Sunteți pe pagina 1din 416

:s[ DIl

IN'I'RJj SLAVA SPlNTliU DR 0 l"HN]'A VIA.rA. .FAcATO,AREl~[ NBDESpARTiTEI TIi':lUMT

em

MINEI'UL
T.fP.A'IUJ' tN' ZTI.lffi.E

HJBITORm.U[

i.1A.}:ESTATlI SALE ThR JUWSTOO

_T.I

I. Pi S..PA TRIARH M,IRON


CU SINBC[JV ANT AREA

SF;\'U'PIJJ.•O] SINon .AL SFOOEI BISErum


EDIl'IA

AUTOUEF'ALE ORTcmoXE
111-4

ROMJ\l.m,

BUC~I TIPOORAHA CARTILOR!BISERICB~TJ

1,929.

I-lRECUV ANT ARE


FAcUTA (,CATRE CETITORh
AL .Mli.,NAsTIREl

DE STARETUL

NEONIL

NgAMTUL. LA _816"

aU cu ajutoriul lui Dumnezeu a esit de supt tipariu, .,i al doilea tom de Minee ce cuprinde randuialele ~ vietile Sfmtilor at lunei C~ ~~t" se numeste Oetomvrie adeca luna a o'?ta~ ca asa se numia run i11ceput eu nume numerale lunile cand .sa i:nccpea anul dela Martie, si cand anul era impArtll ill zece luni precum vedem in Biblie, Aceasta lun~ dupre obiceiul de astazi vine luna a zecea.
!

lntru dftnsa sarba oarecari sarbatori at lui Apolon numita Pianepsia, adcca ferbatoarea rodurilor, ce maned. ei jn cinstea lui si altele, precum sa afiil in scriitorii vech~gred! desi dupre 0 sama sa zice ca ax :fi Camilion, In limba noastra Octomber latinesc, aupriimit oarecare numai pre Iacere in slove, el insa este tot acela ce a. fest ~i la Numa al doilearege al Romel l,.. Ca s;l numar int~'hllpllr:ile cele mai.~nsemn~te a veacurilor crestinatatei -?l a p,lgani;iCi:'~ei i alte ce Provedenta au savjr~,t Intru aceasta lUlla pentru neamnl s omenesc precum s'au. vorbit in precu v~nta:rile alter tomuri sa U ,~j edi tii,! n'ar trebut decat sa ~ntnrc cateva file ;;I, Sfinte:]or Seripturi, a Istoriilor ~i a Vietilor Sfiulilm" dar nici timpul nici lucrul m'au ertat. lottie' altele, Luna aceasta este insemnata Bisericei Pravoslavaieiler pentru sfantul si a toata lumea Sobor eel al saptelea din anii 783" asnpra Iconomahilor, carele sa.. serbeaza pentru biru'in~a ce au. purtat ~i nu au lasat 0. iota Sa se striae din sfanta Predanie a Bisericei lu] Hristos ... lara pentru noi Romanii este tnsemnata, f:a tntru dansa savarsim sarbarea cea die: presto an a Cuvioasei Maicei noastre Parasehevei ceii noua, care s'au obicinuit de, multirne a so zice sfanta Vineri sau Vinerea mare, singurul arnanet de sfinte:nie a. unui trup proslavlt ce ne-an ramas 1... Indreptarile ce s'au facut ~.i in tomul acesta sant iarJ~i potrivite editiei grecesti din Constantinopol aanului T 84-3,.,Mai adaogandu-sa eu VOla ~i BLa.gos1o'w:![!:iaPreasflntitului Mitropollt al Mcldaviei Kiriu KIf Meletie si slujba sC:intului cnviosului Parintelui nostru Dimitrie eel nou, a caruia sfinte Moaste sa alla in sf~ntaMitropo:he a Bucurestllor. Decipriimit,i.l va fOg ell crestineasea dragoste ~ir1vnai' ~irugH,e sfintilor ce sa cinstesc intr'ansul sa. fie mijlodto.ar,e mantnirii noastre si F~rtii lor. intru Impara.tia Tatahu celui vecinic.
I

La. Ellinii vechi si mad eli sama la Atiaei sa numia Pianepsion,

pentruca

i,i dOil'itoriu

AI d:rago:stei vcastre fLerbintc f'llgJitOriu entre Miiost!vuJ Dumneseupentru de "tot bine]e:,

mal1tuinm.

V'CHJSlrA

NEONIL
A~bilTiandtit ,1 Sfiarel SfiClte.~or Miifi8.stm Neam{ul ,I. Secul, impl"eYni cu tot ·SQ'bornl.

IN DouAzEcl lrmosul:

sr

NOU.'\. DE ZlLE

Doamne cela ce ai lacul ,~ce.Je deasujJ ra cr ugului ceres c) ",~iei zidit Biserlce, tu pre mine ~m8 intare~te tnfru dragosfea ,~ta; ca tu ,e,jdi marginea dodyo

decal. razele soarelul, gandito .. rule de Dumnezeu prea Ie-

riclte,

"unul.e iubUorufe de oamenl" ~


CONDACLTL sftntel, glasul al ;:I-lea. Pcdobie: Fecieara astk;i ...

riJor, sl credlnclosilor

iniarire,

carele I-a vazuf I"10181 nears, pre muntele lui Dumnezeu, pre norul eel srant, pre corlul eel nespurcat, pre

Pre rugul

~i scum,

,i!,

Nb[:iloarcl:

du-Ie Cuvloase, eu songele mu .. ceniel A 11 a sf a, s ie incununan~ du-te, dai eelor ce sunl Intru nevoi t.llm,aduu; de boa)e,~i. .manluire celor ce se aprople caire tine din ininl(;l; Uirie fi-a det tie Hrtstos Mirele tau~ eel ce lzvora~te Dar pururea curgator.

C u apele

feciorlel curatln-

rnasa cee priimiloere de Dumnezeu: pre paletul Irnpsratului ce.lui inaft, pre usa cea en totu]
luminoasa ~i neumblala: pre tine Fecloara te Uiudam.
A Crute!, ~ N a.scnl.Oarci :
1\.

ca

Sedealna

slll1lleip glaf;UI. I. MormaiHul ta1..l.,. .

PoJobie:

Din pruncie te..ai inchlnat lut Dumnezeu CuvioasB" ornodlnd patimile trupuhil cu postl ..

buns vole el r,abdat moarle de ocarii, Ce adsncime sire ina sl infrico$afli esle accasta a randuelel tale eel negr;Hte Man"" fuitorule 1 sbiga c f r e tine' Maica ta.

tatea te

rueea ta 0 laud, si pall .. 'I or Ial e rna me h"' SI b- .... .. -a ..... rru un · . una0

slavesc fill

Ie ; ca de

PC-S.5I1tl

4-a, Irrnes :

rea, le-al suit la inalfimea mucenlei cea prea m,arita, ehinu-

indu-te . dupre lege Anaslesle, sf surpsnd in prapasUe pre baleurul cu pulerea Duhulul,
Sll1,.V"~ ,~ eu viI)sulul, usernen ea ;

uzil-am Doarnne tetna leo"nomiei tale, inlelesRam Iu.. ncrurile tale, sl am prea marit
"Dumnezelrea ta", din tinere]e al purtat j'ugul eel user, te-eu ,osandit eel fHra de

pre tine muceni'ta, care".

tat de rudenille eele dupre trup, plecandu-te O'umne'z e ulu no--, Ul . slru celui ce te-a chemal Avrarule: penlru aceea at postit sl [i-ai araRat sulletul mal lumlnet
'I!.I.

Urmand lui Avraem celui de demult parinte', ie-al depar_Y ... .., ..

nezellor : lara razele minunllor tale, au ara materia paflrmlor ..

Ie·g',€:, sa porti lan~t de Her. picalurile s.ting-e1ui tau au siins [eratecul mullimei dum,...

Despolnd

vieleanul hupul

L UNA OCTO rvl\lRI E


ARB ZIL'E TQIZ'2CI ~I UNA
ZlUA AR.E GEASURl

_.....,__--

11 $1, NOAP1,']~A ARE CRASHRI 13."

I
I

In

ZilJH

,Jintii,

pcmenirea

::;fEmtului Apostol Anania, unul din eel ~Ilptczed; ~ja p.hintdui nostru Roman ciintiiretul.

preacuvlosuju]

Intm, ,ac:essti ;..;il In p,ama.ntulRusiei sepr!znue,oo AC(I:p,eremintul Prea sttntei Nbcatoarei de Dumnezeu fi pururea f'ec~QareiMaria, eu pdvig:lIiefie. De undo ~i noi am lust obiceiu in ManasHuUe noastre de praztl.uiln aeest pr~J'iic CI!I Jl'rlvlgh~ere" Pentru acaasta, i-anrpus slujb~t ca eel ClE! vor ,s"vea mai mu]riii., eV]3;vi~ catre Prea sfanUl N9.scMo~r'6a d~ Duurneseu, SA c.1nte accastii ~I1ijb,5.dupre cum ,anti Tipicu} csl ee l-urn pus l,gl urma slujbeio VEZ[: Slujba. Niscatoarei de Dumnezeu s'a pus dupii aCGtlsm de acum, ~i trei ale cuviosulul Roman,
• ~'efOgl

La Doamae

strigat~a.rn, StihiriJe

pe 6; trei al.e Apostolulu], Stihirile Apostotului.


11 . iu 1 I ur

GLA S UL a! 4-1f'8. Podobie : Cela ell de susesn..

s,il ne manlulm nol,

H-'nSIOS, carete - . Im.ll


.1

e]a ce a luet raza durn'n~:I;~'~iI'seaJ ,c'and prln , '1o]nt~acea mal buna fii:' orbn Savlu, eel mel'nainte euprins de Infunerec, a venH la fine c:erand dumnezeeasce
ca un :~erarh intelepl" fiu I"ct,i facui prm botez, pre acela ca-

ferlcile,

vlre cele dumnezeesn, mei tare decal fun e t u 1 ai trambi,f.aJ

Invat§ndumie: cu prea slti-

cura1ire ;a,tuncea prea fericlle,

lul D IIm n e z. e u, ':?], pre eel c€


.... tepa dA.d' omoracnmee ceeace an :1
A'

mentultorul cuvant al
in rnormanturile d e-

~ertaeiunei i-ai desteptat: eari

dormiau

reIe uvea sa aducs lumea le mostenirea tieasd:i. Penfru .a~ ceasta impr,euna eu dtill.SuLte
fericim pre tine An an ie de

Dumnezeu intelept[fe~ eposto..

vase elnstlte, celul ce a omordi

pre cei tinuti in lad i au Inters .. inapo], Pre acestia, i-ai facut

locueste impreuna ell eel mortl,

pre omoriiiorul, lui lisus

~ta-~

..,~----------------~

telor noaslre ..

p.anlduit ~i M8inluUorului sufle-

un pud.ator de lumina,. ca un dumeezeesc propoveduller, Co un ma.durisUor de Dumnezeu ales al patlrnllor lu:i Hrisfossi mo,stmiUolr inlpreuna HI Infirin~~i negJ'aite' ee va eel

C, OJ

sa

adu-fi aminte de Hoi cari savar$im lurnlnata pr.aznuirea.ta;


;f •

nezeurenct ·t€.
fLl(-i
0

de sup-arari, Romene de Dum-

ne lzbavim de p·dmejjdH~i

S~.... iL ~ ,1\po!!'tO:1,,'ll1..i~ CQrnrl:~i. Gt!; V~7.Fiil bR, v

iMR

cred e. l.ni AI1""to1ic_ Glp.sul I -Iu,

sa se arele,

tandu-fe in rav,arsarUe de lumi-

paFta~ fiindim .. prelma ell SUipanu~ desfii~ ;$i


~j

l~ca.~ al Duhulut pre P av e I Apos'iolull-ai lurniaatA postole,

Prevasul

eel eles.merele

lumina cea neapuss, de Dumnezeu granonlle·; pre ee'il ce sav§rsesc aeum luminafa pd' ..
,I

na" care izvorasc pururea din

prim descoperire dela Dumnezeu ~n~iiinfandu-te~, a un inc sup vBzEifoF al cuvanlulu],~ tal .. stol rnal'neinle de ucenlc ~i leonom credlnelos el I.egej nuitor mlnunllor lui ~i Apocei

znulree fa, izbBVe$te~i Ananh:~~ cu rmgactunHe tale de nevoile

A.Ite. Snhlrl

I'

dlntr'insul veseleste torii de Dumnezeu,

ccasta u r man d inv,6talorului tiiu[-Irislos,. sangele li-ai varsat~. I'oi.loble; Ce~a ce eJ!.l bucurie.; rn,aduFisitor facandu-te cu pil· 'F ac~norul de muzi~i~al.aula timireamuceniceasca, Anente dumnezeeseului D u h, prlvllererhe i'l:1itel{~pfe;$i .aler,g.area ghefoa:Flea:, gnserul durnneze .. savar~.i.ndu ..tii, ~i credin1a ne.. · estelor cantari,fluen:d Bjser~cei~ funda pazind, impreuns cu apune inaint,ea no as ira. a tuturor ~e$U de sus, inlru ina.lfjme eel ospaild lui. ce] de ciirntarir ~i soI.Ei$fujndu-ie, roaga~f€ sa se
ale Cllvi,)s,uh,dRQIU.!Ir.1, glasul l-Iu,

eel'e intanecate.

nona a .bJ~ Hristos. Pentru a-

PT'€:

gandi-·

mantuiasea

suH.etele n oaslre,

Sfe~nic-ul,?el pre a luminos si prea limpede, vloara eea de


hului celor bine graifoarB~ c€tnta luminal, hn:aViJndtoaH'i lurnea a pr,eamad cu g]l&:suri

c.Eintare, siruna cuvlntelor Du-

Ceea ceestt ad;§ncu] mllel, mllue'$;e*ma pre mine eel ce m'am fa-culadSnc Oiln,ecura~Uei
~l

nezel ret
~

neineetale,

lumina a Dum-

unul ee stai ina inlee SUip§nului hduror r, ~i al iJ1dra~ znealii cairn diinsul parlnle,
....J

Tu ca

Hdevarat.

• spa.(""'.. a-nu tie,.. roata '"t· macmnea m ... ~ paUmiJ'or mele, cu lacdhnUe po.. ,eiintei; hnnlneeza- rna cu dumnezeeasca umlllnta ~d···ln~ darue~te gandi:re smefiUi ei msntuttoere zdrobtre de i.nim.acu

._./;

ZIUA DlNTAl
::;;. aeum, a Nas;,;iltoilirei:

mteluselul sau,. mlelu$HUa _$i Siapana cea cu toful ihe .....dt ...I .... ara d.e f.......· .prJ· ana,. •.aca .. "a vazut
preCruce,

p re

neavand chip nici frumusete, va.i miel plangand a zls: Unde a apus frumuselea,ta, prea dulcele meu fiu? Unde buna podoeba ?Unde Darul celslrdlucitor el chipulul tau?
Fiul meu prea

N,ascafoare; ea 'pre Une te .8111 ajuUitoare in nevol, tn hoale si


in necazuri, $i pre tlneeea prihana Ie man~~gc.
A Crucei,
it

acoperemant imi e~li, ceea ceesti CU totul lara prihana de Dumnezeu

,S prijinitoare~i

Po dobie : A treia zi ai 1llviaL.

mra

iubile,

Nascstoarer,

nsemenea.

LA STJHOAVNA. Slihirile Octeihukri, zicem ~i aeeasta a ApoS10lululj glasul 0,1 4-1CllI3.~ slngur glasul, Sti h : In tot pimintula i~it vestirea ...

sl eu pielrele ca cu ni~fe flori . eoperlndu-te, penlru eel c€' a a p.atimjt cu frupul penlru noi, de Pentru aeeesla Damaseul se landa aslaz~ cn sfinlit.fi prlb:nllj. .. rea ta: si nu numal acele cl sl ·toata partea cea de sub soarer semnele mlnunilor tale propoveduindu-le striga: Roa:g:i.-Ie lui
Dumnezeu,

Ie-ai ara1at~ Ananie Apostole,

Va,s purtator de ehlnurl,

pre tine, pre CrucI€ spanzuret ' pl.angand it strlgai: ea 0 Maica: Flul meu ~i Dumnezeul :meul prea dulcele meu fiu'~ Cum
snferl paUma de ocara?
Trvparui Apcstolulul, glasul ai 3-h.m,

Preacuraia

dacaJ. te:-,ilvazut

Apostole sfinre Auatde .....


Shllv.a, Troparul

euvicsulut,

glasul

al 8-1~~I,

bun,a, vole sElngeleli·cti varsat..

Intru, ttG.e pa:l"i:n;te cttooba:ie ...


Caula La sta.r~itul esrtei.
Sfl.U acc$~!l,
glB.SU]

i
"

al 6-I.e,s,

rurllor duhovnice$fj,' aj avut mare invataio8repre Nasc.atoa~


rea de' Dumnezeu, pre Fecioara Maria" cea prea lliudafa, ca ..

S'lralucind cu mullimea de-

noua Ierlare de pacale ..

sa

ne daruiasea

Slava, a Cuvlosulu', glasul al 6-lell.

Ie-ai, arlitat ~j' pricina de mantui~ . re, Romane pibint·ele noslru; c.a ingereasc,a cantare alca.fuind, cu.dumnezeeasca cuviinfa p-ai araiatpetrecerea tao Pre Hristos Dumnezeu roag a.., sa seape de l ::~~~~i_de.nevoi pre cei ee te
.. .. ti __ €~ ~n_e -~~~

!nceput inUU a color huni

rea te-a invatat pre tine cele dumnezeesti, pree tntelepte; de uncle luand graiurne cele lnalte ale doqrnelor celor lui Dumnezeu cuvlincioese, al hrminat BiI

seriea lui Hristos Romene, Ca-

fre carele roaga ... sa se man .. te 'tui.8sca suflef,ele noastre.

~,_._pr_

........... ~-:=~_~_;--ja_·_<.~~~~~~~~~~~ .. .~. _~

p:;_.

==~--======--~LU~'

N~A~· ,;;;Q~CT~O~M:;;;".V~R,;;;iE;_·· ---======-==--=====:iF====

LA UTRENIE
DlIpa. ob~tn.u[td~ Calisme, Sedelnele Oetmhului, Psalm 50,

tale l-al purtat,

lor

C8

pre un prune, in bretele


glasul al o·leg, Isra.i1...

Alt C&mm al euvlcsulut, Capt~

F'e!l.5na .~, Jrrnos:

CAt>l'OANELE
Llnul din Octoih cu Irmasul pe6. ~i ale Eilmtiior pe s. CANONUL Apostoiului. Al ci\rtlia aerestlh este Ja Grecl acesta:

uscat umbldnd

Landa

lui Ana-ilia

sa rna ma.re~ca'

Campus de

loan Mcnahul,

PMS

.fl.

1, glasul al 8-1 ea, I rmoe :

'Jsdipand

pa. trec,andu-,o ce pre uscet, din rautaieaE'gnipetului


I~~

mentreate; Di.n linerete dtindu··ie pre

cant ari sa laudam sfintita

Romane dumnezeescule; ea cu
pOm

ell Fugaciunne

ri.m.lj.fe~n.,e' noua. de~a Cer raze datli10are de Iumlnd,

tale inle1epte"

,~n0 sfru

,1'ManillUoruJui ~i Dumnezeulul

lS!raiUeanu1 slriga: eelnt{im" .

sa,..j

gllra Lludiltoare, s,il ne llmpezim limbe foti credincloslt, iniru pomenirea lul Anania mcepatofului pastoDumnezeulut noslru, Mirelu~ celui preaeurat lui Hrlstos, a adus Anania manful,
rilor; si cu

Sa. deschldem

Romane.

s.inetE ell totu~ lui Hnstos, ei urmat lui, lumlnandu-fl-se gandul eu raze dafatoare de lum~na~

danS-til

sa cantam,

selea Sfanfului Duh, care Iucreaza loale, ca a stee luml .. mane, cu Jurmna buna'-....1 .. ...an or, • '.. p,ana la marqinile lumet,

Flindlmpodoblt

Slav1:

ell. frumu-

noasa te'~ai arafat 1htele)lte Ro;;;i

pre mlreasa cea _nespurcaia Blserica aceasta de aicea; ell cares 1u min a t Dumnezeulul
noslru sa-l canlam.

Une a. i.~it nela~cuit cuv€lntul lui DI urn n ez e u eel dimpreuna fara de 'ncepul, in
zflele cele de pe urrn.a" si pre omul eel dintSi Adam" carele .... I ." era~ cazu t" ,-.fa relnOJOf .

Dm

Oleum .• a NbdtO!l.rei:

Iniai ucenic Hind, uceniculul celul nou, gonllof1J lui eelui de demult, i.. dat sa VUZtl Anenle, ai ~i canji cu dulceafa ': Dumnezeulul noslru sfi-i cal1tam.
A N~scitQ.u'ei:

pre tine 'Maid! nenunuUi" nein~ Ie lauds; eli pre Zi~lorul

Cetele: ingere~U ~i omenesh,

tje~tilumina celor_]~tunecati ~i "pre tine te lauda Duhul rneu". Urmand poruncllor invata~ torulul niu, ai fost Arhiereusl

Pea:srHU 3-a

h mos :

I,

u e$.tii.n~.'a:rire.a...... c.!.eIor .. oe.· n81earga Ia tine Doemne, tu

~=·===========-========-~_U~'.A~ ..D~IN~T~A~I~==================~ ~

j1erHa, purietorule de chlnurl Apostole, 01 rugaciunHe tale, cele bine inl blanzitoare rnllostiv fa
pre ManfuitoruJ, celor ce telaude pre tine, AneniaApostole.

Zidltorul ecelora, pre Fiu[ lui


I

tece, S'i nascandu-l, pururea F,ecio6ril.


Irmosul:

Dumnezeu, l-aiz,amislitin p,an-

ai ra~nas

in lumina :ne~gf.aitH" intu.ne'cAnd , ",inUirit pre noi 'pre platra marlata lui..
9

h~g,altie Dornnul, ,arat§ndu-se

T oata

pornirea

flerei

.Doernne Dumnezeul meu, eeI J,ree illl..... "'It t cornul crediInrna .6." cormn ere ciosllor tai bunule, ~i ne-al

Nu esle sfant precum tu

,a~gonisitscapare ~i zid ,a~ nostru: pre: nne temarlm neincetat. ceee ee nu ~IH de mire'.
A~t
CIU1011,.

Pre Une loti erestinll te-am


Irmos :

A NizeitQarei:

~lurisi.rei "tale""
CONDACUL

Nu oeste snnt

preeum tu...

curgatoare, canfiind cele dumnezeesll, ~,i ara'andu~ne la~urU nasterea cee negraifi a lui Hris.. tos din Fecioara.
<,

invataturi dumnezeestl, Izvorot ..alimba fa fanttini

cu buna credlnta, care' reva.rsa

GanduI tau intelepf.e Romene, s' o.facut lacfl~ sflntel Trelml, plln de ~Uint·8 eea adevarata,

Iapte bune ,ale Duhului, din tinerele infrumusetsndu ..te Romane pr e a intelepte; cinsUfei blserlci 8 lui Hrislos 'infrumuseNltor ai Iost: cii en e8.nUid frumoase 0 ai infrumusetat fer ic it e, Pentru eceeale rug am: D'arue~te! ce-

Q.I dumnezee$ti

Cuvlo~ulul., glasul al 3-1efl.

tale darurl: ca sa strigam fie;. .... .... reneue, Bucura- t e parm t e prea -'[" ...£
podoeba biserlcel,
Seda i.i.lna. Apo 5 ~ohdui~ g'luu] l-i u :. Pndcble: Mo['malltul tau Mantuiwr!Jte ....

Jot ce doresc, dumnezeestlle

inteleptele tale cuvlnte, cugetele


noastre, si cu eanfarHedurnnezeeasca ..

Iat.lIc~ hrane~U din destul

51avii ~

'CIlI

dule], Ie· umpll

gr.aiioru.ie de Durnnezeu Romane.


~l <leum, a N1\ SCii.lO!lfCI
:

cele de dulceate

~ezalor ~i mostenltor, roaga .. pentru 'pa .. 1 cea lumei, ee pre un tubltor de oamenl,
Slave, a: Cuv.iosuhJl; glasul al 5-1ea.

p,atimilor lui Hristos, parfa~ te..al fl.f'8tat, Aposlole int,elepte ~i insut:i vaz,atoruie al Cuvan .. tului; ca band paherul, te~'ai sfiillH prin sfinge. Ci eft cela
ce e;~ti impreuna.

DeetH toate ostlle rngere~li, e$Umat 'weasa Fecioare: ca pre

Podobie ; Guvi'i.ntul eel

i'mpl:f.Uniil .•,.

Pre CuvAntul:el tmpre~na ~

Tatil$l cu Du.. moertea Anarue eel pururea hul dogmaUsi.nd.u-1' lumei, a marit~ luand dele tine :piata. de 0 ninta, pre credlnciosl cu UceniC' ai fost Cuv8n~ului adevartd i-al Ju minel, 5i prici- , celui prigonit, Apostole Anarile eele eumpllte ale eresuri. ... f .... • nle,.$1'1nveta for ee'I ur~ ee pngo~ lor surpandu-le, stal Inalntea neil buna credlnta, Dornnulul, rugandu~ie penlru Arataru~te.. J) 0 m nul lui a nail eel ee te luudam pre tine
inceput
Cll

mra

~==================~LU~N~!A='=OC="'~=O=M=IV=Rl=E==================~

Romanemjnunate.

penbu nol eel stricafi en celele, roaga·l cu clnduri~

~i Dcrnnul eel ce din tine s' a intrup at,

p reDumnezeu

~i nell m, "'" N~5(;ilHoar~i, ase IIIerrea,

tine eel a. ce Ie' ascundeai, $i le-al facut m~jlocilor Anenle,


vindecarei lui,
A N asci'ilQ!\re i ;

Savio, celui

fara de

oehk pre

pa-

Ierea

se milostiveasca spre noi, ~i sa-~i inioarcum,unia $i Juti m ea. sa, Curaia, de caire oel ce cinstlm cu credinJa: :~iraudam n e in c eta t, :sUipilllirea. ~i pu-

sa,

Pre Dumnezeu pre carele ai nElsent" PreecurataFecioars,

,I

r08'gfl~l,sa manfui.asca de foefi primejdia, pre doji eel ce te laudo pre tine.
An
{~E'!I'J.Orl.

tao

lrmos :

t~neHristoase

o maicii Ia rarunchi a zis: I· ,,1 " ,.:4i' t'~ '):'d PIlliG.,l' CHill ee' esn tara ,e
o,

Mai.ca lei, spanzurand de buns vole in mijlocultalhari[o.r~ .sfarAmandu-se, ca

,P re

A CnJ~i.

~, N~sclHoare.lj iiI!iiflm enca :

Cruce vaz6ndu~fe

'pre

fe..al facul dumne .. zeeseulut Dull, ~i gura mi$ca" loere de foe, caregJilsue$U dumnezeesfile ciinUiri sl 'indul..

Laca~

HristDiS ~b:l

p'lIhutl."!L mea ...

cesf sufletele.celor ee le laudi

pre tine, Romene,

pacaf,e"

Ad .'~ vran,' a..I"IDVl2l ca un prea h un .. .

Cruce, ca urr fficmor de rele ~U pironlt? Neamul omenesc,


Pea.SI1~ ·I-ll. lrmes:

cum.fara, dreptate pre

vinara cereasc8,car-ea
,.. can f·... ' ~ an.

Fost-al

ca.

.alaula

J,

ce 0 tnnlJgeca...
$i,

Ire sine' tal cuqetui eu pov0sli .. rile tale $1 cu veselHoare:1e tale


Slav~ :

__

I tale, "crurHe
)t

uzll-arnDoamne

norniei tale, in1eles,..am lu~d am prea.marU

feine ico-

Durunezelrea ta ~~ . tl nnu ..., .... "flDe une ff d ~nva1a t,. H" • stoase cu p attmtle a birult
u

Duhulu], care ~u .. creaz,~ toate, a suf1[at $i s'e sa~, li$luil in sfantul tau suflet pr,ee Uiudate, ~ip:retine te:..a facut lacit$ si de Durnnezeu ~gr8itor,

D erul

, inlelepte.

cureta

o stramota$ei ;~arpele,in avarsat urechile ,iara Prea~i


t'Ltllm,
,(J,.

Niiscii.tCI~rej:

trav,Eij
0

penlru ~ine bueurandu-se junghi.al.

s'a_

Ieee ;d J1asdlnd pre Hrlstos,

A.rhanghelurui

a lepadat, la glasul

luand in - P§:l1~
I

mcalorul

C a ceea
fara
0
Gu

.n_. N.isc~ toare 1:

ere ai zam'~sHt pre lutumr $[ Domnul,


Cu-

P
1:'

Pe~'l

0.

.'5, lrmoe .

loate nearnurfle omenestl

entrucem' el lepa~at d~~~ ~_ jJata ta, eela ce e~h lumIna

raia pre tine te fertcesc: $i lor


pre

pitenille cere gandHoare ale ee-

ca~

")neapu:sii,, ~i m'a acoperll in..

:~"ncilosu~?Cima
.ma.
...... oIl(

.funerecul eel slrein pre mine


dr'epi'eazii cailemele',

Maica a lui Dumnezeu,


.A1'I.Carlan, lrmos ~ dllmnezeeOllS'Cf.,

de lrup~ Ie rnaresc ca

intoerce, ~ ,.~a Iumina portmcllor tale in-

roqu-

'tor oereeand, pre ap~ralorlil], oel ce nu de mults vreme se ~ .. HI. JUupro t·· .. ,a, evaru 1" ]\'18. , d
I

tiiinui,a, pre eel ce ,era p.rigoni.~

li-a ariUal pre Soarele ce se

, ,,1, .'t·na.$ ere sue ~oa.te,tie: celul cele ascundeel, $1 mai nalnl€_e d'
'. " ., .' I

man dumnezeesc fe,·a aralai, ~i celor din irdunerec, raza, :izvor pururea curga'tor, !?l lumina neaproplafs te-a facul Ananle prea, fericUe" eel ce cu mflos- , eaa ce a naseut pre Fiul livire se odihnesle lnfru. ilin,e~ lui Dlllmnezeu infrlUpai:, cu a.. ca. infr'un ucenlc vrednic de devarat a luminal suUetul tau vedere, ·si gandul fi l-e umplul de dumC ela ce vede cele ascunse, nezeeesca cuno~liflla, venind
J

C elor

ce sunt in vi for, U~

un nl.ca~ prea impodobit, ca un vas pree eural el Mangfiitorutui, aflandu-te pre' 'tine Darul intelepte Rom.ane, clilgefatorule de 0 -U In n e z e U te-a Hieu! l5.ca~ strilucU de lumin a" $i $'it s a la~luU tntru tine.

Ca

1i>tdiJucirea ta ..__

Ie

la tlne noaptee, pur urea Fe.. ....' cioara,


cuvlnle, deapurueea

C u Serlptnrlle

Slava:

sfinUtelor tale
pornenlte,

moerlee cea InfJ'jco~atil de I1i~ : mlca s'a fileut. Pentru aceesta ~niB' 0:& un llIcenic ,i lerarh,

S far$Uul ventre! ta le, esle Ad· uia I I'ta ceo. neurmara: ell , 't... .... ran a pHntr'aceasta, Manh.lU oru le,

fuluror, ~i pre' toti ii inveti eu ..

ariU€indu-Ie luturor cu adrevand paine fosrte dulce, pre tofi i1 veselesli, lumindnd gandllrHe

nostlnta cea mantuitoare~

C eea

~i ,tl.cumj

Il

NdS,;:'aWlll'ci ;

ce

ar nascut

pre Cllvantu~~ilIUi

lumina, eel v~

LUNA OC'TOMVIWl1

dul

Cur.afa,. ell rugadunile fa)e cele himl natoaf1€\', l~mlneaza-migan~


111,eU

om pentrujfaeerea
Oflmenhor~
·W .

M · .......C?ClQarfl_ ....' ···Iu],cap .

de bine e

sufletului rneu, Preacurala SUi~ pana,


--~

~igone~t'e mfunerecul

Mn rea

AU Canon, hrnos : V l~~eJ V~LlOillndlll!- o. ',.

rnulle sunt faradelegde' .mele, ~i rna ridica dintru a~jdancul fauHi1Uor, roqu-ma,
nca "rna auzl Dumnezeulmaniulrel

Peasna B-a,

JIm!.!!:>;

ur~fe~te ~,ma rvI~ntu~toru.~e.1

'1

"C,aci caire fine am siFigat ~d


"me.e .
.~ <iI

fost

UmplArndu-Ie de lunlina,,~i c,Btre ina~1ime,a bun,ata.tUor eelor durnnezeesti suindu .. e, ai t defiUoult loate eele de pre pa~ man!; ~.ile-al (lieu! sl,Slp ceresc, si [uluina tor bunei credlnle ai
- Ve:;;tejU-ai poftele frupulul, si sufleluI tau ti l-al irnpodobtt, cu. razele pre-a lumlnatel curatii" $[ al P1l.lS I~nprejuru-i podoaba dragasioasa frumusetea bunaSlav,il:

sl slrictlnd naravul ,eel rau de mulle felurl 01 celor lara rninle .. ai invaff:lt Ananle, sa clnsteasca Dumnezelrea cea in lrei Ipos'iasllri.

viu,

i.nvatandu-te prea sfIntUe,

sluji lui Dumnezeu celui

l,atHor.

Ll§rid in maini1e tale AI

indrepiat eu Duhul, Co pre corebie dumnezeeasca,

dlrmuitorul Hristos ai venil Aposlole, sl preeceeste 0 ai

nanie

carmele Bisericei, 1810,·


0

la Btserica Preacuralel, [i-al sU'ntit gandul;;i sufletul sl tru ..


put vrednicule de leuda,
~;iacum,
l!.

stfiruind ~i ihgaduind netncetet

c.aioare" de~arta si p u t red

Urand desfalarea ceo tre-

a,

N~:sdtlQ_al'ci:

cei prea drepte, descoperindu-l marituiui Uiu ucenic, cand so fuga, i-ai porunelt a-l trimUe pe calea cee dreapUt un sicriu insufletit" al incaput pre diUl5toru~ de lege; ~i ca. 0 B:iserica sf,anta ai prim

dal,a, pre vasul ale,gerei tal.e

Stapane

eel ce a.izwdU in-

fie mai pre' urma din feeloara pre pa,mant,araial mal' nainte
o ai vesflt.
lrjuosul:

prooroci, mal 'nainte vBzand luminal, nasterea ta Hrlstoasa cleo preacuraUi~ corea 'era sa

T001i vazatorii de Dumnezeu

A Nbdl.lO:!lrei;

Mar,ea vietei vHzandu"o inal .. j,J.6ndu-se de viforuJispitelor, 1\IIallmanul tau eel lin a)erg,and~,
'1stric.aciune vi a fa mea mult "milostil'e. ~
j!.stdg cafre Une: Scoate din

mit pre sf&ttul; eel ce s' afacut

ZIUA DlNTAr CONDACUL Apostolu1u.i G1a'Sul pi 2-1e8. . odobie: Pr~ cea It'ltrn l"Ugiciuni ... P
j

d!BIlSllJ,

Ananie,$i te ro.nga lui Hrtsios ne mlluiesca pre noi, eela ce unul este infru sfin1i pre a··

prea cold folosUor, ~~celor ce cer, pree ·grabnic asculUllor; t' .... • t· ... prnmeste ruga.Clunea noastre,·
u

Ce~ ce ...tru 18 In

~.. ruqaciuru ~e~t~ l

sp:r0Zl!Ice:

ueenlcl, S'au. inso·tit ell ceatil

Slih

::H3 1:I11nli monahl, ce SlU mlrturisLt in poperul S~va.:5topojei • T!ia.t tliad Mibail lmpreuni ell treiCll'lllcl,UOf

mucentci,

sa

. I ·.. . umma straiuctrei e ] MSntlliforul meu neluminand


[cos.
U
l .• • 4111

marit

18!1e1

Act:?ti sfiuti au fost pe vremea .im~ ]niConstatltin ~i a Irinei, ~eza,nd ] a [0 manastlre ce se cbiema 20'1'1., lang-a Sevast.opo]. Ded o¥indu-se Alitl1 Amira al Agi.Ui!';nllQr, .asl1pratirei aceieal prinse pt(;= .. fi?,i; ~ • ,..;i,~.... .... fi sn,V; lam CUV10~1 l'-n:n\i.1 aeeia U stltura im proti vii, indiri ti Hind. cupn terea Ini Hristos, ~i sdha.d la mij ~ Miha.i1prea 01:: eaviceul cgllmeD1 ~i inva:~andtl..jj it 'pova~ui pre top' spre II!oarrea eea Pelt tru H ristos ; ~ lntii ei plecari capetele de-i iliia.rii~ 3.poi ~ pre en vio:ml Mihail ..

paritlcl

-II....

,.,

~;I,

ii,

tntelegere fapfele cele de Dum-

da-mi cuvant g.a laud, ell cura.ta


~i pallmile Iericitulul: ca. in e$li lzvorulIntelepciunel sl daUUo .. c.aniarea cea

'". I se •t~ guralnlmel ·mete srrmpremrea,

hUru aceilsUi zi, s.fil1~ii ;:ji:l~e. prea ClIvio'll 'mucenlcl, de sable S'IIU :sAvar!fit.
Slih: ~~:;,;e imprauma Monllh1, ale sale mantli, le r()~{!'sG cu c'hhmrilectl~ prin s.&bii",.

nezeu luminete ale Apostolulut,

lnmr

pari n te1u i n ostru

aceastii

ti"

PQmemrea

Roma n Uic~to!!'m de Con d !lce:

prea c:uviosului

be sfinJi preamarlt,

delauda, cela ce unul e,ti inLuna Iul Octomvrie, are 31 de zile : ziua an: ceasuri 11, ~I noaptea ceasuri t 3-. In ZILHI. dintai pornenlrea s'fantuJui Apostol Anatlia..

mee, prnmeste

rul bunata1i1or,. mull milosftve, Pentru eceasla limpezind limbe

CU'va:n tul

Stih : Mal 'nalnte ll d\n Hi. ;

R-omltn pre Dumnezeu eu ingerti., if

lauda.

lar acutn cu not ~i im.preunii

A eest dintttl sfi:ll~i pidutele nostru Roman e. fast din Siria eetatea Ehnesinilor, Diacon Ucilldu~se al sfintei Biserici eei din Hint. Deci merg.and la Consta.ndimas Ia Biseriea preasfintei d.e Dumneeeu Nliseaftoa:reil cea dIn ChiT, petredm} en evlavie,~ priveghind toati noaptea. la slujba Vlaheruelor. ~i dupa sa:.r~~rea slujbej de aoo,lo, i.ara,i se. intorceEi. 1& Chirl nude $i D~,ml aleatuirei Condacelor a luat,atita.ndu-se lu.i in vls pl:e~. siauta Na:scatmmea de Dumnezen, ~ di}ndu.i o bucata de hbtie, if pl).tltlDcea sa 0 111.3nuce; ~d i se padl C2. desehise gura ~ f.i inghi~i h!rtia j §i fiind prsanienl nasterei lui Hristos, ind.:ilila cum se d.e-~tepta,. suill1dn-se :in Amvon, incepu a cAnta: Fecw·,z'J'a astJi..mipre bd mai, pre sus de fx'in/ii rUffle,.. A~ta a f'loot Condacele. ~-i a eelorlalte prasniee, iucil. ~ii. ale ~ni1tuor celor mad; a~ cl, muljimee Coadacelofl care .s'au "iictltde dinsul este malmu.lt de 0 mie; npoi eu p,ace a adormit,
9.
J

titlo!l_)ol,in

zilele Imparatnlni

Anastasie!

Sti.h; Pre Anania fau: eredincio,U cu. )ljetr.e 'I-an im.pmi'cat ~j pdn aceaeta locuiter Ceruhli I-a Slriitat

Srintnl Apostol An:atlia 3 fost din Damsse, carele a botesat 1;1i pre Pavel dIn. descoperire du:mnezeeasd1facaodu"sf! Episcop d.edi.h'e Apos,toH.intr'a~ cei~ cetate, Deel J;acand. m'wte v.inde.clri in Damase, fii in Elevte:ropoli ~ tragand pre, multi la credinta cea Tntrn Hristos, £:1!1 batut cu vine de bou de ighemonul Luchian) struji t la oCo:u;.t@J~ parjoHt en fi'l..c1B; apoi soota:l1du-se afari din eetate, il ucisera ell pletre, ~j a~;. plinindu-si mueenia ~a petrecut ca.tre cereetile laca~rui
eetatea
Intru aceas.lli Zi1 pomenirea sfinlllor mucenici Milu:lil din minastirea Zevei, ~i .a celer cu

In!.rU aceastll. Zi, sfii.ntul muccnlc


a,

Domnin.

Stln : Cumpilti zdrobir!.l me:mbrelo:l" Bomnii'l riibdat, ~'i vicleniil~ satanei ell. Lotll,1 Ie-a rU!~inD:t,

de-I struj~F~ trupul, Deci, vi1zand :M:axi~ mi:an] ea se ba;~QQon::"de si!ntnl;, pomncit'<l de-l S'~oa:seii <l;brn din cetnte, ~ii .. zdli'oh1l:"a. fluerile; ~i l;iind\!~i pieioarele, smu& tul mueenic b-ii ~l1ca, ljlapte zile"l J],eimpar. iIii~indtt-se ctt: hrani; ~i a~a mUI~I,UlliDd lui Du.IDneUl1, ;;;:\1 (tal lui ferickul s;:au suflet,
In tru f1(;;~s.tfi zl', cuviosul loan eArl tiiir,el,u.1 0:;:1 numjt Cfl~ul, c.al'ei~ s'a nevoit !n hota[~I$ Lavrei c,ef man Atcn, CY pAce s'ft Sbl~.qilt

s:flnttll !.tevrand,

marttltWe¥i pre alt Dumneeeu! Ci de v{je~ sa trnie~ii je:rtI~te dnmnezeilor, lara,

,ce~ta a {osL dela 'Tesalcnie; deel, fiind Maxhnian aeolo, 'canal tii fic,eiil c:ur~ im,pa:riite~ti, 1." prin:safia.lld:u. -1 dt este crcsdn, §i adllcatJidu':!. d,e fa~ la judeeata 1ni! H rise ell mani(!:: Pentru ce iiill.d ell in .~Qnah::ea in celate, cnrezi tn de

rului paslorOor: Dumnezeul parint.ilor noslrl bine esll cuvantat. Sa Ie .mareasca Ananie pre line ucenicul lui Dumnezeu, Ierarhul eel credlncios ~i marfurlsllorul dumnezeesfilor pa-

strigand lui Hristos incepafo-

sa,

se ind.upleCf', porunel,

timt, cinsUla Biserica, strigand


lul Hristos: Dumnezeul
moarte, ci pentru

parln[llor noslri hine e~ti cuvdntat, 'Nu pentru ie mere e de turmei ascuazandu ..Ie, pre {up
eel pre un miel,
dragoste,a

run.

nezeul piirintUor noslri blne e$ti cuvantat.

v8,ziindu-1 tmblanzU Ananie; ai strlgat : Dum-

S~',h~ Cant! ~i iI!'cl]itli M~©~ilui .Il)l,;I.mnlilzellj• inf.ru eele de sus. Cu eel UJ.nl de malefic .•fel"idte loane Hind pus. Intru acea.sta z:i, euviosul Gir,igoi"ie DQmElsticlI.l carele intru !l.Cea!>bt~iman Lavrii Q. AtonlllUi s'a nevoit, ~~(I mone'di d~ aur dela :"1~sciiJo.gjret\ de Dumnczsl1 a f!'fiimU" cu p'RC~ s'a dNIDljit.

Slih: Nu prlimestl ecum Iatru cele de sus tnoneuii ; Q Grigerie, \:1 mldreai lui Dumnezeu cea ne:grltita.

trupandu ..fe, fe-ai BI'atu[ spre At· mannnree noes f""H'·f ra 'rlS oese: pentru aceasta pre a ta Maiea ~tiindu·o de Dumnezeu NasdUoa.re, cu mu1iamHa strigihn:

Din feciorescul panfece in ~

Peatrn ale lor sfinte rngaci n:nl) Doamne milue~te-.:ti.e',!iiI ne mantll~te pr,e noi, Amie.

Dumnezeul piirinliJnr n 0 strl bine e~ti cuvanta:t.


AH C.!I!ll0n, Jrmos :

T
cu

Pcasna

7-iI1, Irrnos :

.~ vapaia cuptorulul 0 au calcat, "eilntand: Dumnezeul pEir,inti"Jor nostrl blne e$.ticuvantat". Sa trambifeze inteJepfe~te,
Iurmacea de Dumnezeualeasd, chinurfle pastorului

ine.rii cei. ce merseserd dln )udeia in V a v H 0 n oare1.Id1nd, ell credinla Treimei,

Nascatoarea de Dumnezeu Maria ai avut invatatoare, gBndiforule de Dumne-

Pre

Tinerii

ill ValJilon ...

Dumnezeul pilrinfilor n 0 s t rio

zeu, int,elepiindu-fe, invafilndute ~i indenuilandu-te a cilnta! Bine estl cuvantat Doamne

trambifa blne glasuitoare"

Ananlei,

G,lasllJ cuvtntelo r tale a umplut lurnea, ~ a inl'atal pr:t!!


.._..

~=W:='====================~Z[~U~A~O~I~~"T~A='I==================~~

oemeni a canta lui Hrlslos : Bine esti cHvaniaf 'D 0 a m n e

Dumnezeul

p,arintUoF nostrt

SJavii :

zeul parintUor nostri,

e;~fj cuvsntal Doarene Dumne ..


$i a emJ"., a Nilst:ulU:!l.n:'i;

ea un soare prea lumlnos ~j ea 0 lumina? care Iurnlnezi pre cei ce ,slriga '~ll credinfii: Bille

SfralucU~cd lume Romane, in

Tined. bine'cuv§niat[, DH~Oti Iiludati,. popoare pree ina1tafj pre


Hrlstos in vecl.

saUeze en Duhtd, intru tot Uiu~ _a a · f" • (lea I,a., d' " In~ d t....~,~enci W.ace' t·,tt l! bSndinda. fa foJosinfa .. ~[ rnul..... ~. .' D' "'Ji,""'t ului t amm d.,ilh8 oru UI, sa s~nge:
".4["" ,I.
V' -

S a Sf? bucure

8stizi~

$,j

sa

,Porunca cee de via1a a celui v,a.zut, lui Savlu

loare, Ananie pree clnsttte, pu1'erea cea de 1'umina f,ilcH:loare


0

faca-

dinta~emareslc; Preacurela.

Acum te fericesc Ioete neamurile omenesll Nascfil.oare de' Dumnezeu cura.tEi, precum elzis mal 'nalnle, sl eu ere-

'v,antaf rodnl pantecelui


Pe;a:;,na B-a, Irrnus :

bine este cu-

tau

propovedullvsi i-ai Q1'onit orbiFeu; pelmeletele cele Ull m aduitoare punandu-f nresle d§nsul, s 8g e] j le balauruluile-ai zmuls ca nlste solzi strigfind:

ai

Prea il1allati pre Hrtstos tn vecl,

De
__ 'i ~

t,bune,!fi,te). elnstitorilor de Dum.nezeu : iara vaz,a.[iJdu·i pre a"ee~tia cupuh~:re mal blma ~ t .". ........ · oru Ul:$1 M. an"nlan,lUIJ, F Boa·1 '1·' '. .... »tultorulu~ a slrigal:: Tined bi1,ne'cuvanta1i, pre 0 t i ]Budati~J~. n popoare pree inaUati-l intru "toii veeii't. S,irain lucru socolla lauda~ ful Ananla, pulerea cea rapiioare a ,pi~erzafnrului turmei tale SUip.ane,mutarea cea mal pre -sus de cuvant,. spre pastorescul

~~pte ori e~ptorul, muncitorul haldeilor loa a.rs ne~


j

ce cE~~ti marriuit,oare 1llin] nevolsl ca1dii Iolosiloere lrulurof color ee sunl in necaz, prea sfanta Stap§na~ rnllosfl .. ridica pre mine eel cazut, dan~ du-mt msns de ajutor maine .. e ~a"" ~ im Int' e dJ~ srarsn. ca- .:l. .'nu m airn'. 'f""'" presoare noaptea morjei dormind: e;i asa dupre datorie sa
+

C eea

t\ Nasc;ato a 1'\Bi

ves,ie..te $i rna m§ntue~fie, ~j ma


lid!

4.

'" rerneresc

pre .to.... rnveci, nne


lrrnus :

All Canun,

Pentru legile paril'lteFL.

Penlru aceasta saUand a strigat: Tineri binecuva.ntajl, preoji liudati, popoare prea inalt:ati pre Hrlstos intru loti veell,
iC]h I

moase

Lep,adand

. rea ~l

..... ~.'. fllC81 manree, <~I~al·do ... .l' suIletul catre oete~e cele des:us,

'toaf.e.Cekic {I'Uale lumel, dezrnierda ..

c. a acolo, iI1jeleple, caIre Irurn- .................• . de·..:tre m.:.a.'.f.iri.'le.$.i.' lu.mi~arj.le_.c;..~.~ •.• ..

seti]e cele ne,grajfe~ cafre laca-

Sa Ml1d~m, br,H:: :s.fi o;:uvan.tam ...

~urnecere$U, cafre I u min a dumnezeestei incepafol'ii, strig,and: Pre tine Ie prea ina1lam Hrlstoase 'in veci, sea dorire, ai pus suisurile in inima te, ~i ai avul vletulre de trnp, fUnd in Irup; urmind cetelor celor inger-e~Uin~elepte" ,of repetat :im fume canNirHe acelora, slrigand cu cr edlntf ROlnane: Pre line Ie prea inlU .. tam Hrisloase in veci,

l~r]eiIUtined to Vavilon mel 'na-

Peniru legUe parintesU,. Ie-

Jnte nevol€ 'paUmind, au scui-

Arzandu~te de dumnezeee-

,~patporuncacea nebuneascs ,~,aeelul ce imp-aratiA; si im ..

",preurru§ndu-se ell foelll de can


n

faro

J~lucrur:ne, $~-Iprea. inallati in .. )ru tof vecii", re tine Maica lui Dumne"zeu~i Fecicara cea nelsai nascut ma] pre sus de
de nunUi,. pre tine ceea

pane$te, vrednica ,c(1ntaref-(1Iu 1~c8ntat:Pre Domnul laudati~1

rele nu s' au ers s cehd ce sUi-

BlIlMu!,'1i.n ttfim p t:e Tan\! ..,

~i prea dulci, fericHe Romane, 'tot cugelu'l oamenilor il indul ... ce:;;Usi-lveselesti, ca un hranilor ~i datalor de bogatie; $i~l £ • " mmmezi E" toarte curet, ~l"I...'f·l mve a shiga: Pre Domnul laudati-l
~ * ~

vlntelortale calor dumnezeeslt

Cu graiul

ce~.maU a]

CU~

"puna
nee

,~l1:ezeueel adevaraf,

pre cea r~rnal ina]tii decat prea curatele

Itrninte, prln cuvanl pre

Dum-

"puteri, cu docsoloehte
I··· .,._. .•... t Hu·cere .e m.aJnnl " .
'¥'· .

fara

luerurlle, ~i-I prea inrutali intru


loti vecil.
~i ,ncUm,
iii

lnhmereeul necunostinlei, ~i.Ju..


mlna cea in Irei ipostasuri eu adevara.t o ai slralucit Damaseului, Deel, ea un parinte iubi~or de fif~i Co un mal mere pastor de bine doritor, mtru
J,

R fsipU":ai

intrutot

Uiudate"

I Niiscatollrei

oamenl .. sarpele
c(ea.n~

Amagindu~ma, uciga$w de

~n
~

Dumnezeu, m'e ridicat ca pre un rob deja de:sfiiiarea ralului; iara Stapanulcel din flre, Piul lui Dumnezeu, inirupandu-se din Fecioara Maria, a venlt sl rn' a ridicai caireina11ime lndumnezelndu-ma, Pre aceste p'res ina~tam inlru toti vecit,
Irmesul :

ca

volu

Ii infocma

eel prea

viCll

poporul

dreapta credin1a pi:lze$te pre

tau~

strslucltoere, eu su.. Ueha:Bsca vrednicie, sa lau.dfi'm inireH sfralucUa. faptacea b~nil a propoveduiiorut ;J;.~~ . ' .~iAn. anf.ei slujitorului T~ .; .• ...••...•
. '...-r

ste an savar;;ind, venili eu raze

Aceasla pramuire de pre-

delumina

ZnJA_ DINTAJ

. Caci ca un ucenie iubif ai fost"

odevrednleia tacea Ananle l mal pre sus om ferleite


Hristos 'impreuna te-al prea-

sava,r~esc en credinia pomenirea fa cea purtatoare

minH,. cugeUHoru},e de Dumne-

de lu..

,si ca urt [Jasto.rle·ai odlhnli, ~i ca. un purUUor de ehinuri, ell

... ".. manr: cu cununi ea un rnucenic fiind impodobit.


A Nasclitoarel;

sl im,paratia. cee de sus, prea fedcile. .setat· cu frumusetea


cea .neasemanafa,

zeu Romane, ~.i de 'loatH vita,·· marea ~i rautatea celui strHin, $i-i Invrednlcesle sa dobandeasca marirea. cea cereasca, .

mirezme, cere dele Hristos pre carele l-el nascut, sa daruiascH. celor ce domnese, biruin1a;.$1 poporulul Iertare din jUglLd 1'0.biei : Ce! pre 'line neiucelet i'e rnanm.
-y •

,_ Preacurata cu totul (ara prihan.a~ ceea ce e~U vasul bunei

F lind

Slavii .•

impodohit ~iinfrumuTreimai

'ganditorule de Durnnezeu, straluce:;;U cu

zeu cu veselle, uncle esle


'jJ

nul ZidHorului tall si Dumne-

raze si umbU pre langa sceu ..

iilt Canon, Irmos :

unde este vesella cea negraita,

de sus ale celor

U nllu-te-ai

Na~terci\ ziitnishreL

sul eelor ee p.raznuesc, Romane ·t mente,


~E aeum,
!I.

n1a..

:m"arUe, cu celele

Niliscit08.l"ei:

lara

de trup,

~ desfaiarea cea deapururea; unde este lumina aceeaa dum-

Uii .zidi.i, Pedoara Naseeao.are


de Dumnezeu,

s.' a faeut rob nearnul eelul fn-

Prin caderea cee de demult


$i supua petl-

nezeestel SUipaniri $i

undeeste lTIBrirea cea negraiUi prea fericite, D tmpreuna 'CU dreplU .sa"' la:?luindu·,te inliiunlrul durnnezee'!$,lei mar irt a 111.1i Dumnede acolo, vezl desfalEarea cea
zeu, vezi vesella cee negraHil

hUCUr]B,

nul Dumnezeu Gel ce s' a na.scut din tme, l-a chiemet iara'~i
la sine cu rnllosllvlrea
SEl.

milor pacatului; iar,a_prea bu-

fard sf§r~U1>ezi [rumsellle cev rurilor, cele cu adeva:r.a.1 dra.gastoa.s,e intelepfe.; vezi cetele
Patriarhllor prea Iericlte,

tJ'Fodul Maicei eel lara de bar,~batesie nestrlcet: co nesleree

z~hnisUrei eel r,lde sam,futta esle net6lculfa,

N asteree

Irmosul :

lara

cu rugacillnile ~tale de pl.'imejdii. pre eel ce


1

M ftntue~de

:~~dreap1i cf'eciinfa lemar.im,u ..

Jui Dumnezeu inoieste flrtle, lJPenlru aceasta pre tine toate .neamurlle, ca pre 0 MaicH ,tmireasa.a ltd Dnmnezeu, cu

SYBTn:..NA. tUn Octoih,


Sill\, ii,

po"

(l1':.1:1J j •

pre' un Ierarh Indurnnezelt, en pre un Apostol durnnezeesc, ca 'pre un adev,a.rat mucenic sl prepoveduilor de Dumnezeu graifoF} ~i rllgator prea celd pentru 10ata lumea,
GEl.

zeescului Pavel. Pentru aceasta pre fine en diinsulte lauda:m,

. '. un. . ..nanle, veld ere 1-8l d at .... f'· d A' ueenlcului celui [lOU~ dumne+

Vechiu ucenlc al Iui Hrlstos

'in~ela~i.Pentru aceasta ~;.j noi credlnciosil, pre tinete marim $i, conducalor fe numirn sl mij'.. locitor apropierei caire Dum ..

strdmbe te-ei ferit; abatand dele ne dumnezei urnnezeire pre oamenn.'-eel.,

nezeu, Apostole,

dare a darurilor sale, te-a m arU ... 1ume ~I. 0·ft-··or 're-a det sufleld . f m oet ie,lor $1 frupurllor Ananle, eelor ce cu dragostete laudapre tine,

miounet intru .sfinfi flind Domnul, cu imbel$ugata

P rea

insuflete, ei aratai fericlle, dumnezeeases rondui.a1a intruparei lui Hristos cea negraita, ~i cu laude ai tncununat Romane pre t 0]·,·S f' I'" 'U canrmpreuna "". 81 t nun, C··' .." '1' laudat pre eea cur aU;,F ecioora ~j adevlhaia Heice lui Dum_ .... t·

Cu

$i acum :

Apostole,

ctlnUiri de Dumnezeu

se scape lurma t61 din prirnejdil ~i sa se .. ",. ... fl·t II t I" .... ' nezeu, prea mtetepte penn t e. ' man lU]8S'Ca su IJe e_e no.as .re.. Si acurn, Nbcilflll.lt:i : Cu carea adu-f ammte de noi, stand tnaintea Trelmei, Acoperemantul tau de
J ill.

aJ MantuUorului 'inU\iu'~e lererhe mtirite laude rnucenicilor Ananie;~uminBto· rule pree lumlnate, .~ara el nos" tru pazitoru~e al ceUitei cu dea ..
1

U cenlce

Slav!, glasul 81 .::I-lea.

dmsul' roaga-te

sa

LA LAunt~Rr
Stihirile
p!;

([lVii-itt!':).

4,

giH)SU]

l-Iu,

ra, d 0 It 0 r j, e duhovnleeasca boale,

DurnnezeuNaseatcere

Feci 0 a.. ,

ruri

C u slriUucirHe

Pou[)hie

C(;,ea co 'eSlti bucuria •.,

te-at ara.fat Ananie in lume, eruncandjufuror raze sir,filucite ate durnnezeeslel propoveduiri, tine credinclcsll ce pre un epo-

striilucindu-te, I u c e B fa r

cereslllor da-

esle, caci le acesta nazuind, Doe vlndeeam de sufletesflle


A Crucet, a~liJseil;.t.ol1rei ; Podoble : [Joamfli'e d~ ai :~,i stitu.t....

Pentru eceasla -te clnsllm pre


n.] !; I.ItI 1I0 ua

Doamne, cdnd te-a vaz;ut soarele pre lemn spanzurat, zeles' a ascuns, $i Iunelumlne sa 'in intunerec 00 a prefacut;
far,a Preaeura la fa
...._ '0;t

pre tine, soarele

drepifiiei, ra-

stol si mucenic,

on,
,

- ~bliind

Tu

pe eadirUe cele drepte prea liiudate, de !;ele

rente ie ceI' e dO' )'aun t ru, '.m ....


I

Mai:ca, se

Ronlane pa.rinfele nostru: c.aci


Ui am cunoscul
prin tine pre cararea, ceo dreap-

..... .... "1-' 1 C'('uugan Of', pre tine te elnslim ind repU)foru le,
1'-"

"J M U41m~e

LA STIJ{OAVN.~. Stibir:ill! Octoihulilli. S~aV",!i.,iL cuvlosulut, gtasul Ell 8-len. !

LA l.ITURGHIE.
Fericirile Oetoihului pe 4~9t ale Apo'stoluln], Peasna 3- pe 4. Proehimenul, glasur al 8-1ea: ,T1J. tot ji.mClrdul a iq# nestirea tor... Stih: Ceru.rile ;!tlrun." Ap OS tolu 1 din Fapre: In ,¥ilcie aeelea f11'i't. un Utuz'ic ill .D(lm4..s,~.
I

adevara1; feridf esf ca lui HrisIos al sluJit $1 puierea vr,aJma~ sululai birult cele ce e~li ell
ingerjj impreuns vorbilor, en euvlosli ~i cu dreplii lmpreuna Iocullor ;: cu car i Impreun a rOBgi"te Domnului sa mtluias-

a umble ell

• "1' ··,t .... ""'''' ~'''.' nuuor sat: C,1:1 la ce ascuua r''l' u ....... .
I, •

EvalD

ghdi iii: del <l LU('a:

~l:.. ,a Dom ..nsd ~

uce-

CHINONICUL,

ca sulletele
!?i

noeslre,
&

•••
Pr~~fluirn

'In tot pamaDt1J.l

a h~,;;it vestirea

"

INTRU ACEASTA ZI

101". .

acum,

Nasciitoarei:

Acopenl,manll.l.l 'pn~a Sfintei de Dumneseu N~sciitoarei ~i pururea Fecioarei Madei.

Podobie : 0 pres ml!.rita mlnune ...

Iupul eel prea diu, pre sarpele eel prea vlclean, pre

depari'eaza dele bunul fau Iiu, Buna ~i PreacuraUi resplnge-le deperte dela licHloa.sa mea tnt..

D'elHi.ndedle re),e care'

rna

VEZI; De este hramul el sau de VtI. vel eeJ mai mare, a se fr.l.cePriveghere de t(l!l.ta rioaptea cantam slujba ei hHm acest chip.

ma sipre

LA VECERlVIA CEA MICA


La DOf!.mne strigst-am .." Stilliirile, pe 4, glasul ]-iu, Sil"lgl.i.1" glasul,

eumplfful baleur eel amagiiof,

in,ghifEi., zdrobeste-I ell puterea la, sub picloarele mele,

carele cauia $i navale_"fe sa rna

-1' 81na,noua" 1'......•. _..,' 0"1- ucrUJn f ncosan " iT , ." _


a

A Crucsl,

til,

Nasc1i.t.oilt,ei~ asemenea,

prea

marita

minune

Fecloera a graU, daca te~a vazut


ct.]o ce te-a nascutfnfrieo~a"J

pre Cruce spsnzura! in m~jlocul

dol

tH~hHrj'; a

p1ans strigand,

re-ne slacum Doamna, pre not


eu Omoforul milei tale.
D~ doni cri,

prea dumnezeestlle miUni cu ruga, carea penlru cetate si pentru popor aduceai. Acope-

Dum.nezeu ee] ce se '~.djhne. pre !?aunel~ ~e eele dlnlru Inalpme, rna] pre sus de cele pimSn.e~H a 'dal pla,cutului sau ate vedea pre tine SUipanBt inHnzandu-fi

nul

......, . __ f Bra d urerer -V'" mre P" • prea vai '. 'IUle iubite I cum aduuarea cea cumCruce te.. plronit] a

lOt...· p~l,a

~l

nemu ')t""·' ,.amloare,


,a\

pre

Pre cetatea carea Ie otnsleste ~i dupre detorie le miireste,


.0

, ,!? ceaIaJta, sJ1J.jbii,

Utreraiei dupre Otpustul.

ram:luialii ~i

acoperi Preecureta en cinsfltul Hiu Ornofor ~i 0 aperi de'

V':""".

=========.L=lTN=·

A=· =OC=~1='O=M"",.VR_·· ...... __ lE.... : """"""~==-=oo=-c>===~

foamete si de ellIrenlur, $i de r~zboiul eel dlntre sine, Fecloafa; ceea ee €~u neispUUa de nunia dumnezeeasca mlreesa, acoperemdnlul ~iapar:area 08menllor,

naviilirile celor protlvniel,

de

Po dobie : Ga5.11 Eufrfrtului, ..

m.iJjntveselte, caimparlUeasa ell IoU sfinfiii, pentru noi tot], In

Stava. la ceruri ~i pre paro.ag.a.

Bisericase

Slih; Asl.!uU!l. flh::a ~ivezi, ~] pl,e~ciurechla M:...

iila a lui Hastes,


d" .· .~ _nlCIO~ltor,

'Ceea

ce e~n poJaia, insufle~


~i

cetalea fa Maica lui Durnne:zeu;

..... ~ • .t [lcopereffi.fU'hU[ ~J pulerea, prin fine .semantuie!?f:e

zidul ere..

VeniU e redf nel osf lor in sf3nta Biserica, en aeolo Na@

.scatoare'8 de Dumnezeu, eu Omolornl aeopere prepOpOft

de~o8te ispUele vr&jm.fl~ului..


SUb : F~,te~tale se vor ru gil. boS·a:tii pop'o;rUJu i...

ciosii imparafi se mcununeazat ell tine eel ee se lauda poarta

prln ajutoflll tau drept credln-

"". pururea b· . t·· asupra. vraJma,.. lrum.) silor ; dl~iecoperi cu Omoforul mileltele.
Slad~ ~l acum, gbsul al e·!CI'I..

NisdUoare de., Dumnezeu, nu ne ulla pre uoi robn ~8j~ teroaga pentru noi, ci carl CD c:re,d:intaie canfampre
tine.
S!ayk, ~i acum, gl':lstll ftl a-len,

Preacurala

sfSnla, Pecioal'al; cli astkizi irtgerii 'impreuna cu sfinjii praznues'c~ cinstlhilecoperernenl al rvlaicei

de praznic,

VeniU

edunartlor lubftoare

sa laudam pre prea

remant

nlc,

Veniti IoU iubitorH de praz-

sa

chi.ama pre n 0.1 eel parnanie$ti; 'ea sa slrlgam cu neincetate


~ ........, f glt\surl;. BneDra-lie ~ITIrumuse.
·8" . • ..•. '.. .' ' ..

luiDumnezeu,

~i catre lauda. ne

....'. '....tr· ··11 • eaci cer e f~1 mamue ell nu-un lcsflvire ,~a Intins, ~i cu sUlntul el acoperemanl lumee se in.;::!j: •

fericim crnsUhd acopeal Maice ilui Dumnezeu,

gr.i§de$fe. Drel(:iI eceea ell gura toti cei eo niizuirm]a hnnjnlle


Trop~t', gl4.'3ul !ill 4·1~f1.

i . . ..

torjrea in razboa[e a credlncio~nor imparali ~i scululosJa$ilor! Bucurtite acoperemantul $1 a..' padito~rea noastrii! Pre line neemulcresflnese neincel.al te
"ferice~h~\
U!. STIHOAV.NA Shhil'ne~ glasul al 2-lea.

acoperemdntul eel prea marit 8 toatil lurneal Bueurd-te aju-

...... + I'area . ls.enceI eea mmuna t· a ~I

~i ell in:ima, cu laude ~'I ll elin.. e Ulri duhovnicesti, sa prazDuim


el,

icel bin 'e eredincios, luminal Ilriz.nuim;l

A sUizi poporul

u[l1briU fUnd prin veniree fa Maica'lui Dumnezeu.sl d:iutand cafre prea citlstUa Ieeana fa. cu IlmUint8,.gdUm: Aeopere-ne pre
noi cu clnstl luI

mant~ -$i ne scapa de to ti raul,

tou acopere-

'19

rugand pre Fiul fau Hrislos Dumnezeul nostru, sil rndniuiasca sufletele noaslre,
Eetcnia mica, ,1 0 tpustul,
~~:s.ta::i:

~~~~~~~

LA VECERNIA CEA MARE.


Dupoi obi~llU'itu] psalm. 1C:all.tAm, F'!;r~cl'l:bi1rbi'\tlll,
S1i'1t"(:1!.

Illtiia.

iuluror eredineiosilor esti, irn". p ]uurea prooroceasca ... a decea varata, slava Apostohlor, ~j impodoblrea mucenlcilor: lauda . ... . f ecroner, SI pre-a rmnunat I acoperemanl a toaUi lumeal Acopere Siapanacu Omoforul milet tale pre Regele~i pre '101 poporul ce ..i cantil: Ceepllna t

o minunata infrurnuselarea

La

Dcamne strigat-am .., Stihil'ile pe 8, gliisui l-iU. Podobie : 0 ptearnarltii mlnune !

Domnul, eel ce da lumel prin tine mare mila.


Al1C S1ihiti, gl£1,sur ill <,I··lcll. Pml(!bi e : C{II 'Pr~ un ~fitca.'7. •..

de Dar bueura-le, cu tine este

noianul milei,izvorule al injelepclunei lui Dumnezeu, si al lamel ecoperemdnl, Si ctlnUim credinclosh, laudand nespus luminelul ei Omofor ': Cea pll-

Mare apaFaloar€ e~ti celor nediji11 Nascafoa:re de Dumnezeu curaUi; gra bnleaa jutatoare~ mantuiree lumel sl 1l11farkea;

zeu sadit, loc alpomulul vieiei, ad5pal cuDuhul Sfant~pre tine

CB pre un rei de Dumne-

slim, ceea ce al nascut pre Facalorul tufuror, carele eu pfi.inea vietei hrdnesle pre eel eredlnclosl, Caruia pentru nol cu t-1ergatorul lnalnte roaga:fe, sa
acoper€ ell. clnstttul

de Dumnezeu Nascatoare

te

bucu r,a..fe. eu tine oeste Domnul eel ce da hunel prln tine mare mila. DC' dOlJ~, orl,

na de Dar

'implinirea,; ca muntll sl dealurile s'au mfrumusejat, de blse .. rlelle cele ell mulle nurne alepraznlcelor fale, Drept aceea cu veselie stdgam lie: Cea pllna de Dar bucurti-le, .cu Ilne

eunoscul

ful munjilor. lnlru tine deei am

pre urma araiat muntele Domnulul, sl casa Domnului pe var..


Stapana" adevaraUi

ca v,a fi, zlce,

Minunatul lseia a proorocit,

for pre Rege ~i popor, despre


toate Ispltele.
De' doUo., l1rl

tau Omo-

in zllele cele de

t u~

to ate' popoarele se veselesc: ca iata Malca lui Durnnezcu, ell


osllle ingere~ii; cu tnainle Hergalorul; si cu Dumnezeu CU,,' vantaitorul, en proorocil !?i ell epostolll, nevazut intrand pentru cre~tini se roaga lui Hrislos, eft sa milulaseii celalea si poporul eel ce ciinia preznlcul acoperemantului el,

SeB" sltntesle Cerul ~i aman .. p I• 1-· .... ~


~l

oisenca se ummeeze,

~I

de

cste Domnul, eel ce de hrmet prin fine mare m:iI.B.,

~='~O========~============~L~U~.N~A=O~C~T~' O="=M=V~.R~[E~__ -=======~-=========~

coy, .$1 scare cereasca, pe carea Domnul s'a pogorit pre pamant: ~i. ecele Inchlpulrt de a,lund aralau mal' neinle clnstea ~i slava fa N,ilscatoare de Dumnezeu: pre line ceea ce al nas·' cut pre Du.nulezeu luturor, Ie fericesc ingerii in Cer, $i pre panli.ntoamenlt: c~ penlru loat.H lumea te rog~ aeopertnd CD mila, pre eel ce savar~esc cin~ "-' 'J

Pre tine frumusejea

lui Ia-

Eu sunt Dumnezeu) tRtane·tau lui Av.ra&'m, ~i Dum.nezeul lui 1~~4c; n teo teme, pii.~ n mintul unde tu dermi pe dltl!m'[l ~ie n vO'ht da ¥i seminliei tale;l;li va .6.samantlt til. lea n Islpu] pamantul ni, $ se va litl spre mare ~ spre apue, ~ apre mi.aza.. sem.intHlt! pimantuhd. ~'i iata en voinfi en tln~,paziDdu.te~ in toam ealea, on iiDeetre vei merge, ~i te vol. into8l"ce la pa.mantul acests, Ci D1!L te vain Hi.sa.pl'e t1:ll~pllla cand vohtfacc eu toete cite :ds: CA.este Demnnl in Iucul aeesta, $i ~Il. n'sm ~tiut. ~i 5'. temut,:# OJ. zIs ~ Ca l[l,frico~at este leeul aeesta ; nu este aeeasta aU; ei casa! lui Dumnezen, fi aceasw este poQ.tl:l. Cerulnt
Dul
'SaUl ~. it

ncapte ~ spre .rs.sarit; ~ se vor bieecuviet?. iii!b'u tine si intru sii.n)~n91m toate

am grliit ~ie. ~.i

S'I,l;

sculat Ieeov din, sem-

stitul tau pr aznlc,

Sla\l' a, ~g acu.m gl.i,.;S,u fil 8-'!I~fL, l

loete tagmelemintiJor
inalfet$i

Se hucura lmp.reuna cu nol


mal
foote eetele duhovnl ..

Din Proerecin lui lczed1 iii cctire,


Cap. 43;, Vers '26.

cesli Impreuna pruznuesc; se bucurs mea $~ sullelele dreprUot, fltnd prtvltoare vedeniei; ~i vazand pre Inlpfirateasa $i StapanatutufOf'1 cee marita eu multe numlrl de credlnelosl, cu rugaciune intinzilndu"si in vazduh clnsfitele sale m.abit, ~i cerdnd 'impacare lumel, regilor stapanire .~i lntarire, ~i Inan.. mire sulletelor noaslre,
1E~lRE {Vohod}: .Procbtmenul LumII'iH Una" z..Hei~~i cetirlle,

A
'Ut~
]Ii\
~

opta ~1 mal 'nainte Iaee-vor preotii _ ~p:.e je:rtfeloic, arderile (de de tot a.le voastI'e~ ~i eele ee sunt de 1U:9.otuirea voa~ . ,. ., D I strtq ~l. VOIU prnnr i pre VOl:l ~OO.tJUl11U

~a gme.··.~te.. p'o.m~nu17 :£i-va.,din 'if.iua .• ·.• ~

Domnul, 'zi:s

$,fj'nte;lor eea m.al ,dinafari1i. ca~ac8ttti spre rnsiib:ihlri" li't ,aceasro '~n'i iD.Ctl.~t3. ~i
DOmll ttl

f?i

in~lilintofS pre mine 1a calea cl.tr-e lu:inei,C ~a3iceRSta

. ... 'D1metlea nu va trece pnu:trinsa, C':': D .... ·om.~ ~ nul DDIIulez.eu] ltd Israil va inttapr.inC" ~.. trmsa, (jl'l8 .u l'Rcnea;tj, 'ca PQV'attlltOrti l' 4<:e.Sta. va :fede~ lntnnsa HmanAnre paine 'll:i.tl.i~te:a, Demo. nhri, P,e eslea usei prii• .:: A .

incneata va til ~ nn sr: va deschide, i?i

De III facet<C Celil'e,

vaintra ~l pe ealea lui va je~i. m,'a d.us pre mine p~ ca1ea 1:l~el sfin~ 1· d .. ... . teter, eea uespre m1:az:a-noa,pt€'I' In preaJ'! I· " ma castl; '1 am ~i.11 fll 'j.a:m era p :111:a de ffiarire casa DomDulru. vorulni

Si

j,

..,

~.

C(lJl. 28. Vers 10,

~~~--~----------~~----.

~it",a I~oov de 13. putul jUrlimG.ntulul, :;;.,,~mers .in Haran, ~~,a a£b,.'i: un loc a ~1 a d'orwJt aOQI,o, cad apusese S03rele, ~ia Iuat ,diDpietrele leeului aeelula, ~i ~'a Pw.slui~i. clpltiliu .. ~i a do:rmitintrn acelas loe, ~ a vizut vis; ~.i iam 0 scad, ed, lnU:t'ita. pre piimatlt~ al 'oareia cap aju.llgea la Get; fi in.,gerii ltd. Dum. 'n~...eu S~ suiau ~i se pogol',an pe drlp;sa, :fi Domuul era intarit :ilntrimsa., .i ,a zis; ~

~~.. in .. J ertfele , sale ~1 it dres inpah.arul i')all vi 0" ~i a. ptit masa s.a; trimis-a slug1lesale sa, ehieme en malta strigare la, pahar ,gra:ind:
tartt

De la pjhle eetire, Cap.. 9, Vers 1.

~l.~lePCib.tlea.

~:apte 1II::tl pl, J unghiat-e

,·a..!6i.d'it.'.ei:w.i?slI, .
.sa

(]ela ee este netl!1~~:lept

~; V-Ii d.

~ eekrr

c: Ie trebti,~te )! pa.l"'a mo..lle-a~;. .... .iote~lepciunea man .. " •


~

se aha.ta. la millie;

~=~-·======:===========-~Z~IU~A~. ~D~lN~;T~.A~T==========~====~======
be~[ vlnul earele am dres VOU3.; Lasa,i Deitltdcp~ia ~i veri :6. v.il. $i ciiubt~i in~elep(d'unea ea sa, trli.iti, ~ v,a indrepta,~ mlatea illtttt cunoliHnp. Cela. ce inv,i1Ii\S pre cetra;i i!iii :18 'hd~;i ocars ; *1 eels ee oearHi pilif: eel neeredincios se oc1ir~~ pre
sine; ci c e r ta..r iI e necredineicsulul sunt rane Ini..Nn m,u8,lra pre cei ri,i ea sa nu
I

s.iadevarai de Dumnezeu Nils" catoare.

dinfa te cinstese pre Iine Curate


G1Hrsul Ell ~Hea.

lubi pre 'tine. Dl1 pricina i·nte1eptului, ~i mai int:eleptva ii; 3nti dreptnlnj, ~i V3.

te urascs ; inVBi'tfI, pre eel i]]~e]ept

"i te va

adaoge a priimi, Inceperea i[l~t~JCionei

ceperea; iarii a cunoa~re legea, este 3, gan. dnlui bun. Ci. intru aeest chip multa, vreme vet petreee, ~i Sf: vor adaoge tie ani] vDe~ei.,
LA LITlE.. Stlhirilc, glasul 8.13-Jea.

este friea Domnului

~i sfatui sfinplof pri-

al clnshtului t.au ecoperemant, ceeace mal Inttlt de cat soarele lumlnezt pre poporul eel ce te marluriseste ell credinla, din
curafa

Sosit .. astazi Preecurata Fea cioa:ra, prea Iuminatul praznlc

rata Fe cioer a, adundndu-ne asfazi credinclosll sa fericim pre M.aj'ell lui Hrlstos Dumnezeu: pururea lSi inUnde Ire Fiul SBU miUnUe penfru noi. Pre aceastao a vazut prea minunelul Andrelu tn vazduh ,8'" coperind pre popor ell prea cinslflul sau acoperamdnt. A~ cesleie sa.. strigfim ~.i not ell i

Pre cea fara de prihanii Imparai'easa tufuror~ pre Preacu-

ca

ca~

Bucurae'fe ecoperemaniule ~i aparatoarea, $1 manumiUnla:

luirea sufletelor noesfre,


SIava, ~I scum,

iau: Hristoase Durnnezeule 1 penfru ruga,eiunile pururea Fe.. cloarel.carea curat sl Hifa slrl'caciune te-a nascut pre tine, sa lor celor lupt,aior'i, cl eft unmi .. flelele noesfre,

a lui, Durnnezeu, sl oCanUi Flulul

inima, adev.araia Maica

glas .acel.e.¥i.

Cugetu~~i infea curatinm du-ne ell ingerl.i sapraznuim ~j not luminat, incepsnd can· terealul D,BVid; pruncii mtresei lmpdrefului Iuluror a lul Hristos

f
I

nu dai rnoslenlrea I,avrajmas~losflv, rndntuesle In pace suGlasul al 4-km.

Dumnezeului noslru: Scoala-te Doamne inlru odihna la, Tusi

sicrlul .sfintirei tale! Cicio infru~

SUipana; pentru ca lo~deauna


fofos,esti pre toti credinciosil,

Lauda cea dupre vrednlcie, do-rind a~fi ca:nUt, nu pol po.. poarele, Flulul tau,PreacuraUi

o chiverniseasca prln rugaciu" nUe·ei ~i 0 acopere despre plzmasii p .8g,3 nl, ell stapani· Ioere puteree Ie,

s01i1 cetaf,ei tale Stap,ane, ca sa

muselandu ~0 pr'€ aceaste ca pre 0 polata frumoasa, 0 al In-

sa

$i-i aeoperi cu ,cinslifultau a.. .~ . • .... . coperemam, i ~l. t·'e ro'gl s,a se
~UiasCii

LA STIHO.I\ VN.~,.

lo~,rei ce eu ere-

,dedit toa~e eele cere~1i ~i~

Ca. ceea ce e~U mal

Stihirile, :gtJlsul

ELl

2-Iea.

inaUa

~~=I==================~L~U~'N~A~O~CT~;~O~M~V~R[;E======~===========

- ,;, • ,,',. ...~,.... d" ," temantesstl1. mal merna ceca t h ruviruii, ,~i mal clnstita, decaf toat8 faptu ra; pre line apa_ra~ toere ~i acoperemdnt puternic le-a daruH Hristos, neamulul .... ...... nos t ru, ca sa acopen ~1 sa ... "f' man I t· pre eel.' g_re~JI, can. tuesn alearga catre tine. Drept aceea,

laudam Stapana.,
coperemdntului
\.1'.

pre tine scaparea

futuro)" te

$i prazl1uim, luminal cinstllu] preznlc al A·


pre
.'lI1w1 noua mare mua.

Sina1ului~Nascatoare de Dumnezeu ; acela nesuferlnd po .. gorareatTIorirei lui Dnmnezeu, in chlpuri $i in umbre, ell foc se aprindea,~i_ lunch? ~i fulgere ecole so"u facut; iara tu tot a focu] dumnezeesc, pre CuvanluI lui Dumnezeu, in pantecele tau fara de ardere l-at purtel,

ca

Hristos s,il ne deruleseii


Glasul a1 5-leEl.

tau;

rug §_ n d

pre eel ce pre' toate lep'oarla cuvoia, Deaceealndrsznlre de Maidi c~Hre dan sui av.and, ajut,ft Stapana celor ee en credinta

Stih : Asc:u.ltil. ,oid


chia ta .•

~j

v~i

i.i pleaca

ure-

resei lVlaicei lui Durrmezeu, a lui Hristos Imparetulul tuturor:


dreepta ta SU'ipane, en heine de aur Imbracatfi $:1 prea inStatut~H Imporateasa

ciintarea(uiDavid,

Sa cantiin1 popoare

lumlnat
I

praznulesc cinslilul tau praznlc, ~i nu uita cercetdndu-i eu mi .. lostlvire: c~d al1uat dela Dum .. nezeu Dar, co sa indreptezl ~i sa eceperi pre robf t:f'-i,furma

pruned mi-

stos.

cea numlfa cu n urnele lui Hri-

de a-

minoass,

C a. cu

Slav;,

;:;;i acmHf gtil.5DJl al 2.-.1ea.

frumusefata,

loata Iumea, bine a voil a se na~fe dlntr'lnse, pentru mila eea mare. Si pre aceesla aj'utotoare poporulul sau 0 a di),ruil, ea sa izbaveasdl $1 acopere de
toale primejditle pre robii sai, una cea blnecu vantatH.
lilas-u! III 7 -lca, Stih ~ Fetei. tale se ·.. 'r .C rulul,

dobindu-o mal mult decal pre

podoabe, pre aceasta, coe mat aleasa dlnlre fernel, Impo ..

Ca

ell dumnezeestile

Ioare de Dumnezeu, bracot Blserice lui Dumnezeu, si se lumineaza asUil.i bueurandu-se de cinstitul tau aeopere-

Preaeurats

coroana

pres lu..

Nasca .. s'a im-

mant ;

ra"l'e imbracaminte

SUlpa na~ str:igand tie: Bucucinslita,

~-;j

cu taina da,ntue~te
sl

sa

zeu l Bucura-te usa,

eununa a ndirirei lui Dnmne ..


sava;r~[r.ea

marirei sl v es ntc a veselie 1 Bucura·le adaposUrea, izbiivi .. re'd ~dmantuirea uoasire, a. ce .. lor ce nazuim cafre tine.
a] 4:·1oa:
pahrtilor, TfOPII,!U.!~ gltl~ul

ruga

boga~i

popo-

La bintlGuv.anllu'ca

marit" mal muU decalmuntele

M unle

mare e~U $i pres-

Asti:r;:i poporul eel binecrediaeies ..


De trel uri,
Cautili-l 1!IiVecerl'lie. micii.

Z·JUA D1NT Ali


Sll!....

23

a,

~.l aeum,

'tot aeeasts, al ·He~, 1'<1'~-~e!l.:


tot
UoefL'IUliit

LA UTRENIE
L!I. Dumneseu este Donmu.~Trop:irlIj mall.hdui, de trci. orl,
Dup(~ intiLD: Cati1!map Sedeelns,

Apoi Amifonul

jnt!i al gla.sului

Prochlmen, AcopereAI 3·1ea,

glasul

~i neamul,

Pom.eni-vorn

numele

U\U, lntru

sluibe pnmind, ca 0 Maica a ~ui- Dumnezeu, cerceteezli-ne pre nol robll tal. Rug§ndpre Hrlslos Durnnezeu lnostru, sa ne daruiasca nOrla maremila.
~. acurn, to t acassta, Dllpi:i a doua Ca!tlsmli, S~d~lilna, _la,snl al g
Sla v ii.

~i ale apostolllor,

fUnd, ~i cu celele proorodlor

ale oslilorlnqeresll

De durnnezeestile

glasul

SHh:
Fe~i rului, tale se vor rngl boga~.ii po-po"Qata suila:re,a. ..
Eva:l'Ig11~Ba dela Lues:

st.raiuciri fncunjurafa
cu etnst e

In vremea aeeea sculanda-se

Mar]a",

Dupa Psalm 50, Sllll.l1ii, glasul Rl 2-1ea:

Pentru mg.icltmiile Nisd.toarei de: Ham.


n,eZCIl.."

~i ileum, tot ace~tn,

ApQi S'mllJi:

~j

s,merilij prin tine me

cu adeviral Preacurata Maica lui: Dumnezeu: de alcee

C elor

J~~.ell ~

M.ilue,te-mA Damneseule dupre .mare mila ta.,


~i S ·hira.g1as.ui 0.1IHci;l.:

nepliHncio$i Ukie, tu

Se bu:'cnra imprettlta cu jaol.,


CANONUL. Irrnosul de dlc coUi ori, ~i Troparcle pc 12,
PelllSl'ljjj, 1-l.\~ ghL!~U~

de tine eea inaIta. ne [inem ; tuturor tu e~Uacoperemant,$i catreDumnezeu mljlociloare.


SlH\rili, oupii Peheleu,
~I

ina1lam,

aeum, \'of aceasta. Sedealne, glasul 0,1 1~ltlH:

al 4-lea, lImos:

mult cu edevarat eslernal eln.. s,tHprea curatul fau Omofor, mel mull decaf chihUbarul 10" min'" du· f' an'. u-se, nII pnn matene, ci prin duhovntcle: caei intins filnd de neirrhnatele ~i prea euretele tale mfiiniJ! fere$fe en rnilosllvlre pre eel ce cmstese, bi ne lnfrumusetahrl praznle ,8' acoperemdntulut tau Stap§na ,;
i ""

De cat Chlvotul

eel de de-

e,schide-VOi..gura ',me,a, ~i.se va umples de' Duh, ~l cu~v8nt voi faspunde ImparaleseiMaieei 'il rna voi ar'ata si ~~ ._', ,,1uminal prazl1ui.nd, ~l voi cantil rominunile el bucurandu-ma ;~ .
,j

cu soboarele proorocilor,

Cu

celele sfinfj]or ingerj1


~j

ale epostolilor intru mare: sla-

pre care adundndu-ne,

sardieii pra,znni.m.

ell

'0"

'i,ag-allui Aaron;

t tin' • • ·b"" " te fog). penru cre~,_Il? Izawn,'d . de isprlte ~a." necezun ..pre t-t" I. e st d to 0 si acoperindu-l en mila fa. 1\J1,O]s)te--, a ",urn, it co.rl, $i toI

zeu ini:rand astazi in hiserica,

... va, ee

0 ".' eica .

M-' .....

lUI ' .' mneu


I

·1"

ca

\u Hi in-

lLUN,A QCTOMVRIE

florU pre Hristos pomul vietei,

sa ne izbilveasca

8vand indraznire I eel dumnezeesc cu adevarat, roaga .. e, pentru noi eel ce te t c.a 0 holda ne arala, bueura-te cinstirn pre fine Inlp,arateasa" rnase cea "insufletUa., care al
ea. sa de tot raul,;, slavlm praznlcul Acopeincaput plUneaviei,ei, bucura-te
Sffipana,. care e,,~Hizvorul ap,ei

cBltre carele

Ceea 'ee airasar.it

splcul

remantulu i, tau.

Nu precuminainfea Chivotului de dernuU adunand oa.. , vtd da njuri saUeaza ; ci rnai ales ecum, ell cetele sfmlllor maintea ta ruergand in Biserica, eredinciosii inchinandu·ne" strt.. gam: Roaga,·te penlru poporul eel ce te clnstesle I Ca slevind, cu cinste sa praznuim Acope .. remantul tau. T'e lauda Nascatoare de
reil, aler:gand lnaintea fetei. lal,e in Biseriea. Deci precum ahmcea sfantu) Andreiu le ..a zul rug,an d u.. e pemru nor pat
II, .....'

vietei eel nedesertet,

rica fa Cll a~tepiHm mllele tale; cerceteaza; smerenia noestrii, sl scutesle


ell sfantul tau Acoperemani,

R obii

UU Stapana, in Bise~ credinfa inatnte stand,

pre Re'geie ~i popor, de toatli

rautatea.

Ghedeon mai Inalnte


te-a lnchlpuit:

te m aresc Patrlarhii eu Arhie-

Dumnezeu celele 'ingere$U, ~'i

eel ce sUiveste p r a z n iC'u I Acoperernsnlulul


pre poporul
t8U~
Cata va sie :

cato~ii cafre' Dumnezeu, ~i acurn roaga~te, sa rnllulascd

va.. a~a

nlste rOlla Hrlslos Dumnezeu S' a poqorit Cafre carele Nilscatoare de Dumnezeu roaga-te, eft sa dell Regelui noslru birutn.ta asopra vrajma$ilor, $i ea pre Madiami surpandu-t, sa preamareesca sfantul fau prez ..
nie ..

eEl spre tine ca

lana

Ceea ce estl mull numita Fecioara, de prooroci mal 'na .. inte inchipuita en clnste, de 8ceea earl ecum cu ingerii, ifi slujesc: ell dan~U penfru noi catre Dumnezeu Je roa.ga" ca bucurandu-ne fofi luminal, sa praznuim zlua sfintrdui Uiu A-

Desehide-voi ,gun. mea...

:-ce

e ai un eanf,ar-eli Nasca~~ toare de Dumnezeu, ce€a esli izvor viu sl lndestulat, .,. S all lmpE"euna -It"" a·.· u"'. d u carl I, cea nhovniceasca, inUire~de§j.;,~t in-

relui luminezl cu Ornoforul tall pacatelor noaslre cu cerceta-

'" coperemant,t al mull

deciU razele soe-

'J' fru dumnezeeases marirea ta,

"cununilor lnarirei
t] ~,ce~e.. •
I!!!U

invr,edni ..
...

eel ce str~Uuce~te,.Blserlca ~i poporul, ~i :gone~tiniunere,cul i

rea fa

Na:seatoare

de

Dumne-

zeu, rugandu~ie penlru noi Ffului tHU ~,i Dumnezeulut nostru,


Sedealn ..~ gtasnl a~ 5~JeaPedoble:
C1.lxaflltll eel itrq:m.:unL.

incredinlaUi ~ neruslnats, zidule, acoperemtlnlul~i lime-

Ceea ce esli Folostloere calda ~i nebiruilat nadejdea eea

in Blserlca fa NEiscatoare de Dumnezeu, cu soboerele tuturOF sfinfilor; precum te-a vAzui in vazduhr 0 areca nd sfantul creshnl: ~i ne darue~,1e nona
Andreiu rug

,~..". It"" n10 V· acorn. cu srava rnuua,


and u-t e penlru

nule eelor ce nazuesc le flne, I ntare$te Sfapana pre Re~ pururea Fecioara c uraUi" roaga , gele nostru eel ee te clnsteste cu ingerii pre Flul tau sl Durnpre flue, contra vrajma~i]or eenezeu, sa dea lumei impacate" lor protlvnlci CeI! pre David man1uire st marerntla. asupre ltd G olial ,; ca vesellndu-ne S8 strigam tie.~Bucura-le SJ,a,va ~i acum, aceesta, acoperemsntul eel sfani ~i,epaF'e.<J,$l1a 1-a, lrmea: rarea 1,arei no estre 1 elece sade Jn s[ava pre
J

mila tao

t()'~

nscaunul Dumnezeirei, pre ~~norusor, a venit lisnscel mai ,~pre sus de Dumnezeire, prln
"p,alma curafa, $,j a manluit ,!tpre eei ce srrign:Mfirire Hrl,~8toa8eputerel tale" ..

La line D061nna eadem ell credinta .. ~i inchinandu-ne, en . t ...."'.. sngam: B' t· .l'! mil Itiumue ~ ~:~ oucura-::' le Fecioara de Dumnezeu daruit,at acoperem§ntul~i rngraow

[ntru g]asuri de canUiri Fecioara, strigam. t~e,ceca ce esll en totul J § u d a t Bucura·te munle gras ~i lnchiegai cu Du.. hul, Bucura-le sfe~nic ~i nil-

direa noastra $i ajuUitoarea ~ ", eeior ee sun t ... prrmejr II; manIn ·, idii

a:

tue~te-ne pre no~ eel ce scspam la tine, caci spre fine nadajduim_.
Peasns 5-!.I, lrrncs :

straps ceca ee porf manna,


I

carea lndulcesle simturile tniuFor eredlnclosllor ~ Aeron, pre tine toata Dumnezeu te-e sfinlU, ell Duhul Sfant

S
I

".Cfl tu

loa le de ~"du~ne:eea.~ca ~_ar.i~~a fa: ... pai.manl'atu-,s'au


FeCIO;(U'H

"nunUi, al avul in pantece' pre

neJsplhta de

Mel mult

decatChivotu] lui

»Dumnezeu eel presle toele, si, "daruind pace, Iuiuror celor ce "telaud.a pre tine". p at de demull Solomon Ie-a inchfpult si camara a ce1

lJai nascul flu pre oel

(ara, de ani

Nasc~aoare de Dumnezeu; si ingerilor a,poruncll sa s)ul"asca lie. Cu eerl roaga ..e penlru eet iate,~i penlru popoarele care marese elnsfltul tau praznlc,

re ..scu.J.u.i ..tm.'par. t, penfru ~. 11 ' . de Seraflml: care in.c~n.j~.tine


Cl.
.

$'a

~e rugan11 Melee lui Dumnezeu cea prea sfania: Aeopere-ne

Dumnezeu, Dreptaceea, acum


pre no] de loele primeldiile,

zts I}ceasia Nas'caloare

de

,)sapl~esnim cu .lnilinile 11lari'lld

J.prerlrisios, ce~ ce s'a nascut ",dintrl1 dansa".


P'reofii eei de Dumnezeu

este cetatea ~i poporu] cerele se na.dajdue~te spre tine.

ascultdndu-le

pentru lume, ~[ cererlle

zandu4e aducsnd

nezeu, cu clnsle iIi slujese, va.rug

mal m,ariimgerUo:r" ~i c:inst]lli proorocl en apostolil, ca ceee ceestl Maica a. ~uiDum~

'T Ie

inte~,ep'1i'i~iS nd inainie in Bis


series fa ell poporul eel blne credlncios, a.:;;t,eapUimUele' tale Nidscatoare deD u m.n e z e u.

a c :~

U II

Domnul, Manfu.Isaia

i tate

Schimbe spre bucune scarba ~ .... .• '_" noasrra: 411,1l care ar nascu tb.' U~
cunie ce eIertat pdcalele luluror oarnenllor, T~e fot"p,a~§!lfuJ ~ti d!lc~ H daruri, ca ~mparaiesel Maicei lui Durnnezeu; imp a r a .~ i;;i i

a proorocit de fine, eEl. pre Dumnezeu vel neste fara de i.spUa de nunfa; ~i TU Preecureta Made h2-ai faenl, mal sfilntil
dec§t Caruta penlru noi roa~la~~e~ urnbrind ell Acoperemanlul tau
pfintece:

Marele

in'tre prooroei

dornnf U se incrnina :;;i toele popoarele se veselese, aparati fi..


lnd deloaUi! raLdat'ea en ruga~ eiunlle tale Na scat 0 are de

toli~ca pre Dumnezeu in

Dumnezeu,

$[ pre maini l-ei purtat

pre

(;,131

ce 'co.eredtnta temarhn,

ran.d tainlc soboarele sflntllor,


all venit sa~fisluJasca

C u duhovnlcesti

arip~ sbu1ie N,fis;"

tos, a risipil "toafain$eU~,ciunea driiceasca, ~:i a umplut tot


Dumnezeu, pentru nol eel ce c i ns ti m praznicuIA,copere'~

ir~ie te-a "[nsemnat,ca din tine lara de samanJa s'a n,ascufHrjs;~

MlUni'emaf'c

Denlil

rnai'na-

maniul de eredln]a sa; cdtre carele roag,a~we NascafoCJ;re de


I

po-

ciiloare de Dumneseu, Valandu ..lepre nor")' eel usor almarl .. rei, rug,fJJ11'I.du-te MiintuUorului Hrlslos sa dea nirninta R.egelui contra celor ce se oslesc aSILI-

mantulul ia.u..

Ing,er,escul gl8s strig:am ti,e Preocurets: BUCUFH-te seennul


lui Dumnezeu, pre earele Iezechin a Valzut pre Domnul intru esemdnare omeneasca, purtat
!

pta noestrs.

C
l'l

PeMfiR

G-!t, Irmos ~

~Maicei

ug... t.o.rH.o d..e.. D l.llll.ne.zeu, ,.e".Ui. ...l. · ...•.. . ~savar~ind ace s t praznic dum nezeescsl cu tolul c:insUt

lui Dumnezeu, veniti

de heruvirni, Cu cari roag.a4e ·N·''-"..... pe nilt. r u nOI• .'. aseatoare d e Dumnezeu, sa miintuias.ca sunetele noastre,

CONDAC, glasul al S-lea.


Podo,bia:

de noapte Hind! si:i!!J:tulAn.drein eel nebun


peutrnHri5tos, 'tj'a ridicat oehii t'llSUS, lIIlpreUll,:5" eu uC(,micnl satl i.edcitulEp~faDie1 au '\razttt pre Impldteasa Cerului pr@ Aco:perl toar~ a. ma:lll.. 1umea, pre prea Sfdnta

F~¢IQarR a5tbi,..

8'stfizi, inain.te sUi in Bis,erica, ~,icu ceteJe sfinPlor, nevazuf se roaga lui Dumnezeu, Ingerii ell lerarhil se inchina si

Fecloara

,L

,&

aposlolll ell prooroclldantuesc: cit peniru noi roaga Na,sc8t08.~ rea de Dumnezeu pre Dumnezeu eel mai'nainte de veci,
[C 0

~-,.j h va;;;.u.tl· :;a rug ...neu-se, stra~'l '. d' cu 1 ucuie .'11mi'P~ ~i seopermd pte popor cu einstitnl san OmoIot, i'~ciJtijll,rata de o~tl ceresti ~i de multime do Sfi:Dti~cad stan in haine albe

Feclcars
In

Nfus.di.toarea
+ ~~:

de Dnmneseu,

stan.d

eu cueernicie

lmp1i'ejuru1 ei ; din cat'! doi


sf:ll.nrnl loan inalnte Mer-

eran

s,

ne tndulelm de ale acesleea prea IUit, fUnd aceasta Chlvol nu de

Venifi popoarelor

sa

... ·1' • • ..... Olein e nunum: ca pnnaceas t a. Adam din stricaciune s'a ,mti.n~

Noe, cl de Dumnezeu facut. De demult n' 8 pulut Moisi sa


J ~

vaZH pre Dumnezeu in rugul eel tnfocal: iara acurn pre eel 1\ ce d·.DuU,d'" • to. ansa s a nascu t , 11'0_t pamanful il ~iie Flu a~lui Dumnezeu ; caIre carele Netce sa penfru nol se roaga.Drept a.. ceesta noi 0 preamarim astizi" ca pre 'M··'· I"D umnezeu ; .. ,BJlca UI eli penlru noi roaga Nfiscafoarea de Dumnezeu, pre Dumne .. . zeu ee I mai.',. '. d veer, namte te
mal'ltulu] pres. Sfintei Stapanl:!i nuastre de nu mil ezeu Nii.scruo arei ti pu rurea

gal-oru 1, sievaughelistul Iosa. bra cele ell uwiUu~ grainri ale rugadunei ei catre iubitul san Hu, 1ii.1 Dumneseul Hostrii Hsus Hris,tos~ acestea s'au auzit: ~Imparate ce))tescl priimeste pre tot oIDl1] eel ce te ~,slave~te pre tine, ~i ehia:ma 1.11. rot Ioenl "prea smn-t numele tau; ~ unde s:.e face mpo'ID@nirea. nnmelui 1tl('lll aeel 10ci1 sfiillr. te§te. ~~ pream3t'e~tepre eel CO!! te pre... !:.miresc pre tine, ~ pre eel ce en dragoste "wi ciustese jire m1ne M:aica tao Priime~~te~le toate rugi,ciu'ni le ~ :flg~dnil"lt:el ~ ~ ,~,i-i :bave~te din toate nevoile ~trautatile«'. h Deei ~Lnd ~i no! pre: sclitoare a ~i scoperitoarea nOllistra~ as. niizuim catre dansa cu t!.milin\ii Ilir.lga.nd: Aoopere.fI,e pre ~Iloi01 a,c(lp~remantul tl!lll prea sH.nti Pecioara, in • b 'ZTU TIllhap!Of noastre; acopere-ne sn toa if: a ",' I~,·'··
A

mai.ale,i1

jn.d.eca.~i,sa 'be <1I,(opc:ri pre uol intru ennsul AooperE!mantulnl thl.

silele noastre, iara mal ales io, z;iutlLeea rea rind !liut1.eluI de tru p se va d~:>part:1 de lata sa ne stai iiitrtl. ajutorJ ~i [le acoperi pre Hoi d\,e Duhurile eele rele din vazduh, eelel de s ub Get' I ~.i in ziua infrkol$a:td

sa

as-

Intru !I~easl5. zj praznuim pom~l1irea aeopere ..

:IIlantuc~.te pt'ie' noi, Amin.

en. a~ac:estee2 'ipr,e3 puteHlice i!}l bi ne prlimite rogl'ieiUlLIi', iii en ale, t.utU.f'Of SUD~i1or UUI' Dumnezenle milruef,'te- ne ~j ne
Pens ria. 7 -8~

Fecjoarel rebue

Marie!. p.ra~n.ic:a Inee-

put a se priil2:nui pentru 0 pricln a ea '_ aceasta: In zilele 1ll1paratultll, Leoa eel ~ntd'epttn Consta,nHnopol, spre, 0 Dnminidl, iilc:a.tl,d,tI,..s,e pciviglIiere de tea fa nooptea In Sf:inta,]3jserica Vbhema 3 pre a Sfinte1 N~clooarei de Damnezell,.ill, intiia 7.1 a lund Oetomvrie, ~l multimea poporulni inaiate stand, ea la patra ceas]lri

aa i'Jtim, .Ci1.~C.@st.

~ I
t,

lr IlH!,S :

: mail Facatorulu~; ci ingrozirea

:,trii de Dumnezeu, fara nu-

au shi·jit fa,pturei c.ugela'to..

"focul'ui bo.rblUe~te ealcandu·o, ~I.se bucurau canUlnd ,:Prea liiu»dale Doamne el parinfilor ~i
"val'l! a •

Dumnezeule, ....1 ·t"

blne

estt

ClI-

~~

J1

LUNA OGTOMVRlE

proorocl, Pecioara de ingerij ceresfl cad slujesc lul Dumnezeu ; iara

Neinselunafa

demulU ~f ne ~tiuta al fost

,~j.ara acum lucrata, pre to ala.


,Jllmea r.idica 'J~j~l•• prea inaliaii Inl ru toti .u .,vecn . C u cetele 'ingerUor SUipana, cu dnsli1H si marifii prooroci, cu. eposlolll :;;i cu s.fintii rrruceniei.si cu arhiereii, f.erogi lui Dumnezeu penlru noi paca~ to~n, cerl sUivim in parnantui

..Pre Dommdluerurlle Jaudafi~1:,

sa-ii canie

tie!

aeum ferftte sfim Nascfitoore de Dumnezeu ~itoU slmflm nevola

Duhu], pre carele I-a

de' ajutoru.l ~i sprijineala Ia, ceeace e$ti bi'necuvantala .. Munte esU Incheg.(lf ell

vacum,~i

doara; vindeca-ne si pre' nol, eel ce s lr j g' ,a m Fiulul niu: Binectlvantat e~U Dumnezeul parinfHor uoslri, Ce~ce a plecal cemrllesitnleu nne Fedoa.ril s'a saUh;duU,
ecum

sllor dulceafa de vindeciirl, N,ascafoare de Dumnezeu Fe~

jzvora~i credlnclo-

V8ZUt

Av-

fulul frill.

noslru prsznlcul Acopereman-

c.auta spr€ rugaC"iunea fa Nascatoare de Dumnezeu Cu ...


rata~ sl lmpline$\e
eererea

Impfirafeas8; acestula pentru not ell os,ardie ro.aga·tellca.ci

Ie

Surp~ m,andr.ia, iniaralarile, $i sfalnrlle calor nedrepll: p.l'€ cai ce illeep razhoaie pierde-l, o Maica. a lui Dumnezeu, Im.pa~ rateasa cu totul cinstila.! Inal'fa comul evsevlosulul nosiru Rege! Ca .sUivind preznicul lliu PreacuralaN 51 sea to ar e de Dumnezeu F edoara~ sa strlgam.: Pre Dornnul cantati-J lu-

crudle,~i·'1 prea inilIt-ati intru


to'ji vecll,

spre line nadii,jduimr ceea ce e~,tibinecuvaniaiEi .. ,

al noslru, Hristoase DurnnezeuleJprnrne:~terugadunea Maicei tale, earea 0 aduce Iie penlru


I

Facatofufe sl ManluUoruJe

inimile

eu guru sl

cantare ell credinta ne fnchi-

sullelul, ,ell a r zand~ adueandu ..fi


CU

for, Maica lui Dumnezeu prea

nam

prea cUFatului

tau Omo-

Prea .laudate Desrrme al parintilor noslri :$i Dumnezeule, binc esticuvantet, 'I jiim mtru lofi vecll, Pea:snil S-a. Jrmos: De multe pacale fiind i'nllnerii eei hineeredNinCjO~:i greu~at,nu ma prieep sa scriu dupre vrednicie leude Acope .. .ut cupior, naslerea . Elsea· rernantului tau NascHtnare de J'oare'i de Durnnezeu i-e mon· Dumnezeu, cl tu 0 .moi.ca a lui - "bIU;' aluncea flind inchipuita~.

ne,

noi p,acato~H; en hucursndu ..

sa

strigam:

binecuvantefa: mlluesle-ne pre' nol ceil ce ne rugam tie" pre Domnul cantam1 sl-l prea mal-

~ · P

~=:=·==~~==~~=======-Z_[U~A~D[~Nl=~M~"====~======~--======

Dumnexeu,

infruIDuS'eie.aza,-ti.

'I zeu,

intru toti. vecil,

bucursndu-ne sa canUim pre Domnul, si sa.~1. rea inlUfam p

praznicul fau ell minuni; ce taU

CEIl

rtiiut.ate.a, ,$i

multlmea pacatelor noastre, Acopere-ne pre nol de toa.ta


~ cinsUnd praznicul Acoperemafllului. tau, pre tine temlirim.

sa

nu

pienm penlru

pite; cad spre Hoe nadiijdui'm,

de cumphtele fs-

T
IJ

minfilor eelor fara de trup, ncinsUnd sfinfita preznulre a


"Maicei lui Dumnezeu,
sl

ot ncamul p~rntlnt:esc.. sa "saHeze ell -duhul fiind hr11minal', "i Stl praznuiasca Iirea

i"eQ~l"Ia Q '4, Irrnos :

"N,asditoare de Dumnezeu ..
~,Curata, pururee Fecloara",

nstrige: Bueura ..e pres "fericiUi t

sa

puIintele tu t ur or crestin llor, a i • b'"' ..•In . "d" IZ.a.Vl, di pnmejc u, e- 1- ier I·'" e • _a p,licale1e, a-i mantul din robie si de toate nevoile, Nu ne trece
&

lui Dumnezeu,

D'ar el luat ca

a vlndece

,Maica a
ne-

InaHe Irnparate, cela ce sezl im,preuna, ell T a,tal ~i e~Ueantal de seraflml, cHula spre rugaciunea cea de Maica~ care f se

Doamna: Irebuesc,

eu vederea

purilor $i mantuirea sufletelor.

dar nici pre noi ca~tii cele ce ne spre sanala:I€H lru-

educe penfru nol, ~i curale~te p,acafele noasfre. IVHintuie$ie lara. no ElfiJrii $1 pre popo r il

lnmnlleste: darue$te RegeJui s,anaiHie trupului ~i birllinla


asupra vrajma~nor, pentru
fU
9

nascut.

gaciunUe Maicei tale care te-a

1h~ Fecioarfl de Dumnezeu aleasa: Bucura·f.e eeea ce pre Adam ia.ra~i I-a hagat in rat, bucura-te ceea ee gone~i <Iradi co numele iau,. bucurs-te Aadejdea, cre$lfinUor, bueura-te

lngerescul g]asi,i strigam

cioaro, Nascilto6Fe nezeu, acopere-ne pre nol cu mlnunaful Uiu Ornofor, ptlzind pre Regele sl popor de ioaia rautatef~; Jlu pr-e carea rnlnunatul Andreiu, te-a V6zUt in hi" serlea Vlahernel rugandu-Ie;

o prea sfii.nUi Doanlna

Podobie

: Femei

1.\u.&i~l ...

Fede Durn-

trimite·ne $i scum Doamna mila to. cea.mare. De; hei ori ..


LA. lL~UDAR! (I-! V~ hie) SUb; rile pc 4 glasu! 81 a-lea ..
j

Podobie: 0 pre~mirjtii mlnnne.•.

sfinJirea sufletelor, bucura-te

l'ugadunHe tale, Doemna F eIi Nasdlfoare de Dumne- ,

pazitoarea neamului noslru, Pomene$fe-ne pre nol tnlru

Spre tine eadem Doamna, ~i cu umilinla lnchinandu-ne ne rugam: Bueurd-ie de Dumnezau fericila Stapana, ceea ce e~ti rnultnumita Fecioara st de prooroci mai 'nainte inchipuita

LUNA OC1'OM\"RIE

Uta de nunfa 'CuraUi~ $i pre


rniil'ni ,ai purlat
tuturor

cu elnste: lntru llne ca '0 ['OUB Hrlslos Dumnezeu pogor,§ndu-se, ai nascut nelspi .. $1 Domnul, pre fa.catoful
Aoesfuia

ca

sl ell muUimile mucenicilor, ru .. g'andu~ie Sfapana Fiului tau ~j, Durnnezeululnoslru, pentrucetate sl penlru popor ~i acope ..

mor~ en apostolil, cu proorocil

penfru noi acum roaga-Ie,

se milueasca sufletele noaslre.


De clouD. ori.

sa

rlndu-i, ell cinslltul tau Acoperema nl, nu Upsl ~[ acum Preacureta amantul aleasa rnoste ..
nire aPiului tau,. rn~jlocind ierlere de pacate celor ee prazel Acoperemantulul
DOXQ["OGHrA

Nascatoare de Dumnczcu, ceIe J" inqen '"I '. e or" le lauda pa tmare au' a hll cu arhlerell, si sfinjit apo .. stohca Maicel lui Dumnezeu
I

Pre tine te canta Pecioara

nuesc pree etnslltul

tau

ce e~.ti irliru tnt la,udatii.


ECl€ Ilm~!f~ Otpustul.

preznlc tiiu, eeea

ceI", t ruga~.~i aeurn 0 M'· ""' a 8(C ',' mea ! peniru cetaleu ~i poporul care te mare~le cu credinlii;,$i cin.. stesc praznlcul acopermsntuI

f'" ....rd fug,EtCILIne ca re M, aD.".t , '" ,acan " ..,.~ fuilorul penlru fume. Nu inII,

• 1- I [ '~. cu ClnS'€ "t· snqese,


ll€

... vazaru d uA

(S]!:Iyos~uvill) eRA MARE.

LA LITURGIHE
3i ~i 6.Pf"Qch:imeml1~ glasul al 3~lea; )n~te suflete al meu Fr~ Domn-uL Still: Cit a ("~,u:[:d spre smerenla roabei sale., A:pos,tolMl~ din cartea cea clitre Ebrei! FraFib.)j'~corm.! td dt"uf,it;' (Huafi1ulr#JtJri ,-k. duJ71ii.... E\I"an.gll elh.l dela I,]lca: £'f1., rw(~
5D~

Ferich11e diu C!l!tl.onul pramicu.ltU'., Pea~

rul tau; si gOll~U


p&caie1or noastre,
din primejdii

nezeu te-e sfinlil en Duhul Sf:§ni Nasciiloare de Dumne .. zeu: si malmull decaf razele ~ ununezi ~ 0·· snare 1tU I_ . viSeriCa ~i• poporul eu stralueitor Omofo7

lui fau. htl ai mult decaf chi vo t u I lui Aaron, pre line toata Dum"

mea (teeM, ~iI"ltrat~· liniS

tnty' tm sat•..

CHINONICUL~

!e>tnlmului Dunturri~ii.~,lv:e,
cant!:: rnsi iniAl

"'HZ]:

pre cei ce ell ere-dint§: cinslesc

~i izbilve$U ~i din necezurl

]l1'lunedcu~

mlntului

ale prsa sflnlie:i Na:50iitot.rel se IntampUl. Dum i !'licIt


I

fi h rarnl,lJ, sa se ~I~ ~nvj'e.rai. :1.poi l'Ih"l ACOPri:T6.dupre cum se face ~i J0. alte prazni.ce

De se va .irll;il:rnl'lapr\ilz.nicuI Acope-

de Ducmne,zelJ, cADd

~~~~

remant.

praznlcul sf§ntlliui t'DuAcop,e~

CADE-SE A ~TI:

r= P==~=== w
miciJ.l StiJ:drile A,cope:reI·iu." i[jf:i;u~ gl~sniee. Sla.v'a,,~t acum, glasul al 5-1eai Vell;p sobearele cele iubitoare... La stilIoa\'llii, Sdhiri1eglasul al a-lea:
m&ntuIni pe 4, glas~i'l

ztUA DINT}.]

:Jl

La Veccrn:i.a

lui, ~i aeum,. 301 aeeperem.;


otpnstul, La

Et.'h:~.nm~, ~

Casa Bufratului ; SLava, $1 3curn~ glasul ::113·les: Vt nj~i to~i lubltorii de., Acum slobozesd: ~i dup£i Tatl!1 nostru, Troparu ACClperemfitlt~ll~ Ectenia miG::a~ ~ otpustul, biirhtllul, ~tii:.le-a !ntaia, La Doamne stri-

La Vecerni<l eea mare, clintam; Ferieit

g.at,·aml pun,em Stihir.l1e pe 10, ~1.cant2ro 4 Stihiri ~J~Acoperera .., trei ale Ap ostcIului ~ trei ale lui Reman.

postolulni,

(~o"hl)d) Prcchimenul
Iulu],

ei

Sla,va a. A..,

EV<lughe 1la, lot a~a. Chi.llonieu] 1 Palm.d'ni md;nr.u,iF(;:i rJQi .lucL ~i tn tot piJm~l.ltul; :ar$_

Ceasuri, iorni zj.c.:'~tiJTroperul Mop.erem.iar:a Trop.arellil :>fin~ilor Ie schimbam, Ina ccndacul sieeur al a.coperemsntu ui b. teste Cea~urij('. La Liturghie, Feridrile din Canollul Ns.sc~toaI'ei, jp'ea!!tla 3. pe ,4 siale Apo ... ~ tolului, diu Peasna 6, pe 4. Dllpa ~:.re, Txo,pSlJ:tll A!,;i,opetem. al ApQstolului, ,~i. ,;Ii] Cnvios:ului" Apoi Condaeul A.poost~llu[u;i} Sl~!{~j al CuvlQ~ull~I, ~i aeum, al AcopeJ;"e.w.. A-pQ:$tQ.lul Nisdt'Ooarei,~.i al Apostro!i::lhd:

acum, a Acoperem. Esire zilei, ~i citirile Ace-

perem, EcreniHe obisnuite, La llirile A1co'perem. glas 3" Slaval


. ;:~.aculit!; a A,(lopn~m.. La

Litie,
a,

Apostolul. si EvangheHa r.andu]l1,.i, le cetim in alt~ ~i mal 'nainte. CADE-SE A STI: Cl de ae va mtampla pr~.zni.otIJ cinstiI

Stiho;:JiYna.~

StiAposto-

,~~~~~~~

Stihirie Ac,opeN':m.glas 2~ samoglasaice. Slavil. a cnviesulni, ~f acmn, a Acoperenl. La bineCHv:.antal'e!l p.li.inilot'jTropaml Am~ pereJ.t!.antn.ll111 de trei ori: Fie numele Domnului binel(:l1vH,nt:atde trei ori cu d,ntarre, .'}1 Bine vein Cl1v&nta. pre Domeul; Troparu] Aeoperem, Apo{ al A postolulul, Slla1l'a 31 cuvio .... U111i] ~1 'lC!IUD al Accperem. ~i obisuuitele CR.tlsllIe. Du'pli catismc, sedelnele Aeoperem .. :;;i .. etire, Pclicleul cu
0('1,

La Ltrenie, La. Dumnezeu

e$b~.Domi:ilu"l,

Ar.Hmra, Duminica: S,Ebn'bMtaseara, 1. (1 Ve" cernia .mica) b. Doamne strigOlt-am, Stimrile Invierei pe4- Shw1t, ~i acnm a Aceperem. La Stillo,arna! 0 Stihi:rl1 a Invierei ~i al e A cop.ete.ll1. Scih 0;.11 na .. ~cerniei v \t mari, eu Stihurileei, S~av~"¢ ;3 cum, a Acealobosesd. att,p~ Sfinte Dumneseule .. T:rop,El:tul Inviered, Sla'll1, ~i. scum al Aoo~

tIll.tti Acopcre:mant,

fill,S. :sft1.ntuhd Aposto.l

perem,

ceil. deja Vecerlll.ia

Mlirimurile
de dOl]i

c:himen u 1 g-las. 4 ~ Pomen [, va in nuaiele tan ... -Stin ~ 'Fe~e.i talc se vor rugL,ToElta
j

Tui', ~. Sedealna AC"O"perem. AntHotitll glasi.llui, 4,. Pro-

ei

mic.a. Actlm

duo]]e Nascatcarei de Dumneeeu; ~i a·, cum. tot ace ea, ~i Stlhit<!J glas' 8 = Astaz'
cu noi.; Canonnl A~ coperamantulllii cu Irmosul pc 6:, al Apo~ stolulul poe 4, ~i al Cuviosulni poe 4. C:at!lV1Sii1.e: ~sr,fUda"t'Q,[ .flUM mea. nup1\. a se DtlCllra tmprcuna

stdiarei! :o;1i. Iaudn pre Domnnl. ~anghe· li a lui Ln Lii. hi zU6{e aooiea sr.ulrind.u-s.e Mr.uia_. Psalmul 50, Slad: Pentru rug~~

per em. Ectenia. micl1 ~i Otpustnl, LaV,ecerni~ msre, La Do Sim.Ile strig-at ..am.. S:tihirile Invierei 4• ale A{;:o1J!;:reru. trei 9i trei ale Aposto-lului. Slava1, <I Accperem,

~i acuzn a NascatQard glasulu], Citirile trei, La Liti,e Stihirile Acoperem. " 8Iav3 a Apos.tohuni, ~i aenm, a Acoperern. La StihoM'n;a; Stihirile Invierei, Sl81va, a Ap(lstolulul, i?illicum, a Aecope.r'em .. La
bineeu ."l1ntal"~a p;linil 0 r I Tr-o parul Ac operem .. de trei ori, lara dac~ IiLU este priveghere, ~icem Tropa-ru1 Iavierei, SJ<i:va al

Aooperem. pe 4~ Slaya~ a Apnstolului~ :;;1 :locum) n Acoperem, Docs'IJlog'hia Of:1I.i ma.re. Dopa Sii.nt:e Dl1!mu,e~ule: '. Tropa.ru:1 .APQstoh1l1u]" Sla,vi1~ a. Cu""IOfiI.1:=
Stildrile

J?:i aeum, a Acope:remoti!.tull1r. La Landari

tl'eia. PCa'3Da Condacnl Apootoluluf, ~ al CIl,viosulw" ,i Sedealns Apostolului: SLava, a euvimmlui ~i aeum, a A.cope.remfi:lltr.:iJui .. Du pil a ,t}- iii Peasnii, Oonda,cul ~ Ieosn Atflperem" ~ Prologul: 'dupa a 9~,::Ii ea~ua P St;etilna Aooperem. SIav~' a Aposrolnhrit

A:po!5tol,uhri,

~i ecum, ,d At:operem.

La

Utreuie,la Dumnezeu, este Dcmnul, Trcparul Invierei de .ott! Slat'a~iii Apestolului, ~i act!!m1 a:i Acoperem. Dupa Oatis-we.; Sedelnsle IU'i'ier@i ell ale Ka::;'~ 'clli,tos:rei 10:r" Apoi Polieleul ell obi~nuiteJe WrimuTl, f,l Trap-allele Invie[1ei: SQbOl'ul tngeresrJ, Ipa,eoi <llgI.asuhti, ,f,i Secllelnel,e Acoperem. toate. Apoi AnlifQOlllde, ~lPr'Or

,a'ona

clrl~~D.tt'I I", £"",0"..J:!".ngheH' ~lasul.'~.i; PsalmW ,,,"'.,,,.

50, i' ,,]...

In.:r<i'~.',...' .

LUNA

DCTOMVRIE

roag,a-I samarntlliasca
dinf~1.
.. \.1 Carl on 1~
j

pre eel

ce to ctnslesc pre tine en ereIrmo


S:

7,bine'Cllvanta1i, pn~owi n}ud.ati~L "intru tol~ vecii",

de sus, ~,j nla.rirea eea negriHUi, lnteleplesteai def5jmat martrea ceo trecatoare ~i care S€ sirica intelepte; ca unul ce

li~ cea

Ca

...oJ· m... "" - i unparasa uonan - dest'··, -~ ~

ai Iost cu minte si en prieepere,

Ca un blrultor al fiku1 vite[le, purf.atoar,e de chlnurl pree lauda.U},,~i improtiva ratad.re~ ai ridicat semne de hiruintfi. Ci1 Upsirea de m.a~l1Ii$] de piei oere 6Ji rabdat, sl 61i suferlt ItUer'ea .... .... · d tAl t . $i·-d-·e.zra·•.acmerea di ~. ateror .. rnnnlor faI mucenila" eantand ell
bucurle ~ Popoare
pre Hrlstos intru lotivecil.

C·and a rapit eu vide:?ug,.lu· pulcel vlelean pre mielusaua la, ehmcea i-ai sIfirimaf {alene ... t] ep t e, lara pre d"'" , .... HTH " ansa ca un pastor pree bun 0 cd adus la

prea i"na]fat~

vieata.

eiorlei, si cu podoabele mucenlei, ~. lumea 0 al luminaf C1!.l I .... 11 •. "1' ~ '"' ""t' strerueirne ceie V.8Jl'saoare d e
l

minos ai. siraiucit cu rezele fe-

Ca. soarele eel ell fo!u~ lu-

STJ'!~'k :

PJecandu-le [egnOJ Stapa~ nulul, ai diutBt· oala cea rata.~ ci~a~,~i 0 ()~ alial" ~i rEdic€indu~o pre - umerlie tale prea Ierlcite, ce un pastor 0< al adus la sta-

intru fo~i vecli,

rancaret multe Anastasle, em osaFdie ill • '" d . - r au d- I' s~rJgan.l: 'p' reon '.(~au, po~ poare prea inalf.Htl pre Hrlstos
rumma a~e
[I '"'L..l...· 1I

Ii

...,

1 . '0, e c;e~

uiu] pod~in1,et
~i Ileum,

a ~:ii~;;t(l!firo;:,~;

Doam ne Dumnezeule
)e.,~aPte

d· reune .... r Qua nn, ~l. ~ nus ',Ul - r--· m d ..., .. intr'un Ipostas Feeloara; carula e§ntam: Bi necuva ntet esf
II

NUIlUri tu at nascut. pre U-

zeu, ~i intuneca~ de nap,adirUe ~,arpe~uj,cUHlg,adunde tale cuell a r,ai a rea ta cea[uminii-

• patft-- ·Ii m~~e~rmreasa..... un "D a I' .nimne-

SuOetul meu eel intinat ell

rate$te,-I d{j rele ~t-Jstra]uce~le


1

in veci,

loan:'! elns-Uta muc€fiifa Anasta. ni ....... sre ;.e.l.,.". v J' e d' m c e ~t e- ill a sa rn
cant: Popoar« prea in,altati pre HriSlQS rntru ~o~~vecii,

Pe-a~m~ 8-11, Irmos :

])

o~i c~ptorul;, munciloru] heldellorv l-a EIlf'S ne..buneste, einsUtod]or deDum.).nezeu; lara v'a zan d u -I pre ecestla cu puler€: mel buna
!t

YJ

i'.i

luilorului,

ma11ltlJitl, Fa'ca.toruluI ~i Manau strigat:

Tlnerl

tine ces Curata ~i faril pl'ihan~, dorind feeloera Anastasia. Lsi-a pazit$i lrupul ~i SlJ~ fiI! " I f .'.. "'" pnl ana, arZ,fU1.1d: afAa.. "h"" ,". UeilU-.tara r" :11 pa t"'1 .... L 'larue minor en ran d are, ~I. suferind isplla a multor munci~

Pe

----.......

LUNA OCTOMVmE

lalte dupre

taD,duiata.

CanotlluJ Invierei,

ell Irm osnl poe 4, al Accperem, pe 61, §i 011 Apcstolului pe 4. Caravasie: D~8CfUde-fJo.fu gum, rrUlU Dupi a treia Peasna, Ccndacul Acopen:nt. ~i :11 Apostolului ; Sbva, f?i a cum , OIl Aeoperem, Dupi a. 6 Peasna, Condacul ~i Icosul Invierei, La a '9 Peasna dntam:
Ceea c€ e.:;.tl mal tim~fif6.

ciunel, eumpjina dreptatei donmelor, i:ndr'eptar,ea cea cu toful


po d Oft01SenOel., b -B'" .

t· "1' .'" intetep1or, ce ..tatea cee a ease a .... 1 I

potrivita. a canoanelor, si buna

.'

De douB. ori,

Svetilna

Iuvierei, SlaJa, a Apostolnhri. ~i scum, a .Acoperern., La Lauiiari, Sdhiri]~ Invierei 41' ~i pdr'il ale Accperem. ell cea dcla Slava], - cu Stihurile Aeoperem. eele de seara, SlavS.: Stih.i:ra Evangheliei; ~i acurn : Prea hi tI,e·cuvantata 'e9t i., Do 1:;$0'] 0gili a mare. Dupa S5nteDumn.ez;lll't:tie, Troparnl 1D111 erci numai, apoi Ectenl ile ~i Otpustul, La. C asuri Tt'o'paru1 Invicrei, SJa,vl:i, ""! A ~ •. "t N' ,tj sea t.oaret "c . eaCl.C o'perem. . '1,1 acum, K _ ...... sului, Du.p~, Tlltal nostru, Cond.~cuJ Illvierc i '\31 al Acoperem, schimbandu l e, La Liturghie; Fericirile gl asul ni pe: 4~ ale Acu,ve:ren:.t. Peasna 3 pe 41 ale Apos~ parul Invierei, at Aeoperam, si 0111 ApQ'srolului ; apoi Condacut Invierei, Siava, a] Apostolului, :;>i acurn, al Acoperam, Apostolul .. Evangbella :;;i Ch:uolltCU\ mai tntai ale Jnvierei, ~l apoi ale Nascawarei de Dumnezeu.
se carita 13. pgvecerni~i5.,

torllor, si cununa mucenicilor,

.' · ·'db Scrun

.. una....laude nevo)8.0 1.8

~ indr ~ , _'-, -'·1 ,~ nezeu, sa In razueasca vr ejeste la chlnurile cele de rnulte feluri, $1 Ia 1egaturi si le inchisori, ~i18 despoiareatrupurilor.
si la zdrobiri, ~,i la ger fourte iute S,I, la bataj~.si, in cea de pre urma le moerte, Chlprlane prea cinsllle. De doua orl, pulnd improtiva cilnta.rile Duhulul $1

sl plecat pre,gandiforii de Dum .. ,

tululuiv

Feasna

6.pe4. Dupa E~irel Tro~

La

descanteclle

dracilor

VEzr: Slujba cuvlosulus Rornan se lasit, ~i

Iunuhtere prea sfinfUa; pentru aceea al dobandtt cununile biruinjei lustlno, fllnd i'mpodobUa
eli slralucirea ~ed:orleiJ' ~i cu mucenlei, De d.aua ori,

pazit lecioria$i le-ai adus lui Hrlslos Mucenita nebiruita, ~I

birumte Crucel, fi-ai

,8

INTRU ACEASTA LUNA


EN! 2 ZILE

Sranlul
La

Sfin;ltu] Mucenic Chiprian~ ti sfama I\,'lucenila lustlna, strigat-am, S'l:ihlri!e pe. 6, glasul al 4=J~a.

[)O!lmrLc

ungerea

nezeu prea desavar.~U Chtpri-

te-al apropiaf de Dum ..

sangeie mucenlei,

preo [iei set

~l.

cunosfinta idolilor, ~I h2 ..al im .. bracai co 'Crucea.,.arma cea de rnantulre, Chipriane prea . '"t- "'1 repada '""til • .f erlCE e. A' 11 ..... d t carle cere
omul eel vechlu, ;d a locuil in~ tru tine Treimea cea de 0. fiinta prln cunosfinta de Du rnnezeu:

de InvEl'VlIur,a r,fi'tacirei, ,~i de

C u adevlaraf

SlavBJ, gtasul

a]

z..le.a.<

te-al dezbracel

de

.... iltori t vraJI one', .e·lU. d eZ_I_Tacaue . b '-' t ..]1

ane pururea pomenlte, Hoare'a credintei, frumusetea cuvinle-

pre aceasla roagti-o Ierarhe,

P=:=/===========I=N
dimpreunii- euingerU m,antuim noi,

sa

DODA Z:ILE

ne

$1 aeu In, Podoble

1'1

N BscriJoarc i :

: C.fund de pe Iemn.;

str€Hni mangiUere; Iimen eelor inviforati, bolnavllor cercelare, celor necaJit[ acoperemant sl ~"" '01.Bg ~lIor t.. sprijineaJQ: tol or bil tu esn

n.apastuitlfolosilnarc1saracHoJ!" hranUoare, ~I eelor

~i celor

Tufuror

~i ecum,

a Niigc:uloarei

.s.carbitilor bucurie,

tare, turn de lade, ~j zid nebirult cu adevi~ rat nu avem, fa!ra nu mat pre
tine Preacurata: $i cetre tlne na.zuim $i lie sir'ig,am: Siiipfina ajura-na sa nu .pl eTHll;: Bra a caire noi Daru] tau .}i slave puterei ~i marlree milostivirei
II ~

A ~ta scapare

'WI'

'w'

~i

_!!i

--

t- ....

Preacurals, Meliea Dumnezeului celui prea inaU; grabe~te


rugal,llu-ne

tale.

not robli tlii.

sa ne

m!8niue~tipre
r

A Crucet, a Nasdito;l'lrei ~

piUfa de nlllnta, pi r 0. nit

Vazandu~te Iisuse cea nels-

te-am naseut, lumina eea nea-

lemnul Cruoei,plangea ~j zl.. cea ; Fiule pree dulce 1 penlru ce 81' al pi§r.asii pre mine caree

pre

i.nte Hira inoepuf? Grabe~IE!,~i

.• t""" t .... I·· proptata a a~.(,tIUI .~. mai• ,na.. cenn


! I.

cee neiniinata pre rnieluseln] sau frets la [nnqhiere, ca un om de buna vola se, t,ang~Undu-s!e zlcea: Acum te nevoesli sa rna f eci far.a; de fiu Hrisloase, pre mine' cares te-am na.seut Penlruce ai facui aceesta, Man~ tuilorule a toata lumea ? Oaf' laud si maresc bunalaf.ea fa

Cand

a v~h:;ut:mlelusaua

eea desavar$ita~, mai pre' sus

te preamiire,~te; ce sa dobenpalimi,

de g§nd~j

.... d . .... __ . deases ..umnezeeasea manre, cej celaude du rnnezeestlle 1'ale


LA STrHOAVNA
Stihirile din Octoih, S f1li.'i{H.• glasu! 81 ::Hc!;l:

rule de oemeni,

de Cllvant, iubHoglasul

si parta~
~""~.'.' ~~~~

Troparul

ru

4-1ea ~

obiceiurilor.;

Siavii, ~.~ acum, n NiL'>calO,l1tei. Ca.utl-le la st1r~Hulcatiei. ~


..

.. '~.' ··~.·sES.··
".

lui,pre Chlprlan sa~1 iaudam;:


I'

p're IUlninaiorul eel luminat de Dumnezeu, pre so'f.u[ lui Pavel '~i. parta$ld lucrurllor cu ingerii se veseleste, luand e t.1 n IIna nesf:rr,caciune,i

LA UTRENIE.
D u p.a o bl ~[)uitele Stih (IIogh ii~sed elnole Oc:tClih ulul.
Psalm 00 ..

caci

CANOANELE.

~~a.

dele lnsusi Dumnezeu:


e noastF€.

sl se usa. se manruiasca su-

Amandoui d~n Octoih,

fiirii. Mucculclne, sfin tUor.l pfi 6.

~i aL

AI ca.rum - a crostih !a Greel este aoes:ta ~


Laud ferleite Darul tau eel vilrsa.tor tit) hH:riL~fli

1:\ dancul Meh·,ei rosii co urM. me neudale pedeslru ire»cand Israil eel de demult, prin
7'
!'1
H

P'easn.!l. l~a. gtlls,ul al i-leR, lrmos :

)} pustie a biruH n •

mainUe lui Moisi in chlpul Crucel, pulerea lui Amallc in

FUnd acum de 0 ceata cu o~ti[e eele mal pre sus de lume ..0 sfintite sl dumnezeeseule cap, cauta din Cer, spre cei ce cu buna credtnta te ~audtt ~i paze~te,..ne eu rugac(unfle tale. FUnd finut cumplll mai innalnte in iniunerecul necunoslin"ei, ~i cu pahnnle lrupului cele pierzBloare de suflel, din nest anlparare irilfi.erbllntai" ai anal de naprasna schlmbare •' ma 'U, , tenet nun 'U ' 't,i:;; prea ferlcil e..
SlavA. ...

stos, Chlpriene pree lnf,elepte, "te-ai fii·cul ucenic al lul". Logode$te~se cu fine Hri.. slos, darulndu ..i tie' til loc de f heine palimllor, podoebe de .... · im "recanun c menre, $1 .. ·b·)( ... ·t e d e nastere de - izn08va.
Jj

mal 'netnie, mal pre urma te-et (aent marturbdfor adevarului, Chipriane prea 1audate.

.... " nc I demnator

'SIAv1ii ...

.. un· rnuceruei .. f1'~ d.

te einsfim credtnciosf

Na'sc8-' ioal'e de Dumnezeu, caci tu ai Dascut pre Demnezeu, pre eel ce s'a lntrupat', ceea c:ee~n cu fofulfara p,rihana .
Irrnosul :

C hiar

~i acum,

a Ni s c-iitoo rei. :

Si adeva.raf, pre' Une

,9!{()}., Lr

~ ezul- al mal ~ naintepadnle pre scaunul plerziitorllor, ~ iera:~ipre scaunul preo!iei ai s]a ..

"de8 te Hrlsloase strigand: Tu ,,~e~U putereamea Doamne,


,rscaparea Si. inUirirea
Podobie: Geatlt
~l •

Vesele$fe-se

de 'fine' Blse-

vit pre Hrlstos, schlmbsndu .. e l aevea cu dumnezeescul Dar 0.1


ce~uil)rea ina.lt
~i Ileum,
!l

CONDAC! g)O,SyJ l-ju,

slere, ~i ai nascut pre insuei F'aeatoru~ si Dumnezeu] iufu .. for, care nl s'a a.r·afatnolla neohlsnult $,j strain .Nfiscafoare de
Dumnezeu

ecroara in remas rupa F· .......... d-'" na-

N~scii.t(larei:

vrajiforesc intorc.andu-Ie de Durnnezeu ln..


J,

D ela meslesugul

ingerea.~c:jL.

M at c a Fectoers,
j,

Peasna

3-.\\, lrrnos :

fe[eplite [a dumnezeeasca cuno,tinta, te-ai aratat lumei doftor prea intelept, ,t~bnaduiri d,Ei·, ruind celor ce fe elnstesc pre: tine, Chiprtane cu Iusllna: cu care a, roaga~1e iubitorului de
oameni Stapanului, sa sea suUete[e, noaslre,

Ve~ele:re.•se de ~n6 Blserica,

a P aV'ElIschirnbsndu-f
J' rlrea suflefulul

m,antuia~

catreHrja

do-

==~~========~--~~

IN DOUA ZlI E

Podo hie ~ P:r'iil r.lJ~~.[~p~~wlf::a~i Cl..IvanLul."

ird'ru i.n!?efadune,. ce Pavel din Cer te-al c htem at, tndreptancuncstinjel: di arzandu·le de dragoslea c U ra t e i Feeloere,
du-te ell Cruces catr·e lumina

Fiind cu sarguillta invEihral

rastignirea la, care rabzl penfru mllosllvlrea rnilel: Indelunq rabd5t.oruie Doamne, adancul milei si irvor ncdesertal: rnllostlveste-te ~. darue~le Ierlare g.re~alelorl' celor ce cu credinfa t tmu.

torul fiipturei. Pentru aeeea bi-

printr'msa te-ai sleatuU ell Zidi-

Iauda dumnezeesfile "• .


PCIl.!>It!t 4-IIJ•

tale paY JII..

Gansa dlrnpreunli te.. l invreda nlcil cetel rnucenieilor, Chidaruiascli, celor ee pri.bmuesc eu dreuosle sfan-ta pomenirea tao De doui-orii.
gre~f1:le
Sla ~'&. ~i
lII\:UJn, Q,

rulnd nepulln]a vrajma~ului" cu

D~dlli "" re .""I:uce. yazan d11~ Ji1) lca~,..p C


-_

hm{l;s ~

Hrlstos Dumnezeu Iertare de

priane, sflntlte, Roaga·te lui

sa

,~4sc;it(l~.e,i.;
I

in adanclrne de pacale, si suspinffitd stdg tie, din :inima, Prea-

Alnneciindu-01H C u cuqetele cele vlelene, am cazut


curalii : Mlnuneaza intru mine mlla la cea bogata, ~i luciul

tale Dcamne". Trezvindu-te vazfito:rufe d€ Dumnezeu din nebunia de mal ilil.ajnte~.ai mustrat in$'eUic~unea
11

randuiala" precum se cu»\~ne"strigand:: Slav.a puterel


nSs

»rele dreptatei, a statui inlru a

1,te Blsencapre

line Soa-

tale Doemne, lntarindu·s€ luslina vitejeste, scapet din lanturlle, .~j de meste$uglrile vrajm8J~Hor ,.
SIa:va:

cea draceasd:i~ sl ratficireft cea plerziitoare de suflel, $i bucurandu-Ie slrigai: S~fliva puterei

tale, ~,i bogi':U:ia cea nemasu-

ceJ nernarginit

01. rnilostlvlrei

.~~ rug.ilnd~arepre Preacurala Fecioerh cell pUna de Dar, al


I

rata a tndurarilor tale; sl-rnl da pociiint3 sl iertere ,gre$ale.[or, co sa strig tie cu draqoste: rueesca. Cit pre line Ie am
j

lnUirindu ..te ell credinla miRoag.a·t·e lui Hristos Dumnezeu, relul tauJ~i fUnd imbracal3 cu leriere de gre~(]le .sa-·mi d.a~ puterea Crucil ai ramas nerodeide BU nevrednieul robulteu.
A Crucu.i a, N.tsciilo arel, asemenee :

na-

puteret tale Doamne.

bilti de drael, sirig'and:


~i aeum, a Nlls.catoarci

S!ava

Mie[U$6Ua va~l8nd pre mleIU$elul $,i pastoful pre Cruce, se vaetA li1criiIlland, ;;i cu amar sldglmd; Lurnea se v·es,eh?~te lusnd prin tine mantuire: hUB p8.ntecele meu arde; vHmnd II

a .sar.acit/ luand chip de rob

eel slobod duprea sa fire,

omenlrea din line, dupre Ipos-

din bogat:ia bunEiUitei, Maictl pururea Fecroara, ~uand ioatti

'las...

28

LUNA OCTOM vrUE Peasna


i'i~!l:>

Irm es ~

uDoanlne lumina mea in _ .Jume at 'v,enn,~umina cea ,£" nSlan:~a carea 111_orCl'd· ~ ... mtru In.fnnerecul neeunostinlei pre 'lcei Ice ~elaud8 pre tine ell rl credfnf,a. .t' •
41,.... '" 1- ~

Durnnezeu, de buna vole pof.. find dorlree eea desavar~i1.

· S tIDO

rata Maica lu~ Dumnezeu, Iu..


j, .

Avand ajulor pre Preacut···'" pazrt emst·t Jr " • "1 • natectone ,1"aJ

p8nului, eu putlntel sange~ ara~ tan~ dl cumperl imparati,Cl ce .. rurllor, earea esle negutator[a

M ulfi mucenici

Slavi. •..

al adus SUI"

cea mai mare,gandiloruJe de


Dumnezeu.

n ep-rih fin ita.

chlpul eel 'i'nsuRefit a] lui. Hrislos ~i preavesel,


pre lusiIna frumnselea cea zUa~i odorul eel ne.ra!pU.
S[avA:

S,5 cinsfirn

pa-

me]e ruiressii a lui Dumnezeu, dO:f'uindu·rni s lo.bo z ire I,ege,igel.


o

R umpe

;;[ scum, a::-liiscii.h)arei :

[anturUe gresale]or

p,flcat.ului co. lege.a v~etei~ceee eta ei nascut pre Stiip§nu~ le-

Mlre-asa lui Hrtstos cea ICUrala ~i nespurcata, pe lang-a Jertn-voi, tie ell g1a8 de Iauswhiish-ie primind ~i rnucenieia, da Doamne, Blserica sbiga dupre dreptete, poarfa Fndoila ' ,~~catrenne, de sSnglele dracilor eununa. ,~cllralindu-se, cu sa.ngele eeJ "curs prlnmllosllvire din eoa:!? i I'll, n. Na5cil.lo srei : Nici gand ingeresc: Did, 0- 'Jsta ta ",
11 <lI(il

II

mlnunea nasterei Iale Prescu .. rata, eea negr'EHI,~ mlnunats. $i


Pe.i\Sl'lf, 6-R, IrITIos: .J ef'tfl~VCi]U

menese, nu poale

sa t,tilcuiasca

Podcb.e:

Ca ni~!e parga

!li.

firei.•.

Ca

pre un iererh cinsfil, si


prea tare ..

ca pre urr nevoltor

Ie-ai suitla inalfimea bunatatei celei desavar~Uparinie, sehlmbandu·,te minunat prin dumne-

JI juns-ai

1;e :

de jos a~ rauUUiei,

'in fundu]

eel mal
$i,

iara;;i

lumea dupre vrednlele le eingle~te 'Chiprianepururea pornertile, ~i en canfad maresie p"'r" . t' ''''d sian 18 pcrnerurea ja: ceran toldeeune, sa darueascli prln t.i neieriareg resalelor, eelor ee
I
II

zeescul Bot'ez.

carda:: Aliluie,

sh]ga dreellor, ia.r.il mal pre' urms


mat tnainte

Fosta~i

le-ei a~'ataf ueenic lui Hrislos

pre un intelept Ierarh s,t§.cinstim, ce pre un pihdor

Ca

leo

s.

Hi

nou A

Z[LE

spinii inseJtfciunei a. inflodt, ca un trandaflr prea fromos, ~i pre noi credlnclosti ne .. umplut de mleezmele fa~ a m,aduirUof $i de razele minu."'I S,....· am. derslnolOI can ll!l or..c a can t.... ,ar ~,~ cf n
t
, ". ,.' .. ' c·...
A

infelep,t ~i i'nvalafor" sa ,laudam;

ea din

turfsito:ruJ Teof:iJ, era monah cueernie pe vremea ~mp'a,:fi1:~ieiltd Leon. Jsavru, A


I,
I

,carullli ned.t~muezeife

,~.i ea pornire r

asupra

'.',

,:

"'ell

Ii'

."_

tarea lut David; Alillda.


tlce1l.stil, lUrl;,iI'l2~ile,.
MUccnlC Chiprian,~1

lntru

tului sf.inlHlJlui

pemenlrea

a. Iustinei,

S1~n-

sHn.telor iecsne viza:tld,amer:s~ de l-a mustrat de bt:a, ~ii.a sis ca este Hii:~de Dumneeeu, ~i faradelege ~i inainre mergator lui AnHhrlsl Doe c:a.repornillld:u-se imp1[ra tu Ic:t] mfuui·e ~i en u rg:ie,po,.run.c.i de-l b~mf& eumplit, ~:r-r hagara in tl@m,· nita,. de se chinni ca:~va en Ioamea Aped ~col~.ndu 1, ~ineV!iud .s~ se sapuie, iI trimise tn. ezil departe, ~1 3,(;0]0' IDuitll
j•

Stih: Durere sim.te satana~ pre priet:etlu] eel vechiu v~zand., Prin sabie ~lilIud tmpf!e,utli,'Clll,Wustina iubind. Chiwrja,n irnpre:nni ell rustina a deua 21 s'au
U,iflrlll;'1oin~l,

mind lui Dumnezeu, s'a dat fletul, .

acelnia

su-

Intru ace,a:sta. ~~, s:fiilnlul nou Mucenic CneorGhie ca(e~e ]lII. Carsgeas Ii. miirturlsit in anul 10 mie ¥OIpte sute nCirtJazecl ~;i. patru " de sable ; s'a, s,8var;;ih.
J

&esta e:d din Antiohia Shi,eim I-3E om~rit. Tn vit:oeazll,ll@ Gheorghe, :!ii cu i'L'lIgeri] te-ai vremea ~mp:aratului Dechie, de bu.u neam unit. :~iho.gat~ filosof ~d vrajito:r. eumplit t;i1 ~ fo st valll;~t h. eredi llI.t~,ees intru. .Hzistes $,' pomentrea sfilntul,ui !i,i, ferkittllui Andreiu de eaU·'e Iustina fecicara ~'i erestins, care;a , C!~l~eb~fJ. pentru Hrtst()~ . pre toate drace~'I:{l,e lui hlcrati cap:re !o! Ctl.ale lor sHu,b;: !l:ugiciu:n:i1, Doamne, pania de paeanjen]e.a sflIrii.mat, dfanmilueste-ne ~i Be m,al1.tue~te pre no~~ du-•se ~:i. aeeasta dill Antiohh.. Cad un Am.in., ooibtlli oareearele ellin numit A.ghf]a de Peasna 'l-BJ,hmClS;' a!ragostea trumusetei ei dininrnu-se ~i ae ;aju:ng~ndu~~] sccpul a. venit la Chipria(tI; I ..... 'j,A ere ce 81 man tun In'foe pre ia:rlli.aeesta de trei 01'1 h:.imi'~a:Dd·d:r~ci ,~tinernlui Avreem, sl ai c1itl'e tanat"3l, n'a ispr~vit nimic, Deei d.upa ~ L ee a CUUOifMlUlt mF'~teiitlguJ Sa'll 'cern~du",UCUi pre, uil ldei earl . f......... d'repc CI, . ora ••
j

Silih ~P'l"'evraj:ma.~;ul

ell sab.ia carea t1-a tins

C
-'.

crator S'<'iJbotezat,
j

1# arza..ud vr:ajitol·~~ti]e,

salec~rti! a Cfe-Zllt tn Domn:ul.Ded s'a f,a,cut hi! ,sfar."ttepI:scop; ~:ipre mnEti p!O!~' valu:indu i 'Ia eredinta h.1l.1 Hristcs, ('I. Jo,st prilll;5 imprelln'a eu lust 'na de dllh,e sUJ;,paDitQ!!rU] Damascului, .~i strujindu-li-se ~o'!ilsh::],eau fo~tb'aga.UilJi tigae de Iier; ~i fUnd trimisi ]a: N icomidia Ii s' au tt"iiat eapetele, Jara. marele Gr:igor:ie Cuva~t;a,· tornl de Dtimn~z~u r n upre <'l.ltnl ei ]?1'e aoesta H :Ilumla. iuMt Feci ollixd , -$i se sa;vb~e~t:e sobon1l] ror~.a Io,otdmtt-ce.niei, earele se afl~ de aceea parte, la Hica~li1.,~ ril e. lui S'GlkW1Qn.

~tate vlinau pre eel drepft: prea

~laudateDoamne,
,!J.

. 1 au .Oll t· m ..... te.. '.ararat t pre sme ". 1"" d .!I- ..m
ierarhie, chip ~dpHda~erarhUor1 .J!. '. ..... 111....·~ D sllngan d.: 'p , "rea siavne .oanlne

"noSI~r~~ Luand randuiala Arhieriei,

nfaf e~U Dumnezeul


~u

bmecuvsn-

pa.rinlUoF

Dumnezeulparmtllor,
cuvanfa.f.

bine e~U

d to,.., ." d . ,ii, ,_r{}p'~:el,cel f......... .aca.~.Q.are.•e Vlea.f'''' ~i ie-ai Flieu. grailor de ~

,Schimbareafa parinte Chipr~ane,afost cuadevaral a

~~=======-

__ ~====~L~U~NA~"~O~'C~TO~M~\~rR~IE~.=====-=========

nezeu ·inf€·lep,te'~eel ce
I

nezeul pHrinfiloJ' blne vfinlal.


J

Prea Uiudate Doamne

e~n

Durn-

callH:
C:U~

nebirui1fi Improfiva vrajma$ului

Tu te-al

aratat nouii arma

taberile dracilor de Darul ce locula lntru ilne, se gone.sc~i se depsr... tlmi -] I teaza panmue eeror b ·1" ·.0 IUI.\1'1
I

'8, lrulndu-se

B imN!U!" ;inti!. m p re TaHiL.

Prea iiludate, Doamne Dumne .. zeul parinfilof', bine esli cu-

fericile _;ara.'iand in vcdere i:n~ !;leUkiunile lui, color ce eanta:

zeeasca:

Chlprlane: larB nol credlncio~Ii umplsndu-na de dnmne'" ~ • w .i, • ..,. .

pre Dornnul,

~umln,a, ::::iil,f.lgaln: B" 1__ neCllv,§ntap Iucrurfle Domnuhn


f,ii ecu m,
I'll

vanta.l.

Ni'iscatoil.rci :

ii scum,

Il.

Nii~cataareJ :

Fetele ceresli, si cetele cele mal pre sus de cerurl cu laude CUV]lltefl7.a pre eel naseut dintru Une~Nascatoare

Impl'€'una cu pulerile ingere~ti,se vcselesc de nasierea


ta CuraUi, eel ee cu credinjd

nezeu, stri~g,and: Prea laudat,e Doamne Dumnezeul parinli-

de D1In1-

te vesiesc Nlaica lui Dumnezeu, si N.t1seafoare de Dumnezeu ; Milnfui'lorul nosfm, caruia. skigall1: ~inecuvantafi tocd'e lucrurile D'0111IlU~ui pre Domnul,
Irmosul; Sii l1i.udliml bi tie 5A t:llvi\rllllm. __

ea

fu al nascut pre SHip,anul ~,i

lor" bfne cstl cuvanlat.


rCII,~Ilf~

B-n Jrm

(I~ :

Ve5e,16"i'te-tt

Lerm'1Ihmt.I,,_

ellnllor slavHe; iara dumnezeescul glas 01 apostolllor, cerele se raspunde


,I

~_ Injelepclunea

I'

.rea In1-el,eple~te ei defairnat

foe se glfisuel?le, lummot, it ~qua dai parinte,. strigand:: Binecuv,§nfa~:i' toale lucrurile Domnu-

ell Duhul, ~] C1JJ limbe cea 'de

71praznuili eel ce lubill Sionul; "ea a venit Domnul puterllor .eel ce imparate$,te vecll: s,a

Vesel,e~te- te Ier u S·6 I III e, i

.se eucemlceascs tolpalman"


lui de fata lui, sl
strige:. Binecuvanfati toete hicrurlle
PMSl1a

l~ fl

sa

lui pre Domnul ..

~}DoRlnului pre Domnul",


O·a, lrrnos : Eva en adtvarllL.

casurlla cele inaUe si mai pre

S ultu-te-allumtnat
0 jertfa

cafrela.-

sus de lum'~\ educandu ..e lui t


prin sungeparinf.e, ~l jedfa vie p,rindta sl bine placuta, cfin-

Hrlstos ea

fara

prihana,

land: Binecuvanta1i

lucrurile Domnulul pre Domnul,

}rivlnd de sus la nol cei ee .te laudfim cu buna, credinfa dumnezeescul Dar Chi· prlane, en ruga·dunne tale in-

prin
de

eununeaza-ne

'-.!I

nUDa

volre, dandu~ne. pace

pre

nOI.

cu arma

]N DonA Z[LE

si mantuire,. ce un lerarh prea indumnezeU. stul da I'iirana to celor ce te


lubesc: ~iprle tine Chlprlane,

SVE1'ILNA

F~m~iausiti.,

Izvor de Uhnaduir,e din de ..

Dumnezeu, ca pre 0 vistierie dumnezeeesca f.e primese, si eu osiird[e te arata pre tine eel fainuit, ca tof:i .s,a Ie doban-

femeile cele purt,ato are de

P're eel ce era mai Inainle inv,il-tator raul,Eitei si pre urma s'a arala.f'arh.iereu prln clnsfita Fecioars, pre marele Chlprsen

eu un glas sa-l fericim, ~i, aire c


el

tale, imblanze~te spre Stapanul noua, luturor,

sa

sirigan1.: Cu fugaciunile

dim,

stra ealr,e Hrislos prea ferleUe" prin faple ~i prin vlelulre pla~ cuia lui Dumnezeu, ~i prin CU~ F,atie I.amuritii; cerandu-ne dum.... ... nezeeesce I·"· • t urustea cee ad eva-

Indrepteezf

SlllvLi :

carsree

noa-

bucuria cea nelgraifa, fa·ne pre • ...•• .. • t.0. .. "',1 • b·· • partasr bucunet.• cel.el vesruce Fecloerh, mlreasa lui Dum... nezeu cea ,.... ...·h .ana, acoera. pn

C eea ce ne-ai naseut

A N itsciitoa.l'd,

IIoscmen e~,:

noua

rata,
stlv,

CB

un lerarh prea milo-

perernSntul~i intarirea, celor ee cu buna credinf.Ei s!r[go·m tie:, Nu uita pre robll tat Nascatoare de Durnnezeu Marie.
STHIOAVN A din Octeih,

';;1 acum, a Nascii'toarei!

tul1ui nosfru Malea ~ui. Dum, .. nezeu, eu puterea tao Sfarama taria, celor C,I? asuprese pre
robli fiii. prea sfant,o, ceea ce ai. rasarU lumei netalcuit pre

Intare$le

sUibiciunea

sJJHe-

Soarele drepU)tei.

lrrnosul :

idomnr~s'a afatat Arhiereu 'ere" dlntei, ~.t eel ne.stilmparai' s'e Uh:ut eu minte intr,ea,ga prin clnsttta Fecloars, Cu rugaciu~ pre nol Doa:mne .
~i

adevarat i'nvatlHor Btsencei, slujilorul In.~eJBclunei


s' a[}d~itat

su~ siujitor raut,fl,fei pe urme


j

Ie ,el mal 'nainte

SlavliS~ gill sul III iHea..

cu deadtn-

.Dumnezeu N,asc3ioare, prin

• WI '18d us; .18.rau


" • #

.culUirei. blestern inlauntru a


rectoarao.,;d ..e
I:l.'

'Eva. ,adica prln boala neas-

nile ,amandurora,m,antLJe~fe ..ne


acum,
il

Ne.scato.:.rd;
minurI§;",.

"odrasla ce a~ purlat in pl,§nfe~ urn ifi voiu lBudaDaru~1 si purterea de grija cea mulfa ,~'ce,lume~binecuv,anlare ai indin toate zilele, care de fot,a ei ,~fJorH;penlru aceasla loJi le a.ratat carre mine nevrednlcul .~maf]m.
. ~."!II _ '"

'e

POdA)ilie:

0 pre:a ma,rita

robul lau?St

1:''''''''' • t o td eauna star mam t'·ea a ,It~".. n roars rautatetl, mantulndu-ma Curatd prelnlne~d in vlafa sl dupa

nlseala eea CU :a.dev·aral de multe Ieluri '7 Ci fu ~;]acum ~i

In ce chip voiu ' povesf bunatetea ta sl chlverINTRU ACEASTA lUNA IN a ZILE.


Sfai1 tu I SfiIil ~~tll1 muce

n ic Dionlsie .'\[Ce0 P!I.ghi tu L !aUQ:!:IlHor mucenlci.;

moerle.

b, D.ov..mfll:!5trig:a.t ..am .. , Stihlrils pe e~.gr!lsul.r-tu Po-dol:ric ;P'!'e;l!

Fiul meu prea dulce! cum suferi haJBil farfi dreptete, doflund carele at vlndecat nepu .. jUntaoernenllor? ~j pre IoU ne-el bbavU de slrkaciunecu nl'i 10sllvirea ttl.
~i cealaHa s~uljhii '"\ Utr~nie.i dupre :ril~Jujalil,

patlmi Ie de bune voie Stal[)an.e, Fecloara ~i maice fa siriga:

ce pre tine lisuse, si prilmind

V ~zlffidu-f.epironUpre Crule-a
~

A Crucei, a. Nas:iwarei.:

~i vazandu-te ca esti JI .• vas cueSrl,e-8 {"" ecur t uescoperril

u undtla Duhalui, in» feleple$le v 0 r bin d dumnezeescul Pave~

tor de cele dumnezeesttst va.zEitoreelor negraiie.. Cu carele

dimpreu.na roaga-fer graltorule de Dumnezeu Dlonlste, sa se maniuiasca, eel crete cinstesc

ell draqoste,
A

.~i Wpus tnt

~~~C.01.~1@d
T~A LITURGHIE
Ferieirile Oetoihului; "p[)i ale ~f;lotulul~ Peasua a trela, pe + Pco!:hiweo; glssul at ·r-Iea: Ci(l~tita e~tel:lla:itllea Domnnlni

ste culnqerli, prln lucrarea hu ~ tn carti buna raIllduIaJa lerar-

.... '· ... ,ie Faeemd u-t··i 9tl.fl. d m, d1

. em-

natfi1ei~p.arinte Dtonisle ..al scrls

hlel lor, cea mai pre sus de lume, pree intelepte; dupre

inoartea cu VI osilor ltd, St111: Ce vom mspUili Domnului pentru toste., Apost:alu]~ din Epi.stola eatre Tlmot~it1: F~~~l~ Tim~
fei~,

m:tdti!h~,e~c£fiui c~ 'iJ~ '(,I, 'intib it., mt:ne,,; Ahlma gla:$Ul aI. 02:-1ea: Preotii t'a~ Dcamne Sf; ,"011 1I11lbr':ica lIDtmdreptate,
Eva:ngb eli a. dela Ipan:: ZiJJ-~ CI·lLN'Oi'liCUl
[)O'l?mu/,'

»:
Eu

randuia.lii adunari~e Bisericfi, urmand dupa randueJUe cele ee.re~i.


care ai pus le

ll'itwpom.enire

ve~nicii. va 'fi drr::ptuL.

nezeu, pre cat este prin [)uUnta~ Ierleite Dlonlsle, en buna ere'·","" , .nns, d dln~atn. inJ;' "iu:mnezeeasca descoperire a durnnezeestllor

eua.semanandu~te lulInleIep~.. foarte muUa dune Dum


teinlce numiri, ,gandUomle de
J

Dumnezeu: ihvaf§ndu··te eele rnei pre sus de gafll!d ell unirea cea mel i"aUfl~$i invat€i nd

• margulJ ·1e Jiumet,•

IN TREI .ZlLE

tor al doqmelor credl n te17 carele

prea aratat a ritorisll dumneze,e~Hle vedenll, pre Ielnle serlitoru] Darulul orqanulInjelep .. ciunei, pre riiuI0~1 mull eurga~ ell ale sale curperi adapafoailla Blserlca: pre Dionisie, ell laude

P re ritorul eel ceresc

AI~~ StilJ.il'i, gl,L'l:~ul 0l.14-1ep.. Podubie; C;'I pre un vltf:·1\z,.

:e,]

earele

11] .... "f·· tameror eeror nJif:gr,a.[ ;mra .... e ·· ~ ml]"t' OClf€O pree . ., . uprtan pnn CI ~.,

facandu-se ueentc vasului ·1· . a . ..1 .. .. . ..' . . ceun• a es, S'f"" acut cunosca""'t··or'11

frumoesei

rn~eUidunea dracllor, si arzand In' foe dlrU1ecele vrajUor,esU, s'a f6icuf propovedUUOtfd E·

rnlnandu-l-seqandul,

Fecloare

lustina luoil

fugH de

lnlru cantari g;a-lmarim.

hului, cele asemenea lui Dumnezeu $1 de el serlse, al vapsU buzele tale parinte}~i le-al lrnpodobi] eu frumusete, ell lu rrunele prlvlr] ..ell prea stralueite bune rostlrl: !5i al canfai Trei .. mel, cllntfiri de Dumnezeu aratafe,~i Ie-ai fa,cut de Dumne-

ell strfHucirUe eele mai Dupre sus delurnln] .. ale razelor

tultoru], care l-e preemdnt, sa


strigam: Cela ce ai incununat

vanqhellel. Pentru aceea si no] padlto~]l slevoslovind pre tvlanen ma.rire pre

gaciunUe lor, mantueste tele noastre ..

Hristoas€

nevotlorii faj~ Dumnezeule, prln ru-

sulle-

~i acurn, a, I>;'i'isdilO!l,rei:

zeu cuvantaiof al dumnezeeslei


,. ·"'f"· • mcepatoru ell mm f e " ..~t'" maua.

Fecioarli 1 Bucura-le

cura-Ie l Bucurdie

T oal,ij zldlrea

p(,H;!ol;d~: (:a!ld d~ prt:! !l;;mH •..

slrigali:e, bu-

Preasfanta

apostol dupa eel dotsprezece, dumnezelasca visfierie a tainicelor tradifii; eel ce a descris l •. I.... ·t cere J'e ~""" . oJ amUFI. mqernor, ,~ISa.~
vrednicle sa.se laude, Dlonlsle

le:r,arbu~ eel lndumnezeit, nevoaorul eel nebfruit, eel unul

lu~ David I Bucurs ... ceea cc te ai odrasl~ts~rugurur eel de ~aln5!


I

Sceplrul

Bucura-te

gul eel ne ars 1 Bucura·te lu-

u~a cereesca

sl ru-

mlna a toata lurnea l Bucurade


ee e~fi sprijineala ~i padilliloarea fufuror

bucurie luluror! Bueura-le laucelor ce Ie einstese

anaJ[n~o cma ell in:gerH; d upre

de ApnsiolHor 1 Bucura"i'f! cees

eel mare, laude -cuv.§l'rtatorilor de Durnnezeu.


SI!l!,li, gIIlSl1i . .al. 2,~!ea, a!. lui Am]r,tilu 1I1IUS:l~irll-' neanul, ill.L1!. a1ljj '0 eted Ij, lui Y~Zia.ntie,

pre tine!

A Cru.oei. a Nii:5c~toa.n::] .• asemcncn .

eredinciosli ell un gla;s.~ liiudiinl pomenirea cea sa de presle an a ierarhilor Dionlsiesi Chiprian;, Dlonisle
Veni'fi

faril,

.....'. ea ·1 C an d ve d·~· nue useau

prihana, pre mieluselui


Co un 01'11

cea de

s,au ffi:ragaI1ldu~se

~mand

pre filosofii cei stoici

ca

voea sa la junqhlere,

ell t,§n~
~
.......,_.

g.: raspiahre h-a detd ~u am..M~.: '. ..u .. Ce.iri~.)eje]~a,.s~r.ig~.n. 1H3pOl~~'.•......•..


..

LUNA OCTOMVR1B

mle I nu pol suferi dureree, .... ""lO' ..".f." pen truca....vrancd Ie penmesn acestea,
5TU:lOAVNA din Octolh; sau acestea ale stantului, glasul, !ll ,5-Iea. Podcale.: Bucura-te camara cea ell bun mires ...

fine daruri pree multe ? Vai

prea duleele meu Flu, eel ce elual dela

rut eel nemullumltor,

sunl pree faricite, dupre vredmere I-at· ..(..... a.t au-d


~ 6

celor ce sunt~i celor ce nu

nlcl prleepe, prin lipse Iuturor

Stih : GUt,a dreptu[ui

va deprinde.;

sfinfite scriltor oJ inaHei dumnezeesli intelepciuni a Duhu hil, tainicul imparl,a~irilor celor negrai'te dela Du:mne .. zeu : prin carole toala, faptura
cereasea, carea a ajuns nemerg.inHa adanci:me a infeJesurHor,

B ucura-te

se im,bunataie~te. Mintea cea u • ~ si inaltimea cea nepip6iila a

Dumnezelrei, 0 al pjpaif cu cuvinteJe tale. Limbe cea de Dum .. t nezeu glasuiloare, care aratat se lHuda eu slaviteioe rosliri cu

. ceI ceresc, D·· iomsie care le ai e al in1eles preloata ierarhie, si pre celele celor eeresf ~:i far a, de, trupuri: pre frumusetea ii drago.sf.ea negraitelor stralucid ; ca'I· .... • rete o. zugravl '1- prea ""- It·. s~ me prea blne, irrlindere,a calreDuulnezelrea eea de sus. Cerescule "'' t ' omu 'Ie, pemaruescuie1 ... mqere, varfulierarhilor eel de 0. clnsle cu A pOS' lolll nu I"' \ oe a ru00 u: ipsi d ,ga pre Hristos pentru toli cei ce te laudd pre tine.
51a.vd., glasul a:14-lea.

mai pre sus de minte, vullurul

Bucuf.a~fe tlilcuUorul celor

randuiala ~:ipofrlvirea, Pre Hrtstos imbldnzeste-l, ca sa dea sujletelor noasfre mere mila.
Stlh ; Gura mea va grHintelepciune

cur-aUf la mlnte, cu tolul afara de Iume, afar-a si de sineli sfand; ~i pre toate cele eel nevszut, $i ell np,cl1no~infa al cunoseul pre eel necunoscut prln norl urn. ....d mal d brosi, sezanc mai 'pre sus ae .lur:nini,mai .pre sus de tnf,e.le§ sui tuturor, Pre acesle ce esle '. . .... b nenumu, a d.... '. ianenne nes I raoa~"H'i~ cam nu se pOlite spune
I

C u tolul

...

Adfindme nev8zuta a cerestei cunosiinte, te vom numl pre tine~ prea lurulnate muce .. nice al lui Hristos ; cael ca pre Bisertcei Ie lauda.m pre tine in" [elepte, penfruca Iumlnandu-te ell foeul eel prea curet, te-at invrednieit a te imbra,ca. leu hal .. na luminafii deja Hrislos, dimpreuna ell osille cele de sua, ~i ti 5' a lumina' gandul ell reaa Duhului Dionlsie, Peniru aceea pr.aznuim cea a toata lurnea pomenirea ta, cu credlnta ·ma..
un osta~~,i puternic ajuUdor

nevazutai Dumnezeu

slmllte ~i pandite covarsindu-le,

privj-f fe'neUe pre

OW

Tim pre Domnul

eel ce te~a

incununat pre tine.

tN TR'El ZtLiE

$; scum. al Naso!toarei;
Pod ob~e: Ca pr.e, un vit~a_z."

ia, de foati rauhdea si de prlmejdU cum ()Jiie, ~i de mulle Ielurl de sup5rari, cu durnnezeesllle tale rugaciuni; apara-

Izhav€$te-ma detoata

nevo..

LA UTRENIE
Dnpa obifrmitels
OCloihUIUi.
SUho]oghiit

Sedelnele

Psalm 50. CANOANRLE


Am,inc!ouii din Octoih, cu lrmosul pe 8,ffir6. ; Ii 11;1~ml'ltullJi pe 6-

menli cari rna urasc, ~ide dracli , can.... t t' zue e cau a sa rna m roate tlele cauta sa ma piearza, Nascaioare de 'Dum .. nezeu, pre mine carele Ie am

rna de sminlelele

viclene, de 06"

MUcenjcine

AJ carui4 acrnstih este 10. Greci a~es.t(i,: Cinsteee pre mifit~a lPteleplel.O-f ]nviit.iihJr-i-

pa.ri~nitoare.
A CrucefJ
fl

Niisc!toarei

asernenea.

Dad:i te-a va.zui Doamne, pre Cruce, se languiat~i plan., gand :licea: 'C(~ ra:sp1i!iti.re [i-a det tie~ cei ce s' au tndestulat eu multederurl debt tine SUlpane? Dar ,rna rog, sa nu ,rna 1~i sin .. gura in lume, el grabe.~te de te scoale, inviind eu tine ~i pre
Fecloera si melee 'fa,spenzurat

"-,,~i
Peasna

Facerea lui Teofan


J -9, (llasUI 1111 8~lea. lrmos :

J(~pe trecandu·o ca pre useal,

din raulale'8 Eghiptuiui ,~sdtpand lsrallteenul, str:iga:: "Man1uUorului Si Dumnezeulul ~.nostru s.a..i canUinl".

cerestl, ai ejuns illdaUi Dioni~ sie, a f UiinuUor ceresc, $1 grailor de eele du mnezeestl,

zeeseul Pavel vazatorul de cele

FUnd invaf,at de dumne-

stramost,

Tmprnlll,

gllls'U.l ,al 4-1e!i.

I .. . d te .. ·t·· t '. t-· .... t.. ',", rezvm ··,U" e In I'll .oa €, rrnnra-

Bllnatate

lnvatandu pte, ~i

di; co s.a inteleaga tnvafiiturHe tale eele de Dumnezeu insufla ..


f· D· .. ' ·e~·]OnISle"
Siavii :

dumnezeescul Dar, lumtneaza Ierlcite suRelele celor ce te lau-

C eJ

ce Te-al luminal

eu

candu·te cuviincios cu buna ] cunos t• 1;"'. nT.arcu scos di vaSUI .• neqrane ..;m~I ere.. ......... aI egerel eeie din]a piizind, calea intoeme ai
sHvar:;;U~ s;finfii'e mueenlce Dlonlste: Roana-t e lui Hrlslos .... ....u· t Dumnezeu, sa mennnasca .., suflelele noasire.
Slava.,
~I

randuele:~.or cerestt, sl slarea


celelor lor.

Diomsie cu gand prea luminos sl ell -- 1 d '\ '.... ·"1 su flenu, a v e c e a st rlhUClrl_.€

InvrednicnuAte-ai

ac~,m. 01 Nasciilollrd.

CauUi I,R !>m"'f,itul

c:.arici.

le ..ai afatai inlruparei eel mai

Cam.ara

-$-] acum,

it

Nils-cahum::t:

de mire luminata,

QS!~3_r,rillS_SS_Sa __ !Ji;_!J_g~~_?Si_..... ~_rg_S_S0_...,Dgeu~~~_. p_'r_e~s;.u~S__d_' ,a_n~c ,~a_F....... __ ... e_g_' d_'

a~:'O:!!1;'

~=:='~4~==============~_L~U~N~·.A~' ~O~Cl~~~~~q:V~R=IE~· ~================~

tuturor: din tine) Ma]c[l Iul Durnnezeu, s'a ]nlbr,aCtl'l in frupul nosfru,
rcnsllll. 3-B. lrmos :

ea

~~nlai'ntareilie tntru draqostea ).[1,. dl 111 estl m,or.ginea dorlri .. "lor, ~i credincfosilor inU.rire,

~. nule iubUorule de oameni". u


Sedealna, glasul J-iu, Pu doble : Morm htul Lan Mii. tuitorule.;

_Ii restiresl.ls de in.a11.:im.'euvloaai. .·.ii. e ce.. rldtcflndu-Ie


p.· ..

Do amne

CEllI.

ce fl,!

faC'tll. .•

ina11im'ea graiur.ilor,
injel'e,ph:! cuvlnte,

lume, le-al fiHeuit fuiuror, en


~j

siraiucin-Ue cele mal pre sus de


eu prea

se"

pre randuel,ele

~i o~U:rUe ~I

it .... ce'l·f'··enuc: min e ceres straUl ..


bafe

zeescule piinditor

privHorule al Cer111ui~i ~:J"" ' ,auancu.'I " t e 1 lii epcruner,'. d umne-

£II sfafului

cuvioase, a~ teoloqhlslt cuno~linta Dumnezeirel facandu·te


prin

f,f( a dumnezeestllor

U mpla ndu- Ie de- malta


'Dar durnnezeesc
SL<l~·Ei:

sfiin-

lor, cunoscandu-le, 0 Dlonisle . lf e, t'e rugam: R ... pre-a f encr .oagator

vazduhul, comoara taine..

nume prea

pentru noi, IJr€ eel singur Iubt-

de oamen],

AUi';. Sil1de-alnl. ~I!Ii~,ul Ii] 3 .Ie!!.

cuvan-

Uitof' al Treimel, prea ferieite Dtonlsle. e u dorirea cee spre Dumnezeu, sl foerte .. vI' ". d.U·.€ ell ... ~ Iepemnea 1 . Inva.an '~nJe eea prin Darul eel faclilof' de vieati:t te-al faeu. organ de
!;11
1lt::L1 i'! m,

.glinda prea vHzaloare al prllmlt narile cerestilor slraludri. Pen-

Facandu~ti mintea

Pcdoble :

De frumselea

tecioriei ....

ce 0 00-

0'morandu-te

in1auntru fulgerUe Duhulul cele

de raze eruncatoere, si hrmi-

Iru aeeaste le-al ~i invrednlclt

Dumnezeu purtator parinte.

vederet a oglindl ingere~tile incepatorU, CD prea curala a· gerimeata.


S[!I.va.,glasul al 8·lel!l. Podobie : I're in~eleptiljnO:;:I\ ii Cuvantul,..

Feeloers Irup SUipanului futuI '" ror: en carate ,EU• osam d"f pan .... calul Iumei, :;;i ei izvor.al vleja
eea vesruca,
_ '. 'W

lucrerea Duhulul celul 'c,etoetele s,av§r.$e'~tel' ai rodit

C:u

N iisc;UMfci

lrmosul ~

,t

eele deasn pra crupulul ceresc, . . ldlt B' usenca.ru pre mme ,•t . ·.. 1 at zun

Docunne

cela ce al facut

unul ce e~ti. tllchipuire dumnezelasca vasulut celui ,a§ les ell adevarat mv,eti lalnele cele dumnezeesf en Duhul, ~i hnninandu-le ell darurile dumnezeestel straIueiri, aratat al descoperlt cetele i' n g' e r iJ 0 r.

Ca

Pentru aceea I,asand lumei lnle[e'gerea

durrmezeesiilor tale dogme, III Iuminat pre toJj, ~n.~

r==---==========I=N=T=R=E=I
I

Z=J=LE====.========4~~

tIle falnuitorule Dlontsle. Roa:ga-te lui HristosDumnezeu" lerlare de ,gre$ale sa da.fuia.sca celor ee praznuese ell draeosle sfanta pomentreata. Soarelui celui InteI.egator~ sfesnice de aur al durnnezeestel lumlni, nespurcata, neintlnata, SUipan,a fara prihana, lumineaza-rni rogu~m,a, sufletul eel orhU de pelimt, ell
curgerile lacramilor

lelar.
r

[e darue~U

dez:~egare gn~sa-

Peas n.a. 4· lit, Irrnos r

'lr'u
I

N'orul

~i acum,

fi

Nasciitosrcj.

tl,:s~mCl1e!l.:

lumina nep!at~mirei, ;lj inima fllndu-ml inUnala, spala-o cu

de spurcackmea kicrurtlor rrteIre Une: Nascatoare


~e; Co en draqoste

Unto. pocatntei., si rna curatesle

sl ell urnl ..
strig

de Dum .. nezeu pururee F,ecioara, roa'ga-te lui. Hrislos Dumnezeu, i.er~ tare de gre§ale sa-ml daruiasca,
c~ nurnai pre tine te am nd~'

sa

ca-

o ai pusla randuiaUijl ca, intru d..... 1 at....."' ansete zuqravn p ...... t emann ... chlpulrea sfin1itelor chipuri, celor esemenea puterllor neinehipuiie: prin care se inva'ia Ielnasi se '1 ~ ,El!lna.,,~i llunllneazaVI 00: t.... ad,[1a ••.
narca credinciosilor, cea cugeiaioar,e de Dumnezeu ..

ee;Ufariamea Doamne, J_. tu si puterea mea, tu Durn~,nezeuI meu, fu bucuria mea; ~,celace nu al lasal g,anurH.,e parint'e~fj, ~l a noestra saracle J?O ai cercelet, Pentruaceaste n eu prooroeul Avvacum sfrig 1Jcatre tine: Slavii puterel tale n iubilorule de oameni", .... d _lsenCI, or Buna po~ oa b.a .b" · ~I
~J

delde, eu nevrednlcul robul Uiu~ Ioarte adapa gradinHe cele CU~ vantfif.oare sl deepururea inA Crucei.. a N4sdt(la.rei, asemenea: Fecioara simaica lui f]ri- HorUe, .s3dife,. pe drepteiea dog,·
rnand, §i ell amar i-se topia sufJetul,~i trupul i~i Dafea sfara" Inandu-.se~~j, eu amar sifdga ,cfitre dansul: Val mie 0 Fiul meul cum ]1i voiu suferi palirna, pfroanele 9l sulita, eu ceca ce te-em n,ascut durerl? Ci gF',abesf,ede te scoala, ca s,a Ie vaz Flule sl Dumnezeule, ~i sa inceiez de' t§,nguiri $1 durere:

paraele euvan~arU tale de I) u m n e z e u, Dumnezeescule,

lumei pre lernn, suspina lacrastos, vilzand preFaca~orul

melor; c~ ai propoveduit uni-

pdntre cea in frei fete.


Slavii. :

mea Illnjei $i ins;a~i clnstile gUi..

lara

ceputa" cu inJelepciunea, 0 ai invatal Iererhe, celor O€ cucredinlii striga:: SI,ava pulerei tale

nezeirei cea neabafuUi ~i nepri ..

dorlrea eiitreDumnezeu" ~i plecarea c;¥are: inalfilllea Dum-

Ne'incelareaierarniei tale cekd Ingeref~Ut si draqostee ~1

si celor

ce ..Ji Iauds

patimtle,

.sa-.....~iu_b~,H_o_.r_u_le...._..d_e_o_a_~ _ ..... l_l1_e_n_L_


~

_", ~
..

r'

r=.:':::'6~. =========',;;;;;,;U~JN"~A~O;;;";'C;,;;T::;O,;;;;M;,;,,V;;;Rl;;;;E=========
~i acum, a Niisciitoare~::

lor ce Ie lauda pre UneNasealoare de' DumneZ!eu; incepator ~l lumhlator., dreptele si sculire Fecioara Pentru aceeacredi n.. cio.;di dupre adev,ar ~i chiar cu o in,fe~epciune" te marlm,
_. l~ -

sUnlit s' a Hicut Flul Uiu rnanluirei Iuturor, ceLucri:itor

deanne r.aurHe dumnezeestllor doqme, gr,aUorule de Dumnezeu,


~i acum, ~ Nascatoarei.:

P
YJ

-. " ,"," ",?l m a acopern 0' ~. ,," ..' ·"t m"neapusa" ufunericul eel strein pre mtne

{aja ta, cela ce esti Iu EDIna

l~ndru e m cdJepa, .I?at d~l~ .c:,

ColIna ce esti plina de Dar, Hi priimit lnlru tine pre eel prea i:ncuviinla~1' carele nu .. mal ell volree to ate le-a facut; ~I carele le-a inlrumusetel pre no! en lumirrerea hunel ere ..
dinje, Maica lui Dumnezeu,
Paasna 6... Irmos : 8.

Uca 10sui; ci rna into aree $1 18 u lumina poruneilor bile lndrepn J

Ctlr8.te~l,e- mill M!lTltIl,lHlI,')tul~"""

... , .. 1 ,.,'," ,, ....,~ t· ."..... ca:ll.e mele: rogu- rna ~ eaza .·,·1 ,

dragolde silinja de .M.lege, 81 dob§ndi,t Dl~rld Jn~


ell

1:\ vand

cugefeJe celor far-a de Dumnezeu; ~\i a/umino:f inimi1e eredincio~ilor~cu raze.le cele pre« /uminate ale dUmnezee$tJlor
Qogme.

GJllsulYftJ'luriJof tale purl,.9Jndu"se ca un sune\ cerese, a tunal cu cuvanful Darului in

/elepcfunel, dumnezeesie gr:a,.

ind ttl de Dumnezeu, Ed 16sa/ in lu'ma ii' iJogll1e n".,,~~


r

eiosse... .. care In

pre tine Ie fericim.

cului invatator, $i dele dansu\ te-ai invafa.f in1elepciunea ceil m,argarito'rui mull pre1,,$i mirandu"\e de sba~, mal. ilre sus de \umre; D\()t\\%\Q;~ \ucirer. lui cea en luerere dumbune prea fericite, ~i afJand .eel cu adeval'al de
1

rului care cauta margaritare

Asem~natu-teMai negutato-

perea lui Dumnez€u cuvioese, cugetaforule de 0 U m 1e z e u, fi·ai pleeet urechia dumnezees'to

FUnd impodobU cu lltlCe-

nezelasca, I~(d n1!B:rturisH a fi Dumnezeu, lerarhe,


Slavi3.

Slnvl'l.:

iubU pei,F'inte: izvorul il1telepc~u-

F1ot\t\e

C\}

\\\\tG\~'Pc\\\\l~ai
e~ te-al

Viea1a ta a lost minnnata" c... '1 tau .. . .. .' cuvan t u~ ........ si• mar~ mmunat,t limbe ta sir,aiucitoare de luferlctte Dlo rd:s,ie; j aria gandul
J

mi"a, ~\ gu.ra 'i\lsu{lt,:tUi en roc, Uiu p,arinte .a fost desavar~n in


chip dumnezeesc,

b {iJcut de:sav,ar~i,t, ~,iizvora~ti -_

nei, ~i din dra'gosle,lj

tot-

IN TREI ZILE

-N ol credlnclosii F ecioarii, eLI.bucurle sfrigam tle 'glasu] lui G avrill: ca din tine nouEi s'e
Incepalorul viefei, 'Om

~I acum,

,<I:

NasciHoltfei;

.... """·t aca nascut t' ce I neqrau, f""' "'I ortnI·$1

- '. i' .. -t -, . du-sc, ~l sa. ames tocat cu oa~ menti lubilorul de cement

facan-

Hrlslos prln Pavel; bucurd-te cela ee pre mulf la Hristos l-aJ tntors: bucure-te pterderee cepistelor muljirnei dumnezeilor: bucura ..e gandirea sfatulut oe.. i lui de Dumnezeu cunoscstor.

mu lte sunt faradeJ!egHe "mele sl rna ridica dlnlru 6 ndancul raulatHofJ roqn-ma : 'tJcaci ,caire line am str-rgal; ~j auzl Dumnezeul 111anluirei.
1
8

"ca

Ie, urate:;;le-'ma

~rmosul :'

nezeu scrise a. tainteelor vistierli: bueurii-te i,abHt,a de Dumnezeu inchlpuita sl oglind,a eereascd: bucura ... ca patlma le

Bucuea-le cartea cea de Dum-

tvhlntuitorul,e,

I .. r,me~e'".

,~, rna

ca de buna vole penlru dansul '-' · t te-ei." junqr ht 't B iar, .'.ucura- tJ,e lZVOrule cela ce izvorasli intelep ~ ciunea; bucura-te picaturfi casiiivilarul trecerei color necre .. dinciosl: bucura-te calea eea neanlagita a nlantuirel. Bucura~le lumindforule earele lu rni-

Domnuiut a-i VHzut; bucura-le

rea sting'i nebunla : bucura-le

CONDAC,
Podobie:

gtasul

!ll, a-lea"

trecand cu Duhul, ca un ucenlc al a-

p rin usiie cerurilor

Apiirat:o~uei DQsn:II1l)'L.

18 al trellea Cer, Dionisle, te-al imbogafH cu toatli cunostinta celor negr,aite, ~i al lumlnat pre
ceice sedeau mal 'nainte in

postolulul celul ce a ajuns

pana

nezi pre credtnclosi:

bucura-te parinte a toal'i:i lurnee I


Ti se t aie caput ~i mare' rninune : Cad ridf.c8.ndiJl-] pre :;1 .BJerg! Die:mtsfle,: Capul Dionisie a- tr,eia zi ~i s'a tiiiat. ~i ridiesndu-l 1'1,1 leFg,at a

lntru ac:easti h.lna in :3 zile, pomenlrea sfintutui s[in~illllui Mucenie Diot1isie Areopligbitu.l.
SHh:

intunerecul necu no~tinfeLPen .. truaceasta sfrigam: Bueura-te 'Parinh:~ atoata lumea,


] GO S,

din oameni, prln fapt~]e bune facandu ..se marej!€ Dionisie,toaia cunostln]a celor ceresli i gj a inv,Eifat gandul ca cum ar fi fosl cu arlpi, Penlru
aceeste eu

Inger

.I

cesta inll'ecind pre: toti e11 bogatia ~i

gel' sa"II cinsflm, strigand caire dansul unele ca acestea: Bucura~t€ cele ce ai- cunoscui pre

laude

ce pre un

1.0-

t din detn.1cii A~ nopaguhti, carele !lind v:'h!:at de marele Pavel, s'a botesat ~i s'a hirotonit episcop, tnvat!ndll.se tainele eel e: negraite ~i dumnezee~ti de, in~el~ptt11 Letotdu, His;at-~u~ ,cltr,ti inin un ate ~i foarte iu,aIte; din care 'eu c311eeste Ia vreme sa pomealm de nna : Dncan,du.mi, ziee la erIt, m'a prim h dan.tn.E Carp care le de era atl1 n cea ~i altn1.a semenea, era ll!lsa. ~i acesta O.:iJ],
C1Uo.eOl ~
UII,U

eu

iSibVl!l.

~i en -mlntea

ern

~j

cu. mlele:p~

.iseuiSlt, Ia vederea 11iull,t,u:.iJ or eel or [1u;m. neeeesei, pentru tnulta cnr~~eJ:liea gindului san $!blt:rl catt nici se atilJgea de du.m:neZiee(.l.~ca. lucrere a alinteler Talue,

LUNA OC-:rOMVR1E

de nu 1. se .:lI:di.ti mai ~nainte vre-o dum~:i. ,sfil1lpta. vedenie, dttpa ru,ga~ eiunile gale cele ID<li de: 1ua:inte. Decl zlcea ca-! maErni:;c eareearele neeredincios, i<Lra mahnili'ea hti era aceasta, ca. acel necredineics osebise pre OafeCl:oe d.elaBise:rical eu iil~eniciU:Il,e traga:t1,al1~l spre aedunmeseiee; .fiind inca ~i]ele eele aet::ura~e:ilie)tre:buia en butla c:rnn1tntSi a SIC .t·nga ~i pentrL\ afu:l~ii :a;m;audQi ~i lub.d. tnt!'" _:ajt]tor pre Damnezen, pre unul s~ ~lJt.oardi li'i pr,e altnl sa biruiasdt eu bul!l!.ata,tem sa :iii sa nu 1.ip~eas:(:ainv!\atl.du:i pururea 9i a§a, sa-i ~u:ela acOOil~ dumneueascll, cUllo~titlla, ei el luerul, care ntl:. I patimis,e mai 'nainte nu ~til1 cum atuuoea,
:tlieze:~"a,\tcCa

lovindu-i ~i lmpitJgafidri...E.~I M.ta.i'i.du-i ~I se vedea. aceea nude vrea S3. C8:z9. de vote de nevoie, s.ili:t1 :filion de riiu ~i pre .iuret St1:· puindu-se, $i zicea Carp ca veden ,~ pdvea la cele i['~ jos ~i no grijfa de eele de sus, ~i CUlU ii parfa ~i se ma.btl.ia~ cad nu emu cazilti ~i clki Sene!lOlan de multe or! 8prc
blesternau

aeeasta ~i neputan.d ~!jii aceau Inima. rea. ~~ [ ~i abia iadi~i rididtD.d~-se ~i caul!ud :!;p.re cele de sus, ve.J.e:au i:2.m~i. (Xu!l ,~!Ii. ~imai'n,ainte ~l pre Iisus, nude i se
f~c:d. mU~ de Iucrul ce SIt! U'ctlse caci :$'<1 seulat ditl!:lcaunul sau eel deasupra eerufilar ~I pogod.nd.u-se pa(ll;ii la d!n~ii It tindea :maua hutlaBJlltorundu.-le ~ ingerii 'iIttl.preutta aplLca l!1 pteoB.lJienii aceia, ~i zise Hsus lint Carp~ cand i:fi tinse maua sa: Bate ..ma (lara, ca gata sunt a pitimi de
j

picaud. in sllfl·etuJ lui mnlta


amaraciune s'a pornit,

:pi'l.lma ~i
manios

Dumnezeu

la eare vreme Qbi~tttut eraa:,se seula >91 p.riveghi~ siug-u.r ~pf'e; dumuezeestile laude. Deei sH~.:o.d n~g2.ciutle spre cea cat:r.e la

mu.d:, cad sears era ~it:atl'e mia:za noapte,

]rlIsa :a~

multe orfpentru

vieat,a totdeoiia:ta pre< amfrod.oi tara mil& ell Uri tr:tisnet.. ~i asa el ruga.ndt~-se~:1 s'a aril:tat unde va~ fi'id veste, ~a i se C1J;tremtlrij, easa unde sta, desftl,dnii:u-se In id.'(l ~la dinv:fu:ful 1 acoperemantulni pana ·1:31. mij]oct ~i oareeare para ale fa e cu. mll~te stdUnd:d l:tlO1intea ~ui, unde se pogo.:r&. d,ela Cea; JI~m~ la dans«l. c:a se vederu locvJ deseoperit, :inca ~i Cerul desehis ~i (lea supra lui era Hsua, dntis.. if st'a Itlair~t!i; uespuse mu]~ime de lugeri in chip omenesc, hlS:a. acestea !le. d.es. in SU0'3 ~ semira; iara d.acli se p~ eca 1)1ljcs CEttp, zicefl. d vcdo .fOlta pim&u·
s,ease-a de

vo:rQ<'Iva,]~i Hl.lcea veda rea ::rt se mah.. i~ cum nu se cadea, zicfrl1d: Ui, u Em este drept, 81itri:Ha3c~ oamenii eel fl:'l.f"ad~ Dumaeseu, cad. ~tr,ambeaJz:a c;aiJe cele drepte ale Doou:uiJui ~i acestea .zicand se ][aga ~lli Dmnaeaeu eft g&.~i lip-

can-e' m!.ntnire ~i ma, bueur d.ea0e:f!sta! nmnai SA,iUll gre~asd altil. Deei soeoteste de-'p va Ii liebijje1 sli sehimbi petre0etea C{':3. ell Dumaeseu ~ibl1nii ¢. iubitcrii deoameni 1!mge:ri. en Hica~1i11 pmpas~:iei :;;-i al >j>erpilor. Insa acest sfant Dionisie ta.lcu{nd ~i Tipieul 'biser:ioqti:i Ofanauieli, d.upa aeeea s'a dus spr~ partil e aplJ,sn In i) fie vr~me:a im p'&ra.t;iei lui. Domitiau at&Hh:u1multe m..nuni, i i iia hiiat capul ill cecate:9 Parieultri, ~i priimlndu-si capul in mlinile- ssle, a umblat dous. mile de loc pre plciearele 5aTIe~ f~cat'1.d ca sa se minuneze eel ee n vedeau *i nu l-au lasat pana TUI s'a intaIuit en o femee anume CatILls} '9i oprindu-sedin Dumneseessea pronie, 1 pus In palmele ei ea un ~a Qdol1".A~jd.ere& .:jiiu.~el:lid.i sili~ R;l,lsti~ 111 Elevterie, tiindll=li se "apetele ~1 arunrn.lil-

oamenii eari se apropie

*i

dn-li-se

trupurile

'impielll.na

en mucenices-

ulhli

c:dlp31t'8in

chip

de :prapastie

a,-

dJmc'ri, ~i intunecoa:s~ ~ :pre oaJmenii <lceia ce.d:. bh:stem-a~e i,mailltea ] tti Ii ve· (lea stand. pre gllr:a pd,p~stiei~ cutrernu.ran.du se ~i ingrozlnQ,u.se ¢. cite J)utin .-:;c scaipaul diD. piciQa:re de mat caad~ :1:ara din funCl.'I.d pdl.p;l':>tiei e~iQtl ~erpi
"" .... d -'I, lWiAj tmgeau JO,") catl. 11 ,-ode" u cu~~ntj:1 lor ~i ell ooadde Io.r ~i i urn~all ~W.:ndu.se
£"

eul trap' :a1 sfantnll1i propoveduitor ea sa..l m~:rHit1ce :H:ilr~le cele salbatice ~i paserfle, Oarecari eredinciosi le-an IU;:l,t~t Je-an asca.U:5 peatru inca, ce era atunceade lldgatod; ~i dupsce S'Ol,U du~ Il.,ceia, le- all ~7Ait felida Catula in.tru 0 ca:s~~in, trei zi1e a'le lui Octo:tllvTie-. Ed ins a. la statui
om. de mij],()c, usditi"'r albe:n-e:h cam g.alhetl~ pnti nel cam soobi'l:: la na.ri CUt sprlnceu,ele des~,. ell. och.li ada1lca~i ~i en tmpt'llui
j

~i se Illvlli:1uial1. pre su.h picioru:-e~~ ](lr~ c~i!1d .<;:tliel~au $,i- i spaimanlau ,~i· iogroziau i
j+ .+

l;i] tot cllii pu1 sii..i "r1;lOC@'tntll~,ac:ea pro pa:stie"

I1rech.ile m,an, ciJrn:ntl parns, en barba ml'll lu.ng~. ~i ra.l''Q p:lt~hlelcam pa.nt.ecOiS~ fi:indtl-i degetele mfii:tlHor luugi Sf ses,&v;1r~~tesobom] lulin pfea sfa]]ta :ru"area Bi:sel'ica. I. 101m M-tla9.tEi:.i~ sfmtii mlUcenici Rusti:c,~
i.'

:Elevter:ie'~

~======~~~========~~I~N=.~T~R~EI=Z~i=LE=.========~~==========~
Stih~ P.rin sa'bleElevllerie \ii leu Rustic, Slobo~i de par.n!lll'l ;~lds eefe p,aminb~,ti:56 fae, Intru aceastfi si srarltlll rnucenic Tecctist. nu pre Slih : Te(l~tjst pre, Z'd:itoru,1 ciMtind

z:idi_r,e~ Intru

Cu bueurie

;Fl.oea~U.. zi., srant!.}I Muce;nic: Dlotil'Sia eei eu dia!Osul opt MI;aecnioi,


C:U

sufere

III

capuh:I1 ~.ipsi're.

!lit

Mut!i.!Ildu-s~ dela Inhll:'lert!c, in 'Iaca~ul :Iuminei este p etreil'!.~tor."

fl@voitori,

Stih ~ j)ioni!l.ie

optirnea

celor lmpieuna

intr)nnocripos, ~i en nevoie 0 mid, pefited., loeul ill rlins:rl~ hr.anindu-se en mugurul copacilor de aeole, Pre acesta v;r&ud DumIi.lezell sa,.l ptoslaveudi l-a vMit a~:i: Oarecarele Ananie s~ha£ttll mare 9i vestit Io.c.uia iilltm ..acele leeuri ; deci se aduse un oop:n Indracit al unui om bogal Ia a'ce~t om mare, carele eopil ae ba,ntu]a. de dub neeurat ~inu-l priimi, ei de smerenie mare slantu acesta ii ,in~eUi ea sa me argama! inliullItru pustiei sa caute pre Joail1 Eghlp. teamil. Deei aicea Hind ttimjJ?i, a,fl.a:ra pre eel

afoot p:e: vremea iwpa:ratilQr Va:.1.eri;lD ~i GaUni; ~ aducludu.se eatre ighemotlul BmiHan ii nesnpundndn-se lee"l .:I 1 . '. gie1or~ 1 ~..o. i-au lrlm.1S""am anne Jt a urgie.: D·upa aceea I-s n tras [a norod ,0;;1 1!1 tm pro~cat l-a leu pietre, pii.timind mai rnult ded1.~cele ee a :pitiln1it mai 'nainte de Icatr'e Dechie In '. ' . ·1 m,,:uilLu ii;" j.,_l L·'lVIIil" -Decr...HIe·h· ~ 3 -1 'U]~r.U11 icc se'c:~ ell Fa.vst §i Cit Gaie ~i cu Petru {i:i ell Pavel~ ~ ':Q oellalti, p'ao.trn eari suierind en ,dansu] d.1;l:ispreze,ce ani s?a:1l s,avir41t io. bllUla. mi.rlurtstre.
tt~ta
rnhu ace!l!!.li zi. -sfintul ~Muc.el:lic: Teagnen,

co d~Il.ta.w; ~i spt1bgitldtt-ic't~ ce treaba. SIn merSl, inial s?'a ap:e.rat a, face .rug~ciu.ne, apoi sup~ri.ildu.-l a facut ~i a sis Italf,e drac: Itt nttmele ltd Jisus Hristos, duh necurat; nu en, ci An.ilUia:. rebul lui Dumneeeu, ili

Still;

Cum&. vl:;.nit Tesghen ln cercerea


ill

cop-

torulul celui tn:IOcl.itt1 Nelnfdcolj'!llld'll-se Ill! vedere

el a in.trat. Tectecbi, • ...uCol.'Il d i parintele

". di "1· .. pomnceste sa le'~l. .. I!I. OOp1. A ces t·ea au'~ zind duhnl eel necurat dela s£ant,ulj indata ie.~ (~ in copilul sia.oitos. Si ificindu-se :pr1.iti. i:nunea: accasta vestit~ s~ supuse ~i m £5.ra de. VOle: a priimi brirotonia episcopiei ditl! Cheseria, ~i neplmmn.d a petrece acolc \Tiea~a c:eapustt1.iC'~ iii f!irii gal~vii.. His& Chesaia ~i. iar:a~ merse Ia pustie, dar nu S'Ia. putnt aseunde cemoara de un plugar, care ava..nd ~i el nncopil ce se b~ntl.li~, die duhul necurat 'l-a pHS intrj,o c:o~ni1a. ~i aGO, b ., penn d'u cu·\:] men1-a 1· pus .~" an.ga Uli'Si
:a

Intru ac.e.aSla z:i, ,sfil.ntul mueenic Stih : Odata


I'!I,

sf;antul:ui ,~ s'a dns in latnri ; decipIangand eopilul §i. s.m!lla'nd.n-se sfaotu] ~i va-2glldl1l~l!
cnnescntpre d:tlIhuleelneeurst c€:IO~L"lia

Preeum Paye~ citre Corcnt.eni aerimd:


i

vt:niL

:~i T eotechl

nestru

Intrn

IIJB.rI Hozevitul

a~ea5ta ei, pres

~pist':QPul Cbssariei.

cuviosul

__

Halchldoa ·:fi de suoornil!eas(la Bis~icil SCi'.: de!paJ:t! ·pore sine~, ~~ dia.:r ""Olurl a se in* ckitla clustitei Ornei, ~~ opriudu-se 8. se apropia~,i s's: parnt Iciaude glas, ca eel cenu :se implr~sc de sobornlce.a5Ca Bisedca, !iiunt. n'~vredoid de Inch iro:ad.uueil Cnu::d, lara aoeti,t@ er'~, in voeoi:lenie. Trez:io&u.-se dar, 51'a apr.o'pia,t 1I!,B~erica, spai iari.~ ~Q i:ll~o'rs, la:. m()~ul san, ~ i.ertattdll.se iara~; de ,titre: bitrillul ie~i din minasti.re,. ~i aBind

fost Tiben din tara B,ghipetului. ned priimiad dela ·illOljul sau bn:gelliescul chip 301 rnonahilor ei 1nan,d ]'~tadune dela bitraotl], r/a ·d..us la sfintele locuri la.. ICI'l1,saHm A lepadat i'llcii.pre sobOl'rul eel din

S tih ~ .Lf;bi'h...ll1d~.H"e de curse le vi~Iiel ce-Lem"~te, Ioan va IilJa. raspliiti.d nenurniirate,

~ntli:)ins.nl ~f &,oitlind 0...1, timadld pre co pil, lar:i ill:sa~i vicleanul nn se .padsi a face rin, ci premclud'u"s'e in chip de om, ~i ·iomlni Dd pre sIEn tul tntr'U':I1 10 C d.po.s ~l
de ltll::!J61at, if cl2:11 1;:][ p1ciljare p,l''e£acandl.M'e ~ cere blagosloveule xtela danslIll, I;li rrlfmtul Ingrozlndn-se de acel tara. eeeevoie

eest slant pariotel,e nostru loan, a

de veste sarpe, se impie~ic~, de di:t..u CIU eapul in jos tocmai In. fundul ro1pii) dara ·il:lIU-.fii £01051 nimieadintru aceasta ucjga~t'11 · .. . _l-' d_C O'ilIlDCnl. ace '1 ramainu sran. t U1 ~1i1,. D·am,1 a, ,,~ •
.1j

lui Dumneaeu nevihlm:at. Dupa aceeal-a da:t pre ,sf&ntul l:n mana tHIUi tft.l.har I]lciga.~ de oamernip carele tm eori 11 hateS., alte ori il jefttia de h.aina ee plUtA.; al~eod it a!prin,. deli, co1iba th~anQl Ded patimind Boe-stea 5fantu1." acesta U Hillai :l".icea intrn s1ue~i ditre Dumne:reu. De-it S:U,l::It bine pJkute acesiea Doamne~ ml1!ltunie.s.~u~li.$i-l ;ELlU,;l Domtlul diu Cer) (13,prin.zandu.se talhar~l de citre Stapini1toru.l, !jri pierzandtt-.se ct!! .' . moarte <"",plita, • ofIat II sIantul

~'I;

~Undn-i cale(1, 11 rugA ,sa se a,'bam la essa ei, sa-I blag051ow.<'l!lJcia, casa, Deci sm.ntul d.e casa ei IaI11i piillgar.ita, ~r spureaza aeeea, inen1nd usile i~idesgoli tot trupu] tm:lintea ~fiintl1.llli, liil mcea luerurl, care J]:1,1! se cade <!l le povesti cine'll"", lsp:itindlHle. a ,p[i;ngiri pe ~tll :[!~p?n~rii,ritj' i~iC~ intaritrll !ill neamal" gitnl I1cesta,h~p~dii:!(1 ~i goni ad unel tirea
malta ei mgac:i
IllUl1

rblJflaroE'. IarlitllCl en Elceasta, tot nil ria, ptlriilSlt v.icle(l'!ll.ulsapamdn~l, de vremc co m'f!!'g&n d sr.antul lIIEr'o zi spn': eereetarea fra~lor!, I..;!! ltltalnJt, pee cale 0 I11lIie:re~~i sa ~bit~

aces<rea 'ciw;tilrnl sin sWlt~ ititto. hatri.ne~e

bu ae en paee 1L1i. DUlmn.ez~u HluClat. au ale lor fO.6nten1!gS.~iul:!l.ij Doamne, mih1e~teat:le "fl ne malilltl.l!e~te:pre Amin.

nm

~i merse in,

1i\e
~

Peas na. '('-flj~ I rm os ~

nevoe .m.a.reF¥inCi!ap1irat~, Que sa un :$epo!l:t~ DiLantl]~j. leg:!llldu-.se el insu·l,Ji Q;U. (;uv&ntuL nu pure a sadJezlegle SiCl~3.1,egltur~"ded sOll,;od~l ee lucru m;]nunal: a ficut ~ a:ici pronia lui Dumnesea, ceea ee tQlilte le vede, IilJg~JJ;" lu:l1rgd pr~: i!>US pre Marchian din clrl~ lia hI~)i1r~ diu.lt' ,,]:a, 1·01. pus in pe.§terIJ Je r ie i t 11 I 1:I..i Io~n; deut 'ilmprce \lnindu.-slil L alllilndoj, si samLaJ::td:u.-1iie unu! eu altul, ~i sSitlltaudu-.se unul de altul doed.uhQVDicea:s~a VOfQIiIVa ~~akatuind Jer1.()ltul IQ.;3in~ ell en~ntl!:l eel delllp0:U de u:ml ~lJ!mlla ~~.z.icl.nd a~: Slavi staotuluJ1 Dumneseu, earele m-<I, J:nvirec]lnidt a vedea pe doritlll mt':u Ma::[ehien, U:ra veste ra:piudu.-Sie Marchian. de inger, sla fiJcu.t neri;z~t dineintea oClbilor fuaeihumi loaitli. IIl~a: aeeasta ioll b2,g.:3it prts s:ffintul Jam ua~ ga oduri ~ se i!ll!!doia Inp-

au~indpentttl oarecarele sihastru, ves!:i~ snume '~l)¢hi~rl, PQftea ea .5a-1 vaZ8i, ].a:ra de vreme ee e1 H1cu&e jiu.di.m.RIIt ca;SiB DU mai. iasa din p'e~teri1, macau' de v.fea ~1nr.iJIla

draculni, ie~i lI.evitl!imat Acest f'erldt Ioan

"saU§,ndau cantat: Binecuv§n~' ~~ e$ti Dumnezeul p.{idnUlor tat '"no~:tri


,0; • ...

"oar,ecand;penlnl aceasta U~ne,l'ii,in cuptor cu bucuros pi!;Jeior, ca lnt.ru 0 gradina verde

pogor.§rea lui Dumnezeu focul s' a rusinel in Vav~ion

eea cereasc.i:ilin piimiint secelOS, ingra~a inim:ie celor eredinclosicele ce deapururea dof€SC !$i lara sat~u le rnvErUi a

InvaffUuri1eh~le~ ca ploale

stdga: Bil1ocuv8ntat e~U Dumnezeul padntUor noslri,

tura, a iesit dinpe~tera


rElteaCGU:e

~andn·se

C11

g.1nduril~.~ calcacndn-~i l.egi~ipurciase peel-

rnergea 13. ehilia lui. March~.an p~ro!trt!cl!l sesplf'Hmth:ltsse de madmca mlnunei, socotind fitl.fi lost vre-o nilncl.rc "eea ~:e ,~~.1facut. Ded ascii se dt:lse ia.!!l]i p.r~cn vloiSl1I ..M<)J·chi.<l:t!. ,ehem:andu-l pre nu.me ~i trJ~leg:§.ud .f~ldttlU IoancllIil1 a fost pricina venirei i~a]!e'~sebu'ctlt':\ ell!! i:i'iima ~I ~e vesi;lia. Drept ::I.ceea hid~tWttltindUl-iSe unul eu alto), !;Ii mil]J~un:dnd lui Dumneeeu, ~?a i~.t1:,)rs lica~ul Isan ~i cetre bue multe b a gr5Jl? A~~tiOl; a gonit multi drad dif!! (l!il:. menl .~i. a Ilm~d mit ~i bo.ale£ar8.d,~ lm.c, .~i ia Hi.eut:d~ a izv~~at !jli a:pepdn multe locuri ~l d.e IIIulte (1[1 ploi din Cer a pog1;il~itpriu tug.kiun~,~ sa. ~ialte multe seame ~"fr1(!5u[ a fiicut Dumn~1!iI', ~i d.upa.

~kL

lor eele de lauda fertolte sl lndum nezel ndu-te, ai invfiJ'at Bisedca.a ·canM: Binecuv§nbd e~1i Dumnceeul parintUor 1:10-'

prioepere cuget5.toare de Dumnezeu, oi scris ImintUe cele fara de irup, ~1cuvaniaril,e

CllJ

sa

,i

sfanh.dui Dub te-al aratat ~ insuf1arne lui sl arafarHe le-aipro~


povedulf ca. un prooroc~.infe-

LaC8$ Dine infocmU al prea

Slavi1 :

leple Dionisie, s~rigand: Bine~ ,cuvihdal ,e~tiDurnnezeul parin~

fnor no:;;lri.
roeia

:;; D.cum~ .Ii Nii~ !::aloi!:N;!] i

lata

plin it prooIsalel, oeh.d Ig:raUor de:

aeu m

5' a

iN TREI ZlLE

Dumnezeu, Fecloara e avut inp,§jniece pre Dumneseu Cuvaniul, ~i a nascuf pre D,afaio~ ru! de vJeaja; carule totl slrl:gam: Blnecuvantet este Dum .. nezeul parintHor noslrl.

ca

lui Dumnezeu ell totul fara prihena, cu.lI'a:re~teranele suflelululmeu, si semnele ., -I pacefu LU; ea Hi nascu t f·' pre lU
0; ... • .....

MaIca. a

~i ,E!I.;;'\Im~ Nllisr;;f;lo.a.nl a.

iuminaUi Jr~1prin fapte bune, [i-al faeut :ganduJ incapator ar,eaarilor ce1

E'1ind

D~:: :~;~;I
miltali
pre Hri-

Sea lesne pre eei legatl ell Ianfurile gre~aleIQl!', din Jegaiur.ile f8:,eatorui de bine Dumnezeu,
...... D a -""turn ·1d a ce
l • VI€H 4 ..... Ja.

b'" eo I ce are puterea sa isnavea-i '-' •

cele nedezleqete;

pre

insusi

lor cura.te Di.onis.ie prea fericite, sl prUmind razele lumlnel eel metpre sus de gand~ al

lrm.o sui. : SA lfludlmr bine sii (;uviintam ...

strig,at: Preotilor binecuvantafi,


popoere prea , -Darmai

,De sapte ori cuploru] ..munnciforul haldeilor, I~Hars nebu ..


stoslnlru toU vecli,

indesfulet s'e varsat prin buzele tale, pentru Cl" ceee ei a.di.hd dumnezeesfile invatiUurl" Mittndu~Ie ~i desco .. perindo-ne mai lumlnet intelegand, nona celor ce c8nUirn ell. cr:ed.inta .Preof binecuvan-

mai buna rna ntultl, Faea.torului sl MtinlluHorului R "strigai; Tined binccuvanlatl, "p,reoti~.laudatiRI, popoare prea ",i'niiltati -I intru loti vecii "cu putere
)J

nesle, elnstitorilor de D umne"zeu ; jar~ v.azandu·j pre aceslia

U .,

gerea lor eea mal pre sus de

Peasna 9-3."

]rmCl

s:

fa.1i,popoare prea tnalfafi pre Hrlslos intrutoU vecll,


BmeCllvintiim pre T8.~al... cunOSCUI.CID

. p.ren .s.fi:nUla, $i totdeaima


i.n~lta1i pre Hrlslos
... I

t..., s a f.... t ' acu prin fine Dionisie, Mitro.poUa. eea ,... d''0 I'1.8 a.··.... rueru·'1or, a d UO!' lau i ...· A·te .. "'d t lut nns ,. cane u-te pre Hno _UI Hnst QS $.1 . ImparatuluI tulurnr, eft 0 pairga
1l j( - •

lvun

'tiind:- Tined. blnecuvantall, preoti liludati, popoare prea


lnlru
vecn,

can-

cte

stite: pre carea dupre vredni0

zato.r $i dimpreuna ostenltor cu sOnfii eposloll, te-al fficut partas:i .rnarirei .. sl dimpreuna eu ei, al men; Ie vederea frupului celui eu adevarft'l Ineepalor de viafa al ]nsa~i N aseatoarei de Dumnezeu, eelel prea eln1

Spii.man~!.l~lH"'a Cerul, .•

-nvr1edn:kindu-te. ,0 te Ieee v,a.-

marim .

to1i

'Facutu-t'e-aimosl·ean durnnezeiest,ei imp,sr-alii in cerur! parin.te~,ce un Arhiereu dupre lege ~i ea. un pattmttor nebtruit

~ )-2 ,2=.

========-=-"---===---~~' SVETllNA
Podobie :

:LUNA OCTOMVmE

....
7=

~<

~(

i'ndoUe, pre-cum se code de


sfintenie~lainunorule Dlonisle,
Stavli :

amestecdnd s§ngele eel mucenlcese en ungereapreotiei;, · .~' pen I aceea a]~ua: t eunum • ru

lepte Dionisie, penlru loti le


b'' ' "' roaqa pururee, ell sa. he iznavim de suparari, eel ce te l:au..... . 'IJ. ~ -

ei:Ure Dumnezeut Ierarnemte ..

Ca

unul ee cd indrazneaHl

c~ ueenieii sii ne, .. FUnd ucenic laudalului Apostol P,av,e~,Dlonisle prea ferlclte, del,o el te-al lnvatat ,CU~ nosllnla celor ascunse. Pentru eceea le-a$i pus. ]uminalor Bi~ serlcll, ahegandu-te lerarh ee-

,credinra, p're ceree Jla.z:e'~fe..o


loldeeuna

lalei Alenelor,celei
intru

cu buna

gl',iiite, ell! un sflntit descoperl-

inval6iiorul ~li:in1eloreelor
e unsa,
!!.Ii

dam

ell.buns credin1a, pre tlne

dinta

ne ..

clunlle tale~, propoveduftorule de Dumnezeu~


A Nii.§ci toa rei :

dreN}pfa' ereprea ill'e~epte,cn rUga~

tor a~, buufita,jeicei, d

sHipanire.

.§ICU

'I'

numnezeeasce

lain ic as....
-

La cinslila Adormlrea
preasffinUi
. _..

~i acum,

a. Nasc:i'l.toare:i :

nezeu Fecloars ,,- se eflau .de faja :Dionisie,,_<cu Ieroteiu~,ieu


.. .

Nascatoare

de Dum..
-

ttl,

a 'pr-eun.i fteeare laude cuvloase pomeea,~,tigai cu seump sange]e .sau pre carea Hrlstos F]ul UIU
0

Pre Blserica

ceo ci,nsU1a,

dumnezeescul

Tl mo le~u, im .. eu aposloUi, canland

I
1

birultoare eresurilor ; Ce,128 ce eeU pUn.a de Dar; ~~ manfu .. este-ne dln prlmejdll, ~i ne lz-

ca un bun, araUl,~o ell vifejfe

nirei tale; cu cari dimpreuna

~i. acum ioati llmba ornenea- ... sea, it I d-·... pre 6"ne N'"' ... le~au a '.. as'C8~

toare de' Dumnezeu, eeea ee


e~U ~umn p,amnUoare.
Lo\. LAu OARL

bave:$i,e de sfapo,nireavarva~
rilor,
trmesul :

pam,anlu .. n1ui s'aumlnunat, CaDumne·


)1C<erul~~i marginile

S p,aimant.afu~s"ade aeeasta

SUhi ru'le, p e 4, C. J:.g, !;ul ~.~1.l,.


FMo bie . Ceoe;8 ali: e~ti bUC1;).~ftl ••,

. , .... ~ "jzeu saarerar t oameru'·1" mior ,~pe~te; ~i p.an~ecel.e tau s~afa~ "cutmel desfstaf de cat cerucuvinte,ale·prea frumoaselor "rHe~ Penku eeeea pre fine , acelora priviri; ~i luminezl pre
~~NasdUoaredeDumnezeu, 1n.. , eel ceIe elnslesc pre line. ,t cepaioriUecet·,elo:r tngere~U~i
,,~mene~li Ie marim" .

Irumusetlle eeIe c'ere$U ~iimpJ:euna danluind duhovnlceste cu aeele cete nemeterlale, ni-ai scrls ceresflle

C urreerind

,~

N oi

indraznim

8 ZiC~

o~

iN TREl Z}tE

fe'm,eei: te",oi zamislif fericite, ci i.nger filnd in ceruri, pre p,a~ t~ man~e-al ~ p' - '"I ca sa ne ·.ogon, . . ,......• cu slujiiorii cei de sus, sa ne fa.ca, ~i pre noi p,arta~i luminei !'ovefi ell deanlaruntul cefeJe in care pelreci ecum, ingere$.fi,. pururea pomenlte,
.A I-'

Dlonlsle,

ca,

nu in p,antece~e

tru aceee intru .am,andoua blne placand insu:~:ilui Hristos, roa .. ga-te penfru noi toli" inlpreuna

Or' a di nil e cele nestricacloase, ale dumnezeestllorcuvinJe; ,iale' dumnezeesillorpreeladunst prea intelepte~,t'e florl vese~noare, cuv,antaloare $i In.. duleltoare; aprea dulcelor a..

~i acum,
Podobie; 0 prea

!l Nllsdito!lH;:i

minta, ml11.Une ...

danisfrl imp,rejur zburdndu-le,

celora canllir-~, sl a, indurnne .. zeltelor tale serlert,

lenee, negrijir'ea" nebunia, ne.siamp,ar,area, necura,tia, graire,a i'mproUva" neascullerea de po-

Q,ne·$,te Siapilna din smerlful jneu suflet, 'trandavirea,

de jos 0 al impodobU, tnfru ..


desvellnde-le, 0 el ariif;aifip si icottna a ing'ere$fHor Ierarhll de sus, ~i ainfrico~lttelor infrusemnele
musetet scrhndu-o parinfe" ~i

Pre podoebe

jerarhtel c,elei

'mila, rntnteacea far a muslrare:

runclle durnnezeesculut Duh. 5.icafre acestea tot nesajtul, neeunostlnta, noravul eel Hidi

~ma

manfue~.te.
A Ctllcei

e.i prea

i'nlelepfe,te

a NAscli.tcQuei

museti1ri.

5J ava. _g].asul sJ a-les) a lui Ghe r.1lI an o,

Intre :preot[ ~i ~t!ltf\e mt1!cent,ct,.


Vezi..o mat jcs, ~i acum, a. Ni'iisd.toarel, asemeriea ~

tale palme?

ioHns pre Jemn prea curalele

un seeun cu Duhul; cum li"ai Ce este acum a-

C:uvint,e al Tatalu~ oelui (ara de moeput, Fiulmeu, ~i,eel de

PodQbie: Doazsne de ai fi s.titlUi...

ceasta sarac.ie 8, fa pree bunu .. Ie? St8ndi'nainfea dlstignire'i


f,fI,ra de pr~hana ..

nile robiloF nn; ,i ne izbave~e pre noi dinioafa nevoia '~i.necezul,


STlHOAVNA din Octoih. Slavai,glasul al A·lea.: Fscerea de Ghermano:

Siapana prlimeste

fug,aeiu ..

fale, striga ,Metiea eeacu totul

LA LITURGH[E
,F,el'iciri1e Octoihuhtipe 4, ~1 ale s.fan·, tului Pea$ll,a a 3·a pe 4. P:rochimell~gla. • ~., ~ 1ea 'L~ .:1._ su'1 a1 8"_ ; ,..'8.UW'!l-se-v Oil" eu V1.0~ll Intru ,:sla\~a..,.-8tih: Gan.tati Domnul'ui c.fuJtare! noua ..,. Apos,to) din Fapte:: In ,z'ltefe acel00
.l'n Atena ~,tepttbj;d'u-i pre da~:!Jil Aloif!J".

ltlrepreoti$i in.tre mucenlei, incuvUnjal fllnd cuvloase,

to-ai aratatp,astor credlncios band p'aharul ]ui Hristos; pen-

AIRluia: glas'ul al a-lea: Pre:oti:i. dii se v.or imbraca,.. E)v9lng'hdla dela lr1atciu.: ZlB'-.a:
Dommd p/trUjia piMa
rJfi~'W'Jlor

uC(l«~a ~ Asemenea e$l'(i fmum t~{ai rwg-ututor ...

roaga-ile, sa dfin.iiasdi su [let e lor noastre


siler. carele pace sl mare mila.

ell

'CHINONICUL.

Intru pomenlre

ve~t'l,i{1ll a Ii.. v

adorrnirel fvlaiceiIui Dumnczeu, pro povedultorule de eele dumnel.ee~tt.. ~iell gnuul'ile eele dum-

S UUut·ai inaintea

Slavii. siaM!l al 2-.lea:

INTRll A,CEASTA LUNA,.


IN 4 Z'JLE, SJilltul sfin,itul Mucenic Ieroteiu, Episoopul

~.. lOt nezeesn at vesen

Atenei.
La Iroamne '6higat=am,

St{hirile, !llasul1~iu.

- ... r· " ' ~ .. ". cuvaniu 1 ceti Sllntlt ell biineveslltorllor aposloll, el canlai b:linele ~uiDumnezeu ;$i penlru
Hristos, Iererhe Ierotee, roaga- le penfru snfletele noaslre,
~i acum, a N&:;caloll.tei:

dlnciosilor fe'ridte ; si Induleind

.;' ·11 immne ere..

Podobie ; Prea l&u.t'htilor mucenicl..,


ro,'""IC'T' ..... ,.".

d.... d'_" .....I~ 1 eceea Juanc .In, razneaia


,A

.... ca,ire

lul Hr is t 0 s,

prea in chip de lumine. sl prea dumnezeeaseii, ti·a luminat sufletul, ~i prin slralucire pree dulce, fl-a stdilucit g:lndil'ea en bunHl ere .. dln1a, ~i loan, patlma dulcetei celet slmjllnere, 0 a ars ca focu], i'acandu·,te lacas prea ein-

...... ,.. " "t"'" .. t ea. mea cea rau stapanna d'13
ta cea cdlduroesa ~i cu rUQH. . . ,I~nca, . ... a. cnmca cea d e M·"·.... $1 rna f....
slujitor Fiullli ~i Dumnezeulul .... tau.
A Crucel,
!I.

, Preacurala, ceea ee sUipa~ ne~,tiprestetoate HiplurHe" mlnpatiml, dezleaga-o cu foloslnta

sfit cerestilor

s.trahICiri.

te~ugul. eel bine alcH'luii, 61 dovedirtlor tale celor Inte,lepie se


celui en stllnta de.sav§r~jt sl lumineaza pre eel De alearg,a c,atre dansul ~iintelep1~lepre eel ce cllesc.
J

1a~elerotee si invaf'fiiura ~imescunoaste a fi roada gandu]ui


l

Mare cuvllnta c u v in te 1(') r

Nll.sciitoar~i:

zi.eea: Aeum te neV'oe~fisem,n fad fara de flu Hrtsloese, pre [nine careate-em nascut'l Pen-

om de vola sa, f,§,ng'uindu- se

tragHn.du·~e: la junghlere, ca un

Cauda. viizui mtelusaue eea n~spurcata1pre mielu~elul Sall

vesfita pcntru dumnezeesflle vedenll cuvioase, ~i dogmele taJe, cele ~~!lInpre s.us de ~re, Dh:mi~:i~ ~are, le-a aramf credinclofa ceca prea

C ertea

kllce a1 {acui aceasta Mantui~ torule fttoatil lumea? Laud insli .. si rniirese. bunetatea ta ceo des,av.a[~Jit ai pre sus de gtlnd ~i m

:!:en~~\'ant,iubilorule de~

[N PATRU ZlL8
S1'IHOA. VN'A din Oetui h.

SlEi'i!8, glasMI ai 2~]ea: g!,Il,$.ul

Punem Po-nobie:

~i aeeete

S.tlbjd !iI[e s:fAntului, a! 4-1 eon, un v~te!l:Z; itl.tre

eli.

pre

IXllluni,ct •••

inaltat dl),ndu-ti carm'ele dUre


pastorlrea Bisertcet: pre carea

vel, dele in.81fi.me~8 sfHtului). te..a pogodt pre tine lerolee,~i. ca pre 0010 ca e~ti' vrednle, 1e--a

Puter£H cuvlntelor

lui Pa-

m.anEuit.

nia me$,te~ugilelor impJeUciri ea un prea bun car:mac[~ eu , ale sofl$tilor, ell cantari de leuadevarat, .0 al indreptal]a lima~ da sa-l Iiiudam: Bucurii-te eel nurlle cele netnva~une,~,i 0 ai intocmai ell aposlolil, cu eu..

v.irsat prest€: buzele sale dela Duhel Sfant a defaimal .nebuj

aralat()f de cele sfinte~ cerele s'e luminal eu dumnezeeasca lumina, ~i s'a flleui lumtnator Biserlcei, $i ell Derul eel Fe-

da .. rulre ~i de Dumnezeu prlmilul

snnj:i!a lui Dumnezeu

vfintul $1 cu chipul I Bucura.-ie


ueenlcul ~i ajutatorullui

Stlh: i'realii ti~ Doamfl'~ se

\1'Of.,.

De un chtp afliindu~fe cu apostolli Ierolee,Domnultmpreuna cu aceslla te-a adus 18 ingroparea prea curatel sale

Bucuri}..te cele ee ell farea durnnezeestel incepatod~jl ai Cost ridicai penerllmpreuns en epostolil, $] .impreuna cu a.. tatneele Melcel lui Dumnezeu, si pre ac,eaSifa.eu caniti.ri ..de hz'~i.re al sUivi.t; co eerea im0. preuna le rogi penlru suUetele noaslre,
$~scum, a
Nasciliitoare:i :

Pavel! amenin ..

Maici ;:pre carea 0 el uu:!unu"" nai ell laude intru adevar potrlvi~e,$j 0 eitrlmis P:iului ei, Dumneeeului ~i M8nhdlorulrui 1uluror; cu cerea impreuna nelhlcehd ·ruaga~te,t pentru nol eel ce lelaudam~ pre line.

eeia te-al Jacut prlvitor eelor mal de pre urms dumnezeestl

rotee, ai ca,tigat deseopertnle,

AUSndu ..e pre pamanl Iet

mtru

Deel, ca cela ee ca,s,ligi acum neapar.at ~'·aspUi.firile ace~ora,

prlvlnd pururea sus c~ ~lnprlvi10r de Dumnezeu, aratatorule de eele sfinfe, pres bunule,

pun, Mai,ca. lui Dumnezeu, p~'ze:;;te-ma sub Aeoperem,antul tfiu+


0
A C:ru/;e~, al\ilsr:atoa:rel:

tine

Toatii nfidejdea mea spre

ga"te s5 se daruiasca curafjre;. I 0: ceior ce Intru ere d· t.... saverIna ..., ...... ~.escpomenlrea Ia cea purni .. foarede lumin.a,.~ preacinstita.

adevir prelunarite,

roa-

se, ceo ne[spifita 1

vazandu-te .pre

sp anzura.1 pre lemnul .Crucel,

fine lis~~ de. Dunia,

zlcea: Flule prea dulce! penlruee m ~ lasEd sinoi guri pre mine eeea co 'te.. m a nascut', lumina neaprop~at5 it

plangea~i

parintelu:i oelui mal ~'nainfe de ' torul lumii .avand dasdil, te..ai reste, ca
du
In ne

veci? g"fabe~te si Ie preerna-

zeeasca rnanre,
Twp"t
s..
j

sa ~

c a;;ti.g e dumne~. ~ ]W
eel ce s avesc
'l-lc.s.
glMUI aJ

fBeul ueenlc prlvlrcl eelei de

SU8A

ze es Ii Ie tale pattml,

Limba lui Pavel cea mlsd Duhul, grain.d aratat caUl .' e D
1'e"8 euprins pre line rericne, ~i te-a f.acul graUor de Durnnezeu ..
SIal/a:

tainele lui Dumnezeu,

aeeee

Bunalaie: inval'andu~te ~I lred t In ... ZVJn 'u-re e, 'f ru il ""f €" cu h.una. toa

fmbracandu~t,e, ai sees din vad dl hiere di mtIf a. pezsnc, S"t a" ]U,'-1 e...... '" ,,,," ttocrna HI. savarsr 't S f" Int"he muOJ •

cunostlnfe ca un sfinfitor

euvlos

sul aleqerei cele negraile; sl


centce Ierotee, r 0 a 9 a ~Ie~ui Hrislos Dumnezeu, sa. mantu~
Siava ~l Ileum, III Nisc6;toarct: GEl.utA, 191 :sfl!1itu1 'I;;irlei.
j

vlnte

cea

Ranindu-te co d rag' os f e a
duhovntceescd

iasca suflelele noastre,

S~apanul luluror, ei pus spre line euvinlele cele s:finfUe..


D.,. d 1,'110..'

dumnezeesll, vorbind cu

$Ji

ell

CU~

I~A UTRENIE
DLJP~ Qbir;l'Illjtel-c StihQlogh1i1 huJuL

Sedelnel~

ocrol-

SUip§na ~i pre .mine eel spurcat ~i lntinat de toate paca.lele.


Peasna 3-at ]r mas :
Doamne

impodobft aJ lumlnel eel ves'. .eeioare...,curate, spa 1"" x t.... mce, F' a-rna

('''' aces d D-umnezeu ne ..

P::;l!lnnd SO. CANOANELE.


A"1fia nd aui. din Oct 0 i h, i L .ai

tela ce

aJ

la·cut ~te.,.

5 fB.ntllll!l.i pc -l,

AI ell! ui Ii~wstlh la Gl"eci este acests r

Cinstesc pudato[r~ de hlmLfla PQmenhi'ca til!


preB feriei teo Facerca lui TeO-Ian.
Peasna
I-a gl;!'.sul al S.lea, Irml)s:

rele griie~ti s.Bnlele Scripturi, $i ea pre unul ce propo .. veduie,Ii cuvanful bunei ereslim cu bueurte, ~,i te laudilm

~a pre un sfintit vorbltor ce-

dlnle, adunandu-ne loti Ie cln-

I
n

cat ~i din r~lIlatea EghipeIl,tulid. scapand ls r all te a nu If j1siriga : Ma.ntuiforuJui ~i Dumnezeulul noshu sii-i
I' ~ .... ""I

pa Irecandu~o ca pre us-

fedcite Ierotee.

cantam'~.

i'ntinzandu-te caire f8catorul de


blne el tuluror, U-al luminal g.andul ell razele cele de acolo, ~i sufletul fi ~-,ai sfralu,eit prea

pulere ~i cu plecaciune ~dell draqosfe dumneseeascs,

Cu

Pre ililv5t~Horultainelor"ca..... rete s a rap!··t· pana Ja Ccr, pre ". dumnezeescul Pave], pre vana- II

fericlte.

=====================~~,.~P~A~T~RU~~=ZE~LE~·~==-=============~5~=7~
Sialli:

clnstil durnnezeesc, sfinfU Atotliltoru'lui ~i facaforului veacurigand.itorllle'.


lor, sl ai tmpodobll Biserica cee cereasca, de Dumnezeu

PurHitor de numele s,fintirei te-al numil, Ji te-al areifal prinos

pre marele Dlonisie cu buna Gredint~t Pentru accasta slri .. g~m caire tine: Bucurii-ie lumidoaba ierarbllor 1 Bucuca-le tu ai fosl int§j Eplscop in seaunu] Ailnelor 1 Bucura ..e eli ai t fost vaziUor adormlrei Preaeuralel Fecioare i'i M.ai.cei lui

naforulAUnelor I Bucura-te po-

ca

Cerul, .~j carele tine ocolul pamantului, eu. [ele tale .. cu •. atil. firea Dumo nezeirel.te-e aralait Preecuraff Intarire Iuturor C redinclo ~ilor.
Irrnosul:

CeJ ce a mUns

.'?l aeem

11

Niiscatoarej:

prinzandu-se trupesle In bra-

Dumnezeul Bucurs-le CD ai fosl eurai de foate cele pam anie$ti'~ Bucura ..te luminatorule prea stralucUe! Bucura-te ea te
veselesf intru cele ceresll IBucurii-te pBrinle de Dumnezeu
Sedealna, Podobie; g~.a.sul f~18-J~!I.

tnteJep'Ute.

nee'le deasupra cruqulul eeresc

Doamne

cele oe ai fBellt

Pre. Illtele:p'oiu:tum

ii CllIv&ntuJ ...

,,~i ai zidi~BisericaJ"inUire~e~ma

"marginea dorlnlor, ~i credin'J,cio:j>i1or iniarire .. unule iubito-

,Jnfru dreqostea
]. d"

ta, eft lu estl

~me

r:

e oamenI .
.,~

un engel cu inv'aliifurile apostolilor, prea fericUe Ierarhe Ierotee parint,ele noslru, Clici din

cele duhovnlcesfi, le-ai facuf de

StraJucind eu hunaia

[I}e
'

C'ONDAC. ., glasul !'.l 8-1C:;:1. Podobie : . A.paricoarei Doamnei.;

dumnezeeascs hon'rare, al im ~ podobit s c a Unut hdinindu=fi trupul en desavSr~ila tnfrilnare ..

,Pre tine Ierarhul Atine]or te laudam", ca cei ce ne-am lnvatut prln line cele mlmmete ~i negdU,te; ca te ..ai. ora.tat CU~ vantalor de cantare de Dumpres. fericite lerolee, s.a ne CU~ ri'il'im de toate gre~aieIe, ea sa slri.gam.: Bueura-le parinie'de Dumnezeu intelepiile.
I G 0 S:

nezeu priml], Roaga-te

dar

Penlru eceesla sl credlnja ell scumpdtete propoveduindu-o al P8Zit-O n e eli n IiHi pans la sfar :sif:~impreune vorbilorule en .i! Ingeiru; ro.aga"te I· H' . so S ur r rt t Dumnezeu, tertare de' ,gre$ale sa daruiasca~ celor ce eu dragosle priiznuesc sfanUi pome.'. ...

nfrea fa.
Pod 0 bie ;

Sla\,ia, g;la!OuL al 3·Ie .. :

Legea lui Hristos invaj8nd Toata lurnea 0 el adapalle" ~~d==el.a~:_p_av ...... ',eI_J_,e_rO_lr_e_e,_. _8i_lU_' m'.... _r,otee ea ell ni,te ape, ell i~ . .... _a_t in.....

'Pan tru m iiltlufis.ire

Dum neseu ..,.

~~=-

__============~L~U~N~A~O~C~T~O~M\,~JR~]E~'===================~

noma mare mlla.


'~L aeum,

ne'a.la de sus, sa ne daruiasca


a NiLs,dtoflre.i, asernenea:

fines' a odihnlt, piinntecU'vIOas.e; roaga-~ darce cela ee ai indr:az ..

faturile doumelor bunel credinfe;, ca Hr~sto~izvor.ul viefe! inl_ru

nezeesli, ei luminal celele eredinciosilor, fericite Ieroiee, ~i ai ves,eUl sfintita adu narea apodumnezeeascd, al cautat : Marl· re' pulerei tale lubitorule de .. Cu tolul ~e.. l focui sfi~pt a ricite 'fftndcllprinscu sfjnlite~e euvinta cole graitoare de Dumnez,eu caire Dansul, de Dum .. nezeu prilmite, .ariliUilorule· de cele sfinle; de aceee, eel de fal,a. Inlel€!pte~te Ie socotesc, ~j de intelept vorbitor de Dumnezeu .. !iii de scriilor de laude durnnezeesf ..
Slllvli :

slolilor ; sl fUnd int.ru ulmire

oamern.
[ui

in pantecele tall; el in~rup~n. du-se a ra,mas Dumnezeu, insusl

Nu s'a desp,artU~d~ Dum .. nezeeasca fire, trup f,[}candu"'se

Dumnezeu,

in fot chtpulfe-

stere, ca ~i mal 'nslnte de naslere, te-a p,azit maica Fecloerii pr~han8. Pre acela nein-I'''' mare mne,

Dornnul, eel ce dupa na-

cetat roaqa-l, sa da.ruiasca nona


A Ctu::er. a N.f(!'llciHna:rd:

lara

Mie~u~aua Cuvdntulut cee neintinati!t F ecioara Maicn Cell. neslrlcata, v8zaud sp,8nzund pre Cruce, pre eel cea odrasIn dtnlr'jnse fara dureri, f,angUi.ndu··s.,e ca 0 Mai,e,a stri~a.: Vai mle Flul meu ~ cum pahrnesti, 'vr~nd g,a izbave~di p:e
om de pellmile cele de
Peasna 4--fII. Irmns t

Acum va,rend parinte~ cele dumnezeesli, mai ariif.ai decet 'Ioafe semnele sl umbrele eele
tinte:le cele prea adeverate a~e

irecule prea sfintit~, en so covederei de Dumnezeu, roaqa-

ie,

OC'ClJra

T
,.

1,erei tale iubiforule de oamenl,


!?l acum,
11,

cantil cu credinf.a.: Marirepu ..


N.a:;d.,toilrei;

sa

se mantuiasca, eel ce

u.e~ti.~ tilda me.aD.·.oamne tu ;;.i putereamea, Iu Dum..nezelll rneu, tu bucurle _me~; ,-cela ce n'ai lasat sanurile pa· rintesf .. ,~ . .. ,('i,. 81 a .noastra sar,acle 0 ,
, W

!wi

.....

iI

11

~j'tre line : Marire puterei tale "iubiforule de oarnenl". gr.ab!lrl de rltorl dum-

ai cercetal, Pentru aceasta eu ~prooroeul Avvaeum, slrig .(.~.

Tu ai naseut . pre Dumnezeu.cel neincliput, incapand~-I in pantecele tau Preacul'ata; ea. una. ce e~f'i curaUl ~i lmpodobifii ell slralucirUe nevlnovafiei pururea Pecio_Brit Penlru varal Nasca~o,i)Jre de Dumne-

aceea te blue vestirn eu ede-

eu

--~--~----------~~----~~--,
-

.slerea ?'in z.. ..UI'_ .~i. ta... slim cu credinf~. :~'-""''..... iB.;' .
.

IN PATRU Z[rn Peasna ,O-.!l:,L tmos ;

entru ce m'al lepadet dela lata ta, cela eeestl lumina Itneapusa? Sim' a aeoperit in.Junerlcul ce~ slrein, pre mine ~.rtic2nosul; ci. rna trdoarce, si
!

tul eel neeuprlns ell Urea dum .. nezeeescssi carele s"a lntrupat
penlru nol oam:e:nU,~i s'a
ITNd

feeloresli,

chtpult din s§ngiurUe tale cele

m-

,~drepteaza ~J.gu.·ma-.
·wop.;

"pia lumina poruncilor FUnd dimpreuna

tele In .. cane mele, roCll

Val'll ~i de Ie-gen flrei.

pre sus de cu-

p,~.sna S-il, Irmcs : Cu ra ~e~te·m.i M:l1tillit {l1'U!JIf:, n

rea aposlolilor, cu €] ai sosit dumaezeesculele dumnez€ ea,~ seaadormlre a prea sflntel CU~
raleiMaicei lui Dumflezeu.,. eare ne-a nescul noun frllpe~I'e pre deiitiiltorul de viata.

aduna-

lli

a do Lift Scrlplura, penlru cuno:snnJa eelor -sfinte;- luml .. n.§nd eu adevarat sufleleie noaC~ 0

mnezeeasca cuno$Unfa,. ne-al lasat noua parinf.e euvintele tale

invaffiiura cuvloesa lui Dum n e z e u invafiindu~te

arabtl futuror celor ce primesc poflesc,

Inteleg€lnd fericlte minurtlle cele mal pre sus de fire ea un biUran mal pre sus de fire, le-al

sire.

eu credinta lurmnare ; celorce

rile tole de Dumnezeu cele a~


dunate la un Joe, Iericile prea elesule,
SlOlv4;

sa

priceepji

cuvtlnta~

te-al faeu.t eu ade'varat Iubftorule de Dumnezeu, eu suflet curet lublnd frnmuseteecea ell ade,v~rat fe-riciUt ~i singura dorila a MantuUo-

F erici]

ruhri, Ierotee,

biruil ell adeverfnla durnnezee$lUor dovedlrl sl eu curaHa tnvatandu.;te cele dumnezeesti,

flre luminan duo fe pre multi ai


" d '~ t.... eu ..... .....1"'.... ura,' ", prea 'Ul·.i e.~fJnga. . mVf:li~f:i. a ~i cu prlvlre prea.iinfe~eples.te
~i
acum, 11 Niiscii:ltHi.wi;.

a~eluminei eel mal pre sus de

C ill rezele eele prea feridl·e'

du-te calre fulge.rne cele de in~ [eles a~edumnezee~.tiIQ.rsiriUu-, ci,ri, te-al 8JFHla·t parla·s lumlnei
eeelora st S1lralucireil'fericHe.
!;ii acum,
11

C, u

Slavii:

soeotlnje curate, uil€Jn·

al arai.@t· eele dum nezee$i1i

~devarBt Nas~ .dUoare de Dumneseu pre tine lie· s.lavim; ca ai nascul negrlHt CII adevarai~ pre a d e v ar a t u I
~.~.CU
I

C hiar

NAsciitoal'c.i!

cioara~, al zam~:s.IUpre Cuvan.-

.Fa:ra

i.spiUi de biirJoat, Fe~

hup, dupre Ipostas, prea sf:Hnla Muica PedoartL .

Dumnezeu, c~rele s'e unit eu

II

Irmosul :

I ,",' .. ·".. ,.·1 ..., ~ ~~eu~ra[ha~1 or, roguB]na.... C aCI n C'ahe I-ine el111 stl'igat~~ima

"ca multe sunt faradeleg]]e 1~111,eleJ,~f lIla ridica dinlru adan~


I ••

OJrate~te-m6 M€anbJi~oru~e,

Sm.l : leroteiu de d ~tnllJ t~ie' ;S'.II, £fiJJ~it. larS. acurn mU1,iifid.u.~:!;e, oU, til"J~ GUVlfll'e S'.fi im.pnmllat. MQ~'rnAr!t~1 [n zlua a iI'~atfa pr~ ]~rut~iLl 11 aCQperit. ~i ;:lol):i m~Lln~a ce.reillsc& atumd s',a im',edinicit

.auz:. D"umnezeur1'"rn a nrui .mele" .


I

I' lH

cmmAC
Pedebic ;Cill

gLtl:5Ul al {I-lea:

vrajmg~i]or~ ei ,afsurpattemelul in~eUidunej/ inUir~ndLl~b3' pre ell: o p~.atracinst~ta patrinte. Pentru aeeesta, ca pre un birunor~ smte cee dumnezeeesea

nu te-eifemut

C. un stilp

ca te-.ai l'!la~t~tf't~ Gntce ..

n~datUIerolee de IngvozirHe

E] em

Acesta a [ostumtl din eel DQIl.a sletnid ce erauIa Areo,p3g. Deei, ~DvatfJ.:IJ!du.-seale t:::r'edjD~lid d.e Apostolnl Ps.v,el, 8',90 hirotonit EpJ8WP Atine1c.r; aeesta a ir:n.. ~~t pm marele Diomsie eredinta in H ristos, ACl55 taa fO$~ ~i incep\tl tUI:' clntarHar Ia Adormirea ~I Ia in.gropca:r'e<l. pr~aS"fintei Nascat'{)illIrei de llumn~ ..~u) r.i1 ad UEI.areasJ]:ntiIor Apo.stoli.
l

CiI1

toflIil] hllstreillat:~i depirt'alt eu

snfletnl de eele pa.min te~t1iJ §i :ar3tat ci!.tl'e tottJ. la can Sill vC§:dea ~ se auzl~~ c~ ~~e CllPrJDS de Dl1mnezeire, ~i de Dumnezeu ]Qudiiit{)f. Ded, bine ~i prC§:cu.m il1be§ite
Domnul
s'~
IH;ZieU~·U_

vietulEld, ¥1 veselind pm Dumbunele sale fapte, di.t.r~ Down 1111 d:~~. _


~ce!lsli:i :':1, ~m.l],tlll Mucenlc Capitothl.
Petru din

~iincepafoare de vieata; pre carele roaga-Ipenfru Hoi to'~i.


!

p,anull,e 'mcunulleaza cu dreap-

lutru

Still ;PettUn:imi 'ct.!tit ~l DuhuLui. bine IJ.SCU~~~ De sabia oelll billt-a~(lutiHi nu :S'!lc temut;

Ace$taera

!L)3M'1; :it:l~elept) ~ntrelc.and

cos

tori credindo$~; afuncl ~i pre aeesta pre cerele l-elales din linere]e I·ai pus p,aslor.: $i himl... d ,r'"'..,.Il. ... nanou-'1ca pre un lara pnnana, ell voinJa ta ~-aiinait.at [a treapte aoeasia;$,i i-ai dal pe mana hu rna ta, ~i l-s i filcut m a nurin silor impiJiratiei lale; pre aceste care se roay-a penlru noi totf.
Intru a.clil;g,~ta 1una, h, ,! z~l.e. ,11Om enir,e;1l ci;;llUi dillU'U SRD~~ radnlel~ nosiru, Ier01tdll Episoop11l] AtE'1'I1l101'.
6

toete biserlcile plisilori ~iinvaia-

tuluror celcr din limbi Cuvenful dumnezeeslei tale \lenmd au hirolonit pre Ie
J

apostolti Uii,Hris,toase,~j

PIecf.indu-se poruncilor lale

povedalnd

pro-

pr~ fflf:!lp eu tt:l~lepdJlne~. ned lwagdll:\-~i femee" ~i na~(:~h,atrd (:opH~ dtipii aceea ~hl fict1t Call1.garl ?-1 ~}a.pr.e,Ol,i'l:) ]1.1 an d aeest
Dar, fara,"ola lui, de
];a

eel c:~ pUj'~a

cArma. Arhi.c.dcl V'o..'{tre ; ~. 'COl lot' tin ·dSisdi.l ,mod cr.e~innar) Itl, pa-rat la Damn 11.1:agarenilor :ala.celci~ari) ~ d.U!cli.n~ du-l 'in Damase, pentru dr,ag'Ostca lll!i Hri, stos, 'too nd u-I-se [llt~H limba, a grii,t ~i mai

atuneea

C'Llrat ~J mai des.lu~it Apo:i i-ataiat mina dn~apta~i pioioareJ.e, D!l!paaoeia 1·:;1. lip~t de echi, li·,adistj gn:it, ~ i-a. taiat oapu~_), wi· a:ndi;ndu.i oasele le.a anU;l.~t Jill :riu,
lntru aA.,.'"easJJiii,
::;fant~. Muce.nitii Domina li~el,e. el V~rill1'" ~i Prozdoc&Ii.

~i

'

Stih : 'CUrg;e,r'~a rii.uhl.i a.m tii!e:i fecio-alle ~ De ~l.lme~1l,I'1!:1liE:¥mll:~e ClJtiiFt'e,

.Ace:ste feJ(llc.i.p~llind u-se din. mvna., dumne.'i';e~8J~ca.j. pat'a.fjindu-.~!ea.se.lc::;li mdde) ;l'ugil'l ~. ;lie ilil!::!trclnara dhll. lee in. lee pana

]aBdcs!'la. Oprindu-se ele aeole, fara. dC'l veste a .ajilHlJS ba1t'batu]ei~r !:ata] .reme:i1or1 a v~,nd. ~i 5111jirorit ca sa. pt'Efi2lji van;l3..tul. Deel dadi. lepllinseriil le d!l~sera 1.01 Ieri3po,]11

====~==================~=IN=

..P=A~T_.R_I_J=Z=IL=E=.====================~~ = sarac de pid!l1~i" silindu-se de unehiu .. ,~arlll~e mstlci, de i~ilu.~ femee, ~i'locni nil s CUi! d~ru;a. optsprezece ani', el Ilvea gdja de ncea balsam, care-i da multa truda ~-i nste .. neala, nfsocotinc1u~~i so~i'!lj ca 011 cum i-ar
:15.

t}i ac:olo nind nn mu. Oil!ncungilld. local .. i !ji pel';S\~Cllt(ltii 'pl1na:nd.l1-se sa pilize:l:sdi sian, dat au pi hiutnui i ele atunci se furi~ari, !i't fadi.ndu-~i ruga din pripi, s'auamncat iq ap~, ljil I!:!, luarepejunes, ,i se sava:r~ita ill1ln.eL'aLe de apa. lntru Stih:
dce;astii. zl, sta.ntul Mucenic Callisteaa fiica-sa.

Avdact,
af

fi

De sebie

Av4a.;~e

mucenlce

Dom-

iesind de aeolo, merse 1a maeclc Antoni,e" ~i m~nl1t1iat a.dl.nda·se de diD~U]~ In spre f folosnl mnltoea, ~imai v!rm~ pentru cele nepovestite Il1inttnl,t ee ae fieeau -dcditns'Ill .. lntru l!.cca'sU. zi, ~fil'l~i Mucenid Faust, Gate,

femee, ci ca pre

(I

sora

\1nea, Apoi

nului, murind, Vie!:l:i impreun~, c:e[ VtU vazand. cu rnllCengc,ii~ P~' Durnnszeu

Evsevie,

!ji:i

Hedmon Dieeunll,

Stih : Calllstena acum frumusetsa lui Hristos este prlvind: A direja dumnezeeasea putere 0 8JI,ea.. A coperarn&n to a -fost din Etcsu~.Asid;l earele fiind duee peste alt duce, ~DSpa.Th 311u1 Maximin, intreoca pre ,ceilalti en bogi~;a, ~i ell In~,elepdnne3. lDar pentruea u'a ",rut sa..~ (I,e.!i:pre ti.fea.sa l:tti.pimtului, fiind strain de c.edl~iA l-a d9it in jaf o.e-i praaar8. tat,

Stih: Cu Hristos s"a, lrT1preurl!l!t pUrimea Diaconiler: Faust, Gaie Evsevle ,,1 Herirnon,
j

A eesta

~ Diaeoni Down ulu! nostru Ii sus Hristos, bed. G'aie ~l Fa."\1st, iz;goni~illiud. en dansu], ~i mulle p,itimind. :f'au p.riiwit muceniceseul s{.tr~-il;.ad, B",'sevie ~iHel"iwoH,. dupa izl

A, ce§tia erau

1l1.(')t:l1Iid

!iiHifitul i Dioni sle, u

gonir,ea dascl'i.ului lOl'"l1m'W,and ~ice'r!;:emnd ~i i(lgrop~tld moa~tele mucenicilor, -1i ajunpr~ sfin~i:i eari erau i.D.chi~ prin

i:z,gtln.1.t1d la MelititU, it ta:iEU'i capul, 1.1.1 lata CaU.istena. iica-sa, ~ muse piml ea~j,

tem:nite,

p.nlni, ~ im brii.,eaudu ..sebarbate~e se ascuase 190 N'icomidla". ,Du'pQ opt ami), se dnse

la

{I femee din Tmcl~'j ~a ciU'eiQ £iidi. era beteagR 13. odd :jlio a tjmliduit; ~i peatru ri.madu.irea, ce a £l.c:u.taeelei fete, vntra pm-inti! ei sa (I mi!irite dupa d!n:sul, sao!

g!nd elpiIliiio :ziJeie lui Deehie, .'ii :Sll~ ferlnd DlU'!te Ispite peatru m.~rl:uris:il::'t::a tn Hristos, au fost prib!jii ~ li se ta:iar:a '~3-

petele.

Cu ale lor s6nt~ rngseiun], Doamne, mHue~te.n~ ~i ne ma!t1tu,e~tepre noi} Amin.

fa.cii ginere, pentru

Deci :riHtldu,..o spre aeessta, ~i

p5.f".l~drr-U~&e ell. es'be 'hlirba.t


SpUS1e

D:!.1:w,neze:u ~Q c1.lviinp. Deei mnrind MaximlD lui lm.paratia Lichinilfl; atunci Callistena se iVl 12. tmparateasa aeestuia, treitina fiind, ; sod marel ni Co Ilst~f1.HI!.$i poy,estiudu-:l toate cate: i s'a intimplat, (I a luat ltiD&,a sine ~ '0 faen Cal pre 0 ~maica £ulu~ sin: ~ ~ f.erIcita. OaJU$bma:t I~ mt:oo:roo innap:n waUl. averea ~l1e·sau, earea 0 luase M<lxhniu. ,~l:iaduse sfintelemoa~ ale t~ta.hli sa u, dela Meso,(lotamia Ia Asia,
Iii faclnd
0

sine i ~ W:IDl1:nlll.du.-s.e, liu.daru pre

eele

~ D
~
JI

1,'e~8Dla

1-8., Irrncs:

e pOgior~_rea_Il~i ~unlneze~

.lon oereeand; penlru aceasla fineril in euptor ell bucuros ",picior, ca inlru 0 gradina ver,~de1 salfand au cantat: Binecu,~vantat e,U Dumnezenl p~h"In~ ,~Jilornostrl a •
Sarguindu~te cu

1J{ocul s a rusinet in Vavl-

hisericli muce.lliceascaln

au-

melehli~ 0 a SfiD~it ~i apei petrecai:Jdu-ql yia~a apQst:oleas.ca, s"a mutat clitre DQmn ul,
lnlru aOOll.Sll ei, PI'(HI cuviosul [Jarirlk~]e nostrn Ail'.ilun Egbtip1eallul.

rata a vedeit sfintele

vieata cusfintilor

n eeeeseul ~

SHh: S~[@'ltii cnle.a nellointei Ammun dUL"n:'JJ petrecut, !tJi rii.5-fa:~'l.i dl!:siiUEI!'e :!II ~t1.~t

Iericfte, Indeplinlrea dumneze escuhn gand inJelepte$te 0 ai ca~.tlgal,~i canland sfrigai = Bineeuvantal este Dumnezeul pa~
rinjilor nostri,

<flit. • loot Ilgl!!pre.n de

R ....

Ii

~==-===~~====~~~~U~~A~C=O=C=TO~'~~l\~rR=tE=;====~==== __====~=:==.~

goste Ie elnstesc: ,~iIndeamna cafre l.t1uda, invaf§ndu-i a. sfriga: Blneouvantet e~ti Dumaezeul parintUor nostri,
SlaV9,

eu vintelor tale $,i fnrmusetea v 0 r b ei scrierilor lal'e; veseleste pre cei 012 cu dra-

S u netul

ell graiu inoU, ~i eu alca1uirea cea dulce El cuvlntelor taJe slrlgai nelncelet: Preof laudaii, popoare prea inalta~i pre' HrisIos intru IoU vecli,
1

Sla.vi:

.cuv,anlaf este Dumnezeu] . *'1' . ,t. nnp or nosm,

in trel fefc $i IOllldoUitn tret lpostasuri, gandUorule de Dumn:ezeu,~i, canUlnd strigai ': Blne..
1

T eologhU ..ai 0 Dumnezeire

n: Treimej:

'te-a urnplut pre' fine cu insutla-

Darld eel prea Indeslulet

rea dumnezeeasca ~i de teolo'ghie; penlru aceea ea un faU

p8~

nul luluror celor vazufe $,,1 eelor de gand, Cur.ata; pre carele Uludandu-l cu un gl'88 strigam: Binecuvanhd este Dumnezeul

fi . If'el. ar. nascut f'edoara 'Maica pre Siapa- ,


'OJ

A f·,_, x e:,egle ara d 'I" .(-

$i scum,

0.

Nl!llcito!uei:

inaltaU inlru toll vecii,


~i scu m,
,II

ai. izvorat doqmele, vesellnd Inl mile apostolllor cu carl impreuna acum cant'i: P r e 0·1i bine cu.va.nlaU, popoare prea
Nih catoarei :

. ~ . '.InUI -... d e gre~alej, ~1 Chl . ·f', CU museaIura eea veninatH.~ceea ce ai

Fiindu-llli

omorat

sufletul

parinttlor nosfrl,
Peasna

a-at Irmos
CUjJtorul".,

inV'iaza.~ma ~i pre mine, carele


i'ntru loti veell,

nascut mal pre sus de fire, neispitUii de nunUi, preDumnezeu eel ee poale siimviezeloa.te,

te ..a arata' propovedultor de Durnnezeu primit; eel ce ,mare~fi pre Rasculnpareito.ru)" lau .. dand cu sfin1itn cuviinta~~.i cu

ucrarea sftlnfului Duh cea ~ alotputernlca, sala$luinduse in. prea euratul tau suRet

De ~apte ori

siriq: Preofi binec'Uvantaiil' popoare prea inalfaji pre Hristos


Irmesul:

credin1a siriglind:: Preotl U'uHnstos Intru ioti vecli, Cu cercare S:ebuna credindati} popoare prea

inalt,atl pre

1a~cercetand
!

Ieinele cele ne .. graite_?le rii!,du~lei IU,i ~ri.~tos.),

1a le'''ill aratat; slujlndu ..te

sapte ori cup fond munj, citorf haldeilor, l-eu firs nebut,ne;;te~dnsti1orilor de Dumne ... "zeu; iara vliz~ndu-i pre aIC€~" »tja cuputeremai buna man,,fuiti, FaeaForului si Mantuito"fuiui, au strigat: Tlneri bine ~,cuvanta~i~ preoit laudati-~ po:~~~~. prea tniillali-I intru ~

De

SI 1.~udimJbfne sil ~\lvantlmri'

IN P.A.TRU Z]LE

Psasna g·.a, Irmos ~

chip,

presus dein1elepcfune ecurn ai luat dela dansa eu bucurle ennuna darurilor cea frumoasa, ~1 fUnd danluUurin ceruri imprejurul Ziditcrulal luktror. roaga .. te .sa ne mantuim de prj mejdf .. ~ eei ce f,e HiudEimpre: tine [·e~ .

Sp:iiimant~tu-s'a Csrul ...

bUor inf-e]epeiunei eei rnai

a unul, carelete ..oi facut lu..

iiuire celorce te lauds pre line,


Irmosul:

lor raj, ~i :sa" dea llntste si m8n~

sa

ineeteze esuprirlle ce-

rl'

rotee,

1n durnnezee'~lHe,cur1'i de sus, si locuind cele in laca~urnecele vesnice, acum lor; cu aeestia pelreci cu bucu-

,S filii.$Juitu-le-ai

~1Pentru aceea pre fine N,8sca~ ~rfoarede Dumnezeu, lncepalo-· ~,.rH[e celeloringen?$1:i$i orne~,. ne$ti. lema ri m. tt • .
SVET]LNA Po do hie ;Ccla ceal imp odobit Cerul.,

"lui s'au rnlnunet, Ca Dumne...... oamenuor jrut ~~z:eu ~ arssarIoementl sa ~~pe~f,e-J panteeele UiJus'a fa~ si ~tcutmai desflital deetH cerurtlel

Spairnarltatu~.s~a de aceasta Cer~UI1$irnarginile pamantu ..

ingere$U ~i ·cu cetele apostoll ..

p,r€izuue$te im preun ,a. cu o~tne

ri:e~l[ te vesele~ft cerand 'irnp,re-

una en el dumnezeeescf pace, calor ce eu cred~nf.6ib~cinstesc pre tine,


Slava~

s'a arafaf M,~iCij 'CUv.§ntului ea va s.a se trnrle cafre odi hnele cele de ecolo.Iu lerotee ai verd.t cu ceUalfi apostoll,
Cand

']...,' L '" ., ..... ..... • , uan d- :8_d evara t e rasp a t"ilrl pentru socolintele ce ·(li evu] pre p,am,anl~ inalf,§ndu~te caire Dumnezeu ell dorinta cea dea. ;., " pururea, aeurn roaga.- t e nemce..... le Ierol '... oarut art' pannre ieroree, sa se d....

ca. sa:o peire ci preea cu eaJ1Jtari.


LA Podohfe:

LAUD ART (Hv sJite) •.


Tos:ta. rladejde'!1i pujndu-,~J. . •

Stlh~tite'J' glasul aJ 6-lea.

Cu adev,arat vas einstitsi


aflandu~te pre llne Pavel Apostolul, te-a mviJat negrEUta dragostea lui Dumnezeu caire· nol, ~i nespusa pogorare a.l.ull-[ris~ los pre pamanl', ~i pree intel,eap" fa eco nornie; i8Fa. tupre aeeslee tnsusl le..alpropovedult latoalo marglnile, ell mare incuviin1are, eupree dulce potrlvlrea numl... ,_,. I't .. n·'1-· ,$1. en amarun ~·t·mes t· ,e~ug" or
p'arinte

prllmltor de cuvintels Duhulul,

ta ceo. purtaloare prea sfinf~ tao

iasca Iertare, noufi celor ce cu credinla :s,avar~~m pomenirea


acum, a Nisc~t'Oarei:

de lumina $i

Ma[e~l. a Zldllorului roaga eu indr.azneeda fa de' Maica pre Flul tau~ sa maniniasca de ap.asareaHrane'cui,ca pre ce,j roblf in odes
0

ea. tutnror,

~l

Ieretee,

LUNA OCTOMVRIE

Dumnezeu

nezeu, eu Iotul le-al faent prea asemanet lu.i Dumnezeusi de

la prlvlre cugeh:itorule de Dum-

C utotul

sulndu-ti mlnlea

ta

Trelme, en al ca.reia Dar, stralucindu ..e pre cum se cadea t . mal nem te de a tte d esevarsi, ,',.:; . · .e .',e e c ... ...." ~l
ricUa

al cunoscutmal'nainte

drept aceea pre acelas ~:i Cu ..

prllmlt; pre Flul

los earele de vole ap,atimit penlru nol pre Cruce, si 'mal

pre Hris-

vantul ~i pre Duhul inca ~i propunerea pre aceeasl ai aralai, lara, pre Parintele prea eu drep-

cu cere in sase collurl prea bine.

' . '. taile ca pnemui +. or aces tora sen-·

te-ne ~i pre noi de

cu adevarat Fiullui Dumnezeu, ~ '~.t'" - ., • - #d·· -, cacr.. penmia-"- ~l,ZI. nrea impreuna ell el, Pentru aceasta,.iZhiive$"
A ,,'"

'nalnle I-ai propoveduit

ca este

celullall ea propuneree vederat" cu ceri futuror ai ara,tat a

mdu-L Ilnuta ca Partnte, iara

tale.

""., e te re un d e :muI" felurl co ruqaeturu ·'1

palim~Jec'ele _

ta s1aruinta lnfelep'le.

Pre toaia inima dandu-o in Cer lui Oumnezeu pururea posUnlU pre sine; ea,ci'

rnenlle, prea inteiept'e$te fe-al poflele p,amante~ti cu siaruinta,

de

toate

toare de Dumnezeu fecioara, sl Ie [aud.iinl credlnclosll dupre datorie: pre tlne cetatea eea
nebiruita,
pre ajutatoarea cea tare, $i sea-

F erlcimu ..te pre tine Naseazidul eel. nesurpat:

~i ileum.

!'I.

Ntisciit'Qaui:

teas,ca infranare,evanghelice
J

te-al lscuslt pHrinte~ cuintelep• tV toceesca ... ~I', desarta a

s,le aruncand dogma eea dobi ..

..

perea suflelelor noestre,


L.'\ STU-{OA v N A,

... ·1"" neamemta ~l• po .. trivifli omului, a se aDa impre.' bueuri umea nueune

celut

fara

de

ul.infe; socolind

,11.1 ~ pteur

I· E .

StiI:'Lril,e Octolhului.

',",,' 0 una Cll _ nmnezeu Z'·d" I ' I, 1'l1oro. .•


Slayi'i,

acesluie, de sine.. i flind hrani't, t 'in lelep ciunei 1u i Dumnezeu,


1

Cu

Sll,d glasut al 8~lea.

intelepciu nea veacului

glaslll 111.5-1ea ,

invttlatorule el iufuror biserict ..


lor: caci pre singur Dumnezeu
I

esti fu cu adevarat Ierotee, Ierarhe al Atinelor, sl


F,enicit

eceesta pre aceee cutoete ele iara pre eceesta imb:ra1i~indu,~o,


Ulmure~1i lainlclle ei escunsuri: tnfrebuintSnd 10aia buna rosfire,aJeasa tillcuire .~i prea Iru-

celel gr.Ei,He de P,avel :iubitor flerbinle t:e.. i aratat, Pentru a

el, le-ai demimat cu necrutare, ca pllne de basne si b§r[ele;

. '" t tenet bo't eel a d,evarn, c • °t· e, 'I·' IU', I" ,",al ~i eeesluia propoveduttor t'e·ai
facot; llisand loete ~i socotlndu-le lepadatui i pentru dr~gos.tea lui Hrlstos, Pentru eceasla

rnoesa limbulie. Penfru aeeasta

Hiudandu-te noi credfnctoslt ell


pre- un propoveduitor v8za,for de Dumnezeu.si de Dumnezeu

. rocumta a f.... ,-...m t ru I"me s. • ,.... racut ~I I re..

[(11 ==================~~== PA TRl1 '\,;Iii -""" b -. . . gnu or, savarsr rn CIIJUCUfle


A._.

.ZILE

loetloere nerusinatd,
~!
O,CUnlJ

prea cinslitfi pomenlrea fa..;;i 0 punem ditre M§.nhli.torul ml]~


a Ni§.scltlla!'ci:

lNTR.U ACEASTA LUNA


IN [:, zlr;l!. Sfailia IJ.h.J[;:em~a. .HariHn.a.
L-A, Dosmne

Podob] e ~. 0 pre a m tir.ita min U! ne .. "

IS Uipan.i1 Fecioara Preaeu .. rat a" eareeei nascut dupre Irup aceste roagH~) sa ne fereasca de supadiri sl de necezuri, pre nol eel ee eu cr,edinla le fenclm,
&

SErIgat-am". Stihirl. Podobie:

gl.!lsul al 4.-1ea

Ca pre un vitesz ...

pre Fiul lui DU~l1nezeu, pre

.a una ce e,H ell nucarriere de mire cea cereascs,


cinstUa cu bucurle in

mele bucurlel, ei rners

~i cerem

raUi Si cerdnd sa ne dee lerrare de fapte~ece em jrresit

mHost:iv,ij aparandu-ne

ta ajutorinja.; ca

Preaeu ..

unde ai dorit sa.. ca~t.igj vieU [uiree, rabdand ell Uirie focul,

Fecioara r,aslignirea ta 00 Slopfine, earea penfru noi()acato~Hen indelunga rabte-au omorit fin evreesfi ? Ci seoala-le Cuvinie, ca se lnvrednlcee$,i'

V iii:zand

A Cruce],

!I.

N!sciUoarei

asemenea,

de·zr,iEldadnarile dureroase tl~e dr.ntHor :;1i ale ungtt[jlol'~ biruitoare Harihno l Fecloara mucemit§ mull patimitoare"

dare 0 al pritmtt, Ulnguindu-se striga tie: Pint rneu cum Ie-eu


plronll pre Cruce

sfanimarUe. fi:1kj.. · lor ,61i srnw'amat (aleile leilor,


ceea ce estlmul! paflmitoare;
$i.

S uferind

vitejie ai suferit, dezr,Eidadnand

dezradaclnarea unqhiilor

ClJ

seB slevel, eel ce eu credlnta laude. cinstitele tale, peliml.


Q

sa

raulate,lJj vdijma$ullii

h'ufiHe cele curnpllte ale inselaclunel: §l Iiind arunceta in adancurile m.arei" ai inn e cat
celui v[-

~i ce"alall sluj'bii

Utreniei
Otpustul,

dllpro

rhdulala. ~i

clean.

fertcitul fan sra.r:;;;ji~ Hind aruncata In mare, fe-at


adusmarlto

D upa

rele a sldgal cu spalma: Cum le-al umplut acum de Dar, fllca mea cea prea sfintita ~,i prea

parinielui

tau,

ca-

~,~

.. eerea mal ~'n~ .a_j_n_le__s_~,a__in_s_e_rn~-_n_a_t_.c_u__ .D~a_rU_l_, . ... .. _


.J
F

dorUa] Cu chinurlle cinsfilei Iale mneeml, ti-ili dnbandU HU-

mke adevarala

~=.

=====--===========~LU~N~A~O~(~~.O~.M~\~~rR~IE~=====-~====~~-==~==~
Shwa.,

;;i

acum,

1\

Nh.ciito,'JlfCi-

Pre tine te avem timan de manillire, ell tolul neinvlforat Pr_e'&curalei Si blandfi lini~t,e oCt; adev ar at dumnezeeesca rnireese, eel ce ne 'in.yi for'a m celor curnplite si grele ale vie1i,~Pe~truac~asta ~!alergilln _ cair,e t~ loti strigand: Nu npsi ne lfi vecl, a partinl celor ce -se
foart,e tn nolanul primejdiilor

ncandu-llsran
11

~Snpuslie a birllit'~.

,~cu mainHe lui Mois'l In chipul Crucii,puterea lui Arnmalic

ce] de demult,

umple de Dar galIlduJ 111eU, ceea ce esti daruiUi ell slinlitele nevoinje ; co. cu shntente .... maresc pre t"me, ca pre sa t e.,.... o mucenita bind loere si stra-

0.1 darurlle

tele

-0

Herifino,

roaga tie.

Illd1il cu fecioria.

A C,ucei, a N~scitoarei :

cu sangele sau~ earele s'a v,al~" satpenfru noi, ;o;:i a invial'lonU'i lamea: le I'og, tu Imbraca-ma pre mine carele sunl gotit de dumnezeeasca nestrlcaclune, en ill1brac.amlntea dumnezeescululDar, din ISon dumnezeeslei nasterel tale.. ,
Tropar~ gl.(l.Sllt at 4-[ea.

n.ascutpre tvJielu:?elul eel fad} de prihana'1 eel ee a venit sa ;dea:rrga p,acatul a IQam lumca,

Pre line MIelLil~aua earea al

frumusetet ell lmpletlturl saUatoare de bucurie !?:i te-a 'intarll sa mostenesf bucurta cee vesruca, ca pre ceea ce at paUmU barbate~e.
.., u ="

fe..a umphil de her , :;;i te-a im-

Darul prea sfantului Duh

ShlVii:

Infelegand laudata mucenita, .. le-al spanzurat pre Cruee, SUipane', a rabdat chlnurlle cele eu dur-er e, intadndu-s€: ell puterea ta, a celul ce ai in-

ca

,~SI&vu! ~i acum, al NilsciHollrei. Cautii. ill. sfa~ityl car~e,i.

M:iehl$<tuata Iisuse Haritiua..,

tarn

Iirea noastrli..
!?i
scum,
!1;,

}l'ilsdtoard :

firei cei dumnezeesft, Nasca ..


Ioars de Dumnezeu Cutaia; penlru aceee do rind de tine Harltine, dupre 'linece 0 fedoa,· ra s'a adas Flului (au.
Peasna :3-<1., lnnos :
V I\lsele~'I/e,;.S!;l dl,l Hj~e Biseriea ..

L oc de lndipere te..al facut

LA UTRE ,IE..
CANiOANELE.

}\malldon.!l

din OC101h; ,i III sfiot~i p-e 4.

CANONUl Sfitllei. A1 carllia !l:c['{)_~tih este la C reci !l'ccsl.n.:


(:11 doriflf:ii

eii.nt Qj{i1!.ll Harilinei,

FaCo:;!fla Jul to!i.i [ , Pcn-~~(I ~-al gl~S~,1,al,4-1ea.

r.mos ;

~
I

dllncul merei Rosie Cu ur-

,me' Ileudale pedestru Ire-

.I

suflelul dum_ neze.easea dorire, a slins poftele trupufut sl infi.el"bantaprlnzdndu-tl

==========~IN1

CINel. Z-lLE:

lor.

rile cele eumpllte ale chinuriVlizlond co vrajma*ul


se
ee-

lor mueenicesll, ell Darul lui


Hrislos, sa,-i aducem

surpa inairlifea plcioarelor

pre sarpele, ~i fi-ai Impletlt fe·· eloard, frumoasf eununa de hiruinf,fi, podoaba mucenitelor.
Slav!,
~i aeum, a; NAsciito!\Y€i, a,semenea

volnlel mmoenita, ~i ai surpal

hlluda.

puterea cea Iueretoere a toate, el sfaramai capul vraj~ masulul, suferind en .,arie ar .. d ere a cepunn · reu mucemta, . .. ,.... 'I"'"

Cu

sraVA:

g'eteIor celornecuvioase, cine '" '"' E va pu f ee sa ~e spue ceca ce e~ti cu fotul fa.ra prjhana? Inca

Multimile gandurUor mele . +1 ce 1or ' .necurare, $] pieeturne eujJ •• ... "

bune,

s'a madl cu

gura binecuvaniafa 'inin? femel, iubjndu~f.e mlucenUaHarHina,


Irmasu] ,

PIrH

~I lICLlm.

1'1,

NtiscAroi!lH',:l :

tine CHrllta;~ cea sin-

sllor mel calor lara de lrupurl, cine li@va povesll 7 Ci cu ru .. .... . '. t .. :lI~ gaclunea .e, eeea ee €$d 'b '.... •una,

$i pomirile si :r,aui.ffte·,a vraJma~

daruesle- mi. scdpare de toete


aceslea.
A Cru,Qei. a Nasca:i.o!l!Tei. asemenea ~

darurile tale, cele

lI, .•

Vesele~te-se de ttneBlsef,riea fa Hrlsioese s1riganrl: Tu .~e:$fipulerea mea 'D'Oaln]1;e~si ~) c fi perea ~ inf.a ri rea ,t ., s
I

spenzuret pre Cruce, ceea ce le-a nascuJ lrupesle in vrernile


cele de pre urnl.a" S't'figa: Vel mie prea dorite Iisuse, cum

P retlne Ilrlstoase, , eel ce ...... te-at nascut d· 'pl anrueie ce~ .;m far a de in c eput, 'v',aza.ndu~~e
...... ..

.t

11

til

CON'DAC, glasul at 4-lea,

drauostea Domnului, m;lrita Hariflno, suferind loale cele ingrozltoare ale rnuncilor, ai ca~Ugat cununa nuteenielcea nestricaeioasa.,
Sedeai[,I,!l, glasul

Penlru

Pod 0bie ~ ArAtdu-

te-al astizL ••

voind te rasUgne$~,i acu m de oamenll eel faradeleget' Fiule? Cela oe esti sUlvlt de Ing,eri ca.
un Dumnezeul Te laud lndePeasna 4~a'J Etm05:

hmq rabdlilorule.

al 4-lea:

loare dorlnd, :e;.~ eurqerea celor v8zule paras']hdu-o, 'ti~ai ifntarU


g&ndUilcu

D~.vesella

Podoble

Cela. ce te-ll~ inMlat. ,

B
'1~

__ ~,.te BIsenca pre tine Son .. sa rarlldlJ]iaH~,precurn se eu... ".vine, stri:gand: Marire' pulerel tT ··D··.· ll!~a~e .oa -mne. p~ .' Ca pre ojerUii (lirB prihan5_,. le.. u rapU UranU din hratei~e e

idicat,. P'f': _ Cruce ~az,ih~du-

celor in~elega,·

~rele drepUiJ'J'-ei.;o a' statui iuku a

dejdi; penlru aceea bucurfindu ..te ai a~erg:atcaire stadle ne-

durnnezeestile

na ..

M ",....--( ~===L=.u=N.A= ..=O=C=T(=}l\.=W=-~=IE~_;_.======_-=====~ =.;;;;....-===== ..........

eele parinte~ti1~i ea.b·,e jungniere Ie' duceau pre tine muceuita paUmUoare; ea foarte tare ai lubU pre parinteJ.e eel
ceresc ..

ghiere-8 ta Doamne, rabd du-

I hlnulnd psroane e sijunnc Iplun~ .. ······1····

rerea frigarHor celor iup ~i f'ier"

bint.i~sbiga. mucentta.
Siavi:

tntelep.fe din destul U-ai umplut


1

U rmaud

Iecioarelor

eelor

candela ta cea su .. · fleteasca prea luudaUi, ~i te~ai sal§~luit in dumnezeeesca ca .. mara, mucenjfa eee cu numele Daruluf,
cu sauge

capul Hariflno, biruind eu chinurile tele, Irumoasa fecioara, pre- sarpele carele a biruil pre

ell binrinf,a ti s~a incununat


;::' scum, ."t
II

Eva.

N" ~ . 1I.1;~l!loarel-

gostea rnirelui lau, a stlns Jaratecul raUidrei cu varsarea de sange, $i 8 uscatmerea multi.. mer dumnezeilor .. • msa ... trupal, pre Durunezeu CuvanluI, NtisciUoare de Dumnezeu PreacuraUi; pre carele lublndu-l Harifine eu infocere, s'e pus improliva foeulul jii it. chil1UrUOf

Inlma

Sl~vi\;

ta arzandu-se de

dra-

Mintea omeneasca nu poaIe s,fjpriceapa za'misUrea la ceo mai pre sus de !::1€in.d M.aidi Fecioers ; CB pre Dumnezeu ai. nascul,
1

I'eaSI'VI, fI-.!!, Ir mos

....·HI Nascu t-al pre. ce J ee..

Jett.fi-voiu. ~ie eu g]_as 11~••

eelor de multe feluri,


Per~!:iDIl, 5-a.

T
L

Irmns :

u Doamne lumina mea in _ IJum.e ai venit~ lumina eea ,'J siantii. care intorci dlntru in-:) ,~runerecul necunosllnjel, pre "ooi ce lauds cu credinja,j.

u daruri $:1 cu sernne a in.. cununet cinstiluJ tall creslet Hrlstos, pentru carele ai ;;..t poftit sa pafime~tit puriattoare de chlnurl ; ceea ce e~ii eu numete bucuriei dumnezeesh Celce aizbavil pre Ionii' din adancirn,e, ecela te-a m,an... lull $i pre line de Dumnezeu gandi,foare flind aruneata in luclul marei; $i in adsnctmee sflngiurUor tale a innecet pre vr~U"
J

"e

rnesul.

derea, ~i eu fi~~'hinfealajarateeulul, ganditoare

Sfaramandu-1i.

eepul

ell

ra-

Q_,

zeu, niei de cum n'au rmseat llir~ cugelului lau.

de Dumne.-

vrsjmasul, ~i sufermd dezradacinarea Ifuluror dinfilor,

rat pre

l.." ""bd'" C11 same reo arer~ aJ.. omo-

S!IIV&,:

.' £.. pu rf~t etoere d cnmun,• (]I S!lHae J..' ramal falene leUor celorfiira

de frupuri,

tN' CINCI ZI[."",E"============"",,,~ ~l acum,

a Na.sciit oarei ~

Jntru acea.stA h.mili inG

zil~, purnenirea
'Ill eru

sfin-

aduce SUlpo.nului tuturor in


urma

Afla;ndu··f,e ,pre tine Fecloa .. ra puleresl inm:rire, rabdaloa .. rea de paflml Harifina, munci Ian sufere, ~i bueurandu-se se

te l muecn tt!e HarIti nei ,


dorit, Hi.if'iHn.a lata ea p'rro

St. h , Dezlegarea

trupu ~ ui,

i eel p rea

rugAdtlllEl l-a prilmlt. In a cincea zl Haritina a alergat, ~i lnlsuntru cd: til lui Dumnezeu a intrat.

tao

Irmoscll! .

.Jauda, Doamne, Blserlca stri~,gocafre tine, de snngele dra-

Ierlfi-voiu tie cu glas de

,.eilor curafindu-sB ell isang,ele


7 II'

eel curs prin miloslivire

':icoasta

tau.

din

CONDAC, Glasu] al2-1ea. Podobic : C.~le d,e


SUs

diuts.nJ ...

Uno, 1i~aiinfarit sufleful

Jnierindu-te le .minfe Harl-

aeve i-ei rusinal, stand inelnlea lui Hristos lnlru tot (ericHa; si aeum purtand haina din san-

d~nta; blruind

pre v raJ m a ~i

ell ere-

capul si-i tnrn.a.·ra.pl"lE! ap jeratie de ear. c buni vii, =p en frig-an. de fiei· li:lfocate i-an 1mpuns ta.te1e ~i eoastele, a.poiii legara o pia:h:igr.l:!:). !fi (I. arUtltCara iii. ma.n~ ~.i iesind vie se arnli iarli.~i Comitului ,~i
,

pentru ale tale rua voiu soeoti jertfa bine priimiti lui Dumneseu, Deei zka:o.di.~i el: pomeneste-ma .;;i. pre mine la eerescul Im.pa.rat" 0. trimise 1a Comitul ealte~ ses.iQ.d~i p~ Hristes marturisind, ti. rase:rl

Clavdi.e de carea anand. Comitul ·dli. este cre~tit:l.a, serise Ia: ,sm:l;kallul ei sa 0 M:mi~i lao dins'lll sa~i ... ,t .~ "'~t o r~' taca eercare, eaci este cre~tU1a iill1 1111 aree pre multl la credInta cr·e~tinea!5cii Ian sNlpatt'l.ll :sau irntdstandu.se ~;'a b:ubrlicat CI] sac ~i (I plan.geajia.rli. ealIl.ingftil1du.l 11 rlcea:: 'Nu te mah:ui Domnu1 men cl te bucuri~ca ~i pentru pac:atd~ mele Itt
j

AceSti' a lost pe vremea imparatulnt Di.oditian ~ a lui Dometle 'CuiQJtll!l, sluj-

nicl:. Hind.oareciimia

g,ele Uiu, .~i en ingerii hucurdn-

mnk muneindn-c ~i soo~ndu-iut:lghii]e; del a m.aini deb. picioare din radadnl det .:11 h '1 l' D olFlU.1'[]tJJ,,~ii(i nunu .LaU'l::liiltlezell.
•. j,... •

,i

du~t,e,roagaAe penlru noi pur-

Intru

.!l.~ea~t.i z..i sfa.nt!l !liucen1tii


l

~·i~me~th'i.

taloare de chinuri.

I GO S

Slih: Irnpreuna eLI 'tine Hristoasema priim(l~tB fllnd spiiiat.a, Mamelhta :z;lcea. fil. cu pietre fiind JovitSi.

[8 locul

cu cant·a.ri duhovnicesti sa, Uiu.. dam" pre' marita feeioari., mu···H "i ... cenl"t a IUJ_ rIS os 1:..1 ·41· .Jlarltl~na;cae!'. . 'u "". t""·1 ....d aceas I' ell sarpmma a erqen

Adunrindu .. e credlnciosil n

catlnseleciuneeIdoleesca; iara · f- IUI. H ns t' os arata t 0 a . . ""1 ered mra

nevoin1ei, a surpal ingan1fiirUe vrajma~uIlli, si a ca]~

propcvedutt Pcntru aceasta si


caCloaStl ..
W'.

-ea 0 duse la BpiS()opul ~ibQtezand1l1.oSe i se lieil si,ngnra sorusa na~ de opriimi din botez, Peutru care pO!r[]:i:n.dn.~se Elini:i aSll.pdA eu mAni!e~, 0 ueisera eu pletri, filnd inci imbra<:a.ta ell hainele s,R.nt111n.i Botee ~ o aruncara li.1itr'o groapa adiodi din care abia 0 pt1!tnrn. cre$tilli1i de (I
scoasera lara Epis'oopul m~rgai1d la imparatu1 Pe~ilo]")a lnat stiipanire sa striee ea.pittea Arh~midei ~i :si 2:ideascl 0 biserica s(int·e.i mucenipa, carea ~ ladi:nd-u·o_, .3. ptlS in tr'insa. einstitele ei mMF.

Acea~ta a fost dela Perslda, preoteasa cap1~tei ArteIlll:ia:ei i avan.d. ~ sora ere~titla ¥ VR'lil in ,ris ingerul lui D umnezen. lIl.nd.e-i ar:ata tainele crcil'tinUOf ~i· seulandu-se C'llfddii, povesti, su.rorisa.$i

• fro, .EI cununa mucenlel · cea neslv

dupre vrednicle a prftmlt dele

r;~,
I

~=========~L;;;U;;-N,;;·A,;;,,·'

,,;;;O,,;;;C~T::;;O;,,;;M,;;,,~\,;.,;rR;,;·' f,;;E========="""""=======,,,,=

lntru aceasta
hal in {rico ~I!l.tji Stih: Mil \!'~zand! M!l, bUCt1T

.zi, vedenia lui ~i folo sito sre,

COStlUI,.

MQna~

U.r'lgLJ.e::;,c, shaJne]e

munci atesa

tosa iari-i udihnele prlvind.


treisprezeeelea an a] Impara~

Illtn.lla]

;lei lui Koman.o,r:w:ele: Qcar.mm:iit c;u' blagoo~tie impira~ia Roma::I1I'ii.{)"l"1 aHa. oase recarele OlTI Ia Tadgr.ad. unnl fiind din eel ce slmje<'l'1l laSli\itemllb;llli:Lli AleX'andnl '('~e Iusese eu putiu .m.a.i~.nainte hn.llparat" ~a:I'el,e erafiu ill] Vasile Mach~r1Qn ~i Irate bri. Leon inteleptul], ~i din eei mal de casa sl'l1gL Acesrn.talergand la via~<!! calugar'C<i!sc~'l se ffi,cu igamen caJag.a:rElor,~ ce se aflau la manastirea, ee este la apa Sanga.lulul. Deel trern.nd. ca:tivaa1l1i i se in tim pli d.~ d.rl~ intr' ohoala foarte g:rea I'}l zic.iJ. mu hi. vrcme ~i plirrind ci nci luni
cand a lost tntr'o zl In 3 cessuri s'a tresit putintel ~i vi:ind:IJ-~:iin fire se scula 'l:f.l.eetisor din pat, dEl ~@z'rn !!i'prU1uil: :fide D

sp:tijlnit de. doi frap)mi S~ p5ru unde v~d.e:3.m in psrtea deasta;l1ga..m ul time ,de nl!jitem.ascarici uni de oameni neasemanati, ClJl cbrazele negre ~i negrei!'lta fin ,e:r.a la, totl ~nblll.D. fel, ci la 1U.nH mai multa ~i la aHH m,a1putin.aj. fii unii erau Cut obraz.e1e oSc.himonos1te,. aJl~H cu vanata'i Ua(Jchi, a!lU eruntati de siDge') a.'\i'~nd cautaturi. Kroa'zui,c.~t :;;'1salb!litedi ~i nuii ,cttbuzeie umfl a!te~ altii (:111 btl sele Vlnete, la unii eele din SllS~ 130 aJ;iicele de j OS~ ::lice~Ha dar veneau de se a.pmpiau de pattll meu. :lilt se :nevo1<J!li. sa ma ia debt. V01. ~i i.ntaitl. v:lii~ndu-V':ili) ca. sta~i imprejurt11 mea, mi se p~.rea~ c~ n u Ioarte imi era hid1, niei rna· te:m.eam de pornirea lot'. Apoi. nu "tin cum ram~ei singur de: vOlt ::;i fui cnprlne de da.n~:i,i,§,i. {,:'l:I.te,zar! de :ma1i1..urn.; - dti':ci ttniima trageam inah:lte legat"alpi implng,eatl. dinapoi., ~i unul deo ]p<l:,rt:e, altul de alm, parte m.a 5,tra:llge'~ tare ~i

ma

,~a.

parte *i de Ollt!'.( <1j,eeei de co:t~i. ~ia~a. ~z.flml ']~i ie:;:i din. fiw:wi era lIli~~~a ltd

dusa CIU ochii st3Jpi~:i.in sua Ia podul casei dela trel ceasnri pBiui la !1tl n.()"uiRea

~!i'optea cu gm"<1J. c'Uvinbe 'ne'i.n,e]:n.date :'j!i nelll~e]ese,. ~i intriJI.. aeeste ceas~ii1~ ce ~1a1t zis liIa~ sus, mai vHi1diI~~ i.n Hre oaY€f?'C,e,

ma d u;se:ra 1... (l :rEl Ioarte mare ~ Ill.pi timea ei nu era m.ai m ult dedl1i; D a:rt!ll1Litl.1rade Platta, iadi. a.dancimea pa:ni:l lao tartar ~i ma 1trageatl 'C'U ,:;ila Ia aces. tapa. f;li era des pre acea Tapa o didi:me :i'O~It:e stdmU." atat ~it uid 0 urma de pi[:jor au inc-apea~.deci pre aeea cariime scrmffi ma.
f:digeau ~i tot spre partea dn::1l,P~~rde rna Cllmpa,neam~ca nu cttmv~
ell

rna

l~s.m

d,ii:n:)su.1. dOlla. 1bu~;a~ide pal tie u~cab'i~ ZicaDd :: :0 a~i-m1 (tile dona bu(:a:~ de paiu'~ L~ am Iuat dela hatra!J:ul~ ~i Z]c8,l1d. a.ceasti:!i~l baga ffial= nile tn s&n, pi pilih1d !?1 o~l1'e:.and.cele ce diurn. Ia:ra oarecareledtn tf!j ee sta a,!;'":.oJea soeetiad, ca. va fi vre-oflalu.,t:h,e ~1 D,U "edenic,i i se ruga sa le spne ,<lceasUi mare 'hiiti~, :z~c§.nclu-i: Spune-ne Parinte ~,i nu te iiJidu[.1 aau ne Iolosi, unde erai tJ:'l:1i:tea cea:!;lltri? ~i Ia ce v'eden.ie lti sU.~ilieI?1 gan.cluJ? ~;i cu due voroviai illi~cAud. cu bnzele] lad\ el yaxiind,u-i pre ei fO'<"lrtein.-" trlstat;l ~i plaJJI,~i ~ncdati a "~is, fmor, cia d.e va ~H.Dom.nul saim1. vill l::n11r,e,volu. pEnt ~reC'e[U, dela eei ee erau
GU

sa.~H~apar1' sa caz iotru. a.ceapirapas;tie ca ada.nca preste ~eam.a; ~i lntru. aceaprspat IS. ie

"at ::;e ve ea un rau 11.10: e c.Ulr'gea d'·


i , ~.

ell m <In.

;.

curgeri Btmand,

gl'cazii aeea ddrue

Deci

treci1nd

mergeam spre partea disa.dtului ~i af]aJii:m 0 po.arta Glare de:s,chisa. la caput scei prlipa.~tHJ ecole ~edea un. ommare ea tl.Di lA.ria§~negru ~i grosznic la (':bip~ ai c'iir1l1:1,[iI, oehi erau st.rimbati~i~oarte marl ~i S;1D.gerati ~i l(l:si dinte&n~U :para de iQC malta '1.i fum run nbi~ lara limba lui spalilzllr.a

stIoi.m,w~

cu mu]Ui. ~t:~cd U:I1I:d.e

.rea V'o'a~tra, Ded c&n.d Ht dd:mineatal St; ~trln;se la da.nsnltoat5:. ob~tea Mi~e01is,ca ~i incepi.l e] p(Y~'estea. a~a ~ De voi 111 vrea sa, I,e: t1.p'a~
rese de izno:avlij, toat;e d\.t~
UESI.

,ell gii.!I]dl1i

meu~ pirintilor ~i f!li~.~'ao·r~i sa ]c povcstesc en am~mDtn 1, t recepeste min tea ~i limha I(Ull€:neaS:C9J, ,d 'c9t,e voiil1 tineaminte tl.li wiu pu.tea.. sa poV''€!ste5C't acestea. V:8.v~:Jlin pov-esti., A~i)lo tmde ~e:am pe p~tul meu

duOllpta edl de totseac9.,hrri cealalUi. era tt.lD:flaH\tca un stilp gol ~i ~oafte tiusa, ca:re ;a pn(!a! p:f\e c:e'l O£lam di~i de.ial'" runca !in.t:rlac.-eaprapasde !fi top {lati S!e, osaDdeau im1t:rtl acea. prapast~~, stri,gBll: Vl3,:i~ va] l Deciapropiindu ..ma,el1 de a.cel Oim iDbico~a t ~ gro~zn te~ el strigi ta r,e citfe eel oemad:l1ce'iiltJ" z];C'S:tld; .Acesta este pridenUllme:llI~ ti.n:;..;.anJ ~ mana. Clll poftfi s~ mil apace" .lam eu,

ahi,r3, dill gu.rad!e

Ulil

cot !}i mana lui ~c:a

:r;;piimanta~J.(ll[-11l1a. ,de fd:ca.ma.

cutr~ml1lmi

IN CJNcr ZILE

71

~ matrasel spre .sim e-mi ~i li:idatli se Slri:tara dni biaiba~j~ca cum iar fi trio mis cineva~l oameui batraui 1i:l CUYiO-~1 ca.li sccoteam sa fie Audwin *1 Ioan, sfit4ii AvoswHl semuindu-j dupre chipurile sfin:tet OJ" 100;8[1e. Pre acestia vAzfi.nd·ll.i aeel sCiirnav :;;1 gmaZtlIc, h:lidatli se trase de se 3S;CtlD8e. Bed 'luanilllm! acr~tI doli batraui. ~i trecand prin pottHe ee s~a1!l :z.is mai sns, ~ prin 0ra~lll': carele era jntre pani', am. ieslt la mll. f.oc,~e~~tlllde erau lJi~te.sate Ioarte fnlWQ'O'ISe ~i t:r-ecandp.~lla. uude be sllrilea aeea clmpLet am i·~it III 0 vale ierboasa. en 'paji~b:l fomte frlln10asliJ ~rea frumuseje dBJ'QI ee-l !l.ves., este prcstc

om, foarte vesel ;i de' ciuste, av:3.nd illiprejurul lui multlme de 00("0111 [<1 nisipul marei, Atuncea i~.:,;inJ:u.mi Irica, lfltrebam en smerenie, pre eei ee :ma purtau, cine era bi5.tmmll seilS!? ;~i ICe ('1'8. acea multime nemtm.itrnta. d1illprejU:l'ul lui? ,~i ei ziscd\: AC:es1:aeste Av.ra, am ~i :s.~nttl. lu [ AVr3,ull~ care ,ai 9:uzit ~i tndata. du.ca:ndll.mi el ma tnchioai cu plecaeinne ~i satnta:i. pie ace] ce zieeau ei, eli este A· vraam ~i jara~ mergsud mai Inainte uoi pre eale ~i :;.fll.r~iilld vulea am aflat nn po.met f.oad:e mnre de maslini, care pre. mlm. rni Sf! [Jar-e] erau m.a.i mtilti pomi dect1t stelele Ctrnltt~1 ~i la :fie~tece p()m en\ ca. un eort ~1 C~.1 Palt sub COlt :ji pre fie~ece pat era un om, ~ntrtl. cad am eull00scut pre multi din eel ce se aflau La CUl:'t·~a: iwpa:r~teasca ~i pre :multi din (]ra"~ Iii pre unii din ,lra,w! 1.odi ~ pre 111lH diatreai miuastird noastre, ~iacestia c§:~i
l,

putillta a 0 povesti ~i a 0 arata ell 'CIl· vintele. tal' in mijlocul el ~edea un batrftn

prej u1."n1 a rot zidttl, C'iI. d.oua,sptei!'.ll!!:oo brae din cele d.olll0!spn~re~ pietre smmplE', ~i fie~te<Care 'hran dintru acestea intreg facnt dintru 0 piatrli ~i fk'1tl?CLU'e i~L flcca incttn j It:lCatc8. ltd ",I ce tre 'bne sa. d-c netczitura zidultd ~lcea bnua aicat'llire ~i tocmirea, ee era. Is toate, ~1 in z;idul acela erau po'r~i pestri~e-, ell lIfUit iff; en argfnt amested:tms, :;:i di uporti inliiu utru era pardoseala de a UTI' si case de aUF ell ecaune de aur, ~i en mese de <lllJr~. i illata ceta... ~ tea pHnii de lumlniil nepovestita, p1inEi:. de- rrtiros, plina de buearie, PrlW care trecAnd n'am vblllt nici om) nicl v:it~j niei PMC'l'lrl z h!:tl~atoarej :i1:i ci a It :pim.ica .din cate

era

em

se lD.i~ca pre pam ant ~iin vi:ziil1h i iam despre marglnee ceti~ei aceea erau zidite curtI minunste 5:mparat~ti, ~i la intrarea

eurtilor lEd' 0 boltli de 1ungs. cAt al 9.'1.vrirli en (I; pls.tra, ¢ din marginea boltei pAn~ in cca margine- era:, tinsao mas.i de mat.l!tI:orn ee seni!1we.~te Romaneon, de D!lilti ·cat se re2lema omul ~l 'era pUna de oaspe.~r. ce :ljed'eau, ~bQatilii casa em pHua. de humuS. Ioarte luminoasa ~i de bun miros ~l de darurl, iad. in Iundul Iml~ei ~a, sdirl~oay5.. ITll'Vartlit5.. de i.if.ll~a Intr'nn foi~Qr foarte desfiiUst care se vedta ('Ie 11\ "ma:sa, diu care plecandu-se :;:i ivindu-sc dii:ll!faril dol tineri lumittap 1<1 f;l~~ ea i'ililger~l ~ plirlli de toaUi str~l~cirea, ziseri biitriiullor eelor ee mi. t11l,eau; ~ad3 ~& acesta La m ~sa~ indam cum zi~i sel'i axiitali. ~i locnl, la care aduca.udu-ma batn\ui:i mi pusers, jam ei !jlt!zurn. de 0 patte. lara tinerii, iof:rara pina in easa eea di:nl.iinntru deja feresstra searelui, ~i zabo:vindn-se ell en. m~ uitam ~i ioarte
j I)

am. cuaoscut sunt tOl.i morti uiai dinainte vreme, Deeicugetsnd eu CQ, sa intreb, ce

luam aminte la masa aceea ~i cnnostesm mulli pdeten:i din eei ce sedeau ~ din mireni ~ din monahii eel dinmatiLast1rea

E!r~ pometnl acela al mflslifii1ora.~a. de mare ~i minunat, bab-anfi apucars iuaiute d.cintreharea. meal~ zkana: Ce et1ge~i1.C8irn este acest m.ue ~i pr.ea inlrtimtisetat PQme'~ d.e madin? $i 'care Sll.i1t aoestea toate d\te SUHit iIJ!trl!Jsul? Acestea SlLllt car,~ le anzi~ ;,MlLlte .1aca~uri 13 Hoe Doamne stint:, llc1upre l.i'n::dnl.da, tntun.H' impa:r~ite l1upre IImaslira hnl1iLtji~lf)ir"; ~l dnp!i mi§s1inJ'1td acela era 0 cet:ate) a d~rda, lftttmllse~e ~ impistrituta ~inchE~~!l:;tur1l ~i tOQiUirea :;:i~ dtti:1IoT 'CIl lJepu.tin~a este a povesti d.

n~",a. I'11;Sa (!;r,au dotWpre2iece

£lu.d,ud. I.tIil-

neastrs, jam n'Dii erau ~i din cci ee se aflau 18. 1mp:id.p.e •. D~ dupa. ac~ea: tiix. z:lU [ara~~[1rnd aeei tineri stdgara .pre cel doi batritli~ zlcaudu-le: Ric1lcati-l 'pFe ac€:sl1i,. ca mull n pli'ing liij L'I."i d uhO¥i1ice'.!;1ti ;[Ii luI ~i ltD pfiT.<llulni iaf;e fii.·r.ih mil [i ~i va sa.} lase :sa petreacii en mOl1l:lhii in vic81tt'i. ~ duc-All.dll-1 pre .aII1Lcal~j hUt{i in locullu.1 pre mona-hul A.t:ana:si~ del~ Traian. 9,ii(!d.aU luandu.ma batral1ji',. C'Il degrab i~iram din bolta ~i dtncdat~ ~i am. men pre aWi cale aHandl :;:apte ia~ere pERe: de WIunci o\1i d.e cliloud, lUlUlf:rn plio d~
j

LUNA OCTOMVRIE

tntlmerec') altnl pliu de foe,altul ell negura. tw,pu~ita)!l1tul cu. viermi, altele ell alte Ielnri de rnunei ~i toate erau pline y" , "II~ de n.enmlilarati run 1 . tune, care piangea, ~' se UinguiA cu jale, Deel tre~lld aceste la.zere ,~i putinel 10c mai ina:ink'" hu."1i~ am af1atpre blitrAnu.l acela ce zicea ca: este Avraam incllIintndlll- ma Is dan:sul lar~ l-am sarutat, lara, el mi,~a da't un pahar de anr, plio de yin mai dulce de. cit mierea ~i trei blll,;ati de 'paine nscati, otn care: una !J' am mmat Ul VUl precum wi se pare ca 0 am m.ancat ~ am bant ~i vinu] tort1 tara celelalte dQua ee le eefea1l1eri] 1~'.8m hagat in stw; du pa aceea preste putin iari~ am. mers la local acela unde ~et1ea uria?"l acela, Ice era. presre seama de grosav, ~i (Ibrazul '11.1.i asemenea " ._.." ~. cu ncaptea, carere VOlzauau-wa.~. SlCal1nea cu arll~ii gre;tl. asupra mea, ~i mi ~icoo CU, manie ~1 cu amar , De aieea nri- ai seapat,
j ~~ ;.'I' •
A ..

~J

ne" ~;mn ...

"in Bisericamarirei

vapaiafoculuifiind aprin~i,. I~au sfrigat::, Binecuvantat. e;sli

lale Doa-

din cuptor, te-a ma.ntuU mucenita Harlllno, din roete cea de muUe felurir sl pre tine carea canfni: Bmecuvdntet e~Uin Blserica marirei tale Doamne. purt§nd

Gla. ce a izbavit pre tineri

nnll~reuna cu fectoarele

mara cea cereascs, $1 riibd6nd viteje~fe foeul ,f8c'liil.or, canfl:


Binecuvanblt e~ti in rnorirei tale Doamne, Fiindinrruntat

faelie, memi

in

ca..

d.be am eunosent ~ am tinut minte de V:IIlI!. spUS~.tar'a cum mi-sm venit In fire uimic :1111 §tiu. Deei tre'c.tn:d vedenla aceasta to.ttn ,acesta;>1 chi.p, indatliam tri ..,

ei de acnm inainte nu vain tu..ceb\ a fil:l,ce· tot Ielul de m~estrie asupra ta §i Elstllpra m§nas-tirei tale, P9.~ rucea, fratilor fura

Biserica farode-

mainUe $i picloerele si te-a a..


tine care smgai: Bi'necuv,§niat e$fi inB is e ri, c a marirei tale
Doemne,
Sla'l,'e,:

lege de rabda'rea te, Ii-a lega.t

eel

.lUis la miWistirea

intreband c!nd .... murit? att:~irl ea a murit venit in fire" ~i preste

chllie pre patul eel ce poarta morfii. ~i


eri pe la at noulea ceas, hll ziuaitr earea a vazwt pb:intele aeesta vedenia ~i ~i-a

lui T:r.aian # ~fIaj"~ pr~ monehul Atanasie mo,n ~i-I ::;cotea,u din

runcai in adandmea apei; pre

iScurta, 'lTre.m.e se

f~c:ura aceste dOl£fi. m~ll"stil'i tot. utia, Hind aptoape una de alta, §i pwl ill aiua de 'H~tfirise ehivernisesc de. un igumen. o$i

o·carmuindu- se :amandotla manl1:st1rile viea\u pUicuW. lui Dumnezeu, treizeci

'CU

de

ani'l ,d,e aeest Flirinte ce a. vi~tt ac.easVl vedenie, td:ind el att.tOl vreme, mutt s'au spur-It aceste manastiri, amtacu petreeerea cea ,p1:ac.uUi lci. Dumneseu a mOW'lbilor, cit. ~i en. venitttrile din toate partite apre chivernisirea ~ hrana 101', intru slava nabitcrulni de oameni, Dumnezeului nostru, Amin.

faeatoare de: vi~ata,mucenlfa" at plinit ltpsa: binecuvanlal esli, striga.nd, in Bised.cam.orirei


tale Doamne, Numol
~i acum, a Nisc.iUoarci;

nezeese ai batj'ocorit nehunle, • . . ij' .' .. imuor · ' ~l pnn. Pi). rna pa t·· .'1· . ee '}or

Prin cuvantul tau eel dum-

In ~uptoruI persesc .tin e r i!


l~t,IUl vraam, de pofta bunei A
,rcredinie, mai mult

Peasna 7~1i'I;rmos: l

decat de

Haritina cumimml,

pre tine f.ecioara enrani ,~i nes{ric.aUi, le-a 'iuhit Cuvantul eel curet; ~i din fine Sf a zamisUt inkupandu-se om deplln: eela ce EI. morU pre

~-=====~============l=N=C='lN=C~>I=Z=IL_E~========~~-====='~
r'eflsrHI,

8-s, Iemos :

Milli.,Ue tIJlinzaTlld""1i •.•

CUJ Hrlslos d· .' ' Ie s a Intrupa t ".In Fecioara... pre Domnul, care
J...

vantul eel frumos,

_." .....d recioere nes t rrcare, ,.' . ,',... ramam t·.... le-al logod it prea ,c:insUta cu Cu-

_ frumuselea ranelor tale,

"'t • rumoasa te-ai O[X''beth, :prm~


~I

cftf eerurile, ca ai nascut pre Dumnezeul eel ceresc Preacu ..

carele a luminal clnstita pome." mrea H an"1"" ,. canna sl rlgo,m: 1ne'l; .'" .', ,. Toale lucrurlle binecuvantati
+"
:1('

raUi, carele a facul Cer toata framanfatura p,fi;rnantenHor::o ~i

Lupwndu-te en toete napadlrlle celor ee te munclau pre


t'[nH, ell vilejie ai suferit lujlmee roatei em arzatoare, Infi,erban-

Toate lucrurile Domnulut bineclIvantati pre Domnul,

pentru not; car u Ia slrigam:

Irmnsul:

Sa JiiUdiim

bine

sa 'CUl'anL8m .. ,

tarea friga:l'ilol', anmcarea in . uezrec eemarea "'d"" a d...." encime, ~l d dintilor $i a unqhlllor, dnstHa;t marind pre Hristos in vecl, ·· ~ e "f Picioere 1'1""1a Ie sr:au innu• ...,t ... J

}1iori de buna cred~nfa,slrlgand: J~Binecllv'€infati toate luerurlle

~lncingandu·se~. tlnerll cei lubl.Domnulut pre Dornnul" ..


9~~, Irmos:

JJ,gropa le-a incuiat; ~i puterea »focului a sllns, cu buna fap:Ui

Mainile inUnzoodu"$i DaniiJ, Jjgura Ieilor cele deschlse in

PIlASrHl,.

musetet CD podoabela ostene .. lelor tele marUo. Penlru aeeea I. 'f, imran d Ul ape nu s au u d a~, e~ .. '... .,.... 1:.' d croara muceruta, !lIm _ cu ;t. nne ··1 "D',unlnez,eu; ell csn ,. lOge:ru_UIl dtmpreuna strigai: Toale lucru-

Hristos pia tra cea iliet.1iilltiL..

nunllor, ca 0 S lcaUl mucenija, ai suferil lot felul de chinuriveselindu-te ell

a sa nlmeresf

marirea cufecioera ne-

Duhul, sl ,C'IU inaltarea cuaetulut.

rHe Domnulni

hinecuvantati

pre DomnuL
Binecn'lantiinl ...

Mnune de eeree se sp,ai~ manteaza tot gfinduI, cum dup,E) sfar;;nul tau ad§ncimea care prlimlse moaslele tale, ~e-{IJ dat Ie· a ingropat parinte~te"
$ i acu m, N(i,5''::il.to ami:

ceni'a nebirlJHa~ ell 0 mireesa a Slapllnului cu Iotul fira prlhana" eli arlpl in chlpul euruhil el

si cuvloasa feC'ioara, ca

Ca 0 frumoasa,

ce 0 aleasa
0

mu-

zburet ,c,aire cele ceresti.

parmje,lui tau; pre care- acesta

g€hld Darul dela tine Hal'ifWno;

ca~u·

Iuand fmp~dltkj eea cereesca,

~ ~a

A~t...,.l. te .'.... <iIU' e-ar mei

!I.

IDa1£'....d ,a ..:~

mlnuni cele date tie de Dumnezeu, ceea ce esti vredntca de

lor $i a panmllor, c:u facerlle de

slralucesti raze ell chip de lumina Harltino, gonind 101deauna negllra.videnirei dracl-

rTu

laud it

LUNA

OCTOMVRni:

.. eea de b UCUrle" cu ne • veselie aduna poporul ..sa laude vife:iiiletale, luptele ,inevoinjele cele baJl'baie$fi, mare mucenita Ice-a eli num .. de Dar., eie .... din pani'ecelefau,neispUna: de "" l... .I p'"'ecroara, Oll! a~e carela 't""· b _ ,Bru81
nous
o,j .

Z· t.a lUa

Sku'a:

A Cruce], a N ascltoani :

nedreapta jughierea F~ului tau Fecicera, sfdgnl caire E[cu pUingere: Vai mie prea
s, pnve~~•. lie . .•.... 1

Vazand

dulcele meu Fiu I Cum te-ai pi ~


ronlt pre Cruce '? Cum simort

·t·

....... ..... . L ununa ne-e resent·1

~i cealaltE1 ra.r,du.lalll a

Utrenteot dupre

rf!gul!.

ii Otpustul.

stralllCiri lumlnandu-se dumne1'18

zeeste ceo cu numele de bueurie, s' a facut lumina, NasciUoa~


de Dumnezeu nllJnta. neispinta de
lrmosul :

iNTRlI ACEASrA. LUNA


, S f!ntu I rn.<iritl..tl La
]Jollomn€

IN 6 ZlLE.
~j

7nt ru l()~ liiudah.li l Alp osto ~

· De t'.... t'" ala. a 'Jde mana_!, cee din marqinea ~unqhiului ..d~nflne muntelecel
»netai.a.~ Fecloertis'e
jt

. .I H.FISfos pretracea

Toma"

slrig1l.t-~'.IfL."

Slib'i!'ile

pl3 G, a;lasu]

al '.He-a,
Podcbie : Ca pre un V~.tcaz".. .

fru aceasta veselindu-ne, pre n tine Ni;isc,otoare deDumnezeu


:o.!ll€
~ .....

Uiiatl'edu .. .,nand flrile cele osebite. Penmanm.


~. ,I' __ "-

~nalta dln bunilJa~i; eli preeum buretele epa, .u~ade aeolo al luat

EP2iPciie,

coasla Snjpanului ,(lg.Elndu-Ie prea fed-

at ajuns cea mai


~j

svz T JL:-l" ,f".


Podebic : Cel ce a! !mpodob]t Cerul.,

fzvor de bunata~i

Harjtlno, ea 0 mUiceniffistand in ainfea ~u~ Dumnezeu en preamsrire, pre mol to~i eel ee cu evlavle savar0

In Cenm

slm pomenirea ta~manfue§f.e~l1e cu srarUlitoar,e1e tale rugadurd ..


A~isc,ijtoarei ~

nici})~i aiad5pat useate de ne~d'iin~a) izvorand neincetel .marlrne Darului tau" C u credincioasa necredin~ala, pre eel credlnclosl i-ai ~nt5rnJ ea sa Jinceapa a teokighisi pre' unDumnezeu~i Dornn a toata Uiptura; pre eel
ce a 'purtaf trup pentru not pam,an.tenH~sl Cruces sl moartee

vieaj,a ve~.. inimUe cele

I I

plre. Flul Ulu .Fedoara, nu Upsi a-l imb~anzlpenlru noirobii

i
!~

tai, ell tot~ sa sc apa m de infri,·


cosate munea de acolo, ~i de
gh~ena aeeea,

a rabdai,' ptitrunderi
$iimlpungerecu

de cue,

sIL111ija

C08 ...

stil,din ca:~o:~~~luam~

gal: Tu estl Durnnezeul meu ~j Stapanul, Iu ~i Domnul ma~ rirei, eel ce penlru mine lrup

chis lzvorul dopmelor SUipane" eelor de Dumnezeu inteJeptiti; eli de coesta fa fjtingandlU~se, indoile lucrar.i, $i indoUie firi lrnpreunfi a cunoseut, ~i a stri-

Toma

eel mtnunat, a des .. ,

, t"'ui r .• t'......, '~O'_ IenCL8, sa se rm.• tnasa sufle'lele noastre.


L.!J.. STIIWAVNA.
Stihirlle~ g'la!.iul al ,4-1ea

r'

...

... '" uian pre un margan 'f ar II '" .. du-ie Hrislos iubitornl de oameni dlnmerea turburarel 10-Ca
cei Upsiti ~i cuprinsi de saracia nevollor, I om,a epostole, Pentru aceasta pre flnete Ierlclm,
mesh, prln tine
,6

Podobic : Dat-ai semn celor

09, ••

1-e-aJ mcut

De cloui ori.

imbog3iit pre'

Cil en tresfia Crucii, scojand dintru adanc sufletele


epostole,

lui, ai luat ,9dan eul rotel e pciu nei, TOlna


a negr,iiitei. lntruparei

Ca

Siavi, glasul al e-!ea~ aui


0

sluga

a 'Cuvaniului

Studit.

$'~

~i I11Hrilll ell. Iaude pornenlrea la eea tntru tot praznuUa, elnsfindu-te ell buna credinti:L
Still: In tot pill!l:l~nhll a jeiit vestirea Inr.,

le-al vi1nal. De- unde eu navodul dogmelor tale, foaU) lumea al luminat ~i cu lumina: cunosttntei sufleiele

intunecate le.. i striUucit. Pena

Indienilor cele

al Indlenllor l-ei luminel prea sfinlHe si de Dumnezeu V8za-

'Totp,amantul eel inlunecet

lru aeeasta cu marirea lui Hrlstos luminal desfaia]1du~~e;roe-

torule apostole; ca invatfind pre tofl, i-al facut fii lumtneisl


zHei; si

flelele noastre,
~i
aOUITJ, a

g6 pre seeste

sa

millUiasea

su-

aceslore cHpi~Uieldolesf surpdnd, ini'eiepte, le-et ridlcat cu Darul, blserlci Intru rnarlrea lul Dumnezeu, feridte
fugu\torule pentru sufletele noa-

~HsciitOa.r(li.:

Cine nu le va Ierlcl pre tine" prea sf&1Ui Fecio8ra? Sou cine


nu va ]iiuda prea curala nasierea fa? Cii ce] ce a slralllcif
de ani din TaUlt Flul unul ~d" tin nascu ace Ia~~. lnme ceo C"·...urata a Ieslt, negrait Illfrupan~
.... I"
7

slre,

f,ora

~:i ranele

ell mann cee sarguitoare· cercand durnnezeeasca coa.sta


cuelor, care eel
rnuldndu-o

Stili: Cerurile spun m.a.riree.lui Dumnezeu.;

si cu Hrea om 'fiiefindu~se pentru noi, Nu in doua fe1e Hind despar~[ ;' ClIO, d ... f·' I'. ant'" ...If"t • "" _oua . in .... de amestecare fUnd cunoscul,
I

" du-se: dl f· . 'D· . In Ire ·.·umne:zeu,f"'un·d

$i neeredln]a

de rnoarle pentru nol a luat,

far,a
cu

Pre acelaroaga·]

Cureta, eu

Toma ai strigat: Tu e~ti Dumnezeu sl Domnul, tii te .mare.sc iubltorule de oamenl, pre tine eel ce ,ai ]zvorat eredlnciosilor prln pafiml nepstimlrea,

.,. di a~ :,una ere, Int'" bUCU:rIeInt ru b'"

Sis-va, glasul $.1 6-bs., .ell lui An !l.wll c :.

arl:Hat Toma apostole, prin earele s e veselesc suHeide ere-

Ceie dumnezeesf .ale inteIepeiunei jul Hrlstos v{i,zand,. pahal' inl"eIegator de laina le ..ai

cantan tntru

porn enirea lui; ca ell dnmnezeeesce ctlviinta a

intBrU intru Domnui ~gandlLlrne

pre popoare dinlru edaneul deznad3jduirei. Pentruca din

dlaclosllor, Ca en dumnezeescul Davod al Duhulul, ai seos

sa se manbli asca, sulletele noastre,


h

rata. Acesta neiintceiat se roaga~


'.<0

noeslre, pipiUnd renele euelor sl dlu1tand eredinta eea adeva.~


d ous, • . , Or!.

SIS\i8,

~i SCllIn.!'! Nii5caJoIHei ~

sire.

ga..I, sa mUuiasca
~i
lI!Cllm, FJ,

'"'III ..... .~ .. roaga,·~ pururea . sa se muos t"' 1veasca spre nol, sl sa~~itntoar.t *d" t""· H[IS~OS urrnan , In eoaste fill mania ~i Iuiimea sa, CuraUi:1 fast tmpuns, inlrand in norul de d1trecei ce striga,m cu ere nestrica ciunei, Pre aeela zoe- , d.inta~,~i landijm neincetet ma-

Ston a ie~n ca nn raY al DartdUf, dogmele tale dumneze".. ... esn Izvoran d Im I··... t'-l -Iumee. joate Pentru ecessta pellmllor lui.

eel ee s'e infrupet din tine pen-

pre

Dumnezeu ,~i Domnul

fru nol eel slrieaf ell pacatele

ca

sufletele noa-

rlrlle Daruhn Tau.


HlIp.ii
til.

N~Se!tOa.f.si:

du mil, Ga~L::lmal. Sedaalna, gl1!5IlL a i. ~I,~~ea ~

de Dumnezeu fuesli vita cea adevaratit. care'

Nasd§toare

P'Odol:ile: CI1l!8:, ce IxHli tnalt>'Lt..-

el od.rasUf noua rodul vfetii,; tie ne fu:gam, rooga-te Stapan§ ell apostolu] Toma~ Sa milueasca

sullelele

11oastre,

Tropar,

g~!l.Si1,l a]

;He8.

ApO;soolesIinte 'foma:, roa~gi pre'H


Slav~ ~L seum, a NascatoateL

Dumnezeu, mari te eposlole, pre pamil:nh~:nU eel eredlnctost CUI necredlnta fa i~aiadus la credin~B;.~ i cu sulijile impun ~ ~

At~ngandll.te de co as ta t-'lanluilof uiui $i do ban di n d prin eceaste c u n os tin t a hii


1

:Pfle: t10e ceea ee 31 foot solitoare ...

galldu~le presfetol trupul, .bllmlnezl sulletele fuluror celor


ce lauda. sfauta adorrnlrea
De dous, or!
Sla\'iI, ~i seum, a Na~c:Ei~(Jar~i ~
I

tao

~~~::e:&t---~

Cf!lJ!l!,~!e

[I',

sfirfiM ca:rlei.

LA UTRENIE
L~ Durnneseu este [IQmnul, Troparul :;Jat1tului del c.oua. {lri, :S1IlN~, ~i aeum, al Nhdit{laret. Dupi tnl:lia. C'ali::;mii, Ssdealnu, glnsul &l5-lea. Podobre : P:re Cl!l~;;f:ltul cd fm.p:reun~,,,

p're aposlolul ;;i ucenleul lui Hrlslos, lop sa~Uiudamcu

sus de fire' en truppre Hristos Dumnezeul nosfru ; pre aoele .roaga"l ell sfinJii apostoli, sa

l'Ildejde neru~natH e~tice.. · d"'·d .... . lor ee nac car uesc spre nne, una cea ce ai n.asc utma] pre
J"

deil lumU curafire

gr~aleIOF •

,._.fa

.I ..•

IN §ASE :lILE

~j

noua Iuluror mal 'nalnle de sfilr~it indreptere vie~ii.


PSIl]m

$]

50. ~.i ~I.

CA~'rOANELE Amarldou1i din Octoih, ([tili mU<eenidno: s rirrlu lui pe ,G. CANONUL sfantulul,

JaudaU), pre eel ce e impodo~ hit Cll Derul nemurirei Urea 0..
meneasca, ceea ce esll cu lolui nidi prihana .
Cata.va:;;tl1e:
Descnlue-voiu

izvorul nestricdciunei al nascut, de Dumnezeu Nascafoare prea

a stri'c6ic:iunei, pre Hrislos

AI Carll1a acrostih

la Gr·eci esteaceata:
rna voiu

De Ti(J,mi eel plin de miruml L11ii1.na.

mi-

gura

mea ..

Facerealui
P~asna 1, glasul

Teofan,
.~J <i-lea, Irmes ~

Pre Voevo~H eei tari",

- re Flul lu~ Dumnezeu

'Cuv.antul, ced oe ~l adlital pre a pam.anf en ehipul precurn suntem noi, pre carel,€: ~ a[ vi;i'zut ..

fara

ince,puf,

D'umne.zeu

eel

e
0.

Peesna

::l-a, Irrnes :

]Hu Intm fn~]ep'ciune ...

. impodoblt Insuf~ vazatoru~e;!. ~i cu mmunile, groz3via Indtenllor cu durnnezeeesce lunlina


ai stra~ucii prin cred~]]tdj~i ai lumlnatlntuneeerea lor. Di.n

n pod~,~~a "r~pt~i ~u~e .fiind

marn(~t ale caruta

roag,a-l hn Uii.

coasts cu palma le.. i pipaUr, a

maird ~i pre
FO-

sa

m,aufuiasca

~ fiuiorul celor aseunse, si eel ce cearca rarunchU ~i lspitesle inimile, Dumnezeul meu lisus, pre tine Tamil prea fer)..

singura lucrerea Duhului, C(J o s.ageata de Dumnezeu lumlnata te-altrimis, de Dumnezeu primite, $1 .larnea ei luminal

raza Hind aprins prin

T o:nul cuminunile,
S~ava:
I

cite, te-a primit slujitor dumnez,ee$lf:ei sale aratarj,~i if.urisUor $] dumnezeesc

marapo-

stol,

Slav.a:

Riu de ape tainice le-ei .e..... 4 ratert T"· .oma, care ·1· ad-·· raja e apt f II pHmtinlulu~ $i adunarea Biserlcil, cu cur:gerUe· cuno~fin1ei de Dumnezeu: ~i cu repejunee

rnele dumu,eze'€!$tei infelep~ h.... sceparare cnrm, ca ogra .mea de {ulger" ce lute striibalej! Toma epostole ai lumlnat mernlnlle lum:~~.
'i!
iii I'"

In fainainv.at,andu~~e dog~
''!ioi!! rIi..I ~

Duhului ,iji gonU in~eJach.wnea ·mu.~timei dumcezeilor.


rnorfii

ceres aJl.'" nascut"pre 0 ·llmnezeu in~rupat, pre mine eel ,c1Eitn de· asuprelele patlmilor, nla i'nia-

t··· xre . C eee ee nu. ~.u d-· nun a,


t· ... ·

reste :

a.fara de Unefllia ajuUaOClI'€!._ S.d,.'na, gln"l a1 "-I... ~

ea

nu este Preacurata

~~8==========
Podohie:

__ -===~L~U~NA~'~O~C~TO~ .. ~~~\~lR~IE~=======--========-~
~j CU,II!nt1;Dl..,

lor cuvlnte .. vanand pesli CU~ v,ant~forj, l-al edus parga Dumnazeulul noslru: ~iinlru ranele lui Hrlslos dorind te i:mbraei~ Pentru adunan du-ne dupre datorte cinsfirn, m-adt~ memrea fa; si cu un g las striunniUor pef mel lui, te-al arala:L

ell

Pre In!,elepciun~~

navodul dumnezaesh-

sa

minunl lucrflnd .. ~i slave dumnezee~'lmlor dogme IIIminal (110· dHulnd aposfolul, a cuprins em propovedulrea lumee, care strlga: Siava Hristoase pulerel
tale.

C 'U

1111.ai. mare

aralnr€'

de

aceasta

{lpo~tQle,tntl'utot praznuita po ..

jitor, sl slavel lui ma.rfurisitor~

eel ce insufj al fost va:.dil,or Cuvenfulul, ~i ca~d slu-

C a. pre

Roaga ..te lui Hrtstos Dumnezeu tertare de


g~m catre tine!

g're$ale sa daruiasca, celor ce


clnslesc eu dragosie5fantapo-

$i aposlol, te 1audam pre- tine, ferkife Toma prea cinstife.


ceresc, p u in d ternelie plalra cea din tnarqinea unghiului al zidH celor eredinciosi ferfdte~ pururea pomenlte, mare apos~i acum,
!l

~i.ca. pre un credlneios lconom

menirea fa.

De 4QUA ad,

C a 0 camara de mire, ~icod

Sla .... ':

Skwii.. ~'i acum, a :.fascitoarel:

vel: vi:sUerie mare a fOil!i:t lu-

ral

lui ,sfani~ nor luminos, sa 0 laudam, scare cee oereascs,


euvanUltof.1 ~i chtemeree

Pre ecea ee ,este U~B cereaSCH ~i sicriu, munfe cu to["

toJ~.

Njscatoarei:

mea; di Tnfr·insa s' a Iu era 'l manluil'ea_ lumli sl ierlarea gresalelor celor de demult, Pentru
aceaste shi,g'a:m cake (Jansa: Roaga-fe ~1l1iHrlstos Durnnew

'plimR'nt nearal, cerele

zeu, Ierlare de gre$ale sa d3ru iasca, celor ce ell eredinta se inchina prea sfintel nasterei tale.
Peasna ·1--8~ lrmos :

c~e~CLd spleul vietH; nor usor ~~.plo,aiej care a pleat pre datatoru.1 de vi,eat~t numfm pre prea sf.anta Fecioars, sfrigfind :

SIaV8 Hnstoese puterel tale.


Peasna 5-a, lrrnos ~
Neceedln ci(l.~ii I'm ..or vedt:!iL..

1.lscaunu[ Dumnezelrel,

eJa

ce

sade in 'ma.ri:re~pre

pre

S
'I

t>palma curaUi,~i a rndnfuit pre flcei ce striga : :$lav8 Hristoase "pule'rei tale
I< •

"nor usor a venlt hsus eel mai ,.,pre sus deDurnnezelre, prin

piiJndt at scos adfincul cuvsnt.~rei de Dumnezeu eel neurmal, lurnea oi ilnDogajit. Nefiind Toma defa1a la cea intilill inlrare 'l'i necrczand

sta eea de vieata facaioar-e pi-

i'rEi[ucit Hind apostole ell marirea lui Hrlslos, ~:i coa-

a
I

--==~.

IN "ASE "LI!

urma a erezu t sl bucuran du-se a sfrigat: Pre tine DumnezelJ sl Domn


ueenicl, far mal pre

~- ---====== IoU" earl au urmat palimllor fare.

Ie vesl esc

lUUU

mllosfive.

credinciosilor blnevestindu-te,

'" n 1 ... un C.er msutle f'f aI ma. rlrel tale Hrlstoase, cu tune! duhovn lease Tome a slrl gat, Dumnezeu ~i Domn pre line

Ca

ornlaunlle! mai Feetoare ih mlnune noue decaf toate Cit


lmpreuna toate, )-a il.lcaput fara
b,urbtiieasdj

~i acnm, Il N~s8~tonrei :

pantece

zamisUnd, fara js~)ita


pre cela ce tine

stra mtoere,

CONDAC'~ glasul l-iu.

durllor aratli-mi mintea, ceea CH e~ti cu Iotul Uira prihana, potoltndpomlrlla tor, dumne .. zeeasca rmreasn; ceea ee (:1.'1: nascul pre Dumnezeu :;;1 Manfultorul suflelelor noastre.
'y ..
r~ _ . " ~ . _ '_ '.

B irultoarepehmllor

~i

arum, a N~sdl.tQlllrei;

Podobie : Aratatu.-te-ai lIstazi...

,si gan-

mnd epostolul lui Hristos, si

De

Darnl infelepdunei plln

,_!!'

adevarata sluga inlr" podUn1a (1 s.trigat: Tu estl Dumnezeul

men

{ii

Domnul,

Pea Sol) ~ fI-il" !rm os : Jsrtfl-veiu tie ell glas


de,.,

'l\'T e,:redJn.[a cea de suf1~'1 ~ier.: 111 z,atoare atuhrror 0 vUldeca


necredlnta ta fericUe ;c,;1 tu ei cercet edevsret sernn ele euelor
~i ale su Iitel,

Hrtstoase pre apostolnl iau,. ca pre 0 sageala ascufila in inimile


v~eata~ si pre acesila, ca. pre
vr3jma~nor t~U~ dtUaloruIe

Slobozi l-ai ca

un pufernic

de

vrand sa maniuiasca. pre loti si . . p' t· ......i I.·· a ZfS T orner: ..-ipaeste mal nile
v

ucenleul lui Hrlstos, marele spuilot de taine, ~i de Dumnezeu graito:rul Toma, Petru, slrigand: Am viizul pre DomnulJ Zls-a eeele: De' nu volu vedea eu in mainHe lui semnul cuelor.si de nu-l voitt pipiO $i coasla, nu voiu crede, Aluncea Fliditorul tulurore! Stapanu) a. venit ca 0 sluga~
rnele ~i coesla, $i nu '61 necredincios: eli eu sunt Domnul ~i Dumnezeul tau., lara el cu pocainfli a strjgat: Tu e~~iDumnezeul meu $i Domnull
lntru aceasta L!.ln~. in 6 :z,Ue, pomsnlrea !Olillmlui miiritul~~i~.po'!itolTom-il.

Caire

leas

nlsle. luare de dobdnzl Ie-e .a-

dus fie.

ido,I'e~tile-al slrlcat indurBt'e, j un 9 hi 81 ftlnd pre lemri, -~icu sfinlelejunghieri ale


giaitorilor de Dumnezeu apos-

J €f1fele

Siava .•

ta

$1il1: C'el ce cilillta de demul't mir,a, in COI\:=,tflj; :J, pl.m~...

~=::=·========================I=N=.

~SA=>S=E==Z=lLE====================~=====
tw Dnmneeeu nelthn~ face niste I ucruri minunaee (litre cei ce me'lg la d;3,Jj::'W..!, ~ nu llJl~n!ndi aimie, Deci Mparatui 1i1mplanClt1-~e: J.e nefipttSa it1anle~ trimise ~ adU:if. pre apQsto~ul ~-1 'iutrebli dof': S'E1 r.idit. palstul i? I~r~ el rbpllllzAlld ii ;I:,il;e: Ti,::tm :zkHt tmpJratlt pilat foal'te hl1mo~ pre:c:uttl. OI!m :in ",a~<il eu sa Ittcre~ dela marele .m!e~ter HrlstQIS.. qli tmps:rs;tUll z~se: Ia. sf:i. metg·(lll :!la·] vede:tn .. Ina 3jpo5:t:olu'l rise: W tl.~ti va tre bui aCUlnJcl. c®'nd te vei m. uUt. de aid. atuneea ell hueurie Y'Cl <\vea si1:a~tuh~pahlwui ee ~ia :ll-idit. [~ra tmparamlui p~n1p.a~.i 'I::;ta] ia hl m~ ~trjg(( salbitic:it: [iU:.<lP pre H~st ~elator :;:i-TI

bJffi, cum cil. TOn:la se z1il](rye~te: 'In. InJ.111.


all. men; lad
~;:!l.!i"~~t cu. .sf!iIlt~l Bctes: aQe.9.ti~
fOI'::1 g'al1

Dnmnesen, ~i a cresut in Ht.Is:to!!l eu tot sufl,etul. lui dupa ee s'a iaC1U aceasts, auzilll.d <ilce~tti hpltiti ueenici 3,] lui HrlS-

pre

lara c:J.nda mel'S apostolul Domn.u!ui la Gupd.aloI' Un ~tul Indl~i, I"a :i:mtrebat aeesta ce me~te'.\iug ;tie,. 1 a ]emn ssu 1"" piet:re a lu.cra? Apos~olul ras:pnnse es' Ia ]emn ~eEL f:ace :!tli]j~e! j ugurl, c3nne ~i
..[isLe; ia:r~ :Ia pierre col t:mn~~ Liserid.~
ruSiE::~

Evattgbe 1ii.

ell: ~argllintij.:j!i s'au d.eapoi al~ HlctU: pr{jpo",~·d:ttitaria.i sfintef

case. impbfite:i1ti. Amuce.ahnpitatul

neispitind niniie, ponmd de ,s'a datapos-tolului aUFI'·~" s.a ill cele ce.! trebu .. se, e .~ sapnJe tetneliile 1Il'atfind.u- i ~i 10 ~Q 1; insii apostelnl z.tse: Acuml!::mp'll1ra:t.e nu v~crnca." zidt ci1lJev~ h\crun i$c:Ll~itej .ei itl! htlJ1<t 1ttl Oc;t.Q1I1Vi:':le, Aceasta lill se pare ~a 0 £izls apostQlul~ peatru ra:spfa:,. drea ee este sase dea ~I1I.,re~c1JJce1 viiter; pentru(::eJe ee am taC)ut in vieata i .;1 ·sfa

Date pnteaTvd. si ... :i fad n~tepa1atnri m dupftl V\)~ame-Sola leeul care iwi va place.a.? ApQ~~olul ~fse:c~ po ate ; $i. se tc:um:lid, ~i

b·:;o: •. urI! Q!p:oapa, ~gatl <,-"

intunecoasi, lmprenn1i. eu negutitornl,

cares WI f'·'mal
Ci3."'

rele mi l a .adus. Deei aUand.tLoSe la iu~

~t:

ehisoare, ill. l'l!!glttud apostolul. frstele Emphattllui. cazaou in multi! in~ma rea, ehem.and pre imparatul ti 7ii",e .Pentrn m.~h·· airea ce ti s'a ililt£i.mpI.at de seest !llgeJi!ttl'J1*1 illgre::u.io.dt1,..ma la su.jioe't, ac~m VOl san1.ot;. ~i vQrbiw3.awandQl a~a,U pler~ f_ir>ea ;:i mud, Atu1lic~a htall1.d.u-i ,$u[ietttl

a.millite sa ~de pentrn Iucru, ¢ ausind t'a Hpsd numai acopera:miu.tul, de baenrie soeotiud ci este :a(le:v~tatavestfla!rri!1d~e

tan!.]~ ~ [le.semila en me_9te~:ug ·1lXl'l~la) ~--1 odih!:!JJ ~El ~;a IJ:1lI alba rdci e ~rije, Deei .mrrlln«tt-£le tm pMatul de i~tctim.ea !lpos. t:oluhu~ diiindtt.i ~i de= d':heItuiali:ll de OIjunsl f;I>e in.toarse [a easa sa Iata apQ5tlolulbn. parp tGt 9:urul .r.:tiracilG:!"~¢ ca. Utli.ap,ostoi facit imphatuhri (::iI;sene-&icute de .Ill~ua de QWi til eurtes eelcr iutM nruoc :De~:i up. tIe.;:m catva ti:m'p~ im.p~rs:.tului :N era

prea lesnehldu.pl1ca firea lmparatlllui, mill ales ell Ina in mi1ini1~ l.ui ~ drep-

hlgernJ, ~i p111tanCin.l Pre la sala~~e; Domnufui ii ar~Hi. Irumusetea ]01' ~1-11llll'e'bil


lllude·i place

stl te il!a]a~Itle"t1 mtMl. aeeasta di esee al t_~ ._.. . ···l p", 1~;" . ~';I;atfrUJe~taul CSire :l . - .<l: li:aCtH . (HU<L. .'iitre:l!IilIUl. Ei l:i zis!!!::: Rogu-te bs~m~:la ma due Ia diill_sul,ca':l '1101clllmpara deb. el ell pu,iu pret. !iii .m~ '10'1 tnloarce; c~ ~I nu-i ;~i!.'l fmmltSe:tea. Atuncea mg;e',I1!ll ~];

v:azantl unul mal al~.'l ~]. o:'lebi t pre urma til til I iI:n:" ~I :Elxa;t1i pre ace 1a lng-ern] ui, ~i fie :mgaR se r;iiil~lul tn. Q parte a acehii P31.a:t; :i:ngcmI illr:l~t:i Zliie ; Nit Vet :plU~a

..,11 19cuiasd:!?

I<!:rl!ll1f~(ltul

,[ alta mii_:;.llrii de .au:!" Ii spostol, 7.ic:~d,. :;;a-i 'f3icl acope:r!m11intulfoartefrumoa: ~ mai c:tU'ih:!d. EI. j~ ldnd aurul, l~ ri(lka m~illile ~i QcWi catr.e eel',·.:p· ;ztse: Multuinescu~lr ittbitoful e de o~m~ ca. in mollIe i{l11l,n de C:lU-}Htri ~tii ~i tAudue~ macnttlUeo.1 fie~rohl; ~l aflawiu"se
tQt

torcitnd sufletnl tn trupul eel mort, ~ tre.z:in.du.~~e. mnrtul ca dintruD somngreu, eise sij ch1.e:mepr.e fl"a~~:sau, earele vlltlld.
:~dll fadi. indoit'lJ~ c~ ai fost tu Btl; dai jum~tate de impara tis, ta pentf'umitle" 'Ci3, $~ i:t~l'vie:l. eel" .dar dod a
H flse

bacnros

Lip.5r~i. De.d ill cele din urm:~,nnii din cel 00 Il@aliatl ell a,po.stolt1!~ mit !Spilsitnop~mt1.l1ui c'd ;g10i riimM Illeidecu:m vre- 0 7>1!lire dCeTa acd om:, ale vreme ce il:und l,a im.pb~])t 19i.Ill\raci.l' fi :incaprcpo:v(!(hwrt~

:in a~l giud. tl lw.pih'tl

tQt

la eel.

tille Un dar nlicl ~1 te fOg a mi.:l da. Implratul. zis.t~ Ce~a Cee;!>te in pt\teitea mea,~ \''01 dlt httcm·Ci'~ iubludul men hate) adeverind:Ltoii ell jllramll.!Ilt. Attmcea Ud. nici () ,6:H.. l~. 5ptule rrate-sa.tl 'eer~te", ddl.nJ.: D~ue:jle.mi PE'latcl cc;:rrele ~d fa ~d ) ca ti bani vel .. rea S:1i.:~i da'u. ,,11 mi-l dai? Implh:~tul la aceas1:a rilblla:;c e~l tm mut; apoi intn::bii: Eu pah.tl:tEI ga <'1m b. C~l\'? De «uk? OM .;I,devat~t pte<li afl.

LUNA OCTOMVRIE

micai ell;tu nu ~H; eele ee 1i le-a ziidit stl"'~ill,Ul care este fuchis 'bI temni{l A. tUD .. sa p:rtiml imp~at!l.l ill miutea sac C;U," c vinte:le aces tea, urnl pre frate- san in. acest '~hip, zidlodn-i; De :ilili: Ii ceea ce po fte~t:i dill eele ce S'1.\U1. n'b :Jmparl«a mea, ar fi.pa():;d. a ::;e dil.ci jlldht!.anbdj; dar fiinde:a slngur! Fiiudl insl me,~etU1 de f-ataj \1,,], ii ~i~liva face ij1aifttun,1) ase, dedt eele ee ai \,azut. Acest:e<I ~kand, seease p~e_ a~'Q~ohd ,i pre Av~ din tcm~i~li; ~ ca:liaD.d nn p~ra,tnl la :P1C10 arele lui, eerea.
tit

I"

S!a ...llr

este din

cere ICe snnt osebit la cenui judeca


j

le-ar zdrobit apostole, $1 btseriel al rtdlcet spre marirea si leuda lui Hrlslos Dumnezeu,

prea Hiudaie, pentru eceasta si capi~d:Ue idolilor ~i jerlf.elnkUe

Bisedca le-al faeut Trelmei,

lui JDum.tte;!:eu. de aceMta.!!iii Jttmii:latldtlJ~i pre am&nd.oicu ctJI,val1tttl Derulni, din .. au -1-= ~ arvona ,Lmparlti~i eelei ve~:tcc, adid Dumneseeseul Bolx:z se dttae i~ alre ,eeflp. pro pcvedulnd ~i bitJ:een vantanct .pte 'T;lt~,1"pre F:ttl ~i pre Duhul $'flint"
lnku ~c~stii zl. sfaflt:!i mucer'li~, Emtiida.. Stih: Pre ENti'ida
fl:H:-J.O!:l:l''a
,C'~ :l'Qg
(11

iertacilUle pentru gre~e.la ce a Bent din mpll'el.'l m<4lltd. lara apastolul mtll~ltlIlin.d

catoare de' Dumnezeu


.",!...

vil prln

De

~t Bellm,

a. Nlisclto.arei :

roble legii ne-amizbd-

nesterea fa; cil lu Nas-

b.... 1.. '""t mall,aarua'_,easca ...,...., nascutt at noua pre fvlantuito.rul. Binecu... '.,'..... :::I! '"' ' pr lh ana S'tapana.
Peasna

fara

sB"

vanlaUi€~ti tntre Iemel, cea


Soil,
lrrnos :

lara

a, im;)

Flind -l'Ip4'I:Ils.i de dr,agostellL lui Hristes, Intru aCfs!s~&2;,i. '!'\fil'ltul noul Muccnic MaCluic, eel dell! Chili' ViHllici, carele in. Jkusp. .il rnarturisit, ;rnpro~c{lt flind mal Inlili cu pielre ;

Pre lln@ril eel blne credineio!iL ..

if!

urmii. de sabi.e !J'a.

!!AlJiLI'~it.

Sll'h. Macarie mai.'n.Hinte. Hind dupre numire f~r.lc~t.,. A,cum ii din eercerea sableci s'a a.d,eller.it;

en Dum nezeire a. ceo. mal pre sus de lume le-ei nnboga~t$i

Dumnezeu eel ce s' a in.'1rupat vorblnd, le-al ,adUaf uitijndu~Ude trup Ierlclte : ~i
~U

Cn ale lor sJiu.te ruga.e:iti.ui, Deamne, mi. h.lle¢e-Ii~j ,ine D1iW:ue~e prtl n'o~ Attdn.
Peasna 1-a, Irmes ;

In cuptor tinerli lui Avraam, ..

prin cea ,dilre Dumnezeu ,f.jproplera al slrlgat ,;:Pre Dorn .. nlilliiudafi--t ~i~:1rea maltaJ'i lnp lru loti vecll,

tuesU tn ceruri Iericile, si veselindu-te: Blnec uvan ta'~ e~li in .B [ s e ric a ,marirei tale Doamne, Dela nUlfogini palla I,a mar- ,
g.ini a

u cetele cele de sus coOlilt apostol bucurandu-te, dan-

can"

unmdu ..e.. moarte impreuna cu t

Cu

dragosiea

lui Hrislos

glasul dumnezccsttlor strig5: Binecu\rilntal

tale cuvlnle, care i'nvatii. pre cei cc series marirei tale Doamne,

strllbatut

vestlrea

la, ~i
Bi-

epostolilor celor impreuna co "line: Sa mergem'1 sa munmsl noi cit da1J1sul;~i strigand: Pre Domnul landatl, sl..l prea inalfafi, intru. loti vecU~
Slavji:

dansul at dorit ferlcile, zicdnd

e~nIn

va aratat

nod. ai cerestei ploi cu earea umple]l blsericile de

Pre vol epostols, Hrlstos

~=.

========-"-==~I;;N.~S;;;A~SE;;,,~ :::.;Z~.=LE~=====---====~3::t:__
~i aeum, aNi s ca tOil!
tlil! :

apa dumnezeestei cunoslinle, prea tnleleptUor; ~j adapaJi.pre dal'i,~i-I pree v,ecii.


~i acuITI1
:Q.

cei ce striga.~ Pre DomnuJ lau-

inallatl

inh'u ioti

Fecioa.ra; eeltu ,oi unit fecioda si neslerea, nascand Preacu-

ca mireasaM,aka
it

ArataiUrt.e~81

dumnezeeas-

~i,Preecurats

Nii.sd.tQ!ll'ei :

rara

Ie Uludam si te prea ihiru iati vecit

de inceput cu Ta~al Penfruaceasle pre line Fecloare

$Ie pre

tuI eel prea sCont,-carele sflnte-

sfjnfen~a1 al nasenf pre Cuv'6n~

curala fiind si
j,

De prjha:n~ ~i de intinaciune
l,aC8$

Dornnul

raUi Siapana .. pre' Pacalorul :,i

loaU' Uiplura.
SVETJLNiI

a foaUi

Podoble : "'~m!li!fa1Jzit:i""

tou,

pre eel impreuna

tnaltam

duret roaga .. e 1 daruiasca pace le toataiumea" biruin] ,.

Insu,i vazalorule si apostole al lui Hrlstos celul ou tolul 111-

sa

lubttorulul de Hrlstos -R~i

Peasn a. 9-1I!~ Irrnos :

tator,carele a indreplaJ spre manluire pre eel ce te lauds pre ii/Ie m.ariteAposto1e.

aratat, purUind :pre CUV§OB ltd in suflehil tau eel bine as,. eullator sl de Dumnezeu pur ..

a. r de.... lumina pu.rtlUor le-al

flne, eft pre un ucenle de Dum ..


nezeu gr,aUor.

noslru, ~l lerlare de gre$ale $1 manhlire, celorce te lauda pre

.... '" dl "..... rasan°t Ia, '[nma, pre t' lime Jtatnui-• torule, cel.a ee aigonit in5e~~-

'Ca un soare

te-a frimis dela

zen vazalorule preeelnsllle,


Sla!li

51'01 HI lui Hristos, de tot intrej~ luI va~ al pacetulul, de Dumne-

rdreitale, earea ai,

ta prea ferlciHi pome"ire savar~ind, Ie nlg.am sa ne .....t·· . ..' . ··1. ...•. In .... man DIm ell mrjociree . .. ·drazCH

A.

tntelepte aposlole, ~ipopoarele


Ell.

ciunea eee intunecata,

Toma

un epo-

"I ununat, sa. cmsieesea ·...',ID um,··t· .... ,. . . "T'" ~ . nezeireem renne: pnn 'carea ..... t I~ .. ne paZlmn~.
¥~!l~1,Jrnp
D,

N!l.£¢ii.tO.!lr~i;

AsHid savaT~ind pomeniree ta Tamil epostole: lumineaza-ne ~~ ne :s.finle~fe prln credinUi,manfu1 ndu-ne de is- pite, de primejdi.i ~i de toele ~. '·1 .1:11 ~Imhe, '1 Cll rugaclume,ale.

laude oee mare a )\])05to]Uor"

Maicalui Hrlstos Dumnezeu eea cu iotu[ fara prihani:i,.

L p,nt"

briar Ui.it Nascatoare de Dumnezeu, cand va ~,edea sa [udece

a mucenlellor, a prooroeilor $i" a cuvlosilor: fa milostiv pre Flu] tau~l D0I11nut nona ro-

dupre vredn!cie pre fieCar~j

LA Stlhirile

LAUDAm (H~'flbite~.
gJdsul HL.I; alii:'

.... d (!U OSOfIe'

pc 4, stngur g]lIsu]; lui AnaU)lie.

'"'I ~ roaga~, pururea, sa manluiasdi suflelele noastre,

apostole sl de lume nu le-ai ria ta ascunzandu-le

Lui l lrlstos a~urrnat TOlna.

gri.ji'l ~.i invaffiturHe lui In visUe-

tal adevarat oposlol, Pentru aceesla fiind inire pagan:i~ el luminal sullelele lor cere intune .. cate de in~elaciune sl de pahrni,

le-ei arH'-

lepclunet lui Hrlstos prlvindu-le, te..ai aralat pahar gilndUor de

Cere dumnezeesf

Giaslll a! a·lea,

a!e Inte~

fainil, Toma a postole ell care suflelele credineiostlor se ve.• ...·.JII S,etCSC;caci eu numnezeeasca mreaja a Duhulul al h'HS po-

ell poruneile Mantuitofului; co '" ..,"" - . de sa creaza m lreimea cea .',' .0


mnte,
!.• '''' G la:su\ ~Il.I-len,. '

poarele din adancul deznadBj· duirel, .Ai lesil din Sion ca un rau al Darulul, izvorand 1.8 ioal,;]
fa,plura dumnezeesflle dogme; ~iurmand p atlmllor lut Hristos,
eela roag a-], sa se manlulasca sullelele noastre,
SI[tv.ii, glasul oLIU·lell:

eunostintel, sufleful lumin§ndu-ll, ill toate al Iost urmator SUiPH nuluj, ce un l~giun uce-

CUt

durnnezeescul

foe el

I•· e-at ... impuns ,.._ coas I·... Ul e, " tri ""'. In nonu 'III .nesrrtcacruner.

• m ....ran d p're U·· '.

nic To III a aposlole ; ca cu frestia Crucii ei tras din adancul necunosllnlel sufletel e celor necredlnclosl, ~i rnlntea cea
inh:mecl:I.h,} H. Indienflor cu un0

(''''I'onn d~,e:·m arata t Hsemenea I' . "". a .,


lu i me

In

caruta faptelor bune cfi~

~i pre nol de chlpul vrijjma~u~ lui eel inlunecat, ~is,a m,antuia~

slos Dumnezeu,

v.anat Roa:g~ipururea pre Hrl-

dita dumnezeescului

Duh

ei

sa

ne scape

zeesc focul Duhului Torna apostole: ca cercand adancul n1a·, rei eel intelegator, al prlns pesli,

a.rza ndu-le cu dumne-

aducandu .. pre nee ~Ha din i moarta le viea1a; ,~isuUelele


cea purtatoare de rnoarte

sea suflelele noastre,

Adancu't vanarei de pestl Uisand,[a frescUaCrudi prln

trest~a Crucil, din inseiaciunea


ire
aceasta ell cei

credineiosllor :fuminandu, I.e ell vie'~dti le-al scos, Penlru


(~ij-

credinlaaf alerqal, ~i cu aceee pre toti ai va:naJ Tome aposlole: penlru eceasta ~Lde prea cu-

~~~--------------------------~------------~~~

euelor, Pre Hristos Dumnezeu

r ala coasta C u v S-.:1I'u lui, CU luana aUngandu"le, t,e."ai lnvrednicit a cer<;a cu deg.etul ranele I

deadinsn] pre acela roaga~J, sa maniuiasca sullele]e noasire. I

stand inalntee lul Hrlslos, cu

f·ara

de trupurl

N McalOon:!

:;li ac,um, a, NiisciUoa:rei ~

de Dumnezeu

====================~~IN_"~7A~P~T~'B=Z=]=LE='====== ~=========~
I III esn 'VI a cea

rea

sfin1:ii aposloli, flelele noeslre,

roduI vI'e1-U; tie ne rugam;, 1o.aga-le SUi p,ana ell

~··f aj odreslit

d 8_eY{Ua t""' ca,a~


Y'

['-".'..... rupun, t.... d- eapurara de In .' stann«d" ce


~I ..•
v

sa rniluiasca

SU~

DOXOlOGHIA (S1f.VOSlovi!l) CEA MARE. Ecteniile ii Otpustul,

d"" '. f. f sa se ._annasca ... su 11elu.eor n08sire pace sl mare mila. 'Vache sl Serphle, vol amanI

.' d esra a.n· u-va cu manre ve nt·t.... d- ............. veselljl, Penlru eceea runati .. ~, Y

rurea inainiea Treimei sflnjllor,

spun ,'1Ila ltd Dumaezeu va .semTt in


ziua
t.1Cf)fl'lr:l ...

ni'ant'ld a i8'~-U uesiirea lor; 8til : Genal] e

LA LITURGHTE. :Ferlcidte din Canonul r;:.fil>ntulul; PeMi18i :3 I§i ,3 6. Proc h:im,e-n, glas .8: ln to,t pa-

tre C()rintenI: FJ'Lltttl)}' Dum:nezel~ pre no: apostoliL. E''I!.'Olnghclia, dela Ican : Pima

A:posto ltd ci~

dol ,atf surpel ell vHejie irnproUvjreavrajma~ului; si cu buna "!.... I' .... d ~ Io'~'''''. ere d.rn ta at· tepa.. 8~ ratacrrea I cea plerzaloar,e a ldojilor, propovedulnd pre lrnparalui Hrislos ; pre earele rugafi·J sa se
1

d6ruiasca sufletel
pace
~l

mare mna .

'''I''''''

or noasfre

CH1NONICUL In tot pilim,Qifltul a ie~it vestirea lor...

Slil'lli, glasul nl 4--]ca.

Serghie' ~i Vach, luminaree cea Ilmpede ~i v,eselUoare a


rnucenicilor sernetia llranulul ld I-I t '-",..... 0. au surpar, ra aciree I 0 uor o au contenil, Si taina c€a de1

]NTRU ACEAST
IN '7 ,ZllE!,

A LUN A
~i Vae-h.

savar:;;it a cunostinlel -de Dunl~ nezeu .0 au propoveduit ell glas


lurninat

Sfil'l\~i Muc:cnici, Scrgbio


La DO,E1TlUl€

strigat-am., Stihirile sui l-iu.

pe 6, gla..

'...... ..... ' .. rIS a Ie carora- rugaelum;·H·ot oase, daUilorule de lege al acestora,
d atat
0r

graind ee]e inaJ'fe.

ell

Ilnpodobindu-v.B Dom.

. .... ue, ac h e ,S' S erg hi pre .,


'1] a:

VOl

'.

nuni

u 1e" in\'re dnicesle-ne si pre- nol sa ne ImbdJ'·

pultorule de nevoinfa~~i de cu ..

ta ,.'

nul marlrei en darurile

madutnd prln voi pururca pre bolnavi: penlru aeeasla ruga·1i·va,.sa se diirui.f}sca suflefelor
noastre pace sl mare milit

nati in lume, ell bun

ad'fat minu ..

a landa 'Iii-

calm cu iarie lmprctlva puterilor rautatilor celor nev{izute.


:;;i
eeum,
II

Niisdiloruei.

Pedoble :

[)'Elt-ai

semn celor, .•

Vache ~i Serohie, nevoindu-va vol pre plhnani" danjuili


~eruri, dimpreuna

Ceea ce ai nascut' pre Soarele drepUltel eu fotul fara prlhana.,risipe~t,e nequra patlmllor eelor ce
mea in[

cn cei

~i go~ neste de' par 1e deja Ucaloasa

mo necajesc,

rna

pre .~arpele

Ll'NA

OCTOMVRIE

arnage$.te sufleful meu $i m.a, lndulcesfe acum ell dezmler,....• '1' uarne '. d'"" '·1· $1 cu d esertacumne -I mil: pei:dn d pre robul Uiu Inlru llnlstea nepaUmir'eL
A Crucii,
8.

.::,
0 prea m.arltii.m~[lIJi[J!;l".

Pcdobic:

Nlsdlloar~11 assmenea :

A Crucii, Niisciltol1mr, asemenen, milorull popor pentru bunaUipre a m.arita mtnune I 0 tile} cere le-al facuf?' Te gra~ '"' f I sa npsi ,(11 b e~t"'''' mao Aiel. I" ",......'d e f']U~ Ta.i1J1a noua 1 0 Iucru fnfdco~at1 infl'll tot pree iubi'liJ·] Ma spai- , Fecloera gra~&j vaz8nd1:J-tepre~ ~.'" mrre 01' at" Cruce spanzuran di t. doi t~~ mdnlez bunule $i indurate de ... )'gmrea.a cea de bunavot ,! harl: pre tine ·carelefaf.a de t res I" .' e una. vote durere infrico$ai le-a n.aslcut, si

Pre Hrtstos lubitoru] de oa.. menl, cea pree curata vazan~ du-l r,astignit, ~i in coasts truns co sultla, pl8ng€ind sfrig.a ~ Ce esle eeeesla Flulmeu? Ce ti-au displaUt fie nemuhu-

pa..

..,....dl grlJ,a . In loate zllele, care elevee Br.fifi spre mine nevrednlcul robul tau 1 $i in co chip volu spune .. b unatatea·1 l& t·ra, .$1 "'mgrlJlrea••• _ .... cee d oe multe f;elur:icu .adevarat? A]u~I

. mu It a purtare rt

elln] j·ti voiu

laudfi Derul ,
d «e

dup.a moarte ,'~im ~ s .cgp.Ei prea . I. . .". ,ciri.sIHa~ de IOula raut,atea ..


:·C· Y1...\.!!

t....· .... .'"'si...ecurn e-rmmca

n· .d i '. $1 rune vie


c .•

.o

(1..

LA STIHOAVNA,

Stihirile Ocroihului,

vrajma,Uor; inlre ei straIucesc,

nlellor lui. Hrlstos,

I nt,a.rifu-s' a edunarea

SIava, glB:$ul am a-lea.

Improtiva

muee-

plangand, s'iriga: Vai mle Fiul meu prea iubile l cum le-a plronii pre Cruce poporul oel cumpltl si nemultamitod
TlDpa.r,

!:::la5UI al 'I-lea.

chinuri, Serqhle ~j Vach, De aceslla a dat dosul tabEira cee vicleana a drecilor; de acestia 'f t t·· "". _.r S au spetman at urarur ~[ s au
II _.'"" ....

acesti tan ~i alesi purta.tori de

eft nisie luminalort

ai lumfi,

Muce.nidi tal Doaame.,


C al1ta.~l 11.1fsr~ itu L di.r~eL s
Sau acesta, glasnl ~I 3~h:'f!;.

mlnunat ingerii, vazand pr,€:oel

fara

de trup zdrobtt de -cei en

rea Y,es.elli,$i de bucurle lumfi, striga; Cela ce prln neputin1a i:rup'easca ai legal pre clel. tere, ~tru mgaciunile sfinli~oriili,
tue~te sufletele noaslre.

frupud.lara B'iserica credlnclo~nor savar~indpome.nirefpuru-

'lara

nu l-a cunos .. · cut, frati dupre trup, pre acesfla Darul ba,ie:;i,~e a cug.el,a pan~ la sange l-a snu, Serghle ~.iV8Ch7 cinstila ~i eucernice adunare; rugSndu.se neincetat pentru suflet·eJe noastre.
Slav;§. ~i acurn,
(;aUita
~~~~~--,~~"'~~ ~~~.~.,;,~ ELI.

P re eel ceBrea

de arme ~i·goHih locul nevointem pre Y.ra.jma~~n.:dau dilea1jl

N.iisd.tmneJ.

18. s f8.fii t ul C8.1lC:i,

=-~====~======~=====IN=.~~A~l~~'l~.E=Z=]L=E~ .. =__ = .====~~=======~~

e,,~~~~@b:CS
LA UTRENIE.
Dup'~
0 bl i·nuitele:

Ca tis-me, sedelnele
Psalm 50..

Octoihu

III i,

CANOANELE
Am~ndQui:l din O;::loi,h. far.1i Mucenldntl, £;,6n\ilor, pi! 6, ~i I'll

petrie si de clnsle, pentru Hrislos" aeurn vaves,eliti;' ~i imhra· ....d ..... unbracamm can u-ve cu ...·b ........, .. te f·.emeeesca, cu injeJepciune barbaleasdl, v' afi infrumus,efai eu hal e st'Y~ , ame' -) ne'_frCOClUne:l..

AI c.arui.a acrostih I~ Gn;ci aste aeesta : Cant pro Serghie purtatorul de bjrujn~a, ~i
pre Vad'! PUi"!lUei\

pornenltul.

Pacerea lui Teofan.

PeAs,04 11 ghlsuI l-iu, Irmos :

reaPfa ta cea purtaloare de

~tcuviintaintru lade s'a prearna,J,'ii; eEl aceasle nemurltorule, .ca 0 puternica a toate pre pro .. Jivnid ai zdrobit, Incand lsrail~,tenilor cale noua prin adfinc~'.

"~ iruinta" cu dumnezeeascli b

. dinciosilor Cuvsntul pre cerele 1& niiscul.cel ce 8. venit la noi ai trupeste; en pre tine te avem parlinifoare sl mantuir·e~
Peasna Insu~i cela

zeu, sa fie bland ~i,m.uosliv ere- .

R oag,a~teMaica lui Dumne-

~i acura,

N~sc!lt'Qarel :

":l_ ,
Of!

]rmos: ~tH nep1Jti.rll!l ...

eli} C,€il1su~i sltetoate eEl un


Dumnezeu mal'n ainte

vaf'~U :pnf"jmile cu cugel durnnezeese, deft-mi cuv8nt de [n~elep~ ciune mie, C'6 sil va laud pre vol,

tul, cn carele dimpreund ,ai sa..

Hrlslos, luand tmpreunarugafor ~i ejutor pre Vach pururea pomeni-

.Serghle

sfuga]td

se face, vazand pleceree voestracea catre Dansul, v'a umplul feridlilor de cuv§:nful intelep~ clunei ~i de eunoshnld dum .. nezeesscs, ca pre ni~de ostasi

de a

ai lui,

cf"edintei lui I Irlstos puindu-vd iemelia, sfinflo.rl11uceniCi, fllnd lnUiriti 18 Iupta ceo buna~ v'af Briilat sprijinUori sl st§]pi ai bunel credinle, los ~i uimndu-va eatn:~el nesbelut; ali defahnalloaUi dulceata

P re pielra

eea nemiscate a

ale ]lli~~/aJie.padat de marir,ea l ceea ce se sil'ica ej se trece, sl de toaia hnnea, ~ de 1i;itofullu-mii"

legea lui Hristos, ce ni~te s.[ugr

A leg§.nd

a VB chi.nui pentru

C'rezand

cu gandul eel 'infelegato.r de Dumnezeu, purlatorilor de chlnun mueenlel, penlru dragost·ea

cuvlnlelor lui Hrls ..

celui ee v' a zidit.

cea fr.ecafoare .stlnfUor1. fiind cuprinsl de dr.agoSlea'cea vesnice,

L ep5dandu"va

::51moll :

de neam, de

pornlrlle gandului cele curate, stand acnm rnaiJde.a .Jui Dumnezeu, ~i ump)ilndu-va de razele cele de aeolo, ~j,lndulcindll·v8 de fericirea eea negr:itll ~

Cu

Slav! ~


LUNA OCTOMVR'lE

eu adevarat .. apiirati-ne pre noi ... .... ....bd·"'t ord ,12: snperen, fa' na on"1 d e
palimf

ce preznuesc cu dregoste sfSn~

ia pomenirea
_ SIavs1

voasfr~~ De

doua, Oti.

$i acum, a Ni\sca.I!I)arei;

"", . t e Ader aeum s a tzbavit 'b rnam '",,81[11 , ,',


1
> • 1 U,'~

F lind

~i scu m

ill

Nii.:;;,c;a to Ilrej ;

ffnuf de moerle

mel

Ilni aduc amlnle de jude .. CaUl, ~i ma Iem, dl am facut re de Dumnezeu

ca mel • $l '"e CnVa,flillaI . ~ d ' ... ~ d ,Ire , pre Slllse C


pre I osl as. p

Mal 'nainte pana a nu ajunge nascut Curata, vi.ea~a cea ipo- . laportile morfii, intoarce~m,a ~i Ina lndrepteaz8 caire ealea stainioa, unlndu-se cu trup duIl'mo~1.I1 :
I

re'Hs,a Q lui Du mnezeu;

~)rin naslerea

fa, singur.t1.m,i~

lucrurl vrednice de ruslne eu srneritul, cime rog Nascaloa~

prea UludatEi~

,)iubrlorule de oameni".
$L':geo.l
tl!ll.

~18a,ncing'EHlla eu pulere dei ,~sus, ~,a sa sirig [ie; Sf§nta .~ te msence ce a '" fleJlila~ es B·· msur fOP' ~,a 'marirei taleeel nepovesllle,
g i!l5U! ~ l

JI(iintei omenesli, si dupre mijJostivi:re te-ai ~nchiplJ.]n tntr'in-

Insu1i cela cestii nepuUnlla

poedintel ;ca eu muUam~'la inchinandl!l~nla, sa laud pulerea te eea :nemastIrata$i dumnezeeasea spriijini:re, prea sfantl. . ,",' un urnnezeu. R rmreasa a 1°0i • 'OHM gaAe lui Hrfsto s DumneZ-'CII

s5-rni daruiasca curalire de pa:eate ~i n:1Hl'emUa.


tanu S,~ d
A Crucei,
!\

J,

t' ·U

Fecioara'" ,..... .... .. " lang,a

Nlisdwarei:

;g -Iea

Po dobi eo: Pte rr:qelepc! IJn€& it CuviL nnsl.;

renic~1s;a cinslim florile cele inteiegaio.ar,e ale eredjnlej~ mir~'


ga.Jl'itarii Domnulul, presf~nl'ii pi:itinl~tod Serqhle $1Vach; pre
t

V~rdili wubUoFilor de mu-

Cruce, ~vHzaf1d pre Fiul taiu sl Dumnezeu r,as.tigni1" Preacurata sbigai zg§riindu~tj lata $1 uddndu-o cu~acrami~ ziceai:

O! eurnvolu suleri acestea ~i


c'elelalte acari,. otetul ~~.flerea, lovi.rile tresliel ,.~ 0 v if ur Ue eu
gereEl eoaslel.eu ceea ce Ie-am

palma. ;;i cu pumnh.sl 'rmpun~ rerlle tale a.m,arasc suflelul meu, va,z~lFuiu"ii '(I\afimUe indelung '-"Ld· "....~ ~ '~ • .JI • raUlaloru~e~ cere ce vomo l' e"81 suferit,
J

!(';e,m in~elaeiunea ce vf,ajllla$u" lui cu vUejie ,au dHcai ~i t06i8


I

nascufiara

durere ? Aeum du ..
I •

pulerea ldolllor la panlant 0 au surpet, Penleu eceee ce dirnpreuna

ni~te vrednicl, luand cununlle biruin1ei dela Cer, dan~uesc lui. Hrlstos Dumnezeu,
lertere

ell ingl(~JiU; ~ noi en cred~n1a8tr~gam = Ruga~l-vaJ celor

, de grre~ale sa damiascii,

JlQ._ 'ldumnezeesc,
r:lAVVBCUm., CU

wxr unte umbrll cu Darulcel

Psesna

4-,3., temcs:

prlvindu-te ochll eel de' de .. ,

~==================~IN="~$A~.P=T=.E=Z~]L~E~=================~==

"parle vHziitori, mal "nalnte a ~e.r,a sa iasa d intru tlne, 8pre "m,antuirea $i lnolrea noastrs" ..

'"vesttt pre sfiirnlul lui Israll ce


Doi luminalorl

... ....d . vazanc u-r msemnap


A ...

s'a nascut din ·pftnfecele 1liu, ceea ce €$ti ell Iotul fiira pri-

""·1 sanqese eel cinstll, ~i cu D aru~ celui ce


,.

CU

au rasarit~facandu~~i alerqarea lrnp rofiva raucredinciosului care siap,anea aluncea paman·, lul, Sl au ajuns Hristoase 'Ire rasarUul tau eel luminos ~i de lTIHntuire.
niei locul, nici goana"niei balaUe, nu v'au des-

dele apus

hana.

ca~

e
It

Peasna 5-9:: lrmcs :

~lrea'Ven[rei teleHrlstoase, ~i uBi straluclt eu Crucea ta mar,,;gin:i1e lumil, Iumineaza ell hr;"mina cunostlntel Dumnezeirel l~tale~iInlmlle eel or ce le lauda

el ce

ai luminal cu

lumina-

Nicl sable,

pattii' pre' vol de cunostlnta cea nezeu: 'C-Bviea1aafi


re,
0

drept credincioasa caire Dumsocofit

cu dre a pia, credlnta" ~ Celce atl gonit inselaciunee ell erma ad,evarului, ,~j r,ab-

fi sfar.$itul eel perttru .dansuIt~i desfafarefericila ~i nepleritoavrodnlcilor de lauds.

Lunli.nlUoril eel ell adevarat nEriitacUi, lumlneeza intari~ " ... • ·~ 1 rea Bisencn J UI, Hnstos, CU .IU~
mina dumnezeestei
$,i

siler 'trimitandu-Ie razefe minu-

veselesc suflelele credtncio.


Slavi'

sfrtliuci.ri,

dand ell Uiriemuncile tfrani~or, v'a:ri fflcut bi.ruitori incununan .. du~va dele Hristos: acurn dupre vrednicie va veseliti. FUnd 'intariti. GU pulere n ebirlli,ia si cu Darul Treimei, numarul de dolmucenlcl, a sur .. pat pre stapSnui intuJlef'ecuJuj~ ,~ipre cei rohiti de el: penfru
l

nilor.

aceasta cu cinste se fericesc,

Dumnezeescul Vach ~i prea alesul Serghle, lumineaza


Ia inloarcerile enilor si lndeernna duhovnicesle cafre ospat pre iuhUorii de mueenlel, eel ce C'lJ buna credinta, isi pun

Cu fabdarea ~i eu barbatia suOeteasca si en intarirea gan-

dnlul, dol mariU muceniei, au lues-c.

biruit loata uljlmee rndniei munciforilor, $i cu Ingerii se sa]a$~


Ql
ac.UI11. a

Inalnte bunatafile lor.


Sabia

Nihcatoarel:

~I scum, a Nll.scaL~.~~i:

demulni, aeurn 'dB: vola credlnciosllor, ~H primeste luminal"

carea p,f)z:ia usa E..

Rasarit-ai 1'-1aica H lui Durnnezeu ea 0 dimlneato. pre SOH:rele ce.1 ne inse:ral, purtand in irup dupre Ipostas; pre d~

brute pre eel ce s'e unit cu ..

tUN _1\ 0 eTO MVR]E

t• 'me

ful Adeva.r. Penlru aceasta pre


Ji ~O,1

t· t marrrn. ..... -• re

,r CD

,I' ", '. ]11['destulIeizvorasc',' ~""I,'


+ •• '.

Pe.a!loa [j·a, lrmos :

,~~tepre poporul Uiu Dumne"zeul nosfru: ,ea tu e~ti celor


'"ne'puHncio~itarie r,tare~j .

oi~e de jungniere nl.ihdue"


1

Incoi"l,J (J.t"~'~!li~nema.upn ncl,.,


,,,,11~

~i indrep,"

oa~e,'"~ m~cell~CI or '


IZVOHre
)!

uln

tamaduiri" casa luamcu. osarf.' d· ,nOI, ere' dlrnetosu, ~~ Sa 'en-• ~,e .

de

CONDACl glMlIlal 2-.1ea.: Podobic ~ Ca.lJ.l.tAndi eele de ~US, •.-

elm pre dibclatorH de chinuri,

pe calea cereascd, Serghie~i Vech, ~I au ajuns le llmanul lui Hrlslos eel lin.

Urand ., ,~ celor faraadunaraa - e,e~egel'$1 surpencd 'mse1-'" 'I I " aemd , nee lor, au mel'S cu statornlcie
6

Vach pururea pomenltul,

pre laudahl~ Serghie"sipre

pond iOola tnseJaciunea lor ;$~


biruinla de sus luand mueenicl
prea

barbateste V' ati intrarmai, sur-

Mintea asupra Yrajma~nor

Impreuna ell Hrlstos,


ICOS.

Iaudatit en un eugel shlgali: Bine si fru mos este a fi


In cerun H risloase vietuesc Serghie ~i V Bch~~i de dumne-

...~ c hlnuri mucemci, mun


paUmei lui Hrlstos

S, e

Slavil:

desehld purtlHoriJor de

I U;Sl e eee
I

Durnnezeului. nostru, carea Ii s' a dartdt,


slcerea

eeresll, princlnslila urmare a

cllor,

gone~te faberHe dra ..

intru bduner,ecul neeunostintei, infampina-ma degrab, ~i din '.... I I a .... pa it·· rna scoare, u rune f'"' ra unu de moarle, hlmitandu~mi haina .... 'I '.. ·t 1 • pocenuei:• ea eu mmre turrunata,. laud praznieul eceslora eel de lumina purUHor,~il ClJ

zeeasca lumina dela tine se umplu.si pre mine eel ceumblu

sa

adevaral Maka a_ lui Dumnezeu P.'eacurata 8000· tindu-le pre tine te propoveduim: ea, neUi.lcuU ai nas-cut recioara. pre Insus Fiul cel far,Bj de inceput, carele a straJucit din 'Tatiil mefnatnte de veci,
pre no! a"dSncuI eel de desupt, ~ nu Illlinlwtor; socoillu-ne-am

Cu

-7i

acum, a Nas';atoarei:

b·.... ._UCUfle sa 8tng:


A

mos este a fi impreuna eu Hrlstos,

'B' ..Ine

el·

f ,ru-

lntru iHIccasUlilUlU, in 1 zile, pornenirea sfinI ~Hj)r m<!Tl r.1UGenkiSe:rgh:lfl ~i Veeh, SliM: Vine.te tale suet de arO!.m~ciitr~, .::;i~,it
vinelor V ache, :'7i ,catre ~,!!ble1 foe este inima til. Berghie. PHI Setghlc in II ~aptea z.:ll-eu OJtlot,M prin

sable, :[81ra. p.r'e Vach,. prin

b~taile, en vine.

Ineunjuralu ..no-a

[rmQ5ul!

.~

iiei lui. Maxlmian. Serghi,e era primichirt din "()(!Ia~,aChentnmor la.d, Vach era Seo"o"ioloi" din ... io, !",,~11_!)ed'~

A, ~~tiai

QU

f(lst

pre v.rem.ea tmp~,r~j

!!Ind.- •• ,

,i "'m.~.d

dill Inoop.1 .r~diD-

iN' .$APTE .ZILE

tmp*rllltul~ fi sHira sA faca tmpreunll (:U dansul .j.ertfa la idoH; ~,i el nioi dee-urn prHmip.(J,· aeeasta, U desde podoaba, ee purtau tlUp~:ejIJiFul g!r1lmazUQr, ~i-i tmbracnm (1.11 port femeesc:, ~·i dusera in miijloclll tLrguluil ca sl-i ocirB:sci~ t~:u:::t\n;:a~i ,de la'!1~,uri. Ap'oi se trimisera. lao ighemonu! Antioh in eetatea
EuiratisWQr. Aci apropilndu-se,
tare ~DgeJ1ea5Ca Be ump:lur:a de rneala, ~i deputere ·dnll1[1ezeea.scEl,

',ei cref}iioilo[, ~i demneseestilor Scripturi,


~~ fitnd pa.ra.~~ia

sa-i arun.celn mare'; hml sfl.iI1tH Ii. zlseti; NQi ;0 l,Qbo~ie, ne ~1'I:tJJnCam mare, jarl 1n tu mu~cat fiiDd de D III ,arp~riu, 'ti vei
~eptda sufletl1i.:d
ell

c,inSe1!'B de brine,

~~e

k!ara

portul

eel

rea, moarle; earea se ~i f:(l.O'o". ,el preste do'oi zile, umb]Andi el :pr,eJlin,gi: mare, se Jncola.:t1 p:reste dansui DO l?arpotl foarte mare ~j b~t€ln.dD-j toate mlduh.\d~e a'tAt fa.cb. die :n~ pu-

Veach b:ita.[Jdu-se cu. vine de boo crude multi vreme, ,i-a dat lDoh'Vl~ to.trn acesta

tam

din arai:lldrh~i in-

tea sA dsufieo, ~i era mai mort, filnd 10 'pr:iveala rnarecie jale celer ee-l vedeaa nlcAnd umflat, lad trupurile sfilnti~or ieifind din mare de DomDuloc:a:rmu:iti, trimi"ifiin:i din veden ie oareearel e Ene,,~epreotD], *il Felix de' Je-an p:rjiD1!it1 ~i
tre,c~nd pre unde sacea seel nenoroett, p:reeat'.ii ~:i V:1i':mndn=i s.triga $i se vaeta z,;fl:ulul Leontie
HeMo~indn.. e pre sine, .~~ s dupa pntin s'a le:pAdat sufletal san; iad, feciorul bote-

maaci, la:rl lui Serghie fac-a.l'Idu-~-se strdn ... sud tn mutte: ehipori, ,~i bAgAndu ..~ In. piciQar~tnci'il'fiminte de fier'l ~i s Hind UI!.. .] si\ ;I ](rge depa rte, dupa aeee a b~gltld1l...1
'111te'mnjt.~ l ~i,]arA,~

caput

eeleas

fane

de incaI;amrinw;

piron'in,rj u-se

[ s'a U1i;at
Pres-

co

a-

tntflll accost! zi, !oinntii mucenici vitcrut ~i Chesarie DiAconu!. in. {lda.!l'lc s'au aruncat,

Julian

Slih: Amandurvr

nevoltorilor

ce

til sac,i

schlmhat,

Dumnezeu

Cuva.:rn,tul sacul

:S'IH'!}

bucurie 1-VI

Ipatulul, odlli m.al sus zis, d:urpa ce se iugi'opari moastele sfintHor JAn.g! cetate, t:l,iari ~i eapetele lor, ,ilc~{Ul dat pre rau. AtUDci OtilJad:pre()tul din cetatea Capua, de d.umnezees,c In,gc![' fii'll.d povi1~uit, merse de IuA moa~tel('l acestora, adlca ale lul Evsevle, iliil IIle lui F ellx, ~l te puse In lee cuee rn ic, tntru mirirea TatillJ'ld ~ . ,i a: Fiu]Jilil a

s.flntntQi Duh.

,i

Claudle Ia Roma, ~~omo.. rind pre mUI111-s:a peatru crerliD'~a to Hristos, nn .i se mai fa..cdt mil~ de ere~tini; ahi.ficeaferi.cjt!!l~ Chesarie venind dela AfdCHI,la on sat eel se eheama Tarachiu] ~ de. t;1 V'~ zu,spur,oatJeie jertfe, le

Imp~rlfind

S:rn-ntul Leontie
:rugaodu~se,

lpabd,.

c];'€:Zand in Hri:slos ~i

cu. pace s'a ~\fa.r~jt.

Still; Llidfld Leolltle stip.ant'rea. cas. de jo~,: Cu pace a aflat cinstea C~8. de.aus,

SfiIllii MUcelllc:j E,~a",i~ Pre$v~terul,

fi Felix.

!!cuipl ~i le caleS! ell picioarele, Atunei ~-ao poPs ~i l-aa b~gat m temnifli, d,.. cand bel :cile. oemlinca.t, apoi I-an dat la .Ao,t1paruL ~i ~egand.iIl-i mAinH'e djndt,-, I':lt~Utra.geau slujitorU tnaintea caru.hli (ingMomiIIi ? plns. la caplstea lui Apelon. ~i daca \!',eni:rn acolo, fAc§nd :sfkntul :rugi, Ind:aUt ·c3.m eapistea dln temehe, fiindtnl~unU"Q popa eel mare al idohlor Sit aJ~i mu1~i;, care IUCHl vtldndu·l Leontie Ipa till} d~ll!. til :sfaotr(d, ~i crezln d to Hrlstos, se bot('zil! 1naiRtell tnturor. Atunel viindl preotnl Iullan, U eu:minici CD, sfintete ta.ine j ~i Ipatel tnda:tll :§i-a dat sefletul to. mlna lui Dumlle.ze~, p~::tIm poftise prin mg.'dum:~a sfADtnlui. Ded \"izltnd Lt)xollie boerul ceea ce se [lieu.

Stih : E\'s$vie 'iii. Felix, pentru mueenicescul AM.


Prin sable a aflat mueenlcescul
<iiI

Dar,

Iotruncen3ta,

:sfintul

,~hJoaflic Polihronia,

Stih: MuUe sabii umoadi: pre PQUhronte, Dupre a c:iiror8. num!r va Iua ;~i .raspliitire.

cesta a fost oitSl;mt din Eparhia ce se GhiiUni Gamia.nita., iarn tatll acestuia Va.rda,nie era plugar, 9,i-,~pedepsl copilul 131 carte, ~l-i porurtct'a sill.urreeze d.l.'I'pa. 'ceil:QI~-jcopiL ~i flindUaJ.e apa deparre prin (n,g:::!! cOp'ill!l~lii a izv'orlt fa:ndl:n;l In c-[J:rtea tA:tat~,e..:s~u II:U a,pi foarte, 0unili ~ pentru cI a;v,ea c!opil.ul muh:l i'ntde:pdunc f)i tnJranar·e. Deci aj uligiod in vlttsu" se !;ucei re hu.cr:ao. ~a vffii, ~i MEn-se Is pi!"~nsepre preotul luJjan iii!. p,re Clu:::S:!JI"Ie: CO:Ei,slantinopol ~i ium:-~\'nd el cu. oo1hd',i dia.conuJ', ~i pOIunC'1 ~-ii b:agctn sacit ,~i " ]uC':rn*ori 13 vie, glls,tii bra(lA ~i bea :ap,a

,A

~Ill'

,i

~'=)========

__~ __~~~L~U~NA~'.~O~C~T~O~M;V;~R~IE~'======================

a doua ai, Sao Hi. tt,eo:a Z], Iar~ s~~pa,n.u1 vlei mirii.l1du~le de lU·Orflto[':l].l ]~i DumneI

sen, 1~ mso~ CD 0 suma de aur, ~i~l trlmise z;icbdu ..i: Du-te IDI. casa tal ~.i te

rlra farA. veste de-I


sera

du-i ~i dicbel111 pentru c,:r,e,dinta! care (;leu multe minUDij iara e~ 'en aurul ce a:vea la ma.na ltd, factt '0' b:iserlc:l!; ~] 3fliindnse la Sincdul ce s'a '~inllt la Niche,,! fiind eetet se t!)vf>edai,d ~i Diaeon, ~i Preot. Dl.llpa. aoeea murlnd m:arele Constentin, h:aGata. eresul lui Arie tncepu a mesteea pre mu ~ ~a tunee a sJ~ntl!J1l acesta ~i~1] ti d tare q'fdipta ((::a drespts, Sill sii!ea totdeauna a 0 cli'es,te ~i a 0, tntold. Pentru aceea ereticii se tcpeaa de savistle, l;Ii :aflAnd pli'~ sfantul. stand la jertfelnk, silt-

rroa.ga lui Dumnes=u

pentru

mine, oprin-

hunina Derului $i eu s~raludE rUe patlmilor, ) u dan d pre Durnnezeu eel ~6udat sl pree

pre pamtlnt ati Yntuneca.t ochti dracilor, si feJe:le tlranllor en

C u tolul

hnulna]i umbland

111a.rii.

'iunghiara

si-l bueaDUM-

ruiltahara boale,
1

vii paUmitori1or' eu pulerea lui Durnnezeu 'int,arin dU-V8, etl hi..


vrfiJnul.:;iilor,. prea eel. hue in

Hind Uica~uri insuf1e1~test fUnd

A le lui. Dumnezeu

Sl!l;~',1i:

celui vlu

~ira. co sabiile, amesteeandu-l en tainicul ~i 'dumeesee scul st\nge-, !'Ji, astlel t~ tri mi-

ferlcllllor, U~udafld cu ,eanUiri:


pre Dumnezeu,
~i

fa.~;a volea

lor

jertrn

~Hlnt:li. lui

raz,-

neseu,
CU'!lio~]~nouazeci

cari In insula pace s 'aus1vi\f Cu ale lor

~~t.

~i Q'Qul de p(~r~l1I~i. C.itulhd s'au nevoit, ell

sllilt!e ru,ga.dUDi~ Doamne,


ma.ntue,~!te pre

InilLl'e"~t(l~ne,~i ne Amin,

neajuns CD mlntea ~i necuprms I cu tnleleg,er,ea~ ~i l-at Incaput Peasna: 7 ~iiL. 1111 0 s : tn p"anlecele tau; pre Dum:ne" re tine ,N ascato,ar'!? de zeul p~rinlnorcel Uludat ~i prea Dumnezeu, euptor i:ntele·, .... ·'f man. a""'ior"1 cun .'o.asternI ". credin Ic.•.. ';0 " g'~,_. I ..... 'Uii' . '_ . . '. " Peasna a-a lrmos : '"sii; ca precum eel prea ina1t a
Do· II
II

noi,

P reacuretal Tu le-a] facut B i s e ric a ~i prea sfinfi1 Chl..


vol, prilmlnd pre fadUoru~ eel

a~UL1l, .fI

N~s.clUot1n:i;

pre mine tot omul in panie.cele Hiu m'a innoUtDumne-

mantult pre cei 1rei llneri, sl

IIJl cup' Of iill.,erii lui lsrail.,

rabdatorilor de patiml l Bueure-te ca a1i,blruil luminal ingro~


"" ... ., :!!!1 .... savarsn eaie1· ona

... . mentor, ell rona... vaptua t'· .,~ a .zeul p;§rinjUor eel laudat, $1 I . _ arit IJ.I'e mucenicil cart stau in nevointe, ~i canlall; Blne"prea merit", Bucura-te, insofjre meki,U.i a. cllvilnfati toate lucrurlle Dom-

ela ce a racorit odinioara

nulul pre Domnul, lalldati·~ sl-l

zlrile firanllor l Bucura-te


Dumnezeu,
f'

Bucurd-te CD siati tnelntea lui zeuteneua ~


'1

f . .... cea :encr.t a,1

Coil ti. a

• ·11....

doime de Dumne ..

purUHorU de chlnurl de amagirHe cele pi,er.zaioa_re de suflet alemuncltorllor, sirjgilnd sl can-

prea in51ta1i lnJru loti vecli. lntelepte$fe s'au I,€pad flit

land lui Hristos: Binecuvanl~

~==~====~====~~==IN='~~A=P~T=E=Z=IL=~~' ==~-======-====~9~

loale Iucrurile Domnulnl pre Domnul: lallda1'i~rst-l prea loaf .. tati infru tofiveciL

] au- ,"I ""It t· l,nu; ·1....d aJl~1: ~-• J prea "mar UI ,Jnf.ru toU vecil
j' •

Hrisloase pre Serqhle sl pre


UUori de cununl, ceri ne p'a"

Mad

pazU'Ori ne-a pus nona

Vach, precei en Hdevaraipur-

zesc, ~, dinUi: Bineeuvantat,i

toate lucrurUe Domnului pre


Domnul ; laudati~l~-I prea
Bl.ne4:u,'e.n.Hirn pte l'ntiL.

tatl mfru tof vecU.

mal-

ruri, vozand
celor de

." ',H:rislos eli toafa lurnea 00 aU p,arasU pentru dansu); ~i acum mucenlcilor v'ati sala~luit in ce~j

'" C
U

Peasna

£1-81 Irl'l1QS;

ChipuL IHit:lerei tale .. _

Iolu l ali

C fl

~ I i9' aJ pre

tHor celor fericiti.

sUSJ

:;;i lumina barba-

eetele puterilor

Hrlstoese calea faptelor bune eu dragosl'e, rugand pre eel ~··t . -1 • C1:1 ruqacmru e mucerucuor, ~I Insusl rnllosfiv: C:fHre carele cu lesnlre invrednicesfe , n8zuind, ali, defaimat ravna cesIng tie: Binecuvantati lcaie ,I lor pamanie~U. hierurlle Domnulul pre DomC' u raze Dumnezelrii eel nul; laudati··j ~i-l prea inaltati in trei hunini, fllnd Iumlnef in1ru toti vecU. mucenlcil c e i nebiruiti, 5'au ;;; <K:1J.m !l I>;' a5ciiJo8lrei,. , I e 'P a. d a t de nedumnezeirea multor dumnezel ~i n' au finut Feridmu ..e pre 'l.ine adevat seallla de fries rnuncitorllor : raUi Maica Dumnezeelul nos§i acurn se indesluleaza de dullru, aducandu-]l lie dirupreuna
,I

In d repl'eaza.~mi
-

SUlpane

dfi Darul eel de sus ~i ie'f~aregre·

InsoJjre pr ea aleasa!

salelor celui ce-f educe lauda

rna

sa

cu ingenII', hucura-te Preacufa t....~I lara prj"Ilana....Sf'"' .... ...,., a .~... . epsna ..
' " .I C.... prm ... nemcetat ttl"06 e ~ a " nne tllcrurlle pre Dornnul Ja.ud.a, ~j-l prea -inalfa lnlru loti vecii,
Irrnosul;
S!i, 1!t1dan.1 bino
J

'.... cacnme,

ceate ralulul, cea

fara de

slri-

:sa

~uvanlam •..

. ,doaba b u ne i credinte, rnai ! neural deetH euru] au straludf, ~d: Binecuviintafi foaf!'.·1 urile Domnului pre Dom-

"ea inlr"o

In cuptor tfneri i flui Isrell,

to pttoar e, cu po-

ti ... ~ .". ...,ia cea necrani·t'.... , I.... a, I:ga rrnpara " prea laudatllbf'mucenici ~i a f Impodoblfl eu coroana frumu .. ·
7

......, lnd 'I-J'h' ne $1 nevom u-va a pezr nuna credinla v"aU invradnlclt a ,ca~~
'W

S av8r$ind

Sfav!:.

calaloria eea bu-

sefej~ ~i eu
1-

buna cuvIinfa •

Dunile tale cele mai pre sus d~

· sunr .e . . O cat... t d mmuna~~

$I acum, a Nii.scaL;)ar,ei!

,.

<

du-se om GU frup mal pre sus de fire, MatcH Feeioera: pre eel ce eu infelepciune [lne toalli lurnea ell durnnezeeasca vole sl o chivernlsesle ~i 0 cuprlnde,
lrmesul ;

pre Dumaeeeu Cuvantul_, mdtn-

mlnte I" Ca numal fu ai nas,cut

CD pre tine Ie avem partiniloare in nevol,


LA LAuDARI
(Uvalite)
!l.

Stihirile pe 4, glasul ] -lu, singnr gl.asuti Ghe:rmMO-

lul

nasterel 'Iale eel ell" rate, l-a a.ratat rugu~ eel. 'ce , uniH Nu Hind Jega1i dupre duiela firei~ ci prln milloclrea ardea nears; ~iscum teru:ganl~ credfnjei, Pentru aceea sfinlli '"ca sa .sfingi cnpiorul Ispltelor ,~eel salbatacil asupra noaslrii: au calc~t- pre' vrajma;~t ~:i ridi .. ,lea nelncetal sa te ma.rinl pre Iicandu-,si Cruces aumars dupre ",neNasea.toare de Dumnezeu Bristos; si se roaga Imparatu[ui .D .... c .x ~ILlmnezeu, sa se d tannaseti SVET[LNA £I!t e·1· ··1 .... sU.IJ.~,e' nODS re mare nu H. or ·1···
lJ ·M ti •
U '

C hlpul

fera

Davidiees·le sf.rigau Serqhie ~i Vachmucenicij ; lata ecum ce este hun sau ce esle frumos, numel a Jocul fratH impre-

ran..

Podobie: Cu u¢enicif ...

FUnd legali cu dragoste frifeasca $1 cu buna credinJa~ rahdatorU de ehinurl mucenici, zeu sl Vachpururee pomenilul, se roaga fie Hrlsloase, sa del pace lurnll ~i celor din fume, Reg·elui Ulrie ~ bi.ruinlil improtiva vrajma~llor, ~i nOUH Iertare pacatelor $1mdntutre sufletelor noaslre,
~i acum,
;!'I

Gla.sl11

,fl.]

S-le.tJ,

Serqhie gandUorul de Dumne-

pre carl flrea nu j-a cunoscul f r aUtrupesli, pre aceslia credinfa i-a hnpins a gandi intocm.a panii la sange.Dumnezelde, penlru rugaciunile lor, miluesle-ne pre nol,

ca socotlntacea frate·asca amucenlcllor tdi Doamne? eli


11105,

C e este

bun sauce esle fru-

Nii'SC'atollrei'

PreacuraHi Fecioara MaicH1 .t.::l I '. nu .. mcerae s. ruga~. D lie ·om.nUIUI, rile talc, penlru noi netrehnlcf robll lai, ca sa aflam Dar $·i aiu"". t 001' 1Il. vreme bunaisrmat · aIes in zlua in care va Judeca neamul ~nesc, .d'" ~ ca un D· umne: ana fiediruio dupre faphde sale;
i\

lat'a acum ee esle bun, sau ce celui intrupel din curate s~ngiu- este Irumos, Hire. nurnal a locul
frapi impreunfi?

ell

p roorocesle adunandu-ne sfinfii;, sa stri{J'am ,caniare':

(l]a"lll al .1~leIl. a tui An nto lie,

merea firet el dupre unirea credintei ~i a Duhulul sfanL 'Ca ferindu-se de fOi:de cele trecaIoare, s'au rldlcat Cruceapre . "mere $i au mers dupaHristos, ...

Nu dupre ur ..

'IN SAPTE

ZILE

Serghle si Vech vitejii mucenlcl; J. .... d ;; ... acesna -even'. In d vI'''' aID. -_rpznea "" . deauna, sa se darUH3ISCanoua
w ....

eeruri, seroaga
·'1""" mare mh8l..

pentru noi tot""

lui Dumnezeu chinurlle voastre mucenicllor a loal.a Iumee, se impcdobesle luminal ~j cu ere .. rusmee care a fosl pus-a ce hatjocura pre d umnezees I VO$f··· grumaJ1 ;. n m
ittI

Slfl.\'iJi,gla5ul, ~l 1-1IM..

"""'I nuparateasca '....


'W n

dinta praz'nuc$te voaslfli, purtsnd ce


iii

pomenirea
0

podosba

incaijaminte de ptroane: prln sange,le care i-(I curs din pleloanunamucentet Penfruruqaclu-

Incaltandu-se Serghie intru gallrea Evangheliei (Jacii CU


re, a orbit pre sarpele eel ce ne pande'ife calcae'le, $i ·8 luat CU~

'rlrei cere~ti ~iIericirel celei


sf§r::;5it.
~i scum, a. Niisdhol'lrei:

prln cerea v'ali iD.vrednieit

fara

rna-

nile 1or, Hrlstcese Dumnezenle, pironesle co frica ta hupurlle noasfre sl ne milueste.


!?i
aeum, a Nliscatoarej:

voile noeslre, Ma:ica lui Hrlstos Dumnezeu, carea aJ nas'cu1'pr,e radttoful·tu1uror; ce ·toli sa stngam fi'e: Bucurii ..e singura fot los.itoarea sufletelor noeslre.
A

Izhave~le-ne pre noi in ne-

zand ca. se aprople moartee, vai mie l rna cutremur de luMi1ue~te~maFecioaram.a.i 'najute de nevola aeeea si intor8

cum am ra:mas pusliu de toata fapta buna, Preacurai,a, ~i va-

mea ehelluindu-o In rfiuUiti eu ti.ca.losul, 8-

T oato. vie·ata

Podo b.~e: Cind de pre lamn. .

decal-a Flului tall sl Durnnezeu,

candu m,a
tue~fe.

Stapilna rna man ..


Nisei1toarei" asemenea :

CruciiJ u NbcitQ!I,rei ~

A Cru.cii

j• ~

pre tine }'vlielul~i Pastorul, deca te-a VI)'zufpre lemn, se tangui.a, ~i ce o Maica ',iti grahi: Fiule
oemeni? Cum

Mielu~auaceres le-anascut

prea dOrU€1cum te-al spdnzura] pre lemnul Crucii lubilorule de

'Ii s~au plronil

eel farfidelege 1 $i silngele tau ti-ai varrsal Siapane.


STlllOAVNA din Oetolh.

Cuvlnte.malnlle iii plcloarelede

Dumnezeulul tau,. suspinel-ei Uicr~m,and ~i vaetondu~te gra .. iai : Vel rnle dulcele meu Flu! curn paUmesU dreptete 1 Cum te spdnzurl prelem n cela ce ai umplut foaUi lumea de

curaUi le ra.sti.gnirea

'MuUe durerl rabdand Prea-

Pi uhil ~i

fara

ell credinfa, fa~J noua mllosflv,


~i cea]alti sIlljbi a Utreniei dupre randitniaIii. fi Otpustul,

bueurle ? Pentru aceea prea sfant.a Fecioara.,. ne rugamfie

Slpva~ glasul at 2--le_1 a._ iui An"tOlie"

V llzand

odinioara Biserica

----="=========",;;L;;;;U;,;N;;;A~O;;,';,;"O;;,."v;;;,;,1V;,;;. !R;;;I.~;,,'. ===-C;;;,;1'

----'==:=. ~

LA L]TURGHIE

sUlii.

pomenirca

la ceil pururea clnvar-

Fe:ddiile Octoihuht:i ~:i. ale sfintilor. Peastl:j)J 3pe 04", Proddm,eu glas 4. Sfinmol' (i~l~'l'de pn p6mal1tul .lul", A:po~t'Qlt'll ditreElvrei: PmtUo.p·, .:lfjr#i~ top.,. Ev~m;ghel:fla del a Luci: Z~s-a DVll1Jiljlrwemc.iw}, sat,
lj'(;i~m.ruj d!l
OWiIl<flni. ..

sanclu-I f()tdeiluna, ill umplul cerurlle de bun miros.si s'a ,j}dus hli Hrlslos ca 'nlsle mlrur] de muUpre:I~. revars8ndu se spre mlrosul cd talnle al dregostei lui Drepl aeeea rOCl9a-f.e penlru IoU eel ee saviir$hl1 en credinla pomenlrea tacea pua

Alabast.rul lacramilor

CHTKONIClTL: :Bnc1it:rati-v§ drcpp:i


1l1tl"Ul.

Demnul.,

rurea cinsUUi.

INTRU ACEASTA LUNA


IN' .8 ZlLE.
Prea CU'lfibacsa

Sla~'a: Glasu! al 4~1ea, n lui loan MOI1t1lnJl ~

Marea. no~ll"5. ['eI,gbia.


Stihirlle glasul al 4-.lea,
Vl~~::l~ •• ,

L~ Doe-mne strigat-am,

Podohle : Ca pre! un

morandu-ti. frupul cu
flelu~ l-al mvlet ~i l-al llnpodonn, ~t le-al !facut laca~ Duhului .. sl le-al unit in t,aina cu 'Mirele ~j ZfdUorul Uill ; pre carele rOfiga-l, sane scuteascB. de sfricaciune ~i de primejdl], pre noi ceri cu credin:ta saposUrefiJ Pel8gFlie~ S1l.1-

mal pre sus fI prlsosit Darul precuru i'nvatil aposlolul: cu rugaduni ~i ell lacramj, 611 uscat Pela:ghie nolanul g:re$a-

Unde s'e tnmnlt~t pacafut

ca

edus po caJ n f a blne pl1ficufa Domnnlui. Penku aeeea acurn te rogi catre ecela peniru sufletele noesfre.
$iaCllrt:l,
PoCiollit:

lelor eelor mulle $i. Ill.urma ei

a Niisciloi'lt·ci ~ Crt pl'e un vite;!t:Zi, ...

. ne. [urea emst·"'"'


Frumuselea

var$im pomenlrea 'fa cea pubupulul oai

coreste cugetul meu Prescurata ceea ce ai na:scut pica~ fUrC)1 pre Hrlslos Dumnezeul
j

CU

pkille sfantuiui Duh

ra-

tndrepotat la vrednlcle eea din..


t€H~ttiudafa.P.el8Jghie. florl sl ell vapselcJ.c:i

eu Irumusetlle bnnat~tilorte-ai irnpenlru t,oii

Nu co

It. eel

J'oag:frtenelncelal

podoblt pre tine ~d le-ei f.ileut cl upre asemanaree ZidUo rulu i; ce savlirl'Csc cu credinlii

fale eele pururee

nosfru, car e J e ell mdurarUe sale, ,~tergefBradelegHe oamenilor, Usuce lzvorul pafhnnor mele, $i rna tnvrednlceste ralului desfii.tarei~ cu rugaciunHe

vn.

A Cruce.] a Na;!;c;ilt()arel~ asemenea :

Dad:) te.. va'Zllt Doamne a

Q~

p:=~
A .

==_----=--______;;_lI>;i::....:_"_::;O;_;_P_::_T__;:_Z:.I::L::;_;.R,,-. ========--===~=

ran d pre C,···· se,'t··~"~ · . ruce, anqum ~. ·C·,' .... '~""t· ' ].... ....d ..... p.,angan" grcua: '",e raspia rre t I-a .J t · eel t· uar fl'·.e.~ .• ce s au <l-.-destulaf de mullele tale daruri S18J

F ecloara i'i M,a,~c,a ta spa nzu-

u.·'

t· ell r pre stramosi, nne


u •

pane lei ma rog! Nu rna lasa singura in (urn,€" ci grahe*le de Ie scoalo, tnvllnd dimpreuna
STIHOAVNA din Oetoih,

, Dumnezeu ~i omul, eel ce nespus ,ll straludt d~n~rjinsa.


Troper, gl£!~ul ~l S-lea,

. numai.' cuvota, pre lemn te-al emn . e-at rastignit de buna voi'e,~i mori eft un om, eel ce dai luturor vieaia; N~sclUoarea de Dumnezeu plangand griia, cand a vilzut tnaliat pre Cruce pre

Intru tine. Maica eu

osarme."

Stalla) a sfantulul~ glasul 1:11M{lflJ a h::i ! Melelie Vlast. lero irion ahu L

Sla1.lii, ~i aeum, a ;:i~sc~to!lrd:


Ca.JJlm til. ~fii..r~n]l1lc:ar~~i,

vi ea fa cea nei:mbalr8nitoare.
Acnm toate 'cele

meni, Pentru aeeea bun te-a lnvrednlclt

ee te.. i lepadat de a desfat~rile frupuluf, te-al arlUat vas curat, celui ce penlru milosUvir,e $"a pogori:U le oameni, CUvHfltuluioelui iub~tor de 00,-'
CB:

Dupa,

~~~"~
~~~~~~."

_"',

LA UTRENIE
CAN OANE LEI am.indOlla din Octcih, Ii i Ii! 9.fi.[ItGl~ pe patru,

un prea a locui in

AJ dirui
ClI dorlntA

acrosHh ]il.

Grecl este acesta:

lI!.ud pre 11l\e!eapt;lL P(;.Iaghj~.

FaCE!.rM lui Gl, eo rg:r.ie,.

zandu-ie comoara nespureefa a celul ee te~a mula] de pre mant la ceruri, $~ piizind pre top credincl o~ii tntru pomenl-

bucura tmpreuna cu tine) care mal ~ nelnle ai vietuil n ednsUt" va-

cere~U se

pa~

A. "me .naudatapedestrutre-

11 dancul

Peasl'IEI loll,

sla~nl al

1-~e!!;1 Irmos

mareiRo~h?

ell ur-

rea ta,

"candu·llsraU eel de demuli, cu J,mainile lui Moisi in chipul "Crudi1 pulerea lui Amalie In ~~pusUea biruft".

Acoperemantul liftu alerg sfanla Fecioaro de Dum- -N" ....oare, pen ·t·ruca... t .. nezeu .. ···'g.sc.a · ~iu ea vol prln tine manfuire: CH pott CuraUi louie ctUe

Caire

~i

nC.HJt1,. ll.

Nesdtoa,rei

ana

pomenire ca un ospal inaintea hrluror Pe laqhla, indeamna toeUi lumea, en iainar sa se indulceasca to Ii de bueatele nevoln-

Pu j, n d u-si dumnezeeasca

feTor ei.

voesfi.

. ". ,..... '.' .]. ~ .C esre aceasta pnvensre, "",e .J_ .... . care 0 va,d- DC.hll mei, 0 g"..... _II ... Ita"

A Crucii, raNasd'loarf:i,. asemenea :

cea malpre sus de lOlita ponasala~~uindLH)e· in SU~ Iletul Hill cinstifa~. fi'-a infocaf minlea, si aprinzand vapa:ia Du-

D orlrea

pane 1eel ce Iii io.ata faptur a.

hului~. palimilor. ; noroinlIe-a slralucit, ~i a ~:..;.c ...••........•. .•..};.:.I '"


7

SI~"',1i:

laghle: penlru aceea prin pocaiola b:l ai mostenlt pam§nhd celor hlan~li.
1

marel pacalulut, ai aluns in .li~ manul oe] lin al lui Hrislos, Pe ..


Puuobie:

Scap,anddnsUUi de viforul

Sedealna,

gt9.S111 11.18·1113,

invifo:rati in vieafa; nedaHI3 inUirire, limen tare ~iocsrmulre,


indrepMndu·ne ci:Hr,e tine·~i mantuindu-nc ..
Pe[i~n:;li 3-1l~ 1'1'1:1103 ~

L lnlslea

~i acum, a. Nfisdto81.ei :

oemenllor

celor

ehinetlui

Dumnezeu M€irrluUorului 'lEtU ;~i penlru danslUl lugind din lume ,a,i sihastrifin pusfaqdtul cu mark-e~.i elnste dela Dumnezeu, le-ai facut eunoscuia panil la fnarginiJe lumii,

poca:intei.sUngiind vapaia petlmilor, vlea]e 0. ai in-

C, u roua

Pre [nte1epc[unea ~i Cuvjntul ...

tu lesU Preacurafa,

totdeau na

sUe,~i a1 ajuns le vi,ea1a ingereasca Penlru eceee afland sl

V~'iH;:1e~te-see tme B[scrkil, ,. d

,£fa

a lUI Hrislos, mnalJandu-te cu eripile infl'Einarei ~i eu multe


palirntlor,

T ~~ur'llt-~iIe ~c~rUr!1PO!u~~;i-

Pelaghi:e pre,a,l5udat~,; roaga- te lui Hrlstos Dumnezeu, lerlare de gr~a.le sa dijruiasca, celor
ce praznuiesc

spa]§ndu-Ie dnsHt,i;i cuapa lu~Hrislos, mlrte-al arfi~ tat lui Pelaqhle,

ostenele, De noroful eel imputn al

tii pomentree tao

ell dragosle sfan~

Sl!nr.ii,~1 acum, a N~sdtO:lfei :

Cazand in s.upa.rari de mulle feluri, dele vrajma~n eel neva .. zuJl sl v8zuR, cuprlns sunl de

qostea ta eea fierblnlle .catre Dumnezeu, $1 dorlrea ta, prea


l:erldta".
Si acum,
E'I

cu adevfi.. 'a racutf' vrajmesunn, d- ref"" "'. . r.,, ra t s


.'1 I'
I

Arma demoarts

51110\",&.:

vahrrfle gre~aJelot mele, eelor (ara de nurnar: el Co la 0 ajutli ..

toare fierbinte $i ecoperemdnl, alerg la llrnenul bUIl~tifeI tale PreacuraUi. Roaga cu deadlnsul
robii flU,cerl ie lauda neincetat
tJ

tine Hlf,a:

Prea Sfani,a pre eel inirUIJaf din

sa:manta, penlru toti

NasC'~toe.rei:

picand mila fa CUrata, s~[nge cuptorul petimlior din eel ce pururea te lallda pre tine.
Irmosul ;

CaD'

roue. de dimine.atal'

Nascatoare de D u m n e z e u Preacura.t.a; Ierlere de gre~mle d sa cennasca, ceoror ce se merh" ' I.. no ell credinJa. prea sflntel naslerei tale.
.... • !d -

irt,

Vesele$ie~se de fine' Blseri-

S-ar putea să vă placă și