Sunteți pe pagina 1din 229

I

DU M N E Z EE S GA L 'trU R g IE
a celuidintresfin!i,pdrintelui nostru
v -rtA ,-, i vY r-r-La \,

aaf

Y\,q ..1-

a'r/ra vi,
-

v'

archiepiscopul Chesariei din Capadochia.*)

Diaconul, stdnd la locul cel obicinuit, esclamS,cu glas tare: Binecuvint6zi, St5,pAne. Preotul rdspunde:

Binecuvtntatd, este tmpdrd,fia: a Tatd,lui,

a Fiiului, qi a sfintului Duh, acum si pururea


in vecii vecilor.
Chorul: Amin,

SI , SI ,

Diaconul rosteqte apoi Ectenia de lncepere, iar de nu este diacon, o zice Preotul : l.u pace Domnului sd ne rugem. Pentru pacea de sus ;i pentru mflntuirea sufletelor n6stre, Domnului sd ne rugem. P""tru nacea, a, t6td, lumea. pentru bunistarea slintelor lui Dumnezeubiserici gi pentru intr'unirea- tuturor, Domnului s6 ne rugim.
.,.:: -r. i:: *1 Dela inceput trobue s6 qtim, cd, ac6sti dumneze6sc6 liturgie a marelui = ru s6 face totd6ura. ci numai de 1O ori iu an, in zilele r6nduite, adecd,: : :i Dumileci ale marelui post (afald. de Dumineca Floriilor), in sfinta qi marea -:- Simbdta cea mare, in aiunul Naqterii lui Christos qi a dumuezeegteiAr6tdri '- -'. irr iusagi ziua ira;terii qi a botezului, in casurile cdnd ajuuul acelora cado '-::. :.u Dumineca), precum gi in zioa s6rbi.t6rei sfintului Vasile, (1 Ianuariu). ?.i:duela prosoomediei clela ac6st6 liturgie este aceeagi, ca gi la liturgia - - l: ar, Guri-cie-aur.

' .

fi I
, I I I I

'
124 Aj- r24

--=+3_lum*.rr6 - - - ' - LITURGIE DUMNEZEESCA


- .- ..- '/4.

'

11

Pentru. sflntd,bisericaac6sra, penrru acesta, pentru ceice.cu cei ce cu eedinfi,cu ll ,i 9i credinti, cu evravie cu frica l"i Jf**, Fi Dr;;;;; mnezeu lntrd, ,ntr,6nsa, Domnului r"iiii ,rrt",cr,.a, "",r""-Tr"*'rlJjti$ Domnutui ,r" ruqd,m. ll ,C ne sd p^_, ll ^, r enlru preastin_f.itularchieniscopul entru preasfinfitul archiepiscopul -epi"ogao; ll gi metropolitul (sau . scopuinostru,N), pentru ci"stita .f""otie .qi.metropolitutlsau epi- fi t{ ::T^li.::*":, f), .ne1t"l-11".t,t, p"""ii"' si ,ntru Christosdir ei^,#" chrisros diaconie, -"oge*. F p"og tot clerul si poporul, utn*B:-t-":."*.::.F** -'aconie'
Doinului *e ,r" r enrru preaind,Italul.. imp6ratul si regele nostru (Cuta,re) pentruJ6td, curtea si supuqii si -lui, Domnului-r!-rr" Pentru-ca sdri aiute,qi sd_,isupue "ogu*. nr";;";"" Iui pre tot dug_ manul Fi conf,rariul,Domnului -'""" *c "" "'"ga;. J;;';*#:.uu

ij l{

- _r-

t^ ?

o"J"'r;r*c *ogn*.'---""

ll

gt"[n":rt""".T11acesta''taraac6sta, pbntru t6te c.eti{1e, cei ce cu credinti vieluesc intr'6nsele, "-.ur,"Pu; Domnului
bund, pa*e,trr"if linistea v;zrtrrhrrril^- -^-r--i#ilT'Jl?#",#S:?"ffiT::;:Tli^ff :r6de,or pre Pentru

lentru.cei bolnavi, pentru cei robiti qi penlru orantui"e"-ioi Domnului sd ne rugi,m. ' Pentru ca sd ne md,ntuimnoi de tot ndcazul, mania, qi nJoia, Domnului sd ne rugi,m. n""r"" T;r"::'.:":fiJ1oti
cu darul

ape.qicd'l6toresc,

Aprbr6, md,ntuegte,uriluegte, gi
T6u. '

ne r a- --

".wrvYuv

pi,zegte n noi, I)umnezeule, pre

-.. P-"" . , _ _preaslinta, curata, preabinecuvintata, n6strd,, de Dumnezeu Nd,scdt6rea poro""*-i"cio"amirita, stip6,na gi Ma"ia, cu toli sfinlii pomenindu-o, pre noi tngine,';i ;;i ;"; altul, 9i t6tn vi6!a ndstrd,lui Christos,Duinezeu s6 o dem.

Chorul : [ie D6mne.

Bug:ieiunea

antifonului

gi mnrire neajunsq a-carui mili, estenemesurate giiubire" a"-O*u"i n"g"aile, tnsu-li stri,p6,ne, dupa,buni, tndu*r"* Ta,"caut6

Dumne_zeu,l nostru, a cd,ruiastd,pd,nire lftBjf:f neasemdnatd, wr este

intAiu.

L"_

A SF. VASILE CEL MARE.


I j

spre noi si spre sftntd, biserica ae6sta, gi fA cu noi gi cu cei ce d'impreund, cu noi s6 r6gd,, milele Tale cele bogate si induri,rile Tale.
Ecfonisul : sd cuvine t6td, mirirea, cinstea si ,nchin6ciunea,: Tatelui, Ca 1ie si Fiiului, gi sfintului Duh, acum qi pururea qi ln vecii vecilor. Chorul: Amin. -'{ ' Dupd, ectenie, c6,nt5,chorul int6,iul antifon ; apoi urm6zd, Ectenia : Iard, gi iarh, cu pace Domnului s6 ne rugam. Chorul: D6mne milueste. Ap6ri,, m6,ntueste,milueqte, si ne pd,zestepre noi, Dumnezeule, cu darul Tdu. pre preasfinta, curata, preabinecuvintata, md,rita, stipd,na n6strd,, de Dumnezeu Niscdt6rea qi pururea feci6ra Maria,, cu toti slinlii pomenindu-o; - pre noi insi-ne, si unul. pre altul qi t6tn vi6{a n6strd, lui Christos, Dumnezeu sd o dd,m. Chorul: f,ie D6mne.

I
i I ,
t
f

Itugi,t

iune:r

a,ntifonului

erl dolEesl.

Dumnezeul nostru, md,ntuegte poporul ;[13'{Omne "Wj' Tcu si binecuvintdzd"mo$tenirea'Ia, ptiirirea bisericii Tale pd,ze;te-o, slinteste pre cei ce iubesc pod6ba casei Tale; Tu pre ace$tia 'i preamf,,regte cu dumneze6sca putere, gi nu ne lasa pre noi, Ta cei ce nnd6jduim lntru Tine.
Ca u To este stipAnirea, si a Ta este impdri,lia si puterea, pi mirirea: a Tatd,lui, si a Fiiului, si slintului Duh, acum qi pururea si in vecii vecilor,

t26

DUMNEZEESCA LITURGIE
Dupd, al doilea Antilon, Ectenia: , la,rd, si iar5,, etc. Chorul: D6mne milueqte.

'aa.

Jlp6rd,, m6,ntue;te... Pre preaslinta, curata... Chorul: fie D6mne.

Bugi,elunea

antifonului

a,l treilea.

glasuit6re,celace.gi la doi gi la V qi trei, ce sd lntr'unesc intru numele icu, ai fi,geduit sd le dai cererile: tnsu-fi qi acum plinelte cererile cele spre folos ale robilbr TCi, d6,ndu-ne n6u6 lntru acest v6c de acum cunogtinla adev6rului. T6u; iar in cel ce va s6 fie, vieli ae veci dd,ruindu-ne.
Ecfonisul: Ca_lon gi iubitoriu de 6meni Dumnezeu egti, gi Tie mirire . _ lnd,lti,m : .-Tatd,lui, si Fiiului, qi sltntului I)uh, acum gi pururea gi ln vecii vecilor. Chorul: Amin. i $i aicea, ca qi la liturgia sllntului Ioan Guri,-de-aur, cAatd, chorul aceleasi cdntS,ri (al treilea antifon, sau fericiriie, de este Duminec6). Asemeneagi preotul si diaconul aceleagizic gi fac, la lntrarea cea micd,.

ce d,i dd,ruit_ rugd,ciuni obgtegti tffifl"I?lmpreund, n6u6aceste

Bugieiunea
,-Qa, -

intrd,rii.

I)6mne Dumnezeul nostru, cela ce ai fu$ftApane, V aFdzattn ceriuri cetele qi oqtile A,ngerilorsi ale archanghelilor, spre serviciul' mi,ririi Tate: ta

impreunil cu tntTarea n6stre, se lie tntrarea stintilor d,ngeri,carii servesc lmpreund,-cu noi si impreuna md,resc bund,tatea Ta. CA Tie s6 cuvine

tiEtE!t-.-

1
I

I
I

I t6td,_ mir;.rea, cinstea gi ,nchind,ciunea: Tatnlui,


Chorul: Amin.

A SF. VTSILE CEL MARE,

1
I
I

I
I I
i
I

I I f i

gi Fiiului, gi sftntului Duh, acum gi pururea gi'ih vecii vecilor. Amin.

Dupi ac6sta s6 face lntrarea. Diareoul esclamd,: Cu lntelepciune, dr6pti; iar chorurile c6,ntd,-troparet" p"u.c"i"". fntr,aceea preotul cete;te rugi,ciunea infreit slintei c6,ntd,ri,ce urm6zd,:

:td"Lq ffi"nu;il,T merii d. -il;il#I'9i"h'J ; ffi"J",ltffi :.i,ff ':11: \taudatde serafimi gi


ci, spre .U1" la::li ne-ai tnvrednicitpui pbcainla -"u_ ;"+tu,. pre noi, uinit4ii md,ntuire, carrete
asem6narea si cu'tot Ta ?- t"Ia 1-6ul-ai lmpodobit, cela ce dai inlelepciune 3il sr prrcepereceluia ce cere si nu treci cu .rld"r"u,

fiinfa.ai adus l:ti-_l"j"uchipul si dupri, t6te, carel."i ;iAi;;;;

t6td, puterea cer6scd,'inchinat, cela ce dintru ne_

tuturor slQiloa carii din

penrru rugd,_ :,i'v;llj,-:*1". 4tl* vjg,tiia; -il#;;; ciunilepreasfintei "6;tr;; Nnscetdr"


"e" ilirr"'uu plncut!ie.

stintului T.eujerfielnic g1a_,ti aduce Ti. datornica inchinaciune g.1 marirei _ tnsu_!i, Stapanq primeste si d,inguiile n6stre, a celor p8J,x,togi, intreit sfinta canB,rO gi ne pre cu bunatatea Ta. Iartn_ne nOuc tOla gresala noi "erc"autOrd, cea qi gul fnrri, de sfint-e-qte sufletele 9_: "oig, -voie; trup.urilen6stre, Sl_ne n6u6 se's6""i* qiri*"t si da

-u, gi nevredl d9rr. :...lii Tdi, ,! in 6ra acesta ,ta' inaintea rnanrlt

FTX|;

128

.6\

DUI{NEZEESCA LITURGIE
Eclonisul :

m.

esti Dumnezeul nostru gi fie mnrire lniltim: Ce si X'iiului,;i"ftttt slintului Duh, acum qi pururea. Diaconul : Si tn vecii vecilor. Chorul: Amin.

Tatd,lui,

IntonA,ndchorul' lntreit sllnta c6,ntare, Mirire, Si acum, etc., preotul gi diaconul zic incetigor intreit sfinta c6,ntarepi celelalte, ca gi la liturgia ' sflntului loan Guri,-de-aur.

Bugf,clunea

ina,inte

de ova,nghelie.

trd,luce;teln inimile n6stre,iubitoriule de 6meni D6mne,lumina cea nestricd,ci6sd, a cuno$tintei


dumnezeirii Tale gi deschide ochii gd,ndului nostru, spre intelegerea evangheliceqtilor Tale inv6ld,turi. Pune ln noi si frica ld,udatelor Tale porunci, ca '- cd,lcdnd t6te dorintele trupului - vieluire spi: ritual6, s6 petrecem, t6te cele ce sunt spre bunq,pld,cerea cugetd,nd ld,c6nd. Tu eqtiluminareh Ta qi Cn sufletelor si trupurilor n6stre, Christ6se Dumnezeule, Ei lie md,rire 'nil{i,m, lmpreunf,, gi celui fd,rd,de 'nceput al Tdu Pd,rinte, Ei preasftntului Ei bunului qi de vi6{a fi,cetoriului Tcu Duh, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.
Aicea preotul qi diaconul urm6zi ca gi la liturgia slintului loan Gur5,de-aur, zicdnd diaconul :

pre binevestitoriul Binecuvint6zn, Stf,,p6,ne, sltntului apostol gi evanghelist (N.)

r,'.1 ;"ii...].,F, ===-.- . : -.-g "lj


t.,;j:,1!..,!-r:. -.,fr-. ,.

a
.-_t-

B*

tt1-

-_
.

rltrrnezeu,prin rugd,ciunile sfintului, md,ri.':--::. intru tot laudatului apostoi qi evanghelist s!-'ti cleatie cuvlnt, celui ce binevestegticu -'--::r: innltEr. spre plinirea evangheliei iubitului , :=': :--',:.a Domnului nostru Iisus Christos.
' :i :, ' .:,:: r r I i -,,,1 .:..ri ,l !r:ri ti .!:

-. :-- : t:r .:::'':ot sufletul qi din tot cugetul nostru, s6 zicem.


I :tne milueste, nostri, rugd,mu-ne : :,-::,,:tr_rLe. Durnnezeul pirintilor

:::ilueste. ,'.::lezeule.dupd, mare mila Ta, rugd,mu-ne

- - i- - ..

r r r .inlggf,g aC6StA IU_

: -:::: ::-: :rbii Tei,si ne rnilueqte -,'- --:-=: Tale: si trimite in" .. :- ::-:'-e tot poporulTeu, l-:-= --'---:a mila,

lg{ryEzgEsc.{ LrruRcrE

tu;

pretutindenea.'

pomeniliicttorii srintului 1""*q"t;;';.;#"1-1"--l:itttlii gi pururea. toli ceimaiain'naini;;#;;; pnrinlii rt d;ii-;;t"ill'-,q'-ll"i:o ---'.' zac aicea, pentru
-arr 9i dreptcredincioqii de

"*.*'i*T:.:.1.11penrru toli ,";;;;;; vrrls[os trali ai nostri. -n 4ruru dnilJ.i;" rratiai nostri' fnca ne rugd,rn

ffi;

-mila, pdcatelorrobilor lui Dr*""";;; mantuirea, """"rrJ:;.-#;""11ffi::* dreptcredincioi,;; ;;i.:"*a ;l;;;;; rm, enoria;i, epitropi gi binefrncotori Drsenceiacesteia. ;;;"r"

vi6!a, pacea, srndtarea,

:?' #li,T#: "igl ni*n**x;;1""'Hx"i:' ": J:#n"T."f


qi Fiiurui, ,fi"i"i"i il;,':","J_esti, gi Tie marire er si :::lt,#,,ffrd,rui, ;i pururea in
Chorul: Amin. Diaconul: TI rl,ugati-ve cei chiemati Domnului. Iar preotul ecfonisul: C6 milostiv qi iubitoriu de 6meni Dumnezeu

u, '"*-,li:? H:;,Hir:;:1'^::t

daruri, facbinern sfinta ei :e adac

Chorul; D6mnemilueste. i Gi credincio;i pentru cei chiemali rre "e -' - -"*"i "oqd,mi; G Domnul sd-,imiluescri. ainqii. pre Se-'i invele pre dinsii cu cuvintul adevdrului. ; Iid le descopere evangheliadreptnfii. lor -/

u,

pre dinsii cu sfrntasa catolic6scd' (ecumenicd,)

"n".*i;l#T;:;:H

""

u""Jfltfeqte,

mirueqre, apdrd, pnzeqte dinsii, qi-,i pre Dumnezeure,

Cei chiema{i capetele v6stre Domnului sd Ie plecati. Chorul: lie D6mne.

\T,{SILE CEL ,\TARE"

SBrrgitciunen

lren{rur qrei o.hierrer{i, cle sf imtn'ilriel{r r.(}^

luai

erretin{o

ceriuri :' lOCUleSIl S1 CAUII spre t6te lucrurile Tale, tr) cauta spre roorl rel cel chiemati, carii Ei-auplecat inaintea Ta grumazii 1or, qi le da ior jugul eel usor; Ia-'r pre ornsll membre cinstite a sfintei Tale biserici Ei-'i invredniceqte pre dingii de baea nasterii celei de-a doua, de iertarea pecatelor Ei de vestmlntul nestric5,ciunii, spre cunogtin{a Ta, adeveratul Dumnezeul nostru.
l^

:'Ei!tidmne"Dumnezeul nostru, carele in ,t

-. : I '-i::zendpreotul sfintul antimis, zice ecionisul. insemri6nd rrucis cu slintui burete. C a qi aceqtia impreuni cu noi s6 m5,r6sci preacinstitul ;i cle -:-:-: cuviinti numele Tdu: ai Tatd,lui, ;i al Fiiului, gi al sfintului - .: arurn ;i pururea pi in vecii vecilor. i-lir.urul Amin. : Diaconul aiccI 1ti sunteli chiemali egili;
:r ii.,.r *!r,,it $i al d,rilea dii;**:,1, ,li ntiu S.i\, l-,,r::'i'.a.:

- -i chiemali eqili; .'1:r,ri iarasi cel dini,i,isr diaci., - '-:i sunteli chiemati eqili; Al tioileii : :iuenea din cei chiemafi; :: srlntem creclincioqi, - ia,ri s,i iar6, cu pace Domnului sd ' "-,1: D6mne milueste.
.! +, -+;,+-;-,i-i;--<;.-.i-*--

4132

DU]IINEZEESCA LITURGIE

B,ugieiunea

eredineioqilor eea dintAiu intlnde a,nfimisul.

dnpi

ee

mare taind, tm{{", D6mne, ne-ai a,rdtat n6u6 ac6std, M a mdntuirii; Tu ne-ai invrednicit pre noi, umililii qi nevrednicii robii Tci, a fi servitori ai sftntului Teu altariu: Tu ne tndestul6zapre noi cu puterea sflntului Duh, pentru serviciul acesta, ea - fd,rd, oslndd, de st6,ndlnaintea sfintei Tale mi,riri, - sdaducem prinos de lauda; cd, eqti cel Tu lie ce lucrezi tdte lntru to!i. Dri,D6mne qi pentru p6catele n6stre gi pentru abaterile poporului s6 fie primit prinosul nostru qi bine adus inaintea Ta.
Apdr5,, md,ntueqte,miluegte, gi ne pd,zegtepre noi, Dumnezeule, cu darul T6u. D6mne miluepte. Sclonisul : Ca !i" rO cuvine t6ti md,rirea,cinstea ;i 'nchiniciunea : Tatilui, gi Fiiului, gi slintului Duh, acum si pururea qi tn vecii vecilor. Chorul: Amin. Diaconul: Iari gi iari cu pace Domnului s6 ne rugim. Chorul : D6mne milueste. C6,nd servegte preotul fd,ri de rliacon, acestea de mai jos nu le zice, ci indatd, ceteqte rugd,ciunea a d6ua a credinciosilor, ln taind,; iar dupi, rugiciune, zice: Apdrd,,mdntueqte, etc. Dac5,este diacon, acesta roste;te qi cele urm6,t6re: Pentru pacea de sus gi pentru md,ntuirea sufletelor n6stre, Domnului s6 ne rugd,m. Chorul : D6mne miluepte.

+
.6i

A SF. VASILE CEL

.o,

ItD

Pentru pacea a t6td, Iumea, pentru bunistarea sfintelor lui Dumnezeubiserici, qi pentru intr'unirea tuturor, Domnului sd ne rugim. Pentru sflntd, biserica ac6sta si pentru cei ce cu credinli,, cu evlavie qi cu frica lui Dumnezeu intrd, 'ntr'6nsa, Domnului sd ne rugd,m. Pentru ca sd ne mA,ntuim noi de tot ndcantl, mi,nia qi nevoia, Domnului sd ne rugd,m.

A ikfua

rug[cinne

er,(-rredineio;ilor.

pre noi, umililii Ei pecatogii si nevrednicii robii Tei, inaintea sfintei Tale md,riri, ca sd servim sfintului Tdu aitariu: Tu ne lntaregte cu puterea sftntului Teu Duh, spre serviciul acesta, qi ne dd, n6ud cuvint, ca sd deschidem gura ndstra qi sd chiemi,m darul sfintului Teu Duh preste darurile ce se vor pune 'nainte.
i [p6re, darul Tdu. mA,ntueqte si ne pizeste pre noi, Dumnezeule, cu Chorul: D6mne milueqte. cu int'elePciune gi Ecionis :

:frl,umnezeule,carele ai cercetat cu mild, Ei cu j .-Uj indurare umilinla n6strd,,cela ce ne-ai pus I

t
I

Ta totd6una fiind pnzifi, Jie md,rire sd Ga sub stS,pA,nirea :ndl!dm: Tatd,lui, si Fiiului, ;i sftntului Duh, acum si pururea, si ln ;ecii vecilor. Chorul: Amin. :;:nsi Ia locul acesta preotul si diaconul fac qi zic aceleasi,ca pi la liturgia sfintului loan Gurd,-de-aur

r34

DUMNEZEESC,{ LITURGIE

Rugieiune:l, earea o eeteste preotul in taini,, ef,ncl s6 efr,nt* eheruvimic6sc:r, e6nta,re.

tffi]t*"tt"u din cei legali cu poftele si cu pld;cerile KS trupegtr nu este vrednic s6 vie, sa,u sd se apropie, sau sd serv6scil, Impdrate al m6ririi! Tie, C.d, servi lie._estelucru mare qi tnlricogatchiar a I $ insuEiputerilor celor cereEti Iiar pentru iubirea Ta de 6meni ceanegrd,itd, nemdsuiatd,, gi nemutat gi.neschimbat Te-ai facut 'om si arehiereu Te-ai ndud, d&ndu-ne lucrare de sfin{enie a ser"PTit acestuia si a jertfei viciului celei fara de sA,nge, un Stri,p6,n tuturor; cd,ciTu insu-!i, D6m-ne aI ga Dumnezeulnostru, std,pA,neqti cele ceresti si cele pd,m6ntegti, carele Te porti'pre scaunui cheruvimilor, Domnul serafimilor'sf impcratul lui Israil, e;ti unul sfint ;i intru sflnli te odihnegti. geta,g.e Pre Tine dar Te rog, oela ce egti'singur bun'gi binevoitoriu, cautd,spre mine, pdcd,tosul netreligi nicul robul Tdu, sufletul si inima _qi-'micurri,legle rdu ge c1ge_t I indestuldza-mdcu puterea sfintului Tdu Duh, c?,- imbrri,catfiind cu darul preotiei _ s6 stau lnaintea sfintei Tale mese qi sc jertfesc sfintul gi preacuratul Teu trup qi cinstitul s6,nge; cd,Ia Tine viind imi plec grumazii mei gi fie inc Nu tnt6rce fata Ta de la mine, ni6i ic me _rog: lepezi dintre servii'Tei, ci m6 invredniceste.ca aduc.!ie eu, pdcatosulqi nevrednicul'servul :i''Ti leu, darurrle acestea. Ca Tu eEti cela ce aduci

V,{SILE CNL

"

pi cel ce Te aduci, cela ce prime;ti Ei care Te imparli, Christ6seDumnezeulnostru, gi $ie qalre de in6.,l!am, impreuna gi celui fd,r6, inceput al Tcu Pd,rinte, Ei preasfintului, Ei bunului, Ei de vi6!a fd,c6toriului Teu Duh, acum si pururea Ei in vecii vecilor. Amin.
zic Ia r dupi, termina,rea r':,rgd,ciunii, si ei ci,ntarea cheruvimic6sci, de odaii dupfl {ie-care rostite. S ori. iirchind,ndu-se

lL'aru pre cneruvrmr cu taind, inchipuim, qi facct6rei de vi6tn, Treimi intreit sflntd, cAntare aducem, t6ta, grija cea lum6sca s6 o lapd,dam; ca pre lmpdratul tuturor se-'I l}rrmlm pre cel nev6zut, incunjurat de cetele A,ngereqti:Aliluia, Aliluia, Aliluia. :
.. I

lle va fi Joia-cea-mare, s6 c6,ntd,

&l cinei Tale celei de taind,, asl,6,ziFiiule al Iui Dumnezeu, pd,rtaq md prinnegte; c4, nu voiu spune contrarilor Tei taina Ta, nici sarutare '$i soiu da ca Iuda, ci ca tf,,lhariul m6 marturisesc Ddmne, intru irnp6ralia Ta. Tie: pomenegte-me, -{liluia, Aliluia, Aliluia.
sE Iar ln Sd'mh5,ta-ceR,-mare, cdnti. acdsia .

SE tacd,tot trupul omenescEi s6 stea cu fricf,, cu cutremur qi nimie pi,rndntesc lntru sine se

136

.61

DUMNEZEESCA LITURGIE

?n.

cetele A,ngeregti t6td, tncepdtoria gi stf,,p6,nirea: cu cheruvimii cei cu ochi multi si serifimii cei cu cd,tes6se lTipi, fetele acoperindu-'qiqi c6,nt6,nd cd,ntare: Aliluia, Aliluia, Aliluia.
$i aic,eapreotul si diaconul fac gi zic aceleaqi, ca ,si la liturgia sfin_ tului Ioan Guri-de-aur. Dupi, sfirqitul rugiciunii, gi , lrrt"d,ri, diaconul - viind la obicinuitul loc. _ zice: -*""i Sc pHrri* rugd,ciunile n6stre Domnului. Chorul: D6mne milueqte. P entru cinstitele daruri, ce sunt puse ,nainte, Domnului sd ne rugAm. Pentru slintd, biserica, ac6sta qi pentru cei ce cu credinfi, cu evlavie si cu frica lui Dumnezeu intri, 'ntr'6nsa, I)omnului s6 ne rugi,m. P entru ca s6 ne mdntuim noi de tot nlcazal, m6,nia,qi nevoia, Domnului sd ne rugem. Rugiciunea, carea o cetegte preotul in taind,, dupi punerea dumnezeestilor daruri pre slinta masd".

Dumnezeul nostru, ca,rele ne-ai creat ffid*tt", vi6f6, cela W pre noi qi ne-ai adus intru ac6std, ee ne-ai ardtat n6ud caile spre mentuire, dd,ruindu-ne n6u6 descoperireatainelor cereqti: Tu eqti cela ce ne-ai pus pre noi spre serviciul acesta, cu puterea duhului Tcu celui sfint. Bine-voegte dar, D6mne, sd fim noi servi legii Tale celei n6u6 ;i servitori sfintelor Tale taine. Primegte-nepre noi carii ne apropiem de sltntul Tdu altariu, dupf, mullimea milei Tale, ca s6 lim vrednici a aduce fie ac6stn cuvtntdt6re gi fd,rd, de senge jertfa, pentru pdcatele n6stre qi pentru negtiinlele popo-

*e$

A SF. VASILE CEL ]VIARE.

Va.

t37

rului; pre carea priminclu-o ln stlntul qi cel maipre-sus de ceriuri qi tnlelegdtoriul T6u jertfelnic, lntru miros cu bunf, mir6zmir, trimite-ne n6u6 darul sflntului Tcu Duh. Cauti, spre noi Dumnelnchind,ciunea n6strd, zeule, privegte spre ac6std, !n o primegte precum ai primit darurile lui Avel, ierffele lui Noe,arderile celetntregi ale lui Avraam, lneolia lui Moisi gi a lui Aaron, si cele de pace de lui Samuil; precum ai primit de la sfinlii Tei inchinare adevdrati,, aqa primegte elnstoli ac6stf,, Fi din md,nile n6stre, a pdci,toqilor, aceste daruri htru bunitatea Ta, D6mne,ca - invrednicindu-ne r liturgisi fd,ri prihand, lnaintea sltntului T6u
rltariu - sd afl6m plata credincioqilor qi a icononilor celor in{elepli, tn ziua cea lnfricoqatd, a rdsTale celei drepte. fntirii
iaconul : Apdri, md,ntueqte, miluegte ;i ne pizegte pre noi, Dumnezeule, c darul Tdu. Chorul: D6mnemilueqte. ' Ziua t6ti,, tlesiv6r;itd,, sllrrti, cu pace ;i Inrn tle pdcat, la sd cerem. bul Chorul: Di-ne D6mne.
Anger de pace, creclincios,indreptitoriu qi pizitoriu su.fletelor 9i ilor n6stre. la Domnul s6 cerem.

Mm
aErem.

qi iertare de pdca,teqi de gre;alele n6stre, la Domnul

Cele bune gi de iolos sulletelor n6stre, gi paoe lurrii, la Domnul


GICITL

138

-.91

DU

A LITURGIE

n.

C eealalti, vreme a vielii n6stre ln pace, qi ,ntru pociinli a o petrece,Ia Domnul sd cerem. Sflrgit cregtinesc viefii n6stre, Id,ri, de patimi,, neruginat, cu pace, si rdspuns bun la ,nfricoqatuljutle! al lui Christor, ,e ""*"*. n6strd, de Dumnezeu Niscdt6rea si pururea feci6ra Maria, cu'toli sfinfii pomenindu-o; - pre noi ingi-ne, si unul pre altul, gi t6ti, vi6!a n6stri lui Christos,Dumnezeu'sdo d6m. Chonii: lie d6mne. Eclonisul: Cu 'ndurd,rile unuia ni,scut fiiului Tdu, cu carele impreuni, bine e;ti cuvlatat, cu preasfintul, gi bunul, gi de vi6!e Incdtoriul ie" O"n; acum si pururea gi ln vecii vecilor. Chorul: 46irr. Preotul; pace tuturor. Chorul: gi duhului Tdu. Diaconul: Si iubbn unii pre aQi.i, cea 'nl/an gdnd si mdrturisbn. Chorul: Pre Tatd,l,pre Fiiul, gi pre sllntul Duh: Treimea cea de o fiinli ,si nedespirfitd,. Iar Preotul, lnchind,ndu-se B ori,.zice tn taini,: de

fybite-voiu, D6mne, virtutea mea; Domnul , este lntd,rirea mea gi sciparea mea. deB ori.
Asemenea s6 lnchini gi Diaconul la locul unde sti, de B ori, sirutf,,nd orariul sdu, unde este semnul crucii, gi zice cu glas:

IJsile, usile,- cu 'n{elepciune s6luemaminte.


,mk'

Iar cel mai mare ceteste :

Tati,r atot_tiftoriur, *ffi|q":} jltrju.ntrt pgryn9zeu, w racctorrul ceriului W td,cEtoriul ceriului


si aI ni,mAntrrlrri .#orri.ol.,, gi aI pnmentului, vEzutelor tuturor qi nevdzutelor.

A SF. VASILE CEL II{ARE.

B*

I
I

Si intr'unul Domnul Iisus Christos, Fiiut lui Dumnezeu,unul nascut, carele din Tatal s'a nd,scut mai inainte de toti vecii. Lumind, din lumind,, Dumnezeu4,devdrat, Dumnezeuadeveratnd,scut, din iara nu fdcut, cela ce este de-o fiin{a cu Tatd,l, prin carele tdte s'au ficut. Carele pentru noi 6menii SI pentru a n6strd, , mri.ntuire s'a pogorlt din cerlurl si s'a intrupat de la Duhul sfint si din Maria feci6ra, qi s'a iacut om. Si s'a rdstignit pentru noi tn zilele lui Pitat din Pont, qi a pd,timit, si s'a ingropat. Si a inviat a treia zi dup{, scripturi. Si s'a suit la ceriuri gi qedede-adr6ptaTatnlui. Si iard,gi va s6 vie cu'md,rire, sdludece viii si mortii, a cd,ruia tmpdrd,{ienu va avea sflrqit. Si intru Duhul sfint, Domnul de vi6!a fac6toriul, carele din Tatd,l purcede; cela ce impreuni, cu Tatal si cu Fiiul este inchinat gi md,rit, carele a grait prin proroci. Intr'una, sfinta,catolic6scd, apostolicd,bisericf,,. qi llarturisesc un botez lntru iertarea pdcatelor. Aqtept lnvierea mor.tilor. Si vi6{a v6cului, ce va s6 fie. Amin.
finea, slintuiui simbol, zice Diaconul cu glas mare, sii,nd tol la loeul sdu:

Sd std,m bine, sd stim cu frici,, s6 lud,m emirrf,s,sflnta jertff, cu pace a o aduce.

--9l

LTTURGTE !UIvtNEZEESCA
Mila pi,cii, jertfa laurlei.

m.

Chorul;

p,reotul I Sus sd avem inimile. Chorul: Avem citrd, Domnul. ' preotul: Sd mul{d,mim Domnului. Chorul: Cu .vrednicie gi cu dreptate este a ne lnchina Tatd,lui, Fiiului,gi sfintului qi

lui DumnezeuTatd,I. si impd,rtr{,girea sfintului Duh, sd fie cu i"ti. Chorul: $i cu Duhul ""i "" Tdu.

. n arul Domnut#t"ffiHr* Iisus Christos qi d^ragostea

Duh:i;rp9i # uT"ll*p gi nedespdrfte.

pri,rinte,atot_ lm.P.qa".e,,D6m:reDumnezeule,
ffi {iitoriule.

,,*

,-

preotul plecAndu-se s6 r6ge fu hind,:

lln _tl.dnicie, +rrpt;i-iirii""i"s este" : pentru mareacuviinfri, sfinfenieii;I", tucru i, -ne " f"ju"aq a-'!i cd,nta, a Te tnctrina !ie, a-'fi multd,mi, a Te md,ri -line"o.rini;;-; ;"" htt;"ela ce singur egti cu acievdrat D
j:jl^*+.rft; dri,ruit :'^,:: cunoqrin{a ca-ru ;il;'";ice ne_ai n6ud adevcrulut ""S;ili"ltJJj il;. p"t""ii"iurJse faca fi auzfte a ii_*l::-::,:p3la t6telaudele-Tale,':?u tdteilffi#11l: sespue ln timp?'
Stri,pd,n"^J-t"i""or: Ddmne al

cela_ce tntr,adevir esti inchihat

servi{iuai;;#1Tffi'-??"iil:'i'".,1itr_
.ori.ce ceriului si al -pamc"t"r"i gt ffi;;

l,Til il privesri mi,ririisi"-=_l;1." i,!i ; ;;;i prescaunur "*!,, adcncurle,;i;; tiir iiXX'.Jj
l-_--

fii,pturacea

e
i
t

__::y

.:tl{_f4!ri,u

CEL}tAi,.,tr. g._

t1
I

.::: fllld-Ti" se inehini,, qi",[i"rnatla d""; 9i

I:;int viu, Dumng?g" ?l"Ie*ut,' iilutepciune-mai ,i vi6td,,sfinfire, po1"r*, lumina cea l -:::n1e 9: y""t, ,:=reratd,,decatracarelesfintulbuh a iost i -arvuna aratai,-_ ri l-jrul adevdrului, darul infierii, :: ;a se fie, incep6tura bunairf,lilor mostenirii vecinice, pu_ :::ea cea fri,cet6re yiggd,isvorul sfin$irei,'piin d: tdta_fd,ptura - -.-:e cuvintri,tdre in{elegetdie iiota_ gi _
I

{ Tale, pecei. inchi- ,i -:::ia. careleTe ar6ta i"t-*iinegi^pre Tine ta[a,_ I

-: nostru Iisus Christos, marele -,-;nnezeu ivla,1lgitgriul gi nnJejdeinOstre, -irrto"*ai --:!tk:.:I:1"!, ==:=ic6na bunAtAlii ";;;i;

_,1r uomnulul

neajuns,nedesmis, neschimbat,,t

'l I

,::= Tine Te lauclaangerii, archangh"lii;";;;"il : - nniile, incepdtoriilJ,, lut"rile gi ctrei .stapr.nili*, ::;imii ceicu ochimulli. $ie inainti stauimprejur ==:aiimii,cei cu cd,tegese'arlpi,carii cu ddue'isi : - _r)r1' ; fefele,cu ddue picidreie,iar cu JOrn--.U.i_ _..1r(r;
strtgA neinceta"L cu Sura unul catrd, altul r _sologtl neintrerupte.
l

-:ne_pururea; cd, t6te knpreund,servescTie. ed"

l'

(-.d,nrarenli,ii"EJ-'Tililu*, *strig6,nd, sras -:-:d.nd si graind.


-' -::at celcevineintru numere Domnului. ou""* ruroiJiot"r Jrurtu".. i
. re,i ,_r,! s,rolea,ri, sa si i:r ljtur.riia sfintului a.i,:j Toa.ni:it;.;.,il_ij-*,aur. i
"*.4"*-_-_"--:;_.*"***'.-_

r r,fl..il Sffurt, s{int, sfint e Donnui Savaot plin este ceriul ; . - . : . : r i l c ie n rd ,ri re a ]u i 'o sa n a tr:tr uceiciinin5,1+ ,ine.Bilr eesi,e si

*r
i !-

t42

.d!

DUII{NEZEESCA LITURGIE
Iar Preotul sC r6gd, ln taind,.

'o.

ffiu acestefericite puteri, StipAne, iubitoriule de M 6meni, gi noi pdcntogii strigd,m qi gr6im: Slint eqti cu adevdrat qi preasfint si nu este m6surd, pentru md,rirea sfinteniei Tale, gi preacuvios 9F!i lntru bdte faptele Tale; cd, tntru dreptate si judecatd, adevdratd, ai adus t6te asupra -n6strd,. C.aci _ zidind pre om, luA,nd t6r6nd, din pd,m6nt 'cinstindu-,1 gi cu chipul Tdu, Dumnezeule, - l-ai' pus ln raiul desfd,terii, fagaduindu-,i lui intru paza poruncilor Tale vi6{a cea fd,rd,de m6rte si moptenirea vecinicilor bunata{i. Dar neascultendu-Te pre Tine, adevdratul Dumnezeu, carele l-ai f6cut pre el, si amagirii qerpelui supuindu-se- omorit fiind de pdcatele sale - l-ai alungat, Dumnezeule, cu judecata Ta cea dreptn din raiu ln lumea ac6sta, gi l-ai intors in pd,m6nt, din carele a fost luat, r6nduindu-'i lui nagtereacea de a d6ua, mA,ntuirea cea tn insugi Christosul Teu. Cd,cinu Te-ai intors p5,nd,ln sfirgit de la fd,ptura Ta, pre care& ai f3,clt'-o, Bunule, nici n'ai uitat. fi,plura md,nilor TaIe, ci o-ai cercetat in multe chipuri, pentru lnduri,rile milei Tale. Proroci ai trimis; fd,cut'-aiputeri prin slintii Tci, .carii bine fi-au placut lie in fie-care v6'c1 vorbitu-ne-ai n6u6 prin gura servilor TCi proroci, mai 'nainte vestindu-ne n6u6 mA,ntuirea-ce are

144

DUMNEZEESCA LITURGIE

r}.*

care eram a qinu.1i,' ;#dilfi , iili*' gi - posorrndu-se'priii ;;;;; ii"iua, ca"iii'ilri: sd ptin6scd,
vietii s'a fd,cut incepeturri #;; din mor{i, ".1;;;j;;#ii",rit"i" fi" t;G ;G1;1"" tdre incep6_ toriu. gi -"a-*c suindu__se ;;"rt;il il adrdpta mri,ririi Tafe i"t"u -i"Jiii*.; u q"rot de_ carele va veni s6 resplat6sce fie-caruia,-J"ba faptelesale.

cu sfintul Duh- *,,qd1t pre Sine tn schimb mortii. rntru t6te ale Sal.g a aeslegal _ durerile morfii.

P:";_ti::ill trup invierea zi,fi-"ril"ti"6nd ori_cd,rui ta #lii; "^93.ai",i,""1#;#:Hi" _ 1 *9 linea sub stricd,ciune'i""lp?to"iul

a, treia

vintd,nd,sfin{ind, lr6,ng0nd:'----;*

"si i*T*::li:_?:",1*:i" s;ilh#i si ar6r6,ndu_o !ie, Dumneleulerata, iri"itrrii"a,""ffiH;: qi


Apoi continud,cu glas mqre:

far n6u6ne-alisat._ drept aminte de patima Sa cea md,ntuit6r" I aducere u"l*t"u ce le_am tyjnte du_pd, poruncite lui; Laci _ av6nd s6 _11; la mergri, cea de voie qi pururea pomenitd,Ft ;; vidla fn_cotdre m6rt".u Su--il;plea intru carea s'a predat pentru vi6.!a luTii; i"#"a pd,ne tntru

IDat'o-a sfinlilor. Sci tnvd{d,cei gi apostoli, zic6nd:f-,111!r, md,ncati, acesta t"opul meu, carelesefr6,nge ".t" pentru'voi, *p""-i"*urea pdcatelor.
Chorul : gpil.

A SF. V.{S[E CEL M.ARtr.

'fat

Preotul gi Diaconul fac pi aici aceleasi, ca gi la iiturgia sfintului Ioan Gur5,-de-aur. Preotul zice in ta,ind,:

Asemenea luA,ndsi potirul gi umpl6ndu-'l cu fructul vi{ei, mul{d,mind,binecuvintd,nd,sfin{ind:


Apoi continud, cu glas :

Ilatu-l'a

sfintilor

zicdnd: Beli dintru acestato!i; acesta este sen' gele meu al legii ceiei n6u6, care pentru voi 9i pentru multi sd varsa,,spre iertarea pecatelor.
Chorrrl: Amin. capul, sd r6gi, ln tain6,: Preotul, pleeA,ndu-'qi

S6i lnvdtd,cei Si apostoli,

.l c6sta s'o faceli intru pomenirea mea, cd,ci de -! cd,te-orive{i mAnca p6,neaac6sta, gi veli bea paharul acesta, m6rtea mea veli vesti, invierea mea veli md,rturisi. Deci aduc6ndu-ne aminte qi -oi. Stapd,ne, de patimile Lui cele md,ntuit6re, i= crucea cea fac6tdre de vi6{d,, de lngroparea cea de trei zile, de invierea cea din mor{i, de sairea la ceriuri, de qedereade-adr6pta Ta, Dumre;eule ;i Tata, gi de mf,rita gi lnlricogata Lui a
d"ua Yenire" ': Eclonisur tare:

E
*
ti

^lle TaIe dintru ale Tale, fie aducem de t6te, :*rtru t6te.
Pre Tine Te liutld,m, pre Tine Te binecuvlntem; lie Domne, gi ne rugim Tie, Dumnezeului nostru.

l*t

l4ro

-d.

DU1}TNEZE6SCA LITURGIE

m.

^_s

Preotul, plecAndu_,sicapul, s6 r6gd, ln taini :

..$i nevrednicii robii Tdi, carii ,r-"-a* rnvrecrnlclt a liturgisi la sftntul T6u altariu, nu pentru dreptd!ile n6stre, _ cd, n,am fd,cut ceva

iP"It "/ togu

ac6sta, Strnqepe preasfinte, noi p6cd,gi

p:: p1]9"j, - ci pentrumita Ta si indurri,rite fl:li pre cari le-ai lare,

gi s6 le arate.

;i#i; qi preste ""rpuse,nainte, darurileu"";!"u, ".oi gi s6Ie binecuvinteze d#"I";il'*dt" _fi;FG "" -""t pre
curd,feqte-md mine pdci,tosul, gi md miluegte, pre

iiu, :l purncttnainte .1n srli?i:f 11_1-ecgle. inchipuescsfintul aita 1e s6,nge Christosului,Tcu: ne-"ugam trup gi al fi! $i d; i; Sfinte af sfi"qffibund, .Ti"g "9f.ut, bunetafii Talesd.vieDuhrii- "u -;ffi vointa f.i"

roni carra'em ;$;;"i rcu

vdrsat cu prisos preste noi, _

Diaconul, punGnd ripida sau acoperem6ntul la locul sdu, s6 apropie de preot, ;i sd lnchinri, amdndoi lnaintea sfintei mese, zic6nd :

a. a oli:*"""eule,

Stih 1: Inim6 curati lntru mine, Dumnezeule,qi Duh ,zicleqte drept tnoestelnfru cele clin launiru ,il;;;:'-

acela, Bunule, r" iroij- ;r-i";.;l; :--7 "i pre noi, cari ne"i:,1.1"*j" rugri,m !ie.
$i iarepi repet6ztr,:

p6rgane,cela-ce pre preasfintul Teu Duh in ceasul al treilea l-ai -trimlis apostolilor ftf p;;

Apoi continud,, zic6nd in taind, ;i cele ce urm6zi, cu stihurile lor:

ID6mne, cela ce pre preasftntul Tdu Duh, etc. -

I
;
.aJ,

A SF. VASII,E CEI, MARE

7at

j.: md leprida pre mine de Ia fata Ta, _Nu qi Duhul Tdu "^.,rih :;l stint nu-,I lua de la mrne.

: r,.letilr.dr-,si -ljialonul oa;.rnl, si ar6.td,ncl cu orariuJ sfinto pii.ne, alce in tainA :

fl6mne, cela ce pe preasflntul T6u Duh. etc.

fr.rfl si "

Fiinecuvint6zf,, std,pd,ne, inta pene. sf


i

rrupur .r5$i cinsrit :*:* si Dumnezeutui Rii:_lac6:r?, si Ma;;"il;ri"i"iilj#; P:.1"*l"i Iisus Christos.
Diaer':rtl Amin. 3i iard,si zice Diacnnul, ardiA.ird slfitttttl yotir:

d ': 1':'ert*1, hiriecrrrrilntA,n sljnrele darur.i de ll ori, zice lin:

Sinecuvint6zri,, stri,pdne, intui sf


Iar pre.i!_tj l:ri.s*r-invfu:tg,nci zi*e :

potir.

acesta,. rry_qfi cinstft sA,ngete ,r^,-,j..1L,q:t*g lomnurur Uumnezeuluisi


Fr Md,ntuitoriurui nJstru Iisus Christos,carele*,a.rc'rraip;;;" vi6{a lumii.
Diaeonul: Amin,
.lleid,nd apoi lliaronu_i pre o.:ttt ilatldtti Sfi n.teIe. r:orrtlirlqe, :

.: !'reotul, !:ine-cuvintd,nd eu m6,naarn6nil6u6iifitrteie. zice:

FEinecuvint6zri,, std,pd,ne, pre am6nd6u6.

lirefri,cdndu-le cu Duhul T6u cel sfint.


Diaconul: Amin, Amin, Amin. Si plec6,ndu_si Diaconul capul citri, Freot, zice: "p"" "*iri"

P omenegte-md, stlpflne rri"t.,

,nainte, .,r.r+ la locul.unde era mai_ si iudnd ripida

;;;;;"";r.
aperii, Sfiniele.

148

.6\

DU]IINEZEESCA LITURGIE
Iar preotul s6 r6gd, ln taini,:

ar.pre lol pre toti, cari ne cuminecem dintr,o iptli S?, pi": gi.dintr'un potir, s6 ne urrb# unul cu altul lntru lmpri,rtri,sirea unuia sfintuiui Duh. Si .c ^ , aX * -. *uy sp_re os6,ndd, sfintul trup gi cu :P:: {1o:9"14: sd,ngeleChristosului

senu.faci nici pre'un;l- di;-""t-; * r#ni;t#


^: - ^: - i

lier.cu stri,nioqii,farinqii, patriarchii, p"o"o'cii,i apo.stolii,predicatorii, evangheligtii, muceni;ii,mnr: I turisitgrii, dascd,lii.gi tot .oit"iol drept, ;. .; cu sdvdrgitlntru credin{i.
Apoi lu6nd cddelnila cideste asupra Sfintelor, zicdnd cu glas:

T6u; ci s6 alld,m mili si'har , tmpreund, cu toli sfin{ii, cari din v6c au bine ple1 cut

II ai ales cu preasfinta, Gtrrata, preabinecuvintata, mf,rita, std,p6,na n6strd, de Dumnezeu I Nnscdt6rea pururea feci6ra Maria. qi
Apoi lu6,nd Diaconul cddelnif a td,mh6zd, sflntul prestol ; iar chorul c6,ntd,: De Tine sd bucurd,t6ti, fiptura, ceea ce egti plini de dar: c6ta, ri 6,nger6sca n6mul omenesc; ceea ce egti biserici .lioqita si raiu cu_ si vinfd,toriu, lauda lecioriei, din carea Dumnezeu s,a intrupai si prunc s'a fd,cut, cela ce este ma,i ,nainte de veci Dumnezeul- nosiru : cd, bralul Tdu scaun l'a ficut, si pdntecele Tdu mai desfritat de cd,t ceriurile l'a ardtat. De Tine s6 bucuri t6td, id,ptura, ceea ce egti plinn de dar. M6,rire !ie. in Joia-cea-mare,sau ln SA,mbita-cea-mare, c6,nti,irmosul, de Ia c6,ns6 tarea a 9-a a, zilei. Preotul plecdndu-;i capul sd r6gi,:

mi"- sfintul I.oanprorocul, inaintemergdtoriul gi ffi _botezatoriul; cu sfinfii, maritii gi- ,ntru tot liudalii apostoli; cu sfintul (N.), a cd,ruia pomeIIU I iA UvU

I
Ei-

a
A SF. VASILE CEL II[.{RE

rugaciuni cercet6zd,-n9 noi, Dumnezeule, popre Fi menestepre toli cei mar din 'nainte adormiti intru nd,dejdea lnvierii S I A vielei de veci. SI
La locui acesta pomenegtePreotur pre cine va voi, dintre vii sau morti. pentru cei vii zice: P entru md,ntuirea si iertarea pdcatelor robilor lui Dumnezeu(N). Iar pentru cei mor{i zice asa: p entru odihna gi iertarea pdcatelor sufletelor robilor T6(lq.;, in loc luminat, de unde a fugit intristarea si suspinarea, oclihnepteri,Dumnezeul nostru, qi-'i a;6zn pre dinsii, unde strdlucestelumina felei Tale.

nlre o serbd,m si cu toli sfinlii Tdi, cu ale cdrora nire serbam; carora I

f;

-i:: ncn ne rug6m Tie: pomene$te, D6mne,sfinta Ta, si bisericd,, la o marde + catolic6scd, apostolicd,

Dupd,acesta zice:

bine ln sfintele Taie biserici, si,qi aduc aminte de cei sdraci. Rcsplateqte-lelor cu bogatele si cerestile Tale daruri. Daruegte-le lor c-ele cereqti in locul cestor pamdnteqti, tn locul cestor trecdt6re, ceie vecinice, ln locul cestor stricd,cidsecele nestricd,ci6se. Adu-li aminte, D6mne, de cei din

ce.Ti-au.pdryfie aceste.daruri, d.elacarii, si si prin carii, si pentru cari au fost aduse. Adu-Ti aminte, D6mne, de cei carii aduc roduri si fdc

gine pd,na la alta a lumii, qi o impaci pre d6nsa, pre carea ai c6,gtigat'-o cu scump s$,ngeleChristosului T9o; ;i sfinti, casa acdstao intd,ieEtepana la sflrqitul v6cului. Adu-fi aminte, D6mne, de cei

-lf

i l

160

DUMNEZEESCA LITURGIE

'/at

pus.tii,gi din munti,^ gi" pegteri, gi din crepf,,_ 'Aa."_Ti turile pnmdntutui fl
Ieciorie, ::.^*.t^T qi intru intru f""a-- Jmerenie, tntru i pustnicie_ cinstita ,*tu;;;;;:A;;:fi

#il;;-'ui*".,

a" i.i

de aT ti# l1llllt l6m1e,, .binecreain"illii" c-hri:1ol rmpdrali;;il;;""d"ri ei-r"iu"_ri


s6 std,pd,nescii, pre pam6ntl cu arma adevdrului.

$t

ffiil#;

P:t*l11 lort6te ror; supune-le


Il,ii pentru

*::fl:,a,,::tTlll.l"l|n, ro" ilaJta,lfptq

cu arma bunei voinJeincunun6za,i; il: "*ilr"$" ziuaderdsboiu; -i"ia"E* i"da".!t"


n6murile pd,g6,ne, ca"idore*"

t*'rffi#;

t:-tu.lor -U-"-# pace f:l;t*, in iniririle fo* ad6n_cri,'g".1,*tatore; .-luTl:., insufl{,


"u lor. cu_ linigle.a vidfa fne gi pu;i"i;t- firt"o bund, cuviin{ri,. adq_giaminte, "fr;Fi D6mne, ::"1':1: s'=TTa I de pr..yqr4iil",-]ii" "uf" !9! uopo"olT6u, p."t""'Uf_fi;; *c petrecem lntru

,r6re .cd,peteniile nostri.cei din p"lar sr de tdtd, 6stea; I l:"I-:1,,"", j.l palat gi'de t6tn 6siea; pre cei buni rntru bund,tatea Ta_ii pdzegte,pre cef rci buni ii
mulqimea;ilri- ffi;.

, fll-o""l^"glta,nainte, "" i;;;;-;;;; tipsesc aic_ea, mituegte de Fi_,i ::l""rT':iulg : pre ddngii gi pre noi dupra,
Camarilelor le umple de tot binele; cd,s6to_ riile lor. in pace qi intiu unire lJ pazeqte; pre p1r1ci ii cregte; tinereta o indrept6 Aet ia, aieta .

-+o*Ti ll-n^'-ll !i"1t"1"". qi deieiili"t,i, no*"",a" Tu. _

p_":cei mici la.suflet-iim6,ngaie; p:ie :^lT1l,?:uj, cei iisiprli ii"ua""e;;;;

# *iT,iti;THf,i,lij ull,i

I a

A SF. V,{SIT,tr: CEL ]ITARE

)
I

fie-carele ;i

p"llpe;;;;;;;tJ "*i,ra iotu i" fii, -".fu navilor. tnsuti tuturor


'"ur."uu f1i 9a,* li

limanutceiorce

9"1 nogjrta, dend i'"t,i"* ma'ntuire. $i de cei"ce noi nu "ererile cele spre adus aminte din negtiin{ri,,sau uitare, ""-u* *"fii*"; ;;'"b", insu-Ti adu-fi aminte, bo*rr.r",rtL, -", -"" cela ce qtii v6rsta fie-cri,ruia numirea, gi gtii pre fiecarele din pa,ntecele ""fu -Caci maicei l"f T;-"il;, Ddrnne, ajutoriul,_"':lo, ;"'.j"torru, nadej dea celor fard,de nd,d.ejde,^f;T;. md,ntuitoriuTceior tnviforati.

toi ;i aL poi;fi.re" +'p,l_riilfi"il*t#"*,? " Tu^

9i-du-;;i;-;;;;#i; pre noi,, qi de cei ce_ne ur6sc, qi de cei ;" ;;-;; poruncit ndu6 nevrednicilor .c rugd,m pentru d.en5ii, Adu-fi aminte,OOm""-n"i, ""

de mareaTa milosii"ir"

aminte, Dumneze'lg,. t"qi"_i;;;;1""il;# qi ai

-amara cati, in inchisori, in exil, in""i'"" *orrt in juderobie si in tota intristarea, nevoia gi *iri*io"u""u. Adu-Ti

precei lYtffi;ffi_tll 'otiti riid;;;;jD6irne, gi bornavi A"4*-Ti ami1t9,


d"

impreund, cu sftnta Ta.catolic6;c1i gi bisericd,; pre cei bd,ntuifl j" -dbisit apostol6scd, necurate ii scapa; cu cei ce cd,l6toi"*. p*t ape umbla im_ preuna, cu cei cercd,letoresc tripreuia crA,tetoregie; veduvelor le ajuta; pre seraci'ii

:"K:-?*,3_::T,_,"*1"1'Fi,la,^*ac6sta t6te cetd,file, oragete satele,' i-o*."ii]T" qi gi a"' 1i#;:


)

ce stii pre trenuinla lui.

toi:

DUII{NEZEESC.I LITURGIE

de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de niv6lirea altor n6muii qi de rezboialcel clintrenoi.


$i zice preotul cu glas:

D6mne,pe preasfinfitul , .Intaiu pomeneqte, archiepiscopul metropolitul, (riu upi*c;dl;pi N-.), .urlrr. il daruefie*ritti.io" Tare pr"* biserici, ^stru jn pace,lntreg, cinstit, si,nd,tos, intru zile ,nde]
rung'ate, drept indreptd,nd cuvlntul adev6rului TCu.
Chorul cA,nti,: pre toli gi pre t6te. $i Diaconulpomeneqte acumpomelniculviilor, iar preotul se r6gi in taind,:

^_.^.*l-Tt ortodoxilor, celor ce drept tnv6!d, cuvintlul dde_ verului Teu.

aminte, D6mne, de t6ta episcopia

D6mne, dupn multimea in,,-__^* #_o;ti,ami.nty, durarrlor J.'ale, de a mea nevrednicie;'iartd,_mi ;i totd, grepalade voe gi fara de voe, si s6 nu opresti pentru pdcatele mele darul sfintului Tcu Orifr he la darurile ce sunt puse ,nainte.

Aarue;te-ne n6yc; ploi tine da'ruegte pamenl1l3_1 aducere tului spre


de r6la; binecuvintdzj;;;;;;

noi cu bunri,tateaTa, D6mne; logatele Tale tnduni,ri; vrzd.uiruri potrivite gi de

h^cunJurii,m, sfintul_Tdu_ altariu ; cercetlzri,_ne pre 'arata_ie-"J"c'*

9i de tot- "inh p"eo,te*cj llt:l-9lriis"pre ;j sdnu-"u ly$ittgzi-nici unut dil;a-ilrii

*":ti

aminte,

fom3e, de preofime, de cea diaconie.

*!ai&aa

.6\

A SF, VA.SILECEL IITARE.

,fat

rofui buneta{ii Tale, fA sd inceteze desbind,rile Srericilor; stinge tntf,,ritirile pd,g6,nilor; rescu' Hle eresurilor degraba le nimicegte cu puterea Jr"tului Tcu Duh; pre noi pre toli ne primeqte liii fA,c6ndu-ne luminer Er ru tro impdrAlia Ta, fA,c6ndu-nefiii luminei si fii , n6u6, Ta dd,rueqt-e-o ei zilei; paceaTa qi dragostea nostru, ei,ci t6te ne-ai dat n6u6' It6mne D-umnezeul
Preotul Ecfonisul:

gi ne da n6ue cu o gurn, 9i cu o inimf,,, a rrd +i a c6,nta preacinsti!:i {".m?re- cyviin-!{' Teu: al Tatalui, qi al Fiiului, ,sial sfintului --el'e acum si pururea Ei tn vecii vecilor. lhh,
Chorul: Amin. Apoi se lnt6rce Preotul c5,tri popor .si binecuvlntflncl zice :

Si s6 lie milele marelui Dumnezeu gi md,n'

doriutui
b

nostru Iisus Christos, cu vot cu to!i.

Chorul: $i cu duhul Tdu. D.rconul -- iesind - std,la obicinuitul loc qi zice Ectenia : (De nu este Diacon, o zice Preotul). Pre tofi sfinlii pomenindu-'i, iari, qi iari, cu pace, Domnului E rlgem. Chorul : D6mne milueqte. Pentru cinstitele daruri ce s'au adus 9i s'au sfinfit, Domnului r rogS'm. Ci iubitoriul de 6meni Dumnezeul nostru, - cel ce le-au primit &sele in slintul cel mai pre sus de ceriuri 9i furlelegdtoriul su ;r -.intru miros de buni miresmi duhovnic6scd,,- sd ne trimi!5' hneze6sca miln gi harul sfintului Duh, sd ne rugim'

' i

I64

DUMNEZEESCA LITURGTE

o"*rrilr"13L"tiffi:

m&ntuim detot ndcazar,ma,nia noi si nevoia

Tu, I)umnezeul nostru, carele ai primit darurile acestea,. curri,legte-ne noi de tOia irrtirrii,ciunea _pre trupului qi a' sufletuliri, qi sfinlenie intru frica Ta; ;.1"tt"'"uratd,a tndeplini "u-1"*ra mri,rturisirea cunogtinlei ndstre _ pri*i"a ool p.;;;;; cele

ffi[*i;*:irt,n*r#H*
sfin{ite-'sc ne unim *fi"ili t*p-+l.a"g;

gd,tit celor ce Te iubescpre Tine, DO*rru. ".-1u_ui


," Ur*T:i: md,ntueste, milueqte,li *. pa"u;t" pre noi, Dumnezeule,

"-.g .!i""_u" pE;;; fir, f1::p pd,rtaqivecinicilorfuf" 'f""ap1i,

sfinlii, carii din

cu 5T.l a n6_strd,, vrednicie a primi partea_ sf-iirl leniilor Tale, ca merindeprg vielei rdspunsbine primii fu "ui"u "."i"i"" +i lqtg i"f"itoqata judecatri, -Ca a ChristosuluiTcu. gi noi tmfreund,cu toti -Ju""L

ll"rn:ljt:,l1na1taqir&, cr oa-ne noue pd,nd,la suflarea cea mai de pre

al ChristosuluiT6u; gi p"imi"a"_i"'p"" "; acestea cu vrednicie, sd avem pr'eCiristos vi4uind in inimile -1,'+a, n6stre gi s6 fim templu al sflntul* fe" n"fr. Dumnezeulnostru, gi pru din noi lnvinovd,{esti uce*te'trrf"i"ogui" cerEti se nu "il;;;; -gi de t.f"., nici s6-'t'fici a fi "upoai;;i;!*L"ot*uttetut gi cu acestora cu

nevrednicie;

A SF. VASILE CEL lVtARE.

-too

Chorul : D6mne miluegte. - Zita t6ti, des6v6rsitd,, sflntd,, cu pace Si IArA de pcat, la Itmtrul se cerem. Chorul: Di,-ne D6mne. . - Aogu" de pace, credincios, lndreptitoriu gi pd,zitoriu sufletelor d- cnpurilor n6stre, la Domnul sd cerdn. . Mite si iertare de pdcate si de gresalele n6stre, Ia Domnul - cerem. i - Cele bune si de folos suflefelor n6stre, gi pace lumii, la Domnul - erem. _ Ceealaltd, vreme a vielii n6stre in pace, si ,ntru poci,in{i a o lEece, la Domnul s6 cerem. - ptirqit cre.ltinesc vielii n6stre, fird, de patimi, nerusinaf,, cu pce. gi rdspuns bun Ia 'nfricoqatul jude! at tui Chrisios, ta' no_'J cerem. i*p""orn"ba (unitatea) credinfei qi ,mpf,rtd,girea sflntului .-Duh catud, - pre noi ingi-ne--si unii pre oi1ii, gi t6tn vi6fa n6stri lui Ghistos Dumnezeu s6 o d6m. Chorul: fie Ddmue. .Preotul Ecfonisul: -

pre cu Qi "9 'nvredniceqte -sC noi, Std,pA,ne, tnfraire, fd,rd,de oslnde, cutezam a Te chiema 1re fine Dumnezeul cel ceresc,Tatd,, gi a zice. _
Cel mai marC zice: Tati,l nostru, carele eqti ln ceriuri. Preotul Eclonisul:

Fnllea

Cri,a Ta esteimp6rdlia,-gi puterea, md,rirea: gi r Tatd,lui,. u Fiiului,.-gi sfiniului D;ti,- ;;il;; Ei


qi tn vecii veeilor.
Chorul: Amin. Preotul: Pace tuturor.

t
ti

I I
I

156

.cJ, -91

DUMNEZEESCA LITURGIE

Chorul: $i Duhului Tdu. Diaconul: Capetelev6stre Domnului si le pleca{i. Chorul: lie D6mne. Iar Preotul s6 r6gd,:

ll ll
I
I I I

ll I
I I
)

flr
fr

td,p6,neDdmne, pd,rintele lndurri,rilor qi Dum_ a t6tri, md,ngierea, pre cei ce qi,au -_l"rgllu - capetele bin-ecuvint plecat fie eZa-,i, sfinteile_{ pd,zette-'i, imbnrbri,t6zn-,i, ia' tot de _tntd,regte-,i, lgg.rulrdu depd,rt6zd,ri, cu tot lucrul bun iijnnq{+tsi gi-'i invrednicegte a sd' impd,rtnqi fnrd, de osindri, de aceste preacurate qi de vi6tA ff,,c6t6re taine. spre iertarea pocatelor$i tntr,il#ea'cir sfintul Duh.

ll

fl fri
I I I
tl

6meni a unuia ire**t-r,ii;hri Td;, cu careleimp.".lt"a.lil""99ti cuvlntat, cu preasfintulsi bunul


qr cte vietd, fd,cEtoriul T6u Duh, acum qi pururea gi ln vecii vecilor.
Chorul: Amin. " ,,,' Iar preotul sd r6gd,:

cu darut li"i,lu1l'iilitie cu iubirea ,t de si

n: I

li I
ll

a IisuseChristdse, Dumnezeul {frfi aminte,_.Ddmne $:* nostru, din sfint locagulTCuqi d" p. seaunul al imp6rd,tiei Tale,'givino ca sCie sfinlegti Tirt_t
pre nor, cela ce sus gezi lmpreund,cu Tatd,l'si aice_a lmpreuni, cu noi'nevdzui petreci. $i ne fri_ vrednicegte prin md,naTa'cea pirternica,' a ni sd cta nouc preacurat trupul Tcu gi cinstitul sd,nge, gi prin noi la tot poporul.

I ll
I i

t
I

A SF. VASILECET,}IARE.

m.

?r'ecir,rlsi Oiaconr:ll inchini, !n lereurile s6 un<ie *r,a,tt.zi.elr,1 .ir iaini, iie lrsi ori; Dumnezeule, curi{este-md pre mine pdcitosul si md miluepte. u:dr Diaconril pre preot tntinzAnd rnd,niie gi atingdnclu_se -:Ul]U $aneJs;rre a iace sfinta i*d,i,ca,le. .i.:13ta zir.:ecu glas: {cle nu e,clte Diaccn, insusi jrrectui). Sd lud,m aminte. .r1,.;oruj fni,ii,flnc? sfinta pi,ne esclan:i, asemenen gtlas: {is cu Slintele sfi:rtilor. ,ljhomi: Unul sftnt, unul Domn Iisus Christos, lntru md,rirea lui Dumnezeu, Tatilui. Amin.
_,.t.:i r:.e.ri!canli i:iltr l.il i.,.1i..?a, *.r, :,:!11.i, :au a sfir-"iu.lui; iar .Ijiaconti -.. : j :j sfintlll ak*,riu, ,ii st6,rrrii e,ad-rAr:r,p. Freair_rlui,care line s!!:rtr:l agaeq, zice:

ftifarmd, stepAnesfinta pfi,ne.


-' .:.::c1n1. ., ;1];.:,i:-1:i,;i,],j:-;;,,:,r r .;1r,.1.11111 i_:i;,t:itrrln:_::, j:r,:i, r.!,:i.11;! .tiiq : r:u_ evig_.:,,: rj en

efarm.d,-se, s6 imparte mielul lui Dumnezeu $i , cel ce se starmA, gi nu se departe, cel ce s6 md,ncf, pururea, gi nici odatr{,nu st sftrseste. -7 ,
ir.c.e imlri,rt5,qitea Ct pd. .rtinclnelfl, preillft s,a a]r;rt;r.:: :. liturgia siiir.i*lui ioan Ourd,-cle-a,lrr. ipag, 1:12 si celc rtr:,.. ,,_rre,!. .riilei terrnit6,rraiE-si) iiti p;i,riisirea, p,-:i,;, h1t i:rr ,.,r:irt:

I
i

I
i

I l

sJintelor, preacinstitelor, ritdrelor. si cereqtilor'Tale taine, ce ni le-ai rla,f, ltOrelor, taine. le_a,idat n6ud spre facerea de bine, si sfinlirea, qi t6m6-

u]laiit Dumnezeul nostru, pentru Ti" D6mne i j lmpd,rtd,qirea *rru*o_ -.',u,

duirea sufletelor gr a trupurilor n6stre. Insufi

DUJIINEZEESCA LIT'URGIE

spre tii,md,duireir, sufle_ fp,re. T,ulul sl a trupului,- spre a tot oontrariul, spre.paza poruncilor_ _gonirea rdspuns Tale, gi spre bine primit la infrieogatul jude{ 'ut 'Ctr"irtosutui ieu$i celelalte dupd, rindu6ld,,r;iila#;6tat Ia tirurgia sfintutui Ioan

.spre dragostenefefarnica, 3l:1i11i ,1_"ru;inata, punrrea inlelepciunii,

Std,p6,ne t6te, fri, ca impirtd,qirea sftntului a trun gr a. sd,ngelui Christosul T6u s6 fie n6ud ,p"i

Chorul: D6mnemilueste. m6.ntueste, milueste,qi ne pi,zeqte noi, Dumnezeule, pre 4nj:U, cu darul Tdu. .
Ziua t6tA, desdv6rqitd,, sftnti, cu pace, qi fd,rn de p6cate cer6nd, pre noi insi-ne, qi unul pre altul, qi t6tn vi6!a n6strd, lui Christos '. uumnezeu s6 o dd,m. Chorul: lie D6mne. Preotul Ecfonisul:

liil!l*' sl pururea
,

C n Tu esti *jTfirgu n6stri,, si lie m6,rire TatratLi,


gi in vecii vecilor.
Chorul: Amin. Preotul : Cu pace sd esim. Chorul : Intru numele Domnului. Diaconul: Domnului s6 ne rug6m. Chorul: D6mne miluegte.

gi--r#"r"i Duh, 9i.1ii"r"i acum

A SF VASILE CEt, MAI1E

m.

ce binecuvintezi pre cei ce bine Te cuvin.o. ,y.U, D6mne, si sfinleqti pre cei ce nd,ddjduesc intru Tine: mA,ntuegte poporui Teu si binecuvint6zd, moEtenireaTa; plinirea bisericei'Tale pd,zeste_o, siinleEte pre cei ce iubesc frumseta cisei TaIe. Tu pre acestia-'i preamd,reqtecu' dumnezedscd, puterea,.Ta, nu ne ld,sapre noi, cei ce nrtdejduim gi intru Tine. Pace luneii Tale dd,rueste,biseiicilor Tale, preotilor gi prealnd,ltatului impdratului si regelui_nostru (Cutar_e), ostasiior lui qi tot pop;_ rului T6u. Ca tdta darea cea buna $i tot da'rut desev6rqit de.-sus este, pogord,ndde la Tine, pA_ rinteie luminilor; qi lie md,rire, si multd,mire. si nchinaciune inaltd,m: Tatd,lui, si 'Fiiului, qi siiri_ tului Duh, acum 'gi p"""*.u;j i; irecii vecitor.
Chorul: {a1111.

^{poi esind Preotul pre uia impdrd,t6sci,ceteqterugd,ciunea amvonului. -1iela

Rugiciunea, cA,ndpotriveste S{intele:

p linitu-s'a gi s'a sevBrgit, c6,teste dupa a n6strd, \- putere, Christ6se Dumnezeul noJtru, taina =conomiei Tale; cd,ci avem arnintirea mortii Tale. ;ezut'-am- chipul invierii Tale, umplutu_nd-arnde a Ia nesf6rryitd, vi6td,, indulcitu-ne-am de hrana Ia cea neimpulinatf,, de care binevoe;te a ne ln;Tectnrcr pre noi pre_toli si in v6cul ce va se fie; ), :u darul celui fard, de inieput al Teu pri,rinte, .i preasfintului, qi bunului, si de vi6!a facetoriot,ii ] Duh, acum si pururea gi in vecii veoiior. Amin. ( ,-( {."

160

ursxgg sF vASTLE mnnB. cEL B._

adev6ratut numnezeulnostru, pentru rugri,ciunilepreacuratei maicei silu" cerui dintre sfin{i, pr{,rintelui nostru vasile-ceiLare, " archiepiscopul Cesariei C.-apadochi"i, qiaf" tuturor sfinliloq s6 ne milul6sce "L fi-Je l" Larrto6scd, pre noi, ca un bun gi de dmeiri i"fit""i".
De va fi alt praznic, in care sd se rosteqte incheierea (otpustul) .ofici6zi liturgia Marelui Vasile,atunci p"urrri*iri--"espectiv, precum s6 indicd,ac6staIa rindudialncheieritor. Chorul cdnti: Mulli ani, p.rrtro ao*nit*iu qi archiereu. Preotur imparte poporurui anafora, iar dupi-ce termind, tntri, ln sfintul altariu si sc desbraci, a" .firt"i"'".slminte, zic6nd: Acum elibeftzl"; Siinte Dumnezeule etc. n_fu'irtei?.t_r,

$i celerarteDre r6nd, precum s,au ardtat la liturgia sfinturui Ioan Gurri-de-oo". incheierea 3i (3p"ir."l) i" Duniineca, incepem cu: Cela ce a lnviat din morfi. f"" a" io"1"r, ui,zicein numai: tl,*tu ""t" Christos

cinstiti, decf,,t cheruvi#i _ apoi in_ -n""t-" chin6,ndu-se mullrimindtui numnezeu gi io* _ ies afard,.

ce sunt ai ardtat, si obiceiurile "rrilJa 6menilor t"'_ni ,or"o_L"i"t, pa"*i" cuvi6se Vasile, - ceia ce p19ot,* tmpcratesca, _ r6gi, pre Christos I)umnezeu: s6 m6,ntu6sci, ^f*.a!bezi sulletele n6stre. Condacul, Glas al 4_lea: Ar6tatu-te-ai ,.-"11. necld,tit bdt""i; dd,nd tuturor pim6n_ tenilor domnia cea netrecdtdre, pecefluindu_o cu invogaturile tale, ar6td,toriule de cele ceresti, Vasile cuvi6se Apoi: D6mne miluegte_ne de 12 ori. Mi,rire, -$r-i".r*.n.r.".", Si acum. Ceea ce egti mai

rorpimontur . a primit ^ . . i,, prin carele cu.il:T::l"f'ff, 1* ",,",carere cuvtntal tia, dumneze6s"a ,, lnv6tat, firea celor

Sfirgitul duunezeegtei liturgii a marelui Vasile.

i..i, ri.if;i iilil * irii I'ii:1r-,ir


' cu privire la oficiarea

11l. 11;: l:.i i rt ilr r.!"r.i:::'t !i : i1; ;1--i :j i:tt.

f ::ulgia mai 'nainte sfintite sd face in slintul ;i marele post. Lr Preotul purcede Ia liturgia mai 'nainte sfinlitn asa,, c5, indeplineste Duminecd,la Proscomedia dela liturgia sfintului Vasile:,-:::'-ie sau Ioan Gurf,-tle-aur, la inceput t6te, clupa,obiceiu; iar : -::, ce taie lnt6,ia p6,ne, o junghie si o impunge, taie gi pre cele:..:. iiini pentru atA,tea liturgii, cfl,te are a oficia preste sdptdm6,nd, .:::-.u-le pre l6,ng5, cea dintA,iu, si zicdnd la fie-care dintr'6nsele, ca :- ,:. iea dintA,iu: Intru, lontenireo Dotnnuhti I Ca o die; Janghie-si; 1. ';itl iitt, ostasi. Apoi t6rnd, in sfintul potir vin qi apd,, zic6nd = . rbicinuite; le acopere t6te cu sfintitele acopereminte si Ie ti,--.,22. zicdnd.rugiciunea punerii inainte. Se incepe dumneze6scaliturgie, si sd oficiezi, dupi obiceiu. dupi, chiemarea -.:: , -:.nd ajunge preotul s6 binecuvinteze pA,nile, , --::::-rii Duh, - zice'. Ild, adecd ltii.nea acdsta, in num6rul singular, :: :;nai unul este Christos. (Sd nu s6 zic6. cumva ,Qdnile acesteo", : ::::rul inmullit). $i cd,nd ajunge la locul s6 le inalle, - ia ,--,:--:-: siinlilor, - le inal!5, pe t6te impreuni,. Dupd, aceea sfarnrfl ::: ,=,- int6,iu proscomeditd, din ele, pune partea cuveniti, in sfintul : :-- :: torn5, c6,ldura dup5, obiceiu. Apoi - iud,ncl slinta lingurild : ::-:a dreptd,- o introduce in potir si sc6te din slintul singe, -:-' :': rrina st6,ngd,ia fie-care p6,ne qi o ud[, cu sfintul si,nge ilin ,::--::. pre partea din ci,triu s'a, lnsemnat junghierea, adeci, pre ::_ :: ,r pune in cu.tie ctt multd, bigare de s6m[, ca s6 nu se atingd, -: . - : l: :r-rra ei cutia ; asemenea ia si pre celelalte, tot cd,te una, qi pre t6te in cutie. -i" . -:: : cmai la lie-care, aqez6,ndu-le : ipa aceea preotul se r6gdL dup5, obiceiu, Ei se irr,pd,rtdEe;te, n::!:=- dumneze6sca rindu6li. liturgie clupd,

162

.6\

innnuM-.{RI

;"'":il:rTS.'J"',"#t.-t"l'"ff "-t"lt#l"i;1t",t"',#;l.,tf **: cu glas : Bhcecuotntd., std.p.dne ; iu," p".otoi' tot glas
!:""""yr:.ru si ne inchindm, de B ori. BineiuointAua al tnea,. psalmul 103. Preotul cete;te rug6c;'',rril" vece"niei, ,rl-nr".o"ol _ de este - merge la proscomedie,gi gd,tindaiscut, stetuJasi acoperem6ntul, le duce la sfinta masd,, dupd, si , p"ntiiloi, li"" n"t"oiu : Ca 6o"o trace o,:::.,:
Domnul cd,nd mlam

C6,nd vrea preotul sd oliciezeliturgia mai ,nainte sfintiti, mai intA,iuia binecuvintared3.la.cel *"i *_"., cetegterugd,ciunea: -" Stdld.ne D6mne,Iisuse Christrjs, "a"ile a"f, lO"l'i"a. epoi se inchind, . pe la. sfintele ic6ne, ;i - intrdnd f" _ .ft"t"i -ni"i"vrnta tmbracd,cu slintele vestminte. La lmbrd,care" "o sd,rutd, f"" i" "it""ii, qi Id,rd, dec6,tnumai: i"*i"t"t si ne rugd.nt, Ia l^T11^ri"-.:"va,asupri-le,
cu : estetmpdrd.lfia qi rid"ii-r";""J.pooA" r4 veniti, -rffitn cetitroriat:

$,.:-*, " cu Desdva cetievangherie,precum ii,fili,li t"rrare ed,aerni!a. :tt5'[:::,1 esre aflar#:ilffi:rllffi;"* la

ilin cutie o pune pe slintul disc, $i - binecuvinffi;d tnmaea, _ {amaezlu stelula gi acoperemdntul, gi acopere discul; apoi - ioa"J--"eourni{a _ tdm6,6zit, sfintele, de B ori, 6i face trei metanii _r;i.- . ;;.t" , Md,rirea a treia, love;te paraecrisiarchur rntr,un mic ;i";"@ dii'sfintur altariu, ca gi cum ar vesti poporului ridicarea slintului disc. eluoci ridic',nd preotul sfintul disc pre capr merge cd,tri, proscomedie i*p"";o"or sfintei mese, merg6nd lnaintea lui Diaconul cu- luminarea, gi c"u caaefinla td,m6,ind, iar poporul sti in genunchi il p;;;;; cu mare umilinfi. _cu Ajung6nd la proscomedie, iariqi .Ia!a lovu;te pi,"actesiLcnU fu clopolel gi poporul se ridici. preotul punb tn sftnlul potir rrin qi apa, dupd,obiceiu, litrd" a zice ceva, nici chiar rugd,ciunea punerii inainte, ci acoperindu_le tace si zice numai : pentru rugdci");n nr, ptirinlilor nostri, D6utne lisuse Chrishise Durnn.es"eul "y;ut, pre noi: chci ac6sti jertfd, este sfinfitd, mai nainte"""r;":;':;;;;tu-ne ;i .cui"qi;-Lpoi strtnge sftntul Iar dupd,Carismd,: D6mne 11limis. zitei. rJrm6zd, "r;is;;;;,";,.glasul

TilJ:; PreotulEcfonisul' vremea In preotula"rrr".^Jriit"rffi#;:: ac6sta pune discul pe sfintul antimis; ;; apoi lre"d _fi";;;ne

a:i::;i_::):,9:"T,r"1""T1,r;:*1ff lriruia.r,^ri""u,irnuoffi

: : "" i,::,so:l -n"p,i,i""ri;il#; ndcdii +u.^-o-7ni-iiiv^srar

4 varurD'ra1r Lo' L&'/tl

carisma : cdt*i !8

t]:";,(^r::"

r-[Pfi

r l!,,

i6 3

'{:::.:,,r.iului inainte, la 40 de mucenici, la Bunavestire,;i in s6ptd,m6,na -:;- : l' patimi, - atunci srd face intrare cu evanghelia. Diaconul: Crr ' ' - .-:'.itt,te drdptd. C|,ntdrefii cetesc ori c6,ntd,: Linind lind.. Diaconul: . :. i rrt ttnittte. preotul : pace tu,tur.or. Diaconul : Crr.i,ttlelelchuze. Ce_ '' - :- Prochimenqi parimia, qi al doilea prochimen. Dupd, acestazice l : :nl cu glas: porunciri ; iar preotur luana cu am6nd6u6m6,": - : -.:e-.niculcu lumina aprins6, gi cu cAdehita I sta inaintea sfintej -. :.: :irrt6,nd spre rdsd,rit, si insdmnd,nd cruciq zice: Ctt.bielepcitlrte. " -,.-:,:. Apoi intorcOndu_s Parimia. _. ''t $i.dupa terminare, zice preotul: pace lie. .nrri: Cu infelepciune. _ lu6,nd preoiul -',: $i cd,delnila impreuni cu .- '- a1,eac6,ntd, .9d se inclre;pteeerugdciunea ,rree, cu : tiintti.in ': :: 'tteo Ta. Dupd, ce a cintat pleol{, chorul repet6zA intaiu aceeaqi. Apoi .:,=-.:e insugiPreotul Sti.,l: I)dtnne strigat-aut, etc.; iar chorul al doiiea : -.::: Si se htd.reltese. preotul Stihui al 2_l,ea,bone, D,;nuro, 1,rrA . ',:i ttcle, etc. Chorul iniAiu: St se indt.eftese.preotui Stihul ai Blea ,:::i, Cltorr,tN doilela,; si se itutrepteae. Apoi al ::::::,ryeo.., .::t,:1,1.t^1

':,:::, /;rtItirz a t,, rr. i-. d t rr)7. s ;ffdtl 3""1fiff : ?;:* *) : ut,tittte.

r*t::#:,' K

. '

::.1 m6tanii.
-:-:: s6rbit6re

mete.Dupi,termina"." f-.::,1t plec6,nd -'::::itor. "a"ta"il,"'^r""*ii --:.:,rul - Y::::" genunchile se rOga;


in" p;";f--il;l#;

::::!,

*:::-lilu

nii1r.", dupd, r[drii.e, gi acint: :ll"L1t :".,i ridicureul ce a zis in tainit" iar chorul inrd,iutermind,ca,nrarea,

Dupd, ac6sti, c6,ntare - cd,nd este sdrbi,t6rea v*re*4rur' Douu --. chramului. sau in care sd ceteste a.nns+.^l si evanghelie, ceteFte apostol "r ^:;;;, atunci Dia_ , ,:ul. sau Preotul, zice: ,Si /u,ittr urninte. Cete{,ut rosteqteprochimenul :::,stolului, ceteqte apostolul, si se c6,ntd,: :: r,srotutui, Alihia. Apoi evanghelia. luudrrrirr lruuelun -:ra evanghelie, indatd, Ectenia:| ,)e Ercern toli. CAnd nu obvin Sd sicent toli. CAnd, ObVin aceste nU at -.g" :--sttti- zice T)iannrrrrl uri, zice Diaconul indq+d .r,,-x c6,ntare n , indatd, dupd, ^a.^1^--- Ecienia, *rccur to|l. La Intrarea-cea-mare cA,ntarea Acun puterile : cererti. Rug6"_ . :'::ea cheruvimic6sci nu se zice, ci _ tdmaind preotul sau Diaconul.
" De se va int6mpta sau va fi polieleu,se cetescsi pare_ ii.'I"_^lr"r",i!, I --,. :-tazuiqului ale sfintnlui respectiv. sau .-..::r
21*

t64

-.9I

I N D R UIWA,RI

m.

.l

- zice psalmul 50. Dup6 esirea cu sfintele daruri, _ lmplinind cfrntarea: Acutn p*terile ceregti, _ facem trei metanii, av6id capetele descoperite. Apoi ridicd, preotul acoperemintele de pre sfinteG da_ ruri, si le acopere cu aerul cel mare. Iar c6nd are a lnd,lfa sllnta pene, nu descopere Sfintele, ci inci, acoperite Iiind, viri, preotul md,na sa cu multi frici, gi se atinge^de_ dumneze6sca p6,ne cu evlavie qi cu Irici, qi - zic6nd Diaconul: Si ludm aninte, preotul rdsptnde: CeIe ma.i'nainte sfin,tite, Sfintele sfinfilor. terminn sffnta liturgie, pre$i cum s6 ar6ti Ia locul sdu.

C ade-sea sti, cd,la liturgia cea mai ,nainte slinfitd,, _ pre cdnd - cfi,nt6,:Auua pu.terile ceregti*) _ sd preotul gi diaconul dupi, td,mfrere merg la jertfelnic, qi - td,md,inct p""otul jertielnicul, _ ia- aerul gi_,I pune pre umirul diaconurui; iar slintul disc cu dumnezeegtile taine le dr6pta gi Ie pune pe capul s6u; gi sftrtul pd,har 1a .cucu vinul - Iu$,ndu-l ln stfi,nga sa - il fine in dreptul pieptului. Diaconul merge apoi lnainte numai cu ciclelnila _ tamaind adese-ori._ Merg6ncl lncet ies pe uqa dinspre m6zd,-n6pte, dar nu zic nimica; iar intr,acest timp std, plecat p6nd, la pimOnt rntr,o ti,cere adrnc6, pana .poporul ce lntrd, ln s{intul altariu cu Sfintele. L1,o""*ea lrnpd,rtisirii, dupi ce zice preotul: Cele mai,nainte -. t(:llt:,Slintele sfinfilor, riclici, acelagi slintul aer, iar diaconul lntrd, tn sfintul altariu ;i - stfindl apr6pe de preot _ zice: Sfarmd, std.ldne, sflnta pdne. Preotul o sfarmi cu multi, luare aminte, In patru pd,rli, zi_ se,9i_se imparte Mielut lui Damnesea. gipine particica rn :::!,:l:ry srrnEul panar, Iare a zice ceva; iar diaconul t6rni cd,lttura ln pihar tic6nd; gi sti, apoi pu{in mai de_o-parte. preotul zice: T:mgnea D;_acd.naapropie-ta $i - viind diaconul _ tl,ce turchiniciune cu evlavie, gi _cer6ndu- iertare si zice: Diaconat 4i (proto_ sau archidia_ conului N.) si dd. cinstitul gi sftntal trap gi'idnge. $i sirutd,nd diaconul mflna preotului, merge qi st6 in aosU lfintei mese, gi plec6,ndu-'Sicapul se r6gh, ca qi preotul. preotul _Asemenea gi
*) Ac6sta cantare se c6,nt6ln loo de Cheruvio,

Indreptariu servirea la iiturgieiceimai ,nainte sfiulite.

IP ] CA L F ] .

m.

IU D

luind o p5,rticicd,din sfintele taine, zice: Cinstitul ;i sfitthtl trup 9i vizge I qi plec6,ndu-'si capul s6 r6gi,, zic6nd: A.et! Drimtte, At ibd 7ule. si Ntt spte jutlecatd, tot. $i asa se cumineci cu slintele taine, ,:u fric5, qi cu t6t5, evlavia. Apoi - lu6,nd preotul buretele _ qterge rrina zic0nd : nfdri.t.e Tie, Duntneseule, d.eB ori. Si si,rut6,ndburetele ri pune la loc. Apoi luAnd sfintul potir cu am6nd6udm6,nile, gust[ ,ie 3 ori, ld,r6,a zice ceva. Apoi isi sterge buzele si sfintul potir cu ecoperem6ntul ce:l a"re in mA,ni si-,I pune pe sfinta masi. Si lu6,ncl ;i anafora gi pulin vin cu api,, t;i clntegte gura; apoi igi spaln manile gi bnzele, si stflncl putin rnai de-oparte - zice ruqd,ciuneamulti,mirii , t,6t6": Multdmim '/ie. Iar Diaconul nu bea atuncea din potir, ci mai ore urm5,, dupd, rugd,ciunea amvonului, gi dupe potrivirea pirticelilor siintelor taine ce au rdmas. CA,nrlserveste preotul singur fird, de diacon, qi el clupd,imp6,r_ --lsirea sfintelor taine nu bea d-in potir, ci numai dupd, terminarea, :tintei liturgii, ;i dupn potrivirea sfintelor taine. C6,__ mi,car de este -.i sfinlit vinul prin pd,rticelele ce s,au pus in sfintul potir - dar :!-,tusinu chiar in tlumnezeescul s6,nge; de vreme ce nu s'au zis cu;intele sfinlirii preste dinsul, precum se face ia liturgia Marelui Vasile si a sfintului Ioan Gurd,-de-aur. Dupd,aceste diaconul lud,nd sfintul disc _ iI ridicd, de_asunra siintului potir, si sterge S{intele cu buretele, ti,c6ncl. Si inchinri,ndu_se ,ie 3 ori, deschideuqile irnpdrd,teqti.Apoi iudnd sfintul potir ile la preot zice dupd, r6ndu615,: Cu. frica I .i Dtutnneaer,r.i celelalte dupi, cum $i :+ areti, Ia locul sdu.

- ' . - -< -i Q::.li

r
l
.a
i

ll

r
irs,'*,j
', 'o

-]-r -ft

DU M I I EZ EE S GA L IT U R GIE
a sfintului

G r igor e T e o l o g u l , sau liturgia celor mai 'nainte sfintite.


Diaconul stA,nd la locul obicinuit, zicef Binecuvlnt*, sti,pflne. preotul :

Binecuvintatd, este imp6rd,!ia: a Tatd,Iui, a Fiiului, ;i-a sfintului Duh, acum qi pururea in vecii vecilor.
Chorul: Amin. [enili sd ne inchind,m,de 3 ori, qi psalmul 103: Binecuvint6zi, suflete al meu pre Domnul. Dupi, psalm, zice diaconul Ectenia dela pag. 78 qi 24. Cu p*". Domnului sd ne rugd,m. Chorul: D6mnemilue;te. Pentru pacea de sus si pentru mi,ntuirea, etc. Pentru paceaa t6td, lumea si pentru buni, starea, etc. Pentru sfinta biserica ac6sta, etc. Pentru preasfinlitul archiepiscopul gi metropolitul (sau epi_ * scopulnostru N.) etc.

170

.6\

D U M N E Z E ESCA URGIE L IT

ra.

peutru preafni,llatul lmpdratul si regele nostru (N.) etc. pentru ca s6-,i ajute gi sd_,isupue pici6relor lui, ef6. p entru sllnt locagul acesta, strs. pentru buni linigtea vdzduhurilor, sts. pentru cei ce inn6ti, gi ci,l6toresc, sto. pentru ca sd ne mflntuim noi de tot ndcaznl, etc. [p6rd,, md,ntuegte, milueqte,gtrs. pre preasfin[a,curata, preabinecuvlntata, s6s. gi Fiiului, si sllntului Duh, acum qi purureasi ln vecii -?lii#lllnsrea pi vecilor. Chorul: Amin.

r*u Qe1iesdcuvine
'B.ugiciunea,

,nchiniciunea: rard,lui,

gi mult milostive, asculta ruteciunea W, n6strd, gi ia a_minte glasul cererii n6str6; fd, cu noi semnspre_bine; tndrept6zl-neprenoi la calea Ta, ca s6 umbld,mlntru adevcrultTdu; veselefle inimile n6stre, ca sd ne temem de numele i6u cel sftnt, pentru cd,mare egti Tu si faci lucruri minunate. _Tu cqti Dumnezeu singur gi nu este asemenea!ie, Ddmne, puternic intru mita si bun intru !.u"iq, spre a ajuli gi a md,ngniaqi u,*arrtoi pre to{i cei ce se incred lntru num;le TCucel sflnt.
Diaconul: Iari, gi iari cu pace,sts. Chorul: D6mnemilueste. [p6rn, md,ntue;te,miluegte,969. pre preasffurta,curaf,a, etc.

gi ffii6p".u,, indurat_e rnilostive,tndelungr6bdd,toriule

antifonnlui

intriiu.

)
.6i

'NAIN'IESFII\iTII.. CE'q ru,rrI


Cu gias

lla a Ta este st5,p6,nirea a Ta este lmp6r6,!ia qi puterea, gi si :irirea: a Tatd,Iui,qi a Fiiului, si a sfintului Duh, acum qi pururea .: in vecii vecilor. fhorni: Amin.
: : ,':r,..rr.rrl ad,u*6ird discul. sleluta si. acooererndllttil, de la prod*svdiueste sfintul antrmis qi le pune : ,'), sllnia luasi., 'r. :;rrciincl ilr-rpd,aa6s{a cele ce s'au insemnai in 1;ipicu"ldin ulmii, oag. L62, :;l $&'c-l s-'i il.xl *eQ ai t!6gf,it di Erfr ; :r I d(}i lea. rr

:.stul zilei de acum s6 Iie pacinici Ei fdra pdcat, :: tot timpul vielii n6stre; pentru rugd,ciunile :::asfintei Ni,sc6t6reide Dumnezeuqi ale tuturor S::rtilor.
: -|1j;+,:rrtrj Iare qi iari cu pace Domnului s,6 ne rugim. -- I,erA.mantuefte, rnilueite, ei.r I re preasfinta, curata, cic f,u. glar: mare : iubitoriu de 6meni Dumnezeu egti, qi lie mdrire qi Fiiului, qi sfintului Duh, acum ;i pururea qi ir; ,: tri,rt-i Amin.
^,-_j

f| omne, nu cu minia Ta ne mustrd, pre noi, nici ll L' cu urgia Ta ne cdrtd, pre noi; ci Id, cu noi dupa mila Ta, vindecd,toriule qi td,mnciuitoriule al s'.rrletelorn6stre. Indrept6zd,-ne noi la limanul pre ;':ei TaIe; lumin6zd, ochii inimilor n6stre spre :':nostinta adev6rului TCu: si ne darueste n6u6 )r.r,

J
t:
:2t __._ r

.u,._

t72

.6\

DUMNEZEESCA LITURGIE

Z9.*

Bugi,eiunea

antitirnului

aI treilea,.

nu ne-ruginezi pre r,loi tn agteptareamilei Tale,,/, ci di,rueqte n6u6, D6mne, i6tL eererile cele spre ^ne md,ntuire, qi tnvredniceqte:s6 Te iubim gf sc i "9. ne temem de Tine din t6tri, inima n6strd,, gi s6 i Iacem intru t6te voea Ta.
Ap6rd,,mfl,ntuegte, milueEte,etc.
Tt
l

numele Tdu cel sfint qi vrednic de lnchinat, qi s6

nostru, adu-fi aminte de noi ffi,6mtte, Dumnezeul W pccatogiiqi netrebniciirobii Tci, c6,nd chiemd,m

Diaconul : Iar6 si iarE cu pace Domnului srd ne rugim. preaslinta, curata, etc.

fre

si mflntuesti, gi fie mh,rire lnd,lti,m: Tatd,Iui, gi Fiiului, gi sfintului Duh, acum qi pururea qi ln vecii vecilor.
Chorul: Amin. $i srdcd,nti: D6mne strigat-am. i ,
tVp z i : N o ta d p l a fi npa acesrei l i turgi i ,.

ca ru esri oo*r,.rrll fllT;il"'i;*"ezeu,carele miruesri

Iar Diaconul ti,m6,6zd" dupd, r6ndu6ld,. lntrare cu cd,delnila.

Bugi,clune:r

intririi.

ra gi dimin6la gi la am6zd,-zi, leudd,m, binecuvintd,m,.3$,tim1m gi ne ruginl Tid, Stapd,ne al tuturor, iubitoriule de 6meni D6-mne;indrepi6ze rugd,ciuneandstri ca td,m6,iainaintea Ta g'i nu plecainima n6stri spre cuvinte sau cugeteviilene, ci ne md,ntuegtepfe noi de toti cei" ce v6n6zi sufletelendstre, ci spre Tine suni, D6mne,D6mne,

CEA MAI'NAINTE SFINTIT.I.

L73

SPITvecii vecilor. sfrntuluiDuh;acumgi pururea li.Fiiului gi g tn


Amin.
-r..,, Dupi tntrare, zice Diaconul, sau preotul cu glas : Cu lnfelepdr6ptd, ; iar cel mai mare : Lumini, Iine Diaconul: Sd luim aminte. Preotul: Pace tuturor.

ochii nostri gi tn _Tine am neddjduit, s6 nu ne trsurezt pre noi, Dumnezeul nostru. ca fie s6 cuvine t6t6 mi,rirea, cinstea $i lnchind,ciunea:

-i ;..
,: l--

a.^--* ;.t'zt
*r-

{-

: infelepciune. Cete.tul: prochimenul l_iu; _=_"_ (rtrn cartea !u *:.:"u,t E Facerei cetire), ;i aI doilea prochimen. Dupi, ac6sta zice Diaconul cu glas: poruncifi.

pa-

Iar Preotul, lud,nd cu am6nrl6u6manile slegnicul cu Iuminarea si rr.delnita qi ci,utdnd citri rds6rit, esclami,: Cri fnqef"pci"n.;d;6pd: Apoi - lntorcdndu-se spre apus cd,tri, popor _ zice: _ I,umina 5 Ghistos lumin6zi, tuturor. Cetelul cetegfe parimia. _

.9 se cet6sci qi parimiile sdrbi,t6rii, sau ale sfintului, ce se 3' h;mpla. Termind,ndu-se cetirea,lncepe preotul a canta ln altariu.
rtnilel

De s6 va intdmpla s6 fie vr'o s6rbit6re (praznic), sau sllnt cu

Di se lndrepteze rugd,ciunea me& ca timfrea lnaintea Ta, ridi_


mele jertfa de s6r6.

ra't

:
-_ ffu -

$i iarn lnsupi preotul.

Stibt D6mne strigat-am citrd, Tine auzi_m6,ia aminte glasul mele, cdnd strig citri, Tine. Chorul drept cdnti, iar6qi. NE s indrepteze rugd,ciuneamea.
r^

$i iarn Preotul ln altariu.


$b: Ilor Pune D6mne pazi gurii mele, gi ugn de ,ngrd,dire impre_ meie.

--91

DUftINEZEESCA LITURGIE

'hr

Chorul std,ng cA,nt{,iarigi : Si se lntlrepteze rugd,ciunea mea. Apoi iar Preotul. Stih : Sc nu abali inima mea spre cuvinte de viclesug, ca sd tigiduesc rispunsurile cele de p6cate. Si iard. chorul cel dintAiu: Sd se lntlrepteze rugiciunea mea. Apoi zice Preotul in taind, Mirire, $i acum. $i indatd incepe iar insusi a c6,nta: S se inrtrepteze rugiciune mea, ca tim6,ia lnaintea Ta. ^ Iard, cd,nt6,relii de afa,rd,inchieie cA,ntarea,zic6nd: Ridi"u"eu mf,,nilor mele jertfa de s6ra. X'd,c6nd toli c6,te trei metanii. Dupi, c6,ntare zice Diaconul Ectenia ce rltmeza maI Jos. De se serb6z5, vre-un sfint ce are polieleu, sau este hramul bisericii in ziiele postului, atunci dupi, cAntarea: 56 se indrepteze nu s6 zice inmediat ectenia: 36 zicem toti, ci indati: Sd luim Iar cetetui prochimenul apostolului pi ceteqteapostolul. In urmd, se "*irrt". cinti, Aliluia, ;i cetegte evanghelia. Apoi numai :urm6zd, Ectenia ac6sta: Sd zicem toli din tot sufletul qi din tot cugetul nostru, s6 zicem. Chorul: D6mne miluegte. D6*n" atot,std,pdnitoriule, Dumnezeul pd,rintilor nostri, rugd,mu-ne Tie : auzi-ne ;i ne miluepte. Mluegte-ne pre noi, Dumnezeule,dupi mare mila Ta, rugamu-ne lie : auzi-ne si ne milueqte. Chorul: D6mne miluegte, de B ori.

IBugi,eiune:r

eererii

st{,ruitrire.

ffii gaciune stri,ruit6re de la robii Tdi, Si ne miluegte pre noi dupn mullimea milei Tale, qi trimite tndu-

iilfitJp*"qDumnezeulnostru, primeqte a,cdstiru-

x
.c/, '

::--:_ -e

::.--:-Tale preste noi gi preste tot poporul Teu, :e=le aqt6ptn de la Tine multn miln.

nci ne rugdm, pentru preasfinlitul archiepiscopui si metro_ :' :::t,.:. .: :.i..I.i.. :;. si pentru to{i fratii nostri cei ::--- l:ristos. ::ci ne rugd,m pentru preaind,Ilatul impdratul qi regele nostru pentru std,p6nirea, biruinla, petrecerea, pacea, sindtatea, :::--':-:.a si iertarea, pr5catelor lui, qi pentru ca Domnul Dumnezeul : .::: :rai mult s6-'i ajute ;i sdri indrepteze calea lui intru t6te, gi :t :--r ::3 pici6relor lui pre tot dusmanul qi contrariul. nce ne rugem pentru fralii nostri: preofii, ieromonachii, iero_ :-::.r:*. si rronachii si pentru toli cei intru Christos lrali ai nostri. nce ne rugd,m pentru lericilii ;i pururea pomeni{ii ctitorii ,--:rn locasului acestuia,si pentru toti cei mai din,nainte adormiti ,:.:---::.: -ri lralii nostri, carii zac aicea, s,i pentru dreptcredinciosii dL
; :.:::ll'denea.

ncd, ne rug5,mpentru mila, vieta, pacea, sd,n6tatea,mflntuirea, ::::::rea. l[sarea, si iertarea pdcatelor robiior ]ui Dumnezeu,a tu_ -:-- :: ;r'edinciosilorslintei bisericei acesteia. nca ne rug5,m pentru cei ce aduc daruri, si fac bine in sfinta :::t tot cinstitd,biserica ac6sta,, pentru cei ce sd ostenesc, pentru - ,: :.int5,, si pentru poporul ce std, ,na,inte, aqteptd,nd de la Tine :--': s: boqatd.mile,. : . i milostiv qi iubitoriu de 6meni Dumnezeu esti, gi Jie mirire :* --::: Tatdiui, gi Fiiului, si slintului Duh, acum qi pururea pi in -- - :::iior. Amin.
:;;.1: 1r .;1"1 : i :- ;,1 ,,,. .i ...1. '::,:,1- .,.'

ugali-vri cei chiemali Domnului. ,'..,-,.ri, D6mnemiluegte. :: credinciosi pentru cei chiemati sd ne rugd,m:

.6\

ei chiemali iegili;
6,!i sunteli chiema.ti ieqili; a nimenea din cei chiemali ; - c6'!i suntem creclincio;i' iari -.: :'ra cu pace Domnului s5 ne rugam' . ',.-,' D6mne milueqte.
'! t' ]' ;' i ' ;t;'1 :;t : ;:': : 'l

. .

.. . r, : . ..t :,.:,:r

: . -a la -r, 1 , . . , I : r, : , , r:'

;"

:..

, : . .: t ! _ , r. r. . :

a qi a,ceqtia impreund, cu noi,

:"' : 'i: 1- ":

6,ti sunteti chiemati ieqili; cei chiemat'i ie;i!i; celi suntefi : i:--1 luminare ieqiti; ruga.ti'vd cei cd'trd' luminare' .. - D6mnemilueqte' retlinciogilor, pentru fralii - cari citri' slinta luminare sd ::-,::c - gi pentru mflntuirea lor, Domnului sd ne rugem' a Domnul Dumnezeul nostru sdri sprijin6sci' 9i s6-'i lnti'r6scd' : : : '.'- -.ii. Domnului sd ne rugam. "-::: e-'i lumineze pre dlnqii cu lumina cunoqtinlii 9i a bunei creDomnului s6 ne rugim' -'i invreilnic6scd,pre dlnqii in timp cuviincios de baia rena-

,-.:--:.iertareap6catelorqid"tmb"*"a*inteanestrici'ciunii,Domnului pre ei prin api,9i prin Duh, Domnului sd ne rugim' :-'i renascd, . le diru6scfl lor plinirea cretlinlei, Domnului sd ne rugem' a- I numere pre dinqii cu sfinta 9i al6sa Sa turmS', Domnului Dumnezeule' -:.:tuegte,milueqte, apdri', ;iri pd'zeqtepre dlnqii, . - :itri luminare capetele v6stre Domnului sd le plecat'i'

178

LITURGIE DUII1NEZEESCA

74.

Rugfr,criunea pentru eei ee se gi,tese citri, sfinftr, luminare.

fala ffir6tn, Std,pd,ne, Ta preste cei ce sd gd,tesc (W


cd,trd,sflnta luminare pi doresc sd scuture tntind,ciuneapocatului; lumiir6zd, g6,ndu1 tntd,lor, reEte-'i pre ei tn credin{d,, sprijineqte-'iln ni,dejde, desdv6rqeqte-'i dragoste,aftt6,:i membrecinstite ln ale ChristosuluiTdu, care s'a dat pre Sine rdscumpd,rarepentru sulletele n6stre.
Cu glas mare: Ca tu esti luminarea n6strd, gi fie mirire lnilfd,m: Tati,Iui, qi Fiiului, gi slintului Duh, acum qi pururea gi ln vecii vecilor. Chorul: Amin, Diaconul : C 6,li'sunteqi ci,tri luminare ieqili ; cei c6,tri, luminare ieqili ; c6,!i sunteli chiemati iesi{i, ca sd nu lie cine-va din cei chiemali; ce{i suntem credinciogi, iari gi iari cu pace Domnului sd ne rugim. Chorul : D6mne miluegte. Pi,nE aicea sunt acelea ectenii. ce se incep clin Mercurea cea de la mijlocul postului.

Intitar,

rugieiune

:r, creelineiosilor.

umnezeulecel mare qi laudat, careleprin mdrtea cea de vi6!A fd,c6t6re ChristosuluiTdu din a stricd,ciuneintru nestricd,ciune ne-ai mutat, Tu t6te simlirile n6stre eliber6zd,-le omortrea pade timilor, puindu-le lor conducdtoriu bun, g$,ndul cel din ld,untru, qi ochiul se fie (neimpirtflqit) depnrtat de ori-ce vederevicl6nd,, auzul nestra-_ iar

'mr

17g ''-..'

::i tt r-ie cu_vintedeqarte, si limba s6 fie curatd, ii ;,:be necuviinci6se. Curd,teqte buzele n6stre. .': -::e Te laudAm pre Tine, D6mne; mAnile n6stre -i--: s: se ferdscade fapte rele, qi sd lucrezenumai - .= bine placute Tie; intd,rind't6te membrele si :,- -irriie ndstre cu darul Teu.
Apdri,, m6,ntueste,milueste, -. D6mne milueste. Cu intelepciune. Tie sd cuvine t6td, md,rirea, cinstea si ,nchind,ciunea,: Tatilui, -.i sfiutului Duh, acum si pururea gi in vecii vecilor. Amin. .:rlu Iard,,si iard, eu pace Domnului sd ne rugd,m D6mne milueste.

pacea de sus gi pentru md.ntuirea sulletelor n6stre,

.:rrt'u pacea a totd, lumea, pentru buni,starea sfintelor lui i:riserici, pentru intr,unirea tuturor, Domnului sdne rugd,m. si -,='.r. =ntru siinti biserica ac6sta, pentru cei ce cu credinti,, cu - - - -.: .: cu frica lui Dumnezeuintrd, ,ntr'6nsa, Domnului s6 ne rugi,m. .nrru ca s6 ne m6,ntuim noi de tot ndcazul, md,nia si nevoia, - - -.. .:: se ne rugd,m.

::.Ddne sfinte preabunule, rugd,mu-tepre Tine _:Jbogat tn mild,, milostiv fii n6ud pdcatogilor :- -: :a pre noi vrednici de primirea unuia-nascut : - :i T6u qi Dumnezeului nostru, a impdratului

.e./,

LrruRGrE r>* lgmryEzEEscA


\9.

nosrru fii .i l;mi;l _ Al"g::H.

nevezutde multimea_oqtilorcu"uqti. Dirueste_ne. ca_tmpri,rtd,girea' e.le 1u pentru ca printr,6rr** _ "6-;;;;;tiu"a au o.sinae. I";i";;;_;lr";;ffi

;,ir]*u'i"trnnd, s6vor pune :3iq? ll.""j",l* pieac6sr6, tnainte d;H;;t#;"f,i:?d;#;


si ai zlei s6

mrlririi; cd,iatn nreacuratul Lui trup qi de vi6{ri,

i;tu

Diaconul: Apdr6, : 'uumnezeurgcu darul rurlutto"$t"' miluegte qi ne pizegte pre noi, Chorul: D6mnemilueste. Diaconul: Cu lnfelepciune. preotul cu voce tare: Dupd, clarul Christosului J'tu' uu carele --** preasfintul,tgi bunul si .ta via+xT::. :: 9a11teesti binecuvlntat, cu binecuvtntat, nrul, -Qi ui ae vi6!i ficdtoriul Tdu -e;,ti acum pi pururea \un, Fr m vecii vecilor. Chorul: trpnip. --" $i Chorul cdnti,: 4 ceregti lmpreund,cu noi nevdzut rervesc, cd, iatl:"tnr'u. ?,.-c^11l'tt-:"il:

;:ilfi:'J:;111"il'::1r"1,,""::.lF:i{;"#" : aproni=r,:il;;;;s,Hi:il3'i:fi
Apoi lnchind,ndr _ or! ambii gi aduc sfintete oaruri dupi obiceiu ::--t u;:." curu mai .- .merg si utrp:r' hainte

preotur.,i", ac6sta tu:rpreuni ero- ffi#,i"Jllff:".ji1t:1"* eist6,nd cu

rnrr'aceea Diaconul in sfinrul atrariu si lua.nd - .riqo"a 1"" ;;; ; dinsprem6zi-n6pre cidetni!" :-egi#;;ifirrt" , media,_pre Dorra,pro..o_ preot, gi afard, .r*""i" de o""-nlilli Termindnd

.i:."ff #,mr"",::inl: 3:*,fi

s'a ars,tatI. p;.'li4, adecnfd,c6nd iil;;.:' nimic; iar lntrand le pune preotut,dupiobiceiu ":.'i" antimis,9i le acopere cel mare ri"a li.J ;;"*11:.ti numaicu aerul "":':g::l preste d6nsele, ci numai ,t)) " timd,indu{e.

plinim rugeciunile n6stre cele cle serd Domnului D6mne miluePte.

=ntru cinstitetre;i mai 'nainte sfintitele daruri, ce sunt puse


- - . mnului s6 ne rugflm.

cel ce le-a primit :. iubitoriul de 6meni Dumnezeulnostru, .::.=.e in slintul ce! mai pre sus de ceriuri gi 'nlelegdtoriul Sdtl duhovnic6scS, sd ne trimiti, .-: intru miros de buni mir6smd, -::rneze6sca milh, gi darul sfintului Duh, s6 ne rugd,m. enrlu ca s6 ne mA,ntuim noi de tot ndcazul, mi,nia pi nevoia, .: .:1 se ne rugem. -

:innezeul taineior celor negrAite gi nev6zute, ia carele sunt vistieriile cele ascunseale in!e.=:.:unii qi ale gtiinlei, carele ne-ai descoperit : - :: servirea aoestei liturgii gi ne-ai pus pre noi :=:i:osii, pentru multA iubirea Ta de 6meni, ca =.-11 aducem.fie daruri Ei jertfe pentru peoatele - . :: - e proprii Ei pentru negtiinlele poporuiui : imperate, - cela ce faci lucruri nevdzu.tule -- =',:-Ti --':r si neurmate, giori6seqi minunate, cd:rora nu n--.. numer - cautA spre noi nevrednicii robii Tei, :::- stam inaintea sfintului Tcu altariu, ca inaintea :::*',ilui Teu de cheruvimi, pr carele odihneqte infricoEatetaine, ce sunt puse 'nainte, ::-- aceste :-'-:--nd,scut Fiiul Teu Ei Dumnezeulnostru, Ei -.-. =:indu-ne pre noi Ei pre credinciosulTeu popor --- -.-ia necurdlia, sfinleqtesufletelegi irupurile :-:--:. ale tuturor cu sfinlire neluatd,; ca 'ntru

r82

-9\

DUIVINEZEESCA LITURGIE

74.

conqtiintd, curate, cu fa!i, neruqinati, qi inimd, luminat6, - tmpd,rtd,sindu-ne aceste cu dumnezeeqti gi sfin{ite daruri, gi prin ddnseleinviind, - sd ne
unim cu lnsuqi Christosul Tdu, adev6ratul Dumnezeul nostru, carele a zis: ,,Cel ce rnd,n6,ncd, trupul Meu ;i bea sd,ngeleMeu, intru mine rdmA,ne qi eu lntru el"; ca locuind qi trd,ind lntru noi Cuvlntul T6u, D6mne, s6 ne facem templu al lntru tot sflntului qi tnchinatului Tcu Duh, fiind elibera{i de ori-ce viclequg diavolesc, carele sd lucr6zd, cu fapta, sau cu cuvlntul, sau cu g6,ndul, qi sd dobd,ndimbunetnlile celefd,gd,duite n6u6, dinpreund, cu toli sfinlii Tdi, cari din v6c bine fiau pld,cut fie.
Diaconul : Apdrd,, mdntuegte, milueste si ne pd,zestepre noi, Dumnezeule, cu darul T6u. Chorul: D6mne milueste. $ra t6ta desdvrqiti, sfint6, cu pace qi fd,ri de prdcat, la Domnul sd cerem. A;nger de pace, credincios, lndrept{,toriu qi pd,zitoriu sufletelor gi trupurilor n6stre, Ia Domnul sd cerem. Mli, qi iertare de pdcate qi de greqalelen6stre, la Domnul sdcerem. Cele bune gi de lolos sulletelor n6stre qi pace lumii, Ia Domnul sd cerem. $tuqit cregtinesc vielii n6stre, I6,rd,de patimd,, neruqinat, cu pace, qi rdspuns bun la 'nfricogatul jude! al lui Christos, sd cerem. Ilnitatea credintei gi impirtiqirea sfintului Duh cerdnd, - pre noi insi-ne, gi unii pre alfii, qi t6td, viela n6strd, lui Christos, Dumnezeu sd o dim, Chorul: fie D6mne.
l-

...' .,i :..t. ,' :-., ;.3,1; . :7

i ne 'nvrednicegte pre noi, Stnpd,ne: cu ini--:znire si fArA de osindd,s6 cutezd,m, Te chiema a ::= Tine, Dumnezeulcei ceresc,- Tatd,,qi a zice:
Tati,l nostru carele esti in ceriuri, :.,j, ".:.,. : l:i.

ri

aaTa , Tatilui, ql :: purUrea Sr ln vecii vecilor.


-- Amin. .-: r: Pace tuturor. . : $i Duhului Tdu. .. :,,.: Capetelev6stre Domnului s6 le pleca{i. . ' , :,,,, Tie D6mne.
':

umnezeulecel singur bun gi tndurat, careleintru ' cele inalte locuesti qi spre cele de jos priveqti, :a'ita cu ochiutrcel indurat spre tot poporul T6u, :izeste-'l pre dlnsull si ne invredniceEte pre noi ;:i to!i, fd,rd,de osinda a ne impartisi cu fAcdt6:=^ecievi6td,tainele Tale, cd,lie am plecat capetele :,s:re, a;teptd,ndmila Ta cea bogati.
.-::' a.:;,1,:':r ,1 '

u daruX si cu 'ndurd,rile, qi cu iubirea de : -- =ni.,a unuia-nd,scutFiiului TCu, cu carele im::=:nd, binecuvintat esti, cu preasfintul, qi bunul, : := vi6ta facctoriul Teu Duh, acum si pururea s. :f, vecii vecilor.

-L

n. odmrvnzpEscALrruRGrE

Cborul: Amin.
Preotul si r6gi, :

aice-a r;.tmpreund,cu noi nevezui petreci. qi vrednicegte,prin mana Ta eea pluternic6,,' "; ;6 a ni oa noue preacurat trupul TCu gi cinstitul senge, ' Ei prin noi la tot popolrul.
Iar dupd, rugd,ciune- inchini preotul, precum se si Diaconul, la locul unde sti,, zicend ambii de B ori, Dumnei.of., ."itg"il;;^d; mine pdcd,tosul. Ap-oi fiind acoperite dumnezeestile daruri cu aerul, preotul, _ ^ - . md,na pe dedesupt, _virind sd atinge de sflnta pane, cu t6td, evlavia gi frica; si cdnd zice D-iaconul: l"uam u*in[L,-p""otu1 respunde cu ^S-9 glas : Cele mai 'nainte sfinlite, Sfintele sfin{ilor. Chorul: Unul sflnt, etc. de la pag. 10g. Apoi riclici Preotul slintul aer,.9i sC t,Ua#gegte dupi, obiceiu; iar Chorul cAntd, cuminecit6rei-(ctrinonicut) i $ustati gi veileli : cd, bun este Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Iar dupi impd,rtd,sire, s6 r6gi, preotul ln taini, : .,=-'-r\

impdrn{iei Tate, :1-t1:l cela ce sus !i vin,o,ia scrie sfinlegti 'Si pre nor, $ezi lmpreund,cu Tatil

a aminte, D6mne Iisuse Christdse,Dumnezeul lo*t"Y, din qltqt_IocagulTcu gi d" p"e tronul

$i p.entru tmpri,rtngireaJlhtului trup gi sA,ngelui Christosului Tdu; gi ne ruge,m qie, Sirni2ar", loUif,orrure_ cte p-i,zegte_ne noi sub acoperepre -omeni, mdntul aripilor Tale; ii ne da ,r6oc pri,nd, suli, flarea ndstri cea mai de pre urme,, s6 ne impir-

ffi ffii

ulfami*

Dumnezeul tuturor, Iig Md,ntuitoriule, pentru t6te bunntd,file, care ne-ai dat ndu6,

.Cl

cEA IVIA|NATNTESFTNTT?E.

ru*

x.!rm cu vrednicie de Sfintele Tale, spre luminarea r.fei ceriurilor.


itr,.:: - d. -

gi.a trupului gi spre mog-tenirea tmp6-

-l"tr"i.

string6nd Sfintele dupd, obiceiu, gi luA,ncl sflntul potir de la preotr, _ zice:

Cu lrica lui Durirrrezeu, gi'cu "o "i"dinfe &agoste s6 vd apropiafi.


Iar Chorul c6,ntd, : B ine-voiu-cuvintapre Domnul ln t6ti, vremea; pururea lauda I h gura mel,. P6,nea cer6scd, pd,harul cea. gi viefii : Gustali qi vecte{i, .t h este Domnul. Aliluia, Aliluia, Aliluia.
DupE ac6sta zice Preotul :

. ^tl6,ntuegte, fumnezeule, poporul T6q gi bineovintdzS, mo$tenirea Ta.


-{poi tim6,6zi Sfintele, si dupd,-cedi, cldelnita, pune sfintul disc rr ra:ul diaconului, carele - luAndu-,I cu evlavie, si ci,utdnd alari, :i=;. u,.i iir6, a zice ceva, - sd duce la proscomedie si_,I depune acolo. L- ?:e.:,tul - inchind,ndu-sesi lu6,nd sflntul pihar _ s6 int6rce cd,trd, rs- = cAutind spre popor zice ln taind,: Binecuvintat este Dumnezeul rrrrr[: -qi cu glas mare : ToLd6una, acum si pururea qi ln vecii vecilor. Chorul: Amin. Si aqa tluce Sfintele la proscomedie. Iar Chorul c6,ntd,: S 6 se umple gurile n6stre de lauda Ta, D6mne, ca s6 ld,ud6m *irea Ta,, cd, ne-ai furvrednicit pre noi a ne lrrrpirtigi cu sfintele, 'preacuratele nemurit6rele,' gi de vi6!6 fic6l6rele, lnfrico_ --ezeeqtile, taine; inti,reste-ne pre noi lntru sfinlenia Ta, t6ti, ziua f-pr- Tale invdlam dreptatea Ta. Aliluia, Aliluia, Aliluia. - -

DUMNEZEESCA LITURGIE
Egind apoi Diacor

r}.*

l"HT:?,ff]orrmpdrd'resrizice cereqtile, vi6tn qide ",.^".,p]:rolr-:''ffi {nroto"i,i",-'*i"i"'e"t"t""tffl-l#t?r1i# i:::1"'"''cu u&.r.,, _


vrednicie s6 mullimim

Chorul: D6mnemilueste. --5vvuv, _ Apdrri, mf,,ntueste. miluegte,,si ne pizegte pre cu darul Tdu. noi, Dumnezeule.
Sdra t6ta desr5v6rsit sfi,"+; -,- _^ -

Ooono,rf oi.,r*",

;i nmrt::x#T*:''i''i'f,H'i:#"1,1-?TJ" ;
Chorul: Tie D6mne.

,,,,.,.-.C-? fie mi.rire ini,rfnm: r'rului, gi sfintului Duh, rarirui, si acum si pururea gi in vecii vecilor. Chorul: Amin. preotul : Cu pace s epim. Chorul: Intru numele Domnului. Diaconul: Domnului si ne rugd,m. Chorul: D6mnemiluegte.

Tu esti.srin,rir:*jH

lnvierii, fJ,t?tn mana carele prin patia_zecid"'"iie-Ji pld,cutului T6u Moisi tablele cele l-.r. gti titere:_ Bunule, ::-f,"-:Y:umnezee buna, Di-ne gin6u6, s6 luptd,mlupta cea s6 s6;6J;ino;;ldil:

pr.eacinstite zirn, 1l i"::_1" t"o^porilor,spre-p"" pofdelor,.;;;;;: tnfrinirea "*atr";;;f'1.;j""; :1,1

celace pentru Ta ingrijire gi multa' f""ht"t" il_# pre noi uao, ";r;;;;

flMt:f1i:^?T,ltjil"riule, celace cu inrerepciune * ar creat t6tn fd,ptura,

ffiil

"lt"u .n",":rj]:*,

bisericii, ceregre rusaciunea amvonului:

CEA }TAI 'NAINTESFINTITA"

tului, sd pd,zim credinla nedespd,rlitd,,sd sfd,rmi,m capetelenevdzulilor bd,lauri, sd ne ardtd,mbiruitori asupra pdcatului, qi farn,de osindd,sd ajungem a ne iachina gi slintei invieri. Cd,s'a binecuvintat gi s'a preami,rit preacinstitul gi de mare cuviinli, numele Teu: aI Tatalui, qi al Fiiului, gi al sfintului Duh, aelrm qi pururea qi in vecii vecilor.
Chontl : Amin. 'Fie numele Domnului binecuvintat de acum qi pi,ni, 'n v6c. I ' : - :' :r!" Marire, $i acum :
(-

.'i, ;:salmL:i 30: Bine-voiu-cuvinta pre Domnul, etc. ce S.ug*,eintrea se aice, c*,nd poi;riveryteSfi:ltele :

11dmne Dumnezeul nostru, carele ne-ai adus pre u noi in aceste preacinstile zile, qi ne-ai facut partaqi infricogatelor Tale sacramente (mistere), unegte-ne cu turma Ta eea cuvlntf,t6re ;i ne atata mogteni imp6raliei Tale, acum Ei pururea 9i in secii vecilor. Amin.
I., : , slA,td la ohicinuitul loc - itrl'' t' e anafora,' re-se*,poi gi DnpL acisl,a, Ja,*e incheierea {apolisul i :

{trristos, adevdratulI)umnezeulnostru, pentru sfintului rugaciunile preacuratei maicei Sale, ale sfintului

-.--r;':ri?,est* zi:ra), ale celui dintre sfinfi, pd,rinlelui nostru Grigore Teologul, patriarchul Romei, si ale tuturor Sfin{ilor, sd ne milu6scd,, Ei sd ne m,intudscapre noi, ca un bun Ei de 6meni iubitoriu.

O L ' A I\ Z E E SCA IT URG JE L IE


Ac6std,incheiere (otpust) face pd,nri, s6pti,rrid,napaqtilor, ci,ci in in _s6, acestd,sdptimA,ni, sd deosebescincheieriie. Apoi urrn6zi, rusi,ciunile de mulfi,mire Acum ; eliber6zd, pre robul

Tdu,Stip6,ne; Stiirt. oo*"rr."r"l'T#lfoo.t"o.

lauaap .9":n:"", gi cu putersa aceluia i"ta"irrao_t", de buni, voie ai urmat slintei evanghelieilui Christos, a" U ai luat plata oste_ nelelor Tale, tntru tot fericite: pre acela "u"ei" mflntudscd, sufle_ tele n6stre. ";d_;i;;6
Conda,c. Gla,sal 3-lea: Incepdtoriu te-ai ardtat, asemenea rui christos, mai marelui pd,sforilor, gi pirta; cd,lugirilor, pd,rinte C"igo"", catrd, cetatea cea cer6scd,,de unde gi "orrauc6ndu_,i tnveqi tu"ma lui Christos po_ runcitelui, qi cu dtngiite bucurigi ddnfueqti "* runcile lui, qi cu dtngii te bucuri_acum ln- corturile 9i aanquejti i*rr"irJ cereqti.""-

," . . Qq

$i Tropariul. Glas al 4-lea: ce de sus, de la Dumne zeu, a.i luat dumnezeescul dar,

""'i.cu. D6mnemilueqte de Ig ori. Mirire si acum. Ceeace egti mai cinstiti, etc.
Preoi;ui face incheierea, iit ra,r; 1.r*i:i*:iet;.e:; *x.* sii:-r;u, uL.ii1L,ici.e+lo{ul.

a
i
,

Sflrgltul dumnezeeqtei liturgii, celei ,nainte mai sflnlite.

|
i

f'^ i *.

CEA IITAI'NAINTE SFINTITA.

fnt

A d & l f , $o
b:'fe ca re u sa b i se ri cau ar etr iodul. pr eotul p6to ca 0 n s6 ajuta oficiar ea la E1:: ,:inteliturgii. careesteo atdt de prdcutd varialiune servitiiror a clivine i-r.: 3a dispune sCcantastihirile a sd facecetirile a si reproduse jos. mai Il D6""'e strigat-am:. prrnem Stihiri 10,,gi c6,nt5 Samoglasnica m 2i1ii, pod6bnice 1'. i:u= e1i. si Mucenicina, 5i 6191 ale triodului, pi de la -'-eiu rrei, repet6,ndcea dint6,iu, Stihira Samoglasnica, glas 1.

Lud,nd fralilor postul cel duhovnicesc,cu _ lim-ba:c 1" ggiti cele tnqeli,t6re,nici s6 puneti ptignire fratelui lntru smint6ld,, prin p;a,int'a ci
strigam lui Christos, iartd,-nen6u6 pdcatelen6stre,
ca un iubitoriu de 6meni. DeB ori. Irrea ld,udatilor mucenici, pre voi nu v,au rsctlns pi,m6ntul, ci ceriul v'au primit; deschis,au

r6u6. ugiie raiului, gi fiind tnld,untru, din pomul yie{ii v6 tnduleili; ruga{i-v6 lui Christos, sC aeru6sce sufletelor n6stre pace qi mare mila,.
Alte Stihiri ale triodului. Glasul acelaqi. poclobie.

Postul s6'l iubim, suflete, carele veqtejegte ptimile cele cumplite, cu lucrarea duhrilui, ';i Fpte dumnezeegtia lucra ne intd,regte,gi mintea la ceriu o ridicd,,qi mijlocegte,pentru cele ce am gre;it iertare, carea s6 dd,rueqtedela Dumnezeul cel indurat.

DU]IINEZEESCA LITURGIE

', ,-_,, T9ta vi6fa mea lntru -il;"lr;";;#ffii am chiel_ spurcd,ciune tuit D6mne, ,ticd,tos"i -ia"i"te o eu
"rr,c _mdmd,ntuegte,gi nu -;i * u* depd,rtat $ncau pre mine, careleau dela Tine,gi defaptelecele "o" aumner"eg;i;;;* *,am lipsit.
AIte Stihiri. GIas 4. podobie.

umilinqa, 13::"t:]H-"1q cugrt-am, curateste-m6,

ceresc gre_

o ar,*xr.i de " a te curd,tir^ reu[a!i; j D;;;;i"""*"i'-lt? "?'p"; ierfare, curifenie,gi m;;;ire, sd-,L -;i vezi 91-1i" acum, pre eel bun

ndstre. llfoisi cel minunat prin post curd,findu_se, a vqzut p,re cel dorit. Decl acelsioiuo"*and sme_ rite suflete al mer oi_l.eroeqte-te in zileie postului, .ro qi iubitoriu de 6nreni.

gi m6 maniriegte mine desfri_ pre 1* natul (curvariuli pentru muita ' bunatatea tntru tot'priterni.u, triariuitoriule al ii lisgs-e sufletelor

ep,t"uio i", _D11nezeyl.e,. lmn to, nd,dejde,

I)d,-'mi umilintri,, gi md,ntuire de r6utd,{i, qi indreptare vie{ii*mi", *"it*torraat acum in patima cea,trup6scd,, gi indeprl;rtat "Lr"iu "u -!i de Ia Tine

;;;i" deta nimenea

Mi,rire, Si acum. Bogorodiciaa asemenea.

nccail;-F;'; ::_r:_ selat;:^l*,r:1,,"1".i" Treimei dumn'ezeegti,[,a;d;;;t cei

Tine preacuratd,,polata impdratului cea - -P"g multld,udatate roq, curd,tegte-mi mintea cea spur_

r#,o"uq inrrum_
i"t1r"t'. --

.6I

CE.{ iItAI 'NAINTE SFINTITA. ts*

Tq qi mila cea nemdsuratf,,, Iiind m6,ntuit eu netrebnicul robul Tdu.


Eqire. Prochimen. psalm b1. 6las 4.

Nad6jduit-amspre mila lui Dumnezeutn v6c, !,r in v6cul v6cului.


srih.

Ce te lauzi lntru rdutate puternice.


De la facere cetire.

oe.era de gase sute de ani, qi potop de apd, -qi s'a- fd,cut pre pim6nt, u intral Noe, ti leciorii lui, gi muierea lui, gi muierile feciorilor hri cu dinsul in corahie, pentru apa potopului; si fin paserile cele curate, 91 ain paieriie ,r.".i"61" rate, gi din dobit6cele cele curate, -sidin dobit6cele cele necurate, qi din fiere, qi din t6te cele ce se tiriesc pre pd,m|nt, c6,te doul aa Intrat Ia Noe fn corabig p!fie bktbd,tflsclt gi femeiscd,, prccum ti poruncise lui Domnul Dumnezeu.
prochimen. psalm b2. Glas 6.

Cd,nd va lnt6rce Domnul robia poporului, hcura-se-va facob, si se va veseli Israii.


stih.

Zis-a cel nebun tntru inima s&, nu ieste


ezerl.

-.E LTTURGT,{ MA|N,{rNTE SFTNTIT,{.B._


De la pilde cetire.

tei; iard,de vei fi r6u, numai singur vei lua cele rele. Fiiul tnvdlat inlelept va fii gi . cei nelnvdlali servi i-se vor ai. Ceti ce se razimd, de minciuni, acela pagte v6nturi, si umbln dupr{, p.ase.risburat6re, ci gi-a pd,rd,sitcaile vietii saie, gi.gi-a {tul cd,rd,rileagonisirii sale. $i'umble prin pustie fi,rd, de apd,, gi prin pnmdnt'desfd,tat intru sete, qi adund, cu mA,nile nerodire. Muierea nebund, $i..fara de omenie, se va lipsi de pA,ne, carea nestiind de rugine gade in uqile casii sale pe scaun afaril in ulite, chiemd,nd pre ceia ce trec pre cale, gi l-gi lac cd,ile 1or. Cela ce este din voi fara de minte, abati,-se la mine. gi celor nebuni le poruneeste zic6nd: Atingeli-vd 'cu dulc6{d, de pfl,ne,a,scunsd,, befi.api dulce de furtigag.'$i el qi ci lu ttt_e,. -nlmdntenii la dtnsa pier, si sc afld, tn fundul iadului. Ci fugi, nu te zibovi'la locul ei, nici tnt6rce ochiul tdu spre dtnsa, cd, aga o .rei trec_eca o api, strd,ind,. $i treci isvorul sirri,in, si te depd,rt6zd" apa altora, qi nu bea din fd,nt6,na de strd,ind,, ca s6 trd,eqti multi vreme, 6i s6 vor adauge lie anii viefii.
Apoi:

ffiiiot., {e v9i.fi. infelept,{ie vei fi rnlelept qi QJ-ysrirlilor

Sc se tndreptezerugd,ciunea mea.
$i stihurile dupi obiceiu, precum urm6zi, la pag. 1?8.

._.- __>i_+<s,@#+<___

fIT\Dt'[[r| BINICUVINTrIRIA DI][A COI,MI.

Acum eliber6zd,, Slinte Dumnezeule, Mdrire : slintilor, D6mne,

Tatd,l nostru, Si acurn : Pentru

Domnului s6 ne rug6m. D6mne milueste.

-rtne, cela ce ai plinit t6te cu cuvintul Teu =.iai poruncit pd,mdntului se sc6td,multe fe_ ,--:- cieroduri, spre folosirea(indulcirila)qi hrana * :,:.1: carele pre cei trei tineri si pre Daniil, in :,. :-tn. - fiind hrAnili cu semin{e,-i-ai ardtat :- , - ::'umogi de cA,t cei ce erau hrd,niti in desfd,--:- Insu-ti, intru tot bunule tmpdrate, gi aceste ,-.-' -:e cu feliuritele roduri le binecuvint6za,si

194

tB

iF

.1i.

t u*
\9.

sfinlegte pre cei ce vor gusta dintr,6nsele, cd,ci acesteaspre mf,rirea Ta qi lntru cinstea qi amintirea sflntrrlui (N.) le.au pus tnaintea Ta rbbii Tei, gi spre aducereaaminte de cei, carii au "epau*a[ lntru buna credintd,. Dd,ruegte, Bunule, celbra ce au lnfrumse{at acestea qi serb6zd, amintirea t6te cererile cele spre md,ntuire qi desfatarea buni,tf,lilor Tale celor vecinice; peritru rugf,ciunilepreacuratei Stnpd,nein6stre de I)umnez-euNd,sc6t6rei, gi pururea lecidrei Maria, gi ale sfintului (N.), a cd,ruiamintire o se_rbi,m, cu ale tuturor slintilor gi T9i. 91 tP egti cela ce bineeuvintezi gi sfin{eqti t6te, Christ6se Dumnezeul nostru, qi fie merire tnd,l{i,m,lmpreuni si Parintelui Tcu'ceiui fard,de 'nceput, gi preasflntului, bunului si de vi6!A fecdtoriului TEu Duh, acum gi puruiea si in'vecii vecilor.
Chorul: Amin. $i de este la vesperini,,Diaconul: Cu tnfelepciune. Chorul: Binecuvintez5,. Preotul: Cel ce este binecuvlnta! si cele-laltepd,ni, lncheiere. la Iar de este la liturgie, chorul c6nti: Fie numele Domnului, de 3 ori. Apoi se cete,ste psalmul BB: Bine voiu cuvlnta pre Domnul tn t6t6 vremea; pururea.lauda lui in gura mea. Apoi rmpi,rfind analora, lace obicinuita lncheiere, gi ies afard,.

':+

.i:

+.

I
fi

. I lugi ,e i
Diaconul tice:

une

l
$
l

la binecuvintarea in Dumineca salciei Floriilor.


[e6nu1ui sd ne rugd,m. Chorul: D6mne milueste. Pr*ctul ceteqte rugi,ciunea ae6sta:

p 6mne Dumnezeul nostru, cela ce Fezi pre cheD ruvimi; carele ai ridicat puterea Ta qi ai trimis pre unul-ni,scut Fiiul Teu, Domnul nostru Iisus Christos, ca s6 md,ntu6scd, lumea prin cruce, prin ingropare si prin invierea Sa; la a cd,ruia senire in Ierusalim spre patima cea de buni voie, poporul cel ce gedealntru intunerec Ei tn umbra mortii, lud,nd semnele biruintei - adecA ramuri de copaei Ei stilpnri de finici - mai inainte au restit invierea: Insu-ti, Std,pd,ne, pre noi, earii i si in'preziiid'hc6sta a s6rbf,,t6reidupd,exemplul ace- ; lora linem ln m6,ni stllpd,ri qi ramuri de copaci, =.i carii ca gi pop6rele acelea gi pruncii strigam Tie:_ Osanfr&,-pazeEte-ne ;i pre noi, ca cu imnuri, laude si c6,ntari duhovniceqti s6 ne invrerlnicim de invierea cea de a treia-zi facct6re de vi6ta. in Iisus ChristosDomnul nostru, cu carelebinecuvtntat :sti. cu-preasfintul gi bunul qi de vi6!A fd,cdtoriul fiu Duh, acum qi pururea qi in vecii'vecilor.

1e6

-.8

a+*

p-

R u g freiune
la binecuvintarea mAncirilor carne sfinta gi marea d,e in Dumineci a Pagtilor.
Preotul: Binecuvlntat este Dumnezeulnostru. Chorul cfrnti,: Christos a lnviat, de B ori. Diaconul: Domnului sd ne rugim. Chorul: D6mnemilueste. Preotul cete;te rugiciunea ac6sta:

carr de carne_ le slinfeqte pre ele, precum gi ai sfinlit berbecele,ce !i L-d, adus credilnciosul ly"?u*, mielul pe care !i L-a jertfit Avel, pi vi_ lelul cel. gJ$, pre_care ai poruncit a_l jurighia pentru fiiul Tdu cel rd,ticit qi iareqi intors iu firr". Pentru ca, precum acela s'a invred.nicit a s6 bucura de harul T6u, aqa qi noi sd ne bucurim de acestesfinlite gi de Tin6 binecuvintate m6,ncd,ri. ce..sunt spre hrana ndstrd,,a tuturor. Caci Tu eEti.hrana ceaadeveratfl, datatoriul bunatetilor, qi inri,l!d,m, tmpreund,qi parinteloi feo $i.Tle^md,rire celui fara de 'nceput, gi preasfintllui Duh, acum qr pururea qi ln vecii vecilor.
Chorul: Amin.

ffiute, 1S%/

D6mne IisuseChrist6se, spreaeeste men-

B._

LsZ

la tinecuvintarea brAnzei a ouelor. qi

rugd,m "*T":Hfi:re
:,-:ine D6mne,Dumnezeul nostru, creatoriule _-_ iac.toriule a t6te, ti"."ooirrtere br6,nza ouele,Ei ql" noi.ne parugt" :.,:.,:r_.i intru bund,-*t:-r _!a: ca _ gustd,nd din ele -_t*a ,ru umplem :: :o:urile tutu boqlte. qi d; . _- -;_--;g. a Ta este.stapa"iruu, nespusaTa _..1:, Cri, si a Ta este

+i Eimaiir;;; r.iar"i ii, . ,.,..-liil, ry.u!er.e1, :,,.;..11.i.sfintului Duh,acumgipururea


Amin.

gi rn

ai bine-voii.e u]o.rgri, ae6stri, la cdcere;pentru ca se nu ilL :.--"_,1. n6u6_ celor :: ,:f,i gustadin ac6stri, r6dri, a spreveselie, .: .= fi.o aducemca,dar "idi_ _p". :: - siintitul trup al Chriitos"liriiluo, ""rltireapecatelor,

bund,. tocmirearlura"rrl.ii"; ("r."# -".::::.a aerului),prin picd,turiJe pl6i" -Fi.;;l; _--:::a timpurilorf

.a gustarca strugurilor ziaa 6 August. in de i:=cuvintdzd,, Domne, ac6stii, r6da n6uri, a vitei. :3.rea prin

cu-earele

198

'X'

':'r

.9

iP*

lmpreuni bine esti cuvlntat, cu preasflntul, bunul, gi de vi6ta fd,cdtoriul T6u Duh, acum pururea qi ln vecii vecilor.
Chorul: Amin'

st sl I

I B uga e i l rre
la ad.ucerea dep6me. pArgei

ffitd,pd,ne D6mne, Dumnezeul nostru, cela ce ai M poruncit lie-cd,ruiaa-!i aduce lie dupn vointa sa pre ale Tale dintru ale Tale, si bare rdsplategii acestora cu bund,ti,file Tale cele veeiniee; cela ce cu bund, pld,cereai primit darul cel dupd,putinld, al v6duvei: Primegte qi cele ce acum Tl le-au idus. robul Tcu (N.), qi-'l tnvrednicegtea s6pd,straacestea ln vistieriile Tale cele vecinice, dd,ruindu-,i lui a sd folosi cu prisos de bund,tatile TaIe din ac6sti lume, lmpreunf,, cu t6te cele'ce-,i sunt de folos. Cd, binecuvintat este numele Teu Ei preamaritd, lmpdrnlia Ta: a Tatd,lui, si a Fiiului,' gi a sfintului Duh, acum qi pururea si'in vecii vecilor.
gtro*o1. Amin.
xxxxx)*x.ii(]{xxx;*)r(.*xxxxxxi*xxx,*x4i)tix){x(${}*)$*xxxis)*xxxri**x**r}i;t)*)***;*rk#*i{

R0nduela Parastasului
adeei eolivei, ee s6 l'l|ce Ia lilurEie intru amir|lireu celor adorrniti.

La _lit ugie, dup6, rugioiunea amvonului, s6 rostegte: Sfinte Dumnezeule. Preasfinti, Treime. Tatil nostru. Preotul Eclonisul : C5, a Ta este lmpdri,lia, etc. Urm6zi imediat troparele: Cu duhurile drep{ilor, si celelalte. Vezi pag. 200.

'!l

.,!..

ii.

m.

Ectenia lf,iluegte-ne pre noi Dumnezeule; si cele_lalte. bi rce--:ea rugd.ciunea,: Dumnezeul duhurilor gi a tot trupul r**.:ql ; Ci T! e;ti invierea, etc. Acestea t6te le cautd, la
+,. 'r':!: I:qa Gura-de-aur, pag. gB.

ls:l

L.Eli

*.oml:

Fie numele Domnului; si cele_lalte. Si incheierea liturgiei.

-r-+==+;x**X)*XXX*?$*XXXXXX* n^

*E{XXXXXXXXSK*XXXXXXXX*XX*)*XX**X

ll0ndu6laParastasului sera de
lntru ernirrlireo celor adormitl.

Sra - dupd, lncheierea vesperinei (ser6,ndei,vecerniei), mai he de dupi,-cinarea-micd,(pavecernitd,),fd,c6nd preotul lnceputul, rl fu : Sfinte fumng2eule I preasfinti Treime. Dupd, Tatd,l nostru, : hr-l Ecfonisul. Chorul, troparele: Cu duhurile dreplilor; si cele_lalte. Diaconul: Ectenia: Miluegte-nepre noi Dumnezeule; qi cele_lalte. Preotul rugiciunea: Dumnezeul duhurilor, etc. Eclonisul: Ci Tu eqti lnvierea, etc. Vezi pag. BB. Chorul: Amin. Ceea ce egti mai cinstiti. D6mne milueste, de Binecuvint 6zd,, $i incheierea.

I ei

lEse a sti. cd, in zilele sdptdmdnei, dupd, incheierea vesperinei si . Erniei. se face litia a1ai Ludnd preotul cndelnita, iese tn a g-L I bisericei (pridvor)- Inaintea lui merge cine_va cu un sfeqnic IEG ; L ra Fornim, cAnt6,nd stihire sfintului, a ciruia este hramul, si urmA,nd pini in pridvorul bisericii. Dupi stihiri tl F{t lud,ndu-,sipreotul epitrahilul zice: Biaecuvlntat este Dumnezeui nostru etc.

Irr noi: Amin. Slinte Dumnezeule;Tatil nostru. La fine preotul rI : Ci a Ta este impird,fia etc.

200

-9t

s'

'f'

t*

e=

l':1"'::'T:lT;T':,iA,,l'ou,r,,, -^-,..,^g:",l:,I"*i:Tff cea tericiti, carea este la Tine, iubitoriuie de 6meni.


toriulesufletete robilor ioi,.pari"a"-r;l"r_r"JiJi"
intru oclihna Ta. D6mne, unde toli sfinfii

roblorrei, ;;;;j ei sufretere ;lttff:ff.

iT'lo,ogi esriiubitoriu

Tdi si odihnesc,

legiturile celor ferecati: insu{i ,p:sorl in iacrsi ai destegar gi _rff"tlf"" fci oAin rst"_t". "ofifo"

Tu eqri oo*o"".o,r-:1-l:ilTtfi

ceea ai niscur pre ce uumnezeu fd,ri desdm6n!d",r6gd,:L: ^..*_^_Uli,"yrati, So." _a"l,iO#sufletele robilor Tdi.
Dupi ac6sta zice preotul Ectenia: Milue;te-ne pre noi, Dumnezeule ; .i ""t"_lu,ttu. Apoi rugiciunea,: lJumnezeul duhurilor. . . Vezi pag. gB.

ei n".r".i:;;;1eci6rd,,

deiertare morfi, secete9te partea la ce din archiereului; in lipsa iar acestuia dinpartea preot. qi unui

R, ug{,ei un e

; ",;'ffi:: #'Efi il^-""x"J'#illfil*'tg *3


tdrind, qi l-ai formlt

Domnului s6 ne rugim.

ilj:**::t*.:i

pre3n,

poaOfeqilr"**"1e, """pi"1i".-ei-#esc gi l-ai

da",spre

lr,
l_
t.
I

_ ___l

::' _ .q i.'A

'{n'
{

I l J I

1 t
I I

I t
I

l
I I

iar cd,lc6,ndel porunca tnv6{d,turii Tale si fiind I :npartagit chipului si nepd,zindir-1, pentru'ac6sta, I - ca rdutatea sd nu se facd, nemuritdre, - cu i :ubirea de 6meni ai poruncit, ca un Dumnezeu a1parinlilor nostri, ca impreunarea si amestecarea 'i ! resta qi ac6std,legaturd, negraitd,,prin voin{a Ta ii :ea dumneze6scd, se taie qi sd se desfacd,:incd,t ti s6 surletul sd m6rgd,acolo de unde qi fiin{a qi-a luat, i -uanala obst6scainviere, iar trupul sC se desfacd, , :n acele, din cari este gi alcntuit; - pentru aceea ,i r.e rugam lig Pnrintelui celui fd,rd,de 'nceput, gi :i :ruia nd,scdtfiiutuit6u, qi preasfintului, Au-o'-tii"-t'aii g riu-Id,edtoriului T6u Duh: 56 nu lagi laptura ' fa acdsta a fi inghilite de periciune, ci'trupul s6 l desfacd, din cele ce s'a alcd,tuit, iar sufletul s6 i; se asezein c6ta drep{ilor. Aqa, D6mne Dumnezeul ; nostru, sd invingd, miia Ta cea nemesurata si I rubirea de 6meni cea neasdmdnatf,,:si ori de a ,i :.zut robul Tdu acesta sub bld,stemul Latnlui seu, fi ori al mamei sale, sau sub bld,stemul s6u, ori a i amdrrit pre vre-unul dintre preoti qi a luat de la ri 'a ciinsu] legd,turd, nedeslegatd,, ori cd,z:ut sub grea i aiurisanie archier6scd, si prin netngrijire qi lene i - a dobd,ndit iertare, iarti-l pre acesta, prin mine I pecatosul si nevrednicul robul T6u. $i trupul lui : se desfacd, din cele ce s'a alci,tuit, iar sufletul , -ai se se a$ezein corturile sfinfilor. Asa, D6mne , _ Dumnezeul nostru, cela ce ai dat ac6std,putere i
.-.,j.:;---; i:r--r:==,-::, .::t_:,...;:

=i'_::.:. - ;;=:;:=;i:;i-=ri*.::..;**.;*

.e/t

.6'\

.'ri'

.i.

.ii.

'h;

diruit ac6siaputere, d;_lid; pre adormitul robul. Tcu au-p!"ut"l sufletesc trupesc, gi s6 rre rertat $.) in v6cul $i gi de acum si ln celyii.tgiiy,_ rugi*ciorril" cu p"-"-"Lia,tei"ii"n,ll rurea fecidrei Mamei iale, qi-".i ;i" tuturor sfin_ lilor T6i. Amin.

*il:ga, ,,C6,te qi St g*r*il'sc fie legate printr,ingii n6uE,-nevrednicilor; gi 9i *:l_t:glr_..j, cu rubrre de 6meni ne-aj

corifeului Tcu petru gi- celor_lalti sfinli tnv6(d,cei gi apostoli ai Tci, ca sc dea ierdarede pecate, qi ai zis:

.
,z,rliJ.

A ItS , r u g i, eiuno.
Domnului sd ne rugd,m.

iubire, i; il;;;;i l"Pli-_Tgll,prin tlr,1iTu1"^1t aceruiasi. ceanespusd,, d"; il ::r"_1 tn catgi noi aga l"se* preasftnr sih;;; s6 !i'.6;;Gm;il'l:

si fie legate gi"tn 'ceriu s'au legat, gi'deslegatu ""at"-d#;sii pre pd,m6nt Au uru*"""u ," ceriu cdte de dtngii.pr'e pamoirt s,au d";i;;;;; lnvrednicit pre noi, neinsemna{ii cela ce ne-ai si nevrednicii

cea de i ttreia_i{ pfi- harul Teu ai .di" bine-voit'asd au i"i-gi aposroli-ca tdtd, puterea de-a lecragi desl'ega ""i*:iriii Omenilor, pe""lui1u

lYNfpapane mult milostive, D6mne Iisuse christdse @ Ilomt ezeul nostru, - cela ee pre corifeul T6u Petru ai zidit biserica Tr; ;i l_u,i aut lui cheile tmpdrd,tiei ceriurilor, si dd; ;ilta Ta tnviere mgrfi

'nt

203

tn poporul T6u _: Insuti, preabune 11remnld,prin :l:.rue, mine, umilitul gi nevredni6ul servi: ::--:. Teu, iartri, pre robul T6u de ori.ce in ;--=:a actista a gre;it ca un om; qi_,ilasd, lui cA,te , ;:ratuit, cu cuvintul sau cu fapta, sau cu g6,ndul, :.r-=gandu-'i gi legd,tura ce a" ti'in ori_de chin _::s: asupra lui, cu care insugi el din neluare'_ ---'-':i sau din alta pricina s,aiegat pre sine, ori ::::-a si conlucrarea diavolului a suferit o utorr"_ -::: ca acdsta; bine,-voegte,. un. singur bun qi ca -:-t indurat, ca sufletul'lui s6 s" agerJ cu sfintil, . : =. :iin vd_c pld,cut au !ie, iar trupul sd se dea firei :.-=i de Tine zidite. Cd,binecuvintat $ip";";;;i; - =--:in veci. Amin. a Tu e;ti invierea; arire Tie Christ6se Dumnezeule, nidejdea n6stri,, mirire Tie. Mirire, Si acum.D6mnemilueste. Binecuvint6z6. el ce a inviat din morfi, Christos adevdratul Dumnezeul : :::::. i)entru rugd,ciunile preacuratei maicei Sale, ale sfinlilor, md,ri ' ': :: nrru tot laudalilor apostoli, ale preacuviosilor cie'Dumnezeu Ei : :,-::.:_rilor pd,rintilor nostri, qi ale sfiniului qi dreptuiui Lazar, celti - : -:;iat .a,patra zi, qi ale tuturor sfinlilor, .- su etele robilor S6i - ,- --utati de Ia noi in corturile dreplilor s6 Ie aqeze,in sinurile .: : ,-- lam s6 le odihn6scd,, cu dreplii s6 si le numere, si pre noi sd :- _--'.::sca,ca un bun si de 6meni iubitoriu. Amin.

' - partea archiereului,sau de ift-ri"r_"a, 'n;r;

?at

$i dupd, tncheiere tofi fralii zic cu glas: v6strd, pomenire, vrednicilor de fericire, si pururea .Y""Tiri. pomenili pirinfi gi lrali ai nostri, de B ori. Apoi zic pu{in mai lin : lJumnezeu sd-,i leric6sci qi sd-,i oclihn6sci,pre dingii, 9i pre noi sd ne milu6scd, ca un bun qi de 6meni iubitoriu. _ xxxxxxxs)*xx$$xxi${*,*,xx*rc*xxxi$**xxf*xx,**,r.**.*xxxxxi)*,*)*)$**,*x*xxi*xx)l(

In d i g it are
cumsEsefaceincheierea. Gtpust, aporis) sErbatorile tn impErategti, alemaicei Dumnezeu, lui preste anui. tot ;i
Preotul trebue s6 gtie, cn la incheierea zilei, sau a sdrbi,torilor Ni,scdt6rei de Dumnezeu,nu are sd zicd,: Christos, adevdraful Dumnezeul . nostru, pentru rugiciunile preacuratei maicei Sale; a cinstitei md,ritei nagtetii ei; (sau a a'dormh'ii ei; sau a tntrdrii, sau pomenind alte s6rbitori ale ei; sau a na.sterii sftntului Ioan Botezitoriul, sau a td.ierii sftntotlwi cap ; sa,uprovoed,ndu_se alte amintiri, la sau mutd,ri ale slinfilor, sau la aflarea. si adacerea,m gtelor lor); ci, de este sdr_ bit6rea Nisc6t6rei de Dumnezeu: a nagterii ei, sau a adormirii, sau altele, sd zice numai aqa: Ch"i"to", adev6ratul Dumnezeul nostru, pentru rugiciunile preacura,tei maicei Sale gi ale tuturor slin{ilor, sE ne milu6sce gi sC ne md,ntudscd, pre noi, ca un bun gi cle 6meni iubitoriu. Iar Ia sftnt: Chtistos, adevdratul Dumnezeul nostru; peniru rugaciunite preacuratei maicei Sale, cu ale sflntului apostol, (sau archie-reu, sau mucenic N.) ; gi ale tuturor sfinfilor; cele_lalte. ,si Corect este a sd lace incheierea aqa, de 6re-cenu invocam nagterea Nhs_ cdt6rei de Dumnezeu, nici tntrarea saa adormirea ei etc., spre rugi,_ ciune citrd, Dumnezeu, ci pre lnsaqi preasllnta Nfi,scdt6rede Dumnezeu. Asemenea nu aducem rugi,ciune c6ird, Dumnezeu nioi amintirea sau mutarea sfinfilor, ci pre ei ingisi.

-.E]

.s

{.

r9.*

I ir

ia Vesperina, Utrenie ia liturgie, Ia qi

Incheierea SdrbitorilorImperitegti.
duBa rOndu6ia ac6sta.

La naFterealui lisus Christos. fu peqteri s,a niscut si ln iesle s,a culcat, pentru mdn_ f il lh rcun, Christosadevdratul Dumrr"ruoi-rroJtio, pentru rugi,ciunile maicei Sale si ale,tuturor .fi"g1f"*,-G treetei ne milu6scd, sd si lrtrescn pre noi, ca un bun qi iunito;1; ae"6meni, La tiierea imprejur : C3t in_a opta zi primit a fi ti,iat imprejur, pentru .c9 min_ -a n6str6, Christos adeviratul il;;;;;il"srru; gi cete_lalte, s'a ardtat mai sus.

hr l@

La dumneze6scaarifare. Cel ce a primit a Ii botezat ln Iordan de cd,trd, Ioan, pentru turirga n6strd,, Christos adevdratut D;;;;; nostru. etc. La iatimpina,reaDomnului: Cel ce a primit a fi ln bralele dreptului Simeon, pentru drtrrirsa, n6str6, Christos linut adevdratul d;;;";i'""stru. etc. La Dumineca trloriilor: Cjt ce a primit a ;edea pe md,nz de - . l6str;._ Christos adevdratui n"-r,"r"oi-rror;;r, asin, pentru md,ntuirea ;;. La Dumineca Floriilor, sera : Fiind Domnul snre_pr,tima cea de bund,voe, pentru md,ntuirea a6stri, Christos adeveratul Do*o"""ol ;;";;;. #

. . cea_mai-bund, a umiI linti ne-a ar6tat' 'ingroparea.spdlat pi"io""i"'iiuoficeilor - gi carele "ata s,aI l*u la cruce gi umilii p.rrt"o ,roi, Christosadevdratul r Dumnezeulnostru, etc.

cer cepenrru .,*i:t";:T;;ll'""* n

206

-.9i .e)

G._

el ce scuipiri, qi bi,tii, qi lovituri, si cruce, ;i m6rte a r[bdat, pentru mdntuirea lumii, Christos adevdratii nrl*rr"r"ut nostru. el ce pentru noi 6mcnii qi pentru a n6stri mdntuire cu truput a primit patimile cele infrico;atu, cea de_vie!i,_fd,cdt6re, ;;-;";r;, si ingroparea cea_de_voe, Christos ;ilr*;;i;mnezeut nostru. hristos a inviat din morfi, cu m6rtea pre m6rte cd,lcdndsi

;;;;ru;;;: zeul nostru, pentru rucri,ciunile preacurat.i *"i""1 Sale qi ale tuturor

celor din mormonturivi6!n d6ruind*l;;;il;"".

;fll|iilff;

mlu6scascne *a"tu;*;i;;;l,oi, unbun ei side "u

el ce prin u;ile incu.iate a intrat la sfinlii Sdi lnv6lh,cei qi apostoli, si pre Toma i-a incredinlat purrt"u maoiuirea n6strd,,Christos adevdratul Dumnezeul nosrru, el ce intru mi,rir-e- ind,llat cleIa s,anoi la ceriuri, si a qezut deadr6pta lui Dumnezeu-Tatd,l, Christos nostru. "d"u;;;;i;omnezeul el ce in chip de limbi de loc a trimes din ceriu pre Duhul cel preasfint preste siinlii sci rnvatacei christos adevdratur it Dumnezeulnostru, "n"."ti el ce din pdrintescul qi clumnezeescul sin s,a de;ertat pre din ceriu pre p[m6nt s;a pogorit, qi u f"i-it :i".Ci ?i t6ti, firea n6strr, gi a indumnezeit-o; iar aofa jr'"rit ir"agi-la ceriuri, si a 1r1"-t!u gezut de-adr6ptalui Dumnezeu_?atd,l; gi p"u Jo*rr"reescul ;i sfintul, qi cel de o-Iiin!d,,_ de-o-pute"", qi ri d;_;;;il; impreuni, de-a_pu_ rurea fiitorul Duh, L-a trimis preste slintii Sei invd{d,cei qi apostoli,

207
I ::-:

J]]r" .: TJ: tn;ia

!!rr",4 r.

:.: :::: i.a luminat pre ei, iar printr,insii pre t6td, lumea: : :::;::arul Dumnezeul nostru, prin rugaciunile preacuratei, -: :,,:: rrihani, sfintei maicei Sale, ale sfinlilor mnrililor, gi - .::-::iior. de Dumnezeu predicatorilor, si purtd,torilor de .::.: -.i ale tuturor sfintilor: Sd ne miiu6sci _siso ne man::; :::. ca un bun qi iubitoriu de 6meni.

,= in muntele Taborului s,a schimbat la Iatd, 'ntru mirire, -_ ane: -. =:::ilor Sdi invdfd,cei apostoli, Christos adev6ratul Dum;i
.'*-;: :-== +*+i{x)liit):ixxxx)ri*i.:}:xxxx*iix-iF}{)fo{li{,*}iii(x,{)*)*)**rrixxi{ix;$*,*)Ki${*(,ii+x

:: :::ste t6ti sept6m6,na, obiceiul dulA sfinteibiserici a rdsaritului.


i::stos adev6ratulDumnezeulnostru, pentru rugd,ciunile prea- -. _.::ei Sale, ale sfinlilor md,rililor :-- " si ,ntru tot ld,udalilor apot. .-: :::ntului ale slintului i.r.le sfinlilor qi dreptilor, clumnezeegtilorpirinti Ioachim qi tuturor sfintilor : Sd ne milu6scd, ne mA,ntu6sci, qi pre noi, si iubitoriu de 6meni. i- ce a bniat din morti, Christos adevdratul Dumnezeul ::_'-- :i:D r.ugd,ciunile preacurateimaicei Sale, a,lesfinfiior, md,ritilor :::-: rr_irid,uda,tiior a.postoli,

hristc s, adeveratul Dumnezeulnostru, prin rugi,ciunile prea_ . -:.:=i maicei Sale, cu ajutoriul cinstitelor, ceieqtilor, netrupeqtilor

are ?.1"sfintului {r: esrenramui hi:":i9:rl, ale sfintului drep{ilor ao*r.,....i1o" pd,rinli {ziieii. ;i lj:.:jli!1*" Ioachim qi Ana, pi ale r,ururor.slinfilor : 56 ne milu6sce ;i se ne md,ntu6scd, pre noi, ca un bun gi iubitoriu de 6meni.
.r..,t:llr sgl,s,,si idaii:i ia uireirie: Ch"i"to", adevdratul Dumnezeul nostru, prin rugiciunile prea_ curatei maicei Sale, ale cinstitutui, ;;ilild;c, rnainte_mergdtoriului si boteadtorialui loo.n, sts.
lJr,t ir relr-. si Fliercuri ia utrenie:

F!r":

, i l ! i
;l a

a Christos, adevdratul nostru, pentru rugd,ciunile preacuratei maicei Sale, _-_?u*"u1."1 _ cu purereacinstitei rl

gi de_vieln_fncd cruci. t6iei

#,.",.ih,:i"l;:"ij:i:i*".FJ"#;il';;::;;:lil.!fffii
curarii l"ru, JJ#,f *"i"ui ol ;inT toli, ale slintilor ii',,i1'll.lli;rn""-ilffi :;::rhi}i+il^- ^: L----:r
a*pUr"",-ioriMira Lichiei, ficdtoriul ie minuni ; ,:: ,:*l :_,:ili;. Joi se:'sr.si linerr ia ur,r+rrie, ,qface r:ea rle illiercuri tlimin6ta. Vineri s6ra qi S6.mi:ri,tn ia utrenie: Ch"istos, adevdratul Dun prin rugd,ciunileprea_ : maicei Sa.lo .r^ ^*,.^,.,'^ -to"1.yl..nosty,

ate celui ai"t""

ffiercuri sdrrr,,si J*i la utrertre : Christos, adev6ratul Dum prin rugd'ciunile preapru- r.ug&cluntle prea. curatei maicei Sa,tearo ari-+ir^- ::1,::l sale, ale sfi: ._ "o.tl"l' -.irlii gi.ntru_to

{ )

I r)

":."r_!,rj:1,iu1]!itor

t_tauaat aposlo ilot ii,

miluoscd, nemd,ntu6sce'pr;;;i, ;ffi:::'j":,r":"'l"rt*t^":.".11*.eiA"",-;i'i;;il;;',#T, 9i sd ;;l,i ffi"u';";fi#,",; #J;


I . , ,,,,.,,,',1'i:;''l"l' ,:t'l::;;;,.1, ,L,a i:i,',:i, a\.sa,.I,...ec,,,,1 'e.fic- ,, cll:lelea^tor

ate prea'c&' oio;ilot si de Dumnerlo o,i"tu.*l-;::T:'.":i I nostri, ------- pi,rinfilor -"'-acetttct' ..*rruurr!'r are snntului (care este hra,muil, ale ,,ytli:"ilor rc,j,,.* a<io trn,r*"."ri -.,^ s i 'esurl' ale ,itrrtoloi tzlicrJ,ale sfinfilor,

'"il;;,If JJ'xT'Tr,::::11Ttittr;i'{';i;"i;";"';;

nezeestilor n;rin+i r^--L::1"1Yt":

**r***'*;,+;;ffi;iiffi I,FI{l*Jn+} snnei, a'#;:Ti"?*:T"f,fffi "i* perinte g:Tf il;iJ,#"i,l-*

210

.,1.r

.?

u,",JT,1#llil'l,lj"**, si numele ^..!^,g:.s,aTat6iui, gi-al riiului,'qi-"i'"ir"r"rri de-mare-cuvi Tiu: al Duh, acumsi purure, qi ln vecii vecilor.
i. ui, sufreteror n6stre, ; d;'il',ul'"-lii,"'"' acum Duh, si ilf,lJil'il l;}i'il,,ff;#' DupE cd,ntarea 6 : Tu esti rmndratur_pncii gi mdntuitoriul

srinrt

si preamirtd,: ^ ,-. I,: Tatd,lui, a tr'iiurui, ,,r'irrtoroin;;;ffi;;;;ea a si qi ry:ffi,:Tt:fr'1"ourot*taqi in veciiveciror.


.. .ginumele p*,,,"io.ttsi de-mare_ cuviinfi, Tdu: ar.Taialui, u,ii,llrrii"!, u, .r,ororo, i' -'- - ---'5r, I oun, acum gi pururea,
gi ln vecii vecilor.

std,pd,nirea

s,abinecuv,"rJr:il,y;;l"it

rine ._.go pre innrld.m: Ta*rui, qi Fiiului, 9i srintului " ""J;Effi;'J.3""*,, eilie mi,rire nrirl";;;;ffi"1:a in veciivecilor.
si
x*xxxxxx){x$*}xxt$(xx*xrix${x( j{xx*x**x*x**xxxx)*X)tix*xxxx)f (Xx$t$ti*xxxxit(

Stihurile ce se cdnti. la s6rb6.tori.


C6,nd s6 face ?ntrarea_micd,, dupd,: Inlelepciune, dr6pti,. La aasterea Domnului: Din pd,ntece rnai ,nainte de luc6fdr Te_am nd,scut; juratu_s,a Domnul qi nuJi va p6rea rcu. La botezul Domnului: B ine este cuvlntat cel ce vine lntru numele Domnului, Durnnezeu este Domnul.

t|.

:g
ir'

O IIS,
j

aL--'

_:j?
--{

.l

r=.t-,\

li^a= v +

\,L

t/-..F
I \i

LJ

^ Car

J,rL

r^

- -r_r

a|

Ar e

zile

RO

T ir o

o .^

1,

A --

qi noptea 12 dre.

-- irceputul indictului si cuv. pd,rintele nostru Simeon Std,lnnicul. Scoterealemnului sfintei cruci. - :ctintul mucenic Mamant, qi cuviosul pd,rintele nostru Ioan. natri_ archul Constantinopolului. : Siintul sfinlitul muc. Antim, episcopul Nicomediei. Sjintul muc. Vavila, episcopulAntiohiei, si sfintul proroc Moisi. Slintul proroc Zaharia, tati,l lui Ioan Botezd,toriul. Jlinunea ce s'a fd,cut in Colase de archistratiqul Mihail. Siintul mucenic Sozont.

Sfintii pd,rinli loachim $i Ana, qi sfintul mucenic Severian. Slintele mucenite Minodora, Mitrodora qi Nimfodora. Cuv. maica n6stre Teodora,din Alexa,ndria. Slintul mucenic Autonom. inoirea invierii, si slintul mucenic Cornelie sutagul. Slintul marele mucenic Nichita.

ll rl

---

)-

r
-9

LUNA LUI SEPTEMBRE.

16. Sfinta marea muceni{i Eutimia. 77. ttTi:"fll,:::1i1"."i::::^:,,iJ,:,:

si evanghelist Ioan cuvintitoriul Dumnezeu (teoloa). 27. Sfintul mucenic Caiistrat, si cei impreund, cu dinsul. 28. Slintul pd,rintele nostru Hariton, *i*""iJt""rJ."' 29. Cuviosul pd,rintele nostru Chiriac Sihastrul. 30. Drrnrul mucenic Grigorie, archiepiscopul Armeniei celei mari.

18. Eumenie, rlacoto"iurminuni. de 3rT:f1.ry119r3"^9.i"" 19. Sfin,tii mucenici Trofim, Savatie .i'O""i*"A""t. 20. Sfintul marele mucenic E. ustatie cu 2 lii ai sdi: Agapie gi reopist. 27. Slintul Apostol Codrat. slintul Anosinr flnn--+ 22. mucenic Foca, fdcdtoriul de minuni. :l*rll. 23. zamlslrea sfintului Ioan Botezitoriul. 24. Sfinta intdia muceni{d, Tecla. 25. u_uvlosamaica n6stri, Eufrosina. 26. Mutarea sfintului apostol
de

.ei: Ci.qt"ta, Dragosrea Nd.dejdea. si i9"-:0,

pisris, Asapi Erpi.a, si

Luna lui Octobre.


Are zile 31. Zjaa at:e11 6re, gi noptea lB 6re.

lj

1. Sfintul apostol Anania gi cuviosul pi,rintele nostru Romanul, cd,n_ td,reful. Intr'ac6std, zi, serbi,m acoperemdntul preasfintei Nd,scdt6rei de Dumnezeu.

,2.
3. +5.

episcopul Atenei. Sfinta muceniti Haritina. o . Sfintul apostol Toma. 7. Sfinlii mucenici Serghie qi Vach. x uuvrosa maica n6str[ palagia. 9. Sfintul apost. .facob al lai Alfeu, qi cuviosul pir. nostru

Iustina. lll:tll ,*"*"ic. Ciprian gi sfrnramucenici, DionisieAreopasirul. :"tl_1}]t"t -m3celic Sllntul pnrintele nostru Ierotei,

I I
I

Androaic.

l,ullA t,ur 3: ::lirry4j41 0(lf0llRE. !{,r3n}E.

.dl

B*

zth

t
i

: : Sintii mucenici Eulampie qi Eulampia. :: SCarul apostol Filip, qi cuviosul Teolan Md,rturisitoriul. '' SnnUi mucenici Prov, Tarah si Andronic. :: -rir:tii mucenici Ca,rp gi pajiila. :{ r} ?r ea cuviosa ma.ica:l6strd,paraschila gi sfinlii mucenici Na_ zarie, Ghervasie, protasie qi Chelsie. :: Sfintul cuviosul mucenic Luchian. --a Siilerul mucenic Loghin Sutasul. :- Siintui proroc Osie, gi sfintul, cuviosul mucenic Andrei Critenul. :: Siirtul apostol si evanghelistLuca. '-: Sii:rtul proroc Ioil, si sfintul mucenic Var. r- Siiatul marele mucenic Artemie Duxul. t: Cuviosul pdrintele nostru Ilarion cel mare. Sii::tul gi intocmai cu apostolii Averchie, episcopul lerapolei. Siintul mucenic si apostol lacob, iratele Domnului dupd, trup. Slintul marele mucenic Areta si cei tmpreund, cu dinsul. Siinlii mucenici Marchian, Martirie si Notarie. fj Stintul mareje mucenic Dimitrie. Siintul mucenic Nestor, si cuv. pd,rintele nostru Dimitrie cel nou. :t. Slinlii mrrcenici Terentie si Neonila, gi cuviosul pd,rintele nostru Stefan Savaitul. -:.: Slinta mucenild,Anastasia Romana, si cuv. pd,rintelenostru Avramie. i-,. Slinlii mucenici Zinovie si Zinovia sora sa. -il Sfinlii a,postoli Stahie, Amplie, Urban, Aristovul, Narcis ;i sfintul mucenic Epimah.

:l )

i
I

Luna h"riNovembrc.
A ro z i i e 3 0 . Z i a a a ra l 0 6re 9i n6ptea 14 or" .

ti

Slinlii cei f6,rd,de arginti Cosma ;i Damian. 2 . Sfinlii mucenici: Ashirdir, Pigasie, Aftonie, EIpiflilor si Anempod.ist. q Sfintii mucenici Achepsima, Aita,la diaconul, qi losil presblterul. Cuviosul pd,rintele nostru Ionichie cel mare ;i sfinlii mucenici Nicandru, episcopul si Ermeu preotul.
1.

td

t fr

il

[,

E-

LLN A I,UI NO V E I I { B RE .
5. Slinlii mucenici Galaction gi Epistimia. 6. Sfintul pi,rintele nostru pavel *a"l""irit""i"f 7. Sfinlii BB .de mucer ain'

?4.

muceni{d, Stett"'-"o'tio i""u#'"tidun"r *a"J""i.ri"i"i. rr. .,,?iltl?u:1"::,"jTll milostivul' patriarchul sttu roan
13. Sfintul pdrintele nostru foan Guri_de_aur. 14. Sfintul apostol Filip. 15 Sfinlii mucenici Gurie, Samona qi Aviv. nostru Grigorie, episcopul

19 lli"tt J;;i;;;ffiJ 11. Sfinlii mucenici Mina,victo'r,';r;;ffiil1


qi cuviosul Nil.

j:,T"?i.,_* :,1;'{,jiJiiil:"iflL#:1"* _gdiintur;;;ffi oiimp apostori Erast,


sfinta

8.. s Artunaruu Jt-"j,'":-t *",

9i nostruLazd,r. Jtl.etelin1 pd'rintele

Alexantlrill

Scard,. .tu. Stintul apostol Andrei cel intAi chiemat.

mucenic Varlaam. 20. Sfintul pd,rinfelenostru ;;;r"ntr;;;ur constantinopolului -proctu, Decapolitul. , ;saioGrigorie zr. (5., ln[rarea in biserici a preasfintei Nfscdtorei de Durnnezeu. 22. Slinlii apostoliFitimon qi cei cu d;;"i.--""" 23' Pirintele nostru Grigorie, episcopuii.lrug"oa.to" gi sftntul Amfilohie, episcopul lconiei. 24. sfin{ii muceniciclement, papa Romei petru Alexandrianur. 25. Sfinra mare mucenftn Ecale;in;;;,;;#;i ;i Mercurie. 26. Cuviosulpirintele nostru Alimpi"'S;;l;;;;1., 27. Sfintul marelemucenicIacobp""."r.-**^"-' ?:. l{rntut cuviosul pirintele ,rost"u Siu'fancel nou. 29. Sfingii mucenici ir.1*oo, ;i Filumen, gi pd,rintele nosfru Acachie cel de la "ouio*or

Neocesariei. 1:. llin$ii muceniciplaton gi riorrr"i.--19 Sfintul proroc Avdie, qi slintul

' Mareiu.19 rartntele :liitut.aposror;i evanshelist r.r.

+>-l

LUNA LUI DECEIVIBRE.

Lunalui Decernbre.
Are zile 31. Zita are 9 6re, qi n6ptea 1b 6re.

r- a horocul

a
i

t
t-

n
ll

t a

lt. t2

ff li

Naum. Sritrtul proroc Avacum. Sfitrtul proroc Sofronie. Stnta mare mucenila Varoara, ;i cuviosul pd,rintele nostru Ioan Damaschin. Preacuviosul pd,rintele nostru Sava cel sfin{it. I CI lntre sfinli pnrintele nostru Nicolae. Piriatele nostru Ambrosie, episcopul Mediolanului. Cuviosul pirintele nostru Patapie. 7;rnislirea slintei Ana. Sfintii mucenici Mina, Ermoghen qi Eugraf. Cuviosul pd,rintele nostru Daniil Stdlpnicul. Pd,rintele nostru Spiridon, Id,c6toriul de minuni. Sfinlii mucenici Eustratie, Aucsentie, Eugenie, Mardarie qi Orest, gi mucenila Lucia, feci6ra. Stintii mucenici Tirs, Leuchie, Calinic, Filimon, Apolonie qi Arian. Sfintul slinfitul mucenic Elefterie gi pi,rintele nostru Pavel cel
din Latro.

ra

Sfintul proroc Agheu.

t7. Sfintul proroc Daniil, gi sfinlii 3 tineri: Anania, Azaria qi Misail. la Stintul mucenic Sevastian si cei cu dinsul, si cel lntre sfinli pnrintele nostru Modest, archiepiscopul lerusalimului. Stintul mucenic lgnatie, purt[toriul de Dumnezeu. A. Sfinta muceni{h, Iuliana. !2 Sfinfa mare mucenitA Anastasia. : a. Stintii 10 mucenici din Crit. 21. Sfinta, cuvi6si muceni!6 Eugenia. 6. ({) Nagterea cea dupe trup a Domnului nostru Iisus Christos. x. Adunarea preaslintei Nisc6t6rei de Dunnezeu, qi sfinlitul mucenic Eutimie, episcopul Sardiei. 27. ! Sfintul apostol pi lntdiul mafi,ir Stefan, gi pirintele nostru Teodor mdrturisitoriul si Teolan ajund,toriui.

n-

r9. Sfintul mucenic Bonifatie.

218

L U N A L UI DECEM BRE.

mucenicicei arsi in Nicomedia. :Hi:: ltjqr^r^

cei "'lXn;;"rto,iff"1"f,or"t, ucisi de ;;,il';i


Sflnta mucenifd,

cuviosul pirinrele

Anisia, g preorur. cuvi6sa maica' nostre lr#H'tr#*1"r:ic

Lunalui lanuarie.
1. (:t<) Cea clupf,, trun, taierea imprejur a Domnutui nostru Iisus Chri_ .to., si sf. Vasiie cet mare. ^ ^ z. (-/uvlosUl pd,rintele q.ir,,^^+'.._
nostrt Are zile Bl, Ziua are 10 6re, qi udptea 14.

g q3 )'B"l;;'ffi.ni,ff*# 7. Adunarea
$ sftntul Dnntul mucenic polieuct. _ 10. Pirintele nostru Gr.

5. Sfinlii mucenici Te

B.sri"r;i-;;;;;ffi 4. Adunerea srinrlord',"i,:',1,f,:T?#T"t*,1"** ?0 ;"'";;l;;,


;:ili:.;, reocrisr.

llntetenostaGr, ';uit""11*:i:,\F,#;;;::i:ll'ff'""#ffi v.

* sincrtichia. &": JJ# "t",".H'

28. Sfintul mucenic

M1"i*, qi-"riiioi mucenic #: SllftTr'lffiterenosiru Neorit. sfintul mucenic


Anastasie. "rr;"rli.U,

ai. etexanAriei,'grr"_.f . ,si Chiril. 19. Cuviosii parintii i,ostri Macat ie, gi sfintul Arsenie. 20. Cuviosul pd,riniele nostru Eutimie cel mare.

i3.r!.11##""',ffi pu,,ur eiil#"",r,e",. ;fi 1"1 i"u*i pe*u r#ilffi::iffLTJii:'::Ti;ffi1o, 1JSfin{ii archiepisconi 93"ie*r 18.

Tatiana. ::. ::1":1 Ermit gi straronic. i;' ::lll".mucenici r:t. r-,uvlogrrpd,rintii

;;-TffiT"l"iiJti":""":T""idf#t#t-Tf,i:i:sicuviosurDometi mucenifd,
nostri cei uciqi in Sinaia qi in Raint.

LUNA LUI IANUARIE


I I

'fa.

219

t
I I I I

tr

Crri*sa maica, n6strd, Xenia. llrintele nostru Grigore Teologul, archiepiscopul Constantinopoiului. Crriosu-l pririntele nostru Xenolont. l&cerea m6stelor sfintului Ioan Gurd,-de-aur. Crriosu-l pi,rintele nostru Eufrem Sirul. ldncerea m6;telor slintului Ignatie. I Smtii trei ierarchi, Vasile-cel-mare, Grigore Teologul, Ioan G':rl-de aur, ;i sfintul lpolit. Sfin r;i ..i fd,rd,de arginti Chir, si Ioan.

Lunalui Februarie.
-L:= ?S zile, iar de este arr visect 29, Zita are 6re 11 gi n6ptea 13 6re.

L ? 3 { i d 7. i 9 10, P 13. l.{ 15. ,fd 17. 18. 19. I zft

[__ir-.]gl ryuc_e4!.c vlaSiq._ *

SIiDtul mucenic Trifon. ']r intimpinarea Domnului nostru lisus Christos. Sfintul gi dreptul Simeon, gi slinta proroci{a Ana. Curiosul pd,rintele nostru Isidor. Sfinta mucenitd, Agatia. Curiosul pd,rintele nostru Vucol. Cuviosul pd,rintele nostru Partenie, episcopul Lampsacului. Siintul marele mucenic Teodor Stratilat. Slintul mucenic Nichifor. Sfin{itul marele mucenic Haralambie.

Cu.riosul pd,rintele nostru Meletie. Cuviosul pd,rintele nostru Martinian. Cuniosul pi,rintele nostru Auxentie. Sfiatul apostol Onisim. Sfintul marele mucenic Pamfil, si cei lmpreund, cu dinsul. Sfiatul marele mucenic Teodor Tiron. Pirintele nostru Leon. Stintul apostol Arhip. Cuyiosul pd,rintele nostru Leon.

LUNT, LUI FEBRUARIE.


21. Cuviosulpd,rintelenostru Timotei. 22. m69re din ff3111mucenic policarp, alesfin{iror Eughenia. 23. Sfintul :1TuTt": episcopul Smirnei. 24. t"H;1_:1,,3 d6; ;ri;;' ;';;"r,;;i'Ti,T',r roan tezi,toriul. "ttotorui Bo-,
{

ir' .J

.
.

Luna lui Martie.

fue Bl zjle. Ziaa aro 12 6re, qi n6ptea 12 6re.

1. Cuvi6samucenifd,Evdochia. 2. Sfintul mucenic Teodot,episcopul -Cleo-ni"Chirinei. 3, Sfinlii mucenici Eutropie, gi V*rifi.". 4. Cuviosul,pirintele nostru Gherasim. 5, Sflntul mucenic Conon. 6. Sfin{ii 42 de mucenici din Amorea. t tt'ff$"li::enici episcopidin cherson, vasilie, Ffrem, Capiton gi
-8 . Crrrriosul. _pd,rintelenostru Teofilact, gr4r uqrrsruurrl mirturisitoriul
Nicomidiei.

.'.J S.li$ii s. S.

si episcopul

40 de mucenici, carii au pftimit ln ezeruI Sevastiei. 10. Sflntul mucenic Codrat qi cei tmpreirnt;; dd;; 1 1 . Pirintele nostru Sofronie, patriarchul lerusalimului. t2. Cuviosul pd,rintele nostru ieofan, *6"d"iJ;;;." 13. Aducerea m6qtelor sfintutui Nichifor, pd";;;l-bonstantinopolei. 74. Cuviosul pd,rintele nostru Benedict. 15. Sfintul mucenic Agapie gi cei impreuni, cu dinsul. 16. orrnr,rr mucenici Savin pi papa. 17. Cuviosul Alexie, omul lui Dumnezeu. 18. Pirintele nostru Chiril, archiepiscopul Ierusalimului. 19. Dnnrr mucenici llrisant gi Darie.

l:;iosui pS,rintelenostru lacob, episcop si md,rturisitoriu. S:rrul sfintitul mucenic Vasiie, preotul. S:::tul cuviosul mucenic Nicon si inv6td,ceiilui. S::rtirl pS,rintele nostru Zaharia. 1, ;:*a,lt'ilr,ei 1ii,tr,,i,6r'ei fuir:_ne:eg. ri+ '1. -' :,', .:.r:-,111ye i':narea mai marelui archistratig Gavriil. -L i:-ttrr:tl Shttion, Iratele Domnului, siinta maica n6strd, Matrona din Tesalonic. ,l:;iosul Stefan, Iicdtoriul de minuni. ?1:intele Marcu-,episcopul Aretusiilor, qi cei cu dlnsul. l:;iosul pS,rinteienostru loan, care a scris ,,Scara,,. ,luriosul lpatie, episcopul Gangrei, Id,cdtoriul de minuni.

I
I

f,nnaiu! Apn'iil*.
Are zile 31. Ziua are 13 6re, qi n6ptea 11 6re.

'luri6sa maica n6strd Ma,ria Egipt6nca. ,luriosui p6,rintelenostru Tit, {d,c6toriulde minuni. : ,lusiosul pd,rintelenostru Nichita. = ,l:riosul pi,rintele nostru losif, imnograful. : S:rntii mucenici Teodul si Agatopod. : ?Lrintele nostru Eutihie, archiepiscopulConstantinopolului. -,lu-;iosul pi,rintele nostru Gheorghie,archiepiscopulMilitinei. : S:intii apostoli Irodion, Agav, Rut si cei cu dinsii. . S:intul mucenic Eupsihie. --- Sintii nucenici Terentie, Pompie gi cei cu dinqii. pergamului. -'- S:intul slintitui mucenic Antipa, episcopuX -- Cuviosul p5,rinteienostru Vasile, mirturisitoriui. :: S:ilrul sfinlitul mucenic Artemon. - = ,l el clintre sfinli p5,rintelenostru Martin, papa Romei. '- Sintii apostoii Aristarh, Pud ;i Trofim. '-. S:intele mucenite Agapia, Irina si liionia. : - ,lurio9ii pdrinlii nostri Simeon si Acachie.

LUNA LUI APRILIE,

2r. srinui sfintitii rliucenici "*;il 2'

ar sfinrurui Grigorie qi*o.",,i"Jr l::l'":1";:i*r 1() uuvrosul pd,rintelenostrr ^..3,.".-11",,1"1, 20. vechie.

Cuviosul pd,rintele nost:

g;1,i3"r re,i";;i;

i"ffi":.rrff,n.pesrera

23. e matir Ghor e. r . e giri 24. *'rti' i' *".'"i.i;"i:l;. !#Ter * abe 25. i rffi #.j[l"';nj;;: "tu Eris ra 911" sfin{,itulmuceni 1"1 "-t" ".q 26. srintut 27. Slintul sfinlitul mucenic 11.if",ffir"pul Amasiei.
2R
9()

j:ceicudinsii ,g:,*:..1,"4;'#fiffi,'ii#::,r?"r*

srinrji aposior, r;;;;i

;i"ni""#"",r fd,c*oriut minuni. de 30. li11rt': orrntul apostollacob,fratele


sfintul;1;;ffi&;r.

y::1,:r-ct,rr"

JS;"r],

rrarere Domnurui.

i'
: i

,.

luna llti ltiaiu.


Are zlle 81. Zjaa are 14 6re, qi n6ptea t0 ore.

1. Sfintul proroc leremia. 2. Aducerea m6gtelor

,' :yt1';::ff,1H:lj"il'#*H'ie 4 Slintacuvi6sa *""""i1a


: md,rita mucenitd,Irina.

cei mare

il;,i#

:"t':,t1,9i. tt]",trt -si dreptul f"", 9 Aritarea semnurui ;rft"i'lari.toriut. /' "t*t"l "r"i.i,'riiniur moc"rricAcachie. 8. Sfintul apostol qi evanghelist ^ " ., ^ l: :: rz. ," r.r.

I;;;;;",,"qi currio.ut pirintele Arseniecel mare. ^.:9"1"" p-roc rsaia, sfintul mucenic :i:::1 .9i mdqtelorsfintului Nicoiae. Chrisrotor. l:o".:un ::]nr"j apostotSimon Zilctut. ::1":y mri,ritul mucenic Mochie. Dlntu pirintii nostl,.Tlifa:r,e,. episcopulv-r Constantinopolului. r --- Ciprului, ;i Gherman. Ifinta mucenild,Glicheria. -,.p1t.in""hul

.6r

LUN,[ LUI MAIU.

,fn;

I I I

I I I ! !. ! I I I

t
I I i!

&

fuol mucenic Isidor. rdmul p;,ritrtele nostru Pahomie cel mare. Croosul parintele nostru Teodor slintitul. *'in i apostol Andronic. *.:ul siintitul mucenic Teoclot ;i cei cu dldsul. s.rul sii-rolitui mucenic Patrichie, episcopul prusiei. fu mucenic Talaleu. f :--::i niarii tmpeiati Constantin qi Elena, maica sa. Sktul mucenic Vasilisc. CrriasuJ pirintele nostru Mihail, md,rturisitoriul. Crriosul pd,rintele nostru Simeon din munte. t Eeia allare a cinstitului cap al iui Ioan Botezi,toriul. iF-:r'I apostol Carp. S&.ruJ sfirlitul mucenic Terapont. Pi::ltele nostru Nichita, episcopul Ilalchedonului. iF-ra cuvidsa,mucenild Teodosia. L-rrnr=rii pnrinlii nostri Isachie si Dalmatie. $nro] apostoi Ermia, si slintul mucenic Ermeu.

Luna lui lunie.


Are zile 30. Ziua are 15 6re, qi n6ptea 9 dre.

tr Si5aru.lmucenic Iustin qi cei cu dinsul. 2 Firhtele nostru Nichifor, patriarchul Constantinopolei,


s' s:intul mucenic Ioan cel nou de la Sucdva.

3 Sfiatu-l mucenic Luchian.

a
t ti

tr

I t

Pi:rnreie nostru Mitrofan, patriarchul Constantinopolei. iF. ml sfintitul mucenic Dorotei, episcopul Tirului. L-{riersii pnrinlii nostri Visarion ;i llarion. i+-tu-l sfinlitul mucenic Teodot, episcopul Anchirei. Er:ele mucenic Teodor Stratilat. 5:rntele nostru Chiril, archiepiscopul Alexandriei. +-rul sfin{itul mucenic Timotei, episcopul Prusiei. rf*rii apostoli Bartolomeu qi Varnava.

LUNA LUI IUNIE.

'/n.

Botezd,toriut. 25. Sfinta, cuvi6sa mucenilJ Fevronia. 26. Cuviosul pirintele nostru David cel din Tesalonic. 27. Cuviosul pd,rintele no.stru Samson, primitoriul de strdini. 28. Aducerea m6greror sfinlilor d;; A;;; ,""". 29. g Sfinfii, td.udatii si-mai marii apostoli belru 30. Adunarea sfinlilor, *a"igito" 9i rarret. ,"t;;-;;; ru"u"ru"" 12 apostoli. Fi

?3 9. *"**ea

mucenic lulian. 22. Sfintul mucenic Eusevie, episcopul Samosatelor. 23. Sfinta mucenitd, Agripina.

mucenic Milil;';;;*ffipah"ilo". 39 Slintul srinr*ul :lt"t"l 21.


cinstiiului prorocIoan

Sfinlii mucenici Leontie gi lpatie. 19. Sfintul apostol luda, fratele bomoufoi dupi, trup.

19. lll"llr Tihon,fi,cdtoriulde minuni. 17. SJinlii muceniciManoil,navet gi ismait. 18.

ru"tar",'i"i"iT"Jili'c",,*anrinoiior l; Srt'lj}i flff: er ilH::

12. Preacuviosul pd,rintele nostru Onufrie. r.r. Dnnra mucenitd Achilina, ,si Trifilie, episcopul Ciprului.

Luna lui lulie.


Are zile 31. Ziaa are 14 6re, qi n6ptea 10 6re.

1 . X'd,cdtorii de nrinuni f6,rd,cie arginfi, doctorii Cosma gi Damian. . 2. cinstitutui vestm.nt


0

,r. 6. '8. 9.

10.

at Laicei no*"ofJi" l:":":o Viaherna. Sfintul mucenic lachint, si sfintul errt"fiq-'p_i"iarchul Constan_ tinopolei. Slintul pd,rintele nostru Andrei, archiepiscopul Critului. -," Cuviosul pirintele nostru Atanast" a,l li*;I"i. ------' Cuviosul pirinteie nostru Sisoe cel mare. Cuviosul pirintele nostru Toma, gi A.;rG qi slinta muc. Chiriacha. Slintul marele mucenic procopie. Slintul mucenic pangratie, episcopul Tavromenei. Sfin{ii aF lrucenici din Nrcopole.
,:

.l=

f''rr

\9.

iq._

225 -

t-

l---::. mucenitn Eutimia. !:=:ii mucenici Proclu, qi llarie, pi cuviosul Mihail. :':iarea archanghelului Gavriil. S:'-:ui aposto]Achila. S:::ii mucenici Chiric qi lulita. S:'-tul slintitul mucenic Antinoghen, qi cu 10 lnvd.ti,ceiai s6i. S:::ta marea mucenili, I\4li,rina. S-"tii mucenici Iachint ;i Emilian. l':;iosu1 pS,rinielenostru Dia, qi cuvi6sa Macrina.
! . ,' , :-,.t -.:,tr.,:l -,' -:, . ' r' ' er;ri .j ,:,' 1,;ri .

I
I

}iiosul pS,rintele nostru Simeon, cel nebun pentru Christos, si L.an, cel ce a sih5,strit cu dinsul, si sfintui proroc lezechiil. Sjnta mironosi!6,si intocmai cu apostolii Maria Magdalina. S:r:rtii mucenici X'oca, Teolil qi cei cu dinqii. S:inta marea mucenild,Cristina. r,iormirea sfintei Ana, mama Ni,sc6t6rei de Dumnezeu. Siintul mucenic Ermolae, ;i cuvi6sa muceni{i paraschiva. Siintul marele mucenic qi vindecitoriul panteleimon. Siintii apostoli qi diaconi Prohor, Timon qi parmena. Siintul mucenic Calinic. Stintii apostoli Sila si Siiuan. Srintul si cireptul Eudochim.

ri

i t! I
i:

rl ri

Ll .:i ;,i j ,r i

- i' . ' , . : , :,,

{
t

Are zilo 31. Ziua are 13 ore qi noptea 11 6re.

Scotereacinstitelor lemne ale cinstitei gi cle-vi6!n_fd,c6t6rei cruci, qi amintirea slintilor Z mucenici Macavei qi mama lor Solomonia. .) Aducereamdgtelor sfintului, lntaiului mucenic qi archidiacon Stelan. D Cuvioqii perinlii nostri Isachie, Dalma,tie qi Faust. Slintii cei 7 tineri din Efes. Slintul mucenic Eusignie t.
:,. : ljcht.r:t,:rr;,r:.r:ir 3r,r,i.j, i,.,-r.ir,: L. ;t ,-.a;,:r,:"::: .iit:.rs fjiii,jgl.;.

It

PreacuviosulDomefie.

b-.

LUJ{A L UI A UGT]ST.

1: tG 17. '., 18. 19. 20.

($'j ;Ldorrnirea,preasliniei Nd,scet6reicle llunrnezeu. Aducerea. mdhrimei ,tnt" Ert;";,';i .r*i"i *r*nic Diomid. Sfintul mucenic Miron. Sfin{ii mucenici Flor qi Lavru. Sfintul mucenic Andrei Stratilat gi cei impreuni cu el. Sfintul proroc Samuil. 27. SIintuI apostol Tadeu, qi sfinta muceniti, Vasa. 22. Slintul mucenic Agatonic. 23. Sfintul mucenic Lupu. 24. Sfintul mucenic Euiihie. 25. Int6rcerea .tnv6fd,celul sfintului foan teologul. m6ereror srinrului apo.tolBr;l;i;;;i, ;lli,r,tor apostol 26. Sfinlii mucenici Adrian qi zr. Natalia, 27. r,uvrosul pirintele nostru pimen. 28. pdrintele nostru Moisi Arapul. .9:li** 29. tr r arerea ciustituiui crap al lui loa-rr Fotezfi,toriul. 30.

efexanffi iooi' gi eu,u.f. 31. Punerea cinstitului breu'a preacuratei fecidrei Maria.

cuviosii pd,rintiinostri natriarcni

_.-*,:@,F_._

,';:,, : * -,"il,i:i:l,oo';ii.!i1i,';T: t'T"l,Ii.l,,;.$,..;i;= y.,,I"


Pentru rugd,ciunile sfinlilor pd,rinlilor nostri, D6mne Iisuse "e*io. l-ist6se, Dumnezeulnostru, milueqt-e_ne p". ,rol. tmpdrate ceresc. Sfinte Dumnezeule. preasfintd, Treime. Tatd,l : , stru. D6mne miluegte, l:. i U ,:r.: '
Veniti sd ne inchind,m, cle ii i;rj. ii.poi tsirirltl i,li. :,; l -tttl ::!i rtr ;

Uanoi:L!. 1ii;.:.s 2-ler,. titnir!,rea J'-a. Irnr.s. ;:,1 Veniti pop6relo" cdrte*, ,,,,,"d : Inimii caratd aide;te intru ttirce, Dumrceeeule, ;i ttuh drept innoegte intru, cele tlin ld.untru a,le tnele. de vi6td, vecinicd, s6-,mi lie mie sfint trupul Tdu, D6mne ,5]ene hd11toi^u:. qi scump sAngele Tr6u, ;i vindecare durerilor celor de multe feliuri. :,,r.r ,lrw mi lipdda lre mine tle ta fala Ta, ;i du.lttrl Tiu. cel sfint ,tu.JI lua de la nchte . .
I-

. nvrednrceste_md,Sti,pdne, pre mine nefericitul, s6 manenc trupul_Tdu cel curat qi sd beau sri,ngele T6u cel scump, cu credin!6 $r cu dragoste. }J*,rire ;

.lliind intinat cu lucruri netrebnice, ticd,losul eu nu sunt vretlnic a md impdrtd,gi cu prea,curatulTdu trup qi ao*rr.rru.roi ,arrf.l cb,rora lnvredniceqte_ m6 ., Christ6se,

il i

tI
I

lti

il it rl rl rl

REND UEL,q.
$i acum, a Ni,scit6rei de Dumnezeu T\ umneze6sci, : .r-r **U:l_ binecuvlntatd,,ceea ce egti farini, bund,.
Cdntarea a B, Irmos :

ffi #^:u;a:ff '::*"*"*#ilffi;;#:x,iii,,,,u".aoi,epte-.m


Pe piatra credinlei interinau-md, etc.

it rl
I I

tl
I
I

I I

so sraiane, viu, qi rrici .n;T*i1?llf,Tljjl11j: -rcucredinlicu ouTlro: rie** o_.:",1j;l"rlTnTt:l . Sp*,ierrarea sd-_,mi dumnezeescul sangesi
iir,ffitj-.t"ot'oriule de 6meni, ei
spre impirtig;; Md'rire: ;;ffi, "uinii;;r" sfint gi spre vi6!d,

*r*,, ?i-rl#TT,lff'^ttt:*ri

delacrd,mi, curd,fesc care rntindciunea

";;;

supd,rirlor a si

t*op"rei';:;"ffiTi?;T ,fil"JTlTff""ff rco .o: iX?r*i#Ti:


$i acum, a Nd,scdtdreide Dumnezeu: r.t eea v ce e,sti mas* a. pdnei suspentru mili qi a a-a11i1'- celei de vi6!6, care s,a pogorlt de

D 6mrr", invrednic

;t"tT-T#**

lumiiF!, il;;"breacurati, tnvredni_ 9i pre minenevrednicui, s"]r frici, din ac6std " "o

Catismala, glas al g_lea: , X'oc si lumind, sd-,mijie mie primirea tainetor Tale celor prea-

;il:i'#",1Tifl:11_";"",.::_r*j*:,:"ffi ;.llit"ff "Jll "#;;#:i.'*l;;ffi;":"fi ,Ti'ff lSixi#.,",lffi


ffir#:il ;:T.':'
Cfrntarea4, frmos: Venit,ai din teci6r5, etc. fntrup0ndu-Td,Mult_indurate, voit_laiu t" ao sprejunghiere ca pdcatele

ci,nuvoiu;"--;;r".;'lr:rff ,,,X,i,,,eara,eica16 ffi',1fi,"T'h3fffi;,"*"i"Jf,.,r" "#1n#JT:Tllllr,"i:t:J.1"'tt"ii';i;';uiu"l,"nn,"'pdc

omenesti; aceea ;"s rie, de ;; curd,reqre si

v indeci ranele sulletului meu, D6mne, si lntreg md sfinlegte = m invredniceste, Sti,pAne, ca sd {iu pd,rtag clumnezeeqtei ciirei inie, eu ticd,losul. Rl5,rire: std,m toli cu fric[ qi cu cutremur, .Sc lin6nrt ochii inimei in =u: si strigd,nd cd,tri Md,ntuitoriul: tntire;te_ne si ne infelepfegte, -ilostive D6mne, in frica Ta. S.i actm, a NEscdtorei t1e Dumnezeu: ,l a qi miu tndurat pre Cel din pA,nteceleTdu, Std,pA,ne, m6 si :;zeste pre mine, robul Tdu, neintinat si neprihd,nit, ca,_ primind in ju-ntrul meu md,rgd,ritariul cel inlelegdtoriu _ sd m6 sfinftsc. i)).uLaten 5, Iy:bss : Dd,td,toriulede lumind,, etc. P ai zis mai ,nainte, Christose, fie acum umilitului ro_ "ecum petreci bului Tdu ; gi intru mine, precum Te_ai fd,gdcluit cEt"iat6t" , loenanc trupul cel dumnezeesc bqau s6,ngeleT6u. $i C uvinte al lui Dumnezeu qi Dumnezeule, cirbune sd_,mi Iie rrupul Tdu mie, intunecatului spre luminare, qi sangele T6u spre cu_ rarirea intinatului meu suflet. :Hdri.::e: Av0nd suflet intinat. si buze necurate, nu cutez a md apropia de Tine, Christ6se, si a primi trupul T6u, ci Tu m6 arati acum a fi vrednic. $i acum, a, Nd,sedtiri:ei nunrnezeu: de Marie, maica lui Dumnezeu,care eqti sd,lisluire scumpi a bu_ auiui Miros, cu rugd,ciunile tale fa-m6 vas ales, ca s6 me cuminec cd slintele taine ale Fiiului tdu. C$,ntarea, Irmos: De addncul pdcatelor,etc. 6, lt{itrt.u,, sufletul qi inima _slinleste-,mi, Mdntuitoriule, Fi trupul de ;i m6 invredniceqtefd,rd, pedepsi, Stipdne, sd.m apropriu 1eu; de infricoqatele taine. il ie, sd md instriinez de patimi, s6 am adi,ogirea, darului Tdu inti,rirea vielii, Christ6se, prin impd,rtd,sireacu sfintele f a,te talne.
_-.^-J LJ -g

i
i

i I

rj
l j

R E NDUEL A =.==_:=:=:1_i::i _

Md'rire: ,"r"" "fi',#;l;il: :J, adevdratu,,",,;ffi

_B____

:il,T:l,ff ##ilf1{xXlilffi lHl",'"',T:':

;:nn:f *:;,":l*:[:,],"#TJtl,,tliti;,i,,';ii: :tT,;:t;


rrupur rdu, qi;H;:;J": Iederea, ru6 cu preacurateie intui;.:,::.I groo pi;;f* qi 3ui rd"
_ Apoi: D6mne milueste, rle B ori; Mirire, Si acum. Dupi, acesta. Condacul, glas i,l 2{ea. prosomia: Cele de sus, efc. Se nu m6 treci r christ6se,

eu acumpdnea:

rine, cela;"

iu;i a" *oriil cantareao r, r"*o,tu ; chipului celui deaur preainlelepliicoconi eic. i*nu*uu*"o ,r.*; Tale taine, chrisr6se, acum.isvor de bund,tri,ti. sd-,mifie mie i|]l".Tl* gi nepdtimire,gi *ort""-*"J addogirea rp""i"l"'"":tTl":, .vi6{r+ ;i
Fie, se scap de n nrrrsrarea, apropiindu-m;":t:t*qj..u:

spre .i'-"i?-Y"". ;;;*, ;TTffit-Tj''.3Tlhi 'e mre ped6psd,, tie spre vi6!d' vecinicd' *i pr

";;i;*s#';;o'*t:1t

mai srinte,ca sd re ;ffi


ju;mani,

il;

'l,1;:1ffi sisd :',:'#:Xl';#i:i:T]*;,x!HT';.uu""#::: ca,nrri"i#',1,#T]i:ffi r", ;i:#,T:1ffi;*1_f":l#i


sizi: rimns,;;;rd..;f
,\ Md'rire : Sullete aI meu nefe: sufletepitimase, spdimdnt6zr[-te preamdritele tniru, vez6nd ta""iotlli-te'

de nevoi qi de t6ti

in .t*igJ i#,'X,'i3"rt-i:j]rtjl;"-," pupt

Si acurn, a Nd,scetorej de Durnnezeu: r'ralrulf,ortul Christos Ohristos mai pre sus minte, dc Dtrr::rrezeu de de d-U;.t'" _TrTIr"-rr, -uo"""lrri ta, {ie celei "y,.""ff,,.J.,11#.r"r1r",f;.curate md maipresus _ll oroo;"og **.-i-: _i

.'l l .r'-.F i ,illltr ,i!\iF{ tr r r ,1, :-: .:_ :::urat: - i ::::.urate.


:l-i-l-li

B_

231

Pre mine, care voesca m6 apropia acum de tainele intreg curd,tepte_m6 intind,ciunea trupului si a de

r -.....:.:: r... ir.ill:.,.,pre Dumnezeu,tcel cetib,:pbgorit,+rir :restrtor. tniricoqatelor si sfintelor Tale taine qi cinei Tale :. i - r'_-.:rnezeegti tainice, Christ6se,acum a fi parta; gi m6 invred_ ::i::: -ri pre mine cel desnd,ddjduit, Dumnezeule,Md,ntuitoriul meu. ,-'itre a Ta inclurare scd,p6,nd, Bunule, cu trici, strig cd,trd, Petreci intru mine, Md,ntuitoriule,si eq intru .l,ine, -.:. precum ai :- : , :. iate indrd,snind spre mila Ta, ntind,nc trupul T6u qi beau : ::::-= T6u.
- li.- i .. :._..

,e -1 cutremur, primind foc, sd nu m6 aprind ca c6ra si ca iarba. ::::cosati taind,! o 'ouna mila lui Dumnezeu I Cum eu liincl '-:. lrrc voiu impiltdgi cu dumnezeescul trup si s6,nge,si md voiu r.icS,cios ? -:. ::est
!li Iirrilt-i.i,,l:i:r:"t,,):.ri {it lirr;11i1i,i.,,,

r
I

'., u adev6rat, maica lui..Dumnezeu, . in pd,nteceleT6u s,a copt _:.::tr cea dumneze6scd, vie{ii, pizind nevit8mat pantecele a. Tdu cel :.-,:,rvat; pentru aceea te ld,ud6m pre tine, ca pre hrd,nit6rean6stri, - ::ri vecii.
r ...,!4 j.r , .-._,.. ;i .:r,r

r) .1

tr'iiul Pirintelui

celui fd,ri, de 'nceput, i.ie

un este Domnul, gustali qi vedeli; cd, de demult pentru noi. suntem noi f6,c6ndu_se, odatd,pre Sine aducdndu_se .::.cum qi pirin_ ::-ni Sdu ca o jertfd,, pururea se junghie, sfinlincl pre cei ce sd im_ !:nesesc cu dinsul. :-n.suflet ;i in trup fie s6 m6 sfinlesc, Stip6,ne, s6 m6 luminez, - rnentuesc, . a nrd s6 fiu fie. ca.seprin irnpirtd,qirea sfintelor taine ; ;i == Te am pre Tine cu harul intru mine, cu-Tati,l gi cu Duhui, ,vieluind -'ult milostive bine-Ii,c6toriule.

ii :l
i

I rl

l1

;l

i1 I

x )

,
I ! I

232

R E N DUEI,A

(y-local 9i . Md.ntuitoriulca tu-yina scuurp, :y.il'*


!::#ot;;;".u0

ntea, *'"r"rl" pi"if*rri tunindnttu.mi :r:a:rt intreg lre M;";;"

tnietruput gi sd.ngete cer aiu


gi mistuind spinii md inchin dumn"_

$i aoum, a Nd,scettirei llumnezeu: de Du*n"ruo s,a intrupat din sd,ngiurile TaIe cele curate, a-c6sta laudi, Std,pd.nd,,-to1 pentru te neamul ;i;;;;";;; muuimea a,ngerilor; ca au vdzut pre cel ce stipd,ne;te tA", f"i"a-p"i" tine fiinfd, omen6sci,.

preasrinri q.!d',,.]'1,il;:iililir.?j:11"1::l:;:::.."T::,-oiTtyi.t": rreime I lar


de r r u' a l ro i s p 2 l g a c o s tt-.r p j a ., ,., oti t.." ur" _" " l rur l rrrstos, sau ai ti ' 1 setoal er

* jiil""t: i#tr+*, :#:,TlTitT*'":,,## ffi"":e jT:r


f*#r. Sufletul meu l_a htors. Povetuitu_m,a nre-ciile dreptalii f.otir" ro*uf e Lui. Cd, de voiu si umbtain mijlocul,1,*f;t'ffiir51;T. voiu remede rele, cd, Tu cu minc esti. Toiagul^Tdu qi vad i; 'rriJ'rrc"a;"sc. mangd,iaf. ;;rr.a, m,au Gntit'ai inaintea mea masi, in fala Uns,ai cu unt-de-lemncapur meu. qi paharui celoi .. T; ;" #pe"du_md ca f6rte Si mita Ta m6 va o"*e"i io.tot" bun. '--;.. '^rwJ in casaDomnuluiintru lungime ";I"1.-;;t,tt frJru, 9, voiu locui eu a" ,ii"

,i,ii'i'"'"1''l'",T;:"r*l;"iT .T."i,"iT;,1"i;':,.::::...i;.;:;ir: ;'fi::-"''"..^",T :,:1:i:';,1:i1:1"11,.uI"""".,1.1.1";-;i;;,."i'1,:

Domnut pagte;i m6va tipsi: tn loculpnqunii acolo m'a snld,qluit,la' apk "illffii de repaos _f,

cu curat iuu-i, carere ":',:"*j-'.q tL,,'.u,oo*t m6,nire :;H,la 1Ti si nu si-a "',Xj:.J;i:':1, r"ot r" a.qJ"i [TJ""T ".iri,HTJ:

cuprinsur lumea lui: -, . ,. ".r"-nu;:,1tfl1',ii,","",, gi tofi cei ce locuescint",onsr..ecest"I;;';;"i i, intemeiat,pre el, sr pre riuri I-a intd.rit nre e.l. Cine _6;-r;;; Luntete Domnului?

Al Domrrurui

I I
I t

t t
t I

SFINTEI CUMINECARI.

oet

.:-:i cu viclenire vecinului sdu, acesta va 1ua binecuvintare de la l.:--til si mild, de la Dumnezeu,Md,ntuitoriul sdu. Acesta este nemul j'-:: ce cautd, pre Domnur, a ceior ce cautd, fata Dumnezeului lui Rlgi?$i :.::;: loeri-pgrlile.v6stre qi vd ridicali porrile cetevecinice, Impdr{u! : TAlr"ll, dine este acesta imp6ratul md,ririii +rra l-, =:ul c9J,lare gi putbilic, iiomnul cel ta,re in rdzboiu...r Riclica,ti. :.=::. por.tilev6stre. si v6 ridica{i por{ile cele.,rucinice,lS-l;;l#; '-;=:rrul mriririi. bine este acesta impdratul ;;ru,'d;*"ri;: -.;:f,-.r. acesta este impdratul mi,ririi. pslialmul 1IB.

Qrezut-am, pentru aceea am griit, iari, eu m,am umilit f6rte, ,',m zis in uimirea mea: Tot omul este mincinos. -.: Ce voiu resplati - -.:ruiui pentru t6te, care le_a dat mie ? pd,harul md,ntuirii voiu lua .: :u'rele Domnuiui-voiu chiema. Rugi,ciunile mele Domnului uoi; ;;, -:i':nr::, intregului popor al Lui. Scump6,e inaintea Domnului m6rtea ::;iosilor Lui. O D6mne eu robul Teu, eu robul Tdu gi fiiul r6bei . - .-..:: rupt-ai legiturile mele. Jie voiu jertfi je"tfa Au iauaa, gi nu_ . :::-e Domnului voiu chiema. Rugnciuniie meie Domnului voiu da ::_:.:nre&a tot poporul Lui, in curlile casei Domnului, in mijlocul :'r. Ierusalinre. Md,rirb!'-Si acum;i1[liluia, tle B ori. lnehinaciuni. Si aecste tropare, glas al 6JIia; Fa"A,dulegilehele treceJe, D6mne, cela ce Te-ai ' niscut din ::ciord,, si curd,legte inima mea, fd,c6ndu_o t.*pfo preacuratului T6u :: up si sd,nge,si nu m6 li,p6da de la fata Ta, iela ce ai fdrd, de md-.uri mare mili,. - lVlirire :., impi,rti,sirea Slintelor Tale, cum voiu . , Sj*indrd,sni eu nevred_ .icul?^ Ci, de voiu cuteza impr,e'nd, cu cei vreclnici, fr*irro ,oOuO-ffi. .1 este de cind,, ci voiu atrage pedepsi _xu mult pdcitosului meu . ";i;; .rriiet : cieci curd,tegte,O_o*l", rr""o"eqlrriu ^roiturotoi il* ;;;: i:.1este un iubitoriu de 6meni. ca. _

il
it

r ti

ii

il

SFINTEI CUlltrNECARr.

B*

235

uechia Ta cd,trd, mine gi ascultS,graiurile mele: ,,Cd am gregit, Ddntne, , resit-otn Ia ceriu gi inaintea. Ta, gi nu sunt orednic a cdltta la tnd.l:i nteo rzd.tit ii Tale", c6,am mA,niat bundtatea Ta, c6,lcdndinvd!5,turile Jale si neascultd,ndporuncile TaIe. Ci Tu, D6mne, - trec6nd cu veierea rdutatea, liind indelung rd,bdf,toriu qi mult indurat, - nu m'ai ,iat se pier cu nelegiuirile mele, in tot chipul a;tept6,nd int6rcerea mea. Ci Tu, iubitoriule de 6meni, ai zis prin prorocul T6u: ,,Cu. trere rr! ooesenttirte picdtosuhti, ci sd se tntdrai gi sd fie oiu,;,, cit" ru vrei, Stipflne, s6 pierzi fiptura m6,nilor Tale, nici ili place per,,ci -:rea omen6sc5", trei sd se md,ntudscdtoli ;i si oie la utnogtimla ;.o adetdratdt. Pentru ac6sta qi eu, mi,car de si sunt nevrednic ce::ului si pd,mOntului;i acestei vieli trecdt6re, - supun6ndu-m6cu : : rul pdcatului qi fd,cdndu-md rob desmierd5,rilor, si despreluind chipul - dar fiind liptura si pli,smuirea Ta, nu desniddjduesc de liu. :. mea mintuire, eu pdcatosul, ci spre indurarea Ta cea nemdsuratd, md apropiu. '- drd.snind, Pentru ac6sta primeqte-md si pre mine, iubitoriule de 6meni lrrist6se, ca pre desfrdnataDi pre tS,lhariul, ca pre vame;ul qi pre :iul cel desfrdna,t, ridicn sarcina cea grea a pdcatelor mele, cela gi ai ridicat pdcatul iumii gi vindeci neputinlele omenesti, si chiemi -: -.- Tine pre cei ostenili si insircinali, qi-'i oclihneqti. ,,Cela ce n'ai , t,tit si cldetni pre cei drepli Ia poctl)nfun, ci pre cei picii.to;i ,, cafii,:ste-ma ,de tdtd; intindciunea trufulu.i gi a. suflehthtl,,,. inv6td,-md =: fac cele sfinte in frica Ta, ca prin curati mirturisirea conqtiinlei r:eie. primind pd,rticica Sfintelor Tale, sd md lmpd,rtdsesc trupul si cu cu .i.ngele T6u cel sfint, ;i sd Te am pre Tine vieluind qi petrec0ncllntru =ine, cu Taffil ;i cu sfintul Tdu Duh. Asa, D6mne Iisuse Christ6se, Dumnezeul meu, s6 nu-'mi fie mie spre ped6ps5, imp5,rflqirea preacu:rtelor qi de-vi6!n-I5,c6t6relor Ta,le taine, nici sd md bolnd,vesccu qi =:r1letu1 cu trupul, pentru c6,cu nevredniciemd cumineccu dOnsele; dd,mie p5,nd, cea din urmd, suflare, fird, de osindd, sd primesc ia -:-'nl ;:utea Sfinteior Tale; spre impd,rtdqirea cu Duhul sIint, spre merinclea ;:tii-de-veci gi spre indreptare bine-primiti la infricogata,Ta jude-::i.. Ca ;i eu, dinpreund,cu toti aleqii T6i, sd fiu pS,rtas bunS,tntilor I'ie celor nestricdcidse,care ai g5,tit celor ce te iubesc pre Tine, intru carii eqti preamirit in vecii vecilor. Amir:.

236

-.9

RENDUELA

6t

loanGurd,-de-aur: sfintului Rugiciunea


nici ln stare' ca 6mne Dumnezeul meu, gtiu cl' nu sunt vrednic' s6intrisubacoperemOntulcaseisulletuluimeu,pentruci,este

1
1

4a,"p-"""it a* mii.time pentru.noi pb.i ;;;i; a' Te culca ln 'qi Ei p"""u* ai. binevoit *"o- spre umilinla aqa' bine-voe;te a intra 9i ln -.u; f e;fu"a gi in ieslea,,r""outuiet6""Lr, meu sullet 9i in intinatul meu trup' Qi precum iesiea netuumtS,toriului cu p6-citoqii n'ai socotit de necuviincios a intra ;i a cina impreund' umilitului' ln casa ln casa lui Simon Leprosul, ';u uotqt" a lntra 9i precum n'ai respinspre meu sullet' $i ,r"potirrcio"otoi gi pdcd,tosuiui mie' care a venit pi s'a atins de lemea cea,pdcd,t6si $i asemenea care .viu sd mE ating de Tine, aga Te lndurd, qi de mine prbcatosul' ei guri' cea necurat'd" Tine. $i precum nu re-ai scarbit de lntinata necurata aEanu it tt'g*"qogt nici ctelntinata' 9i mai necurate 9i urlte qi clelimba mea ".-i"-n.i"ot"t, '4"' to""t" *"r'" *"" g.-e,; ,ti"i ""t" preasflntului Tiu trup cea cu fotul necurata; 'i-'C'*i lie cirbunele rea 9i spre lnqi al scumpului tou sangu,spre sfinqirea'sprl -Iumin spre n$urarea greutd''tilor suflet sindtoEareaurnilitului rieu -"p* si trup, p^'u.iu ori-ce lucrare diavol6sc5" pdcatelor mele celor ;;;, relei mele deprincleri'spre spre inli,turar." 9i *p"" op"irea'victenei9i T1J:' spre ad[ogireadumomorlrea patimilor, *p"" pii"i""u poruncilor Cd'nu ca un Tdu har 9i s$re cagtigareaimpdriliei Tale' nezeescului ln ci tncrezdntlu-m6 -9i nepd,sitoriuvin la Tine, Chris[6seDumnezeule' tnietu,n,g o",p*e, f""ttu ca nf indelertandu-md Pentlu bunitatea Ta ln{6leg6toriu' ".o cle tmpd,rtf,,sir"ttu, "o lio bti"* A" lupul -cel Std'pflne'sfin!4g!9lhi singui sllnt'. md a,c6sta rog fie, p"";;;;;lt -i"i*a' 'm5'runtaele qi r6tunchii' qi md sulletul gi trupul, mele' ;i sfinlenia membrele -i"i"*-Ei lnnoegteln totul; i"-aia"i"e'e 1-ica Ta ln si-'mi iii.mie ajutoriu 9i lolositoriu' Ta, o l4 nept6rsd,d" i;-;i*; 's'i invrednicindu-m6 a sta dea-tlr6pta ;;;, intlreptd,ntlln pace preacurateimaicei "t6;; Ta cu sfinlii toi' peniiu rugetio"il" qi mijlocirile

p"tti" qi s'a surpat t6ti, 9i n'ai in mine t:1*Yit?"i:?' :?,::-f: Te-ai plecat' pl6ci'-Te

;-ft1;il;ilii;;'

Tu; Tate, aleservitorilo; ;;i"; ""1"i""i*,u'9i i1,?^T:"1::n'f:,ln"tt"t fie' ai" v6cau bine-pldrcut amin'
"'*ii

SFINTEI CUJVIINECARI.

237

RuEAciunea sfintuluiSimeon Metrafrastul;


omne, cela, ce insuli e;ti curat si nestrici,cios, care pentru -11:u.nespusa indurare a iubirii de 6meni ai luat t6t6, firea n6strd, .fl9 i4' '=-' din curatele si fecioreptile s6,ngiuri ale celei ce Te-a ni,scut mai pre sus de fire, cu venirea dumnezeescului Duh qi cu buni,-voirea Tatd,Iui celui de-apururea vecinic, Christ6se lisuse, intelepciunea lui Dumnezeu, pacea gi puterea, cela ce ai luat pe trupul T6u patimile cele de-vi6ld,-ficdt6re ;i mdntuit6re - crucea, pir6nele, sulita gi m6rtea - : Om6ri-'mi patimile cele trupe;ti, carermi stricd, sufletul. Cela ce cu inmorm6ntarea Ta ai priLdat imp6rnlia iadului, inmorm6nt6zi slaturile mele cele viclene prin g6,nduri bune qi imprd,qtie spiritele cele viclene. Cela ce cu invierea Ta cea de-a-treia zi qi de-vi6!5,-purtit6re ai ridicat pre strimogul eel c6,zni, ridicd,-m6 qi pre mine cel aiunecat in p6cat; punOndu-'miinainte chipuri de poc6,in!6,. Cela ce cu preamd,rita ini,ltarea Ta ai indumnezeit trupul, ce ai luat gi l-ai cinstit cu ;ederea, rle-adr6pta Tat ui, invrednice;te-md prin impirtipartea de-adr6pta celor mA,nqirea slintelor Tale taine, s6 dobA,ndesa pogorirea md,ngiitoriului Duhului T6u ai ficut vase tui{i. Cela ce cu stimate pre slinlii Tdi invdlncei, arati,-md ;i pre mine a Ii locas venirii lui. Cela ce vrei s6 vii iariqi, s6 jucleci t6td lumea cu dreptate, binevoegte, s6 Te intimpin si eu in nori pre Tine, judecitoriul gi ficdtoriul rneu, impreuni, cu to{i sfinlii Tdi, ca neincetat s6 Te md,resc qi sd Te laud pre Tine gi pre pi,rintele T6u cel f5,r5,-de-'nceput, pe preaslintul, qi pururea si in vecii cunul ;i de-vi6fi,-fd,cdtoriul Tdu Duh, acum gi vecilor. Amin.

RuEaciunea sfintuluiloanDamaschln:
t5,p6,ne, D6mne lisuse Christ6se, Dumnezeul nostru, cela ce singur ai putere a ierta pdoatele 6menilor, ca un bun qi d-e 6meni iubitoriu, treci cu vederea t6te gresalele mele ceie cu gtiinta qi cu ne;tiinla ; ;i md 'nvredniceqte fd,ri, de ped6psi, a md impd,rtd,qicu tlumnezeegtile, prea,miritele, preacuratele Ei de-vieln-fncdi6rele Tale taine nu spre munci,, nici spre adi,ogirea pdcatelor, ci spre curitire qi sfinfire, spre arvonirea vielii qi impdrd,tiei viit6re, spre zid Ei aiutoriu qi spre rdspingerea celor contrari si spre pierderea greqaielor

.6\

R E N DUEL A

mele celor multe. Cd,Tu._e$ti Dumnezeulmilei gi al indurd,rilor gi al. t-Tlt_-tt^1_: mi,rire inElldm, impreunali Tatilui :*:ni, 9i fie ;i Duhurui snnf,,acum it pururea si in vecii vecilor. Amin.

apropriu de Tine, cela ce ai zis: ,,CeI ce uuiad.ncii.tn{nrl Meu 9i bea. sdngele ll[eu, intru' minc petrece ew intra trhtsur,,. beci indurd,-Te, 9i D9-*":, gi m6 face pildd, pre mine pdc[tosul, ci fd, cu mine dupi, -nu mila Ta. $i sd-'mi lie mie Slintele ,"..t"u spre td,miduire, curd,tiie, luminare, pazd,,md,ntuire gi spre sfinlirea sufietului gi a trupului, _ spre inlS,turarea a t6ti, nd,lucirea qi a faptei celei rele s,i a lucrd,rii diavolesti, care s6 face cu gA,ntiul tn membrele mele, _ spre indr6z_ nirea qi dragostea citrd Tine, spre indreptarea vielii qi spre intirire, spre ad6,ogirea faptei bune si a des6v6rsirii.spre plinirea poruncilor;i spre impS,rtd,sireacu sfintul Duh, , spre merinde pentru vi6ta_de_veci, spre indreptare bine-primitd, ia judecata Ta cea infricoqatd,; iar nu spre certare sau spre osindire.

Christos Dumnezeuiuimeu; dar spre inclurdril; Tr;";;";;;iJ,

tiu, D6mne, ci cu nevrednicie md impd,rtigesc cu preacuratul Tdu trup gi cu scump sA,ngele Teu qi vinovat sunt, pi ped6psri, mie_mindnc si beau, nesocotind trupul si sA,ngeie Tiuf al lui .

J;

Rugiciunea sfintuluiSimeon noul-teoloE.


in bu.zespurcate, din inimd, pd,ngriritd,, din iimbd, necurati,, din suflet lntinat primeqte ruga, Christ6se al meu; si - nerespin_ g6ndu-'mi nici cuvintele, nici purtd,rile, nici nerusinarea mea _ dd,-'mi cu indrd,znire a zice ceea ce voesc, Christ6se al meu mai ales ; md qi inv6!n, ce trebue sd lac qi sd grd,esc.pdci,tuiL,,am mai mult de c6.t desft'Onata, care - aflAnd unde intra-se,si si cumpdrd,ndmir _ cu indrS,snirea venit sd ungi picidreie Tale, Christ6se al meu, ale Std,p6,nului si Dumnezeului meu. precum n,ai respins pre aceda, apio_ _ piindu-se din inim5,, s6 nu Te lngretoqezi nici de mine, Cuvinte ci ; dd,,-'mi Ta,lepici6re, sd le lin qi sd le sd,rut, qi cu curgerea iacrdmilor, ale c& cu un mir d.c rnult pret, cu indrd,znire sd Ie ung. Spali-md in

.6\*

SFIN'|EI CUMTNEC,{RI.

m,

239

*="r

lacrS.mile mele,, curi,leste-md cu dOnsele, Cuvinte lasd, si gresalele ; mele gi iertare d5,rueste-'rni. murlimea rdutd,tilormele, stii si ranere stii mele, vezi gi ranele mele, dari qtii qi credinta, vezi si sii,ruinla, auzi -.i suspinurilemele. Nu s6 ascundede Tine, Dumnezeulmeu, Creatoriul meu si Rdscump6ri,toriul meu, nici o picd,turi, de lacrdmi si nici o parte de picd,turd,.Cele ce lncd, nu le_amf[,cut, le_au vdzut otnii fOi; -si in cartea Ta gi cele incd, nefd,ptuite s6 afld, scrise de Tine. Vezi ureilinla mea,vezi osten6la mea c6,t6-,i si t6te pdcatelemele ; erti-mi_le, Dumnezeule al tuturor, ca, cu inimi, curaH, cu cuget infricosat gi cu suflet infrd,nt se md impd,rt6,qesc curatele preaslintele cu Ta,letaine, ;i prin cari invi6zi si sd indumnezeegte tot cel -ce le mind,ncd, qi bea cu inim5,sincerd,. Cd,Tu ai zis, Std,p6,ne meu: al cel ce mdniiniti truful ,,Tot -1Ieu gi bea sdngele Mea, accht rdtnlhte tntru Xfine ;i It u. nt ifla ittr'tnsul,,. Cu totul adevdrat este cuvintul Std,p6,nului si DumnezeJlui l:rea: ,,cd cel ce si tntlxirtdse;te trin hanrrije cere thnnneseesti si i nd ttnuacseitdye, negre;it ltu este singut, ci ctt Thte, Cltristose ni nrnrr, Itnttitta cea in trei sori, cac,ehtmhtdsd. lurnea,,,. deci, _ ca sd nu remen singur fd,ri, Tine, Iriti,toriule tle vi6!n, sullarea mea, vi6ta mea, bucuria mea, md,ntuirea lumii, pentru aceea m,am apropiat de Tine, cum vezi, cu lacrdmi gi cu suflet infrdnt, :- Se iau de la Tine md,ntuire de greqalele mele, si {d,rd, "ugandu-mO de pedepsi, se md imperte;esc cu dd,ti,t6rele-de-vietd, curatell Tale taine; gi ca s6 r6mfi,i, cum ai zis, cu mine cel intreit nenorocit; ca nu lnseld,toriul afldndu_md lipsit de darul T6u, s6 m6 rd,p6scd, viclenire, qi cu amagindu,m6 sd md abat5' de la inclumnezeit6rele Tale cuvinte. pentru aceea cad la Tine si ferbinte strig Tie: precum ai primit pre desfrdnatul, si pre desfr6_ nata apropiindu-se,asa m6 primeste si pre mine intinatul si desfrdnatul, Indurate, apropiindu-md acum de Tine cu suflet (umilit) infr6nt. Stiu, MAntuitoriule, ci altul n,a gresit ca mine, nici a fd,cut fantele. fie, ce eu am fnptuit; dar iarisi stiu si aceea, ci, mirimea g."rut.lo" ji multimea, pdcatelor nu intrec gi indelunga ribdare gi iobir"n _marea de 6meni cea nemd,rginiti, a Dumnezeului meu, ci cu mila indurd,rii, pre cei ce cu cd,lduri,se poci,escii cureti;i,i iuminezi, ;i-,i faci par_ tasi luminii, fi,c6ndu-,iin deajuns pi,rta;i dumnezeirii Tale: si. ceea ce_ este str[,in gi A,ngerilor si minlilor omenesti, vorbeqti cu din;ii 4uer,,-urr, u.r,uu lrls[e aoeverau ar 'J.el prieteni: adese-ori, cu niste adev6rati ai T6i prieteni: ca, Acesiea .n6 fac inAcesiea.ln6 fac in- I
'ca ;a -';'--';=r'-v-=-;- - i- - - - = =- r .- J- - ;;Jr . ." =:- :=gi r i - :.;- - ;=- ..=i :i J i .- ;.r :!._j

rF r
LJ -

.c\

RENDUEL,A

drisne!, acestea lmi dau aripi, Christ6se al meu; si lncrezOndu_md in bogateleTale bine-facericitri to.o"arrao""O,f*p""""J'ii impirtd,qesccu"oi, "* IolU, 6rbe flind eu; si _ strdini 3."::i*U"-T6 rdcoresc mrnune- md -md rourdnd ne_ars) ca rugul de demult, carelefiind aprins nu ardea. pentru ac6sta, ;"i!i,mitor si cu inimd, multd,mit6re, cu membre mullimit6re ""gri "" utl .off"iofoi si ale trupului meu, md lnchin si Te m6resc,qi te glorific pre Tine, no_r"".of *"u, ca cela ce esti binecuvintat acum gi in veci. Amin.

RugAciunea sfintului IoanGuri-de-aur:


umne.zeule, sld,begte, lasd,n iartd,-,mif6te gresalelemele, cdte am . -gaoaul, greqit-: ori cu cuvintul, ori cu lucrul, ilr' cu voie sau fd,rd,. de "i cu gtiinln ori cu ne;tiinp; iOt" *i le iartd, .voie,_

' ca un bun si de 6meni iu-bitoriu. $i pentru rugi,ciunile preacuratei maicei Tale, ale servitorilor Tii dngeri, ale sfi"ntelor puteri si ale tuturor sfinfilor, cari fiau bine_pHclut iin v6c, bine-voeste: Ca fd,rd, -r"o_p ped6psd,sd primesc slintul ii pre-acuratul i"of-!i sdngeleT6u, spre vindecarea sulletului gi a trupului, gi spre aurd,lirea cugetelor mele celor rele. Ci, a Ta este impOragia'si puterea si mi,rirea : a Tatilui, si a Fiiului, gi a sflntului Duh,'acum qi po"o*.u qi in vecii vecilor. Amin.

.A,lta ruglciune aceluia$i: a


u vrednic, Std,pA,ne D6mne, sd lntri sub acoperemOntulsu_ .sunt fletului meu, ci, de-6re-ce Tu - ca un iubitoriu de 6meni * vei s6_locueqti intru mine, indrd,znind me apropiu. poruncesti ? d a ca L ;,|^ ^ Voiu deschideporfile, ce Tu singur le_ai Incut, - ^- r .:r ;i-ldr;il#;; 6meni, ce o ai. intri si vei lumina cugetul meu cet intunecat. Cred, cd, vei lace ac6sta; ci nu Te-ai ferit Je desfrdnata, ce s,a apropiat de Tine cu lacrdmi; nici ai respins p"" ur-"qoi, ce s,a poci,it; nici ai alungat td,lhariul, ce a cunoscut impdrd,tia Ta; nici pre gonaciul .pre Pavel pocd,indu-se, ,l-ai li,sat, nu u"rl ci pre to!i, cei ce au venit 1" "ocu pocd,in!d,, iai rinduit tn ceta prietenito" ili, *f" Tt:: esti binecuvintat tot-d6una, acum "L*ur" ;i in nemi,rginitii veci. Amin.

SFINTEICUMINECARI,

a rugaciune aoeluia$i: -A.ltA


omne lrsuse Christ6se, ni6mne Iisuse unrlstos Dumnezeul meu, slibe;te, Iasi, intlurd'-Te lJ qi iartn-'mi mie - pdc6,tosuiui, netrebnicului gi nevretlnicului '-=-''' iobului Tdu - gregalele, smintelele 9i aluneci,rile, c6,team gre;it Tie din tineretele mele pd,ni, in ziua qi ln 6ra de acum, cu qtiinld' sau ne;tiinli, ori cu cuvintul sau cu lapti,, cu judecata sau cu cugetul, cu intre'prinderile gi cu t6te simlurile mele. Si pentru rugd,ciunile ceiei ce ld,r6,s6m6n!i, Te-a nd,scut, a preacuratei qi pururea, Ieci6rei llaria, a maicei Tale, - unica nd,dejdeneru;ina,t6, solit6rea qi m6'nruirea mea, - lnvretlniceqte-md fd,ri osindire a md impd,rti'9i cu preacuratele, nemurit6rele, viu-Id,c6t6rele s,i infricoqatele Tale taine, spre iertarea pdcatelor qi spre vi6!a-de-veci, spre sfinlire, luminare, irtirire, vinclecare gi spre si,nitatea sulletului 9i a trupului, si spre stergerea;i perderea de tot a cugetelor qi a judecd,lilor mele celor siclene, a prejudiliilor gi a inchipuirilor celor de n6pte de la spiritele cele viclene qi intunecate. Ci a Ta este tmp6r[lia 9i puterea, m5,rirea, stima qi lnchind,ciunea, impreuni' cu Tati,l qi Duhul T6u cel sfint, acum qi pururea qi in vecii vecilor. Amin.

sfintuluiloanDamasehin: RuEiciunea
gA'ndurile i:naintea usilor templului T6u stau qi nu m6 depirtez de pre I-. cele rele; dar Tu, Christ6se Dumnezeule, care ai indreptat '';t' ua*eEul, ai miluit pre Hananeana, 9i ai deschis td'lhariului port'ile raiului, tleschidermi gi mie indurilrile iubirii Tale de 6meni, si m6 primeqte pre mine, care viu qi md ating de Tine, ca pre clesfr6nata de ,ri pre cea cu curgereade s6,nge;ci una - atingOndu-se p6la Ta lesne a, Iuat vindecare, iar alta - cuprinz6nd curatele Tale pici6re, a cipdtat deslegare de pdcate. Iar eu mi;elul, indri,snind a primi intreg trupul Tdu, fie sd nu md arcl, ci md primeqte, ca 9i pre ddnsele, pdcatelor mele, -.i-'mi lumin6z5,simlurile sufletului, arzOndinvinovdlirile ci: rugi,ciunile celei ce fird, s6m0n!5,Te-a nd,scut qi cu ale puterilor ieregti; cd, binecuvintat egti in vecii vecilor. Aniin'

R E N D UEL A

BugAciunea sfiniuluileanGurA-d.e-aur:
D6mne, ;i mrirturisesc, ci Tu esti cu adevdrat Christos ,,Fiiul fft":U, tlt celui viu, carele ai venit in lume sd mflntueqti pre iga :oine,zeu "* pdcetoii, dintre carii cel dint6,iu sunt eu,,. Incd, cred, cA acesta este insu;i curatul Tdu trup, si acesta este insuqi scumpul Tiu sAnge. yu, *n !ie, mituepte-md si-,mi iartd, gre;alele mele cele de uo"ie, ?.:llara de sr voie, cele cu cuvintul qi cele cu fapta, cele lntru qtiin@ qi intru neqtiinld,; si m6 lnvrednicegte fird, de osinde sd me lmpirti,s,est cu preacuratele Tale sacra,mente,spre iertarea pdcatelor gi spre vi6ga de veci. Amin. Iar merg6nd a, te impd,rtri,,qi, ur"rnd,tbrele zi stihuri ale iui Metafrast: Iati,, m6 apropriu de dumneze6scaimp5rtiqire ; Creatoriule, s6 nu md atzi ca cuminecarea, Cn foc e;ti, arzOndpre cei nevrednici; Deci curd,feqte-m6de t6td, intind,ciunea.
.fillri:

Cinei Tale celei de taini astd,-zi,triiule al lui Dumnezeu,pi,rtaq mrdprimegte ; cd, nu voiu spune duqmanilor T6i taina Ta, nici si,rutare 'fi voiu da ca luda; ci ca td,lhariul Te md,rturisesc: pomeneqte_m6, D6mne, tntru tmpdrilia Ta. liupil aceea.stihurile acestea: Indumnezeitoriul sflnge vdz6nd, omule, te infricos6zd,, Ci este cirbune, ce arde pre cei nevrednici. Trupul lui Dumnezeu m6 indumnezeegte gi m6 nutregte ; Indumnezee;te sufletul, iar mintea_,mi nutrepte minunat. Apoi aceste tropare; " Indulcitu-m'ai de dorul T6u, Christ6se, si m,ai schimbat prin du-mleze6scaTa iubire ; ci arde cu foc nemaierial pdcatele mele, qi m6- invrednicegte a md situra de desfitarea cea intru Tine, ca vlse_ lindu-mr5 s6 rai,resc, Bunule, am6nd6ud veniriie Tale.
{

-'

-.

. - .:'

::"::1

:::::= :

-.9\

SFINTEI CUMINECARI,

243

In strS,lucirile slinfilor Tdi cum voiu lntra eu nevretlnicul ? Ci cle voiu lndrd,zni a intra in ci,mara de nuntfl, haina md vddeqte, cd nu este cle nuntd,, si voiu li legat qi aruncat de d'ngeri' Curileqte, D6',,.e, tina suiletului meu 9i m6 mdntue;te ca un iubitoriu cle 6meni' ac6sta: Apoi rug5,ciunea c-\, tApdne iubitoriule de 6meni, D6mne lisuse Christ6se, Dumnezeul Sfintele acestea, pentru ci *.o, se nu-'mi fie mie spre ped6psi SJint'elet":.t1"?, 1"1t11 _* $\ : ai spre curd,firea si sfintirea. sufletului si a trucn'a arrri.iireq. ;i sfin{irea sufletului 9i a tru^,.-* -^.,-^,r-;^ sunt nevrednic, ci pului, gi spre a,rvonirea,vielii 9i a tmp6riliei viit6re' ,,Iat mie, bine estea tni- Qpi de Du'mneaeu, s,i tt pu'ne tn Domnal nd'deidea afin' ttirii tnele". etc' Si asa cu t6ti' umiiiula $i iard,si: Cinei Tale celei cle taind', :6 ie cumineci.

impirtiqire' dupfl dumnezeesca Mul{6mire


Stihuri,cari te ind6mnila ac6sli mul!6mire' Du.pti ce oei tlobiindi ftumdsa celor oiu.'fd.citdre, Cdtrtd' tndatd, impdrtdqite a' tainicilor da'ruri

nalldmegte flirte
T- . l-*

9i ai lwi Dumneeew cu suiflet


.r^Ylf i ': '

ferbinte:

D, r . r ; air r nar 51,|I!'4UI UIlV.i

lo rrrqrVvrr^ t r . tlE n : 'r 'l t A t r

lldmesc fie, D6mne Dumnezeul meu, ci, nu m'ai respins pre mine pdcd,tosul, ci m'ai lnvrednicit a Ii p6,rtaq Slintelor Tale' =:=-l! Multdmesc Tie, cd, pre mine nevrednicul m'ai invreclnicit a m6 cumineca cu curaiele, ceregtile Tale daruri. Ci, Std'p6'neiubitoriule r l e 6 m e n i ,-ca re p e n tru n o i a i mur itgiailnviatFine- aidd' r uitaceste infricogate gi tle-vi6p-lac6t6re Taine, pentru bine-facerea s'i slinfirea sufleteior qi a trupurilor n6stre - dd,, ca 9i mie sd-'mi lie acestea', spre vindetarea sufletului pi a trupuhli, spre lnldturarea a tot contra.iul, spre luminarea, ochilor inimei mele, spre pacea sullete9tilor mele puteri, spre crealinte,neruqinati, spre iubire nel6!arnic6', spre umplere de in{elepciune, spre plinirea porunoilor Tale, spre acliugirea ilumne-

9.4L

--\ .ut

RENDUEL,{

?at

zeesculuiTiu har si snre cd,gtigarea lmprbriliei Tale. Ca, prin acestea fiind pizit-tntru sfin{enia fa, se_,mi de harul T6u pu_ rurea, qi s6 nu mai viez mie, ci "d;;-;;il" fie StapaJii ;i bine{ecdtoriului meu. $i aga - piec6,nd din ac6sti ,iip-i" vie{ii_cei_veciaiuls la repausutc"t au_rpu",i".;;r;; "aa.;dea esre cdntareacelor 11"" ':ice serb6zd, nelncetat, si dulc6{a a celor ce privesc negriita frumsele a feiei Tale.- -".r'".*e"giiiii ga il;il#"*,_atul dor gi nespusa veseliea celor ce Te iubesc,Christ6se d;;rJ nostru, si pre Tine te c6,nti t6ti, fiptura ln veci, Amin. tipd,ne ChristdseDumne"eule, impdrate al v6curilor gi fi,cdtoriule al tuturor, mult6mesc Tie ie tjte t""r"fi"- * *i-ai dat, gi cle

Rugiciunea a lui Simeon afr-a Metafrast:

m6ntul Tdu qi sub umbraaripiro" Tri;;-;;


gtiinld, curat6, sd md lmpirtigesc

d"*i;!d,f;rii..,."r," raine. Deci mdrosrie,' bunule irifiloiilie "lrfl.rn:-1 ":.:":?t"l: ii a1gil"i*rar;il *r'".#"il;riii] si
iiiol;r"-,_i,
p6ni, Ia

ci in con_

ln vrednicie cu Slintete i*1*", ""rottu"r, ii""*"" 9i spre vi6ta vecinicd,.Cn Tu esti ndnea vielii] isvo"ul -Trr9, .in1" bunn_ t',{ilor, 9i lie md.rireinntlam, impreuni, "if"1;"i"f, 'd,tntoriul acum --- frtai"J;'nrnului sfint, si pururea ;i in vecii u".ilo". A;in.

cea din urmd,,

toli sfingii: cipereniil. r:? il';;r;:M#;:i;_ffiJJ": to{i sfiniii: preci,noro',"i;*"""",'^"i f11i*"'- Rugitori titr ir"-p"J nre .uro* ia"a
\A

riind :: ; ,H:_#'il::i1"',fi?r'i,eirii ";;;;;

rocag numai al Duhului Tdu, gi nu mai'mult locaq af picatului, pentru

Intreg m6 pitrunde cu frica Tt.-T;;,f";;"ri-n'""o cele cinci simluri. *nu"upi m6pd.zeqte de tot lucrul si cuvlntul. perzdtoriuA" soff"t'. Spal6,curileqte gi md rnfelepleste_md lumin6zi.Ar6ri,_md md *91:nl::l J-.o1ni,in!eete-md, si

turile

arcd,tuirea;;;.i;;';;re, in r6ternchieturile, i1"j__p*':d". in '::1'11 rirunchi. i1"jnjma.A"d" ;;il;"T;";"##H#l Curi,legte-'mi sufletul. Sfinge;te_,mi "p;;t ga"i""l1r".-"i"tiregte-,mi
impreund. cu dsele. Lumin6zil,mi d;;i"'

Vasile: 'ela ce mi-ai dat de voie sp-re hrani trupul Tdu, care egti foc gi arzi pre cei nevrednici. ,t md arzi de tot, Fbcitoriul meu; rn ::

Rugiciunea aIJJ-a, sfintuluimarelui a

tnchie,

_ scruse *i"", ,i"

_r

I'

2,.4;

OUIITNECARL FFTNTET

'/4.

245

pre inleleptii apostoli, lncd, qi pre neintinata si curata Ta maici, ale cdrora rugi primeste-le, inrlurate Christ6se, qi fn pre robul T6u liu al luminii. Ci Tu singur eqti, Bunule, sfintirea si luminarea sufletelor nostre ; ;i !ie, dupe cuviinfi, ca unui Dumnezeu qi Std,pA,n, mb,rire toli i-Ji inellam in fie-care zi.

a IV-a,a sflntuluiCirii Alexandr6nul: Rugaciunea


711 rupul Tdu cel sfint, D6mne Iisuse Christ6se, Dumnezeul nostru, se-'mi fie mie spre vi6t5, vecinici, qi scump sd,ngeleTdu spre I-' iertarea pcatelor. X'ie mie euharistia ac6sta spre bucurie, s6ndtate si veselie; si la infricogata a ddua venire a Ta invrednieeqte-mE pre mine pdcitosul a sta de-a-dr6pta miririi Tale ; cu rugi,ciunile preacuratei Tale maice si ale tuturor sfinlilor Tdi. Amin.

.!"ugaciunea ancnixra, a V-a, eairalreasfinla Eumnezeu d.e Nasc0t6re;


de Nf,,sc6t6re, lumina intunecatului !)ireasfinte SHprnnn, Dumnezeu suflet, nd,dejdea, acoperemOntul, I[] scd,parea, mdngi,ierea,bu-uo curia mea,multemesc Tie, ci m'ai invrednicit pre mine - nevrednicul - a fi pi,rta; curatului trup qi scump sd,nge fiiului T6u. Ci Tu, al care ai nd,scut lumina cea adevdrati, lumin6zi-'mi ochii cei lntelegdtori ai inimii. Tu, care ai niscut isvorul nemuririi, fi-m6 viu pre mine cel omorit de pdcat. Maici iubit6re de miluire a Dumnezeului celui milos, milueqte-md gi di, induiogare si frfi,ngereinimii mele, si umilint* gAndurilor mele ; gi md invredniceqte, a primi p6,nd, resuflarda cea la din urm5, f5,rd,ped6psi,sfintenia curatelor taine, spre vindecarea, sufletului gi a trupului; si-'mi dirueste lacrimi de pociinti, qi mb,rturisire, spre a, Te ld,uda s,i miri in t6te zilele vielii mele. C6 binecuvintatd, qi preamflriti eqti in veci. Amin.
Apoi: Acum eliber6zi,. Sfinte Dumnezeule.PreasfiuthTleime. Tati,l nostru. Cd a Ta esto impbr5,lia. Tropariui sfiliuiui, a cdruis ya fi .litulgia iu aoera.si :-,. Miirire. Lroudacullui. $i acum. Ceea ce eqti folosit6re creqtinilor; Iar de va 6 s6rb6toreimp6rd.t6scil,, zicern: $i acum; Corriacul s6rbitcrii. D6mue milueqte, da 12 ori. Ceeace esti mai cinstit6. M5rire $i acuu; qi iucLeierea.

('!]Riln,tfitF|ifilTt]] TR[]tfUtxTn 0iltit,Ll. Lt |)Nlrtilllt


Aceste cereri si lac ilupi, ordinea qi la timpul arEta,tmai jos.

La timp de neplouare fdmete" $i


La proscomedie hrA,ndpretitul ,,r"rt::ttt.tri * o pune pre rlintul

n6stre, a tuturor nevrednicilor robi qi a lntreg poporului Tdu. Int6rce-'!i mA,nia Ta cea cu dreptate pornitd, asupra n6strd,, si nu omorl cu fdme gi cu sete pre poporul Teu gi pre animale; ci cu milostivire poruncegte norilor din ceriu s6 trim6ti, pe pimdnt pl6e bund,, tirnpurie Ei t6rzie, si-'l 16coreqte pre el, ca s6 rdsarS, si sd cr6sca iarbd, animalelor, verdefd, spre folosul 6menilor, qi sd producd,fructele de lipsa pentru vi6{a n6stri,.
L,:l tnceputul clumnezee;tei liturgii. Dupd, ee zice preotul: Binecuvintat[ este impdrd,lia, ::ezi Estenia:

gir6mne Iisuse Christ6se,Dumnezeulnostru, pri9/; meqte jertfa acdsta intru iertarea pdcatelor ,

e u pac" Domnului s6 ne rugf,m. Vezi pag.: ?3 si ?4. Fentru pacea de sus qi pentru mdntuirea sulletelor, etc,

CERERISPECIALE
Pentru paceaa t6td, lumea, gtrs. Pentru sflntd, biserica ac6sta, etc.
Pentru preasfin{itul archiepiscopul _ scopul nostru, N.), ;i metropolitul (sau eoiei,c. Pentru preaind,l{atul imperatul qi regele nostru {Cutare), etc. ca sd-t ajute gi sd_,i supue pici6relor lui, etc. fentru fentru sfint locagul acesta, gts. Pentru bund, intocmirea vdzduhurilor, etc. Penfru cei ce lnn6ti si cild,torese, strs.

A.cestel0 ecteqii s6 Losiesc t-t-t-1, cererile. reschiDrbaNe; iar ]a locul acestase adaug ceio .o-"r.11^peniru ale di*br.itele ilebuirja; precum:

Pentru

s6 nu ne om6re pre noi cu f6me ,i .;-.-.t", -. Domnului Domnului sd ne rugi,m. , "e ruai,m

Pentru ca sd nu amint6s gi nedreptilile popoeu; ci sd-'sirnr6rni ,i- -:;:: 'It-l?*9:bn:Ie cea cu dreptate porniti asupra n6strd, ; sir ,,,, ::-1"f' .Da

neploustr.e.

;H:,,u.,H':;uH"il# ;:*#TJ#,,:*3:'::^d:_;r;r;fi
sr pentru hrana

poporului Sdu, Domnului sd ne rugim.

sa,Dc flu Derzt Dre animalele; ci s6 poruncJ f""l.l"?*-T:^.:-,:ia norilor s6 nu perzipre poporul Sdu gi de sus sc pl,ouu, ca sd pamontul. Domnului rod6scd, Pri,m6ntul,Domnrrr,,i sd ne rugam. -* - ^tti
Pentru ca sd Dol antmalelor, Domnului Pentru sd ne rugem.

:::*],;:,"";";"J,",1'lli::l"xH,:11'Jh,::,
ca cu milostivire s6 caute spre strigarea, pl6,ngerea,

a.'*iri"ii"#iu,iu","", rineriror, ilJtilllXl;',: are Tni"l;#:.*r' ne sisE hri,n6scd, ilt,,"*":*?'Ti'1+lriTii"jl1"ii"'i""H;,"':1 p"";;-;;,ru*Jrl,"ilfrJ;,i:'1", XH#
P;:-

LA DIFERITETREBU
pentru ca rugd,ciunile n6stre sd lie bine primite, gi precum pre llie 6re-cd,nd,aqa sd ne auzd, ;i pre noi cu pl6ie 9i cu buni,Iinigtea vezduhului, gi sd ne milu6sc5, pre noi, Domnului s6 ne rugim. pentru ca cu milostivire sd auzi glasul rugiciunii n6stre, qi pre noi de I6mete, de ciumi, de cutremur, de potop, se ne md,ntu6scd, de loc, de grindini, de sabie, de venirea, altor n6muri, de rdaboial cel dintre noi gi de t6tn rana aducdt6re clem6rte, Domnului sd ne rugim. I:rr dupi terminayea cererilor pentru diferitele trebuinfe eontinui,m eu cel:lalte ectenii dela pag. T4: p enfru ca sd ne mflntuim noi de tot ndcazul, *g6. d pdrd,,m6,ntueste, miluegte, s1s. pre preasfinta, curata, prea-binecuvfurtata, etc. E*fonisui : Qn lie sd cuvine t6t5, m5,rirea,cinstea si fnchiniciunea: Tati,lui, qi tr'iiului, gi sflntului Duh, acum Fi pururea qi ln vecii vecilor,
Irr acest chir] -,.{zie ecttniile la iniemtul utreniei si la vesperin},.

l\

Dup* intrare, Tropariul glas al p-lea: f,ela ce cu porunca Ta lin$tegti vdzduhul, D6mne, dirue;te pimdntului pl6ie de voie, ca sd aducd,poporului T6u roduri din destul, 9i sd sature t6td, vietatea cu buni-voirea Ta; pegtru rugi,ciunile Nescdt6rei de Dumnezeu si ale tuturor sfinlilor Teil eondac, glas al S-lea: pecdbriu, ziditoriu a t6te ;i ctntd,toriu de buni,tili, qtiinctu-te pre Tine D6mne, citrd, Tine cd,demsi cu de-aclinsulTe rugim : Inclurd,-te, milostive, qi i6rtd, ca un bun fd,rd,-de-legile n6stre, qi de md,nia,eea cu dreptate porniti, md,ntueqte pre robii Tdi, d6,nd ca un bun ;i multindurat pd,m6ntului celui instat ploi cu bune roduri.

Proehimen, gjas al 4-Iea; llrazdele pim6ntului adap6,Je inmulleqte rodurile lui. ;i ggitr. Intru pic{,turile lui veseli-s6-va rdsirind.

-q

CERERISPECIALE

P*

aPosToLUL: Din sobornic6sca carte

a sfintului apostol lacob, cetire.

Fra,tilor, rougtfilffit|*ti*a
Stih: ddlurile .u "*

rea, etc.

_,"J;H;:":i:*#_jlll'l;iili*TD6m'e, cflrnpii T6i sd vor situra. ra,e, qi ^,,--,,s,tr,


Iagl6qa-.5_u, cele frumdse -vor ale pustiului si cu bucurie ir"i"n..

EVANGHELIA

Tu, ca s6 vedem. r. ; nost"til"'Jlj::":dut Ti", ":^I1"rezi pe' ,ancat mand,ln pustie, precim_ 'in1ii n

gi ;il duvri,, ra l"j"r._r# saref jt:.:..:t *:*if 1q.". * vd tasidonuiui.Ti-,r"i"iiil;i::t".Ji,LXl-l#

P-]:lo" nu este primit in platria sa. Ci adevi,rat graesc v6u6, multe veduv'e ii* zilele lui IIie lntru Israit, _ cdnd "*u ;;;;; trei ani gi runr gase, cd,nd au. -,a,; fost fdmet; ""riof preste tot ;;"u - gi nici cri,trri, una dinire acelean,au P-1Tq"Ftj

gi ai*i"etl";il"t,i ;;iu:;;; fi frig,cd, roses*^1_:flfi sd iatri, fala ceriuiui gti{i s6 ilffi1i, .Fri,tarnicilor, o- socotiti, rard, semnele a{uua, uiJJ#'i,oud, niciun IllT'J": nu stifi.. cd,

rdspunzend au zis lor: Cdnd.s face _Zra'ri*qi,"t s6nin va fi. cd,s6 ro$este ceriul;

rs'i*.iieis#;e*,,il,:il111'f1",f"ffi ;illi,l'*; s6 le aretelor scmndi";;il; #u

fn vremea

clelajlfateiy, Cap. 16, vers 6b. Cauti, Luni, a opta s6ptdm&nd, dupd,Rusalii.

I
I

.6\

LA DIFERITE TREBUINTE,

h.

din estescris: ,,Pd,ne ceriu le-au dat lor s6 m6,nce". Zis'au lor Iisus: Adevi,r, adevd,rgrd,escv6u6, nu Moisi au dat v6ud pdne din ceriu, ci Tatd,l Meu da v6ud, p6,nea cea adevd,ratd,din ceriu. Cd,pflnea r lui Dumtrezeu este, carea pog6rd, din eeriu qi de vi6td, lumii.
I)upi Evanghelie,Setenia: SC ,ice* toli din tot sufletul, ete. Vezi pag" 82 gi 8$" D6*tr" a-tot-std,p6,nitoriule, etcete. Milue;te-ne pre noi, Dumnezeule, Ince ne rugim pentru preasfinlitul archiepiscopulgi metroponostrrr.N l. litul isau episcopul IncA ne rugim pentru prealnillatul lmp6ratul si regelenostru tCutare). etc.
IncA ne rugd,m pentru fratii: preoli, ieromonachi, ierotliaconi, etc" fnci ne rugd,m pentru ferici{ii, etc. -{poi iniercalim acestea.(Apala utrenie, lavesperind qi la alte rug6ciuni). Cela ce nu voegti m6rtea pdc5,tosului, ci aqtepli lnt6rcerea qi pociinla lui, auzi-ne pre noi pdcitoqii, carii lntru pocnin![ ne rugim Jie, gi cu milostivire - iertdnd t6te pdcatele n6stre: - auzi-ne gi ne miluegte. Ceh ce ridici norii de la marginele pi,m6ntului, gi lulgerile spre pl6ie le-ai fd,cut, poruncegte acelora srdslob6zd,pre pd,m6nt ploi cu pace si r6u5, aduc6t6re de r6tli, cu lacrimi ne rug5,m !ie, ca un bun: degrabi ne aazi qi cu milostivire ne milueqte. C,,elu, imbraci ceriul cu nori qi pi,m6ntului gb,teqti pl6ie, r" pim6ntul cu indestularea binecuvintS,rii TaIe, bunule, iubitorour6z6, riule de 6meni, indurate ; qi trimite n6ud milele TaIe cele bogate, rugemu-ne Tie: auzi-ne qi ne milueqte. Cela ce r6sari s6rele preste cei buni qi preste cei r6i, qi rever;i preste drepli si preste cei pdcitogi, cauti spre noi cu milosti--p1oie

'

lt

*9qt\ .c)

CERERISPECIALE

ta.

vire gi famul{eqte seminlele, rodurile p6m6ntului cu bunitatea Ta, rugimu-ne !ie: s,u21-r.gi ne miluegte vela ce rdsari iarbd,.dobit6celor gi verd6{n a.dari. byzdele pimdntulut qt t"*"1t,;qr;";;;;" spre lolosul 6menilor. lui, si mf,,nruesre 6menii gi dobit.cele,rugimu_neTie, tntru tot pot"*i", bO[#;;-i: qr ne miluegte. Cela ce Te lmbraci_ lumina cu ca vieluegti si spre cele smerite privegti, cu o haind, lntru celelnalte cu,uij#mitostivire spre po_ porul Tdu cei-ceTe-a mi,niat gi ioti"., i, J**i'" turtd,rttat;qi _ ca un milostiv qi lesne ierti,toriu,.._ r"O""a_i" ii *iluegte mogtenirea Ta pe|o:ii Tale, cu mil6 qi cu rnau;nrT cercetizd" 9i :1_:lt"o a s6dit viea, pre carea dr6pta Ta; lntru fri,ngerea inimii, co o*imle Te rugim fie, degrabi,ne auzi qi cu milosiivi"" ,r"-loifo"rt".

fnca
v"ri pJgl%."e

Sfirgitul s6 se facd, apa:

rugim pentru cei ce aduc tlaruri gi fac bine, etc.

Ecfonisul: t, vi, milostiv si iubitoriu de 6meniDumnezeu totltJu;:;,rl:rului,ei Fiiurui, .fi"tuioi-nui]".""* e;ti, gi lie md,rire

;i

Chorul: trp111, Ci,ntarea tunpirtngirii ; Pt6i. d" torra ooi" *l Dl-Togzeule, a slib[ iar_Tu 6r .-..:-:r Alit;i;,-d'i;;fiffi. mostenirii Tale, 9r if,. iq.r T,, ^ ai tnti,rit: ,:.:bi, o

;i purureasi lin

Astfel s purcede t6te cererilepentru Ia dt;;il;i"

rrebuinte.

La proscomedie eKs*

La timp de necontenirea ploilor.


Iudnd preotul o pirficicd, _ o pune pre sftntul disc Ai zice :

Iisuse Dumnezeul nostru,pri_ ftffilt"_Ti1jertfa Christ6__se, me$te jertfa (sacrificiul) W W p-e9te (sacrificiul)
ac6si,a.tntru ior.*o,..,ac6stalnr.nrr p6catelor ndstre, a tot poforuiui-fcu, i"niu"""u carii:;;

.G\

LA DIFERITE TREBUINTE.

nelinistit iubirea Ta de 6meni, qi am tntd,ritat mdnia Ta. Nu ne pierde pre noi lntru md,nia Ta,
AY

ci porunceqte norilor s6 inceteze de vCrsarea ploilol celor necontenite, si razele s6relui s6 strd,luc6scd,pe pirndnt, spre inmul{irea sr acl"unalea Iruetelor de pre el; ca, nu pd,nd, SI1ISIT SC NE in stricd,m qi s6 ne descurajam de amenlnEalea Ia. ;i ln durere sd ne sttngem.
O^

La lnrenutul {';ftnrzeo5'oei liiurgli"


74 gi 24? qi 248. "ri Si celelalte eotenli oi:ieinuite pe r4rrii, iieclrlt! s'a.ardtat, la sepl,:r-tare. Lpai Eatenia speda,ld : P entru ca nu lntru minia lngrozirii Sale sE ne lmpulineze pre noi pentru pdcatele si {d,r5,-delegilen6stre, ci de mila gi indurd,rile Sale cele din v6c sdi;i aduci, aminte qi sd ne milu6scd, pre noi, Domnului sd ne rug5,m. Pentru ca sdrsi aduci aminte de aqezdmOntulS6u cel c6tri Noe, ;i s6 nu strice cu pl6ia cea fd,rd,-de-mrEsure, umeda Ei neld,cu murita vreme, cu vdzduhul si cu c6ta cea intunec6sd,,pi,mOntul ;i pre nenorocitul Sdu popor; ci cu rnilostivire s6 crule mo;tenirea Sa, gi s6 porunc6sci a striluci s6rele la timp pe pd,m6nt, crr raze acluc6t6re de roduri si cu ci,klurd,, Domnului s6 ne rugim. Pentru ca sd porunc6scd, norilor, sd lnceteze de pl6ia, cea preste m6surd,,qi negura sd se risip6sci,, ;i lumina s6relui sd stri,luc6sci,, Domnului s6 ne rugim. f entru ca sd crule poporul qi dobit6cele si tot p6m6ntul acesta, ;i sd nu-'l strice pre el cu vdrsarea ploilor celor preste m6suri,, Domnului sd ne rugi,m. P entru ca sd dea moqtenirii Sale senin favorabil Fi sd se in=_ mult6sci rodurile pim6ntului, Domnului s6 ne rugim. Cu pace Domnului s6 ne rugd,m, ,;"ezipag. ?3

I]

ll

*91 .e./,

CERERISPECIALE

r}.*

Pentru ca nu dup6 pdcatele n6stre sd rdspld,t6scd, n6u6 gi si ne pedeps6scd, pre noi, ci dupe mare mila Su qi Oupe mullimea lndu_ ri,rilor Sale, sd arete ooli g"atnicd--i;b;"]'s* a" 6meni gi buni,tatea, Domnului sd ne"o"" rugam. Pentru ca sd nu strice rodurile qi seminlele pd,mGutului pentru pdcatele n6stre, cu vdrsarea ploilor celor p"".tf _C.u*a I ci cu ivirea seninului, s6 re crute si sd le p"'rrt"o ,r"r""i"it,ir;#;;;; Domnului sc ne rugim.' ""er"a '.U Pentru .u t bine rugd,ciunea n6stri, qi sd ne mhn" -primiti tuesci, pre noi de f6me..de ciume, ;" potop, de grindind,, de foc, de sabie, de venirea ";;;;;;;de a)')erfou cel dintre noi -.e gi de t6ti rana aducdt6re de"fto"'r,o*u"i, m6rte, D"-ir"iri ne rugam. Penhu ca si ne mflntuim noi de tot ndcazul, etc. Apdri, mflntuegte. Sj celelalte. yezi pa,g. 74. Dup6, lnfrare, Tropariul, glas al 2.lea: Cauti cu milostivire, Dumnezeule, poporului ce a greqit, .asupra qi nl trece cu_vederea pre cei ce cad catre 'Tine' intru poci,in!d,; ci, ca.un bun, miluegte gi clegrabi, *a"toeCi" L irrgrori""n Ta cea dr6p*; pentru rugi,ciunite Niscdt6""t "" ;;-il;;;u, unule iubitoriule de 6meni. Condac, glas al 2_lea : ld,peda-, Stipine, pane ln sfGrgit pre poporul Tdu cel ce a __^_., si gresit, {o nu depdrta mila qi induririle i"f" a"i" noi; ci _ ca cela ce eqti ad6ncul lnduririlor gi noianul milostivirii _ primeste rugiciunile n6stre gi ne mflntuegte pre noi a" *erriu qi nevoia ce ne_a cuprins, ca cela ce tnsu_fi egti lesne ierHt;;-;; milostiv. prochimen, gl*s al 4_lea: trl[d,ntueqte-m6, Dumnezeule,cd,au intrat ape pane Ia sulletul meu. Stih : Q11funfla,tu-m'am lntru addnoul noroiului qi nu este stare.

r I

I,A DIFERITETREBTJINTE, tP._


A P O S T O T UL . Din cartea cea cetre Romani a sflntului apostol Pavel. cetire.
Cap. E, vers 22:

I I

Fra{ilor,
s u s p ma.. . .

qtim ce t6t5, Iaptura fmpreund,

Cautd Joi, * 3-a sdptdmd,nA dupe Rusalii" Aliluia glas 1. Stih: Md,ntuegte-mdde tinn . . . . Stih ; Ca sd nu md lnece vilorul apelor . . . . E V A N GH E L IA d e l a M ar cu. Cap. 11, ver s 22:

Uis'a Domnul invdtd,ceilorS6i: Aveli credin{n in Dumnezea; e6,adevd,r zic v6ud . . . .


sdptdmf,ni dupi, Rusalii. Dupi, evanghelieEcNenia: - :.uti Mercuri, a 32-a, Sd ,i""* toli din tot sufletul, etc. Pag. 82 ;i SB.

Si celelalte,precun s6 ar6tA,la neplnuare. Pag. 251. Cele vrednice de pedepsire am fd,cut, qi tlr6pta judecat6 ne-a ajuns pre noi, D6mne, ci Te milostiveqte, lndurd,-Te, spre poporul, ce a gresit, sirTi tnt6rce minia Ta cea cu dreptate porniti asupra n6str6; c'u poci,in.ti cd,dem citr6, Tine gi cu umilintd, Te rugd,m: auzi-ne si ae milueqte. Ca sd nu ne innece pre noi, D6mne, viforul (furia) apelor, qi ca sd nu strice p5,m6ntul, gi cu f6me sd ne om6re pre noi, poporul Teu. incet6zd, ca un bun, v6rsarea apelor, qi ca un puternic, poruncegte sd luc6sci pre pd,m6nt cd,ldura s6relui, cu de-adinsul Te rug6m, impdrate preaslinte : auzi-ne qi ne milueqte pre noi. Pentru poporul T6u qi pentru dobit6ce porunceqte v6zduhului celui intunecat si negurii celei pflcl6se,ca s6 se ridice, qi razele s6relui s strdluc6sc[, intru tot milostive D6mne, ca nu fd,ri de timp s6 ne sirgim; rugd,mu-ne fie : degrab6,ne auzi si ne milueste.

CERERI SPECIALE

P*

#,#ij"no

lllintuegte-ne p"l-roi: Dg*n9, de tini, de vdrsareasi de tnne_ carea apelor, ca sd nu s6.stingd, inaeqe"t-zitetJ n6stre gi anii nostri tntru suspinuri; ci adi,-,!i ,*i"t" J. lf"r*;;;, cel c6tri Noe, 9i fi, mila

Ta; cu inimi lrf"ilr4-i;';osa*,

gi ne "oui_rre

n6strd,. d,ri*p";;-;;;#;;'".",",xr*,ffi l"i;J:J]*ffii il,?3r",#r?,lff Tdupopor, cu iubiread. 6;";i;il*ii"_il'n* 9i ""r. p::"i-rpo*"o"i;ilffi ;x1i$T,::"1?llJHTj;:.1H,n;"
NU Sp"e CUfCUbeU. snrc saahh,rl r^^"*,--:.-

fn supdrare Ut si cd,tri Tine,Domnul "1;1-Il1 nostru,intru tdnguireinspi,imd,ntd,t6re, Dumnezeul t cu umiliiga shigd,m Vie cd,trd, : Tine rugiciunea

cdtoriu de r6dd,,prin schimbarea(prefacerea) ?:;"-1 vezduhului, qi degrabd,, ca un milostiv, auzi_ne ne milueqte qi *f.--' n"" rugd,mpentru ca s6_,si int6rci dinspre noi t6td,minia tia cea cu dreptate porniti asupra "- ^^^I1:U,"e n6stni, .C l" i""t" t6t6 gre;ala cea de voie gi f6ri,-de-voie, ne ;ir;#; noi _ nevrednicii robii Sdi - carii suntem'.";i.sdi"i*t ,;iffi;;; Ju""rr."* to!i: [flrrrr6, ------'vw sq z anzi-ne si ne milueste '

infr6nti ne rugd,m Tr.,

citr', Tine cel bogattntru mi.{, gi fe_e_i.l*o."iu,lt*o

;lr;;j;ilil#,

gu vreme) adu_ si

tndurri,ri, inimi cu

Qela ce chiemi apa mirii, qi cu puterea Ta 'subcea lntru_tot_pu_ ternic5, iardsi o poti opri. gi poqi lumina""dr; ceriu, intru po_ ciintd, ne rugd,m Tie, intru_toi-mitostive nOmne-,auzi_ne ;i cu iubirea de 6meni ne uiilueste.

-91

I,,iTDIFERITE TREBUINTE.

?4.

Senin de ajuns trimite, D6mne, pe pimnt, gi de intristare iegrabi ne scapd,pre noi, intru durerea inimii ne rugim fie: auzi_ne, -.i cu indurare ne milueste. Cela ce cercetezi p6m6ntul qi inmul{esti rodurile lui, cela ce rsari iarbd, dobit6celor gi verd6ln spre lolosul 6men or. m ueste ':'menii gi dobit6cele, conteneste vdrsarea ploilor celor fara de mgsule. ia se striluc6sci pre pd,mOnts6re la bund, vreme gi poruncegte s6 se inmult6scd, rodurile lui, rugd,mu-ne Tie, lndurate D6mne: auzi_ne si. ca un bun, ne milueqte. P"ecum ochii robilor cautd, la mdnile std,pdnilor s6i, asa ochii nostrii cu credintd, caut6 cd,trd,Tine, Dumnezeul nostru, pA,nd,cflnd Te vei milostivi spre noi. pentru aceeanu ne perde p*"'ooi cu pl6ie preste mdsuri, ci cu milostivire cautd, spre noi cu timp senin gi ne miluegte, Cela ce strilucesti s6rele preste cei r6i qi preste cei buni, si dai senin si r6ua bine rodit6re prin buna schimbare (prefacerei a sezduhului, spre folosul zidirei Tale, nu ne qerta pre noi cu menia Ta ; ci cu milostivire inmulleqte sdm6nta pemdntului si rodur e lui. Cu de-adinsul ne rugd,m fie, iubitoriule de 6meni D6mne, auzi-ne, -si ca un indurat, ne milue;te. Cela ce Te imbraci cu lumina ca cu o hain[,, stri,luceste lu_ mina s6relui pre pd,m6nt si uscd, ttmezlla lui cea preste m6surd,,spre i:rdestularea gi rodirea lui, rugi,mu-ne Tie : auzi_ne, si cu milostivire ne milueqte. Nu pomeni ld,r6-de-legile n6stre, D6mne, ci, de vei cd,uta la ieri,-de-legi, nimenea nu va putea s6 stea inaintea Ta, ci degrabd,sd ne intimpine pre noi induririle Tale, D6mne, ci, am sdr5cit f6rte, ca se nu ne pedeps6scd, pre, noi neincetarea ploii qi pd,nd,in sfirqit sd ne perzd. Rugimu-ne Tie: degrabd,auzi-ne, si cu milostivire ne milueste. Nad";dea si mfi,ntuirea celor ce drept cred intru Tine. D6mne. mdntuegte slint locasul acesta si t6te orasele ;i satele de ciuma, de iomete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea *"op"e u . ' altor nemuri, de risboial cel dintre noi qi de t6td, rana acluc.;t6rede morte, si milostiv, bldnd gi lesne iertd,toriu pdcatelor n6stre s6 fii, --

.i

*9J

CERERI SPEtJI,{LE

: Dinne fi?l"rl':l'";ffJiff# nt''J;,.1?::t'i ;ri'r",1;;;#*J


fnci ne rugd,mpentru cei ce aduc daruri, etc. tsag. gii.
Ecioriislii:
rlpoi continu",i,a: : ru

miluestepre noi' rnt6rce t6ti, care dupe J*n'tl,#'lat'","e minia Ta, n6str5'; md'ntuegte-ne ;;; de ingrozirea p;; ar;r]llfite-asupra lumin6zd, a*"iil-io" "" ioir"l^t:,t-"^-"t-3 lu|rins; t6te de .ott .""io"o "" qi tofi cu tr."i-i-'--ri^i-"-^'":"tY Pd'mdntului hranan6stun.sd zice-ri

iubitoriule de 6meni. si r

Ci milostiv gi iubitoriu de 6meni, eic.


Cd,atalea lmphrtiipirii ; Cdtr6 -Domnul. cdnd m'am ndcd,jit, am strigat, si m,a auzit. Aliluia, AIiIuia, AIiIuia.

e6litq.lrc:ir,j ;Ii ui:.!.*! i,rr; ".; ;al.ir Iiiiri,L. La proscomedie -- iuS.nd 1:reotnl o pd,rticici rj isune po *tirrt,,f disc si zice:

Pentru cei cg

l"i _ p"d;.rio"ii"-"and robului TduTovie- 6,noer.pacinic', i*d;; po_ vri,{uit paziior .}i;ti;ii#ii' cri,Li,toriu, oriu, ii" $i t" I ; eI nevd,td,mat t6te'int'e;pil;;;-_"",par.e _, pre de in pace, I? cu bund,,po"li*" s! se rnt6rcd,, qi l_.i-l:.i ,"u ca Fr p'n acdstas6 se glorificefntru ai"*"i-rroiruil Tdu cel
de mare cuviintr{,.

,i:trj"_li*l?,ff j,"-;fiffi## |i?*!ifl_ Effii#iJllii#ll; pecateror C?;"u.tji"D roburui rg". toria lui, qi trimite

6mne Iisuse Christ6se,Dumnezeul n

LA DIFERITtr1'REBUIN'i'E
l. r ,J; :r .r r sr r + r ' 1 .:r ' !q L t!L ti "1-.H *^.^A .r^i J {]$LF4E E 'U TJ; :;.1 -*^:: JILL:J.'--..

Cu pace Domnului sd ne rug5,m, eic. ?ezi Pag. Z3 ;i. ?,!. pre r0nC. L:r locu! p'.rtrivlI r.rnn6zi ectenia specia]a, ,'ri:;.il;e precrlm la s6 iira:'di, nepiouare. Fag" 242 gi 248. Pentru ca sd miluescd, pre robul Sdu (N.), qi s6ri ierte lui t6td, gregala,cea de voie qi fnrd de voie si sd binecuvinteze cilitoria lui, Domnului sd ne rug5,m. :: Pentru ca sd-'i trimiti lui f,,nger pacinic, impreuni ci,li,toriu, pov[luitoriu, pd,zitoriu, Iolositoriu, sprijinitoriu, pd,zindu-'l nevi,tdmat de t6ti, intimplarea rea, Domnului sd ne rug5,m. Pentru ca sdJl acopere pre dlnsul si nevdtd,mat s6-,1 piz6scd, de t6ti nd,vi,lirea duqmanilor si de tncunjurare, si fi,rd, de pdcate s6 lie mergerea si int6rcerea lui, Domnului sd ne rugd,m. Pentru ca cild,toria lui sd lie f5,ri, de p6cat, s6 se lnt6rcd, sd,n5,tos, indestulat gi plin de t6t6, cucernicia si cinstea, Domnului s6 ne rugem. Pentru ca s6-'l pd,z6sci pre dlnsul nev6t6mat si neinvins de toti vdzulii gi nevizulii duqmani si de atacul 6menilor rdi si vicleni, Domnului sd ne rugi,m. Pentru ca s6 se binecuvinteze cu darul S6u bunul lui scop, gi cu buna sporire sd laci cele spre lolos sulletului qi trupului, Domnului se ne rugd,m. Cele ohi*imlite r Pentru ca s6 ne m6,ntuim noi de tot nEcazul, etc patl. Zii si p4g. ;p,4"4, mantueste, miluegte. Li r:elelalis. llur;i, inl,rare, ?ri'!ariul, 61Jasl 2^t,::,. .._ealea qi ailevdrul fiinct, Christ6se, pre fi,ngerul T6u lmpreuni cd,ld,toriutrimite-'l acum spre pazi robului T6u, precum 6re c6,nd lui Tovie, ,si pizegte-'l nevd,tdmat de tot rdul, spre mi,niiea Ta intru t6te cu buna sporire. Pentru rugd,ciunile Nd,scdt6rei de Dumnezeu, unule iubitoriule de 6meui.

Ir

il i ,t
fl ll I N

tl

lt t)

il

.6-l

CERERISPECI..{LE

Mdntuitoriule, cd,ritoreste gi acum vrea sd cd,rd,tor6scd,, IerinduJl pre el de tot rdul.gi "" ""t"irc,i "e irrroo;o"r*"u, .a fo tOt" c6,te voegti le ;i po{i, ca un iubitoriu de 6meni.
] .
l

Cera ui .aratffiffi:i?t!n ce

rnEmaus, si cucreopa

prochimen, glas al 4_Iea : Ar6td,-'mi mie, D6mne, calea in care voiu merge, cd,ci cd,tri, Tine am ridicat sufletul meu. Stih: Sc6te-mdde Ia dugmanii mei, D6mne, citrd, Tine am sci,pat. A P OSTOLUL. Din faptele Apostolilor, cetire. Cap. 8, S6ih 26:

In zilele acelea6,ngerulDomnului a zis cii,trd, Filip . . ..


Cauti Joi, a B-a sdptdm&nd, dupi, papti. Aliiuia, glas ai p-lea: Stih : De la Domnul pasii omului sd indreptezi, gi calea lui o va voi f6rte. Stih: Descopere ci,trd, Domnul calea Ta, si nidijdueqte spre dlnsul, ;i el va face. SVANGHELIA dela loan. Cap. 14, vers 1?.

Tris-a Domnul tnvdtaceilor S6i, sd nu s6 _ turbure inima vdstrri. . . .


Caut5, Vineri, a 6-a sdpt6md,u6dupd, pa,sti. Dupd,Evanghelie, Ectenia : Sd ,ic"m tofi din tot sufletul gi din tot cugetul, etc. pag. 82 gi 88, Si celelalte, precum sd a,retE, la neplouare. pag. ZbI. Tr, -

caurd, ."Y,I,-,lf:::li "".Td:"piezi pagii spreroburqd;Ail,-;fi omeneqri, cu mirosrivire j":,|'#; ;il""i#.I;'JTU:l::H'i.*"r,

-9]\

LA DIFERTTE TREBUINTE.

'rat

t5._

lir5, de voie, binecuvint6zd,-,ibunul scop gi lntreprinderile cd,ld,toriei lui, indrept6zi,-le; cu de-adinsul Te rugim , auzi_ie.si ne miluegte. ;.. Ceh ce ai scipat cu preamd,rire pre losil de rdutatea fralilor . sdi, gi in Egipt pre dinsul l-ai poviluit, ;i cu binecuvintarea bund,ti,tii Tale sd spor6sci in t6te l-ai ficut, - qi p". robul T6u ;""J;;;.;; sd cd,ld,tor6scd,, binecuvint6zd,-,1 fi, ca s6 {ie cild,toria lui Ii,ri, rle gi smint6li si cu bund, sporire; rugd,mu_neTie: auzi-ne si ne milueqte. $ela ce ai trimis lui Isaac si lui Tovie anger impreund, cd,l6_ toriu, si cd,li,toria acelora paeinicd, o ai fd,cut, gi acum, preabunule, trimite 6,nger pacinic robului T6u acestuia, ce si r6gi 1ie prin noi, ca sd-'l contlucd,pre el spre tot lucrul bun, sd_,Iapere pre el de dus_ manii v6zu,ti 9i nev6zu{i ;i de t6t6 .lnfimplarea rea, ca si,nd,tos, cu pace, qi cu bund sporire intorcOndu-se,sd Te laude_ire Tine: din i6ti inima ne rugd,m !ie: aazi-ne qi ne milue;te. /--\ Cela ce cu Luca si cu Cleopa lmpreuni ai Ald;oorit la Emaus, si prin minunata Ta cunoqtinfi, veseri iai rar"t-.0 se int6rci ra Ierusalim,_cd,ld,toreqte acum, cu darul si dumneze6sca si Ta binecuvintare, cu robul T6u acesta, carele prin noi cu de-adinsul s6 r6gi gi IA sd spor6sci lntru tot lucrul-,bun spre mi,rirea preasfintului tie, Tiu'nume, gi.cu bund, sporire pd,zindu-'l sd,nftos, qi intorc6nclu_,1 in pace la, casa Iui, ca un intru-tot-indurat qi dd,tntoriu de bine, ne rugd,m Tie: de_ grab5, ne auzi si cu milostivire ne milueste. ,->

,i
I
I

Cfi,ntarea lrrpd,rtd,qirii: . $il" Domnul.caleaceior fera Ae prihani qi mostenirea lor ln veci va ti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

I :l

Penirn cei bolnavi.


La proscomeclielu6,nd preotui o fi,rtii:ica
disr si zice:
i,: ;:jr.11+pre SfinlUi

Iisuse Dumnezeul nostru, pri;g:;,Omne,jertfaChrist6se, ,g* F9*,j" ac6sta intru iertarea pecateior * robului T6u(N.),Ei - ca un indurat_*cu drdpta Ta

CERERi SPECITILE

stinge_,i focul ceI_a, cuprins, :ea 11tru+ot-puternicd,, lnc.etezd,:ibola, qi cu miibstivire fl riaici, airi patul durerii, tntru md,rireanumelui Tdrl--ia i::.r;pu;ulC.umnsaeesi:: iiiiilg;:.
Cu pa"e Domnului sd ne rugim; si celelalte, precum se ar6ti la neplouare. * czi pa,g. ?J xi ?tj,. :i4i ri rt*. Fentru ca s6 se ierte t6ti greqala cea de voie qi fi,rd, de voie a robului S6u 1!i.i, gi milostiv sO_,i lui, Domnului lie s6 ne rugim. Pentru ca sd se stingd locul si sd inceteze b6la, qi cu milo_ stivire sd vindece neputinlele lui, Domnului s6 ne rugam. ca ln grabi, ca pre fiiul sutasului, ca pre liica . .Pentru Hana_ niencei, qi ca pre s6cra lui petru, cu cuvintul Sale, cu mili futerii s6-'l vindece gi din patul durerii sd_,l ridice pre dinsul, Domnului s6 ne rugam. Pentru indurarea milei Sale, pdcatele tineretelor gi ale ne,stiin{ei Iui qi ale pirintilor lui, sd nu Ie pomenescd,, ci cu milostivire sd,nd,tate Iui sd-'i se d6,ru6scd,, Domnului s6 ne rugim. - precum 6re cd,nd pre slibinogul cu cuvintul . . ^Pentlu ca da_ rului sdu cerui dumnezeescl-a ridicat j degraba si pre neputinciosul Sdu rob din patul durerii sd-'l ridice qi ,arr"d,to, si_,I faca, Domnului s ne rugim. Sentru ca sd nu tr6c[, cu vederearugiciunea cea cu de-adinsul a, robului Sdu, carele acum prin noi sd r6gi,, ci cu milostivire srd_,I auzd, pre d, gi blA,nd ;i lesne iertd,toriu s6-'i fie lui bunul pi iubitoriul cle 6meni Dumnezeu, si sd,n6,tate sd-,i dea lui, Domnului sd ne rugim. Pentru ca sdJl cerceteze pre ei cu cercetarea sllntului Siu Duh, s6-'l vindece de ori-ce neputinlI qi de b6la ce l_a cuprins pre el pentru md,rirea numelui Sdu, Domnului sd ne rugiLm. Pentru ca cu milostivire - ca si pre Hananianca - s6 auzd, gi glasul rugd,ciunilor n6stre, are nevred*cilor robilor Sdi. ce striod,m citri dinsul, qi - ca pre fiica ei - srdmiluescd, pi sd vindece gi"pre bolnavul robni S6u {N.i, Domnului sd ne rugim.

I'
i

-q

LA DIFERITE TIIEBLTII{TE
Cele obicimrite:

?4.

I I

I I
I
I
I

P entru ca sd ne mdntuim noi de tot ndcazul, etc. p6rd,, mdntue;te, milueste si celelalte. pag. A I ?4 si 249_ Dupi, in*,rare.Trnpa.riul,gla,sal 4{ea: cela.ce egti grabnic spre ajutoriu, Christ6se, ar6ti de Y":t-O sus grabnici cercetarea robului Tdu celui ce pdiimegte; *a"tr"qt*,i de b6lele qi de durerile cele amare ritlici'pr e el, ca sd_,!i cd,nte . .gi,l Jie qi sd Te mir6sc6 neincetat; prin rugnciuniie nescOtOrei de Dumnezeu, unule iubitoriule de 6meni. Condac.glas a,l 2-lea: Pre cela ce zace in patul si cu rana morlii este rd,nit - precum 6re.c',nd pre s6cra Iui petru, -durerilor Maniuitoriute, o ai ridicaf

I
.

vindecd,; cd, iu singur esti cela ce ai purtat neputinfa qi durerea n6mului nostru, qi t6te tu po,ti, ca-un mult milostiv. prochimen, glas

_ pre :l,n:: :.11p"s"t :...-".go"!?.to.plt q" ;i o.o* cu milostivire cer ce sulere cercet|zd,Jl si_,l

ai 6{ea: Milue;te-md, D6mne, cd, neputincios sunt; vindecd,_mti, D6mne, cd, s'au turburat 6sele mele. Stih : Cd, nu este intru mdrte cela ce Te pomeneste pre Tine, Ddmne.

Din sobornice,." :r;fJ*:L**r ","l"no


Cap. 5. vers 10-

racob, cerire.

8'ra!ilor, luali pilda de patimd,rea. . . .


0arrti lulie 20. Aliluia, gllr,s S. Stih: D6mne, nu cu urgia Ta se md mustri pre mine. ijtih: M6,ntuegte-m6 pentru mila Ta.

.c\

CERERISPECIALE
de ia Ma.teiu. Cap. 8, vers Zb.

EVANGHELIA

In vremeaaceeaintrd,ndIisus ln Capernaum. . .
Cautd, Dumin ecd,,a 4-a s6ptdmflni, dupd, pogorlrea sfintului Duh : Dupi, Evanghelie, Ectenia: zicem to,ti din tot sufletul; 9i celelalte pre rnd, precum .91 " ar6td, la neplouare. Vezi: pag. gl, g3 si si 2b1. Ecteria specialti : Doctorul sufletelor gi al trupurilor, cu umilintd, si zdobire de inimi ed,demcd,tri, Tine gi suspinand strigim fie: Vindece durerea, td,m*dueqte patimile sufletului gi ale trupului robului Tiu (N.), 9i, ca un bun, iarti-'i lui t6ti, greqala,cea de voie gi Inrn de voie, degrabd, ridicS,-'lpre eI din patui durerii; rugimu_ne lie : auzi_neqi ne miliegte. ' Cela ce nu voesti m6rtea pdcitosului, ci s6 se int6rcd,;i s6 fie viu, lnduri-Te, milostive, gi miluegte pre robul Tdu conteneste_,i {N.), b6la, sld,be;te-'i t6tn pafima qi t6ii n;putinla, incetezL:i rdc6la, poto_ legte-'i ferbintela, tinde ta in*" qi_,iridice din patul durerii, precum 6re-cdnd pre lana- lui Iair _ gi si,nitos ""u fiica il ar6H ; rugd,mu_ne. _Tie: auzi-ne si ne milueste.lr -. -Cela ce cu atingerea Ta ai vindecat pre s6cra lui petru _ fiind aprinsd, de friguri pre robul T6u, cela ce pi,timegte ,.gi-uro' cumplit,. vindeci,rl, degrabd, ddndu-,i lui snnitate; cu de-adinsul ne rugd,m, izvorule al vindeci,rilor : auzi_ne si ne miluegte. ce ai primit lacrimile lui Ezechie, ale lui Ma4asi, |ocninfa -Ce.p Ninevitenilor, mi,rturisirea lui David qi Aegrale i_ai miluit, pil ei, * ;i a, n6strd, rugiciune, ce se aduce lie cu umilinld,, primestl-o, intru tot bunule impdraie, si, ca rrn indurat, milue;te pre robui Tiu, cela ce cumpiit boleqte, ridruindu- i lui sd,nitate; cu lalrimi ne rugd,m lig izvorule aI vielii gi al nefruririi : auzi_ne gi degrabi ' ne milu-egte. IncA, ne rug6.m pentru cei ce aduc daruri, ete. Tezi: pag. gB.

-91

LA DIFERITE TREBUIN'II.I,

Hclonisul : Ca milostiv gi iubitoriu de 6meni . . . ' CA,ntarealmPi'rtiqirii : Vinclecd,-m6,D6mne, cd s'au turburat 6sele mele, ;i sulletul =.:u s'a turburat l6rte. Aiiluia, Aliluia, Aliluia.

pre qi cei du;manii eens urdsc neasupresc noi' Pentrlr


--: L,roseomediel'inii %:::"lr ""rlj,"rt"t.o -- o punepe sftntul

h dmne Iisuse ehrist6se,Dumnezeulnostru, pri.9. meqte de la noi, nevrednicii robii Tei, jerUa n6streqi-iertandu-ne n6u6t6te gre$alele ac6sta, adu-'Ti aminte de toti dusmanii nostri, cei ce ne pre urescqi ne asupresc noi, qi nu rdsplati lor dupa Iaptele lor, ci dupd,mare mila Ta li int6rce pre dinsii: Pre necr;dincioqi cd,trfi,dr6pta credin!f,', iar 'pre credincioqi,ca s6 se abati, de Ia rdu qi-sd laca bine; ca nici unul dintr'inqii s6 nu pqe pentru noi nevrednicii. Iar pre noi qi sfinta Ta Liserica, cu tiria Ta cea intr-u tot priternicf,,, de tot rdul Ei tmbulz6la cu milostivire ne scapd,.
1,

'

liturgli' d'umneztagtei I,a lneesut':l

Cu pa"e Domnului s6 ne rugim I 9i celeiaite, precum sd ar6ti' ..i neplouare.Tezi: Pag ?3" ?4 Ei P'47 248. '
Et:tc ttii ! e .:l' ttti s I t :

P entru ea sd ierte t6te greqalelendstre, pi cu milostivire sd ne md,nfu6scipre noi de t6ffi imbulzeladugmanilor nostri, Domnului tre rugam.

CERERISPECIALE
--i TI

tc.*

u.r,se nn respratesce,dusmanilor nosrridupi faprere nostri dupi faptele lor,_nici dupi, viclegugul :::ll1*:,.f du;manlor f:l* nascocirilor ,""'"i., _U_,,lnt6rci pre dinqii oe ra rdutatea "",1,::,,:: lor cea mare, spre lacerea de bi;; qi dragoste, Dom_ nului si ne rugd,m.

$:#*t'$r.",i*;#TilTJ:XTTd;,t,t1 ;;;;{;::*;,;Ji"#":;!:";:#;;::::';:;l:;;::;{
,o "r^"!fftii r:rs;:estdddcineae dintte noi tritd dustndnia.,ut a,
r enrru ca si nuri p"" dtngii pentru noi a peri, nici pre noi pentru drnqii, ci p""^topi.tr'curroJiiio,,'r"1uJuu"oro, ?..: s6 ne aduci, qr cu darul sdu sd ne ma,ntu6sci, D";;;; JJ"o" Pentru ca sd ne mAntuim noi "ogu_. de tot ndcantl,etc. pag. 741,249. Apdr4, mffntuegte,milueqte,gi celelalte,etc, Dupd,htrare, Tropariul, glasul al 4_lea: ! lubitoriule de sufleteD6mne, care Te_ai rugat pentru cei, ce 9i p;v;-

Pentru ca sd se int6rci necredinciosii cetra dr6pta credinli pi evlavie,iar credinciosii sd_seintd,r6#;; d"r;".rertinfd,; 9i t6H ini_ micilia si ura,in t"oil:l--l" J"rtt, i;-;; !i1l..' a"*go.teacea desd_ v6rqiti s6 se prefaci,,Domnului'.i ,r"'"og#. P_entru ca nici u

;:Xiltlffi":?",TT",:J*:

1{*a"r""filJ.r#:',T:t!:1""i':"j',t*:"fl ;:":$; ,:';T::ff ei rot";""-;oglr"J;"


mirim rine, pre
Condac,glasul aI 5{ea : P1e.ym tnt$iul Tdu mucenic Stefan, pentru cei ceJl ucideau .. re ruga pre

{uegte-'i sd se abatd,au rolT

;r;" r;ru.{;;;" r*;; ;';?lJ:iiTi#".3til qiaiporuncit pre roi gi ne.asupresc iartn-;i

Dumnezeule lntru tot lndurate.

ai"*,ioqii-p"o-i""T;,",f *nff;n:,"?:tff ,::i,tilT:}":'_ffi *H:

ll_l cei ce !o,tr 1tli"l ne urd,sc si

rineoo*r","qffir 1;;:;, ne rusd,m: pre

L.{ DIFERITE TREBUINTE.


Prochimen, glasul a,l il-lea : Ca sd se int6rch, contrarii mei lnapoi, ori ln ce zi Te voiu chiema' Siih : Spre Domnul am nitl6jduit, nu md voiu teme, cermi va : r c e m i e o mu l ' a P o sr'LUL. Din cartea cea c6,tr6,Romani a slintului apostol Pavel, cetire' Cap. 15, Stih 1:

i,
I

t
I
i

Fla{ilor, datori suntem noi ceqti tari. . . .


l:.r.itd,: Dumin ech,a ?-a sdptdmeni dup6' Rusalii' Aliluia, glas 6: Siih: Dumnezeu este sceparea 9i puterea n6strd" Stih: Ajutoriu lntru supdri,rile cele ce ne-au allat pre noi f6rte' EVANGIIELIA Cap' 5, vers 42' de la Ma,teiu,

T,is: a Domnul: Celuiace cere de la tine dfl-i . . .


dupi, Rusalii. Dupi Evanghelie,Ectenia: -:.',r:i : SA,mbiti, 1-a s6ptdmdnft, Sd ,icem toli din tot sufletul; qi celeialfe, precum sd ar6td' -. :rrplouare. Vezi: Pag. 82' 83 li 2S1' Ecteniile sPeciale: Porunca Ta, Mdntuitoriule, ca ,,s6 iubim pre du;manii nostri, :i bine sd facem celor ce ne ur5,sc pre noi", tlupb, putere a o plini cu je-aclinsul ne rugem; lnt6rce, ca un milostiv, viclesugul tuturor con:rarilor nostri spre dragoste 9i spre impS,careqi spre t6td' bundLtatea rduti{ile lor sd p6rd',rugAmu-ne -.i gAndul lor spre biserica Ta, ca,nu in Tie. intru-tot-milostive D6mne: auzi-ne ;i ne milueqte' S ffipatt" iubitoriule de 6meni, cela ce Te-ai rugat pentru cei ce Te-au rdstignit pre Tine, int6rce 9i pre duEmanii, carii ne supd'rd' tie la r6utatea 1or, cfitrd, 'rieta cea cu fapte bune, ca nici unul pentru ::i sd nu p6r5,, ci to{i cu cninln s6 ne m6,ntuim, rugimu-ne !ie, iubi : .riule de suilete Ddmne: auzi-ne qi ne milue;te' Pre necreclincioqii dugmanii nostri cd,trd, dr6pta credin!5' Ei ::-ar-ie ii lnt6rce, iar pre cretlincioqi ln pacea qi iubirea tl'e!ra!i, lntru

268

-.91

CERERISPECIALE

r{*

tot milostive l)6mne, ti tine, ca cu dragoste qi ln unire - plinintt porunoile Tale- pre Tine, di,td,toriule bine al tuturor, si Te m6rim ; rude ge,mu-ne Tie: auzi-ne si ne milueqte. Impreune cu Stefan strigd,m Tie : D6mne, Dumnezeule izbflna^l dirilor, nu linea tn s6mi, pdcatul dugmanilor celor ce ne urd,sc gi ne asuprescpre noi, ci dupi, mare mila Ta spre pociin!6 li ht6rce gi;i miluegte pre eil iar pre noi - rdsipind megtequgirilelor cu dr6pta Ta cea a-tot-puternic5, sc6te-nesi ne mflntueqtede tot rdul pi nenorocirea gi dd sfatul lor cel vicl6nI rug[mu-ne fie, lntru tot puternice lmpdrate: degrabi ne auzi si cu milostivire ne miluegte. Inci ne rugd,mpentru cei ce aduc daruri, etc. Pag. 83, 252. Ecfonisul: C e milostiv qi iubitoriu de 6meni, etc. Cdntarea lmpirtnqirii : Sc6te-md de la contrarii mei, Dumnezeule, de cei ce se sc6li, Fi asupra mea md m$ntueqte, Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Pentru eei ce sunt in inshisori.


La proscomedie luflnd preotul o pirticici disc qi zice : o pnne pe slfutul

Dumnezeul nostru, cele ffiO*o" Iisuse Christdse, W ce ai eliberat pre sfintul apostol Petru din

legf,,turi qi din temni{ri,,fd,rf,,de nici o vAti,mare, cu umiiin{i ne rug{,m !ie: Primeqte cu milostivire j_ertfaac6sta lntru iertarea pdcatelor robului T6u (N.), carele este inchis rn ternni!*, gi cu rugeciunile aceluia, un iubitoriu de 6meni, cu dr6pta cea intru tot,puternied, din legd,turi qi inchisori gi din ori-ce tmprejurd,ri grele eliber6zi,-'1.

LA DIFERITE TREBUINTE.

liturgii. dumnezeeqtei La tnceputul


Cu p"c" Domnului sd ne rugd,m: gi celelalte, precum sd aretd, la neplouare. Pag. 73, 74 qi 247,244. Ecteniile specidle : P entru ca sdri se ierte robului Tdu (N.) t6te greqalele lui, ;i milostiv qi lesne iertd,toriu s6-'i fie lui, Domnului srEne rugd,m. P entru ca degrab[ sd auzd, glasul rugiciunii n6stre, qi din tegituri qi rlin temniln s6-'l sc6td, pre el, Domnului s ne rugim. rugiciunea cea cildur6sd,, ce fd,cea P entru ca - precum 6re-cA,nd biserica pentru Petru - qi rug5,ciunean6strd, cu milostivire sd o auzi,, s,i din temniln qi clin lnchis6re s sc6!d, pre robul S6u, Domnului sd ne rugem. P entru ca, dupd, mul{imea lndurd,rilor gi mila Sa, s6 scape de t6ti, primejdia gi sd elibereze pre robul Sdu, Domnului sd ne rugi,m. P entru ca sd faci mili, cu robul S6u, 9i din t6ffi nevoia,, primejclia qi inchis6rea, ca - precum 6re-cflncl pre Iosil ln Egipet - cu puterea Sa sd-'l elibereze qi pre dlnsul, Domnului sd ne rugd,m. Continuarea de la Pag. 74 qi 249. P entru ca sd sc[pim noi de tot ndcazul . . . . A pdre, m6,ntuegte,milue,ste; 9i celelalte. Dup6, intrare, Tropariul, glasul al 2-lea: D umnezeule intru tot indurate, cela ce pre Manasi prin rugd,ciune 'I-ai eliberat din legituri qi din amare inchisori, ;i pre robul Tdu (N.), carele prin noi acum s6 r6ge, scapd,-'I din inchis6re 9i din temnild, qi din tot r6ul pi primejdia, ca un iubitoriu de 6meni. Conclao,glasul al b-lea: Cu oo izvor al intlurd,rii qi noian al bun[t6!ii, Christ6se Durnnezeule, nu trece cu vederea pre cei ce sunt in supb,rS,riqi in nevoi, pre Tine; ci - ca un indurat - milue;te-'i si carii cu creciinli Te chiamd, i.; !i din inchis6're clegrabi, eliberezd-'i, ca s6 cfi,nte fie: Aiiluia'

.u

CERERISPECIALE

'ta;

prochimen, glasul aI Z-IeaI Sc6tedin temni!6 sufletulmeu,ca sd semdrturis6sci stih; Ia aminte spre rug'ciunea mea, ci

numeluiTrdu. m,am smerit f6rte.

A P O S T O I . , UL . Din faptele sfinfilor apostoli, cetire. Cap. 12, vers 1.

In zilele acelea pus,-a Irod md,nile, etc.


Cauti,: Aprilie tn 28. Aliluia, glasul al 7_lea:

r"r, n,lli}'r*ltltru

adlncuriam strisat citri' Tine D6mne, D6mne

Stih : Fie urechile Tale lud,nd aminte spre glasul rugd,ciunii mele : EVANGHELIA

Cauti,: SA,mbd,td",4-as6ptdmane a dupn pagti. Dupd,Evanghelie, ectenia: Sd ,i""- toti din tot sufletul; ;i celelalte, precum s,a ardtat la neplouare. pag. g2, g3 pi 2b1.

Uis'-a Domnul ci,trri, Iudeii cei ce crezuse tntru dlnsul: De veti p.t"""u i"trri cuvintul Meq ad_everat tnv6,ti,cuiii iVt.i *orrtJtr, ut*. :u
L

de Ia loan. Cap. 8, vers 81.

regd,turi; ne i,ll,?3iti:ji#:T.^::: rugim:degrab'ne gi_ ca;"il;;;":;,Jil"#: cu deadinsur anzi,

si din remnili, ei neviti,mat 'l-ai redat bisericei.tufe ;i: Clr"isti*e, ;i;"rr., ca un milostiv, ^;;ri si pre robul T6u, care sd qi" p"i" ii, irr"ni.ore scapd,_,I; .r6gd, rugd'mu-ne intru tot milo;fiv; ""i, f fie, nnd"t"it""ioi",lorio" si ne miluegte. ce scapi pre,sdracul de cel puternic si pre nenorocitur ^^-^ 9"" c&re n'are ajutoriu, eliber6z6", *ito.til";i;" cela ce este in "".ur, si in remnite in

ce,a ceai scos r;::;r;:

?6{

LA DIFERITF TREBTIINTE.

'nt

ffi

t/ ffi

Cela ce minunat ai eliberat 6re-cdnd in Egipet pre Iosif din inchis6re si din amara primejdie, eliber6zi gi acum pre cela ce Te chiami pre Tine, prin noi; rugimu-ne 1ie, Mantuitoriule milostive: auzi-ne pi degrabi, ne miluegte. IncA ne rugim pentru cei ce aduc daruri. pag. g,3.si 2b2" Eclonisul : Ce milostiv si iubitoriu de 6meni, etc. e6,ntarea tmpirtAsirii: Ca s6 lntre inaintea Ta suspinul celor lerecali, dupi md,rirea bratului T6u, pizeste pre liii celor omorlli. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Pentru ni.v*lirea yaryarilor"


La proscomeclie lud.nd nTrl*Jt"r"rrlliticic6o punepe slinrur

':11]iOmne Iisuse Christ6se,Dumnezeulnostru, primeste jertfa acdsta,, lntru iertarea p6catelor '.Y.--J' a. tot poporului TCu, gi cautd,eu milostivire spre ajuto_riulcregtinilor, gi sfarmd,degraba sub pi;i6rele lor cu puterea Ta t6te limbile cele faia de Dumnezeu, voesc r1zb6e. ce
La lneeputui d.umnezeeEtei liti;rgii:
Co p"c" Domnului sd ne rug6,m; gi celelai-ue precum s6 ar6td, la neplouare. Vezi; pag. :7:, ?4 :i Z4?, 249. Iideniile. spedule : , ' P etrtnr ca s6 ne ierte t6te p6cate1e,prin care am intd,ritat urgia Lui, ce este asupra n6stri, gi iubirea Lui de 6meni am md,niat, Domnului sd ne rugd,m. *
FJ

{ 1 )

*E

CERERISPECIALE

rP.*

Rntru ca sd fie, milostiv, bun pi,ciuitoriu, ;i lesne .iertd,toriu, robilor S6i, gi sd-'si lnt6rci, de la noi tOta care cu dreptate este pornitd, asupra n6stri, qi sd ne mituOsce ^errrr, noi, Domnului l"e sd ne rugi,m. ca_degrabd se int6rcd, lnapoi, si in lugd, s6 ,_,, ^ F:"r1" s6 se pre_ taci lndrd,znirea dugmanilornostri, qi _ in pici6releostilor "' n6stre - sd se supue,Domnului ; "af.igi'fii"O ;;;;. "" pentru ca degrabi,:_: .yT"- nulelea si indrisnirea dusma_ ." nilor, celor ce s6 pornesc "" n6str5, gi frica, cutremurul, spaima si fulpulinarea sufletului _urup*1

tH;"fffi"1,T':; ;'"p";1""ff#':TT#lH*rf":u ;i' I'l*: ne rugAm.


lor cea cu dugmd,nie,pi biruiuld "a"oter"i ;i putere credinciosilor sdi asupra lor sd dea, Domnului srdne rugd,m.

Rntru p o.rur':ica sd car t,:9""1"?r11T:i u;"ff o.p soo,"p"";i ffi Jl":TJtlll" T:":; cei de alt r-r?*, gi s6 slarme gi .C puterea

Penfuu ca sd dea putere, td,rie qi vitejie ostei celei numite cu nume crestinesc, qi sd lntiresci bralul lor o.op"" duqmanilor, ce sO luptd, cu noi, Domnului sd ne rugd,m.

r enrru Ca * nrclrrryyr sd stinge f,,^,-l _ s6 se stingi PentfU ca * precum c; a+ihdd lumul dugmanii nostri, si - precum srbspulberd, p"ulfd d" pute"ea vGntului _ asa s6 p6rd, taberile barbarilor in t qo oqtito" sc ne rugem. "O.i*" """gtinesti, Domnului Pentru ca s6 trimiti urgie, minie, supdrare -rr6"t"i,,gi f,ngeri rdi asupra tuturor pd,g&nilor,ce sc6li ,rop*" ca s6_;ip6rzi, .sd pre dingii si sd surpe imp6rilia si stA,p6,nia lof gi s6 curi,f6sc{,pimntul- poporului sdu, pentru mirirea- oumelui sdu, Domnurui s ne rugim.
Pentru ca sd lie calea dugmanilor ielor ce vin asupra n6stri lntunerec qi alunecare, qi 6,ngerui Dorrnului sd_,i gon6scn ii sdri n6_ pre dlnqii, qi s6-,i dea pre dtnqii f" *a"ff-" ostagilor iubitori :eiT:i,. de Christos, Domnului s6 ue rugim.
t(

il I

i ,1

DIFERITE TREBTJINTE

r>*

nev6,td,maligi nelnvinqi de tot r6ul, Pent"u ca sd ne p6,z6sc6" 't:aLzela qi cruzimea duqmanilor, gi cu milostivire sd dea creclincio=:r Si puternici biruinln qi indriznire lmpotriva tiriniei lor, I)om-:-o-i se ne rugim. Pentru ca sd ne scape pre noi de tot ndcazul,etc. Pag.?4si249" Ap6rd,, mhntue;te, milueqte, etc. $i celelalte" lXelonisul: Ce milostiv, qi iubitoriu de 6meni, ete. Brrpii intra,r:e, Tropariul, glasul al '4-lea: D egrabi sd ne intimpine pre noi indurd,rile TaIe, D6mne, ci, t sericit f6rte ; ajutfl-ne n6ud, DumnezeuleMA,ntuitoriul nostru, pentru ' 11rire& numelui T6u; D6mne, scap[-ne pre noi gi curd,fe;te pdcatele :.- stre, pentru numele T6u, Contlac, glasul al 4-lea; C ela ce Te-ai lnil{at pre cruce de bund, voie, poporului Tdu .elui nou numit cu numele Tdu, tncluririle Tale dd,ruesteJi,Christ6se Dumnezeule; veseleqte cu puterea Ta pre preaind,llatul lmpdratul gi :egele nostru, diruindu-'i lui biruinln asupra contrarilor, avdnd aju:oriul Tdu, armd, de pace, nebiruitn biruinld,. Prochimen, gla,sulal {-lea : Sd se sc6le Dumnezeu gi s6 se risip6scd, duqmanii Lui. Stih: Precum sd stinge fumul. s6 se stingd,, etc. A F OS Tf} LI]L. Din cartea a d6ua cd,trd,Efeseni, a sflntului apostol Pavel, cetire. L:ap. 2, $tih +"

l'ratilor, Dumnezeubogat fiind lntru mild,,ete"


Cautd, llurnineca 23-a,clupi Rusalii. Aliluia,. glas 6. : Stih: l)61ae2eule, venitlau n6murile.

*9t

CERERISPECIALE

Zis'-a rromnul . --r.D DomnuI invdfr{,ceilor sci: dmq6 in l)umnezerr, etc,


Cautd,: MercureatZ_a s, ,*;;;;;;;r" du

E V A N GH E LIA de la Marcu. Cap. 11, vers bl. _.r,

Ave,ti cre-

rugim !ie,

Rusarii' Dupd'Evangherie' Ectenia: sufletul;si celelalte. pag.:82, gB si 2bt. Eeteniile speciale : p cu vdr, _ d: lacrd'mi, jale gi mihnire tdnguire, 'urrg"re vrednicd,de ."itil':i:" pentru aceea ""-r" uumnezeulnostru cd,trdrine - unul - ,"{ll.llllP"5re; inimi. infrinti, rt"rge*l;au.uil, - ca un milostiv -- , ,r"":-1'l1ld';i-cu

dat; deci rnbdetori,,t"l-J:::^'T*-"u-rege sprepociintd,; a. r*ullllTlule;Fi.fr.ica Ta, care.este noi, fie.ne in * uullp'uguor du$mani tueSte; rusim;;il:"::i,:fa111_nrititor dusmani tuesre; degrabi a.g"uter,; ;# rugimu-ne T;;"*:"ra' *a"celui grabnic spre ajutoriu auzi-neY. uE i4uuegEe. gi ;" ;rr"gil: ,r"" "" - -' rpu",,"", a,ye,c&re : d -@rE iCeIa ce ai dd,ruit l puternici lui Moi, ' ;r trri samson asupra *'ri:,",:-tu

ll'l,Tl,',.T,.t1:i"r*:rT:.: acesta .y_:"T.bT; ;;;;##;lie praai-;;#il_";TJ?"?#ff: ::-f:!"'y lndelung contenegte,

wsupune; rugd,mu-ne celuit.* auzi-ne qi !ie, t"-"urrar", ""'-iir".rjr* GreFit,-a* fu"u_,1",1ege . cu tofii am fdcut, si tndurarea "i milo_

,::":;l;'li:lTffi#;' H,:J'.i;}:xtJ:1,:,'*"Hfiifr "-Ti ;ffi i:Hi',#: .-:..-:*r *yllr*""h"l ila :i": 1' fi;
(sta'rvurile) se'lor ceriurui, t*ono"i?lull,"^t-l "obao*hei ;;r;;;: s6 v6rsi .arrg"i""r'";:;t"- t""." cuviogi ai rdi haretor p[m6nturui:

"iot""irrir"iiluta i;ffiffi,:,jr"",

aazi_ne mirueqre si ne "oti*; "u"al-*j".ritl?

pd'na nu ne ce

o am"rr.616 o_ prerd,cur; ^._+ 'm ne-am

I J"Jlf;"ffi"ffT:il::,'""i;*";,'"? i itii"::#iJl,iill" brag Turi"."uiii;iXffiff":"!ie,celui *ro"*i*ieJil;: rnart, ff

an,oit j Fr.acum un nor",lij oa*,qiil;;";il?'.l1lii:1tHl11 - ca - sfarmi puterea nilor,


ce ru ..oru ,i,i""""T,Fl :.*. gi'ta"i*-a".riri

""

LA DIFERITETREBUINTE.
IncA ne rugim pentru cei ce aduc daruri. Ecfonisul : Ca milostiv qi iubitoriu de 6meni, etc. C&ntarea fulpi,rti,pirii : D6*tt" ridicd puterea Ta, ;i vin'o, ca sd ne mdutueqti pre noi. Aliluia, Aliluia, Aliluia. Pag.: 252.

La bole epidemice.
Pentru Inceta?ea mortii celei subite'

La proscomedie luflnd tT*J,_r"rr*iticici

- - o pune pe sllntul

ffidmne Iisuse Christ6se, Dumnezeul nostru, pri'-#l meqte jertfa ac6sta spre iertarea pdcatelor n6stre, ale nevrednicilor robilor T6i, carii am maniat buni,tatea Ta cu ff,,rfi,-de-legilen6stre, qi buna Ta milostivire o am intd,rttat; s6 nu intri la judecatd, cu robii Tei, ci lnt6rce de la noi md,nia Ta cea grlznicit, care cu dreptate este pornita asupra n6strd,; incet6zd,lngrozirea cea perzdt6rel opreqte sabia Ta cea gr1znicit, ca ea nevdzut fd,rf,, de vreme ne taie pre noi; gi Te milostive;te asupra robilor Tei, ce sunt in suferinle ,si mizerie, qi nu ne da pre noi mor{ii, carii in pocainta, cu inimi, infrlnti,, qi cu lacrf,,mi cd,demcd,tri, Tine, Dumnezeul nostru, lndura-Te, bunule, qi lesne ierti,toriule.

I
.az

CERERI SPECIALE

r9.*

- neplouare, 9i ra yezi pag.: 28,74 1u_Onm; qi i+2,,2{i.'","'

tra inceputul liturgii. . vu pace f.:.,--^- Domnulu::Uj. dumnezeegtei celetjte,

precum s6 ar6ti,

!}tfi"ffiH-e;

*oor, sa ceacu dreptatepornitd,asupran6stri, Domnului ,r" loga*. "e Pentru ca nu cu ur.Oia sd ne mustre,nici cu mi,nia Sa f1 ne pedepsdsci noi: sd pre yi."+,* cf, rrup suntem si sufletutegindnu sd mai int6rc"l ;d;;;";ffi;;, "i."tii"iii#esdfer6sci,dem6rte. *a"i" .e''ei ei rntru oaola";;;;.

s6 ne curd,!6scd, pdcatere n6sr"t

penrru J#nl'i'1" ,o"u-u"-.n'e "^ "u^,_,f"JiiiJf sisminrerire n6stre, ale pdcd,toqilor nevrednicilo" si
"oUif* il ;i;;l;dl" Gi; ci cu milostivire

de Domnurui mili,,

nului si ne rugi,m.

tmpre'iur''ei ;L'p"" mirei, fi#r#'Tjtl,T"iuujT,lmeni fructul pociin{ei t".:' (sunoiur)


9t "I #6;;'; ;;;
P entru ca sd ne ridice din portile morlii, gi cu milostivire

P entru ca si nu lnt-re- judecati, la cu robii Sdi; ci sd caute spre fi,rd,-de-Iegile n6strg,sd_le curefe, gi-rc fi"Lil*tiv, gi sd ler6scd, pre 6menii cei f6ri_de_nd.aelae, Domnut,ii .j *gu*. P entru ca sdrsi aduci aminte "T ci din v6c sunt, pi pdcatul tinereqii de induririle si de milele SaIe, 9i af ;;il;", se nu-,l pomen6sci, cr sc ne milu6sci pre noi, nor"""ioi .J"";;;; Pentru ca s6 audd, casa Sa .rri* glasul nostru, gi s6 ti'nd.du6scd,durerire *iit1i .din "., ."r"-n"*,i"lr;;r"".se reg[r, ce ne turburd,, s6 le 9i piraete fd,rd,_deusuce,Domnutui ii rugam. P entru ca degrabi s6 ne.-sc6fd, pre noi din lanlurile morlii, care ne-au apucat; din dureril" l"h"rii ryi i"_ro .op"io*, sd ne scapepre noi, Domnului sd "a,_" ne rugd,m. Pentru ca cu milo,sfivile prelung6sci, robilor Sdi timpul ci,infei; si sd nu ne taield,rn 1d de fimp.,;;dffismochinneroditoriu,

::"'i#rt"!if sunr care drepr ridicare cu #r{:fi"t"-"t:-T:?g1-1"":'JJirtarcurcerinrins, ,."p*


"o.ilu,ffff;i"?.*""# fi#:

*E

LA DIFERITETREBUINTE.

B.-

277

P entru ca s6 auzi, .rugiciunea n6str6,, qi cererea n6strd, s6 o socot6sei,, gi lacrimile n6stre si nu le tr6ci, cu vederea; ci s6 ne usurezg spre a ne odihni lnainte de a.ne duce gi a nu mai fi, Domnului s6 ne rugim. P entru ca sd ne scape pre noi de tot ndcazul, etc. Apdrh,, m6,ntueste,milueste, gi celelalte. pag.: Z4 qi 24g. Dupd, lntrare, Tropariul, glasul al 2lea: Intru m6nia Ta, Dumnezeule, adu-,!i aminte de lndurd,rile Tale, praf gi fdrd,nn suntem, duh ce iese si nu si lnt6rcel ci gi sO nu ne cerli pre noi cu urgia Ta_,.casd nu perim pini, tn sf6rqit; ci lereqte sufletele n6stre, ca un iubitoriu de 6meni. . + Condac, glasul al 6-lea: Durerile iadului ne-au lncunjurat pre noi, qi umbra mortii ne-au qi ca c6ra de foc sd topesc zilele n6s[re de lala md,niei -acoperit, Tale, D6mne; ci, ca un indurat, in m6,nie adu-li aminte de mili, si cruld, poporul T6u, ca - fiind vii _ cu pocein{d, s Te ld,udim pre Tine, iubitoriule de 6meni. prochimen, glasul al 4Jea: 116*o" nu cu urgia Ta ne mustri, pre noi, nici cu minia Ta ne c6rtd, pre noi. Siih: C5, sigelile Tale s,au tnfipt in mine, gi ai intirit . mine mdna Ta. A P OSTOLUL. Din cartea cea cd,trd,Evrei, a sfintului apostol pavel, cetire. preste

'

Cap.12, vers 6:

. , tr'rafilol,.pl.g carele iubegteDomnul tl c6rtri,, qi bate pre tot fiiul . . .


Stih: Cuprinsu-ne-au durerile mortii, qi riurile fird,_de-legii ne-au turburat f6rte,

-.8
n"-u" ilf;rir.ourerile

CERERISPECIALE

ts*

iadului m'au incunjurat;rnfimpinatu-m,au la-

spuindu-'it"i-J.*'eufileeni ...
",proo"i"

venit,-a 6re_ce catr{ifisus, . In vremea &ceea, tre


cererarte, precum ar6rd, se ra ;;l $tJ{i"rt:t' ei

EVANGIIELIA de la Luca. Cap.18, vers 1.

Cautd, Joi, ln s6pti,md,na : ' 25-adupd' Rusalii' Dupi Evanghelie'Ectenia: zicem toti s -v""i;;;: din

i:I'ffi ffi*T'",::t*+itJ"+""HriilHlJ,-'l'
* -Ji'""""" cesd r" ;' "1]?:1":t:-ii *i n'fiposdre i"a, ,i""j i iiXlJ",il';i,X1;' "i## "ll1'?"""*9*:;::
-- -"-'v u'rar - c& un preaputernic egte pre robii Tei - m6,ntude b6l

celace st _ m6rteagi viefa, robii Tdi, .i .""#".ul';it}:?ii _nu da morfii mi'nia qi urgia Ta, p*t-" -ge pre ca fumul ,1ere nos-t"ie. il; ;'"-:?. ""t
Adr_,n; -*:_, * .*t "" rugf,m Tie: auzi-ne gi *

-*-'ii"cil, cuum linln ;;;; !1J"JJ,",:l"t;l;:t nu"i -"r #;:ur#"u. ""' D6mnu,

oecr citrd, Tine, Dumnez"ol ne-am ; ,rori"u,--i;"1;;"#.""srra tl""uoi'-""*'lJ'tli cu apropiat strisemFie-,f : umilintd, i r;i:t":i{:,tt"

n:p. 6iljt# ffi il1|,"ff l--;t

ui'.::rft '"?f:;r#!,'r,pentruac6sram i:i-:i''::ff -ffi;; """u"uff "r#tlTf

l 3o.t*",.,,

noi; sli,beste ";-;;;" il;;;";,ca mortii re r"" ia"a. ce;tivii r" raualil,"f ""i"t^tY

sunrem, :l,,. *,**lJ";I "0..11*r ;;;':"l.ff".gtu.*.. rnrorce md'nia Ta cea cu "l,ill1ll"li:*o sabiefri'ri-de-vreme asupra ndstrd,, dreptate'p"""iii cu
"u

-- neiaipre degrrabd, pierde; cri ne '?\.carea nu

il#i*i t:nt:*fi#u::"4'l1 i racrd,mi*"n#;;""ffiXJ'i;::H;h;t":"#,T,H"_1,:

am ricur, T:, .l"li:j,g::u:l- :, rird,-derege ",unu,"Y"lil'.j:,;tr

il'"ffi:"{TtT;;tl:

.;...-.-.-:..c\

L,{ DIFERITE TREBI]I]\TE

h.

279

b0 nurTi aduci aminte de fd,rd,-de{egilesi nedreptnlile popo_ rului Tdu, qi s6 nu intri la judecatd, cu robii Tdi, nici s6 Te abati de la ei cu m5,nie; cd, de vei cd,uta la fi,rd,-de-legi, D6mne, uu ,oflrif ci praf qi !er6,nn suntem, qi ca o nimica, inaintea Ta "irr" _ ca un ; ci indurat si de 6meni iubitoriu - milostiveste_Te,si nu ne pierde pre noi in minia Ta cu fd,ri,-de-legilen6stre ; rugd,mu-ne fie, preabunirle Dumnezeule: auzi-ne qi ne milueqte. Cela ce nu voegti m6rtea pdcd,togilor,ci s6 se int6rci, si sd lie rii. ca un izvor de vi6!d,, Id,-nevii si pre .noi cei vrednici de m6rtl, dur:i ;udecata Ta cea dr6ptd,; ci Tu eqti Durnnezeu cel ce stflpAnegtiviii sr morlii, gi nu ne pierde cu md,niaingrozirei Tale ; cu voce tare intru am5.rdciunea inimii qi cu iacrimi ne rugd,mfie: auzi-negi ne miiueqte. Cu milostivire cautd,,D6mne, spre rdutatea poporului T6u ;i Te milostivegte si porunce;te d,ngerului- celui ce pi_a atins m6,na sa sd ne perz6, pre noi pre toti, precum ai poruncit odini6rd, in zilele lui David, * sd inceteze si acum qi s6-'gi opr6sci, mA,nasa. ca s6 nu ne p6rzd,pre noi pi,nd in sfOrgit; ci, qi noi in pocd,inta mi,r.turisindu_ne. ca David, strigd,m Tie: Greqit,-am si fd,rd,-de_lege am f6,cut, gi nu s'ntem vrednici nici de milostivirea Ta, dar Tu insu-Ti - ca un indurat. iiind imblA,nzit de singurd,srilostivirea Ta - ar6td, milele Tale cele rte demult qi fereste poporul qi oile turmei Tale; rugd,mu_ne : degrabi, Tie ne a,uzi gi ne miluegte. Incd, ne rugd,mpentru cei ce aduc daruri, ete. pag.: gJ si 2b2. Hcfnnisul: C A milostiv gi iubitoriu de 6meni, etc. Cdrrtarea lmpd,rti,sirii : incungiuratu-m'au durerile mor{ii; sc6.rbd, durere rn;au aflat; gi si numele Domnului am chiemat. Aliluia, Aliluia, Aliluia,. Rugd,ciunile pentru ciume snnr, in Euhologiu {Molitfetnir:i
f

r,

-.8

CERERISPECIALE

B*

Mul{dmire pentrucdqtigarea cererii gi pentru trita facerea bine a lui Dumnezeu. de


La proscomedie Iudud preotul o pirticicd ,- o pune pe sllntul

j-'?g^"il? apr6 :lTjt.in":". tdte 9,ea ring'eieri,trd, sp:re ru"u"iG-a"_liJ",'ur"";rJ9,li;rT;i; p:11 'ca.tp

miros cu bund, miresmaduir*#Jj_"u (spirituala), pre altariut Teu cel.mai p;;-;;ilceriuril qi cu milostivirepiizeqte-,i tit-rlJ ae i.i t*rotrdra v6za\iror pi nevezlt1l.", ;{;;#il; robii rci, pre cari ai bine-voit ;-{;;';;**irili"9i tot_deuna re
---- i' '

ffi*+rr;"ig'6*ilJ; iil"tr:ff

li , bunntdli ii invrednicepte.

.l

.G\

LA DIFERITE REBUIN:IE
bineprimiti

fa.

ca o ardere de tot grasi De rugam.

s6-,i fie lui, Domnului s6

P entru ca sd auzi, qi acum glasul rugd,ciunii n6stre, a nevrednicilor robilor Sdi, si buna cerere si dorirea credinciosilor Sdi tot-d6una spre bine sd o piin6scd,,qi - ca un milostiv - sd ne dea tot-d6una bine-Iaceri n6ud gi slintei Sale biserici gi Ia tot credinciosul S6u popor, Domnului sd ne rugd,m. Pentru ca sd scape slinta Sa bisericd,, pre robii Sdi gi pre noi toli ite tot'ndcantl, nevoea, md,nia si de toli duqmanii vezuli ;i nevezuli; qi cu sd,nitate in indelungate zile, qi cu pace p{e credincio;ii Sdi robi tot-dduna sd:i ingrid6scd,, Domnului sd.ne rugim. Pentru ca s6 ne scape de tot n6cazul, ete" Vezi pag.: ?4 si 249. {pdrd,, mfi,ntuegte,milue;te; si r:elela}i.e. Eclonisul: Cd, milostiv gi iubitoriu de 6meni, ete. JllpE, i*'t:'nre. ?ropariul. glasul al 4-lea: lVlul{dmili liincl noi, nevrednicii robii T6i, D6mne, penfru ale Tale mari laceri-de-bine ce ai ficut n6u6, IiudA,ncl Te bine-cuvintim, i-!i mul{dmim, cdntd,m, gi mirim marea Ta lndurare; si cu dragoste, ca niste robi, strig6,m Tie: Fd,cdtoriule de bine, Md,ntuitoriul nostru, mS,rire !ie. Condae,Ulasul al 4-1;e. fnvrednicindu-ne, StipA,ne, de bine-lacerile Tale qi de bunurile ce ne-ai dd,ruit, ca niqte robi netrebnici, alergA,ncl cd,trd,Tine, cu nevoint6,, multdmire dupi putere aducem, pi ca pre un dd,ti,toriu de bine ;i fd,cdtoriu a t6te mi,rindu-Te, strigd,m: Mirire Tie, Dumnezeule intru tot indurate. Prochimen, giasni al 4-le*: Centa-voiu Domnului, celui ce bine a ld,cut mie, qi voiu cdnta numelui Domnului belui inalt. Stih : Bucura-se-va inima mea de md,ntuirea Ta.

-9t

LA. DIFERITETREtsUINTE. 'P*

meririi Tale, si trimite tot-d6una, ca un lndurat, robilor Tdi mila Ta cea bogatd, si lndurdrile Tale; gi sca,pd, t6te impotrivirile vdzu{ilor de gi nevdzulilor du;mani biserica Ta cea sflnt5,, orasul, satul (N.), gi pre tot poporul Tdu, si di,rueste tuturor sEni,tate, lungime de zile gi sporire lntru t6te faptele bune; lntru-tot-lndurate imp6rate: auzi-ne qi degrabd,ne milueste. trnc5,ne rugd,m pentru cei ce aduc daruri, etc. Pag": 84 si 2b2. flcfonisl.i,|.: Ce milostiv gi iubitoriu de 6meni Dumnezeu, etc. t_16,ntarea, inrpi,r ii;irii :

Binecuvinfat este Dumnezeu, care n'a depirtat rugiciunea mea qi mila Sa de Ia mine. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Pentruinmultire* dragostei clesridi"cinarea gi urei


si a t$in i"euta.tea.
i-.,a proscomerlie lui,nd preotul n pirticici, . . allsc 9r zlce: -, o pufl.e pe sfintul

D6*t Iisuse Christdse, Dumnezeul nostru, primeqte jerfia ac6sfa lntru "iertarea pdcatelor robilor Tdi il.i.), pre cari bine-voeqte a-'i milui gi a-'i auzi pre dlnsii, si cu milostivire pd,zeqte-,ide tot rdul gi asuprirea vdzutilor si nevdzutilor duqmani, gi tot d6una le ajuti,, ca s6 Te iub6scd,pre Tine, pe de-apr6pele gi unul pre altul s6 se iub6scd, lntre dingii, qi sd facd, tot binele, spre a sd lnvrednici de bune,tnlile Tale cele cereqti. Lia Ec"ieiri* ceil dinti,iu : .!'entru ca si curd.tescd.pre robii Sdi (N.) de t6te picatele ;i

CEREITISPECIALE
Pentru ca si desrdddcineae dintre robii Sdi / ff..1 : 7i76, calomnia. ;i neetnirea, Vi celelalte pa.timi care stricd. iubirea de frali; Si dragoste nelflilarnicd si lntemeieae tntre dinsii, Donuurlui si ne rugd.nc.

F entru ca sd desredicineze dintre robii Sdi ieutare) pafima iubirii de sine, qi sd intemeieze lntre rlinqii iubirea de frati, dragostea tlesdvdrqitd, qi t6ffi lapta buni, cu puterea preasfintului Sdu duh, Domnului s6 ne rugem. La Ec|eni* cea.dc-a,d6un: B 6*rr" Dumnezeul nostru, cauti din hnlfime, ca un bun, asupra inimilor robilor Tdi {N.}, ce sunt lipsite de dragoste qi rle unire, Si impresurate ile spinul urei -si al altor p6catel o picituri din darul preasflntului Tdu duh eliber6"nrl,bogat rour6z5,-'i pre din;ii, pentru ca . sd aclucd,roduri bune, si'din dragostea cea cd,trd,Tine sd spor6sci ln lapte bune qi s6 petr6ci, in clragoste qi ln unire. Cu std,ruinli Te rug5,m, ca pre un clititoriu-de-bine qi Dumnezeu al nostru: degrabi, ne auzi si cu iubire de 6meni li milueste. Ca desi,v6rqi{i lntru dragostea Ta, D6mne Dumnezeul nostru, s6 lie robii Tdi (N.) ;i sd aibfl dragoste nefd,larnici, ci,tri, de-apr6pele, prealispuneri cu darul preasfintului Tdu duh, Stipd,ne. Pentru ac6sfa, Milostive, cu dragostea Ta gi a unuia c[tr5, altul, lnvd,pi,6zd, sufletele lor, inimile lor ; rug5,mu-ne,ca unui milostiv : clegrabi, ne auzi, qi ca un indurat - ii miluegte pre dingii.

t@,,iry,re$@*@@tr@{@i@8@@,,,1@' &'@@@,@.p@r@@i@'@,reh&@ pentrucfi.gtigarea de lrebuinffr;i folos. Cerere celsr de


Preotul Ia proscomedie lu6,nd o pd,rtieici,o pune zlcdnd: D 6*rr" Iisuse Christ6se, Dumnezeul nostru, primegte jertfa ac6sta intru iertarea pdcatelor robului Tdu {N.) gi r0ndueqte pentru d6nsul cele ceri sunt de folos, cA,- mecat de-a gi greqit el ca un om, dar spre Tine cu cred'ir!6 alergd,ncl,prin noi nevrednicii - nnd6;dueqte a dobd,nctia lui umilitd, cerere, ca,rea si fie dupi, voii Ta cea slintS;.

I ]

T , &D I F E R IT !' I]} tEI]Ui]\' ' ;La Scterria cea dint6,iu:

-- r
I

I Pentru ca sd auze gi acum glasul rugd,ciunii n6stre, a nevreclnicilor robilor S6i, qi buna cerere gi dorire a crerlinciosului robului Sdu iN.f tot-d6una spre bine s6 o plin6scd,,Domnului sd ne rugim. Pentru ca buna cerere gi dorirea robului Sdu {N.} tntru t6te sd o lmplin6sci, Domnului s6 ne rugd,m. Pentru ca dorirea gi cererea robului Sdu l;T.J dupd voia cea sfint5, a Sa sd o faci,, qi degrab5,firi tle t6t6, lmpeclecarea, spre m6,rirea numelui S6u, sd o lndeplinesci, Domnului sd ne rugim.
i,il S,.:"rr:*iil r+a, r.le..a,iliiue r

Ca niqte robi netrebnici cd,rlem c5,tr5,Tine, Md,ntuitoriule, gi cu umilinld strigd,m: Iartn s,i milueqte pre robul {N.J. Fi ffiti dorinla qi cererea lui fd,-o, ca s6 fie dupd voia Ta,. Cd, numai Tu lnsu-!i, bunule qi qtiutoriule aI inimilor, gtii t6te cele ce sunt spre folosul robului Tdu I rugimu-ne f,ie : a"uzi-neqi-'I milueqte pre dinsul. Cautn din iniltimea sfintului T6u locaq, D6mne Dumnezeul nostru, ca un bun gi iubitoriu de 6meni, di,rueqte robului T6u {}1.} tot-cl6una a cugeta qi a face t6te cele ce sunt cu plicere !ie; cn Tu insu-fi eqti cela ce t6te le r6nduegti spre folosul nostru: auzi-ne qi'l milueqte.

:a:&@@@ii8@aai8apfi @t@i@a,,r@@'aaai@i@ii@,-a.,l8aE
{n rrene eletcte ne'r*iie?i pericol*lr tnren:sti.
L,.,,proscnrnedie: Iisuse Christ6se, Dumnezeul nostru, prime;te jertla D6-tt" ac6sta intru iertarea p6catelor tuturor pop6r6lor Tale; ;i cu milostivire int6rce de la, noi t6t5, m5,niaTa cea cu ilreptate pornit* asupra n6strd,, gi degrabi, ca un bun, ne sc6te pre noi din t6te ndcazurile si primejdiile, ce ne asupresc pre noi.

CEIiERISPECIALtr

liturgii' {umnezee5tei La inceB'rtul


Pentru ca milostiv, blnnd qi bun pd,ciuitoriu sd fie n6ud pdcitoqilor robilor Sdi, celor ce lntru poc6,in![ la dlnsul acum sci'ph'm, Domnului sd ne rugi,m. Pentru ca sd nu ne lase pre noi pd,ni' in sf6r;it, pentru pdcatele n6stre, sd nu strice agezim6ntul Sdu qi sd nu dep5'rteze mila Sa de la noi, pentru numele Sdu, Domnului sd ne rug6m' din nevoi sulletele n6stre 9i sd ne Pentru ca sd mA,ntu6sc5, scape de duqmanii nostri, Domnului sd ne rugim' pe Pentru ca sd mdntu6scd, sdracii S6i 6meni de sila duqmanilor celor tari, Domnului se ne rug6,m. Fentru ca sdrgi aduci aminte tle adunarea Sa, pre care o a *attto"tcd, toiagul mo9tenirii Sale de t6te cd,gtigat din inceput, ;i "6 nS,vi,lirile dugmanilor, Domnului s6 ne rugem' Pentru ca degrabi sd ne mA,ntu6sci tlin pericole qi pre cei ce

I
; :

l1 lr
I ,l

ne urdsc si-'i tntelept6sci, Domnului sd ne rugam'

li

$up6' itrira,rel, ?i:tpaliui, ;;i:r"*:i :i,i 4-i*a: Degrabn ne intimpini pre noi, mai inainte p5'n5' ce nu ne robim' Coritlac : Apdrd,toriul cel mare 9i Domnul . . . .

1i

jt

i lr

glasul aI 4-1ea: PYricl.r:nnn" Judec[, D6mne, pre cei cermi lac mie strlmbitate ; d5' resboiu cu cei ce sd ostesc asupra, mea. Stih : Zi sulletului meu : mdntuirea Ta sunt eu' AP0STOLUL din cartea,II-a cfiirS, Corinieiri, Cap' 1, c'ers3'

il

gi Iilrafilor, bineestecuvintat Dumnezeu Tatal''


iar sldrgitul : Asemenea qi md,ngi,erii' Aliluia, a glasului^ Siih: M[hnitu-m'am intru lngrijarea mea' Stih: Ca au abd,tut asupra mea.

i il
I

lr.

!l ii A;\iG1{lii,i,A de !a itlr.r'cu. i,ai: _ij. 'r3!'t :.-ij

.l1is'-a Domnul tnv6{d,ceilor S6i: Aveli credin{d, . .


, Ia,r sti::,1irc1 Sd credeti, ci veli lua, gi va fi v6u6. l*tiL E'*aiqlre.!!eli:rnia ; , Fie unuia am greqit, Dumnezeule M6,ntuitoriul nostru, qi mai multe petlepse, dupd,pdcatelen6stre, a lua vrednici suntem; ci-spre a Ta milostivire privinrl intru pocS,inld, umilinli, la Tine, Mdntu! cu t o r i u I n o s t r u ,sc5 ,p d ,m;i cu l a cri mistr igd,m:Md,ntueste- nedepr imejdii, de ndcazuri gi de intristd,rile n6stre; rugemu-ne Tie : s,u2i-r. -.i ne milueqte. irl6 nu tntri la judecati cu robii Tdi, D6mne, qi sd nu-,fi ttepirtezi mila Ta de la noi, cd,ci ne-am lmpu{inat mai mult de c6,tt6te Iimbile, qi suntem smerili asti,zi pentru pdcatele n6stre; ci ne sc6te djn m6,nile dusmanilor nostri ;i ale tuturor celor ce ne lac strimbd,_ tate ; ruginiu-ne Tie : auzi-ne gi ne milueqte. l ezi smerenia n6strd, qi osten6la n6strd,, D6mne, gi ne 6rtd, tote pdcatele n6stre, cd, s'au inmullit cei ce ne urisc ld,rd, dreptate; pezeste dar sufletele n6stre si le m6,ntue;te; rugimu-ne fie : auzi-ne si ne miluegte. i ;d nu la;i, D6mne, turma Ta cea sfintd, a se afunda pentru picatele n6stre mai pre sus de putere intru ispite, in n6cazuri, in primejdii qi in nesuferite prigoniri; ci degrabi Te impacd, cu noi qi usurezd,intristarea n6strd,; rugd,mu-Te,Dumnezeul nostru: auzi-ne si ne miluegte. ' , 6,nd lipseqte virtutea n6stri, nu ne ld,sa, D6mne Dumnezeul nostru, si nu depd,rta mila Ta de la, noi, ca sd nu zici du-smanii nostri: Dumnezeu i-a, pd,r5,sitpre ei, goniti-,i qi-,i prindeli pre ei, cd, :.u este cel ce mflntueste. Nu Te depd,rta de la noi, ci spre ajutoriul rostru ia aminte, ca sd se lnfrunteze, sd se stingi qi sd se. imbrace :n ruqine si intru lnfruntare cei ce cauti, cele rele robilor Tdi; rugi,nu-ne Jie : auzi-ne si ne miluegte.
t. j.eii&rf it !.r.ri;r.::,i.:,t i : i.iiri

.. , antue;te, Dumnezeule, pre lsrail de t6te ndcazurile lui.

."CERERISPECIALE
/-i

ft;

i it1r.

'.-

"r"? Ecte4rilela scdterea cinstitei cruci.


, (Septembre 14).
Preotul sti cu fala spre rds6,rit. llliluegte-ne pre noi, I)umnezeule,dupi, mare mila Ta; rugimu-ne auzi-ne si ne miluegte ; s6 zicem to-ti.

, _, ,__tL, ,1.,

_,;_,'

$i lncepem intd,ia sut* 4s ,,D6mne miluegte". Apoi s6 int6rce preotul - cu spatele spre altariu, iar cu fala spre apus si zice: fnci ne rugim pentru preainillatul lmpdratul si regele nostru (Cutare), pentru sti,p6nirea, biruinfa, petrecerea, pacea, sinitatea,. si md,ntuirea lor; sd zicem to!i. $i lncepem a d6ua suti, de ,,D6mne milue;te". Apoi s6 int6rce spre strana mici, cu fata spre m6zi_zi p-i zice , lnci ne rugd,m pentru archiepiscopul si metropolitul nostru (sau .episcopul nostru" N.), Si pentru toli cei lntru Christos fratii nostri, pentru si,nitatea si md,ntuirea lor; sd zicem tofi. $i lncepem a treia suti de ,,D6mne milueste". Si termind,nd acesta, s6 int6rce preotul spre strana mare, cu fata spre mezi-n6pte Si zice, Jnc5, ne rugd,m pentru tot sufletul cregtinesc cel lntristat si n6cnjit; sd zicem toti. 56 face a paira ridicare" Si tn line intorc6ndu-se catre resd,rit. cu Iafa de unde a incepui, zice: ne rugd,m pentru toli cei ce servesc qi au servit ln sfint _fn"a locaqul acesta: pd,rinlii gi fralii nostri; sd zicem toti. $i incepem a cincea suti de ,,D6mne milueqte".

-..:-.-.'.'::-...--

:,:ii'i;ir.:i

.ar:.'1l

,r stihurilor Vineri sara, la vesperind,.- pe cand se lneepe cA,nfarea C t i n d ' d e p re l e mn ,e tc.-i n tt6 'p reotulcel- mai- m ar elnsftntulaItar iu ': si sd imbraci in t6te vestmintele preolegti; ceilalli preoti sd imbrac[ numai ln fel6ne, ia,r diaconii in stihare. CA.nd ajung cdntd,relii la )Idrire s,i actrm, de la stihirala pe glasu1 al cincilea : Pre Tine, cel c e T e i m b r aci c*l a tn i n a ca cu .o h aind...- pr ecar eaocenta,Iar qi cu glas dulce - atuncea preotul pontificant gi preolii cei ce ofici6zh, r' : impreuni cu dinsul - scot6nd sfintul tter - tl tntind pre sflnta masi slintul aer in chipul crucii de 3 ori; i' (prestol). Cel-mai-mare cd,degte dupd,aceea,-ridic6,ndto!isltntulaer,sIintaevanghe1iegisflntacruce de-asupra capetelor lor - ies pre uqile cele-'mp6ritegti, s6 intorc pe I dupi sfepnicul cel-dinspre-miaz6,-nbpte, vin ln mijlocul bisericii, unde , 9i este o masi gAtiti gi impoctobiti. Pe aceea masi, pun sfinht'l aet, iar I evanghelia ln spre cap, qi slinta cruce cetri pici6re' Cetelii rostesc: ; . ^l.umr eliberisd, Strdpd'ne . ' Sfnte Dtnaneeeule, qi Tatdl nostru I I pe glasul al 2-lea tropariul : fosif cel ctt bun chip .. '. apoi cdnti preolii lldrire si acttrn, Mironosilelor femei . . . Termindndu-s6 aceste cdnti,ri, I c e l . m a i - ma re ci ,i Ie q te sfi n tu l a er inchipulcr uciitle3or i;apoiIace 2 m6td,nii mari inaintea lui, si'l siruti cu capul descoperit; pre urmd, mai face o mdtanie. Asemenea fac qi preolii, merg6ncl tot cAte doi. Pre urme merg qi creqtinii, 9i - lncnd qi ei asemenea - sbruti siintul aer. Sflntul aer sti pre masa aceea penA a tl6ua zi dimin6la' spre arl putea si,ruta to!i, c6,!i vor veni gi mai tdrziu. Ldngi mas5, 2 s6 aF6z5, sau mai multe lumini aprinse; iar sub mas6 arde in uu vas potrivit ti,mdie de bun miros.

290

74.

A d6ua zi - cflntd,ndu-se doxologia-cea-mare iese cel-mai_mare din sfturtul altariu lnsolit de preolii ceilalli imbrd,ca.ti ln vestminte preofeqti, ,si sd post6zi imprejurul mesei celei cu sfintul aer. CAnd incep cdnti,relii a cdnta : Sfnte D*mneaeale, atwcea cel-mai-mare, asistat de diaconul - av6nd fd,clii in mdni, - cd,deste sfintul aer in chipul crucii de 3 ori; gi ajungdnd cdntd,refii la cel mai de pe urmd,: Sfinti Dumne_ aeale, preotii ridicS, iard,;i sllntul aer preste capul celui-mai-mare, si p-reste capetele lor, si ies din biserici. Cfi,nHrelii rcpet6z6":Sfinte Damneseule. In frunte s6 duc pers6ne bisericesci cu 2 sfe9nice cu lumini aprinse Ei diaconii, cari din c6,nil-ln-cfl,ndcidesc asupra sflntului aer. Astfel -.{ir;rd elari din bisericd, - merge procesiunea pine fu dreptul stra: ,;.'iliepte. Acolo std,nd, zice diaconul ectenia: Miluegte-ne pre noi, Dutnneaeule efc., pomenind pre impdratul regele, pre metropolitul sau pre episcopul, ori pre egumenul concerFi nent. Apoi continun : Incd. ne ru.gdm pentra bund.-tntocmirea odEduhtorilor, Pentru band. rodirea. pdmdntulai Si pentru oreoni cw pace. Incii ne rugd.m gi pentr* toli dreptcrediaciogii cregtini. Iar preotul rostegte ecfonisul: Cd. milostio qi iubitoriw, etc, Cflntd,relii r6spund la fiecare ectenie. Dupi ac6sta sd continuS, procesiunea lntre suneteld*,..$ntd,rii: Sfinte tare, etc. pin5, ajunge in dreptul altariului. Acolo stErrd, zice diaconul ectenia aritati mai sus, cu adausul acesta: Incd. ne rfopdm pentra ferici/ii ctitori gi peatra cei mai nainte adorni,tii pdrin,ta gi fray'i, ai nostri, earii aac aicea., gi pentru ododoc1ii cregtin:i de !,ystrtindenea. fncd ne rwgdzn gi pentru toli d.reptcredinciogii u.egtini. Preotul continui ecfonisul; Cd. milostio si iubitoniu. etc. Apoi c&ntdndu -se: Sf.nte fd.rd de m6rte, pl6cd,mai departe pind, ln clreptul stranei st6,ngi. Acolo rostegte diaconul iarigi ectenia de mai sus, cll adausul: Incd. ne nagd,m pentru fratii nostri: preolii, ierontonachii, ienodiaconii gi monachii, gi pentrw to,ti cei t*tru Christos frali ai nostri. Incii ne ragd.n gi pentra toli dreptcredinciogii cregtini. Preotul ecfonisul: Cd, milosiio etc. In line * mergdnd pi,ne la u9a bisericii - iarigi s6 zice ectenia de mai sus, adtrugGndu-se:incd ne ragd+n pentrn cei ce aduc daruri

.6\

74.

:t ltc bhte in sfinta Si 'ntnt' tot cinstitd' bisetica acdsta, pentra cei ce ;. ,:tsteresc ;i cdn'td,, Si pentta poporul, carele std' 'nainte 9i a;tdptd .i; la 7 ine mare ,si multtl mild'. Incd' ne ragd'tn pemttu' toli fu'eftcreIncd ue rwgdm, ctt si se Pdadscd' sftnt locctgtt'l ;i ,iittcio;ii cre;tini. :ifrt acdstt ; 9i celelalte. Preotul Ecfonisul: Ausine pre noi Damneeeule, Ei, Cd mi'

,'tstit' gi hrbitoriu' d,e 6meni egti, et'c. Dup5, t6te acestea intrS,m in biseric{,. Preo{ii cu sllntul aer sd rpresc la uqile imperd,teqti, qi - stand acolo -, zice cel'mai-mare: Iridlepciune, drd!>td. Lpoi lntri ln sflntul altariu pe uFile cele 'mp6tropariul: Iosif cel cw bwn ch' .' pe glasul al 2-lea' :1tegti, cd,ntA,ncl prestol; iar c6'nti'Preotii lntintl sfintul aer iard,;i pr srrretii inton6ze, indatS, pe glasul al 2-!ea tropariul prorociei: Cela ce :ii rnarginile lumii, qi celelalte. Mtirire, ;i acun. tot acelaqi lnclati urm6z6,pt'oclthnenul, glasul a,I 4'lea': Scdld-Te Ddmne, a/utii'-ne n6ui, si rte ntd.ntue;te pre noi pentnt' nuntele Tdw. Sli}l.: Da n'neeeule trr ureclrile nistre a'm ausit. 'Lpoi cetirea: Din prorocia lu'i Daechil,' Fosf-a ltreste mine rmd'naDomnwlui, etc. Dupi ac6sta, prochimenul apostolului, glasul al 7'lea Scdld''Te l)itute Du'utrteaeul nteu, inalld'se mdna Ta' Stih: Mdtturisi'mi'ooiw T :e, ur tritri ininta utea. Apostolul, din cart' I cd,trd'Corinteni, o dospegte' terc 6: Fralilor, pufin a'luttt t'itd friimdntdtara ,, glasul al 5-lea. Si tntie Damneeeu, .sl sd se risipiscti dupmanii Lu'i' Stih : Pt'eantr si stinge futnul, sE se sttngd. Stih al Il-lea .. . Aga si pdrd p.cdtotii de la fala lui Dunneaea. Evanghelia, de la Mateiu, Cap' 27, i.r* O'Z: far a tl6ua ai, care este dapd Vineri. . . Sfrqitul: Pecel'
/rtindr'-o

Apoi ecteniai Si aicetrt tofi. $i dupi ac6sta: Sd plinim ru'gdtiuneo. ndstrd' cea tle dincindld, Si lncheierea,' Prin mind,stiri sE lace sirutarea, aerului' spre inchipuirea punerii ln morm6nt, iar unde nu este aer, sd s[ruti ic6nele' Cd'ntirelii cAnt5,pe glasul al 5-lea stihira: Venili si feticim ltre Iosif cel prt rrrrea fericit. lJrmbzd' 6ra lnthiu, la care se ceteFtetropariul zilei din Triod. Dup5, Sfnte Dumneaeule 1i Tatdl ttostra, condacul Triotlului; -.i celelalte; Fi lncheierea cea clesdv6r;iti.

ctt P&Ed',

.t

.$.

tP-

In sfinta ;i marea Vineri.


Ecfonisurile, s6 rostesc ce dupi ectenia mici, inaintea evangheliilor patimi. sfintelor
Eclonisul1-iu: Ce * Tr este stdpdnirea,si a Ta este ,mp6rd,!ia puterea gi ;i mErirea'etc' Ecjonisurar 2-rea: Ca 1i" s6 cuvine t6ti.mi,rirea, cinstea qi ,nchini,ciun etc. ea,

mare cuviinf5, numele Tdu, etc.

oe .,' ri'..oui'tu,tE'I.o,i'l:J'*ljjli;, tot cinsr*si ae inrru

Eclonisul al 4-lea: Cn Tu eqti Dumnezeul nostru gi fie md,rire tni,l{im, eto. Ecfonisui al 5-lea: Xrie stipflnirea imFird,liei Tale binecuvlntati qi preamiritd,, sfs. Ecfonisul al 6-lea: Cd, s'a binecuvintat lntru-tot-sffurt numele Tdu, si s,a preamErit , rmpdrilia Ta, etc. Ucfonisul a,l 7-lea: Ci p*" Tine te laucli t6te puterile ceregti, erc. I Ecionisul al g{ea: . Cn Tu egti lmpdratul p6cii ;i Mf,,ntuitoriul sulletelor n6stre, s6s. Eclonisul al 9-lea: Ce p"e Tine ie laudi, t6te puterile ceregti, etc.

B*

2e3

6mne Iisuse Christ6se,Dumnezeulnostru, Dumnezeul indurarilor gi a t6tn, milostivirea, a :aruia mild, este nemdsuratn qi iubirea de 6meni :dinc neajunsd,, a Ta marire cd,zdndcu fricd, qi la :u cutremur, ca ni;te servi netrebnici, cu umilinfi, aducem acum multemire bund,tfllii Tale pentru bine-facerile, ce au fost asupra robilor Tdi Ei ca pre Domnul, Stapd,nul gi bineiacetoriul Te md,rim, cAnti,m fie, Te ld,udd,m,qi cizdnd inaintea Ta iaraqi mullemim, rug6,nd cu :milintd, nemdsurata gi nespusa Ta milostivire: Ca - precum ai bine-voit a primi acum rugd,ciueiie robilor Tdi, si cu indurare i-ai invrednicit a -i. s6 lmplini cererile - aqa qi de acum inainte ::rvrednice;te-'ia spori intru dr6pta credinld,,intru dragostea cea cd,tra Tine qi cea cd,trd,de-apr6pele si intru t6te faptele celebune, gi a dob6,ndiale Tale -:ine-faceri,lmpreund,cu toli credincioEiiTdi. MA,n:uegte-'i de t6ta r6ua intdmplare, daruind.u-lepace si linigte. $i ne invrednicegte pre toli tot-deuna rultemire a aduce,cele preabunea grd,i, Ei a c6,nta Tie gi celui fara de 'nceput al Teu Pd,rinte, Ei rreasfintului, si bunului Ei de-vi6ld,-iac6torului Du"u1ui Tdu, Dumnezeului celui md,rit intru o fiin{d,. Md,rire[ie, Durnne::ului nostru. dntd,toriului nostru de bine. in vecii
SeciIor.

) ) I t ) i-l

p o vE T u r R E
despremodul,cum sd tndeprin6sod, preotur qi diaconulserviciulrn sfrnta bisericd,, cum au a s6 gi,ti, spre lucrarea celor sfinte, iar mai ales gi la oliciarea dumnezeegtei liturgii. .
rn legea darului Ma.ntuitorului qi Dumnezeuruinostru risus christos, slinta bisericS, ortodocsdline 96pte taine sau sacramente, ad,ecd:Bo. teaal, ungerea, cu sfintul mir, eaharistia sau cuminecdtura, pocdinta, ca nrdrturisirea, preo,tia.,cunaaia qi slintul maslw. T6te acestea sd indeplinesc in sfinta bisericd,sfingitd, archiereu,spre adevdrata de md,ntuire a tutur.or 6menilor. U_Jagle 4i"_ge aceste taine s6 pot oficia in cas de

ertfei celei fb,rd.sdnge a trupuiui qi a sangeluinorrrouf a\:grea oi rcsf,ru llsus U.hnstos,s6 face de reguld numai in biseric[ sfinfitd. Pentru aceea notdm urmdt6rele: 1. Sftnta casd sau biserica,ln care sd aduc muildmiri lui Dumnezeu tr'dcdtorului.Stdte.,unuia in Treime, 9i in caie sd fac rugdciuni pentru lumrnare gi curd,firea pEcatelor, trebue s6 fie sfnfitd. cle insuqi archiereulconcernent,sau sd aibd cel pulin antimis,notit ae archiereu, qi sE fie sfinfitd de un esmis al archiereului dupi, r0ndu6la prescris[ pentru preoli. 2. Preotul sE fie om ales, cinstit, s6 gtie sflnta soripturd qi sd fie hirotonit de archiereu,

lips{_51-1"*-sa,p-d,,,,s-aq ori.:!d;; ry!-aj"g pic.ctlgi^si euharistia, ;de;; j

-!q

P 0 v E T ' r iIRE

p-

nu sd indeplinesceI iar do va indrdzni cine-va , gl"ir, fdrd a finea s6m5, de acestea, ori cle va servi - fiincl intunecat gi amefib de beuturd qi neqtiind ce face - nu numai ca un fur de cele sfinte sE va privi, ci va greqi de. mdrte, gi-,pi va pregdti singur ped6ps6 vecinicri.
*)
*,t)

pregdtirea cuvenitd qi voe srdruiidre pentru servireal :^1T:f:trupulur gr :q,"ibi ralner sA,ngelui _ Domnului, ca ast_fel prin lucrarea cea drip5, tipio a preotului - p6,oeagi vinul s6 se prefacE intru ingugi trupul'qi sdngele Iisus Christos., :" . r. lui 5. La oficiarea acestei taine sunf necesarecinci oim gi apd. PrcscurilesE fie de fdind,de grdu curat, gi faina !rescatri**), s6 nu fie vechie, cdci-s6 sfarmd dupd ce se c6ceI s6 nu fio mucedd,nici sd se tiosp6scd cu drojdii, ci numai cu aluat. Asemeneagi vinul sE fie curat, adece sE nu fie pelin, nici muced,nici ofefit; apa inc6 s6 fie curatd gi pr6spet6. 6. Ac6std taind, sd indeplinescecu rugdciune, gi prin bine_cuv-intarea mA,nilor preotului, c6,nd zice: ;Si, aclciii piinea ac6st., cirstittru.pul /d, Christosu,lui 1 iar ce este pahctntl acr:sta, Tizr, Ln cinstitsdnqele Clristosttlttiiiu; prefd.c4nduJe [)u]ntl Ttu celsfint. Cu acesbe cuvinte s6 preface cu pdnea. in trupul lui Christos,qi vinul in cinstit singele lui Chrisios, dopi com lnfelepfesoeinveld qi line sfinta ";i apostolescabiserici a rEsiritului. Trebue deci s6 qtie preotul, ci, fdr[ de cele indicate mai sus: biseric5, sfinlit5,,antimis sfinlit de archiereu,fdrb veptmintesfinlite etc., ft.rq. p-regjttirea cuvenitd, {d,rd,prescuri de grd,u qi fdind, curatd,,qi fdrd, cuno$lerea pronunfareacuvintelor de mai sus,sacramentuleuharistiei gr

,ttAncc te qi orat iu, care s6 pdrtd, pus qi fxat cu un nasture pe umErul stang.*) x'6r5,de acestea preotul gi diaconul nu-'i iertat s6 oficieze dumnezedsca liiurgie; iar dacd care.va ar indr6zni a indeplini liturgia fdr6 acestea,va greqi de m6rte, qi pentru ac6sta s6 va pubea sc6te din cinul s6u. (La oficiarea altor sfinte taine, Ia rug[ciuni 9i c6.ntdri in bisericl, au sd se imbrace preofii in sfintele vegtminte dup6 tipic). 4. Pe lA,ng5, cele zise sE cere neapdrat, ca preotul hirotonit de

La noi existl usul, ci, orariul nu o fix6zi pe umEr-ul stfing, ci sb lncinge pe sub-sudn dr6ptt, Aici sE intelege, cX,o prescuri, are Dumai un coru.

_ .-d,rtrr:rF:Si--zot

!6 ' \

D f,

',-

r'

'/at.

oo7

.'

'

f , 4ll. t "1 gr r 1r i"l: . ' -..--a -'."p :+

- 1, " --- '"*nntt,,- t '

. 1 , *, , 5 - 6 . a . n . . ',

I i.

:_

. . . ..:.etr

C:

. t t t " r' n t ,

I
_

Instructiuni pentru clerici si mireni. . Sacramentul euharistiei nici odatd nu sd sfinteste de un mir6n, cetei, cantdre!, ipodiacon ori chiar diacon, ci numai de preotul hirotonit, conform sfintelor can6ne, cici aceia nu pot.inaieplini nimic din cele ale preoliei. Cine ar indrd,zni a face ceva din cele ce aparlin numai p1'eotului canonic, acela cade in grea ped6psd gi in pEcatul furului iie cele sfinte. Chiar qi.preotul qi diaconul sunt datori a sd pregS,tipentru serviciu pe in chipul urme,tor: Mai 'nainte sE se fer6scd, sine cu ingrijire, ile faptele, ce impedicd, vrednicia liturgiei qi impdrtS,qirea cu preacuratele taine. lnpedecirile cele mai mari sunt acestea: I)e :-a..F*.iq _b-l!,stem,sau op_r'i! bisericd, sau afurisit de archiereu, sau are intru sine pdcat de de norte. P6catele cle m6rte sunt acesLea:1. Trufia. 2. Iubirea de argint. 3. Curvia. 4. MAnia. 5. Ldcomia. 6. Zavisbia. 7. Lenevirea ia faptele cele bune. Deci clericui, care va fi in blistem, sau oprit de bisericd, sau at'urisit de archiereu, nici de cum sd nu indr5.zn6sc5,a oficia sfinta liturgie, pini c6,ncinu va avea voe dela cel ce l.a legat, ca sE fie pe cieplin deslegat; cdci de va indr5zni cine-va sd lucreze cele preotegti - nefiind deslegat - va cidea in pdcatul furului de cele sfinte, qi cu indoit ;i forte greu p6cat se va intdrce dela serviciul dumnezeesc,qi vinovat ra fi trupului qi sdngelui Dorlnului: va fi impreund, cu ucigaqii de Dumnezeu qi necredincioqii Iudei, cari au ucis pre Christos; iar impirtiqirea cu preacuratele taine ii va fi spre judecatd, qi osdnd[. Chiar gi mir6nul, carele va fi pus sub afurisenie de archiereu, sau de pleotul duhovnic, qau va fi cuprins qi de 6re cari alte patimi, $i nu va linea s6ma de ele - merg6nd la alt duhovnic - fdrd a lua iertare qi deslegare dela cel ce l-a avut mai 'nainte duhovnic, qi ar indrdzni a s6 inrpdrtiqi cu preacuratele taine ale trupului qi sdngelui lui lisus Christos, aceeagi gre$ale mare face, qi s6 va osa,ndi ca un ucigaq de Dumnezeu. Asemenea de-'l va vddi pe preob consciin{a }ui pentru pEcate de uorte, sd nu lndrd.znescd, oficia sffnta liturgie, p6,nd,cA,nd nu sE va a cnrdli pre sine de p6catul, in care s6 afld, cu cdint5,, qi prin mdrtulisire cu gura inaintea pdrintelui sdu duhovnicesc; promiiOnd, c[ de .
-*:^:;i;ii '. _ ':_'J':..-'._' - -':-:; iJi-_.r1--i-= __ :-;, ,' *r,-i - ;i.::_. ^-.1

] )) ti
i{

lt

I
)
i

; '
i I

;i '. l
ti

'l

298

-9rl

P ( ) v T -u rR E

74.

acum nu s6 va mai int6rce Ia p6cat. Cdci de va lndr5zni a ofioia - ln pdcat,cle m6rte fiind, nemHrturisindu-se, mai 'nainte necurdlindu-se qi prin pocdin{d, de el - alt pdcat de m6rte mai greu adauge, qi ilumnezeeqtile sacramente,din causa nevrednicioi lui, le primegte spre judecatd, Si spre os6,ndd, lui-pi. Chiar in decursul oficid,rii dumnezeegteiliturgii, aducOntlu-'gi preotul aminte qi cunosc6ndu-se fi in pdcat de m6rte, s6 so umil6scd, a pe sine cAt va putea, cu mare durere qi cdin[i, gi sd arate pd,rerea de rEu, proptrn6ndu-'gi nocurmat, ca sd se mdrturis6scd, grabd qi s6 ln se scape de pbcat. Nevreclniode-o,aqalnalti servire qi de impdrtdgirea cu sfintele taine sd faoe clericul gi prin preamulta mdncaregi bduturd de cu s6ra; pentru aceea sE cade a se infr6,na de m6,ncareqi b6uturd, gi chiar dacd, gustd ceva, trebue sd gugle pulin qi numai inainte de mezul noplii. Iar de va gusta preotul cA,tde puNindm6,ncare beuturi dupd.mezul sau nopfii, sd nu indr[zn6sc5,a oficia sfinta liturgie, de 6re ce dela mezul noplii incepe cursul zilei. Preolii 9i diaconii, cari au femei, sunt datori a sE relinea de)a ele c6,te-va zile mai nainte de.a oficia sfinta liturgie, precum gi in acea zi; cdci cel ce nu sd va infrA,na qi va oficia fdrte gieqeqte.Dar nu numai preotul gi diaconul, ci qi tot creqtinul, cel ce va vrea.sE se.impdrtdq6si6cu vrednicie din dumnezeogtiletaine ate lui Christos, este datoriu sd se infrA,eezede mA,ncaregi beuturd,,afard numai ile casuri esceplionale. Sunt inci gi alte pedeci, ce fac pe preot qi diacon nevrednic de serviciuqi de a sd iqpdr-td,ei sfintele taine. cari - mdcar cd.sunt cu mai mici decd,t celece s'$u indicat mai sus- totugi trebuedesri,ddcinate; qi - precum preotul,/- uVu gi fiecare creqtin datoresc a le inlitura pe cdt vor pfiea. a);lCea dinb6,iueste supErarea gflndurilor celor de

c5,prin stdruinla de-a primi harul lui Dumnef eu, adecd a s6 impd,rtd,si de sfintele taine, o va dopdrta dela sine. QJA *eia este md,hnireagi trandevlrea, care cu doqteptarea, privegherea sau cu impulinarea trdndd,virea, cu privegiEerea somnului, de asemeneasE inl5turd. d)_Iar presbe t6te, acestoa, patra a

-l ,

-.9]

POVt r TTTr RE

rn,

este turburarea sau iritatiunea trup6scd, care sd int6mpld in vis, qi care de-'i se va int6mpla, sd nu indrdzn6scS,a oficia sflnta liturgie, der:At numai ddrd in cas de mare lipsd. Dar, dacd el singur a provocat acesta cu vorbele sau cu gAndurile cele necurate de cu s6ra, sau cu rr 6,ncare qi cu b6utur6, sau cu iungimea somnului, nici de cuur s6 nu indrdzn6sci a liturgisi, panX ce sd va mS,rturisi la p5rintele sdu cel dnhovnicesc qi dela dinsul va lua canon qi deslegare. Preste^tot prin rugdciuni ferbinli qi plin lacrimi de durere, cu inimX infr6,ntd,,atAt inainte de servire cA,t qi in docursul sewitiului, sb cdutdm a desrdddcina din noi p6catele indicate. intre peclecile, cari 1ac pe preofi nevlednici de servire gi de impirtd,qirea cu sfintele taine, sE num6rd, qi ac6sta: De a ocdrit preotul sau diaconul pre cincva qi 'l-a sc5.rbit, sau I-a neindrept5,{,it,qi qtie, cb acela este m6.niat ,ei supErat pre el; ori dacd, insugi pleotul sau diaconul - fiind neindreptd{,it sau sc6,rbit de cine-va, - line m6,nie qi sd supdrd, sE nu indrizn6scd, a oficia sfinta liturgie, ci dup[ porunca DomnLrlui s6 se impace cu fi'atele sdu gi apoi sd serv6scd. Iar de va fi ce1 scilbit unde-va, departe, qi va trebui sd serv6sci, mdcar gA,nd bun sE aih5, adecd: cX,- dacd sE va intdlni cu dinsul - negreqit sE va imrrica, qi intru inima sa ii va pdrea rdu de scA,rbaint6mplatd. Pe lA,ng5, cele ingirate mai sus oste ilatoriu preotul inainte de eitirea spre dumneze6sca iiturgie sd aibd fidngere de inim6, pentru lEcate, nlicar qi mai mici de ar fi elo; sd se m5,rturisdsc5,pirintelui siu duhovnicesc, $i s6 ia dela dinsul deslegare; cu un cuvOnt sd faci tot ce crede qi qtie. cd este spre curdlirea p6catelor; sE-'pi curd,!6scd, rnima de t6te g6.ndurile, de poftele qi desmerdd,rile cele trupeqti, ce sb :mpotrivesc dragostei lui Dumnezeu. Mai departe s6 aib5, voin{,d tare, ca s6 serv6scd f)omnului intru .:usioqie qi dreptate, intru t6te zilele r-iefii sale, qi ac6st5 bund-vointd Ia tinp s6 o adevereze prin fapte bune; qi in fine sd deqtepte in internul qi s6u J6mea de mAncarea-cea-dumneze6scd setea de acea bduturd, cu rloiti p urtare-de-grijd. in 1. Pentru.cS, mare este ac6std dumnezeescdtaind, fiindcb intr'insa rateria.liceqte este pus inainte impdratul qi fdcdtoriul a t6t5, fd,ptura ::a vdzutd,Si nevdzutd, Christos Dumnezeu gi omul, qi acela cu adeverat :: cli nev6zut sub vEzutele chipuri ale pdnei gi ale vinului, spre m6,ncare

.ct -91

B.-

credincioqilor,cu folosul qi cu ce,qtigarea, care sd revarsddintr'6nsa; 9i cel ce cu vrednicie serveqteqi s6 impdrtigeqtede dumnezeegtile taine, nu numai dobd,ndeqte iertarea pdcatelor, ci s6 invrednicegtegi de sfin_ tenie qi de darul cel ales, ci,ci s6 impirtiqegte cu Christos, carele este isvorul cel neimpulinat al sfinfeniei qi aI harului. 2. Pentru-ci - cu sdrdcia gi cu neajunsulalergdnd fie.care la com6ra ac6sta - cu adev6rat primegte indestulareabogd,fiei darurilor celor dumnezeegti, lipsa sau sd.racia suflet6scd pi sa indestulo implinepte. Pe Ldngbac6sranu numai preotul qi diaconul, ci qi to[ credinoiosul,carelevoeqtes6 se cuminececu vreclnicie, este datoriu cu credinld, nelndoit5,. se apropie la implrtdqirea preacuratelorqi de_vi6!d-fd,c!sd tdrelor taine, ale trupului qi ale sdngeluilui Christos,ca s6.,pi hrd.n6scd cu acesteasufletul. $j. se sil6scdin tot_chipul, ca s6 se apropje cu mare cinste * cu ailOncd 'milinld de ac6std,ilumnezedscd, iaini, gandind de.o-parte la mdrirea qi milostivirea lui Dumnezeu gi Ia nem6surata lui cui[trie,, iar de-alta la simplitatea, intini,ciunea 9i neputinla sa, cdoi lntru,. ac6std cugetare va afla omul mare dar gi bucurie Sd se nizu6scd, a-,gi cdqtiga luigi evlavie qi sd g6,ncl6sci pa_ la timile Domnului, cdci va cAgtiga nddejde gi m6,4gdere suflet6scdlqi i) clragoste citrd ac6std taind a lui Christos, .pru f6rte muit ajutd, "" l ferbintea rugdciune gi luare aminte. Preotul qi diaconul - vr6nd sd oficieze sfinta liturgie _ negreqit sunt datori sE mai aibd in vedere gi ac6sta,adecd,:ca sd indeplin6scd dumneze6scaliturgie intru gloria lui Dumnezeu, in Treime mirit, ei intru cinstea tuturor sfinfilor, cari se veselescin raiul cel ceresc, qi spre folosul gi iertarea pdcateior tuturor credincioqilorlui I)umnezeu, ce sunt pe pim6nt, precum gi a celor ce au adormit cregtineqte intru buna credinfd.,qi pentru toli cei vii 6i cei morfi, cari sunt incredin- t, !a!i rugdciunilor lui; de asemeneagi pentru bunisf,area sfintei,, oato, liceqtei qi apostoliceqtei biserici a rEsdritului. 36 indeplin6scd dumnsze6scaliturgie, dupb,rindu6la Domnului qi dupe,obiceiulsfintei biserici ortodocsea rdsdritului, ca pre o taini ce sfinJe9te, ca pre o j ertfd qi ce iurblAnzeqtepre Dumnezeu, qi pEcatelelo curdteqte intru care I Du'hu{, cel . sfint ..va.pret'mecu,: arlwrirat,prin ,grrra .cA gunt puse -bra,,a.Al-, pre sfintul prestol dupb rostirea dumnezeegtilor cuvinte: 1,$i ld ;ded

-A

.6\

P O V | TiJ{ RE

B.-

3 o I^
l

-*ll':' 1,'iineai.n trupul lui Christos; gi ainul (ct pufinS, api amestecat) intru sd,ngele lui cel dzcmnezeuc, preJricindu,-ln Du,hu.I 7-bu cel sfznt,, cu, , Aqadar spre vrednica servir.e mai 'nainte gdtindu-se servitoriul altarului, sau cel ce va vrea sd se impdrtdg6scd cu dumnezeescul trup ;i sAnge, datorlu este dup5, r6ndu6la bisericei, s_6oficieze s6ra vesperina, sau s'o ascuite. In decursul ei cu eviavie s6 mediteze in sine qi cu umilinfl sd cugete: Cum l)omnul qi Me,ntuitorul nostru fisus Christos dupd m6,ntuit6rele Sale patimi, s'a spAnzurat Viheri s6ra pe cruce, pentru pdcatele n6stre, murind pentru md,ntuirea n6strd,; cum unul din ostaqi cu sulifa a impuns costa lui, dintru care inclatd, a eqit sA,ngepi apd.; cum dupd ac6sta losi{ cu Nicodim - luA,ndu-,L de pe corpul lui Christos cu giolgiu l-au infd".urat pi in morm6nt nou l-au pus; $i cum Maria lVlagdalina, cu preacurata maica Domnului, priveau acestea cu pldngere gi cu mare tAnguire in amdrdciunea inimei. Termindnd dupd-cinarea qri lug5ciunea spre somn, can6nele cele obicYnuite - precum aoaftistul st5.p6,rei nostre NXsc6t6re de Dumnezeu sau al Domnului lisus, sau al altol silnii ai sEptdmAnei,qi al 6,rgelului s6u pHzitoriu - cu tdtd, evlavia sE socot6sc6: Cum pr.easfintul suflet al }f6,ntuitoriului, fiind impreunat cu Dumnezeirea, in iad pogordnclu-se cu stdpdnire, a legat pre stdpdnrll intunelecului, a robit irnpdrdtia lui, qi sufletele cele din v6c ale tnturor drepfilor, ce erau acolo djn tirb.nia lui le-a eliberat, cu sine le-au lidicat, qi in laiu, p6,nd.la preamdr,ita Sa indl!,aro, le au aq6zat. Pentru aceea - mulldmind Lui pentru tdte Jacerile de bine, cari cu patima cea mA,ntuit6re qi cu mortea Sa cea de-vi6ti"-{hc6t6re le-a {dcut pentru n6mul omenesc- cu de-adinsul s6-'L ldge, ca -- qi tdte greqalele lui pentru acelea curdtindu.le - de vecinica munc5. s6-'l fer6sci qi inrr6ld{iei Sale s6.'i invrednic6scd. far: pe prea" curaia Ndscbt6rea de I)urnnezeu, - ca ceea ce a fbst, pflr'taqd patimilor qi morfii Fiiului sdu, qi acestea v6z6ndu-le impreund suferea - s6 o roge cu c[ldurd, ca s6-'i fie intru acestd,vi6!i ap[rd.t6re qi cdtrd tote faptele bune ajutdt6re, qi in ziua eqir.eidin trup - sufletul ctet6te n6r'5lirile diavoleqti, cu {olosirea ei cea tile nautuindu-,i - intrr:Limp6rdlia Fiiului sdu s6-'l aqeze; fiind-ci - ca o l{aicd - t6te le pdbe cA,qtiga de la Fiiul sEu pentr.u cei ce cu cledinte al6rg5 cdtrd, d6nsa. Diminela in vremea rugXciunii, mai 'nainte de lunrinarea zilei, ia rnezo-noptica, acestea sb le cugete: Cunr Domnul nostru la mezul-

I i
I

ir

jl

il t{

ii

302

POVETUIRE

tP*

noptii --merg6nd la patima cea de bund,voe - era in grddind, chinuri in qi rugdndu.secu dea-dinsul,in cA,tsudorileLui s,aufdcut ca picdturile de sd,nge, picd pe pdm6nt; cum acolo - fiinctprins de ostagi_ a fost ce legat ca un fd,cdtoriude rele gi dus mai 6,ntAiula Ana, etc., qi ce fel de ruqi_ n6se defdimdri, scuipiri 9i bdt6i, qi nenumdrate rele, ddbund, oo" u"olo a rdbdat, ca pre noi sd ne elibereze din legd,turile pEcatelor pi din tirdnia qi munca diavolului. utrenia cu umilinli sE mediteze: Cum Domnul cu , .-. T,?f-fi-4*nd -lost dus de Ia Ana la, Caiafa, qi cum acolo arl a a suferit de .o9.1m o,rra voe patme preste obraz, scuipiri,batjocuri qi lovituri frd,ri_de_mild, dola m_ezul-nopfiiqi pa,nd, ziad,,i6tu p"otro pdcatele n6stre. l,a Iar dupd utrenie, la cetirea 6rei d,ntdiu,cu evlavies6 gA,nd6scd,: )_ Cum }ldntuitoriul qi fdcdtoriul nostru de bine _ fiind legat in 6ra dntO,iua zilei - a fost dus in pretoriu (loc de judocata), d"ela Caiafa la Pilat, ca un fd,cdtoriu de rele, gi crim acoll Judecitoriul a t6bd lumea a fost clevetit de cd,tri archiereii cei fdrd,-de_lege de bdtrdnii qi Iudei qi a fost osAndit de judecdtoriul cel nedrept. timp, termind,nda B-a ord, lntru ,-itiotru inimei, cu de:l , !" adinsul s6 gdnd6sc5,:Cuni MAntuitoriul nost.r la a 3-a 6rh, din zi a fost-judecat de Pilat, 9i ce fel de batjocuri s,i loviri preste obraz .a rd.bdat acolo; iar dupd ac6sta- la stilpui cel de'marmurd, fdrd de rnild fiind legat - a suferit cumplite rane, -cunund, spini inghimpogi gi de alte nesuferite munci. De cuviinfd este a cugeta gi ac6sta: Cum Duhul sffnt in a B_a Oie ai.n zi, in chip de limbi de loc s'a pogorii pleste apostolii, ce se aflau la rugdciune, qi pre aceia i-a luminai; qi _ ac6sta _EA,ndincl cy de_-a.dr1s1l se r6ge lui Dumnezeu, ca s6,,i ddru6scr{, lui darul s6 qI sfintului Duh, precum qi sfinfilor apostoli, spre luminarea cunogtinfei sufleteqti, ca s6 oficiezecu vredniciedunrneze6sca gi liturgie, care urm6zd. /:. Iar in timpul 6rei a 6.a sE g6nd6scd: Cum MAntuitoriul nostru, in acea 6rd - purt6,ndcruceaSa - a.fost dus la rdstignire, gi cum fdrd fu pironit cu patru pir6ne pe cruce in Golg"ota, mijlocul a in {"..i1? ool talharl; d asemeneacum ostaqii q'au impirfit intre dingii vesmintele Lui, qi cum cei ce treceau il batjocoreaupre dinsul, 9i tAlhariul cel spdnzuratde.astdnga Lui il hulia, qi cum intunerecs'au fdcut,preste tot p5,m6ntul

P O Y E T UIRI'

tP*

303

In timpul, cdnd se ceteqte6ra a 9-a, de asemenea t6ti luarea cu aminte sE gA,nd6sc5:Cum M6,ntuitoriul nostru - dorind mA.ntuirea n6mului omenesc,pe oruce spd,nzurat fiinil - a strigat gr6,ind,:Mi-i .(ele,' cum ou olet amestecatcu fiere a fost addpat, cum sufletul S6u cel preasllnt in md,nilelui Dumnezeu-Tatd,l dat, cum t6te temeliile I"a pdm6ntului s'au cldtit, petrile s'au despicat, morfii din mormOnturi s'au sculat, gi cum unul din ostaqi cu sulila c6sta Lui a impuns si indatS,a egit sdngeqi ap5,. Preste tot sEindeplin6sch, rugdcriunile' Orelor, cuget6,ndu.se lucruri evlavidsegi in deosebila m6,ntuit6rele la patimi. I CAnd s6 cetesc psalmii, co sE zic inchipuitori ad,ecd" tipi,ci,sau (cAndnu va ti qi liturgie), cu std,ruinfas6 mulf6m6scd, Obodnila Maotri. toriului pentru acestepatimi cumplite, pe care de buni voie le-a rdbdat pentru noi, ca pre noi din tir5nia diavolului s6 ne elibereze pentru I rErsareapreacuratului SEu sdnge, cu care ne-a r6scump6rat pie noi tiin bldst6mui legii, qi pentru m6rtea lui cea ditdt6re-de.vi6fd, cu care pre n6mul omenesc,cel mort prin pdcat, I-a inviat,; qi cu de-adinsul, cu inim5, smeritd sd se r6ge, ca pentru t6te aceste faceri-de-bine ale Sale, s6-'i dea qi lui harul iertdrii pEcatelor,ca in tot decursulfunclionirii sale cu vrednicie s6-,i p6r5, aducejertfa cea fd,rd,-de-s6,nge qi {ird, osOndd se impS.rtls6sc[cu sfintele Lui taine. sd
Daci preotul qi diaconul, sau alt cine-va, care se gdteqte spre cuminecare, va desconsidera cu totul sau in parte pravila bisericei, ce s'au prescris rnai sus, qi nu va face cuviinci6se pregliiie pentru dumneze6scd.impdrtiqire, fie de bund voie, fie din lene sau din nepurtareade-griji, va gregi de nrdrte.

timpul dumnezeeqtei liturgii, va fi silit sE nu p6td inrplini pravila; in casul acesta insE nu va greqi; numai cAt dupd, dumnezeesca liturgie, tdte cele ldsate are s6 le lmplin6scd; dar cel pulin rugiciunile impd,rtflqirii negreqit, s6 ]e cet6scd mai 'nainte de liturgie.

X'iind preotul relinut ln alte lucrd,ri sufleteqti trebuincidse nrA,ntuirii6menilor - precum este: md,rturisirea celor bolnavi, sau a celor sdndtoqi, impdrtd,qirea botezarea sau celor bolnavi- 9i apropiindu-s6

cu dumnezeeqtile i a i n o $i cei ce vor sE se impirt6,q6scb, credincioqii bisericei datori sunt sd implin6scd pravila sfintei impertdqiri cu tot sufletul, pi s6 se nisuescd. gdndi la patimile Doma nului. Dac6 nu qtiu' carte, atuncea preotii sau diaconii, sau clericii,
--

304
{,!

-.8

P*

{ i i

sd le cet6scd acelea,ca sE fie indemnat poporul la mai mult5 dragoste c6trd,Domnul. Iar carii pot ceti, qi de pravila bisericii nu p6rtd,grijd, qi fd,rEde inimd infr6nt5 - biruiti fiincl de socotelilelor - indrdsnesc a sd apropia cdtrd ac6std, taind infricoqatd, chiar de vor fi pers6ne .mari, parte bdrbdt6scS, parte feme6scd, preotui, ca un pirinte sau sufletesc,sd-'i certe qi s6-'i opr6scd, la impirtigire, p6nd ce sEvor in. de drepta qi vor implini cu luare antinte cele ce sd cuvin; cdci infricogat l u c r u e s t e a r ci d e a i n m6 n i l e Dumnezeulr rcelui viu, de va mdnca i cine-va intru judecatd sau intru osAndd. trupul qi va bea s6,ngele Domnului nostru Iisus Christos. La oficiarea dumnozeeqteiliturgii datoriu este preotul qi cliaconul a fi curali, precum cu sufletul apa gi cu trupul. precum trupul trebue sE fie curai, aqa gi vesbmintele cele de pe dinqii sE cade
se fie curate gi intregi, cdci de vor fi p6tate f6rte qi sparte, qi vor indr[zni a servi cu dinsele, vor greqi de m6rte, de 6re ce inaintea lui Christos Dumnezeu, cel ce este cu adevdrat in sfintele sale taine, sd ar6td cu nebdgare de s6md,. De aceea servitorii celor sfinte sunt datori sd sthru6scd in tot chipul, ca vestmintele cele sfinf,ite- fiind qi din materii sinrple - dar sE {ie cuviinci6se si curate. pe ldng[ ac6sta capul si fie peptdnat, fafa qi gula sp5_latd,unghiile tiiete gi curate, tOte acestea pentru respectul qi cinstea duinnezeeqtilor taine; ca qi poporul, care-'i priveqte qi le sdruti mAna, sd nu s6 amXrdscdde ceva, Aserr,eneasi toL cel ce rlc a s d s e it t p a lt A $ 6 s c A . b in e v a ia c e , d.e-'qiva cur'5f,i dinlii de cu s6r5, qi gura sa o va spdla, ca nu cum-va - ficdnd acdsta a d6oa z1 -- sE cadd, apd, pe g6,t, qi astfel sE fie impedecat de-a oficia sau a s6 impilthqi. Iar de-'qi va spXla gura pi diuri" n6fa, negreqit ci nu va fi rdu, irnmai sd o fac5, ac6sta cu luare aminte. ca sE rru inghifn apn.

)txxx.rt(xx*{xxxx)(xxxX){i*&xxx}ax(*ixx*x*ixxxxxx**0i(xxxx+ixxxr{}(Xxxqxx*(xx(}(x

"leslra i::rr'i:'; seri;':.iai.


Timpul servirei sfintei liturgii, riupl obiceiui cel vechiu al biselicii, este ora a 3-a din zi; iar - de va fi trebuintd, -- s6 pdte oficia qi mai t6,rziu qi mai de dimin6ld; ins6 nu mai 'nainte de a sd lumina de ziud, nici dupd am6zd-z\ fiind-ci, cel ce va incepe gi va face aqa va greqi. Escepfiile sunt hotdrite de bisericd, precum: in postul mare --..

.:

.6{

B*

sE cdnd liturgia se face lmpreun5,cu vesperina. Casurile sunt: cA'ncl in face liturgia mai nainte sfinlitd,, in Sd,mbdta-cea'mare, ajunul naqterii lui Christos, al dumnezeeqteiardtdri, qi in ziua cinci-zecimei, sau a Rusaliilor. xxxXxx*vf$*xJr*$*xXx)*XxX*xoes(xxXX*XXXXX*0*(xxxK*#&XXxjKFs{xxxF*a*xX

s0 trebue le aibain vedere sele pazdsoA $i lu:rurile,!e caripreot'dl sunt aiestea: serriciuiui, a'r,itinaintecA+, in decursui Ei
Antimisul - cle va fi rupt, gi fdrd sfinte mdqte, de va fi innegrit, literile scrise pre dinsul, precum qi de va fi pe hdrtie c6,t sd nu ge cun6sc5, - nici ile cum nu este iertat a se folosi la serviciu; iar cel ce va indrdzni a face ac6sta greseqte de m6rte, ca unul carele desconsiderS' sfinlenia dumnezeeptilor taine, qi cade sub ped6psa episcopuiui, aclecS' sub oprirea de a oficia cele preofesci, ori sub perderea darului. Sfinlul prestot trebue se fie imbrdcat qi anumo p5,n5,la pdm6nt, A,nt6.iu cu pdnzri, aI doilea cu inditie; iar d.e-asupra se aibd' liton de sau de m5,tas6, pre carea se lntinde antirnisul qi pdnzd sub{,ire, d6sH,, se invd,leqte; pentru aceea trebue s6 fie cel pu{'in de aceeaqi m5rime cu antimisul. Cdma$a, inditia qi litonul sd fie curate, nerupte qi ne' sparte, qi clacd, se vor invechi, sd se schimbe pe ldngd obicinuita rugdciune qi ttup5,hotdrita r6ndu6ld. in genere trebue sE fie t6te cele din bisericd, in deosebi din altariu qi de pre sfintul prestol, curate, intregi, cordspuuz6t6re scopului, cu bun chip qi mX'turate, ca sE nu se defaimeze dumnezeeqtile taine prin neingrijirea n6str6. Biserica qi sffntul prestol trebue sd fie sfin{ite. De asemenea, trebue se fim cu b[gare de samd, dach, nu cumva din 6re-cari im' prejurdri s'a intinat biserica cu picd,turi de sA,ngeomenesc' pricinuite uro,u, ori cu m6,na, ori din vre-o lovire, sau gi de altd' 6re-care "o necurSlenie trup6sc[; cdci in atari casuri nici de cum ou se oade preotului a servi, pdni c6,nd nu se va face obicinuita cur5,lire prin binecuvdntarea archierescd. Cel ce nu va pdzi ac6sta va gregi de m6rbe qi va c[d6 sub peddpsS,archier6sc5,.

pe De se vor int6mpla unele ca acestea timpul liturgiei, mai in' sE nainte d.e intrarea-cea-mare, inceteze preotul a liturgisi, gi - potrivind p6,nea qi vinul, ca pre nipte lucruri binecuvintate, qi nu ca trupul 9i

.6r

ts-

s6,ngelelui Christos, cSci incd n'au fost sfinlite - s6 se desbrace de vestmintelo cele sffnlite gi sd iasi din bisericd, fdrd a termina serviciul. far de se vor int6mpla acestea dupd, intrarea-cea-mare, nu intrerupd, ci sd s6 continue serviciul lui Dumnezeu. care l.a incenut: dar dund,ac6sta sb nu mai indrdzn6scda servi, pdnd cend cu binecuvintareaepiscopului nu se va curhfi qi sfinfi locul acela, cu obicinuitele rugflciuni. Dac5, biserica va fi necinstitd. prin lnh areapdgdnil,or, sau prin nh,vdlitea ereticilor sau a acelora, cari s'au ldp6dat de credin{,[, sau de va fi ingropat acolo i're'un eretic ilovedit, preotul sd nu indrlzn6sch, a mai servi, pd.nd cA,ndprin osebita binecuv6ntare a episcopului se va curiti Si sd va sfinli biserica din nou dupd obiceiu; iar cel ce va inilrdzni a servi fdrd biue-cuvintare, va greqi cle m6rte qi va cr{dea sub

peal6psa episcopului. Vasele sfin1ite, necesarela oficiarea sfintei liturgii, sunt: Pot'irulsau
pdharul, discul, stelula qi lingura. Pe l6,ngd acestea mai sunt necesare o copi,e(c$il) qi lrei aapereminfe, unul pentru acoperirea potirului, altul a discului, iar al breilea mai mare pentm am6nd6u6. CA,tetrelo aceste sd fie f5,cute din materie frumdsS, curate $i intregi. Cele patru vase amintite sd fie de aur, sau de algint, sau cel puf,irr de cositor, iar nu de aramd, sau de fer, sau de ienrn, cdci cei ce va servi intru unele ca acelea gregegte qi cade sub ped6psa episcopului. Este recomandabil, ca mai ales vasele etc. sd aibi gi o formd, particulard, nu de t6te z1lele,ca gi prin ac6sta sE se deoseb6sod,de cele ce se folosesc la alte luordri de r6nil. De lipsfl ]a oficiarea ilumnezeeqtei liturgii este cartea, ce se chiamd lintrgier,c[ci pe de-o-parte se p6te int6mpla sd uite liturgisitorii ordinea rugdciunilor qi chiar a ouvinteior, care au cea mai mare lnsemndtate la indeplinirea dumnezeeqtilor liturgii, iar pe de-alta - venind eventual ln confuzie - sd nu qtie ce fac gi ce zic, qi prin acdsta pe iA,ngi gregalele dogmatice ce 1e pot face - pot provoca qi indo6l5, in ascultdtori asupra corectitdf,ii celor indepiinite I de aceea preotul, care nu pXzeqte ac6sta, f6rte greqeqte, qi-'qi atrage dr6pt5, ped6psd,a epis'

I i
I

rl

copului sEu, 4lusflntei liturgii se cer qi 3 sazt' Pe l6,ngd, ac6sta la sEvdrqirea rni,nide c6rti,aprinse pe sfintul prestol, la proscomidie qi inaintea icdnelor, pentru eqiri. La cas de lips5,p6te fi gi numai una' sau cle asemenea

Li

de doud. Dar, de va indrdzni preotul a face liturgie fd,rd, lumind,ri, nu

,i

pulin va greqi. In bisericilemari din diferite ldri s'au introd.usafard de prestol Iumina electricd.

firesce

In fine in sfintul altariu preotul trebue s6 aibd in timpul serviciului gi an seruitor frica lui Durnnezeu, care s6 ingrij6sc6 de cele cu trebuinci6se. Tn tot tirnpul dumnezeeqteiliturgii, preotul este datoriu a fi qi bl6,nd,domol, pacYnic pdtruns de multd evlavie, cdutAndcu ochii cei in{elegdtori spre stdp6.nulChristos, cS,ruiaii std, inainte, c5,ruia li serveqte gi pe carele ii represintS,. cu cu RugdciunilesE Ie cit6scd, t6ti evlavia,cu credintd,, dragoste qi cu urare luare aminte, neomilind nimica, qi fiinal bine increclintat,cd, Dumnezeuprimeqtepe t6te acesteadin gura lui, ca pe niqtemdrgdritare. cu Mai este datoriu preotul s6 serv6scd,, fricd, cu cutremur, cu miqcare a mdnilor gi preste smeritd c5,ut[turd a ochilor, cu ev]aviosd, a tot prin t6td intocmirea qi purtarea qi esternd, corpului, s6-'gi arato credinfa sa cea dinld,untruqi cucerniciasa; qi tare sd fie incredinlat, cb sffntul prestol este scaurrimp6ratului ceresc,judecdtorului viilor qi al morlilor, pre carele cu adevdrat el qade, pi zeci de mii cie A,ngeriimprejurul lui cu {ric5. qi nev6zuli stau inainbe.
XXXXXXXi${XXXX$ii,{-*Ot(1*XXX)*e+(,*XXXXXXXXX}6XX)i3&}{XXX){XXXi$**)F)*''&XXXXXXXX

'11.. :.;; i :. * l1 li a lui la trupului Christos. a) Cuprivire nateriapdnei, insugi }lateria fuupului Domnului lostru Iisus Christos eshepd'nede tciind-de-grdu curat5,, amestecatd.cu apd, fir6scd, qi c6pt5 bine, dospi'td, av6ud gust cuviinciog qi la mdncat buni qi nu preasfuati, pr6spetd,, priincidsS,; cdci pAnea-azim[- de va fi qi de grA,u - in sfinta, catolic6sci bisericd a r6sdritului, nici de cum nu p6te fi materia insugi trupului lui Christos; qi pentru aceea nimenea sE nu o intrebuinfeze nu la euharistie.Alt[ pdne, afarE de cea de grAu curat qi clospitd,, p6te fi materia trupului lui Christos. Preotul, carele va indr5,zni sE selv6sc5, pd,nede alte gr[un!e, sau - mdcar de va fi qi itin f5.ini cu de grA,u,cu ap5,firescdqi dospitd - dar va fi uns5, cu lapte sau cu .rnt, sau cu oud, mucedd,qi Ia gust amard,,sau va fi cu totul inv6rto'
39*

qaL6,,f6rte greu va greqi, qi va fi lipsit do ilar, fiincl-cd din unele ma' terii ca acelea nu se p6te sdv6rqi taina. b) Cu privireIa materiasingeluilui Christos. Materia sA,ngelui lui Christos esheuin d'i'n fructul ,si'\ei,ad.ec\' sel,trs din strugurii cei din vifd,. Vinul acesta trebue sd aibd gustul 9i mirosul sdu firesc, sE fie bun de bEut qi ourat, neamestecat cu nici un fel de alte beuturi. La proscomedie s6 so l6rne pulind' apri in vin, iar dupd sfinfirea tainelor sd se t6rne in potir p:ulind' apd' cald'd',dup6" r6ndu6ld. Ori-ce alte musturi st6rse din ori-ce pdme, qi alte fructe, adec5, din mere, clin pere, din vigino, din porurnbeie, din smeur6, qi din altele asemeneacu acestea,nu sunt vin, nici nu pot fi intrebuintate Ia euharistie. De va indrdzni cine-va sd oficieze cu alte musturi sau cu vin ofefit' sau amestecat cu ceva, va gregi de m6rte, qi sE va lipsi de preotie. De asemenea, dac5,preotul, cd'nd zice la proscomedie cuvintele acestea: ) ,,Indatd,a eSitsdngegi aptt"', rt:uva turna pulind apE,, qi dacd cluph, sfinlirea sfintelor taine, la vremea sa, c6,nd pune in sfintul potir partea sfintului agne{,, nu va turna pulind apfl cald5, in potir, sau in loc de api, caldd, va turna apd rece, cle m6rte va greqi, ca un cdlcS,toriu al aqez6mintelor bisericeqti. CA.nd t6rn5, apd in potir la vremea proscomediei, sau clupd prefacere, trebue cu mare ingrijire sd ia s6m5, ca se nu schimbe apa firea vinului, cdci taina nu se s6vdrqeqte in vinul, care se va schimba in gustul apei, qi preotul rdu va greqi.
ooo@ooseooooooo@ooo @0oooooooooooooo0oooooo)ooooq@@aooo@oooooo@

iii,urgiei. la cari int0mpiari, pti, cbveni oiiciarea


acestea: a) Cu pdnea pot intimpla se Preotui liturgisitoriu p6te sd observe i'nainte de sfnlire, cum'cd pdnea pttsd cu discul pe sffntul prestol spre sfinfire este stricatd, sau nz de este grdu, ci din alte dreqi care gr[un!e, sau pulin mucedd,sau' e aziml,. Iu casul acesta indatd trebue sd o ia de'acolo, qi sE aducS alti pA,ne pr6spdtd,, qi de grA,u curat, qi sE zici preste d6nsa lin: ,,Intru pome. nireaDomnului;i Dttmnezeului. , " qi tdte celelalte ale proscomediei preste agne!; sd ia apoi agnelu} dupi obiceiu qi - pun6ndu-'l in sfintul disc, - s6-'I injunghie qi s6-'l impungd,, qi aqa s6 inc6pH, qi s6''I sfin'

! I

!6sc5,,

continu6nd serviciul dupd prescripte.

POVETUIRE

ts-

Iar de va observa aoestea tocmai atuncea, c6,nd va zice inseqi dumnezeegtile cuvinte, sE inc6p5,din nou de ta rugdciunoa: oCu auste puteri - repefindu-le - 9i apoi pe r6nd t6te sE le lndeplindsod. fericite Aqa purcerle gi in t6te casurile,c6,nd clupdprosoomerlie, lnainfea intririi-celei-mari, sau clup[ intrare - clin dre-care causd aa kpsi agneful din disc, 9i nici-de-oumnu se va put6 afla. De va observa apa ceva dupd,sfinlire, s6 purc6dd, tot dupd, cum s'au arEtat mai sus; luAncl alt5, prescurX, pr6sp6t5, cle grdu, qi zicOnd t6te cele ale proscornediei asupra ei, sE sc6t5 agnelul qi s6 inc6p6 cte la rugdciunea: ,,Cu aceste ptteri...(, s6-,1 sfinf6sci,dupd obiceiu feri,cite gi sd s6vdrg6scd, laina; iar agnelul cel dint6,iu aflat necorespunzdtoriu sd-'l potrivdsc5, dupd impdrtdgireacu dumnezeescul trup qi sange. De va observa ac6sta numai la 6nsaSi, tmpdrtdgirea, potrivind o parte, s6 facd, clup5,cum este scris mai sus: adecd: ludnd prescurd, prdspEti de grdu, gi zic6nd asupra ei qi fdcOndtdte cele ale prosco_ mediei, sE scdtd agneful, sd.'l junghie, sd-'l impungd, 9i sd inc6pd,cle la cuvintele: ,In n6ptea, intru careas'aatndut,..( Sd se zicd,din cuvintelo Domnului numai cele pentru pdne,iar celepentru potir nu, cdci t6te s'au zis oilat6. Cetind rug5ciunile : oAducAndu-ne aminted,ar. . lt qi ,Ak Taled,intru Taleu,sE ridice numai disculcu dumnezeescul ale agne!. Dupd, cetirea rugX,ciunilor: ,,Inai aducemltie . . . . " qi ,,D6mne,celace ai triiis pre preasJi.ntul Duh.,.., cu stihurile pentru agnef, s6 zicd spre sd?iu vdrgirea sffnfirei : ,,,$i fd, adecd p,Aneaacdsta,ci,tutit truput ChristosuluiT-iu, prefd,c6ndu-o dlnsa at Duhul Tdu ul sfl,ntu gi la urmd s6 cet6scd, rupre gi ; g5,ciunea: uPentruca sb fie celorce se uor lm,pd,rtdSik. T6te acestea sd le zicd, in Laind", aclec5 fd,rd,a repeta ceva a d6ua.drh,cu glas mare. $i aqa sb se imp6,rtdq6scicu dumnezeescul trup qi sA,nge lui Christos, al qi pe r6nd sE termine sfinta liturgie. De va observ |naintea sfingi,rei,, a dupd, cum s,au zis mai sus, p6,nea este potrivitd spre a oficia cu d6nsa taina trupului nu _"1-,9e lui Christos, rSi altd pdne buni atuncea nu ua put6 giysi, indatd st in_ aeteze ca serviciul. De va obsorva lnsX ac6sta cfupd, sf,nfire, degi nu ver afla altd, pdne, sE nu inceteze, ci sE continue gi termine litureia. Drept aceea, pentru ca sEscapeprootuide tdte int6mpl6rileacestea grave, gi mai v6rtos din p6catul de m6rte, s6 ia s6ma, ca prescurarii

^ 3 ro

ptl tLIL t t iD

sd facd, prescurile cle fi,ind cle grA,u curat qi buni,, iar nu aprinsd qi stricat5,, qi tot-odatd sd caute a av6 qi o prescuri de prisos. Pe lAngd ac6sta cu prescuri v6rt6se qi f6rte vechi, nici odat6 sE nu indr5zndscd preotul a servi, ci incd mai 'nainte de inceputul proscomediei - Iudnd preotul prescura in md,ni - sE o cerce ce fel este, qi spre mai buud incredinlare, una sE o frAng5. Astfel conving6ndu-se,cd p6,nea este bun6, va oficia s{lnta liturgie fd.r5, de nici o turburare qi indo6ld, cu curatS, gi impicatd conptiinf,d suflet6scd. b) Despre csle ce se pot intinpla cu matoriasdngelui Christos. lui De va observa preotul mai nainte cle sfinlirea sdngelui, dap6" sfin{irea trupului, cd nu este vin in potir, fdrd numai ap6, sd t6rne apa aceea in 6reqi care vas curat qi cinstit, 9i indatd, se pue vin qi putinS, apd,, zicOncl: ,, Unu,l din osta;i cu mlilct c6stalui a impuns.....". Dupd ac6sta sd inc6pd de la cuvintele: ,,Asemenea;i potirul dupd,citzii,zicdnd"; qi aqa mai departe, De va observa dnpd, zicereacuuintelor, cd, nu este vin in s{lntui potir, ci numai ap5,, asemenea sE purc6dd, precum s'au ar5.tat mai sus. De va observa insd ac6sta la lnsd;i, intpdrtd;irea, sE t6rne apa intr'un alt vas, iar in potir se puie vin 9i pulind apd,, zic6ncl: ,,pi unul din osta;i cu,suli1a...,t' etc.; qi sd inc6p5, dela cuvintele.. ,,,Asemenea ;i, poti,rul dupii, cind,, zicnti: Beli dhftru, aceskrtofi'.. Acestea t6te se zic ln taind,. Apoi rugd"ciunea: ,,Aduc4nda-ne amintedar....", RidicA,nd numai pdharul sE zicd: ,,Ale Tale cltintru ale Zhle", qi rugdciunea : ,,Incti aducem Tie..,,tt; iar inainte de prefacere sd se r6ge : ,,D6mne,cela ce ai, tri,mu pe preasfintul Tiu Duh.,..'t, Treodnd apoi cele despre s{lnta p6,ne, s6 zicd,: (Binecuuintdzi Stdpdne, de este d:iacon) ,,Iar ce este 6n potirul acesta....tt si bine-cuvintAnd numai paharul sE continue : ,,I1.efiicdnclu.-'l di,nsu,l Duhu,l pe cu Tiu cel sfint....' 9i cele-lalte rugdciuni, tote p6,nd la impdrtS,qire.Astfel irnpdrtiqindu"se, va sdr'6rgi dupX obiceiu dumneze6scaliturgie; iar apa cea pus5, tleoparte, sd o t6rne gi sE o potriv6sce dup5, terminarea dumnezeeqtei liturgii, qi dupd, potrivirea dumnezeegtilor taine rdmase in sfintul potir, in loc de spdlare. De va u,ita preotul, la proscomidie., a talnd apd preste vin in sfintul potir, qi-'qi va aduce aminte de acdsta mai'nainte de sf,nlirea sfintului potir, sE tdrne inclatd, puJ,in5, api, zic6nd: ,rUnu,l din ostasi, czr,
l1

ii

il

P O V ET UIRE

GF

311

t"lj.W ,!:r" lui. a impuns, Si lnd,atd,a esit sdngegi apd.,gi. cel ce a aizut a nzdrturisit...,,, de nu va turna _ aduc6ndu],Si cdci aminte, cd,n,a turnat _ va gregi de m6rte; iar d,up,i, sfinlire - de-'qi va aduce aminte _ s6 nu n:ai t6rne, ci numai obicinuita cildurd. la timp. Pentru aceea datoriu este preotul qi diaconul s6 fie de timpuriu cu bdgare de s6md la t6te eventualitiiile acestea,9i in deosebi ca sE nu fie vinul ofetit, muced, stricat, sau in alt chip necurat. De vor ved6, cd, nu este de tr6bb,,sd nu indrdzn6scd a servi. preste tot cea-mai mare atenliune_s6cere atit dela preoli cd,tgi dela ascultdtori, c6.ci scris este: ,,Cu fricd md,nhtirea a6str,i, hi,arapi'....t. ce nu vor fi cu Cei grija cuvenitd,la ac6std servire tnfricogatd,,cumplit vor pLtimi, c) Cu privirela cuvintels ruglciunile prssmise. 9i Cade.sea qti, cd de vor servi preoli mai mul{,i, atunci at6,t cuvintele Domnului: mdncali...,Beli dintru acutatoli..., Ale Tale dintru _ ,,Lua!i, ale Tale..., F,i adecd, pdneaac6sta...,, este potirul acuta,..,qi: prefricbndu_te Ce tn cu d,uhul Tiu cel s/|'nt etctt.,s6_ie zicd impreund,iar nu fie.carllein deosebi nai gi nainte. Preotul liturgisitor, de va uita, cd, ar fi zis cuvintere Domnului preste taine gi preste vin, sau rugd,ciunilo : ,D6mne,celace ai tri,mis7te preasftntul Tdlt Dulr....k ori. ouvintele prefacerii: ,,$i, f,i adeudp,,Aiea Iar preidc|ndu_te Duhul i,n ydsta...^. ce este potirul acata,.... ut Tbu cel ifintt, gi astfel de va fi in nedumerire, in indo6li, 9i nu ar fi sfinfit taina, - mai mult s6 nu se mai turburo, ci linistit "o. "e in mintea sa sE g6,n_ d6scdaga: De nu sunt sfin{,ite aceste daruri, ce ,iuo iouiotu _ pdnea qi se sfinfesc qi sE zic6 p.urtu 'a6orui" cuvintele ; Domnului, lnul; 1crlm incep6nd dela locul acesta: In n67ttei,6ntrucare t:6nd,ut, s,azr, ludnd pdnea, si ce.lelalte.

Neajunsurile,sepot intimpla ce preotului, serve$te. carc


S:. p6te .int6mpla ca preotul, _ servind .liturgia, _ s(t se boL " _ rdu, mai,nainte ctesfinlirea ndu6scd, trupului qi sd,ngelui Domnului. fn asemenea. cas, ne.mai.put6nd continua, sd intrerumpd serviciul. De se va intimpla ac6sta dup!. yf,nlirea gi prefacerea tainelor, qi va fi in ait preot ascuita,nd liturgia, ,O^"ootioo"- acesta dumneze6sca -biseric[ i'cep6nd liturgie, din locul, undJ a.i"cetut pr"otoi cel diut6,i.

fr;

De n'a murit preotul cel ce s'a bolnd,vit,ci este viu, $i p6te sd taine, preotul - aare.'I suplineqte- sE fr6,ng5, p m6sc5, dumnezeeqtile o pddicicd micd din sfintul agnef, qi cu }ingurifa - Iu6,nddumnezeescul pre sange- sd-'ItmpdrtS,qdscd, dinsul. Asemeneasd se cuminece gi pe sine dupd,r0ndu6ld qi s6 termineze serviciul dupi, obiceiu. ca Iar de nu va fi atuncea alt preot la indem6,n5,, sd oficieze
imediat liturgia qi sd potriv6scd, sfintele taine, atuncea uu bdrbat din acoperem6ntul, cu m6,na g6ld, - sE cei mai evlavioqi gi curat, - IuA,ncl acopere bine sfintele, ca s6 nu p6td intra nimica pre disc, sau in sftntul potir, p6,nd,c6,nd va veni alt preot. Viind alt preot, acesta trebue sE oficieze sfinta liturgie intr6g5, fie intru aceeaqi zi, fie in alt5,, incep6nd de la proscomedie,qi sco!6nclalt agne!, pe care dupd,obiceiu s6-'l sfin!6se5, de vreme ce el n'a fost la ascultarea liturgiei; iar dupi potrivirea agnelului celui nou, ce s'a sfi{it, se potriv6scd, qi agnetul de mai nainte qi dumnezeescul sdnge s6-'l bea, sau turn6,ndu-le in sfintul potir, sd Ie potriv6scd, idte impreund Ia proscomedie. De se va int6mpla ac6sta mai nainte de sfinfirea sfintelor daruri, sau gi acelag preot, care va servi dumneze6scaliturgie, s6 potriv6scd, aibul - dup5,ducerea la proscomidie a dumnezeeqtilor taine, qi dupd. potrivirea lor - qi pAnea qi vinul, ce au rdmas dela liturgia intreruptd, 'nainte de prefacere; dar nu ca pe trupul qi sdngele lui Christos, ci ca pre o pAno qi vin bine-cuvintat. De se va intdmpia, s6 fie chemat preotul - prec6,nd se afld la lucrarea proscomediei, sau qi la liturgie, p6,nd la e;iren-cea-nare vr'un bolnav greu, ile m6rte, sau se boteze, sau sd mdrLuris6sci, la ins6 nu departe, atunci sd intrerupb Ia acel loo serviciul gi sE m6rgd degrab acolo qi sd fac5, bolnavului, ce se afld, in agonia morlii, nd,dejde de md,ntuire etc.; iar in bisericS, va dispune, sd se cetdscd,la aTnstol,sall la psalmi, sau la cart6ne,sau vre-o altd inv6!5,turd, folosit6re de md,ntuire; qi intorcd,ndu-sesE indeplindsci dumneze6scaliturgie. Iar de va intd,rzia preotul acolo din vre-o lnt6mplare de nevoe preamult, atunci s6 nu mai facd liturgie in acea zi, ci sd oficieze liturgia t6td, din inceput a doua zi, gi dupd potrivire, sd le intrebuinleze qi pe cele proscomedite ieri, precum s'au zis mai sus. Iar in casu}, cA,nd a trecut cu liturgia prast'e efired'cea-tnare, atunci sE nu mai intrerupd,, ci sE termine liturgia, l[sA,nd pe bolnav in grija lui Dumnezeu.

.E

POV ETUIRE

m.

313

Rdmdind deci sfinteie ilaruri mai mu1t6,vreme, - sfrnfite, sau nesfinlite, din vre-o intOmpiare oa cole indicate (nefiinri preot, etc.) gi stricdndu.se, aclecdpAnea mucezindu-se, vinul indcrindu-se, iniar putin!6 a-le potrivi, atunci preotul - puindu-le in un cA,t nu va fi cu vas curat - sd le verse in api curgEt6re. Dacd vre un preot, oficiind liturgia, nu se va impbrtSpi cu ilumnezeegtile taine, afar[ cle ac6st5,intdmplare, f6rte greu gi de m6rte va geqi, 9i sub canonul caterisirei va cd,dea. De va cddea vr'o muscdin sfintul potir mai tnai,ntede sf,nfirea sfintelor taine, sd se sc6td gi - invdiindu-o in hd,rtie- s6 se ard5,. Iar de va cddea ut pdianjin sau altd, vietate otrdvitdre, sE se verse vinul din sffntul potir intru alt vas cinstit; qi in sffntul potir sd t6rne preotul alt vin qi pufind, ap5, zicOnd cuvintele acestea: ,Unul din ostasi, sulila cu c6stalui a 6m,puns, tndatd,....L' aqa sd oficieze liturgia dupi, obiceiu. Si, $i Iar clupd terminarea liturgii vinul pus cle-o-partesd.I vorse in un pd,r5,u curgdtor, De se va int6mpla aqa ceva duytd, sfngire, qi nu va put6 preotul pentru 916z5,qi gr6td sd inghif,Scu ilumnezeesculsd,nge vietatea ce a qi cdzal,, al,rncea cu luare aminte gi cu t6th. paza sd scdti vietatea, ca s6 nu pice nicdirea ceva din duurnezeescul sd,nge; qi asupra altui potir, sau asupra altui vas curat, de trei ori cu vin se spele bine vietatea ce s'a scos, qi vinul s6-'I grij6sc5, iar vietatea, co a scos'o,sd o inveldscd in hdrtie sau in vre-o pA,nziturd, curatl l iar dupd finirea liturgiei acea vietate sE o arzd cu h6,rtia sau cu pdnzdtura, pre cd,rbmidd, sau pe p6trd, curati, gi cenuga sd o ingr6pe sub sfintul prestol, sau sd o verse unde-'gispald,md,nile; gi vinul cu care vietatea, ce s'au scos, au fost spdlatd, sE-'l verse in pdrdu curgS,tor. De va fi p5,rd,ul departe, sd-'l tdrne sub sfintul prestol, fS,cdncl grdpd, - unde nu se calcd, cu picidnele - qi sd-'l acopere. De va tnghelaiarna dumnezeescul sdnge in potir, preotul sau diaconul - inc5Jzindacopereminbele ldng5,foc - sE invel6scd cu pe d6nsele sfintul potir, pdn6 cd,nd se va desghela; sau - turnA,nd api ferbinte imprejurul sfintului potir - se-'I lie cu luare aminte, ca sd nu pice intr'insul ceva din acea apd, pdnd cAnd se va desghefa. De va pica ceva din dumnezeescul sd,trye, din neluare aminte a preotului ce serveqte, de m6rte va gregi. De va pica pre sc6,ndurd,

314

T L ' IR

rP*

sd s plece, 9i sd lingd, picd,tura,de va fi cu putinfd,; iar de nu, sE pt6rgd bine cu buretelo, qi dup5, acoea - rdzdnd scAndura- 15.26sau turile de pre ea sd le ardd pre cd,r5,midd,, p6trd curatd, iar cenuqa sE o ingr6pe sub sflntui prestol. De va pica pre p6mdnt go1, sE se radd, locul pe carele a cdzttt, qi rHzeturile sE le ard5,,qi sd le ingr6pe sub sfintul prestol. De va pica pre p6trd, asemeneasd fac5,; de va fi cu putinfd,, sd se lingd, sau sd se gt6rgi, cu buretele bine gi's6 se spele cu apd. curatd,, iar apa s6 se-strA.ngdcu buretele qi sE se ingr6pe sub sfintul prestol. sdnge pe indibiile sffntului prestol sau De va pica dumnezeescul cu gura, qi dupd ac6sta sd se qt6rgd,ou pe antimis, int6,iu s6 se sug5, b u r e t e l e a n ti mi su 1 u i b i n e 1 i a rd upd,tor m inar ealitur giei- IuA,ndu- seinclitiile de pe sfintui prestol - insuqi preotul s6 spele de-asupra sfinde tului potir sau asuprablidului celui de ana{or5, trei ori cu apd.curatd, I numai locul, unile a picat, dumnezeesculs6,nge. Iar apa aceea sd o ; t 6 r n e i n p d ri u cu rg 6 to r,sa u i n o g r dpd,sapati,subsfintulpr estolqicu iardgi sd lmbrace sfintul prestol. inditiile, uscAnclu-le, l D e v a pi o a sffn tu l sA ,n g e p e acoper emintesaupesfintelevestminte, i n t 6 , i u s d l e su g 5 ,p re o tu l b i n e cugur a,ilupiaceeas61egt6r gdcu I buretele; qi dupd terminarea serviciului sd le spele bine de trei ori cu a p d , i l e - a s u p ra b Ii cIu l u i ce 1 u i d eanafor d,,qisp[ldttr r as6ot6r .nesub sffntul pres6ol, sdpAnd gr6pd.
D evapicadumnezeescuIsA n g e jo s p e p o t ir, s a u p e c o v o ru I

a q t e r n u t s u b p i ci 6 re ,s6 se q t6 rg5intdiuudd,tur acubur etele,cucaIe se gterge sfintul potir; dupd acdsta sE se spelebine de asupra blidului ' celui de anafori locul unde a picat, qi sd se taie partea cea umed6, , q i p e p 6 t r ds6 se a rd 5 ,;i a rce n u q agiapa,cucar eg,auspdlat' ' sdse t6rne in p5,m6ntsub sffntul prestol gi sd se acopere cu pd,m6nt' I
De sevaintimpla,sdse?,s?'s e c u t o t u id u mn e z e e s o u ls A n g o d u p 5 ,

s f i n ! i r e , i ncA ,tva rE m0 ,n 6 n u maipu!ininsffntulpotir ' cuaceIasdseim. p d r t d q a s c 5 ,p re o tu 1 q i s6 se te rnr inoser viciul1iar dum nezeescu1sange' c e s , a v 6 r sa t,sd -'Istri n g 6 ,s6 q t6r g5,qispe1ebineIoculgicuacesta intoomai, dupd cum s'a arEtat nrai sus. Iar de nu gters5tur5, purc6dd, se va rdmd,nenimica in sfintul potir, atunci sd t6rne iard,qivin qi pu!in5, .j a tndatd' Ei't sd'nqe -,; apd intr'insul, zic6nd ouvintele proscomecliei:,.,pi' 9i'

I
'
.6r {

P0vETUTRE

'(p*

315

i
".{
I

I , I

apd:t $i s6'l sfin!6sc5,, . incep6nddin locul acela: Asemeneagi clupd oinX zic6nd: , Beli dintru acesta toli,, qi celelate, gi rugd,ciunile: _Adic6nd,u-ne amintedar atc.; ,,Ale Tale dintru ale Tale...(,.Zic6nd ac6sta ridicd numai potirul. Lpoi ,,kcd, aducem/i,e,, etc. ; gi: ,D6mne celace ai, trimis;s etc, cu stihurile. Bine-cuvint0,nd numai potirul sd zicd,: ,,lar ce este potirul ln acesta etc.; qi ,,Prefd.cdndd| pre dl.nsul,, etc. I Asemenea gi rugd,ciunea: ,,Pentru ca sd fie celnrce se aor impdrtdfiu; etc. ; 9i t6te p6,nd, fine. Aqa Ia sd se imp5rtdq6scd.. T6te acestea:Rugdciunileqi ecfonisuriles6 le zicd, in tain5,; iar in biserici pe acea vreme s6 se c6,ntestihuri cuviinci6se, p6,nd, se va indrepta preotul in celece i-s'auintimplat, ca poporul ce se ce afld, biserici sbnu stea m ahnit, pentru z6bava acelei lucrdri neprev6zute. in De se va intimpla preotului, din vr'un rnorb 6recare,ia si aerse lndatd dupd, impdrtdqirea cu sfintele taine, vdrsiturile s6 se strinEd,in c6,lf,ide in, sE se pue intr,un vas curat, sd se pd,streze acolo pAnd, iA,nd. se vor usca bine, qi apoi sd se arunce in api curgdt6re, ori s6 se arzd pe o cdrdmidd, sau pe o p6trd, curatd,.Asenenea qi pd,m6ntulpe carele a cdzut sd fie ra,s gi sd se ardd,, sau sd se ingr6pe sub sfiniul prestol, sau sE se arunce in apd curgdtdre. De va cddea pdmint 6re-picare parte din dumnezeescul trup, pe cu grij5. niare sd se ridice, qi sd se pue pe ilisc; iar pd,m6ntul, p" a,cEzut, sd se razd bine, qi rdzd,turileacelea sE se arunce in apd "ur" ourgEt6re, sau sd se arclf,,gi cenuqas6 se ingr6po sub sflntul preJol. De va fi av6nd preotul mustd,fi Iangi 9i din nepurtarea de grijd le va muia in dumnezeescul sd,nge, trebue s6 sugd, mustdfile bine cu.buzele sale, 9i dupd aceea cu gtergariuls6 le qr,6rgd,; dar ca s6 nu se intGmple ac6stamai 'nainte sd Ie tocm6scd, bine qi se grij6scd, ca s6 nu atingd. Prestul se impdrtd,gegte cd aq6zb, aqa, dumnezeescul trup in palla sa cea dr6pt5,,qi - dupA, rostireacu evlavie a ruEd,ciunilor pi"s"rir" _ il ia de acolo cu gura. plecd,ndu-'gi capul; ial c6,nd,""o"ri mai mulfi, in sobor, atunci cel mai mare pune la fiecare- pe r6nd _ ln palma drdpt5,c6.te-o p6rticicd, cu care se impdrtd,geqte fiecare ctupb, rostirea rugd,ciunilorobicinuite. Dupd,tmpd,rtH,gire fiecares6-'picaute Line palma mA,neisale celei drepte, qi rle va fi r6mas vre-o sfd,rmdturd, mdcar cdt de nic5, gi pe ac6sta cu limba s6 o ia in gurd,,ca nimica s6 nu rdmde pre d6nsa, qi dup5, ac6sta, ludnd bureteie antimisului _ s6-'gi qt6rgd, bine palma de"asupradiscului.

316

t.\-

P O V E T ' ,UT RE

Iar dup5, impS.rtdqirea preotului din sfintul potir cu ilumnezeescul s5,nge,s6-'qi *gd. bine buzale sale, Ei dupd aceea sE le qt6rgd, gi cu acoperem6ntul potirulur. Asemenea sE sugd, bine marginea s{intului potir, ca sd nu rErnA,e pe margine dumnezeescul s6,nge,qi dupd, aceea sE qt6rgd marginea qi cu buretele. De ra'i.nghela sfintul agnef in disc aga, in cdt preotul sb nu-'l p6td fr6nge la timp, sE pue o 6ld, cu cS,rbuni pe s{lntul prestol, iar discul cu dumn-ezeesculagne{ gi cu steluta de-asupra, qi acoperit cu acoperemdntul, s6-'l lie de-asupra cd.rbunilor, pAnd se va ilesghela. De vor nd,ad,li, bisericd in timpul, cd,nd serveqte preotul, dz,sin nzanii, sa:u cei de alt neam, ereticii, sau p[gdnii qi ucigitorii, gi serviciul nici de cum nu se va put6 indeplini, sE potriv6scd sfintele, ca sE nu rdmA,e intru batjocura qi cdlcarea duqmanilor, qi insuqi sd fugd, de va put6; iar de nu va fugi, mal bine va {ace; cici de va fi omorib, va

Iua cununa muceniciei.


De va vrea cine.va - ocdrincl sfinta credinld, ortodoxH, - s6 om6repre preotul care servegte, datoriu este acesta, ca nici de cum sE nu lase serviciul, ci s6-'I indeplin6sc6 rn5.car qi rn6rte de i se va int6mpia s6 rabde; c5,cide va fi ucis, atunoea cu mucenicii va fiimpreunat. De so va a.prindebiserica, cand preotul serve$te dumneze6sca pe liturgie, ori de va incepe a c5,deaqi a se hultLidin vre-o furtund, ori de altd, pricind, s6 ia cu pazd sfintele impreuni cu antimisul, qi sE ias5, din biseric5, qi intr'a1t loc cinstit, pre acelasi antimis sd indeplin6scS, dumnezeescul serviciu, incepdnd din locul, de unde a lSsat la eqire. in fine tot preotul, ce are popor trebue sd qtie, cd, datoriu este a oficia liturgie in fe-care sirbtit(tre urare qi Durnineca, asemenea qi in fie-care Sdmbitd, iar de nu va oficia, va c[dea sub p6cat de mdr,te; fiind-cd - de nu va servi - pre mulli ii va inrpeileca de la ascultarea dumnezeeptei serviri, carea diu polunca lui Dumnezeu qi a bisericei fie.care creqtin datoriu este a o asculta in fie.care zi sfintd. Pe lAngd ac6sta se cuvine preotului sd mai qtie, c5, nu-rnai o liturgie i,ntr'o zi, 1a zri sfint prestol se p6te oficia; ac6st[ unime a sfintei jertf'e insemn6zd numai o m6rte a lui Christos, care m6rte odatd, o a luat pentru noi, qi o patimd a lui, pe carea odatii, o a rdbdat oentru noi.

-.8

POVETUTRE

rP.*

317

Fie-care preot are stricta indatoriro a 6 cu cea mai mare grij e qi atentiune gi a se feri, sd nu obvin5 nici una din casurile inclicate in cele de mai susI qi dacd totuqi nu s'a putut evita vr'una din acele intimpldri, cu mdhnirea inimei, cu pocdinfd,9i cu pl6,ngeres6-'gi mdrturisdscS, pEcatul la insuqi archiereul acelei eparclii. do se va put6: iar de nu, apoi mdcar la duhovnicesculs6u pi,rinte. priminil ""io:roi cuvenit dupi mdrimea gregelei int6mplate. pu canon gEse sildscd "u.u din tdtd inima a gi.'l implini, spre curdfirea si m6,ntuirea sufletuluisEu gi spre indreptareagreqalei.Astfer prin iertarea 9i binecuvOntarea ra de archiereusau de Ia cluhovnicescur pirinte 9i dupd indeplinireacanonurui r6nduit, va fi liber a se apropia cu indrdsn6ld spre a servicelesfinte. In alt chip sE nu indrdzn6scd, oficia,cb,va greqi greu, qi se va peclepsi a ca un nebdgdtor de s6mi gi batjocoritor de cele sfinto. xwxxxx*xxxxxxxxxxxxxX)$lixxxxxxxx*xxxxs$*xxxxxxxxexx#{xx$s*${x(**

preotul urmeze oficiarea Cum datoriu e s6 dupa dumnezeeqtei liturgii.


indatd, dupd impdrtdqirea cu dumnezeegtile taine, datoriu este preotul sau diaconul, ca rdmdqila dumnezeescului trup din disc sd o t6rne cu t6td, luarea aminte in sfintul potir, ca nici o sfdrm5,turi, " md.car cAt de micd,, s6 nu cazd.,sau sE r6mde. pentru acesta s6 qt6rgd,bine de.asuprasfintului potir discul cu buretele tle pe antimis, cdutdnd ca sd nu rdm6,eceva pre dinsul. Asemeneade este ceva pe antimis, sau pe liton, strA,ng6nd bine cu buretele pe dise, sd pue in sffntul potir, bdEand de s6md s6 nu rdmde nimica pre dinsull qi la proscomedle re p-otrio6sce preotul sau s6 diaconul. Apa este datoriu s6 facd,preotul tot.d6una, la Es_care liturgie, cdci- nefdcdnd - va cddeasub pdcat de nr6rte pi sub perdereadarului aqa preofesc.Antimisul sau litonul niei o datd ra nu te scuture pe foo sau pe ap6; cdci pe dinsele nimic alta nu r6mA,ne, fdrd,numai sferlnituri ilin dumnezeescul trup, din nepultarea de grijd a preotului. I Dupd, terrninareaclumnezeeqtei liturgii, la poirivirea rEmigilelor I strntetortame, ce se taco la proscomidie,preotul s6 nrii6oa; ca sfintelor taine. ce se faco la nroscomidie nronfrrl pE grij6scd,, nimica j. ^. -.i,-;-^ din sfdrmdturi, m5,carc6,t de mici, sau din picXturi, s6 nu r6ma,e in i sfrntul potir. Pentru acdstaclar nu numai odatd, ci qi do dou6 ori si I de trei ori spd,l6,nd potirul, s6 bea din el, qi atupdaceea cu buretele ] gau cu o p6,nz[tu15, fd,cuti anume pentru ae6stas6"I qt6rgb,,iar buretele.,.-i

?-L
! -=--i---Jata:-,.,J-.-i

vu

UIRE

'(p*

sau panzhtura aceea sd o lase ln sffntul potir. La proscomedie,., c6,ncl vor fi aduse sfintele taine, sd fie luminarea aprinsS,pri,nhcdnd se vor potrivi sfintele. Eclesiarhul gi toli cei ce servescin altar, sd fie inv6!a!i de preot, ca cu frici, cu cutremur qi cu evlavie sd umble pe langd prosoomedie, asemeneagi imprejurul sffntului prestol, cdnd vor fi acolo clumnezeeqtile taine, gi sd faci inchindciune,trecOnd sau apropiinilu.se. Buretele atAt al litonului, cA,tqi col cu care se qtergo potirul sau pA,nzd,tura, cd,ncl va umplea de colb sau praf, insuqi preotul sau se diaconul, s6 le spele bine cu mAnile sale de.asupra spdldt6reidin altar. Ac6std spdlare adese.orisE se facd,,ca totd6una acesteasEfie curate. Vasele cele sfinfite, adecd,: potirul, disaul, st6ua qi lingurifa, adese-oride praf s6 fie qterse; asenenea qi de umez6ld, ca s6 nu rugin6scd. Dupd terminarea dumnezeeqtei liturgii qi dupd, poirivirea dumnezeeqtilortaine, qi mai nainte de desbrd,carea vegtmintelor preoieqti, gi nainte de egireaclin altariu, este datoriu preotul a ceti cu tdtd umi linfa, cu inimd, mulfdmitdre, rugdciunile cele de mullemire dup5,sffnta impdrtdqire; iar dupd,ce va iegi din bisericS,, nu se apuce indatd,de sd alt lucru, ci cd,t5,-va vreme sd petrecdin rugd,ciuni,cu gArrclui marele la dar, de care s'a invreclnicit la sfinta liturgie; gi mu[dmind lui Dumnezeu, s6 se r6ge, oa in tdte zilele viefii sale s6-'l invrednic6scd lua a un dar ca acesta. Se mqi cere, ca intru acea zi s6 se fer6sci de proamulta mancare, b6;burd,qi de somn; iar mai vdrtos cei ce are sotie sd se {er6sc6 di fuipreunarea gi ile t6td dragostea trup6scd,,pentru dragostea gi cinstea impdratului ceresc,pre oare in casd.qi ln locagulsufletuluisEu _l-a primit.
oooooooo@@oooo@@o@000000@o9@}@ooo@oq@oo(+@qgooooo@@@oo@oo@oo9@o

pentru bolnavi. Cun sesepastleze dumnezeeptiie semamente ci


llai nainte de t6te preotul cle mir (sau gi din m[,ndstire) este datoriu a se ingriji, ca sd aibd biserica lucrurile bisericesciprecurn: vegtmintele cele sfintite, sfintele cruci, evangeliile, scump impodobite qi vasele sfinfite, adecd: ytotirul,d,iscul, stdua, lingurila, chi.uotul, fdcute dit

i
{

-.

POVETUTRE

B-

319

aur sau ilin argint, iar in cas de s6rdcio gi de cositor, gdtite in mod cuviincios spre linerea dumnezeeqtilor de vi6td-fdcdtdrelortaine. qi Chivotul, in care se pdstr6zd sfintele taine, adeod, trupul Domnului pentru cei bolnavi, sd fie acoperit, gi de.asupra sE aibd, oruce qi sd stea totclduna cu dumnezeegtiletaine pe sffntul prestol, iar nu uncle.va infr'alt ]oc. M6,nd, nesffnfit5, nici odini6rd sd nu se atineh, de
acestea, cd, sub pdcaf de m6rte gi sub mare canon va cddea, f5,rd numai din vre-o mare necesitate.

Acestea clumnezeeetitaine pdstrare nu num ola-ceaisi pentru Joia-cea-mare. ffir

otfi alte r6ndu6la

sau de argidt pi pe clinld,untru poleit

cu aur, atuncea sfinteletaine, uscate, sE se puni in el qi neagternGnd hdrtie; iar de va fi de argint sau clecositor qi nepoleit cu aur, negroqit sd se agtdrnd intr'Onsul hA,rtiecurati, gi pe d6nsa sd se pund, dumnezeegtile taine, ce se vor p5.stra in ehivot. Preotui e clator, mAnile spd,late fiindu-'i, sE le.cerce pe aceste taine adese.ori cu t6tH,cinstea cuvenitd, fr{c6ndlnohindciune, capul descoperit, cu chiar qi in t6te zilele, de se p6te; iar de nu va fi cu putinfd,in t6te zilele, md,cara doua zi, sau a treia zi, descoperindvasul s6 le caute, ca nu cumva din nepurtarea de grijd, gi din necercaresE mucez6sc6,sau sd se strico de umez6ld; qi pontru ac6sta negligares6 gregdscd m6rte, ca un defdimdtor de de dumnezeeqtile taine, qi sd cadd sub ped6psd, caterisire. de De s'aupleca6 spro umezdld,sEdesfacd. preotul antimisulpe s{intul prestol gi cu t6td luarea aminte sd Ie pun[ din chivot pe sfintu] disc gi - deschiz6nd ferestrile - sEle usuce,pdzindu-leinsugi,pdnd,c6,ncl se vor usca bine, ca nu cumva musce sau alt-ceva de acest fel sd se atingi de dlnsele, c5oi intdmpld,ndu.seac6sta, vtr greqi cle m6rte. Dacd. clin neaten{,iunea preotului, usod,nd dumnezeegtile taine, le va dogori sau nu Ie va usoa bine qi din lene le va ldsa sd se strice, va gregi ile mdrte, qi va cddea sub vinovfllia caterisirei. De se va int6mpla una ca ac6sta, nici de cum cu acesto taine sE nu indrdzn6scd, imp5,rtdqi cineva: oi a doua zi gdtindu-sede a pe serviciu sE 1nc6pddumneze6eca liturgie gi s6 scdtd,,sfinfdscd,gi usce alte sacramentepentru cei bolnavi, pi pentru allii pe cari va trebui s6-'i impdrtS,q6scd; tainele cele mucede sau stricate intru aceeagiliturgie iar

---:,fa.

-I

impreund,cu cele mai rEmasedela im' la proscomediesEle potriv6sc5, p6rt[gire, pun6nduJe in potir. I-,a pregdtirea acestor sacramente pentru trebuinlele cele ile san in nevoe preotul purcedeaqa,<'d. Jgig;sea-nrare, gi la altd vreme; al doilea agne! ca qi lildndudla liturgiei;;G;i;6;ffnfitF,-fiii sc6te postul-mare, pi ailapS,sfintul agnef cu sdngele cel ile-vi6li-flc6toriu lindndu;l de-asuprasfintului potir, qi turnA,ndcAte pulinel vin cu linca gurifa, firesce cu. mare grij 5, qi cu iscusinfd,, nu cumea sbJl ude prea tare, qi se picure unde-va ceva. Apoi usc5,agnelul cel addpabpe ilesvdleqteantimisul, 9i din chivot, sfintul prestol, aqa cd, mai 6,ntA,iu luAnd agnelu'I,il pune iu disc, gi"'I cddeqteimprejur. Dup5, ac6sta fdc6nil cuviinci6sainchindciune - il sfarmS,cu t6td, evlavia, cu sfinta
copie in mici p[rticele. Iar dupd sfdrmare pune o lespede do p6tr5, sau o cdr5,nridi,la rnarginea dr6ptd, a antimisului, qi de-asupra lespedei agz6"o dld, noud de lut, sau o 615.de fer, sau de aram5,, curat6, cu c5,rbuni aprinqi, qi inchindndu-se cum se cade, ia cu nl are luare aminte sfintul disc cu dumnezeeqtile taine sfdrmate qi 'l pune de-asupra 6lei, ingrijind ca cu incetui sd se usce dumnezeeqtile taine, intorc6ndu-le cu sfinta copie, ca nu cumva sd se dogordscd. CAnd se va incS,lzibine sfintul disc, sd''l ia gi s6-'l pue pe sfintul antimisr sau pe acoperemGnt, ca nu cumva prea tare inferb6ntA,ndu-se, ardd, sfintele taine. Dup5. ce so va rdci sE pulinel, iard,qi s6-'l aEeze de-asupra 6iei, sau de'asupra vasului gd,tit ce pentru ac6sta. $i aqa sd facd de rnai multe ori, pH,n5. se vor usca bine. Cele uscate cu t6t5, lualea aminte sE le pue apoi in sfintul chivot, qi acoperindu-le aq6zd chivotul la locul sdu, 9i fdc6nd cuvenita inchind,ciune, sE stringd, iar anbimisul. Unde in tote zilele se oficiez5, dumneze6sca liturgie, precum se face in t6te oraqele cele mari, sau in md,nhstiri, acolo nu e de lipsi a usca dumnezeeqtile taine, in chipul ar6tat; junghiind doue agnele, cu etc. ; ci dintru cel folosit luA,ndo parte qi add,pd,ndu-o clumnezeescul sAnge, precum s'au ar6tat, sE o pdz6scb,pdnd a doua zi pentro vre-o inf6mplare de m6rte. Aqa fdc6nd in tdte zilele nu va fi trebuint5, de a usca saorameDte in special, qi pentru t6te intemplS,rile neprevdzute va fi preotul pregdtit.

POVETUIRE

f!,;

32r

0um purcede s6 la darca taine, Utrfllffilmnezee$titor qiatte


Tofi preofii sunt clatori s6 oficieze cu cinstea cuvenitd serviciul lor in bisericaDomnului, 9i s6 caute a primi c6,t mai adedeori sfinlitele sacramehte;iar preofii de mir trebue s6 invele qi pe poporeniilor, cum se purc6dd,ln ac6std,privin(d; indomnd,ndu-'i, ca atA,t bd,rbatii c6.t gi femeile - de va fi cu putin{,d,Ia praznice, iar de nu, negregit in cele patru posturi de peste an - sd se cuminece odatd,, gitindu_'gi tru_ purile gi sufletele lor, ca sd se apropie cu cuget curat de aceste alumnezeepti taine. Cei ce vor vrea, osebit de cele patru posturi obicinuite, sE se apropie c[tr5 sfinta impdrtdqire, s6 post6sci mai nainte q6pte zile, petrec-6nd in rugEciunila biseric5, acasd, (la vreme de nevoe numai trei zile. 9i sau o zi sE post6sc[) qi gdtindu.se pe sine mai nainte dupd,r6ndu6l6 ; prin mdrturisirea p6catelor. Iar cei cdsb,torifi sE se infrd,neze cu totul de impreunarea trup6sc5,intr,acele zile, In a opta zi s6-,gi md,rturis6scdnaintea duhovnicului t6te pEca. tele lor, gi de cu s6rd,s6 nu md,nd,nce nimica ; iar cei ce nu pot iibda din pricin6, cd sunt mici, sau prea b6trdni, pot s6 guste putr-in,de cu s6ra, dar dela mezul nop{,ii toti cei ce se gdtesc negreqit s6 se infra,neze, 9i sE petr6c5,in rugdciuni qi in inchindciuni, qi in g6,ndiri sufletegti cA,t numai va fi cu putinfd,; iar celor ce nu qtiu carte, gi vor fi de_ parte de bisericd,,preotul sd le dea canonul la casele lor, ard,tdndfiecdruia cum sd urmeze. Dupd obicinuita utrenie in bisericd toli cei ce au a se impd,rtdqi gi nu gtiu ceti sE rEmAe in bisericd,,ca s6 asoulte r6ndu6la sfintei im_ pS,rtdqiri,ce se ceteqte de c5tr6 preot, qi obicinuitele c6suri; iar cei ce qtiu ceti pot sd cet6scd,acestea qi sinEuri ln casele lor. La lnceputul sfintei liturgii s6 se adune apoi tofi in bisericb,, qi t6td sfinta liturgie sE o asculte ou fricd, qi cu evlavie, qi sd so r6ge; iar la vremea impXrtdqirii s6 se apropie cu evlavie, cu adincd smerenio gi lui Christos - celui ce.este cu adevd,ratin taine, sub chipul p6,neiqi al vinului - fie-carele sE se lnchine cAte o datd pA,ndla pem6ol, 6ina m6,nile pe piept, incruciqi, qi mdrturisind pe Christos cel rEstiglit, s6 aibd dragosbecd,trd dinsul. Primind apoi shnteretaine cu ruare aminte sd le inghifS, qi dupd, qtergerea gurei cu acoperem6ntul, s6 sIrute acoperem6ntul,sd slrute

322

-q

POVETUIRE

Gi'-

marginea sfintului potir, ca pre tnsaqi cdsta lui Christos, din care a curs s6,ngegi apd,; qi depirt6,ndu-se pulin, sd se inihine, ins6 nu p6,ni la pd,mdnt,pentru paza tainelor ce le-au primit. Apoi s6 se agez6fiecare 7a locul sEu, sb nu grd,6sci unul cu altul, nici sE seuipe,p6,nd, cd,ndli se va ila anafora qi vin cu apd caldd. Asemeneanu-'i permis sEiasx carevaafari din bisericdinainte de sfirqitul liturgiei, ci s6 asculte pd,nd, fine; qi dupd,sfinta impdrt[gire sd cet6scd, la rugdciunile cele de mulldmire. Preotul trebue sE qtie, cE, de vor fi mul{,i de cei oe au sE se impdrtdq6scd,9i nu va ajunge dumnezeescul s6,nge trup ilin sfintui sau potir, nici de cum s6 nu indrisn6scd sd mai t6rne vin, sau s6 pue din nou pA,ne, c5,cide m6rte va greqi, gi va fi lipsit cledar. La o u.tful d" int6mplare trebue ca unii s6 agtepte pe.a doua zi, cAnd - servind liturgia - s6-'i impdrtdq6scd pe aceia; sau s6 ia din chivot dumneqi zeeqtiletaine, care se pd,str6zd, pentru cei bolnavi, s6 le pue in sfintul potir qi s6-'i imp5,rt5,q6sc5, pe aceia dupd,obiceiu. qi Pe l6,ng5,acestea servitorii celor sfinte qi to6 poporul, - intrA,nd in sffnta gi dumneze6sca biserici, gi cdutAnclspre.s{intulaltariu, - ou fricd sbiqi fac5,datorita inchindciune,cdci cei ce stau ln bisericdtrebue sd se socot6scd,, stau ln ceriu, inaintea lui Dumnezeu insuqi; 9i s6 cd aduc5,rugdciune lui Dumneze:u, celui ce este acolo dupi fdgdcluinfi. ca Iar preotul - vr6nd sd intre in altariu, - tot.d6una mai nainte s6-'qi descopere capul gi s6 faci, o inchindciune, apoi s6 intre qi - apropiindu.sede dumnezeescul prestol - sd facd inchindciunepd,ndjos, qi ori ce va lucra in altariu s6 lucreze cu t6t[ smereniagi cu buna evlavie, ca inaintea fefei lui Dumnezeu celui ce este acolo. Vr6nd sd iasd, de asemenea se inchine mai dnt6,iudumnezeegtilor sd taine p6,nd. pim6nt. la Cine zice ecteniainainteaugilor-impdrd,teqti, trebue sd se inchine tot-d6unamai nainte cu cucerrricio descoperindu.'gi capul - qi apoi sd incdpi; asemeneagi terminAndsd se inchine gi apoi sd se duc5,.Preste tot, cA,nd!i-se int6mplS sd treci pe lAngd sfintelo ugi-imp6rd,teqti,nici de cum sd nu treci fd,rd,inchindciune. Pe coi ce servescbisericei, adecL: pe eclesiarchi (fe!i, crdsnici), preotul este dator s6-'i invete, ca cu mare fricd,, cu cutremur qi cu evlavie s6 intre in sfintul gi dumnezeescul altariu qi lucrul s6 qi-'I {acd gtiind, cb acolo pe s{intul prestol cu adevdrateste ChristosDumnezeul

'

t
I
.6\

POVETUIRE

ts*

323

nostru ; deci - intrA,ndli _ sd se inchine pd,nd, pim6nt. la De leOi-nd dumnezeescul prestol qi mai vGrtosde insegidumneleeqtile taine, ce sunt pe dinsuJ,asemeneade vasele cele de serviciu gi de alte lucruri sfin_ !ite, nici de cum sE nu lnrtrdzlgscd_a atinge, ca sc no cadd. se in p6cat, afard, numai de sfegnice,cle fd,clii. de cddelni-itrd, qi ae atte lucruri mai uici din cele sfinfite. Pentru cinstea dumnezeegt or taine s6 nu rntre in sfintul altariu nimenea. cei nesfinfifi; iar femeile nici odat5. di' EclesiarchiisUpet"ecX cu trezvire qi cu bun[ credinfd,,in fapte bune, md,rturisindu.se adesa_ori qi impdrtdqindu.se dumnezeegtile cu taino. Eclesiarchii sunt datori sd aduc6 in altariu prescuri, vin, apb,, tdmd,eqi foc; luminirile s6 le aprindd,qi sd le stAngd,cd,deinifa cdl_ qi dura. sd le gdt6scd 9i sd fie tot artariul io bund ordine, adese.ori s6-'l mdture gi sE-'l curt!6scd, atdt,pe jos-"i ""u de t6te gundiele, cdt qi pdrefii de praf gi'de paranlrnr. r far sfintul prestol qi proscomediasd le cur5,f6scd, gi s6 le gt6rgd, numai preotul pi diaconul sau ipodiaconul. ca nici odinidrd s6 nu se afe pe dinselepraf sau 6re9i-care gunde; qi ca sE nu se atingb mdna cea nesfinlitd, cu pdcat de cele sfinlite. Eclesiarchii sunt datori a curd,{i adese_oride praf qi de paianjini biserica intr6g6 qi ic6nele, podul, acoperenintele, precum gi .perefii, pridvorul, iar gunoiul din altariu qi din niserica^;* r* s6 se arunce in locuri netrebnice, ci ori in apd curgEtdre, ori in "ud" neuublat gi loc necd,lcat. Pe ld,ngd,acestea nu numai preof,ii qi servitorii . celor sfinte in altariu, ci qi tofi binecredincioqii cregtini, de vor ved6 dumnezeegtile taine, ori in bisericd, *i duce p.eotri' lu cei bolnavi, s6 Ie cinst6sci cu cuviinci6sb, "?:d.lo inchindciunetoi'no.oureo. tr.oT""ea so cere, ca cei ce vin in s{inta bisericdsd se inchine ^ Domnului Dumnezeu cu cuviinth.la tdte cd,ntd,riie rugdciunile dupd qr r6ndu6ld qi dupd,tipicur bisericesc iar c6,ntareu qi I bisericdscd, cu atenfiunesEo asculte,infelepfindu.se, ""fi""u tiup6 cum zice apostolul,in psalmi gi in cAntiri qi in laude duhovnicegti,qi intro cetirea sfintei scripturi gi a sfin{ilor invdfdtori bisericegtiqi l[uddnd neincetat pe Domnul Dum_ nezeuintru inimile lor. preotul trebue totd6una sd invefe pe poporenii

-8

rp*

gi pe fii sei cei duhovniceqti, ca sd cun6scd voia lui Dumnezeu intru ac6sta qi porunca bisericei. Preolilor se cuvine a gti qi aceea,cd, to{i cregtinii - cei ce sunt tle-o creclin{d,, de-o bisericd,,oari n'au asupra lor vr'un bld,stem, gi aaluc prin m6rturisire poc5.inld,curath,, cari trieso in dr6pta credinfd, gi de duhovnioul lor nu sunt oprili pe-o vreme - sd se impirt5q6sc5, trupul lui Christos qi cu sAngele Lui cu cuvenita cinste I asecu menea qi copilaqii coi ce sunt mai ln v6rst5, cari pot fi primi{,i la mdrturisire; dupd obi6eiul bisericei se caile sE se invrednic6scd ile sfintele taine qi pruncii cei mici, pentru credinla celor ce-'i aduc pe dinqii, intru sfinlenia sufletelor gi a trupurilor lor, qi lntru primirea darului Domnului. Iar cei nevreclnici de taina ac6sta negregit s6 fie depdrtafi, qi anume: carii au asupra lor bl5stem dela episcop,sau cari sunt oprili de pdrintele lor duhovnicesc, sau de pd,rinfi pentru vre.o pricind, pdcd,tosii vedera{,i, desfr6na{,ii gi ilesfrOnatele, cei 6e au liitori qi insegi fiit6rele, preacurvarii, sodomlenii, cSmdtarnicii, fermec[torii, tof,i vrdjitorii de ori ce fel, furii de cele sfinte, jucitoriide.cbrli qi de bobi, hulitorii, vorbitorii de rugine, fd,c6torii de ori ce necinste gi ner6ndudl6, qi cei ce sunt vrednici de huld qi ocard qi alfii asemenea acestora. Aceqtia - pd,ni cdnd nu se vor poch,i cu adevdrat, gi nu vor face roduri vreclnice de pocdinNd,,qi p6,nd,-cd,nd scandalurile, cari veclerat le-au fhcut qi le fac, nu le vor gterge prin pocd.infa lor - nici do cum sE nu fie lnvrednicifi cle imp5,rtdgireacu dumnezeegtile taine. Pe nevEditii pdcdtogi,carii aga se mdrturisesc,preotul sE-'i inclrepteze cu bun5, socotinfd, ca sd nu]i trad.ezeqi s6 dee ansb, vre.un la scandal public. Celor egif,iclin.minte, sau celor leginafi, nici de cum nu se cade a Ie da dumnezeegtiletaine, f5,r5,numai cdnd lqi vor veni in fire, ln minte gi in simfire din leqinare, qi c6,nd iqi vor md,rturisi p6catele lor cu cd,in!d, cd,nd vor veni la bisericd, qi se vor ruga lui Dumnezou gi vor asculta rugd,ciunile bisericegti, 9i preste tot cdnd nu se afld, intrlngii nici o causd de nevreclnioie, atuncea sd se impirt5g6sc5. Pentru aclevdrat5,, dr6ptd gi conscien{,i6sd, pregd,tire- fdc6ntl cu t6ti std,ruinf,a cele pld,oute lui Dumnezou, qi pdzind pravilele biseri. cegti cu curdfia oea trup6scd gi suflet6scd, protutinilonea va ria Domnul -poporului SEupace, mild gi zilo bune, pi tuturor celor ce cu bund cre-

.c./,

.6I

P O VET UIRE

B*

dinfd, petrec pe pXm6nt. Asemeneale va ddrui qi moqtenirea frumsefilor ceior vecynicein ceriu, pe cari prim6scx.le sufletele tuturor orto, doxilor creqtini, cu darul tui Ch"i$* ;i;; mijlocirea tntru tot .Iisus iiudatei preacuratei X'ecidreqi Ndsc6t6rea"-do.o"r"o Maria qi cu ru_ gdciunile tuturor sfinfilor. Amin. _
FXXXXX*3rXXX$rxxxxxxxxx*,*JKXIXXXXXXXXXXX*XXXXX#X#dx**x$s*xxxxxxx*{

R E G ULA
ca privi?e Ia yuge,ciuaile, capi e bine s6 Ie lacd cei ce se gdtesc a se?vi, qi cei ce voesc a 2apdrtdqi iinterc Fi d.umaezeeqtije taine ate t?upului Fi.se_ sensetu niiiiiii "i ah risus Ch?istos. i3..O"griudpreolii,se on"i"ro i". poporul s6 asisteIa dupd,_cinare ^ ,. in bisericd. 36 cet6scd,Canont lui, Iisus Cn *tos qi eco/t,tul Nd,scit6rei de 'd,ngerul,ui, Canonul prizitor qi Coron i iil, ce se va tnt6mpla,. Po-:::"": iar aJlii gi rugd,ciunile spre_ somn. Dup6 aceea Cuti,ne_se Te si fericim, Bfly Oymlezezlle. Dupd .fatdl nostrzr, fr"p^*l"i-Alluefte-ne pe noi D6mne;

i:;^:::?:,tr::"::lT'H:T;Z:Xr::il;;:;,ii*,r
Diminefa, celor ce oficilzd" riturgia, ri se cade a ceti 6rele: a 3.a t 6-,. iar dupd r rgdciunea Du*nn"ritn ';, Oi-* ,t putcrilor, Canonul i l] qt rugdciurile sfintei impdrtdqiri. Dupd cetirea rugdciunilor fac in_ cheierea (apolisul) 6relor. Cei o" uo ,6 ,"--i_pe*Uq6rcd sb asculte 6rele in bisericH,, mai nainte de liturgie, iu" aopeitpa"tdgire s6 cet6scd, rugd,cit'nilecele dupd impb,rtdqire 9i-s6'zicd ioLn"i"""u. zile, Duminecd s6ra: Canonul tX^, paraclisul tu; Nds_ " _ i" _celelalte cit6rei de Dumnezeu, Canonularchwheli.lor, d aa; ;u vrea cineva gi al dngerului pdzitor; dimin6fa.su facx crupd. cum ,,u ,"ri, mai sus, iar alfii sd cet6scdqi rugdciuniie de dimin6fd, 'paraclisul Luni s6ra: Canonul Domrm,lui liszts, Ndscdtbrei Dumnezeu, de aI sf|ntului mergdtnriului,-nnai,nte qi loan irg,n iri" pdrA*. Marfi s6ra: canonurcinsLitei "l' cLnonur 'Nar*r*d cruci, dc Durnnezeu qi al dngeruluiptizitor. Mercuri s6ra: Catzonul Domnului lisus, Tturaclisul Ndscit6reid,eDum_ .

iiijl;^7| Nicolae.

dngerului pdzitor, sf.nfitor aI sprrlrl;i,i

"i""

,. vreaqi al sfinrului

326

POVETUTRE

rp*

cruci', paraclis2rl Ndscit6rei' de Dum' Joi s6ra : Canonul ld.cdt6rei'.de-ui6ld' nezeuFi aI ingerului pdzitor. de Vineri s6ra: Canonul Domrrului' liszrs, aca,fti'stul Nd'scdtbrei Dwmgi al tut,uror sfinfilor. nezeunegreqit, al dngerut,tipdziror Sd,mbdtd sbra'. Canonul Domnzrlui lisus, paraclisul Ndsctt6reid'eDum' nezeu qi al dngetwlui p,izi,tor, Omenii temEtori de Dumnezeu, care nu se ocupd cu ganduri deqarte, ci sunt st5p6,ni pe sine, se indeletnicesc cu cetirea psaltirei, cu rugdciuni evlavi6se, cu cdrlile legii Domnului, 9i alq sfinlilor invdtltori. Ac6std r6ndu6ld, se face qi de toli monachii, preglii, diaconii qi clericii bisericegti, precum qi de tot'i cei ce gtiu carte in t6te zilele. Apostolul a poruncit sE nu pdrSsim adunarea biseric6scd,, prin 9i urmare nici rugdciunile bisericegti; deci unui cregtin bun nu''i permis sE lase neimplinit rdnduitul canon. Pentru cd, fio-care om este datoriu a tinde spre dragostea lui Dumnezeu, clup5,cum este scris: ,,9b'iubepti pe Domnul Dumnezeul ttu, din t6td, i,ni,ma ta, din tot suflatul tdu, di'n t6ti ut:r' httea ta ;i din tot cugetultiut'. Dragoste se cade dar s6 avem qi cd,trd Dumnezeul cel in trei ipostasuri, ruglciuni qi s6 le {acem cu zeI c5,1,'-6, cdtri preacurata X'eci6r5,9i Ndscdt6re de Dumnezeu Maria qi cd,tr5, toti sfiniii, pentru care bun5tdlile cele gitite in ceriuri le vom c6,qtiga, impreund, cu toli sfinfii, carii au bine pldcut lui Dumnezeu. Amin. xxxxxxlii(x)*xxxi*x$&xx*xxxwxx$&x){xxx$s(xxxxx)t0rxxxxm$(x*xxxxx(F{x

I I

ce Condacele, se centi in altariu la sdrbitorimari.


La mascereasfi.ntei Fecilire, 8 SePternbre.
Condac, glasul al 4-lea. Ioachim qi Ana tlin deliimarea nena,sterii de lii, iar Adam 9i Eva din striciciunea mortii au sc6pat, prea,cura,ti,,prin sllnfi, na9terea ta. Ac6sta o serb6ze si poporul tdu, de vina gregalelor mdntuintlu-se, cand strige cAtrd, tine: St6rpa nagte pe Niscdt6rea de Dumnezeu ;i hrf,nit6rea viefii n6stre.

t
I

I t

O0NDACE SERBATORT LA lt{.{Rr. ts_

La Andearea sfintei cruci, t4 Septetnbre.


Condac, glasul al 4_lea. i C"iu-c" te-ai tnd,{at de buni voe, poporului Tdu, celui nou numit cu numele Tiu, le-cruT lndurd,rile Tale d6ruegte-,i, Christ6se Dumnezeule. Veselegtecu puterea pe preainiltatui impdratul gi nostru, dd,ruindu_,ilui biruinli _Ta asupra contraiilor, avena ajutorul Tdu, ""g"1" armi, de pace, nebiruitn biruinln. La. intrarea in bisericd., zt Novembre. Condac, glasul al 4_lea. prosomie : Cel-ce Te_ai lnd,l{at. Preacurata biserica Md,ntuitoriului, cimara cea de mult pre! qi Feci6ra, slinlita vistierie a mi,ririi r"i o"-"""." , astd,zi se aduce ln casa Domnului, impreund, aducdnd harul Duhului lui Dumnezeu, pe carea o laudd, a,ngerii lui Dumnezeu, acesta este cortul cel ceresc.

La nasterea Dotmnului, z5 Deeewbre.


Condac, glasul al B_lea. Insuqi glasul. Xrecj6ri, astd,zi pe cel mai-pre_susde fiin{i naste, si pim6ntul pestera celui neapropiat aduce. pj.to"ii miresc, gi magii -A.ngerii cu st6ua- ci,l6toresc. Ci pentru noi "" nesciJ frunc tiner, Dumnezeu ",a cel mai 'nainte de veci.

La td.ierea tmpreiur, r lanuarie,


Condac,glasul al B-lea. prosomie: Feci6re astizi. Domnul tuturor tiiere-lmprejur rabd[, si gresalele 6menilorca un bun le taie, dd,ndrusntuire astdzi rumii; se-b"ucuredeci intru cei_ de-susqi ierarchul creatoriurui gi pu*taio*iuiui -a" tu-ioa, dumnezeescul tainic al lui Christos,Vasiie.

La boteeul Dorunului, 6 lanuarie.


Condac, glasul al 4lea. Insugi glasul.

Ar6tatu-Te-ai asti,zi lumii, gi Iumina Ta D6mne, s,a Insemnat preste noi, carii cu cunogtinfi Te liudim. Venit-,ai si Te_ai ardtat, Iumina cea neapropiatd,.

-.

C O N DACE

ts-

La tntfunpinarea Dotnnalui, z Februa.rie.


Condac, glasul l-iu. Glr-." ai slinlit p$ntecele treci6rei cu naFterea Ta, qi md,nile _. - . Simeon le-ai binecuvlntat, precum lui sd ed,dea, lntGmpinind'gi acum ne-ai m6,ntuit pre noi, Christ6se Dumnezeule; pentru ac6sta lmpaci, lumea lntru rdzb6e, si tnti,regte pe tnpdrafii, pe carii i-ai iubit, unule iubitoriule de 6meni.

' La buna-oestire, zS Ma.rtie.


Condac, glasul al 8-lea. ApCrat6rei D6mne, pentru biruin{d, mulf6miri, m6,ntuindu-ne din nevoi, aducem ,tie, Nisc6t6re de Dumnezeu, noi robii tdi. Ci ca ceea,ce ai std,p6,nirenebiruiti, mflntuegte-ne cte t6te nevoile, ca so strigim .tie : Bucurd,-te miresi firi, de mire (pururea feci6ri).

La sckhnbarea La fafd., 6 August.


Conclac,glasul aI 7:lea.

In munte Te-ai schimbat la la!i, gi pe cA,tau cuprins lnvdfd,ceii Tdi mirirea Ta, Christ6se Dumnezeule, vdz.ttt: cd, dacd,Te vor au vedeardstignit, sd cun6sci patima Ta cea de bund,voie gi lumii si biaevest6sci,,ci Tu e;ti cu adevd,ratraza Tat6,lui. La adorwirea ntaicei Dommului, 15 Aagust. glasul al 2-lea. Condac, Pre N6,scit6rea Dumnezeu, de cea lntru rugiaiuni neadormiti, gi tntru folosinfd,nndejdeneschimbatd,, mormOntul pi m6itea nu au ci,ci - ca pre maica vielii - la vi6!n a mutat]o, cel ce s,a !inut-'o ; snli,qluit ln pf,,nteoele col pururea feoioreso. ei, La Dumineca Floriilor. Conilac,glasul al 2-lea. P. ..roo ln ceriu gi pe mA,nz p6m6ntliind purtat, Christ6se pe Dumnezeule, laudd,dela d,ngeriai primit, qi centiri dela pruncii, cei ce strigd, Tie: ,,Binecuvlntategti, cela ce vii sd rechiemi pe Adam,,.

L,4 SERBATORI ]\i-{RI. La injatnikdlirea


c r-.-.

sirbdrii

inoierii.

Oondac, pllastrl al 4-iea. prosomie : Cel-ceTe-ai innlfat.

|!t*itIndurarileTale1:111" nourd, f".qUh"_rf ;^ :o'esta c6 "ii"* f gd,m; i ^TJ:,:";^ diruegte{e


La. indllarea Domnalai,

j""-:,""?:-,1":19-?l:lt..n:^rj:"iil;;;',;#d":i::' ;,:.,Ti""":t ra, ri;1 ;" """#;if #::


ffi;ild;;

a r6te ::"ja::::l.fnli.tl:yulut1na1.se, Fd,ceroriure si srip6,ne,

nedepartat, srrisa,nd ei l":,:t""::,H:.*::T-1"#-"f!indu-re, celor Teiubesc TineiEusuni ce pre ""r"t;i;il;;#;;#ffi;;:fi;


La pogortrea Duhului gfint.
Condac, glasul al g{ea_ C end s'a pogorit cel prealnalt, amestecd,nd -i, limbile, despir{it,-a n6murile, iar cd,nda lmnd,rfit limbile cele_de_io", totrooire pe toli ,i-a

Condac,giasrrl al 6_lea. Ptitrina economiacea pentru noi, gi cele de pe pnhent unirt. du-le cu cele ceregti, Te_airnel{at int""' _a"-i""] 6h*i*t6., Dumnezeul

ci r6mi,ind

chiemat, cu un glas md,rimp" p*"".tirrioi ioil.' gi

La Duntineca tuturor sfr.ntilot,.


Condac, glasul al g-lea. C^ o p6,rg6 a lirei, fie sirlitoriul fipturei, Iumea iti aduce,

, Dumnezeu, mult milostrve.

alecarora rugi_ r 3:T,"r;-r:"i:"r",,,:j1,. ciuni, in pace adenci bisericaTa o pi,zeqte,;;;";###rf;

u:._o-13"",j" ,"r"."iii.'il""iru

I I

I
.

..,4,
i {

't i . ,

i a

(t
I
)
'i i1 j-r_ ' 'tt

I I

TIPICUT CIIIESIARII DUHUIUI SFfNT la aduniri


9 i l a in ce p e r e a a n u lu i g co ta stic.
La proscomedt" ," *"o-l:^:_pdrticicd, de_osebi qi s6 ag6zi, pe disc

fl
(

f !:'TlrTi.":11;,u1,'1t""$,"tfu 'll",Lwor,eidit,,roriure i der6ti'n"*"r,,.",eiiiHil:'nl*hilt:J,l#.":?r,'j",:;;;


j
g:,r=i=;ajJ.:a:.: I

i fl I . ceresc, I .-_,. tropc""te

I t,

li Iar

duh,pentrubuna sporiretn lucrarile,* vremeacu mila Si cu lndurd,ril" ]::l"l.r"i"t";'."i".iiri-,, n". tlGngii f"r", p"riirffi_,, ," calea tn t6t6 spre mdrireapreasfintului mdntuirii. gi a" mo"e;ilti#r_elui Tdu.

c;'"l:;X' ac6sta ierrarea intru ndcareror #;;#'llhllfiLli", ",T#li.;" a cergidarurile preasfinrului .robl,"qi.a" ;iidilcJiolurui

D6mne ri.","

rllljl

la capdtul sfintei lit clopotele; apoi maims,"llgtt ,"r"

md,rire fie. - q,"""r ;#""ti}:t;

IVlirire sfintei. si de pri,rfitei rreimi; totaeorr"tT^9e o riinfi' pi fd'cdi6rei vi6!e, gi nedesaoum gi pururea, qi in vecii veeitor. Chorul: Amin. _

: li1ir"d,crucip sprealtariu_;;..p" cu ton inalt:

dlyo rugii'ciunea amvonului, se trag t6te

T*"i"t

ri" Dumnezeul nosrru,

***urui, pre_ Td,y!dl_fi.o1,1n,,1 carere yt&ffi

T I P ICUL
Cetitoriul : Sfinte Dumnezeulil. - Preasllnta treime. - Tati,l nostru. Mai-marele: ci a Ta este lmp6rd,{ia, 9i puterea, 9i mirirea : a Tatilui, qi a Fiiului, gi a slfurtului Duh; acum qi pururea, 9i ln vecii vecilor. Chorul: Amin. - Cetitoriul: D6mne miluegte, de 12 ori; Mirire. $i acum. - Venili sE ne tnchinim, de 3 ori; apoi sau cetegte el insugi cu.ton rdspicat, sau cA,nti chorul in d6ud pd,rfi pe glasul 6, dupd, norma doxologiei'inari. Psalmul 33: Bine voiu cuvnta pre domnul in t6til vremea; pururea lauda Lui ln gura mea. - Intru clomnul se va l5,uda sulletul meu; auzi, cei bl6nzi, gi s6 se vesel6sci. - Meriti pre tlomnul cu mine, qi sd lnbllim numele Lui lmpreunfl. - Ciutat-am pre clomnul ;i m'a auzit, gi tlin t6te ndcazurile mele m'a mdntuit. - Apropia-ti-vd de d6nsul qi vd luminafi, ;i felele v6stre nu se vor ruSina. - S6racul acesta a strigat, ;i domnul l'a auzit pre d6nsul, gi din t6te nicazurile lui I'a md,ntuit. - Tibdrl-va f,,ngerul clomnului ln prejurul celor ce se tem de dnsul, qiri va md,ntui pre ei. - Gustali gi veilefi, ci e bun domnui; lericit birbatul, carele ned6iduegte spre d6nsul. - Temeli-vi de domnul toli sfinlii lui, cd, nu este lipsi celor ce se tem de d6nsul. -- Bogalii au sdricit gi au fli,m6nzit, iar cei ce cautd, pre domnul nu se vor lipsi cle tot binele. - Venili fiilor, ascultali-mi pre Mine, lrica domnului voiu lnvdla pre voi. - Cine este omul cel ce voiegte vi6!a, carele voiegte se v6z6' zile bune. - Opre;terli liinba ta de la rdu, 9i buzele tale se nu grd,iasci, vicles,ug. - Feregte-te de rdu ;i fi bine; cauti, pacea, gi o urm6zi, pre ea. - Ochii domnului spre cei drepli qi urechile Lui spre rugf,ciunea lor. - Iard, Iala domnului asupra celor ce lao rele, ca se p6rzi, de pre pd,m6nt pomenirea lor' - Strigat-au dreplii, pi domnul i-a auzit pre ei, 9i tlin t6te n6oazurile i-au m6,ntuit. - Apr6pe e clomnul de cei umilili la inimi,, 9i pre cei smerili cu duhul l-i va mdntui. -- Multe sunt ndcazurile dreplilor, qi din t6te acele 'i va md,ntui pre ei domnul. - Pizeqte clomnul t6te 6sele loi, nici unul din tr6nsele nu se v& sdrobi' - M6rtea pdcitoqilor e cumplitd,, ;i cei ce urdsc pre dreptul, vor gregi. - Md,ntui-vadomnul culletele robilor Sdi, qi nu vor gregi to{i cei ce nicli,jduesc spre dnsul.

I
:t

--9.i

CHIE]VIARII DUHUTUISFiNT.

'(p*

' La cap6t : Mirire. S-i acum ; mirire fie Dumnezeule,de 3 ori.

apoi : Aliluia, aliluia, aliluia,

Dupd aceste indati, ectenia mare: Cu pace Domnului s6 ne rug6m, peni qi: ,,Pentru cei oe umble pe ape,,,ipoiadauge mai-marele cu glas rdspicat: Lu urllut,r.it,i,. Lu Ancepct'eu ;c6lei. Mai ales pentru poporul dreptMai ales pentru tinerimea gco_ credincios, ca,reles'a adunat aicea, latd, catea gi-a plecat aicea ini. qi aqt6pffi darul duhului sfint, mele sale, aqteptfind darul duhului Domnului sd ne rug6m. sflnt, Domnului sd ne rugim. Pentru ca,prin venirea duhului Pentru ca prin venirea cluhului sfint se ne lumin{,m noi cu lumina sllnt sd se lumineze tinerimea ac6cunoqtintei cei adev6rate, Dom- sta cu lumina cunoqtinfei cei adenului sd ne rugd,m. vd,rate, Domnului sd ne rugem. Pentru ca se vind, preste aduPentru ca se vind,preste Fcolarii narea. ac6sta duhul in{elepciunii acestia duhul in{elepciuuii qi al qi al inlelegerii, care s6 deschizd, in!6legerii, care se deschizd, mintea mintea si gurile n6stre, si sd ne gi gurile lor spre primirea si urlumineze inimile spre primirea ;i marea lnvdtd,turilor celor folosit6re urmarea adevi,rului, Domnului s6 sufletului, Domnului sd ne rugd,m. ne rugem. Pentru ca se le trimitd, Ior Pentru ca se ni se trimiti n6u6 ajutor de sus gi putere de a spori ajutor de sus si putere de a spori intru invdfd,turile cele de folos, ln dr6pta credinli, qi in fapteie Domnului s6 ne rugi,m. cele bune, Domnului s6 ne rugi,m. Pentru ca toli pagii qcolarilor Pentru ca se lim cu intdlep- acestora se lie indrepta$i pururea ciune in slituirile n6stre, qi t6te cu lumina ln{dlepciunii spre milucri,rile n6stre sd fie indreptate rirea numelui celui prealnalt, pi spre md,rirea numelui celui prea- spre md,ntuirea lor, Domnului sd furalt, gi spre mdntuirea n6stre, ne rugem. Domnuiui sd ne rugd,m. Pentru ca se petr6ci ei gi noi Pentru ca se petrecem totd6una toli totd6una in vietuire crestindsci, in vieluire cre;tin6scd,, inti,riti si intnrili s,i m6,ngd,iati cu darurile mflngi,iati cu daruriie cele bogate cele bogate de sus, Domnului sd de sus, Domnului s6 ne rugd,m. ne rugam.

$a'e'l

I
l

I ll I fi ll lj l1 if ii ] 1

334

'61

T I P I C UL

BT

t
rl
;

La f6te aceste chorul cdnti, rar: D6mne milueqte; apoi se continud, ectenia de rdnd: Pentru ca se ne m6,ntuim noil - Apdri, m6,ntuegte; - Pre preaslinta, curata; dupd, care mai-marele intou6zi: CA 1i" se cuvine t6t5, mirirea, cinstea qi 'nchind,ciunea Tatd,lui, : gi Fiiului, qi slturtului Duh; acum Ei pururea, si ln vecii vecilor. Chorul: Amin. - Diaconul cu ton recitativ 'naintea porlilor mari : ,,Dumuezeue domnul qi s'a ardtat n6ud." g. a,. - Chorul c6,ntd, de 4 ori ;,Dumnezeu-9 ilomnul" etc,, apoi troparele urm5,t6re: Tropariu, glas 5; P"..o* ln mijlocul lnvdfd,ceilor Tdi ai venit, Christ6se Dumnezeule, pace ddndu-le lor : Vin'o qi la noi, pi ne m6,ntuepfe. Tropariu, acelati glas : Pre cei necS,rturari lnvdfd,cei ai T6i, Christ6se Dumnezeule, duhul T6u cel sfint fnlelepli i-a l6cut, qi prin multe vestiri limbile cele in;dlit6re le-ai micgorat, ca un atotputernic qi iubitoriu de 6meni. Md,rire, acelasi glas : Li*bit" cele striine le-ai innoit, Christdse Dumnezeule, lntru lnvdliceii Tdi, ca prin acele se Te pream5,r6scd, pre Tine, Cuvlntul qi Dumnezeu, cel ce diruesti sufletelor n6stre mare indurare. $i acum, gla,s 6 : IJDa inrlur5,rii deschide-on6ud binecuvlntati, Nd,scdt6re Dumde lnezert, ca se nu perim noi cei ce nddijduim intru Tine, ci se ne md,ntuim prin Tine din nevoi, cd,Tu egti mdntuirea n6mului cre;tinesc. Dupi aceste indatd, apostolul qi evanghelia. ., Apostolul la t6td, lntdmplarea din Lunea, Rusaliilor : ,,Fratilor I ca fiii luminei se umblafi" cu prochimenul de acolo; - Evanghelia, insd Ia oca,siunea adund,rilor se ia din Lunea RusaliiLor: ,,Zis'a Domnul, socotifi, se nu urgisi.ti pre we-unul dintre aoe;ti mici f iari, la inceperea qc6lei se ia din Lunea s6ptdm6,nei a 14-a dupi Rusalii: ,,In vremea aceea, apropiatu-s'au invd{d,ceii citr6, Iisus" sau din Mercurea sdptdmA,nei a 31-a, lic6ndu-se inceputul in acest chip: ,,In vremea aceea, aduceau la lisus prunci, ca srbse atingi cle ei" ;i celelalte, ce urm6zi acolo.

-'t

l
:

I
I

Dup5" evanghelie ectenia,: ,,Miluefte-ne pie noi Dumnezeule,,, pini Ei: ,,Inci ne rugim pentru fericifii;,, apoi adauge mai-marele cu ton rdspicat. Lct ttrlttttriri. Inci ne rugim Domnului Dumnezeului nostru, ca se caute cu lndurare spre noi cei ce am venit la ac6sta adunare, si se trimitd, ln cugetele qi inimele n6stre duhul lnfdlepciunii, al intdlegerii, gi al voirei de bine; ca asa luminati cu lumina cunogtinlei rle Dumnezeu, se putem implini chiemarea n6strd,, spre ajungerea scopurilor bune si folosit6re; se zicem to{i: D6mne arrzi-ae,;i cu indurare ne miluepte. La Anceperea,,;c6lai,. Inc6 ne rugd,mDomnului Dumnezeului nostru, ca se caute cu lndurare spre tinerii acestia, ;i se trimit{, ln cugetele gi inimile lor duhul lnfdlepciunii, al lnldlegerii si al lricei Sale, dd,ndu-lelor putinle de ajuns, spre a primi usor si a urma lnvdlnturile legii Sale cei dumnezeesti, spre procopsirea lor, pi spre mirirea numelui'S6u celui preaslint; se zicem to!i: D6mne auzi-ne, gi cu furdurare ne miluegte. I

cI{IExIARrr DUHULusFiNT. t'

B*

aa6 t

Chorul ral: D6mne milue;te, de trei ori; apoi se continui, ectenia de 1,616, ,,Inci ne rug6m pentru cei-ce aduc-daruri,,l dupd,care mai-marele incheie cu lntonarea,: fiuzi.ne pre noi Dumnezeule mdntuitoriul f.ostru, ni,dejcteatu_ turor marginilor pimGntului, gi a celor ce sunt pe mare departe, qi indurate st6pdne, lndurat fli pentru pdcatele n6stre; gi ne milueqte gre 1oi. - Ci indurat pi iubitoriu de 6meni egti, ;i fie md,rire trri,Ifim: Tatilui si Fiiului gi slintului Duh; acum gi pururea gi rn vecii o""iln". Chorul : Amin. - Diaoonul : Iard, qi iari plec6,nd genunchii, Domnului sd ne rugim. * Chorul 1,41 D6mne miluegte, ; i anta. _ Cei de fa+r6, ingenunchezd,tofi ; iarn mai-marele ceteqte din genunchi rugiciunea acesia: Ltc ucl,t.ct't rit.i,. La Ancelterea qc6lai. Dumnezeule,Dum ezeul nostru, Dumnezeule, Dumnezeuinostru, carele cu chipul Tdu ne-ai lnirum- carele cu chipul T6u ne-ai lnfrumselat pre noi 6menii, ;i cu voie setat pre noi 6menii, qi cu voie liberd, ne-ai dd,ruit; cela-ce cu tn- Iiber5, ne-ai 'dd,ruit oela-ce ai in; lilepciunea Ta cea preatnaltd, 9i trat in biserici la lnjumnffiiirea

'd.

T I P I CUL

cu sfatul Tdu cel vecinic, prin va,sele de Tine alese ocd,rmueqti societatea omen6sci,,gi mdsuri pa;ii poporului Tdu celui creclinciosspre mdntuirii lui; Tu lnsuli cd,gtigarea prea,induratesti,p6,ne,carele ai r6nduit intre 6meni sfaturi bune, $i gnde sunt doi sair trei ai zis: ,,Cd, aclunali lntru numele T6u, acolo eqti qi Tu ln mijlocul lor" I Cuvinte prealnldlepte; Impdra,tea t6te! lumin6zi qi acum mintea n6strd, cu razele lnldlepciunii Tale cei nemirginite, ca - bine pricepdnd chiemarea n6stri - se putem ajunge la scopul m6,ntuitoriu, lntru care neam lntrunit; mdntuegte-nepre noi de t6te lncercd,rile asupritoriului, pov6fuintlu-ne ln t6te zilele vielii n6stre a 6,mbla in poruncile Tale, pnzili dd t6ti lmpi,rechierea gi 16td,cirea; pentru rugi,ciunile preacuratei maicei Tale, qi ale slinlilor Tdi. - Cn tu egti cercetd,toriul sufletelor n6stre, .Christ6se Dumnezeule, gi fie mirire inil!5,m: Tatnlui qi Fiiului, qi slintului Duh; acum qi pururea, qi ln vecii vecilor. Chorul: Amin; apoi indatd,:

prasnicului, qi ai lnvdlat acolo spre mirarea iudeilor, carii zicea : ,,De unde qtie acesta carte, neinv6-tindu-se"; cela-ce ai luminat pre prorocul Tdu Davicl, gi pre Solomon l'ai inzestrat cu inldlepciune; Dumnezeule al tuturor, Cuvinte prealn!6lepte, Impdrate a t6te! deschide inima, gura gi mintea robilor Tdi, a tinerimii (clericale, prepara*diale, gimnasiale Si nonnale) aicia adunate ; lumin6zd mintea lor cu razele intdlepciunii Ta,le cei nemd,rginite, ca se in!6l69d,, se prim6sci, gi se facd, voia Ta, gi se spor6sci necurmat ln t6te cele bune gi folosit6re; mAntuepte-'ide t6te incercflrile asupritoriului, povdfuinrlu-i pre ei qi pe noi toli ln t6te zilele vielii n6stre a fi,mbla ln poruncile Tale, pnzili de t6ti turburarea qi rdticirea; pentru rugi,ciunile preacuratei maicei Tale qi ale tuturor slintilor Tdi. - Ce Tu eqti cercetitoriul sufletelor n6stre, Christ6se Dumnezeule,qi fie md,rire inilld,m: Tati,lui gi Fiiului gi slintului Duh; acum gi pururea Ei ln vecii vecilor.

Tropariul, glas 8: Bine eqti cuv6ntat Christ6se iDumnezeul nostru, cela ce preainldlepti vdni,tori ai ardtat, trimifindu-le lor Duhul cel preasllnt, qi prin dnqii lumea ai ;6nat, iubitoriule de 6meni, mi,rire fie.

.u,

U lr 4llr
i:"T.

DUHL, LUtix i. sr
condac, acelasgtas:

r,^

l[d,rire. $t

tff;.$,T1,;l*n;;;;r* iogi "i,r"*,r, ;'lT,:Xt'j'#S il "" i: '.a


'*""",tll r#T:]*'ill1i rosrinclrnai
nainte *

n**""ffi1;T#tjltl]'"-bile

l".nu"tr,''n6murile .amestecanu, cer


pre popor sau pre gcolari,

apd, 3*t-*"rerelud,nd srinrti,, ra iese

;:,".::*, / |i'"ifr:t tr'iiurui, al sfintului 9i oorr.e*io. I ;i al srintuluiSlfi: il# Chorul indat5,


: Fie

":l"serere r#",:::fi #?tH:',T;;i:"::1:/;ir,'$i:T"fi%11 tdtivremeanH, voia Luii j;,*,"*.[:

r.,!::,'17;:1!e:e:.!c6tei l or,,nvd!*urire Ji; ;'ffiil;"fii1lX"; J,"'Slll,f c ere ::i1'_:"*il i* j"l'*#::H:l'#fi ;:i:ffi:,,11T,',l""Ji::tg:-::1",:"'"ili"fi cei dumneze r"a_" eqtre 'H: ;" ry*{* Ill'd#i ff,n"i",ff;,,1,.r:"::l: ;i[",: J::L,r"i_H,i#".:":iy f ,";i;;; e ri inim'v6-

purereacuv6nrurui dumneze. l

"rllrJlt";trorelte La, arItr ttriri.

il;*il"i,':l

F,iiului,

etc'; apoiseincheie trtursiecu desregarea sfinra r"r#l"f,ii" SirTnului

.:\.$A{Z=Finea Liturgieriului qiluiDumnueu laudfl,

i
I

I
l lj
I

I t
1

. A-r ,

T A B E LA MA T ER IIL O R ,
i :: icuplinse in acest Liturgier.
Pagine

'. ' j
!

1. 2.

Rdndu6la Vecerniei celei mioi. rrtininl \rryru/. R6ndu6la Veqerniei celei mari- r'tini.r
. - ..11 \l r f rv /

7_2

3. B6ndu6la Vecerniei.

2-tl

B. Dumneze6sca litorgiu u";;i; Gurd,-de-aur

?. R6oalu6iaJ"*r"r""ur"ip.o*"o-"dii'. . . . . . . . . . .
i#* *rpi px.ioi"toi oo.r"o Io"n

5. R6ndu6larugi.ciunii de udz6-u6pte 6, R6ndu6la Utreniei

1. I""6d;;;p'";;;";;"";";rrti"i . . . . . . . . . : . .

:=: 25_32
32_33

ii:; 53-70

32. pentru il;;;"."":' :i ""i,

dumneze6s"a !!. 29. Cereriladiferireirebuinfe..'Laii;p;;;pi;,i";"!'i'ra.*" 30. La timp de necontenirea ploilor . 31. Pentru cei so c6l6toresc

27.R6ndu6rj"il;i;;;;;*;.i . . . . : 'impa"tegir". . : : . . . . . ';i=?3 Rugeciuni de mulf6mire dupd,


. . .

,]3:133 ,3. t.norumarl rv. P:lll:*i* rrprcajo pentrr oficiarea liturgiei mai ,nainte sffulite 161_166 ll. IJurnDeze6sca Jiturgie.a sffntului Grigore teologui 169_lgg lz. .!;stras scurt din triod pentru liturgia mai ,nainle sffrr{itn lSg_i;; 13. R6ndu6labinecuv6ntd,rii colivei . . .:, 19A_f94 14. Rugiciune la binecuvlntareasdlciilor in Dumiueca Floriilor 196 16. Il,ugi.ciune la binecuvintarea md,ncdrilor de carue in sfinta gi marea Duminccb a Pagtilor 196 16. Rugdciunela binecuvintaroa br6,nzei a oudlor. . . . ,.. gi fgz 17. Bug{,ciune la gustarea strugurilor in ziua ile 6 August 1g|_1gg Rugnciune la aducerea pargii a" p6me . . '. . ]!. 198 19. R6udu6la parastasului 198_200 20. Rugd,ciunoade iertare la morli ZW_ZO4 21. Iudigiiare,. cum s6 se fact incheierile lotpust, apoiis;,la sdrbdtorile impbr5,tegti, maicei lur uumnezeu gr presto ale tot aDuI . . ZO4 22. fncheierea sdrbitorilor impdriteqti 206_207 zitelor de presre t6t6 66pt6meua :?. ln*eieree 24. Ecfonisurile in Dumineca cea luminatd. paqtilor a . . , ... Z0g_210 25, Stihurile, ce se ce,ntd, s6rbdtori Ia . . . . ZLO_Zll 26. Siaaxar pentru tot auul
24Z__246 247_262 262_26g

t;ro;si; cuioid;ot"u pt".'oo"t"oVu"il"'""i u .no6 *;.;

..
jt:, ( tt

2w26r
26t_266
j::-i,

'=-;=-:rrr=.:=--.-==;i.:;r

-- -..

; J
43* t

.,=,

ii JI
)l

-i '

it

33'

: l'entru duqmanrr cel ce ne ur6sc $r De aslprosc pre nor .


Pentru cei ce sunt in iuchisori

., Pagina

li ?3'Peutru ud,v!,lireavarvarilor o''


lt 36.
li . 37. 38.r 39. 40. l',

265-268 268-27r
27I-27 -D 27b-279 280-283 283-2.c+ 284-2SJ 285-287 288 289-291 292 293

4r.
42. 43. 44. 45.

46. 47.

La b6le epidemice. Multdm pentru cdqligarca ire cererii Pentru inmullirea dragostei qi desrdddcinarea urei qi a t6ti, rdntatea Cerere pentru cdqtigareacelor do trebuint5,qi de folos Peutru tdte nevoile gi primejdiile omenoqti Ecteniile la sc6tereacinstitei cruci, (14 Septembre) Instrucfiuue peutru sc6terea sffntului aer Ecfor:idurile ce se zic inaintea evangheliilor sf. patimi Rugiciune de mul!6mire Pov6luire despre modul cun s6 indeplin6scd,preotul gi diaconul serviciulin s{'iurabisorica, cum au a se gdli.-spreIucralea celor gi sliufo,iar nraialesla oficiarea dumnezeel[.i pa,slrarea liturgii; dpspre sfinIe|orsacramenlepeDLruceibo1uavi,etc..'-. 295-326 Condacele,ce so ce[tb in allariu la sdrbdtori mari 326-3?e Tipicul chiemd,riiduhului sfint, la aduniri qi la incepereaanului astic 331-3t7 s8&l

urmeaz

,q SF. IOAN GURA-DE-AUR,

mild, este nemdsuratd, iubirea de 6meni negrd,iti,: qi sple nq! Ei spre sfinti, biserica ac6sta, qi fa cu noi si _cu sgi ce d'impreuni cu noi se r6ga, milele Tale cele bogate Ei indurarile Tale.
Ial dupd termina,rea antifonului, sd relnt6rce Eiaconul iarisi inaintea sfintelor ugi si inchind,ndu-se, zice: Ia,rn gi iar5, cu pace Domnului s6 ne rugim. Chorul : D6mne milueste. Ap6ri, mi,ntuegte, milueste, si ne p5,zeqtepre noi, Dumnezeule, cu darul Tdu. Pre preaslint a, curata, preabinecuvlntata, mirita, stipA,nan6strd, de Dumnezeu Nd,scdt6reaqi pururea feci6ra Maria, cu to{i sfinlii pomenindu-o: - pre noi insi-ne, si unul pre altul, si t6td, viala n6stri lui Christos pumnezeu s6 o di,m. Chorul , Tie D6mne.

insu-fi St6,pA,ne, dy.pqbylu F{U,"91* Ta, c_4std,

ca u,r,

mirirea : a qi in recii vecilor:.

si purerea, qi ",t" ,tuni,lilll';,titlT'llr" impdri,fia pururea Tati,lui, ;i a Fiiului, si a sfintului Duh, acum si
Chorui : Amin.

C6,ntiretii intonezd, al rloilea anlifon; iar Diaconul merge qi sti la ic6na NdLscdt6rei Dumnezeu, gi dupi, finirea antiionului, face asede ' menea ca ;i Ia rugi,ciunea cea_ dintd,iu.

- -@g*iunea,

erntifonului

aI doilea,.

-'^
':=I+-*-. t-

tr-

dumnezedsca T.a.nut1{e, Si nu ne lasa pre noi ce nflddjduim tntru Tine.


!;

Diaconul: Iafi, si iari,. Apdrd,. pre preasfinta... Ecfonisul: Ce bun gi iubitoriu de 6meni Dumnezeu esti, gi fie md,rire tni,l{d,m: Tati,lui, qi Fiiutui. gi sfintului Duh, acum gi pururea si in vecii vecilor. Chorul: Amin.

tre1,ce sd intr'unesc in numeleTcu,-ui-t,ngaa;; sele dai cererile:hsu-li Ei acum plineqte,ir.rilu cgle,spr.e folos aie robitbrTci, da,ndu-ne i"iii n6uu acestv6c de acum cu4oqtirlu adevdrurui16rr, t -si sd fie viatardg..y?9i..daruindu-ne. 'E:)^q#
.4,<A4.
L&t

dd,ruitn6ueaceste obqteqti sugd,ciuni ,hffi'$.ll ::_ui M gi lmpreuna gld,suit6re,


cela c.-e la doi'si la si

r*n - 4ogfleiunea

arrtiforrului

al treile:r.

" c6,nti,refii c6,nti, an treilea antifon, si'o ftox;*;tn,

tr*'m;;##mW#"ffi":\sffim

i-"2.
+e.t
4.44

_ qi inainrea sfinrei lu^M*Tir:,.Freor'r Diaconut std,nd #.::1"u ?lTiy_ preotut Ia t6te.raturile presum tu a*ro"itu;;i;";;ffiilrir", ei, gi oEu,"u *i*re_"opre, mergend purrf,,lf":i ':: ::j,Tu ^1lt ry* roreu _dinspre d6u6 sregnice i^^'id;i-rJtT;1: ; 2"11"!","^lxvi"l.inglntea
:r
&lr,:^*:<.. l^ rrotfrJ zice rugi,ciunea intrd,rii in taini,: -

de va fi Duminecd,;

"l,tr

apoi ia sfinta evanghelie, df,, o :,.f-lt sr merg amlii nulur' *j.ql-]"rnind,eiuni. in dr6pta, Fr din dosul sfintei mese,inchinpfy-se

'{^"^t

r*

!.

P]"\WW:fi*% fl'#tffi"ffi .,t-. ,;( 1;';;';';^/'


:.,ffi

e'3Sptere, -r." Diaconul Domnurui zice;sd, vt"ttt' *'"<*rhT9e'k4e<' *"f4'LJ

EEug$,eiunea-intr*,rii"

FNJ:*iqA"r, D6mne,Dury.ne nostru, cela ce zeul L


Y a$" .'.'rniuricetele gi ogtile fl,ngerilor

A SF. IOAN GURA-DE-AUR.


t1' Pentru

,/t;

pacea de sus gi pentru mantuirea, sufletelor n6stre, Domnului sd ne rugem. Chorul : D6mne milueste. '" Pentru pacea a t6td, lumea si pentru bunistarea slintelor lui Dumnezeu biserici; qi pentru intr'unirea tuturor, Domnului sd ne rugd,m. Pentru sfintd, biserica ac6sta gi pentru cel ce cu credinli, cu evlavie gi cu frica lui Dumnezeuintri 'ntr'Onsa, Domnului sd ne rugim. Pentru ca sd ne m6,ntuim noi de tot ndcazul, m6,nia,si nevoia, Domnului sd ne rugem.

(t# rugam, bunule Ei iubitoriule de 6meni, ca n6strA -- sd curd,leEti la - uitA,ndu-Te rugd,ciunea sufletele qi trupurile ndstre de t6ta intind,ciunea,sim(urilor qi a cugetelor Ei sd ne dai n6u6, se ne infatisam nevinovati qi fara de osinda inaintea sliniuiui Teu jertfelnie. $i darueEte,Dumnezeule, qi celor ce se r6ge dimpreund, cu noi sBorire vielii, crelinlei gi inleiegerii celei duhovnicegti. Da-le lor, ca totd6una cu frici si eu dragoste sd servdsca !ie, q!_gu nevinovd,fie, fArA osindd, se se tmpd,rtf,,q6scd, cu-SIiqtele Tale taine ;i sd se invrednicdscd de lmp6rilia Ta cea,cer6sci.
pre noi, Dumnezeule, - Apdri, mantue;te, milue;te, Ei he pnzegte cu darul Tdu. Chorul : D6mne milue$te. Diaconui : inlelepciune. --*-. Diaconul intri ln alta,r pre uqa cea dinspre m&i-n6pte.

il,Il/ntaqide multe ori cd,demla Tine qi lie ne

r-a li

-l"-RuEieiunea

a, aldutr pentru

credineiolsi.

j
I

r.-,.,_'_-zt:-'

F
.6\

DUI}INEZEESCA I,ITURGIE

Preotul Ecfonisul: Ca sub std,p6,nireaTa totd6una fiincl pi,zi!i, lie mi,rire sd lnd,llim : Tatd,lui, qi X'iiului, pi slintului Duh, acum si pururea gi in vecii vecilor.
Chorul: 4pi11.

IBug*,ciunoa caroa, rr ceteste preotul in taini, eAtrd s,e eAntf, ehemvimie6sea efi,ntare.

trupegti nu este vrednic s6 vie, sau s6 se apropie, sau sd servdsceTie, imperate al md,ririi; cd, a servi Tie este lucru mare si infricoqat chiar si puterilor celor cereqti. Dar ins6, pentru iubirea Ta de 6meni cea negriita gi nemdsuratd,, nemutat qi neschimbat Te-ai ficut om, si archiereu Te-ai nupit n6ud, dd,ndu-nelucrare de sfinfen'ie a servica liului acestuia gi a jertfei celei fd,rade's6,nge, un StapA,nal tuturor; caci Tu insu-fi, D6m"neDumnezeul nostru, std,pd,ne;ticele ceresti qi cele pnmdntegti, carele Te por{i pre scaunul' cheruvimil-or. Domnul serafimilor gi tmp6ratul lui Israil, cel ce esti unul sfint Ei tntru sfin{i odihnesti. pre Tine da,rTe rog, cela ce egti singur bun qi'binevoitoriu, cautd, spre mine pecr{,tosulsi netrebnicul robul Tdu, gi:'mi. curd,legte sufletul' si inima de cugete viclene; si indestuldzd,-mdcu puterea sfintirlui Tdu Duh, c&, - imbrd,cat fiind cu darul preotiei, - sd stau inaintea sfintei Tale mese qi sdjertiesc slintul gi preacuratul Teu trup gi cinstitulsA,nge;

ffiffii-""ua din cei lega{i cu poftelesi cu pld,cerile (4H/

' la Tine ytrud tmi plec grumazii mei gi tie i'rti