Sunteți pe pagina 1din 273

1IINEIUL LUNE!

LUI MAlO

INTRU MARIREA SANTEt CEl DE 0 FliNjA *1 DE VIATA FACETOAREi


5I

NEDESPARTITEI TREIMI

MINEIUL
LUNEr LUi

TIPARIT

-..._-@u ap'UlCa1.ea cfJdtdl1iui cfJinob

krP/ak

cfJaHiei '1t6Jtu &3i~e'f..ici tlu<9dobc:xe c'ilcmane

at

BUOURESTI

TIPOGRAFIA

"CARTILORBISERICESCI".
1 8 9 3.

~4:
I

II

,nnF

LUNA t.ut
ARE TREI-DECI 8I UNA DE DILE " ,
:pIUA ARE 14 ORE ~I NOAPTEA 10 ORE.

In 41ua dintMii, pomenirea santuln! profet Ieremia. La D6mne strlgat-am, punem Stihirile pe 6, ale SerMrel 3, ~i ale Profetnlul 3. Glas 8. Prosomia : D6mne de al ~i...

omne, tu mal intain al cunoscut pre Ieremia eel marit pana nu se zidi, ~i mal 'na. inte pan a de a se naste din pantece, l-al santit a fi profet, ca unul ce al stint adeverat a fi eu minte ·libera. Cu ale caruta rugacnmt, mant~e~te-ne pre n01, ca un bun ~l de 6menl tubitor. D6mne, de s'a ~i aruncat in noroiu maritul Ieremia, dar de mirosul eel veselitoriu sa tmpartasia dupre intelegere, ~i cumar fi fost petrecend

in corturile raluluf, Cu ale . carula rugaclunt mantueste-ne pre not ca un bun ~i de oment mbitor, . D6mne, de ~i grata tanguirl Ieremia robul teu dar veselia ce ayea ca tra ti~e , ca u~ ..Profet, nu 0 a imputinat: , caci sufletul sl-a alcatuit cu dragostea ta Christose, si pururea sa umplea de veselia eea negraita,

printr'insul

profetulul t~n D6mne Ieremia pomenire serband

nUrlre, ~i aenm, a Serbll.reY. STIHOAVNA Serb!i.reI. Troparul ProfetuluI, glas 2.

te rugam, man~

tue~t:l:~~;t:~:

~~=!~~;.

tU_NA~~M~A_;~~~

~_~~
3, Irmos:

~~MMMMMMMilMMM La Ortrinll.
CANOANELE. Al Serblirel eu Irmosul pe 8, ~i al profetulul pe4 cantarea 1, glas 8, Irmos: Apa trecsndu-o ;

JU

Cbtarea

Tu e~tI tntarirea ...

Stepane al san tit pre profetul t~u, mal 'nainte e nasterea lUI, l-at trimis indreptator eelor ratacitt,

,i

. ~ ma' eel tale, dupre mal 'nainte dumnedeesca cunostinta; te-al uns a fi profet Iimbilor strigand: Sa cantam Mantuitortulut ~i Dumnedeulut nostru.

al 'nainte de a te zidi, te al san tit din pantecele

,i

rul Duhulut, ca pre 0 faclie luminosa, te-a aretat celor din- .


tru intuneree.
M1i.rire:

I pcuind

in buzele tale da ...

eel ce are mal 'nainte cu.nostinta tuturor, mal 'nainte vedind miscarile eugetuluI ten, o Ieremio, descoperitortule de cele dumnedeesn, te-a facut pre tine indreptator poporu-

l\/firul teu eel eu buna mireiini, nesuferindu-l poporul lul Israil eel inoroit, te-a inchis pre tine in gropa,
~i aenm, a N1tsc~t6rel:

lnr,

pin tine Prea-curata, FiIul TutDumnedeu eel mal pre sus de fiinta fara incepere, bine a voit sa se impreune eu 6meniJ.

,i

Mltrire:

Intelepte~te curatindu-tl vederea cugetuluI de necuratiile trupulul, te-ar aretat dorita marturie adeverulut, catra facetonul teu. ~ eeea ce mal pre sus de nre al nascut cu trup pre Cuventul Tatalut, carele s'a salasluit intru tine Fectoara, Nascetore de Dumnedeu, te-al aretat Stepana tuturor fap~ill_r_ .. .
~1 acmm,

e,U intarirea eelor ce "alerga la tine D6mne, tu e~tI "lumina celor Intunecatt ~i "pre tine te lauda duhuI men,
CONDAC, glas 3. Prosomia: FecI6ra astl!.4I.,.

:JU

Irmosul:

a N§.so~t6rel:

inirna ta cea datatore de lumina, marite mare profete ~i mueenice Ieremio, aI primit de sus darul profetiet, ~i la marginl cu mare glas al strigat: lata Dumnedeul nostru, nu este

Quratindu-tI eu duhuI

,i

a_s_em __c_a d_in_s_u_I_;_e_a ~ __e_n_ea __ eI a~-=.

~.-------------

---:-

1.-\;"

IN' :pmA INTAIA

eesta tntrupanduse pre pament,


Prosomia:

s'a aretat
."

Datismala, glas 1. Mormentul t~i1...

noue,
.

tota cunostinta stiintet, ~i din' tine Feelora ne - a strelucit


Cantarefl, 5, Irmos: Luminezll.-ne pre nol.,

Poporul eel fara de lege, nevrend sa primesca mirosul dumnedeestet cunostinte, te-a supus in noroiu, pre tine earele Intartar legile cele drepte intelepte. Carele dncendu-se in robie silnica de barbariI cet fara de Dumnedeu l-al plans, profete terieite.
Marire, ~i aoum, a Serbll.reI. O!ntarsa 4, Irmos: Au4it-am D6mne talna.,

mis pre prea santitul teu Ieremia profetul, ca sa te vestesca pre tine Christose lumina celor dintru tntunerec, St:epanul ten eu mal 'nainte cunostinta sa, la vremile eele cadute, s~geta alesa ascunsa in tolba te-a aretat pre tine Ieremio. '
lOriH :

a pre un fulger at tri-

nerec.

D-ea luminata strelucirea Cprea santulut ~i dumnedeesculut Duh, strelucind in inima ta, te-a facut vrednie a lumina eelor dintru intu-

Avend u~e~hile cugetulul curate, marite profete ne- al invrednicit a audiDuhui cand grata catra tine:
~i

aenm,

&

N!so~t6reI:

..Aretandu-te mal Iertator de cat tot! profetit prea fericite de Dumnedeu euprinsule, lnvredniccste-me Iertarel, pre mine earele sunt intunecat de multe patimt, ee te-al facut mijlocitor strelucirel celel aretatore ~i dumnedeesca, prin mijloeirea ta, impaca viforul vietel mele eel eu multa turburare.
~i aenm, a Naso~t6rel:

Mare ~i lnfricosata este talna Fectorel, ca printr'ensa a aplecat ea 0 Matca pre Dumnedeu, carele s'a aretat oamenilor pe p~ment.
tJ!ntarea 6, Irmos: Adinoul p~oatelor ..,

c;._ unul

M1rire:

fletulut, duhovniceste din destul at tras luminarea ~i darul, purtatonule de Dumnedeu, siindestulandu-te dupa im parta~ire",al dat din strelueire tuturor celor ee au poftit, 0 profete. . ... Vedend marea eea lume, sea eel sa ina1ta ell intreite

R;ecum

t1-ai largit gura su-

~mneqeu afland aeum pre Israil eel Iubit, 't-a dat

----.---------------------------------.~.~~~

LUNA LUI MAlfi


oesta din panteesle mamel sale s'a sa.n~it, era sant Domnulul ~iprofet, trl1gendu·se din Anatot. Decl acesta dup1i. ee s'a robit Iernsallmul de 01l.tr1l. Nabuhodonosor, tmp~ratul Babilonulul, s'a pogortt Is. dafnele Egiptulul, ,i 800010profetlnd fa nels ou petre de popornl lui Israil, ,1 murind s'a tngropat in locul l~oa~ulul lul Paraon. Pentru 011. gipE tenH v~4end folos de 180 dtnsul, 1 aii m1l.rit.Flind ol!. prin rugl!.olune& lul s'aii omortt aspldele, eare prl1pltdiaii pre Egiptenl. Asemene& s'aii, omortt ,i flarele ee sil. a1l.a11prin ape, cl1rora. Ie 410 Egiptenil efot, larlt elinil, orooodiU. Pentru aoesta erestint! ee s1i. a1l.l1 180100111 aeela, panl!. astll.41, rugandu-se merg in looul acela ande este mormsntul profetulul, ,1 lnand t~rinl!. sl!. t1i.mll.duesode mu~cll.rlle aspidelor. Deol 4io ol!. ,i Alexandru Maoedon stand de-asupra mormentulul profetnlnl, ,i a1l.and eels pentru dtnsnl, 'I-a mutat mo~tela in Alexandria, ,i tmpll.r~indu-Ie pretutindenea in eetate, ~i puindu-le imprejurul el, a gonit de aeolo aspidele, ~i in Iooul lor a adus ,arpil ee s1l.ohlaml!. arga1il, pre caril 'l-aii adns de 180 Argos, ~i li s1l.trage numele de aeolo, Deel a 41s Ieremia cMrl!. popil Egiptulul, cum el!. va sll. S8 faoll. un semn: Adloll. cll. vor sll. se entremure ido1U Egiptulul, ~i vor cil.dea la pll.ment, pentru Mantnitorlul pruno ce sll. va naste in esle din FecIorll.. ~i pentru aeeea panl!.8.stll.ql,el a11in 100 de Dumne4e11 0 Feolor1i. lehusa, . ,i puind un prune in esle i se inehinll., de care lnorn intreba.ndu-l pre din~il ,i imp~ratul Ptolomeii pentru aoestll. pricin1i., 'I-a spus o§. talna acesta 811. trage de la str~mo,l, ~i este datil. Ia parin~il nostri de un euvios profet, ,i a~teptll.m sfirsltul tainel. ~i spun pentru profetnl aoesta, 011. mal 'nainte de prada bisericet a luat Ohivotul legel, ,i cele ee era ii tntr'Insul, ,i a pus de le-a tngropat sub 0 sino1i.de petr1i., ,i a 41s eel ee era11 aeolo: Dnsu-s's Domnul din Sinai 180 oerii1, ,i larl!.~l va sli. vie in Sinal en putere, ~i va 11. vou~ semnnl venirel sale, eand se vor inchina tote limbile la Iemn. ~i a 4is, 011. nimenea nn va pntea scote Ohivotul aeesta fil.r1i. de oat nnmal Aaron preotul, ~i nlel nimenea va deschide tablele care slnt tntr'tnaul, niol din preotl, nicl din profett, f4r1i. de oat Moisl alesul lui Dumne4e11. larll. la Inviere tnt1i.1 s! va rtdlea Ohivotul, ~i va e,i din p!l.ment, ~i sl!.va pnne in mnntele Sinal, ~i sll. vor aduna to~1 sa.n~il la dtnsul, a~teptand pre Domnul, ~i fugind de vr1ijma~ul care va. eauta 8M omoare. larll. in petra aceea a soril en dsgetul s~i1numele lui Dumne4e11 ~i s'a f1i.cuttiparulliterilor, ea 0 olopliturll. de tIer. ~i nor Iuminos indatll. a acoperit numale acela. ~i nu va pntea nimenaa. chibzui looul, niel va putea sll.einstescll. numeie lui Dumneqei1 pa.nll. in dina aoeea. Insll. petra este in pusti11, unde s'a fAeut intU Ohivotul de Vesoleil tntre dol munyl, _unde zaoe Moisi ~i

valurt de suparart, ai poftit locuirile eele mai de jos, ~i izvor curgetor de lacriml ea un riu, ea sa plangt eu amar pre poporul teu, eel vrajmas,
lI!1.rire:

,i

MantuitorIulul at insemnat prin tatna, mal 'nainte graltorlule de eele dumnedeesn, Cacl poporul eel farade-lege al jidovilor, ea pre un mlel, a spanzurat pe lemn pre Christos tncepetortul vietet, ~i Facetorlul de bine a tota raptura,
~i acUln, a }f!l.IC~t6rel:

M6rtea

<Juventul eel n~seut din Tatal fara de trup, mal 'nainte de vecl, din tine Preacurata sa naste in vreme eu trup, ~i in umbra lui totl vom trai, preeum odiniora a profetit Ieremia.
Irmollll :

Adineul pecatelor, ~i vi"forul gresalelor me turbura, ,,~iintru adincul dejnadejdui"ret celet silniee me surpa pre "mine. Ci-ml tinde ~imie rna"na ta eea tare ea lui Petru, ,,0 indreptatortule, ~i me man"tuef1te.
Conda.oul, :,i~Icosul, Serblre!. In 4iua dintil.l, pomen1rea. sAD.tulu! profet r.miea.

re-

8tih: Su1l.etela cele impetrtte ~i streine de dumnedeesea fricIL, Viata dumnedeeseulul Ieremia prln petre 0 rldica.. Intra int~la 4i a lul Mal, pre Ieremia eel m!l.rlt, IndlLrMmoul neam ou petre l-a omo:rtt.

IN :pIUA INTAlA Aaron. ~i sl!. arat1l. n6ptea nornl ea lumina la loenl aeela in ehipul eel dintltl. Dupre cum la Israiltenl slt areta norul n6ptea si-Llumina pre el, Decl era profetul Ieremia betren de anl, mio la statul trupuluf, barba avsnd din sus lat1l., ~i jos tngusts; Si s1l.face amintirea lui in biseries sdntuluI Apostol Petru, care este aprope de sa-nta biserica oea mare. Intru acestl!. 41, p1l.timirea santulnl mueenle Vata Persul. 8tih: ~1 InI Vat a celnl ee cu sabia eapul i s'a tltlat, In oere~tile looa~urI a umbla, dupre cuviin~l!. i s'a dat. Intru acestl!. 41, sa.ntul mueenie Filosoful, de sable s'a se'fer~it. Itih: Filosof ~i on num1rea ~i Iuerul te-al a' r~tat, Til prietene al tn~elepcIuneI ou adevsrat, Intru acestlt 4i, Ouvi6sa Isidora en pace s'a s~ver~it. 8tih: Isidora de pre pl!.ment clttrl!. ceresea prlsacl!. al z1J •u J. t, Oa ceea ce ulbinl!. adnnli.t6re de fapta bunl!. te-al ar6tat. Intrn acestll. 4i, santnl mueente Sava spanzurst fl.lnd, In smoehln s'a sever~it. 8tih: Adns·a orenga smoehlnnlul r6d1l.tim' purie en adeverat, Pre Sava eel ee ou manlle legate l-a spanzurat. Intru acest1l. 4i, pomenirea. sa.ntilor mll· ritilor tre1 noui euvios! mucenicl: a lui Evtimie oelul ee se tragea on neamul din Demiga Peloponesulul, ~i in Constantinopolla anul 0 mie opt sute patru-spre-deee, Martie tn doue-4ec1 ~i done, in Duminica Florilor, prin sable s'a nevoit. ~i a lul Ignatia eelul ee se tragea din Zagora veche ~i in Oonstantinopol, in aeelas an Octomvrie in opt Prln sugrumare s'a sever~it. ~i a lul Acachie eelul ee se tragea din TesaIonic ~i in Oonstantinopol, la anul 0 mie opt sute elncl-spre dece, La intaIa 4i MaI, prin sabie s'a sever~it. ~i sa s~ver~e~te amintirea lor in cinstitnl lor mucenleese locas, ee sa aM la sehttul einstltulnl tnalnte Mergetor din A ton. La Evtim!e. Stih: Evtimie 111 meil, bucnra-te, buenra-te 41c de multe orl, 01l.clprin taere intelepte~te al a:tl.at bucuria in cerlnrl. La Ignatie: 8tih: Pre Ignatie tl v~4 oa pre 0 altll. stea str61ucit1l., , Prin sugrumare, de la p1l.mentcia ceriti rio T 4ioata. I• I

La Acachie: Stih: Oa pre un mlel a junghiat, vaiil prln sable, BlI.rbaW sanglurllor, pre maritul Acachie. Cu ale lor sante rngaolunl, D6mne mtluestene ~i ne mantueste pre nol, Amin, Oa.ntarea 7, Irmos: TineriI evree~tl in ouptor .•

•• I

u profete, acum nu tntru nadejdi, ei in fapta vedind plinite profetiile tale strigI: Bine estl cuventat Domne Dumnedeule in vecl, Organ dumnedeesc te-al aretat, ocarmuindu-te cu mana Mangaitorului, graind glasuri cerestr, ~i cantand: Bine estl

cuventat Domne Dumnedeule


in vee}.

nu tI· al imputinat dumnedeesca veselie, eu earea Impreuna tu at erescut din pruncie strigand: Bine e~tI cuventat D6mne Dumnedeule in veel. in pantecele Feclorel, precum bine at voit; vrend sa mantuestt pre oment aretat-at lnvetat pre protett acesta minune; bine e~U cuventat D6mne Dumnedeule in vecl.
aa.ntarea 8, Imos: Tineril cet ee se ~inea...

S eriind

Mllrire:

tanguirl

profete

Intrand

~1 aeum, a. NlI.sc~t6rel:

fiate leremio, ~iimpreuna:u :

f!jn cerfurt te-al suit eu ve~selie, de Dumneden tnsu-

eel fara de trup umbli imprejurul scaunulut tmperatulut tuturor strigand: Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulul pre Domnul si-l prea inaltatl tntru totl veeiI. Lminandu-te ell lumina ra~el celel dumnedeesn, ~i primind ea 0 oglinda mult lu-

"paeI, tineril eel ce au pazit "f6rte poruneile tale, au stri"gat: Bine-cuvsntatt tote lu"crurile Domnulut pre Dom"nul. Oa.ntarea. 9, Irmos
Ou adeverat N1I.scet6re...

minosa strelucirile,

daruesn

eelor ce pofresc cantand: Bine cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul, si-l prea inaltatl intru totl vecit, .
Bineeuventam pre Tatl!.l, pre Piful ~i pre santul Duh Domnul.

lumina cea torte cuteo al amestecat en strelueirea dumnedeiret, carla aretarile aretat le-al avut pe pament, fericite.

r;ata

D-in

vecit,

..Aretandu -te predicator santit bunet credinte, prea laudate al infruntat slabictunea nedumnedeiret Ieremio, cantand: Bine-cuventatt tote Inerurile Dornnulut pre Domnul~si-l prea inaltati intru totl
~i
aCUIDI a

Ajungend pana la isvorul eel neperitor al strelucirilor eelor de aeoIo, de Dumnedeu insuflate, aretat al castigat sfirsitul eel dorit de tine.
Mll.rire:

Nl1.sc~t6rel :

Pre tott eel ce lauda pomenirea ta, prea fericite Ieremio, invredniceste-I a se lumina eu raza eea pnrtatore de lumina, de earea aeurn te tndulcesn.
~i aenm, a Nll.sc~t6rel:

Dtatorul de viata din tine a primit fiinta mea, ~i a a curatit pre densa de spurcactunile eele mal din 'nainte, 0 Malea a lui Dumneden: Bine , cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul, si-l prea in.altati intru totl vecit,

tore, te rugam sa ne mantuim de primejdit,

~I ee suntem incredintatl la prea curata nasterea ta FecI6ra, de Dumnedeu Nasce-

:~t\

Irmosiil : S§. l!1.udll.m,bine sll. cnventll.m ~i sll. ne tnohinll.m Domnulul ca.nta.nd l1i prea tnll.ltltndu·J pre dtnsul...

GI ce s'au fa cut ell darul


biruitorl tiranulul~i

va·

"du·te pre tine.

de "Dumneq.en, te martur isirn "pre tine Feclora Curata, eel "mantuitl prin tine, eu cetele "cele tara de trupurt, marin-

G adeverat Nascetore

Irmosul:

._,•
.

-.~------------------------------------------------~.-! ! .. iN
nODE pILE ~ EXAPOSTILARIA ~i STIHOVNA SerMreI. ceea-lalta servire a Ortrinel dupre randueJil. Iti A polis.

ei

:tI~~_
Ferioirile Serba.reI, Proohimenul, glas al 4: Tn e.tt preot in veo dupre randuela lnl MelhisedeJ. Stih: :pIs-s Domnul Do:nnulul men., Apostolul eil.trA.Gorintenl: Fratilor, nu fit; prunot
Moisi ~i Aaron

LA LITURGIE

intra. preotil InY... Evsngelia de la Luea: In uremea aoeea, sli mirau omenit de cuoiniele da rului .. Intru OHINONI0aL. pomenire veetnica ...

ell miniea , AlUnIa, glas fi:

rite, ~i pre Arie de la bise .. rica lui Christos I-al izgonir, ~d prin cuvlntele tale cele dum .. neqee,tl atluminat inimile eredincrosilor intelepte, ca sa se in chine Treimei celel intru 0 fiintA• . Aretatu-te-al ca un dumnedeesc izvor, plin de apele Duhulul, eel ce estl intocma cu angerit ~i adapat cu dumnedeestt invet~turl, adapt tota

dunarea ereticilor prin adineul cuvintelor tale eelor dumnedeestt parinte.Cact tu atmarturisit pre Stepanul Christos a fi de 0 fiinta cu Tatal eel ee l-a nascut, prea intelepte dumnedeescule Atanasie prea tericite. ,

plinirea bisericei, ~iinnect a·

INTRU ACEASTA LUNA


IN 2 .QILE.
Adueerea mestelor eelnl dintru sAntI parinteluI nostru Atanasie eel mare, patriarhul Alexandrie!.

o un graitor de tame, ~i dumnedeesc Arhieren, al rab ..

LaD6mne strigat-am, pnnem Stihirile Ierarhulnl pe 6. glas 4, Prosomia: Oela ee de sus e~tl ohlema t..,

r._I.~~._r_tf_m_.a_t_er_i_a_er_e_s_ur_i_Io_r_, . In__4_- __ Bea .. _,


I

la ce te-al tnvredniimpreuna lucrator ell 'I'atal it vietet celet fara de eel int~l tncepatorvsi fara in6rte, predicand pre ceput. Pentru aceasta aretat ristos datatorlul de vi- , impodobindu-te ell invetatuala, pre Filul ~i Cu ven- rile eele luminate, te-a] aretulcel pururea de 0 fiinta ~i tat la tota lumea, prea luminat. . tnfiintat cu Tatal eel fara tnAlte _StihirI glas 5. ceput, cu limb a ta cea de foe Prosomia.:Prea. Ctlvi6se pil.rinte ...

dat nevol ~i izgonirl, ~i asuprelt in multt ani pentru eredinta lui Christos; ~i aretat at predicat pre Christos eel fara de inceput, a fi de 0 fiinta ~i pururea tnfiintat, ~i

Cuvi6separinte d:_l

I7;
I

tun LmMAI~:~

IDumneden

aretatortule Atanasie, din pruneie te-al eunoseut luminatoriu bisericet, strelucind eu prea luminose vederl, si tmbogatindu-te eu tot felul de bunatat], ~i eu euvintele cele suflatore de foe, al ars eresurile, f?ipre tott eredinctosit 'i-at indreptat e~tr~ lumina eea dumncdeeasca a Treimet, earea sa intelege intru 0 Dumnedeire, f?iare rnarirea cea de 0 fiin t~l. re aP cesta imblandeste-o , ~iacestia pururea te roga, ca s~ se darulascalumet un euget, pace ~i mare mila. Rea

din rain, f?i stH~~luindu-te in curtile cele dumnedeestf, te-al apropiat'catra pomul vietet eelet nestricactose, ~ica un biruitorimpodobindu-teeueununa nestricactunet prea fericite, ~i inpistrindu-te eu diadema im.. peratief eeleI de sus: Cere de la Christos, de Dumnedeu Inteleptite ea s~ se darutasca bisericet uneuget, pace ~imare

mila.

MlI.rire,glas6,

a luI Germano.

Cuviose parinte de Dumnedeu graitorlule Atanasie, numindu-te eu un nume al frumsetel celet fara de morte, pre cararea eea mi j locitore a acestia at mers.jsi aretat impodobindu-te eu lumina vietel, at castigat euget eurat, si te..aI aretat aparator Cuventulul, si insuflat eu prea santul Dub, de carele luminandu-te, al biruit pre tott vrajmasil, ~i ingradindu-te nebiruit te-al aretat, si indumnedeindu-te te-al faeut partas acestuta sante: Cere ca sa se daruiasca tuturor un euget, pace f?i mare mila.

Pre rer~rhullul Christos Atanasie, totl sa-l laudam ; cact invet~turile lut Arie tote le-a strieat, f?i puterea prea sante! Treiml in tot~ lumea luminat 0 a vestit, pre un Dumnedeu in tret fete nedes. , partir, Canna sa f?i.roga pentru nol, eel ee seversim eu eredinta amintirea Iut, ,
~i Reum, a Serbll.rel: STlHOAVNA Serbll.reI sait a santuln! glas 5. Prosomia : Buenra-te ell.mara ..

~t::

prea Cuvioase parinte , marturisitortule A tanasie, suferind dese nevoI f?in~p~f?tI,


1 in vrednicit

Bucura-te [ndreptatorlul faptelor bune, eel ee pentru credinta prea tare te-al nevoit, f?i risi pind parerea eea rea a lui Arie, eu vinele einstitelor tale eu vinte Atanasie, luminat at invetat, 0 putere a Dumncdeirel, in tret ipostasurl cunoscuta, Din earea tote, eele gandite ~i vedute, prin singura bUD. atatea s'a adus intru a fi, ~i lamurind cele neeu-

hranelcelei

prinse ale dumnedeestet

~-1~

~I

Ir
Guraniea

IN DOUE pILE

13

"i..
II

T~

er:ar~, pre Christos rega-l, sa trimita sufletelor n6stre mare mila.


~ili: va grl1i intelepolune, ~i eugetul in!. mel mele pricepere.

eel ee darueste lumel mare mila. arasl Nilul eel curgetor de aur, ~i eu numele nemurirelnumit,prin amintirea eea de preste an viindu-ne noue, ell bune adaogirt isl varsa apele nemurirei eele cu aur curgetore, ~i rodurl dand de hrana nemurirel, prin teologia sa eea prea inalta, ne invata sa ne inchinam Stepaniret, Treimel celel nedespartite t?iver~an? din sine dumne4ee~tile l1~Ve~at~rl, d~pa eugetele erea dinctosilor, ~I sa roga pentru sufletele n6stre.
~i acum, a SerbltreI:

I'

MAir're, glas 3, .. luI Germano.

Bueura-te intemeerea Patri~~hi1or, .trimbita bine glas.uItore, mmte bine priceputa, hm~~ pre a ascutita, ochlul eel luminos , aretarea dogmelor eelor drepte, pastortule prea adeverate, sfesnice pre a strelucite, secure earea tal tota materia eresurilor, ~i 0 ardl eu foeul Duhului. Stilpul eel neclatit, turnul eel nemiseat earele at predieat luminat pu~ terea 'I'reimet eea mal-pre-sus de fire: Pre care 0 roga sa dea sufletelor noastre mare mila.
Stih: PreotU t~l D6mne s1l.vor tmbraca intru dreptate, ~i ouvio~il tel sa vor buoura.

numirea vietel celet nesfirsite, ell adeve;at strelncita ; ~i turturea prea

B ueura-te'

R=---

IL

unde este lumina eea neinser.ata, unde 'sa cunoste veselia eea neincetata, ~i eetele eele "eere~tl, ~i luminile santiler, unde s~ aude dumnedeesculglaa al eelor ee ser .. batoresc, U nde este Christos
-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiii"
'Jjjjijiiijijijjj

frumoasa, earea d'impreuna eu puit eel santitl lmpreuna eu sotia ai zburat de pe pament catra eele ceresti, unde norul santilor mucenici sa bucura ,

~ tilp ortodoxiet at fost, prin dumnedeestt invetaturl intarind biserica Ierarhe A~ t~nasie; cact pre Filul de 0 fi!nta ~u TaUtl marturisindu-l, ai rusinat pre Arie. Parinte Cuvi6se, roga pre Christos Dumnedeu, sa. ne daruiasca noue mare mila.
Marire, ~i aeum, a Serb~rel:

fropa.riii glas, 3:

La Ortrinl.
i

OANOANELE. Al Serbltrel en Irmosul pe 6, ~i al santulu! pe 6. OA.ntarea 1, glas 3, Irmos: Sa cantl1m DomnuluI. ..

Prin cuvinte insuflate de Dumneden tott sa cinstim dupre vrednieie pre Atanasie,

r e~4pre
I

~~.,~~.-----~~~~~~~~~~~~~~~~--'~~t1
unul :: serica lauda nemuritore, pre carele ~i dupa morte l-a rnarit Christos Dumnedeu, ca pre o placuta sluga a sa.

eea avutin

L LUI

ostenelele ~i rile tale, prin dar slujind lUI Christos. un Voevod adunaret celet de Dumnedeu alese, intr'armandu-te ell sabla Duhulut, al tafat navelirea luptatorilor de Dumnedeu, ,

;::t en
Ca

sndo-'

Marira:

cugetele intru Duhul sant, la adincul priviret santite tatnuitonule, aI urmat bogatia cuvintelor celor dumnedeestl, ~i at imbogatit lumea parinte, inalta a dumnedeestilor invetaturI, pre eel viforin in noianul inselacluner, ii indreptezI pururea eu linistea cuvintelor tale parinte, catra limanul darulut,
0

Intindendu-tt

Ca

Marin:

luminare

trupat l-at nascnt pre dtosul, eel ce a mantuit pre omen! din stricactune, rega-l Nascetore de Dumnedeu ca sa ne mantuim not,
COND.ACOL ~i lCOSUL Serbarel, Oatismala, glas 3.

C eea ce al primi t pre Dumnedeu in pautccele teu, si tn-

~i aeum, a Nascet6reI:

cetore de Dumnedeu Pre-curata, ceea ce e~tl caruta heruvimicesca, din carea s'a nascut Dumnedeu, Cacl tu sin, gura te-al tacut izvor nestricaclunet, izvorind tuturor via .. ta, din care scotend luam ta ..

L audamu-te Pectora

~i

aenm, a Nasoetore:

Nas-

Prosomla : De frumsetea feotoriel tale ...

maduirt,

Catavasia Serbll.rel. Oa.ntarea 3, Irmos: Intaritu-s'a inima mea...

rarhe, at intunecat inv~tatura luI Arie cea orbita, facendu-te ocht credinctosilor,
. _jj_

u fluerile cuvintelor tale Ie-

o at predieat, ca un graitor de Dumnedeu, Cu buna ere, dinta luminat aretand in lume Ierarhe trel fete intru Unimea Dumnedeiret, in fire de o fiinta, ~i in fete ne amestecate, Pentru aceasta ~i adunandu-ne, cu credinta seversim .amintirea ta parinte Ata-

al vadit ~i credinta ortodoxa

Inselactunea

eresurilor

naSle.

De doue or!.

Mltrire, ~i aeum, a Serbarei: Oantarea. 4, Irmos :

Au4it·am audul.,

[mbracatu-te-at Cuvioase au vesmenrul adeverulut eel

Jffi a~tigand

in inima ta iz..

Ii

~e:o~r:~~~e\~!!:~~t.~~~.~J

IN DOUE pILE

15

viose parinte patimile Domnulul, pentru biserica lul,

T mplinit-altn trupul

teu Cu ..

cut cu trup, ~i dupa nastere a remas Feclora curata,


Od.ntarea 6, Irmos: Strigat-am en glasurl.,

te de eel fara de Duinnedeu Cu viose parinte, at izgonit de la turmata inselactunea eea arien,sca.

Izgonindu-

MlI.rirs:

,.

verat rain, semenand tntr'ensa cuventul bunet credinte, f1i al tarat spinil eresurilor,
MArire:

acut-at ferieite pre biserica lut Christos eu ade-

Prea-curata bineenventata Pectora, mantueste de tota nevoea pre eel ce te lauda pre tine Prea-curata. el ce locuitl pe pament invetati- ve dreptatea, povetuindu-ve de cuvintele lut Atanasie, cacl el prin credinta s'a aretat gura Cuventului, celui mal 'nainte de vecl, A retandu-te fericite, luminator nebiruit al bisericel lut Christos Dumnedeulut nostru, at surpat tote maestriile lut Arie, prin rugacfunile Ierarhului teu D6mne, trimite- ne none tndurarile tale, ~i ea un milostiv fa-ne vrednicl imperatiel tale.
MlI.rire:

M alca

~i aenm, a N1tscet6rel:

I
I

Oll.ntarea 5, Irmos: Pacea ta dane-o nous ...

N il tntelegetor, riil al da- r· r':lru~'t~-al aretat! d~nd ~redinctosilor rodurile invetatu- i rilor bunel credinte, ~i hranind margenile de Dumnedeu purtatortule, pre Prea-cu .. ratiMalca, pre Feclora dupa nastere, carea a incaput in pantece pre eel ne incaput intru tote, pre Cuventul eel impreuna vecinic en Tatal ~i cu Duhul.
Prosomia:

Sa laud am

~1 aeum, a NMoet6rel:

ortodoxiel inveta ... tun saaind, spinil relel aocotintl aI tatat, lnmultind sementa credintet en plouarea Duhulul Cuvi6se. Pentru aceasta laudam amintirea tao luI Atanasie cea Intru. tot serbatorita eredincfosil eu cantart sa 0 Ian.... dam astaqi, ca aeesta pre A ...

A le

au

OONDAO, glas 2. eurgerile sA.nglurilor ...

I llul
f ...•

_ ~ laudam preceea ce a 0gra'STitdin Da vid, ea pre una ee

~i aenm, a Nl!.soet6rel:

A mintirea

100$.

a zemislit in pantece pre Filui Dumnedeu, ~i l-a nas ..

rie c~l.in~elator,~i pre

E~'4~1

~,....-.
l'
18

tUNA LUI MAID

~.1 I

nomiu impreuua eu SabeIie,


prin invetaturile adeverulut '1-a su rpa,t £oeu 1u I ceIUl Veel'" '" nie dandu-l pre dtnsit ea sa d x., ara a ea pre eel ce au" huli t . eu nedreptate improtiva intruparet Mantuitortulul, carea ton profetit mal 'nainte 0 all \' \' vestit. Pentru acesta laudam .. 1I amintirea U.
Intru aeest1l. Lnnll. in 2

411e, adueerea mo~te· lor eelul dintru santI pl!.rinteluI nostru Ata· nasie eel mare, Patriarhul Alexandria!.
8tih: Atanasie, unde te duel ; nu cumva inca ~i mort, Pre eel ee por~1 numele nemurireI, la izgonire te trimit. Luna lul Mal in a doua 4i, Mo~tele lul Atanasie din morment e~i.

eest sant a petreent pe p1l.ment via~ll. an&,eresoll.,larll. nevointele ee s'an nevoit pentru ortodoxa credintit, ~i improtivi· rile ee a avut de la rMI inviltll.torl eretiel, ~i eele en nedreptate, adese izgonirI ~i minolunoae nll.pll.~tlee a suferit, sint sense pre larg ~i la alte istonl, ~i Ie aduce la mijloc ~i de DU'mne4eu grll.itoriul Grigorie. Drept aceea neputand sil. povestim eele ce sll. spun in multe felurl dQ multl, fiind de prisos. Cael oblelnulta rtnduIalll. a slujbef -lul mal 'nainte s'a soris tn opt-spre-deee 4ile ale lul Ianuarie. Intru aoestll. 41, ehlnuirea sa.n~ilor muoeniel Rs· per, ~i Zol so~ia Iul, ~i a filor lor Ohiriac; ~i Teodul.

l
Stih

este despll.rtind,

Pre Esper

~i pre Zoi de viatll. focul

!
••
I

Oel ee de singur!!. netnserata via~ll. era dorind. Oa ni~te panI calde prlmeste Ma.ntuitorlule dol fratI, Oa de our and din cuptorul foeulul au e~it nevll.ta.ma~I.

trll. malea lor, sll. nu loeuesell. mal mult tmprenll. eu pitganiJ, oi s1l.sa despartit de el, ca nu impreunll. en aI sll.fie datI par4iireI; insll. ea 4i· cendn-le ell. aeela sunt domnil lor, el din protivll. strigand ea sll. se elibereze prin sangele eel pentru Christos. Aeum ~i maroa lor unindu-se eu eI, tntarindn-I pre eI, ~i duosndu-se la Oatal, J·a spus ell. adeca Domnul nostru lisus Ohristos, este St~pan sufleteler lor, lad ell. de lao ore·care tntemplare, avend aeela stapa.nirea trupnrilor lor, mult mal einstitll. Ie este lor stepantrea Inl Ohristos. Ca.cI 4ieeau aI, mal ales trebue a ne supune lut Dumnedeii, de cat omenilor. Decl spiLlmentandu·se despre aeesta Oatal de odata adeell. f-a trimis pre el impreuna eu malea lor la Tritonie el!.tra tatll.l lor Esper. lara apot mal in urms, serMnd Oatal, nasterile fllulul ce i se nascuse, a socotit sa Ie trio mitll. lor din cele preg1ttite" vin ~i carne, cereand de se vor impll,rtll.~i el din eele jertfite idolilor. lara eI in 100 s1l.se tmpartll~ascl!. de aeelea, prin sflltuirea malcel lor, leati arnneat o§.Inilor, de care In~tiintandu·8e Oatal, ~i aprln4endu·se de manie, mal intaiu a porunoit sll. fie spanzura~i copll de piolore ~i sil.-!strojasol!. cu unghil de fer, eatrll. caril strigati p1l.rintUlor ~i le da indrllznela, a nu se supnne, ei a suferl panl!. tn sfir~it, privind ca.trl!.cununa mueenief. Apol a poruncit sll. fie pogoritf ~i tmpreud eu malea lor sll.fie eumplit bl!.tutI. Dupll. aeeea a poruncit sll. fie bl!.gat1santH in euptor ars cu foe, tntm care ~i intrand ~I-au dat sufletele lor la Dumnedeil. Iara de diminet1l. reo sunand In euptor glasur1, ea ~i cum 6re-oariI ea.n· tand, desehi4end euptorul pre nimenea n'aii aflat, ci pre singurl santU, in ehipul celor ee dorm ou fatele spre resll.rit. ~i se s~ver~e~te adunarea lor in pre a santnl mueeniceseul lor loea~ ee se aM la Defteron. Intru aeestll. 4i, prea euviosul parintele nostru Iordan fiteetorlul de minllnl, en pace s'a sever~it. Rtih: De ~i in ascunsurile pll.mentulul Iordane te tope~tI, Nou~ tnsll. de aoolo ea Iordanul minunl 1z· vore~tl. AU ale lor sante rugll.eluni, D6mne mi1ue~te· ne ~ine m§.ntue,te pre nol, Amin. OAntaraa. 7, Irmol: Cel trel tinerl tn euptor ...

ce~tI san~l, Esper ~i Zoi, eraii pe vremea impsl'atulul Adrian, earil de ~i erau robl en trupul ore·cll.rula Oatal ~i Te· tradiel sotiel sale, dintre cariI muta~1 :tUnd.de la Roma,I'a11 fost eumpsrat pre el robI din Pamfllia, ei insll. eu sufletele eraii liberl. Pentru earl! niel eu trupurile a11suferit a sluji la 8t~pa.nl pll.ganI, earil einsteati ~i sa inllhinau Idolilor, in locul facetorlulul ~i Ziditoriulul. a tote. Gll.ol Ohiriao ~i Teodul fiil lor, 4ioend c!l.·

~ de bunatatt ca un fagur de albine, ne isvorestt dulceta ortodoxiet, pe carea culegend'o strigam: Bine e,U cuventat. Dumnedeul parintilor no-

acendu-tr inima ta plina

,trIo

"'-'.1

r I

siIirile eclor t~r~ INd:OUE ::ind nol de impletieirea ~:r Dumneden nu te-at spalmen - eea ~m~rotiv~iea,l~u~a~, bine tat cuviose, ~i umplendu-te de euv~ntam~~l preuamaltam pre . tndraznela bunel credinte, duChristos In veer, hovniceste al strigat : Bine e~ti ~i aonm, a Nllsc~t6r8I: cuventat .Dumneq.eul parintiPre eel ee s'a salasluit in lor nostn. pantecele Malcel Pectore, ~i nrire: negrait s'a nascut dintr'ensa Rindtucuvi6senedespl1rIii 0 a pazit iara~1 Fecload tit de Duhul, at pazit nedesdupa nastere, ea pre un Dumpartit~ prediearea Treimet, nedea adeverat tl laudam erestrigand: Bine e~tl cuventat dinctosil, bine 11cuventam si-I Dumnedeul parintilor nostri. prea inaltamin' vecl,
i

De

din Feel6ra precum bine al voit Domne ~i al mantuit de stricaclun~ viata noastra, pentru acesta . strigam tie:. Bine e~tl cuventat. Dumnedeul parintilor no~trt.
C~ntarea 8, Irmos :

Nascutu-te-at

~i aeum,

8.

N1Lso~t6r61:

o.a.ntarea _9. Irmoa:

impreuna cuangerit laudam ~i bine cuventam preChri ..


stos, ~i-l prea tnaltam intru totl vecil,
:Bine-ouv~nUl.m pre Ta.W•.

tat ~i in lucrurl nemuritor Atanasie; pentruaceea ~i Dol

raind neQmuriret,lumel dogmele arearetat te-al

Pre ftIuI cel ee s'a nasont.,

Dumneden,

ne~ntlnata oglinda a lui Dumnedeu prin fapte ~i prin cuvinte, strelucestl lumet aretart dumnedeestt pre a fericite. Aretatu-te-al trtmbita bunel glasuirt a cunostintet, de Dumneden cugetatonule, rtdicand cugetele nostre cu cuvintele bar batiel, asupra vrajmasilor celor Iup tat 0 r I· de

-i& ~et~ndu-)I sufl~tul ten

Pre tine rugul eelne ars...

CU buna credinta dogmatisind pre Treimea cea de 0 fiintli, aI infruntat cugetul eel

tine eel ce en adeverat te-al aretat pahar tntelepctunei, ne adapt ell beutura trezviclosa a buneI eredinte, cu cantar! te marim,

P re

flta.rire:

,i

¥i

acum, a It{ll.soM6rel:

l. <'. r>'

r~l1. al 1 Savelie Im preun. a ... ul ..


eu al lui Arie. Pentru aceea

Pre tine Prea-curata, ceca ce at zemislit in pantece pre Cuventul eel neipeaput, ~il1~.~-

'Ulr is
de Dumnedeu,

tUNA LtJrMAIU

grait trup, ~ marimI-aI' nascut cuNascetorete credinctosit


EXAPOSTILAR£A. Prosomia: Cel ce a1 impoblt eerlul..

Ii'
I

.arhiereilor, pre hranitortul Egipetulut, pre pod6ba nemurirel, pre surpatonul lui Arie, ~i pre aparatorlul credinctosilor, pre marele Atanasie, tntru cantart sa-l laudam, De dou~ orl.
M~rire, ~i acam, a S~rMreI. LA LAUDE. Stlhirile p8 6, ale Sarbl!.ral3, ~i ale Ierarhn. luI 3, glu 4. Prosomia: Ca!pre un vites.,

p re landa

minat ~i mare predicator, ~i aparator al Treimel, C u totagul dogmelor tale prea intelepte, at izgonit pre lupii eel intelegeton de la biserica lUI Christos, ~i cu intaririle cuvintelor tale 0 at ingradit pre densa imprejur, puindu-o nestricata ~i nevetamata inaintea lui Christos. Pre carele rega-l sa se mantutasca de stricaclune ~i de primejdit, eel ce eu crednta seversesc pururea cinstita amintirea tao
.§.rire, glas 4.

foeate, t6Ut materia eresurilor cea uscactosa se arde, prea intelepte, ~i ostea neeredinctosilor eelor nesupust sa inneca intru adencimile intelegerilor tale, cuvi6se Atanasie, ~i cu dogmele tale tot-deuna sa lmpodobeste adunarea eredinciosilor , cinstindu - te eu . £.. mare g 1as pre tine tencite, C u strelucirea dumnedeestilor tale euvinte euvi6se, tota biserica 'se tmpodobeste, ~i cu buna credinta sa infrumsetesa cu podobe frumose, ~i dupre datorie cinsteste intru I tot serbatorita amintirea ta Atanasie, cela ce e~ti lauda

De

dogmele tale cele in-

Trimbita eea mare a bisericei, mult patimitorlul Atanasie, la ospat astadl chtarna lumea ell veselie. Dect tott credinctosil sa intimpiDam serb area bunulut pastor, cinstind cu laude ostenelele lut cele santite, ca prin rugaciunile lul sa luam de la Chri ... stos mare mila.
aenm, a SerMrel: ' De va voi eel mal mare facem Doxelogia eea mare; tar de nu, STIHOAVNA SerMreI. ' Jl~rire, a. sAntuluI, glas 3, a lui Germano:

,1

,r-o
j~

bunel credinte a preotilor.Iu__


i

pre lauda cea mare a Arhiereilor, pre virezul eel nebiruit, Atanasie, cusantita cuviinta sa-l Iaudam. Cact aee- ' sta risipind taberile eresurilor (cu puterea Duhului), a ridicat biruintele ortodoxiel in totalumea, numerand cu buna ~
~ .~~

dJ

~~"""""""'~~~~~~IN~T""""RE"""'I"""'P"""'lL""""E"""""""'~~~~~~"""""""~'~

lb
ql! II
)1

f
i

credinta talna Treimet pentru osebirea fetelor, ~i lara~l tmpreunandu-o intru una tara amesteeare, pentru unirea fiintel, ~i teologisind ca heruvimit, sa roga pentru sufletele n6stre.
R
~i anum, a Serbil.rel: ~i oea-lalti1 servire a Ortrinel.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 3 -QILE.
Santil mueeniel TimoteI ~i Mavra. La D6mne strigat-am, Stihirilll pe 6, ale Ser. Mrel 3, ~i ale san~ilor 3, glas 1. Prosomla : Prell. Hl.uda~ilor muoeniol...

LA LIT(JRGIE
Fericirile, din Canonul SerMreY, Cllntarea 08 va 11. de rind, pe 4, ~l din Oanonnl Ierarhnlnl, Oa.ntarea 6, pe 4. Prochimenul, glas 7. ScumpI!.este tnaintea Domnulul.. Apostolul oll.tr1!.E· vreI. Fratilor, Arhierea ea aoesta sa euoinea sa fie noue.: Aliluia, glas 2 : Preo~n MI s1!.vor tmbraea tntm dreptate. Evangelia de la Matel: Dis-a Domnul uoenieilor set, oot etnteti lumina tumei ...
I ,

CHINONICUL.

Intru pomenire vecmica va

n...

Iar1!. cine va voi sil. faoll. Polieleii, sa/~Iv=eghlere santu1uI Atanasie. sil. eaute slujba la Ianuarie in 18 4ile, numal sll. 0 deosebes01l.de a santulul Ciril.

arechia eea santa a lui Christos, insotirea cea dumnedeesca, pod6ba mucenicilor, marilor mueenicJ, caril atI tubit dumnedeescul jug, intru ehi~i de belUtile tiranilor nu v'atl spaunantat, Si acum rugati ..ve, sa se darutasca sufletelor n6stre, pace ~i mare mila. ~.u chipul eel strelucit;o einStfta Mavro prea fericita, ~i cu lumina darulut tea, at intunecat ochit tiranulul celui eump1it, ~i prin zmulgerile perulut ten, al vorbit de fata cu Dumneden, Pentru aeeea al ~i ars in undeJe caldarilor capul lUI veIiar, eel fara dreptate. eu puterea sufletulul, ~i din toata inima ta Timotee, cinstind pre Dumnedeu eel mal- pre- sus de cinste, ardendu-te in foe, ~i en frigarf, al luat in urechile inimel vese-

'h ~.~-........._----~~~~"."

~ ~

J
[~J

lia glasulut lUi Dumnedeu, ~i


=~

rfl

pnn spanzurarea cea cu capul in jos alergand catra calatoria cea ceresca, aI primit cununa.
....

LUNA LUI MAIU ~1 soum, a Nllso~t6rer:

[1

:mltrire,~laoum,· a Serblirel. Troparlul mucenieilor, glas 4.

MuceniciI tel Domne ... Mitrire, ~i aenm, a SerbiLreI:

eel mal-pre-sus de fiinta, tnfiintandu-se din curate saugturile tale Feciora, ne-a indumnedeit pre nol, ~i ' ne-a mantuit de stricaclune, : Pentru aceea cu credinta pururea te marim pre tine.
C!ntarea 3, Irmos:

C uventul

La Ortrinli.

CANOANELE. Al SerMrel eu Irmosul pe S, ~i al san\ilor ,pe4. Al earnla Aerostih la Gr€eI este acestas . Cinstese ostenelele lui Timotel ~i ale Mavrel, Compunerea lui Iosit, CAntarea 1, glas 6, Irmos: Ila pe useat umblsnd Israil...

Nu .este sant preeum t11.;"

u santenie d each idend poporuluI dumnedeestile earn, ~i luminand inimile, cu bucurie te-al dat cinstiteI mucenit, ostasule al luI Christos Timotee.

raznicul eel sant ~i cinstit al santilor patimitort, sa-l cinstim cu santenie nol poporul cel santit, ca sa ne mantuim de reutatl prin rugaciunile lor.

cel vitejt sirguindu-se, ca sa ta de la Christos cununi santite de biruinta, au ales mal bine a muri de cat a trai, Pen tru aceea aretat au ~i dobandit marire, e spatmantandu-ve de durerile trupul ut, nict rde muncl temendu-ve, nicl de focuI celor ce v~ gonian, mueenicilor, barbateste att predil cat pre Christos in priveliste, 3L,purtatorilor de chinun,
"1H1,~I[jI.·· ... .... ,11.1.,~~ ,-:-

M ucenicit

rdendu-ti-se sufletul de dragostea cea dumnedeesca mucenice, barbateste te-at tmpreunat eu foeul chinurilor. Pentru aceea rona cea dumnedeeasca a luI Christos, te recoria pre tine fericite. cugetul cu pleearea catra Christos mucenice, nict cum nu simtial atingerile cele cumplite ale fiarelor eelor arse prin foe, marite Timotee. din fire fara de patima Fitul teu Fecloara, ~'a Iuat trup din prea-curate sangturile tale, ~i prin 'patima I cruceI, m'a mantuit pre mine~

L uminaudu-ti-se

lIlrire:

1:1.rin:

F iind

,1 a.oum,a. N§.soltoref:

de patiml, Prca-curat~

rrf

III TREI
Irmosnl:

VILlI

este sant precum tu "D6mne Dumnedeul men, ca"rele at Inaltat cornul ere"dinelo~ilor tei bunule, ~i ne-al "intarit pre nol pe petra mar"turisirei tale.

Nu

intocma cu cetele santilor marite, ~i a.. vend urecht cu buna audire catra legile cele dumnedeestl, vitejeste at suferit sfredelirile, Timotee marite, pe lenin eel cu cugete deserte, ti -a ingre ... uet capul cu petra, marite Timotee, dar Christos te-a intarit einstindu-te eu dumnedeesca patima, cea nestatoruica a lucrurilor celor trecetore eu adeverat 0 ati urit fericitilor, ~i v'atl dat pre sine-ve chinurilor, mostenind pentru aeelea bunatatile cele veclnice. ce e~tI locas cura .. tiel, salasluirea Stepanulut.tuturor, lauda tuturor profetilor, biserica de Dumnedeu daruita, milostiveste-te spre eel ce te lauda,
C4ntarea 5, Irmos: Ou dumne4eescit striHucirea ...

Numerandu-te

1 dand, ulteeununl de raneDumM felurt de rab~i la


vostra, prea euvi6se Timotee,

CONDAC, glas 4. Prosomia: Oel ee te·aI in§.ltat ...

I naltandu-te

neden primind, pentru Dol eel


ce seversim santita amintirea

~i marita Mavro, rugati-ve catra Domnul, ca sa impace eetate a ~i poporu1, cact el este credinciosilor tntarire, pre Dumneden, aretat au intunecat inselacfunea Timoteiu si marita Mavra, ~i suferind tota munea prea maritit, au strelucit mal mult de cat razele sorelut, ~i s'au facut slujitort impreuna cu angeril, pre cariI cu eredinta sa.. marim. 1
I )

C urgerea

IIftrlre:

C instind

Oatismala, glas 1. Proaomia : Morm~ntul Mit ..

C eea

~i acum,

&

NlI.s~t6rel;

M!l.rire, ~i aeum, a SerMreI. OAntarea. 4, Irmos: Christos este puterea mea...

oftind einste pre a mare v'att tnvrednicitet, facendu-ve fit luminet celet dumnedeestt, marilor mucenict at lUI Christos, cel ce suntett la
~. ~ I!t_a_. __

~ ~

~ u buna voe at ascultat ~ cuvintele sotulul teu Mavro, eea eu chipul luminos, ~i lepadand tntunecosul reu euget, te-al facut lumina prin mucenie, de Dumnedeu teri-

cita,

re intocma cu iingeril.

Cn dUlIlne4eesCUlDuh~

LUNALM M!l~ .

.~

stita Mavro, cu bucurie al esit spre invingerea vrajmasulul, ~i I-at biruit pre el, ~i at primit cnnunt de biruinta mu-

platosirrdu -te pre sinett cin-

cenita,

M~rire:

t6te impletirile vrajmasulul barbateste le-att risipit, ~i sufletele deaeversit vi le-att le'gat de dragostea lui Christos, cu lepadarea trupulnt, pururea pomenitilor,
~l aeum, a Nl!.scit6rei:

Mavra pre tine un Domn Iisus, carele al zidit pre om cu mana, i s'a taet degetele manilor, barbatestesuferindmunea eea tara dreptate.
~1 aenm, aNitsc~t6rel:

M arturisindu

- te cinstita

bun a Step§na, eeea ee cu trup al nascut pre bunul Dumneden, inbunatateste-mt acum inima mea, fiind tnreutatita de patiml, ea sa te maresc pre tine cu credinta ~i cu dragoste.
Irmosnl

P rea

"Viforul cugetelor, pornirile patimilor, ~i furtuna supararilor mele, inceteza-le Fectora de Dumnedeu daruita, ~i me mantueste pre mine carele Iaudrnaririle tale.
OAntaraa 8, Irmos: Marea vietel v~4endu·o ...

Marea vietel vedindu-o in"naltandu-se de viforul ispi"tel or, la limanul teil cellin a"lergand,strig catra tine: Sc6· "te din stricacfune viata mea "mult milostive.
Condaonl ~i Ieosul Serb!l.rel. Intrn acestit Innit in 3 iJ,ile,pomenirea sa.n~llor mnoeniol Timotel ~1 Mavra. so~ia sa, Stih: Intlns-a Christos mA-nile pe ernee ~e demnlt, Jarll. aenm Mavra Impreuna on Timoteii1 este tntin4end, ]n luna lnl Mal a treia 4i, Pre Timoteiu en Mavra pre ernee tl plronl, est sa.nt Timoteii1 allAndn-se in ehlpnl lirioilor (adioit :lUnd anagnost), inv~~a A-ntele euvinte pre poporul din satul enapeon. Dupll. aeeea lu!l.ndu-~I femee pre Mavra, ~i ne Iocuind eu densa niol dons4eel de 4ile, fu pa.ra.t, ~i-l duserlt la Arian guvernatorul TebaideY. Carele porunelndu-l sll·~l adnoll. eiLrtile eels ee oetia erestlnilor, el n'a volt s1t fao1t aeesta, el lnoiL 41se gnvernatorulnl, eiL e1 i~I ~ine oiLrtUe in 100 de eoptl, ~1on aesstea sit tnM.re~ta ~i de a.ngerl siL p1tze~te, ofi.nd n ehlam1t intr'ajutor prin pnterea dumnedeestilor envtnte aoelora ee erai1 sorise intr'en· sele, ~i nimenea nu-~l va da de bunll. voe 00pi! s~I.spre m6rte. Deol pentru aeeea it .
...

du-se duhovniceste cu vetrela crucet, fara stricaclune ail trecut noenul supararilor prin credinta, ~is'au odihnit Ia limeurile cele dumnedeestt el fara de lege tnferbtntand caldarea, te-a aruncat pre tine Intr'enaa, cact marturistat pre Christos, dar al remas nevatamata, afland rona DuhulUI, carea te recoria pre tine Mavro.
HArire:

~lintil

mucenicl intraripan-

Cninuindu-vemucenicilor

prln ureehl pirone de for arse, dln oar. villi·


... .....-..

M:4
.
~
.

ar!

======~~==~~============~~

IN TREI pILI ~============================= Intru acesta 4i, slintu doull-4eoI ~i ~epte de muoenioI prin foe s'an s1i.ver~it. 8tih: Pre b1irbatil eel de trpl 01'1 noue oaril in foe s'an aruneat, Prin leeul Soripturel tale Mautuitoriule 'l-al rourat. Ou ale lor sante rug1l.clonY,D6mne milue~te-ns ~i ne mantueste pre nol, Amm. Oa.ntarea 7, Innes:

mandu-i-se luminile oehtlor, i se seursera. Dup~ aeeea it legara glf1znele la 0 r6t~, ~i·1 pnsera o z1ibal~ in gur~, si-l splinzuraril on oapul in j08, leg~ndu·l 0 petd de grnmazl, ~i ne sIll.bindn-se el ou aceste munel, gaudi guvernatorul s~ amllgeso1!,pre femeea lui pre Mavra, ei o Ina en amllgiturI, «lio~ndu-I s~ se tmpodebesol!. ~i s~ slujasoa idoltlor. lar~ ea nu asoulta de dtnsnl, el mal v~rtos aseultand de eele ce o invll~a santul Timoteiu sotul eJ, m1i.rturlsi inaintea guvernatorulul 01l. este ore~tinll._Dupa aoeea n zmulserll. perul oapnlul ~i-l tMr~ degetele ~i 0 b1tgarl!. in apl!. eloeotita, intru care neardsndu-se santa. gaudi guvernatorul, oll.d6r! nu este apa eloeotlta in earea s'a bagat, oi este reoe. ~i-l pornnei sM t6rne in mlinll. dintr'acsea, lar1l.·santa luand eu mana el din olUtlare ~i tumsndu-l in mault, s'a jupit pelea de pre mana gnvarnatorulul, deol pentru aoeea tl 1'11stigni pre amsndol, ~i stand none dile rllstigni~l, invilta unul pre altul 811. rabde muncile, ~i se sfMulau s~ nn slabils01l.,$1 a~a ~1-ai1dat sufletele in manila lui Dumnsdeti. Decl in vremea cand se aflaii santi! pre emee, dlavolul venind la santa muoeni~1I.Mavra in vedenie, il da un pahar' de mlere on lapte, ~i o indemna QS. sl1-1baa, lar ea Jar1l.~1 vll«lu oum o duse la 0 apa curgetore, $i onm oll.. indemna 0 s1l.bea, Jar~ ea 4ise: Nu voiu bea dintr'aoestea, 01 din p1l.harul vietel ~i al nemurirel oe ml-a dres Ohristos, ~i asa sa duse dlavolul biruit de la densa, ~i viind angerul lui Dumnedeu la . d~nsa, vll4u santa unde 0 duse la oeriu. ~i luandu-o de mana il arAt~ un seaun, si hald lumin6s1 preste dlnsul ~i 0 eununs, ~i-l dise: 011. aeestea ti s'ati gatit tie. Dupi1. aoeea 0 duse intr'nn loc mal tnalt, ~i lar1l.~1 aret1l. alt soaun il ~i halna infrumsetat~ ~i ennuna, ~i-I dlee 011. aeestea s'aii dat spre mostenire barbatulul teu. lar~ osebirea loeulul insemnez1l..oa bsrbatnl tell a fost prlelnultor ma.ntuirel tale, ~i se taee serb area lor tntr'a lor slintll. mucenie, ce este de ceea parte in looul ee se numeste lustiniani. Intru a068t1l. 4i,pl!.timirea sa.n~ilor muceniol Diodor ~i Rodopian Diaconul,
Still: Lui Rodopian ~i Diodor erau ea nlste trandafirJ, Sau mal vertos darnrl ale petrilor lovirl.

Datlttor de roM ...

rdendu-te eu tacliile pre de tote partite, nu simtial pururea pomenita, avend foe in inima ta, dragostea luf Christos, ~i strigand lUI eu buna tocmire: BIDe e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri.

somnul reutatel de la ochit tel Timotee, at suferit orbirea oehilor, veqend pre Christos eu ochit inimel, ~i cantand tot-deuna : Bine estl cuveutat Dumnedeul . , parintilor nostri, mucenicl eel ee au detaimat cele de jos, ~i au castigat locasul eelor de sus, sa se cinstesca cu cantart santite, d'im preuna cu noi, neineetat strigand: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, Feel6ra, eeea ee al nascut pre Dumnedeu eel prea laudat, arata-ne parta~l luminet pre not eel ee te Iaudam, Si ne mantueste

Lepadand

Dumnedeestit

.1.r1re:

A oe~tia au fost in 4ilele lui Dloolitlan, lar1l. pentru eredinta tn Chrlstos suferind oc1l.rl mnlte si ohinurl ~i Mt1l.I, la Afrodisia Cariel. Mal apol uci~I en petre de dln~iI, ~'au dat sufletele la Dnmnedeti.
Intru aoest1l. 4i, pomenirea Prea-cuviosulul parlntelul nostru Petru F1I.oetorIuI de minunlStill: In privelistea aeestel vie~l pre vrltjmamasul surpand Petre, en braul biruintel dupa m6rte pre sine~l e~tI tncing~nd.

prea laudata

,1 aoum, a llisoitOrel:

LUNA LUI MAlt\'

de gheena, si de vapae, ~i de tota vetamarea vrajmasulul, prin rugaciunile tale. Nascet6re de Dumneden Preacu, rata.
Oa.ntarea 8, Irmos : Din vl1pae ouvio~ilor ...

pre credinctost cu luminl dum .. nedeesn; pre carele Il prea inaltam intru totl vecil,
Irmosnl: Sl1 Hl.udl1m bine siL ouventl1m ..•

nu atl dat einste viclenilor dracl, vitejilor mucenict, mostenitorI al Domnulnt,

lur, nu v'att pie cat stepaniret celor fara-de-lege,

azind Iegile A-tot· tiitortu-

"al izvorit, ~i jertfa dreptu"lui eu apa 0 at ars. Ca t6te "Ie facr Christ6se cu singura "voirea; pre tine te prea in"naltam intru totl vecil,
OAntaraa 9, Irmos:

Din vapae cuviosilor rona

legan aretat cu injugare prea alesa mucenicilor, ati ridicat jugul DomnulUI eel prea usor de-asupra grumazilor vostri, ~i v'att impreunat cu cetele mucenicilor. pre lemnul crucel, pre a laudatilor, atI inchipuit patima eea cinstita a celul ce a patimit de buna voe; pre carele il prea in~ltam tntru totl vecit,
Bine-ouv~ntl1m pre Ta.W ...

F iind

Pre Dumne4eii a-l vedea ...

Intindendu- ve in multe dile . ,

nvrednicitu-v'attprea lauda tiler a vedea marirea ce.. lul ce s'a umilit pre sine pentru milostivirea, CaC!at1 pazit legile lul, ~i v'at1 tacut parta~l patimilor lul, Pentru a.. ceea adunandu-ne totJ, eu buna credinta V~ cinstim pre vor,

~ u prelungirea chinurilor atl rabdat cu adeverat m6rte prea silnica, sautilor. Pentru aceea v'att mutat, catra viata eea fara durere, laudand pre Christos in vect. Fecl6ra nascend pre eel prea frumos intru podoba, pre Christos Domnul, eel ce Iumlncza

tnteleptilor numer de noptt ~i de dile, pi.. ronitt pe cruce, tntocmat la numer eu orele celul ce pentru milostivire s'a restignit pe cruce; pre carele marturisindu-l stepanitor. tuturor, v'att dat duhurile voastre in rnanile lut,

Implinit-ati

I nfrumsetatu-te-at

~i aoum, a Nl1so~t6rel:

fericita, a profetilor, a mucenicilor, a apostolilor ~i a cu-

o astea angerilor,

ceta cea

viosilor, au laudat suirea v6stra; lara Stepanul tuturor ea un prea bun v'a incununat pre vot mueenicilor, cu cununa de biruinta,
l

~~-------------------------------------------'----~l

IN PATRU PILI

dezlegare pecatelor, indreptare vietel, ferire de toate reIele, noue eelor ee eu dragoste ve cinstim pre vot, ~i seversim cinstita vostra serbatore, prea vitejilor purtatorilor de chi.. nun al lUI Christos. ta, Feciora rogu-me, eeea ce e~tl daruita de Dumnedeu intre femeI, ~i me mantueste de focul eel vectnic, ea sa te maresc, \ii dupre datorie sa laud maririle tale.
Irmosul:

C ereti-ne inteleptilor,

.'rire:

INTRU ACEASTA LUNA


IN 4 VILE.
SAnta muoenit~ Pelaghia. La Domne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Ser· MreI, 3, ~i ale muoeniteJ, 3, glas 4. Prosomia: Dat·aI semu eelor ee...

Lumineza-me ~u lumina

~i aenm, a N!s6~t6rel:

Pre Dumneden a-l vedea , "nu este cu putinta 6meni"lor, spre carele nu cutesa a "cauta ceteIe angerestf ; lara "prin tine Prea-curata, s'a a"retat 6menilor Cuventul inn trupat. Pre carele marindul "eu ostile ceresn, pre tine te "fericim.
~i oe&·la11;1ervire a Ortrinel dnpre rAndola.HI., s Apolisul.

orind de botezuI eel pre a einstit ~i san tit, ~i mantuitor Pelaghie mucenita, cu osirdie l-al cautat, ~i afland pre eel ce te-a mvetat talna, degrab cu veseIie ~i cu bucurie, al alergat catra cela ce al dorit, ~i te-at invrednicit vedeniilor celor streine, vrednica de minune, ~i ca 0 tenera at alergat dupa mirele

teu.

,1

P arasind lumea eea de pe pament, ca pre 0 vremelnica ~i stricactosa, ~i lesne vestejit6re, cu toata osirdia te-al venat, dupre dumnedeeasca buna cuviinta, ca ceea ce este pururea statatore, ~i ca una ce are bucurie tot-deuna si veselie ~i curatie, ~i al avut ~i fecioria, laud a muceniciIor, strelucind intru amendoue,

ghie prea· Iaudata. Cael p~-l


I

nolanul minunilor tale Pela-

Necuprins si negrait, este

~8

LUNA LUI MAI~

tind pre Christ os, en inima curata ~i prea tntrega, al defatmat chinurile fli arderile foculul, fli munciIe. Pentru aceea ca pre una ce efltl cn suflet viteaz, te-a tacut pre tine locuitore in camara cea ceresca, mire Ie Mantuitorlulsufletelor n6stre.
Mltrire, ~i aoum, a SerMreI: STlHOAV.NA Penticostarfulnl. Tropa.rlul mueenttel, glas 4.

primestt baea cea dumnedeesca a botezu, lur, ~i afland pre Iucratortul de cele sante al lul Christos, al alergat catra dinsul, ~i tmpartasindu-te baer, te-al facut plina de dumnedeesca lumina, mucenita Pelaghie,
~i aenm, a Nll.so~t6rel:

P oftind

M!!.rire:

sa

Mlelu~aua ta lisuse Pelaghra ... ·


Caut!!. Ia. sftrlfitul o!!.rtel. Mi!.rire, ~i aeum, a Serbl!.rel:

La Ortrinl.
CANOANELE. Al Serbl!.rel, on Irmosul, pe 8, ~i0.1sAnte! pe 4. AI olruIa aorostih la Greol este aeesta ; Ou ouviint~ impleteso Iauda Pelagb.iel. Oa.ntarea 1, glas 4, Irmos:

nedeestr,

te te-al aretat Pectora Preacurata, cacl al purtat in brate pre santul sa ntilor, pre Christos, carele cuprinde t6ta zi... direa, cu puterile cele dumaa.ntarea. 3, Irmos:
Sa veseleste de tine blserioa .•.

·Mal santa

de cat cele san-

~notand en in nolanul mi~nunilor tale, da-ml mie acum vent al Duhulut mucenita a lUI Christos Pelaghie prea Iaudata, ~i me indrepteza catra limanul eel lin al laudelor tale.
I

Adtnoul marel ro:,H...

~a un pament bun ce at ~primit seminte cuventatore, mucenita a lUI Christos prea tntelepta, acelea le-al lucrat cu tndeatulare.
MA.r1re:

~cinstita,

.....

data din pruncie Ziditorlulul teu, dupre cunostinta cea mal de 'nainte, te-al lepadat de dragostea celor stricactose, Pelaghie prea-marita. Si barbateste ai calcar patimile cu putere dumnedeesca

Fiind

Sirguindu. te ca 0 alesa, te-at indreptat catra Stepanul ~i Dumneden, mucenita a lui Christos marita, intarindu-te ell dumnedeestile lnvetaturf. cinstita, chipul men eel cadut, nascend pre cela ce aretat eete pricinuitor ridicarel celel mal pre-sus de fiinta,
0
Irmosnl :

R Idicat-al

,1

a.oum, a Nll.so~t6rel:

Se vesele~te

de _tine ~-

1:
Urend

_1M
OANONUL S~nteI,glas S. ProsOlnia: FecI6ra astll4J...

~1'll3

I~t
lIlr1re:

"seriea ta Christose, strigand: "Tn e~Uputerea mea Domne, ,,~i scaparea, ~i intarirea. eele vremelniee, si 'Y tmpartasindu-te bunatatilor eelor ceresn, pentru ehinuire al primit cununa, Pelaghie pre a cinstita, ~i paraele sangturilor ea un darn at adus Stepanulut Christos : Roga-te sa ne mantutasca pre not din nevol, eel ce cinstim amintirea tat
rlas 1. Prosomia: Mormentul MiL.
(J.ati8m.al&,

re~U, a tntunecat poftele eele de pe pament, purtatore de chinurt. Pentru aceea te-al intr'aripat.strigand catra Christos ~i dicend : Marire puterel tale D6mne. .P~rasind credinta eea necurata, al alergat catra eredinta lui Christosrntelepteete, mucenita Pelaghie pururea amintita, calcand tota .tnsela .. clunea idolilor, eeea ee e~tI cuprinsa de Dumneden.
~i &eum,a N~so~t6reI:

Inflerbanta.ndu-ti-se SUfletul de dragostea lUI Christos, vitejaste al intrat in arama eea lucrata, carea era arsa torte tare, de Dumnedeu curgetoare Pelaghie, ~ite-al facut Stepanulut teu jertta cu bun miros. Pentru acesta astadt luminat serbam prea sant'a amintire tao
M~rira, ~1 aeum, a BerbAra!: Oa.ntarea 4, Irmos: Ridicat pe eruoe...

ispitita de nunta al nascut 0 Fecfora, ~i dupa nastere lara~1 te-al are tat Feel6ra. Pentru aceea en glasurl neincetate, ~i eu credinta ne indoita strigam tie: Stepana bucura-te.
Olntarea. 5, Irmos: Tu D6mna lumina mea...

Ne

utut-at a striea trufia vrajmasulul, prea laudata P elaghie, intarindu-te cu crueea ~i eu darul Stepanulut, te bucurI eu adeverat, CaC! te-al impreunat cu mirele teu, tiind facliile muceniet ~i ale fectoriei, prea Inminata,

tmbracata eu porfira Stepanulut, prin baea nasteret celel de a doua preamarita, te-al dezbracat de tota porfira eea veselitore a vietel, mucenita Pelaghie, prea cinstita, .

Biind

A cum

J[~rir.:

s'a salasluit intru tine Malca lul Dumne~.P_o_ft ..... a_tr_u_m_s_e_~i_Io_r_c_el_, o_r_ee_. -_._4_e_u,_~idiild e i~n6va pre d

Domnul

~i aerun, a Nl1s~t6r8I :

0U

~·8

LUNA LUI IfAllt


a fost din Tars, pe vremile tmp~ratuluI Dioclitian, de aceea. andind de oredinta in Chrlstos, ~i poftind ea s1l. . a:O.eearea era, ve4u in vis pre episcopul botezitnd. Apol osrend .voe de la malea sa ea slt merglt 1a 0 dolclt a eI, ea se duse la epis'eopul, earele ftind pornit din dumnii4easoa randuelit, 0 prim! ~i 0 boteza, De dare intelegend fllnl imperatulul, oarele era logodit densa, ~i viind la multll. intnstare de dragostea ee avea spre densa, se omori singur. Iarit 010011· tian trimitend ~i aducend pre fecI6rlt, ~i nepuMnd slt 0 Int6rcit de la oredinta lul Ohristos, a ars nn boii de arama ~i amnea pre sa.nta tntr'tnsul, in care ~l·a luat ~t 8fir~itul ~i ennnna mltrturisireI. casta

carele a cadut la stricactune din tnselacrunea ~erpelul.


CAntara&. 6, Irmos: Jertft·voiii ~ie en glas ...

upre lege logodindu-te cu Christos, al alergat pe calea mucenieturmand dupa mirele tell, ~i al nazuit la limanul eel prea lin.
Mil.rire:

en

Cununa prea frumosa a dreptatet ti-s'a impletit crestetulut ten, cugetatore de Dumneden Pelaghie mucenita, purtatore de cununa, Cael aI pazit credinta nevetamata pana la sflrsitul ten mucenita,
~1 aoum, a Nlso~t6reI :

Intrn a.cesta.4i pom.enirea prea cuviosulul pa.. rinteluI nostru Ilarion fitoetorul de minunl. 8tih: Ounoseut-am pre Ilarlon on ftres01l. la.nb dit asedare, Oarele face minunl ~idup1l.a sa in morment mutare. Acesta din tlnerete, erueea Domnulul pre umere rtdieand a urmat Stepltnulul MIuI r~s· tlgnit, ~i patimile tmpest! supuindn-le duhulnl a primit bogat dar de minunl de la Dumne4eii. Adecll. a vlndeea feIurl de bole ~i a izgoni draell, CltoI Inohldendn-se pre sine tntr'o micit citsutlt ~i aflandu-se afar1l. de t6tit turbnrarea ~i strslueit ftind en nepatimlrea, a primit dumne4eescul dar al preotlal, tntm multi anl rl1bditnd aspra petreeere, ~i de totl :liind minunat pentru nennmsratele luI minunI. Oltol certa vietit· We ee stricaii semintele odraslite, ~i rana grindenel 0 a oprit, ~i pltmentul eel Insetat l-a a"' dapat cu ourgerl de pI6e, ~i repejunea rtulul, ea Eliseiii 0 a despltrtit ~i a trecut. ~i pre mana eea u8catlt a 6re·citruia crestln 0 a vindeoat ~i orbilor vedere a damit, ~i pioI6rele tele pre a multe minunl fltcend spre mitrirea adevllratnluI nostru Dumna4eii. A~a ~J.a dat elnstitul sM suflet, fao6torluluI sM. Intru aoast1l. 4i, pomenirea, prea cnvtosulnl pl· rintelul nostru Nichifor egumenul Monastirel Midiohiel en pace s'a sever~it. SUh: Dumne4eesclt ennuna de bunatate a hat Dumnedeescul Niohifor, din viatlt ftind mntat Intru aoastl1 4i, pomenirea prea cuviosnlnl Nlchifor eel ee s'a lini~tit in eele mal pustillo. curl ale muntelul Atone ~i a soris pre a iIt~e· leptul me~te~ug, pentru rugaelunea minteI, ee se aM la Filooalie pag, 869, cu pace s'a se· ver~it. S~ih: 'tie 0 pltrinte Niohifore, datorim a mul~eml ou adeverat, .
schlopllor ~i slabanogllor' le-a tndreptat, ~i al-

pele eel pre a viclen otrava in urechiIe Evel.Iara tu numat singura 0 at scuturat Matca luI Dumnedea, nascend pre omoritorul lut,

Mal intaiii a versat ~er-

tie ell glas de • "lauda D6mne, biserica striga "eatr~ tine, de sangele dra"cilor curatindu-se, ell san"gele eel curs prin milostivire "din costa tao
Condaoul ~i Ieosul Serbll.reI. muoeni~it Pelaghia oea din Tars. Stih: Pelsghia luelul nevoin~el tnotand, ~ Ca 0 oorabie in liman, en trupul in ouptor ars Intrand. In a patra 4i en adeverat, '_;'" I'e!aghl. in bo~d.lIl'.mlI .... 0 • IIl'lUllll\t.

J ertfi -voiu

Irmosul:

Intra aoastll. luna in 4 4ile, pomenirea sa.nte!,

I
.

ne·~l li1sat.

Psntru

m.,t.,ugal

r1J$l101un.1,..

'

in'Via\41
.

~-

d·I~~·'~~~~~~~~~~~~~~~~~
l..1..

___
;;~

IN PATitU jlILE OA.ntarea 7, Irmos :

Intru aoest!!. 4i, pomenirea prea ouviosulul p!!.rintelul nostru Atanasie eptscopul Oorintulul, carele a adormit pe vremile impera~ieIluI Vasilie ~i a lul Oonstantin, la ani! none sute cincl 4eel ~i ~epte. Stih : Ouviinolos este lut Atanasie laud!!. aducsnd, Cael bunatate vrednio!!. de lImd!!. a fost alegend. . Intru aoestil. 41, amintirea san~ilor pll.rintI, Afrodisie, Leontie, Antonie, Mel, Valerian ~iMaorovie ~i a multimel oelor ee tmpreuna eu el, au marturlsit in Sehitopoll. ~i sa sever~e~te amintirea lor, in oinstita biseric!!. a santulu! ~i prea lil.udatuluI apostollaoov, fratele Domnulul, oare se afia tnlauntrnl oinstituluI looa~ al prea santel StepaneI nostre de Dumne~eu Nascetorel la Haloopratie. La Afrodisie: Stih: Gine este acesta ee a tntins grumazul la sable, Afrodisie tnsu~l, 4iee Afrodisie. La Lsontie, Anton.ie ~i Mel: Stih: Leontie ~idol·lmpreun!!. nevoitorI, Au alergat la sable ea lei! oel alsrgatorl. La Valerian ~i Macrovie. Stih: Preste eapetele a dol mueenlcl focnl s'a ridieat, . ~i acoperement lor spre nevoin~lI.le-a Inehegat. Intru aoest!l. 4i, pomenirea. se6tereI "m6~telor santulnt Lazar, prietenullul Ohristos, ~i a purtat6reI de mir Mariel Magdalinel carea acestil. scotere a fost pe vremea 1111 Leon Filosoful ~i lubitorlul de Christos, la anul opt sute nons4eo1. ~1 se faoe serbarea lor in pre a oinstita monastire fAout~ de aoesta~l imperat pre numale sant111uI.Lazar, ~i se serbez!!. impreunli. ~i ta.rnosirea santel biseriel din acestll. monastire, La MagdaUna: Still: Tu ~i m6rtll. vie~ue~tl de ~i in eetate e~tl t!i.cend, se~~~~o, ao~ela~en~. mal 'nainte 6re-eare ulmire StihurY II. a~e4area m6~telor aoe~tia~I sAnte Mariel MagdaIinel in Constantinopol. Stih: Maria lui Ohristos lar!~I, Ravuni tl 41ee grli.ind, Larli Ohristos 4iqe:Oe~ oetate~ IDi acoperl1 in al seu mor~~nt. "'. . --

rdendu-te de dumnedeesellI sangele lui Christos, ~i rabdand organul eel ars ca un cuptor, mucenita strigat: Bine e~tl cuventat in biseriea mariret tale D6mne.
mArira:

Tineri! lul Avram ..

eel ce tmbraca cerlul eu nort, te-a impodobit cu dumnedeesca hatna pre tine marita, ceea ce at fost dezbracata, mucenita, carea cantaf: Bine e~tl cuventat in biserica mariret tale D6mne.

dumnedeesc al celut prea innaIt, bucura-te, Ca prin tine s'a dat bucuria Nascetore de Dumneden celor ce striga: Bine-cuventata estl tu tntre femel, ceea ce e~tl Prea-curata

C eea

~1 scum,

Ii

ms~t6reI:

ce e~tl Iocas ,santit

Stepana,

OA.ntarea 8, Irmos: Ma.uile intin4endu-~L.

~
~

mucenita prea fru ..

Bine-cuventatt tote lucrurile DomnuluI pre Domnul.


:Bine·ouvint1m pr. Ta.tU..... '

credinta pop6re care cantau:

mosa ~i adeverata a lui Christos, al bine-cuventat pUterea Iut, invetand cu dumnedeesc cuget pre. toll pre a laudata, ~i at tras catra buna

Rl' . '.. .--. ,,-,",..


_jL._.

rugll.elunl, ·DomIle ,1 Quale lor sante.prenoi, ·Amin. mi1u~te-ne ne ma,ntue~te


~·iiiii ..
iiji! •• _.iiiiiIi iIiiii ~!@!i!iii.ii!!!I .•,i!iJiiii .. ....

L'ogodindu- te aretat Cu . ~
v--

...i!JI!!_iliiii.iIiiii.. !l.!i!ii IJiii!IIijjj~iiiiiiiiiiiiiiiiii~iii!iiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiliiii-liliiiiiiiiiillli •. ...

iI

t~-;_.. _.

LUNA LUI MAIU-

Christos, al stins tota pornirea tiranulut, izvorind noen de tntelepctune Pelaghie prea cinstita, Si cu done diademe te-al impodobit mucenita, strigaud: Bine-cuventatl t6te lucrurile Domnulut pre Domnul. din Tatal eel fara inceput, ~i pre DuhuI.sao.t marturisim Dolcredinctosir, dicend ca s'a intrupat din tine Prea:euratli, Cuventul eel singur nascut, carele este impreuna tara de lnceput cu Tatal ~i cu dumnedeescul Duh, ~istrigam: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul.

'i Filul pre

aenm, a Nltso~t6r81:

ga-l, sa se mantui~sea totI eel ce te lauda pre tine, A I incetat de a dori,,,~iresa purtatore de cuouna, 10vredoiciodu-te a sta ioaiotea dorirel celel deseversit mucenita Pelaghie; ~i aI doba~. dit deplin desfatarea indulciret celet vecloice. R 6ga pre mirele teu sa se (l~a lumet pace, mucenita Pelaghie cugetatore de Dumnedeu pazind biserica de suparari, ~i Iuminand cu darul pre eel ee te lauda,
A. retatu- te-al Fectora ~i Mdl~ mat-pre-sus defire Nascet6rd de Dumneden, cact at
~~ aoum,
&

)(I.rire:

Nlbo~t6ret:

M" anile tntindendu-st Da"nur, gurile leilor cele des"chise io gropa le-a inculat, ei puterea foculut au stins, cu "y • "buna tapta tncingendu-se, tinerit eel Iubitorl de bun a credinta, stngan: d B· me-en" "ventatl tote lucruri"Ie Dom"nului pre Domnul.
• h

Il'mosul : 811.lludll.m bine 811 ouvAntll.m ...

zemislit pre Cuventul lui Dumnedeu, nascendu-l pre dinsul intrupat. Prio carele acum mantuindu-ne, pre tine Nascetore de Dumnedeu te
marim,

"

u p6te cuventul Sa spue laudele tale Pelaghie, cact Izvore~U nolan de minuni cu puterea ~i cu darul mirelut teu, Pre carele ~i acuma r6 ..

o&ntarea 9, Iraos: Christos petra eea netl1lat!l....

petr~ ce net~Iata de mana, cea din margmea "unghluluI. Din tine muntele " eel netatat Feci6ra s'a tatat, "adunand firile cele osebite: "Pentru acesta veselindu-ne, "Pre tine Nascetore de Dum" . "neq.eu te marim,
,1 cea·laltlJ. servire a Ort:cinel dupre rtnduJali,
~i Apolisul. IXAPOSTILARIA. ~i ST1HOAVSA Serbi1rel.

C hristos

Innosul :

IN CINCI :pILE

~ 31

~. !

INTRU ACEASTA LUNA


IN 5 -QILE.
La SAnta, marea muoenitll. Irina. . D6mne strigat-am, Stihirile pe 6, ale Serbll.rei 3, ~i ale santel, glas 1. Proson h: Prea 1ll.udatilor mueenief.,

ce te vedea U, ca una ee te-al chinuit, si calatoria 0 al seversit, ~i credinta fara prihana 0 al pazit,
MlI.rire, ~i acum, a Serbll.rel. ST1HOAVNA PentioostarluluI. Troparlul mnoeniteJ, glas 4. M[elu~aua ta lisuse Irina ...

u porfira luminata din sangele ten, fiind imbracata prea cinstita, al alergat catra eel ce at dorit, imperatul, Ziditortul ~i domnul a tota lu~i de la din sul adeverat al primit cununa biruintel, tmperatind acum imprcuna en dinsul, ca 0 Pectora, ~i mucenita mult patimitore, foculul celul ardeter, ~i tote sfasieturile trupulul le-al suferit pre a Iaudata, uttandu-te la resplatirile cele de acolo. Pre care singur Iisus le-a gatit mal 'nainte, celor ce I-an Iubit, ~i cu fterbintela au dorit de dinsul, ca de un mire prea frumos al sufletelor. de dragostea lul- Christos, ~i al urlt pre dumnedet, ~i pre idolil eel fara suflet ai paganilor, marita 1rino, ~i te-al ridicat pre sinett stilp de cunostinta lUI

____

Cantil. la sfir~itnl oll.rteI.

a__

.11

La Ortrin~.
CANOANE[,1. Al Serbll.rel eu Irmosnl pe 8, ~i a1 sa.ntel pe 4. A1 oll.rnla aorostih la Greol este aeesta : Cu rugaolunile tale aeoperl-me Irino. Ca.ntarea I, glas 6, Irmos: Oa.nt tie Domne Dnmnedeul men...

p ornirea

~ ununa fiind a purtatoret ~ de chinurt Christose, darueste eu rugaciunile el pace lumel, ~i marirea eea nevestejita, eelor ce te lauda pre tine.

frumseta fectoriet tale Irino, eeea ce e~tl en nume mare, stat inaintea mirelut teu.
Mll.rirel

ell lumina muceniel, ~i tmpodobindu-te ell

S trelucind

R anini-te-al

fie milostiv bisericel, ~i sa dea ertare de gresale eelor ce te lauda pre tine.

R oga-te mireluI teu Irino, cugetatore de Dumneden, sa

IDumneden, prea aretat la eel


.-....

prea s~nta Fecl6r~, nas-

~i ,oum, a N180At6rel:

cut-al negriHtpre Dumne4~: •

',..- 3~

"

LUNA LUI" MAlt!

........

1
I··

Cuventul carele s'a tacut trup, ~i s'a aretat asemenea cu not, mal-pre-sus de cuvent ~i de cuget.
Obtarea 3, Irmos:

rimind simtire mirulut ce s'a injosit, care a urnplut lumea de bun miros cu darul, te-aI intr'aripat catra dragostea Jut marite, A vut-at pre Dumnedeu ajutor ~i partinitor intru luptele tale 'prea intelepta. Pentru aceea incununandu-te, al biruit pre tirant,
1I11r1r. :

Aroul calor puternicL

musetile fectoriet Pectora, ~i incununandu-te cu sterna rnucenicilor Irino, ~i stropita fig ind cu sangele muceniet, ~i strelucita cu minunile tamaduirilor, cu buna credinta mucenita al prirnit darul de biruinta pentru chinuirea tao
1008.

Din pruncie aprindendute de dragostea mirelul teu Christos, prea marita cinstita, ca 0 capriora insetata at a~ lergat la izvorele cele curget6re. S,i prin chinurt pazindu-te pre tine, at intrat cu adeverat ea 0 mires a laudata in camara de mire eea nestricata a Ziditortulul teu marita, Hind tmpodobita ~i lmpistrita ca 0 alesa, veq.endu-te purtand eununacarea al primit ea de aur, de la camara de mire cea nestricaciosa, darul de biruinta pentru chinuirea tao
OatisDlala, 8']8.S 1.

Facutu-te-at turn nemiscat al bunatatilor, ~i 16ca~u . cinstiret de Dumnedeu, ~i salashnre barbatiel ~i curatiet, pre a laudata. la tine mortea a ineetat tntimpinandu-se cu eel ee s'a nascut din tine Pre a.. curata, Pentru aceea te numim pre tine parga nemuriret, celor puternicl a "slabit, ~ieel neputinctost 8'a11 "incins cu putere. Pentru a"eesta s'a tntarit intru Dom"nul inima mea.

Pana

~i .oum, a. N1I.8o~t6rel:

Prosomia: Morm~ntul MiL.

. A rcul

Irmosu.l:

De frumseta ta Christose
ranindu-se fecl6ra, a parasit degrab t6te cele ce se ved, ~i tota frumseta trupulul 0 a dat muncilor ~i amarelor chinurl ca sa se strice. Pre carea 0 at adus in trum6se camarile de mire, Stepane,
Mitrire, ~i aoum, a Serba.reI.

OONDA6, glas 3. Prosomia: Fecl6ra ast1l.4L.

Fiind ~mpistrita eu fru-

~~--M=g~--~-----------~lN!~O~IN~O~I~P~lLE~·.--.-------~----~~ OD.ntare& 4, Irmos:

ela ce'tt da tie pacea, ceea ce e!1tI ell nume de pace, vedendu-te ca te luptl pentru dtnsul, te-a umplut de cuget barbatesc ~i de putere, mucenita, Cu oserdie neincetata al intrecut slabictunea temeesca prea fericita, ~i eu tarie at infruntat pre eel ce slujtan 10selactunet, mucenita, Prea indumnedeita rabdare at aretat, ~i semetia tiraniIor 0 at surpat, strigand mirelul ten: Martre puterel tale D6mne.
Mlirire:

VenireI tale pe pament...

vrajmasl, tu purtatore de chinurt marita, a urma patimet lui Christos, ~i cn terbintela urmand, cu nevointa te al chinuit pentru Stepanul, prea fericita, de mucenicl al adus lUI Christos marita, eu Intelepcmnea ta ~i ell bine cuventarea, inyetandu·1 pre el in tru adever, ~i eu cuventul darulut, ¥i ~um, & Nl1scMOra!: Fiind invetatl taioa zemisliret ~i nasteret tale celel negraite ~i dumnedeestt, acum eu tota buna cinstire te laudam pre tine N ascetore de Dumneden, eea pururea laudata.
e

II

D orit-at

C eta

lUrire:

Aretatu-tl-a tie Domnul prin vis chinurile ~i muneile si semne de biruinte, frumosa fectora, preeum Apelian tl-a tilcuit,
~i acum,
&

O&lI.ta.l't&

0,

1m,.:

Strigat-a ma.l 'nainte...

Nl1sc~t6reI:

du- ne Prea-curata, strigam tie, eel ce prin tine ne-am mantuit: Bucura ..te Feclora pre a cinstita; bucura-te Nascetore de Dumneden prea laudata.

Glas de bucurie veselin-

~ ndreptat-at caderea stremo~~el Ever, ceca ce e~tl pur ... tatore de chin uri, surpand pu .. terea vrajma~ului,~i doborind sprincena acelula eu dumnedeescul dar. al statut eu vitejie incununat nedeu eu

A vend

e
~<

Lumina ta D6mne...

(lbtarea. 5. Irmes:

u euget f6rte barbatesc aretat ai marturisit pre Christos Dumnedeul tuturor, ,ieu cuvent iDtarit al rusinat pre

cugetul vitez Irino improtiva tiranilor, sufletesca, ~i te-al de la Christos Dumcununa biruintei,
1I1r1re:

C u sangele chinuirel mu-

-~~ce3n41'ta f~cut mal....uml.nL6UsNa~MAlll===========.... aI , l LUI


\' a

frumsetea firel cea curata, cu tarie suferind nevointe vite-

je~tI, frumosa tectora,

"

Dumnedeu Curata, pururea FecI6r><.


a

arde rugul ~i nu se par)' oleste, N ascetoare de "'(


Inaosnl:

veqend ca

et aIDa A r~ a t-a tar na~ t ere! '" tale, vedetortul de Dum ned, en,

~i aenm, a Ni!se~tOrel:

"chipttind ingroparea ta cea "de trel dile, profetul Iona, in "chit rugandu-se: Din strica"clune me mantueste, Iisuse "imperate al puterilor.
Oondaou1 ~i Ieosul Serb1l.rel.

Strigat-a

mal 'nainte in-

Intru acesta lunA. in 5 4ile, pomenirea sa-nte! mareI mueenite Irina. Still: Prin Uerea sabtet murind ~i eu 'hip strein tnvtind, lrino en pace Iara~l e~tl adormind, Irina titet!!. ftind s'a sculat, ~i Iara~I in a elncea 4i a reposat.

oesta a fost :file!!.singura nascuta, luI Lioinie tmpsratul ~i Liciniel males-sa din eetatea ce se ohlama Maghedon. 011.rela mal 'nainte iI era numele de la parin~l, Penelopi. Decl streluetnd la frumsetea truputul, o1l.ttntreeea pre verstntctle eI, se afla tntr'nn turn malt ee i-l zidise tata.lseu, cu trel spre-dece feol6re trnmose, avend multa avere spre slujba e1. ~i BcaUD,masa ~i stesme, t6te faeute de aur, ~i era eand a pusu-o acolo de ~ese anl, inve~atl!. de ore-earele betran anume Apelian, pre earele n randulse Lieinie sa intre la densa, Deol ea ve4u Intr'una din dile, ell. veni 0 porumbita aducend 0 ramura de maslln, ~i 0 puse pre masa, ~i un vultur aducend o oununa fa.eutll. de florI ~i 0 puse ~i aceea pe masli.. Apol ve4u 01i. veni pre alta ferestr1l. un oorb ~i puse un ~erpe pre masi!.. De oar8 mir1l.ndu-se ea, ~i ouget1l.nd ee pot sli insemneze aoelea ce a ve1ut. lara betra.nul Apelian i Ie dazlega 4icend: Oil. porumbita este nevoinla gandulul el, lara, ramura oaa de maslin

este pseetea luerurilor ~i desehlderea boteznluf, lara vulturul earele este imp~rat celor-lalte pasert, prin eununa n insemna birulnta spre cele alese bunatatl. lara oorbul en ~erpele, ii tnsemna neeazul ~i rena patimire. ~i in sourt sa 4icem 1·0. ttlouit ~i f-a arstat ~i nevointa mueeniel ee era sa s~ver~asea pentrn Ohristos. ~i alte pre a marlte pe rand tote pentru dsnsa se spun. Oil.spun ell. i s'a dat numele prin ehlemare de 1l.nger, in loe de Penelopi,numindu-se Ir.na, ~i cum oll. de aeel anger fu inv~tata eredlnta lul Ohristos. Si ea mal 'nainte f-a spus eil.se vor mantut tntunerece de suflete printr'ensa, ~i cum ell. va veni la densa Timotein ucenleul lul Pavel, de 0 va boteza. Deel acestea fAeendn-se, zdrobind idoliI tatil.hil s~n, 1·0. lepMat [os, ~i dar mal int1l.in fu eeroetata de tatal sen, care le porunci sa 0 dea sa 0 ealoe cail, Din caril unul in loe sll..1 faea e1 vre un r~u, sa repezi asupra tatalul seu, si-l surpa lOS de-l sfArimil. mana dreptlt, ~i1 ~1omori, ~i ferioi pre santa en glas omeneso. lara eo. indata se elibera din legaturI, ~i rugandu-o popoml, faou rugaolune, ~i a inviat pre tat1Ll el, carele a eredut in M1l.ntuitorlul Christos en trel mil de omenl, ~i en femeea sa d'imprenna, ~i primi boteznl, ~i Iasand imp~ratia, i~l petreou viata. in tnmul ee zidise pentrn filea sa. Dnpa aeeea luand imp~ratia sa Sedeehie, lara~l fu s1l.nta sUitl!.oa al!.jertfescl!.la idoU. ~i nepleeandu-se tn aruncata en eapnl in jos intr'o gr6pa adenca, in oarea era de tot felul de tirat6re veninate ~i fu nevatamata de aeelea, Dupa acsea treoend patru dile, ~i scot~nd-o de aeolo it tMra pioJ6rele ou' fer~streul, ~i iari!.~l se faeu sitnetos1l. de §.nger. Dupa aeeea fu legata 10. 0 r6ta, ~i oprlndu-se apa ee pornla r6ta, rsmase santa nevatll.mata ~i de acolo, Pentru care minune ventra la oredin~a lul Ohrlstos opt mil de suflete omenestl, Deel dupa ee oMuse Sedechie din impera~ie, sa ridioa Savorie, fllul sen, cu oste asupra aeelul ee-l scosese pre tatal sen din imp~ratie. ~i atuncea tnttmpmandu-I pre Savorie santa Irina inaintea oetA~eJ,orbi ~i pre el ~i pre ostea lul eu rugaefunea, si-l lovi eu nevederea ~i lara~l eu rugaelunile il faou en vedere. Pentru acesta nemultsmitoril 11baturl!. plrene prin talpele picl6relor, ~il puseri!. in spinare un sac plin de nasip, ~i 0 Inara in g6na, de 0 purtara vre 0 trel mile de 100. ~i desfil.t1l.ndu-se pamsntul inghi~i pre slugile tiranulul, ~i pre 4f1ce mil de bil.rbatl din eel necredtnolosl. lara eatra Ohristos venira al~I trel-4eel de mil. ~i remaind tiranul ineit tot in neeredtnta a venit 1l.ngern1Domnulul ~i lovindu-l I-a ueis. ~i flind s1l.nta libera, umbla prin oetate de facea muite ~i marl minunI. ~i mergend la turnul unde sa. afla.tata-seu intr'insul, ou Timotel Preotul, aduse oatra credin~a luI Christos einc~ mil de Eufiete, oaril nitzuise la invetatura. e1. ~i impreunil. eu din~il eel trel-4ec1 ~itrel de bll.rbatl

dtJtd

r I

IN CINaI PILE

ee erail pu~I de paza turnu1ul. De aeeea sosind in eetatea ce slL ehlama Oallnicon, nnde era Numerian imperat, ~i stand de fata. Inaintea lul, f}i martnrismd pre Ohrlstos, fa bilgata, in trel bol de arama infoeatl, mntandu-o dintru unnl in altnl, ~i en minune pornindu-se al treilea boti, in oarele era santa, ~i nmbland, a erapat, ~i e~i santa sll.net6sil. f}i ne ars1l., decl ventra ell.trll. Christos de creqnrll. 0 sutlL de mil de 6menI. Dupa aeeea murind impllratul, porunoi Eparhulnl siL nu 0 lase, ei 1'111, 0 muncescs, earele bagandu-o in leg1!.turl de fier tntr'un foe, remaee santa nestrieatlL ~i s1Lnet6s!!., tlngens du-se foeul de dumneqeescul anger, carele rupse ~i legaturile de-asupra el, cat mirandn-se forte epsrhul, credu ~i e1 tmpreuna on sotifle ld, ~1 ventra ell.trll. Christos. Deel ducendu-se vestea el in t6te par~ile, Iara Savorie imperatul Persilor porunei de-l tlUarll. eapul, ~i 0 bll.garil. tntr'un mormsnt, ~i Iaril.~I de angerI fu inviat1l., earele ferioiudu-o oliel s'a nevoit pentrn Ohristos, a ferioit ~i pre eel ee ail orequt prin nevointa et, ~i pre cet oe vor face amintirea intru anil eel viltorI. ApoI ~i dupa taerea eapnlul eI, ~i dupil. invierea din mortl, spun oil.avend in mana el 0 sttlpare de maslin, a mers in eetatea ee sli. numeste Mesimvria de s'a aretat la Imperatul, ~i cum 0 a vequt, a eredut ~i el in Christos, ~i s'a botezat de preotul Timotel, en mn1~ime de tutnnerece de popore, De aeeea a mers santa la Magadon la cetatea el, eatri1 pil.rin~il el, ~i a plans pre tatal-seil earele era mort, ~i s'a Imprennat en malea-sa. Apoi rrdtcandu-o un nor 0 duse la Efes, ~i remase aeolo fiteGnd multe minunl. ~i sa numeste adevsrat toema oa un Apostol. Dupa aeeea mergend 1a Apelian pre care i-l dedese tatl1.-sM1 dascal sll. 0 inve~e carte in turn. ~i str§.ngend pre eel din hfes, lul1.nnmal ~ese en dens a, ~i pre Apelian, ~i merse la un morment non, in care incil. nu fusese nimenea ingropat, ~i adormi tntr'tnsul, invlltil.nd sll. nu miste nimenes petra oe a pus.o dascalnl ei Apelian preste densa, panl!.la patrn 4i1e,~i treoend done4ile, mergtmd la mormsnt Apelian, 0 minune! sli. 80tH!. petra rtdillatl!., ~i trnpnl sil.ntel asemenea. Aoestea dar dupa gandurile omenestf, pot a ail. pl1.rea neersdute Ia unil, dar tllSii. 1a Dumnedetl t6te slnt en pntintil. oele ee la omenI stnt en nepuUntil.. Deel a fost adusa santa Ia jndeoatlL, mal inti1I adiolt de tatll.-seu Idelnie, lara a dona 6rll. de Sedeohie ~i Savorie, ~i Nnmerian fllnl luI Sevastian, ~i de e:parhnl Vavdon, ~i Savorie imperatnl Perstler, tarll. eetll.tile in care a marturisit stnt aeestea: Magedon patria el, Oalinicon, Constantina, ~i Mesimvria. larll. amintirea muoeniel el s'a soris de Apelian dascalul se11. Intrn aeest1l. 4i, ehinuirea santilor mueeniel Neofit, Gaie ~i Galan. ~i sit face serbarea lor in santa ~i einstlta bisericll. a satHor mll.ri~i· lor ~i de mlnunl fitoetorl fArll. de argint Oosma Damian, Care este tntru ale lui Darie,

au su/erit, Pentrn santa Treime pre earea e1 0 ail cinstlt,

.,sUa' Trel mneeniel pre a on MrMtie m6rte

Intru acesta 4i, tamosirea blserieel, prea santel Mseet6rei de Dumne4e11, intru ale lnf Chir. Cn ale lor santa rnglielunl, Damna miluestene, ~i ne mantueste pre nol, Amin. 04nta.re& 7, 11'IR01: TineriI eel din A vraam ...

ucenita purtatore de cuI-I~ nuna, carea stat inaintea scaunulut Stepanulut t~l1 pazeste pre eel ce striga eu credinta : Dumnedeul parintiler nostri bine e~tI cuventat. eorturile cele cerestr, te-at invrednicit a dantui mucenita vrednica de minune 1rino, strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine estl cuventat,
Mlme:

iWf

In

doritulut teu, al suferit durerile chinurilor Ir in 0 strigand : Dumnedeul parintilor nostri bine e~tI cuventat, gralulut buzelor tale, ell credinta te tericim pre tine Matca lUI Dumnedeu, strigaud celut ee s'a nascut din tine: Dumnedeul parintilor no,tri bine e~tl cuventat,
Obta.rea. 8, 1rmoI: Pre tineril eel bine eredinolo~J...

Dorind sa afli Irumsetea

U rmand

~1 ao1.Dl,

8.

Nisoit6rel:

,i

hinuitu- te-at ell buna vi- I tejie prea tericita Irino, ~i I


alsurpat pre tiraru, aV

prt

f
II

:J

IhJI t'J-~'
3S'

:tUNA LUI MAlt}

tmpreuna

f. '

lucratore ~i ajutat6re puterea cea ne biruita a Stepanulm t~u, strigand : Pre Domnul laudati-I ~i-l prea innaltatl tntru tott vecit, . Tenero Irino prea-marita, fiind tu ranita de dragoste, at mers pe urrna mire 1ul t~u, fiind ranita de dragostea lut, purtand in trupul tt!u patimile lul f?i cantand: Pre Domnul lucrurile Iaudatt si-l pre a innilltatl tntru totl veciI.
Bine-ouventll.m pre TatU ...

"mantuit. Atuncea fiind in"chipuita, lara acum lucrata, "pre t6ta lumea ridica saolI "cante tie: Pre Domnul lu"crurile Iaudati-l si-l pre a in"naltatI tntru tott veciI.
CAntarea 9, Irmos : E9'a eu adeverat, ..

ta cea intru chinurl Irino purtatore de cununa, s'a ris de eel ce partineau desertaclunet ~inedumnedeirel, ~i cu credinta cantal marita : Pre Domnul 13udati-l lucrurile, si-l prea innaltatl intru totl vecil,
~1 aeum, a Nitscet6rel: .

R abdarea

antuind la cele dintru innaltime, imprejur pre Iang~ doritul ten frumosa Fectora, cere lumet pace ~i era tare gresalelor Irino, eelor ce cu credinta seversesc amintirea ta cea purtatore de lumina ~i prea~.santita. Inlauntru camaret celet de mire te-a salasluit Christos, pre tine ca pre 0 mucenita ~i Fectora, unde te veselestt tmpreuna eu cetele feclorelor ~i ale mucenicilor, Irino purtatore de cununa, Pentru aceea totl te fericim prea lau-

rilor, salil~luindu·se
tecele

qeu, me~tera tuturor lucru-

[ntelepcmnea

lUI Dumne-

data.

Malca lut Dumneqeu, ~'a zidit ei~l casa tntelegetoare ~i Inaufietita, ~i a mantuit lumea carea striga:

teu

in pan-

lUrlre:

rile, si-l prea inaltatl totl vecil.

Pre Domnul Iaudati-l lucruIrmosul: Si Ihdim bine Il ou8nti1ll ...

tntru

Insu~1 imperatul tuturor ~iocarmuitorul dreptatet, deschidend usile cerlurilor, a primit sufletul teu eel pre a enrat, Irino, ceea ce e~t1 numita cu numele dumnedeestet pact; pentru aceea totl te fericim. neru .. f}inata catra Filul teu Pre acurata, rega-l pre dinsul prea santa, sa dea lumel pace, i

.
I

m.

"dincJo~1 in cuptor, nasterea . "Nascetoret de Dumnedeu 't-a


--·_7----~---·

pre

tineriteel bine ere-

. A vend

~1 aenm, a. Nil.8o~t6rel:

indraznela

II

r
~

IN ~EASE :pILE

~ror bisericilor unire, ca cu totil sa te marim,


Irmosal:

adica prin bola ne"ascultarel, blestem tnlaun"tru a adus, lara tu Pectora "de Dumnedeu Nascetoare, "prin odrasla purtaret in pan"teee, lumet bine-eu ventare al "inflorit; pentru acesta totl "te marim,
EXAPOSTILARIA.

E va

INTRU ACEASTA LUNA


IN 6 VILE.
Bantul ~i dreptul rov: La. D6mne strlgat-am, Stihirile, pe 6, ale Serbarel 3, ~i ale santnlul 3, glas 4. Prosomia : Dat-af semn ...

t.

Domnulul

t~u trumosa Fectora mucenita, ~lnevoindu-te

Intarindu-te

Prosomia.:

Femel ascultatl. ..

en erueea

vitejeste al pterdut semetia tiranilor. Si de la Christos at , primit darurt de biruinta, prca tntelepta lrino, cea eu nume mare, rugandu-te pentru nor, carit te cinstim en dragoste,
STIHOAVNA Serb1l.rlil. ~i oaa-Ialtil. servire a OrtrinieI.

tnteleptestt cu tntimplarile cele nare , Iisuse a-tot-puternice, Mantuitortule al sufletelor n6rele. Pentru aceea marim rindutala ta eea fara de aseme-

~i de barbatie prea bunule, pre dreptul lov eel mult patimitor, eu bunatatl ~i ell euvinte, ~i eu lucrurt dumnedeesn , ~i pre eel trufast ell adeverat iI

at-at pilda de rabdare,

stre.

veselindu-ne,

de reutate, adeverat ~i fara prihana, ~i credinclos, ferit de tot lucrul ren, te-al eunoseut fericite 16ve, impodobit cu adeverat en bunatatile, ~i luminat intru buna credinta, Pentru .aceea te ferieim, ~i serbam astadt santa ~i cinstita amintirea ta,

Drept ~i fara

~~

eel fara prihana, tmpodobindu-te icu buna eredinta, ca ell 0 bogatie, ~i ca cu 0 porfira de mult pret, ~i

I 6ve

~I-----"

-------------~

LUNA. LUI MAltt

tmbracandu-te cu milostivirea ,i cu dreptatea ca cu 0 cununa dumnedeesca, aI tmperatit preste patimile cele ce tiranesc, Pentru aceea te-al suit la curtile tmperatestt cele tntelegetore, ,i star inaintea tmperatulut eelul veeInic, pururea pomenite.
.1.r1re,
rIal 8.

~i rumpend turnul trupulul, visteria duhulul nu 0 a furat; cact a aflat intr'armat sufietul celut fara prihana, lara pre mine ~i golindu-me m'a rob it. Decl mal 'nainte de stir~it tnttmpinandu-me, mantueste- me de cel viclean, MantuitorIule, ~i me mantueste,
JOr1re, ~i aoum,
&

Serblrel:

Pazindu-tl viata intru buLa Ortrin~. natate deseversit, nu al greOANOANELB. ,it tntru ale leget, cact avend de la Dum..............~ ........ ~~ Al SerMrf'1

neden • buna 't

n U m 1rea cea laudata, ca un osta, f6rte viteaz, te-al catra nevointa bunatatet, siluptandu-te eu ranele purol6se eele nesuferite, al biruit pre eel ce tara de mesura sa lauda: Drept aceea tncununandu-te eu darurl de biruinta de la Christos, rega-l pre dinsul pentru sufietele n6stre.
" 8.oum, 8. Serblrel: ST1HOAVNA SerMrel. Tropa.rlu1 sa.ntulul, elas 1.

en Irmosul pe 8, ~i al sa.ntulul pe 4. Aloll.rula. a.orostih la Greol este seest&. :

dezbr acat

Ou cuviin.tll. este a cAnta pre lov eel mult pll.timitor. Fltrll., a Naso~t6rel Oompunerea lui Cosma. Monahul. Oa.1I.t&.rea 1, r1a15 4. lrmos : Oetele Israiltene~tl ...

• stos eu ochil eel intelegatort pre diamantul eel suferitor, impodobit eu cununa rabdarel, serbeza eu veselie, cantand: S~ cantam Dumnedeulut nostru, ca s'a prea-marit. limba inteleptilor, nicl euget omenese nu va putea ~ ajunge laudele tale, peq-

~F

edend biseriea lui Chri-

Bogatia bunatatilor lui lov veqendu-o vrajmasul dreptilor, s'a mestesugit a 0 Iura,

Nicl

----~=====-~=========-====~~--~-===~~~-----

IN ~EASE pILI

tru ca limb a eea nezidita a dis eel est! einstitor de Dum, , nedeu, fara de prihana, ~i adeverat, Pentru aeeea impreuna eu tine, dintr'un glas strigam : Sa cantam Dumnedeulut nos, tru ca s'a prea-marit,
M!rJ.re:

lit la tine tncepetortul Inselaclunet serpele, ca la eel dinHiiu zidit, dar nu s'a folosit la viclesugul lur, acela ee s'a laudat preste mesura,
~1 aeum, a. NlI.sc5t6reI:

eu gratul femeet a

Ml1ril'e -:

navA-

Gandind vrajmasul pentru dreptul ca este ingradit cu bogatie, ~i luptandu-se eu dinsul 11 va surpa, l-a eerut ea prin lupta sa-l surpe, ~i luptandu-se in sila eu din sui goI, s'a surpat. Cacl prin rabdare striga: Sa cantam Dumnedeulut nostru ca s'a preamarit,
~i a.cum, a. Nlsc~t6reI:

Bucura-te Malea neispitita de nunta, ceea ee al incaput in pantecele teu pre Dumnede u Cuventul, si I-at nascut intrupat, ea pre Dumnedeu impreuna ~i om. celor puternict a "sHibit, ~i eel neputincrost s'an "incins cu putere, pentru a"cesta s'a tntarit tntru Dom"nul inima mea. un adeverat ~i drept, de Dumnedeu cinstitor ~i tara prihana, ~i santit aretandu-te prea marite, sluga lui Dumneden cea adeverata, at luminat lumea en rabdarea ta, prea rabdatortule ~i prea vitezule ; pentru acesta totl, de Dumnedeu tnteleptite Iove, laudam amintirea tao
ICO

A reul

Irm08ul:

Adunarea profetilor te Iauda Curata, ~i cetele eelor fara de trup te einstese pre tine, cact vedend pre ZiditorIuI tuturor ea negrait a esit din pantecele ten, eu netacere il striga : Sa cantam Dumnedeulut nostruca s'a prea-marit,
OAntarea. 3, Irmos: Aroul eelor puternicI...

Ca

OONDAO, glas 8. Prosomia: Oa niste pll.rgl1 a ftrel...

~ ipsindu-te de tubitit tel ~fii ~i de averea ta, al remas cu eugetul neinduplecat, cantand: Bine este cuventat numele Domnulul men, Bogatia ~isaracia le-al facut materie bunatatet, cact prin mijloeirea amendurora ardendu-te ea aurul de septe or! te-al are tat prea lamurit,

s,

Dumnedeul si Domnul tu, , turor, eel ce tmperateste impre una cn Filul ~i cu Duhul intru 0 dumnedeire a strelu• cit, ~ipre eel credinctost, bine

~ --~~=====================-,~==~~~--~-=-

"0

LUNA LUI MAltt

cinstitorl I-a tacut, Acesta ~i pre Iov l-a marturisit, lim ba cea fara de reutate, cinstitor de Dumnedeu ~i drept, departat de tote reutatile, Pentru aceea cinstindu - te pre tine Iove.cu cantart laudam amin .. tire a ta,
Catismala, "las 3.

rele este tamaduitor gresalet lUI Adam, tamaduta ~i ra bdarea ~i taria sufletulut t~u celut fara de reutate, cand eral in gunoin, love pre a tericite,
Mli.rire:

lov eelfara prihana ~i curat, carele s'a facut intru Duhul stilp tntarit ~i nestremutat de maestriile vrajmasuluf, totl sa-l fericim, ~i ell credinta sa-l laudam, ca pre eel ce a fost mare sluga a lul Christos, ~i neincetat sa roga lui sa mantuesca de primejdil suflete'e n6stre.

Prosomia.:

De frumsetea fecioriel tale ..

Pre

Lumin~ndu-te eu adeverat ell faptele cele bune, din zavistia vrajmasulut celul incepetor de rele, te-al lipsit de tota averea, dand marire Ziditormlut teu love.
~i aema, a Nboet6reI:

MlI.rire, ~i aeum, a Serbll.reI. 04.ntarea 4, Irmos Au4it·am mll.ritll. ra.nduela ...

Pre tine te laudam pre a marita miresa a Iut Dumnedeu cea neispita de nunta, carea al nascut en trup pre Mantuitortul, ~i intru adever fara tacere strigam tie: Bucura-te partinitorea ~i lauda robilor

tel.

Cinta.rea 5, Irm08:

rea Indestulata pilda ~i stilp Insufletit, 3i icona bunatatilor, ni s'a aretat noue tnteleptul ~i fara prihana lov; canna fa-ne rivnitorI pre nol carit strigam tie: Marire puteret tale Domne,

angaitoril Intemplarilor I-Ifltale eelor rele, adaogend odiniora ranelor ~i durerilor tale, tl-au impletit tie mal multe cununt, marite love. Intemplarile tale cele rele, vitejeste te- at aretat nebiruit, ~i intru bunatatile tale nu te-a} induplecat la trufia cea fara randuela, marite love.
MlI.rir. :

~lf

eela ee aI r~sll.rit lumina ...

bunatatilor, loc de nevointe a pus tie patimitortule, descoperind de 0 data la totI strelucirea bunatatilor tale, carele strigal: N eprihanite love prea fericite.

Implinitorlul

La

P uitortul

de nevointe ca-

~te aJ suterit viforul eel cum-

Z idindu- tl cetatuia tulul teu nerazvratita,

sufleviteje-

•. =~=====================I=N=~~E=A=SE~Pl=L=E============:========~

plit al vrajmasulut, l6ve.

mar it e

crora, Bucura-te Malca PresDumnedeu,


curata, a luI Iisus, Filulullul
Oa.ntarea 6, Irmos: InsemnAnd mal 'nainte ...

Glasul angernlnt fara tacere ti-l aduce tie zidirea Fe-

,1 aoum, a N1so~t6reI:

"chipuind ingroparea ta cea "de trel dile, profetuI lana in "chit rngandu-se: Din strica"clune me mantueste, Iisuse "imperate al puterilor.
Oondaon! ~i Ieosul S~rbltrel.
lul ~i dreptuluI ~imalt plttimitor!ulul profet lov

Intru aoast§. luna in 6 4ile, pomenirea santn-

cindu-se de cuvintele tale, te-a] aretat gura plina de tatna celul ce te-a tacut, ~i te-a in vetat pre tine cu dumnedeescul Dub. durerea inimel celet tntristate, versat din ochit tel lacrtmt de milostivire, partinind saracilor ~iveduvelor, marite Iove,
M§.rire:

S cacl

minuneza audirea tndul-

C a sa vindecl

Viata ta a fost cu buna eredinta ~i tubitore de Dumneq.eu, pentru aceea ~i mortea ta s'a are tat tie odihna, ~i te-al mutat catra veselia cea fara de sftrsit, fericite Iove, Nascetore de Dumnedeu Prea-curata, r6ga pentru slugile tale pre eel ce s'a intrupat din tine, cact pre tine singura te stim ca e~ti none partinitore,
Jrmosul:

cesta a fost din tara AusittdeJ, din hotarele Idnmeel ~i Arabie!, fift din fiU lul Isav, de era el al eineilea de la Avraam. Pre tatal 811fttl chlema Zaret. ~i pre muma-sa Vosora. Inslt mal 'nainte se numia. Iovav, ~i a profetit patru-deel ~i cineY de anl, ~i a apncat tnainte de venire a Iul Ohristos 0 mie nou~ sute doull-4ecl ~i cinel de anl. Pre acesta l-a ispitit dJavolul, mlLrturisit fiind de Domnul, drept ~i fl1rll.prihan1l., ~itntreesnd pre totl oel de pre p1l.ment. ~i despoindu-l de t6t1l. averea IuY, ~i ehinuindu-l en tngrozite ~i nemangMte rane, fugi ~i se duse de la dtnsul rusinat, areta.ndu-se dreptul neindupleoat ~1 netntors la pornirile n1l.p1l.~tilor Pre acesta l-a lnl. m1l.rturisit de sus Dumnedeti, la sflrsitul nevointelor sale, ~i i-a tutors indoite eate i 8'aft lnat, pre cum arat!l. eu amaruntul istoria lnl. ~i a trltit duplt raDII. 0 8Util.~epte-4eol de anI, de s'a fl!.cut t6tll vremea vie~eI lul doull sute patrn4ecl ~i opt de ant Intru acestl!. ~i, ouvio~il Mamant, Pahomie ~i llarion, en pace 8'aft 8ever~it Stih: Ilarion ~i Pahomie on Mamant, Imprenna oi1l§.toria eea bunl1 aft alergat. Intra aoestl!. 41. santnl mueenie Dimitrion, i§.geta.ndu-se s'a sever~it. Stih: Sege~ile care de m6rte trupul r§.nesc, Dimitrion Ie soootea, s§.getI de joo oopill1reso. Intru aoest1l. 41, sa.n~il mnceniol Danax, Mesir ~i Terinos, de sable s'aft s1\ver~it. Btih: Intre dol cariI prin talerea capetelorba s'aft nevoit, Mesir lipsit de cap in mijloc a statut, Intra aoest§. 4i, santul mneente Donat, ins§.getat s'a s~ver~it. SUb.: Donat altul strein 6re-oa.rele sore mi s'a ivit, , Va Blt~e~I ea de ni~te raze flind impodobit. T

Itih : Daolt .1 murind e.U neuitat§. petr§. a MrblttieI, Oum ~i eft te voift asounde 16ve sub petra uIt§.reJ. Pre lov eel mult p1l.timitor tn a ~esea 41, xorul mor~el sub p§.ment n acoperl.

R ugamu-ne

,1 aeum, a Nltsolt6rel:

l.

Strigat-a mal 'nainte in-

.. ,

,~ +
42

LUNA LUI MAlt!'


~i

Intru aoest1l. 4i, santul mueenlo Varva.r de sable s'a sever~it. Still: Tu vitezule la nol dupre numire Var· var e~tl ehlema t, Insl1 este en inima Varvar, 091 ee te-a tll.lat. Ou ale lor sante rugll.olunI, Ddmne milnestene ~ine ma.ntue~t8 pre nol, Amin. Obtarea 7, Irmo.:

acum,

&

NI186~t6r81:

iind ne invetat de euvintele legilor, dar facend Implinirea protetilor f?i a legeI Iove, prin dragoste al placut lut Dumnedeu, cantand: Prea laudate Doarnne Dumnedeul , parintilor nostri, bine e~ti eu-

e'll ce al mantnlt

in foe...

Ceea ce at primit in panteeele teu pre Dumnedeu fara sernenta f?imal-pre-sus de fire, earele a esit din tine si a vor, , bit eu omenit, pentru milostivire, eu buna credinta te Iaudam pre tine in vecl, ea pre o Maica a celut pre a inalt. oata eeata eelor ee serbeza cantand impreuna eu dumnedeescul lOY, serbeza intru inaltime. Pentru aeeea striga: Preott bine-cuventatt, popore prea inaltatl pre Christos Intru totl vecii. tl-a indoit cununile pe pament ~i in ceriu, cugetatortule de Dumnedeu Iove. Pen t r u aeeea , strigt : Preott bine-cuventau, pop6re prea inaltati pre Christos intru totl vecit, , pur6ele trupulut teu fericite, izvoresc tamaduirt sufletelor f?i trupurilor eelor ee cantil: Preoti bine-cuventatl, pop6re prea inaltatl pre Christos intru totl vecil. cele infricosate, al prim it dupa lovire, de la puitorlul de nevointe darurile biruintei, a vere indoita pe pament, ~i moste-

Obtare& 8, lraoa: Pre eel ee s'a v~4ut ...

ventat,

comora pe pament, ei avend nadejde in certun, at Iepadat la pament aurul, eu bueurie lul Dumnedeu strigand: Prea laudate Domne, Dumnedeul parintilor nostri bine est! cuventat, , , uvindu-te cu rana cumplita, ~ide avere despoindu-te vrajmasul dreptilor, nu a plecat taria sufietului teu a nu striga: Prea laudate D6mne Dumnedeul parintilor nostri, bine ef?tI cuventat, te-al marit Iove, aretandu-te nepleeat la maestriile ~i napadirile sat an e I. Drept aeeea ti s'a aretat Domnul vindecand ranele tale, ~i

N estrangend

P uitorlul de nevointe

F6rte

l14rfre:

Suferind

Bine-Guvintlm pre Ta.tU...

vitejeste ranele

~ daruindu-tt avere indoita,

.....

nirea cerlul nl, fericite love'--1-

. ~-------------------IN--'E-A-~--pffi-E--·--~--------------;t
~1 scum, a. NlI.so~tQr8I:

Pre ceea ce fara sementa , negrait a zemislit, ~i a nascut bueuria lumel, pre Christos Dumnedeu .Tiuert bine cuvin, tatl, preott Iaudatt, pop6re prea inaltati-I intru totl vecil,
sa.
Irmosul : 14udll.m bine sll. OUT~ntll.m .••

jitnitele eele ceresn, ea pre ni~te gran copt adunat, f?iplin de dile dintru ale Duhulul, love sluga Domnulut ferieite. Pentru aeeea to,l te tericim.
~ &8111Il,

a NlI.soit6rel:

Pre eel ce s'a vedut in chip "de anger in euptorlul eel cu "foe la cuventatorit de can"tare, pre Christos Dumne"qen laudati-l tineri, preotl "bine-l cuventatt, pop6re pre a "inaltati 1 intru totI vecil,
Oa.ntarea g, Irmo.: Eva adioA. prin b6Ia...

mat-pre-sus de gand locas f?iscaun Insufletit, ~i use intelepclunet eelei mal bune Prea-curata Feelora. Pentru aceea ca pre 0 tmperatesa te-a Iubit fectorele pre tine Fectora, aducendu-se pre urma ta tie filcel luI Dum-

A retatu-te-at

nedeu,

Irmo.ul :

eu strelucirea rabdaret dupre vrednlcie s'a incu, unat; tara tu te jelestl f?i e~t1 posomorit satano, nesuferind cununa dreptului; cacl iudesert nadejduindu-te, te-a! rusinat, Care tuturor eelor drepttsingur tu estl prea vrajmas,
V

Eva adica prin bola ne"ascultarel, blestem inlauntru "a adus. lara tu Pectora de "Dumneqen Nascetore, prin "odrasla purtaret in pantece, "lumet bine-cuventare at in"fiorit; pentru acesta toti te . ' "marIm.
EXAPOSTILARIA. ~i STIHOA VNA Pentioosta.rIulul. ~1 oee.·laltA. servire a. OrtrineI dupre rA.nduIa.ll., I}i Apolisul.

~qend lov marirea ta eea neveduta, pre cat sa pote omulut a 0 vedea, cuprindendu-se de frica si de buna eu, eerie a strigat torte ingrozit: Cenuse sint f?i pament, lara tu Domn. Pentru aceea toti te marim, '
IIl.rirt:

LA LITURGIE
Proohimen, glas 7. Scumpll. este tnaintea Domnulul., Stih: Oe vom r~spHl.ti Domnulul., Apostolul c1l.trll. Galateni. Fraiilor, roda Ouhulul ... AlilnIa, glas 6. Fericit Mrbatul carele sll. teme de Domnnl.; Stih: Puterniea pe p1l.ment va. :Ii sementa InL. Evangelia de 180 MateI. pis-a Dam· nul, tote tmi stnt date mie de la Fatal mea... CHINONICUL.

Intru amintire vecmica va fi dreptul.;

t~~ pre tine cartea viele!, ~


Dupre vrednicie te-a priI

III

--4tWA LUI MAI'C'


I

.~ .

c!:J,_~.

Ii'

INTRU ACEASTA LUNA


IN 7 :QILE
Amintiraa semnulul oinstiteI oruol ee s'a ar~· tat pe oeriu in eetatea Ierusalimuluf, in eesnl al treilea din. di, intinsa eu stele de la loeul capa~lnel. llana'la slntul munte al Eleonulul, in 4ilela luI Constantia imll~rat, fiIul marelnf Oonstantin, ~i amintirea san~ilor muoenioI Aeaehle ~i Codrat. La D6mne strlgat-am, punem Stihirile pe 6, ale einstiteI oruol.

prea cinstita ~i marita, carea muta de la pament catra cele cerestl, pre eel ce 0 cinstesc pre densa cu credinta neindoita; sa bucura tote limbile ~i alergand cu indrasnela la botez sa veselesc, ~i chipul bisericet eel dumnedeesc sa tmpodobeste ca 0 mireaa.Cact crucea pe care se nevoean Iudeil sa 0 ascunda; streluceste de la inaltime de-asupra, ~i mantueste pre eel ce cu eredinta alerga catra densa, se veselesca zidirea ~i sa salte, cact astadl a strelueit crucea la marginile pamentulut, luminand din cerin pre cele de pre pament, ~i aretand impreunate cele neimpreunate. Astaql se bucura 6meniI ell cetele angere~tI, cact zidul eel din mijloc carele despartta, ridicaudu-se prin cruce, aretat a adunat tote intru una. Pentru aceea mal mult de cat sorele, lumineza tota zidirea cn darul, ~i infrumse\eza ~i mantueste pre eel ce cu credinta 0 cinstesc pre den sa.
.Arire gl&s 6:
I

Sa

Glas 4.
Prosomia.: Oela ee de sus e~tl ohlemat ...

~;.
~ 0

t ~:

... ~"'/" credinctosilor, Cacl se arata cruce ceresca pre la marginile pamentulut, Carea lumineza certul en lumina neapropiata, atmosfera streluceste ~i fata pamentulut sa Infrumseteza, Biserica lUI Christos canta cantar! dumnedeestt ~icrede,einstind erueea cea dumnedeesca ~i minunata, carea 0 pazeste pre ea de sus; de a careta putere tntarindu-ne, sa ne apropiem catra Stepanul strigand, ca sa tmpace lumea, ~i sa lumineze sufletele nostre,

nedeeasca

stli4i se bucura dummultimea

Ca

vi:4ut astli41 crucea cea

scara pre a cinstita

gam: Fiind Dumne4et1ne~~

Vestit-a cerlurile marirea ta Domne, ~i tot pamentul ell frica s'a inchinat la infricosat • sernnul crucet tale, tara n01 doxologind; ~i laudandu-te stri-

t
I

:Il:F~~!!11!111'!!!!!'!!!!!!'!!!!11!111~~!!!!!!I!!!!!!!!!~~~~~~~~~~-!!!!!!"!!!!II!~;~!!!!!!!!!!!;r-r
I..

timitor, de bnn1! voe

mit a patimi pentru not eu trupuI, pentru aceea mantueste poporul ten, eel ee l-at castigat eu seump sangele tea,
a Serbare!. STIHOAVNA Serbll.reI. Troparul Grueel, glas 8:
~i
8oCUID,

at:r::

APTE

e:LEos~rdiesi en veselie i:~itorilor de mucenicl. . Imparta~indu-te prin bo"( tez apelor Iertarel, punerea de fil al primit prin darul eel dumnedeesc, ~i botezulut al doilea al muceniei te-at invrednicit prin sange, prea ferieite. a vedea fara de legea inaltata, are tat at predicat dumnedeirea lui Christos inaintea divanulut, marite Aeaehie, ca unul ee estl numit eu numele nereutatei. ,
o '

"i""

Chipul crucet tale acum mal mult de cat sorele a streIucit, earea de la santul munte pana la locul Capatinet 0 at in tins, ~i intr'ensa a ta putere Mantuitortnle at luminat, prin tr'ensa intarind ~i pre bine .. crcdinctosit imperatl, pre carit ii ~i mantueste tot-deuna in pace pentru rugaclunile Nitscetoret de Dumnedeu Chri, stose Mantuitorlule, mantueste-ne ~i pre not,
Mitrire, ~i aeum, a SerMreI. VEpI : lara slujba santulnl mueenie Acachie s'a a~e4at sl se eante tntru aceasti1 searl 180 Vesperina mic!l.. GANONUL Santulul Compunerea. luI Teofan.. Oa.ntarea. 1, glas 4, Irmos: Ad.tncul mllrel ro~iL

Nesuferind

Mi1rire:

,1 aeum, a Nl1scet6reI:

tine eea eu bucurie daruita, Prea-curata.s'a vedut caile lui Dumnedeu mal 'na, inte aretat, carele te-a pazit Fectora, ~i dupa nastere nestricata te-a ferit pre tine carea I-aI nascut,
Cllntarea 3, Irmo8:

I ntru

Nu tntru intelepelune ...

mpodobindu-te eu trumseta . nereuta tel, cu Indrazncla al tatut inaintea izvorului bunatatilor, pre earele acum prin rugaciunile tale fa-I none bine voitor. Aeaehie rugatonul eel adeverat, eu in alta predicare strigand, ne chtama pre nol l_L. astadtla ospat; sa alergam dar
R=;;#7ZTT"F-c:tbi±~iiirii":'· ,..

iind impodobit en dum.. ~ nedeesca intelegere ~i cu Intelepclune ~i cu cuvent, Impleticirile inteleptilor cele ne.. Intelese le-al risipit; pentru a.. cesta cinstim santa pomeni .. rea tao ~ tu eu cuget barbatesc ftliIntarit, rezvratirea paganilor ~i ostirea 0 al biruit, ~i zidurile inftlelaclunel

S trelucind

le-at rtsipit,

~~~~---~~~~~~~~~ '-1
~ 46 LUNA LUI MAltI

intarit eu puterea lUIDumneden a-tot-tiitorlulul, putrejunea ~i neputinta nedumnedeiret 0 at infruntat; pentru acesta te vestim pre tine mueeniee purtatorule de biruinta Aeachie. beutura eea norotosa ~i amagitore ~i din tina, at scapat, strelucindu-tt mintea eu luminarea bunei credinte, ~i eu strelucirile eele eu raze lumin6se, muceniee Aeachie. al ineetat, ~i osindirea blestemului celul de demult, zemislind viata, Nascetore de Dumneqeu, pentru aeeea einstirn nasterea ta Prea-curata,
0

F iind

mueeniee al lul Christos prea einstite. stepanirel eelei dumnedeestt rugandu-te, tota puterea eea protivnica 0 31 biruit, ~i tota arma lor 0 at luat bucurandu-te, ea un b.iruitor, vrednieule de marire, calatoriel fiind u- tI povetuit de aretarea cea dumnedeesca, cetatea imperatulul o al aflat, caria te-al tacut cetatean pre a fericite, tota navelirea barbarilor abatendu-o,
MlI.rire:

N ebiruitel

Din

M1trire:

S firsitul

S tepanirea

~i aoUlB, a Nli.soi:ltOrel:

mortel

~i locum, a Ni1s(l~t6rei:

Ointarea 4, Irmos: flela ee ~Me in m1trire...

ne..

a un turn neclatit al petreeut eu credinta, ~i nict . noril ehinurilor, nict de mmultirea ranelor, niel de venturile batailor nu te-al stremutat, ci eu mare glas strigal: Marire putereI tale D6m-

mine carele slot 0morit, ~i tinut de nescapatele legaturt ale pecatului, singura Malca lul Dumnedeu FecI6ra, ridica ..me ceea ce al zemislit viata eea vectnica, care da mantuire tuturor eredinclosilor,
O&ntarea 5, Il'lIlos:
Necredjnclo~U nu vor vedea ...

P re

vetrela ,i eu suflarea prea santulut Duh fiind ocarmuit prea ferieite, intru limanul eel lin te-al odihnit, ,i de repedirile valurilor, ,i ale

Cu

~ urtand erueea pe urnere, ~ neabatut ai urmat lui Christos, eel ee intru viata eea nestricactosa, te-al adus pre tine, ~i la lumina cea neapusa te-a bagat, pre a bogate. ale trupulul ~i taerea rnembrelor tl-a

R aneleceleamare

venturilor, nu te-al _infrico,at

pricinuit tie hrana cea fara

't=_- ..
MUire:

--,~
IN ~EAPTE :pILE

4'7 :\

sftrsit, prea tericite, ~i cununa mucenicesca, ~i bucuria angerilor. Tener fara de reutate ~i intreg la minte f?i bland, ~i tare asupra patimilor eelor trupestt ~i asupra demonilor aspru, ~i necredinclosilor neapropiat te- al aretat, Intru tot pururea pomenite,
~i a.oum,
&

tericite, imperatef?tlin veer impreuna ell dinsul, tndestulsndu-te de vederea ~i de bucuria lul, osinda mortet, ~i blestemul Ieger, Prea-curata, nascend pre Christos, rlsipitortul mortet, ~i carele a izvo .. rit tuturor bine-cuventare, tale mucenice Acachie, al inecat pre vrajmasul, rusinand tote ostirile tiranilor. Si ajungend la cetele cele fara trupun ale angerilor, al primit cununa cea nevestejita a neputrejunef. Pentru acesta prin rugaciunile tale, mantueste-ne pre nol din primejdil.
Cbtarea 7, Irmo.:

Stricat-al

~i aoum, a Nitso~t6rel:

N!l.lJo§t6rel:

Pre Dumnedeul eel adeverat nascendu-l none ell trupul, pre unul-nascut al Tatalul, Nascetore de Dumneq.eu Prea- curata, te numim pre tine, nasteret tale glasul tmpreuna alcatuindu-l,
Ca.ntarea 6, IrJIlOS Jertfi.·voiil Ve en glas ...

I n paraele sangturilor

Ca.tismala, glas 4. Prosomia: Degrab ne intimpinll....

~ ntru flamdndire te-an ostn~ dit pre tine mucenice, cel ce flamandian de darul eel dum, nedeesc, carele pururea te hranestt cu darurile cele cerestl, ~i al hrana cea fara stlrsit. !ntaritarea nedumnedeiret , tiranilor rusinandu-o, ~i pre serpele Incepetorlul reutatet tnecandu-I intru lnctul sangturilor tale, al zburat la ceriurt purtatormle de biruinta Acachie.
:Mitrire:

catra capul eel Intelegetor al bisericet, fiind in .. frumsetat cu cununa biruintel, prea bogate, strigand : Prea laudate D6mne, Dumnedeul parintilor nostri, bine e~tI cuventat, prin rabdare tmpreuna cu mucenicil lut Christos, ca un prea a~ deverat mucenic, pre tiranil ,•. eel tara Dumnedeu, biruin ..

r,y;< aindu-ti-se capul, al zbu-

Cel ee al mantuit in too...

m rat

N umeratu-te-at

( tea ..,_.

Asemenandu-te

mortel Stepanulut

ell morprea

du -l Acachie, is_triglind :P~.e:i ~

~8

LUlIA LUI MAIU

cantate D6mne, Dumnedeul parintilor nostri bine e~ti cuventat, cugetul catra" nadejdea cea fericita, carea sa pastresa credincto-. silor, tntrand la Divanul eel mucenicesc, prin Duhul cantand : Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat, seninarile cele de demult, aretat mal 'nainte au Inchipuit, cinstita nasterea ta Fectora, Malea lui Dnmnedeu, pre carea cantandu- te strigam: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat,
Ca.ntarea 8, Irmos:
manile intin4endu·~I. .

Intr'aripandu-tt

Ml1rire:

tat! tote lucrurile Domnulul pre Domnul. Lesne ~i foarte de sarg te-al luptat asupra luptatorilor eelor improtiva ta luptator nebiruit, ajutor ~i aparator, ~i impreuna patimitor pre Christos avend, prea bogate, caruta iI f?i strigam : Binecuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul.
Blne-euvsntam ...

T I

G ralurile

S1 ,

aOUlI,

a Nl1soet6rei :

pofetilor, ~i in-

Fiind mal 'nainte numit Acachie fericite, viata ne inreutatita, si fara prihana at avut, impodobita cu sangele patimiret prea laudate, ~i eu mucenicestile faptele cele bune fiind infrumsetat, strigl :Binecuventatt• tote lucrurile Domnului l?re Domnul, eu adeverat singura at areta t su b soare, cact pre Dumnedeu at nascut (Prea-curata), pre eel nevedut ~i fara de ineeput, ~i ne Incaput de tote, ~i ne ajuns. C~rula il strigam : Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulul pre Domnul. sa. lindlm bin. 81 cnvGntlm. ... Manile intindendu-st Da"nUl, gurile leilor cele des"chise in gropa le-a inculat, ,,~iputerea foculut au stins, eu "buna fapta incingendu-se, tiIrmosul :

adeverat intelepte te-al salasluit in Mitropolia cea de sus, carea tmperateste, pre carea 0 a zidit Domnul ~i mal 'nainte 0 a gatit santilor eelor ee nadejduesc intr'tnsul, ~i ell credinta striga: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul,
U

T alna streina

~i acnm, a Nl1so~t6reI:

t.ce~or ee striga : Bine-cuven-

da ehinurilor, ~i topindu-te de fome (prea alesule), tt-at adus aminte de desfatarea cea pururea fiitore, ~i de hrana ~i bueuria cea ne graitore a

Cn dragoste at suferit tru-

nnerii eellubitorl debuna e~

r·· I
.

:fII J!J
I ·

IN ~EAPTE jlILE

.4gI1111
Irmosul:

"dinta, strigand : Bine-cuven"tatI' tote lucrurile Domnu"luI pre Domnul.


Olntarea " Irlllos: Eva on adeverat.,

ga-l, ca sa mantuesca pre eel Iqlce neincetat te maresc pre tine. . .~. Eva adeca prin b6la ne"ascultareI, blestem tnlauntru "a adus, lara tu Pectora de "Dumneqen Nascetore, prin "odrasla purtarel in pantece, "lumel bine-cuventarea at in"Horit; pentru acosta totl te "marim,
Stihirile SAntulul oe1ede 1a Vesperinl1, glas 4. Prosomia: Oa pre un vitez ...

mpotrivirea cea mucenicesea avendu-o strelucita din biruinta tericita, at statut inaintea scaunulut Stepanuluf, impreuna cu ostile angere~tl dantuind, ~i tuturor cersind mantuire, celor ce fericesc amintirea tao

este biruit6re vitejia ta cea asupra vrajmasiler prea fericite, ~i mult mal multa cinste tl-adat tie puitorlul ten de nevointe, ~i umplerea de dumnedeesca revarsarea de lumina; pentru aceea totI te fericim pre tine.
Mlrire:

Luminosa

Numal impotriva serpelut slujindu-te Cll manie, ~i lncingendu-te ell puterea lul Christos cea neinfrtnta ~i nebiruita, de Dumnedeu cugetatortule Acachie, al surpat la pre izvoditorlul reutatilor, surpandu-t puternicia cea trutasa, ~i pre slugile cele de ajutortul lut, forte tare le-al rusinat,

pament

=ti~:__

Cugetand dintru tnceput departarea de cele rele, ~i unire cu cele bune, cu fapta . te-al tacut ceea ce te-arnumit mal 'nainte, Acachie prea ~iaoum, & NlLscit6rel: tntelepte, ~i mal ales te-al nuMal frumos cu pod6ba s'a mit mal 'nainte ceea ce te-al C3 retat rodul tea Prea-curata, aretat pre urma; pentru ca mal mult de cat tott. Cacl cu Pronia, pune mal 'nainte de, , razele a tnfrumsetat taptura departe negrait ~i intru adinc cupod6bafaptelor celor bune. severeirile lucrurilor celor re__ c__ Ie u_d_e_-aiiiilid_inlilliis_u_l r 6_-iiiIiiIaiillllilm'_a_rl .... -~~
iilii0

Apr6pe al fost de Christos prea vitezule, cacl at suferit patima ~i scarbe, pentru aceea te-a invrednicit pre tine vederel ~i vedeniel celet dumnedeestt, a carora pricinuirea tl-ai agonisit pe pament, de departe pre acestea serutandu-Ie.

nF

dJd--'C_.

f.. ,'

blJb
Sbt.Jul Comt, ria. :~A LUI~~Jaltl '
.amra a DuphlnArll dupra rind •.
WI,

:tUtIhlri..

Codrate purtatoriule de chinurt, purureapomenite, avend tu suflet plin de ape pururea vii, ~i fiind cuprins de setea muceniel, de sinett chtemat at venit catra rezbotul vrajmasilor, cu adeverat inecaud marile lor cele sarate ale necredintet, cu izvorul cuvintelor tale celor curgetore de mtere, ~i cu versarea sangelut de Dumnedeu fericite, ell care se adapa biserica lui Christos. Pre din sui roga- I, lUI te cucereste sante, sa daru .. tasca lumel unire, pace ~imare mila.
Itlrire,

Mucenice

Pro,om!&: Prea cuvi6se parfnte ...

11

ApoUaul.

~~~$$$~~~~~~~

La .Ortrini
e~

OANOANiLE Al Serb1treJ, en Irmosul pe 7, ~i.1 OruCilpe CANONUL cillstiteI Oruel. (Jompunerea lui 16n MOlla-hul. Obtarea 1, &'laB 4, Irmo.:

retat-at pe pament ~ ......... razele crucet, cu carea surpand pre dlavolul al mantuit neamul omenesc D6mne; pentru aceea laudam marirea tao
cugetului celui risipit eu crucea prin buna voisa-l cantam lut cantare none, ca cu marire s'a prea-marit,
Mlrire:

,1

6etllll, &

NAselt6rtl:

pre tine de Dumneden N ascet6reFecI6ra, ~i te marim credinctosit dupre datorie, ceca ce e~ti ce.. tate neclatita, zid nebiruit, folositorea cea tare, ~i scaparea sufietelor n6stre.
J. 6n"·)ll ••,Mm

F ericimu-te

Viclenirea neplecat 0 a Mantuitorlul, rea Tatalul;

11tetelu~ga

durerea sufletulUI men celut mult necajit, a strigat catra Christos cea fara de prihana tanguindu-se, C~ de ~i mautuesu pre 6menI en patima ta, dar ranestt sufletul men Cuvinte, tu e~t1 lumina mea cea prea dulce, tu Filul ~i facetorml men, laud

p otoleste

Sceptru facetor de biruinta at sadit Christose, ca ~i in Edem lemn de viata, preacurata crucea ta, carea a strelucit in chip de lumina 'pre muntele eel santo de Dumnedeu Prea-curata Malca Fecloara, pre tine carea mal 'nainte te-a vedut ceta protetilor, ca pre o u~a ceresca ~i rug nears, te

N ~scetore

~1 aOlllD, a .IJOIt6tel:

ri1bdarea tao

cunostem,

-=======~===========rn~~E=~A~P~TE~Pl~L~E==========~====51

cerfurl ~I-a resarit razele pe pament; pentru aceea eel ce Arcul calor puternief. .. am primit strelucirea lucrarel a cu 0 pavaza ne ingrael, ne povetuim Cft tra lumina dim cu semnul nebiruitei neapusa, si in rezboe 0 avem crucet tale Stepane, care nesuferindu-o multimea cea , pre densa arrna de pace, sernn , de biruinta nebiruit. De doni orl. urictosa a dracilor fuge. .
Oa.ntarea 3, IrmoB:

Crucea ta a veselit pre tott eel ce te predica pre tine Dumnedeu restiguit, care luminand a strelucit eu frumseta neapropiata,
Il1rire:

Mlrire, ~i acnm, a Serbinl.


Obtarea
4, Irmos:

An4it·am D6mne audnl teii ..

talna mal 'nainte, lara ata-q.I de fata, at luminat hristoase semnul CruceI tale. de lege a ucigasilor de Dumneden, 0 al tntruntat indurate, cu lumina, in chip de crucea ta Mantuitorrule.
Mlrin:

Bucura-te 0 cruce prea santa, ca chipul ten mal pre sus de cat s6rele a strelucit, ~i gonind toata inselacjunea, ne-a luminat pre nOI credin-

Indrazneala

cea

tara

ctosif, ,

~1 acnm,

8.

)l'so~t6ret:

Malca neispiceea ce al incaput pre Dumnedeu Cuventul in pantecele tea, ~i l-al naseut lntrupat, ca pre un Dumnedeu ~i om.
Irm08ll.1:

Bucura-te tit a de nunta,

!ntarit-al credinta crestinilor, en lumina ta cea lara materie, Insemnandu-ne none Vi .cum, & NI.clt6rtl: Malca Prea-curata, bine cuventata Stepana, prin rugacmnile tale tnblandeste-ne none pre Dumnedeu carele l-al nascut,
otntarea
6.

crucea Christose,

a sla,,?it,. ~i eel neputinclosl s'au "lucIns cu putere; pentru a"cesta s'a lntarit intru Dom"nul inima mea.
Oondacnl ,1 Ieosnl Sel'blre1. Oatismala. Orncet, glas 4. Pro.omi&: Oala ee te-al tn1l.1tat...

A rcul celor puternict

Imo.:

Cela ee 801 oseblt lumina ...

cea prea curatacarea a desehis cerlurile fiind

C rucea

inchise, aretandu-se acumin

emnul eel din rain, s'a areta t prin facetorul de rele, aducetor de morte celor izgonitt din Edem, lara crucea ta Christose s'a aretat adu .. cetore de viata,f~cendpre A",

~lara I dam

locuitor intr'in::~

LUI nil')

Tatal eel ee a zidit cu cuventul lut lumina eea intaill zidita, Insemneza aeum crueea cea luminosa, celul restignit ca unut Filu marturisindu-t dumnedeirea,
M!l.rire.

destuleze acum de lucirea curatei cruel.


~i aoum, a NlI.so~t6rel. ..

Feel6ra neispitita de nunta, ceea ce at nascut pre Dumnedeu, sa nu lncetezl a te ruga Filulut teu pentru nof, Ond m'am necajit, am stri"gat catra Domnul, ~i m'a au"qit Dumnedeul mantuirer "mele. ~iprea cinsuta Cruce, pre tine laudandu-te ~iinchinflndu-me tie, acum me santesc; pre earea Christos tnaltandu-se a mantuit lumea. Decl lntimpina ~i me mantueste cu puterea ta, ~i din t6te nevoile me libereza, ca s~ strig tie: Bucura-te lemn fericit. Deschide~nil gura imperate al vecurilor, Iumineza-mt mintea ~i cugetul, ~i-mI santeete sufletul, ca sa laud Cuvinte cinstitul teu lemn. Trimite-rut Duhul teu ~i m~ invata, ca cu dragoste sa strig: Bucura-te cruce marirea lumel; bucura-te cruce puterea bisericei; bucura-te turnul pre .. otilor eel neclatit; bucura-te corona cea scumpa a tmpe1001:

Irmosul ;

. In lumina cea neapusa,


pre lumina cea mal pre sus, intru Tatal vom vedea prin credinta Christ6se, pre tine Fitul ~i pre Duhul ten strelucind sufletelor nostre,
~i

aoum, a NlI.so~t6rel:

n de trel ort tericita

OONDAO, glas 8. Prosomie : Apl!.rl!.torel D6mneI...

OndIaI nascut Fecl6ra, nu at stiut de durerile malcelor, cact mal pre sus de fire al nascut pre Dumnedeu cu trup. Pentru aceea toti cu buna credinta te marim,
Oa.utarea ~, Irmos: Oa.nd m'am neo~jit.

ueea ta 0 strelucesn la 6te marginile Christ6se umnedeule, ~i printr'ensa al luminat pre eel ce te lauda. de lege sa'~i acopere acum ochit, caclnu vor suferi frumseta ce streluceste de la cruce. Dumnedeu pre eel ce s'a pironit , ,cu;trupuL .. r,e lemn, sa .se inp

01 fara

01 ce cunose pre

MlI.rire.

ratilor: bucura-te sceptrul tm- _ ~

24.2

primit a se pironi pre tine Christos; bucura-te mangaerea cea mare a celor necajitl; bucura-te arma cea nebiruita in rezboae; bucura-te cruce buna pod6ba angerilor; bucura-te cruce ajutatorea eredinctosilor: bucura- te prin carea s'a sorbit Iadul ; bucura-te prin care a am inviat tott; bucura-te lemn fericit.

rtulul a t6te. Bucura-te, ca al

--------------------=~==~.~~=-~~=--------===-41, peratulut tuturor, ~i ZiditoIN ~EAPTE pILE 53 Intru a06sti!. pomenirea. santuln! mueenio Codrat, ~i a oelor impreunll. on dtnsnl. Stih : Pentru dragostea lui Dumne4ei1Codrat oll.trlt sable alerga, ~i Pre Codrantuloel mal de pre urmll. voind a-I da. Aoesta a fost in eetatea Nioomidiel ill qUeIe luI Decie ~1 Valerian. ~i pentrn eredinta In Ohristos flind prins ou alVI mul~l de elinl l-ai1 dat pre sema Antipatulul oetll.~el,~i marturisind en indrll.zneHl. pre Ohristos, tl pusera [os de-l Mturil. on vine de boi1 useate, ~i umplsnd p!tmentul de sange, l-a dat 11'1 legil.turll. In temnitll.. Deel adueendu-I Antipatnl la Ni· eeea, fu munoit larll.~l, ~i ve4end pre 6re-oariI oe erai1 ou dtnsul, cll.vrsa sll.jertfeselt de frioa munoilor, le-a adus aminte de frlea luI Dumne4ei1 ~i I-ai1 tntarit, pre oaril I-ai1 ars Antipatul, Iarll. santul Oodrat Intrand in caplstea ldolilor, a sfil.rimat pre totl idolil oe erai1 intr'ensa, Drept aoeea n spanzurarll. ~i-l struj!rll. ~i Mgandu-l intr'uu sao fu batut cu vine de boi1. Atnncea Satornin ~i Rutin, ore4end in Christos, ai1 fost spanzuratI, strnji,I, ~i ou eapetele t116te. Deel mergsnd Antipatul la Apolonida, .traserlt ~i pre santul, ~i amesteeand sare eu otet, il turna peste rane, si-l freoa eu tars!tnl de per, arqendu-l pre coste ~i en flare arse, Deel trecend 106ul ee sll. numeste Bundaeul, ~i sosind la ErmupoU, purta ~i pre santnl tntr'nn oar, neputend all nmble. Unde tntinqendu-l preste un gratar ars, il turna de-asupra nnt-de-lemn ~i am61ll.,de aeeea 'I-au til.iat capul, ~i a asa i s'a s~ver~it mucenia. Intru aeest1l. 4i, s!tn~il mueeniol eel mal sus 4i~l, Rutin ~i Satomin de sable s'ai1 sever~it_ Stih: Dol tmpreuna pll.timitorI, titere de sabie au tndraznlt, 011.01 erediuta Domnulul tntarindu-se 0 au mitrtnrisit. Intru aoeati!. 4i, pomenirea Prea-euviosnlul pi!.rintelnl nostrn ~i mll.rturisitoriulloan Psihaitul, 8m: Avend tu numal ingrijirea sufletnlul parlnte, Psihait te-al numit, eu drept cuveat fericite. Aoest ferieit din tlnerete urmand obleeInrllor lui loan ~i Ilie, Iji Indreptandu-sf via~a spre asprll. petreelre a biruit rezboele draoilor pre a blI.rbil.te~t9, ourll.tindu-~I mal 'nainte sufletul, en eurgerile laortmllor, ~i imblandtnd pre Dumneden en priveghlerile cele de t6ta n6ptea, ~i versand en-gerl de laeriml, a usoat rturile eresurilor, Inchlnandu-ae asemenll.rel lui Ohrlstos ca eelel emstite. lara sfaturile paganllor surpandu-le a rldioat birutnta, suferind eu tll.rie amara izgoniri ~i inchisorI, ~i apll.rand Iegile ~i predanisirile pll.rinte~tl, a soulpat Ie-

Intru a.oesta. Inna, in 7 411e, serbil.ma.mlntirea. semnnlnl oinstitel Oruol, oe s'a ar~tat pe oerii1 in 411e1eimp~ratulul Costantie flul mar&}uIgonstantin, ~i Chiril arhiepiscopul IerusalimuluI. Stih: Cruoea in:fl.ng~ndu-sede demult, pltm~ntul s'a sltn~it, §i aoum aretandu-se, ~i eerlul l-a sa.ntit. In luna lui Maii1 in a ~eptea 4i, Ohipul erueel pre oerii1 sit pre a I11V. n4ilele s!tntel Cinol-4eoimJ, adiolt Rusalil, in ~epte 4ile ale lunel lui Main, la ora trel din 41 s'a aretat oinstita ~i de via~lLfito~t6rea Oruoe, lumin6slL, v~4enduo tot poporul, de-asupra santulu! 100 Golgota, tntinsa p!tnlt la santul munte al EleonuluY, earea cu strsluetrea eX a aeoperlt razele s6reluI. Pentru care a alergat Ia bisericit t6tll. versta, de Mtrenl ~i de tinerI, en copill ~i en sugatori! prnnct, ~i ai1 dat marlre Iji mul~l1mi1.ll. Dumnedeti, en nelul spusll. bueurle ~i en ferbinte umilin~~ pentru aeea pre a mltri tll. vedere. Intru a.oesti!.4i, pomenirea sAntulul muoenio .loaohie. Still: Mal mnlt de o!tt or! care aItui in oeta muoenicilor s'a numiirat, Prea bunul Acachie eapul flindu-I tMt. Acesta a fost in 4ilele luI Maximian tmpsratu), oapadoeian de neam, din numsrul Martisionilor. Deol aduoendu-l inaintea stepanitorlulul Firm, marturislnd numele lul Ohristos, ~i munelndn-l f6rte, it trimisll. la alt [udeeator Villan, earele tl dusll. ~i en al~1 lega~1 Ia \Tizantia. ~i ehinuindu-l eu eumplite b1i.tM~i mnnel l-a bligat in temni~lt, nnde aretandu-i se angeril iI fl1eurll. s1l.n~tos. Dupa aeeea :fI.indtrimis la alt judecll.tor Falehian, porunei de-I taerll. oaput ~i se fdce amintirea lui intr'a sa santa Dluoenie oe este in Bptasealon.

LUNA LUI MAL If


gile imperltte~tl. Pentru eare ~i nevoindu-se on tarie, aeeeasl lupta en santU, asemenea ~i cununa a luat, vindeeand trupurile ~i sufletele calor bolnavl, ca eel ee a luat de la Dumns4eii darul minunilor. Intru acesta 4i, patimirea santuluI mucenic Maxim. still: CilJoand pe petre Maxim eel cu min tea mare. Spre la~imea cerlulul bueurandu-se a facut alergare, Aoest ferieit, prsdleand pre Ohrlstos in prlveliste, ~1 pre multI pove~uind spre dreptacredin~a ~ifelurl de chinurl suferind, in sfir~it flind tmproscat en petre, ~i ca tnennnnandu-se de acelea, s'a mutat catra Domnul, Cu ale lor sante rugaelnnl, Demne mlluestene ~i ne mantue~te pre not, Amin.

parintilor ventat.

nostri bine e~tl cu-

,1 aoum, a N§.8C~tOrel:

Pre ceea ce far~ sementa a primit in pantece ~i malpre-sus de fire pre Dumneqell eel neschimbat, carele din milostivire s'a numerat cu o· menit, ell buna credinta sa o Iaudam in vee}, ca pre 0 Matca a celut prea tnalt,
OAlltare.. 8, Irmo.:

Obtare& T, Irmol:
Cel ee al ma.ntuit ...

·S6re eel ce te-al tnaltat pe cruce; pre carele veqendu-te sorele eel simtitor pre amiada di, ~'a aSCUl1S razele, Pre a laudate Domne Dum .. nedeul parintilor nostri bine e~tI cuventat, eela ce at vorbit odiniora ell vedetorrul de Dum, neden prin foe, ~i prin nor, ~i astad] te mare~U ca un Dumnedeu prin strelucire in chip de cruce, Prea laudate Domne, Dumnedeul parintilor nostri bine e,U cuventat, lumina ceea ce strelucestt din lumina, si din vee e~tl tmpreuna tntru lumina, ~i al marit cu lumina ta cea eurata semnul crucet tale.Prea laudate D6mne, Dnmnedeul

re eel ce s'a vedut pre scaunul mariret, ~i s'a pironit pe Iemnul crucet dupre fiinta trupulul: TinerI lauda~i·l, preotl bine-l cuventatt, popore prea tnaltati-l intru totl vecit, chipuit intru lumina prea curata in locul capatinef pan a la muntele eel sant, f?i streluceste lumina impreuna in vee. Tinert bine-l cuventatt, preottIaudati-I, pop6re prea tnaltati-l intra to~1 vecit,
Bine-cUT8ntlm ...

Pre eel ee s'a aretat in chip ..

Pe

crucea ceca ce s'a in-

Tu

K&r1re:

Doxologind pre unul din Treime, carele a luminat Inmea cu strelucirea crucel: Tinert bine-l cuventatt, preott laudati-I, pop6re prea tnaltati-l intru tott vecit,
,1

&eum, .. NIL.0~t6reI:

Pre

ceca ce negrait

~i

IN ~EAPrE :pILE

far~ s~menta a zemis1it, ~i a nascut lumet pre Christos Dumnedeu : Tinerl bine-cu, ventati-o, preott Iaudati-o, pop6re prea tnaltati-o intru tott

inainte crucea, ~i infricosatul teu sacge ;cicu blandete te uIta spre not imperate al tuturor. pre not FecIOrr, ceea ce ai nascut lumina cea ne apropiata; umple-ne de veselie ~i de bucurie, ~i de dumnedeesca cunostinta, pre not cadi eu inima curata tntru buna eredinta te fericim. petra cea neta"lata de mana, cea din mar"ginea unghluluI. Din tine "muntcle eel netaiat Pectora "s'a tatat, adunand firile cele "osebite. Pentru acesta ve"selindu-ne, pre tine Nasce"t6re de Dumnedeu te marim, este pazitoare a lumea, cruce a pod6ba biserieel, cruce stepania imperatilor, crucea tntarirea credinctosilor, .crucea marirea angerilor, ~i dracilor rana,
De do.' trI, :lAme, f1 a.U1, a Ser~ f1 •• ·laJ.ti senirt a Ortr1nel bpl'e rbcbLill, Apo1isul.

vecit,

IrmOlul : SA 1l1udlll bhut...

I.~ umineza-ne

~1 aeum., " Hllltlt6rel:

cela ce s'a vedut in "crup de anger in cuptortul "eel cu foe la cuventatorit de "cantare; pre Christos Dum"neqeu laudati-I tined, preott "bine-I cuventatt, pop6re pre a "inaltati-l intru totl veciI.
Ohristos petra oea ne t1l.latll. ...

Pre

Obt&l'ea " Irmo.:

C hristos

1r.. 1\11:

el ce odiniora aI pus lege prin foc ~i prin nod poporulul celul neplecat, acum at insemnat poporulut celut prea credinctos chipul crucel tale, carea streluceste mal mult de cat Iuminatorit, pre carea dupre vrednicie 0

marim,

C rucea

IXAPOSTII·UIA 0nHI.

zidirea cu intunecare, tndraznela celor ce te-a restignit, lara acurn strelucind cu lumina pre a frumosa crucea ta Christ6se, cea purtatoare de lumina, a aretat frumusetea bisericel cea as-

J alit-a

cunsa,
J

.i MMMMMM~MMMMMMMMM
LA I.ITURGIE

dire poporul teu eel ales, catra tine spre rugactune pune

T a tine puindu ..~l nadej-

lUrile:

Proehimen glas 7. Domnul s'a tmp~rlt~it... A· postolul.cMr1l. Oorintenl: Fraiilor ouuentul Oruoei,.. Alilula, glas 1. Adu·~l aminte de adunarea ta ... Stih: lara Dumne4eu tmperatul nostru.

LUNA LUI MAltt ;::geU_ ~e I_loa.: In "remea aoeea, sfat a" jaoat Arhiereit ~i betrenii asupra lui IiSU8 ... CHINONIOUL: Insemnatu.s'a preste not lumina ...

mi pre Tati11 ~i pre FiIu"i";~


pre Duhul sant, ne-a tnvetat,
de 2 orl.

INTRU ACEASTA LUNA


IN 8 \lILE.
BAntul mlritul apostol vi Evangeliatul 16n de Dumne4ei1 Ouv~Dta.torul, ,i eurtcsul plr1ntele nostm Arsenie eel Kare. De va 11. hramul, ~i de va voi eel mal mare s1l.fao1l.Priveghlere, s1i. se saute Vesperina eea mio1i.la Septemvrle in 26 de 4ile.

cea de Dumneden miscata a cerestilor cantart, scriitorul de taina aeesta, gura cea de Dumnedeu scriitore, cantarea cantarilor, eanta eu dulceta, miscandu-st buzele ea niete strune, ~i limba ea pre un arc, sa roga sa ne mantuim not ta eea eu glas de tunet, vestind Cuventul eel ascuns al tntelepctunet lui Dumnedeti, Iubite de Dumneden, deschidendu-tt buzele a· dese, strigl pururea: Intru ineeput era Cuventul, ~i tnvett pre tot omul spre cunostinta de Dumneden,
Alte Stihlrl ale CuviosulnI, gIla 8. Prosomla. : 0 prea mil.ritll. mlnnne. ..

L imba

LA VESPERINA
CEA MARE Dupii.obiolnuitul Psalm, oetim Ferioit barbatul.,' Antifonul dlntA.ii1. La. D6mne strigat-am, Stihirile pe 10, ale SarMreI S,ale Apo8toluluI 4, ale ouvio8ulul 3. YEPI: De se va tntsmpla in Merouda Injum11t1l.tirel,punem Stlhtrile pe 8, ~i oa.nUm Stihirile Serbll.re! lle 4, ~i ale santulul pe 4. M1I.· rire, a santulul, ~i aeum, a SerbareI. Iarll. de se va tntempla Merourl inaintea In1l.I~1l.rel up nem Stihirile pe 10, ~i oantil.m 6 ale Orbulul, glas 2, singur glasul, ~i 4>'ale santulnl. MiL· rire, a santuIu!, ~i aenm, a Orbulul: Cine va spune puterile tale ... Asemenea de se va tntempla ~i la Serbarea In1l.1~ltrel,punem pe 6 ale Serb1l.rel ~i 4 ale s§.ntuluJ. MiLrire, a SantuluI, ~i aenm, a Serbll.reI. Iarll. de se va intempla intr'una din Dumlnlol, adio1l.a Mironositelor sait a Slil.bll.nogulul, sait a Orbnlul ; eauta tnv~tll.turil. pre Iarg la Pentioostar.

e u limba

,1

Stihirile Apo8toluluI, gIs. 1. Prosomia; Ceea ee e~tl bucuria ...

- : ~~l!ql!tOrinl desco~eririlor eelor negraite, ~i talcuitortul tatnelor ~a;~~ I Dumnedeu eelor de sus, fiul lut Zevedein, eel ee ne-a seris noue Evangelia
"I('~,,"I"'~"',

de Dumneden cugetatortule Arsenie, eu izv6rele laerimilor, luminandu-tt gandul, eu Dunnedeu aI vorbit, prin curateniile cele neineetate ~istrelucirea, stilp ell totul luminos ~i ea foeul strelueit al dumnedeestet credinte te-al aretat terieite, lauda caIugarilor, ~i aeum pre not pre totl pazeste-ne ell rugactunile tale. Cuvi6se parinte Arsenic, tu cautand pre Dumnedeu, ~i

P arinte

~Christos,

Dumne4eu a nu-

·-

IN OPT

1l1Lll

:-r

cu buna credinta dorind a te lumina, cu strelucirile cele cu raze lumin6se, tota strelucirea mariret ~i curtile tmperatestl at las at, ~i mostenirea cea nemurit6re at luat, tmpreuna cu Christos aeurn saH1t1luindu-te de Dumneden fericite.
o '

A retandu-te plin de cuvent ~i de tntelepcmne, mal mult de cat ton, ~i cu faptele bune impodobit fiind, plin te-al facut de tota marirea cea de acolo, }-""3 si cu dumnedee, fi' sea rtvnaaprins ind, ~i de cele negraite dorind, at fugit in Egipet, unde viata calugareasca al vietuit, echimband marirea pe greutate negraita,
pre teme Iul cuvintelor eelor dumnedeestl, pre tncepetornil cudD deuv ai ventaret e umne ,en, ~I intaiul predicator, aI dogmelor adev er a tel tntelepcrunet lut \' Dumnedeu, pre tubitul 16n, ~i. pazitornl de fectorie, neamul omenesc dupre datorie sa-l Iaudam, ca acesta avend intru sine neincetat lucru dum" d· ne d ,eesc. I ntru Inceput a ,IS era Cuventul, ~i Indata nedespartirea cea de Tatal, si \' "( dupa aeestea intocmirea fiintel cn Tata}, aretandu-ne none
t"I

tel Treiml, ~i facetor a fi im-l preuna cu Tatal, ~i purtator de viat~ ~i lumina adeverata, pre acestas I-a are tat noue, 0 minune tnfricosata, ~i Iucru tntelept! Cit plin fiind de dragoste, plin s'a facut ~i de teologie, cu marirea ~i en cinstea ~i cu credinta, intemeetor fiind curatel n6stre eredinte, prin carea vom dobandi ··1 b ~ di . vectnici e unatatt In , ma JU-

decatef,
~i aeum, a Serblrel. l~lRE LuminlL Unit... Proehimenul 4ilel, ~i Paremiile. rn.n~Apostolicescat;U,la carte astntul-ul-ap; stol 16n eetire. . Cap. 3, Vera 11. 'Ubi~ilor, de nu ne vs areta nous vina inima n6stra, indraznire avern catra Dumneden, ~i orr-ee vom cere vom Iua de la dinsul, cael poruncile lUI pazim, ~i eele plaeute inaintea lUI facem, ~i acesta este porunca lUI: Ca sa credem in numele Firulut sell Iisus Christos, ~i'sa ne Iubim unul pre alrul, precum ne-a dat noue porunea, ~i cela ce paze~te poruncile lUI, lntr'insul locueste, ~1 ace sta intru e1. ~i lntru scesta cundstem ('8. locueste intru not, din Duhul carele ne a dat noue, Iubitilor, nu pre tot duhul credetr, ei jspiti~I duhurile de sunt de Is Dumnedeu, ca multr profett mincinost au esit in lume. Intru acesta sa cun6~te~1 Duhul lUI Dumneqeu.Tot duhul carele marturisests pre Iisus Christos cit a venit in trup, de la Dumnedeu este. $i tot duhuI carele nu marturiseste pre lisus Christos ca a VEnit in trup, de la Dumnedsn nu este, t;liacesta este al lUI antihrist, carele atl audit ca vine, ~i acuma in lume este. Vol de la Dumnedeu sunte~l fiilor, ~i eels ce este atl biruit pre aceta, cil mal mare este cela ce este intru vor, de cat cela ce este

P re fitul tunetulut,

MlLrire, glas 2, a Inl Ghermano·

p:n sine drepta marire a &iln-

tn lume, Ace~ti.

din lume BUilt, pe:~f1I

nu aseulta pre nor.


Dill Apostolesc!

acesta din lume grnesc, ~iIumea de din~il asculta, NOl de ls Dumnedeu suntem. Cela ce ~tie pre Du mnedeu asoulta pre n01, lara earele nu este de la Dumnedeu,

birueste lumea: numat cola ce crede CR Iisus este Fnul Iur Dumneden.

L! LITII.

tntll.1a carte, a aAntulul Apostol loan cetire. Cap. 4, Vel's 11, Ubi~iIor, daeli nea tubit a~a Dumneqei1 pre nor, si nol datorl stntem unul pre altnl sa ne tubim. Pre Dumneq.eu niminea niel odiniora nu l'a vequt. De ne vom rubiunul pre altul, ' Dumnedeu intru not petreee, ~i drag ostea lUI desev~r~it este intru not Intru aeesta cunostem, ea locuim Intr'Insul, ~i el tntru nor, ea din Duhul seu ne-a dat nous. ~i nol am veq.ut, ~i marturisim, ('8. 'I'atal a trimis pre Fitul Mantuitor Iumei. Orr earele va marturisi ea lisus este Filullu1 Dumneden, Dumnedeti lntru dinsul petrece, ~i acela Intru .Dumnedeu, ~i DOl am cunoseut rsi am credut dragostea care are Dumnedeu intru not, Dumnedeu dragoste este, ~i eela ce petreee In dragoste, fntru Dumnedsu petrece, ~i Dumnedeu intru dinsul,

de Dumnedeu cuv~ntcit6re, a11izvorit din einstita gura ta Apostole; din care a adapandu-se biserica lui Dumnedeu, eu drepta marire sa inchina Treimel celel de o fiinta, Carla ~i acum roaga-te Ioane de Dumneden cuventatortule, sa se intaresca ~i sa se mantulasca sufletele n6stre. Sadul curatier, mirul bunet mirezme Iara~i ne-a resarit none, tntru acesta serbare de acum, sa strigam catra dinsuI. Cel ce te-al rezemat pre pleptul Stepanulut, ~i al rourat Iumet pre Cuventul, Ioane Apostole, cela ce pre Pectora o al paait ca lumina ochtulul, cere none de la Christos mare mila. un insutI vedetor talnelor celor negraite, at strigat glasuind, eelCuventul eel prea vecinic, intru inceput era la Dumnedeu, §i el era Dumneden, Ioane Apostole, eel ce te-al rezemat pre pteptul lUI Christos, ~i prietene de apr6pe, si dulceta Treimel, lntarirea Etesulut ~i a PatA lul Andrei Piral, gla. acela"

Stihira hramulul sail a SerMrei. A.pol II. Apostolulm, glas 1, a luI Germ&llo,

R tun

Dln Apoltoleloa. tntA.la. carte, a. dntulm tol loan eettre.

Apos-

r Iumea,
I~

Cap, 4, Vel's 20. Ubi~ilor, de ar dice cineva lea rubeso pre Dumnedeu, ~i pre fratele seu uraste, mineinos este : Oael eel ce nu rubeste pre fratele seu pre earele vede, pre Dumnedsn pre earele nu 1- a ' veq.ut, cum p6te sa-l lubesca ; ~iacesta porunea avem de Ia el, ea eels ce iubeste pre Dumnedeu, sa iubesca ~i pre fratele seu. Tot eel ee crede ca Iisus este Christos, de la Dumneden este naseut. i;'i tot oela ce Iubeste pre eel ce a nascut rubeste ~i pre eel naseut dintr'Insul. Intru aeesta cunostem ca Iubim pre fiiI lui Dumnedeu, eand Iubim pre Dumneden, ~i porun· cile lUI pazim. Oa acesta este dragostea luf Dumneden ell. poruneiIe lUI sa pazim, ~i poruncile lUI grele nu sint, Oa tot eel nascut de Ia Dumnedeu birueste lumea; ~i acesta este biruinta ceea ce birueste

Ca

eredinta n6stra, Cine este cela ce

m03ulul cea neclatiti1, t1i

a!:- :_

r-

. IN OPT .pILE Mlrire, gIl.l 4, a lui V1zantie.

Roaga-te de Dumuedeu Cuventatorlule pre a fericite, de vr~jma~il eel paganI, de eel trupesn ~i de eel netrupestl, sa se mantuiasca poporul eel ce seven,a~te pomenirea fa pururea en eredinta,
Glas, t.

torlul nostru:

trlmbita cuventaret de Dumnedeu, pre duhovnicescul mal marele ostas, pre eel ce a supus luI Dumnedeu lumea, venit1 credinciosh sa tericim, pre loan pu rurea maritul, pre eel ce de pe pamsnt s'a mutat ~ide pe pament nu s'a departat, ci viaza ~i astepta a dona venire a Stepanulut cea Infricosata. Carea fara de ostnda ca sa 0 intlmpinam roga-te, priete-ne eel de talna, eela ce te-a! rezemat pre pteptul lUI Christos, not eel ce sever~im cu dragoste amintirea tao
A Ouv1o'ul~, gIl. 8.

Pre eel ales din apostolt

pre preptul invetatorIuluI teu Christos, la cina Domnulul Iubite ucenice, de acolo al cunoscut cele negraite, si cerescul glas tuturor al tunat. Intru inceput era Cuventul, ~i Cuventul era Ia Dumnedea, ~i Dumnedeu era Cuventul, lumina cea adeverata, carea Iumineza pre tot omul ce vine in Iume, Christos Dumneden, ~i mantuitortul sufletelor nostre, Rc!zemandu-te
~i &cum, a Serbll.r.l:

LA STIHOAVNA. Stihirlle, gla8 t.


Pr0801nia: Oa.nd de pe lemn ...

Cuviose parinte Arsenie,


a esit vestirea ispravilor tale. Pentru acesta in cermn ai aflat plata ostenelelor tale; taberile dracestl al pterdut ; cetele angere~tI al ajuns. A carora viata

in tot pamentul

Venitl credinctosilor, astaq.l Sa incununam cu cantart dumnedeestt adincimea tnteIepctunet, pre scriitortul dogmelor celor ortodoxe, pre maritul ~i Iubitul loan. Cae} acesta a tunat, la tnceput era Cuventul, Pentru aceea s'a aretat cu glas de tunet, ca unul ce a strelucit in lume E· vangelia ell multatntelepctune pururea amintitul,
ltih: In tot pll.mintul

marginile lumel 6uv1ntele lor.

80

.,it V88tirea. lor ~11&

t p;ce sufletelor u6stre.


I

tara prihana at urmat, Indraznire avend catra Domnul, cere

Cu adeverat tu te-at aretat prieten adeverat mare de pre pteptul lUI Christos in.vetatortulut, cacl al cadut pre pleptul JUl. Pentru aceea at

scos de la dinsul dogmele:- : •

·~

LUIIA LUI MAl~

:.

telepclunel, cu care imbogate~tl t6te marginile pamentulut, ca un graitor de Dumnedeu al lut Dumnedeu, Drept aceea tiindu-le pre densele biserica lul Christos cea de ve- . selie, acum bucuraudu-se, sa veseleste de den sa.
Stih: Cer1urile spun mltrirea lul Dumne4eii ~i facerea mAnilor lui 0 veste~te tl!.ria.

avend catra Dumneden, cu de-adinsul roga-te pentru sufletele n6stre.


8i aenm, a Serbllrel,

Troparu1 Aposto1uluJ, g1as 2.

de Dumnedeu cuventatorrule adeverate, bucura-te fitule al Malcel Domnulut prea Iubite, cact tu stand apr6pe de crucea luI Christos, al audit dumnedeescul glas al Stepanulul, care a strigat catra tine: Iata acum Malca ta, pentru aceea ca pre un dumnedeesc apostol al lui Christos, ~i tubit, totl dupre vrednicie te fericim. Bucura-te
IUrire, g1as 6, a lui 16n ltIonahul.

al lUI Christos Dumnedeu Iubite, grabeste de mantueste pre poporul cel fara de respuns, C1 te primeste cand cadt catra dinsul, eel ce te-a primit cand te-al rezemat pre peptu-I; pre carele rega-l de Dumneden cuventatonule, ~i norul paganilor eel pus asupra nostra sa-l risipesca, cerendu-ne none pace ~i mare mila. De dou~ orf,
~i Nascetore de Dumnedeu

Apostole

Fec~6ra ...

odata, ~i bfne-euventarea p~nilor ~i Getire. !arl!. de nu va 11. Priveghlere, Troparul apostoluluI, Mltrire, al Guviosulul, glas 8: Cu curgerile lacrimilor tale ... Cautlt Ia sfir~itul o!l.r~eJ. ~i aeum, a Serb!l.rel.

~ pe4eu

Apostole al lui Christos evangeliste Ione de Dumneqeu cuventatonule, tacendute tnvetator celor taInice, ne-al tunat none dogmele intelepclunel cele negraite, are tat descoperind credincfosilor Cuventul care dice, dintru inceput era Cuventul ~i tepadand cuventul care dice, ca ., nu a fost, al izgonit cuvintele ereticilor, aretandu-te rezemater pre pept ~i prieten Iubit, ca lsaia prea mare glasuitorlul, ~i ca Moisi de Dum-

La Ortrini.
La Dumne4ei1 este Domnnl, Troparul SerMreJ ~i al ApostoluluI, M!l.rire, al Guvio8ulul, Si acum, al Serb!l.reI. Dupll. tntUa Stihologie, Catismala, glas 8 Prosomie : Pre Intelepelunea ~i Guventul..

vedetonul, tndraznela

tru acesta ~i ca unul ce

Rezemandu-te pre peptul lui lisus, tndrazniala al dobandit ca un ucenic lntreband: cine este cela ce va sa te vtnda D6mne? lubit f6rte fiind prea Iaudate, Prin pane ti s'a aretat tie acela de fata, pen-

aif:stt

INOPT P:=IL=E=. ===========6=1

ucenic celor negraite, tnvett marginile intruparet Cuventulul, de Dumnedeu cuventatortule apostole, roaga-te lul Christos Dumneden, sa darnesca ertare de gresale, celor ce cu dragoste sever~esc santa amintirea tao De dou~ orl.
M§.rire, iji aonm, a Serbll.reI. Dupl a doua Stihologie,Oatismala.,glas5 Prosomie: Ouv~ntul eel impreun§....

Stih: Cerlurile spun marirea lUI Dumnedeu ..

Tota suflarea ...


Evangelia de Ia 16n O. XXC V. 15. In vremea aceea, aretatu-s'a Iisus ucenicil?r Bel dupn ce s'a sculat din mortf ... Psalm 50. Mll.rire, glas 2. Pentru rugaciunile apostolului teu miIostive, cura~e~te multimea gresalelor nostre, ~i aeum:

apostolul ~i ucenicullui Christos, pre prea cinstitul 16n, carele a predicat tuturor nasterea cea dumnedeesca cea din Tatal a MantuitorIului ~i tmperatulut Christos, cact neincetat se roga sa se mantuesca sufletele n6stre. De dou~ orI.
Mll.rire, ~i aeum, a SerMreY. Dup§. Polielei1, Oatismala, glas 4. Prosomla: Degrab ne intimpinll. pre not.

tarf" ~i cu laude santite pre

'T otl sa laudam cu can-

Pentru rugacrunileNascetorei nedeu milostive ...


8tih:

de Dum-

cuventatortule Iubitortule de fectorie, ucenice al Mantuitorulul, prin rugactunile tale, rugamu-ne, mantueste-ne pre nol de tota vatamarea, cact a ta turma suntem.
OANOANELE. AI SerbILrel en Irmosul pe 4., ~i al Apostolulul pe 6, ~i al OuviosuluI pe 4. OANONUL ApostoluluI. Oompunerea lnl 16n Monahul. CAntara&. 1, gla.s 8, Irmos: Pre Faraon eel ee se purta ...

I)e Dumneden

Milue~te·ne Dumnedenle dupre mare mila ta ... Apol Stihira, glas 2:

pomenirea apostolulut Sa cinstim credinctosilor, cact astaqi a sosit la tote marginile Iumet Iuminand pre totl, acesta adeveratul cuventator de Dumneden, intru Evangelie s'a aretat prieten DomnDIuJ;pentru acesta celor ee-l cinstesc pre din suI, Ie izvoreste tamaduin, De doni or!.

....._

II .....

rUrire, Siacum, a Serbll.reI. !nllf.nul dintl.1t al glasulnl al.pa.trulea.. Prochimen, glas 4.

un curat Iubit ai fost, uminel celel prea curate, i pre peptulluI odihnindu-te, cu sufIet tndraznet din adencul tntelepctunet al seos lumina cunostintet, fericite I· one apostole. pre sus de fire, de Dumnedengraind al tunat, tu...

Mat

,i p~na

In tot pameutul a e~it vestirea lor, la marginile lumel ouvintelor lor.

bitule al IUl~U~~e4~ft,C~~~

I!~

;i

LlINA Lill MAlt)

~!
Oatavasia, SerMreI. ot.D.tarea 3, IrmOl:
Cel ee ai intitrit oerlurile ...

ventul era intru inceput, ~i intru inceput era Cuventul viii ~i ipostatnic la parintele seii, ~i Dumnedeu era Cuventul, ~i trupn Cuventul s'a facut, ~i Dumnedeu a remas neschimbat.
A If§.soot6rel:

rile neamurilor, pre Dumnedeu Cuventul in pantece incapandu-l, ~i Curata remaind de Dumnedeu Nascetore Marie, Pentru acesta totl te cinstim pri! tine, cea dupa Dumnedeu folositorea nostra,

rugactum,

Sub acoperementul t~ii Prea-curata scapand, ne pazim de tOUl navala ispitelor Prea-curata, pentru acesta ~i acum ne rugam, scote pre eel caqutl din adencul gresalelor Curata, cu dumnedeestile tale
Ali Canon al Onviosulul, ,la.sul .1 Irmesnl, a6el~.

Stepanulut celet dumnedeestt plecandu-te Arsenie, marirea bogatiet tmperatestl at Iasat, ca ~i datatorIul de lege Moisi, ~i fugind de la oment, locuitor cu an.. geril te-at facut, impreuna cu dinsil veselindu-te,
IIAr1rt :

poruncet

~ in pescar, ven~tor de 0~ ment ~i cuventator de Dumnedeu te-al facut intepte Ioane, ne uttandu- te la dragostea parintesca ~i lumesca, ~i Stepanulul Cuventulut cu dumnedeeasca dragoste urmand, fiind la ochiul BUfletulut,o de Dumnedeu Cuventatortule, al vedut marirea cea negraita a unula-nascut din Tatal, a Cuventulut ~i Fitul lul Dumuedeu; prin carele intelepteste tote s'au facut cu dumnedeescul Duh.
A. Ni8e~t61."el:

e uratit

din valurl fugind Arsenie, ca din izvorele pecatulut, limba cu tacere tt-al in .. frinat; pentru acesta intru liniste fara turburare mintea ,i-at pazit facendu-te dupre vrednicie cuvios locas dumnedeesculut Duh.

Tu

Sub mantuitore scaparea ta alergand, de Dumneden


Nascetore Fectora, me isbavesc de tota navelirea vrajmasulut, ~i me mantuesc en cu rugactunile tale; inca ~i de munca ce va sa fie me mantuesc Curata, Arsenic, en imbracaminte aspra ~i pr6S~~

L ucrurl prea-marite s'an


~..g~iiit pentru tine in neamu-

,1

aeum, a Hi.oit6rtl:

P arinte

Al CuviosIDul

IN OPT {)ILE

saraciel tale celel de Christos urmatore, al aeoperit halna dintat eea marita, carea tt-a castigat tie imbracamintea mariret celet negraite,
Mlrir.:

vrajmasilor ~i ale duhurilor eelor faln ice, de la Dumneden luand ajutorin, le-ar surpat cu inima umilita Arsenie, purtator de biruinta parinte, cu smerenia facen-

Navelirile

du-te,

,i

&C1UD., &

NAaolt6rel:

rafimil te-al aretat mal tnalta N ascetore de Dumneden ; ca tu una al primit in pantecele teu pre Dumnedeu eel ne incaput, nespurcata, Pentru acesta totl credinclosil cu cantarr pre tine te fericim ~urata. la Roma ca un s6re mare al strelucit, ~i al ajuns catra eetatea tmperatesca prea fericite, luminandu-o pre acesta eu cuvintele ~i cu faptele tale, ~i izgonind intunerecul ne intelepcfunef. Pentru acesta te einstim pre tine Prea-cuviose Arsenie, lauda

De cat Heruvimil ~i Se-

de frumsetile lumet te-al sihastrit rivnind vietet celet angerestl, de Dumnedeu inteIe pte. Drept acesta te-al ~i aretat eu totul sehimbat ea un anger in trup, aducend lul Christos postire, ~i lacriml, ~i rugactune curata, ~i stare de preste rota n6ptea, pentru care te-al ~i facut Iocas Treimet, chip calugarilor, ~i tndreptator bunatatilor, ~i pururea calduros rugator pentru eel ce te cinste sc pre tine. Pentru acesta te cinstim pre tine Arsenie, Iaudaparintilor,
Oa.tismala. ApolJtoluluI,glas 8. lrosomia. • • Pre In~elepolunea ...

De

Oondaoul Ouvi98uluI, glas 3. Prolomia: Feo16ra ast1i4l...

parintilor,

mos.

Mirire, a Ouviosulul, glal ~i pro8omie &semenea.

Intelepclunel rezemandu-te, ~i cunostintet celor ce sint invetandu-te, dumnedeeste at tunat; intru ineeput era Cuventul, Bine seriind tu in tal nasterea eea fara ineeput, ~i at predicat tuturor intruparea CuventuIut, Pentru acesta ~i cu limba ca cu 0 mreja venand neamurile, en darul Duhulut, in .. vetl margenile. De Dumneqed Cuventatortule Apostole, roga-te lui Christos Dumneqed, ertare de gresale sa da .. rurasca, celor ce serbeza cu dragoste santa amintirea tao gind,

P re pleptul

I . ....'..

glasul Domnulnj . Prea-cuviose, ~i lepadandu ..te

A udind

D in

......

i._ .. .

1iiI! ..• · .. ,iiIII·.·

...... .....

.~.,i,ii ..

!!II- ..... ~~ ....

...........

,i

valurile lumestl fuvia~a tara galceva s6..


-iiIiIIiiiiiiiiiillliiial ... IiiI-~ ... ~ ..

T
~

84

LUNA LUI MAITJ


j,

vl!r!;lind at omortt patimile, !;Ii mintea tl-al ridicat catra Dumnedeti, fli stilp de foc te-al facut, fli luminator tuturor eredinctosilor eelor ce te cinsstesc pre tine. Si eu ploile lacrimilor, adapandu-te, te-al aretat ca un pom roditor, de Dumnedeu purtatortule Arsenie. Pentru aceasta strigam catra tine: Roga-te lUI Christos, Dumnedeu, ertare de gresale sa darutasca, eelor ee einstesc cu dragoste santa amintirea tao
~I &cum,a Serblret: O&ntare& 4, no.: Tu e~tl t1l.ria mea D6mne ...

HlH6t6rel:

Ssub a ta sprijinela aeum seap eu netrebnieul robul teu, ceea ce e~tl eu totul fara prihana, sa nu me rusinez. Ca pre tine te am catra Dumnedeu folosit6re fli zid nebiruit. Rogu-me ea sa dobandese pentru tine fli linistea ee va sa fie, ~i dumnedeesca viata,
Al OuviosuluI.

re tine filu al tunetulul Domnul te-a munit -flite-a invrednicit, a tuna eu Duhul dumnedeesca fli necuprinsa nasterea lUI din Tatal eea negraita. Pentru aeeasta de Dumnedeu Cuventatortule, a, mintirea ta eea cu totul serbata, eu eantarl dupre vrednieie

Tu silitor firet te-al aretat Arsenie, tu patimile parinte le-al supus min tel eelei stepanitore, ea unet slugt poruneind somnuluf, Pentru acesta ~i intru pri veghterile de n6pte al strigat: Marire puterel tale Iubitonule de 6menlo Dumneden Cuviose eu dragoste l-at cautat, tu de eel ce s'a aretat mal mult at dorit, ~i pentru curatenia dumnedeesetot facendu-te, eu eel dorit at vorbit, ~iprinunire al eunoseut pre eel ee este mal-pre-sus de cat t6ta cuprinderea, parinte Arsenie. e~tl lauda credinclosilor ceea ce nu fltil de mire, tu folosit6rea, tusi scaparea crestinilor, zid ~i timan. Cacl catra Filul ten duel rugaciunile, ceea ce e~tl eu totul far~

Tu pre

.Irire:

o marim,

_IL

la tnaltimea faptelor bune te-a! suit Apostole, tu al vedut pre Cuventul unulnascut eel fara de ineeput strelueind eu marire in trup, pre eel ee sede in stnurile parin .. te~tl, ~i te-atlnvrednicit.a audi glasul parintesc, marturisind a Iurnasca fiinta.
-

Tn

,I Tn

aoum., a NIsclt6ret:

prihana, si mantuestf din primejdit pre eel ce en credinta ~i ell dragoste te cnnosc pre tine de Dumnedeu Nascetore , Curata.
Ca.ntarea 6, Innes: Pentru ee m'al lepadat.;

nitn, bine veqend maestriile vrajmasulul, Pentru acesta in livada desfataret cea prea curata dantuind, pre Stepanul Christos roga-I. tine tnsutt te-al lepadat:-i6ta patima dulcetet lepad and, ~i pre umere crucea purtandu-tt Arsenic, ~i de Christos dorind, in cerlurt impreuna mostenitor en din sui dupre vrednicie te-al facut,
C; a 0 IVlaica indraznel~
~i.,.\9nm, a. Nltscet6rel:

lumina cea fara de ani carea a strelucit mtru intunerecul lumet, ~i amestecand ell densa prin dragoste, ~i luminator crestinatatet facendu-te.neamurilepaganilor cele de multe semintit, ell lumina teologiei Ione le-al luminat,

edend

ne

M1Lri.re:

eft legea cea umDrosa prin Molsi s'a dat, lara dumnedeescul dar prin Christos Dumnedeul nostru , s'a facut, ell limba ta cea de Dumnedeu graitore Fiiule al tunetulut in bite, bine al vestit dumnedeirea, TU e~tl acoperemintul men ~i putere, Prea-curata, f}i tarie ~i zid nemiscat, ~i pre tine te chlem, noptea ~i diua, pazeste-me de toUt vatamarea lui Veliar ce-ml vine asupra, ca cu credinta ~i cu dragoste sa te maresc, porunca celet dintaiu a lui Adam celul intail1 zidit, parinte
A. NlI.stl~t6rel:

runoscend

Preacurata, purtarea ta de grija pentru not eel de un neam nu 0 trece ell vederea, rugama-ne; eel pre tine una catra Ste panul crestinit rugatore miIostiva te punem,
CAu.jiarea. St IJ.'DlOS : Ad.encul peeateior ...

tra-Pilul

teu castigand

ca-

arbunele dumnedeesculul foe mal 'nainte I-a vedut lsala ell inchipuire, ~i curatindu-st buzele s'a invrednicit profetier, lara tu te-al aretat rezemator pre peptul Cuventulut lUI Dumnedeu, eelul ce s'a tntrupat tericite lone. ce ~ede in sinurile Tatalul, intrupat s'a vedut, lone fericitesi ca unut tamuitor

~ ~

pre solitorlul calcaret de

AJ

CuviosuluI:

e uventul
~--

unul nascut eel

ca un bine credinctos l-al go-

iU._J bit tie \i-a aretat; ca pre Dum-- -_


i.

j,~

1';t'g6

LUNA. LUI MAraOondaoul Apostolulnl, glas 2:

neqeit eel filrli de trup, nimenea nu p6te sa-l vada nict diniora,
0A NlI.s06t6rel:

ceca ce al nascut raza mariret Tatalut Pectora de Dumnedeu N ascetoare pre a Iandata. Ca al teu dar avend adunarile celeadeverate, hulele au biruit,
Al CuviosuluI.

L umineza

sufletul meu,

Maririle tale tubitorfule de fectorie, cine le va spune? C~ verst minunl ~i izvorestl tamaduirl, ~i te rogt pentru sufletele nostre, ca un de Dumnedeu cuventator, ~i prieten al lut Christos. cerestl ale sti, ~i adencurile maret a le ispiti, indraznet Iucru este ~i necuprins, ca precum stelele a Ie numera nisipul maret, nu este eu putinta niel cum, asa nict a Ie spune nu este lueru indestulat; eu atatea cununl Christos a incununat pre aeesta pre carele a Iubit; caruta ~i pre pept s'a rezemat ~i la eina eea de talna en dinsui a mancat, ea un de Dumnedeu cuventator prieten al lut Christos.

Inaltimile

1008:

tr up csca prin nepatimire omorindu-o ca un bine credinctos, nu at Iubit mostenirea pamentesca cuviose, dorind de desfatarea mosteniret celet ell Christos i~tru Inaltime, parinte Arse-

I ntelepclunea

,i

me,

a mantuit starea ta cea de t6ta noptea Arsenic, mat 'nainte vestind strelucirea cea neasemenata a Sorelut celut intelegetor, carea era sa-ti Iumineze tie dupa ostenelele talc cele din noptea vietel, ceea ce al nascut pre Cuventul eel Iubitor de bine, mantueste- ne pre not de prime] dia . I' eea lute ~I cump Ita; e~ pre tine una Prea curata Stepfa n'" c a, f.Olosit6re nc.biruita credinclo·1 ..

S orele resarind

Mlr1re:

,i

Intru aoestll. Iunll. in 8 iJile, pomenirea sltntuluI mll.ritulul spestol ~i EvangelistuluI eel de pre pept lubit §i Iubitorlul de feolorie, I6n de Dumne4eli ouventltorlul, adioi!.adunarea sa.ntel pnlber! ee losi!. din mormentnl sen, oe·1410 Ma.nna.. Stih: Nu hran! 01 tnt1l.rire 6menilor imp1l.r~e~te, ucenlee .al Domnulul, Manna eeea ee din mormentul teli izvore~te. In a opta 4i sev0r~im en adevsrat, Inll.orirea fmlu! tunetulut oelul Hl.udat. rea bnnul Dumnedeu ~i Iubitorul de 6men! Domnul nostru, pre eel oe s'ad nuvoit eu ossrdte pentru dtnsnl, pre san,U sel ueentcl ~i apostoll, profe~l ~i mueeniel, ~i pre totl eel ee bine ad plaeut sltn~iel sale, nn I-ali tnvrednioit numaI imper1l.~ieI oerlurilor ~i veolnioilor bunl!.tll.,r, ei ~i Iocnrile tntrn eare au streluoit ~i s'au tngropat, Ie-au luminat eu multe minunl, aretltndu-le pline de darurl. ~i mormentul intru eare se tngro·

C eea

~i aoum,

&

N§.selt6ral:

ce aI milosti vire, ca

l rr~,~~~~------~~~~~i--~
bt!l
te-am agonisit,

011.

IN OPT pILE
pase marele apostol ~i Evangelistul Ion de Dumne4eu cuventatortul, eand vru sa se mute oll.trll. Domnul, In tot! aniI izvore~te ~i Izbneneste afarA fard de vests tntrn a opta 4i a Innel lul Main. din ameriutarea ~i suflarea santulul Duh, praf ~i pulbere slintL ~i aeesta Iua.ndu 0 eel ee vin aeole, 0 au de mantuirea tuturor bolelor, spre tamaduirea sufletelor ~i slnetate trupulul, marind pre Dumnedeii ~i pre sluga sa lOU oinstdndn-I. Din ouventul 4eesea ~i omenesea, pentru acesta s'a hi~otonit ~i diaeon. l;li ocarmulnd atuneea imperatla Romanilor Murele 'I'eodosie, ~i pnind multa nevoin~il, ~i eautand om dnhovmeese ~i euventaret, ea sa dea proeopsela, ~i s1l1 tnvete pre fii! sel la in vetMurY, ~i mal vertos la aeeea e~ ea~ea sll einsteste Dumnedeti, aM de aeesta, ~1 serls~ la imperatnl Gratian, ~i la Papa Inocentie, ~l abla putu dobandi eeea ee pofti. Dad puree4end arsente de Ia koma ~i sosin~ la ~,)nstantinopol statu tnaintea luI Peodosie, ~11 v~4u la fa~a ~i la fire om einstit ~i cautatura en buna randueIil, gaudul smerlt, ~i impodobit en tota bnnatatea ~i umplendu-se de multa bncurte ~i dulce~a de atuneea 11 oinstla ca pre parintele seu, ~i i se smerla ca unnl daseal. ~i boeril sfatulu! ve4endu·1 ea pre u~ odo~ mare, sa mtrau. lara el urand marlrea ~l lubind pre Dumneden, soeotia martrea ea 0 plevA, ~i dorind viata monahlcesca, in tote dllele se ruga Int Dumneden siL'1plinesea dorlnta, ~i i~. data audi un glas dumnedeesc de SlS, care 41cea : A'"~enie. fugl de la omenl ~i te mantueste, Deal e1 nezabovlnd, ei sehlmbandu-sl portul, sll. duss ~i sosl la Alexandria. ~i ealugarlndu-se merse Ia Sehlt, dandu-se spre totil. petreeere i eea rea ~i en nevoe, ~i rugandn-se In! Dumne4e11, lara~I S8 fil.cu glas dumnedeese e1ttri1 dinsul: Arsenie, fugl, tael, llnisteste-te ~i te mantueste. Pre marele acssta n intrebi1 ors-cllnd Teofil Papa AlexandrieI. suindu-sa ~i en altil catrit din sul, Spune-ne 0 plrinte, ouvent de folos. ~i el dlse : Daoa it voiu spune, tine l·vetl ? lara 81 4isera' A~a adeverat. ~i dlse : Orl und~ vetI audt de Arsenie, nu va apropiat! aeolo. ~l larll.~l spun de aeesta, cit luorsnd in toti:l. vremea vie tal sale, a vea nn peteo de rasa in. sin de'~l spnjlnia Iaorimile. ~i era la trup. minunat ~i cuvios, preste tot earunt, uscat si lung, mae3.r cil. era putin garbov de b1Itranete, II era barba panl!. la pantecs, ehipul angerese ea al luI Iacov, Drept aoeea nicl vrea sl!. se arate euiva de f41\. Priveghra mult, stand in pi()Y6re ~t rugandu·se, ~i nepleeandu·~I genunchile niel de cum de eu sera pa,nit 1a resaritul sorelu!. Drept Reeea eu versarea laorimilor a stins fo· cuI eel stricii.tor de sufl.et. Si vrend e1 oa sl!. se despartlt de la trup, ajungend la ad~neI Mtrane~e, el!. era aprope de 0 sut1i. de anI, n in· trabara ueenieiI lui, unde ~i cum sa eade si:l.-l ingrope. lara el 4ise: Dar nu ~titl, s1i. punetl o funie in piel6rele mele, ~i sit me ridioat1 in munte. 'arl!. Ie 41s6: ~edetI fiil mel, in c§.t~ fricll. ml3 aftu vrend a e~l din trup. ~i el 41· serl!.: Vedem. Iarll. el 4ise: De oILnd m'am .fit· out monah n'a lipsit niel de oum de la mIne frioa acesta. ~i indatll. ~l·a dat ou pace suile· tul la Dumne~eii.

9
II

' 1

de laud! &1 lul Sofrouie patriar· hul Ierusalimulu1.

e euvlne a ~ti, ca tatal euveutl!.todulul de Dumned-ti era Zevedeti, 'larA malea sa Salomi, fllea lui Iosif Iogodniculul lillIsIHitorel dd Dumnedeti.I'entru ca Iosif a avut patru feclor!, pre Iaeov, pre Simeon, pre Iuda ~i pre Iost, ~i trel fltee, pre Estir, pre Mart~ ~i pre Salomi, carea era femee lul Z9veden. ~1 malcil. luI Ion cuventatorlulu! de Damne4eu. Dect Mantuitoriul era un chin. Iul Ion, ca un Irate ce era Salomiel fllee! lul 103if. Decl se euvlne sit ~tim, eil. in vremes eand s'a vendut Domnul nostru Indeilor ~i s'a restignit, fugind totI, Ion ea un lubit s'a aflat de fata la venzarea sa, l1i Ia resttgnire, ~i a venit ~i la morment cu Petru. Luat-a ~i pre Nil.scetorea de Damne~eii intra ale sale. ~l a avut treI malee pre pament. intalu pre Salomi, dintru care s'a naseut; a dona cit S'1l. numit fiul tunetulul, ~i a trela pre prea stnta pe Dumnedeti Nil.seet6rea, preeum s'a 4i8 de Domnul: "Iatit MaYea ta". ~i a lngrljtt'o Ion pre densa pauit la adormirea sa, apol a venit la ~fes, ~i a surpat [os prin rugactunea sa capistea Artemid~l ~i a mantuit din rii.tacire patru sute de mit de blirbatt ~i femel ee slujiati Artemidei, ~i l-au adus la lumina. ~i se numeste Livaton muntele in care stit bisertoa euvent1l.torl1l1ul de Dumne4e11. ~i despre apus zace santnl Timotein. larA Maria Magdalina, ~i oel ~epte ooeonl: Bunt in munt8le oe 8e apropie de se eh!ama Hilson. Iari!. s§.nta Ermioni filea luI Fllip unula din eel ~epte diaeonY, din eele patru profetite fiiee ale luI, zaee Ia aeel munte aprope. ~i Adrafet mueenieul ~i fiIea. sa Oalistena, ~i al~l mueQnioI ee an fost episeopl. Ar:ston, Tiranos, Arlstovul, ~i Pavel eetit~enul pustiIuluJ. ~i se fllee Serbarea luI in einstita sa apostoleseli. bi sertoa, oe este la looul oe se nume~t6 Evdomon. Roast! 41, a.mintirea prea ouviosulul p!. rintelul nostru Arsenie oel mare. 8tih. Arsente dorea a se tllJnui tn viatll. ftind, nu eate eu totul ne~tiut ~i din viatl!. e~lnd.

de

Intru

'i

a-arele

b!
,

oesta a fost din marea eetate a Ramel ni:l.scut ~i' ereseut, pazit fiind diu prunoie vas curat luI Dumne4eii, ~i pUn ie t6ta. bunl:l.tatea ~i in~elepolunea dum.ne·

Intru

Stlh; Pre Mil fAcet.rlnl d. cant~1 .. I din vllli~ s', ",utat,

aoast! 4i,ouviosul Mil f!o~torlul t!rl ou paes s'a I!laver~it.

de oan·
'rlAtl

I I
.

...

Fi

r
I

LUNA. LUI MAIU viinelos lueru este eu adeverat, Intru aeest~ 4i, tntrega multime (adie1t ceta) estasilor de sabie s'a sever~it. Itih: Taese eapetele eetel eelel de Ohrlstos eugetatore, Geea ee n'a urmat eetel oelel de Obristos U· oig1Lt6re. Ou ale lor sante rug~elunl, D6mne miluestene, ~i ne mantneste pre nol, Amin.
Ointarea 7, IrmOl:

=tJ4::
'lid

-pr-in--eu-ve-nt-ul-m==e===ii=a-'l=l~=ud=a=e=u =eu=v=in=te=,e=u·==p=r=e'=c=a=re=J=e=p=r=e==c=u=m=d.=iC=iJ!l>==S=c=r=l·p=--

puternicl, carit acurn striga tie Fectora ~i canta: Bine estt CU"( ventat Dumnedeul parintilor nostri, stricactunea mirezrnelor celor de demult, parinte Arsenic, at suterit reul miros, si buna mirezma lui Christos facendu-te prin mijlocirea darulut.at disrBine e~U cuventat Dnmnedeul parintilor nostri, dumnedeescul nor cu trupul intrand parinte Arsen ie, ~i intru Christos tnvetandu-te cunostinta Tatalnt celut fara de inceput ~i a Duhulut, unimea in Treime al Hiudat: Bine esncuveutat Dumnedeul parintilor nostri.

tura, tl tncunjura sese- decl de

T amaduind

.AI (JuvioBulul.

De pogortrea lul Dumnedeil...

~ u tota vointa al esit din ~legatura trupulut 0 prea fericite, ca un statator de fata inaintea lUI Dumnedeu, ~i fiind vestitor teologiet celet de

Dumnedeu tnsuflate, al in vetat

a striga: Bine e~U ell ventat Dumnedeul parintilor nostri,

Intru

Dr1re:

Ca niste Iarba at socotit aurul f?i bogatia, 0 prea fericite, ~i Iarba in aur s'a pretacut tie, prin lucrare dumcuventat pre Ziditortul ~i cantal: Bine e~tI cu ventat Dumnedeul parintilor nostri, cede din Tatal eel fara de inceput, ~i sa socoteste a fi de tine nedespartit, Cuvinte ai luI Dumneden unule nascut, apostolilor l-at vestit, ca sa strige: Bine e~ti cuventat Dumnedeul parintilor nostri,
Pre

nedeesca, .celut ce Dumnedeu

Duhul sant eel ce pur-

Pre tine Domnul tuturor Tatal unul al unula nascut, Fitulut te vestim en drepta marturisire, Dumnedeu dicendu-te, ~i pre unul Duhul eel drept de 0 fiinta ~i impreuna
vectnic, carele din tine ese stiind,
Obtarea 8, IrmOI: De ~epte orl muncitoriI...

,1 a...

, a .1_tOrtI:

II

9t~i

~i polata tmperatulut Christos te-at facut, tu

B iserica

A WAsc§toreI: .

rea marita pomenirea ta, Evangelistule al dumne ..

pat al lUi Solomon,

qeirel lui Iisus,

ca

CU~

.. ,-".._-:Pi

~,_~

IN OPT pILE

umplend biserica; pentru abucurandu-ne credinclo~il, cantam: Tinerl bine-cuventatI, preott laudatl, pop6re prea tnaltati-l pre el intru tott cesta

vi6sa ~i bine vestita, dumnedeeste a strelucit, de mirezma

ne-l cuventam intru totl vecit, on cuviose cuptorlul Babilonulut umilintet tie insu'tl l-at ars, intru carele fiind rourat cn luminarea darulut, facetortulut si Mantuitortulut at strigat: Tinert bine-cuventatl, preotl laudall, popore prea inaltati-l pre el lntru totI vecit, dumnedeire tntreit luminatore, carea arata 0 raza dintr'o fire cu tret ipostasurt, pre Tatal eel tara de tnceput, si pre Cuventul eel de 0 fire en Tatal, ~i pre Duhul eel de 0 fiinta, impreuna tmperatitor:

D e septe

vecit,

Pre cuventatornl de Dumnedeu avendu-l incepetor de cete, pre tine Christose eel bine-cuventat de dtnsul, Dumnedeu te vestim, impreuna ell Tatal ~i ell Duhul ~i psal-

Bine-onvbtitm

pre TaW ...

micestecantand, strigam: Tinen binecuventatf, preotrlaudatt, popore prea tnaltati-I pre el tntru totl vecil, Intrupat l-al nascut Prea-cu-

P re Dumneden

A N1l.sc5t6rel:

,ibine-cuventatt, preott Tined


Iaudatt, popore prea tnaltati-l pre el in tru tott vecit,

Cuventul

ata mea tota s'a cheltuit, tota

rata, pre acesta roga-l sa m.e mantuesca de foe, ca lata vi-

s'a robit de pecate cumplite;


acesta la tine Fecfora
Al Cnviosnlnl.

pentru

te chtem eea cu dar daruita,

alerg eu ticalosnl, ~i pre tine

melee

copt, ell beutura umilintel adapa-me pre mine acum, ridicandu - mt betia patimilor
Ca.ntarea 9, Irm08: Spl1Ima.ntatu·s'a cerlul.,

ceea ee e~tl vita carea at nascut strugurul eel

F ectora

,1 aami a

NAsoit6rel:

~i arderea gheenet cea muncitore, intelepteste 0 al stins

stricatore de suflet Arsenic,

prinderea

dulcetilor

cea

cu curgerile Iacrimilor, decl ca ~i pre nol de amendoue sa ne mantuesca, nu inceta rugand pre Mantuitor1ul Inmet Christos, pre carele bi-

~ naintea crucel Stepanulut ~ stand ucenicul eel Iubit, ~i organul eel curat al teologiei, Pectora ~i Curata de Dumnedeu N ascetorea ca unut fe, ctorelnic i s'a tncredintat, ~i

pazitor Nascetoret

de Dum..

r-;: ...
rieeiie,

LUNA LUI MAli!

nedeu celet fara prihana fiind, acum dupre vrednicie sa feOJ

d .. bi d pre. vr~ vnl~le III In. eel curat Cln~tlta~l cura!a VIata ta, pre tine eel ce ai vetuit angereste pe pament, frate te-a primit tericite Ione, Matcet sale de Dumnedeu Nascetoret fiiu a fi vestindu-te cu carea pre tine tott te tc: ricim. Prea-curata, taberile dracilor

cu pomenirea mortet cea deapururea, tl-aI agonisit tie cu oserdie viata nespurcata; pentru acesta ~i dupre vrednieie al luat rodurile ostenelelor prca fericite,

T,urn de mantuire fil mie

A Nl1l1c~t6rel:

oprind, ~i multimea ispitelor ~i a primejdiilor gonind, ~i navalirea patimilor departe imprastiind, Curata, mantuire dandu-mt, ~i bogatia dumnedeestilor dar uri daruin-

~i in trup s'a imbracat,


IXAPOSTILARIJ..

"retatn-te·al 0" Fe~16ra MaIca lut Dumnedeu, mal pre sus de fire nascend en trup pre Cuventul eel bun, pre carele din inima sa Tatal 1·a respuns mal 'nainte de tott vecit ca un bun; pre carele d acum ~i mal pre sus e trupurl il cunostem, macar ca
ProlOmia: Ou ncenioil 811. ne unim ...

111&nm

'

&

N'.~t6rtJ·

du-mt,

.AI Onviosulul.

tunat acesta: Intru inceput era Cuventul, ~i Cuventul era la Dumneden, ~i Dumneden era

De Dumnedeu graind, at

Minunat s'a Iacut M01si, invrednicindu- se a vedea nasterea Feclorel ell tnchlpulre, rugul eel inchipuit ell vcdere de foe; lara tu ell dumnedeescul Duh prin adenca gandire tot unindu-te, in ehipul rieim pre tine Arsenie.
Mlrire:

Cuventul, apostole Ione; ca rezemandu-te pre peptul lUI


Christos, si de acolo umplendu-te de teologie, ~i izvor de

viata scotend, teologule, faptura tOUt adapt, carea te fli


cinsteste pre tine.
MlI.r1re, & Onviosnlnl. Pr08Omi&: FemeI au4i~1 glas ...

foculut te-al vedut, Pentru acesta dupre vrednicie te fe-

Resaritu-tl-a tie Christos lumina cea neapusa, ~i vese~te-a primit in cerluri. Cli

patimile Iumet, ea de spurcactune departandu-te, fli veetejindu-tt trupul cu nemancarea, at Inoit taria sufletulut fli te-al inbogatit eu marirea cea ..ceresca,~r:acUVi6se ~

De

IN OPT pILE

71

senie; pentru acesta nu ineeta a te ruga Domnulut pentru nol.


~i aoum, a SerMreI. LA LAUDI. StihirU. pa 6, ale Serbll.rel I, ~1 ale Aposto· lnlnl 3, glu 8. Prosomia: 0 prea mll.ritll. minune ...

Stih : Soumpll. este tnaintea DomnuluI m6rtea ouviosulnI lul, . ApoI aoestlt Stihirl1:a CuviosuluI, Glas ~iProl somie ao.ea~.

16ne prea inteIepte, ell indestnlata caldura dragostel lui Christos, mal mult de cat totl ucenicit Illbit al fost Cuventulut celul a-tot-vedetor, celut ce ~i judeca eu drepte eumpene tota lumea; ell trurnsetile curatiet ~i ale fecloriet strelucit fiind la trup ~i la gand, de Dumnedeu tericite.

F erieite

de Dumneden inteleptite Arsenic, din valul lumesc osebindu-te, la tnaltimea eea mal pre sus de lume te-al suit, de singur izvorul bunatatilor dorind.Ia singura dorirea cea adeverata at ajuns. Cu ale careta strelucirt fericite, luminat fiind, din negura pecatelor cu rugacmnile tale, scote-ne pre nol.

p arinte

biseriea Duhulut, gura darulul eea purtatore de lumina, ochtul bisericet eel prea luminat, pre pre a einstitul 16n eu cantart duhovnicesu acum sa-l laudam, ea pre un SIlljitor al lui Christos. peptul tntelepcluuel rezemandu-te, apele cuventarei de Dumnedeu at scos, ~i aI adapat lumea, Ione prea cuvi6se; cu cunostinta 'I'reimel marea nedumnedeiret 0 al useat, stilp fiind ~i nor inPre

sul eel primitor de cinstite fa pte, organul tntelepctunet,

Inflorirea

fecloriet, loca-

16ne, cela ce e~tI tntocma cu angeril, Iubitorlule de fectorie, de Dumnedeu cuventatonule eel de , Dumnedeu Invetat, en drepta credinta lumel prea curata costa, ~i sangele ~i apa ee ad curs le-at predieat, tntru earea viata vectnica dobandim sufletelor n6stre.
~i ..cum, .. SerbAr.I : DOXOLOGIA KARl. loteniile ~i Apolisul. Veas tntl1I ~i J.polisul depliD..

Evangelistule

.Arire, glas ••

=LA LITURGIE

,,
I

la ceresca mostenire.

sufletit, povetuindu-ne pre nol

FerioiriIe Serbll.rel din Cdntarea eea de rdnd pe 4, ~i ale Apostolulul Ol1ntarea 6 pe 4. Proohimen, glas 8: In tot pl1m~ntul a e$it vestlrea lor... stih: Gerlurile povestesc martrea lui Dumnedeil.; A postolul din Apostolesoa Carte a lul 16n: Care am auqit din tneeput, care am uecfut au ochit nostri.: AliluIa, glas 1: M1l.rturlsi-vor oerlnrile minunilor tale D6mne... .Evangella de la 16n: In uremea aoeea sta langa oruoea lui 1i8U8 ...

LUNA LUI l'rU.rtt OHlNONWUL Iu tot pam~ntul a esit ..•

INTRU ACEASTA LUNA


. IN 9 DIL1~. .
Sa.ntul profet Isala ~i slntul muoenio Ilrlstofor, ~i aducerea m6~telor eelul dintru sa.n~lpli.. rlntelul nostru Nioolae faoetorIul de minunl din Mira in eetatea Barse. (unde va:li. hramul santulnl lerarh Nioolae, s11.se eante tot ServicIul de la Minelul lunel lul Deeemvrie in 6 4ile). La Dom e. strhrat;.am Stihirile Sa.ntilor pe S, n ;::;tlIill'lle'prlUetuluI, glas 4. Prosomle: Dat-al semn...

fericite pre dumuedeestit Serafimt, ca maresc ell gaud neincetat;o domnie a dumnedeirei in trel ipostasun tntreit sante, ~i tnvetandu-te prin tama, ti s'a tncredintat darul eel profetesc minun ate ; pentru acesta seversind amintirea ta cea prea santa, te aducem pre tine rugator prea tare catra Chris-

V eq~nd

tos.

Alta Stihirl ale MuoeniculuJ, glas 1. Prosomia: Oeea ee e~tl buenrla ...

saia eel mare ~i rnarit, curatindu- se prin jaratecul dumnedeiret eel intrupat, i s'a incredintat profetia, si vedea marirea cea dumnedeeasca, pentru multa prisosire a bunata tel, ~i pentru curatie; ~i s'a ales a fi predicator, f?i vesteste mal 'nainte mantuirea ce vrea sa fie limbilor, ~i aretarea cea dumnedees ;;3.. • cugetul ~i min tea minunate Isaie, te-al facut organ bine to emit al Duhulul, lovindu-te pururea de lucrarile lul, ~i potrivindu-te de insnflarile lui prin cuget dumnedeesc, pururea pomenite, at vedut pre eel ce sedea pre scaun inalt, ~i te-at invetat cele dumnedeesn.

Venit! Sa cinstim chinuidle lUI Hhristofor, prin care ne izvoreste none darul eel pururea curgetor al lul Christos datatortulut de viata, ca biruind pre vrajmasl foarte' tare, a primit putere asupra patimilor ~i a dracilor ~i a durerilor, mostelor tale, izvoreste izvoare de minunt, mantuire de trasnet, ~i darueste mantuire de bole grele de morte; pentru aceea ~i acum Hristotore mult patimitortule, sa r6ga poporul ten ca sa se rn.antuesca pururea prin rugacfunile tale de stri- caciunea acelora,

Terlna

Curatindu-ti.se

Amintirea

patimile cele mult patimitore ale luptelor tale patimitorlule, aretat mirosesc ca niste tran- ,

ta mucenice si ,

••
dafirt de prima- vara, prin care eel neputinclosl, ~i eel en patiml, ~i eel bolnavt, luandu- ~l sanetate prin rugactunile tale, lauda pre Christos datatortul,
M1l.rire, glas 4, a lul 16n Monalml. ~i aoum, a Serb1l.reI. T.ropa.rul ProfetuluI, glas 2.

profetulul teu Isaia, amintirea Doamne serb and; printr'insul te rugam, mantu-

rosala sangelut muceniciet tale, tmpodobindu-se biserica lnt Dumneden, trimite raze de sore, Hristofore, mult patimitorlule. Cacl 1:0tr'armandu-te pre sinetl cu cruce a, ~i alegend mal ell voe a muri pentru Christos, vitejeste C' I statut improtiva celul strein intru rezboiu, ~i ru~inaod tote cugetelecelor tara de lege, te-al aretat ostas biruitor al lut Christos, Pentru aceea te rugam ca pre unul ce al indraznela.podoba mucenicilor, roga-te sa se mantuesca sufletele nostre,
~i aeum, a SerMreI. Stih6vna Berbare!, M1l.rire, glas 4, a. lul Ana· telie,

Cu

este sufletele nostre.

Mll.rire, al MuoeniouluI, gIlLs 4.

din sangtur] tmpodobindu-te, stal innaintea Domnulut imperatulul pute .. rilor, Hristofore pnrurea marite, unde cu cetele eelor fara de tru purl ~i ale mucenicilor cantl dulce cantare intreit san .. ta ~itntricosata: pentru acesta prin rugactunile tale mantu .. este turma tao
Troparul sa.ntulul Ierarh Nioolae, glas 4.

C u hatne

f cea cinstita, ..

Venitl adunarea credindinclosilor, S~ adunam cera duhovnicesca, ~i pre patimitorful lui Christos Dumnedeu, sa-l cinstim ell cantarf, pre maritul Hristofor. Cact astadt a resarit ea un lucefar, ~i lumineza min tile credinciosilor eelor ce en credinta ~i cu dragoste, severeesc amintirea luI

eu duhul patria ta, cetatea Mira Lichiel, in cetatea Barschiet cea prea linistita, prea marite te-at adus ell trupul arhiereule te-al adus ell trupul arhiereule Nicolae, ~i prin venirea ta al veselit multimea omenilor eelor de acolo, ~i pre eel neputinclost at tamaduit, Pentru acesta te rugam sante Nicolae, r6ga pre Christos Dumnedeu, sa mantuesca sufletele nostre.
OONDAClOLSa.ntulul Nioolae, gIlts 4. Prosomie: Feol6ra astI14J...

N e parasind

pana

Ca.o

stea de la resarit la apus a resarit moe-

tele tale santite Nicolae, ~i marea s'a santit prin trecerea ta,

'.

...
f

-i~------------------L~U=N~AL-UI-M-A-I~~------·~~------~·'_l
lara cetatea Barsc te primeste pre tine dar, cact pentru not te-at aretat facetor de min~nl a~es,prea minunat ~iprea
.!rire:

milostiv, mare terarhe Nicolae,

barbatie te-al luptat impotriva tnselacnmer, ~i a tngrozlrer tiranilor, ~i tntariudu-te en putere, al calcat pre rtule de chinurt,
vrajmasul, mueenice purtatofi
&co.,
&

Cu

La Ortrinl.
CANOANELE. AI Serbitrel en Irmosul pe 6, ~i aI, Sa.ntilor pe 8. CANONUL Profetulul. Compunerea lul Teofan. Cb.tarea 1, glas 4, nOB: Canta-voiii tie D6mne Dumnedeule ...

IflseAt6re1:

Isaia eel marit vedendu-te pre tine Nascetore Dumneden, te-a vestit toeg, lara flore pre Cuventul eel ce s'a intrupat din tine Prea-curata,

de

umineaza-me Doamne Dumnedeul men, ~i m~ tndrepteza luminat a lauda marita ~i cinstita serbare a
dumnedeesculnt profet.

elet Cuventulnt

hulut, marite, at profetit tama cea negraita a randu-

J>rim~~:6;~~U~::i~a Du-

Ointa.re& 8, Iraol:

Rsarind pc pament trimbita ell glas dumnedeesc a 1saiel profetulul, a chtemat pre eel hranitl de biserica sa serbeze amintirea luf.
I

Ridieatu-te-al catra tnaltimea ceresca, ~i at aretat lumina bunet credinte, ~i desertactnnea idolilor ~i slabicmnea lor 0 at rusinat, protetta de Stepanul piatra din Sion prea einstit~: carea va sa se puna la marginea unghtulur, ca sa imprenne lumea intr'una.

Supuind patimile trupulut sub taria sufletnlul, te-al invrednicit a vedea marirea a tot-tiitonulur, purtatortule de

Isaia

Dumnedeu. ,

Alt Canon al Muoeniculul, glasul ~i Irmosul aeeIa~.

.....

Venitl totl purtatorit de Christos, eu enget dumnedeesc ~i eu buna credinta 'sa laudam astadt amintirea lul Hristofor marturisitortul ade-

eel dorit tot-deuna.


II.rir,:

eel mucenice purtatortule de chin uri, at rabdat durerile, desfatandu-te ~i veselindu-te eu

Intarindu-te

Al Muoenieulu!.

eu arma cru-

verulut,

..

Trupul

.ti

se taea eu

C!i-!_

IN NOUE pILE St08

nurile, lara sufletul ten eel Inbitor de Dnmnedeu se hrania cu dragoste, 'eugetand la desfatarea imperatie! Hristofore.
~i acum, a NA8o~t6reI:

Dumnedeu, sa se man .. tuesca sufletele nostre,


Mll.rire, a Mueeniculul, glas 8. Prosomie: Pre Inte1epolunea ...

~everat s'a plinit glasul Isaiel, cact Feclora a nascut Intrupat pre Datatortul de viata, ~i Mantuitortul sufletelor n6stre.
Irmosul:

Arenl celor puternict a slan bit, ~i eel neputinctost s'au "lncIns en putere; pentru ancesta 8'.) intarit intru Dom"nul inima mea.
A • '

Apucand in cuget cunostinta bunet credinte, ~i lepadand intunerecul necunostintel mncenice, al calcat pre filerpele eel tncepetor de rele, Cacf aprindendu-ti-se cugetul de dragosea cea dumnedeesca, at stins trufia cea neindumnedeita a idolilor. Pentru acesta dupre vrednicie al primit cununa, resplatirea chinuirilor tale, ~i daruesn tam aduir t. roga-te lUI Christos Dumneden, sa darueasca tertare de gresale celor ce ell credinta amintesc serbarea tao
~i scum, s Serbi1rel. Ohtarea. 4, IraN:
Venirel tale eelel pre p~ment..,

Hristotore mult patimitortule

CONDAOOL ~i ICOSUL Serbll.rel ~i Oondaoul MuoenictiluI, glas 4. Prosomia: Aretatu-te-al astll.dI...

Sever~ind nevointa ~uceniet, at primit de la Dumnedea eununa biruintet tericite Hristotore ; pre carele rega-l din nevot sa ne mantuim nol,
Catismala ProfetuluI, glas S. Prosomia: Pentru marturlsirea ..,

t!

Invrednicitu-te-ai dumnedeesculut dar, cacr al audit glasul Domnulut, Isaiio profete prea marite; predicat-al mal 'nainte graturile adeverulut, ~i pre tiranil eel nelegluitl I-al tntruntat, Pentru aceea s'au pus pre tine de te-au facut in done cu ferestreul

naltandu~te catra bunatatea cea deseversita, fJi invrednicindu-te a vorbi curat cu eel dorit, ell veselie at cantat: Marire puteret tale Domne, Darul profetiet ti s'a incredintat Isaie, ~i te-al aretat dumnedeesc locas al lui Dumnedeu, ~i te-at Invrednicit mariret celet neperitore in locasurile cele cerestt, , ,

lemnj ci r6ga-te luI Chri-

Facendu-te

. nelor, qis-aI

sa se inoesca;j_

invetator tal,

LUNA LUI MAlit

strovele, Insemnand prin aceea bisericile limbilor ceic ce vrea sa se umple de dumnedeescul Duh prea marite,
Al Mucenicului.

sara,

cum ne-a tnvetat profetul I.

Mostenirea cerlurilor aI , primit mucenice.icact pe pament te-al chinuit pentru Christos, ~i ratacirea idolilor cea eu credinta dracesca, barbateste 0 al stins.
l\Urire:

eel bine credinclos fiind trimis de la Dumneden, eelor cc nu stiau at predicat pre Tatal, si 'Cuventul ~i.pre prea santul Duh, 0 Trcime in tru 0 fire. " lumina darulut at venat popore, ~i nebunia tiranilor eelor fara de Dumnedeu o at perdut, impotriva lntelepclunel celel de pre pament imbracandu-tc eu put ere de sus.
Mlrire:

Isaia

Cu

AI Mucenioulul. .

Ispita ell femel tt-a ad~s tie mucenice, ca serpele odiniora stremosulut Adam, dar biruindu-se, s'a rusinat tiranul, mestesugindu-sf impotriva sa laturt,
~i acUlR, & ~so~t6rel:

Prune ni s'a dat none din profetita, Malca JUt Dumneden, eel ce s'a nascut fara durere. A caruta stepanie este pre umerul seu, precum dumnedeescul Isaia a predicat, ,
Cintarea 5, Irmos:

Daea at ales aretat destatarea certurilor mal bun a de cat eea de pre pament, Intelepte Hristof.ore, eu !arie" al suferit durerile muncilor, Intarindu-te eu erueea. aretat te-a vedut pre tine Domne, sedend pre nor, pre Prea-eurata' f?i prea laudata Ma.lca ta eea pururea Feelora, surpand idolit Egiptenilor.
Cb.ta.rea. 6, ImOi

Isaia

~i aoum, a. N!l.so~t6rel:

"

dend tatna cea ascunsa d~ la inceput ~i sfatul de demult al celul prea inalt, pentru randuela sa catra not, I-at vestit, graitortule de eele dumnedeestl,

Lumina ta D6mne...

Strigat-a "mal 'nalnte ...

ul p ati mi lor tale D6mne, eel pururea curgetor ne spala pre nol din patimf

Izvor

<:,CI <II venit Mbtuit~rpre-

nsemnand Isaia eu duhul a vedut strelucind domnia , pre seaunul mariret, bine-cuventandu ..se eel tntreit numerat, eu glas intreit sante.

+-11

A,pueand Serafimul en clestele carbuncle aprins, ell frica i-a adus la gura ta Isaie, si . prin taina te-a seversit pro £et al lut Dumnedeu pre a santite,

IIINQUE:;une me :
Prosomia:

"imperate al puterilor,

mantueste, Iis:7se·'

CONDAO, rlas 2. Pre oea tntrn rugaefunl.,

sa veseleste impreuna eu angerit, ~i saltand mareste pre eel ee a implinit predicarile lui. Ridieand rezboiu, nu catra sangc, nict catra trup, Hristofor birula inccpctoriile improtivnieilor, ~i pre dract, intarindu-se eu puterea eea neveduta a Fiiulut lut Dumne, den, ,
M'Fire:
Al :Mueenieulul.

[saia veq.end luminat implinirea profetiilor, eu gandul

teu,

[ubind purtatortule de ehinuri cu buna cuviinta dorirea cea deseversit, nu simteat du, , rerile suvitindu-te, pururea intarindu-tt cugetul de Stepanul

darul protetiel pro fete ~i mnee~iee Isaie, de Dumnedeu predicatonule, tuturor de tata at aretat omenirea Domnulut, la t6te marginile pamentulut en glas mare strigand: lata Fectora in panteee va lua. reos. Fiind en ell totul omorit si avend buze necurate, cum iti voiu aduee Christ6se lauda dupre vrednieie, tnsa eunoscend a ta milostivire, ca mantuestf pre eel ce Yin la tine eu credinta; ea ~i veduva ore-cand aeei dol filed, adue si eu Cuvinte din buze inti• • nate.si cadend strig catra tine: Lumineza-mt mintea mea Stepane, ea sa 4i~ e? p~ofetul teu: lata Pectora In pantece va Iua.
Intru acestlt Iud in 9 4ile, amintirea sA.ntulul mltritulul profet Isaie, Stih: Pre cum fltrlt s~mentll. mal 'nainte a v~· dut pre Malca filii naseend, Fer~struindu-se acum vede pre FUul eel fltrll. de tneepnt en Tat1l.1~e4end. Pre Isaia eel ee pre eele vlitere vedea, Intru a noua 4i cu ferestrsul tl tli.la.

P rimind

Isaia vedend pre Fectora ca a luat in pantece, ~i a nascut intrupat pre Cuventul si Fitul lut Dumnedeu, , . preeum a 418, aeum sa vese-

M aritul

~i alum, a. Nltse~t6rel:

leste,

Irmosul :

Strigat-a mal 'nainte in"chipuind ingroparea ta eea "de tret dile, protetul lana in "chit rugandu-se: Din strica-

dntul aoesta profet Isaia marele glasultor, era din Ierusalim, pre vremile tmpsratulut Manasi, fiul lui Ezechie, de ca' tr1l. carels s'a ~i ferestruit, ~i en sfir~it muoenicese ~l-a sever~it viata sa, tngropandusa de desupt la locul ee se 4ice Aroil sati Roghil, aprope de trecetorea apelor pe care le-~ stricat tmperatul .l!.ieohie, de le-a afundat. ~l Dumne4eii a fl1cut spre semn de a izvorit ta-

=======================

LUlU. LUI MAIU

ra~l aeest izvor a1 Slloamulul pentru aeest profet. Pentru oil. mal 'nainte pad a nu muri, le~inand de sets, se ruga lui Dumneden ~U asenlta, ~i In data n trimise Dunmedeii apa vie din izvorul Biloamulul. Drept aeeea se aumi izvoru1 aeesta Siloam, oarele sa talcueste trimis. f}i in vremea Ezechiel pilna a nu faoe puturile ~i fonta.nile, pentru rugaolunea IsaieI a e~it putina apa, cand era cetatea inchisa de vrlijma~J, ca sl nu peril eetatea neavend aplt, flind 011. era Ierusalimul inennjurat de oel de alt neam. ell. tntrebati vrajma~il de unde aveaii Iudeil apa de bea, lJi in~tiintandu-se 011. din Izvorul Siloamulul, lngradl cetatea de 0 tnehisera ~i strejuta Siloamul. Decl oand veniaii Indei1 ou Isaia, rara de veste izbuonea apa, Drept aeeea ~i pana asta4t faril. de veste izvore~te. ~i tot tntr'aeea ora ee mergea profetnl eu rudell, ca sa se arate aoesta spre pemenirea lui ~i poporul l-a tngropat en oserdie ~i en oinste aprope de Siloam, ea sa aiM. ~i dupa mortsa lui prln mijlocnl rugaolunilor sale tndulclrea apel. se aM ins1l. mormentul acestul profet aprope de mormintele imperatUor, din dosul mormmtelor preotilor, spre partea oea despre ame4li.·4i a Ierusalimulul. Caol tmpsratul Solomon a faout mormentul lul David tataln! seu msemnand spre resarltul SionuluJ, care are intrare de la Gavaon, departs de cetate dons46c1 de stadil. ~i a fil.out eale ~ovait1l. tntr'o parte ~i tntr'alta, care are intrare nestluta de multI. ~i pani'i. ast1141 este ne~tiuti'i. atat de eel mal mul~l din preotl, cum ~i de tot poporul, oli.ol aoolo t~i tinea tmperatul aurul ee-l venea de la Etiopia, ~i aromatele, adioa mtresmele cele scumpe. ~i de vreme ce Imparatul Ezechie a aretat talna lnl David ~i a lui Solomon, Babilonenilor, care ve4end minunea ce s'a fitout la bola Iul, adioil. 011. s'a in tors sorele Inapol deee eesurt, ~i mlnunandu-se psntru aoesta a mars oa sli. vada, De vrema ee 4io, a faout aoesta Ezechie, de a spuroat 6sela pi'i.rintHor Sel. Drept aoela a blestamat Dumne4eii al!. fie s6men~a sa spre robia. Vf<ljmaq!lor se1. ~i 11 fitou fAra de rod din 4iua aceea. Deol era profatul Isaia. 111. tatuI trupului lll.tr'aoest ohip adicli. s ave a barbll. lunglt ~i asoutita, ~l se apropia a ajunge ou verdta la biltranet6. Si sa face amintirea luI in bisarioa santulul muoenio Laurentia, unde s'a a~e4at mal pre urma ~i mo~tele luI, dupli. ee mal intaiu s'a11 adus in Oon-stantinopol. Intru aoestil. 4i, amlntirea sA.ntulul muoeni!) Hristofor. 8tih: Pre tine Hristofore te ~tiii eu Hristo· for eel oe de un Dume ou tine sunt, Oa tu pentru dragostea luI Ohristos Dumna4eii prin sabie ta-al jertlit.

antul acesta Hristofor era pe vremea tm· peratulul Deeie, la ani! doue sute oineI· deel, Deel se spune de dtnsul ni~te InorurI minunate, ~i pre a marite, adica, cum oi'i. a fost eapean, trllgendu-se ou neamul din tara omenilor celor ee manancil. pre omen), ~i cum oll a fost prins in rezboiu de ore-earele Oomit, ~i nepntend sa grl1esoa omeneste, se ruga lui Dumnedeii, ~i se trimisa la dinsul angerul Domuulul, qicendu-l: Reprove inbll.rb1lteaza·te (cllo1 a~a Ia fost numele mal 'nsinte) ~i oum a atins angerul buzele lul, 11 fi!.ou de griti li· ber, si intrand in eetate tnfrunta pre eel ce goniati pre erestlnf, carl! erall ratacitl pentrn eele de~erte, de socottan ca eele fara de suflet sunt dunmedel. Drept aceea fu batut pentru acesta de orecarele Vaehle, catril. earele res· pundend qisli oil. de porunca lul Ohrlstos smerlndu-se este tinut. Iaril. de ~I ar da pornirea maniei, nu t-ar sta lnalnte nio: Vachie, niel pnterea lmperatulul luI, ea 0 nimioa ~i putreda flind. Deel a trlmis tmperatu! la dtusu! done sute de slnjitorl, pntru grosulcul ~i infrioo~at chipul lnl, ~i cea nesupusa ~i nebiruita lul putere. Carii tl gasiril. avend in mana un toeg, care toeg eu minune dumnedeesoa a odraslit, ~i mergend la tmperatul, po cale Imputtnandu-se panile slujitorilor, rugandu se lul Dumneden le-a adaos ~i altele, de oars minune mare, alnjitori! spii.!mantandu-se ore4ura in Uhristos, ~i mergend Ia Antiohia se botezara tmpreuna eu santul Hristofor, de oatra santul santttul mueenic Va.vila, eplscopul Antiohtel, unde in 100 de Reprev, s'a numit Hristofor. Decl stand tnaintea judeoil.te1imperatulut, ~i ve4endu-I tmperatul, ~i tngrosindu-se, oa4u tnapol cu f4a. in sus. ~i Jara~I viindu-~l in tire, soeoti sa-l amli.geascil en vlolesug, ~i sa·l Inblan4~s(Jil ou momele, ~i pre tncet sa-l facit sa se desparta de Ohrlstos, insil nu de fata. Pentrn aceea U aduse inaintea lul done femel frum6se la fata, insli desfrenate ~i gata spre eoruptie ~i forte stiute a tnferblnta ~i a invita ~i a tntartta pornirl ~i porte neoprlts ~i turbate de Mrbatl tinerI. Dintru oarea una se ohlema Oalinioa ~i oeea·lalta Aohilina, ~i Ie porunoi sil. intre la dinsuI, ~i sli. se me~te~u· gescli in tot ohipul, oa sil. sa imprietenesoa cu dinsu}, ~i sa Ie indragesoa, cat sa-I despar~a. de orediuta luI Ohristos, ~i se aducil. jerWi. Ja idoli. Pre oare santul Invetandu-le, Ie scosadin slujirea idolescil.. ~i stand ele de fa.tli inaintea imperatulul ~i 4icGnd ell sunt ore~tine fura date la oumplite munol, oare rabdandu-le luara cununa muoenieJ. Dupa aoeea aprin4endu-se imperatul ou manie mare, ~i ocarand pre sa.ntul pentru ohipul fe~el lui oel oIudat, larli. el r6· spun4end I-a 4i9, vas primitor de lucril.rile dillvoluluI, pentru oa aoesta insemna numale lui Decie. Deol imperatul a dat rt;spul'l.sul oel desever~it asupra oelor doue sute de slujitorl ce

ali r.,t trlm!~ ., pr!nd4pre ,btu!

Ii "'il~

·jj"_'

~ __=_==========I~N=N=O_U=E~Pffi=~E

..
. ~~

botezat impreunA. en dlnsul, earil viind tnainte ~i tnohinandn-se santulul, tuturor ll s'an titet eapetele. lara pre ssntul Bristofor porunct de-l tlntuira eu ptrone, pre 0 maestrle de munea fii.eutl!.de arama, ~i de desubtul el aprtusera foe mare din care fu nevatamat, nu numal nimio patimind de foe, ei inea ~i eu plronele ee-l bi1tuse ea ~i cum s'ar fl aflat in repaos. Era povestind ni~te luerurl minunate, ~i tnsa la eel mul~l neoredute, lara la eel eredinclosl eredute ~i bine primite. JHeend ea vedea pre ore-carele om, forte mare ~l prea tnfrumsetat, tmbraeat in vestminte alba, in eat aeoperia ~i sorele en strelueirtle sale, tntr'aearula cap era 0 eununa forte strelnoitlt, ~i oil erau tmprejurul lul ostas! pnrtatorl de foe en earn niste negrl ~i grozavI bIl.tAndu·se se vedea oit·l blrula /ili-l InfrAngea. Pre urma ins1i. boerlul aeel tnfrlcosat en ma.nie tntoresndu -se a biruit ~i a e1110atotll. t puterea vr~jma~ulul ~i Ina izMnda. lara poporele andind acestea ~i ve4end ~i pre santul, ell. fu pll.zit n~vll.tclmat de tooul acela ee ardea sub dlnsul, ere4u.ra ~i venirll. eatrll. Ohristos, ~i seO· serll. pre santul din foe. Oi tnsa ~i aeestia au fost tM~1 de slugile impsratulul, lara s§.ntulul Hristofor iI legara 0 petra de grumaz ~i·l a· runcara tntr'un put, Apol fHnd aeos ~i de aeolo de a.ngerl, fn bll.gat tntr'o tnbraeaminte de arama arsll., ~i mal pre urma de tote il taarll. caput ~i se faee amintire a lnl la biserica sa ee este apr6pe de sAntuI mueenio Polteuet ~i la santul mare le muoenie Gheorghie ce se aM la locul numit Oiparisio. Intru aoestll. 41, pomenirea santelor done femel mneenite, ee au oredut prln santul mucanle Hristofor, strepunse flind ou iriili.rI de la pieI6re p§.nl1la umere, s'au sever~it. Stih: Sataua masll. nons Iarl!.~I este avend, Citel !n~elil.toriI pre dous femel cu frigitrI pll· trund. Intru aoestA. 41, pomen1rea sa.ntn.r muoeniol Eplmah ~i Gordian. Stih : Pre p§.timitorul Epimah sabia l-a omorit, Pre dumne1ee8cul luptator eel ee tnprotiva in~ell1elunel a statuto Still: Niel cum Gordian de sable sl!. temea, 01101sufletul indrli.zne~ spre a se tneunnna a.vea. Antil aoe~tl mal sus aretatl, Epimah 4io ~1 Gordian erau en neamul din Roma, Deel ft· ind el1 au marturistt en indril.znelli. pre Uhri· stos, pentru aeesta prln4endu·se ~i silindu-se de oll.trA stepanitorul OR 8l1.se lepede de Ohristos ~i 811jertfesoll. idolilor, nn s'ati tndupleeat ; deel munoindu-se ou felurl de munof, la 8fir~it 11 s'ati Met eapetele, ~i asa au luat eununile nevoin~eI. Decl 8l1. sever~e~te serbarea lor in

Intru aeesta 4i, santnl euviosul mueenie NicoIae eel nou din Vunena, prin sable s'a sever~it. Still: 0 Nleolae indoita oununa cerasoli. aI luat, Oa un euvlos ~i mneenio al Domnnlul, eu a. deverat, Onale lor sante rug!1eIunI, Demas mi1ne~tene
~i ne mantueste pre nol, Amin.

Oa.n~.& 7, Irmo8: Tlneril oel din Avraam ...

~)f •

edend Isaia mantuirea Mantuitorulul carea vrea Sa fie la no], a strigat va veni: Dumnedeul parintilor bine estl cuventat,

i dar de profetie ~i cunuda de mucenie a primit pre sines] Isaia, strigand: Puterea mea ~i lauda, Dumnedeul parintilor bine e~U cuventat, de Dumnedeu, profete dumnedeescule, at pus hotare eredintel celel bune, f?i legi petreceret, strigand: Dumnedeul parintilor bine e~tI cuventat, lergand Hristofor pre calea muceniet ell rabdarea, Iocueste in locasurile cele ce... resu, strigand.Dumnedeul pa.. rintilor bine e~U cuventat, necredintet ell rona bunel credinte 0 a stins Hristofor, ~i ell cantarI striga :Dumnedeul parintilor bine
e~tl

C u limba ta cea purtatore

Al Muoeniculul.

V apaea

MAm.:

~.rl"

sAntnlui m.oeDio Stratoalo.

cuventat,

1__ ~

80~'-=================LU=N=A=L=U=I=M=Al=rl=================~~r
~i aeam,
8.

Nlaoit6rel:

Isaia vedend nasterea Fecl6rel cea mal pre sus de fire, ~i strelucirea curatiet, striga: Dumnedeul parintilor b in e e~tI cuventat,
Obta.raa. 8, Irmos:
Tineril eel din Babilon ...

rimatu de Improtivirile cele venose, eu tarie ale mucenicilor, celor ce au primit primejdil pentru Christos, ~icantel: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulul pre Domnul. Imbrac~ndu-te frumos cu haliia mohorita impera: esca, vopsita din sangturile talemucenice Hristofore nebiruite, dantuestl Impreuna en cetele I angerilor, f?i Ziditorulul t~u iI cantt: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul.
Bine-ouventlm pre TatU ....

ell hatna de veselie, in chip de mire s~ veseleste acum ell bucurie, si indestulandu- se de dumnedeesca de, statare, en angerit tmpreuna striga: Bine-cuventatt tote lucrurile Domnului pre Domnul.

'Uiind

.r saia

inbracat maritul

1-

Cel ee s'au despartit acum de Dumnedeu, amagindu-se de ell vintele dracilor, ell dreptate se ridica din pamentul eel sant ticalosii, dupre urrnarea ellvintelor protetulut, ~i nn pot sa cante : Bine-cuventatt tote lucrurile Domnulut pre Domnul. limbilor parasind tnselacnmea, a alergat catra lumina cea dumnedeesea, ~i s'a alcatuit ell biserica lUI Christos, precum odiniora a dis Isaia, ~i acum ell lauda canta: Bine ..cuventatt tote lucrurile Domnulul pre Dom-

Multimea

Fecl6ra Malca prunca, tine in brate ca pre un prune I pre Cuventul eel ce da viata tnturor.ei tote le-a tacut, pre- ! cum mal 'nainte a dis Isaia i carele cu bucurie striga: Bine cuventat! tote lucrurile Domnulut pre Domnul, in Ba b ilon, en "dumneqeesca rivna fiind a.. "prin~I, tngrosirea tiranulut ,,~i a vapaet barbateste 0 au "calcat, ~i in mij locul foculut "fiind aruncati, rourandu-se "au cantat: Bine-cuventatl to-

~i a.cum, a. N!l.scet6re'l.:

I
I

T ineril

Irmosul : 8!1.ll'adlm bine a!l. euvAnt!l.m ...

nul.

AI J(uoenieut.

r
~

Valul nebunief idolestl care lovla eu semetie, s'a SUi.. ... .

"te lucrurile Domnulut pre

"Domnul.

..

-====================I=N=N=O=UE~P~IL=E===========-====~=OAnta.rea 9, Irmos: . Eva adiea prin bola ... P rosomia: IlArirL

111l:
~

II

ricite, Pentru aceea tott te fericim pururea amiutite, ~ enitl acum eel ce poftitl, de luat: din darul lumi-

r, cuprinsule de Dumneden, si de marirea lUI te ve, , selesn, culegend rodurile eredin tel tale celel bune, pre a te-

Hind lumina .. inainteascat unulul Stepauulut pute-

nat prea marite, ~i acum cu bucurie at intrat in camara

~ palandu- te frumos cu sa'i'tge]e muceniet te-at lumi-

fectorelor impreuna cu mirele, ci nu tnceta a cere lumel pace,


mucenice marite.

net celet profetestt, s~ ne apropiem ell oserdie ~l ell pofca necurmata.la cartea Isaiel cea plina de dumnedeesca eunodumnedeesca
r:u ar~t

~tinta,

~i

sa

ne umplem de

getor pre care le I-a vedut 1saia, porn in bratele tale Preacurata mires a a lui Christos Dumnedeu, unindu-se ell chipul nostru, ~i daruind lumet mantuire, pentru aceea totI te fericim,

p re

~i aoum, a N!l.8o~t6rel:

jeratecul

eel Intele-

lumina.

insutlare Inteleptitore luminandu-te Isaie, de Dumnedeu purtatorlule, luminezt pre tot! eel ce seversesc dumnedecsca ~i cinstita amintirea fa, rugandu-te ca sa afle el mantuire, ~i bucuria cea

"odrasla purtaret in pantece, "lumel bine-cuventare al in"Borit; pentru acesta tot! te

"as'c1.11tarel, blestem inlauntru "a adus, lara tu Pectora de "Dumneqen N ascetore, prin

"R. va adica prin bola ne-

gmo.. l:

veselitore,

"marim.

::L tateI•

'

luminata cununa, ca un biruitor Hristofore pururea pomenite , imperate~tI tmpreuna cu Stepanul, eel ce te-a Intarit pre tine in muncl, ~i tl-a tins tie mana purtatore de viata, ca sa biruestl pre tncepetortul reu-

p rimind

Al Muoeniou.IuI.

~i oea.·laltl servire a Ortrinel dupre rAndulaii. ~ Apolisul.

"I

JlI g-=_iili~~_iiiliiiiiiiiiii~~_~~;-----p

1-'

d_~

f
II

'

~=E

~~i"""""""'''''==~~=LU=N''''''A'''''L'''''UI''''''M'''''''A'''''Il'''''''j' """""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~'''''''''''''''''''''''''''~

~~=~

~==========--=======~==

INTRU ACEASTA LUNA


IN 10 \lILE.
Santul apostol Simon Zilot. La D6mne strigat-am, Stihirile pe 6, de Serbarel 3, ~i ale Apostolulul 3, glas 4. Prosomia: Dat-al semn eelor ee...

taclil luminose a apr ins eredinciosilor maritul, ~i pre tott f-a luminat, ca sa maresca in trel ipostasurt o dumnedeire, nedespartita ~i nedeosebita, nume de rivna nurnit chlemandu-te, Simone vrednicule de minune, rivnind al rivnit lUI Dumneden a-tot-tii, tortulut, ~ide dumnedeestl minunt plin te-a aretat; ca fer- . binte rtvna avend, numit cul nume de rivna te-al chtem at ,I tericite, f1i cu impartasirea asemenea chtemare al castigat, Pentru acosta inalt fiind, ~i cu cetele cele tnalte locuind, roga-te de Dumnedeu veqetorlule, lUI Christos Cuventulut Dumnedeulul nostru, sa ne daruesca none mare mila.

Cu

M~rire, glas 2.

imon eel minunat, lauda apostolilor, ea 0 raza strelucita, a strebatut marginile, izgonind negura multimet dumnezeilor, eu dumnedeestile sale in v~taturI cele de mantuire ~i de lumina purtatore, ~i pre totl I-a luminat, sa maresca in tret fete 0 dumnedeire, nedespartita ~i nedeosebita. Simon eel de Dumnedeu , insufiat, invetatorful paganilor eel prea luminat, ~1 prea cinstit; mreaja cea dumnedeesca, care a venat dintru adencul perderer, predicatorIul eel prea adeverat al teologiet celet tnalte, pre tott l-a ospatat acum en iscusinta la cunostinta lui Christos, puindule tnainte ospet vesel ispravile sale.

~i acum, a SerMrel.

LA STIHOAVNA Stihlrile Apostolulul, glaa !. Prosomie: Prea Uudavilor mucenioI...

II' b

lll~na __redinta c

Simon apostoluI, incunjurand marginile, ca 0 rota invertindu - se, tot pamentul nebuniei idolestl a ars, ~i cu

Simone pururea pomenite, din izvorul desfataret al bent, ~i de la Dumnedeu inteleptindu-te al adapat pre eel ce dorlan cu caldura de cunostinta lui Dumnedeu, pre Christos urrnand; la carele acum cu bucurie at mers, indumnedeit fiind ell marirea Treimel cea prea luminata, ~i pacea

I
I

J
LJ

Iuminandu-l,

cea fara mesurll puterniCPJrlE

r. I
,i

IN~

~ILE

83

~llr
,

Stih: In tot pllmentul a e~it vestirea lor ~i la marginile lumei ouvintele lor.

ea sa fie none milostiv in dina judecatet, sante Simone, raga pre milostivul Dumneqeu, ea sa daruesca ertare de gresale sufletelor n6stre.

Simone prea minunate, la frumsetea eea dumnedeesca privind, cat este prin putinta, vedendu-o prin mal buna impreunare, ~i tndulcindu-te de densa, ~iindumnedeindu-te en primirea fiesca, la unul eel dorit ,i tericit, bucurandu-te al ajuns, de Christos predicatortule pururea pomenite, impreuna ell angeril acum sa-

A postole

~i' aou~, a SerbllreL Troparii1, glas 3.

La Ortrin~.
La Dumne4ei1 este Domnul, Troparnl Serb!lrei de 2 orl, Marire- al ApostoluluJ, ~i, acum, al Serb1l.rei. Dupll·~intata Stihologie, Catismala, glas Z Prosomia : Oeea ee e~tI izvorul...

lasluindu-te.
Simone

Stih: Oerlurile spun marlrea lul Dumne4eii ~i faoerea mantlor lul 0 vesteste tarla,

'j

aretat credinctos mijlocitor cu darul. Si acum eu rugactunile tale cele ell buna tndraznela, milostiv facendu-ne noue pre Christos, nu inceta rugand pre Domnul tot-deuna, sa darnesca sufletelor nostre, paee mare mila. ea un vultur ce zbora pre sus 0 al strebatut Simone prea santite, ucenice al Mantuitorlu]ul ~i apostole, tnselactunea idolilor t6ta eu tnvetaturile tale cele ea fo-

Dumnedeu

prea fericite, lui

~i omenilor, te-at

,i

'Venend eu mreja limba apostolilor cea laudata, a tnvetat marginile pamentulul ea sa se tnchine tie tmpreuna eu Tatal ~i eu Duhul Christose Dumnedeule. Pentru acesta , tntareste biseriea ta, trimite credincfosilor bine-cuventa .. rea ta, unule milostive ~iIUbitortule de omenl, De doue orf,

,i

Faptura

Mllrire, glas 6.

Mllrire, ~i aeum, a SerMreI. Dupl a doua Stihologie, Catisma:la,glas -i. Prosomie: Degrab ns tntil:npinll...

,i

~ ~i acum Iut C~i~t()S_t~r6gll,

cui resunatore, ca 0 uscaclune ardendu-o, pre pagani din a· ;~ dencul necunostintet la dum'1/ nedeesca cunostinta I-at adus.

amintirea ta,

Christos, ea un lucetar te-a trimis pre tine ea sa luminezI tot pamentul, marite apostole Simone, eu dumnedeestile tale rugactunt strelucesn, eu dumnedeesca lumina eea ne, apusa luminezI pre totl eel ce eu credinta sevsrseec sinta

S orele dreptatet

,i

De doue orI.

~~~~~~~----~~~--I~ -'~====='=====~~l
'_

~11'8'4

LUNA LUI MAlti"

'l1

CANOANELE. Al Serb!l.reI, en Irmesnl pe 8, ~i al Apostolu· luI po 6. Al oll.rula aorostih la GracI esteaeesta : Land en ca.ntll.rl mll.riraa apostolulul Simon... CompUIierea luI TeoflLIt. . Ca.ntaria 1, glas 8, Irmos: Sf. obUm popere ...

Catavasia Serb1lreI. Clntarea 3, Il'lBOI: Nn este sa-nt ca Domnnl...

tre eel de sus stand inantea Stepanulul, celut ee e-a prea-marit pre tine, ~i ucenic al sen luminat te-a aretat, apostole minunate, Iumineza sufletul men, ca sa laud dumnedeesca amintirea tao indestularea bunatatilor tie Christos tl-a daruit, ~i tnaltarile dumnedeestilor darun, apostol pre tine aretandu-te eu ju d ec a ta prea dreapta, unul eel drept, de Dumnedeu graitonule, Duhulul earea s'a pogorit preste tine din ceriu luand apostole, cu foe insuflat de sus te-al tacnt, ardend toata tnselacrunea multimel

~umne4cesea talna intru~ parer, te-al tnvetat apostole Simone de Dumneden • primite, de la insusl Mantuitorlul, raza mal pre sus de lume luand, CuventuI eel fara tnceput ~i pururea vectnic, pre tine slujitortul sen Simone minunate, ell strelucirile dumnedeesculut dar, cele prea luminate din destul te-a lumiMirire:

T 6ta

nat.

,1 Mum, a NlI.loMorel:

R aza

KlI.rire:

Sfesnieul eel cu totul de , aur mal 'nainte te-a insemnat pre tine Nascetore de Dumneden, carea vrel sa portt lumina cea neinserata, carea lumineza lumea eu razele dumnedeirel, pre Christos Dumnedeul nostru.
Condaoul ~i Ieosul BerMr,I, Catismala, ,Ia8 3. Prosomia : Pentrn mll.rturisirea ...

dumnedeilor,

nestricactosa Mantuitorlule 0 al aretat, in pantecele eel prea eurat al prea santet Fectoret celel ee n'a stiut de nunta, sala~Iuindu·te, inoind ehipuI firel omenestt,

~i stricaclosa, nemurit6re

T u firea mea cea murit6re

~i ILoum,a Nll.so~t6reI:

~i

Simone marite, Pre Christos I ~


LII ~

raza cea luminosa a dumnedeesculul Dub, intunerecul multimet dumnedeilor al risipit, ~i inimile eredinctosilor le-al luminat, eu glas vestind mantuitorele dogme, ~i al stricat basnele elinestl,

Cu

"

=-====~======I=N~:PECE

:P:=IL=E============= MAme:

Dumnedeu rega-l, sa De daruesca none mare mila.


De doue or!. Mlrire, ~i aenm, a. S~rb~rel. OAntarea 4, Irmos: Din muntele eel umbros ...

eel ce tnalt at fost in locasurile cele prea inalte 10euind, tnalte ~i marl inv~taturi none ne-al adus.
~1 aenm, a N1I.scit6rel:

Ca

de darurl fiind, lumina Iumel ~i sare in tot pamentul, Simone prea tericite te-al facut, Despre vederile cele urite ale trupulut te-al in tors, ~i lumina eea tara materie a dumnedeirel a vedea te-al In, vrednicit, a celut ce a luat chipul materiel omenesti, vrednieule de minune.
M1I.me:

Ot fiind vistieri e a darurilor E vangelicestt, plin

Legea trecend Feeloara, intru nasterea ta a incetat, f}i ne-a inflorit none darul, ~i dreptatea a res~rit.
Obtal'.a " 1m•• :
Ralni!. lumin6si!. di!.·ml...

~ numit,Simonevrednieule de minune, eu rlvna al rivnit pentru Domnul f}i Dumneden eel a tot puternie.

u nume de rtvna fiind

uceniee al vietel celet nestricactose, omora pecatul nostru eel viu, ell puterea cea de viata purtatore a Datatortulul de viata, a caruIa luerare aI luat. tele teu dupre fiinta, intocma cu omenit te-a! facut dupre fire, din Prea-curata Fecfora trupul nostru Stepane luand,
OAntarea 6, Irmos: Din n6ptea neeuno~tin~eI ...

Simone

tine tnsutl lucrator de dumnedeestt minuni Mantuitorlul te-a aretat, dandu-tt tie putere, en luerarea bunatatel sale. se astupe gura cea necredinclosa, a eelor ce nu te eunosc pre tine de Dumneden N ascetore, ceea ce e~tl en totul fara prihana, ~i fata lor intru rusine sa se imbrace.
OOND~O, rla.s 2. Prosomia. : Pre Predicatoril eel tarl...

P re

Mi!.rire:

Sa

~i acum, a N1!.sc~t6ret:

I ntocma

~1 aoum,

&

Ni.oet6rel:

fiind eu parin-

~ ~

ell

u foe vedut darul DuhuluI, tu prea fericite al Iuat oserdie, in toisor ~eqend.

Pre eel ce eu tarie a pus invetaturile Intelepclunel in sufletele bine credinctosilor, en lauda sa fericim totl pre Simon de Dumnedeu graito ..

~--------------~----------------------------------~

'f
,

'0

88

LUNA LUI M~ltt


4eil, a dobandlt

rIul, ca inaintea scaunulut rnariret acum sta, ~i cu cet fara de trupurt sa veseleste, rugandu-se netncetat pentru Dol

obteelurlle sale.

~i nnmele dupre ohipurile ~i

Intrn aoest1!.4i, pomenlrea sa,n~ilor mncenioI ~i fra~l Alfin, Filadelf ~i Cipriano

totr,

s'a aflat,

Stih: Filadelf on Iubire de fra~l spre sabie OlLcitmprennlL on fra~il dnmne4eesoit onnud

o d,i de mantuire
.

11 P· Omenlrea aposto u ut ca
tott sa
~

I (l 0 I :

a luat,
Aoe~tia erail din locul Vascanonilor din ceo tate a Prefecton, de bun neam ~i streluci~l on averea, fil flind al 6re·clLrnla Vitalie domnitor aoe~tia~ oetlLti Prefecton, oresoutl fiind tntru religiositate ~i tntm eetirea dumnsdeestilor Soripturl de ore-earele sant barbat Onisim, earele predica pre Ohristos. Deol mal intltiil a fost oercetatl de un Anghelion, ce era trimis de la Roma en clLr~1Imp~rAt.~tI, ~i de aeesta ail fost trimi~1 la Roma cll.tr1!. Licinie, IarlL aoesta I-II.dat spre eercetarea luI Valerian, de oarele ail fost trimi~l la Potiola, cll.trll.guvernatorul Diomid, ~i aeesta I-ail trimis pre el oll.trll.Tertil oe earmnta st~pa.nirea SicilieJ. DellI de la fle-eare gnvernator din cel4i~1 ail suferit san· ~iI felurI de muncI, de ears una numaI de ar 11. sufirit altnl, cu adevsrat ar fl obosit, sail ar 11. ~i murit, atata erail de grele l1i nesuferite acele munel. In sfir~it de la Tertil ~I-a prlmit ferioitul sfir~it, 011.01 Alftos taindnlul i-se limba, Iarlt Filadelf fiind Intins pre grit· tar de fer infocat, ~i Ciprian fiind bsgat tntr'o tigae tnferbintatlL, ~i asa aea~tI trel purtittorI de biruintlL s'an mutat la eele eere~tI. Intru at:est1!.4i, amintirea prea enviosnln! p!!.. rinteluI nostru Isihie mlirturisitorul. Stih : Isihie av~nd viatl1. lini~titlt, Ou paelate chip la Dumneden se mutl1.. ~est onvios Isihie era din oetatea Adra· pinonilor, dar era bIlrbat bun ~i bland ~i duo pre purtarea numtrel, potrivit avendu-sl obieelul eu numele. Deel rngandu-se lui Dumnsdeti ea s1L-larate lul un 100 tntru oarele 1I.ind osebit, va sluji ~i va. bine plaeea Iul, i s'a descoperit slL se duol!. spre partile marel, la muntele ee se 4ioe Meon, unde dneendu-se ~i multa vreme petreosnd, apol de acolo pogortadu-se spre marea, ~i fa.c~nd aprope easl!.de rugacluns santulut Andreiil ~i remll.~i~a vietel petrecsndn-~I tntru sihltstrie ~i rabdare, $i multe luorltrl de minunl sev~r~ind, s'a mutat cll.trlt Domnul. Intru aeestlt 4i, prea euviosnl pll.rintele nostru L t ,A • auren te cu pace 13 a sever~lt. SUh: Oareearele schimb Laurentie eu Dumne4e~ a preluerat, Prin ostenele luand Edemul, eel de ostenele depll.rtat. Ou ale lor sante rug!l.olunt, Demne milue~· te-ns ~i ne mantue~te pre noI, Amin.

laudam acum, ~i cu buna ere. dinta s~ 0 fericim, cact acesta in t6t a lurnea ca un sore streluceste, gOD.' nd cu razele Iuor minet pre tota negura, si lu;' minand pre eel ce cu dragoste seversesc pomenirea luI, si cu Iubire 0 cinstesc. Pen;' tru acesta eu oserdie Sa ne adunam la udal"\ ndu-l pre dtna
X t;

sul, cact acesta sta inaintea

lUI Christos, rugandu-se ineetat pentru not totl,

ne-

Intru acest1!.llln~ in 10 4Ue, p!l.timirea santuluI apostol Simon Zilotul (adiolL rtvnitorul). Still: Se vede Ohristose oit Simon aeestea tie 4ice, Rtvnind pstlma ta, sufer m6rte pre eruce, In a 4eoea 4i Simon eel en suflet mare. Pre lemn a snferlt restignire. esta este Simon, oarele ~i Natanail se umeste, eel ce a fost mire la nunta ea din Cana, la care nunta fu ehlemat hristos en uoenioiI s~l, ~i a prefa.cut apa tn vin. Deel v~4~nd Simon minunea acesta a 111.satmiresa, nunta ~i easa, ~i a urmat dupa. Ohristoa prietenul, l1if!eetorJul de minunI ~i aduc~torlul de mires1!., ~i mirele snfletelor celor curate. ~i a fost cu apostolil in tolsor, .a.nd s'a pogorit Duhnl in chip de limbI de foe, ~i nmplsndu-se de aeesta, ~i tnounjuritnd mal tot plLm~ntul,a ars t6tlL in~elltolunea multi mel dnmnedeilor, ~i treeend prin t6tl1.Mavritania, ~i prin Afrioa a predicat pre Ohristos, ~i dup1!. aoeea. mergsnd in Britania, ~i lnminand pre JRul~1 en euvsntul Evangeliet, fn r~stignit de eel neor.dinclo~r, ~i Inpropat acolo; ~i preoum a avut rtvnit :tl.erbinte spre a-tot-tittorul Dnmne-

oanta.re.. 7, Irm.ol: TineriI evree~tL.

strlga: Pre Domnul Iaudatr, si-I prea inaltatl intru totl

~lIlinunata

rtvna avend Si~Y~mone, tntelepteste Zilotis te-a] chtem at, ~i obicein asemenea chlemaret al aretat, Domne Dumnedeule in vect, , mpreuna cu Cuventul dantuind, fli impreuna ell dinsul fiind, imperatlet celet de acolo te - al tmpartasit, strigaud: Bine estl cuventat D6m· ne Dumnedeule in vecI. ,

vecit,

11.611.m, a

NlI.scetoreJ:

strigand: Bine e~U cuventat

beste, ca pre Dumneden zemislind I-at nascut Fectora; pre carele i1prea iualtam intru

Mintea nu potesa spue nasterea ta N ascetore de Dumnedeu, f?i cuventul a grai 81a*

tott vecil,

O!ntarea. 9, Irmoe :
SlI. cinstim pop6re ...

tnselacnme din buna mostenire pre stremost de demult I-a gonit serpele; lara tu Matca lui Dumnedeu pre aceta I·al chtemat, bine-cuventat este Prea-curata rodul pantecelut t~u.
OA..tarea. 8, Il'BlOl:

Cu

",rift:

~\ retat te-al facut margi&nilor, ell lumina strelucind, ~i focul Duhulut luand, la chip luminos te-al are tat. ~e~tru acesta pre tine te ferICIm. totul lut Dumnedeu aducendu-te, ell din suI te-al tmpreunat, pre carele acum rega-l, de Dumnedeu aretatormle, pentru not carit cu credinta ~i cu dragoste te Ia-

Cu

MlI.rire:

si a Indemnat s~ strige: Pre

sunt de frum6se pictorele tale Simone, bine-cuvi6s~ este ~i limba ta, carea a grait marirea lUI Christos, Domnul laudatt, si-l pre a inaltatl intru totl vecit,

at

Muzice~tile organe ...

udam pre tine. litore de mantuire tuturor 6·

P re

~i aenm, a NlI.scllt6rel:

ceca ce s'a are tat so-

strelucite fiind impodobit, ~i raze de minunt din tine trimitend, te-at


cunoscut Simone, s~menta bine-cuventata la poporele care

en podobe

Bi:u.e·ouv~ntll.mpre TaW ...

menilor, ~i lumea a luminat cu strelucirile dumnedeestet curati), cu cantart sa 0 marIm.


EXAPOSTILARIA. Prosomia.: Femel au4i~I glas ...

Insutl vedetortule ~i apo-

,.

LUNA LUI MAlt)

stole al lui Christos eel prea milostiv, cere pace la tota lumea, ~i biruinta Iubitorlulul de Christos tmperat, ~i none ertare de gresale ~i mantuire, tuturor eelor ce te lauda pre tine, Simone, ca pre un neenie de Dumnedeu eraitor,

Mil.rfre, altil. ~rosonfH:

de foe, ~i dumnedeesc vas te-a tacut pre tine fericite, eel ce eu oserdie aI alungat negura nedumnedeiret, ~i Iumea at luminat, ell strelucirea prea tnteleptelor tale cuvinte, de tame graitormle, verful apostolilor, Simone de Dumned'" f ,e~lnte 1· eptite preaerlcl . .te. \_., u strelucirile predicaret, pre eel ce dormtau tntru intunerecul necunostinter, marite, t-a] luminat, f1i I-al aretat dumnedeescule, prin eredinta fil Stepannlut, ~i Dumnedeu, a carula patima ~i mortea al rivnit, ~i mariret mostenitor te-al facut, ca un intelept ~i de Dumnedeu graitor, si ucenic nrea adeverat,
, .lr1rt, tIal
8.

Ou Dnhul stand betra.nul ..

ntorcendu-nmergerea pictorelor tale celor infrumaetate, te-al intarit catra cararea cea ceresca, bucurandute Simone apostole, ~i stand inaintea Treimel, vedt pre FiIul in Tatal, ~i pre dumnedeescul Dub. Pentru acesta , cu credinta amintim prea santita ~i dumnedecsca serbarea tao
LA LAUDE Stihiril. pe 8, ale Serbil.rel 8 ale Aposto· lulu! 3, glaa 4. PNaomia: 0 ., a pre un vltez ...

,1 seum, a Serbil.reI:

,1

u trestia darulut, al tras pre omenl din adencul desertaclunei Simone marite, pIecandu-te tericite voilor invetatonulur, celui ce ti-a lumitor si cinstit de Dumneden , graitor te-a aretat, al dumnedeirel lui celel necuprinse,

marite, ~i el nostru pazitortule de cerate, ~i al Iumet predicatorlule eel glasnic, roga ..te neincetat sa ne scape pre not din nevol, ~i sa mantuesca sufletele n6stre.

~iapostole, Simone Ziloteprea

Ucenice

al MAntuitorluluY,

'i

nat mintea ta preste tot, ~i apostol ~i de lumina purta-

aeum, a. Serbil.reI: DOXOLOGIA mare.

Eoteniile ~1Apolisul. Ora intUit ~i Apolisul deplin.

k:..

Strelucirea

tine s'a pogorit in chip

Duhulut pre-

Ferioirile pe 8, din Oanonu1 SerbitreJ, Oantarea eea de ra.nd pe 4. ~i din al Apostolulul Ga.ll-

IN UN·SPRR·jJEOll jl~
tarea 6 pe 4. Prochimenul, glas 8: In tot pl1msntnl a e~it vestirea lor... Stih: Cerlurile spun marirea lui Dumneden .. Apostolul c11trll. Corintenl: Fratilor, Dumnedea pre noi ApostoIii oei mai de' pre urmti ... Alllulla, glas 1: MlI.rturisi-vor cerlunle minunile tale D6mne... Evengelia. de la Mateiii: In uremea aoeea oenlta
llsas in patria sa...

Moehle.

stare eu sa.ntil angerl, eel ee at perdut puterea tnselactu ne!, d e D umne due' lerlClit e ':t ,eu
0

St1I

CHINONICUL:

In tot pameotul a esit...

INTRU ACEASTA LUNA


IN 11 1}ILE.
Sa.ntul sltn11tul muoenic Moehie, ~i inoirea Oonstantinopolel.

La. Domne sLI'-'''d.t-atn Stihirile SerbltreI ~iale


~ueeDlohlul, glas 4. Prosomia.:
~~~

Ca pre un vitez ..

grasindu-te Moehle, te-al faeut ca 0 sabie ferecata din ceriu, carele perdt de tot taberile vrajmasilor, pururea amintite, Pentru aceea astacJI serbatorim cn dragoste santa ~i purtatore de lumina amintirea ta, lauda ~i marirea mucenicilor. 'i eu r6te zdrobindu-te, ~i de foc topindu-te, ~i cu ftarele Iuptandu-te tericite, ~i cu mutarea chinuindu-te, ~i de sabie taindu-te, nu te-al lepadat de Christos, nu at jertfit idolilor. Pentru aceea al primit cununile biruintet, ~i te-al unit cu cetele celor fara de trup, rugandu-te pentru lume.
1I11.rire,~i aeum, a SerbltreI. STIHO.A. V.NA Serbl1reI. Troparul Serb11rel, Ml!.rire. Troparnl Mueenieulul, glas 4: ~i parta~ obiceturilor. .. Cautl!. Ia sftr~itul eltr~eI. ~i aeum, Troparul InoireI, glas aoela~.

nterbintandu-te de bun a credinta, ~i ascutindu-te cu chinuirea, ~i cu barbatia in-

tarirea ella Doamna . raptureI, cact printr'ensa , sa ~i intareste, ~ipre neamurile cele improtivnice, ~i pre vr~jma~il eel cu grumazil inalti, Iisupune sub pictorele
Cl

~~ mperatesa cetatilor, ':'isl inchina acum in,

gaud: Tu Pectora, e~ti tntarirea ~i coronet, ~i seeptrurilor ~i tmperatilor. sorele eel luminos, at resarit de catra apus, luminand tota lumea cea de sub sore, cu fuJgerile chinuiret, cugetatortule de Dumnedeu fericite, frumsetea patimito-

credinctosilor el tmperatr, stri-

Ca

Ale MuoeniculuI, asemenea.

ri~~r, pod6ba preotilor, intrn

chlat tntarirea er, la Nascet6rea de Dumnedeu; cact intru densa s'a tntarit sa ve:.:J

Nascetoaret de Dumnedeu cu cuviinta i~l In-

C etatea

'~90----'----~------------------------~--------'~, t LUNA LUI MAI'C' t


I esca, ~i printr'ensa sa pazeI ste ~i tntareste, strigand catra densa: Bucura-te nadejdea tuturor marginilor pamenmina patimilor tale luminezl tememl eI fericite, Mochie prea tntelepte, pod6ba mucenicilor.
M1trire:

!
!

I I
I

mme~@E{ij~ij~
La Ortrin~
OANOANELE AI SerMre!, ft Irmosul pe 8, ~i 8.1 Muoeniou· lui pe 4. Oa.ntarea. 1, gla.s 4, Irmos: Desohide·voii1 gura mea ...

tulut,

sangturile tale at tnecat nedumnedeirea, ~i ell nevointele tale cele de Iupta at ran it pre vrajmasul, ~i ardendu ate de foe, al ars tota de-

Cu

I
I I I !

sertaclunea necredinctosilor,

~itze~te Stepane cetatea ta, ~ carea 0 aI Intarit ell turnurr, ~i 0 ocroteste pre dens a de vrajmasit de alt neam, ~i de rezb6e dintre neamul ce este intru densa, de sabie, E}i nemiscata de cutremur, ~i 0 tereste de m6rte ~i de foe, ~i de f6mete. Indrepteza.mlfericite, slabictunea eugetului men, catra latimea laudelor tale, ~i trimite lumina inimel mele, ca sa laud pomenirea ta eea purtatore de lumina ~i marita, mucenice pre a laudate, suvitandu-te ~i de foe topindu-ti-se grasimea, te-at facut mal lamurit de cat aurul, ~i pecete patimilor lui Christos, ~i credintet ajutor, de Dumnedea fericite Mochie.

nedeu daruita,

de bucurie te-al i aretat noue Prea-curata, ca I una ce at primit tota plinirea dumnedeiret; pentru ace- , , , ea tott dintr'un glas strigam i tie Impreuna eu angerul: cura-te ceca ce e~tI de Dum-,

P ricina

~i aoum, a Nl!;sc~t6tei:

Bu-l

OiBtma. 3, Inaos : Nu tntru inte1epolune ...

etatea ta Stepane, tmperatesa cetatilor Iaudanduse intru tine, tie tmperatulul ~i Dumnedeulnt, tl-a inchinat dina el cea mantuitore, ,

Cu puterea crucet tntarindutl slabiclunea taMochie, fara tndoeala al mers catra chinurt ~i catra lupte, Pentru aceea at surpat pre serpele eel eu lauda mare.

eu ferul

stea mult luminosa te cunoste pre tine bi0

Ca

pre

nica at castigat Iauda nemurit6re, prin durerile trupulut

Prin mortea cea vremel-

~:ica, ea pre unul ee eu 111-

alafiat dcsfatarea eea ve~l

nica precum al poftit, mueenice nebiruite. ver~it de la stricactune catra nestricaclune te-al mutat, ~i
al incaput

M§.rire, Si aeam, a SerMrel. , Cltnta,rea 4, Irmos:

Prin

MAdre:

dragostea eea dese-

bucurandu-te, facendu-te partas angerilor Mo .. chie.


~1 Mum,
&

Nl1sc~t6reI!

mantueste din nevot, ~i de la vra j masit eel ret

t-a pus acum t6ta nadejdea Mantuitormle. Pre carea pazeste-o a tote imperate, ~i0

(lela ee ~Me tn mll.rire...

tarindu-se cu sceptrul imperatie! cetatea ta, la tine

lUI Dumnedeu aflandu- te pre tine locas, , prea curat, s'a tntrupat din prea curate sangturile tale, ~i dupa D?~f-ere te-a aretat nestricata,
in tru intelepclune, ~i "in putere, ~i in bogatie ne

IntelepcIunea

tr u p u 1 preste tot te-al dezbracat de hainele cele de pele ale omortrel celet de demult, ~i te-al imbracat ell pod6ba nestricanul vietet veseliudu-te. ,

Strujindu - ti -se

ctunef, ~i te desfatezt de lem ..

Nt

Irmonl:

"tatnic~ Christ6se. Ca nu este "sant atara de tine, tubito"rlule de 6menl.


Oendacnl ~i Ieosul Serb!l.reL Oatismala, glas 4. Prosomia: Degrab ne tntimpinlt ...

.Jaudam, ci tntru tine inte"lepcIunea Tatalut cea ipos-

nedumnedeiret nicl cum nu te-a inecat, caci Ziditortul ell mana lut cea tare te-a mantuit pre tine. Riurile chinurilor nu au miscat turnul sufletulut teu eel
nestremutat intelepte Mochie.

A dencimea

I mpodobindu-te

Mlrir9:

cu vede-

Stea al resarit de la apusurl patimitortule f?i al Iumin at t6ta lumea en lucirea


dumnedeestilor tale chinurt, I ~i ajungend legat la imp~r~tesa cetatilor, te-al dezlegat prin sabie fericite, f1i te-al suit catra cetatea cea de sus, ca sa fil cu Christos, marite Mo-

durerile patimiret celet facetore de bunatatt, ~i rabdand sfartmart ~i rane te-al asemenat augerilor, ca un tara de trup.

rea cea buna a bunatatilor prea marite, te-at luminat ell

t chie,

,i .~----.----------------------------------------

ce a zidit tote cu voir,..a lul, ~I-a zidit luist trup din sangmrile tale, unul in ,

Ceia

,1

ILOum, a N'so~t6rel:

...

-t-

9Z

L_UN'_A LUI MAltt Oft.ntarea 6, Irmos: Jertft·voiii tie en glas ...

done fid sa naste, Malea FeeI6r3., mantuindu-ne pre not cu bunatatea sa.
OABtare&6, Irmo.:

etatea ta a.vendu-te pre tine Christ6se scapare tare, Ia tine sa pleca, ~i Intarindu-se eu credinta ta sa tmputeruiceste pururea, sangturile tale s'a santit pamentul fericite, eu ranele tale s'a ranit multi mea draeilor, cug etatorrule de Dumnedeu, vrednieule de laCu

Tu D6mne lumina mea ...

rirea er, pre earea sa 0 paze~tl nevatamata de tot felul de reutate, ~i ell nadejde ~i ell credinta, puitortul eel mare de nevointe a intrarmat pre ostasul eel tare al bunet credinte; pentru acesta a surpat taria tnselaclunet, Despartitu-ti.al eugetulde dragostea cea catra trup, ~i eu voire necurmata uitandute la frumsetea mirelut, intru nimiea al socotit muneile pre a laud ate. al trecut, ~i catra limanurile cele bune ~i cele de sus eu tota avutia at ajuns, primind eununa blruinter, pre Christos eel ce este adencimea milostiviret, scote-me din adencimea pecatelor, ea una ee singura e~tl milosti va, Si m~ mantueste de vatamarea cugetelor eelor improtivniee.
Irmosul:

Mantuitortulut

etatea imperatesa cetatilor, ast~41 ~I-a inchinat tie

tota tnta-

C u dragoste,

uda,

Cinstita biserica avendu-te pre tine margaritar luminos ~i einstit, in sterna sa sa tnfrumeeteza pre a fericite.
1I1r1l't :

A dencul

Eril'e :

muceniei ne udat

Mueenicul tell ea~tjgandu-te pre tine pururea tiitore asupra vrajmasulut celul nevedut, a acestuta putere eea fara tarie 0 a surpat Christose,
~i
a,OUBl,

C- eea ce al nascut

,1

acum,

&

Nbe~t6reI:

sus de

P re

a NAl5c~t6r8i:

Tatalut
pre sus se om,

t:ea-curata

lumina eea mal pre ant, pre strelucirea ne-at nascut none mal de cuvent, facendudin bogatia bunatatel

Feci6ra.

tie en glas de "lauda Domne, biserica stri-t

J ertfi-voin

......-

,--~=========
ProBomia:

IN tJN-SPRE'VEOE

:pILE

,----.__..J
ga

"cilor curatindu-se, ell san,.gele eel curs prin milosti"vire din costa tao en pavaza bunet credinte, taberile necredinclosilor le- al sfarlmat santite mucenice, ~i cununa de la Domnul at primit Mochie; pentru acesta ~i ell angerit bucurandu-te, mantueste de primejdit pre eel ce te lauda pre tine, rugandu-te neincetat pentru not totI. sufIet spurcat, ~i trup invaluit de nenumerate ispite, ~i de turburarea cea cumplita, nu indraznesc, nict pot a grai laudele tale prea fericite santite mucenice ; ci ca unul ce estl izvor, spala gresalele mele cele multe, ~i te r6ga ea sa mi se dea cuvent spre a deschide gura, ca unul ce te rogl neincetat pentru nol tott,
Intru acestl1 lunl1 in 11 4ile, amintirea. sa.ntu. lui sa.n~itulul muceni. Mochie. Btih: Pre tine eel ee de nebunesoa 1n~elil.clune joo ~l-al batut, Moohie neeredtnclosll 011sabia te-an omortt, Blne ougetatorlul Moohie tn a un-spre-decea 4i, Titerea eapnlul primi.

"gel catra tine, de sdngele dra-

Intrarmandu-te

OONDAO,glas Z. Pre intarirea bunel credin~e...

A vend

1008.

gatT. larA santu! Moohie se nevola pururea 18. tnv~tatura ~i predica pre Christos, ~i pornnola tuturor, ~i-I sfILtuJa, sa. se apere de rataetrea idolilor. Deel facand antipatul jertfa la mineinosnl dumnedeti Dlonis, ~i adunandu-se tnehinatoril de idoH, lar1l. santul apropiindn-ae a resturnat jertfelnieuI, ~i prtndendu-l mll.rturisl pre Ohristos, Dumne1eli adevsrat, ~i mal tntaili spansnrandn-l, apol f-a strujit pre temple ~i preste flLleI ~i pre e6ste. Dupa aeestea aprln4end nn cuptor en sm61l1. i en eaIti ~i cu vite ~ atata cat sa inal~a vapasa ca la ~eptll eotl, 'il b1l.gar1l.in mijlooul foeulul. ~i cuprin4endu-l f.,enl, La pll.zit sanetos, ~i se vedea cum e1l.umbla ssntul in euptor ~f ou aitl trel Mrbati milritI, dintru canl fa~a nnula strelueea mal mult de oM razele s6relul. ~i a e~it santul nears ~i sitniHos, neatingsndn-se foeul de niol maear de perul lul, oare foe versandu-se afarl1 a ars de tot pre antipatul, ~i pre nons barbatl dintr'aeel ce eraii eu dtnsul, atata eat nu s'a aflat nici maoar 0 mica parte din trnpurile lor dup1l. oe s'a potolit fooul. Deel dupa ee a e~it santul nevat1i.mat din cuptor, atuncea a fost bagat in temnit1i. de TaIssie printnl ; dupa aeeea soslnd antipatul Maxim, fu seos la tntrebare, ~i nesnpnlndu-se oa sa S6 lepede de Ohrlstos, el mal vertos aevea ml1rturisindu-l, 8. fost legat de done rote, de eare fo. ealeat ~i zdroblt, ~i mantuindu-se dintr'aeele rote pre a minunat, fu dat la flar~, dar nieI aoelea nu-I strioar1l. nimie. Pentru acasta tot popornl a st:rigat ea sa-l llbereze, ~i fu trimis cll.tra stepanltorul Flliplsie la Perintupol oetatea Traeiel, care a aeum se chlama Iraclia. ~i de aeolo se trimisll. la Vizantia nnde ~i oapul i s'a tMt. ~i atunoea fo. tngropat en o mila de 100 de la eetate in laturl, Iarl!. dupll. aeeea zidindu-I marele Oonstantin 0 biseric§. tnfrnmsetata ~i de mnlt pre], fu mntat santul tntr'enea, ~i se face soborul luI tn cinstita ~i prea santa sa mucenie. Intru acesta 4i, sev~r~im pomenirea faoereI, adi01l.a Inoirel de Dumneden p1i.zitel~i de Dumnen mitrital citit~l a ConstantinopoleJ, mal ales a daruirel sali a tnehinarel ella pazirea pre,a. santel Stepanel nostre de Dumnedefi lIIascetoreI ~i po.rurea Feclorel Mariel, ~i oorotirel eelel de oMrll. denea. Stih: Dlua tnoirilor tale mi se ouvine a 0

o oetate I e1l.01tntrn tine se tntemplit a fl..

clnsti,

nasterea mea mi

A r
~

oesta a fost in 4ilele imperatulul Dieelt~ian Iili ale lul Laodioie antipatulul Europel. ~i era preot al BaRtel bisericeI InI Dumne4eli eelel din Amfipol, parintil lul se numeali Eufratie ~i Eustatia, trag~ndu-se din Roma eea veehe, de bun neam ~ibo-

Intrn aoestlt 4i, sAntul mucenic Dioscor eel noit Itih: Basnil. era cum eil. DioscorU tntr'o 41 eran vietuind ~i in alta murind, lara mucenioul Diosoor pumrea vie~u8~te fUnd. Acesta era de neam din Mitropolia smirneo, Hor, ~1 pentru oredin~a 1111Ohristos aducen.

.._.. ..

I~I-------------~----~~~~--~~--------------~' I 94 I
tUNA LUI MAll1 dn-se tnaintea mal marelul cetll.teJ, ~i marturisind aevea c11.este erestin, a fost legat ~i bligat in temnit11..Apol Jar11.~ladnosndu-se la intrebare ~i stand tare in oredintlt, a fost 0morit din porunca aoelula~ [ndecator. Intru aoestii. 4i, santul noul mueenie Arghiros Tesalonioenul, carele s'a nevoit la anul 0 mie opt sute ~eBe. . Cu ale lor sante rug1l.clunl, Domne miluestene, ~i ne mantueste pre nol Amin. Ca.nta.:rea7, Innes: Cel ce a mantuit in foo...

idolilor, cantand: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tI euveutat,


~i aoum, a. N!i.so6t6rel:

tine pururea FecI6ra izvorul eel nemuritor, ca pre una ce al nascut none apa

P re

.;]I~cesta cetate a ta Chrimstose carea 0 al intarit

eu turnun, pazeste-o de f6mete ~i de morte, ~i de tote rezboele, ~i de necazurt, ca eu multamita sa strige tie: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat, in cuptor, al aflat recoritor pre Cuventul eel ce a mantuit pre eel

cea de ertare, pre Iisus ChriSt08, telaudamstrigand: Dumnedeul parintilor nostri bine estl cuventat,
CA.nta.r&a 8, Irmos: Pre tineril eel blue credinelosl.;

A runcandu-te

trel tinert in chip angeresc, strigand prea fericite: Dumnedeul parintilor nostri hine e~tl cuventat,

etatea ceea ce stepaneste ~ acum tote cetatile, ~I-a inchinat intarirea el puteret tale Stepane, pre carea 0 ~i pa- ! zeste nevatamata pururea de I nadejdile tuturor l im hilo f, I cacf striga tie eu credinta Induratortule, ~i bine te cuvinteza pre tine Christoase in
'I'
'I.

veel.

sabiilor ~i a toculul, ~i a uneltelor celor ferestruitore, a statut barbateste mucenice, intarindu-te ell putere dumnedeesca, ~i eu veselie strigand: Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl eu ventat. sflngturilor tale ai stins vapaea tuselaclunel, lara cu focul ra bdaret al ars

Improtiva

porfira din sangturile tale, ~i imbracandu-te eu densa, in loc de sceptru ! purtand arma cea nebiruita 1 Mochie, imperate~tI impreu- I na en imperatul a tot a lumea, ~I! strigand: Pre Domnul lauda- ; ti-l, si-I prea inaltatl tntru totl I

R osind

vecit,

C u riurile

Mime:

~caclunile

cele aprinse ale

sorele astaq! resarit in lume amintirea chinuirel tale, luminand pre totI, bolele izgonind, ~i ferindu-ne de re-

Ca

utatea dracilor, intru care a cu T

..-..11

IN tiN.SPRE·VECE pILE

bucurie te laudam Moehle rnarite, laudand pre Christ os in


vecf,

Ca.ntarea 9, Irm.o~s:~~- ~6

sangele patimiret tale alcatuindu-n caruta (de Dumnedeu inteleptite] te-at ridicat catra cele cerestl, ~i al ajuns catra cetele puterilor celor intelegetore, ~i catra cetele ra bdatorilor: eu caril impreuna stand inaintea Treimel, roga-te pururea pentru eel ce te lauda pre tine. tine s'a vedut cararile tmperatulut puterilor celul mare, u~a ceresca, cocona neispitita de nunta, ceea ce al ridicat de pre pament framentatura 6menilor. Pentru aceea pre tine Pectora te Iaudam, ~i te prea tnaltam in

Cu

Bine-ollventll.m pre Tat1tl.••.

azeste ta Pitorlule, cetatea dandMantnmantuindu-o de tote intemplarile, tmpe-

Eva adioll. prln MIlL.

Intru

~1 a.6l1.lD., a. N!soUorel:

ratulut biruinte, supuind trufia vrajmasilor, prin rugactunile celeia ce te-a nascut pre tine fara sementa, si ale santilor tel mult milostive, , F acendu-te fericit si plin de lumina, ~i cinstindu-te cu patima, at inca put inlauntrul camaret celet de mire, veselindu-te irnpreuna cu fectorele cele intelepte, ~i privestt frumsetea cea neasemenata, ale canna arctan le-al avut mal din 'nainte.

veer,

Iraosnl : Sii.·l'lldim bine sil. ouvintil.m ...

.~

r 1----------~EFiF~-

pre tineril eel bine ere"dinelo~l in euptor, nasterea "Nascet6rel de Dumnedeu f-a "mantuit; atuncea :fiind in"chipuita, lara aeurn lucrata, "pre t6t~ lumea rtdica sA-tl "cante tie: Pre Domnul lu"erurile laudati-I si-l pre a in7,naltatl intru totl vecit,
~.-~~.

mal 'nainte intr'alte cetau, at ajuns la cetatea Vizantia mucenice pururea pornenite, intru carea at prirnit sfirsitul nevointelor tale, si cununa biruintet, ca un patimitor nebiruit; pre carea pazeste-o prin rugactunile tale. miscata ca 0 resplatire dupre adever a durerilor tale, ~iintarindu-te cu dorirea te-al apropiat catra pomul vietel, prea fericite, facendu-te partas lui Dumnedeu mucenice, vrednieule de minune Moehle,
-~w-~---~· az

P atimind

... Bat-a! imperatia A

Mime:

cea ne

I * lI11

~11~~~9~t---!~~~~~~~tU~N~A~L~U~IM~A~1~~~~~~~~~~==-~~~ti-

tale, tot-deuna te marim pre tine o Fectora, cact pre Cuventul earele a strelucit din Tatal mal 'nainte de vecl, l-at nascut noue negrait, precum el bine a voit; pre earele dupre vrednicie 11 marim,
j

rrmand euvintelor

~1 aeum, a Nll.s6~t6ret:

INTRU ACEASTA LUNA


IN 12 ZILE.
Amintirea celor dintru sAn~l p~rjn~ilor no~tri ~i arhiepisoopl, Epifanie al Olprulul, ~i Gherman al Oonstantinopole'i. La Domna strigat am, Stihirile pe 6, ale sAn. tulnl Epifanie:, 3 ~i ale santulul Gherman 3. Stihirile santulul Epifanie, glas 4. ProBomia.: Dat-al semn oelor oe...

Eva adica prin bola ne"ascultareI, blestem tnlauntru "aadus, lara tu Feclora de "Dumneqeu Nascetore, prin "odrasla purtaret in pantece "lumel bine-cuventare al in"florit. Pentru acesta totl te "marim. .
" oee,a.·laltfl. ervile a Ortrillet 4upre rA.nd.uW., s ~i Apolisul.
~~~

Irmosnl :

Faricirile Serbll.reI, Prochimenul SantuluI, glas 7: Veseli·se-va dreptul de Domnul... Stih: Au41 Dumnedeule rugll.olunea mea... Apostolul oMrll. Timoteiii: Fiiule Tim0 teiu, tntareste-ie ... Evan· gelia de la I6n: pi8-a Domnul, precum m'a Iubit pre mine Taiiil ...

LA LITURGIE

"j~egea eea din ScripJt tura, ti s'a facut tie IndrepH1tore catra ChriosEpifanie, aretandu-ti strelucitul dar al ManUI ortulut, de cunostinta de Dumnedeu, scriindu - se mal 'nainte tatnuit, ~i insemnandu-se forte aretat, Carea 0 at si vedit prin in vetaturile tale prea laudate, scriind luminat, dogmele cele de Dumnedeu insuflate.
J

~.

':

1>~

Intru

O:alNON IOU.Ii pomemre veemica

va f ...

vestitor legel darulut, descoperitortule de eele dumnedeestl ferieite, lumin and marginile pamentulul, eu dumnedeestile lumint ale dogmelor tale, ~i bartelele eresurilor eu ferbintela rezvratindu-le, prea intelepteste le-al seos la ivela eu inveta, turile tale prea cuviose, ~i ai aretat frumsetea eea fara priharia a credintel,

F acutu-te-at

>

, . ==================m==D=OU=E=-S=PR=E~·P=E=CE~PI~tE=~~~=-==~~91

"Viata cea dumnedeesca, II deesti, cacl cu indraznela, dupotrivindu-se cu cugetul eel pre cuviinta santeniet at mers drept maritor, te-a facut pre aeum la Stepanul ten ferieite tine a severei minunl, si a Ghermane; caruta stand inaizgoni semetia dracilor, ~i a inte, ~iindulcindu-te de dumvindeca durerl de bole cumnedeire, rega-l pre dinsul penplite prin rugacnmile tale patru pacea lumei, rinte; drept aceea te-a aretat MILr1re, glas 2. impodobit cu darul arhieriet Macar eft ~i erat pleeat Iisus Iubitortul de oment, ~i legilor lui Moisi, fiind odrasla Mantuitortul sufletelor nostre, credintet Iudaicestl, ci darul Alta StihirI ala sa.ntnlul Gherman, glas 1. lul Christos strelucind tntru Prosomia: Prea Hludatilor muoeniel., tine parinte Epitanie, te-a faC ugetul lUILeon eel plin cut aretat ucenic Evangheliei de rea credinta, eu tarie l-al pacel. Drept aeeea ea un istet surpat Ghermane, cact s'a lela minte luand in euget sfirpadat ticalosul de inchinaclusitul amanduror testamentu, nea cinstitelor icone a lUIChririlor, te-al mutat din robie la stos, ~i a tuturor santilor. Dar libertate; pentru aeeea roga-te prin cuvintele tale s'a infrunpentru not sa ne mantuim din tat, si a remas ea unul fara tirania vrajmasulut, ~r:sase de minte ~i Hira tntelegere, mantuesca sufletele nostre, aratatortule de cele dumne,1 aGUl, a lf4Hiterel: deestl, ,, STIHOAVNA Sarbltret Leon prea fericite tu vitejeste at statut improti va poruncet celel fara de lege, a impcratulut celul cu nume de ftara, carele se turbasa asupra einstitelor icone a Mantuitorlulul Christos,~i a santilor lut, tunand asupra lul tulgerile euvintelor tale. Pentru acesta paganul nerabdand ingrozirile tale, la inchisort ~i izgoniri amare te-a osindit, Ci I)umne. qeu,eapr. ecelacemulte~. al patimit ~i te-al nevoit pre
ViEGEStG: .W37 ~I·

ftara eea tara de Dumneden, eel urit de Dumnedeu, mergetortul inaintea lul antihrist.Iepadandu-se de in .. chinaclunea iconel lut Chri.stos, s'a izgonit din ceta eredinctosilor, cuviose, Pentru aceea, prin rugaciunile tale eele dumnedeestt, rugamu- ne tie Ghermane, linisteste aceasta turburare. aretat dorirea , cea pottita de demult, descorx'erit~Iule : cel~ dumne4:

G hermane

MlLrira, a Sa.ntulul Gherman, glas 8,

D obandit-at

Al SerM-reI en Irmosul pe 6, ~i ale Sa.nWor dou~ pe 8. OANONUL santulul Epifanie. AI on.ruIa aerostih Ia GrecI este acesta: M1!.rirea lul Epifanie a nmplnt p1!.mentul... (Jompunerea lul 16n Monahul. Oa.ntarea 1, glas 1, Irmos: Drepta ta eea purt1tt6re ...

Ait Oanon alsantulu! Gherman. Al cl1ruYaAerostih la GreeI este acesta, Oa.nt marirea lnl Gherman tneepstorlulul pastorilor, Oompnnerea IllI Teofan. Ca.ntarea 1, glasul ~i Irmos aeelas,

ietuind cu credinta in legea lul Moisi cea din Scriptura, si plecandu-te jugului Stepanului lui Christos, te-al strelucit pre a tericite, ~i te-al aretat Iuminatoriu luminand marginile pamentulut.

hatna preotiveI e~cu ~u-I ~ ventul darului fiind infrumsetat, ai vietuit fericite, si te-al aretat doveditoriu de • cele dumnedeestt, prin invetaturile tale luminand ad unarile cele cinstite ale credinclosilor,
~ U
A

cuprins de dragostea Ieget celel dumncdeestt, si alegend dreptatea cea din lege din nedreptate, dupre inchipuire, parinte Epifanie, al primit credinta Treimet cea mantuitore, ca dintru 0 cunostinta dumnedeesca, Doctor trupulut ~i sufletulut, ti s'a facut tie omul eel cu chip dumnedeesc, ucigand pornirea patimilor, impreuna
7tr2W

F iind

at fost faptelor celor bune, intru carea sedend at mers catra Dumnedeu, parasind frumsetea lumel, ~i rnarirea cea stricactosa, facendute cu intelepctunea ta tamuitor ceresco cea dumnedeesca cunoscendu-te mal 'nainte, ca un preot glasuitor de Dumnedeu fiind parinte, al sea pat de uciderea spurcatu- ~
Htttt:t~-wmnrmmr5ZW
f -5$r? __ ~

C aruta

D e pronia

M!r1re:

'"

~JJI
\

Lllf~~~: muncitor
C e cantare

prea

CU:i::::'PREjlEOE jllLJ! ... NlloeIt6rel:

~lf

q
II

pasindu-te pre tine Dumneden, eu drepta cea a tot tiit6re. vrednica itl va aduce tie neputinta noastra, numal pre cea de bucurie, carea ne-a Invetat pre not Gavriil; bucura-te Nascetore de Dumneden FeeI6ra, Malca ne-

'i

Ceea ce e~tI santit locas al santenitl$ ell santenie al


nascutpreaantulaantilor Christos, eel ce se odihneste intru santI, caruta strigam: Santa este biserica cea insufletita a marirel tale cele negraite, III bitortule de 6menl.

aoUl, a mso~t6rel:

nnntita.

Clntarea 3, IrmolJ

~~ eqend ell ochit


Insutl cela ee ~tiI...

l-at vedut en cuget pre acela tm bracandu-se de sus eu hatna strelucitore, ~i ell darul eel dumnedeesc, te-at luminat catra credinta eea curata, udind Cuvinte, de buna credinta, ai urit tratul eel materialnic, ~i al poftit viata fara materie, lara luand ~i pre sora ta, ea una ce'tl era parta~a ~i cugetulut tell, v'atl aretat pereche tericita. eugetele eele .omoritore pre a ferieite E pifanie, ~i poftind a sluji lui Dumnedeu celut viu, at alergat eu credinta catra calatoria cea , dumnedeesca, f?i at luat sernn luminat, caderea incaltamintelor tale eelor m6rte pre a fe-

luminosa celut ce a cersit mila,

trupulut pre eel ee a dat hatna

tinsa ~i bun neamul sufletulUI teu, de manile celor fara de lege a te omori tu t-a o· prit, ~i prin infrtnare prea intelepteste te-al numerat in ceta

cunostinta mal 'nainte vedend, cunostinta ta cea in-

4eesca

D umneden

.lit Oanon, Irmos aoela~:

prin dumne-

fectorelnicilor,

cea inteleget6re a dumnedeestet in dumnedeirl, are tat dorind ca sa o vedt tericite, arhieria ta 0 at Impodobit en viata curata, f}i ell invetaturt tntelepte, indreptand turma cu ortodoxia,

S trelucirea

V rand

in scaunul eel mare parinte, plinirea bisericer prea 0 at luminat cu cantad de inve~aturI, prea laudate Ghermane, prea cuviose,
santitonule ~i prea cinstite luminatortule al lumet,

S uindu-te

Mlrire:

~L_ ricite,

JlL9------~~~--

florit florea cea neve,tejita,.::.-LJ

in tine Prea-curata, a in-

,1 loum, I llhcn6r.J:

............... rfi ~~-~ ---P

::Jr

d111d 100

LUNA LUI MAItI

~UJ~I

tota omenirea bine mirezmin _. a ,!;ntnlnl Gh.rma n, asem•• ::u du-o, ell dumnedeesc mirul santita podoba imbrafirel sale, eel impreuna fan! II candu-te tericite, te-al aretat inceput en 'I'atal ~i ell Duaparator bisericet lut ChrihuI, sub anlracendu-se din stos, ~i netemendu-te de tmtine Fec16ra prea uevinovata, ' peratul eel fara de lege, nu Inaesnl : te-at plecat poruncet lui celet Insutl cela ce ~til nepu- fara de Dumnedeu, oi aI suferit "tinta fiintel omenestl, ~i dupalmuirl ocart ~i defatmart, "pre milostivire te-a! inchiPentru care vrajmasul, infer"puit lntr'ensa, incinge-mc ell bintandu-se de manie, in paza "putere de sus, ca sa strig te-a pus pana la stirsitul ten. "tie: Santa este biserica cea Pentru aceasta strigam catra "insufietita, a mariret tale cetine, Ghermane parintele nos"leI nepovestite, tubitortnle de tru : Roaga-te lUI Christos ,,6menI. Dumnedeu, ertare de gresale

eu

::lt~t__ aii1iiii. __

I b

MoIsi lepadand Incaltemintea pictorelor tale, in locul eel sant, tatnele cele dumnedeesu ale Duhulut te-at in. I vetat, ~l en ostenele e pustniciel.omortndu-tt trupul, taptura at umplut de prea rnarite minunt, Pentru acesta ~i tote notmele cele neintelese, ale Scripture! celet de Dumneden Insuflate le-al descoperit, de Dumnedeu purtatormle parintele nostru, terarhe Epifanie; r6ga -te lut Christos Dumneden, ertare de gresale sa daruesca, celor ce serbat?resc ell dragoste santa amin-

Ca

Condaoul ~i Ieosnl Serbll.reJ. Catismala sb.tulol Epifanie, glas 8. Prosomia: Pre Intelepelnnea ~i...

toresc ell dragoste santa amintirea tao


~i aeum, a SerMreJ. --C4ntarfJ& 4, Irmos :

sa daruesca, celor ce serba-

Munte umbrit eu darul...

ca un rob viind catra botez te-at {dent printr'tnsul fiti, ~i tacendu-te mostenitor adeveratulut Dumneden, te-al Iacut ~i rmpreuna mostenitor ell Christos, petrecend tntru el ell cuviinta dumnedeesca, Epifanie, Pastorlul a vedut rata ta negra it mult luminata, ~i rnaritul teu cap mal pre sus de fire, incununat ell marire ~i ell cununa cuviosa, care era I semnele inimet tale ~elel curate, pururea pomemte,
.........

Rugator

di

I'.

~""_"""""~iiiiilliiiOiiii

..........

F....-..... -a__l.......... ....tu......te..... lo.... dUpjfEJ -ac·u.... .... ciOiiiOiiilia~

IN DOUE·SPRE·.plWE

aretatu al risipit averea cea vremelnica pentru Christos, ~i ca un judecatoriu istet la minte parinte E pi fan ie, at strlns bogatie vectnica in cerlurl neturata.

nedeesculut dar cuvioase, ~i

tamaduire, nesimtitor a remas,

tine sa te lepedl, cael intru nebunie aruncandu-se, de in .. vetaturile tale marite, aretat a fost mustrat, dar bolind fara

aihastriel 0morind tote patimile trupulUI, aretat at primit streluci .. rea dumnedeesculul Duh, fa.. cend minunl, ~i tamaduind bolele celor bolnavt, cadi ell eredinta alerga Ia tine prea fericite,
A Nii.soet6rel:

Cu ostenelele

fericite.

gralurilor tale vedend eel numit cu nume de ftara, cu minte tncbipuita de ftara, te-a surpat intelepte din scaunul eel santit, ei in locul acestuta te-at inbogatit ell saotita Iucrare ceresca prea

M ustrarea

Mitrire:

..

vriil Prea-curata, tl-a vestit, data, nadejdea lim bilor, ~i dicend: Dnmnedeu va esi eu • •• mantuirea credinclosilor, din trap din tine Fectora Preatine a odraslit, M~ntuitorIul . curata, spre mantuirea celor ~i data tor lui de viata ~i Domce ell dragoste te canta pre nul, spre mantuirea noastra tine. Otntai'ea. I, hOB: eelor ce te laudam pre tine.

de Dumnedeu

S~nta

santelor, N ascetore

are tat din ceriu aducend tie arhanghelul Ga-

Bucurie

~i a.llum, a N',o~t6rel:

pururea

lau-

Alt OanoD., Irmos aoela~:

Zburdarile trupulut prea cu intelepciune omorlndu-le santite tatnuitonule Ghermane, filosofiea 0 al limpezit eu luminarea minter, prin povetnirea ceaduhovnicesca t~Hnuitimpodobindu-te, lUI Christos strigt: Marire puterei tale

Oel ee a1 luminat ...

pantecele ell pane ~i cu apa, slujindu-te ell sare in loc de bucate, ~i at biruit patimile trupulul, rivnind in trup vietel celor fara de trup, parinte Epifanie, Milostivituate-aI spre eel topitt de sete in arsita sorelut, ~i ell buna cuviinta lncepend a face minunt, at prefacut vinul in apa ca 0 sluga prea

cuviint. it tl-a1 strimtat

Domne,

prea cinstitele tnchipuirile lUI Christos, cumplitul pagan vrajmas, te silia pre

De