Sunteți pe pagina 1din 295

MINEluL LUN}~1 uI FEVRUARIE L

INTRU MARIREA SANTEI CEI DE 0 FlINt~ Sl DE V1ATA FACSTOAREI


, " J

S1

NEDESPARTITEI TREIMI ,

MINEIUL
LUNEI LUI

TIPARIT

<Euapzo8az~a ~antutl1/i ~il~ob at ~antd no;)tzc 83i;)czici flu", toccfatc edoboxc JllomCinc

BUCURESTI

TIPOGRAFIA

"CARTILOR
1 8 9 8.

BISERICESCI".

-~I[JI
========'=========

=-]k;
~

LL

LUNA LUI

ARE DOUE-DECI SI OPT DE DILE. " ,


pIUA ARE 11 ORE, ~I NOAPTEA 13 ORE. In 4iua dtntilI, Inainte-serbarel
Christos, ~i santul muoenic Trifon.

Intlmpinarel

Domnnlul Dumnedeulul, ~i l\iantuitorluluI .nostru lisus

La D6mne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Inainte-serbarel 3, ~i ale santuln! 3. Stihirile Inainteserbaref, glas 4. Prosomla : Oa pre un viteaz intre mueenicl.;

b
~

instita Biserica Sa ga· $1 Biserica cea santa ~i desteste sa primesca intatata, carea a bagat pre Domtru sine pre Domnul nul lnlanntrul camarilor Bieel ce vine ea un prune, sericer, mal 'nainte s'a adus ~i va sa lumineze duhovpre sine intru cinstita Biseniceste ell darurile pre rica lUI, ~i sa roga pururea, a sa prea credinciosa f?i de ea sa se mantutasca de striDumnedeu iubitore adunare,caclune ~i de nevol, eel ce necatra earele f?i striga : Tu estl incetat pre densa 0 maresc, cumarirea ~i lauda ~i podoba adeverat de Dumneden N asplinirel mele Cu vinte, eel ce cerore. te-a! facut prune en trupul imeoane prea santite , II pentru mine, nadejdea earea tl-al agonisit, 'I Camara cea mult Iuminopre Christos vino deal vedt, o sa, ~i cortul eel prea cinstit, intra in Biserica, ~i primeste ~

~-~

==----~-=-------==----=~~~=

..... ------tr-'p1

rn
I

jJ rip ,'-'

LUNA LUI F&VRUARIE

19)

L'b

J in brate, si striga: Aeum slobozeste Mantuitortule de pe pament pre robul t~u; ~i chtarna ~i pre prorocita Anna sa prea mareasca tmpreuna cu tine eu frica pre Facetorlul de bine, eel ee s'a nascut prune eu trupuI.
Alta Stihirl ale santulul 'I'rlfon, glas 1. Prosomia: Prea laudattlor mucenicL.

te rogt aeum pentru sufletele ~ n6stre. I cele pamentestr pre a ferieite Trifone cinsnte, al alergat vitejaste la nevointe ~i la lupta de sange, surpand eu mestesugire pre eel mandru mucenice, tu at luat eununa biruintel : Decl nu inceta rugand pentru not pre Christos Dumnedeul nostru, purtatortule de chinurt, ca sa se mantulasca sufletele n6stre.
Si acum, a inainte serbarel, glas acala~l, a lui Mil.rira a sautulul, glas 2, a luI Cipriano

D efatmand

prea-marite, parta~ te-al facut desfataret eelet neperitore, in cerlurf ; Inminat invins-af marite cu lupte vitejestt, ~i martor al adeverulut facendu-te : Roga-te lut Christos, Sa se darutasca su-' fletelor nostre pace ~i mare

T rifone

mila.

Tritone prea-marite , cu strelucirile luminet celel veclnice, cu totul te-al tacut luminat la chip, stricand tnselaclunea cea intunecoasa, ~i pre stepanitorit lumel intunereculul surpandu-t eu darul eel dumnedeesc : Pentru a, cesta roga-te sa se darutasca sufletelor nostre, pace ~i mare mila. prea fericite, invrednicitu-te-at bucuriet si veseliel angerestl, lepadandu-te de cele veselitore ale vietet, ~i cu lntarirea sufletulut tote ~ intru nimica socotindu-le, ~i s~ver~ind vitejaste martirul,

staql Simeon primeste in brate pre Domnul Mariref, pre carele mal 'nainte sub nor l-a vedut Moisi, cand in muntele Sinal I-a dat lut tablitele, Acesta este cela ce a grait prin profett, ~i Facetortul legeJ. Acesta este pre carele David mal 'nainte l-a vestit cela ce este tuturor infricosat , carele are mare ~i bogata mila.
lara de este Vinerl sera, Mllrire a Inamteserbaret, ~i aoum, Dogmatica glasulul.

Ghormano.

T ritone

LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 1:


Prosomia: Casa EufratuluL

n q-;--===--==~=-=-~-=~-=~_OiiiiiiiiiiOIO=iiiiiiiOOiiiii·-~

Simeone, pre I Domnul MarireJ, precum ti s'a vestit tie, de la Duhul II Sant, ca lata a venit. .
0

p rimeste

nil

f t6

r "..
SUh :
ACdU~

III JlIUA DINTAI


~ ~

~,

sloboz~,ts pre robul tM St!p~n.. upre ouventul tllU. in pace.

Purt~nd Curata, ~i eea fara prihana SFecfora, pre Fax I cetortu ~i tepanul, ea pre un prune in brate, in Biserica intra.

IJA ORTRINA
La Dumne4eii este Domnu\ Troparul Inalntea-serbarel de 2, orl, Ml1rlre al santulul. ~i acum, iarlt al Inalnte-serbarel, Dupa tnt1Ha Stihologie, Qatismala, glas 3, Prosomia: De frumsetea feoIoriel tale ..

. Mare

Stih: Lumid sprs desooperirea neamurilor, ~i· mltrire poporulul t~ii Israil.

~i tnfricosata, ~i streina tatna, eela ee cuprinde tote, ~i pruncil zideste ea un prune in brate sa porta,
Mltrire ~i aenm, a Inalnte-serbarel, lul Ghermano. glas 2, a

Pre eel santit santita Feelora I-aadus in Biserica preotulul, ~i tindendu-et manile Simeon, l-a primit pre el bucurandu-se, ~i a strigat: Acum slobozeste pre robul teu Stepane, dupre cuventul teu in pace D6mne.
Troparul santulul glas 4. Mucenicul M!1rire, ~i

te-a primit strigand : Acum slobozeste pre robul teu Stepane, ~i Anna prorocita eea far a prihana ~i marita, acurn marturisire ~i cantare itl aduce tie; lara nOI strigam catra tine, datatormle de viata: Manre eelul ee asa bine al voit.
De dou~ Oatlsmala, glas 8, Dupa a doua Stihologie orl, Prosomla : Fluerile eels pltstore~tl..

Feclora Christose, bucurandu-se ~i~eon .prea santitul,

Pre tine eel intrupat din

teu

D6mne Trifon.. al Inainte-serbarel, glas 1.

CautiL la sfir~itul oltrteI.

Ceresea eeta a angerilor cerestt privind spre pament vede viind ea un prune, pr~ eel mal intal nascut de cat t6ta faptura, ducendu-se Ia Biserica de Malca sa, eeea ee nu stie de barbat, Deel cantare mal 'nainte de serbare impreuna eu not canta bucurandu- se.

aOUID,

pe pament eela ee e~ti tmpreuna fara ineeput eu Tatal. Adusu-te-al in Biserica eela ee e~tI neeuprins, ~i bucurandu-se betranul, pre manl te-a luat, strig~nd: Acum me desleaga pre mme, pre carele m'at eereetat, dupre Cuventul teu, eel ee bine al voit a mantui ea un Dumnedeu neamul omenesc.
M~rire, ~i aeum, Iar aeesta, CANOANELE. A' Inalnte-serbarel en Irmosul pe 8, ~ial san· tulul pe 4. CANONUL Inainte-serbarel. Cantarea 1, glas 4, Irmos :

Nascutu-te-at

~anta-voiu

~Dumneqeul

tie Doamne

men, cit al
""~

I
.

LUNA LUI FEVRUARIE

pre popor din robia E· "giptuluI, ~i al acoperit pre "Faraon ell carutele lul, ~i "puterea lUI. C ant tie Domne Dumnedeul meu, celul ee te-al fa cut prune eu trupul, fli leget te-al supus, ~i al mantuit pre om, pentru carele te-al facut om.
"SCDS

Cuvintele cele .. dumnedeestl, le-al sever~it pre I densele in fapta, pururea po- I menite.tubind santenia, ~i tm.. bratisind curatia, eu adeverat pastor, pastorind eugetele sufletulut t~u cu intelepctune, ~i intorcend sufletele cele r~til· cite, le-al .adus 'la Dumnedeu, prea-marite,
~i aenm, a NltscM6reI.

A scultand

·-1'!

Fost-al

IHlrire:

In brate primind betranul pre datatorulde viata ~iDumnedeu, din via ta deslegare cerend, a strigat: Aeum me slobodeste, ca te-am vedut pre tine astadt , Legilor firer te-al pIe cat, ~i asezemanturilor Scripturet dupre lege te-at supus Christ6se, eela ce mal 'nainte ml-al dat mie lege in muntele Sinal.
A N1!.soM6reI:

Me luminezl eu lumina eea intelegetore, Fectora eu totul fara prihana, earea aI nascut strelucirea marirel eelet parintestt, ~i 'ml risipeste intunerecul pecatulul,

Cant tie D6mne Dumnedeul men, ca te-al nascut din Matca Fectora Curata, ~i pre acesta 0 al aretat nadejde sufletelor n6stre.
Alt CANON al muceniculul. Al c1!.rula aerostih la GrecI este aeesta: Invredniceste-ms pre mine Trifone a me tmpltrtl1~i de desfatare, Odntarea. 1, glas 8, Irmos: Apa trecendu-o ...

Odntarea

3, Irmos:

ntaritu-s'a inima mea tntru Domnul Dumnedeul men, "pentru acesta eel slabl s'au "locins cu putere.

biserica, ca Biserica luI Dumneden acum , a venit, sa ne faca pre not bisericl santulut Duh. Trecut-a acum umbra, ~i in locul ef a venit adeverul, . viind darul , primeste acum pre Christos Simeone, Veduva Anno, intelepta Cuvioasa, ~i cunoscuta, lUI Dumnedeu acurn te marturis.e~tI ee. uI ee s'a ..facut prune .' i ell trupul pentru not.

D eschide- se

mpartafli.ndu-te de dumnedeesca dulceta cea adeverata incerlurI, ca un patimitor nebiruit, eu rugaciunile tale mantueste sufletul meu . de turburarea patimilor,

I
I"

~~,~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

IrI~~~~--~~~------~~---Fi
IN :pmA DINT!I
§

1it
lI-

A N~,,!tOrel:

Pre Malca Iu! Dumnedeu Pectora, drept prea-marind-o sa 0 laudam, eft sa roga ne incetat pentru not catra Domnul.
Alt Oanon, Irmos: Tn e~U tntarlrea celor ...

in manile betranulur preot: Aceluta sa De inchinam, ea unul adeverat Dumnedeul nostrut '

imbracat ell puterea celut prea ina It, al timpit puterea cea trutasa, rnarite mueenice al lut Christos. fiind eu trup, at stins trufia vrajmasulul cea tara trup, ~i al predicat pre Dumnedeu Cuventulintrupat, cu aretarea ta fug " duhurile cele viclene, goninduose de darul santulut Duh. ajutatore, nu me voiu rusina, Prea-curata Maroa lui Dumnedeu, A ven, du-te aparatore vietet mele, me voiu mantui, est! intarirea celor ce "alerga la tine Doamne, tu "e~tl lumina eelor intunecatt, ,,~i pre tine te lauda Duhul meu

Fiind

Imbracat

trupestt desfatandu-te fericite, dumnedeesca desfatare, ~i fara durere dupre vrednieie in rain al primit, cununa nemurirel luand de la Dumnedeu. Pentru a, cesta ~i riurt de tamaduirt izvore~tI, celor ce alearga cu dragos.te la acoperemantul tell

C u durerile

Oatiamata mucenienlul, glas 4. Prosomia: Degrab ne intimpinit ...

mucemce,
Prosomia:

Numat

Mli.rira:

Mitrire, ~i acum, a Inatnte-serbaret, glas 1.

petra flind peeetluita ...

A vendu-te

~1 aenm, a Nll.so~t6ret:

Tu

Irmosnl :

ce est! vistieria ve, cilor ~i viata tuturor, cela ce pentru mine te-at facut prunc sub lege, carele 81 tnsemnat in tablite legea in muntele Si· naf, ca pre totl sa-l mantuesn din robia leget cea de .demult : Marire milostiviret tale Mfintuitoriule; madre imp~nltieI tale; marire rinduelet tale, unule tu bitortule de 6menl. coperit-a cenurile bunatatea ta Christose, ~i pa"mentul s'a umplut de ma"rirea tao Pentru acesta ne"tnee. at strigll.m: Marire pu"tere! tale Domne,
t.

C ela

"

. CONDACDL Inalnte-serbarel,
l mpreuna

CAntarea 4, Irmos:

glas 6.

.n.

eu Tatal Cuventul eel nevedut, acum vedut este eu trupul, nascendu-se negrait din Feciora, ~i sa da

~~i~~i~~~~~~~~~~~~~

10

LUNA LUI FEVRUAR1E

Cetele aDgere~Us'an spatmantat, vedend in bratele betranulut pre Fitul eel laudat impreuna ell Tatal, ~i eu Duhul, ~i Dumnedeul nostru. mind asupra sa Dumnedeu eel eu totul deseversit, prin aducerea eea dupre lege, dar deseversit noue ne-a daruit, primind, ~i eu Duhul Dumnedeu a f vedendu-I Simeon, , , Milntuitor lumet pre Christos I-a predieat. Iegea in muntele Sinal, mal cinstit te-at facut, ca pre Christos Domnul in brate l-at purtat betranule,
A N!sc~t6reI:

marire vecmica.
Marire:

lele durerilor; te indulceat fericite, lara acum mal eurat te indulcestl, umplendu-te de

Neseversirea

nostra pri-

Zgariindu-ti-se trupul cu ascutiturile unghiiIor celor de fIer, ti sa iutaria puterea sufletulut eu dumnedeescul darn prea fericite.
~i aenm, a N1I.sc~t6rel.

«la pre un prune in brate

T 6t3 nadej dea mea la tine o puiu Malca Fectora, pazeste sufletul meu ; ceea ce at nascut pre Dumnedeu Mantuitorlul men. ela ce at resarit lumina, ~i at luminat zorile, ~i·at "aretat diua : Marire tie, 1"isuse Fitul lul Dumnedeu. In umbra legel eu Cuventul darulut Iuminat s'a imbo .. gatit dreptul Simeon, trupeste primind pre Christos. spre cadere a dis ~i spre sculare este pus, spre caderea necredinctosilor , ~i spre scularea credinctosilor, Simeon ore-cand mal 'nainte

De cat Moisi, eel ee a luat

C§.ntarfa 5, Irmos:

Anna profetind eele viit6re, pre Dumnedeu, eel ee era sa fie din pfmtecele teu mal 'nainte l-a vestit; pentru acesta neincetat roga-te Matca lUI Dumnedeu, sa se

A eesta

mantutasca

robit tel,

Alt Oanon, Irmos: Au4it-am D6mM ...

k
J.J!

Spalmantat-al pre eel ce te vedeau, eu intarirea rabdarel tale fericite, ca at ra bdat chinurt, ca cum at fi patimit in trup strein, Impungeudu-te cu ostene-

a protetit,
Nascet6re Curata, roga pre Fitul teu, sa mantutasca de nevot, ~i de toata asuprela pre eel ce te

r» Dumnedeu

A N1I.soM6reI:

_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiIiiiiiiiiii~l.~

~-

·..--.------------------maresc pre tine N ascetoare de Dumnedeu Prea-curata, ,


Alt Canon, Irmos ; , Manecand striglim ~ie...

---.-.001IIII ••
pre Facetorlul vecurilor betranul ca pre un prune primindu-I, Dumnedeu mal 'nainte de vecl pre Christos l-a cunoscut, ca pre 0 marire a neamurilor, ~i a lui Israil. Aeurn Simeon a profetit, aeurn Anna s'a marturisit lui Dun.nedeu. Acela adica Maf• eel, ~i Fecrorel, lara aceasta celul ce s'a aretat din Fectora eu trup. pantece ! Cum o marire ea acesta al odraslit; Dumnedeu este eel ee s'a nascut, 0 Fectora l Si lumina neamurilor: Marirea, ~i man-

-===~==========~===IN=~Pl=U=A=D=lN=T=AI==========~======

~!

Chipurile tnselacmnet le-at stricat purtatortule de chinurr, ca al tubit a cinsti chipul lut Dumnedeu eel adeverat, ,
,

Biruit-alsoeotinta cea fara Dumnedeu a tiranulul, prea intelepte, intarlndu-te ell eredinta lui Christos.
Mlirire:

Strelueindu-te ell dumnedeesc dar U, ell osirdie al patimit pentru Christos, patimitonule.
~i acnm, a Nltsc~toreI

o ferieit

N1tsc~t6reI:

Z~mislirea ta, s'a facut negraita Feclora, nasterea a remas nespusa, Prea-curata pururea Feciora.
CAntarea 6, Irmos:

tuirea,

Alt Oanon, Irmos:


Ourlt~e~te-m~ Mil.ntuitorlule ...

recum al mantuit pre 10Da profetul din chit Chris"t6se Dumnedeule, asa ~i pre "mine dintru adtncul gresa"lelor scote-me, ~i me man"tue~te, unule Iu bitortule de "omen]. luase betranul, cit nu va muri mal 'nainte, pana ce va vedea pre Stepanul Christos, lara astadt in brate il porta, si-I arata pre ella tot poporul lut Israil,

cele scarnave, ~i spurcaclunile mirosulul de jertfe ale nebuniilor idolestt uscandu-le, aI ada pat eu sangturile tale marite Trifone tote odraslele Bisericel eele de bun neam.
Mll.rire:

Stropiturile

R espuns

Sanglurile cele inchlegate


ale mucenicilor ea mirul mirosesc, sangele patimitorilor izvoreste tamaduirl, tertna trupulul sante~te sufletele, eelor ee-l cinstesc pre el ell ere.. dinta,

I.~.~------------------------------~------~-----------------._'

r·Jri---_.------------------------------~.I
12 LUNA LUI FEVRUARIE
~i aeum, a. Nltso~t6rel:

Matca lUI Dumnedeu,


Irmosul :

Ca un sicriu tnsufletit aI primit pre Cuventul eel fara inceput. Ca un I6;a~ santit at incaput pre Ziditortul, Ca un scaun in chip de foe, porn pre Stepanul a t6ta faptura,

insus] Christos s'a facut biruitor, ca un nebiruit,


Luna lul Fevrnane, are 4ile 28. lara cand este bisect, are 4ile 29. . :piua are Oeasurl 11, ~i n6ptea 13. In 4iua dint!!.!. Inainte serMrel Intimpinltrel Domnnlul Dumneden, ~i Mantuitorlulul nostru Iisus Ohristos. ~i santul mucenic 'frifon. Stih: Iar~ tu Trif6ne, C6 de sable patruns e~tl murind, Deel care este vremea sfir~itulul teu; tneeputul lunel fUnd. lntru intala 41 a lul Fevruarie, Trifon a murit prln sabie. oesta era din satul oe sa ehlema Lampsao, din Eparhia FrigieY, pre vremea imp~rll~ier lui Gordian, la doue·sute·nou~·4ecl ~i oinc! de ani, de la imperatia lul Aug i flind inc1l.f6rte ten~r, ~i purtaudn-se eu mestesug' de potriva versteI sale, precum povestesc 01l.pll~tea ga.~te, s'a umplut de Duhul Saut, ~i tamadufa t6t1l. slabtolunea, ~i dracil gonia, til.m1l.duit·a ~i pre flIca Imperatulnl indraoitil. fiind, la care Iueru dlo, cit a aretat l1i pre drao, la eel ee sll aftau de fa~1l.,ca Ull cane negru, ~i spunea faptele cele vielene. Deel ou acestll minune a trail pre mul~l la oredlnta luI Christos: lara pre vremea imperatulul Deciu, carele a primit pre Filip, eel ce a imp~· rittit dupa Gordian, fu parlt la Adlin Kparhul AnatoluluI, cltoI nu da slujbll..~i cinste draoilor, decI aducendu-se inaintea lul la Nleea, l1imarturisind numele lul Christos, inti'll fu batut ou spada, nn feliii de mnnea, dupa aceea fu legat de cal, ~i gonit in vreme de larna, prin loeurl en anevoe de trecut, ~i prin sate eu anevoe de umblat. Apol dupa aeestea gol preste pirone de fIer fu tras. Dec} mal b1tUndu·linclt, ~i ar4endu·1 cu faclii pre coste, s'a luat rsspunsul, slt morlt de sable, care apucand mal 'nainte, ~'a dat sufletul la Dumnedeii ~i slt face soborul Iul la marturtsirea lul, ee este in santa Bisericlt a apostolilor, a santulul loan Teologul a· props de santa Biserlca eea mare. rintelul nostru Petru eelul din Galatia. Stih: Petru al Galatiel pad la sfir~it s'a nevoit, De cuvintele lul Pavel cele o1ttrlt Galatenl fiind sfatuit,
Intm ac8st1l. 4i, pomenlrea Prea-cuvfosnlul p~.

"dule, ca multe slnt fara- de"legile mele, ~i me ridica din"tru adincul reutatilor, rogu"me. Cacl catra tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul "mantuirel mele,
ClINDACDLmueeniculul, glas 8. Prosomie: Oa nlete p§.rglt a fireI...

Curate~te - me Mantuito-

timea dumnedeilor 0 a1 stricat de la margin! prea-marite, cinstit tntru Christos facendu-te, ~i biruind pre tiranl intru Dumnedeu Mantuitorul, cununa muceniet tale at luat, si darurile dumnedeestilor ta, ,, maduin, ca un nebiruit, SAntit ospat sa pune inaintea adunaret Iu bitorilor de sarbare astadr, care poarta sernne de ser bare Inain te, cele patru-dect de dile de la intricosata Nasterea Domnulut cea din Feciora, ~i luarea in brate de cinstitul betrfln, ~i pomenirea cinstitului purtatorfulul de chin uri : ea prin
ICOS.

Cn intarirea Treime1 mul-

A cesta filnd crescut ldngl!. Galatenl, ce stnt aprope de Anghira, a petrecut lje-pte anI cu parintiI lul, dupl!. aceea se duse la Ierusalim pentru inve~atur1l. l}i pentru vederea sii.n· telor loourl ~i de aeolo la Antiohia, ~i afiand
nn mor.. an~ intril jntr'insnl, .orel. av•• oer'

11

I~

====IN~~=IU=A==D=tN=T=A=I==================== ;~
dac tnainte, in care primia, pre eel ee veniaii. ~i manoa in doue 411e odata, pntina pane, ~i apa ou mesura, insit eu gura sa a tamaduit intiH pre ore-carele tndracit. ce l-a facut tmpreuna Jocuitcr eu dill sul, ~i a vindecat de durerea ochilor pre malca pr: a fericitului Teodorit Episcopul ChiruluI, oarea era smerlta ~i placuia lul Dumnedeii, ~i pre un bucatar, ce s11 bantula de duhurl necurate, ~i pre alt teo ran a mantult, Iar de acela~i patima, si pre voevodul ceta~el I a oprit din pornirea luI, ce vrea sa faca sila unel Feei6re, orhindu-l, ei ~i pre eea mal sus qisa malca lul Teodorit 0 a mantuit de morte ~i de primejdia nasterel cea cu anevoe, si aIte nenumerate minunl ea a. cestea fitcend. ~i traind noue-deol si dol de ani eu placers dumnedeesca, ~i·a dat sufletul la Dumnedeti : Vrend slt·~'i Ia darul, ~i plata nevoiutelor. Intru acestl1 4i, pomenirea Prea-enviosulul pit. rintelul nostru Vendimian. Stih: Vendimian sadit fiind pre pament locuinta eopacnl. mare a1 bunatatilor,

Impreuna faeend.

junghiinduse

in sesime este pre-

PrIll mutare

a ca~tigat

cerlurilor.

casta fu discipul al santulul Auxentie, dup!l. ee a adormit Auxentie, afland acesta o crapiltura de petrit, ~i zidindu-sl tnlauntrul eI 0 chiliora, a petre cut acolo patru-decl ~i dol de anl, flcend marl lupte ~i biruintlimprotiva dracilor. lara cand s'a apropiat sase mute eatra Domnul, a tngenuncheat pe pliment, ~i 'sl-a dat santul seu suflet in mantle lul Dnmnedeti Intru acesta 41 pomenirea Prea-cuviosului plir.intoluI nostru VasiIie, .s rhteptseopu) TesaIonlculnl, co sit tragea din eetatea Athena.
~l

S~ib: au lntru pace s'a


~l

Tu V&silie drept al pastorlt poporul. adeverat prin fapte al imperatit. aceasta 4i Prea-ouvlosul 'rlmoteI, cu sever~it. de cinstea cea

de

Stih : Timotei s'a tmpl!.rta~it


SIlS,

. Nealegand ce va mal mult aei jos, de cat einstea luI Dumuedeii. lntru acestlL qi santul mucenie Tion, en dol Iloconl : De sable s'ati sever~it. voean.
Stih: Tion eu totll osirdia urma Pruneilor caril cu osirdte, de s~bie a muri acestlL

.." t'l umne d 1 pann"l or nos,en tri, nu ne rusina pre not " Y "ci ne darueste noue eu ind"'}" tri t' BO "razne a a s nga le: Ine "e~tl en ventat Dumnedeule, Dumnedeul eel ee s'a sa' Iasluit in pantecele Feclorel, .... b tel 1 S' In rate e UI imeon, ca pre scaunul eel de foe astadt sede, TU firea nostra cea pamen, tesca 1 d Cuvinte, prune uan f acut en trupul, f?i cute-al ratirilor eclor dupre lege te-al " imparts sit, ea un prune.
f'I

mucenita Perpetua, era din cetatea Bufritanilor din Africa. DeeI a fost prinsa de elitra necredincfosf, ~i adusa la voevoduI, tmprenna en pomenitil tinerI ce s1l. eatihtsean. Decl asupra santel Perpetua, ~i Filicitate, a fost l.berata 0 vaoa salbateca, earea naviHind asupra-le, Ie-aii bfi~iat: Iara eeea-laltl patru f§.ntl de multimea necredinclosilor au fost omorltl prin sable. Intru acesta ~i, santul noul mucenic Anastaste Navpliotnl, carele a marturlsit in Nanplia, la anul 0 mie-sese-sute-cincl-decl ~i cinol, in bucliti flind talat s'a sever~it. Stih : Lui Anastasie membrele trupulul tll.· indu-i-se, La Invierea cea de apol va fi tntreglndu-se, Cu ale lor sante mgaclunl, D6mne milueste-ne, ~i ne mantueste pre nol, Amin. Oantarea 7, Irmos :

Santa

du-l-se limba s'a sever~it.


bels:i!~e~arion, ln~ell!.t6re. Intrn acesta eel tmpreuna

Intru

4i,

santul mucenic Carlon tain' prin a lim-

cu lipsirea glasulul

Inte1epta Anna ne-a protetit noue eele viitore, si mal Y 'nainte a vestit eu talna astept area neamun °1· ~l mantuior, rea lui Israil.
f'I •

Ai1 contenit

barfelnica

glasulre

a limbilor
Seeund,

A NlLseetorel.

4i, santa. mnoenj~1l. Perpstua,


en densa, Satir, Reveatu,

~i

~I FllIoitate.

~------------------------------------=-----------------~~--~

Stih: Oinel eel junghla~l

eu Perpetua

jUnd,

men at, care at nasc.ut din pan-.l tecele teu fara s~mentabar ..

Bucura-te pament nese..

• -01IIII.-------------------------.,....-_..
(

14

LUNA LUI FEVRUAR1E


..batesca pre Cuventul Intru' ceea ce I pat, sufletelor e~t1acoperemantul nostre,


Alt Canon, Irmos:

1 •

ca sa mantulasca pre totl de legea cea scrisa : Tote fapturile Iaudati-I ca pre Domnul, \Te4endn-te pre tine lumina cea in ~elegatore, Simeon betranul in brate te-a Iuat, strigand : Aeum me deslegt Stepane din cesta trecetoare viata, la viata eea intru Duhul. Dumnedeu cel Ina! 'nainte de vecl, carele bine a . voit pentru not a s~ face prune, si pre manile betranulut Simeon a sa primi: Tote luerurile laudati-l ea pre Domnul.
A Nllscetorel:

not, carele sub lege s'a supus,

cununa, dantue~ti veselindu-te tmpreuna eu

Purtand

Din Iudeas viind tinent.,

cetele mucenicilor, ca biruind inselacfunea eu cuventul a, deverulut, bucurandu- te cantl: Dumnedeul parintilor nostri, bine e~tl cuventat,
Marire:

Pre

Stepanul tuturor incununeza pre marturisitortul patimilor lut, ~i pre acesta '1 a~eza in locasurile cele ceresn, strigand, ~i dicend : Dumnedeul parintilor nostri, bine estl cuventat,
~i aeum, a N~8c~t6reI:

Prea.curat~,eeeaeeai purtat prune tenar, pre Dumnedeul eel mal 'nainte de ton , 'p vecil ; earele s'a intrupat din tine, rugandu-te nu inceta, sa se mantutasca cet ee canta : Dumnedeul parintilor nostri bine est) cuventat, Christos, pre C~arele l-a marturisit tine"ril eel robin, in euptor gra"ind eu mare glas : Toate "luerurile laudatt pre Dom"nul. Pre eela ce pentru not fS'a facut prune asemenea ca

Pre imperatul Christos, pre carele l-a nascut uoue Feelora Maria, si dupa nastere a rernas Feeiora Curata, fapturile Iaudati-l ea pre Domnul.
Alt Canon, Irmos: De ~epte orl euptorlul. ..

ne imperatul

Ciintarea 8, Irmos

.•~----------------.----------------------------------------~. -~-I

ana la taere ~i la ardere, pana 1a versarea sangelut, ~i pana la morte deseversit te-al ehinuit, stand imprctiva pecatului, mueeniee al lut Christos, lara acum.castigand ~ria~a eea ascunsa intru Christos, strigl: Preott bine- cuventatt, pop ore prea inaltati-I pre Christos tntru totl veeiI. Nevoitu-te-ai pe parnent,. luptandu-te en eel ren credin- . ctost, eel ce te siliau eu amar I spre retacirea cea inselatore,

r:vecil.
Blne-euventtm

IN

jllliA lJINTAI

:71
Cantarea 9, Irmos:

~i improtivitore de Durnnedeu: lara in cerlurl Trifone te desfatezl purtand cununa, ~i impreuna cu angerir strigand. Tined bine-cuventatl, preott laudatt, popoare prea inaltatl pre Christos intru toti
tul Duh Domnul.

"pre acestia eu putere mai "buna mantuitl, Facetortulul ,,~i Mantuitorlulut, a strigat: "Tinerl bine 11 cuventatt , "preo~i laudati-l, popore pre a "inalta~i-l intru totf vecil. arim tott tubirea ta de {kY'I6menl, Christ6se lVlan"tuitOr1ul nostru, eela ee estl "marirea robilor tel, si eu"nuna credinclosilor, carele at "marit pomenirea celel ce te-a "naseut pre tine. eel ee scris in table legea Scripturilor, eu manile betranulut s'a imbratisat ea un prune, ~i ne-a asezat noue Scripture! santa legea Evan-

pre Tiltal, pre Ftul, ~i pre San"

~lf

prea intelepte nedumnedeirea eea tiranica, ~i al stins vrajmasia cea draceasca, catra Dumnedeu, eu eurgerile sangturilor tale, vestind eu cuviosa ~i curata vrednicie pre un Dumnedeu in Treime, einstindu-1, si strigand : Preott bine-cuventatl, popoare prea inaltati-l intru toti vecii, euvintelor tale, te fericim Prea-curata , ceea ce estf fericita, care a at nascut eu trup pre eel adeverat ferieit, pre Stepanul, eel ee Iocueste in lumina. ne apusa, ~i este aducator ~i datatoriu . d,e I . :.Pre carele ti urnIna re care e tineril bine-l cuvinteza, preotil il Iauda, poporele 11prea inalta intru totl vecil,
1rtnosul: SIL laudam blne sit cuvellti1m, ~i sit ne inch-

R usinat-at

geliet,

Urrnand

~i aoum, a Nltsc~t6ret:

Simeon betranul 'in brate a luat pre Christos Dumnedeul nostru, ~i a strigat dicend : Aeum libereza pre robul teu Stepane, angerilor vedend in trup pre Ziditortul lor facut ca un prune in bratele betranulut, ell frica laudandu-I l-a marit, Simeone de Dumnedeu primitonuletnsutt vcdetortule al Domnului, cela ce estl sfirsitul leget, ~i inceputul darurilor, fa pomenire ~i de nol, eel ee veneram cinstita mutarea tao
.,

A stadt in Biserica

C etele

pe septe orl tiranul hal"deIlor, nebuneste a ars eup"torlul pentru cinstitorit de ~ "Dumned,eu: lara veq.endn-l·

nam Domnulul eantsnd.

.~----"------,~-----=~~=-------------------~~.

f-:o:' ----------~----L-U-N-A-L-U-I~FE-"V~R-U-AR-I-E------·-----------~.
A Nll.scet6reI:

Bueura-te prea cinstita Cur~ta, lauda fectoriet, ~i bucuria lumel, Marie Malca si slujit6rea lui Christos M~ntuitorlulut : Pre aeesta roaga-l pentru sufletele n6stre.
Alt Canon, Irmos: Pre tine MaYea lui Dumnedeii ...

lei adeverate, earea s'a nascut dintru tine eu trup pentr~ ne~pusa milostivire, ~i da mantuire , eelor ee te Iauda,
Irmosul :

fletulur, .eu luerarea vietel ce ...

Mal-pre-sus de cat eele ee sa ved, au fost asteptarile mueenieilor, nadejdea lor sa vede plina de tamaduin nemuritore, plina de veselie, plina de bucurie, ~i de lumina nespusa : Pentru aceea sint vrednicl a sa ferici. dona lumina te-al facut, apropiindu-te de lumina gea ~lin~al, aprindendu-te, ~i Inchipuindu-tecuraza lUl,Trifone intclepte, te-at luminat eu strelucirile, ee ti s'a dat de ladinsul: Pentru aceea tott te fericim.
Mlirlre:

Pre tine Maica lui Dum"neqeil, ~i Pectora eea neis"pitita de nunta, pre tine eeea "ee. at na~cut mal-pre-sus de "minte, pnn eu vent, pre Dum"neq.ell eel adeverat, pre eea "mal inalta de cat prea·cura"tele putert, eu doxologit fara "taeere te marim,
EXAPOSTILARIA
Prosomia: Oil Duhul stand Mtranul...

menestl.

mancare prea- mariHi ~I dumnedecsca saturandu-te, impreuna locuitor eu angerit at fost fericite, ga~tile pascend in lund, de la Dumnedeu al luat darn de tamaduirt , Trifone mare mucenice, a vindeca neputintele si bolele 0, ,
. e,

. De

nespalmanta~ la chinurl, purtatorlule de chinurl, aretatu-te-al adeverat de un nume eu dumnedeesca desfatare, de earea acum indestulandu-tesi rndulcindu-te cu adeverat, cere-ne noue tuire, celor ce te cinstim.
~i aenm, a NiLscetOrel.

A retatu-te-at

M~rirE', ~i aeum, a Inalnte-serbarel, asemenea

man-

impreuna tota taptura eu voeasa, de Malca s'a tinut ca un prune, si la Biserica s'a adus dupre lege, ~i preotul i-a primi t strigand . Acurn liberezt pre robul teu
" In

C eia ce tine

pace.
LA STLHOAVNA. Stihirile, glas 2.

t:tel1,

Mortifica cugetul trupului men, Nascetore de Dum-

Prosomla: Casa Bufratulul.,

inviazll omorirea su-

Fara intinacfune Christ:',l

-I

IN DOUE :PILE

I
1

mal 'nainte de Iucetar, carele I a mantuit pre Adam.

s'a nascut din Fectora, ca din T ata 1 ara stricactune este filti, f
Stih: Acum sloboze~t'i pre robul teu Stlipane, dupre Ouventnl teu. in pace.

--1'" ~r
17

Duminica Vame~ulul sau a picatosulul, sail a lasatulul de carne, sati a lasatului de brAnza,eauta invetatura pre larg in Triod la Litera A. lara de sa va tnttmpl , in septemana branzel, eauta la literile B ~i G. .

deschideti-ve, ca Christos in Biserica ca un prune, de Maica Pectora, lul Dumnedeu Tatalui sa aduee.

Usile cerestt

Stih: Lumina spre descoperirea neamurilor, ~i marlre poporulul teu Israil.

Simeone, pre Domnul mariret, precum ti s'a vestit tie de Duhul sant; ca lata a venit.
0
Marira, ~i aeum, glas 2, a lui loan Monahul.

p rimeste

Ziditorlul certulut f?i al pamentulut in brate s'a purtat astadt de santul Simeon betranul ; crt acela cu Duhul Sant a dis: Acum me sloboze~tI, ca am vedut pre Mantuitonul melt.
~i eea-lalta servire a Ortrinei dupre rindulala

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2 ZILE.
Intlmplnarea Demnulul nostm Tlsns Christos, eand l-a luat Simeon In bratele sale.

~tApolisul.

LA VESPERINA
MIOA.
Stihirile pe 4 glas 1. Prosomla: Oeea ee e~tI bneuria.. i
j

Fericirile din Canonul Inalnte-serlarel CAntarea, 3, pe 4. ~i din Canonul muosniculul, Cantarea 6, pa 4. Prochimen, glas 7: Veselise-va dreptul de DomnuL Stih: AUt}.l Dumne4eu1e glasul meiL. Apostol, catra RomanI: Fraiitor, stim cd eelor ce iubeeo pre Dumneqeu ... AmuIa, glas 4: Dreptul ea flnleul va tnflorl.. Evangelia de la Luca : {Jis-a Domnul ueeniollor 8ei: lat« dau ooue stepanire; .. CHINONIOUL. Intru pomenire veclnica ...
~~~?-~-~

-mal-pre-sus in:
scaunele ceresn.l .. luat a in brate Simeon, strigand: Aeum me sloboErn!"

re Cuventul eel nedescris, ~i

tat en marire pe

fiintat, eel pur ..

Oade-se a ~ti, ca de sa va mtnapla ~ai~~e.serbarea, _ Intimpin~rel. Do~nul_uI I in


c

III

~JK£Q4Ii4i¥dL.v~~

zest], dupre cuv~ntu.l te"u ManU.1 tuitorlule, cela ce e,U manw··


WpSZ' i@ .'

.d ~ I

1"

,1
~

18

LUNA. LDI FEVRUARrE

-~

tuirea credinciosilor ~imangae rea. De doue orI.


Prune vedendu-te minunatul Simeon,' pre tine Cuventul eel mal 'nainte de vecl din Tatal nascut, a strigat: Me lnfricosez, ~i me tern, eu manile mele .a te Iua in brate Stepane, Ci eela ce m'al cantat pre mine robul teu, aeum eu paee me slobozeste, ca un milostiv. ceresca, ca Dumnedeu C~-.v-entul, eel ee s'a nascut din Tatal fara de ant, s'a nascut din Fectoara, trup omenesc luand de buna voe, ea sa tnoIasca firea omencsca ea un dr bun, !\Ii 811 0 pue dea- repta Parintelut,
M1trire, ~i acum, glas 1, a lul Andrei Oritenul.

nele mant, I-a primit pre el betranul,


Stih: Aoum sloboze~tl pre robul t~ii St~pane dupre cuventul teiiin pace.

rica Domnuluf, si eu betra-

sa da betranulut,
en

eel ee s'a aretat mal 'nainte, dumneqees-cului Isaiei, Christos eel eu niste cleste, ell manivle Nascetorel de Dumnedeu, acurn

C arbunele

Stih: Lumina sprs descoperlras neamurilor, ~i marire popol'ulul ten Israil.

A cum sa se deschida

usa

Simeon, a eerut slobozire din viata Iaudand pre Maiea luI Duin~e4ell. Simeone, eea b prea Curata a strigat, In rate
0
A

brate pre Stepanul, t~ind~.l

frica si en bucurie, in

primeste "(.

Marice, ~i aoum, assmenea:

ea pre ~n pr~ne. ,pre _Do~'


nul marirei,
~"1

santita Malca, ~i cea mal i~alta de cat biserica, In biserica a venit, aretand lumel pre datatorlul de legp~ ~i Facetorlul lumei ; pre carele ~i in brate luandu-l betranul Simeon, bucurandu-se a strigat: Acurn slobozestt pre robul tell, ca te-amvedut pre tine Milntuitorlul sufletelor nostre,
. LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 2. Prosomia: Casa EufI'atulul. .•

A stadt

Iumet,

Mantuitonul

Tropariti, ~las 1.

Dumnedeu Fectora, ca din tine a 'resarit sorele dreptatel, Christos Dumne4en~ no~ stru, luminand pre eel dintru intunerec; veseleste-te ~1 tu betranule drepte, eel ee al primit in brate pre lVlantuitorlul sufletelor nostre, eel ee ne-a daruit noue ~i inviere,
Dec! Eotenia mica ~i Apolisul.

arudaruita,

B ucura-te

ceea ee e~tI eu

Nascetoare de

_I'~

A stad! Mantuitorlul, ca un prune s'a adus, in Bise ..

--

~Qru,"""""""'''''''''~~~~~~~~~!~-.

IN DOUE VILE

11011UL 'r lC
~

~II'

LA VESPERINA
,MARE.
~

pre earele David l-a vestit. Acesta este, eel ce a grait prin profeVj ea.rele int_rupat pentru no], ~l a mantuit pre om· acestuta sa ne inchinam. '

S!

Dup1l.obioinuitul Psalm ci1nt1l.m:Fericit barbatul: M1l.rirea d1niIH. La Domne strjga~·am, Stihirile pe 8, glas 1, msu~I glasul. Ale lul Germano Patriarhul.

De doue orl. ire, ~i acum, glas 6, a lul loan MonahuP

pune Simeoane ; pre cine purtand in brate, in biserica te bucurl: cui strigl si graesti: " . " aeum, m"am slobozit, ca am vedut pre Mantnitortul melt Acesta este, eel ee s'a nascut din Feciora; aees ta este, Dumnedeu Cuventul eel din Dumnedeu ; care le s'a intrupat pentru no), ~ia mantuit pre om; acestuta sa ne inchiname De treY crt,
............. ~III

~~"'~<I>

eel ee mal nainte sub nor l-a v~q.ut Moisi, puind legea in SInai; carele prune s'a facut, si legeI s'a supus. Aeesta este, earele prin lege a grait: Aeesta este eel vestit de profett; earele s'a intrupat pentru not, ~i a mantuit pre om: acestura sa ne inchinam, '
De-trelort

, Prime~te .Simeoane,

pre

I astadt, Ca Cuventul Ta!alul eel fara inceput, luand rnceput sub ant, nedespartindu- se de a sa Dumnedeire de Feci6ra Malca ca un prun~ de patru-dect de dile, de buna voe s'a adus in Biseriea legel. ~i pre acesta in brate l-a prim it betranul, strigand: 810b?ze~t~ pre robul ten Stepane; ea ochil mel a vedut mantuirea tao Cela ce venit in lume, sa mantuestl neamul , omen esc, D6mne marire tie.

Sa .se.deschida ~~a cerIu:'I

ai

E~IRE,

Lumin1l. lin1l....

?4

B
un

Prochimenul 4ilei, ~i Parimiile, De la E~ire eetire, Cap. 12, Vers 51. rait-a ~ot1nul eatra Moisi In q.iua aeee.a, I~jru earea a scos pre fiir lUI Lrail din pamentul Egipetulul elicend: Sl:1n~e~te mie pre tot eel

sa intitnpinam pre Christos, ~i sa-l primim ~ p:e dinsul, a carula mantuire ~ SImeon a vedut, Aeesta este,

dumnedeestt

V enitt ~i nol,

eu cantarl

nascut intru £i'i lUI Israil careletnt~l d.eschide pfintecele. ~i a mers Moisit ~~ a :ad~nat t?t poporul, ~i a dis : Sa ~I~(,~l.minte qlUa acesta, intru carea at'!. e~lt.dm pamentul Egipetulul, ~i din casa robiei ; ea eu mana tare v'a scos pre vot D?mnul de aeolo, ~i sa pazitl legea lut. ~l va fi dupa ce te va duce pre tine Dom~ul Dumnedeul teu in pam~ntul Hananeilor, precum s'a jurat parintilor Hit Vel osebi Domnulul pre tot eel in tal n~scut earele ?eschide pantecele, partea bar~atesea. ~l va fi daca te. va Intreba pre tine dupa acesta feeioru, teu, q.icend:
;;. • =*

in-

I
~ .. .

I
.

IIII~

n nF

LUNA LUI Fl!:VRUARIE


Ce este acesta ? vel dice lUI: Ca eu mana tare ne-a seas pre nol din pamentul EgipetuJuI, ~i din casa robier, CacI cand a tnvertosat pre Faraon, ~i nu vrea sa n~ slobozesea pre nOI, a ueis Domnul tot nascutul dir:ta'i in pamentul Egipetnlul, de la nascuti'i dintat a1 omenilor, pana la naseutif dintat 31 animalelor, Pentru acesta eu aduc jertfa Dornnulrn, pre tot 'eel ce deschide panteeele parte barbatesea, ~i pre tot nascutul dintat al fill or me) mantuesc. ~i va fi intru semn neelatit inaintea ochilor tel. Ca asa a q.is Domnul Dumnedeu a tot tiitorml : Ca pre cet intal nascu~l a'i feclorilor tel vel da mie. Si va fi tot eels ce naste prune parte barbatesca, in diua a opta 11 va tala imprejur marginea trupulul Iul. ~i trer Qeci ~i tref de <lile nu va Intra in biserica lUI Dumnedeu la preot, pana cand sa vor plini Qilele curatenier, ~i dupa aceea vet aduce Domnultn un m'iel de un an, fara prihana jertfa, ~i pUI de porumb sau de turturea, inaintea cortuluf la preot; san in locul acestor a vel aduce inaintea DomnuluI dot pUI de porumb, san dof de turturea. ~i sa va ruga preotul pentru dinsul, acestia oe-mt aduc mie acesta aducere sint dintru tot'l fiil lui Israil, ~i 'I am primit, ~i ':I.. am saotit pre dinsi] mie in locul celor nascu~1 dintar a'i Egiptenilor, lntru carea q.i am ucis pre tot nasentul intal in pamentul Egipetulul, de la om pana la animal. Ilia a Domnul Dumneden eel prea tnalt s€tntul lUI Israil, q.is: 0 ticalosul de mine, ca m'am umilit ! Ca om stnt, ~i buze necurate am, ~i traeso inmijlocul poporulul care are buze necurate, ~i pre imperatul Domnul Savaot l-am ve~ut cu ochit mel. ~i a trimis la mine pre unul din Serafimt, ~i in mana lUI avea carbune arq.etor, carele il Iuase cu elestele de la altar. ~i l-a atins de gura mea, ~i a dia : lata s' a atins acesta de buzele tale, ~i va sterge fara- de-legile tale, ~i peeatele tale le va eurati ; ~i am audit glasul Domnulut, dicend : Pre cine voi t1 trimite, ~i cine va merge la poporul acesta? ~i am dis : lata eti, trimite- me. ~i a q.is : MergY, ~i q.i poporulut aeestula : Cu auqul ve~l audi ~i nu vetl In~elf ge, ~i priv.nd ve~'i privi, ~i nu vetI vedea. Ua s'a ingrosat inima poporulut acestuta, ~i eu urechile sale greu a audit, ~i ochit lor s'a impaejinat, ca nu cumva sa vada cu ochir ~i cu ureehile sa auda, ~i cu inima sa intelega, ~i sa vor intdrce, ~i-l voin vindeca pre dln~il. ~i am i].is: Pana cfmd D6mne; ~i a dis : Pana cand sa VOl' pustil ceta~ile, ca sa nu locurasca intr'Snsele, ~i easele, ca sa fie fara de omenr, ~i pamentul va remanea pustiu, ~i dupa aceea va adaoge Dumneden omeur, ~i sa vor tmmulti eel ce au remas pe pament. Din profetla lUI Isaia eetlre,

~i am

b
~

~\~ost-a in anul in carele a murit ~. Ozia imperatul, veq.ut.;..am pre Domnul ~eQend pe scaun prea iualt ~i prea inal~at, ~i era plina casa de marirea lUI; ~i Serafimit staii imprejurul lut : ~ese aript la unul, ~i ~ese aript la, altul, ~i cu doue i~I acopereau fetile sale ~i cu doue i~1 acopereau picforele . sale, lara eu doue zburau, ~i striga unul catra altul, ~i dicea : Sant, Sant, Sant Domnul Savaot, plin este certul ~i piimentul de marirea lUI. ~i s'a mutat din loc prsgul eel deasupra de glasul ell _~. carele striga, ~i rasa s'a umplut de fum
1

ifi?

Din profa~ia lui Isaia eetire. Cap. 6J \Ters 1.

Oap. 19, Stih:

1.

ata Domnul va sedea pre nor usor, ~i va veni in Egipet, ~i sa vor struncina idolit Egipetulul de la fa~a lUI, ~i inima lor va seca intr'in~il. ~i sa va turbura sufletul lor intr'in~iI, ~i siatul lor va strica, ~i va da Er:ptul in manl de Domnt cumplitt : Pentru ca acestea grae~te Domnul Stepanul eel sant Savaot : Bea-ver Egiptenii apn de pre laDga mare, 'lara apa cea curgetore va seca, ~i sa va usea, Acestea graeste Dom .. nul: Unde sint acumatnteleptii tel; ca sa·tl vestesca; ~i sa·~I spue ~ie ce a sfatuit Domnul Savaot asupra Egipetului. In dina aceea vor fi Egipteni'l ca femeile intru frica, si intru cutremur de
la £_a~amftniel Domnulut Savaot, carea_ el 0 va pune pre dinsi). ~i va fi Altarlul Domnulul in tara Egipetului, ~i turnul Domnului in hotarele lur, ~i va :6. Dom-

JI
-

"""'1n ___ III.

q--.. ~,'-.,"---:--,.'_

----Prf

Ir.

i r==:=:

_ __

_=.

====I=N=D=O=DE~Vl=L~E

======
A

nUl. Savaot

semn in vect in pamsntul Eglpetulul; ett vor striga eatra Domnul ~i Ie va trimite lor Domnul pre un om' carele il va mftntui pre dlnsif. ~i sa v~ eunoste pom~lUl de Egiptenl, ei vor cun6~te Eglpteml pre Domnul in diua aceea ~~ vor face jertfa ~idar; ~i sa'vor ruga; ~l vor da rugactunile sale Domnului.
LA LITlE.

d prune sant, eschidend pantecele celet Curate, luisl insu~l ea un Dumnedeu sa ad d bl ' ue~, e estemul leget sIobozindu ne, ~i luminand sufletele n6stre.
Glas 2, a lul AndreI Piru.

~.

.;:~.~I,
$

If

de dile, carele legea de demult in Sinal 0 a dat lut Moisi, astadt prune s'a vedut, ~i dupre lege ea u~ Fa~eto~ al !egeI, lege a plinind, In biserica s'a adus, ~i betranulut s'a dat. ~i primin~u-l 'p~e el Simeon dreptul, ~I plinirea tagaduintelor ve~endu-o .sever~ita, eu bueufie a strigat : Vedut-a ochil , mel, tama eea din veac ascunsa, carea in dilele aceste de apol s'a are tat lumina rlsipind tntunerecul neamu;ilor eelor necredinclose, ~i marire dand poporuluI Israil celul ales. Pentru acesta slobozeste pre robul ten, din Iegaturile acestul trup, la viata eea neimbatranitoare, si minunata ~i fara de sfir~it': eela ce dal lumel mare mila. eel ce a dat de demult lui Moisi legea in Sinal, poruneilor legel sa spune, pentru nol ea un milos, ti v facendu-se ea not : acum

01 vechiu

Stihirile Idiomele, glas 1. A luI AnatoIie.

C~rula slujitorit eel de sus ell cutremur sa roga, pre acela acum jos Simeon in brate trupeste luandu-I, a predieat ca Dumnedeirea eu oamenil , .. s a unit, ~l om pre Dumnedeu eel ceresc vedendu-l 0sebindu-se de cele' de pe ment, eu bueurie a strigat: ~ela ...ce al deseoperit eelor din tutunerec lumina cea neinserata ; D6mne marire tie.

pa-

A sta- ql

A luI Io-an-Monahul.

Simeon primeste In brate pre Domnul marirel, pre car e le mal 'nainte sub nor Moisi l-a vedut , cand ... ' In muntele Sinai 'f-a dat lut ta blitele, Acesta este, cela ce a grait prin profett , ~i facetor leget .. Acesta 'este, pre carele David mal 'nainte l-a vestit ; eel ee este tuturor infricosat, carele are mare ~i bogata mila.
Al aceluia~i san a lul loan Monahul.

...A staqI

A lul Germano, glas aoela~I.

Be eel san tit santita Feelora l-a adus in biserica preotuluf, ~i tindendn-st manile Simeon, l-a primit pre el bucurandu-se, ~i a strigat : A- ....
}~

L_mneqell. eel eurat, ea un

1t

~
A

LUNA LUI FEVRUARIE

Cu~ slobozesn pre ~obul te~ ~tepane, dupre cuventul t~u In pace, D6mne. Ziditorlul cenulut si al pamentulul , asta-dt sa' tine in brate de santul Simeon betranul, cac! el cu Duhul sant dicea : Slobozitu-m'am acum, ca am - vedut pre Mantuito.. nul meu, Simeon betranul in biserica intra, bucurandu- se eu duhul, ca sa ta in brate pre datatortul leget luI Moisi, ~i plinitortul leget ; ca acela prin intunerec, ~i prin glas ne aretat, vedetor de Dumnedeu a fi s'a tnvrednicit, ~i Cll fat a acoperita, inimile cele necredincI6se ale jidovilor le-a defatmat: lara acesta pre Cuventul eel mal 'nainte de vect al Tatalut intrupat l-a purtat, ~i lumina neamurilor a descoperit, crucea adica si Invierea, ~i Anna profetita s'a aretat, pre Mantuitorlul ~i izbavitorfulhn Israil predicand, Acestuta sa strigam, luI Christos Dumnedeulul nostru. , Pentru N ascetorea de Dumnedeu milueste-ne pre not, santita Maiea ~i cea mal inalta de cat bise~ rica, la biserica a venit, are~d Iumel pre FAci!torlul de

lume, ~i.datatoriul lege], pre carele ~1 in brate primindu-l betranul Simeon, bucuranduse a strigat: Acum slobozesn pre robu~ teu, ~ca !e-am vedut pre tine mantuirea sufletele n6stre. Scripturile, precum a dis in Evangelii Christos Dumnedeul nostru. Ca tntr'ensele tl vom afla pre dinsul, nascut ~i tntasat, in esle pus, ~i cu lapte hranit, ~i cum taere imprejur a pri~it, ~i d.e Simeon ~'a purtat, st nu pnn parere ~I prin nalucire, ci prin adever lumel s'a aretat: Catra carele sa strigam: Cela ce estl mal 'nainte de vect Dumnedeule mariretie,
~i aeum, acela~l glas a lnl Germano.

C ercatt

Mltrire. glas 5, al acelula~.

A staqI

A Iul Anatolie, glas acela~.

ca Fedora, in biserica s'a adus, plinind fa gaduinta legel sale: Pre carele Simeon primindu-l, a dis : Acum sloboze~U in pace, dupre Cuventul teu pre robul teu; ca vedura ochit mel mantuirea ta

eel vechiu de dile, prune facendu-ee cu trupul, de Mal-

Domne, -

LA STlHOAVNA.
Stlhirile, glas 7. Ale lnl Cosma MOllahul, sin. gur glasul.

A sta41

Glas 4, a luI AndreI Critenul.

Impodobe~te-tl camara ta Si6ne, ~i primeste pre tmperatul Christos: Inchina-te

Mao...lt

2-&;=-~~

IN DOUE :pILE

~i mortet, ~i mantuitor lumet,

riel, use] celel cerestl ; ca acesta seaun de heruviml s'a aretat : Acesta a purtat pre imperatul mariret, nor al luminet este Feclora, purtand in manl pre Filul eel mal 'nainte de cat luceferul. Pre earele luandu-l Simeon in bratele sale, I-a predicat poporelor, Stepan a fi el vieteI,
Stih: Aoum sloboze~tl pre robul tM. St~pa.ne . dupre Guventul teil in pace.

Iumet,
eel

dutala leget, l-a dat in mllnile betranulut preot; carele viata purtand, a eerut dezlegare, de viata dicend : St~pane aeum me slobozeste, $a vestesc lui Adam: Ca te-am vedut prune, pre tine DUIllnedeul eel neschimbat, ~i mal 'nainte de vee], ~i Mantuitpr
Ml!.rire, ~i scum, .glas 8, a Iul AndreI Critenul.

'nainte de vecl din Tatal, Iara mal pre urma din pantece fectoresc, ducendu-l in biserica, Malca ceea ce nu stie de nunta, pre eel ce a dat legea in muntele Sinal, ~i s'a supus poruncel legel, I-a adus la Arhiereul eel betran, ~i drept, caruta i sa vestise, sa vada pre Christos Domnul: Pre carele luandu-l Simeon in bratele sale, s'a bucurat strigand: Dumneden este aeesta, eu Tatal impreuna vectnic, ~i Mantuitonul sufletelor nostre,
Stili: Lllmin~8pr~ d~scoper1l'e&-n6amUrnor; ,I ml!.rire poporuluI Mil Israil.

Pre eel ee a strelucit mal

Pre eel ee porta in caruta de heruvimI, ~i sa lauda cu cantar! de serafimt, purtand in brate Nascetorea de Dumneden Maria, pre eel ee s'a intrupat dintr'ensa tara ispita de nunta, pre datatonul leget, eel ee a plinit, rln-

numele

ee sa porta pre heruviml, ~i sa lauda de serarafimt, astaqi in dumnedeesca biserica, dupre lege fiind a.. dus, in bratele betranulut ca pre un seaun sede : Si de Ia losif primeste darurt Iul Dumnedeu cuviose, de 0 pareche de turturele nespurcata biserica, ~i pre poporul eel non eel ales din paganI, ~i dot pUI de porum b, ca un tncepater legeI celet vecht ~i eelet noue, Si sfirsitul tagaduinter celei catra sine Simeon Iuand, bine-cuventand pre Feelora Maria Nascetoarea de Dumnedeu, semnele patimil celul dintr'ensa mal 'nainte le-aspus, ~i de la dinsul a eerut slobozire, strigand : Acum me slobozestt Stepane, precum mal 'nainte te-a! fagaduit mie; cit te-am vedut pre tine lumina eea mal 'nainte de vecl, ~i Domnul Mantuitortul poporulut celui eu

ten

numit,

~------.---------------------------------------~

La bine-ouvsntarea panilor : Troparlul, de 3 or! : Cauta Ill, Vesperina 0001(. ~i eetire a CuventuluI. lara de nu va fl. Prlveghlere : La Ortrina Mlezonoptica dupre oblceiti ; dupa intalul Sante Dumnedeule, in locul lul : Ia til. mirele vine ... ~hcem Troparlul serbarel, dupa al doilea Sante Dumnedeule, Condacul serbaref. Domne milueste de 1 t, orl. ~i Apolisul. lara rugaclunea, Pomeneste Domne, nu se 4ice.

~~~~~S
liB Ortrini. La Dumne4ei1 este Domnul, Troparlul de 3 orl.
Dupa intli.ia Stihologie Gatismala, glas 1. Insa~'l. Prosomia,

dile, curateniilor te tmparta~e~U, Prea-eurate DumnedeuIe, ea sa-ml incredintezf mie trupul eel din Feclora. Si acestea Simeon eu tatna stiindu-Ie, te-a eunoscut pre tine Dumnedeul eel ee te-al are, tat eu trupul; ,i ea pre 0 viata te-a euprins, ,i bueurandu- se ea un betran, a strigat: Slobozeste-me, cate-am vedut pre tine viata tuturor,
Marire, ~i acnm, Iar acesta, Deol Antifonul dintail1 al glasulul al 4. Prochimen, glae 4. Pomeni-voiu numele teu intru tot neamul ~i nemul.
i

angereasca sa se spatmanteze de minune, lara not omenii cu glasurt sa strigam cantare; vedend ne graita pogorirea Iut Dumnedeu, ca de careIe sa cutremura puterile ceresn; pre acela aeum il cuprind manile betranulut, pre unul iubitortul de 6menI.
Marire, ~i aenm, tar aeesta, Dupit a doua Stihologie Catismala, glas L Prosomla : Mormentul t~i1...

C eata

Stih: Respuns-a inima mea cuvent Tow. suflarea ...

bUD ...

Evangelia de la Luca, Oap. 2, Vers 2!). In vremea aceea, era un om in Ierusalim, anume Simeon ... Psalm 50. Mal'ire, glas 2. Pentru rugacrunile NaSC(!ltOrel e Dumd nedeu milostive, cura~e~te multimea gre~alelor nostre. Si aeum, Iar aceasta. Apol Stih : Mi1ue~te-m~ Dumnedeule dupre mare mila ta ...
I

ce este impreuna en Tatal pe scaunul eel sant, viind pe pament, s'a nascut din Feclora, ~i prune s'a facut, eel ce este cu aniI ne-> hotarit. Pre carele luandu-l Simeon in brate.bucurandu-se a dis: Acum slobozestl Indu, rate, veselind pre robul teu.

C ela

Si Stihira. glas 6. S-a sedeschida 1J~aceduI111 asta~l ... Cauta Mal'irea de la Vesperina mare. CANONUL. .al carula acrostih cei-.o.e-'pi'e margine la GrecI acesta, Pre Christos buourandu-se Mtra.nul n imbrll.· ti~eza. Faeerea lUI Cosma lVIonahul. ~i cantam Oanonul pe 14, qicend Irmosul de

. ~ . -/e-ste

prune te-at facut pentru mine eel ce e~tf vechiu de

Marire, ~i acnm, 'tar aeesta. Dupa Poli~, ~atismal~, gla~ 4. Prosomia : P Imantatu-s a Ios1f...

2011, Iar Troparele pe 12.

Cantarea 1, glas 3, Irmos :

ammentul eel roditor de

adincime, uscat l-a urn-

~ t-~===~

IN norrE pILE

"blat ore-cand s6rele, cacr ca "un zid s'a tnchtegat apa de "amendou~ partile, tnaintea "poporulul celut ce a treeut "marea pedestru, ~i cu pla cere "lui Dumnedeu a cantat : Sa "cantam Domnulut, ca cu rna"rire s'a prea -mari t, SA piee noril apa, casorele pe nor usor fiind purtat, a venit pre manile cele prea-curate, Christos in biserica ca un prune, Pentru acesta credinctosit sa strigam: Sa cantam Domnulut, ca eu marire s'a prea-marit, rfTiitariti-ve manile lut Si- i jmeon.celeslabite de betranete., lfipu.lpele betrj\nul~l cele prea'r trudite drept ve miscatl spre' (. ~ intim pinarea 1 Chris tos, dan ul [tuire cu eel fara de trupurl [irnpreunatt: Sa cantam Dom{~~l~~t'ca cu marire s'a prea.. ~. . C~rIUrI, cele ce sintetl eu ii1\elepcIune intinse, veselitive, ~i te bucura pamentule, ca din prea dumnedeestile stnurl esind mesterul, Christos, de Matca FeeI6ra lut Dumnede u Tatalul sa aduee prune, eel mal 'nainte de vect ; ca cu marire s'a prea-marit,

"serica ta, carea 0 ar ca~ti"tigat cu seump sangele teu. eel unul-nascut din Ta _ tal mal 'nainte de vecl, prune unul-nascut din Fecfora nestricata, lui Adam, tindendu-I mana s'a aretat, Pre eel intal zidit, ee s'a Iacut prin amagire cu minte pruncesca, lara~I indreptandu-I, Dumneden Cuv en tul prune facendu-se, s'a aretat, F irea cea facuta din pitment, carea lara~I s'a intors intr'insul, tnchipuita Dumnedeiret 0 a are tat, Ziditortul ca un prune facendu-se fara schimbare.·
Oatismala, glas 4. Prosomia : Sp1tlm~ntatu s'a Iosif ...

t'ln muntele Sinal de demult a vedut Moisi, dosul lut Dumnedeu, Ifi glas dumnedeesc suptire, s'a invrednicit in nor ~i in vifor a audi, lara acum Simeon, pre Dumned,eu eel ce s'a intrupat fara sehimbare pentru nol, in brate I-a luat; ~i bucurandu-se s'a dus din ceste deaicea, la viata cea vecmica. Pentru aceasta a strigat: Acum slobozestl pre robul teu Stepane,
Mitrire, ~i aoum, 1ar aeesta, Oa.ntaraa 4, Irmos:

t 1.tine, intareste
........

p( .

Oatavasie, Irmos aeelas. Cantaraa 3, Innes:

Tntarirea

celor ce cred in

D6mne bi-

,]I~coperit-a certurile buna~tatea ta Christoase,

;a !

re

LUNA LUI FEVRUARIE

..

...,

"e~ind din Cbivotul santirel "tale, din nestrieata Malea, in "biseriea marirel talc, te-al "aretat, ca un prune in brate "purtat, ~i s'a umplut toate "de a ta Iauda, Bucurdndu -te Simeoane tiHuuitorlule al celor negraite, Nascetorea de Dumnedeu a strigat: Pre Christos Cuventul eel ce s'a tacut prune, carele s'a vestit tie de demult de la Duhul sant, primeste-l in brate, strigandu-t lUI; umplutu-s'au t6te de lauda tal Spre carele al nadejduit Simeone in versta pruncesca, primeste-l bucurandu-te, pre Christos mangaerea dumnedeesculut Israil, pre Facetortul legeI ~i Stepanul, carele a plinit rindulala leger, strigandu-tlut.U mplutu-s'au tote de lauda tao Veqend Simeon pre Cuventul eel fara inceput, eu trupul ea pe scaunul eel de heruviml de Feciora purtat, pre priclnuitortul fiintet tuturor ca pre un prune, minunandu-se a strigatluf : U mplutu-s'au tote de lauda tao
Cbtarea 5, Irmos :

"losul de mine! Cil mal 'na"inte am vedut pre Dumne"qeu intrupat, pre eela ce ste"pane~te pacea, ~i lumina cea "neinserata. C unoscend dumnedeescul , betran marirea cea mal 'nainte aretata de demult profetului, ~i veqend pre Cuventul pre mantle matcel tinut, o! bucura-te Curata, a strigat. Cel til ca un seaun pre Dumneden, lumina cea neinserata, ~i carele pre pace stepaueste. betranul, ~i dumnedeeste atingendu-se de talpele celel ee n'a stint de nunta, ~i marcel lul Dumnedeu, a dis: Foe portt Curata, tnfricoseea-me, a lua in brate pre Dumneden lumina cea ne.. inserata, ~i carele pre pace stepaneste. Cud1titu-s'a Isaia, luand carbuncle de la Serafini, betranul a strigat Malcet lui Dumnedeu , tu ca un cleste cu manile me luminezt, dan- , duo ml pre acela pre carele portl, lumina cea neinserata, ~i carele pre pace srepaneete.
Ii

P lecandu-se

~ aca a vedut Isaia cu in~chipuire, pe scaun prea "inalt, de Angeri! marirel in-

"S·qend cu itie, betranul, vetrigat-a ochil mantuirea,


x

Oa.ntarea 6, Irmos:

"carea a venit pop6relor de "la Dumneden; Christose tu


I

I

l::unjurat,

a strigat: O! tica-

nelltI Dumneqeul. meu.

+-.1.-

• ~...___.. IN DOUE VILE ~ ~===="========-===-

S'on tu te-al pus petra de impIedecare celor neplecan, ~i petra de smintela, lara credinctosilor neclatita mangaere.
A "

In

tru milosti virea, acum cu neputinta omeneasca te-al tm .. bracat, Pre eel ce sa tnchina tie Filulul celul de sus, Fitul Feclorel lUI Dumnedeu, celul ce s'a facut prune; acum slobo.zeste-l eu pace.
i

eel ce dupre adever aI purtat chipul celul ce te-a nascut mal 'nainte de vecl, pen-

prinse ~i negraite, C~ celace a zidit pre Adam, sa p61 ta ea un prune. eel ne incaput, incape in bratele betranuluf eel ce este insinurile cele necuprinse ale Parintelut seu, de bun a voe sa cuprinde cu trupul, lara nu cu Dumnedeirea, unul Iu bitortul de .6menl.'
Intru acest!!. Lun!!.,in 2 qile. Inttmpinarea Dom- . nulul (Dumne4eii,~i Mantuitorlulul) nostru Iisus Christos; eand l-a primit preel dreptul Simeon in bra~ele sale. Stih: Sinurlle Parintelu! Mit tnehipuind aratl1, Manile lul Simeon, carele pre tine te p6rtl1. Simeon pre Christos tn a doua <}i, In bisericl1 tl prlml, trecend patru-deol de 4ile dupl1 mantulterea tntrupare, ~i nasterea DomnuluI nostru, cea fad tmpreunare bitrMtesoa, din pnruraa Feci6ra Maria, tntru acest.!!. cin~tita qi s'aii dus in bisericl!. Domnul nostru lisus Ohrlstos de prea sanb lul Malca, ~i de dreptul Josif, dupre obicelul umbr6seI Scripturl a legel vecnl, caud ~i betranul Simeon, cl1rula il era fagaduit de la Duhul sant, 81i. nu vadl1 m6rte, panlt ce nu va vedea pre Domnul Ohristoa, ~i lusndu-l pre el in bra~e, ~i mul~!!.mindluI Dumnedeti, !?imarturlslndu-se, a strlgat: Acum slobosestt pre robul Mii Stepane, dupre cuvsntul Mii. ~i en multa bucurie mntandu-se de ·la eele p1i.mente~ti, la eele cere!?ti ~i nesfir~ite. ~i sa face soborul aeesta la einstita blserioa a Prea-euratel Stepanel noastre de Dumuedeti N1iscet6rel !?i pururea Fecioarel Mariel, ee este la Blaherne. Intru aeestll. 4i santul muoenie Agatodor. Stih: Dar din ale mele cuvinte luI Agato-' dor dali, Carele prin sa.nglurl dari1 s'a dat lul Dumneqeli.
eesta fiind tener de verstl1, s'a adus la Domnul ceta~ei Tianeilor, ~i pentru m!l.rturisirea in Ohristos, fu strujit, ~i pus dea-asupra unul grater ars, ~i i s'a t!!.lat limba en eutltul, ~i !-ali scos dintiI au elestele, ~i i·ali scos pielea obrazul cu brieful, ~i·1 sfarimara pulpele ~i fluerile picI6relor, ~i·l tmpunsera costela en sulita, ~i in m6lela eapulul 11 b!l.tur1l. tapU!?], ~i asa '~I-a dat sufletul in mana lul Dllmlleqeii.
. .
...

II

ce at santit pantecele Feel6rel eu nasterea ta, ~imanile lUI Simeon le-al binecuventar, precum sa cadea ; Intimpinand ~i acurn, ne-al mantuit pre not Christoase Dumnedeule, Pentru aceasta tmpaca lumea tntru rezb6e, ~i intare~te pre care l-al Iubit, ubi tortule de omenr,

C ela

GONDAG, gras 1.

1//

ceria veqendu-I, s' au spatmantat, dicend: Minunate, vedem ~ a::m ~i prea-marite, necu-

s'a adus la Simeon; pre carele eel fara de trupuri din

Dumnedeu sa alergam, eel ce voim sa vedem pre Filul er, eel ee

e atra Nascetoreade
100S.

1. .._-

L1ISA L1Il FEVRUARil! '

::,:

Intru aeee. ,. 4i, s§.ntul noul mueenie Iordan Trapezunteanul, earele in Oonstantinopol a suo ferit m.artirul la anul 0 mie-sese-sute-clnol-deol, de sabie s'a s~ver~it. Stih: Pre Jordan nu rlul sll.·l iD~elegl en adev~rat, Oi pre nevoitorlul lni Ohriatos eel ee in anil ce,tI din urma s'a aretat, Intru aoeea~l qi, santul noul mucenie Gavriil carele a suferit martirul in Oonstantinopol la anil 0 mie·~ese·snte·~epte·qeol ~1 ~ese, prin sabie s'a s~ver~it. ' Stih: Tlilat fllnd (tavriil eel noi1 pentrn dragostea Domnnlul, Impreuna on Gavrlil dll.n~ue~te in lijoa~nrile oerlulnl. Ou ale lor sante rugll.olunl, D6mne mtluestene, ne mautueste pre nol, Amin.

curata 'loa dis mal 'nainte Si, meon sabie va trece, pre cruce veqend pre Fiiul teu, caruta strigam : Bine este cuventat Dumnedeul parintilor nostri ..

Oltntarea 8, Irmos:

,1

'/..

O§.ntarea 7, Irmos:

re tine eel ce al recorit in foe pre tineril eel ce "Dumne4eu te-a numit, ~i in "Feel6ra nestricata te-al sa"Ja~luit, Iaudam pre Dumne"qeu Cuventul, cantand cu "buna credinta: Bine este eu"ventat Dumnedeul parinti"lor nostri,

u foeul eel ne suferit lmpreunandu- se tinerit, eel "ce all statut pentru buna"credinta, si de vepae neve"tamandu·se, dumnedeeasca "cantare au cantat: Bine-cu"ventati t6te lucrurile Dom"nulul pre Domnul, si-l prea "inaltatl intru totl vecil.

LuI Adam celul ee Iocueste in lad, merg sa-l vestesc, ~i EveI sa-I aduc buna vestire, Simeon a strigat, cu profetil dantuind : Bine este cuventat Dumnedeul parintilor nostri, Dumneqeu, eel ee mantueste nemul pamentesc, pana la lad va veni, ~i eelor robitl ertare va da, ~i vedere orbilor, cat ~i mutil sa strige: Bine este cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

al lul Israil, v~qend pre Emmanuil, marirea ta, prune din Feciora, inaintea dumnedeeseulul sicriu, a, cum dantueste : Bine-cuventatl t6te lucrurile Domnulul pre Domnul, si-l prea inaltatI intru totI vecit, Simeon: A· cesta va fi semn, caruta sa va dice improtiva, Dumneqeu fiind ~i prune, acestuta eu credinta sa-I cantam: Binecuventatt t6te lueruriIe Domnulut pre Domnul, fli-l prea inaltatl intru totl vecit, Viata fiind, acesta va fi cadere eelor neplecatl, prune facendu-se Dumnedeu Cnven, tuI, ea 0 sculare a tuturor, eelor ce cant a eu credinta :

Popor

Iata a strigat

'i

prin inima ta, Prea-

Bine-cuventatt tote lucrur.~e

--------------------------------------------------~.n!
~9

Domnulut pre Domnul, si-l prea inal~a~l lntru to~i vecil,

A Ceea

La Cantarea 9. ce e~U mal oinstita ... aeestea,

~9.n!lll!.i_~_g~lele . Pripel!t.

Naseetore de Dumnedeu, nadejdea tuturor orestinilor, aeopere, apara, pazeste, pre eel ce nadejduesc spre tine. Pripelit. Nascetore de Dumnedeu Feclora buna ajutatore lumet, acopere, ~i paze~te de t6,ta nevo'ia ~i Rearbe.,

rumb, intrual carora locdumnedeescul betran, ~i intelepta Anna profetita, celut nascut din Feclora, si Fitulut celut nascut din Tatal, ee s'a adus in biserica, elujindu-t l-an marit.
Pripel~.

o fires luI Fanuil, vino, ~i stal impreuna eu not, ~i multumeste lUI Christos Mantuitorlul1 Fifulut lUI Dumnedeu,
Prip61~. Anna cea inteiepta mal 'nainte profete~te cele infricosate, marturisind pre Ziditor'i'ul certulur ~i al pam~ntuluI. PripeHl.. Necuprinse slot angerilor, ~i 6menilor eele ce s'aii facut de tine, MSlca Fec16ra PripeI~. Porumbita Prea-curata, mtelusa netntinsta, aduee pre mtelul, ~i pastorrul in biserica,

lege, in urn bra, '~i in Scriptura, inchipuire vedem not credinclosil, tota partea barbatesca, ee deschide pantecele, sant lui Dumnedeu este, Dec! pre Cuventul eel mal 'nainte nascut, Fitul Tatalut celut far a de tnceput, eel intal nascut din Malca, fara ispita barbatesca, il rna rim.
Pripel!t. De Dumnedeii primitormle Simeon viu 0, ~i rtdica pre Christos, pre carele l-a nr scut Fectora Prea-curata Maria. .~;-j, .. Pripe~lL. . . .'x)mbratl.~eza eu mftnile betranul SImeon, -pte Facetorrul lege'i., ~i Stepanul a t6te. PripeI!t. Nu me tine pre mine betrftnul, ci eu tin pre ~lngul, fiind ca acesta cere slobozire de la mine.

.n I

Curata,

mie strigat-a Simeon, bueuria mantuiret tale Christoase, primeste pre slujitorIul t~u eel trudit in umbra, pre tatnuitorlul de santenie: Predicatorlul darnlui eelul non, carele ell Iauda te mareste,
Christose imperate al tuturor, eredinctosilor robilor tel, Imperatilor, darneste-le biruinta asupra vrajmasilor. PripeIa.. Christdse imperatul tuturor, tterbintr lacrtmrda-mr mie, ca sa pI~ng sufletul men carele reu l-am perdut.

D atu-ml-at

o
o

PripeHt.

PripeHl.,
Cle ste cel HUnuitor cum portl pre carbune ; cum hrane~tl, pre eel ce t6te Ie hraneste,

~turele,

~ elor de demult de eurend nascutl, 0 pareche de

In

100

de Mll.rlre:

san dol pUl de po·

Dumnedeirea cea in tret strelucirt ~i ~ ipostasun, cu buna credinta sa 0 laudam •.....• ;Ji
"'-"'iItL

LUdA LUI FEVRUARIE In


100

Feei6ra Marie, lumineza sufletul men eel cumplit, intunecat de dulcetile vietef.

de Si aeum:

fetind Anna, intelepta ~i Cuviosa, ~i betrana s'a marturisit Stepanului: In biserica de rata, ~i pre Nascetorea de Dumnedea predicandu- 0 tuturor, celor ce erau acoIo, 0 a marit,
~i lara Irmosul ou Prlpela, EXAPOSTILARIA. Insa~l Prosomia.
"

. Cu

santita cuviinta pro-

Duhul tnbiserica inainte stand betranul, in brate a primit, pre Stepanul legel, strigand : Acurn de legatura trupulut me slobodestetn pace, precum at dis ; ca vequra 0chit mel, descoperirea neamurilor, ~i mautuirea lUI Israil.
De trel orl. LA LAUDE. Stihirile, pe 4, glas 4. prosomia: Dat-al semn eeler ee...

Cu

rea neamurilor te-al aretat Domne, pre nor usor sedend, sorele dreptatet, legea eea din urn bra plinind, ~i aretand incepetura darulul celul non. Pentru aceasta pre tine vedendu-te Simeon, a strigat : Din stricaciune me slobodeste, eel te-am vedut astadr, , , J)e sinurile parintelui nedespartindu-te eu Dumnedeirea, te-al in trupat preeum bine at voit, tinut fiind in bratele pururea Fectoret: Te-al dat in manile primitortulut de Dumnedeu Simeon, cela ce til tote eu mana tao Pentru aceasta acum slobodeste in pace pre robul teu, care eu bucurie a strigat: eft te- am vedut Stepane.
A '

Mltrire, ~i aenm, glas C, a luI Ghermano:

Iubitorlul de oamem, acum in biserica s'a adus, ~i l-a luat pre el in brate betranestl Simeon betranul, strigandi Acum meslobodestt la tericirea eea de acolo, ca te-am vedut astaql cu trup muritoriu imbracat pre tine, cela ce domnestl preste viata, preste morte stepanestl.

plinindu-o

Legea cea din Scriptura

manl betrane~tl,in diua de astadt, ca intru 0 caruta de heruvimi a te pune Christ6se Dumnedeule, ~i pre nor, eel ce te laudam pre tine, chtemandu-te, mantueste-ne de tirania patimilor, ~i mantueste sufletele nostre ca un tubitor de omen].
DOXOLOGIAmare. Eotenil1e ~i Apolisul. Ora inMia ~i eel des~v~r~it Apolis.

eel ee bine ai voit pre

,i

De dod od..

LA LITURGIE
Ferioirile din Canonul serMreJ, Oantarea 3,.

•. Lumina spre descoperi ..,

..........
•. r=

.-.I-t

~II-~I~~-----~~~~~~~~~~~~~~~~--~
i IN 'l'REI :pILE 31 tint a~~~~~' Dupa ~;i~~l.

I.

t4~7mindat1t, Sti-

robul

~ Cunoscuta a facut Domnul mfmtuirea ClIa, inaintea popdrelor a descoperit dreptatea sa. . Apol Troparlul serMrel, Mitrire, ~i acum, Condaeul, Prochimen, glas 3, Cantarea Nitscet6rel de Dumndeeu : Mitre~te snflete al men pre Domnul: Stih: Cit a cautat spre smerenia serveI sale: Apostol eittrlLEvrei, Fratilor.ftira de niot o prigonire eel mal mio de eel mal mare 8a bine-euointeza. AliMa glas 8. Aeum slobodeste pre robul tilil 8tepane: Stih: Lumina spre deseoperirea neamurilor, Evangelia, de la Luea: Inuremea aceea, suit-au pdrintil pre Ij8u8 prun- ,

bunule, cu pace, precum bine at voit.

teu

Simeon primind in brate din manile Fectoret, pre Mantuitortul eel ce s'a nascut mal 'nainte de totI vecil, striga : Vedut-au marginile lumet lumina mariret tale. Acum slobodeste pre robul teu bunule cu pace, ca te-am vedut, Pre Mantuitortul, eel ce s'a nascut in vremile cele mal de pre urma spre mantuirea omenilor, tiindu-I Simeon in brate, cu bucurie striga: Vedut-am lumina neamurilor, ~i marirea lui Israil: Acum me slobodestt, precum aI dis ca un Dumneden din cele de ai-

out ...

CH1NON100L. mantuiret voin lua ...

Paharnl

VEPI: Oll.de se va Intimpla Intimplnarea Domnulul: In Duminica Vamesuluf, sail apecatosnlul, sail a lasatulul de carne, sail a litsatulul de branzil.. Oauta inve~il.turit pre larg in Triod la litera D. larA de se va tntimpla in septemana branzel, eauta la litera E.

cea, ell porunca tao

Alta Stihirl ale santulu! glas 4.

INrRU ACEASTALUNA
o

Santul_' ~i dreptnl Simeon, primitorlul de Dumne4eii, ~i Anna profeti~a. La D6mne strigat-am Stihirile pe 6, ale serMrei 3, ~j 'ale santnln! 3. Stihirile serMreI glas 1, Prosomia: Oeea oe e~tl bncuria ...

IN 3 J}ILE

acetortul tuturor, ~i Mantuitoriul nostru, s'a adus la biserica de Matca Fecl6ra. Pentruaceea betranul cu bucurie luandu-l pre dinsul, ~ striga: Acum slobodesti pre

~i deseversit, ~i preste tot marit fiind, de Dumnedeu insutlate, pre Dumneqeu unul eel deseversit, carele a venit sa indrepteze In.. mea, pre manl l-at luat in.. trupat, ~i ca sa te slobodestl de trup, at strigat catra din .. sul: Acum slobodestt pre ro .. bul teu in pace, tubitonule de omenl, ca te-am vedut astaqI. fiind cu Dubul, ~i betran cu trupul Simeoane, fagaduinta al luat, a nu ve-

D rept

Prosomia:

Dat-al semn eelor ce..•

T enar

_11

,t"Sir'MaP

~_~o

,,",-'

.--

,---"

d'.'

,_

._

'_'

32

LUNA LUI FEvtWARIE

---

---~IIT'II~
II

I '!

dea m6rtea, paoli ce vel vedea prune tenar pre Facetorlul,eel ee este mal 'nainte de vecl, Dumnedeul tuturor, earele a seracit eu trupul. Si vedendu-I al saltat, ~i slobodire din trup aI eerut, la dumnedeestile locasurt at treeut bucurandu-te, Anna eea de Dumnedeu , tnsuflata, ~i Simeon ferieindu-I, carit a strelucit eu pro· tetia, ~i in lege fara prihana s'a aretat, pre datatortul legel, eel ee s'a aretat prune pentru not, veq.endu-l s'a Inchinat lui acurn. A carora pomenire astad) eu bueurie serbam, dupre datorie marind pre Iisus Iu bitorlul de 6menl.
Mi!.rire, ~i acum, glas 5.

betrfinestl, betranul pre acesta l-a primite


Stih: Aoum slobo4e~tl pre robul tM. Stepane, dupre Cuventul teil in pace.

Prune eu trupuI, eel veenid eu anit, prea-marit sa vede, in dina de astadt, ~i in biserica sa aduee.
Stih: Lumina spre descoperireaneamurilor, marlre poporulul tM. Israil.
~i

Simeone, Preaeurata a strigat, in brate ea pre un prune, pre Domnul marirel, ~iMantuitonul lumer,
Marire, ~i aeum, glas 1, a lul Anatolie.

p rimeste

Cel vechiu de dile, carole legea de demult In Sinaloa dat ...


Cautll. la Litie in 2, 4ile. Stihira dint1i.l Pagina 21. Troparlul SerblLre!.

MMMMMMMMMMMMMMMM
La Ortrinil
La Dumnedeil este Domnul, TroparIul Serb1treI de trel orI. Dnpa intli.Ia Stihologie, Catismala, glasl. Prosomia: Petra fUnd peeetluita ...

vechiu de dile prune facendu-se ell trupul, de Malea Feclora in biserica s'a adus, plinind fagaduinta legel sale. Pre care le Simeon primindu-l, a dis: Aeum sloboqe~tl in pace, dupre Cuventul teu pre robul.ten ; ca vedura ochil mel mantuirea ta D6mne.
LA STmOAVNA. Stihirile, glas 2: Prosomia: Casa EufratuluL

eel

~~~

Mantuitonul, ea un prune s'a adus, in biserica Domnulul, eu manl

A sta-ql

~.~~~

,i

La biserica te-a! adus vistiertule al veeilor, viata tuturor, pentru mine facendu-te sub lege, eel ce ore-cand al seris pre lespezl legea in muntele Sinai, ea sa mantuestt pre tott din ro bia eea de demult a leget: Marire milostivirel tale Mantuitorlule: Ma· rire tmperatiet tale: Marire rinduelel tale; unule tubito)lule. de 6meni. De doue orl.

~_e~ __ i~II~lle

IN TREI :pILE
Dupa a doua Stihologie, Oatismala, glas 5.

~ILL
33

Prosomia: Ouventul eel tmpreuna ..

biserica te-at adus, ca Sa plinesn cele obictnuite, Facetonul ~i Stepdnul f?i dataIl torlul lege), bine al voit a te I tinea trupeste in bratele lUI Simeon. eel ce estt tuturor , I infricosat, ~i til tota zidirea, unule indurate, deseoperind lumina ta none tuturor,
Marire, ~i aoum, lar acesta, CANOANELE. Al Serbarel en Irmosul pe 6, ~i al santuluI pe '6. OANONUL santulul, A.I clLrula acrostih Ia Greel este aeesta: Primeste Simeone eantarea, prlmitorlule de Dnmnedeti, Facerea. lui losif. Oantarea 1, glas 4, Irmos:
Deschide-volii

si in einstitele tale brate luandu-l, de cat Moisi mal einstit te-al aretat prea fericite,
~i aeum, a Nasc~t6rel:

Gel deplin s'a micsorat, eel mal 'nainte de vecl s'a inceput, Cuventul s'a ingrosat, Ziditortul s'a zidit, eel ne incaput in pantecele ten intrupandu-se de Dumnedeu da. ' ruita.
Oantarea 3, Irmos:

naltandu-tecu santite fapte de Dumncdeu graitorlule, ea un stilp luminos prea inalt te-a! facut aretat santulut Duh; pentru acesta te laudam, Pre Domnul legel, earele a desehis pantecele Fectoret, si prune purtator de trup s'a facut, Simeone l-at vedut, pre eel ce darueste tuturor mantuire. .
M~rire :

Biserloa eea sterpa ...

gura mea...

~n locasurile dreptilor eu ~bueurie salasluindu-tc, pre Domnul eel drept, drepte Sime6ne, roga-l sa indrepteze pre eel ce seversesc dumnedecsca pomenirea ta prea fericite. eela ee in lege al fost santitor prea santite, pre eel ee a predieat legea, prune l-al vedut, ~i dupre Iegea firel, de Dumnedeu primitorule murind, Ia viata eea nemuritore bucurandu-te te-al mutat.
Mil.rire:

eel ee a zidit en manile pre om intrupandu-se, eu rnanile tale s'a tinut, santindu-te pre tine are tat, ~i cerendu-te tu la viata ce va sa fie feri, cite, te-a slobodit,
~i a.cum, a. Nls6~tMeI:

~ CCl6rei

Pre eela ee tine en rnaO] nile marginelc lumet, de rnaI"

Cle~te tntelegetor, purtand carbuncle eel dumnedeesc, ea- I rele din sangturile tale s'a in-. III. trupat mal-pre-sus de minte, ~

tinut .l-at edut, v

Simeon daca te-a ve4ut caarfi

r
=

~~ rtr==
34

~It]
LUNA LUI FEVRU ARIE

lUL
II

II

bucurandu-se

ee estt eu totul farll prihana,


te-a ferieit.
Irmosul :

Bseriea eea sterpa anas"eut din pagant, ~i adunarea "ee eu multt fit a slabit, minunatulut Dumnedeulut nos"tru sa-t strigam, Sant est! "D6mne.
CONDACUL santulul, Pro90mia. : ArMatu-ie-al glas 4. astMllameJ..

invcchita prin asuprela Iuptatorlulut celul vechiu, Sa ferieim eu un glas pre Simeon ferieitul, ea pre eel ee s'a invrednicit a vedea pre Dumneden eel Iferieit, earele s'a imbracat in trup, ea sa faca fericitt pre eei ee erau ticaloet mal 'nainte.
Mltrire;

Dane. Carele a inoit lumea eea

1"

Pre Ziditortul t~turor ~i Domnul luandu-I astadl Simeon betranul premanile sale, s'a rugat, a se dezlega de Jegaturile vietel acestel stricaclose, si slobodindu-se s'a mu" tat la viata eea vectnica,
Oatismala, glas 3. Prosomia: De Irumsetea feelorie! tale...

Datator legei pre tine te cunose, si afara de firea le.... gil or intrupat carele lege none at adus, Simeon a strigat: unule D6mne, aeum me slobodeste la viata cea nestricaclosa, ,, \'
~i

aeum, a NlLsoet6rei:

Pre tine eel ee te-at intrupat din Feclora Christose, bucurttndu-sete-a Iuat in brate santitul Simeon strigand: Aeum slobodestt pre robul teu Stepane, Si Anna eea fara prihana profetita ~i marita, aeurn marturisire si lauda ti-a adus tie; lara not datatorule de viata strigam d1tra tine: marire tie celut ee bine at voit asa,
MlLrire, ~i aeum, Iar acesta. Cantarea 4, Irmos:

ce in mana toate le porta, in manile pururea Fectoret fiind purtat, pre acesta mal-pre-sus de cat heruvimii ~i serafimil 0 a facut ea pre ceea ee I-a nascut; pre earea . sa 0 laudam, ~i cu buna eredinta sa 0 ferieim.
Cantarea 5, Irmos: t6te ...

eel

b
_j

.Invechitu -te-al
r~ - ... '

Oela ee ~ede In mitrire...

~et:l ell totuI deseversit Sime==7ST~


1 ..

in betranete, lara eu credinta te-al inoit, _ vrend sa vedl prune tener pre
77aw-mw

~ nedeu ' a-tot-tiitortulut ea un anger slujind fericite, eu jertfele leget al curatit de demult pre poporul lui Israil, sangele eel de mantuire mal "nainte aretandu-I prea luminat.

lIfrl!. u curatia minter, lui Dum-

SpiHmantatu-s'aii

P re

tine insutl te-aI facut

lui Dumneqel1

biserica~~irf

tt
11

i~allta, prill dllmlleqee~tl

te, de Dumnedeu graitortule, Pentru acesta at vedut pre Dumnedeu eu trup ea un prune in santa biserica, mutandu te pre tine la dumnedeestile 16· casurl,

:;:ru

V: infrumsetat
1

en pOdoa:a~l

Simeone betranule.carele pentru nOI, preeum sintem nor, prune s' a tacur,
M~rire:

laudam toti astaq1 duhovniceste dantuind, pre Simeon primitortul de Dumneden, impreuna eu din suI ~i pre Anna eea inteleapta, ea pre eel ee au fost profett lut Dumnedeu, ~i l-au vedut pre dinsul prune facut pentru not,
~iaeum, a Nase~t6rei:

Sa

Mal'ire:

Veqendu-te pre tine Sime6ne, plin de dumnedeestile ape ridicandu-te ~i mergend catra eel ce zaceau intru Intunereeul Iadulul, Iegatit eel de acolo de dumnedeesca reeorire s'au umplut,' veneze pre mine cauta tot-deuna eel eu totul viclean, ci din eursele luI m~ apuca Stepana, ~i sub dumnedeescul acoperemant al aripilor tale intreg me pazeste,
Irmosul:

Sa

~i aenm, a. Nase~t6rel:

me

pantecele t~u, eela ce este neschimbat din fire ceea ee una estt mal santa de cat heruvimit, om s'a aretat, din tine nascendu-se ; ~i pre eel lepadatl prin stricactune, pre tO\1 'faa mantuit, Matca lul Dumnedeu, eeea ee e~tl eu totul fara prihana,

Neardend

Oantarea 6, Irmos: Strigat·a mal 'nainte ...

Strigat-a mal 'nainte in"chipuind ingroparea ta eea "de trel dile, profetul Iona .,in chit rugandu-se: Din stri"eaeIune me mantueste, ligase "imperate al puterilor.
CONDACDL ~i ICOSUL Serbarel. Intru aeestll. Luna, in 3, 4ile. Pomenlrea santulul ~i dreptulul Simeon, primitorlul de Dumnedei1, ~i a Annei profeti~eI. Aeesta adunare sa face in elnstita Apostolie a santulul Iaeov fratole lnl Dumnedeti, ee este in emstita biseriel1 a Pre a santel Nase~t6rei de Dumne4ei1, IAnga santa biserica eea mare. Stih: Vestlt-a mortllor b~tdnul el1 Dumne~ei1 Ouventul flind, Om ar~tandu·se, pana ~i la din~iI va ajunge viind, In a trela 4i Simeon s'a deslegat, De legaturlle trupulul en adeverat, La Anna. Stih l Filea lui Fanuil nu s'a mutat de pe pament,

toriule, ca sa vestesc tuturor


I

Domnul Simeone, acum, pre cum te-al fagaduit slobodeste pre robul teu Mantui-

trigat-al, cand al vedut pre

eelor din lad a ta dumnedeesca intrupare.

Infrumsetatu-te-al ,~i de I cat Moisi mal luminat te-al


I facut, in brate primind pre
~<::,~~.

--·-·_·--;z=sa=sa

J!-I~"
~ 36

LUNA

LUI

FEVRUARl:E

=~

"

'I·

eesta luand adaos vie~ei sale tntru aeest Yeo, pentru oll. i s'a vestit mal 'nainte de la Duhul sant sll. nu vada morte, pana nu va vedea pre Ohristos, lnandu 1 pre dlnsul in bratele lul, ~i adeverindu-se mal 'nainte prin Duhul sant eels ee eraii sa fie lao dtnsul, dupre menirea Iul, a luat sfirsltul vie~~l sale. lara Anna profetita era fatll. a lul Fanuil, din neamul lul Asir; ~i loeuind eu barbatul eI, ~epte anl, ~i sever~indu-se acela prin morte, ea sll. afla in bisl:lrica in tota vlata eJ, zabovind eu rugaelunea ~i eu postul, pentru care pricin~ ~i ea ~iindu-Ie aeeste Iubltore de Dumne4eu luerurl neosebit, s'a invrednioit a vedea pre Domnul, aduoendu-l in biseriel!. de patru4eoI de dfle dupre trup de pre a santa lul Maloa, ~i de dreptul 10sH. ~i multemind ea lul Dumnedeti, a profetit de dlnsul, 4icend eatra to~l cill 00 slt aflau in biseri clt: Aoest prune este . Domnul eel ee a rntarit eerlul ~i pameutul. Aoesta este Christos, de earele a profetlt totI profetil. Deel faeendu-se acestora astlt41 pomenire, tnsemnam ~i predloam lnfrieosata ~i nepovestita pogortre ~i lubirea de omenI, oarea o a f1l.0utou nol Dumnedeti, Adrian, §i Evvnl. Stih: Pre Adrian care Ie sll. bucura de sabie a 11 talat, Mana gelatulul eea voi6s1l. spre uoidere tl tae aretat, De sabie pentru Domnul Evvule mnrin~, Sfatnl eel prea bun in Domnul al fost plinind. eestia eraii din Orasul Banea, ~i ftind oa a?eau dragoste oMra marturisitori! ~i muoenioU lui Ghristos, s'ail dus la Oesaria, unde milrturiseau multl mueeniol, ~i ve~endu-se acolo oil. sint ctestinl, au fost du~I Ia ighemonul Firmillan, ~i martunsind in priveliste pre Ohristos, tndata au fost batut1 pre spate ~i pre eoste, asemenea au luat ~i alte mal marl munol; ~i ftind oa stau intaritI iutru marturisirea lui Uhristos, pentru aeesta forte s'a maniat ighemonul ~i 'I-a dat spre manoare flarelor. ~i mal intal ferioitul Adrian, dat fUnd 1a un leu, ~i luptandu-se ou el prin multa barbaVe, ~i ou darul lui Dumnedei1 remaind nevetamat, i s'a t1l.Iat capul. Apol' santul l!.vvul, mal intAI fUnd m~gulit de ighemonul ~i fiind rugat oa s1l.se 1epede de Christos, lara e1 intru nimio soeotind ind~mnltrile ~i rugamin~ile aee1ula, a fost arunoat ~i e1 la aoela~ leu; ~i fiind 011. -a biI ruit pre el ~i a ramas neviltanat i s'a taiat ~i luI oapul, ~i a~a auluat amendo! onnunile mu· oeniel eele neve~tejite.

Panll ce slngura, pre Dumneqeu Cuventul prune l-a ve~ut.

Intru acestll. 4i, pomenirea santnlul mueente VIasie Bueol adioit Boarlul. 8tih: Stau1ul boilor ayea pre Vlasie de demult, larl!. aeum in looa~urile DomnuluI sll. aM el loeulnd. sant Vlasie, era din Cesarlea Capfilu de parintI prea boga~I, ~i pre bogatla lor 0 a sporit multlmsa vitelor ee aveaii, din care boga~ie dati en tmbelsugare miIostenie la sarao!. Iarll. eand sa fitcu gona de ellinI asupra orestinilor, atuneea sll. eauta ~i ferioitul acesta Vlasie ~i nu sa afla, de ~i prin pustietatI, ~i prin viiI era eercat de ellinl. Despre care singur s'a dat pre sine la gonaoil sel en atata buourie, ca ~ieand ar fi fost ehlemat la masa imperatescll., ~i gazdnia, ~i faeea osp1l.~ gonacilor sal, ea unor faoetorl de bine ~i prieten! a! sei. Deel mergsnd fa~a Ia judecata, ~i tntrebat fiind de iguemonnl, ~I-a aretat ~i DUmele, ~i eredinta, ~i mestesngul seu, pentru care indat1i. a fost intins de eate patru partile trupnlul, ~i a fost batut eu vine crude, dar Dumne4eu 'f-a usurat durerlle, ~i 'f-a vindecat ranele, Aceasta minune ve4endu-o ighemonul, farmeee 0 numea pre ea. ApoI I-a pus lntr'un oazan en apa ffart~, pornncind ca sa stea intr'insul einel 4ile. lara angeril lul Dumnedeti pogorandu-se tndemnan pre mueenteul s~ nu s1l. temit; oi slt aIM indraznelit, ~i tot odata a imprll~tiat foeul, ~i viltamarea cea dintr'insul. lara dupa einel 4ile viind ostasil ca s1l.seota pre santul din cazan, ~i ve~endu-l pre dinsul clt este viti, ~i cum oa eanta tmpreuna ell angeril, indata s'a predioat pre sine oil. sint ~i el erestinl. Despre caril ln~tiintandu-se Ighemonul 3 trim is altl ostasl ca sa-l sco~il, can! ~i aeela mergsnd, asemenea s'au nnmit pre sine crestlnf. Mai in urma s'a dus ~i tnsusl Ighemonul, ~i ve4end pre sant in cazan ~isocotind oll. apa este rece, a poruneit ea sal soo~itapit de aeolo sil.-~l spele tata ; lara aoesta faoendu-se, in data a orbit tiealosul, ~i tmpreuna en orbirea 'sl-a lepadat ~i spurcatul seu suflet. lara mucenioul lul Christos, eu apa aeeea pre to~l osta~il ee au eredut 'l-a botezat In numale santel Treimi. Apol dueendu-se 1a staulnl vital or sale, a pove~uit pre malolt-sa ~i pre rudeniile sale, cele oe s1l.onvenia spre mantuirea lor. ~i a~a ~'a dat sufietul in manile luI Dumnedeu. lara cel ee s'auluttmplat Ia ferieitul seii sfir~it, au ve4ut santul luI sufiet ea a e~it din trup oa 0 porumbi~a aIM ~i luminat1i., ~i a zburat la oeriit ~i santul seu trup, s'a Ingr()pat in aoela~l 100; larll. tolagul seu a odrltslit langlt jertfelnioul de aeolo, ~i faeendn-se eopa0111mare umbria a081a~ jertfe1nio.
padoehiel,

Aoest

Intra aoest1t 4i, pomenirea santHor mueenlel,

rntrn acestlt 4i, profetnl AZarie, feoIornl luI Addo, ou paoe S'a. st;v~r~it. . 2tih: Azarie mal 'nainte de m6rte profe~il dand,
~ ~

~I-

Tace Pitiea oimHiturI profetind, Acesta era fi111 lui Addo, din pamentu! Bimvat \ ; aeesta a intors din Israil robia lul Inda, ~i murind fu tngropat In. mo~ia sa. Intru acestll. qi, Pavel ~i Simon mncenieil, de sable s'a1l. sever~it, Stih: ~i Pavel aicea ~i Simon trebuese scri~l, Nu oumva t1IJndu-H-seeapetele s1l. ie asounsl, f Intru aoest1l. qi, ssntul Olaudie, cu pace s'a sever~it. Stih: 811. buoura Claudie sflr~itul vie~el dobandind, Preoum dao1l. oineva psalmieeste multe doMnql ar fi afland. Ou ale lor sante rug1l.olunI, D6mne miluestene ~i ne mil.ntue~te pre nol, Amin. Oa.ntarea 7, Irmos:

--=--=------=======-=-=====~====-=-----------------rile tale Curata ea un a sedut, gatind eelor voit a sa asemena lor curata, santita sedere deverat.
Oa.ntarea 8, Irmos:

IN TREI VILE

37

prune ee au Preaen a-

uprelegea Domnulut a-tottiitortulut, tu at slujit, drept eu adeverat, si in lege fara prihana fiind ferieite. Pentru acesta al cantat: Domnul parintilor ~i Dumnedeule bine e~tI cuventat, Bueuria eelor necajitl a venit, mantuirea lul Israil ell adeverats'a aretat.ca un prune in biserica sa. Slobodeste-me la viata ceea ce va sa fie, Simeon a strigat bucurfindu-se.
Kil.rire.

N'au slujit fapture! ...

re Dumneden eel prea innalt, carele a venit sa impodobesca ea pre 0 miresa Iumea eea veduvita de dumnedeesca marire, veduva fiind Anna eea prea laudata, ~i eu darul profetiet strelueind l-a prea-marit, ~i dumnedeesca mantuire ee era s~ , fie, tuturor eelor ce erau de fata 0 a aretat,
.

Pre tineril eel bine oredinelo~l...

prea san~it sangele mielulul eel de mantuire, ee s'a versat pentru milostivirea eea negraita vestindu-l de departe. Pre carele intrupat tiiudu-l Sime6ne, te-al prea-marit mal mult de cat Moisi, ~i de cat totl profetil,
Bine-euvent1l.m pre TatlU...

J erttele Ieget at adus,

Pentru milostivirea indurarilor tale, pre mine robul teu eel trudit eu Scriptura legei, ~i garbovit de betranete slobodeste-rne Mantuitorlule, Simeon a strigat, ca te-am vedutpe pamenttrup purtand, prea eurat sinul Tatalut celut ce I-a nascut, eel prea deplin in sinu-

N edesertand

'1. acum, a Nll.scet6re!:

pre eel dorit, dezlegare din trup alluatde Dumnedeu insufiate, ~iea niste griu copt te-al mutat la parintt rnarite, fiind crescut in betranete bune. Pentru acesta a ta eu totu1 serbata pomenire eu bucurie sufletesca s~ver~im.
~i aenm, a Nil.scet6rel:

V eqend

Ca

pre un crin, ~i tran-

~-----=========~~==

LUNA LUI FEVRU ARIE ~===================I

dafir cu bun miros, ca pre o dumnedeesca mirezma te-a , aflat Cuventul Dumnedeu eel prea inalt, Prea-curata dumnedeesca miresa, ~i in pantecele ten s'a salasluit, umplend de buna mirezma firea nostra, ceea ce sa umpluse de necuratiea cea din pecat, Marie de Dumnedeu

minand : La lumina cunostinter de Dumnedeu aducendu-ne, de santenie tamuitortule prea santite, cu strelucire intelegetore ea sorele ~i luna partea cea de sub sore, intelepta Anna protetita, ~i be~ tranul Simeon prea-maritul, Pentru caril pre noI Iubitortule de oameni D6mne, de intunerecul pecatelor ne mantueste. te-a vedut pre tine adeverata Maroa lui Dumnedeu, N ascetore de Dumneden, betrfinul a dis ca un protet : lata Filul ten spre scularea si caderea multora este , pus Stepana, ~i spre semn cu anevoe de tilcuit, adica prin b6la ne"ascultarei, blestem inlauntru "a adus: lara tu Feclora de "Dumneqeu Nascetore, prin "odras]a purtaret in pantece, "lumei bine-cuventarea al in"florit: Pentru acesta totl te

L umineaza

Mallire:

Nascetore,

Irmosul : S!I. l!l.udam, bine s!l. cuvent!l.m...

<.

Pre tineril eel bine ere"dinclo~I in cuptor, nasterea "NascetoareI de Dumneden ,,'1-a mantuit, Atuncea fiind "inchipuita, lara acum lucra"ta, pre t6ta lumea ridica sa- tI "cante tie: pre Domnul lu"rurile Iaudati-l, si-l prea in"naltatI intru totl vecit,
Ca.ntarea 9, Irmos. Eva eu adeverat ...

D aca

,iaeum,

a ~l1sfletor8I:

instite sint manile tale cu adeverat, de Dumnedeu primitorlule, cele ce s'a atins de dumnedeestile mern bre , ale celul ce sa atinge de muntl, ~i fumega, precum cantil David, tericit cu adeverat tu aI fost.Pentru acesta dupre vrednicie te laudam,

E va

Irmosul:

"marim.
EXAPOSTILARIA. Prosomia: Feme! au41.tI glas ...

izvoraste eredinctosilor tamaduirt, ~i pomenirea ta tericita este, strelucind mal mult de cat sorele, ~i sufletele tuturor lu-

S icriul teu

schimbare dupre ipostas intru tine Nascetore de Dumnedeu, eu trupul s'a impreunat fara sementa, ~i

F ara

REI

~nc

un scaun de heruvimt, acum lul Dumnedeu I-al adus, ~i Simeon betranul bucurandu-se l-a prim it pre dtnsul,
LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 6. Prosomia : A trela 4i al tnviat Ohristose»,

s'a fAcutCuventnI.;c: care le in brate purtandu-I ca ,

V::m sloboqe~Upre robnl


in pace D6mne. It: ~.•.. .'-~ .•II1II, __ ;

Stepdne dupre Cu ventul teu

:fi~~

~i eea-lalta servire a OrtrineI dupre rindulala, ~i A:polisul.

LA LITURGIE .
Fericirile din OanonulBerbarel, Ca.ntarea 1. pe 4, ~i din Oaaonnl santulul, Ca.ntarea a 6. Prochimenul Serbarel ~i al santulul, glas 7. Veseli-se-va dreptul de Domnul: Stih: Au4i Dumnedeule glasul meii, Apostol, clttra EvreI:

dis-a, cu manile pre Ziditortul a tote, 0 betranule primeste pre Christos, pre carele tinera Feelora I-a nascut fara sementa, spre bueuria neamulut nostru,
Stih: Acum slobo4e§U pre robul teiL .

primeste Simeone,

Alilula, . glas 5. Lumina a r~sarit dreptulnl: Stih: S)~rigat·a dreptil, ~i Domnul 'loa audit pre dln~il: .l!..vangelia, de la Luca: In uremea
aceea, era un om in lerusalim anume Simeon.,

Fratilor, Ohrisios uiind Arhiereu bunatatilor ..

Intru

CHINONICUL. pomenire vecmica va fi...

.preFaeetorullegel ~iDumneden, de carele sa cutremura multimea angerilor, adunandu-ne sa-l laudam pop6re, pre unul Facetortul de bine, ~i datatortul de lege, spre mantuirea sufletelor n6stre.
Stih: Lumina spre descoperirea neamurilor ~i m1trire poporulul tM, Israil.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 J}ILE.
Prea-ouviosul pll.rintele nostrn Isidor Pelusiotul. De nu este post, sil. face slujba Berbarel, ~i a santulul Isidor, iara de este post numal a santulul. La D6mne strigat-am, Stihirile Serb1trei3, ~i ale santulul 3.
Stihirile Serbarel, glas 1. Prosomta: Ceea ce e~ti bucuria ..,

me slobodeste Stepane, pre mine robul teu de legaturile trupulut, pre cum at dis, in pace; crt te-am vedut Christ6se pre tine, lumina cea mal 'nainte de veer, spre descoperirea neamurilor lUI Israil.

A cum

pre eel santit, santita Feelora l-a adus in biserica preor

Mll.rire, ~i aeum, glas 2.

tulut, si tindendu-sl, mfinile Si, , meon, l-a primit pre el bu-

~andn-se,

~i a strigat: A-

FfJ

bratisat.

earele luandu-l Simeon l-a Im-

Dumneqeu ~i Tat~~:;:IF&::;:mpre

totl eel eugeta~I·· de Dumnedeu. Ca puindu-tl

profetilor te-at are tat cat era prin putinta Iisuse a te vedea odinioara. lara acum Cuvinte al lut Dumnedeu, te-al aretat de buna voe in tota lumea ell trup, de Fectoara Maria Christose, aretand mantuirea ta tuturor eelor din Adam, ca un mbitor de omem, mult legea in muntele Sinal, plinestt acurn cele ale leget in eetatea Sionul, cacl ea un prune Christoase, en nan'Ie Nascetorei de Dumnedeu at voit a te aduce eu trupul in biserica, pre manile lui Simeon, eu arderile de tot.
Alta StihirI, ale s~ntului g:la&4. Prosomia: Oa pre un viteaz ...

gura la paharul intele~elul!-el celet de sus, ea dintr un IZvor ai tras beutura din des .. tul ~i 0 at tmpartit, trimitend, ~i lnvetand pretutindenea razele dogmelor tale, ~i Indreptfind gandurile, vrednicule de minune, tnfrenarea al omorit cugetarea trupulul, imbracandu-te cu omorire aducetore de viata, ~i starea ~ufletul~l latindu-o, prea Cuviose, aretat 0 at facut deseversit incapetore darurilor D?hu!UI, ~i te-al facut vas de In~e!aturile cele de Dumnedeu Insufiate, ~i local? tntelepcmnet celet mal-pre-sus de euget.
Mll.rire, ~i aoum, glas 7.

Cu

eel

ee at asezat de de-

~ u privirile prin gand, ~i en faptele inaltandu-te catra Dumnedeu, in tota viata at petre cut pre a intelep!e, infi~gendu-t! taptele ca niste SUl~urI, catra vederea de Dumnedeu si rubind ell intelepeIu~e 'dragostea eea desever .. sit, unde ajungend, ~I ineet~t a mal dori acurn, invrednieindu-te sftrsitulut celul tericit ,si luminel celei in treI sorI. ,

rea neamurilor, al venit pe pament din ceriu Mantuitonul nostru, ~i esind din Feelora, te-at odihnit in bratele dreptulul Simeon. Ca trebuta datatortule de viata al tuturor, sa te cunostt de betranul ca at venit sa-l slobodestt pre' el, dupre eu,:e~tul teu, eela ce at mare mila,
VEl)!' De este post. Mltrire, ~i aoum, a Nltacetorel s~i1 a Oruee-Nascetorel, cauta-le in 12 dile.
J

Lumina spre descoperi-

Cu revarsarea darulut, ~i ~Ploile euviutelor tale, a-

LA STlHOAVNA. Prosomia: Oasa EufratuluL.

Prime~te

Sime6ne,~

Domnulmarirel, preeum ti s'a vestit tie, de la Duhul Sant ; ca lata a venit.


Rtih: Aeum slobo4e~tI pre robul tei1...

---===~======~~==========~==========~==-======--

IN PATRD l>ILE

41

Curata, neintinata Feciora, cetorlul f?i Stepanul, un prune in brate, rica intra.

P urtand

hotarit, pre earele lnandu-l Simeon in brate, bucurandu-se a dis: Acum slobodestl milostive, veselind pre robul teu.
Marire, ~i aeum, Iar aeesta, Dup!t a doua Stihologie Oatismala, glas 4. Prosomia: Degrab ne intimpinlL.

pre Faea pre in b'se-

~i prea

Stih: Lumid spre desooperirea neamurilor ~i m!trire poporulul t6ii IsraH. Mare ~i infricosata, ~j streina tama, cela ce cuprinde tote, ~i pruncit aideste, ea nn prune in brate sa p6rta. M1I.rire, ~i aeum, glas 2, a luI Germano.

Simeon, primeste in brate pre Domnul mariret pre carele mal 'nainte sub nor l-a vedut Moisi, cand in muntele Sinal 'I-a dat lUI tablitele. Aeesta este eela ee a , grait prin profetl, f?i facetonul leger; aeesta este pre earele David mal 'nainte l-a vestit. Cela ce este tuturor infricosat, carele are mare mila.
TroplU'Iul sft.ntuluI, glas 8. M!trire, ~i aeum, al Serbil.rel.

A staq.l

Sime6ne in brate eu manile tale cele betrane pre Christos Dumnedeul nostru, eel ee s'a facut prune eu trup din Maroa ne ispitita de bar bat, al luat hotarirea sever~irei eu marire, ~i al primit darul minunilor, eel purureacurgetor. Pentru ae~ea dupre datorie totl te rnarim.
M§.rire, ~i aeum, Iar aeesta, Al BerM-rei en Irmosul pe 8, ~i al santulu! pe 4, OANONOL sa.ntuluI. AI cil.ruIa aerostih la GrecI este acesta: Pre tine parmte marirea monahilor te laud. Oa.ntarea 1, glas 6, Irmos: Oa pe useat umbland Israi] ...

Luand

La Ortrinli.
La Dumnedef este Domnul, Troparlul SerM-reI, ~i al sa.ntuluI, dupre rinduIalil.. Dup!t tntil.la Stihologie Oatismala, glas 1. Prosmnia: Ceta angeresclt ...

Slel zdrobite ascultandu-l Stepfine , vindeca zdrobirea snfletulut men eea cumplita Christ6se, eu rugactunile Cuviosului teu, ea un a-tot-pu .. ternic, luerarea bunatatilor, ea un tnteleptit de Dumneqeu Isidore, suindu-te la vedere de Dumneden curata , aretat te-al tmbogatit de a-

e uspinul

.inimet mele ee-

P rin

t
B

ce este impreuna eu Tatal pe seaunul eel sant, viind pe pament, s'a nascut din Pectora, fli prune s'a facut, eel ce este cu aniI ne~.

C ela

rl!tarea .cea veselit6re,

fii.!d:

· ~.----.------------------------------------------~~-!
, deuna.

I Impreuna

42

LUNA LUI FEVRUARIE

cu Dumnedeu tot·
M~rire:

cat a fost ell putinta prin cura tirea vietet,


~i aoum, a N~scet6rel:

Apropiindu-tI gura de paharul intelepclunet, prea intelepteste at scos de acolo curgerea darurilor, cantand lul

Dumnedeu

cantare de biru-

de Dumnedeu Fectora, al stricat blestemul ne ascultaret eelel de demuIt, izvorind izvo-

p reste legile firestt nas .. eeOd pre Stepanul, Nascetore

inta. la un nor usor a venit la tine Ziditorlul Stepana Curata, ca sa surpe ca un puternie cele facute de mana ale Egiptulut, Christos eel ce este a-tot-puternic,
CAntarea 3, Irmos: Nu este sant precum tu D6mne...

rul bine-cuventaret,
Irmosul:

Ca

~ aenm, a N!s.~t6reI:

"rele at intiltat cornu I credin"clo~ilor tel bunuIe, ~i ne-at "inHirit pre n01 pre peatra "marturirel tale.

N u este sant preeum tu "If6mne Dumnedeul men, ca-

ve~ ~q.end pururea pomenite aretat firea lucrurilor, printr'ensa aI ajuns ne retacit la prieina cea incepetore, ea un eurat de Dumnedeu cuven-

Jffi u istetimea cugetulut,

tater,

rica aflandu-te intru sine, eu fluerile cuvintelor tale luminandu-se, striga catra tine: Bucura-te prea fericite de Dumnedeu tnteleptite Isidore.
Prosomia: Catismala, glas 3.
Pentru marturlsirea ...

A It

CONDACULs§,ntuluI glas 4. Prosomia: Ar6tatu-te-aI ast!14I...

luceter pre tine bise-

patimiret.

viata are tat ea o gandire de moarte, purtatonule de Dumnedeu de trel orl fericite, at omorit pricinile patimilor celor trupesn, fiind cuprins de dragostea neM~rire:

puindu-tt

Bueurandu

- te at urmat

t!

dupa Christos, purtand erucea parinte eu nevointa tare,

Carte a tntelegeret tnvetaturet alcatuita eu bogatia credintet, te-at aretat prin Duhul eel prea-curat, descoperind cele dumnedeesn, eelora ce le trebueste , ~i invistierind viata, eelor ce poftesc. J Parinte Cuvi6se, roaga pre )1 Christos Dumnedeu, sa ne da!

eu dinsul te-ai asemenat,

rutasca noue mare mila.

t "'_8-

•••
MiIrire, ~I aeum, a SerMr.l. gl as :N PATRU lllLEe"" Prosomia: Inviat·al din mortI..·

u···a~id· ~e~umv·e:r~aNtitSsC~lt6nrteln: ·l~te 1,.


a

egr:

nesc,
de

din Malca, Cuvinte eel fara inceput, adusu-te-ai in biserica, irnperatul mariret, ~i betranul bucurandu-se te-a primit in brate, strlgand. Acum me sloboqe~tI, pre ecla ce l-at pazit dupre Cuventul teu, eel ee bine al voit sa mantuesn ea un Dumnedeu neamul ome-

Nascutu-te-al

~i neprieepute la eel de pe pament, ~i la eel din ceria tamele nasteret tale eel cuviose lui Dumnedeu, Nascetore de Dumneden pururea Feclora.
Ca.ntarea 5, Irmos:
Ou dumne4eesc!l. streluetrea ta ...

VEDI: De este post, marlre, ~i aeum, a Nils· cet6re! sail. a Cruce-N1l.soet6rel. Oauta-le in 2

4ile.

CAntaraa 4, Irmos:
Ohristos este puterea mea ...

u omorirea patimilor prea tntelepte facendu-te afara din trup, prin dragoste al vorbit ell Dumneden, eel ee este lumina eea Prea-curata ~i prea luminata, eare numat curatire cere de la om. dumnedecsca lumina ta bunule, luminandu-se aeum purtatortul de Dumneden, s'a facut stilp eu totul luminos, trimitend tuturor dumnedeestile raze ale dumnedeestet lumint, ~i gonind intuuerecul necunostintet, ce voeste ca un bun sa se mantuiasca ton, te-a aratat pre tine prea tntelepte povetuitor eelor retacitt, ca sa tntorct pre multt spre calea mantuirei, Isidore de tret ort ferieite parinte. adever cu gura ~i eu sufletul te marturisim pre

uPUindu-te lui Cbristos, Cu viose, averea, carea ti s'a dat, ca un serv bine pleeat din destul 0 al impartit, ~i Stepanul tt!u te-a lnvrednieit pre tine bucuriet celet negraite, Trecend deplin noianul tntelepctunei, al castigat margaritartul eel frumos, ca un bun negutetor, ~i te-al Imbogatit numat eu acesta comora nesfirsita,

eu

e eia

Mitrire:

Ml!.me:

III _.

Luminandu-te de dumnedeescul Dub, tuturor al trimis ea un sore razele cu vintelor tale, pottind mantuirea credinctosilor, descoperitortu.Ie .de cele dumnedeestt.

I ntru

~1 acum, a

N1tsoet6reI:

tine,cu t~tul {<irapriha:,

04
aperatore vietet.
Odntarea 6, Irmos: Marea vie~eI ve4endu-o ...

LUIIA LUI FEVRUARm

prea buna Stepana a lumet, ca at" nascut pre Dumnedeu a intrupat, ~i pre tine Curata t ....". t d' tv e PUIU Inatn e ell ere In ,a

lauda,

u engolpiul cercarilor impodobindu-te ea un preot, purtatortule de Dumnedeu, eu trupul, ~i ell sufletul, ell aeeeast socotinta intelepteste al hotorit a supune pre eel reu, celul mal bUD, vrednicule de

patimilor , f?i al desfataret cercetaret cercandu-I, tare l-al batut marite, eu Iovirile tnfrenaret parinte, Iauda sihastrilor netedind pe-

E giptul

Mli.rire:

treeerea
eel

credinclosilor,

~i aemn, a Nli.sc~t6ret :

impreuna ca un milostiv, intrupandu-se Prea-curata, sa tine ea un prune in bratele tale, eel impreuna vecmic, ~i de 0 fiinta ell Tatal,

ee porta t6te en putere dumnedeesca, ~i Ie tine

"naltandu-se de vitorul ispi"telor, la limanul ten eel lin a"lergand, strig catra tine. S~6-

M area vie tel vedendu-o in-

Irmosul :

"te din stricactune viatamea ~:Ult milosti ve.

A cest envios s'a nascut din Ostrovul Oritulul, ~i vrend ea slt vada pre rudenia sa Teofan, s'a dus la Oonstantinopol, ~i afiltndu-l pre el in Monastirea Studitllor nnmerat ou eeI-laltl frat], s'a tmbracat ~i aeests en shima monaldcesca. ~i dupa ee a treout tota dnhovnioesea Invetatur!t, ~i s'a invetat prea en amaruntul, care stnt semnele monahicestel petrecerl, ~i dupit ee a ajuns la verful bunlttatilor, atuncea fu hirotonisit preot. ~i ee a urmat dUp!!.acesta , a fost izgonit ferieitul acesta Nicolae, tmprennll. eu santul Teodor, igumenul Monastirel studitilor. In urma au fost ohlematl amendol din izgonire, apoi au fost Mtutl cu vine de boh, diu porunca imperatulul Leon Armeanul, luptatorlul de lcene, cael slt tnohinati santelor leene, ~i a~a au fost pusl in temnitlt, ~i lara~l fiind lntrebatl, ~i adeverind inehinitelunea santelor toone, Iara~l au fost b1I.tutI, ~i legandu-l 'I-au aruneat Iarlt~l in temnita, Intru carea r~maind trel anI, ~i luptandu-se en f6mea ~i eu setea, ~i eu golielunea, . de acol0 au fost trimi~I 1& smi:a; '"

eest 'sdnt fiind egiptean de nsam, s11. respundea feclor de bine eredinelosl pl1rin~l ~i lubitorI de Dumnedeii, ~i era rudenie en Teofil, ~i eu Ciril Arhiepiscopi1 Ale· xandrenilor. Acesta facend multit proeopslil1t Is. inve~iitura o!l.rtel, ~i dumne4ee~teI intelepo!unI, ~i celel de afarli. a lasat multe sorisorI minunate, ~i vrednioe de pomenire Iubitorllor de tnvetatur!L 011.Iltsand tot fellul de avutie ~i streluoirea neamulul, ~i buna noroeirea viete!, ajunse la muntele Pelusiotulul, ~i slt facu monah, ~i acolo indeletnieindu-se, ~i vorbind en Dumne4eu, a luminat eu dumnedeestile lul euvinte totll Iumea, tntorcend pre peeilto~I, ~i tntarind pre eel ee tndreptan Iaptele eele bune, ~i pre eel ne aseultatorl ou taetura dumnedeestilor dojenirl spre bunlltitV fl fntoreea. Inea ~i imperaU catra folosul Iumel dojenia, ~i le aducea aminte, ~i in scurt slt 4icem : Tilcula ~i dezlega forte on tntelepelune tuturor, eelor ee'l tntrebau euvintele ~i marturille dumnedeestel Scripturl, ~i epistolile lul se dlce a fi 080 dece mil. A~a dar prea bine trltind, ~i dumnedeeste purtandu-se, l~J 8ever~i in adtnol betranete viata sa. Intru aeesta 4i, pomenirea Prea-euviosnlut p!l.rlntelul nostru Nicolae mli.rturisitorlul Studitul. Btih: Oel ee a pus m~surl vie~el a soootit aeesta, (Ja ~i Nieolae din via~1t a se muta.

CONDAOUL ~i IOOSUL SerMreI. Intru aoest! Lunlt, in 4 4ile. Pomenirea Preaouvlosulul p!l.rintelnl nostru Isidor Pelnsiotnl, Stih: Pelusiotule bueurate, de muIte orl mie (este a 4ioe), bueura-te, Strein1l. bucurle dobandind, ~i de ~erlnll. dezbracandu-te, . In a patra 4i pre Isidor l-a pus! In mormsnt tntunecos,

I··'
~ nnd,l:fiind Mtnll,,1 arnnea~ int:;:TRtr
Ii s'au pus ~i plclorele in butue. lara dupa tre-

corea de doue-qeci de lunl, a murit Leon Armeanul, ~i atuncea .ferieitil slobodindu-se din temnita, s'ail adus la Ha'chldona, ~i aeolo intilnindu-se eu de trel or'i ferieitul .Niehifor Pa trlarhul Oonstantinopolel, petreeean tmpreuna en el. lara dupa pu~ina vreme, cand dupit Armenul a Imper1i.\it Mihail Travlul ~i luptatorlnl de leone, atuncea au fost izgoni~i la Prusa din porunca 4isulu'i. Mihail, ~i de acolo la Aerita oe s1i. aM langa Halehidona, unde petrecend santul Teodor, s'a mutat eatra Domnul. lad. dup1i. es a murit Mihail Travlul, ei a primit imperatia Teofil fllul seu; rara~l s'a pornit gon1i. asupra drept-credinclosllor tnchinatorl a'i santelor leone. ~i dup1l. ce s'a dus din via~a ~i Teofil, s'ati facut urmatorl pe tronul tmperlltieI drept-oredinolosa imperatesa Teodora tmpreuna eu fiiul seu Mihai), atuneea s'a facut pace statornieit tntre drept-oredinolosl. lara dupi!. ce s'a faout Impsrat Vasilie Maehidon, atuncea eu multe tndemnarl, a induplecat pre Onviosul acesta ~i mult patimitorlule Nicolas, ~i l-a asezat ignmen Monastirei Studitilor. Deol cu aeest feliu, ~i ou atatea lupte petreeendu-sl viata santitul aeesta parinte, ~i de multe rele p1i.timid fiind ehinuit, s'a odihnit eu pace, vie~uind anI ~epte-4ecl ~i oinel, Intru acest!l. 4i, santul 8~n~itul mnoenie Avra· mie, EpisoOPlll Arvilllllli din Persida. ~ Stih: Unde este acest1i. tngrozitore nevoitorilor Domnulul, picea Avramie, aretand la sabia calaulut,

Ou indraznela pre reii credinelo~iI era mustrand. lntru acest1i. di, pomenirea santulul mueenie Teoetist. ' Stih: On dumnedeestl armele dumne4ee~tel flind acoperit, Teoetist la sable grumazul 'sl-a descoperit, lntru aeestii di, pomenirea prea euviosulul ~i facetorlulul de minunl lasim, eu pace s'a sever~it.
eredlnte

p::.

~
~iloa. pe.tm .rtodorlerivnlnd~·

111·

Stih: Insa a lul Iasim ~i singura prcsta Hi· rin1i. fllnd, , BoJnavi1or vlndeeatorlu! dar este dand, lntru acest1i. 4i, santul nouI mucenic losif de la Halep, earele a marturistt la anul o mie~ese-sute-opt-4eel ~i ~ese ; prin sable s'a sever~it. Stih: Sufere losife taerea prin sabie bltrbllteste, ~i de la Dumneqeu cununa nestricacIOsa prlmeste. Ou ale lor sante rugaelunl, Ilomne miluejte-ne ~i ne mantueste pre DOl, Amin. Ca.ntarea 7, Irmos: Di!.tator de roua cuptorIul...

R la al eincllea an al gonel ee s'a facut in Persia improtiva crestinilor, a fost prius santul acesta Avramie, Episeop flind unea din cetattle Persiel, numita Arvil, de mal marele vrajitor al imperatulul, ~i a fost silit de el s1i.se lepede de Ohristos, ~i sa tnohine screluf ; lara ferieitul Avramie, il 4ieea lul : Nenorocite ~i tioalosule, cum nu te teml a me tndemna, s1i.fao oele ee nu sa envin? ~i esteeu putinta s1i.las pre faeetorlul sorelul, ~i al tuturor flipturilor, ~i sa me Inehin sorelul, carele este facut de Dumneden ; aceste euvinte forte au turburat pre tiranul tmpretiva santulul. ~i indat1i. aporunoit sa fie scos afaril, pe pament aruncat, ~i eu tolage vertose sa se baU. ~i acesta facendu-se, dupa ee mal marele vr~jitorilor a ve4nt pre santnl cl1suferea vltejeste; lara mal vertos ell. s1i.~i ruga pentru eel ee I bateaii, qioend : "D6mne nu Ie pune lor pecatul acesta, e1i.nu ~tiu ee fac", a peruneit s1i.i sa tae capul ou sabia. ~i s'a sever~it santul Avramie, in satul ee s1i.4ice Telman, prin taerea eea de sable,
Intru aoestll. q1, pomenirea prea cuviosului pariutelu! nostru loan oel din Irinopoll, unul .a. din sa-nti! p~rin11 oel de la Nioea.

a iutarirea credintel te-a ~pus Stepanul pre tine pa• rinte ea pre un sore, ea sa luminezt eu lumina Intelegetore sufletele, celor ce netneetat striga: Bine e~U cuventat Dumnedeul parintilornostri,
~ M1I.rire:

Sp~ilat·aI spurcaclunile trupulul ~i ale sufletulut fericite, eu curgerile Iacrimilor, ~i facendu-te lumina celor de pe pament, purtatortule de Dumnedeu.pre totlat invetatsa strige: Bine e~n cuventat Dum... nedeul parintilor nostri,
~1 aeum,

a. Ni1sc~t6rel:

Stand pre temelul eel nee


clatit al credintet , pre tine Malca lUI Dumnedeu eea tara ,

,~~~~~~~~~~~~~

t~'1
HI' .. ~

~!!,!!!!!!!!!!:,!!!!!!!'!!!!!II~~~~~~~~~,!!!!!,!,!!,!!!!I"!!!!!!!!""!'~~~-!!!!I!!!!!!!!!!IMf

46 LUNA LUI FEVRUARIET ======================; ======================

prihana te marturisim Nascetore de Dumnedeu, ca al nascut pre Cuventul lut Dumnedeu fara sementa. Bine este cuventat rodul pantecelut teu Prea-curata.
Cantarea 8, Irmos: Din vapae cuvlosllor ...

pre Dumnedeu Cuventul, pre carele tl prea inaltam intrn tott vecit.
Irmosnl : Sit Iltudltm bine sit cuv~nt~m ...

Din vapae cuviosilor rona "al lzvorit, ~i jertfa dreptu"luI en apa 0 al ars; ca t6te

~ a 0 jertta cuventatore al ~ adus tota viata ta parinte, spre miros de buna mirezma lui Christos Dumnedeu, Ca, rele s'a spflnzurat pre cruce; pre carele il prea inaltam Intru totl vecit, Avend ca 0 mostenire de mult pret cu vintele tale cele insufletite, inmultestl avutia ~i dupa morte la totl eredincfosif, carit tnalta pre Christos intru totl vecil, ricite eu tale, ca Duhulut credinta frumsetea euvintelor te-al aretat condeiu sant, seriind eu buna cunostinta luleea dumnedeesca, eelor ce prea Inalta pre Christos intru tott vecii.

"Ie tact Christose en singura "voirea. Pre tine te prea in"naltam intru toll vecit,
Oa.ntarea 9, Irmos: Pre Dumnedeii a-l vedea. .. ,

a 0 raza a Iuminet a strelucit cuventul darulut in sufletul teu prea fericite, ~i prin tine tot pamentul s'a umplut de lumina lUI; de care a eel ce ne tmpartasim laudam comora tntelepctunet tale parinte.

Imfrumsetatu-te-at prea te-

Bine cuv6nt!1m pre TaUl ....

in vetaturilor ce, lor parintestt, cugetatorule de Dumnedeu, cu gaud dumnedeesc ne-al invetat a ne inchina unel firl in trel fete, ~i a 0 cinsti bine-cuventand, nezidita, fara incepere. Carea izvoreste lumina tuturor eredinctosilor, ostenelelor tale, ~i apucand in cerlurt viata ne stlrsita.cere mantuire, celor ce lauda pomenirea ta prea intelepte feri-

U rmand

~ioiiiii. fioiiiiir.e-8 USde minte at nasc:t


j

teu nazuesc, ceca ce e~tl eu totul fara prihana, ~i sprijinitore vietet mele te puiu acum inainte pre tine, carea mal-

C ~tra

~1 aenm, a Nltscet6rel:

acoperementul

A fland resplatirile

MlI.rire:

cite Isidore:, stand inaintea

~k ~

IN PATRU :pILE

41

..,.. • -411

.1

scaunulut Mantuitorlulut, preuna eu angern,


\#

im-

\,I

~i aeum, a N1tscet6rel:

Dumnedeu Cuvdntul lu, and fara stricactune chip stricactos, pre oment 't-a tmbracat eu ne stricactune, salasluindu-se eu buna voirea Taralul, intru tine eea plina de darn. Pentru aceea eu totul fara prihana, impreuna eu ostile eele cerestt pre tine te

meu,

lui negrait, preeum stie, acum s'a adus la biserica ca un prune pre brate, pre carele primindu-l Simeon, striga: Dumnedeu e~tI Stepane, mantuitor ~i izbavitor neamulul omenesc, Christ6se al
LA STIHOAVNA. StihirHe, glas 2. Prosomia: \Casa EufratuluL.

marim,

Irmosul:

Pre Dumnedeu a-l vedea , "nu este eu putinta omeni"lor, spre earele nu cuteza "a cauta eetele angereett; lara "prin tine Prea-curata, s'a a"retat 6menilor Cuventul in"trupat. Pre earele marindu-l "ell ostile cerestl, pre tine te "ferieim.
EXAPOSTILARIA.

Christ os din Feciora, fara tntinaclune, precum din Tatal fara stricactune, nascut Filn mai 'nainte de lucefer, eel ee a mantuit pre Adam.
Stih: Acum sloboze~tl pre robul tM step§.ne, dupre euventul teu in pace.

Nascutu-s'a

sudorile sihastriet al stins vapaea patimiIor, ~i catra tnaltimea nepatimiret suindu-te de Dumnedeu purtatorlule, aeurn cu bueurie stal inaintea scaunulul lui Christos, rugandu-te pentru not, caril seversim prea santa pomenirea ta Isidore.

Cu

Prosomia:

Feme! au4i~1 glas ...

PortiIe cerlurilor, deschideti-ve, ca Christos in biserica ca un prune, sa aduee lui Dumnedeu Tatalul, de Maiea Feei6ra.
Stih: Lumin1t spre descoperirea neamurilor, ~i m1trire poporuluI tM Israil,

ina taina eel ce pazeste tote, ~i pruncit zideste, ca un prune sa tine in brate, santita Fe .. elora l-a adus in biserica preotulut, ~i tindendu-st manile Simeon, I-a primit pre el bucurandu-se, ~i a strigat: A-

M are ~itnfricosata,

~istre .. ·

Pre eel santit

Marire, ~i acum, glas 2.

~~rl:l
.

din tine N ascetore de Dumnedeu Zidito,

Nascendu-se

M1trire, ~i acum, a SerbitreI:

ceriuluI. ~i al piimBntu-

cum slobodestt pre robul :.~

I~ .

LUNA LUI FEVRUARIE

Stepane, dupre cuventul teu in paee, D6mne.


~i ceea-lalta servire a Ortrinel duprera.ndulala, ~i Apolisul.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 5 ZILR
Sa.nta muceni~a Agata. La Damna strigat-am, Stihirila Sarbaral, 3, ~i ala mucenitel, 3. . Stihirile Sarbl1raI, glas 4. Prosomia: Dat-al semn calor ee...

J)e sinurile parintelut nedespartindu-te cu Dumne~eirea, te-a}intrupat precum bine at voit, tinut fiind in bratele pururea Fecforet, te-at dat in manile primitortulut de Dumnedeu Simeon, cela ce til t6te , cu mana tao Pentru aceasta aeum me slobodeste in pace, pre mine robul ten, care cu bucurie strig: ea te-am vedut astadt Iubitorlule de 6meni. ,
Alta Stihirl ala mucenitei, glas aeelas. Prosomia : Dat-al semn calor ee...

a cea din Scriptura ,,--_._-.ndu-o Iubitortul de omenl, acurn in biserica s'a adus, si l-a luat pre el in brate berranestt, , Simeon betranul, strigand: Acum .me slobodesti la fericirea cea de acolo, ca te-am vedut astadl eu trup muritor tmbracat, pre tine eel ce domne~ti preste viata, ~i preste m6rte stepane~tl. Ltmina spre deseoperirea neamurilor te-al aretat D6mne, pre nor usor ~eq.e~d sorele dreptatei, legea cea din umbra plinind, ~i aretand 10cepetura darulul celul non, Pentru acesta pre tine veq.endu-te Simeon, a strigat: Din stricactune me slobodeste, ca

Nestrieat tt-al pazit trupul pentru Christos mirele teu, intru frumsetile fectoriel, Agato.miresa a lUI Dumnedeu, fiind imfrumusetata si lumi, , nata, Cll strelucirt mucenicesn, ~i al mers catra dumnedeesca camara de mire. Pentru acesta sever~im serb area ta in t6ta lumea, marind pre Mantuitortul, carele pururea te-a marit pre tine. Taerea titclor ~i arderea focului, ~i zgariiturile trupuluI, al rabdat prea-marita, cantand Cll ochil inimel Ia resplatirile cele veclnice, ~i la fcrieirea cea de acoIo, ~i la cununa eea nevestejita , carea acurn a daruit- 0 tie Christos, prea-marite ; ea ceca ce at patimit pentru dinsul prea fru-

j.!:m

ve4utastA4i Stepane,

mos.

r'
~

" II
~Na~elirea eea ne
a foculu), dumnedeeste 0 al oprit ell rugactunile tale, ceea ce est! eu numele bunatatet, ~i at mantuit cetatea, care a cinstia cinstitele tale moaste, mucenita, din care eurge riurile tamaduirilor, intrn dumnedeescul Duh. Ca intru acesta cetate chinuindu-te, at smerit pre vraj masul, ~i at luat eununa biruintel, eeea ee e~ti prea laudata,
VEfH: De este post, IVIarire, Si aeum, aNliscet6reI, saii a Cruce-Nasoatorsl. Cauta-le in 28 de 4ile 4ile; laril. de nu va fi post, 4icem Idio mala santet

op~:;lNCI:::

al lui Dumneqeii, eu a:e."

verat Prea-eurata, aducend astadl expiatiunea, pre Christos 11 duce in biserica, ~i eu einste 11pune in bratele lui Simeon celul cugetator de Dumnedeu, Pentru aeeea s'a santit aeum santele santelor, ~i d'impreuna ell insusl santul sa bucura, - s'a asta-dl Simeon, primind eu cuviinta d d' Ch . umne [eesca pre ristos, ca un carbune aprins, ~i curatindu-st buzele, il lmbratiseza, ~i eu multemire bucuranduse, cere slobodire, Pre acesta dar aeum eu buna credinta totl fericindu-l, eu netacute laude sa-l einstim .

Stih: Aoum 8loboze~tI pre robul taii St~p§ne' dupre euventul t~ii 1n pace.

P rea-maritu

minune s'a facut la adormirea prea-maritet Agata, ~i mucenitet lui Christos Dumneden, asemenea ea a lui Moisi. Ca aeela puind . legi poporulut, a primit in munte eele scrise pe lespedt de Dumnedeutnsemnate scriptun, lara aieea angerul a adus din ceriu la morment lespede scrisa intru acest chip: Cuget euvios, de sinest volnie, la alegere, einste de la D~mneqeu, ~i mantuire patriel,
~i aenm, a SerMreI, asemeaea, a lnl AndreiOri ..

S treina

M!trire, glas 8, a lul Sioheot.

Stih: Luminlt spre descoperirea. neamurllor, m!trire popornlul tM Isra1l.

,I

tenul, eel ce sa p6rta pre heru vim!...

rata Pectora, astadt duee la biserica pre imperatnl ~iDomnul, pre carele l-a avut in sine, trecend prin u~a,carea 0 ayea inchisa, precum s'a scris de demult. Pentru acesta tot! dantuind inaintea fetel el, eu cantarl dumnedeestl sa 0 lau,, dam pre den sa.

TT sa cea insutletita, Cu ..

Oautll.·o·in 2, 4ile,m!l.rirea de la Stih6vna Ser· Mrel. Pagina 23. LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 1: Prosomia: Prea Htudatilor mueeniel..

~~L 1~~<~~

a un sicriu prea lumiI

~laiea, ~i eea mal in alta de cat santele, la biSeric.a cea santa a venit,] aretand lumel pre Facetortul

A st~4i santita

MII.rire, ~i acum, glas 4.

i"

·'/.<,1 -· -r

~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~'~
tUNA
LUI

FEVRUARIE

de lume, si datatortul legeJ, pre earel~' ~i in ~rate pri11?indu-l betranul SImeon, emstindu-l, striga: Aeum slobodest! pre robul teu .Stepapa, ca te-am vedut pre tine man.tuirea sufletelor n6stre.
Tropariul, glas 4: Mrelu~aua ta Iisuse Agata ... Caut1t la sfir~itul cl1r~eI. Mltrire, ~i aeum, a SerMreI.

nedeu Sa mantuesti , omenese.

neamul

M1trire, ~i aeum, Iar acesta, OANOANELE. Al SerMrel en Irmosul pe 8\ ~i al san.tel pe 4, CANONUL santel. Al carula aerostih ul la GrecI sste acesta . On bune cttntltri sl1 1l1udilm pre .Agata. Compunerea lul Teofan. Cllntarea I, glas 2, Irmos: Veni~l poperelor s!l. cllnt!l.m ...

La Ortrjn~.
La Dumne4eii este Domnul,Tropariul Serbarel de 2 orl. Marire, a santet, ~i aeum, Iar a Serbarel, .

sa se spatmanteze de minune, lara not .omenit eu glasurl sa strigam cantare, Vedend negraita pogorirea lul Dumneqeu, ca ~e carele sa cutremura puterile ceresti, pre aeela aeum 11 euprind manile betranulul, pre unul Iubitorlul de omen).
Ml1rire, ~i aeum, lar aeesta. Dupa a doua Stihologie, Catismala, glas 8. Prosomia: Plnerlle pastore~tl...

Dllpa intaIa Stihologie, Oatismala, glas 1. Insa~l Prosomia.

C eta angeresca

re eea din tal pricina a bunatatilor poftindu-o mucenita, te-al invrednieit a ayea numirea bunatatet, cunoscend mal inainte pronia cea negraita, bunatatea obiceiurilor tale.

tra vietuire prea luminata, detafmand cugetarea trupulut, ~i uttandu-te neincetat ~atra mirele teu eel prea tubit, a lul Christos, dumnedeesca Agata, te-al impodobit cu frumsetile fectoriel ~i cu dumnedeestl sanglurlle cinstitel mucenil in-

R idicatu-te-al curata ca-

M ireasa

Mll.rire:

~~~T~.-~~~~~~~~~~~~~~_-'~
,""

din Male~, pe pament Cuvinte e~l far~ ~1 acum, a N!l.scet6rel: de inceput, adusu-te-ai la bIL ocas lui Dumneden cuserica eel neeuprins, ~i betraviinctos te-at fa cut tu Curata, nul bucurandu-se te-a primit mal desfatat de cat cerlurile, in brate, strigand: Aeum me ~i mal curat, Nascetoare de slobodestt, pre eel ee m'ai pa-Dumnedeu Pectora, ~i acum zit, dupre cuventul teu easa bucura de tine ceta feclorele bine aI voit ea un Dumrelor, ~,

N ascutu-te-at

cununandu-te, en cununt Indoite prea-marita,

iN ciNCI :pILE
(J&Dtarea 3, Irmos: Int1l.re~te·ne pre nol.;
L

CONDAOUL ~i !COSUL SerMreI. Oatismala sa.ntel, glas 3. Prosomia: Pentrn marturisirea ...

litore a dumnedeestilor mucenict, inreutatirea sufletulul men tamaduind , impodobe~te·l mucenita,

;J.f~ gata florea ~i lauda cea &luminata, ~i prea vese-

bunatatl roditore te-al luminat pre tine Agata, f?i te-al nurnit mucenita, nebagand serna. deceIe vremelnice, f?i Iubind Imperatia lui Dumnedeu. Christos al ales mal bine de cat tote cele veselitoare Agato, biruindu-te de dragostea cea dumnedeesca, f?i ingrozirile tiranilor en buna indraznela ~i cu barbatie le-al
calcat,

Cu

Lauda credintet ~i a ortodoxiel, a cuviintel ~i a fectoriet, cu osirdia muceniet fiind tmpodobita, te-al cinstit en numire Agato, gaud cuvios din sine volnie la alegere, cu adeverat cinste catra Dumnedeu, mantuire patriet; care a te rogt luI Christos ca 0 miresa, sa ne daruiasca noue mare mila.
Mltrire, ~i aeum, a SerMreI, glas 3. Prosomia : De frumsetea feolorieL.

i? re

Mltrire:

Curata roga pre Dumnedeu, pre carele l-al nascut, sa se mantutasca, eel ce te lauda pre tine, de suparart, ~i de primejdit, de patimi, ~i de nevol, prea fericita.
I

M iresa

,1

acnm, a Nltsc~t6rel:

a lut Dumneden

Christ6se din Fectora, acum te-a primit santitul Simeon, dicend: Acurn slobodestt pre robul teu Stepane, lara Anna eea nevinovata ~i profetita cea prea-marita, ti-a adus multemita ~i lauda, lara noI d~tatorIuIe de viata strigam tie, marire celut ce a~a bine al voit.
VEpI : De este post, Marire, ~i aCUID, a Nl1sc6t6reJ, san a Cruoe·N1l.scet6rei; eauta-le in 18 4ile.
OAntarea 4, Irmos : Te laud, clt am an4it ...

I ntrupfindu-te

91~re

pre not intru "tine Doamne, cela ce prin "lemn at omorit pecatul, ~i "frica ta 0 sadeste in inimile "nostre, celor ce te laudam

Intareste-ne

Inaosul:

ti~e.~.

fruntat, cact acum fecI6rele il iI calca trufia lUI, ca a resa- II rit pe pament Christos din Idr FeC16~~ aluminat pe.

usinatu-s'a semetia viclenului baIaur, ~is'a in-

,i

ttriP

=======~~======~~t r
::JfJ
f

~2

LUNA LUI FEV.RUARIE

II

lege nevoindu-te cu curatie nespnrcata, mucenita.bucurandu-te atbiruit duhurile viclenirer, lntr'armandu-te cu darul lUI Christos, ~i crucea lUI luandu-o pre umere. Imfrumsetatu-te-at Agata cu imfrumsetart bune, ale trupulul, ~i ale sufletulut, prea. d manta, ca amen oue partile a face bine s'an adunat intru tine Iuminat, adunandu-se cu purtarea de grije a lUI Christos.
MArire:

Dupre

prin inchipuire te-al dezlegat de Iegaturile poftelor trupestl, ~ Ag ata , aretandu te maslin prea roditor. C u tota dragostea versand fulgerile cele prea luminose ale lui Christos, at defaimat dulce tile cele ce sa tarasc jos pe pament, dorind numat de dulceta singur aceluta,

partinitoare, prea intelepta, scapandu-me de cele rele, ~i de suparart, !?i de vi.. for, de scarbe, ~i de sila vrajmasulut, ca mantuindume sa te laud, ca pre 0 aparatore buna, ceea ce estl ell numele

F ii-rm

a s~ te invrednicestl a vedea petre cere a eea nespusa a celor alesr, prea-marita, vitejeste at rabdat chinurile, bucurandu-te Agata pre a laudata.
~i acum,
I

tir1re:

Nlsclt6ret:

bucura- te ceca ce ne-al resarit none lumina; bucura-te, ceea ce at incaput pre Dumnedeu cel ne inca put.
cantarea 6, lnaoll:
Intru adinoul gresalelor ...

Tie, carea al nascut pre Christos Ziditortul tuturor, strigam : Bucura- te Curata ;

bunatater,
. ~i

luminile angerilor, Prea- curata, ca at nascut negraitpre s6rele eel tntelegetor pre Christos, carele a luminat cugetele credinciosilor cn razele Dumnedeirel,
Oa.ntarea 6, Irmos:
DlHiLtorIule de luminit ...

F ltra

acmn, a NlI.llo~t6rel:

mesura al intrecut

aJ

n desert cugetator fiind ti~ ranul, a nadejduit sa te amagesca pre tine Feclora trumoasa, dar s'a intruntat cu mare rusine, tntimpinand cugetul teu eel tntarit, darul in buzele tale mucenita, ceea ce /1 e~tI cu numele bunatater, caclldF tarea~infruDtat pre eel

b i

JI!&!

Tli tq__. ....

u dumnedeestile poruncl ~ ale Stepanulul Christos ,igdreptandu.te prea-marita,

R evarsatu-s'a

perf

IN CINe! pILI

5t~

, tat tar~ de rusine, Imbogatindu-te de cuventul eel de Dumnedeu tnvetat,


MAme:

de mult pret te-al aretatprea-marita.avsndgand de sinesl volnic cu alegere, ~i cuvios, ~i patriet mantuire adeverata, veselindu-te Agata curata,
~tdi

strigam tie: Bucura-te muntele eel prea gras al lut Chri- . stos Dumnedeu, intru carele bine a voit sa locurasca pentru mantuirea nostra, miresa dumnedeesca, "flind incunjurat, chtem adin"cu1 milostiviret tale eel ne"urmat, din strlcactune Dum"neq.eule scote-me.

o in psalmt, laudandu-te
lOUIn,

,1

a NAso§t6reJ:

camara Intru cele de sus ca "1~ un ceria s'a impodobit, ~i patul lor eel neintinat, ~i frumusetea vrend cu laude sa 0 scriu nu sint indestulat: eel vlerme slut, ~i pre jos me taresc; ~i cum voiu ajunge cele inalte ; ~i cine iml va da arip! ca de porumb, ~i zburand sa ajung a cuventa, ~i a striga: Bucura-te Agata lauda Cata-

niet,

recul temniteJ, Cltcl uri ~i lumina despre vederea cea in~e· latore a fetel. Pre a frumosa Agata in a cincea 4i, In ternnitlt (flind tuchisa) mnrl.

Intra &O~.tll. Lun! In 5 4U" Pomenirea sAntel muoeni~e Agata. 'tih : M~ buonr clt Agata 811, dlt la Intune-

[ntru adincul gresalelor

Irmolul :

cenitel Agata; bucura-te strigand, landa Cataniel. mos. Fecloresc~ serb are, ~i caIntru Icel!t~ 41, pom~~f:.1\sAntel muoenite Teomara nestricactoasa, ""( mulsi Stih' Teodula de focul cel tmpreuna slng1l. nu srfngrozia, time de fecI6re strelucite, cinCaCi n1l.dejdile intru Dumnedeti ca 0 sluglt stite ~i Imfrumsetate , aicea l~J p.,llnea. ed tV dl N .. ,,re vremile imp era til or Dioolitian, ~iMaxi~ as a- , . , unta cmstlta, __

astadl biserica, en porfira marita.vo psita din curate saugturile mu-

sa se impodobesca

(JONDJ.Ot1L -I&ll.te!, glaa 4. Prosomia: Aretatu·te·al astltqllumeJ ...

cestlt sa.ntlt era dintru 0 cetate a Ostrovulul Sicheliel.ce s1l.chfama Panormu, carea era rmrrumsetata, ~i str~lucit1t cu frumseta trupulul, sl a fecIoriel, ~i cu p sufletulul, plina flind de avere si de bunl!.t1ttl trupestl. lara pe vremea tmperatulul Decie 811, aduse tnaintea ighemonulul Chintian acesta feciora, ~i mal intrti' 0 a dat 6re-c1l.ria femel neeredinclosa, ce slt ehlema Afrodisia, ca s1l.0 eonvertesoa, ~i sll. 0 osebesoa de oredinta lui Christos. lara ea tiindu·se tare de credint1l.,poftia mal bine 811. mora cu morte mueenteeses, de ca.t sa se lepede de Ohrlstos, Pentru aeesta o ehlnulra reu., ~H t1l.Iarll. tttele, pre carea 0 a vindecat marltul Apostol 'Petru, prin arstarea sa in ternnitl!. De aceea 0 traser1l. pre harbur! ~i 0 arsera, ~i bl!.gandu·o in teIhnit1!. s'a dat sufietul lul Dumnedeii. Ins1l.4ic, clt angerul a adus 0 lespede la mormentul el, pe carea era sorise aceste cuvinte: (Minte cuvios1l.,de sine·~l voitore, cinste de la Durnne4eii.,!li patriel msntuire). ~i i s1l.face serbarea el in mucenicesca - sa btserlca, la Tricoiho.

:i,:, !ost_U:i" ~ cst':' An".rv~

LUNA LUI "VRUARIE

...• ..••••.....•.'~

oarele en nnmele Pelagie, pentrn ea sa faca eereerlndu-l pre el en cnvinte dnmne4ee~tt l-a tntare asupra eresttnllor; atuneea flind prinsa santa dupleeat sa se fdea crestin. ~i faeendu-se dimia statnt fa~a la judeeata lul Pelagie, ~i Inane~a Komentarisie tmpreuna en densa, infll.tointea tuturor marturisind pre Ohristos Dumnesindu-se la ighemonul, il 4isa: nu am putut a 4ei1 adeverat, a fost spanzurata de peril capntndupleea pre eea eu adeverat sluga adeveratnlul lui de un chiparis, ~i eu frigarI de fier infoDumnedeil, ~i a 0 mlseadin drepta ~i buna eale. oate i s'a strapuns ti~ele. ~i 4icend oatra igheCi mal vertos ea m'a msntnit din inturiereoul monul acela, unde slnt Dumnedeil tM ? aratanecunostintel, aproplndu-ms de Dumne4eu, ~i mi-l mie pre aeestia, ea s1l.-1instese pre el due luminandu-ml ganditor oohil inimel mele, m'a pre putin~a. Indata a fost pogorlta ~i trimisa adus Domnulul meu lisus Christos adeveratuluI la eaplstea lui Adrian, pre carele avea mal inDumnedeti. Aepstea dupa ee le-a audit ighemonul, semnat, ~i mal vestit. Deol intrand santa in aprlndendu-se de mante, aporuneit sa i se tae cacaptste, a faeut rugaclune eatra Dumnedeti, ~i pul de sable ~j trupul sa i se arunee in mare. ~i sutland asupra idolulul lul Adrian, a clt4ut [os, acesta faeendu-se, '~J-asi\ver~itmueenia saElladie ei s'a zdrobit in trel buea~I. Apol esind din Komentarisie, in doue-qeei ~i patru ale lnnel luI eaplste, a qis eMra ighemonul: mtra, ~i dlt lanuarie. lara pre santa in ouptor eumplit ars mana de ajuior Dumnedeulul teu lul Adrian, eu foe, a porunoit sa fie aruneata. Ferieita insa, cil.oIcil.4end jos s'a zdrobit. lara el eu grilbire nevatAmatil.' a ramaS in captor, rugsndu-se ~i tntrand, st vii4end idolul zdrobit in trel bue1l.~1 prea-msrind pre Dumnedetl, Pentru aessta de z1l.eend,s'a vaetat en seasrnirea dlnttlcr. Deel nedumerire cuprlndendu-se ighamonul -eu mare dupa ee ~i la ureohile tmperatulul a ajuns eeea glas a strigat: Ce voiu face, ou silniea murioe s'a faeut, a fost trimis tndata eel mal tntat tore a aoesta P nu ~tiu ~i unul din eel oe stau din oameniI imperate~tl, in eetatea Allarzarv, fa~a Boitos, eaeI asa era numtndu-se, qise: Daporuncindu-l-se ca sit vada, ~i de este adevemie-o mie, ell. nu slnt asa nebun oa Komentarata eeea ee s'a faent ldolulul, s1l. se dea irisie, ea sa me indupleo amaglndu-me de ea; ghemonul spre manoarea flarelor. De acesta in~i ighemonul slobodinduo a luat-o pre ea ~i a ~tiin~andu-se ighemonul, a ingenunehiat la feduso la casa sa. Apol ~i acesta primind inrieita Teodula, rugandu-o pre ea ou laertml, sa tru inima sa ouvintele ferieitel a luat, dumse roge Dumnedeulul el, oa sll.faea sanetos pre ne4eesea prefacere ea ~i Komentarisie. ~i a doua zdrobitul idol, ~i sll. se aseae in loeul in ea4i, mergend fata la ighemonul tmpreuna en rele sta, ~i daea sll. va face acesta, el va veni santa, H 4ise, stares llostra amsndurora 0 ila credmta lul Christos, ~i sa va face erestin. ghemonule cum sa aM. me infrieo~ez tie ea sa-~l Atunel santa rugandu-se luI Dumnedeti, indatlt fae eunoscut. 8i eu pre Christos m1l.rt:llriseso zdrobitnl idol, din dumnedeesoa pomnea, intreg ea este Dumnedeti adeverat, de ~i aeesta a z!Ls'a asezat in 10cu1sM; ~i aflandu-l pre el trl- . darntett la tine nMejdile fltgaduintelor mele, misul imperlLtese intreg. tntorcendu-se a dus I olteI mal bine este sa r~man de mincluna, sa me veste tmperatulul, lara tmp-ratul prin serisorl fae tmpreuna mostenitor ou Christos, de cat aa porunoit ighemonulul prin multe ohlpurl, ~i deverindu-ms, sit ea~tig gheena foeulul. lara ou multe felluri de munel sa muncesea pre santa, ~ie V se eade sa daI mul~emita adev!iratulul ~i la amara morte sa 0 dea. Deel lara~I a poDnmnedeti, eelul ee te-a mantuit pre tine ~i sll. runoit oa eu frigllrl de fier tntocate sa-I p1l.te apropil de el, preoum te-al fllgaduit. Nn nntrunda trupul el, ~i acesta fiteendu-se, sll. mamal nimle de acestea n'al faeut,; ei ~i nereeunia blestematul, ~i de treI orI tiealosul aoela, venoseetor aretandu-te, pre faeetorea ta de bine, 4endu-o pre ea ell. nimio 1I pasa de munol, Deel 180 munol nesuferite 0 aI dat. A~a a vorbit, atuncea .Klladie Komentarlsle 4isa ighemonuluJ, larll. ighemonnl a poruneit sa i sll. taecapul da-ml mie put ere asupra el, ~i de nu 0 voili de sabie. lara"pre ferieita a poruncit s1l.0 inpleea, sll. jertfesca Dumnedeulul Adrian, slt-ml tinq1t pre seara de fier enmplit infoeata, ~ipittal capul, ~i i s'a ingltduit luI stl. faea Improcurs, unt-de-lemn, ~i cera, sa se amnce de-asutiva santel eele ee i sll. va p1!.rea.Tara el fapra sell.reJ, spre mal mult!!. a eI invepll.ere. ~i eand einel pirone de f{er Ie-au Mtui pre ele Boitos adiea sever~indu-~l mueenia prin sabie, doue prin urechile el, ~i unul infrunte. ~i doue s'a mutat eatrlt Domnul. lara ferJeita rug§.nprin ~ite, ~i t6te pironele fiind a~ezate, santa du-se luI Dumne4eu. s'a suit pre scara. ~i dupa ridieandu-~I ochU min~el la cerin. sli. ruga luI oe aeesta 0 a primit pre ea, sfil.rimandu-se, ~i Dumne4eu, ea s1l.-1 dea el tarie ~i rllbdare, penmulte scante! arune§.nd Ia eel ee eran fa~ii, pre tru nesuferirea muneeY.DeeI nu tarzin sa faeu eel mal multI 'I·a ars. Deel fiind arunoat!i. in aeesta: Cael Komentarisie, veqend vitej~sea el temni~a, a doua 4i un cuptor mare aprinq~ninfato~are, ell. intru nimie socote~te am1l.rieludu-se, Ai frind aruneata intr'insul santa, imnea munoel, ~i soeotind ell.de va eadea din fa"f gll.duin~ll.,va suferi primejdia vie~el, pree~m sa preuna ou Evagrie ~i eu Maearie, ~i ou al~U fagll.duise; poftindu-o pre ea la oasa sa, ~uga nu putinI, an primit ferieitul sfir~it. a jertfesell. impreuna ou el. idolilor.· AtunIntr.u aeesta 4i, prea Cuviosul pll.rinte~e DQa.nta fitoend pentru el rugaelune, ~i intltstru TeodQsie, cel din ScopelQ.
,..... .. . . .. __ .. "' .•. ' . ., _ .. ct;~

Stih: Teodosie pre ealea eea stra.mtl!. alcea cl1ll!.torind, Acum pre ealea eea largl!. a Rdemulul este umbland, Intru acestl!. 4i. pomenireaprea Cuviosulul pl!.rintelul nostru Polieuet, Patriarhul ConstantinopoleI. Stih: Dorit sfir~it al aflat Domnulul pasterlule, Purtand numirea din luorurl de Dumnedeil grl1itorlule. Intru acestl!. 4i, pomenirea sa.ntulul noulul mueenie Antonia Atinenul, carele in Oonstantinopol a suferit martirlul, la annl 0 mle-sesesnte-~epte-4ecl ~i patrn de sabie s'a s~ver~it. Stih: Jnnghiindu-se Antonie ca 0 6e. 8l!. infil~i~ezl!. hal Christos urmand ea 0 6e. Cn ale lor sante rugaclunf, D6mne miluestene, ~i ne ma.ntue~te pre nol, Amin. Ca.ntarea 7, Irmos: Chipul eel de anr in oa.mpul...

-=,------------~~~~~--~------------IN OINCI :PILE

a MantuitoriuluI, Fecrora, veselindu-te, ~i dicend: Bine e~tl

cuventat Dumnedeul parintilor nostri,

s'a omortt calcand porunea a-tot-tiitortulut, lara tu nascend viata eea vecmica, Prea-curata Fecl6ra, pre dinsuI l-at mantuit de m6rte, eu multemita strigandu-tt: Bine e~tI cuventata, ceea ee at nascut pre Dumneden eu trup.
Cantarea 8, Irmos: Pre Dumnedeii eel oe s'a ... ,

A dam

~i aeum, a 'Nl!.so~t6rel.

nostri,

6rte mult luminat, ~i de fatA graind, al spalmantat pre tiranl cu cuventul Intelepctunel, ~i at darulut, ~i eu rabdarea ehinurilor, ca fara durere rabdand jerateeul foeulul, strigai : Bine e~ti euventat Dumnedeul parintilor

neperitore.

nvrednicindu-te intru veselie, ~i intru bucurie a Iocui in vecl, roga-te Agato: Sa se lumineze eu marirea ta eea nespusa, eel ce te einstese, ~i sa se indestuleze de viata cea

rintilor nostri.

curandu-te mucenita, glasutat, strigand catra mirele teu: Bine e~tI cuventat Dumnedeul paMl1rire:

De mare nebunie fiind euprins vrajmasul, sa mira tare, vedend intinerirea ta, ~i resarirea titelor tale, cact bu-

cugetul, eu inima, ~i eu sufletul Iubind prea dorit chipul lul Christos eel malpre-sus de cuvent, al zburat catra dinsul, strigand ; voiu alerga dupa tine, ~i voiu 16cui tmprenna ell tine in veci.
Bine onventl!.m pre Tatil.l..,

Cu

Sosit .. luminat la tine ua eenieul lut Christos, fiind tu la tnchisoare, vindecand ranele tale cele eumplite, care

al rabdat, nebiruita mucenita

eu pod6be mal-pre-sus de fire, ~i eu hama frumosa fiind impodobita, ai statut Agata, ea 0 filca a tmperatuluI intru einstea lUI Christos, strigand : Si prea tnaltaudu-I pre el in vee},

LUNA LUI FEVRUARIE


~i aenm, a NlI.se~t6reI.

de Dumnedeu nascend pre Christos, eel ce s'a Iacut pentru not mir, al umplut lumea de buna mirezma, eu mirezme de Dumnedeu insuflate. Pentru acesta tie Feclora strigam : Bueura-te vasule al mirulut celut cu mil de mirezme,
Irmosul ~
8l1. lll.udi!.m bine 8l1. euventll.m ...

. ,Nascetore

nevinovata, ~i te-al invrednicit sa te bucurl impreuna eu angerii, ~i ell mucenicit,


MlI.rire:

D~-ml 0 mucenita curata, pre Christos judecatortul tuturor, sa-rnl fie milostiv eu rugactunile tale prea cinstita, ~i nu inceta rugand pururea pre eel milostiv, sa-mt curatesca multimea gresalelor, ceea ee e~t1pod6ba mucenicilor,
~i aeum, a NlI.8e~toret:

Pre Dumnedeu carele s'a "pogor!t in cuptortul eel cu "foe la coconit evreestt, ~i va"paea tntru recorela 0 a pre"tacut, ca pre Domnul lau"dati-l lucrurile , ~i '1 prea "inaltatl Intru totl vecit,
Oa.nto.rea 9, Innes: Pre Dnmnedeti Ouventul ...

Filul eel mal 'nainte tara ineeput ell Tatal, intrupandu-se negrait din curatele tale sanglurl, Prea-curata Malca nenuntita, s'a aretat noue ea un sore, ~i gonind intunerecuI, a luminat tote. Cuven"tul eel din Dumneden, ca"rele eu negra ita intelepclu"De a venit sa inotasca pre "Adam eel cadut reu prin "mancare intru stricaciune, "din santa Fecloara negrait "intrupandu-se pentru nOI ere"dinclo~iI, eu un gaud intru .Jaude il marim,
EXAPOSTILARIA. Pr'8omia: Femel au4i~I glas ...

iind impodobita cu cuJff; nunt de biruinta, cu drepta cea tncepetoare de viata, de Dumnedeu cugetatore Agata, acurn roga-te, sa se mantutasca patria ta de furtuna; precum mal 'nainte al oprit navalirea foculut, ea tott sa te marim neincetat pre tine eu laude. Christos, eel ce pazeste tote cu dumnedeesca purtare de grije, acurn resplatind barbatia ta mucenita, te-a saJa~luit in corturile cele cerestl, ea pre 0 miresa a lur, prea

Pre

Irmosnl :

Dumneden

rniresa

A gata

nedeesca, ~i mucenita tmpo- .~ debita, fa pomenire pentru cei ..


(~~~

cata, frumsete de comora dum-

cea ell nume mare, a lUI Christos nestri-

~~-----------------------------------------------------------------------~,

:.
G
M1trire, ~i aeum, a Serb1trel:

IN $EASE pILE-- --=--=-======-==5r1


M1trire, ~i aoum, glas 2, a lnl AndreI Piru.

ee te einstesc eu credinta, Fecl6ra imfrumsetata, ca sa aile dezlegarea gresalelor, eel ee seversesc cu bucurie santa pomenirea tao ta eea nespusa Doamne, la biserica te-al adus de Matca sa plinestt rtndulala

cea ne ispitita de barbat, ~i vedendu-te betranul, striga:

Mantuitor lumet, lumina Tatalut Christosul melle


LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 2. Prosomia: Casa Rufratnlul ...

teu

Acum slobodesu
0

Stepane,

pre robul ca al venit

Orula slujitorit eel de sus cu eutremur sa roga, pre aeela acum jos Simeon in brate trupeste Iuandu-I, a predieat cum ca Dumnedeu eu 6me, nil s'a unit, ~i om pre Dumnedeu eel ceresc vedendu- I, osebindu-se de cele de pe pament, cu bucurie a strigat : Cela ce al descoperit eelor din intunerec lumina cea neinserata; Domne marire tie.
~i cea·lalt1t servire a Ortrinel dupre rtndulal1t, ~i Apol1sul.

Dumnedeu,

eu frica ~i eu bucurie, in brate pre Stepanul, tiindu-l Simeon, a cerut slobodire din viata, laudand pre Malca lui

INTRU ACEASTA LUNA


IN 6 {HLE.
Prea Ouviosul pltrintele nostru Vuool Episoopul Smirne!. La D6mne strlgat-am, Stihirile pe 6, ale Ser· Mrel 3, ~i ale santulnl 3. Stihirile Serb1treI, glas 1. Prosomia.: Ceea ee e~tl bueurla ...

Stih: Aoum slobo4e~tl pre robul teu Stepane dupre ouventul teu in pace,

tra viata cea adeverata, striga Simeon, eel te-am vedut pre tine Mantuitoriul meu,

A cum slobodeste-me,

ca-

pane.

cela ee estl lumina lumei Ste-

Stih: Lumid spre desooperirea neamurilor, ~i m1trire poporalul teu Israil.

Anna
rnultemita,

cea inteleapta , ~i
0

Cuviosa, ca

profetita facea

celul ce s'a nascut din Feclora, spre man-

acetortul tuturor, ~i Mantuitorlul nostru, s'a adus la biserica, de Matca Feclora, Pentru aceea betranul en bueurie luandu-I pre dinsul, s ga: Acum slobodestt pre robul teu bunule, eu pace, precum bine al voit, Simeon primind in brate d_i_n_m--an_l_"le F_e_c_16_r_el_,_p_r_e_]d_~-

~t:r_e_a 6.m~_e~n~il_o_r.~. __ ~~~

M1I.rire,~i aoum, a Serb1l.rei,alui.AndreI OriMnul.

.Cereatl Seripturile, preeum a dis in Evangelit Christos Dumnedeul nostru. Cel tntr'ensele il vom afla pre dinsuI nascut ~i tnfasat, in esle pus, ~i eu lapte hranit, ~i eum taerea imprejur a primit, ~i de Simeon s'a purtat. Si nu prin parere, ~i prin nalucire, ci prin adever Iumel s'a aretat, catra carele sa strigam: Cela ee estl mal 'nainte de vect Dumnedeule marire tie,
VEpI De este post, Mll.rire, ~i acnm, a Nll.s· o~t6reI, sait a Oruoe·N1I.so~t6reI. Oauta-le in 11, 4ile. LA STIHflAVNA. Stihirile glas 2. Prosomia: Oasa EufratuluI..,

Alte Stihirl ale sa.ntuluI glas 6. Prosomia: A treia 41 8.1inviat ...

Strelucindu-te cu lumina dumnedeestilor bunatatt, prea santite, lumina te-al pus in stesnicul eel de talna al dumnedeestet biserici, luminandu-o pre densa parinte, cu santite invetaturile tale. Duhul, carele te-a san tit pre tine Vucole prea santite, prin tine darueste purtatortule de Dumneden, santenie ~i luminare, ~i mantuire, celor ce alerga ell credinta. Predieand intelepte bunatatea Dumnedeulut nostru eea nemarginita, imbunezI pop6rele eele cadute la rele, aducendu-le Mantuitorulut buna daruire, ea un lucratoriu

Curata, ~i eea tara prihana Fectora, pre Facetortul ~i Stepanul, ea pre un prune in brate, in biserica intra.
8tih: Aoum slobo4e~tl pre robul t~it St~pa.ne dupre Ouventul teit in paoe.

P urtand

Domnul mariret, preeum ti s'a vestit tie, de la Duhul sant, cit lata a venit.
Stih: Lumin1l.spre desooperirea ne~muri1or, IIi m1i.rire poporulu! teit Israil,

p rimeste 0 Simeone, pre

1.:

slln~enie prea sllntit.

, ment,

bunule Dumnedeule, fagaduinta tao Slobodeste degrab pre robul teu, iu bitortule de 6-

A cum au vedut

ochil mel,

.-1

IN ~EASE \litE Mltrire, ~i aeum, glas 1, a luI Ion Monahul.

eel ee a dat de demult lui Moisi legea in Sinai, protetilor lor legel sa supune, pentru nol ea un milostiv facendu-se ca nor, Acum Dumneden eel curat, ca un prune sant , deschidend pantecele celet curate, luis) insusl ca un Dumnedeu sa aduce, de blestemul lege I slobodindu- ne, fli luminand sufletele n6stre.
TroparIul, sa.ntulu! &,Ias 4. Indrepts tor credintet.; Oautlt la sflr~itul oltrtel. Mltrire, ~i aoum, al SerM-reI.

A sta~ql

cele obicinuiteFacetortul fli Stepanul fli datiitorlul lege), ~i at suferit a te tinea trupeste in bratele Iul Simeon eu buna voirea tao Cela ce estl tuturor infricosat, fli til tota zidirea unule indurate, descoperind lumina ta none tuturor.
Mltrire, ~i aeum, lar aeesta, OANOANELE. Al SerMrel on Irmosul pe 8, ~i al sa.ntuluI pe 4, OANONUL silntuluI. AI· eltrula aerostih la GreoI este acesta. Voiti eanta pre lauda lui Vueol eelul mare. Faoerea lut Iosif. Oa.nta.rea 1, glas 6, Irmos: Oa pre useat umbland ...

sa plinestl

~=="~~='

La Ortrin~
HerM-

ret de 2 orI. Mltrire, al sa.ntuluI, ~i aoum, larlt


al SerMrel. Duplt IntitIa Stih.ologie Oatismala, glas 1. Prosomia: Petra :fUnd pecetluita ...

La Dumne4eii este Domnul, TroparJul

u frumsetile cele dumneqee~tI ~i sdntite, ~i ell strelucirl lumin6se luminandu-te tot-deuna, lumineza sufletul men, carele cinsteste luminata serb area ta parinte,

La biserica te-al adus viata tuturor; pentru mine facendu-te prune sub lege, eel ee ore-cand al seris pre lespezl legea in muntele Sinal, ea sa mantuesn pre totl din robia cea de demult a lege}. Marire milostiviret tale Mantuitormle, marire tmperatiet tale, marire rinduelet tale, unule Iubitorlule de 6menl.

Stea eu totul luminoasa aretandu-te pre tine soarele eel tntelegetor, cu strelucirile bunatatilor tale a luminat tot pamentul, Ierarhe allul Christos V ueole prea intelepte. pururea curata ~i limpede, ~i ne amestecata eu tntinactune , aretand marite, te-al cunoseut pe pament 6dor san tit al lul Christos, V ucole prea intelepte.
~i aenm,
So

V iata

Mltrire:

t ~.La

Mltrire, ~i aeum, Iar aeesta. Duplt a doua Stihologte Oatismltla, glas 5. Prosomia: Onv~ntul eel imprennlt ...

Nlsc~t6rel :

biserica te-al adusca

eel ce este impreuna

~==~======"""",=,==L==UN=.A=L==UI

FEVRUARIE

Tatal, unul nascut, tntrupandu se cu cuviinta dumnedeesca, in pantecele teu mal-presus de cuget, a indumnedeit pre oment Prea curata, pentru multimea indurarilor, prca

.Domne Dumnedeul meu, ca"rele at inaltat cornul credin"clo~ilor tel bunule, ~i ne-al "intarit pre not pre petra mar"turisireI tale.
CatismaIa sAntulID, gIlLs 4. Prosomia :Cela ce te-ai tnaI~at ...

bunul Dumnedeu,
~iu

Otnt&rea&~3, Imo8: Nu este sant preeum tu ...

dilet, ~i al luminel prin Jf; osten ell dumnedeestl facendu-te Ierarhe, te-at sala~· luit ell adeverat acum intra luminile santilor, luminandute cu darul. predicAnd ell buna eredinta 0 fiinta a Treimel, at dezradecinat de pe pament inselaclunea multimet dumnedeilor, ca un Ierarh einstit, ~i ca un slujitor adeverat al Cuventulul,
Ml1rire.

Srelueind cu lumina preotiel al povetuit la lumina poporele Ierarhe, ~i al pterdut intunerecul idolilor, tara cu lumina tamaduirilor, risipind negura patimilor, te-al mutat catra lumina cea ne apusa, rugandu-te neincetat pentru not, carit te cinstim Vucole tericite,
1'II1I.r1re, aoum, a. Serbll.reI, gIas aceIa~. ~i Prosomia: Spltlm1tntatu-s'a losif ...

Olea vietel at aretat tuturor, eelor ce au fost retacitt din ispita vrajmasulul, ~i 'f-at adus pre eI mantuitt ca un pastor cuventator, la Cuventul tncepetortul pastorilor. liman ~i pazit6re celut ce pururea sint batut, neslabit de Intreitele valurt cele cumplite ale patimilor, in marea vietel, singura Prea-curata pururea Feciora.
Inaoanl:

FiI mie

~i aoum, a NA.8o~t6r.l:

mine cela ce estl vechin de , dile, curateniilor te imparta~e~tlPrea-curateDumne4eule, ca sa-mt Incredintezr mie trupul eel din Pectora, Si acestea Simeon eu tatna stiindu-Ie, te-a cunoscut pre tine Dumnedeu ~i om eel ce te-al aretat cu trupul, ~i ca pre 0 vlata te-a cuprins, ~i bucurandu-se ca un betran, a strigat: Slobodeste-me, cact tu estl Dumnedeul meu,
VEDI: De este post, Ml1.rire, S.i aeum, a Nll.soet~re'i, sali a Cruce-Nll.soetorel. Cautll.-Ie in
17,

pune

te-at facut pentru

4ile.

1-

Nu este sant. precum tu

otnta.rea. 4, Irmos:
Christos este puterea mea. ..

el ce a stint mal 'nainte trumsetea sufletulut, ~i c.:t

.!~-----------------------------------•
=====c;=====~~=

,----~
61

IN ~EASE :pILE

nedeu tericite, te-a facut dupre cuviinta predicator celor sante, intelepte. luminat de Duhul, luminezt pre eel ce slnt intru intunerecul retacirel , ~i prin botez it sever~e~tI fil qilet, Ierarhe pururea pomenite, multe flare ti-ai mantuit turma, care cauta sa 0 turbure, ~i sa 0 departeze de credinta cea fara prihana, podoba Arhiereilor.si parga pastorilor V ucole,
Ml1rire:

ratia gandulut

ten, de Dum-

F iind

telegetor, aI rapit pre popore, ell invetaturile graitoaret de Dumnedcu guret tale, ~i gurile cele fara u~l ale ereticilor le-al ingradit ell teologiile tale, parinte V ucole,

De

cele datatore de lumina ale Duhulul, Cuvi6se, te-al tacut ell totul luminos, luminand sufletele celor intunecat], V ucole Ierarhe de Dumnedeu , fericite,
.ll.r1re.

L uminandu-te

eu razele

strelucit eu darul prea-marite teolog te-a hirotonit en invetatnrt dumnedeestf, si te-a seversit preot santit, Vueole prea intelepte. retat te-a vedut pre tine Moisi in rug, care tnchipura ell santenie prin tama, ca vel sa te aratl nascetore foculul, pururea Feciora Nascetoare de Dumnedeu.
Olntarea 5, Irmos:
Ou dumneqeesca strelneirea ta ...

A flandu-te

neeuratul Marcion de ale tale santite euventart, ~i s'a izgonit turbatul, versandu-sl noroIul a tota necuviinta, Vucole prea-marite.
~i aeum,
11

B iruitu-s'a

N!l.se~t6rel:

~i Ileum,

11 Nll.se~t6rel.

curata, nasceudu-se din pantecele teu, eel ce singur a infiintat tota lumea ell voirea lut,
OA.ntarea 6, Irmos:
Marea vie~ei veqendu-o ...

sus, eel ce este Dumnedeu malpre- sus de tota fiinta, Prea-

L egile firel le Inoeste,

Ii-

IL_..... D

~ mbracandu-te eu santenie ~ cu imbracamintea cea santita a preotiet, at luminat, pre eel nesantiV Ierarhe, a cinsti OU nime nezidita in trel fete, Vucole prea intelepte.

~ rea-marital Vucol avend ~ smerenie inaltat6re, curatia gandulul, dragoste netatarnica, credinta, ~i nadejde curata, s'a aretat locas Trei-

mel.

in gura lupulul celui in-

sant in urma ta, celut ce ai impodobit din des"'l

D uhul

'

..

~.

I~

LUNA LUI FEVRUARIE


draol, Deol aeesta mal 'nainte de a sa sever~i a hirotonisit diadoh In loeul sM. Intr'aoestll. cetate pastor ~i dascal oUor eelor cuventl!.tore pre fericitul Policarp ; ~i asa el!.tra Domnul s'a mutat. Al carula cinstit trup tngropandu-se in pament. faou Dumnedeii de crescu un copaelti, earele face tllmMuirI pa.nll. astll.41.
.

tul seaunul Smirnenilor, prea Iaudate, a hirotonisit pastor pre Poliearp, s~ver~indu-se prin mana ta V ueole.
M1I.rire:

Cunoscendprin Duhul chlemarea ta, intelepte, aducl la Oltar pre eel din urma ta tnvetator eu darul oilor eelor cuventatore, fiind luminat eu strelucirile bunatatilor, Stepana usa darulut, earea ai deschis 6menilor usa eea ceresca, deschide-ml mie u~ile pocaintet luminat, ~i me mantueste de usile mortel, vietet vedendu-o "inaltandu-se de viforul ispi"telor, la limanul teu cellin "alergand, strig catra tine: "Sc6te din stricaclune viata "mea mult milosti ve.
OONDACUL~i mOSUL Serb1treI. Intru aoest1l.Lnn1l.,tn 64ile, pomenire~ PreaouviosuluI pitrinteluI nostru Vueol EPlSOOpul Smirnelor. Stih: Vucol p1tZitor}ul Smirnei eereseul jert1itor, . Ne adormit este ~i dupl!. moarte al turmel p1tstor. In a ~esa 4i Vuenl a p1trl1 sit, Streluoirea Iumel soreluI aoestuI vequt. eesta din tenl!.ra sa verst1l. p11.zindu·se pre sine eurat, sl!.fil.ouvas santulnt Duh. Pre earele aflandu-l iscusit ~i vrednic, prea laudatnl ~i Inbitul lul Ohristos, dumnedeeseul loan de Dumne4eii cuventatortul, l-a hirotonlsit Episcop ~i pastor ales bisericeI, marel cetaV a Smirnenilor. Oarele luminanduse de Duhul saat, lumina pre oel ces! allaii 1ntru tntunereonl re~oireI, de 'I-ali fapnt fiI 4jleI prin santul Botez, ma.ntuindu-l de ne tmblan-

Intrn a06stlt

Stih; picI6re, Iar1l. Julian ~i 1a cap en adaegire,

lian, eel din Emesa. Ohrlstos a fost pironit la ma.nI ~i la

4i, pomenirea. sa.ntu1uI mucenio Iu-

,1

acnm, a N!l.sc~t6rei:

M area

Irmosnl:

Aoesta era din eetatea Emesiei, in 1l6rea vestal sale, blne cinstltor de Dumneqeli,cu pitrere adica ca sl!. ostrdueste prin doctoril pentru trupurile 6menilor; Iar11.mal multa tngri[Ire fil.cend pentru sufletele lor, oacI era doc-. tor numal putln acestora de ca.t acelora. Decl flind prin~I Siluan Episcopul, ~i Luea Dlaeonul, ~i Mockie Anagnostul, pe vremile imperatulul Numerian, ~i flind osinditl de inchin11.toriI de idoll a s~ face mancare fiarelor, santul Iulian, eand n dueeaii pre el tntitnplnandn-I li s'a inchinat. Pentru care flind prins ~i el dupa mortea aeelora, i s'a batut cue de fter in cap, ~i la ma.nl ~i la pielore, ~i in ore-care a pesters, preeum sa afla eu cuele ftind tnehls, ~i-a dat duhul la Dumnedeii Intru aoestll. 41, pomenirea sa.ntilor mnoanio!, Fausta, Evilasie ~i Maxim. Stih: Trel muceniel patimese a pe~ti1or patima, Inttmplandu-lf-se obsteso organ tigaea.

1
~l'fia'"

A oasta sa.nta Fausta, era pre vremi1e tmperatulul Maximian, din cetatea Uhiziculul. ~i tnttmplandu-se a aves p11.rintI ogati ~ipio~l,mulb tll. bogatie dupl!.m6rtea lor a remas, Oi niel versta tineretU, nici in~ell!.elunea bog11.tieI,nu 0 a despartit pre densa de la faptele bnne. Tiindu-se pre sine tntru fectorie in post, ~i rngaclnne, ~i Intru tndeletnieirea dumne4ee~tilor Soripturl. Deel vestea el ajungend pa.na la tmperatu), a fost trimis cMr!!. ea 6re-carele J!;vilasie din eel ale~I al sielitulul ea s11. plece pre 0 ea sa jertfesc11.Dnmnedeilor, ~i ne tndupleeandu-se, s11.fie arunceta intru adtneurile marel. lara aeela tntrebumtand la ea totl!. ceroarea munollor, dupa ee a ve4ut ell. eu prea-marlre s'a izbavit din ele, ~i ca facea minunl,.3 ersdut in Ohristos. ~i IarA~I a fost trimis la .l!.vJlasie ~i la santa, Maxim eparhul. Carele pre amandoI, la eumplite muncl supuindu-I, prin faeerile de minunI ~i prin rngaclunile mueenitel, a eredut ~i aeesta in Christos. ~i in tingaea ce 0 g11.tise asupra sa.ntilor, de voe tntrsnd tmpreuna ~'aii sever~it nevointa, prin foo .luand

in

'aieAd'~b'tooll

Ii tntun... ~

.nrjitul,

..jl

~~I~~~-~~~~~~~~~~!~~~
~==~~============~I~N~~=EA~S~E~P~~~E~==========,======~6~3 lntrn acesta 4i, pomenirea Prea-euviosulul parintelul nostru Barsanufie,

ur·

~i acUID,a Nlts.~t6reI:

~i in pament in a sa maica a tntrat, lntru acesta 4i, pomenirea cnviosulul parlntelnl nostrn loan. eel numit profetul, inv~~ateeelul santulu; Barsanufle, Stih: Drept este l~ane a te Impreuna, . ~l a te pune en prietenul dascal aicea. Int~u acesta 4i, euviosul loan eel din cetatea L1CO, en pace s'a s~ver~it. Stih: Pre loan eel din Lico unde este en dreptul a-I pune, De cat numal aicea, tmpreuna en loan eel de UR nume. C~ ale lor sa.nte rugac'!.nn'i,D6mne miluestene ~l ne mantueste pre nol, Amin. Oantarea 7, Irmos: Datator de roM euptortnl.,

aleatutt,

Sti~: Din pament trupul lul Barsanufle este

Mantuindu-ne de osindirea eea dintat, prin nasterea ta eu totul fara prihana te laudam pre tine. eel ee ne~am mantuit prin tine Feciora, strig~nd, ~i eu e!edinta dicend: Bine este cuventat rodul pantecelul teu Prea-curata,
Oa.ntarea 8, Irmos: Din vltpae euvlosilor ...

.Inteleptind pre eel ne tnteleptitl, ~i indreptand pre eel eaqutl intru ratacire, 't-al mantuit parinte, ~i 'I-al adus la Dumnedeu euratI, en bun a credinta cantand lui': Bine e~ti cuventat pumneq.enl parintilor nostri, Imfrumsetatu-ti-s'a talcile tale, prea ferieite, predicand intruparea celul ee a strelucit none pentru nespusa milostivire, catra carele eu bun a glasuire striagai : Bine e~tI lor nostri,

~sarind ea finicul in eurVIe lui Dumnedeu al adorm it somnul eel 'eu' cuvi!nt~dreptilor, ~ial resarit porn inaintea dumnedeesculut teu morment, minune la cet ee-l ved: Vucole predicatonule de Dumnedeu, ,
f"I '

Cuventul lui I?umne~eu eel Infiintat, santIt Arhiereu te-a ales, ea sa ungt poporul cu santenie, pre a santite, mal mare a1 seaunulul Smirnelor, luminatortule al Iumet,
Bine·cnventAm pre TatU ...

Dumnedeu

cuventat _Dumneq.eul parintitrupului prin nevointe stepanindu-tl prea-marite, ne stepanit te-al aretat de napadirile tnselatortulul, ~i aeum fara ratacire eantI:Bine e~tl cuventat Dumnedeul pa...

P atimile

M!l.rire:

Cuventnl eel tntrupat Dumneden l-at cuventat , . ' ~1 multe pop6re ai mantuit din necuventare facendu-te dumnedeesctnvetacel.celul ce a strelucit intru cuventarea de Dumnedeu; V ucole predicatorIule de Dumnedeu,

Pre

~1t~ __D_o_~_tr_i. __ r_in_til_o_r __

C: u_s_a_n~te_n_ie __ __ S~__iD_v_~t~a_a_.:tt

~i aenm, a N!l.sc~t6ret:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--I~_II

TlF

64 LUNA LUI F.EVRUA1HE -=============================================-

Tl ~

du-se de departe,

dunarea cea dumnedeesca a profetilor, talnele tale N ascetore de Dumnedeu, invetanaretare semnele cele dumneqee~ti ale nasterel tale, Preacurata Fectora.
Irmosul: Sil. lil.ndil.mbine sil. ouvGntlm ...

fata izvoreste tamaduirt si da" ,

~i puind la

teu,

run. lara

prea-marite,

tile luminl

vee,

impreuna ell eel alesl din luminat ell dumnedees-

certul

tine Dubul Vucole

"aI iz vorit, ~i jertta dreptu .. "luI cu apa 0 at ars. Ca tote "Ie fact Christose ell singura "voirea: Pre tine te prea in"niiItam intru totl vecit,
Oa.ntarea 9, Irmos: Pre Dumneden a-l vedea ...

Din vapae cuviosilor rona

tos Ernmanuil, carele a Impreunat pre eel de jos ell anger). Una bine-cuventata, prea laudata, singura pricina indumnedeiret nostre Fectora. ,

at nascut Curata pre angerul sfatulut celul marc, pre Chris-

'i angerulul C u glasul

adeverat,

acum, a HIt8e~t6r8I:

~ a 0 lumina, ca 0 strelu~ eire, ca un sore mare, ca un fulger at strelucit in biserica lul Christos, ~i cugeinserate te-at sala~luit, cantand in glasurt intreit sante
pre_ Treimea cea nezidita. F acendu-te afara de trup, tele credinctosilor le-at lumi, nat, ~i catra locurile cele ne-

"nu este Cll putinta omeni"lor, spre carele nu cuteza "a cauta cetele angerestr, lara "prin tine Prea-curata, s'a a"retat omenilor Cuventul in"trupat. Pre carele marindu-l "ell ostile ceresn, pre tine te
"ferieim.
EXAPOSTILARIA. Prosomia : Ou uceuieil 81l. ne sulm ...

p re

Irmosul:

Dumneden a-l vedea

~i de lume, lucratortule de cele sante, te-al mutat catra cetelecele mal-pre ..sus de lume bucurandu-te, ~i Indumnedeindu-te ell pre a luminat dar. Pentru aceea severeim pe pament pomenirea ta cu eredinta, Vucole prea tntelepte,

astoreste al povetuit turrna Domnulut, catra pasunile bunet credinte, prea intelepte Ierarbe, izgonind tot ere suI, ca pre niste flare. Drept aceea acum sa cauu si epre
Dol din ceriu en milostivire,

Mil.Pire:

ca unul ce stat impreuna cu

Amentul a ascuns prea

Prea-curata

Nascetoarea

de

U-iiiiiii- iiiiiii£_cri_cl_· tiiitijiriiiU_Pijiu_1 .. iiiit_eijiu'iiiiiiiiiiicijiaiiiire_l_e iiilidiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiD_uiiiimiiiin_eiii4_eiiiiiiiuiii' iiiiiiiiiniiiliiaiiiiniiiiteiiiiiiiaiiiiiiiiiii

dJ d

IN ~EAPTE ,liLl! .

lui Dumnedeiret, prea ferieite parinte Vueole.


Mltrire, ~1 aeum, a Serbltrel:

Nedespartindu.se negrait de sinurile parintesn, pentru bunatatea eea deseversit, din Pectora sa naste, ~i prune sa faee Cuventul, Si pre acesta il primeste in brate Simeon betranul, ~i impreuna eu dinsuI betrana, a marturisit multernirea ea la un Stepan, intru earea ~i vestIa maI 'nainte mantuirea 6menilor.
LA STIHOAVNA. St1hiriIe, glas 2. Prosomia: Casa Eufratulul. ..

tranul, did el eu Duhul sant dicea : Slobozitu-m'am aeum, ca am vedut pre MantuitorIul meu,
~1 oea·laltlt servire a Ortrinel dupre ra.ndulallL, ,1 Apolisul.

.q
II

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 ZILE.
Prea-euvlosul pltrintele nostru Parte:nie Epis· eopnl LampsaouluI. ~i Ouviosul parintele nostru Luea eel din Elada. La D6mne strlgat-am, Stihirlle pe 6, ale sa.n· tnlul Partenie, glas 1. Prosomia: Oeea ee e~tl buenria ...

.!

AstaqIM~ntuitorlul, ea un prune s'a adus, in biseriea Domnulul , ~i eu betranele manf, l-a primit pre el betranul.
Stih: Acum slobo4e~tI pre robu1 tM. SMpa.ne dupre euvsntnl te'i1 in pace,

Astadl eel vechin de anI, minunat sa vede, prune dupre trup, ~i sa aduee in biserica,
St1h: Luminlt spre descoperirea neama.rilor, ,1 mi1rire poporulul t~i!. Israil,

artenie eel mare, lauda lespontuluI, lumina ... tortul Lampsaculut, Iucefarul eel luminos al Iu... crarilor de min un I, pre nol pre totl impreuna aeum ne chtama la pomenirea lui, ea sa faeem sarbare duhovnicesca, laudand pre Mantui ... torlul Christos. Din versta tineretelor pur .. tandu-te de Dumneden, at ars prea ferieite cetele' draeilor, ell foeul rugaciunilor tale, indreptand eu intelepctune turrna Lampsaculut; ca surpand capistile idolilor, biserica te-al 4e~~it pre sinett lui Dumne-

Primeete 0 Sime6ne, eea Prea-curata a strigat, in brate ea pre un prune, pre Domnul marirel si Mantuitorrul , lumeI.
Mirire, ~i aenm, glas 2.

Ziditorlul eeriulul ~i al pa.. l mentulut, asta-dt sa tine in

tl9te

de 8.:ntul Simeo~ be-

Predica minunea ta.

PFf

nf

f
II

LUNA LUI FEVRUAiuE

tele, carele de izn6va s'a trezit, ~i mortul eel ee a inviat, rodirea eea nerodit6re a araturel, pl6ea cea de ajuns a viel si nemerirea vopselor, Prea minunate iti sint luerurile santite; ei roaga-te dar sa ne mantuim not,
Alte StihirI ale OuviosuluI Luca, glas 8. Prosomia: T6tlt nltdejdea pulndu-sl.,

du-se rugactunilor malcel tale, Luea Cuvi6se. viata eea cinstita, at facut minunt alese ~i streine, dandu-tt Dumnedeu pentru ostenelele tale, ~i mat 'naintea resplatirei arvona dumnedeesca, ~i-ti va da ~i cununa nestricata, ~i marire veclnica, cand va veni ea un judecator, Pre earele rega-l santite, sa se mantutasca de tot teliul de reutate, eel ee te lauda pururea, Luca prea Cuvi6se.
VEDI: De este post, Mllrire, ~i aoum; a Nltso~t6rel, sail a Oruce-Naso~t9rel; eauta-le in 11 4ile. LA STIHOAVNA. Stlhirile, gla.s !.

1qI-11-

II

Cu santenie seversindu-tl

. Cu totul urmand Domnulul din tinereta, patimirea eea buna de la parintt, ~i dragostea eea lumesca at parasit prea-marite, si in pustietati ai locuit, eu viata sihastresca te-at nevoit intru smerenie. Carea 0 at sever~it eu duh calduros Cuvioase, bine negu tetoriud u-te, impartindU-V averea la saract, ~i eumparand pre margaritartul eel de mult pret, pre Christos; pre earele aflandu-l, ai ineeta! a mal pofti, vrednieule de mmune, Batendu-te, infruntandute, certandu-te eel ee te-a naseut, rabdal pentru Domnul, pre earele i1 poftiai, prea-marite parinte, De a caruta dragoste ranindu-te, intru nimie n'ai soeotit eele veselit6re, si lipsirea de la maiea ta, ~i streinatatea 0 at tubit, ~i eu ehipul calugaresc te-al imbracat, prea santite, Dar Dumucdeu eel Iubitor de 6meni te-a va-

Prolomia.: Oasa EufratuluI ...

ceresti, deschide-tive, ca Christos in biserica, ea un prune de Maiea Pectora, lui Dumnedeu Tatalut sa a, duee. eel mal 'nainte aretat, dumnedeesculul Isaiei, Christos ea intr' 0 lingurita, prin manile Nascetoaret de Dumnedeu, sa da aeurn betranului,
SUh: tumin! spre descoperirfla neamurilor ...

Usile

J erateeul

Rtth: Aoum Ilobo4e,tl pre robul t~tl.. .

ib1

II

~ ~it ~ fara voea ta, plecan-

11l1~

...

Cu frica ~i eu bueurie, tinend Simeon in brate pre Stepanul, eerea slobozire vietel, laudand pre Male a lui Durnneqeu. o.r

fP1nF

~ S;Z!!!!!!!!!!!!!l! ~'!'!!"'!!!!!II'!'!!"'!!!!!II!"!'!'!!!!!!!!~!"!'!'!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!'II!!.!!!!!!!!!.
.

IN ~EAPTE :pILE

!!!!!!!!!,.

"

!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!"!'!'!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!~!"!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!

1IIii!!!!!!!!!!!!!!f."
0I

!!!!!!i!'' ~l", ii'


~

M1I.rire, ~i acum, glas 6, a lui loan Monahu1.Ml1rire,

Sa se desehida u~a eerrulur, astaqL.


Oautl1 in 2, 4ile. Ml1rirea de la Vesperina mare, pagina 19. Tropariii, glas 4. Dumnedeul parintilor nostri ... OautiL la sfir~itul cl1r~eI. Ml1rire, ~i acum, al SerbiLreI.

~i acum, Jar aeesta, OANOANELE. Al SerMreI cu Irmosul pe 6, ~i ale san~ilor doue pe 8. CANONUL santulul Partenie. Al ca.rula acrostih 180Grecl este aeesta : Cant darul minunilor tale ferioite. Oantarea 1, glas 2, Irmos: Intru adtne a asternut ...

La Ortrinl.

La. Dumnedeii este Domnul TroparJul SerbiLre!


do 2 orl. Marire, al sa.n~ilo'r; ~i aeum, larlL al Serb1I.rel. Dupl1 intiLIa Stihologie, Oatismala, glas 4. Prosomia: Sp!!.Imantatu-s'a losif ..,

Prune te-ai facut pentru mine, eel ee estl vechiu de dile, I curetaniilor te tmpartasestt , , prea-eurate Dumnedeule , ea sa-mt tncredintezt mie trupul eel din Feeiora. Si aeestea Si, meon eu tafna stiindu-le, te-a .' eunoseut pre tine acelas Dumnedeu ~i om, eel ee te-ai aretat eu trupul, fli ea pre 0 viata te-a euprins, ~i bueurandu-se ea un betran, a strigat : Slobozeste-me, ca tu estl Dumnedeul men.
Ma.rire, ~i acum, Iar aces/tao Dupa. a doua Stihologie, Oatismala, glas 1. Prosomia: Ceta angeresc§, ..•

eu lumina ~ eea dumnedeeasca prin bunatati , parinte prea sanlite, te-ai aretat a doua lumina. Pentru aeeea seversin .. du-n noi praznieul eel purtater de lumina, ~i pururea serbatorit, eu rugaciunile tale mantueste-ne de intunerecul pecatelor, Ca .0 stea Iuminoasa al resarit la intarirea bisericel lUI Dumnedeu Partenie, eu strelucirile tamaduirilor, gonind eu darul intunerecul pa· timilor, ~i povetuind la lumina, pre eei ce tsa apropie de tinel prea santite, . eel reu al bolelor aI risipit Partenie, eu lumina einstitelor tale rugactum, Pentru aeeea te rugam, tama .. dueste durerile sufietelor no ... stre, ~i tote neputintele trupurilor goneste,
.l Nil.so~t6rel:

;]I'? lcatuindu-te

Intunereeul

1;<l~S~!~tl~sl~~eO~~~~ln~~~
~"

Cela ee este lmprcuna ell Tatal pre seaunul eel sant, viind pe pament, s'a nascut din Fectora, ~i prune s'a facut, eel ee este eu anit nehotarit, Pre earele luandu-l Simeon in brate, bucurandu-se,

, Ceea ce at nascut pre Dum .. nedeu eel prea bun, Prea-cu ... rata, imbuneza smerita mea inima, earea este ranita ren de multe patimtsi 0 intareste
d
II

·I~

fs:aseversesca voea Ma~:;t:~ m;:::EferiCite, ~icape~tile~


rlulul nostru, earele voeste sa se manturasca toti omenil,
Alt CANON a1 Ouvlosulul Luca. AI carma acrostih 1a GrecI este acesta: Laud pre Luca marlrea EladeJ, Amin. Oft.ntarea 1, glas 6, Irmos: Oa pe uscat umbland.,

lilor le-al sfarimat, ~ial rldicat locasun dumnedeestt sp:_el~uda lui Christos, prea santite Partenie. Rind impodobit eu facerl de minunl marl, bola earehinulut eea cumplita at tncetat, ~i ocht orbitt at deschis, ~i duhurile vicleniret aI gonit eu darul eel dumnedeesc, parinte Partenie. t1 I' nvia -a pre ee ee sa 0morit reu , carele mal 'nainte slujia la lueru dumnedeesc, Ca Dumneden, earele a oprit mortea, 'tI. dat har ferieite Partenie sa invIezI mortl prin rugaeIudea tao

'h-ml cuventvedetortule dc J./numneqeu,earele statinainteascaunulurxtepanuluttcu, ea sa laud Luca pomenirea ta eea luminata si strelucita, , risipindneguracugetulutrneu. Iubindu-te Mantuitorlule santitul, eu totul s'a dezbracat' catra patimire, eu tarie rabdand scarbe, trude ~i osteneli, Pentru care a aflat desfatarea eea far~ sfirsit,
.


.

trupul parinte Luea, eu infrenare tot-deuna, ~i en priveghlere neincetata, ~i eu tot feliul de nevointe; eu intelepelune at oprit pornirile dulcetilor de patiml,
~i aenm, a Nits6~t6rel:

U milindu-tt

Marll'e:

A Nll.sc~t6rel:

Petreeut.a eu omenit Domnul, tmbracandu-se eu trup din tine negrait, ei rega-l pre dinsul pre a santa, sa se milostivesca spre mine eel trudit, ~i clatit de loviturile ~erpelul.
Alt Oanon, IrmOB: Nu este sant ca. tine ...

~ l
I,

Nascetoare a Domnulul Fectora, care a aI nascut eu trup pre Dumnedeu eel neincaput in tota lumea, ~i intrupat pentru miIostivirea ornenilor ; arata-me mal-pre-sus de tirania patimilor.
Oa.ntare&.3, Irmo.: Pe petra credin~el...

~ ~ ..d.raCiiorcelel pierdetore,

urpatoriu aI fost tiraniet

Intr'armandu-te eu dragostea eea fferbinte a Mantuitortulut, dragostea parintilor nu 0 al bagat in sema pentru dinsul, ~i te-al facut strein de tote eele veselitcre, Luea fericite.

V rend

ea sa te facI pre

IN ~EAPTE :plLE

sinetl Iocas Domnulul, locular in pustie, ea odiniora Ilie, facend rezboiu catra draeI. Pentru aeeea at aflat sftrsitul eel ferieit.
14a.r1re:

tatnuitor al darulut lut Dum-

nedeu,

rcos.

dumnedeestile porunel te-al aretat bine plecat ea 0 sluga, s~ver~indu-Ie bine, ~i smerindu-te pre sinetl ferieite; pentru aeeea al luat inaltime ceresca.
~i aoum., & NIsoGt6rel:

La tote

Malca Iul Dumnedeu, earea al nascut pre Cuventul mal-pre-sus de euvent, eel ee s'a aretat pentru not, eeea ee sintem not. Roga-te neineetat, sa me mantutasca de tota necuventarea,
Irmosul:

F ectora

Lumina de minte ne ajunsa, eea din lumina Tatalui, eel mal 'nainte de inceput, Filule ~i Cuventul lui Dumneden, carele luminezI toata lumea dumnedeeste, lumineza-mf gandurile, mintea ~i eugetul, ea sa laud astad] acesta luminata serb are, ~i prea einstita a Cuviosulul Partenie; ca aeesta eu adeverat pe pament viata minunata a sever~it ~i petreeere. Pentru acesta adunandu-ne, il laudam pre el, ea pre un mare talnuitor al darulut lui Dumnedeu,
Oatismala, glas 8. Prosomla :

ea tine Dom"ne Dumnedeul men, earele "al inaltat eornul credinclo,,~ilor tel bunule, ~i ne-al in"tarit pre nol pe petra mar"turisirel tale. darn de minuni at luat de Dumnedeu , tnteleptite, santite Partenie facetortule de minunI, de Dumnedeu purtatortule, tote patimile credinctosilor curatind, duhurile viclesugulut, parinte, gonindu-le. Pentru acesta pre tine telaudam, ea pre un mare

Nu este sant

Dumnedeescul ,

aONDA.O, glaa S. Prosomia. : Feol6r1l. asta4L

facetor de minuni al Lampsaculul, suindu-te la inaltimea bunatatilor, strelucestt marginile lumeI eu lumina tamaduirilor , risipind prea eu tarie pre dracil eel tntuuecost, ~i gonind bole eu chtemarea lui Christos. Pentru acesta curatind de rataeirea idolilor tot Elespontul, Il luminezl eu minunile, purtatortule de Dumnedeu Par, tenie : Roga-te lui Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa darulasca, eelor ee serbeza eu dragoste santa pomenirea tao

M are

Pre Intelepolunea

~i Ouv~ntul.. .

LUNA LUI FEVRUARIE M1l.rire,a Cuviosulul, asemenea.

f)in tinereta tubind bunatatea, tntelepte, te-al lepadat de tote dulcetile, aretand tnfrenare ~i sihastrie deseversit, ~i dragostea malcel intru nimic socotindu-o, aducendute pre sinetl intru ascuns te-al dat la Monastire. ~i lara~1 te-a vestit pre tine Dumnedeu maleel tale, carea plangea eu dreptate lipsirea ta prea alesule ; eu carea ~i aeum impreuna veselindu-te, roga-te lul Christos Dumneden, s~ darutasca ertare de gresale, eelor ee serbeza ell dragoste santa pomenirea tao
~i aeum, a Serb1trel, glas aoela~. Prosomia: Fluerile p1l.store~tI.. .

cu darul Partenie, pre eel slabanogr, preeum ~i Stepanul t~l1, urmand bunatatel lUI ce.. lei multe. Tu al dat vepsitorilor a lucra cele de trebuinta, pre dracul cel zaticnitor izgonindu-I Partenie cu rugactunile tale cele catra tubitorlul de 6meni, prea santite parinte, D>mnul primind rugacmnile tale parinte, a dat venat6rea de peste din destul celor ce avean trebuinta, marindu-te pre tine prin lucrarea de minune cu pestele, ce s'a aruncat (din mreje) la plcrorele tale prea santite, Ranele sufletulul men tamadueste-le Pectora, cugetul men linisteste-l, fiind ran it de patiml, ~i intunecat de calcarea poruncilor MantuitoriuluI.
Alt Canon, Irmos: A N1l.scet6reI:

Nascutu-te-al din MaIca Cuvinte eel fara tnceput, Adusu-te-al la biserica imperate al mariret, ~i betranul bucurandu-se te-a primit in bratepre tine.strigand: Acum slobodestt, pre eel ce l-al pitzit dupre cuventul ten, eel ce bine al voit sa mantuestl ca un Dumneden neamul omenesc.
VEDI • De este post, Mll.rire,~i aeum, a Nilscet6reF, sait a Cruoe-N1l.soet6rel, auta-le in 11 c qile.

Christos este puterea mea..

"F3ra reutate, euvios, drept ~i @and, ~i intreg te-al aretat parinte Luca. Pentru aceea te-al fericit de Facetortul ~i Stepanul tuturor, prea fericite. ~4endu-teZavistnicul ca petrect viata bine, s'a aprins ~i a ridicat asupra ta multime de supararl, dar s'a infruntat ca un desert lup, cas-

Ca.ntaraa. 4:, Imts: Venit-al din FecI6r1l. ...

u rugactunile al tamaduit

bole nenumerate, intarind

~=-~.~~~====,===rN==~E=~=T~E~~~~=B====~=======-__~

povestirea.

cand in zadar, precum dice,


JIbire!

indreptarea ga.ndulul ti-al indreptat viata prea fericite, catra cele mal bune, poftind ea sa vedt eea mal des~ver~it de cat toate eele dorite, carea 0 at ~i dobandit eu buna nemerire parinte,
~i aoutnjca Nll.8o~t6ret:

CU

gerea de einste a preotiel, 0 at luminat pre densa eu aretarea muItor minunl, care at seversit fiind vin, ~i dupa m6rte purtatoriule de Dumnedeu Partenie, vtetuind ca un Anger.

F iind impodobit cu un-

Afla.ndu-te mal frumosa eu podoba de cat tote femeile pre tine Pectora Curata, eel tmfrumsetat, s'a salasluit in pantecele teu, ~i m'a mantuit de grozavia patimilor ~i de intuneree.
Ca.ntarea 5, Irmos:

timiIor, de sminteIeIe, care mi sa prieinuesc din supararile celut strein, de muneile cele veclnice, carea me astepta, ell rugaciunile tale ceIe catra tubitoriul de omenl,
.Alt Canon, Irmos:

tueste- me de intuneearea pa-

Rogu-me

.A. Nlso~t6rel:

Fectora man-

Cu dumne4eesca str~lueirea ta ...

de Dumnedeu cugetatonule parinte, a gonit intunereeul eel adinc al lubirel de argint de la Arhiereul, pazindu-l pre el nebolit, prin invetaturile tale. Pre

~ela oe e~tI luminarea ...

ocuind in inima ta darul nepatimiret eel luminos,

osteneleIor tale luand de la datatortul eel bogat, parinte Cuviose, te-al aretat tuturor nolan de minunl, gonind b6lele celor ee venian catra tine. multi mea napadirilor vrajmasulut, nu te-at spalmdntat de trufia Iut, ci at statut ea un turn intarit ~i nemiscat, fiind imbracat cu smerenia ca eu o platosa,
JIR.rire:

R esplatirea

Nu te-al slabit parinte de

eel ee era tinut de multa bola parinte, ~i fiind pre jumetate uscat, l-al facut cu totul sanetos, prin rugaelunile tale Cuviosa. Marind eu multemita pre Dumneden ~i Stepanul, earele te-a ma\ rit pre tine cu multe facerl
~ minunl,

Bine sever~indu-tl santita viata ta tericite, ~i luand de la Dumnedeu resplatire darul tamllduirilor, orbi a~

LUIIA LUI FEVRUARIE

minat, pre ologi ~i pre slabanogt 'i-al facut san~to~l.


~i aCllm,a N!1so~t6rel.

P op6rele laudatt, pre ceea ce cu adeverat negrait a nascut pre Cuventul, ~idupa nastere a remas lara~1 Fecl6ra nestricata, pre aparatorea tuturor, ~i mantuitorea oamenilor.
Olntarea 6, Irmos:

nesimtitor inaintea tuturor, Dumnedeul men, Facetortul men, a vend rugatore pre Stepana, care a fara sementa te-a nascut pre tine.
Alt Oanon, lrmos:

Marea vie~eI v~4endu·o ...

u puterea cuvintelor tale, ~i cu a rugacrunilor.s'an surpat capestile idoliIor, prin darul lul Dumneden parinte Partenie, ~i poporul eel necredinclos a primit credinta, cu un glas tmpreuna marind pre Domnul. lacriml at rugat pre Iubitortul de 6menl CuventuJ, ~i celor ce au cerut plot, le-al pogorit de sus, milostivindu-te cu indurare catra poporul ce sa primejdula, Ierarhe al Dornnulut Partenie. Cu ploile apelor tale celor de tafna, al ada pat tota inima, care venia catra tine Partenie, ~i pamentul care era useat de seceta, a primit plot, cu minune bine rodind.
A N~sc~t6rel:

Olttrit

Domnul Iona a strigat...

Risipitu-s'a cea de demult puterea ta improtiva nostra, cugetatoriule de viclesug, ~i tntru nimic s'ati facut maestriile tale cele muIte, vicleanule. Ca lata un tener prost ~i fara viclesug te-a biruitpre tine. Cuvi6se genelor tale somn, nict timplelor tale odihna, pana ce ai surpat tota maestria tnselatortulut, carele ill ridica tie in t6te dilele BUparart de multe telmrt,
Mirire:

Nu al dat

Cu

eu curatie ai petrecut viata ta, ~i cu bine, tot-deanna eu dragoste primind streint, miluindu-I bogat ~i din destuI. Pentru aceea al ~i dobandit nestricacmne, ~i marire netrecetore Luca.
~1 acum, a Nlts6~t6reI:

!'

nu me aretI osindit la dina judecatei, sa nu me ve~tl -vinovat. pre mine eel

Sa

Pre unul din Treime tu l-al nascut trupeste, mal-presus de gand ~i de cuvent, Nascetore de Dumnedeu Prea, curata, Drept aceea strig: Arata-me pre mine locas dumnedeestel Treimt cu rugacmnile

_t:~..

. .• ~

~~==-=====-===~=~IN==~E=A=PT=E=P=IL=E==================~=-3

in"naltandu·se de vitorul ispi"telor, la limanul teu eel lin "alergand, strig catra tine: "Sc6te din stricaclune viata "mea mult milostive.
OONDAOULs1tlltulul Luoa, glas 8. Prosomia: Ap1l.rll.t6relD6mneI...

M area vietel veqendu-o

Irm.os.ul~

eel ce te-a ales pre tine, mat 'nainte de ce te-a zidit, spre a sa placere cu judecatile care stia, primindu-te, din pantece te-a san tit, ~i a sa sluga pre tine te-a aretat, indreptand pasit tel Luca, ea un iubitor de 6.. ment, Canna acum bucurandu-te, 11 star inainte. lesa a parintilor, ~i cinstea! o podoba tuturor pustnicilor ! Plinitorlule al poruncilor lui Christos, cum voin lauda viata ta prea marite, ne avend putere de cuvinte? Insa tndraznind voiu striga catra tine; bucura-te lauda cea strelucita a calugarilor; bucura-te pove .. tuitonul credinclosilor ~i faclia, Bucura-te odrasla pustiulut cea prea frumdsa; bucura-te sfesnicul lumet eel prea Iurninos. Bucura-te, ca at defalmat cele trecetore ~i stricactose ; bucura-te, ca in cele

Dumnedeu,

rtule eel grabnie al eelor intristatt; bucura-te folositortul eel dorit al eelor din prime]dil. Bucura-te vasul eel cinstit al Duhulut; bucura-te 16casul lui Christos eel preamarit, Bucura-te prin carele tota darea a strelucit ; bucura-te, prin carele Dumnedeu sa prea-mareste. Carula acum bucurandu-tc if stat inainte.
Intrn &oastll.LunlL, in 7 4Ue, pomeJ;lireaOnviosnlul'pll.ril1.teluYnostrn Pa.rt~nie EpisoopnJLamp· saouluL Stih: Partenie ~arina Lampsaenlul a lasat, Lumina mare strsluclndu-I infooat. Partenie in a ~eptea 4i, Indelungat somn adormi.

locuestl, Bucura-te Mang~ito-

s. frumsetea cea prea a100

e:e~tl impreunaell angeril

eesta era pe vremea imp1llr11;\;iei marelul Constantin, filii luI Christofor Diaeonul biserioel Militopolei, ins3. in carte nu era inve~at, ei eu tota luerarea faptel bune sa nevosa a petreee. Deef a fapteI celel bune, ea ore-care acoperement, avea mestesugul pescariel, ~i da in darn la eel ee eereati peste. Iar11.pietatea ~i bunatatea lul eea aseunsa, atata era oat ~i darn de la Dumneden luase, de gonia draeiI Iili tot feUul de boale taml!.du'ia. Puind ~i nevointll sa invete carte. s'a hirotonisit preot de Filip Rptscopul MilitopoUeI. dupa aeeea Episcop al Lampsaeulul, de Ahilie Mitropolitul ChizieuluI, faeend fii minunl multe; 011. ~i oehiul unuI om. oe i l'a seos un taur l-a vindeeat. fii numaI eu tnsemnarea Cruoel a risipit, ~i a stins earehinul de la 0 femee, 0 bOlll. ee sa chiama asa ; ~i a omortt inca on suflarea luI ~i un caIne turbat. ee-l sarlse in spate, ~i pre acel mort ee-l caloase carnl de-l sparsese panteeele, lara l-a adus la viatll.. ei a gonit ~i duhul eel neourat din femela dregi1.torluluI; st vopsitorilor ee nu le umbla vopselele le-a fitout bune, gonind pre un drae, ee sll. tncnlbase acolo. ~i faeend tnea fii alte fapte minunate, ~i profetind ~i de oele;viitore, s'a dus eatrll. Domnul. Intru aoastll. iJ.i, pomenirea Prea-ouviosulul pitrintelul nostru Luea, oarele a loouit in mnntele Stiru, eel din Elada. Stih: Umplut-a Luoa Elada de minunl, Oarele nioI mort conteneste a face minunl. $

A .est prea .uvio, era

.ABOut "::t

,I

·~.

LUNA LUI FEVRUARIE


Ca.ntarea 7, Irmos:

In Eada, lara. pa.rin~ll lul au fost din Ostrovnl Elginet oaril neputsnd tra.i de prazlle agarenilor, s'au seulat de aeolo, ~i au mers in Elada, tntru carea s'a nasout fericitul Luea; earele de eopil mie s'a lasat nu numal de carne, ei ~i de oull. ~i de bri1nzll.. ~i era mi1neare ~i b1iuturli. lui, pane de orz, ~i leguml ~i apa; ~i topindu-sl trupul cu tot fellul de patima rea, , fili grea petreeere, soeotia desfatarea ~i seturarea a hrani pre eel fHtmi1nzI,~i a daru! hald golilor. Pentru aeeea de multe od di1nd fli halna lui sa intoreea gol. lara daca s'a faeut ealugar, nu este en putin~a a spune eineva, ei1ta rabdare ~i ehinurl a aretat, ~i umbland tote locasurile eels de pe li1nga marea, ~i flleendu·se prieina de mantnire multora eu minunile ee facea. Dupa aceea lasi1nd mutarile locurilor, sosi la muntele ee s!l. nnmeste Stiru, §i lbeuind aeolo ~epte ani, a profe~it tuturor de mortea lul, ~i a~a s'a sever~it, ' Intrn aeeastll. 4i, pomenirea sa.ntiloro mie ~i treY mueeniol, carl au sufer~t martiriul In Nieomidia, Stih: Mu1time de 6menl fHnd 0 mie ~i trel, Pentru Ohristos a ales au muri de sable. Ace~tia eran slugl a eelorpatru proteotorl, dintre caril prin porunca imperatesc!l. tu prins pre a santul Petru Episcopul Alexandrenilor,fli i sa taJar1l. eapul ; lara. dupa severflirea acestula, proteetoril en tOtli. easa lor, ere4end in Ohristos, ~i marturlsind slugile aeestora tnfocat! de dragostea lui Ohristos, de sine s'ati dus clttra tmpsratul Dloclitian in Nieomidla, tmpreuna ou femeile ~i en copiil lor. ~i marturisindn-se ea. slnt crestinl; ~i nepleoandu-se a sa lepada de Ohristos, de ostasl eu sabie au fost taiatI. lntru acesta 4i. santi! ~ese muceniel eel din Frigia, de foe s'ati sever~it. Stih: Oel ~ese frigil de taria foeulul nu s'au ingrozit, Oe1 oe turn de tli.rie pli.mentulul FrigieI stnt, lntru aeesta 4i, pomenirea Praa-euviosulul parintelul nostrn Aprion, Episcopul Oiprnluf. Stih: Aprione grabeste, du-te ell.te chlamli. Ohristos, La resplatirile mostenirel eeleI de sus. Intru aeesta 41, pomenirea Prea-cuviosnlul parintelul nostru Petru, earele s'a nevoit in Mo· novate. Stih: Nevointa eea prea mare Petru sever· ,ind, Prea einstitli. eununa in cerlurl a primit. Intru acestll. 41, santul mueenie Teopemt, ~i

Pornnca cea protivnic!l....

a 16~uit intru tine, te-a aretat profet, spuind cele viit6re. Drept aceea tntelepte, mal 'nainte al vestit celut ce era sa primesca scaunu1, pre eel mal intal sedetor impodobit cu lumint dumnedeestl,

umnedeescul darn carele

Partenie Arhiereul Lampsaculut, pre luminatorlul eel ne apus al Elespontulut, pre eel ce a luminat tot pamentul cu lumint, ~i a risipit n6ptea patimilor, celor cu multe durerl, sa-l Iaudam totl, u mult spor '~l-a dat pamentul r6da sa, prin rugaclunea ta pre a minunate Partenie, ~i via cea sacetosa a facut strugurl, asa prea-marindu-te Dumneden, eel ce s'a prea-marit priu vietuirea ta.
A Nll.so~t6rel:

Pre

eu urmasil lul,

, Stili: Vitezul Teopemt bine s'a nevoit, ~i tmpreuna en sinodia sa ~i r8splatirile primeste insutit. " Ou ale lor sa-nte rugaelunl, Domne mi"lue~, ~i ne ma,ntue~te pre nol, Amin.
"

Aretatu-te-al Prea-curata mal santa de cat puterile cele de sus, ca a1intrupat pre Dumnedeu, pre carele cetele celor tara de trup, cu frica i1 prea-maresc; ci roaga-l pre din sul pururea, sa milutasca, pre eel ce te prea-maresc pre tine.
.A1t Oanon, Inaos: Ooconil in Vavilon ...

Sicriul m6~telortale

LU::.l

r; '..
c-

IN. ~EAPTE VILE

A'

s'a aretat izvor de tamadUlr!, la carele tot eel ce alearg~, s~ mantueste de toa~e pati~ile, fer!ci?du:te pre tine ~uviose, ~1 laudand pre Christos Domnul. sernne prea marl te-a marit pre tine DomnuJ, parinte, pre carele l-at prea-marit tu prin ostenelele sihastrier mal. 'nainte, ca strigal: Bine este cuventat Dumne .. deul parintilor nostri,
M1l.rire:

Stea ne apusa tacendu-te in viata ; cu resariturile dumnedeestilor tale fapte, al apus dupre leg~a firel,~i al me~s catra lumina cea neinserata, Jasandu-ne none Cuvi6se razele minunilor tale cele negraite,
A

jn viata vestit, intru mi"nunl pre a mare; ~i intru t6te alte bunatatr ne asemenatte-at aretat Cuviose, Pentru aceea al aflat resplatire ostenelelor tale, tmperatia lut Dumnedeu,
~i aeum, a. l~seit6rei:

de tncepere Tatal, FiluI. ~i dumnedeescul Duh, strelucire de 0 imperatie, de un scaun sa cunoste, la eel ce cinstesc eu drepta credinta, ~i canta tot-d~una ~mpre~na eu cetele angerdor: Sant, Sant,
A

Fara

Santo

A N!l.sel!t6rel:

Mantue~te poporul, ~i cetatea ta Nascetore de Dumnedeu Prea-curata, folositoarei nostra, celor ce eu eredinta ne indoita strigam tie: Bine este cuventat rodul pantecelut t~u, ceea ce estl cu totul f~r~ prihana,
aa.ntarea 8, Irmos: (Juptorlul eel eu foe...

Curate~te-me prin mijlocirea ta, Prea-curata, de patimile spurcactunel, care sint asupra m~a, si lumine~a r~gu-me, inima mea ee~ rmpaclata de negurile dracilor, c~ sa te fericesc, de Dumnedeu fericita,
.Alt (JanOJ;l,Irm08:
Pentru legile p1l.rinte~tl ...

••
I

~oarte marl resplatirt al Jl'; primit in cerIurl pentru ostenelele tale, marite Partenie , ca locuestt in lumina ne, . inserata, ~i at luat manre nepremenita , invrednieind~ - te t de bucurie netncetata parinte,

Stricaclunea a tota b6la gonestl, prea-marite p~rit;tte Luca tericite, pre leprost VIndecand, pre eel slabt tntarind, ~i pre slabanogt dezleA~a~du-1 din legatura, carea 11 tinea, tamaduind pre clungl, pre ologl ~i pre orbt, caril stri .. ga: Pre Domnul laudati-l, ~~-l

prea inii1ta\1iutru to\1vec!.1

~8

,LUN,:.A

.;LU::;I~F;:EVR.:..::U=AR;:.;;;;;IE:..,_=-======-===-=_=

Cu vi6se marirea cea fara ostenela, caci al suferit multe ostenell ~i nevointe, priveghlerea, topirea trupulut, infrenarea, patimirea, zacerea la pament, ~i toata alta chinuire a trupulul pentru dragostea eel ut ce te-a" zidit, cu carele d'impreuna fiind, te veselestt cu dtnsul; ci dara roga-te lut, sa ne mantuim totl, eel ce cu credinta ~i cu dragoste te laudam pre tine.
Bine·onv6ntlm pre Tatl!...

A flat-a!

legile parintestr, "fericitil tined in Vavilon mal ,,'nainte nevoe patimind, all sculpat porunca cea nebu::nesca a celut ce imperatia. Si tmpreunandu-se cu foeul cu care nu s'au ars, celul ce ::stepaneste vrednica cantare 't-an cantat, Pre Domnul lau"dati-l lucrurile, ~i"lprea in::naltatl intru totl vecil. . 04ntarea 9, Irmos:
~

P entru

Irmosu1: sl1 IAndl1m bins sl...

multe felturt de osteneli ale buuatatilor at intrat la imperatia cerlurilor, veselindu-te acum Cuvioase in vect, ~i indulcindu-te totdeuna cu podobele Stepanulul, tmpreuna ell angeril cant1 cantart intreit sante. Pre Domnul laudati-l tapturile, si-Iprea . inaltatl intru totl vecil,
~i aoum, a N§.so~t6rel:

P rin

de trun na lob04indu-te. e trup ~,,rinte Partenie, te-al Invrednicit a vedea frumsetile cele nevedute, fiind Impodobit in totul adeverat cu frum .. setea bunatatilor, Pentru acesta te einstim, ~i curat te fericim.

FUnl Pitrintelul ...

t:

Pre eel nedespartit din sinurile parintestr, nedespartindu-se de acolo, negrait I-al nascut Prea-curata, lara ispita de barbat, fiind om deseversit; pre earele roaga-l sa-rut dea putere, sa biruese pana in sfirsit tota napadirea cugetelor eelor rele, ~i sa fae voea lui eea dumnedeesca in tote dilele, ca sa rna-

a un crin, ca un trandafir, ca un miros eu buna mire zma, fiind impodobit cu tot fellul de bunatan parinte, te-a salasluit Christos aretat la statuI eel de sus, cacl at pastorit cu cuviinta poporul lui, Ierarhe Partenie. a saltam oamenilor, sa dantuim veselind~-ne.! sa a~uDam acum prazmc sant, cantand lUI Dumnedeu cu lauda, ~i fericind astacJi dupre .vrednicie pre minunatul, ~l ma-

sc intru totI vecil.

te

rele pastor Partenie.

.1

~~==~~==~========~I~N~~E=A~P~TE~P~I~LE=· =================77=··

Pomenirea ta astadl lumin and inimile n6stre, a strelucit ca un sore mare. Carea pre eel ce 0 sever~esc eu eredinta, mantueste-t de intunerecul patimilor lerarhe, de bole ~i de scarbe, ~i de tot fellul de primejdil,
A Nltso5t6rel:

Iocasurile cele dorite, si fiind , , , plin de frumsete dumnedeesea , si indulcindu-te acum d de , florile ratulut celui dumned eesc din destul, ~i veselindute, fa pomenire pentru n~i ~atra Dumnedeu prea fericite,
Mltrire:

Ltmineza-me cu lumina, ceea ce e~tl de Dumnedeu daruita, ea pre unul ce .zac intru intunerecul lenevirel celei rele, ~i nu voiu nicl cum sa pazesc legile DU!Dne. deft pentru ca sa te tericesc clupre datorie, ca pre 0 foIosit6re a mea.

!UI

Ceea ce e~ti 0 fire in trel ipostasurl,o fiinta eu tret lumini, ~i 0 putere nedes~artita, Tatal, Filul, Duhul sant, o Dumnedeire, Mantueste pre eel ce cu credinta te marim, pre unul Dumnedeu in trei fete.
~i aoum, a NltBo~t6rel:

Alt Ganon, Irmos: Pre Dumne4ei1 a-I vedea ...

Ostenelele tale parinte, ~i nevointele, ce om va putea sa Ie spue? Pentru care vrednica plata al Iuat de 1a Dumnedeu ca te-al facut vas dumnedee~eulul Duh,cuvios, drept, adeverat, fara prihana, Simplu cu moravurt, fara viclenire si smerit, plin de milostivire catra saracr, Iubitor de streinl, ~i Iubitor de pustie, bland, lin, ~u adeverat te-al are tat parinte, Pentru aceea te-al rinduit impreuna cu A vraam, cu lacov, ~i eu David.

pote tntelege euget 0menesc tama ta Nascetoare de Dumnedeu FecI6ra, pururea laudata, ca mal 'nainte de nastere fara barbat al luat in pantece, ~i dupa nastere at remas Fectora, ~i al nascut pre Cuventul eel impreuna vecinic eu Tatal, a-l vedea "nu este ell putinta omenilor, spre carele nu cuteaza "a cauta cetele angeresn. lara " prin tinerea-curata, "" sa aP "retat 6menilor Cuventul in"trupat, pre carele marindu-l " ostile cerestr, pre tine te . "ell "fericim.
BXAPOSTlLARIA. P:rQJQDlia.:Femel au4itL.

N u

Pre Dumuedeu ,

Irmosul:

I
~

Caunulcepetrecealinttu

Pastorlul eel prea mare

lau..

~.L~J~~~~~~~~~~~~!~~~~~~
Tlr
78
LUNA LUI FEVRUAIUE

dat al Lampsaculul, Facetorlul de minunt Ierarhul bisericel lut Christos, lauda Elespontulut, ~i tntarirea ere dinctosilor, sa se cinstesca aeum Partenie; ca acesta tmblanzeste pre Dumnedeu cu rugacmnt pentru lume.
M1I.rire, a Cuviosulul, asemenea.:

Domnul marirel, precum ti s'a vestit tie de Duhul sdnt: ca lata a venit.
Stih: Lumin1l. spre descoperirea neamurilor ~i m1l.rire poporulul Mit Israil.

erucea ridicand, te-al departat in pustie, Luca luminatortule al sihastrilor. Si eu tota , infrenarea supuind pre eel reu, la eel mal bun, cuprinsule de Dumnedeu, cat este prin putinta, te-al apropiat de Treimea cea ne apropiata,
~i aenm, a Serbil.reI:

. Din tinerete sihastrind, ~i

vedura ochil mel , fagaduinta ta, unule bunule Dumnedeule, Slobodeste-me degrab, pre mine robul teu, Iubitortule de 6menI.
M1I.rire, ~i aeum, glas 4, a lui AndreI Critenul.

Acurn

~a sa plinestl rindutala ta eea ne spusa D6mne, la biserica te-at adus de Malea cea ne ispitita de barbat, ~i veqendu-te betranul, striga: Acum slobodesu pre robul ten Stepane; eel at venit mantuitoriu lumeI, lumina Tatalut, Christosul melt
LK STIHOAVN.A. Stihirile, glas 2. Prosomia: CaAa Ellfratulut...

Asta-ql santita Malea ~i cea mal inalta de cat biseriea, la biserica a venit, aretand lumet pre Facetortul de lume, fli datatortul leget, pre carele ~i in brate primindu-l betranul Simeon; bucurandu-se a strigat: Aeum slobodesn pre robul t~u, ca vedura ochil mel mantuirea tao
~i cea-Ialt1l.servire a Ortrinel dupre ra.ndulal§"

§i Apolisul.

INTRU ACEASTA LUNA


Sa.ntul marele mucenic teodor Stratilat, ~i santul profet Zaharia. . La Domne strigat-am Stihirile pe 6, ale muoenienluf 3, ~i' ale profetuluI 3, Stihirile muceniculul, glas 6. Prosomia: 1iucurll·te cll.mara. ..•

IN 8 DILE.

Prea-curata ~i nevinovata Pectora, tiind pre Ziditortul ~i Stepanul, ca pre un prune in brate, in biserica intra.
Stih: Acum slobo4e~tlp1ie .rooUl t~i1 St~pa.ne dupre ouventul t~it...
JL

l-... ~--

Prime~te

Simeone, pre

ucura-te ostasul lui Christos, eel ee at biruit tabara vrajmasulut, eu arma bunel credinte, intarirea credinctosllor, carele prin multe muncI

IN 6p..r :pILE

79

partasirf, pomeneste pre eel ce cinstesc marita pomenirea ta, ~i sa inchina cu credinta sicriulut moastelor tale. Din care celor ce cer, Ie izvorestt buna intarire, ~i maremila, Bucura-te santitecapj cinstita inaltarea purtatorilor de chinurl, podoba bisericet, surpatoriule al vrajmasulul, cela ce e~tInurnit cu numele dumnedeestilor darurt, luminatortule carele Iuminedt cu mi., nunile, partea cea de sub sore. Turnule eel mare,' carele at remas neclatit, de. Ioviturile

tasirea indumnedelndu-te, ~i luminandu-te cu curate im-

al ca~tigat ceresca imperatie a lut Dumneden Teodore. In carea dantuind, ~i cu impar-

stos rega-l sa dea sufletelor nostre mare mila.


Alte Stihirl ale ProfetuluI, glas 8,' Prosomia: Oe va vom numi...

ricim pre tine, eel ce bine ai patimit, ~i cerestl cununl at dobandit Teodore. Pre Chri-

aretat vorbiai, descoperitorluIe de cele dumnedeesti, printr'insit luminandu- \I cugetul eel mal-pre-sus de. minte, cu

angeriI, impreuna cu angerit

A vend vietuire intocma cu

nerea profetica, cu inoire duhovniceascaLreaga-te sa se inantutasca'sufletele nstre.

lamurirea semnelor celor minun ate, descoperirea tainelor celormarl, mal 'nainte, spu-

Anger te-al aretat pamentesc, ca al avut pe pament annemesuratelor muacl, Celace gert cerestl vorbind ell tine; cu sulita rabdarel tale.afofacendu-te vedetor vederiIor , morit pre balaurul, carele te-al celor mat-pre-sus de lume; ~i aretat forte vitej~~te;' ca un sfesnic carele streluceste luostas nebiruit; pre: Christ os mina intelegetore; maslin, prerega-l, sa dea sufletelor nos- cum dice Psalmistul pre a rotre mare mila. A ditor, carele pica credinclosiler grasime dumnedeeste Iuarma cruce. celel de viata purtatore, startmare tacend . cratore ; roga-te sa se manidolilor, ispita/debatai al isu- tutasca sufietele n6stre. ferit, ~i pe lemnfiind intins, Indestulat fiind de tndum .. sfi~ieri ai/ra~dat prea ferinedeirea cea nadejduita, ca cite. De care fiind struncinat, un profet prea adeverat al Iul ~i cu fac,li /'lts, pe cruce te-al ridicat ~e ~ln~ii, cu sulite im.. Dumnedeu, ~i aretat umplendu-te de desfatarea cea veclpungen'du-(e,f;li ochit orbindu-,tl. Penlru aceasta te fe- !lici\l~i ve4end marirea c':. ~!~. . 1

en

j.

LUNA LUI FEVRUARIE

-n~eg~r~a=it=a=,=d=e=D=u=m=n=e=d=,e=u=c=u=-==b=u=l=te="U=;....... =c=a=v=e=d=u=r=a=o=c=h=iI==="m el prinsule. Roaga-te neincetat pentru not cet ce te laudam pre tine, ca sa se mantutasca sufletele n6stre.
VEpI : De este post, Ml1rire, ~i aoum, a N!l.s· o~t6rel, saii a Oruoe·N1i.so~t6rel; eanta-le in 18, 4ile. Iar!l. de va fi post 4ioem Idiomela santulul, M§.rire. a mueeniouluI, glas 5.

1 1
i

mantuirea

ta D6mne.

LA STIHOAVNA.. Stihirile Serb11ret, glas 6, Prosomfa: A trela di al tnviat Christ6se ...

Astaql mal-pre-sus de cat lucete ..ul, a resarit cinstita pomenirea purtatortulut de chinun a lut Christos, inimile credinclosilor vedut luminandu-le, ~I norit sufletulut gonindu-t, cu lucrarea ~i cu darul Duhulut, Catra care le Iubitorit de mucenict sa strigam: Bucura-te cela ce te-a! aretat credinctosilor darn de Dumnedeu daruit, ~i carele tinzt multimile minunilor, la cet ce alerga catra tine Teodore fericite. Pre acela nu Inceta rugandu-l neincetat, ca sa dobandesca veclnicile bunata~l, eel ce sever~esc eu eredinta prea cinstita pomenirea tao

Prime~te Sime6ne, dis-a, cu manile pre Ziditonul a t6te 0 betranule, .imbrati~eza pre Christos, pre carele tenera Fecloara l-a nascut fara sementa, spre bucuria neamulut nostru.
Stih: Aoum .slobo4e~tl pre-robul M St~pa.ne dupre euvsntul tM in pace,

Dumnedeu, de carele sa cutremura multimea angerilor,

Pre

Facetortul lege! ~i

adunandu-ne sa-l laudam pop6re, pre unul Facetortul de bine, ~i singur datatortul de lege, spre mantuirea sufletelor n6stre.
Stih: Lumin§, spre desooperirea neamuriIor, ~i mll,rire popgrulul tM. Israil,

,1

aouxn, a SerMreJ, assmenea, A luI Anatolie.

Cel vechiu de dile prune


facendu-se cu trupul, de Malca Pectora in biserica s'a adus, plinind fagaduinta lege! sale. Pre careleSimeon primindu-l,

Acum me slobodeste Stepane, pre mine robul teu cll' pace, de legaturile trupului, precum at dis, Ca te-am vedut Christ6se pre tine, lumina cea mal 'nainte de veci, spre descoperirea neamurilor, ~i a, lui Israil.
t •

i.a ~s: Acum slobodestt in pace, pre cuventul ten pre ro-

pre eel numit eu numele darurilor lui Dumnedeu, ~i mostenitor fericirel lul, totI. credinctosit sa laudam, ~i sa fericim dupre vrednicie, pre

ea

M4.rire, a. muoeniouluI, glas I.

Teodor vitezul marele muce- .~

nie,'-a-p~a-vr="'a=;='t="'o-r="'Iu-I=1 u=m==e=I=. O~P=Td.P.=lL=:='r=ire=, =c=a=I=:a=' =~==i ==ac==um="',==a=s=e=rb=l!.r=eI=' -gl=as=a==ce=la==:~==--l

r6ga lut Christos Dumnedeu, pentru sufletele n6stre. ~i aoum,a Serb~rel,asemenea : A 1m AndreIOriteanul. Oautl!.a StihOvnaSerMreI,tn 2 4Ue,pagina23. l TroparInl mueenieuluf, glas 4.
ostiret celel adeverate, purtatortule de chinurl, al ceresculul imperat Voevod prea bun te-at facut, Teodore. Ca eu armele eredintet te-at ostit intelepteste, ~i at biruit eetele dracilor, ~i purtatoriu de biruinta viteaz te-at aretat, Pentru acesta pre tine eu credinta pururea te
Oel ce sa p6rta pre heruvimr.v.

Cu

numirea

Prosomia: IiIp1tim~ntatu-s'a ... Iosif I n muntele Sinal de demult a vedut Moisi do sui lul Dumnedeu, ~i glas dumnedeesc suptire s'a invrednicit in nor si in vi for a audi; lara aeum Simeon pre Dumnedeu eel ee s'a intrupat fara schimbare pentru nol, in brate l-a luat, ~i bucurandu-se s'a dus din ceste de aicea,Ia viata cea vectnica, Pentru acesta a strigat : Acum slobodestt pre Dupll.a dona Stlhologie,Oatismala,glas 1. Prosomia: Petra fiind peeetluita ... C ela ce e~U vistieria eea vectnica, ~i viata tuturor, pen·· tru mine prune facendn-te, sub lege te- at facut, eel ee al insemnat de demult in tablite legea in muntele Sinal, ea pre tott s~-I mautuestt din robia cea de demult a legel. Marire milostivirel tale Mantui .. tortule; marire tmperatiet tale; marire rinduelel tale, unule Iubitorlule de 6menl. M1l.rire, aoum,lar ac6sta.. ~i OANOANELE. AI Serbl!.reI Irmosnl pe 6, ~ialsa.ntllor 2, pe S. on OANO.NUL sa.ntulmTeodor. AI ci1rnIa. orostih 180 GrecIeste aeesta: a Dupre purtarea numelulpre tine darol lul Dumnedeti cinstesc. Oa.ntarea1, gIa.s 8, Irmos: nre Faraon eeIa ce sa purta C in car uta, I-a cufundat torobul

teu

Siepane,

fericim.

Ml!.rire, ProfetuluI,glas 2. a Oauti1180 sfir~itnl ol!.1'1;e1. ~i aeum, 801 SerMre1.


teu Zaharia...

A profetulut

Ii

~/_.

de sub sore, asta q.1 intru Duhul sant le veseleste, ~i a serba intru bucurie pomenirea lul, pre totl if tndemna,

La Ortrin~. La.Dumne4eil. Domnul, Troparlul HerM· este rel, odatl!.;~i 801 muoenieuluI. ll.rire,al profeM tulul, ~i aeum, larl!.801 Serbi1rel. Dupi1inti1IaStihologie,Oatismala.,gla.s 4. Prosomia: Oel ce te-al in1tl~at ... eel eu nume mare numit mueenieullul Christos, cel tubit de Dumnedeu ~i de angerI, minunatul ~imaritul Teodor, t6te santele bisericl eele

1 "r:gUI I
I

'-~

lui Moisi, eel e::At:~ "cut minunt ore-cand, in chi·"pul crucet lovind, ~i despar"lind marea, ~i pre Israil tu"gatorlul mergetortul eel pe"destru l-a mantuit, Pre ce"ce canta cantare lut Duml , "neqeu.

FE;:::eza_l,

~i

eel grel al patimilor. Ca sa te cinstesc bucurandu-me, ~i dupre datorie sa te fericesc,


Alt OANON al profetulul. Al c~rula aorostih la Greol este acesta : '. Me insplUm§,ntez de ouvintele tale Zaharie. Oompunerea lui Teofan. Oa.ntarea 1, glas 8, Irmos: Prosomia : S1i.oant1i.m DomnuluL.

gone~te noril

ee eu d umned eesn y strelU.cirt aretat e~H impodobit, ~i ell cununa mucenicesca de santenie imfrumsetat, ~i ell marirea sante I'I'reimt strelueit, pomeneste pre eel ee te lauda pre tine, mare tntre mucenict Teodore. Plina de lumina, plina de dumnedeescul darn, ne-a streIucit none santita pomenirea cinstitelor tale nevointe, cu I, prea santite strelucirt luminand pre totl, eel ce te cinstesc pre tine cu buna eredinta, mucenice patimitortule Teodore,

Ce1a

Zaharie, dumnedeescule profet. Rind impodobit cu podobele dumnedeestet frumsett, frumsetea angerilor 0 vedeaI ell frumsetea sufletulut,
Marire:

;]I(- vend pre datatonul de Alumina, ascultator rugaciunilor tale, da-mt mie lumina,

Rind plin de santenie, ~i de lumina urmatore angerilor, at a vut angert vorbind en tine, carii te ~i luminau, euprinsule de Dumneden,

idolesc euprinqend firea omenesca, santitul mucenic fiind ocarmuit ell I dumnedeescul darn al crucel, ne viforat a tnnotat, ~i la limanurile cerestl a. ajuns, bucurandu-se, .,
I

V iforul

,1 aeum, a. Nisoijt6rel:

I)ezlegatu· s'a blestemul stremoaset Prea-eurata,. cact nascend pre Christos al imbogatit lumea eu bine-cuventare.
CAntare&. 3, Irmos: Cela ce aI tntant cerlurila.. ~

deesca, deschide-mt usile pocainter, Feci6ra, ~i ell dum~neq.ee~tI _~andurl suHetu:_~


~.. . .........

Ceea ce e~tl

A Nltsoet6reI:

u~a dumne-

al statut in mijlocul divanulul , vestind Cuventul eel de :antuir;;i defalmand, ~i _:_


"," ...', ..:."."'."' .• ,':''''''''.~-........ > ~

a un leu Indraznind

I I

~~'~~,.

~~~~~~I~N~O~PT~¥~IL~E~~~~~~~~~III
santenie , cetatea santa.
:MArrin :

adev.~rul predi~and, ~elor ~eil. credinctost , ~l vedind mmTeoI cluna nedumnedeirel . dore. ' Mirandu se muncitortulde barbatia ta Intelepte. Cu dobitocesca manie pornindu-se, fara mila te-a ranit cu vine de bon Teodore, pre tine, cela ee at sfarimat idolit eel urttt. rile cele din rane ca niste valurt de mare le-al suferit, ganditorlule de Dumnedeu ,ell darul crucet fiind intarit, ~i purtater de cununa ell puterea dumnedeesculut Duh aretan .. du-te.

cea prea

ijJ

deesc,

Zid nesfarimat, intarirea poporulut celul cugetoriu de Dumnedeu, tu te-at facut D6mne, ~i mantuire sufietelor, precum oare-cand a vestit mal 'nainte profetul eel dumne~1 aoum, a NlI.8o~tOreI:

Cu vitejesc gand picatu-

Zemislirea ta eea fara de prihana, si nasterea eea nestricara, Nascetore de Dumneden, au mantuit lumea din stricactune, ~i din m6rte, ca al nascut mantuirea pre Cuventul eel vectnic.
Innosul :

A Nltsoet6rel:

tie ell adeverat marire Domnul, eel ce s'a nascut din tine; ~i tote nearnurile pre tine Maica Jut Dumnedeu te maresc, ,
!It Ganon, IrmoB:
Nu este sa-nt oa Domnul. ..

Facutu·

tl a

nu este drept ca Dum"neq.eul nostru, pre carele il "lauda tota taprura, f?i nu este "drept, afara de tine D6mne.
,,~1 GONDAOUL ~i ICOSUL Serbitrel. Gatismala muoeniculuI, glaa S. , Prosomia: Pre Intelepelunea ...

.Nu este sant ca Domnul,

Thrul eel de sus te-a umb~it tericite, invetandu-te proma cea nespusa, ~i dumnedeesca indreptare, luminandu-te prin santil angeri Inte-

lepte.

II
-

te bunatatea c~a dumnedeesca pre a fericite, at priceput prin tama, ca un prea curat roditor, sala~~u~ ta intru dumneqeesca

Invetandu-

dumnedeesca arma luand, ~i inselaclunea idolesca surpand, pre anger! 't-al indemnat, sa laude nevointele tale. Ca cu dumnede esca dra• goste gandul aprindendu-tl, spre mortea cea prin foe barbateste at rndraznit. Pentru care dupre numirea ta dal dumnedeestt darurI, celor ce cer de la tine, patimitormle
.. ~~~

T6ta

dP r .

r
II
I

tflNA LUI FEvRUARrE


I

"""""bll

L
q\.
II

'

Teodore. Pentru acesta strigam catra tine; roga pre Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa darutasca, celor ce serbeza eu dragoste santa amintirea tao
Mlirire, a profetuluJ, glas 3. Prosomia: De frumsetea fecloriel tale...

Carute inhamate aI vedut, care sa indreptati ell mana Dumnedeulul tuturor, adica pre slugile cele fara de trupurl, Zaharie fericite ; eu caril impreuna bucurandu-te ca un profet pururea marit, roga-te, ea sa se tndrepteze la caile dumnedeestet cunostinte, eel ee severeesc eu credinta netndoita pre a santita amintirea tao
~i aoum, a SerhltreJ, asemenea:

pre tine eel ce te-at intrupat din Pectora Christ6se, ~i bucurandu-se.te-aluattn brate t II santul Simeon, strigand : Acum slobodestt pre robul teu Stepane, ~i Anna cea far a prihana, protetita ~i marita, I acum marturisire ~i Iauda tI-a adus tie; lara Dol datatoriule de viata strigam catra tine: Marire tie celul ce bine at voit asa.
ii,

"neqeul men, tu bucuria mea. "Cela ee nu at lasat sinurile "parinte~t1, ~i a nostra sara"eie 0 al eereetat. Pentru a"eesta cu profetul Avaeum "strig catra tine: Marire pu"terei tale Iubitortule de oa"meni. A vend pre Cbristos vorbind intru tine fericite, mandria lut Licinie aI surpa t eu cuvinte intelepte, ca eu adeverat at defatmat mucenice prea mult nebunia lul, ~i eu fapte prea-marite at minunat, pre eel ee priviau, patimitorlule intelepte, vitezule Teodore. Spanzurat fiind din porunea cea fara de-lege a muncitortulut, ~i ell ungbil zgariat, ~i vapsit ell picaturile sangelut teu, ce s'a versat eu ne dreptate mucenice, de grosimea omoriret, ~i de hama stricaclunel te-a! dezbracat, prea ferieite Teodore. eel vicl en al pecateIor mele rumpe-I Preacurata, eu dumnedeesca sulita, earea a impuns dumnedeesca coasta , a eelul ee a voit a sa intrupa din tine Feel6ra; ~i te roga, sa me serie in carte a celor mantuiti, pre mine cela ee m'am departat filrli de minte de Ia Dumne4

rz a pi suI

A Nli.so~t6r8I:

b In~
,.. ,1·

\TED!: De este post, Marire, ~i aeum, a Nasc~t6r~), sait a Oruce-N1iscM6reI. Caut1l.-1ein 28, de 411e• Oa.ntarea 4, Iraos:

~u

~1puterea

e,f1tI taria mea D6mne,

mea, tu Dum-

p'rlF

II

":=========I=N'=OP"","T=:Ph=IL=E~=====,,==·~
Alt Oanon, Irmos : Onvinte de munte umbros...

De fata Invett prea fericite, a ne tnchina unet fiinte luminatore, impreunate in tret sort, earea sa Inmulteste eu esirile, spre cele ce sint in lume. lui Dumnedeu facendu-te profetule, ~i vedend multe tellurl de carute ale Angerilor, te-al invrednicit a le ineunjura, t6te aeelea ee umblatt eu buna ortndntala.

F'iind luminat mueeniee eu raza dumnedeesculut Dub, si aprins cudragoatea lut Christos, nu at bagat seama de arderea trupulut, nicl al simtit duren, nicl te-a! ferit de munct , cu cerestile nadejdt desfatandu-te. Stepanulut eel usor purtandu-l pre grumazt , eu greutate de plumb fiind ingreuiat, purtatorlule de ehinurt prea ferieite, nicl cum nu te-at pleeat, nicl te-a! clatit, nict ai fost biruit, viteazule Teodore. Din ceriu dandu-tl tie glas Cuventul eel prea bun, indraznet te-a tacut; cu a caruta putere, durerl lutI al rabdat de Ia eel fara-de-lege, mueenice al lul Christos, ~i munct, ~i m6rte silnica marite,
A N!l.8o~t6rel :

C aruta

J ugul

Mltrire:

Sfe~nie eu multe luminI, ~i euvios santeniet, at vedut pre a ferieite, semn al dumnedeestet strelucirt de lumina, ~i al strajuirel, care vede tote, prin earea ~i tote sa pazesc,
~1
LOllm,

a Nlt8o~tOrel:

Semnele zemisliret tale Prea-curata, in multe felturl le-a insemnat mal 'nainte dumnedestit protett, inehipuindule prin muite pilde, cugetatorii de Dumnedeu,
J

Oa.ntarea 5, Irmos:

entru ee m'al lepadat de la fata ta, \011. eela ee e~ti lu• , "mIna ne apusa; ~l m a aco"perit intunereeul eel strein "pre mine ticalosul, Ci me ~ "int6ree, ~i la lumina porun\. ".e.iIor tale ind~epteaza caile

sa remain intreg, ~i nesehimbat din starea eea mal buna, ~i drept sa calatoresc, ~i sa fae cele placute Iul Dumnedeu, roga-te, eeea ee e~tl buna, earea al nascut pre Cuventul eel bun, earele ne-a mantuit pre nol de dobitoeie.
Alt Canon, Irmos:

Ca

Din noptea neouno~tin1iel...

"mele, rogu-me,

eel ee a vedut mal 'na, inte curat ell inima, ~i eu istepmea gilndulul patima M..:d

!)

. t::torIU!UI, dupre vredn:::


cuvine

se fericesca, M al-pre-sus de fire indem-

sa

::

~::tulul
a Iuminat,

peratul teu drept, ind cu blandete,

naprotetul, dicend: Bucura-te Si6ne sante, ca va veni imM!i.r1re:

a clatit pre densa, ca a fost tntarita pe petra cea neola .. tita a celut ce a resarit din Fecl6ra, ~i neamul omenesc
.& NitsoAt6rel:

~ te~ mucenice, nu 0

*i mantu ..

cuviinta barbatilor celor graitori de Dumnedeu, lumincza lumea eu strelucirea protetiel,


~1 aonm, a. N!i.so~t6rel:

M arirea

profetilor, buna

Fectoaret, nasc endu-ne pre not de iznova, ne-a mantuit de pecatele cele mal de 'nainte, tacendu-se pentru nol pecat,
OAnta.res. I, Irmol: Bugaefune v~rs catra Domnul...

Nasterea

Marie Stepana a t6tcl Inmea, ca ceea ce al nascut pre Domnul tuturor, mantuesteme din robia vrajmasulut, ~i me se6te din tirania Iur, ~i me mfintueste pre mine, eel ee nadejduesc spre tine fara de tndotala, plin de darn protetic, ~i lnvetandu-te mal-presus de fiire cunostinta ceea ce va sa fie, trimis aI fost sa predict darul eel viitor, si diua crucet cea cunoscuta Domnulul, cuprinsule de Dumnedeu, F iind impodobit eu tntelegere duhovnicesca, te-al 10vrednicit darurilor celor malpre-sus de cuget, vedend aretart an gerestt, ~i cete, ~i vorove, ~i marin, prea fericite, care te inveta talnele cele minun ate ~i dumnedeestf, luminezt lumina cunostintet de Dumnedeu , vestind mal 'nainte faclia cea tatnica a intruparet Cuventulut, cea malpre-sus de cuvent, ca va sa

F iind

Alt Oanon, Irmos a.cels.,:

atimirea celul fara patima inchipuind, te-at restignit marite mucenice, pironindu-te pe lemn prea fericite, ~i asemenea Stepanulut te-at facut, celut ce a deztegat de buna voe cu crueea patimile orne.. nestt,

getat fericite, ~i in vederile ochilor tmpuns, ~i ranit preste tottrupul.atranit inimile vrajmasilor eu sulita dureriJor tale.

fiind pe lemn ca un mtel, ~i cu sagett saSpanzurat

A vend

K!I.r1re:

taclie de bunatan,

~faril

R iurile

muncilor tale ce-

numer lovind in calla

IN OPT :pILE

se arate cu cuviinta dumnedeesca din Sion, Zaharie de Dumnedeu cuprinsule.

cetore de Dumnedeu, trumsetea lUI Iacov, pantecele teu a resarit Dumnedeirei trupeste, minat lumea cudarul.

aretat ceriu cuventator, Nas-

C el ce a tntarit

~i aoum.,

Il.

Nitso~t6rel :

certul, te-a
Iubind ~i din sorele ~i a lu-

mea voin ver"sa catra Domnul, ~i lui voiu "spune scarbele mele, ca s'a "uroplut sufietul men de reu"tat!, ~i viata mea s'a apro"piat de lad, ~i ca Iona me "rog: Dumnedeule, din stri"caciune scote-me,
OONDA.OULmuoenioulul, gla.1 2. Prosomia: Cltuta.nd cele de sus ...

R ugactunea

Irmosul:

Intru aoestll. Luns, in 8 4ile. Pomenirea sa-no tulul m11.ritnluI marelul mueenie Tedor Stratilat. Stih: Teodor Stratilat :fI.ind cu eu einul sM, Prin taere s'a fc1eut Stratilat lUI Dumnedeti. Puternie grumazul lUI Teodor eel minunat In a opta 4i I-au talat,

tott

lucirile m.inunilor. Ca pre vrajmasul veliar biruind cu cinstitele chin uri , ploua in loc de sangturt, repejiunile cele de tamaduirt, ca de niste izvore, Dect impreuna eu acestia tott sa 'bucura intru Christos, ~i da pace nelipsita. Pentru aceea strigam lUI: N u ioceta rugandu-te pentru not

neden s'a aretat lumef,

Cll stre-

barbatia sufletulur, intru credinta ca iotru 0 platosetmbracandu-te ; ~i CUventul lul Dumnedeu ca 0 SUlita in mant luand, pre vrajmasul at ranit, lntre mucenict mare Teodore. Cu carit impreuna lul Christos Dumneqeu rugandu ..te nu tnceta pentru Dol tott, totl credinclosil cu cantarile cununilor sa ineununam pre Teodor, trumsetea cea strelucita a patimitorilor. Crt darn mare al lut Dum-

Cu

V enitt

1008.

cesta a fost pe vremea tmpsratulul Li· einie, tragendu-se de neam din F..vhaita, loouind in Iraclia eeea ce sll.a:fl.ll. l.ngll. H mares negra. ~i tntrecea pre multl la pod6ba sufletulul ~i la frumsetea trupulul, ~i la putersa euvintelor, ~i corea totI, ea sa-I aIM prietenia. Drept aeeea ~i Lieinie avea multll. s§.rguin1ia oa sll. alba adunare ou dtnsul, macar ell. audise ell. este orestin, ~i sll.ingreto~azll. de idol'i. Drept aceea trimitend de 111. Nieomidia pre unit din ceta lul, le-a poruneit sll. aduea ou einste tnaintea lul pre mueenioul. larll. el daell. s'au tutors, a dls, ea fericitul Teodor a respuns, ea mal vertos sll. eade imparatulul a merge ell.trll. dinsul en dumnedeil lul eel mal marl; ~i indata merse tmpsratul in IraeIia. Iara santnl Teodor se tmbarbata eu vedeniile eele din vis ce i sa trimisese de la Dumnedeti. Daea au4i ea Lieinie este aprope, inealeea de-l e~i tnainte, sl-l einsti precum sa euvine, !arll. el da.ndu-I mana dreptll., ~i tntrebandn-l de sll.netate, a tntrat in eetate, ~i ~e4end tntr'un palat tnalt, indemna pre ferioitul Teodor, sll.faell. jertfll. dumnedeilor sel. Iar santul eer~indti-l pre dumnedeil eel mal lll.uda1il,adiell. ca ~i cum sM einstesell. intll.l aoasa, de aeeea sll. le facll. ~i la obste jertfe, ~i dandu-I voe tmpsratul Iua pre dumnsdeil eel de aur ~i de argint, ~i la mlezul noptel 'l-a sfaramat, ~i faeendu-l tot buell.tI miei, 'J-au dat saraeilo» ~i lipsiti.lor. ~i daoll. sll. faeu 4iull., a spus Maxentie Comentarisie imperatuluJ, ell. a ve4ut eapul dumne4eoel eelel marl Art(;midel la un sarae purtandul, ~i indatll. sll. trimlsera fu~ta~l de adusera pre santul eu porunoa sa Licinie; ~i- intaldezbraeandu-l fu in-

88

LUNA LUI FEVRU ARIE


imperatul LidieI, dat-a in are tare ~i de prada Ierusaltmulul, ~i de sfir~itul lul Israil, ~i de tncepatura ~1 sftrsitul limbilor, lii pentru sfa· rlrrarAa, biserioeI pana in sfir~it, ~i pentru o· prirea profetilor, ~i a preotilor, ~i a Sambate· lor, ~i pentru a doua [udeeata, ~i profetind fili de altele multe, a r~posat in Mtranete bune; sl s'a ingropat aprope de mormsntul profetulul Agheu. Intru acesta 4i, santil mucenicI Nichifor ~i Btefan, prin zgarieturI' s'ail s~ver~it. Stih: Niehlfor, ~i Stefan, earil au fost zga· rlatl, Cu eununl impletite de biruin~a au fost in· eununatl,
Intru acest! 41, saatele Marta. ~1 Ma.ria, surerile. ~i prea-cuviosul Llcarion mueenleul de sa,· bie s'a11 8~ver~it. Stih: Pre eele ee un panteee la lumina le-an

tins de patru slujltorl, ~i batut cu ~epte·sute de biee de vine de boti pre spinare, ~1 cinol4eel pre pantece, ~H mal b1l.tura eu maeluel de plumb preste obraz; dupa acesa tl strujira, ~i·l ar~era en faeliI, ~i eu harbur! de seolee lati frecat preste ranele eele batute ~i arse, sl-l a· rnncara in temni~l1,b1igandu-l en picl6rele in gros, ~i petreeu acolo nemaneat ~epte dlle, Dupa aeeea Jara~1 n se6se; ~il pironira pre oruoe ma nile ~i piclorele. Apo! (0 eruzime de flare ~i ne omenie!) au batut prin par~ile cele asounse ale mneeuioulul, un piron, carele a ajuns pana la eele dtnlauntrn ale lul, ~i sta ~ipruncl prin prejur de s~geta pre santul in obraz ~i in oehl, al~il Jar1l.~Iou eos6rll. croindu-l de-a eurmezi~! preste pll.r~ile cele ascunse, 'I·a talat ~i testieulele eu totul, ~i r~maind n6ptea pre eruce, i sa pll.rea. luI Licinie, ell. a murit; ei s'a tnselat ttcalosul, pentru ca de dumnedeeseul anger fu dezlegat din le gAturJ, fili slobod, fili sa facu sanetos, ~i canta fili multemia lui Dumneden, Deel daell. s'a facut 4iua, trimisa Lieinie sa Ia trupul mueenioulul sa-l arunce in marea. ~i sosind trimi~n, daca ve4urll. pre santnl ell.era en snflet, ~i en totul sanetos, eredura in Ohristos opt-4eol ~i oinol de 6menI, ~i dupa dinfiln al~l trel sute de slujitorI. earora le era capetenie antipatul Cestis, earil flind trimisl sa o· m6re pre eel dintaI, au eredut in Ohristos, ~i daoa v~4u Licinie, ea sa face galeevll. in eetate, a poruncit sa tail eapul santulul. Atun· cea st1l.tura multa multime de crestim de-l opria, ~i abia potolindu-I santnl, ~i faoend ruga catrll. Ohristos, ii U!ara eapul, severlilindu·~i alergarea marturisirel. Iar santele lui meste s11. muM. din Iraelia la Evhaita, si-I puse in locasul p1l.rinti!or ser, preenm a poruncit mueenicnl lul Avgar tahlgrafulul sM sit faoa, Oarele 'f-a serls mal pre larg t6tit Istoria mueeniciel sale ~i tntreb!irile ~i respunsurlle. eate una, filivremile, ~i chipurile cele de multe fellur! ale muneilor ee au v~4ut, Iili de la Dumnedeii ajutorirI, ee s'ati faout, fLindde fa~a la mucenia Iul, Intru acestll. 41, pomenirea sa.ntulul profet Za.· haria. Stili: In chip de cal Zaharie pre angerl al v~~ut, Prin earll la inal~imea oerlulul al cli.latorit. Aesta sa tileueste, pomenirea lul Dumne4eii, earele era dill neamul lut Israil, din semtntta luI Levi. ~i s'a nilsour in Galaad. ~i a venit in Ierusalim din ~era haldeilor, biltran f6rte, ~i afiandu·se acoIo, mult a profetit po· poruluI, ~i a dat multe semne intru ar~tare. Aeesta a spus luI Iosedec, cit va nafilte feolor, ~i sa va faoe preot Domnulul in Ierusa1im. A· oesta a bine-ouventat pre Salatiil pentru filul seu, 4ieendu·I: Ua vel na~te filii. Iili vel pune numele luI Zorobabel. ~i in vremea lui Kir imp~ratul Per~ilor a dat semn, pentru Cresua

Iubit,

Pre Marta ~i Maria 0 sable de lumina le-ati lipsit. Fllra de gJas cll.tre sable Lioarion este mergend, Improtiva o~JauluJ, ea un mlel tl1cend.

guratate

Acaste sante fUnd surorl, vJetuJau in sinp~zindu'sJ feeloria, Deel 'trecend pe acolo unde petreeean ele ighemonul 100uluI, ele sco~end capul pe ferestra, sll. uumeaii pre sine erestine ; ~i ighemonul [el'nd mortsa lor cea in tinerete, ele au grait tmprotiva, e11. este nu m6rte cea pentru Ohristos ; ci via~a care nu are sftrsit, Asemenea inca IiliLioarion singurul eopil tovarisul lor, spuind eele pentru dtnsul, din porunca ighemonulul a fost r~stigni~l; ~i de calM tmpnngenduse en sabia, fil'au dat santele lor suflete in manila lul Dnmnedeti, Intru acesta c}.i,pomenirea santilor mneenlel FiladeJf Iili Pollcarp. . Stih : Post-a en adeverat al vietel sfir~it, 8,i lul Filadelf ~i lul Policarsp lubit. Intru aeesta 41. pomentrea Cuviosulul parintelul nostru Maearie Eplscopul Pafel. Stih: Prosdrul Pafulul s'a ascuns in morment, ~i tntru cele-lalte, nu numal eu numirea ft· Ind ferieit. Intru acestl!. 4i, pomenirsa Cuviosulul Perget. Itlh: Gum voili treee fil.rll.de resplatire pre Perghet, Impreuna cu san~il ftind ~i el num~rat. Ou ale lor sante rugll.olunJ, D6mne milue~· te·ne ~i ne mll.ntue~te pre noI, Amin.

Obtarea. 7, Irm08:

e pogorirea lUI Dumneqeu foeni s'a ru~inat in

~~------------'_--------------------------------·~t (

m~~
"Vavilon ore- cando Pentru a"cesta tineril in cuptoriu cu "bucuros picIor, ca intru 0 "gradina verdemarind.an can.tat: Bine e~tl cuventat Dum"neqeul par~ntilor nostri. mucenicul (bucurflndu-ae) maririle a tot Stepanitortulut, Pentru aceasta mirandu-se, eel ce priviau, au lasat tirania tnselactunet, ~i eu credinta au strigat: Bine estl cuventat Dumnedeul parintilor nostril , Grait-a milostiv.

:t
nascut, ca cela ce e~tI Dumnedeu de bine facetor, tli mult
Alt Oanon, Irmos:
Tineril evree~tI in euptor...

tot pamentul a treeut vestirea ta, cea de Dumnedeu insuflata profete, ~i puterea cuvintelor tale, strigand: Bine estl cuventat Doamne , Dumnedeule in veer, totul luminandu-te eu luminile cele de sus, vedeal cele viit6re, ea ~i cum ar fi fost de fata; pentru aceea pre a fericite, strigat; Bine e~tl cu ventat D6mne Dumnedeule in vect, cantart te cinstesc pre tine Pectora, pre ceea ce al cinstit neamul omenesc, eel ee a fost osindit de demult cu cum plita necinste: Bine este cuventat rodul pantecelut teu Prea-curata,

P reste

Cu

Mf.r!re:

pre a inteleptelor tale eu vinte, prea fericite bucurandu-te , al venat dintru adincul necunostinter, pre eel ce veniau la tine, ~i 'I-al facut, Teodore, dumnedeestt mucenict, caril canta : Bine e~ti cuventat Dumnedeul parintilor nostri, In temnita fiind tu legat de lemn, santul anger viind te-a dezlegat, indraznela dandutl.sitntarindu-te.ca sa strigl cu mare glas, Teodore: Bine estl cuventat Dumnedeul parintilor nostri.
A NlI.scllt6rel:

Cu undinta

Cu

~i

&6UUl,

a NAsclt6rel:

Oa.ntarea 8, Irmos:

Spre mine, eel ee am vietuit in lene, ~i am trecut eu vederea santele tale Iegt, ~i cinstitele tale poruncl Christoase, milostiveste-te, ~i me ~ mantueste pentru ceea ce te-a

...

e septe ort cuptorlul, muncitorul haldeilor, l-a arsne"bune~te, pentru cinstitoril de "Dumneqeu; lara vedendu-I "pre acestia cu putere mal "buna mantuitJ, Facetortulut ,,~iMantuitorlulul, au strigat:

"Tinerl bine-} cuventatI,

'

p:-:

l~o

LUIIA. LUI PEVRUARIE 0

-,.

"ot1 laudati-l, popore prea in"naltati-l tntru totl veeiI. Luminat purtandu-te al biruit pre vrajmasul, ~i al perdut 6stea luI eu armele eredintet. Pentru acesta eu eununa de biruinta te-at tncununat, cantand Stepanulut : Tined bine-cuventatt, preott laudatt, popore pre a inaltatI pre Christos in vecl, restignire, marite, ~i dupa ferieita patima, ~idupa ranele eele fara de numer, tl-al pleeat lui Dumnedeu grumazul teu , ferieite ~i tntelepte mucenice, ~i ell sabia cinstit capul teu s'a tarat, strigand Stepanulut : Tiner! bine-cuventatl, preott laudatt, popore prea inaltati pre Christos in

smereste, ~i valurile patimilor Ie potoleste, Fectoara, ~i me mantueste pre mine, eel ee strig: Tinerl bine-cuventatt, preotl laudatt, popoare prea inaltatI pre Christos in veel.
Alt Canon, Irmos :
Pre Domnul eel ce s'a prea·ml1rit...

D upa

bucura- te torte, crt dumnedeeseul Zaharia te Indemna, eel vorbitor eu angeril d'impreuna, ~i tu dar Ierusalime veseleste-te intru totl vecif, profete bucura-te forte, vedend, ca ti s'a implinit cuvintele, care at grait mal 'nainte, luminandu-te de Duhul ; pre Domnul cantatl, si-l prea tnaltatl intru totl vecit,
Bine onv6ntli.m pre Tatil ..•

S ione munte, eetate santa,

Z aharie

vecl,

Santitul ~i mult patimitorlul trupul ten Teodore, izvor de tamaduirt s'a facut credinctosilor, din earele, eel ee alerga eu buna credinta, acot dezlegare de patirm, ~i mantuire sufietelor, strigand Stepanulut : Tiner! bine-cuventatt, preoti Iaudatl, popoare, prea ina1tatl pre Christos in

brest vedeat pre angerl stand, carit te in vetan prin tama purtarea de grija de Dumneden, pentru tote, marite protete, marind pre Christos in vect,

In

mijlocul muntilor um-

vect,

A N!1soetOrel.

f_!ca, ~i-l vindeca, mintea

S ufietul men eel omorit, ~i cadut, ~i ranit, tnviaza-l ~i-l rt-

scaune eel eu chip de foe al Domnulul, bu .. cura-te u~a tncapatore a lu.. minet celet fara materie. Bucura-te nor usor, carele al strelueit sorele dreptatet in lume, Prea-curata Nascetoare de

Bucura-te

~i aonm, a Nli.8o~t6r.I.

mea

Dumneq.efi.

I .-t

r
S

IN OPT VILE IrJII.Olul: SI1 lltudll.m bine sl1 6uv~ntl1m...

~-

Domnul, eel ce s'a "prea-marit in muntele eel "sant, ~i in rug de toe a a"retat lui Moisi tatna naste"reI pururea Fectoret: Lau"dati-], si-l prea inaltatl in"tru totl vecit,
OAntares. 9, Irmol:

P re

partea eea de sub soare, ~i gonind intunerecul tnselactunel, ~i al patimilor noastre

Teodore.

parmantatu-s'a de aceasta certul ~i marginile pam en"tulul s'an minunat, ca Dum"ne4eu s'a aretat oamenilor "trupe~te, ~i pantecele teu s'a "facut mal desfatat de cat ce"rturile. Pentru aceea pre tine "Naseet6re de Dumnedeu, in"cepetoriile cetelor angerestt ,,~i omenestt te marim,

eu angerit trupeste, biruind pre vrajmasit eel fara de trupurI, ~i irnpreuna eu eeteleeele mucenicestt te veselestt tot-deuna, ~i dumnedeesca cantare eantl Treimel : Teodore de tret orl fericite, luminatorlule al bisericet, ~i pod6ba patimitoriIor. sa bucura intru punerea cinstitulut teu trup, Teodore, ~i certul dobandind santit Duhul teu, Pentru acesta nol omenil tot-deanna tacend cinstita pomenirea ta, ell cerere te rugam pre tine, rugatortul eel pentru not, prea fericite.
A. NI116~tOrel:

Impreunatu-te-at

P amentul

pre tine mlel ulul ~i Dumnedeulut nostru, celut ce s'a junghlat, de Dumneden cugetatortule mucenice, tnaltandu-te la dinsul ca 0 ardere cu bun miros ~i santita punere lnainte; ~i jertfa deseversit curata , bine primita, Pentru aceasta te laudam, ~i dupre datorie te ferlClm.
o •

Santitu~te·al tnsutt

lucefer de dimineta, ca 0 di Iuminosa te-a! aretat, Teodore, ea un s6re cu lumin6se razele patimiret tale, ~i cu minunile prea fericite, crestineste luminand
•• --------------------------------------

,C a un

eI6ra, r6ga pre eel bun, ca sa me mantutasca pre mine din tote spurcactunile, ranele inimel mele spalandu-le cu curata pocainta, ~i plangere cu lacrimf, ca s~ te ferieesc ~i sa te maresc pre tine, ceea ce estl cu totul f~ra prihana,
.Alt Oanon, Irmol:
Pre tine MaYea luI Dumnedeii.;

I ubitore de Dumnedeu Fe-

tntelepte, ca un pnrtiitor

T 6ta

simtirea

lasandu-o

!:l
I

I .--~~~

~~92=-========~~~LU=N=A=LUIFE=VR=U=A=Rm============~~~

lumina stal inaintea minter celet dumnedestt ~i prea-curate, tacend rugactune pentru lume; drept aceea totl pre tine Zaharie te marim. Urmftnd gralurilor buzelor tale, aretatonule de cele dumnedeesn , chtemam pre Domnul, ~i printr'insul mantuindu-ne, te fericim pre tine, ca pre un profet al adeverulut, ~i predicatorlule al bunet

"neqeu eel adeverat, pre eea "mal Inalta de cat prea-cu"ratele putert, eu doxologil "fara de tacere te marim,
BXAPOSTILARIA mueenloulul. ProsOlnia: On neenioil sa ne suim ...

credinte, Zaharie,
MlI.rire:

pre Stepanul eu rugactunile tale deseversit milostiv, catra cet ee severf?esc cu credinta santul ~i bine Insemnat praznicul teu, de Dumnedeu Insuflate, si te cinstesc , , pre tine eu dragoste, ca pre un profet, ~i graitor de cele dumnedeestt pre a adeverat, minunilor, f?i nolan darurilor cunoscendui te, ~i adeverat stiindu-te pre tine Prea-curata Nascetoare de Dumneden, f?inadejduindu-ne partiniret tale, neincetat nazuim catra a ta adapostire.
Irmos1ll :

Fa

Mare mucenice allut Christos, marite Stratilate, ~ia purtatorilor de chinurt eelor einstitI dumnedeeasca frumsete, Teodore vitezule, nu ineeta a te ruga pentru biruintele bine credinctosilor imperatt, ~i pentru pacea Iumet, ertare de gresale, l?i mantuire sa se darutasca, celor celor ee sever~esc pomenirea ta eea purtatore de lumina, prea tnte- I. Ie pte. , . i,
Ml!.rire, aIM, Exapostilaria. PrOBomia: en Duhnl in biseriea, ..

A dincimea

~i ,cum,

&

NIsc5t6ret:

Taberile vrajmasilor, ~iindraznirile draeilor pana in sftrsit le-al surpat, ~i cununa at Iuat Teodore fericite din mana Ziditorfulut tea, ea un marturisitor al adeverului, ~i mantuestl pre totl din t6te neeazurile ~i eursele celut strein.
~i aoum, a Serb!l.reI:

Pre tine Malca lui Dum"neeJeu, f?i Fectora eea ne is"pitita de nunta, pre tine eeea "ce al nascut mal-pre-sus de

":inte prin cuvent pre Dum-

eu Duhul in biserica inainte stand betranul, in brate a primit pre Stepanul leget, strigand : Acum de legatura trupulut me slobodeste in pace, preeum al dis; ca vedura ochit mel descoperirea neamurilor ~i mantuirea lUi Israil.

.-1

IN OPT pILE LA STIHOAVNA.


Stihirile muoenienlnl pe 4, glas 4.

,.".

93

• . ~. !

Prosomia: Oa pre un viteaz ...

Patimitoriu viteaz, ostas nebiruit, lntru Duhul sant te-at aretat, surpand pre luptatortul, ell tntelepctunea euvintelor tale, filiell aretarile cele rabdatoare, ale faptelor tale tntelepte. Pentru acesta al luat cununt de biruinta, ~i eu cetele cele de sus te-al impreunat, marite mucenice Teodore. De dou~ ort Ii pe cruce ridicat fiind, fili carnea strujindu-tt, ~i eu saget1 ascutite fiind ranit, ~i pe lemn intins, ~i eu sabia tarat, ~i eu tote maestriile de munca ineunjurat, nevetamat ~i nebiruit te-al aretat, ell puterea eelui ce s'a restignit pe cruce, lauda mucenicilor Teodore. Dumneqeesc stilp bunel credinte te-at facut prea ferieite de capistile celor rea credinclost scarbindu -te, ~i jertfa eu totul deseversit, ~i junghlere bine primita aducendu-te eurat, celul ee s'a junghtat pentru tine, ~i a marit santa pomenirea ta, ~i te-a daruit pre tine vistierie de minunt, celor din lume, Teodore.

crestineste Intr'armandu-te, mueenice al luI Christos, ~i slujba cea cuventatore prin tatna aparandu-o eu puterea lut, at aretat paganatatea idolilor, ~i cumplirea tiranilor a fi neputinctosa, nebagand sema de munct, ~i de foeul eel vremelnic, Ci 0 eela ee e~tI al dumnedeestilor darurI ~i eu fapta ~i cu numele! De tota primejdia mantueste eu rugactunile tale, pre eel ce seversesc pomenirea tao
~i acum, a Serbitrel, glas 1, a lul Anatolie. Oel vechiu de dile, carele legea ... Oautl1 In 2, 4ile. La LItis, pagina 21. LA STIHOAVNA. StihirUe Serb~rel, glas 2. Prosomia: Oasa EufratuluI...

ee tote en mana, euprinde ea un Ziditor, ~i Stepan al tuturor, de manile betranulut, in biserica sa aduce.
Stih:

C ela

Aeum slobo4e~tl pre robul t~ii Stipa.ne.


dupre cuventul t~iiin pace.

Bucura-te Simeoane, ~i ' Anno veseleste-te, ca lata s'a aretat, Mantultorml lumet, ca un prune aducendu-se,
Stih: Lumin~ spre desooperirea neamurUor,

dezlegat de strica .. clune, Simeone purtatorlule de Dumnedeu, ca al vedut mantuirea, purtand in manl, pre eel ee porta tote.
MArire, a muoeniouluJ, gIas 8.

T e-at

mArire poporulul tM. Israil.

~i

.~ C u.barbatie mucenicesca

Mitrire, glas 8.

VItejascli adunare str~n-4~

LUNA LUI FEVRUARLE

gend improtiva tnselaclunet, barbateste al suterit Teodore; cu lirnba ta cea eu foe grait6re rusinand neomenia lul Licinie, Pentru aceasta ~i cu angeril dantuind fericite, roga pre Christos Dumneden, ea sa fie noue milostiv, in diua

~t
I

judecatet,

INTRU ACEASTA LUNA


IN 9 -QILE.
Sctntul mueenio Nichifor. Intrn acestll. 4i sll.sftr .. ~e§te Serbarea Intimpinll.rel Domnulul nostru , lisus Ohrlstoa, ~i cctntll.m t6tll. slujba Serbarel, lara a sa.ntulul 0 eantam la Dupa-olnare. Iarll. de nu sll. va intimpla tntru acest1i. 4i sfir~iraa Sarbarel, s1i.se pue slnjba mueenteulul tntru acast chip. La D6mne strigat-am, Stlhirile sa.Il.tulul,glas 2. Prosomia: Cand de pe Iemn ...

~i aeum, a. SerMreI, glss 7.

UJlina spre descoperirea lirnbilor, at venit din ceriu Ma.ntuitorlul nostru; ~i esind din Feciora, te-a! odihnit in bratele dreptulut Simeon. Ca trebuta datatortule de viata al tuturor, sa te cunostl de betranul, ca at venit sa-l slobodesn pre el dupre cuventul teu ; eel a ce at mare mila.
~i oea·laltll. servire a Ortrinel dupre ra.ndulaill., ~i Apolisul.

..

LA LITURGIE
Fericirile din Canonul Serbarel, Cctntarea a 8, pe 4, ~i din Cannonul santulul, uantarea a 6, pe 4. Prochimen, glas 7. Veseli -se-va dreptul de Domnul. Stih: Au41 Dumnedeule glasul melt Apostol catra. Timotel: Fiiule Timotei, tntareste-te in darul oel in Ohristos tisus ... .ahnna. Dreptul ea finioul va Inflori. .Evangelia de Ia Matel. fJis-a Domnul diseipulilor set, lata eii trim it pre uol oa oile prin mij/ooul .. OHINONlOUL; Intru pomenire veclnica va Boo.

lecandu-te legilor, celui ce pentru not a Iuat trup pe pament, ~i patim a cinstita a patimit, de Dumnedeu fericite muce, nice, dragostea cea catra nul ten 0 at pazit, carea porunca este cap lege! si profetilor. Pentru acesta luat , stirsit fericit, stand acurn inaintea izvorului dragostet , 0 Nichifore.

at

~eeatu-~i-ai grumazit la Dumnedeu , caruta toate j~i pleaca genunchile minunate mucenice, tatndu-ti-se capul, ~i osebindu-te de trupul ten eel viteaz, ~i unindu-te, prin euget curat, cu Christos capul tuturor. De a canna lumina apropiindu-te acurn, ce-

.re~~e~u~na, Nichifore,

nO~~'j

~~~~~--'~·~~~~~~lN~N~O~UE~V~IL~E~~~~~~~~···~,==9~

tuturor, celor ce te laudam. Cu riurile sangturilor tale intclepte, care s'au versat pent~u qhristos, pamentul al santit; ~1 cu Duhul ai veselit Duhurile puterilor celor fara de trup; s,i adunarile mucenicilor tote le-ar luminat, impreunandu-te cu densele fericite ca un intr'armat viteaz, ca un mucenic .nebiruit, ~i rugator pentru no! catra Dumnedeu, tuturor de fata., patimitorlule Nichifor; ca eel ce nu Iubeste pre aproapele seu, nu p6te sa tubcsca nict pre Stepanul, Pentru acesta Iubind curat pre insust Saprichie, eel ce a fost impreuna cu tine sluga, dintru acesta te-a! intr'aripat s,i catra dragostea lui Dumnedeu , s,i sufletul ,1-a1pus pentru marturisirea si credinta lui Chri. , stos. I a r a Sa prichie eel eu nume ren, avend catra tine pizma fara de im pacare, s'a aretat tagaduitor ~i Stepanulut Christos; caruta standu-I acum inainte, roga-te, sa se mantutasca sufletele noastre.
aoum, & NlI.soijt6rel: Prosomia : T6ta nMejdea puindu·~L.
'~i

rata, I!i fiind lipsit de m~a, ,cerccteza-me degrab, puind preste ranele cele nevindecate Yin ~i unt-de-lemn, si me du catra tamaduire; ca sa te rnares~, ~i cu dragoste dupre datorie sa 1aud maririle tale Curata, Malca pururea Pectora.
1. CrU(l.·Nlt8(l~t6r91.

A ~etat-al

Mltrire, glas 6, a lUI loan Monahul.

Sabie a trecut prin inima ta, precum a dis Simeon prea santa Stepana, cand al vedut pre eel strelucit din tine negr~it, inaltandu-se pe cruce de C~l fara-de-lege ca un osindit, S,1 gustand otet si ftere si costele impungendu-i-se '~ milnile si pictorele pironi~du.i-se· I!i tanguindu-te, te vaetat c~ 0 Maica strigand: Ce este acesta tatna noue ; Filul meu prea dulce.
,Tropariii, gIas 4: Mucenicul Hill D6mne Nichifor ... Mllrire, ~i aoum, a Nl1soet6rel. Oautil.la sfir~itul oArtel.

.~~

--#K

La OrtrinA.

::::==

OANONULsa.ntullll. Al c§.rnIa acrostih la GreoI este acesta. : Pre mltritul tntre nevoitorl Niehlfor, cu ca.n~ til.rl tl laud.

Oompnnerea Iul Teofa.n.

IL ;r.

;}~~~!:~~~~:~~:J~J~!~!! --·.c~ .... -.•....••..

Rind eft ranit de napadirile cele cumplite ale dra-

re Faraon eel ce sa purta in caruta , I-a cufundat "toIagul lul Moisi, eel ce a "facut minunl oare-cand , in "chipul crucel lovind, ~i des-

Oa.ntarea 1, glas 8, Irmos:

96

LUNA

LUI

FEVRUAIUE

"partind marea, ~i pre Israil "fugatorlul, mergetortul eel "pedestru l-a mantuit, Pre eel "ee canta cantare lut Dum"neq.eu. Marea vietel tnaltandu-se, , , ~i inveluind eumpIit luntrea sufletulut men eu suparart ~i eu patimt, Christose eeia ee esn pricina pacet, ea un facetor de bine, spre liniste adinca 0 prefa eu rugaclunile muceniculut, telcpte, al supus eu buna eredinta la parte a sufletulul eea de gind, patima maniel, ~i at alergat catra veeinul teu Sapriehie, nevoindu-te a te impaca eu el dumnedeescule, fiind plecat legilor Mantuitortulut, Fiind imbracat eu puterea crucet, ~i luptandu-te eu vrajmasul mal eu tarie, mueeniee, l-at surpat, ~i te-a! fi1cut purtator de biruinta, numindu-te mal 'nainte cu puterea numelut , 0 Niehifore prea laudate mueeniee al lul Christos, pururea pomenite.
JIAr1re :

nedcspartit Cuventul de Tatal, ~i de Duhul. eel eerese, nu pate sa intelega tama ta eea nepriceputa eu adeverat prea laudata, ca salasluindu-se in pantecele teu eel de un scaun eu Tatal, bine a voit a sa naste din tine cunoscendu-se in done firl.
OAntarea. S, Irmo.: .

Nicl gandul

,1 acum, a N~sc~t6reI:

Co euget soeotit, prea in-

el ee s'a numit mal 'nainte Nichifor, la seversirea Iucrurilor s'a aretat purtator de biruinta, ca eu lumina darulul risipind negura inselactunet 0 al stricat, strigand: Nu este sant afara de tine unule tubitortule de oament, Incredintandu-te, ca s'a , omorit pentru tine Stepanul, de buna voea ta al alergat Ia morte , poftind omorirea lui eea de buna voe, ca un mueenie purtator de biruinta, fiind tntarit eu putere dumne-

Cel ce al tntarit dintru ...

deesca,

Intoema la putere, intru o fire, ~i intocma de un seaun, ~i de 0 fiinta einstim strelueirea eea eu tret luminl a unet Dumnedein, marturisindu-o in trei fete, predicand

pament nevoitoriu, in ceriu incununat adeverat, s'a aretat slujitortul lut Christos Nichifor, impreuna en eetele eelor fara de trup, strigand : N u este sant afara de tine unule Iubitoriule de omeni,

Pe

:flIrt""""""'=~==~~~~IN~NO~U~E!""!!""'PIL~E~~~~~~-O~

III! .•

1UrIn.

Lminandn-te en ere dinta, din tnsuflatele de Dnmnedeu dogme, to~l marturisim o Dumnedeire nezidita, Cuventul nascut din Tatal mintea eea mare, f?i santul Duh purcedetor,
~i Icam, a N'sc~t6ret

ruite; r6ga pre Christos Dumnedeu, ertare de gresale sa darutasca, eelor ee serbeaza en dragoste santa pomenirea tao
M!1.rire,~i
&CUID,

Stepan, preeum ti s'a cadut, ~ purtatortule de chinurl nebi- II

asemenea..

hand tn pantece Pectora, far a ispita barbatesca, ne-at nascut none pre eel nascut din Tatal, mal 'nainte de vect, Dumnedeu tmpreuna ~i om, Intru amendoue firile desever~it, lara nu tmpartit,
Irmosul :

Cela ee al tntarit dintru "ineeput cerlurile intru pri"eepere, ~i pamentul pre ape ,,1-al tntemetat, pe petra po"rnDeilor tale Christ6se me "iDtare~te, ca DU este sant a. "fara de tine, unule tubito"rIllie de 6menl.
Oatismala, glas 8. Prosomia :Pre Intelepelnnea ~i Ouv~ntul...

Lauda de multemita dupre datorie, ea veduva aceea dol bani aduc tie Stepana, pentru tote darurile tale. ea tu te-a! aretat acoperement, tot d'odata ~i ajutor, scotendu-me pururea din ispite ~i din necazurt, Drept aceea ea din mijloeul cuptortulul eeluI invapatat, mantuindu-me de eel ee me necajesc, din inima strig tie Nascetore de Dumneden, ajuta-mt mie, rugand pre FiIul teft ~i Dumneden, ea sa-ml dea ertare gresalelor, ca pre tine te am nadejde en nevrednieul robul ten. mlelul ~i pastorlul ~i MantuitorIul, mtelusaua v~.. qendn-l pe cruce, lacramand sa vaeta, ~i cu amar striga: Lumea adica sa bucura pri .. mind mantuire, lara eele dinlauntru ale mele sa ard vc!. . qend restignirea ta, pre carea 0 rabzr, pentru milosti .. virea milet, prea bunule Dumnedeule, D6mne eel tara de reutate, Carla eu eredi~tii S~l

Pre

A (Jruce·Nho~t6r81.

11ft:-

Aretandn-te implinitoriu poruneilor Domnulut, te-at tmpacat en vrajmasul, eel ce ayea gandul tot acelet vrajbe catra tine mucenice; ~i at luat sfirsitul prin sabie, in locul aeelula ferieite, chlemandu-te pre tine Dumnedeu. Pentru aceasta aretandu-te purtator de biruinta, asemenea eu nu-

te-a .ineununat ea un

rlf-I

tUNA LUI

FEVRUARIE

'-blb
~

strigarn : Milostiveste-te Fecl6ra spre nOI, ~i ertare de pecate darueste, eelor ce ne tnchinam patimilor lul,
OAntarea 4, Irmos:

e~tI taria mea Domne, ~u ~iputerea mea, tu Dum"neqeul men, tu bucuria mea. "Cela ce nu al lasat sinurile "parinte~tI, f1i a nostra sara"eesta ell protetul Avacum "strig catra tine: Marire pu"tereI tale Iubitortule de 6-

~u

cat de dumnedeescul teu darn, ~i dandu-st dosul vrajmasilor, s'a lipsit de marirea mucenicilor U~j,ticalosul, Pentru aceea mirandu-ne de pronia ta cea drepta, strigam : M~rire puteret tale Domne,
Mft.rire:

"cie

at cercetat. Pentru a-

"menl. Viata dumnedeesca at aflat Nichifore, de dumnedeesca lumina te-al invrednicit aeum fericite, cugetatormle de Dumnedeu, din dumnedeesca lumina, ea niste raze trimitl strelucirt, celor ce seversesc pomenirea ta, ~i eu credinta striga : Marire puteret tale, tubitortule de oment, eu mucenicit lUI Christos, stre-

lumina este Cuventul, lumina ~i Duhul sant, strelucind negrait de la Tatal, ca dintr'un izvor mal 'nainte de tott vecit, 0 Dumnedeire in tret sort intru 0 fiinta, tntru 0 putere, ~i tntru 0 marire sa cunoste.
~1 aenm, a NlLsol§tOrel:

Lumina faraincepere este Tatal, ~i tuturor prieinuitor,

puindu-te

in numer

lucestt risipind ratacita ere-

l)eplin intru tine inoeste pre om, unindu-se ell totul in tota omenirea, Prea-curata, eel ce n'a parasit sinurile cele parintesn, ~i a primit sa 16· cutasca in pantecele teu, cela ce pentru bogatia milostivirei s'a saracit de bun a voe, ~i a Imbogatit lumeacu Dumnedeirea,
OAntarea 5, Irma!:

dinta in multt dumnedet ; taindu-ti-se capul ell sabia, ~i cu curgerile sangrurilor tale 1 tota inselaclunea idolilor 0 al strieat, strigand catra Stepanul: Marire puteret tale, Iubitortule de 6menI.

fi)entru ee m'at lepadat de ~ la tata ta, cela ce estt lu"mina ne apusa ; ~i m'a aco"perit intunerecul eel strein "pre mine ticalosul P Ci me "int6rce, ~i la lumina porun"cHor tale tndrepteaza caile "mele, rogu me.

lillt~an~t

Saprichie nepazind Iegile


iliililil

__ ...s='ad_e.....8._._ ........... ........ oiiiiiiiiirl_Uliiilillile br..... , .... z. . __ u__ C ciiiiiiiiiluliiiiiiilifiiiiliiige_riiiiiiiiiiciiiiiiiia ...... sOiiiiiiaiiiiiOiiiiiiingIUri~r

rffl

~I
I'

IN NOUE pILE

tale al adapat gradina bisericer, carea sa imparte la patru incepert de bunata~i dumnedeestt, ferici te, din care scotern darurl dumnedeestl sufletelor nostre Niehifore. Slmenator1ul reutate! a rapit pre ticalosul, pentru tinerea in minte a reutatel, Iara pricinuitortul bunatatet ~i al pacer, a tras in locul aceluta pre eel dumnedeesc si cu chip luminat, pre Nichitor mucenieul cugetatortul de Dum-

un sore al dreptatei, a strelucit celor dintru intunerec.


OA.nt&rea. 6, Irmos: Adinoul p~oatelor ..

sdruncinarea sufletulut men Nichifore de Dumnedeu ganditorule, ~i goneste negura patimilor, rasipind cu luminarile ce sint intru tine, ale dumnedeestet strelucirt, rugand pre Mantuitonul Christos, fericite. Trecend cu 1iniste tntrei, tele val uri ale viforulul idolese, cu vetrela crucel, ~i cu venturile Duhulut, muceniee nebiruite Niehifore, te-a! asezat la limanul eel lin al lui Christos.
MA.rire:

amadue~te

nedeu,

jertteste de Dumneqen cugetatortul, urmand patimet tale celet de voe Mantuitorlule, ca stropindu-se cu picaturile cele din costa ta, aduce tie versaturile sangturilor luI, in locul aeelora, trecend catra tine prin sabie.
'MiLrire :

Sa

~iind ca ortodoxia este temeiul mantuirel, predicam impreuna cu Tatal eel tara inceput, pre Cuventul ~i pre Duhul sant in treI fete, 0 incepere, 0 fiinta, 0 vointa, 0 lucrare.
~i aeum,
I

Patimit-al muceniceste, ~i te-a! facut eu adeverat purta tor de biruinta, stricand cu barbatie maestriile balaurulut, facendu-te ea un partas patimilor Stepanulul, ferieite: Acum dupre vrednieie te-al rna- I rit tmpreuna cu din sul, I

,i

~i aoum,s..

Nii.io~t6reI :

Nl!.Bc~t6rel:

s'a invetat tal.. nele tale ceta profetilor, ca Stepanul te-a are tat pre tine u~a cermlut pe pament, ~i din tine Fecl6ra tntrupandu-se ca

Ot gandul

spaim~ntandu-se cetele cele intelectuale ale angerilor, vt'!qend prune nascut cu trup din pantecele teu, pre eel ce este tmpreuna cu Tatal ~i cu Duhul mal 'nainte de vee}, Nascetoare de Dumnedeu pre a cinstita,

9. cutremura

tUNA LUI PEVRUAIUE] Inaosul : Intrn aeestll, Lud, In 9 4ile, pomenirea .an· tulul mueenie N18hifor. 8tih : Pre eel din vechime nnmit purtator de birnintl1, Cun6~te-1prin taere en Iucrul pnrtator de biruin~!i.. Intru a nona 4i de sable, Niehifore grumazul ~i sa tae, esta a fost in vremile imperatilor Vaerlan ~i Galiin, om prostatic, ~i avea rieten pre preotul btsericel cre~tine~tI, el eu numele Sapriehie; carele din tndemnarea diavoUlsea, sa pleea ou uriolune asupra santulul Nichifor, ~i-l purta pizma. Decl prinqendu-se Sapriehie de slujitoril de idoll, ~i ftind dat la multe munol, santu; Niehifor trio misa oatra dtnsul mljlocitorl oerend ertaelnne, lara el nu vru sa auda rugaelunlle lul. Iar santul Niehifor veqand ea due pre Saprieh.ie sM tae eapul, a alergat, ~i a ca-qut la pielorele lul, eerend ertaetune. Si adueendu-l aminte legile luI Christos pentru 'dragoste, elnu asenlta. ~i petreeend Saprichie pnn multe munol, ~i viind aprope de CUnUDa, i de resplatire, ea ~ eel ee era sil. se tae, n'a primit sA-I dea ertil.clune, ~i departandu-se ajutorul lui Dumneden de la dtnsul, <lisa caiailor, lasa~i-me, ea voiu til.mala dumnedeilor, Care veqend santul Niehi· for, s'a dat pre sine calallor, ~i marturisind de fa~a pre Ohristos, i s'a tMat eapul prin porunea tiranulul, Iuand mal eurand darur1le dragostel, care sa nevoia a!l.plinasca pentru dll.t1l.torul dragostel Ohristos. Intru a068t114i, pomenirea Prea-envioanlul pa rintelul nostru Roma.no Oilioeanul. 8tth: Lini~te adtnca avea ~i afLandu-se in via~a, Acest Romano carele s'a mutat din~via~!l.. hest cuvios Romano, flind, Oilieian~i tril.gendu-~i neamul din eetatea Rosu ; in Antiohia 'sl-a aretat nevointele pentru fapta bun it. Oael fil.eendu-~l 0 ca~elora afara de zidurile oeta~el la 0 margine, tntru aeesta eihastreste sa nevola fAra de a intrebuinta foe, ~i fara de a avea. lumina de luminare. Hrana sa era pane ,i sare, beutura apa din izvor, halna de perl de oapra, parul sM. era lung pana la picl6re; lara pre grumazul sail, ~i pre manl ~i pre mij100, era tnfa~urat en greie lantur! de fIer. ~i mult daril i s'a dat lul de la Dumneqeu; oaol a multora multe grele bole a vindecat, ~i la multe femel sterpe prin rngaclune le-a darutt prunel. A~& bine nevoindu·se eu paee a a.dormit. Intru acestli. 41, pomenirea sa.n~ilor mneenlel, Ma.reel Episoopul 8ioelie1, Filagrie Eptseopul Oiprulul, ~i.Pangratle Episoopul Tavromeniel. 8tih: Trel Mrba.ti d.ezlegandu-se de trupe~. tile legl1turl,
o

"forul gresalelor me turbura, ,,~i intru adincul deznadejdui"reI celet silnice me surpa "pre mine. Ci imI intinde ~i "mie mana ta cea tare ca lul "Petru, 0 tndreptatortule! si "me mantueste.
COND.A.C, glas 3. Prosomia: FeoI6ra astll.4I...

Adineul pecatelor, ~i vi-

Intr'aripindu- te fericite cu dragostea Domnului, ~icrueea lut pre umere purtand rnarite, at rusinat mestesugirile diavoluluI, patimit-at pan a la morte pentru adeverul, Pentru acesta te-al aretat purtator de biruinta, ~i talnuitor al darului lul Dumnedeu, ,
ICOi:

Invetatura lUI Pavel aretat aI tubit, ~i in eugetele tale marite 0 aI sadit, strigand : Dragostea nu rusiuesa. Acesta pre Ziditortul ni l-a daruit none om deseversit ; ca pentru dragoste tote le-a rabdat, pironele ~i crucea, otetul, sent-

~,_,--I--~~~~~~~~~~~~~~~---~!I

neqeu.

pirile, cu sulita s'a impuns santa costa, din earea ne-a izvorit noue sange ~i apa dumnedeeste lucratore, pre earele Iubindu-l, te-al aretat ~i eu credinta purtator de biruinta, ~italnuitor al darulut lut Dum-

I
,

-------~---=--------===-====~=========-=-------------S'ail impltrtl1~it de a Edemulul desfi1tl1rI.


A oestia ail fost dlsolpulil sa.ntulul Apostol Petru; eitel Marcel tatl11 santulul Pangratie tnel1 umblsnd Ohristos eu trupul pe pl1ment, ~i fil.eend minunl. andlnd el s'a dus de la Antiohia la Ierusalim, tmpreuna eu Pangratie ea slt-l vadlt. Deol Pangratie de atuneea flleendu-se eunoseut santuln! Petru, dupl1tnaltarea lul tlhristos tl urma lul, ~i prohirisindu-se de el E· pis cop TavromenieI, ~i slujitor intru numele lul Christos, a fost omorit pe aseunse de elinl, Iarlt Marcel, asemenes ftind hirotonisit Episeop SiehelieI, ~i pre multi din neeredinelosl! tutorcendu-I elttrlt Domnul s'a s~ver~it. Asemenea ~i Filagrie arhierind la Cipru, ~i tnveta.nd ~i aeesta tntru numele lul Christos, ~imulte ispite suferind pentru adeverata oredintlt, s'a mutat e1l.trlt Domnul. Intru acest!!. 4i, santul sa.ntitul mueeniee Petru Damasehin, de sable s'a sever~it. Stih: Petru earele a tnfruntat nebuniile in~elltoiuneI, M6re ~i se sfir~e~te en 0 lovitura, de sable, Gu ale lor sante rugl1elunI, D6mne mllueste-ne ~i ne ma.ntue~te pre nol, Amin. Ca.ntarea. 7, Inaos :
~

IN NODE lJILE

stri,

torlulut lumel, purtatonule de Dumneden , strigsnd Ziditorlulut teu : Bine e~tI eu ven.. tat Dumnedeul parintilor no-

lergand Nichifor pe calea marturisiret tale Domne, o a severeit, Iatindu-i-se inirna eu lucrarea dumnedeesculut Duh, ~i aeurn eu oslrdie striga tie Stepanulul : Bille e~tI euventat Dumnedeul parintilor nostri, pre tine Tatal min tea eea mal intal fara inceput, earele al nascut f~ra patima, ~i fara vreme pre Cuventul eel tmpreuna fara de inceput, ~i al purcesc pre prea santul Duh, strigam: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, mendoue e~tI, f)i FeeI6ra ~i Malea, N ascetoare de grait at zernislit in pantece pre Dumnedeu, eel ce s'a intrupat din tine, cunoscendu-se in doue firt, petrecend pe pament ea un Dumnedeu ~i om.

S tiindu- te

Ml1rire:

am

e pogorirea lui Dumneden foeul s'a rusinat in , , "Babilon ore ..cand. Pentru a"eesta tineriI in cuptoriu en "bueuros pictor, ea intru 0 "gradina verde saltandaucan"tat: Bine e~tl cuventat Dum"neqeul parintilor nostri.

~i aoum, a Nl1so~t6rel:

ta s'a tacut tie Niehifore ea 0 trecetore, trecendu-te tericite, din cele de aieea catra ceria, ~i spre eele cerestt. ea impreuna eu angeriI sa eantI: Bine este euventat Dumnedeul parintilor nostri, eu patimirile neputintet, al surpat la pament ochiul eel inalt, ~j spran-

M 6rtea

Dumnedeu Prea-curata, ca ne-

Intarindu-te

Otntarea. 8, Irmos: De ~epte orl euptorlul ...

cena cea ridicata a stepani-

iind insemnat eu darul Mantuitortulut, tnsutt tu de sinetl chtemat at mers vitejeste catra patimire, ~i rtdi-