Sunteți pe pagina 1din 513

MINEIUL LUNEI LUI IANUARIE

.~b/

:,

-,

I . !~ ~

ct

...

...

...

. ..

,. ..

Precuvantare facuta llcatre cetitori ~ de staretul Neonil al Mana.stirei Hearntul la 1846.


I

Ea ioaia persoana ee se oa indelelnici a ciit, dand cea iniru JCrisf08 im .. 6rdfi§are, rog pre acelas Vafafor de dCaruri, ..ai dtirui toaid fertcirea.
/~~

~ oata ceata Clirosului ee asteptati luna lui Ianuarie, pentru sfintenia ee a_~ dueet.i apelor pl:in puterea. ~e ave}i a Duhului. T~at~. adrninistratia boerimei ee asteptati pe Ianuane ca 0 stihie schimbatoare dregatorulor. Ceata negutatoreasea ee alergati la Ianuarie ea la· 0 miscare a apei si mreaja cu carea prindeti slujbele. Toti va rog aruncati oehii in fruntea aeestei carti si veti vedea ca aceasta este un Mineiu al lunei eea asteptata de toti, Ianuarie, in limba patriei talmaeita ~i tiparita, pentru ca sa aiba fiestecare stiute slujbele sfintilor, pre carii mai vartos ii punem mijlocitori, a acestei luni trebuintelor. Intru aceasta luna se afla soarele in zodia lui Idrohoos, adeca varsatorul de ape, carid si Mantuitorul Hristos, iarasi intra aceasta luna au statut la botez in apele Iordannlui. Aceasta luna a lui Ianuarie s'a adaogit de aJ doilea imparat al Ramlenilor, Numa Pompilie (fiindca pana atuneea anul in zeee luni nurnarandu-se se incheia Ia Dechemvrie preeum s'a ~i ararat la prefata a aeestei Iuni) carele eland razboiu improtiva Latinilor si intru ajutor chiemand pre Ianos durnnezeul ~i biruind lntocmit anul de luni unsprezece, numindu-o luna lui Ianuarie afierosindu-o acelui dumnezeu Ianos 91 inceperea anului asezandu-o. Ianos talmacindu-se va sa zica Portal'. Deaceia cei vechi dupa ce s'au asezat si luna lui Fevruarie, zugraviau aceasta luna eu 0 eheie in mana cea dreapta rezemata asupra a 12 stalpi prin care vrea sa arate cum ca aceasta deschide u~a la celelalte luni ale anului. Aceasta luna Q tinea toti Ramlenii incepere de an nou, La inceperea lunei acestia schimbau ei oficiile ~i impartiau dregatoriile~ prea crestinul imparat Constantin cel Mare de descoperire Durnnezeeasca mutarid Schipturile ale Romei eei vechi, la Roma cea noua, ochiul rasaritului, lauda firei prea minunatul Vizantie. ~i dupre numele sau Constantinupoli a adus intr'tnsa si obiceiurile Romei cei vechi. Dela acest sfant tmparat precumalte bune orandueli s'au dat spre podoaba la biserica, a9a sifnceperea lui Ianuarie s'au asezat Praznic de an nou. Eu vazand ca Principatele acestor tari Romanesti au avut din vechime obiceiu a schimba dregatoriile la inceperea lui Ianuarie, an nou numindu-l si praznuindu-I, intore ochii rnei inapoi la veacurile trecute ~i deabia pornenite, crez cu gandul ceea ce cetesc prin istorii si mai vartos pre istoricul Dion pre care1e 11intareste Meletie Gheograful cap. 24, scriind pentru Misia, unde curat vadeste ca Traian imparatul dupa ce a supus pre Daci, cu pierderea lui Decebal, a trecut multime de Rarnleni in partile aces tea, facandu-i pre unii prosti Iocuitori, pre altii stapani loeuitorilor, de unde se face nu fara de cuvant simberazma ca Principatele aceste Romanesti ca niste apichii ale Ramlenilor urrneaza dela aducere si ale lor obiceiuri, Iar cand vaz si pre istoricul Bo, cA arata pre marele Constantin imparatul eel
¥ ••• .,W 4F__ 4

....... -6-

......

ar fi avut lucruri ostasesti intr'aceste locuri, la care 9i Meletie Gheograful scriind pentru Misia de sus, arata pre acest sfant imparat, tabarlt eu ostile aproape de Silistra. N u rna sfiesc a da socoteala ca marele Constantin calcand partile acestui Ioc, sau insusi intaiu a adus obiceiurile Ramlenilor san le-au intarit gasindu-le, ca un imparat al Romei ceii noua, ci ori dela Traian sau dela mare1e Constantin, de se trag prin urrnare aceste obiceiuri, nu tac filonichio. Tnsa dintru acestea sa descoper lucruri minunate; se afla linia neamului Rornanesc din vechiu tragandu-se din slavit neam al Romanilor (Valahii numindu-se dupre limba slaveneasca) .a Carom slava au stralucit impreuna unde si-an intins si soarele razele. Deci aceastaJuna a lui Ianuarie pentru obiceiul ce se pazeste la inceperea ei, este ca 0 planeta carea poarta in sine laudele Patriei noastre, este ca 0 planeta intru carea se vad pre an odata razele Patriei, este ca un sfesnic carele si pus supt obroc prin crapaturi ~i prin margini iveste lumina intre care se slaviau odata cele vechi veacuri ale Patriei. veacuri, veacuri, ce inv·echiti lucrurile si prefaceti starile. Pravila veche dintaiu este data in toata lumea ca sa nasca 9i sa moara, ca sa ia incepere 91 sfarsit toate lucrurile. Stapanul tuturor n'au voit sa fie nici un lucru statator, toate cate vezi 9i te minunezi prin prefacere au ca se due la pierzare sau la oaresicare schimbare, vezi acel soare, lipseste. Luna patimeste si scade si stelele cad, pogoara-te del a cele din Cer si te uita la aer, acesta se preface in tot ciasul si vine de se face vant, nor si ploaie. Pogoara-te la ape, dintr'acele mari garlete le numim noi pururea curgatoare, unele cu totul s'au uscat, altele au schimbat matcile si drumurile, insusi ocianul lucrul firei ceii mari si tainic. aci de furtuni se ~, , inalta aci se smereste si cand Upsesc furtunile, nu lipsesc dela dansul varsarile i'i cele inapoi curgeri, creste 9i se rnicsoreaza in toate ziJele pre alocurea, in cat poate cinevasi sa hotarasca cum ca este odata sa se usuce 9i sa se aduca intru nefiinta GH totul. . Insusi si parnantul de vei cauta, care 11 dovedesc nerniscat si tntru sine statornic, in unele locuri cade, i'i de duh ascuns se cutremura, in alte locuri de ape se cufunda, sau de foc se arde. Deci dnd aceste mari trupuri si vesnice oaresi cum dupre vederea noastra sunt o r an d u it e spre prefacere 9i pierzare, ce socotesti pentru cetati, stapaniri si imparatii, care atata sunt de rnuritoare si rstricacioase, in cat sunt 9i ada cari leau intocmit, 9ipre cum la oarneni sunt tinerete, urrneaza varsta barbateasca, batranetele i'i moartea, asa si acestea au tncepere, crestere, stare, inaltare 9i toate Ie are pentru aceasta ca Sa 91 caza. Un cutremur din zilele lui Tiberie, 12 slavite erase ale Asiei le-an surpat. Un entremur in vzilele marelui Constantin, 12 sate ale Campaniei le-au tnghitit. Un razboi al .Atilei mai mult de oisuta de erase le-au prefacut in pulbere. Tivele cele vechi ale Eghiptului deabea auzirea le porneneste. Cele 0 suta de erase ale Critului abea cinevas le crede. Orasul Carhidonului, al Corintului, al Atinei, al Spartiei si alte slavite erase, eei vechi le-an vazut si s'au minunat, noi auzindu-lesi nevazandu-le ne minunam, ne spairnantarn ca nu gasim nici semnele lor, sate am zis pana acum si ora~e. Insa ~i imparatii intregi, si stapaniri numite, se pravalesc intr'acea prapast ie a pierzarii, Inflorea 0 data Anadolul, Asiria, Eghipetul si Iudeia, Erau puternice la arme, eran iscusite la minte, Grecii erau intru minune Ia lnvatatura ; soarta aceasta s'a mutat la Europa, :;;i pentru ca sa crezi cele trecute ce nu vezi, vezi cele deacum ce le crezi. Polonia cea ' ca 0 nemarginita) iat-o micsorata si injosita. Iezuitii ce duhovniceau si pre taina lrnparateau, din oranduiala lor ridicati. Sfetia din republica in despotie ridicata si in monarhie. Bavaria in multe feluri barduita, .<;>i alte stapaniri prefacute in noua obladuiri, mai intaiu necrezute, iar acum vazute 1i pipaite, De unde se vede ca marele acela Mester ~i Ziditor, are pentruIucru-

-7rile ornenesti, multe feluri de chipuri, si dupre placere unde socoteste le si potriveste i 9i Pronia dumnezeeasca alergand cu umblet fara de sunet cu glasuirc fara. de auzire ; zice unuia sa se scoale si altuia sa caza, unuia sa trnparateasca, altuia sa se supue, unuia sa se ascunza 9i altuia sa se iveasca. Pentru aceea iubitilor, este prea folositor sa cercam noi pacatosii si numai decat vom afla cari sunt pricinile de unde au curs si inca p<1na in ziua de astazi curg toate ticalosiile si nenorocirile obstesti, si imparte asupra neamului omenesc pre fata acestui pamant, Deci mai .intaiu se cade a sti : Ca aceasta nobila fiinta, ornul, in lnsusirile cele trei de capetenie care el Ie stapaneste (9i cu care s'au numit a fi dupre chipul si asernanarea Ziditorului}, cea mai intaiu este voea sau neatarnarea sa, de unde spre a nu 0 intrebuinta dill, din data i s'au pus cea intaiu porunca, calcarea acestia au pricinuit caderea ace a mare, carea au tras dupa sine toate ticalosiile, si omu! alegand a urma poftelor sale care l-au tot departat de indurarea dumnezeeasca, s'au deprins de atuncea a calca ori si ce buna legiuire care l-ar fi apropiat de dumnezeeasca indurare, departandu-se de aceasta :;;iviind intru minte nepriceputa, s'au alunecat in sfarsit in prapastiile acele vrednice de jeIit, cate pentru aceasta se scriu in istoria universala, si care nu s'au urmat, decat spre indestularea dreptatii dumnezeesti, 9i rasplatirepentru pacatele .omenesti. Pentru ca nu se face pacatulfara de pedeapsa sau vrernealnica, sau vesnica, In vrernealnica vieata pentru pacate, se fae feluri de pr1mejdii, goniri, turburari, rasbcaele cele dintre noi, de moarte purtatoare rane, naprasnice morti, navaliri acelor de alta sernintie si risipire desavarsit nu numai cetatilor, ci si intregilor tari si imparatii. Pre cum in cartea Tntelepciunii se scrie: «Pustiit-au tot pamantul faradelegea 9i rautatea (pacatului) au rasturnat seaunele puternicilor ». (Intelep. Cap. 5. 24.) $i pentru ca sa ne insemnam despre aceasta, foarte bine ca despre 0 pricina atingatoare de soarta intregului neam omen esc, este de trebuinta a inturna a noastra luare aminte la Istoria sfanta, si acolo vom vedea Iconomie dumnezeeasca lucrand in chipul celor mai minunate fapte cu norodul Israiltenesc, care in cata vrerne pazea rporuncele lui Dumnezeu, si asculta de prooroeii cari ,li tinea in legatura de dragoste 9i de pace cu dansul, intratata numai si el l1?i revarsa mila sa asupra lor, ~i pre cat se abatea calcand poruncele lui !?i ucigandu-i proorocii, pre atata apoi si el ii cia in mainile vrajrnasilor lor, cari de atatea ori i-au robit pe [a Babilon si pe' aiurea, asa in cat aceasta oranduiala, se pare dl atuncea ajunsese din urmari a f cunoscuta si alter neamuri barbare. Pentru ca vedem, ca pre cand Olofcrn Voevodul a Sirianilor a tost navalit eu putere vrand sa ea eetatea Vitulia, atuncea s'au apropiat [a dansul unul, din ai sai cu propunerea aceasta, pre cum ca norodul Iudeilor au un Dumnezeu oarecarele, eucarele cand sunt ei in pace, niminea nu-i poate birui, fara numai atuncea cand eu el vor fi invrajbiti,9i pre cat acuma mi se pare, ei se afla In buna pace cu Dumnezeul lor. Drept aceea n'ar f acum bun prilejul de a navalt asupra lor. Aeest sfat ne priimindu-l Olofern precum ne spune sfintita Istorie, i sa taiat capul de rnuereaacea vaduva din cerate. lata Cum Ie ajuta [or Dumnezeu cand pazea poruncile lui, in care de arfi rarnas )1'a1' fi tras asupra-le tnfricosata hotarlre arelei soarte dela Domnul nostru Iisus Hristos, care ei singuri si-an dat-e zicand, ea pre cei rai, cu rau ii va pierde, care curand s'au ~i plinit zdrumicandu-se :;;i secerandu-se cu amar de cumplita sabie a Romanilor de care sau 9i rasipit de pre pamantul fagaduintf'i lor ca niste paie dela 0 arie prin toata lumea, duprecum spre incredintare 9i dovada eelor de atuncea adevaruri, ii vedem si pana astazi. Astfel se varsa paharul maniei lui Dumnezen preste fii neascultarei. Unele ca acestea pedepse se fac aicea pentru pacate, iar in veacul ee va sa fie) ce? focul cel nestins in iad, lntunerecul eel neluminos, viermele eel neadormit, tartarul de carele si singurul satana se entrernura, Intru aces tea au a se pedepsl in veci pacatosii cei nepocaiti.
111-$4

...

..

....

V'I'¥:we

* •••

.,..

••

-(~

~4

.......

_,

...__

4-*-

p ••

-.~..

-8Infricosate sunt pildele iubitilor cetitori! Si figurat inchipuite le vedem implinindu-se acestea si altor natii fara de frica lui Dumnezeu, de care patrunsi fiind parintii nostri, sa feriau eu toate puterile despre asemenea, cinstind pre Dumnezen en dragoste ~i eu frica) carele ii apara pre ei de toate navaliriie vrajmasilor lor ~i a carora cinstire de Dumnezeu slujia de pilda si altor crestini, pentru ca se afla in scrisorile sfintei Mitropolii 0 insemnare scrisa de Preasfiutitul Mitropolit al Moldavei Chir Gheorghie, ca [mparatul cetatei lui Constantin, Manuil Paleologul, avandu-si pre fiul sau loan Paleologul la curtea Austriei, Viena, fiindca era ginere imparatului Austriei si chicmandu-se de parintele sau eu grabire ca sa mearga la Tarigrad pentru suirea pe tron in loeul tatalui sau fiind ajuns de adanci batranete, i s 'au prelejit a trece 'prin tara Moldaviei, caruia iesindu-i inainte fericitul Alexandru Voevod cel bun) 9i en tot senatul, de asemenea Mitropolitul Iosif cu Clirosul bisericesc si lntampinandu-l dupre toata cuviinta ca pre un imparat crestinesc, I-au petrecut pana la cetatea ChiJia. Atuneea imparatul Paleologul vazand buna cinstire a norodului tarei Moldaviei si intreaga buna oranduiala a slujbei si cerernoniile bisericesti, intocmite si tinute eu ace easi sfintenie cu care maica no astra Biserica a rasaritului le pastreaza cu ne abatere precum s'au asezat de catre soboarele de a toata lumea, s'a minunat foarte 9i a dat lauda lui Dumnezeu zicand : cum ca tara ca aceasta si un asemenea minunat dornnitor, cu a!?a de bine credinciosi boieri si norod tntelept, aiurea nu a mai vazut :;;i niei erede sa mai fie. Deci tntorcandu-se luminatul acel imparat la Tarigrad si imparatindu-se a trimis bine eredincioslui nostru Domn coroana imparatesca 9i Alurghita precum si alte daruri pretioase, De asemenea si Preaosfintitului Mitropolit al Moldaviei, pre langa altele i-a trimis si un asezarnant cuprinzator de deosebite dr ituri si pronomii insusite Mitropoliei Moldaviei, iara in privirea cinstirei de Dumnezeu a norodului acestei tari, a trimis doua mari si facatoare de minuni icoane, una a Preaeuratei Fecioarei de Durnnezeu Nascatoarei, earea sa afla aicea intru aceasta Monastire a Neamtului9i alta a sfintei Annei mama Preasfintei Fecioarei care este la Monastirea Bistrita, dupre cum pentru acestea mai pre larg sa poveste!?te in acea scriere a Mitropolitului Gheorghie. lara eu smeritul stand aicea am gandit: oare nu cumva aceste sfinte icoane trecand cu chipul acesta dela crestinii din Tarigrad la parintii nostri, insemna ell aceasta totodata 9i trecerea milostivirei Dumnezeesti in pamantul nostru si rni se pare ca tocmai a!?a s'a urmat. Pentruca vedern in istoriile bisericesti, ca 91 alta ·sfanta icoana din Tarigrad a Maicei Domnului numita Odighitria tot in timpul acela 91 chiar in zilele acestui imparat, eu del a sine 9i nevazuta putere din Constantinupol calatorind prin nestiuta calc a aierului, a trecut la crestinii din Rosia unde se afla 91 pana astazi, dupre marturia sfantului Dimitrie a Rostovului. Deci ce insernna aceasta? Deca t jalnica departare a lui Dumnezeu deasupra cetatei lui Constantin, care anume cand 0 a zidit a incredintat-o purtarei de griFt a Maicei Dornnului, de a careia ajutor nu s'ar fi parasit pana numai lntaiu s'au tmplinit masura cea scrisa in Apocalipsis : Ca eel ee face strambatate mai faca, 9i eel ee sa spurca, mai spurce-sa, 1n urmarea carora aceasta slavita imparatie crestineasca s'a lasat a cadea supt jugul eel de fier, ~i cumplit al Otomanilor. lara buna cuvantare si Darul Maicei Domnului dimpreuna eu acele sfinte icoane au trecut in tara noastra, Pentruca marturiseste tot acest Mitropolit Gheorghie, ca sfanta Anna dela Bistrita, la vreme de neploare scotandu-se eu Litanie, este fara srninteala ca urmeaza ploaie, de nu pretutindenea, dar pre locurile de prin preajma Monastirei negresit, aceasta facandu-se in vreme cuvenita este cunoscuta obsteste. lara pentru minunile cele mai pre sus de fire cate sa Iucreaza aicea la Monastire in chipul celor mai minunate fapte dela aceasta sfanta icoana, tncre-

incat

._

.--

•••••

.....

..w

- ••

4.' .•••

........

......

.......

4!

¥'*

.....

..

••

~.

••

..
.. ~ .• " •• _.".~, ~ _ _,_~ .... '~"":'"' •••

-9......__'..-,._ ..... .., <" • ....:,. __ , ....... _,~,_ ~

r,.__ __~"?

dintez si eu pacatosul, ca mi s'au intamplat a vedea chiar -cu ochii mei, singura piedica de care se opreste al ei minunatul Dar ~iboala cea mai grea de vindecat, din a careia pricina sa departeaza ajutorul de sus, este necredinta din zilele noastre, de care putin sau nicidecum bolind parintii nostri, Dumnezeu 1i facea atat de infricosati si biruitori vrajmasiior lor, precum pre marele Stefan) de carele istoricii lumei sa minuneaza de prea slavitele lui biruinte, care cu atata sunt mal de mirare cu cat el le-a savarsit fara de mijloacele ajutatoare ce trebuia ale alcatui inchipuirile cele mai agere a unei minti pline de diplomatic, drept aceea apoi 1i :;;i insusesc felurl de vrednicii politicesti cu deosebite laude si nu-' miri, insa niei unul rnacar din gresala nu nimereste adevaratul principiu al sau, adica credinta si friea lui Dumnezeu, fara de care a sa barbatie negresit ca adesea s'ar fi clintit -si s'ar fi smintit. Dovada pentru aeeasta ne slujesc sfintele Oltare ~i Monastirile care pana in ziua de astazi stau ca niste sfinte locasuri a pocaintei ~i a singuratatei:;;i care s'au Infiintat de dansul nu numai spre adapostire si petrecerea celor ce voesc a se departa din lume :;;i in liniste a plange si a se Ingrijl de pacatele sale, ci cine intelege, chiar spre lntarirea 9i intemeierea tarei sale. Dintre care spre a sa vesnica si nestearsa pomenire fiind 9i aceasta sfanta Monastirea Nearntului, dupa toata caderea ce a suferit si ea dirnpreuna eu tara aceasta din pricina supararilor dusrnanesti, apoi mai pre urrna prin pretioasele osteneli ale prea cuviosului nostru parinte Staretului Paisie, aducandu-se la p~mtul menirei sale 9i umplandu-se de monahi iubitori de osteneala, ale carora inaintiri, partea in cat se atinge de sporirea Bisericei rornanesti, precum talmacirea cartilor eu a lor dare la lumina, rninunata buna oranduiala a slujirei streinilor ee nazuesc la lnohinaciune intru acest loc de evlavie ~i altele in folosul ornenirei, cercatorului nu-i este eu greu a le afla. In privirea carora inteleptul ~i prea innaltatul nostru domn Mihail Grigoriu Sturza V. V. ea un adanc cugeUltor) patrunzand intru tot ce se atinge de rnarirea si lauda tarei Moldaviei si Imbunatatind, a binevoit a haraz! ~i acestei Monastiri un asezamant, la anul 1843, prin care osebindu-o dintre toate Monastirile s'au asernanat celor dintru mceput ai ei etitori, Alexandru eel bun si Stefan eel mare, ~i eelelalte ... Al dragostei voastre ' fierbinte rugator tuirea voastra si doritor de tot bineIe. NEONIL catre milostivul Dumnezeu Monastiri pentru man-

Arhimandrit si Staret sfintelor trnpreuna cu tot soborul.

Nearntul

91 Secul

,.

...

¥,.

_4

..,..,

....

...... ..

;.

lilt·

••

w.

l'

_"..

••

«4

L 1IN""" L U"I .A

~ I AN U A R I E
ARE ZlLE TREIZECI SI UNA ,
10 ~1 NOAPTEA ZIUA ARE CEASURl

EJ9-d
~i pomenirea Capadochiei.

CEASURI

14.

In ziua intai~: Cea dupre trup faiere celui dintru sfinti parintelui nostru

imprejur a Domnului nostru Iisus Hristos; Vasilie eel mare, Arhiepiscopul-Chesariei


S~lgUl'

. LAVECERNJA CEA MICA La Doamnc strigat-am ... Stihirile stantului pe 4, glas 3, Ale lui Ghermano:

glasul.

care adapat fiind poporul eel credincios al Bisericei, aduce rodul buzelor ce marturisesc Darul celui ce a prea slavit .pomenirea ta, in veacul veacului. ]jc doua ori. l\Jfirul Darului eel varsat preste tine, te-a uns ca sa lucrezi ell sfintenie bunavestire , a imparatiei cerurilor, Vasilie de Dumnezeu graitorule. Buna mireazma lui Hristos facandu-te, de mirosul cunostintei lui toata lumea at um,, pluto Pentru aceasta glasurile
..

slugilor tale, ell buna vointa

._f

LUNA LUI IANUARIE


< ~~H~g~.N'~'§h"~.b_,z,'T#"h"';~.F#'#.b,,§,§~,,#';;g.AY~!Z7'#"/U~"#.b~H!W~iWF~ ~~'lII!11

""

r r~

~~

~."":,

priimindu-le, cere nona eelor ce te cinstim pre tine mare

mila,

i\ lui Vizantic.

Cuarhiereasdi haina fiind


imbracat, aparatorule al Tre.imei Vasilie, inaintea scaunului celui de judecata ai statut, fiind in primejdie 'pentru credinta si aratand vitejasca improtivire, ai rusinat mania eparhului ce se sernetia ell stapania paganatatei, siingrozca ell taerea maruntaelor. Cu 0sardie acestea alegandu-le ~i mucenic de buna voie facan- . du-te, ell cununa biruintei teai incununat deIa Hristos, eel ce are mare mila.
Slava, glas 2, a lui Joan Monahul.

legei le-a plinit, si proorociile proorocilor cele ce au fost pentru dansul, Cela ce toate Ie cuprinzi en palma, ~i Cll scuteee te-ai infasat, Doamne slava tie.
LA STIHOAVNA
Stihirile, glas 2. Podobie: Casa Eufratului ...

Fiind Biserica en totul luminoasa a luceafarului celui in trei sori, luminezi sufletele eelor ee se irnpartasesc euvintelor tale Vasilie.
Stih: Gum mea va grai inlelepdune
getul inimei mele pricepere.

si en-

din Cer, sunetul glasului tau este, ell foe ell care se ard toate in vataturile cele ereticesti, Vasilie.
Still: Gum dreptului va dcprinde intelepeiune ~i limba lui va gral judecata.

Trambita

Firea eelor ce sunt semuind.rsi nestatornicia tuturor soeotind, numai pre unul ai aflat neclatit, pre cela ce este mai pre sus de fiinta facator a toate, de carele si mai vartos lipindu-te, dorul eelor ce nu sunt statatoare ai Iepadat,

despartind fetele, si impreunand 0 fiinta, ai surpat pre Arie si pre Savelie, Parinte,
Slava, ~i ileum, asemcnca.

o lumina

in trei straluciri

trupului Cuvantului lui DumRoaga-te ca sa dobandirn ~i \. nezeu, carele s'a facut om) si noi dumnezeescul Dar, aratapomenirealuiVasiliecel mare, torule de sfintenie Vasilie. cinstim pre Nascatoarea de
!

Cinstind

taierea imprejur a

Ac m slobozesti ... Sfinte Durnnezeule .: dupa rusinat prea bunul "Tata) nostru ... Dumnezeu, ell trupeasca Troparul sfantului, glas 1. iere a se taia imprejur, ci s'a \ tot parnantul a iesit vedat pre sine chip ~i pilda tustirea ta, ca acela a priimit cuturor spre mantuire, Ca facatorul legei, cele ce sunt ale II van t ul ta u. Prin earele ell dum-

~ -: ~/ ~i

Nn s'a

acum,

it

pra'zni('.ului, glas g:

Dumnezeu.

ta-

In

~~'~

.~..".,-"- ....,"

.'"--"-"

..

~~.IWII!U

•.

e'ftw

••

......

PSl,e,

..

~n1?--_

cI'''''''Ii!I!''''''

••

",

•••

INZIUA
~~n~A JiIIt~ "!'"

"4~.h¥~ff.ArtAWJ/L?'.B'IY'/¥4~~P~~#~$.h4I'NI/~'#~~#~_'~3#11MT#';~QD"~dffA/l"b4'7,7#,#_,yH4P1~

DINTAIU
>

13

nezeeasca cuviinta ai invatat, i[i gam: Tu esti Dumnezeul nofirea eelor ce sunt ai aratat, I' stru, milueste-ne pre noi. De doua on. obieeiurile oamenilor le-ai impodohit, imparateasca pres'a rusinat prea buotie, parinte euvioase. Roaga nul Dumnezeu, cu trupeasca pre Hristos Dumnezeu, s~ I taere imprejur a se taea, ci s'a dat pre sine chip si pilda mantuiasca sufietele noastre. q'~slavii~i acum a 'praznicului, glas acelas. tuturor spre mantuire, Ca Hi~·C ela ee sezi pe sea un in catorul legei, cele ce sunt ale /chipul focului intru eei de sus, ~ impreuna cu Parintele eel fan'i ~ de inceput, si eu dumnezeescul tau Dub. Bine ai voit a te naste pre pamant, din II Fecioara Maica ta, eeea eenu I, ~ stie de barbat, Pentru aceasta te-ai si taeat imprejur ea un II ~ om a opta zi. Sla va sfatului II ~ tau eelui prea bun, slava ran- III ~ duelei tale, slava smereniei :1 -e tale, unule iubitorule de oa-

+ Nn

~~~~~~~.~~~~~~~~~~~

i
~

-e
~

mern.

~
Ectenia

mica ~i Otpustul.

.e

-8 ~ ~~m~~m~~~rnrnmrnm~~ -1t~~t~·\." JI..} ~T! .-y-. ~~;~--...._~~"..._~~y~ -.l'J ~-t$ -y~ ---.-.~"'i"-...... ~

LA VECERNIA
Dupa tului4. obisnuitul Stihirile Psalm,

CEA MARE.

batul. .. Slava intaia. La Doamne strigat-am, Stihirile pe 8: Ale praznlcului 4 ~i ale sfan....-.. '" praznicului, glasu1.

cantam:

Fericit

bar-

gins 8, lnsU~i -.

legei le-a plinit, ~i prooroeiile prooroeilor c ele ce au fost pentru dansul, Cela ee toate le euprinzi eu pal m a, si eu t t ." tx t D Sell eee e-al In a~a, . oamne slava tie • De douj; ori,
Alto Stihiri ale sfAntului
Podobie: Vasilic, glas 4.

.~'-: ~ogorandu-seMantui~ lil~ torul la neamul 0~. menesc.priimit-aintasare eu seutece. Nu s'a scarbit de trupeasca taere imprejur, eel de opt zile dupre muma, si fara de inceput dupre rata,

Cela ce de sus esti chemat.,;

Cela ce esti ehemat ell numele imparatiei; cand preotia cea imparateasca, adica poporul eel stant al lui Hristos, ell Intelepciunea ~i ell ~ti-

A~~stuia crediu"~io~ii a·is~~~ s ..~~~~a~_~_::~n ~~.1 ~a~~~~cut, •

.!.

t¢rt-.·

••.

iad

••

t···

·s#·

'.".,·nft;u1W'4rt

,,-

:is. ......

...

--

••

l1l:I·'--'''4

.".

........

,,:fti •.

;"p"r·'",,"··

.......

14

LUNA LU[ IANUARIE

I: noastre. II Slava glas 8, a lui Anltt()lie. I intelepciune iubitor facandu-te Cuvioase.si din toate Ii cele ce sunt alegandu-ti im:1 preuna vietui toare, cea spre II Dumnezeu gandirea de moarte.cu ell viinta vieata ti-ai petrecut. Ca patimile trupului (ell ostenelele infranarei pre tine C u vestmintele arhieriei si cu dumnefiind im podobit, bucurandu-te Ii imbracandu-te, II ai Propoveduit Evanghelia II zeeasca gandire de lege, nerobita vrednicia sufletului paimparatiei, izvorand Bisericei )'11 zindu-ti ell bogatia faptei buinvataturiledreptei slaviri.Vane], si tot ganduI trupesc ai silie. Cu care acurn fiind luminati, 0 Dumnezeire nede- II supus Duhului.Pentru aceasta spartita in Tatal atottiitorul, I! trupul urand u-ti.si lumea si ~i intru unul nascut Cuvan- II pre tiitorul lurnei, stand inatnl lui Dumnezeu, sirntru II intea lui Hristos, cere sufleDumnezeescul Duh, 0 bineve- Ii telor noastre mare mila. yl ucuru a prazrucului, glas acelas: stimsi o slavim, in trei fete ne-I .Pogorandu-se Mantuitorul la ... despartita. Pre carea roaga-o

atuncea te-a impodobit cu COroana im paratiei Vasilie, Imparatul eelor ee imparatesc, si Dornnul tuturor, eel ce este impreuna socotit ell eel ce l-a nascut, FiuI eel pururea vesnie, si impreuna fara de inceput, Pre carele roaga-I sa mantuiasca, si sa lumineze sufletele noastre. De doua ori.

Ii tei, si sa lumineze

sufletele

De

I,:,

lie

sa mantuiasca si sa lumineze sufletele noastre.

Cauta Stihira dintaiu. VOHOD: Lumina lina, Prochimenul zilei ~i parimiile. Bela Facere ciiire,

ce esti impreuna en cetele ceresti, si impreuna lacuesti parinte Vasilie, a carora ~ivietei ai ravnit eli stralucita curatia vietei tale, inca in trup petrecand, cu cei de pre pamant ca un fara de trup. Pentru cei ce se indulcesc en cea de Dumnezeu insuflata invatatura ta, pre Hristos Dumnezeul nostru roaga-l, ca sa-i mantueasca din nevoi ~i

C ela

din intuncrecul

necunostin-

ratatus'a Domnul lui Avraam, si i-a zis lui: Eu sunt Dumnezeul tau, fa placere tnaintea mea :;>i iii Iaraprihana, si voiu pune legatura mea intre mine, si intre tine 9i te voiu ill: multi foarte. Si vei fi tata a multe neamuri, si nu se va chierna numele tau Avram, ci va fi numele tau Avraam; I ca tata a multe nearnuri te-am pus. Si I te voiu creste foarte .foarte, si te voiu , pune tntru neamuri, si imparati din tine I] vor iesi. ;;i voi pune legatura mea in,I tre mine si intre tine, :;>i intre seminI tia ta dupa tine, intru neamurile lor, II intru legatura vesnica, Si le voi fi lor .
e.

Car. 17, Ver;; 1.

IN ZlUA DlNTAm
·~R.b~_1C;2_!l.~ __ ~/U'.#.nU'#.i7U'ff~P"4~~#-" S /iIK:n~~~/Y~~#B"U#h.fQ 1 !1i1~~v.:»'m'H"H#,AVff~

15

Dumnezeu. Si a cazut Avraam pre fat a sa si s'a Inehinat Dorrinului. ~i a zis Dumnezeu lui A vraam: lara tu legea mea sa 0 pazesti, tu :;;i sernintia ta dupa tine intru neamurile lor. 5i aceasta este , legea carea sa 0 pazesti tntre mine si intre voi, si tntre sernintia ta dupa tine intru neamurile lor. Si se va taia voua imprejur toata partea barbateasca. Si veti taia imprejur marginea trupului vostru, si va fi intru semn de legatma tntre mine si intre voi, si intre sernintia ta dupa tine, intru neamurile lor. Si pruneul de opt zile se va taia voua irnprejur, toata partea barbateasca in neamurile voastre. Si partea barbateasea, carea nu-si va ta1a tmprejur marginea trupului sau, in ziua a opta, perde-se-va sufletul aeela din neamul sau, ca legea mea a stricat ..

'1"1

\ I
I I
il

,
I
ii'

omnul tn'a intemeiat Inceput cailor sale, spre Iucrurile lui, mai 'nainte de veac rn'a intemeiat, intru ineeput. Mai 'nainte de facerea pamantului, si mat 'nainte de facerea adancurilor, mai 'nainte de eurgerea izvoarelor apelor. Mai 'nainte pana ee nu se tnfipsese muntii. Mai 'nainte de toate magurile rn'a nascut, Dornnul a facut laturile si pustiile, si marginile lumei sub Cer. Cand gatea Cerul, cu dansul eram. Si cand si-a osebit luisi sea" , un pe vanturi. ~i cand Intarea norii cei de sus, si ea niste tarii punea izvoarele eele de sub Cer. Cand punea marei hotar, 9i apelor, ca sa nu tread tarmurile sale; si tari facea temeliile pamantului, Eram la dansul as ernenea. Eu eram de care le se bucura in toate zilele, rna veseliam inaintea fetei lui 1n toata vremea.

Dela Pildele lui Solomon Cap. 8, Vers 22.

citire.

II
1

dreapta priimita este lui. Ori unde intra inaltarea, acolo :;;i oeara, iar~ gura smeritilor se invata tntelepciune , Savarsirea dreptilor va tndrepta pre dansii ; si impedicarea calcatorilor de lege va prada pre ei, Nu vor folosi averile in ziua maniei ; iara dreptatea va mantui dela moarte. Murind dreptul lasa grija, iara perirea necuratilor este urata si grabnica. Dreptatea nevinovatului indrepteaza caile, iara eel necurat lntru necuratia sa eade. Dreptatea oamenilor drepti va scapa pre ei ; si tntru rautatea lor se prind cei faradelege. .Sfarslndu-se omul drept, nu i se va imputina nadejdea, iara lauda necuratilor va peri, Dreptul din Clifsa va scapa, si in locul lui se va da eel necurat. In gura necuratilor, latul ceratenilor, iara chibzuirea dreptilor eu buna sporire. Intru bunatatile dreptilor, se va indrepta cetatea, si intru perirea necuratilor bucurie ; intru binecuvantarea dreptilor 1 se va tnalta cetatea, si cu gura necuratilor se va sapa, Batjocoreste pre cetateni eel lipsit de rninte, iara ornul intelept liniste .aduce.
LA LITlE.

Stihira hramului, apoi ale sfantului, gJas 3, insusi glasul, Ale lui Ghermano.

ura dreptului izvoraste intelepciune, iara limba nedreptului va perl. , Buzele oamenilor drepti socotesc cele placute, 1jligura eel or .necurati se razvrateste. Cumpenele viclene uraciune sunt inaintea Dornnului, iara cumpana

'

Dela Pildele lui Solomon citire. Cap. 10, Vers 32. '

pre Hristos izvorul vietei salasluindu -1 In sufletul tau, priu curata vieata ta, 'de sfintenie aratatorule \' asilie, riuri de invataturi drept slavito are ai izvorit lumei. Din care adapat fiind credinciosul popor al Bisericei, rodul buzelor eelor ce marturisesc Darul, aduce celui ce a proslavit pomenirea ta, in veacul veacului. Mirul Darului eel varsat preste tine, te-a uns, ca sa lucrezi ell sfintenie buna vestire a imparatiei cerurilor,

Vasilie de Dumnezeu graitorule. Caci buna mireazma facandu-te lui Hristos, de mirosul cunostintei lui toata lu,, mea ai umplut. Pentru aeeasta glasurile slugilor tale eu buna vointa priimindu-le, cere nona celor ce te cinstim pre tine, mare mila.

haina fiind II; imbracat, aparatorule al Tre- ·1 imei Vasilie, inaintea scaunului celui de j udecata ai sta- II 'I tut, primejdie luand pentru credinta, si vitejasca impro- I tivire aratand, ai rusinat maStih: Gum meu va grai In\elepciune, ~i cugetul inimei mele pricepere, nia eparhului, eelui ce se seA lui Vasilie Monahul. metia ell stapania paganataBunatatile tuturor sfinti, , tei, ~i ingrozia en taerea rnalor ai adunat, parintele nostru ~untaelor. Cu osardie aeestea Vasilie, blandetele lui Moist, alegandu-Ie, si mucenic de ravna lui Hie, marturisirea lui buna vae facandu-te en cuPe1ru, si binecuvantarea lni nuna biruintei te-ai ineununat , loan. Ca P avel nu ai incetat dela Hristos, eel ce are mare strigand: Cine este slab, si mila. eu sa nu fiu slab? Cine sa Slava, glas 6: sminteste, ~i eu sa nu rna a+Varsatu,s'a Darul in buzeprinz? Pentru aceasta imprele tale cuvioase Parinte, si ai una eu dansii salasluindu-te, I fost pastor Bisericei lui Hriroaga-te sa se mantuiasca sustos, invatand oile cele eufletele noastre. vantatoare sa creaza in Tre:;tih: Gura dreptului va deprinde il1felepciune ~Uin:tb~Lt~lya gr~ijuciecata. .. irnea eea de 0 fiinta, intru 0 Glas :~; ~ [lqi I()~n,l\ilonahuL Dumnezeire. Rrea celor ce sunt semu'!

C u arhiereasea

.c\ lui Vizantie,

lui Hristos, Vasilie prea fericite! Ca tu eu acul dumnezeescului dor intrarmandu-te pre tine, hulele eresurilor cele u rite de Dumnezeu le-ai ranit, si sufletelor credinciosilor dulceata bunei credinte le-ai invistierit, si acum umbland prin verdeata cea nestricata a dumnezeestilor gradini, pomeneste si de noi, stand inaintea Treimei cei de 0 fiinta,

o dumnezeeasca ta albina a Bisericei

Stihirile

LA STIHOA VNA sfantului glas 1, a lui Vizantie, gut' glasul.

sin-

si stan-

$i acum, a praznicului,

glas

~r

Pogorandu-se omenesc ...

Mintuitonil

la neamul

Cauta Stihira dintai dela Vecernia cea mare.

ind, si nestatornicia tuturor socotind, numai pre unul ai aflat neclatit, pre eela ce este

IN ZIUA DINTAIUI7

mai pre sus de fiinta facator · a toate, de earele ~i mai var-

Slava,

gins

1. tau ..,

tos lipindu-te, dorul celor ce Vasilie intelepte, cela ce nu sunt statatoare ai lepadat. I! stai inaintea Treimei, roaga-

Podobie:

Mormantul

Roaga-te ea sa dobandim si ,I te sa dobandim in ziua junoi dumnezeeseul Dar, aradecatei, noi eei ee te land am pre tine si einstim pomenirea tatorule de sfintenie Vasilie. ta, Dar ~i mila si curatire de Slava, glas 6: gresale; ea eu gura ~i ell ini. Cela ee Darul minunilor rna sa marim pre un ul iubidin Cer ai 1ua t, si inselaci unea idolilor ai mustrat eu in- ! torul de oarneni. ~i aeum, a praznicului: vataturile, marirea arhiereilor esti si intarirea, prea feF~eatorul tuturor si Staricite V asilie, ~i tu turor papanul Iumei, cela ce este sus rintilor pilda de invatatura, impreuna eu 'fatal ~i eu Duindrazneala avand catre Hrihul, ca un prune se tae imstos; pre acela roaga-l sa manprej ur, pre pamant a opta zi. tuiasca sufletele noastre. Cu adevarat dumnezeesti si ~i acum, a praznieuLui,glas 8. minunate sunt lucrurile tale, Nu s'a rusinat prea bunul... ca tu Stapane pentru noi te-ai Cauta Stihiru a duua dela Vecernia eea mare. taiat imprejur, eela ee esti plii'rot'arcle nrnfm d Ilua cauiii-le 1:1Vecernia micii. nirea legei.
Dupa a doua Podobic: Stihologhie, sedealna, glas 8.

LA UTRENIE
La Dumnezeu este Domnul, Troparul praznicului de JOU{l ori, Slava al sfantului, Si aeum iara al praznicului,

Din intelepciunea cea negraita en privirea la Dumne. Dupa intaia Stihologie, Sedealna glas ;;, zeu, luand bogatia eeade taina, Podobie: Cuvantul eel impreuna ... tuturor ai izvorit apele ortodoxiei, care inimile credinciopre 0 podoaba impasiler dumnezeeste le veselesc, rateasca a Biseticei lui Hriiara invataturile necredincio, stos, pre Vasilie toti sa-l lau; silor, precum Ii se eade le dam, comoara invataturilor cufunda, Pentru aceasta dineea neimputinata, Ca eu atru amandoua, prin sudorile cestea el ne-a invatat pre noi bunei credinte, te - ai aratat sa cinstim sfanta Treime cea ne birui t aparatoriTreimei , unita in fiinta si despartita in Ierarhe Vasilie. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de fete.

Pre fnte1epciunea."

Ca

11

.1

••

••

* -....

.., .,._,.;_ •• _

!pi

.....

__ ........

,.l ~

18

LUNA LUI IANUARIE

gresale sa daruiasca, celor ce '. ell dragoste praznuesc sfanta ..pomenirea tao
Slava, glas 3.

velie 0 ai gonit. Toate parerile lui Nestorie le-ai surpat Ierarhe Vasilie. Roaga-te lui
Hristos Dumnezeu, iertare de gresale sa daruiasca, eelor ce eu dragoste praznuesc sfanta pomenirea tao

lei Hristos intru tine s'a 0cuvinte, ~iinaltimea cea de taidihnit eu ad evar at Vasilie. II na a dogmelor, scaradumneI Pre carele roaga-l, ca eela ce Ii zeestei inaltari s'a facut noua. ai indraznire de Dumnezeu Ca duhovniceasca tram bita a, insufiate, sa ne daruiasca noua ., gonisindu-ti Parinte, eu aceea mare mila. ai propoveduit dumnezeestile invataturi. Pentru aceasta si in
\1 ii'

ell niste ape ell invataturile tale, semanand dogmele bunei credinte. Ca izvorul vie,

T oata

Podobie : Dumnezeestei

credinte.;

lumea ai adapat ca

,'. arul D

Sliwa,

asemerren

dumnezeestilor

tale

Podobie:

Degrab

ne intarnpina ..,

firea, acurn se vede cu trupul. Cuvantul eel, nezidit, acum nascandu-se din Curata Fe-

eel ce a fost nevazut eu

Ioe ell verdeata te-ai salasluit rasplatirile ostenelelor tale Inand, cuvioase ierarhe Vasilie. Roaga-te lui Hristos Dumne-

cioara se zideste. Pentru aceasta si dupre lege (pentru I p r a z n u es c sfanta pomenioameni) ca un prune de opt j, rea tao Si acum, a Nascatoarei, zile se tae imprejur. Aceluia dar sa ne inchinam, ca unui S tapanul tuturor ~i facaMantuitor al nostru. torul, din prea curat pantedumnezeestilor cuvinte, ai surpat eresu-

zeu, iertare de gresale sa daruiasca, eelor ce eu dragoste '

Dupa

Polieleu,

Sedealn a, glas 8.

C u puterea

Podobie:

Pre Intelepciunea..

rile cele intunecate, toate pornirile lui .Evnornie le-ai cufundat. Si oamenilor pre Duhul, Dumnezeu a fi l-ai propoveduit.Sicuinaltarea maini-

celetau trup luand.folositoare oameniIor pre tine te-a aratat ceea ceesti en totul fara priharia. Pentru aceasta toti la

1~~~ta

lor, pre vrajmasi i-ai omorit,


slujirea ce~ re~ _a

~U_i .. ~_~. __

ne mantuim de munca c e a vesnica, ~i de toata rautatea tiitorului lumei eelui rau. Pentruaceasta strigam catre tine: ~oag~

tine alergam, iertare de gre-( sale cerand Stapana, ~i ca sa

~i:l:~~ta;:~:~:=, '

~il

: lNZlUA

1l!i!1!OJW;;#'JYQ'.Qg~~.;'#.T~~'~./#./~'#'#~~~AYT#lPJ'ffI#.r,g_#~Hgzr,A/h~JP',$'~N"'#H.6PU'fl74fI'RLYdD/W4'ff';ff,#.fff'fflA".,1

mrrr Am '

19

j
I

nezeu, iertare de gresale sa I) "tuit din robia Eghiptenilor, daruiasca celor ce se inchina . "ea s'a proslavit. en credinta prea sfintei naiua cea de a opta, carea··~ sterei tale. poarta chipul veacului ce va Apoi Antifonul eel dintaiu n) glasului al 4. sa fie, cu a ta saracie eea de Prochimen, gbs 4.. .. buns voie Hristoase se lumiGum mea va grai intelepciune, ~i cuneaza ~i se sfinteste, Ca intru getul inirnei mele pricepere, aceastadupre lege la trup te-ai Stib:

Auziti acestea to ate neamurile, tati toti eei ee lacuiti in lume. 'Toata suflarea.,; '
Evanghelia dela loan.

ascul-

taiat imprejur.

Zis-a

Domnul:

Eo

sunt u~~l.. .

Dupa Psalm 50, Slava, glas 2: Pentru rugaciunile Ierarhului tall Vasilie, milostive curateste multirnea gresalelor noastre. " , , ~i acum':

priimeste Hristos, a opta zi dela nasterea sa, si intru aceasta astaz! umbra 0 opreste, rasarind lumina Darului celui nou.
imprejur
Alt CANON al sfantului. Facerea lui loan Damasehin.

1 aere

I
.'!

Pentru Rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, milostive curateste multirnea gre~alelor noastre. ,•. {..'
Stih·

r-\ lasu~ .tau lase eel ce vor vie c~dea sa \l? Vasilie, sa
Peasna 1, glas ~i Irrnos acelas.

-.l.

Miuieste-rna Dumnezeuleduprehwrc . mila tao ;;i Stihira, glas 6.

inceapa laudele

Varsatu-s'aDlr~1 in buzeletale cuvioase Parinte, ~i ai fost pastor Bisericei lui


Hristos, invatand oile c e l e cuvantatoare sa creaza in Treimea cea deo fiinta, intru'o Dumnezeire.

tale. Ci tu Parinte vointa priimind, da-ne Dar fara pizm uire.

cea ell patima a trupului ce munceste, cu dragostea iubirei de intelepciune o ai pedepsit. Pentru aceasta in tru imparatiile cele nestri-

S altarea

cacioase lacuesti parinte Va-

.,

noroadelor sa canI[ tam cantare lui Hristos .Dumnezeu, eel ui ce a de. "spilrtit marea ~i a treeut pre "poporul, pre carele l-a man~

'l\F eniti

CANOANELE Al praznicului eu Irmosu! pe G si I'll sfantului pe 8. CANONUL praznieului. Facerea lui Teofan. Peasna 1, glas 2, Irmos:

silie.

bunatatilor tu umbland, ai aj uns la cereseul suis eel neted ~i en liniste, si tuturor te-ai aratat pilda Vasilie.
sufletului impreuna si ale trupului Vasilie, spre folos, ell sabia Duhului
- .. -~ ~ --- -_ -

pre calea cea aspra a

Patimile

-~.:;;;._~__.:;_-. _-_ ~

~_;;_~

...... -~ ~~ -

....:,;._~~

-~----

==-=~,....._.:;~~

-.._

_--

20

LUNA LUI IANUARIE

le-ai taiat, si pre tine Stapanului jertfa te-ai adus,


Stava:

Fiind tu tainuitor eel or negraite Vasilie, de imparateasea preotie a lui Hristos eu taina ai invatat Parinte, luminat aratandu-ne nona lumina Treimei.
~i acurn, a Nascatoarei:

en trup prea sfanta, pre eel ee s'a aratat Mantuitor ~oua

Cine va. pu tea sa' spue fiind Hristos intrupandu-se dupre vrednicie cea mai pre I s'a aratat; ~i a ingaduit de sus de cuvant a ta zemislire? 'I buna voe a se taia imprejur Ca pre Dumnezeu ai nascut a opta zit ,

'un protivnic

.uoastre.icelcr ee te laudam "pre tine. C uvantul eel mai pre sus de fiinta intrupandu-se, spre incetarea legei s'a taeat tmprejur, si incepaturile dumnezeescului Dar, si ale vietei nestricacioase, ne-a dat nona. p linitor legei, iara nu ca
lui Dumnezeu

-+ F
, '

tuturOf.

Catavasie

r Denutoata Invatarurade plin fiind, numai de eea jos


Al sfantului.

undul adancului l-a de,,'scoperit, si pre uscat pre ai "sai i-a treeut, intru acelas "aeoperind pre proti vnici, eel "tare intru razboaie Domnul,

si calcata, ci mult mai vartos de cea mai buna, te-ai aratat lumei lumina Vasilie.

"ea s' a prea marit,


Strana

a dOUR.

Umblat-a Israil prin va"luI eel invaluit al marei, eel "ee s'a uratat useat indatasi. "lara negrul luciu pre voe"vozii eghipteni, i-a innecat en "totul mormantul eel-aster"nut eu apa, en puterea eea

"tare a dreptei Stapanului.


Peasna 3, lrrnos :

'

interneiat, ca inceperea intelepciunei aceasta este, 1aiubirea de intelepciune cea mai buna te-ai inaltat 0 Vasilie. , Vasilie intelcpteste te-ai suit ell luerarea, si lucrarea suire 1ainalta privire cea dumnezeeasca 0 ai ararat; ~i cunostinta eelor ce, sunt 0 ai deprins luminat.
Shv\\.:

en frica

Domnului

flind

Impreuna ell nasterea lui lIntare~te-ne pre noi intru Hristos a sosi t, ~i im preuna jltine Doamne, eela ce prin a stralucit pomenirea ta, Pa"lemn ai omorit pacatul, si "friea ta 0 sadeste in inimile II rinte. A caruia nespusa taina

"cw* •

en inva1atririle ai facut,
Si acum,

tale aratat
:

escul tainuitor Vasilie.


Sedealna

al lui Hristos
gtas 8.

a Nascatoarei

sfantului,

Fara s~mauta pre Dnmnezeu ai zamislit in pantece ~i l-ainascut negrait intrupat, spre earele a cauta uu indraznese puterile ceresti, Curata pururea Fecioara.

d u - ti gura en cuvantul lui Dumnezeu, ai vestit intelepciunea propoveduitorule alluminei, si dumnezeeasca intelegere lumei ai semanat; invataturile parintiCatavasie: Domnul eel ee da impa- lor eu adevarat intarindu-le, ca si Pavel te-ai aratat apara"ratilor nostri tarie, si inalta tor credintei, Pentru aceasta "cornul unsilor sai, din Fe~i en ingerii im preuna ceta"eioanl s'a nascut, si vin& catean te afli , s, i te arati im"tre Botez. Deci credin ciosii II preuna vorbitor fericite, de "sa-i strigam: Nu este sfant I: Dumnezeu graitorule Vasilie; "ea Dumnezeul nostru, ~i nu !I roaga-te lui Hristos Dumne"este drept fara n U ill a i tu I! zeu, iertare de gresale sa daruiasca, celor ce eu dragoste "Doamne. cinstesc sfanta pomenirea tao . A doua strana,
i

D eschizan

Podohie:

Pre Intelepciunea ...

>;';

Cali ne-am dezlegat din "eursele eele vechi, de leii eei i: "mandHori staramandu-li-se "dintii; sa nebucuram si sa }. "Uirgim gura, impletind cu~; "van tul din eu vin tele can tal~ "rei; ell care dela noi se in"dulce~te de daruri,

. De doua ori.

SIal/a,

~i acum,

a praznicului,'

glas

4.

'l

1:\ uzit-am Doamne auzul , 1) omnul tuturor taere im~ iconomiei tale, si te-am prej ur rabda, si gresalele oa- II "prea marit pre tine unule menilor ea un bun Ie tae. Da 'I "iubitorule de oameni. mantuire astazi lumei, si se '"'I aerea imprejur a incebucura intru cei de sus ietat, de cand Hristos de l-una rarhul Ziditorului si purtamulti~ torul de lumina, dumneze- II voie s'a taiatimprejur, .. *._ ....
b- ..... h

eela ce esti adancul iubirei deoameni, te-ai imbracat Stapane eu chip de rob, si la trup te-ai taiat imprej ur daruind tuturor oamenilor mare mila ta.
Peasna 4, Irmos: .

Ca

Podo bie: Aratatu-te-ai

astazi ...

CONDACUL

praznicului,

gins ::\.

Podobie: Fecioara astazi ...

~[','

~-0.. 1'

_*_

4'

4'

¥£....

mile neamurilor eu Darul.

mantuindu-le

Vieata cea nesfarsita a veacului ce va sa fie, ziua a opta o inchipucste; intru care Stapan~l Hristos s'a ta iat impreJur.
AI srantului.

"totul fiind de fata; iara prin "Duhul a strigat: Tu esti Hri"stoase intelepciunea si pute"rea lui Dumnezeu.
A doua strana.

1npodobe~te-se mireasa, Biserica, preCUtn eu nasterea lui Hristos, asa si eu po menirea ta prea ferieite. Nebiruit te-ai aratat, pentru Dumnezeu luptandu-te Vasilie, eela ce intru toate poruncile lui te-ai pleeat. Bserieei te-ai dat de Ia Dumnezeu ingradire, ~i zid tare, Vasilie prea ferieite.

Curatindu-se eu lumina "vederei de taina, can tand "proorocul a oamenilor Inno"ire a dat glas, miscat fiind de .Dubul, aratand intruparea , "nespusului Cuvant; de ea"rele s'au sfaramat stapanirile "eelor puterniei.

ID

Pcasna

5, Irrnos:

i1!atorule de lu~ina, si fa~/eatorul veacurilor Dom"nul, intru lumina poruneilor "tale povatueste-ne pre noi; "ea atara de tine pre alt Dum"nezeu nu stim,
""""-_"F"':'f

1u din Fecioara Maica neCelor protivniei lui Dumnezeu, sabie cu doua ascuti- ' grait ai iesit Doamne, si eu , chipul omenese bine ai voit suri taetoare, si foe earele rnia te im braca ea un prune stueste inselaciunea, te-ai adupa lege, legea plinind. ratat parinte Vasilie. Si acu rn, a Nascatoarei: Noptei s'a asemanat ceea ce a nascu t pre Israil, ea eeea Rugamu-te pre tine Cuee a iubit umbra legei; din carata, ceea ee ai zamislit pre rea stralucind lumina lumei, Dumnezeu Htra de samanta, Hristos s'a aratat, sa te rogi pururea pentru robii tai, . . Al sfantului,
Catavasie :

Auzitu-s'a Doamne glasul "tau carele ai zis, glasul ce0" lui ee striga in pustie; cand "ai tun at preste ape multe, ,~marturisind Fiului tau, ell

Biseriea aduee astazi eu adevarat indoita praznuire: a taerei imprejur, ea un prune, Stapanul aratandu-se pc pamant ~i pomenireaslugei celei intelepte ~ide trei ori fericite.

;\ ---<~.--~~~

-,""",, -~~~-:: ----~or- -~ ~~~-----;_~--~ -~~ Z


IN ZIUA DINTAm
'¥QTJA~ .. ztaw'r~~p~;;j

...",. .... ~-

--~~ - - -

'OP ,","_-~__",.

Si: :

"'iIP~~¥~~hVff~~-WY/.R'~..wNAW!:?R"#"AY&I'7~

~;it~

t? J'-.

23
ffiI!;~ij llll!il"';U~~#RM

A doua strana, eea necuprinsa 0Cei ce ne-am spalat 'prin dihnindintru tine Cuvioase, faclie luminoasa lumei pre ti"cuditirea Duhului de venine te-a aratat Hristos. Pentru ' "nul spureatului si intuneca"tului vrajmas, plecat-am pe aeeasta laudam pomenirea ta Vasilie. "calea eea no u a neratacita, "earea duce in bucuria cea l~iei puitorul de lege Moi"neapropiata, apropiata nusi, nici Iosif eel mai 'nainte "mai eelor impacati eu Dum- . de lege, n'a tost masurator "nezen. de gran pentru mancare pre-

1umina

cum tu, ca eu dumnezeeseul trup, insu-ti ospatator te-ai aratat Vasilie.


Slava:

Cartea facerei eea en totul intunecata ce s'a pus in . Lc./uat-a sfarsit legea, de Sinai lui Moisi, tu talcuindu-o I din durnnezeestile vistierii, cand Hristos prune facanduse, plinitor legei aratandu-se, tuturor 0 ai aratat, prea feriII taiere imprejur a luat, si a dezeite Vasilie. legat blestemul Iegei, $i acum, a Nascato arei: Tie ceea ce ai nascut pre Sambata ~i taierea impreHristos Ziditorul tuturor, strijur, si intaratarea jidovilor a gam: Bucura-te Curata, buincetat, eu buna vointa In i , cura-te ceea ee ai rasarit nona Hristos celui ce s'a ararat, si lumina, bucura-te ceea ce ai astral ucit prima vara Darului. inca pu t pre Dumnezeu eel Al sfantului. neincaput. Hranit~ai din destul sufleI!:

dancul eel mult al paca... ~ telor m' a incunjurat, si "strig tie, urmand proorocu"lui: Din stricaciune Doamne "scoate-ma.

71\

Peasna 6, lrmos:

I!

Catavasie :

[isus incepatorul vi etei, "vine sa dezlege osanda a lui "Adam celui intaiu zidit. Si • "curatire ca unui Dumnezeu

tele saracilor cele topite de foame, si inimile flamanzilor Ie-ai umplut Vasilie, de toata dumnezeeasca veselie. Hranit-ai pre poporul eel flamand en ]irana cereasca, (ca paine ingcreasca este Cu vantul V asilie), caruia datator de grau ai fost.

"ne trebuindu-i, pre eel cazut "ilcurate~te in Iordan, intru


"care pierzand vrajba, daru"e~te paeea care covarsaste "toata mintea,

-=--='_~~~=--=~~~-~_~-~_--=---:

,_',.___ . __

-~_.,._._._~, .. --_,_~-- _~~-_'___""'__ =---_=---;; .. _ __ ,

~_~~

,_.'. ~..

--~

_--

__

-.-~~.-

_~-

-_...o.___::~___.--~.

.:-.___.-~~,--.______=--"!':"'.-~._

,- -~------":::' ~

Adunat-ai ea 0 albin a Va.silie, eu iubire de osteneala floarea a toata tapta buna, si iseusit facandu-te, intr'insele te fericesti. a te desparti de lume, si eu Dumnezeu a vietui, pentru aeeasta in locul eelor nestatatoare si stricaeioase parinte Vasilie, cele ramaitoare ca un intelept ai castigat, ' ; eel ee s' a im preunat eu tocul fara ardere, in Sinai, mai 'nainte te-a inchipuit pre tine Maica pururea Fecioara, carea nu stii de nunta, Nascatoare de Dumnezeu Marie. Cata, ' atavnsic : Glasul Cuvantului, sfes"niculluminei,lueeafarul mer"gatorul inaintea Soarelui, in "pustie, pocaiti-va striga tu"turor neamurilor si mai 'na;,inte va curatiti: ca iata de "fata sta Hristos, mantuind "Iumea din stricaciune, dorit l-a ararat ell "prea fericit glas Tatal, pre "carele din pantece l-a izbuc.t Ad .... t . "ill. evara, zlee, acesta "de 0 fire fiindu-mi fiu, lu"minat a iesit din neamul 0"menesc, cuvant viu, at meu ,,~i, om dupre randuiala, .,

-k

CONDACUL'

sfantului,

glas 4,

Podobie:

N evoitu-te-ai

Slava:

temeiu neclatit Bisericei,' dand tuturor oamenilor domnia cea nestricata. Pecetluindu-o cu invata, turile tale, de cele ceresti aratatorule Vasilie cuvioase. curatiei, gura intelepciunei, ~i temeiul invataturilor, marele Vasilie tuturor straluceste duhovniceste. V eniti darsi sa stam in easa lui Dumnezeu, en c a I d u r a privind, eu minunile impodobindu-ne, ea ell 0 raza stralucindu-ne, eu Duh curatitor de vieata racorindu-ne, Urmand • credintei acestuia, caldurei ~i smereniei prin care lacas firei lui Dumnezeu s'a ararat. Catre carele strigand sa-l laudam, de cele ceresti aratatorule Va, silie euvioase.
Luna lui Ianuarie are zile treizeei ~i una, ziua 'are ceasuri zece si noaptea ceasuri patruspr ezece. In ziua intaia razl'!uim cea du re tru
~

A ratatu-te-ai

Aratatu-te-ai

astazi

lumei...

P aharul

leo

s.

Rugul

$i acum, a Nascatoarei

Stih:

Hristos taindu-se irriprejur, lege. s'a


s'a adus In launtru Da-

I
(,:,.:,'.1,.,

P re eel

A dou a strana

taea t.legca taindu-se, $i rul eu adevarat,

\,

Taerea trnprejur cea dupre trup a Domnului nostru Iisus Hristos, carea a luat pentru ca sa pue rcapat randuelei legei vechi, si sa aduca taere imprejur duhovniceasca 91 ne facuta de mana. Aceasta am luat de atuncea de la sfintii parinti sa 0 praznuim dupa incunjurarea crugului anului. Carea 0 9i praznuim, ca pre 0 zi dornneasca, p~n-

::o~i~~~~=,~~~=,

..~,.,,,,,~ __

~,~,;o_~~~

..,,,,

.....
iN ZlUA

..
DINTAlU

..
25

tru Dornnul ce ne-a cinstit pre noi, si a VOlt a 0 priimi aceasta, ca precum a luat nastere trupeasca si necuprinsa pentru noi, si altele toate firesti, care n'au nici 0 prihana, intr'acest chip a priimit taerea imprejur a legei ca sa astupe 9i gurik ereticilor carii tndraznesc a zice ca n'a luat el trup, ci s'a nascut dupre , nalucire. Ca in ce chip s'ar fi taeat imprejur den'ar fi fost luat trup] ~i pentru ca sa astupe gurile jidovilor eel or neintelegatori. carii it cleveteau pre dan. sul ca nu pazeste Sarnbata, .;;i strica legea. Carele a pazit legea 9i pana la taerea imprejur. 9i pentru aceasta dupa opt zile del a sfanta nasterea lui cea din Fecioara, bine a voit de s'a adus de Maica sa si de Iosif la locul unde aveau obiceiu jidovii de se taeau imprejur, 91 s'a taeat Imprejur, si s'a numit numele lui lisus, earele se zisese dela ingerul, mal 'nainte de ee s'a zamislit el 1n pantecele Fecioarei, 9i daca s'a intors iarasi eu pariinti sai acasa, a vietuit dupre firea orneneasca, crescand eu varsta, si eu Intelepciunea si cu Darul, spre mantuirea no astra.

I,

multe nevointe a luat pentru dreapta credinta, ';;1eu tntelepciune tare 9i neschimbata a ingrozit pre eparhul; si a grait euvinte ea aeelea eu care, ca ell un traznet a lovit intru Intelepciunea eelor de alta credinta. Si a invatat si alcatuirea obieeiuril~r 91 eunoi;>ti~ta' eelor ce sunt 0 a asezat ararat. Si cu tot felul de bunatati, turma lui Hristos tndreptandu-o, s'a mutat catre Domnul. Era insa statul trupului lui foarte lnalt, drept la stat, uscativ, scazut la trup si negricios la fata, eu galbiniciune amestecat, eu fruntea putin incretita, lungaret la umerile obrazuiui, cu nasul lungaret, eu sprineenile rotunde, earn spanzurate 91 Incretite, asemenea cu omul ingrijat fiind. Cu tamplele adancate, cu barba lunga, de jumatate carunta si cam plesuv ; fiu lui Vasilie si Emiliei, si se face praznuirea pomenirei lui in sfanta biserica eea mare.
Intru aceasta zi sfantul mucenic sabie s'a savar!?it. Teodot, de

Stih: Teodot, nu voiu sufer], zice, eu,


De nezeu.

nu mi se va taea capul pentru


zi, sfantul Grigorie Grigorie teologul, savar~it

Dum-

:I

;..I....lntru aceastazi _l)_omenirea celui dintru snnti pafintelui nostru Vasilie eel mare, Arhiepiscopul Chesariei Capadochiei.

Intru aceasta tatal sfantului

eu pace s'a

Nazianzul

Vietuesteinsa

Stih:

Vieaza

Vasilie, in Dornnul murind, si cu noi, Cft eel ce prin carti

este vorbind. In ziua dintaiu a lui Ianuarie, Prin moarte s'a mutat Vasitie.

Stih Cu laudator al sfarsitului de sine imbogatit, Parinte prin eel din coapsele .tale nascut,

eest dintru sfinti parintele nostru Vasilie, a fost pe vremea imparatului Valent, inaintea caruia a si tndraznit de a grait pentru dreapta credinta si la mustrat, pre el. Fiindca cazuse in ne- . credinta lui Arie, ~i ca foeul pierdea bisericile. Tatal acestui sfant a fost din Pont, si maica lui din Capadochia, !?i tntru cuvintele invataturei) nu numai a intrecut pre eei ee erau atuncea, ei si pre eei de demult, ca strabatand tot felul de tntelepciune 9i lnvatatura, lntru toate a esit inainte si a Intrecut. ~1 nu putin s'a nevoit de a invatat filozofia practica, si eu stiinta aceea covarsind pre toti eei ce erau atuncea, at s'a tniilt la scannul arhieriei. ~

Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne milueste-ne, si ne mantueste pre noi, Amin.

~:d~._~ ..

ChiPUl eel de aur in cam_i'pul Deira cinstindu-se, cei "trei tineri au defaimat po"runca cea prea fara de Dum"nezeu, si fiind aruncati in "mijlocul foe u 1u i, racorin"du-se au cantat : Bine esti '( "cuvantat Dumnezeul parin"tilor nostri,

Pensna,

7 Irrnos :

~_.:~::ata ~iprea luminata• II.

...,

........

..........

__

..

ow

_......

... ) •

26

tUNA LUI IANUARIE

este nasterea lui Hristos, carea m a i 'nainte inchipueste astazi si taina innoirei ee va sa fie. Ca dupre randuiala legei Mantuitorul se tae imprej ur, nu ea un Dumnezeu, ci ea un om, si ca 0 plinire a legei. L egea plinind Facatorul legei eu trupul astazi de buna voie setaieimprejur; taere Hicand iernei pacatului.si a striga daruind: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor no-

in Vasilie Grigorie. Acum rugati pre Hristos pentru turrna voastra. folositor vaduvelor, si bogatie eelor lipsiti, neputinciosilor Inangaiere, si eelor ell bogatie ehivernisire, batranetelor toiag te-ai ararat, invatatura tineretelor, si calugarilor indreptare spre bunatati Vasilie.
Slava.

Ta t a saracilor,

stri,

Ai sfantului.

Chipul Tatalui, este Fiul, si al Fiului Duhul este; iara tu a Duhului 0 Vasilie neintinata oglinda esti.si casa a toata Treimea. Fericita pomenirea ta l Si cei ce 0 slavesc pre ea, se vor preamari. Afundandu-ti mintea intru adancurile lui Durnnezeu eele neajunse, si adunand tu margaritarul cunostintei eel de mult pret, ai imbogatit lumea ell intelepciunea si a striga 0 ai invatat: Bine esti cu, vantat Dumnezeul parintilor

CUdltindu-timin tea de , , toata intinata spurcaciune Vasilie, ai semuit cele duhovnicesti eu Duhul eel dorit tie. Pentru aeeasta laudand Treimea, eu indrazneala ai strigat: Bine esti cuvantat Dumnezeul parintilor nostri, tine rug en foe arzand, Moist in muntele Sinai Curata mai 'nainte te-a vazut, earea ai priimit fa ra ardere raza eea nesuferita a fiintei celei negraite, eei ee s'a unit eu grosimea trupului in t r u una din sfintele Ipostasuri,
Catavasie :

Pre

';;i aq.lln,

a Nascatoarci:

I{~~-----;:--~~-;;-;;~~~~

Pre tinerii e e i bineerenostri, ndlncio~ir carii au intrat in impreuna suflare a min"euptorul eel ell foe, duh de lei! si sfintita insotire! Carii "rona sufland, nevatamati i-a sunteti ca un sufIet in doua "pazit, si pogorirea dumnetrupuri nedespartit, in Gri- , "zeescului inger. Pentru agorie Vasilie, en dumneze- . "ceeain vapae racoriti fiind, easca dragoste impreunati, ~i I "Cll multamitaau cantat: Prea

;;

~$dd§~,.n;}"~.9'I~L/U#lRL§'~'~"-f'''h'.b,Lk".EWWIJWJI.1111j'~#'4'#'#P4WA¥.I#_'ff_'ff.l'§P/,p4P4I70'Bg#l#"#"/f¥#P'~#-"Y'#_"#ZJ$'4f4f/.!

fN ZIUA DINT Am

;;,.,

reri

'11

27
JZ'(Av.?I?7ThT.~

"Hiudate Doamne al parinti"lor, si Dumnezeule bine esti "cuvantat.


A doua strand.

Ars-a en apa capetele ba"Iaurilor, eel ce a potolit va"paea cea in alta a cuptoru"lui, in carea erau credinciosii "tineri. Negura cea grea eal'rea este din pacat, toata 0 "spala eu roua Duhului,
Peasna 8, Irmos

lIlJre Dumnezeu Cuvan tul earele ell negraita inte"lepciune toate le-a alcatuit, ,,~i dintru nefiinta intru fiinta "toate le-a adus: Bine Il cu"vantati lucrurile ea pre Dom"nul, si il pre a inaltati intru "toti vecii,

ziua a opta s'a taiat imprejur ea un prune Stapanul, si Iisus a luat numire, cit al lumei este Mantuitor ~i

In

Domn,

ziua cea de a opta de . la nasterea lui Hristos, dupre vrednicie s'a impreunat pomenirea Ierarhului, earea ein-

+ eU

Pre eel ce a esit din Tatal mai 'nainte de veei si tara de inceput, Dumnezeu Cuvantul, si dupre lege eu trupul s'a taiat imprejur, Ian dati lucrurile Domnului pre Domnul.
Al sfantului.

stindu-o en credinta, laudam pre Dornnul, ~i-I pre a inaltam in veci. t re eela ee ell nespusa randuiala a daruit pre Vasilie lumei lumina de buna eredinta, si trambita de Dumnezen cuvantatoare; bine cuvantati lucrurile Dornnului pre , Domnul, si-l prea inalta~i intru toti veeii. , Ire cela ce ell tndestulata Iucrare s'a salasluit intru inteleptul Vasilie, ~iprintr'insul eu buna einste dumnezeeste a grait: Bine cuvantati lucrurile Domnului pre Domnul,.~i-l prea inaltati intru toti vecn, Cei ee ne-am induleit eu dumnezeestile tale c u vin te Vasilie, neincetat praznuind a ta pomenire, strigam: Bine cuvantati , toate lucrurile Damnului pre Domnul, si-l prea inaltati intru toti veeii.

Binc cuvantarn pre Tatal, pre Fiul sfantul Duh Do mnul.

si pre

Razele cuvintelor le-ai ravarsat in lume Vasilie. Care luminat i-au indreptat a einsti a fire a Treimei, strigand : Bine cuvantati to ate luerurile Domnului pre Domnul, ~i-l prea inaltati intru toti vecii. ,, ,
Si acum, a Nascatoarei:

Pre Dumnezeu Cuvantul eel ce a esit din Tatal mai

("*"

28

LUNA LUI IANUARTE


I

'nainte de veci si fara de ani, si mai pre urmaa rasarit din Fecioara, bine cuvantati lucrurile Domnului pre Domnul, ~i-l prea inaltati in veci.
::'U raudarn bine sa cuvantam, si sa ne lllchinarn Domnului cantand, si prea in iiItandu-l pre dansul intru toti vecii. Catavasie:

"bine cuvantata, Preacurata "Nascatoare de Dumnezeu te "marim.


lJe doua ori, ell acceasi pripcala. Apoi,

Mareste suflete al meu pre cela ce in ziua a opta a luat taere tmprejur.
lic dnuil
(\I'i

prea marita a ara"tat cuptorul Babilonului, ca"rele a izvorit rona. Ca in "repejnni vrea sa priimeasca "Iordanul focul eel nemate"rialnie, si sa sufere pre Zi"ditorul ell trupul botezan"du-se ..Pre elf-ele popoarele, "il binecuvinteaza si 11pre a "inalta intru totivecii.
.A doua strana ..

T aina

AstaziEtapanul se taie imprejur trup ca un prunc, plinind legea. A ..tazi Stapanul se taie imprejur . trup, si lisus se chiama,

la la

Faptura se cunoaste aeum "sloboda si eei mai 'nain te in"tunecati fii ai luminei. Nu"mai d o mnul intunereeului "suspina. Aeum vine. sa laude "eu osardie pre Pricinuitorul, .1 I .\ He pripelc ale "eeea ce era intaiu tica oasa, . Mareste suflete "toatamo~tenireaneamnrilor. pre marele Vasilie.
La Peasna ·9.

Hristos preste hotarele firei omenesti s'a nasent mai pre sus de fire din Feeioara. $i precum porunceste Scriptura legei, la trup se taie imprej ur si plinitor le.gei se arata. "eniti sa praznuim intru sfintenie marita numirea Sta, panului Hristos; ca Iisus ell dumnezeeasca cuviinta se nu, meste astazi, en earele impreuna si pomenirea Ierarhului sa 0 marim.
sfantului Dc dona Vasilic. ori,

C ovarsind

al meu, intre ierarhi

Ceea ce esti mai cinstita ... nu cantam,


cantam pripelile acestea ale Taerei imprejur.

ei

Mareste suflete at meu pre eel ee dupre lege eu trupul s'a taiat imprejur.
.

Mareste suflete al meu, pre luminatorul lumei eel prea luminat. De d ou a ori. Mareste suflete at meu pre marele Vasilie eel din Chesariari, do ua ori

Irrnosul:

Pre tine ceea ee pre lumi"natorul Dumnezeu, eel c.ea "rasarit mai 'nainte de soare, "earele trupeste la noi a ve"nit, din coapselecele fecio"re~ti negrait 1- ai intrupat,

de vieata, ale Pastorului eelui mare, ea 0 oaie credincioasa a lui Hristos, Vasilie ai urmat, ca tiranului trupul tau Parinte ti-ai dat, vitejeste mai 'nainte nevoe patimind pentru Biserica prea fericite.
-'-~""_~---=--. -.._

T T rmelor eelor purtatoare

~~~-~---..-~---~~=---=-.--------=~~--..---=-----.-_

--------=~_

.. -~--O'--.:.c""-~-~-_==_

.. ~__.--___...'-..._.

---.:,--

__

.~

~_

...

~/U#AVGH#~~~#G~#'§HqH~H?/h~~

~~!~~INTAIU ''''''::?))( ~:..;q,y~., ~~!~f D


W,M'_"'R~; •

"'>Z7~""",,"

29

Prea sfintita adunarea Biserieei lui Hristos, vazandu-o eu a ta Arhierie impodobita intelepte, perzatorul muneitor ea de un tunet trasnit fiind a cazut; ea raza Duhului rabda Vasilie.
cea dintru tine nu
Tn loe de Shvii:

[I

a putut

"slavim.

"mat pre su~ de lume, a canta "tie Nascatoare de Dumne"zeu. Insa ceea ee esti buna "priime~te credinta, ca stii "dragostea noastra cea dum"nezeeasca; ca tu crestinilor "e~ti folositoare, pre tine te
_ ...... .--..--Pripeala: A doua

Mareste suflete aJ men, pre eel ce a infrumsetat Biserica lui Hristos.

Scaunulni Apostolilor, si cetei purtatorilor de chinuri ai lui Hristos, si cortului patriarhilor, si desfatarei dreptilor, si bucuriei proorocilor te-ai invrednicit Vasilie; ca Nascatoarei de Dumnezeu tainuitor, ~i Treimei slujitor teai tacut.
In loe de

Mareste suflete a1 meu, pre eea mai cinstita decat ostile eele ceresti, pre Preacurata Fecioara de Dumnezeu Nascato area.

;;i

acum:

Mareste suflete 'Ill men, pre cea mai cinstita de cat ostile cele eeresti 1 pre Preaeurata Feeioara de Dumnezeu Nascatoarea,
) .;1

"eelei mai pre sus de minte! "Mireasa Preacurata, Maica "binecuvantata! Prin carea "dobandind desavarsit man"tuire, te laudam cum se cade "ca pre facatoarea de bine, "daruri aducand cantare de "multamita.
SVETILNA

o minunile

Catavasie:

nasterei tale

Cela ee acopere cele mai pre deasupra eu ape insusi Domnul.carele infraneaza marea, si adancurile usuca, din tine Curata trup luand, din Betleem sargueste catre lordan sa se boteze en trupul.
Pripeala:

Mareste snflete al meu, pre eel ce dupre lege eu trupuJ s'a taeat .imprejur.

filozofiei ai taeat imprejur Parinte acoperemantul sufletului tau, si lumei te-ai aratat ca un soare cu minunile; si ai luminat gandurile credinciosilor, de Dumnezeu inteleptite, al Treimei slujitorule 0 Vasilie intelepte si tainuitorule, al Nascatoarei de Dumnezeu, De doua ori. sa taie imprejur plinind legea, ca un prune a opta zi, Facatorul veacu-

en dragostea

Podobie : Cu Duhul

in Biserica. ..

\Av/~
I

~e toata limba "a te lauda dupre vrednicie : ,,~i se intuneca ~i mintea cea
"*.

~-~-~-~~~----~ .« .

p;i~;;~

en trupul

Slava,

~i acum,

a Praznicului.

30
"iV.QZf~LV~.AW'/!T§~&y~AZi'._~o;wmrfi}QU.tIZY~AZ¢L¥-'Y.hIl

LUNA LUI IANUARlE


11 lir rJli~2'Z{FAYH'#'£«F'#'~#I§~"H."_~r./U~~.;.uma

rilor; si ell scuteee se infase ea un om, si eu lapte se hraneste, cela ee toate le tine ell nemasurata tarie ea un Dumnezeu, ~i en buna vointa Ie poarta,
LA HVALlTE. Stihirile pe 6, glas .-). Po dobic : Bucura-te camara ...

te-ai salasluit, impreuna imparatind en unul, ~i eel ee din fire este imparat Hristos, earele din destul da lumei mare mila. cerestei'Biserici ca un arhiereu sfintit ai incaput, eu lucrarea si en privirea Ia eele de sus, si eu incepaturile intelepciunei, ca en un vestment stant imbracandu-te. Si acum in altarul eel de sus, Cuvioase,jertfa slujind si inaintea lui Dumnezeu stand, si liturghia eea fara materie savarsind, pomeneste ell milostivire prea ferieite Vasilie, pre eei ce savarsesc sfintita si prea cinstita pomenirea ta, rugand pre Hristos, eel ce da lumei mare mila. totul fiind sfintit lui , Dumnezeu, si in tot ehipul din copilarie daruit si ell razele prea inteleptei intelepeiuni stralucit, cunostinta eelor ee sunt aratata 0 ai facut, luminat talcuind, si tntelepteste spuind bnna randuiala intru eele ce sunt, ~i facand intemeere prea dumnezeestei cunostinte, Pentru aceasta pre tine de Dumnezeu graitorule ~i dumnezeescule invatator, ~i luminatorul Bisericei eel purtator de lumina te propoveduim, laudand pre Hristos, carele da lumei mare mila.

Inlauntrul

taiere imprejur ell trupuI, eela ee s'a nascut din Tatal tara taiere, ~i tara stricaciune negrait ea un Cuvant .si ea un Dumnezeu din Dumnezeu. Intru nesehim bata Dumnezeire ramaind, Pentru aceasta dupre lege, tacanduse eel ce este mai pre sus de lege. Din blestemullegei izbaveste pre toti, si binecuvantare de sus darueste, deei prea buna smerenia lui marindu-o s~ 0 Iaudam, si eu multamita sa 0 marim; rugandu-l pre dansul sa daruiasca sufletelor noastre mare mila. De doua mi. l) upre Dar Fin lui Dumnezeu facandu-te, eu a doua nastere a dumnezeeseul ui Botez, pre eel din fire si eu adevarat, ~imai 'nainte de veci Fiullui Dumnezeu ~i Cuvantul eel de 0 fiinta en Tatal, si impreuna tara inccput l-ai marturisit Cuvioase; ~i gurile eretieilor cele neincueate ell stralucirea cuvintelor tale leai astupat. Pentru aeeasta ~i tntru imparatiile eele de sus

R abda

C-u

~~.,(Q~,~,g~#.iW~AYAWJW##;;~.w'/d7qmr~#'#~'(/A'!'~.uff~~'Q4'/7'#I#~~~'ffP~§bYB!Ub/~

IN ZIUA DINT AID

31

invatandu-te, obiceiurile oamenilor le-ai infrumsetat,· si

de Dumnezeu intarindu-te, ai inteles Vasilie, ca friea este incepatura Intelepciunei. La intreaga intelepdune si la dreapta vieafa te-ai suit Parinte, lara prin dragoste eu Dumnezeu te-ai unit, si pre a de aproape te-ai facut lui. De unde dumnezeestile indreptari si judecafi

.C u temerea

LA LITURGHIE
Fericirile din Canonul praznicului, Peasna 3 pe 4, si din Canonul sfantului Peasna a 6 pe 4. Dupa Vohod, Troparul praznicului isi al sfantului, Siava, Condacul sfantului, $i acurn, al praznicului. Prochimenul praznicului, glas 6: Mantueste Doamne poporul tau ... Stih: CUre tine Doamne voiu striga... $i al sfantului, glas 1: Gura mea va graiintelepciune . Stih: Auziti acestea toate neamurile . Apostol catrc Coloseni: Fratilor, vedeti
ca nu. cineua sd vd insele pre voi ... $i al sfantului, catre evrei: Fraiilar, Arhiereu ca acesta,., Aliluia, glas 8: Cela ce pasti pre Israil... Stih: Gum dreptului va deprinde intelepciune ... Evanghelia dela Luca: In oremea aceea, s' all intors' pdstorii sldvind ~i" fduddnd pre Dumnezeu ... $i a sfantului, tot deb Luca: In uremea aceea stdtut-a Iisns fa loc ses ...

mintile credinciosilor le-ai impodobit, si ell duhovnicestile I puneri de lege pre Sobor ai Ii luminat. .Deci roaga pre Hri- !

stos, sa daruiasca sufletelof,! noastre ms~a:~, I,

~~l!..

Varsatu-s;a Darul in buzele tale cuvioase Parinte, si ai fost pastor Bisericei lui Hristos, invatand oile eele cuvantatoare sa creaza inTreimea cea de 0 fiinta, intru 0
Dumnezeire.

$i celelalte ale dumnezeestii liturghii a marelui Vasilie, in loc de: Cade-se sa te fericim, cant am : De tine se bucura ...
CHlNONICUL.

Laudati

pre Dornnul din Cer ...


.\, j

t:.~:

lntru pomenire

vesnica va £1...

U~~JD
CADE-SE A .STI:· ,
acest praznic Duminica Ca de se va intampla

+ p;~~~~~d~,:;;~u;M~~:uito~
Stihirile
i

LA VECERNIA CEA MICA


Invierei dupre obiceiu. La

rul la neamul omenesc, priStihoavna, Stihira Invierei, a glasului imit-a infasare eu scuteee, nu de rand una. Apoi Stihirile Stihoavnei sfantului Vasilie, cele del a Vecernia cea s' a scarbit de tru peasca taiere mare, eu Stihurile lor. Slava, glas 6: imprejur, eel de opt zile duVarsatu-s'a Darul in buzele tale ... ~i pre Muma, si fara inceput du- i acum, a praznicului: Nu s'a rusinat prea pre Tata, Acestuia credincio- !I bunul Dumnezeu ... Dupa Tatal nostru, Troparul Invierei, Slava, al sfantului, ~i sii sa-i strigam: Tu esti Dumacurn, al prazuicului, Ectenia mica ~j Otpustul, . nezeul nostru, m ilueste-ne LA VECERNL~ tEA MARE pre not. SLAVOSLOVIA cea mare.
Si

sa

ung fratii euuntdelemn sfantului, Ceas 1)~i eel desavarsit

din

candela

Otpust.

La Doamne strigat-am, cantam Stihirile In vierei 3, ale praznicului 3, .si

----'""_""-~---_._.--:.,.;--.~--="

....

--""--_.;,;;;-~--._,-=~------~~~~--! .
si Otpustul Invierei, Slaal NascatoaDurnnezeul~,~_ si al prazni- .. ~

32

LUNA LUI IANUARIE

ale sfantului 4, Slav a, a sfantului: De lntelepciune iubitor... $i acum, Dogmatica glasului, Vohod, Prochimenul zilei, si citirile 3. La Litie, Stihira :hramului .,...._.,__-_.- .. .. - ..si ale sfantului Vasilie. Slava, a sfan_." tului, $i acum:;apraznieului. La Stihoavna, Stihirile Invierei, Slava, a sfanrului, Si acum a praznicului. La binecuvantarea painilor, Troparul sfantului de 2 ori, ~i Nascatoare de Dumnezeu Fecioara odata si eetire. ,
__
'--'.'

ule, Condaeul praznicului, deplin la eeas 3, Troparul va, al sfantului, Si acurn, rei ceasurilor. pUE-a Sfinte zicem .Condaeul sfantului, ;-cutul;--schimbang!!:L~,,~.

---~~...

._..--

LA LITURGHIE
Fericirile glasului pe 4. Si ale praznicuIui Peasna a 3 pe 4. Si ale sfantului, Peasna 6 pe 4, dupa Vohod, Troparul Invierei, si al praznieului, si al sfantului, Slava, Condaeul sfantului, $i aeum, al praznicului, Prochimenul Duminicei celei mai nainte de aratarea lui Dumnezeu, si al Sfantului. Apostolul Duminicei celei mai 'nainte de Botezul Dornnului, din cca catre Timoteiu: Fiu!e Timoteiu, privcgheazd intru toate.i. Celalalt Apostol, din eea catre Colaseni: Fratilor, vedeti sa nu vd ":-""""_lnsa!e .. ~.~_."..,...:.."--, pre uoi ctseoa ... Si sfantului .din cea iiire- Ev~~T:~Frati!or, Arhiereu ca acesta:i. Aliluia, al Duminicei celei mai 'nainte de Botez. Evanghelia Duminieei celei mai 'nainte de Botez, dintru a lui Mareu, 9i a Taierei tmprejur dintru a lui Luca. S,i a sfantului, tot del a Luca. Chinonicul : Laudati pre Domnul..; Altul: Intru pomenire vesnica ... lara Liturghia se canta a marelui Vasilie neschimbata. In loc de Cade-se sa te fericim, cantam : De tine se bucura,,;
~,~__._..... -

LA UTRENIE
La Dumnezeu este Domnul, Troparul Invierei de 2 ori, Slava, al sfantului, $i acum, al praznieului. Dupa Catisme, Sedelnile Invierei cu aIel Nascatoarei j dupa Polieleu, Marimurile praznicului ~i ale siantului ; Soborul ingerese. Ipacoi al glasului ~i Sedelnile sfantului toate cate odata, Slava, Sedealna eea dupa Polieleu, $i aeum, a praznicului, Antifoanele, si Prochimenul glasului, si Toata suflarea sa laude pre Domnul, Evanghelia Invierei , apoi Invierea lui Hristos vazand.i. si Psalm 50, 9i Stihira Invierei. Canonul Invierei eu Irmosul pe 4, ~i al praznieului pe 4, si al sfantului pe 6. Catavasiile: Fundul adancului l-a deseoperit ... ~i Umblat-a Israil.i, al fiecarei strane Irmosul sau. Dupa a 3 Peasna, Condaeul praznicului si Sedealna sfantului de 2 ori, Slava, Si acurn a praznicului. Dupa a 6 Peasna, Condaeul 91 Icosul sfantului, 91 eitim Prologul. La a 9 Peasna cantam: Ceea ee esti mai cinstita ... iara pripelele praznicului si ale sfantului nu Ie cantam. Svetilna Invierei, Slava a sfantului, Si acurn, a praznieului. La Laude. Stihirile Invierei 4, si ale sfantului eu eea de Slava 4, eu obisnuitele Stihuri ale lui. Slav a, Stihira Evangheliei, $i acum, Pre a binecuvantata esti... Slavoslovia cea mare. Troparul In~ierei numai. Ecteniile 9i Otpustul. $,i)nv~tatura a lui Studit. Si se da fratilor si -untdelemn sfintit dupre obiceiu, din candela sfantului. Si iesire in Privdor. Si Ceas 1. La ee;s 1, Troparul Invierei, Slava, al praznicului, Si acum, Troparul Nascatoarei dela ciasuri. Dupa sfinte Dumneze~,.' =~~. --.__'-_.-' --_, '--.--"..
-'=--:--'~--- _--_.' --_- --~,-"----' -:=--.::.~-

ar

.....

_'

--~.

SilmhilUi inaintea

Botezului.

La Liturghie Apostolul din eea catre Timoteiu: Fiule Timoteiu, cei ce siujesc bine, treaptd-bun.d loru# iJi dobandesc... Evanghelia dela Mateiu: In tiremea aceea a venit loan Botezdtorul.
Duminica 111aintea Botezului :

Prochimenul , glas al 6: Mantueste Doamne poporul tau ... Stih: Catre tine Doamne voiu striga Dumnezeul meu ... Apostolul din cea catre Tirnoteiu: Fi-.
'ltf!? Timoteiu, privegheazd lnfru taate ...

Aliluia, glas 8: Dumnezeule milostiveste-te spre noi ... Evanghelia dela Marcu :
Inceperea Evanghe!iei lui Iisus Hristos ...

~-.---.--=---,-""--~~'~---- _.--_

IN
~~diM7~ff~#~#';#'#'azrU»2Y~O/.6H.h:r~p;."ifIZrI'iMK!

noux
W~~_'//.IfYAY

ZILE
__ QffAY~NFAY.b/.tz.:a$~!It~j:;"Zir;y.JW.bJT.u~q..PQAVQ~""'!1iZ:_~ -' ........

33 ..,~/Q

golesti toata rautatea vrajmasului, si ell nestricaciune imbraci pre cei pamantesti,
INTRU ACEASTA
IN 2 ZILE. Iisus Hristos, ~i pornenirea parintelui nostru Silvestru

LUNA

Alte Stihiri ale Ierarhului, glas 8. Podobie: 0 prea slavita minune ...

Inainte praznurrea Botezului Dornnului nostru


sfin]i Papa dela Rorna, celui dintru

preotiei, ai luminat pre ereStihirile inainte praznuirei, glas 4. dinciosi eu invataturi lumirndobic: Ca pre un viteaz ..• natoare, sa cinsteasca 0 fiinta in trei Ipostasuri si intru 0 '(( ~ ~~ ;C9 antarile cele de inafire; si ai izgonit intunerecul .:~~inte praznuire eu bueresurilor. Drept aceea astazi f;"\<1J na credinta mai 'napraznuim luminat pomenirea inte sa le vestim, ale cinstitului Botez, al Dumnezeului no- ta cea purtatoare de lumina, bucurandu-ne. stru. Ca iata ea un om eu trupul va sa vie 1a MergatoFarinte pur ta torule de J rul sau iuainte ; si sa ceara Dumnezeu Silvestre, stalp de Botezul eel de mantuire spre foe te-ai aratat, eu sfintenie . innoirea tuturor, eelor ce eu povatuind adunare sfintita, si '; credinta si eu sfintenie vor nor umbritor, care ai scos pre sa se lumineze, si sa se imcredinciosi din inselaciunea E· partasasca Duhului. . ghipetului, ~i i-ai povatuit pururea spre slava eea nemuHristos se arata, Dumneritoare, .eu invataturile tale zeu se vede, David mai 'nacele neratacite. Drept aceea inte a scris mai aratat, si cacinstim pomenirea ta cea matre rob vine Botez cerand, rita ~i sfintita. Iordane riule, umple-te de veselie! Pamantule si mare, deaParinte graitorule de DumIurile si muntii, si inimile 0nezeu Silvestre, eu riurile rumenesti acum saltati, lumina gaciunilor tale, ad evara t ai intelegatoare priimind. innecat pre balaurul eel en R iul pacei ~i izvorul de- multe ehipuri, aratandu - te minunat ea un sfintit. Mulsfatarei (pre cum serie), fiind , time de elini ai ad u s catre tu atotputernice Do a m n e ; , Dumnezeu, si semetia evreicum te vor priimi eurgerile riurilor, suindu-te gol, cela ce lor 0 ai smerit, sa varsind miimbraci cerurile ell nori, ~i . nuni prea mari inaintea lor
La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6,
~

luminandu-te sfintit ell lumina ,

P arinte ierarhe Silvestre,

!\ ~
c .:,

'. I

;;;;;,

......

i¢.

-A ", •••

,.

..

u•••••

••

~.

,·.1.

Wl!liiilli!l~IilTI

34

LUNA
T1lI!I1lI!I;T.:IiII!~W~~/7'~h'~#~~}7i!;1iI'liI1iII':

LUI lANUARlE
Ii "~R./~ff.""!lL~!lL"""U ~'lH."N'T~~~~ff..~~""""

de fata, pentru aceasta te cinstirn ~i te fericim.


Slava, "$i acurn, a inainte praznuirei, g-las 6.

la lordan Hristos adevarul.sase botezedela loan, si acela zice catre dansul. Mie imi trebueste sa rna botez de la tine, ~i tu vii la mine? Nu indraznesc iarba fiind, sa rna ating de toe; tu rna sfinteste Stapane en dumnezeeasca a-

Vine

ratarea tao
glas

LA STlHOA VNA.
Stihirile,

stre. Ca vine eu adevarat la Botez, vrand sa spele zapisul lui Adam, si ziee catre loan: Vino, de slujeste 0 Botezatorule, inceparurei tainei eelei intricosate. Vino, tinde-ti mana ta degraba ~i te atinge de crestetul celui ce a staramat capul balaurului si a deschis raiu1, pre carele l-a incueat calcarea de porunca, eu inselaciunea sarpelui, prin gustarea din lemn oarecand,
Glas 3.
Stih : Vazutu-te-au apele Dumnezeule, vazutu-te-au apele, ~i s'au spaimantat,

a fost praznicul S tralucit a fost praznieul eel ee a treeut, iar a mai luminat este Mantuitorule eel . eel ee a trecut, slavita este ~i ziua de aeum. Intru aeela maee vine. Acela pre ingeri a ghii s'au inchinat Mantuitoruavut bine vestitori, iara acelui, iara intru acesta pre 8tasta pre Mergatorul inainte 1'a panul sluga eea marita l-a boaflat inainte gatitor, Intru atezat, acoIo pastorii fluerand cela sangele varsandu-se.ca un l-au vazut si s'au minunat; iara tara de fii a plans Vetleemul; aieea glasul Parintelui, a mariara intru aeesta apele bineturisit pre Fiul unul nascut. cuvantandu-se, ell multi fii se , Slava, ~i acum, glas acelas, cunoaste scaldatoarea. Atuncea steaua pre maghi instiin- I Veniti tot i credinciosii, tati i-an tacut, iara acum Tatal . lasand ludeea, sa trecem in I' pustiul Iordanu1ui, si sa veII dem astazi aeolo pre eel ce vii ararat, Doamne slava tie. s'a ararat pentru noi en trup,
.

L uminat

1, a lui loan Moriahul, glasul.

singur

~~~:~~ti~~~::'-~ r~:i::~~t~~
Glas 2.

Stih: Pentru aceasta imi voiu aduce aminte de tine, din pamantul Iordanului ~i a] Ermonuiui din munte mic, Ale lui Andreiu Ierusalimleanul.

Iisus al men se curateste in lordan, si mai vartos curateste pa ca tele noa¥


444 •• " ......... _.-.4~

Iarasi

nului. Si pre Botezatorul aparandu-se, ~i strigand eu frio ca: Nu indr aznesc sa pun mana eu palma de tarana pre foc. Iordanul si marea au fugit Mantuitorule, ~i s'au in-

cerand Botez In apele Iorda-

..'"

...

= / .. -$

rs

;;;'_~~'~zi;,,~~~-_____"~~~~---='~~~

-v-_~::,!:_'!'!':.:~_~

~;e!~_--.:_~~---.:,,:,!"_.,

~~~__e.:.~p:'~~~

IN DOUA. ZILE

35

{I
t.

II

1(
h,.,

1:,1
!

f'

~;

"/:

tors; iara eu cum voiu pune mana pre crestetul tau, de LA PAVECERNITA , carele se cutremura SerafiCantam Tripeznetul, Irmoasele indoindu-le, si mii? Intorsu-s'a lor dan u 1, Troparele pe 6, iii pe urrns Irmosul intru amandoua Stranele. cand a luat prin Eliseiu coSi fiindca :;;i Tripeznetul al doilea are Irmos, jocullui Hie; cum n'ar intra cantam al Facatorului dintaiu Irmosul de 2 ori: iara Troparele amanduror facatorilor, pe in prapastie si in adancime 6, iii pre urrna Irmosul Tripeznetului al doilea vazandu - te pre tine gol in intr'amandoua stranele impreuna, A!?a cantarn repejuni. Si cum nu rna va ' Canoanele iii Irmoasele, iii la alte Pavecernite, TRIPEZNETUL arde pre mine eu totul , de Peasna 1, glas 2, Irrnos: tine fiind infierbantatr Ce te ((\. elui ee marea eea neumzabovesti Botezatorule, a boteza pre Domnul meu? Ior~ blata ~i en valuri, eu dumdanul striga catre loan: De "nezeeasca porunca sa 0 a uce opresti curatirea rnultora? "scat; si a trece pedestru prinToata faptura a sfintit, lasa sa "tr'insa, pre poporul Israilrna sfinteasca ~i pre mine, ~i "tenesc l-a povatuit: Domnufirea apelor; ca spre aceasta "lui sa-i cantam, ca eu slas'a aratat, "va s'a prea marit,
Troparul Ierarhului, glas -1: Stih : Slava tie Dumnezeul

Indreptator
Slava,

credintei.i.
la sfarsitul glas 4,
I

:;;i

acum, Troparul

Cauta

inainte

cartei. praznuirii

Za vuloane, si bine te impodobeste Neftalime; Iordane riule stai, priimeste saltand pre Stapanul eel ee vine sa se boteze. Bucura-te Adame, impreuna en stramoasa, N u va ascundeti ea mai 'nainte in raiu. Cil eel ce v'a vazut pre voi goli, s'a aratat, ca sa va imbrace in haina cea dintaiu. Hristos s'a ararat, toata faptura vrand sa 0 innoiasca.
~(;-.,.-. ---_' ~~-.~-,~~~.-...::~=-=-=,....,----~=--~

G ateste-te

cea nespusa a Ziditorului, stralucind mai 'nainte din Fecioara, lumea a luminat, si iarasi insusi Hristos alta taina aeum savarsind, vine la Iordan spre streina innoirea oamenilor, tricosat, vine inainte la Iordan acum Mergatorul inainte, glasul Cuvantului, celui ce a imbogatit eu Dumnezeirea pre Adam eel sarac, Ca en Duhul imbogatindu-L, vine Hristos prin Darul Botezului.

p lecaciunea

nostru, slava tie.,

Ca

sa slujasca la lueru in-

1f

Peasna

8, Irmos :

1l_ tultrup, celintru 0 podoaba


~.=-=-.~~ ~.-"

nfricosatu-s'a

de nespurca-

J
\1;;

~~-'-'-~~'~"_"__"""~----..-"--.~-~.~~,~.----~

~ __ .....

~_-;_.""!'"

.. -

-_

-= -.-~ ..... -::: ..z-..~....::-

.-=.-..:o~ .~ -..... -- .... - ~...:~


LUNA LUI IANUARIE

--···-Z··-'::'""

... _ .-- ... -,.--.,-

..-~-

~-:

36

"eu sufletul al tinerilor eelor "en bun a credinta, si s'a de~,partat tocul eel ne osteni"tor, ee se hranise eu multa "materie, si vapaea eea pu"rurea vie potolindu-se, can"tare veeuitoare se canta: Pre "Domoul toate lucrurile Ian"dati-I, si 11 pica inaltati in"tru toti vecii. Pre voi vase ale mele a. lese va voiu cunoaste, de se va insemna pecetea Darului meu intru voi, stralucind lumina eea intreita spre Botez; Hristos Cuvantul a zis, celor ce petree intru trandavirea lenei, ca intru aceasta cale noua de mantuire, ~i vieata slobozirii viu daruind,

inimei eelui ee vine sa curateasca sufletele in repejuni, sa s t r ig am: Binecuvantati toate luerurile Domnului pre DOt?nul, si-l prea inaltat! in vecl. Din destul sa fie intru noi fa pta sufletului intru inn alta pri vire, ca dupre arnandoua partile aratandu-ne luminati, celui ee curateste toate sa-i strigam: Bine cuvantati to ate lucrur il e Domnu1ui pre Domnul. j alantul eli cuvant lucrator impodobindu-l intru indoita lucrare, eu credinta SHipanului celui ee-l da, credinciosii ea niste robi sa-i aducern, ee1ui ee vine sa se boteze spre innoirea sufletelor.

. mprotiva r an d u elei filrrnosul : resti este, lucrul eel ee se saSa laudam, bine sa cuvantam ... varseste intru tine acum, ca poruneei muncitorului eei eel mai mic, pre cum euno"trei cuviosi tineri nesu pustinta invata, se binecuvin"indu-se, in cuptor fiind ateaza d cla eel mai mare, pen"runcati, au marturisit pre tru aeeasta m'am temut a rna atinge eu mana de capul tau, : "Dumnezeu, cantand: Bi n e "cuvantati luerurile DomnuMantuitorului a strigat Mer"lui pre Dornnul, garornl inainte, eel nu este Peasna 9, Irmos. eu cuviinta a se apropia iarba de foe. Tu mai vartos rna 1{\l!arit-ai Hristoase pre Nasfinteste pre mine robul tau. ~~ ~ catoarea de Dumnezeu, Alt Tripezriit, al caruia Acrostihul este :Cei de "eeea ee te-a nascut pre tine, a treia... Glas 2, lrmos: "din carea Ziditorul nostru Poruncei muncitorului ... "cu trup asemenea noua pa5:>mnul lenei eel sufietese "timitor te-ai imbracat, dezlepadandu-l, eu privegherea "legatorul gresalelor noastre.
I

·"Pre aeeasta fericindu-o toate


"neamnrile, pre tine te marim, intinaciunea cea din i: patimi lepadand, ell vredni'cie cunostinta dumnezeescu, lui Botez, intelepteste sa 1uam, J •• Ca yin e Ziditorul sa daruil }~ iasca curatirestreina, bote zan· ~, du-se in repejuni, ~i sa arate tuturor schim bare nona.
1 oata

"eel neincaput, in pantece l-ai "incaput si bucurie lumei ai "nas~ut, pre tine te laudam, "Nasditoare de Dumnezeu "F ecioara.
I

LA UTRENIE
I .a Dumnezeu este Domnul Troparul inainte praznuirii de 2 ori. Slava, al sfantului Silvestru, Si acurn, al inaintc.praznuirii. Dupa intaia Stihologhie, Sedealna tau ... glas I.

Cautand

Ia Hristos eel ce

s'a smerit de buna voe, pana si la chip de rob; sub mal; na lui cea tare acurn sa ne smerim, ell duhul inaltandune. Ca pre acesta ee va sa se boteze, eli fapte bune sa-l cinstim.
"It
11'l110S

al Tripeznetului, eel ne ...

Ceea ce pre Dumnezeu

Iisuse al meu in tru a mea saracie, mersai amestecandu-te en robii, si Botez cerand de1a rob, iubitorule de oameni. Pentru a· eeasta vazandu-te loan, a strigat: Cum te voiu boteza pre tine eel ee niei cum nu ai

r mbracandu-te

Podobie

: Morrnantul

Tntinaeiunea eea grea a pacatului lepadandu-o, curari sa ne aratam Stapanului, eelui ee a curatit pre toti eli dumnezeestile riuri. - ... Hristos, eel ce vine a in riul Iordanului sa se boteze, veniti sa ne apropiem, ell curgeri de laerarni euratindu-ne,

spurcaciune?
Slav

Ou m n e ze u 1e
asemenca :

prea bune.
a,
~i acum,

ire

noi, eei ce am praz-

i-i

~t

L
!

nuit nasterea ta Mantuitorule, ell Maghii si ell pastorii, aeurn ne priimeste. Carii te cinstim pre tine, eel ce vii sa te botezi.
Irrncsul:

M~rge m ai 'nainte Hristos pentru bunatate la izvoarele riului Iordanului, si va intru aeelea sa lucreze ell Darul innoirea noastra, Dumnezeeseule Mergatorule inainte, priimeste-l pre dansul bucurandu-te; si vrand el, in ape spala pre unnl iubitorul de oameni,
Dupa a doua Podobie: Stihologhie, Degrab Sedealna glas -I.

~_~ea ce pre
w •••• -~

Dumnezeu
-.-_

S aracind eel bogat pentru milostivirea e e a multa, vrand sa ne imbogateasca pre


...
" LW¥.

ne lntampina.;

__

.. --(""

...,.., ........
~/;'~#~';M'

38

LUNA LUI IANUARIE


~~";iJI!'7#~.h/~4ZY~I~e:.""""""", .......... _~~~~

noi, earii saracisem oarecand pentru neinfranare, vine sa intre in repejunile Iordanului, si dela loan ararat sa se boteze. Sa laudam credinciosii smerenia lui cea multa.
Slava, Si acum, aseme nca.

impreuna H1di. inceput eu Tatal, en totul rna curateste eu stropirea pocaintei. eel ce daruesti pururea eu Botezul tau credinciosilor mantuire, pentru milostivirea cea nemasurata, (precum scrie), v£izand lumina eea neapusa, Iumineaza-te, ca iata a venit la riurile Iordanului; si pre Dumnezeu eel ce este preste toate, il Iauda strigand: Domnului sa-i cantam, ca cu sla va s' a pre a marit, Pre tot poporul vazand u-l Mergatorul inainte viind catre dansul le-a grait: Ci n e v'a aratat voua ea sa fugiti de mania ce va sa fie? Faceri rod uri de pocainta, ell Darul mantuindu-va,
Alt CANON al Ierarhului. Al caruia Aerostih la Greci este acesta: pre tine eu Da-rni fericite Dar, a te lauda

Plinitu-s'a astazi glasul Isaiei eelui ee striga: Gatiti calea Domnului, si carari faceti, ca a strigat precum zice: Trambita eea iubitoare de pustie, pre toti chemandu-i, loan eel mare. Deei sa alergam impreuna, lucruri marite sa vedemo
Al inninte CANOANELE. praznuirii cu-Irrnosul pe 8, ~i al sfAntuluipe 4. CANONUL inainte praznuirii.

Pa man

t u 1 Zavulonului

Facerea lui Iosif Peasna 1, glas 2, Irmos:

~>elui ce marea cea neum~blata ~i eu valuri, eu dum"nezeeasea porunca sa 0 a u"scat; si a trece pedestru prin "tr'insa, pre poporul Israilte"nese l-a povatuit; Domnului "sa-i cantam, ca eu slava s'a "prea mari t. Simtind venire a Domnului, din pustie vine dumnezeescul Mergatorul inainte, strigand lumina t:Apropiatu-s'a si s'a ararat mantuirea, pocaiti-va ~i eu apa va curatiti. Pre mine eel afundat in viforul pacatelor, Cuvinte eel

credinja.

Facerea lui Iosif. Peasna 1, .glas 8, Irmos: eel taeat, a taeat


pre cea ne ...

'E'\iul lui Dumnezeu Tata.1: lui te-ai facut (dupre Dar) Silvestre, iubind vieata curata. $i en straluciri dumnezeesti facandu-ti sufletul ell chip luminat, te-ai mutat catre lumina c e a neinserata, strigand: Sa cantam Domnului, ca eu slava s'a pre a marit. C u mare intelepeiune ai
1

biruit patimile, si trupul prin I! ind vieata, si dumnezeeasca mantuire .. nevointe postnicesti l-ai 8Upus Duhului intelepte; l?i laPeasna 3, Irrnos: ~; cas dumnezeese facandu - te Tlntare~te-ne pre noi intru " Treimei aratat.ai pierdut duJl.tine Doarnne, cela ce prin }'f hurile v ic l e n ir e i: Cantand ,,-lemn ai omorit pacatul, si .' Domnului, ca eu 8 1a v a s'a ,;friea ta 0 sadeste in inimile : pre a mari t. "noastre, eelor ce te laudam "pre tine. {it D umnezeeste supuindu-te f!)i legei lui Dumnezeu, ~i infrumAratatu-s'a Hristos, stri) setandu-te en cunostinta dumga Mergatorul inainte, ~i la Ii nezeestei Seripturi; pre interiurile Iordanului merge; a'l (I leptii Elinilor i-ai invatat aintampina pre dansul sa sar(:: devarul, a marturisi pre Hriguim, ell ganduri curate fiind ~l stos impreuna eu 'TaUH si ell luminati., ~; Duhul, strigand : Domnului Cautandu·ma pre mine eel ~~ sa-i cantarn, eft eu marire s'a rata cit, intru eele fara cale !r prea marit, Dumnezeul [nell, intru saraSlavacia cea prea bogata imbraPropoveduit-ai fericite Silcandu-te, stai de fata sa te vestre pre Hristos eel intrubotezi, Mantuirea tuturor. · pat, a se cunoaste intru un P amantul si Cerul acum Ipostas, si a se intelege in sa dantueasca ; Facatorul de doua voiri si in doua lucrari; bine a1 tuturor se boteaza in carele a indumnezeit pre eei ape, cufundand multimea grece eu credinta striga lui: Damsalelor noastre celor fara nunului sa-i cantam eft cu slava

s'a prea marit,

mar.

impreune pre cei de j as ell cei de sus, insusi Dumnezeul tuturor, a intrat in pantece neispitit de barbat; ~i aratandu-se intru asemanarca trupului, a stricat paretele eel din mijloc al vraj-· bei, ~i a mijlocit pace, darn-

C a sa

Si acum,

a Nascatoarei:

lui, te-ai facut lerarh, priimind :/ ungere stan ta: Pen tru aceea I te laudam pre tine Parinte, purtatorule de Dumnezeu.
I
I

C a~tigand

Alt Canon, Irmos: Frica ta Doamne ...

curatia gandu-

I re eel ce trupeste si-a I! intins palmele pre Cruce, l-ai Dumnezeu, ell IIIpropoveduit

J>

dovedirile tale cele cuvantato are, ~i semetia jidovilor 0 ai pierdut prea fericite. mare facandu-te intru minuni, duhurile gonesti ~i boalele eelor ce se roaga ell credinta le curatesti , Silvestre ganditorule de cele dum-

Foarte

Slava:

nezeesti.
curata dupa nastere ai dimas intru tot sfanta, Ca ai nascut pre Dumnezeu Cuvantul, carele s'a asemanat noua fad.. pacat, ta Doamne, 0 sa'1,de~te in inimile robilor tai, ,,~i fii nona intarire, eelor ce . "intru adevar te chemam pre "tine.
CONDACUL

Fecioara

Si acum, a Nascatoarei:

sa aibi pentru aceasta invrednicire carea nu a fost ingerilor. Ca decat prooroeii rnai mare te voiu face. Ca dintru aceea nici un ul ara ta t pre mine nu m'a vazut, ci intru inchipuiri ~i in umbre si visuri; iar tu inaintea mea stand m'ai vazut, ca am venit sa mantuesc pre Adam eel intaiu zidit.
Sedealna sfantului, glas 8. Podo bie: Pre Intelepciunea ...

F rica

lrmosul:

lordanului, astazi viind Domnul, catre loan a strigat: Nu te teme a rna boteza, ca am veni t sa mantuesc pre Adam eel intaiu zidit. te silesc pre tine Botezatorule ca sa treci hotarele; nu'ti zic tie spune-mi cele ce graesti celor Hidl lege, si vezi pre paca tosi, N umai rna boteaza tacand, si asteptand cele din Botez, ca vei
,

La repejunile

inaintea praznuirei, glas, 4. Podobie: Aratatu-te-ai astazi...

Riu al bunei credinte, aratandu-te Silvestre, tot pamantul l-ai ada pat, eu riurile dogmelor tale, ea un Ierarh dumnezeesc, si cu ploile minunilor, ai spalat intinaciunile patimilor, si dupre vrednicie ai mostenit paraele desfatarei; drept aceea adunandu-ne astazi, eu cantari, dupre cuviinta te cinstim, si eu credinta strigam tie, dumnezeescule Ierarhe: Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iert are de gresale sa ne daruiasca, celor ce praznuim ell dragoste sfanta pomenirea ta.
Slava, Si acurn, a inainte praznuirei, glas 8. Podabie: Fluerile pastoresti.,

leo

s.

Dumnezeule eela ee esti nevazut, Cuvinte eel neajuns, earele te-ai nascut din Tatal mai pre sus de fire si de cuvant, ~i iarasi mai pre urma din Fecioar a, neschimband
--_-------"'_~ ...

S:):-;;;;_~~

;~~¥~-=:r.,~-~~~~--=:"-"

---=;;;;;)~

~I"W W _'_m '''~'' , _~_~,,'NI...,._ __

illlilliilllll!lll

w7~~

W,_W,__

"
?~

,_~I;..,N..;;D;..;;O~U IL_E .... 'A_Z.... __

F_NZZ7"H""dH<'

_"

.................... , .. "_.' .......

d~_

l\

ii,,':,

eeea ce ai fast, mergi in curgerile lordanului acum sate botezi eu trupul; cela ce bine ai voit a mantui ca un Dumnezeu neamul omenesc.
Peasna 4. Irmos:

Alt Canon, Irrnos. Auzit-am Doamne taina ...

1r'enit-ai

I
;i

;~

din Fecioara nu ll! sol nici inger, ci tu in"su.-ti Domnul te-ai intrupat, ,,~im'ai mantuit pre mine tot 0" "mul. Pentru aceasta strig tie: "Slava puterei tale Doamne.

Jerarh euprins de Durnnezeu te-ai aratat Parinte Silvestre, ungand preoti prin Duh dumnezeesc, si noroade luminand prea sfintite. ajutorul Duhului gonind boale, ai tamaduit patimi nevindeca te, in tru tot ferieite, intorcand din inselaciune pre cei fara de minte,
,~u

de venirea ta marele Mergatorul inainte lisuse, facatorule de bine, si spaimantandu-se striga catre tine: Foe fiind Stapanc, sa nu rna arzi pre mine, cela ee sunt iarba Doamne.
l;.;;.'. ,,'_.,

Minuneaza-se

resurilor Silvestre, ai pastorit turma la verdeata cunostintei de Dumnezeu, izvorind apele bunei credinte. Duhului stant, s'a varsat in buzele tale Parinte. Pentru aeeea te-a uns Dumnezeu preot norodului sao, prea fericite.

I zgonind

inselaci unea e-

pre mine, stand acum de buna voie in apele acestea, apropie-te 1;' oane ~i rna boteaza, ca sa fae Darul eel prin apa neamului , omenesc.

Vazandu -rna

Darul

Slava,

II
j

Ii
(

'oare ca in niste n ori, ascuns in trup te-am eunoseut Dumnezeul meu; dar cum esti gol acum eu apele fiind imbracat, loan a strigat spai-

Preacurata.

zdruncinarile inimei mele Fecioara, si indrepteaza miscarile sufletului meu catre voirile lui Dumnezeu
Peasna 5, lrmos :

V indeca

Si acum, a Nascatoarei,

mantandu-se,

{I'j·,

j .. g~~l~dU-~~ ..... e::. .. ...

L umineaza-se firea ome, neasca, si mantuire ia de in~" tunereeul pacatului, si de sus l' se imbraca eu dumnezeeasca im~racamintea nestricaciunei

\atatorule de lumina, si fa]j])catorul veaeurilor Dom/

"nul, intru lumina porunci"lor tale povatueste-ne pre "noi, ca afara de tine pre alt "Dumnezeu nu stim. 1~ ocaiti-va, imparatia lui

...

....

Dumnezeu s'a apropiat. Striga sfintitul Mergator inainte ce s'a ararat din pustie, ~i ne-a innoit pre noi cei pustiiti. Venit-a Hristos pre carele legea de demult l-a nurnit si sfintita adunarea proorocilor, innoindu-ne ell dumnezeescul Botez, pre noi cei invechiti en multe gresale. Streine ~i infricosate lucruri (a zis loan) vaz astazi, Acum izvorul nemurirei a venit sa ceara dela 0 mica picatura dumnezeeseul Botez.
Alt Canon, Irrnos :

mar manca inimile, Incetandu-o ell lucratoare leaeuri ale euvintelor tale, purtatorule de Dumnezeu, 0 ai vindeeat ea un doftor, eu Darul eel dumnezeesc al sfantului Dub.
Si acum, a Nascatoarei:

impletirile cuvintelor dan cuI eel mai de desubt tale Parinte, ai dezlegat toate _Mal pacatelor m'a incunjulegaturile cele desarte; si pre "rat; ci ea pre proorocul Iona, cei legati de inselaciune, i-ai "Doamne, Doamne, seoate legat intru dumnezeeasca ere"din stricaciune vieata mea. dinta .deschizand cugetele lor ; Roureaza dezlegarea pacaeu descoperirea Scripturilor, telor noastre, iubitorule de Ierarhe terieite. oam eni, eela ee in curgerile Inima ta Parinte s'a facut lordanului ai eufundat grefara prihana intrufndreptasalele pamantenilor, pentru rile Stapanului tuturor,' pre mare mila tao carele iubindu-l, trupul ti l-ai Noeanul dreptatei fiind biruit, si imbogatindu-te eu Hristoase, mergi aeum in riul Darul minunilor, vindeci boaIordanului sa cufunzi pre balelecele eumplite, si cele grele laur, si neaseultarea lui Adam zdruncinari ale sufletelor, sa 0 speli, Slava :

Cn

Pentruce m'ai lepadat.;

Bueura~te ccea ce singura ai nascut pre eel ell putere nernarginita, earele a saracit intrupandu-se, bucura-te Indreptarea lumei eelei cazute PreacuratavBncura-te dezlegarea intristarei. Bucura-te : mantuirea credinciosilor. Bucura-te scaunul eel ina It al lui Dumnezeu.

m.

Peasna

6 lrmos:

'Boala eresului eelui cumplit al lui Manent, eea ucigatoare de suflet, earea ell a-

zvorul nestricaciunei fiind tu Hristoase eu adevarat, cum te vor incapea pre tine

IN DOVA ZILE ~QtOU?IfM'/7~ff.hU~''#''#.BT~,«iT#,,g#~U~D"B7/dM'AWJW:W#'#.D'~$q;J!lS!ltl';z.!TInmw~-«'-Hill~~?::!I!i!lii?:ii!liir:;~W~d~~~ iLi ~

~u~ ~..~

43

eurgerile riului? A strigatMergatorul inainte, sla vind multa milostivirea tao

Irmosul:

("'u rugaciunile tale ai inchis in paza vesnica ~i nesca:.,' pata pre eel vielean balaur, !, carele din pizrna strica pre cei ee se apropiau de el fericite, puindu-i pecetea Crucei I ( ca niste usi, ~i ea niste za-

',
i,'I;\"I,'.'"

Rugaciuriea

Alt Canon, Irmos: mea voiu varsa.;

Rugaciunea mea voiu var"sa catre Domnul, ~i lui voiu "spune scarbele mele, ca s'a "umplut sufletul meu de diu"tati, si vieata Olea s'a apro"piat de iad, si ea Iona rna "rog: Dumnezeule, din stri"diciune scoate-ma,
CONDACUL Ierarhului, glas 2.

celor curgatoare de miere, in (:',;,' pamantul a iesit pre a fetot ( ricite, si lumina invataturilor tale, si razele minunilor, si t, aratarea eea dumnezeeasca a )l faptelor a stralucit la marginile lumei.
Slava:

V oa reo Snnetul

cuvintelor

tale,

lui Dumnezeu umplandu-ti gura ta, ne-ai descoperit noua cunostinta Treimei; si nedumnezeirea tiranilor 0 ai surpat Silvestre, eu prastia euvintelor tale. Drept aeeea roaga-te Domnului pentru noi.
leo S.

De intelepciunea

Podobie : Cautand cele de sus ...

[mbogatindu-te ell scaunul


capeteniei apostolilor, te-ai aratat slujitor lui Dumnezeu prea minunat, impodobind, intarind si marind Biseriea eu dogme dumnezeesti. Si Inminandu-o ca 0 stea luminoasa eu lumina bunatatilor, ~i invatandu-o sa creaza in Trei, me, ca intru .0 Dumnezeire nedespartita, ai gonit eresurile vrajmasilor, prea intelepte Silvestre. Pentru aeeea roaga-te Domnului pentrunoi.
1ntru aceasta luna, In 2 zile, pomenirea celui dintru sfinti, parintelui nostru Silvestru papa
al Rorriei.

r
j.

Izvorind vindecari si daruri dumnezeesti din destul totdeauna, din p 1 0 i 1e pre a stantului Dub earele lucreaza )' toate Ierarhe prea fericite, vini' deci in Dar pre cei ce Yin catre , tine eu ere dint a curata.

{'."prooroci cunoscand adanciI mea tainei tale Fecioara; pro~ I oroceste oau vestit mai 'nainte luminandu - se cu dumnezeeseul Dub. Si acum vaznnd noi , acele aratari credem eu bu-

De

~iD:~~; ito ri i ~:~:tQ~';i~

li

, cuneo

.mort fiind,

Stih: Inviaza boul eel' mort pre Zamvri vrajitorul rusinand. Silvestru papa Romei, carele vietueste ~i -- ~~_~--'"' ------'-''"'''~'~__= ...

~:~-==,-~,~~-,--"--;z~..".,-"..-..,...~~,-'"~=---""'-:-.,..-

....~ ... ~~,--,~-~~

'=~-==_-='~

.~

!------~~-~~~~=
. 44
~~J.imIIW~"h'"~gp$qff~'/#.Bi
j

__

"'!"'"

~_7"::

__ -

LUNA LUI IANUARIE


W;'H//P~#;..g~-,,,*d//.A}'~~#~~~~.n;w/Q..Y'./$'_·r"~in~~

Silvestru duhul si-a dat, In a doua zi a accstei luni eu adevarat.

Acest sfant, pentru al lui mult spor, ~i inaltare spre bunatati, a fost hirotonit episcop Romei celei veehi daca a murit Miltiad. Si fi.nd facator de multe minuni, 9i aducarid pre marele Constantin imparatul la credinta intru Hristos, si curatindu-l prin sfantul Botez, de patimile trupului si ale sufletului, :;;i aratandu-i din lege si din prooroci, ca Hristos este mai 'nainte prooroeit. Si inviind taurul, pre eareJe 11 omorise jidovul Zamvri ferrnecatorul en Iermecele, pre earele Zamvrl. nu l-a putut invia. Si fiind mijloeitor la multi .de mantuire, Intru batranete adanci s'a mutat catre Domnul.
J

Intru

aceasta jzi, pornenirea sfantului tului mucenic Teaghin.

sfinti-

Stih: Teaghin intra In mijlocul marei a:;;a, In carea de te vei ~j afunda, inlauntru Cer ului te vei afla,

Acesta

a fost episcop

in eetatea

Paria

EJispontului,

deci

adus hind la tribu-

nul Ziliehintie 9i marturisind pre Hristos Dumnezeu, tara de crutare a fost batut eu toiege. Apoi a fost legat, si dupa aeestea a fest aruncat in adancurile marei, unde si-a savarsit calea nevointei, ,
Intru accasta zi, sfintii Teopempt si Teodota, maica sfintilor ce,lor !al~ade argint, in pace
sa savarsit.

Sfantul acesta rnucenic Vasilie· a fost pe vremea lui Iulian Paravatul, din cetatea Anghirei. $i fiindca credea in Hristos a fost prins, si ducandu-l lata la , , ighemonul Satornil, CLl mare indrazneala a marturisit tnaintea lui pre Hristos. Deci fiind spanzurat a Iost strujit fara milostivire. Apoi a fost adus del a Anghira la Constantinopol, ~i aeolo iarasi a fost strujit. Si atata de tare a fost intins, in cat i~a iesit tnehieturile umerilor, si a mainilor sale. Apoi a taiat curele, si a seos din trupul sau, si eu hare infoeate i-a strapuns madularile ; si toate aceste munei le-a suferit eu barbatie, Pentru care a si priimit ajutorul dela Dumnezeu. Cad fiind aruncat in cuptor de foe aprins, a fost pazit nevatamat, prin rugaeiunea sa. Dupa aces tea I-a tntors legat la Chesarea, 9i a fost osandit de boierul eel de acolo, ea sa se lupte ell hiarele. Dec] facand rugaciune, si fiind lovit de 0 leoaica, s'a savarsit si a luat cununa nevointei. lara sfintele , lui rnoasre, ell osarrlie ariunandu-le rudeniile si prietenii sai, si infasurandu-le , ') eli mirezme si eu giulgiu, le-au tngropat eu euvenita cinste, la loc insemnat. lara mai in urrna au zidit acolo si 0 sfanta , biserica, intru numele sfantului acestuia.
J ,
)

Stih : Pre Teopempt en sal dezlege de legatura trupeasca voind, Venit-au lngeri infocati, Dumnezeu trimitand. Stih : Teodut tre cut-a viea ta boalelor, Ceea ce a nascut in \ficats. pe vindecatorii aceasta zi, prea cuviosul s'a savftrsit, Marcu pamante:;;ti Marcu eu pace cuvinte na auzit

zi, sfantul Serghie de sable s'a sa\·ilr~it. Stih: Nu este eu putinta a se spuuc nici in minte a se inchipu] ararat, Cata bucurie Serghie taindu-i-se capul, avea eu adevarat.
Teop.st, ell pietre :-;{l.\,ar.o;;it. Still: Tecpiste crcdinciosule te ornoara pre tine eu pietre aratat, Multimea necredinciosilor prin raul sfat. fiind b.rtut sa

Intru aceasta

lntru

aceasta

zi, sfantul

neputintelor.
Intru Stih:

Si mai 'nainte de a se muta dela pam ant, urechile dela cele pamantesti s'a ridicat.

ell adevarat,

Intru aceasta zi, pornenirea prea cuviosului parintelui nostru Cosma arhiepiscopul Constantinopolei, facatorul de minuni, carele este in sfanta biserica ee :o:;e chiamii Sevasmia. Still: Avan d de sus Cosma Dar indoit, Mare podo Iba. inaltului scaun ai statut, Intru aceasta zi, sfantul noul mucenic Zorz Giurgiul carole in Mitilina ruarturisind prin sugrurnarc sa SAVar,?lt.ln anii una mie sapte sute saptezeci. Stih : Zdrobeste-ti bine mucenice ~i mana ta prin sugrumarel
-'---$'-:;;'-;;';:'-'-:0:-;,'''_

Intru aceasta zi, pomenirea


Vasilie,

sfantului mucenic

eel din Anghira.

Stih ;: Strigarea, groapa, muscarea hiarelor eelor salbatece cu adevarat, Pre Vasilie eel prea bland I1U l-a infricosat.

·.......

.,...,.

ftft%

..

¢pre.,

..

45
Ciid a~a vei zdrobi pre vrajrnasul te-a zdrobit prin luptare. eel ee Alt Canon] Irmos: Tinerii cei din Iudeea ...

Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne milueste-ne si ne mantueste pre noi, Amin.
, ) ~ I

Peasn a 7, Irrnos.

"',hipul eel de aur in cam\llpul Deira cinstin?uose, eei

I
I

~',.'!,.

trei tineri au defaimat po" "runea eea prea fara de Dou~"nezeu, si fiind aruncati In "mij locul foeului,. racori_nduse au cantat: Bine esn cu" .. .,vantat Dumnezeul parinti-

~ept ea un finie in ~asa Domnului, ai inflorit Parinte rodurile dreptatei, din carele se hranesc eei ee te cinstese .'cantand: Dumnezeul parintilor nostri bine esti cuvantat.

"lor nostri,

j
..

,Il~~.

haina sfintita Imbra, . cand u-ma Hristoase, pre mme feel golit, prin sfatul amagiSlava si pomenirea ta Pa .. torului, gol ai v en it ea sa I rinte petreee in v~ci, impr~: ll,' intri in ape pentru bogatia una cu toti dreptii, ~u e~rll J bunatatei, laud milostivirea pomeneste-ne pre n01, eel ce ta, si ~a inch in minunatei eu credinta cantam: Dumneranduelei tale. zeul parintilor nostri bine esti este aceasta multa purcuvantat. tare de gri j e a ta Hristoase Slava: pentru noi? Ce este aceasta Terarhul eel stralucit luminegraita si mai pre sus de , nandu-se eu stralucirea Duminte smerenie? Zis-a loan hului , a risipit Intunerecul racand te-a vazut pre tine gol, utatei , Y a luminat pre 1 toti ~i , f ~i poruncindu-i lui ea sa te eei ce striga: Dumnezeu paboteze. ' rintilor nostri, bine esti eul prins-ai Hristoase ea 0 van tat. taclie cinstitul tau trup in mij;;i acum, a Nascatoarei ; locul Iordannlui, si ai cautat Rea minunata Fecioara! chipul eel ing ropat eu patiTu ai pur tat in pantece pre 1', mile ?i eu pacatul; ~i aflaneel mai 'nainte de veci, ase\ du-l l-ai infrumsetat en Bomanandu-se eu noi prin trup, tezul tau bunule. Pentru aceasta te laudam pre tine. pentru nernarginita sa milo-

ru

pre eei ell minte desarta, earii bole au de necredinta, si bucurandu-te (prea laudate Silvestre) cantai: I?u~nezeu~ piirintilor nostri bine esti ellvantat,

eu dovedirile eat ebiruit e.l . ta:i ale cuvintelor .tale,

Ce

t~

=w.

.*'

·-'

••

44

· ..
/

rt

•••

rIn.,

.....
LUNA LUI IANUARIE
"#~~iWJW.tZ!t :J'b!/U.J;:/~.,;q#,MII#~'l~:n'ill ~M'::;":M.1!

~"""'"

stivire, ca sa mantuiasca pre cei ce canta: Oumnezeul parintilor nostri bine esti cuvantat,

eel prea far~ inceput: Venit-ai sa speli gresalcle tuturor cere de preste ani, in repej unile Iordanului.
Alt Canon, Irrnos :

Jf/

D re

Peasna,

8) lrrnos:

Dumnezeu carele s' a pogorit in cuptorul eel ell .foc la tinerii evreesti, ~i va> "paia in tru racoreala 0 a pre"facut, ea pre Domnul lauda"ti-l lucrurile, ~i-I prea inal"tali intru toti vecii. G Iasul celui ce striga in pustie, aratat inainte a statut loan, intorcand inimile cele ce se pocaesc en caldura, sa rnareasca pre Mantuitorul si Stapanul eel ce s'a ararat in lordan. ce marile si izvoarele ai facut si cum in ape intri? Ce voesti sa speli? Cela ce esti spalarea si curatirea tuturor eelor ce te lauda pre tine Hristoase in veei. usuei curgerile rautatei vdlj masului, ~i marile patimilor sa le potolesti, ~i credinciosilor curatire !?i iertare sa le izvorasti Stapane, vii sa te botezi in repejunile Iordanului. F acatorule al vremilor si al aniIor, sub ani facandu-te pentru milostivire, cela ee fara de ani ai stralucit din Tatal
,. ----,., ••••• ,..

Cei ce s'au facut cu Darul...

T zvorul dulcetei esti, eela

C autand

sa

nvatand 0 fire a unei Dum, nezeiri, ce se intelege in trei fete, neineetat Parinte cantai: Bine cuvantati toate lucrurile pre Domnul, si-l prea tualtati tntru toti veeii. N umitu-te-ai Parinte adevarat Inv atat or adevarului. , Pentru aceea ai defaimat in priveliste tuselaciunea ratacirei celei en nume mincinos, cantand: Binecuvantati to ate tapturile pre Domnul, si-lprea inaltati intru toti vecii. ,, , .. ratatu-te-ai capetenie a t\, sfintei adunari, de taine invatatorule. Si ai impodohit scaunul capeteniei ucenicilor, . strigand: Binecuvantati to ate lucrurile preDomnul, si-l prea inaltati intru toti vecii. ,, t dumnezeesti intrumsetandu-ti ini rna Parinte, cu totul te-ai facut frumos, si te-ai impreunat eu eetele cele de sus, strigand: Binecuvantati toate lucrurile pre Domnul, ~i-l prea inaltali intru toti vecii ..
U¥~ teL. .;;

\C U bunatati

Binecuvsntam

pre Tatal.,

iii

.~~-----,,:,!,:,-.-=±,-,-..__

..~, .. --

•.. -- .--~-

..•. -.---.---~

-~"'-,.,

--....

-'

._ .•

~,-~.,-~._____..:.

__ ~~-,'~,,..._____-r

__ ~-____..:_r··_c--· __ -·,_.__=__=_._.--..--::-...:.----=~~~"'::"""~~~~~=~

TN DonA ZILE

47

graiurilor tale ce'j\' lor dumnezeesti, neamurile omenesti te tericim pre tine ( cea pururea fericita, si can; tam: Binecuvantati, toate lucrurile pre Dornnul, si-l prea inaltati, intru toti vecii. , ,
ee s'au facut eu Da.rnl tau, biruitori tiranului, ,,~i vapaiei, tinerii cei ce au "pazit foarte poruncile tale, "au strigat: Binecuvantati toa"te lucrurile Domnului pre .Domnul, ~i-lprea tnaltati in-

Urmand

;;i acum,

a Nascatoarei ,

stita, vestind primavara cea intelegatoare, statut-a Botezatorul inaintea celor ce sunt in iarna nemasuratelor gresale, i'i a eelor ee rabda pururea viforul duhurilor eelor protivnice prin prea cumplite patimi.

C ei

Sa laudam bine sa cuvantam ...

Jrrnosul ,

mortei langa ra111 re Dumnezeu Cuvantul eel dacina zacan d, ca pre un lemn te ingrozeste eu taierea, nedin Dumnezeu, carele en rodirea ta vazandu-o, Deci "negraita intelepciune a venu ramanea neroditor suflete "nit sa innoiasca pre Adam al meu, ci striga lui Dumne"eel cazut rau prin mancare zeu en fierbinte pocainta, gre"intru stricaciune, din sfanta , sit-am tie, rnantueste-ma. .Fecioara negrait intrupan"du-se pentru noi credinciosii, (j Iasul celui ce striga, s'a "Cll un gand intru laude il auzit in inimile cele pustiite: "sU1vim. Veseliti-va, inainte a statut Hristos, iertare tuturor daruV azandu-te loan pre tine indu-le. Sfintiti-va toate: mafacatorul dcbine, la sine vi,, rea ~i izvoarele, riurile si vaind, ~i cerand ell smerenie de ile, luncile si toate cele de la dansul Botez, minunandusub soare. se, s'a spaimantat, neindraznind niei cum a se atinge cu Alt Canon, Jrmos: mana, de eel ce se atinge de Cu adevarat Nascatoare de ... munti si fum ega. C U osardie te-aijertfit pre C a 0 randuncaprea cin- sine-ti prea ferieite, prin 0Peasna 9, Irmos:

"tru toti vecii.

Pre tine raza slavei Ta~ talui carele ai stralucit celor ce sedeau intru intunerecul rautatilor, Soarele eel neapus Doamne. Si ai venit sa luminezi pre toti eu sfintitul tau Botez, ca pre un Dumnezeu si Mantuitor ell cantari te slavim,

S ecurea

..

7'

~i~.:;.;:·

'··~-'·-+-_"=----··::ii,;j_-

-;",p,-4-(,·~·-~g=-::~~

...... ~~,...~

4ieP

W4wF,-,~·=--o..-~~~~_~=$~!:

LUNA LUI IANUARIE

morirea desfatarilor, si te-ai facut jertfa bine priimita, eelui ee s'a omorit pentru noi. Ca 0 dumnezeeasca capetenie a sfintilor parinti, ai intarit dogma eea prea stanta, oprind dogmeleereticilor cele
fAdi

put trup luand ca un om, a venit sa se boteze in Iordan de mainile eare le-a zidit, eutundand pacatul lumei.
Slava,

$1 acum,

asemenea.

te-ai adunat, biruind pre vrajmasii eei Hidl trup dumnezeescule Ierarhe Silvestre.
Slava:

de Dumnezeu, Gn eetele eel or fara trup

Pomenirea ta a rasarit in lume ea un soare stralucitor povatuind la lumina, pre cei ee te lauda eu credinta, Parinte Ierarhe.
Si acum, a Nascatoarei

priimi curgerile riului iubitorule de oameni? Pre tine eela ee ai faeu t riurile ~i marea din eele ee n'au fost. Cum va indrazni Mergatorul inainte a'si pune mana Stapane pre crestetul tau eel preacurat? Laudam cutremurandu-ne Cuvinte inaltimea saraciei tale. ,
'

Gum tevor

LA HVALITE. Punem Stihirile pe 4, glas 6: Podobie : ingen::~tile puteri ...

Fecioara iubitoare de bunatate, imbuneaz a sufletul meu eel ranit de pacate, ceea ce ai nascut pre Dumnezeu si Domnul eel bun. adevarat Nascatoare "de Dumnezeu, te marturisim "pre tine Fecioara Curata cei "mantniti prin tine, ell cetele "eele fara de trupuri, slavin"du-te pre tine.
SVETILNA,
Podobie:

Cn

lrmosul:

Femei ascultati.;

GaSUl celui ee striga glasueste, si dealuri saltati, dantueste neamul omenese; pentruca Cuvantul eel fara ince-

Duterile ingeresti mergeti inainte, dela Vitleem la ri~rile Iordanului. Mergi mai 'nainte Ioane, lasand pustiul, Bucura-te riule si te gateste, si tot parnantul sa se veseleasca. Hristos vine sa curateasca pacatul lui Adam,ca un milostiv. Cu guri curate, si cu suflete curatite, veniti in taina .Vitleemul parasind, si la Iordan en Hristos mergand, sa-i cantam lui eu veselie, toate mostenirile pamantului, acum eu credinta zicand: Bine esti , , eu van tat eel ee vii, Dumnezeul nostru slava tie. , Mare si infricosata taina este, ca Dumnezeu oamenilor s'a asemanat, si eela ee niei

c~m de pacat nu stie, ca un vinovat cere dela loan a se boteza astazi in riul lordanului. Bine esti cuvantat eel ee te-ai aratat, Dumnezeul nostru slava tie. ,

Floarea

lui David rasa-

rind din F ecioara, Hristos a venit la riurile lordanului, sa spele pacatele stramosului cu ape. Dantueste Adame, veseleste- te Evo! Cerul sa se bucure, noroade sa zieem : Bine esti cuvantat eel ee vii Dumnezeul nostru, slava tie. ,
Slava, glasul

rele a fast praznieul nasterei lui Hristos. Luminat si prea stralucit se arata si eel ee vine al dumnezeestei aratarei lui. Intru aeela pastorii eu ingerii slavind, s'au inchinat lui Dumnezeu, celui ce s'a facut om. lara intru acesta loan de Stapanul atingandu-se ell mana cea dreapta, ell eutrem~r a grait: Sfinteste-ma pre mine ~i apele, insuti eel a ce ai mare mila.
Stih : Pentru aceasta imi voiu aduce aminte .de tine dinparnantul Iordanului ~i al Errnonului din munte mie. '.' .

:;;i Podobie

acceasi,

eu mana temandu-se a'si pune mana, bucura-se ell sufletul gandind loan cum bine ai voit a'ti pleca crestetul tau in ehi p de rob fiind imbracat, ca pre oameni sa-i scapi din robia vrajmasului pre ceiee striga: Bine esti cuvantat eel ee vii. Dumnezeul nostru slava lie. eu taina sa se bucure acum dupre proorocie, si muntii sa salteze. Intoarce-ti curgerile lor dan e precum serie, intricosaza -te de fata Stapanului.Ca Dumnezen fa9.andu-s~ om, pre toti oamenn a venit sa-i curateasea de pacatul lui Adam.
LA STJHOAVNA. Stihirile pe 6, insusi glasul.

Cutremura-sc

Tot pamantul

Si ileum, asemenea.·

Iordane riule: ca iata vi n e Hristos Dum~ nezeu, sa se boteze dela loan, ca sa sfarame eu dumnezeirea capetele balaurilor eele nevazute in apele tale. Bucura-te pustiul Iordanului. Muntilor saltati eu veselie, ca vine vesnica vieata sa cherne pre Adam. Glasul vestitorului striga: 0 Inane Mergatorule inainte: Catiti, caile Domnului si cararile lui dre pte sa le faeeti. ,
Stih: Vazutu-te-au apele Dumnezeule, vazutu-te-au apele ~i <au spairnarrtat,

G ateste-te

Mai luminat

de

cat soa-

se veseleasca pustiul lordanului, si sa infloreasca ca erinul, ca glasul celui ce striga s'a auzit intr'Insul, gatiti calea Domnului. Ca eel a ce a pus muntii eu masura, ~i vaile cu cumpana.cela ce toate

.Sa

50
1l"~~ffMY~,IW~~~#O'~.M'.iW~~..Y"ff~§,~'#"f;~ff~gh'./~_"_"''Z'.bUH~a

LUNA LUI IANUARIE

J:~_~3o!'iI!'~

~~

le umple ea un Dumnezeu, eiri indurate, dezleaga gre~ase l-oteaza dela sluga. Ineelele sufletului meu eelui dezput-a a saract, eel ee daruenadajduit, ea un indurat ee ai ste daruri bogate. Auzit-a Ebunatate din fiinta si din fire. va, intru scarbe vei naste fii, Cuvintele limbei tale celei iara aeurn a au zit Feeioara, de Dumnezeu miscate, v~zano bucura-te cea plina de Dar, ' du-le ca au iesit adevarate, pre Domnul este ell tine, eel ee tine te fericesc acurn prooare mare mila. roace, laudandu-te intru adeSlava, ~i acum, glas 8, a lui Anatolie. var; ca tu ell glas suptire, ai Ioane Botezatorule, eel ce strabatut lumea ca un fulger, din pan teee m' ai cu nose ut pre spuind m a i 'nainte venirea mine Mieluselul, la riu fa-mi Domnului eea mantuitoare. slujba, eu ingerii slujeste-mi, vieata ta cea asemenea tinzandu-te atinge-te eu palingerilor te-ai a r it ta t Inger ma de crestetul meu eel prea pre parnant, ~i numire de ineurat. Si cand vei vedea mun• ger intocma ai castigat, frumtii cutremurandu-se, si lorsetea sufletului alcatuindu-o, danul intorcandu-se, sa strigi trnprcuna ell frumsetea trupuell dansii: Cela ee te-ai intrului, Malahia prea ferieite. pat din Fecioara spre a noaAlte Stihiri alemucenicutui, glas acelas, stra mantuire, Doamne slava

eu

tie. '

Podobie : 0 prea slavita minune ...

~i cealalta slujba a Utreniei dupre randuiala ~i Otpustul.

INTRU .ACEASTA LUNA


3 ZILE. Inainte praznuirea Botezului Domnului, ~i sfantul prooroc Malahia ~i sfantul mucenic Gordie. La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6, ale pro. orocului 3, ~i ale mucenicului 3. Stihirile proorocului, glas 8, Pndohi«: Doamne, de at ~i statut ...

IN

Vazand negura inselaciunei inaltaudu-se, te-ai departat eu tugirea, purtatorule de chinuri Gordie.asteptand pre Dumnezeu; si in muIte osteneli deprinzandu-te, si eu postiri obisnuindu-te, simtind puterea lui ea un luptator de sine-ti chemat, ai navalit asupra proti vnicului. Foarte ell indrazneala ai a· j nns la multimea vrajmasilor pre a laudate Gordie, intru nimiea socotind pri velistea celor taradelege. $i s tan d in

""

~ ,. ".~1)oamne,pre proorocul .~ .' O)taupunrugator si mij• • <0 (, Iocitor catre tine. Cu ale caruia rugaciuni simijlo-

IN

TREI ZILE

51

mijloc propovednitor de buna voie ell glas mare ai propoveduit pre Hristos Ziditor
si Domn dimpreuna en Tatal "'."." tnceput, ~i ell sfantul Duh fara de 0 cinste, ~i intocma vesnic.

iasca pre noi cei staramati.


Stih: Pentru aceasta irni voiu aducc a.n.nte de tine, din pamantullordanului III al Ermonului din munte mie.

laindu-ti-se capul cu sabia, aratat te-ai mutat din vieata , in vieata, dela cea muritoare, la eea nemuritoare, si din eea stricacioasa, catre cea nestricacioasa, neasteptand moarte fireasca, ci de buna voie alegand a muri. 0 cat sunt de minunate nevointele tale, purtatorule de chinuri Gordie, prineare ai maritnnucenice] pre Hristos eel unul milostiv.
Slava, .Si acum, arnaintapraznuirli,

tezi dela dansul, eu trica a striga t: Dumnezeule facatorulmeu, cum te voiu boteza pre tine eel nespurcat?
SUh: Vazutu-te-au apele Dumnezeule, vazutu-te-au apele ~i s'au spiiimantat,

Dadi te-a vazut pre' tine viind Me r g a t o r u l inainte Doamne si cerand ca sa te bo-

credinciosii duhovniceste, la riurile lordanului, ea sa vedem ararat minune mare, ca Ziditorul tuturor s'a ararat vazut, si sa se boteze a venit. Iordanului Hristos Dumnezeul nostru vine la Botez, vrand sa ne curateasca pre noi de taradelegile noastre, en aratarea sa, ca un singur bun ~i de oameni iubitor.
Troparul proorocului, glas 2:

51 ne adunam

,I

cela ce ell Duh sfan t boteaza si ell toe, la Iordan vine sa se boteze dela loan, Dumnezeu fiind nu gol. nici om simplu, ci in doua firi, unul acelas Fiul eel unul nascut, Cerand adica Botez ca un om dela eel muritor, iara ea un Dumnezeu ridicand pacatul lurnei, ~i dand tuturor 'mare mila,
LA STIHOAVNA

o prea vIa vita minune,

a lui loan Monahul.

glas 4,

La riul

. Slava, Si acum, 'glas 5.

Pomenirea proorocului tau Malahia, Doamne praznuind, prin tr'insul te rugam, mantueste sufletele noastre.
Slava, ~l .Mucenicului, glas 4.

Stihirile, glas 6. Podobie: A treia zi at inviat.;

Mucenicul tau Doamne

Gordie ...

luminarea eredineiosilor, iata curatirea noastra, va sa intre in curgerile riului ; ca sa spele intinaciunea ran:( tatei oamenilor, ~i s~ ne Inno~.1~~~~~~~~~~~~~~\~

lta

Cauta la sfarsitu! cartei. Si acum, al inainte praznuirii, glas 4: Cauta-l in 2 zile.

..

./, ~·-g~-z-·:&--z-;z·--c"",--=-",,I

~
_

~y~.-~--

---~~

.....

-~,'-~-.-'-~

--~'----'=---:;:'---'~.-----._--~'-~-------=-.-:;;;"~----~--i;;;:-_--"_;-

•.

-_=--~

~I ~

52

,w_",

__,.._..__.....1:,~~~,..,SU,I".~~'m~~.Lu#

'''',#.

zz~.

_mH/ __

LA PA VECE~NrrA
Cantam Tripeznetul, a1 caruia Stihul. eel de pe margine este acesta Ia Gr eci:

Cei de a patra ...

Peasna 3, glas 2, Irmo s :

impartasirea tainei intricosatei randueli, toti credinciosii sa intampinam pre Hristos, eel ce vine in repejunile Iordanului sa ne curateasca pre . nor, edeti prieteni glasul Cuvantului, stesnicul Soarelui, pre prietenul lVIirelui, eel ce striga noroadelor, pocaiti-va, ~i sarguiti a .va curati, spre intampinarea Ziditorului,

re piatra credintei intarindu-ma, largit ~ai gura --;mea asupra vrajmasilor mel, "eil s'a veselit duhul meu a ,,,eanta; Nu este slant ea Dum"nezeul nos t r u, si nu este "drept, afara de tine Doamne.

a fost gandul luiIrod c e 1u i ee taradelege a


ueis pre pruncii, earii vreau sa dobandeasca e r tar e, cit Hristos Mantuitorul nostru, vieata nepierzatoare tuturor

Indesert

"cuptorul a fost ars oarecand, "intru earele tinerii nu s'au "ars, porunca imparatului cal"cand, ci austrigat: Toate Indarueste, botezandu -se, "erurile Domnului pre DomC umplita sfatuirea lui 1- "nul laudati-l, si II pre a in"naltati intru toti vecii. rod, varsta cea tana:ra a prun· cilor , mai 'nainte 0 a omorit, \(..arsand izvoare de lacrarni Vitleemul umplandu-l de sancredinciosii din oebi, sa ne giuri. lara acum vine Hristos curatim to a t a spurcaciunea ca sa taca Bisericei fii multi , sufletului, si lumina eea inprin Botez. trei ta in lumina sa vedem, Alt Tripezne]. viind Hristos sa se boteze; caruia i-a marturisit Tatal a ?elaJee prin din Cer, si venirea Duhului ." ilostivire te-ai micsorat m sfant a stralucit in chip de po"pre t_ine, neschimbat pentru rumb. "eel cazut, si eu mana de rob T 0 a t a lacrama Hristos "ai voit a te boteza, Cuvinte "allui Dumnezeu, pa~e da-mi stergand dela toata tata, mer"mie iubitorule de oameni. ge boalele sufletelor cele eu multa durere, fara de durere Ouditindu-ne cugetele, ~i , rnai 'nainte spalandu-ne ell II in a pa sa Ie potoleasca, ~i pre

c ~~:A~!t:~:":';::

tl~~~n~a~~~:'

tN TREI ZILE

oamenii cei invechiti sa-i Innoeasca cu a doua nastere, pre cei ce cu cantari tl rnaresc pre e1 in veci. Sintescu-se sufletele ell baea Botezului cea de Dumnezeu data, ~i cu focul Duhului eel ce curateste pa timile, si arde toata materia spurcatei rautati, si da Dar a striga intru urnilinta: Pre tine te prea inaltam Hristoase in veci,
Alt Canon, Irrnos : Chipul rautatei..

,I

I,

Dumnezeu eu trup se descopere credinciosilor pre p~mant aratandu-se, spre innoirea neamului omenesc. Pre carele toata faptura bine-l cuvinteaza, slavindu-l in veei. lepezi Ioane a face degra ba plecandu-te mie. Deei lasa acum, ca asa este cu cuviinta nona a plini ell adevarat toata .dreptatea, (slugei a zis Stapanul): pre earele toata fapturabine-l cuvinteaza slavindu-l in veci.

S;uturand somnul rauta, ,'Chipul rautatei cumpli, tei dela och ii sufletesti, sa "tului Irod, toti batjocorinscoatem credinciosilor viclesugurile din inimile noastre, ;1 "du-l,la Iordan veniti sa mer~ si eu lacrami fierbinti sa ne Ii "gem credinciosi, ca sa ve...• " "dem pre Mantuitorul bote~ spalam rnintile, ca vazatori sa ne aratam celui ce s'a a- "zandu-se cu trupul de Mer"gatorul inainte in repejuni. \.·..... marind pre Hristos in "Pre carele toata taptura bine ~~~~~' "il cuvinteaza, marindu-l in . i Gtvant spurcat din gan- " veCl. 1 e duri vic1ene sa nu seoatem, Peasna 9, Irmos: I'r\~ dumnezeesc cuvant gandind, It )~~suflete curate, ~ieu buze, cantari s~ aducem Cuvanni)nespurcate, veniti sa rnalui celui ce s'a ararat cu trup "rim pre cea nespurcata si pentru noi, ~i a luminat pre "prea curata Maica lui Emcei din intunercc. Pre carele "manui!, printr'aceastaadutoata taptura bine-I cuvin"cand rugaciuni celui ce s'a teaza, slavindu-l in veci. "nascut dintru dansa. Milo,tdancul intelepciune i, "stive~te- te spre sufletele noa"stre Hristoase Dumnezeule, taina cea ascunsa, acum se ,,~i ne mantueste pre noi, arata oamenilor, noeanul ju~ rntelegator ~i spre Hri. decatilorlui Dumnezeu.Aeum .¥ .,.... ..... ll.n .... wo

.lrmosul: Sa' laudamrbine sa cuvantam.

t
f

... .

.A.A.

rt

•••

rt

ft·

,....,···

••••

44#4

rturt

stos nemultamitor, nimenea III tuitorul tuturor, acum sub sa nu fie, indelungarabdarea palma robului se supune, din asteptarei lui si a bunatatei, robia vrajmasului scotand defaimandu-o sa nu 0 huleapre om. sea, Ci eu frica ~i eu bueuLumina mare a stralucit rie sa-i slujim lui, cantand: neamurilor, eelor intunecati Milostiveste-te spre sufletele le-a luminat dumnezeeasca ranoastre Hristoase Dumnezeza: ~i eelor ce sedeau de deule, si ne mantueste pre noi. ' mult in umbra mortei, Soarele G raeste noroadelor eelor eel stralucit Hristos le-a ra' nepleeate Mergatorul inain~e~ sarit, cine v'a aratat voua ea sa fugiti Incunjurat-au ostile ingede mania ce va sa fie? Pui de resti, pre Mantuitorul, cand naparci. Deei roduri de pos'a botezat in Iordan, ~i cu cainta vrednice aratati, stri, , cutremur acea taina mare a gand: Milostiveste-tc spre su- laudat, a smereniei lui eei nefletele noastreHristoase Dumgraite, nezeule, si ne mantueste pre Irrnosul; .
I

n01.

cuuostinte; dl pre Hristos, caruia eei de alt neam, ea unui Mnntuitor s'au inchinat, en daruri einstindu-l, eei de casa (aratandu-se el) cauta nebuneste sa-l ucida. Milostiveste-te spre sufletele noastre· Hristoase Dumnezeule si ne mantueste pre noi.
Alt Canon, Irmos:

(j indraznirea oarbei ne-

I
I

Ceea ee esti mai cinstita "deeat Heruvimii, si mai sla"vita fara de asemanare de "cat Serafimii, earea Hidl stri"caeinne:pre Dumnezeu Cu"vantul ai nascut, pre tine eea "cn adevarat Nascatoare de "Dumnezeu, te marim,
~i cealalta slujba a Pavecernitei cei mici dupre randuiala ~i OtpustuL

~T;$~*_
LA UTRENIE
La Durnnezeu este Dornnul, Troparul inainte praznuirei ~i al proorocului. Slava, al mucenicului,
c-

tul-pierzatoare, aeum indreptandu-o, s'a ararat Adam eel non, SID bozire nasterei cei de a dona dand aeve prin Botez. L egea ~i prooroeii plinind ~i dreptatea savarsind Man-

C aderea lui Adam cea eu to-

Ceea ce esti mai cinstita ...

~i acurn,· al inainte praznuirei. Dupa intaia Stihologhie, Sedealna, glas 3. Podobie : De frumsetea fecioriei tale ...

dupre Dumnezeire, ~i euprins en materia trupului, va sa vie a

C ela ee este neeuprins

55

se boteza in curgerile Iordanului. Pre aeesta ell curatia , gandului sa-l priimim, ca tuturor va sa fad! innoire. Catre carele sa strigam en frica, slava Hristoase aratarei tale.
Slava, ~i acurn, asernenea:

Mantuitorule , facatorule de bine ee~ ee vii sa ne sfintesti pre not.


Psalmul50

CANOANELE
Trei: al inainte praznuirei, cu Irrnosul pe 6, al proorocului pe 4 ~i al mucenicului pe. 4.
Canonul 'inainte praznuirei.

Aratandn-te tu in Iordan Mantuitorule ea sa te botezi eschide- voiu g u r a mea, in ape en trupul, ostile in~ si se va umplea de Duh, -gere~ti s' au spaimantat va,,~i cuvant voiu raspunde imzand pre Stapanul tapturei "paditesei Maicei, ~i rna voiu stand inaintea slugei. De sus '. "arata luminat praznuind ~i te-a propoveduit pre tine '[a- II "voi canta minunile ei bueu-., tal eel fara inceput; pentru a- .' "randu-ma. ceasta ell veselie strigam tie, C ela ce adancurile eu poslava Hristoase aratarei tale. runca ta le-ai facut iubitorule Dupe. a doua Stihologhie, Sedealna, glas 5. de oam eni, si pamantul pe Podobie ; Cuvantul eel impreuna .. ape l-ai spanzurat Doamne, Pre Cuvantul eel intocsmerind u-te vii sa te botezi in ina cinstit ell Tatal ~i en Du- ,j eurgerile apelor, spalandu-ma hul, care Ie s'a intrupat pen~ pre mine de intinaciunea patru milostivire si s'a botezat. timilor. Cetele ingeresti vazandu-ls'au De buna voie ai sara cit, cutremurat, si riul Iordanului pre mine eel saracit de voie, cucerindu-se si temandu-se s'a prin adaogir ile rautatilor , intors ina poi, ridicandu-ne 1a im bogatindu-ma Hristoase, si . inaltimea mantuirei, pre noi la apele Iordanului rnergi Bocei stricati eu patimile. tez cerand, eel ce esti fara de SJava, aeum, asernenea. paeat. C uvantul eel impreuna Lumea cea invechita cu fara inceput en Tatal si ell gresalele innoindu-o, iubitoruDuhu1, eel ce s'a inchipuit penle de oameni, streina nastere tru milosti vire acum in ehi p de a doua vii sa fad oamestrein, vine sa se boteze pennilor, prin apa si prin Dub. tru noi. Sa-l intampinam pre Pentru aceasta sla vim aratael ell gand eurat, bine esti curea tao vantat, strigand, .Hristoase
I ~j

,D\I

Facerea lui Iosif, Peasna ..l , glas 4, Irmos :

56

LUNA LUI IANUARIE

Tuvid eu dumnezeescul Duh mai 'nainte strigand a zis: Ce'ti este mare ca ai fu, git acurn? ~i tie Iordane ca te-ai intors, pre Hristos vazand gol stand intru tine?
• Alt CANON . Al caruia acrostih al proorocului la Greci este acesta:

buna credinta adevarului, strigand: Sa cantam DomnuIui, ca eu slava s'a prea marit. Prea curata Ma ic a lui Dumnezeu .atottiitorului, eeea ee esti din nearn imparatese, Stapana earea numai tu singura ai odraslit pre Dumnezeu Imparatul tuturor, nitscandu-l mai pre sus de fire eu trup, mantueste-ma de primejdii, ea sit cant Fiului tall: Ca eu slava s'a proslavit, .
Alt CANON Al caruia aerostih rnaresc, A Nasoatoarei. ,

Lauda lui Malahia

sa

se mareasca ...

Facerea lui Teofan. Peasna I, glas 8, Irmos: eel taiat a taiat precea ne ...

eu ceata cea de 11J~us bucurandu-te, si eu aeeea impreuna dantuind si veselindu-te, Si dupre vrednicie fiind plin de 1u min a dumnezeeasca, de Dumnezeu insuflate. Rugandu-te pazeste pre cei ce eu credinta praznuese cinstita pomenirea ta, cantand Domnnlui. Rind impodobit eu frumsetea sufletului eea in chip de inger, asemenea si eu podoaba trupului, de Dumnezeu graitorule; luminat ai priimit lumina cea de sus, a dumnezeestei straluciri, si cu bucurie strigai: Sa can tam Domnului, eel cu slava s'a prea-

Tr\impreuna

al mucenicului
la Greci este acesta:

Pre mueenieul Gordie eu cantari de laude Facerea lui Teofan. Peasna 1, glas 8, Irrnos: Sa cantam Domnului.,

€,unoscandu-te ca esti marVurie adevarului, Gordie prea fericite, darueste-mi Har lumina tor din Cer, eu rugaeiunile tale. cantam Domnului celui ee a intarit pre mueenicuI improtiva vrajmasilor, si l-a impodobit ell cununa de biruinta, , puterea si eu intrarmarealrnparatuluituturorintrarmandu ..te, ai surpat nebunia tiranilor pre a slavite Gordie.
Si acum, a Nascatoarei:

St

marit,

buna socotinta, savarsindu-ti vieata, si fiind impodobit eu frumsetea obieeiurilor, si cu obisnuiri bune, pre a ferieite fiind infrumsetat; te-ai aratat prooroc eu

ru

ru

Slava:

Aratatu-te·ai

lacas apei eei

'!\~"~" .~~~~~.~.~ ..~.~.~~ ..~.~;:~.


( ~~§~~//iC:""""'''''''''''''__n'''''H!U""",,r '/U'Q/7JX1'.T !1i1!iI!11 ~~!tO

T~R~E~I~Z~IL~:~-~·~· ~~~~~~~(~~57~~")1
Z;P~D~.I,.t",IZ1M.'NiW'.rpH~AYAYftIJWI& ;!1i1!11~ lIlilZA "AiI'iq~~/n'.L7~

:::

, izvoritoare de nemurire, carea izvoraste tuturor oamenilor vieata, Mireasa a lui Dumnezeu. re ai tai cantareti Naseatoare de Dumnezeu. Ceea "ce esti izvor viu ~i indestu,: "lat, carii s'au impreunat eea"ta duhovniceasca intareste-i, ,,~i intru dumnezeeasca slava "ta, cununilor slavei invred"nice~te-i.
i

varsire, fericite Malahie; prinsule de Dumnezeu.

cu-

Peasria

3, Irmos :

oarele dreptatei eel intelegator, carele are vindeeare in ari pi, ne-a rasari t acurn, pre cum ai proorocit de Dumnezeu insuflate.
A Nascatoarei,

tine 0 pun Preacurata, tot su- . fIetul ~i cugetul catre tine irni intinz, bucurandu-ma,
Ait Canon, Irmos: Nu este sfant ca Domnul.,

Toa ta nadej dea mea spre

Vesele~te-te pustie inse1:: tata, fire a omeneasca toata, ?; iata apa vietei se arata ada:, pandu-te pre tine ell Darul de \.' prisosit, Hristos innoirea tu-

.,

II
t.......

tur sa rna cauti pre mine reel ratacit ell mintea, mergi i: la ape Hristoase intru eare intrand eufunzi gresalele mcle, ) si rna scoti pre mine dintru t: adancul a toata rautatea, ca un milostiv. Soarele nevrand sa te vaza pre tine gol Cuvinte, i~i ascunde razele, ca pre mine eel golit prin inselaciunea ~arpelui, eu Botezul tau vii sa rna imbraci in haina de mantuire,
AU Canon, lrmos. Tu esti in tarirea ...

ocotind nesta tornicia celor trecatoare, Mucenice prea laudate, ~i aducandu-ti aminte de starea eelor statornice, fara tern ere ai intrat intru nevointa .... muceniei. , Lepadat-ai desertaciunea cea vremelnica, ~i ti-ai pus gandul la cele ce raman pururea, prea ferieite. Situgind dela oameni, te-ai facut impre una lacuitor ell ingerii, ca un cugetator de cele dumnezeesti,
-

Slava :

cele pamantesti le-ai parasit, afiand vietuire cereasca Mueeniee, ca nesuferind a vedea trufia inselaciunei, te-ai departat in pustiu. Cugetarile
;;i
;;w;;,;;; ~ ... ;;,;,;.;;;; ~ ... •• •••

j
~ \';;;;;;;;:;"

Te bueuri acurn vazand ea a iesit proorociile tale la sa;,;;;.;.;;;; •• ~. ,;,;;;;;;;•• ~~;;,;,;.;;;;.;;;;;;;;;; •• ;;,;;;;;;;w ~ .. ;.;;.;;;;;;; ..;;;;;;;;;;;;••

acum, a Nascatoarei:

Nu este fara prihana


;;,;;;.;;;;w • ;;;.;,;.;.,;;;.;,;;; •• ~. ;;;;;;;;;;;; •• ;;,;,;.;;;;.. ~.... ;;;;;.;.;;.

ni;;;.;,;.;.,;;;.;,;;; •• ;;;;;.. .

\S..


58

••

,.,

......

,e,

.,.,,.,

"'ft

...

...•

~:'

LUNA LUI IANUARIE


CONDACUL proorocului, glas 4.

menea ea tine Stapana, ~i nu este nimenea curat afara de tine Preacurata, Ca ai incaput 'in pantece pre Ziditorul tuturor, pre unul eel mult milostiv. este sfant ca Domnul ,,~i nu este drept ea Dumne"zeut n ostru, pre carele illa"ud~ toata faptura, si nu este "drept, afara de tine Doamne.
CONDACUL inainte praznuirii, glas 4.

Podobie: Aratatu-te-ai

astazi.;

Nu

Irmosul:

proorociei imbog~~indu-te prooroace Malahie, venirea lui Hristos mai 'nainte aratat 0 ai vestit, ~i mantuirea lumei. Cu a caruia stralucire lumea s'a luminat.
CONDACUL mucenicului, glas 8.

C u Darul

repejunile Iordanului astazi viind Domnul, ca tre loan a strigat: Nu te teme a rna boteza, ca am veni t sa mantuesc pre Adam eel Intaiu zidit.
Teo S.

. La

Podobie: Aratatu-te-ai

astazi ...

prea laudate tot pamantul au adapat ~i eu cinstitele sangiuri Gordie toata lumea ai veselit. Cu rugaciunile tale de Dumnezeu inteleptite, mantueste pre toti cei ce'ti canta tie en credinta " t si te fericese, si-ti striga cantare vrednica pre a laudate, ca un mult patirnitor, tale sudori
Sedealna proorocului, glas 8.
Podobie : Pre Intelepciunea ...

A Ie

Podobie: Ca niste parga a firei...

te silesc pre tine Botezatorule ea sa treci hotarele. Nu'ti zie lie: Spune-mi eele ce graesti eelor faradelege, si vezi pre pacatosi, numai rna boteaza tacand, si asteptand cele din Botez; ca vei sa aibi pentru aceasta invrednicire carea nu a fost ingerilor. Ca decat prooroeii mai mare te voiu face. Ca dintru aeeia nici unul ararat pre mine nu m'a vazut, ei intru tnchipuiri si in urn bre si vis uri ; iar tu inaintea mea stand m'ai vazut, Ca am venit sa mantuese pre Adam cel intaiu zidit.

1\T u

Imbogatindu-te eu Darul proorociei, te-ai invatat prin Duhul en ellviinta dumnezeeasca cunosti nta celor ce vor sa fie Malahia de Dumnezeu insuflate. Si tuturor ai spus mai 'nainte venirea lui Hristos, ~i chemarea lim bilor cea dumnezeeasca, fericite. Pentru aceasta praznuim cinstita pomenirea tal ~i ell dragoste te laudam, si eu credinta te tericim prea laudate, strigand catre ti n e: Roaga-te lui Hristos Dumnezeu,iertare de gresale sa darueasca , celor ce
.. ...

.........

.WE •••

XWL

••

•••

*' •

.......,

44$

...."

.-

Fb~"P"'_!1

'tN TREI ZILE


lil_HlU",",' """"""'~~ :i!lil:muf'i:AS::l!~';AJ. jt! ilU:~~~~.:£n"..Mli'WM," I1U ~'lit IiU lii:illl!li(<:i ~!lU!1il !lL~ ~!1t'liiB'~h~.M...:U 'i "iij!!~ .hf

59
~~

praznuesc eu dragoste sfanta pomenirea tao fiind de dragostea lui Iisus, prin sfat de si') ne-ti mucenice
I

Infocat

Slava a mucenicului.

osardie la moarte pre sine-ti te-ai dat, si in mijlocul privelistei de sine-ti chemat ai statut, strigand tiranilor: lata en de fat,a sunt. Pentru aceasta si inselaciunea aratat mustrandu-o, de sabie capul tau a fost taiat fericite, si catre vieatacea fara de starsit te-ai , , mutat prea laudate; roaga-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de gresale sa daruiasca, celor ce en dragoste praznuesc stanta pomenirea tao
~i acum a inainte praznuirei,

intelepte,

ell

cura acum.] careaa propoveduit Botezullni Hristos, eel ce izvoraste vieata, Striga 1saia, scoateti apa curatitoare, Serie dumnezeescul Parinte, cum fuge marea dela fat a lui Dumnezeu celui ce bine a voit, en milostivire, a mantui neamul omenesc.
. Peasna 4" Irmos :

C eata prooroceasca

Podobie:

glas 8. Fluerile cele pastoresti ...

se bu-

"intelegandu-l a strigat: Slava "puterei tale Doamne. C u spaima se cuprinde Cerul, ~i ostile ingeresti vazandu-te pre tine Hristoase in chip de rob mergand la sluga ta, ~i cerand Botez. ,s. oane salteaza.ca vine Domnul eel ee mantueste pre toti sa se pIece sub mana ta cu smerenie; ea pre mine eel smerit sa rna inalte cu dumne, zeescul Botez. plecand cerurile te-at pogorit in Fecioara iubitorule de oameni; si lui loan ti-ai pleeat crestetul cerand Botez, slava milostivirei tale eelei mnIte. ezlegand legaturile cele nemasurate ale pacatelormele Cuvinte, laapele Iordanului sarguesti a veni ~i a te boteza Stapane: slava milostivirei tale celei multe.

Alt canon, Irmos: Auzit-am Doamne taina ...

Facandu-te prooroc bunatatei celei dumnezeesti fericite, tuturor lim bilor ai propoveduit mantuirea, carea s'a

tacut,

Tr\umnezeeseul sfat eel neUnrmat, al celui prea inalt, "al intruparei tale eei din Fe"cioara, proorocul Avvacum

prin Duhul cea negraita taina a intruparei Cuvantului, cea mai pre sus de fire. 0 ai propoveduit mai 'nainte Malahia ferieite.
!nvatandu-te

l~!lL

60 ~:r.n:

~~'f!

!il:l~tt

~!1S!ll!ITIil1l:

W~#~~~~(7P~#~.H/If'IT'#;~AT#.nrI'ff/#,~AKI1WdU~AfIIIIVR~.YNU)?~'#~~'~

LUNA LUI IANUARJE

tine imi pun toata nadejdea mantuirei mele, ~i chiverniseala vietei Maica Fe, cioara cea plina de Daruri.
Alt Canon, lrmos:

l.a

A Nascatoarci,

prea tericite graiurile lui Hristos, eu bucurie ai parasi t ostasia eea stricacioasa, si te-ai facut 0stas Irnparatului ceresc, purtatorule de cununa mueeniee ~ Gordie. ~robitu-s'au mueeniee muntii tiranilor, si s'au topit magurile idolilor, lovindu-se de ehinuirea ta eea tare, si de indrazneala, purtatorule

Acu ltand

Din munte umbrit...

"tu Fecioara neispitita de nun"Hi, ai a vut in pantece pre " Dumn ezeu eel preste toa te, ,,~i ai nascut Fiu pre eel fara "de ani, tuturor eelor ee te "lauda pre tine pace daruin"du-Ie. J}parte de Durnnezeu 0menirea fiind, Cuvantul lui. Dumnezeu milostivindu-se spre dansa om s'a aratat, ~i ell Botezul eel de Dumnezeu luerat la sine 0 a adus en dumnezeeasca cuviinta, si la vrednicia ehipului eelui dintaiu 0 a ridicat, noi eeice eram morti, pentru calcarile de porunca, vii Datatorule de vieata cu , totul indurate, sa ne inviezi in eurgerile Iordanului. Pentru aceasta slavim aeum eu credinta aratarea ta, ~i mila cea nemasurata,

Pre

de cununa,
~;

Slava:

ioata mania tiranului cea

neoprita, 0 ai pornit asupra ta, cugetatorule de Dumnezeu tntelepte, spairnantandu-se prea ferieite de inaltimea sufletului si a gaudului tau.
Si acum a Nascatoarei.

It.~nnneaza-se
I.

tot sufletul

lVlreasa a lui Dumnezeu Marie, Nascatoare de Dumnezeu, mantueste-ma de cumplite gresale ~i de primejdii; si eu rugaciunile tale rna povatueste catre limanul linistei ~i al mantuirei,
Peasna 5, Irrnos:

gandind la a ta infricosataran. duiala Cuvinte. Cum 'vrand sa innoesti pre toti, vii sa intri in curgerile riului gol, eel ce te imbraci ell lumina.
Alt Canon, Irmos:

eel ce din noaptea ne ...

.. S~aimantatu-s'au toate de ~!Qumnezeeasci'i slava ta; ea

Zua eea infricosata a ve- . nirei lui Hristos, 0 ai vestit mai 'nainte Malahie, cugetatorule de Dumnezeu luminandu-te de dumnezeescul Duh.

iN TREIZILE

'7U'~#Z:7"#,~~.#L1'".I~d~

__

'

.... ~:;L'l_f~_-.

... IoIt·

61
r

....

celce curate, ste intinaciunea sufletelor, si o spala cu Darul, ca cei ce spala pre iarba verde, asemenea te-a slavit pre tine cugetatorule de Dumnezeu. ta cea purtatoare de vieata, Prea sfanta Fecioara, ai stricat stapanirea mortei si ai izvorit vieata veselitoare, Fecioara.

n umnezeu

Peasna 6, Irmos:

(("Iugeta toril or de Dumn ezeu

~ savarsind ace s t praznic

r u nasterea

A Nascatuarei,

"dumnezeese si ell totul cin"stit al Maieei lui Dumnezeu, "veniti sa plesnim ell mainile "slavind pre Hristos, eel ce "s'a nascut dintru dansa. ce sedeti intru lntuneree de demult, vazand lumina viind, de bucurie va urnpleti, lata s'a aratat Domnul imbracat Cll repejunile lordanului. Cum te va vedea viind Mergatorul tnainte pre tine Mantuitorule, ~i cerand dumnezeescul Botez? Cum te vor sprijini apele Iordanului pre tine, eel ce esti izvorul ier-

C ei

catre priveliste ca un leu vitejaste, si Hidi temere fericite, ai soeotit pre acei nebuni, ca pre niste pietre fara suflet.

A lergand

Alt Canon,

Irmos

acelas.

nvatandu-te mueenice , Gordie rnvataturile Scripturei celei de Dumnezeu insu, Hate, toate le-ai aflat indern/: natoare spre mantuire,

tarei]

I;
1

eercarea pricepand ti1: ranul improtivirea ta cea statornica, cugetatorule de Dume nezeu, a plesnit ca niste valuri de taria tao

Cn

Slava:

norii veselindu-se, bueurie intelegatoare ; iata a venit Domnul sa se boteze, risipind norii inimilor noastre.
Alt Canon, Rugaciunea Irmos: mea woiu varsa ...

Sa stropeasca

Si acum,

a Nascatoarei:

,jl
f

mai pre sus de fire din pantecele tau prea curata Fecioara, a luminat lumea cu stralucirea

eel ce s'a Intrupat

Luminandu ..se cugetul tau eel ln te le pt, de insasi straIucirea cea dumnezeeasca, si departandu-se de lucrurile cele pamantestl, s'a invrednicit cunostintei eelor viitoare, ca ai proorocit chiemarea limbilor ~i incetarea Iegei.

cuno~tintei de Dumnezeu.

Cu adevarat a venit Dorn-

...........

..

. t.....

rt

••

."

....

••••

t&

Art

...

....,..

.""

••

Aft

....

62

LUNA IIILUIIANUARIE [I

nul (pre carele noi eu bucurie u cautam) in lacasul carele insusi eu intelepciune si-a zidit din Fecioara binecuvantata, precum a zis Malahia maritul.fiindluminat de Dumnezeu. tel fara inceput, unul naseut al Tatalui, acelasi unul nascut, s'a nascut din Fecioara intrupandu-se negrait. Si pre ceea ce I-a nascut 0 a pazit Fecioara. Dumnezeu fiind adevarat, macar de a si luat fire omeneasca,
Alt Canon, Irrnos: Precum ai mantuit. .. . A N ascatoarei.

I I

'I

de tntrcitele valuri ale patimilor, inviaza-l ca ceea ce ai nascut pre Hristos vieata cea vesnica, carele darueste tuturor tamaduiri.
Irrnosul:

Pre cum ai mantuit pre "proorocnl dintru adancul eel ,'? mai de desubt Hri s t 0 as e "Dumnezeule, si pre mine rna "scapa de pacatele mele, ea "un iubitor de oameni, si ln"drepteaza v ie a t a mea ro-

"gu-ma.

CONDAcut proorocului,

glas 3.

Podobie : Fecioara astazi. ..

Gordie jertfa si se aduee tie Dar priimit Stapane.stropit cu sange, ravnind patimei tale celei de buna voie. 1iranul eel trutas la minte iti fagaduia oarecare marire stricacioasa Gordie tie, care le erai plin de marire nestricacioasa, ~i aveai comoara vieata cea nemuritoare.
Slava:

Se j ertteste

Rind tu mare prooroace Malahia plin de Intelepciunea cea prea inteleapta si dumnezeeasca, ca un prooroe ai aratat pre eel ce este din veac intelepciunea lui Dumnezeu, ca este sa se amestece ell toti cei de j os. Pentru aceea te cinstim sa varsind en credinta dumnezeeasca pomenirea tao
Alt Condac al mucenicului, glas 2. Podobie ip-s Nascatoarea de Dumnezeu ...

AvAnd nadej dile tale intinse drept catre Dumnezeu, ai detaimat nestatornicia vie. lei, si taindu-te en sabia, te-ai .mutat catre latimea cea des-

fatata,

~i acurnva Nascatoarel:

Rindu-mi
.... "'

gandul omorit
_ ~:;;...;;~;::o-;;ow;;:o;;":~

pre tncununatul Gordie, eel nebiruit ostas in chin uri, si in munei neinfrant; carele ne-a stralucit eu adevarat dela rasarit, ca 0 stea mare; dumnezeeasea podoaba rnucenieilor lui Hristos. ; I cos. Pre Cuvantul eel dim.. -.. ~;;

Tofi Sa laudam

'.

IN

TREl ZILE
Pre eel impotriva barbat prea tare, infricosatei

63
arme a sabiei

!:

mucenicilor, pre marturia adevarului, pre Stapanul a toata suflarea, 11 chern sa-mi dea mie putere de lauda, ca s~ pot lauda cum se cade dupre r vrednicie, vitejiile mucenicun lui, carele a stralucit dela rar sarit, si a infruntat nebunia tiranilor, dumnezeeasca podoaba mucenicilor lui Hristos.
Intru aceasta .luna, in 3 zile, sfantul prooroc
Malahia.
i
I

pre adancim ea cunostintei, pre mai marele nevointelor

preunacu Tatal fadi inceput, pre intelepciunea cea adevarata, pre izvorul cuvantarei,

Stih' Malahia eel ce se lauds eu a ingerului nurnire, Se lauda insi; mai vartos eu a ingerilor impreuna sedere. Zourat-a sufletul In ziua a treia. Din madularile lui Malahia,

,I

Aest sfant mucenic Gordie, a fast din Chesaria Capadochiei, in zilele tmparatului Lichinie, si a fast comit cu randuiala, preste 0 suta de ostasi imparatesti. ~i neputand rabda sa vada indraznirea paganilor, si hula asupra lui Hristos, a fugit departe, si a petre cut in munti cu hiarele. Dupa aceea aprinzandu-se cu dragostea carea avea intru Hristos 91 luand indraznire improtiva inselaciunei, a alergat ca un leu din pustie, la cetate, cautand sa sfarame pre vicleanul incepator al acelei inselaciuni. Si intrand in mijloeul adunarei poporului, eu Indrazneala a propoveduit pre Hristos. Si prin aratarea sa intorcand pre tot poporul cu fata spre sine, atata cat s'a speriat stapanitorul din scaun carele sedea cu boierii sai, Si pentru aceia pornindu-se stapanitorul aeela eu turbata manie asupra sfantului, i-a taiat capul; si asa a luat sfarsit sfantul mucenic Gordie; pre acosta ell eu vinte de lauda I-a cinstit marele Vasilie.
Intru aceasta zi, pornenirea euviosului parintelui nostru Petru (purtatorul de semne), carele l-a pus In sfanta Biserica a sfantului Zahariei, in Atroa. SLIJ. Alt Petru intaiu ales Petru s'a aratat fiind, Semne nenurnarate precurn ~i acela facarid. Intru aceasta zi, sfintii rnucenici, Maica, ell doi fii, de foc s' au savar~it, Stih: Maica arzandu-se, ~i eopiii catre para Ciripirid ca niste pui de pasari alearga lara.

Acesta dupa Intoarcerea jidovilor din robie, s'a nascut intr'un sat ce se chiama Sofes, din semintia lui Levi, carele inca tanar fiind, a avut vieata buna ~i sianta, si s'a numit Malahia, ee se talcueste inger, pentru doua pricini. Una, caci era la fata frumos si vesel. Si alta, did cate proorocea el, indata se si adeverea prin mijlocirea ingerului, carele i le spunea. lara glasul tngerului auzeau numai ceirievrednici, iara cei vrednici, il vedeau precum era. ~i a proorocit pe vremea lui Esdra. Apucand eu patru sute de ani mai 'nainte de nasterea lui Hri, stos, si murind 1- a ingropat eu parintii lui la satul acela. ~i a fost precum se zice in tineretele sale frumos la fata, eu obrazul rotund, eu parul cret ~i putinel plesuv, eu capul lungaret,
Intru aceasta zi, sfantul Stih : Si cine pre m.ucenic Gordie. Gordie 11 va inarmatul

Pentru ale lor sfinte rugaciuni, Doamne milueste-ne, si ne imantueste, pre noi, Amin.
Peasna 7, Irmo3:·· ".;

trece eu vederea,

'l\lf'au slujit fapturei cugeJl~atorii de Dumnezeu, Hidi "numai Facatorului; ci in"grozirea focului barbateste "calcandu-o, se bucurau can"tand: Prea laudate Domnul "parintil or, si Dumnezeule "bine esti cuvantat,

mine eel sfaramat eu gresalele ~i earele zaceam l~tru intunerecul neascultarei: Doamne milostivindu-te, m'ai miluit pentru bunatate, t?i in apele Iordanului Doamne vii sa te botezi. infricosata este aceasta? Strigat-au eetele ingeresti: eel ce a facut izvoarele si riurile eu porunca, in repej unile Iordanului merge sa se im brace, ca eu aeestea a Innoit pre Adam. nespusa, si adanc nemasurat este Stapane rand uiala ta, carea co varseste toata a j ungerea mintei; cum eu apa, si eu prea sfantul Duh pre oarneni curatesti.
Alt Canon, Irmos: In cuptor ...

.P re

veer.

dupre Ipostasul tau (fara amesteeare), Cuvinte allui Dumnezeu. Bine esti cuvantat .Doarnne Dumnezeule in
Alt Canon, Gel ce ai racorit Irrnos: pre tineri ...

C e .vedere

ingerii.strigand catreHristos:

astigand l auda muceniei Gordie, ~i purtand cununa, dantuesti impreuna cu Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeul parintilor nostri, ·C a unul ce ai a vu t Indrazneala bunei credinte, in priveliste infruntai pre pagani cantand en glas mare: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeul parintilor nostri. acurn sa se mantuiasca de gresale, cei ce lau da eu credinta pomenirea Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeul parintilor nostri,
Si acum,a Nascatoarei :

Inaltime

R oaga-te

Slava :

venirea cea cinstita a Stapanului tuturor, prooroace Malahia f erici te strigand : Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veei. Priime~te indurate pre purureapomenitul prooroc Malahia, earele se roaga pentru cei ce te lauda eu credinta, si striga: Bine esti cuvantat Doamne Dumnezeule in veei.
I

T~ai proorocit

. Tinerii

evreesti

tacstrigand catre H r is t 0 s:

Spinii pacatului cei otravitori tampeste-i ell varsarea tamaduirilor tale, Nascatoare de Dumnezeu, binecuvantata Preacura ta, ceea ce ai nasent pre Dumnezeu fara sa-

manta.

A Nascatoarei:

Peasna

8, Irrnos :

~
J;

Imbracandu.te intru mine indurate; din cinstita Fecioara

,1,- to~:~to~~lte~~~~:~t

c~~:,ne

Dre tinerii cei binecredinC ciosi in cuptor, nasterea


"Nascatoarei de Dumnezeu

rt

.......

••

J4:w'

aJtw* •

• ...

..,A..

"i-a mantuit, Atuneea fiind in- II si iarasi ne zideste pre noi "ehipuita~ ilara acu~d~u~ra;a~ II prin apa si prin Duh, zidire pre a minunata, insusi Faca"pre toata umea n lea sa-ti torul de bine. "cante tie: Pre Domnul l~"erurile laudati-l, si-l prea inAlt Canon, lrrnos Biruitori tiranului ... "naltati intru toti veeii.
i.

Tatalui odin inaltime, pre tine Fiul eel de 0 fiinta te-a marturisit, earele tarea ta acestora ai trimis binecuvantatule Hristoase, ~i
te-a propoveduit intrupat, ai intrat in ape, si binecuvan-

G lasul

de toata nalucirea cea materialnica, aaratat oglinda .neintinata razei celei dumnezeesti, cantand: Binecuvantati to ate tapturile pre Domnul, laudati-l si-I .. prea inaltati intru toti veCll. '\ M arirei celei negraite tu te-ai facut vazator, si ai fost propoveduitor tainelor celor ceresti fericite, cantand nein- . cetat: Binecuvantati toate fapturile pre Dornnul, laudati-l vecn,
~i-l. )?rea inal fa ti Intru
A Nascatoarei:

Instreinandu-te

ratatorule

de cele sfinte, te-ai

Duhul sfant pre tine tuturor

Dumnezeu

tru lauda celui ce s'a ararat in ape, ~i slaramarea noastra eu acestea 0 a innoit, ~i a sfa-

tati si riuri in taina laudati ell cantari, ca sta de fata Hristos ell binecuvantare luminandu-va pre voi. Sa cantam Domnului in-

Dantue~te faptura vazand sianta aratarea lui Dumnezeu, ingeri cantati, mare veseleste-te, iazere si izvoare sal-

toti

ramat capetele

.udati-l toate lucrurile, si-l prea inaltati Intru toti vecii, ,, ,

nevazutilor vrajmasi, si sa strigam: La-

Cum Dumnezeul nostru, eel ce este mai pre sus de toatil faptura, s'a zidit si s'a Hicut din Maica lui Dumnezeu. ~i ne innoeste de buna voe,

o min unea

minunilor l

~ Cunoscandu-te pre tine Maica vietei, ~i Nascatoare de Dumnezeu, toti te fericim Maid! Fecioara, en credinta ortodoxa. Bin e c uv a 11 ta n d dimpreuna nasterea ta Preacurata, si prea inaltandu-te Curata intru toti vecii. .
Alt Canon, Irrnos: Tinerii cei graitori deo;oi

nevazut, luminandu-te

Darul carele iti urmatie

nice Gordie, te-aumplut de buua vitejie, carele strigai:

muce-

..

66

LUNA LUI IANUARIE

Binecuvantati ~ toate luerurile !' "zeu, si sa strige: Bucura-te "prea feri ci ta, Nasca toare de Domnului pre Domnul, ~i-l "Dumnezeu, curata pururea prea inaltati intru tori vecii. F ecioara, e calatorie gra bnica apucandu-te purtato rul e de ehinuri, ai ajuns la starsitul eel dorit al imparatiei, strigand: Binecuvantati luerurile Domnului pre Dornnul, si-l prea inaltati intru toti vecii.

"

veacuri nestarsite petreee slava mucenieilor HH si ratatu-s'a adevarat Dumferieirea eea nemuritoare. Binezeu intrupat pentru bunane te cuvantam toate faptu- , tate, ~i merge sa se imbrace rile pre tine Doamne, si te in apele Iordanului, eel ee , , Prea inaltam intru toti vecii. imbraca Cerul ell nori ade~i aeum, a Nascatoarei. varat, Tot! aeum ell bucurie amislind intrupat pre Cu- , mai 'nainte praznuim cinstita vantul eel mai 'nainte neinlui aratare. trupat, ai strieat blesternul S alteaza eu bucurie, si mai eel de demult al Evei, Fecioa'nainte te gateste 0 Iordane! ra, nascand lumei binecuvanCa sa iei apa ceea ee curge tarea. spre vieata de veei. Riuri danIrmosul: tuiti vazand aeum pre izvosa. laudam, bine sa cuvantam ... ,, rul desfatarei, intrand in reTinerii eei graitori de pejunile Iordanului si izvo.Dumneecu, in cuptor calrul rautatei uscand, , "cand vapaia cea de foe, au "cantat: Binecuvantati lucrutralu~it-a z i u a eea de "rile Domnului pre Domnul. mantuire noua eelor ce dorPeasna 9, Irrnos : mim totdeauna in noaptea pa~\ ot neamul pamantesc, sa timilor, pentruca a venit HriJl salteze eu Duhul fiind Iu- stos Domnul de tata, eel ce este Soarele dreptatei eel in"minat, si sa praznueasca fitelegator, ca sa-si plece capul "rea mintilor celor fara de sau Ia rob, ~i ell trupul sa se "trap, cinstind sfintita prazboteze de buna voie. "n~ire a Maicei lui Dumne-

In

Binecuvantam

pre TatiH...

Mieluselul eel ce ridica gresalele omenirei a venit, si este de fata, Si cerand dela sluga Botez, 'in chip de rob sta inainte, cautand sa ne mantuiasca pre noi cei roo biti de amagitorul, si carii am pierdutfrumsetea cea dintaiu.

Iata

...

..... ..

IN

TREI ZlLE

67

.' curandu-ne, I(

Spaimanteaza-se Heruvimii, si toata firea cereasca, ceea ce esti eu totul tara prihana, de cinstita nasterea eea mai 'pre sus de euprindere, a celui ce s'a asemanat noua, pentru milostivirea cea negdlita ~i s'a botezat eu tru:! pul, a caruia dumnezeeasea aratare, toti 0 praznuim buAtt Canon, Irmos : Spaimantatu-s'a tot auzul...

ta, te vestim credinciosii sea toare de Dumnezeu.


Alt Canon, Irmos: . Nasterea pururea Fecioarei.;

Na-

So sit-a 'praznicul eel de Dumnezeu lumin a t ei einstit al proorocului Malahia, luminand ell straluciri proorocesti pre cei ce ell credint~ s'au adunat de canta: Izt: vorand tuturor tamaduiri de su~ete, ~ti}tu~indanDd eurat pre !!~ eel cuge a Of1 e umnezeu. paze~te mult milostive, Biserica ta, eu drea pta ta eea tare si stapanitoare de vieata, pentru rugaciunile slugei tale, celui ee ne-a spus noua mai 'nainte intruparea ta, prin carea a rasarit mantuire si seapare credinciosilor,
~
:1
M.:

Roaga-te Stapanului sa fie milostiv eelor ce ell credinta te cinstesc, ~i savarsesc luminata si cinstita praznuirea ta Cordi e, podoa ba mucenicilor. Tndestulandu-te acurn, de desfatarea c e a netrecatoare, ~i de privirea Dumnezeirei si de lumina cea neinserata, in lacasurile cele vesnice, eulegi acurn rod urile chinurilor tale Gordie.'
Slavs.

, Aceasta zi a V3ZUt patirna ta, carea nu 0 a Intunecat vremea, nu 0 a intunecat uitarea, ci pururea rasare ea soarele, eelor ce te lauda ell credinta mueenice Gordie. mantuit de blestemul eel mai dinainte Fecioara, prin nasterea ta cea d umn ez eeasca , toti dupre vrednicie te laudam, cantand eu multamita: Bucura-te Nascatoare de Dumnezeu, nadejdea noastra. ;.
Irmosul: , ,
t= >,.'

ea cei ce ne-am

Si acum, a Nasditoarei:

A Nascatoarei ..

'lieata ajunsa la vreme euleg, nefacandu-mi-se stricaciune de lemnul cunostintei, Cit tu Preacurata, ai odraslit lemn ul vietei, pre Hristos, eel ee a aratat tuturor intrarile vietei. Dreptaceea Preacura-

!:

Na$terea ·pururea Fecioa"rei, ceea ee s'a aratat mai ,,'nainte puitorului de leg e "in munte prin foe si prin "rug, spre mantuirea noastra

~~~~~;,

68

~!lL~""~~~~_§.""""'"

LUNA LUI lANUARIE


B?:'!1I1!'i_'il~~AKd,['Ii

"",,"n!~~"""'1!TI~~"'t¥;j!Zl'?:O!1!1r:irlW~R..@..~~'t~

r:,.;

T~~~~~_"""'"

"a credinciosilor, en cantari "neincetat 0 marim.


SVETILNA sfantului Gordie.

zi s'a ararat a praznicului lui Gordie, cugetatorului de Dumnezeu, si pre a n18.ritul mueenic, pe care acum luminat sa-l savarsim, caci s'a nevoit pentru Hristos. Deci toti iubitorii de mucenici sa ne indemnam eli osardie, spre buna rodirea bunatatilor, ,
Slava, Si acum, a inuinte Duhul praznuirii,

A ceasta

-Podobie : Fernei ascultati.;

rile Iordanului, Botez cerand eel ce curateste pacatele. Tot pamantul sa salteze, Cerurile sa se veseleasca. Bucura-te Biserica cea din pagani. Imparatului mireasa Iacandu-te, si ell credinta striga: Bin e esti cuvantat eel ee te-ai aratat, Dumnezeul nostrn 81ava tie. dulceata, de veselie sa pice, eli mainile in taina acum plesniti neamuri. Pustiul sa infloreasca. Iordane sprijineste, vino Botezatorule de slujaste tainei Mantuitorului bucurandu-te. N oroade sa cantam: Bine esti cuvantat eel ce te-ai aratat, Dumnezeul nostru slava tie.

M untii ,

parasind, minunea eea prea nona, 1a Iordan sa alergam din suflet fierbinte, !?i acolo sa vedem infricosata taina; ca eli dum-

V itleemul

Podobie:

ell

in Biserica.;

~.

gol fiind Hristosul meu, imbracandu-ma in haina cerestei Im paratii,


LA LAUDE (Hvalite).
Stihirile pe 4, glas 6.

fata,

nezeeasca cuviinta a statut de •

Lumina ceea ee din lumina a stralucit mai 'nainte de ani, eelor ce se d ea u in


noapte s'a aratat, si Intunereeul pacatului curatind a luminat, Dantueste Adame, veseleste-te Evo! Hristos ManI) tuitorul a venit, Davidestriga: I! Bine esti cuvantat eel ce teIi ai ararat, Dumnezeul nostru slava tie. , din Iacov a rasarit lumei, si pacatul oamenilor eel ca vapaia I u and, 11 ingroapa in apele lordanului, stralucind ell raza Dumnezeirei, ~i luminarea cunostintei

Podobie : Ingerestile puteri ...

il::':'=~~~=~-=~:PZ~~l!lIi

..

ce are sea un Cerul, Stapanul a venit pre pamant intrupandu-se din Fecioara, ~i la Iordan stand de fata, curatirea tuturor cere dela .' loa n, mostenirile a tot pamantu], Acestuia sa-i cantam: Bine esti cuvantatcel ce te-ai aratat, Dumnezeul nostru rna- I rire fie. Venit-a Hristos la eurge- Ii

C ela

S teaua

Slav a, glasul

~i Podobie

aceiasi.

:........ !
II
>.

de Dumnezeu dand neamu- II lui ell Botezul curatind, in~" rilor. Bine esti cuvantat eel tinaciunea sufietelor noastre. ~i cca]"Wi slujba a Utrenie. dupre randuiala ce te - ai ararat, Dumnezeul , ~i Otpustul. nostru slava tie. ,
~i ileum,

asemcnca.

stetul, celui ce striga ell eredinta : N oroade sa strigam: Bine esti cuvantat eel ce te-ai ararat, Dumnezeul nostru slava tie.
LA STIHOA VNA Stihirile, glas 2: Podobie: Casa Eufratului ...

dan, incepaturamantuirei sa 0 sa varseasca ca un in dura t, si Botezatorului rsi pleaca ere-

PIinitor legei dupre trup fiind Hristos, a venit la lor-

INTRU ACEAST A LUNA


IN 4 ZILE. Inainte praznuirea Botezului Domnului ~i Soborul sfintilor celor saptezeci de apostoli. $i cuviosul parintele nostru Teoctist egumenul eel din:~Cucumia Siciliei. l.a Doarnne strigat-am, Stihirile pe 6 ale apostolilor ;3, ~i ale Cuviosului 3. Stihirlle apostolilor, glas 4. Podobie : Dat-ai semn ...

, ~Vre
.. '--e0=

Dela Vitleem, sa ne mutam la Iordan, ca acolo .celor din intuneric, iata inccpe lumina a straluci.

Sosten, pre Lin si pre Stahie, pre Stefan, pre Timon si pre Still: Peritru aceasta imi voiu aduce amintc Erman, pre Flegonta si pre de tine, din pamantul Iordauului ~.i al ErrnoMarco, pre Luca, pre Sosi pa· nului din munte mic. tru, pre Iason si pre Cae, pre man tul Zavulonului, Tihic si pre FiIimon, ell cancei ce sunteti de eeea parte de Iordan, auziti, se apropie , t~ri sfintite, sa-i fericim noi credinciosii. . Hristos Mantuirea, lumina si izbavirea. Narcis si Trotim, Kesar, Slih: Vazutu-te-au apele Dumnezeule, vazuZina si Aristarh, Marco, Sila tu-te-au apele, ~i s'au spaimantat si Cae, Ermi si Asincrit, AGtte~te-ti si tu Iordane polos ~i Chifa, Climent si lust, curgerea ca eel ce boteaza eu Quart, Erast si Luca, Onisifoe, se apropie, sa innoiasca for, Carp si Evod, Matia si Iacov, Urvano si Aristovul, zidirea eea sfararnata. Tihic si Aristarh, dupre vredSlava, ~i acurn, asemenea. Aratatu-s'a raza s 1a ve i nicie sa se cinsteasca. Tatalui, in curgerile IordanuPud ~i Irodion, pre Ar-

nia si pre Filip, pre Prohor si pre Nicanor, pre Ruf si pre

~~J. Agav, pre Ana~~ t~" pre pre Siluan dronic,

Cleopasi pre An-

ra

.~
-- "i

••••

..

¥£

.¢.

....

•.

..

..

..

.......

....

.....

1,

70

ternan si pre Filoiog, Olimpan si Rodion, Apelli si pre Amplia,Patrovan ~i Tit, Tertie ~i Tadeu, pre Epeneton eel minunat, pre Abaie, pre Aquila, pre Luchie ~ipre Varnava, pre Furtunat, si pre Apolo pururea pomenitul, pre Crise si pre -Marco, sa-i einstirn, pre propoveduitorii lui Dumnezeu.
Alte Stihiri ale Cuviosului,glas Podobie .Cand de pre lernn ... 2.

ai mostenit deplin eu ad evarat pamantul eelor blanzi, ;;i prin impartasire indumnezeindu-te, te indestulezi de desfatare ~i de veselie, si de bucurie adevarata. Unde nu inceta a porneni pre cei ce te cinstesc eurat, si savarsesc a ta dumnezeeasca adorrnire.
Slava, ~i acum, glas 3.

Ca.nd ti s'a ranit sufLetul de dumnezeeasea dragoste, prea ferieite eu bucurie ai luat asupra-ti Crueea ta, si ai urmat lui Hristos, si omorindu-ti eugetul trupului, eu infranarea, ai priimit lucrarea Dubului cea vie, ca sit risipesti viforul boalelor, eu caldura rugaciunilor eelor bine priimite. Pentru care eu un glas te ferlCIID.
o
0

Stralucit a fast praznieul eel ce a trecut, slavita est e si ziua de acum, Intru acela magbii s'au inchinat Mantuitorului, iara intru aceasta pre Stapanul sluga eea marita l-a botezat. Acolo pastorii fluerand l-au vazut si s'au minunat; iara aieea glasul Parintelui, pre Fiul unul nascut l-a propoveduit.
LA STIHOA VNA Stihirile, glas 8. Podobie: Mucenicii tai Doarnne ...

curatit Parinte , ocbiul sufietului, eu rugaciuni neincetate, lacas te-ai facut Dumnezeirei eelei in trei stralueiri. Si priimind ungerea preotiei cea dumnezeeasca si sfanta, ai intrat inlauntru celor neumblate, jertfind pre eel ee s'a jertfit pentru tine, prin pogorirea sa cea negraita. A ratandu-te en nerautatea mintei, bland si rabdator de cele rele, parinte Teoctiste,
;; .4 •••••••• ....,... ••

C and ti-ai .

fiind tu Hristosul meu, eu fiin d tarana si umbra, ce-mi pleci mie sfant capul tau? De carele se cutremura multimea ingerilor, zis-a loan catre facatorul cand a veni t sa se boteze. Mare este pogorirea ta la noi milostive datatorule de vieata.
Stih: Pentru aceasta imi voiu aduce aminte de tine din pamantul Iordanului ¥i al Ermonului din munte mic.

Foe nesuferit

~.u ..

lurninarea noastra, scaparea si mantuirea, de voe vine mai 'nainte la Iordan gol
•.• • ••••••••••
4 ••

lata

Jy ••........

w=w.

'~~ --~"'--"_;::;:::;E-"-oS" 'W'/v~:i,!;~W;!il~""'~

~~~~.w~~~w.W'd#~~~#~~#D'~~~#I§"~I7~

--~!;
l

aratat, eel ee se imbraca ell apele ca ell un vesmant, imbracand goliciunea tuturor , eeea ee se golise prin statul improtivnicului ~arpe.
Stih: Vazutu-te-au apele Durnnezeule, tu-te ..au apele ~i s'au spaimantat, vazu-

LA P AVECERNIT A
Cantarn Canonul Al caruia Acrostihul la Greci este acesta : Joei celei lungi, lunga lnuda li cant.

nesuferit eu adevarat, mai 'nainte vine de voe la lordan, curatindu-rna pre mine eel sfararnat de eel viclean, prin calcarea poruncei. Ca 0 ploaie cereasca se priimeste prin mijlocul apei, eea spurcata de multe gresalele mele, ea un bun si mult milostiv. Foe
S!aVR, '<;;i acurn,

Peasna

I, Glas 6, Irrnos :

Rosie, ~i adancul eel bra"nit ell valuri s'a uscat, ace"ea~i impreuna tacandu - sei "eelar fara de arme trecuta ,;~i eelor prea intrarmati mor.,manto $i cantare lui Dum"nezeu,ellvioasa s'a cantat: ca "cu' slava s'a proslavit Hri"stos Dumnezeul nostru.

n taere s'a taeat mar e a

glas

6.

Hristos adevarul, sa se boteze dela loan, si acela zice catre dinsul: Mie'mi trebueste sa rna botez dela tine, si tu vii la mine. Nu indraznesc iarba fiiod, sa rna ating de foe. Tu rna sfinteste Stapane, eu dumnezeeasca aratarea tao
Troparul apostolilor, glas 3.

Vine la lordan

a tot pricinuitoare ~i datatoare de vieata, intelepciunea lui Dumnezeu eea nemasurata si-a zidit eisi casa din Curata Maica, ceea ee n'a stiut de barbat , lara acum merge la riurile Iordanu1ui, cerand botez spre innoirea .oamenilor,

Vea

, Taine

rugati pre milostivul Dumnezeu, ca sa dea ertare de gresale sufletelor noastre.


Siava al Cuviosului, glas 8.

Sfintilor

apostoli,

Invatand intelepciunea lui Dumnezeu, chiama pre toti eei din pagani 1a lumina, pre cei ce zaceau mai 'nainte intru intunerecul neluminatei devarului;

necunostinte, 1a cunostinta ascotandu-i 1a lumina prin Botezul eel ee curateste inimile, si zideste prin

en cnrgerile lacramilor tale ...


Cauta la sfarsitul carteL ._ ~i acum, al inainte' praznuirei
Cauta-I

10 2 zile.

Duhul.

auzim acum glasurile proorocesti, cele plinite prin

Sa

Duhul. Caci eel ee boteaza eu Duhul si eu foe Hristos, merge la Iordan. Veniti la dansul si va luminati, ca f~t~le voastre nu se vor rusma,
Peasna 3, Irrnos :

Ti\omn fiind a toate, si ZiJl.Iditor, Dumnezeule eel fa,~ de patima, zi~ir~ ti~ ti-ai Cela ce te-ai impartasit unit saracind, ~1 riurile la cu trupul meu, ca sa-mi dai " eare ai voit a venit insu-ti,I fiinsumie Dumnezeirea ta, di chi"ind , popoarelor ai strigat: " . , pul Parintel!li tau ne~~h!m b~t "Apa vietei scoat~t.l, ~1 eu fiind incapi sub mainile zicredinta va intariti, ", , direi'tale Mantuitorule, fara -Thrul Botezului eel dezpacat om aratan~u -te, cu. eel legator, sufletelor im1?reuna asemenea, curatind Cuvinte ~i trupnrilor, Mantnltorule pre eel asemenea. vii sa-l daruesti, Pentru ~ceaBautura ~i ungere ~i Duh sta ne dai aeum nona si Dar sunt cunostintele pecetei tale in loe de dar, strigand: Apa Mantuitorule, si darurile cele vietei scoateti ~i en credinta de taina, si lucrurile dumneva intariti. zeestilor daruri cele :rrednice arbatnl nebun, eel ee nu de iubire; ca pre tine unul cunoaste pre Dum~ezeu: .sa nascut, curatire in lume, Tastrica, eli pentru izvodirile tal te-a tri mis. cele netrebniee, se lipseste de Peasna 5, Irrrios. tot binele, ~i eade d~n toata (('u legatura temerei fiind mantuirea de a caruia parte, \\JIcuprins acum Mergatorul toti eei ee ~un~a~te!ll pre Hriinainte se leap ada a boteza stos, sa ne mantuim, "pre Hristos, vazan du - 1 ell Pcasna, 4 Irrnos: cueernicie stand gol la ape, '1\l"rai 'nainte vazand proo" "pre cela ce acopere en ape Wrocul taina ta eea negran cele mai pre deasu pra. . "ita-Hristoase, a strigat: PusCeea ce tine apa cea neai Darul Botezului eel tare "tuturor , eelor ce ell eredintin u ta ~i mai pre sus in vaz" "ta il priimesc pre el, spre er- dub, .intelepciunea lui DurnIl nezeu, carea opreste adancu"tarea gresalelor noastre.

la Botezul eel ee izvoraste eelormuritori iertare, eherni pre toti eei insa~: cinati en rele gresale , ca~ll rau vietuesc intru necuratie, sufletea~ca odihna sa le dai lor, ca un indurat tagaduindu-te.

Mrgand

"

4~-·~

~~-ryw-~-

,_-_-.~.

,,.~--=-=

. -

rile, si marile infraneaza, vine la lordan, si Botez ia din maio

a.

nile slugei. Inchipuindu - se in Adam eel dintaiu Hristos, vine sa-l curateasca ell Botezul, eel ce , infasura Cerul ell nori, si se imbraca eu lumina, gol se vede in repejunile Iordanului, si cu mana se cuprinde celce poarta toate.
Peasna 6, lrrnos :

"euvantat Doamne Dumne"zeul parintilor nostri. ()atinand eu capul spre vrajba, nimenea eu inselaciune sa nu se miste, eelui de aproape eu ran sa-i rasplateasca, diu pentru rau gandind. Ci intru dragoste pre Domnul eel ce s'a aratat sa-l einstim. Noi ca niste prieteni ai lui Hristos, putin rau sa patimim impreuna, cu eel ce s'a inchipuit, ~i s'a aratat ca si noi, si vine sa ia Botez spre curatirea ehipului. mine impreuna de se va pogorl cmeva, ~l impreuna se va ingropa prin Botez, ell mine se va desfata, intru slava si intru inviere. Hristos acum vesteste, pre carele en credinta sa-l in tam,
A" ,
",It..

~acatelor m'a incunjurat, ,,~i viforul ue mai rabdandu-l, "ca Iona strig catre tine SHi"pannI: Din stricaciune scoa"te-ma.

1(\ dancul eel mai de j os al

On

Damn stiindu-te pre tine eerurile, spus-au marirea ta Mantuitorule intru nasterea ta; iara acum Tatal te marturiseste fiu iubit, prc tine eel ee te-ai botezat. Tot eel ce poarta lntinaciune, sa 0 cura tea sea, cu eurgeri de lacrami, si la Hristos en cutremur sa vie, earele merge sa curateasca eu foe, si eu dumnezeeseul Duh firea noastra.
Peasna 7, lrmos :

pinam,

Peasna 8, Irmos:

tTr'inerii in Vavilon, de vall~ aia cuptorului nu s'au p 1 "spaimantat, ci in mijlocul "rourali, au cantat: Bine esti

"vapaei aruncandu - se, fiind

p:entru legile parintesti, feri~ citii tineri in Vavilon mai , ,;_'hainte nevoie patimind, au "scuipat porunea cea nebu"neasea a celui ee imparatia. ,,~i impreunandu-se eu focul "cn carele nu s'au ars, celui "ce stapaneste, vrednica can"tare i-au cantat: Pre Domnul "landati-Ilucrurile, ~iNIprea "inaltati intru toti vecii.

Oaspetii dumnezeestei hra-

•· ••••••

·.A

.~

....
__ -

\,

____________________

74

LUNA LUI IANUARIE


~~~~~i

~~~J~~~~

storii si ell filozofii pre eel ee s'a intrupat, sa mergem aeum in taina la Iordan, sa vedem taina eea mare, pre earea Hristos vine sa 0 savarsasca, Pre earele if prea inaltam Intru toti veeii. , ·Oapul legei si al prooroeilor pazind, si eu dragoste intarindu-ne, urmatori sa fim lui Hristos, eelui ee pentru dragostea eea desavarsit, trup a ·luat ~i prin Botez pre noi cu rata] ne-a impacat, si ne-a invatat a canta: Pre Domnul , laudati-l lucrurile, si-l prea 10naltati intru toti vecii, Priimit-a pre cela ee a venit sa curateasca pacatele lumei eu ape; dar nu i-a ingaduit lui fiind cuprins de frica, Mie imi tre bueste sa rna botez dela tine, Mirelui improti va a zis prieten ul, ~i Cuvantului glasul, ~i Soarelui stesnicul; pre earele il prea inaltam intru toti vecii.

ne, cei ee in Vi deem eu euvantul ne-am hranit, si eu Ingerii am prosla vit, si eu pa-

Mergeti dela Vitleem cei ce v'ati indulcit eu minunile spre partea Iordanului, si acolo Yeti vedea lueruri eu taina sa varsi tc, si pre Hristos viind prin Botez sa innoiasca pre Adam pentruca s' a intrupat. Ziditorul nascandu-se din Tatal mai 'nainte de veci, s'a nascut mai pre urrna neschirnbat, intrupandu-se din Curata Fecioara dumnezeeasca Fiica, indoit rarnaind, Dumnezeu ~i om, ca sa innoiasca pre Adam prin Botez. Ca' un om dupre fire, iara nu dupre nalucire, ai venit in mijlocul tuturor, cerand Botez, insuti fiind din fire nevinovat, ca ai venit sa ingropi vinovatiile oamenilor, in ape botezan d u - teo
)i cealalta
slujba a Pavecer nitei celei mici, dupre randuiala ;;i Otpustul,

-~
Dupa
I

LA UTRENIE

Di~

La Dumnezeu este Domnul: Troparul inainte praznuirei si al apostolilor. Slava, al· Cuviosului, ~i acum iara al inainte praznuirei. itlt5ia Stihologhie, Sedealna glas 4, Podobie: Degrab ne intampina.;

Peasna 9, Irmos:

ospatul Stlipanu.l.~i, ~i din masa cea nemuritoa"re, eei ce ne-am indulcit in "pe~tera cea saraca, acum la "Iordan sa alergam, sa vedem "taina straina, carea soleste "spre stralucirea cea de sus.

lata vine la Iordan Hristos, si chiama pre Mergatorul inainte: Vino de rna boteaza pre mine, eel ce curatesc tot pacatul lurnei en apele riului! Tinde-ti mana ta

i..
~:::',"'i

,IN

~~~~:~ ~""' ..., p",",' __

~,AZiI~~1o!7.II'~4JrIIIIW'"_V#~~,",,_l

PATRU ZILE'" '


"oI":;F'';flI'A'W~AU~~~~r'Zi!l~~:iiWw:vP'Hd~~DYFLUIH&'Alfl:MN..Rlt:i!!mlll

"'I

V .......

,'i

spre dumnezeeseul meu erestet; ca am venit sa vindec gresalele manei,


Slava, $i acurn, gfas acelas, Podobie: Cel ce te-ai inaltat...

I
'(

Imparatul tuturor ~i Stapanul, la Botez ell dumnezeeasca cuviinta viind, eredinciosii vazandu-l sa-l laudam. Cararile inimilor noastre sa le gatim eu dragoste, spaland intinaciunile eumplitelor gresale, ca iata vine sa mantuiasea neamul omenesc, in riurile Iordanului.
Dura adoua
Stihologbfe, Sedealna glas 8, Podobie: Inviat-ai din morrnant.;

" ?~sebucur'e faptura, moo. stenirile neamurilor sa cante. lisus Imparatul a tot pamantul, merge in riurile Iordanului, sa fac~ a noastra curatire, Inhaina rosietmparateasca din sangele fecioresc Doamn~ imbracandu-te cu trupul, la curgerile apei vii gol, ea sa im braci a mea goliciune. " f~iulTatalui eelui {ara inceput tu fiind, la fiul Zahariei, milostive eu umilinta vii . cerand Botez, ea eu Darul, fii lui. Dumnezeu sa ne faei pre noi,
Alt Canon, alApostolilor. ..Al caruia acrostih la Greci este acesta: Pre ucenicii-Iui Hristos eei afdoilea voiu laudA. Facerea lui losif. Peasna 1; glas 4; Irmos: Deschide-voiu gura mea.i.

Botezatorule eel mare al Domnului bucura-te, ca a venit Hristos sa se boteze de la tine. Tremuri ca 0 sluga, caci StaI:anuli~i pleaca tie capul. Atinge-te de dumnezeescul crestet a] celui ce tine cu mana toa te, ~i Dumn ezeului celui ce mantueste eu buna vointa neamul omenesc.
Slava, $i acum, iar accasta. CANQANELE. At lnaint: praznuirii ell irmosul pe 6 1i at Apostolilor pe 4, ?i al Cuviosului pe 4, CANONUL Inainte praznuirii ' Al caruia acrostihla Greei este dupre Alfa Vita. Faeerea lui losif . Peasna 1, glas 6, Irrnos:

racandu-va ucenici lui HriJrl stos, carele pentru noi s'a arata tin tru p materialnic, prea laudatilor, ati luminat toata , , lumea cu razele bunei eredinte, risipind intunerecul nedumnezeirei. Pi1.dlsind fire a cea stricacioasa si nestatornica a eelor trecatoare, au urmat lui Hristos: Crise, Prohor, Andronie, Tadeu si Nicanor, facandu-se luminatori eu chip dumnezeesc. Puterea vrajmasului 0 ati

a pre useat umbland Israil eu urmele prin adanc, pre '"gonaciul Faraon vazandu-l "innecat, a strigat: Lui Dum"nezeu cantare de biruinta "sa-i cantam ..

76

LUNA LUI IANUARIE

Slava: biruit slavitilor, eu puterea III Duhului, ~i pre eei de tot sla- , Intraripandu-te en dragostea banogiti de nebunia nedum- [:11.: lui Hristos, te-ai inaltat nezeirei, i-ati umplut de pudepartandu-te de turburarea tere ~i de cunostinta dumne- i' cea 1umeasca, Drept aeeea ai zeeasca, alergat catre nevointele cele ostenitoare ale postniciei, si Anlplia f?iStahie ~i Filip, prin infranare ca un Inger ai au propoveduit pre Dornnul, vietuit. earele s'a aratat eu adevarat

Veniti sa ferieim cu gaud curat pre eea Curata, pre frumusetea lui Iaeov, earea alegandu-o a a iubit Dumnezeu AI Nascatoarei. s'a ~i sa Sl cinstim palatul eel durn- intru earea ca pre salasluit; de o laudarn un cart nezeesc al Imparatului, intru carele a lacuit preeum a voit. ! sfintenie, ca pre una mai cinSa slavim pre cea neispitita II stita decat toute fapturile, Peasna 3, Irmos: de barbat, si una Nascatoa- I ~\Tfu este sfant preeum tu rea de Dumnezeu, prin carea Jl1iDoarnne Dumnezeul meu, ne-am indumnezeit, "earele ai inaltat cornul ereAlt CANON at Cuviosului. Peasna 1, glas 2, Irrnos : "dineio~ilor tai Bunule, si neIntru adanc au asternut.. "ai intarit pre noi pe piatra Diul desfatarei Hristos, vi- II "marturisirei tale. sa se spele la apele IorCela ee stapanesti toate dariului ea un rob, munti salea un Dumnezeu, porti chip tali, maguri incingeti-va eu de sluga, si la sluga indurate bucurie, cei spurcati gatiti-va vii trupeste, prin Botezul eel catre dumnezeeasea curatire. de Du mnezeu luerat, din ro, bia vr~j masului scotandu-ne Pomenirea ta eea luminata astazi a stralucit nona Teoc- I pre n01. 'Pen truce ai veni t la riu? tiste, raze de soare ale fa P: telor tale, gonind posomoraCe fel de curatire voestil Ce intinaciune cauti sa speli Burea patimilor noastre, care ponule? Laud Cuvinte eea mai menire savarsindu-o, en erepre sus de minte micsorarea d.inta ~i eu dragoste te ferielm. ta, cea pentru milostivire.

in trup, ea niste Apostoli, ca niste Ierarhi dumnezeesti, si ea niste sluj itori lucrurilor eelor mai pre sus de cuget.

Si acum,

a Nascatoarei:

Dne

~.-

.'---,_.- -

_~.'

. _.

c.'_. __~

.__

._c

__ ,._

._....

_,.----=:

... -

_.'--'

__ " -

..

,-~

__ ,_.

...

I'.

sin

1"11

..
IN P ATRU ZILE

...

....", ....
77

Cautand Hristoase oaia carea 0 a sfaramat lupul eel salbatec en inselaciune, in curgerile Iordanului ai statut, str igan d Mergatorului Inainte: Vino de rna boteaza tn.
All

Alt Canon,

Irmos:

Pre piatra credintei .•.

Canon,

Irmos:

mis pre voi Cuvantul in tot pamantul, ca sa-l umpleti pre el en adaparile dumnezeescului Duh ~i ell Darul sa stingeti vapa ea nedumnezeirei

C a pre

Pre ai tai cantareti ...

a facut adancurile apelor ell porunea, eel ce acop ere eu ape cerurile, vine la ape sa se boteze. Sufiete pri veghiaza , cura teste- te de patimi, aducand odraslele bu-

C el ce

niste rluri v'a tri-

natatilor.

la miros ca trandafirul, ai odraslit Teoctiste


Dulce mirosire in gradina postnieiei, ell lucrarea Duhului, umpland totdeauna de buna mireazrna, pre cei ce canta lui Dumnezeu.Nu este sfant afara de tine Doamne. un maslin roditor ai odraslit in easa Domnului Teoetiste. en untul de lemn al ostenelelor tale, veselind fetele noastre Cuvioase, ale eelor ee cantam: Nu este stant atara de tine" Doamne.
~i acum, a Nascatoarei :

prea inteleptilor.
laudam pre dumnezeescul Timon, pre Sila si pre Siluan, ~i eu credinta rnarim pre hpeneton eel slavit; pre Urban si pre Agav, pre adevaratii propoveduitori ai lui Hristos.

Sa

sa

Ca

Slava:

Facandu-va aeum tericiti, ati facut pre eei mai 'nainte ticalosi, partasi ferieirei celei dumnezeesti; ea eei ce ali avut invatator pre Dumnezeu eel eu adevarat ferieit.

mai 'naintede nastere, ~i intru nastere, ~i dupa nastere te-ai aratat adevarat
J.

C urata

A Nascatoarei,

Multi sunt cei ee se lupta ell mine din vazduh, lntru duo .reri mi-a lipsit vieata, cufun- \ datu-m'am in prapastia gresalelor, Mantueste-ma Stapa-

na, nu rna trece cu vederea,

maica Fecioara. Ca pre nezeu 1-ai nascut, pre aratat l-a propoveduit ru1 apostolilor. Iat_._. ....
• ... $

.Dumcare1e sobo... •

nebiruita,

ca

pre tine te am ajutatoare

»rindu-ma, largit-ai gura mea


••• '!" ...

Pre piatra

Irmosul:

credintei

inta-

-.

;;

eo

",rt·"

...

,,-.'

•.

'"n>

~-

'$.ft",,;'.·

'..

~4JI

" ..

"~

..,

••

_.

••

.,

•............

",

....

....-"

.._....,

"asupra vrajmasilor mei, ca "s'a veselit duhul meu a canta: . "Nueste sfant ea Dumnezeul "nostru, si nueste drept, a"fara de tine Doamne,
Condacul si Icosul, Inainte praznuirii. Cauta-le in 3 zile, . Sedealna apostolilor, glas a. Podobie: Dumriezeestei cradinte ...

zut in chip de porumb. Pentru aceasta prooroeul en ingerii a grait, strigand : Slava venirei tale Hristoase. Slava imparatiei tale. Slava randuelei tale, unule iubitorule de . oamenl .
JrJLDumnezeu

Stalpi neclatiti Biserieei, si temelii bunei credinte fiind u, cenicii Dumnezeului nostru, paziti-o pre ea nevatarnata, go· nind smintelele celui vielean, si rugand pre Hristos Dumnezeul nostru totdeauna, sa ne daruiasca nona mare mila.
Slavs, a Cuviosului.. glas 1. Podobie : Piatra fiind pecetiuita ...

If ristos

Peasna,4

Irmos:

este puterea mea,


si Domnul,

ell dumnezeeasca placere turma Domnului ell Buerul Cuvantului, purtatorule de Dumnezeu Teoctiste, la pasunea nepatimirei ~i a vietei, mantuita 0 ai adus lui Dumnezeu, si la dansul mutandu-te plata ostenelelor cea vrednica ai luat. Slava celui ce ti-a dat tie putere. Slava eelui ee te-a ineununat. Slava eel ui ce lucreaza prin tine tuturor Himaduiri, '
$i acum, a inainte prsznuirii, menea. Podobie ase~

P astorind

"cinstita Biserica ell dumne"zeeasca cuviinta cantil, stri"gand: Din euget eurat tntru "Domnul praznuind. C and te-a vazut pre tine apa Iordanului Doamne, s'a intors, ~i fire a noastra c ea spurcata de muIte patimi, la eeruri s'a inters, inchinanduse tie. . so arele vazandu-te pre tine Soare golindu-te trupeste, si in taina Iuminand toata firea cea intunecata ee s'a golit pentru neaseultare Stapane,
j . ; •

S paimanteaza-se

.1

tuirea ~i mnoirea tuturor, si luminarea a venit 1a ai sai, Deci sa ne lipim de dansul prin curatia .viefei.
AU Canon, Irmos :

lata

curatirea, iata

man-

nascandu-se din Fe· eioara Maria, ~i in Iordan botezandu-se dela loan, Duhul . s' a pogortt preste dinsul va;; "" •• • u·."""'_" ,..
¥ , i¢

Iisus

paganilor 0 a turburat intrand intr'insa prea inteleptii ca niste cai, ucenicii Mantuitorului, ~i pre ere• ..... A

M area

Sfatul celneurmat.;

A'"

*' ""

..«ti.i*

#:n' .....

"•

¥£

.,

*' ..- -

III

dinciosi i-a mantuit ell apa sfanta '~i cu Duh. Stralucit-au ca soarele pamant, Pud, Apelie si Iolog si Irodion, Ruf si 1~ trova, ~i pre credinciosi luminat, scapandu-i din tunereeul necunostintei,
',I,t,

i-au in-

FiPa-

pre

Cuvioase, te-ai facut luminator prea luminat postnieilor ~i izvor iscusit, si indreptator si turn nemiscat,

tiri neincetate

1 ndumnezeindu-te

ell cura-

!:'•',.

sara te ale pa timilor Teoctiste, eu toiagul credintei, si ai inncordandu-va v'a trimis necat Parinte pre Faraon eel pre voi eel milostiv ca pre nevazut, ajungand la pamanniste sag eli ascutite, ca sa '; tul fagaduintei, Cuvioase. zdrobiti sagetile vrajmasului, Si acum, a Nascatoarei: si pre eei raniti eumplit rnaS triga-voin ziua ~i noap" ritilor, ell Darul lui Dumnetea catre tine Preacurata, si zeu sa-i vindeeati., rna voiu mantui, Si voiu trece L auda sa aducem Man- preste zidul desfatarilor, si tuitorului eu cantari, marind voiu scapa de bantuelele drapre Rodion de Dumnezeu gracilor cu mij locirea tao itoruI, si pre laudatul Errnie, Peasna5, Irmos: pre inteleptul Asingrit, pre u dumnezeeasca stralucidumnezeeseul Lin ~ipre Caie. rea ta bunule, sufletele ceA N ascatoarei, "lor ce maneca la tine eu draPre tine prea Iericita, cea"goste, rna rog lumineaza-le, ta proorocilor de demult prin "ca sa te vaza Cuvinte allui Dubul, ell dumnezeesti gra"Dumnezeu, pre tine adevaiuri sfintite, cu dumnezeeasca "ratul Dumnezeu, pre eela ce cuviinta te-a numit Preacu"cbiemi din negura gresalelor, rata, usa si munte umbrit. R oada sa aducern lui HriAlt Canon, lrmos: stos, vieata curata, ca vine enVenit-ai din Fecioara.; ratind spurcaciunea pacatelor Pieat-a dulceata sudorile prin ape en Darul, unul faostenelelor tale, pierzand acatorul de bine si eel fara ~ maraciunea dracilor prea fepacate, ~: ricite, departand umezelele orodule eel ce sedeai de ~': eel.e sarate ale boalelor,:vred';'.1 demult intru intunerecul ne-

D espartit-ai

Slava :

marile eele

i~~~n~ic~u;:;::;lz:;te~d;::$iie~la~U~dsa~. ~~~~~~S!acSil!;a,*,Z;llli!U_ri_lOs;rSll't:;Ilu~m~in~a=tlCil!!ii!e_aS!t:n~eiStaaP~U:;:::;;S~~
.ii~'"

"

s'a aratat tie, vezi si eu dumratat,


nezeestile raze te lumineaza, ~i lauda Darul celui ee s'a a-

Mare taina savarsind, la marele Mergatorul tau inainte vii, 0 datatorule de lucruri mari Doamne! firea 0cea micsorata, negraitmarindu-o prin Botez.
Alt Canon, Irmos Spaimantatu-s'au toate...

ste-rni raza pocaintei, de intunerecul eel vesnic rna seapa, eeea ee esti usa luminei, ~i scaparea tuturor crestinilor, eelor ce eu credinta te lauda pre tine.
Alt Canon, Irmos: Lumina eelor din intunerec ...

meneasca

Luand voi putere, ca niste apostoli, a lega si a dezlega


prea laudatilor, pre cei legati en legatura relei credinte, i-ati , dezlegat, Pentrn aceasta po-

plugul rugaciunilor, 0gorind pamantul inimei, ai Samanat intr'insul samanta, CUvantului, Parinte cugetatorule de cele dumnezeesti, ~i ai cules roada buna din destul, carea hraneste sufletele tuturor credinci oail or eelor ee te lauda, Aducand totdeauna gand priveghelnic Parinte, cugetatorule de cele dumnezeesti, ai adormit patimile cele perzatoare de suflet, grabindu-te a aj unge la zorile cele dumnezeesti, catre stralucirea luminei celei neapuse, unde este lacasul eelor ce se veselesc. un luminat de Dumnezeuvsi purtator de lumina, plin Hind de Darurile dumnezeescnlui Dub Parinte, aratand firea eea curata a nerautatei, descoperind tuturor ca ai vietuit in trup ca un Inger. .
Si acum, a Nsditiioarei: .

Ou

menireavoastra praznuim eu credinta dantuind. dumnezeesti cantari Aristarh sase cinsteasca, T ertie, lagon ~i Sosten, Kesar ~i
Marco, Luca, Sosipatru, Quart si dumnezeescul Apelie, CHm, Epafrodit ~i prea

Cu

inteleptul Erast.

ca sa desradacinati , toata nedumnezeirea, intre toti oamenil sadind ararat dumnezeeasca cunostinta, maritilor apostoli, eei ruga tori pentru sufletele noastre.
A Nascatoarei:

Pre voi ca~i pre eei doisprezeee v' a trimis Domn ul,

Ca

Slavi:

Lumineaza-mi ochii ini.mei mele F ecioara; straluce-

Aratatn-te-aiPreacurata
u~a rasaritului celui ce s'a

:'./. ~--"

...... ~~~~~~~==-=.=.=-o:.=--.=..~~~~

... ::= ~

....... _:!!!....:_._.,........_,e~---...:._~~._

..~~~_~

~_~~-~-~.-.-~;--.-~~

~-=---=-~__,__,~~

,, tN PA TRU ZILE 81

aratat dintru inaltime.si scaun inalt pana la Cer al Imparatului, si scara lnalta pe earea s'a pogorit Hristos, si a vorbit ell oamenii cei mantuiti, , Peasna G, Irmos: WniHtandu-se ~ , "ispitelor, la limanul tau eel .Jin alergand, strig catre tine: "Seoate din stricaciune vieata "mea mult milostive. eela ee esti plin de ape de taina, ca un izvor al pacei, insuti Doamne la riu ai venit, dela 0 picatura mica ! cerand sa te botezi, eel ce u, nul esti fadi pacat.
~--

1\11area vietei

vazandu-o inde viforul

fim, Filimon slavitul ~i Ari-

Puterea dumnezeestilor voastre cuvinte, a biruit pre cea multa iutime a ritoriIor si pre cei ne intelepti carii nebunise prin cunostinta inselaciunei, i-ati inteleptit prea inteleptilor. . umnezeescul Pud si Tro-

.~

starh, Onisifor si Tihic eel prea ales, ca niste ucenici ai Cuvantului, sa se mareasca.
A Nascatoarei:

II·

, lor de sus, vazand eel ce acopere Cerul si a strigat: Ce este a ta ~ulta umilinta
oamem.

iVllnunatu-s'a

ceata lngeri-

gol pre en nori, aceasta pentru

Pre tine te laud eeea ce una esti laudata, marescu-te pnrurea de Dumnezeu rnarita, si te fericesc pre tine, ceea ee neamurile neamurilor te fericesc, Fecioara de Dumnezeu fericita,
Alt Canon, Irrnos.

Intru adancul gresalelor ...

~~,',-"Gel plin s'a desertat, eel

t nevazut
i

I
~

iata intrupandu ..se s'a ararat, Iordane riule veseleste-te, eurgerile tale umple-ti, ea sa speli pre innoitorul tuturor.

Duhurile viclenirei le-ai supus, aratandu-te lacas sfantului Duh, celui ce a sufiat intru tine putere, purtatorule de Dumnezeu prea fericite Teoctiste. tau eel cuvantator Cuvioase, ai hranit turrna ta cea cuvantatoare Parinte la verdeata sihastriei, si 0 ai povatuit dare staulul eel eeresc.
~i acum, a Nascatoarei:

Cn toiagul

Slava:

~_I",

lumea ati stropit apa vietei cea de mantuire, nori insufletiti aratandu-va a,, ~. __ i .postoli, si inimile credincio. _'.· { silor ati rourat;

In toata

Alt Canon, Irrnos : Inteleptii lui Durnnezeu ...

.eel ce a intins Cerul

ell

·il~~~~-~:::'-~···::::::"·--~.--~.~;:;::.-::'~:;;-~~~~-~-s.:~'~~~S:~~~~~-~~~'~~~-.::::;:.~O:::""':::::: ..= :... ~O:::Z::::::"'~~-~-~ .. :O:S-~__'~ ...~~~~1.::--::::,_::::;:~<::::- 1: .. ::::.~." 82 LUNA LUI IANUARIE

voia, te-a aratat pre tine alt Cer pre pamant Nascatoare de Dumnezeu Curata, ~i din tine s'a ararat eelor dintru intuneree ..
lrrnosul :

Andronic, pre Ruf, pre Agay, pre Marco, pre Sosten si pre ceilalti, ca sunt luminatori dumnezeestei credinte,
Intru aceasta luna. in 4 zile, pornenirea ~i so borul sfmjilor slaviti, celor saptezeci de apostoli. Stih : Ceata prea aleasa a apostolilor de sapte ori zece fiind, in ceruri acurn dirnoreuna ell nevoitorii este dantuind... . Intru a patra zi laud eu, Pre barbatii cei rnult slaviti ai lui Dumnezeu.

[ntru adancul gresalelor


"fiind incunjurat, chiem a"dancul milostivirei tale eel "ne urmat; din stricaciune "Dumnezeule scoate-ma,
CONDACUL Podobie: apostolilor, glas Z. Cautand cele de sus ...

~eata ucenicilor lui HriSt08 eelor sa ptezeci, sa 0 laudam d umnezeeste credinciosii astazi si sa 0 praznuim, eft printr'insii toti ne-am invatat a ci nsti Treimea cea nedespartita; ca sunt luminatori dumnezeestei credinte,
leo S.

Acesti saptezeci de apostoli, fiind alesi de puterea cea a tot stapanitoare, au fost trimisi 1n toata lurnea, ca sa zmulga pre oameni din inselaciunea 9i nebunia idoleasca, si sa-i intoarca ditre cunostinta cinstirei de Durnnezeu. I ./ Pentru aceasta toti cu feluri de chin uri nevoindu-se pentru adevar, s'au mutat / 'I catre Domnul precurn se arata in vieata fiecaruia,
Intru aceasta zi, prea cuviosul parintele nostru Teoctist, egumenul lacasului celui din Cucumia (sau Cunumia) SidEd, CLl pace s'a savarsit. Stih: Nezidite Cuvinte al lui Durnnezeu parte ii dai, Lui Teoctist In pamantul eel pururea eu verdeata al Edemului. Intru aceasta zi, sase pace s'au savar~it. sfinti mueenici, ell

apostoli, sa 0 laudam ell un glas credinciosii intru sfintite cantari. Pre Stefan, pre Prohor si pre Sila, pre Nicanor, pre Timon, si pre Amplie, pre Parmena, pre Apelin, pre Iacov, pre Filip, pre Aristarh pre Matia si pre lrodion, pre Crise, pre Flegont, pre Varnava, Lin si pre Olimp, pre .Anania, pre Luca si pre Asigcrist, pre lason, pre Tit,

ceata eelor saptezeci de

Stih: Sase suflete luminate, din vieata zburand, Stau de fara impreuna cu ingerii cei care ell sase aripi fiind. Intru aceasta zi, pomenirea sfintilor-rnucenici, Zosima m orrahul si Atanasie Cornintarisie. Stih: Atanasie impreuna cu Zosima muririd, Dulce ii este -71a vietu!. impreuna ell el 10launtrul pietrei fiind .

pre Tadeu, pre Kesar ~i pre


Climent, pre Chifa, pre lust, pre Erast ~i pre Cleopa, pre

..I..L\cestsfant Zosima era din Chilichia, :;;i locuia in pustie tmpreuna cu hiarele. Deci fiind prins de boierul Dometian, si rnarturisind ca Hristos este Dumnezeu adevarat, a fost ars prin urechi cu fiare infocate, si a fost pus intr'un cazan plin de tmputiciuni clocotite, Apoi fiind spanzurat cu capul in

..

••

.......

.....

rt

,.,

...........

",

••

..

••

.",

..
·83

·~W~H_'§~d;y~~R~#~L>JIJ!.JIJ!.i

."I:J!a'lI"'~~~~~~.H~~_'~~~~_'~~

iN PATRU ZILE

jos,· cu chip prea marit, de toate s'a pazit nevatamat. Caci s'a ararat un leu in priveliste, carele eu glas omenesc a vorbit pentru Durnnezeirea lui Hristos. Dec! dintru aceasta, a tras la credinta lui Hristos pre Atanasie Cornintarisie. Deci fiind sfantul slobod de tiranul, s'a dus iarasi in pustie si tn munti, unde petrecea mai 'nainte, si catihisind, a botezat pre pomenitul Atanasie. Deci acolo aflandu-se ei, s'a despicat 0 piatra in chip minunat, intru carea intrand amandoi, si-an dat sufletele lor in mainile lui Dumnezeu.
Intru aceasta zi, pornenirea prea euvioasei ApoIinariei celei din Singlit, Stih: De pre pamant pre Apolinaria 0 ridica, Caci in ceruri a lacui era vrednica,
!

ururea pomenita aceasta Apolinaria, a fost pre vremea imparatului Leon ~ celui mare, eel poreelit machelie, in anii patru sute cincizeci .!;ii sapte, fiica lui Antemie, carele era randuit de 1mparatul a fi carmuitor Rornei, Carea eu frurnusetea si cu intelepciunea covar~ia pre multe femei din timpul acela. Si din tanara varsta sa a dorit fecioria, si se ruga lui Durnnezeu ziua si noaptea, ca :sa-si castige dorinta sa, adica sa rarnae fecioara pana la moarte. Pentru aeeasta s'a rug at parintilor sai, ea sa 0 lase sa se duca La Ierusalim. $.i ea9tigandu-l?i voea, luand fericita slugi si slujnice, aserrrenea si aur ~i argint si haine scumpe si astfel s'a dus la ~m.nta eetate. Aco[~ le-au impartit toate pre la saraci. lara dupa ce s'a inchinat sfmtelor iocuri, 9i-a siabozit robii si roabele, a oprit eu sine numai un batran I;>i n famen pre carii luandu-i, a pornit u sa mearga la Alexandria. Si ajungand la un loc ses, au hotartt sa seaza acolo, ca sa se odihneasca putin de 0stene ala caii. ~i dupa ce oamenii sai au adorrnit, atuneea de trei ori fericita defaimand pre toate, a fugit pre ascuns si a intrat in lunca ce se afla acolo. Unde a ramas multi ani, atata in cat pielea trupului ei s'a facut vartoasa ca de broasca testoasa din muscaturile tilntarilor ce se
"''''igi

aflau acolo. Apoi s'a dus Ia un schit un de erau multi sfinti parinti, si acolo Iatamicindu-se ca este ramen, s'a numit pre sine Dorotei. lara cuviosul Macarie ce se afla acoIo, 0 a priimit pre ea, si i-a dat chilie, lntru care rnchizandu-sc de trei ori fericita, se ruga lui Dumnezeu ziua si noaptea. Insa tatal sau Antemie avea si alta fiica, care patimea de duh necurat. Si pentru aceasta 0 a trirnis pre ea la parintii schituIui ca sa 0 vindece. lara pentru fiica sa aceasta Apolinaria, a obosit (cautandu-o) ~i mai mult nu cerceta pentru ea. Deci parintii, au trimis pre cea indracita la sora sa, carea se fatarnicea ca se numeste Dorotei, precum am spus mai susv Si in putine zile a scapat tanara de dracul, si s'a trimis de parinti la tatal sau sanatoasa. Insa dupa putine zile, a inceput tanara a se arata ca este ingrecata. lara tatal ei socotind ca s'a ingrecat de Ava Dorotei, a trimis indata calareti grabnici, ?i i-a adus pre el rnnaintea sa. Atuncea sfanta, aratandu-se prin oarecare semne, ca era fiica lui Antemie, a facut pre toti sa se minuneze 9i sa se infricoseze ; si mai ales pentru minunea ee facuse la insusi sora sa. Dupa acestea ramairid putine zile eu parintii sai, s'a intors iarasi la chilia sa, fara sa se Instiinteze cineva de ceea ce s'a facut, lara dupa ce s'a savarsit, atuneea s'a cunoscut de monahi, ca este femee. Pentru carea toti s'au spaimantat, si s' au indemnat sa multameasca lui Dumnezeu. Intru aceasta zi, pomenirea Cuviosului parintelui nostru Evtimie eel nou, carele se afla aproape de sfantul Mochie. Stih: Vesel, nevoindu-se prin ostenele Evtimie, Vesel se duce Ia lacasurile cele de veselie. Intru acesta zi, cuviosuI Evtimie igurnenul carele a infruntat pre imparatul Mihail latino-cugetatorul, ~i pre patriarhul Beeul; intru adanc s' a savarsit, Stih: Innecat~a apa pre Evtimie eel vestit, Carele inselaciunea latino-cugetatorilor a rusinat.
Moriastirei Vatopedului,

Intru aceasta zi, eel impreuna


.. ft.........

cu Evtimie

#.

84
~~~'RD~~~4'h'~.Q~#~~~.MfAWImF~~#A«I»¥~.JC7.N/.UU.vP~#~L#L#~#~ff~~/7~~~JU'~

LUNA LUI IANUARIE

doisprezece monahi vatopedeni, carii pre cei mai de sus latin o-cugetatori, i-a infruntat; prin sugrumare s'a savar:;iit. Stih: Douasprezecimea monahilor, stralucite cununi a luat. Cac! inselaciunea latino-cugetatorilor a in fru n tat. Intru aceasta zi, porrienitca sflntilor mucenici, Hrisant ~i Evfimia aproape de sfantul
Acachie,

II tru mancarea eea amagitoare, I I! prin pizma sarpelui.

Stih : Hrisant roads pre a dulce inflorind, Care s'a aratat mult mai pre sus si de cat auruI fiind. Cuvantul pre tine Evfimio aratat. De buna Iauda cea nemuritoare te-a invrednicit. Intru aceastii zi, sf8.ntul noul mucenic 0nufrie, carele a marturisit in Hio, la anii mie opt sute optsprezcce.

se. Riurile sa plesneasca eu mainile ; ea s'a aratat Hristos si merge sa cufunde in apa gresalele oamenilor.
."It
C:1l101l,

(~a piee muntii bueurie, ~i dealurile sa salteze veselindu-

Irrnos :

N'au

s iuj it Iap tu r e i...

Pentru ale lor sfinte rugaciuni, Doamne rnilueste-ne si ne rnantueste pre noi, Amin.
Peasna 7, Irrnos.

Ul-a facut ingerul, cuviosi-

'F\:! atator

de rona euptorul

en cuvantul, ati seas dintru adancul nedumnezeirei pre paganii cei mult risipiti. Cu semne si eu minuni intarind min tile lor in, teleptilor Apostoli eei ce ati fost povatuitori eelor rataciti, Intrand in limanu.l eel prea lin, eelor invaluiti in marea celor cumplite, mantuitori v'ati aratat si indreptatori intelepti cantand : Doamne al parintilor si Dumnezeule bine esti cuvantat, si pre Carp sa-i fericim, pre Tihic si pre ChiHt, pre lust, pre Arteman si pre slavitul Zina, ea pre niste uceniei ai lui Hristos,' cantand: Doamne al parintilor ~i Dumnezeule bine esti cuvantat,

Vanand

"lor tineri, iara pre haldei ar"zandu-i, porunca lui Dum-

"nezeu, pre muncitorul l-a "plecat a striga: Bine esti cu"vantat Dumnezeul parintilor "no~tri. te vor priimi repej unile riului, pre tin e cela ce esti izvorul desfatarei Hristoaser Cum Mergatorul ioainte i~i va tinde mana spre tine, eel ee ell mana l-ai zidit pre elr !?i din mana celui viele an ne-ai izbavit pre noi,

Cum

TOli pre Evod,

In chipul fulgerului, prin bunatatei fiind tu , Duhul facandu-va Apostoli ai Doamne, cum vii la curgerile Iordanului, cautand sa adapi I lui Hristos, pre eei tinuti in noaptea necunostintei i-ati ell apele nestricaciunei pre I cei cazuti In stricaciune pen- II izbavit ~i 1a lumina vietei ati
...

Izvorul

iN PA TRU ZILE

. 85 Peasna 8, Irrnos:

indreptat pre cei ee s t rig ~ totdeauna: Durnnezeule bine esti cuvantat,

esti ell totul fara prihana, nascand mai pre sus de fire pre Hristos eel ee a ridicat pacatul lumei, caruia strigam: Doamne al parintilor, ~i Dumnezeule bine esti cuvantat.
A It Canon, Irrnos :

ce pururea

C uratire ,

A Nascato arei :

te-ai facut eelor gre~ese, ceea ce

,,in vapae roua ai izvorit _~"euvio~ilor, si j ertfa drep"tului eu apa 0 ai ars; ca toate "Ie faci Hristoase eu singura "voirea. Pre tine te prea in"ualtam intru toti veeii. cojocul a despartit E· lisei u eurgerile riul ui. Darul Botezului mai 'nainte Intunecat insemnandu-l. Care Hristos l-a facut suindu-se intr 'Insele, unul Facatorul de bine.

Cu

lacramilor stingand atatarile patimilor fericite Teoctiste,ai izvorit riuri de minuni pururea curgatoare, eu care se spala boalele sufletelor si ale trupurilor pururea pomenite. blandetelor lui , David Parinte, ai castigat nevinovatia ~i rabdarea lui Iov, Nefatarnicia lui Iaeov, eredinta lui Avraam, si dragostea eea fierbinte a lui Petru, eu earii impreuna salasluindu-te, adu-ti aminte de noi.

C II varsarile

Porunca

cea protivnica.

oarecand slavitul prooroeDarul Botezului, eu care apele eele mai 'nainte neroditoare, facandu-se mult roditoare eu puterea Dumnezeuluinostruceluices'aaratat, valea de d umnezeestile Daruri se va umplea, si dealnl eel protivnic se va smeri, si cele strambe, in drepte se vor intoarce, en aratarea lui Dumnezeu celui ee s'a intrupat.
i'l It
Cal10 11,

Insernnat-a

R ivnind

Slav8·

T oa ta

lrrnos:

~N 1
11,

f:
f)

I'
f.

~
II __
'i

vieata t eea infiintata, carea ell moartea a incetat pre moarte Fecioara, fiind eu omorit de innecarile relelor, inviaza - rna eu rugaciunile tale Cur a t a binecuvantata ~i prea slavita.
--",;'-.0---__-.'

a~;~~~~_::c~t~:~.
I

mintile eele inte, , lenite, eu plugul Cuvantului, ati semanat seminte, de man, tuire prea sla vitilor, si spicul bunei credinte insutit l-ati seeerat, adica multimea eel or ee s'au mantuit, apostoli ai Domnului prea intelepti.
. -"':":'"..

A rand

Pre tinerii cei binc crcdinciosi ...

~-~'-4oi.:=-"

,--.--,~-~~-=-_;:_"!j;;

-~':~--_;''';:~-~

--~---~--

..

...

..;;.:.

... (-

..

Iacov, pre Cleopa ~i pre Varnava ~i pre Stefan, pre Narcis pre a inteleptul, pre Marco, pre Aristovul, si pre Apelie sa-i cinstim, ea pre niste a· postoli ai lui Hristos strigand: Pre Domnul laudati-l ~i-l prea inaltati intru toti veeii. ,".., . . Vucea in loc de pavaza purtand improtiva tuturor taberilor balaurului barbateste apostoli. Si pre acelea pierzandu-le, pre oamenii pre eare-i robise, i-ati vanat prin eredinta, si Stapanului si datatorului de vieata i-ati adus. mai pre sus de minuni, cum ai nascut si ai ramas Fecioara, Preacurata dumnezeeasca Mireasa! Ca ai nascut pre Cuvantul eel impreuna Hira inceput eu Tatal. Caruia toti cantam: Pre Domnul laudati-l lucrurile, si-l prea inaltati intru toti veeii.
Alt Canon, Irmos: Pre eel ce s'a pogorit... . .

eu laude dumnezeesti pre

Binecuvantam

pre Tatiil ...

Acurn securea ingrozeste taierea credinciosilor, SuHete al meu grabeste, si taind spinii patimilor, adu Domnului roduri coapte la vreme, mantuindu-te, prin rugaciunile purtatorului de Dumnezeu.
$i acum, a Nascatoarei:

v'ati ostit, prea Inteleptilor

. Din toate neamurile pre tine te-a ales Hristos, spre a sa salasluire Nascatoare de Dumnezeu, innoindu-ne eu unire dumnezeeasca pre noi carii eram stricati. Pentru aeeea , te laudam intru toti vecii.
Sa
Irmosul: laudam, bine sa cuvantam ...

. 0 minune

A Nascatoarei:

Pre· Dumnezeu care s' a "pogorit in cnptorul eel ell "foe la tinerii evreesti, si va"paia intru racoreala 0 a pre"fa cut, ea pre Domnnl lau"dati-llucrurile si-l pre a in"naltati, intru totii veeii. ,
Peasna 9, Irmos :

"

. Slvar~indu-ti vieata adevarat intru nerautate, eugetatorule de Dumnezeu, parinte Teoctiste, ai surpat rautatea vrajmasului cu gand desavarsit strigand: Laudati pre Domnul, si-l prea inaltati intru toti vecii. .'

este ell putinta oame"nilor, spre carele nu cuteaza "a cau ta cetele ingeresti ; iara "prin tine Preacurata, s'a a"ratat oamenilor Cuvantul in"trupat. Pre carele slavindu-l "eu ostile ceresti, pre tine te "fericim. t:lristoase cela ce eu mainile aizidit pre om, sub mana Mergatorului inainte te pleei

The

JF"' nu

Dumnezeu a-I vedea

........

fII

1N PA TRU ZrLE

87

ca un om, smerindu-te, ea sa rna inalti pre mine eel de demult smerit si pierit. Slava intricosatei si maritei randuelei tale. Cud1tirea sufletelor se gr.!teste, luminarea si dezlegarea din cele rele a venit. Iordane riule veseleste-te, dantueste Iaptura toata, si pamantule si mare bucurati-va, slavind pre prea bunul Hristos, Vela ee esti plinirea tuturor bunatatilor, ai venit strigaud catre sluga ta cea plina de sfintenie, carele s'a mirat de a ta umilinta, Apropie-te, boteaza-ma ca voiu sa umplu firea eelor pamantesti de sfintenie, ~i de curatenie,
Alt Canon, . Tot neamul Irrnos :
I

en credinta astazi sa-i cinstim en sfintite ~i en einstite cantari, buna cuviinta sa stam in casa Dumnezeului nostru, si sa fericim pre sfintitii propoveduitori si invatatori, carii sunt Intelepti ca ingerii si imbogatitori, mantuitori, aparatori si folositori tuturor eelor ce cinstesc pomenirea lor.

en

pamantesc,.

StdHucitu-s'a eu lumina cea fara materie a Duhului, Aehila, Ahaie, si Luchie eel marit,' si Furtunat, impreuna en ccijsasezeci si sase de slujitori ai lui Hristos, ~i sfintiti ucenici, si inimile tuturor Ie lumineaza astazi, pomenirea lor eea purtatoare de lumina.
A Nascatoarei:

Vindeea Hristoase patimile inimilor noastre, pentru rugaciunile eelor ee te-au iubit si te-au propoveduit tuturor paganilor pre tine Durnnezeu im preuna si Domn, ~i facator a toate, si a gonit toata insclaciunea idolilor eu lumina propoveduirei. fulgere astral ueit in lume Luca impreuna en Ermi, Mareo, ~i Anania si ell Matia sfintitul Olimp, ~i plinirea credinciosilor aratat 0 a luminat. Pre carii

Ca niste

Stralucirea luminarei nasterei tale a stralucit, si a luminat toata partea cea de sub Cer, ~i pre mai marele intunerecului I-a pierdut Nascatoare de Dumnezeu Preacurata, ceea ee esti lauda ingerilor si mantuirea tuturor oamenilor, celor ee te lauda pre tine eu neincetate glasuri.
Alt Canon,
lrmos:

Fiul Parintelui eel tarL.

Zidire eura ta lui Dumnezen te-ai aratat Teoetiste, neintinandu-ti , frumsetea sufle,

y,¥!I!S.

..'

'#

-_-;

,.,.,,.,,..

:J'r

88
~~~BZ."!"!1!1 AJ~~"i~i,

LUNA LUI IANUARIE


H?.f£I~~A''/R.H~~.H~O_.r'~_H!1!1''''''lI!I """'lI~J'ZU#'.Q'7H'§A?~..wJ./JI~ ~'pwQ'ff'~

tului Cuvioase eu intinaciunea pacatelor, Ci eu totul teai infrumsetat pre tine, eu inmultirea bunatatilor, pentru aeeasta te einsim. C u bunatati impodobindu-te, cu dragostea luminandu-te eu felurile bunatatilor , stralucindu-te, te-ai mutat catre parintii tai, Ia batranete adanci, Parinte intelepte, pazindu-te in jitnitele eele dumnezeesti ea niste grau copt la vremea lui.
Slava.

"sa lumineze cele intunecate ,,~isa adune eele risipite. Pen"tru aceasta pre Nascatoarea "de Dumnezeu eea prea Hi"ndata 0 slavim,
SVETILNA.

Parasind lumea cei saptezeci, Cuvinte, s'au tacut ucenici prin dragoste tie Cuvantului si Invatatorului, curatind prin credinta lumea din , , necunostinta,
Slava, alta Svetilna.

l"urma ta astazi dantue, ste praznuind pomenirea eea purtatoare de lumina a adormirei tale, earea ~i dupa rnutarea ta sa nu incetezi, de trei ori fericite, a 0 binecuvanta din Cer, stand inain tea lui Dumnezeu impreuna en Ingerii prea ferieite.
$i aCUlTI, al Nascatoarei,

Apostoli prea laudati si ucenici ai lui Hristos celui indurat si vazatori de Durnnezeu, nu incetati rugandu-va pentru noi, cei ee savarsim eu dragoste pomenirea voastra, ca sa do bandim iertare gresalelor, si Darul eel dum.nezeesc in ziua j udeca tei,
$i aCUlTI, a inainte prazl1uirei.-

Ceea ee ai nascut vieata, spre izbavirea oamenilor, Invieaza sufietul meu carele este omorit de gresale, F ecioara curata, ea 0 milostiva, si ea o singura folositoare eelor ee scapa la acoperemantul tau Preacurata,
Irrnosul:

Gate~te-te Zabuloane, infrumseteaza-te N eftalime. Ri, dica Iordane pre Ziditorul tuturor ~i Dumnezeu, earele vine eu trup catre tine, vrand ea sa spele pacatele noastre.
LA LAUDE (Hvalite) Stihirile pe 4, glas 6 Podobie : Ingerestile puteri ...

Fiul Parintelui celui fara "de inceput Dumnezeu ~i "Domnul, intrupandu-se din "Fecioara s'aaratat noua, ca

Pre carele mai 'nainte I-a insemnat glasul eelui ce striga, venit-a Hristos Ia curgerile Iordanului, si Mergatorului inainte i-a zis: Vino de rna spala ell ape, boteaza-ma

I··O.==~.~~.~ .. ... ~-;~~~.~.~.= ~ '.~,=~:~.'~~


(. pre mine eel ee m' am pogo fit aeum. Ca am venit sa spal l:,1 pre Adam, din caderea eea (~ dintaiu, Bine esti cuvantat eel ce te-ai ararat, Dumnezeul nostru slava tie. IniHtarea Cerului, nici cum nu am eercat, nici numarul stelelor, niei pamantul nu am masurat, si cum rna voiu atinge ell mana de crestetul tau? Mergatorul inainte a zis sepanului, ~i curn te voiu boteza pre tine, eel ee porti Hlptura eli mana? Pentru aeeasta strig catre tine: Bine esti cuvantat eel ce te-ai aratat Dumnezeul nostru slava tie. ~ Innecat-ai oarecand pacatul pe vremea lui Noe, deschizandjghiaburileceresti cu cuvantul, Si cum va suferi Iordanul vazandu-te? Ca iata curgerea tsi in toaree, cunoscandu-te pre tine toata faptura si eu strig tie: Bine esti euvan tat eel ce te-ai aratat, Dumnezeul nostru slava tie. , 'Venit-a Hristos la repejunile Iordanului, cerand Botez, eel ee a sters pacatele, tot pamantul sa salteze, cerurile sa se veseleasca. Bucura -te Biserica cea din pelgani, care a te-ai logodit eu Imparatul, ~iCll credinta striga: Bine esti cuvantat eel ee ai venit, ca sa mantuesti toate.
A

Slava,

asernenea.

Ca sa se plineasca-buna vointa Tatalui, am venit pre pamant, imbracandu - rna in saracie, Cerul imi este mie seaun, si pamantul asternut, si tie grumazii imi plec, ca la aceasta am venit, boteaza-ma pre mine.si intru mine se vor curari gresalele oamenilor. eela ee ell lu~ina ai povatuit pre Israil mai'nainte, prin stalp ~i prin nor, ~i l-ai rourat in pustie, tu eel ee stapanesti toate, eel ee esti din fire negrait, in chip de rob cum te-ai imbracat? Nu rna voiu atinge de tine focule, eu iarba. Insuti rna boteaza, ca rnie imi trebueste sa iau euratire dela tine. ,
LA STIHOAVNA. Stihirile, glas 2. Podobie: Casa Eufratului ...

Tu

Si ileum,

Podobie

acceasi.

• Aratatu-s'a raza slavei Tatalui, in repejiunile Iordanului, cu Botezul curatind, intinaciunea sufietelor noastre.
Stih: Pcntru aceasta imi voiu aduce aminte de tine din pamantul Iordanului ~i. al Errnonu. lui din rnu nte mie.

Priime~te ca 0 sluga, proorocule Ioane, pre Mantuitorul lumei, ~i boteaza pre Facatorul, spre innoirea oamenilor.
Stih: Vazutu-te-au apele Dumnezeule, tu-te-au apele 9i s'au spairnantat. vazu,

Venit-a

luminarea,

man-

tuirea s'a ara ta t la Iordan. Veniti sa ne adunam, ea sa ne curatim, si sa laudam eele dinaintea praznuirii.
Slava,

$i

acurn,

asernenea.

A.stazi Hristos, dezlegare de mantuire, darueste oamenilor. Intinaciunea sufletelor curatind, eu focul Botezului.
. ~i cealalta slujba a Utreniei si Otpustul

dupa randuiala

INTRU ACEASTA
tN 5 Z1LE.

LUNA

Inainte praznuirea Botezului Dornnului. Si sftnpi rnucenici Teopempt ~i Teona, ~i cu. vioasa Singcfitichia .. La Doamne strigat-am, Stihirile pe 6, glas 4. Podobie: Ca pre un viteaz ...

moasa aprinzandu-va, si v'ati adus ea niste dulei mirositori trandafiri ~i en cununa nestricatei imparatii, prin dumnezeeasca cnviinta v'ati incununat. C ei ce ati urit lumea, mai pre sus de lume v'ati aratat si in Biserica eelor intaiu nasenti v'ati impreunat, si impreuna eu ingerii cantati, cantare nestricacioasa, inaintea lui Dumnezeu stand impreuna, ~i inselaciunca idolilor cea faradelege stricand, nebunia muneitorilor, muceniceste ali detaimat.
Al1e Stihiri Podobie: aJe Cuvioasei, gJas 1. Ceea ce esti bucuria ... ,

.--...,~~,.:,; Teona si pre Teopre I~k pemt inteleptii sa ~i ~ ~~ laudam: ca invataturilor lui Hristos plecandu-se, ~i toata inchinaciunea eea necuvioasa ararat stricand, eea sfanta si cinstita eli indrazneala a marturisit, pre unul Domnul si Dumnezeu inaintea fetei tiranilor, cu buna nadejde einstind si ineununandu-se de sus. V ieata cea ravnitoare de , cele de j os, si pofta destatarei, si stralucirea eea inflorita, lasandu-o ea trecatoare maritilor, de Hristos v'ati li, , pit, cu podoaba lui cea fru-

De marirea parintilor dorind eu adevarat, marirea cea nestricacioasa 0 ai iubit. Pentru aeeasta departandu-te de desfatari, trupul tau la toate durerile ti -ai dat, si acum ai luat rasplatirile durerilor, impreuna ell Hristos imparalind. Cela ce pre lov l-a lasat eelui ce l-a cerut, si tu vrand sa te lamuresti ea niste aur, ti-ai lasat trupul tau sa pa- . timeasca de silnieia eelui diu. Pentru aeeasta rusinand tu pre ispititorul prin rabdarea neputintelor, ell eununa biruintei te-ai incununat ..

_!:~~ ..
I

~~~~~~~~~~~(C

...
.

. ...
ZILE.

..

."

..,

,,-.,.,..""""""""'~""'"""""""'''iW_L>'_'''''''~CI

'Y#,l,hhl'~.wF,;w.BZ1'.M'~H"Y~:IIi~~il:'MIUIll'i"Zib~~.kiA

91

pre cei ce erau intru Intunepodoaba Mirelui rec, prin credinta eu osardie Hristos poftind, si a te face sa-l intampinam pre el. Mireasa lui tu voind, cu toate Stih : Vazutu-te-au apele Dumnezeule, vazufelurile bunatatilor prin dutu-te-au apele ;;i s'au spaimantat. rerile sihastriei, pre tine te-ai ~"'urblnd chip de rob, mergi impodobit. Pentru aceasta a- [' sa te bot e z i Hristoase dela cum eu dan suI, imparatesti in rob.in riurile Iordanului.mantru camara lui. tuindu-ne din robia pacatului Slava, $i acum, glas6. eelui de de m u 1t si sfintinGate~te-te Iordane riule du~ne si luminandu-ne pre dl iata vine Hristos Dumne~ nor, zeu sa se boteze dela loan Slava, Si acum, glas 6. ca sa sfarame eu DumnezeiSa se veseleasca pustiul rea capetele balaurilor cele Iordanului.si sa infloreasca ca nevazute in apele tale. Bucrinul; ca glasul celui ce stricura-te pustiul Iordanului. ga s'a auzit intr'insul: Gatiti Muntilor saltati en veselie ' ca .. ealea Domnu1ui. Ca eel ce a VIne vesmca vieata sa cherne pus muntii ell masura si va.pre Adam, glasul Strigatolle eu cumpana, eel ee toate rului striga, 0 Ioane Mergale umple ea un Dumnezeu, torule inainte: Catiti caile se boteaza dela sluga, InceDomnului, ~icararilehli drepput-a a saraci eel ee daruete sa Ie faceti. ste daruri bogate. Auzit-a Ew LA STIHOAVNA. va: Intru scarbe vei naste fii. Stihirile glas 6. lara aeum a auzit Fecioara: Podobie: A treia zi ai inviat Hristoase .., Bucura-te eea plina de Dar, ~~ant~le.~i eele pamanDomnnl este en tine, eel ce testi saltati ~l va~bucurali! are mare mila. Izvorul desfatarei in riu se Troparul mucenicilor, glas 4. boteaza, uscand curgerearauMueenieii tai Doamne.i, tatei, si izvoraste dumnezeSlava, Troparul Cuvioasei, glas 8. easca iertare.

Frumoasa

'T""

Stih: Pentru aceasta imi voiu aduce aminte de tine din. pam~nt~l Iordanului l1i al Ermonului din munte rnic.

Intru tine Maica eu osardie ...

Cauta la sfarsitul cartei. Si acum, a inainte pnlznuirii,glas

4.

Datator de lumina fiind Iisus, netrebuindu-i sa se boteze ell trupul, intra in riurile Iordanului vrand sa lumineze
••••••••••••••••••••••••••••

Intorsu-s'a oarecand riul Iordanului prin eojocuI1ui Elisein, inaltandu-se Ilie: si s'a despartit apele lntr'o p~rte ~i

+ ••••••••••

. . ...

... -

92

LUNA LUI IANUARIE

intr'alta, si i s'a tacut lui ealea uscata ceea ee era uda, spre chipul Botezului eu adevarat, Prin carele noi curgerea vietei c e a treca toare 0 , treeem, Hristos s'a aratat la Iordan, sa sfinteasca apele.
LA PAVECERNITA ,
Cantam Canoriul, Irmosul de doua ori, iara Troparele pe6, ~i pre urrna, iara~i Irmosul intr'arnandoua stranele. Al caruia Acrostihul la Greci este acesta : ~i astazt rica cant marea Sambilta_ Peasna 1, glas 5, Irmos:

toate, pre tine ins u ti te-ai micsorat pana si la chip de sluga, si acum sub palma slugei ili pled capul ca 0 sluga, mie innoire si curatire darn, , indu-mi,

P
I

Peasna

~1, lrrnos :

~ ~ _
I

m)re cela ce a aeoperit en valul marei oarecand, pre ,~gonaeiul tiran, riurile lor"danului II tin si il aeopere, "a mea curatire acum cura'? tind omeneste, eel ell slava ,,8'a preamarit.

Stih:

>

I I

I I I I

~..
I

Dumnezeul meu, lauda de luminare si cantare de praznuire inainte voiu canta tie, eelui ce en dumnezeesti aratari in t a in a m'ai innoit pre mine ~i la dumnezeeasca luminare m'ai ridieat. C us pre tine fiind mai 'nainte de veei, si jos de curand ararat, cele mai pre sus de lume si eele de pre pam ant vazandu-te Mantuitorule s'au spaimantat, ~i au Iaudat eea m~i pre sus de cuvant a ta micsorare. C a sa umpli de slava ta
•••• ¥

D oamne

Slava

tie Dumnezcu\

nostru,

sbva tie.

're tine c e l a ee ai inte~ meiat pe ape tot paman"tul tara de tinere, faptura "vazandu·te ell trupul aseuns "in ape, de multa spaima s'a "euprins, strigand: Nu este "stant tara numai tu Doamne. Chipurile dumnezecstei tale aratari mai 'nainte prin prooroci le-ai ararat. lara acutn eele ascunse prin lueruri eunoscute le-ai facut, aratand oamenilor tainile astazi, dandu-le innoirea nasterei de adona. '

Tins-a Iordanul apele ea niste spate en eutremur, a priimi pre Zidi torul eel ee s' a boteza t tru peste, si pre toti i-a sfintit, strigand : Nu este sfant atara de tine Doamne, iubitorule de oameni. IVlare ajutor spre mantuire a dat Hristos, Botezul, ee.lor ee eunose dumnezeeasca stralucirea lui, celor ee canta eu veselie: Nu este sfant afara de tine Doamne, iubitorule de

oamem.

..-.~.. .

.4 •••••

.............

cea catre Bo_ tez, mai 'nainte vazan"du-o A vvacum, spaimantan"du-se a strigat: La mare, caii "HHai adus Mantuitorule, ape "mnIte turburand. Aratandu-te cu trupul, s'a sfintit pamantul.apele s'au binecuvantat, Cerul s'a Iuminat, iara neamul omenese de amara tirania vrajmasului s'a izbavit. dumnezeeseul euvant a e u m Mergatorul inainte din pustie merge la lordan, zicand: Pocaiti -va, apropiatu-s'a imparatia cerurilor, chernand pre toti la dumnezeeasca slava. ! Cela ce a intors de demult marea in uscat, si izvoare din ~I piatra a izvorit, curatir e de gresale acum' face, in riul lordanului en foeul Duhului,

l\ '1l . Peasna JL' emrea ta

4, Irrnos:

Adam facandu-te Ziditorule! Cu foe si en Duh, si eu apa, streina a dona nastere savarsind si innoire minunata, fara sfaramare si fara topituri, en Botezul eel de Dumnezeu luerat innoindu-i. · . P:in Duh tnnoesti sufletele, ~1pnll apa sfintcsti trupul eel alcatuit, a doua oara zidind pre ornul eel vietuitor, e~ eelui de doua feluri, de odata rodind leaeuri de folos, en inteleapta purtare de grija Ii ad uei, ca un doftor al trupurilor si al sufletelor. Din cea eura ta iesind eela ce te-ai nascut din Tatal mai 'nainte de veci; la eel din cea stearpa ai venit, cerand ca un om Botez. Dar din apa eu taina prin Duhul ai tacut Mantuitorule Biseriea mult roditoare, ceea ce era tara de fii mai 'nainte.
Peasna 6, Trmos:

On p a

nmina c e a neinserata a ~dumnezee~tei aratarei ta"Ie Hristoase, eelei ee s'a fa"cut spre no i pentru milo"sti vire, Isaia vazandu-o, de "noapte manecand a strigat: "Ce~luminati.veniti de va spa"latl en apa dumnezeeasca si "eu Duhul adevarului, ~i su.fletu! si trupul va curatiti, Innoe~ti pre pamanteni, nou

Peasna .J, Irmas:

IF'uprins a fost de frica, dar \\Jnu s'a oprit dumnezeeseul "Botezator. Ca macar c~ s'a ,,~i sfiit a se apropia iarba "de foe, dar auzind: Lasa a"cum, a alergat, plinind po"runca ca 0 sluga, Si dum"nezeeseul glas a auzit de "sus, marturisind pre Fiul eel "mai 'nainte de veci. S;risu-te-ai, dar nu te-ai

supus rob, poruneilor Kesarului plecandu-te, macar de te-ai ~i plecat de buna voie, mangaere noua eelor din robie dandu-ne, si ai dat daj die de drahma; dar pre noi eei vanduti de demult legei pacatului ne-ai izbavit acum, si mostenirei fiesti ne-ai invrednicit, Impadlte~ti dar nu ~umeste, eel ce din fire esti Imparat; eel macar ea si din semintia lui David dupre trup nascandu-te, scaunul imparatiei lui Mantuitorule ai luat, dar vesnica stapanie ai, imparatind eu Tatal mai 'nainte de veci pururea, ~i in veci en Duhul. _ Stapanitorul lumei s'a numit sitmparat.si celor din ape de demult; dar se sugruma eu a ta curatire, si se surpa in mare ca ~i legheonul oarecand ; iara facerea mainilor tale cea robita dedemult Mantuitorule, prin puternica mana ta izbavirii 0 ai invrednicit.

ea

"vantat. 1 aiatu-s'a riul Iordanului oarecand en coj ocul, mai 'nail inte inchipuind Botezul tau, II prin carele se rumpe haina patimilor, si imbracamintea nestricaciunei singura se face celor ce striga: Mantuitorule II Dumnezeule bine esti cuvantat. Ferieit este riul, ca in tru sine priimind pre Facatorul botezandu-se, s'a ararat izvor de apa-de vieata purtatoare, spre mantuirea noastra, eelor ce cantam: Mant u it o ru l e Dumnezeule bine esti euvantat, Dumnezeeasea omorire en insemnare inchipuind, cufundarea in apa de trei ori, intru Botez ne ingropam impreuna en Hristos, scularei eelei de a treia zi impartasindu-ne, ~i strigand lui Hristos: Bine esti cuvantat,
II

II "Dumnezeule,

bine esti cu-

"l\1iegraita

Peasna, 7, Irmos:

.1l_ll_a izbavit in cuptor pre

minunel

Cela ce

"euvio~ii tineri din vapae, i~i "pleaea crestetul si cere Bo"tez dela sluga, curatind pre "eei ce striga: Mantuitorule

Fiului ~i al Duhului se savarsaste, pre eei ce poftesc cu credinta Darul dumnezeescului B~tez, earii au luat puterea mostenirei fiesti, ca sa strige: Dnmnezeule, bine esti cuvantat,
Psasna 8. .Irmos :

IJn Dar al Tatalui si al

e\'llimilnteazli..te infricosin~u-te Cerule, ~i sa se cla-

IN CINCI. ZILE
YIiIWII"~~~RI~/7~-'1!" j,;a~~!"1;,tI!I!Z!iW~#"~~~~~~,y~~~#~

95

"teasea temeliile pamantului; "ca iata eu apa se acopere, "eela ee a ars eu ape de de"mult j ertfa celui drept ell "preasHivire. Pre earele ti"neri bine-I cuvantati, preoti .Iaudati-l, noroade prea inal"tati-1 intru toti veeii .. Vine Hristos, sa dea mantuire tu turor credinciosilor prin Botez, ca intru acesta pre Adam curateste, pre eel cazut inalta, pre tiranul eel ee l-a surpat 11 rusineaza, eerurile desehide, pre dumnezeeseul Duh tl pogoara, si impartasirea nestricaciunei darueste, Incetat-a inselaciunea vrajmasului, ca glasul strigatorului in pustie striga : Gatiti calea Domnului, si toate cararile lui drepte le taceti porunceste, ca valea cea smerita, adica firea omeneasca se inalta; si muntele si dealul vrajmasilor se smereste. (:. prea slavite daruri! 0 dumnezeeseul Har, ~inespusa dragoste! Ca iata ell apa rna curateste, ell toe rna lumineaza, si eu dumnezeescul Duh rna savar~a~te, Facatorul si Stapanul acum in Iordan, imbracandu-se in firea mea fara de pacat,

rl "Ianturile deznadajduirei,
II

si "vinovati rautatilor. Ci intru . I "umilinta sufletului, sa ve"nim la 'cela ce curateste pre I "toli, ca la unul eel curat, l?i ,I "earele da iertare prin Botez. ktru streina nasterea ta cea din Fecioara, intaiu mai pre sus de fire, minunat te-ai facut Cu Yin te all ui Dumnezeu, iara acum maresti aceasta taina mare Iacandu-o prea slavita eu cinstita impartasire, sealdatoare de multi fii prin dumnezeeseul Dub. . t'amantul s'a sfintit eu stanta nasterea ta Cuvinte, spuind eerurile eu stelele slava tao lara acum s'a bineeuvantat firea apelor botezandu-te tu eu trupuI, ~i neamul eelor pamantesti s'a suit iarasi la bun neamul eel dintaiu, , Sl se bucure tot paman ..· tul, Cerul sa se veseleasca, lu .. mea sa plesneasca eu mainele, apele sa salteze, izvoarele si iazerile, adancurile, marile Impreuna sa se bucure, ea vine Hristos sa curateasca pre Adam, si s8.-1 mantuiasca eu dumnezeescul Botez.
~ ~ @-

LA UTRENIE
La Dumnezeu este DomnuI.. Troparul inainte praznuirei odata si al Mucenicilor. Slava, at Cuvioasei. ~i acum, iar al Inainte praznuirii, Dupa intaia Stihologhie, Sedealna, glas 1. Podobie: Ceata ingereasca sa se ...

~Tru

Peasna 9, lrrnos :

ta~gllit! in z~dar,. oal1:menll eel sugrumati ell

· Vesele~te-te riule Iordane ca intru tine Facatorul tutu~ ror vine de buna voie sa ia Botez dela rob, ca un milostiv, Bucura-te, dantueste Adame si strarnoasa Evo! Ca a venit mantuirea tuturor Dumnezeu eel prea bun.
Slava,

pre deasupra, pre cum serie. Laudam Jisuse tacatorule de bine, toti aratarea tao ,
.

Psalm

50.

CANOANE trei. A! Inainte praznuirii cu Irmosul pe 6, ;;i al mucenicilor pe 4, i'i al Cuvioasei pe 4. CANONUL Inainte 1, glas praznuirii, 1, Irmc
5:

:;;i

acum,

asemenca.

Izvorul dulcetei fiind Stapanni, merge la curgerile rtului sa se boteze, vrand sa rna adape pre mine eu apele euratirei, pre earele vazandu-l I· oan a strigat: Cum imi voiu tinde mana mea pe crestetul tau, de earele se cutremura toate.
Dupa a doua Stihologhie, Podobie: De frumsetea Sedealna, glas ~). fecioriei tale ...

Peasna

in ro bia cea amara iz ba_ vind u-se Israil, marea cea "neumblata 0 a trecut ca pre "uscat, pre vraj masul vazan"du·}iunecat.cantare lufDum"nezeu a cantat, ca unui Hi"cator de bine, eel u i ce a "facut minuni en brat inalt, "ca s'a prea slavit. '

pre eel necuprins carele a saracit eli trupul, si vine la Botez ca sa luereze intr'insul a noastra innoire, toti sa-l laudam ca pre Dumnezeu eel mult milostiv, si umilinta lui sa 0 slavim, strigand en inima multamitoare.marire Hristoa, se aratarei tale.
Slava,

Hristos vine la Botez. Rri· stos la Iordan merge. Hristos ingroapa eu ape aeum pacatele n oastre ea un bun; en veselie sa-i cantam lui ca s'a prea slavit, (vese1induse) norii veselie vesnica, Hristos Iisus merge, cu apele 10rdanului sa innece riurile pacatelor, daruind tuturor lummare. lata lumina se arata, iata curatirea se iveste, iata Mantuitorul sta de fata, ea sa straIuceasca eelor din intunerec dumnezeestile raze.Pre aeesta en ganduri curate (bucurandu-ne) sa-l priimim.

Sa stropeasca

i .

Oela ce ai imbracat goliciunea lui Adam in haina marirei milostive, vei sa te golesti eu trupul in raul Iordanului, 0 minune prea slavita! Cum te va sprij ini apa Stapane Doamne r Pre tine eel ce acoperieu -; ape eele mai

;;i

a n!!11, asemenca:

~';:~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~=~-~~ ~
1,
:~!Zll!l ~1Iit~'t.:i\re;;,sttt1;t·!'

~~~(((~
ott
( ~'lW4Zw~$q§Nh/#"~~.$$,w.J",H;W~h"~I.w~,M,§A

tN CINCI ZIL~

. '.

..

..

..

(:}7

AItCANON, al mucenicilor, Peasna 1, glas 5, Irrnos:

e n__ it i .cre~incio~ilor sa ~ praznutm impreuna pomenirea cea pre a laudata a mucenicilor, cu cantari duhovnicesti, prea slavind pre Hristos. .

VI

Sa cantam

lui Dumnezeu

...

catre durnnezeeasca tnaltime, si catre noianul bunatatilor ; si cunoscand ce lucru sunt desfatarile cele de sus, te-ai departat de toate rudeniile tale.
Slava ;

)1.'," ..',.'

Mucenicii lui Hristos, si aparatorii cei tad ai credintei, intrarmandu-se ell tarie improtiva necredintei, au bi~i acurn, a Nascatoarei : ruit pre vrajmasul, . 'R.amaind ceea ce a fast, Gonaciul eel necredincios, I eel ce s'a intrupat din pante- • t si strain de credinta lui Hricele tau, Nascatoare de Dum}( stos, iutindu-se eu manie panezeu, ne-a daruit nona eer~' ganul improtiva mueenieilor, lor din tclrana, ceea ce am fost mai 'nainte, izbavindu-ne din s'a biruit Ade credinta. Nascatoarei. pacate, Peasna 3, Irmos: Turma carea 0 ai castigat Nascatoare de Dumnezeu, u in tru intelepciune ~i pazeste-o pre ea de toata neJl)t:bogatia lui, sa se laude voia, rugand pre Mantuito"muritorul, ci intru credinta rul ~i Dumnezeul nostru. "Domnului, eu inima curata Alt CANON, al Cuvioasei. "strigand lui Hristos DumAl caruia acrostih la Greci este acesta: "nezeu, si cantand pururea: Chiama-ma Sigclitichio catre lauda ta ... "Pre pia tra poruncilor tale in Pcasna 1, glas ~, Irmos : "tare~te-ma Stapane, . Veniti noroadelor sa cantarn ...

Inaltandu-ti gandul catre Dumnezeu eel prea inalt, trupul tall earele era lipit catre cele pamantesti, prin postiri, si prin ostenele l-ai usurat, poftind stralucirea cea mare.

~\II

1r'\orind sa incununez eu can.v_.Jitari pomenirea ta, tie indraznesc eu eel ne can taret, ~i eu totul neeurat; ci da-mi mie cuvantul intelepciunei ~i al curatiei, prin rugaciunile tale. Ridicandu-ti tot gandul
---.. __~_ ..
=--=_=--=:_,~~~.~ _.~ ~_,_

Cela ce sade mai 'nainte de veci impreuna en Tatal si eu Duhul, acum mai pre urma intrupandu -se din Fecioara pre cum stie, Hristos merge la Botez, nemurire prin dumnezeeasca baie, tutu ror daruind.
- - .--__ ~_-_<__~
__

' _,\1i, _._~=~·=._=---c_

~=

==.

.~~_-_ ~-._~___,...~

2'-1:)'

ii£ /

I .;",p;.."
<.~-....": ~.... -. ~.,---_. .;.-.;..: ' .•. -' ...... ~ -._' ·:-----·~· ...

'--~··~~..-_~·-·~-·w~·~---..-"---..-

----

_rC

__

•.•

~"-.

- __

.-._

~=-;_.--.~-~

,'._--~.~.

-" .. ------=~.~~

... -=--::;.-,.=

.--~. -~.,,--'

!~
I

pacatele noastre, in r iur il e Iordanului pentru milostivirea milei, Hristos Dumnezeu merge. $i iarasi va 85. ne zideasca prin Botez pre noi cei

C u ape

vrand sa ingroape

Alt Canon,

Irrnos:

stricati,

ti-ai ferit tru, pul care se strujia De oprit de multe rane, afara din 0stenelele sihastriei, eu care se izgonea suparatorul,

Nici cum nu

intareste-ne

pre noi 1ntru tine ...

Alesu-ti-ai Cuvioasa calea • c e a stramta, pricinuitoarea a strarnosului rindu-o, te golesti de buna ,! vietei celei nestricate si dumvoie, si eu eurgerile Iordanu- !i nezeesti, defaimand calea cea larga, de carea nimie n u este lui pre tine insuti te acoperi, mai fall eu adevarat, la eel eel ce eu apa acoperi eele mai ce are minte. pre deasupra, Hristoase unule ::;lava: mult milostive. Floarea cea rumena a feAlt Canon, Irmos: tei tale 0 ai Iepadat ell toIntaritu-s'a inima mea ... pirea si ell ostenelele infra'Sa laudam pre dumnezenarei, si aprinderea oehilor estii mucenici, pre aparatorii Uti ti -ai stins, eu multimea ortodoxiei si ai credintei, pre lacramilor. Teopemt si pre Teona, cei ~i acurn, a Nascatoarci : pururea Iaudati, Golieiunea cea de rusine Adam aeopeI I

Mueenicii lui Hristos aratandu-se indreptare, chip ~i

pilda, s'au tacut povatuitori

sfintilor spre lupte. .'. avnind mucenieii vietei R , acestora, celei imbunatatite, toti eu un gand stand de fata inaintea scaunului tiranesc strigau: Crestini suntem toti,
, A Nascatoarei,

spele trupul intinaciune, prin tirei neintinatului irneste in ape.

sa

[ntrupandu-se Cuvantul din tine Preacurata, si vrand

omenese de pilda curatrup, se pri.

Irmosul :

Nk1seutu-te-ai negrait din Fecioara, aratatu-te-ai precum bine ai voit, iubitorule de oameni, si lumea 0 ai inno it Doamne.
::::~.:z-:z~
~-?U'~=~-~_e._-""·-~-Z;""'--'""-~~_4-=-"--

Intare~te-ne pre noi intru "tine Doamne, cela ce prin "lemn ai omorit pacatul, si "frica ta 0 sadeste in inimile "noastre, eelor ce te laudam "pre tine.
CONDAC, Podobie: al inainte Cautand :praznuirii, . glas 2. cele de sus ...

. Hristoase
CO

curatind

mulI

Z-;Z--..T_""-=""--· -_z............. ~~~~·z~·

~r

"

••

A.,,,,

,e

",

'"

•••

eA ••

¥.

4J"'%

A.

AM-

",.

",.

"fte

we'"

¥.

timea gresalelor tutnror en indurare, prin mila eea nemasurata, mergi in apele lordanului sa te botezi ca un om, ell haina slavci eelei dintai imbracandu-ma pre mine celgolit cumplit.
Sedealna Cuvioasei, glas 5.

tinaciune nuai?Cum imi voiu tinde dreapta pre capul tau, de carele se cutremura toate. Avvaanzul ~-tiiiHristoase, ~i en frica a "strigat: Dumnezeule de la "amiaza-zi vei veni, ~ieel stant "din munte umbros ell de"sime, ca sa mantuesti pre "lln~ii Uti, sla va puterei tale ,~Ooamne. Luaji apa vietei, ca iata acum a venit izvorul pacei cu adevarat, ca sa usuce apelc necredintei cele turburate, si sa izvorasca luminare eelor ce canta lui: Slava puterei tale Doamne, V eseleste- te pustie, toa t~ firea omeneasca eeea ee erai 'mai 'nainte insetata, Acum s'a aratat izvorul desfatarei, stri .. cand seceta pacatului ell apeleIordanului. Caruia ell eredinta cantam: Slava puterei tale Doamne. Glasul celui e~ striga (dupre proorocie) a rasuna t in engetele cele pustii te zicand: Gatiti cai drepte lui Hristos eelui ce vine, ca prin Botez sa ne curateasca pre noi eei invechiti, dezlegand osandirea cea dintaiu, ,

ll\ uzit-a de demult M.cum: eel minunat

Peasna 4, lrinos:

Podobie: Cuvantul celfrnpreuna.;

Osteneala postnieilor tu covarsindu-o, in ceruri te desfatezi, intru mai luminat Hica~, ~i de mai buna raza te-ai -umplut. Pentruca barbateste ) pre calea eea eu anevoe ai umblat, biruind ceste de aicea, si ingerilor te-ai asemanat; si acum slavei acelora .'~ esti impartasita,
Slava,. Sedealna mucenicilor Podobie:
glas 1.

Mormantul tau ...

Teopemt aratandu-se Ierarh eelor de jos, s'a aratat prin chinuri Ierarh si in cele de sus, ~i improtivirea tiranilor nerabdand s'a ran it. Si • bucurandu-se a strigat: Cinstese pre unul eel ee a ingropat in curgerile Iordanului, gresalele oamenilor, Ploaia cea mare merge, sa se boteze la raurile Iordanului en trupul voind. Carre carele dumnezeescul Mergatorul inainte, spaimantandu-se a grait: Cum te voiu boteza pre tine, eela ee nici cum in~ -- .. _...., 4 ......

Si scum, asemenea.

4'''''

..

.........

100
~HHW,-7'JW~#AU#R7H/L»I'X'.,#"~'&TULt7"~(7I#A7~d,I'//I&iN~~~~~#~.#~h'IWG/~_;;.;tJW~~

LUNA LUI IANUARIE Att Canon, Irmos : Auzit-am auzul...

gatie, alegand pre singur Hri-

Toata lumea 0 au ada pat ell cuvinte durnnezeesti, marii mueenici ai 1ui Hristos, si a incetat inselaciunea. Avutia ee nu se poate rapi au aflat eu adevarat muncenieii, defaimand avutia, marirea sistralucirea celorpamantesti. Implato~iDdu-se mucenicii en arma lui Hristos, eu aeeea au surpat toata cruz imea tiranului.
A Nascatoarei.

stos, bogatia eea nefurata ~i necheltuita, cu carele impreuna te-ai tacut partasa slavei eelei de sus. .

ta eea fara stricaciune de om, pre Adam a mantuit din stricaciune eli si zamislirea s'a facut mai pre sus de om, pentru aceea izbaveste-rna Fecioara de stricaciunea rautatilor. ,

Nasterea

$i acurn, a :.l'aseatoanii:

..Maidlfara prihana, binecuvantata Curata Fecioara, pazeste de toata primej dia pre eei ee te lauda,
Alt Canon, lrmos: Venit-ai din Fecioara. ..

l
~j

Peasna 5, Irmos:

dobandire a lor. Pentru aeeea lnsati tu stricandu-ti frumselea tetei, te-ai tacut partasa frumsetei celei dumnezeesti. . Ca Iov ai rabdat patimirea trupului! N u ai priimit cuvant de cererea starsitului, ci supuindu-te vremei ~i firei, te-ai mutat catre lacasul eel dumnezeesc.
Slava:

Bind tu aleasa 1a frumsetile trupului, te ~ai facut la multi pricina vederei tale, fara

umina ta eea neapusa, straluceste ..0 Hristoase, "in inimile celor ce en ere"dinta te lauda pre tine, pa"eea ta eea mai pre sus de "minte dandu - 0 noua, Pen"tru aeeea din noaptea nesti"intei, catre ziua luminei tale "alergand, te slavim iubito"rule de oameni.

lmparatul pacei Hristoase tu fiind, paretele eel din mijIDe a1 vrajbei l-ai strieat, intru asemanarea trupu1ui aratandu-te pre pamant, Pentru aeeasta venirea ta vazan d, loan s'a spaimantat ell trica poruneindu-i ea sa-si pue mana pre tine. balaurilor ca sa le sfarame en ape Hristos sarguindu-se acum a mers, si a strigat catre Botezatorul eel
__ ftwi ... __ •
4.

C apetele

Osebitu-te-ai singura de rudenii si de parinti si de bo,.. ..


r'zrtrft~ 44 ........ ';4 ¥£

...

.....

....

rIA

IN

CINCI ZILE
I

101

inteleapta Hicas Cuvantului celui ce lacand Dar u 1 Botezului, prin cueste in suflete curate; ca tu dumnezeescul Dub, lovind aprea sUivita ai luminat trumpele Iordanului ell coiocul '. setea sufletului tau, en multe Care s'au despartit, faefi_ndu~ il ostenele sihastresti, se noua cale 1a dumnezeeasca I' '-1''" rupul tau eel rumen din nasterea eea deadoua, aratandarul eel firesc, l-ai omorit du-se intr'insele Hristos. prin muIte ostenele.luminand .
I
I
II

na ta ~i te atinge de crestetul meu, si frica 0 lea pada sa varsi nd ceea ce ti· am poruncit. Aratat-a pro oro cuI oare-

ce se cutremura:

Tindeti

rna-

tele noastre.

dansul

sk1 mantuiasca
Ali Canon, Irrnos:

sufle-

DatiHorule

de lumina ...

Facutu-te-ai

Ii
~I.

Alt Canon, Maneca duhul

Irmos: meu;..

trarmati ai credintei, biruind vitejeste chinurile vrajmasilor eelor faradelege au priimit eununi.

Inteleptii

mueenici eei in-

mai mult en lumina bunatatilor chipul sufletului tau, earele straluceste luminat.
Slava :

I

,
!

rea, niei marirea cclor pamantesti, n'au putut sa opreasca cala toria credintei v.oastre mu, cenicilor, pentru aceea va si veseliti, Stand inaintea scaunului slavei Domnului, impreuna
I

Nici mome1ele,

nici amagi-

Materia trupului, arzan. du-o tu, cu dragostea sufletului tau cea catre Hristos, acum te bueuri adevarat Hir~ de materie impreuna en Ingerii cei fara materie pri vind pre Dumnezeu.

eu ingerii rugati-va neincetat sa dea iertare de gresale eelor ce va lauda pre voi cu credinta, stanta Fecioara cea plina de Daruri, earea ai naseut in timp pre Cuvantul mai pre sus de minte, roaga-l pre
I

stos capul credinciosilor, a zdrobit acum pre capul balaurilor ee erau incuibati in riuri.

C el ee s'a nascut din pantecele tau Preacurata, cu a.. devarat fara de samanta, Hri-

Si acum,

a Nascatoarei:

P rea

A Nascatoarct.

tr' u totul sunt \\J numaratele


"Ci

Peasna

6, Irmos:

cnprins de n~patimi, si in "chitul rautatilor am cazut,

rna ridica

din stricaciune

-§ - .--. ... -.:_

-..= .-.

:1_

"_ill

1iIIfP...

." •••

LUNA LUI IANUARIE


lIIIIRII:mi:~llnUFH"!oFII'5I1Un~_ltfl:"'"

_.~_IJrJ_!:,""'J'!!'2"""

"Dumnezeule, ea oar ecand "pre Iona, ~i intru credinta "di1rue~te-mi nepatimire, ca "cu glas de lauda si en duh "de mantuire sa j ertfesc tie. Milostivirea indurarilor Hristos aratand, in chip de rob, eel neschimbat a mers la rob cerand Botez, scotand din robie omenirea. De a caruia venire spaimantandu-se s'ainfricosat, ~i de temere s'a

tras inapoi. -

credinta 0 au pierdut de pre pamant ell patimile lor. \fajma~ul~i gonaciul eredintei, a pus slugile!sale eu sabiile scoase, sa v~ omoare amar pre voi mucenieilor ea pre niste miei. Cum ati vazut pre tirani intrarmati ell sabii, voi ceata sfintilor ati strigat fara frica: Ostasi ai lui Hristos suntem, o j udeca torule. a te ruga Dumnezeului nostru, pre carele l-ai nascut ne talcuit Nascatoare de Dumnezeu, sa mantuiasca de primejdii pre eei ce te lauda pre tine Preacurata pururea F ecioara,
Alt Canon, Irmos: Intru adancul gresalelor ...

rile r i u In i, pre tine focul eel nesuferit, carele mergi acum? Cum vor vedea goliciunea ta cerestii ingeri? Cum lsi va tinde loan mana spre tine Cuvantul lui Dumnezeu eel prea tara inceput? Carele din pamant l-ai zidit pre dan sul, Mrea tugind s'a despartit, aratand norodului celui non dumnezeeasca trecere, carea 0 a lucrat in apa, ell trupul viind, eel ce a izvorit ape din'piatra in chip minunat. Pre aeesta ea pre un Dumnezen sa-l slavim, carele staramarea noastra a doua oara 0 a zidit.
Alt Canon, Irmos: lana din pantecele iadului...

Gm te vor sprij ini curge-

NI inceta

A Nascatoarei.

hminandu-tecu raza Du· hului toata desfatarea poftelor trupesti, 0 ai lepadat, Caci te-ai ranit de dragostea bunatatilor, .Astazi ti-a stralucit pomenirea mai luminat decat luceafarul, luminand intunerecuI sufletelor. Ceea ee esti podoa ba postnieilor ~i a sihastrilor.
, Slava:

Jncetat-au mucenicii inselaciunea idolilor, ehinuinduse in priveliste, ~i toata ne-

Gnstea curatiei 0 ai pazit, poftind camara de mire cea nestricacioasa, ca te-ai infier-

¥.¥

••••

••••

IN eIN CI ZILE

103

bantat de dragostea lui Hristos Mirelui tau celui strein.


~i acum, a Nascatoarei :

caci ai venit sa mantuesti, pre Adam eel intaiu zidit.


lntru

mul eel fara slava, Caci ea un om spalandu-se Fiul tau Preacurata, a slavit pre oa. menlo
Irrnosul:

a venit Domnul slavei la

Ca s~ ne umplem de slava
0-

rnucenic Teopemt

aceasta

luna,

episcopul, si Teena
cenicul,

in

[j

zile, sfantul

sftntitul

mu-

Intru adancul gresalelor fi"ind incunjurat, chern adan"cuI milostivirei tale eel ne "urmat, din stricaciune Dum"nezeule scoate-ma.
CONDACUL inainte praznuirei, glas 4.

~ail1.: Cum se savarseste Teopemt insusi spue, Nevoindu-rna rna savarsesc, tii iridu-mi-se capul de sabic, Mucenicul Teena In grnapa cea mai de desupt fiind, Zicerea Psaltirie: pusu-rn'a pre mine cd. strigand, Teopemt in a cincen zi prin sabie fiind taiat, Vieata aceasta 0 a lasat.

sa

repejunile Iordanului astazi viind Domnul, catre loan a strigat: Nu te teme a rna boteza, Ca am venit sa mantuesc pre Adam eel Intai

La

Podobie: Aratatu-te-ai

astazt.,

zidit.
leo s.

intelepciunei, si izvorul eel pururea curgator al darurilor fiind tn Cuvinte, dai lumei iertare, caci fiind adanc izvorasti vieata ~i in repejunile Iordanului te grabesti acurn cerand Botez, eela ce de sus singur esti fara de intinaciune, curatesti pacatele oamenilor ca un milosti v, intru care II' dezlegarea celui cazut ai lu- I erat Hristoase ell intruparea, II

Adancul eel nemarginit al

Aeest sfant mucenic Teopemt a fast episeop in zilele lui Dioclitian imparatul, in anii doua sute nouazeci, si ridicarid Dioclitian goana asupra crestinil or, intaiu acesta atuncea a marturisit pre Hristos. ~i daca I-a prins si l-a dus la rmparatul, 9i vazand lnselaeiunea lui, s'a maniat Dioclitian si a bagat pre sfantul intr'un cuptor cu foe, ~i a esit dintr'insul sanatos, Dupa aceea i-a scos un oehiu, apoi I-a adapat ell otrava, si dintru toate aeestea iesind sanatos, a adus la credinta lui Hristos 9i pre fermecatorul acela anume Teena, carelc ii dadese otrava, 91 patimind 9i altele multe munci afara dintr'acestea, i-a taiat capul, si a~;a eu cunnna mu• ceniei s'a incununat. Tara pre sfantul Teena, care1e fusese fermecator si erezuse, l-a aruneat intr'o groapa eu capul in jos, si I-a impresurat ell paman t, ~i asa s'a dat sufletul in mana lui Dumnezeu.
Intru aceasta zi, pomenirea sfintei Sigclitichiei, Stih: Sigclitichi robia vietei lasand, In ceruri cu ro bii lui Dumnezeu eel chemati. este petrecand,

Aeeasta sfanta a fost de neam mare, si a avut bogatie muita impreuna eu temere de Durnnezeu, si multi se nevoiau sa 0 ia pre dansa sotie pentru frumsetea ei si infiorirea statului, iara ea nu avea gand sa se marite, ci mai mult l~i inal~a dragostea sa catre Dumnezeu. Pentru aeeea a iesit eu totul din grijile lumei afara, si a luat toata nevointa spre adaogirea bunatatilor, 0I I .