati
acum bi necuv6ntafi pe Domnul toate sl ugi l e
IDomnul ui , care stati i n casa Domnul ui , i n
cur{ile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridica{i
miinile voastre spre cele sfinte
gi binecuv6nta{i pe
Domnul. Te va binecuv6nta Domnul din Sion, Cel ce
a ficut cerul gi pimdntul.
Slavd.,.,
$i
acum..., Slintc Dumnezeule ..., trei inchiniciuni, Preasfinti
Treimc..., Tatil nostru...
Apoi troparele acestea, glasul al 2-lea:
Pomeneqte, Doamne, ca un bun pe robii Tii
gi,
cite in
viafi au greqit, iarti-le; ci nimeni nu este liri de picat, lard
numai Tu, Cel ce pofi qi
celor adormi{i a le da odihni.
Cel ce, prin adAncul in{elepciunii, cu iubirea de oameni,
toate le chiverniseqti, qi ceea ce este de folos tuturor le
diruiegti, Unule, Ziditorule, odihneqte, Doamne, sufletele
adormifilor robilor Tii, ci spre Tine nddejdea
Ei-au
puso
spre Ficitorul gi Ziditorul qi Dumnezeul nostru.
Sl avi ...,
Cu sfin{ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormifilor
robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via{i liri de slhrgit.
$i
acum..., al Nlscetoarci de Dumnezeu:
Feri ci mu-t e pe t i ne t oat e neamuri l e, Ni sci t oare de
Dumnezeu, Fecioari, ci, intru tine, Cel neinciput, Hristos
Dumnezeul nost nl , a bi nevoi t a i nci pea. Feri ci f i sunt em qi
noi, folositoare pe tine avAndu-te, ci ziua gi noaptea te rogi
pent ru noi . Pent ru aceast a, l i udi ndu-t e, st ri gi m
f i e:
Bucuri -t eo cr. ea ce egt i pl i ni de haro Domnul est e cu t i ne.
RANDUIALA MIEZONOPTICtr DIN TOATE ZILELI' 37
Apoi Doamn, mi l ui cqtc (de 12 ori ) qi
Rugdciunea aceasta:
-Domenegteo
Doamne, pe cei ce i ntru ni dej dea
I i nvi eri i qi a vi efi i veqni ce au adormi t, pe pi ri n-
fii
qi fra{ii nogtri, qi pe tofi care, in cucernicic qi in
credin{i, s-au slvirqit; qi iarti lor toati greqeala cea
de voie qi cea ffiri de voie, cea cu cuventul, sau cu
fapta, sau cu g6ndul, qi-i aqazi pe dffngii in Iocuri
luminoase, in locuri ricoroase, in locuri de odihni,
de unde a fugit toati durerea, intristarea gi suspinul,
unde cercetarea fe{ei Tale veseleqte pe tofi sfin{ii Tdi
cei din veac. Diruieqte lor
Ei
noui impdrifia Ta qi
impirtiqirea buniti{ilor Tale celor negriite qi veqnice
qi desfrtarea vie{ii Tale celei nesfirqite qi fericite. Cd
Tu eqti viafa qi invierea qi odihna robilor Tdi celor
adormifi, Hristoase, Dumnezeul nostru, gi
fie
slavd
inllflm, impreund cu Cel frri de inceput al Tiu
Pirinte qi
cu Preasfintul gi Bunul qi de via{i frcdtorul
Tdu Duh, acum qi pururea
Ei
in vecii vecilor. Amin.
Preami ri t i pururea
Feci oari , Mai ca l ui Hri st os
Dumnezeu, du rugdciunea noastri la Fiul tiu qi Dumnezeul
nostru qi cere si mAntuiasci, pentru tine, sulletele noastre.
Nidejdea mea este Tatil, sciparea mea este Fiul, acope-
rim6ntul meu este Duhul Sf?nt: Treime Sf' 6ntd. slavl Tie.
Gl asul al 6-l ea:
Miluieqte-ne pe noi, f)oamne, miluieqte-ne pe noio ci, nepri-
cepAndu-ne de nici un rlspuns, aceasti rugdciune aducem
fie,
ca unui StnpAn, noi pacatoqii robii Tii; miluieqte-ne pe noi.
' I
f,
l
i
38 RUGACIUNI, RANDUIEI,I
$I
SLUJBE
Sl avh,..,
Doamne, miluiegte-ne pe noi, cd intru Tine am nidijduit;
nu Te minia
pe noi foarte, nici pomeni frradelegile noastre, ci
cauti
qi acum ca un milostiv
gi ne izbiveqte
pc noi de vrijmaqii
noqtri, ci Tu eEti Dumnezeul nostru qi noi suntem poporul Tiu,
to{i lucrul miinilor Tale
qi numele Tiu chemim.
Si acum.... al Ni sci toarci dc Dumnczcu:
Uqa milostivirii deschide-o noui, binecuvAntati Nisci-
toare de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce nidijduim intru
tine, ci sd ne m6ntuim
prin tine din nevoi, ci tu eEti mAn-
tuirea neamului creqtinesc.
in timpul troparelor de umilinti,
prcotul iesc din Sfintul Altar in
fa(a uqi tor i mpi ri tei ti
l i ,
cu l ata cl trc rdsi ri t, zi cc ecteni a:
Miluieqte-ne
pe noi, Dumnezeule, dupi mare mila Ta,
rugdmu-ne
Jie,
auzi-ne gi ne miluieqte.
Doamne, miluicttc (dc 3 ori).
inci ne rugim pentru ca sd se pizeasci sfint locaqul aces-
ta, (ara aceasta
qi toate oragele
gi satele: de boali, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de ndvllirea
altor neamuri asupra noastri qi de rlizboiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blind
qi lesne iertitor si lie noui Bunul
si
Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru' sI indepirteze
qi
sa imprigtie toatd minia care sc pornette asupra noastri
qi
si ne izbiveascd pe noi de mustrarea Lui cea dreaptS, care
este asupra noastri,
qi si ne miluiasci pe noi.
Doamnc, mi l ui cqtc (dc 3 ori ).
Auzi-ne
pe noi, Dumnezeule, Mintuitorul nostru, nidej-
dea t ut uror margi ni l or pi mAnt ul ui qi a cel or ce sunt pe mare
departe
qi, milostive Stip6ne, milostiv lii nouh, la{i de
pi cat el e noast re qi ne mi l ui egt e
pe noi .
alrr
ry
f
i!:
4'
l*
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZII,ELE
39
Preotul zice ecfonisul:
Ca milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeu eqti qi
Jie
slavi inil{im, Tatilui qi Fiului qi Sthntului Duh, acum qi
pururea qi in vecii vecilor.
Strana: Amin. Preotul:
Slavd
!ie,
Hristoase, Dumnezeul nostru, nidejdea noas-
tri, slava
Tie.
Strana: Sl avi ...,
$i
acum..,, Doamne, mi l ui cqtc (de 3 ori ), Pi ri nte,
binecuvinteazA... Iar preotul, intorcindu-sc cu fafa citre credincioqi,
zi ce otpustul ccl mi c:
Hristos, Adeviratul Dumnezeul nostru, pentru rugiciu-
ni l e Preacurat ei Mai ci i Sal e, al e preacuvi oqi l or qi de
Dumnezeu purtdtorilor pirin{ilor noqtri qi pentru ale tuturor
sfinfilor, si ne miluiascl qi sd ne mintuiasci pe noi, ca un
bun qi de oameni iubitor.
Apoi, plecindu-se preotul cltre strini, iqi cere obiqnuita iertare,
zic6nd:
BinecuvAntafi gi
mi ierta(i pe mine, picitosul!
Iar fraJii rispund:
Dumnezeu sd te ierte gi sd te miluiasci, pirinte sfin{ite.
Apoi preotul se intoarce citre risirit qi zice ectenia aceasta:
Si ne rugdm pent ru pacea l umi i .
Pentru buna sporire gi intirirea dreptslivitorilor creqtini.
Pentru Prea Fericitul Pirintele nostru (N), Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Romine
[pentru
(inalt-) Prea Sfin{itul
(Arhi -) Epi scopul (qi
Nl i t ropol i t ul ) nost ru (N)1,
9i
pent ru t o{i
fra{ii noqtri cei intru Hristos.
;
ffi
RUGACIUNI, RANDUIELI
Pentru binecredinciosul popor romin de pretutindeni,
pentru c6rmuitorii
{nrii
noastre, pentru mai marii oraEelor
gi ai satelor gi pentru iubitoarea de Hristos oaste.
Pentru cei ce ne urisc qi pentru cei ce ne iubesc pe noi.
Pentru cei ce ne miluiesc qi ne slujesc noui.
Pentru cei ce ne-au cerut noui, nevrednicilor, si ne rugdm
pentru d6nqii.
Pent ru i zbi vi rea cel or robi f i .
Pentru pirin{ii qi frafii noEtri care sunt departe.
Pentru cei ce cdlitoresc pe uscat, pe ape, qi prin aer.
Pentru cei ce zac in neputinfe.
Sd ne rugim qi pentru imbelqugarea roadelor pimintului.
Pen t ru arhi erei i ort odocqi .
$
pentru tofi ortodocqii creqtini.
Sd ne rugim pentru conducntorii
{irii.
Pentru ctitorii slhntului Iocaqului acestuia.
Pentru pirin{ii gi
invnfltorii noqtri.
Pentru to{i cei mai inainte adormifi, pnrin{i
$i
frati ai
noqtri, dreptcredinciogi, care odihnesc aici qi pretutindeni.
Si zicem qi pentru acegtia.
Doarrr rrr. mi l ui eqte (de 3 ori ).
Pentru rugiciunile Slinfilor Pdrin(ilor noqtri, Doamne
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi. Amin.
Se cuvi ne a qti cd aqa sc ci tqte Mi ezonopti ca di n toatc zi l el e pcste
toatl si ptAmena, afarA de si mbi ta, dumi ni ca qi ci nd cstc Pri vcghcrc.
s,
!s
st
,a
.rd.
l | $
rffi
i r f
T
r
*
*
*
RANDUIALA
MIEZONOPTICII DIN SAMBETE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa uEilor impiriteqti, cu
dvera inchisl, face inceputul, dupd obicei, zicflnd: Binecuvintat este
Dumnczcul nostru,.. Strana: Ami n. Sl avn
Ti c,
Dumnczcul nostru, sl avi
ti c!
i mpnrate ceresc..., Sfi nte Dumnezeul c..., Prcasl ' i nti Trci me...,
Tati l nostru..., Ci a Ta cstc i mpAral i a..., Doamnc, mi l ui cqtc (de 12 ori ),
Sl avd...,
$i
acum..., Vcni fi si nc i nchi ni m... (de 3 ori ). Prrotul se i nchi ni
dc trei ori qi i ntrd i n sthntul al tar. Apoi Psal mul 50: Mi l ui egte-mi ,
Dumnezeul e... (cauti l a pag. l 2),
$i
Cati sma a noua:
Psalmul 64
fi e
ti
se cuvi ne ci ntare, Dumnezeul e, i n Si on
Ei
{
Ti e fi
se va i mpl i ni fngndui nfa i n l erusal i m.
Auz-i rugi ci unea mea; ci tre Ti ne tot trupul va veni .
Cuvi ntel e cel or fi ri de l ege ne-au bi rui t pe noi qi
nel egi ui ri l e noastre Tu l e vei curi {i . Feri ci t este cel
pe care l-ai ales gi l-ai primitl locui-va in cur(ile Tale.
Umpl e-ne-vom de bunl tn{i l e casei Tal e; sf6nt este
locagul Tdu, minunat in dreptate. Auzi-ne pe noi,
Dumnezeule,
Mintuitorul
nostru, nidejdea tuturor
marginilor pimintului gi a celor de pe mare, departe.
Cel ce gitegti munfii cu tiria Ta, incins fiind cu pu-
tere; Cel ce tulburi ad6ncul mirii qi
vuietul valurilor
ei. Tulbura-se-vor
neamurile
Ei
se vor spiimAnta
cei
ce locuiesc marginile, de semnele Lui; iesirile dimi-
nefii qi
ale serii le vei veseli. Cercetat-ai pimintul qi
l-ai adipat pe el, bogdfiile lui le-ai inmultit;
riul tui
Dumnezeu s-a umpl ut de api ; gi ti t-ai hrana l or, ci
aqa este gitirea Ta, Adapi brazdele lui, inmulfeqte
roadele lui qi
se vor bucura de picituri
de ploaie,
risirind.
Vei binecuv6nta cununa anului bunitnfii
Tale gi
cimpiile Tale se vor umple de roade grase.
Ingriqa-se-vor pigu^nile pustiei qi
cu bucurie dealu-
rile se vor incinge. Imbricatu-s-au piqunile
cu oi qi
viile vor inmul{i gr6ul;
vor striga qi vor c6nta.
42 RUGACIUNI,
RANDUIELI
SI SLUJBE
Psalmul 65
trigafi lui Dumnezeu tot pim6ntul.
Cinta{i
9numel e Lui ; da{i sl avi l audei Lui . Zi ce(i l ui
Dumnezeu:
Cdt sunt de infricositoare
lucrurile Tale!
Pentru mul fi mea puteri i Tal e, Te vor l i nguqi
vri j maqi i Tni . Tot pi mAntul
si se i nchi ne
Ti e Si
sI
c6nte
tie,
sd c6nte numelui Tnu. Venifi qi veclefi
lucrurile lui Dumnezeu,
Cel infricoEitor
in sl'aturi,
mai mult decit liii oamenilor.
Cel ce preface marea
i n uscat, pri n ri u vor trecc cu' pi ci orul .
Acol o ne vom
vesel i de D6nsul , de Cel ce sti p6neqte
cu puterea
Sa
nANoUIq.IA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE
veacul. Ochii Lui spre neamuri
privesc; cei ce se
rizvritesc si nu se inal{e intru sine. Binecuv6nta{i
neamuri
pe Dumnezeul nostru
9i
face{i si se audi
glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu via(d qi
n-a lisat si se clatine picioarele mele. Ci ne-ai cer-
cat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai limurit pe noi,
precum se limureqte argintul. Prinsu-ne-ai pe noi in
cursi; pus-ai necazuri pe umirul nostru; ridicat-ai
oameni
pe capetele noastre, trecut-am prin foc
qi
prin api
qi ne-ai scos la odihni. Intra-voi in casa Ta
cu arderi de tot, implini-voi
fie
fngiduin{ele mele,
pe care le-au rostit buzele mele
qi le-a griit gura
mea, intru necazul meu. Arderi de tot grase Yoi
aduce
fie,
cu tdmiie qi berbeci; I{i voi
jertfi
boi qi
{api.
Veni{i de auzifi to{i cei ce vi temefi de
Dumnezeu
qi vd voi povesti cite a ficut El sufletului
meu. Citre Dinsul cu gura mea am strigat
qi L-am
liudat cu gura mea. Nedreptate de am avut in inima
mea, se nu mi audi Domnul. Pentru aceasta m-a
auzit Dumnezeul
luat-a aminte glasul rugiciunii
mele. Binecuvintat
este Dumnezeu, Care n-a depir-
tat rugdciunea mea qi mila Lui de la mine.
Psal mul 66
T\umnezeul e,
mi l osti veqte-Te
spre noi qi ne
I-lbin".uninteazd,lumineazi
fa(a Ta spre noi
Ei
ne mi l ui eqte, ca sd cunoagtem
pe pi mi nt cal ea Ta, i n
toate neamurile mintuirea Ta. Lduda-T'e-vor
pe
Ti ne popoarel e, Dumnezeul e' l Auda-Te-vor
pe Ti ne
I
popoarele
toate. Veseleasci-se qi
si se bucure neamu_
rile, ci vei
judeca
popoarele
cu dreptate
Ei
neamurile
pe pi mi nt
l e vei povi {ui .' Ll uda-Te-vor pe
Ti ne
popoar el e,
Dumnezeul e.
l i uda- Te- vor
pe
Ti ne
popoarel e
toate. Pi mi ntul qi -a
dat rodul si u.
Binecuvinte
azd-ne pe noi, Dumnezeule,
Dumnezeul
nostru. Bi necuvi nteazi -ne
pe noi , Dumnezeul e, gi sd
se teami de Tine toate marginile pdmintului.
^-
Sf"uA.-::,$i acum..., Aliluia (de 3 ori), Doamne, miluieqte... (de
3 ori),
Slavl...,
$i
acum...
psalmul
67
d se scoale Dumnezeu
Ei
si se risipeasci
vrdj-
maqii Lui qi
si fugi de la fa{a Lui cei ce-L urisc
pe Dinsul. Precum
se stinge fumul, si se stingi; cum
se topeqte ceara de fafa focul ui ,
aqa si pi ard
pdcitogii
de la fa{a lui Dumnezeu,
iar drepfii si se
bucure
Ei
si se veseleascii inaintea
lui Dumnezeu,
si
se desfrteze intru veselie. Cintafi lui Dumnezeu.
c6nta{i numel e Lui , gi ti fi
cal ea Cel ui ce stri bate
pustia,
Domnul este numele Lui, qi
vi bucurafi
inaintea Lui. Sd se tulbure de fafa Lui, a
pdrintelui
orfanilor qi
a Judecitorului
vdduvelor.
Dumnezeu
este i n l ocul cel sfi nt al Lui . Dumnezeu
agazi pe cei
singuratici in casd, scoate cu vitejie pe cei legatri in
obezi, la fel, pe cei amirdfi, pe cei ce locuiesc in
morminte. Dumnezeule,
cffnd mergeai
Tu inaintea
poporului
Tiu, cf,nd treceai Tu, prin pustie, pdm6n-
tul s-a cutremurat qi
cerurile s-au topit qi
Sinaiul s_a
F
;
*
:
t
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE 45
clitinat de la fafa Dumnezeului lui Israel. Ploaie de
bunivoie
yei
osebi, Dumnezeule, moqtenirii Tale. Ea
a slibit, dar Tu ai intirit-o. Vietn{ile Tile locuiesc in
eal intru bunititea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grijn
de cel sirac. Domnul va da cuv6ntul celor ce vestesc
cu putere multi. impiratul puterilor va impirfi
prdzile poporului iubit. Daci ve{i dormi in mijlocul
mogtenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi
ca ale porumbifei qi spatele vostru
ya
striluci ca
aurul. Cind Implratul cel ceresc va imprigtia pe
regi in
fara
Sa, ei vor fi albi ca zdpada pe Selmon.
Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte
de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, munfi cu
piscuri, pizmuifi muntele in care a binevoit Dum-
nezeu sd locuiasci in el, pentru ci va locui in el pind
la sfirEit? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii
sunt cei ce se bucuri de ele. Domnul in mijlocul lor,
pe Sinai, in locaqul Siu cel sfint. Suitu-Te-ai la
i ni l {i me, robi t-ai mul fi me, l uat-ai daruri de l a
oameni, chiar qi cu cei rizvrdti[i ingnduifi au fost
sd locuiasci. Domnul Dumnezeu este binecuvfintat,
binecuvAntat este Dumnezeu zi de zi; si sporeasci
i ntre noi Dumnezeul mdntui ri i noastre. Dumnezeul
nostru este Dumnezeul m6ntui ri i gi al e Domnul ui
Dumnezgu sunt i eqi ri l e morfi i . Dar Dumnezeu v^
sfdrflma capetele vrijmaqilor Sii, creqtetul pirului
cel or ce umbl i i ntru greqel i l e l or. Zi s-a Domnul r
<<Din Vasan ii voi intoarcel intoarce-voi pe vrijmaqii
RANDUIELI SI SI,UJBE
tii din adincurile mdrii, pentru
ca si se afunde
piciorul tiu in singele lor qi Iimba c6inilor tii in s6n-
gele vrijmaqilor tiil>. Vizut-am, Dumnezeule. intra-
rea Ta. I i zut-am i ntrarea Du-mnezeul ui qi i mpnra-
t ul ui meu i n l ocaqul cel sf dnt : l nai nt e mer geau ci pe-
teniile, dupi ei cei ce c6ntau din strune, in mijloc
fecioarele, bitind din timpane qi zic6nd: <<in adunlri
binecuvintafi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoa-
rele lui Israel!>>. Acolo era Veniamin cel mai tinir, in
uimirel cipeteniile lui Iuda, povifuitorii
lor, cipe-
teni i l e Zabul onul ui ,
ci peteni i l e Neftal i mul ui
Ei
ziceau: <<PorunceEte,
Dumnezeule, puterii Tale; inti-
reqte, Dumnezeule, aceasti lucrare pe care ai ficut-o
noui. Pentru locagul Tiu, din Ierusalim, t1i vor
aduce impira(ii daruri. Cearti fiarele din trestii,
cearti taurii adunafi impotriva junincilor
popoa-
relor, ca si nu fie depirtafi cei care au fost incercafi
ca argi ntul . Ri si peqte neamuri l e
cel e ce voi esc
rizboaie>>. Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde
mai inainte la Dumnezeu mina ei, zicind: <impi-
rifiile plmdntului,
cintafi lui Dumnezeuo cAntati
Domnului. C6nta{i Dumnezeului
Celui ce S-a suit
peste cerul cerul ui , spre rl si ri t; i atd, va da gl asul
Si u, gl as de putere. Dafi sl avd l ui Dumnezeu!
peste
Israel mire{ia Lui gi puterea
Lui in nori. Minunat
este Dumnezeu
intru slintii Lui" Dumnezeul lui
l srael ; tnsuqi va da putere qi i nti ri re poporul ui Sdu.
Bi necuv6ntat
este Dumnezeu>.
nANnuu]-a MIEZONOPTICII DIN SAMBETE 47
Slavn...,
$i
acum..., Aliluia (de 3 ori),
Doamnc, miluicqtc,.. (de 3 ori),
Sl avi . . . .
$i
acum. . .
Psalmul 68
l\ fantuie$te-md.
Dumnezeule, cA au intrat ape
IVIpina
la sufletul meu. Afundatu-m-am in
noroiul ad6ncului, care n-are fund. Intrat-am in
addncurile mirii qi furtuna m-a potopit. Ostenit-am
strigind, amor{it-a g6tlejul meu, sllbit-au ochii mei
ni di j dui nd spre Dumnezeul meu. Inmul (i tu-s-au'
mai mult decit perii capului meu, cei ce mi urlsc pe
mine in zadar.Intiritu-s-au vrijmaqii mei, cei ce mi
pri gonesc pe nedrept; cel e ce n-am ri pi t, pe acel ea
le-am plitit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut neprice-
perea mea
qi greqelile mele de la Tine nu s-au ascuns.
Si nu fie ruginafi, din pricina mea, cei ce Te aqteapti
pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici infrun-
tafi pentru mine cei ce Te caute pe Tine, Dumnezeul
lui Israel. Ci pentru Tine am sul'erit ocari, acope-
rit-a batjocura obrazul meu. instriinat am fost de
frafii mei gi striin fiilor maicii mele, ci rivna casei
Tale m-a mancat
qi ocirile celor ce Te ocirisc pe
Tine au cezut asupra mea.
$i
mi-am smerit cu post
sufletul meu
gi mi-a fost spre ocari mie.
$i
m-am
i mbri cat cu sac qi am aj uns pentru ei de batj ocuri .
i mpotri va mea gri i au cei ce
qedeau i n por{i
Ei
despre
mi ne c6ntau cei ce beau vi n. Iar eu, i ntru rugdci unea
mea catre
' [' i ne,
Doamne, am stri gat l a ti mp bi ne-
pl i cut. Dumnezeul e, i ntru mul fi mea mi l ei
' I' al e
' I
I
j
nANtumr-r
auzi-md,, intru adevdrul
milei Tale. Mintuieqte-mi
din noroi ca sd nu mi afund; izbiveqte-mi
de cei ce
mi urisc
Ai
din adincul apelor, ca si nu mi inece
vAltoarea apei, nici sa mi inghiti ad6ncul, nici si-qi
i nchi dn peste mi ne addncul gura l ui . Auzi -mi ,
Doamne, ci buni este mila Ta; dupd mulfimea indu-
ririlor TaIe cauti spre mine. Si nu-{i intorci fa{a Ta
de la credinciosul Tiu, cind md necijesc. Degrab
md auzi.Ia aminte la sulletul meu
Ei-l
mintuiegte pe
el; din m6inile vrijmaqilor
mei izbivegte-mi,
ci Tu
cunoqti ocara mea qi
ruqinea mea qi infruntarea
meal
inaintea Ta sunt tofi cei ce md necijesc. Zdrobit a
fost sufletul meu de ocdri
Ei
de necaz.
$i
am aqteptat
pe cel ce m-ar milui qi
nu era, qi pe cei ce m-ar
mingiia gi nu i-am aflat.
$i
mi-au dat spre m6nca-
rea mea fiere qi in setea mea m-au adipat cu o(et.
Faci-se masa lor inaintea lor cursi, risplitire gi
sminteali; si se intunece ochii lor, ca si nu vadi, qi
spinarea lor pururea
o girboveqte.
Varsi peste dinqii
urgia Ta gi minia urgiei Tale si-i cuprindi pe ei.
Faci-se curtea lor pustie qi
in locaqurile lor si nu fie
locuitori. Ci pe care Tu t-ai bitut, ei l-au prigonit, qi
au inmulfit durerea rlnilor lui. Adaugi firidelege
la fdrddelegea lor, qi
si nu intre intru dreptatea Ta.
$tergi
si fie din cartea celor vii gi cu cei drepfi si nu
fie scriqi. Sirac qi indurerat sunt euq mintuirea Ta,
Dumnezeul e,
si md spri j i ne:rsci . Li uda-voi numel e
Dumnezeului meu cu cdntare qi-L
voi preaslivi pe El
RANDUIALA MIEZoNopTICII lrx sANrsBtn 49
cu laudi.
$i-I
va pldcea
lui Dumnezeu
mai mult
dec6t vifelul tinir, cdruia ii cresc coarne gi unghii. Si
vadi siracii qi si se veseleascil cauta{i pe Dumnezeu qi
viu va fi sufletul vostru. Cd a auzit pe cei sdraci
Domnul, qi pe cei ferecafi in obezi ai Sii nu i-a urgisit.
Si-L laude pe El cerurile
Ei
pimintul,
marea qi toate
cSte se tirisc in ea. Ci Dumnezeu va mintui Sionul qi
se vor zidi cetifile Iudeii, qi vor locui acolo qi-l
vor
moqteni pe el.
$i
seminfia credincioqilor
Lui il va
stip6ni pe el qi cei ce iubesc numele Lui vor locui in el.
Psalmul 69
umnezeule,
spre ajutorul meu ia aminte!
Doamne,
sn-mi ajufi mie gribeqtc-Te!
Si se
rugineze
Ei
si se infrunte cei ce cauti sufletul meu;
sii se intoarci inapoi qi
si se ruqineze cei ce-mi voiesc
mie rele. Intoarcd-se indati rugina{i cei ce-mi grd-
iesc mie: <<Bine, bine!>>. Si se bucure
si
si se vese-
leasci de Tine to{i cei ce Te cauti pe Tine, Dum-
nezeul e, qi
si zi cl pururea
cei ce i ubesc mi ntui rea
Ta: <Sl i vi t sI fi e Domnul !>. Iar eu si rac sunt qi
sdrman, Dumnezeule,, ajutl-md!
Ajutorul meu qi
lzbivitorul meu eEti Tul Doamne, nu zibovi!
Slavn...,
$i
acum..., Cred intru unul l)umnczcu (cautA la pag, 31),
Sfintc Dumnezeulc,.,, Prcasl' i.nti Trcimc.,., Tatdl nostru..., Ce a Ta cstc
impirifia...
Apoi troparele acestea, glasul al,2-lea:
Nezi di t i f i re, Fi ci t orul e a t oat e, buzel e noast re l e
deschide ca sd vestim lauda' lh, strigAnd: SlAnt, Sf' 6nt,, Sfint
4
-
CEASLOV
i
50
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
eqt i , Dumnezeul e; pent ru Ni sci t oarea de Dumnezeu,
miluieqte-ne pe noi.
Sl avi ....
UrmAnd pe pimint puterilor celor de sus, cAntare de biru-
in{i aducem
tie,
Bunule: Slhnt, SfAnt, Slhnt eqti, Dum-
nezeulel pentru Ndscitoarea de Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
$i
acum...
Din pat gi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o
lumineazi, inima qi buzele mele le deschide, ca si Te laud pe
Tine, Slhntd Treime: Sldnt, Sl6nt, Sldnt egti, Dumnezeulel
pentru Niscitoarea de Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
Doamne, mi l ui c;te (de 40 dc ori ). Cel cc i n toati vrcmca... (cautA l a
pag. 33). Doamnc, mi l ui eqte (dc 3 ori ), Sl avd...,
$i
acum..., Ceca cc cfti
mai ci nsti ti dcci t hcruvi mi i ..., Intru nunrcl r Domnul ui bi nccuvi ntcazi ,
Pdri ntc! Preotul : Dumnczoul c, mi l osti vcttc-Tc sprc noi qi nc bi necuvi n-
teazi ... Apoi sc zi cc rugi ci unca: Sti pi nc Dumnczcul e,, Pi ri ntc atotpu-
terni cc... (cauti l a pag. 35).
$i
Rugiciunea Sfintului Eustratie
livindu-Te, Te slivesc pe Tine, Doamne, ci ai
ci utat spre smereni a mea qi nu m-ai dat i n
miinile vrijmaqilor, ci ai mAntuit din nevoi sufletul
meu.
$i
acum, Sti pi ne, si mi acopere pe mi ne mena
Ta
Ei
si vini peste mine mila Ta, ci s-a tulburat
sufl etul meu qi dureros i i cste si i asi di n acest ti ci l os
gi i nti nat trup al meu. Ca nu cdndva vi cl eanul sfat al
celui potrivnic sd-l intimpine qi siJ impicdice intru
intuneric, pentru picatele cele fdcute de mine cu
negti i n{a qi cu
Eti i nfa
i n vi a(a aceasta, mi l osti v fi i
mi e. Stap6ne. qi si nu vadi sufl etul meu i ntunecatul
l
t
I
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE
51
chip al viclenilor diavoli, ci si-l ia ingerii Tdi cei
strilucifi
Ei
lumina(i. Di slavi numelui Tiu celui
sfint qi cu puterea Ta mi ridici ta dumnezeiasca Ta
j udecati .
C6nd ma vei
j udeca,
sd nu md apuce pe
mine mAna stipinitorului lumii acesteia, ca si mi
arunce pe mine, picitosul, in adincul iadului; ci stai
lingi mine gi-mi fii mintuitor gi
sprijinitor; pentru
ci muncile acestea trupegti veselie sunt robilor Tii.
Miluieqte, Doamne, sufletul meu cel intinat cu
patimile
vie{ii acesteia gi curat pe el, prin pocninfi qi
marturisire, il primeqte,
ci binecuvintat egti in vecii
vecilor. Amin.
Veni fi si nc i nchi ni m... (de 3 ori ), Psal mul 120:
Ri di cat-am ochi i mei
l a mun{i ..., Psal mul 133: Iati acum bi necuvi .l l tal i pc Domnul toate
sl ugi l c Domnul ui ... (cauti l a pag. 36).
Sl avn...,
gi
acum..., Sl i nte
I)umnezeul e..., Preasfanti Trei me..., Tati l nostru...
$i
troparel e acestea:
Pomcncqte, Doamne, ca un bun pc robi i Tni ..., Ccl cc pri n adf.ncul
i n(el epci uni i , cu i ubi rea dc oameni ..., Sl avd..., Cu sl i nJi i odi hnctte,
Hri stoase...,
$i
acum..., Feri ci mu-te pe ti nc toate ncamuri l c, Ni sci toare
de Dumnezeu... Doamne, mi l ui cl te (dc 12 ori ), apoi rugdci unea:
Pomcnc;te, Doamnc, pc cei ce i ntru ni dci dca i nvi cri i qi a vi e{i i
ve;ni cc... (cautl l a Mi czonopti ca di n toate zi l el e, pag. 37). Apoi cctc-
ni a qi otpustul .
I
llr
$l
RANDUIALA
MIEZONOPTICII DIN DUMINICI
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa uqilor implriteqti, cu dvera
i nchi si , face i nceputul , dupi obi cci , zi cS.nd:
Bi necuvantat este
Dumnczeul nostru...
Strana:
Ami n. Sl avi
Ji c,
Dumnezeul nostru, shvi
tie!
impnrate ceresc..., Slintc Dumnczculc..., Preasfinti Treime..., Tatil
nostru..., Ci a Ta este i mpi ri fi a..., Doamnc mi l ui catc (de 12 ori ),
Sl avI...,
$i
acum.,., Vcni fi sd nc i nchi ni m... (de 3 ori ). Preotul i ntri i n sl 6ntul al tar.
psal mul
50:
Mi l ui ci tc-mi , Dumnezeul c... (cautA h pag. 12).
$i
i ndatn se zi ce Canonul Trei mi i (Troi cqni cul ), al gl asul ui cc va fi d
r6.nd.
$i ,
dupi canon, se centd Troparcl c Trei mi cc, gl asul al 2-l ea:
Quvine-se,
cu adevirat, a liuda pe Treimea cea intru tot
dumnezeiascd: pe Tatil Cel {dri de inceput qi a toate
l ucrdt or, pe Cuvi nt ul Cel i mpreuni f i i rd de i nceput , Care,
din Tatil, mai inainte de veci, lird striciciune, S-a niscut, qi
pe Sf i nt ul Duho Cel ce di n Tat dl , l I rI de ani , purcede.
Cuvine-sr:'
cu adevirat, a Te sldvi pe Tine,, Dumnezeu-
Cuvintul, de Care se inliicoqeazi gi se cutremurl heruvimii
f
*
1*
RANDUIALA
MIEZONOPTICII
DIN DUMINICI
f-t
qi
Te slivesc puterile
cereqti. Cel ce ai inviat a treia zi din
mormAnt, Hristoase, Ditltorule
de via{i. cu fricd Te sldvim.
Si liudim to(i cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cdntiri
dumnezeieqti: pe Tatil gi pe Fiul gi pe Duhul cel dumneze_
iesc, Stipdnia cea in trei lpostasuri,
o impnri{ie qi o Domnie.
Si preaslivim
Unimea cea dupd fiinfi, pe Cea in trei
Ipostasuri, pe Care o laudi tofi pimintenii gi
o sldvesc
puterile
cereqti, Cireia to{i cu credin{I I se inchini.
Domneasci
incepitorie peste
heruvimi
si
dumnezeiasci
StdpAnire,
fird de aseminare, peste
serafimi, Treimea
cea
nedespdrfitli
in unire, Ceea ce egti, dupi adevlr, dum_
nezeiascl
Stip6nire, pe Tine Te slivim.
Tatilui, Celui firi de inceput qi
Dumnezeu,
Cuv6ntului,
Celui impreund
IEri de inceput,
9i
Duhului mi inchin. Fiinta
cea nedespir{iti,
una impreunatiio
Unimea cea intreit
numdr at i ,
cu l aude sd o mi r i m.
Fulgerele
Tale, cele cu raze strilucitoare,
strilucegte_le
mie, f)umnezeul
meu, Cel ce eqti in trei Ipostasuri,
At ot l hcdt orul e;
gi l ocag mi arat i al sl avei i al e cel ei
neapropiate,
luminati
Ei
purtitoare
de luminl
si neschim_
batd.
De Care se infricoqeazii qi
se cutremuri
heruvimii
si_L
sliverc
o^qtile ingeregti, pe
Cel ce din Fecioari, in chip de
negriit,
S-a intrupat, pe Hristos, Dititorul de via{io cu frici
s5-[, slivim.
Slavi...,
-
Pirinte Atot{iitorule,
Cuvinte al lui Dumnezeu, intru tot
Duhule Sfinte, o Putere qi un Chip, o impiri(ie,
o Dum_
nezei re qi
o St i pf , ni re,
mi l ui eqt e pe
cei ce se i nchi ni
Ti e.
-
54 RUGACIUNI, RANDUIELI
SI
SI,UJBE
$i
acum,,.,
prin
morfi vizind
pe Fiul tiu, Preacurati Fecioard, inviat
cu cuviin{i dumnezeiasci, de bucurie negriiti lumea s-a
umplut, pe Acela slivindu-L
qi pe tine mirindu-te.
guvine-se
cu adevirat si te fericim, Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti
qi prea nevinovat5'
gi Maica
Dumnezeul ui nost ru.
Ceea
ce eqti mai cinstiti decAt heruvimii
qi mai miritd,
firi de aseminare, decit serafimii, care, firi striciciune,
pe
Dumnezeu-Cuvintul ai niscut, pe tine, cea cu adevirat
Niscdtoare de Dumnezcu. te mirim.
Sfinte Dumnezeule,.., Preaslhntd Treime,.,, Tatel nostru..., Ci a Ta
estc i mpdrhfi a...'
Ipacoi al gl asul ui de ri nd.
Doamnc, mi l ui eftc (de 40
6s 61i ).
Sl avi ...,
$i
acum..., Ccca ce eqti mai ci nsti ti dccAt hcruvi mi i ...,
i ntm numel e Domnul ui , bi nccuvi ntazi , Pi ri ntc! Protul :
Dumnczcul e,
mi l osti vcqtc-Tc sprc noi gi nc bi nccuvi nteazi t... Apoi ci teqte di n l afa
uqilor impirdteqti, in genunchi, cu fata sprc apus, aceasti
Rugdciune citre PreasfAnta Treime
Facere a lui Marcu Monahul
A
fntru
tot puternici qi de viafd ficdtoare
gi ince-
l pi toare
de l umi ni Preasfi ntd Trei me, Care, di n
bunitate, toati fiptura lumii qi pe cea mai presus de
lume dintru nefiin{I ai adus-o gi, cu purtarea de griji'
o qi stipineEti; Care, dupi alte nespuse faceri de
bi ne al e Tal e fa{i de neamul omenesc, pentru nepu-
tin{a trupeasci, ne-ai dinrit noui pociinfi, pini in
cl i pa mor{i i , nu ne l i sa pe noi , ti ci l oEi i , si muri m i n
faptele noastre cele rele, nici pe incepdtorul rnutifii
qi pi zmi t ar e{ ul qi pi er zdt or ul sd- qi r 6di de noi . Ci
I
I
RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN DUMINICI
qtii,
Indurate, cAta pizmuire qi vrajbd are asupra
noastrd qi citi este
Ei
pitimirea qi
slibiciunea qi
nepurtarea noastri de grijl. Ci, Te rugim, nu ne
lipsi de bun6tifile Tale pe noi,, care Te m6niem in
toattr ziua qi
in tot ccasul, prin cilcarea cinstitclor gi
de via{i frcitoarelor Tale porunci.
$i
toate greqelile
noastre, pe care le-am ficut in toatd viafa noastri,
pini in ceasul de acum, sau cu fapta, sau cu cuvin-
tul, sau cu gflndul, ni le lasi gi ni Ie iartl.
$i
ne
invredniceqte ca cealalti viafi a noastri si o sdvirqim
intru pociinfn qi in umilin{i qi intru paza sfintelor
Tale porunci.
$i,
cu orice fel de dezmierdare inge-
lindu-ne, in multe chipuri am greqit gi, cu urite pofte
nefolositoare qi vdtimitoare amigindu-ne, ne-am
purtat; sau, cu minie qi cu iufeali, lird socoteald por-
nindu-ne, am mihnit pe vreun frate al nostrul sau,
cu limbd slobodi qi neinfr6natd, in tari curse ne-am
prinsl sau, cu vreuna din simfirile noastre, sau cu
toate, de voie sau de nevoie, cu gtiinfi
ori cu neqti-
infl, sau din infierbintare, sau din deprindere,
nebuneqte am alunecat; sau, cu ginduri viclene gi
cu
Etiinfd
deqarti, ne-am intinat; sau, cu orice chip de
greEeal do am pi cl tui t, di n aducere ami nte qi di n obi -
ceiul cel riu qi
cumplit; iarti-ne noui qi lasi toate,
intru tot Indurate, preabunule qi Mult-milostive.
$i
ne ddrui eqte, Bunul e, deqteptare qi putere, ca si
facem voia Ta cu buni pldcere qi in chip desivirqit.
Ca, di n ri utatea cea di n noapte qi i ntunecati , cu
s
I
t
#,
s6
RUGACIUNI, NANIUIBI-I
$I
SLUJBE
vederea luminii, prin pociin(i, sd ne schimbim
Ei'
in
lumini, cu bunlcuviin{i, si umblim
qi, cura{i t'afi
de iubirea Ta de oameni ardt6ndu-ne noi, nevred-
nicii. si Te liudim
si
si Te sldvim in veci. Amin.
Dupi tcrmi narea rugi ci uni i , scul i ndu-sc, preotul zi cc: Sl avi
ti e,
Hri stoasc, Dumnezcul nostru, nedcj dca noastrA, sl avi
f,i e.
Strana: $l avl ...,
$i
acum,,., Doamne, mi l ui eqte (de 3 ori )' Peri nte,
bi nccuvi nteazi !
Prcotul :
Cel ce a inviat din mor{i, Hristos, adeviratul Dumnezeul
nostru, pentru rugiciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfin-
(ilor mirifilor
qi intru tot l5uda{ilor Apostoli qi pentru ale
tuturor sfinfilor, si ne miluiasci gi si ne mintuiasci pe noi
ca un bun
qi de oameni iubitor. Amin.
Apoi preotul iqi ia cuvcnita icrtare qi, intorcindu-se iarlqi cu fafa
spre ri sAri t, zi cc cctcni a: Sd ne rugl m pcntru..., ata cum s-a ari tat l a
Miezonoptica din toate zilcle (cauta la pag. 39-40).
'
t
il
t
l)
*
*
U T R E N I A
Dupi ce preotul binecuvinteazd, din fala Sfintci Mese: Binecuvintat
estc Dumnezeul nostru..., avflnd epitrahilul pe grumaz' dacd cste Postul
Marc, se zice: Sfinte Dumnezeule..., Prcaslhnti Treime.,,, Tatil nostru...,
Ci a Ta cstc impArilia-, Doamnc, miluieqtc (de 12 ori)' Veni{i si ne
lnchinim... (dc 3 ori). ln acest timp cintdre{ul (citcJul) se inchinl dc trei ori.
Iar daci nu este Postul Mare, dupi cc bi necuvi ntcazi preotul , se
zi ce: Vcni ti sd ne i nchi nl m... (dc 3 ori ) qi psal mi i 19
Ei
20. Dacd i n
bi seri ci nu s-a si vi rqi t Mi czonopti ca, se i nccpc cu: Sl avi
l i e'
Dumnezeul nostru, sl avd
ti c,
Impi ratc ccrcsc..., Sl i ntc Dumnczcul c.' .,
Prcasl i nti Trci mc..., Tati l nostru..., CI a Ta cstc i mparl {i a..., Doamne,
mi l ui eqte (de l 2 ori ), Veni {i si ne i nchi ni m (de 3 ori ), apoi cei doi psal mi :
Psalmul 19
I
uz5-te Domnul i n zi ua necazul ui . scuteasci -te
fLnumel e Dumnezeul ui l ui l acob. Tri mi ti
{i e
aj utor di n l ocaqul Si u cel sl 6nt
qi di n Si on spri -
j i neasci -te pe ti ne. Pomeneasci toati
j ertfa
ta
qi
I
-
arderea
de tot a ta binepldcuti
sd-I fie. Dea
fie
Domnul
dupi inima ta qi tot sfatul tiu si-l plineasci.
Bucura-ne-vom
de mintuirea ta
si
intru numele
Dumnezeul ui
nostru
ne vom mdri .
pl i neasci
Domnul
toate cereri l e tal e. Acum am cunoscut ci a mdntui t
Domnul pe Unsul Siu, cu puterea
dreptei Sale.
Auzi-L-va pe Dinsul
din cerul cel sf6nt afLui. Unii
se laudl cu cirufele
lor, al{ii cu caii lor, iar noi ne
l i udam cu numel e Domnul ui Dumnezeul ui
nostru.
Aceqtia s-au impiedicat qi
au clzut, iar noi ne-am
scul at gi ne-am i ndreptat.
Doamne,
mi ntui egte pe
impiratul qi ne auzi pe noi, in orice zi Te vom cherna.
RANDUIELI
SI SLUJBE
Psalmul 20
oamne, intru puterea
Ta se va veseli impiratul
gi
intru mintuirea Ta se va bucura foarti. Dupi
dorirea inimii lui i-ai dat lui
Ei
de voia buzelor lui nu
l-ai lipsit pe
el. Ci l-ai intimpinat pe eI cu binecu-
vintirile
bunita{ii, pus-ai pe capui lui cununi de
piatri
scumpi. Via{I a cerut de Ia Tine
si
i-ai dat lui
l ungi me de zi l e, i n veacul veacul ui .
Mare este sl ava
lui intru m6ntuirea
Ta, slavi gi
mare cuviin{i vei
pune peste
el. CI ii vei da lui binecuvAntare
in veacul
veacului, veseli-l-vei
pe d6nsul intru bucurie cu fa{a
Th. Cn impiratul
nddijduieEte
in Domnul qi
intiu
mila Celui Preainalt
nu se va clltina. Afld-se m6na Ta
peste tofi vrijma;ii
Tii, dreapta Ta si afle pe tofi cei
ce'le urdsc pe Tine. Pune-i-vei pe ei ca un iuptor de
foc in vremea aritirii
Tale; Domnul intru m6nia Sa ii
I
&
I
l
F


l l
U T R E N T A
59
va tulbura pe ei'
qi-i va mAnca
pe ei focul. Rodul lor de
pe pim6nt il vei pierde qi sdmin{a
lor dintre fiii oame-
nltor. Ca au gindit rele impotriva
Ta, au cugetat sfaturi'
care nu vor putea si stea. Cd ii vei
Pune
pe ei pe fugi
gi
cu arcul Tiu vei
finti
capul lor. Inal{i-Te, Doamne'
intru tiria Ta; c.flnta-vom
qi vom liuda
puterileTale'
Slavn...,
$i
acum..., Sfintc Dumnczeule...,
Preaslintl Treimc"' , Tatil
nostru..., Ce a Ta cstc impiritia.' . Dator cstc prcotul a lua amintc ca sA
lie in mijlocul biscricii cind vr zicc:
Cd a Ta cstc impnrnJia"' Dupi
Sfinte Dumnczcule' ..
ti
Tatnl nostru...' cAntlreJul zice acestc tropar:
MAntuiegte,
Doamne,
poporul Tiu
qi binecuvinteazl
moq-
tenirea Ta. Biruin{[ binecredincioqilor
cre;tini asupra celui
potrivnic dlruiegte
qi, cu Crucea Ta, pizeqte pe poporul Tiu'
Slavi...,
Cel
ce Te-ai innlfat
pe Cruce de bunivoie,
poporului Tdu
celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruieqte-i'
Hristoase Dumnezeule.
Veseleqte cu
puterea Ta pe binecre-
dincioqii creqtini, diruinduJe
lor biruinfi asupra celui po-
trivnic, avind ajutorul Tiu armi de pace, nebiruiti biruin{5'
Si acum.... al Niscitoarei dc Dumnczcu:
Ocrotitoare,
neinfricati
qi neinliuntati,
nu trece cu vede-
rea, ceea ce eqti buni, rugiciunile
noastre, intru tot liudati
Niscitoare
de Dumnezeu.
intdreqte
viafa cea de obqte a
drepmiritorilor
creqtini.
Mintuieqte
pe cei ce i-ai rAnduit si
conduci si
le dd lor biruin{a
din cer, pentru cd ai niscut
pe
Dumnezeu,
ceea ce eqt i unn bi necuvf f nt at i .
Prcotul, din t'aJa Sfintei Mese, zice ectenia aceasta,
la care se
rispunde :
Doamnc, miluieqte (dc 3 ori).
Miluie$te' .rre
pe noi, Dumnezeule,
dupi mare mila Ta'
rugi mu-ne
f i e'
auzi n-ne
qi ne mi l ui e5t e.
RUGA
RANDUIELI
SI SLUJBE
_
Inci ne rugim pentru
Prea Fericitul
pirintele
nostru (N),
Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Romine,
[pentru
(inalt_)
piea
Sfinfitu-l (Arhi-)
Episcoput (qi Mitropoliiul)
nostiu (N)j, pen_
t ru si ni t at ea qi
mi nt ui rea l ui .
lnci ne rugim pentru
binecredinciosul
popor
romAn de
pretutindeni,
pentru
cArmuitorii
{arii
nouit.e, pentru
mai
marii oraqelor gi ai satelor gi pentru
iubitoarea
de Hristos
oaste, pentru
sinitatea qi mintuirea
lor.
inci- nc rugim pentru
to(i t' ra{ii noqtri qi pentru
to{i
cucernicii qi
dreptmiritorii
cregtini, pentru
sinatatea qi
mintuirea lor.
Ecfonis:
Ci milostiv gi
iubitor de oameni Dumnezeu
egti
9i fie
slavi inil{dm, Tatilui gi Fiului qi
Sf6ntului Duh, acum
Ei
pururea gi
i n veci i veci l or.
Strana: Amin. intru numelc Domnului, binecuvinteazA.
pirintel
Preotul:
Slavi Sfintei qi
Celei de o fiin(i qi
de viafii ficitoarei
si
nedespir{itei
Treimi, totdeauna, acum gi pururea qi in vec' ii
vecilor.
Strana: Amin.
Iar cintircJul cel rinduit (sau cel mai mare), cu evlavie qi
cu.frica
I ui Dumnczcu.
zi cc:
Slavi intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pimAnt pace,
intre oameni bundvoire (dc trci ori).
Doamneo buzele mele vei deschide qi gura
mea va
.vesti
lauda Ta (de doua ori).
(Preotul,
cu capul descopcrit,
citc;tc in lafa Stintei Mese primele
$asc
rugl ci u n i al c di mi nel i i ).
I
. t
J
1
U T R E N I A
6l
Psalmul 3
T\oamne,
cAt s-au i nmul l i t cei ce mI neci j esc!
L-lnnutti
se scoali asupra mea; mul{i zic sufletu-
lui meu: <<Nu este mdntuire lui, intru Dumnezcul
lui!>>. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eqti, slava
mea
gi Cel ce inal{i capul meu. Cu glasul meu citre
Domnul am strigat
qi m-a auzit din muntele cel sfint
al Lui. Eu m-am culcat
qi am adormitl sculatu-m-am,
ci Domnul mi va sprijini. Nu mi voi teme de mii de
popoare, care i mprej ur mi i mpresoari . Scoal i ,
f)ourntre, m6ntuieqte-mi,
Dumnezeul meu, ci Tu ai
bitut
pe tofi cei ce mi vrijmiEesc
in deqert; dinfii
picitoqilor ai zdrobit. A Domnului este mintuirea
qi,
peste poporul Tiu, binecuventarea
Ta.
$i
iarigi:
Eu m-am culcat
si
am adormitl sculatu-m-amr
cA
Domnul mi va spri j i ni .
Psalmul 37
T\oamne,
nu cu minia Ta si mi mustri pe mine,
l)nici
cu iutimea Ta si mi cerfi. Ci sige{ile Tale
s-au infipt in mine
qi ai intirit peste mine mina Ta'
Nu este vindecare in trupul meu de la fa{a m6niei
Talel nu este pace in oasele mele din pricina picate-
lor mele. Ci ffirndelegile
mele au covirqit capul meu'
ca o sarcinl
grea apisat-au
peste mine. Umplutu-s-au
de mi ros greu
Ei
au putrezi t ri ni l e mel e, di n pri ci na
nebuni ei mel e. Chi nui tu-m-am
qi m-am
g0rbovi t
RUGACIUNI, RANDUIELI I SLUJBE
pAnd in sfirqit, toatl ziua mihnindu-md umblam.
Ci qalele
mele s-au umplut de ociri qi nu este vinde-
care in trupul meu. Necijitu-m-am gi
m-am srnerit
foartel rdcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne,
inaintea Ta este toatd dorirea mea qi
suspinul meu de
la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat,, piri-
situ-m-a tiria mea
;i
lumina ochilor mei, qi aceasta
nu este cu mine. Prietenii mei qi
vecinii mei in preaj-
ma mea s-au apropiat gi au qezut; qi cei de aproape
ai mei departe au stat.
$i
se sileau cei ce cdutau
sufletul sulletul meu,
$i
cei ce ciutau cele rele mie griiau
deqerticiuni, qi
viclequguri toati ziua cugetau. Iar eu
ca un surd nu auzeam gi
ca un mut ce nu-Ei deshide
gura sa.
$i
m-am fdcut ca un om ce nu aude
si
nu are
i n gura l ui mustri ri . Cd spre Ti ne, Doamne, am
nndnjduit;
Tu mi vei auzi, Doamne" Dumnezeul
meu, ci am zi s, ca nu cumva se se bucure de mi ne
vrijmaqii mei; qi, c6nd s-au clitinat picioarele
meleo
impotriva mea s-au semefit. Ci eu spre bitii gata
sunt qi
durerea mea inaintea mea este pururea.
Cd
IEridelegea mea eu o voi vesti qi mi voi ingriji pen-
tru picatul
meu. Iar vrdjmaqii mei triiesc qi
s-au
intlrit mai mult decit mine, qi
s-au inmul{it cei ce
md urisc pe nedrept. Cei ce imi risplitesc rele pen-
tru bune md defi i mau, ci urmam buni tatea. Nu md
l dsa, Doamnc, Dumnezeul meu, nu Te depi rta de Ia
mi ne, i a ami nte spre aj utorul meu, Doamne al m6n-
tuirii mele.
cer
I
U T R E N I A
$i
iariqi:
Nu md lisa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depirta
de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al
mintuirii mele.
Psalmul 62
J\umnezeule,
Dumnezeul meu, pe Tine Te caut
I-:rdis-de-dimineati. Insetat-a de Tine sufletul
meu, suspinat-a dupi Tine trupul meu, in pimirt
pustiu qi neumblat qi flrd de api. Aga in lrll t'bl
sfint m-am aritat
tie,
ca si vid puterea Ta qi slava
Ta. Ci mai buni este mila Ta decAt viata; buzele
mele Te vor liuda. Aga Te voi binecuvinta in viafa
mea
$i
i n numel e Tdu voi ri di ca mAi ni l e mel e. Ca de
seu qi de grisime si se sature sufletul meu qi cu buze
de bucurie Te va liuda gura mea. De mi-am adus
aminte de Tine in aqternutul meu, in diminefi am
cugetat la Tine, ci ai fost ajutorul meu, qi, intru aco-
perimintul aripilor Tale, mi voi bucura. Lipitu-s-a
sufletul meu de Tine, qi pe mine m-a sprijinit dreapta
Ta. Iar ei in deEert au ciutat sufletul meu, intra-vor in
cele mai de
jos
ale pimintului; da-se-vor in m6inile
sabiei; pirfi vulpilor vor fi. lar impdratul se va veseli
de Dumnezeul lduda-se-va tot cel ce se
iuri
intru EI,
cA s-a astupat gura celor ce grdiesc nedreptifi.
$i
iaragi:
in diminefi am cugetat la Tine, cI ai fost ajutorul
meu,
qi, intru acoperdmintul aripilor Tale, mi voi
64 RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SLUJBE
bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine, qi pe mine
m-a sprijinit dreapta Ta.
Sl avn...,
$i
acum..., Al i l ui a (de 3 ori ), fi ri i nchi nl ci uni , Doamnd;
mi l ui eqt r ( de 3 or i ) . Sl avi . . . ,
gi
ar um. . .
Preotul iese din SfAntul Altar, iqi dcscoperi capul
Si
cite;te in taini
ultimele
fasc
rugaciuni dc dimineaJi, inaintea uiilor impAritegti.
Psalmul 87
T-\oamne,
Dumnezeul m6ntuirii mele, ziua qi
I-l noaptea arn stri gat i nai ntea Ta. Si aj ungi
inaintea Ta rugiciunea mea; pleacd urechea Ta spre
ruga mea, Doamne. CI s-a umplut de rele sufletul
meu qi via{a mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost
cu cei ce se coboard in groapi; ajuns-am ca un om
neajutorat, intre cei mor(i slobod. Ca niqte oameni
rinifi ce dorm in mormint, de care nu
Ti-ai
mai
adus aminte
Ei
care au fost lepidafi de la m6na Ta.
Pusu-m-au in groapa cea mai de
jos,
intru cele intu-
necate gi in umbra mor{ii. Asupra mea s-a intirit
minia Ta
Ei
toate valurile Tale le-ai adus peste mine.
Depi rtat-ai pe cunoscufi i mei de l a mi ne, a.i uns-am
uriciune lor. Inchis am fost qi
n-am putut ieqi. Ochii
mei au sldbit de suferin{i. Strigat-am citre Tine,
Doamne, toatd, ziua intins-am citre Tine m6inile
mel e. Oare, mor{i l or vei face mi nuni ? Sau cei morfi
se vor scul a qi Te vor l i uda pe Ti ne? Oare, va spune
ci neva i n morm6nt mi l a Ta
si
adevdrul Ti u i n l ocul
pi erzi ri i ?
Oare, se vor cunoaqte i ntru i ntuneri c
mi nuni l e
-I' al e
qi
dreptatea Ta i n pi mi nt ui tat? Iar
U T R E N I A
eu citre Tine, Doamne, am strigat qi diminea{a
rugi-
ciunea mea Te va int6mpina. Pentru ce, Doamne,
lepezi sufletul meu qi intorci fa{a Ta de la mine?
Sdrac sunt eu gi
in osteneli din tincrefile
mele, indl{at
am lbst, dar m-am smerit gi
m-am m6hnit.
peste
mi ne au trecut mi ni i l e Tal e qi
i nfri coqi ri l e
Tal e
m-au tulburat.
inconjuratu-m-au
ca apa toati ziua
qi
m-au cupri ns deodatl . Depi rtat-ai de l a mi ne pe
prieten gi pe vecin, iar pe cunoscu{ii
mei din cauza
ticiloqiei mele.
$i
iardqi:
Doamne, Dumnezeul mintuirii mele, ziua qi noap-
tea am strigat inaintea Ta. Sd ajungi inaintea Ta
rugaciunea
mea; pleaci urechea Ta spre ruga mea.
Psalmul 102
'p
inecuvinteazi,
suflete al meu, pe Domnul qi
L-ltoate cele dinliuntrul meu, numele cel sf6nt al
Lui. Binecuvinteazd,,
suflete al meu, pe Domnul qi
nu
uita toate risplitirile
Lui. Pe Cel ce curifeEte toate
frridelegiile tale; pe Cel ce vindecd toate bolile tale;
pe Cel ce i zbi vegte
di n stri cdci une
vi a{a ta; pe Cel ce
te i ncununeazd,
cu mi l i qi
cu i nduri ri ; pe
Cel ce
umpl e de bundtdfi dori rea ta; i nnoi -se-vor ca al e
vulturului tinerefile
tale. Cel ce I'ace milostenie,
Domnul , qi j udecatd
tuturor cel or ce Ii se face
stri mbi tate.
Cunoscute a l acut ci i l e Sal e l ui Moi se,
f i i l or l ui I sr ael , voi l e Sal e. i ndur at
si
mi l ost i v est e
s
-
cEAsLov
RANDUIELI I SLUJBE
Domnul, Indelung-ribditor
Ei
Mult-milostiv. Nu
pffnd in sfflrqit Se va iufi; nici in veac Se va mfrnia.
Nu dupa picatele noastre a ficut noui, nici dupi
firidelegile noastre a risplitit noui, ci, cAt este de
departe cerul de pimflnt, at6t este de mare mila Lui
spre cei ce se tem de El. Pe c6t sunt de departe risi-
riturile df apusuri, depirtat-a de la noi firddelegile
noastre. In ce chip miluiegte tatdl pe lii, aqa a miluit
Domnul pe cei ce se tem de Di nsul . Ci EI a cunoscut
zidirea noastril adusu-$i-a aminte ci
fdrini
sun-
tem. Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea c6mpului;
aqa va inflori. Ci duh a trecut printr-insul
Ei
nu va
mai fi
$i
nu se va mai cunoagte nici locul siu. Iar
mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de
DAnsul, gi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce
pizesc legimintul Lui qi iqi aduc aminte de porun-
ci l e Lui , ca si l e facd pe el e. Domnul i n cer a gnti t
scaunul Sdu qi impirifia Lui peste to(i stip6negte.
Binecuvintafi pe Domnul tofi ingerii Lui, cei puter-
nici la vartute, care faceJi cuventul Lui qi auzifi
gl asul cuvi ntel or Lui . Bi necuvAnta{i pe Domnul
toate puterile Lui, slugile [,ui, care face(i voia Lui.
Bi necuvi ntafi pe Domnul toate l ucruri l e Lui ; i n tot
l ocul sti pi ni ri i Lui bi necuvi nteazd, sufl ete al meu,
pe Donr nul .
$i
i ardqi :
l n tot l ocul sti pAni ri i Lui , bi necuvi nteazi , sufl ete
aI meu,, pe Domnul .
Yll
tir,
ffi
&
{l:
i , t ,
U T R E N I A
Psalmul 142
T\oamne,
auzi rugi ci unea
mea, ascul tl cererea
lJmea, intru credincioqia
Ta; auzi-mi,
intru
dreptatea Ta. Si nu intri la
judecati
cu robul Tiu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea
Ta. Vrij-
magul prigoneqte
sufletul meu qi
viafa mea o calci fn
picioare;
ficutu-m-a
sd locuiesc in intuneric
ca mortii
cei di n veacuri . Mi hni t e duhul i n mi ne
si
i ni ma mea
incremenitd
inlduntrul
meu. Adusu--i-a-
aminte
de zilele cele de demult; cugetat-am
la toate lucrurile
Tale, la faptele miinilor Tale m-am gindit.
Tins-am
citre Tine miinile mele, sufletul meu, ca un pimint
insetoqat. Degrab auzi-mi,
Doamne. ci a slabit duhul
meu. Nu-lfi intoarce fafa Ta de la mine, ca si nu mI
asemin celor ce se coboari in morm6nt. Fi sd aud
dimineafa mila Ta, ci ta Tine mi-e nddejdea.
Aratd-mi
calea pe care voi merge, ci la Tine am ridicat sufle-
tul meu. Scapi -mi de vri j maqi i
mei , ci l a Ti ne
alerg, Doamne. lnvafd-mi
si fac voia Ta, ci Tu eqti
Dumnezeul
meu. Duhul Ti u cel bun si mI povi -
tui asci
l a pi mi ntul
dreptn{i i .
pentru
numel e Ti u,
Doamne,
di rui eqte-mi
vi afa. i ntru dreptatea
Ta,
scoate di n necaz sufl etul meu. Fd buni tate
de
stirpeqte pe vrijmaqii
mei qi pierde pe to{i cei ce
neci j esc sufl etul meu, ci eu sunt robul Tdu.
$i
i ari gi : .
Auzi-ml, Doamne, intru dreptatea
Ta. Sd nu intri
Ia
j udecati
cu robul Tdu!
68
RUGACIUNI. NANIUINT-I SI SI,UJBE
Auzi-mi, Doamne, intru dreptatea Ta. Si nu intri
la
judecati
cu robul Tiu!
Duhul Tiu cel bun sd mI povd{uiasci la pim6ntul
drepti{ii.
Sl avn...,
$i
acum.,., Al i l ui a
(de 3 ori ). Apoi preotul , cu capul descopc-
ri t. zi c ectcni a marc si i ndati se c6nti :
Dumnezeu este Domnul
qi S-a aritat noui; bine este
cuvAntat Cel ce vine intru numele Domnului.
Dumnezeu este Domnul...
se canti dupi
glasul troparului, cu aceste
patru stihuri:
Liuda(i pe Domnul ci este bun, ci in veac este mila Lui.
inconjurAnd m-au inconjurat
qi, in numele Domnului,
i-am infrint pe ei.
Nu
voi muri, ci voi fi viu qi voi povesti lucrurile
Domnul ui .
Piatra pe care n-au bigat-o in seamd ziditorii' aceasta s-a
ficut in capul unghiului; de la Domnul s-a fdcut aceasta qi
este minunati intru ochii noqtri.
Apoi sc ci nti r troparul si rbi tori i care sc prdznui efte' sau al sl antu-
lui, sau al invicrii, pe glasul care va fi la rind.
Iar i n Sfi ntul
qi Marel c Post, se canti Al i l ui a
(dc 3 ori ), dupi gl asul
de r i nd. cu ar csl c pat r u st i hur i :
De noapte minecd duhul meu citre Tine, Dumnezeule,
pentru ci lumini sunt poruncile Tale pe pimint.
Dreptate vi invi{a{i toJi cei ce locui{i pe pimint.
Pi zmui re va cupri nde pe poporul cel nei nvi f at qi acum
focul pe cei potrivnici va minca.
l
I
*
il
Adaugi lor rele,
pim6ntului.
$i,
dupd Aliluia, se
ficcare catc o dati.
Doamne, adaugi rele celor mnri{i ai
cdnti cAntirile treimice ale glasului
de r6nd,
Cintirile
treimice
GLASUL 1
l-'1u
trupegti
inchipuiri,
citre mintea cea netru_
\.,peascd
qi
ftrn materie a Puterilor celor liri de
trup ridicflndu-ne
Ei,
prin
cintare intreit-sfinti
a
Dumnezeirii
celei in trei ipostasuri, primind
stri_
lucire, ca heruvimii
sd strigim citre Unul Dum_
nezeu: Sff,nt, Sfint, SfAnt eqti, Dumnezeul
nostrul
cu ocrotirile
celor firi de trup, miluieqte-ne pe noi.
Sl avA...,
Cu
toat Puterile cereqti, ca heruvimii si strigim Celui ce
est e i nt ru cei de sus, i nt rei t -sl i nt I
l audn i nAl f andu_I :
Sl Ant .
Sf i nt , Sl dnt eqt i , Dumnezeul
nost rul pent i u
rugi ci uni l e
tuturor slinfilor Tii, miluieqte-ne pe noi.
Dl
acum,,.
gculAndu-ne
din somn, cidem citre Tine, Bunule, gi
liltare
ingereascd
strigim
tie,
puternic",
Sfent, Sfeni,
Sf i nt eqt i , Dumnezeul
nost ru; pent ru
Ni sci t oarea
de
Dumnezeu,
miluieqte-ne pe noi,
Si se qtie
ci:
La sfilqitul Centdrilor treimicc, in toati sApttmana, se zice:
L t r N t
Cu ocrotirile celor fird de trup, miluieqte_ne pe noi.
U T R E N I A
69
I
70 RUGACIUNI, NANIUINIT
$I
SLUJBE
M A R T I
Pentru rugiciunile Inaintemergitorului, miluieqte-ne pe noi.
M I E R C U R I
$ I
V I N E R I
Cu puterea Crucii Tale, pizeqte-ne pe noi.
J O I
Pentru rugiciunile Sfin{ilor Apostoli
qi ale SfAntului
Ierarh Nicolae, miluieqte-ne pe noi.
Tot aqa se zicc qi la Luminindele Sfi.ntului
gi Marelui Post.
,
GLASULAL 2-LEA
Puterilor celor de sus urmAnd pe pimint, cAntare de
biruinfi aducem
lie,
Bunule: Sff,nt, Sfint, Sf6nt eqti, Dum-
nezeul nostru; cu ocrotirile celor l' iri de trup, miluiegte-ne
pe noi .
SIavi...
Neziditi fire, Ficitorul tuturor, buzele noastre le
deschide, ca si vestim lauda Ta, strig6nd: SI' 6nt, Sfint, Sfdnt
eqti, Dumnezeul nostruq pentru rugiciunile tuturor sfinfilor
Tii, miluieqte-ne
pe noi.
$i
acum...
Din
pat qi din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o
lumineazi, inima mea gi buzele mele le deschide, ca si Te
laud pe Tine, Sl6nti Treime: Sfint, Sfdnt, Sf6nt eqti,
Dumnezeul nost ru; pent ru Ni scdt oarea de Dumnezeu,
miluiegte-ne pe noi.
GLASUL AL 3-LEA
Treime de o fiin(d
qi nedespdr{itn, Unime in trei ipostasuri
gi impreuni-vecuitoare,
tie,
ca unui singur Dumnezeu, cAntare
U T R E N I A
7l
ingereasci strigim: SfAnt, Sffint, SI6nt egti, Dumnezeul nostru;
cu ocrotirile celor lEri de trup, miluieqte-ne pe noi.
Sl avi ...,
Pe Tatil cel firi de inceput, pe Fiul cel impreuni fdri de
inceput, pe Duhul cel impreund-vecuitor,
Dumnezeirea cea
una, ca heruvimii a slivi indrlznind, zicem: Slhnt, Sf6nt,
Sfint, egti, Dumnezeul
nostru; pentru rugiciunile tuturor
sf i n{i l or Ti i , mi l ui eqt e-ne pe noi .
$i
acum...
Fere
de veste Judecitorul va veni qi
faptele fieciruia se
vor descoperi; deci, cu frici si strigim in miezul nop{ii:
SfAnt, SfAnt, Sfint eqti, Dumnezeul nostru; pentru
Ndsci-
toarea de Dumnezeu, miluiegte-ne pe noi.
GLASULAL 4-LEA
Noi,
cei muritori, indriznind
si aducem cdntarea slugilor
Tale celor ce sunt duhuri, zicem: Sfdnt, Sf6nt, Sfint eqti,
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor firi de trup, milu-
ieqte-ne pe noi.
Sl avd...,
Precum
cetele ingerilor acum in cer, aga qi
stirile oame-
nilor pe pimint, cu liici, cintare de biruinfi aducerri
tie,
Bunule: Sl6nt, Sl?nt, Sl6nt eqti, Dumnezeul nostru; pentru
rugiciunile tuturor slin{ilor Tii, miluiegte-ne pe noi.
$i
acum...
Pe
Pirintele Tiu cel tird cle inceput gi pe Tine, Hristoase
I)umnezeule,
9i
pe Duhul cel Preasfint, ca heruvimii a slivi
indriznind, zicem: Sl6nt, Sfint, Sfint eqti, Dumnezeul nos-
t ru; pent ru Ni sci t oarea
de Dumnezeu, mi l ui eqt e-ne pe noi .
*
RUGACIUN
ruANoumr-rI SLUJBE
GLASULAL
5-LEA
Vremea
cdntirii este
qi ceasul rugiciunii. Cu osirdie si
strigdm citre Unul Dumnezeu:
Slint, Sfint, Sfint egti,
Dumnezeul nostru; cu ocrotirile celor liri de trup, milu-
ieqte-ne pe noi.
Sl av1...,
indriznind
a ne asemina oqtilor TaIe celor in(elegltoare'
Treime, Ceea ce egti fdri de inceput, cu guri nevrednice
strigim: SfAnt, Sfint, Sfint egti, Dumnezeul nostru;
pentru
rugiciunile tuturor sfinfilor Tii, miluieqte-ne
pe noi'
$i
acum...
Cel
ce in p6ntece fecioresc ai inciput
qi de sinurile Tatilui
nu Te-ai despi r{i t , , Hri st oase Dumnezeul e,
cu i ngeri i
primegte-ne
qi pe noi, care strigim
fie:
SfAnt, SlAnt, SfAnt
e$ti, Dumnezeul nostrul
pentru Niscitoarea de Dumnezeu,
miluieqte-ne
pe noi.
GLASUI,AL
6-LEA
Heruvimii,
stind inainte cu trici,
9i
seratimii, spiim6n-
tdndu-se cu cutremur, intreit sfdnti cdntare aduc cu glas
firi de ticere. Cu care
9i
noi picdtoqii strigim: Sl6nt, SfAnt'
SfAnt esti. Dumnezeul
nostru; cu ocrotirile celor {lri de
trup, miluieqte-ne
Pe
noi.
Sl av1...,
Qu
guri firi de trup,, cu doxologii firi ticere, cei cu cnte
Ease
aripi cdnti
fie
intreit slinti cintare, Dumnezeul
nos-
tru; iar noi, cei de pe paminto cu buze nevrednice laudd
Jie
inal{im: S{int, Slhnt, St?nt eqti, Dumnezeul nostru;
pentru
rugiciunile
tuturor slin{ilor Tdi, miluieqte-ne
pe noi'
{
I
;
r
ll
;
u
U T R E N I A
$i
acum...
Pe Unimea Dumnezeirii in Treime, in unire neamestecatd
O slivim gi cf,ntare ingereasci strigim: Sfint, SfAnt, Slhnt
eqt i , Dumnezeul nost ru; pent ru Ni sci t oarea de Dumnezeu,
miluiegte-ne
pe noi.
GLASUL AL 7-LEA
Cel
ce egti liudat de heruvimi cu putere preainalti gi cu
dumnezeiascl slavi de ingeri inchinat, primeqte-ne qi pe noi,
cei de pe pimAnt, care, cu buze nevrednice, laudi
tie
iniltim: SfAnt, SfAnt, Sf6nt eqti, Dumnezeul nostrul cu
ocrotirile celor firi de trup, miluieqte-ne pe noi.
Sl avA..,,
Ca
pe un somn lepid6nd lenea, suflete, indreptare spre
lauda Judecitorului aratd qi cu fricd strigi: Slhnt, Slhnt,
SfAnt eqti, Dumnezeul nostrul pentru rugiciunile tuturor
sfin{ilor Tdi, miluiegte-ne
pe noi.
$i
acum..,
Dumnezeirii
celei neapropiate, Treimii celei intr-o Unime,
intreit-sfdnta laudd a serafimilor inilfAnd, cu fricd si
strigim: SfAnt, Slf,nt, Sfint egti, Dumnezeul nostru; pentru
Ndscitoarea de Dumnezeu, miluieqte-ne
pe noi.
GLASULAL 8-LEA
Spre
cer inimile avdnd, cetelor ingereqti si urmim qi, cu
frici la Cel ce nu ia mitd,, sd cidem, laudi de biruinfi
strigAnd: Sl?nt, Sfint, Slint eqti, Dumnezeul nostru; cu
ocrotirile celor liri de trup, miluiegte-ne pe noi.
Sl avi ...,
Heruvimiio
neindrdznind a privi la Tine, zburind, strigi
cu i ni l t are de vers cdnt area dumnezei asci a gl asul ui cel ui
73
{
74 RUG4CIUNI,
RANDUIELI
$I
SLUJBE
intreit-sfAnt;
cu care
Ei
noi strigim
fie:
SfAnt, Sfint,
SfAnt
l$=t1,
Dg,lneleul
nostru; pentru
rugiciunile
tuiuror
stin{ilor
r a\ mt t ut eqt e-ne
pe noi .
$i
acum. . .
Fiind
robifi de mul{imea gregelilor
noastre gi
neindrdznind
l^!li'i
lu. ilu]tiT:
T::.t1""1m
sufletut qi truful qi
cu ingerii
cantare strigem
f
ie: SlAnt, SfAnt, Sthnt eqti, Dumnezeul
nos_
tru; pentru
Nlscdtoarea
de Dumnezeu,
miluieqte_ne
pe noi.
Urmcazi citirea Catismclor
psaltirii
qi
Sedelncle,
dupl rinduiala
1"_.:. 1."1f:"1
s0:
,Mituiesre-mi,
Dumnezeule... (cauti
ia pag.
r2),
apor cantarilc lui Moisc r;i Canonul.
Iar la Cintarea a C_a a Canonului,
se cent i :
IMNUT PREASFINTEI
Ni,scAToAREI
DE DUMNEZEU
Preotul
zice:
Pe
Niiscitoarea
de Dumnezeu gi
Maica Luminii,
intru
c6nt dri ci nst i nd-o,
si o mi ri m.
MireEte,
suflete al meu, pe
Domnul
9i
s_a bucurat
duhul
meu de Dumnezeu,
MAntuitorul
meu.
Strana:
_Ci
a
_ciutat
spre smerenia
roabei
SaIe, cd, iati, de acum
md vor ferici toate
neamurile.
Ci
mi-a fdcut mie mirire Cel puternic
Ai
sthnt numele
Lui
,
gi
mila Lui in neam qi
in neam spre cei ce se tem de EI.
^fa,c1t--a
tirie cu bra(ul
Siu Domnul,
risipit_a pe cei
m6ndri
in cugetul inimii lor.
Pogor6Ga
pe
cei puternici
de pe
scaune gi a ridicat pe
cei
smeri{i; pe cei fliminzi
i-a umplut
de bunata6, iar pe cei
boga{i i-a scos al' ard deserti.
t
U T R E N I A
Luat-a
pe Israel, sluga Sa, ca sd pomeneasci mila, precum.
a griit cdtre parin{ii noqtri, lui Avraam gi semin(iei lui pdni
in veac.
DupA fiecare stih, se canta: Ceea ce eqti mai cinstiti decAt heru'
vi mi i ...9i se l hce i nchi ni rci une. Apoi Ci ntarca a 9-a a Canonul ui ' Dupl
Canon, se ci ntl , pc gl asul i rmoasel or:
Cuvine-se cu adevirat sd te fericim. Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea {' ericiti qi prea nevinovati qi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit heru-
vimii qi mai miriti, firi de aseminare, decAt serafimii, care,
firi striciciune, pe Dumnezeu CuvAntul ai ndscut, pe tine,
cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.
Dupn sfffrqitul Canonului, dacd nu este duminici, se cinti: Cuvine-se
cu adcvirat..., ectenia mici, iar daci estc duminicA, dupi cctcnie, se zice:
Sfent
este Domnul Dumnezeul nostru
(dc
douA ori), iar a treia
oara se zi cc:
Sfint este Domnul Dumnezeul nostru. Innlfafi pe Domnul
Dumnezeul nostru qi vi inchina{i aqternutului picioarelor
Lui (inchiniciune), ci sfint este.
Apoi Lumininda invierii. Iar daci este Postul Mare, se cAnti
Luminindele
glasului de rind. Sfirgitul Lumin$ndclor se face cu sti-
hurile trcimice, precum s-a aritat la tipicul dc la inccputul Cintirilor
treimicc, adicd:
L U N I
Cu ocrotirile celor firi de trup, miluiegte-ne pe noi.
J l I A RT I
Pentru rugiciunile inaintemergitorului, miluieqte-ne pe noi.
M I E R C U R I S I V I N E R I
Ctr
puterea Crucii Tale, pizegte-ne pe noi.
I I
fl
I
I
I
J O I
_
Pentru rugiciunile
Sfin{ilor
Apostoli gi
ale Sfintului
Ierarh
Nicolae,
miluiegte-ne
pe
noi.
Luminindele
postului
Mare
Fiecare
Luminindd
se c6nti de trei ori, dupi glasul
care va li de rAnd.
GLASUL
1
. .C"J
". rdsari
lumini,
Doamne,
curifegte
sufletul
meu de
tot pAcatul,
cu ocrotirile
celor
liri de trup,
ll
ma mintuieste.
RANlumr.r
I SLUJBE
GLASULAL
2-LEA
*
Lumi na Ta cea pururea
veqni ci
t ri mi t e_o,
Hri st oase
Dumnezeul e,
qi
l umi neazl
ochi i cei de t ai ni
ai -i ni mi i
mel o,
cu ocrotirile
celor
lirl de trup, gi
mi mintuieqte.
GLASULAL
3-LEA
-Trimite
lumina
Ta, Hristoase
Dumnezeule,
qi
lumineazE
lnlma mea, cu ocrotirile
celor lhri
de trup, qi
mE mintuieste.
GLASULAL
4-LEA
Cel ce risari
lumini
lumii Tale,
sufletul
meu cel ce este
i nt ru
j nt uneri c-,
curi f egt e-l
ae t ot pacat ul ,
*-o. i oi . i f .
""f o.
rara oe t rup.
$i
md mAnt ui egt e.
GLASULAL
s-LEA
_
Datdtorule de lumini,
Doamne,
trimite
lumina
Ta
qi
luminea_
zi inima
mea, cu ocrotirile
celor lird de trup, qi
m; ;Antuieste.
GI,ASULAL
6-LEA
Doamne, trimite
sulletclor
noastre
lumina
Ta cea pururea
veqnici,
cu ocrotirile
celor
lhri de trup, qi
mA me;iuieste.
I
U T R E N I A
. GLASULAL 7-LEA
Ridicd-mi, Doamne, spre lauda Ta, qi mi invafi si fac voia
Ta, Sfinte, cu ocrotirile celor IirI de trup, qi mi mffntuieqte.
I
GLASUI,q,L 8-LEA
"
Luminl fiind, Hristoase, lumineazi-mi intru Tine,
ocrotirile celor firi de trup, qi mi m6ntuieqte.
Lumindndele zilelor de peste
toatd siptimffna
L U N I
A lngerilor:
Podobie: Femei, auzi{i...
Arhangheli qi
ingeri, incepatorii gi Domnii, Puteri,
StdpAnii
gi Scaune, Heruvimi, cei cu ochi mul(i, qi
Serafimi,
cei cu cite qase aripi, rug6{i-vn acum pentru noi, si ne
izbivim din nevoi qi de focul cel nestins.
Alta:
Cel ce ai impodobit cerul cu stele, ca un Dumnezeu, qi,
prin ingerii Tii, tot pimdntul luminezi, Ficitorule a toate,
mdntuieqte pe cei ce Te lauda pe Tine.
A NiscAtoari de Dumnezeu:
.
Ceea"ce eqti dulceaJa ingerilor, bucuria celor neciji(i,
f ol osi t oarea cregt i ni l or, Feci oarl , Mai ca Donrnul ui , api rr: -r-ne
pe noi gi ne izbiveqte de chinurile cele veqnice.
M A R T I
A inaintcmergitorului:
Proorocul e preamdri t e gi i nai nt emergi t orul e al harul ui ,
cel ce ai propoviduit pocdin{.a mffntuirii tuturor
Ei
pe Mielu-
77
cu
I
-
78 RUGACt UNt .
nnl l oul e l t
$l
st . uJBE
g.elul,
Cel ce a ridicat picatele
lumii L-ai ardtat, fericite, pe
Acela acum roagd-L si miluiasc[ Iumea.
Al ta:
Pe_ in aintemergitorul
Ioan qi Botezitorul
M6ntuitorului,
pe cel intre prooroci prooroc gi pe
cel hrinit in pustie, pe cei
ndscut al Elisabetei to{i sn-l laudam.
A Ndsci toarei
de Dumnezeu:
*
Fecioard, pe tine to{i proorocii
mai inainte te_au vestit.
David pe tine munte te numeqte, chivot gi
sf.eqnic, scari qi
pod,
nistrapi,
ceea ce por{i
mana, gi toiag odr-nsfit.
lar noi,
ca pe o Ndscdtoare
de Dumnezeu,
dupe vrednicie te cinstim.
M I E R C U R I
A Cruci i :
-
Cruce dumnezeiascdo
lauda cregtinilor,
armi nebiruiti qi
intirire a credin{ei,
cu credinfi te liudim
Ei
ne inchinim;
pizitoarea
dreptmiritoriJor
creqtini qi
slava mucenicilor,
dupi vredni ci e pe t i nc t e l i udi rm.
Al t a:
_-
Ctucea este pizitoare
a toati lumea, Crucea, podoaba
Bisericii, Crucea,
stipinia celor ce conduc,
Crucea. fntirirea
credi nci ogi l or.
Crucea, sl ava i ngeri l or qi
di avol i l or ranI .
A NiscAtoarei de Dumnezeu:
I-6ngi Cruce inainte a stat ceea ce Te_a niscut mai presus
de lire qi
tinguindu-se,
a strigat: Vai mie, preadulce
Fiule,
cum ai apus de la ochii mei? Cum intre cei morti Te_ai socotit?
J O I
A SfinJilor Apostoti:
. ,
Pe, Pet ru qi pe
Pavel , pe Andrei , pe
[ oan, pe l acob,
Vartolomeu qi pe
Matei, pe
Filip, pe Toma qi pe Simon,
pe
pc
U T R E N I A
Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul
qi pe Matia, Apostolii
Domnului, gi pe sfin{ii evangheliqti Marcu
qi Luca cu
credin{i to{i si-i liuddm.
Alta:
Apostoli ai MAntuitorului, in toatd latura cea de sub soare
alergind, afi propoviduit cu adevirat sfinta intrupare a lui
Hristos din Fecioari qi, din inqelaciune intorcind pe pngAni gi
luminindu-i, pe tofi ia{i invn{at si cinsteasci pe Sfinta Treime.
A Sfintului Nicolae:
Pe marele arhipistor qi ierarh qi int6iul qezitor pe scaunul
Mirelor, pe Nicolae, toJi si-l liudim, ci pe mulfi birba{i, ce
erau si moari firi dreptate, i-a izbivit qi impiratului qi lui
Avlavie s-a arAtat in vis, stricAnd cu totul hotirdrea lor cea
nedreapti.
A Niscitoarei de Dumnezeu:
Marie
preacurati, cidelnifd de aur, ceea ce ai fost incipere
Dumnezeirii celei neincipute, intru care Tatil a binevoit gi
Fiul S-a snlaqluit
qi Duhul cel Preaslint, umbrindu-te pe tine,
FecioarS, te-a aritat de Dumnezeu Nischtoare.
V I N E R I
A Crucii:
Bucuri-te, Cruce
preasfinti, zidul cel nesurpat al lumii,
sciparea scirbifilor
qi a celor ce sunt intru nevoi, biruin(a
cel or ce conduc gi api ri t oarea credi nci oqi l or, surparea bar-
barilor, cununa Apostolilor
qi mintuirea credincioqilor.
AIta:
Crucea este pizitoare a toatd lumea, Crucea, podoaba
Bi seri ci i , Crucea, st i rpAni a cel or ce conduc, Crucea, i nt l ri rea
credincioqilor, Crucea, slava ingerilor qi diavolilor ranI.
79
80 RUGACIUNI, RANDUIELI
SI SLUJBE
A Ni scdtoarei dc Dumnezcu:
?e Cruce ri st i gni t vi zAndu-Te pe Ti ne
preacurat a,
pl dngdnd gi t dngui ndu-se,
st ri ga: Cum ai apus, Soarel e
sl avei . I ncepi t orul l umi ni i ? Cum pe Cruce ai l bst pi roni t qi
cu sulifa in coasti ai lbst impuns, Fiule qi Dumnezeul
meu.
pent ru
a oameni l or mi nt ui re?
S A MB A T A
A tuturor Slintilor:
Prooroci preaslivi(i,
Apostoli f' ericifi, drep{ilor, patri-
arhilor, o din{uire a ierarhilor qi a preacuvioqilor,
adunarea
sfintelor f' emei qi tofi sfinfii mucenici, cu Maica lui Dumnezeu
rugafi-va Domnului si miluiasci pe ai vogtri robi.
A morfi l or:
Cel ce stipineqti pe cei mor(i
Ei
pe
cei vii, ca un
Dumnezeu, qi, prin
sfinfii Tii, tot pimintul
luminezi,
Ziditorule a toate, mintuie;te pe cei ce Te laudi pe Tine.
A Ni scdtoarei de Dumnezeu:
Noi intru tine ne lduddm, Niscitoare de Dumnezeu, qi
folo-
sitoare citre Dumnezeu te avem; tinde mAna ta cea nebiruith
gi
slirimd pe vrirjmaqii nogtri; trirnite robilor tii aiutor dintru
Cel sl ant .
$i
indati
Laudel e
Daci va fi dumi ni ci sau prazni c i mpdri tcsc sau sfi nt care are
Doxol ogi c marc, l audcl c se ci .nti pc gl asul cc va l i de ri nd sau al pri mei
sti hi ri de l a l audc.
Toat l
sul l area sd l aude pe Domni l l Li url a(i pe Domnul
di n ceruri , l nuda{i pe l l l i nt ru cel e i nal t e;
' f i e
se cuvi ne
ci nt are. Dumnezeul e.
{
I
*
;
U T R E N I A
L iudafi-L pe El tofi ingerii Lui, Inuda{i-L pe El toate puterile
Lui;
fie
se cuvine cAntare, Dumnezeule.
Iar dacl va fi al td zi , peste si ptdmi ni , se ci tesc ace$ti psal mi :
Psalmul 148
iuda{i pe Domnul din ceruri, liuda(i-L pe El
intru cele inalte. Laudn{i-L pe El to{i ingerii
Lui, liudafi-L pe El toate puterile Lui. Liudafi-L pe El
soarele qi luna, liuda(i-L pe El toate stelele qi
lumina.
Liudafi-L pe El cerurile cerurilor qi apa cea mai pre-
sus dc ceruri si laude numele Domnului, ci El a zis qi
s-au ficut, El a poruncit qi s-au zidit. Pusu-le-a pe ele
in veac qi in veacul veaculuil lege le-a pus qi
nu o vor
trece. Liudafi pe Domnul tofi cei dc pe pimint: bala-
urii qi toate adAncurile, focul, grindin arzlpada, gheafa,
viforul, toate indeplinifi cuv6ntul Lui; mun{ii
Ei
toate
dealurile, pomii cei roditori qi tofi cedrii; fiarele qi
toate
animalele, t6ritoarele qi pislrile cele zburitoare; im-
plrafii pimdntului
Ei
toatc popoarele,
cipeteniile qi tofi
judecitorii
plmintului; tinerii gi fecioarele, bitrinii cu
tinerii si laude numele Domnului, ci numai numele
Lui s-a indl{at. Lauda Lui pe pimint gi
in cer.
$i
va
indl{a puterea poporului
l,ui. Cintare tuturor cuvi-
oqilor lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.
Psal mul 149
i nta{i Domnul ui cdntare noui ; l auda Lui i n
adunarea ccl or cuvi o$i , Si se vesel easci Israel
de Cel ce l - a l i cut pe el qi f i i i Si onul ui si se bucur e
81
6
-
CEASLOV
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
de Impi ratul l or. SI l aude numel e Lui i n hori ; i n
ti mpane qi i n psal ti re si -I ci nte Lui . Cd i ubeqte
Domnul poporul Sdu qi va i ni l {a pe cei bl i nzi qi -i
va i zbi vi . Se vor l i uda cuvi oqi i i ntru sl avi qi
se vor
bucura i n agternuturi l e l or. Laudel e Domnul ui i n
gura l or qi si bi i cu doui tai quri i n mi i ni l e l or, ca si
se r i zbune pe neamur i qi
sn pedepseascl pe
popoare, ca si l ege pe i mpi ra{i i l or i n obezi qi pe
cei slivifi ai lor in cituqe de fier, ca si faci intre
dinqii
judecati
scrisi. Slava aceasta este a tuturor
cuvi osi l or Sdi .
Psalmul 150
iuda{i pe Domnul intru sfin{ii Lui; liuda{i-L
pe El i ntru ti ri a puteri i Lui . Li uda{i -L pe El
intru puterilc Lui; tdudafi-L pe El dupi mul{imea
slavei Lui. Liuda{i-L pe El in glas de trimbifi;
lnuda{i-L pe El in psaltire qi in aliuti. Liudafi-l pe
El i n ti mpane qi i n hori ; l i uda{i -L pe El i n strune qi
i n organe. Lnuda(i -L pe El i n chi mval e bi ne ri su-
nltoarel ldudafi-L pe El in chimvale de strigare.
Toatd suflarea sd laude pe Domnul.
Daci va fi duminici, se zic aceste stihuri:
Scoal l -Te, Doamne Dumnezeul meu, i nal {i -se mi na Ta,
nu uita pe siracii TIi pinn in sfirgit.
l, iuda-Te-voi, Doamneo cu toatd inima mea, spune-voi
toate minunile Tale.
U T R E N I A
,
Slav6..., Stihira Evangheliei,
$i
acum,.., a NAscitoarei de Dumnezcu:
' '
Preabinecuvintati eqti, Niscitoare de Dumnezeu Fecioari,
ci, prin Cel ce S-a intupat din tine, iadul s-a robit, Adam s-a
chcmat, blestemul s-a nimicit, Eva s-a liberat, moartea s-a
omorit gi noi am inviat. Pentru aceasta cintind, strigim:
BinecuvAntat eqti, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit
aqa, slavi
lie.
(Daci este Praznic, sfint cu Doxologie sau sfint cu Polieleu, se cinti
Slavn...,
$i
acum..., din Minei, Triod sau Penticostar).
Apoi: Preotul sau diaconul zice:
Slavi
Jie,
Celui ce ne-ai aritat noui lumina!
Strana cintd:
Doxologia
Slavi intru cei de sus lui Dumnezeu gi pe pimAnt pace,
intre oameni bunlvoire.
Li udi mu-Te, bi ne Te cuvi nt dm, i nchi ni mu-ne
f i e,
slivimu-Te, mul{umim
fie
pentru slava Ta cea mare.
Doamne, i mpi rat e ceresc, Dumnezeul e, Pi ri nt e
Atot{iitorule, Doamne Fiule, Unule-Niscut,, Iisuse Hristoase
9i
Duhule Sfinte.
Doamne, Dumnezeul e, Mi el uqel ul l ui Dumnezeu, Fi ul
Tatilui, Cel ce ridici picatul lumii, miluieqte-ne pe noi, Cel
ce ridici picatele lumii.
Primegte rugiciunea noastri, Cel ce
Eezi
de-a dreapta
Tat l l ui . qi ne mi l ui cgt e pe noi .
83
84
RUGACIUNI, NANNUMII
$ISLUJBE
Ci Tu eqti Unul Sfint, Tu eqti Unul Domn Iisus Hristos,
intru slava lui Dumnezeu Tatdl. Amin.
tn toate zilele Te voi binecuv6nta qi voi liuda numele Tiu
in veac
si
in veacul veacului.
invrednicegte-ne,
Doamne, in ziua aceasta, fdri de picat
sE ne pizim noi.
BinecuvAntat
eqti, Doamne, Dumnezeul pirin{ilor noqtri,
qi Iiudat gi preaslivit
este numele Tiu in veci. Amin.
Fie,
Doamne, mila Ta spre noi, precum am nidijduit
intru Tine.
Binecuvintat
eqti, Doamne, invafi-mi indreptirile Tale
(de trei ori).
Doamne,
scipare Te-ai ficut noui in neam qi in neam. Eu
am zis: Doamne, miluieqte-mi, vindeci sulletul meu, ci am
gregit
tie.
Doamne,
la Tine am scipat, invafi-mi si fac voia Ta, cd
Tu esti Dumnezeul meu.
CA Ia Tine este izvorul vietii. intru lumina Ta vom vedea
l umi nS.
Tinde
mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte liri de moarte,
miluieqte-ne pe noi
(de trei ori).
Sl avi . . . ,
$i
acum. . . , Sf i nt e f drd de moart eo mi l ui egt e-ne
pe noi .
Apoi mai pe larg:
Stinte
Dumnezeule, Slinte tare, Sfinte fdri de moarte,
mi l ui eqt e-ne pe noi .
I
r
l
]
l
p
U T R E N I A
Iar dacS este Postul Mare sau alti zi, ce n-arc doxologie mare, dupi
Laude,
Slavi...
$i
acum...,
centereful cel r6nduit zicc aqa":
_
1ie_slavi
se cuvine, Doamne, Dumnezeul
nostru, gi
tie
slavi indlfim,
Tatilui qi Fiului gi
Slintului Duh. acum si
pururea gi in vecii vecilor.
Amin.
Preotul :
Sl avi i
Ji e,
Cel ui cc ne-ai ari tat noui l umi na.
Centl rej ul :
Sl avi i ntru cci dc sus l ui Dumnezeu..,
$i
Doamnc, sci parc-:l .c-ai
l i i cut
noua...
lnvredniceqte-ne,
Doamne, in ziua aceasta,
frri
_
Ide
picat
se ne pizim
noi. Binecuvintat
eqti,
Doamne,
Dumnezeul
pirinfilor
no;tri, qi
lnudat qi
preaslivit
este numele Tiu in veci. Amin. tr'ie, Doamne,
mi l a Ta spre noi , precum
am nadi j dui t
i ntru Ti ne.
Binecuvflntat
eqti, Doamne, invifi-ne
indreptdrile
Tale. Binecuvantat
eqti, Stip6ne, in{elep{eEte_ne
cu
indreptdrile
Tale. Binecuvdntat
eqti, Slinie, tumi_
ne zd-\e cu indreptirile
Tale. Doamne,
mila Ta este
in veac, lucrurile
miinilor
Tale nu le trece cu vederea.
fie
se cuvine laudi,
tie
se cuvine c6ntare,
Jie
slavi se
cuvine, Tatilui
Ei
Fiului qi
Sfdntului Duh, acum gi
pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
*
prcotrrl
zice ectenia: Si plinim
rugiciunile noastre cele de dimineafi
Domnului...
Apoi, daci nu este praznie,
se zicc Stihoavna
din Oetoih. cu aceste
Ctihuri:
Stih l:
Umplutu-ne-am
dimineafa dc mila Ta, Doamnc,
,i
ne-am
bucurat qi nc-am veselit in toatc zilclc vie{ii noastre. Vcsclitu_nc_am
pcn_
tru zjlelc in care ne-ai smcrit pc noi, pentru
anii in carc am vizut rclc.
$i
cautd spre robii Tii qi
sprc lucrurile Tale qi indrcptcazi pe tiii lor.
Apoi:
RUGA RANIUTAIT SI SLUJBE
Stih 2: $i
si lie lumina Domnului Dumnczcului nostru
peste noi'
!i
lucrurile mfiinilor noastre le indrepteazl.
Slavl.,,,
$i
acum,.., daci arc sfertul, daca nu, din Octoih. Apoi:
Bine
este a ne mirturisi Domnului
qi a cAnta numele Tiu,
Preainalte, a vesti diminea{a mila Ta qi adevirul TIu in toati
noaptea (fire metanii),
DupA accea:
Sfintc Dumnezeule..., PrcasfAntd Treime...' Tntal nos-
tru...
$i
troparul sli.ntului,
Slavn...,
$i
acum..., al Niscitoarci dc
I)umnczeu.
Preotul zice ectenia:
Miluieqte-ne
pe noi, Dumnezeule, dupi mare
mila Ta...
si
celelalte. Iar dupl ecfonis: Infclcpciune! Strana:
Binecuvinteazi! Prcotul: Ccl ce este binecuvantat... Strana: Amin.
intdreqte,
Dumnezeule, sfinta
qi dreapta credin{i a
dreptmiritorilor creqtini,
qi Sfdnta Biserica Ta o pizeqte in
veacul veacului.
gi
lndati:
Venifi si ne inchinim..' (de 3 ori)
qi se incepe Ceasul intei
$i
apoi ot pust ul dt si \ Ar$i 1.
Daci ste Postul Marc, se zice:
Bine este a ne merturisi Domnului"'
(de
2 ori), cu mctanii, apoi:
Sfintc Dumnezeule' .., Prcasfinti Treimc..' ,
Tatil nostru.,., Ci a Ta este impAraFa...
ti
se cite$te troparul acesta:
in
Biserica slavei Tale stAnd, in cer a sta ni se pare;
Niscitoare de Dumnezeu, ceea ce eqti uqi cereascd, deschide
noui usa milei tale.
Doamnc, mi l ui eqtc (dc
40 de ori ), Sl avl ...,
$i
acum,.., Ccca cc eqti mai
ci nsti td deci .t heruvi mi i . l ntru numel e Domnul ui , bi nccuvi ntcazi ,
Pi ri nte!
Prcotul , di n l ' afa Sfi ntci Mcsc:
Cel
ce este binecuvintat, Hristos' Dumnezeul nostru, tot-
deauna, acum qi pururea qi i n veci i veci l or'
Cantarctul:
Amin.
*
U T R E N I A
I mpi rat e ceresc, pe bi necredi nci osul nost ru popor
ocroteqte-|, credinfa o intiregte, pe cei rii ii imblAnzegte,
lumea o impaci, slint locaqul acesta trine-l pdzeqte, pe cei
mai inainte riposafi, pnrin{ii qi tiafii noqtri, in locaqurile
drepfilor ii aqazi, iar pe noi intru pociin{i qi mirturisire ne
primeqte, ca un bun qi de oameni iubitor.
Dup[ aceea se fac trei metanii, zicind frecare intru sine, la fiecare
metanie, rugdciunea Sfintului Eliem Sirul: Doamnc pi Stipinul vietii
melc..., aqa cum s-a aritat la Miezonoptica de toate zilelo (cauti la pag.
34). Dupe cc sc ridici fra(ii, cel mai marc sau centirelul rinduit incepc:
Veni{i sd ne inchindm... (dc 3 ori), cu inchiniciuni, qi se citeqte Ceasul intii.
Daci este duminici, dupi sl' irgitul doxologici qi Sfrnte
Dumnezeule..., se cAnti troparul Invierii.
La glasurilc l, al 2lca, al 3Jca qi al 4-lea, acest Tropar al invierii, pe
glasul al 4-lea:
Astdzi mintuirea a toati lumea s-a ficut; si c6ntim Celui
ce a inviat din mormint gi
incepitorului vie{ii noastre; ci,
stricind cu moartea pe moarte, biruinfi ne-a diruit noui qi
mare mili.
^
La glasurile al S-lea, al 6-lea, al TJea gi al 8Jea, acest Tropar al
Invierii, pe glasul al 8-lea:
inviat-ai din mormint
9i
legiturile iadului ai rupt; stri-
cat-ai osAnda morfii, Doamne, pe tofi din cursele vrijma-
qului izbivindu-i. AritAndu-Te pe Tine Apostolilor Tii,
trimisu-i-ai pe dinqii la propovdduire; qi printr-inqii pacea
Ta ai diruit lumii, Unule Mult-milostive.
Apoi cctcniilc
ti
otpustul Utrcnici.
81
CEASUL INTAI
Vcniti si ne inchinam Impiratului nostru Dumnezeu... (de 3 ori).
Psalmul 5
1-\rai uri l e
mel e ascul ti -l e, Doamne! i n{el ege
\Jstri garea mea! Ia ami nte l a gl asul rugdci u;i i
mele, Impiratul meu qi Dumnezeul meu, cici citre
Tine mi voi ruga, Doamne! Diminea(a vei auzi gla-
sul meu; diminea(a voi sta inaintea Ta
qi mi vei
vedea. Cd Tu eqti Dumnezeu, Care nu voie$ti liri-
delegea, nici nu va locui lingi Tine cel ce vicleneqte.
Nu vor sta ci l cdtori i de l ege i n preaj ma ochi l or Ti i .
Urit-ai pe toti cei ce lucreazi fdrldelege. Pierde-vei
pe totri cei ce grdi esc mi nci una; pe uci ga$
qi pe
viclean il uriqte Domnul. Iar eu, intru mul(imea
milei Tale, voi intra in casa Ta, inchini-mi-voi spre
t
t
sfint locaqul Tiu, intru frica Ta. Doamne, povifu-
iegte-mi intru dreptatea Ta, din pricina duqmanilor
mei! Indrepteazi inaintea mea calea Ta. Ci nu este
in gura lor adevir, inima lor este deqarti; groapi
deschisi grumazul lor, cu limbile lor
yiclenesc.
Judeci-i pe ei, Dumnezeule; si cadi din sfaturile
lor; dupl multimea nelegiuirilor lor, alungi-i pe ei,
ci Te-au amir6t, Doamne,
Si
si se veseleasci to{i cei
ce nidijduiesc intru Tine; in veac se
yor
bucura qi
Ie
vei fi lor silaE, gi
se vor lluda cu Tine toti cei ce
iubesc numele Tiu. Cd Tu vei binecuvinta pe cel
drept, Doamne, cici cu arma bunivoirii ne-ai incu-
nunat pe noi.
Psalmul 89
T\oamne,
scdpare Te-ai ficut noui in neam
$i
in
IJneam.
Mai inainte de ce s-au lIcut mun{ii gi s-a
zidit pamintul
Ei
lumea, din veac
Ei
p6ni in veac egti
Tu. Nu intoarce pe om intru smerenie, Tu, Care ai
zis: <<Intoarcefi-vi, fii ai oamenilor>>, ci o mie de ani
inaintea ochilor Tii sunt ca ziua de ieri, care a tre-
cut,
Ei
ca straja noptii. Nimicnicie vor fi anii lor;
dimineafa ca iarba va trece. Dimineafa va inflori qi
se va trece, seara va cidea, se va intiri
Si
se va usca.
Ci ne-am sfirgit de urgia Ta qi
de minia Ta ne-am
tulburat. Pus-ai firddelegile noastre inaintea Ta,
greqelile noastre ascunse, la lumina fe{ei Tale. Ci
toate zi l el e noastre s-au i mpu{i nat qi i n mi ni a Ta
ne*am sti ns. Ani i no;tri s-au socoti t ca p6nza
unui
RUGACIUNI, NANNUTN,j
$I
SLUJBE
piianjen; zilele anilor noqtri sunt
taptezeci
de ani;
iar de vor fi in putere optzeci de ani, qi ce este mai
mult decet aceqtia, osteneale
Ei
durere; ci trece viafa
noastra
$i
ne vom duce. Ci ne cunoaqte puterea urgi ei
Tale
qi cine misoari minia Ta, dupi temerea de
Tine? Inva{i-ne si socotim bine zilele noastre, ca si
ne indreptim inimile spre infelepciune. intoarce-Te,
Doamne! Pind c6nd vei sta departe? M6ngiie pe
robii Tei! Umplutu-ne-am dimineafa de mila Ta gi
ne-am bucurat
gi
ne-am veselit in toate zilele vie(ii
noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai
smerit, pentru anii in care am vizut rele. Cauti spre
robi i Ti i
Si
spre l ucruri l e Tal e gi i ndrepteaz[ pe
fiii lor.
$i
si fie lumina Domnului Dumnezeului
nostru peste noi,
gi lucrurile miinilor noastre le
indrepteazi.
Psalmul 100
\ fila
9i
judecata
Ta voi cinta
fie,
Doamne.
IVlCinta-voi
qi voi merge, cu pricepere, in cale
ftri prihani. Cind vei veni la mine? Umblat-am
intru nerdutatea inimii mele, in casa mea. N-am pus
inaintea ochilor mei lucru nelegiuit; pe cilcitorii de
lege i-am uret. Nu s-a lipit de mine inima indirit-
ni ci ; pe cel ri u, care se depi rta de mi ne, nu l -am
cunoscut. Pe cel ce clevetea in ascuns pe vecinul sdu,
pe acela l-am izgonit. Cu cel mAndru cu ochiul qi
nesi fi os cu i ni ma, cu acel a n-am mencat. Ochi i mei
sunt peste credincioqii pimintului, ca si
qadi ei im-
;
CEASUL INTAI
preunA cu mine. Cel ce umbla pe cale fdrd prihani,
acela imi slujea. Nu va locui in casa mea cel m6ndrul
cel ce griieqte nedrepti{i nu va sta inaintea ochilor
mei. in dimine{i voi
judeca
pe to{i pdcntoqii pdmin-
tului, ca si nimicesc din cetatea Domnului pe toti cei
ce l ucreazi fi ri del egea.
Slavn...,
$i
acunr..., Aliluia (de 3 ori), cu trei inchinlciuni.
Dac[ se cinti: Dumnezeu este l)omnul..., se zice: Slavi..., Troparul
sfS.ntului,
$i
acum..., Cum te vom numi, ceea c elti pnni de har....?
(vezi mai ios).
Iar daci este Postul Mare, se cinti Tloparul acesta, pe glasul al6-lea:
Diminea{a auzi glasul meu, impiratul meu qi Dumnezeul
meu.
CAnt6ndu-1, sc fac mctanii cu genunchii la pimant.
Stih 1: Graiurile mele asculti-le, Doamnc, infelege strigarea ma.
Stih 2: Citre Tine mi voi ruga, Doamne.
Slavn...,
$i
acum..., al Niscetoarei de Dumneze u:
Cum te vom numi, ceea ce eqti plind de har? Cer, cd ai
risirit pe Soarele dreptn{ii? Rai, ci ai odrislit floarea
nestriciciunii? Fecioari, ci ai rimas nestricatd? Maici
curatd, cd ai avut ir1 slintele tale bra(e Fiu, pe Dumnezeul
tuturor? Pe Acela roagd-L si mintuiasci sufletele noastre.
Paqii mei indrepteazi-i dupd cuvAntul Tnu
9i
si nu mi
stipineasci nici o laridelege.
Izbiveqte-mi de clevetirea oamenilor
gi voi pizi poruncile
Tale.
Fa{a Ta arat-o peste robul Tiu qi mi invafa indreptarile
Tale.
9l
gd
se umple gura mea de lauda Ta, Doamne. ca si laud
sl ava Ta, t oat i zi ua mare cuvi i nt a Ta.
Slintc Dumnezeulc...,
prcasl'i.nti
Treime,.., Tatdl nostru...
_ _Dacd
nu estc Postul Mar, s zi cc Condacul Sfi ntul ui , dace are, sau
al Prazni cul ui ce se va i ntfmpl a.
Daci estc Postul Marc, se zi c aceste Tropare al c Nescl toarei de
Dumnezcu:
L U N I , M A R T I
$ I
J O I
Pe
Mirita Maici a lui Dumnezeu
5i
mai sfinti decit
sfinfii ingeri, firi incetare, o liudlm cu inima qi cu gura,
Ndscitoare de Dumnezeu pe dinsa mirturisind-o,
ca pe ceea
ce cu adevirat a niscut pe Dumnezeu intrupat gi
se roagd
neincetat pentru
sufletele noastre.
M I E R C U R I
$ I
V I N E R I
Degrab
ne intimpini pe noi mai inainte p6ni
ce nu ne
rotrim, c6nd vrljmagii
' fe
hulesc pe Tine gi
ne ingrozesc pe
noi, Hristoase, Dumnezeul
nostru.
pierde
cu Crucea Ta pe
cei ce se lupti cu noi, ca si cunoasci cit poate
credinJa
dreptmiritorilor
creqtini, pentru
rugiciunile
Ndscitoarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule
de oameni.
S A MB A T A
Ca
o pirgi a firii,
lie,
Siditorule
al fipturii, tumea i1i
aduce, Doamne, pe purt dt ori i
de Dumnezeu muceni ci , pen_
tru ale ciror rugiciuni,
in pace adAnci, Biserica Ta, pentru
Ni sci t oarea de Dumnezeu, o pdzeqt e,
Mul t -mi l ost i ve.
Dumi ni ca, l a prazni cc
sau l a sfi nJi cu dorol ogi c sau cu pol i el cu,
se
ci te$te condacul gl asul ui
de ri nd, sau al sdrbi tori i respecti \r' e.
Apoi : Doamnc, mi l ui cl tc
(dc.t0 dc ori ), Ccl ce i n toati vrcmcn
si i n tot
ceasul ... (cauta l B pag.33).Doamnc, mi l ui e!tc
(d9 3 ori ),Sl avi r...,
$i
acum...,
Ccea ce ctti mai ci nsti ti dccj i t her.uvi nri i ...,
i ntru numel c Domnul ui .
binecuvinteazi,
Pirintc! Preotul: Dumnezule,
milostiveqtc-Tc sprc noi...
l
I
CEASUL INTAI
Iar daci este
Al i l ui a sau Postul Marc, sc zi ce rugi ci unca Sfi ntul ui
Efrem Si rul :
Doamnc qi Sti panul vi e{i i mcl c...,
afa cum s-a aretat l a
Mi ezonopti ca di n toatc zi l cl e (cautd l a pag. 34). Apoi
Sfi nte
Dumnczeul e..., Preasi enti Tl ci mc..., Tati l nostru..., Doamnc, mi l ui este
(de l 2 ori ).
$i
Rugiciunea aceasta
ri stoase, Lumi na cea adevi ratl . Care l umi -
nezi qi sfinfegti pe tot omul ce vine in lume, si
93
se insemneze peste noi lumina fefei Tale, ca intr-insa
si vedem lumina cea neapropiatd. Indrepteazi paqii
no;tri spre lucrarea poruncilor Tale, pentru rugi-
ciunile Preacuratei Maicii Tale
si
ale tuturor sfinti-
lor Tdi. Amin.
Api ri toare
Doamni , pentru bi rui n(i mul (umi ri ,
i zbi vi ndu-ne di n nevoi , aducem (i e, Ni scl t oare de
Dumnezeu, noi, robii tei. Ci, ca ceea ce ai stipAnire nebi-
ruiti, izbiveqte-ne pe noi din toate nevoile, ca si strigim
fie:
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari.
in zilele de rind se face otpustul desAvar$it, iar Duminica se face
otpustul mic.
MIJLOCEASUL INTAI
Dupi ce preotul binecuvinteazi, se zice: Sfinte Dumnezeule...,
Preasfinti Treimc..., Tatil nostru..., Ci a Ta cstc impiritia..., Vcnifi si
ne inchinim... (de 3 ori), qi apoi aceqti psalmi:
Psalmul 45
J-\umnezeu
este sciparea qi puterea noastri,
L) aj utor i ntru necazuri l e ce nc i mpresoari .
Pentru aceasta nu ne vom teme ci nd se va cutremu-
ra pimentul gi se vor muta munfii in inima mirilor.
Venit-au
Ei
s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au
munfii de tiria Lui. Apele r6urilor veselesc cetatea
l ui Dumnezeu; Cel Preai nal t a sl i n{i t l ocaqul Lui .
Dumnezeu e i n mi j l ocul ceti ti i , nu se va cl i ti nal o va
aj uta Dumnezcu di s-de-di mi neafl . Tul buratu-s-au
neamur i l e, pl ecat u- s- au i mpi r i { i i l e; dat - a Ccl
Preai nal t gl asul Lui , cutremuratu-s-a pi mentul .
r
]
r
MIJLOCEASUL iNTAI
Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dum-
nezeul lui lacob. Venifi qi vede{i lucrurile lui Dum-
nezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pimant.
Pune-va capi t ri zboai el or p6ni l a margi ni l e
pim6ntului, arcul va sfdrima qi va fringe arma, iar
pavezcle in foc le va arde. Opri{i-vd
Ei
cunoaqte{i ci
Eu sunt Dumnezeu, i ndl fa-Mi -voi pe pdmi nt.
Domnul puteri l or este cu noi , spri j i ni torul nostru,
Dumnezeul lui Iacob.
Psalmul 91
p i ne este a l i uda pe Domnul qi a c6nta numel e
l JTIu, Preai nal tc, a vesti di mi nea{a mi l a Ta
Ei
adevdrul Tiu in toati noaptea, in psaltire cu zece
strune, cu cantece din alduti. C[ m-ai veselit, Doamne,
intru ffipturile Tale qi intru lucrurile miinilor Tale
mi voi bucura. Ci t s-au mi ri t l ucruri l e Tal e,
Doamne, adi nci cu totul sunt ganduri l e Tal e! Bi r-
batul nepri ceput nu va cunoaqte
Ei
cel nei nfel egdtor
nu va i ntel ege acestea, ci nd ri sar pi ci toqi i ca i arba
qi se ivesc to{i cei ce fac firidclegea, ca si piari in
veacul veacul ui . Iar Tu, Preai nal t eqti i n veac,
Doamne. Ci i atd vri j maqi i Ti i , Doamne, vor pi eri qi
se vor ri si pi tofi cei ce l ucreazi frri dcl cgea.
$i
se va
i ni l {a puterea mea ca a i norogul ui qi batrAnel i l e
mel e unse di n bl equg.
$i
a pri vi t ochi ul meu ci tre
vri j maqi i mei ,
Ei
pe cei vi cl eni , ce se ri di cd i mpotri -
va mea, i i va auzi urechea mea. Dreptul ca fi ni cul va
inllori qi
ca cedrul cel din l,iban se va inmul{i.
RUGACIUNI. IIANDUIELI SI SLUJBE
Rnsadifi fiind in casa Domnului, ln curtile Dum-
nezeului nostru vor inflori. inci intru bitr6nefe
unse se vor inmulfi qi bine-viefuind vor fi, ca si
yesteascd:
drept este Domnul Dumnezeul nostru qi
nu este nedreptate intru Ddnsul.
Psalmul 92
omnul a impirifit, intru podoabi S-a imbri-
cat; imbricatu-S-a Domnul intru putere qi
S-a
incins, pentru ci a intirit lumea care nu se va
cldtina. Gata este scaunul Tdu de atunci, din veac
eqti Tu. Ri di cat-au r6uri l e, Doamne, ri di cat-au
rffurile glasurile lor, ridicat-au rAurile valurile lor;
dar mai mult dec6t glasul apelor clocotitoare, mai
mult decit zbuciumul neasemuit al mirii, minunat
este. intru cele inalte. Domnul. Mirturiile Tale s-au
adeveri t foarte. Casei Tal e se cuvi ne sfi nteni e.
Doamne, intru lungime de zile.
Sl avn.,,,
$i
acum...,
fi ri
Ati l ui a. Sfi nte Dumnczeul e...,
cu trei
i nchi ni ci uni .
PrcasfAnti Trei me.... Tatdl nostru.... CA a Ta estc
i mpi r nl i a. . . ! i
Tr opar cl c accst ca, gl asul al 6- l ca:
Miluieqte-ne
pe noi, Doamne, miluiegte-ne pe noi, ci, nepri-
cepindu-ne de nici un rispuns, aceastd rugiciune aducem
fie,
ca unui StipAn, noi, picitogii robii TIi, miluiegte-ne pe noi.
SI avI " ' ,
Doamne,
mi l ui egt e-ne pe noi , i i i nt ru' l ' i ne am nl di j rl ui t ;
nu Te mi ni a pe noi l bart e, ni ci pont eni l i rri rdcl cgi l e noast re,
ci caut i gi acum ca un mi l ost i v qi ne i zbi veqt e pe noi de
vri j maqi i nogt ri , cd Tu eqt i Dumnezeul nost ru
gi
noi sunt em
poporul Ti u, t o{i l ucrul mi i ni l or' I al e gi numel e Ti u chemi m.
MIJLOCEASUL INTAI
$i
acum..., al Ni scAtoarei de Dumnczcu:
Uqa milostivirii deschide-o noui, binecuvintati Nisci-
toare de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce nidijduim intru
tine, ci sd nc mintuim prin tine din ncvoi, cir tu eqti min-
tuirea neamului crestinesc,
Doamnc, mi l ui cqtc (de 40 de ori ). Sl avd...,
$i
acum..., Ceea cc cqti nrai
ci nsti ti tl cci t hcruvi mi i ..., i ntru numcl c Domnul ui , bi rrecuvi ntcazi ,
Pi ri nte: Preotul : Pentr u rugi ci uni l e sfi nfi l or pnri n{i l or no{tri ...
$i
sc zice rugiciunea Sf6ntului Efrem Sirul: Doamne qi StipAnul
viefii mcle..., a$a cum s-a arltat la Miezonoptica din toate zilele (cautl
la pag. 34). Apoi aceasti
Rugiciune a Marelui Vasile
T\ umnezeul e
cel ve; ni c qi f nr n de i nceput , Lu-
I-lmini pururea fiitoare, Ficdtorule a toati fip-
tura, Izvorul e al mi l ei , adi ncul buni ti {i l or qi
noi a-
nul cel neurmat al iubirii de oameni, arati peste noi
lumina fefei Tale; Doamneo striluceqte in inimile qi
in cugetele noastre soarele dreptifii qi umple de a Ta
vesel i e sufl etel e noastre. Invafi -ne pe noi ca si
spunem
j udeci {i l e
Tal e
Ei
si ne mi rturi si m
fi e
neincetat, Stipinului nostru qi Ficitorului de bine.
Miinile noastrc le indrepteazi spre lucrarea voirii
Tal e qi l i cu noi ca sI Te i ubi m qi si spori m bi ne-fi -
ci nd cel e pl i cute
fi e,
ca qi i ntru noi , nevredni ci i , si
se sl i veasci preasfAnt numel e Ti u, al Tati l ui gi al
Fi ul ui
Ei
al Sfdntul ui Duh; o Dumnezei re gi o
Impi ri fi e, Ci rci a se cuvi ne toati sl ava, ci nstea
gi
i nchi ni ci unea i n veci i veci l or. Ami n.
7
-
CEASLOV
Apoi se zi ce
Si
aceaste
Rugiciune a Marelui Vasile
el ce trimifi lumina gi purcezi qi risari soarele
peste cei drep{i qi peste cei nedrepfi, peste cei
rIi qi peste cei buni qi
cu l umi na cea de zi ui l umi nezi
toati l umea, l umi neazi qi i ni mi l c noastre, Sti pi ne al
tuturor. Diruieqte noui
;i
in ziua ce vine, si facem
cele plicute
!ie.
Pizeqte-ne de tot picatul qi de toatd
l ucrarea cea rea. Izbi veqte-ne pe noi de toate
sige(ile ce zboari ziua qi de puterile cele potrivnice,
pentru ruglciunile Preacuratei Stipinei noastre de
Dumnezeu Ndscdtoare, al e cereqti l or puteri , sl uj i to-
rii Tni cei firi de trup, gi ale tuturor slinfilor care
din veac au bineplicut
!ie.
Cn
tie
se cuvine si ne
miluiegti qi si ne mintuieqti pe noi, Dumnezeul nos-
tru, qi
fie
slavi inil{im, Tatilui qi Fiului qi
Sfintului
Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Otpustul mic
98
RUGACIUNI. NANUUTNT,T SI SLUJBE
r
l
F
CEASUL AL TREILEA
Dupi ce preotul
bi necuvi nteazi , sc zi ce: i mpi rate cercsc..,, Sfi ntc
Dumnezcul c..., Prcasl i nti r Trci me..., Tati l nostru..., CA a Ta cstc
i mpi refi a..., Doamnc, mi l ui cqtc (de 12 ori ).
Sl av5...,
gi
acum..., Vcni {i si
ne i nchi ni m...
(de 3 ori ).
Psal mul 16
I
uzi , Doamne. dreptatea mea, i a ami nte cere-
l Lrea
mea, ascul ti rugi ci unea mca, di n buze
frri de vi cl eni e. De l a fa{a Ta
j udecata
mea si i asi ,
ochii mei sd vadi cele drepte. Cercetat-ai inima mea,
noaptea ai cercetat-o; cu foc m-ai ldmurit, dar nu s-a
afl at i ntru mi ne nedreptate. Ca si nu gri i ascd gura
mea l ucruri omeneqti , pentru cuvi ntel e buzcl or Thl e
eu am pi zi t ci i aspre. i ndrepteazi pi ci oarel e mel e i n
cdri ri l e' Ial e, ca si nu se cl ati ne paqi i mei . Eu am
st r i gat , ci m- ai auzi t , , I ) umnczcul e; pl eaci ur echea
100
RUGACIUNI. NANIUTITT SI SLUJBE
Ta citre mine
si
auzi cuvintele mele. Minunate fd
milele Tale, Cel ce mentuieqti pe cei ce nidijduiesc
in Tine, de cei ce stau impotriva dreptei Tale. Pi-
zeqte-mi, Doamne, ca pe lumina ochilor; cu acope-
rdmintul aripilor Tale, acoperi-md de fa{a necre-
di nci oqi l or care mi neci j esc pe mi ne. Vri j maqi i mei
sufletul meu l-au cuprins; cu grisime inima lor qi-au
incuiat, gura lor a griit mAndrie. Izgonindu-md,
acum m-au inconjurat, ochii lor gi-au afintit ca sd
mi plece la pdmint. Apucatu-m-au ca un leu gata de
pradi , ca un pui de l eu ce l ocui eqte i n ascunzi guri .
Scoal6-Te, Doamne, intimpini-i pe ei
Si
impiedici-i.
Izbiveqte sufletul meu de cel necredincios, cu sabia
Ta. Doamne, desparte-mi de oamenii acestei lumi,
ce-$i iau partea in via{i, cici s-a umplut pinteccle
lor de bunitifile Taleq slturatu-s-au fiii lor qi au
lisat rimlqi{ele pruncilor. lar eu intru dreptate mi
voi arita fefei Tale, situra-mi-voi cind se va arita
slava Ta.
Psalmul 24
f' l ntre
Ti ne, Doamne. am ri di cat sufl etul meu,
\-rDumnezeul meu. Spre Ti ne am ni di j dui t, sd
nu fi u rugi nat i n veac, ni ci si r6dd de mi ne vri j maqi i
mei . Pentru ci to(i cei ce Te agteaptd pe Ti ne nu se
vor ruqina; sd se rutineze tofi cei ce fac liridelegi in
deEert. Ciile Tale, Doamne, aratA-mi, qi
ciririle Tale
md i nva{i . i ndrepteazi -mi spre adevi rrul
' Ii u
qi md
i nva{i , cd 1u egti Dumnezeu, Mi ntui torul meu, gi pe
F
]
I
CEASUL AL TREILEA
101
Tine Te-am aEteptat toatd ziua. Adu-Ti aminte de
induririle Tale qi de milele Tale, Doamne,
ci din
veac sunt. Picatele tinerefilor
mele qi ale negtiin{ei
mel e nu l e pomeni . Dupi mi l a Ta, pomencqte-md
Tu,
pentru
bunitatea Ta, Doamne. Bun gi drept este
Domnul , pentru aceasta
l ege va pune cel or ce gre-
Eesc
in cale. Indrepta-va pe cei blinzi la
judecati,
i nvi fa-va pe cei bl i nzi ci i l e Sal e. Toate ci i l e
Domnului
sunt milA qi adevdr pentru
cei ce cauti
agezimintul
Lui qi
mirturiile Lui.
pentru
numele
Tiu, Doamne, curiteqte picatul
meu, ci mult este.
Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va
pune
lui in calea pe care a ales-o. Sufletul lui intru
bunitdfi se va siliglui gi semin{ia lui va moEteni
pimdntul.
Domnul este intlrirea celor ce se tem de
Dinsul, aqezim6ntul Lui il va arita lor. Ochii mei
sunt pururea
spre Domnul,
cI El va scoate din laf
picioarele
mele. Cauti spre mine qi mi miluieqte, cA
pi ri si t qi
sdrac sunt eu. Necazuri l e i ni mi i mel e s-au
inmulfit; din nevoile mele scoate-mi. Vezi smerenia
mea qi
osteneala mea gi-mi
iarti toate picatele
mele.
Vezi pe vrljmagii mei, cd s-au inmulfit
Ei
cu uri
nedreapti
m-au ur6t. Pizegte sufletul meu
Ei
mi
izbdveqte, ca sA nu mi ruginez cd am nidijduit
in
Tine. Cei firl riut:rte qi
cei drep(i s-au lipit de mine,
cI Te-am aqteptat, Doamne. Izbivegte, Dumnezeule,
pe Israel din toate necazurile
lui.
Psal mul 50: Mi l ui e$tc-mi Dumnczcul e... (cauti l a pag.
l 2), Sl avi r...,
$i
acum. . . , Al i l ui a ( dc
I or i ) .
r0z RUGA RANDUIELI SI SLUJBE
Dacd se cSnti: Dumnczeu estc Domnul,.., se zicc Slavi..., Troparul
zilci sau al sfintului,
$i
acum..., NlscAtoare de Dumnezeu, tu esti viJa
cca adcvArati... (vczi mai
.jos).
Iar dacl estc Aliluia sau Postul Marc, se c6ntl Troparul acssta pc
glasul al 6-lca:
Doamne, Cel ce pe Preasfintul Tiu Duh, in ceasul al
treilea, L-ai trimis Apostolilor Tii, pe Acela, Bunule, nu-L
lua de la noi, ci ni-l innoieqte noui, celor ce ne rugdm
tie.
in acest timp se fac metanii; asemenea qi la cele doui stihuri ce
urmeazi:
Stih 1: Inimi curatfl zideEtc intru minc, Dumnezeulc, qi duh drcpt
innoie$te intru cele dinlluntru ale mcle.
Stih 2: Nu mi lepida pe minc dc la fafa Ta qi Duhul Tiu cel Sfi.nt
nu-L lua dc la minc.
Slavn...,
$i
acum..., al NiscAtoarei de Dumnezeu:
Niscitoare de Dumnezeu, tu eEti vifa cea adevirati, care
ai odrdslit Rodul viefii;
{ie
ne rugim: Roagi-te, Stip6ni, cu
Sfinfii Apostoli, sd se miluiasci sufletele noastre.
Domnul Dumnezeu este binecuvAntat. BinecuvAntat este
Domnul ziua, in toate zilele; si faci priincioase cele ale noas-
t re Dumnezeul m6nt ui ri i noast re, Dumnezeul nost ru,
Dumnezeul mintuirii.
Sfinte Dumnczeule..., Prcasf6nti Trcimc.,., Tatil nostru..., Ci a Ta
este impAriJia... qi condacul slhntului.
Iar daci este Postul Marc, sc zic accstc Troparc, pc glasul al SJca:
BinecuvAntat egti, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce
preain{elep{i pe pescari ai ardtat, trimi{6ndu-le lor Duhul
Slint, qi printr-inqii lumea ai vinat, Iubitorule de oameni,
mirire
Tie.
CEASUL AI, TREILEA
103
Sl avi .,,,
Grabnicd gi tare mAngAiere dd robilor Tii, Iisuse, cind se
mAhnesc duhurile noastre. Nu Te osebi de sulletele noastre
intru necazuri; nu Te depirta de gindurile noastre intru
primejdii, ci pururea ne intAmpini pe noi. Apropie-Te de
noi, apropie-Te Cel ce egti pretutindeni.
Precum gi cu
Apostolii Ti-i ai fost pururea, aqa qi cu cei ce doresc de Tine
Te uneqte, Indurate, ca, liind impreuni cu Tine, si Te
liudam pe Tine qi si slavim pe Duhul Tdu cel intru tot Sf6nt.
$i
acum..., al Ni rsc6toarei dc Dumnczeu:
Nidejdea, ocrotirea gi sciparea cregtinilor, zid nebiruit
celor slabi, liman neinviforat tu eqti, Niscdtoare de
Dumnezeu, Preacurati.
$i
precum lumea o mAntuiegti cu
neincetati rugiciunea ta, pomeneqte-ne qi pe noi, Fecioari,
intru tot l5udati.
Doamne, miluieqte (de 40 de ori), Cel ce ln toati vremea...
(caute
la
pag. 33). Doamne, mi l ui eqte (d^e 3 ori ). Sl avn...,
$i
acum..., Ceea ce eqti
mai cinstitd decet hcruvimii..., Intru numclc Domnului, binecuvinteazi,
Pdri nte! Preotul : Dumnezcul c, mi l osti vette-Te spre noi ...
Iar daci cstc Postul Mare, sc zi cc rugi ci unca Sfi .ntul ui El i em Si rul :
Doamne qi Stdpanul vi eJi i mel e..., ata cum s-a ari trt l a Mi czonopti ca
di n toate zi l el c (cauti l a pag. 34).
$i
Rugdci unea Sl hntul ui Mardari c
Stnpine Dumnezeule, Pirinte Atotputernice, Doamne,
Fiule Unule-NIscut, Iisuse Hristoase,
Ei
Duhule Slinte, o
Dumnezeire, o Putere, miluiegte-ma pe mine, picitosul,
Ei,
cu
j
udecifile care gtii, mintuieqte-mi pe mine, nevrednicul
robul Tdu, ci binecuvf,ntat egti in vecii vecilor. Amin.
r
MIJLOCEASUL AL TREILEA
,
Dupi ce preotul bi nccuvi nteazi , se zi ce: Sfi nte Dumnczcul e...,
Preasl l nti Trei mc..., Tati l nostru..., Ci a Ta cstc i mpi ri fi a..., Doamnc,
mi l ui eqtc (dc l 2 ori ), Sl avi ...,
$i
acum..., Veni {i sh nc i nchi nl m,.. (de 3
ori ) qi apoi se ci tesc accfti psal mi :
Psalmul 29
Jnil(a-Te-voi,
Doamne, ci m-ai ridicat qi n-ai
I '
Ivesel i t pe vri j maqi i mci i mpotri va mea. Doamne,
Dumnezeul meu, strigat-am cdtre Tine qi m-ai vin-
decat. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mantu-
itu-m-ai de cei ce se coboari in groapi. C6ntafi
Domnul ui cei cuvi ogi ai Lui qi Inuda{i pomeni rea
sfin{eniei Lui. Cn iu{ime este intru m6nia Lui qi
vi a[ i i nt r u voi a Lui ; sear a se va si l i ql ui pl i nger ea.
i ar di mi nea{a, bucuri a. Iar eu am zi s i ntru i ndestu-
l ar ea mea: <<Nu mi voi cl i t i na i n veac! >>, Doamne.
{
r
MIJLOCEASUL
AL TREILEA
r 05
intru voia Ta, dat-ai frumusefii
mele putere;
dar
cflnd
ti-ai
intors fafa Ta, eu m-am tulburat.
Citre
Tine, Doamne,
voi striga qi
citre Dumnezeul
meu
md voi ruga. Ce folos ai de singele
meu, de md cobor
in striciciune?
Oare, Te va liiuda pe Tine
firAna,
sau
va vesti adevirul
Tdu?
Auzit-a Domnul qi
m_a
miluit; Domnul a fost ajutorul
meu! Schimbat_ai
pl i ngerea
mea i ntru
bucuri e, rupt-ai
sacul meu
Qi
m-ai incins
cu veselie, ca slava mea sn-Ji c6nte
lie
qi
si i nu mA m6.hnescl
Doamne,
Dumnezeul
meu. i n
veac Te voi l i uda!
psal mul
3l
'pericifi
cirora s-au iertat ffiridelegile qi
cirora
I s-au acoperi t pi catel e.
Feri ci t bi rbatul ci rui a
nu-i
ya
socoti Domnul picatul,
nici nu este in gura
lui vicleEug.
Ci am ticut, imbitr6nit-au
oasele riele,
cind strigam toati ziua.
Ci ziua
Ei
noaptea
s_a in_
greunat
peste mine m6na Ta, qi am cizut in suferin(d
c6nd ghimpele
Tdu mi irnpungea.
plcatul
meu
l -am
cunoscut qi
fi rl del egea
mea n-am ascuns_o
impotriva
mea. Zis-am:
<<Mirturisi-voi
firidelegea
mea Domnulub>; qi
Tu ai iertat nelegiuirea
pdcatilui
meu. Pentru
aceasta
se va ruga citre Tine tot
c_uvi osul
l a vreme potri vi ti ,
i ar potop
de ape mul te
de el nu se va apropia.
Tu eqti sciparea
-mea
din
necazul ce mI cuprinde,
bucuria meal izblvegte-mi
de_cci ce m-au i nconj urat.
i n{el epfi -te-voi
qi
te voi
i ndr ept a pe cal ea aceast a, pe car e vei mer ge; at i n_
-
106 RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SI,UJBE
ti-voi spre tine ochii Mei. Nu fi ca un cal
Ei
ca un
cat6r, la care nu este pricepere; cu zibald qi
cu friu
frlcile lor voi stringe, ca si nu se apropie de tine.
Multe sunt bitnile picitosului;
iar pe cel ce nddij-
duieqte in Domnul, mila il va inconjura. Veselifi-vi
in Domnul gi vi bucura{i, drep{ilor, gi vd liudafi tofi
cei drep{i la inimi.
Psalmul 60
I
uzi, Dumnezeule, cererea mea; ia aminte la
-fl rugi ci unea mea! De Ia margi ni l e pi mi ntul ui
citre Tine am strigat; cind s-a mihnit inima mea,
pe piatrd m-ai inilfat. Povifuitu-m-ai,
ci ai fost
nidejdea mea, turn de tdrie in fafa vrdjmaqului.
Locui-voi in locaqul Tdu in veci; acoperi-mi-voi
cu
acoperimintul aripilor Tale, cd Tu, Dumnezeule, ai
auzit rugiciunile mele; dat-ai moqtenire celor ce se
tem de numele Tiu. Zile la zilele impdratului
adauge, anii lui din neam in neam. Rimine-va in
veac inaintea lui Dumnezeu; mila qi
adevdrul va
pizi. Aqa
yoi
cinta numelui Tdu in veacul veacului,
ca si implinesc flgiduinfele mele zi d,e zi.
Slavi...,
$i
acum..., Sfinte Dumnczeule..,, Prcaslinti Trcimc.,.,
TatAl nostru..., Cd a Ta cstc impiretia... qi sc zic troparcle accstca,
gl asul al 4-l ca:
Dumnezeul pi ri nf i l or
nogt ri , Care f aci pururea
cu
noi , dupi bl Ande{i l e Tal e, nu i ndepErt a mi l a Ta de l a
noi , ci o pent ru rugi ci uni l e l or, i n pace ocArmui eqt e vi a{a
noast re.
MIJLOCEASUI, AI, TREII,EA
Mucenicii Tii, Doamne, intru nevoin{ele lor, cununile
nestriciciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostru, cio
avAnd tiria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au qi ale
diavolilor neputincioasele indrizniri. Pentru rugiciunile lor,
mAntuieqte sulletele noastre.
$i
acum..., al Ni sci toarei de Dumnezeu:
Niscitoare de Dumnezeu Fecioari, ceea ce eqti zid nesur-
pat noui, cregtinilor, citre tine scip6nd, nevitimafi
rimineml gi iariqi greqind, pe tine te avem rugitoare.
Pentru aceea, mulfumind, strigdm (ie: Bucuri-te, ccca ce
eqti cu dar diruiti, Domnul este cu tine.
Doamnc, mi l ui ci tc (de 40 de ori ), Sl ava...,
$i
acurn..,, Ceca ce e$ti mai
ci nsti tA decat hcruvi mi i ..., Intru numcl c Domnul ui , bi nccuvi ntcazi ,
Peri ntcl Prcotul : Pentru rugi ci uni l e sfi nl i l or pi ri nj i l or no;tri ...
gi
sc
zi cc rugl ci unca Sfi .ntul ui El i ' cm Si ml : Doamnc qi StnpS.nul vi cJi i
mel e..., aqa cum s-a ari tat l a Mi czonopti ca di n toate zi l el e (cauti l a pag.
34). Apoi accasti
Rugiciune a Marelui Vasile
oamne Dumnezeul nostru, Cel ce dai pacea Ta
oamenilor qi
harul Preasfdntului Duh l-ai
107
trimis Ucenicilor qi
Apostolilor Tdi qi prin limbile
cele ca de foc, cu puterea Ta, ai deschis gurile lor,
deschide gi gurile noastre, ale picitoEilor, qi ne
invafi cum se cuvine a ne ruga pentru toate tre-
buinfele. Indrepteazi via{a noastri cea cu valuri la
liman lin qi arati noud calea pe care vom merge.
Duh drepti nnoi este i ntru cel e di nl i untru al e noastre
qi cu duh stdp6nitor intdreqte cugetele noastre ca si
RUGA
RANIurnr,r
I SLUJBE
nu alunece;
ca, in toate zilele, de Duhul
Tiu cel bun
fiind povifuifi
citre
cele de folos, si ne invrednicim
a face porunci l e
Tal e gi a ne aduce ami nte pururea
de preaslivita
a doua venire:, cind
vor fi cercetate
faptele
oamenilor, gi
si nu fim amigifi
de frumu_
sefile cele stricicioase
ale acestei
lumi; ci ne intareqte
a dori risplitirea
bunitd{ilor
ce vor si fie, ci binecu_
v6ntat
eqti
9i
liudat de to{i sfinfii
Tdi, in vecii vecilor.
Amin.
l :
f
;
l
r
CEASUL AL
$ASELEA
Veniti se nc inclrinirm.,. (de 3 ori).
Psal mul 53
f)umnezeul e,
i ntru numel e Ti u mAntui efte-mA
I-l qi i ntru puterea Ta md
j udecd.
Dumnezeul e,
auzi rugiciunea mea, ia aminte cuvintele gurii
mel e! CA stri i ni i s-au ri di cat i mpotri va mea
fi
cei
tari au ci utat sufl etul meu,
Si
n-au pus pe
Dumnezeu i nai ntea l or. Ci , i ati , Dumnezeu aj uti
mi c qi Domnul este spri j i ni torul sufl etul ui meu.
Intoarcc-va cel e rel e vri j maqi l or mei ; cu adevdrul
Tnu i i vei pi erde pe ei . De buni voi e voi
j ertfi
!i e;
l i uda-voi numel e Ti u, Doamne, cA este bun, ci di n
tot necazul m-ai izbivit qi spre vrijmaqii mei a privit
ochi ul meu.
110 RUGACIUNI,
RANDUIELI
$I
SLUJBE
Psal mul
54
d
uzi , Dumnezeul e,
rugi ci unea
mea qi
nu trece
r- rcu
vederea
ruga
mea.
fa ami nte
spre
mi ne qi
mi asculti;
m6hnitu_m_am
intru
neliniitea
mea qi
m_-am
tul burat
de gl asul
vri j maEul ui
qi
de necazul
pdci tosul ui ,
ci a abi tut
urup.u-*.u
i d.dd.l ege
qi
intru
m6nie
m-a vrijmiqit.
tnima
-;.;_;
tutburat
intru
mine qi
frica
mortrif
a cdzutp"rt.
_in":
teama
qi
cutremur
au venit asupra
mea qi
;:;
;;;;;;
intunericul.
$i
am zis: <Cine_mi
nu Ou -iL aripi
ca
de porumbel,
ca si zbor
Ei
sn mn odihnesc?>.
Iatd,
Tj^$_lLd"pdrta
fugind qi
m-ag
siliqtui
in pustie.
Al teptat-am
pe Dumnezeu,
Cel ce mi mi ntui eqte
de
pufinitatca
sufletului
qi
de vifor.
Risipeqte_i,
Doamne,
Ei
imparte
limbile
lor,
ci am vizut'firiOelege
qi
dezbinare
in cetate.
Acestea
ziua qi
noopt"u
ocolesc
:jiTlf
:i.
i:.
in mijtocut
ei e riuiate qi' neoreptate;
$
n-a Upsit din
uli(ele ei camdtd qi
vicleEug.
Ci, de m_ar
fi oci ri t
vri j magul ,
aE fi ri bdat; qi ,' a;.n
cel ce mi
uriEte
s-ar
fi filit
impotriva
-"o, -_uq
li ascuns
de
el . Iar tu,
omul e,
asemenea
mi e, cdpeteni a
mea gi
cunoscutul
meu, care
i mpreuni
.u *l n" te_ai
i ndul _
cit dc minciruri,
in casa lui Dumnezeu
am
umblat
.
i n acetaqi
gdnd.
Si vi ni
moarte"
p;i l
J
Ei
sA se
pogoare
i n i ad
de vi i , cd vi cl equg
"i t. i n l ocaquri l e
l or, i n mi j l ocul
l or. Iar
eu, ci tre
Dumnezeu
am
stri _
gat qi
Domnul
m-a auzi t pe
mi ne.
Seara qi
Ji mi neal a
qi
l a ami ezi
spune-voi ,
vei ti _voi
qi
nu uuri ' ei orul
meu.
}
I
CEASULAL$ASELEA
111
Izbivi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de
mine, ci multi erau impotriva mea. Auzi-va Dum-
nezeu, Cel ce este mai inainte de veci, qi-i va smeri pe
ei. Ci nu le este cu putinfi si se schimbe, qi
de Dum-
nezeu nu se tem; cd iEi ridicd miinile asupra
prietenilor
lor qi iEi calci legitura ce au ficut cu ei. Intinat-au
legimAntul Lui. Risipifi au lbst de m6nia fefei Lui gi
s-au
apropiat inimile lorl muiatu-s-au cuvintele lor mai
mult decit untdelemnul, dar ele sunt sigeti. AruncI
spre Domnul grija ta qi
El te va hrini; nu va da in veac
clitinare dreptului. Iar Tu, Dumnezeule, ii vei cobori
pe ei in groapa striciciunii. Birbafii vdrsitori de
singe qi vicleni nu vor ajunge la
jumdtatea
zilelor lor;
iar eu voi nidijdui spre tine, Doamne.
Psalmul 90
1^'tel
ce locuiegte in ajutorul Celui Preainalt,
l r-,i ntru
acoperi m6ntul Dumnezeul ui cerul ui se
va sildElui. Ya zice Domnului: <Sprijinitorul meu
eqti qi sci parea mea; Dumnezeul meu, voi nndnj dui
spre Di nsub. Ci El te va i zbdvi di n cursa vi nd-
torilor qi
de cuvdntul tulburdtor. Cu spatele te va
umbri pe ti ne qi
sub ari pi l e Lui vei nl di j dui ; ca o
armi te va i nconj ura adevi rul Lui . Nu te vei teme
de frica de noapte, de sdgeata ce zboard ziua, de
l ucrul ce umbl i i n i ntuneri c. de mol i ma ce bi ntui e
i ntru ami azi . Ci dea-vor di nspre l atura ta o mi e gi
zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
l nsi cu ochi i ti i vei pri vi
Ei
ri spl i ti rea pi ci toEi l or
RUGACIUNI,
RANDUTTIT
sI SLUJBE
vei vedea.
Pentru cd pe Domnul ,
nddej dea
mea, pe
Cel Preainalt
L-ai pus scipare
fie.
Nu vor veni citre
ti ne rel e qi
bi tai e
nu se va apropi a
de l ocagul
ti u. Ci
ingerilor
Sii va porunci
peniruiine
ca si te pazeasci
in toate ciile tale.
pe
m6ini te vor indl{a ca nu cumva
si i mpi edi ci
de pi atri
pi ci orul
tl u. i este aspi di qi
vasilisc vei pdgi qi
vei cdlca peste
leu qi peste
balaur.
<Ci spre Mi ne a nndnj dui t qi -t
voi i znevi pe
el , zi ce
Domnul ;
i l voi acoperi pe el , ci a cunoscut
numel e
Meu. Striga-va
citre Mine gi-l
voi auzi pe el; cu din_
sul sunt in necaz gi-t
voi scoate pe el qi_ivoi
slivi. Cu
lungime
de zile iI voi umple pe et, qi_i
voi arita lui
mintuirea
Mea>>.
Slavi..., gi
acum..., Aliluia (de
3 ori).
Daci se c6ntd: Dumnezcu
este Domnul...,
se zice Tloparul
SfAntului
ce se-va intAmpla.
Slavd...,
$i
acum..,, Ncav6nd
indrizncali...
(vezi
mai
jos),
Iar daci cste Aliluia, se cinti Troparul
accsta, glasuial
2_lea:
_
CeI ce, in ziua qi
in ceasul al qaselea,
pe
Cruce ai pironit
picatul,
cel cu indrdzneald
facut de Adam in rai, gi iapisul
greqelilor
noastre rupe-|,
Hristoase
Dumnezeule,
gi ne min_
tuiegte pe
noi.
in acest timp, se fac metanii; asemenea qi
la cele doui stihuri care
urmeaza:
Stih 1: Auzi, Dumnezeule,
glasul
meu
Ei
nu trccc cu vederea
rugiciunca
mea
Stih 2: Eu citre,Dumnezeu
am strigat qi Domnul m_a auzit pe
mine.
Slavn...,
$i
acurir..., al Ndscitoarei
de Dumnczeu:
.
Neav6nd indrizneali,
pentru picatele
noastre cele multe,
tu, pe
Cel ce S-a ndscut din tine, roagi_L,
Niscitoare
de
f
F
,
CEASULAL$ASELEA
113
Dumnezeu, .Fecioard, ci mult poate rugiciunea Maicii spre
imblAnzirea StipAnului. Nu trece cu vederea rugiciunile
picitoqilot, Preacurati, ci nrilostiv este gi poatc
sI mintu-
iasci Cel ce a voit a pntimi pentru noi.
in Postul Mare, aici sc cantA, din Triod, Troparul profcJici,
Slavd...,
$i
acum..., acclaqi Tropar, apoi se citettc Ptrcmia, tot dc acolo,
5i
sc con-
tinud cu Troparul urmitor:
Degrab si ne intAmpine pe noi induririle Tale, Doamne,
ci am s:iricit foarte. Ajuti nouir, Dumnezeule, MAntuitorul
nostru, pentru
slava numelui Tiu. Doamne, izbdveEte-ne pe
noi qi curifeqte plcatele noastre, pentru numele Tiu.
Sfinte Dumnczculc..., PrcaslSnti Trcimc..., Tat,ll nostru...
DacA nu estc Postul Marc, sc zice condacul sthntului cc sc va intim-
pla. Iar daci este Postul Marc, sc zic Troparclc accstca, pe glasul al2-lea:
M6ntuire ai lucrat in miilocul pimintului,
Hristoase
Dumnezeul e; pe
Cruce ai i nt i ns preacurat e
mi i ni l e Tal e,
adunAnd toate neamurile cele ce strigi: Doamne, slavd
fie.
Slavi,...
Preacuratului Tiiu chip ne inchinim,, Bunule,, cerind
iertare greEelilor
noastre, Hristoase Dumnezeule. Ca, de
voie, ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca si izbiveEti
di n robi a vri j magul ui pc cei pe care i -ai zi di t . Pent ru aceea,
cu mul{umire striglm
tie:
Toate le-ai umplut de bucurie,
Mdntuitorul nostru, Cel ce ai venit si mintuieqti lumea.
gi
acum.... al Niscitoarci de Dumnczcu:
Ceea ce eEti izvorul milei, invredniceqte-ne pe noi milos-
tivirii, Niscitoare de f)umnezeu. Cauti spre poporul cel
picitos gi aratd, precum de-a pururea puterea
ta. Ci, intru
t i nc nl di i dui nd, st ri gdm
f i e:
<Bucuri -t e! >, ca gi oareci nd
Gavriil, mai-marele voievod al celor lirri de trupuri.
8
-
CEASLOV
I
rl4
RUGACIUNI, N.I,NNUTTLT
SI
SLUJBE
Troparel e dc mai sus sc zi c l uni , marfi ;i
i oi ;
i ar mi crcuri qi vi neri
se zi c acest Tropar al Cruci i gi al Ni scAtoarei dc Dumnczcu, pe acel aqi
gl as:
Preamiriti
eqti, Niscitoare de Dumnezeu, Fecioard.
Liuddmu-te pe tine, ci, prin Crucea Fiului tiu, s-a surpat
iadul qi moartea s-a omorAt qi cei morfi au inviat qi vie(ii ne-
am invrednicit; raiul am luat, desfdtarea cea de demult.
Pentru aceasta, mul{umind, slivim, ca pe Cel puternic, pe
Ilristos, Dumnezeul nostru qi singurul Mult-milostiv.
Apoi:
|samns, miluieqte
(de 40 dc ori),
CcI ce in toate vremea...
(cauti l a pag.
33), Doamne, mi l ui egte
(de 3 ori ),
Sl avd..,,
gi
acum...,
Ceca cc cqti mai ci nsti ti dccat hcruvi mi i .... i ntru numcl c Domnul ui ,
bi necuyi nteazA, Pari ntc! Preotul :
I)umnezeul e, mi l osti veqte-Tc sprc noi .
Iar daci este Postul Mare, sc zi cc rrgi ci unca Sl i i ntul ui El i cm Si rul :
Doamnc
Ai
Stnpi nul vi efi i mel c..., aga cum s-a ari tat l a Mi czonopti ca
di n toate zi l el e (cauti l a pag.34).Iar daci sc ci tcsc Mi j l oceasuri l e, i n l oc
de rugdci unca de mai
j os:
Dumnezeul e gi Doamne al putcri l or..., sc zi cc
rugdci unca:
Sti pAne Dumnczeul e, PAri ntc atotputerni ce... (cauti l a
pag. 35).
Iar c6nd nu este nici Postul Mare qi
nu se citesc nici Mijloceasurilc,
se zi cc aceastd
Rugaciune a Marelui Vasile
f)umnezeul e
gi Doamne al puteri l or gi Zi di tor a
LJ toatd ffiptura, Care, pentru milostivirea milei
Tal e cel ei neaseml nate, pe Unul -Ni scut, Fi ul Ti u,
pe Domnul nostru l i sus Hri stos, L-ai tri mi s spre
mi ntui rea neamul ui nostru qi , pri n ci nsti ti Crucea
Lui , zapi sul pl catel or noastre l -ai rupt qi ai bi rui t
i ntru Di nsul sti pi ni i l e qi puteri l e i ntuneri cul ui ;
Insu{i Sti pi ne, Iubi torul e de oameni , pri meEte aces-
te rugdci ur i de mul (umi re qi de cerere al e noastre,
. . , i
F$
CEASULAL$ASELEA
U5
ale picitoqilor, qi
ne izbdveqte pe
noi de toati
ciderea in picat cea de tot pierzitoare qi
intunecati
gi de tofi vrijmaqii vdzufi gi nevizu{i care cauti si
ne facd riu. Pdtrunde cu frica Ta trupurile noastre
gi nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gf,nduri
rele, ci, cu dorirea Ta, hrinegte sufletele noastre. Ca,
spre Tine totdeauna clutind qi cu lumina cea de la
Tine povi{ui{i fiind, la Tine, Lumina cea neapropi-
atd qi pururea fiitoare privind, neincetati mirturi-
sire
Ei
mulfumire
tie
si inil{im, Tatilui celui firi
de inceput, impreuni Unuia-Niscut Fiului TIu gi
Preasfintului gi
Bunului
Ei
de via{i ficdtorului Tiu
Duh, acum qi pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
Sl 6rgi tul Ceasul ui al qasel ea.
Daci s-a cantat: Dumnezcu estc Domnul ...,
sc ci te$tc Obcdni (a.
Iar dacl este Al i l ui a, aceasta se ci tel tc dupd Ceasul al noui l ca.
r
n
MIJLOCEASUL AL SASELEA
Venifi si ne inchinlm...
(de 3 ori) qi aceqti psalmi:
Psalmul 55
\ ,lf
iluieqte-md, Doamne, cA m-a necijit omul;
IYItoati i
zi ua ri zboi ndu-se, m-a neci j i t. Cdl ca-
tu-m-au vrijmagii mei toati ziua, cd mul{i sunt cei
ce se lupti cu mine, din inil{ime. Ziua cind mi voi
teme, voi nadnj dui i n Ti ne. i n Dumnezeu voi l i uda
toate cuvintele mele toatl ziua; in Dumnezeu am
ni dl j dui t, nu mi voi teme; ce-mi va face mi e omul ?
Toati zi ua cuvi ntel e mel e au uri t, i mpotri va mea
toate gi nduri l e l or sunt spre ri u. Locui -vor l 6ngd
mi ne qi
se vor ascundel ei vor pi zi ci l c6i ul meu, ca
$i
cum ar ci uta sul l etul meu. Pentru ni mi c nu-i vei
mi ntui pe ei ; i n mi ni e popoare vei sl i ri ma, Dum-
*
F
MIJLOCEASULAL
$ASELEA 117
nezeule.
Viafa mea am spus-o
Jie;
pune
lacrimile
mele inaintea Ta, dupi figiduinfa
Ta. intoarce-se-vor
vrijmaqii
mei inapoi, in orice zi Te voi chema. Iati,
am cunoscut
ci Dumnezeul
meu eSti Tu. tn
Dumnezeu
voi l duda grai ul ,
i n Dumnezeu
voi l i uda
cuvi ntul ; i n Dumnezeu
am ni di i dui t,
nu mi voi
temeq ce-mi va face mi e omul ? i n mi ne sunt, Dum-
nezeule, figdduinfele pe
care le voi aduce laudei
Tale, ci ai izbivit sufletul meu de la moarte, picioa-
rele mele de alunecare,
ca bine sI plac inaintea lui
Dumnezeu,
in lumina celor vii.
Psalmul 56
\ filuiegte-mi,
Dumnezeule,
miluieqte-md,
cA spre
IVITi ne a ni dnj dui t
sufl etul meu
qi
i n umbra
aripilor
Tale voi nndijdui. pinl ce va trece fdri-
delegea.
Striga-voi citre Dumnezeul
cel
preainalt,
Dumnezeul ,
Care mi -a fi cut bi nc. Tri mi s-a
di n cer qi
m-a mintuit, dat-a spre ocard pe cei ce mi necdjesc
pe mine. Trimis-a Dumnezeu
mila Sa
gi
adevirul
Si u qi
ai zbdvi t sufl etul meu di n mi j l ocul pui l or de
lei. Adormit-am tulburat.
Fiii oamenilor, Oinlii lor
sunt arme gi sngefi qi limba lor sabie ascu{itd. inalfd-Te
peste ceruri, Dumnezeule, qi peste tot pimintul
sl ava
' Ia!
Curse au gdti t
sub pi ci oarel e
mel e qi au
i mpi l at sufl etul meu; si pat-au i nai ntea mea groapi
qi
au ci zut i n ea. Gata este i ni ma mea, Dumnezeul e,
gata
este i ni ma mea! Cdnta-voi
Ei
Te voi l ducl a i ntru
sl ava mea. Deqt eapt i - t e,
sl ava mea! Def t eapt i - t e,
RUGACIUNI, RANDUIELI I SI,UJBE
psaltire
qi aliuti! Degtepta-md-voi
diminea{a-
Liu-
da-Te-voi
intre popoare' Doamne, cinta-voi
tie
intre neamuri, ci s-a mirit
Pini
la cer mila Ta
qi
pinl la nori adeYdrul Tiu. Inal{i-Te
peste ceruri,
Dumnezeule,
qi peste tot pimintul slava Ta!
Psalmul 69
umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!
Doamne, si-mi ajufi mie gribegte-Te! Si se
ruqineze
qi sl se infrunte cei ce cauti sufletul meu;
sI se intoarci inapoi qi si se ruqineze cei ce-mi vor-
besc mie rele. intoarci-se indati ru$inati cei ce-mi
griiesc mie: <<Bine, bine!>>. Si se bucure
qi si se vese-
leasci de Tine to{i cei ce Te caut6 pe Tine' Dum-
nezeule,
qi
sd zici pururea cei ce iubesc mf,ntuirea
Ta: <Slivit si fie Domnul!>>. Iar eu sirac sunt
ti
slr-
man, Dumnezeule, ajutd-mi! Ajutorul meu
qi IzbI-
vitorul meu eqti Tul Doamner nu zibovi.
Slavn...,
$i
acum..., Sfinte Dumnczeule ..., Prcaslhntl Treime..., Tatil
nostru..., Cd a Ta estc impnri{ia..'
qi troparclc acstca' glasul l:
MAntuieqte, Doamne, poporul Tnu
qi binecuvinteazi
mostenirea Ta. Biruin{i binecredincioqilor
cregtini asupra
celui potrivnic ddruieqte
qi, cu Crucea Ta, pizegte pe
poporul Ti u.
Sl avi ...,
Pentru durerile sfinfilor, care pentru Tine au pitimit, fii
milostiv, Doamne,
qi toate durerile noastre le vindeci,
lubitorule de oameni, rugimu-ne
fie.
f
F
$i
acum..., al Ndsci toarei dc Dumnczcu:
Pentru rugdciunile tuturor sfin{ilor, Doamne, gi ale
Niscitoarei de Dumnezeu, pacea Ta di-ne-o noud qi ne
miluieqte pe noi, ca un indurat.
Doamne, mi l ui eqte (de 40 de ori ), Sl avi ...,
$i
acum..., Cea ce e$ti mai
cinstiti decf,t heruvimii..., Intru numele Domnului, binecuvinteazi,
Pdri nte! Prcotul : Pentru rugl ci uni l e sl i n(i l or pi rri nfi l or noqtri ...
$i
se
zi ce rugi ci unea Sl S.ntul ui El ' rcm Si rul : Doamnc qi Sti pi nul vi efi i
mel e..., aqa cum s-a ari tat l a Mi czonopti ca di n toatc zi l cl c (caut[ l a pag.
34). Apoi rugi ci unea Marel ui Vasi l e: Dumnezcul c
Ai
Doamne al puteri -
l or... (cautd l a pag. l l 4).
O B E D N I T A
se incePe aqa:
Psalmul 102
Binecuvinteazd,
suflete al meu, pe Domnul
Ei
toate cele
din Iiuntrul meuo numele cel sfint al Lui.
Binecuvinteazi,
suflete al meu, pe Domnul gi
nu uita toate
binel' acerile Lui.
Pe Cel ce curi{eEte toate firidelegile tale, pe Cel ce vin-
deci toate bolile tale;
Pe Cel ce izbivegte din stricdciune via{a ta; pe Cel ce te
incununeazd
cu mili qi
cu indurlri;
Pe Cel ce umple de bunntnfi dorirea ta; innoi-se;vor ca ale
vulturului tinere{ile tale.
Cel ce lace milostenie, Domnul, qi judecati
tuturor celor
ce l i se l ace st ri mbi t at e.
lr
O B E D N I T A
t2l
Cunoscute a ficut ciile Sale lui Moise, fiilor lui Israel
voile Sale.
lndurat
Si
milostiv este Domnul, indelu ng-rnbditor qi
Mult-milostiv.
Nu pdnd in sf6rqit Se va iufi, nici in veac Se va m6nia.
Nu dupi pdcat el e noast re , a f i cut nou5, ni ci dupi
firidelegile noastre a risplitit noui.
Ci, cit este de departe cerul de pim6nt, atit este de mare
mila Lui spre cei ce se tem de El.
Pe cit sunt de departe risdriturile de apusuri, depirtat-a
de la noi fdridelegile noastre.
in ce chip miluieqte tatil pe fii, aga a miluit Domnul pe cei
ce se tem de DAnsul.
Cn El a cunoscut zidirea noastr6; adusu-gi-a aminte cd
{ir6nii
suntem.
Omul, ca iarba, zilele lui, ca floarea cimpului; aga va
inflori.
Cn duh a trecut peste el gi nu va mai fi qi nu se va mai
cunoa$l e ni ci l ocul s5u.
Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tem de
Di nsul .
$i
dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce pizesc legi-
mAntul Lui.
$i
igi aduc aminte de poruncile
Lui, ca si le faci pe ele.
Domnul in cer a gitit scaunul Siu
Ei
impiri{ia t,ui peste to(i
stdp6neqte.
Binecuvintafi, pe Domnul tofi lngerii Lui, cei puternici la
vArtute, care face{i cuvAntul Lui qi auzi{i glasul cuvintelor Lui.
RUGACIUNI,
nANIoUIgTT
BinecuvAnta{i pe
Domnul toate puterile
Lui, slugile Lui,
care I' ace{i voia Lui.
Binecuv6nta{i
pe Domnul toate lucrurile Lui; in tot locul
stdpinirii Lui, binecuvinteazi,
sullete al meu, pe Domnul.
Strana intdi: Slavi..., Strana a doua:
$i
acum...
$i
iarifi strana intei:
Binecuvinteazd,
suflete al meu, pe Domnul qi
toate cele
din liuntrul meu, numele cel sl6nt al Lui. Binecuvintat
esti.
Doa m ne.
Strana a doua: Sl avi ...,
psalmul
145
Laudi,
suflete al meu, pe Domnul
Li uda-voi
pe Domnul
i n vi at a
Dumnezeul ui
meu ci t voi t rbi .
Nu vi increde{i
in cei puternici,
in fiii oamenilor: in care
mea, ci nt a-voi
pimAnt.
ln ziua
nu ste mAntuire.
Ieqi-va
duhul lor qi
se vor intoarce in
aceea vor pieri toate gindurile
lor.
_
Fericit cel ce are ajutor pe Dumnezeul lui Iacob, nidejdea
lui, in Domnul Dumnezeul
lui,
Cel ce a ficut cerul gi pimAntul,
marea
$i
toate cele din
el e; Cel ce pi ze$t e
adevi rul i n veacl
Cel ce f ace j udecat i
cel or nl pi st ui {i ;
Cel ce di hrani
celor flimAnzi.
Domnul
dezleagi pe cei I' erecafi in obezi;
Domnul
indreapti pe
cei gdrbovifi;
Domnul
in{elepfegte
orbii; Domnul iubeqte pe cei drepgi;
O B E D N I T A
123
Domnul pizeqte pe cei striini; pe orfani gi pe viduvi va
sprijini gi calea picitoEilor o va pierde.
Impirifi-va Domnul in veac, Dumnezeul tiu, Sioane, in
neam gi i n neam.
$i
acum,..
Unule-Niscut, Fiule gi CuvAntul lui Dumnezeu, Cel ce eqti
fiiri de moarte, qi ai primit, pentru mAntuirea noastrd, a Te
intrupa din Sfdnta Niscitoare dc Dumnezeu qi pururea
Fecioara Maria; Care, neschimbat, Te-ai intrupat qi,
rastignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe
moarte ai cilcat; UnuI fiind din Sfdnta Treime, impreuni
slivit cu Tatdl qi cu Duhul Slhnt, m6ntuiegte-ne pe noi.
Trebui e si se gti c ce, i n Postul Marc, nu sc ci tesc psal mi i de l a
Obedni {d, ci , dupA rugdci unea: Stnpi nc, f)oamne l i suse Hri stoase,
Dumnezcul nostru... (de l a sl Arqi tul Ceasul ui al nouSl ca, p. 146), strana
cca ri ndui ti i nccpc: i ntru i mpl ri ti a Ta, pomenettc-nc pc noi , Doamnc,
ci nd vci veni i ntru i mpnri Ji a Ta.
$i
i ndatd: Feri ci fi cci si raci cu
duhul ... Dupd fi ecare feri ci rc, se ci nti sti hi ra: Pomencqte-ne pc noi ,
Doamne, ci nd vei veni i ntru i mpi rri r{i a Ta, pe gl asul al 8-l ea, cu ci ntare
dul cc qi cu gl as l i n gi rar pi ni dupi : Sl ave...,
$i
acum...
intru impdrifia Ta cind vei veni, pomeneste-ne pe noi,
Doamne, cdnd vei veni intru implrir{ia Ta.
Fericifi cei sdraci cu duhul, cd a acelora este impiri{ia
cerurilor.
Fericifi cei ce plAng, ci aceia se vor mingiia.
Fericiti cei blinzi, ci aceia vor mogteni pdmintul.
Ferici(i cei fldmAnzi qi inseta{i de dreptate, ci aceia se vor
si t ura.
Fericiti cei milostivi, ci aceia se vor milui.
RANDUIEI,I
SI SLUJBE
Ferici(i cei cura{i cu inima, ci aceia vor vedea pe
Dumnezeu.
Ferici{i licdtorii de pace, ci aceia fiii lui Dumnezeu se vor
chema.
Ferici(i cei prigoni{i pentru dreptate, ci a aceiora este
impirdfia cerurilor.
Ferici(i ve(i fi cind vi vor ociiri gi vi vor prigoni qi
vor
zice tot cuv6ntul riu impotriva voastrd, minfind, pentru
Mine.
Bucura(i-vd qi
vd veseli{i, ci plata
voastrA multi este in
ceruri.
$i
dacl cste Postul Mare, amf.ndoud stranelc cintd impreune cu
umi l i nfl : Pomcncqtc-nc pc noi , Doamnc..., i n trci steri , cu trci metani i
mari. lar daci nu cstc Postul Mare, citeqtc degratr aqa:
Sl avl ...,
$i
acum,..
Pomeneqt e-ne pe noi , Doamne, ci nd vei veni i nt ru
impiri{ia Ta.
Pomenegt e-ne pe noi , St i pi ne, ci nd vei veni i nt ru
impiri{ia Ta.
Pomenegte-ne pe noi, Sfinte, cind vei veni intru impirifia
Ta.
Ceata cereascd Te laudi pe Tine qi
zice: SfAnt, Slint, SfAnt
Domnul Savaot, plin
este cerul gi pimAntul
de slava Ta.
Stih: Apropiati-yi citre DAnsul gi vi vefi lumina, qi t' eJelc voastre nu
se vor rusina.
Ceata cereasci Te laudi pe Tine qi zice: SfAnt, Sf6nt, SfAnt
Domnul Savaot, plin este cerul qi pimAntul
de slava Ta.
l l
O B E D N I T A
125
Sl avi ...,
Ceata sfin{ilor ingeri qi a arhanghelilor, cu toate ceregtile
puteri, Te lauda pe
' Iine
gi zice: Sfflnt, Sl6nt, Sfdnt Domnul
Savaot, plin este cerul qi pimintul
de slava Ta.
$i
acum..., Cred intr-unul Dumnczeu,.. (cautd la pag. 31)
Sl i beqt e, l asi , i art [ , Dumnezcul e, greEel i l e noast re, cel e de
voie qi cele firi dc voie, cele cu lapta gi cu cuvintul, cele cu
gtiinfi qi cu neqtiin{i, cele din noapte gi din zi, cele cu mintea
qi cu gdndul, toate le iarti noui, ca un bun gi
de oameni
iubitor.
Tatil nostru,,. Apoi Condacele, dupi obicci, ce sunt rinduitc dupi
zi l cl c sl ptl mi ni i , qi al sl i ntul ui al ci rui a estc hramul bi seri ci i . Iar daci
estc hramul Domnul ui Hri stos, sc zi cc mai i nai ntc Condacul hramul ui ,
apoi al zilei qi al sfAntului de rind, a ciruia cste ziua, dacA arc.
Sl avi ...,
Cu sfin(ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormi{ilor
robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via(i fird de sfArgit.
$i
acum..., al Niscitoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eqti folositoare creqtinilor, neinliuntati mijloci-
toare cdtre Ficitorul, neschimbatd, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picdtogilor, ci apucd inainte,
ca o bunl , spre aj ut orul nost ru, care cu credi n{i st ri gl m
ci t re t i ne: Gri begt e spre rugi ci une gi sArgui eqt e spre
i mbl i nzi re, api rAnd pururea, Nl sci t oare de Dumnezeu, pe
cei ce t e ci nst esc pe t i rre.
Iar unde va fi hramul Ni sci toarci de Dumnezeu, se sfAr$efte a$a:
$i
acum..., al hramul ui .
I
CONDACELE
DE PESTE SAPTAMANA
L U N I
Al ingerilor, pe glasul al 2-lea:
Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dum-
nezeiegtii slaveo cipetcniile ingerilor gi povifuitorii
oame-
nilor, cele de folos cere{i noud gi mare mild, ca unii care
suntefi mai-marii voievozi ai celor liri de trup.
M A R T I
Al l nai ntemergi torul ui , pe gl asul al 2-l ea:
Proorocule al lui Dumnezeu qi inaintemergitorule al
harul ui , capul t du, ca un t randal i r preasf i n{i t di n pdmi nt
af l f f ndu-1, vi ndeci ri t ot deauna l ui m, pent ru ci i ari qi , ca qi
mai i nai nt e, i n l ume propovi dui eqt i poci i nf a.
i F
! }
r
ft
F
CONDACELE DE PESTE SAPTAMANA
M I E R C U R I
$ I
V I N E R I
Al Cruci i , pe gl asul al 4-l ea:
Cel ce Te-ai innl{at pe Cruce de bundvoie, poporului Tiu
celui nou, numit cu numele Tdu, induririle Tale d:iruieqte-i,
Hristoase Dumnezeule. Veselegte cu puterea Ta pe binecre-
dincioqii creqtini, dirruindule lor biruin(i asupra potriv-
nicului, avAnd ajutorul Tiu armd de pace, nebiruiti biruin{i.
J O I
Al Sfin{ilor Apostoli, pe glasul al 2-lea:
Pe propoviduitorii
cei tari gi
de Dumnezeu vestitori,
ci pet eni a uceni ci l or Ti i , Doamne, i -ai pri mi t i nt ru
desfitarea bundti{ilor Tale
gi
in odihni: ci chinurile acelora
qi moartea ai primit, mai vf,rtos decit toatd roada, Unule,
Cel ce
stii cele din inimi.
Al Sfintului Nicolae, pe glasul al 3-lea:
ln Mira Lichiei, sfinte, sfin{itor te-ai aritat; ci
Evanghelia lui Hristos, cuvioase, plinind-o,
{i-ai
pus sufletul
tdu pentru poporul tiu; scipat-ai pe cei nevinovafi din
moarte. Pentru aceasta te-ai sfintit ca un mare cunoscitor al
darului lui Dumrrezeu.
S A M B A T A
Se llce mai intdi Condacul hramului. apoi:
. Slavi...,
Cu sfin{ii odihneqte, Hristoase, sufletele adormi{ilor
robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci via(i fdrd de sfirgit.
gi
acum..., al mucenicilor, pe glasul al 8Jea:
Ca o pArgi a firii,
fie,
Siditorului fipturii, lumea i1i
aduce, Doamne, pe purt i t ori i
de Dumnezeu muceni ci .
127
128 RUGACIUNI. NANIUTNTj SI SLUJBE
Petnru ale ciror rugiciuni, in pace adinci, Biserica Ta, pen-
tru Niscitoarea de Dumnezeu, o pizeqte, Mult-milostive.
Iar acest condac se zice in toate zilele, afari dc simbiti:
Ceea ce egti folositoare cregtinilor, neinliuntati mijloci-
toare cdtre Ficitorul, neschimbati, nu trccc cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picitogilor, ci apuci inainte,
ca o bun5, spre ajutorul nostru, care cu credin{i strigim
cl t re t i ne: Grabegt e spre rugi ci une qi si rgui egt e spre
imblinzire, apirAnd pururea, Ndscitoare de Dumnezeu, pe
cei ce te cinstesc pe tine.
Daci cstc Postul Mare: Doamne, mi l ui eqte (de 40 de ori ), Shvn...,
$i
acum..., Ceca cc cqti mai ci nsti te dcc6t hcruvi mi i ..., i ntru numel e
Domnul ui , bi necuvi nteazi , Pdri ntc! Preotul : Dumnczcul c, mi l osti ve$te-
Tc sprc noi .,.
$i
se zi ce rugi ci unca Sfi ntul ni Efrem Si rul : Doamnc qi
Sti pi nul vi cti i mel c..., aqa cum s-a aretat l a Mi ezonopti ca di n toate
zi l el e (cauti l a pag.34).
$i ,
dupA cc nc ri di ci m, ccl mai marc i nccpc:
Vcni {i si r nc i nchi ni m... qi Psal mul 103: Bi necuvi nteazi , sufl ete al meu,
pr l )onrn u 1... (pag. 152).
Iar dacl nu cstc Postul Mare, dupi Condace: Doamne, mi l ui eqte (de
l 2 ori )
Ei
accastd
R u g i c i u n e
Dl easfi ntl
Trei me, Sti p6ni e de o fi i n{i ,
I Impnrnfi e nedespi r{i ti , Ceea ce eqti pri ci na
tuturoi bunitifilor, lii binevoitoare
$i
mie picitosu-
Iui; intireqte qi
intelep{eqte inima mea
fi
qterge toati
i nti ni ci unea mea. L,umi neazi gi ndul meu, ca tot-
deauna si Tc sl i vesc qi si Tc l aud gi sd mi i nchi n
fi e
qi sd zi c: Unul Sl i nt, Unul Domn l i sus Hri stos, i ntru
slava lui Dumnezeu Tatil. Amin.
Iar dacd est Li turghi c, se zi ce:
e
I se umple gurile
noastre de lauda Ta, Doamne,
1)ca
si l i udi m sl ava Ta, ci ne-ai i nvredni ci t pe
noi a ne impdrtiqi
cu Slintele, cele firi de moarte,
preacinstitele
Ei
de via(i ficitoarele
Tale Taine.
Intireqte-ne pe noi intru sfinfenia
'fa;
toati ziua sI
ne invi{dm dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Atiluia.
Fie numele Domnului binecuvdntat,
de acum qi pAni-n
veac (dc
trci ori).
psalmul
33
'pinecuvinta-voi
pe Domnul in toatd vremea,
IJDpururea l auda Lui i n gura
mea. i n Domnul se
va lluda suflctul meu; sA audd cei btAnzi
Ei
si se
vesel easci .
Sl dvi {i pe Domnul i mpreuni
cu mi ne,
,i
si inilfim numele Lui impreund.
Ciutat-am pe
Domnul
Ei
m-a auzit, qi
din toate necazurile
mele m-a
izbdvit. Apropia{i-vi
de El gi vd lumina(i, qi fefele
voastre sI nu se ruqi neze. Si racul acesta a stri gat qi
Domnul l-a auzit pe el, qi
din toate necazurile Iui l-a
izbdvit. Strijui-va
ingerul Domnului imprejurul
celor ce se tem de El, qi-i
va izbivi pe ei. Gusta{i gi
vede{i ci trun este Domnul ; feri ci t bi rbatul care
nidijduiegte
ln El.
'Ieme{i-vi
de Domnul tofi sfinfii
[,ui , ci n-au l i psi cei ce se tem de El . Bogafi i au
si rdci t qi au fl i m6nzi t,-
i ar cei ce-L cauti pe Domnul
nu se vor lipsi de tot binele. Venifi, fiilor, asculta(i-mi
9
-
CEASLOV
130 RUGACTUNT, nAnlUrrlr
sr
SLUJBE
pe mine, frica Domnului vi voi invdfa pe voi; cine
este omul cel ce voieqte via(a, care iubegte si vadi
zile bune? Opregte-fi limba de la riu qi
buzele tale si
nu grei asci vi cl egug. Fereqte-te de ri u gi
l i bi ne,
cauti pacea qi
o urmeazd pe ea. Ochi i Domnutui
spre cei drep{i qi
urechile Lui spre rugiciunea lor.
Iar fa{a Domnului spre cei ce fac rele, ca si piari de
pe pi mi nt pomeni rea l or. Stri gat-au drep{i i gi
Domnul i-a auzit, gi din toate necazurile lor i-a
izbivit. Aproape este Domnul de cei umilifi la inimd,
gi pe cei smerifi cu duhul ii va m6ntui. Multe sunt
necazurile drep{ilor, qi
din toate acelea ii va izbivi pe
ei Domnul. Domnul pizeqte toate oasele loro nici
unul din ele nu se va zdrobi. Moartea plcdtogilor
este cumpliti, qi cei ce urisc pe cel drept vor greqi.
Mintui-va Domnul sufletele robilor Sii, gi
nu vor
gregi tofi cei ce niddjduiesc in El.
Cuvi ne-se cu adevi rat si tc feri ci m..., Sl avn...,
$i
acum,.., Doamne,
mi l ui eqtc (dc 3 ori ), Pari ntc, bi nccuvi ntcazA,
Si
otpustul .
RANDUIALA
MESEI
Mai inainte de masi, fiecare laudl iariqi pe Ziditorul qi, venind la
mase. se zice
Psal mul 144
Jnnlfa-Te-voi,
Dumnezeul meu, impiratul meu,
IEi voi bi necuvi nta numcl e Ti u i n veac si i n vea-
cul veacului. [n toate zilele Te voi binecuv6nta qi voi
l i uda numel e Ti u i n veac
si
i n veacul veacul ui .
Mare este Domnul qi l i udat foarte, qi
mi re{i a Lui nu
are sl i rqi t. Ncam gi ncam vor l duda l ucruri l e Tal e qi
puterea Ta o vor vesti. Mire{ia slavei sfinfeniei Tale
.
vor grii qi minunile Tale vor istorisi, qi puterea
lucru-
rilor TaIe inliicoqitoare vor spune qi slava Ta vor
istorisi. Pomenirea mul{imii bunntifli Tale vor vesti
si
de dreptatea Ta se vor bucura. i ndurat
gi
mi l osti v
I32 RUGACIUNI,RANDUIELI
$I
SLUJBE
este Domnul, Indelung-ribditor qi
Mult-mitostiv. Bun
este Domnul cu tofi
Ei
induririlg Lui peste toate
Iucrurile Lui. Sn Te laude pe Tine, Doamne, toate
lucrurile Tale qi
cuvio$ii Tii si Te binecuvinteze.
Slava impird{iei Tale vor spune gi de puterea Ta vor
grii. Ca si lacd fiilor oamenilor cunoscuti puterea
Ta gi
slava mire(iei impiri{iei Tale. impirn{ia lla
este impiritia tuturor veacurilor, iar stipinirea Ta,
din neam in neam. Credincios este Dumnul in cuvin-
tele Sale qi cuvios in toate lucrurile Sale. Domnul
sprijine pe to(i cei ce cad qi indreaptl pe tofi cei gir-
bovifi. Ochii tuturor spre Tine nidnjduiesc gi Tu le
dai l or hrani l a buni vreme. Deschi zi Tu mi na Ta qi
saturi pe tofi cei vii de bunivoinfd. Drept este
Dornnul i n toate ci i l e Lui
Si
cuvi os i n toate l ucruri l e
Lui. Aproape este Domnul de to{i cei ce-L cheaml pe
El, de to{i cei ce-L cheaml pe el intru adevir. Voia
celor ce se tem de El o va face qi rugiciunea lor o va
auzi qi-i va mintui pe dinqii. Domnul pizegte pe to{i
cei ce-L i ubesc pe El qi pe tofi pi cntoEi i i i va pi erde.
Lauda Domnul ui va gri i gura mea qi
si bi necuvi n-
teze tot trupul numele cel sfint al Lui, in veac gi in
veacul veacul ui .
Tati l nostru..., Sl avn...,
$i
acum..., Doarnnc, mi l ui cqte (de trei ori ),
Pdri ntc,bi necuvi ntcazi ! Prcotul bi necuvi nteazi r rrl c puse
i nai utc,
zi cS.nd rugi ci u nea mesei :
H ri st oase Dumnezeul e, bi necuvi nt eazi mi ncarea qi
bi ut ura robi l or Ti i , ci sl hnt eqt i t ot deauna, acum gi pururea
qi in vecii vecilor.
RANDUIALA
MESEI
133
Ci teJul : Ami n.
gi
ccl randui t zi ce i nda6 ti tl ul cuvantul ui cc arc si
ci teasci qi , i spri vi nd ti tl ul , zi cc: Bi nccuvi nteazi , pi ri ntc, pcntru a ci ti .
Iar preotul
zi cc: Pentru rugi ci uni l c
sti nfi l or pnri nfi l or
nol i ri ... qi ci tcl ul
zi ce: Ami n. Apoi aqtcapti pufi n, peni ci ncl i c aqazl tofi l i .afi i l a mai e;
i ar.dl pi ce se agazi , prcotul
l ovcl tc i n cl opol el qi i ndai i t ci tcl ul i nccpc
a citi cuvintul, ori viafa sfintului cc sc va intAmpla, p,ini
c6nd frafii,
mi .nci nd, se i ndestul cazi .
Dnpl accca, prcotul ,.i ovi nd
i ari qi i n
cl opoJcl ,,ci tcJul
face sfArgi tul cuvAntul ui , zi c6nd: Dumnezeul ui
nostru .
sl avi . Iar preotul
zi ce: Acel ui a sl ava qi sti pi ni rca, totdeauna,
acum si
pururea qi i n veci i vcci l or. Ci tctrul :
Ami n.
$i
dupl cc sc scoal i dt l a
masA, cite{ul zice:
pentru
rugiciunile
Sfin{ilor
paiinlilor
noqtri...
Si i ndati zi ce:
BinecuvAntat
este Dumnezeu,
Care ne miluiegte qi
ne
hrinegte pe noi din tinerefile
noastre, Cel ce di hrani la tot
trupulo umple de bucurie gi de veselie inimile
noastre: ca.
totdeauna, toatd indestularea
avind, si ne prisoseasce
spre
tot lucrul
bun, intru lisus Hristos, Domnul nostru. cu Care
f i e
se cuvi ne sl ava, st i i pi ni rea, ci nst ea gi
i nchi ni ci unea.
cu
SfAntul Duh, in veci. Amin.
-
Slavd
lie,
Doamne, slavd
tie,
Sfinte, slavi
fie,
tmpirate,
ci ne-ai dat noui bucate spre veselie. Umple-ne pe
noi qi de
Dulul Tnu cel Sf6nt, ca si ne aflim inaintea
Ta bineplncufi qi
neinfruntafi,
cind vei rdspliti lieciruia dupi lucrurile sale.
Mulfumim
tie,
Hristoase,
Dumnezeul
nostru, ci ne_ai
siturat pe
noi de bunnti(ile Tale cele pnminteqti;
nu ne lipsi
pe noi nici de cereasca Ta impiri(ie,
ci, precum
in mijlocul
ucenicilor
Tii ai venit, Mintuitorule, pace
dendu_le lor, vino
qi la noi qi
ne mAntuie5te.
Apoi Troparele acestea:
_
Dumnezeul
pirinfilor
noqtri,
Care faci pururea
cu noi
dupn bhnde{ile Tale, nu indepirta
mila Ta de la noi, ci, pen-
tru rugiciunile
lor, in pace
ocirmuiegte
via{a noastri.
-
134 RUGACIUNI. N.,1,NOUTTLT SI SLUJBE
Cu singiurile mucenicilor Tii celor din toati lumea, ca gi
cu o porfiri qi cu vison, Biserica Ta impodobiti fiind, printr-
inqii strign citre Tine: Hristoase Dumnezeule, poporului
Tiu trimite-i induririle Tale, pace obgtii Tale daruieqte-i gi
sufletelor noastre mare mili.
Sl avl ,.,,
Cu sfinfii odihneqte, Hristoase, sufletele adormifilor
robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci viafi firi de sfArqit.
$i
acum,.,
Pentru rugiciunile tuturor sfin(ilor, Doamne,
Niscitoarei de Dumnezeu, pacea Ta di-nc-o noui
miluieqte pe noi ca un indurat.
Cuvi ne-sc cu adevdrat..., Sl avi ...,
$i
acum..., Doamne, mi l ui cqtc (de
3 ori ). Pi ri ntc, bi necuvi ntcazd!
Preotul zice:
Binecuvantat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieqte
gi ne
hrdneqte pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Siu har
gi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum gi pururea qi in
vecii vecilor. Amin.
Accasta este, precum s-a spus, ri ndui al a mcsei dc Ia ami azi i n
mdni sti ri l c cu vi a{i de obi tc; i ar l a mesel e crcqti ni l or, ri ndui al a, ci nd
estc d l al i preotul , cstc accasta: ci neva zi ce l a i nceputul mesei : Tati l
nostru.,., Sl avd...,
$i
acum..., Doamne, mi l ui cste (dc 3 ori ). Pnri nte,
bi necuvi nt eazd !
. Preotul zi ce:
Hri st oase Dumnezeul e, bi necuvi nt eazi mi ncarer
! i
bi ut ura robi l or Ti i , ci sl i nt eqt i t ot deauna, acum qi pururea
si
i n veci i veci l or. Ami n.
qi ale
qi ne
!li
!
RANDUIALA MESEI
135
La scul area de l a masA, ci ncva zi ce i ari qi :
M ulfumim
fie,
Hristoase, Dumnezeul nostru, cd ne-ai
sAturat pe noi de bunnta{ile Tale cele pamAnteqti; nu ne lipsi
pe noi nici de ccre:rsca Ta impirrd{ie, ci, precum in mijlocul
ucenicilor Tii ai venit, Mintuitorule, pace dindu-le lor, vino
Ei
Ia noi qi ne mhntuieqte.
Slavd...,
$i
:rcum..., Doamne, miluicqtc
(de 3 ori),
Parintc, binccuvin-
telzdl
Preotul zice:
BinecuvAntat
este Dumnezeu, Cel ce ne miluiegte gi ne
hrineqte pe noi din darurile Sale cele bogate, cu al Siu har
qi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum qi pururea qi in
vecii vecilor. Amin.
Daci nu este preot de fafd, cineva din cei care au m6,ncat zice:
Mul {umi m
Ti e,
Hri stoase, Dumnezeul nostru.,.
RANDUIALA
PANAGHIEI
ce se face in mAndstiri
Ia zlle insemnate
Dupd sivirgirea dumnczeieqtii Liturghii, daci estc
priveghere,
mergc cel mai mare imprcund cu toti fratii in biseric5.
$i,
luind preo-
tul cel dc r6.nd icoana praznicului
sau a sfintului in cinstca ciruia s-a
I?lcut priveghere, ics imprcunir cu toJii cintind Troparul praznicului
sau al sfi.ntului, pa.ni cc intri in trapczi. Dupi ce intri, cantirctul
cintd Slavi...,
$i
acum..., condacul.
$i,
pind cc sc cintA accstca, prcotul
ce va fi de ri.nd scoatc o parte din prescura pusir in panaghicr. DupI
sfiirqitul condacului, centlrclul inccpe indati: Tatil nostru...
prcotul:
Ci
a Ta este implratia... C6ntirrcful: Slavn...,
$i
acum..., Doamne, miluieqte
(de 3 ori), Pirrintc. bincculinteazir! Prcotul, binecuvintind masa, zice:
Hristoase, Dumnezeule, binccuvintcazi mincarea
$i
biutura...
lar daci nu este Priveghere, merge cel mai marc, impreune cu toti
f raf i i l a t rapczi qi cf f nt i rcl ul zi cc Psal mul 144: i ni t Ja-f e-voi
Dumnezcul meu, impiratul mcu... (cauti la pag. l3l).
gi,
dupl sl' irqitul
psalmului,
sc zicc:
' Iatel
nostru..., Stavn...,
$i
acum..., Doamne, miluicqte
l t
RANDUIALA PANAGHIEI
(de 3 ori ), Pdri nte, bi necuvi nteazi ! Prcotul bi nccuvi ntcaze masa
zi ci nd: Hri stoase Dumnezeul e, bi necuvi nteazi mi ncarea si bdutura.,,
qi cel el al tc dupl cum s-l scri s mai sus.
$i ,
dupi cc sc scoal i r de l a masi ,
ci nti re{ul zi cc: Pentru rugi ci uni l e sfi nJi l or pi ri nti l or
noi tri ...,
Bi nccuvi ntat estc f)umnezeu..., Sl avi
ti e,
Doamnc, Sl avi
fi c,
Sfi nte,
Sl avi
ti e,
i mpdrate... (cauti l a pag. 133); Sl avn.,.,
Si
acum,.., Doamne.
mi l ui eEte (dc 3 ori ), Pi ri nte, bi nccuvi nteazi !
$i
ccl ti ncl ui t a ri di ca
panaghi a zi ce:
Binecuvintati, pirinfi sfin{i{i,
9i
mi ierta{i pe mine
picitosul.
gi
toti rdspund:
Dumnezeu
si te ierte
Ei
sd te miluiasci.
$i,
luind cintircJul panaghia cu amAndoul miinile, cu virful
degctelor, o inalla pulin cu chipul Sfintei Treimi, zicind cu glas mare:
Mare este numele.
Iar cel mai mare sau preotul de rind zice:
Al Preasfintei Treimi.
$i,
punind-o pe Icoana Ndscitoarei de Dumrlezeu, inscmneazl
cruciq, zic6,nd:
PreasfAnti Ndscitoare de Dumnezeu, ajuti-ne noui.
$i
preotul zice:
Cu ale ei rugiciuni, Dumnezeule, miluiegte-ne
Ei
ne min-
tuieqte pe noi.
Centireful zice apoi Troparul NAscitoarei de Dumnezeu:
Fericimu-te pe tine toate neamurile, Niscitoare de
Dumnezeu, Fecioard, ci intru tine Cel neinciput, Hristos
Dumnezeul nostru, a binevoit a incipea. Ferici{i suntem gi
noi, avAndu-te pe tine folositoare, ci ziua qi noaptea te rogi
pent ru noi . Pent ru aceast a I i udi ndu-t e, st ri gi m
{i e;
Bucuri-te, ceea ce eqti plini de har, Domnul este cu tine.
t37
138 RUGACIUNI, NANIUIUT
$I
SLUJBE
Apoi se ci nti :
Cuvi ne-se, cu adevArat, si te fcri ci m...
SA SE
STIE
ci , daci estc prazni c i mpi ri tesc, i n l oc dc :
Cuvi ne-se
cu adcvi rat... sc cf.nti i rmosul Ci .nti ri i a 9-a; qi accsta ri nti ndu-se, cel
ce a i neuat panaghi a poarti panaghi cml pc l a tofi fraJi i , carc, dupi
rdndui al i , si rutendu-l , gusti r
di n prcasfi nta partc; qi , sfi rqi ndu-i e
c6ntarea, preotul zi ce:
l nt ru
mul t e rugdci uni l e
Preacurat ei St i pi nei noast re de
Dumnezeu Niscitoarei gi pururea Fecioarei
Maria.
Iar ci nti rcful zi cc:
Pentru rugiciunile
ei, Dumnezeule,
miluiegte-ne qi ne
m6nt ui eqt e pe noi '
Preot ul :
Domnul
cel milostiv gi indurat a dat hrand celor ce se tem
de DAnsul qi
dreptatea Lui rimine in veacul veacului.
Apoi centiretul citctte
Psal mul 121
\ /eselitu-m-am
de cei ce mi-au zis mie: ,,in curu
V Domnul ui
vom merge!>. Stdteau pi ci oarel e
noastre in cur(ile tale, Ierusalime! Ierusalimul,
cel
ce este zidit ca o cetate, ale cirei porfi
sunt strAns
unite. CI acolo s-au suit semin{iile, seminfiile Dom-
nului, dupi Legea lui Israel, ca si laude numele
Domnului. CI acolo s-au a$ezat scaunele la
judecati,
scaunele pentru
casa lui David. Rugafi-va pentru
pacea
lerusalimului qi pentru indestularea
celor ce te
iubesc pe tine. Si fie pace in intiriturile tale qi
indestu-
lare in turnurile tale. Pentru frafii mei qi pentru
vecinii mei griiam
despre tine pace.
pentru
casa
Domnului
Dumnezeului
nostru am dorit cele bune
tie.
RANDUIALA PANAGHIEI 139
Apoi : Sfi ntc Dumnezeul e..., Prcasfi .nti Trci mc..,, Tati l nostru..., Cl
a Ta este i mpi ri fi a... Cantl rtul : Mul {umi m
Ji c,
Doamnc, f)umnezeul
nostru,,, gi -Condacul prazni cul ui sau al sfi ntul ui . Dumi ni ca se zi ce
Condacul Invi cri i , dupi gl asul dc rAnd. Apoi : Sl avi ...,
$i
acum...,
Doamne, mi l ui cqtc (dc 3 ori ), Pi ri ntc, bi nec uvi rrteazi r ! Iar ccl mai mare
sau preotul dc ri nd zi ce: Bi nccuvf,.ntat cstc Dumnezeu, Cel ce ne
mi l ui cqtc;i nc hri ncgtc pc noi di n daruri l c Sal c ccl c bogate...
Apoi preotul , l ovi nd i n cl opol el , zi ce:
Slavi Tie.
Dumnezeul nostru, slavi
Tie!
Cantirelul:
Nidejdea noastrii, slavi
tie!
Preotul:
Dumnezeu si-l ierte qi siJ mintuiasci pe Prea tr' ericitul
Pirintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine,
[pe
(Inalt) Prea Slin(itul (Arhi-) Episcopul nostru (N)].
Cintdretul:
Dumnezeu sd-l ierte qi si-l miluiascd pe el.
Preotul:
gi pe prea cuviosul
pirin(ii
Ei
frafii slu-
pe ei .
cei ce ne miluiesc qi
CentArcful:
Dumnezeu si-i ierte qi si-i miluiasci pe ei.
Dumnezeu si ierte qi si miluiascd
pdrintele nostru (N), dimpreuni cu tofi
jitori
ai slhnt locaqului acestuia.
CantAre(ul:
Dumnezeu si-i ierte qi
si-i miluiasci
Preotul:
Dumnezeu si ierte qi si miluiasci pe
ne aj ut i pe noi .
t;
Dumnezeu si ierte gi
si miluiasci pe cei ce se ostenesc
Ei
slujesc, pnrinfii gi fra{ii nogtri.
Ciintdretul:
Dumnezeu si-i ierte
Ei
si-i miluiasci pe ei.
Preotul:
Dumnezeu si odihneasci pe fericifii qi pururea pomeni(ii
ctitorii sfAntului locaqului acestuia.
Centereful:
Veqnica lor pomenire.
Preotul:
Preotul :
Dumnezeu, pentru
rugiciunile
preacuratei
Maicii Sale.
ale preacuvioqilor qi
de Dumnezeu purtiitorilor plrinfilor
nogtri gi ale tuturor slin{ilor, si ne miluiascd qi
si ne m6ntu_
i asci pe noi . Ami n.
CEASUL AL NOUALEA
Dupl ce preotul binecuvinteazd, se zice: impirate ceresc..., Sfinte
Dumnczc' u1c..., Preasferti Trcimc..., Tatil nostru,,., Ci a Ta este
impiritir..., l)oamnc, nriluicqtc (de 12 ori),
Vcni{i sd nc inchirrim... (de
3 ori), qi aceqti psalmi:
.
Psalmul 83
fl nt
de i ubi te sunt l ocaquri l e Tal e, Doamne al
\.rputeri l or! Doreqte qi
se sfi rqegte sul l etul meu
dupl cur { i l e Domnul ui ; i ni ma mea qi t r upul meu
s-au bucurat de Dumnezeul cel vi u. Ca pasi rea
$i -a
afl at casi qi turtureaua cui b, unde-qi va
-pune
pui i
si i . Al tarel e Tal e, Doamne al puteri l or. Impi ratul
meu
Ei
Dumnezeul meu. Feri ci ti sunt cei ce l ocui esc
i n casa Ta; i n veci i veci l or Te vor l i uda. Feri ci t este
tri rbatul al ci rui aj utor este de l a
' I' i ne,
Doamnel
sui Euri i n i ni ma sa a pus, i n val ea pl i ngeri i , i n l ocul
RANDUIELI
care i -a fost pus; ci bi necuvi ntare va da Cel ce pune
Lege; merge-vor din putere in putere, arita-Se-va
Dumnezeul dumnezei l or i n Si on, Doamne, Dum-
nezeul puteri l or, auzi rugi ci unea mea! Ascul ti ,
Dumnezeul l ui Iacob! Apdrdtorul nostru, vezi ,
Dumnezeul e, qi cauti spre fafa unsul ui Tdu. Ci mai
bunl este o ziin curtile Tale decit mii. Ales-am a Ii
l epi dat i n casa l ui Dumnezeu, mai vertos deci t a
locui in locaqurile picdtoqilor.
Ci mila
Ei
adevirul
i ubeqte Domnul ; Dumnezeu har qi sl avi va da.
Dumnezeu nu va l i psi de bundti fi pe cei ce umbl e
intru neriutate. Doamne al puterilor, fericit este
omul cel ce nl di j dui eqte i n Ti ne.
Psalmul 84
' p
i nevoi t-ai . Doamne, pi mi ntul ui Ti u, i ntors-ai
L-lrobimca lui Iacob. Iertat-ai firidclegile popo-
rului Tiu, acoperit-ai toate picatele
lor. Potolit-ai toati
mflnia Ta; intorsu-Te-ai de citre iufimea m6niei
Tale. Intoarce-ne pe noi, Dumnezeul mintuirii noas-
tre, qi-fi
intoarce minia Ta de la noi. C)are, in veci
Te vei mdnia pe noi? Sau vei intinde minia Ta din
neam in neam? Dumnezeule, Tu intorcindu-Te, ne
vei di rui vi a{i gi poporul Tdu se va vesel i de Ti ne.
Arati -ne noui , Doamne, mi l a Ta
qi
m6ntui rea Ta
di -ne-o noud. Auzi -voi ce va gri i i ntru mi ne Domnul
Dumnezeul ci va gri i pace peste poporul Si u qi
peste cuvi osi i Sni qi peste cei ce i gi i ntorc i ni nra spre
D6nsul . Dar m6ntui rea Lui aproape este de cei ce se
i a
CEASUL AL NOUALEA 143
tem de D6nsul, ca sA se siliqluiasci slava in pem6n-
tul nostru. Mila qi adevirul s-au intempinat, drep-
tatea
gi pacea s-au sirutat. Adevirul din pimint a
risirit qi dreptatea din cer a privit. Ci Domnul va
da bundtate
gi pim6ntul nostru iqi va da rodul siu;
dreptatea inaintea Lui va merge qi
ya
pune pe cale
paqi i sdi .
Psalmul 85
f)l eaci .
Doamne. urechea Ta gi mi auzi , cd si rac
I
Ei
neci i i t sunt eu. Pi zeqte sufl etul meu, ci ci
cuvios sunt; mentuieqte, Dumnezeul meu, pe robul
Tiu, pe cel ce nidijduieqte in Tine. Miluieqte-mi,
Doamne, ci spre Tine voi striga toati ziua. VesclcEte
sufletul robului Tiu, ci spre Tine, Doamne, am ridi-
cat sufletul meu. Ci Tu, Doamne, bun
qi blind eqti qi
Mult-milostiv tuturor celor ce Te cheami pe Tine.
Ascul ti , Doamne, rugi ci unea mea
fi
i a ami nte l a
glasul cererii mele. In ziua necazului meu am strigat
citre Tine, ci m-ai auzit. Nu este asemenea
fie
intre
dumnezei, Doamne,
qi
nici fapte nu sunt ca faptele
Tale. Veni-vor toate neamurile pe care le-ai ficut gi
se
yor
inchina inaintea
'Ia,
Doamne,
qi vor slivi
numele Tiu. Cn mare eqti Tu, Cel ce faci minuni, Tu
eEti si ngurul Dumnezeu. Povi fui eqte-mi , Doamne,
pe calea Ta
qi
voi merge intru adevirul Tiul vese-
l easci -se i ni ma mea, ca si se teami de numel e Ti u.
Li uda-Te-voi , Doamnc, Dumnezeul meu, cu toati
i ni ma mea
si
voi sl i vi numel e Ti u i n veac. CA mare
RUGAC
RANDUIELI
SI SLUJBE
este mila Ta spre mine qi
ai izbdvit sufletul
meu din
iadul cel mai de
jos.
Dumnezeule,
cdlcltorii
de lege
s-au sculat asupra
mea qi
adunarea
celor tari a cdutat
sufletul meu qi nu Te-au pus pe Tine inaintea lor.
Pu_. Tu,
Doamne,
Dumnezeu
indurat gi Milostiv eqti;
Indelung-ribditor
qi
Mult-milostiv qi
adevlrat.
Cauti
spre mine
Ei
mi miluieqte, di tiria Ta slugii Tale qi
mflntuiegte pe fiut slujnicei Tale. FI cu mine semn
spre bine, ca si vadi cei ce mi urisc qi
s,i se rulineze,
cd Tu, Doamne,
m-ai ajutat qi
m-ai m6ng6iat.
Iariqi:
Fd cu mine semn spre bine, ca si vadi cei ce mi
urisc
Ai
si se rugineze,
ci Tu, Doamne,
m_ai ajutat qi
m-ai mAngiiat.
Slavd..., gi
acum..., Aliluia (de 3 ori), Doamne,
miluioqte (de 3 ori).
Daci s-a cAntat: Dumnezeu este l)omnul...,
se citegte Slavi.,.,
Troparul sfentului, gi
acum..., Cel ce pentru
noi... (vezi
mai
los;.
Iar daci cste Aliluia, se cintd Troparul acesta, glasul
al
g_lca:
Cel ce, i n ceasul al noui l ea, pent ru
noi cu t rupul moart e
ai gust at ,
omoari cuget ul t rupul ui
nost ru, Hri st oase
Dumnezeule, gi
ne mintuieqte pe noi.
in acest timp se fac metaniil asemnea gi
la cele doui stihuri care
urmeazS:
Stih l: Sn se apropie rugAciunea
mea inaintea Ta, Doamne, dupi
cuv6.ntul Teu mA infeleptegtc.
Stih 2: Sn intrc cercrea mea lnaintea Ta, Doamne,
dupir cuvintul
Tiu mi izbivegte.
f;
CEASUL AL NOUALEA
r45
Sl avi .,.,
$i .acum...,
al Ni sci toarci dc Dumnczeu:
Cel ce pentru noi Te-ai niscut din Fecioari gi ristignire ai
ribdat, Bunuleo Care, cu moarta pe moarte, ai pridat gi
invierea ai aritat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mina Ta. Arati iubirea Ta de oameni,
Milostive, primeqte pe Niscitoarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a niscut pe Tine, care se roagl pentru noi, gi mAntuieqte,
M6ntuitorul nostru, pe poporul
cel deznidijduit.
Nu ne ldsa pe noi pini
in sfirqit pentru
numele Tiu cel
sfAnt gi
nu strica legitura Ta qi nu depirta mila Ta de la noi,
pentru Avraam cel iubit de Tine, qi pentru Isaac, robul Tiu,
qi
Israel, sfintul Tiu.
Sfintc Dumnczeule..., Preasfinti Tfeime..., Tatil nostru..., Ci a Ta
este imperafia,., Condacul sfintului ce va fi de rand, Iar daci cste
Postul Mare, Troparcl c accstoa:
VdzAnd tAlharul pe incepitorul vie(ii pe Cruce spAnzurat,
zicea: De n-ar fi fost Dumnezeu intrupat, Care cu noi a fost
ristignit, nu qi-ar li ascuns soarele razele sale, nici s-ar fi
clitinat pimAntul,
cutremurdndu-se. Ci; Cel ce toate le-ai
suferit, pomeneqte-mi,
Doamne, intru impirifia Ta.
Slavtu-,.
in mijlocut a doi tAlhari, cumpina dreptn{ii s-a aflat
Crucea Ta; unul adici s-a pogorit in iad, cu ingreuierea
hulei; iar celdlalt s-a uqurat de gregeli,
spre cunoaqterea
cuvAntirii de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, slavi
fie.
$i
acun..., al Ni sci toarci dc Dumnczcu:
Pe Mieluqelul qi Pistorul
9i
Mintuitorul lumii pe Cruce'
vizindu-L cea ce L-a niscut, a zis. licrimAnd: Lumea se
bucuri luAnd izbivire, iar inima mea arde vizAnd riistig-
nirea Ta, pe car pentru tofi o rabzi, Fiule qi Dumnezeul meu.
r0
-
cEAsLov
,
!16
RUGAcruNr, nANlursLr
gr
SLUJBE
Doamne, mi l ui eqte (de 40 dc ori ), Ccl cc i n toate vre mca... (cauti l a
pag. 33). Doamn^c, mi l ui egte (dc 3 ori ), Sl av5...,
$i
acum..., Ceea cc cqti
mai ci nsti ti ... Intru numcl c Domnul ui bi necuvi nteazi , Pdri ntc!
Preotul : Dumnczeul e, mi l osti vc te-Tc sprc noi ...
$i
dacl estc Post, adi ci Postul Naqteri i l ui Hri stos qi al Sfi nti l or
Apostol i , se fac cel c l 6 rnctani i obi $nui te, pcntru ci se c5.nt5 mi j l occa-
suri l e.
$i ,
i n l oc dc: Sti pi ne Doamnc, Ii susc Hri stoase, Dumnczcul nos-
tru... (vezi mai departc), se zi ce: Sti pi ne Dumnczeul e, Pi ri ntc ttotpu-
terni ce... (cautA l a pag. 35).
Iar in Sfintul qi Marele Post se l'ac numai trei mctanii mari, cu
rugiciunea Sfi.ntului Efrem Sirul,
9i
indati
Rugiciunea Marelui Vasile
tipine Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
nostru, Cel ce i ndel ung ai ri bdat pentru
greqelile noastre gi pind Ia acest ceas de acum ne-ai
adus pe noi, intru care, pe lemnul cel de viafi
frcdtor fiind ristignit, t6lharului celui bine-cunos-
citor intrara in rai i-ai ficut qi
cu moartea pe moarte
ai sfirimat, curdte$te-ne pe noi plcntoqii qi nevred-
nicii robii Tdi, ci am greEit qi firadelegi am ficut gi
nu suntem vredni ci si ri di cdm ochi i nogtri qi
si pri -
vim la inalfimea cerului, pentru ci am lisat calea
dreptd{ii Tale qi am umblat in voile inimii noastre; ci
ne rugdm neasemdnatei bundti{ii Tale, iarti-ne pe
noi , Doamne, dupi mul fi mca mi l ei Tal e, qi ne m6n-
tuieqte pentru sf6nt numele TAu, ci s-au stins intru
deqerti ci uni zi l el e noastre. Scoate-ne di n mi na
potri vni cul ui , i arti noui pecatel e noastre gi
omoard
gi ndul nostru cel trupesc. Ca, l epi di nd pe omul cel
vechi , i nt r u cel nou sA ne i mbr i ci m qi
t i e
sd vi e-
rf
tI
p
CEASUL AL NOUALEA
r47
fuim,
Stipflnului nostru gi
Ficitorului de bine.
$i
aqa, urmand poruncile
Tale, Ia odihna cea veqnici sA
ajungem, unde este locaqul tuturor celor ce se vese-
lesc. Ci Tu eqti cu adevirat veselia cea adevirati
Si
bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul
nostru, qi
tie
slavi inilfim, impreuni cu
pirintele
Tiu cel firi de inceput qi
cu Preasffintul qi Bunul qi
de vi afd fi cl torul Ti u Duh, acum qi pururea
Ei
i n
vecii vecilor. Amin.
SfArsitul Ceasului al nouilea
Si se gtie:
Ci , daci se ci tefte Ceasul al noudl ea i n pri dvorul
bi seri ci i , sc face
gi
otpustul mi c ai ci ; i ar daci sc ci teqte i n bi scri ci , l a stranA, nu se l hce
otpust, ci , dupi rugdci unea:
Sti pi nc, Doamne, Ii suse Il ri stoase,
Dumnczcul nostru..., bi nccuvi nti nd prcotul di n Sl l ntul al tar, i ndati se
i ncepc Vecerni a.
MIJLOCEASUL AL NOUALEA
Venifi si ne inchinlm... (de 3 ori) qi acegti psalmi:
,
Psalmul 112
T
iudafi, tineri, pe Domnul, liudafi numele
I;Domnului.
Fie numele Dornnului binecuvintat
de acum gi p6nd in veac. De la risiritul soarelui
pflni la apus, liudat este numele Domnului. inalt
este peste toate neamuri l e Domnul , peste ceruri este
sl ava Lui . Ci ne este ca Domnul Dumnezeul nostru,
Cel ce locuieqte intru cele inalte qi spre cele smerite
priveEte, in cer qi pe pim6nt? Cel ce scoate din pul-
bere pe cel serac qi ri di cd di n gunoi pe cel si rman,
ca se-l a$eze cu cei mari, cu cei mari ai poporului
SIu. Cel ce face sd l ocui asci cea stearpi i n casi , ca
o mami ce se bucuri de l i i .
i 3
ir
MIJLOCEASUL AL NOUALEA
Psal mul 137
f
i uda-Te-voi , Doamne, cu toati i ni ma mea, ci
-l,tai auzit cuvintele^ gurii mele, gi inaintea
i ngeri l or i 1i voi c6nta. i nchi na-mi -voi i n l ocaqul
Ti u cel sfi nt qi voi l i uda numel e Ti u, pentru mi l a
Ta gi adevi rul -Ti u; cd ai mi ri t peste tot numel e cel
sfi nt al Ti u. i n ori ce zi Te voi chema, degrab mi
auzi ! Sporeqte i n sufl etul meu puterea. Sd Te l aude
pe Ti ne, Doamne, tofi i mpi rafi i pi mfi ntul ui ,
ci nd
vor auzi toate graiurile gurii Tale, qi
si cinte in
ci i l e Domnul ui , ci mare este sl ava Domnul ui . Ci
i nal t este Domnul qi
spre cel e smeri te pri veqte gi pe
cel e tnal te de departe l e cunoaqte. De aj ung l a
necaz, viazi-mi! impotriva vrijmagilor mei ai
i nti ns mdna Ta qi
m-a i zbi vi t dreapta Ta. Domnul
l e va pl i ti l or pentru
mi ne. Doamne, mi l a Ta este
i n veacl l ucruri l e mi i ni l or TaIe nu l e trece cu
vederea.
Psamul 139
coate-mi, Doamne, de la omul viclean, gi de
omul nedrept mi i zbi veEte, care gandeau
nedreptate in inimd, toatd, ziua imi duceau rizboi.
Ascufit-au limba lor ca a qarpeluil
venin de aspidi
sub buzel e l or. Pi zegte-mi , Doamne, de mena
pi cdtosul ui ;
scoate-mi de l a oameni i nedrep{i , care
au gi ndi t
si i mpi edi ce paqi i mei . Pusu-mi -au cei
mi ndri cursi mi e qi funi i ; curse au i nti ns pi ci oarel or
149
l s0
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
mel e; pe ci rare mi -au pus pi etre de poti cneal l .
Zi s- am Domnul ui :
( <Dumnezeul
meu eqt i Tuo
ascuItA, Doamne, gl asul rugdci uni i mel e>. Doamne,
Doamne, puterea m6ntui ri i mel e, umbri t-ai capul
meu in zi de rdzboi. Si nu mi dai pe mine,
Doamne, di n pri ci na poftei mel e, pe m6na
pi ci tosul ui l vi cl eni t-au i mpotri va mea; sA nu mA
pi ri seqti , ca sd nu se trufeasci . V6rful l aful ui l or,
osteneal a buzel or l or sd-i acopere pe ei ! Sd cadi
peste ei cirbuni aprinqi; in foc arunce-i pe ei, in
necazuri pe care si nu l e poati ri bda. Bi rbatul
l i mbut nu se va i ndrepta pe pl mi nt; pe omul
nedrept ri utatea i l va aduce l a pi ei re.
$ti u
ci
Domnul va face
j udecati
cel ui si rac qi dreptate
cel or sermani . Iar drepfi i vor l i uda numel e Ti u qi
vor locui cei drepfi in fafa Ta.
Slavi..,,
$i
acum.,., Sfintc Dumneze ule.,,, PreasfAntd Treime..., Tatil
nostru.,., C[ a Ta esto impirnfia... qi Troparele acestea:
Cel ce ai luminat pe pimdnteni cu Crucea gi ai chemat pe
pdcntogi la pociinfi, si nu mi despar{i de turma Ta,
Pistorule bun. Ci, StipAne, cauti-mi pe mine rdticitul gi
mi numiri cu turma Ta cea sfinti. ca un milostiv si de
oameni iubitor.
Sl avi . . . ,
Ca t dl har ul mi r t u r i si ndu- mi , st r i g
Ji e,
Bunul e:
Pomeneqte-mi , Doamne, i ntru i mpdrn{i a Ta qi mi
i nsofegte qi pe mi ne cu el , Cel ce de voi e ai pati mi t
pent r u noi .
, i i ! .
MIJLOCEASUL AL NOUALEA
151
$i
acum..., al Ndsci toarei de Dumnczcu:
Pe Cel ce pentru noi s-a ristignit, venifi tofi si-L liudim,
cd pe Acesta vizindu-L Maria pe Cruce, a grdit: Deqi rabzi
ristignire, dar Tu eqti Fiul qi Dumnezeul meu.
Doamne, mi l ui eqte (de 40 de ori ), Sl avi ...,
$i
acum..., Ceea ce e$ti mai
cinstiti decit heruvimii...,
Si
cele trei metanii maii. Apoi se zice
rugi ci unea accasta a Marcl ui Vasi l e: Sti p6.ne, Doamne, Ii suse
Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel cc indelung ai ribdat pentru greqelile
noastr... (cauti Ia pag. 146). Iar dupi sti rpi tul rugdci uni i sc zi ce:
Sl avn...,
$i
acum..., Doamne, mi l ui eqte (de 3 ori )
$i
otpustul
Mi j l occasul ui al noui l ca.
tl
V E C E R N I A
Dupi ce preotul
binecuvinteazl, dln fafa Sfintei Mese, avind epi-
trahi l ul pc grumaz, se zi ce: Vcni Ji si ne i nchi ni m... (de 3 ori ). Daci i n
bi seri ci nu s-a si vArqi t ccasul al noui l ca, atunci dupi bi nccuvAntare, se
i ncepe cu: Sl avi
ti e,
Dumnezeul nostru, Shvn
fi e...,
i mpi rate ceresc...,
Sfinte Dumnezeule..., Pre asfinti Trcime..., Tatil nostru..., Ci a Ta este
i mpi rnfi a..., Doamne, mi l ui eqte (de l 2 ori ), Veni fi si ne i nchi ni m (de
3
ori ) apoi
Psalmul 103
inecuvinteazd, suflete al meu, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeul meu, mlritu-Te-ai foarte!
Intru strilucire gi in mare podoabi Te-ai imbricat.
Cel ce Te i mbraci cu l umi na ca
fi
cu o hai nd; Cel ce
intinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele
mai de deasupra al e l ui ; Cel ce pui nori i sui rea Ta;
Cel ce umbli peste aripile vinturilor; Ce ce faci pe
i ngeri i Ti i duhuri gi pe sl ugi l e Tal e pari de foc; Cel
l*
V E C E R N I A
ce ai intemeiat pimintul pe intirirea lui qi nu se va
clitina in veacul veacului. Addncul ca o haini este
i mbr i cdmi nt ea Lui ; pest e mun{ i vor st a ape. De
certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tiu se vor
infricoqa. Se suie mun{i
Ei
se coboard vii, in locul in
care le-ai intemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l
vor trece qi nici nu se vor intoarce si acopere
pdmintul. Cel ce trimifi izvoare in vii, prin mijlocul
mun{ilor vor trece ape; adipa-se-vor toate fiarele
c.impului, asinii silbatici setea igi vor potoli. Peste
acelea pisdrile cerului vor locui; din mijlocul stfln-
cilor vor da glas. Cel ce adipi munfii din cele mai de
deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va
sltura pim6ntul. Cel ce risari iarbi dobitoacelor qi
verdea{i spre trebuin{a oamenilor; ca sd scoate
piine din pimint qi vinul veselelte inima omuluil
Ca sd veseleasci fafa cu untdelemn qi piinea inima
omului o intireEte. Situra-se-vor copacii cAmpului,
cedrii Libanului pe care i-ai sidit; acolo pnsirile igi
vor face cuib. LocaEuI cocostircului in chiparogi.
.
Munfii cei inalfi, adipost cerbilor, st6ncile, scipare
iepurilor. Ficut-ai luna spre vremi; soarele qi-a cu-
noscut apusul siu. Pus-ai intuneric qi s-a frcut noapte,
cdnd vor iegi toate fiarele pddurii; puii leilor mugesc
ca sd apuce qi si ceard de la Dumnezeu mincarea
lor. Rdsirit-a soarele qi
s-au adunat qi in culcuqurile
lor se vor culca. Iegi-va omul la lucrul siu
gi la lucrarea
sa p6nd seara. Cit s-au mdrit lucrurile Tale, Doamne,
toate cu in{elepciune le-ai lEcut! Umplutu-s-h pi-
153
RUGACt LNT.
nl t oul el l
$t
SLUJBE
mfintul
de zidirea Ta.
Marea aceasta
este mare
$i
largl;
acolo
se gisesc
t6rdtoare,
cdrora
nu este
l1-4.,
vietifi mici qi
mari. Acolo
coribiile
umbti;
balauru_l
acesta pe care l-ai zidit, ca si se
joace
in ea.
Toate cdtre
Tine aqteaptl
ca si le dai lor hrand la
buni vreme.
Dindu-le
Tu lor, vor aduna;
deschizAnd
Tu m6na
Ta, toate
se vor umple
de bunitdfi;
dar
intorcindu-fi
Tu fa{a
Ta, se voi tulbura;
lua_vei du_
huJ lor qi
se vor sfirqi qi
in
firind
se vor intoarce.
Trimite-vei
Duhul Tnu qi
se vor zidi qi
vei innoi fa(a
pimintului.
Fie slava Domnului
in veac! Veseli_Se_va
Domnul
de lucrurile
Sale. Cel ce cautA
spre pimint
gi-l
face pe el de se cutremurl;
Cel ce se atinge de
munfi gi
fumega.
C6nta-voi
Domnului
in via{ahea,
c6nta-voi
Dumnezeului
meu cAt voi fi.
plicute
sd_I
fie Lui cuvintele
mele, iar eu mA voi veseli de Domnul.
Piari pdcito.qii
de pe pimAnt gi
cei llri de lege, ca sd
nu mai fie. Binecuvinteazd,,suflete
al meu, pe itomnul.
I ari gi :
_
Soarele
$i-a
cunoscut
apusul
siu.
pus_ai
intuneric
$i
s-a fficut noapte.
CAt s-au mirit lucrurile
Tale,
Doamneo
toate cu infelepciune
le-ai I'icut!
^
Slav6..,
$iacum.,.,
Aliluia (de
3 ori). Ecenia mare. Dupi Catisma de
.i"q
-dt1
Psaltirc,
Doamne,
strigat-am..., pe glasul piio["i
,tl,i.i; iu"
simbdti scara se c$nt6 pc glasul
dc r,ind.
psal mul
140
Dolmne,
strigat-am
cdtre Tine, auzi_mi;
ia aminte la glasul
rugdciunii
mele, c6nd strig citre Tine, auzi_mi,
Doamne!
ll
V E C E R N I A
155
Si se indrepteze rugiciunea mea ca timAia inaintea Ta;
ridicarea miinilor mele, jertfd
de seari, auzi-mi, Doamne!
Sti l ruri l c carc urmeazi sc ci tcsc; i ar l a sl i nJi cu doxol ogi c marc, sl i nJi
cu pol i cl cu, prazni cc, sembatA scara gi l a Sl l ntcl c Li turghi i Ini tc cu
Vecerni a, sc centi :
Pune, Doamne, straji gurii mele qi
ugi de ingridire
imprejurul buzelor mele.
Si nu aba{i inima mea spre cuvinte de viclegug, ca si-mi
dezvinovd{esc picatele
mele.
Cu oamenii cei ce fac fiiridelege qi
nu mi voi inso{i cu
al eqi i l or.
Certa-mi-va dreptul cu mili gi
mn va mustra; iar untul de
lemn al picitoqilor si nu ungi capul meu.
Ci inci qi rugdciunea mea este impotriva vrerilor lorl
prdbuqeasci-se
de pe stAnci judecitorii
lor.
Auzi-se-vor graiurile
mele, ci s-au indulcit. Ca o brazdi de
pimAnt s-au rupt pe pimAnt, risipitu-s-au oasele lor lAngi iad,
Cici citre Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine
am nidijduit, sd nu iei sufletul meu.
Pizeqte-mh de cursa care mi-au pus mie
Ei
de smintelile
ferit sunt eu pdni ce
celor ce fac firddelege.
C5dea-vor in mreaja lor picitoqii,
voi trece.
Psal mul 141
'
Cu glasul meu citre Domnul am strigat, cu glaeul meu
citre Domnul m-am rugat.
Virsa-voi inaintea Lui rugdciunea mea, necazul meu
i nai nt ea Lui voi spune.
CAnd l i psea di nt ru mi ne duhul meu, Tu ai cunoscut
ci ri ri l e mel e.
t56 RUGA
RANDUIELI
SI
SLUJBE
In calea aceasta in care am umblat, ascuns-au
cursi mie.
Luat-am seama de-a dreapta qi am privit, gi
nu era cine si
md cunoasci,
Pierit-a fuga de la mine, qi nu este cel ce cauti sufletul meu.
Strigat-am citre Tineo Doamne, zis-am:
"Tu
egti nhdeidea
mea, partea
mea etti Tu in pimintul
celor vii".
Ia aminte spre rugiciunea mea, ci m-am smerit foarte.
IzbiveEte-md de cei ce mI prigonesc,
ci s-au intdrit mai
mult decit mine.
Aici sc inccpe cintarca stihirilor Vecernici, pc 10, pe
g,
pc 6, sau pe
4, dupi importan{a zilci liturgicc sau a sArbitoiii preinuiic,
combinate
cu stihurile care urmeazi:
(Stih. pe t0):
Scoate din temnifii sufletul meu, ca si laude numele Tiiu.
Pe mine mi aqteapti drep{ii, pind
ce-mi vei rispliti mie.
Psalmul 129 (stih. pe
8):
Dintru adAncuri am strigat citre Tine, Doamne! Doamne,
auzi glasul
meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul
rugiciunii mele.
(Stih. pc 6):
De Te vei uita la ffiridelegi,
Doamne, Doamne, cine va
suferi? Ci la Tine este milostivirea.
Pentru numele Tiu Te-am a$teptat, Doamne; aEteptat-a
suf l et ul meu spre cuvi nt ul TI u, ni di i dui t -a
sul l et ul meu i n
Domnul.
(Stih. pe 4):
Din straja diminefii pAni in noapte, din straja dimine(ii si
ndddjduiasci
lsrael in Domnul.
l
I
;
}
3
I
V E C E R N I A
157
Ci la Domnul este mila gi multd mintuire la El, gi
El va
izbivi pe Israel din toate firidelegile lui.
Psal mul 116
Liuda{i pe Domnul toate neamurile, l6udati.I, pe El toate
popoarele.
CI s-a intirit mila Lui peste noi
qi
adevirul Domnului
rimine in veac.
Sl avi ..., a sl hntul ui ,
$i
acum..., a Ni sci toarei de Dumnezeu, di n
Minei. Octoih. Triod sau Penticostar.
La sfi nfi i cu doxol ogi c marc, sfi nfi i cu pol i el eu, prazni ce, sembl ti
seara qi Ia sfi ntcl c Li turghi i uni tc cu Vcccrni a, acum sc l ' acc vohod cu
cadel ni ta sau- cu Sf. Evanghel i e, daci cste rAndui t a sc ci ti peri copi
evanghcl i cd. In zi l cl c dc rffnd nu sc I' acc vohod.
Apoi acoasti laude pentru Sfinta Treimo, facere a lui Sofronie,
pat r i ar hul I cr usal i mul ui :
Lumini lini a sfintei slave a Tatilui ceresc. Celui fira de
moarte, a Sfdntului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la
apusul soarelui,vizind lumina cea de seard, liudim pe Tatil
qi pe Fiul qi pe Slintul Duh, Dumnezeul vrednic eEti in toatd
vremea a fi laudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu,
Cel ce dai via(i, pentru aceasta lumea Te sliveqte.
Prochimenele sdptdm6nii
Se cuvine a qti
ci, dacl sc va intAmpla unul din posturi
ti
dacd este,
Aliluia, in locul prochimenelor slptiminii., sc centi accstca:
L U N I S E A R A
Aliluia (de 3 ori), pe glasul al 6-lea:
Stih: Doamne, nu cu urgia Ta sA mA mustri, nici cu minia Ta sd mi
ccrfi,
Al i l u i a.
RUGACIUNI, zuiNnumII
SLUJBE
Stih:
$i
in vecii vecilor.
Iar strana, cu glas
mare:
Aliluia.
M A R T I
$ T
J O I S E A R A
Aliluia(de 3 ori), pe glasut al 6-lea:
Stih: innl{a{i pe Domnul Dumnczeul nostru,i vi inchinati arternu-
tului picioarelor
Lui, ci sfint este.
Aliluia.
Stih:
$i
in vccii vecilor,
Aliluia.
M I E R C U R I
$ I
V I N E R I S E A R A
Aliluia (de trei ori), pe glasul
al 6-lea.
Stih: in tot pnmintul
a ietit vestirea lor qi la marginilc lumii graiurile
lor.
Sti h:
$i
i n vcci i veci l or.
Aliluia.
Simbntd seara qi duminici seara nu se cinti niciodatd Aliluia.
Iar daci s-a centat: Dumnezeu este Domnul..., se cAnta
prochim-
nel e acestca:
S A M B A T A S E A R A
Gl asul al 6{ca:
Domnul a i mpi i rdfi t, i ntru podoabi
S-a i mbri cat.
Sti h: i mbrdcatu-S-a
Domnul i ntru putere qi
S-a i nci ns.
Sti h: Pentru ci a i nti ri t l umca, carc nu sc va cl i nti .
Sti h: Cdsei Tal e se cuvi ne sfi ntcni e, Doamnc, i ntru l ungi me de zi l e.
D U M I N I C A
S E A R A
Gl asul al 8-l ea:
Iatd, acum binecuv6ntafi pe Domnul tofi slujitorii Domnului.
Sti h: Cei ce stafi i n casa Domnul ui , i n curfi l e casei Dumnezcul ui nostru.
F
;
]
t
L UN. I S E A RA
Gl asul al 4-l ea:
' Domnul
mii va auzi cind voi striga citre Dinsul.
Sti h: Ci nd Te-am chemat, auzi tu-m-ai , Dumnezeul drcptdfi i mel e.
M A R T I S E A R A
Cl asul I :
Mila Ta, Doamne, mi va urma in toate zilele vie{ii mele.
Stih: Domnul mA patte qi nimic nu-mi va lipsi; la loc cu pesunc,
acolo m.a silnqluit.
M I E R C U R I S E A R A
Gl asul al S-l ca:
Dumnezeule, intru numele Tiu m6ntuieqte-mi gi
intru
puterea Ta mi
judeci.
Sti h: Dumnezeul e, ascul ti rugi ci unea mea, i a ami ntc grai uri l e guri i
mel e.
J O I S E A R A
Gl asul al 6-l ea:
A
jutorul
meu de la Domnul, Cel ce a ficut cerul
pim6ntul.
Stih: Ridicat-am ochii mei la munJi, de unde va veni ajutorul meu.
V I N E R I S E A . R A
Gl asul al 7-l ea:
Dumnezeule, sprijinitorul meu egti Tu qi
intimpina.
Sti h: Scoate-md dc l a vri j maqi i mei , Dumnczcul e, qi dc cci cc sc
scoal i asu pr a mca i zbi \ c5t c- mi i .
qi
mila Ta mi va
V E C E R N I A
159
160 RUGACIUNI,
RANDUIELI
$I
SLUJBE
$i
dupd Prochi men
sc zi ce:
Jnvredniceqte-ne,
Doamne,
in seara aceasta,
{Are
Ide picat
si ne pizim
noi. Binecuvintat
eqti,
Doamne,
Dumnezeul
pirin{ilor
nogtri, qi
Inudai qi
preaslivit
este numele
Tiu in veci. imin.
Fie,
P:"-i:
mi]1 Ta spre noi, precum
am ;ndnjduit
rntru ti ne.
Bi necuvi ntat
eqti , Doamne,
i nvafa_ne
indreptirile
Tale. Binecuventat
eEti, Step6ne,
inte_
l?j:ur";"" .cu
indreptirite
TaIe.
binecuiintat
eqti,
srtnrc, tumineazi_ne
cu indreptdrile
Tale. loamne,
mila Th este in veac; Iucrurile
miinilor
Tale nu le trece
cu
yederea.
lie
se cuvine
laudi,
lie
se cuvine
c6ntare,
fie
slavi se cuvine,
Tatllui
Ei
Fiului qi
Sfintului
Duh,
acum qi
pururea qi
in vecii
vecilor.
Amin.
^--Apoi
stihirile
Stihoavnci,
la carc sc zic stihurilc
accstca deplin,
de nu
este sirbitoare.
psalmul
122:
Stih l: Citre Tine, Cel ce locuie;ti
in cer, am ridicat ochii
mei. Iati,
precum
sunt
ochii robilor Ia mAinilc
stdpAnitor
lor, prccum
sunt ochii
siujnicci
ta miinilc stipinci
sale, aqa srint ochii ";;il-;;;."
nomnul
I)umnezeul
nostru, pAnI
cc Sc va milostivi
sprc noi.
Stih 2: Miluieqte-ne pe
noi, I)oamnc,
rqilqieSte_ne
pe
noi, cA mult
n-am siturat
de defiimarc,
c5 prca
murt s-a saturat
s' fletur
nostru de
ocara celor indestuta{i;i
dc dcflinrarca
cclor mindri.
Daci c simbiti,
la Stihoavni
sc zic stihurilc:
Domnul
a impdrnfit...
precum
s-a scris mai sus.
,
D.aci este Praznic impiritesc
sau se va serba vreun sf6nt, sc zic sti_
hurile Praznicului
sau ale slhntului.
Sbvn...,
$i
acum..,,
a Niscitoarei
de Dumnezcu.
V E C E R N I A
161
Apoi rugi rci unea Dreptul ui Si mcon, pri mi torul dc Dunnezeu (Luca
rr,29-30):
Acum
libereazi pe robul Tiu, StipAne, dupi cuvdntul
Tiu, in pacc; cd vdzuri ochii mei mintuirea Ta, pe care ai
gi t i t -o i nai nt ea f ef ei t ut uror popoarel or: l umi ni spre
descoperirea neamurilor qi
slavi poporului Tiu lsrael.
Sfintc Dumnezeule..,, Prcaslenti Trcimc..,, Tatll nostru.,,
Apoi
Troparul Praznicului ce se va intimpla,, sau al sfintului, sau al zilei,
Sl avd..,,
$i
acum...,
al Ndscdtoarei dc Dumnczcu, Ectcni a i ntrci tl qi
Otpustul.
Iar dace este Postul Mare, se cAnti troparele acestea, glasul al 5-lea:
Niscitoare
de Dumnezeu Fecioari, bucuri-te, ceea ce egti
plini de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvdntati eqti
tu intre f' emei
Ei
binecuvAntat este rodul pAntecelui tiu, ci ai
niscut pe MAntuitorul sufletelor noastre
(o mctanie).
Botezitorule
al lui Hristos, pe noi to(i ne pomeneqte,
ca si
ne izblvim de firidelegile noastre, cd
{ie
s-a dat har a te
ruga pent ru 16i
(o mct ani c).
Sl avi ...,
R.ugati-vi
pentru noi, Sfin{ilor Apostoli qi to{i sfinfii, ca si
ne izbivim de primejdii qi
de necazuri; ci pe voi calzi folo-
sitori citre M6ntuitorul v-am ciqtigat
(o mctanie).
$i
acum...,
al Niscitoarei de Dumnczcu:
Sub
milostivirea ta scipim, Niscdtoare dc Dumnezeu.
Rugiciunile noastre nu le trece cu vederea in nevoi, ci din
primejdii ne izbdveEte pe noi, una curatl gi binecuvintati
( aceasl a sc zi cc l Er I met ani e) .
Doamnc, mi l ui eqtc
(dc 40 d ori )'
Sl avi ..,,
gi
acum..., Ceea ce eqti mai
ci nst i t t r . . . , l nt r u uumel c l ) omnul ui , bi nccuvi nt eazi , Pi r i nt e:
$
I
r
ll
-
cEAsLov
RUGA RANDUTTTj SI SLUJBE
Preotul, din fa{a Sfintei Mcsc:
Cel ce este binecuvintat, Hristos Dumnezeul nostru, tot-
deauna, acum
;i
pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Apoi :
impdrate ceresc, pe credinciosul nostru popor ocroteqte-ln
credinla o intAreEte, pe cei rii ii imblAnzeqte, lumea o
impaci, sfAnt locaqul acesta bine-l pizeqte, pe cei mai inainte
riposa{i, pnrin(ii qi lia{ii noqtri, in locaqurile drep{ilor ii
agazi gi pe noi intru mdrturisire qi pocdin{i
ne primeqte, ca
un bun gi de oameni iubitor.
Dupi aceca, sc zi ce rugi ci unea Sf6ntul ui Efrem Si rul : Doamne qi
Sti pi nul vi cfi i mcl c..., aga cum s-a ari tat l a Mi ezonopti ca de toatc zi l el e
(cauti l a pag. 34). Sl i nte Dumnczcul c..., Preasfi .ntd Trei me..., Tati l nos-
tru..., Ci a Ta cstc i mpi ri fi a..., Doamne, mi l ui cqte (de 12 ori ). Iar daci
est Postul Mare, se zice accastd
Rugiciune
preasfintd Treimeo Stipdnie de o fiinfi, lmpn-
I ri fi e nedespi rfi tA, Ceea ce eqti pri ci tra tuturor
bunitifilor, binevoieqte qi pentru mine, picdtosull
intdreqte qi in{elepfeqte inima mea qi qterge toati
intinarea mea. Lumineazd gendul meu, ca totdcauna
sd Te slivesc
$i
sA Te laud qi si mi inchin
tie
qi sn
zi c: unul Sfdnt, unul Domn, Ii sus Hri stos, i ntru sl ava
lui Dumnezeu Tatil. Amin.
Fie numele Domnului binecuv6ntat de acum qi pini in
veac (dc trci ori). cu trci metanii.
Sl avn...,
$i
acum..., Bi nc voi cuvdnta pe Domnul i n toati r vrcmca...,
Psal mul 33 (cauti l a pag. 129), qi : Indl fa-Te-voi , Dumnczcul mcu,
ImpAratul meu. qi voi bi necuvanta numcl c TIu... Psal mul 144 (cauta
l a
F
F
V E C E R N I A
pag. 131). Cuvi ne-se cu adcverat sA tc fcri ci m..., Sl avi ..,,
$i
ac.um,..,
Doamnc, mi l ui eqtc (dc 3 ori ). Bi nccuvi nteazi ... Apoi sc face Otpustul .
Acestea sc l ac ci nd e Postul Marc.
Iar daci-ji ste voia, dupi sf:ffrqitul Vecerniei, zi aceasti
Rugdciune a Marelui Vasile
p i necuvi ntat esti , Sti pi ne Atotfi i torul e.
Care
I-lai luminat ziua cu luminl de soare qi noaptea
ai strilucit-o cu raze de foc; Care ne-ai invrednicit a
trece lungimea zilei
Si
a ne apropia de inceputurile
noptii; asculti rugiciunea noastri gi
a tot poporul
Tdu qi ne iarti noui tuturor picatele
noastre cele de
voi e
$i
cel e frri de voi e. Pri rncqte rugdci uni l e noas-
tre cele de seari qi trimite multimea milei Tale qi
a
induririlor Tale peste moEtenirea Ta. Ocrote$te-ne
cu sfinfii Tdi ingeri. intrarmeazi-ne cu armele
drepti fi i Tal e. Ingrl deEte-ne
cu adevi rul Tau.
Pizeqte-ne cu puterea
Ta. Mdntuieqte-ne de toati
primejdia,
de tot viclegugul celui potrivnic qi ne
diruieqte qi aceasti seari, cu noaptea ce vine qi toate
zilele viefii noastre deslv6rqit, sl6ntd, cu pace, firi
de pi cate, fi ri smi nteal d qi fi rd ni l uci re.
pentru
rugeciunile Preasfintci
Niscitoarei de Dumnezeu qi
ale tuturor sfin{ilor, care
Ti-au
plicut
din veac. Amin.
Apoi : Ceea ce efti mai ci nsti ti r dcci t hcruvi mi i ...
Si
otpustul .
W
i63
RUGACILINEA
LA MASA DE SEARA
Mergind seara la masi, se zice:
Minca-vor siracii gi se vor situra qi vor liuda pe
Domnul; iar inirnile celor ce-L cauth pe Dinsul, vii vor fi in
veacul veacului.
Slavl...,
$i
acum..,, Doamne, miluieqte (de 3 ori), Pirintc, binecwin-
teazd: Prcotul bi necuvi nteazI masa.
Dupi scul arca de l a masi , se zi c acestc rugi ci uni cetre Ni sci toarea
de l )umncze u:
Fdcutu-s-a pAntecele tiu masi sfAnti, avind cereasci
piine pe Hristos l)umnezeul nostru, dintru Care tot cel ce
mi ni ncd nu va muri , precum a zi s Hri ni t orul t ut uror,
Ni scdt oare de Dumnczeu.
Daruri l or t al e l b-ne pe noi vredni ci , Ni sci t oare de
Dumnezeu, Fecioari, trecind cu vederea greqelile noastre gi
;
3
3
p
;
p
3
E
RUGACIUNE LA MASA DE SEARA
ddruind vindecare celor ce iau cu credintd binecuvAntarea
ta, Preacuratd.
Apoi se zice: Cuvine-se cu adevirat... qi:
Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, intru fipturile Tale, gi
intru lucrurile mAinilor Tale ne-am bucurat. insemnatu-s-a
peste noi lumina fefei Tale, Doamne. Dat-ai veselie in inima
mea, mai mare decit veselia pentru rodul lor de griuo de vin
qi
de untdelemn ce s-au inmulfit. Cu pace impreunl ne vom
culca gi vom adormi, ci Tu, Doamne, indeosebi, intru
nddejde ne-ai aqezat.
Slavn...,
$i
acum.,., Doamne, miluiefte (de 3 ori),
pirinte,
binecuvin-
teazd!
Prcotul:
Cu noi este Dumnezeu, cu al Siu har
Ei
cu a Sa iubire de
oameni, totdeauna, acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.
165
PAVECERNITA MARE
Preotul, cu epitrahilul pe grumaz, din fafa ugilor imperitetti, cu dvera
i nchi s5, zi cc:
Bi nccuvi ntat cstc Dumntzcul nostru...
Iar daci nu este
preot, se 2i gg;
Pcntru rugi ci uni l e Sl i n{i l or Pnri nJi l or noftri ...
$i
ci ntn-
-relul
ccl ri"nduit inccpc aqa: Slavi
fic,
Dumnezeul nostru, slavi
'fic,
Impiratc ceresc..., Slintc Dumnezeule..., Prcasfiinti
'frcimc..",
Tatil nos-
tru-.
Preotul : Ci a Ta este i mpi reJi a...
CAnti rctul :
I)oamnc, mi l ui cQte
(de 12 ori),
Slavn...,
$i
acum.,., Vcnifi se ne inchiniim... (dc
3 ori). Preotul
intri in sfAntul altar.
Dacd cste siptimina intAi a Postului Mare, se citeqtc
Psalmul 69
T\umnezeul e,
spre aj utorul meu i a ami nte!
I--.,f
[)oamne, si-mi aju{i mie, grdbeqte-Te! Si se
ru$i ncze qi
si se i nfrunte cci ce cauti sufl etul meu;
si se i ntoarcl i napoi qi
si se rugi neze cei ce-mi voi esc
mi e rel e. Intoarci -se i ndati ru$i nati cei ce-mi
grdi esc mi e: <<Bi ne, bi ne!>>. Si se bucure qi si se vese-
l easei de Ti ne to{i eei ce
nezeul e, gi
si zi ci pururea
Te cauti pe Tine, Dum-
cei ce i ubesc mi ntui rea
p
f
Ta: <Slivit si fie Domnul!>>. Iar eu sirac sunt
sirman, Dumnezeule, ajuti-md! Ajutorul meu
Izbdvitorul meu esti tu; Doamne" nu zAbovi.
Dupi sfArqi tul psal mul ui ,
sc cAnti Canonul cel Marc al Sf6ntul ui
Andrei Cri tcanul , preotul i mbri rcAnd i n accst scop qi fel onul , pe care i l
dezbraca l a sfArSi tul l ui .
Iar dacd nu cste SAptAmAna Mare, se i nccpe aqa:
Psalmul 4
latnA
Te-am chemat, m-ai auzit, Dumnezeul
\.,dreptnfii mele! Intru necaz m-ai desfitat!
Milostiveqte-Te spre mine qi asculti rugiciunea mea.
Fiii oamenilor, peni cind vefi fi grei la inimi?
pen-
tru ce iubifi degerticiunea gi cduta{i minciuna? Si
gtifi
cd minunat a ficut Domnul pe cel cuvios al Sdu;
Domnul mA va auzi cend voi strigi citre D6nsul.
M6niafi-vd, dar nu gregiti; de cele ce ziceti in inimile
voastre, intru aqternuturile
voastre, vi cii{i. Jertfifi
jertfa
dreptdfii qi nndnjduifi in Domnut. Mul{i zic:
<<Ci ne ne va ari ta noui cel e bune?>. Dar i nsemnatu-
s-a peste noi lumina fefei Tale, Doamne! Dat-ai
veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru
rodul l or dc grdu, de vi n gi
de untdel emn ce s-au
i nmul fi t. Cu pace, aEa mi voi cul ca qi voi adormi , ci
Tu, Doamne, indeosebi intru nideide m-ai aqezat.
Psalmul 6
oamne, nu cu mani a Ta si mi mustri pe mi ne,
ni ci cu urgi a Ta si md cerfi . Mi l ui eqte-ml ,
Doamne, ci neputi nci os sunt. Vi ncl eci -md, Doamne,
qr
Ei
3
F
RUGA
RANDUIELI
SI SLI]JBE
ci s-au tulburat
oasele mele; gi
sufletul
meu s_a tul_
burat foarte,
;i
Tu, Doamne,
p6nn
c6nd? intoarce_Te,
Doamnel
izbivegte
sufletui
meu, mentuieEte_md,
pentru
mila Ta. Ci nu este intru moarte
cel ce Te
pomene$te
pe Tine.
$i
in iad cine Te va lluda pe
Tine? Ostenit-am
intru suspinul
meu, spila_voi
in
fiecare
noapte patul
meu, cu lacrimile
meie aqternu_
tul meu voi uda. Tulburatu-s-a
de supirare
ochiul
meu, imbdtrinit-am
intre tofi
vrnjmaErt
mei. Depir_
tafi-vi de la mine to{i cei ce lucrali
friidelegea,
cd a
auzit Domnul glasul
plingerii
mele.
Auzit_a bomnul
cererea
mea, Domnul
rugdciunea
mea a primit.
Si se
ru$ineze qi
si se tulbure
foarte
tofi vrnjma$ii
mei; sA se
intoarci qi
si se ru$ineze
foarte degra"b.
psalmul
12
pfne
_cinO,-Doamne,
mi vei uita, pini in sfirqit?
I
Pinn
cind vei intoarce
fafa Th de la mine?
pinn
cind voi grimldi
ginduri
in sufletul
meu, durere in
inima
mea ziua qi
noaptea?
p6ni
c6nd se va inilfa
wijmagul
meu impotriva
mea? Cautl, auzi_mi,
Doamne,
Dumnezeul
meu, Iumi neaza
ochi i mei , ca
nu cumya
si adorm ?ntru
moarte,
ca nu cumva
sd
zi ci vri j maqul
meu: <i ntl ri tu-m-am
asupra
l ub>.
Cei
ce md necdj esc
se vor bucura de mi voi cl i ti na.
Iar
eu spre mi l a Ta am ni ddj dui tl
trucura_se_va
i ni ma
m:a
qe mintuirea
Tal cf,nta-voi
Domnului,
Celui ce
mi -a fi cut bi ne, qi
voi centa
numel e Domnul ui
Cel ui
Preainalt.
PAVECERNITAMARE
169
Iari qi :
fautl,
a\zi-md,' Doamne, Dumnezeul meu, lumi-
neazi ochii mei, ca nu cumva si adorm intru
moarte, ca nu cumva si zi ci vri j maqul meu:
<<Intiritu-m-am asupra lui>.
Slavn...,
$i
acum.... Aliluil (de 3 ori)
qi
trei metanii. Doamne,
mi l ui eqt e (de 3 ori ), Sl avi . . .
$i
acum. . ,
Psalmul 24
/^liitre
Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu,
\-,Dumnezeul
meu. Spre Tine am nidiiduit, si
nu fiu ruginat in veac, nici sd ridi de mine vrijmagii
mei. Pentru cd to{i cei ce Te aqteaptl pe Tine nu se
vor rutina; si se rugineze to{i cei ce fac firidelegi in
degert. Ciile Tale, Doamne, arAti-mi, qi ciririle Tale
mi invafi. indrepteazi-mi spre adevirul Tiu qi
mi
inva{i, ci Tu eqti Dumnezeu, Mintuitorul meu, qi pe
Tine Te-am a$teptat toati ziua. Adu-ti aminte de
induririle Tale gi de milele Tale, Doamne, cA din
veac sunt. Plcatele tinerefilor mele qi ale neqtiinfei
mele nu le pomeni. Dupi mila Ta pomeneqte-md
Tu,
pentru bunitatea Ta, Doamne, Bun gi drept este
Domnul ; pentru aceasta l ege va pune cel or ce
greqesc in cale. Indrept:r-va pe cei bldnzi la
judecati,
i nvi {a-va pe cei bl i nzi ci i l e Sal e. Toate ci i l e
Domnului sunt mild qi adevir pentru cei ce cautA
agezimantul Lui qi
mirturiile Lui. Pentru numele
Ti u, Doamne, curi feqte pi catul
meu, ci mul t este.
Ci ne este omul cel ce se teme de Domnul ? Lege va
RUGAC RANDUIN,LI
SI SLUJBE
pune
lui in calea pe care a ales-o.
Sufletul lui intru
buni ti fi
se va si l i ql ui gi
semi n{i a l ui va mosteni
pdmdntul .
Domnul
este i nti ri rea
cel or ce se tem de
D6nsul,
aEezimentul
Lui il va ardta lor. Ochii mei
pururea
spre Domnul,
ci EI va scoate
din lat
picioarele
mele. Cauti spre mine qi
mi miluieqte,
ci
pi ri si t qi
si rac sunt eu. Necazuri l e
i ni mi i
mel e s_au
inmul{it;
din nevoile mele scoate-mi.
Vezi smerenia
mea qi
osteneala
mea
Si-mi
iartd toate picatele
mele.
Vezi pe vrijmaqii
mei, cA s-au inmulfit
Ei
cu uri
nedreapti
m-au urat.
pizeqte
sufletui
mlu gi
mi
izbiveEte,
ca si nu mi ruginez
cA am nddijduit
in
Tine. Cei firi rdutate qi
cei drep{i s-au lipit de mine,
ci Te-am agteptat,
Doamne.
Izbdvegte,
Dirmnezeule,
pe I sr ael de l oat e necazur i l e
l ui .
Psalmul 30
Qpre-Ti ne,
Doamne,
am ndddj dui t,
ca s[ nu fi u
L)ruqinat in veac.
Intru indreptarea
Ta izbdveq_
te-mi qi
mi scoate.
pleaci
spre mine urechea Ta,
gri be$te
de mi scoate. Fi i mi e Dumnezeu
api ri tor
gi
casd de scdpare
ca sA mi mi ntui eqti .
Ci puterea
mea
;i
sciparea
mea etti Tu gi
pentru
numele
Tiu
mi vei povifui gi
mi vei hrdni. Scoate_mi_vei
din
cursa aceasta pe
care mi -au ascuns_o
mi e, cd Tu eqti
apiritorul
meu. in m6inile Tale voi da duhul
meul
i zbi vi t u- m- ai ,
Doamne,
Dumnezeul
acl evi r ul ui .
Ur6t-ai pe cei ce pi zesc
deqerti ci uni
i n zadar, i ar eu
spr e Domnul
am ni di j dui t .
Bucur a_md_voi
$i
mi
F
voi veseli de mila Ta, cd ai ciutat spre smerenia mea,
mintuit-ai din nevoi sufletul meu.
$i
nu m-ai lisat in
miinile vrijmaqului; pus-ai in loc desfitat picioarele
mel e. Mi l ui egte-mi , Doamne, ci mi neci i esc; tul bu-
ratu-s-a de mAnie ochiul meu, sufletul meu gi
inima
mea. Ci s-a stins intru durere viafa mea qi anii mei
in suspinuri; slibit-a intru siricie tiria mea
si
oase-
le mele s-au tulburat. La tofi vrijmaqii mei m-am
frcut de ocari qi vecinilor mei foarte, qi fricd cunos-
cufilor mei. Cei ce mi vedeau afari fugeau de mine.
Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca
un vas stricat, ca am auzit ocara multora din cei ce
locuiesc imprejur, cind se adunau ei impreund impo-
triva meal ca si ia sufletul meu s-au sfdtuit. Iar eu
citre Tine am nidijduit, Doamne, zis-am: <Tu eqti
Dumnezeul meu>). In miinile Tale soarta mea, izbi-
vegte-mi din mina vrijma;ilor mei qi
de cei ce md
prigonesc.
Arati fa{a Ta peste robul Tdu, mentu-
i egte-md cu mi l a Ta! Doamne, si nu fi u ruqi nat ci
Te-am chemat pe Tine; sd se rugineze necredincioqii
;i
sA se pogoare in iad. Mute si fie buzele cele vicle-
ne, care grdiesc impotriva dreptului firidelege, cu
mindrie qi
cu defiimare. CAt este de mare mu(imea
bunitd{ii Tale, Doamne, pe care ai gitit-o celor ce se
tem de Tine, pe care ai fdcut-o celor ce nadijduiesc
i n Ti ne, i nai ntea fi i l or oameni l or! Ascunde-i -vei pe
dingii cu acoperimintul
fe{ei Tale de tulburarea
oamenilor. Acoperi-i-vei pe ei in cortul Tiu de
impotrivirea
limbitor.
Binecuvintat
este Domnul,
cd
minunatd a fost mila Sa in cetate intiriti.
Iar eu am
zis intru uimirea
mea: Lepidat
sunt de la fa{a
ochilor Tii. Pentru aceasta ai auzit glasul
rugiciunii
mel e cdnd am stri gat ci tre Ti ne. Iubi fi pe Domnul
tofi cuvioqii
Lui, ci adevdrul
cauti i)omnul gi
rdsplateqte
celor ce se m6.ndresc,
cu prisosinfi.
Imbirbitafi-vi
qi
si se intdreascl
inima voastrl. toti
cei ce nidijdui{i
in Domnul.
nANIuTnu
sI SLUJBE
psalmul
90
el ce locuiette
in ajutorul
Celui
preainalt,
intru acoperimintul
Dumnezeului
cerului se
va sdfaslui.
Ya zice Domnului:
<Sprijinitorul
meu egti
qi
sci parea
mea; Dumnezeul
meu, voi ni ddj dui
spre
D6nsub>.
Cd El te va izbivi din cursa vinltoriloi qi
de cuvflntul tulburitor.
Cu spatele te va umbri pe
tine
Ei
sub aripile Lui vei nnddjdui;
ca o arme te va
inconjura
adevirul
Lui. Nu te vei teme de frica de
noapte, de sigeata ce zboari ziua, de lucrul ce umbti
in intuneric,
de molima ce bintuie intru amiazi.
Cidea-vor
dinspre latura ta o mie
si
zece mii de_a
dreapta ta, dar de ti ne nu se vor apropi a.
tnsi cu
ochii tii vei privi qi
risplitirea picitoqilor
vei vedea.
Pentru cd pe Domnul, nidejdea
mea, pe Cel
preainalt
L-ai pus scipare
fie.
Nu vor veni citre tine rele
Ei
tri tai e nu se va apropi a de l ocaqul .ti u.
Ci i ngeri l or
Sdi va porunci
pentru tine ca si te pizeascd
in toate
*
,*
3
#
r
*
*
I
.
PAVECERNITAMARE
I73
ciile tale. Pe miini te vor inilfa ca nu cumva si impie-
dici de piatri piciorul tiu. Peste aspidi qi vasilisc vei
pAqi qi vei cilca peste leu qi peste balaur. <<Cd spre
Mi ne a nndl j dui t qi -l voi i zbi vi pe el , zi ce Domnul ;
il voi acoperi pe el, cA a cunoscut numele Meu.
Striga-va citre Mine qi-l voi auzi pe el; cu dinsul
sunt in necaz qi-l voi scoate pe el gi-l voi slivi. Cu
lungime de zile il voi umple pe el, qi-i voi arita lui
mintuirea Mea>>.
Slavd..,,
$i
acum.,., Aliluia (de 3 ori), cu trci metanil.
Apoi strana intdi incepe Cintarea Proorocului Isaia, cu c6.ntare
dulce, lin gi rar, pe glasul a TJea:
Cu noi estc Dumnezeu, inJelege{i, neamuri, gi vi plecafi,
cici cu noi este Dumnezeu.
Strana a doua cintd iar aceasti centare toati, apoi amindoui
stranele, fiecare citc un stih:
Auzi{i pdni la marginile pimAntului,
ciici cu noi este
Dumnezeu.
.
Cei puternici, pleca{i-v5, cici cu noi este Dumnezeu.
Cd iariqi de ve(i putea qi iariqi ve{i fi biruifi, cici cu noi
este Dumnezeu.
$i
orice sfat ve{i sfitui, risipi-l-va Domnulo cici cu noi este
Dumnezeu.
$i
cuvintul pe care il ve(i grni nu va rdmAne intru voi,
ci ci cu noi est e Dumnezeu,
De f ri ca voast ri nu ne vom t eme, ni ci ne vom t ul bura, ci ci
cu noi este Dumnezeu.
174 RUGACIUNI, RANDUIELI
I SLUJBE
Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela vom slin{i, gi
El
va li noui liici, cici cu noi este Dumnezeu.
$i,
de voi fi nidnjduindu-mi
spre D6nsul, va fi mie spre
sfinfire, cici cu noi este Dumnezeu.
$i
voi fi nidijduindu-mi
spre Dinsul gi
mi voi mintui
pri nt r-l nsul ,
cdci cu noi est e Dumnezeu.
Iati eu gi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, cdci cu noi
este Dumnezeu.
Poporul cel ce umbla intru intuneric a vizut lumini mare,
cici cu noi este Dumnezeu.
Cei ce locui{i in latura gi
in umbra morfii, lumini va
striluci peste voi, clci cu noi este Dumnezeu.
Ci prunc
S-a niscut noud Fiul qi
S-a dat noui. cici cu noi
est e Dumnezeu.
A Cirui stipAnire s-a ficut peste umirul Lui, cdci cu noi
este Dumnezeu.
$i
pncii
Lui nu este hotar, cdci cu noi este Dumnezeu.
$i
se cheaml numele Lui inger de mare sfat, cici cu noi
este Dumnezeu.
Sfetnic
minunat, cici cu noi estc Dumnezeu.
Dumnezeu
tare, Stip6nitor, Domn al picii,
cici cu
Dumn czeu.
Pirinte
al veacului ce va si fieo cici cu noi este Dumnezeu.
Slavi Tatllui qi Fiului gi
Slhntului Duh, cici cu noi este
Dumnezeu.
noi este
#
.
*
3
*
.$i acum qi pururea
Ei
in vecii vecilor. Amin. Cdci cu noi
este Dumnezeu.
.
Apoi amindoui stranele cantd impreune:
Cu noi este Dumnezeu, infelege{i, neamuri, gi vi pleca{i,
cici cu noi este Dumnezeu (dc trei ori).
$i
indatl Tfoparele acestea:
. Strana intii:
Ziua trecind, mulfumesc
fie,
Doamne; seara, rogu-mi, cu
noaptea, firi de picat diruieqte-o mie, Mintuitorule, qi mi
mintuiegte.
Strana a doua:
Sl avi ...,
Ziua trecind, slivescu-Te pe Tine, StipAne; seara, rogu-mi,
cu noaptea, firi de sminteali diruieqte-o mie, Mintuitorule,
gi mi mAnt ui egt e.
Strana intAi:
$i
acum...
Ziua trec6nd, cu cintare Te slivesc pe Tine, Sfinte; seara;
rogu-mi, cu noaptea, fira de bAntuiali ddruieqte-o mieo
Mintuitorule, gi
mi mAntuieqte.
. AmA,ndoul strinilc cArtl impreuni, pe glasul al 2-lca:
Firea cea fdra de trup a heruvimilor cu cAntiri firi
incetare pe Tine Te sldvegte.
Vie{uitorii cei cu c6te gase aripi, serafimii, cu neincetate
glasuri pe Tine Te preainal{i.
Toate ogtile ingerilor cu cintiri intreit slinte Te laudi.
Ci mai inainte de toate egti, Cel ce egti P5rinte, qi impre-
uni fdri de inceput ai pe F' iul Tiu.
116
RUGACIUNI,RANDUIELI$ISLUJBE
$i
intocmai cinstit purtind pe Duhul vie{ii, nedespir{irea
Treimii ari{i.
PreasfAnti Fecioari, Maica lui Dumnezeu,
Ei
cei ce a{i fost
singuri vizitori Cuvintului qi slujitori,
Ale proorocilor qi ale mucenicilor toate cetele, ca cei ce
ave(i via{d nemuritoare,
Pentru to(i ruga{i-vi cu deadinsul, ci to{i suntem intru
nevoi,
Ca, izbivindu-ne de inteliciunea celui riu. si c6ntim
cAntare ingereasci:
Sfinte, Sfinte, Sfinte, intreit Sfinte, Doamne, nriluieqte-ne
gi ne mAntuieqte pe noi, Amin.
$i
indati se citelte cu glas lin: Clred intru unul )unnq2su...
(cauti la
pag. 31).
Apoi:
Preasfinti Stipind, de Dumnezeu Niscitoare, roagi-te
pent ru noi pi ci t o5i i (de t rci ori ).
Toate puterile cereqti, ale slinfilor ingeri qi
alb arhanghe-
lilor, rugafi-vi pentru noi, picitogii (dc doue ori).
Sfinte loane, Proorocule gi in ain temergdto rule gi Bote-
zitorule al Domnului nostru Iisus Hristos, roagi-te pentru
noi pi cl t oqi i (dc doua ori ).
Sfinfilor miri(ilor apostoli, proorocilor qi mucenicilor gi
to{i sfin{ii, ruga{i-vi pentru noi pncitoqii (de doun ori).
Preacuvioqilor qi de Dumnezeu purtitori pirinfi ai nogtri,
pistori qi invi{dtori ai lumii, rugdti-vi pentru noi pncatoqii
(de doud ori ).
PAVECERNITA MARE
t7' l
Aici se pomenegte qi sfAntul al cirui hram il poarti
biscrica
(de
doui ori ).
Cea nebiruiti qi necuprinsi
Ei
dumnezeiascd putere a cin-
stitei gi de viafi ficitoarei Cruci, nu ne lirsa pe noi, picitogii
(de doun ori).
Dumnezeule, curifeqte-ne pe noi, picitogii.
Dumnezeule, curifeqte-ne pe noi, picatoqii.
Dumnezeul e, curi (eqt e-ne pe noi , paci t oqi i , qi ne
miluieste.
Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Treimc..,, Tatil nostru.,., Ci a Ta
estc i mpi ri fi a...
$i
sc ci nti Troparcl c acestea (i ar de este prazni c,
Troparul prazni cul ui ,;:
L U N I
$ I
M I E R C U R I S E A R A
Se cinti aceste Tropare, pe glasul al 2-lca:
Lumineazd ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cAndva
si adorm intru moarte, ca nu cindva si zici vrirjmaqul meu:
I nt i ri t u-m-am asupra l ui .
Sl av5""
Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, ci umblu prin
mijlocul a multe cursc. Izbivegte-md de ele
qi
mi mintu-
ieqte, Bunule, ca un iubitor de oameni.
$i
acum...
Pentru cd nu avem indrizneali pentru,rmulte pdcatele
noastre, tu, pe
Cel ce S-a niscut din tine, roagi-L, Ndscitoare
de Dumnezeu Feci oard, ci mul t poat e rugi ci unea Mai ci i
spre imblf,nzirea Stipinului. Nu trece cu vederea ruglciu-
nile plcatoqilor,
Preacurati, ci milostiv este gi poate si mAn-
tuiasci Cel ce a primit a pitimi pentru noi.
I
12
-
CEASLOV
178 RUGACIUNI, RANDUIEI,I
SI SLUJBE
M A R T I
$ I
J O I S E A R A
Se cSntd aceste Tropar, glasul al 8-lea:
Neadormirea nevizufilor
mei vrljmaqi o gtii, Doamne, gi
slibiciunea tic:ilosului meu trup o cunogti, Cel ce m-ai zidit.
Pentru aceasta in miinile Tale voi da duhul meu. Acoperi-md
cu aripile bundtn{ii Tale, ca nu cdndva si adorm intru
moarte.
$i
ochii min{ii mele lumineazl-i
intru deslita rea
dumnezeiegtilor
Tale cuvinte; gi
mi deqteapti ia vreme
potriviti,
spre a Ta sllvire, ca un bun
si de oameni iubitor.
Stih: Cautd
$i
ml auzi, Doamn, Dumnezcul mcu.
Cit va fi de infricoqiitoare judecata
Ta, Doamne! ingerii
stAnd inainte, oamenii in mijloc adunAndu-se,
cirtile des-
chizdndu-se,
faptele cercetindu-se, gAndurile
intrebAndu-se.
Ce
judccati
va li mie, cclui zimislit in picate?
Cine-mi va
stinge vipaia? Cine-mi va lumina intunericul, de nu mi vei
milui Tu, Doamne, ca un iubitor de oameni?
Sl avi ..,,
Lacrimi di-mi mie, Dumnezeuleo
ca oarecAnd femeii celei
picitoase, qi md invredniceqte sI ud picioarele
Tale, care,
din calea rdticirii, pe mine m-au izbivit.
$i
si aduc
Jie
mir
de buni mi reasmi , vi a{i curat i , i nt ru pocdi n{ri
mi e ago-
nisiti; ca sd aud qi eu glasul
Tiu cel dorit: Credinta ta te-a
mintuit, mergi in pace!
$i
acum..., al Niscitoarei de Dumnczcu:
Nei nf runt at i
ni dej dea t a, Ni sci t oare
de Dumnezeu,
avind, md voi mintui. Folosin{a ta agonisind,
preacurati,
nu
mi voi teme. Izgoni-voi pe vrijmagii mei qi-i voi birui pe ei,
i mbri cAndu-mi
numai cu acopcrl mAnt ul
t i u ca gi cu o
platoqa; qi
intru ajutorul tiu cel atotputernic rug6ndu-mio
PAVECERNITA MARE
Rugiiciune a Marelui Vasile
oamne, Doamne,
Cel ce ne-ai izbivit de toati
sigeata ce zboari in zi.- izbdveqte-ne qi
de tot
t79
strig citre tine: StipAni, mdntuieqte-mi cu rugdciunile tale.qi
mi scoali din intunecatul somn, spre a ta sllvire, cu puterea
Celui ce S-a intrupat din tine, a Fiului lui Dumnezeu.
Doamnc, mi l ui ci te (dc 40 de ori ),
Sl ava...,9i acum..., Ccea cc cqti mai
ci nsti ti i dcci t hcruvi mi i ..., i ntru numel c Domnul ui , bi nccuvi ntcazi
Pi ri nt0! Prcotul :
Pcntru rugl ci uni l e Sl i nfi l or
pi ri n{i l or
noqtri ... Apoi
se ci tesl e arcaste
lucrul ce umbli intru intuneric. Primeqte
jertfa
cea
de seari, ridicdrile miinilor noastre,
gi
ne invred-
nicegte gi misura nop(ii fira de prihand a o trece,
neispitifi de rele, qi
ne iztrdveqte de toati tulburarea
si
ingrozirea care ne vin de la diavol. DiruieEte sulletelor
noastre umilinfi qi g6ndurilor
noastre grijire de intre-
barea ce va sA fie la infricogitoarea
Ei
dreapta Ta
jude-
cati. Pitrunde cu frica Ta trupurile noastre qi
omoari
midularele
noastre cele pimintcqti,
ca gi intru liniqtea
somnului si ne luminim cu privirea
la
judecifile
Tale.
intoarce de la noi toatd nilucirea nec;vioasi gi pofta
cea vitimdtoare
$i
ne ridici in vreme de rugdciune.
i nti ri (i i n credi nfi gi
spori nd i ntru porunci l e
Tal e, cu
buni vrerea qi bunitatea Unuia-Nlscut Fiului Tduo cu
Care binecuv6ntat e$ti, impreuni cu
preasfintul
5i
Bunul qi
de viafi Ficitorul Duhul Tiu, acum gi
pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
$i
i ndatA:
Vcni {i si nc i nchi ni m,.. (dc 3 ori ). Psal mul 50:
Mi l ui este-mi .
Dumnczeul c... (caut5 l a pag. 12).
RANDUIELI
$I
SLUJBE
Psal mul
101
oamre,
auzi
rugiciunea
mea, qi
strigarea
mea
la Tine
si ajungi!
Si nu intorci
fali
fa ae ia
mine; in orice zi mi necijcsc,
pleaci
spre
mine
ure_
ch-ea Ta! in orice zi.Te
voi dil;,
J;f;
auzi_mi!
Ci s-au stins
ca fumul
zilele
mele gi
Jor"i"
mele ca
usci ci unea
s-au fi cut.
Ri ni ta
este i ni ma
mea
fi
s_a
uscat
ca iartra;
ci am uitat
si_mi
minin"
pii.r"u
mea. De glasul
suspinului
meuo osul
meu s_a lipit de
carnea
mea. Aseminatu_m_am
cu pelicanul
din pustie;
ajuns-am
ca bufnifa
din dnrAmnturi.
privegheat_am
fl ^:I _1i -""r
ca o pasi re
si ngurati ci
pc
l coperi q.
t oar a
zt ua m_au
oci r et
vr i j maqi i
mei ,
Ei
cei Ce ma
Ii udau
i mpotri va
mea se
j ui au.
be ."nuEa
um men_
cat i n l oc de p6i ne qi
bnutura
mea
cu pi eng"."
u_
amestecat-o
din pricina
urgiei
TaIe gi
a miniei
Tale;
ci,,ridicindu-mi
eu,
m-ai surpat.
Zilele
mele ca
umbra
s-au pl ecat
Ei
eu ca i arba
h_am uscat.
Iar Tu,
Doamne,
in veac
rdm6i gi pomcnirea
fo, ain-n"o_
in
nj1-.
Scul6ndu-Te,
vei milui
Sionul,
ce vremea
este
si-l.miluieqti
pe
el, ci a venit vremea.
Ci au iubit
robi i Ti i pi etrel e
tui gi
de
{i r6na
l ui l e va fi mi l n. gi
se vor teme
neamuri l e
cl e numel e
Domnul ui
qi
toi i
impirdfii
pimintului
de slava
Ta. Ci n" ,lOi no__
nul Sionul gi
Se va arita
intru
slava
Sa. Ciutat_a
spre
rugiciunea
celor smeri{i qi
n_a dispre{uit
cererea
lor.
Si se scrie
acestea
pentru
neamui
ce va si vini, qi
poporul
ce se zideqte
va lduda pe
Domnul.
Ci a privit
p
PAVECERNITA MARE
181
din inilfimea cea sfenti a Lui, Domnul din cer pe
pimint a privito
ca sd audi suspinul celor ferecafi, se
dezlege pe fiii celor omord{i, si vesteasci in Sion
numele Domnului qi lauda Lui in lerusalim, c6nd se
vor aduna popoarle
impreuni
Ei
impdrn{iile, ca se
slujeasci Domnului. Zis-am citre Dumnezeu in calea
tiriei Lui: Vesteqte-mi pu{initatea
zilelor mele. Nu
mi lua la
jumitatea
zilelor mele, ci anii Tii, Doamne,
sunt din neam in neam. Dintru inceput Tu, Doamne,
pim6ntul l-ai intemeiat qi lucrul mdinilor Tale sunt
cerurile. Acelea vor pieri, iar Tu vei rdm6ne, qi tofi ca
o haind se vor invechi qi
ca un ve$ment ii vei schimba
qi
se vor schimba. Dar Tu acela$i eqti qi
anii Tii nu se
vor impu{ina. Fiii robilor Tii vor locui pimAntul lor
Ei
seminfia lor in veac va propdqi.
Rugiciunea lui Manase, regele iudeilor
J-\oamne,
Atotfiitorule, Dumnezeul pirinfilor
L/noqtri, al lui Avraam, al lui Isaac qi al lui
Iacob qi al semin{iei celei drepte a lor, Cel ce ai fdcut
cerul qi pimintul
cu toati podoaba lor, Care ai legat
marea cu cuvantul poruncii Tale, Care ai incuiat
adi ncul qi
l -ai pecctl ui t cu numel e TIu cel i nti i cogd-
tor qi
sldvit, inaintea CIruia toate se tem qi tremuri
din pricina atotputerniciei
Tale, pentru
cd nimeni nu
poate
si stea i nai ntea stri l uci ri i sl avei Tal e qi
nesu-
feri ti este m6ni a urgi ei Tal e asupra cel or pi ci toqi !
Insi nemi surati
Ei
neaj unsi este gi
mi l a fngl dui n{ei
182 RUGACIUNI, NANNUTNILT
$I
SLUJBE
Tale, cdci Tu eEti Domnul Cel Preainalt, Bun, Inde-
lung-ribddtor
$i
Mult-milostiv, Ciruia ii pare riu
de riutifile oamenilor. Tu, Doamqe, dupi mu(imea
bunita{ii Tale, ai ligiduit pocdinti qi
iertare celor ce
fi-au
greqit qi, dupi mu[imea induririlor Tale, ai
hotdrit pociin(i picitoqilor spre mentuire. Afadar
Tu, Doamne, Dumnezeul celor drepti:, n-ai pus poci-
in{i pentru cei drepfi: pentru Avraam qi Isaac qi
Iacob, care nu
ti-au
gregit
fie,
ci ai pus pociinfi mie,
pdcitosului, pentru cA am pdcituit mai mult dec6t
nisipul mirii. Multe sunt liridelegile mele qi nu sunt
vrednic a ciuta
Ei
a privi inilfimea cerului, din prici-
na multimii nedreptdtilor mele. Strins sunt eu cu
mul te ci tuqe de fi er, i ncAt nu pot si -mi ri di c capul
meu qi nu am nici loc de odihni,, pentru ci Te-am
miniat qi am frcut rdu inaintea Tal n-am implinit
voia Ta, nici am pdzit poruncile Tale, ci am pus uri-
ciuni
qi am inmulfit smintelile. Dar acum imi plec
genunchii inimii mele, rugend bundtatea Ta: Am
picituit, Doamne, am picituit qi
ftrndelegile mele eu
le cunosc. Insd cer, rugendu-Te: larti-mi, Doamne,
iarti-mi qi nu mi pierde in llridelegile mele
Ei
nici nu
md osnndi la intuneric sub pimint, cdci Tu eqti, Dum-
nezeule, Dumnezeul celor ce se pocdiesc. Aratd-fi
peste mine bunitatea Ta, mffntuieqte-mi pe mine,
nevrednicul, dupi mare mila Ta, qi'Ie voi preaslivi in
toate zi l el e vi e{i i mel e. Ci ci pe
' Ii ne
Te sl i vcsc toate
puterile cereqti qi a Ta este slava in vecii vecilor. Amin!
F.
PAVECERNITA MARE 183
Sfi ntc Dumnczeul e..., cu trei mctani i , Prcasfi nti Trci me,' ., Tatdl nos-
tru..., Cd a Ta cstc i mpi rrdfi a..., apoi Troparcl c acestca, gl asul al 6-l ea:
Mi tui eqte-nc pc noi , Doamnc, mi l ui c;tc-nc pc noi ,.., Sl avi ..., Doamnc,
mi l ui eqte-ne pe noi ...,
$i
acum.,., U;a mi l osti vi ri i dcschi dc-o noui ...
(cauti l a pag. 3?-38),. Doamne, mi l ui cqtc (dc 40 dc ori ). Sl avi ' ..,
$i
acum.... Ceca ce csti mai ci nsti ti r dec6t heruvi mi i ..., Intru numcl e
Domnul ui , bi necuvi ntcazi r, Pdri ntc! Prcotul : Pcntru rugi ci uni l c
Sfi nfi l or Pl ri nti l or nol tri ...
fi
accasti
Rugiciune a lui Mardarie
Q
ti pi Lne, Dumnezeul e, Pi ri nte atotputerni ce,
DDoamne,
Fi ul e, Unul e-Ni scut, Ii suse Hri stoase
qi Duhul e Sfi nte, o Dumnezei re, o Putere, mi l ui eq-
te-mi pe mi ne, pi ci tosul ,
Ei ,
cu
j udeci fi l e
care
Eti i ,
mAntuiegte-mi pe mine, nevrednicul robul TAu, cd
binecuvintat esti in vecii vecilor. Amin.
Veni l i sl ne i nchi ni m... (de 3 ori ).
Psalmul 69
T\umnezeul e.
spre aj utorul meu i a ami nte!
I--rf Doamne, si-mi aju{i mie, gribeqte-Te! Sd se
ruqineze
qi si se inliunte cei ce cautd sufletul meu;
sd se tnto?rci inapoi qi si se ruEineze cei ce-mi voiesc
mie rele. Intoarci-se indati rusinati cei ce-mi
griiesc
mi e: <<Bi ne, bi ne!>>. Sd se bucure qi si se
yesel easci
de
Tine tofi cei ce Te cautd pe Tine, Dumnezeule,
$i
sI
zi ci pururea cei ce i ubesc mi ntui rea Ta: <Sl i vi t sd
fi e Domnul !>. Iar eu sdrac sunt
gi sdrman, Dum-
nezeul e, aj utd-mi ! Aj utorul meu qi l zbi vi torul meu
eqti Tu; Doamne, nu zi bovi !
F
184 RUGACI UNI .
RANOUI EI I
$I
SLUJBE
Psalmul 142
T\oamne,
auzi rugi ci unea
mea, ascul ti cererea
J-Jmea intru credinciogia
Ta; auzi-mi
intru
dreptatea
Ta. Si nu intri la
judecati
cu robul Tiu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrij-
maqul prigone$te
sufletul
meu qi viafa mea o calci in
picioare;
licutu-m-a
si locuiesc in intuneric ca mor_
(ii
cei din veacuri.
Mihnit e duhul in mine qi inima
mea i ncremeni ti
i nl i untrul
meu. Adusu-mi -am
aminte de zilele cele de demult;
cugetat-am
la toate
lucrurile Tale, la laptele miinilor Tale m-am g6ndit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sulletul meu, ca un
pim6nt
insetoqat. Degrab auzi-md,
Doamne,
ci a
slibit duhul meu. Nu-Ji intoarce falaTa de la mine,
ca sd nu mA asemi n cel or ce se coboari i n mormi nt.
Fi si aud dimineafa
mila Ta, cd la Tine mi-i nidej_
dea. Arati-mi
calea pe
care voi merge, cd la Tine am
ridicat sufletul meu. Scapi-mi
de vrijmaqii
mei, ci
la Tine alerg, Doamne.
invafi-mi
si fac voia Tao ci
Tu eqti Dumnezeul
meu. Duhul Tdu cel bun si mi
povi{uiasci
Ia pim6ntul
dreptnfii.
pentru
numele
Tiu, Doamne, diruieqte-mi
viafi. intru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul
meu. Fd bunitate de
stffrpeqte pe vrdjmaqii
mei qi pierde pe tofi cei ce
neci j esc
sufl etul mcu, ci eu sunt robul Ti u.
Sl l rd ^i ntru
cei de sus l ui Dumnezeu, qi pe
LJpamant pace, l ntre oameni buni voi re.
Laudi _
mu-Te, Te bi necuvi nti m,
i nchi ni mu-ne
fi e,
sl i vi -
PAVECERNITA MARE
185
mu-Te, mulfumim
tie,
pentru slava Ta cea mare.
Doamne, Impirate ceresc, Dumnezeule, Pirinte atot-
(i i torul e,
Doamne, Fi ul e, Unul e-Ni scut, Ii suse
Hristoase qi Duhule Sfinte. Doamneo Dumnezeule,
Mieluqelul lui Dumnezeu, Fiul Tatilui. Cel ce ridici
pdcatul lumii, miluiegte-ne pe noi, Cel ce ridici pica-
tele lumii. Primeqte rugiciunea noastri Cel ce
qezi
de-a dreapta Tatllui, gi ne miluiegte pe noi. Ci Tu
eqti unul Sfint, Tu egti unul Domn lisus Hristos,
intru slava lui Dumnezeu Tatil. Amin. in toate zilele
Te voi binecuvinta gi voi Iiuda numele Tiu in veac
gi in veacul veacului.
f)oamne,
scipare Te-ai ficut noue in neam qi in
IJneam.
Eu am zis: Doamne, miluiegte-mi,
vin-
deci sufletul meu, ci am greqit
fie.
Doamne, la Tine
am scepat, inva{d-mi sd fac
yoia
Ta, ci Tu eqti
Dumnezeul meu. Ci la Tine este izvorul viefii, intru
lumina Ta vom vedea lumini. Tinde mila Ta celor ce
Te cunosc pe Ti ne.
Jnvredniceqte-ne,
Doamne, in noaptea aceasta
IIErd de plcat sI ne pizim noi. Binecuvintat eqti,
Doamne, Dumnezeul pi ri n(i l or noqtri , qi
l i udat
qi
preasl i vi t este numel e Ti u i n veci . Ami n. Fi e,
Doamne, mila Ta spre noi precum am niddjduit intru
Ti ne. Bi necuvAntat eqti , Doamne, i nvafi -ne i ndrep-
tdrile'Iale. Binecuvintat eqti, StIpAne, in{elepfeqte-ne
cu i ndrepti ri l e' [al c. Bi nccuvi ntat egti , Sl i nte, l umi -
neazd-ne cu i ndrepti ri l e' Ial e. Doamne, mi l a Ta este
186 RUGA RANDUIELI
SI SLUJBE
in veac, lucrurile miinilor Tale nu le trece cu vede-
rea.
fie
se cuvine laudi,
Tie
se cuvine cintare. Tie
slavi se cuvine, Tatilui qi
Fiului qi
Sfintului Duh,
acum qi pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
Apoi se zice Canonul de rind al sfAntului sau al Niscitoarei de
Dumnezeu.
Iar dupi sfi,rqitul canonului se cAnte: Cuvine-sc cu adcvirat...,
Sfinte Dumnezeulc..., Prcasfi.nti Trcimc..., Tatil nostru,... Ci a Ta cstc
impnriJia...
Apoi inccp stranclc si c6.ntc lin qi rar, pe glasut al TJca:
Doamne al puterilor,
fii cu noi, cd pe altul, al' ari de Tine,
ajutor intru necazuri nu avem. Doamne al puterilor,
milu-
ie$te-ne pe noi (oc doui ori, lirt stih).
Apoi se cinti inso{it de stih.
Stih: Liuda(i pc Domnul intru stinfii Lui, lnudafi-L pe Et intru tiria
puterii
Lui.
Doamne al puterilor...
Stih: Lduda{i-L pc El intru puterilc
Lui, hudali-L pc El dupi
mullimca slavci Lui.
.
Doamne al puterilor...
Stih: Liudafi-L pe El in glas
dc trAmbi{n, liuda{i-L pe El in psaltire
t i
al i r t i .
Doamne al puterilor...
Stih: LnudaJi-L pe El in timpanc qi in hori, lludaJi-l pc Et in strune
qi in organe.
Doamne al put eri l or. . .
Stih: Lnuda{i-L pc El in chimvalc binc risunitoarc, lduda{i-I, pc El
in chimvalc de strigare. Toati suflarea sA laudc pe Domnul.
Doamne al put eri l or, . .
Stih: Laudafi-L pe f)omnul intru sfinlii Lui, lnudafi-I, pc El intru
tiria puterii
l,ui.
Doamne al puterilor.,.
SI avi . . . ,
Doamne, de n-am avea pe sfin{ii Tdi rugitori qi
bundtatea
Ta milostivindu-se
spre noi, cum am indrizni, Mintuitorule,
a Te lduda pe Tine, pe Care Te binecuvinteazi
neincetat
ingerii?
$tiutorul
inimilor, iarti sufletele noastre.
$i
acum...,
al Ni sci toarei de Dumnezeu:
n{ulte sunt mulfimile gregelilor
mele, Niscitoare de
Dumnczeu. La tine am scipat, curati, mAntuire trebuindu-mi.
Cerceteazi neputinciosul
meu sullet gi te roagi Fiului tnu gi
Dumnezeului
nostru sd-mi diruiasci iertare cle relele ce am
ficut, ceea ce esti una binecuvintati.
preasfdntd
Niscitoare de Dumnezeu, iir vremea viefii
mele, nu mi lisa pe mine. Aiutorului omenesc nu md incre-
din(a, ci singuri mi sprijineqte gi mi miluiegte.
$i
aceasta, a Ni sci toarei de Dumnezeu:
Toati nidejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
pdzeqte-mi
sub acoperdmintul tiu.
Doamnc, mi l ui eqte
(dc 40 dc ori ). Cel ce i n toati t vrcmca
$i
i n tot cca-
sul . . , ( caut A l a pag. 33) . Doamnc. mi l ui cqt c ( dr
J or i ) . Sl ar r i . . . ,
gi
acum. , . ,
Ceca cc e;ti mai ci nsti ti r dccj i t hcruvi mi i ..., i ntru numcl c Domnul ui ...
Prcotul : Dumnczcul c, mi l osti t' cqtc-Tc sprc noi ...
[ar l i ccarc, sti nd
pufi n, zi cc i ntru si ne rugl ci unca Sfi ntul ui Efrcm Si rul : Doamne
Si
Stnpi nul vi cfi i mcl c.".,
ai a cum s-a ari tat l a Mi czonopti ca di n toate
zi l el e (cnuti l a pag. 34). Apoi : Sl i nte Dumnczcul c...,
Prcasl i nti r
Tr ci mc. . . , Tat i l nost r u. . , , Ci a' I h cst c i mpi r i f i a. . . ,
Doamnc, mi l ui cst c
(de I2 ori ).
$i
aceasti
l
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
Rugiciune de cerere
citre Preasfinta de Dumnezeu Ndsciitoarea
Facere a l ui Pavel Monahul di n Mi ni sti rea Fi ci toarei de bi ne.
\lepntata,
neintinatd, fdrd prihani, Preacurati
I \ Fecioard, a lui Dumnezeu Mireasi, Stipind,
care pe Dumnezcu-Cuvdntul
cu oameni i , pri n
preaslivite naqterea ta, L-ai unit qi firea cea
lepidatd a neamului nostru cu cele cereEti ai impre-
unat-o; ceea ce eqti singuri nidejdea celor fdrd de
nidejde qi celor birui{i ajutitoare; gata folositoare
celor ce aleargd la tine qi tuturor creqtinilor scipare;
nu te scirbi de mine, cel picdtos qi intinat, care, cu
urffte ginduri qi cu cuvinte qi
cu fapte, pe mine de tot
netrebnic m-am fficut gi, prin lene dulce{ilor vie(ii,
cu voia rob m-am ficutl ci, ca ceea ce eqti Maica
iubitorului de oameni Dumnezeu, cu iubirea de
oameni milostiveqte-te spre mine, picitosul qi inti-
natul ,
fi
pri meste rugi ci unea mea, ce se aduce (i e
di n buze necurate; i ar pe Fi ul ti u qi Sti pAnul nostru
qi Domnul , cu i ndri zni rea ta ca o Mai cd cupri nzend,
roagd-L si-mi deschidn qi
mie milostivirile cele
iubitoare de oameni ale bunitifii Sale!
$i,
trecflnd
greqelile mele cele nenumirate, si md intoarci la
poci i n{i qi l ucri tor porunci l or Sal e i scusi t sI mi
arate.
$i
fi i l 6ngn mi ne pururea ca o mi l osti vl ,
mi l osi rdi gi i ubi toare de bi ne. i ntru aceasti vi al i de
acum, cal di fol osi toare
ti
aj uti toare, ni vi l i ri l e po-
t
*
}
trivnicilor oprindu-le qi la pociin{d
indrept6ndu-md.
$i,
in vremea iegirii mele, ticilosul meu suflet
pi zi ndu-l qi i ntunecatel e chi puri al e vi cl eni l or
diavoli departe de acesta izgoninduJe.
$i,
in ziua
i nfri coqdtoarei j udeci fi ,
de munca cea veqni ci
izbivindu-mi gi slavei celei negrdite a Fiului tiu qi
Dumnezeului nostru moqtean pe mine aritindu-mi.
Pe care si o qi dobindesc, Stipina mea, Preasfinti
de Dumnezeu, Ndscitoare, prin mijlocirea qi
spriji-
nul tdu. Cu harul gi
cu iubirea de oameni ale Unuia-
Niscut Fiului tiu, ale Domnului qi
Dumnezeului qi
Mintuitorului nostru Iisus Hristos, Ciruia se cuvine
toati slava, cinstea qi inchiniciunea, impreuni cu
Cel fdrl de inceput al Lui Pirinte qi cu PreasfAntul
qi
Bunul qi de viafi ficitorul Duhul Lui, acum gi
pururea gi
in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea
citre Domnul nostru lisus Hristos
Facere a lui Antioh Monahul Pandcctul.
Q
i ne dd noui , Sti pi ne, cel or ce mergem spre
psomn. odi hni trupul ui qi
sufl etul ui ; qi
ne
pi z' eqte pe noi de i ntunecatul somn al pi catul ui
;i
de
toati intunecata qi
cea de noapte patimi a dulcefii.
Conteneqte intirfftdrile patimilor,
stinge sige{ile
vi cl eanul ui cel e apri nse, cel e porni te asupra noas-
trd cu vi cl equg. Zburddri l e trupul ui nostru l e poto-
l eqte qi tot gi ndul nostru cel pi mdntesc qi
trupesc
$
190
RUGACIUNI, RANDUIELI
SI SI,UJBE
adoarme-I.
$i
ne di rui eqte noui , Dumnezeul e, mi nte
deqteaptl , cuget curat, i ni mi treazd, somn ugor qi
de
toati ni l uci rea satanei nestrl mutat.
Scoal i -ne pe noi
in vremea rugdciunii, intirili intru poruncilc
Tale qi
pomeni rea j udeca{i l or
Tal e i ntru noi ncstri cati
avAnd:o. Cuvintare de slaya Ta in toati noaptea ne
diruieqte, ca si cintim qi
sI binecuvintim
si si
slivim prcacinstitul qi preaincuviinfr,rtul
TIu nume,
al Tatilui gi al Fiului qi al Slhntului Duh, acum
gi
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Preasliviti
pururea
Fecioarii binecuvAntati,
de
Dumnezeu Ni sci toare, du rugi ci unea noastri l a
Fi ul ti u qi Dumnezeul nostru
Ei
cere si mi ntui asci
prin tine sufletele noastre.
Rugiciunea Sf6ntului Ioanichie
Nidejdea
mea este Tatdl, sc:iparea mea este Fiul, acope-
rimintul meu este Duhul Slint, Treimc Sf inti, slavi
Jie.
Toat i
ni dei dea mea spre t i ne o pun,
Mai ca l ui Dumnezeu,
pi zegt e-mI
sub acoperl mi nt ul t i u.
Preotul , numai i n pri mel e ci nci zi l c di n sdptdmi na i ntdi a
postul ui
Mare, i mbraci r l cl onul , dcschi dc sl i ntel e uqi ;i ci tc$te Evanghel i a
rAndui fi , apoi i nchi dc ugi l e gi dezbracl sl i ta. Urmeazi otpi rstul .
Preotul , di n l afa sl i ntel or ugi :
Sl avi
Ji c
Hri stoasc Dumnezcul e.,.
CAnti l reful :
SIavn...,
$i
acum..., I)ol mnc mi l ui e;tc..., (tl c trci ori ),
Pi ri rrtc bi nccuvi nte^zti i ^r noi . to(i , nc pl cci rm l a pi mi ut qi prcotul , t6t
i n genunchi , cu l at t l a apus, zi ce cr r gl as mar c accast i :
Rugi ci une
Qt npi ne
Mul t - mi l ost i ve,
Doamne, I i snse
LJl l ri stoase,
Dumnezeul nostru, pentru rugi ci u-
ni l e Preacuratei Sti pdnei noastre de Dumnezeu
PAVECERNITA MARE
Ndscdtoarei qi pururea Fecioarei Maria; cu puterea
cinstitei qi de viafi ficitoarei Cruci; cu folosinfele
cinstitelor cereqtilor puteri celor flri de trupuri;
pentru rugiciunile cinstitului, miritului prooroc
Inai ntemergi torul ui qi Botezi torul ui Ioan; al e
sfinfilor, miri{ilor qi
intru tot liudafilor Apostoli; ale
sfinfilor, mirifilor qi bunilor biruitori mucenici;
al e preacuvi oqi l or gi purti tori l or de Dumnczeu
pirinfilor nottri; ale Sfinfilor qi drepfilor dum-
nezeieqti pdrinfi Ioachim qi
Ana gi ale tuturor
sfin{ilor TIi, bineprimiti lE rugiciunea noastri;
diruieqte-ne iertare de greqelile noastre; acoperl-
ne cu acoperi mi ntul ari pi l or Tal e; i zgoneqte de l a
noi pe tot vrijmagul gi pizmaqul; impaci viafa noas-
tril Doamne, miluieqte-ne pe noi qi lumea Ta qi min-
tuieqte sufletele noastre, ca un bun
qi
de oameni
iubitor.
Apoi, ftcind cel mai mare metanic pini la pimint, zice citre fra(i
sau ci tre credi nci osi :
'
Binecuvdntafi qi mi iertafi pe mine, picdtosul.
Iar fraJii (crcdincioqii)
Dumnezeu si te ierte, pirinte stin{ite.
Preotul sc i ntoarce cu l afa ci trc Ri sdri t qi zi ce: Si nc rugdm pen-
tru...
Qi
ccl cl al tc, dupd cum s-a ari tat l a Nl i czonopti ca di n tottc zi l cl e
( pag. 39- 40) ;
$i
dupi f i ccar c st i h se cent i : Doamnc, r ni l ui cSt e. I ar l a
urmi cel mai mare zi cc: Pentru rugl ci uni l c Sfi n{i l or Pnri nfi l or
nol t r i . . .
191
192 RUGACIUNI, RANDUIEI,I
$I
SLUJBE
$i
incep fralii sau crcdincioqii, de-a drcapta
ti
de-a stAnga, cite doi, pc
rind, a face metanii qi a cere iertare de la cel mai mare, zicind fiecare:
B inecuvinteazd, pdrinte sfin(ite, qi
mi iarti pe mineo
pi cdt osul .
Iar cel mai mare sti in mijlocul bisericii, p:flne ce toji fraJii terminl
de a-gi l ua i ertarea dc l a el .
Iar ci.nd merg in chilii, monahii (gi mirenii mergind acase) rostcsc
aceastd
Rugiciune
Ii beqte, Iasi , i arti , Dumnezeul e, gre$el i l e
noastre cele de voie qi cele fird de voie, cele cu
fapta qi cu cuventul!, cele cu qtiinfn qi celc cu ner;ti-
infio cele din noapte qi din zi, cele cu mintea qi cu
gindul. Toate le iartd noud, ca un bun
qi
de oameni
iubitor.
p e cei ce ne urisc pe noi qi ne fac strimb[tate
I i artd-i , Doamne. Cel or ce ne fac bi ne fd-l e bi ne.
Fra{ilor gi rudeniilor noastre diruieqteJe cererile
cele citre mintuire qi
via{n veqnici. Pe cei ce sunt
intru neputinfi cercctcazi-i gi
vindecare diruieqte-le.
Pe cei de pe mare ocirmuieqte-i. Cu cei cilitori
impreunl cdlitoreqte. Pe cei din vdzduh ocrote$te-i.
Cel or ce ne sl uj esc qi ne mi l ui esc pe noi i ertare
pdcatel or di rui eEteJe. Pe cei ce ne-au cerut noul ,
nevredni ci l or, si ne rugi m pentru di ngi i mi l ui egte-i ,
dupd mare mi l a Ta. PomeneEte, Doamne, pe cei
mai cl i nai nte adormi fi , pi ri n{i i qi fra{i i noqtri , qi -i
odi hnegt e unde l umi neazl l umi na f et ei Tal e.
F
}
PAVECERNITA MARE
193
Pomeneqte, Doamne, pe fra(i i nogtri cei di n neca-
zuriqi-i izbiveqte de toati primejdia. PomeneEte,
Doamne, pe cei ce aduc daruri qi fac bine in sfintele
Tale biserici qi Ie dn lor cererile cele citre mintuire
qi viafi veqnice. Pomeneqte-ne, Doamne, qi pe noi,
smeri{ii, picntoqii qi nevrednicii robii Tii, qi lumi-
neazi mintea noastrd cu lumina cunoqtinfei Tale
Ei
ne indrepteaza pe calea poruncilor Tale. Pentru
ruglciunile Preacuratei Stipinei noastre, Nisci-
toarei de Dumnezeu gi pururea Fecioarei Maria, gi
ale tuturor sfin{ilor Tdi, ci binecuvintat eqti in vecii
Yecilor. Amin.
13
-
CEASLOV
PAVECERNITA
MICA
Dupi ce preotul
di binecuvintarea,
cu epitrahilul pe grumaz,
din fafa
uqilor impiriteqti, cu dvera inchisi, se zicc: impiratc ceresc..., Sl.inte
Dumnczcule..., PreasfAnti
Trcime..., Tatil nostru..., Ci a Ta cstc impiui_
Jia...,
Doamne, miluicste (de 12 ori)' Slavr1...,
gi
acum..., Vcniti si ne inch!
ndm... (dc 3 ori). Prcotul inftA in sflntul altar. Apoi psalmul
50: Miluieqte.md,
Dumnczcul c... (caul i
l a pag. l 2).
Psalmul 69
umnezeul e,
spre aj utorul
meu i a ami nte!
l-lDoamne,
si-mi ajufi mie, gribegte-Te!
Si se ru_
gincze gi si se infrunte
cei ce cauti sufletul mcu: s:i se in-
toarcd inapoi qi si se ru;ineze cei ce-mi voiesc mie rele.
Intoarci+e indati ruqinafi
cei ce-mi griiesc
mie: <Bine,
bine!>>. Si se bucure qi
si se veseleasci
de Tine tofi cei ce
Te cauti pe Tine, Dumnezeule, gi si zicd pururea
cei ce
iubesc m6ntuirea
Ta: <Slivit si fie Domnul!>.
Iar eu
r
PAVECERNITA
MICA
serac sunt
Ei
sirmano Dumnezeule, ajuti-mi! Ajutorul
meu qi Izbivitorul meu eqti Tir; Doamne, nu zibovi!
Psalmul 142
f\oamne,
auzi rugi ci unea mea, ascul ti cererea
I-'f mea, intru credinciogia Ta, auzi-mi intru
dreptatea Ta. Sd nu intri la
judecati
cu robul Tdu,
c[ ni meni di n cei vi i nu-i drept i nai ntea Ta.
Vrijmaqul prigoneqte
sufletul meu qi via(a mea o
calci in picioare;
fdcutu-m-a si locuiesc in intuneric
ca morfii cci din veacuri. M6hnit e duhul in mine qi
inima mea incremeniti inliuntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele m6inilor Tale m-am gindit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sufletul meu ca un
pimffnt insetoqat. Degrab auzi-me, Doamne, cd a
slibit duhul meu. Nu-ti intoarce fa{a Ta de la mineo
ca sd nu md asemi n cel or ce se coboard i n morm6nt.
Fd si aud di mi nea{a mi l a Ta, ci l a Ti ne mi -i
ni dej dea. Arati -mi cal ea pe care voi merge, ci l a
Ti ne am ri di cat sufl etul meu. Scapi -mi de vrdj magi i
mei , ci l a Ti ne al erg, Doamne. i nvafi -mi si fac voi a
Ta, cd Tu eqti Dumnezcul meu. Duhul Tiu cel bun si
mi povi{uiascd
Ia pimintul drepti{ii. Pentru numele
Tiu, Doamne, diruieqte-mi viafi. intru dreptatea Ta
scoate din necaz sufletul meu. Fi bunitate de
stirpeqte pe vrijmaqii mei qi pierde pe to(i cei ce
necejesc sufletul meu, ci eu sunt robul Tdu.
n1.Nlurnl,r I SLUJBE
Q
l avn i ntru cei de sus l ui Dumnezeu qi pe pi mi nt
LJpace, intre oameni bunivoire. Liuddmu-Te,
bine Te cuventim, inchindmu-ne
tie,
slivimu-Te,
mul {umi m
Ji e,
pentru sl ava Ta cea mare. Doamne,
Impirate ceresc, Dumnezeule,
Pirinte atot{iitorule,
Doamne, Fi ul e, Unul e-Ni scut, l i suse Hri stoase qi
Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluqelul lui
Dumnezeu, Fiul Tatllui, Cel ce riclici picatele lumii,
miluiegte-ne pe noi, Cel ce ridici picatele
lumii.
pri-
meste rugiciunea noastri, Cel ce qezi
de-a dreapta
Tatdlui,
Ei
ne miluieqte pe noi. Ci Tu eqti unul Sf,int, Tu
egti unul Domn lisus Hristos, intru slava lui Dumnezeu
Tatdl. Amin. in toate zilele Te voi binecuv6nta qi
voi
liuda numele TIu in veac qi in veacul veacului.
f\oamne.
scdpare Te-ai fdcut noui i n neam qi i n
IJneam. Eu am zi s: Doamnc, mi l ui eqte-ml , vi n-
deci sufletul meu, ci am greqit
fie.
Doamne, la Tine
am scipat, invafd-mi si fac voia Ta, cd Tu eqti
Dumnezeul meu. Ci l a Ti ne este i zvorul vi efi i , i ntru
lumina Ta vom vedea lumini. Tinde mila Ta celor ce
Te cunosc pe Tine.
fnvredni ceqte-ne,
Doamne, i n noaptea aceasta
Ifrri de pi cat si ne pi zi m noi . Bi necuvdntat eqti ,
Doamne, Dumnezeul pdri n(i l or
no$tri , qi
l i udat qi
preasl i vi t este numel e Ti u i n veci . Ami n. Fi e,
Doamne, mi l a Ta spre noi , precum am ni di j dui t
i ntru Ti ne. Bi necuvi ntat
eqti , Doamneo i nva(i -ne
indreptirile Tale. Binecuv6ntat
eEti, Stipine, infe-
3
3
}
tr
;
Iep(eqte-ne
cu indreptirile Tale. Binecuvintat
egti,
Sfinte, lumineazi-ne
cu indreptirile Tale. Doamne,
mila Ta este in veac, Iucrurile miinilor Tale nu le
trece cu
yederea.
lie
se cuvine laudi,
fie
sc cuvine
ci ntare,
fi e
sl avd se cuvi ne, Tati l ui qi Fi ul ui qi
Sfi n-
tului Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Cred i ntr-unul Dumnezeu... (cauti l a pag. 31)
Apoi Canonul di n Canoancl c Ni sci toarci dc Dumnezeu, al gl asul ui
de r6nd, sau Canonul sfi ntul ui di n acca zi . Iar dupi sfi rgi tul
Canonul ui , se ci nti : Cuvi ne-sc cu adcvi rat..., Sl i ntc Dumnczcul c...,
Prcasfi nti Trei mc..., Tati l nostru..., Cl a Ta cste i mpi ri fi a... Apoi se
citc$te Troparul zilei, al hramului sfintutui
li
celelalte.
Iar daci este hramul l ui Hri stos sau al NAsci toari de Dumnezeu, se
citesc int6i al hramului gi al zilei. Apoi aceste Tropare, glasul al 4-lea:
Dumnezeul pirinfilor
noqtri, Care faci pururea
cu noi
dupn blAnde(ile Tale, nu depirta mila Ta dc la noi, ci, pentru
rugEciunile lor, in pace ocArmuieEte via{a noastri.
Cu sAngiurile mucenicilor Tii, celor din toati lumea, ca
Ei
cu o porfiri qi
cu vison, Biserica Ta impodobiti fiind,
pri nt r-i ngi i
st ri gi ci t re Ti ne, Hri st oase, Dumnezeul e:
Poporului Tdu trimite-i induririle Tale, pace obqtii Tale
ddruiegte qi sufletelor noastre mare mili.
Sl avi ...,
Cu sfinfii odihneqte, Hristoase, sufletele adormitilor
robilor Tii, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin,
ci viafi fdri de st'6rgit.
Si
acum..,, al NdscAtoarei de Dumnezeu:
Pentru rugiciunile tuturor sfin{itor, Doamne.
Ndscitoarei de Dumnezeu, pacea
Ta di-ne-o noui
miluieEte pe noi, ca un indurat.
qi ale
qi ne
198 RUGACIUNI, RANDUIEI,I SI SI,U.IBE
Vineri seara, troparul Tuturor Sfinfilor, glasul al 2-lea:
Apostolilor, mucenicilor, proorocilor,
ierarhilor, cuviogilor
qi drep{ilor, care bine a(i sdvirgit lupta gi credin{a afi pizit,
indriznire avind cdtre Mintuitorul, pe Acela, c:r pe un bun,
ruga{i-L pentru
noi, si mAntuiascd, rugimu-vi, sulletele
noast re.
Sl avi ,.,,
Cu slin{ii odihnegte, Hristoase... (cauu mai sus).
Si
acum.,,, al Nescetoari de Dumnezeu:
Ca o p6rgi a firii,
tie,
Sdditorului lipturii, lumea i1i
aduce, Doamne, pe purt dt ori i de Dumnezeu muceni ci ; pen-
tru ale cdror rugiciuni, in pace adinci Biserica Ta, o
pdzegte, pentru
Nirscdtoarea de Dumnezeu, Mult-milostive.
Iar Si mbi ti scara, Condacul gl asul ui
de rAnd; l a prazni cel e
i mpi ri tcqti (ci nd nu sc l acc pri veghcrc)
sau l a sl i nJi i mari , se zi c
Condaccl c l or. Doamnc, mi l ui cqtc (dc
' 10
dc ori ). Ccl cc i n toati vrcme a
qi i n tot ccasul ..., Doamnc, mi l ui cqtc (de 3 ori ). Sl avd...,
$i
acum..., Ccca
ce etti mai ci nsti ti ..., i ntru numel c Domnul ui , bi nccuyi ntcazi l ,
pi ri nte:
Preotul : Pntru rugi ci uni l c Sl i nti l or Pri ri n{i l or noqtri ...
$i
i ndatl
rugi ci unea de cerere ci trc Sfi nta dc Dumnezeu NAscAtoarea:
Ncpi tatI, nei nti natd, nestri cati ... (cautA ta pag. 188).
$i
rugi ci unca cl tre Domnul nostru Ii sus Hri stos:
gi
ne di noui .
Stdpi ne... (cauti l a pag. 189).
Dupi r aceasta, otpustul qi
obi qnui ta i ertare.
Accasta Pavcccrni ti mi cA sc ci tc$tc pcstc tot anul ncschi mbat, i ar i n
Postul Marc,, Si mbri ti gi Dumi ni ci s0ara, cu cxccpl i a Sembctci mari . i n
sAptemena l umi nati l , cstc i nl ocui ti cu Ceasuri l e Paqti l or.
n
r
RUGACILINILE DE SEARA
Dupe obi$nuitul inceput, ca qi
la Rugiciunile diminefii, se zice: Shva
ti e,
Dumnezeul nostru..., i mpi rate ceresc..., Sfi ntc Dumnczcul e...,
Preasffinti Treime..., Tatil nostru..., Ci a Ta este impireFa... Apoi Tropa-
relc acestea, glasul al 6Jca:
Miluiclt-ne pe noi, Doamnc, miluicqtc-nc pc
noi..., Slavl..., Doamnc, miluicqtc-nc pe noi...,
$i
acum..., Uqa milostivirii
deschide-o noui...
(cauti la pag. 37-38).
Doamne, miluielte
(dc l2 ori). Apoi
Rugiciunea intAi, a SfAntului Macarie cel Mare,
cdtre Dumnezeu-Tatil
f)umnezeule
cel vegnic qi impirate a toati frptu-
IJ
va.' Cel ce m-ai invrednicit a ajunge pini in acest
ceas, iarti-mi picatele ce am llcut in aceasti zi, cu
fapta, cu cuvantul gi cu gindul; qi curd{eqte, Doamne,
smeritul meu suflet de toati intindciunea trupului qi a
suflctului.
$i-mi
dn, Doamne, in aceasti noapte, a trece
somnul i n pace ca, scul i ndu-md di n ti ci rl osul meu
-
RUGACIUNI
nANnutBlr
SLUJBE
aqternut, bine si plac preasf,intului
Tdu nume in toate
zilele viefii mele qi si calc pe vrijmaqii cei ce se lupti
cu mine, pe cei trupeqti qi pe cei frri de trup.
$i
mi
izblvegte, Doamnc, de gindurile
cele de$arte. care md
intineazi,
Ei
de poltele cele rele. Ci a Ta estc impi-
rifia, puterea
$i
slava, a Tatilui qi a Fiului
Si
a Sf6n-
tului Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea
a doua, a SfAntuluiAntioh,
citre Domnul
nostru Iisus Hristos
tot{iitorule
Cuvinte al Tatilui, insu{i fiind
-Cldesivirqit,
Iisuse
Hristoase, pentru
multi
milostivirea
Tao nu Te dezlipi de mine, robul Tiu. ci
odihnegte intru mine pururea,
Iisuse, Cel ce eqti
Pistor bun al oilor Tale. Nu mi da ispitei qarpelui,
nici
nu mi lisa in pofta satanei, cd siminfa putrejunii
este intru mine. Tu, Doamne
Dumnezeuleo
-el ciruia
ne i nchi ni m,
i mpi rate sfi nte, Ii suse Hri stoase.
pdzeqte-md
in timpul somnului
cu lumina cea nein_
tunecatd,
cu Duhul Tiu cel Sf6nt, cu Care ai sfinfit
pe uceni ci i Ti i . Di -mi , Doamne, qi
mi e, nevredni cu_
lui robului Tiu, mflntuirea
Ta in asternutul
meu.
Lumi neazi
mi nt ea mea cu l umi na i nf el cger i i
sf i nt ei
Tale Evanghelii,
sufletul meu cu drago-tea
Crucii
Tal e, i ni ma mea cu curi fi a cuvi ntcl orTal e.
trupul mcu
cu pati ma
Ta cea nebi rui td.
cugetul meu cu smereni a
Ta il pizegte qi
md ridicd, la vreme cuviincioasi,
spre
a Ta slivire, cd preasldvit
egti cu Cel liri dc incepui al
Tiu Pirinte qi
cu preasfintul
Duh in veci. Amin.
RUGACIUNILE DE SEARA
Rugiciunea a treia, cdtre Sfintul Duh
T\oamne,
i mpdrate
ceresc, Mi ngfi i etorul e,
I--lDuhule adevirate,
milostiveqte-Te
spre mine,
pdcitosul
robul Tiu, qi
mi miluieqte qi-mi
iarti mie,
nevrednicului,
toate c6te am greqit
fie
astlzi ca un
om, qi
nu numai ca un om, ci
si
mai rdu dec6t necu-
vintitoarele, plcatele
mele cele de voie
si
cele firi
de vol e, cel e qti ute gi
cel e neqti ute, care sunt di n ti ne-
re{e qi
din obiceiul cel riu
gi
care sunfdin
yoia
cea
slobodi qi din lene; ori de m-am
jurat
cu numele
Tiu, ori de l-am hulit in g6ndul
meu, sau pe cineva
am ociret, sau pe cineva am clevetit in m6nia mea,
sau am mihnit, sau de ceva m-am maniat. sau am
mi nfi t, sau fi re de vreme am dormi t, sau vreun
sarac
a venit la mine qi nu l-am socotif sau pe fratele meu l-am
m$hnit, sau m-am sfidit, sau pe cineva am os6ndit.
sau m-am mirit, sau m-am trufit, sau m-am meniat,
sau, stiind la rugiciune,
mintea mea s-a ingrijit de
vicleniile acestei lumi, sau rizvrltire am cugetat,
sau
prea m-am sdturat, sau m-am imbitat, sau nebuneste
am res, sau ceva ri u am cugetat, sau frumusefe
striini am vezut qi
cu dinsa mi-am rlnit inima,
sau
ce nu se cuvine am griit,
sau de plcatul
liatelui meu
am res, i ar pi catel e
mel e sunt nenumdrate!
sau de
rugiciune nu m-am ingrijit, sau altceya riu am
frcut qi
nu-mi aduc aminte;
ci acestea toate gi
mai
mari decdt acestea am ficut. Miluieqte-mi,
Stipine
Ei
Faci torul
meu, pe mi ne, l eneEul qi nevredni cul
robul Ti u, gi
mi uqureazi
Ei
mi sl obozeqte qi
mi
iarti, ca un bun qi
de oameni
iubitor.
Ca in pace
sd
md cul c qi
si dorm eu, pi ci tosul
qi
necui atul qi
ti ci l osul , gi
sd mi i nchi n qi
sa ci nt qi
si
preasl i vesc
preaci nsti t
numel e
Ti u, i mpreuni
cu al ' fati l ui qi
cu
al Unui a-Ndscut
Fi ul ui
Lui , acum qi pururea gi i n
vecii vecilor.
Amin.
I-l gi
al Ci rui nume mai vArtos dec6t tot numel e
i l chemdm,
di -ne noui i ertare sufl etul ui qi
trupul ui ,
Tiu cel fEgiduit,
ci binecuvAntat
egti in veci. Amin.
celor cc mergem
spre somn; pdzegte-ne
de toati nilu_
cirea
Ei,
Iiri intunecati
dulceafi, potolegte
pornirea
poftelo-r,.stinge
aprinderea
zburdirii
trupeqtiqi
ne di
in
-c-uri(ie
a viefui cu lucrurile qi
cu cuvintele,
ca,
dob6ndind
via{i cu lhpte
bune, si nu cddem
din binele
RUcA( ' r u\ t .
n4noul el t gr
sLUJBE
Rugiciunea
a patra
Rugdciunea
a cincea
oamne,
Dumnezeul
nostru, i n Care am crezut
ca un
oamne, Dumnezeul
nostru, oricc am greqit
in
aceasti
zi cu cuv6ntul ,
cu fapta qi
cu g6ndul ,
bun gi
iubitor
de oameni, iaita-mi.
SJmn cu
pace qi
fi ri mdhni re
di rui egte-mi .
pe
i ngerul
Tdu
cel api ri tor
i l tri mi te
si mi acopere
l l
,e -a
pi zeascd
de tot ri ul . Cd Tu eEti pi zi i orut
i ufl etel or
qi
al trupuri l or
noastre qi
fi e
sl avn i ni l ti m.
.Iati l ui
qi
Fi ul ui qi
Sti ntutui
Duh, acum qi purur-ea gi i n veci i
veci l or.
Ami n.
I
RUGACIUNILE DE SEARA
Rugiciunea a gasea,
citre
. Sfffnta Ndscitoare de Dumnezeu
f)reacurati
qi
bi necuvi ntati de Dumnezeu
I Ni sci toare, Mari e, Mai ca cea buni a Bunul ui
lrnpirat, varsi mila Fiului Tiu qi Dumnezeului
nostru
spre pdtimaqul
meu suflet qi,
cu rugiciunile Tale, mi
indrepteazi spre fapte bune, ca cealaltl vreme a viefii
mele IArI de prihanl
si o trec gi pentru tine raiul si
dobindesc, Fecioari de Dumnezeu Niscitoare. care
egti una curati gi binecuvintati.
Rugiciunea a gaptea,
cdtre
sfbntul inger, pizitorul
vie{ii
A
Jngerul
lui Hristos, pdzitorul meu cel sfint gi
Iacoperi torul
sufl etul ui gi al trupul ui meu,
iarti-mi toate cite am greqit in ziua de astizi, qi
de
toati viclenia vrijmaqului meu celui potrivnic
md
i zbi veqte, ca si nu m6ni i cu ni ci un pi cat pe
Dumnezeul meu; qi te roagl pentru mi ne, pi ci tosul
gi nevrednicul rob, ca si mi ari(i vrednic bunlti{ii
gi milei Preasfintei Treimi qi
Maicii Domnului meu
lisus Hristos qi
tuturor sfin{ilor. Amin.
Condacul Ni scAtoarci de Dumnczeu, gl asul al SJea:
Apiritoare Doamnd, pentru
biruinfi mulfumiri, izbivin-
du-ne din nevoi, aducem
{ie,
Niscitoare de Dumnezeu, noi
robii tni. Ci, ca ceea ce ai stipf,nire nebiruiti, izbiveqte-ne
din toate nevoile, ca si strigdm
{ie:
Bucuri-te, Mireasi.
pururea
l' ecioarii.
RUGACIUNI,
RANOUTTTT
_. _Feci oari i ,
care e$t i pururea
sl i vi t i ,
de Dumnezeu
NA-scdtoare,
Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul
nostru,
pri megt c
rugi ci uni l c
noast re
9i
l e du Fi ul ui t i u
Ei
Dumnezeului
nostru,
ca si mintuiascd gi si lumineze, pen_
tru tine, sulletele
noastre.
_Toatl
nideidca
mea spre tine o pun,
Maica lui Durhnezeu,
pizeqte-mi
sub acoperdmintul
t6u.
De Dumnezeu
Ni scl t oare
Feci oari ,
nu
rea pe mi ne. pi ci t osul ,
cel ce am nevoi e dc
md trece cu vede-
ajutorul tiu qi de
sufletul
meu.
si mi
folosinfa
ta, cd spre tine nidljtluiegte
miluieqte.
Rugdciunea
SfAntului
Ioanichie
Nndejdea mea este
' fatil,
sciparea
mea este Fiul, acope_
rimintul
meu este Duhul SfAnt, Treime
Slintl, slavl
tie.
Apoi : Cuvi ne-se cu adcvi rat . . . ,
Sl avi . . . ,
$i
acum. . . ,
Doamne,
miluicqtc
(de 3 ori).
plrintc,
binecuvinteazii preotul
otpustut mic:
Hristos, Adevdratul
Dumnczcul
nostru.,.
1v"zi
p, lg; ia. Lca nu e$ti
preot,
sd zici:
Doamne, Iisuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu,
pentru
rugiciunile
Preacuratei
Maicii
Tale, ale preacuvioEilor
pdrinfilor
nogtri qi
ale tuturor
sfin{ilor,
mintuie;te_me
pe
mine, picitosul.
Rugiciunea
Sfdntului Ioan Damaschin
(Aceasta
sd o zici aritand
spre patul
tiu)
Q
ti pi ne,
Iubi torul e
de oameni ,
au doari nu_mi
L-r va tr acest pat groapi?
Sau inci vei mai lumi_
na cu ziua ticilosul
meu suflet?
Iati, groapa
imi zace
inainte qi
iati, moartea
imi stl inainle.
De
judecata
Ta, Doamne,
md tem qi
de chinul cel fdri de sf6rsit;
$
r
3
f
*
f
t
RUGACIUNILE DE SEARA
i ar a face rAu nu mai contenesc. Pe Ti ne, Domnul ,
Dumnezeul meu, pururea Te minii qi pe Preacurata
Maica Ta qi pe toate puterile cereqti qi pe sfAntul
inger, pizitorul mcu.
$i
qtiu,
Doamne, cd nu sunt
vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de
toati osinda qi chinul. Ci, rogu-Te, Doamne, mAntu-
ieqte-mi dupi mul{imea bunitifii Tale, ci, de vei
mintui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei milui
pe cel curat, nu-i nici o minune, ci sunt vrednici de
mila Ta, ci spre mine, picitosul, si laci minuni cu
mila Ta; intru aceasta si arlfi iubirea Ta de oameni,
ca sd nu biruiasci riutatea mea bunitatea
si
milos-
tivirea Ta cea veqnicd, ci, precum voiqti, tocmeqte
pentru mine lucrul.
Apoi cu inchiniciune pane la pimint. zi:
Mi inchin
fie,
Preasfinti Treime, Care eqti o Fiinfn de
via{5 licitoare gi nedespirfitd: Pirinte gi Fiule qi Duhule
Slinte; cred intru Tine qi Te mirturisesc
Ai
Te slAvesc; ttri
mul{umesc qi Te laud, Te cinstesc, Te preainalf
Ei
Te rog:
Mi l ui egt e-mi pe mi ne, nevredni cul robul Ti u, pent ru
numele Tiu
(de trei ori).
Mi inchin
fie,
Preasfinti N5scltoare de Dumnezeu, care
ai ari t at noul l umi na cea adevl rat i r cu nagt erea t a,
impirlteasa cerului gi a pimintului, nidejdea celor lhri de
ni dej de, aj ut i t oarea neput i nci oqi l or qi i mpi carea cu
Dumnezeu a tuturor picitoqilor. Tu md acopera qi mi apiri
de toate nevoile gi impresuririle sufleteqti gi trupeqti.
gi
te
rog si-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugiciuni (o
i nchi ni ci une).
245
RUGACIUNI, N,{NIUTN,IT SI SI,UJBE
PreasfAnti StnpAnA de Du.mnezeu Ndscitoare, primegte
aceasti pu{ind
rugiciune gi
o du Fiului tiu qi Dumnezeului
nostru, ca si mAntuiasci qi si lumineze, pentru tine, sufletele
noastre (o
inchindciune).
Toate puterile
cereqti: Scaunele, Domniile, incepitoriile,
St npi ni i l e. Put er i l e. Her uvi mi i . Ser af i mi i . Ar hanghel i i
9i
I ngeri i , rugaf i -vi l ui Dumnezeu pent ru nri ne, phci rt osul (o
i nchi ni ci une).
Sfinte qi mare Proorocule Ioane, inaintemergltorule qi
Botezitorule al Domnului, cel ce ai pitimit pentru Hristos qi
ai luat indrizneali citre Stirpinul, roagir-te pentru
mine,
pdci t osul . ,
ca si mi mi nt ui esc cu rusi ci uni l e t al e
(o
i nchi ni ci unc).
Slinfilor ai lui Dumnezeu:Apostolilor, proorocilor,
muce-
nicilor, arhiereilor, postitorilor,
tematorilor de Dumnezeu,
drep{ilor, locuitorilor in pustie, cilugirrilor, patriarhilor qi
tofi slin{ii, care afi pitimit pentru
Hristos
Ei
afi cAqtigat
indrizncali citre StipAnul, ruga{i-vi pentru mine, pici-
t osul , ca si md mi nt ui esc cu rugi ci uni l e voast re
(o
i nchi ni ci une).
Slinte Ioane Guri de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie,
de Dumnezeu cuvAntitorul, gi cu ldcdtorul de minuni,
Ni col ae, cu t o{i sf i n{i i i nccpi t ori ai preo{i ei ,
aj ut af i -mi qi
milui(i-mi cu ruglciunile qi ajutorul vostru (o inchiniciune).
Toate sfintele femei: mironosi{e, mucenice, temitoare de
Dumnezeu qi f cci oare, care af i sl ui i t MAnt ui t orul ui Hri st os
cum se cuvine, rugafi pe Dumnezeu pentru mineo picitosul
(o inchinnciunc).
Cea nebiruitil gi dumnezeiasci putere
a cinstitei qi
de
via(i ficdtoarei Cruci a Domnului, nu mi lisa pe
mine,
t
tr
i
tr
t
RUGACIUNILE DE SEARA
pdcitosul,
ci mi apiri de toati ispita cea trupeasci qi
sufl eteascd (o
inchiniciunc).
Preacurati StapAni, de Dumnezeu Niscitoare, nhdeidea
t ut uror creqt i ni l or, pent ru ci al t i i ndri zneal i qi ni dei de nu
am, fdrd numai pe tine, ceea ce eqti cu totul nevinovati,
St i pAna mea qi Doamni , de Dumnezeu Ni scdt oarc, Mai ca
l ui Hri st os Dumnezeul ui meu, pent ru aceea mi rog:
Miluieqte-mi qi
mi izbiveqte de toate riuti{ile mele qi roagd
pe milostivul tdu Fiu qi Dumnezeul meu ca sI miluiascd
ticilosul meu suflet gi si ma izblveascd de veqnicele chinuri
qi
si mi invredniceascE impirnfiei Sale (o inchinnciune).
Sfinte ingere,, pizitorul meu, acoperd-mi cu aripile
bunntn{ii tale qi izgoneqte de la mine toatd lucrarea cea rea a
diavolului qi roagi pe Dumnezeu pentru mine, picitosul.
$i
apoi , vri nd si te agezi pe a$ternut, zi aceasta:
Lumineazd-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu
cindva si adorm intru moarte, ca nu cindva si zici
vri j maqul meu: i nt i ri t u-m-am asupra l ui .
Sl avi ...,
Sprijinitor sulletului meu fii, Dumnezeule, ci umblu prin
mijlocul a multe curse; izbiveqte-mi de dinsele qi mi min-
tuieqte, Bunule, ca un iubitor de oameni.
$i
acum..., al Nasci toarei de Dumnezeu:
Preamiritd Maici a lui Dumnezeu, care egti mai sfAnti
decit sfinfii ingeri, neincetat te cffntim cu inima qi cu gura,
mirturisind ci tu eqti de Dumnezeu Niscdtoare, cici cu
adevdrat ne-ai niscut noud pe Dumnezeu intrupat qi te rogi
neincetat pentru
sulletele noastre.
207
208
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
Apoi sn-{i sarufi crucea ta
$i
sA faci semnul Sfintei Cruci pe locul
unde vrei si te culci, de la cap pinl la picioare, aSijderea
fi
spre toate
laturile, grdind
Rugiciunea cinstitei Cruci
Qn
i nvi e Dumnezeu qi si se ri si peascl vri j magi i
t JLui qi
si I ' ugi de l a f a( a Lui cei ce- L ur l sc pe
D6nsul. Si piara cum piere fumul; cum se topeqte
ceara de fafa focului, aqa si piari diavolii de la fa{a
cel or ce i ubesc pe Dumnezeu qi sc i nsemneazi cu
semnul crucii qi zic cu veselie: Bucuri-te, preacin-
stitd qi de viafi ficitoare Crucea Domnului, care
alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a ristignit pe
ti ne, a Domnul ui nostru Ii sus Hri stos, qi S-a pogori t
la iad qi a cilcat puterea diavolului
Ei
te-a diruit
noui pe Ti ne, ci nsti ti Crucea Sa, spre al ungarea a
tot pi zmaqul ui . O, preaci nsti ti qi dc vi a(a fi ci toare
Crucea Domnul ui , aj utl -mi cu Sf6nta Doamni
Fecioari, Niscdtoare de Dumnezeu, qi cu to(i sfin{ii
in veci. Amin.
Din Pateric, cuv6ntul al 4-lea.
Apoi, ficindu-fi semnul Crucii qi cu rugeciunea in guri adormind,
gende$te-te la ziua
judecdfii,
cum vei sta inaintea lui Dumnezeu.
3,
BINECUVANTAzuLE
IXVMNTT
Ce se cAnti dupi:
Fricili cei lEri prihani,.., in toate duminicile de
peste an.
Glasul al S-lea:
La fiecarc tropar, se zice:
Binecuvertat elti, Doamne, invafi-nc pe noi indrcptirile Tale.
oborul ingeresc s-a mirat vizindu-Te pe Tine intre cei
morfi socotit fiind, gi puterea mor{ii, M6ntuitorule,
stricAnd, qi impreuni cu Tine pe Adam ridicinduJ,
si
din iad
pe to{i slobozindu-i.
Binecuvantat e5ti, Doamnc...
Pentru
ce
-miruri,
din milostivire, cu lacrimi amesteca{i, o,
uceni{elor? tngerul, cel ce a strilucit Ia mormAnt, a zis
mironosifelor: Vcde{i, voi, groapa qi infelege{i ci MAntu-
itorul a inviat din mormint.
l 4
-
CEASLOV
2n RUGACIUNI, RAnnuTn[T SI SLUJBE
Binecuvintat elti, Doamn...
Foarte de dimineafi, mironosi{ele au alergat la mormin-
tul Tiu, tinguindu-se; dar inaintea lor a stat ingerul gi a zis:
Vremea tinguirii a incetat, nu mai plingefi; ci Apostolilor
spunefi Invierea.
Binecuvfi.ntat eqti, Doamne...
Mironosifele
femei, cu miruri venind la groapa Ta,
Mintuitorule, au plAns; iar ingerul citre dinsele a griit,
zicind: Pentru ce socoti{i pe Cel viu cu cei morfi? Cici, ca
un Dumnezcu, a i nvi at di n mormi nt .
Slavi...'
al Tteimii:
tnchinimu-ne Tatilui qi Fiului Acestuia gi Duhului celui
SfAnt, Sfintei Treimi, intru o fiin(i, cu serafimii strigind:
Sfint, Slhnt, Sldnt eqti, Doamne.
$i
acum' ..'
x| Niscitoarei de Dumnezeu:
Pe
Dititorul de via{n nirscindu-L, Fecioari, de picat pe
Adam l-ai mintuit qi bucurie Evei, in locul intristirii, i-ai
diruit, gi pe cei cdzu(i din via{I i-a indreptat la aceeaqi Cel
ce S-a intrupat din tine, Dumnezeu gi om.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi
lie,
Dumnezeule (de
trei ori).
r
ft
r
BINECUVANTARILE
MORTILOR
Ce se c5.nti sambiti dupi Fericifi cei fiirl prihani...,
la inmor-
m6ntiri sau la parastase, glasul al S-lea:
La fiecare tropar se zice:
Binecuvintat e$ti, Doamne, invate-ne pe noi indreptdrile
Tale.
1-l
eata sfinfilor a aflat izvorul viefii qi uga raiului; si aflu
-
\.zqi eu calea prin pociinfi.
Eu sunt oaia cea pierdutli,
cheami-mi,
Mintuitorule, qi mi m6ntuieqte.
.
BinecuvS.ntat eqti, Doamne...
Cei ce pe Mielul lui Dumnezeu afi mdrturisit qi
afi fost
junghiafi
ca niqte miei, fiind mutafi la via{a cea neimbitrAni-
toare qi pururea veEnici, slinfilor; Aceluia cu de-adinsul, mu-
cenicilor, vi rugafi, si ne diruiascd
noui dezlegare datoriilor.
Bi nccuvAntat e$ti , Doamne...
Cei ce afi umblat pe calea cea strAmti qi cu chinuri, tofi,
care in viafii crucea ca un
jug
afi luat gi
Mie Mi-afi urmat cu
credinfi, venifi de luafi darurile, care am
cununile cereqti.
gitit voui, qi
Bi necuvi ntat etti , Doamne,,.
Chipul slavei Tale celei negriite sunt, deqi port rinile
picatelor; miluieqte zidirea Ta, Stipine, qi o curifeqte cu
indurarea Ta qi mogtenirea cea doriti diruieqte-mi, lScindu-
mi pe mine iariqi ceti(ean al raiului.
Binccuventat eEti, Doamne....
Cel ce cu mina dintru nefiin{i m-ai zidit qi cu chipul Tiu
cel dumnezeiesc m-ai cinstit, iar, pentru cilcarea poruncii,
iariqi m-ai intors in pimint, din carc am fost luat, la cel
dupi aseminare md ridici, cu frumuse{ea cea dintdi iarigi
impodobindu-mi.
Bi nccuvi .ntat eqti , Doamne.,.
Odihnegte, Dumnezeule, pe robii Tii, qi-i aqazi in rai, unde
cetele sfinfilor, Doamneo qi drepfii ca luminitorii strilucesc; pe
adormi{ii robii l'iri odihneqte-i, trecAndule lor toate greqelile.
Sl avi ..., al Trci mi i :
Pe o Dumnezeire in trei striluciri, cu dreapti credinfi sd
O liudim, strigind: Sfdnt egti, Pirinte, firi de inceput;
Fi ul e, Cel i mpreuni f i ri de i nceput , qi f )uhul e, cel
Dumnezeiesc; lumineazd-ne pe noi, care cu credin(i slujim
fie,
qi ne scoate din lbcul cel de veci.
$i
acum..., al Ni sci toarei de Dumnezeu:
Bucuri-te, curati, ceea ce ai niscut pc Dumnezeu cu trup,
spre mdntuirea tuturor, cd neamul omenesc a aflat mAntuire
prin tine.
$i
noi sn aflIm raiul, Niscitoare de Dumnezeu,
curati gi binecuvf, ntatd.
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavi
Jie,
Dumnezeule
(de trei ori).
212
RUGACIUNI. NANNUTTT,T SI SI,UJBE
p
3
TROPARELE
$I
CONDACELE
TRIODULUI
l n Dumi ni ca Vamegul ui gi a Fari seul ui
Troparul invierii, al glasului
de r6nd.
Condacul , gl asul
al 4-l ea:
Podobi e: Ari tatu-Te-ai astAzi ...
Sii fugim de vorbirea cea trufagi a fariseului gi
si ne
invi{dm smerenia vameqului,
cu suspine strigind citre
Mintuitorul: Milostivegte-Te
spre noi, Unule, inJurate.
In Duminica
Fiului risipitor
Troparul invierii, al glasului
de rind.
Condacul , gl asul al 3-l ea:
Podobi c: Fcci oara asti zi ...
pirinteasca
slavi a Ta depirtindu-mi
nein{elep-
riutif am risipit bog5(ia ce mi-ai dat.
pentru
aceas-
De la
{eqte,
ln
2|4 RUGACIUNI, R.,.INDUIELI
$I
SLUJBE
,.. .. . ,
ta, glasul desfrAnatului aduc
tie:
Greqit-am inaintea Ta,
Pirinte indurate. Primeqte-mi pe mine, cel ce md pociiesc,
qi mi fd ca pe unul din arga(ii Tii.
in Simbita ldsatului sec de carne
Troparul, glasului al 8-lea:
Qel
ce prin adincul in{elepciunii, cu iubirea de oameni,
toate le chiverniseqti qi ceea ce este de folos tuturor le
diruieqti; Unule, Ziditorule, odihneqte, Doamne, sufletele
adormifilor robilor Tii, cd spre Tine nidejdea gi-au pus,
spre Fictorul gi Ziditorul gi Dumnezeul nostru.
Condacul ,
gl asul al 8Jea:
Cu sfin(ii odihneqte, Hristoase,
robilor Tii, unde nu este durere, nici
ci viafi fdri de sfdrgit.
In Duminica lisatului sec de carne
Troparul invicrii, al glasului de rAnd.
Condacul, glasul I:
Podobie: Mormintul Tlu, Mflntuitorule..,
Cind vei veni, Dumnezeule, pe pimAnt cu slavd
Ei
toate se
vor cutremura qi riul cel de foc inaintea divanului va curge,
cir{ile se vor deschide gi cele ascunse se vor virdi, atunci si
mi izbiveqti de focul cel nestins gi si mi invrednicegti a sta
de-a dreapta Ta, Judecitorule preadrepte.
in Simbita din sdptimina brinzei
Sc lhce pomenirea tuturor celor ce au strAlucit intru sihistrie,
cuvioqilor
$i
de Dumnezu purtittorikrr pirin(ilor noltri.
sufletele adormi(ilor
intristare, nici suspin,
r*
}
F
TROPARELE
SI CONDACELE TRIODULUI
2t5
Troparul, glasul al 4-lea:
Dumnezeul pirinfilor noqtri, Care faci pururea cu noi
dupn blinde{ile Tale, nu depirta mila Ta de la noi, ci, prin
rugiciunile lor, in pace indrepteazd via{a noastri.
Condacul, glasul al SJea:
Podobie:
Ca o pArgl a firii...
Ca pe ni Ete propovi dui tori ai dreptei credi nfe qi
infr6nitori ai pnginntn(ii ai bucurat, Doamne, ceata
purtitorilor de Dumnezeu, care a luminat lumea. Pentru
rugiciunile lor, in pace desdvirqiti, pe cei ce Te slivesc pe
Tine
Ei
Te laudi pizeqte-i, ca si-Ji cAnte
fie:
Aliluia.
Si se
qtie:
ln miercurea qi vinerea din siptimina br6.nzei, dupi Ceasul al
nouilea, se mininci bri.nzi qi oui, dupi Canonul cclui intre sfinJi
Pirintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.
in Duminica lisatului sec de brinzi
Troparul invierii, al glasului dc rind.
'
Condacul, glasul al 6Jea:
Al in{elepciunii indreptitorule qi de gtiin@ Ddt6torule, al
celor nein(elep{i lnvi{itorule qi al slracilor Sprijinitorule,
intireqte gi in{elep{eqte inima mea, StipAne. Di-mi cuvint,
Cuvinte al Tatilui, ci iatd buzele mele nu le opresc a striga
citre Tine: Indurate, miluieqte-mi pe mine, cel cizut.
i n accasti zi , l a Vccerni c,
se cAnti prochi mcnul , gl asul al 8-l ea:
Si
nu lntorci fa{a de la sluga Ta; cAnd mi necdjesc,
degrab mi auzi; ia aminte spre sulletul meu qi-l mAntuieqte
pe el .
216 RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
Stih l: ryI6ntuirea Ta, Dumnczeul, sa mA spriiincasci.
Si nu intorci fa{a Ta de la sluga Ta...
Stih 2: Sl vadi sdracii
ti
si se veseleasca.
Sd nu intorci fafa Ta de la sluga Ta...
Stih 3: Cnuta{i pc Dumnczcu gi va fi viu sufletul vostru.
$i
iardti, cu glas mai inalt:
Si
nu intorci fafa de la sluga Ta; cAnd mA necejesc,
degrab mi auzi; ia aminte spre sufletul meu qi-l mAntuieqte
pe eI.
in SAmbnta din int6ia siiptiminii a Marelui Post
Se face pomcnirea minunii cc s-a flcut pentru colivc de cAtre Sfartul
Marc Mucenic Tcodor Tiron.
Troparul, glasul al 2-lea:
Mari sunt isprdvile credin{ei; in izvorul vipiii, ca intr-o
apd de odihni, Sl?ntul Mucenic Teodor s-a bucurat. Cici, cu
foc tot arzindu-se, ca niqte piine dulce Sfintei Treimi s-a
adus. Pentru rugiciunile lui, Hristoase Dumnezeule, m6ntu-
ieqte sufletele noastre.
Condacul . gl asul al SJca:
Primind credinfa lui Hristos ca o pavdzi iniuntru in
inima ta, puterile
cele potrivnice le-ai cilcat, mult-pdtimi-
torule, qi cu cununi cereasci te-ai incununat in veci,
Teodore, ca un nebiruit.
in Duminica intii a Marelui Post,
a Ortodoxiei
Sc face pomenirca
Sfin{ilor Prooroci: Moisc, Aaron qi a cclorlalfi qi
i nal l arca sl i n(cl or si ci nsl i l cl or i coanc.
f
TROPAREI,E
$I
CONDACELE TRIODUI,UI 217
Troparul Invi eri i , al gl asul ui dc ri nd.
Sl av5. . . , gl asul al 2- l ea:
Preacuratului Tiu chip ne inchinim, Bunule, cer6nd
iertare greqelilor noastre, Hristoase,, Dumnezeule. Ci dc voie
ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca si scapi din robia
vrijmaqului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu
mul{umire strigim
fie:
Toate le-ai umplut de bucurie,
Mintuitorul nostru, Cel ce ai venit si m6ntuiesti lumea.
$i
acum...,
al Ni sci toarei de Dumncze u:
Tbate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preamirite, Nlscltoare de Dumnezeu. Cu curifia fiind
pecetluiti qi
cu f' ecioria piziti,
cu adevirat Maici te-ai
cunoscut, niscAnd pe Dumnezeu cel adevArat; pe Acela
roagd-L sd mAntuiasci sufletelc noastre.
Condacul , gl asul al 8-l ea:
Cuvintul Tatilui cel necuprins, din tine, Niscitoare de
Dumnezeu, S-a cuprins, intrupffndu-Se; gi chipul cel intinat
la chipul cel dintii intorcindu-l, cu dumnezeiasca podoabd
l-a amestecat. Deci, mirturisind mintuirea, il inchipuim cu
fapta qi cu cuvAntul.
in aceasti zi la Vecernie, se cAntl acest Prochimen, glasul at 8-lea:
Dat-ai mogtenire celor ce se tem de numele Tiu, Doamne.
Stih l: Dc la marginile pdmintului
catrc Tine am strigat.
Dat-ai mogtenire...
Sti h 2: Acoperi -mi -voi cu acopcri rmAntul ari pi l or Tal c,
Dat-ai moqtenire...
,;. .
,.
.
Stih 3: A{a voi cinta numelui Tiu in vcci...
r
Dat-ai mogtenire celor ce se tem de numele Tiu, Doamne,
218 RUGACIUNI, RANDUIEI,I
SI SLUJBE
gi
iarngi, cu glas mai inalt:
Dat-ai moqtenire celor ce se tem de numele Tiu, Doamne.
^
$i
aqa' ci nti nd pe r5nd, unul dupe al tul , pSnd sc sf6rqesc dumi ni ci l e
Marel ui Post,
In Duminica a doua a Marelui Post
Se cAnti slujba celui dintrc sfinti Pilrintclui nostru Grigorie Palama,
arhiepiscopul Tesalonicului, lEcitorul dc minuni.
Troparul invierii, al glasului de rind.
Slavi..., Troparul sfintului, glasul a 8-lca:
Luminitorule
al dreptei credinfe, sprijinul Bisericii qi
invi{itorule, podoaba monahilor, apiritorule cel nebiruit al
teologilor; ficitorule de minuni, Grigorie, lauda Tesalonicu-
Iui, propoviduitorule
al harului, roagA-te pururea
si se
mintuiasci sulletele noastre,
Condacul, glasul
al 8-lea:
'
Podobi e:
Apd ret oare Doamni . . .
Pe tine. organul infelepciunii cel sfinfit
Ei
durnnezeiesc,
trimbi{a cuvintirii de Dumnezeu cea strirluciti, cu un glas
te liudlm, Grigorie, de Dumnezeu griitorule.
Ci, cel ce stai
ca o minte inaintea Minfii celei dintii, citre DAnsul indrep-
teaze mintea noastri, Pirinte Grigorie, ca si strigim:
Bucuri-te, propoviduitorule
al harului.
in Duminica a treia a Marelui Post
Se priznuiegte inchinarca cinstitci
Si
dc via(i L-lcitoarei Cruci.
Troparul invicrii, al glasului dc rind.
Slavi..., Troparul Crucii, glasul I:
Mdntuiegte,
Doamne, poporul
Tnu qi binecuvinteazd
moqtenirea Ta. Biruin{ir binecredincioqilor creqtini asupra celui
potrivnic
diruiegte qi cu Crucea Ta pizeqte pe poporul
Tdu.
TROPAREI,E
$I
CONDACEI,E TRIODULUI 2t9
$i
acum,.., al Ni sci toarei , dc l a gl asul Troparul ui Cruci i
Condacul , gl asul al 7-l ea:
Nu mai pizeqte inci sabia cea de vdpaie uga Edenului, cii
lntr-insa a venit minunata legdturd, prin lemnul Crucii. AcuI
mor{ii qi biruin{a iadului s-au alungat, cn de fa{n ai stat,
MAntuitorul meu, strigend celor din iad: Intra{i iardqi in rai.
in Duminica a patra a Marelui Post
Se cintd slujba Prcacuviosului Pirintclui nostru Ioan Scdrarul.
Troparul invierii, al glasului de rind.
Slavi..., troparul sfentului, glasul I:
l,ocuitor pustiului qi inger in trup qi de minuni ficitor te-ai
ardtat, de Dumnezeu Purtitorule, Pirintele nostru, Ioanel
cu postul, cu privegherea qi cu rugaciunea cereqtile haruri
luind, vindeci pe cei bolnavi qi sufletele celor ce aleargi la
tine cu credin{i. Slavi Celui ce
ti-a
dat
{ie
putere; slavi
Celui ce te-a incununat pe tine; slavi Celui ce lucreaze, prin
tine, tuturor timiduiri.
'
Sau acesta, gl asul al 8-l ea:
Cu curgerile lacrimilor tale, ai lucrat pustiul cel neroditor
qi, intru suspinuri din ad6nc, ai frcut insutit roditoare
ostenelile tale; te-ai ficut luminitor, strdlucind lumii prin
minuni, Cuvioase loane, pirintele nostru. Roagi-te lui
Hristos Dumnezeu, sI mintuiasci sufletele noastre.
$i
acum..., al N iscitoarei-invierii, glasul l:
Condacul,
glasul al 4Jea:
Podobie: Arhtatu-Te-ai astezi lumii,..
lntru lniil{imea infrflnirii te-a pus pe tine Domnul, ca pe
o st ea adevi rat d qi neri t aci t a, l umi ni nd margi ni l e,
invd{itorule [oane, pdrintele nostru.
220 RUCACt UNt . RANDU| ELT
$l
St . uJBE
Joi, in a cincea siptimini a Marelui
post
Se centi slujba Canonului celui mare.
Condacul , gl asul
al 6-l ea:
Suflete al meu, su{lete al meu, scoali! Pentru ce dormi?
Sfirgitul se apropie qi te vei tulbura. Degteapti-te dar, ca si
se milostiveasci spre tine Hristos Dumnezeu, Cel ce este pre-
tutindeni gi toate le plinegte.
Simbiti, in a cincea sdptimini a Marelui
post
Se cintl Acatistul Preasfintei Niscdtoare de Dumnczcu.
Troparul, glasul
al 8Jea:
Poruhca cea cu taini luAnd-o intru cunogtin{i, cel firi de
trup, in casa lui losil, degrab a stitut inainte, zicind celei ce
nu
Et i a
de nunt i : Cel ce a pl ecat cu pogorarea
ceruri l e
incape, fEri schimbare, tot intru tine. Pe Care qi viz6ndu-L
in pintecele tiru, luind chip de rob, mi spiimdntez a striga
cAtre tine: Bucuri-te, Mireasd, pururea Fecioari.
Condacul, glasul al 8-lea:
Apiretoare Doamni, pantru biruin(e...
1pag.
b:;.
In Duminica a cincea a Marelui
post
Se ci.nti slujba Preacuvioasei
Maicii noastre Maria Egiptcanca.
Tfoparul invierii, al glasului
de rind.
Slavi..., troparul, glasul
al
g_lea:
intru tinc, maicir, cu osirdic..,
Condacul, glasul al 3-lea:
Podobie: Fccioara astizi...
Ceea ce erai mai inainte plini de tot felul de dtisfriniri,
astdzi te-ai ardtat mireasi lui Hristos, prin pociin{i urmind
vie(ii ingereqti, gi cu arma Crucii calci in picioare pe demoni.
I
t
TROPAREI,E
$I
CONDACELE TRIODULUI
221
Pentru aceasta, te-ai aritat mireasi a ilmpnrifiei cerului,
Marie preacinstiti.
Sdmbiti, in a gasea
siptimini a Marelui
post
Sc cinti slujba Sffntului gi Drcptului Lazir.
, Troparul, glasul l:
invierea
cea de obgte, mai inainte de patima
Ta, incredin-
f6nd-o,
pe Lazdr din morfi l-ai sculat, Hristoase. Dumnezeule.
Pentru aceasta qi noi, ca pruncii,
semnele biruinfei purtindo
Jie,
Biruitorului mor{ii, strigim: Osana Celui dintru inilfime!
Binecuvdntat
eqti, Cel ce vii intru numele Domnului.
Condacul , gl asul al 2-l ea:
Podobi e:
Cel e de sus ci uti nd...
Bucuria
tuturor, Hristos, adevirul, lumina, via{a gi invierea
lumii, celor de pe pdmint
S-a aritat cu a Sa bunitate
si S-a
flcut chip invierii, dind tuturor dumnezeiascd iertare.
in Duminica StAlpirilor
Tl oparul , gl asul I: i nvi crea cca de obtte.., (de 3 ori ) (cauti
mai sus).
Sl avi ...,
Si acum...
ingropAndu-ne
impreund cu Tine prin Botez, Hristoase,
Dumnezeul nostru, vie{ii celei lhri de moarte ne-am invred-
nicit cu invierea Ta gi,,
cAntind, strigim: Osana Celui dintru
i ni l {i me, bi necuvdnt at
egt i , Cel ce vi i i nt ru numel e
Domnului.
Ipacoi , gl asul
al 6-l ea:
Cu stilpdri liudindu-L
mai inainte, cu lemne mai pe
urmi au prins pe Hristos Dumnezeu nemultumitorii
iudei:
i ar noi . cu credi n{5 neschi mbat d pururea l hudAndu-L.
ca pe
222 RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SLUJBE
un ficitor de bine, totdeauna strigim citre D6nsul: Bine-
cuventat e;ti, Cl ce ai venit si chemi pe Adam.
Condacul , gl asul al 6-l ea:
Pe scaun, in cer, gi pe manz, pe pimant, liind purtat,
Hristoase, Dumnezeule, lauda de la ingeri ai primit qi
c6ntare de la pruncii cei ce strigau
fie:
Binecuvintat egti,
Cel ce vii sd chemi pe Adam.
tn SfAnta qi Marea Luni, la Utrenie
Troparul, glasul al 8-lea:
Iati Mirele vine in miezul nop{ii gi fericiti este sluga pe
care o va afla priveghind; iar nevrcdrricl este iariqi cc:r pe
care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu som-
nul sA nu te ingreunezi, ca si nu te dai mor{ii
Ei
afari de
impirdfie si te incui, ci te deqteapti strigind: Sl6nt, Sfint,
SfAnt eqti, Dumnezeule; pentru rugiciunile Niscitoarei de
Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobie: Ca o pirgi a firii...
iacob plAngea pentru lipsa lui Iosif qi viteazul qedea in
cdrufi, ca un impirat fiind cinstit; ci, plicerilor egiptencei
atunci nefEcAndu-se rob, s-a mirit in schimb de la Cel ce
vede inimile oamenilor gi di cununi nestricicioasi.
in SfAnta qi Marea Marfi
Troparul, glasul al 8-lca: Iatd Mirele vine in miezul nopJii... (cauti
mai sus).
Condacul, glasul al 2-lca:.
'
t, .:
. -.
?.
- Podobie : Cele de sus ciutind..:
La ceasul sfArqitului, suflete, gdndind, gi
de tiierea
smochinului temAndu-se, talantul cel dat (ie
cu iubire de
tr
i#
l*'
TROPARELE
SI
CONDACELE TRIODULUI
) 7 1
osteneali lucreazd-1, ticiloase, priveghind qi strigind: Si nu
rimanm afari din cAmara lui Hristos.
in SfAnta gi Marea Miercuri
Troparul, glasul al 8-lea: Iatl Mirclc vine in miczul nopfii... (cautA la
pag.222).
Condacul , gl asul al 4-l ca:
Podobi c: CeI ce Te-ai i ni {at...
Mai mult decit desfiAnata ficind firidelege, ploi de
lacrimi nicicum nu
fi-am
adus, Bunule; dar, cu tlcere
rugendu-mi, cad citre Tine, cu dragoste sdrut6nd preacu-
ratele Tale picioare, ca si-mi dai iertare de greqeli ca un
Stipin, mie, celui ce strig: MAntuitorule, de intiniciunea
f apt el or mel e curi f eqt e-mA.
ln Sfinta qi Marea Joi
Troparul , gl asul al 8-l ea:
CAnd mnri{ii ucenici la spilarea cinei s-au luminat,
at unci I uda cel rdu credi nci os, cu i ubi rea de argi nt
bol ni vi ndu-se, s-a i nt unecat gi j udeci t ori l or
cel or f i ra de
l ege pe Ti ne, Judeci t orul cel drept , Te-a dat . Vezi ,
iubitorule de avu{ii, pe cel ce pentru acestea spinzurare qi-a
agonisit. Fugi de sufletul nesi(ios, care a indriznit unele ca
acestea asupra invifdtorului. Cel ce eqti spre tofi bun,
Doamne, sl avi
f i e.
Condacul , gl asul al 2-l ea:
Podobi e: Cel e de sus ci utdnd..,
PAinea luind-o in miini vdnzitorul, pe ascuns aceleagi
le-a intins gi a luat preful Celui ce a zidit cu miinile Sale pe
om;
9i
neindreptat a rimas luda, sluga gi inqelitorul.
224 RUGACIUNI, NANOUTOTT
SI SLUJBE
In Sfhnta qi
Marea Vineri
Tfoparul, glasul al Slea:
Cffnd miritii uccnici... (cauta la pag.223).
Condacul , gl asul al 8-l ea:
Pe Cel ce S-a ristignit pentru noi, venifi tofi si-L liudim,
ci pe Acela L-a viznt Maria pc lemn gi a zis: Degi rabzi
ristignirea, Tu eqti Fiul qi Dumnezeul meu.
in Sfinta gi
Marea SAmbntd
Troparul, glasul
al 2-lea:
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luAnd preacurat
trupul
Tiu, cu giulgiu
curat infiqur6nduJ qi cu miresme, in mbr-
mAnt nou ingropindu-I,
l-a pus.
Sl avi ..,,
Cind Te-ai pogorat la moarte, Cel ce eqti via{a cea fEri de
moarte, atunci iadul l-:ri omorit cu strilucirea Dumnezeirii;
qi, c6nd ai inviat pe cei mor{i din cele de dedesubt, toate pu-
terile cereqti au strigat: Dr' ititorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi
Jie.
Si acum. . . .
Mironosi{ele
femei stind lAngd mormint, ingerul a stri-
gat: Miresmele
morfilor sunt cuviincioase, iar Hristos putre-
zi ci uni i S- a ar Et at st r i i n.
Condacul , gl asul al 6Jea:
Cel c. e a i ncui at adf f ncul s-a vi zut mort
$i ,
cu smi rni
gi
cu gi ul gi u
i nl dquri ndu-se,
i n mormi nt a l bst pus ca un
mort Cel l 5ri de moart el qi f emei l e au veni t si -L ungi cu
mi r, pl i ngi nd
cu amar gi st ri gi nd: Aceast a est e Sdmbi t a
cea bi necuvi nt at d,
i nt ru care Hri st os, acl ormi nd. va i nvi a a
treia zi.
F
r
f
l
TROPARELE
$I
CONDACELE TRIODUI,UI
Si se qtie:
.
l n Sfi nta qi Marea Joi , i n l oc dc Hcruvi c se c6nti : Ci nci l hl c..., i ar
i n l oc dc Axi on sc centi l rmosul Ci nti ri i a 9-a: Di n ospi Jul Sti pi nu_
l ui ..,; i n l oc de Chi noni c sc c6nte tot Ci nci Tal c...
i n Sl hnta gi Marea Si mbi rti , i n l oc dc I{eruvi c se cantA accst.l i opar!
pe gl asul erl S-l ca:
Si tacd tot trupul omenesc gi
si stea cu fricA
$i
cu
cutremur qi
nimic pimAntesc
intru sine si nu gindeasci;
ci
Impiratul
impira{ilor gi Domnul
domnilor merge si se
junghie
qi
sn Se dca spre m6ncare credinciogilor.
li
-..g
inaintea Lui cetele ingeregti cu toati cipetenia gi puterea,
heruvimii cei cu ochi mulfi
Ei
serafimii cei cu cAte qase aripi,
fefele acoperindu-Ei
Si
strigind cAntarea: Aliluia. Aliluia.
Al i l u i a.
$i
in loc de Axion, Irmosul: Nu tc tingui, Maici...
Chi noni cul
Sculatu-S-a ca din somn Domnul qi a inviat, mintuindu-ne
pe noi.
' t5
-
CEASLOV
ls\
\q
( t
TROPARELE
$I
CONDACELE
PENTICOSTARULUI
ln Duminica Paqtilor
Ei
in SnptimAna Luminatd
SA SE
$TIE
ce, din aceastA Sf:intn qi Mare zi a Duminicii Pagtilor
pini la Duminica Tomii, Miezonoptica, Ccasurilc qi Pavecernifa se
citesc in acest chip:
Dupi ce binecuvinteazl preotul, se zice:
ristos a inviat din mor(i, cu moartea pe moarte cilcend
gi
celor din morminte via{i diruindu-le (dc
trei ori).
nvierea lui Hristos vizind, si ne inchindm Sfintului
Domnului Iisus, Unuia Celui liri de picat. Crucii Tale ne
inchinim, Hristoase, gi Sl' dntn Invierea
' fa
o liudim gi o
slivim; cd Tu eqti Dumnezeul nostru, alard de Tine pe altul
nu qtim, numele Tdu numim. Venifi to{i credincioqii sI ne
inchinim Srintei Invierii lui flristos, ci, iati, a venit prin
Cruce bucu' ' ie la toati lumea. Totdeauna binecuventind pe
p
*
F.
r
F
TROPARELE
$I
CONDACELE PENTICOSTARULUI
227
Domnul, liudim Invierea Lui, ci, rdstignire ribdAnd pen-
tru noi, cu moartea pe moarte a cilcat
(de trei ori).
Ipacoi , gl asul al 4-l ea:
Venind
mdi inainte de zori cele ce au fost cu Maria qi
gisind piatra
risturnati de pe mormAnt, auzit-au de la
inger: Pentru ce ciutafi printre mor(i, ca pe un om, pe Cel
ce este intru lumina cea pururea
fiitoare? Vede{i giulgiurile
cele de ingropare! Alerga(i qi propoviduifi
cd S-a sculat
Domnul, omorend moartea, ci este Fiul lui Dumnezeu, Cel
ce mintuieqte neamul omenesc.
Condacul , gl asul
al 8-l ea:
De$i
Te-ai pogoret in mormAnt, Cel ce eqti firi de moarte,
dar puterea
iadului ai zdrobit gi ai inviat ca un biruitor,
Hri st oase, Dumnezeul e, zi cdnd l ' emei l or mi ronosi {e:
Bucura{i-vi!, gi
Apostolilor Tii pace
diruindu-le, Cel ce dai
celor cizuti inviere.
$i
aceste tropare, acelaqi glas:
ln
mormAnt cu trupul, in iad cu sufletul ca un Dumnezeu,
in rai cu tdlharul qi pe scaun ai lbsto Hristoase, cu Tatil
gi
cu
Duhul, toate umpliindu-le, Cel ce egti necuprins.
Sl ayl ...,
Ca
un purtdtor
de via{i, mai infrumusefat decit raiul cu
adevirat qi mai luminat decdt orice cimari impiriteasci s-a
aritat, Hristoase, mormintul
' f
5u, izvorul invierii noastre.
$i
acum,..,
al Nl scdtoare i dc Dumnczcu:
Ceea
ce egti locag slin{it dumnezeiesc al Celui
preainalt,
bucuri-te, ci prin tine s-a dat bucuria, Niscdtoare de
Dumnezeu, celor c strigd: Binecuventati
eqti tu intre l' emei,
stipAni, ceea ce eqti cu totul fird prihani.
228 RUGACIUNI. NANIUITIT SI SLUJBE
Doamne, mi l ui eqte (de 40 de ori ),Sl avi ..,, $i
acum..., Ccca ce cqti mai
ci nsti te decet heruvi mi i ..,, Intru numel e Domnul ui bi necuvi nteazi ,
Pi rri ntc: Prcotul ;
Pcntru rugdci uni l c Sl i nfi l or Pi ri n{i l or no$tri ...
Cen-
tl rej ul :
Ami n. Hri stos a i nvi at di n mor{i ... (dc 3 ori ),
Sl avn...,
$i
acum...,
Doamnc, mi l ui eqte (dc 3 ori ).
Pi tri ntc, bi nccuvi ntcazi r...
$i
otpustul ,
Aqa se cAnte l a Ccasuri l e 3, 6,9, l a Pavcccrni Ji
Si
Mi czonopti ci ,
pini la Duminica Tomii.
La sfi rqi tul Pavecerni fei , rugi ci unea:
Bi necuv6ntat eqti ' Stnpi ne
Atotj i i torul c... (cauti l a pag. 163).
Vineri in Siptimina Luminati
Se face pomenirca Izvorului Maicii Domnului
Condacul , gl asul al 8Jca:
Podobi c:
Api rdtoarc Doamni ...
Din izvorul tdu cel nesecat, ceea ce eqti de Dumnezeu
diruiti, imi dlruieqti mie, izvorind pururea, curgerile
harul ui t i u mai presus de cuvant . Cl ci , ca pe ceea ce ai
niscut, mai presus de cuget, pe Cuventul, te rog si mi
rourezi cu darul tlu, ca si strig: Bucurd-te, api izbivitoare!
tn Duminica Sfintului Apostol Toma
Troparul, glasul al 7-lea:
Pecetluit fiind mormintul, via{i din mormint ai risirit,
Hristoase Du^mnezeule; qi uqile liind incuiate, inaintea uceni-
cilor ai stat, Invierea tuturot duh drept printr-intii innoin-
du-ne noui , dupl mare mi l a Ta.
Condacul ,
gl asul al SJea:
Toma, cu dreapta lui cea iubitoare de incredinfare, a cercat
coasta Th cea de via{d ddtitoare, Hristoase Dumnezeulel c5,
daci ai intrat, ugile fiind incuiate, dirnpreunl cu ceilalfi Apos-
toli, a strigat citrc Tine: Domnul meu eqti qi Dumnezeul meu.
fr
*
*
tr
3
TROPARELE
$I
CONDACELE PENTICOSTARULUI
'r)o
In Duminica Mironosifelor
Troparul, glasul al 2-lea:
CAnd Te-ai pogoret la moarte, Cel ce eqti Via(a cea firli de
moarte, atunci iadul l-ai omordt cu strilucirea Dumnezeirii,
iar cind ai inviat pe cei morti din cele de dedesubt, toate
Puterile ceregti au strigat: Dititorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul rostru, slavi
f
ie.
.
Sl avi ...
Iosif cel cu bun chip, de pe lemn luAnd preacurat
trupul
Tiu, cu giulgiu curat infigurindu-l qi
cu miresme, in mbr-
m6nt nou ingropindu-l, l-a pus; dar a treia zi ai inviat,
Doamne, diruind lumii mare mili.
Dr
acum...
StAnd lAngd morm6n! ingerul a strigat mironosifelor femei:
Mirurile se cuvin morfilor; dar flristos S-a aritat strdin putrezi-
ciunii. Ci striga{i: A inviat Domnul, diruind lumii mare mili.
Condacul , gl asul al 2-l ca:
Zlcind purtitoarele
de mir: Bucura{i-vi!, plAngerea
strimoaqei Eva o ai potolit
cu invierea Ta, Hristoase
Dumnezeule; iar Apostolilor Tdi le-ai poruncit a binevesti cI
MAntuitorul a inviat din mormint.
in Duminica Slibinogului
,
Troparul invierii, glasul al 3-Iea:
Condacul , gl asul al 3Jea:
Podobi c:
Fcci oara astdzi ...
Ridicd,
Doamne, cu dumnezeiescul Tiu ajutor, sufletul
meu cel sliibinogit prin picate
de tot t' elul gi prin fapte netreb-
ni ce, precum
de demul t ai ri rl i cat pe sl l bi nogul , ca, mi nt ui t
fiind, si strig
fie:
Slavh puterii' I' ale,
Hristoase inrlurate.
Miercuri, la Injumntnfirea Praznicului
Cincizecimii
Tfoparul, glasul aI 8-lea:
Inj umntn{i ndu-se
Prazni cul , sul l etul meu cel i nsetat
adapd-l cu aple dreptei cinstiri de Dumnezeu, Mintuitorule;
ci tuturor ai strigat: Cel insetat si vini Ia Mine gi sA bea.
Izvorule al vietii noastre, Hristoase Dumnezeule, slavi
tie.
Condacul, glasul al 4-lea:
podobie:
Cel ce Tc-ai indl{at,..
Injumnta{indu-se
Praznicul Legii, Ficitorule a toate gi
St i pi ne, ai zi s ci t re cei ce erau de l a{i , Hri st oase
Dumnezeule: Veni(i qi scoatc{i apa nemuririi. Pentru aceas-
ta la Tine cddem qi
cu credinti strigim: Ddruieqte nouii
induririle Tale, ci Tu eqti Izvorul vie{ii noastre.
ln Duminica Samarinencei
Tfoparul invierii, glasul al 4-lca:
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobi e:
Ca o p6rgi a fi ri i ...
Cu
credinfe venind la lintina samarineanca, Te-z vhzut
pe Tine, apa intelepciunii, din care, band din destul, cea in
veci vrednici de laudi a mogtenit impnrafia cea de sus.
in Duminica Orbului
Troparul invicrii, glasul al S-lea:
Condacul , gl asul al 5Jea:
Podobi e:
Ari tatu-Tc-ai astdzi l umi i .,.
Orbit
fiind cu ochii sufletului, vin la Tine, Hristoase, ca
orbul cel din naqtere, cu pociin{i strigend
lie:
Tu eqti lumi-
na cea preastrilucitoare a celor din intuneric.
;
$
TROPARELE
$I
CONDACELE PENTICOSTARULUI
'231
In Joia Iniltirii
Tioparul, glasul al 4-lea:
Inil{atu-Te-ai intru slavd, Hristoase Dumnezeul nostru,
bucurie fEcAnd Ucenicilor cu figiduinf a Sf?ntului Duh;
in credinfindu-se ei, prin binecuvintare, cA Tu egti Fiul Iui
Dumnezeu, Izbivitorul lumii.
Condacul , gl asul al 6Jea:
Plinind rAnduiala cea pentru noi qi pe cele de pe pimint
unindule cu cele cereqti, Te-ai inil{at intru slavi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, de unde nicicum nu Te-ai desplr{it, ci,
riminind nedepdrtat, strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu
sunt cu voi
fi
nimeni impotriva voastri.
in Duminica Sfin{ilor qi purtitorilor de Dumnezeu
Pirin(ilor celor de la Niceea
Troparul, glasul al SJea:
Prea proslivit eEti, Hristoase Dumnezeul nostru, Cel ce
ai aEezat pe Pdrinfii noEtri luminAtori pe pimint;
Ei
printr-
ingii pe noi to{i ne-ai indreptat la adevirata credinfi, Mult-
indurate, slavl
fie.
Condacul, glasul al 8-lea:
Podobie: Ca o p6.rgi a firii...
Propovlduirea Apostolilor qi dogmele Pdrin(ilor au intdrit
Bisericii o singuri credinfi, care, purtand haina adevirului,
cea
fsutl
din Teologia cea de sus, drept indrepteazi qi
slivegte taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu.
in SAmbita cea dintai a PogorArii Sfintului Duh
Se face pomeni rea tuturor ccl or di n veac adormi fi , pari nfi l or
9i
Iiafilor noEtri.
) 1 7
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
Troparul qi Condacul di n Si mbi ta l i satul ui sec de carne (cauti l a
prg. 2r4).
tn Duminica Pogordrii Slhntului Duh
.
Troparul, glasul al 8-lea:
BinecuvAntat eqti, Hristoase, Dumnezeul nostru, CeI ce
prea in{elepfi pe pescari ai aritat, trimifAnduJe lor Duhul
SfAnt, qi printr-in$ii lumea ai vinat, Iubitorule de oameni,
slavi
lie.
Condacul , gl asul al S-l ea:
Cind Cel Preainalt, coborandu-Se, a amestecat limbile,
atunci a despirfit neamurilel iar cind a impnrfit limbile cele
de foc, atunci a chemat pe tofi la o unire; qi cu toti, ca intr-un
glas, slivim pe Duhul cel Preaslent.
in Duminica Tuturor Sfintilor
Troparul invicrii qi al Slintilor, glasul al 4Jea:
Cu singiurile mucenicilor Tii celor din toati lumea, ca qi
cu o porf i ri qi vi son i mpodobi t d f i i nd Bi seri ca Ta, pri n-
tr-inqii strigi citre Tine, Hristoase, Dumnezeule: Poporului
Tiu trimite-i induririle Tale, pace obqtii Tale diruieqte gi
sulletelor noastre mare mili.
Condacul , gl asul al 8-l ea:
Ca o pirgi a firii,
fie,
Siditorului fdpturii, lumea i1i
aduce, Doamne, pe purtitorii de Dumnczeu mucenici. Pentru
ale ceror rugiciuni, in pace adAncI pizeqte, Mult-milostive,
Bi seri ca Ta, pen t ru Ni sci t oarea de Dumnezeu.
p
r
TROPARELE INVIERII
Pe cele opt glasuri
cu ipacoi
$i
condacele 1or
GLASULI
Troparul:
piat.a liind pecetluiti
de iudei gi
ostaqii strdjuind
r preacurat
trupul Tiuo inviat-ai a treia zi, MAntui_
t orul e, dl rui nd l umi i vi a{i . Pent ru aceast a,
put eri l e
cerurilor strigau
fie,-
Ditdtorule
de viafi: Slava invierii
Tale, Hristoascl slavi implrnfiei Tale; slavi iconomiei Tale.
Unule, Iubitorule de oameni.
Al Ni sci toarei de Dumnezeu:
Gavriil
zicAnd
fie:
Fecioari, bucuri-te!, impreuni
cu
glasul
S-a intrupat StdpAnul tuturor intru tine, chivotul cel
sf6nt, precum a zis dreptul David. Aritatu-te-ai
mai cuprin-
zftoare decAt cerurile, ceea ce ai purtat pe Fichtorul tiu.
Slavi Celui ce S-a sdliqluit intru tine, slavi Celui ce a iegit
din tine; slavi Celui ce ne-a izbavit pe noi, prin nar;terea ta.
Ipacoi :
Pociinfa tilharului raiul a dob6ndit, iar plingerea
mironositelor bucuria a vestit; ci ai inviat, Hristoase,
Dumnezeule, diruind lumii mare mili.
Condacul:
lnviat-ai ca un Dumnezeu din morment intru mirire
gi
lumea impreuni o ai inviat
ti
lirea oamenilor Te laudi, ca pe
Cel ce egti Dumnezeu. Moartea a pierit qi Adam dinfuieqte,
Stipdne, iar Eva acum, izbivitd fiind din legituri, se bucuri,
strigind: Tu eqti, Hristoase, Cel ce dai tuturor invierea.
GLASULAL 2-LEA
Troparul:
CAnd Te-ai pogorat la moarte, Cel ce eqti Via(a cea fhrii de
moarte, atunci iadul l-ai omorit cu strilucirea Dumnezeirii;
qi, cind ai inviat pe cei mor{i din cele de dedesubt, toate
Puterile cereqti au strigat: Dltitorule de viafd, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi
Jie.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:
Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preaslAvite, Niscitoare de Dumnezeu. Cu curifia fiind
pecetluiti qi cu I' ecioria piziti, cu adevdrat Maicd te-ai cunos-
cut, niscind pe Dumnezeu cel adevirat; pe Acela roagd-L si
mAntuiascl sulletele noastre.
Ipacoi:
D upi patimi, mergand l' emeile la mormAnt, ca si ungi cu
mi r t rupul Ti u, Hri st oase, Dumnezeul e, vi zut -au i ng' eri
in mormint qi s-au spiimAntat; cd glas au auzit de la dAnqii,
cA a inviat Domnul, diruind lumii mare mili.
F
TROPARELEINVTNNTT 235
Condacul :
lnviat-ai
din mormint, MAntuitorule Atotputernice, gi
iadul, vizAnd minunea, s-a spdimantat, qi mor{ii s-au sculat,
gi f i pt ura, vi zi nd, se bucuri de' I ' i ne, qi Adam i mpreuni se
veseleqte, qi lumea, Mintuitorul meu, Te laudi pururea.
GLASUL AL 3-LEA
Iroparul:
Sd
se veseleasci cele cereqti
qi
sd se bucure cele piminteqti.
Ci a frcut biruin{i cu braful Siu Domnul, cilcat-a cu
moartea pe moarte. Cel Intii-Niscut din morti S-a ficut, din
pentecele iadului ne-a izbivit pe noi
Si
a dat lumii mare mil5.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:
Pe
tine, ceea ce ai mijlocit mintuirea neamului nostru, te
l dudi m, Ni sci t oare de Dumnezeu, Feci oard; ci ci , cu t rupul
cel luat din tine, Fiul tiu qi Dumnezeul nostru, prin Cruce
rnbdAnd patimi, ne-a izbivit pe noi din stricdciune, ca un
iubitor de oameni.
Ipacoi:
SpdimAntind cu vederea, Iiniqtind cu graiurile, ingerul cel
strilucitor a zis mironosifelor: Ce chuta(i pe Cel viu in mor-
mint? Sculatu-S-a, detertand mormintele. Cunoaqte{i pe
Cel neschimbat, ca schimbitor al striciciunii. Zice{i lui
Dumnezeu: Cit sunt de infricosdtoare lucrurile Tale. cd ai
mantuit neamul omenesc.
Condacul:
. Podobi e:
Feci oara asti zi ...
inviat-ai
astizi din mormant, indurate, qi pe noi ne-ai
scos di n port i l e mort i i . Ast i zi Adam di nf ui eqt e qi Eva se
bucuri , i ar prooroci i , i mpreuni cu pat ri arhi i , l audi
neincetat puterea cea dumnezeiasci a stipinirii Tale.
236 RUGACIUNI, RANIUINIT
SI SLUJBE
GLASUL AL 4-LEA
Troparul:
Propoviduirea
lnvierii celci luminate in(eleg6nd-o de la
inger uccni{ele Domnului qi lepid$nd osAndirea cea str:imo-
qeasci,
Apostolilo4 liudAndu-se, au zis: Jefuitu-s-a moartea,
sculatu-S-a Hristos, Dumnezeu, diruind Iumii mare mili.
Al Ni scdtoarei dc Dumnczcu:
Taina
cea din veac ascunsi gi de ingeri neqtiuti, prin tine,
Ndsc6toare de Dumnezeu, celor de pe pimint
s-a aritat:
Dumnezeu intrupindu-Se,
intru unire neamestecatd.
si
Crucca, de bunivoie, pentru noi luind; prin care, inviind pe
cef intei zidit, a mAntuit din moarte sulletele noastre.
Ipacoi :
Cele
despre minunati scularea Ta, mai inainte alergind,
mironosifele lc-au vestit Apostolilor, Hristoasc, cI ai inviat
ca un Dumnezeu, diruind lumii mare mili.
Condacul:
Podobic:
Aritatu-Tc-ai asted lumii...
MAnt ui t orul qi I zbi vi t orul meu, di n mormAnt , ca un
Dumnezeu, a scul at di n l cgi t uri pe pi mi nt cni qi por{i l e
iadului a zdrobit
Si,
ca un Stipin, a inviat a treia zi.
GLASULAL s-LEA.
Troparul:
Pe
Cuvintul, cel impreuni ldri de inceput cu Tatal qi
cu
Duhul, Care S-a niscut din tr' ecioari, spre mdntuirea noas-
trd, si-L liuddm credinciogii gi si I ne inchinim; ci a bine-
voit a Se sui cu trupul pc Cruce gi moarte a rlbda
qi
a scula
pe cei morl i , i nt ru sl i vi t i i nvi erea Sa.
t
t
I
3
}
ft
,}
#
TROPAREI,E INVIERII
AI Ni scetoarei de Dumnezeu:
BucurA-te, uga Domnului cea neumblati. Bucuri-te, zidul
gi acoperdmdntul celor ce aleargi la tine. Bucuri-te, limanul
cel neinviforat qi neispitit de nunti, care ai niscut cu trup pe
Ficitorul tiu qi Dumnezeu. Nu inceta a te ruga pentru cei ce
laudi qi se inchinl naEterii tale.
Ipacoi :
De ingereasca vedere spiimintAndu-se cu mintea mirono-
si{ele,
qi, prin dumnezeiasca sculare, luminindu-gi sufletul,
Apostolilor au bincvcstit: Vesti(i intre neamuri invierea
Domnului, Cel ce impreunA-lucreazi prin minuni qi daru-
ieqte noui mare mili.
Condacul :
La iad, MAntuitorul meu, Te-ai pogoret gi, porfile
sfirf,mAnd, ca un Atotputernic, pe cei morfi, ca un ziditor,
impreuni i-ai inviat qi boldul morfii, Hristoase, l-ai zdrobit, qi
Adam din blestem s-a izbivit, Iubitorule de oameni. Pentru
aceasta to{i strigim citre Tine: Mentuieqte-ne pe noi, Doamne.
GLASULAL 6-LEA
Troparul:
Puterile ingereqti, la mormintul Tiu, gi strijerii au ador-
mi t qi st a Mari a l a mormAnt , cl ut And preacurat t rupul ' l ' i u.
Pridat-ai iadul, neliind ispitit de dAnsul; intimpinat-ai pe
Fecioara, diruind viatd. Cel ce ai inviat din mor{i, Doamne,
sl avi
Ti e.
Al Ni sci toarei de Dumnezeu:
Cel ce pe cea binecuvantati ai numit-o Maici i Ta, venit-ai
la patimd prin hotirire dc bundvoie; strilucit-ai pe Cruce,
vr6nd sh cauti pe Adam, griind ingerilor: Bucurafi-vi impre-
)7, 1
238
RUGACIUNI, RANDUIELI
SI
SLUJBE
uni cu Mine, ci s-a aflat drahma cea pierdutd. Cel ce pe toate
cu intelepciune le-ai rAnduit, Dumnezeul nostru, slavA
Tie.
Ipacoi :
Cu moartea Ta cea de bundvoie qi de via(i ficitoare,
Hri st oase, por(i l e i adul ui sf i rAmAndu-l e, ca un Dumnezeu,
ne-ai deschis noui raiul cel de demult qi, inviind din morfi,
ai izblLvit din striciciune viata noastri.
Condacul:
Cu palma cea incepdtoare de viafi, pe cei morti din adAn-
curile cele intunecoase inviindu-i pe tofi, Dltdtorul de via{i,
Hristos, Dumnezeu, inviere a ddruit neamului omenesc; ci este
Mdntuitorul tuturor, invierea qi viafa qi Dumnezeu a toate.
GLASULAL 7-LEA
Troparul:
Stricat-ai cu Crucea Ta moartea, deschis-ai tilharului
rai ul . Pl i ngerea mi ronosi {el or o ai schi mbat qi Apost ol i l or a
propovidui le-ai poruncit, cA ai inviat, Hristoase, Dum-
nezeule, dlruind lumii mare mili.
Al Niscitoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eqti vistieria invierii noastre, pe cei ce niddjduiesc
in tine, Prealdudat5, scoate-i din groapd qi din adincul
greqelilor. Ci tu, nisc6nd Mintuirea, pe cei vinovati picatu-
lui i-ai mintuit, ceea ce mai inainte de nagtere ai fost
l' ecioard, gi in naqtere I' ecioar5, qi dupi naqtere iariqi ai
rimas l' ecioari.
Ipacoi :
Cel
ce chipul nostru ai luat qi ai ribdat Crucea trupegte,
mdntuieqte-mi cu invierea Ta, Hristoase Dumnezeule, ca un
i ubi t or de oameni .
I
3
F.
r
l*
l
TROPARELE INVIERII
Condacul :
Nu va mai putea inc6 stipAnia mor(ii cu puterea se
fini
pe oameni, cI Hristos S-a pogorAt, slhrimand
qi stricind
puterile ei. Legat este iadul. Proorocii cu un glas se bucu.ri,
zicind celor ce erau in credin(i: Sosit-a MintuitoruMegi{i,
credincioqilor, la inviere.
GLASULAL 8-LEA
Dintru innfim" *-",
JH;:rMro.tin.,
iog.opare ai luat
de trei zile, ca sA ne izbiveqti pe noi din patimi. Cel ce egti
viafa
Ei
invierea noastri, Doamne, slavi
Tie.
Al Ni sci toarei de Dumnezeu:
Cela ce pentru noi Te-ai nlscut din Fecioari
qi rdstignire
ai ribdat, Bunule, Care, cu moartea pe moarte ai pridat qi
invierea ai arltat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mana Ta. Aratl iubirea Ta de oameni,
Milostive, primegte pe NAscdtoarea de Dumnzeu, care Te-a
niscut qi se roagi pentru noi, qi mdntuieqte, MAntuitorule,
pe poporul cel deznddnjduit.
Ipacoi:
Mironosi{ele, stAnd inaintea mormentului Dititorului de
viatA, pe StipAnul cel frrA de moarte il ciutau intre cei morfi;
qi, bunele vestiri de bucurie de la inger primind, Apostolilor au
vestit ci a inviat Hristos Dumnezeu, diruind lumii mare mili.
Condacul :
inviind din mormint, pe cei^morfi i-ai ridicat
qi pe Adam l-ai
inviat; Eva din{uieqte intru Invierea Ta, qi marginile lumii
priznuiesc intru scularea Ta cea din morti, Mult-milostive.
239
TROPARELE
NASCATOAREI DE DUMNEZEU
Pe fiecare glas, care se centi peste tot anul la Vecernie, la
Utrenie, dupi Dumnezeu este Domnul..., qi la sfirgitul Utreniei.
GLASULI
D U M I N I C A S E A R A
.
$i
luni dimineaJa, la Dumnezeu este I)omnul...
Mi nunea mi nuni l or vi zi nd-o i nt ru t i ne, ceea ce eql i pl i ni de
har, liptura se bucuri; ci ai zlmislit liri simin(i qi ai niscut,
in chip de negriit, pe Cel pe Care cipeteniile cctelor ingereqti
a-L vedea nu pot. Pe Acela roagi-L pentru sufletele noastre.
'
La sl hrqi tul Utreni ei :
Preacurati de Dumnezeu Niscitoare,
vantati in ceruri qi pe pim6nt
mdritd,
nenuntite!
ceea ce eqti biil;lu-
bucuri-te, Mireasi
TROPARELE NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
241
L U N I S E A R A
$i
mar{i dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zimislit firi de ardere focul Dumnezeirii
si ai
niiscut frri de sdmin{i pe Domnul, Izvorul vie{ii, ceea ce
eqti plini
de har, Nisc5toare
de Dumnezeu,
mintuieqte pe cei
ce te miresc pe tine.
La sfir5itul Utreniei:
Pe Cel ce este in cr firi de maici, pe pimAnt
L-ai niscut
frri de tati, mai presus
de in{eles gi
de aui; pe Acela roagi_L,
Niscitoare de Dumnezeu, pentru
sufletele noastre.
M A R T I S E A R A
$i
miercuri dimineaJa, la Dumnezeu este Domnul.--
-A
ta folosin(5 agonisind,
Preacurati, gi,
cu rugiciunile
tale, din nevoi izbivindu-ne, pretutindenea
fiintt pazili
cu
Crucea Fiului tdu, dupi datorie toti cu cucernicie pe tine te
mi ri m.
La sfirqitul Utreniei:
Preacurati
de Dumnezeu
Ndscitoare... (vezi ta pag. 240).
M I E R C U R I
S E A R A
$i
joi
dimineaJa, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce ai zimislit flri de ardere... (vezi
mai sus).
La sfirqitul Utreniei:
Pe Cel ce este in cer fird de maici... (vezi mai sus).
J O I S E A R A
$i
vineri dimineafa, la Dumnezeu
este Domnul...
A ta folosinfi agonisind... (vczi
mai sus),.
F
r
16
-
CEASLOV
242
RUGACIUNI. RANDUIELI SI SLUJBE
La slhrEitul Utreniei:
Preacurat l de Dumnezeu. . .
(vczi pag. 240).
V I N E R I S E A R A
$i
simbntd dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Gavriil zicind
{ie,
F-ecioari: Bucuri-te!, impreuni cu
glasul S-a intrupat StnpAnul tuturor intru tine, chivotul cel
sfint, precum a zis dreptul David. Aritatu-te-ai mai deslhtati
decAt cerurile, ceea ce ai purtat pe Flcdtorul tiu. Slavi Celui
ce S-a siliqluit intru tine; slavi Celui ce a ieqit din tine; slavi
Celui cc ne-a mentuit pe noi, prin naqterea ta.
La sfirsitul Utrenici:
Pe Cel ce este in cer firi de maici...
(vezi pag.241).
,
GLASULAL 2-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
luni dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
Ceea ce eqt i i zvorul mi l ei , i nvredni ce$t e-ne
pe noi
milostivirii, Niscitoare de Dumnezeu; cautA spre poporul
cel picitos; arati precum de-a pururea puterea tal ci, intru
tine nidijduind, strigdm
fie:
Bucuri-te, ca
$i
oarecand
Gavriil, mai-marele voievod al celor lhri de trupuri.
La sfdrgitul Utreniei:
Maici SfAnti a Luminii celei negrAite, cinstindu-te pe tine
cu ingeresti centiri, cu buni-credin{i te mirim.
L U N I S I T A R ' \
$i
marli diminea{a, la Dumnezeu este Domnul.,,
Firii celei dumnezeieqti ne-am ficut pirtaqi prin tine, de
Dumnezeu .
r{dscitoare,
pururea f,' ecioari; ci pe Dumnezeu
*
?
I
p
TROPARELE NASCATOARET
DE DUMNEZEU 243
intrupat L-ai ndscut noui. Pentru aceasta, dupii datorie, pe
tine tofi cu buni-credin{d te mirim.
Pe tine
Bucurd-te,
La sfArgi tul Utreni ci :
te mdrim, Niscdtoare de Dumnezeu.
norul Luminii celei neapuse, care ai
strigind:
purtat
in
mirim, strigAnd:
tidrislind fard de
brafe pe i nsuEi Domnul sl avei .
MA R T I S E A R A
$i
miercuri diminea(a, la
Dumnezeu estc Domnul...
Preamiriti egti tu, Ndscitoare de Dumnezeu, Fecioari, pe
tine te liudim; cA, prin Crucea Fiului tiu, iadul s-a pridat,
moartea s-a omorAt gi noi, cei morfi, ne-am sculat gi viefii
ne-am invrednicit; raiul am luat, desfitarea cea de demult.
Pentru aceasta, mu[umind,
sldvim ca pe un puternic pe
Hristos, Dumnezeul nostru, Cel unul Mult-milostiv.
La sf6rEitul Utrcniei:
N iscitoare de Dumnezeu, pe tine te
Bucurd-te, toiagul din care Dumnezeu,
siminfi, a pierdut prin lemn moartea.
M I E R C U R I S E A R A
$i
joi
dimineafa, la
Dumnezeu este Domnul...
Firii celei dumnezeieqti ne-am ficut pirtagi,..
(vezi pag. 242).
La sfirqitul Utreniei:
Pe tine te mirim, Niscitoare de Dumnezeu...
(vozi mai sus).
J O I S E A R A
$i
vineri dimineafa, l1
Dumnezeu este Domnul...
Preamiritl egti tu, Niscitoare de Dumnezeu_.
(vezi
mai sus).
244 RUGACIUNI, nANouTnTT SI SI,UJBE
'La
sfirsitul Utreniei:
Pe tine te mArim, Niiscitoare de Dumnezeu... (vezi pag. 243).
V I N E R I S E A R A
$i
s:imbntn diminea{a, la
I)umnezeu este Domnul...
Toate
tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt
preamdrite, Niscitoare de Dumnezeu. Curi{ia fiindu-fi
pecetluiti qi fecioria pdzitS, cu adevirat Maici te-ai cunos-
cut, nAscand pe Dumnezeu cel adeviratl pe Acela roaga-L sa
mintuiasci sufl etele noastre.
La sffrgitul Utreniei:
Maicd
sfintd a Luminii celei negriite, cinstindu-te pe tine,
cu ingeretti cent5ri, cu dreaptd credinti te mirim.
Iar dacd se va intAmpla
Aliluia'
la fiecare glas, se zic aceste tropare:
Apostolilor,
mucenicilor
$i
proorocilor, ierarhilor, cuviogilor
qi drepfilor, care bine afi sivArqit lupta qi credin{a a[i phzit,
indrizneali avind citre Mdntuitorul, pe Acela, ca pe un bun,
rugati-L pentru noi si mintuiasci sulletele noastre.
Sl avi ...,
al morti l or:
PomeneEte,
Doamne, ca un bun pe robii TAi gi cite in viafd
au gregit, iartiJe; ce nu este nimeni fdri picat, afarE de
Tine, Cel ce pofi a da odihni
$i
celor riposa{i.
$i
acum..,,
Maici sf6nti a Luminii celei negriite... (vezi
mai sus).
GLASULAL 3-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
luni dimineaJa, la
Dumnezeu este Domnul...
[e
frumuse{ea fecioriei tale qi de prealuminatA curAtia ta
Gavriil, mir6ndu-se, a strigat (ie, Niscitoare d Dumnezeu:
n
p
),
F
f
3
*
TROPARELE NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
245
Ce laudi vrednici voi aduce
fie?
Sau cum te voi numi pe
tine? Nu mi pricep
Ei
mi minunez!
pentru
aceasta, precum
mi s-a poruncit,
strig
{ie:
Bucuri-te, ceea ce egti plini
de har.
La sfirqitul Utreniei:
Fiecare,
unde se mAntuiegte, acolo dupl dreptate gi
aleargi;
qi
care altd scipare de felul acesta poate
fi, Niscitoare
de
Dumnezeu,
in afari de tine, ceea ce acoperi sufletele noastre?
L U N I S E A R A
$i
mar(i dimineaJa, la Dumneze u este Domnul...
Ceea ce esti sceparea qi puterea noastri, de Dumnezeu Nis-
cdtoare, ajutlitoarea
cea tare a lumii, acoperi-ne
cu rugiciu_
nile tale pe noi, robii tii, de toati nevoia, una binecuvAnlati.
La sfirqitul Utreniei:
Fiecare, unde se mintuieqte... (vczi mai sus).
M A R T I S E A R A
$i
mi ercuri di mi neafa, l a Dumneze u este Domnul ...
Toiag
de putere cigtigind
Crucea Fiului tiu, Niiscitoare
de Dumnezeu, cu dAnsa surpdm intirAtirile
vrijmaqilor
nottri, cei ce cu dragoste neincetat pe tine te mirim.
La sl6rqitul Utreniei:
Ceea ce e$ti sciparea
Ei
puterea
noastre.., (vezi rnai sus).
M I E R C U R I
S E A R A
$i
j oi
di mi neafa, l a Dumnezeu este Domnul ...
Proorocii
mai inainte au propoviduit,
Apostolii au
invi{at, mucenicii au mirturisit qi noi am crezut;A tu eqti cu
adevdrat de Dumnezeu
Niscitoare; pentru
aceasta qi
mirim
naqterea ta cea de negriit,
246
RUGACIUNI, RANDUIELI SI SLUJBE
La sffrsitul Utreniei:
Fiecare, unde se mintuieqte... (vezi pag. 245).
J O I S E A R A
$i
vineri diminea{a, la Dumnezeu eite Domnul..
Toiag de putere cdqtigind Crucea Fiului tiu...
(vezi pag. 245).
La slerfitul Utrcniei:
Ceea ce e$ti sciparea.., (vezi pag. 245).
V I N E R I S E A R A
$i
s:imbntn dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
Pe tine, ceea ce ai mijlocit mAntuirea neamului nostru, te
liudim, Niscitoare de Dumnezeu, Fecioari. Cici, cu trupul
cel luat din tine, Fiul tlu gi Dumnezeul nostru, prin Cruce
primind patim6, ne-a mAntuit p noi din striclciune, ca un
iubitor de oameni.
La sfi,rEitul Utreniei:
Proorocii mai inainte au propoviduit... (vezi pag, 245),
GLASUL AL 4-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
luni dimine ala, la Dumnezeu este Domnul...
Celei ce a fost hriniti in Templu, in Sf6nta Sfintelor, celei
imbricate cu credin(a gi cu infelepciunea
Ei
cu neintinata
feciorie, arhanghelul Gavriil i-a adus din cer inchinare
qi
strigarea: Bucuri-te! Bucuri-te, cea binecuvantati. Bucu-
ri-te, preamiritir, Domnul este cu tine.
La slflrsitul Utreniei:
Pe tine, cea mai inalti dec6t fiptura, a te lAuda dupi
vrednicie nepricependu-ne, de Dumnezeu Niscitoare, te
rugim, in dar, miluiegte-ne pe noi.
;
TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 247
. L U N I S E A R A
$i
mar{i dimineata, la I)umnezeu este Domnul...
Citre Niscdtoarea de Dumnezeu acum si alerglm cu
osirdie noi, picitoqii gi smerifii, qi si cddem cu pociin{i,
strigAnd din adAncul sufletului: Stirp6ni, ajuti-ne, milosti-
vindu-te spre noi; sArguieqte, cd pierim de mulfimea pica-
telor; nu intoarce pe robii tii deqerfi, ci pe tine singuri
nidejde te-am cAqtigat.
La sfirqitul Utreniei:
Pe
tine te mirim, Niscitoare de Dumnezeu, strigind: Tu
egti rugul in care, fard de ardere, Moise a vdzut fbcul
Dumnezei ri i , ca o f l acdr5.
, M A R T I S E A R A ; J -
$i
miercuri diminea{a, la Dumnezeu este Domnul.,.
Fecioari cu totul fEri prihaniio
Maica lui Hristos, sabie a
stribitut prin sf6nt sufletul tdu cind ai vizut ristignit de
voie pe Fiul qi Dumnezeul tiu; pe Care, binecuvAntati, nu
inceta rug6ndu-L si ne diruiasci noui iertare de greqeli.
La sfArsitul Utreniei:
Ndscitoare de Dumnezeu, pe tine te mirim, strigAnd: Tu
e$ti muntele din care in chip negriit S-a tiiat Piatra, de Care
porfile iadului s-au sfirimat.
M I E R C U R I S E A R A
$i
j oi
di mi ncata, l a Dumnezeu este I)omnul r..
Pe CuvAntul Tatilui, Hristos Dumnezeul nostru, intrupat
di n t i ne, L-am cunoscut , Ni scdt oare de Dumnezeu,
Fecioard, ceea ce efti singuri binecuvintati; pentru aceasta,
neincetat liudAndu-te, pe tine te mirim.
24
RUGAcruNr, nAnruror-r
$r
SLUJBE
La sfArqitul Utreniei:
Pe tine, cea mai inalti decAt fiptura... (vezi pag. 246).
J O I S E A R A
$i
vineri dimineaJa, la Dumnezeu este Domnul...
Fecioari cu totul firi prihan5.. . (vezi pag.246).
La slSrsitul Utreniei:
Pe tine te mirim, Niscitoare de Dumnezeu.,. (vezi pag.
246).
V I N E R I S E A R A
$i
simbntl diminea(a, la Dumnezeu este Domnul...
Taina cea din veac ascunsi gi de ingeri ne;tiuti, prin
tine, Niscitoare de Dumnezeu, celor de pe pimAnt s-a
aritat, Dumnezeu intrupindu-Se intru unire neamestecatA
qi
crucea de bundvoi e pcnt ru noi pri mi nd; pri n care,
inviind pe cel dint6i zidit, ^ mantuit din moarte sufletele
noastre.
La sfirqitul Utreniei:
Pe tine te mdrim, Niscitoare de Dumnezeu... (vezi pag.
246).
GLASULAL 5-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
luni dimineata, la Dumnezeu este Domnul...
Cu ingerii, cel cereqti, cu oamenii, cele pimentetti strigim
cu glas de bucurie, Niscitoare de Dumnezeu, cAtre tine:
Bucuri-te, poarta cea mai deslEtati dec6t cerurile. Bucuri-te,
singura mintuire a pimAntenilor. Bucurd-te, curati, ceea ce
e$ti plinn de har, care ai niscut pe Dumnezeu cel intrupat.
k
}
TROPARELENASCATOAREIDEDUMNEZEU
249
La sfArqitul Utreniei:
Cel ce ai risirit lumii din Fecioari, Hristoase Dumnezeule.
gi
fii ai luminii printr-insa ne-ai aritat, miluieqte-ne pe noi.
I , U N I S E A R A
$i
marfi dimineaJa, la I)umnezeu este Domnul..,
Acoperimintul tiu cel grabnic gi
ajutorul qi
mila arati-le
spre robii tii; qi valurile detartelor gAnduri
le liniqtegte,
curati, de Dumnezeu Niscitoare, qi
sufletul meu cel cizut
ridici-l; ci gtiu, Fecioari, ci pofi toate cAte le voieqti.
La sfirqitul Utreniei:
Maicii a lui Dumnezeu, Preasfintii, cetatea crestinilor, man-
tuiegte ca totdeauna pe poporul tdu, care se roagi citre tine cu
osirdie. Stai impotriva gAndurilor
celor ruqinoase qi mAndre,
ca si strigim citre tine: Bucuri-te,, pururea
Fecioari.
M A R T I S E A R A
$i
miercuri diminea{a, la Dumnezeu este Domnul...
Cu Crucea Fiului tiu, ceea ce e$ti de Dumnezeu diruitd.
inqeliciunea idolilor toati s-a surpat qi tiria demonilor s-a
cdlcat; pentru aceasta, credincioqii dupi datorie pururea te
liudim gi
te binecuvAntim
Ei,
Niscitoare de Dumnezeu
lntru adevir mirturisindu-te, te mirim.
La sl i rSi tul Utrcni ei :
Cel ce ai risirit lumii din Fecioari... (vezi mai susl
M T E R C U R I S E A R A
$i
joi
diminea{a, la Dumnczeu este Domnul...
Taina cea minunati a Fecioarei lumii s-a aritat mAntuire;
ci dintr-insa Te-ai niscut firi simin{i qi cu trup fird
striciciune Te-ai aritat, bucuria tuturor, Doamne, slavli
fie.
2s0 RUGACIUNI, NANOUTOTj
SI
SLUJBE
La sfi.rqitul Utreniei:
Maici a lui Dumnezeu, Preasf6nti... (' rezi pag.249).
J O I S E A R A
$i
vineri diminea{a, la Dumnczeu este Domnul...
Cu Crucea Fiului tiu... (vczi pag. 249).
La sf6rqi tul Utreni ei :
Cel ce ai risarit lumii din Fecioard... (vezi pag.249).
V I N E R I S E A R A
$i
simbntn dimineafa, la Dumnezeu este Domnul...
' Bucuri-te,
uga Domnului cea neumblatii; bucure-te, scu-
tul
Ei
acoperimintul celor ce aleargi la tine; bucuri-te,
limanul cel neinviforat. Ceea ce, neispitite de nunti, ai
niscut cu trup pe Ficitorul tiu qi Dumnezeu, nu lipsi a te
ruga pentru cei ce laudi qi se inchini nagterii tale.
La sfirgitul Utrcniei:
Cel ce ai rlsirit lumii din Fecioari... (vezi pag. 249).
GLASULAL 6-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
l uni di mi neafa, l a Dumnezeu este Domnul ...
lncepitura a mAntuirii s-a fdcut vestirea Iui Gavriil citre
Fecioara, cA a a' uziti Bucuri-te!, gi n-a fugit de inchinare,
nici s-a indoit ca Sara in cort, ci aqa a zis: Iati, roaba
Domnului, fie mie dupl cuventul teu.
La sfi.rsitul Utrenici:
Arhanghelicesc cuvent ai primit qi tron de heruvimi te-ai
aritat qi in brafele tale ai purtat, de Dumnezeu Niscitoare,
pe Nidejdea sulletelor noastr.
*
*
t
t
TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 25I
. L U N I S E A R A
$i
mar(i diminca(a,la Dumnezeu este Domnul,..
Nidejdea lumii cea bund, Nisciitoare
9e
Dumnezeu
Fecioari, a ta singuri gi tare solire cerem: IndurI-te spre
poporul cel ferA de ajutor, roagi-L pe induratul Dumnezeu
si mintuiascd sufletele noastre de toati ameninfarea, ceea
ce etti una binecuvintati.
La sf i r; i t ul Ut rcni ei :
Nimeni din cei ce aleargi la tine nu iese ruginat, curati
Fecioari, de Dumnezeu Niscitoare; ci cere mili qi ia dar
spre folosu I cererii.
M A R T I S E A R A
$i
miercuri diminea{a, la Dumnezeu este I)omnul,..
De Dumnezeu Niscitoare Fecioari, roagA-L pe Fiul tiu,
Cel ce s-a pironit de bunivoie pe Cruc gi lumea din
inqeliciune a izbivit, pe Hristos, Dumnezeul nostru, sA men-
tuiascd sufletele noastre.
La sfirqitul Utreniei:
Pe Cel ce S-a niscut mai inainte de veci din Tati frri de
maici, pe Fiul qi Cuvintul lui Dumnezeu, in anii cei de apoi
L-ai niscut intrupat, din curate sdngiurile tale, firi birbat,
de Dumnezeu Niscitoare; pe Acela roagir-L si ne diruiascd
noud iertare de pdcate, mai inainte de sl' irqit.
M I t r I i C U I i I S E A R A
$i
j oi
di mi nca{a, l a Dumnezeu cstc I)omnul ...
Sfintn Stdp6ni, Curati, Maica Dumnezeului nostru, care
ai niscut in chip negriit pe Ficitorul tuturor, roagi-te tot-
deauna bunitnfii [,ui, impreuni cu Sfin{ii Apostoli, sI ne
izblveasci de patimi gi sd ne dea noui iertare de picate.
'r<)
RUGACIUNI. RANDUIELI SI
SLUJBE
La sfi.rqitul Utreniei:
De mari haruri, curatd FecioarA' Maica lui Dumnezeu,
te-ai invrednicit; cd ai niscut cu trup pe Unul din Treime,
pe Hristos, Dititorul de via{i, spre mentuirea sufletelor
noast re.
J O I S E A R A
$i
vineri dimineala, la Dumnezeu este Domnul...
De Dumnezeu Niscitoare Fecioari, roagi-L...
(vezi pag' 251).
La slSrqitul Utrcniei:
Pe Cel ce S-a niscut ...
(vczi pag. 251).
V I N E R I S E . \ R A .
$i
simbltn dimineaja, la Dumnezcu este Domnul...
Mai inainte a spus Ghedeon zdmislirea
qi a tilcuit David
naQterea ta, Niscitoare de Dumnezeu; ci S-a pogorat ca
ploaia pe l6nd Cuvintul in pintecele tiu gi ai odrislit firi de
sAmanti,
pamintule slinte, lumii mantuire, pe Hristos
Dumnezeul nostru, ceea ce esti plnA de har'
La sfA.rqitul Utreniei:
Pe Cel ce s-a ni scut mai i nai nt e de veci . . .
(vezi pag. 25l ).
GLASULAL 7-LEA
D U M I N I C A S E A R A
$i
luni dimincafa, la Dumnczeu cste Domnul...
De Dumnezeu Niscitoare, Fecioari neintinate'
pe Fiul
tdu roagi-L, cu puterile cele de sus' iertare de greqeli mai
inainte de sfArqit si ne diruiasci noui, celor ce cu credintA
pe tine te slavim.
*
p
*'
TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 253
La sfirsitul Utreniei:
te-ai aritat, binecuvAntati, de Dumnezeu Niscitoare, care ai
niscut pe Ilristoso Minfuitorul sufletelor noastre.
L U N I S E A R A
$i
marJi diminea{a, la Dumnezeu este Domnul,..
fie,
Niscitoare de Dumnezeu, aducem strigare: Bucuri-te!,
cA decat ingerii mai inalti te-ai arAtat, pe Dumnezeu
nascend.
La sfArqitul Utreniei:
lmpacd, cu rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, via{a
noastri, a celor ce strigim citre Tine: Milostive Doamne,
sl avl
f
i e!
M A R T I S E A R A
$i
mi ercuri di mi neai a, l a Dumnczeu este Domnul ..,
Pe Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a rAstignit pentru noi qi a
stricat puterea mor{ii, roagi-L nincetat, de Dumnezeu
Niscitoare Fecioari, si mintuiasci sufletele noastre.
La sfirgitul Utreniei:
Izbiveqte-ne, Niscitoare de Dumnezeu, de picatele ci ne
cuprind pe noi, ci alti nidejde nu avem credincioEii, frri
numai pe tine qi pe Dumnezeu, Cel ce S-a ndscut dintru tine.
M I E R C U R I S E A R A
$i
joi
dimineaJa, la Dumnezeu este Domnul..,
Rodul
pintecelui tdu, Preacurati, este plinirea proorocilor
qi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Niscitoare,
intru cunoqtinfi mlrindu-te, cu cucernicie te liudim.
RUGACIUNI,
RANIUTOI-T
La sl6rgitul Utreniei:
Rodul
pintecelui tdu' dumnezeiaci
Mireasi, oamenilor
S-a aratat Mijlocitor de mAntuire;
pentru aceasta
pe tine, de
Dumnezeu Nhscitoare, cu cugetul
gi cu graiul marindu-te'
credincio$ii
te liudim.
, J O I S E A R A
$i
vineri diminea{a, la Dumnezeu este Domnul"'
Pe Hristos Dumnezeu,
Cel ce s-a rastignit...
(vezi pag' 253)'
La sfirqitul Utrenici:
Izbdvegte-ne,
Niscitoare
de Dumnezeu...
(vezi pag' 253)'
V I N E R I S E A R A
$i
simbiti dimineafa, la Dumnezeu este Domnul"'
:
:"
Ceea ce esti vistieria invierii noastre'
pe cei ce se incred in
tine, Prealiudati, scoate-i din
groapl qi din adAncul
greqelilor,
cA tu ai mintuit
pe cei vinovati
de picate, ceea ce ai niscut
Mintuirea; care,;ai inainte dc nagtere, ai lbst l' ecioara
gi in
na$tere fecioari,
qi dupn naqtere iarigi ai rimas f'ecioari'
La sfariitul Utreniei:
Bucuri-te,
ceea ce ai incdput in pintecele tiu pe Cel
neincAput in ceruri. Bucuri-te,
Fccioari,
propoviduirea
p.oo.oiilo., prin care a strilucit Emmanuel.
Bucuri-te,
maica lui Hristos Dumnezeu.
GLASULAL
8-LEA
D T ' M I \ I C A S E A R A
$i
luni diminea{a, la Dumnezeu este Domnul"'
Bucuri-te,
ceea ce prin ingeri ai primit bucuria lumii: Bucu-
rd-te, ceea ce ai nescut
pe Ficitorul
tiu gi Domnul' Bucurh-te,
ceea ce te-ai invrednicit
a {i Maica lui Hristos Dumnezeu'
3
r
r
*
#
TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU
t <{
La slhrsitul Utreniei:
_ i t
Bucura-te, uga Impiratului slavei, prin care singur C6l
Preainalt a trecut qi pe tine singurd pecetluita te-a pizit, spre
mAntuirea sulletelor noastre.
L U N I S E A R A
$i
mar(i diminea(a, la Dumnczcu este Domnul...
intirirea credinfei cea neclintiti
qi
cinstitul dar al sulletelor
noastre, pe Nescitoarea de Dumnezeu, cu cantiri si o mirim
credincioEii. Bucuri-te, ceea ce pe Piatra viefii in pintecele
tdu ai inciput-o. Bucuri-te, nidejdea marginilor, sprijini-
toarea celor intristafi. Bucuri-te, Mireasi, pururea
fecioari.
La sfarqitul Utrenici:
Fecioari preacurati, mintuieqte-ne pe noi cu rugiciunile
tale, miqcf,nd cu milostivirea cea de maici pe Fiul tnu qi
Dumnezeul nostru.
M A R T I S E A I T A
$i
miercuri dimincata, la Dumnezeu estc Domnul.,,
Pe Mielul qi
Pistorul gi Mintuitorul lumii vizindu-L pe
Cruce, ceea ce L-a niscut a zis, ldcrim6nd: Lumea se bucuri
luAnd izbivire, iar cele dinliuntru ale mele ard vizind ristig-
nirea Ta, pe care pentru tofi o rabzi, Fiul qi Dumnezeul meu.
La sfirsitul Utreniei:
Rodul pAntecelui tiu, Preacurati, este plinirea proorocilor
gi a Legii; pentru aceasta pe tine, de Dumnezeu Niscitoare,
intru cunoqtin{5 liudAndu-te, cu cucernicie te mirim.
M I E R C U R I S E A I { A
$i
j oi
di mi neafa, Ia Dumnezeu estc Domnul .,.
Poarta viefii cea in{elegitoare, Preacurati, de Dumnezeu
Niscitoare, pe cei ce aleargd la tine cu credinte, izbiveqte-i
256 RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SLUJBE
din nevoi, ca sA mArim preasfenti
naqterea ta, spre mAn-
tuirea sufletelor noastre.
La sfArqitul Utreniei:
Fecioari preacurati, mAntuieqte-ne... (vezi pag. 255).
J O I S E A R A
$i
vi neri di mi neal a. l a Dumnezeu esl c Domnul ,..
Pe Mielul qi
PEstorul qi Mdntuitorul... (vezi pag. 255).
La sl6rqitul Utreniei:
Rodul pAntecelui
tiu... (vezi pag.255).
V I N E R I S B A R A
$i
s6mbntn dimineaJa, la Dumnezeu este Domnul...
Cel ce pentru noi Te-ai niscut din Fecioari qi rdstignire ai
rdbdat, Bunule, Care cu moartea pe moarte ai pridat qi
invierea ai aritat, ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe
cei ce i-ai zidit cu mAna Ta. Aratd iubirea Ta de oameni.
Milostive, primegte pe Niscitoarea de Dumnezeu, ceea ce
Te-a niscut pe Tine, care se roagi pentru noi, gi mAntuieqte,
Mintuitorul nostru, pe poporul cel deznidijduit.
La sfirqitul Utreniei:
Fecioarii preacurati, mintuieqte-ne... (vezi pag. 255).
3
r
TROPARELE
DE PESTE TOAIA SAPTAMANA
L U N I
Troparul , gl asul al 4-l ea:
\ 7f
ai-marilor Vbievozi ai ogtilor cere$ti. rugimu-vi pe
I YI voi ,
noi , nevredni ci i , sI ne acoperi f i pe noi , pri n
rugiciunile voastre, cu acoperimintul aripilor slavei voas-
tre celei netrupegti, pizindu-ne pe noi, cei ce cidem cu
deadinsul qi strigim: Izbivifi-ne din nevoi, ca nigte mai-mari
peste oqtile puterilor celor de sus.
MAl i
f
r
Troparul, glasul al 2Jca:
Pomenirea dreptului cu laude, iar
{ie
destul i{i este
mdrturia Domnuluio Inaintemergitorule; ci te-ai aritat cu
adevirat
Ei
decAt proorocii mai cinstit, cI te-ai invrednicit a
boteza in repejuni pe Cel propovaduit. Drept aceea, pentru
I 7
-
CEASLOV
258 RUGACIUNI. I{ANDUIELI SI,UJBE
adevir nevoindu-te, bucurAndu-te, ai binevestit
qi
celor din
iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aritat in trup, pe Cel ce a ridi-
cat picatul lumii qi ne-a diruit noui mare mili.
M I E R C U I I I
S I
V I N E I T I
Troparul , gl asul 1:
Mi nt ui egt e. Doamne, poporul Ti u. . . (vczi pag. 59).
J O I
Troparul, glasul al 3-lea:
Sfinfilor Apostoli, rugafi pe milostivul Dumnezeu ca si
dea iertare de picate sufletelor noastre.
Al t tropar, gl asul al 4-l ca:
lndreptdtor credinfei qi chip blAnde{ilor, invi{itor
i nf ri ndri i t e-a ari t at pe t i ne, t urmei t al e, adevi rul
lucrurilor. Pentru aceasta ai ciqtigat cu smerenia cele inalte,
cu sdrdcia, cele bogate. Parinte Ierarhe Nicolae, roagi pe
Hristos Dumnezeu si mintuiasci sufletele noastre.
S A M B A T A
Troparul , gl asul al 2-l ea:
Apostolilor, mucenicilor... (vezi pag. 198).
Al t tropar, gl asul al 2-l ea:
Pomenegte, Doamne, ca un bun... (vezi pa' g.244),
CANON DE POCAINTA
CATRE DOMNUL NOSTRU
ilSUS HRISTOS
Cintarca I, glasul al 6-lca:
Irmos: Ajutor gi acopcritor...
Stih: Miluieqtc-mA, Dumnczculc, miluic$tc-m6.
A
cum m5 apropii eu, pdcitosul
Ei
impoviratul,
citre
-f1Tine. Stlpinul gi Dumnezeul meu, gi nu indriznesc
si
mi uit Ia cer, num:ri mlr rog qi griiesc:
Di-mi, Doamne, mai
inainte, ca si plAng
faptele mele cu amar.
(),
amar mie, pdcitosului,
ci sunt ticilos mai mult decAt
to{i oamenii; pociin{i
nu este intru mine. Ci-mi di mie.
Doamne, l acri mi , ca si pl eng
l apt el e mel e cu amar.
262 CANOANE I)E RUGACIUNI
Sl ave. . . ,
Omule
nebun
qi dcalos; pentru ce-ti pierzi vremea in lene?
Gindeqte-te la via{a ta qi te intoarce citre Dumnezeu, ca sd
plAngi laptele tale cu amar.
$i
acum.,., a Ni sci toarei dc Dumnczcu:
Mai ca l ui Dumnezeu
preacurat i ' caut A spre mi ne,
picdtosul, qi
mi izbiveqte de la{ul vriimaqului, indrep-
tindu-mi pe calea pociintei, ca si pleng faptele mele cu
amar.
C
CAntarea a 3-a:
lrmos: intdreqtc, Doamnc,
pc piatra mlrturisirii Tale.' .
6nd se vor pune scaunele la
judecata
cea infricoqitoare,
atunci faptele futuror oamenilor se vor vidi; amar va fi
atunci dc cei pdcitoqi, cici vor fi trimigi la chinuri. Deci, aceea
qtiind, suflete al meu, pociie$te-te de laptele tale cele rele.
Drep{ii se vor bucura, iar picitoqii vor plinge; ci atunci
nimeni nu ne va putea ajuta, cI laptele noastre ne vor osendi
pe noi. Drept aceea nu intarzia, ci, mai inainte de slirqit,
pociieqte-te de laptele tale cele rele.
Sl avi ..,,
O, vai de mine, cel mult pic6tos, care m-am spurcat cu
faptele
qi cu gAndurile, neavand
picituri de lacrimi de la
invArto$area inimii mele; ci acum cautd la piment' sullete al
meu,
t i
t e pocl i eqt e de l apt el e cel e rel e.
$i
acum..., a Ni scatoarci de l )umnczctt:
Iati, Doamni,, Fiul tiu ne invati spre bine; iar eu,
pdci t osul , pururea I ' ug de cel e bune; ci t u' ca o mi l ost i vi ,
mi l ui egt e-mi , ca si t mi r poci i esc dc l apt el e mel e cel e rel e.
#
*
*
F
C;\N()N D !1, POCAINTA CATRE DON' INUL NOSTRL] IS. l l S.
263
C-"intarca a 4-a:
Irmos : Auzit-a proorocul..,
f\esfitatb
fi
plAcutn este aici calea dezmierdirilor, dar
l-:Zamari va li ziua cea de apoi, cAnd se va dcspir{i
sufletul de trup. Dcci, pociiegte-te de acestea, suflete al meu,
pentru impdrdfia lui Dumnezeu.
Pentru ce faci strimbitate celui sArac? D ce opreqti plata
sl ugi l or? Pe f rat el e t du nu-l i ubegt i ; desf ri narea qi
amiriciunea iubeEti. Deci, lasi acelea, suflete al meu, gi te
pociieqte pentru impiri(ia lui Dumnezeu.
Sl avi r...,
Q
nebune om, pani cind te vei afunda qi ca o albini vei
aduna bogi{ia ta, care degrab va pieri ca praful qi ca
cenuf a? Ci caut [ mai vert os i mpi ri f i a l ui Dumnezeu.
$i
acum. . . , a Ni sci t oar ci dc Dur nnczcu:
Doamni, de Dumnezeu Ndscitoare, miluieqte-mi pe mine
picitosul
fi
md intareqte spre lapte bune qi md pizette ca sA
nu md ri peasch pe mi ne nepregi t i t moart ea cea ur6t i ; ci mi
povAt ui eqt e, Feci oari i , l a i mpl rhf i a l ui Dumnezeu.
Ci ntarea a 5-a:
'
Irmos: Pc mi ne, cel ce mi ncc,..
I
du-f i ami nt e. t i ci l osul e om. cd de pl cat e e$t i robi t : cu
' -f -\ mi nci una,
crr cl evet i rea, cu vraj ba, cu neput i nt a, ca
de o f i ari cumpl i t i . Sul l et e al meu pi ci t os, au doari rceea
ai voi t ?
Mi se cut remurd mi dul arel e qi cu t ot ul sunt vi novat
pri vi nd cu ochi i , auzi nt l cu urechi l e gi cu t ot ul di ndu-mh pe
mi ne gheenei . Suf l et e al meu pl cdt os, au doari aceea ai voi t ?
CANOANE DE RU(; ACI TJNI
Sl avi ...,
Pe desfrinatul qi pe tilharul, care s-au pociit,
i-ai primit,
Mintuitorule, iar eu cu lenea picatului
m-am ingreuiat gi
de
cel r: i u sunt robi t . Sul l et e al meu pi rcl i os, au cl oari aceea ai
voit?
$i
acum,..,
a Ni sci toarei dc Dumnczeu:
di ut i t oare
mi nunat i r gi grabni ci t ut uror oameni l or,
Mai ca l ui Dumnczeu, aj ut i -mi mi e, nevredni cul ui , ci sul l e-
tul meu cel picitos aceasta a voit.
Ci nt a r ca a 6- a:
Irmos: Stri gat-am cu toati i ni ma mea...
f )e
pi ment vi af i desl i i nar5 am vi e(ui t qi
suf l et ul I a
, f
i nt uneri c l -am dat ; dar acum, mi l ost i ve St dpi ne,
izbiveEte-mi
de toatd robia vrdjmaqului
Ei
mI in{elepfeqte
ca si l ac voi a Ta.
Cine lace unele ca acestea, precum
fac eu?
precum
zace
porcul
in tini, aqa qi eu slujesc picatului;
ci Tu, Doamne
Dumnezeule,
scoate-mi din trindivirea aceasta
si-mi di mie
inimi ca si lac voia T:r.
Sl avi ...,
gcoali-te,
omule ticilos, aleargi citre Dumnezeu mirturi-
sind picatele tale, gi
cazi ld,crimdnd gi
suspinind; iar Acela,
ca un i ndurat , va da
f i e
aj ut or ca sI l aci voi a Lui .
$i
acum"..,
a Ni sci toarei dc Dumnczcu:
Ni scdt oare de Dumnezeu, Feci oarl preacurat l , pi zeqt e-
ne pe noi de r: i ut a(i l e vri j rnaqul ui cel ui vdzut qi
cel ui
nevi zut gi pri meqt e
rug: i ci uni l e noast rc
; i
l e du pe acest ea
Fi ul ui t i u,
Si -mi
di mi nt e ca sI f ac voi a t a.
l*
x
3
CANON DTt POCA A CAT' RE DOMNUI, NOSTRI] IS. HS. 265
CO N DAC t J L, gl asul al 6l ea:
'
Suflete al meu, pentrrr 6s te imbogifeqti in pdcate?
Pentru
ce f aci voi a di avol ul ui ? I n ce-f i pui ni dei dea?
pi ri seqt e
pe
acest a qi
t e i nt oarce ci t re Dumnezr: u st r. i gi rnd:
i ndurat e
Doamne. mi l ui eqt c- mi pe mi ne. pl ci t osul .
I C O S
GAndeqte, sullete al meu, la ceasul cel amar al morfii qi
la
judecata
cea inliicoqitoare a Ficdtorului Dumnezeu, ci
ingerii cei intunecafi te vor lua pe tine, suflete, qi
te vor duce
i n l bcul cel de vcci . l ar t u, mai i nai nt e de moart e, t e poci i eqt e,
strigind: Miluieqte-md, Doamne, pe mine, picitosul.
Centara a 7-a:
l rmos: GreEi t-am, fdri del ege am IEcut...
\ 1u
nl dnj dui . suf l et e al meu, i n bogn{i a cea t reci t oare
L\ sau i n adunarea cea nedreapt : i , ci r t o: rt e acest ea nu
qt i i cui l e vei l i sa, ci st ri gA: Mi l ui egt e-md, Hri st oase
Dumnezeul e, pe mi ne, pi ci t osul .
Nu ni di j dui , suf l et e al meu, i n si ni t at ea t rupeasci cea
trecltoare, nici in fiumusefea cea degrab trecitoare, ci vezi
cum gi cei puternici qi cei tineri mor; ci strigd: Miluiegte-mi,
Hri st oase Dumnezeul e, pe mi nc, nevret l ni cul .
Sl avi .,.,
Adu-{i aminte, suflete al meu, de via{a cea de veci, de
impnrifia cerului cea gatiti slin{ilor, de intunericul cel osebit
qi de mi ni a l ui Dumnezeu, care est e asupra cel or rri i , qi st ri gi :
MiluieEte-mi, Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.
$i
acum. . . , f l Ni r sci l onr ui dc Dunr nczcu:
. Cazi , sul l et e al meu, l a Mai ca l ui Dumnezeu, qi t e roagi
ei , cdci est e grabni c ai ut i t oare cel or ce se pocdi esc,
ca
266
CANOANE DE RUGACIUNI
sa roage pe Hristos, Dumnezeul nostru, si mi milu-
iascd pe mine, nevrednicul.
Cfl ntarea a 8-a:
Irmos: Pc Care osti l c ceresti ...
um nu voi plinge cind imi aduc aminte de moarte?
Ci am vizut pe fratele meu in groapi, zicind firi de
mirire qi fEri de chip. Dar ce a$tept?
$i
in cine nidijduiesc?
Numai in Tine, Doamnc, pe Care Te rog ca, mai inainte de
sfirqit, sa mi indreptezi.
Cu ochiul Tiu cel milostiv cauti spre mine cind voi sta
inaintea Ta qi voi li
judecat,
Unule, lesne Iertitorule.
Binecuv6ntim pe Tatll qi pe Fiul qi pe Sl'intul Duh, Domnul.
Cred ci vei veni si
judeci
viii qi mor{ii
$i
to{i vor sta intru
a lor rAnduiali: bitrinii
Ei
tinerii, conduc5torii qi supuqii lor,
domnii gi judecitorii,
boga{ii qi siracii, femeile qi bdrbafii.
Oare cum mi voi afla cu atunci? Drept aceea, strig
lie:
Di-mi,
Doamne, mai inainte de slhrqit si mi pociiesc.
$i
acum..., a Ni sci toarci dc Dumnczcu:
Preacurat i Ni sci t oare de Dumnezeu, pri meqt e rugi -
ciunea .ma cea nevrednici, pizeqte-mi de moartea cea
uriti qi-mi diruieqte mai inainte de stArqit sd mi pociiesc.
C6ntarea a 9-a:
Irmos: Naqterea cea fiird de simerti,..
I
cum scap la voi, ingeri, arhangheli
Ei
toate puterile,
-flcare stafi inaintea scaunului lui Dumnczeu: Rugati-v5
cAtre Fdcitorul vostru si lie izbivit sufletul meu de chi-
nurile cele ve$nice.
Acum pling citre voi, sfinfilor, patriarhilor, impira{ilor
qi proorocilor, Apostolilor gi arhiereilor qi to{i aleqii lui
f
}
*
*
}
$
#
3
CANON
pE
POCATNTA CATRE DOMNUL NOSTRU IS. HS..
267
Hristos, ajuta(i-mi mie la
judecatA,
ca si se m6ntuiascji
sufletul meu de intunericul vrijmaqului.
Sl avi ...,
Acum ridic m6inile mele citre voi, sfin(ilor mucenici,
pustnicilor, preacuvioqilor qi to(i slin(ii, care vi rugafi cltre
Dumnezeu pentru toati lumea, ca si se mintuiasci sulletul
meu in ceasul mor{ii.
$i
acum..., a Ni scl toarei de Dumnezeu:
Maica lui Dumnezeu, ajuti-mi mie, celui ce cu totul intru
tine nidijduiesc,
Ei
roagi pe Fiul tiu ca si mA puni p mine,
nevrednicul, de-a dreapta Sa, cAnd va gedea
si
judece
viii qi
morfii.
Apoi :
Cuvi ne-se cu adevi rat..., Ceea ce eqti mai ci nsti ti ..., Ni dei dea
mea cstc Tatnl ...
i i
otpustul .
CANON DE RUGACILINE
CATRE INCBNUL PAZITOR
AL VrETrr OMULUT
Facere a lui Ioan Monahul
Cintarea I, glasul al SJea:
Irmos: Apa trecand-o ca pe uscat israeliteanul..,
Stih: Sfinte ingere, pdzitorul vie(ii mele, roagi-te lui Hristos
Dumnezeu pentru mine, pdcAtosut.
De
tine. phzitorul
sufletului meu, cel neadormit, folosi-
I torul qi indreptltorul vie{ii mele, pe care te-am dobin-
dit de la Dumnezeu, te laud, dumnezeiescule inger al lui
Dumnezeu, Cel atotstipAnitor.
F
';
}
CANON I)Ii RUGACIUNE CATRE INGERUI, PAZI' I' OI{
269
Vrind ca tofi oamenii sd se mAntuiasci, Cuvinte, ai pus pe
sfin{ii ingeri indreptitori gi lumina{i povifuitori
oamenilor,
care nc povl{uiesc pe noi la frica Ta.
De noaptea cea intunecati liind cuprins qi cu negura cea
deasi a patimilor
fiind acoperit, cu lumina pociin(ei
lumineazi-mi, indreptltorule, lblositorule qi pizitorul
meu.
Sl avi .,.,
Potop cu tini qi intuneric de ginduri ruginoase intru mine
izvordsc, despir{ind de la Dumnezeu mintea mea, p care
usuci -l c. aj ut i t orul meu.
$i
acum,.., a NAscltoarei de Dumnezeu:
Tu eqti, stipini, liniqtea gi adipostirea celor inviluifi in
marea picatelor. Pentru aceasta alerg citre a ta adipostire,
fiind inviluit cu viforul a multe feluri de patimi.
Cintarea a 3-a:
Irmos: Doamnc, Cel ce ai fecut ccle de deasupra erugului ccrcsc...
p iin
f
n am din amestecituri de pdmAnt, de tind qi
I
fdrind,
pentru aceasta de pimAnt m-am lipit. Ci, o,
folositorul meu, indreptitorul qi izbivitorul meu, intoarce
dorirea mea citrc cele ceregti.
Ziua qi
noaptea, cu faptele mele cele rele, te amigesc, te
mihnesc qi te intdrit; dar, te rog, nu sta departe de mine, ci
ajuti-mi spre a mi indrepta.
Supus sunt grijii qi mAhnirii, cA nepocAit qi neindreptat
petrec. Pentru aceasta diruieqte-mi si mi pocdiesc cu
adevi rat qi si t e bucur pe t i ne, pi zi t orul meu.
Slavi...,
Cel ce vezi fa{a de nevizut a lui Dumnezeu, Care gade in
ceruri
Ei
Se uiti pe pimAnt cu gindul qi-l face pe el de se
cutremuri, pe Acla roagi-L si mi m6ntuiasci, sfinte ingere.
270 CANOANI] DE RUGACIUNI
$i
acum..., a Ni sci toarci dc Dumnczeu:
Minte, cuget
$i
cuvant, harul lui Dumnezeu am luat, ca, pe
Stipinul cunoscand, cu lapte bune si-L cinstesc; iar cu
patimile ocdrend harul, pe Stipdnul am defiimat, stipini,
m i l u i eqt e-mi .
SEDEALNA, gl asul al 4Jea:
Podobie: Cel ce Te-ai inil{at...
Pizitorul sufletului
Ei
al trupului meu, cel ales mie de la
Dumnezeu, dumnezeiescule inger, urmand lui Dumnezeu,
treci cu vederea, preasfinte, toate greqelile sufletului mu
celui ticAlos qi ma izbiveqte de cursele cele de multe feluri ale
ingelltorului gi fi milostiv pe Dumnezcul tuturor, ca si-mi
dea iertare la
judecatd.
Cintarea a 4-a:
'
frmos: T[ esti ti ri a mea. Doamnc. Tu esti bucurl a mea..,
aducendu-mi aminte, MAntuitorule, de infricoqitoa-
rea
judecati
la care am si stau inainte qi
si dau
rdspuns pentru tot lucrul gi cuvantul, nici gAndindu-mi la
moartea cea fdri de veste, sunt neindreptat; dar tu,
indrcptitorul meu, nu mi llsa pe mine.
Cu deadinsul toati rdutatea am plinit din tinere(e gi n*am
incetat a te amiri pe tine, apiritorul meu, cu cuvinte qi cu
fapte fird de lege; nu te mAnia dar, ci mai agteapt5,
in{elep{indu-mi, luminAndu-mi gi intirindu-m5.
Urmind indelung-ribdirii Cuvintului lui Dumnezeu,
Care a venit ca si cheme p to{i pAcdtogii la pocnin{n qi
aqteaptA indreptare de bunivoie qi nu face sili, gi tu,
indreptitorul meu, spre mine cu indelungi-ribdare petreci.
*
*
tr
r
ft
*
*
CANON DE RUGACIUNE CATRE INCT,NUT, PAZIToR 2' IT
Sl avi ...,
Departe de la Dumnezeu picatul m-a lepAdat pe mine,
netrebnicul rob; dar Stipinul meu, Iisus, m-a primit cu
milostivire gi m-a licut al Siu; iar eu, lepidand atAta har al
Lui, te scflrbesc inci pe tine, ingerul lui Dumnezeu.
$i
acum..., a Ni sci rtoarci dc f)umnczcu:
Cu adevirat Domnul S-a ficut lmpirat, cu imphri(ie
car nu cade, gi, precum psalmistul griieqte, S-a imbricat
din tine, Maica lui Dumnezeu, intru preafrumoase podoabA,
in trup sfAnt, cu care a luat moarte
Di
a surpat impnrifia ei.
Ci.ntarca a 5-a:
.
Irmos: Pentru ce m-ai lepddat de la fafa Ta...
De
tine pAzitor cAqtigAndu-te, impreuni-petrecitor gi
I impreuni-vorbitor, sfinte ingere, pizindu-mi, cu mine
cilitorind, impreuni-locuind qi cele de mintuire inainte
pururea punindu-le, ce irtare voi lua, necunoscitor fiind?
Cu multd indriznire stAnd inaintea scaunului Atotstipani-
torului qi impreund din{uind, la impiratul fhpturii roagi-te,
ajutitorul meu, si-mi dea iertare de rduti{ile mele cele multe.
Munci l e gi chi nuri l e care mA aqt eapt i mai i nai nt e
vdzAndu-l e qi de i mpi et ri rea, nebuni a gi
orbi rea mea
ficindu-fi-se mild, suspini
Ei
te tAnguieqti
Ei
te intristezi,
fiind plin dc mAhnire, izblvitorul meu.
Sl avi ...,
Nici intr-un ceas, nici intr-o clipi sau qi
mai putin decat
aceea, nu te-am lisat pe tine, pizitorul gi fEcitorul meu de
bine, sd te bucuri de mine qi si te veselegti gi si sal(i, fiind eu
pururea stricat cu picatele.
272 CANOANE DE RUGACIUNI
$i
acum..., a Nl scatoarei dc Dumnczcu:
Prunc nou S-a aritat Cel necuprins cu mintea, din tine,
ceea ce eqti cu totul firi prihani,
Cel ce a pus pidurile
cu
hotar
Ei
munfii cu aqezimAntul
cunoEtin{ei, Cel ce numirii
mulfimea stelelor
Ei
piciturile
de roui
qi
schimbi suflirile
vinturilor.
.
Ci ntarca a 6_a:
l r mos: RugAci uni vi r s ci t r c Domnul . . .
pizindu-mi qi
ogtindu-te imprejurul
meu qi
intorcind
I inapoi pornirile
diavolilor qi
ndvdlirile lor cele in
chipurile fiarelor, nu inceta, pdzitorul
meu, pururea a le
depirta de la mine, ci pe tine te am cald folositor.
Cel ce eqti mir scump qi
cu buni mireasmio nu te scerbi
de intinlciunea mea, nu te depirta de la mine pAni la sfirqit,
ci fii mie pizitor pururea
nedepirtat, ci gi soarele, trecAnd
peste
locurile cele intinate, nu se intineazi.
Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvAnt cele mai pe dea-
supra ale Lui, roagi-L, lblositorul meu, ca si-mi dea har a
izvori picituri
izvorAtoare de lacrimi, ca prin acelea sI se
curi(easci inima mea qi
si vadE pe Dumnezeu.
'
Netrupeqte,
ca cel ce eqti curat qi firi de materie, stAnd
inaintea Celui curat qi
firi materie,
Ei
cAgtigAnd multd
indriznire qi apropiere cdtre Dinsul, pe Acela roagi-L cu
deadinsul si diruiasci sufletului meu m6ntuire.
Sl avi ...,
infruntarea gi ruqinea si acopere fefele vriimaqilor
cele
i nt unecat e. ruqi noase qi i nt i nat e. ci nd se va despi r{i cl e t rup
sulletul meu cel smerit, qi
siJ acoperi, indreptitorul
meu, cu
aripile tale cele luminate qi preasfinte.
CANON DE RUGACIUNE CATRE INCOITUT, PAZITOR
273
$i
acum..., a Niscitoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eqti mai sfinti decit sfin{ii ingeri qi
mai presus de
heruvimi qi
de serafimi, mintea mea cea tAritoare pe pimint
qi
de cele pdmintegti
rAvnitoare, mai presus
dec6t polta cea
piminteasci qi trupeascl o aratd, ridicind-o de la pimAnt
ci l re dragost ea cea cereascd.
CONDACUL, gl asul
al 2Jea:
Podobi e: Cel e de sus ci utAnd...
Slujitorul lui Dumnezeu qi pizitorul meu cel prea-ales,
petrece pururea
impreuni cu mine, picdtosul,
izbivindu-mi
de toati facerea dc r:iu a diavolilor; dar te rog, indrepteazi-
mi la ciririle cele dumnezeieqti, silindu-mi spre via{a cea
nestricAcioasi.
Cintarea a 7-a:
lrmos: Din ludeea vcnind tinerii in Babilon,..
ul{imile cele intunecate ale tAlharilor celor nevdzu{i,
ce cad imprejur asupra mea,, care cautd si atragi qi
si ripeasci sufletul meu, nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta
cea de foc, ca un puternic, ajutitorul meu.
CAnd va vrea sA mi
judece
Judecitorul
si
Dumnezeul
meu qi
sA mi osAndeasci pe mine, cel osindit de congtiinfa
mea, mai inainte de
judecata
aceea, nu mi uita pe
mine,
povifuitorul
meu.
AvAndu-rni
eu trupul mami, iar tina, tatd qi
{irAna,
stremoq, prin inrudirea cu acestea, la pimint
neincetat
caut; ci di-mi, ajutltorul meu, ca lhrd frici si mi uit vreo-
dati gi in sus Ia frumusefea cerului.
Ca cel ce egti liumos prin frumuse(ea dulce, plicut qi
cu
minte strdlucitoare ca soarele, luminat si-mi stai inainte cu
r8
-
cEASLOV
274 CANOANE DE RUGACIUNI
veselA fa(e qi cu privire lini, c6nd mi vei lua de pe pimdnt,
indreptdtorul meu.
Sl avi ...,
Pentru milostivirea milei
$i
pentru multa mu[ime a
iubirii de oameni, si mi acoperi pe mine cu acoperimintul
aripilor tale cAnd voi ie$i din trup, pizitorul meu, ca sA nu
vid fe(ele cele urdte ale diavolilor,
$i
acum..., a Ni sci toarei de Dumnczeu:
Ceea ce esti poarti cereascd qi uql de mintuire qi
scari
infelegdtoare, pe care Dumnezeu S-a pogorAt gi om S-a suit,
cu induririle tale, curati, invredniceqte-ml de impirifia
cerurilor pe mine, robul tiu.
Cintarca a 8-a:
Irmosul:
T-\e
qapte
ori cuptorul chinuitorul haldeilor l-a ars
I --l nebunegt e pent ru
ci nst i t ori i de Dumnezeu; dar
vizdndu-i pe aceqtia mintui{i de o putere mai mare, Fici-
torului
Ei
Izbivitorului a strigat: <Tineri binecuv6nta{i-L,
preofi lAudati-L, popoare preainilfa(i-L
intru to(i vecib>.
Dupd Dumnezeu pe tine te-am luat de Ia Dumnezeu
folositor, povi{uitor, ajutitor qi apirdtor, preasfinte ingere,
Pentru aceasta nu inceta, te rog, povi(uindu-mi, indrep-
tindu-mi gi invi{indu-mi si fac cele cuviincioase qi sd-mi
luminezi mintea pini ce mA vei inth{iga mintuit inaintea
l ui H r i st os.
CAnd se vor pune
scaunel gi
cir{ile se vor deschide qi
Cel vechi de zile va qedea qi oamenii vor fi
judeca{i gi
ingerii vor sta inainte
9i
pimdntul se va clitina qi toate se
vor infricoq r
ti
se vor cutremura, atunci arate spre mine
CANON DE RUGACIUNE CA' TRE INCNRUT, PAZI' TOR
215
iubirea ta de oameni gi
md izbdveqte de gheeni, pe Hristos
imbl6nzindu-L.
Acum in chip nevazut mi inconjurii, ca niqte' . albine
fagurele, uritorii dc Dumnezeu qi pierzitorii diavoli, ca niqte
plisiri ripitoare, ca niqte vulpi viclene qi ca niqte mencitori
de cruzime; ca pisirile cele mancitoare de start imprejurul
meu zboard; acoperi-mi, pizitorul meu, precum iqi acoperi
vulturul puii sIi.
Di-mi izvoare de lacrimi, ca se curgi neincetat din ochi
din destul, care si mA spele pe mine tot, din creqtet pAni la
picioare, ca, imbricindu-mi in haina pociin(ei, cea mai
albi decit zhpada, si intru in cimara lui Dumnezeu, pe tine
cinstindu-te, apiritorul meu.
Casi lui Hristos fiind inima mea, prin patimi viafi de
fiinfe necuvintitoare am urmat. Ci md intireqte, ajutdtorul
sufletului meu, curifeqte viafa mea, timAiaz-o qi stropeqte-o
cu miresm qi cu miruri de rugiciuni qi de curi{ie, ca si fie
i ari gi casi l ui Hri st os cu bun mi ros.
Binecuvintim pe TatAl qi pe Fiul
9i
pc Sfintul Duh, Domnul.
indreptitorule, pizitorul meu, folositorul qi izbivitorul
meu, pizitorul ticilosului meu suflet, cend mi va scula din
pdmint la
judecati
inliicoqatorul glas al trimbifei, atunci
aproape de mine sA stai, bl6nd qi vesel, cu nidejdea mAn-
tuirii depirtind de la mine frica.
$i
acum..., a Ni scdtoarei dc Dumncze u:
Cu nemirginirea bunitdtii in dar mi miluieqte, ceea ce ai
niscut Izvorul milostivirii, ci vrednic de milir sunt, dar nu
am ce si-(i aduc
{ie,
ci bunurile mele nicicum nu-(i trebuie,
ca una care ai zimislit ncspus pe Ddtitorul de bine qi
Mintuitorul lumii, ceea ce eEti plini de har.
276 CANOANE DE RUGACIUNI
C6ntarca a 9-a:
Irmos: Sl se infricosczc tot auzul...
e-a dreapta sufletului meu celui ticilos si te vdd
stAnd, luminat qi blind, pe tine, ajutitorul gi tblosi-
torul meu, cand va ieqi din mine cu anevoie sufletul meu, gi
izgonind pe amarii vrijmaqi care cauti sA mi apuce.
Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezcu, care faci
vrerile Lui cele dumnezeieqti, ai multi indriznire citre
Dflnsul, sfinte ingere. Pentru aceasta, cu cilduri roagd-L
pentru mine, ca, mintuindu-mi prin tine, sd te laud lblosind
gi acoperi mi nt ul t Au.
in toati viafa mea, prin multi degerticiune trecind, de
sfArEit m-am apropiat; ci, te rog, pizitorul meu, fii mie
ajutitor qi apiritor nebiruit, cend voi trece vimile
judeci{ii.
Greqelile minfii mele, riticirile,
jefuirile,
rnutn{ile qi
cugetele cele de rusine ale gindurilor celor necurate qi spur-
cate, nu inceta, ajutitorul meu, a le intoarce in ginduri bune
Si
in cugete roditoare de focul umilin{ei.
Iisuse, Unule-Niscut, Preabunule, biruieqte cu milostivirea
Ta mul{imea cea nemisurati a riutifilor mele, cu rugiciu-
nile cele dumnezeieqti ale slujitorului Tiu cel firi de trup, pe
care l-ai pus mie pizitor din pruncie. ca irn iubitor de oameni.
Sl avi ....
Toati nidejdea mea de mentuire, dupi Dumnezeu, spre
tine am pus-o, pdzitorul
$i
purtitorul meu de grijn gi
apiratorule; fi rugiciune neincetati la Dumnezeu pentru
mine, luAnd impreuni-rugitori gi ajutitori cetele ingerilor.
$i
acum..., a Ni rscartoarci dt: Dumnczeu:
inalfi fruntea cregtinilor
fi
surpa intiritirile piginilor,
Niscitoare de Dumnezeu. mintuind nebiruiti turma ta
#
w
}
CANON DE RUGACIUNE
CATRE INCNNUT,
PAZITOR 1' 11
sufletul
acoperi
aceasta,
intru care numele tdu cel mare gi
mult cinstit este
l i i udat gi
mi ri t cu credi nf i .
.
Stihirilc, ale aceluiaqi, glasul al 2-lea:
podobie
: Casa El.ratutui...
ingere
aI lui Dumnezeu,
cel ce stai firi mijlocire inaintea
Sfintei Treimi, nu inceta a te ruga pentru
mine, robul tiu.
Ca
unul care ai luat tirie de la Dumnezeu
a pizi
meu, nu inceta, cu acoperimAntul
aripilor tale, a-l
pe el pururea.
Har
fie lui Iisus, Cel ce te-a dat pe tine mie, mare pizitor
suf l et ul ui
meu
$i
armi asupra
vrdj maqi l or
mei , de
Dumnezeu
cinstitule inger,
-
invredniceqte-mi
qi pe mine si dobAndesc impirifia
cea
de sus a lui Dumnezeu,
ca impreuni cu tine si cant cAntarea
Slintei Treimi.
Sl avi ..,,
A doua lumini tu eqti, dupi Dumnezeu,
o, pizitorul
meul
nu inceta a-mi ajuta ca si vdd
Ei
eu lumina D-umnezeirii
cea
in trei striluciri.
$i
acum..., a Ni sci toarei dc Dumncze u:
StepAna
lngerilor qi a oamenilor, Niscitoare
de Dumnezeu,
nu inceta a ruga, Fecioari, pe Fiul tiu pentru
mine, robul tiu.
Rugiciune
citre sfintul inger pdzitor
Q
finte ingere, cel ce stai inaintea pitimaqutui
L)meu
suflet
$i
al vie{ii mele celei ticiloase,
nu
mi l dsa pe
mi ne, pdci tosul ,
ni ci nu te depi rta de
mine pentru
neinfrinarea
mea. Nu da loc diavolului
CANOANE DE RUGACI UNI
celui viclean, ca si-mi stipfineasci cu silnicie acest
trup muritor. Intireqte mena mea cea slabi qi nepu-
tincioasi gi mi indrepteazi la cale? mantuirii. Aqa,
sfinte ingere al lui Dumnezeu, pizitorul qi acope-
ritorul sufletului qi al trupului meu celui ticilos,
iartl-mi toate cu cite te-am sc6rbit in toate zilele
vi e{i i mel e qi ori ce am grc$i t i n accasti zi . Aco-
peri-md in aceasti noapte qi mi pizeqte de toati
ispita celui potriynic, ca si nu minii cu nici un picat
pe Dumnezeu;
Si
te roage pentru mine citre Domnul,
ca si md intireasci intru liica Sa
si
vrcdnic si mi
arate pe mine, robul Siu, bundtifii Sale. Amin.
ft
h
w
3
x
CANON DE RUGACILINE
CATRE PUTERILE CERE$TI
$I
CATRE TOTI SFINTII
Cintarea I, glasul al 3-lea:
Irmos:
Pe Faraon, care era purtat
in car.,,
uvinte cel firi de inceput, pentu
sfin(itele rugiciuni
ale Heruvimilor, Serafimilor, ale Stipiniilor, Scaune-
Ior, ale Puterilor cclor dumnezeiegti, ale ingerilor, Arhan-
ghclilor, ale Cipeteniilor qi
Domniilor, diruieqte-ne milele
Tale cele mari, ca un iubitor de oameni.
Ajutd-mi, inaintemcrg6torule
al Domnului, rugind pe
Hr i st os; qi voi , ceat a pr oor oci l or ,
adunar ea Apost ol i l or ,
280 CANOANEDE RUGACIUNI
multimea mucenicilor, rugati pe Stipflnul tuturor si mi
mintuiasci pe mine, cel cuprins de multe picate.
Sl avi ..,,
D umnezeieEtilor femei care bine a{i pdtimit qi a(i postit,
soborul arhiereilor, cuvioqilor qi drepfilor, cinstifilor sfin{ilor
mucenici, ruga{i-vi ca sA dobandim buniti{ile cele v$nice,
cei ce cu credinfd vi fericim.
$i
acum...,a NAscetoarei de Dumnezeu:
M intea mea fiind robitA de dezmierdirile trupeqti, cu
totul o izbivegte, stipini, ceea ce eEti una buni,
qi credincios
mai adevirat prin fapte bune mi aratd Fiului tiu, ca dupi
datorie si te miresc.
'
CArtarea a 3-a:
Irmos: Cel ce ai intirit din inceput cerurile...
D
ogu-m5, Serafimi" Stipdnii, Heruvimi, izbnvifi-mi de
-L\smintelile vrijmaqilor; voi, Domnii, Cipetenii, Scaune
qi Arhangheli, impreuni cu tofi Ingerii, ruga{i pe Izbivitorul
pentru mine, picitosul.
i naintemergitorule, roagi pe Hristos si dobindesc viafa
cea fAcitoare de bine mie pururea; proorocilor gi cetele
mucenicilor, ale Sfinfilor Apostoli, ale arhiereilor
Ei
ale
cuvio$ilor qi ale sfin{ilor mucenici, care v-afi sivirqit prin
sAnge, rugafi-vi pentru mine, picitosul.
Slavi...,
Feniei care vitejeqte a{i pntimit
$i
luminat aJi postit qi pe
vrejmaqul l-a(i biruit, rugati-vi si lim
Ei
noi pirtaqi acelei
desfitdri gi miiriri nesfirqite de care voi v-a{i invrednicit.
t
F
p
*
CANON DE RUGACIUNE CATRE PUTERII,N CERE$TI
281
$i
acum..., a Ni sci toarei dc Dumnozcu:
De Dumnezeu diruiti, Curati Fecioari, roagi-te impreunl
cu cetele cele de sus, cu to{i infelep{ii Apostoli, cu sfinfii muce-
nici qi cu proorocii, ca si luim dcsivirqit dezlegare de picate.
Cintarez n 4-a:
Irmos: Tir egti tiria mea, Doamne..
ezi, Ilristoase, si nu mA heci cu vederea, rogu-mi, pe
mine cel cuprins de toate pecatele, ci, cu rugiciunile
tuturor sfinfilor Tii ingeri, cu ale mucenicilor qi cu ale
Apostolilor Tii, miluieqte-mi
$i
mi rnAntuieqte qi moEtean
impnrnfiei Tale mi aratd,, ca un milostiv.
Propoviduitorule al lui Hristos, inaintemergitorule,
aprinde acum ficlia cea stinsi a inimii mele, cel ce ai fost
luminitor Soarelui celui infelegdtor, qi te roagi, impreuni cu
proorocii qi cu to(i sfinfii, sd trec in caldd pociin{d aceasti
viafi trecitoare.
Sl avi ...,
Striluceqte-mi lumina poceinfei, Iubitorule de oameni,
Iisuse, qi mi invredniceqte sA dobindesc mdntuirea, cu
mijlocirile celor ce au slujit
fie
intru credinti, ale sfintelor
femei, ale ierarhilor gi ale mucenicilor Tii, ale propoviduito-
rilor, ale Apostolilor qi ale sfin{ilor mucenici.
$i
acum,.., a Ni sci toarei de Dumnezeu:
Ceea ce singuri ai niscut pe Dumnezeu intrupat, ceea ce
eqti cu totul slhnti, pe Acela roagi-L si ne mintuiasci pe tofi
in ziua cea infricogltoare gi si ne izbiveasci de chinuri gi si
ne invredniceasci de via{a qi de lumina cea veqnic5, impre-
uni qi cu cei ce bine I-au slujit.
. Cantarea a 5-a:
Irmos: Pentru ce m-ai lcpedat de la fata Ta...
uterile cele in{elegitoare Te roagd acum, Milostive
Doamne, Stipiniile, Scaunele, Serafimii
qi Domniile'
ingerii impreuni cu Arhanghelii
qi cu Capeteniile: Fii
milostiv poporului Tnu
qi-l mantuieEte, ca un indurat.
Fericite inaintemergitorule' cel ce ai petrecut via{i striini
singuraticS, li-mi striin de tot chinul, rugAnd pe lisus,
Iubitorul de oameni, impreuni cu dumnezeieqtii
prooroci, cu
Apostolii, cu ierarhii
qi cu stintele oqti ale mucenicilor.
Sl avi ..,,
Cel ce ai luminat
pe ierarhii Tni
gi pe sfin{ii mucenici,
Doamneo
qi ai mirit dumnezeiasca adunare a cinstitelor
femei, care vitejeqte au pitimit, pentru rugiciunile acestora
miluie$te-mi, Cel ce gtii toate gregelile mele cele lira de
numar.
$i
acum..,, a Ni scl toarci de Dumnezeu:
PreasfAnti Fecioari, care ai ndscut pe Cuvintulo Cel cu
totul sfAnt, izgoneqte toati mAhnirea
qi intristarea sufletului
meu
qi indeamni
gindul meu si faci lucruri dumnezeieqti,
ca sA te miresc cu credintd
qi cu dragoste.
Cintarea a 6-a:
Irmos: CurAtc9tc-me, Mentuitorule...
a sA mA i zbdveasci de chi nul cel
Heruvi mi , Scaune, Domni i , i ngeri ,
Cipetenii
$i
Puteri, ruga(i pe Stipinul a toati
gitit acolo,
Arhanghel i ,
fiptura.
C u cetele Apostolitor
fi
cu ottile mucenicilor, Inainte-
mergatorule,
propoviduitorule al lui Hristos, roagi
pe Iisus,
282
CANOANE DE RUGACIUNI
F
k
f
3
p
CANON DE RUGACIUNN C]ATRE PUTEIIII,E CERES' II
283
Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, ca sd aflim mili in
ceasul
j udeci f i i .
Sl avi ...,
S fdnti Mucenifi Tecla, ceea ce eqti inteia dintre femeile
care tare au pitimit, imprcuni cu acelea, roaga pe milostivul
Dumnezeu, ca si ne izbivim de intunericul patimilor
$i
de
i spi t el e cel e de mul l e l t ' l uri .
$i
acum...,a Ni sci rtoarei dc Dumnezcu:
Pe tine, stApeni, ceea ce egti de Dumnezeu diruiti, te
liudim credincioqii, ci ai niscut cu trup pe Dumnezeul cel
liudat, pe Care roag5-L, cea ce eqti neintinati, sI mentu-
iasci
{ara
aceasta qi poporul ei in pace.
Cantarea a 7-a:
Irmos: De coborirea lui Dumnezeu focul' s-a ruqinat' ..
f,
iind voi a doua lumini din Lumina cea dintii, sfinfilor
I ingeri. cu impirtlLqirea cea netrupeasci qi preabogati
afi strilucit. Pentru aceasta strig: Lumina{i mintea mea cea
pururea intunecati cu patimile viefii.
Ceata cea fericiti a Apostolilor, a mucenicilor
$i
a sfin{ilor
prooroci, a ierarhilor qi a cuvioqilor, impreuni cu fericitul
inaintemergitor, Te roagi, Iubitorule de oameni, sA trci cu
vederea greqelile noastre ale tuturor, care strigdm
Tie:
BinecuvAntat eqti, Dumnezeul pirinfilor noqtri.
Sl avi ...,
Schimbi durerea sufletului meu, Hristoase,
Si
miluie$te pen-
tru mijlocirile sfinfilor mucenici, ale ierarhilor
Si
ale cuviotilor
Tii, gi sa nu mi ruginezi cind voi sta inaintea scaunului Tau,
ci binecuvdntat eSti, Dumnezeul pirin{ilor noqtri.
284 CANOANE DE RUGACIUNI
$i
acum,.., a Nesci toari dc Dumnezcu:
Ca un scaun in chip de foc por(i pe tmpiratul fdpturii, pe
Care roagi-L, Fecioard, impreund cu fericitele qi
sfintele
femei, sii mi invredniceascd de impdrn{ia Sa pe mine, cel ce
cu credinfi miresc ajutorul tdu.
Cintarea a 8-a:
lrmosul:
e
tapte
ori chinuitorul haldeilor cuptorul l-a ars
netrunegte, pentru cinstitorii de Dumnezeul dar,
<<vizindu-i pe ace$tia mintui{i de o putere
mai mare,
Ficitorului qi
Izbdvitorului a strigat: Tineri binecuvAn-
ta{i-L, preo{i liudafi-L, popoare preainnl{a(i-L
intru to{i
vecii>.
O, Heruvimi, cei in chipul fbcului, Serafimi, cei cu multe
ari pi , Scaune, St i pi ni i qi Capet eni i , i ngeri
Ei
t of i
Arhanghelii
Ei
sfinfite Domnii, rugdfi-vi, impreuni cu inain-
temergdtorul, cu proorocii,
cu Apostolii, cu ierarhii, cu
cuvioqii gi cu to{i drepfii, ca sA ne miluiascd pe noi.
Da{i-ne ajutor, Sfinfilor Apostoli: Petre, Pavele, Iacobe,
Bartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu impreuni cu
Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone qi luda, cel cu totul
f eri ci t , qi marel e Mat i a, f i i nd noi bi rui f i de i spi t el e
inqelitorului qi rntncifi.
Binecuventim pc Tatil qi pe Fiul qi pe Sfintul Duh, Domnul.
$tefane,
incepitorul mucenicilor, cel ce ai fost mai lumi-
nat decat razele soarelui, roagi-te impreuni cu aceqtia sd ne
lumindm tofi gi si scipim de toati negura picatului noi, cei
ce st ri gi m St i pAnul ui : Preof i bi necuvi nt a(i , popoare
preaineltafi pe Domnul intru tofi vecii.
t
*,
D
*
3
CANONDE RUGACIUNE CATRE PUTERII,I, CERE$TI
285
$i
acum.,., a Ni sci toarci dc Dumnozcu:
Fd si urmez, ceea ce eEti cu totul curati, celor ce cu cuvi-
infd au viefuit cu via{i imbuniti(iti, rinind pe vrijmagii cei
ce mi mihnesc fird de mila qi mi supirir neincetat,
trigindu-mi la patimile cele trupeqti, ca, bucurAndu-mh, si
strig: Popoare, preainilfa{i pe Hristos in veci.
Cd.ntarea a 9-a:
. Irmosul:
piimintatu-s-a
de aceasta cerul, qi
marginile piimAn-
tului s-au minunat, ci Dumnezeu S-a ardtat oamenilor
(trupeqte
qi pAntecele
tiu s-a ficut mai desfitat decit
cerurile. Pentru aceasta, p tine, Nisciitoare de Dumnezeu,
Incepitoriile cetelor ingeregti qi omeneqti te miresc>>.
^
O, dumnezeieEti Stdp6niio Heruvimi, Serafimi, Domnii,
lngeri, Scaune, toate Cipeteniile qi preamirite
Puteri qi
Sfinfilor Arhangheli, facefi rugiciune la Dumnezerr ca,
bine vie{uind, si dobAndim mflntuire
si
si ne izbivim de
nevoi.
tnaintemergitorule, ca unul care ai fost prooroc mai ales,
i mpreuni cu t o{i prooroci i , i nvredni ceEt e-ne t ut uror
buniti{ilor gi pe noi, cei ingreuiafi de patimi qi pururea
cuprinqi de ispitele celui viclean gi de ingeliciunile vie{ii, ca
sii vd cinstim cu credinJd.
Sl avi ..,,
Dumnezeiegti, cu totul mari{i, cei doisprezece Apostoli,
impreund cu to{i mucenicii, cu preo{ii qi cu sfin(ii mucenici
gi cu ferici(ii gi
dumnezeieqtii prooroci, cuvioase
Ei
drepte
femei, care tare afi pitimit, facefi rugiciuni pentru noi cdtre
Iubitorul de oameni.
286 CANOANE DE RUGACI UNI
$i
acum,,., a Ni sci toarei dc Dumnczcu:
Fecioari, ceea ce esti iubitoare de bine, roagi pe Fiul tiiu
cel bun
qi
Domnul, ca sA timiduiascA qi sii mAntuiasci sufle-
tul meu cel slab
gi necijit pururea de asuprelile balaurului
celui stricitor de suflet
qi si-l l' ericeascl impreuni cu toate
inil{irile cele purtdtoare de luminS.
Sl ' Argi tul Canonul ui cl tre Putcri l c ccrcqti qi cntrc toj i sl i n{i i .
RANDUIALA
sFrNTEr
iUpAnrA$IRI
RANDUIALA
sFrNTEr iUpenra$nr
Urmind a ne lmpirtiqi cu Preacuratele Taine, dupi slujba obirnuiti
de seari , sc face i nceputul qi
sc zi c: ImpIrratc "ci "r"..., Sfi nt"
I)umnezcul e..., Preasl h.ntl Trci mc..., TatAI nostl .u... Prcotul : Ci a Ta
cstc i mpi l rIfi a...
Apoi sc zi ce: Doamnc, mi l ui c:1tc (dc
12 ori ),Vcni fi
si t nc
i nchi ni m. . . ( dc l r ci or i ) . Psat mul 50 ( pag. l 2)
; i
i nct ar i
C a n o n u l
Cantarea I, glasul al 2Jea:
Irmos: Veniti, popoar,
si cAntim,.,
Stih: Inimi curate zidefte intru minc, Dumnezcule, qi
duh drept
innoieqtc intru ccle dinliuntru alc melc.
[6ine
a vie{ii celei veqnice sd-mi fie mie Trupul Tiu cel
I sl 6nt , Mi l ost i ve Doamne, qi scump S6ngel e Ti u, gi
timdduire durerilor celor de multe feluri.
}
I9
-
CEASLOV
Stih:
Nu ml lcpida dc la fata Ta
;i
Duhut Tnu ccl Sfi.nt nu-L lua dc
la mine.
invrednicegte-mi,
StipAne,
pe mine, nevrednicul' se
mi ni nc Trupul Ti u cel preacurat ; i sA beau Sdngel e' l ' i u cel
preascump, cu credin{I
ti
cu dragoste.
Slava...,
tntinat
fiind cu lucruri netrebnice eu, ticilosul, nu sunt
vrednic sA me impArtiqesc cu preacuratul Tau Trup gi cu
dumnezeiescul Tiu Sdnge, Hristoase; ci fi-mi vrednic de
aceasta.
$i
acum.,,,
a NAsci toarei dc Dumneze u:
Dumnezeiasci
Mireasi, ceea ce e$ti buni
qi binecuvAntatd'
care ai odrislit Spicul cel nearat qi de mintuire lumii, invred-
niceqte-mi ca, mancendu-L
pe Acesta, si mi mdntuiesc.
Cintarea a 3-a:
Irmos:
Pe piatra crcdinJci intirindu-mi...
FIA-mi,
Hristoase, picituri de lacrimi, care si-mi
lJcurdleascd
necuri{ia inimii mele, ca, fiind curefit' in
cuget curat, cu credintA
gi cu frici si vin, Stdpine' spre
impirtigirea Darurilor Tale.
Spr
iertarea
picatelor si-mi fie mie Preacuratul Tiu
Trup
qi dumnezeiescul T6u Singe,
qi spre impirtiqirea cu
Duhul Sfint,
gi spre via(a de veci, Iubitorule de oameni,
qi
spre indepErtarea durerilor
ii
a necazurilor.
Sl avi . . , ,
Doamne,
invrednicegte-ma sA mA impirtiqesc firi de
osendd cu Preacurat Trupul Tiu
qi cu scumpul Tiu Singe,
si si sldvesc bundtatea Ta.
*
}
r
k
nANnurAl'r,
sFrNTEt IMPARTA
$i
acum,.., a Ni sci toarei de Dumnczcu:
Preacurat5, ceea ce eqti masii a Piinii Vietii. Care S-a
pogorit de sus, pentru milh, gi a diruit lumii via{i noui,
invredniceqte-mi acum qi pe mine, nevrednicul,
si gust cu
frici din Acesta
Ei
si fiu viu.
Doamne, miluieqte (de trei ori).
SEDEALNA, gl asul al 8-l ca:
Foc
Ai
lumini si-mi fie mie, primirea
Preacuratelor qi
de
viafii ficitoarelor Tale Taine, M6ntuitorule, arzAnd neghina
picatelor gi luminAndu-md peste tot, spre cuvintarea de
Dumnezeu cea adevi rat i ; ci nu voi da i nsel i ci uni i
vrijmaqului cele sfinte, nici itri voi da sirutare ingeiitoare, ci
ca desfrenata, cizind, inaintea Ta, qi
ca tAlharul, mirtu-
risindu-mi, strig cdtre Tine: Pomene$te-mi, Doamne, cAnd
vei veni intru impdrdfia Ta.
Centarea a 4-a:
Irmos: Venit-ai din Fecioari...
intrupAndu-Te, Mult-milostive, voit-ai a Te da spre
junghiere,
ca un miel, pentru pAcatele
noastre.
pentru
aceas-
ta mA rog
tie
si curi(eqti gi picatele mele.
Tdmddui egt e ri ni l e suf l et ul ui meu, Doamne, qi
md
sfin{egte tot gi mi invrednicegteo Stlpine, si fiu pirtag dum-
nezeieqtii Tale Cine celei de taini eu. ticilosul.
ShvA...,
Sil stdm tofi cu frici
$i
cu cutremur,
finAnd
ochii inimii in
sus qi
st ri gdnd ci t re MAnt ui t orul : i nt i reqt e-ne qi
ne
infelep(egte, Milostive Doamne, intru liica Ta.
292 RANDUIALA SFINTEI iMPARTA$TRI
$i
acum..., a Niscitoarei de Dumnezeu:
Fi
qi mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat in pintecele
tiu, stipAn6,
qi mA pdzette pe mine, robul tdu, neintinat qi
fEri de prihani, ca, primind in liuntrul meu Mirgiritarul
cel duhovnicesc, si mi sfin(esc.
Drecum
ai zis mai inainte, Hristoase, fii acum cu sme-
I ritul robul TAU gi petrece intru mineo precum ai
figdduit, cA iati, mininc Trupul Tiu cel dumnezeiesc
qi
beau SAngele Tiu.
Cuvi nt e
al l ui Dumnezeu qi Dumnezeul e, cerbunel e
Trupului Tiu si-mi lie mie, intunecatului, spre luminare,
qi
SAngele Tiu, spre curi{irea intinatului meu suflet.
Sl av1...
AvAnd
suflet intinat qi
buze necurate, nu cutez se me
apropii de Tine, Hristoase, qi sA primesc Trupul Tiu; ci fE-
mi vrednic de aceasta.
$i
acum.,,,
a NAscitoarei de Dumnezeu:
Marie,
Maica lui Dumnezeu, care esti silaq scump al
bunei miresme, cu rugiciunile tale f6-mi vas ales pentru a
mi impirtiqi cu Sfintele Taine ale Fiului tiu.
Ciltarea a 6-a:
Irmos: intru adincul
Picatelor..,
l \ 71
i nt ea gi suf l et ul . i ni ma qi t rupul sf i n{eqt e-mi -l e,
LVlMintuitorule,
fi
mI invrednicegte firi de osAndi,
StipAne, sI mi apropii de inliicoqitoarele Tale Taine.
nanntrrl La sFl NTEr i nnpAnrAsrm
293
Ca, instrdin6ndu-mi
de patimi,
si arn adiuqirea
harului
Tiu qi
intirirea vietii, prin
impirtiqirea
cu Stint.le Tule
Taine, Hristoase.
Sl avi ...,
Cu fricd gi
cu cutremur
si ne apropiem
tofi de dum_
nezeieftile
Taine ale lui Hristos qi
si primim
adevdratul gi
sfintul Lui Trup qi adeviratul,
sf6ntul gi scumpul
Lui Singe.
$i
acum..,, a Niscitoarci dc Dumnezeu:
Dumnezeule,
Cuv6ntul Iui Dumnezeu
cel Sfint, slinfe$te_
mE acum cu totul pe mine, cel ce vin citre dumnezeiestile
Tale Taine, pentru
rugiciunile
Sfintei Maicii Tale.
Apoi : Doamnc, mi l ui cqtc (dc 3 ori ). Sl avn...,
$i
acum... I)upi aceasta
coNDAcUL, gl asul al 2_l ea:
Podobi e:
Cel e de sus...
Si nu mii treci cu vederea, Hristoase, pe mine, cel ce
primesc
P6inea, adici Trupul Tiu, qi
dumnezeiescul
Tiu
Singe qi ma implrtiqesc
cu
preacuratele
gi
inliicositoarele
Tal e Tai ne, St dpi ne; sd nu-mi l i e mi e, t i cdl osui ui ,
spre
osandA, ci spre via{a veqnici
Ei
f5ri de moarte.
Cdntarea a 7-a:
Irmos:
Chipului celui de aur...
Jmpirtiqirea
nemuritoarelor
Tale Taine, Hristoase, si_mi
Ifie mie acum izvor de bunithfi, lumini,
viafi, nepitimire
qi
solire spre adiugirea
Ei
inmulfirea
dumnezeiestii
Tale
bunitifi, ca sd Te sldvesc pe Tine, Cel ce singur eqti bun.
IzbiveEte-mi
de patimi,
de vrijmaqi, de nevoi qi
de tot
necazul, pe
mine, cel ce mi apropii acum cu cutremur, cu
dragoste qi
cu sfiald, Iubitorule de oameni, de.fainele Tale
n
3
i
F
294
nANlurALl sFIN'rEr irrpAnrAstRr
cele nemuritoare
qi dumnezeieqti,
qi-li
cAnt
tie:
BinecuvAn-
tat egti, Doamne, Dumnezeul pirin(ilor nogtri.
Sl avi ...,
Suflete al meu ticilos, suflete pitima$, spiimanteazi-te
vi zend preasl i vi t el e Tai ne; l i cri meazd suspi nend
Ei ,
bdtindu-te in piept, strigA
ti
zi: Doamne, curdteqte-mi pe
mine, desfrAnatul.
$i
acum,.., a Niscitoarei de Dumnezcu:
Ceea ce ai niscut pe Mantuitorul Hristos mai presus de
minte, de Dumnezeu diruiti,
{ie,
celei curate, md rog acum
eu, robul tiu cel necurat: Pe mine, cel ce voiesc sA mi
apropii acum de Tainele cele Preacurate, curiteEte-mA intru
totul de intiniciunea trupului qi a sufletului.
Ci.ntarca a 8-a:
Irmos: Pe cel ce in cuptorul cel cu foc...
ereqtilor, infricogitoarelor qi Sfinteloi Tale Taine,
Hristoase,
si
Cinei Tale celei dumnezeieEti
Si
de tainA
$i
pe mine, cel dezniddjduit, acum pirtaf a fi mi invred-
niceqte, Dumnezeule, MAntuitorul meu.
Citre a Ta milostivire alergind, Bunule, cu frice strig
citre Tine: Petrece intru mine, Mintuitorule,
qi eu intru
Tine, precum ai zis; ci iati, indriznind spre mila Ta,
minAnc Trupul Tiu gi beau Singele Tiiu.
Binecuvintim pc Tatel qi pe Fiul qi pe Sfintul Duh, Domnul,
Mi cutremur, primind focul, si nu mi aprind ca ceara
$i
ca iarba. O, infricoqitoare Taini! O, milostivire a lui
Dumnezeu! Cum eu, tini fiind, mi impirtaqesc cu dum-
nezeiescul Trup gi SAnge gi mi fac firi stricdciune.
p
RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI
295
$i
acum...,
a Niscitoarei de Dumnczcu:
Cu adevirat, Maica lui Dumnezeu, in pSntecele tiu S-a
copt Painea cea dumnezeiascd
a Vietii, pdzind nevitimat
pinteccle tdu cel nevinovat. Pentru aceasta te lludim
pe tine
ca pe hrinitoarea noastri, intru tofi vecii.
CAntarea a 9-a:
Irmos: Fiul Perintclui celui fird de inceput...
f,!
un este Domnul, gusta{i qi vede{i' ci de demult pentru
-Ulnoi. precum suntem noi fdcdndu-Se,
ti
o dati pe Sine
Pirintelui Siu ca
jertfi aducdndu-Se,
pururea Se
junghie,
sfinfind
pe cei ce se impirtiscsc cu Densul'
Cu sufletul
gi cu trupul sA mA sfintesc, Stipine, si mi
l umi nez, se mA mAntui esc, sn-Ji fi u
fi e
l ocag
pri n
implrtagirea Sfintelor Taine, avindu-Te pe Tine locuitor
intru mine, impreuni cu Tatil
qi cu Duhul, Fdcitorule de
bine, Mult-milostive.
Sl avi ...,
Ca focul
qi ca lumina si-mi fie mie Trupul
qi S6ngele Tiu
cel scump, Mintuitorul Meu, arzAnd materia picatului qi
mistuind spinii patimilor qi luminindu-mA tot pe mine, cel
c mi inchin Dumnezeirii Tale.
$i
acum...,
a Ndscitoarei de Dumnezeu:
Dumnezeu S-a intrupat din sAngiurile tale cele curate.
Pentru aceasta te laudi pe tine' stIpAtri, tot neamul
gi te
mireqte multimea ingerilor, cA prin tine au vdzut pe Cel ce
stipineqte toate luind fiin(i omeneasci.
$i
i ndati :
Cuvi ne-sc cu adeverat si tc l cri ci m..., Sfi ntc I)umnezeul c' ..,
Preasf6.nti Trei me...' Tatdl nostru...
Troparul zi l ci sau al prazni cul ui , dc
cste
prazni c i mpi rl tcsc, sau al sl i ntul ui '
Doamnc, mi l ui egtc
(dc 40 dc
ori ) qi rugi ci uni l e Paveccrni tei , adi ci :
Nepl tati , nei nti natA".,
$i
ne de
nANlur,u,A SFINTET inrpAnrAsrnr
noui, Stlpine... Apoi troparcle:
Miluieqte.,:ne pe noi, Doamnc,
miluieftc-nc pe noi..., Slavd..., Doamnc, miluicgtc-ne pc noi...,
$i
acum...,
Uqa milostivirii deschidc-o noui,..
Iar a doua zi, dupi slujba cea obignuiti a Ceasurilor, se facc
inceputul pi se zice:
implrate ceresc.,., Sfintc Dumnezeule..., Preasfinti
Tleirne..., Tatil nostru...
Prcotul:
Ci a Ta este impnratia.,., Doamnc,
miluieqte
(dc 12 ori),
Slavn...,
$i
acum..., Venifi si nc inchinim.,. (de 3
ori), dupi care se citcsc accqti psalmi:
Psalmul 22
J-)omnul
mI pagte gi nimic nu-mi va lipsi. La loc
LJ cu pdsune, acolo m-a snliqluit; la apa odihnei
m-a hrinit. Sufletul meu l-a intors, povituitu-m-a
pe ciile dreptifii, pentru numele Lui. Ci de voi qi
umbla in mijlocul umbrei morfii, nu mA voi teme de
rele; cA Ttr cu mine eqti. Toiagul Tnu qi varga Ta,
acestea m-au mangeiat. Gdtit-ai masi inaintea mea,
i mpotri va cel or ce mi necdj esc; uns-ai cu untdel emn
capul meu gi paharul Tiu este addpindu-md ca un
puternic.
$i
mila Ta mi va povdtui in toate zilele
vie{ii mele, ca sI locuiesc in casa Domnului, intru
l ungi me de zi l e.
Psalmul 23
[
| Domnului este pim6ntul qi plinirea lui,
.f-\lumea qi tofi cei ce locuiesc in ea. Acesta pe
miri l-a intemeiat pe el
Ei
pe r6uri l-a aqezat pe el.
Cine se va sui in muntele Domnului qi cine va sta in
locul cel sfint al Lui? Cel nevinovat cu miinile
gi
curat cu i ni ma, care n-a l uat i n deqert sufl etul si u
Si
nu s-a
j urat
cu vi cl eEug aproapel ui sdu. Acesta va l ua
r
NANouT..\T,.q, SFINTEI IMPARTASIRI
binecuvflntare de la Domnul qi
milostivire de la
Dumnezeu, Mintuitorul seu. Acesta este neamul
celor ce-L cauti pe Domnul, al celor ce caute fata
Dumnezeului lui lacob. Ridicafi, cipetenii, porfile
voastre qi vi ridica{i porfile cele ve;nice qi va intra
Impiratul slavei. Cine este Acesta Impiratul slavei?
Domnul cel tare qi puternic, Domnul cel tare in
rdzboi. Ridicafi, cdpetenii, porfile voastre qi
vi ridi-
cafi porfile cele veqnice qi va intra impiratul slavei.
Cine este Acesta impiratul slavei? Domnul puteri-
Ior, Acesta este Impiratul slayei.
Psal mul 115
/^l rezut-am,
pentru aceea am gri i t. i ar eu m-am
\-zsmerit foarte. Eu am zis intru uimirea mea:
Tot omul este mincinos. Ce voi rdspldti Domnului
pentru toate cite mi-a dat mie? Paharul m6ntuirii
voi lua gi numele Domului
yoi
chema. Fnglduin{ele
mele le voi plini Domnului, inaintea a tot poporului
Si u. Scumpi este i nai ntea Domnul ui moartea
cuvi ofi l or Lui . O, Doamne, eu sunt robul Ti u, eu
sunt robul Tiu qi fiul roabei Tale; rupt-ai legiturile
mele.
tie-Ji
voi
jertfi jertfn
de laudi qi
numele
Domnul ui voi chema. Fi gndui n{el e mel e l e voi pl i ni
Domnului, inaintea a tot poporului Lui, in curfile
casei Domnului, in mijlocul tiu, Ierusalime.
Slavi...,
$i
acum..., Aliluia...
(de trei ori) qi trei metanii.
298
nANrourA,L.A. SFINTET iMpARTAsrRt
Apoi aceste Troparc, gl asul al 6Jca:
Firidelegile
mel trece-le cu vedera, Doamne, Cel ce Te-ai
niscut din Fecioari, qi curifeqte inima mea, ficind-o bise-
rici a Preacuratului Tau Trup gi
SAnge qi nu mi lepida pe
mine de la fa[a Ta, Cel ce ai nemisurati mare mili.
Sl avh,..,
Spre
impirtiqirea Sfintelor Tale Taine cum voi indrizni
eu, nevrednicul? Cn de voi cuteza si mi apropii de Tine lao-
lalti cu cei vrednici, haina mi videqte cA nu este de cini,
qi
osandA voi pricinui prea picitosului meu suflet; ci curifeEte,
Doamne, necurifia sulletului meu gi me mintuieEte, ca un
iubitor de oameni.
$i
acum.,,
.
Multe
sunt muUimile greqelilor mele, Nisclitoare de Dum-
nezeu. La tine am scipat, curatS, mintuire trebuindu-mi.
Cerceteazi neputinciosul meu sul' let
Ei
te roagi Fiului tiu qi
Dumnezeului nostru sd-mi dlruiasci iertare de relele ce am
ficut, ceea ce eEti una binecuvintatd.
Iar in Sf6nta
ti
Marca Joi, se zice acesta:
Cind
mnrifii ucenici, la spilarea Cinei s-au Iuminat,
at unci I uda cel rAu credi nci os, cu i ubi rea de argi nt
bolnivindu-se, s-a intunecat qi judecitorilor
celor ftri de
lege pe Tine, Judecitorul cel drept, Te-a dat. Vezi, iubitorule
de avu(ii, p cel ce pentru acestea sp6nzurare gi-a agonisit;
fugi de sufletul nesi{ios, care a indriznit unele ca acestea
asupra Inv5{itorului. Cel ce eqti spre toti bun, Doamne,
slavi
' fie.
Apoi :
Dexml s, mi l ui eqt e
( dc 40 dc or i ) qi mct r ni i , cet e vom
put ea.
RANDUIALA SFINTEI iMPARTASIRI
299
Rugiciunile inainte
de dumnezeiasca impirtdqire
Dupe aceasta, zi cAnd aceste sti huri , si fi m cu l uarc ami nte spre
i ndrcptarea noastri :
Trupul StipAnului vrAnd si-L primeqti spre hrani,
Fii cu fricd sA nu te ^rzi, ca foc este;
SAngele Lui vrind si-L bei spre-mpdrtiqire,
Mergi
9i
cu cei ce te-au mAhnit te impacd,
$i
aqa indriizneqte de ia hrana sfAnti.
Vr6nd si te-mpirtdgeqti cu Jertfa de Taini,
Cu al StipAnului Trup ficitor de viafi,
intru acest chip t roagA cu cutremur:
Rugiciunea intAi,
. a Sfhntului Vasile cel Mare
Qt dp6ne
Doamne, I i suse Hr i st oase, Dumnezeul
L)nostru, Cel ce eqti izvorul viefii
Ei
al nemuririi,
Ficitorul a toati ffiptura v5'zuti gi nevdzutl, Fiul
Tatilui celui IbrI de inceput, Cel ce eqti impreund-
veqnic cu Densul qi impreuni frri de inceput, Care
pentru multa bunitate, in zilele cele din urmi, ai
purtat Trup qi Te-ai ristignit qi Te-ai
jertfit
pentru
noi, cei nemulfumitori qi nerecunoscitori, qi
cu
Singele Tiu a^i innoit firea noastri cea stricat,i prin
picat, Insu{i Impirate, Cel ce e$ti lhrd de moarte,
primeste gi pociinfa mea, a picdtnsului, qi pleaci
urechea Ta citre mine qi
ascultd graiurile mele, ci
am greqi t, Doamne; greEi t-am l a cer
Ei
i nai ntea Ta qi
nu sunt vredni c a ci uta spre i ni l ti mea sl avei
' fal e.
RANDUIALA
SFINTEI IMPART
Cd am m6niat bunitatea Ta, cilcdnd invdtiturile
Tale
gi neascult6nd de poruncile
Tale. Ci Tu, Doamne,
I'irI
riutate fiind, Indelung-ribditor
$i
Mult-milostiv,
nu m-ai dat pe mine si pier cu taridelegile
mele, in
tot chipul a$tept6nd intoarcerea
mea. Ci Tu ai zis,
Iubitorule
de oameni, prin proorocul
Tiu: <(Cu vrere
nu voiesc moartea picitosului,
ci se se intoarci qi sd
fie viu>. Ci nu vrei, Stipine, si pierzi
thptura m6i-
nilor Tale, nici nu voieqti pierderea
oamenilor,
(ci
vrei ca to{i si se mantuiasci qi
la cunoEtinta adevi-
rului si vini>>. Pentru aceasta
Ei
eu, deqi sunt nevred-
nic cerului qi pim6ntului qi acestei viefi trecitoare,
pentru
cA m-am supus cu totul picatului qi
m-am
ficut rob dezmierdirilor qi
am necinstit
chipul Tiu,
dar, fiind fdptura qi zidirea Ta, nu deznidijduiesc
de
a mea mantuire, eu ticilosul,
ci, nidijduind
in milos-
tivirea Ta cea frri de margini, vin citre Tine:
pri-
meqt e- md deci qi pe mi ne, I ubi t or ul e
de oameni
Hristoase,
ca pe desfrenata
$i
ca pe telharul,
ca pe
vamequl qi ca pe fiuI cel pierdut, qi
ridici sarcina cea
grea a pdcatelor
mele, Cel ce ridici picatul
lumii qi
timiduieqti
neputinfele
oamenilor; Cel ce chemi la
Tine pe cei osteniti qi
impovdrafi qi le dai odihni; Cel
ce n-ai venit se chemi la pociinfd pe cei drepfi, ci pe
cei picitoqi, qi
md curitefte de toati necuretia
trupului
;i
a sufletului. inva{d-me
si siv6rqesc
sfin{enie intru frica Ta, ca, intru curatd mdrturisirea
cugetul ui
meu, pri mi nd pi rti ci ca
Sfi ntel or Tal e
l
nANlurar,n srrnrEr itrpAnrA$rnt
301
Taine, sA me unesc cu SfAntul Tiu Trup qi
S6nge qi
si Te am pe Tine locuind qi petrecind
intru mine
impreuni cu Tatil qi
cu Sf6ntut Duh. Aga, Doamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu' si nu-mi fie mie
spre os6ndi impirtigirea Preacuratclor qi
de via(i
Ihcitoarelor Tale Taine, nici si ajung neputincios cu
sufletul gi cu trupul, impdrtiqindu-md
cu nevredni-
cie; ci di-mi, pini la suflarea mea cea mai de pe
urmi, flri de os6ndd si primesc pirticica
Sfintelor
Tale Taine, spre impirtdqirea cu Duhul Sfint, ca
meri nde pentru vi a{a de veci qi spre ri spuns
bineprimit la infricoqdtorul
TAu scaun de
judecati,
ca
$i
eu, dimpreuni cu tofi aleqii Tii, si fiu pirtaq
buniti{ilor Tale celor nestricicioase, pe care le-ai
gitit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, intru care
eqti preaslivit
in vecii vecilor. Amin.
R.ugiciunea a doua,
a SfAntului Ioan Guri de Aur
T-\oamne.
Dumnezeul meu, qtiu
cI nu sunt vrednic,
J-Jnici in stare ca si intri sub acoperim6ntul
casei sullctului meu, pentru ci este cu totul pustiu qi
surpat qi nu afli in mine Ioc potrivit ca sA-Ti pleci
capul. Ci, precum
din inil{ime Te-ai
plecat pentru
noi, pleaci-Te
Ei
acum spre smerenia mea.
$i,
pre-
cum ai binevoit a Te culca in peqteri qi in ieslea
necuvantltoarelor,
a$a binevoieqte a intra
Ei
in ieslea
necuventitorului
meu suflet
Ei
in intinatul meu trup.
$i ,
precum
n-ai socoti t l ucru nevredni c a i ntra
si
a
R-,INDUIALA SITINTEI IMPATTA
cina impreuni cu picitoqii in casa lui Simon cel lepros,
ata binevoiegte a intra gi in casa smeritului, leprosu-
lui qi picitosului meu suflet.
$i,
precum n-ai inde-
pirtat pe desliinata cea picitoasi, cea asemenea
mie, care a venit gi s-a atins de Tine, a;a Te milos-
tiveqte qi de mine, picitosul, care vin qi mi ating de
Tine.
$i,
precum nu Te-ai scirbit de intinata qi necu-
rata ei gure, ce Te-a sirutat, a$a nu Te scirbi nici de
intinata qi mai necurata mea gure, nici de buzele
mele cele necurate gi pingirite qi de limba mea cea
cu totul necurati. Ci sd-mi fie mie cdrbunele
Preasfintului Tiu Trup qi al Scumpului Tiu S6nge
spre sfinfire
$i
spre luminare, spre insdnitoqirea
smeritului meu suflet qi trup, spre u$urarea greutAfii
greqelilor mele celor multe, spre paza de toatd lucra-
rea diavoleascd, spre indepirtarea
$i
mutarea rdului gi
vicleanului meu obicei, spre omorerea patimilor, spre
plinirea poruncilor Tale, spre adiugirea dumnezeies-
cului Tiu har gi spre dobindirea impnrd{iei Tale. Ci
nu vin la Tine ca un nepisdtor, Hristoase Dumnezeule,
ci increzindu-mi in bunitatea Ta cea nespusd
$i
ca nu
cumva, riminand departe prea multi vreme de
impdrtiEirea Ta, si fiu prins de lupul cel infelegitor.
Pentru aceasta mi rog
fie,
Cel ce singur eqti slint,
StIpAne: SfinfeEte-mi sufletul qi trupul, mintea qi
inima, rdrunchii qi miruntaiele; innoieqte-mi tot qi
inriddcineazi frica Ta intru mddularele mele, qi
sfin{enia Ta fi-o nettearsi de la mine.
$i-mi
fii mie
I
}
nANnurA.LA, sFrNTEr irrPAnrAsrnr
ajutor qi folositor, indreptind in pace via{a mea gi
invrednicindu-mi a sta de-a dreapta Ta, cu sfinfii
Tdi, pentru rugiciunile
Ei
mijlocirile Preacuratei Maicii
Tale qi ale slujitorilor Tii celor firi de trup, ale
preacuratelor puteri, qi pentru ale tuturor sfin(ilor,
care din
yeac
au bineplicut
tie.
Amin.
Rugiciunea a treia,
SfAntului Simeon Metafrastul
T\oamne,
Cel ce singur eEti curat qi IEri stricd-
I-fciune,
Care, pentru nespusa milostivire a
iubirii de oameni, ai luat toati firea noastri din
curatele qi fecioreqtile singiuri ale celei ce Te-a
nescut pe Tine mai presus de fire, cu venirea dum-
nezeiescului Duh qi cu bunivoirea Tatdlui celui de-a
pururea veqnic, Hristoase lisuse, infelepciunea lui
Dumnezeu, pacea
Ei
puterea; Cel ce ai primit
cu
trupul Tiu patimile cele de viafi ficdtoare qi
min-
tuitoare: crucea, piroanele, sulifa, moartea, omoari-
mi patimile cele trupeqti, care imi stricl sufletul. Cel
ce cu ingroparea Ta ai pridat impiri{ia iadului,
ingroapi-mi sfaturile mele cele viclene, prin ginduri
bune, gi risipeqte duhurile cele viclene. Cel ce cu
invierea Ta cea de a treia zi qi
de via{i purtitoare ai
ridicat pe strimoEul cel cizut, ridici-mi qi pe mine,
cel ce am aluncat in picat, punindu-mi inainte
chipuri de pociin{d. Cel ce cu preasliviti indl{area
Ta la cer ai indumnezeit trupul pe care l-ai luat qi l-ai
cinstit cu qederea
de-a dreapta Tatilui, invredniceq-
n i noutau sFINTEI i mrAnrA
te-mi prin impirtdqirea Sfintelor Tale Taine si
dob:indesc partea cea de-a dreapta a celor m6ntuifi.
Cel ce prin pogor6rea
M6ng6ietorului Duh ai ficut
vase cinstite pc Sfin{ii Tii Ucenici, arati-mi
Si
pe
mine a fi locaq al venirii Lui. Cel ce vei veni iardqi si
judeci
toati lumea intru dreptate, binevoieqte si Te
intimpin
ti
eu pe nori, pe Tine, Judecltorul qi
Fici-
torul meu, impreuni cu toti sfin{ii Tii, ca neincetat
si Te slivesc qi
sA Te laud pe Tine, impreuni cu
Pdrintele Tdu cel ffird de inceput gi
cu
preasfintul
qi
Bunul qi
de viafi Ficltorul Tiu Duh, acum
fi
pururea qi
in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a patra,
a Sfdntului Simeon Metafrastul
Drecum
voi sta inaintea infricoqitorului gi nefl-
I
farni cul ui
Ti u scaun de
j udecati ,
Hri stoase
Dumnezeule, primind intrebare qi dAnd rispuns de
relele ce am ficut, afa qi astizi, mai inainte de a sosi
ziua osfindirii mele, stind la sf6ntul Tiu altar, inain-
tea Ta
Ei
inaintea infricoqitoritor qi
sfinfilor Tdi ingeri,
fiind induplecat de mirturia cugetului, pun inainte
faptele mele cele rele gi firidelegile,
dindu-le pe fa{d
qi vidindu-le.
Ci vezi, Doamne, smerenia mea qi-mi
iarti toate picatele mele; vezi ci s-au inmul{it mai
mult decat perii capului meu fdridelegile
mele. Cici
ce riu n-am sivar$it? Ce plcat n-am ficut? Ce rlu
nu mi-am inchipuit in sufletul meu? Ci iati gi
cu
faptele am Acut desfrinare gi preadesfrinare,
m6n-
B
N, qNNU I NT-A SFI NTEI i MPARTASI RI
drie, trufie, batjocuri,
huli, vorbi deqarti, infier-
bintare la ris, befie, Idcomie a p6ntecelui,
mincare
frrd misuri, rAutate, pizmd,
iubire de argint, iubire
de avufie, clmitirie,
iubire de mine insumi,
iubire
de mirire, hripire, nedreptate, agonisire
de ruqine,
invidie, grdire
de riu, firidelege; toate simfirile qi
toate midularele
mi le-am intinat qi
le-am stricat qi
de nici o treabi le-am ficut, ajungdnd cu totul sela$
diavolului.
$i
qtiu,
Doamneo
cI liridelegile
mele au
covargit capul meu, dar mulfimea indurdrilor
Tale este
neasemdnati, gi mila bunitdfii Tale cea flri de riu_
tate este nespusi, qi
nu este nici un p[cat
care si biru_
iasci iubirea Th de oameni.
pentru
aceasta,
preami-
nunate impdrate,
frri de riutate Doamneo fr minunate
milele Tale spre mine, picitosul;
arati-mi puterea
bunitifii Tale, arati-mi tiria mitostivirii
Tale celei
indurate qi
md primegte pe mine, picitosul,
cel ce
mi intorcl prime$te-mi
cum ai primit pe fiul cel
pi erdut, pe tdl harul qi pe desfrAnata.
pri meqte-mi
pe mine, cel ce peste
misuri
li-am
greqit qi
cu cuvin-
tul gi cu fapta qi
cu pofta
cea frrA cale
Si
cu gindul
cel
dobitocesc.
$i,
precum
ai primit pe cei ce au venit in aI
unsprezecelea
ceas, care nimic vrednic n-au lucrat, aqa
mi primegte qi pe mine, pdcitosul;
ci mult am greqit qi
m-am spurcat, gi am scirbit Duhul Tdu cel Sfint, qi
am
miniat milostivirea
Ta cea iubitoare de oameni, cu
fapta, cu cuventul qi
cu gindul,
noaptea qi ziua, pe fafe
qi
intr-ascuns,
cu
yoie
si
frri de voie.
20
-
CEASLOV
nANlur.q.l.q SFTNTE I IMPARTASRI
$i
qtiu ci vei pune inaintea mea pdcatele mele in
acelaqi chip in care le-am ficut, qi md vei intreba de
cele ce cu
StiinfA,
frri de iertare, am greqit. Ci,
Doamne, nu cu
judecata
Ta cea dreapti, nici cu
minia Ta si md mustri pe mine gi nici cu urgia Ta sd
mA pedepseqti. Miluieqte-md, Doamne, ci nu sunt
numai neputincios, ci
qi zidirea Ta sunt. Ci Tu,
Doamne, ai intirit peste mine frica Tao dar eu am
flcut riutate inaintea Ta.
fie
Unuia am greqit, dar
Te rog si nu intri la
judecati
cu robul Tiu. Ci de vei
ciuta la fdridelegi, Doamne, Doamne, cine va putea
sta inaintea Ta? Cn eu sunt ad6ncul pdcatului gi nu
sunt vrednic, nici in stare a cduta
qi a privi inil{imea
cerului, din pricina mu[imii picatelor mele celor
flri de numir; ci toate lucrurile rele qi inchipuirile
qi meqtequgirile diavoleqti, toati riutatea iadului,
indemnurile spre picat, dezmierddrile qi alte patimi
nenumirate n-au lipsit de la mine. Cici cu ce fel de
picate nu m-am stricat? De care rele n-am fost
prins? Tot picatul l-am frcut, toati desfrtarea neier-
tatd am lisat si intre in sufletul meu. Netrebnic m-am
IEcut inaintea Ta, Dumnezeul meu, qi inaintea oame-
nilor. Cine ma va ridica pe mine, cel ce am cizut
intru atitea pacate rele? Doamne, Dumnezeul meu,
spre Tine nidijduiesc. De mai este pentru mine
nidejde de mAntuire, de biruiegte iubirea Ta de oa-
meni multimea lhrddelegilor mele, fii mie MAntu-
i tor qi , dupi i nduri ri l e
qi mi l el e Tal e, sl i beEte, l asi ,
RANrurar-l SFINTET inrpAnrAsrnr
iarti-mi toate cite am greqit
fie;
ci s-a umplut de
multe rele sufletul meu qi
nu aflu intru mine nidejde
de mdntuire. Miluieqte-mi, Dumnezeule,
dupi mare
mila Ta, qi
si nu-mi rispliteqti mie dupi faptele
mele, ci intoarce-mi, sprijineqte-mi,
izbiveqte sulle-
tul meu de relele ce au crescut intr-insul qi
de ago-
nisirile lui cele cumplite. Miluieqte-mi pentru mila
Ta, ca unde s-a inmulfit picatul
si prisoseasci
harul
Tiu, qi sd Te Iaud qi
si Te slivesc in toate zitele viefii
mele. Cd Tu egti Dumnezeul
celor ce se pocdiesc qi
M6ntuitorul celor ce gretesc qi
tie
stavd inilfim,
impreuni qi Pirintelui Tiu celui frri de inceput gi
Preasf6ntului qi
Bunului qi de viafl Ficdtorului Tiu
Duh, acum
$i
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
RugEci unea a ci ncea,
a Sfintului Ioan Damaschin
Qtnpine
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul
L)nostru, Cel ce singur ai putere a ierta picatele
oamenilor, ca un bun qi iubitor de oameni, treci cu
yederea
toate gregelile
mele cele cu qtiinfl qi
cu
neftiinp, qi mi invrednicegte sd mi impirtiqesc,
ffiri de os6ndi, cu dumnezeieqtile, preaslivitele,
preacuratele gi de via{i ficitoarele
Tale Taine, nu
spre osendd, ni ci spre adi ugi rea pi catel or,
ci spre
curl{ire qi
sfinfire qi
spre dobindirea
vie{ii qi
impirnfiei
ce va sI fieo spre zid qi ajutor, spre izgo-
nirea celor potrivnici
fi
spre pierderea gre$elilor
mel e cel or mul te; ci Tu eEti Dumnezeul mi l ei
si
al
RANDUIALA SFINTEI IMPARTASTRI
induririlor qi al iubirii de oameni
qi
tie
slavi inil-
{im,
impreuni
Ei
Tatilui qi Duhului Sfint, acum gi
pururea
Ei
in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a gasea,
a Sfintului Vasile cel Mare
Q
tiu, Doamne. ci mA impirtiqesc cu nevredni-
pci e cu Preacuratul Tdu Trup qi cu Scump
Sin'gele TIu, qi vinovat sunt,
Si
osende mie insumi
minAnc
Ai
beau, neputandu-mi da seama, precum se
cuvine, de Trupul qi Singele Tiu, Hristoase, Dum-
nezeul meu. Ci, indriznind spre induririle Tale, mi
apropii de Tine, Cel ce ai zis: <(Cel ce mindnci
Trupul Meu qi bea Singele Meu intru Mine rimine
qi Eu intru dinsul>. Deci, milostiveqte-Te, Doamne,
Si
nu mi pedepsi p mi ne, pi ci tosul , ci l i cu mi ne
dupi mila Ta.
$i
si-mi fie mie Slintele Tale Taine
spre tdmiduire gi curifire, spre luminare qi pazA,
spre mentuirea
qi
sfinfirea sufletului
qi a trupului;
spre izgonirea a toatl nilucirea, a faptei celei rele
$i
a lucririi diavolegti, care se lucreazd cu gindul intru
midularele mele, spre indrlznirea qi dragostea cea
citre Tine, spre indreptarea
$i
intirirea vie{ii, spre
inmulfirea faptei celei bune gi a desiv6rqirii, spre
plinirea poruncilor
Si
spre impirtiqirea cu Sfintul
Duh, ca merinde pentru viafa de veci,
fi
spre ris-
puns bineprimit la infricoqitorul TIu scaun de
jude-
cati, iar nu spre certare sau spre osandi.
F
RANDUIALA
SFINTIII IITPAIT
Rugiciunea
,a
qaptea,
a Sf6ntului Simeon, Noul Teolog
T-\il
buze intinate,
din inimi pAngdritd,
din
LJlimbd necurati,
din suflet spurcit, primeg_
te-mi rugiciunea,
Hristoase
al meu,
Ei,
neinliturin_
du-mi nici cuvintele,
nici obiqnuinfele,
nici nerusina_
real di-mi mie a grdi cu indrizneald
cele ce voiesc,
Hristoase
al meu, qi
mai virtos mi qi
inva{d ce mi se
cuvine a face gi a grii.
Gregit-am
mai mult decit
desfrinata
care, aflend unde siliqluieEfi,
cumpi_
rind mir, cu indrizneali
a venit si ungi picioarele
Tale, ale Stipinului
meu Hristos gi
Dumnezeului
meu. Cum pe aceea, apropi i ndu-se
di n i ni mi ,
n_ai
Iepldat-o,
nici de mine nu Te scirbi,
Cuvinte. ci di_mi
si
fin
qi
sA sirut picioarele
Tale, gi cu izvor de lacrimi,
ca qi cu nigte mir de mare pret,
cu indrizneald
si le
ung. Spali-mi
cu lacrimile
mele, curiteqte_mi
cu
ele, Cuvinte. Iarti-mi gregelile
$i
imi dd i;dreptare.
$-tii
mulfimea
rEuti{ilor
mele,
Etii
qi
bubele mele, qi
rinile mele le vezi, dar qi
credinfa
mi_o
Etii,
voinfa
mi-o vezi qi
suspinurile
mi le auzi.
Nu se ascunde
inaintea
Ta, Doamne,
Dumnezeul
meu. Ficitorul
si
Izbi vi torul
meu, ni ci pi ci tura
de l acri mi ,
ni ci di n
picituri
vreo parte.
Cele incl nesivirsite
de mine
le-au cunoscut
ochii Tni qi
in cartea Ta se afla scrise
$i
cele inci nefrcute
de mine. Vezi smerenia
mea,
vezi-mi osteneala
citd este qi toate pdcatele
mi le
iarti, Dumnezeule
a toate, inc6t, cu inima curatt"
cu
-
310 RANDUIALA
SFINTEI iMPARTASIRI
gflndul infricoqat
qi cu sufletul smerit si md impir-
tiqesc cu Tainele Tale cele preacurate
9i
preasfinte,
cu care se indumnezeieqte
qi se face viu tot cel ce
minincl
Ei
bea din ele cu inimi curati; cI Tu ai zis,
Stdpinul meu: <<Tot cel ce mdn6ncd Trupul Meu
9i
bea Singele Meu intru Mine rdmine
qi Eu intru
dinsul>>. Cu totul adevdrat este cuv6ntul Stdpinului
gi Dumnezeului
meu, ci cel ce se impirtAqeste
cu
Darurile cele Dumnezeietti
qi indumnezeitoare
nu
este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu' Cel ce eqti
din Lumina cea cu trei striluciri, Care lumineazi
lumea. Deci, pentru ca sii nu rim6n singur,
fird de
Tine, Ddtitorule
de via{i, suflarea mear Yia{a meat
bucuria mea, mantuirea lumii, pentru aceasta m-am
apropiat de Tine,
precum Yezi, cu lacrimi
gi cu sufle-
tul umilit. Mi rog si iau izbivire de gretelile mele
qi
sI md impdrtiqesc
frrd de osindi cu Tainele Tale
cele detitoare
de Yiati
qi fird de prihani, ca sd
rimii, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticilost
ca sA nu mi rdpeasci cu viclesug inEeldtorul,
aflin-
du-mi depirtat de harul TEu
gi inqelindu-mi
sd mi
depirteze
qi de indumnezeitoarele
Tale cuvinte. Pentru
aceasta cad inaintea Ta
qi cu cildurl strig citre
Tine: Precum
pe fiul cel pierdut
qi pe desfrinata,
care au venit la Tine, i-ai primit' aqa mA primeqte
$i
pe mine, desfrinatul
gi spurcatul, Milostiver care cu
suflet umilit vin acum la Tine.
$tiu,
Mintuitorule,
cd
al tul ca mi ne n-a
gre$i t
Ti e,
ni ci a fi cut faptel e
pe
F
F
nANlurAr,A srrNrEr iN{pAnrASrRr
3U
care le-am ficut eu. Dar
Ei
aceasta gtiu,
ci mirimea
greqel i l or
mel e qi mul fi mea pi catel or mel e nu
coy6rSesc ri bdarea cea mul ti a Dumnezeul ui meu,
ni ci i ubi rea Lui de oameni cea i nal ti ; ci pe cei ce
fierbinte se pociiesc, cu mila induririi ii curifeEti
qi ii luminezi qi
cu lumina ii uneqti, pirtagi Dum-
nczeirii Tale ficindu-i firi pizmuirel qi
lucru
striin de gindurile ingereqti gi omeneqti vorbeqti cu
ei, de multe ori, ca qi cu niqte prieteni ai Tii
adevirafi. Acestea me fac indriznef, acestea inli
dau ari pi , Hri stoase al meu, qi , puni ndu-mi
nidejdea in multele Tale binefaceri fati de noi,
bucurindu-mi qi cutremurendu-mi, cu focul mi
impirtiqesc; iarbi uscati fiind eu,
qi
-
striini mi-
nune!
-
mi ri coresc nears, ca rugul de demul t,
care, apri ns fi i nd, nu se.mi stui a. Pentru aceasta, cu
gind mulfumitor qi
cu multumitoare inimi, cu
mul fumi toare mi dul are al e sufl etul ui
Ei
al e trupu-
lui meu mi inchin gi Te miresc gi Te preaslivesc pe
Ti ne, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevi rat egti
binecuvintat, acum qi in veci. Amin.
I
Rugaciunea a opta,
a Sfintului loan Guri de Aur
T\umnezeul e,
sl i beqte, l asi , i arti -mi toate
I;fgreEelile cAte
Ti-am
gre$it
Tie,
sau cu cuven-
tul, sau cu fapta, sau cu gindul, cu voie sau fire de
voie, cu gtiin(d sau cu neqtiinfd, toate mi le iartd ca
un bun qi
de oameni i ubi tor.
$i ,
pentru rugi ci uni l e
RANDUIALA SFINTEI IMPARTA
Preacuratei Mai ci i Tal e, al e sl uj i tori l or Ti i i ngeri ,
ale sfintelor puteri qi ale tuturor sfin{ilor, care
ti-au
bineplicut
tie
din veac, binevoiegte ca firi osindi
sA primesc
Sfintul qi
Preacuratul TIu Trup qi
Scumpul Tiu Singe, spre timiduirea sufletului qi a
trupului qi spre curilirea gindurilor mele celor rele.
Ci a Ta este impirAfia qi puterea qi slava, a Tatilui
gi a Fiului qi a Sfintului Duh, acum
fi
pururea in
Yecii vecilor. Amin.
. Rugiciunea a noua,
a Sf6ntului loan Guri de Aur
l \Tu
sunt vredni c, Sti pi ne Doamne, si i ntri sub
I \
acoperi mi ntul
sufl etul ui meu, ci , de vreme
ce Tu, ca un i ubi tor de oameni , vrei si l ocui eqti
i ntru mi ne, i ndri zni nd, mi apropi i . Poruncegte-mi
qi voi deschide uqile, pe care Tu insu{i le-ai zidit, qi
intrd cu iubirea Ta de oameni, pe care pururea o ai.
Intrl qi l umi neazi cugetul meu cel i ntunecat.
$i
cred ce aceasta vei face, ci n-ai indepirtat pe des-
frinata care a venit la Tine cu lacrimi, nici pe
vamequl care s-a poci i t
nu l -ai al ungat, ni ci pe t6l -
harul care a cunoscut i mpi ri fi a Ta nu l -ai i zgoni t,
ni ci pe pri goni torul Pavel ca4e s-a poci i t nu l -ai
l i sat cum era; ci pe tofi care au veni t l a Ti ne cu
pociintd i-ai r6nduit in ceata prietenilor Tii, Cel ce
si ngur eqti bi necuvdntat totdeauna, acum
Si
i n veci i
nesfi rqi {i . Ami n.
I
I
R ir,roul,{r,a SFTNTEI il|p,tnr
Rugiciunea a zecea.-
a SfAntului Ioan Guri de Aur
T\oamne,
Ii suse Hri stoase, Dumnezeul
meu,
I-l sl IbeEte, l asI, mi l osti veqte-Te qi -mi
i arti
mi e, pdci tosul ui ,
netrebni cul ui qi nevredni cul ui
robul ui Ti u, ci deri l e i n pdcat, smi ntel i te gi
greEel i l e
mel e, toate cete am pi ci tui t fa{i de Ti ne,
di n ti nere(i l e mel e pi ni
i n zi ua qi ceasul de acum,
fie cu qtiinfi,
fie din negtiin{I, cu cuventul, sau cu
fapta, sau cu gdndul ,
sau cu cugetul , cu depri nde-
ri l e qi
cu toate si m{uri l e mel e.
$i ,
pentru
rugi ci u-
ni l e cel ei ce fi rE de pri hani
Te-a ni scut pe Ti ne,
al e Preacuratei qi pururea Feci oarei
Mari ao Mai ci i
Tal e, si ngura ni dej de nei nfruntatl qi
ocroti toare gi
i zbi vi toare
a mea, i nvredni ceqte-mi
fi rd de
osi ndi se me i mpi rti qesc
cu Preacuratel e,
nemu-
ritoarele,
de via{i ficitoarele qi
tnfricoqitoarele
Tal e Tai ne, spre i ertarea pi catel or qi
spre vi afa de
veci , spre sfi n{i re, spre l umi nare, spre tdri e, spre
vi ndecare qi
spre si ni tatea sufl etul ui qi a trupul ui
$i
spre qtergerea qi pi erderea
cu totul a cugetel or, a
gdnduri l or qi a depri nderi l or mel e cel or rel e
Ei
a
ndl uci ri l or
de noapte al e duhuri l or cel or vi cl ene qi
i ntunecate.
Ci a Ta este i mpi ri {i a qi puterea,
sl ava, ci nstea gi i nchi ni ci unea,
i mpreuni cu Tati l
gi cu Duhul Sti nt, acum qi pururea
Ei
i n veci i
veci l or. Ami n.
3t4 RANDUTA.I-A. SFINTEI IMPARTASIRI
Rugdciunea a unsprezecea
)
a Sfintului Ioan Damaschin
f
naintea uqilor casei Tale stau
qi
de gindurile cele
Irele nu md depdrtez. Ci Tu, Hristoase Dumneze-
ule, Care ai indreptat pe vame$ul
qi ai miluit pe
canaaneanca
gi ai deschis tdlharului uqile raiului,
deschide-mi
qi mie induririle iubirii Tale de oameni
gi mi primegte pe mine, cel ce vin qi mi ating de
Tine, ca pe desfrinata
qi ca pe cea cu scurgerea de
senge. Cd aceasta, atingindu-se de marginea hainei
Tal e, prea l esne a l uat ti mi dui re, i ar aceea,
cuprinzend preacuratele Talc picioare, a dobindit
dezlegare de picate. Iar eu, ticilosul, intreg Trupul
Tiu cutez6nd a-L primi, sd nu fiu ars, ci mi
primeste ca
;i
pe d6nsele gi-mi lumineazi sim{irile
cele sufleteqti,, arzind nelegiuirile picatelor mele,
pentru rugdciunile celei ce firi de simin{i Te-a
nescut pe Tine qi ale puterilor cereqti, cd binecuv6n-
tat eqti in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a douisprezecea,
a SfAntului Ioan Gurir de Aur
1-\red,
Doamne, qi mirturisesc ci Tu eqti cu
\.radevirat
Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu,
Care ai venit in lume si mintuieqti pe cei picitoli'
dintre care cel dintii sunt eu. Incd cred cA acesta
este insuqi Preacurat Trupul Tnu
qi acesta este insuqi
Scump SAngele Tdu. Deci, mi rog
tie:
Miluiegte-md
*
r
nANour.tr-a SFINTEI impARr
gi-mi iarti greqelile mele cele de voie gi cele firi de
voie, cele cu cuventul sau cu fapta, cele cu qtiinta qi
cu neqtiinfa, qi mi invredniceqte firi de osindi si
mi impirtiEesc cu Preacuratele Tale Taine, spre
iertarea picatelor
;i
spre viafa de veci. Amin.
Deci, mergind si te impirrtdqeqti, si zici in taini accste stihuri ale
Sfentului Simeon Metafrasf ul:
Iati mi apropii de sfinta impiirtdqire.
$i-mpnrtigindu-mi,
Dqamne, si nu md arzi;
Ci tu egti foc qi arzi pe cei nevrednici,
.
Ci, curlteqte-mi de toati-ntinarea.
Apoi:
1-'linei
TaIe celei de taini, Fiul lui Dumnezeu,
\,,astizi
pdrtag mi primeqte, cA nu voi spune
vrdjmlqilor Tii Taina Ta, nici sirutare Ifi voi da ca
Iuda; ci, ca telharul mdrturisindu-mi, strig
Tie:
Pomeneqte-mi, Doamne, intru impiri{ia Ta.
Dupi aceea, sti huri l c accstca:
Singele cel indumnezeitor privind, spiimAnteazi-te,
omule.
Ci foc este
qi arde pe cei nevrednici.
Dumnezeiescul Trup mi indumnezeieqte gi mi hrineEte,
t mi i ndumnezei egt e suf l et ul
qi -mi
hrdnegt e mi nunat
mintea.
Apoi accste Tropare:
indulcitu-m-ai
cu dorul Tiu, Hristoase, qi m-ai schimbat
cu dumnezeiasca Ta dragoste; ci arde, cu focul cel firi de
316 nANnuIAr,I SFINTET IMPARTASIRI
materie, picatele mele qi mi invredniceqte a mi situra de
desfitarea care este intru Tine, ca, de amAndoui veselindu-
mi, sd slSvesc, Bunule, venirea Ta.
intru strilucirile sfin{ilor Tdi, cum voi intra eu, nevred-
nicul? Ci, de voi indrizni si intru in cimard. haina mi
videqte, ci nu este de nunti, qi voi fi legat qi
lepidat de
ingeri. Ci, curifeqte, Doamne, intiniciunea sufletului meu
si
mi mAntuieqt, ca un iubitor de oameni.
DupA aceca se zi cc aceasti
Rugiciune
Q
t npi ne. I ubi t orul e de oameni , Doamne, I i suse
LJ Hristoase, Dumnezeul meu, si nu-mi fie mie spre
osindi Sfintele acestea, pentru
ci sunt nevrednic, ci spre
curd(irea qi
sfinfirea sufletului gi a trupului qi spre arvunirea
vie(ii qi a impnrifiei ce va sI fie. <Iar mie bine-mi este a mi
alipi de Dumnezeu qi
a pune
in Domnul nidejdea m6ntuirii
mele>>.
gi
iardqi: Cinei TaIe cclci de taini...
$i
aqa, cu umilinti, si merscm
si nc impirtigim.
Rugiciunile de mulfumire
dupi dumnezeiasca
impirtdqire
Sti huri dc i ndcmn
Dupii ce vei primi impirtdqirea sfinti
A ficdtoarelor de via{d Daruri,
Laudd adu
Ei
mul{umire mare,
$i
cu cdlduri Domnului te roagA:
Slavl
' fie,
Doamne, Slavn
' [ie,
Doamne!
Slavn
' fie,
Dumnezeului nostru!
$
t
I
l
nAnl ur.{r,.r sFrNTEr IMPARTASTRI
317
Apoi
gri i eqte
urmi toarcl c rugi ci uni :
'
Rugiciunea intii,
a Sfintului Vasile cel Mare
\ ful fumesc
Ti e,
Doamne, Dumnezeul meu, ce
.J.VInu m-ai lepidat pe mine, picitosul,
ci pdrtaq
a fi Sfintelor Tale Taine m-ai invrednicit.
Mul-
fumesc f,i e
cd pe mi ne, nevredni cul , a mi i mpi rti qi
de Preacuratele Tale Daruri m-ai invrednicit. Ci,
Sti pdne, Iubi torul e de oameni , Care pentru noi ai
muri t
Si
ai i nvi at
Ei
ai di rui t noui aceste i nfri co-
$etoare
qi
de viafi ficitoare Taine, spre binefa-
cerea
;i
sfi nfi rea sufl etel or qi a trupuri l or noastre,
di sii-mi fie gi mie acestea spre timiduirea sufletu-
l ui gi
a trupul ui , spre i zgoni rea a tot potri vni cul ui ,
spre l umi narea ochi l or i ni mi i mel e, spre i mpl carea
sufletegtilor mele puteri, spre credin(i neinfrun-
tatd, spre dragoste nefi{arnici, spre desivir;irea
i n{el epci uni i ,
spre paza porunci l or
Tal e, spre adi u-
gi rea dumnezei escul ui
Ti u har qi
spre dobAndi rea
impiri{iei Tale. Ca, intru sfin{enia Ta, cu acestea
fi i nd pIzi t, se pomenesc harul Tdu pururea gi si nu
mai
yi ez
mi e, ci
ti e,
Stl pi nul ui gi Bi nefdci torul ui
nostru.
$i
aqa, i eEi nd di ntru aceastA vi a{i i ntru
ni dej dea vi e{i i cel ei veqni ce, si aj ung l a odi hna cea
de-a pururea,
unde este glasul cel neincetat al celor
ce l audd qi
dul ceafa cea fi ri de sfi rqi t a cel or ce
vid frumusefea cea nespusi a fefei Tale. Ci Tu eqti
318
RANouI.qT,I SFINTEI IMPARTASIRI
dorirea cea adevirati qi veselia cea nespuse a celor
ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, qi pe
Tine Te laudi toatd fiptura in veci. Amin.
Rugiciunea a doua,
a SfAntului Vasile cel Mare
Qtdpi ne,
Hri stoase Dumnezeul e, i mpi ratul
Jveacurilor gi Ficitorul tuturor, muUumesc
Tie
pentru toate bunitifile cite mi-ai dat mie qi pentru
impirtiqirea cu Preacuratele
qi de via{d licdtoarele
Tale Taine. Deci, mi rog
Tie,
Bunule gi Iubitorule de
oameni, pizeqte-mi sub acoperimintul Tiu qi sub
umbra aripilor Tale, qi-mi diruieqte, pini la suflarea
cea mai de pe urmd, cu cuget curat
Ei
cu vrednicie sA
mi impdrtiqesc cu Sfintele Tale Taine, spre iertarea
picatelor qi spre via{a de veci. CI Tu eqti Piinea
viefii, Izvorul sfin{irii, Dititorul bunltifilor,
gi
tie
slavi inilfim, impreund qi Pdrintelui
qi Sfintului
Duh, acum qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Rugiciunea a treia,
a SfAntului Simeon Metafrastul
flel
ce de bunivoie mi-ai dat mie spre hrani
\-/Trupul Tiu. foc fiind, care arde pe cei nevred-
nici, si nu me arzi pe mine, Ficitorul meu, ci mai
vertos intri in alcituirea midularelor mele qi intru
toate i nchei eturi l e, i n ri runchi qi i n i ni mi o
Ei
arde
spinii tuturor pdcatelor mele; curifeEte-mi sufletul;
RANournu. SFTNTEI iMPARTASTRI
319
sfinfeqte-mi gindurile qi oasele; numarul deplin al
celor cinci sim{uri il lumineazi; peste tot m[ pd-
trunde cu frica Tal pururea mA acoperi qi md apdri
qi md pizeqte de tot lucrul
Ei
cuv6ntul pierzitor de
suflete; curife$te-mi, spali-mi
qi mi indrepteazi,
infelepfegte-mi
Ei
mi lumineazil arate-mi locaq
numai al Duhului Tiu qi si nu mai fiu silaq picatu-
lui, ci
tie
casa, prin primirea impirtiqaniei. Ca de
foc si fugi de mine tot lucrul rlu, toati patima.
Rugitori aduc pentru mine pe tofi sfinfii, pe mai-marii
cetelor celor fire de trup, pe Inaintemergdtorul TAu,
pe infelepfii Apostoli,
qi cu aceqtia qi pe Preacinstita
qi Preacurata Maica Ta, ale ciror rugiciuni primeq-
te-le, Milostive Hristoase al meu, qi pe mine, sluji-
torul Tiu, fiu al luminii mn fn; ci Tu insufi eqti,
Bunule, sfinfirea gi luminarea sufletelor noastre
Si
fie,
dupi cuviinfi, ca unui Dumnezeu qi Stnpin, tofi
slavi Ifi inilflm in toate zilele. Amin.
Rugiciunea a patra,
a Sfintului Chiril al Alexandriei
frupul
Tiu cel sfint, Doamne, Iisuse Hristoase,
I Dumnezeul meu, si-mi lie mie spre via(a de
veci ,
Ei
Si ngel e Ti u cel scump, spre i ertarea
picatelor.
$i
sn-mi fie mie Impdrtdqania aceasta spre
bucurie, spre senitate qi spre veselie.
$i
la infri-
coqitoarea
fi
a doua venire a Ta, invednicegte-mi pe
mi ne, pi ci tosul , sA stau de-a dreapta sl avei Tal e,
320 nANlur,tt,A sFrNTEr inmAnrAsrnr
pentru rugAciunile Preacuratei Maicii Tale
si
ale
tuturor sfinfilor Tii. Amin.
Rug:iciune citre
PreasfAnta Niscitoare de Dumnezeu
preasfi ntl Stl pi ni , Ni sci toare de Dumnezeu,
I care e$ti l umi na i ntunecatul ui meu sufl et,
nidejdea, acoperim6ntul,
sciparea, mingiierea qi
bucuria mea, mulfumesc
tie
cI m-ai invrednicit pe
mine, nevrednicul, si fiu pirtaq Preacuratului Trup
qi
Scumpului S6nge al Fiului tdu. Ci tu, care ai
nescut Lumina cea adeviratd, lumineazi-mi ochii
cei infelegdtori ai inimii. Ceea ce ai niscut Izvorul
nemuririi, inviazi-md pe mine, cel omor6t de picat.
Ceea ce eqti Mai ca i ubi toare de mi l osti vi re a
Dumnezeul ui cel ui mi l osti v, mi l ui eEte-mn qi dn
umilinfi qi zdrobire inimii mele gi smerenie g6n-
durilor mele
;i
ridicare din robia cugetelor mete.
$i
mi invredniceqte, pini la sf6rEitul viefii, frri de
osendi si primesc sfinfirea Preacuratelor Taine,
spre tAmAduirea sufletului qi a trupului.
$i-mi
di,
Stipini, lacrimi de poclinfi qi de mirturisireo ca sii
te laud qi
si te miresc pe tine in toate zilele viefii
mele, ce binecuvintati qi preamdriti
eqti in veci.
Amin.
Apoi: Acum libcrcazi..,, Sfintc Dumnezculc...,
prcasfinti
Trcimc...,
Tatil nostru..., Cd a Ta estc impire(ia...
gi
' Iroparul
slirtului a cirui
l i t urghi e se va I i sl vi r; i t i n: rct a zi .
nANlutar,A SFINTEI itrpARr
DacA ste Liturghia Sfintului Ioan Guri dc Aur,
se zicc troparul, glasul
al 8-lea:
in gura ta ca o lumini de foc striilucind harul, toati
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a
ciqtigat, indlfimea gindului
smerit noui ne-a aritat.
Si.
cu
cuvintele tale invifindu-ne, Pirinte Ioane Gurd de Aul
roagi pe Cuvdnt ul Hri st os Dumnezeu, si mAnt ui ascd
sufletele noastre.
Sl avi ...,
Condacul , gl asul al 6-l ea:
Din cer ai primit
dumnezeiescul har qi
cu buzele tale pe
to{i ii invefi si se inchine unui Dumnezeu in Treime, Ioane
Guri de Aur, preafericite
cuvioase; dupi vrednicie te
lluddm deci pe tine, ci egti invi(itor, ca unul care arifi cele
dumnezei eqt i .
9i
acum...,
al NAscitoarei de Dumnezeu:
Ceea ce eEti cregtinilor ocrotitoare neinfruntati qi
mijloci-
toare stiruitoare citre Ficitorul, nu trece cu vederea
glasurile cele de rugiciune ale picdtoqilor,
ci sArguiegte, ca o
buni, spre ajutorul nostru, care cu credin{i strigim citre
tine: Gribeqte spre rugiciune gi te nevoiegte spre mijlocire,
apirind pururea,
Niscitoare de Dumnezeu, pe cei ce te cin-
stesc pe tine.
Dacd este Liturghia Slantului Vasite cel Mare,
se zice troparul, glasul
I:
in tot piim6ntul
a ieqit vestirea ta, cd acesta a primit
cuv6ntul tiuo prin
care, cu dumnezeiasci cuviinfd, ai invii-
(at, firea celor ce sunt ai ariitat, obiceiurile oamenilor le-ai
impodobit, impiriteasci preo{ie.
Pirinte cuvioase, roagd pe
Hristos Dumnezeu sd mAntuiasci sufletele noastre.
2r
-
CEASLOV
322
RANDUIAT,A SFINTEI iMPARTASIRI
Sl avi ..,, Condacul ,
gl asul al 4-l ca:
Aritatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dind tuturor oame-
nilor domnia cea nefurati, pecetluind-o cu invd{iturile tale'
dititorule al celor ceregti, Vasile Cuvioase.
$i
acum..,, al Ni sci toarci dc I)untnczcu:
Ceea ce eqti creqtinilor ocrotitoare...
(vezi pag. 321)'
Iar daci este Liturghia Darurilor mai inainte sfinfitc,
sc zice Troparul, glasul al 4-lea:
Cel ce de sus, de la Dumnezeu, ai luat dumnezeiescul har,
mirite Grigorie,
gi, cu puterea Aceluia intirindu-te, de
bunivoie ai urmat Sfintei Evanghelii a lui Hristos, de la
Care ai luat plata ostenelilor tale, intru tot fericite; pe Acela
roagA-L si mAntuiasci sufletele noastre.
Sl avi ..., Condacul , gl asul al 3Jea:
Ca rin incepitor te-ai aritat lui Hristos, lncepiitorului
pistorilor, qi pirtaq cilugirilor, Pirinte Grigorie,
povifu-
indu-i citre cetatea cea cereasci, de unde ai invefat turma
lui Hristos
poruncile Lui qi acum cu dingii te bucuri
qi
din(uieqti in corturile cereqti.
$i
acum..., al Ni sci toarei de Dumnczcu:
Ceea ce eqti creqtinilor ocrotitoare' ..
(vezi mai
Eus).
Apoi: Doamne, miluicqte (dc 12 ori), Ceea ce eqti mai cinstiti..' ,
Slavi...,
$i
acum.,,
$i
otpustul.
ACATISTE
$I
PARACLISE
F
ACATIS TUL BLINE,IVE S TIRI
A Preasfintei Ndscdtoarei de Dumnezeu
gi pururea Fecioarei Maria
Preotul
di obiqnuita binccuvintare, zicSnd:
BinecuvAntat este Dumnezeul nostru totdeauna. acum si
pururea gi
in vecii vecilor. Amin.
Slavi
tie,
Dumnezeul nostru, slavi
lie.
impdrate ceresc, MAngiietorule, Duhul adevirului.
Care
pretutindenea
egti qi toate le plinegti;
Vistierul bunitd{ilor gi
Dititorule de viaf5, vino qi Te sdligluieqte intru noi qi
ne
cur5tegte pe noi de toati intiniciunea qi
mAntuieqte, Bunule.
sufletele noastre.
326
ACATISTN
$I
PARACLISE
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fnri de moarte,
miluieqte-ne pe noi
(dc
trci ori).
Slavi Tatilui qi Fiului
qi
SfAntului Duh.
$i
acum
$i
pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Preasfinti Treime, miluieqte-ne pe noi. Doamne, curi-
fegte
picatele noastre. Stipine, iarti l?ridelegile noastre.
Sfinte, cerceteazi
$i
vindeci neputinfele noastre, pentru
numele Tdu.
Doamne, miluieqte
(dc 3 ori). Slavi,..,
$i
acum,..
Tatil nostru, Care eqti in ceruri, sfin(eascd-se numele
Tiu, vie impnrn{ia Ta, facl-se voia Tao precum in cer aqa qi
pe pimint, PAinea noastrd cea de toate zilele di-ne-o noui
astizi, qi ne iartd noui greqelile noastre, precum qi noi
iertim gregi{ilor nogtri.
$i
nu ne duce pe noi in ispiti, ci ne
izbiveqte de cel r5u.
Ci a Ta este impirifia, puterea qi slava, a Tatilui
gi a
Fiului gi a Sfdntului Duho acum qi pururea qi ln vecii vecilor.
Ami n.
Apoi Troparele, glasul al 6Jea:
MiluieEte-ne pe noi, Doamneo miluiegte-ne pe noi, ci,
nepricepindu-ne de nici un rispunso aceasti rugAciune
aducem
tie,
ca unui StipAn, noi, picitogii robii Tii,
miluieqte-ne pe noi.
Sl avi ...,
Doamne, miluiegte-ne pe noi, ci intru
'Iine
am nidijduit;
nu Te minia pe noi foarte, nici pomeni lEridelegile noastre, ci
cauti qi acum ca un milostiv qi ne izbivegte pe noi de vrijmaqii
noqtri, ci Tu eqti Dumnezeul nostru, gi noi suntem poporul
Tiu; tofi lucrul mAinilor Tale qi numele Tiu chemdm.
F
ACATISTUI, BUNEIVNSTIRI
$i
acum...' a Nlscitoarci dc Dumnczcu:
Uqa milostivirii deschide-o noui, binecuvAntati Niscitoare
de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce nidijduim intru tine, ci
sd ne mintuim prin tine din nevoi, cici tu eqti mintuirea
neamului cregtinesc.
Apoi:
Cred intru unul Dumnezeu, Tatil atot{iitorul, Ficitorul
cerului qi al plmAntului, al tuturor celor vizute
qi nevdzute.
$i
intru unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Niscut, Care din Tatil S-a ndscut mai inainte de tofi
veci i ; l umi ni di n l umi ni , Dumnezeu adevi rat di n
Dumnezeu adevirat, n:iscut, iar nu lbcut, Cel de o fiin{a cu
Tatil, prin Care toate s-au licut;
Care, pentru noi oamenii gi pcntru a noastri mintuire, S-a
pogorat di n ceruri
gi S-a i nt rupat de l a Duhul S{hnt qi di n
Feci oara Mari a qi S-a l i cut om;
$i
S-a ristignit pentru noi in zilele lui Pon(iu Pilat qi a
pi t i mi t qi S-a i ngropat ;
$i
a inviat a treia zi, dupd Scripturi;
$i
S-a innl{at la ceruri gi gade de-a dreapta Tatilui;
$i
iarnqi va sd vini cu slavi si
judece
viii
qi morfii, a Cirui
impdr5{ie nu va avea sfirqit.
Si
intru Duhul SfAnt, Domnul de via{d Ficitorul, Care
din T' atnl purcede, Cel ce impreund cu Tatil
Ei
cu Fiul este
i nchi nat
qi sl : l vi t , Care a gri i t pri n prooroci .
i nt ru una, sl 6nt i , soborni ceasci
Ei
apost ol eascl Bi seri ci .
;
Mi rt uri sesc un Bot ez spre i ert area pi cat el or.
Aqtept invierea mor(ilor.
gi
viafa veacului ce va si fie. Amin.
La
Doamne, stri gat-am.,., sc ci ntd sti hi ri l e accstea, gl asul
al 6-l ca:
podobi e:
Toati ni dej dea...
S
fatul cel mai inainte de veci descoperindu-l
{ie,
Fecioari,
Gavriil a stat inaintea ta, inchindndu-se
fie Ei
zic6nd:
Bucuri-te, pimAntul
cel nesemdnat;
bucuri-te, rugul cel
nearsl bucuri-te, adincul cel ce cu anevoie poate fi vizut;
bucuri-te, podul
care ne treci pe noi la ceruri gi
scara cAa
inalti pe care a vizut-o lacob; bucuri-te, nistrapi dum-
nezeiasci cu manil bucuri-te, dezlegarea blestemului;
bucurd-te, chemarea lui Adam, Domnul este cu tine.
Te
ard{i mie ca un om, zis-a curata Fecioard ciitre
arhistrateg, gi
cum vestegti graiuri
mai presus de om? Zis-ai
ci Dumnezeu va fi cu mine qi Se va siliElui in pintecele
meu?
$i
cum voi fi sdlag desfdtat, spune-mi,
9i
loc sfin(irii Celui ce
este mai presus
de heruvimi? Nu mi ingela pe mine cu inqeli-
ciune, ci n-am cunoscut dulceafa nunfii, sunt neimpreunat5,
de nuntd nu m-am impnrtdEit. deci prunc cum voi nagte?
Dumnezeu
unde voieqte se biruieEte rinduiala firii, zis-a
cel fdri de trup, gi
se lucreazh cele ce sunt mai presus
de om.
Crede cuvintelor mele celor adevirate,
ceea ce esti cu totul
sfintl gi firi de prihani.
[ar ea a strigat: Fie mie acum dupi
cuvintul tiu
Ei
voi na$te p Cet t' irn de trup, Care va lua din
mine trup, pentru
ca si ridice, cu impreunareao
ca un puter-
nic, pe om la cinstea cea dintAi.
Sl ave. . . ,
$i
acum. . . , gl asul al 2Jea:
Taina
cea din veac se descoperi astizi
Ei
Fiul lui
Dumnezeu fiu al omului se face, ca, luAnd ce este mai riu, si-mi
328 ACATISTE
SI PARACLISE
F
ACATISTUL
BUNEIVESTIRI
329
dea mie ce este mai bun. Amigitu-s-a
de demult Adam gi,
poftind
si fie Dumnezeu,
nu a fost; iar Dumnezeu
Se face
om, ca sd laci pe Adam Dumnezeu.
Si se veseleasci fiptura
Ei
si salte firea, ci arhanghelul
sti cu liicd inaintea Fecioarei
qi-i
aduce bucurie in locul intristirii.
Cel ce Te-ai licut om
pentru
milostivirea
milei, Dumnezeul
nostruo slavi
Tie.
La Sti hoavni se c6nti sti hi ri l c accstea, gl asul
I:
Podobi e:
Ceea ce egti bucuri a..,
-
Din crugurile
ceregti zburAnd
Gavriil in Nazaret, a stat
lnaintea Fecioarei
Maria, zicAnd citre d6nsa: Bucuri_te,
ci
ai si zlmislegti
Fiu pe
Cel mai de demult decit Adam, pe
Ficitorul
veacurilor qi Izbivitorul
celor ce-(i c6ntn
fe:
bucuri-te, curati.
Stih: Asculti, fiicd, qi
vezi,
9i
pleacd
urcchea ta qi
uiti poporul
tiu gi
casa pdrintelui
tiu.
Gavriil, aducAnd veste buni din cer Fecioarei. a zis:
Bucuri-te,
ci ai si zimisleqti in pAntecele
tiu pe Cel ce va
inciipea in tine, dar in toate este neinciput; qi ai sa te arifi
Niscitoare
Celui ce a risirit din Taial, mai inainte de
luceafir.
Stih: Fefei tal se vor ruga mai-marii poporului.
Cuvdntul Cel ce este impreuni veqnic cu Tatnl Cel firi de
inceput, nedespirfindu-Se
de Cel de sus, acum a venit la cei
de
jos,
pentru preamarea
Sa milostivire,
ficAndu_I_se
mili
de alunecarea
noastri gi, lu6nd siricia
lui Adam. S_a
inchipuit in cel striin.
Stih: Tot pimfntul
si se inchine
tie
qi sd cAnte
tie.
Cuvintul cel mai presus
de fiinfi, Care este din Tatil din
veci, qi din Maici sub vremi, ardtAndu-Se
lumii, chipul robu_
ACATISTE
$I
PARACLISE
lui primeqte qi Se face trup, neosebindu-Se de Dumnezeire, qi
zidegte pe Adam in pAntecele aceleia, care L-a zimislit pe
Ddnsul lhri de simdn{i.
Sl av5. . . ,
$i
acum. . . . gl asul al 2- l cu;
Astizi binevestegte Gavriil celei pline de har: Bucuri-te,
Maici, ceea ce eqti fecioari gi nu gtii de nunti. Nu te mira de
chipul meu cel striin, nici nu te spiimAnta, ci arhanghel
sunt.
$arpele
a inqelat pe Eva, oarecind, iar eu acum
binevestesc (ie bucurie: Vei rimAne fecioarS, dar vei naEte pe
Domnul, Preacurati.
Apoi: Doamnc, miluicqte (de l2 ori). Slavn...,
$i
acum..., Venili sA ne
inchinlm... (de 3 ori)
9i
Psal mul 142
T\oamne,
auzi rugiciunea mea, asculti cererea
LJmea, intru credinciogia Ta; auzi-me, intru
dreptatea Ta. SI nu intri la
judecati
cu robul TAu,
ci nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vrij-
maqul prigone$te sufletul meu gi viata mea o calci in
picioare; lhcutu-m-a si locuiesc in intuneric ca
morfii cei din veac. Mehnit e duhul in mine qi inima
mea incremeniti inlduntrul meu. Adusu-mi-am
aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate
lucrurile Tale, la faptele miinilor Tale m-am gindit.
Tins-am citre Tine miinile mele, sufletul meu ca un
pimAnt insetoEat. Degrab avzi-mi, Doamne, cii a
sldbit duhul meu. Nu-Ti intoarce lafa Ta de la mine,
ca sd nu mi asemin celor ce se pogoard in mormint.
Fd sI aud di mi neafa mi l a Ta, cd l a Ti ne mi -e ni dej -
E
I
ACATISTUL BUNETvESTIRI
331
dea. Aratd-mi calea pe care voi merge, cd la Tine am
ridicat sufletul meu. Scapi-mi de vrijmagii mei, cI
la Tine alerg, Doamne. Inva{i-mi si fac voia Tao ci
Tu eqti Dumnezeul meu. Duhul Tiu cel bun si md
povAfiiasci
la pim6ntul dreptn{ii. Pentru numele
Tiiu, Doamne, diruiegte-mi via{i. intru dreptatea
Ta scoate din necaz sufletul meu. Fi bunitate de
stdrpeqte pe vrljmaqii mei qi pierde pe toti cei ce
necAjesc sufletul meu, ce eu sunt robul Tiu.
Slavn...,
$i
acum..., Aliluia (de 3 orl).
gi
indatn se cAntA: Dumnezeu
este Domnul... (dc trci ori), pc glasul al 8-lea,
Si,
tot de trei ori, troparul
accsta:
Porunca cea cu taini luind-o intru cunostinfi cel
IEri de trup, in casa lui Iosif degrab a stat inainte,
zicind celei ce nu
Etia
de nunti: Cel ce a plecat, cu
pogorerea,
cerurilc, incape firi schimbare tot intru
tine; pe Care qi vizindu-L in pintecele tlu lu6nd
chip de rob, mI spiimentez a striga (ie: Bucuri-te,
Mireasi, pururea Fecioari.
Apoi: Doamne, miluieqte (dc 3 ori). Slavi...,
$i
acum,..
Psal mul 50:
\ filuiegte-m:i,
Dumnezeule, dupi mare mila
lYITa, gi dupn multimca induririlor Tale, qterge
flridelegea mea. Mai vartos mi spali de fdrldele-
gea mea qi
de pi catul meu mi curi {eqte. CI
frridelegea mea eu o cunosc qi picatul meu inaintea
mea este pururea.
fi e
unui a am grefi t qi rdu i nai n-
332 ACATISTE SI PARACI,ISE
tea Ta am mcut, a$a incAt drept eqti Tu intru cuvin-
tele Tale qi biruitor cind vei
judeca
Tu. Ci iatd, intru
frridelegi m-am zimislit, gi in picate m-a niscut
maica mea. Cd iatd, adevirul ai iubit; cele neardtate
qi cele ascunse ale infetepciunii Tale mi-ai aritat mie.
Stropi-md-vei cu isop qi mi voi curdfi; spila-mi-vei
qi mai virtos decit zdpada mi voi albi. Auzului meu
vei da bucurie qi veselie; bucura-se-vor oasele cele
smerite. intoarce fa(a Ta de citre picatele mele qi
toate fi ri del egi l e mel e
$terge-l e.
Ini mi curati
zidegfe intru mine, Dumnezeule, qi duh drept inno-
ieqte intru cele dinliuntru ale mele. Nu mi lepida de
lafala Ta
qi
Duhul Tiu cel Sfint nu-L lua de la mine.
Di-mi mie bucuria mAntuirii Tale qi cu duh stipAni-
tor mi intireqte. invi{a-voi pe cei firi de lege ciile
Tale qi
cei necredincioqi la Tine se vor intoarce.
Izbiveqte-mi de virsarea de senge, Dumnezeule,
Dumnezeul mfrntuirii mele; bucura-se-va limba mea
de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide
$i
gura mea va vesti lauda Ta. Ci de-ai fi voit
jerfr,
fi-aq
fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infrinti
Ei
sme-
riti Dumnezeu nu o va urgisi. Fi bine, Doamne,
intru bunivoirea Ta, Sionului,
Ei
sd se zideasci
zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi
jertfa
dreptifii, prinosul qi arderile de tot; atunci vor pune
pe altarul Tiu vifei.
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
Apoi
Canonul Niscitoarei de Dumnezeu
Facere a lui Iosif
Ce.ntarea I, gl asul al 4-l ea:
l rmosul :
J\eschide-voi
gura mea qi
se va umple de Duhul, qi
I-.,,tcuvint rispunde-voi impiritesei Maici, gi
mi voi
ardta duminat priznuind, gi
voi cAnta minunile ei, bucur6n-
du-mi>>.
Stih: Preasfintl NAscitoare de Dumnezeu, miluieqte-ne pe noi.
Pe tine, cartea lui Hristos cea insuflefiti, pecefluitl
cu
Duhul, viiz6ndu-te marele arhanghel, curati, a strigat citre
tine: Bucuri-te, ceea ce eqti locaEul bucuriei prin care se
strici blestemul strdmoagei.
Bucuri-te, Fecioari, mireasi dumnezeiascd, indreptarea
lui Adam
Ei
omorirea iadului; bucuri-te, palatul
impiratu-
lui tuturor, ceea ce eqti cu totul firi de prihani;
bucuri-te,
scaunul cel de foc al Aceluia ce este atottiitor.
Sl avi ,..,
Bucurd-te, floarea cea neveqtejiti, singura care ai crescut
Mirul cel cu miros bun; bucuri-te, ceea ce ai niscut mirosul
cel bun al impiratului tuturor; bucuri-te, mintuirea lumii,
cea ce nu qtii
de nuntd.
$i
acum...,
hrcuri-te, comoara curi{iei, prin care ne-am sculat din
ciderea noastri; bucuri-te, stdpAni, ceea ce eqti crin cu
dulce miros, care umpli de buni mireasmi pe cei credincioqi,
timAia cea cu miros bun qi mirul cel de mare pre(.
333
ACATISl' E I PARACI,ISE
CAntarea a 3-a:
lrmosul:
e ai tii cintarefi, Niscitoare de Dumnezeu, ceea ce egti
izvor viu gi <indestulat, care s-au impreunat ceati
duhovniceasc5, intireste-i intru dumnezeiasci mirirea ta.
cununilor miririi invrednicindu-f>,
Ceea ce ai rdsdrit spicul cel dumnezeiesc cu adevirat, ca
o
farind
nearati, bucuri-te; bucuri-te, masa cea insufletiti,
intru care a inciput Piinea vie{ii; bucurd-te, stipind, care
egti izvorul apei viefii cel nedegertat.
Bucuri-te, ceea ce ai niscut credincioEilor pe Cel firi de
prihanA; bucuri-te, mieluqeaua, care ai niscut pe Mieluqelul
lui Dumnezeu, Cel ce a ridicat picatele a toati lumea;
bucurd-te, curi{itoare caldii.
Sl avi ...,
BucurA-te, luceafdrul dimine(ii cel prealuminat,
care sin-
gurd ai purtat pe Soarele Hristos; bucurd-te, ceea ce eqti
locaqul luminii, care ai stricat intunericul qi ai izgonit de pre-
tutindeni pe diavolii cei intuneca{i.
$i
acum...,
Bucurii-te, ceea ce eqti singura u$e prin
care a trecut sin-
gur Cuvintul, stipAni, care ai sfirimat cu nagterea ta incu-
ietorile
Ei
uqile iadului; bucurd-te, dumnezeiasci intrare a
celor ce se mintuiesc, ceea ce eqti cu totul ldudati.
Cintarca a 4-a:
Irmosul:
1.-' t
el ce qade intru slavi, pe scaunul Dumnezeirii, pe nor
\g,, ufor a vcnit lisus, <<Dumnezeul cel Preainalt, qi a
mAntuit pe cei ce strig5: Slavd, Hristoase, puterii
Tale>>.
I
l 8
l.
F
ACAl ' ISTTJI, BUNEIVESTIRI
335
' In
glasuri de cAntiri, cu credinfi strigim citre tine, ceea
ce egti cu totul liudati: Bucurd-te, munte gras qi inchegat cu
Duhul; bucur5-te, sfeqnic qi nistrapi, ceea ce por{i mana,
care indulceqti sim{urile tuturor credinciogilor.
Bucuri-te, preacurati stipAnd, care egti curifirea lumii;
bucuri-te, scari care ai inilfat cu harul pe to{i de pe
pim6nt; bucurd-te, pod care cu adevirat treci din moarte la
via{i pe to{i cei ce te laudd pe tine.
Bucuri-te, Preacurati, ceea ce e$ti mai inalti decit
cerurile, care firi de osteneali ai purtat in pintecele tiu
temelia pimAntului; bucuri-te, rogeali, care ai vopsit din sin-
gele tiu veEmintul cel dumnezeiesc al Impiratului puterilor.
Sl avi ...,
Bucuri-te, stipdnii, care ai niscut cu adeviirat pe
Dititorul de lege, Care curi{eqte in dar firidelegile tuturor,
adAncimea cea necuprinsd cu mintea, indl{imea cea nespusi,
ceea ce nu qtii de nunti, prin care noi to{i ne-am indumnezeit.
$i
acum...,
Pe tine, ceea ce ai impletit lumii cununa cea neimpletiti de
mAni, te liudim strigAnd citre tine: Bucuri-te, Fecioari,
pizitoarea tuturor, ingridirea, intdrirea gi sciparea cea sfin{iti.
Centarea a 5-a:
Irmosul:
Q
pnim6ntatu-s-au toate de dumnezeiacii mirirea ta, ci
D tu, Fecioari, care nu
Etii
de nunti, ai avut in pintece <pe
Dumnezeu, Cel ce este peste toate, gi ai niscut Fiu pe Cel firi
de ani, Cel ce d5ruiegte pace tuturor celor ce te laudi pe tine>>.
Bucurd-te, prea nevinovati, care ai niscut Calea viefii qi
ai mAntuit lumea din potopul picatului; bucuri-te, mireasi
336 ACATISTE
SI PARACLISE
dumnezeiasci, ceea ce. eqti auzire qi grai infricogitor;
bucuri-te, locaqul Stipinului fipturii!
Bucurd-te, Preacuratd, ceea ce eqti tiria gi intirirea oame-
nilor, loc de sfinfire a slavei, omorire a iadului, cimard de
mire cu totul luminoasi; Lrucuri-te, Lrucuria ingerilor;
bucuri-te, ajutdtoarea celor ce se roagi
{ie
cu credinfi!
Bucuri-te, stipAni, ciru(a Cuvintului cea in chipul focu-
lui; raiule cel insuflefit, care ai in mijloc Pomul vie(ii, pe
Domnul, a Cirui dulcea(i inviazd pe cei ce se impirtigesc cu
credinti qi au fost supuEi striciciunii.
Sl avi ,,.,
intdrifi fiind cu puterea ta, cu credin{i griim
fie:
Bucuri-te,
cetatea Impiratului tuturor, de care s-au grdit luminat cele
preamirite gi
vrednice a se auzi, muntele cel netiiat; bucu-
rii-te, adAncul cel nemdsurat!
$i
acum...,
Ceea ce eqti silaq desfitat al CuvAntului, bucuri-te;
bucuri-te, Preacurati, vasul care ai scos mirgdritarul cel
dumnezeiescl bucurl-te, impicarea cea citre Dumnezeu, cu
totul minunati, a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine,
Niscitoare de Dumnezeu.
C6.ntarea a 6-a:
n
lrmosul:
Jnfelepfii
lui Dumnezeu, care facefi acest praznic dumnezeiesc
Iqi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, venifi <si plesnim
cu mAinile, slivind pe Dumnezeu, Cel ce S-a ndscut dintr-insu.
Ceea ce eqti cimari neintinati a Cuvintului qi pricini
lndumnezeirii tuturor, bucuri-te, Preacuratio chemarea
proorocilor;
bucuri-te, podoaba apostolilor.
F
3
,,
_coASLov
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
JJ ,/
Dintru tine a cizut roua care a stins viipaia mul{imii ido-
lilor; pentru aceea griim
{ie:
Bucuri-te, lini plini de roud,
pe care, Fecioard, Ghedeon mai inainte o a vdzut.
Sl avi ...,
Iati, Fecioari: Bucuri-te, griim
{ie;
fii adipostire qi
linigte celor ce ne inviluim intru adAncul necazurilor qi al
tuturor smintelilor potrivnicului!
Si acum....
Ceea ce eqti pricina bucuriei, umple de har gindul nostru,
ca si griim
fie:
Bucuri-te, rugul cel nears qi norul cel cu
totul luminos, care ncincetat umbreEti pe cei credincioqi.
Catavasie: infelepfii lui Dumnezeu... (vezi irmosul la CAntarea a 6-a).
Condacele gi Icoasele
Condacul I:
/ \
pi ri t oare Doamni o pent ru
bi rui n{5 mul (umi ri ,
-flizblvindu-ne
din nevoi aducem
fie,
Ndscitoare de
Dumnezeu, noi robii tii. Ci, ca ceea ce ai stipinire nebiruiti,
izbivegte-ne din toate nevoile, ca si strigim (ie: Bucuri-te,
Mireasi, pururea Fecioari!
n
Icosul I:
Jngerul
cel mai intii stititor din cer a fost trimis si-i
I zi cd Ndsci t oarei de Dumnezeu: BucurS-t e! gi .
i mpreuni
cu glasul lui cel netrupesc, vdzAndu-Te, Doamne, intrupat,
s-a spiimintat qi i-a stat inainte griindu-i
unele ca acestca:
Bucuri-te, prin care risare bucurial
Bucurii-te, prin care piere blestemul;
Bucurd-te, chemarea lui Adam celui cizut;
Bucuri-te,
Strgerea
lacrimilor Evei;
338 ACATISTE SI PARACLISE
Bucuri-te, inilfime, intru care cu anevoie se suie gAn-
durile omenegti;
Bucurd-te, adincime, care nu te po{i lesne vedea nici cu
ochii ingereqti;
^
Bucuri-te, cd eqti scaun Impiratului;
Bucurd-te, ci porfi pe Cel ce pe toate le poarti;
Bucuri-te, steaua care ari{i Soarele;
Bucurd-te, pAntecele dumnezeiegtii intrupilri;
Bucuri-te, prin care se innoieqte liptura;
Bucuri-te, prin care prunc Se face Ficitorull
Bucurd-te, Mireasi, pururea Fecioari!
r Condacul al 2-l ea:
Q
tiindu-se pe sine sfAnta intru curdfie, zis-a lui Gavriil
l]cu indrdznire: Preaslivitul tiu glas cu anevoie se arati
a fi" primit sufletului meu; ci naqtere cu zdmislire firi
siminfi, cum imi spui? Cintf,nd: Aliluia!
Icosul al 2lea:
n{elegerea cea nein{eleasii ciutAnd Fecioara si o
in{eleagi, a griit citre cel ce slujea: Din pintece curat,
cum estc cu putin{d sI se nasci fiu, spune-mi? Cdtre care el
a zis cu liici, insi, grdind aqa:
Bucuri-te, tiinuitoarea sfatului celui nespus;
Bucuri-te, incredin{area celor ce au trcbuinfd de tdcere;
Bucuri-te, inceputul minunilor lui Hristos;
Bucuri-te, capul poruncilor Lui;
Bucurl-te, scara ccreasci pe care S-a pogorAt Dumnezeu;
Bucuri-te, podul care treci la cer pe cei de pe pimAnt;
Bucuri-te, minunea mult slivitl de ingeri;
Bucurii-te, ceea ce le eqti diavolilor rani de mult pl6ns;
Bucuri-te, ceea ce ai ndscut Lumina cea neapusil
ACATI STU L BU N EI VESTI RI
339
Bucuri-te, ceea ce n-ai invifat pe nimeni in ce chip s-a
petrecut;
Bucurd-te, ceea ce intreci mintea in(elep{ilor;
Bucuri-te, ceea ce luminezi gAndurile credinciogilor;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al 3-l ca:
puterea Celui de sus a umbrit-o atunci, spre zimislire,
I pe ceea ce nu
qtia de nunti; qi pAntecele ei cel cu buni
roadi, ca pe o
tarina
dulce l-a aritat tuturor celor ce vor fi
si secere mAntuire, cind vor cinta aqa: Aliluia!
Icosul al 3l ea:
I
v6nd Fecioara in pAntece pe Dumnezeu primit, a aler-
f1' gat la Elisabeta; iar pruncul acesteia, indati
cunoscAndu-i inchinarea, s-a bucurat
qi, cu sdltiri in pintece,
ca
gi cum ar fi cAntat, a griit citre Niscitoarea de Dumnezeu:
Bucuri-te, vi{a mlidi(ei celei nevegtejite;
Bucuri-te, cAqtigarea rodului celui firii de moartel
Bucuri-te, ceea ce ai lucrat pe Lucritorul iubirii de
oamenil
Bucuri-te, cea ce ai niscut pe Siditorul vie{ii noastre;
Bucuri-te, brazdi care ai crescut inmulfirea milelor;
Bucurd-te, masi care por{i indestularea milostivirilor;
Bucuri-te, ceea ce infloregti ca raiul desfitdrii;
Bucuri-te, ceea ce gdtegti adipostire sufletelor;
Bucuri-te, timAia rugiciunii cea bine primitii;
Bucurii-te, curii(ia a toati lumea;
Bucurd-te, bunivoirea lui Dumnezeu citre noi cei muritori;
BucurI-te, indriznirea celor muritori citre Dumnezeul
Bucuri-te, Mireasl, pururea Fecioari!
ACATISTE SI PARACLISE
Condacul aI 4-l ea:
\ /ifbr
de ginduri
necredincioase aviitd intru sine
V inteleptul losif, s-a tulburat uitindu-se la tine, cea
neamestecati cu nunta, gdndind
cd eqti furati de nunti, tu,
ceea ce egti firi prihani;
iar cAnd a cunoscut ci zimislirea
ta este de la Duhul Sfint, a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
I
uzit-au pistorii pe ingeri Inud6nd venirea cu trupul a
.FLlui Hristos qi. alergind spre Acesta ca spre un pistor,
viizutu-L-au ca pe un miel liri prihani hrinindu-Se in pin-
tecele Mariei, pe care liudhnd-o, au zis:
Bucuri-te, Maica Miclului qi a Pdstorului;
Bucuri-te, staulul oilor celor cuvAntitoare;
Bucuri-te, chinuirea vrijmaqilor celor nevizufi;
Bucuri-te, deschizitoarea u$ilor raiului;
Bucurd-te, ci cele cereqti impreuni se bucurii cu cele
pimAnteqti;
Bucuri-te, ci cele piminteqti impreuni din(uiesc cu cele
cereqti;
Bucuri-te, gura apostolilor cea neticutA;
Bucurh-t e, i ndri zni rea cea nebi rui t i a purt i t ori l or
de
chinuri;
Bucuri-te, temeiul cel tare al credinfei;
Bucurh-te, cunoqtinfa cea luminoasi a darului;
Bucuri -t e. pri n care s-a gol i t i adul ;
Bucuri-te, prin care ne-am imbricat cu slavi;
Bucuri-te, Mireasd, pururea
Fecioari!
Condacul al 5l ea:
Qteaua
cea cu dumnezeiascd mergere vizind-o in(e-
-
tJlepfii. mers-au pe urma luminii ei; qi,
{indnd-o
ca pe o
ficlie, cu eir ciutau pe puternicul lmplrat; gi, ajungind la
Cel neajuns, s-au bucurat, cdntAndu-I: Aliluia!
I
*
L
ACATISTTJL
BUNEryESTIRI
34r
Icosul al S_l ea:
\/ezut-au_pruncii
haldeilor
in brafele Fecioarei pe
Cel
_
Y ce a zi di t pe
om cu mAnal gi ,
cunoscdndu_L
a t e n
Sjafn deqi luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri a_L sluji
qi a-i c6nta celei binecuvAntate:
Bucuri-te,
Maica stelei celei neapusel
Bucuri-te,
raza zilei celei de taina:
Bucuri-te,
ceea ce ai stins cuptorui
inqeliciunii;
Bucuri-te,
ceea ce luminezi pe tiinuitorii
Treimii;
Bucuri-te,
ceea ce ai aruncat
din dregitorie pe chinui_
torul cel firi de omenie;
Bucuri-teo
ceea ce ai aritat pe Domnul
Hristos, iubitorul
de oameni;
Bucuri-te,
ceea ce ne-ai m6ntuit din slujba pigdneasci;
Bucuri-te,
ceea ce ne curi{eqti
de lucruiile celE intinate;
Bucurd-te,
cea ce ai stins inchinarea
la foc;
Bucuri-te,
ceea ce ne-ai potolit
vipaia chinurilor;
Bucuri-te,
indreptdtoarea
infelepciunii
celor credinciogi;
Bucuri-te,
veselia tuturor
neamurilor;
Bucuril-te,
Mireasi, pururea
Fecioari!
\rrf
d rturisitori,- purtdtori
de Dumnezeu,
fiind fiIozofii,
l-Vls-au
intors in Babilon,
implinindu_ti
proorocia; qi
tuturor mirturisindu-Te
pe
Tine, Hristoase,, lisatu_l_au pe
Irod ca pe un mincinos,
ci nu qtia
si cAnte: nflrri"l
Icosul al 6_l ea:
Qtrnlucind
in Egipt Tu, Lumina
adevirului, gonit_ai
L)tntunericul
minciunii.
Cn idolii lui, nerdbdAnd
tiria
Ta, Mintuitorule,
au cizutl iar cei ce de ei au scdpat ii cin_
tau Niscitoarei
de Dumnezeu:
Bucurd-te,
indreptarea
oamenilori
Condacul al 6-l ea:
-
342
ACATTSTE SI PARACLISE
Bucuri-te, ciiderea demonilor;
Bucurd-te, ceea ce ai zdrobit stapinia ingeliciunii;
Bucuri-te, ceea ce ai vndit inqeliciunea idoleasci;
Bucuri-te, mare care ai inecat pe netrupescul faraon;
Bucuri-te,
piatri care ai adipat
pe cei insetafi de viafi;
Bucuri-te, stilp de foc care ciliuzeqti
pe cei ce sunt intru
intuneric;
Bucuri-te, acoperimintul
lumii cel mai lat decAt norul;
Bucurd-te, hrani
qi nistrapd cu manil
Bucuri-te, slujitoarea desfitirii celei sfinte;
Bucuri-te,
pimintul fngnduin{ei;
Bucuri-teo izvorAtoare de miere
qi' lapte;
Bucuri-teo Mireasd,
pururea Fecioari!
Condacul al 7-l ea:
\ /rind
Simeon si se mute din veacul acesta inqel5tor.
V Te-ai dat lui ca un prunc; dar Te-ai l6cut lui cunoscut
qi ca Dumnezeu desivirqit. Pentru aceea, s-a mirat de
in{elepciunea Ta cea nespus6, cAntAnd: Aliluia!
Icosul al 7-l ea:
A
retat-a fEpturi noui aritindu-Se Fdcitorul noui,
Acelor ce suntem ficuti de DAnsul, risirind din pinte-
cele cel firi simin{i
qi pdzinduJ intreg, precum a lbst; ca
noi, vizand minunea, si o lludim
griind:
Bucurd-te, lloarea nestriciciunii;
Bucuri-te, cununa infrinirii;
Bucur6-te, ceea ce ai strilucit chipul invieriit
-.
Bucuri-teo ceea ce ai ardtat viafa ingereasci;
Bucuri-te,
pomul cel cu luminoasi roadi, din care se
hrinesc credincioqii;
Bucuri-te, copacul cel infrunzit cu buni umbri, sub care
mul(i se adumbresc;
*
ACATISTUL BUNEryESTIRI
Bucuri-te, ceea ce ai purtat in pAntece pe Indreptitorul
celor ritdci{i;
Bucuri-te, ceea ce ai nilscut pe MAntuitorul celor robifi;
Bucuri-te, imbl6nzirea Judecdtorului celui drept;
Bucuri-te, iertarea multor greqifi;
Bucuri-te, haina celor goi de indrizneali;
Bucuri-te, dragostea care biruieqte toati dorirea;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioard!
Condacul al 8-l ca:
\ /nzind
naqtere minunat5, sd ne instriinim de lume,
Y mut i ndu-ne mi nt ea l a cerq ci pent ru aceast a
Preainaltul Dumnezeu pe pimint S-a aritat om plecat,
vrind si tragi la inilfime pe cei ce-[ cAnti: Aliluia!
Icosul al 8-l ea:
f' tu
totul a fost intre cei de
jos,
iar de cei de sus nicicum
\.znu S-a depirtat CuvAntul cel necuprins; ci dumneze-
iascd pogorAre a fost, iar nu mutare din loc, qi naqtere din
Fecioari primitoare de Dumnezeu, care aude acestca:
Bucuri-te, inciperea lui Dumnezeu celui neinciput;
Bucuri-te, uqa tainei celei de cinste;
Bucuri-te, auzirea cea cu nepricepere pentru cei necre-
dincioqi;
Bucuri-te, lauda cea firE de indoiali a celor credincioqi;
Bucurd-te, purtitoarea cea preasf6nti a Celui ce este pe
heruvimil
Bucurd-te, silaqul cel preamirit al Celui ce este pe serafimi;
Bucuri-te, ceea ce ai adunat lucruri potrivnice intru unal
Bucuri-te, ceea ce ai unit fecioria qi naqterea;
Bucurd-te, prin care s-a dezlegat cdlcarea poruncii;
Bucuri-te, prin care s-a deschis raiul;
343
344 ACATISTE
SI PARACLISE
Bucuri-te, cheia impiri{iei lui Hristos;
Bucur5-te, nidejdea buniti{ilor celor veqnice;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioard!
Condacul al 9l ea:
Toati
firea ingereasci s-a minunat de lucrul cel mare al
I i nt rupdri i Tal e; ch pe cel neapropi at , ca Dumnezeu,
L-au vdzut om apropiat tuturor, viefuind impreuni cu noi
ti
auzind de la to{i aqa: Aliluia!
Icosul al 9lea:
pe ritorii cei mult-vorbitori ii vedem, Niscdtoare de
I Dumnezeu, ci-fi stau inainte ca nigte peqti fdri de glas;
ci nu se pricep
si spuni in ce chip qi
fecioari ai rimas gi ai
putut nagte. Iar noi, de o taini ca aceasta minundndu-ne, cu
credinti cintim:
Bucuri-te,, silaqul lnfelepciunii lui Dumnezeul
Bucuri-te, comoara r6nduielii Lui;
Bucuri-te, ceea ce pe filozoli ii arnfi neinfelepJi;
Bucurd-te, ceea c ai vidit pe cei megteri la cuvAnt a fi
necuv6nt i t ori ;
Bucuri-te, ci au innebunit intrebitorii cei cumpli{i;
Bucurd-te, ci s-au veqtejit ficdtorii de basme;
Bucurd-te, ceea ce ai risipit vorbele cele incdlcite ale ate-
nienilor;
Bucuri-te, ceea ce ai umplut mrejele pescarilor;
Bucuri-teo ceea ce ne-ai ridicat din adAncul necunogtin{ei;
Bucurd-te, ceea ce pe mulfi i-ai luminat la minte;
Bucurd-te, corabia celor ce vor si se mintuiasci;
Bucurd-te, limanul celor ce umbli cu cordbiile acestei
vie{i;
BucurE-te, Mireasi, pururea Fecioarli!
r
p
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
345
Condacul al l 0-l ea:
\ /rind
Impodobitorul tuturor si mdntuiasc6 lumea, la ea
Y a venit precum i se frgdduise gi, Pistor fiind, ca un
Dumnezeu, pentru noi S-a aritat om ca noi. Cici, cu asemina-
rea chem6nd pe cel asemenea, ca un Dumnezeu aude: Aliluia!
Icosul al 10-lea:
Jid
egti fecioarelor, Niscitoare de Dumnezeu Fecioari,
Z-rgi tuturor celor ce aleargi la tine: ci Ficitorul cerului
qi
al pim6ntului te-a gitit pe tine, curati, sdliqluindu-Se in
pAntecele tiu qi
invifAndu-i pe tofi si cAnte
{ie:
Bucuri-te, turnul fecioriei;
Bucuri-te, uqa mintuirii;
Bucuri-te, incepitoarea prefacerii
celei pline de-nfeles;
BucurS-te, ddtitoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucuri-te, ci tu ai innoit pe cei zimislifi intru ruqine;
Bucur5-te, ci tu ai invi{at pe cei lipsi{i de minte;
Bucurl-te, ceea ce ai stricat pe stricitorul gAndurilor;
Bucuri-te, cea ce ai niscut pe Semindtorul curi{iei;
Bucuri-te, cimara nun{ii celei firi de simdn{i;
Bucurh-te, ceea ce ai impreunat Domnului pe cei credincioqi;
Bucurd-te, ceea ce intre fecioare ai lbst unici hrinitoare
de pruncl
Bucuri-teo cimara cea impodobiti a sufletelor slin{ilor;
'
Bucuri-te, Mireasd, pururea Fecioari!
Condacul al l l l ea:
Tmperate
Stinte. de
ti-am
aduce cintiri qi psalmi
la
I numi r i nl ocnr ai ca ni si pul . ni mi c nu pl i ni m cum se
cuvine, ci se biruiegte toati cintarea care va si tindi spre
mulfimea milelor Tale celor multe, pe care le-ai dat celor
ce-Ti cAnti: Aliluia!
346 ACATISTE SI PARACLISE
Icosul al l l -l ea:
f
dclie primitoare de lumini, ardtati celor ce sunt intru
I intuneric. o vedem pe Preasfenta Fecioari; ci, aprin-
zind in sine lbcul cel netrupesc, pe to{i ii indrepteazi spre
cunoqtin{a cea dumnezeiasci, ce lumineazi mintea cu raza ei
qi se cinsteqte cu chemarea aceasta:
Bucuri-te, raza Soarelui celui infelegdtor;
Bucuri-te, raza Luminii celei neapusel
Bucuri-te, fulgerul care luminezi sufletele;
Bucuri-te, cea ce pe vrijmaEi ii ingrozeqti ca un tunetl
Bucuri-te, ci din tine a risdrit strdlucirea cea cu multi
lumini;
Bucur6-te, ci ai izvorit rAul cel ce curge cu ape multel
Bucuri-te, ceea ce ne-ai aritat chipul colimvitrei;
Bucuri-te, ceea ce curifegti intiniciunea plcatului;
Bucurd-te, baie care speli conqtiin{a;
Bucurd-te, pahar care dai gust bucuriei;
Bucurd-te. mireasma mirosului celui bun al lui Hristos:
Bucuri-te, via{a veseliei celei de taini;
Bucuri-te, Mireasi, pururea Fecioari!
Condacul al l 2Jea:
\ /rnnd
si dea har datoriilor celor de demult, Dezlegi-
V torul tuturor datoriilor omeneqti venit-a singur la cei
ce se indepirtaseri de harul Lui gi, rupind zapisul, aude de
la to{i aga: Aliluia!
Icosul al 12-l ea:
f-lAntind
na$terea ta, te liuddm togi ca pe o bisericd
\.,insufle{iti, Niscitoare de Dumnezeu, ci, locuind in
pintecele tiu Domnul, Care
fine
toate cu minao a sfin{it, a
sldvit gi a invi{at pc to{i si-{i cinte:
Bucuri-te, locaqul lui Dumnezeu-CuvAntul;
r
F
F
ACATISTU L BUNEIVESTIRI 34'1
Bucuri-te, sf6nti care eqti mai mare decit sfin(ii;
Bucuri-te, chivot poleit cu Duhul;
Bucuri-te, comoara vie{ii cea nedeqertate;
Bucuri-te, coroana cea scumpi a impira{ilor celor cre-
dincioSi;
Bucura-te, lauda cea de cinste a preo{ilor celor cuvioti;
BucurS-te, stilpul Bisericii cel neclintit;
Bucuri-te, zidul impiri{iei cel nebiruit;
BucurI-te,
prin care se ridici biruin{ele;
Bucurli-te,
prin care se surpi vrijmaqii;
Bucuri-te, timiduirea trupului meu;
Bucuri-te, mAntuirea sufletului meu;
Bucuri-te, Mireasi,
pururea Fecioari!
Condacul al l 3-l ea:
,
Maici prealiudati, care ai niscut pe Cuvintul, Cel
ce este mai sfdnt decAt to{i sfin{ii,
primind acest dar
de acum, mAntuiegte de toatd ispita qi scoate din chinul ce va
si fie pe to{i cei ce-{i cAnt5: Aliluia!
Acest Condac sc zice de trci ori.
$i
iarnqi Icosul I: ingerul cel
Apiritoare DoamnA...
Apoi
Rugiciunea
citre Preaslinta N iscitoare de Dumnezeu
rA,
Preasfinti Niscdtoare de Dumnezeu' Fecioari
\-lrtepa"a, ceea ce eqti mai inalti
qi mai presus
decit ingerii
qi arhanghelii
Ei
mai cinstiti decit toati
fiptura; mirarea cea mare a ingerilor,
propovddui-
rea proorocilor, podoaba cea aleasi a arhanghelilor,
mai int6i stitdtor... si Condacul I:
intirirea
cea tare a mucenicilor,
lauda cea
preami-
riti a apostolilor, povdfuitoarea
cea tare a cnlugn-
rilor, infr6narea cea tare a postitorilor,
curn{ia qi
mirirea fecioarelor,
veselia cea Iini a maicilor, infe-
Iepciunea gi invifitura pruncilor,
cirmuitoarea
siiracilor qi a viduvelor; imbrlcdminte
celor goi,
sinitate celor bolnavi, izbivire celor robiti; liniste
cel or de pe mare, l i man bun cel or i nvi l brafi , povnfu-
itoare neostenitd celor rdtici{i,
mergere ugoari celor
cdlitori,
odihnl bund celor ostenifi, acoperimint qi
scApare celor asupriti; nidejde celor ffiri de nidejde,
ajutAtoare
celor lipsifi; celor siraci bogn{ie neimpu-
{inatio
celor intrista{i de-a pururea
mingiiere,
celor
pe care nu-i iubegte nimeni iubire cu smerenie; celor
picitoqi
mflntuire citre Dumnezeu;
tuturor creqti-
nilor ocrotire tare, ajutitoare
nebiruiti
si
folosi-
toare. Prin tine Cel nevizut S-a frcut vizui, pentru
care aducem rugiciune
fie,
noi robii tii. Doamna
noastrii.
O, preamilostivi
impiriteasi
a Luminii
celei infelegdtoare qi preamiriti,
care ai niscut pe
Impiratul
nostru, Hristos Dumnezeu,
Cel ce di viafi
tuturor, ceea ce eqti mdriti de cele cereEti, minte inge_
reasci, stea cu totul luminoasi qi
mai sfAnti dec6t
to{i sfinfii; impiriteasa
impirafilor,,
stlpina tuturor
fipturiloro
Fecioarl
incuviin(ati
de Dumnezeu,
mi reasi
nestri cati , pal at al
preasfi ntul ui
Duh.
scaun de foc al nevizutului
impirat, chivot ceresc;
purtdtor
al Cuv6ntului lui Dumnezeu,
ciruta cea in
ACATISTE
SI PARACLISE
-
ACATISTU L BUN ETVESTIRI
chipul focului; odihna Dumnezeului
celui viu, zA-
mislirea negreiti a trupului lui Hristos, cuibul Vul-
turului ceresc, turtureaua
cea cu buni gldsuire,
porumbita
cea preabuni,
tini
Ei
firn de riutate;
Maici iubitoare de fii, ad6ncul milelor, picitura
care risipeqti minia lui Dumnezeu, adencimea
cea
nemisurate, taina cea negriite, minunea cea neqti-
ute, minune nespuse; Biserici nefrcuti de mini
omeneasci a Insu;i Impiratului tuturor veacurilor;
tdm6ia cea cu bun miros, vefment cinstit, porfiri
de
Dumnezeu
fesuti,
rai sufletesco odrasla pomului
celui de viafi purtitor,
floarea cea preafrumoasi,
care ai inflorit noui veselia cereascd,
strugurele
mintuirii noastre, paharul
impiratului
ceresc;intru
care s-a dres de Ia Duhul Sfint vinul harului Celui
neimpu(inat; solitoarea legii, incepitura
credinfei
celei adevdrate a lui Hristos, turnul cel neclintit,
pieirea ereticilor,
sabia miniei Iui Dumnezeu
impo-
triva tuturor celor nelegiuifi;_ ingrozire
diavo'ilor,
biruinfd in rizboaie, pizitoarb
adevdrati
tuturor
crestinilor qi
lumii incredinfatd mintuire. Oo intru
tot milostivi Doamni FecioarE, stip6ni Niscitoare
de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugim
fie
gi
arati mila ta poporului
dreptcredincios;
roage pe
Fiul tdu si ne izbiveasci de tot riul.
$i
pEzeqte
lo-
ca$ul acesta qi toate oraqele qi
satele qi pir(ile
creq-
tinegti qi tot poporul
cel binecredincios,
care scapi gi
cheami numele tiu cel sfint, de toate nipistuirile,
de
ACATISTE SI PARACLISE
boali, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de
venirea altor neamuri asupra noastri qi de rizboiul
cel dintre noi, de toate durerile
qi de toati imbul-
ze l^. C^ sA nu fie impu{inafi robii tii nici cu rini,
nici cu ingrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta
minie a lui Dumnezeu; ci ii plzeqte
Ei
ii mdntuieqte
cu mila ta, Doamni, ceea ce te rogi pentru noi
Ei
pen-
tru buna intocmire a vizduhului, spre vremi aduce-
toare de roadele cele de folos, pe care noui le diru-
ieqti. Uqureazd, ridici
Ei
miluiegte, stipflni preami-
lostivi, Niscitoare de Dumnezeu prealdudati, de
toate nevoile, pe cei ce sunt in primejdii. Adu-(i
aminte de robii tii qi nu trece cu vederea lacrimile
qi
suspinarea lor; ci ne innoieqte pe noi cu bunitatea
ta, ca si ne mengaiem cu mu[umire, allfindu-te pe
tine ajutitoare. Milostiyeqte-te, Doamni preacurati'
spre ajutorul poporului celui binecredincios. Nddejdea
noastri, adunl pe cele risipite: pe cei retecifi pe cale
povi(uie$te-i, pe cei cizufi de la dreapta credinfl
iariqi la credinfe intoarce-i, pe cei bdtrini spri-
jineqte-i,
pe cei tineri ii invafi, pe prunci hrineqte-i
Si
preamAreqte pe cei ce te preamdresc; dar mai ales
pizeqte sfinti Biserica Fiului tiu qi o feregte intru
lungime de zile. O, milostivi gi preaindurati impi-
reteasi a cerului
qi a plmintului, Niscitoare de
Dumnezeu,
pururea Fecioard, miluieqte cu miilo-
cirea ta poporul dreptcredincios
qi toati dreptcre-
dincioasa creEtinetate. Pizeqte-o sub acoperdm6ntul
l
A(' ATIS' TUL BUNEry ESTIRI
milei tale, apir-o pe ea cu cinstitul tdu acoperimflnt
qi roagi pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care mai
presus de fire L-ai intrupat, si ne incingi pe noi cu
putere de sus, ca si ne putem apira impotriva vrij-
maqilor nostri vlzufi qi nevizufi ce se ostesc asupra
noastri. Miluieqte qi mAntuiegte cu rugiciunile tale,
Maici, pe Prea Fericitul Pirintele nostru (N),
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine,
[pe
(tnatt)
prea Sfintitul (Arhi-)
Episcopul (qi
Mitropolitul)
nostru (N)l
Si
pe toti ortodoc$ii arhierei, pirinfi
arhimandrifi, preo{i qi diaconi
fi
pe tot clerul bise-
ricesc qi pe tot poporul dreptcredincios
care se
inchini icoanei tale. Cauti spre noi tofi cu folosin{a
ta cea preamilostiyi,
ridici-ne pe noi din adincul
pdcatelor qi
ne lumineazi ochii inimii spre cdutarea
mintuirii. Milostivi fii noud aici, iar la infricogdtoarea
judecati,
pe Fiul tiu pentru noi roagi-L. Pe cei ce
s-au mutat intru dreapta credinfi din aceasti viafi in
cea vegnici, impreuni cu ingerii, cu arhanghelii qi
cu toti sfinfii, impirtiqeqte-i ca sd stea de-a dreapta
Fiului t[u qi Dumnezeu;
Ei
cu rug,iciunea ta invred-
niceqte pe tofi ortodocqii cregtini si viefuiascd cu
Hristos, gi cu bucurie in locaqurile ingeregti si se
desfiteze. Ci tu egti, Doamni, mirirea celor cereEti
qi ajutitoarea pimantenilor; qi tu egti nidejdea qi
folositoarea tuturor celor ce aleargi la tine qi
cer
ajutorul tiu cel sfAnt; tu eqti rugitoarea cea fier-
bi nte ci tre Fi ul tdu qi Dumnezeul nostru, ce rugai -
351
ACATISTE PARACLISE
ciunile Maicii mult pot spre imblenzirea Stdpinului.
$i,
cu a ta mijlocire, indriznim si ne apropiem de
sfintul altar, de harul preasfintelor qi de via(i ficd-
toarelor Taine, degi suntem nevrednici. Pentru aceea,
qi pe icoani v6zSnd chipul tiu cel intru tot cinstit
qi
pe Cet atotfiitor cu mena
fin6nd,
ne bucurdm
noi
picitoqii qi, cu umilinfi ciz6nd, pe acesta cu dra-
goste
Si
cu frici il sirutim, a$teptend' Doamni, prin
sfintele
gi de Dumnezeu
primitele tale rugiciuni' se
ajungem la cele cerqti ale vie{ii celei flri de sfirqit'
qi si stim fhri de rugine in ziua
judecnfii
de-a dreap-
ta Fiului tlu
qi Dumnezeului nostru' slivindu-L
pe
El impreuni cu Cel firi de inceput al Lui Pirinte
qi
cu Preasfintul
Ei
bunul
qi de via{i fficltorul Lui Duh'
acum
qi pururea gi in vecii vecilor. Amin.
Cintarea a 7-a:
Irmosul:
l\T-au
slujit fnpturii infelepfii lui Dumnezeu, flri numai
I \ Ficdtoruluil ci, groaza lbcului birbiteqte cilcind-o,
(<s-au
bucurat cAntind: Prealiudate Dumnezeul
pdrinfilor
noqtri
ti
Doamne, bine eqti cuvantat).
Pe tine te liudim,
griind: Bucuri-te, cilrufa Soarelui
celui infelegator
qi vifa cea adevirati' care ai crescut Stru-
gurele cel copt, din care curge vinul cel ce veseleqte sufletele
celor c te slivesc
pe tine cu credintA.
Ceea ce ai niscut pe Vindecdtorul tuturor oamenilor,
bucurh-te, mireasi dumnezeiasci, toiagul cel de taini, care
ai inllorit floarea cea nevegtejiti; bucurd-te, stipin6, prin
care ne umplem de bucurie
gi moqtenim viafa.
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
Nu
poate,
stipAni, limba cea cu podoabi vorbitoare si te
laude pe tine; ci te-ai inil{at mai presus de serafimi,
ndscind pe tmpiratul Hristos, pe Care roagi-L sd ne
izbiveasci din toati nevoia pe noi, cei ce ne inchinim
fie
cu
credintA.
Sl avi ...,
Marginile lumii te laudi pe tine gi te fericesc
Ai
cu
dragoste cinti
{ie:
Bucuri-te, cartea in care s-a scris
Cuvdntul cu puterea Tatilui, ceea ce egti curati; pe Care
roagi-L, Ndscdtoare de Dumnezeu, ca si scrie in cartea
viefii pe robii tii.
$i
acum..,,
Plecim genunchii
inimii noastre noi, robii tii, gi
ne rugim
fie:
Pleaci urechea ta, ceea ce eqti curati, qi ne miluieqte pe
noi, cei ce suntem culunda(i pururea in necazuri, qi apEr5-ne
de toatd robia vrdjmaqului, Niscitoare de Dumnezeu.
Cintarea a 8-a:
Irmos: Pe tinerii cei binecrcdincioqi..,
Jn
pintece ai primit pe Cuvantul qi ai purtat pe Cel ce
Ipoarti toate gi
ai hrdnit cu lapte, ceea ce eqti curati, pe
Cel ce hrineqte pe toati lumea cu bunivoire, Ciruia cAn-
tiim, curati: Pe Domnul lucrurile lduda{i-L gi-L preainalfa{i
intru tofi vecii.
Moise a cunoscut in rug taina cea mare a nagterii tale,
Preasf6nti, curati Fecioari; iar tinerii mai inainte au
inchipuit aceasta, mai luminat, in mijlocul focului stAnd qi
fiind neargi; pentru aceea te liudim pe tine intru tofi vecii.
Noi, cei care mai inainte, pentru inEeliciune, eram
dezbrica{i, acum ne-am imbricat in haina nestriciciunii
353
23
-
CEASLOV
354 ACATISTE
[iI
PARACLISE
prin naEterea ta; iar cei ce qedeam
in intunericul picatelor
am vizut luminio Fecioar5, ceea ce egti locag luminii; pentru
aceea te liudim intru to{i vecii.
Binecuvintim pe Tatdl qi pc Fiul
Ei
pe Sfintul Duh, Domnul.
Cei morfi prin tine inviazd,, ci ai niscut Viafa cea intr-un
Ipostas. Cei ce mai inainte erau mufi acum griiesc bine; cei
intinafi se curifesc, bolile se izgonesc gi mulfimea duhurilor
celor din vdzduh se biruieqte, Fecioari, ceea ce eqti min-
tuirea oamenilor.
$i
acum...,
Ceea ce ai niscut mintuirea lumii, prin care ne-am ridi-
cat de pe pimdnt Ia inilfime, bucuri-te, cea cu totul binecu-
vAntati, care eEti acoperdmint qi putere, zid qi tirie celor ce
cAntio curati: Pe Domnul lucrurile Inuda{i-L gi-L preainil-
(afi intru tofi vecii.
Irmosul:
Stih: Sd leudAm, si binecuvintim qi si ne inchinim Domnului, cAn-
tdndu-I qi preainillandu-L pc Dinsul intru toti vccii.
Pe tinerii cei binecredincioqi, in cuptot na$terea Nisci-
toarei de Dumnezeu i-a m6ntuit; atunci fiind inchipuiti, iar
acum lucrati, pe toatii lumea ridic-o si-fi cinte
fie:
Pe
Domnul lucrurile liudafi-L qi-L preaindlfa(i intru to{i vecii>>.
Cintarea a 9-a:
Irmosul:
f
ot neamul pimintesc
si salte, cu duhul liind luminat,
I. gi
si priznuiascd firea minfilor celor fird de trup,, cin-
stind sfAnta priznuire a Maicii lui Dumnezeu, qi
si c6nte:
BucurA-te, preafericitd
Niscitoare de Dumnezeu, curati,
pururea F ecioari.
I
ACATISTUL BUNEIVESTIRI
Izbiveqte-ne pe noi, Fecioard, de ispitele picatelor qi de
opice pedeapsi,
care vine asupra oamenilor, pentru
mul{imea
gregelilor lor, ca si cAntim
{ie
noi, credincioEii: Bucurd-te,
prin care noi ne f' acem pirtaqi bucuriei celei de-a pururea.
Te-ai aritat luminarea qi intirirea noastri, pentru aceas-
ta cdntim: Bucurd-te, steaua cea neapusi, care ai adus in
lume pe Soarele cel marel bucuri-te, curati, ceea ce ai
deschis raiul cel incuiat; bucuri-te, stAlpul cel de foc, care
povi{uiegti
firea omeneasci Ia viata cea de sus.
Si st6m cu cuvioasi temere in casa Dumnezeului nostru qi
si cintim: Bucurl-te, stdpina lumii; bucuri-teo Marie,
Doamna noastri a tuturor; bucuri-te, ceea ce singura intre
femei eqti firi de prihani qi buni; bucuri-te, vasul care ai
primit mirul cel neimpu{inat, ce s-a virsat asupra ta.
Sl avi ...,
Porumbi{i, care ai ndscut pe
Cel milostiv, bucuri-te, pu-
rurea Fecioari. Bucurd-te, lauda tuturor cuvioqilor; bucurd-te,
cununa mucenicilorl bucurl-te, frumuse{ea cea dumnezeiasci
a tuturor drepfilor gi mintuirea noastrd, a credinciosilor.
$i
acum,..,
Fie-(i mili, Doamne, de moEtenirea Ta, gi treci cu vederea
acum picatele
noastre, avAnd rugitoare spre aceasta citre
Tine pe ceea ce Te-a niscut pe pimint mai presus de lire pe
Tine, Hristoase, Care ai binevoit a lua fire omeneasce, pen-
tru mare mila Ta.
L U M I N A N D A
Podobie: Femei' auziti...
Sdl t af i , di n{ui nd, cu vesel i e cAnt af i . Gavri i l , bucuri e
Fecioarei aducAnd, i-a stat inainte in cetatea Nazaretului
356 ACATISTE SI PARACLISE
zicAnd: Acum sunt bunele vestiri de bucurie; bucuri-te,
curatd
qi firi prihani, folositoarea lumii; bucur5-te, scaun
ceresc.
Slavi...,
$i
acum..,,
Taina cea din veci se cunoa$te astizi, cii Dumnezeu-
CuvAntul Se face Fiul Fecioarei Maria pentru milostivire qi
Gavriil vestegte bucuria vestirii celei bune, cu care dimpre-
uni si cAntim tofi: Bucuri-te, Maica Domnului.
L A L A U D E
Se cAnti stihirile accstea, glasul al 4-lea:
Podobi c: Ca
Pe
un vi teaz...
Taina cea ascunsa
gi negtiuti de ingeri arhanghelului
Gavriil i se incredinfeazi
$i
cAtre tine acum vine, ceea ce eqti
buni gi porumbi(i curati gi chemarea neamului nostru,
Ei
strigi citre tine, Preasfinti: Bucuri-te
gi te gdteqte, prin
cuvintul acesta, si primeqti pe Dumnezeu-CuvAntul in pAn-
tecele tiu
(dc
doui ori).
Cimard
purtitoare de lumini s-a gitit
tie,
StdpAne, pAn-
tecele cel curat al dumnezeieqtii fiice; pogoari-Te gi vino la
ddnsa
Ei
miluieqte fiptura Ta, impotriva cireia a dus rizboi
pizmaqul, care a fost (inuti in robie de cel viclean
qi a pier-
dut frumusefea cea dintai
gi aEteapti pogorerea Ta cea min-
tuitoare.
G avriil, arhanghelulo de fafi vine citre tine gi zice
{ie,
ceea
ce eqti cu totul nevinovatd: Bucuri-te, dezlegarea blestemu-
lui
gi scularea celor cizu{i; bucurd-te, ceea ce singuri ai lbst
aleasi lui Dumnezeul bucuri-te, norul cel insufle(it al
Soarelui
qi primeqte in p6ntece pe Cel neinceput, Care Se va
siliglui in pAntecele tiu.
F
!
F
ACATISTUL BUNETVESTIRI
357
Slavn...,
$i
acum...,
glasul al 4Jca:
Aauzit Niscdtoarea de Dumnezeu limba pe care nu o
Etia,
cii griia citre dinsa arhanghelul graiurile vestirii celei
bune. Deci, primind vestirea cu credin(i, Te-a zdmislit pe
Tine, Dumnezeule cel mai inainte de veci. Pentru aceea gi
noi, bucurindu-ne, griim
tie:
Dumnezeule, Cel ce Te-ai
intrupat dintr-insa fira de schimbare, diruieqte lumii pace
gi
sufletelor noastre mare mili.
Apoi: Cuvine-se cu adcvdrat..., Sfinte Dumnezu|c..., Tatil nostru..,,
Ci a Ta est i mpi ri fi a..., troparul : Porunca cca cu tai ni ..., Doamne,
miluieqtc
(dc
.10
dc ori), Ccca cc Sti mai cinstiti dcci.t heruvimii...,
Sl avn...,
$i
acum,..
Ei
otpustul zi l ci .
ACATISTUL
DOMNULU
NOSTRU
ilSUS HRISTOS
Preotul dA obilnuita binccuvintare gi
strana zice:
Slava
Tie,
Dumnezeul nostru..., impiratc ceresc..,, Sfinte Dumnezeule..,,
preasfiltd
Treime..., Tatil nostru..., Ci a Ta este lmpiri{ia...
. Apoi Troparele, glasul
al 6-lea:
Miluieqte-ne
pe noi, Doamne, miluieqte-ne pe noi, cii, nepri-
cepindu-ne de nici un rispuns, aceasti rugiciune aducem
lie,
ca unui StapAn, noi, picitoqii
robii TIi, miluieqte-ne pe noi.
Slavi,..,
D_oam1e,
miluieqte-ne pe noio ci intru Tine am nidijduit;
nu Te minia pe noi lbarte, nici pomeni
firddelegile noastre,
ci cauti gi acum ca un milostiv gi ne izbiveqte pe noi de
F
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS 359
vrijmaEii noqtri, cd Tu eqti Dumnezeul nostru qi noi suntem
poporul Tnu; tofi lucrul miinilor Tale qi numele Tiu
cheml m.
$i
acum.,., a Ni sci toarei dc Dumnezcu:
Uqa milostivirii deschide-o nouA, binecuvintati Niiscitoare
de Dumnezeu, ca si nu pierim cei ce ndddjduim intru tine, ci
si ne izbivim prin tine din nevoi, cici tu eqti mintuirea nea-
mului creqtinesc.
Apoi:
Cred intru unul Dumnzeu... (cautA ta pag. 31)
La Doamne, stri gat-am.,., sc cAnti sti hi ri l c accstea, gl asul al 6-l ea:
Podobi e: Toati nl dej dea...
Jisuse
preadulce. mingiierea sulletului meul lisuse,
Icuriifirea minfii mele, Stipine Mult-milostive, Iisuse,
mintuieqte-mi; lisuseo MAntuitorul meu, Iisuse al meu atot-
puternice, nu mi lisa pe mine, Mintuitorule, ci md miluiegte
qi mi izbiveqte de toatA chinuirea; de partea celor mAntui{i,
Iisuse al meu, mi invredniceqte
qi ln-mn pirtag cetei aleqilor
Ti i . I i suse, I ubi t orul e de oameni .
Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda
mucenicilor; Stipine atotputernice, Iisuse, m6ntuieqte-mi
pe mine, cel ce alerg Ia Tine; Iisuse, Mintuitorul meu, Iisuse
al meu preainfrumusefate, MAntuitorule, Iisuse., miluieqte-mi,
pentru rugiciunile celei ce Te-a nAscut gi ale tuturor sfin{ilor
Tii, Iisuse, qi ale tuturor proorocilor, Mintuitorul meu, Iisuse,
gi mi invrednicegte desfitirii raiului, Iisuse, Iubitorule de
oameni .
I i suse preadul ce, l auda monahi l or; I i suse l ndel ung-
ribditorule, desfitarea
qi podoaba pustnicilor; Iisuse, mAn-
t ui egt e-m6, I i suse, Mi nt ui t orul meul l i suse al meu preabu-
nule, scoate-md din m6na balaurului, M6ntuitorule Iisuse, gi
360 ACATISTE I P.\RACLISE
mi slobozegte acum, Mdntuitorule lisuse, din la(urile aces-
tuia;
Ei
din groapa cea prea adinci mi scoate, Mintuitorul
meu, Iisuse, qi
mi numirl impreuni cu oile cele de-a dreap-
t a, I i suse.
Sl avi ...,
$i
acum,.., a Ni sci toarei de Dumnczeu, gl asul al 2Jea:
Niiscitoare de Dumnezeu, ceea ce ai niscut pe Iisus cel
preadulce, pe Iisus cel atotindurat
Ei
Dumnezeu qi iubitor de
oameni, pe Iisus cel singur bun qi
induritor, pe Acela roagi-L,
StdpAna lumii intru tot nevinovatdo sd mi miluiasci pe mine,
picitosul, qi de gederea
cea de-a stinga sI mi scapeo gi stirii
celei de-a dreapta si mi invredniceasci, atunci cind va
qedea
si
judece
lumea, precum
este scris.
La sti hoavni sc canti sti hi ri l c acestca, gl asul al 6-l ea:
Mintuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mAntuit pe desfrAnatul;
MAntuitorul meu, Iisuse, Care ai primit pe desfrAnata,
miluiegte-mi qi pe mine acum; Iisuse Mult-milostive, min-
tuiegte-mi
Ei
induri-Te de mine, o, fisuse, Dititorule de
bine, precum
Te-ai indurat de Manase. Milostive Iisuse al
meu, ca Unul care eqti insu{i iubitor de oameni.
Stih: Ascultd, Dumnezcule, rugiciunca mea qi nu trece cu vederea
ruga mea.
Nici o porunci a Ta n-am implinit pe pim6nt.
Cum mi voi
arita
fie,
Celui ce qezi pe tron, si dau rispuns gi s:i liu
judecat
pentru
toate c6te am lEcut cu qtiin{i
Ei
cu neEtiin(i,, Hristoase al
meu, Iisuse? Drept aceea, strig
Jie:
Pentru rugiciunile slujito-
rilor Tii, Iisuse, mintuieqte-mi pe mine, picitosul.
Stih: Eu citre Dumnczeu am strigat qi Domnul m-a auzit,
Cine nu mi va plinge pe mine, care am cilcat porunca
Ta,
Iisuse, cu neinliinarea, gi in locul raiului in iad m-am
siligluit, Iisuse? Cu vederea celor dulci la gustare,
moarte
I
ACATISTUL DOMNUT,LTI NOSTRU IISUS IIRISTOS
361
mi-am agonisit, qi
de slava Ta, MAntuitorul meu, Iisuse, qi
de
viafi m-am ardtat striin. Ci mi primeqte pe mine, care md
pociiesc,
ca un milostiv gi de oameni iubitor, Iisuse al meu.
pentru
mare mila Ta.
Slavi...,
$i
acum..., a Nirscitoarei dc Dumnczcu:
Preacuratii
Fecioari, care singuri ai niscut pe Iisus,
izbiveqte-mi
de picatele
cele sufleteqti qi te rog sd mi
miluieqti pe mine cel mortl ci tu egti nddejdea celor firii de
nddejde gi
ajutitoarea lumii; ci po{i a-mi ajuta, Fecioari, c4
o Maici a Domnului; nu trece rugiciunea mea, nici nu mii
liisa, intru tot curati stipini,, ci, ca o iubitoare
de oameni,
miluiegte-md.
-
Apoi: Doamne, miluieEte (dc 12 ori), Slavd,..,
$i
acum..., Venifi si ne
i nchi nl m... (dc 3 ori ) qi Psal mul 142: Doamnc, auzi rugaci unea mea
(cauti l a pag.
67). Sl avn...,
gi
acum..., Ati tui a (dc 3 0ri 1.
gi
i ndati se
cantl : D[mnzeu este Domnul ... (dc
trci ori ).
CAnd Te-ai pogorit la moarte, Cel ce egti via{a cea firii de
moarte, atunci iadul ai omorAt cu strilucirea Dumnezeirii;
iar cind ai inviat pe cei mor(i din cele de dedesubt, toate
puterile
cereqti au strigat: Ddtitorule de viafi, Hristoase,
Dumnezeul nostru, slavi
fie
(clc doua ori).
Sl avn...,
$i
acum,.., al Ni scAtoarci dc Dumneze u:
Toate tainele tale sunt mai presus
de cuget; toate sunt
preamirite,
Nisciitoare de Dumnezeu;
cu curdfia fiind
pecetluiti qi
cu fecioria piziti,
cu adevirat
Maici te-ai
cunoscut, niscind pe Dumnezeu
cel Adevirat, pe Care
roagi-L si mAntuiasci sufletele noastre.
Doamne, miluicqte (dc 3 ori), Slavn...,
gi
acum...,
psalmul
50:
Mi l ui cqtc-mi , Dumnezeul e,,, (cauta l a pag. l 2).
Apoi Troparul accsta, gl asul al 2-l ea:
362 ACATISTE SI PARACLISE
Canon de umilinti
citre Domnul nostru Iisus Hristos
Facerc a Sf6ntului Tcoctist Studitul.
Ci .ntarea I, gl asul al 2-l ca:
A
Irmosul :
Jn
adi nc a agt ernut de demul t t oat d oast ea l ui Faraon
lputerea cea prea-intrarmatil iar Cuvintul, intrupdn-
du-Se, a pierdut picatul cel prea riu, Domnul cel preasldvit,
<cici cu slavi S-a preaslivit>.
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ml.
Iisuse,
preadulce Hristoase, Iisuse, indelung-ribditorule,
vindeci rinile sufletului meu, Iisuse, qi indulcegte, Te rog,
inima mea, Mult-milostive, ca, Iiind mAntuit, sd Te slivesc pe
Tine. Iisuse. Mintuitorul meu.
Iisuse,
preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi uqile
pociinfei, Iubitorule de oameni Iisuse, qi mi primeqte pe
mi ne, cel ce cad l a Ti ne qi f i erbi nt e Te rog, I i suse,
Mintuitorul meu, Cel ce egti iertarea picatelor.
Sl avd...,
Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mi din mina
lui Veliar cel ingeldtor, Iisuse, qi mI fI stitdtor de-a dreapta
slavei Tale; Iisuse, MAntuitorul meu, izbiveqte-mi de partea
cea de-a stinga.
$i
acum.,., a Ni sci rtoarei de Dumnezeu:
Stipdni, care ai ndscut pe Iisus Dumnezeu, roagi-L pen-
tru noi, netrebnicii robii tii, Preacurati, ca si ne izbivim de
chinuri cu rugiciunile tale, noi cei intinafi, ceea ce eqti firi
de intiniciune, primind intru tine slava cea de-a pururea.
ACATISTUI, DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS
363
Cintarea a 3-a:
Irmosul:
e piatra
credinfei intirindu-mi,
Th ai deschis
mea asupra vrijmaqilor mei; ci s-a veselit duhul
<a cdnta
tie:
Nu este sfint ca Dumnezeul
nostru
si nu
drept af ard de Ti ne, Doamner>.
gura
meu
este
Auzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul Tiu,
care strigii cu umilin{i, gi ma izbivegte de osAndi
si de chi-
nuri, Iisuse al meu, Cel ce eqti singurul indelung-iibditor,
Iisuse preadulce,
Mult-milostive.
Ridici-mi, Iisuse, pe mine, robul Tiu, cel ce cad cu lacrimi,
Iisuse al meu, gi mi mintuieqte, lisuse al meu, pe mine, cel
ce mi intorc, qi
mi izbiveEte,
Stdp6ne, de gheeni,
Iisuse
preadulce,
Mult-milostive.
Sl avi ...,
Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, in patimi am
cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu mi lepida pe mine,
Iisuse al meu, ci mi cheamd, Te rog, Stipine, Iisuse prea-
dulce, qi mi mintuieqte.
$i
acum..., a Nlscitoarei de Dumnezeu:
Fecioardo care ai niscut pe Iisus al meu, roagi-L sd mi
izlriveasci de gheeni,
cici tu singurl egti rugitoare pentru
cei sc6rbifi, ceea ce eqti de Dumnezeu
diruiti.
si mi in-
vredniceqte de via{a cea veEnici, ceea ce eEti cu totul tiri de
pr i h a n i .
, Catavasie:
Pizeqte-ne de nevoi pe noi, robii Tii, Milostive, ci noi cu
deadinsul cdtre Tine scipdm ca la izbivitorul
cel milostiv,
St i pi nul a t oat e, Domnul l i sus.
364
ACATISTE
$I
PARACI,ISE
SEDEALNA, gl asul al 3-l ca:
Cele cereqti
qi cele pim6nteqti cu cuvAntul Tiu le-ai adus
intru fiin{i, ca un atotputernic; iar cetele ingerilor, cu
cutremur stAnd inaintea Ta, neincetat laudn Ifi aduc
lie,
StipAne, Celui ce toate marginile le-ai strilucit cu lumina
Ta. Pentru aceasta
qi noi cu credinfi ne rugim
lie:
MAntuieqte-ne
pe noi cu milostivirea Ta.
Sl avd...,
Iisuse preadulce, lumina lumii,lumineazi ochii sufletului
meu, Fiul lui Dumnezeu, cu lumina Ta cea dumnezeiegte
strilucitoare, ca si Te laud pe Tine. lumina cea neinserati.
$i
acum..., a Ni rscdtoarei de Dumnczeu:
Ata folosin(i agonisind, Preacurati,
qi cu rugiciunile tale
de nevoi izbiivindu-ne, cu Crucea Fiului tiu pretutindeni
hind pazi6, dupi datorie pe tine tofi cu buni credin{i te
mirim.
Cintarea a 4-a:
frmosul :
I
i venit din Fecioari, nu sol, nici lnger, ci Tu insufi,
-f1l)oamne, Te-ai intrupat
qi m-ai mAntuit pe mineo omull
((pentru
aceasta strig citre Tine: Slavi puterii Tale, Doamne>.
Vindeci, Iisuse al meu, rinile sufletului meu, Iisuse al
meu, gi mi scoate, Te rog, din mina lui Veliar cel stricdtor de
suflete, Iisuse al meu, Milostive,
qi mI mintuiegte.
Am gregit, Iisuse al meu preadulce, indurate Iisuse aI
meu, mintuieqte-mi pe mine, cel ce scap sub acoperimAntul
Tdu, lisuse Indelung-ribditorule,
qi mi invredniceqte de
impirdf ia
' I' a.
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HIIISTOS 355
Sl avi ...,
N-a
gregit, Iisuse al meu, nimeni precum am greEit eu,
ticilosul; ci cad, rugindu-mi: Iisuse aI meu, mintuieqte-md
qi-mi daruieqte moqtenirea vie{ii, Iisuse al meu.
Si
acum..., a Ni rsci toarci dc Dumnczcu:
Cu totul liudati, ceea ce ai niscut pe Iisus Domnul, pe
Acela roagi-L sI izbiveasci de chinuri pe to{i cei ce te laudi
pe tine qi te numesc, dupi adevir, Niscitoare de Dumnezeu.
Ci ntarea a 5-a:
Irmosul :
J
uminarea celor ce ziceau intru intuneric
Ai
mdntuirea
I--tcelor deznndnjduifi Tu eqti, Hristoase, Mintuitorul
<<meu, qi la I' ine minec, Impiratul plcii; lumineaz5-mi cu
strilucirea Ta, ci nu
qtiu alt dumnezeu afari de Tine>>.
Tu eqti lumina min(ii mele, Iisuse al meuq Tu eqti mAn-
tuirea sufletului meu celui deznidijduit, Mintuitorulel Tu,
Iisuse al meu, de chinuri
qi de gheeni mi izbdveqte pe mine,
cel ce strig: MAntuiegte-md, Iisuse al meu, Hristoase, pe
mine, ticiilosul.
Cu totul fiind surpat de patimi de ocard, Iisuse al meu,
acum strig: Tu, Iisuse al rneu, trimite-mi mini de ajutor gi
mi scoate pe mine, cel ce strig: MAntuiegte-mi, Iisuse al
meu, Hristoase, pe mine, ticilosul.
Sl avi ..,,
Minte intinati avAnd, Iisuse al meu, strig cdtre Tine:
Curi(eqte-mi de intiniciunea ciderilor in picate qi mi
izbivegte pe mine, cel care am alunecat din neqtiinfn in
adincurile rdutd{ii, Mdntuitorule, qi,' fe rog, [isuse al meu,
mAn t ui egt e-mi .
t
t
366 ACATISTE
SI PARACLISE
$i
acum.,.,
a Ni scl toarci dc Dumnezeu:
Fecioari de Dumnezeu Ndscitoare, care ai niscut pe Iisus,
pe Acela roagi-L, curatd, si mAntuiasci pe tofi dreptcredin-
ciogii, pe cilugiri
Ei
pe mireni, qi si izbiveasci de gheeni pe
cei ce strigi: Nu qtim alti ajutitoare tare afari de tine.
Centarca a 6_a:
Irmosul:
]1e
adincul picatelor fiind inconjura(i, chem ad6ncul
LJ cel nep5truns al milostivirii Tale: Scoate-mi din
<<striciciune, Dumnezeule>>.
Iisuse al meu, Hristoase Mult-milostive, primeqte-md pe
mine, cel ce mi mirturisesc
!ie,
o, Iisuse, qi mI mdntuieqte
qi mi scoate din striciciune, Iisuse al meu.
Iisuse al mu, n-a fbst nici un alt desfr6nat precum
sunt
eu, ticilosul, o, Iisuse, Iubitorule de oameni; dar Iu, Iisuse"
mintuieste-md.
Sl avl ...,
Iisuse al meu, pe desfrinata qi pe desfrinatul gi pe
Manase qi pe vamequl am cov6rqit cu patimile,
o, Iisuse al
meu, qi pe tAlharul, Iisuse, qi pe niniviteni.
$i
acum.,.,
a NAscitoarei de Dumnezeu:
Fecioari preacurati, ceea ce ai niscut pe Iisus, Hristosul
meu, tu, care singurd egti neintinat5, curi{eqte-mi acum cu
isopul rugiciunilor tale pe mine cel intinat.
Catavasi e:
Pizeqte-ne de nevoi pe noi, robii Tii, Milostive, cd noi cu
di nadi nsul ci t re Ti ne sc: i pi m, ca l a i zbi vi t orul cel preami -
lostiv, Stipinul a toate, Domnul lisus.
l
l
t
I
I
I
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS 367
Apoi, inainte de Condace qi Icoase, citeqte rugiciunea accasta cetrc
Domnul nostru Iisus Hristos, licutd de Slh.ntul Isaac Sirul:
Domnului si ne rugdm.
J\oamne,
Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cerce-
LJ tezi f6ptura Ta. CIruia Ii sunt aritate patimile mele qi
neputin{a firii noastre omeneqti
Ei
tiria pizmaqului nostru, Tu
insu{i ma acoperi de riutatea lui, pentru ci puterca lui este
tareo iar firea noastrd, pitimaqi qi tiria, neputincioasi. Tu, dar,
o, Bunule, Cel ce qtii neputin{a noastri, Care qi porfi greutatea
neputin{ei noastre, pizeqte-mi de tulburarea cugetelor gi de
potopul patimilor qi fr-mi vrednic acestei slu.ibe sfinte a Ta, ca
nu cumva, in poftele mele cele intinate, sd pierd dulceafa ei qi
si mi aflu flri de ruqinc gi hri liici inaintea Ta. Ci, Doamne,
preadulcele meu lisuse, miluiegte-mi gi mi m6ntuieqte.
Apoi se zi c
Condacele gi Icoasele
Condacul I:
pirdtorule cel mai mare
Ei
Doamne, Biruitorul iadului,
izbivindu-ne de moartea cea vesnici. cele de laudi
aducem
lie
noi, robii Tni qi zidirea Ta. Ci, ca Unul care ai
induriri nenumirate, de toate nevoile ne izbiveqte pe noi,
care-fi cAntim
fie:
lisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ne!
Icosul I:
icdtorule al ingerilor qi Doamne al puterilor, deschi-
dc-mi mie, nepriceputului, mintea qi limba, spre lauda
preacuratului Tiu nume, precum ai deschis auzul gi limba
celui surd qi gingav de demult, ca si griiesc qi eu acestea:
l i suse preami nunat e, mi rarea i ngeri l or;
I i suse preaput erni ce, i zbi vi rea st ri mogi l or;
ACATISTE PARACI,ISE
Iisuse preadulce,
slava patriarhilor;
Iisuse preasldvite, tiria ocArmuitorilor;
Iisuse preaiubiteo plinirea proorocilor;
Iisuse preaminunate,
intirirea mucenicilor;
Iisuse prealine, bucuria cilugirilor;
lisuse preamilostive,
dulceafa preofilor;
Iisuse preaindurate,
infrinarea pustnicilor;
Iisuse preadulce, bucuria preacuviogilor;
Iisuse preacurate, mintea cea intreagi a celor cura(i cu
fecioria;
Iisuse, Cel mai inaipte de veci, mAntuirea picitogilor;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-mi!
Condacul al 2l ca:
\ /nzAnd,
Doamne, pe viduva care plAngea foarte qi,
Y precum atunci, milostivindu-Te, ai inviat pe fiul ei, pe
care il ducea si-l ingroape, aqa inviazi qi sulletul meu cel
omorAt cu picate, Iubitorule de oameni, gi
Te milostiveqte
spre mine, care-fi cint
tie:
Aliluia!
l cosul al 2-l ca:
Jnfelegerea
cea neinfeleasi cliutdnd Fitip sn o in(eleagi,
I gri i a: Doamne, arat i noud pe Tat i l . I ar Tu ai zi s ci t re
dAnsul: AtAta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ci Tatil
este intru Mine gi Eu intru Tatil? De aceea,
fie,
Celui ce egti
necuprins, cu frici I{i griim:
Iisuseo Dumnezeule cel mai inainte de veci;
Iisuse, impiratule cel puternic;
Iisuse, Stipine cel Indelung-ribditor;
Iisuse, Mintuitorule cel preamilostiv;
Iisuse, pdzitorul meu cel preabun;
Iisuse, curi(egte picatele
mele;
AC,{IISTUL DOMNULUI
NOSTRU IISUS HRISTOS
369
Iisuse, ridicd firidelegile
mele;
Iisuse, iarti nedrepti{ile
melc;
Iisuseo niidejdea mea, nu mi lisa pe mine;
I i susc, aj ut orul meu, nu mn t epnda pe mi nel
Iisuse, Ziditorul
meu, nu mi uita pe
mine;
Iisusc, Pistorul
meu, nu mi pierde pe mine;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-m5!
Condacuf al 3_lea:
f
isuse" Care ni imbrlcat
cu putere
de sus pe apostolii
Tii
I care gedeau
in Ierusalim,
imbraci-mir qi pe mine, cel
golit de toate laptele cele bune, cu cildura Duhuiui
Tiu celui
Sl6nt, gi-mi
di mie si cint
I' ie
cu dragoste:
Aliluia!
cosul al 3-l ea:
f
i suse. Cel ce ai mul l i me de i nduri ri , Care ai chemat pe
I vameqi gi pe pnci t o; i qi pe cei necredi nci ogi o
nu md t rece
cu vederea acum pc mine, cel asemenea lor; ci, ca niste mir
de mult pref, prinregte
cintarea aceasta:
Iis use, puterea
cea nebiruiti;
Iisuse, mila cea firi de sfArqit;
Iisuse, liumuse{ea
cea prealuminatd;
I i suse, dragost ea cea nebi rui t l ;
I i suse, Fi ul l ui Dumnezeu
cel ui vi u;
I i suse mi l ui egt e-mi pe
mi ne, pi ci t osul ;
Iisuse, auzi-mi pe mine, cel zimislit intru fdridelegi;
Iisuse, curi{eqte-mi pe mine, cel niscut in pAcate;
I i suseo i nvaf 5-md pe mi ne, net rebni cul t
l i suse. l umi neazh-nt i r
pe mi ne, i nt unecat ul l
I i suse. curS(eqt e-mi pe rni ne, i nt i nat ul ;
l i suse. scoat e- mi pe mi ne. desf r 6nal ul ;
l i suse, Fi ul l ui Dumnezeu.
mi l ui est e-md!
24
-
CEASLOV
310
ACATISTE
$I
PARACLISE
Condacul al 4-l ea:
\ /ifor
de
qinduri indoielnice
avind inliuntru, Petru se
V
afunda; iar vizindu-Te
pe Tine, Iisuse, fiind cu trup
gi umblAnd
pe api, Te-a cunoscut
pe Tine l)umnezeu
adevdrat
Ei,
pii-ittd mina Ta cea mintuitoare'
a zis: Aliluia!
Icosul al 4-lea:
A
uzit-a orbul, Doamne' cA Tu treci pe cale
qi a strigat:
6.Iisuse, Fiul lui David, miluieqte-mi;
9i
chemAnduJ i-ai
deschis ochii lui. Lumineazd cu mila Ta gi ochii cei cugetitori
ai inimii mele, ai celui ce griiesc:
.Iisuse,
ziditorul celor de sus;
Iisuse, riscumpirlitorul
celor de
jos;
Iisuse,
pierzitorul celor de dedesubt;
Iisuse, infrumuse{itorul
fipturilor;
Iisuse, mingAierea sufletului
meul
Iisuse, luminitorul min{ii mele;
Iisuse, veslia inimii mele;
Iisuse, sinitatea truPului meul
Iisuse, MAntuitorul
meu, m6ntuieqte-mi;
Iisuse, luminitorul meu' lumineazi-mi;
Iisuse, izbiveSte-mi de tot chinul;
Iisuse, mAntuiegte-mE
pe mine' nevrednicul;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-ml!
Condacul al S-l ea:
recum ne-ai riscumpArat
pe noi de demult din
blestemul legii cu singele cel izvoritor din Dumnezeu'
Iisuse, aga ne scoate
pe noi din lan(urile cu care
qarpele ne-a
i mpi edi cat
pe noi , pri n pat i mi l e cel e t rupeqt i
9i
pri n
indemnirile spr desfranare
qi prin trindivirea cea rea' pe
cei ce-fi cintdm
Jie:
Atiluia!
<
Icosul al 5l ea:
dzind pruncii
evreilor in chip omenesc pe Cel ce a
zidit pe om cu mAinile gi
cunoscindu-L pe El a fi
Stip6nul, s-au nevoit cu stilpiri a-l plicea
Luii strigAnd:
Osana! Iar noi aducem
tie
cAntare, griind:
p
isiirit-a
in lume luminarea adevirului
Tiu gi s-a izgo-
I\nit
in$eldciunea
cea diavoleasci,
MAntuitorul nostiu.
ci irlolii, nerdbdind tiria Ta, au cizut, iar noi. dobindind
mAnl ui r e.
mul l umi r e i f i aducem, c6nt And aqa:
Iisuseo Dumnezeul
cel adevirat;
Iisuse, Fiul lui David;
Iisuse, impiratul
cel preaslivit;
Iisuse, Mielul cel nevinovatl
'
:
Iisuse, Pdstorul cel prealuminat;
Iisuse, pizitorul prunciei
mele;
Iisuse, indreptitorul
tinerefilor mele;
Iisuse, lauda bitrAnefilor mele;
Iisuse, nidejdea cea de la moartea mea;
Iisuse, viafa mea de dupd moarte;
Iisuse, liniqtea mea la
judecata
Ta;
Iisuse, dorirea mea, nu mI rugina pe
mine atunci;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluieqte-mi!
Condacul al 6_l ea:
l Testirea
gi graiurile propovliduitorilor
celor de
!
Dumnezeu purtitori
plinind-o,
Iisuse, pe pimAnt
Te-ai aritat
Ei
cu oamenii ai vie{uit,
Cel ce egti neaJuns, gi
durerile noastre
le-ai ridicat, de unde, cu rdnile Tale noi
tdmiduindu-ne,
ne-am deprins a cinta: Atiluia!
Icosul al 6-Iea:
Iisuse, adevdrul cel ce izgonegti ingeliciunea;
Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile;
Iisuse, impirate, intiritorul tuturor tariilor;
Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci intru mili;
Iisuse, piinea vie{ii, saturi-mi
pe mine, cel lllmAnd;
Iisuse, izvorul infelepciunii, adapi-mi
pe mine, cel insetat;
Iisuse, vegmintul cel de veseli' imbraci-md
pe mine, cel
intinat;
Iisuse, acoperimAntul cel de bucurie, acoperi-mi pe
mine, nevrednicull
Iisuse. dAtatorul celor ce cer' di-mi si plAng pentru
picatele mele;
Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauti' afle
qi sufletul meu;
Iisuseo deschizitorul celor ce bat, deschide inima mea cea
ticiloasi;
Iisuse, riscumpiritorul
pdcitogilor, curdte$te fdridele-
gile mele;
Iisuse. Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-md!
Condacul al 7-l ea:
r6nd si descoperi taina cea din veac ascunsA, ca un
miet spre
junghiere
Te-ai adus, Iisuse, qi ca o oaie firi
de glas inaintea celor ce o tund,
Si
ca un Dumnezeu din mor{i
ai inviat
gi cu slavi la ceruri Te-ai indl{at
qi ne-ai ridicat pe
noi, care-fi cintim
tie:
Aliluia!
Icosul al 7-l ea:
A
ret at -a f i pt url mi nunat i , ari t i ndu-Se noui ,
f\Fd.itorul;
ci din Fecioari, mai presus de fire S-a
intrupat
qi din mormint a inviat, nestricdnd pece{ile, qi la
apostoli prin ugile incuiate a intrat cu trupul. Drept aceea'
minunAndu-ne, cu credin(5,
griim acestea:
F
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
373
Iisuse, Cuvintul cel necuprins;
Iisuse, CuvAntul cel nevizut;
Iisuse, puterea
cea neajunsd;
Iisuse, infelepciunea
cea mai presus de cuget;
Iisuse, Dumnezeirea
cea de necuprins in scris;
Iisuse, domnia cea nenumirati cu anii;
Iisuse, impiri{ia cea nebiruiti;
Iisuse, stip6nirea cea firi de sfirqit;
Iisuse, tdria cca preainaltii;
Iisuse, puterea
cea veqnici;
Iisuse, Ficitorul meu, miluiegte-mi;
Iisuse, Mintuitorul meu, mAntuiegte-mi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-m!i!
Condacul al SJea:
\ / azand
mi nunat i i nt ruparea
l ui Dumnezeu, si ne
!
instriinim din lumea cea degarti gi
mintea spre cele
dumnezeiegti
si o suim, cd pentru
aceasta Dumnezeu pe
pimAnt
S-a pogorAt,
ca si ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-I
cAntim Lui: Aliluia!
Icosul al 8-lea:
u totul era lntre cei de
jos, gi
dintre cei de sus nicicum
nu S-a despdrfit Cel negriit, cind, de voie, pentru
noi
a pitimit qi,
cu moartea Sa, moartea noastri a omorAt-o si.
cu invierea
Sa, a diruit viafi celor ce-I cAnti:
Iisuse, bucuria inimii;
Iisuse, tiria trupului;
Iisuse, lumina sufletului;
I i suse, repej unea mi n{i i ;
Iisuse, bucuria cunoqtinfei;
374
ACATISTE SI PARACLISE
Iisuse, nidejdea cea aleasii;
Iisuse,
pomenirea cea
Preaveqnic6;
Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri;
Iisuse, slava mea cea
Preainalti;
Iisuse, dorirea mea, nu ma lepida
pe mine;
Iisuse, Fistorul meu, cauti-md
pe mine;
Iisuse, Mintuitorul meu, mflntuieqe-mi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieqte-md!
Condacul al 9-l ea:
oati firea ingereasci, Iisuse, firi de incetare sl5veqte
cAntim: Aliluia!
Icosul al 9-l ea:
retorii cei mult-griitori ii vedem tdcind ca nigte
peqti
I preasfAnt numele Tiu in ceruri' strigind: Sf6nt'
Sfint, SfAnt; iar noi, picitoqii, pe pimant, cu buze de tind,
-f fare de glas despre Tine, Iisusc, MAntuitorul meu; ci
nu se
pricep si spund cum Dumnezeu cel neschimbat eqti
qi
viefuieqti ca om deplin. Iar noi, minundndu-ne de o taini ca
aceasta, cu credinfd
grhim acestea:
Iisuse, Dumnezeul cel
Preaveqnic;
Iisuse, impdratul imPira{ilor;
Iisuse, StipAnul stiPinitorilor;
Iisuse, Judecitorul
celor vii qi al celor morti;
Iisuse, nddejdea celor fird de nidejde;
Iisuse, mingiierea celor ce
Pl6ng;
Iisuse, slava siracilor;
Iisuse, nu md
judeca pe mine dupd faptele mele;
Iisuse, curi{eqte-mi
dupi mare mila Ta!
Iisuse, izgoneqte de la mine trinddvireal
*
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS 375
Iisuse, lumineazi-mi gindul cel tainic al inimii;
Iisuse, di-mi aducere aminte de moarte;
Iisuse, Fiul lui I)umnezeu, miluiegte-mi!
Condacul al l 0l ea:
rAnd si mAntuieqti lumea, Rlsiritule
venind citre apus, la firea noastri
Te-ai smerit pina la moarteq drept aceea
numele Tiu mai mult decdt tot numele
fEpturile ceregti qi pimAntegti auzi: Aliluia!
al,risiriturilor,
cea intunecati,
s-a preainil$at
qi de la toate
Icosul al 10-lea:
f
mpdrate cel preavegnic, MAngAietorule cel adevirat,
I
Hristoase. curifegte-ne pe noi de toati intindciunea,
precum ai curifit pe cei zece leproqi, qi
ne timidu-
iegte pe noio precum ai timiduit sufletul cel iubitor de
argint al lui Zaheu vamegul, ca si cAntim
fie
cu umilinfi
acestea:
Iisuse, vistierul cel nestricat;
Iisuse, bogifia cea neimpu(inatii;
Iisuse. hrana cea tare:
Iisuseo biutura cea nesecati;
Iisuse, imbricimintea siracilor;
Iisuse, folositorul vAduvelor;
Iisuse,, apirdtorul celor lipsifi;
Iisuse, aiutitorul celor osteni(i;
lisuse, indreptdtorul celor strdini;
Iisuse, cArmaciul celor ce inoati pe mare;
lisuse, liniqtea celor invdlui{i;
Iisuse, Dumnezeule, ridici-mi pe mine, cel cizut;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-mi!
ACATISTE PARACLISE
.
Condacul al l l l ea:
1-lintare
cu totul de umilinfi aduc
tie,
eu, nevrednicul,
\-,qi strig
fie
ca gi canaaneanca: Iisuse, miluieqte-ml, ci
nu am liici, ci trup, care cumplit este stirpinit de diavolul qi
cu patimi qi cu urgie este aprinso gi dn-mi timiduire mie
celui ce-f i cint: Aliluia!
Icosul al l l -l ea:
J
umi ni t orul cel pri mi t or de l umi ni al cel or di nt ru
I-rintunericul necunoqtin(ei, Pavel, care mai inainte Te
izgonea pe Tine, socotind puterea glasului
celui de
Dumnezeu in{elep{itor, qi-a
limpezit pornirea
cea rea a sufle-
tului. Aqa qi mie lumineazi-mi luminile cele intunecate ale
sufletului,, ale celui ce griiesc
lie:
Iisuse. impiratul meu cel preatareq
lisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic;
Iisuse, Domnul meu cel tari de moarte;
Iisuse,
Z.iditorul
mcu cel preaslivit;
Iisuse, indreptltorul meu cel preabun;
lisuse, Pistorul meu cel preaindurat;
I isuse, Stipinul meu cel preamilostiv;
lisuse, MAntuitorul meu cel preamilosdrd;
Iisuse, Iumineazi-mi mintea cea intunecati cu patimile;
lisuse, timiduiegte-mi trupul cel rinit cu picatele;
Iisuse, curi(eqte-mi mintea de gAndurile
cele deqarte;
Iisuse, pizegte-mi
inima de poftele cele viclene;
Iisuse,, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-mi!
Condacul al 12-l ea:
nhruiegte-nri
har, f)ezlegltorule
al tuturor datoriilor,
I -f l i suse,
qi mi pri meqt e pc nt i ne, cel ce md pocdi esc,
precum ai primit pe Petru, care s-a lepidat de Tine, gi mi
l
ACATISTUI, DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
371
cheami pe mine trindavul, precum
de demult pe Pavel, care
Te prigonea pe Tine, gi
mi auzi pe mine, cel ce-fi cint
fie:
Aliluia!
Icosul al l 2-l ea:
Qlnvind
invierea Ta, Te liudim to{i qi
credem cu Toma
LJci Domn gi Dumnezeu eqti, Cel ce gezi de-a dreapta
Tatilui
ti
va sA
judeci
viii gi morfii, Atunci adici mi invred-
niceqte qederii
de-a dreapta pe mine, cel ce zic:
Iisuse, impiratul cel mai inainte de veci, mAntuieqte-mi;
Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine inmiresmeazi-md;
Iisuse, cildura cea iubiti, incdlzeqte-mi;
Iisuse, acoperimintul cel mai inainte de veci, acoperi-mi;
Iisuse, veEmAntul cel luminat, inliumuse{e azi-md,;
Iisuse, mirgiritarul cel cinstit, lumine azd-mdi
Iisuse, piatra
cea scumpi, strlluceqte peste mine;
IisuSe, soarele dreptnfii, lumineazd-mi;
Iisuse, lumina cea sfintii, strilucegte peste mine;
Iisuse, de durerile cele sufleteqti qi
trupeiti izbiveqte-mi;
Iisuseo scoate-mi din mina potrivnicului;
Iisuse, izbiveqte-mi de lbcul cel nestins qi de alte chinuri
vegnice;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-mi!
Condacul al 13-l ea:
f\,
preadulce
Ei
intru-tot-induiate Iisuse Hristoase, Fiul
\ -f l ui Dumnezeu, pri meEt e acum aceast i pu{i nd
rugiciune a noastri, precum ai primit cei doi bani ai
viduvei,
Ei
pizeqte moqtenirea Ta de vrijmagii cei vizufi qi
de cei nevizufi, de venirea altor neamuri asupra noastri, de
neputinfe qi de foamete, de toate necazurile gi rinile cele
aducitoare de moarte,
gi
din chinurile cele viitoare scoate-ne
pe to{i, care cintdm
fie:
Aliluia!
Acest Condac se zice dc trei ori.
upA aceasta s zice
Doamne al puterilor...
$i
Doamne..,
Apoi se cite$te aceasti
iariqi Icosul intii: Flcltorul lngerilor qi
Condacul intii: Apdritorulc cel mai mare qi
Rugiciune citre Domnul nostru
Iisus Hristos
Ficuti de Sfintul Isaac Sirul
Domnului si ne rugim.
oamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Care ai plins pentru Lazdr qi lacrimi de intris-
tare qi de milostivire ai vdrsat pentru dinsul, primegte
lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeci patimile
mele. Cu rinile Tale, timiduieqte rinile mele. Cu
sfrngele Tiu, curiifeqte singele meu qi amestecii in
trupul meu mireasma trupului Tiu cel de viafi ffici-
tor. Fierea, cu care vrijmaEii Te-au adipat, si indul-
ceasca amiriciunea cu care potrivnicul m-a addpat.
Trupul Tiu intins pe Cruce si intindi citre Tine
mintea mea cea trasl
jos
de diavoli. Capul Tiu, pe
care l-ai aplecat pe Cruce, si inalfe capul meu cel
pilmuit de potrivnici. Preasfintele Tale miini, piro-
nite de cei firi de lege pe Cruce, si mi tragi spre
Tine din prApastia pierzirii, precum a frgiduit
preasfanti gura Ta. Fafa Ta, cea batjocoriti cu
pilmuiri qi cu scuipiri, si umple de strilucire fafa
mea cea intinati in fiiridelegi. Duhul Tiuo pe Care
3'78 ACATISTE SI PARACLISE
}
p
r
ACATISTUI, DOMNULUINOSTRU IISUS HRISTOS 379
L-ai i ncredi n(at Tati l ui ci nd erai pe Cruce, se me
povifuiasci spre Tine, prin harul Tiu. Nu am inimi
plini de durere ca sA Te caut. Nu am pocAinta, nici
umilinfa care intorc pe fii la moqtenirea lor. Nu am
lacrimi mingiietoare, Stipine. S-a intunecat mintea
mea cu cele lumegti
qi nu poate si caute spre Tine cu
durere. S-a ricit inima mea de at6tea ispite qi nu
poate se se infierbinte cu lacrimile dragostei celei
pentru Ti ne. Ci Tu, Doamne Ii suse Hri stoase,
Dumnezeule, Vistierul buniti{ilor, diruieqte-mi
poceinti neqtirbiti gi
inimi indurerati, ca sA por-
nesc cu tot sufletul in ciutarea Ta; cici fhrd de Tine
mi voi instriina de tot binele. Di-mi atadar, Bunule,
harul Tiu. Tatil. Care Te-a ndscut din sinurile Sale
ISri de ani
;i
mai inainte de veci, si innoiasci in
mi ne i nchi pui rea i coanei
' Ial e.
Te-am pi ri si t,
Doamnel sA nu mA piriseqti. Am ieqit de la Tine; iegi
in ciutarea mea. Du-me la piqunea Ta cea duhovni-
ceasci. NumIri-mi intre oile turmei Tale preaalese.
Hrineqte-md impreuni cu ele din verdeafa dum-
nezeieqtilor Tale Taine. Cici inima lor curatii este
silaqul Tiu qi se vede intr-insa strilucirea desco-
peririlor Tale. Strilucirea Ta este mingiierea qi
odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri
qi in toate felurile de chinuri. Acestei strdluciri mi
invredniceqte
fi
pe mine, nevrednicul, cu harul qi cu
iubirea de oameni a MAntuitorului nostru Iisus
Hristos, in vecii vecilor. Amin.
ACATISTE I PARACLISE
Cintarea a 7
-a:
Irmosul:
f-r
ei trei tineri a u cilcat porunca potrivnicli
lui
\.,Dumnezeu de a se inchina chipului de aur din cimpul
<<Deira gi,
fiind arunca(i in mijlocul focului, ricorindu-se, au
c6ntat: Binecuvintat egti, Dumnezeul pirin{ilor
noqtri>>.
Hristoase Iisuse, nimeni n-a greqit pe pimint din veac, o,
Iisuse al meu, precum am greqit eu, ticilosul qi rltiicitul.
Pentru aceasta, Iisuse al meu, strig cdtre Tine: Milostiveqte-
Te spre mine, cel ce cAnt: BinecuvAntat egti, Dumnezeul
pirinfilor noqtri.
Hristoase Iisuse, stribate-mii cu frica Ta, strig citre Tine,
o, Iisuse al meu, qi
mi indrepteazl acum la limanul cel
liniqtit, ca, mintuindu-mi, Iisuse al meu indurate, si-fi cAnt
tie,
strigAnd: BinecuvAntat eqti, Dumnezeul plrinfilor
noEtri.
Slavi...,
Hristoase lisuse, de mii de ori eu, ticiilosul, o, Iisuse al
meu, am fEgdduit
f,ie
a mea pociinf i, dar am minfit,
pitimagul; pentru aceasta, Iisuse al meu, strig citre Tine:
Lumineazi sufletul meu, care petrece
fird de infelegere,
Hristoase, Dumnezeule al pirinfilor
noqtri.
$i
acum...,
a Niscitoarei de Dumnezeu:
Ceea
ce ai niscut pe Hristos Iisus, in chip minunat gi
mai
presus de fire, pe Acela roagi-L, ceea ce eqti cu totul firi de
prihan5,
si ierte toate picatele
mele cele mai presus de fire,
Fecioario ca, mAntuindu-mi, si strig: Binecuvdntati eqti,
ceea ce ai ndscut pe Dumnezeu cu trup.
s'
t .
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS IIRISTOS 381
Centarea a 8-a:
Irmosul:
f1e
Dumnezeu, Cel ce S-a pogorAt in cuptorul cel cu foc,
-f la tinerii cei de demult,
gi vipaia in ricoreali a
<<prefEcut-o, lSuda(i-L fnpturi ca pe Domnul qi-L preaindl{afi
intru to{i veciil>.
Pe Tine, Iisuse al meu, Te rog: Precum ai izbivit pe des-
frdnata, Iisuse al meu, de multe
gre$eli, aqa qi pe mine' Iisuse
Hristoase al meuo izbiveqte-mi
li
curAfqte sufletul meu cel
intinat, Iisuse al meu.
La dulcefile celor necuvintitoare m-am plecat, Iisuse,
qi
necuvantitor m-am ficut;
Ei
lor, o, Iisuse al meu, MAntu-
itorule, cu adevirat m-am aseminat eu, ticilosul, ca un piti-
mat; pntru aceasta, Iisuse, izbivegte-mi de toati
josnicia.
Binecuvintim
pe Tatil qi pe Fiul qi pe Sfi.ntul Duh, Domnul,
Am cezut. Iisuse, intre tilharii cei stricdtori de suflet
gi
sunt dezbricat acum de haina cea
{esuti
de Dumnezeu,
Iisuse aI meu,
qi zac plin de rini grele; toarni peste ele unt-
delemn
qi vin, Hristoase al meu.
$i
acum..", a Ni sci toarci de Dumnezeu:
:t|t?.
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuv$nt, pe Iisus Hristos,
Dumnezeul meu, Ndscitoare de Dumnezeu Marie, pe Acela
roagi -L pururea si mdnt ui asci de nevoi pe robi i
Ei
cAntiiretii tii, Fecioard, ceea ce nu gtii de birbat.
CAntarea a 9-a:
I rmosul :
T)e
Dumnezeu. Cuv6ntul, Care, cu in{elepciune mai pre-
-f
sus de cuv6nt , de l a Dumnezeu a veni t ca si i nnoi asci
(pe
Adam cel ci zut cumpl i t i n st ri cdci une, di n pri ci na
382 ACATISTE
$I
PARACLISE
mAncirii; pe
Cel ce din SfAnta Fecioari, in chip de negriit,
S-a intrupat pentru
noi, credinciogii, cu un gAnd in cintiri
sd-L sliivim>.
Pe Manase, Iisuse al meu, pe vamegul, pe desfrAnata, pe
desfrAnatul,
Milostive Iisuse, qi pe tAlharul am intrecut,
Iisuse al meu, cu fapte de ruqine qi
de ocari, Iisuse. Ci Tu,
Iisuse al meu, int6mpin6ndu-md,
mintuieEte-mi.
Pe tofi cei ce au gregit
de la Adam, Iisuse al meu, mai
inainte de Lege gi
in Lege, Iisuse,
9i
dupi Lege qi in legea
harului, Iisuse al meu, i-am cov6rqit cu patimile,
eu ticilosul,
ca un pitimaq;
ci Tu, Iisuse al meu, cu
judecdfile
Tale, mAn-
tuiegte-mi.
SIavi ..,,
Si nu fiu osebit, lisuse al meu, de slava Ta cea negrliiti: sli
nu dobi ndesc, I i suse. gederea
cea de-a st enga, p-readul ce
Iisuse; ci Tu, impirtiqindu-mh
oilor Tale celor de-a dreapta,
Hristoase Iisuse al meu, fi-mi odihni, ca un indurat.
$i
acum.,.,
a Niscitoarei de Dumnezeu:
Pe Iisus, Niscdtoare
de Dumnezeu, pe
Care L-ai purtat,
Marie, Fecioari curatd, ceea ce singurii nu gtii
de birbat,
roagd-L ca pe Fiul tiu qi
Ficitorul si izbiiveasci pe cei ce
aleargi la tine, de ispite qi
de nevoi
gi
de focul ce va si vie.
L U M T N A N D A
Iisuse, ditdtorul infelepciunii
9i
al gindului,
indreptitorul
celor siraci, folositorul
celor lipsi{i, doctorul celor bolnavi,
timiduieqte gi lumineazi,
Iisuse, inima mea cea acoperiti cu
rinile picatelor gi
cu stricdciunea patimilor, Iisuse, qi
mi
mintuieste.
l
ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS TIRISTOS 383
Sl avi ' ..,
$i
acum."' a Ni scfl toarei dc Dumnczcu:
Cu strilucirea Celui ce a risirit din tine, Fecioari,
mintea mea o striluceqte, inima o lumineazi, intunericul
picatelor il izgoneqte
gi pierde cea{a lenei mele.
La Laude se cAntA stihirile acestea, glasul al 4-lea:
Numele Tdu cel minunat, Iisuse, Mintuitorul nostrut
ingerii il laudi in ceruri,
qi noi picitoqii pe pimAnt, cu buze
de tinii, il cintim, pentru care miluieqte-ne
pe noi.
Numele Tiu cel preamare' Mintuitorule cel
qezitor de-a
dreapta Tatdlui, in ceruri se cinsteqte; iar pe pimAnt
negriiti intruparea Ta se sliveqte
Ei
pogorirea Ta in iad
infricoEeazi
pe diavoli' de care
9i
pe noi ne izbiveqte,
Hristoase Dumnezeule,
qi ne mAntuieqte.
Avacum, ca intr-o
ghicituri mai inainte cunoscand
lucrurile Tale cele minunate, cu fiici s-a mirat.
$i
apropiin-
du-se anii, ai fost cunoscut desfrina{ilor
qi tilharilor, Iisuse,
iar eu, ticilosul,
petrec intru nebigare de seamil ci micar de
acum inainte di-mi mie infelepciunea
Ei
frica Ta, Indurate,
gi mare milii.
Slavi...,
$i
acum..' , a Niscitoarei de I)umnezeu:
Nisclltoare
de Dumnezeu' ceea ce eqti izbivitoare tare
celor ce nidijduiesc in tine, indrepteazi-ne la linigtea cea
lini a dumnezeieqtii voiri, cu indriznirea ta cea de Maici, pe
care o ai citre Fiul tiu, Mireasi dumnezeiascd.
Apoi: Cuvine-se
cu adevirat..., Sfinte Dumnezeule'-,
Preasfinti
Treime...,
Tatll nostru..., Ci a Ta este implrifia"'
Troparul: Cind
Te.ai
pogorAt la moarte..., Slava...,
$i
acum"', Toatc tainele-tal""
Doamne'
miluieft"e
(dc 40 rlc ori). Ccca ce eiti mai cinstiti"',
Slavi"''
$i
acum"'
ii
ot pust ul zi l ei .
o\
4>
o
:t
ACATISTUL
SFANTULUI
IERARH
NICOLAE,
Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei
(6 decembrie)
DupA obilnuitul inceput, se zic
Condacele qi
[coasele
.
Condacul I:
1-\el
ce verqi mir de mult pref
la toati lumea, qi
mie,
\ -zcel ui nevredni c qi
mai mul t deci t t ol i pi ci t os,
ddruiegte-mi
ca sd-ti aduc
{ie
cinta re,
pirinte
Nicolae. Tu, ca
unul care ai indriznire
citre Dumnezeu" izliiveste-mi din
ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE
385
toate necazurile ca si cint
fie:
Bucurd-te, Slinte lerarhe
Nicolae, mare ficitor de minuni!
Icosul I:
A
rEtatu-te-ai
in vis impiratului celui cinstitor de
.F\ Dumnezeu
Ei,
pentru moartea voievozilor acelora, l-ai
ingrozit pe el
$i,
degrab ascultind de porunca ta, Sfinte
Nicolae, a poruncit
ca si-i Iibereze pe d6nqii,
pentru
aceea,
ei au fost cuprinqi de bucurie qi de fricdo iar eu cu dAnsii
grdiesc
fie,
Sfinte Nicolae:
Bucuril-te, capul cel sfin{it;
Bucurd-te, cel ce ai sfdrAmat capul cel diavolesc cu
rugiciunile tale;
Bucuri-te, slujitorule al tmpiratului tuturor;
Bucuri-te, ajutitorul celor credincioqi;
Bucuri-te, intirirea Ortodoxiei;
Bucuri-te, pierzitorul
celor firi de lege;
Bucuri-te, cel ce eEti insuflat cu suflarea Duhului SfAnt;
Bucuri-te, cel ce ai pierdut
viforul mulfimii zeilor;
BucurS-te, cel ce eqti dimpreund vorbitor cu ingerii;
Bucuri-te, izgonitorul
demonilor;
Bucurl-te, graiule al dumnezeieqtilor cuvinte;
Bucuri-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare lhcitor de minuni!
Condacul al 2-l ea:
e pimAnt al doilea inaintemergitor te-ai aritat, Sfinte
Nicolae, spre mustrarea firidelegilor; ci acela a mustrat
pe lrod, sivArgitorul firddelegii, iar tu ai ruqinat pe Arie, cel
orbit cu eresul; qi toati lumea ai voit sd o curd{e5ti de invi-
{iturile
lui cele nedrepte qi turma ta a o lumina, ca un pirinte
Ei
invd{itor. Pentru aceea, cintim lui Dumnczeu: Aliluia!
25
-
CEASLOV
ACATISTE SI
PARACLISE
Icosul al 2-l ea:
\ frind
dimineafa Avlavie, dupi
porunca impiratului,
V
si scoatl
pe cei lega{i din temnifl la tiiere, tu, cu mi-
nunile talc, mai inainte ai apucat
prin vis
qi, ingrozindu-l
pe
el, ai zis: Nimic si nu laci birba{ilor
acestora, cd nevinovati
sunt spre a fi tnia{i; pentru aceea,
qi noi cu dingii grnim
{ie'
mi ri t e Ni col ae:
Bucuri-teo
mare fecAtorule de minuni;
BucurA-te,
grabnic ajutitorule;
Bucuri-te,
cald folositorule;
Bucuri-te,
cercetitorul celor neciji{i;
Bucur6-te, limanul cel lin al celor inviforafi;
Bucuri-te, mAngiierea celor ce plfing;
Bucuri-te. hrinitorul celor flAmanzi;
Bucurd-te,
povituitorul celor orbi;
Bucuri-te, bogn{ia siracilor;
Bucuri-te,
toiagul cel tare al bitrine{ilor;
Bucuri-te,
cununa Bisericii;
Bucuri-te,
pirintele siracilor
qi bun diruitorule;
Bucuri-te,
Sfinte Ierarhe Nicolae, mare flcitor de minuni!
Condacul al 3-l ea:
m auzit, Sfinte
Nicolae, de
spilimAntat,
c5, de bucurie
;i
ce am a rispunde,
nu mi
PriceP.
Ci
cele treze, lumineazi-mi
mintea ca
dimpreuni
cu tine: Aliluia!
minunile tale
gi m-am
de frici, fiind cuPrins,
tu, cu rugiciunile tale
si cint lui Dumnezeu
Icosul al 3-l ea:
A
rhanqhel i i cu i ngeri i se mi nuneazdo
pdri nt e, de
Acredinta
ta cea tare citre Dumnezeu; apostolii cu
proorocii se laudd cu tine; oamenii cei dreptcredincioqi
spre
iitr" uu nidejde. Pentru
aceasta,
qi eu, degi sunt nevrednic,
griiesc
{ie,
Sfinte Nicolae:
ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE 387
Bucuri-te, cel ce impreuniJocuitor eqti cu ingerii;
Bucuri-te, cel ce aduci intristare diavolilor;
Bucuri-te, cel ce eqti slujitor asemenea lui Grigorie
Teologul in preo{ie;
Bucuri-te, cu Ioan Guri de Aur dimpreuni vorbitorule;
Bucuri-te, prietenul marelui Vasile;
Bucuri-te, ci dimpreuni cu dinqii tai eresurile;
Bucuri-te, cel ce por{i o credin{i cu dinqii;
Bucuri-te, ci faci minuni spre impicare;
Bucuri-te, ce tu curefi lumea de mulfimea zeilor;
Bucuri-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea
Niscitoarei de Dumnezeu in Bisericiil
Bucuri-te, ci ruqinind pe Arie, inqelitorul, la sobor l-ai
invins;
Bucur6-te, ci pe fecioarele acelea le-ai oprit de la impre-
unarea cea desfrAnati, cu ajutorul tEu;
Bucurd-te, Slinte Ierarhe Nicolae, mare ficitor de minuni!
Condacul al 4-l ea:
,
mare fdcitorule de minuni, Sfinte Nicolae, deqi pe
fecioarele acelea vroia tatil lor si le dea, pentru
sdracie, la desfrinare, tu, pirinteo nrai inainte apucAnd, aur
din destul tatilui lor ai dat. Pentru aceeao nepriccpAnd ei de
unde se f i cea aceast a, mi nuni ndu-se, au ci nt at l ui
Dumnezeu cintarea: Aliluia!
Icosul al 4lea:
1r'la
sd arifi a ta mare milostivire citre cei siraci,
\-z
preafericite, bitrinului, noaptea, intru ascuns trei
legituri de galbeni
de aur ai dat, izbivindu-l pe el gi pe fetele
lui de la ciderea in picat. Pentru aceea, auzi de la to{i:
Bucuri -t e, vi st i eri a mi l ei l ui Dumnezeul
Bucuri-te, primirea mai inainte a cunogtin{ei Lui;
o
388
ACATISTE SI PARACLISE
Bucuri-te, ditdtorule al buniiti{ilor
lui Dumnezeul
Bucuri-te, hrana
qi bucuria celor ce aleargi cdtre tine;
Bucurd-te,
piine de hrani neimpu(inati celor lipsi{i;
Bucuri-te, bogi{ie de Dumnezeu diruiti celor ce vie{uiesc
in lipsi pe pimAnt;
Bucuri-te, ridicarea
grabnicA a siracilor;
Bucuri-te, limpede cugetare celor neciji(i;
Bucuri-te. ci esti blAnd ascultitor celor neputincio$i;
Bucurd-teo dulcea{a a toatd lumea;
Bucuri-te, mirele celor trei fete;
Bucuri-te, izbivitorul necazurilor mele cu rugiciunile tale;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicoale, mare ficitor de minuni!
Condacul al S-lea:
itre biserica ta mergind oarecdnd Vasile, sArguindu-se
si-ti aduci dar, a fost ripit de agareni
qi l-au dat pe el
ostaqii lui Amira stipAnului lor spre slujbi; iar pirinfii lui'
deqi erau intrista(i, insi n-au incetat a indrepta citre tine
rugiciuni
qi, trecAnd ziua praznicului tiu, de citre seari, l-ai
pus pe el inaintea lor
Ei,
vdzind ei aceasti minune, cu tine
cintare de bucurie lui Dumnezeu cAntau: Aliluia!
Icosul al Sl ea:
rgand fiul lui Agricola si dea un pahar lui Amira, a
stat inaintea lui cu tiicd; iar tu, pdrinte, rugat fiind de
pirin{ii lui, l-ai izbivit
pe el din miinile lui in acel ceas; pentu
aceea cu dAnqii
grnim
fie,
Sfinte Nicolae, ca unui bun pistor:
Bucuri-te, ierarhul Domnului;
Bucuri-te, luminati
propovhduire a creEtiniti{ii;
Bucuri-te, cel ce por{i nume de biruin{d;
Bucurd-te, stirpirea
patimilor celor neroditoarel
Bucuri-te, aducerea de roadi a pomilor celor duhovnicegti;
#
#
i
r
ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE
389
Bucuri-te, indreptitorul dreptcredinciogilor;
Bucuri-te, pridarea pngAnhtn{ii;
Bucuri-te, doctorul cel fira de plati;
Bucuri-te, ci in dar ai luat, in dar impar(i timiduiri;
Bucuri-te, al celor neputincioqi
bun pistor;
. Bucuri-te, cel ce izgoneqti dintre noi pe slujitorii cei dia-
voleqti;
Bucuri-te, desfiitarea a toati lumea;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare lEcdtor de minuni!
Condacul al 6-l ea:
\ fin
unatn s-a ardtat naqterea ta, Sfinte Nicolae, cre-
lYldincios fiind tu pe p6mAnt
din vremea naqterii tale;
ci ai supt numai din sAnul cel drept qi de la s6nul maicii tale
te-ai cunoscut flicitor de minuni; pentru aceea qi
acum cu
tine cAntim lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 6-lea:
l-1e
impresuririle
diavoleqti izbiveqte pe oameni,
I-,/pdrinte, cu rugdciunile tale, cel ce cu riurile sudo-
rilor tale ai stins mul(imea zeilor celor pngAni; pentru aceea,
qi acum diruieqte vindeclri neputin{elor meleo ierarhe, ca si
te laud pe
tine zicAnd:
Bucuri-te,
Sfinte Nicolae;
Bucuri-te, fdclitorule de minuni;
Bucuri-te. ierarhe:
Bucuri-te, preacuvioase;
Bucurd-te, preal' ericite;
Bucurd-te, cel ce eqti cu nume mare;
Bucurd-te, preamdrite;
Bucuri-te, hrinitorul postitorilor;
Bucuri-te, invd{itorul
inlif, nirii;
Bucurl-te, indreptarea celor riticiti;
390
ACATISTE SI PARACLISE
Bucuri-teo cA altceva nu
Etiu
si griiesc liri numai:
bucuri-te;
Bucuri-te, ci prin tine ne indestulim de lumini;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare flcitor de minuni!
Condacul al 7-l ea:
I
vi nd vi cl eand cunoqt i nf d, Ari e a i nceput a i nvl f a
-fLeresurile cele fird de Dumnezeu
gi a intrat in turma
ta ca un lup, vrind ca o liarA si o apucel dar tu, prealiudate,
degrab alergind citre Stipinul, cu rugiciunile tale ai izgo-
nit toatd nebunia lui gi, ca pe o fiari cumpliti, l-ai surpat.
Pentru aceea cu tine, Sfinte Nicolae, cintim lui Dumnezeu,
Celui ce
fi-a
dat (ie aceasti putere: Aliluia!
Icosul al 7-l ea:
\ fai
inainte impotrivindu-te eresului lui Arie, cel de
lVltrei ori blestemat, ai ruqinat a lui firi de Dumnezeu
invd{ituri qi, ca pe al doilea Iudi surpAndu-I, l-ai liisat.
Pentru aceea,
qi eu griicsc
fie
neincetat:
Bucuril-te, intAistitdtorule pe scaunul Mirelor;
Bucurd-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucuri-te, cale neritAciti a celor ce inoati pe mare;
Bucuri-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiascd glisuire;
Bucuri-te, chimval bine risunitor;
Bucuri-te, trimbifa Sfintei Treimi;
Bucuri-te, ci ai stricat trAmbi{a eresurilor lui Arie;
Bucuri-te, zicea
Jie
Constantin;
Bucuri-te, a griit
{ie
Avlavie;
Bucuri-te, a adus (ie tatil cu l' etele;
Bucuri-te, au griit Agricola cu Vasile;
Bucurd-te, ci prin tine de minia potopului izbivindu-ne'
pace cu Dumnczeu af l i m;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhc Nicolae, mare ficitor de minuni!
*
#
ACATISTUI, SFANTULUI IERARH NICOLAE
39r
Condacul al 8-l ea:
\ finune
dumnezeiasci te-ai ardtat, fericite, celor ce
IVI alergau la biserica ta, de l)umnezeu purtitorule, de
multe feluri de necazuri gi nnvnliri izbivindu-i, pirinte, pe
cei ce, dupi Dumnezeu, spre tine cu credin{i
qi-au pus
nidejdea cintAnd: Aliluia!
Icosul aI 8lea:
a cel ce ai indriznire citre Hristos. Sfinte Nicolae. ci
turma Lui pizegti de lupii cei vizu{i
qi nevizu{i qi de
citre cei ce scapi sub acoperimintul tiu nu te intorci, gi
mie, celui ce mi inviluiesc de ginduri qi de lucruri viclene,
di-mi mdni de ajutor, pdrinte, ca si te laud pe tine, zicind:
Bucuri-te, Sfinte Nicolae prealAudate;
Bucurd-te, intdrirea Mirelor;
Bucuri-te, podoaba Lichiei;
Bucurd-teo cArmuitorule cel bun;
Bucuri-te, ci dimpreuni cu ingerii sal{i;
Bucurd-te, cici cu arhanghelii te veseleqti;
Bucuri-te, ci lhri materie cu heruvimii slujeqti Ficitorului;
Bucuri-te, ci pe Arieo diavolul cel intrupat, l-ai surpat;
Bucuri-te, cel ce diruiegti bun miros;
Bucur5-te, cel ce respingi mirosul cel riu;
Bucuri-te, albeali, care speli patimile;
Bucuri-te, roqeali, care acoperi picatele;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare ficitor de minuni!
Condacul al 9-l ca:
11u
pri cep de unde voi i ncepe a-{i aduce l audi , pi ri nt e!
I \ Care ci nt are i t i voi cdnt a? Sau cu ce cununi t e voi
i ncununa? Ca de-mi voi aduce ami nt e dc voi evozi , mi mi nu-
nez; de Vasile, mi mir; despre t' ecioarele acelea, nu mi pri-
392
ACATISTE
51
PARACLISI,
cep ce si griiesc;
de to{i numai mi minunez qi impreuni cu
tine I' I Dumnezeu,
Celui ce (i-a dat
{ie
cele preamirite,
Iaudi Ii trimit, cAntAnd cAntarea: Aliluial
Icosul al 9l ea:
\ Fzend
StipAnul a toate nealnul omenesc pierzAndu-se
V
cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustritor
nebuniei lui. Dar tu, pirinte,
de Ia masa invititurii dum-
nezei eqt i , ca pe un ur6t . l -ai l epadat ; i ar pe mi ne cu
firAmiturile Ortodoxiei mi miluieqte, ca si cint
fie:
Bucuri-te, Slinte Nicolae. Israelul cel nou:
Bucuri-te, sabie ascu(iti, care tai nedumnezeirea;
Bucuri-te, intirirea credincioqilor;
Bucuri-te, omorArea celor IEri de lege;
Bucuri-te, cel ce ai luat Duhul Sfint ca un porumbel;
Bucurii-te, cel ce ineci duhurile cele viclene in marea cea
de foc;
Bucurii-te, porumbelul
Domnului;
Bucuri-te, cursl prinzitoare
asupra celui viclean;
Bucurii-te, cel ce diruieqti celor lega(i slobozire;
Bucurii-te, cd ai legat eresurile cele fdrli de Dumnezeu;
Bucuri-te, cii deschizi gurile
ortodocqilor;
Bucuri-te, ci legi limbile celor vicleni;
Bucurd-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare fdcitor de minuni!
Condacul al l 0-l ea:
A
uzit-am pe Vasile acela griind qi
inaintea tuturor
flspun6nd
minunile tale, pe care le-ai licut cu dAnsul,
pirinte;
9i
minunAndu-mi,
am preamirit puterea
ta cea
dati
fie
de Dumnezeul ci tu, ca un bun pdstor, degrab alergi
citre cei ce te roagi pe tine gi pentru
tofi te rogi lui
Dumnezeu qi
Stipinului, cdntind: Atiluia!
F
t
r
ACATISTUL SFANTULUI IERARII NICOLAE
393
Icosul al l 0-l ea:
pbdvegte-md, pirinte,
cu rugiciunile tale, ca qi pe Vasile
Iacela, Auzi-m5, preacuvioaseo
cu auzul tiu, precum ai
auzit pe voievozii cei lega{i. Di-mi m6ni de ajutor, Slinte
Nicolae, precum
ai dat celor ce fuseseri invilui{i in mare, ca
si griiesc
{ie
acestea:
Bucurd-te, al doilea Moise;
BucurS-te, tabli duhovniceascli;
Bucuri-te, haina preofiei;
Bucuri-te, mai inainte arititorul drepti(ii;
Bucuri-te, intunecdtorul nedreptifii;
Bucuri-te, de Dumnezeu incununate ierarhe;
Bucuri-te, cel ce ingrideEti gurile celor hulitori de
Dumnezeul
Bucuri-te, lumina cea aprinsi cu dumnezeiasci vlipaie;
Bucuri-te, cd ai stins vipaia cea diavoleasci;
Bucuri-te, aur de Dumnezeu limurit;
Bucuri-te, ci ai afundat pe satana ca plumbul
in adinc;
Bucurd-te, miirgiritar mult-luminos;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare frcitor de minuni!
Condacul al l l -l ea:
rf.U
e$tt pistorul cel bun, Sfinte Nicolae, ci pe turma ta
I o povifuieqti
cltre piEunea
cea duhovniceasci qi
din
izvorul raiului o adipi pe ea. Pentru aceea, impreund cu tine
cintim lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul aI l l -l ea:
pom al raiului fiind. fericite, ci ai stAlpiri de rugiciuni
I nei ncet at e cdt re Dumnezeu, dd-mi mi e sub umbra
acel ora t ot deauna a mi umbri , ca si gri i esc
{i e:
Bucuri-te, viefuitorule in locaEul Celui Preainalt;
Bucuri-te, cel ce ai inecat pe liii diavolegti;
Bucuri-te, pizitorul rinduielii tale;
Bucu ri-te, mitropolite;
Bucuri-te, ci ai ruginat basmul eresurilor lui Arie;
Bucuri-te, maica mulfimii popoarelor pnmAnteqti;
Bucuri-te, rana mulfirnii diavolilor;
Bucurd-te, pirinte qi invi{itorule;
Bucuri-te, cd pe dascalul efesurilor l-ai ruqinat;
Bucuri-te, cel ce ai cinstit cirunte{ile, infrumuse(dnduJe
cu inf elepciune duhovniceascil
Bucuri-te, cel ce ai ruqinat ciruntefile lui Arie cele urAte;
Bucuri-te, cii prin tine ne-am invi{at a ne inchina
Ziditorului in Treime;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare licitor de minuni!
Condacul al 12-l ea:
f
n(elepciunea ta cea intru tot cinstiti pe Arie cel riticit
Il-a ruginat, gi mintea ta a stricat mulfimea zeilor; mAn-
tuiegte qi sufletul meu cel riticit qi
mi inva(i a cinta cu tine
lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul aI 12-lea:
u inima m-am spiimintat, cu sufletul m-am tulburat,
cu limba nu pricep ce si griiesc, firi numai acestea:
Bucurd-teo cel ce efti mai mare intre preo{i;
BucurE-te, cel ce egti int6istititor pe scaunul Mirelor;
Bucuri-te, impreuni-qezltorule pe scaun cu apostolii;
Bucurii-te, cel ce eqti lumini inalti;
Bucuri-te, cel ce ai surpat indlfirile gAndurilor
celor
diavoleqti ale lui Arie celui bArlitor;
Bucuri-te, ridicina dumnezeiescului pom;
t
3
3
ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE
39s
Bucuri-te, cd ai tiiat riddcina eresurilor satanei;
Bucuri-te, pomul cel sidit de ingeri;
Bucuri-te, cel ce ai incuiat pe ingerul satanei intru adAnc;
Bucurd-te, liman lin al celor invnlui{i;
Bucuri-te, bun cirmuitor al coribiei celei duhovniceqti;
Bucur5-te, ci prin tine ne invrednicim de viafa cea firi de
sfArqit;
Bucuri-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare f?icitor de minuni!
Condacul al 13-l ea:
f),
preaminunate Piirinte Nicolae, pling
Ei
alerg cdtre
\-/al t5u sprijin, aducAnd
fie
acum aceasti pufne rugA-
ciune, ca sd md izbiveqti de chinul cel de veci cu rugdciunile
tale, ierarhe prealhudate, qi md invredniceqte veqnicei impi-
ri{ii, ca dimpreuni cu tine si cAnt cAntarea lui Dumnezeu:
Aliluia!
Acest Condac se zice de trei ori.
Apoi iarigi se zice Icosul intai: Aratatu-fc-ai in vis lmpiratului...
9i
Condacul intAi:
Cel ce vergi mir de mult pre{.,. Dupi aceea se citeqte
aceaste
Rugiciune
A:
preabunul e Pi ri nte Ni col ae, pi storul gi
\-:/invifdtorul celor ce aleargi cu credinfi citre
a ta folosinfi qi
cu fierbinte rugaciune te cheamd pe
tine, sirguieqte degrab a le ajuta; izbiveqte turma
lui Hristos de lupii cei ce o rlpesc pe ea, qi toate
pir{ile creqtine$ti le ocroteqte
qi
le pizeqte prin sfin-
tele tale rugdciuni de gAlcevile lumeqti, de cutremur,
de venirea altor neamuri, de robie
qi
de rizboiul cel
di ntre noi , de foameteo de potop, de sabi e, de boal i
ACATISTE PAR{CLISE
qi
de moarte grabnici;
$i,
precum
ai miluit pe cei trei
birbafi, care
tedeau
in temniti, qi i-ai izblvit pe ei de
minia impdratului qi
de tiierea sabiei, aga mi
miluiegte
Ei
pe mine, cel ce cu mintea, cu cuventul qi
cu fapta sunt intru intunericul plcatelor, gi mi
izbdveqte de minia lui Dumnezeu gi de chinul cel
veqnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul,
cu mila gi cu
harul lui Hristos, Dumnezeu
sd-mi dea viati lind
si
ffi ri de pi cat, ca sd vi e{ui esc i n veacul acesta.
l i
de
partea stirii de-a st6nga si mi izbdvesc,
;i
in partea
de-a dreapta, impreuni
cu toti sfinfii, si mi invred-
nicesc. Amin.
$i
se face otpustul.
}
i
}
t
l
t
t
I
PARACLISUL
PREASFINTEI
NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
F acere a lui Teognost Monahul;
dupi al(ii, a lui Teofan
Acest paraclis
se CAnti la intristarea sufletului
si la vreme de
nevoie.
Prcotul face inceputul obiqnuit: BinecuvAntat estc I)um czcul nos-
tru...
CAntiretul:
Impiratc ceresc..., Sfinte Dumnezeule,... Preasfinti
Trcime..., Tatil nostru...
Preotul: Ci a Ta estc impiriJia..,
CAntiretul:
Doamnc, miluiegte (dc l2 ori). Slavi...,
$i
acum..., Vcniti si nc inchinim
(de 3 ori), Psalmul 142:
f)oamne, auzi rugdciunea mca... (cauti la pg.
67).
Dumnezeu este Domnul... (dc
trei ori).
Apoi Troparel e acestea, gl asul al 4-l ca:
dtre Nisciitoarea de Dumnezeu, acum cu osdrdie si
alergim noi piicitogii gi smeri(ii qi si cidem cu
pociinfi,
strigind din adincul sulletului: StapinI, ajut:i-ne,
milostivindu-te spre noi; gribegte ci pierim de mul{imea
picatelor; nu intoarce pe robii tdi deqer(i, ci pe tine singuri
nidejde te-am c6qtigat
(de ctouri ori).
Slavd...,
$i
acum...,
Nu
vom ticea, NAscitoare de Dumnezeu, pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Cio de nu ai fi stat tu inainte
rugAndu-te, cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pAni acum slobozi? Nu ne vom depirta de
la tine, stipini, cI tu izbiveEti pe robii tii pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50:
Miluieste-ma, Dumnezeule...
lcauti
la pag, l2).
Canonul Niscdtoarei de Dumnezeu
Centarea I, glasul
al 8-lca:
Irmosul:
.
I
pa trecAnd-o ca pe uscat gi
din riutatea egiptenilor
f a. sci pi nd.
i srael i t eanul st ri ga: I zbi vi t orul ui qi
<<Dumnezeului nostru sd-I cintim>>.
Stih:
Prcasfinti Niscitoarc dc Dumnezeu, miluiepte-ne pe nol.
'
)e
multe ispite fiind cuprins, citre tine alerg ciut6nd
mintuire; o, Maici a Cuvintului qi Fecioari, de rele
5i
de
nevoi mf,ntuieEte-mi.
4supririle
chinurilor mi tulburi qi
de multe necazuri se
umple sulletul meu; alini-le, Fecioari, cu liniqtea l' iului qi
Dumnezeului tiu, ceea ce eqti cu totul firi de prihanii.
F
t
I
t
$
r
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 399
Sl avi ...,
Pe tine, ceea ce ai niscut pe Mflntuitorul gi Dumnezeu, te
rog, Fecioari. izbiveqte-mi din nevoi, ci, la tine scipand;
acum imi tind qi sufletul qi gindul meu.
$i
acum..,,
Fiind bolnav cu trupul
Ei
cu sufletul, cercetirii celei
dumnezeieqti
$i
purtirii tale de griji invedniceqte-md tu,
Maica lui Dumnezeu, ca una care eqti buni qi Niiscdtoarea
Cel ui bun.
i.ntarea a 3-a:
lrmosul:
T\oamne,
Cel ce ai ficut cele de deasupra crugului
Lrfceresc
qi ai zidit Biserica, Th pe mine mi intireqte
<<intru dragostea Ta; ci Tu egti marginea doririlor qi credin-
cioqilor intdrire, Unule, Iubitorule de oameni>>.
Folositoare
qi acoperimAnt viefii mele te am pe tine,
Niscitoare de Dumnezeu Fecioari; tu md indrepteaz,i la
adi post i rea t a, ceea ce egt i pri ci na bunnt n{i l or qi
credincioqilor intdrire, una intru tot liudati.
Tb rog, Fecioard, risipegte-mi tulburarea sufletului
$i
viforul necazurilor mele, ci tu, mireasi dumnezeiasci, pe
Hristos incepitorul linigtei ai niscut, ceea c eqti de
Dumnezeu fericiti.
. Sl avl ...,
Ceea
ce ai niscut pe Ficitorul de bine, Care este pricina
bunit5{ilor, bogd(ia facerii de bine izvorigte-o tuturor, cA
t oat e l c po(i ca una care-ai ndscut pe Hri st os cel put erni c
intru tdrie, una preacurati.
400 ACATISTE ST PARACI,ISE
$i
acum,..,
F iind cuprins de neputinfe cumplite qi de chinurile bolilor,
tu, Fecioari, ajuti-mi; cer ajutorul tiu, Fecioari, ci pe tine
te gtiu comoari de tamiduiri neimpu{inati qi necheltuiti,
ceea ce egti cu totul firi de prihani.
Urmitoarele stihiri sc zic dupl Cantirile a 3-a qi a 6-a:
Izbdveqte de nevoi pe robii tii, Ndscitoare de Dumnezeu,
cii tofi, dupi Dumnezeu, la tine scipim, ca qi citre un zid
nestricat qi folositor.
Cauti cu milostivire, cu totul liudati, Niscitoare de
Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu qi vin-
deci durerea sufletului meu.
Preotul zice ectenia: Miluieqte-ne pe noi, Dumnczeule,,., la care
pomenette pe cei pentru care sc l' acc paraclisul; Doamne, miluieqte(de
l2 ori). Apoi prcotul zice ecfonisul: Ci milostiv qi iubitor dc oameni...$i
indati Sedealna, glasul al 2Jea:
Podobie: Cele de sus ciutind...
Ceea ce egti rugiitoare caldi gi zid nebiruit, izvor de mili
gi lumii scipare, cu dinadinsul strigim citre tine, Nisci-
toare de Dumnezeu, stipAni: Vino degrab
Ei
ne izbiveqte pe
noi din nevoi, ceea ce egti singura grabnic folositoare.
C0ntarca a 4-a:
Irmosul:
m auzit, Doamne, taina r6nduielii Tale, am infeles
lucrurile Tale
Ei
am preaslivit Dumnezeirea Ta.
Tulburarea patimilor mele gi viforul greqelilor mele alind-leo
ceea ce ai niscut pe Domnul-Indreptitorul, dumnezeiascl
mireasi.
F
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 401
ChemAnd eu adincul milostivirii tale, di-mi-l mieo ceea ce
ai niscut pe Cel milostiv gi pe MAntuitorul tuturor celor ce
te laudi pe tine.
Slavi...,
indulcindu-ne, Preacurati, cu darurile tale,
fie
cAntare de
mulfumire cAntim, qtiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu.
$i
acum...,
Nndejde
qi
intirire gi zid de scipare nemi$cat cAqtigAn-
du-te pe tine, ceea ce eqti intru tot liudati, de tot necazul ne
izbivim.
Cintarea a 5-a:
Irmosul:
J
umineazi-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale qi
cu
I -rbral ul TI u cel i nal t ; pacea Ta di -ne-o noui ,
Iubitorule de oameni.
Umple, Preacurati, de veselie viafa mea, diruindu-mi
bucuria ta cea nestricati, ceea ce ai niscut pricina veseliei.
lzbiivegte-ne pe noi din nevoi, Niscdtoare de Dumnezeu,
curati, ceea ce ai ndscut izbivirea cea vegnici qi pacea care
covArqeqte toati mintea.
Sl avl ...,
Risipeqte negura gregelilor mele, dumnezeiascE mireasii,
cu strelucirea luminii tale, ceea ce ai niscut lumina cea dum-
nezeiasce
Ei
veqnici.
$i
acum. . . ,
Timiduiegte, curate, neputin(a sufletului meu, invred-
nicindu-md cercetirii tale, gi sinitate, cu rugiciunile tale,
diruieqte-mi.
26
-
CEASLOV
402
ACATISTE
$I
PARACLISE
C6,ntarea a 6-a:
Irmosul:
ugiciunea mea voi virsa citre Domnul qi Lui voi
l\pune
necazurile mele; cA s-a umplut sufletul meu de
riuti{i
Ei
via{a mea s-a apropiat de iad, gi
ca Iona mA rog:
<<Dumnezeule. din striciciune scoate-md>>.
Cum a mAntuit de moarte qi de putrejune firea mea, care
era
{inutd
de moarte
Ei
de putrejune, pe Sine insuqi dindu-Se
spre moarte, Fecioari, roagd-te Fiului qi Dumnezeului tiu,
si mi izbiveasci qi de riutifile vrijmaqului.
Pe tine te qtiu folositoare gi pizitoare prea tare viefii mele,
Fecioari, care risipeqti tulburarea nipastelor qi izgonegti asu-
pririle diavolilorl de aceea mi rog totdeauna: Izbiveqte-md
de striciciunea chinurilor mele.
Sl avi ...,
Pe tine, Fecioari, te-am dobAndit ca un zid de scipare qi
sufletelor mdntuire desivirqiti gi desfitare intru necazuri;
de lumina ta pururea ne bucurim, o, stIpeni; qi acum ne
izbiiveqte din nevoi qi din chinuri.
$i
acum. . . ,
Acum
zac in patul durerilor qi nu este timiduire trupului
meu; ci mi rog (ie, celei bune, care ai niscut pe Dumnezeu,
M6ntuitorul lumii qi
Timiduitorul bolilor, ridicii-mi din
striciciunea durerilor.
Preotul pomenelte pe cei pentru care sc face paraclisul,
aqa cum s-a
aretat dupd Cintarea a 3-a. Apoi ecfonisul
9i
Condacul, glasul al 6Jea:
Ceea ce eqti piizitoarea creqtinilor nebiruiti, qi rugitoare
neincctati citre Ficitorul, nu trece cu vederea glasurile cele
de rugiciune ale picdtoqilor;
ci s6rguieqte ca o bund spre aju-
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 403
torul nostru, care cu credin{i ne rugim
fie:
Gribeqte spre
rugiciune qi te nevoieqte spre imblinzire, apirind pururea pe
cei ce te cinstesc pe tine, Niscitoare de Dumnezeu.
PRocHI MEN, gl asul al 4- l ea:
Pomeni-voi numele TEu in tot neamul gi neamul.
Stih: Asculti, fiici, qi vezi qi pleaci urechea ta
ti
uiti poporul teu
$i
casa pArintelui tiu.
A p o s t o l u l
Diaconul: infclcpciunc.
Din Epistola citre Evrei a SfAntului Apostol Pavel, citire:
(vrl,7-17)
p rafilor. fdrE de nici o indoiali, cel mai mic ia binecu-
I v6ntare de la cel mai mare.
$i
aici iau zeciuiali niqte
oameni muritori, pe cind dincolo, unul care e dovedit ci este
viu.
$i
ca si spun aqa, prin Avraam, a dat zeciuali gi Levi,
cel ce lua zeciuial5, fiindci el era inci in coapsele lui Avraam
cAnd l-a intimpinat Melchisedec, Daci deci desivirgirea ar
fi fost prin preo{ia levi{ilor, cici Legea s-a dat poporului pe
temeiul preofiei lor, ce nevoie mai era si se ridice un alt
preot, dupi rAnduiala lui Melchisedec, qi sd nu se zicd dupii
rAnduiala lui Aaron? Iar dacd preof ia s-a schimbat, urmeazi
numaidecit qi schimbarea Legii. Cici acela, despre care se
spun acestea, iqi ia obirqia dintr-o alti seminfie, de unde
nimeni n-a slujit altarului, qtiut fiind ci Domnul nostru a
risirit din Iuda, iar despre seminfia acestora, cu privire la
preofi, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru qi mai limurit
ci , daci se ri di cd un al t preot dupi asemdnarea l ui
Melchisedec, El s-a fdcut nu dupi legea unei pomnci trupegti,
ci cu puterea unei viefi nepieritoare, cici se mlrturiseqte: <Tu
eqti Preot in veac, dupi rinduiala lui Melchisedec>.
404 ACATISTE SI PAR.\CLISE
Preotul:Pacc fic. Cintdrctul:$i
duhului tiu. Aliluia-, glasul al 4Jea:
Acum sloboze$te
pe robul Tiu, Stipi.nc, dupi cuv6ntul Tiu, in pace.
Stih:Luminl
sprc descoperirca neamurilor'
E v a n g h e l i a
Di aconul : i nt el epci une,
drept i . , .
Din Sfinta Evanghelie de la Luca, citire:
(I, 39--19, s6)
fn
zilele acelea, sculdndu-se Maria, s-a dus in grabi la
Irnunte,
intr-un oraq al lui Iuda, gi a intrat in casa lui
Zaharia
qi a salutat
pe Elisabeta. Iar c6nd a auzit Elisabeta
salutarea Mariei, pruncul a siltat in pintecele ei qi Elisabeta
s-a umplut de Duh SfAnt
gi cu glas mare a strigat
gi a zis:
BinecuvAntati egti tu intre femei qi binecuvAntat este rodul
pintecelui tnu.
$i
de unde mie aceasta, ca si vini la mine
Maica Domnului meu? Cici iati, cum veni la urechile mele
glasul salutirii tale, pruncul a siltat de bucurie in pAntecele
meu.
$i
fericiti ste aceea care a crezut cd se vor implini cele
spusc ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: N{dregte, sufletul
meu, pe Domnul
qi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Min-
tuitorul meu. CA a cAutat spre smerenia roabei Sale, ci' iatd, de
acum mA vor f'erici toate neamurile. Ci mi-a frcut rnie mdrire
Cel Puternic
ai
sfint este numele Lui.
$i
a rdmas Maria impre-
uni cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a inapoiat la casa sa.
Sl av6.' .' gl asul al 2-l ca:
Frinte,
Cuvinte
gi Duhule, Treime Sfinti, curifeEt
mulfimea gregelilor noastre.
$i
acum...,
Rntru
rugiciunile Niscitoarei de f)umnezeu, Milostive,
curd{eqte mulfimea greqelilor noastre.
PARACLISUI,
NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
40s
Sti h:
Mi l ui cSte-ne,
Dumnczeul e, dupi marc mi l a Ta
fi ,
dupd
mulJimea induririlor
Tale, curi{elte firitlclcgile noastre.
gi
sti hi ri l e acestea, gl asul
al 6-l ca:
'
Podobi c:
10s11 nddej dea...
A jutorului
omenesc nu ne incredinfa pe noi,.
preaslhnti
Stiipin5, ci primegte
rugiciunea
robilor tii, ci necazurile
ne
cupri nd
9i
nu put em
ri bda si get l ri l e
di avol i l or;
acoperim6nt
nu ne-arn agonisit nicdieri unde si scipim noi,
pdcitoqii, pururea
fiind biruifi; mingf,iere nu avem alari de
tine, stipAna lumii. Nndejdea qi folositoarea
credincioqilor,
nu trece rugiciunile
noastr, ci le fd de folos.
N
imeni din cei ce aleargd la tine nu iese ruqinat,
Niisclitoare de Dumnezeu F ecioari; ci, cerAnd dar bun.
primeqte
ddruirea citre cererea cea de folos.
P
refacerea celor neciji{i, izbivirea celor neputinciosi
fiind, izbdvegte pe robii tAi, Niscitoare de Dumnezeu
Fecioari, pacea
celor din rizboaie,
linigtea celor inviforafi,
singura folositoare a credinciogilor.
Preotul zice:
Antuieqte, Dumnezeule, poporul
Tiu gi
binecuvin-
r-v r
[s12[ msqtenirea Ta. Cerceteazi lumea Ta cu mili qi
cu indurdri.
Inalfi fruntea dreptmiritorilor
cre5tini
si
tri_
mite peste
noi milele Tale cele bogate,
pentru
rugiciunile
Preacuratei
Stipinei noastre, Niscitoarei de Dumnezeu
9i
pururea
Fecioarei
Maria; cu puterea
cinstitei
Si
de viati
f i cl t oar ei
Cr uci t cu l bl osi n{ el e
ci nst i l el or . cer eqt i l or ,
n etrupegti^ puteri; pentru
rugiciunile
cinstitului, miritului
Prooroc,
I nai nt emergl t orul ui gi Bot ezi t orul ui
I oan; al e
Sfinfilor, miritilor qi intru tot liudafilor
Apostoli; ale celor
i nt re sf i n{i Pi ri n{i l or noqt ri , mari dasci l i
si
i erarhi ai l umi i :
Vasile cel Mare,
Grigorie
de Dumnezeu
cuvantetorul Si
Ioan
C".a A" Aur;
Atana,ie
cel Mare,
Chiril'
Nicolae
al Mirelor
;";;"i;i
Spi.idon
al Trimitundei,
ficdtorii
de minuni;
ale
Ji"iir"t,
-i.r{ilor,
bunilor
biruitori
mucenicil
ale Preacuvi-
oqilor
qi de Dumnezeu
purtitori
pnrin(ii
loltr,i:
Grigore
ii"*p.i'r],"1,
Nicodim
".i sfitttrit
qi Di-ittie
cel Nou;
ale
rn-"iii.-
qi dreptrilor
dumnezeiegti
pdrin{i:
Ioachim
qi Ana;
"f"^ria"ttf"i N),
a carui
pomenire
o sdvirgim
astdzi'
gi pen-
tru ale tuturor
sfin(ilor,
rugdmu-ne,
Mult-milostive
Doamne'
uuri-".
pe noi,
picdtoqii,
qi ne miluiegte
pe noi'
Doamne,
miluieqte
(de 12 ori), apoi ecfonisul:
Cu mila
qi cu
induririle 5i
cu iubirca dc oameni"'
Cintrrea
r 7'a:
Irmosul:
rfrinerii. cei ce au mers din Iudeea
in Babilon
oarecind'
I.u
.."ai nt,
Trei mi i ,
vdpai a
cupl orul ui
au cdl cat-o'
..cantand:
Dumnezeul
pnrinlilor
noqtri'
binecuvintat
eqt >'
CAnd
ai vrut si rinduiegti
mintuirea
noastri'
Mintu-
itorule,
Te-ai
siliqluit
in pintecele
Fecioarei'
pe care
ar
iatut-
folositoare
lumii' Binecuvintat
egti' Dumnezeul
pirin{ilor
noqtri.
Maici
preacuratd,
roagi
pe Domnrrl.milei'
pe Care L-ai
nar"ui,
.a'i"taveasci
de
iacate
qi de inti n iciune-sufleteasci
p."..i".
"a",4
cu credintrA:
BinecuvAntat
egti' Dumnezeul
pirinfilor
nogtri.
. Sl avl . . . '
ComoarA
de mintuire
9i
izvor de cur6{ie'
turn-de
tirie
gi ugi
au
po"ai"ta
pe ceea ce Te-a ndscut
pe Tine ai aritat-o
celor ce
.aotat
Sirr".unAntat
eqti,
Dumnezeul
pirin{ilor
noqtri'
p
F
$i
acum...,
De neputinfele trupeqti gi
de pdcatele sufletegti, pe cei ce
vin cu dragoste citre acoperimintul tiu cel dumnezeiesc,
invredniceqte-i si lie timiiduifi, Niscitoare de Dumnezeu,
care ai niscut noui pe MAntuitorul Hristos.
CAntarea a 8-a:
Irmos: Pe impiralul ceresc..,
\Tu
trece cu vederea pe cei ce au trebuinfii de ajutor de
1\ la tine. Fecioari, pe cei care cAnti qi te preainal{i
intru to{i vecii.
Timiduieqte neputinfa sufletului meu qi
durerile trupului
meu, F' ecioari, ca sl te slivesc, curatd, in veci.
Binecuv6ntim pe Tatdl qi pc Fiul qi pc Sfintul Duh, I)omnul.
Bogn{ie de timiduiri vergi, Fecioari, celor ce te laudd cu
credinfa gi preainal{i naSterea ta cea de negriit.
$i
acum...,
Tu izgonegti asuprirea qi
nivilirea patimilor, Fecioari;
pentru aceea te ldudEm intru tofi vecii.
Stih: Sd Inudim, bine se cuvArtlm gi sd ne inchinim Domnului, cin-
tindu-I qi preaindlffndu-L pc Dinsul intru to(i vecii.
Irmosul:
Pe impiratul ceresc, pe Care ll laudi ogtile ingeregti,
diuda{i-L
;i-L
preainil{afi intru tofi vecii>>.
Cintarea a 9-a:
Irmosul:
u adevirat, Niiscitoare de Dumnezeu te mirturisim
pe tine Fecioard curati, noi cei izbivi(i prin tine,
slivindu-te cu cetele cele tird de trup.
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 401
408
AC'\"TISTE SI PARACLISE
Si nu intorci fafa ta de la izvorul lacrimilor mele,
Fecioari, care ai niscut pe Hristos, Cel ce a qters toatd
lacrima de pe la{a tuturor,
Umple de bucurie inima mea, Fecioari, ceea ce ai primit
plinirea bucuriei
qi ai pierdut grija picatului.
Sl avi ...,
Cu strilucirea luminii tale lumineazi, Fecioari, negura
ne$tiintei
gi o izgoneqte de la cei ce cu credin{i te mirturisesc
pe tine, Niscitoare de Dumnezeu.
$i
acum...,
Pe mine, c rez c de boaliin locul cel de rliutate, timidu-
ieqte-md, Fecioari,
qi mi intoarce din boal5 in sdnitate.
Catavasia:
O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se
lupti cu noi surpd-i cu dreapta ta cea stipAnitoare gi atot-
puternici, qi celor ce sunt in necazuri Ie ajutd, pe cei asupri(i
ii mAntuiegte
qi dezleagi de pdcate pe cei ce se roagi
{ie,
ci
toate le pofi cite le voieqti.
Apoi:
Cuvine-se cu adevirat sil te fericim. Niscitoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti qi prea nevinovati gi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce egti mai cinstitl decAt heru-
vimii
gi mai sliviti, fird de aseminare, decit serafimii, care,
fhri striciciune, pe Dumnezeu CuvAntul ai niscut, pe tine,
cea cu adevirat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.
Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:
Podobi e :
CAnd de pe l emn.;,
Rntru to{i care scapi cu credin(d intru acoperimintul
t i u cel put erni c t e rogi , ceea ce egt i bunl ; ci noi , pi cdt ogi i ,
ft
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU
409
nu avem alti izbivire ciitre Dumnezeu in nevoi qi
in neca-
zuri, pururea fiind incirca{i cu multe picate, Maica
Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cidem inaintea ta.
si ne izbiveqti pe noi, robii tii, din toate nevoile.
Stih: Pomeni-voi numele tiu in tot neamul qi neamul...
Tuturor necijifilor bucurie qi asuprifilor folositoare gi
fliminzilor dititoare de hrani, striinilor mdngdiere, celor
invilui{i adipostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioqi
acoperimAnt qi sprijinire, toiag bitrAne{ilor tu eqti,
Preacurati, Maica Dumnezeului celui de sus; pentru aceea,
fie
ne rugim: Gribeqte gi miluiegte pe robii tii.
Stih: Asculti, fiicl,
li
vezi
gi pleacn urechea ta qi uitd poporul tiu qi
casa pi ri n(el ui t eu.
B ucuri-te, Fecioari preacurat6l bucurd-te, cinstitul scep-
tru al Impiratului Hristosl bucuri-te, ceea ce ai crescut
Strugurele cel de taini; bucuri-te, uga cerului qi rugul cel
nearsl bucuri-te, lumini a toatd lumea; bucurd-te, bucuria
tuturor; bucuri-te, mintuirea credincioqilor; bucuri-te,
apiritoarea gi sciparea tuturor creqtinilor, stapini.
Sl avl ...,
$i
acum...,gl asul al 8-l ea:
. ! t
B ucuri-te, lauda a toati lumea; bucuri-te, casa Domnului;
bucurii-te, munte umbrit; bucurd-te, scdparel bucuri-te, ceea ce
egti sfeqnic de aurl bucuri-te, Preacurati, care esti slava
cre$tinilor; bucuri-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul bu-
curi-te, rai; bucuri-te, masa cea dumnezeiasci; bucuri-te, bise-
rici; bucuri-te, nistrapi de aurl bucuri-te, bucuria tuturor.
i n ti mp ce preotul ci dcftc S1. Al tar qi poporul , sc ci nti accstc
Tropare al c Ni sci toarei de Dumnezeu, gl asul al 8-l ea:
Pe ceea ce este mai inalti decit cerurile qi mai curati
decAt strilucirile soarelui, car ne-a izbdvit pe noi din
blestem, pe stipAna lumii, cu cdntiri sd o cinstim.
410
ACATISTE SI PARACLISE
Pentru
picatele mele cele multe mi se imbolniveqte
trupul
qi sl5begte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eqti plini de
daruri; nidejdea tuturor celor firi de nidejde, tu imi ajutd.
Stnpina
gi Maica lzbivitorului'
primeqte rugAciunea
nevrednicilor robilor tii, ca si fii folositoare citre Cel ce S-a
niscut din tine, oo stipAna lumii, fii miilocitoare'
Cintim
cu osArdie acum cAntare de bucurje
{ie,
celei
lntru tot liudati, Niscitoare de Dumnezeu. Cu Inaintemer-
gitorul
qi
cu tofi slin{ii roagi-L, Niscdtoare de Dumnezeu,
ca sA ne mAntuiasci pe noi.
Toate oqtile ingereqti, inaintemerglitorul
Domnului, cei
doisprezece Apostoli
;i
to(i sfin{ii, impreuni cu Niscitoarea
de Dumnezeu, f' ace(i rugiciuni ca si ne mentuiascd
pe noi.
Milostivi
fii mie, smeritului, ci afari de tine altl scipare
nu
$tiu
eu, cel ce sunt plin de tot felul de pdcate. Miluieqte-mi'
niidejdea creqtinilor.
Apoi: Sfinte Dumnezeule..., Preasfinti Treime..'' Tatil nostru"'
Preotul:
Ci a Ta este implrefa.'.
$i
Troparele,
glasul al 6-lea:
MiluieEte-ne
pe noi, Doamne..., Slavi' .., I)oamne, miluicgtc-nc
pe noi"' ,
Si
acum..., Uqa milostivirii... (cauti la pag. 37-3E).
Preotul zice ectenia:
Miluieqte-ne
pe noi, Dumnezeule,
dupii mare mila Ta'
rugimu-ne
fie,
auzi-ne
gi ne miluiqete'
Strana:
Doamne, miluieqte (de 3 ori).
lnci ne rugim pentru mila, viafa,
pacea, sinitateao min-
tuirea" cercetarea, iertarea, buna-sporire
qi chivernisire
a
robilor lui Dumnezeu N
gi pentru ca si li se ierte lor toati
gregeala cea de voie qi cea firl de voie.
PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 4II
Strana: Doamnc, miluieqtc (de
3 ori).
lnci ne rugim ca si fie plzit sfAnt locagul acesta,
fara
aceasta, oragul acesta
Ei
toate oraqele qi satele, de boali, de
foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea
altor neamuri asupra noastrd gi de rizboiul cel dintre noi;
pentru ca milostiv, blAnd qi lesne iertitor si ne fie noui
Bunul qi Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, gi sn-$i
intoarci toati minia, care se porneSte asupra noastrd, si ne
izbdveasci pe noi de ingrozirea Lui cea dreaptdo care este
asupra noastri, qi si ne miluiasci pe noi.
Strana: Doamne, miluieqte (de 40 de ori).
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mintuitorul nostru,
nddejdea tuturor marginilor pimAntului qi a celor ce sunt pe
mare departe gi, Milostive Stipine, milostiv fii noui, pentru
picatele noastre qi ne miluieqte pe noi.
Strana: Doamne, miluieqte (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul:
Cd milostiv qi iubitor de oameni Dumnezeu eEti qi
tie
slavd inil(im, Tatdlui gi Fiului qi
Sf6ntului Duh, acum qi
pururea
Ei
in vecii vecilor. Amin.
Apoi preotul face otpustul cel mic.
p
p
AL DOILEA PARACLIS
AL PREASFINTEI NASCATOAREI
DE DUMNEZEU
Acest Paraclis sc canti la intristarc suflcteascA
Ei
la oricc intimplare
grea, fiind foartc l'olosifor pentru tot creqtinul.
Preotul lhce inceputul obiqnuit: Binecuvi.ntat este Dumnezeul nostru...
Cintircful: impirate ceresc.,., Sfintc Dumnezeulc..., Prcaslhnti Treime,..,
Tatel nostru... Prcotul: Ci a Ta este impiriJia...
Ciinlrlrctul:
Doamne
miluiegte...(de
l2 ori), Slavn,..,
$i
acum..., Vcniti sir ne inchinim(dc
3 ori).
Psalmul 142: Doamne, auzi rugiciunea mca...
(cauti la pag. 67).
La Vcccrnic, se ci.nti stihirilc pc 4, glasul al SJea:
Stih: Sfinlit-a locaqul Siu cel prcainalt; Dumnczcu cste in mijlocul
lui si nu se va clitina.
l
t
t
I
t
I
I
I
AL DOTLEA
pARACLt S
AL MAI CTT
-DOMNULUt
413
la-leea
ce egti mai cinstiti, Maici prealiudati,
nu ne pri-
\-,cepem noi. plcitoqii,
a te liuda cum se cuvine. insi.
nepricepindu-ne, griim
fie:
Bucuri-te, Maica Soarelui celui
neapus, a Ziditorului tuturor.
Stih:
$i
va dori impiratul frumusetea ta, ci El este Domnul tiu.
lh rugim (ie, ceea ce egti cu totul liiudatd, stiipinii a
lumii, si ne izbiveqti pe noi din primejdiile
noastre, precum
ai izbivit din surparea casei pe pruncul
femeii celei ce te cin-
stea pe tine.
Stih:Voi pomeni
numele tlu ln tot nedmul qi neamul.
ftrviazi-mi,
Maica lui Dumnezeu, pe mine, cel mort pen-
tru frridelegile
mele, precum
ai inviat pe pruncul
evreicei
celei ce te-a chemat pe tine in ajutor,
Stih:Ascultl, fiici,
!i
vezi
Ei
pleaci
urechea ta
$i
uite poporul
tiu
$i
casa parintelui
tAu.
Iioagd pe Fiul tiu qi
Dumnezeul nostru, pe
Care L-ai
niscut, neqtiind de nunti; pentru
o taind ca aceasta. care s-a
sivArgit intru tine, minunindu-ne, griim: Bucuri-te,
Maici
pururea
fecioard.
Slavn.,,,
$i
acum..., glasul al S_lca:
h Unul din Treime, Care S-a niscut din Tatil mai inainte
de veci, pe Acela L-ai niscut, Maici prealiudati,
cu nespusi
minune prin umbrirea SfAntului Duh.
pentru
aceasta, cu
glasul lui Gavriil grdim
{ie:
Bucuri-te, prin care risare bucu-
ria; bucuri-te, prin
care piere
blestemul, Domnul este cu tine.
LaDumnezcu estc Domnul ..,, se centl l i oparcl e acestca:
Chtre Ndscdtoarea de Dumnezeu, acum cu osArdie sii riler-
gim
noi, picitoqii gi smeri{ii, qi si cidem cu pocdin{i,
strigAnd
din adAncul
sufletului: Stipini, ajuti-ne, milostiveqte-te
spre
414
ACATISTE
$I
PARACLISE
noi; gribegte, ci pierim de mulfimea picatelor; nu intoarce
pe
robii tii degerfi, ci pe tine, singuri nidejde te-am cigtigat.
Slavi..., acela$i Tiopar;$i acum..., al Niscetoarei dc Dumnczcu
Nu vom ticea, Niscdtoare de Dumnezeu' pururea a spune
puterile tale noi, nevrednicii. Ci de n-ai fi stat tu inainte
rugAndu-te, cine ne-ar fi izbivit pe noi din atitea nevoi? Sau
cine ne-ar fi pizit pini acum slobozi? Nu ne vom departa de
la tine, stipini, c5 tu izbiveqti pe robii tii pururea din toate
nevoile.
Apoi Psalmul 50: Miluieqte-m[, Dumnezeule..'
(cauti la pag. l2).
Canonul de rugdciune
citre Niiscitoarea de Dumnezeu
Cintarea 1, glasul al 8-lea:
Irmos: Apa trecAnd-o ca pc uscat...
T)e
moartea ce se silbiticise de demult, prin naqterea ta,
-F stipinn. o ai surpat;
pentru aceasta, grdim
fie:
Bucu-
ri-te, mAntuirea celor robifi; bucuri-te, innoirea tuturot
stiipAni.
Noi intru tine ne ldudim gi prin miilocirea ta scipim din
cursele cele de multe feluri ale diavolului;
pentru aceasta'
grliim citre tine, Niscitoare de Dumnezeu: Bucuri-te,
cederea diavolilor
qi intdrirea noastri a credinciogilor.
Sl avi ..,,
Tatil a binevoit,
qi Fiul S-a pogorit prin umbrirea Sf6ntului
Duh in pintecele t!iu, preanevinovati stipdni a lumii.
$i
acum..,,
Bucurii-te, grhim
{ie,
Niscitoare de Dumnezeu' ceea ce
egti lblositoarea tuturor celor ce sunt itr nevoi
9i
a tuturor
celor ce scapi sub acoperimAntul tiu, stipini.
*
r
I
t
I
I
r
,
u'
Cdntarea a 3-a:
Irmos: Doamne, Care ai fiicut ccle de deasupra...
\ foise.
proorocul
de demult, te-a inchipuit pe tine,
I Vl zi ci nd:
Rug i nsuf l ef i t qi
nears egt i , Feci oarl , ceea ce
ai in pintece
focul Dumnezeirii.
Fiul tdu ascultAnd rugiiciunea ta, Preacurati Ndscitoare
de Dumnezeu, Se milostivegte spre sufletele noastre, ca un
iubitor de oameni.
Slav5,..,
Pe Unul din Treime ai ndscut, Maici prealiudatd,
cu ne-
spusii minune, pe Care L-a liudat adunarea pruncilor,
strigind: Osana, binecuvAntat este Cel ce vine intru numele
Domnului.
$i
acum...,
$tiindu-te
pe tine a fi Maicd lui Dumnezeu, ne rugim
{ie
si ne izbiveqti pe noi de greqealele noastre cele de voie
qi
cele
fird de voie.
Cintarea a 4-a:
Irmos:
Am auzit, Doamne, taina rinduielii Tale...
(' 1u
strigare firi incetare striga citre tine bolnavul cel
\,,slibinogit
in boala cea frri de vindecare, pe care,
auzindu-|, I-ai vindecat, preanevinovati
stipAni.
Zapisul
boierului celui ce scrisese cu singele siu l-ai scos
din mAna diavolului cu puterea ta cea atotstipinitoare.
Sl avi ...,
Auzind puterea
ta, cu care ai izbivit pe mulfi din pri-
mejdii, Preacuratd Niscdtoare de Drrmnezeu, griim citre
AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI
415
416 ACATISTE SI PARACLISE
tine: Ceea ce ai niscut pe Cel sldvit in Treime, roagi-te si ne
mAntuiasci de partea cea de-a stAnga.
$i
acum...,
-r
'
Ch adevirato Niscitoare de Dumnezeu, tu eqti sciiparea
noastrd din amiritul picat al lui Adam cel intAi zidit.
Cintarea a 5-a:
Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Ta...
\ filuieqte-md.
Maica lui Dumnezeu, precum ai miluit
J.YIpe femeia aceea. cdreia i se umflase tot trupul, ci nu
am altA nidejde sau ajutor alari de tine.
Sd
qtii, Doamna mea, cA pentru picatele mele te supir
gi,
pentru ci S-a intrupat Fiul lui Dumnezeu intru tine
gi.pen-
tru noi f5c6ndu-Se om, pentru acea am nizuit la tine eu,
ticilosul, si mi miluiegti.
Slava...,
'
StipAna ingerilor, Maica siracilor qi ajutorul celor
striini, la cunoqtin{a ta, la ajutorul tiu qi la acoperimAntul
tiu scap, ca si mi miluiegti.
$i
acum,..,
Mlostivegte-te spre mine, Maica lui Dumnezeu,
precum
te-ai milostivit spre cele doui l' ecioare curate, trimifAnduJe
lor cununi din cer.
Ca'ntarca a 6-a:
Irmos: Rugiciunca mca voi virsa cAtre Domnul.,.
Ducuri-te,
ceea ce egti plind de bucurie, Marie, Domnul
l-leste cu tine, a strigat Aglaida gi a izgonit pe diavolul,
care-i ldcea supdrare in tot ceasul.
AL DOII,EA PARACLIS AL MAICII DOMNUI,UI
417
Cu deadinsul mii rog
{ie,
Maica lui Dumnezeu" sd mi
miluiegti qi
si md acoperi
sub acoperimAntul
tiuo cflnd va
qedea
Fiul tiu pe scaunul cel infricoqitor.
Sl avi .,.,
Cu cintdri intreite cintim
fie:
Bucuri-te,
ceea ce ai ndscut
Lumina lumii; bucurii-te, ceea ce ne mAntuieqti de primejdiile
noastre; bucuri-te, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru.
$i
acum...,
Cum te vom lliuda, Maica lui Dumnezeu, qi cu ce buze te
vom sEruta, sau cu c ochi vom ciuta la chipul tiu cel
zugrivit, liind impila(i cu necuri{iile noastre? Ci numai
grdim
fie:
Miluiegte-ne, Maica milostivirii.
coNDAcUL, gl asul al 3- l ea:
Partenie, pustnicul,
cel ce mergea la Muntele Sinai de se
inchina sfAntului rug, aducAndu-gi aminte de minunea naqterii
tale, cea intru tot liudati, striga cdtre tine: Bucuri-te, minu-
nea cea de ingeri mult-liudati,
Maica Ficdtorului tuturor.
I C O S U L :
pre nevointA si ne sArguim gi
dezmierdirile
lumesti
_ -lJ
toate si le urim qi
la Domnul pururea
sn gindim qi de
DAnsul si ne lipim, ca si ne deschidi noui usa milostivirii
Sale, precum
a ficut de demult qi cu al{i pacitoqi:
a dat
iertare tuturor picatelor
lor, slibdnogului pe care I-a vinde-
cat sulletegte gi
trupeqte, vameqului
ciruia i-a dat iertare de
pdcate, qi altora mul{i. Deci, si ne sirguim gi
noi si-I aducem
lacrimi vrednice de pociin{i
Ei
si ne rugim Lui: Milostive,
primegte pe Niscitoarea de Dumnezeu. &re se roagi pentru
noi, pe care o laudh ingerii din cer, qi noi, pe pimini,
cu buze
de tini griim
cdtre d0nsa: Bucuri-te,
minunea cea de ingeri
mul t -l l udat i o Mai ca Fi ci t orul ui t ut uror.
27
-
CEASLOV
PRocH I MEN, gl asul al 8- l ea:
Mireqte, sufletul meu, pe Domnul
qi
s-a
meu de Dumnezeu, MAntuitorul meu.
Stih: Cd a ciutat spre smerenia roabei Sale, Iati'
ferici toate neamurile,
bucurat duhul
de acum mi vor
A p o s t o I u I
Diaconul: inlelePciune.
Din Epistola citre Evrei a Sfentului Apostol Pavcl' citire:
(IX, l-7)
f,rafilor.
adevirat este cA
Si
cel dintAi AgezimAnt avea
I orinduieli pentru slujba dumnezeiasci qi un altar
pimAntesc, cici s-a pregitit cortul mirturiei. In el se aflau,
mai intAi, sfeqnicul qi masa
9i
piinile punerii inainte; partea
aceasta se numeqte Sfdnta. Apoi, dupi catapeteasma a doua,
era locul numit SfAnta Sfintelor, avind altarul timAierii de
aur qi chivotul aqezim6ntului ferecat peste tot cu aur, in care
era nistrapa de aur, care avea mana, era toiagul lui Aaron
ce odraslise
qi tablele Legii. Deasupra chivotului erau heru-
vimii slavei, care umbreau altarul impicirii; despre acestea
nu putm acum si vorbim cu de-amdnuntul. Astl' el fiind
intocmite aceste inciperi, preo(ii intrau totdeauna in cortul
cel dintii, sivdrqind slujbele dumnezeieqti; in cel de-al
doilea insi, numai arhiereul, o dati pe an, qi nu firi de
sAnge, pe care il aducea pentru sine insuqi qi pentru gre;elile
popor ul ui .
Preotul : Pace
fi e.
Ci l nti re{ul :
$i
duhul ui ti u. Al i l ui a' gl asul al 8-l ea'
Prochi men: Ascul tA, fi i cl , qi vczi , qi pl eaci urechea ta
$i
ui tA poporul
ti u gi casa pi ri ntcl ui tdu.
Sti h: tsefci tal e se vor ruga mai -mari i poporul ui '
418 ACATISTE
$I
PARACLISE
F
AL DOII,EA PARACLIS AL MAICII DOMNULUI
419
E v a n g h e l i a
Diaconul: inf elepciune, drcpf i...
Din Sfinta Evanghelic de la Luca, citirc:
(X,38-42; Xl,27-28)
Jn
vremea aceea a intrat Iisus intr-un sat, iar o femeie, cu
lnumele Marta, L-a primit in casa ei.
$i
ea avea o sori ce
se numea Maria, care, agezindu-se la picioarele Domnului,
asculta cuv6ntul Lui. Marta insi se silea cu multi slujire qi,
apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socote$ti cd sora mea m-a
lisat singurii si slujesc? Spune-i deci si-mi ajute.
gi,
rispun-
zAnd, Iisus i-a zis: Marto, Marto, te ingrijegti qi pentru multe
te sileqti; dar un lucru trebuie: cici Maria partea cea buni
qi-a ales, care nu se va lua de la ea... Iar cAnd zicea D6nsul
acestea, o femeie din popor, ridicind glasul,
l-a zis: Fericit
este pintecele care Te-a purtat qi ferici{i sunt sAnii pe care i-ai
supt! Dar Iisus a zis: AEa este, dar fericifi sunt gi cei ce
asculti cuvAntul lui Dumnezeu qi-l pizesc.
Sl avi .,., gl asul al 2Jea:
P irinte, Cuvinte gi Duhule, Treime SfAnti, curAfeste
multima greEelilor
noastre.
$i
acum...,
Pentru rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, Milostive,
curi(egte mulfimea greqelilor noastre.
Stih: Miluieqtc-nc, Dumnczeule, dupe mare mila Ta...
Apoi stihirile acestea, glasul al 6Jea:
Podobie: Toatd nddejdea.,.
Aiutorului omenesc nu ne incredin(a pe noi, Preasfinti
StipAniL, ci primegte rugiciunea robilor tiii, ci nevoile ne
cuprind qi nu putem ribda sdgetirile diavolilor; acoperi-
420
ACATISTE I PARACI,ISE
mAnt nu ne-arn agonisit niciieri unde si scipim noi' pici-
toqii, pururea fiind biruifi; ming6iere nu avem afari de tine,
Stnpina lumii. Nndejdea qi ajutitoarea credincioqilor, nu
trece rugiciunile noastre, ci le fi de folos.
Nimeni din cei ce aleargi la tine nu iese ruqinat,
Niscitoare de Dumnezeu, Fecioari; ci, cerind dar bun,
primegte dbruirea citre cererea cea de folos.
hefacerea celor mihni{i, izbivirea celor neputincioqi
fiind, izbiveqte pe robii tii, Niscitoare de Dumnezeu,
Fecioari,
pacea celor din rizboaie, liniqtea celor invifora{i,
singura folositoare a cregtinilor.
CAntarea a 7-a:
Irmus: Pruncii, care merseserA din Iudeea in Babilon..'
.}e
Mingiietorul tuturor niscend, Maici prealiudati'
I curatd ai rimas ca
qi inainte de naqtere; pentru aceas-
ta, griim: Bucurd-te, Maici, care nu qtii de mire; pe tine te
binecuvAntim intru tofi vecii.
Fecioari ai fost mai inainte de naqtere
qi intru nagtere
iarigi ai fbst fecioari gi dupd na$tere iarigi fecioari ai rdmas;
pentru aceasta, pe tine te binecuvAntim intru tofi vecii.
Sl avi ...,
inviluindu-ne intru aceastd lume
qi
cizind in noroiul
picatelor noastre, scipAnd cdtre tine, stipini, griim
{ie:
Vino degrab
qi ne scoate pe noi din adincul riuti(ilor noas-
tre, ci pe tine te binecuvAntim intru toJi vecii.
Si
acum...,
[,a tine este sciparea noastri
qi intru tine ne-am pus
nideidea; tu ne ajutl nou5, cd po{i toate c6te le voieqti, Maica
Ficitorului tuturor, gi pe tine te binecuvAntim intru to{i vecii.
CS.ntarea a 8-a:
Irmos: Pc impiratul ceresc, pc Care il la dl oqtile ingereqti.,,
e impiriteasa cerutui qi a pimAntului,
care a ndscut
neispititi de nunti pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, gi pe
care o laudi oqtile ingereqti, lluda(i-o qi preainilfa{i-o
intru
tofi vecii.
D aniel proorocul
de demult a inchipuit naqterea ta,
PreacuratE Niscitoare de Dumnezeu, ci ai purtat in pintecele
tiu pe Fdcitorul cerului qi al pim6ntului, pe
Care, nisc6nrlu-L,
ai rimas nestricatli; pe tine te preainil{im
intru tofi vecii.
Binecuvfntem pc Tatil, pc Fiul qi pc Stintul Duh, Domnul.
Pe Dumnezeu, Cuv6ntul cel din Dumnezeu,
Care S-a pogo-
rAt in pAntccele
tiu prin umbrirea Sf6ntului Duh, L-ai niscut
frri de stricdciune; pe tine te preainilflim
intru to(i vecii.
$i
acum...,
Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am cAqtigat;
ajutitoare te avem intru primejdiile
noastre pe tine gi
mdntuire
desivirqiti sufletelor; pe tine te preainil{im
intru tofi vecii.
Cdntarea a 9-a:
Irmos: Cu adevirat NAscAtoare de Dumnezeu...
J
saia, de demult, diinfuind a griit:
Iatli, Fecioara in pin-
Itece va lua gi
va naqte Fiu. Pentru aceasta griim (ie:
Bucuri-te, ceea ce ai purtat in pdntecele
tiu pe Cel mai
inainte de to{i vecii; pe Acela roagl-L sd mAntuiasci sufletele
noastre.
Proorocul David te-a liudat oarecdnd in cartea
psalmilor.
aritAndu-te Maica Ficdtorului tuturor, pe Care roagi-L sI
mAntuiasci sufletele noastre.
AL DOILNA PARACI,IS AL N{,\IC]II DOMNULUI
42t
422 ACATISTE SI PARACLISE
Sl avi ...,
Ce limbd omeneasci te va l6uda pe tine dupi vrednicie,
ceea ce eqti mai cinstiti decAt heruvimii? Pentru aceasta, cu
guri firi de ticere, griim
{ie:
Bucuri-te, ceea ce de ingeri
egti mult liudati, I)omnul este cu tine.
$i
acum...,
Roagi-te cu deadinsul citre Milostivul Dumnezeu
pentru
noi, picitoqii, care greqim in tot ceasul, ca si ne lie noui
milostiv in ziua
judeci{ii.
Apoi:
Cuvine-se cu adevlirat si te fericim, Niscdtoare de
Dumnezeu, cea pururea fericiti
Ei
prea nevinovati qi Maica
Dumnezeului nostru. Ceea ce eqti mai cinstiti decit heru-
vimii qi mai miriti, firi de aseminare, decAt serafimii' care,
firi stricdciune,
pe Dumnezeu Cuvintul ai nlscut, pe tineo
cea cu advArat Niscitoare de Dumnezeu, te mirim.
L U M I N A N D A
$a rugat, de demult, citre tine, Preacurati, Maria Egip-
teanca,
pe care, auzind-o, ai invrednicit-o a vedea qi a siruta
Crucea Fiului tiu; pentru aceastao strigim citre tine: Roa-
gi-te Fiului tiu, qi Dumnezeului nostru ca sh se milosti-
veasch spre noi, si nu ne osindeasci dupi picatele noastre'
ci sd ne miluiasci pe noi ca un iubitor de oameni (de doul ori).
L A L A U D E
Se ci ntd sti hi ri l c pe 6, gl asul al 2Jea:
Podobi e: Cu ce cununi de l aude."
Cu ce cununi de I aude vom i ncununa pe Mai ca l ui Dum-
nezeu, care s-a aritat scaun cerescului Impirat, care se
roagi pentru noi citre Milostivul Dumnezeu qi ne izbiveqte
p
k
r
AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULTJI 423
din firadelegile noastre? Deci, citre dAnsa si griim
Bucuri-te, Preacurati, ci prin tine a fost cu noi Domnul
puterilor; roagi-te cu deadinsul si se mintuiasci sulletele
noastre
(de doui ori).
Cu ce podoabe de cAntdri vom liuda pe Maica lui Dum-
nezeu, pe ceea c s-a invrednicit a fi impiriteasi a toate,
care s-a aritat mai inalti decit cerurile qi mai sfAnti decAt
tofi sfinfii? Deci, citre dAnsa si griim: Roagd-te, Preacurati,
cu toti sfinfii, si se mAntuiasci sufletele noastre (de doun ori).
Cu ce flori duhovnicegti vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu, care s-a aritat scari cereasci, prin care am aflat
lesne-suirea cdtre Dumnezeu? Deci, tofi si ne adundm qi si
o liudimo grdind: Bucuri-te, Preacurati, prin care am
aflat har; bucuri-te, ci prin tine s-a dat tuturor bucurie;
bucuri-te, nddejdea sufletelor noastre, prin care noi tofi ne
mAntuim.
Cu ce mAngAietoare cintiri vom incununa pe Maica lui
Dumnezeu, pe care o laudd ingerii in ceruri cu cintiri firi
incetare, strigAnd: Bucuri-te, mirirea noastri; bucuri-te,
mintuirea pdmflntenilorl bucurd-te, ceea ce eqti scaun
Impiratului nostru! Deci, qi noi, picltoqii, citre dAnsa si
griim: Roagd-te, Preacurat!, cdtre Cel pe Care L-ai niscut
firi striciciune. si mintuiascd sufletele noastre.
Slavn...,
$i
acum..,, glasul al 8-lea:
Venifi, tofi pim6ntenii, sA facem priznuire Maicii lui
Dumnezeu, cea care ne izbivegte pe noi din miinile diavolu-
lui, cel ce uriqte binele, precum a izbdvit pe femeia care se
ruga ei qi a inviat-o de qi-a spovedit picatul. Vezi, dar, suflete
al meu, pentru ce te leneveqti qi nu strigi cdtre Maica lui
Dumnezeu: Doamni atotstdp6nitoare, ceea ce ai niscut cu
I'
il
l!
ACATISTE
SI PARACLISE
nespusi minune pe Domnul cel iubitor de oameni, pe
Acela
roagd-L si ne mintuiasci pe noi.
Apoi Doxologia qi troparele Ndscitoarei de l)umnezeu (pag. 409),
dupi care preotul
ci tefte aceastA
R u g i c i u n e
cAtre Preacurata Niscitoare de Dumnezeu
f\r
preamilostivi
stipina mea, nu mi teplda pe
l.-/mine,
nevrednicul,
ci primeqte aceasti pufnl
rugiciune a mea din buzele mele cele intinate, gi
o
du Fiului tiu qi
Dumnezeului nostru, Care S-a nis-
cut cu trupul din tine spre mentuirea noastri; Care,
pentru
noio picitoqii,
s-a ristignit qi
s-a ingropat qi a
inviat a treiazi. Deqi fir6delegea mea este mai grea
dec6.t toate firidelegile, totuqi tAlharii qi desfrfinafii
pe care Iubitorul de oameni, pentru nemisurata
Lui
milostivire,
i-a primit qi
i-a miluit, imi dau indriz-
nirel qi,
cu toate ci nu te aveau pe tine mijlocitoare
buni, nu le-a inchis uqa milostivirii Sale. Cum si nu
mi primeasci,
dar, qi pe mineo care nidijduiesc in
ajutorul tiu? Milosfiveqte-te, deci, spre mine, Doamna
mea, cAci poti toate c6te le voieqti, iar pe care le ceri
de la Fiul tiu le gi iau firi indoiali, deoarece pe tine
te-a flcut mijlocitoare creEtinilor. Pentru aceasta pe
tine te binecuvdntlm qi
te preainil(dm
in vecii
Yecilor. Amin.
S I N A X A R
PESTE TOT ANUL
SINAXAR
PESTE TOT ANUL
Explicarea semnelor puse inaintea zilelor anului
pentru indicarea Praznicelor ImpErItegti,
ale Ndscitoarei de Dumnezeu gi ale sfin{ilor
Praznicele sunt imperf te in: Praznice mari, de mijloc gi
mici.
(t) arate Praznicele mari inchinate: Sfintei Treimi, Mintuitorului,
Sfintului Duh, Niscitoarci dc Dumnezeu; sArbAtorile in cinstca:
Inaintemcrgitorului:
Naqterea qi Tiicrea capului, gi a Sfin{ilor
Apostoli Pctru gi Pavel, la care sc lhce privegherc
marel
t)
aratn praznicele
de mijloc alc slin(ilor, la carc sc lhcc priveghero.
t
arat5 praznicele
de mijloc, la carc nu sc lncc privegherc,
ci se cinti
numai polieleu.
X) aratd praznicele
mici, care au doxoloqic marc.
X arat i prazni cel c mi ci . carc au sl uj ba pe gase.
LUNA SEPTEMBRIE
.
Are 30 de zile. Ziua are 12 ceasuri
qi noaptea 12 ceasuri
l.
t
ln ziua dintAi, inceputul indictionului*, adici al anului nou bise-
ricesc, Pomenirea Cuviosului pirintclui nostru Simeon Stitpnicul qi
arhimandritul qi a mamei salc, Marta. Soborul in cinstca
preasfintei
Niscitoarei dc Dumnezeu, ccl de la Measinc. SlSntul Muccnic Aitala,
sfintele 40 de femei Mucenicc
ai
Sfintul Amun diaconul, dascllul lor.
Sfin{ii Mucenici: Calista, Evod qi Ermoghcn, fraJi buni. Pomcnirca
Dreptului Iosua Navi. Aducerea aminte de ardcrca cea marc.
-
Praznic
gi dezlegare la vin
Ei
la untdelemn.
*
Inceputul i ndi cti onul ui . Indi cti onul (l at.: i ndi cti o) cste o pcri oade
de 15 ani , al cdrui pri m an se numc$te i ndi cti onul i nti i ,
Si
asa mai
departc, cei l al fi , peni l a al l S-l ca, dupi ordi nca l or. Tcrmi ni ndu-sc
astl ' el gi rul cel or l 5 ani , i nccpc i ari qi un nou gi r, l a care, ascmcnca, anul
i nti i se numeqte i ndi cti onul i nti i , pi ni l a al l 5Jea, dupi r carc i ari qi
i ncepe un al t gi r nou. Cum ci i ndi cti onul i gi arc numcl c dc l a tri buturi l c
extraordi nare, dcsti natc pentru pl ata sol dati l or (acest l ' cl dc tri buturi sc
numeau i ndi cti oncs), dcspre aceasta nu cxi sti r ni ci o i ndoi al i . Mai grcu
este a ri spunde l a i ntrcbarca: pcntru cc pcri oada arc 15 ani , precum qi
de ci nd s-au i ntrodus pcntru i nti i a oari r i ndi cti oancl c?
Regul a practi ce pcntru a gAsi al cetcl ca an al i ndi cti onul ui cstc un
an oarccarc dupi Hri stos, cste urmi toarca: adaugi r 3 l a anul i n
di sc[ t i e
; i
apoi i mpar t c t ot ul t a 15
$i ,
daci al ar i t l c ci t nu mai
r i m6. nc ni mi c, anul i ndi ct i onul ui cst c l 5; i ar daci r i mAnc un numi r ,
acei ta va l i anul i ndi cti onul ui . Astl ' cl . ca si sti m al c6tcl ca an al i ndi c-
LUNA SEPI-EMBRIN
429
Sflntul Cuvios Simeon s-a nAscut la anul 392. El s-a fEcut monali foarte
de tanAr'gi, dupi ce s-a nevoit mult timp in manAstire, s-a retras apoi in
pustietate gi, in sfirgit, s-a urcat pc un stalp inalt
$i
a petrccut aici mai mulfi
ani pand la mutarea sa catre Domnul, la anul 461, in varsta de 69 de ani.
Troparul Indictionului, glasul
al 2-lca:
A toati frptura, Ziditorule, Cel ce vremile qi
anii ai pus
intru puterea Ta, binecuvinteazi cununa anului bunEtifii
' l
ale,
Doamne, pizind in pace poporul qi
fara
aceasta, pentru
rugiciunile Niscitoarei de Dumnezeu, qi ne mintuieqte pe noi.
Condacul Indi cti onrl ui , gl asul al 2-l ca:
Cel ce locuiegti intru cei de sus, Hristoase lmpirate,
Fi cdt orul t ut uror cel or vi zut e
Ei
cel or nevi zut e gi
Ziditorule; Cel ce zilele qi nop(ile, vremile qi anii ai licut,
binecuvinteazi acum cununa anului, t' ereqte gi pizeEte in
pace pe dreptcredincioqi,
fara
aceasta gi pe poporul Tiu,
Mult-milostive.
2. Sfintul Mucnic Mamant
$i
ccl dintre sfinfi Pirintele nostru Ioan
Posti torul , patri arhul Constanti nopol ul ui .
ti onul ui este anul 1983, adAugi m 3 qi apoi suma de 1986, o i mpi r{i m
pri n 15 qi vom gasi ci , i n al bra ci tul ui 132, mai ri rmi nc 6; pri n
urmare, anul 1983 este al 6-l ca an al pcri oadci i ndi cti onul ui . S u n t 3
fe I u ri d e i n d i c t i o a n e: i ndi cti onul constanti nopol i tan, care
i ncepe de l a 1 septcmbri e; i ndi cti onul ccsaresc sau constanti ni an,
l ncepAnd dc Ia 24 septembri e; gi i ndi cti onul papal sau roman, ce i ncepe
dc l a I i anuari e.
Bi seri ca serbeazi accasti zi pcntru doui moti ve: i ntei pcntru
cA
l una l ui septcmbri c sc consi dcri i nccputul anul ui qi de accci r Bi scri ca,
mul {umi nd l ui Dumnezeu pcntru roadcl c dc pcstc an, sc roagi ca
;i
anul nou se fi rodi tor qi , i n al doi l ca rAnd, sc scrbcazi zi ua aceasta ca
l nceputul prcdi ci ri i Domnul ui , adi cl i n ami nti rca i ntri ri i l ui Ii sus i n
si nagogi , cf.nd, deschi zi nd cartca cc I s-a dat, a ci ti t l ocul di n prol ' etul
Isai a, unde se zi ce: <Duhul Domnul ui pestc Mi nc...>> (Luca IV, 16-18).
430 S I N A X A R
3. S1' 6ntul slin{itul Muce nic Antim, episcopul Nicomidiei, qi Cuviosul
Pirintclc nostru Teoctist; Sfi.nta Vasilisa; Slhntul Aristion, episcopul
Alexanclriei.
4. Sfintul sfinfitul Muccnic Vavila, episcopul Antiohiei, qi Sfintul
Prooroc Moisc, vizitorul de Dumnezeu; Sl' 6ntul Vavila, dascilul;
Sl'inta Ermiona.
5.
t
Sfintul Prooroc Zaharia, tatil Sllintului Ioan Botezitorull
Slinfii Mucenici Urban, Teodor, Medinon qi Avdcu cpiscopul.
6.
t
Pomcnirea minunii cc s-a fdcut in Colose, de Arhistrategul
Mihail. SfinJii Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil qi Macarie.
-
Dezlegare
la vin qi la untdelen.rn.
7. inaintepriznuirea naqterii Preasfintei de Dumnezeu Niscatoarei;
SfAntul Mucenic Sozont, Sfin{ii Apostoli Evod qi
Onisilbr episcopul.
8. (f) Naqterea Preasfintei Stipenei noastre de Dumnezeu
Niscitoarea qi pururea fccioard Maria.
Praznic.
-
SArbatoare qi dezlegare la peqte.
Dupd predania vecl.re a Bisericii, preacurata Fecioard s-a niscut cu 16
sau l7 ani inaintea nagterii lui Hristos, din pdrinli sterpi: Ioachim, care era
din neamul imparatesc al lui David, din semin{ia lui Iuda,
5i
Ana, fiicd a
preotului Matl.ran gi a soJiei lui, Maria, din familia preoleascd a lui Levi.
Troparul, glasul al 4-lea:
N aqterea ta, de Dumnezeu Niscitoare Fecioari, bucurie a
vestit la toatb lumea; ci din tine a risirit Soarele drepti{ii,
Hristos Dumnezeul nostru,
qi,
dezlegind blestemul, a dat
bi necuv6nt are qi , st ri cdnd moart ea, ne-a di rrui t noui vi a{h
vegn i cI .
Condacul, glasul al 4-lea:
I oachi m qi Ana di n del i i marea nenaqt eri i de f i i , qi Adam
gi Eva din striciciunea mor{ii s-au izbivit, Preacuratd, prin
sf6nti naqterea ta. Aceasta o priznuiegte qi poporul tiuo de
F
LUNA SEPTEMBRIE
43L
vina greEelilor izbivindu-se cAnd strigi, citre tine: Cea
stearpi na$te pe Ndscitoarea de Dumnezeu qi hrinitoarea
Viefii noastre.
9. X SfinJii qi drep(ii dumnczeiegti PirinJi Ioachim qi Ana
qi
Sf;flntul
Mucenic Severianl Cuviosul Teolhn Merturisitorul.
10. lnchinarca Slintei Cruci; Sfintele l'emei Muce nife Minodora,
Mitrodora
;i
Nimlbdora; Sfintrii Apostoli Apelic, Luca qi Climent.
11. inchinarea Sfintei Cruci; Cuvioasa maica noastrA Tcodora cea
din Alexandria qi Cuviosul Eufrosin.
12. inchinarea Sfintei Cruci; Sfintii Mucenici Autonom, Macedonie
qi Teodul, Sfdntul Teodor, episcopul Alexandriei. Slujba lui se cAntd la I I
septembr-ie, pentru cA in aceasF zi este odovania praznicului Nagterii
Nascatoarei de Dumnezeu.
13.
f)
Pomcnirea innoirii invierii lui Hristos, Dumnezcul nostru, qi
lnainte-priznuirea inilfirii Cinstitei
ti
de viali frcitoarei Cruci;
Sfinfii Mucenici: Cornelie sutaqul, Lucian
Si
Leontic; Sfintul Cuvios
Ioan de la?rislop.
*
Dezlegare Ia vin gi la untdelemn.
14. (f) Innlfarea Cinstitei
qi de viall fiicitoarei Cruci.
-
Praznic qi post, in orice zi s-ar intdmpla.'
Cinstita Cruce a fost gasitd de Sfinta Elena in Ierusalim, la anul 326, qi
a fost inallatA de patriarhul Macaric, iar popbrul, cend a vAzut-o, a strigat:
Doamne, miluiegte. Trebuie sa se
$tie
ca, dupa aflalea Crucii, o partc a fost
adusd la Constantinopol; iar rcstul a rdmas in lerusalim, pAnd la anul 614,
cind perqii, prddAnd Palcstina, au luat
$i
Sfenta Cruce, la anul 628. inrparatul
Heraclie, fbcind o expediJie impotriva lor', a luat-o iaraqi qi a adus-o la
Const ant i nopol .
Troparul, glasul I:
Mi nt ui egt e, Doamne, poporul Tnu
qi
bi necuvi nt eazi
moqt eni rea Ta; bi rui nf n bi necredi nci ogi l or creqt i ni asupra
cel ui pot ri vni c di rui egt e gi , cu Crucea Tao pdzegt e pe poporul
Tliu.
432 S I N A X A R
Condacul , gl asul al 4-l ca:
C el ce Te-ai indl{at pe Cruce de bunivoie, poporului
Tiu
celui nou, numit cu numele Tiu, induririle Tale diruieste-i.
llristoase Dumnezeule. Veseleqte cu puterea
Ta pe credin-
ci osul nost ru popor, di rui ndu-i l ui bi rui nf i asupra
potrivnicului,
avind ajutorul Tdu, armi de pace, nebiruitd
biruin{d.
15. Sfintul Mare Mucenic Nichita Gotull SfAntul Pirintele nostru
Visarion, arhicpiscopul Larisei, licitorul dc minuni; Sfintul Icrarh
Iosif ccl Nou tlc la Partoi;
Cuviosul Filotei prcotul.
t
Sfentul Marc
Mucenic Nichita Romanul.
Tfoparul Sfffntului Iosif cel Nou de la Partoq,
glasul al 8-lea:
Din tinere{e cu totul te-ai supus Domnului, cu rugdciunile
gi
cu ost enel i l e gi
cu post ul . Pent ru aceast a, vi zi nd
Dumnezeu nevoinfele tale, arhiereu gi pistor Bisericii Sale
te-a rAnduit; gi, dupi moarte, in cetele slin(ilor te-a siligluit,
Sfinte Pirinte Iosif. Roagi-te lui Hristos Dumnezeu si ne
diruiasci iertare de gregeli
noui, celor ce, cu credin(i qi cu
dragoste, sivdrqim sfintd pomenirea ta.
Condacul , gl asul al SJea:
Apdritor nebiruit, ca unul prin care din nevoi s-a m6ntuit,
te are pimintul
Banatului, Sfinte losif. Ci, ca unul care ai
lndrizneali c:itre Dumnezeu, apiri-l pe el de toati nevoia, ca
si strigdm
{ie:
Bucuri-te, Sfinte Iosif, ticatorule de minuni.
16. X Sfintcle
fi
intru tot liudatelc Mari Mucenilc Eulimia qi
Meletina.
17. Sfenta Muceni ti Sofi a qi cel e trei l i i cc al e ei :
pi sti s,
Agapi s qi
El pi s; Sti nta Agatocl i a qi Teodota.
4
I,UNA SEPTEMBRIT]
433
1.8. Cuviosul Pdrintcle nostru Eumenie, episcopul Gortinci,
ficitorul dc minuni; Sfinta Muceniti Ariadna,
19. Stinfii Vluccnici lrolim, Savatic qi Dorimedont.
20. X SfAntul Mare Mucenic Eustatie qi solia sa, Tcopisti, cu cei doi
lii ai lor, Agapie qi Teopist; Sfinfii Mdrrurisitori Ipatic opiscopul qi
Andrci prcotul.
21. Slintul Apostol Codrat cel din Magnesia; Sfintul
prooroc
Iona.
f Pomenirea cclui intre sfinfi, Pdrintelui nostru Dimitric, mitropoli-
tul Rostovului.
-_ i"
".":.jU zi se odoviiegte praznicul
inillnrii
Cinstitei
li
de viare
ficetoarei
Cruci qi
sc cantA toate ale praznicuiui;
iar slujba Apostolului
se cinti la 22 septembrie.
22. Sfin(ii sfinfifii Mucenici: Foca, episcopul dc la Sinopi, Isaac qi
Martin.
23.
f)
Zdmislirea Sfantului slivitutui
prooroc
inaintcnrcrgitorului gi
Botezatorului Ioan; Cuvioasele Xantipa qi
p0lixcnia
!i
muccnita Raida.
.-
Dezlegarc la vin
Ei
la untdeler.nn.
24.
I
Sfanta intieia Muccnifi qi intocmai cu Apostolii Tecla; Cuviosul
Coprie.
25. Cuvioasa Maica noastri Eufrosina; Sfintii Mucenici
pavel
si
Tatis, cu fiii lor.
26,
f)
Mutarea SfAntului Apostol
fi
Evanghelist Ioan, dc Dumnezeu
cuventatorul.
-
Dezlegare la vin qi la untdelemn.
Troparul, glasul al 2_lea:
A postole
iubite al lui Hristos Dumnezeu, gribeqte
de
i zbdvegt e pe poporul
cel f i rd de ri spuns, ci t e pri meqt e,
cAnd cazi citre Dinsul, Cel ce te-a primit c6nd te-ai rizimat
pe pieptul L,ui. Pe Acesta roagi-f,, de Dumnezeu cuv6nti-
t orul e, ca norul vrdj maqi l or, cel ci i zut asupra noast rl , si se
ri si peasci ,
ceri ndu-ne noul pace gi mare mi l i .
28
-
CEASLOV
434
S I N A X A R
Condacul ,
gl asul al 2-l a:
Miririle tale, iubitorule de l' eciorie, cine le poate spune?
Ci verqi minuni qi izvoriqti timiduiri
Ei
te rogi pentru
sufletele noastre, ca un cuvAntitor de Dumnezeu
Ei
prieten al
lui Hristos.
27. Slintul Mucenic Calistrat
qi cci imprcuni cu dinsul 49 de
Muceni ci ; Sfi nta Muceni td Epi hari a; Sl i nfi i z\postol i Marcu, Ari starh
qi Zinon; SfAntul Ierarh Martir Antim Ivire anul.
28.
t
Cuviosul Perintele nostru Hariton Mdrturisitorul; Sfi,ntul
Prooroc Varuh; Sfintul Mucenic Pimen.
-
Dezlcgate la vin
9i
la
untdelemn.
29. X Cuviosul Pirintele nostru Chiriac Sihastrul; Sfexrta Mucenile
Gudel i a; Sfi nfi i Muccni ci : Dada, Govdel a
qi Cosdoas.
30, X Sl hntul sfi n{i t Muccni c Gri gori c Lumi ni torul , arhi cpi scop
al Armeni ei cel ci mari ; Muceni !el e Ri psi mi a, Gai ani
9i
ccl c i mpreuni
cu el e.
LUNA OCTOMBRIE
Are 31 de zile. Zila are 11 ceasuri
Ei
noaptea 13 ceasuri
1. Sfdntul Apostol Anania, unul din cei gaptezeci;
Cuviosul
pirintele
nostru Roman, lEcdtorul de cAntiri.
(t) Tot in aceastn zi priznuim
ti
Acoperlmantul
prcaslintci
Stipdnei
noastrc Niscdtoarei dc Durnnezeu gi pururca
Fecioarei Maria.
2. X SfAntul sfintit Mucenic Ciprian; Sfinta MuceniJi Iustina
fecioara; Cuviosul Teofil MArturisitorul.
3. X Sfin{ii sfinfifi Mucenici Dionisic Areopagitul, Dionisie, Elcfterie
9i
Rustic; Preacuviosul Pirinte Ioan Hozcvitul, episcopul Cczarcii.
4. Sfintul Pnrintelc nostru Ierotei, cpiscopul Atenci; SlinJii Mucenici
Audacl , Domni na si Cal i st ena.
5. Sfintele Muccnile Haritina qi
Mamelta.
6. X Sf6ntul Apostol Toma; Sfdnta Muceni{i Erotiida,
-
Dezlesare la
vi n gi l a unt del emn.
7. Sfin{ii Mucenici Serghie qi Vah; Slinfii
polihronic,
Iulian
prezbiterul qi Chesarie diaconul.
8. Cuvioasa Maica noastri Pelaghia; Sfinta Taisia.
9, X) Sfantul Apostol lacov at lui Alt' eu; Cuviosul
pirintelc
nostru
Andronic
ii
Atanasia, soJia lui.
-
Dezlegare la vin qi la untdelemn.
10. Sfin{ii Mucenici Evlampie qi Evlampia, sora lui,9i Teofil Mirtu_
risitorul.
436
S I N A X A R
11. Sfantul Apostol Fi l i p, unul di n cei gapte di aconi ; Cuvi osul Pi ri n-
tel e nostru Tcol hn Mi rturi si torul , mi tropol i tul Ni cei i ; Sl i ntel c
Muccni {e Zcnai da
;i
Fi l oni l a.
Dumi ni ci , dupd l 1 al c acestei l uni , se ci nti sl ui ba Sl i n{i l or Pdri nfi
care au fost l a al VIIJea Sobor cc s-a
ti nut
l a Ni ceea (787).
12. Sl i nti i Muccni ci Prov, Tarah
9i
Androni c; Preacuvi osul Pl ri ntcl e
nostru Cosma, fAcdtorul de ci nti ri , epi scopul Mai umei .
13. Sl i n{i i Muccni ci Carp' Papi l , Agatodot Agatoni ca, Fl orenti c'
Di oscor, Veni ami n di aconul gi Anti gon.
14. Sfi n1i i Muceni ci : Nazari e, Ghervasi e, Protasi e, Chel si e' Si l van
9i
Petru Avsel amul .
f)
i n acceaqi zi se
pri znui eqtc
Ai
Cuvi oasa Mai ca noastri Parascheva
(ale cirei slinte moaqte se afli in catedrala sfintei Mitropolii a Moldovci
qi Succvci, in Iaqi).
.
Troparul mucenicilor,
glasul al 4-lea:
M ucenicii Tii, Doamne, intru nevoin{ele lor' cununile
nestriciciunii au luat de la Tine, Dumnezeul nostrul cio
avAnd tliria Ta, pe chinuitori au surpat; zdrobit-au
qi ale
diavolilor neputincioase indrizniri. Pentru rugirciunile lor,
Hristoase Dumnezeule, mintuiegte sufletele noastre.
Condacul muceni ci l or,
gl asul I:
Podobi e: Ccata i ngereasci ...
Mirirea cea impitrit numirati a mucenicilor lui Hristos
si o liudim. credinciosilor, cu laude de cintiri;
pe Nazarie,
Prot asi e,
pe Ghervasi e
gi Chel si e, cd acegt i a s-au nevoi t pi ni
la tiiere
qi
moarte
gi, luind cununa nestriclciunii, se roagi
si ne mi nt ui m noi .
Troparul cuvi oasei ,
gl asul al 8-l ea:
intru tine, maici, cu osirdie s-a m6ntuit cel dupi chip, cd,
l uAnd Crucea, ai urmat l ui Hri st os
Ei ,
l ucri nd, , ai i nvi {at sd
LUNA OCTOMBRIE
137
nu_se uite la trupo cici este trecitor, ci si poarte grije
de
sullet, de lucrul cel nemuritor.
pentru
aceasia, qi cu ingerii
impreund
se bucuri, Cuvioasd Maicd
parascheva,
duhul tiu.
Condacul cuvi oasei , gl asul
al 3,l ea:
Podobi e: Feci oara asti zi ...
R sfAnta, folositoarea
celor ce sunt in nevoi, toti cu buni
c_redinJi si o liudim, pe Preacinstita
parascheval
ca aceasta,
lisdnd viafa cea stricicioasi, pe
cea nestricicioasi
a luat_o
in veci. Pentru aceasta,
mirire a aflat qi
daruri de minuni,
cu
porunca
l ui Dumnezeu.
-
15. Sfinfitul Cuvios
Ei
Mucenic Luchian, preotul
Antiohiei; Cuvioqii
Savi n epi scoprrl qi Vars, epi scopul Edcsei .
16, Sfi ntul Muceni c Longhi n sutaqul ; Cuvi osul Mal .
17. Sfi ntul Prooroc
Oseaq Cuvi osul Muceni c Andrei Cri tcanul .
- -
l 8: X Sfdntul Apostol gi
Evanghel i st Luca; Sfi nJi i Muceni ci Iul i an qi
Martin.
*
Dezlegare la vin gi la untdclcrnn.
19. Sffuitul Prooroc Ioil; SfinJii Muccnici Uar, Felix gi Sadot,
20. X Sfi nfi i Mari Muccni ci Artemi e, Evor, Evnoi qi Matroanal
Cuvi osul Ghcrasi m ccl Nou.
21. X Cuvi osul Pdri ntel e nostru Il ari on cel Marc; Cuvi o$i i Mi rtu_
ri si tori Vi sari on Sarai , Sofroni c dc l a Ci oara gi Muccni cul Oprca di n
Snntt; Sl i nfi i Preol i Mi rturi si tori Ioan di n Gal e;
Si
Moi se Mi ci ni c tl i n
Si bi cl .
Troparul Cuviogilor Mirturisitori Visarion Sarai,
Solionic de la Cioara gi al Muccnicului Oprca
din Siliqte, glasul
I:
Irrptdtorilor pentru
Ortodoxie, ca niqte ingeregti tr6mbife
af i i nvi orat
i n suf l et e i nt l ri zni rea
mart uri si ri i
drept ei
credin{e qi, ca niqte infelep{i propoviduitori,
pe popor l_a{i
hri ni t cu dreapt l qi l umi nat i r i nvi (i t uri .
Mari au l bst
438
S T N A X A R
ostenelile lucririi voastre; mare
9i
osirdia
propoviduirii;
mare a f bst
gi rodul l upt ei voast re drept e,
pururea
pomenifilor ostagi ai lui Hristos.
Condacul l or, gl asul al 4-l ea:
Vizind noi astdzi toate nevoinfele voastre, cu nespusd
bucurie lacem pomenirea voastri, Prealduda{ilor
apiritori
ai Ortodoxiei; cici, cu puterea Iui Hristos liind intrarmafi,
strilucite biruinfe
pentru poporul dreptcredincios
a{i sece-
rat voi. cei ce ati fost adevirafi soli cre$tini
qi
muceniceascd
pitimire a{i patimit.
22. SfAntul
ti
intocmai cu Apostolii Averchie, episcopul Ierapolei'
fiicAtorul dc minuni; Sfinfii
qapte tineri din Efes, Maximilian' Iamvlih'
Martian, Dionisic, Antonin, Exacustodian
Qi
Constantin; Slinlii
Mucenici Alcxandru cpiscopul, lraclie, Teodota, Glicheria, Ana qi
Elisabeta.
23. X) Sfintul Mucenic
qi Apostol lacov, fratele (ruda) Domnului;
Ignatic
patriarhul gi Preacuviosul Macarie Romanul'
-
Dezlegare la vin
Ei
la untdelemn.
24. Slintul Mare Muccnic Areta
$i
cei imprcunl cu di.nsul; Sfinfii
Mucenici Valentin
9i
Sevastianal Cuviosul Proclu,
patriarhul
Constantinopolului.
25. Sfintii Muccnici Marcian, Martirie
9i
Anastasie; Sfanta Tavita.
26. f) Sli.ntul Mare Mucenic
Dimitrie, izvoratorul de mir;
pomenirea marelui
gi infricotitorului cutrcmur' Plaznic
-
Dezlegare la
vin
5i
Ia untdelemn.
TroParul,
glasul al 3-lea:
Mare api ri t or t e-a af l at i nt ru pri mej di i l umeao
purtitorule de chinuri'
pe tine, cel ce ai biruit pe pngAni.
Deci,
precum mAndria
lui Lie ai surpat
qi la lupti indrizne(
ai licut
pe Nestor, aga, Sfinte Dimitrie,
pe Hristos f)umnezeu
roagi -L si ne di rui ascd noui mare mi l i .
LUNA OCTOMBRIE
Troparul cutremurului, glasul al 8-lea:
Cel ce cau{i spre plimAnt qi-l faci pe el de se cutremuri,
izbivegte-ne pe noi de groaza cea infricogitoare a cutrenlu-
rului, Hristoase, Dumnezeul nostru, qi trimite noui milele
Tal e cel bogat e, pent ru rugi ci uni l e Ni sci t oarei de
Dumnezeu, Unule, Iubitorule de oameni.
Condacul mucenicului, glasul al 2-lea:
Cu curgerile sAngiurilor tale, Dimitrie, Biserica a roqit-o
Dumnezeu, Cel ce
{i-a
dat
{ie
tdrie nebiruiti qi pizegte
cetatea ta nevitimati, ci tu eqti intirirea ei.
Condacul cutremurului, glasul al 6-lea:
Podobie: Plinind rinduiala...
Izbiveqte-ne, Doamne, pe noi to{i de cutremurul cel greu
gi
de rinile cele nesut' erite pentru picatele
noastre.
Miluieqte, Doamne, pe dreptcredinciosul nostru popor, pe
care l-ai cAqtigat, cu scump sAngele Tiu, Stipine, qi cetatea
Ta si nu o dai pierzdrii prin cutremurul cel infricoqAtor; ce
alt Dumnezeu afard de Tine nu gtim.
$i
strigi celor ce-ti
cAnti
fie:
Eu sunt cu voi gi nimeni impotriva voastre.
27. Sfintul Mucenic Nestor.
f
Tot in aceasti zi facem qi pomenirea
Cuviosului
piriirtelui
nostru
Dimitrie cel Nou (din Basarabi), alc cirui sfinte moa$tc sc afli in cate-
drala sfintei Patriarhii din Bucurcqti.
Troparul cuviosului, glasul al SJea:
intru tine, pirinte,, cu osArdie s-a mintuit cel dupd chip,
c5, l uAnd crucea, ai urmat l ui Hri st os qi , l ucri nd, ai i nva{at
si nu se uite la trup, cdci este trecator, ci si poarte grije de
suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, qi cu ingerii
i mpreund se bucuri , Cuvi oase Pdri nt e Di mi t ri e, duhul t du.
439
440
S I N A X A R
Condacul cuvi osul ui , gl asul al 8-l ea:
Podobi e: Api ri toare Doamna...
Apdritor al siu nebiruit qi neinfrint, ca unul prin care
din nevoi s-a izbdvit, te pune inainte oraqul tiu, Dimitrie;
gi'
ca unul care ai indrdznire citre Dumnezeu, de toate nevoile
izbiveqte-I, ca si strigim
fie:
Bucuri-te, ficitorule de mi-
nuni^ Dimitrie!
28. Slintii Muccnici Tercntic
Ei
Neonila, so{ia lui, qi cei qapte copii ai
l or: Sarvi l , Ni ta, Ierax, Tcodul , Fota, Vi l a qi Euni chi c; Cuvi osul Pi ri n-
tel e nostru
$tefan
Savai tul qi Fi rmi l i an, epi scopul Cczarei i Capadoci ci .
29. Sfi nta Cuvi oasi Muceni fA Anastasi a Romanal cuvi osul Pdri n-
tele nostru Avramie, Prcacuvioasa Ana qi Sfi.nta Muce niti Melitina.
30. Sl i n{i i Muccni ci qi l i aJi Zenovi c, cpi scopul ,
qi Zcnovi a, sora l ui ,
Eutropi a, Apostol ul Cl copa qi Iosi f patri arhul ; Marci an, cpi scopul
Si racusci t Al cxandru, Croni on, Iul i an, Macari e, Asteri c, Cl audi c, Ncon
si sora l or. Neoni l a.
31. Sfi nJi i Apostol i Apcl i c, Stahi c, Ampl i e, Urban, Ari stobul , Narci s;
Sfi nfi i Mrccni ci Epi mah qi Iacob, epsi copul Mi gdoni ei .
r
LUNANOIEMBRIE
Are 30 de zile. Ziua are l0 ceasuri
qi noaptea 14 ceasuri
f. X Sfinfii Doctori fiiri de arginJi qi ficdtori de minuni Cosma qi,
Dami an, di n Asi a; Sfi ntul Ermi ni nghel d; Sfi ntcl e Muccni fc Chi ri cna qi
Iul i ana; Sfi n{i i Muccni ci Chesari e, Dasi c, Ioan epi scopul
$i
l acob preo-
tul . Dczl egare Ia vi n qi l a untdcl emn.
2, SfinJii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor, Anempodist,
Eudoxi c qi Agapi e; Preacuvi osul pi ri nte Marci an.
3. Sfi n{i i Muceni ci Achcpsi ma, Iosi f qi Ai tal a di aconul ; pomeni rea
i nnoi ri i bi scri ci i SfAntul ui Marc Muccni c Gheorghc di n Li da, unde este
pus ci nsti tul l ui trup; Sfi ntul Ahemeni d Persul .
4. Cuvi osul Pi ri ntcl e nostru Ioani chi e ccl Marcl Sfi nti i Muceni ci
Ni candru epi scopul gi Ermcu prcotul ; SfAntul Muccni c Porl i ri c.
5. Sfi nl i i Muccni ci Gal acti on qi Epi sti mi a; Sfi nJi i Si l van qi
Gri gori e
arhiepiscopul; Sfinfii Apostoli din cci 70: Ermen, Lin, Gaie, Filolog
Ei
Patrova.
6. X Sfi ntul Pi ri ntel e nostru Pavel Mi rturi si torul , patri arhul
Constanti nopol ul ui ; Cuvi osul Luca.
7. Sfi nfi i 33 dc Muccni ci di n Mel i ti na; Cuvi osul Pdri ntel c nostru
Lazdr, {hci torul dc mi nuni , carc a si hi stri t i n muntcl c Gal i si ci .
8.
t)
Soborul Mai -mari l or Voi evozi
$i
cetcl or i ncepi tori Mi hai l qi
Gavri i l
9i
ai tuturor ccrcl ti l or putcri . Dezl egar-e l a vi n
5i
La unttl cl emn.
442
S I N A X A R
TroParul,
glasul al 4-lea:
Mai-marilor Voievozi ai oqtilor ceregti, rugimu-vi pe voi
noi, nevrednicii, ca si ne acoperifi pe noi, prin rugiciunile
voastre, cu acoperimintul aripilor miririi voastre celei
netrupegti, pizindu-ne pe noi, cei ce cidem cu dinadinsul qi
strigim: Izbivi{i-ne din nevoi, ca niqte mai-mari peste oqtile
put eri l or cel or de sus.
Condacul,
glasul al 2-lea:
Mai-marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dum-
nezeieqtii slave, cipeteniile ingerilor
qi povlfuitorii oame-
nilor, cele de folos cerefi noui qi mare mili, ca unii care
sunte{i Mai-marii Voievozi ai celor firi de trup.
9. Sfintii Muccnici Onisifor
qi Porliric; Cuvioasclc Maicile noastrc
Matroana
{i
Tcoctista; SfAntul Artcmon; Cuviosul Pirintc Simeon
Mctralast; Sfintele femei Eustolia
Si
Sopatra
!i
Sl'dntul Mucenic Antonie.
10. Sfinfii Apostoli din cei 70: Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru
9i
Cvart; Sfinfii Mucenici: Orcst
ti
Mil episcopul.
11. Sfinfii Mucenici Mina, Victor
gi Vichcntie; Sfinta Mucenitd
$telhnida;
X) Cuviosul Pdrintele nostru Teodor Studitul, Merturisitorul.
12. X Sfintul PArintelc nostru Ioan ccl Milostiv, patriarhul
Alcxandriei; Cuviosul Pdrintelc nostru Nil Pustnicull Prcacuviosul
Parinte Martin; SfAntul Prooroc Ahia.
13.
f)
Cel intre slinJi Pirintele nostru Ioan Guri de Aur, patriarhul
Constantinopolului. Dezlegare la vin qi la untdelemn.
.
Troparul, glasul al 8-lea:
Din gura ta ca o lumind de foc strilucind harul, toati
lumea a luminat, vistieriile neiubirii de argint lumii a cigtigat'
inal{imea gAndului smerit noui ne-a aritat. Ci, cu cuvintele
tale invi{indu-ne, Pirinte loane Guri de Aur, roagd pe
Cuv6ntul, Hristos Dumnezeu, si mintuiasci sutletele noastre.
l
LUNA NOIEMBRIE
, Condacul , gl asul
al 6-l ea:
Podobi e: Pl i ni nd rAndui al a cea pentru
noi ...
Din ceruri ai luat dumnezeiescul
har qi
cu buzele tale pe
tofi ii inve{i sd se inchine unui Dumnezeu in Treime, Sfin1e
Ioane Guri de Aur, preafericite
cuvioasel dupi vrednicie te
liudim pe tine, ci eqti invi{itor, ca unul care ardti cele dum-
nezeieqti.
14.
f
Sfintul
fi
intru totul liudatul Apostol Filip, unul din cci 12
Apostoli, qi Sfintul Grigorie Palama arhicpiscopul.
-
Dezlegarc la pegte.
Troparul Apostolului, glasul al 3-lea:
Sfinte Apostole Filip, roagi pe
Milostivul Dumnezeu. ca
si dea iertare de greqeli
sulletelor noastre.
Condacul , gl asul al SJea:
Podobie: Ca o pArgi
a firii...
Ucenicul qi prietenul
Tiu qi urmitorul patimilor
Tale,
lumii Dumnezeu pe Tine Te-a propoviduit,
de Dumnezeu
griitorul
Filip. Pentru ale cirui rugiciuni, de vriima$ii cei
fEri de lege. Biserica Ta gi
cetatea Ta o pizeqte. pentru
Niscitoarea de Dumnezeu,
Mult-milostive.
15. Sfinfii Muccnici qi mirturisitori: Gurie, Samona
si Aviv dia_
conul; Slintii Muccnici: Elpidic, Marcel qi
Eustochic.
-
Din aceastA zi se
i ncepe post ul Ni r| t cri i Donrnu l u'
16. X) SfAntul Apostol
li
Evanghclist Matei.
-
Dezlegare la vin gi la
untdelemn.
17. X Cel intre sfinJi Perintelc nostru, Grigoric, cpiscopul
Neocezareii, IEcitorul dc minuni; Cuviosul Lazir Zugravul,
18, Sfinfii Mucenici Platon, Romano gi
Zahcu.
19. Sfdntul Prooroc Avdie; Stin(ii Mucenici Varlaam, Azi, Agapic qi
IIiodor.
444 S I N A X A R
20. Inai nte-pri znui rea i ntrari i l n bi seri ci a Preasfi ntei de
Dumnezeu Ni sci toarei ; Pi rri ntcl e nostru Procl u, patri arhul
Constanti nopol ul ui ; Sfi nfi i Muceni ci Anatol i e, Dasi c, Ni rsa epi scopul ,
Eustati e qi Tespcsi c.
f)
Cuvi osul Pi ri ntcl e nostru Gri gori c Decapol i tul (al e ci rui sfi nte
moa$te se afl i i n sl anta Mi ni sti rc Bi stri fa, di n
i ude{ul
Vi l cea).
Troparul sfi n{i l or, gl asul al 4-l ea:
Dumnezeul
pirin{ilor noqtri, Care laci pururea cu noi
dupn blffnde{ile Tale, nu deplrta mila Ta de la noi, ci, pentru
rugdciunile lor, in pace indrepteazi viata noastri.
Troparul inainte-prdznuirii, glasul al 4Jca:
Bucurie
mai dinainte ne diruieEte astizi Ana, odrislind
rod nepotrivit intristirii, pe singura pururea Fecioard, pe
care o
gi aduce astizi cu bucurie, fngnduinfele rugiciunii
implinindu-gi, in Templul Domnului, ca pe ceea ce este
Biserica Cuvintului lui Dumnezeu
si
Maici curati.
Troparul Sfintului Grigorie, glasul al 3-lea:
Chip
te-ai licut inliinirii
qi prin dumnezeiescul Duh pe
toli i-ai luminat. Alergarea dreptei credinfe ai sivf,rqit-o
qi
cu invd{iturile lumea ai luminat gi ai mustrat cugetele celor
rdu credincioqi. Pirinte Cuvioase Grigorie, roagi-te lui
Hri st os Dumnezeu si ne di rui ascd noui mare mi l i .
Condacul Sfi .ntul ui Gri gori e, gl asul al 3-l ea:
Podobi c:
Fcci oara asti zi ...
Soare
l umi nos pe t i ne Bi seri ca t e cunoaqt e, care cu podoa-
bel e l apt el or bune
gi cu razel e t dmi dui ri l or pe t o{i l umi nezi '
a l ui Hri st os sl ug6. Pent ru aceast a, pri znui m preal i udat d
pomenirea ta gi cinstim nevoin{ele tale, preal' ericite Pirinte,
in{elepte Grigorie.
l
Condacul Sfi ntul ui Procl u, gl asul al 4Jea:
Podobi e:
Ardtatu-Te-ai asti zi l umi i ...
Dupli
vrednicie astizi priznuieqte
cea mai cinstiti decit
toate cetifile cu :rdevirrat cinstiti mutarea ta, Pirinte al
plrin(ilor, Preal' ericite Proclu in{elepte.
Condacul Inai ntc-praznui ri i , gl asul al 4-l ea:
Podobic:
Aritatu-Te-ai astdzi lumii...
De veselie astdzi lumea toatA s-a umplut intru strilucitul
praznic al Niscitoarei de Dumnezeu, strigind: Acesta este
cortul cel ceresc.
21. (t) Intrara in biscrici a Prcasfintri Stipi.nei noastrc de
Dumnezeu Ni scetoarc
Si
pururca Feci oar:i Mari a.
prazni c
si dczl egare
l a pcate
9i
Ia r i n.
Dupa predania
Bisericii, Nascatoarea de I)ur.nnezeu a fost adusA in
Ternplu la vdrsta de 3 ani gi aficrositi lui Dumnezeu; a r.amas aici I I sau 12
ani, panA la varsta de 14 sau l5 ani. Atunci, ca o t'ecioar-d neDrihAnita. a fost
l ogodi ra eu Iusi f. dupd i mpreuni L-ch i bzui rea prcol i l or. ei ei pi r.i nl i i ci rl uri -
sera cu J ani mai i nai nte.
Troparul , gl asul al
.l Jea:
Astizi, inainte-insemnarea buneivoinfe a lui Dumnezeu gi
propovi dui rea
mi nt ui ri i oameni l or, i n Templ ul l ui
Dumnezeu, luminat Fecioara se aratd qi pe Hristos tuturor
mai inainte Il vestegte. Acesteia gi noi cu mare glas
si-i
strigim: Bucuri-te, plinirea rf,nduielii Ziditorului!
Condacul , gl asul al 4Jca:
Podobi c:
Cct cc Tc-ai i ni l tat...
Preacurat t empl u al Mdnt ui t orul ui , cdmara. cea de mul t
pre{ qi Feci oara,
sf i nf i t d vi st i eri a sl avei l ui l )umnezeu ast i zi
est e adusi i n casa Domnul ui , i mpreuni aducAnd harul
LUNA NOIEMBRIE
44s
446
S I N A X A R
Duhul ui
l ui Dumnezeu,
pe care o l audd i ngeri i l ui
Dumnezeu:
Aceasta este cortul cel ceresc.
22. Sfingii Apostoli din cei 70: Filimon, Onisim, Arhip
qi Apfia
qi cei
lmpreuni-cu hingii; Sf6,nta Mucenifi Cecilia; SfinJli Mucenici:
Valerian, Tiburtie, Menign Piuarul
qi Atim.
23. Cei intrc sfinfi Pirintii noqtri: Grigorie, episcopul Acragandelor'
5i
Amfilohie, episcopul lconici; Cuviosul Sisinie Merturisitorul; Sfantul
Cuvios Antonie de la lezerul
-
Vilcca.
24. SfinJii Mucenici Clemcnt, episcopul Romei,
qi Petru, episcopul
Alexandriei.
25. X Sf$nta Mare MuceniJi Ecaterina; SfAntul
,
Mare Mucenic
Mercuriel
Preacuviosul Pirintc Petru Sihastrul.
-
In aceastd zt se
odovaie$te
praznicul Intrarii in Biscrica. Dczlegare la vin
9i
la untdelemn'
26. Cuviosul Pirintele nostru Alipic stilpnicul
li
Cuviosul Stelian
Paflagonul; PreacuvioEii
pirinfi: Nicon, Acachic, Iacov Pustnicul
li
Sil'
27. X Sfintul Mare Mucenic Iacov Persull Cuviosul Natanael;
Sfdntul Onufrie.
28. X Sfintul Cuviosul Mucenic
$telan
cel Nou; Sfi'ntul Mucenic
Irinarh.
29. Sfin{ii Muccnici Paramon
$i
Filumen.
30.
f
Sfintul Apostol Andrei, ccl intii chemat;
Sfintul Frumentie'
episcopul Indiei.
-
Dezlegare Ia vin
9i
la untdelemn
TfoParul,
glasul al 4Jea:
Cel
ce ai fost dintre Apostoli mai intAi-chemat
qi lui Petru
frate adevirat, Stipdnului
tuturot Andreie, roagd-te,
pace
Iumii si ddniiasci
gi sufletelor noastre mare milh.
Condacul,
glasul al 2-lca:
Podobie:
Pe Niscitoarea dc Dumnczcu"'
Pe
griitorul de Dumnezeu, cel cu nume de- bdrbdfie
numit
qi cel mai intii-chemat dintre ucenicii Mintuitorului,
pe
i i ut "l " l ui Pet ru si -l l i udi m, ci ' precum de dernul t acest ui a,
gi nouir acum a strigat: Veni{i, allat-am
pe Cel dorit'
LUNADECEMBRIE
Are 31 de zile. Ziua are 9 ceasuri
qi
noaptea 15 ceasuri
1. SfAntul Prooroc Naum; Cuviosul Filaret Milostivul; Sfintul
Muccni c Anani a Persul .
2. Sfintul Prooroc Avacum; Sfinta MuceniJe Miropa; Cuviogii
Pirinli: Ioan, Iraclemon, Andrei gi Tcofil.
3. Sf6,ntul Prooroc Solbnie; Cuviosul Ioan Sinaitul (Sihastrul), epis-
copul Coloniei; SfAntul Muccnic Teodorl Cuviosul Pirinte Teodul.
4.
t
Sfinta Marc Mucenifi Varvaral Cuviosul Pirintele nostru Ioan
Damaschin; Cuviosul Pirinte Ioan, cpiscopul Polivatului.
-
Dezlegarc la
vin qi la untdelen.rn.
5.
t
Prcacuviosul qi purtitorul de Dumnezeu Pirintele nostru Sava
cel sfinfit; Sfintul Muccnic Anastasie.
-
Dezlegare la vin gi la untdelemn.
6.
t)
Cel intre slinfi, Plrintclc nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirei
Lichiei, Iicitorul de minuni. Sirrbitoarc.
-
Dezlegare la vin
5i
la untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
4 -
Indreptitor credinfei
Ei
chip blinde{ilor, invd(itor infri-
nirii te-a aritat pe tine turmei tale, adevirul lucrurilor.
Pentru aceasta, ai cdgtigat cu smerenia cele inalte, cu siricia
cel e bogat e. Pi ri nt e I erarhe Ni col ae, roagi pe Hri st os
Dumnezeu si mi nt ui asci sul l et el e noast re.
448
S I N A X A R
Condacul . gl as ul al 3- l ca:
Podobi e:
Feci oar a ast l zi . . .
i n Mi ra Li chi ei , sl i nt e, sf i n{i t or t e-ai ari t at ; cd,
Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase,
fi-ai
pus sufletul
tiu pentru poporul tiu; scipat-ai pe cei nevinovafi din
moarte. Pentru aceasta, te-ai sfinfit, ca un mare cunoscitor
al harului lui l)umnezeu.
7. Ccl intre slinJi Pirintclc nostru Ambrozie, episcopul
Mediolanului.
t
Sfinta Muceniti Filofteea fecioara (alc cirei sfinte moaqte se afli
i n SfSnta Mi ni sti rc di n Curtea de Argeg).
Troparul sfintci, glasul al SJea:
lntru ribdarea ta
fi-ai
agonisit plata ta, Fericiti Filofteea,
intru ispite neincetat ribdind, intru bitii suf' erind, intru
necazuri binevoind, pe siraci miluindu-i qi pe flnminzi
siturAndu-i; roagi-te lui Hristos Dumnezeu, buni fecioari,
si se mAntuiasci sufletele noastre.
Condacul , gl asul al 6-l ea:
Podobi e:
Api rl toarc Doamni ...
Filoltee preaf' ericiti, din pruncie te-ai adus, prin lapti
buni,
jertla
f' ara prihani lui Dumnezeu, Celui ce, mai ina-
inte de a te nagte, te qtia pe tine, ceea ce te-ai {icut podoabi
f' ecioarelor gi locuitoare cimirii celei de nunti, vrednici de
l audd. Pent ru aceea, st ri gl m
f i e:
Bucuri -t e, l ' eci oari ,
pururea pomeni t d!
8. Cuvi oqi i Pi ri nti i noftri Patapi c qi Sofroni e, epi scopul Ci prul ui ;
Sfi nJi i Apostol i di n cci 70: Sostcn, Apol l o, Chi l h, Ti hi c, Epal i odi t, Cczar
qi
0nisilbr.
LUNA DECEMBRIE
449
9. X) Zdmislirea Sfintei Fecioare de cAtre strimoa$a Ana; Proorocifa
Ana; Cuviosul PArinte
$tefan
cel Strilucit,
-
Dezlegare la vin gi la
untdelemn.
Troparul, glasul al 4-lea:
Astizi
legdturile nerodirii de fii se dezleagi, ci Dumnezeu
auzind pe Ioachim
qi pe Ana, mai presus de orice nddejde le-a
fignduit limurit cI vor naqte pe liica lui Dumnezeu, din care
S-a niscut Cel necuprins, om ficindu-Se, poruncind ingeru-
lui si-i strige: Bucuri-te, ceea ce egti plini de har, Domnul
este cu tine!
Condacul, glasul al 4-lea:
Podobie: Aritatu-Te-ai astAzi.,.
Astizi
lumea priznuieqte zimislirea Anei, care s-a ficut
de la Dumnezeu; pentru ci aceasta a niscut pe ceea ce mai
presus de cuv6nt a niscut pe Cuvintul.
10. Sfinfii Mucenici Mina, Calicheladu, Ermogen, Eugraf, Ghemel;
Cuviosul Pirinte Toma Dcfurchinu,
11. Slin{ii Pnrin(ii noqtri Daniel Stilpnieul qi Luca; Sf6ntul Mucenic
Varsava; Sf. Mucenici: Achcpsci
$i
Aitala; Tcrcntic, Vichcntie, Emilian
.
$i
Vevea.
12,
t
Cel lntr sfinli Pirintele nostru
Qi
fAcatorul dc minuni
Spiridon; Sfintul Alcxandru, arhicpiscopul lcrusalimului; Sfi:ntul
Mucenic Sinet.
-
Dezlcgzu'c la vin gi la untdelcmn.
Troparul, glasul I:
Soborului celui dintdi te-ai aritat apiritor gi de minuni
ficdtor, Purtitorule de Dumnezeu Spiridoane, pirintele nos-
tru. Pentru aceasta, cu femeia cea moarti in groapi tu ai
vortrit qi qarpele in aur l-ai prelhcut.
$i,
cdnd ai cintat tu
sfintele rugiciuni, ingeri ai avut impreuni cu tine slujind,
29
-
Cf,ASLOV
450
S I N A X A R
preasfin{ite. Slavi Celui ce te-a preamirit pe tine; slavA
Celui ce te-a incununat
pe tine; slavi Celui ce lucreazi prin
tine tuturor timiduiri.
Condacul ,
gl asul al 2-l ea:
Podobi c: Cel e de sus ci uti nd...
De dragostea lui Hristos fiind rinit, preasfin{ite, mintea
indlfAndu-fi-se de lumina vie a Duhului, ai dobAndit incer-
carea cea lucritoare,
prin adAnca-{i cugetare la cele inalte,
insuflate de Dumnezeu,
qi, jertfelnic
dumnezeiesc fdcindu-te,
cere
pentru tofi dumnezeiasci iertare.
13. Sfin{ii Muccnici Eustratie' Auxcntie, Evghenie' Mardarie
qi
Orest; Sfinta Muceni(l Lucia fecioara; Cuviosul Arsenie cel din Latro'
.1
Dezlegare la vin qi la untdelemn.
Duminica Sfinfilor Strlmoqi, adici a Sfinfilor Plrinfi celor mai
dinainte.
14. Sfintii Mucenici Tirs, Levchie, Calinic, Filimon, Apolonie
qi
Arian.
15. X Sfin{ii sfintifi Mucenici Elefterie, Suzana
9i
Vah cel Noui
Cuviosul Plrintelc nostru Pavel ccl din Latro.
16. SfAntul Prooroc Agheu; Sfintul Muccnic Marin; Sf6nta Teofana
lmpArlteasa.
17. X Sfintul Prooroc Daniel
qi SfinJii trei tineri: Anania, Azaria
Ei
Misail.
-
Dezlegare la vin
$i
la untdelemn.
Duminica inaintea Naqterii lui Hristos, a Sfin{ilor Pirinfi.
18. Sfintul Mucenic Scbastian, Sfdnta Mucenifi Zoe qi cei impreuni
cu dinqii; Sl'intul Pirintele nostru Modest, arhiepiscopul Ierusalimului;
Cuviosul Flor: Sfintul Muccnic Eviot; Sffintul Cuvios Daniil Sihastrul.
19, Sfintul Mucenic Bonil'atic; Cuviosul Grighentic; Slin{ii muctnici:
Ilie, Prov, Arcs, Timotei
;i
Policuct.
LUNADECDMBRIE
20. X inainte-prdznuirea Na$trii dupi trup a Domnului
Dumnezeului qi Mintuitorului nostru Iisus lfristos; Sfentul sfinJitul
Mucenic lgnatie, purtitorul de Dumnezeul Cuviosul Pirintc Filogonic,
patriarhul Antiohiei.
-
Dezlegare la vin
9i
la untdelemn.
Troparul inainte-priznuirii, glasul al 4-lca:
Gitegte-te, Betleeme, ci s-a deschis tuturor Edenul.
lmpodobeqte-te, Efrata, ci Pomul vie{ii in pegteri a inllorit
din Fecioari! Pentru cd pflntecele aceleia rai infelegdtor s-a
arat at , i nt ru care est e dumnezei escul Pom, di n care
mAncind vom fi vii, iar nu vom muri, ca Adam. Hristos Se
na$te, ca si ridice chipul cel mai inainte cizut.
Troparul sfe.ntului, glasul al 4-lea:
$i
pirtag obiceiurilor qi urmitor scaunelor Apostolilor
fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea
privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvAntul adevirului
drept invi{ind
qi cu credin{i rnbdind pini la sAnge, sfin{ite
Mucenice Ignatie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu si mintu-
iasci sufletele noastre.
Condacul i nai nte-pri znui ri i ,
gl asul al 3-l ea:
Podobi c: Feci oara astAzi ...
Fecioara astizi pe Cuvintul cel mai inainte de veci merge
si-L nasci in peqteri in chip de negriit; dinfuieqte lumea
auzind, sldve$te cu ingerii qi cu phstorii pe Cel ce va si Se
arate Prunc tinhr, Dumnezeu cel mai inainte de veci.
Podobie : Fcioara astezi...
Ziua cea purtitoare de lumini a nevoin{elor tale celor
strilucitoare, mai inainte vesteqte tuturor pe Cel ce S-a
ndscut din Fecioara in peqteri; cd, de Acesta insetind gi din
dragostea de a te indulci de El, te-ai grabit si fii slirtecat de
45I
452
S I N T \ X A R
fiare. Pentru aceasta, de Dumnezeu
purtitor ai fost chemat'
l gnat i e, mhri t e.
21. Sfinta Mucenile Iuliana cea din Nicomidia; Sfintul Mucenic
Temistocle.
22. Sfinta Mare Muccnile Anastasia; SfinJii Mucenici Hrisogon
qi
Teodota.
23. X Sfin{ii zece Mucenici din Cretal Cuvioqii Pavel
qi Naum'
24. Slhnta Cuvioasi Muccnili Eugnia qi cele impreuni cu d5'nsa'
-
Dezlegare la vin qi la untdelemn.
25,
(f) Naqterea cea dupi trup a Domnului Dumnezeului
9i
Mantuitorului nostru Iisus Hristos.- Praznic
qi dczlcgarc la toate cele de
mincare, din aceastd zi pdnd in ajunul Bobotezei Nlijloceasurile nu se citesc'
TroParul,
glasul al 4-lea:
Mqterea Ta, Hristoase,
Dumnezeul nostru' rdsirit-a lumii
lumina cunogtin{ei;
ci intru dinsa cei ce slujeau stelelor de la
stea s-au invi{at sI se inchine
fie,
Soarelui drepti{ii,
qi sd Te
cunoasci
pe Tine, Risiritul cel de sus, Doamne, slavn
fie!
Condacul,
glasul al 3Jea:
Inslqi
Podobia:
Fecioara, astizi,
pe Cel mai presus d-e fiinfd naqte
9i
pimAntul pettera, Celui neapropiat, aduce. Ingerii cu pastorii
slavoslovesc
qi magii cu steaua cAlAtoresc. Ci pentru noi S-a
ndscut Prunc tindr, Dumnezeu cel mai inainte de veci.
26. X) Soborul Preaslintei Niscltoarei de Dumnczeu; Slhntul
Mucenic El'timie, episcopul Sardclor.
f
' Iot
in aceasti zi se facc qi pomenirea Preacuviosului Pirintelui
nostru, dc f)umnezeu
purtitorul, Nicodim de la Tismana (din ale
cerui slintc moaQte se alll o parte la a sa slhntl Ministire Tismana, din
j udcf ul Gor i ) .
LUNA DECEMBRIE
453
. Duminici dupi Nagterea Domnului, pomenirca
StinJilor qi Dreptilor
Iosif, logodnicul Fecioarei, David impiratul qi lacov, fratele (ruda)
Domnului.
-
Despre lacov, vezi ztua de 23 octombrie.
Troparul Praznicului, glasul al 4Jea:
Naqterea Ta, Hristoase... (cautd mai sus).
Condacul Praznicului, glasul al 6-lea:
Cel ce mai inainte de luceafir S-a nliscut din Tatil firi de
maici, astiizi pe pdmint
S-a intrupat din tine, frrI de tati.
Pentru aceasta, steaua binevesteqte magilor; iar ingerii cu
pistorii
laudi naqterea ta cea mai presus
de fire, ceea ce egti
plini
de har.
Troparul Cuviosului, glasul I:
Celui ce a rdsirit din Fecioara, mai-marelui pistorilor,
ca
o oaie de turmi ai urmat, Pirintele nostru Nicodim. Cu pos-
tul, cu privegherea gi
cu rugdciunileo te-ai fEcut lucritor
sfin{it de cele cereqti, timiduind sufletele celor ce aleargi la
tine cu credinfi. Pentru aceasta, strigim: Slavi Celui ce
te-a preamirit pe tine; slavd Celui ce
{i-a
dat (ie putere;
slavd Celui ce a aritat tuturor prin tine indreptare.
Condacul Cuviosului, glasul
al 8-lea:
Podobie: AplritoareDoamni...
Ca
pe un impreund-r6vnitor
sfinfilor qi
ca pe un plirinte
mai mare, toati lavra ta, Tismana, te cinsteEte pe tine cu
credinfi, Sfinte Nicodime, pe care pdzeqte-o cu rugiciunile
tale, fericite, totdeauna nebiruiti qi netulburati de toate
nevoile, ca un pdrinte cuvios qi pururea
lludat.
27.
t)
Sf6.ntul Apostol intiiul Muccnic
si
Arhidiacon
Stetbn:
Cuviosul Pirintele nostru Teodor Mirturisitorul
si
fratelc siu icofan.
fi ci torul de ca noane,
454
S I N A X A R
28. S{intii doulzeci de mii de Mucenici,
cei arli in Nicomidia;
SfS'ntul
Glicheric
prcotul; Slinta Domna'
29, Sfin{ii
patrusprezece mii de
prunci, cei uciqi de,Irod; Cuviosul
peii"t"f"
,roit.u Mu.""t, igumenul
ministirii
celor neadormifi
(Achimililor);
Cuviosul
Tadcu
Mirturisitorul'
30. Sfi.nta
Muceni{i Anisia;
Cuvioasa
Teodora;
Sfintul
Mucenic
r ete" rot ln aceastd zi se cdnta slujba cuvioasei
Melania,
pentru ca la 31
decembrie se odovdieqte
praznicul Naqterii
Domnului'
3l . Cuvi oasaMel ani aRomanal Cuvi osul Zot i cpreot ul ' hrl ni t orul
a. otirti.
i" aceasG zi se odovdieste
praznicul Naqterii
Domnului'
ffi
LUNAIANUARIE
Are 3L de zile. Ziua are 10 ceasuri
.
Ei
noaptea 14 ceasuri
1. (t) Tiierea-impreiur cea dupi trup a Domnului nostru Iisus
Hristos; ccl intre sfin{i, Plrintcle nostru Vasile cel Mare, arhicpiscopul
Cezareii Capadociei,
Troparul Praznicului, glasul I:
Cel ce
qezi pe scaunul cel in chipul focului, intru cei de sus,
impreuni cu Pirintele cel fird de inceput qi cu Dumneze-
iescul Duh, ai binevoit a Te na$te pe pdmAnt din Fecioara,
Maica Tao care nu
qtia de birbat, MAntuitorule Iisuse.
Pentru aceasta, ai qi fost tiiat imprejur, ca un om, a opta zi.
Slavd sfatului Tiu celui preabun; slavi rinduielii Tale; slavi
smereniei Tale, Unule, Iubitorule de oameni.
Troparul sf6ntului, glasul I:
in tot piimAntul s-a rispindit vestirea ta, cd acela a
primit cuvAntul tdu, prin car, cu dumnezeiasci cuviin(i,
ai invitat, firea celor ce sunt ai aritat, obiceiurile oame-
ni l or l e-ai i mpodobi t . Pi ri nt e cuvi oase, preot i e i mpi r6-
t easci , roagi pe Hri st os Dumnezeu si mi nt ui ascd suf l et el e
noastre.
456
S I N A X A R
Condacul Prazni cul ui , gl asul
al 3_l ea:
Podobi e: Feci oara asti zi ...
Domnul tuturor rabdl tdiere-imprejur gi taie ca un bun
greqelile muritorilor. Da lumii, astdzi, mAntuire, iar ierarhul
Ziditorului, purtitorul
de lumind qi dumnezciescul preot al
lui Hristos, Vasile, se bucuri intru cei de sus.
Condacul sfdntul ui , gl asul
al 4Jea:
Podobi e: Ari tatu-Te-ai asti zi ,..
Ariltatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dind tuturor oame-
nilor domnia cea nelurati, pecetluind-o
cu invifiturile tale,
griitorule
de cele cereqti, Vasile Cuvioase.
2. inainte-priznuirea
Botczului Domnului; cel lntrc sfinti,
pirintele
nostru Si l vcstru, papi al Romci , gi
Sl i nfi i Muceni ci : Serghi e, Taghen qi
Vasi l e di n Anci ra,
3. Sfintul Prooroc Maleahi; Sf6ntut Mucenic Gordie.
4. Soborul Sfi nl i l or 70 de Apostol i ; Cuvi osul
pl ri ntel e
nostru
Teocti st, egumenul de l a Kucumi a Si ci l i ei ; Sl i nti i Muccni ci Zosi ma
Monahul
t i
Al anasi c Comcnt ar i si ul : Cuvi oasa npol i nar i a.
5. Sti nfi i Muceni ci Teopempt qi Tcona; Cuvi oasa Si ncl i ti chi a.
_
Ajunul Botezului Don.rnului; Cuvioqii
pnrinJi
Grigorie din Acrita qi
Fostiric. Post in orice zi s-ar intArnpla.
6, (t) Sf. Botez al Domnului I)umnezeu
!i
Mentuitorului nostru Iisus
Hristos.
-
Praznic
Ai
dezlegare la toate cel de mdncar.e.
Troparul, glasul I:
in lordan, botezAndu-Te Tir, Doamne, inchinarea Treimii
s-a aritat; ci glasul
Pirintelui a mirturisit
fie,
Fiu iubit pe
Tine numindu-' Ie, qi Duhul, in chip de porumbel,
a adeverit
i nt i i ri rea cuvf , nt ul ui .
Cel ce Te-ai ari t at , Hri st oase
Dumnezeule,
Ei
lumea ai luminat, slavi
Tie.
b
LUNA IANUARIE
45'1
Condacul, glasul
al 4-lea:
insnqt podobia:
Aritatu-Te-ai astizi lumii qi lumina Tao Doamne, s-a
insemnat peste noi, care, cu cunogtinfi, Te liuddm. Venit-ai
gi
' te-ai
arhtat, Lumina cea neapropiati.
7. X) Soborul Sf6ntului slivitului Prooroc inaintemerqitorului
si
Botezltorului loan.
-
Praznic i dezlegare Ia pegre gi la vin.
Ttoparul, glasul
al 2-lea:
Pomenirea dreptului este cu laude; iar
{ie
destul iti este
mirturia Domnului, Inaintemergitorule.
Ci te-ai aritat cu
adevdrat gi
decAt proorocii
mai cinstit. Ci,
si
a boteza in
repejuni pe Cel propovdduit,
te-ai invrednicit. Drept aceea,
pentru adevir nevoindu-te, bucurindu-te, ai binevestit qi
celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aritat in trup, pe
Cel
ce a ridicat picatul lumii
Ei
ne-a diruit noui mare.mili.
Condacul , gl asul al 6-l ea:
De venirea Ta cea trupeascd temAndu-se Iordanul, cu
frici s-a intors; gi
slujba cea duhovniceasci plinind-o
Ioan,
cu fiici s-a tras inapoi. Cetele ingereqti s-au spiimAntat,
vdzindu-Te pe Tine in repejuni cu trupul botezindu-Te, qi
to{i cei dintru intuneric s-au luminat, Iiud6ndu-Te pe Tine,
Cel ce
' Ie-ai
aritat qi ai luminat toate.
8. Dupi-priznuirea
Botezului Domnului; Cuyiosul
pirinte
Gheorghe Hozevitul; Cuvioasa Maica noastri Domnica; Sfintii Mucenici:
Iulian, Vasilisa qi
Carterie.
9. Dup[-prirznuirea Botezului Domnului; SfAntul Muccnic
policuctl
Cuviosul Eustratic.
10. Dupi-priznuirea Botezului Domnului; Cel intre sfin{i
pirintele
nostru Grigorie, episcopul Nisei;
Cuv. Antipa de la Calapodelti;
Cuvioqii Domctian, episcopul Mclctinei,
ti
Marcian prcotul.
458
S I N A X A R
11,
t
Dupn-preznui rca
Botezul ui Domnul ui ;
t
Cuvi osul
Pi ri ntel e
nostru Teodosi c, i ncepi torul vi cl i i ci l ugereqti de ob;te; Cuvi osul
Pirintc Teodosie din Antiohia.
-
Dezlegare la vin
9i
Ia untdelemn'
'froParul,
glasul al 8-lea:
Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat
pustiul cel neroditor
gi cu suspinurile cele dintru adinc ai ficut ostenelile
tale
insutit roditoare; si
te-ai ficut luminitor lumii, strilucind cu
minunile, Teodosie,,
pirintele nostru. Roagi-te lui Hristos
Dumnezeu ca sA mentuiasci sufletele noastre.
Condacul,
glasul al 8-lea:
Podobie: APiritoare Doamnl..'
Sndit fiind in curfile Domnului
tiu, cu preastrilucitele
tale fapte bune, ai inflorit
gi ai inmul{it fiii tni in pustie, cu
ploile lacrimilor tale udindu-i,
pistorule al turmelor lui
Du-net.rr. Pentru aceasta' strigim: Bucuri-te,
Pirinte
Teodosie!
12, Dupi-priznuirea
Botezului Domnului; Sfintele Mucenite
Tatiana diaconila
qi Eutasia; SfinJii Mucenici Pctru Avesalonitul
ti
Mertic.
13. Dupi-prlznuirca
Botczului Domnului; SfinJii Mucenici Ermil
qi
Stratonic; Cuviosul Pdrintc Iacob din Nisibc.
-
in aceasta zi se canta
9i
slujba Sfinlilor Pdrinli celor ucigi in Sinai
9i
Rait, pentru cd la 14 ianuarie se odovaieqte
praznicul Botezului Domnului'
14. Cuvioqii Plrintii noqtri cei ucigi in Sinai qi Rait'
-
in aceastd zi se
odovaieste
praznicul Botczului Dornnului.
15. X Cuviosii Plrin{ii noqtri Pavel Tebeul
qi loan Colibaqul; Sli' ntul
Mucenic Ponsofie.
16. X Cinstirea lantului Sfantului slivitului
Si
intru tot ldudatului
Apostol Ptru; Slin{ii Mucenici
qi fra{i buni Pcvsip, Elasip
qi a bunicii
lot Neonila.
'
Dezlegare la vin
;i
la untdelemn
LUNA IANUARIE
Troparul , gl asul al 4Jea:
Roma nepirisind, Ia noi ai venit prin cinstitele lan{uri pe
care le-ai
purtat, intAistdtitorule pe scaunul Apostolilor.
Cirora cu credinfi inchinAndu-neo te rugim: Cu ale tale
rugiciuni cetre Domnul, diruieqte noui mare mili.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus ciut6nd...
Piatra Hristos, pe piatra credin(ei, cel mai intAi decit
ucenicii, pe intAiul
$ezAtor
pe scaunul ucenicilor, il
preasliveqte luminat. Ci cheami pe tofi si prizn uiasc5,
Petre, minunile cinstitului tiu lanf, qi di iertare de greEeli.
17.
f)
Cuviosul
gi purtatorul de Dumnezeu Plrintele nostru Antonie
cel Mare.
-
Slrbdtoare
qi dezlegare la vin
9i
la untdelemn.
Troparul, glasul al 4Jea:
AseminAndu-te cu obiceiurile rAvnitorului Ilie
qi urmAnd
Botezitorului
pe drepte ciriri, Pdrinte Antonie, te-ai ficut
locuitor
pustiului
Ei
ai intdrit lumea cu rugiciunile tale.
Pentru aceasta, roagi' te lui Hristos Dumnezeu si mintu-
iasci sufletele noastre.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cele de sus ciuti.nd...
LepEdAnd tulburirile lumeqti, viafa sihistreasci ai dus-o
pAni la capit, Botezitorului urmind indeaproape,
preacu-
vioase. Deci, impreuni cu dAnsul, te cinstim, pirinte al
pdrinfilor, Antonie,
18.
f
Cei intru sfinfi, Pirintii noqtri, arhiepiscopii Alexandriei:
Atanasie qi Chiril. Sarbatoare gi dezlegare la vin
Ei
la untdelemn.
459
460 S I N A X A R
Troparul, glasul al 3-lea:
Pe ierarhii Domnului, pe tilcuitorii dogmelor, pe pdstorii
alexandrinilor, propovdduitori ai adevirului, perechea cea
iubiti de Dumnezeul pe strilucifii luminitori, risipitori ai
intunericului celor nelegiuifi: pe Atanasie cel Mare, sece-
ritorul ereticilor, impreuni cu Chiril, cel ce a cinstit precum
se cuvine pe Niscitoarea de Dumnezeu, veni{i, to{i iubitorii
de priznuire, ca, adundndu-ne, cu veselie
Ei
cu cAntiri si-i
cinstim; ci ei se roagi neincetat lui Dumnezeu pentru noi.
Condacul, glasul al 2-lea:
Podobie: Cu curgerile sAngiurilor tale,..
lnvi{iturile dreptei credinfe sndind
Ei
spinii relei sliviri
tiind, ai inmulfit snmAn{a dreptei credin{e cu ploaia Duhului,
cuvioase. Pentru aceasta, pe tine te liuddm, Slinte Atanasie.
19. X Cuvioqii PlrinJii noqtri, Macaric Egiptcanul qi Macarie
Alexandrinul, Arsenie qi Marcu; Sfinta Eufrasia.
20
f
Cuviosul qi de Dumnezeu purtdtorul Pirintele nostru Eltimie
cel Marel Sfin{ii Mucenici Vas,, Euscbiu, Eutihiu, Vasilid, In, Pin qi Tim.
-
Sarbatoare qi dezlegare la vin gi la untdclcmn.
Tfoparul, glasul al 4-lea:
Veselegte-te, pustiu care nu rodeai, bucuri-te, ceea ce nu
aveai durereq ci bdrbatul doririlor Duhului
{i-a
inmulfit
{ie
fii, sadindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu qi hrinindu-i
cu infiAnarea, spre implinirea faptelor bune. Cu ale cirui
rugiciuni, Hristoase Dumnezeule, mintuieqte sufletele noastre.
Condacul, glasul al 8Jea:
Podobie: Ca o
P6rgd
a lirii..,
lntru cinstitd na$terea ta, fiptura a aflat veselie; gi intru
dumnezei asci pomeni rea t a, cuvi oaseo bucuri e a pri rni t de
LUNA IANUARIE
pe urma multelor tale minuni; din care di din destul qi
sufletelor noastre qi ne curi{eEte de spurciciunea picatelor,
ca si cintim: Aliluia.
21. Cuviosul Pirintele nostru Maxim Mirturisitorul;
Sfinfii
Muccnici Neofit, Evghcnie, Candid, Valerian qi
Achila; Cuviosul
Pirinte Zosim; Sl'inta lrina,
22. X SfAntul Apostol Timotei; Sfintul Cuviosul Mucenic Anastasie
Persul; Sfin{ii mucenici: Manuil, Gheorghc,
petru,
Leon, Sioniu,
Gavril, Ioan qi Parod.
-
Dezlcgare la vin qi la untdelemn.
23, X SfinJii Mucenici Clemcnt, episcopul Ancirci,
ti
Agatanghel;
Cuvioqii Pirinfi: Mavisma Sirul
si
Salaman Sihastrul.
24. Cuvioasa Maica noastri Xenia; Slintii Mucenici Vavila. Timotei.
Agapic, Pavel, Pavsirie qi Teodotion.
25
t)
Cel intre slin{i, PArintele nostru Grigoric de Dumnezeu
cuventitorul, patriarhul
Constantinopolului; Sf. Bretanion, cpiscopul
Tomisului; Cuviosul Publie.
-
Praznic.
Troparul, glasul I:
Fluierul cel pistoresc
al teologiei tale a biruit trimbifele
ritorilor; ci
fie,
celui ce ai cercat adincurile Duhului,
{i
s-au
adiiugat qi liumusefile
Cuvdntului. Deci, roagi pe Hristos
Dumnezeu, Pirinte Grigorie, si mintuiasci sufletele noastre.
Condacul, glasul al 3-lea:
. .. Podobie: Fccioara astlzi.,,
Cu limba ta cea de Dumnezeu griitoareo
impletiturile
ritorilor dezlegAnduJe, mirite, cu haina Ortodoxiei cea
f esut d
de sus Bi seri ca o ai i mpodobi t ; pe care qi purt And-o,
strigi impreuni cu noi, fiii tii: Bucuri-te, pirinte, rnintea
cea preainaltd
a teologiei!
26. Cuviosul Pirintele nostr.u Xenofont, so(ia sa Maria,;i liii lor,
Arcadic
;i
loan; Cuviosul Simcon; Sfinfii Muccnici Anania si
pctru.
461
462
S I N A X A R
27.
t
Aducerea
moaitelor
celui intre slinli' Perintele
nostru loan
Gurl de Aur.
-
Praznic
qi dezlegare
la vin
9i
la untdelemr'L
28. X Cuvioqii
Pnrinfii noitri Efrm Sirul, Paladie
$i
Iacob Sihastrul'
29. X Aducerea
moaitelor Sfintului
sfintitutui
Mucenic
Ignatie'
ourtato.ul
de Dumnezcul
Sfin1ii
Mucenici:
Filotci'
Iperchie'
Aviv'
iirj"t,
-n"*r"",
Iacob' Silvan,
Luca, Mochie'
Sarvil'
Vevea
$i
Varsemeu.
30.
f
Cei intrc sfinfi, Plrin{ii
no$tri' Mari Ierarhi: Vasilc ccl Marc'
CrLori",
a" Dumnczeu
Cuvrintitorul
qi Ioan. Guri dc Aur; Sfli' ntul
sfin{itul Mucenic
lpolit,
paptr al Romei'
-
Praznic
Ai
dezlegare
la vin
9i
la
untdelemn.
TtoParul,
glasul al 4-lea:
Ca unii care a{i fost intocmai
la obicei cu Apostolii
9i
lumii
iovafaiori,
Stnpinului
tuturor
ruga(i-vi,
pace lumii si
dAruiasci
gi sufletelor
noastre mare mili'
Condacul ,
gl asul al 2Jea:
Podobi e: Pe
ProPovi dui tori i "'
Pe sfin{ii
propoviduitori
9i
de Dumnezeu
.vestitori'
pe
.ap.t""iu
invalAioritor
Tdi, Doamne,
i-ai
.primit.
intru odih-
na
qi deslntarea
bunitd{ilor
Tale; cA ai primit ostenelile
uc"tl.u
qi moartea
mai vartos decAt
arderile
de tot; Cel ce
.
insu{i
preasliveqti
pe sfin(ii Tni.
31. Slinfii Doctori fArA dc arginfi;i
facitori d-: *T.uni Chirqiloan;
Snnlii tvfucenici:
Victorin,
Victoi, Nichifor,
Claudiu'
Diodor' Sarapin
qi
papia;
Snntetc
Mucenife: Atanasia
cu fiicele i: Teodota'
Teoctista si
Eudoxia; Slinta MuceniJl
Trifina.
b
p
LUNA FEBRUARIE
Are 28 de zile, iar daci este an bisect, 29.
Zita are 1I ceasuri
qi noaptea 13 ceasuri
f. inainte-priznuirea
inti.mpinirii Domnului Dumnezeului
9i
Mi,ntuitorul nostru Iisus Hristosl Slhntul Mucenic Trifon' Slintele
Muceni{e Perpetua gi Felicitas; Preacuviosul Petru, cel din Galatir.
2. (f) intimpinarea Domnului nostru Iisus Hristos; Sfin{ii Mucenici
Iordan qi Gavriil.
-
Praznic
Ai
dczlegarc la peqte.
Troparul,
glasul I:
Bucuri-te, ceea ce eqti plnn de dar, Niscitoare de
Dumnezeu. Fecioard; ci din tine a risirit Soarele drepti(ii'
Hristos, Dumnezeul nostru, luminAnd pe cei dintru intu-
neric. Veseleqte-te
qi tu, bitrinule drepte, cel ce ai primit in
bra(e
pe Izbdvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a diruit
noui si
i nvi erea.
Condacul,
glasul l:
Cel ce cu naqterea Ta ai sfin{it pintecele Fecioarei
9i
miinile lui Simeon, care Te-au intimpinat, acum le-ai
binecuvAntat
qi, precum se cuvenea, ne-ai mintuit
pe noi,
flristoase Dumnezeule, impaci lumea ce se gAseqte in
rdzboaie
gi intdregte Biserica pe care ai iubit-o, Unule,
Iubitorule de oameni.
464
S I N A X A R
3. X Sl':ffntul
qi Dreptul Simeon, de Dumnezeu
primitorul; Slenta Ana
proorocita; Sfinlii Muccnici: Adrian, Evul, Vlasie, Pavel qi Simon.
4. Cuvioqii Perinfi: Isidor Pelusiotul
qi Nicolae Mirturisitorul;
Sfintul Muccnic Avramic.
5. Sfintele Mucenife Agatia
9i
Teodula; Preacuviosul Pirinte
Teodosie din Scopelon.
6. Cuviosul Pirintele nostru Vucol, episcopul Smirnei; Sfintii
Mucenici Iulian, Fausta, EYilasiu
qi
Maxim.
7, Cuvioqii
parinfii nostri Partenie, episcopul Lampsacului,
qi Luca
din Elada; Sfinfii 1003 Mucenici din Nicomidia. Dezlegare la vin
9i
la
untdelemn.
8. X Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf{ntul Prooroc
Zthrria; Sfintele surori Marta qi Maria.
9. Sfinfii Muccnici Nichifor, episcopii Marcel' Filagriu
qi Pangratie.
in aceastd zi se odovaiegtc praznicul intimpindrii
10,
f
Sf6,ntul sfin1it Mucenic Haralambie; Sfintelc Mucenite Enata
Ei
Valentina; Preacuviosul Pirinte Zenon.
-
De nu cste Postul cel Mare, se
cdntd
gi slujba Sfintului Mucenic Nichifor.
11. Sfintul sfintit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei; Sfinta
Teodora implriteasa.
12. Cei intre slinJi Pirinfii noqtri Meletie, arhiepiscopul Antiohii
celei mari,
qi Antonie patriarhul; Sfintul Mucenic llristea;
Preacuvioasa Maria.
13. Cuviosul Pirintcle nostru Martinian; Sfintii Apostoli Acvila
qi
Priscila; Preacuviosul Evloghie, arhiepiscopul Alexandriei.
14. Cuvioqii Plrin{ii noqtri Auxenfiu, Maron
fi
Avraam.
15. Sl6ntul Apostol Onisim; Slhntul Muccnic Maior; Sf6.ntul Pirinte
Eusebiu.
16. Sfintii Mucenici Pamfil, Valentin
qi cei impreuni cu dAnqii;
Cuvioqii Flavian
qi Maruta.
-
t.
LUNA FEBRUARIE
17, X Sfintul Mare Mucenic Teodor Tironl Sfinta Mariamna,
Preacuviosul Pirinte Auxiviu, episcopul.
-
Dezlegare la vin
Ei
Ia
untdelemn.
18. Sldntul Pirintele nostru f,eon, papa
Romei; Cuvioqii Agapit,
Mariam gi Pulhcria; Slin{ii Muccnici: Leon qi
parigoriu.
19. Sfinfii Apostoli: Arhip, Filimon qi Aptia; Cuvioqii Eugeniu,
Macaric, Rirvuh
ti
Conon; Slinfii Muccnici: Maxim,
' ltodot
qi Isihie.
20, Cei intre sfinli Pnrintii nottri Leon, episcopul Cataniei, qi
Agaton; Cuviosul Visarion; Sfi.ntul Muccnic Sadoc episcopul.
21. Cuviosul Pdrintclc nostru Timotei; Sfentul Eustafiu, cpiscopul
Antiohiei; SfAntul Pdrinte Ghcorghe, cpiscopul Amastridci; Stintul
Mucenic Mauriciu.
22. Aflarcz cinstitclor moaqtc ale Slin{ilor crlor din Eughenia.
Cuvioqii Atanasic, Talasie, Irincu (Limneu)
9i
Varadat; Slenta Antusa.
23.
f
Sfintul sfintit Muccnic Policarp, cpiscopul Smirnei; SfAnta
Gorgonia; Prcacuvioqii PdrinJi: Ioan, Moisc, Antioh, Antonim. Zevina.
Polihroniu, Moise qi Damian.
2a.
fl
iltflnz qi a doua Allare a cinstitului cap al St?ntului sllvitului
Prooroc, lnaintemcrgltor
!i
Botezltor Ioan.
-
Dezlegarc la vin gi la
untdelcmn,
Troparul, glasul
al 4-lea:
Di n pi mdnt
ri sdri nd capul i nai nt emergf , t orul ui ,
arunci
credincioEilor razelc nestriciciunii timiduirilor.
De sus
aduni mul {i mea i ngeri l or, de
j os
cheaml i mpreund neamul
omenesc, ca si inalfe cu un glas
slavi lui Hristos Dumnezeu.
465
Condacul , gl asul al 2-l ea:
Podobi e:
(
cl c dc sus ci ut i nd. . -
Proorocul e al l ui Dunrnezeu
harul ui , al l And capul t i u ca un
gi [n aintemergdtorule al
t rand: rl i r preasf i nf i l ,
di n
30
-
CEASLOV
466
S I N A X A R
pimint timdduiri luim totdeauna;
pentru ci iariqi, ca qi
mai inainte, in lume
propoviduieqti
pocdin{a.
25. Sfinlii Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului,
Alexandru
qi
lpatie,
26. Cel intre shnti. Plrintele nostru Porlirie, arhicpiscopul Gazei;
Sfanta Muccniti Fotini; Sfintul Teodor.
27. Cuviosul Pirintele nostru Procopie Decapolitul; Cuviosul
Talaleu Mirturisitorul.
28. Cuviosul Pirintcle nostru, Vasile Mirturisitorul, ce a sihestrit
lmpreuni cu Slantul Procopie; Sfi.ntul Muccnic Ncstor; Sfintelc l' emei:
Chira si Marana.
29. Cuv. Vasile Mirturisitorul; in anii comuni t
Cuviosul Pirintele
nostru Casian Romlrnul; Slentlll Cuvios Gherman din Dobrogca'
LUNAMARTIE
Are 31 de zile. Ziua are 12 ceasuri
qi noaptea 12 ceasuri
l. Cuvioasa MucenifA Evdochia; Cuvioasa Domnina.
2. SfAntul slinfit Mucenic Teodot, episcopul Circnei; Sfintii Mucenici
Isihie, Nestor qi Tribimiu; SfAnta fecioari Eutalia.
3. Sfintii Mucenici Eutropie, Cleonic, Vasilisc
Ei
Teodoret.
4. Cuviosul Pirintele nostru Gherasim cel de la Iordan: Sfintii
Muccnici Pavel qi Iuliana, sora lui.
5. Sfin(itul Mucenic Conon; Sl'inta Muccnifl Iraidal Preacuviosul
Marcu monahul.
6. Sfin{ii 42 Mucenici din Amoreea; SfArtul Eul'rosin.
7, Sfinfii sfintitii Mucenici episcopi din Cherson: Vasilevs, Efren,
Evghenie, Capiton, Eterie,Agatador qi Elpidie; Cuviosul Pavel cel Simplu.
8. Cuvioqii Pirinji: Tcotilact Mirturisitorul, cpiscopul Nicomidiei, gi
Pavel Mirturisitorul.
9.
t)
Sfin(ii 40 de Mucenici, care au pdtimit in iezerul Sevastici.
-
Dezl egal e l a vi n
5i
l a unt del ernn.
Tropa rul . gl asul t :
Pentru
durerile pe care sfinfii le-au pntimit pentru Tine,
milostiv fii, Doamne, qio
Te rugdm, vindeci toate durerile
noastre, I u bi torul e de oameni .
468
S I N A X A R
Condacul,
glasul al 6-lea:
Podobie: Plinind r'induiala"'
Toatd ogtirea
lumii
pirisind-o,
de Stlpenul
cel din
ceruri
v-aii lipit,
purtitorilor
de biruinfi
ai Domnului'
rnr if".
put.or".i.'Ce,
prin lbc
qi prin api trecAndo
feri-
.itifot,
aupe vrednicie
afi primit mirire din ceruri
qi
mul ( i me
de cununi .
10. Sfintii Mucenici
Codrat,
Ciprian, Dionisic
qi cei impreunl cu
dingii; Cuvioasa
Maic:r Anastasia
patriciana'
11. Cel intre slinli,
Plrintele
nostru Sofronie'
patriarhul
lcrusalimului;Slin(iiMuceniciTrolimqiLalu;CuvioqiiPnrin{i:Pionqi
Gheorghc'
' l 2. Cuvi osul Pdri nt el enost ruTeof anMi rt uri si t orul al Si gri anei ;
Sfintul Grigore
Dialogul,
papt al Romei'
13. Aducerca
nloa$telor
celui intrc sfinfi, Pirintelui
nostru Nichifor'
patriarh ul C onstanti
noPol ul u i'
14. Cuviosul
PArintele nostru Bencdict; Sfintul
Muccnic
Alcxandru
prcotul.
15. Slin{ii Muccnici
Agapie, Plisic, Romil, Timolau-9i
cei imprcuni
cu dingii; Sfaot..l Apottol Aristobul;
SlAntul Muccnic
Nicandru'
f 6. Sfin{ii Mucenici Sabin, Papa, Romano, Anin
qi Iulian'
17. Cuviosul
Pirintclc
nostru Alcxie
,
omul lui Dumnczeul
Sfi' ntul
Muccnic
!l arin'
18. Cel intre slin{i Perintelc
nostru Chiril'
arhiepiscopul
lcrusalimului;
Sfinlii Muccnici
Trofim
qi Evcarpion'
19. Slinfii
Muceni ci tl ri sant,
Dari a, Il ari a
9i
Panhari u'
20. Cuvioqii
Pnrinfii
cel sl l nt i t ; Cuvi osul
Apoloniadei'
noqtri cei uci qi i n mfi ni sti rea
Sl i ntul ui
Sava
Pi r i nt e
Ni chi t a Mdr t ur i si t or ul ,
epi scopul
LUNA MARTIE
469
21, Cuviosul Plrintele nostru lacov' episcopul
$i
mirtul.isitorul;
Sfinfii Pnrinfi Toma, Serapion
9i
Virit; Sfinfii Mucenici Filimon
si
Dom ni n.
22. Sflflntul sfin{it Muccnic Vasile, preotul
biscricii din Ancira:
Sfinta Drosida.
23. Sfantul cuviosul Mucenic Nicon rii cci 199 dc Muccnici ai lui, care
au mdrturisit imprcuni cu el;
preacuviosul
Ghcorghc cel Nou.
24. X inainte-prdznuirea
Bunei Vestiri;
Slhntul Cuviosul
pdrintele
nostru Zaharia; Slintul Mucenic Luca; Sfantul. Artemon, episcopul
Seleuciei,
25. (f) Buna Vestire a Preasfintei StnpAnei noastre, de Dumnezeu
Ndscitoarea qi pururea
Fecioara Maria.
- praznic
qi
dezlegare la peqte,
dacii nu este in SaptArnAna Patin.rilor
Troparul, glasul al 4-lea:
Astizi este inceputul mintuirii noaste gi
aritarea tainei
celei din veac. Fiul lui Dumnezeu
Fiu Fecioarei
Se face, qi
Gavriil harul binel vestegte.
pentru
aceasta, gi noi, impre_
uni cu dAnsul, Niscitoarei
de Dumnezeu
sd-i strigim: Bucu_
ri -t e, cea pl i ni
de har, Domnul est e cu t i ne!
Condacul, glasul
al SJea:
insdqi podobia:
Apiritoare Doamn{ pentru
biruinfi mu[umiri, izbivindu_ne
din nevoi, aducem
fie,
Niscitoare
de Dumnezeu, noi. robij tai: ci.
ca ceea ce ai stipinire nebiruitd,
izbiveqte.ne pe noi din to:r te
nevoile, ca si strigdm
fie:
Bucurd-te, Mireasi, pururea
Fecioari!
26. X Soborul Arhanghelului
Gavriil;
Sf. Mc. Montanus, preotul,
9i
so{ia sa Maxima; Slinfii 26 de muccnici din Go(ia qi
Slin{ii muccnici:
Codrat , Teodosi c
f i
Emanuel ; Cuvi osul
gt ef an
Mi rt uri si t orul .
_
Dezlcgare la vin qi la untdclcrln.
I
470
S I N A X A R
27. Sfinta Mucenitl
Matroana cea din Tesalonic; Sfintul Prooroc
Ananial Sfintii Mucenici Filet Sincliticul
cu sofia qi fiii lui'
28, Cuviosul
$tefan,
ficitorul de minuni,
qi llarion, unul dintre cei
70 dc ucenici.
29. Cuviosul Pirintele nostru Marcu, episcopul Aretuselor' Chiril
diaconul
qi cei impreunl cu dinqii; Sfinfii mucenici Iona
qi Varahisiu'
30. Cuviosul Pirintcle nostru loan, care a scris <Scara>; Sfintul
Prooroc Ioad; Sfi.nta Evula.
31. Cuviosul si
ficetorul de minuni Ipatie, episcopul Gangrei; Sfinfii
Acachie Mirturisitorul,
cpiscopul Melctinei, Avdas episcopul
qi
Veniamin diaconul.
LUNAAPRILIE
. Are 30 de zile. Ziua are 13 ceasuri
qi noaptea 11 ceasuri
l. Cuvioasa Maica noastri Maria Egipteanca; Cuviosul Macarie
Mdrturisitorul.
2. Cuviosul Pirintele nostru Tit. ficltorul de minuni: Sfintii
Mucenici qi frafi buni Amfian qi Edesie.
3. Cuviosul Pirrintcle nostru Nichita Mlrturisitorul, egumenul
MAnistirii Midichiei; Sfintii Mucenici Elpidifor, Diu, Vitonic, Galic qi
Pavel Rusul.
4. Cuvioqii Plrin(ii noqtri Iosit, scriitorul de cintiri, Gheorghe cel de
la Maleon, Zosima gi Platon; Sfinta MucenitrA Fervuta.
5, Sfinfii Mucenici Teodul, Agatopod, Claudic, Diodor, Serapion,
Nichilbr, Victor qi
Victorin; Prcacuvioasa Tcodora.
6. Sf. Irineu de Sirmium;Cel intre sfinti, Pirintcle nostru Eutihie,
arhicpiscopul Constantinopolului; Cuvioasa Platonida.
7. Cuviosul Pirintele nostru Gheorghc Mirturisitorul, episcopul
Melctinei; Sfdntul Muccnic Caliopie
;
Slanta Muccnifi Achilina.
8. Slin{ii Apostoli din coi 70: Irodion, Agav, Rut, F' lcgon, Asincrit qi
Ermis; Sfintul Cclcstin, papi al Romci.
9. Sfintul Mucenic !lupsihie din Cezareeal Cuviosul Vadim.
10. Slin{ii Muce nici Tcrcntic, Pompie, African, Maxim
;i
cci imprcuni
cu d:Anqii; Slhntul Dima; Slintii Mucenici lacov prcotul
;i
Aza ctiaconul.
472 S I N A X A R
l l . Sf:ffntul Sfi nfi t Muceni c Anti pa, cpi scopul Pcrgamul ui Asi ei ;
Cuvi oasa Tri fi na,
Tot in aceasti zi, Sfintul Ierarh Calinic dc la Cernica.
Troparul Slhntului Ierarh Calinic,
glasul I:
D e Dumnezeu purt i t orul e
. ,
Pdri nt el e nost ru Cal i ni co
povd{uitorule al cilugirilor, podoaba cuviogilor qi lauda
arhiereilor, ajutitorule al celor din nevoi gi thcitorule de
minuni, cu nevoin(ele tale chip de sfinfenie te-ai arhtat, iar
acum cu ingerii in ceruri te veseleqti; cu care roagi pe
Milostivul Dumnezeu si ne diruiasci pace qi mare mili.
Condacul Sfintului Ierarh Calinic, glasul al 8-Iea:
P omenirea ta cea purtitoare de luminir, Ierarhe Calinic,
veselegte sulletele celor credinciogi, gi atingerea sicriului
sf i nt el or t al e moaqt e sf i nf egt e si mf uri l e qi di rui eqt e
timiduiri. Pentru aceasta, tlupi datorie te cinstim pe tine qi
cu bucurie ifi strigim: Bucuri-te, pirinte, de Dumnezeu
insufle{ite.
12. Cuviosul Pirintele nostru Vasilc Mirturisitorul, episcopul
Parieil Sfi.nta Antuzal SfAntul Mucenic Sava de la Buziu.
13, Sfi n(i i Muccni ci Artemon, Maxi m, Cvi nti l i an qi Dada.
14. Cel di ntre sfi nti , Pi ri ntcl c nostl .u Marti n Mdrturi si torul ,
papi al
Romci ; Sfi nta Muceni fi Tomai da; Sl hntul Muccni c Ardal i on.
15. Sfi n{i i Apostol i di ntrc cci 70: Ari starh, Pud
fi
Trofi m; Sfi ntul
Muceni c C rcsccnt; Sl i ntcl c N{uceni fc: Vasi l i si a qi Anastasi a.
16. Sl i ntcl e Muccni tc l bci oarc Agapi a, Iri na qi Hi oni a; Sl i nl i i Fi l i c
cpi scopul , Ianuari c prcotul , Furtunat qi Scptcnri n; Sfi nfi i Muccni ci
Lconi d, Hari sa, Ni chi , Gal i ni , Cal i da, Nunt' hi a, Vasi l i sa qi Tcodora;
SfAnta Muconi fi Iri na.
17. Cuvi oqi i Pi ri n(i i noqtri Si nrcon cpi scopul , Acachi e cpi scopul ,
Avdcl a prcotul , Adri an r;i Agapct, papd al l {omci .
tr
LUNAAPRILIE
473
-
18. Cuviogii Perinfii nostri Ioan, ucenicul Sffi.ntului
Girgorie
Decapolitul, qi
loan, arhiepiscopul
Antiohiei; Slintii Muccnici
Sava
Gotul
$i
Cosma episcopul; Cuvioasa
Maica Atanasia.
19. Cuviosul Pirintele nostru Ioan dc la Lavra veche; Slinfii
Pafnutie qi Gheorghc Mirturisitorul,
episcopul Antiohici
pisidei.
, -
20. Sll Tcotim, ep. Tomisului; Cuviosul
pirintcle
nostru
Teodor Trihinal
Sfintul.,\postol
Zaheu; Sfentul Mucenic Atanasie; Sfinfii Mucenici Victor,
Zotic, Zinon, Achindin, Chesarie, Severian, Hristofor, icona
Si
Antonin.
21. Sfinfii sfin{iJii Muccnici
Ianuarie cpiscopul qi
cci irnprcuna cu
dinsul; Teodor cel din
perga
qi
Alexandra impiriteasa;
Slanta
Muccnifi Filipi; Cuviosul Atanasie
Sinaitul; Sf6.ntui Maximian, patri-
arhul Constantinopolului.
22. Cuviosul Pirintcle nostru
Todor Sicheotul; Sfintul Apostol
Natanael,
23,
t)
Sfantul slivitul Marc Mucenic
Gheorghe, purtdtorul
de
biruinln.qi ficitorul
de minuni.
-
S6rbatoare qi dezlegare la vin gi
Ia
untdclemn.
Troparul, glasul
al 4-lea:
Ca un izbdvitor
al cclor robi(i gi
celor sdraci ocrotitor,
celor bolnavi doctor, conducirtorilor
ajutitdr, purtitorule
de
bi rui n{i ,
Mare Muceni ce
Gheorghe, . ougi pe
Hri st os
Dumnezeu
sd mAntuiasci
sufletele noastre.
Condacul, glasul
al 4_lca:
Podobie: Cel ce Te-ai ineltat...
L ucrat fiind de Dumnezeu,
te-ai aritat lucrltor preacin_
st i t drept ei credi n{e,
spi cel e l apt el or bune aduni ndu_(i (i e;
ci , semi nAnd
cu l acri mi ,
cu vesel i e seceri
si ,
chi nui ndu-t e
pri n
sdnge, pe
Hri st os ai l uat qi , cu rugi ci uni l e
t al e, sl i nt e.
t ut uror l e dai i ert are de grcqel i .
414 S I N A X A R
24. Sfintul Mucenic Sava Stratilat; Cuvioasa Maica noastri
Elisabeta, licitoarea dc minunil Sfinfii Muccnici: Pasicrat' Valentin,
Eusebic, Neon, Leontie, Longhin
fi
alfi 40.
Tot in aceaste zi, Sfintii Ierarhi lorest qi Sava, mitropolifii
Transilvaniei,
qi Iosif Mirturisitorul din Maramureq.
Troparul Sfin(ilor Ierarhi qi Mdrturisitori Iorest
;i
Sava,
glasul al S-lea:
Mirturisitori
ai Ortodoxiei gi buni arhipistori ai Bisericii
lui Hristos, indreptitori ai poporului, Preafericifi Ierarhi
purtitori de biruin{i, Iorest
qi Savao cei ce v-afi invrednicit
de cununa vie{ii, rugi{i-vi Domnului si se mAntuiasci
sufletele noastre.
Condacul,
glasul al 4-lea:
ferarhilor
preaincuviinfafi ai dreptei credinfe
9i
apiritori
ai Bisericii lui Hristos, ocroti{i
pe to{i cei dreptcredincioqi'
care c6nti pururea: Bucurafi-vi, Iorest qi Sava, minunafi
mirturisitori ai Domnului!
25. X) SfA.ntul Apostol
li
Evanghelist Marcu.
-
Dezlegare la vin qi la
untdelemn.
Troparul, glasul al 3-lea:
invn{at
liind de apostolul Petru, te-ai ficut apostol al lui
Hristos gi, ca un soare, ai strilucit marginilor, podoaba
alexandrinilor ai lbst, fericite, cici prin tine Egiptul s-a
slobozit din inEeliciune
qi, ca un stilp al Bisericii, prin
invifitura ta cea evangheliceascd, pe tofi ai luminat. Pentru
aceast a, l umi nat ci nst i nd, pomeni rea t a pri znui m, de
Dumnezeu griitorule Marcu; roagd pe Dumnezeu cel indu-
plecat prin tine si diruiasci iertare de greqeli sufletelor
noast re.
F
LUNA APRII,IE
Condacul , gl asul al 2-l ea:
Podobi e: Cel e de sus ci uti nd,.,
Harul Duhului primind dintru indl{imeo impletiturile
ritorilor le-ai stricat, apostole, qi pe to{i pnginii vinindu-i,
vrednicule de laudi, Marcu, Stipinului tiu i-ai adus,
propovAduind dumnezeiasca Evan ghelie.
26. Sfintul sfinfit Mucenic Vasile, episcopul Amasiei; SfAnta Glafira.
27. X Sfintul sfinfit Mucenic Simeon, fratele (ruda) Domnului;
Preacuviosul Ioan Mlrturisitorul; Sfinjii Apostoli din cei 70: Aristarh,
Marcu qi Zinon.
28. Sfinfii Apostoli din cei 70: Iason gi
Sosipatru; Sfin{ii Mucenici
Maxim, Dada gi
Cvintilian.
29. Sfin(ii 9 Mucenici, cei din Cizic; Cuviosul Pirintele nostru
Memnon, hci t orul de mi nuni .
30. X) Sfiflntul Apostol lacov, fratele Sfffntului Ioan, cuvS.ntltorul de
Dumnezeu; SfAntul Donat.
-
Dezlegare la vin gi la untdelemn.
475
LI]NA MAI
Are 31 de zile. Zilua are 14 ceasuri
qi noaptea 10 ceasuri
1. Sfintul Prooroc Icrmia; Cuvioqii Eftimle, lgnafiu qi Acachie;
Cuvioasa Isidora.
2. X Aducerea moaqtclor celui intre sfinf Parintclui nostru Atanasic
cel Mar
(vezi ianuaric 18).
-
Dczlegare la vin
9i
la untdelemn.
3. Sfintii Muccnici Timotei, Mavra, Diodor qi Rodopian.
f Tot in accasti zi, pomenirca preacuviosului Pdrintclui nostru
Teodosie, egumcnul Ministirii Pecerska, incepetorul vietrii dc ob$te
monrhi cr' ql i pc pdmi nt ul Rusi ei .
4, SfAnta Cuvioasa Mucenitd Pelaghia; .Cuvioqii Valerian, Ilarion,
Nichifor
Ei
Atanasic.
5. Sfi-nta
$i
mArita Muccnife Irina; Sfinfii Mucenici Neofit gi Gaian.
6. Sfintul qi Drcptul Iov, mult-ribditorul; Cuvioqii Mamant,
Pahomic
;i
Ilarion,
7. X Pomenirea scmnului Cinstitci Cruci, ce s-a aratat pc ccr in
cetatea Icrusalimului; Stintii Muccnici Acachie, Codrat, Rulin
qi
Maximl cuviosul Ioan Psihatul.
8.
f
Sf.intul slirvitul qi intru tot liudatul Apostol qi Evanghclist Ioan,
cuvantatorul de Dumnczeu; Cuviosul Plrintclc nostru Arscnic cel
Mare.
-
Dezlcgale la vin gi la untdelemn.
9. Aducerea moaqtelor Sfintului lerarh Nicolae; SfAntul Prooroc
Isaia; Slinlii Muccnici Hristolbr, Epimah
9i
(iordian.
I
t
l
l
I
a
i
I
I
t.
I
I
t
LUNA MAI
10..X) Sf6ntul Apostol Simon Zilotul; ,Cuviosul Isichie; Sfin(ii
mucenici qi fra(i Alliu, Filadelf qi
Ciprian.
-
Dezlegarc la vin qi la
untdelernn.
11. SlinJii sfintiti Mucenici Mochie, Acachie
si
Dioscor; innoirca
Constantinopolului,
12. X Cci intre sfinfi Pdrinfii nogtri Epifanie, arhiepiscopul Ciprutui,
qi Gherman, patriarhul
Constantinopolului.
Tot in aceasti zi, Sf6.ntul Mucenic Ioan Valahul.
Troparul Sfi,ntului Mucenic Ioan Valahul, glasul aI 4-lea:
Astizi,
duhovniceqte priznuieqte
Biserica drepcredincio-
gilor romini qi
cu bucurie strigi: Veni{io iubitorilor de
mucenici, si priznuim pomenirea
cea de peste an a luptelor
noului mucenic loan. Ci acesta, dintre noi cu voia lui
Dumnezeu rdsirindo in impirdteasca cetate a lui Cosntantin
a inflorit minunat, aducAnd StipAnului rod bogat gi
bine
primit, prin mucenicie. Iar acum se roagd neincetat, in
ceruri, si se mAntuiasci sufletele noastre.
Condacul, glasul al 4-lea:
Aritatu-s-a
noui astizi cel preainfru
muse{at cu curifia,
tinirul ostag al MAntuitorului, luminind pe tofi cei ce
strigi: Bucuri-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!
13. Sl:flnta Mucenifi Glicheria; Cuviosul Serghic Mirturisitorul qi
cuviosul Pavsicacos, cpiscopul Sinadei.
14. Sfin{ii Mucenici Isidor, cel din insula Hios, qi Terapont.
15. X Cuviosul Pirintcte nostru Pahomic cel Marcl Stentul Ahilc,
arhiepiscopul Larisiei, licdtorul dc minuni.
-
Dezlegare la vin gi la
ul l tdcl emn.
16. Cuviosul Pirintelc nostru Tcodor cel slintit, ucenicul cuviosului
Pahomi c; Sl l nrul M ureni c l sachi e.
17. Slin{ii Apostoli Andronic qi
Iunia.
471
rf
418
S I N A X A R
18. Sf6ntul sfinfitul Mucenic Teodot, cel din Ancira; Sfinfii Mucenici
Petru, Dionisie
qi Veniamin
;i
cei imprcuni
cu dinqii; Sl'dnta Hristina
9i
ccle
lapte
fecioare imprcuni
cu dinsa'
19. Sfintul sfintit Mucenic Patrichie, episcopul Prusiei,
9i
cei impre-
unA cu d6nsul; Slinta Mucenifi Chiriachi; Cuviosul
Memnon'
20. Sfinfii Mucenici Talaleu
qi Talasie; Cuviosul
Marcu
pustnicul'
2f .
t)
Sfinlii marii impirafi
9i
intocmai
cu Apostolii Constantin
9i
mama sa, Elena. Sarbatoarc
ai
dczlegalc la vin
9i
la untdelemn'
TfoParul,
glasul al 8-lea:
Chipul Crucii Tale pe cer vizAnrlu-l
qi ca Pavel chemarea
nu de la oameni
luind, cel intre impira{i,
apostolul
Tiu'
Doamne, impiriteasca
cetate in miinile
Tale o a pus, pe care
pdzeqte-o toideauna
in pace, pentru rugiciunile
Ndscitoarei
de Dumnezeu,
Unule' Iubitorule
de oameni'
Condacul,
glasul al 3-lea:
Podobie: Fcioara lstlzi..'
Constantin, astazi, cu maica sa Elena, Crucea
au aritat
lemnul cel preacinstit, care este ruqinea iudeilor
qi arma
credincioqilor
asupra celui
potrivnic; ci pentru noi s-a
aritat semn mare
qi in rizboaie infricoqitor'
22. Sfintii Mucenici
Vasilisc
qi Marcel; Sfin{ii Pirinti de la Sinodul al
Il-lea Ecumenic.
23. Cuviosul Parintele
nostru Mihail Marturisitorul,
episcopul
Sinadei.
24. X Cuviosul Plrintelc
nostru Simeon, cel din Muntelc Minunatl
Sfentul Mucenic Serapion;
Sfanta Muceni{A
Marciana'
-
Dezlegare
la
vin si la untdclemn.
25.
t
A trcia Allare a cinstitului
cap al SfAntului, Slivitului
Prooroc'
inaintemergitorului 9i
Botezitorului
Ioan; Slintul Mucenic
Cclestin'
-
Dezlegare la vin qi Ia untdclemn
LUNA MAI
Troparul , gl asul al 4-l ea:
Ca pe o dumnezeiasci vistierie ascunsi in pimint, flristos
a descoperi t capul l du nou[ . Proorocul e qi I nai nt emergi -
torule; deci, to{i adunindu-ne la aflarea luio cu cAntdri de
Dumnezeu griitoare, ldudim pe Mintuitorul, Cel ce ne
m6ntuieqte pe noi din striciciune, cu rugdciunile tale.
Condacul , gl asul al 2-l ea:
StAlpul cel luminos gi dumnezeiesc, care s-a ariitat in
lume, sl' eqnicul cel mergitor inaintea Soarelui, aritind in
toate marginile lumii luminatul qi cinstitul siu cap, slinfeqte
pe cei ce cu credin{i sc inchind lui qi
strigi: In{elepte
Botezitorule al lui Hristos, mAntuiegte-ne pe noi, pe to{i.
.
Sau acesta, glasul al 4-lea:
Podobie: Ardtatu-Tc-ai astizi lumii...
Irodo tnaintemergitorule, flridelege ficind, femeii a dat
cinstit capul tiu, intru a cirui aflare strigim citre tine: Cere
ca tuturor si se diruiasci mili.
26. Sfintul Apostol Iuda; Sfinfii sfin(ifi Apostoli Carp
li
Alfcu din cei
qaptezcci; Slintii Mucenici Avcrchic qi Elena.
27. Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sfintii sfinjili Mucenici Terapont, epis-
copul Sardei, Alipie qi Eladie.
28. Cuviosul Pirintele nostru Nichita, episcopul Catccdonului;
Sfinta Muceniti Eliconida.
29. Sfinta Cuvioasa Muccnifi Teodosia, fccioara; Slinfii Muccnici
Olivian cpiscopul qi Alexandru, cpiscopul Alexandriei; S15.nta Mucenili
Teodosia
farigridcanca.
30. Cuvioqii PArinfii no$tri lsaachie Mirturisitorul, cgumenul
Ministirii Dalma(iei, gi Varlaam; Slh.ntul Mucenic Natalic.
31. Sfintul Apostol Ermie; Sfintii slin!ifi Mucenici Ermei, Eusebie qi
Haralambic.
479
LUNA IUNIE
Are 30 de zile. Ziua are 15 ceasuri
Ei
noaptea 9 ceasuri
1. Sfinjii Mucenici Iustin filosoful, alt lustin qi Firm
9i
cei impreuni
cu dinsii.
2. Cel intre sfin{i, Pirintele nostru Nichifor Mirturisitorul, patri-
arhul Constantinopolului.
f
Tot in aceasti zi, SfAntul Mare Mucenic Ioan cel Nou, ale cirui
sliute moalte se alli in Suceava,
Troparul, glasul al 4Jea:
Viafa ta pe pimint bine cArmuind, pitimitorule, cu
milostenii qi cu neincetate ruglciuni qi lacrimi, qi iariqi,
citre pltimire,
birbiteqte pornindu-te, necredinfa persani
ai mustrat. Drept aceea, Bisericii te-ai ficut intlrire gi
cregtinilor Iaudi, Ioane, pururea pomenite.
Condacul, glasul al 4-lea:
Plutind pe luciul mirii cu negufitorie, de la rislrit citre
miazinoapte te-ai nevoit gi, chemindu-te Dumnezeu pe tine,
precum Matei vama, qi tu negu{itoria lisind, Aceluia ai
urmat prin sAngele muceniciei, cu cele vremelnice riscum-
pdri nd cel e net reci t oare, qi ai l uat cununi r de bi rui n{i .
I,UNA IUNIE
481
3. Sfinlii Mucenici Luchilian, cu so{ia qi
copiii lor: lpatic, Dionisic,
Cl audi e, Paul qi Paul a.
4. Slinfii Muccnici Zoticos, Atalos, Kamasis qi Filipos, Ccl intrc sfinfi,
Pdrintcle nos(ru Mitrolan, patriarhul
Constantinopolului;
Cuvioasa Solia.
5. Sfintii sfintitii Nluccnici: Dorofci, cpiscopul Tirului, Marcian,
Nicandru, Lconid qi cei impreuni cu d6ngii.
-6,
Cuvioqii Pirinlii noqtri Visarion, lEcltorul dc minuni, qi
Ilarion
cel Nou, dc la MenAstirca Dalma{iei; Sfin{ii Muccnici Ghelasie, Eusebia
gi
Sosana,
7. Sfantul sfinlitul Muccnic Teodot, cpiscopul Ancirei, qi
Licarion;
Sfintelc Muccnifc Zcnaida qi
Sevastiani; Cuviosul Antim.
8. X Aducerea moagtelor Sfintului Marelui Mucenic Tcodor
Stratilat; Sfinta MuccniJi Catiopi; Cuvioasa Mclrrnia; Slintii Muccnici
Ni candru qi
Marchi an.
-
Dezl egarc l i r r i n yi l l unt t l cJcrl n.
9. X Cel intr sfinti, Pirintele nostru Chiril, arhiepiscopul
Alcxandrieil Sfintele Mucenitc Tccla, Mariamni, Marta, Maria si
Ena l a,
10. Snn{ii sinlifii Mucenici Timotei, episcopul
prusiei,
qi
Alexandru;
Sfenta Muccnifi Antonia;
preacuvioqii pn;inii
Candid, Teofan gi
Pansemni .
ll. X SfinJii Apostoli Vartolomei gi
Varnava.
-
Dezlegare la vin gi la
untdelemn.
^--12. \
Cuvioqii Pirin{ii noqtri Onufrie cel Mare qi
pctru
Atontut;
Sfenta Muceni(i Antonina.
13. Sfinta Muccni{I Achilina; Sfintut Trifilie, cpiscopul Leucosiei
din Cipru; Cuviosul lacov.
14. Sfintul Pro0roc Elisci; ccl inlrc slin{i,
pSrintclc
noslru Mctotiic.
pal ri arh rr I Const a nt i nopol ul ui .
Troparul proorocului, glasul
al 2-lea:
Cel ce a fost inger in trup, temeiul proorocilor,
al doilea
i nai nt emergi t or
al veni ri i l rri l l ri st os, l l i e mi ri t ui . care a
3l
-
CEASLOV
482
S I N A X A R
trimis de sus lui Elisei dar, bolile izgoneqte
qi pe cei leproqi
curite$te;
pentru aceasta,
qi celor ce-l cinstesc
pe dinsul le
izvordqte timiduiri.
Condacul
proorocul ui ,
gl asul al 2-l ea:
Podobi c: Cel c dc sus ci uti .nd...
i
ndoit har luind de la Duhul,
prooroc minunat te-ai
ari t at t ut uror margi ni l or,
pe cei ce t e l audd pe t i ne
izbavintlu-i
din
primejdii gi diruind harul minunilor
tale
celor ce aleargi la tine cu credin(i
;i
striga: Bucuri-te,
proorocul e mi nunat e.
15. Sfintul Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie, Ferici(ii Augustin
qi
Ieronim; Sfintul Mucenic Dula.
16. Slhntul Tihon flcitorul dc minuni, episcopul Amatundci
din
Cipru; Sthntul Mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei'
17. Slintii Mucenici Manuil, Savel
gi Ismail, Isavru, Inochentic
qi cci
imprcuni cu dinqii.
lE. Sfin(ii Mucenici Leontie, Ipatie' Teodul
qi Eterie; Cuviosul
Erasm.
19. X) Sflirtul Apostol Iuda, liatcle (ruda) Domnului; Cuvioiii Zinon
qi Paisic ccl Mare
;
Slintul Muccnic Zosima'
-
Dezlegare la vin
9i
la unt-
del enrn.
20. Sfintul sfin{itul Muccnic Metodic, episcopul Patarelorl Cuviosul
Calist,
patriarhul.
2l. Sfin(ii sfiniili Mucenici lulian din Tars qi Afrodisie'
22. Stin{ii sfinJi{i Muccnici Euscbic, cpiscopul Samosatclor,
Zcnon
qi
Zina.
23. Sfi.nta Muccnili Agripina; Slentul Muccnic Aristoclc'
24.
(t) Naltcrea cinstitului slivitului I' rooroc' inaintemcrgitorul
qi
Botczatorul Ioan. 5;11b51s1rc 5i
dezlegalc la pc$le
$i
la vin.
LUNA IUNIE
Troparul, glasul al 4-lea:
Proorocule
Ei
inaintemergitorule al venirii lui Hristos,
dupi vrednicie, a te liuda pe tine, nu ne pricepem noi, cei ce
cu dragoste te cinstim; cI nerodirea celei ce te-a niscut gi
amu{irea parintelui tdu s-au dezlegat intru miriti qi cinstitE
naqterea ta, qi intruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se
propoviduiegte.
Condacul, glasul al 3-lca:
Podobi e: Feci oara asti zi .,.
Ceea ce mai inainte era stearpi, astizi pe inaintemer-
giitorul lui Hristos nagte, qi
el este plinirea a toati proorocial
ci, pe Cel pe Care proorocii mai inainte L-au propoviduit,
pe Acesta in lordan mAna punAndu-gi, s-a aritat Cuvintului
lui Dumnezeu prooroc, propoviduitor, impreund gi inainte-
mergitor.
25. Sfinta Cuvioasa MuceniJi Fevronia; SfinJii Mucenici Procopie qi
()rentie
cu fratii sii.
C2b
Cuviosut Pdrintele nostru David din Tesalonic; Sfintul toan,
epl f copul Gol i ci .
(e ' l egl ; -t i Nt ?;
bo4
27. Cuviosut Pirintele nostru Samson, primitorul de striini; Sfintul
Mucenic Anect.
28. X Aducerea moaftelor Sfintilor doctori qi lEcitori de minuni firi
d arginji, Chir qi loan (vezi ianuarie 31); Sfintul Mucenic Papia.
29. (f) Sfin(ii, slavifii
$i
intru tot lAudafii
Si
mai-marii Apostolilor,
Petru gi Pavel.
Sarbatoare qi dezlegare la pe;tc
ai
la vin,
Troparul, glasul al 4Jea:
Cei ce sunte(i intre Apostoli mai intii pe scaun qezitori gi
lumii invi{itori, Stdpin ului tuturor ruga{i-vd pace lumii sE
di rui asci si su Uct el or noast re mare mi l i .
483
484
S I N A X A R
Condacul
gl asul al 2-l ea:
Pe propovdduitorii
cei tari
qi de Dumnezeu
vestitori'
"ap"tr,' "iifi
ucenicilor
Tii, Doamne,
i-ai
-
primit intru
d."f"t"."u
bunitl{ilor
Tale
qi in odihni; ci chinurile
acelora
qi moartea
ai primit, mai vdrtos decet toatl roada' Unule'
Cel ce
qtii cele din inimi.
30. t Soborul StinJilor
slivifilor
qi intru tot liudatilor
12 Apostoli;
Sl?ntul
Icrarh Ghclasic
dc la ltAmcfi'
Dezlegale Ia peqte'
TroParul,
glasul al 4Jca:
Cei ce sunte{i intre Apostoli"'
(cautl mai sus)'
Condacul,
glasul al 2-lea:
Podobie: Ccle de sus ciuti'nd"'
Piatra Hristos,
pe piatra credinlei'
preamireqte
luminat
pe cel mai ales decAt ucenicii
gi, impreuni
cu Pavel' tot
soborul
celor doisprezece
la numir, astlzi;
a ciror
pomenile
sdvirqind,
cu credinfi,
pe Cel ce i-a
preamdrit
pe ei' Il
preaslivim.
r
LUNA TULIE
Are 31 de zile. Zita are 14 ceasuri
qi noaptea 10 ceasuri
1. X Sfin{ii doctori, frcitori de minuni fiiri de argin}i, Cosma qi
Dami an, cci di n Roma; Sf i nt ul Mavr i chi c;
Smnt ul I er ar h Lcont i c
de l a l {i di uj i .
-
Dezl cgare l a vi n gi l a untdel crnn.
2. X) Punerea in racli a cinstitului veqmant al
prcasfintei
SEpanci
noastre, Nescl toarci dc Dumnezcu i n Vl ahcrne; Sfantul l uvenal i e,
patri arhul
Ierusal i mul ui ;
Bi nccredi nci osul voi cvod
$tcl an
cel Mare
5i
Sthnt.
-
Dezlegare la vin gi la untdelenn.
3. Sfi ntul Muceni c l achi nt; ccl i ntrc sfi nti ,
pi ri ntel c
nostru Anatol i c,
patri arhul
Constanti nopol ul ui ;
Sl i nl i i Muce ni ci Marcu gi Mochi an.
4. Cel i ntrc sl i nti , PAri ntcl c nostru Andrci , arhi cpi scopul Cretei ,
,i
Prcacuvi oasa Marta, mama Sl i ntul ui Si mcon, l i ci i torul dc mi nuni ;
Muceni fa Chi pri l a.
5.
t
Cuvi osul gi purti torul
de Dumnczeu
pi ri ntel e
nostru Atanasi e
al Atonul ui , cu uceni ci i si ri ; Cuvi osul Lampadi c. Dezl egarc l a vi n gi l a
unt dcl cr nn.
6. SfAntul Pdri ntcl c nostru Si soe ccl marc; Sfenta Muccni (i Luci a.
7. Cuvi oqi i Pi ri nfi i noStri Toma ccl di n Mal con, Acachi c ccl tl c l a
scari ; Sl hnta Marc Muccni {i Chi ri achi ; Sfi ntul Muccni c
pcrcgri n
qi
cci i mpr cuni cn r l . i nsul .
^ _.-8.
X_
tsl .
Mc. Il pi ctct qi Asti on; Sthntul Marc Muccni c
procopi c;
Sl hnta Muccni {i r' Icodora.
Ptl'
n?4' tf
rl',d/A
o9- ' t ude
-
e,2Not(
2!d1
lr
r'tYlos
S I N A X A R
SfinJii Mucenici
Pangratie,
episcopul
Tavromenici'
Chiril' epis-
coliul Gortinei.
Andrei
qi Prov'
LuPur vu' u' r vr ' I
10. Sfintii 45 de Mucenici
cei din Nicopole
a Armcniei;
Sfinfii
Mucenici:
Vianor, Silvan
qi Apolonie'
f
Tot in aceasti
zi qi pomcnirca Pracuviosului
plrintclui nostru
Anionic din Lavra Peccrska
din Kiev, a celui ce a fost incepitor
al
tuturor monahilor
din Rusia'
11. X Sfinta
qi liuclata
Mucenifi
Eufimia' care a fost hotarul
plrin{ilor; Sfinta Olga impAratcasa;
Slentul Marcian'
12. Sfinfii Mucenici
Proclu
qi llaric; Cuviosul
Perintel
nostru
Mihail cel din Malcin;
Sfinta Vcronica'
Tot in aceastl
zi,
pomenirca Sfintei
Icoane a Maicii lui l{ristos
Dumnezeu,
<Prodromi!a>.
13. X Soborul
Arhanghelului
Gavriil;
Preacuviosul
Perintcle nostru
gtefan
Savaitul;
Sfenta Muccnitl
Golinduh'
14. Sf6.ntul
Apostol Achila;
Slin{ii Mucenici
[ust
fi
Iraclie'
15. X Sfintii Mucenici
Chiriac
qi Iulita; Cuviosul
losil' arhiepiscopul
Tesalonicului.
16. Sfin{ii sfinfi{i
Muccnici
Atinoghen'
episcopul
Pidahtoei'
cu cei
zece ucenici ai lui, Avudim
qi Faust'
in aceastd zi facem
qi pomenirea Sfinlilor
Parinli de la Sinoadele
intAi' al
doilea, al treilea,
al patrulea, al cincelea
9i
al qaselea Ecumenice'
17. X Sfinta
Marc Mucenifi
Marinal SlSntul
Eufrasie' episcopul
Ienopolei;
SlinJii Pnrin{i
dc la Sinoctul
al lV-lca Ecumcnic'
l8' Sf. Mc. Emilian
dc Durostor;
Stin{ii
Muccnici
lachint' cel din
Amastrida,
Emilian
qi Pavcl; Sthnta
Muccnif i Valcntina'
19. Cuviosii
Plrintii noltri Dia
qi Tcodor episcopul;
Cuvioasa Maica
"
noastrir i\I;rcrina,
sora Marelui Vasilc'
20 f)
Sl?ntul, slnvitul Prooroc llie Tcsvitcanul'
I)ezlegare
la vin qi la
untdcletnn.
t
I
I
g
&
r
a
r
t
i.
i
r
t
I
I
:
i
I
b
a
LUNA IULIE
Troparul, glasul al 4-lea:
Cel
ce a fost inger in trup, temeiul proorocilor, al doilea
lnaintemergitor al venirii lui Hristos, Ilie miritul, care a
trimis de sus lui Elisei har, goneEte bolile gi pe cei leprogi
curafe$te. Pentru aceasta, qi celor ce-l cinstesc pe ddnsul le
izvoriqte tdmiduiri.
Condacul , gl asul al 2-l ea:
Proorocule
qi
inainte-vizitorule al lucrurilor celor mari
ale lui Dumnezeu, Ilie cel cu nume mare, care, cu cuvAntul
tiu, ai oprit norii cei curgitori de apd, roagd pentru noi pe
Iubitorul de oameni.
21. Cuviogii Pirinfii noqtri Simeon, cel cc s-a lecut nebun pentru
Hristos,
Ei
Ioan, cel cc a sihistrit impreuni cu dSnsul, qi Slh.ntul
Prooroc lczechiel.
22. X Sfi nta Mi ronosi {i qi i ntocmai cu Apostol i i Mari a Magdal cna,
Cuvioasa Marcela. Dczlcgarc la vin qi la untdelen.m.
23. Aducerea moa$telor Sli.ntului slinJitului Mucenic Foca; Sfinfii
Mucenici Apolinarie qi Vitalic, episcopii Ravenei; Trofim, Teofil qi cei
i mpreuni cu di nqi i .
24. X Sfinta Mare Muceni{i Ilristina; Sl'intul Muccnic Ermoghen.
25. X) Adormi rca Sfi ntci Ana, mama Ni sci toarci dc Dumnczcu;
Sfi ntel e femei Ol i mpi ada qi Eupraxi a.
-
Dezl cgare l a vi n qi l a untdcl cmn.
26. Sfi nJi i sfi nfi fi Muceni ci Ermol ac, Ermi p qi Ermocrat; Sl S.nta
Cuvi oasa Muceni fA Paraschevi .
-
Dczl cgarc l a' vi n qi l a untdetemn.
27.
t
SfAntul Marc Muccni c
fi
tl ml dui tor Pantcl i mon; Cuvi oasa
Ant uza; Cu\ i osul Mar ccl .
Troparul , gl asul al 3-l ea:
Purtitorule
de chinuri. Sfinte si
timdduitorule Panteli-
moane, roagd pe Mi l ost i vul Dumnezeu ca si dea i ert are de
gregeli sufletelor noastre.
481
488 S I N A X A R
Condacul , gl asul al 5-l ca:
Urmdtor fiind Celui milostiv qi
dar de timiduire de la
DAnsul luAnd, purtitorule de chinuri qi mucenice al lui
Hristos Dumnezcu, cu rugiciunile tale, bolile noastre cele
sufletegti vindeci-le, gonind pururea smintelile luptitorului
de la cei ce strigi cu credinti: MAntuiegte-ne pe noi,
Doamne.
28. Preacuviosul Pirinte Pavel Xiropotamiteanul.
29. Sfinfii Mucenici Calinic, Veniamin
$i
Mamant; SfAnta Mucenifi
Teodota.
30. Sfinfii Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenetos
$i
Andronic;
Sfinta Mucenitd Iulita.
31. X inaintc-priznuirca scoatcrii cinstitci
ti
dc viafi fiicltoarci
Cruci : Sl j i nt ul si Drcpt ul Evt l ochi nr: St ' i nt ul I osi f ccl di n Ari nr: rt rer. i n
aceastd zi se lasi scc pentru postul Adorniirii Maicii Domnului.
F
I
rd-@
Rffi,
.
LUNAAUGUST
Are 31 de zile. Zilua are 13 ceasuri
qi noaPtea 11 ceasuri
1. X) Scoatcrca ci nsti tul ui l cmn al Ci nsti tei
qi dc vi a(i fi ci toarei
Cruci . Sfi n{i i qapte frafi Muccni ci Macabci , al c cAror numc sunt: Avi m,
Antonie, Gurie, Eleazar, Evscvona, Ahim qi Marcel,
9i
maica lor,
Sal omoni , prccum qi dascl l ul l or, El cazar.
2. X Aduccrca moattcl or Sfentul ui i nti i rrl ui Muccni c
9i
Arhi di acon
$tefan;
Bi nccrcdi nci osul i mpdrat Iusti ni an.
3. Cuvio$ii PArinfii noftri Isachie, I)almat
9i
Faust; Sfenta Salomeia
mi ronosi {a; Sf6ntul Muceni c
$tcl an,
cpi scopul Romei .
4, Sfi nfi i qaptc ti ncri di n El ' cs; Sl hnta Cuvi oasa Muccni {i Evdochi a'
5. X i nai nte-prnznui rca Schi mbi ri i l a hJn a Domnul ui nostru Ii sus
Hri stos; Sl i nti i Muccni ci Evsi gni c
9i
Fabi c, cpi scopul Romci ; Cuvi oasa
Nona; Sfantul Cuvi os l oan de l :r Ncamf l i ozevi tul .
6.
(t)
Schi mbarea l a l hfn a Donl nul ui Dumnczcul ui
qi Mi ntui torul ui
nostru Iisus Hristos.
-
Praznic
$i
dezlegare la peste
Troparul , gl asul al 7-l ea:
Schimbatu-Te-ai
la lh{i, in munte, Hristoase Dumnezeule,
ari t i nd uceni ci l or Ti i sl ava Ta, pe ci t l i se put ea.
Striluceasci
qi noua, plcdtogilor, lumina Ta cea pururea
f i i t oare, pent ru rugi ci uni l e Ni scl t oarei de Dumnezeu,
Di t i t orul e cl e l u nri nrl , sl avi ' f i e.
490 S I N A X A R
Condacul , gl asul al 7-l ea:
ln
munte Te-ai schimbat la lafi, Hristoase Dumnezeule, gi
pe cAt au putut ucenicii Tii au vizut slava Ta; pentru ca,
atunci cind Te vor vedea ristignit, sd infeleagi Patima cea
de bunivoie qi si propoviduiasci lumii ci Tu eqti cu
adevirat raza Tatilui.
7. Preacuviosul Mucenic Dometie Persul; Sfinfii Mucenici Narcis,
cpiscopul Ierusalimului, qi Potamiai
Sfinta Cuvioasi Tcodora dc la Sihla.
8. Sfi.ntul Emilian Mirturisitorul, episcopul Cizicului; Sfinfii
Mucenici Leonid qi Stirachie; Sfdntul Miron, cpiscopul Cretei,
9. X) Sfintul Apostol Matia; Slhntul Muccnic Antonin.
10. SfinJii Mucenici Lavrentie arhidiaconul, Xist
$i
Ipolit,
11. Sfintul Mucenic qi Arhidiacon Evplu; Sfiintul Pirinte Nifon,
pat ri arhul Const anl i nopol ul ui .
12. Sfinfii Muccnici Fotie
ti
Anichit; Sfdntul Pamfil.
13. Mutarca moastclor Cuviosului Pdrintelui nostru Maxim Mirtu-
risitorul.
-
in aceasti zi se ottoviicqtc praznicul Schimbirii la faJi, iar
slujba SfAntului Maxim se cintir la 12 alc lunii.
14. X inaintc-prdznuirea Adormirii Prcasfintci de Dumnczcu
Niscitoarei; Sl?ntul Prooroc Miheea; Slinfii Muccnici Marcel, epis-
copul Apamiei, qi Ursichic.
15 (t) Adormirea Preaslintei, mlritei, Stipenei noastre de
Dumnczcu Nascltoara
$i
pururca
Fccioara Maria.
-
Praznic gi dezle-
gare la pegte, untdelemn gi vin.
Troparul, glasul I:
intru
naqtere fecioria ai pizit, intru Adormire lumea nu o
ai pirdsit, de Dumnezeu Niscitoare. Mutatu-te-ai la via{i,
liind Maica Vie{ii, qi,
cu rug:iciunile tale, izbdveqti din
moarte sul' letele noastre.
LUNA AUGUST
491
Condacul,
glasul al 2-lea:
Pe
Ni scdt oarea
de Dumnezeu,
cea i nt ru rugdci uni
neadormiti
qi intru folosin{e nddejde
neschimbatd'
mor-
mintul
gi moartea
nu au
{inut-o.
Cici, ca pe Maica Vie(ii' la
viatb a mutat-o Cel ce S-a snliqluit
in pdntecele ei cel
pururea fecioresc.
16. X) Aducerea
din Edesa la Constantinopol
a icoanei nefacutc dc
m6ni a bornnului
nostru lisus Hristos,
adici a sfintei Mahrame;
SlinJii
Muccnici
Diomid, Atcibiad
ii
Stamatic; Slinfii Martiri Brincovcni:
Constantin
Vodl, cu cei patru fii ai sii: Constantin, $tefan'
Radu
Qi
Matci; Sfetnicul
Ianache'
17. SfinJii Mucenici Miron, Straton,
Ciprian, Tirs
qi Filip'
18. Sfinfii Muccnici Flor
;i
Lavm; Polien, Ermi
qi Scrapion'
19. SHntul Muccnic Andrci Stratilat
Ei
cci imprcuni
cu dAnsul' doui
mii cinci sute nouezci
qi trei; Slin{ii Timotci
Ei
Agapie; Slanta Tecla'
20. Sfi.ntul Prooroc Samucl; Sfinfii Muccnici
Eliodor' Scver'
Memnon,
l,uchie
si
Soda.
21. Sf. Mc. Donat, diaconul, Romul,
prcotul' Silvan' diac-onul
9i
Vcnustl
Sm"iui.qp"tt"l
T"deu; SfAnta Mucenifi
Vasa, cu fiii ci; Sfinta Teoclita'
22. Sfinlii Muccnici Agatonic
qi cei impreunl cu dansul: Antuza'
Zotic. I rincu
tri
Or.
23. Sfrnfii Mucenici
l,up gi lrineu, episcopul Sirmiului;
Cuviosul
C"tini.,
put.io.hul Constaniinopolului'
in aceasta
-zi
s.e odovaieqte
f.urni"ut
iaot'tlririi,
iar slujba Sfhntului Mucenic Lup se cAntd la 22 ale lunii'
24. Sfintii sfintiJi Mucenici Eutihie, ucenicul Sfintului
Ioan
cuyantetorul
de Durnnezeu,
$i
Tatian'
25. X intoarccrea
moaEtclor Sfintului Apostol
Vartolomcu; SlAntul
Apostol Tit'
26. Sfintii Mucenici Adrian, Natalia, soiia sa'
fi
Atic'
27. Cuviosul Pirintclc nostru Pimen; SfAnta Muccnild Eutalia;
Sfintii Mucenici F' anuric
gi
()sie,
cpiscopul
Cordovtri'
_
492 S I N A X A R
28. Cuvi osul Pi ri ntel e nostru Moi se eti opi anul ; Sl i n{i i Muceni ci
Diomid
Ei
Lavrentie; Sf6.nta Ana proorocifa,
29 (t) Tni erea ci nsti tul ui cap al Sl hntul ui , sl i vi tul ui Prooroc, i nai n-
temergi torul ui
Si
Botczi rtorul ui l oan.
-
Prazni c
5i
post
i n ot.i ce zi s-ar
intdmpla.
Troparul , gl asul al 2-l ea:
Pomenirea dreptului cu laude, iar (ie destul ifi este mir-
turia Domnului, Inaintemergitorule. Ci te-ai aritat, cu ade-
virat, mai cinstit decit proorocii. Ci, a boteza in repejunile
Iordanului pe Cel propoviduit,
te-ai invrednicit. Drept
aceea, pentru adevir nevoindu-te, bucurindu-te, ai binevestit
qi
celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aritat in trup, pe
Cel ce a ridicat picatul lumii qi ne-a diruit noui mare mili.
Condacul , gl asul al 5Jea:
Mirita tiiere a inaintemergitorului r6nduiali dum-
nezeiasci a lbst, ca gi celor din iad si propoviduiascd
venirea Mdntuitorului. Si se tinguiascir Irodiada, care a
cerut ucidere firi de lege; ci nu Legea lui Dumnezeu, nici
via{a cea vie a iubit, ci pe cea amdgitoare gi vremelnici,
30, Cei intrc sfin{i, Pirinfii noqtri patriarhii
Constantinopolului:
Alexandru, Ioan gi Pavel cel Nou; Cuviosul Fantin,
31. X) Aqczarca in racli a cinstitului brAu al Prcasfintci Niscltoare
dc Dumnczcu gi pururca
Fcci oarci M: rri a.
-
Dezl cgar. e l a vi n qi I a
untdelenn.
C U P R I N S U L
RUGACIUNI, RANDUIELI
$I
SLUJBE
l l ugi r ci r r n i l c d i nr i n e{ i i . . . . . . . . . . .
l i ' i i nr l ui al a Nl i czor r opt i ci i di n t oat c zi l cl c . , . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . , , . , .
l . l i n d r r i a l u Mi czonopt i ci i di n si nr bct c . . . . . . .
l Li n du i al a Mi czonopt i ci i di n dunr i ni ci . . . . . .
U t r cn i a . . . . . . . . . . . . . .
Ceasul i n t i i i . . . . . . .
Mi i Lr ccasr t l i nt 4i . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
Ccasr r I al 1r ci 1c1. . . . . . . . . . . . . . . . 99
M i i kr ccas r r I al t r ci l ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 04
Ccasu I al 5asc1ci t . . . . . . . . . . . . . . .
l ( ) 9
Mi . j kr ccasr r l r l , , sascl ca. . . . . . . . , . . I 16
Obcdn i { a . . . . . . . . . . . I 2( }
Cr r ndaccl c dc pcst c si pt l nr i n i . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
l { i n du i al a nr csci . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3l
l l i i n dr r i al a l ) ar r agh i ci . . , . . . . . . . 136
Ccasul al noui r 1ca. . . . . . . . . . . . . . l 4l
Mi i kr ccasr r l al t r oui r l ca. . . . . . . . . . l 4l t
Ve ccr r r i r . . . . . . . . . . . . 152
l Lugi ci t r nca h nr asa de scar i r . . . , , , . . . . . . . . . . . , . , , 164
l ) avccer n i { : r Nl ur c, . . . . . . . . . . . . . . . . 166
f ) avcccr n i ( a Nl i ci r . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
I l r r si r ci u n i l c dc scar i . . . . . . . . . . . . . 199
l l i n ccuvAn t i r r i l c i nvi cr i i . . . , , . . . . . . . . . 2O9
l l i n ccuvi i n t i r r i l c t nor Ji kr r . . . . . . . . . . . . . 211
' l
r opar cl c, , si con d r r ccl c
' l ' r i odu
I u i . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
' f ' r r r par cl c
qi cor r r l accl c I ' cnt i cost ar r r l r r i . . 2) . 6
' l
r opar cl c I nvi cr i i . . . . . . . . . . . . . . ?33
' l ' r r r par cl cNi r sci r t oar ci del ) ur nnczcu. . , , . . . . . . . . . . . . . . . , ,
24o
' l - r opar cl cdc
pest ct oat i r sI pt i r m4na. . . . . . . . . . . . . , , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
9
z2
4 l
52
57
I t
94
494
CUPRINSUI,
(
ANOANI i Dl i Rt l ( ; n( ' l t l Nl
Canon dc poci r i nJi ei r t r c l ) omnul nost r u l i sus I l r i st os. . . . . . . .
Canon r l e r r r gi r ci r r nc ci r t r c i nger l l l pi r 2i 1or . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . .
Canorr rl c rrrgi rci rrrrc ci rtrc prrtcri l c cerc;ti
;i
ci rtrc tol i sl ' i rr
t
i i . . . . . . . . . . . . . . . . .
l i . i ndui al a Sf i nt ci I nr ni r r t i r si r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A( ' A' I ' I S' I ' I ] SI I ' ARA( ' I - I SI l
Acat i st u I l l unci vcst i r i . . . . . . . 325
Acat i st t l l l ) or nnr r l r r i nost nr l i sr r sl l r i st os. . . . . , . . . . . . . . . 35l l
Acat i st ul Sl i nt ul r r i l cr ar h Ni col ac. . . 3t l 4
f ) ar acl i st t l l ) r casf i nt ci Ni r sci r t oar ci dc l ) unr nc2cr r . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
AI doi l ca nar acl i s al l ) r easl i nt ci Nl sci r t oar ei dc l ) umnczcr r . 412
SI NAXAR l ) l i s' l l ) ' l ( ) ' l ' ANt l l .
Lr r na Scpt unbr i c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lr r na Oct or r r hr i c
Lr r na Noi ct r r br i c
Lt t na l ) cccr r r br i c
Lt t t r a I an u ar i e. . .
l , una l i cbr uar i c .
Luna Mar t i c. . . . . .
Luna Apr i l i c. . . . .
Lr r na Mai . . . . . . . . . .
Luna I u n i c. . . . . . . .
l , una I u 1i c. . . . . . , . .
l , r r n a ar r gust . . . , , .
Cr r pr i n su 1. . . . , . . . . .
261
26tl
279
2tt9
467
471
476
48{)
4tt5
4ti9
193
42tl
435
441
447
455
46i