Sunteți pe pagina 1din 334

'I,

MIHeIYh hYHEI IlfHIe

INTRU sr,,-\VA BFINTEtr FAcATOAREI

CE[ DE o FlINT·! ~I DE VlATA

~I NBm~SP.4.I{'fi·I'[{r 'l'RBIMJ

MIHEI'Yb

blIHeI 11IHle
~I SUB PASTOR!A

L P. 5. P f\ T Rift R: H M I r\ 0 N
ell RINmr.uv ANTAREA. BF.ANTl'nm 8IN(I[l 11.1 SJPlNT-EI E-IHERlm A(I'l'OGEFJ!.LE
ORTUI)f)XERQ'M A NR

'ED IrIA

III-A

,B1JCURE~TT TIPOGRA!'I.A CAR.PLO:R ru,sE1ucE~n sra, PRENC[PATELE UN~TU. en,

~i827

PRECUVANTARE T,CATRE 'C[TITORI~


D'B

STARE1"UL NEONIL ALMANASTJREI


i .i

NEAI\·q'ULLA I846

a zecea, Intru aceasta luna, a ponmctt Dumnezeu prm proorocul S;111 Mmsl Evreilor, ca s.1, aduca j ertfa cea din gr:.tul eel nou sec em t ~ zicand : $1 s;l numarari voua din a dona zi a Sambetel din ziua .:111 care yep aduce snopul punerii inaintea Domnulub ~ (adica dela tnceperea secerisului care 1rl Palestina ohisnuit se .rntimp]~ a ti in [una ]ui Aprilie, dupre cum de aceasta s'a mai zis si in Precuvantarea ,cai'~C'i aceta). ~Sapte saptamani tntregi 5<\ numaraji,
;!

Iut,1<itllnr mei Irati, Inna,aceast," este .a p~,b·a deb Ma:rti~J ia,d, dela Septe'Jrlv~j~

F~L1a a doua zi a. saptamanei cei rnai de pre urma, sa 11U1D:trati cincizeci de


zile s (Levitieon 23,15). Poruncindu-le tus~ ca s~ au, manance din gr5.11 mai inainte de a aduce jertf:1 tnaintea Domnului, dupre cumiarasi xice : «$1 paine ~si spice frecate 11OUa. s~ nu manca ~i p.in~ in z iua aceas ta, cand vetl ad uce ~Dumnezeului vostru, ]egeve:;mic~ In. neamurile voastre s: indaterindu-i hn::a ca ziua jertfei sa 0 praznniasca, aducantl ca 0 datornica multamita Facatorului a toate Dumnezeu, zieand : $i fa sarbato a re de ~,iiptama.ni Domnului s Durnnezeului tau precurn poate maua ta, cate iti va da tie dupre CULII. te-a ~blagoslovit Domnul Dumnezeul tall~ (a.. dnua Lege! 16, 10).
j

,!

Inhu aceasta luna in ziua a douazeci ~i patru, in. anul dela Pacerea Iumii .~ 5508, ~i intru Oil patruzeci ~i doi a.l imparMiei 11.11 t\ugnst Chesariul in ROl1u;
,

~:i. in at treizeci ~i treilea an 301impar~~,bi lui Ired tn Iorusalim, s'a nfls(ut marele Ioan inainte Mergatorul : carele prin vestirea dumnezeescului luger catre Zaharia tatal sau 5"3.. zamislit, dupre cum de aceasta Evanghelistul Luca scrie, zicand ~ ~$i a fost cand a slujit el (adeca Zaharia) in randul saptamauei ~sale tnaintea lui Dumnezeu dupre obicciul prcotiei sale, i S'ClJU lntamplat a ltanl.lea intrand in. Biserica Dornnului... ~j i s'a aratat ingeTu] Domnului ~i ~ zis:e S' a a uzit rugadunea i-:I. ta ~j temcc a ta El lsav et va u aste ti e fi u ) . Drept aceea dintru aceasta mai 'nainte se vestea adeca pentru rnirarea batranetei :;;:1a sterpiciunei Elisavctci, dumnezeeasca fi fecioreasca nasterea Mariel

•i

!),
'~§~.S2

'

?4---i&8?R??f~§?4A?t?k8$§4~pa4Q?7&GGi~J??if§oAAAWWnzt¥)(¥1iZ:;sz;..-a,..%.9.C.·"""·~

. -_

...

--

--

t........
~~

-6prasnueste Biserica la douazeci i'i treia lui Septemvrie, pre l;inga,. toml'latec-a Isemerie, ell sase hmi inainte deza01tslirea. ltri Hristoacea dela Duhul sfant, $i se naste in douazeci .;;i patru ale aeesteiasi luni Iunie, la intoawereac:ea de vara a soarelui (precum legiueste Biserica), din maica stearpa si trecuta in zilele sale, adeca batrana, al carula tata Zaharia, neputand sa grahtsca, dupace s'a nascut pruncul tn ziua a opta: «Cerand el panachida a scris, .zicand: ~Ioan va fi nume le lui~~:i. is'a deschis g~ua lui indata, :~i limba ~ujJ~i gr:ti.it laudand pre Dumnezeus (Luea I~ 63.). Intru aceasta luna in. anul ~a5ezed~i sase deb Hristos, iarofuintru al treisprezecelea al hrll)l:1l'a~iei prea spurcarujui Neron presto H.omani .. si-a sl\v:ir~it calltoria vielH ceii vt·eme~nke, ~i sfintii mai marii Apostoli, Petru ~~.Pavel la Roma, dintre carii pre unnl I.ade,cl\t, pre Petru a poruncit 5:1..l rastigneasca, iara hu Pavel, sa-l taiecapul. Intru aeelasi an ~i intru aceeasi zi, dupt€ CUI1.1l zic unii din istcuicJ, iad, dupre ;;I!ltii, dura un an,.wl]sa l:t1t:rn aeeeasi 2], adeca in douazeci *,1 noua a lui Iunie, Al caruia stintitul trup s'au pus de cei credinciosi Ja acelas lee, node era ~ a lui. Petru (vesi ']<.\1 Meletie Bisericeasca Istorie, Carted. 1, cap. 12" § I). Luna aoeasta i.ns1 de dtre Evrei See numeste Tamuz, iara decatre Elini ~i de c:-areRornani llJtiie~care nume dupre cum ric unii i s'au dat de eatre Romani pentru cinstea senatorilor eel!,}!;' mal tineri ai Romei, carii latineste 51;: numesc Iuneores. Ins:' nu toti se unesc La aceasta, adcca a da acest nume ~:l1nei.pentru aceasta priclna, ci suntoarecari~ ce vor ca sa
numita ea a:~a en acest nume deb [una G un a) sau Dia (Joe) mtncinosului durnnezeu ellinesc, pre carele juna pam~.nt I},. si zicea cile Cerul adecaeu ealdura umezeala de jos pricinuia rasarirea tuturor erburilor seraintelor. Pentru cam ~ foarte Inuit praznuiau zilele m ulte j ertve. ~i a cesteaadeca face au, aceia,
I.

cefi cu. totul

fira

prihana,

Deei

din

fagadujn~:a

se zarnisleste

[Dan,

precum

Ecatornveon,

He lui pre ell

Ira, sora. ~i rnuerea ei il socotea Cer,iara. de sus, ~i pamantl1] ~i eresterea tumror acestei luni aducand

I
I

lara noi nu JOT ,3 sema nandu-ne, Q einstim pre ea, adeca pentru aceste pricini ce s'au zis, ci rnai vartos : intaill, cad zjlele acestia inca din Legea

:. veche au fest de Dumnezeu

am. ararat rnai sus, si al doilea, aUt pentruca lntru dausa sa prazuueste TlIa~terea 1\1ergatoruhsi inai nte, eel 1J i ce de i:l1stl~igura. Man tuitorul ui .semarturisestea Ii mai mare decat toti cei nascuti din femei : cum ~1 pentru pome~ nirea s(intilarrnai marilor apostoli Petru .~ Pavel, at caror~ muceuicescul sfsrsit, intru aceasta luna a fast. Carii en mreja invatatll1rii lor ric-au sees p.re
noi dintru adancul necunostinjei vara tul ui Dumnezeu. 9i al uedumnezeirii, Ia cunostinta unnia ade-

insemnate a se praznul en jertve,

dupre cum

Tara pentru
f
I

noi,
f1J!J.rn.fSC

este ea.lnsem:nata
aerul

mai

cu osebire,

cad

tntru

dansa

1) In5B: 111Ft 0

o~1 imprejllrulpiimantulHi.

savarsim praznicul eel de preste 3Jl al siantului slavitulni marelui mncenic loan eel nnn dela Suceava ; carele a p!!.timit la Cetatea alba ce stit aproape de Marea Neagra, la anii 0 mie trei sate treizeci ~i doi. Ale caruia sfinte moaste S'<UI adus de acolo decatre bine credinciosul domn 011 Mo1daviei Alexandru eel Bun, la anul 0 mie patru sute doi, ~i s'au a~eul,t III sfanta Mitropolie a Sucevei ; uncle SUl.1. si p~fla astasi nestricate, ievorind izvoare de vindecari tuturor celor ce alearga la dansul en credinia. Deci acestea stiindu-le, va rog iubitilor, bine vui~i a priimi ell dragoste ~i r;lvna, crestineasca, si carte-a, aceasta a lunei acesteia, ~i rugile tuturor S(j[l~Hor celor ce se cinstesc intr'lnsa. lara rnai ell osebire, ale sf~ntului snivitutu] rnarelui mucenic joan eel nou, ca ale unui ,a,parator ~i pazitot al acestui de Dumnezeu p.lzit pamaut, SaJ fie mijlocitoare mantuirei noastre. Prin

I'

I'

~ care sti ne invre d nielm ~i Parlii IOF, mtru impm-ati,8! Tatalui celui vesnic,
Al dragostei voastre Iierbinte Fugili'tm catre MHo5tiv1IlI Durnnezeu, mantuirea voastra ~i doritor de tot binele.
NEONIL Arhimanddt
,~i

pentru
i

Starel Sfilltelor
CIl.

MQlliilS;tiri:

NeamtllJ ~i Sec\l!]~

bnp:reunA

tot SObOfIJt

:1

== ,~&SWi_"'S3&V~-3?i%'Nb"""&$S5~?l'><i3i&i"g;$&i;-;:--;;i__gkl_;h

~~~---f¥J§~~.~~

?n~i'~~
I

I)

:i

:,~

~
'.(

~
t

i
(

~
,)
) " )

1
, I'j

~ ~
~,

~
('

~I

I' ~-=-~y.,

~=i&%2§:rz=~""y-~~ _K~ WO::_;;:~*'QA<?OC-'$-:s;ZS??r .... ........",'"""'.,~.. ··-.·'6-4§S¢#tHS& ............ ··.,_, ..... .... "';"""!y'-~~:::::;::; -~x· ·..... ... ~,_...,_._. ,,_. ._.,..~

hVNFI. 11J:Hle
AR.E TREIZECI DE ZIL,E

zn Jl\

ARE CEASURI

15 ~I NOAPn:;\

CEASL'Rl

g_

Glasul al 2-I'e~. P'obo.oi@i ; Cind de pre !emfl .......

/')and.
~

sulul, sfapanea toala flipIura, ~i se ctnstea mulllrnea ldolilor ;alund,loi ma~iHJor

prm supaNu'de vrejma-

ger, u

t.n~e?UnoS~~lfei,
inlmii sal,:gui-

rile lor, sl impodobindu-se, steu in cerurl tmpreuna cu ing-erU, l' n a i n -t e a 5til pihlldui Hrlstos hnparalului tufuror,

C'nn d eu dunutezeeesea sullare, ali alergat dlfre

I"Iucen'ici

cu

zeeslel credlnle, I-ati. incetat pre d§nSLl~,varsandu~va san-

toere, si Cu

caldul'a dumne-

voinjele cele mat pre sus de flre .I~p~~€ln du~vfi de frupul eel stricacios: alunoen tntdrln-

inne-

ce si-a varsal arlHaf sangele


SAU

gele, penlru draqostea eelul


pre Cruce.

du.. ti en puterea celui Atot.. v pulernic, nu v' aU spf'iinlanfat de foe niei de sabii t~ieto.are~
selie ali priimlt ferlcliul sf§r$.il.
SlavaJ ~ii aCU!TI; a Ar-azui,eufui, lilIl'a de va ni fn posi: a Niisc;ato8l"le:1.

aceasla p]ecandu~va grumazH la Dumnezeu, ell vePentru

J?,eon p~UhnitoruI eel vlteaz. Val'e'f.[an Si ~arHon ~r HarHa, , [mpreune eli densul ~i dumnezeescul lustin ,~i Evelpisl sl 'Ie,:ax maritul, vfipsin du-si vestmar.' dumnezeesc din sang"iLli

esli laude oamenilor,


Sl~-~=-=::;'=;;;;:---;:;:;;_·-~~:;;;-:M,..

TII esli bucuria

il1lgeraor, tu

lu esll

'~~

'~$h2?k?=r=---~ - SX;;:;=,::;,;;,_~,='~"XKJzs:?85?ZP>G-c~~-;;:;-~-'~=~g;_ ..

·~;:::;:-~~~:::;;~:=::~~~~~·-~~dl~

lQ

tUN A LlH lUNrE

Iosltoaree

.... _d pan, ~cu ere di I.... s lri ,m,a r.~:gam: ca prin ruqeciunlle tale sa. ne rnentulm de sageiile vrajma~ sulul, de inlristarea cea s1rlcatoare de Bullet, ~ide 'toafa scarba, taU cei ce te rtiudaru pre tine, IVlireasa a lul Dumnezeu ..
Y

credtnctostlor ja fon 0 a st r fi~ SUipana prea curo'la, $i cafre fine sea-

nadejdea

.~despijrti't'mareH
npre
7~

nla~duil din robia Eghipter;ni]or.~ ca s'a proslavtt Piind irnpodobltt en himlni mueenicesti, Mucenlctlor, stnti pacatalor,

poporul, pre carele

~1 a lrecul

l-e

Il

lnalntca divenului celui cural a~Stiip,.iJnului tuluror, d.andu·ne


nauu desleqare

A Cru,c!II,

,aJ

Nasc,UQar~i.

zeului _lilu Preacm:atit

rasiignirea

Hulfe dure ri suferin d, intru


Fiului
$1'

ai adeva.ruluL nevoindu-se innesc, {~U un gand au surpai j'nseUiciunea lui Vellar, prin

Bine credinclosll aparaiori dlvanulul celul

Dumne-

nalnlea

lira ..

mie prea duleele meu llu 1 : Cum p~l:Hinle$tifara dreptele ? Vrdnd sa manlue~fi pre: pa-

nand Uicl'am.ai .. si slrigai ~ Vai

suspi-

puterea Duhulul ..
Siava:

~I

)1
I

m·§ntenH cei din Adorn. Penlru aceee pree curetd Pecioara tie ne rug'anl cu eredlnta: Fa-l nOlla pre acela milosllv.
T~o,parrul~ glou:oulal 4-l1ea. Mu~nicii!1ii, Doamne ....

credlnclosli marii mucentei, prln chinuri, prln b5fai ~m prln scdrbe, au. ca:sl~gat im~ parafia lui lIrislos, irrlru carea
Bine
1

,I

vleluesc acum ..purtand cununl,


,.; ",cum,
,ill

I'll ~$catoarei; ::

SJava.i ,I acum'r a Praznicului.


say it 'Ni6Ciifoarl;!f. Caul a 'a sfi"!$ilul carli;,.

vrand sa mantue~tizidirea nwain'uor tafe, te-al s.·a]a~ruit in r

Ce.~ce estt bogat lntru mila,

p8nieceie Fecloerei celet ne .. isplllle de barbat, $i pre dansa


0.

LA l1TRENME
CANOANELE.
AI Pramlcului Co r..mosul 'pe 6, hlil'a. de "... fi in post} "",mandou.a Canoanele Oef!Qi1iluM, ~; ai' Sflntiloll' pe 4. Peasna t. 'glas,!JI1 al2J.1ear If'mos~

a~aratat apartitoarea neaslr


InH.L"(!:~te-i:'le pre naiLntru tine ...

a.
fa

L-i p~e,

;:(vand Justine in in ima

llen!ti V tam

~l'
I

p.op~areinr. ::i,a .can-. cantare IUl llristos .Dumnezeu .. eelui ce a


.-...".- ....... .... x::;:;:~S:)t_,.z::;g
:I'~

judecalorujuicelut Hsradelege" carelelli porunces, sa fad cele

Hri~to:.l~~arire~ _.'vi_ lejesle fU stafui tmpolrlva

faradel'ege,
,..._ ~ ... ~-. .. ~"" ...... "'- ..

~~zr"--"c'c-===·----~?::Z.s:s;;®-'"15;;:S;--":x;:;::-"?C>C,'''''

......

·>...S5zasg nx:: ..... · .=-'?~----

~~._ ..._.._ ........


I!-":-:

'"

TN ZIUA

tNTA.IA

11

nezeu, ostasl de Dumnezeu alesl, pop or sUint a~ sfintilor rnucenicl, adundndu-se acum, au biruil ell trupul pre 'vraj;, masii eel fa ra de trupurt.
Silall'a:

C,eaHl IUJninaf,i:i; de Du rn-

gIns mere : eeri se roaga lui l Irlstos, sa nem,aniuhn noi.


Slava, '] acum, a Prazli1l!;:lufil,lii"
De va Jilin p05t~ a NiscatDHll'eii =

Infdeo$aHi minunea zami~ sllrll, sl chipul eel negrait ,(II


na ste ri t i'ntru tin e s" a C lUI scut cu aoevilraif opururCaI
Os

~I

Bet d§llIdu-$i trupurile

Hucenidi cei marl 1(1 suIa chl-

f' e c i0 l:l r n, Inl~ spaimanteaza

gl toere,
~,
I _

'nainte desfiltarea cea vesnlce, slava §] stralucirea cee vi[ ..


~i a'Cuml~ iI. N,iilsca:toarel; ~

nuri, se veselleu, y{iz,and mat

dul slave la, NasdUoare de ~ Dumnezeu, cea tinsEl luturor )


stre,

mintee .. si-mi infrlcoseeze ,gan-

spre mal1l~urreasuilelelor noaA. C.l'ucii,BI

~ in p§nlece pre Dumnezeu,. sl llegrait I-ai nasclJIt Intrupat, pre acele la care nlci nu 10draz1}eso a s,e uUa putertle cerurllor ~ pururea Fecioara.
Irmo~u~:

; par,a i

samanHl

Hi

zam~sJit

Nasea.fi)are~:

daruHa~, toaUi. ratac,irea Idolcasca s' a pierdu t,. ~i pururi

ceesli de Dumnezeu

Cn Cruces Fiului Tau ceee


ell da)

terce dracllor s~a Laical. PenIru aceasle eredlncloslt, duI

noi Inlru ,J'i ne, Doamne, cela ce prin ].8Inn ei omorit pscelul, $,i .frica fa 0 sadesfe In inlmlle
,1

Iniare'~te~ne pre

pre dalorie toldeauna te la~ ". " ,~'" u dam, ~l"f_· mne Ire cuvamam,

t
I,

I)

l
) )

.$[

Nasca~oare de Dumnezeu eu adevarat m.arturisindu·te,


Ie slavlrn.
Peasna 4, '9~asullal 4·.lea.

.noeslre. celor y;pre tine,

012

te 1l1udanl
imereun ~.,.

S edea1na~ '91lasul al 5-lea. podo,bie: CuvanlUl


r

eel

:!l duelit .. M..U~ita.<.~. ~


.

I?o ... am~e .auz,ld

~erian, luminiilorll cei luminos], end hrmineeza marotnlle paIII a n~u lui CIU 1 ml n He IJ.aU ml rU U
:I

Iustjn~ Henton, Peoi~ ~j E. veip~gt, H flrita si Ierex ~iVa~

fine, unule "iubitorule de oerneni,

"slfivHpre

tale,

~l

te-am pro-

r.an-.-

I
s

:1

for,

'''·~>jl~~.-::;:.--;;;;;-~~'~:!!J~~~~~E~-;::''5Zi~-:;::::O~Wiiili~=?::i<.=*,~c;;:-.;;;;::"""""'~"""'iiii:' ~:::;-:E-~=':;';;;;""""""~~. ~.~¥¥X¥YYY~YXX'~~="?Y5'5~'?PS5C'b"'·--~~·"'_"~'"

-F

II

s,a

se laude

de to'Ji cu

ale lui Hariton, ~j il~e Haritei ~i ale lui Peon, s'au spatnlantaL cetele ingerilor..

De patimlrtle lui lustln ~i ~

l ~

- - ---

~~~~~~i;Q~~~~~~~lx

>~

TrupurHe,

care

se sdrunIeri-

srava·:

cinau cu chlnurlle, prielnuieu


\T H e j ilor dumnezeeasca eire. Sltliv~.:

s'au spjilmantat de barbafia ~tli Evelpist $1. a lui Ierax, a

S'~apaniiol'ii tntunereculul celor nebiruiti.

palimitoruIe Hantone, podoaba eea cinstita a dumnezeestllor purtatorllor de chinuri.


ji acurn,
iil

P'Undu-ti sufl<>tulpJin de Dar, prin rnjirturislrl Sflntite, ai MmpU rautatea vriljmiH~u1u~i cehti vechlu,

mucenlcilor

rU.scatGarei.
]JI'€

'I aeum, a NasciUuarei:


I

~ ceea ce ai z,amisHt pre Dum~ nezeu fara sanl.3lnta~ sa te rogi ~ pururea penlru robll tai.

Rugamu.'e

Preacu

rata,

Hnslos Zldltorul a toata lumea} strigam: Bucura-te Prea ..


ceea ce ai Incapul pre Dumnezeu eel neil1lca put.
F"easna 6, ""I00S ~ Intru a~MrWi.ll tWe~alelor."

Tie" celela ce al l1f:iscut

rasarif nou a lumina, bucuraAe

curaUt, bucura-te ceea ee ne-ei

)
I:

)' ,~ci1orlla~epovatue~te-ne pre nnoi" Cd afara de tine pre all ~ .Dumnezeu nu stim, ' escu] Duh, at innecei duhudle viclenirel celel rete, in

I,·

anaonde de Iumi nit ~i fa.dltor~l~. veac'Ud~~orDoamj~neJ inlru lumina porun-

m'iilllWnd chemere

11rnplandu-te

de dumneze-

1Ue.

escul Pavel, ~i alergilnd ciiJi:ltoria cca dreapta Ioarle blne ai sava rsil nevoinlele muceniei, de l)U111neZ€1il inlelep1,

asernenea

ca dumli'eze-

din eel'

paraele sangiuriforiale Justine, jloade tare paJimind fericile


Tvtucen ice.

ell nurnele de dar, s'a pl·ina de Dar durnnezeesc, :si u~tandu-.?i nepulinja Ierneeascd, cu adevara( a palimit dupre lege~ ~l $'a in-

c.. ra.cul

dunlne'zeeascfi,r~i ilii aju[ls caIre lima nul eel lin a] impaI'atie~ lui Hrlstos, I'1ucenicHor.
Siava;

TI'e<cu;la-wi noianul muncilor nevlforil, p rln ocdrrnulre

vrednlclt slavel,

mlnand itt intarirea cea cinstiia a Risericii, ioala lurnea o lumlnati ell straluelrtle patimilor.

C:a ntste stele nedHildte Iu-

tN ZlUA INTAJA
~i aeurn, a N~scii:toarai:

1.3

Heispitita de bjirbul ai na~ sent Fecioara, ~i in vcec petreci Fecioara, araMnd semnele Dumnezeiril cele adevd~ ~' rate ale Flulul ~iDumneze~

ului Uiu.
Iniru

frmo'Sul ::

,,Jilnd in cunjurat, chem adan",cuI mHosHvif.li tale eel ne-

adfincLl Jgre.~alelor

duo 0) adic:ti pre bnml eredlnta ci',e~~iI:'lJlor; ia,rA pre cecalairll adi,c:,~ 1n~8;ta:Giunea Idolea,!$c(\ sllpu:indo-o ell dovediri dill Scripturi, deci :l.iind zavistuit de Criscent filosol:lll~ fn omont ell yicle~ttg~ rnuncit fiind mal 'naintecu multe mune], A'cesta pentm cea prea curata ~i fam priha.'[lIA viea\a lUll ajl]tig~l1d la tapta:. buna ees dcsi1drliinta, ~n f:tcAndu-se plio de toatl tll~elep,C'iu:ne a ~i dnmnesesasca ~iomeneasea, 'a lssat la tot'j nJ'edlncio~ii scripturi pline de toa,t'l 'intekpcrl]De3. liii[Qlosjj[)l~, care dau mare Cl1no~tin~l1 oelora ce leeitesc.
j

.urmat : Din striciiciune, DumCONIJAC:, 9111\6 !,I 1 iIIl 2·left.

",nez€ule, scoale-md, Cuinfelepdunea

Intra ,f;o!!I~la zi! pornenirea sfan.llJlui mucenic lust, Iustin, Haritnn, Ba:.ti~a, fecioa!a,Ei> velpist, lerax, Peen ~i Vale:1'ian,
Stiih: Nu apucase in.:.ii, lust a phtruns, ~j Iustln !';to. ell ~a:p ut spm lien La Ev:erp,i 9,t,. Stilt: Eyelp.i~t dupre o::tWiitl~~ em ;;! bine nii,d.§J dul, Gil. t,lldodu:j-~e capul, moslenire pre Durnneseu va dobandi,

ri d~ sallie
~n tins,

estllor frog euvlnle lustine, foatei


Biserka vietH lumineaza lumea, ,lara pentru varsarea sangelui prlmind cununii, ~i inaintea lui Hristos sUlnd impreuna cu in gerii; roaga-ie nelncetat perrlru noi lofi.
r,j 15 !i'i~ nQ~pteiill.'ceaswi 9In zlu·a, di"f<iiuf pomenil'ea s,f;hltului mu$1:1

dumneze-

muselandu-se,

lui Dumnezeu

prln s'ral'IJeirea '

infru-

L.a! Ha.l'iton~i Harlta.


Sfih:. Dumneseescu Haritou ,i J-h.rita f~cioara dorlnd, Cu 1mbog!l~rea dum::teg"e~tilod:" d.lIi1'url tai<:.ti fllml.

I:

luna

rui Funie

are zime30;

.:dUai

are eea-

cen1c lustirll iJl'osofu~.


0

AIX'~ti 5.f:itlli s'au ne¥ott ~,a Roma, :;Ultld de fa~, lllaintea Iui Rustic eparhnl, !;ii d~lP:'li rnLnlle munei Ii g'au tli&t caperele. Illsa. spnn c·ill mat 'nalnte detaere, a sis sflll:ltului Il!stin eparhul: pare-vi-se, c'a (tacit d VOl' omort, \';\ "eli -sui la oerllirll da veti lUal,le: on bine r lara. el slse: C~ na ~i, se pare, ci suntem ade-

.~
~

Still; Vie,afa lu,j IUStlll, otrava


G o,de ar fj baut.o mal

tlltaiu, cei ce en

a. ridicat,

veriti, cum, 0& lndaU ne vor prriiml buee


desfa\t1l.t~, prlmlre]

i'lce.f1sta l-au a\liip:at. Intru Int~j(J,. zl a lunei lunie cu Ildep;aL'at, 1ustin pri n Cltravi! dl it vie~1i s' a mutat,

ra,splAtjrit~i

s'au hlia~ eapetele,

~i 8~a 1i

R..~8t3i a foat din F~avi:l Shiel" fiu lui Prise at lui Vachie, pc wemea tmpli:rilitie.i lui ~arcli Ameli€: ~i Antcnin ~i tilosofs'a numit, Deci mergand ls Roma, a dat rnai SIl8 Zi8UhlJ :1mp:a.r.at Antonia anafOIil Inscris rmproHva faUcirH idolllor, ~i deZllinuito.8l'e 'I;r-.etlin~el elel to Hristcs, e co care pt~ 1l.ll8 adeverindu-o ~j ~!ilUirilll

Intru OI'DeastiiDJ sfilnwl mu'cenio firm. S'fi1h ~ M'JH~ munet Fi.r.m a rabd~.t, Dar ~i rAspli"ittri rnulce if.! Cvr a. atillt. Ac:eSt8 a fost in zilele JUt Maximian, ~ pentru (::rcdiD~a tn Hri~los fu prlns, <'iii adus eaere l\oh.gon lghemonnl, ~] nepledpdll.~se a, da j,el'da La idoU, fu de:zhrik:at q,J batut eu vine, dopa aceea spt\nzu,,;rlt

--'

14
?

LUNA LUI .IUNIE

~f :3tn~jit. Apoi i-an tilial vinele en brlelul, ~i.L ~dr'Obir~ pre la lrtehletnri, ~H :!!dr~ITlicaJA panl:,err:elel pulpele p srmurile ell cllt;ib~ ~i fu rmpro~eat eu pi etre, ~i mai pre urmll. de 'toate i~au: taiat eapul, ~i a~a OIl Il~,at eununa ]uptelQ'[' sale.
Intru aceast.'1 :o!!f, s,fltnttlll 1TI'!.Icenie Tespesi',e .. Stih
i

izvorit MucenicUor izvoere de

adandmea ln~ela~ clunii ell riul siJ ngiurUof ati.


i

lfscand

Cu a;deviiTllt, dill faptc de Dumnezeu


Tespesie prtn 'ta€l'e. de s:!Lbi~ ,e·~li

ciIl5tt~, Mlicc[lice

tecul pettmilor celor rele, a cedar ee totdeauna striga: Blne csli cuvantat D umnezeul pHdn .. JiJor noslri,

mlnuni, cu care stingeil jera-

...ad'it,

Ref-sta

a fost itt zllele

linp!:lratului.

Alel:a~dl'U Sever ~i pentru marh:risirea 1:11 Hristos in prins de Simpllehle glilnr· natorul Capadoch.iei~ mnd~i el din Capas
I'

nez€u Hind impodobii In1e.. lepiul Iuslin, ftlosofia EUnilor


du-i se inchine Treimil, cu dreapfa credinfa s.trig§nd: Sine

'eu iflfe~epclunea
sa
0

lui Durn-

dochia, ~ adus ttl capl~tea idolilor, ca ::lii fICa jerU1 la ldoli; dec! nevrand el ~ se pfeee, ei mai v~lrtos. batjecerind ldolfl, fa sph:l;l,ltat ",i strujir, :apof I-aU! b:llgat lntr'un c.lf:Ptor aprins, ~i rilmllind eu Dam'! lui Hristes nestrlcar, a lost adus lara::!ihl COl pitFea :idomor unde ad uoe'au EUnii jertlel~i apropiindu-sc, surplll, j05 j ert fe1niculi ,ce~ idpJesc. $i jndatl fltMagat ~ntr TO tiga,e tnfierban.U.t.~ de f 0'0 plin!!. de U:D'e:de~emn ~i de sll1oai.! ~i de sen, ~i sta.lldtnu'tris3i dOI!lA zili~t ie~l ..:~nt!tc5, Madnd ujci 0 arsur-l pre trupul lui, ~'i pre multi necredincinsi a lnters la credlnta lui Hristos, pentru msrimea minu[lii. :?i 10m pre nr-rna l-a SCQS din eetate, !}i i So 'a t~iat CB,PuJ. Cu ale :Ior s.link rugQc~uni~ Doamne, mllue~te-Il.e ~i ne mautueste pre Mi. Amin ..
I

prin dar

a nebunlt, plecdn-

e$Ucuvanlat 0[1 m nezeul parinnoslri,


sravi:

fjJOf

dragoste viteje~te ari ars, inlelep[ilor, materia rautatH, si eft niste luminlitori straluclnd, ali luminal inlrnile lufuror, celor ee ell credint,a stdgEi: Blne esli cuvanlat Dumnezeul pa..
rintilor

Cu focul dumnezeestef

Peasna 7., Irmos:

..cuvsntat Dumnezeul " lor nO:$trL


S&§ '57f"fE:qt~CA9M8-iT"'"
o\':'o,r;..-. ....._ ..........

nDumnezeu1 ~i fiind arunce]l ~in mijlocui Ioculni, racorin"du~se1 au canfaf ,; Sine '8SH
piir'intf.

. 1,tr'eJ Imenau dehumaf ~,porunca cea prea fara de

. T,1?,c.ira. eh.lstindu~s~;.c:i

hiPul eel de aUf in cdmpul

,I

nostri,

aeum, a Nag,catoarer

Pre tlne te vedea ITIai 'nainte Moisi in munfele Sinai rug ~rzand~ Preecurela, care . ""~ 1a~ pur l t rera ar d -.cf I·...,..... ..ere strente " rea cee uesuferild a Iiintei eelei ne'graUe, din care una din t Sf' t I·rpostasun, . s a unpreume e n~cu grooimea ~up~uL
> ..
,.;._~...:J ~_. ~')-r~ .....

X"SA

·:g:h¥.~;;;,l£ ~-;;C'f,s;A>. ;;;;;;m:s_.IF ...-.'-'

_.::S. C-_X

'-'-eRX AtX _ _J~

-..&9.__....___..,_..-.;~ -.;6 5!k

; ~ ;,-.!~-

i
)

==========~========~
Peama 2, ]rm es i
Pre
Dumuezeu

TN Z[uA

lNTAIA

15

eel ce s'a po,gotit,._

Uda.torUo~_..d.e C~il~luri"". ai Domnului, cu tarl€ fund l,amuriU ca intr'un cuplor cu fQcul muncllor, dumnczeesie ali sfdlJucit eu adevaret malmull decal aurul, strigan.d ;sj Iaudand pre Hristos in veci.

Pre Durnnezeu carele s'a pogorit III cupiorul eel ell .foe la Iinerii evreesll, ~,i vapel .... t .., I.....0 a p ,~•u a m.ru recoree a ure,Jacut ca pre Domnul liiu-

,..ni.l1tati: lnfru toll vecil.


IPe'asna9, ~rmD5:

1"daji·lfucruri]e,

si-I preain~

on Ha.rilon sl marele Ierex, Impreuna ell Va[€rian, eel ce


1

[elepl,

Inlpreuna

sa se laude Harila, Pe-

ell

Iusfln eel in-

Pte [)ll.m n ezeu Cu.... ruu L o.

prin p'atirHlri au mlcsoral inseleclunea, ~i s'au tmpreunat ell ceteleingerUor.


pre TataJ" prE! Fill.ll~i IfIl'e ~ Blneeu\'intim ( Sfinrhill ,00 h D'Dmnu'. ~

( Sfirguindu~va c fi iii e 1.. .....•..•..•

viata

lui ce a luat lrup pentru nol, impreuns ell dansul v,a vesehf In ceruri In veer.
AI • !"II
I'

in~elaciunii vitejilor patimitori, ~i ftlcandu-ya parta~i paii mllor celor sflnte, ale ce-

luni.n..a._.·.. U.'I~'.a ....a' I S...la~.a.geru] ..n . n nezeeasca, e~ topit d.u.....1-.


d.

'

cea vesnica i'nfelep1iIor, vile[esle v'at~ plecat toti grwnazii Ie sab~e;intrll unirea suflelu.. r lu~ MucenicHof;. aducdndu-vii ~ pre slne-va ca ni~te jertfe lui Dumnezeu.
~I
I

aeum,1

a Nilscaf:oapel' ~

de barbatia Haritei, deln~ drasneala lui Hariton, de luplele cele vitejestiale lui Peon, si ale .Iui lerax, ~i de dlbdar'ea
C'€'8 multa

Cu adevaret s'au mlrat tng'erii de intelepciunea lui Justin"

PUrUJnd in paniece pre ! rislosmiru cel desertal pen .. ~'-HId tru noi, bins ai mirezmll lumea
nezeu, Penfru aceea .s-hrigam
lie Nascdtoere de Dumnezeu, bucura .. e, ~i prea i'naJtam, pre t Hristos intru tott veci i. Sa
Irm'DIs,u' ::
laudam bine !ii.a clilvAntim, "i $i\ ne fn~i:namDDmnulul cftintiind, =liir:li'ea inil1allldl!l-f p.re dins.ulinti'u tot veeli.

ehlnurl.

a lui Valerian cafre


Siavi:

I:
i

co mirosuri insulkrle de

DUI!n·-

eu bucuric '~ '/ atl suit la cerurl, sl ati luat, d~n luana ceca. purUUoare de viata" cununile -biruint"ei, nein-eclat rug and u-va pentru noi,
s€ingiurUe voeslre,
,I

dumnezeosc sulndu-vi; slriilucil preste

Ca pre un

caru1

inf'elepfilor.

'i
7

aCYml~a

Nascj!itoare,j ~ l:-.l 2. ZILIT Cel dintru &finii parinfele l10siru N~ch Iror m~ r1tl .. i'g.ifolitl', p;rlrilarhul Con8ia.l:lt~norrolel !i?i sfiimul linal'ele nlll.loenhi, loan ce I nOt! de I,",.su cea:IiU, a ,eal'U la srujrbi s'a a~ezat dupa slu:Jba, sfantului Ni:c.hifOir.

i' n t r u pan d u~s e di n prea eurale sangiul'ile til~e,ca soa1 • · .... . '" '.. . "" rete sa are t at noue, M' mea I.oala lumea,

Piul eel mal 'nainle de tof v,ecii eeffara inceput ell Ialal,

prea curata nenuntiia,~j. g()~ n ind lnlunerecul, ,a luminal

dura

VEZ':

llllr& in

MlJldova se
Duh,

prO:zl'lllC:~tc

Joi

po£:ord["!~ Sfal1tul~! strig;at-am,

La Doarnne

Sf<ihiJ'i~e,gllasu~ 31 ,4-lea.
pta

>'i

,.negr~mainlelepciune
;.,sa tnnolasca pre

Dumnezeu Cuvantul eel di n Durnneze u, carele ell


a venit

P're

rl'mosul:

Pod o.bia: Ca

un vHee7... ..

Adam eel ..,dizut diu prin mdncare intru YJsirica,ciune~ din sfanta Fe-

. cloera n e~graf'l ~nlrup3ndu1"512 pentru nol credinclosh, .cu un g8nd Inlru laude, il
T.!'

s!avj:m .

vas ales de blUla mireazmii Duhului, ~r vlstierle prea mare a invaf~aurilor, ~~ temetu Blserlcll lui Hrislos, araUltorule de
zeu insuf[ate.

zem credinlei,. parfi:nitor doqmelor si ajulor bunel eredin]e, ~ siUa~luj're cUl'afiei~ si

re fine le cunoastom in.· hlr~re adevanuluJ, si ra-

_ill

cele durnnezeesf

de Durnne-

SVEiFILI:IIA, Podobiie: Uatl'iLCli v~za.IiJlHe...

C'efele ceresti, $i rnuljirnile oamenilor, s'au .spfiimil[ltnt de ne\loinle~~e Justin, I lariton, lui Evelpist, sl ale fecioerei Harlta, ale lui Ierax, Valerian ~i Peon ..

ca pre un mostentlor al a.. postolilor, si parla:;:;. oblceiurUol'plitimiforilor; ~i ca pre

Pre iine te Jaudam Ierarhe,

cu ca.rl lmp.reuna pre ei ii laudam.

eu canfari

un nsemenea ravllitor sihasfrilor, si ca pre 0 pecete a

invaj,atorilor, sl inchipuire dum-

,~ ceamillliA 8'JlIljbi a liIt~renle,1 dupre roindulaUt ~i 'Oip,1Jstul •.

stos, ~.i ca pre un riu de vln-

nezeeasca ~ilainidi a lui Hrl..

d.ec.fl.rJ~.'d' 0 ~., e .umnezeu '. ". '" curg,eb tor, car,e acopere cuoetele cele faradeIeye~1. huhtoare Iererhe
prea inteieple f'erkite.

Imnlullind rahmtul inteiepciunli, prea fericite, te-at in..

...r_.

"',.-;

-.

_""J __

_,~-

__ .__

rN DOUA Z[LE

vrednicil
1

bucurlei Do mnulul tliu Ilind impodobH eu Darul dumnezeeslei straludd, ~i luclnd ell reza Duhulut cea in..
te],e'g&foare

'1

si,dHucin d co : hrminile eel e ceresli, matHe '

dreapta

~iafa~ neineetal

ce

stai acu .. m
H

purla;toftr,e, d e

dea-

LA UTRENIE
AI pf'LU:ni,curuii CIlI I'rmo>su~pel 51 iali'a de va iii in peat, 8mflQdOua Cano anele Octoihului ',i al Sfiinlulu i pe 4-

.!
biruinta

~ Nlchffore,

S!a,v~ ~; acum a Pl'ilZf!ic:~I~i.

lar' de va i,i

.0 PQSit

AI <;iruiaa.Cf'DSfih

Ia Grecl este aceata:


pL,rMto'r de

it l'\Iiiscatoarei.

Pre Nichifor t::a pre un cu caotl1ri 11 laud.

1\

d Umn€7.e·easca M"'As;;;: . .,.. Ire", pururea fef'idta, slUvesc


slUEi$i

ce al rldlcal pre oarneni din adanenl raut~lii. ~i al neeunosllntel, Lauds1ndu-fe pre tine
0.).,

P're tine I'e fericesc, Fe~ ciOHri:i preacureis, ca pre ceea


cea ",',su cinTa;

Facerea ,lui Teo,fan. Pe8i5llia t~a, glasul al 4--Jea, lrrnos :

I:
1

Cd ai nascu t pre Manfuito r ul Iumtl, ~,iai izbav~t omenlrea de blestemul eel stramo~esc.
A. C<l'Uci il, a Na"scatoali"el:

negraHa

nasterea

Ro~n cu t-l ,~UrFn€neudele, pedestru - - )reenndu-I Israel eel de ,~demu1t~ ell rnainile lui Mo~si in chlpul Crueil, puterea lui "Amalie in pus-tie' a btrult, rnarii
1l

,I=( dancul

'
:~!'•..

faJp'ia esle suire privirji, Pentruca indrep!ilndu-:li sufletui eu Iapte,


Nichlfore

De

fata

nl flratai,

ea

"

Doamne" daca te..a vazul Fecioere ~i Maica ta pre Cruce spanzurand, spaimanla.ndu~

ales l-ai infraripat cat re virea cea desaVHr~it.

prea

fericite,

prea pri-

rasplatU cei ce au dob and it :1 derurile Iale eele mulle Sfa1

se ~i'privind, zlcea: Ce [i-au

: pane?

Ci roqu-me, nu ,rna ; l~sH singura in lume, cl gra.be;$le de invIaza,. i:mpreuna. .s.cuMnd pre slramo~i.

setai' ell faptele, ~j viafa t~ s'e sretat lmpodobUa cu cuvannul eel prea inall.

pjindu~1i cuvantul

infrum ..

iut cu prinsule de: Dumnezeu Nlchllore, Pentru aceasle Hri-,

slos te~a pus pre tine pe scan-

LUNA

LV] I

[UNiE.

5 ~,[I

f........ '. staramat.t~" Vl ururea ... f mtelepciunll tale s'a facu. unlucru

minunet,

Nlchtfore,
Siavii:

pre cei ce se leapada de chlpnl lui Hristos, vrednicule \


deminune.
C:;" Y'I aC,ILU!'I1, N'IU a 'asca

ciunli, sl ell lmpleficirlle dog~ melor tale, aratc.d al sugrumat; '

sarguinta
val uite,

'Omor'§,ndu·'ti eusetele cele de pre pamant prin ejunare, ~i suflelul indrepftandu-fi co


J

t,o~el . :

limenurlle odihnel celei nein~i ,ileum, a Niisea10areh

de Dumnezeu Insuflefe, ai ejuns cafre

Nlchlfore

~nairnie de \fed" lmpreuna de Incepul ell Tatal, ca

Hartur1si~d

pre

ce~ mai

fara,
Sl'8
A

menirli Preecurefa, nusc3nd , pre fBeatorll] a toatfi lumee, ':, carele ne-e rirlicaJ pre noi, cei ce eram surpef prln ct'iderea
stramo~Uor1M'ireasa

Tam,aduit~ai zdrobirea

0-

cure t-' a,

vremile cele de pre urma, te sUivim pre tine, en adevdret Maica I u i Dumnezeu prea
lr!'i1osul:

... , nn nascu t dl

.... ece J,)E1h tIt... e 'au In

nezeu,

a lui, Dum ..

PeaSI1IEt ae-aJ l.. milS,:,

Nu

inti'U i:nte1epciu[le-.

inJeiepciune, si ~in putere, si in bogfi,tie ne )audam; cl intru tine I!ntelep. lnost t ,~cmnea T a1""11 • ,'. {hUtcea iposrar.}nica/. Hrlstoese. eli nu este ).sfanl afara de Ti ne, iub~torule

tiu

intru

, I,mpo~o, bind~,-!i,.via1'a ,ell... c, hi~ purlle hunah:lldor~ :;;1 faeansloril turma lui Hristos
pres sfiintfi.

".de oameni,
,Sedeal na, gbl!!liull 1-iUl. POdobl@ ~ MOi,'rt)il.ntul tau ...

ratat cuvant de: via1:o) al PH:cea

du-te himln iltor~ purtand

0-

~ ~'

~i ell

Ceteie palriarhllor, cu laude

~ tite, pururea pomenlte p,arjnte. ('


infelepciune ai cercat adandmea in.€d,ep~
-

nezeeasca, a ars eresurlle cele spinoese cu Iocul eel inlelegator, de Dumnezeu intelep-

UiUlf::Hl fa cea grilitoare d~ Dumnezeu .. ~.iInfocaUl si dum-

nirea fa Nichifore. Cad au lual ) adaos pre sufleful Uiu eel marit, drepl aceea sl dnstita Bipre Impsrelul, pre singlUr iubltorul de 031111,eJli.
Sla'lo"i, lara de va f~ in post, a INa8oati)arei~

cantari

cinslesc

pome-

s€t'icji

marindu-te astazi~laudil

Cu iuhire -d,e

Slali'.i\:

pre ,,\ tine te stlm iop, ceea ce te .. l a


I '. ,

Mruca a hrl Durnnezeu

,I

aCUIiTI,

a P\l'ia~h;::"du~.
1('

·==========~JN;;,·

~D:...::::O:.:::::l;.::.A_::Z.~ll::::E:____===_____:l9

dupa nastere, nol eel ce cu dragosie'illergam le it ta buniilafe,

a.rai:at Fecioera ell adevarat .;;f

torula aJ 'I'liinelor .. de, Dumne-

zeu cuprinsule,

pacato~ii foloslleere, pre tine une cea cu totul Uira prihana, , te-am caj;tigai Intru isplte man,t
( tulre,
ill eNeilf a N~scaioaf'lei;

ca

pre tine

te avem

cinstea doqrnelor hunei eredln]e a cinstltej Btsertct, Cll hi.. clul cuvintelor tale ai gonif' pre lupil, carii amesfeceu credlnta cea adevnrata, Nichifore.
Sl~vi:
..

Bd,'bale;;le:

stand pentru

Maica 'fa cea prea eu ra1a" ;( Hristoase, vil.zandu-;f.e mod in..


11

:: tins pe Cruce, slriga: Fiul meu


(

l cu Taft'll si cu Duhul, ce este

~ eel dimpreuna

[ara de incepul

Co un rei racandu~U inlma ta,. lemnul vietH ai odrasUt in


millocul acestela, tuturor araA

aceasta a fa nespusa oranduiaJii? prin care' ,ai rnantui] intelcapta zldlree prea curetejor ...inilo t] rnauu Orli.l e.
Pe<l!Sna4~ Irmos,:

,Il'~

:r:inte N~chjrore~ de Dumnezeu tnsuflale,

I "" ~and cuvan iu.. ere di I' pam"el,


~
~

~dll-te. Biseric~ ~r,e tin~e ,~So8rele drepilttn, fl. sfa~ j)Jut tntru a sa rilnduiam, pre,~CllJmse cuvlne,

idicat pre Cruce

vazan-

Cuvantul lUi Dumnezeu eelui mal 'nelnte flirR de trup, nascandu-l infrupat, pre a

Pre

\Iii

aCiumJ a Na:&<;,itDarE'l,j:

~
l

striga n d :, ),Slavd puterii Tale, Doernne,

ai Innoil, hunee, Pentru aceesla pre tine te cinsttm cu drea pta credinta, Jvlireasa iI lui Dumnezeu,
Pe~sna: 5, IIr-mas:

Hludafa ceil pUna de daruri,

zdrobil fiHcHe celor necredin .. ciosi, biruindu-i pre ei cu euvaniul ~au eel intarn~ ~i ai inv~tat

Cn dumnezceasca

putere ai

easca lcoana JVMutuitoruJui,


riitatoru-le de cele sfinle,

sa

cinsteescs

dumneze-

u Doamne lumina mea in '

J)-

eu mdrturislrea ar.iltaf luminet rhmmezeeasce preojle,

",pre eel ee te lauda pre tine J' ell credinf,a.

)u~e ~aiyeni~'llumin.ac~a ' . ,,,sfania, «~an?- intorci dm .. "t:ru'iniunereeul necunostinjel,

ai

piirinle Niehjfore; Hind inchis de cruzimea lui Leon, inva1a-

Avand mlnle curata, suitoare in cerurl, ai cules Boarea cea rt£ve;;tejUa a cuno-

,
.......... _.
.'!I .. !ro;. ..,--...:

~~~:;Z:::;:;:X~",XX.;;;:

I~

LUNA

LUI UJNiE

stinjei sl a intelepdunM.. fe.rkUe Nichlfore.

prea

Siavi;

Avand viata fara


Biseri'cii.

cuvanflueriUof$-i

nezeu insufla]; cu sable }\,lanIUuri, rumpe

C'uvanlui tall eel de

DUl1.1-

ca soarelevlumlnezl
Slava,:

prlhana, slraiueilld

intarirea

Imp]eUdrile eresurilor eelor f~r{i.de Dumne-

g§itorului cea en doua ascuadlevarullili

zeu, iura lumina

arata tuturor,
'I

V'~nded:irl sulletelor ei dal , drept elnstitorilor, cuvintelor

credlnctostlor, l-al rasiurna1


dognle~e.
Si aoum, .,

tale aratfitorule de cele dumnezeesli ; lara pamall'tul rau


a
N~~(:ilga.r~ii:

ell

farfiispita de nunilla~ jpreZiditorul Domnultuluror r l-a nas~ cui prunea, ~i l-a aplecef.
h"mos.ul:

leaga, cad F ecioara zfirnjslind

h'egHe firel mlnunel ~

actmm~, a Nascaioiilf'lei:,

se des-

~;
I

Deslegare blestemulul sf,~amoasei fe~ai fi:}cut


InCI!JHUnaJ pre noi cu dumne-

cad al zilmislit pre eel ce zeestile bine cuva.nta.r:~.,


Pea&!!l,~ 6~ rrmo§. ~ Jertfi-voiu lie em glas ....

Preacurela,

n8-,H

Jertfi~voill Tje ell gIns de .Jauda, Doa.mne, Blserlca ski~,ga,caire tine} de sangele drej,cilor curatindu-se, ell san.gele
l~

I'

eel curs prln mtlosltvire din


COND.ACUL ,i ICOSUIL Pra~nh:;.. . dlJil. Sau ,aIS'ilfiinlului, gla.sl,l~ al ~~Iea. P'Odobi'l;: :Pllm'ltu·te ...,;j a~t~zi l~.lllii.., ,

.,coastfi Ta.
{.

IUJ, :le-6J~ara.tal stab) Cl]I inalf[me cereasca, ~i nor povil~ -! lunor caire moslenlrea Cerui

o un iuminiUor IIJ!]ninand Bl.serk:a. ell !ilzele ",Duhu-

lui, cugeffHorule de Dumn€zeu Nichlfore,

Dumnezeu cununa de birll~nta asfazi din Cer, 0 Nichifore~


mantue~t€'~ pre cel ce en eredin~ate cinstesc pre tine~cH pre un Ierarh i.mpreunfl ~iin-

COl

IUllU!

ce al prirnil

de 16 ~:
I (I

Prea afes t~-ai dat toata viee]a hi lui Dumnezeu Pa~


I
I

yafator.

: cele sfinte,

; 1"081 pus :sUipanilor presle toafa lurnea, descoperhorule de

rinle Iericile, Penlru aceea al

nebkuita oeiaile lui Dumnezeu s'a ariHal marele


0

Ca

~ cos.

Ierarh, s.fand infipt d'esupra

,~
l

......

~c~
( {

IN DOVA ZIl:;;;;E;;,__ __

__

----=======2..:_1_=_ a~e:zat in

I ~l

rnuntelul, lDazindlumea.

dimas neranit sl nevatfimat de s.aQletatul'i~,e vraj[na~ilor.t PUF'Mnd ititlaunhll ,in ininlei pre

de Dumnezeu birulndu-le,

....' . tI gacIluu ·1e.. ~I cetele ce 1- f""' "'" or tare


a

cu ru-

ceasGII~ ~~ bine

llif.i.d:~ndl.j s'a
DUp'lit

"

ooata

sCTiltoro]or.

aeeea

eocotind

pre tuate ell sunt ea . niste ple'i'i ~i pillLeflJen~j s"a dus -din ectate, !ji a men Ia Prepeaelda, ~i acolo siogur ftl dat cUre

i.mpa[rrtul si Domnul tutul'or.

fetor, tmproasca ell prastla a~


supra teberllor vr,ajnla~i1~r, ~j u~ne mtlosltviril ~e dcschlde, celor ce pre dansul tI lauda

Penfru eceesla si lumlneaza, pre cei ce cinslesc pe Hristos pe iCOtlnEi. $1 dinlru i'nali~lnea bunaffiJHor ,Si din turnul Iap-

Dumnezea, petredil,d ICIl 1'n1lJ1Mtrude ~i petrecere rea, Deei Lntamp1dndu-se II se savAqi!. marele arhiereu Tar:ili!L~J Nichifor aeesta at Iost fIligat de Imparatul, ~a ia scannul patriarhlei Constantiaepolei, Deci,
preste plll;qnavreme rnpo5!lnd,1:mpihatui

aeesta, ce 9'3 .zi:s mai $u:Sl~i fa,ctl.uih~-se hill sau St~'lfta(.hle, d:ia.do,b imjl!!ra~tei,. 1\ c;\ruia'il ia~ ~~ alni s curta fUnd, a

credineios, Deei, pre acesta pog·oraod.u-] din tmpi:r~tle Leon eel ell nume de: hiad,
?i Iu~nd el lmpib'itia, a stMnt hnprotlva dinte!or Icoa:!l!e, ~i asupra bunei noastre credinte. IDSl cu. neputinti este, :sa spunero ~j sa. scrim, c.tte a sis cu Illdr.bDeaUi, cUrep4g1Il~1 ~i ~pll[cMul acela, cillstitul. parintsle nostru Niclrifor, lata
urMOlul de Dnmnezeu, 'Indata pogo!l'andu·l din seaun ~ hg·onimlili-I, ~i h:fgfimJu-lil1 temnita, a dat pon:H'I.c~ ca ~ nu :olihli ~ nid ,0 oCiutare, sao mang~~m dele nlmenea, ~i a.~a a rimas 'Vlteazul suflet

priimit; sceptrnl

1mparll~jei

Mihail eel blne

ell credinta, eft pre un ierarh


a~ lui Hrlstos impreuna

sl in-

vatiUof'.
Intru a,ooas1t..luna. 'in 2 .:.ife, gel dlin,tr~$finfi poArlntele nosfl'u Nicll:irfor , Miriut'i'sirt:o'l'ul, patr"~arl1lul Ccm$tanti napolei. SUit; Patrlerhnl de parrlarh aproapc !'liod, Nichilor Ilnga. durnneseescul Mtrl~ AVf.a.!1rti
Nj~hif{lr

este 5).c:?:ifld. u~ulcel


in

~l1n I'l. III i. Iuni e 1ln ~ doua z], din .E·de;n. mosteni,

ehiauiadu-se, ¢Inti. dod aeest tlcalos Impara! ~i- a lepadat s·oflet!:d sa1;l, U.iat fiind ~] ~farll.itHI'~ de ai sal in biserica cea din Far. 'Ina feddm.1 aeesea ii.ind sll.pi:'lrat de nevoi fi de patlmi rele ~n multi ani, ~.i
filnd aproape de ~il.ptel'.e:ciide an,i, si-a

A_
,

cesta a. lost pe vremea i:mIrilrtipei pagA~Il]]llUi im.pilrat Constantin CopronIwj nbell t tn imp,rtr~t,eaiSa Of}t~~ikrlt'; ~t :p'rin~H h.iii emu de bUD

neam $i v'es.ti~i~numhu!lu-se Teedor ~i Evdoc.hiOll; carele Teodor a fost isci1itor de ,caT~ile impaf:ire~U ce'le poruaciteare.
$il1'[nd pir:it ea este hlchill~t(lr ne7.t':e~,HLQr ic<l:l'Lo:e,a fost ch'i'nuit =;;1trirnis 10 lsgonire la Milasa C11Jflpl1t~! ~i. dllp~ aeeea a· fost

dat sufletnl siu in mainile ~ui. Hristns Dcmneseu, petrecaed nouiant In arhleriel ~i treispreZ'.eoe ani'n surgbitlJli-Le •.Deei, se sa,vfJ.:llJe~te PQmenirea lui. til. clns.tita

biser ica. a s,fint:i[OT apostoli unde zac ~i einstitele lui moaste,


pre: esel in. bae bagamlu-i tluindu-le 11~.a s'au siiviir~jt. ccnlci,
] IJ lILI

al diiiiIDcu

:Looaslli zI. sit

(J

tii

en pad ehemat, ~i nesupalndu-se poruncilor impariUe~ti, iar-hi a fest izgonit la Ni,ohoeea. ~i traind

baUH,

trelseci 9i opt de mnIjoipec~-

Stili :, S'au amilgi.t eei ce nevoitorllor u~a ba1ei era pecctil.lJI"Id, Cad Hristos aproape stJi, eu sunt usa slrigand:

acelo sase :ani co m\1]ta nevoe, ~~,ip~im~ ~mr~ttllt lad,n'lJ.l 9;i:I,U aeesta, einstitul Nichifo-tf toemai dig naitere a £0311 infj1~at ell cununile ortodoxief crescut CIl lap, tele bunei credinte, ~i trec.And vAesa prual_.~_&<z_Yop;;f&?,,~~ .. ,~~'~~'-'=9~ire.(ZT2iYY'&9Y956 ~
h=~,"

,i

trei

Intru ilOOastR~l.,:;;.fJl.flta. males, fmproeullIa cu 5.fhn~l fii .IIi $iii, de sable s'au sib;r.ir~Lt

stlh: l'.hjc~ pentru prea Irumosul Prune llii'ldu~te cu co~iii. 3trigi deapururea : r~ui,eu ~l 'Pruocii,
,,-~ ~,~ ~ ~ '~",,,,,,,,, ""'~..,~Y''';:,.;O.;;_~'::---'''~v...." 'O-s: .....

r~:

?irl='~""'-'_'Y''_'_:':''~9SnHS5&&5hhOiCy22KX7:.' .. 't·y.,.-,r..: ......... "i'¥-...... ...!....,_~~:;&"??'?8""tcx">OG:·~~A'""·~.GCi

.... ..... rr-:o.~·£i.f§'§5--:>oa(x-,_,--.•-

........... ¢,

-z ~

22

LUNA LUI 1UNIE

Intru ac:".asta :z,i, sWflti11 envlosu I mucenle Erastn C>2'1e !Ii. 'locuit In IIerme,lla Ahrldulu', c ell pace s' a sli\o·5.r~it .
stlli1: Erasrn eel ce: ell DafUI Mantuilorului p!tnmit, Alerganci la Csr hucurlndU-!';>!l, Cl!llltlnii. a pr.iimit

''!laniat in Biserlca slavet tale,


Doernne,
Slavi~

a.

lntrn 2IceMt~~ .zl. s.~I'I~[i dOlJhed de m:i:i ce erezut in niisto~ rrln. :;!fintul Erasm de su.bie s'au siiv~,qit.,
I),U

S,lih:: GapevelS! p!i.timioorilor C!l,re de sable s'au lil.i~~;r CAllAnd; de dona ori zece mii 5'aIJ alla],

$i vietuire durnnezeeesca tre"d f can . presre t;OCII((I snnurea, prm cuoet ai vorbit cu Hrlstos, .strlgartd: Bine esll cuvantal in Bi~ serica slavel tale, Doamne.

Avand

bogafia infele pelunii,

I....·."

.'

;'

trle eel ce

Fi ladelfla a m,arturb:lt lot anul o mie ~ase sute cind~oc! ~i ~ap~e, de sable s'a sav<i!qit.
~1'I

lntru 1l.cas9,a zl, s.tantul

noul mucenic Dimi-

Stili! ': Dlmjtri<.1 de t1i"1efQc1,ll ~i s.p~mafl~eaz~. Cel I:€ ai muril de vole pentru Dumneseu
de carele M.ptura
Sf:

j[]f'rjco~·el'lza.

Amln,

m.i]Il!~:te·rle, =ill no mAntl!1~,te.


Peasna:

Cu ale lor sfi'li'IIte rngaclUllli'l Deamne,


pre

..

noi,

niei ameslecandu-le, pre Cuvantlll celee s' a infrupal: din ti ne, il. cun oastern un H rlslo S stdgand: BinecuvanlaHi; esli lu intre fernei, Stapan.a prea euraH).
PeEil$na 8,1 Irmos = Pr6 tin,crii eel bine credincicsl, ..

H'edespar1ind cele unite,

jI

I
cne;

"I, 1!i'R"ioS;~
s.

Avraam ..en pofta bunei ere",dinfe .mal vfirtos decat cu n vapaia foeului fUnd eprinsi, ,~al1strigat~ Bine €$fl cuvantat )n Hiserice siavel tale, 000,01~,ne.

-c.DPt.oru.l.per ... esc tin.,e~.jHl.li n

iin~.~antu~.J ell s?ng~le lui Hristos, fII suferll prm cu. get moartea cea pentru da.nsut caci ai rabdat mucenia cuuostln]el de sine-ti,lun1liniin~

zeului celui viu Ie stlm pre U..


8v§nd j·n sine] eunostlnla
!Ii,
n

b,acii:$

1nsuflefU 'id Durnne-

si-l prea inaltafi intru loti vccit,


sufletul, .ai pus. cuvanl pentru Cuvanlul eel a toate vHzidor, arHUindu~1pre dansul, ca. a (os1 mai'neinte neintrupatsl fara de lnceput, ~i pre urma prin rniIostlvire s's fticu! om, ~i sfrigai : Pre Domnul Iaudali-l ~ r l prea inallali inlru toti vecil.

strigand: Pre Dornnui Uiudati-]

du-te eu Darul nllirlur:isiri·~ sl !s


I

( Trelmii ca pre' un sfesnic de


...

am: lumlnos, c§nUind: Bine estl Doamne.

, Piind curajH cu lrupul sl cui


I

t • • euvanra m 'B'" tsence sI avei t a I'€,

I'

sieas:ca. chlpul lui Hrlstos, pre 'loti eel ce str1:ga: Rine ,e~fieu-

8ii.:rfeleJe erellcilor le-alincetat Nichlfore, plecsnd sa cln-

IN [JOllA ZI[.E

23

mosleni .. rea ece cereasdl,~ifaiU'd,~ ne~ schimbatli, Parinte· mlirile, ai I, pal'asii straluciree cea le s n e ~ vestejitoare .. suferind toaUi a... marEiciunea izqonirli ~i ski.. ( gand; Pre Domnu I nllldaU-l~ ~~·Iprea inUlfafi intru Iof vecii,
,. aCUfn, a

Ca sa dobsndesf

IBinecuVaUiil'tam

pl'B

Taiiil .."

liindu-fe,a.du-Ji amlnte ell rug,aciu nlle tale.

ritoere, de care ileum indesfu-

de nol
,i

Incunju.dind dumnezeescul slcrlu el purtatorulul de Dumnezeu 'NkhUor~ venif punatorilor de Hristoacts pre un purtator de blrulnta, si preznicul ltd ell veselle .sa-J
"" '. prezruum,

sa-I ltijud,fhnpre

dansu.~~ ce

osdrdle

N:isci1l:oarei

'

Prea curelul Hirele eel inlefegalor aflandu-Ie pre Une


s~ngura Preacura.fa,
prea bun mlros,
S1. ..., ..... .. u:,e. f .rumoasa..... Cfimarfl.·.d e M·· Iu·

floare prea

crln cu

ce te-al nevoU: cu ioaUi hunatatea, sfinfHe-Muce .. nice, [a sfa.r~Hld nevotntelor


Hind infrumusetet, sial acum ineintea Stap,a nului tall.,
~I acum"
·iI

Dupa

Sfa.-a:

mlnoass, Ie-a prirnitI'1ireasa preacuratii, Pentru aceasta pre llne Fecicara ie Uiudarn sl te prea inal1am lntru to~:ivecil,

. a• '-"t f nnpord0 blt te.. i are at '" LCU cu"una marfurisirii, cu car e

sa

Irmo!!lul::

I'audam~ bilile

sa cudnUim

Nis-citoareii ~

..,

Pre tineril eel blne credin,.cio~i ~11euplor, nasterea Nas,.ciiloerei de Dumnezeu i-.a: .or lnantun~ aluncea fllnd lnchi· "puini~ iara acum lucra1til: pre

PUnd incredinje]i loti ere- :1 dineiosil, cu laude Ie elnstim ' pre tine Fecioare, ca pre ceea ce e~ti radacina ~iIzvor, ~i prfeinuftoare n:esiricadunii noa-

~ j~tie:Pre Domnul lucrurlle Ui"uda11 J, ~i".J prea ina1f.atiinfru


I

,,1oata lumea ridiea sa-'ll cante

51re di cl tun e-ai izvo rit


1

nernurirea cea infUntata.


Irmosul:

1110

UH.

"IoU vecll,
Pea&n.a 9, homos:
Bristos platra ¢sa l'l~.t!l.Ii!Ltl ...

lJunghiului; din tine munlele

B.ristoS1 pletra eee netfiiato ",de mana, cea din marginep.

eslegiindu-se oglinzi1e~i artl'lan~u-~,e adev,ar,ul!, al

priviree Irumusejei celei neple-

eflet sfsrsltul eel ferlclt en

,jnezeu te slavim,

!1Pentru aceesta vesehndu-ne, ~Ipretine Nas,catoare de Dum-

"'eel ne·"faillt" Fecioara $"'SJ taiat ..edundnd flrele cele osebite.

,_' ._-

~-9'4-%""'SO-.-:__.:-.-"'}COC
..

.....'>C:...?-rYJA....,-c6Xt'Z'0R=E~~?5"I5<.x::;:::;::;e::,_::::4&~g:;C4~:::}'~&~a&' t
I

---

SVETILNA.
PUdob:ie: Cu
!Jc¢i"ILd! ,,>[

n~

S'llim •••

tor de Dumnezeu, al celor : ce leapadawcoaneJe eele durn., nezeesfl, ililtelepte arhlereule $1 pitimitorule Pa~'inte, apfiraI

Ca un eles purlfUor de biru.inja al pafimilor, Nichifore, indoWl eununa ai prltml] deja Hrlstos Manhdlorut ca unul ce ai surpat eresu~ eel lupUi-

Sbybf' Sf~.itlllni mlI'clui mneenie Ionll eel I:on delu S~IIC·&;lya.,ce 8'(, mmmuelt illl r.ebl:t.e3 A~~a. LA VECERNtA MICA
La Do.ana'l!,;::otrjga:t~aJ:rl. SillhiMle pe4~

glasul 1,

,ga-te pentru noi, eel, ee te


clnstim pre tine Fericiie,
It "".ii$catoal'ei ..

torule el btl nel credinle, roa-

penlru ca sarna mflintue:;;li ( pre mine eel cazuf, pIeeand cerurile le-al poqoril .. pre eel [inut vrand ca sa-l rape~ti din

ptirasindlLl~le~de te-aisl intrupat din F ecloara, Doamne,

S§nul'ile cele p€irlnte$,U ne-

Podoble ~ Ceea ee ~ti bucuria.;

impreunapaiimitor, pre oslasul eel hlfelepl of evseviei, :si pre adevaralul propovedui-

re _~:e.la~lll. C€.l'.e...~m.,o~ p.·u.~ ten~~1 a I mucenicilo r

pre Ioan eel en nume mare sa~ 1.I§udam


credinclosll hucurflndu-ne.

lor el Tui I Iristos,

~ ~I ceala.lta sJ.uJ~A ~ Utr'Bnlei


dUI~"'<iI,~I

!
,

'. aceasta

~i dtn suqrumarea
slB:vese

gUl"d

hterei celei intelegBloare

ei, Pentru puleree ta.


dupii I'<lm-

Otpu5iUII.

lesr cin'e~epre cele sfriciicioase cu cere neslricdcioase le-a schimbat, pre acoperjimantul eel tare al erestinilor r pre swilpul eel neclattt de maguUrHe mun-

Pre neglltatond

eel pree a-

dlori~or1 carele spre noi de sus.. priveste, ell cFedinja sa~l ~,', f encnn.
loan eel inUliu patimitor, pre lumtnetul biruitcw eel, ce ileum nuua en ndevaraiele' raze ale pathnir.U a rasarit, to1i sa~lJaudiinl bucurendu-ne, $i moastelor acelule lnclnnan-

Pre

du-ne"

IN DOVA ZILE i

Venili loti iubttonlor de Mu· ~ cenici, veni~~s§.ak:aiuimoNl1ia, !~ cununi de laude h:npleUrnd} !Sl prce elnstitul cap al lui loan incunt'lnfindu~L Caci aces!

I
!
1
1

SIi;'4!YilI, gl,,.:;.ul 6.

stih: Sid~Ji fiindl in easa DOmlllly,lul, tn cUfiile Qaslei DURllnEl:;!';e't!fgii ~:09,irU'.

i
!(

urma, ill lPodoaba te-al arafat~ pre ptUimirile mucenjcilor lnlaciunefll' cea perza~oare de suHete prea fericUe surpandu-o,
Sl~ava~ ~~ilcum~
<'II

Vremilar

acestore de pe

nolndu-le, si p§ntHn sftr~Utnse-

leste laiupia;' ainkaf,;;i pre ~Hris~os marturtsrndu ..1 Flu aJ ~ui Dumnezeu ~i Dumnezeu,

Hrlslos intrannandu-se, barba ..

mare

v~teazl ell credin]e

hti

~ ,
{

Nia5c~toarei;

sa zdroblndu-l, mucenlellor chip~i pilda s'e fa,cut; ~i [ui Hristos acum se ro.E1ga penlru snfletele noaslre.
~I acum!, ,~ Prazl'llicul'l.li.
LA S1",IHOAVNil. S.iihirUe, Sla$t!ll' 2.

a loate, l!nanclria perseascii pana in sffil':;;,n 0 a surpat, ~i pre rnuncitorul cu l'abdcu'e'a

pre faciHorul~i

Judecaforul

D umnezeu
una
eEl

Pre tine Nascatollre

cenici.i ITlartllrisindu-te Impre-

cu

a.devarf:l.'l,mu~

de

Mi:reasa a lui Dumn ezeu, iar a nol eadem, inaintea. f(}~ lertare
de pac,ate cersnd.
1

loan Sl5viiu.t Marie .

,I
I

,AC,1)m. $1.li)bQ~e~te,+, Snllte Dnnmezeule. Du p.a. Tatru nostru.,


_ _ T'll'opa .., g.la'Sul a~ 4-:le.a.:.

.•

II ,DeIa partHe rasfldlu~uispre lap us ea SOd rcle ai .r.asarif, ell


j

.~ tale sHivite ir~~g§ndu·~e.


C:hedruloe I dl n ''-'ivan
:!i.e

) raze I paUmidir Infml]e tutuj e ; ror ~i cuqetele, catrem,~nunile


Slih: I)l'eiPlu~ ea 'lini-cul va inUo fl,!,?i ca.

Viafa ia pre p,amani blne carmrilindpa,ljmi:iofltie en mi- . lostentl ~i ell netncetate ruga,·, cl uni ~i IEicra rn i, si Ie di$dUre p5Jimire b5rbat,e~i,e pomlndute, necf,,£di:nlape.rs,easca. ai mustrat, Drept aceea Blserlcil
J

te ..al facu:l,_ inHirire ~i cr,e~tini..

lor ,laud~, Ioane pururea pomenite,


Sla.va, ~i acum~ a Pt'l'l:ZniCllllli~ Sa.u a NaSica.ioa,r~1 hl'vleriil.

Ira. ~mrrH:.d'~_

Toute nenmurile cele bine cuvdnlaloare dela apus, duhovnicesle CUI dlntari dantuiR. pre Ioanmarmdu -11 earele pre voi v' a. iubit.

Taina eea dln veae Cautala


Eelenia

aseu!irlS~,,,

sHi!i'$l1ul c€!rtii.

mica, $i Olpusbd.

?kS5Ji\~ 'lli~~~~~

v~~v--~-

.•

26

LUN Pi IUNlR

ir~

euvern glasul'i bine inloc-'1 ce mite, preanlarl pre


LA VE'CERNIA CEA MARE
Dl!:p,~ obi!illllui'~UiI P,6allm'J c,i§!lliIami P"ric.il l!~rb~tIJLSlava dinfahj.

Lei

DOfHiJ,ne

gtr~J'!:at-~m!Stihirile Praz'nicufui

3" ~i ale

Sf~lr'Ihflul

~e CI nciizeclm e, ,e.i1lidamRumai 1~leStliliitfl ..

5,

Pre vuhurul eel en InaIla zbufaire~i ell intde~rte cuvinte, a cihui aripi [liltre umere sunt annie, trambHa bunel cr'edinje care il r,asunai Cuvantul lui , orocestl, Prill carele truflaPer-

IOcU,1

S,IiU de .e:eoilealf.lli"a

iu:lui peS,

191i1~!.d iI~ Z-h;:,~.

Durnnezeu eel Uiinuit.. sabia cea ascutifd a poruncflor pro-

Pod1ohie: ell C~ eununl de la:IId;a.."

. eel adevarat al marelul :lnlparai~ indr.azneJul eel Juminat muccnicul


Hristos,

u cecantar.i delaud~, vom . laud;] pre loan? Oslasul


eel ales al lui

~Uor 0 a surpel, Hrislos eel ~ .;.... ce ere mare mna


Cu ce caniari
cuprinde
:;;1 bunaUil'[

pre eel rabdf1ior Inlru napa~ti.. :;;i dc rnunct neinfrleosat, eelor necurall groaznic pedepsi1or~~i credlnciostler fierbinte ali:dafor. Pnn cerele Hrislos daTue~te noua mare rnUa.

Jnii.i.rHroful credinlei,

loan eel mlnunat? Cerelesl .. dai trupul a spre fane ell zdrobtre, pentru eel ce sl-a d at 8.pfJ!t~]e perttru nol le Ibatai~ $i snngele neoruFlndu~I[~a varsal, sruerilu-s'e pre sine pana Ie chip de rob, Pre Uranul l-a Ires spre ml ...
VOHll

pre

."j

'.
II

noltorul lupU'ito.. :i rul eel I~murit~ carele ClJ hu.. na credinla a surpat pre: vraj~'
I

incununa

Cu ce eununl de laude vom


pre loan? mucenieilor, Pre in-

fire

rare, prtn rabdarea


J

I-a ruslnel ,: pre carel€: en cu-

eea preste ~i:cliIv,arlnasa lmprofivlre eel ce are

nuna neve~t€JHar-a lncununet


Hrlstos Dumnezeu:

mare mU~1.
,",

I pamantu~
1

ell siingele ~i pre AsUizi en cillstitap,raznuire '~ dornniivazduhului i-a infrtcocetele ceresf praznuescl' che~att ~i eu ingerH in ceruri sJ'amand pre pilmfjnten~ sl)re V'B"
1
I

'1 f' ~'" ma~i, pre eel ce a. sf n,i,ll

S~ava. I1IlaSUl1 a r fM €!aJ"

'bupar1ia~t, sr.§h:u.;d cejcu loh.1lI selie, iutru pomenirea vUeazude aur prin cerele seintaresc partite crivafulut Pnn carele Hrislos pre vf,ajwnftsi birueste,

lui nevoilor, a lui loan celui mal tare decaf diamantul. Ci a sIabii m,fUnHe celor ee rnun-

=:r]~~c~e;t;;;:~ce:;:;::; ........ =~a:;:::::;~:~~~:::=;:._~"",.~;:;;:'~:;;::~~i:5'·'·' l~:;;:::;~_==' ~_n=~~~::;;;.i~::E:' ,,~~, :;,::;;:s;:~~c::;;:e;;:.;.'a;:::;:;' .:;;::j:;z;u~d:;;;;ec~:~J~o~_~~~_~l_:;;;;;~~·~~:~_~~~~~n~d~~ u~··::;o:·szS;:;si ~,I
I.

)1

.-._

.... ~_

.....

__

.-..

.......:-.....,..

TN nOUA Z[LE

pre sus de Inale petrecea, stand en un leu in miilocul luptei, si pre tiranul i.ngrozi.nd ell ma.rluri.sirea. lu:i Hristos, ell buna indrazl1ire slrigand: 0 tirane, ia.tfitrupul meu spre

rnuncl a osienlt

~arfi elmai

s'au soC'otit pedepsire ie~T,ea lnr, =;;i merg¢re<L dela ll,oi ~rh~m1:l:r'C', l8lill. el srmt fn pace. eli tnain tea fete[ oarnenjlor de VOl' ~i monca, aadejdea Ior este plina de

loa

,I
I

munca! Tu dara adaoga rane deslule, eft mie cunual ncpu .. lrede iml va daru] Hrlstos: Pre carele il nlflrh1risesc impre-

nernurire. $1 putiu fdnd ped~psi~i, en mari f:acie_ri'de blae se .".·Qf dal'1.)1; cl Dumnezeu i-a ispitit pre dao~.iii !/oi i-a aflat Jllt~i vrednicl. Ca aurul in tupitoere l-a Jamurit pre ei, ljIi ea CI j~eltU, de arQI ... dereintreagi loa pmmlt. ,.,.1 In vrernea cercetari! sale "or stra:'ludJ ~i ea !!c:lntd~,e pre pae vor Jug!. [udeca ..vor llmbl, ~i vm staplni ncroade, ~i V.8i. irrt~11',li.i1
t< ,,.

llna en Tatal Sf eu sfaniulDu '.


,I aoum, a Pr'3mi culuf. VOHOD = Lumina Hilla.
Prochimenul :z:lmeJl Parrml!il~. il [lin Proo r-ocia Isaiei eetire. CaIP\, 43" Ve.rs, 9.

Intr'Insii

Domaui

ln veci.

Ceice

_nadaj-

duesc spre dim;lIIl vor :in~eltge adevarul,

~i ,credinc:io,~1itn dragoste
C'IJI.

vor pe trece d;linsul. Ca. Dar ~imila este intm cuvio~il lul, ~j eercetare tl'ltru ale~ii lui.
Del!:il Inlelepoliuneiit

) )

~I'
j

.zice DOmtllll;_ : nate ',n~murile 5 ~'\1 adunat impteunll! ~I se vor aduna boeril dintw ei, cine '_ va V(!,g"iJ acestea lofm. dA,t1~i:i Sail r cdc dlntneepnt doe anzlte le vs face \FOlI'-? Adl!ca~ marturiile sale ~t d!lti tndrepteze ~i sa asculte, ~i ll& zid adevam1. F~i mie ll1iirhuii ~J eu 5unt mai'tor gt"a,e;rte Domn[ll Dumneseu, ~i pruneul pre earele am ales, ca sa. ~titi~ Sa ~~. eredeti, ~,l S:!cuDo3:vteftd eu snnt, Mil! lna,inte de mine o'a!. Iost alt Dumnesee dllpl mine nil, va fi~ Eo. sunt nn~nezeu 1 ~i fi! g U ~e afari de -mule mil,t'.Itmtor. Eu a,rIl vestit, ~i am miilltllitl ~i, am defa.imat, ~i n'am fost tntru voj strein. Voi
I

Ace~tell

Doru.1l.I:!l p]ata lor, ~1 pertarea de gtija. pen-em d~D~ii dela eel prea Innalt, Pentru aceasta vor lua imp;b"ll[:a podoabel, ~i sterna tnJmllse~i din mAn,a
'DomllgllIL1 jC;ii,

Cap"

lui Solomon
,!jJ

vers 16
V',O,

ce,ire.
~j
,.tDifU

re'p,~,I,':,I ln," vea::i, -,

r .,t~\iii,,!,

pre el, :l?1 ell. bratn] sau ii ,,'a. a:~a.ra. Lua-va toetd arma dragostea lui ~l va iotrarnla f=:iptl.lif3spreisbaoda "r~jma§:Hor.

CUI

dreapta

sa va

acoper.l

:J

*i

Imbraea-se-va ill zaua drepUI:Jil\iii-~i va pune ~ui~i coif judecaea cea ndatar,nicll .. Ltm"'-va!,pav,~z~ nebiruita sfill~ni.ill -fi va asc.ulJ oornphta mallie tntro sabie, ~i va ridicu rasboiu tmpreuna ell dAosul lomea asupra celOT (iira de mints. Merge-vnr drept nemerituare sl:lgeti le ~Ll'geril(l:r• ~i
ttl

I;~
~

mie marturii ~iel] martor Domnu].ui Dumnezeu. Ines din inceput ea sunt ~i nu
este doe
,
:S,~ S,COll,ta,

din r.n::iinUe mele,

Face-vein ~i cine va tnto8lrce aGe;a~t.a? A~a. slce Domnul Dumn.eu1ll), eel ee ne mat'ltue.~te pre nol, s;fl\nitl-I ]1)1 Israil. IDela Infefepclunea

J3 llnta ver Jovl, ~i din prastla manie-i eea zviriil'oare de pietre, pline vor eadea grindiee IoI~r.i-se-vat, aSIl:pr,a lor apa mati], ~i d,ul-jle 11 vOl: lnaeea de [l1p'la1:!Dl~
Sta" va '7mprotiva ](1['" Dlll-lul !plfterei, si ea un. vlfor va V~.Iltll:ra pre ei, ~i va p~5:t:ii tot p1imilnkul fartdd@gea, fiji rautatea va rir.:stu'!'oa scannele puternieilor, Ascult8l~ d'Bir 1mp~rHJi "iii .1:[lte1egeli, 'mvQtali."Ta jo-

dintr'un

are blne tacerdat

aI norilor ~

rul Sotom,on cetire.

S
: __ $_

Cap. 3, ve:rs 'I. ufi, tele d.rep."~,~(;Ir e ,sunt 11l~,lna ,lUi Dumnezeu, ~, on se va atinge, de , dallSeleJ mnnea, Parutu-s'au lotnl.

:._h;~~I: _:.~_::~:.Q:=:":'®"_::: _~~-~:~:_=WM~ ~::::' ,~__"~ -

decatorH marginUor pQm~Jnrull'L Asc1]'lttllt,! eel 00 :stap'lit~;li i:tIii!llfimi ~~.eel ee va truH~i, iillEm noreadele limbilor. Ca de 1:\11, DQmnn.d s'a da't voui stap:illire,a, ~i pu-

28

LUNA 1Ul ILTNIE

LA LITlE.,
; $·tUdra Hltr'amlul~uii, ~i'fiil[tl Qilasu I' t, ~f:al1rluJuj~

~.

va~ului~ si veselindu-va saUaU, av a]1 d tn mljlo eul vostru steaua cea neapusii si mult lumisoarelnl: pre loan eel CH nume .. lemare, radadna bunel credtri!e,E'mnura mucenicilor cea cu rnuHi:i rOEildij s~ aleesa, carele

BUiCUrBfi~~a loate

parUle en-

s;} 'IrSmb~tam cutrilmbmta .suHet{)·a:sca i'n h.'u po men 1rea ~


]at,a, carele a patimitpe.

de praznie, pre kxm osiasu] eel en mlntea vlfeez, ehemand

n oasa, care c ov§r.$-e~;~eezele r

,eu lnnalta propovedulre pre' eel de jrrlnprejur, sl zjcand ':

mant

sa ravniUJ' si rilvnind

si acurn impfjr6ife~h3 in cerurlt' veni]i fralllor, ecestuta

p,a-

'muff a :~llbU pre Hrlstos, si dele dansliII meimult s'e facll! iubUt
si nou{i cere rnaremlla. , -

neamurlle cre$fil1lB$li duhovnicesle salla:nd,~auda~i ~l folosu] eel' de obste, inlru ziua


f
i.

Toale

cea numifa a acestulli prazruc,

floarp; cu bun mires, frupul acestul sf"an[ mucenic, eel acum prea :lInarH elm slralud.rea_ ne-

avand inmij!o(';u] vostru

Cf.IJ 0

pullnclosll, gusl'ati dln destul ~; vi.ndec:ari) din rada celu] sfin- Z tn, CB d~nfunlzvorm.eputred" ~nW.rll lave lui Dun~nezieu oelui s ce a pros~.avn pre eel pre a..
Illrt,arit
~i' a.cu.m, a Pfiiznmc;ului LAS:'liIHIOA.VNA

v,enj~i imparaji !?i domnl, a-' cesluia sa ravllit"i1 si asemenea cununllor sa va illlp.@rla~ifrn, bo~ gatIi si saraeii, sanafo~irnsi ne-

de s'a facuill mueenlc, lata comoaramllosteniet eea bogata~,

cu osardie" celui ce a ravnit

urmaji

,:

n.I·~·Jr·. w, [unli, !-"ulL


CJ .•. 0;;.

ind peflmilor sufll.eh]~l1i$itru-,


pului,

"'i, vlnde c.tll'i daruv

"

.···· S'aJtafi cele ale ,ill'8sadtuiui sf ale crivatu.lu~,,$l. nu g&rndifi inane, ca alt scare prea slavif
i

S1I]ihil'ile" ola.sul 4..

s'a. arafat aicea, nu caire epus caHUorie facdlild, sl pre sub pamant porntndu-se, ci clUre Cer

trece cu. ceilele i:ngere~ti~ !?i d.'e acolo pre noi ne paze~te,~ sl ~ sflnteste ~i cere dele Hrlstos mare milli.
i

~1IJ~revand de ~a plhil1.,ajnt~ pea

lat si jerHiivie ~i insufIetUfi le-ai adus MieluJul lui D'UI'T1Inezeu, celui ee s' a junghial pentru noi ,marUe; dela carele luand plata ostenelejor tale, Foaga-l din nevoi ~i din strl.. eacrnnne sa ne~:zbavjm" carl ell eredinlll ~i cu dragosie sa.". _ :-' =TV.XX>-"

'-..fa un berbece cu buna numire, luciulmjirii a~ inno-

1\

!?o~obie~ C';} pre

Ill'! viteaz ...

:,[ -

K5838i$}"f.6J53E3k-----=pgagggptz&MZ

.--

x,~ ............ <CCc"":9X£R~'"gg:g;~

"c"?'-;:-~~ :::... _w~;g¥o::;c:;:;s:: .......

11

hi

oour

Z[LE

rea tao

var$im prea einsf [,Ei pomeni-

Sllh: DI1''Ei p"l:ul ca finhad va j'nfloJ!'il, ~ica chedr:u~ Of:.' din i..iv,an se .... mnmulil. a

ere1 . ee In'"d't 1. m a Zl

lre muncltori: Lanlluiti·ma ell munci ce aurul in topitoare, ... ... .... 'J ca sa, rna are t eur 1'" emunr,

Ci mal y§rlos at striqat d=i-

lui mnr~fe1 a ta Uiri,e nu eput ut! d ea. H' . t .'....._ "I '.' ~ . 1 .rlsos Sri}0 WIoarce,

crnnrnee Hranllor.micl b~Ua~a toegelor, nici zdrobtrea Irupului, nici curqerea sange..

-H

IC~

;tl

4!

iI.

II!"

measle, ~i cu rugaciune s,a zicem: Mun patindtorule ~i de trei orl fericite, inlare~te Blserlca pre care 0 ei iubit .. int.F'ILlcare sllnlele tale measle ~, nne ai. VOlt. I'mpreuna '.j! .... a SUI b· .

cl'edinta, sarutand sflntele lui

eu cei de Dumnezeu lneunu .. ~.. ., 't nan domnu nosrru, ce~ ee re iubese $i-ti aduc daruri, pa.zeste-l sl-i eeopere, ell indraz,....1-....
0

},
\11

nirea fa cea catre Dumnezeu.


amm
I' lSI

ILa biniecuvilllriafiea

'i

Prazn icului':
~i;nwlo'r"
carrl".!lJi:nd piil1-

Troparul Sfa.ntuilu~" glas.ld 4.


Vh:qn t!lpre pi1rmlnt bine mltomle.; De dioua Drii.

Sfih:, SAd:it f~ind f'lll easa Domn'l:.Ihui~ tn Cl,.Qlr~ileeasel Dumnezeuruii nosfru,

II
j

\ nici neomenirea \

~'aJnILlr.uor~ nki ternnlta cea ell mlros greu,

Htel gr,eufa:iea

Cautil

la Ve,cerr'Jilia ;e,Ba Oliica, ~i

NaSCaliQarC

de Dll!TIne~elil
Odafi.

Fecicara.i.

cclor ce ~e

~U ciiir'e aCl!IlI'aniulLlli.

-lrageau,afa buna stare dela Stap§.liI'U~ tall; nu 0 au dtHit Ferlctle, lara ternnita calnara lumtnoasii, ~i Ianfurile leH de eur.si hidUuri!e cele inti ca:~ nl~tlmpadite.asca~ penlru Hrti slos le-e! socotll,
Sia.,a~ gl asul '6.

LA UT.I{ENIE
La Dumneseu este Domnul, Tropal"ull Pl'aztd,eului de 2 o_;i, S.1a:var, al SfantllJl,IWli ~,i I1'IC'I.IIm:,ali'a. at IPr",a~nicu'I'ui. i Waf'i de Ita fj in post, Tropal'u'l Sfantululi de 2 ori. !ji:! a. Nascatoi1iil'ei ]lliIvh9rii.

pouorlt, 'loan ostasul eel ales at hil Hrislos, ~J...... duhovni rts mesa _U ovmceesca X'
ire noi neV8zut s'n inainle puind, pre foti din deslul ospate,a:;di, du pre cere-

Ra.sar~nd rezele purila't'Oru~ lui de chinurl, Ilazuind tnduldU·za fratiIor, ca din Cer ca-

Dup'arnl:1tif~a St~iho~ogliej' edea'i na, g~a;S,u t, S I


Pl)d()'ble; ~\1~J'_mi1i.ntul
tri.!!!."

ell credinta, izvorlnd vlndediff OEd or neputinclosi ell tru-

tau Sfinle, all 1·.... t • S·•noarn S• u -aeut, ce I or ce vm


Hormanhd
pu], sl ell sufletu1 piilirua::;;i.

rea necaruia}~l SB eadem

ell

Drept aceee adunandu~ne

a~

30

!:-UNA

un

]UNI£;

sfazir sav,ar$~m sfama pomerea ta, slavlnd pre unul Dum-

tie, Naseatoare de Dumnezeu:

j,
) I

nezeul nostru,

.De dOlllii orr. S~a¥,jiJ'~i aeurn, a Praznlcului.,

aar:t de 'l{afli in poS"t,a.

Nasoatoal"el.

Ii

\ te-H rnar1udsitl

in mljlocul

zeu, loan pudatunJI decununl

Pre tine I'talca lui Dumnedivanului Iurntnat

tie 7' Sau ce te volu numi pre tine? Nu Ina pricep, si Ina, minunez I Penlru aceasta precum m,1s'a poruncit strig tie: Bucura-te ceea ce esli pUna de Dar.
DiUpa

Ce Iauda vrednica volu educe

Po,Ii:eleu, Sedeall1a~ gla;sul4.


~
&,

doara illi dhnas. Penlru aceea intru tot Uludatfi, hnpreuna en

Dumnezeu, ceea ce ai nascut pre unu] din Tretme, ~i, Fesa ne dafuia.sca

Nascatoare de

Podobi~ : Sp~i.i:mintatu.s·a Iusi],

intru. tine rabdarea cea presie

Mirafll-s'a flranul, vazand

{ Dumnezeu
II

diillSU[, roag,a pre' finl fall ~i

fire, prlrnltu-te-au inger'ji cu eununl Inpodobindll-'le,tru~,j .. natu-s' DIU dracij dea Ie vilejie.

noua Iertare pacalelor.


gl'iIISIII

Dupa a doua Stiho£o9lie, Sedeainar

gire s,il te surpe, eceslia au lost biruili si cazutl. S'au inpre acestaatuncea, sufletele noastre.
Slavj~

Ca eel ce socotiau eu cUllft-

3.

Pod'Il'oie:

lie friimuset~a feciQr[e,[ tale.;

torU credlnciosli prin m.nrlu .. rlsirea fa; cela ce aj lntfiril

_."setee mai muli de cat auru] .;;i topHzutte-ai dEiruit noua

ImpodobH fiind cu frumu-

himineazil

~ I

de la Dumnezeu ioene cinstlte, lrag€ind ochil cei injele-

~nacum,

D"e d Dua 'O,l'li • a PM2:n,iculul.


a.

laNi die va fi in pas,!,

I\II.lscatoarei.

tfe cunostmta minunllor patimii tale. Pentru aceasia ell dragosie sirigam cafre llne : Bucura-te Ieudu n08stra cea
marifa.
SJaV'a.

gatori ai luturor, si inimlle ca~'

ru:::eea$, !pi a,cum


post,

OJ:

P1l'ORnl\eutui.

l<ira del Y,a 'f~ jill

a INascatuar~l.

~i de prea ~umlnata cuditi.a lay OayriH mirandu-se til strigat

De Irumusejea

fecioriei "tale

eee de pe lana, inlru zamis", tireala cea fara de salllanfa, de Dumnezeu Nasca"toar,e~ de rugul eel nears III foe, de 10taguf lui Aaron ce d odriislit, sl rnlirlurisind logodnicuf tiiu si paz:iionill, preotilor a sfrigat: Fecioara (j nasC'ut sl dupa
-

mal presus de fire vdzland" ~i a sccoftl cu mintea de ploaia

$paiInunlafu.s'

a Iosif, eea

naslere iar5si a ralnas feeloara ..


":,.:."

-.

-~_,----

IN
,Iopoi

DonA ZILE CANOANELE

:n
1_,:

~nrt.ihl' Antlfon a~ gla.suluiaJ PD"Ochtmen" 91asul ;J.

,4-lea"

OreptlJlca Iinicul va ll'i"flo·ru, ~i oa chedrul eel din Liv an seV'a 'inm nl·p.
Stih:,

AI P',raznic:uUuijl eu Irnlo,sul pel 6. Ilara de \'a f.i ~'n post:,a,~ Nasci1l:oare~ de Dum n'e'o!!:eu h'm osu I Ipe 6, eu ~i aJ Sf,Antululi pe 8.

fiind In easa Domnnlni, easel DumnezEului nestrn. '.


sadit TOlat~ sllf!;1if·ea ..,.

til C:1U~He

CANO'NU L. Mucenkului.

'Peasna 1., g'as.u~ a~ 4-lea, Irmo$:


Deschide-voiu snra

rncs ..

Evangheilia delil. Luca. Zis-a Domnal catre lioeniei.i !ii~i: Pazl~i·va de oameni ... Psalmul
J
l

5'0"
"

ridt:, ]oan~,lllt.3Tii rnai pre urma te~81 arafal. Pentru eceea imi da cuvsnl cu Darul
I

'1-

'vlndu-te

nou

mucenlc

fed-

Slav,a glas I 2. Pent HI fllgac~unne purti:\to,rulirl biu de ehinuri [O<i11, MHQ.sbve cuta ~e~te mu.1pme·9,. grt:~altlo.r noastre ..

tau, ca sa laud dupa vrednlcle

nevointele fale.

fi aeurn
neze~; Milo!5tive ..

Sfand tnaintee divanului ell nchii cei infelegiHQr.iai "azut


ceil ta cell dnsliUi

Pentru Iuglc:iu.nHe N:!sci\.toarei de DumDumneil:eulie~ dupee

a rnuce ni-

Sfih: MiIHe~ie-ma

mare mHa

ta ...

cllor, chemsndu-te pre' tine Ioene cu bucurle, cad ell asemenea cununl le-au j"mpodobU. inlru tot mlnunrafat a stare.i tale improtlva, pra firei tiranulul

".

fi ,SUhlir,a,

gfasul6.

Cu ostireacea

AsUizi Biserlca praznue~t€~ Impodoblndu-se ell nevotntele 'I ' rabdiitofului de chlnurl, ca cu , un ve$man~ de Inuit pre], sl 1,5udandLl~ses fri g Unii ea

cele de biruinja. ei Iuat, asurusinat desavar~it) de aceea


SI.avi :,

ea

fUnd e~
fl

~ aceslia sunt nasterea mea,, unf i ce ace~Ha. sunl (iii mel, pre'
(

a:

Incetat indrti.znirea tiranilor . •

cununafl, ce sa se roaqe pen .. , tru lurne Domnulul.

mal 'natnte i-em nascut prin Botez, ~i i-am hrallit cu frica Domnulul, si acum ii vaz muccnici alesi cu ,adevaraf jn~
COl']

credinlei pentru ,m.arturisire, sl puind coHul Daruiuj eel lumlnat, ~i eu limba cinstlielor si dumnezeestilor cuvlnte Ioane, ca ell 0< sahie a.i Uiifrl pre eparhul eel de minte,

I·lmbracandu.te In p lat o se

',j

fara

(leu rn, a Na~ca:tDa...ai ~

Murrtele eel inelt, pre care

._,

..,

~--;;:.-_

-'--'-_"""_-"

.-..-._r<..-._...-.;-r-'''-

~~

32

LUNA

un

rUN1E

1 te-e Inchipuit Nfiscaloare de Durnnezeu, ca far·t) de bfirbaf


am naseul noaa
Ca1,a.lt8isia

l-a vazut Daniil, ~i pielra carea s~ Hlitrt dinmunte il tara (', de Ina nOt pre finemai 'neinie
pre

vindecari de multe feluri de nepulinle, cari prin ti~lle s'au inlbo:gatU, ~i cu luillunH,e tale s'au lnlrumusejat,
~i ileUm", a Niscaloal'ei
~ ,

lru care

luam

Emanul].

prazniculu'i.

Sau [)e;\chlde·,voiu glJl"a mea... PeaSfI!B 3, frmo,s:


"

ln Iocul Jocului celul dln altar, cu sable ai Iosl zdrumlcat,


, ) ,

ados Cuvantuhti' celui adevaralsi irnperetului puterllor, ea

P
-

Lis-a dumnezeescul Iezechil: Si va fi usa incuiaUL Si aceasta i'nlru tine sa pllnit, S~ilpantt ,dl intru tine s' a stiu]-

~,
"
i.

rinmunci

cea te-ei Jamurif Mucenice mariit~;si j.erifa Ie-ei

ca. a.urulin

lelui, §i dinlru tine nascandu·se;

1~luH nespus
rnli, in[ru du-te,

cuvanlul Perin-

purHitor de trup s' a a:ratat~uanlHndouli


,CONIDACUL i$i IC09U1L fl,raznlcOlht,j. Sedealrilll! Sfintulluii Podo,b~e: glastd ,a.I'S-'Jea.

pa.zin-

~i Doamne, nu 5'au slUund evreii cei f5rij,delege, ~i de prooroci uciqasi, Ci~i pre ecest mucenlc Hind has farij de mna, de sluqlle cele necredlncioase .. alergi:lnd l-au jungh.~at

Stapane

eel dintdiu

Pre Inte1epclunea ~i CU'l,'arn~l.JL

rea mucenlculul celui prea infeJ'epf, iar el sirig,a cafre dan~


suI : Piirase~e-ti mulllmea minciunilor, ca eu fapl.ur.ii nu lua voiu inchine, ffira decal ftica·

haturi tindea tlranul cu cuvlnte ftluagUoare, Ctltre vana-

Hind infelepciunii~ carea este comoara hun Mafilor, din care al sl gusfat dumneze€j)scacuno~fint,a. Drept aceea spre cele trecato-are· fHnd silit, catre hspte ell nevoinia al statut, rane mucenlcesli Juand~ trupuiui zdrobire si \'ar.sare de s£lnge $1 aCUlU
1

R,avnuor

pelreci inlru lumina cee negraifa cu mucenlcli, Pentru


aceea sirig'am -lie: Roagfi~fe lui Hr~stos Dumnezcu, iertare p,a:calelor S8J daruiClisca}. celor ce cu credlnfe se inchina sfintelor tale measle.
De douij

)
I
.)

to rulul,

5lavi:

&r,Bhdraele moeslelor tale, din ..


".

nezeulni celui viu, ucum

MasHn roditor tn casa Dum-

s' a

orl.

"

SI'fiva.1 i,1 a,cumr a PI',azn,I~l!Ilgi: DI~ va fi in p ost~ a Na!l'catoal'e.i,·


,.._,.... .-.-.-.
.-.

.....-;:;;:.-.-_---_.-_-.;;;.-----.--..--..-..............

-..

...

- _ ......

IN DonA ZILE

3:3

lern, de intrabarea eea infri .. co~at!l rna cutremur, de .raspunsul Judecaforului rna spaimsntez, ~i de munca Ole! inI groz·esc $i de durerea Jocu~..lui, deinlunerecul lerterulul, ~ de serdsnirea dlnlllor, de vlerImele eel neadormit. Val mie
J

(jandesc la Judecata sl rna

cea nadiijdues.e a rna Invrednici cununilor celor himtnate, mucenicul zrnoe.a ctiJre Pers: Nu zabovlluai mult 0 paganule ca eu strig: Slava puterll tale
J

'

Doemne.

SJava::

HId de cum nu te volu tJscultiJ 0 inehinaiorule al fa,1' .... .... , cuuu, JI,'" .........1 ~rag8inulJ-m . u caire a t·

ce voiu face c.and se vor pune seaunele, ~i cEirJHese vor de-

schide, ~.i faptele se vor 'lad.?


sii-ml Hi, $1 Iolosifonre prea Iierbinte, Cd pre fine te am dejde ell nelrebnlcul robul
Peasna .41 Irmo5 ~
Cela ce ~ade ]n Slavi ...

tos ell nevoln]e volu mnri pentru eel ce a muritp


mine,

peire, loan grliin; ci mol

var-

Aiu nci Stapfinfi ajuItiitonre mie

na~

nat strjg: SIa.va Doamne.

sl cu unueenieii jumiputerlf

entru

tame

ta.u.

'tstn~ita n,~.~Uuo ..er.:~.·~ .. re a li~J~a. tlranulu], pornil lund


~.l.

C1]

nle$ie:;)UgiriIe vrajwna:;;u~ lul, lute preface sufletul eel lare, Ci i:n zadar s' a ostenit, prea curet sH:ngele camucell~cu~ sirjga eu bUCI1I- nascul: P ecioara, tie: Sl.!l,,.,i'i puterii taJe~ DOf.lrnne.

sa

laioria lui. lsrail prin marea Ro~de: nesterea ta cea 'Hira de barbat lrnpftrateasa~ tufuror, Ca precum acele etuncl a trecut neudat, o$i'I Hrisios din

InchipuIt~a de demull

'ii

<l.cum~a. Nii3!Ca~oarei;

ca- .

*~

tEiu s'a
,
I

P~sna 5, limos:

cele 'trecato'are~ care

Ce este mie de mulle ell.. vintele tale, $1 de fagliduinTe~e


nebune.$fe mi je zici? loan striga entre munciforul, AcesteeIoete

Spa.imafl.~am~s·!Wteate ...

labu-aUmunCitorii

OJ

maio amere decat .nerea sunt

S~ava pulerll
~
1

,. nne,

ClII

d ICeaa::l>lngan d : t"" ~ ...... .. ...U


tale,Doamne. alun-

r,l§bda, Impodoblt fllnd CUI ranele care le IUBse penlru dragosteaDomnllllui sau.

sa anenu~ndl lara el vilejesle

e~rnur!le .sfantuluf~ o:le~ nd"a ~l llranul cercand :


1

bate

~ I

meu jmultimea renelor,

C,and

va Inflori pre frupul

Cat- es~e de inJrieo~at-a ~:i de sl.5.viiia acea penlru HriJ


i I·

..-.

-~.

34

LUNA lUN[_§

I,:

stos Improtlvl rea ta, de care s'au rni nunal nearnurlle cele
De

Peas.,a 6, ll .moe: .
CusetAtOl'ilor de Dumnezeu ..

( Iliudat rabdarea~· iara Persll s'au ruslnat imp rell1na cu Evrell, imbraciindu-se CUI ru, sine,

se

anase Ie

priveala, $1 fi-au

de cum nu a puiuf clatl _tu:n~l ~unei cred~~lte ~a,~,b a lac ra po runcitorulu 1" nlci baiaia lo:iegelor? nici renele, nici m 0 arte a cea de
:ici

'1

Impreju;r sta mu Iti me" privind ceea ce se f'Been miirite, ~i tirtlnul ~edea de iafa na-

lstov.

dajdu~nd
Ci a

lrudlndu-se,

ta cea curata, sa le dobsndeascs .. asernanet mlntea rabdaimunci, c,a jos viteJe$ie ai gre$it nebunul indesert
inlricosand pre ~i sus aiveghiat

Ochiului

Heruvlmjlor,

s~ a

tand dtamanful,

eel neingrozU,. sl in zeder


SIt\'vi :

ba·

Siap,a.nului ; carele ti-a trimls lie cununa de biruinftl.


Salta1t~au atuncea himlnai cetele mucenlcilor vazfind inrlrliznirea ttl, ~i impreunji cu ingerii prlvind, nevazut Ie 11.1tilreau la lupt5.
S~avii :

Batjocodf.,a n ebuneasca porunea a eparhului eelui rau credineios, dum n eze es eu I loan) vazand in~eUicjunea~i m·iindria perseascs, ziean d : Nu rna voiu inehina soarelui, n'ptura Iiind, cl mal ales lui Dumnezeu celui ce a zldit pre oamenl en mane,

IllIlia

Sus era eel


A

,I aGt!m" a Nisciioa.I'ei:

doaba de aur Ie socofie loan mueenicul eel ales, .::;i lmprn$dirile cu pie Ir e eele dela

_ ban~urile eele de fler, po-

,; nol Dumnezeu

Dumnezeu Cuvsntul, i~ra ell


st

T a I,a Iu i$i Dumnezeu,

p~.rurea de

"4 i~ .._ Evrei, Ire pre de rner 9 ere ca-

Ire Cer,
,m

om, Na.sca.-

Ioere de Dumnezeu, prin Une. OWl ... poqoran du-se en re a nons f ra

cea pUna de

h'lland

acum~ a. NAsci!ifoarel :

inchlpulre
}'OUd

seara cereasca te-a vazo' pa, trlarhul lacov,

slemul sti'amO$€sc;

smerenle, ne-a izba.vil de ,bl,e~ nunea ta,

dean, mai nalnte a vesfil mi-

a lui Che-

de lana

ca pre

tine

ploela pe Ulna NfiscaJoare de Dumnezeu, unul din Treime In panlecele lau lnfrupdndu-se

ca

s'e pogorit

en

TN DOUA
O(U!ilDAC~ QEasul; 4.
Podobie = Cela cC:I.e-r.J.G 7r:1~.1ta[ pre cruce.;

ZILE

35

InnoUind luclul marii eu negutt'i"torie:, dele r:asarit caire crlv81 ie-al nevolt, ci chamandu-le

:5i n01l8 mult chinuitul till trup ne-ai hEira.zit Carele este al Moldovei odor pre,a mare, .$J. lLlrw~i acopt![t!m.i[ll, ~l zld praa tare, I't'I a doue r.i j-') lul Iunlc pre loan eel lliud£lt:, :.... Ianii spu I;'1catii, tlc-1gli~a de Jlristo.$, l-a tai at,
e-est $filtlt _:m._ucen.ic.~o,an! a t·o.,st cu neamnl din SUMUCitl1L ~1 rnarea ee_ tate Trapezcnda, CareJ,e. hl[lga. Mare vietulrea avand, ~l pre la multe cet~J.j Era fllnolandi ~ oegutatorie mnltli l~{;and. I:OlJ'ii od IUII;JIEl r,a j'r1:n ot:rLndi el 1Ime orabie, ~l adese ori vQ~ood!JI·1 pre d~n~111 vrAjm asul diavel mgln,do- se lui [) umnezeu ~i pestiudn-se, ~ pre eet ce patimeao. de boale tn corabie, miluindu-I iji m;iogaJn-

"~I
,I

I
'I
I

Hisalld, aceluia ai uemat, prln

JVlate1 varna) si lu negulatori,a

Du mnezeu pre line, precum

Fi

s.ange]e mucenlei, ell cele vre-

de hiruinflt

melntce rascumpfirand ce 1e netrecstoare, ai lual cununii


I co

s:

dU-I! pizmuindu .. , a. ridlcatasupra lui pre J ,stapwm[ cerabiei carele era de eresel la-

prln sfanta sa gura, pild6 penlru vie, ca, celor ce au Iuerat in ceasul ttl unsprezecelea.iulocmai le.. plaUt ca ~i celor a din ceesul inla.iu. Acurn pllda sprc lucru ade'Varat s'a deseo .. peril, adilfindu-o ~unlinil-tf} limirea lui loan, acurn dupa

Prea lnieJeplul Ziditor ,~i Sfiipanut Domnul viel celei inf,elegalloare, precum a graU

pa~

o mie de ani, l-aproslevlt cu

Darul vindeedrilor, Cd cu cele vremelniee rascunlpiir,and cele


mucenlell cei dlntdiu, ~i en netreciiloere, a Iuat cunun biru il1'ta,.
intru acens ti ~i~ sfd ni:uI !loul mucelil ic I(Jan dela S,uceava eawe a. mlJiMuf'ls!It Ia Celatea A mba, f.a am!!' 0 mietrei 5utetreiz,eci !iii dOi, de sable, s'a sad,r~it,

neputrejunea, asemenea cu

tinese, -ii,j foarte nennlesttv, cumplit ~i fl!:ra de omenie, vrAnd ca sa-l Impiedice lul calea mantultei ~i din crc(lil'!lfa .cell 'Iltm Hrlstes sa-l des p'4llrU. Decl a inc>e,pu t sfb,tOll Iosn C'U d~DS~J. pre Mare in. eerabie mergaud a se prcd penta credinta. Dupa aeeasta ail. ajuns ]90 Cetatea A~bli, ee este in tara MDldoVl@i, Iund atuncea partea aceea stlllp{lIliUi. e Turd j ~;n ind ,tr4nd it'll cetate aeel rau credineios eorsbier, a spm:lighemonului cets.. ei aeeia ~ :dcand; Este, 0 'ighemo;a.t1e, iln barbat carele a "-i'mit aicea cu maile, ~i voeste a SCi ie,p'~d~ de p!ri!lw:a:JSca lui p!re danie, ~.i de crecllinla lui cre~tj aeasca a. se InstUlinii! ~j 130 ,cr~din~a\l'ol'ilstrd a se aprnpia, ~~predal1iiloJ voastre p;lrtli~ pre a, ales voeste a Il, pentre care ~i (1;U multe ju-

pentru dansulpnnerea

ramanturl s'a f:i'igidult mic, Innntand pre mare. Pentrn aceasta in gnba sa tact

a de

mesti mare ~auda, Iiifldca este prea. slacit ~Iltre eei intiitin been ai ce:t~l'~i Trapej

la tale', ea

sa pli~

Stih; lQEl.ile1"er~rite dana tu putln sange cu adevarut. Cereasca impilriiitii:l tL-ai Cllmp~r~t. Ciid tiJjr~ a C apului !fl tii ~'re!l. lui ai suf,ertt,

zendei, Aoost.ea iRbemo~ul' 3'il21ndu-Ie C;lI bucurie a ~ezut la judecata, poruneind s;i!:i. eheme pre mueenicnl (:1) elnste. ~i dadl a stAtui SfAuht1 tnaintea ighemornrlui, OJ. ris ishemonnl catre dal]su~: Destule am a.nzit pentru tin.e) ca \l'Qe~ti a 'ti:e apropia la credinta neastra, hindea a !I1!OaSll'A 'CI'Cdinta de cei cinstiti CIJ cugetul 'se :a6Llg:~, hu1,. pre credlnpa. voastra eea crestineasca, ~ vredil'l,idi de ri;s Sa 0 ]a~i, ~i predsniile~i l.egHe acelera CIJ h.lJm~Il~t: glas tn-

36 l1adnte3. acestei

L.UNA [UKlE

bleseeml,

C<'I

~I alt~L d se kive~e. Prea

adnnarl

de noroade

00 le

~~ z~[:a~aIQcul

ecela trupnl

~1iI1(1:l~.ennti. n e
Si nimenea

eapul

m!t~~te pr'e luminatul acelui 01, ~i luceaiarului lui, lli jertfe sll aduci mare cinste ~I boerle pAratlll. bdl. Iuan eel

•I

.1C'p~da die Hristosul meu, hlSl!a~i aidltQf~l :o;!(Ioarehli acestula, pre carde tu, IDUU 'i:n,elA\ciune tinul: tiiind, ¢in:st.e~ti Hlptun ea pre Dnmneseu, pre cinsrea l1!li Duamezeuaducandu-o Wra. de minte lapturtl. Deei lasai, rogu-tei:g·hemoitoe, rn~·

Ill'

soare, ~i dol elnste ce rlsare tnaintea lor! p-eotflJ care vel priiml dela trntndrasnet CIl duhul,

d ~l!!i

seariage

de rnoastclcmucenice 11][.UllP~

neh:lgat elf'e!;ltini RU

~rl seaml.

Sfa.~tll~lJ~ :md. a

tn d r:l

a raspuns

·jgh,emODUIf.] i;

Sa

nl1

HE:

rni e a

aeeasta In nnaptea aceea multe fac.mi 011supra moa~t;e:lor sfa.ntului mueenlc s'au v3zut arsand ~i trei ba.r1H:I~t Iwnina.~.i canLal!l c1lJitari uegralte, cildilld1!l·l, ~i UD stMp de foe asupra trupului mueenicului se veilea.; ac:e:J:s.~ minu!] ~ mlilll:i 0 au ~z'U.t. mara, osrecarel e d i bl j idOl'; ;a carilla. easa era aproape de malt pltimitoml trup; lua,

socotlnd ·ct preo!i.I crestlnesei voese a-I

laeiunea necrediJite~ sllfl.et~ltii tilu De zaee lntm tine! ~] priimeste haina dumnezeesclilui Botea, care mai mult de cat soarele
strfdtl.ce~t.e. ~i erede tDUU Domnul ifl(liStto Iisus Hristos, CacisQa:r¢le t:.te f~cut in, a

pre unul dintr'tll,~ii. lara arcul ~i .sag,eata


winllt[lati:~

sagea~

~j

tll,gI"O_pllIlHLa-l dil t a Iuat ua arc. cu ~i 1iltinzfindli'-1 a V'oit sa sageteze

lui stall IiPlt de mWnile Jlli" ~:ia~a toad!. noaptea a pctrceat, Iar ±ac1,\'t'ldl.l-~!:' ziu:i~

patra zi, cm.ll dari de cresi 111 f"plurAL' Ateste: Cmi'.i.nte mnneitercl ansladu-le, s'a prill ~ de mdnie ~ ~i a porn nei t s~. ~ntil.Lz~ pre maeenieul la.p·llrnal1t fl C1i!I toiege Yugbirop;(IMe filii, de milostirire sl·1 bata, i<lri wllind sean, a poruncit sa. lege pre Sffi.ntut en deua lan~.llrjj fi sa-l arunce tn «:m!li~l pall,1t d,iminea~. b:r:!i a doua ZL dhnineata a ~zut muneitornl .'~ jl!ldecMorul 3'0-=:1 nu chip de fiara 1... jlld,ecata~ $,0 a pomneit sii. ad1!lca, pre mlJlDeDlcu!.:;;:i stAnd tOtllntea ~~Ti srilntl1~ en fa~8. lumimR.tlt ~i ell sllfletvesel s'a mim..II:'1atmllnc:ito:rui de stt'ihJc~rea fetei ; lui, ~la tru::e.pllt ea me I.tl magul ire a indelllina. pre mucenieul. b,d, Shi.ntu.1 nlei cAt de putinde aeeasta bigand $eamA" a rlspul"Is muncitorului: Crestin sunt,
j.

s'au M.cll't. Deci oameol d,e reata vir:Sta ':se adunau ,c.a,s~,va.d~ pre tecaiosu~
zute

'!lc:eia '!)lrba~i ii ficlHk:.

rie.v:lli,-

acela siligetMor, lar1 el tuturor

cele ce i s'a ]nlam.p]at le spunea chi ...r .nevroilld. Apoi ~i scapare de pedeapsa sa a priimit, ~i tn~tiiDtl\ndlhIHj: de aceaJsl:j ITIl nune 11l1l n~ cltorul ~,i.Icarte tema.ndu~se, R pgmm::it cre~ti!l~JQf sl jngr,oape trupul Sftlntl1iiUr. ia.rB. el ]u~ndl1·1, l-au tngropat la ]0(': elnsttt. D·llIpa aeestea iatinlll aeela, earele a dat pre Sfftntul fa mllJIlIcire, a voit ticalosa] sa-l fure, ~i I~ patria sa sa-l duel. Deci 1'tlItr'una dill [1op~i wiinil CI] ai s-;ji~ ~j.s;a-

Deei muneitcrul ca 0< .ElaJra' d,cnindj a pocunc.it lndat!l. sa, intima pre muewic la

p{i:L1d loeul, voia sa, ia rnu Ol:}tel e. Insa ~fi Rccea!il noapte s'a araeat rnucentcnl .'ui H !l$tQ$ I Inan, p~'e.otlllui biserici i. aeei Iii ~ zic~ndu-i: Sooaht de-grab ~i ~tearga la blserid, ciil.voesc sa. mil fcre. 1ndatl1

preotul scnlsndu-se cu gra.lbJ.re iii slergat la local aeela, ~i af"lat mormfultll!l sapat a
!,Ii trupnl Sf!ntnha.i puliD, de [11;1 a lost luat, Apai cheman dp:re poporul eel or~OO{lX :sP~]Seele ce se facuse, !;'l toti i-a :ilI1) dat slav' ruui Dnrnneeeu eel es prea mare~1e pre sfin.tii s(li. De pi aceasta a

9i

pam-a'nil: ~ima; curnpllt sa-l h:it~. Lilli <care sluglle se schimbau bl\ttlnd pre S,tdntull

;ad. Sf:!nbml ~optindl ell busele, fi:tc~ ~u· ~ g~dunj. D~~ aceasta a por.nndt srt lege pre: mueenieal de eeada lilnul cal n-e:hid.f.at salbatec, ~i tlllul d.in ost..8J~i sa.. incalece pre el :~i pre ul.i~] e cetat·ei c~t va, putea. calnl 54 ale.rge; f;i s,'ceasta tac!lndn-s-e tadt a fast ·Sf&lltul. prin toat~, cetatel:'l. bm oarecarele jidov hatjocorind pr~ murenic1ll1lR ~uat 0 sabie ~i !ljrmgaod pre Stflnt:u~ ~nd.at~ j·a tll.iat caPIl~,i =;;:1~a a

,i

pus ciMtltele moa~te ale Sflntulfll[ in sfdntuil altar aproape de sfa'lrta masA, ,1

a'cQIQ '" petrecllt mat mult de !japtezeci de 3Jlil 51neInc:eta.t se aram z'tu.1l ~i. Doaptea felud de l1@dellii~ asopra. trupu.Jui ITIuce..
nicesc ..

s'a d!es,pi!.t~itca:p1.l1 dela tfup,

lbA.i}du-t

Ded a venit aceasta. ~a :aUZ!]] bi:ll.oo.redinciosohu ~i de Hristos i:nbi.oomhri iil:l 3.-

.I

1~ DOUA z]LE

37
peb:'t'lcmt. IlO'llaz'€:'C:w

,I

relui domn Alexa.ndru eel Bun, eel ee st~pAnea atcncf toaU., MoMovlahia. ~i partea mare] aceea, carele iubitor de mueennc] fiind hnp:renna ell sfatu't p~,a sfintitulol Ai!"lhiepiscop ~i Mllropolit IO~jLfeel .ce oearmula atuncea biserica, j'LIidata iii. trimis boeri co destula O:;l.st,e la Cetatea AiM. ],a:ra ej cu gr9.bure ~~ mare c:inste
all, a:dul,s la d~tl!!!,d sfintele rneaste ale mueenicului ; ~i primind 11-1e CIlI! '\lr~dniCA\

ln tara ]e:;le~sdla !p'Ipte de an l, Pentru


cllinurj,

~i

rlllg:a~iu1'l1ilepurtatoIl1lni tall de Dumaeseule, :mUue"~te-ne ~j fie mbj~l;u~:;~l:e nol, Amtn • pre


V EZ:I: C.;,J ce va, ""'01 a ~,tj lThlli Pt~ larg cele pei1trl,1 Sflintu] aeesta, 0,11. caute la vh~~i~,e sfin'l.Hor., in luna hti Iunic tn dn.1]1i. zile, unde ~~'ll;l sed ~& via~aJ ~i i'e-tilt ru ad ucerea mo ~jtel or foarte pe tar!: ~i acolo sa dteaS(;i.
P,eiEl!SnICl

~ a Meldevel, unde feluri de t~.m:1:dlidd face . SfAntui, hl Icat ~ipa.lla astazi dela morma,ntu~ sau se d;a.ut~madujd tutnror celor

~' cinste dimpreuna cu to~i m~ritU sal boeri~ ~, ~i cuMitropo.iit'lll ~~ 'CIIJ, tot clerul lilt P@~ ),PMul, le-... pus in sfanta MitrQPoii·e tn u 'I Suceava la lurntnatul sau seaun, care era ~. hllr'acea vrerncceeate domnealscii de scaun

7~ ~l'mc'5

N'au sl,u'itf!l!ptlltil' ...

ce alel>lliWi l.a dfinsu~ eu cred~nt,a. lara dupl1 0 vreme rnuia!lJdlJ-se dornnia ,. Mi· tropoUa din SIII,ceava fn Iasi, S'iO mutat ~i :sfinteh:Iii1IQ:a~te. lara la anul 0 m:tc ~a5e sure optseci !:>i sase pentra rlstplrea ee se socotla fI fi, ~i prap;'1(ienia acestor ~~lrr, 5' ilu ifiU'ta't sfintele mnaste din b:~i tara~e~ei'lsc'a. in en hU!"l:l voirea Craiului IQan Sobiescbi, earclc se afia atuncea cu o~tile saJe jn Moldova, mC,fg~,nd tmpIotil'a Tatarilcr en sfatul blne-clnstitornlui dornn COF.lstantin Cantem:ir,. carele al doika an aV'E:l In,tm domnle, ,~,iat tuturor boertler, de Dositei Mi'bopoH~IJJ],pana ce se v-Ot' <'IliDffi turbnrarile, lam. mtoarcerea acestoe stinte moaste :9; fest la anul 0 Illli'e ,apte sore opt;Z"~d $i nell 'p,rin (.hHnnez:eiaec~, prenie, ca.,e s'a ftlc1Jt de 1rri1pt\tatlll Iosif 31 Austriei, prin 1"'l.1igamlntea. epjs1copului d~ RAcM.llti" Desitei.

vrednlcule de' mlnune, Cii , n f $f e sagefaturi copila~ resti le-ai socolll, cant§nd ell
dat, DoamneDurnnezeu~parinMMni.[e

I)hinu, ril~ c,e se, aduceau, "tie

II

\t'

bucurie : Celece e::;H prea lau~

tHor nosfrl, blne esli cuvsntat. adesea Unz,andu·~[ calre liranul, zice'a loan: Ce te ostenestl indesert celce nu al

ruslne l' eil n~undndlHn5tu"" halna impestrita Imi fad mle .. si moartea cununa a nemuririi. sunt cu adevarat muceal Hristos Dumnez'eu[ui nostru celul adevaraf,ffiucenicuI sfdg,a, dl t€irai~uri,lele soco-

I)

en lus nlc

I ~'
I'

A ,p:1l.timitSfaoillll aeesta pectru Hrlstos, 121 anul I) rnie trei sute treizeei ~i doi;
cu treiseci de ani ntai 'nainte de v'enirea ilJ:i D.r~gQ'~,:intllhd domn al Moldovoel. In Moldova s'au adus sfintele Iui moaste, ell ~13iul domnese la a.no! 0 mie patru sute doi, de, biae-credincicsul A1.exa:Ddl'u Voeved Intr:lIJ. al doilea ana,l domniel sale, i3,1' In. tara le{'easca s'au mutat de Deshel Mi1tr.opol:itu!j en alaiu ,crii.esc, Ia a.,iii. ill e m~e ~ase sure eptsecl ~i sase, De acolo s'a inters cu alaiu im.p-MMesc1 !.. anul a mie ~apt:e sute o,ptz.cci ~i trel.

tese florl ell bun miros ~i vlh~ serea sang·elui, scald§ioare a.


Botezului, Slll:'Ii.l:

dar sam:i. S'!;? desleqe le~g,afura trupului, ca impreunf ell HM,-

Via"a care 0 em In trup, de mine noapte se socoteste, loan ell dragost~ cugeta., degrab

i
),

stos s,a mostenesc vlete.

bjmbo cea ritorlceasca a ra.. I' '" mas t'"" '" de g[tlS $1 nBmll~ca1fi, era . vazandu-te pre tine cea plinn
de Dar, d:i nu poale spune mlsllree cea negrait'a a nasterii tGlle celei necuprinse,
Peasna 8" Ilrm05: P"e ti n ~rii cei blne ,

~~ aeum, a N'ascitoarer:

tau, ~i lmparafului puterilor te


ara1i~ di:intumnd impreuna
mucenicii,
_. 'i
aCum

...

eu

za-

lai; iadl clestele fu esli Fe .. eriC'~!U-I~-au pre Iine 11~lPil.)o"- cioar,a, care ai purtal carbunele

Isaiei earbune, care seotandu-se ell clestele de Sereflm, s'e atlns de danSlll1,_ ~i paeafei'e i-a fer-

Tri~:is a fosl de demull

a Ni1:scatoarei :

\l'Uejasca rabdare~ $i calre Hristos rnljlocitor ca$tigan du-te pre f ne, ~d acum vllnd, se in" chin,a cinsfltelor lele Inn~e.nearnurile, tmpreuna eu norodul eel clikator de lege asupra , cele desarle, ~i acum s'au adunat, Persil, adica, tragalld pre loan), 'i ar a, Evreii junghiindu-l sl IlOna in 8rar~if surpal sarpele
Prins a fost sl [inu] de tine

ratu .. blne te-au cuvantet arhiereii, euzind de a fa

eel dumnezeesc, intru lertarea pacat'elor omenesii,


P easna9,
Tot I'rmo,s,:, neamul pJman'tesc ...,

Turburatu-s'au
!;'Ii

o arec Snd

O
I

SiCl$

$uguJui acelor
nezeu : pentru

adevaraf al miirturisirli lui. H!ist~~ ai .fosl Inane, ~I ~>lerzClfor v~deM

fara

de Dum-

unsului

Dornnulul cugeiand

tale plerde semetta pagiine,asca, supuindu-o su pi plci oarele rege lui nostru.
cu rugadunile

aeeea $i aCU111

eel nelrupesc, prin rabderea trupului tfiu,si, iaria lui ~ifir,l}.. nia cea cumplifli 0 a slins Hri..
slos eel ee
g' a

nea sfantului fau trup, de s'a si varsai s~ngele7 dar ingrozirile ce veniau esupra ia nu te..au

D'e a $i lost zdrumicela car-

im brae cd:n Irup .. i


lui Hrislos ldu-

fa. rusineaza pre ceice se scoala asupra noaslre, sl birullor'


,arata pre r'egele nostru,
_ r

supus, Drept aceea cu puterea

<

surite-ai rnutat, cu haina n1'0110rltii ftlnd 1mbracat 1'1ucenice


care
.0

eu catre vesnicile dandu-f,e"


ranele

lBim::cuvamiam pre T'atM...

locaJ

ai vapsit din siingeie

porn esc ell. nedreplale mostenlrll tale, pre' care Iubindu-o .0 ai ares tte~, si intare$fe

biruUuJe ostas, al celor

Sr-'" .... r. pagEl... nlfOr ne-.. aramil iI.rCll '"'


·1

ce s'e asupra

~'--

IN DouA

ZI.LE
• ... • care '1' turruneexa pre cerce

39

sceptrul reqelui nosiru, ce ~i noi ell Uni~te :~i eu pace pelrecem. _.

sa

tntru

511.. '11'\ ;

inlunerieul vide~uguluj' nesliinlel, Iumlneaza-nesi pre


Hoi p.acato$H, cu hrmlna Fiului
LA IH,VALITE.,

sed

i'
0[

reqele eel de Dumnez€:u Incununal,


preuns ell cerele totl proorocii in mulle chlpurl l-au vestil, prln flne Nasd5toare de Dumnezeu Pre pentru noi~i a mantult pre oemenl de blesterrurl s!~ranl0" sese, roaga-( ca si noi cu rugadunile la~e sa, scapam de vesnica gheena.
S v El"Ll.iN:A..
:Podobie ~

marI~ paze::;;Je-1 n€,~atalllat dim-

sl clnslife lual si am sarutat bucurandune ell duhul, ~i saltand ne ruga.nlF'ericwte'; locul acesta si norodul, unde al von a te prea

Carli

HIll

dorll de luminata pomenlrea ta, am

tau.

SUhlrlle pe 6" al!e P',li'iaznicul1ui 3" ~I al~ $fointului 3. lari de, Y,l'II filn post Iii,umall iiJle SI';:h,tluhJ~ pe 4, 9111$011..i.u. 'P,odobie:
P1',~a. 15mlatl]ojJl"IlIl!Jce.o~c]..•.

'i

za muncilor, nici biUaile cele


cumplite, de Hristos nu 'te.. u a

anlagir'ea cuvlntelor, niei 'groa·'


I

nici

Prea 1l:iliJ.da~eoane, pre tine I salbalada tirenulul, nici

acum., ,Il !NaseiU08lrei

de.sparlit pr e care Ie di n p ru 11:cie l-ei iublt: caruia te !?i roagi§, sa daruiusdl suflelelor noeslre,
pace ~.i mare niiUi.

,·1

am vetzuf pre Dumnezeu eel des,avar~Hj carele s'a inirupat

eu t.rupula,dofl'l'l;l1di

...

fletelor noaslre,

pUfreda, mel vartos de ent Hr lstos Imp,aratul ceresc, pre ca... rele roagfiA sa diirui,as'ca su-

Hu esle mie nimic mei dulce, nlcl mai cinstll, catre tlra- " nul ai ,gra]![ loane, nici slava cea treoaioare, niei bogaUa cea

, lauda . pornenlrea

neapusa Fericite, Irnpreuns ea eetele mucenlcilor, pre eeice


ta, manfue-

Stdnd Inelntea luminii eelel

mila.

pace ~i mare

sle-i de lsplte cu [ug,adunea


SI€I!vtl, xi

tao

I,al~'i e 'vafii in pest, a INas.(:a~,toal'ei. d

"I

D@ diou.A orl:
a~U'm, a Plra~n~cujlul.

ai purlel himlna eea neapUStl pururea Fedoara~, veeace

fletulul oel iubltor de Dumne- , zeu, cu petimlle sale a. cfl~tigaft .~, sleva cea prea bogata, sl hri ~ Hristos se roaga sa darueasca ~ sufletelor ncaslre pace ~i mare ., .....
mue,

mucenicul eel de bun neem, ca aprinzdndu-se ell ravna su-

nk:Hor in anil eel de P:rl€ urmii,


r

R.seme nea s' a lticutmuce·

, )

4H

LUNA iUNlE

S,la.v.liJ glaSI,l,1 a. 2,·fea :

gerii se lndulcesc ..precum a zis , prooroeul : P€iifle i'ngereasca o. maneel, ~i sulleful impreuna
ell

VeniH fubltorilor de mucenicl, sa ne indulcim infeJep'F te~te astazi, din masa cea duhovmceesca, care 0 a pus noua mucenicul Joan, din care ~i iniii

W'

t..J

iNTRU ACEASTA LUNA


]~ ::: ZILE.,

Sfa:nfiu~ n1Iueenlc Ludiiliiau.

La Doamne

!:'Irjg~.~-arn, stihiFne glasUllui:~·iu.

Hrlstos, iertere pacate1or, ce- . lor ce eu cinsle sav§~im po- ..


menirea lui.
~ \ ~ : 'i acum, aPI',azl'licului. Fara, de esil:e in posi.! a NAsciii:oare'.

noua

~· .;, .. d ,a,eZe,$l dansn sa se .resrVt . .'

cere delaMantuilorul

P

Podobie;

Pres I~nd~tilor Mticen.icL.

inne.ig. as.. ilor

; Toata
tine
0

zeu, paze;-;te-mfi:subt ecopere-

nadejdeamnea spre pun lVlaica lui Dumne·

chilj.cme I Pentru

pre fine Iflarite; lar tu imna:r" balandu·ie CIU neblmire, ai primit d'esfalarea. rniuhii, 0 lu ..

eel cumpliti, loplndu-se de zavistle, le-eu pari!

DO. rnnu.. 'lU.i

manful

tau.

sr. mare

aceesla ronga·k~lui Hrlstos, sa se daruiasdl sufletelor noasfre, pace


.mHO.
"1"-"

!!)O.XOLOCH II eea mare.


Ecterli.ire:r;1 ,Ot,p,ustul.

Ceasul

intilil~1 Otp'ue:~\i' de,plin.

LA LIT1JRGH:IE
Prazm.iCilllllill Peasna eea de rAnd ?i ale Sr.anbdl.lrl Peasna a 3 pe 4; iara de este afar! de Penticostar, Ferieirile din Ca~onul SM.l\tululj feasna 31
F ~fi:cifile

pc

pururea pornenlla $i. cuvioesa Paula mucentje. Cu carf Irnpreuna acurn Iocuestl ln ceruri,

ascultand de: [Line ca de un pit .. rlnte allor, au patinli'l impreunil cu line foarte tare, preeum .;;i
Coconii

cei prea sfintif

"

~i a 6~3 pe S. Prochimenul
~i al Sfftntllilll}

I.

drepeul de Domnul...Stih: Au,zi 'Dumne,zellilo glasul met!... ApQ$,tQhll, dilte Timotei ~

glas'1l1 al 7-1ea:

PrlWlioo.lui, VeseJj-se-va

daruiasca

mucentce vredntcule de rninu ~ nel Roaga-te~ui Hrislos, sa se


noastre,

, 'I

suflelelor pacesl mare' mila.

Fmlt Ttmf?it.i~ int4rt'ff,e-ic tn Da.'I'.ul•• , A1i1u,ia,g]uul al 4-h~:a;Dreptal ca nnicul V<I. tntlod,., StilJ: Rasa dit fiind! ~i1 (;<1.83. Domn~,dui.. EV::IiElgbeU a delaIoan: 2is-'~DO'nt"l.m:/ . 'Utmiti}o" sdl; ACi!$i~4 pqrunr:~sc 'lx/1nL.
Cli-tmNONICUL IlltnJ pcmenire "'e,o;oIca,. .

Sicriul i3u totdeuuna izvo- :~ ra~e ape de lam,aduiri~ eelor ce afearga difre tine Mucenice mult p.eHimitoruJe,. ~i spala .pa .. tlmi ;l,j inneadf ceteJe draeilor, cu ajutorul Duhului. Pentru
1 ,

·
~ 1~~-=-'"=20GCr2C.~-~X~$;;:*i&SSMM;S&&4e?btt-~ '5 ?&2,k_~-=_"~&"Zl'~~~'~'~o

,=

rNi

TREI ZILE

41

aceesla ro'aga-te s,a SEl' darujas.ea sufletelor noastre, pece ~i mare nu"I" CI.
SJava'J ,Ii acumJ lara de vatl

LA. UTRENrE
CANOAI'IIIE.LE A I Pra.:.nl cuM (:u Il'm osul Ipe '8, jar·iii die va fl 1111 postJillI.mandoua Cano:anel'E! 'O,etQihuru~ ~i al SfAnh.dui pe 4" AI caru'l ,acrostlh la Greci: este ,a.'cesta: , Cu ,eAntiri laud m.ll.rirtl1L, ruucentcutul Luchifian,

.pr,fijzliii,eul'ul'.

in itI,0 st, a N,as,eiitoO'lrei.

de dis puns, eel lepadat ~i"tlcalos,


1

mine osandltul pre eel

Haue~te-maPreacurata pre

fara

~,inu mi':irll~ina~ ci apucii "'nain!e degraba~ si nla [nantue~fe,

ste dela Iadul eel' greu caci poli Preecursta, e€it'e voestl,
A Crllcii,
fi Nisci:'Uoflm',ei.

dece toatfi lumee, sl

cand ve vrea Domnul sa

rna rap,e.. N. 1,.SC~t,;;w d,in r~auyde·a E~ ugh1p,eh:dul scapand Isra[un$i Dumnezeulul

t:I pa

Peasna~, gllasul al8-11ea, If\mos:

Irectindu-o ca pre u- , striga: lzbavHorui1ui


nostru sa-i

"nteanul"

... am. );Icant''''

a vszut Fecioara pre ~lrisfos spdnzural pre lernn, ziI, cea : Sable a lrecut prln lnlma Inca! Fiule, ~i 0 smaranla Siapane, precum de dcmult ml-a
1

Daca

ee pre 0 slu~~au dumnezee] scuun .,C· .....l ~I.] d"" a muce.uvant, rau a nlcllor, Pentru aceeste darueduire de cele rele, prin .rug,a" .~ 8 ciuane tal e.
fe~ai Unuf de tot intru dra'Qo'slea lui Hrlstos, ~i al defairnat

T,e laud pre fine Luchiliane

.~

zls mat ~ nalnte

S i m eon;

sle-mi 111ie curafire1

:?rnUima-

scoflla-le~~i rna sH~ve~leinlpre@ una cu fine, nemuritorule, pre mine Ma]ca e.i roehata ..roqu-te.
TrOop-air, ,gf:as,ul a[~ iii-lea.

C:u: fot

cuqetul

~i sufletul

Mucenieii t~i Doamne ...

Siavi,,! aoy~, a .P,i"l1Iizni:culluJ.


lall"a die va, Ii
~1i1

il1~elaciunea $1sUibidunea Ido-

post,

a Nc'i,scatll).aJlI'ei. clh'1Iii"

lllor, inlelepte,

Ca:uti Ia f,farri'itul

Siavii:

dumnezeeesce sIa.va cca prin munci, te desfdtezi Inlru eele ceresf veselitoare ale slavet
celei neimbatra.nite, nezeu ferJcite. de
DUIU-

'Mai mull dec§t foa.f,ij;ma.[lrea cea de pre pan-HiI'd, poftlnd

~ ,

~I

~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ; 42

LUN.o\. lLlUIE. ~i acum~a Nasca.toaJlI'el:

:h

vantul eu eel de pre pdmdnt; ~] a tras calre InaUin'le flinle pamanfenHor.

Iacov, NascatoaFe de Dumnezeu ; caci prin tine-s' a unit Cu-

Tuestl

scare, care

a vazut

.rian e, viteazule, pijjtimitoru~ej


sla veselindu-le, ill

,ell foenute1 impreu~§n du-te u niei cum .. ars Luchtai


0

Se:dealna. glas ...1 t-tu Podoble.i MOrmiil1tuJ l~U.,"

III

cad ai avu~ roua Iui Dumne .. zeu, de le rae-ad,C). Pentru eeea-

pre Une celor farade~ege.


Ispilindu-se

slos ;ialrtl acum .iidovli ~e vand


zavistnlcul sale

IMantuttoruI Do mn ul
uciga~i de Dumrrezeu,
Ud!!.' V.andi~tji.dovilor ,,8

I?easna 3.r Irmos; 'I'll e:~ti tmari~a ...

CelOJ.~

pre

vointele cele mal presus de fire, .cu sfint~jprund, ell carii dimpreuns edu-ileminle de 11101.
SlavaJ ~uaCUim, al Priillaniouh.d. ~.a:ri de vall in post, a. Nascatoa.rei.

savar~n ne-

Hri-

scat de cuvtntele tale ca de ni~e pielre, purlatoruIe de chinarl,


.s.la'la. i

amageasdi cu cuvinle momelnice pre' tine, s'a orated impro-

a lui Dumnezeu Ie slim toti pre tine .. eeea ce' te~ai aratat Fectoara ell adevaraf sf durpa nastere, noi cei ce ell dr~gosie alHrgtlm 1&a ~abunatele. Iolositoare, pre tigat intruispite manfujre;o una eee en toful fara prihanfL

Maica

Cil pre fine Ie eve m

paca to $H tine te-am ca~~


I

Sfe$nk prea Jumlnat, le-al facut celor ce s'au nevol] impreuna cu tine, poy.iHuill1dn~ila.
aI,€;desfa.UirH

lumina dumnezeestlkrr i'i

celei de acolo.

ctirari~
.

ta eea prea curata, 1110ri pre Cruce intins, s,trig'a: Flnl meu,
ce] ce ·e~iimpreunfi esle aceast.a negraUa celor prea curate.
Pe,ii'II5f!1a

Vaz.cj ndu- te Hrisloase

A Cruei~"

a,L rNlil$c~toal'e~,

TVlai.ca

aCUnl,. a Nascatcarei:

milostlv s.a..mi facl rnie !a ziue .iuded'ilii~ preeel ee s'a niiscul


.j
h'lnoSIIII:

Rogu~~e pre tine, SUipana,

cepulcu Tatal ~icu Duhul, ee


duiala, prin care ed maniuli in~ Ieapra ztldl f""' ,€ nrea rnaim"1or t a I e
A ••

fara de inIi fa

r€ln~

din tine,- prin rugaciunHe Iale,

.~rPfeline Ie laucm duhul meu,

Tu e$ti inUilrlrea eelor ce ,.,alearga le tine Doamne, tu ,;e$Ulumina celor tntunecaft ~j


I

A U:::~i!?~:le:n~~j!r!~~
4,
IrliflQ9 ~

Jucrurile tale, ~i am pro.. ,jsJilvitDuRlnezeireCt ta,

43

<

S~djlucit .. l ell cuvlntele taJe) a ai Iuminal lumen cu ehlnurile tale, iar5. lmprelfvaea lirenilor, 0 al gonit ea pre 0 negura Hidi de stare.
~~

Duhululle-ai a.ratat~,Mucenice Iuarime1 facillild a oddisli nerodlrea prin nevoln]e,


sma.vi\ ;

P~o(Jre 8f~nt~ltiJprin lacreree

Indrep~and u-Ie 'inw.ruHrlstos, te-am arata.i ruin credin1a non AVr801l1n precum e~ odtnloard, .. did prin cunostiir]a Ziditorului

de vi.a:ta~ lnfel~pte~ amagirile


tirenllorle-ai lrnprotlvires ilia, pururea pomenlte,
ClJ.

Aviind Ininmmf!Jta

cuvinle

ornorit

~ertaei un ea.
.i

tau ie-ai lepadatde~ foata de$~ava"

:!iii acum, a Niis,oliitoare,j;·

pre !tine ereI dlnciosfi pierziltor ill1$e]~kiunii

C§.$ngandu~te

sfar,amnai, Iiman si inltari~ej nadejde ~i dumnezeeascs arm6 ne mdntuim Malec lui 'Ollmnezeu prea curala,
1

Av§rndu ..te pre tlne zid ne;1


I

I:
i

'I

~i tanThaduiior petlmilor celor en dureri, loline imparM.~~nlde Uhuadl11iri, rnsrite Mucenice,

PMsna 6~Ilrmos.
Gu.rf,; ~be~m ~

I\'I.alltu ltorule.,

b
1

~,bitorule de oamenl,

ell bratul tau eel. "irna[t. Pacea te da,rO noua iun

um in e a z a ,_n e pre' nol ,)Doam.ne ell .por~ncHe

Peasna,.5~ ~rm:()$;

-. zeeasca, CIIl In razneuta HJ alergaI de huna vole eair,e focul eel UrBinesc~$i ai fost pazii cu roua Duhulel s [mpreuna cu pruncii, vlteezu]e purtatorule de chlnurl,

nalt~udu.ti dupa gand dorl, rea .. 8u!1:etulu].. dce~ du~ne:

I,

1alel~1

1"1ucernice~ inladndu-se si PallUva vrfijma~iIJ~lJi~i aprimIt s


ClUUHla.

De 'inva!ai1Jrile ta1e inleJepie


im

~ Ia sJ.. ta, .are a

b"'" b"'t t '" .ar arar nnpro-

Hristoase cela Cia elj,tisinqur donor nl suflelelor sl ul lrupurilor nOEBstr0 Uinladue$.t€ du) rerea peflmllor mele, eu ruga1

l lristos puitorulul de nevoln]e.


$Jl'.!;va:

drepfa~ii din luana. lui

clunlle Mucenicilor.

duplecerea

Va:zandlll~ti vrfiJma~u~ neintil

nemi~cil~U en

44

lUNA

HJNIE Stih = Luchltian ~j Paula t~~preun.iiiell !!.~ lor prunei, . Prin sange au d~ti_E!;'at eununite celede mucenici, Luehilian. Inl1'u ~C~!:Lf>Lili lu:nua . In a treia zl, ln~i[ls ;1 f{l~t pe Cnlcc, IJ n rle~l pironl,

mnnfele Sionulul, n'a suferlt, ci ell totul s'a ruslnat, $1 cal~ eandu-,s,e de tine 18 pnmant, s' a zdrobil in priveli~te~ GugetiUofule d e Dumnezeu,
~i aC1um, a, Nas,catoareli:

p§nteceJe ;iau pre dumnezee-

Za[raisUll~i}i ell adevaral in

ce. st

scul Cuvanf,~~i l-ei nascut, pre

$i Cai'llr'ltl L~Cilitid ~pt(lape de eetatea Nicom.idiei. Dec] tDto.rc~,ndli-se spr,e !":red:inta [lJJi Hristos ~ adUC£LJIUlll-se 1nai:llhUd fi batut cu capul ~[l jos .. to tem!litt, ~i a:
rpe!1t[1l

lmp~rat1il~m A1!!Ifeli~n, mal ~niunte: pop:a idofesc mnd.) biUr~D de v:arst:A,

.. .9 ~nt

~\lchlU~~'.a

t05~

In .z.i.~e]e.

bIanzesfe·1, sa se manillue.asca de prh';Hddii tali robu fai Prea·


cura t'" a.
IrmO!5ul;

rele prin rugGiciunile tale tnt ~

el mel presus de lire. Pre ca-

tea comj[tlJ~l]t Silv:an~ =iii ne'!lrbd st!i. SIC lepede de HriS:t05. iIli :5l1-~i lie legea eea

dlnrU\iu. a foat. ~drob!tia

~~a e
J'

rnnlle s unl tara de legUe ;~ ele.sl Ina ridied dintru adan ~ 111 ~,Dumnezeulm§ntuirii

Curafe~te~ma Manh.riion.de,

'" .Il ...."'·l ....., cu1 raurajuor, rogu~rna; CilCI. ,jc~ltre Une am strlgat, sl IUa auzl
rnele,
'CONDACUI!.. ~~ ICOSUL P~:!l,,!i'lCullur. Sa." a~Sf~lfIitulul~ ~glaslJll 2~lea. ai, Podobh'l ; G~~ta(jd! cele de sus.;

dinta eea 1n Hristos, Apoi iara~u jc~~ en da['j~il. ~1l~i[!te9.. Coml'l:ullll, ~i st~ljd nemiscae rn. cr.ed~[I'~a lllli Hr.L'lto!s, a lost Mgat 1~:t:r'uKl cuptOI' an; Impreuna ell 'i:inerii aeeia, :f,li pogarllndu"se plo;a,[e: de .8lJS~ a sttns £0 eul ~i !!''\,\ira Mtt1ito~i', ~ .~l1aildu-~i. ri'ispntJs,l1i eel deplerzare lmpreull! eu tinerli t~ adus till, Vrnntia din porunea Or m~tq[lllli. Deci tinerilcr le-an tllieat eaperele, iar:~ pre Sr;\ri.tui ll ;;plltJJ2-1!lrrart pe Q Ctu.ee, ~t a~a :Sit~a. d at suftew 1 lao DIlmilt' zeu, fiiit'i d care pre eale Olvea gfij~ de ranele carudaca .E1tls:li\i"r~ir~ Sfi Il~ji ~ le lua
~telel()r,·:;;1 grijl

DLl.pl aeeea fi~ Mgat aflat aoo,lo h~~a~i trei tioeri

DU tOi@geJ, ~i spaDzurat

ere-

acelo de f!:ltt ~i. st.aI!Ji1t:l:~eoCi

O8iri

Paul a ~
~Ild,
ttl oa..-

p~rrulruci1 era[;:[E:din~

Cealu cea- cu numarul de

rica lui Hrislos, adunsndu .. e n astan, sa dnsUm sfanl~ praz~


nuireu lpOnl€l-ruh'ii lor, bucuran",,1· .~''''' .•
1&.

sYralucita~ care lumlneazs Bise~

clnci

a,

sflntilor raucenicl ceo.

eleasa d>elamo~n ei, -';i~ aVe<l lacrnl ~i slujbaaeeasta, aaid. a itltr~, ~n temn.itl, de s.lujea, ~et!l(Iia ~I hr~[i.ifu pre oei ce piti.meallper.l!trn Hristcs. Deci 'Bind ~i ea
prinsi'l, :a." ~ost 3.dusl, cAtre

nbd ·ca.ra:! ~i 0 batnra (:11 bice, dupS. aceea en to'e:ge care topi ndu-se foa.ne [a uup de
j

CO'mitut ¥i ne'a je~tn ido,iii or! ~[l tail'!. 0 dea b r,d~

mi~oril~.i slugl ale lui Hrlstos stHndu~i in awn t e, neincetat se [oagil penlru nol +o.~.

ou-ne: .caCl ea mste ran pan-

. ""t·,

ne;voin~i! ~ de dererea

raneler, prinarat:a!ft~l ~nger ~la:I~C:l1t s:arI'Uoas;l, ~~ hJi'i {te ~ndrb[j,e!lll la m1Jce:nie~!?i illra'J'i aducandu-se illaiDtea Comf,tlltuI~ 3J fos,t bUlltl. pe·!ijteg!ol:d. dCI U odiii., ~i b~gafldll'o, in '!lemlJl~ a 'iost a,du~a lara ~i latnet'e-De'Str:icM!!;,i t1 ear sa. 'Oed ]u.10 d u·~i ~::is~ pUfis,ul, eel da piersare prin sable, ~ :90sind la Viuntia dupre pommca Comitu~u~~ .'{i m(~rgand ],., lceul unde s'a sa.dr1jlit

~ntl'uaceastli rlJl!l'la rn ;3 zile,. 'poml~mlre,a sf~'ntullul IItIlucE!inlc buchil~aln ~ia (::e~or impNlllni ell 01 p'atru pruncl ~ Ipali,ef PaJU~jDio:nisie, Claudie ,i [PalIlaJ . 'lfe,c~oal'il f:i,imucenita. .

bare, ~i ba~ndu·Q

~[\jU'IlDlCuptorl

ie~l

TN 1'RE1 ZI.LE sfa[[tu~ Luehlllan ell tlnerii, i s'a U.eat: eapul, ~i a~a a luat CUoun:8\ mllcenie:i~ ~ se !:ace ]In:mic1J~ ]or tr!l pma. ~t~ntfl. ~Ol" muceale, ee este 8pmape d(l Arhangbelul Mib.:d~.la Oxia.

4~

."j

turhuraraavalurjlor, penlru 8eeea si stlI'igill; Dumnezeul p,a- ' rlntllor nostri blne estl euvantat,

(I
I

Ata:l1ia:sie facatonll Slillil ~ Cmmma lalU.d!ll..

hltrU ac~,ast1i zi, cuvlosul


nemurm]

de mimI!'d.

pnr;"tele

nostru
eel

lui At~[la;;,ie

ell rugadunHe tale preasa cur.ala Majca lu]Dumnezeu~ ne


,~ a,cum" a IN~sc.~.iQI"l!'e.i"

A cilVf.o~lei :~i !I rninunilor


Intru aceasta ZltC,1J] vi easa

~':9

dat,
pn(.~ 5' til

say~l'~~t.

Ierra,

ell

Jele cele de mulle fehll"ir strigand: Dumnezeul p,ariniilor nostri blne e$tl Cllv'tlntat.
Plel~S!la

izbavlm tof din palhl1i$i primejdii, si din nevoitsi de boa-

SUh ~ Ierla. ca scea ee dh:! partea eelor trllelerte s:' S!. ~nat. Dln 'Cii.IlHIHI Domnulul afarii I'm s,'a: lepAtlt;!.!"
lntru llce<lJsia ci,,,u,v.io6U~ Papcs, c11 pace s'a dv&r~u~. . 81th ,: MUrJt-!l Pa.P05., rru mn~lI~ ii"l,epo~jlot, Ci msl .... arto~ padnte~e [licoeior bun,~tii~Hot"

B, IlrmO$:

Pre :i:mpir atulceresc .•,

ale ~.ors.fint£ fllgi\cillifirl Doamne Ii1mll~ lUf:fb;-!I:'lc~i ne fI1ant~e~te pre l:Jiou. min, A IPaasna 7, ht!os:

ell

Tm"i~~:'1~ fa T V:~~::r:a~ can d credin


-~ 1~

Ian g a dumnezeestlle IZ~ voare ale credintei Domnului, te-al aratat porn aduedtor de viat~l,prea ferlcile,
B-inecy lIanblm IllreoTal

@d".indlll.',~e c.'.u ad." eva:.ra.~I. p.re

GU.

,,; miiJvapaia cuptorulul ' ..ca~car, .." p. d:: D umnezeut ~ "'~I . f centano »parintilor nostrl bine e~N CU~ ,"vanl,at.

reia. au

alt.••

Patilnitor~i fiind tnFF.'umns&' tali cu podoaba cirrslilei m,tlrt'llrisjrUl -lui Hrlslos, au prlmlt cununii dinC,er dupr€: vrednlcie,

de draqostea lui Hristos, -niei


sabla, nki 'llarnanzeala; pentru ~ eceee ai s]ri~gai: D urnnezeul ~ parinlrni or nostri bine esll euR

D~rnpre.unacu Pavel shigai lVluc:enice: Nu rna va d,esp,artt


primejdia, nlci intrlsteree .. niei

Ridica~mJt, Maiea lui D'Um~ nezeu, pre rnlne carele sunt tmplant.at,,~I ci}-lu"tln hicrurl de dureri ee Sial te 81avest inb'u tofi vedL
J

._'i

aCIll.~a N,~!:l.cafoaI"81 ;:

',I

I
,

.~ viintat

rindu-1i ~dumnezeestile tale pi-

..,~ .'"',".....'" .... . Pre'. ptatra mertunsiru Inf.8.-

Siava:

cioere, te-al arEdal neclatit de

&2~'~'-~~~~~~~~Z~~~~~~====~~~~~~~~~~~~ES~==~~~~'~l~~""~
46 PeaslII"· 9-01, frmos: Cu adevara.l ~ih;~ato!l.re...

LUNA rUNlE

Tonga Domnului

1 ltiza!l.. da,stazi V lul Hnstos

pre muce~icii
J

grfidini cuvaniainare si Ilori Ioarte rniroslloare, en cinste sa-l. slfiivim.


1

ca pre niste

can1ari ii !auda.m ca se afla lnlru slavii,


¥,i cealaltaslujba
rillnd ui'alii
~j

peniru nol, en
pre cei ce
dl,llpre.

a Utre,niei

Otpu:stu~,

en a" '" J "B" . "1' devara f IU.CeH~n -IS encl. ill] " Hrislos Dumnezeu, straluces,c
'\J. A ,
t

A rO!t.alldu~se mucerucu
Sfaya.;

+.

[NTRU ACEAS1'A LUNA


IN 4 ZJ.LE M~t:l'Ilfan, arbi·ep,iSCOP!ld Con stantinoporei

cu lumina marturlslrn,

eel tlilfrtru 5ofln1i pfi.l'intele nostru

La. Doamne Slri gat -am, SlihirUe pe ,6, ,id,e Praz.nicului sau s.le
0c1ol:hul'lIIIi'3.1 ~i aile Sf~ntului 3, glaslIJl $f 6:~rea. TQa'lli nii.dej4ea

rite patnnllor, Ulnladueste--nli r;;i

'Cela ce vindeci toate duro-

rnie aeum durerea, prin ruga~ ~ ciunile purlatorilor de chinurl, lubitorule de oameni,
~i aCl!Jm,
i1l

Nlilscii:toare,r

Pre tine te avem credlncio~ii rid $i acoperemsnl, $1l"iman ne:vifor'ii:, prln care ne si :manluim Pree cura la.

easdi sfa.nta},lntru Duhul sJ6nt fnnd Imbraca.t1$i totdeaune luminos Inirdndfn sllntele sfmtelor Cuvlcase, sl en sh"a:bldrile

Podobie:

pu1r)(I'U~1.,.
I

u lolul prea sfinfit s:i de Dumnezeu purtator le-ai


aratat, unqere dumneze-

1J

"tine Fecloara curala, eelman"lara de Irup uri, slavindu .. e pre t


t,Une'.
SVETIUNA IP'Ddobie: Cercetatu-ne-a pre nol.,

Dumnezeu, te lnarturisim

Cu adev,ar.u~ Naseafoar-e

~rmo:$ul :

eele durunezeeste sUipanUoare fiind siraludt, sl eli Derul ClIDOsciind talnele eele de lll:antui're, hiereu blne lmpodoblt
ca un sf'infU tainuitor~ ca un arC'U

pre

de

~,tuiliprin tine, cu eetele cele

v,arat, ~Icu indrazneala rug andu-tc penlru sulletele noastre,


lucirHe bun.aUHi]or~ prea fericrle, l"Uh'ofane sl infunerlcul in~ddclunii ai risipil, Ca te-al ara:lat cu edevdra] soarelumlnos, Iet

ade-

:I

!
:

StraJucit-a vialn le, ell slra-

rele tuchUian, inlpreuna ell fret prunei, $i pre Paula prietena lui Hrislos, eel ce aCUlTI se

Pre' vltejii nevoltori, pre rna-

rarhe prea fericile, ~1aCU1l1 te-al sii]a~luit unde esle lumina cea

nelllseraUi., fiuzUei

ell! Datu]

i.

41

rea pomenite, cu drag-osi€: Ie


cinstim MitrolBllllP.

b'u aceesta dumaezeeascd si delurmna purtatoare, ~i dnstila pomenlrea ta sav§r~hld, puru-

Duhulul Sfflnl fac.al1dtl~te. Pen-

ca lui Hrislos Dumnezeu, Ocarmuiloere mie me arati in marea


sia esupra.Ia limanul eel lin al pecainlii si alrasufUirii pov,aft]J~ndu-u1l.a, re mine eelce a~ p lerg la acoperemdnul tau.
It CI!'LIC:ii', a NI~$c.a:tlOa .. ei
i

vielii, si po lolesle vlloro] ce-ml

lusa pre Mielul sau ce pte un om h~agandu-se spre junghiere de buna voie}graia, plj}ngand: fiindt la neslrkacirunea g§nd~~, Te grabe~ti aeum Hristcasc, sfi prea Inleleple, si d ctisJiyal s[rfirna fad fara de Flu, pre mine luclrea celor Hlrel de lrupuri, care Ie-sm ]1ascu'i'! Lnsa laud $i :, afarii dc patimi faic§.ndu-fe slavesc bunafaf.ea ta era desaI

nat I'ndurnnez€"iUt prea liiudale, 1n trupm uri tor ~i strlcacios

Dnmnezeu intelepjlte, ~i Iumi-

H~ntea ta, eu voinjele cele . spre l iucru rl I!J.m.neze,ese prm '. eredinUt fUnd 1nlpodobiUt de

C.Snd a. vazut nestrlceta Mle~


1

~parinte lerarhe prea tntelepte, luminelorule prea stralucih?,$~ trofene,

en nep.fiUnlire impodobfndu-te,

~ .• ~,

va.r*itd~~i mal presus deminle

~i de cuvanl,iubUorule

de oa-

cu credint5 pornenlrlle tale Misrava,


g1asull aI2 ..~e<l.

rugatonde alcelor ee cinslese

meru,
ST'~:HOAV:tIIA P~azn leu lui. S,au a ,QCTOni UL.:IJII. Trop a l'ul', gl.illiS ul al 4~1~a.

I [I dl;ep'~al!or ere dj ntel, ..


Slalla.! ~d «IOu.n1] al PNw~¢~dlJiJ Cauila. 121 .sfal'=lIiitlllJll cart~i~
$~LII

De vlata fa cea ingereasca inlrup, S'8[J mtnunetingerf si oamenli, preotii sl monahii ;.lmparatU si boierii s'au cuceril, iara Dumnezeu, eel ce s'a slficarele acum lnlblanzesle·-I nouil Parrnnte prea sflntUe.
9ii
iU::.uI'Wl~ iI.

al INas,eatoaJrel.·

vif de tine" a rnarit viata

tao Pre

LA UTRENIE
'CA.N:OANiEL.E.

All Pli'azli1r:cului, ell;! IlrmO·8ul [p,e :B,~ara. de va f.i hl po:st, am~.nclouaC.;:mciane ~e OciQ1ihl:!!llui, ~i: ail ler-all'iIi'IUllui'!p'e 4. ,AI cal'uia aC1l'ostih I'a Orec!
Cu. (!:nll!tti rl laud pre kl'.;~~l ¢St8 acesta: lui M~tt'().f~.r;.

lara d~"afi

Prazlilicu lui •. in pm;I-,a NasciiUoare~"

!
j ~ ~

vifarase smeritul meu sullet, Fecloara neispiUla de nunUi~ M.a.i.... ~._.~ .... ~._. ....... -----~""

Hee.azurHp s! asuprehle eelor rele, $1 fe~llri de patimi

no. V"

Peasna 1, gEas,ul al6-lga~

I ..moo;

urmele pnn ad art c "pre gonaciul Faraon "vaCU

pre

uscel

um.h.o'and

IsraH.r

,
(

_j,,-"'__~

413

tUNA

mUNlS

}~zandll-l innecnt a slrigat ~ Lnl r,Dunlnezeu cfin.lare· de biruintii


Ii

si~H canlanl.

zeu eli unpreol, ~i ca un slujitor

Impl~elU1a. cu ceala cea de sus stand tnaintea lui Dumne-

eei bine credindo~i cu apa cea dumnezeeaseii 8 consnntel, fericlle Parinfe. alegere te-al uns, lerarhe purlaton.. de Dumnezeu, aducand de
jertfe de sal1ge lul Dumnezeu, eel ce s'e jerlltpen'lru

zeidi celei amare, adapand pre

Plind ales en dumnezeeasc


fara

al lul, roagro~ie neln oefaf p enfru noi, ca sa dobfmdlm bunaJlilii]e: eele vesnice, parint,e MUrofane.

) vaf&1urile eele int€lep~e, Par.infe


fertciie ..
,S.ad,:

in:lo.rs pre neamuri spre cuno$tinfa lui Dumrrezeu prln 1ft-

lUi" ell sfintenie cinst.ita,~al propoveduit EvangheUa lui, sl al

Piifld ales a lucra Domnu-

nol, Parmte prea sflntlle,


Siava:

mlreasma, ca raiul blne mirosind lui Dumnezeu, :marite· lerarhe lr'-'IHrn[H ne,

Mom131ltut uncle zace prea cln stitul U1Ufrup, ne frtmite

noua buns

tinta lui Dumnezeu, dln jnima ta oi:mzvori1 cuvan1 de viat5 carele adapa sufletele cele in\ telenile de paftrni, Ierarhe al lul
( Dumnezeu,
nezeu,
:!il'i !ileum, a NisciUQareji.

Inlbogatindu-te

de eunos-

Iericile

de Dum-

d" '. menesc n mtereqe a. ancimea cea negraifiln na slerit tale' Preaourata, Cad Dumnezeu smerindu-se pre sine In panleJ

H u se domireste ....t

,I

acum, a Nisci'toOl!I'ei.

gandul

0-

cele Uiu pentru

Ceaia cea pre-a sfinUia. a proorocilor de de-parte' a in-

Juanluit pre om.


IlI'mos:ul:

mllostivire

semnar.I. nun namte, en vel sanf" adevarat3 Nlisealnare de Durn""!l ..... • ...

Nu esle siant precum lu .Doernne Dumnezeul meu~ca-..


. . .. 1 "nsuu trate.
~)Te[e ai 1nal1ai cornul credin~,cio$il(Jr un Bunule ~i ne-ei 'in~ ,~tar:Hpre noi pe piatra martuJ,

nezeu, Preacurata, mal pre sus


de Heruvimi-sl de 'toatazi~

dlrea

P·easna 3, Ir!ll'!os:

este ~M..f.It pte~rn

tu.;

ieand dumnezeeasee

~ uscet irvoarele nedumne-

oeaitil d inbuzeJe:tale"

dulal

CONIDAC~gHlsul Pod!obl'e: Cele


de

,iii 1 2.lea.

sus ~litfuJd."

Cred.inla lui Hrlstos lumtnat

1M ?AT~m ZIlE

49

tru mulllme cu adevarat el erel sell t erecd mci .... e sa urma ... o ..." .... ra. Pennu acees t a smprennn ell Int gerii Milrofane te bueurl, lui I I r is to S ruga.ndtFle lle1neeb:lt
penfru not to~'i.
·$edealna, glla8u~ al B-tea. Podobie = Pre tnJd,epciuf.lea ,i Cuvln.t.uL

tnvatand, si f:imndu-opre ea, In-

lositoare prea ealda, dt pre tine. ~ te am nade~de eu nelrebnicul ' robul fau.

Iletul meu vor desparti de palimasul meu trup ? Atune! Sta.. pana sii-nu fi ajuUdoare ~i fo-

dlorH. Penlru eceasta 'bnpnmna ell dan~ii roaga-te lui Hristos, iertare de gre·~eU ga danliasca, celor ce ell draqosle praznuesc sfantfi; pomeniree ta.
pre eR~

pururea pomenite, ~i asemenea cu eel inUliu chemal i1.i ariila.t

en Petru aipropoveduit inaili1+ea adunaril pre 'Cuvantul ~if'iul a fi. de 0 fiinta Cl1 Dumnezeu Ta1at 1hbogBFlldu-te· de graiurile lui loan, cele grai1e de Dun1nezeu~~i asernenea ca Pavel [i-ai pus sulletul pentru lurmii,

urrnezl obiceturllor sl graiuri(or aposlolilor, cad asemenea

Ariit'Htu-te~ai d§ co

o infrieO$ata 1 prea slavita iaina


A Crucii,
oil

Nliilc~rtQare'i.

minune I 0
Cum

adevfiraf

znr,a
I

lemn? CUri1gusUi acum moarte ? Cum se ossnpe lumina Ia soare, $i te 1nfrico· ~aza vazim d tnddiznirear Fecioara cu suspmun gram, vazand pe Hristos rasUgnii, pre carele 1"0 nascut.
li ~ i !gi ... '\

eslecu Brea nemuritor, se span-

eel ce

'I

oeste eel nevinoval? Ascunde-fi


'wi-

Peasna 4; Irmo5;

"dnsti.t{) BIsel'ica eu dum.nezeensca cuvilnla canta~ slril' 96ft d : Din cuget cur at mtru Domnul preznuind.

Il

Qristos.

.Dumnezeu

es.te . I) u t? r e a 11l.ea,.
~Il

Domnui,

"tnlui

Prea Sr.anta Fedoarat'1aka lui Dumnezeu, potimilc suflemen cele cumplite

SfaJ.vil~ <lOUin_iii P"a2nicu~lIJi. lard€; va fi tn post" a INascii:tofl'l'el.

,m

gonit duhurile cele \rfdene,~.i


cu inv51aiuriie tale a1 facut pre

Duh prea slinlite Parinie, ai

Piin:d plin de Durrmezeeseul

,I

can: 'lara minte am lucral, suflefulsi frupul spurcandu-mi eu tldilosut Val mie CE:' voiu face ~ ceasu 'l nee I can'd i In {[, ~ mqeru.. SU~
J' •~ ---.'-~~

duesle-le, I'ogu-ma, $) Iertare dHrue~le~nlide gre:;;elne mele,

tama~

o unim.e nelidit~ neamesteilupar1ita "ill lrel fete~


netillata~

oameni nica~uri.lui Dumnezeu.

t:

cala,. al illvata~ luln~na.nd pre eel bill€: credincio$~c III s "inlltele tale inv,at,atud Parinle.
4

l'

~ I

lUNA
·Slava:

IUNlE

,~
,'c
Ii

OITIorand mel 'neiuie sfi.1farile trupulut, prm infranure si prin osleneli, en rugaduni le-ei
facut

[itc 'Mitrof ane,

ZIdilorului dumnezeesc sluiitor de eele sftnte, prea slln-

1eniej" ea pre 0 podoaba a lui Iacob, sa! fericirn pre Fecloara.


Peasn a 5~ ,Iirmc!).:

pre un loc inte]egator al sfin-

pre un raiu dumnezeese, ca

catre dumnezeeasca

-· Ca pre

~i

aeum, a N,ih;'CitMrei:
0

',",, , . usa, care . dnee


l

inirare, ca

'nainte, cad eel ce s'a nascut

riimas

Dupa

.,i

"'(;,01'11"

a Nas,c.iioare.i.

i'nfrico~ata nastere ai Fectoara ce ~'i mel

a fost Dumnezeu, cela ce preface toate ClJ voirea,t-1arie' nenuntits, de Dumnezeu da'I,

ruim.

, I'}~ dnmnezeea,'S,?8
i,

ostralud\,Ll ea ta Burm~e" suHelele ceo .. lor ce nl~lneca la tine eu dragoste" rna rog himinea-

Peasn a 6, Irmos:
MI1t">f:ll

y,ietli Ifii.l:<indu-o, .
"I

'1za-Ie:. ca sate vada Cuvlnte aJ .Iul Dumnezeu, pre tine fldeva-

~,chellni din ne,gul'agre~elUor.


D[JITIneZ€e.~te

"ratul Dumnezeu, pre cela ce

nezeescu] Duh, Pa.r-inte prea

scrle in inlmlle credmctosilor euvantul Darului prin durn1

imba te Iiind aseu1i1Ei de Duhul: prln !!~"eleg~re~. en condelul scriltoruhii .. blne

si cu cugei loerte curet sa,var~ind cele dumnezeestl, ie..ai facut curet,


il

sflnllie,
1·'

~i slulind lui Dumnezeu cu drep'tatea inimil Ie-ai artl-iat farti prlhana, parinte Mitro£ane.
ciuni, slujUorU idolllor, s'au aratat acum slnjltorilui DurnPrin cinstitele

sfiniele sfintelor cele Intelega~ ioere, desavar~it lainuU 'iIlV€'fj


luclrea

zeesn, ea unu I ce . t nu' In

Inva1andl.l-te

cele dumneA

(Ill

eu Duhul pre credinciosi strH~

tale rug·a~

Parinte.

T reimii,

prea

sl'il1tUe

Sla\l!a~

Atotliltoruhil,

nezeu: pre cari scoldndu-l vredniei din eei nevrednici, te -ai arii-lat vrednic slujUor
..,....._..._. ~-'

C:u eurqerile do~~melorlale, ~ lnnecand doqrnele cele lurhurl ale nedumnezeini, te-al aditat ca un riu, edapand adunarile
~
. ~.

.._.---------

IN PATRU'

ZILt:

====-

51

, eelor bine credlnclosi, Ii prea cinslite,

Ierarhe

UifHorr mal 'nainte a scris, zisa fie noua, cuvios, feb'f) riiulale, drept, nemflnet, osebit de paea.to~i, sl unit prln cadea
cand ~ Arhiereu
CH

nic de scaunul impar~rtesei ceecesia se

,I ael! In, .a Nascaroall'ei:

nratat om desavar,sU, irmolnd le,gile nrei~ ell cuviinta dumnezetascs, precum sinqun sfie, Fecloarii prea curata, care el ~, incaput pre Dumnezeu,
I

san1811fa In pantecele tau} s'a

Cuvaniul,it~gro:;;andu-s.e

fara

Duhul ell puterile ceresf cele I .. d de sus, careie avan d .... rezIn. ,",' neala spre inlreree celor slinlc, pururea slfi inaint'ea scaunului Derulni, cerend sa ne dea noua

IINnlosul:

Ja llmenul tau eel lin aLel'gand Jl ",$triy ciitre line: Scoate din "sh'iclidune viatamee, muh lui..lostlve,

vie'tii vazand-o ina),Jfuidu-se· de Yiforu~ ispitelor, Harea


r

mare luila) $i sa aflam Dar spre ajulor in vren1e de trebuinla. '


Deci pre acesia dupre datorie sHlv~ndu~l~a pre eel ce lumic nat a luat Our dela Durnnezeu, cu un gins sa-l laud§nl.
pom€lfllirea cellli db1ltru sfijnti pilrinte,mui nosiru Mltrofan, Jpa.triarhu,[ Co·n9tantin'D po. el, Stih: MifrMIl. c pres ferielte de maica, pim a nlu 1 te-al dssp 8.rt~t, . Aoolobt;:-::tL mutat uLlde~lill Tat!l tuturor ~! !'o1i1vi[, . )Htro.fan Intru fl.M9:!\t~ !una, ![J II patra Z.1. Din pil.mlfltl,ll eeirodltor apuind, e~ mud.
stantin

"

I
I'

.nww ace:asta lliina ~n 4

z:il!e,

CONDAC glas'lll al 4~le.a_

,i

povedul! in mijlocul de Dumnezeu purUUorilor

Irolon, pre huninatorul Blsericit eel luminet, eel ce ,(I 'profiinta cu TtlfaJ~ carele ~.~ scaunul ,cefalil
0

Pr~Terarhul lui Hristos

POOobie~

Cela ce te-ai I'nal~flt ..•

JVH~

'I

CuvAnful a Ii de

pffirlJlJli, pre

irnplar~te~ti"intiliu l-a Impodobil,


nezeu hnninet a lua], cu un glas sBi-1 liluduhl.
rc o s,

a fast: tn .tilde m,a:relu:i COtlrii.lld. fin it hd Dometle, carele Dometie era. kate Il111pti.Tatllll]l Prov, 1?'i a nascat dol. fedori: pre PFOV ~i pr,e Mit.rofall. Dupa A.cesta

rn~~iw tru,p:<'lIut a l crestinilor,

!;Ii Dar de proorocie dela Dum-

aeeea acest MitrofaD. eugetand en socoteall iDtreaga ca c:redin~a idoH!or era riHa.ciU ~l. nlinci[loos~1 a \'enut if! credinta
j

zand, pre ee:1ce ,era sa fie vred-

graUe, marele aposlol Pflv,ei .. gura ~ui J-Iris1os,depurle va-

lor lui Dumnezeu,

(jrtiilorul

eel lalnlc al taine-

celor ne-

lui Hristos, ~l se bote:i!i! :intr'ilDsul. ~i merg1lnd ]a Vtunt.i:3lI iOC!;1iacu Tit ep.is.copul a.celeia~i cetlt;i, carele em om sf~[lt ~ipur'HHor de DI.1 rnpeZleU I carele v1z:dnd p.IIe Mitrohm di. 'era impcdebit CIJi fapte bane, 11 adaase la cI.imsul blserieii. Deel, dupa moartea epi~ooplllui Tit, ]u~ scaunnl Dometre, ta tal sfa.nt.lll III M'itro [i31nJ, ~i dupa moartea lni Domerte s,'a B,cut episcop Proi". fi:ll] bIdI ~i iHnd Biserica sece ani, se muta.catre Domnnl, ~i jndatA se sui tn

( \ (

52

LUNA [UN]E. sii,ytl.fl;l~L

ce s'a fa-cut. 1,3,Nieeea, £e:dMirrofan n'a fost din prieina s.lilblciunil ,~i a bal~ne~l, cad ii'ceiL in pat, ve~teji[Jdll!l-i-5i'!firc:!asca pllliere de tndelungarea vremei ) ei arn.mis pre ct:~ mal irttMu dintre preoti; pre Alenndrul barbat einstlt, pre carele ~i mo~teal1seaunuhl!i 1'.iI. facti t. Cad llltcrdl1du~ tmp!\~ ratu] cu purtatorli de DumlleIeu padD~, ~i sildqiodu,"1le. S~n(ld.ull ~tnnd a. ri":; dumneaeeseului MitHlfa~, d i s'a ad.,tat dela DIiIDnezieu, cum eli Alexandra, ~i eel Ire ern si. He dnp1i dansll~ Pavel, erau tsC'(]s,iti !iii ph'euti lui Dumneeen 101. t>11I~bil 0 ea a.ceuta.lle,ci adormiad Sf~(lt'Gl~ g'a mnta.t: dire Du'mn~:;:;ell,. 91 .se face pomenirea lai to su'Dta biserlca tea mare, ~i cjllstnul sail lac~J ce este aproa,pe de ~rantUil marde mccenic Acach:ie i:o. cea I;:Il ::,m.ple acari, unde :5Ie a.11a.cinstitele ~ eel dir,dill citul acesta
l j

pwt.erea ~irnp:tdl~ia, mltAnd 1.1,-0 dela Roma i eea veche. Deel str:!ngindu.se Sinodul.

scaunul Viz3ntici M'itro,fa'l'!. fratele lui Pro,v ~i fiul lui Dome-tie, pn::' earele afi1I1diu,-1 rnarele GOl"lStantin episcop 'tf} Vllantial'~,i lu~nd. aminte ~i .Ia buna (apt;\!! a lui, ~1 la tocmn:a fir·e! sale ~i la sfili'~en.iaee ilve;a, spun d filum... pu~in pe'nuo d~nsl]l~ dectlt pentru i placerea loculul cedtii ce ern cu aer s<lI.lA.~ tos, ~i roditor ~i M.ngri mare, asezat UiIld k1tre doua "P~l1l ale lumii: a Europei ~i Asiei, a i!l'ldl!'~git lecul, sla flt~U.t asupra lui ata.ta. PQhill ~i nevoin~a, ~i, nn s'a scnmpit die chel bJlc3:ilt ~ia iidrt m-ar.ea eetete a Ccnstaennopolei, care bir\l.i~pr'e hlate eele Iacute de oamenl, ~i eta pre dea5iUpra "Qe.lo['a. Intra earea a. ~egat

lnlru a.ceiil.sH. l" euviosul MOllie, eu paee s't!. ~

Stih: AlQDie pre IU.crat<lfUll surletelor tnduleeste, Ca (!;~lce stogde 1:mrdhilti ill eria suU",tlJhli Sa u Sf!:iinMe~1.e]n teu a.ce<l.81fi sl, ';;fintel~ MiIU'L£I.~i Marm sltrorile lui laza,r. cU pace $'aU savar~it.Stlh: Sillrorll(: lui L&zir, Celli] am Vililnlflj. cabe Domnul s'au rnm~t. Trebue a crede ca ~i dinrnoarte $I. se face W.ibode au eugetet, , Cu ale lor sf1nte rugaciU'ni!. Doamae milue~~te-ne ~i ne Amin. mA.ntnC:fi,te pre nm,

D
Jj

,atator de roua cuptorul


,Ja. f~(;ut. l~g~ut c~V19~H:
...... I I!

...

"lor Un~n, tara pre Heidel "arzandu-i porunca lui DUlU~nezeu1 pre mun clto rul l-a }JP~ecat,a s:lrlga:: Blne e;di euvAntat Dumnezeul parintilor
i1nO$tri:.

I~uminandu.ie, intelepte~. ell Derul Duhului, prin plecsrlle cele c.atre Dumnezeu sl ell 1mpart:a~irile, te.ai UiclJJt stea daHitoare de lumina? lumlnand pre ce:i ce cantil:: Blne esti cuvantat Dumnezeul pa~rintilor nostri,
t

sfintele

~1.11 i

moaste,

eeea eEl a v:i!l!luit· ~ih~:e;tr..e~te ~i en euviesie, .ueca[l!;,. ' A !1ljllnge 10. desavilrjirell til aierg!ue.

{!'Itm l\ceasta z;i,

cuvloass

maica n08S!l! SOfl8, ~mpe-pri.nn

Paeandu-ie tu laca~prca sfant'" luminsf ell faptele cele bune,


ai avul en .sfintenie pre 'Ireimee ·'d·~"'" cea n-ezr:I~:a,1ocuillnare '" tru III line, strigand: Bine e~ti cuvanial : Dumnezeul noslrl,

Sti't!: Lumea nu

ti"\<'i stitut tie S0t10

.. bLlllilt~~or

lntru ace!lst~ zi, !>linLul euvios mueenlc Ioae egumcnul m~rtii:sti!"ei Mon9grieil ln sac bilgl!il ~,i l~ m are ilj'I;l!v.;a~ !!' 11 sfi'ilfrr~ ic

pann.uor
Slav;i :

Still,:: De ~.i ill 3!1C euprlns, ~i to .I oc adllm; e~ti ascnns, In.sti. cerescul 10c pre ti ne Joane te arc' ellprlns,

chil fiji" ell dumnezeestile priveghe:ri, al prirnlt srrJiucire dum-

bepadand sornnul dcla

0-

nezeeasea, care te-a facut pre tine Inger lumlnll, sta~p~. mtEirire credlnclosilor, ~1 ,odevarut ierarh.
~i acum, a NAs.clitoarei;

,I

falui necuprins, se cuprinde lrup~te 'in sfinurile tale, PreaeufaUl" lrnbracandu-se cu chipul lau~ ca s,a luiintuiasd:i pre A-

eel ee sade in sanurile Ta-

eel dintfii prin nastereate, pururee binecuvantata Fecloara Nasc~aoare de Durnnezeu, ~Ila1 uu . ],avru ... ~'... re B IU1-1 • O' .,] cemem 1" :u)::'1 ,. "to .• cura- e pncmm 'f oarea man rUU'Ul fuluror,
Irmoswl: Sii Mudam; bine sa cudnfam •••

D~in vapaQ cuvlosilor roua

dam, fac§ndu~senou Adam,


Pea5na 8, Irmos:
Din vilpaie ctlvlolli1OL.

.cu apa 0 al ars, ea toate le J"faci Hristoase ell .singura voi..rea; pre tine le pree inaJtalu '" lnir.u toti vecli.

~,ai izvorit" ~i j,erlJa dreptulul

, I"; U smerlrea

I
n

'~.
V

fa al smerlt pre sarpele eel trufas P eridte, prin curatele tale .rug.acinni tn,a~t.afldu~iecaire Dumnezeu, Penfru acece te cinsiim int'fu toli vecU_ D'umnezeu ei cnvanl:atpre Cuvsntul inlrupal, $1 popoare HiiizbilvU din robie In~eH.kiliJnii~ '90nind. d~parte idoleasea eredinf.a ceo rea .. p,arinie ierarhe
J

te:ai s~la~lu.!t ~ A .. hlereule, candu-te bland intru neraulale~.$i te-al unit ell celele eele

npamantul eelor hlanzi tu ':

!a~

tH!tHoI'.

de sus, de 'lot infrumuselaf cu dumnezeeslllestraluciri, eu lolul food cuprins de lumina buna ..


Siava:

( ~atoruIe.
1
~

MUr()fane de Dumnezeu euqeB,inecl;lv&ntiim pre, Tatil ..,

~, ,..... ,.,,~,' d e VI vlaia avena ..•. po i'rrva 1 cuvdntulul, si cuvdntul nindu-fi ~ upre Clll\'un~a • "'. .aC;(I:n . te ,j dunre cuvl' f Vle~ll,f.... ~ d Ill·.. ~ plhl de zite' ale Duhului, le-al ~ mulet catre laca~'l1ri1ecele die
sus, Parinte.
Si aClIm..' a 'Niase.a-roHreii:: 1 -

zee~t:Uestraiuciri ale Ingerilor, ale petriarhilor, ale rnucenicilor,

PID'ive~ti MUrofane

durnne-

pre Iubilorul de oameni, sa deil ierlare gre~elilor ~i indrep (are vietH. nouB! celor ce te~,iiudalnl Cuvloase.

ale aposlohior, rug'iind cu d§n~.ii

:'
r

~,

Izbf.ivindu=ne de blesfemul

s'a poqorll ploala In pantecele

ea

,.

aCYIil'l,a

tilasc:ttoarei:

picamra cee cereasea

LUNA llJN]E

in~elaciunU, a plouat prin tine Dumnezeu daruIHi

tau Fecioara, si uscand paraele

nesiricsciune oemenilor, s! Inanhnre luluror, ceca ce e~H de

INTRU ACEASTA LUNA


INCINC[ Z[LE. Do ro,llelu! a~1

l.. 09U11: m

II

) I)

1~carele nu euieaz.a a ciiuta ce~ .Jele inqeresli : tara prin tine i?Preacurata" s'a aratai oarne,}nHor Cuvaniui lntrupet, pre ~ nCQf£4e slavindu-l ~u osfile ce~ ,)re~fl pre tine te Iericlm.
'I
I

Pre Dumnezeu a-I vedea IlU est!? ell ptdillta oamentlor, spre

Sfiilm1/.d sfi n1itul m u eeole


~pi5Qoply1 Till'ylui"

L,a Doamne sl'rigflt-mn, SHhiiNEe glasului

a-lea.

SVETILNA. 'PQdQbie ~ Lurn.i.o!i neschil'J.lb~tiL.

Pl'iluind in inlme Ia lumina cea cu trei luminl, Ierlcite Mitrcfane, te-al aratat mare lurninator Bisedcll, Iuminfind pre cei ce cu credin1'a. s€ inchina unui Dumnez,eu in Treime.

r.5.talu-te-al tabla dumnezeesculul Duh, de Dumnezeu ferkite Parinte, avand scrise -intru cunostinta dumnezeeasca dogmeJe cele dumnezeesti, cu a c.aror descoperlre a i lumina ('1 pre eel ce se primejdulau intru necunostinta Peuiru aceasle cu rugaeiunile tale, cere-ne noua luturoe mare iniHi.

~ stdilucilor de' lumina, Nasca~ toare de Dumnezeu, -cad din i; p,antecele tau a dlsarit in (ulne ) lurnlne ceo mal presus de ani, ~i a lumlnal pre tali cei ee '.c;_,u dreapta credint5 le lauda} Na-

'haca~ [umlnil

A N1i;sciitoa.r,ei

te-al ariitat,

ba preoliei, Doroh~(~~u hucurle c


cereasca,

'eu durnnezeesti curqert]e sangiurilor, v8JPsindu-ti podoanezeului noslru, celui ce da dansul, ca

,)

ai intrat ecum in Blsertce cea


Co sa te araji DurnCUa

nunile nevolntei, rugfindu-] pre

scatoare de Dumnezeu.
~~u ceala'Ha

nlil.a.

sa

des tuturor mare

:I

slujba a. IUtreniei dupre I"anduiala ~I, O~p'U!l1ul'.

.. !t~"_,",~_~,~,.,~.~~-"~",,.>~.,,._.~_.~~~~ ~- ~-.-~~-~-~_--_~.-. -~---'~'I ~_ ..-~-_.~~_, __~~--.--,-~-~


-:::ii::~ ==._-

V'iiafa [i-a fosf 'iutocmai cua Inqerilor, sl mucenia to prea , slraiucita, prin care ie~ai invred- .:: nici! a dallltul ell ingerii~ inlru \ bucurie, hnrunand parrlanlul ell l

\
..-~ .... ...=.,-~ .. --;--;:_;.;;;

--.'.-.~r-.oA..-...-

-~

... ~ -

.......... _,~~~

iN ClNC,i lILt;

55

)1

, aceasta prln rug~ch:lnile tale cere, sa se den nona tuturor mere 1nilH".
Sh'li'VaJ gJasul al a ..I ea,

ruinuni, ~.~eu inv€ita'iu['[ dumnezee~:ti" parinie

Dorotee.

Penfru

Pctlobie:

Mucenic.:ii hl;L,

slos, urrnaud Ierarhe, nu al deschis sfin1ita te gura, Improtiva color ce eumplit te 111.UnCeau;

Blandului tau invawatorI-lri-

du-se ell jale, striga: Va! mie prea Iubdul men Fiu 1 Cerasplatire [i-a oat tie neumul lido-

Junicea cea nespurcata, vaz,al1du~~ivitelLIl SpalllZUrat pre ~I.~.~ . e ." . .' ~1 . anglun• .lllClnn ·d~·b una 'VOlaun, fA

vilor eel nemultamitor? Vrand ~ ~ - r-- "" d e rm, 1 tme sa ma f ace tara ..• 'f<'. ue t'·

prea Iubile.

inlru ad§nd batr,aneje rabdrmd chinurile, infoca~ de dumneze, daf


easca

ci arafat ca un fenix adevarat,

STHIOAVNA Pr~~nioul~li.
S1I1,1

db. Ocioih.

tUe mucenice Dorotee, celom' ce ell credinNl stijv€ir~esc porneni-

rlcite l Ct cere rugamu-ne~ sfln-

sus spre Cer, lI-a~ asezal lacasul in preajma dumnezecSCU[U] scaun celul in chip de roe; 0 de cata slava nemuriloere te-al invrednlelt delrel orl Fe-

raVlla .. inku ecestee fi-at I sufletul t~u; $~ zburand in

S~ava, gfasul all '6~~a.

~au

luri, pre sfintitul mucenic Dorojeiu, edunandu-ne credincio-

Prefrumsetea ier arhi Io r, pre lauds sihaslrilor, alaula cen ell bun gins a sllnlelor irwafasll,

rea te, Ierl are de 'I'" mua,


,~aMdie va fi

pa col esi
iii

11'1 are

lnt"elepciuni, prin care scrfiru] Uisat Biserlcn. Bueura-te celo

infrnmusetat

ra~le eela ee te-al facnt pre sine


liJcHS alinfelucltei

sa"'~laudarn,

zlcand.~ Buell-

slln~ibde vietuiri ale sflntllor barbatl, ce pre 0 comoara le-al

~i aClilm~a P~azl:1 ',eului

tnpost,

Nasc;i\i(lal'el.,

spurcele ilval1d~ ce voiu face.'?' CU111 VO]U privi spre Iudecatorul? SUip'ana PecIoall'a roaga pre Fiullitau ~m Zid~tond ~1Domnu], ca lntru pocu,Inl-il pri-

Minte necurafs ~,ibuze mincinoase si luceurile Jatru tot

cute lui Dumnezeu si prin sfln~tele ta~e invataTuri ei maniuH

ce prin obiceiurile tale eele pUi-

iurma ta din cumplifa rea ere ..


din~a. Bucura-te cela (:<2: ?nlru. biUrali1ete prea adand ei tnfrumusetat podoaba preojlel, ell

rneaseii duhul meu ca un bun si milosfiv.

sa

curucrllemucenlcescuiui 'Uiu sange. Ci lin Inc0'la rugand pre mllostlvul lJu m.nez eu penlru
.. t" ~+t not, prea snrrtue.

i
I !

I'

56

lUNA

IUNlF.

ii 8C'Un1I,a.

Pl:'~;zn'ic.ul'lli.

la"l1 de ~!i>l,e post" a 'NiecMoare.l. in

de Dumnezeu, iu e$ti vita cee adeval'ula, care ai odriislll rodul vielei; -~e ne rugarn." roaga-te Siapana ell t I- .... s f· ,mlU eposton, sa. nu·1' tuasca.... suIletele noasire,
j.'

11as.d§toa,re

...r

A.dusu-Ierai pre sine t i Iu.i Dumnezeu Dar curet, prln viala desavar*ita, si prin cirtstUii mucenle, prea feridieDoroiee.

A Crooi;,

a MascawaJl'ei =

St'Orcandu-1i cugetul ce pre un struqur copl ai pus lnaintca credinclosilor pehar de veselie ol invafi~iturilor, Parinte.
Slayi,;

Flul meu sl Dumnezeul meu, prea dulcel€: meu Fjn! Cum suferi patlml de ocara?
Tropar, gla.su~ al 4-lea: ~i pbt!:l~ (Ibieei IJ riloe ....
Sfav;!!iJ~I Oleum, a PlPazntcului" Sa.D ill NA,5catoarr-ei"

vazut pre tine pre Cruce spanZlLlrat, eft 0 1'1ai,ea pltingfuld a strigal':
Preacur.aia, dadi. te-a
J

ln~elaciunij" *i illadapa.f euqe'"1 .... D t ee crecmcsosr or, pann t 120I


j)
0

Cu eurqerea prea inJ'eleptei limbei tale, ai incelal gril]urile


rotee,

!pi acum, a Nascatoamr;

Ca'IJti ..le ma sfarfitul caliif.

Ploua~nlim.iePcdoara picatura de umilinta, rogu-nla, sii.. i m '"' . "".,~ 1 speie spurcecnmea, ere estemfru rnlne,
ell.

,sa le

siavesc.

P~a!j.na3, Irm(ls: Tu c:rU il'lt~rire,a".

L~ UTRENIE
CANOANELE
All PFCi;Qiicullu~,fC:1iI Irrmosul p,e 8.
Q

lal'a d,e va fi in p030t~ cli,ntam,

Octoihulu,i, Af carui

,i a,1Sfintului pe, 4.

Canoi'luole

propovedulrii tale.. ru gqnlt 'oata noaptea ih~elaciunU, Parinie ierarhe, me ai '~ntarit cugelele

I')U.I, ~llgeflil~ p.~eainl~. Jept,:~


~,

3'CfOStih

la, Greci este acesta =

eLl mmuni si eu sfinti'f.e dog ..


luluror
S',av;i :

Cinstescu-tc pre tine prea [~ricite P~rinte ca pre UtI Dar al lui Dnmncseu, P'ea5na Faeere;;l lui' los,if. ~~ glasul 01,18-~ea. liI"mOs:

credlnelosilor, ea un pastor prea .sfin~t, inj.elept'e Ierarhe,

S
~

celul C!; a p~}v,a1uit pr,e n?ro~ul sau pnnmarea ROSIe, can"lare de biruin~aJ ca s'a pro-

a c.antamDomnu~lui

gerea cea s f,o to,!", .' t€-a pus. 1Tl -I,a,~l Bis,er~cUlui, il1telepte Dorotee,
pastor mal more dumnezeestel

1/nsu-te-a

Domnul

cu

un-

1'....·J

~_ .san. ~_""

Iumlnii, lunlineaza-mi ·toat.a:lnlma mea cu lumina cea dumnezeeasea, go ~ ·d"~ .... l....I· mn tmunerecu 1-pacarunn.
Ceea. ce csti
U$H

'i

iN cC.INC.I. ZlLE acu,m, a N'~.scii.t'oare.i:

e;;U infarirea. calor ce J' ale.argfi la tine, Doernne, lu e~ti .Iumma celor 'Jntunecati sl pre "tine te lauds duhul meu.
Sedealnal D'aw) al
POdo.bie;

Tu

Il'mo.suh

Fedoara Mai.ca Cuvantulul cea nestricatd, vijzand pre Cruce spanzurei, pre eel' ce a r,as.ikit dinlrinsa fara durere, ca 0 Moid't :p~Aingandr a sh'igat: Vat mle Flu] rneu ~ Cum pali,ue:;;U" vnlnd sil man1ue$U pre 0111 de

M ••e U~aHa cea .·

. AI Crucii, a

57
N;iscii,'ioaJl'!e!i;

')!!' .\

nespUrCaU::l

ocara pati rnllor ?

Peas:na 4, Irmol:

3·rea'"

erurile tale, ~l am :proslavil Str,A'Iudnd totdeeuna eu do,tDumnez,eirea lao glne dumnezaestl, ~i chinuindu-te, le-al adus pre sineti Da.f De-faiJ:nat-ai viforu] nedumsflntit Impiiralul celul nernurito I'~ nezeiril, eel ce se irtal1a1:;;i cu Dorotea, ;;i acurn locuesti il1tru caldura dumneeeescululDuh ai cea de sus MHropoH~ a celor pazii ininlile nevEiUlmaie cuvi~nUlinascuU, veselindu-le puruoase .0oro lee.
J,

rentru. m~rlurisi:rea .."

M..nOITI,leI

;:( uzit..am Doamne ieina ico-la~e,~nteles~anl )~~

'

rea, Parinte cuvioase, roaga pre

Hristos Dumnezeu,
Slav.Q,J ~i acu.m,

ruiasca noua mare nlila.


Jar.i de
fi tn

sa

ne dil-

a Pr-azni'Gul'lIIl'J

VQ

,pO$t~

a NasOiUoarer.

Inainf.eafelei lale ferieile 0·0rolee, s'au sfaramaf munlii eel silniei ai dracilor, ~i s' au topillrufiUe oanrenilor celor Yrajma~L

d u mn e ze e a s c ei facandu .. e s
l

Hu s'a osebit de flrea cea


j

,maremiHi.

; eel ee te-a pazii pre line Maice. ), sa dupa neslere Fecioara, ca sl )' mill 'neinle de nastere, lnsusi Dornnul, ceea co e$ti cu totul , fara prihena; pre carele c U 0 sardie roaga~]j' sa d.aruiasca nQua

trupin panillecele Uiu cl inlrupandu-se~Dum.fu~'lPu a ramas,

tate),fahdai chlnuindu-te, Pentru


dcita" si sJraIodreamucenidlor.

. und ganrt din cetate m cetj.. iii;

iii.

sravi.:

aceasla ai dobandlt slave ceo f'e-

si de viforul vietii eel p'ierza-

Mantue'~te~ma de
+ ',",

"

~j

ac:um,a.

N'a:9citoare,j:

suparari

tor de suflel, ca cu credinla sti te Iericesc, prea sfiimta pruned, l'\.'1 ..... p. l' aiea ,eemara.

J_'I

'I
I

LUNA ltlNIE

~ sire.

Intru lumin a fe~ei tale, ~ ,.Hrlslo BlSE', a s.llrei1:ucit de: dimiJ1ueafa laude fa in inirnile nonc .

Paas na 5., Imlo&:

'illnoa.... ,ne.cun.o~,.tintei, zl pte~ a cunoslintel de Dumnezeu,

dUlnneZQ1easca cuno~,dinla, ai a-

Piindu~tru. sufletol luminal de


i
)

1',

ralat ell scrisor] sflnllle vieluirile sfinHlor,de: Dmnnezeu Insullale Psrlntc ..


Sla'la,:

~
)

I cele mario Iererhe Dorotee.


\
"

inlelepclune uitandu-te ~ c~Hredurnnezeesllle rasplatiri al rabdat prlme] diile, $i sup,ararile

Cu

puterea dognlelor

6laslill

euvlnielor

Utoare., au strabHhJt 1.01paman,tul, prin dumnezees cul Dar,

st celor vese-

tale,

prea fe:rieHe Dorotea

,~ ea 'Ireime iniru 0 unlme, ai d\ siplt trufia cea de:~drhl n. nebunieimultimll dumnezeilor, p,arinte Dorolee, Heyr§nd Ie: inchinl lucrurilor mainilor eelor farade1ege" ai rabdat sl.llparari$i. prlmejdii, sl dureri de bfiti1i,ml!Jcenice Dorolee. raslirU so a relui, celui ce a striiluell mei 'nainte decat lucealarul, prln care cei
I

Propoveduind dumnezeeas-

~i a;cutrl, .a NasGitlJ.i'lrei::

sa

Sialla:

Roagil P edoara pre Dumnezeu, eel ce l-ai nascut facan~ du-se oro, (:0. sij m,a mantuesc de foe sl de lad.
~l'lItIiosl!!l·;

i'

'I

fiainaluI11inoasa da·mimie" ~' c ..... raei ~,ceHI e leimt brae cu I lumina.


~,ca cu
0

Pa ell tu-te-al

'i

r~Hrisioase Dumnezeul nostru,


OONDA,C~ 9~asu~ 011 3-fe·iI.

haina, mult milostlve

,~cum, a Nii:i!lea~oare~,:

P,odo'ble: Feelonra a~HizL.

din inlunericul celor cumplite,

~' fill
l
)

) cura t'-' a.
)

vazut lumina Fecioariiprea


Pei;"l;sn,a

eo.a,

IMilOS:

lntamu in pusfnieie eu cuvnnta

~UeMueenlce propovedulnd, dar dumnezeesc sfant pre tine lnsldrn te-al edus Facatorulut ' :i
vietuind, a doue en mucenicie tare pai~nlind; sl dupre lege al '

Cu Invalaluri ortodoxe sfln-

I Iai !'!,a 1umin Q,as1i. dli -mt ml 0 .. _

, lurllor celor 11nprotivi'~oaref pa,-

;:( "\lui-at inmlainfierbHnifatil ~'8. su~]i_i;r:j],e -D'U~l~tlui,cm~ea nsrpea :;;1 lopea g,eru~van-

lua~ rlispl,atirea binlintei deli)


Hristos Dumneseu.
leo s,

dnie Dorote1e.

Prepovilll uitorul eel de DUm.-

iN CINer

7.11.£

5.9

i.nsufIat el Tirului, pre slrilluci-

pre Ierarhul eel de Dumnezeu

nezau

inteleptH all sihestrilor, ~i

eel LrHlurator ~i f1e oameni Iubltor, pel<lru mi]q)~~v!rile mile! sale" rara, de toa.t~ n!dejde::t.ne-n Jz,b~Vlt;
Intru ~ceastcii Zi> pomc!ll"jrea s fln~i 1m muceniei: t.h,rchilill1'. NLCaridn.l, Ip erehle, ApQ]oo, Leo,'
"

tul hiruifor tnire mucenici, si scrlilorul eel ales 'inirll amdn-

nid, Arle', Ghenrghte, Selneniad, ]rlileu ~t Pa·m\'o-n. prin.s,etJ€is' Ill! to pit", N"e~fA.l'fit~ ,'1esfl\tiiri D tJrun~z>c:u le-a cHi.ult, r

rea le dilrue$te nous celor ce le cerem, rasplaiire pre ace.. stea luandu-le dela Hrlslos
~ ~ ~
'I

dinfari de laude, pre Doroteiu cel ce 'indunluezeit a. Inn1ul1it darurile lui Dumnezeu, si puru-

doua, Ioli sa-l Incununiim

cu

S,lih:

N evoltorllor

zece,

carii

prln

[Mine

r;.i

Ac~t!a. pentru Hristes, ~ipentru ere ~ d~nta cea tnt'fu dA..fU1.d ,thirnni~i fi.i~d de igbemomd Eghip,etlllm[ eu fl.::I.ma.Dzil'ea, ce
j,

setea ~icQ s~saq~il".


eel din Rotrta,cu

irigul" lu.ptta mueemei

al!l

Dumnezeu,
Intr'iIA aceas

lntru acet\sHi zi, sfid.rltul mucenie

pac-es'

Q,

::;ZviL1il.

Hrlstofor

~I SfantuWui sfiintitu'ul muceJ1~C DO'l'oteiu~ ep,is,~O,pUiI Tiru.lui. )1 ~: ),


,

t~. ~ I1t a in 5~ ;;;:m~e, u

p'oHTIenirea

S,t:ih: .Zice:l..Hri;tofor:
voi niibdiL

Nil

in za:d&r tijere.a
ma va In-

~tiu ri Hrlstes cununs.

cu mull" cununl

j'

Stlh,; Doro-L~iusice : o.e ~i sunt bUut, Dar J~ pn.timile Hr;s~~nului met] foarto departe sunt, L u i DMO,ndu, tn!ll ~[n~!;!i; zl, 1 T rupul de rt>nele blitail 0'1' i. ~ eo to pi,.

1 t ru a,:ea:s~a zi, 1if.il. a tu I til u ee n ic '(.0 nOLI eel n din Roma, 'in .M:!I.re aruncat s'a savii.f!lit"
f!:

Slih: AfundiIlfld!u-se Canon til Mare, nimc-rH,


Foarte blue de mabil,e: Domnutul

Hman
pu-

II

fl.ind

~,@I!t'

pentru goana ce era si1 fie, l~silndll-~i nasa ~i nemernletnd, se dose Ja, Dlospoli,

Ace's.la a fQ~rtpe vremea lui. Llchlnie, 'In :zilele ]ui mo,e1i~ia[\ ~i Msximiau,

vi.!uit.

In tru ill ec asta, z.iJ ",ran tul n oul mucenic M,11rc'u;l eel ce in Hio s'a nevoie if!. anul 0 H"ld~ opt
sute
.a'i:l

unul.

~ Deci dac~, murira acesela, el s'a dusJa Til ~i ~i ~ndrepta bise-tical, pl!li 10 zllele c:ah:;1tomlnn. de lege Iullan, Deei atuneea iari1~i 8,'<1. dus Ii!. Diospoll, TllSill niei aeolo n'a puurt s~ seape de lnchinatcrii de ldol! pentruea prinzanda-se de cMr,e boerii lui Iulian ~i r~bda:nd multe munci, :e.fu'na,I:l'se h."ltr,ll :adoiil1id h~tdne~e', lua, CIlfl.m:lil.

Stiht::

.'?i marc

lliudia..Hlo prE: tine

M.A!rcute

. C[l.r,er~ prin e.illgcle mncenlei ai hlcitii!."Incununare.

ca1t.;gtlt straDeamne

milue9te~ne ~:ine m~lltue~te pre noi, Amin.

ell

ale

lor sfinte

l"ugi;i,cionij

tlmea,

lntru aeclc chinnri ee [,)3calcal in sufletul la Ormrmezeu, .... ,] , . CU~l.:t.?·.r aia.. _.cu i~~.'.c .IrazfiDCid.ca eraatuneea de 0 snta ~apte ani, it' _ ,._ ~f a lasat multe scrtpturl bis~rill:.t~ti ~'illefl~,f)I, ~] focu~ Ul roua l-eu ist.Qrii eHne§ti ~i .Iatin~ti; caci cl t>Ja prefacut, strigund: ~Blne e~ti .. foarte ~thJltor tntru amandcua limbllc, pcn t lJ ~fll rr!1!llt31 sa MvoiDli~ q<i lSCU:!!i~U!afirei I"~ cuvania'Q a rune .U111neI' • Siih'@. .zeu I.... In veer, e maceniei,
dfindll-si
m ""

Tinerii

Peaslilla

evreesti au .va_p. D

7', Ilrmos ~

i~

~
\ ~

'-~-"-'~'- -

I II.d~'~~:_~~~~:"~~~:~j:~::::~:_=:::~~~~ .
111.. '"

{{".tru aceas.t~ ~i pOJIl¢r1iJ';1;;1; c~l~iil ell eu iublrea de oamen i vim ~se asuprn no ilstrii ~nfnc~~~t~i g~oazi. i nevoie," ~ I:apir;~_ hilrb!i!i~(~~. ~a(!] prel dreptate el",(Jfn ~il. l.m rODj!t de dan~ll,

in.

t'ir,ij ta:' u-te-ai S ~'8am un~[un inoasa, paainle Dorotee, ell stra-

;(

'-'~

l~

.ii

til 1

'I

._...

._

.'

6()

LUNA lUKIE

nand sulletele, celor ee cu eredinta shiga,; Bine esti cuvdntat Doamne Dumaezeule inved.

batraJlife" pre Hi sflntite Ptirinte, podoabe mucenleilor.


:Bi:nec"Uvlrrhim pre Talil",.

I'~ ire c~ile vletil, pre cei ee striIe


c
(

pie, 'I,e-ai abatut dele prapastUle i"n~ela~ol'ului,sl ai indreptat ca~


galU;

11mhldnd

t
I

pre cajk cele dre-

1 Durnnezenle inveci
Slalla.~
;

Bmo estl CUVBJ1tat Doamne

Aviind viafa lntocmei cu a ing,ertlor dimpreuna ell ihgerii stai acum t[1a~nlleas caunu lul SHIpanului st.rigand: Blnecuviiniaji toale lucrurlle Domnulul
t

pre Domnul,
ac:um, a Niscitoarei:

.~

i~
I~ , ~.
,(
,( (

Bine e~fi euvantat Do a III n e Dumnezeule In veci,

rurea pomenite, si cafre apa viciii te-al saHi,~luit~ strigand:

eueuplorulsangiurilor fale:puploile ai sflns In~elaciunii


Delega1iurile pacatului sea-

Fecmoara,

,I

B-inecuvanlati toate lucrurile Dornnului pre Domnul,


Sa Fi!iudaml, b~ne, sa cuvalllili:\:Iii'II •••

purt§nd in paniee,e pre Cuvenlul eel prea frumos,


caruia cantam:

Prea frumoasd te~ai ar.ataf

'i

,I J

aeurn, a: Niis.t::itoaMii ~

pit iiciilosld meu sunet. Nascatoare de Dum nez eu sl spre Ie , draoostea lui Durnnezeu arattl-l
I

de."iftvar;;;ii ce cu credlnld
siHvesc,
.... In

nezeu

Nascatoare .

j,

veer ..

de

Dum-

sa te

Tinerii cei gri'Hluri de Dum"nez€u, 'in cuplor cal.cfind vanPHIO: eea de foe, au C8l1tat: ),BineC1.1V,antati lucrurile Dom"nului pre Domnul,
Peasna
[If n~tere9.

9~h'n'IQS ~

smeril Parinte, srnerindute intru Domnul, e;i strigand: Binecuv8n1afi 100te I u c r ur ile Domnului pre Domnul. te-e
~.

-· P

Peasna B~ Irmos :

Tlnerll eel gdUorL.

re ~ar.p. .., cG!rel.e se. lruele feste iniru r a u Ia t e, I -ai

rv un Iersrh
V

pururea Feciuarei ...

impllnltcr ?~mnezee$tnor

prea ales, si

rna lut Hrlstos d'itre Dumnezeesfile lirnanuri, pazindu.~o, pre dansa nevatamata de vl for e protivnlce, Parinle inlelepte'.

poruno, eiindreptet fur-

Ldru prea adanci batranete

odlhnesh Ia loeurtle cele netm ..

saIa~lun Zldltorul,

ca

sa te

sflnte, ce un mucenlc viteaz, ea


un faciltor de rrtlnuni minunet,
kE}: x i5& is eS=::=::::;::::;F---='~ q-=-~'_"-'-"" __

C un sfin1it lucrator de cele ..a


.=--+&&-'#';2"

7C ........... _....,'!?S_,-.o::.;.z -...· ..... ..... C:?E**15§ii22¥G---=·~_··&4!M*43&ye~-...-i'7Hibttir"~Y

~ ~ ,

iN ~ASE 7.11.13
SVETIiLNA.

61.

) en un dumnezeesc scrlilor de cuvinte, ~'a un stEUp HI credintei nemlscel, al dobandit slave cea

vesnica, Pairwlilte ·Doroi',ee.

,1,

daruri eel Or hpsitl ca un Dumnezeu eu bunatHte ser1ci~ ca un Dar dumnezeese, spre arEHafamsnfuirea credlnciosllor, Pi},rinte Dorotea
S~ava.:

eel

Ci2: da

I~I

bqqata, te-a dfiruH pre tine Bi-

bine primU te-a~ adus 'Oomnului ni.u~ pre carele roaga-l neince1.at~ca SH. ierfe pilcatele noastre celor ce sav§r~iln pomenlrea ta, Do-' rolee, prea 'inlelepf.e ierarhe, .~i arata-ne, parta~~ sfralucirH. h}~e~ a fi Impreuna en tine'l~icu ~oti credlnciosll robil lui Hrislos,
~ eealalli ;slpjbi a Utt'eniei dupa ..amluiafi ~I O~PJusbml.

Dar lui Dumnezeu

flodobile:

Cu

licel1ljcji

~! suim ... n.e

nezeu :Iuminala, a rasari1 in lume, Iumlnand pre credinclosl eu razele darurllor, pre care rnarmd-o noi, arats-ne par'la.:;;i slrilludrii celei Dumnezeesti, care este "iniru tine Pa:rinte.
~uaeurn, Il _
a N;t:iscaioa,rei.

POluenirea fa cea de Dum-

mala tn.aintea lui" pre-a curata Fec.ioara.

Hrislos, earele toate le poarta • ~I ~ cu voia sa cea numnezeeesce, roaga-l pre' dansul PreacuraUi totdeauna, co sa indrepleze rlclid'irile mainHor uoaslre, ca t,a-

veea ce

POl" 1

I. '" llHIH11 pre ru .......

VELI: L.f!. tipi.e Sf! priiz,m.i~i!'i'l: amarluQi :sfiI1Fi, .;u 5Iuj be de ose [I,He. Lara flit lzvodllli eel indrepta.t J~ pre-a Slit~tittlle!pjsoop nl Arge,olui,l'il:Jm:ai si£im.uI llarlon I :I£Iiol. ~ll.ljbiil, La UOElLnne, strigat. .. m, StihirHe, a g1asul ·iill4 .. e ... I

pururea F ecioarci, ,~ 1}oee <leel· s'a la.r~tat I1!aJ 'nelnle , t ~ ,J pul oru ul dI'(l ~.ege tn munte ("prin foe ~.i prln rug" spre 111Hnn1uire·a I'Ioastra a credinciosllor, "cu c.iinfiki netncetaf 0 s~aviIn.

Hasterea

IrmoslU~:

cura: t.... ~I. ....f '" at In,rallare £........ _,ara lnasura~ stare de' 'ioaU. noaptee, mnilinfa dumnezeeesca, credin·ta.• nadejde ade'loralfi ell milo8uvu'e Bgomsm '.~ €l1Clle paruue
.t:: .' •

Podoble; D.llt-<li :seItLTI.,.

laa .nemtUl.8lB., ra _ are sl bland-eye, sl draqoste


!

t.....

..... ...

JI.....

....·-bd

--

d f.

..11.

."".

"

pre paman~ cu. trupul, rugaforule pentru 8uflet,ele noastre,


-l:;.";(x...,., ..... · .... ..., _

Ilarloane, ai viietuU ca un ingel'

>1

62

LUNA . .IUNIE

.resc ai lost Cuvioase,

Llyer p.llnlantesc~~i.

0[11 CHi7.)101'

de rrulostlvire, nolan de minunl, ehezas al pii-

u:mmnla~ piiriu

de-

zeu cu adevarf.lt prea rodilor,

cato~ilor~ meshn Oil lui DUIllne-

na:scut, lo.wfandu-le pre Cruce, strigand) zicea: Acestea fi-au r.asplEiiit ·~eSHlpiine', cei ce s'au indulcit de darurlle tale cele mulle? Cl n1H rog~ nu rna l,asfI pre mine singur.a in lume, ci

, nelelor tale, netezesti 'fetele cer

carele cu unluldelemn al ostelor ce eu credinta te lauda pre

grabe~.te~de iflviazEl" ca sa scoll dimpreunf pre stramosi.


Trop,a.l'fgl'a:sul' al a-I'ea.
Cu eurge rile l.acrlm ~JIJ r tlllJ.e •••
Slail~, 'i aCiIlIm,

fine, 'fer~citellerioane.

a PNlZi1:icu,lui'. cirtu.

.I

zeeasca, cunoscdndu-se ell toful prea lumlnos ell lucraree

De dumnezeesf in uHari lurninandu-li-se cugetul, s'e facui mal pre sus de pahrnlletrupesti, care purla ehipuri neamesleoate cu cele de josJ,~i Inseml'lam sinesi frumuselee cea dumneDuhulul, llarloane parintele nostru. podoaba slhastrllor.
S:Eava.

,D'E:); fi in p Dsi 8. NisciHoarei. va

Gauta

la sf.i""itul

LA. UTRENIE
CA:NOAN,ELE.

h'lra de va. fi in pas,t, a Nhc.atoa"'~I.

'i

AI Praznliculul eu I·,rmosulpe 8, iam de v,a Ii in post, amindouA Canoan91 e Octoihulul', ''il'l al Sf~rntulu~., el 4. p
1 l

acum,

a P,raznicului.

Peasna 1, glasu,1 aJ 8-lea, Jrmos.

Pre fine pataJIu~, el prea cural e al lmparatului, Ie roq, ca pre totulinlinata

.;:( u ~~c... t-ipa. !re-:. r~~.,.~o ca. I.),r~~ .a~, 1 ~r!;a din rautatea Eghlpetua.
I

rtHe~-te-mi rnintea mea cea cu

una ce e~U mult laudf!Ul., cu-

de toate ptlcate]e~ si rna 'lesela sal~luire Treimii celel prea indumnezeUe . ~ IW ell :mantuindlu"lllat sa s avesc

ru

lumina cea
j

en materlalnice posomorireala unul ce din celor ai alerqal


fara
cele ctHre Domnul, luminea-

,rstriga: rvlantuitorului $i Dum1,nezeu~lli noslru 85-1 cantam.

.,lui seap,Bnd lsreihteenul,

'

puterea Ia ~ rona cea nemiisurota., eu s.luga ta cea nelrobnica,


A Cruciir
Ill,

legaloaFe prln rugaciunile tale


rioane.

rnaterle sl inle-

zit"rna pre mine, cuvloase IlaD'in pruncle sugand hHnata~ tea) prin ostenelele inira'J1ar.it sl

INisc:.itO·i;lrei;

Dad). h~~aazut pre tine iuv


bilorule de oamenl. ceea ce ie-a
I)

=----=-======~

iN ~ASE ZILE
,. ~i 'i:iIcmm~a 'NJ!l.scito~,.ei ;

63

masuriii de vHr.sUI duhovnicea.....I '.H . sea a Ul ms tos,


Slavi:,

prln sudori s.ihastre~'i, ai ejuns lalr1eQJpta harbilJeasca~ ~i la

ejutor prj" rugikiunHe: tale Preacurete, go~ nind 10 ate, n,apadirHe prime]diHor celor cumplile,
111'!lTU1S'ul :

I),a-ne rtoua

~i

a~edrecilor, al sosit neudut la limanul nepiitimlrll, p'fi:rinte cu-

'Trec~nd nolanul petlrnilor .. sdi.palI1d. de lntreitele. valuri

vioase,
I)

JIIine te lauda. duhulmeu.


Sedealna"9'asu. al 4..lea:
Podoble:

Tn esll intlirirea celor ce a~ ,;leargilla tlne Doamne, Iu e~ti "lluni1l8 celor j'ntune.ca1i .. .;;i pre

fi acu'm,a
i' I~

Nas(;;aro~i'ei.

'~ r-1aica~uj Dumnezeu,

oru.pre cuvanlul, pre cela ce ~ din TaUH esle fara de mums,


Peot'sna 3, I rmos, :

aleasa decat 10 aUt zldirea, in vremile cele de pre unna fara de Ib1ta ai nascut Dumnezeu sl

\te una ce singura esf mal

I)e, grab ne 1nl~lm:pina:

ale lui Hrlstos, prea sflntite, lui o IIm n e z e u fi-ai dat viola. la l)reafericite.. Pentru aceasla dupa multe sudori ~i oslenell .. bucurandu-tete-al mulal la 10" ecum nei7,vo~'a$li nona ra uri

prea ales lucrator de cele sfinte

,rae-andU-le eu a d evar at

Tu e~tillltil.rlr,e,a<.,

casurile cele

far,a
"

meterie.

·Si

/)u

, i.nc5Izit cug~fele credlnclosilor, marite. -

maracmu

j,:r,~1e.ci!.1 S,Cih,~st~iei m,'.flrs,'


patlmilor,

de ,..... .....d· '" 'emar UWrI.


8Iall'll:,

.)

.~l 31

9i

~CILI.m,

91 Pra:zn,icului.

ial'a d e v~ f1 in, post ,~ Nasc,itQ,~r!ei",

nea ell eu 0 plato~a, an biruit


'Zutt Cuvioase,
$Jlaviil,

intr~armandu-te ~iell rugadu-

C,U ,infranare,a ca cu 0 arma

cetele vrH.jllHl'$.ilor celor neva-

pretot~

Inrton-ai Preacuraldcu durnnezeeasca neslerea fa fHnfa. cea murlloare ,~istricafa prin paUmile' pamanteniIor; ~i ai ridicat
nestrlcdeiunii,
.:1 -

din moarle fa. viafa


Pentru aceasta

deslulandu-te, ai ispravit si hunat.aiHe cele cafre SUipanu); CI!.l vioase Ilarioene ..

Cu dragoslee feeioriei in-

dupre dalorie lo~i te ferteirn, Fecloera prca slEivita, precum


rnm
IHIU1.lC aI ZIS. A 'Cruciii, a Nlsciioarli'l@i;
.
l .

IueHtilndu-te pre Cruce, pre

Ii

.~'S'~~. ···;;;---7-" LUN.lI. IUNm

~ "'S&it1
1

mei I Primeste ; Flule patirna pentru noi de vota ia; sufere Crucea, ;;i. cuele .. $:i buretele ~i suHta! Prln care' ne-ai det nOll;) Doru I nepattI

InaJt~rea_ ta

cei ce odlnioara erau cdzuli i-aiina.Ual, iara pre mine prln


In' ai

rnlna ochtlor

in-tristilt~ 0

Iu..

frup pre' Durnnezeul nostru, de care]e Sf! culrernurs toate,


Pe.a$I'!Eil ,5.J Il'mos,:

Mal~~~II:n~~~~~:~~e!~e
,.

~ . noi; eli tu e$ti Dumne"z·ellI noslru, afudf de tine pre

D;:~

mirii,
PeMna 4, .rmos:

aUul nu stim, .

A.U:~:~~O~J::e~rel:s~~~
)ucrunJe tale.si am pro'Ia.
"slfi-vH-Durnnezeirea

Pa:zjt~ai ochiul inimll nevinovel, ;;i ne adormtt lntru durnmeniie Cuvioase.

nezeeshle par unci, pururea po-

Piind sndit pe Ianga apele infranarH, fe-at ardhrf vila prea odraslftoere, care c drjislest] Parinte.

fapla sihfistreasca ClI.i a:r.erg:aila munlele bunatafilor 7 spre sulrea prlvirii.purlelorule

Prin

struqurll bunel credin]e, Ierlclfe

de Dumnezeu.

SI'avi:

,Pacilndu-Ie cu Ioful dumnezeesc sl purfalor de Duh, cu totul te-al cunoscatlui Dum'. nezeu, Ilsrloane prea fericite. 1 Penfru eceesla Impreuna cu ingerii danfue1;5h pururea,

racl, dln ini.naHurioane, al . ·t b ... ce.reasca"-' Cu .. ._.. pnml,og6J,IC ~

Risipindu·fl ruHosteniala

g,a"

vioese.
._

=iSi a.·cum, a Nliisciloarei.

pasii Inlmii tale,~l


. ~uacum,
0

.t Pe piatra
Ca pre

Slav,oi1~

sieriu Cuvantului, lntru carele d' t· al."In f-an·· netiUcuU g' a saJB$Juit ...."t crem el
ai f.f1lna.:-i
Peasna 6J .rm05i:
1

fine Nasciiioare de' Durnnezeu,

Domnullegii te-a arata" pre

nemiscal, nespainlantandu ..e l "" ~d·"l draChor~ .'1 d napa - JfI.€ .. "CC
a NiscaiiDarei:

rnal aleasB de cst /' Heruvirnll -$1de cal Serafimii, I' Ie liiudolll pre tine Preacureta, caci ai tlnut in braiele tale ell

Curi~a-,tINllii M~IliIl]i1Orule:...

fEira de anna, ~i smufg,i:lnd armele infra ng,e Jii lui, l..aifilUat,

re _CoUal ".~.e~l elega~or. ~.~i.~t. eel ce se ulalta inlru rauhde, l-et 'jnlpr,a~tial prin credinta, cu 'ilnpteiicirlea ta eea

TN S.o.S~ ZiLH

capre unul ce f.!ira de m,asura se It1lida.


RavnU-ai inlru bUU1iHale pre marele Ilarion, ~i duhovnlcesle urmand urrnelor lui .. te-al. &ra~ tat incepator infranarH, sl IJHdil turmei, Cuvloese.
. Sillilfa~

mel ell rn nu tc-ai ars Ilarloane irrlelepte, nevoltorule eel ell . 'J ........ "" de 11 nun te vuesza, ca roua '. e Iii

sulerll luple rnai pre sus de


fire, hucurandu-te cu cuvlosli, de Dumnezeu in]€leplite~ ell
I I'

te-a racorit Pentru acaasla

DUnUl€ZeU ai ca~ligat cerea

ai

II

cadi porneneste-ne pre noi.


Illarioncel

fot ai slins jeretecul sagetilor

Prin sudorile sihastr,iei;! de

Int.ru acea,stii. luna in 6 zlJe" po:rnenirea cuvNosuhd p'~rintelui "'(_!lSii'll

vd~;ima~ulu~~aprinzdnd focal -Si.

nou, egum'enu!1 IminastirU :Ca,lluudier.

credlnjet, at ars trufiUe necredinfei eresurilor.

Stih.: Ilari Oane tu eu S~JJ.etiJIl b I an d f it'ld, f Ai losl ~i ell. trupul ~i cu inima prCA Uand. Sou lletul eel eurat al lui Ilarlon In a ~asea zi; in csrcscut 'I~ca~ se sii.!ii.:~JlIi.

cul Cuv,ant;o sl l-et n.ascui pr-e

eu a tau pre dumnezeeszauuslU p,antecele'


~,I
aCl.llffil!,

a Nih.c:a.toal'ei ,:

dever at ai

in

PreaCufata, pre careleprln rugadunile tale imb ldnzeste-l, penlru eel ce l,el,auda pre nne~ ell ade,varai Nasciitoare de Dumnezeu,
Irm08ul',:

dansul mal pre sus de fire',


I

a. 1m Stav-rachle1§, a lui JiI'hhad Ranga veal ~i a Inl Leon Arllleanul iconnrnabal, ~i.a lui .MHlaU TravluJ, ~i a hl:i Tecfil h::ouomaliull, la emii 0 ~t sute doi1 tr!lgln.du-se en nearnul din Capadoehia care il.ezic.fil ~,i Caramatliia.a.'v:lod tata en numde Petru, iar!!. maid Tecdosia, Dect tata.l sao e fa eaneseue Imptlratullli.~ liindc~ el da p1ine 101. masa ~.mpirateasml. Deei dlllpt De' s'a .n.~;SCllt Cu.vloSlI.ll ~l s'a
tD~rcat

P
Clio

e.rkitu 1 aeesta Ilarion era pre v.rem,ea tm~ratuluJ. N.i~h)~o~P'8itri~ill~, ~~ ~

nee. rnulle sunt faradelegile,


Jj

CU1',at,e~le-m,a Mantuiiorule~
I

.s~ tnvet~ cu osardle sfintele Scripb.uf-. Iar ctlnd s'a Hieut de deuaaee; de ani, ev!lngheH.oe~te a l;;'Isat pTe Cft3, pre maica, easa, bog.atia ~ pre t'oa.~;\ lo.wea:j, ~i s'a
,a,

de dtre

d~'iif,

s'a

dar; ta, ~C.oilil1

t,anCUI

"rna. auzi Dumnezeul


,,"tere.

",cad cafre Iine am stri gat ~~ i

d......

mele, ~i Ina ddica dinlru a·


r(lULa,1 .orjrogu-mll;
.... r] I:....

.x

racllt monah .tn rn,aDbtirea ce se numea XirocbipiU.llOi, ce se 3.fllt tn Co.n5ta'[!t:i~

rudnluirll

CONDAC'I;JIL !iii ICOSUL Praznic!l.d'lJ!i.


Sail a. Sfill ntlll.il~uf" 91as... 1 d

eu foe ul imp

. IPodobie ~ MOrm!n:lul tl1u....

arto~,i ndu-le ,

'1111 man u;tirea. oe se I'Ulnte~ ~ lni D.alma.t, ~i aeolo a luat Jt\~rea ~i tDgereuea: !;.Mmi. adi.d s'a lseut aehimaic, Decl, ava.lldpunrrea pomenitul ascultare, smerenie ~il,i" rDi~te; a sJujit In g:ra.rlina mo1:na:stirii zeee ani! apoi dupli. ce ~;-<il cur~tlt sufletul de toad patrma ,~i[-.a.S'tra lucit CD: bunaUi.ple ca soarele, atnnel prin Datal eel i. dumaeseesc s'a facut Jadtor de milluni I cAci a iiz.gollit dintr'llD. ta.nir 'Un dub. ne- : curat ee il b1ntuia; pentru aeeasta ~i
j

nopel, apoi s'a du.s de aeolo, ~i Q m'ers

1:

LUNA [UNIE

ani, s'a
treeuk

c,gumetiul m~.t1{1st!rii I-OJ;ic,lit pre el preot f ~i hlra. a voi ,d. hra, dupi!ii ce 6-'3 sb.9.r~ ~it egU!,menu~aeela dupa trecerea a di~iva
dill!;

lo~ia cea mai din'nainte, sca.paodn-se de Iosmetea ce pliitimlse ~n tem.ni~iL Pentru

aceasta

impiflratll{

vi!i>zand

ci ·mQllahii 'nu

Sfll,ntul din mArlbtire

la t.ocul

acolo ::;'a dusIn mloi1stiilea Cataroniler, Deci deaeeesta [Il~tii(l'~a.odll·se monahll mAn.A;stirei sale, 31l vestit de aceasta ,:'!Ib,tulul NkbifiJr ee 't':,T1J. atunci patriarh, iara. patrlarhul j,arAii a vutit imp~ratillui Nl{hilor Patrichie, indemfl~lndlil] ca sa trim;ti ~i s1 adudi '1o.apoi pre cmdo6ul. Peutra aceasta ascultand euviosul Lie tndlemnarile impar.atulili ~i ale patriarhn[illi~

eel numit Op9.ichiu~)

~i a.

~'i de

gflud ~.~l p1ineasca fagaduin~a lor, cl namal l-au batjocerlt, 'Pre menahi adicl l·a pedepsir, iari pre Stant1li l-a blgat narA~i :In t,e,l1lnill. DIJpl aeees I·a Lr~mjs !a .m.fulastirea ce 51eDume,te a lui FOQeu., care se aM la m:argiil'~a ct:Ui.piJ!fi a,CiO]O l-a Inc.his In temlli~a ~ase JUDi spre ase
il(l!

s'a IntQrs inapni, :~i s'a tacut egumen ~i arhimandrir, dupa cum era. aeolc a~a obi-

"

c~illl a. se face, hot~f~Tldu.-~~ de' slncd, Ded a petreeut carlosul opt. <Inii, pAshJdrwd Wt'illa lui Hristes, lad\.. c~.nd, e'a hh::ul: tmpll..rat L.eQ!1l Armeanut la anii opt snte treisprezeC!~1 ~i a ]epada't in,ehtnlctunea
s:!.ilillelor ]Cl;l'atH~!;j alunei ~i euviosul acesta Ilarlon s'a dus Ia lmpi'llratlill~ ~i silindu-se

p(lIUD'C:i't si-l fnch.;zi pre CUlliol!;ul in ma,il<1stirea, ce se numeu :3:. lui C-udo."ie. Apoi. dllp:l ce a trecut dol ani ~i. ~aSfl luni, a 8(;015 pte Sfantul de aeoln, ~il ..a: 1nch.is in temnlta ce se numeit a Numerllor, Dupl aceea l-a ba.lul c.nmplit~ ~i de aeele l-a
izgonit .la eetatea
De

pa.hlt pre sr'ntul~ .~i eu imbtln~r:icerca ca sa-l jn~a~e ~,~I.1.ndca Oil a ascultat, a

n;lsti,vjl aeelela, era. om aspra, !ia.lb~tec ~~ nemilos, D~pa aeeea Imparntu] i~r~~i a a.11l8to

tlca~o~l: m!:limutt

l,

pentruca egumeuul m€\-

de catrc acela en earecari mnmell ~1togrozirl. ca sinn se Inchlne stinteloii" lcoane, hl::;~ Sftmtul l-a tn.ustrat pre ~.I,~·L fa~~ de Dum!le~eu non I!JUan paravat l-a Durnil: pre el, Pentru aceasta din. cuvifltele aecstea

,i

fdod de b~i1 l-a ~n.grozit pre el, cum ca arc sA··i deA rnunei muIte~l n,;saferlt.e, l-a ba.gat h!. temDitiL Deei dupa. oarecare vreme .iar.a~[ :a adus pre SMnt1!J1 Inaintea sa, ~i i-iii! sis flIcel.ea~i cuvinte, ee-i :zise~e '~.iJodi. Apoi 1-01.oat pre cl patriarh~'ui

Soia rnaniat

lmparatul,

,i du.pl1

ee atune!

Leon Armeanul s'a omorAt cu sabia, tn rnsll~i biserlca aceea in earea tat:A;a~r d::Lti!. 9 oc~rtIt ~i a anmcart; La pl,mAnt Iecana lui Hri5lto,s; dllpli ce, zic Leon rau ~i·a lepldat sufletal S;'1I1, ~,i a fmpa,rll~t l\'I.lh,aiJ Travlul 1a :aDH opt sute dO'oa;o;:,e(ii atunei ~i Siintul. a.ce:sta s'a 6~QbO'zit din. temn:Lti ~i so.. gazdUlt de ~tre oare cares Iemeie c:re.~tiiUll In su~gura CaIS" ei, ·C;.Eirellii-a sllljil §apte anl, Deci Implira.tind nul lui Travln, adir:rl Teofll IllptttO;fQl hrlt dup~
j

ce !lienumeste

Pro,tilio,n ..

cetui de un (;Dget en el, adidhd lc,od,ot M'elssill 01 carele ~ Ca,siter se n umea,

de leoane La ami opt !'Jute dOIUl:~j §i noual 3i adawat. J!!'lrtilltA,titul pre tof,i eel ce se f;tcuserili. mai 'nainlte miirhrriSitQl"i

pentru ca. sa-.1 Indupleee pre ell ~iliindcA

nu a ascultat Cuviosul, pentru aeeasta l-a lnchis tnfr'o tenulipa, lutuneeoad, 171 m.ulte zite acolo l-u rtli:;,'j1.()~it. Cirlci a po·
lll1ndt ea

peneru sfinteleicnanel ~i i-a .zAvottt in tfmni~tt AtUllci. dar ,~ feridtu1 aeesta Ua.rdon s'a oof:Tcetat] de llo~§te a se !!),1Dpu.ne
DIJ!lipezell §l un~n:,.eliltori pentru aeeasta a pdimit () suta ~l.Iptespr,ece toege pre .!:i,pa.te, :!f.l dup~ aceea s·a i:zgoll'lit la 08trovlll Afusiat carele este aproa,pe de O=:it'rovlll Aloaa~ ce se sUa sub arhlep~soopuL
Pril;:onisutui. De.ci prill acolo
Q

nic] ah eeva spre hrans. Deci de: aeeasta tD~til[)lMdu~~e rnonahii ~i uoen.icii Jul au
j

Sa nu-I

tmptl;rllte~ie,i poriilfici. Tara fiiI'i.dca SfaDtll~ a mustratpre Tf!or:il~ ca pre un fAr;\ de'

de ~ n iel plUne:! ni ei apa ~

mera la lmparatnJ, zic~nd; Da"ne pre pAs-tOfU.!

llosLru~ Q tmp:ilrate, ~i dup! putln tI 'Worn pler;l sl Sa. ar~asdl VOla tao Ja:r1 v tmpttratlll, i;n~elilindli:-s8: de 1ndem.narea ; a'r:~ 9ta t Le-il d a. t lor degr,al) pn'l SCllltul. : I Ded Sr;1ntul potrecea In mODastirea sa, lut\nd p'lllina tnUri;l;'e din sl~b]rea ~ttici~

( ~

~ntr.·opiatr.l
ingush1 ,§i

,~,i-af:icut

!;hiliu)a m.i'ca ,i
Sil a scos

Sf11ntlilJ s4pdnd

apa, pentrl1 ac.easta a pette-cot aco.loopt ,ani. l:u! dupl ce s'a s~'vali~it TIlOfll" Teo-

rll,gaciuoea

,ii

IN SASE ZH..E

67

dora so~iil. lui a adunat i.1li CO[lJ.~La:ntinGPol pre ~o,timiidmisib;irJi ,~i ~u"jo~jj p.tIriDfii~ ce seaftau ~n_ izgoniri, ~i dlilp.;J, eea int:!l:ftt $ia a,~nt ortedoxia, prl:1'I trlna.1~area, ,~i trlchinare.a SfUlt'elot ~c'Qane! atuneea ~i cuViOSUihd aceshlia Ilarlou, daQdu·i·se· voie s;~nbQdil din i.:go:oire, ~i.-a hl,at iara.!jil l'I1~~ oo1stirea, sal, stralu(;:jnd·· 0 cu mlruJni]e. Deed trei 30[1] mal tmind dnpa aceasta, ~i (;11 pl:.'1l!etede D11lrnn~\1 hl!dreptil,[I.dpre acel]fiCLi s<li.s'a mntat eatre Domrnl~~ Hind de ~apte~'ci de :ani.
Iintru 9:ceasila 21' p1rea cuvlOSIJI parhrlele .• nQs,tl'LlI A.tarf~.~atorul de' l11iinuni.

[ot~1l ace~ stJ. ~;, CUl'105Ul F etas ell pace s'a s,iliviil'~it. S'I:ih: Pre Fotes eel mare lum:inile bU.nati'i~i1~r. :rn vestese, dt ~t mot! le .str,Ait!cqt~ tuturor,

Cll~]e ]001' shute flJglcil1 ni, Doaame mihlۤte-.ne, ~il'lie ma.n1lJl:!le~te re nQ1~ Amin. p
Pe,e18!!'1!O 7J• J!'mos;

TJ:~~~e;nct'~~~r~s:r!a~~ ell
)or nostri blne e~ti cuva.niat
vapala cuptorului 0 au calcat, ncantlin d: Dumnezeul parinU~
n

t,!ciindl!

'credinta Treimll,

&Iih; NU este lucru strei LI, d!a;cil ,At!ll


miIlUfli]nca~~iet!Jl.n~
fic.and,

j~~ea
(i$t~

Caei ll'!

1!lrt.'lla.

sin gtlt'a t.arin;il, h:d mUllti ni ..

i~

A.cestpfl(:31 c11vio£: Abll. l,e,pddAndu--se de lnrne, ~i fac{lndlli·se cal.lilgliT~ a ali1i.tat toati!. nevolnta ~ petreeand ell post ~t en prlveghiere, ~i cu ~()at", altap:ati!:ru, rea .a ~a a ~QlJa z~ ~i ~ tre:ia.zi, de~ m?l.t-e Q,~i ~I a ClHC'e'<! ~l gnst~ luke-are. ~~nu;a odinimull n.'s. normil: euleat, sau tntr'aDtcbip eu ,deadins'Ol, ei .o;;ezlliodl ~,i ~tt:Rnd, :mangilill firea, Pentrn aeessea dad. a lu:<lt multa fol.os:inti de la Dumnesee, ~~ s'a tm~hQgi1i.~i~ eu ~zvQare d~ m.ult:e minl,l!oi, dd nu arltru numai ;Spre ,suflete1e celt (;uvant!lloarc IllUa~ ei ~ spre eele necuy,anUt<>are ~nehl:;l'l:l flet1 te ~J. I1tisinl.t;ltoare. ~i eetand de~a eel ce era!'] l!lng,~ d~DSl!11 ierUdne, ~I·adat ·sill':letnl la DIl:mn~!1.
lllttll aC$8Sta, zi. pom.etlirea cJfI~J .fec~o,a.re eu ~()lme lor,
llez~.$c;LI]e

Branit-ai Parinlebnm.a ta) Ia verdeaja imp,6_ratjemcelel de sus" ~i cu toillgu[ doumelornonind fiarele eresurilor, cifhda.l: Dumnezeul p·arinfiIor no ~.tr i btne ,e~i Cllvantai.

Intinzandu-ti lumina mlnunilor, risfpestl negura holnavi .. 10.1',sile del razele vlrtuUt::;l ziua bunei sa 11 at a [i, carii :striga:
blne e~ti cuvanial
~aij~~

Dumnezeul

parintiIor n o~trj

sfirlte.!Qf celor

Stih : Pre tn ~Ier~e~ cinei feci eare a 2.1::; urniii: d


Intru 3C6aSti :ilil, slalltul mueemc !':!lbic s.",n s.a",aif~l~.

Cllvlnt~, AcesJe ei n ti tinerele: adJan.du.~~s,e mal 'nainte,


(ill elasie iJ.e

vredn:ica a cheInatorului, ei jn..


.... :l" ... d '" mfi8fi,'S'llf1gan.: D'umnezeu, ] pa~ .

PUnd imbracai

ell

podoaba

Siilil. RiiI"irfi5ill eel. fer:"~l F~lric;ite, T .a:lmhl-ti-'se capul; .0 Ghcl~sle cllg.ctaWmle drep.t$,
:1l~mn~, ell p~OI,1:s'a ~'!i'iT~il.

lrel la ospa:fuJ Mirelui eel de sus, al I mpH. r a.t u III 'i, Hrlstos: pentru CiI c e e a te-al $1 pus ~a
r~nJilor noslrl blne e:~U cuvdntel.
!ii-I
anum,
,<:I Nisca.tlOare~:

Inlruaet:<lS~~ zi, c'U'\dJi;ls·ul Amlv ourtitmul •

de

1'(
-

Stih ~ Dar fidtor de semne AtJt1:V!jii dura moarte, ViC'!uitiOri1ot' ca ~i ci:n(lill r fi vlu p an~ acum leseeate,

Mai pre sus de fire ~i de cuvanf ai purlet 'in p.antcce pre

~ ~""__- -

68

LUNA mME

cerele roag aA neincetai pentru not prea curaU'~ Fecloara.

din li1ele tale, pecel c€ lavrerne buna gal'€~temasaluluror; pte'

SUipanul tuturor, $i ai h I' ani t

cumplile pacale, '~i ell supal'nri si ell nevoi, scaprun


rautHie
ell
I

Toti

fi acam"

oil NitscAtoar-ei:

cei ce p5Ullllnl Intru

.· C

Peague :8-a h'mos: De ~apte ori munclto'rii ..

..... ' • C' ra,b d''"cU.'1, ." " UVIOaSe, d'" d'"ca. ucam .
striga: Tmerl hinec uviln l'aU, ( preotl Ifiuda,'l popoere prea IDfHt6Jti pre Hristos iniru toll
J

~i te~a. fa, cui' nolan tndlelungei

,u........urge,r.i~ ...... c. .. l~crimi,~or... e mnece I saUanlep,aiImllor,a..i '. ~icugek~~,eele neinfran2l.'Ier c

Tlneri bine cuviinla'j~ prea[I muda~i, popoare pre-a tnaltafi.

• .... ap,ana; '..... ..... I anpi• S·t.... ~,.... caci even d U-Il€ ,' "'"' t' ." t . ',", pre'. 4· tUW: parnm IOHn~,l' s nqam: pre Hrislos rntru

sub acoperemanhrl sflnielor tale

toOti vecil,

Ii lalulam~ b:ine Ii cU'Iinhlm ...

Ilrmos'Ull :,

"c:irI'Orul Haldeilor ~-a ars nebu"ne~te} clnstitorilor deDumneMz.eu. lara v,azandU-l pre eceslia veeii, I "ell pnfere mal buna 111alltuiti~ .~ 'Iffidilorului si msntultorulul a M.v5nd inv,atafurHe tate cele ~,stri:gat: Tlnert blne 11 cuvan- '~ din swhaslrie ce un Jare dia"tati, preof laudaU-l,popoare :mant, llarloane cuviossa, ne .prea 1naltaU-1 tnlru loti vecfl,
asenfim inimile, berilepatiIllilor, neamurl slreine, shignm; Tineri preof Hi u d a 1i" ca. pre niste sl cu credinta
si blruim jaIPea~na9-a Irm os : Sv~imarltatu.s·a CaruL.

ire lini~tit lim an, pre cei

C(~

De sapie orl cuplorul, mun-

binecuvantati, popoare pres inaltafi pre Hrlstos Intru toti vecll.


i huna patimilfea lrupului le kudiriJe supunerii prin , Infriinare" Cuvloase, Umplul-al

D'·' .... at-a

BIII!'H~Clil!l€ulltampre Tatil...

durerlle. hupurilor prea Iesne t " le . '"' t p. Inneaca marl' e.r-en iru aceas a
to1i Ie nurnim pre line $i riu de
curat'enU sulletesli, prea ferlclte.
l I, :

'care curatesle spurcdciunea sullelelor cea cu durerl, sl

Fa.'._t.

f erlelte, izvor minunilor,

at~l~.~.e-. a .H~i~tos.pre .."Iine

,. o,i:"=~~k=="=X'''"~':::_~~~!':!:!~::
,

lucreren cea sufleteasca de Duhul, ~i ill ajuns catre cararile ne.paUmrulit str~gand: Tin eri b:iIlecuvant<rtiJpreofiltludal~, popoare pres inaUa'li pe Hristos

Duhovnlce~te ai odriislit ca finieu] in easa Domnului, pururea pomenite, rodind ostenelele infranarii ca 0 dulceata, eli care prln cuvfintan'~ai lndlBllcit

~,m cununllor slavei ce'lei ('er'e~,tm.


Slav:a:

Pentru aeeasla prin rugaduuile fa~e,il1\1I["edniee~te-o pre diinsa

lNTRU ACEASTA LUNA


IN
7 biLE.

Sihastre~le al savij.r~Hcalij.. I. tone, ~i credtnta 0 ai pazit; eu.. geUit:orule de Dumnezeu,


I

.~uadupre
gerilor,.

.s~t 1mplem fie ,H.CUmcununafna doita uu Bd.evarat care' 0 vei

sl

ti

$fa.ntul slitl1ihll In IJCenic Teodoi - .AnyhlI'E i•

all

La Do arnne !;lrigal~am,Siihiri]er .yhil8ului1-iiiu~

la cercetarea f ap tel 0 r, ~1 In
CII

lege dela Dumnezeu,

fj

desfaia, impreuna

moslenirea cee de sus te vei


~i aC!.Im, a Nascaih)all"e:i ~

cetelcin ..

du-te de dllrerUe muncllor nici eceasta chlnulndu-te .dupre lege, luminal fe-ai ineununa! Teodole.
C'u s[fi:;;ierile hupulul

nice cafre chlnurl, neingrozin-

Flu1~lpr~el:d!~~~~ed~ . , V VOla ta al mers MuceI


I(

IFlodobie, ~ Ceea ce e~ll bucurla ..•

de rnoarlea ce a siIrrica. Pen tru

P'retJne, te avem anna Inlru primejdii" $i la sllparari, Urnan ~. zid lnlru scarbe, *i pav8za inlelegiltoare miry .rilzboaic_,,$i

Pentru aeeasta dupre datorie ca pre 0 Nasd5toare de Dumnezeuie cinsfim, si sUivim neslerea ta..
Ilrm.osU!1 ::

mare Ilnblanzire 18 nap,adirile eel e cumplite ale gre~elilor.

ricile, desavar~it al fann pre Yrajnlla~i,;;j al painIns Inlmile lor en Ynfrun.liiri; iara ell parHl'" ele sa.l1giu rll 0 1" tale celor v.arsate, de fot ai useel revarsfldle ne- I. durnnezeirii. prea Ierlcite .

tau Fe-

! C e r 1LI'~$imar,ginne pHman~ If ,,.tullli s'au minunat dj Dum11

Spaim~lntafu.s'a de aceasla

ramandu-jl-se

ArZal1Ldu-te ell fadn si sfay

"oezeu s'a aratat oamenllor tru .peste, ~l p,aniecele t~lls'a facul i: ,.mai desfajtat dedit Cerurile,

1/·'

.Pentru eceea pre Niisca!1loare de Dumnezeu .. incepa-

line

Hrislos, nlcl roo art e a, mei v i a I' it niel tnt feJul de i:IIU5 munca,
SllaV'a,~I aourn, <Ii P,raz:nicului ,50111.1 :iii NisciHoar13,i. Ins.ii.~i Podobfa'"

g.and: Nid cum ntmlea nu nlfl ,\: va desparJide dragoslea lui 1

lVlucenic€j. tare ai rabdat, slrl-

spmerea de hijUH,

lle~ti Ie sUivim.
;.

"foriile eetelor Ingerle~U


ceala1ia sl'ujbii.
dUlial,;1

.$j

ome-

,:i

!liii Olpustul.

II

Utren~ei dUipre ~-irl'-

Ceea ce e~ti bucuria celelor

~~!~gzE~~~~~~o"Z~E~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~·~-~-~~~~=~~~=a===~~~I~ ~

70

LUNA IlINIE

infru line nadfijdile dupa Dumnezeu, Nij]seatoare nezeu, ne-am pus.


A Cruel!, a. Nascafoareii. P·od ol:;;e: PreR ]ii.ud.a ,iiot MllcenieL,

pre pam·6nt oarnenilor tare foloslfoere, Prea <CUm rata Fecloerii, rndntuesle-ne pre nol, eei ce scapan1l. la fine; ca
$~

ceresfi,

,~du-A lnnecat~
;n~'" '"'.

1?Dumnnezeu can~an: de
.,1.lj.a sa-t camem,
... ~ .....

a strigat:

blru-

Lui

de Dum-

Soarde eel infe~egator" ttlvandu-le pre flne Ia Inai.timea Bis€:l'.icii sa~e, siea ~nminati:i, de Dumnezeu, to~ p arn·a_ nfu] I-e
luminal, eu s~ralucirne chlnurlIor la Ie Pericite.

singura, daiaitorule de binemult 1.11 ilosliv c.


$i
T..opali"~ giasull .<11 4!-t,ea. p~rt;il,~,obioeiur.l~oj' .... CalUti!\: ~i'! $'f~~rr1u.1 earttl. S~a'lli." ~'i aC!J!mJal PraEnlicul(uli. Sa:u a I Nascitoa,l'Iei ...

pre mine ..Maica ~i slujnica ta

eum paUme~ti ffira dreptate? Si cum spdnzurl pre ~emn.eel ce ai span zurat 101 p~ilnantul pe epe ? Ma rog nu rna Uis~

fre line: Fiul meu prea -dulce

cilO,ara, t§nguindu-s€~ striga ca-

tate Hristoese, vazand·o

Junghierea ta eea faira drep-

Fe-

varsia tlnerelelor fUnd dal lui Durrnezeu Teodole, edUalt 1i"ai luminal 5uietul cu buimpodobll lumea eu cinstltele

Dirt

naUn~ date de .DumneliE:U, $1 a.i. tale ehinuri,


Siava.

pa:~nanf~ umbla prelutlndenea, ·irrta.rind prin Dar ;Si cu invataluri

rnrejile in~eUkiLinii infinse pre

Vesmul m ucen ic va.7;and

sufletele credlnelosl ior,

~i aeum, a Ni:~·it(l'aJ ..ei;

LA, UTRENIE
AI PrazmicliJlui cu 1:l'm()su~ pea~ iar.a de
Ooloihul uii ~ all S1l'a:nb.lilu~ 4. pe .All 'I;:arul!a iilt;ll'of.;.t-ihla Gll'ec~e::J,fe aC>lllsta ~1.1ni Dllmn,GZClldflre duprc cuvilrr~qtl I'e.I=CI~~.

D'in prlsosul m iloslivirji ple .. ciilldcertlrHe s'a poqorit Fful lui Dumnezeu, ~i s'a Intrupat din tine Preacurata, ce sa man1

CANOANELE

tLiliascapre oamenl de tn~lela-·


ciunea sarpehil.
Pe!'l!:$na 3.l,h't1!i'Ui)S Kl!f..'l;te SfdnL,
:

va fi ilil PoBI, am'~dou~ Ca.noanele

........

:;:;::._~.

_"M_

~.

iN $A.PTE

zu.s

11
I

Piind infEirif pre platra cea inlil.dm a credinlel ~uiHrislos, padirile dnrerilor, nici de ema, QHilecelor farade:legc) marite , mucenice Teodote,
SI.avi:

old cum nil te-al mlseal de

na-

Teodote, Pentru aceaste astazl praznu~nl pornenirca in eee purUHoare de iumina slavind pre llrislos cu urnllinla lmmil,
Sla,va,
LlIm

de

WOOl, 'fi

,I

aeu m, a Pl"a"ZlI,icului. in pos't.l, II Nascfttoarel.

,)
1'/
"

trupul tau 1"1ueenice en chi, nurile celemulle, dar n11 fit putut

Tiranul eel g.onaciu zdrobia

~I dragostea,M§ntuilorului,
rioite,
~j
l

nici cum sOeti si3beascii tihta sunetului Uiu,Bind intiir~i1 de


Feacum a N.iseii.toall'ei,i

:goste alergam fa a ta bunaJate. C,B: pre tine le avem pacafo~.H


Uga:lintru

ariUat Fecioarai ell adevaraf ~i dupa nastere, noi eel ce ell dra-

:;;tim toti pre tine, ceea ce te-al

'Haica

a lui Dumn ezeu

le

'

foloslloare, pre Unefe~am

C8$"j

ispUeman hiire, una cea en tolul fara prihana.


A Crudl, a NascAtioarel :

nezeu, I?rea curata.


'r.mosul:

este pre tlne M,aica lui Dum-

feluri de glasuri te propovedu-

nezeu prooroci, vazand de de.. parte adaneilnea.lainei tale, Mireasa a lui Dumnezeu, ell mulie

Ceata grilHoriJof de Dum-

1Jl)oanlne DUHlnezeul rneu, ca~,rele ai inalfat cornu! credin;I

Hu

est€: sfiinl precum

tu

d.umUt prln care 0.1 nlanluil~ In~ ~,eleapta zldlrea mdintlor tal e l i
celor pree curate?
~I

este ace.ast§ negr,aita a fa rHll~

1'1.aica te cee prea curata,mod pre Cruce mtlns, :siriga: Fiul meu, eel ce e~ti impreun5. fara de incepul cu TaUn ~i ell Duhul, ee

Vazandu~te Hrisloase

j~

$i ne-ei j~·intaritpre noi pre pietra marturislrll tale.


Sedealna, PodQbie; 91laSld ~-Iu. liJoril'iiir.'lt\ll ti'iu ...

.closilor tal Bunele,

,,,,Dulllnezeu ~iDomnul cin-

ristos este put e re a mea. '


"stila BisericH cu D!Ulune11zeeasca (';uviinla canUi stri-

rea cu lumlnlle mlnunilor sl ale sfintttelor chinurl, feridte

A:rattllu-te~.ai cu adevarat stea muH hnuinoese, lumlnfmd zidi-

.Domnul

."gOOd, din clilget curet, mtru praznuind.

~i cu derul h.lcrurilor true.. ara.tat , at rusinat pn~ padinitorul intu-

eu intetepdunea

cuvinlelor

72

LUNA WNJ~

mil dumnezellor, ~i aprinzfin" du-te en 0 i'ac1ie de faina.,, in ~ ~ sf,anlul Duh ai lurninat .~ mea u
cea de sub soare,Mu(':,enke.
SJava:

e.ai ars in$claciuneam.ulti~ finat

nerecului, $1 nevotndu ..te, prea Uilldaie~ei ridic.at semne de biruinl'§ Fmproiiva lui" Teodote,
Iocul chinuinlor tale, ()-

durerjle muncflor, ~i erderile, ... cWd·t .fii d ell dumneze'easc.a mgnll. un'.

valiriIe calcaforilor

de lege~ ~i

intrarmare.

ell ade'varat prefulmdenea ell dureri cumplile, cu bun,a: '!ariH tf-ai arate"!"

fiind inconjurei

StrUjidu ..ti"se CO as ie 1e, $i

Iodoxlel, te-ai apuca! de caUitorllle cele fndell1nga-te~ fvlucenice cugefaiorule de Dumne .. zeu, ~i al j'niors d')tre lumina pre eel r,etadli, .Iasand intunerecul de~erUJ iunll, c
Slava~

Propovaduind

cuvanlul

01'-

cug'eh.rI neslrthnutai dinf.9;; marife.


.

prln ere-

=11,",Cl!!m1 a Niiscilltoarel:

, unqhlflor de fier, ce si cum ei fi :fosf fafa de trup, dezbracandu-te de grasilllea omordrd,


prea Ierlcfte Muceniee.

ca un miel, ai suferit ~uvila;rae

Sp.[jnzurtindu.he

pre 1e m n

cioara nesfrkafa dupa naslere, ~ ca ~i mal intlinf.e de nastere, s'a sala~lnit in p,ilniecele tau;

Plizindu-ie

z: dlto

r u r Fe-

sl en. un mllosfiv & innoi"tpr-€ , eel strica]! de il1~e'laciune.


P'ea!i:I'i,!li 5J IIi'iii'i(ls:

prea cutaia. Fe~ doara pre 'Cuvthdul Taitilui eel adevarat, intrup.andu-se·din cinstite sangi'urile tale, in doua firi desfivar~i:t, ~i tntr'un !Iposfas~
ceea ce ,e~Ude Dumnezeu

Ha~cut-ai

'i

acum~,a. Nascato'i:i:r@ir: .

,I'}.' •··· ..•..

~.
,
).

V'
l'

li

rea fa Bunule,

dumnezeeasca

eu dreqosle, Ina rog Iumineaf' za-Ie, eel sa' Ie vaza Cuvinle al


tP

celor ce nlaneca la fine


pre tine ade-

sllHd'·ele

sfraluci ..

ruiUi.

dEl"

Peasna

6 Irm'os;

Ma,rea vieJLI ~'.fiza.ndu"o ...

~varatu.l Dumnezeu, prccela


~I

lui Dumnezeu,

Ufor.

ce chernl din negura

gre~e-

mtelepte,

Prin

fabdarea ta Mucenjoe

cinsUteciHr~ nevoinje, Mucenjc.e~ sl surpflnd pe vrajma~1JI eu Iupte barbiUe$ii" ~i-a irnpleUt cununile nestrlcaclunil.
fIICi

u cuvlntele tale cele sfln1Ue, al indemnat pre fe-

ariHat ai sulerit nii ..

Ingradindu.!i suflelul eu pu-

iN $A PTE

zn.s
~nl't.ruacea:ati
pOllnenitea s!Aml.!llil..I[j

13
iQn,a,illi'I7 ldr'e, sfintil,uhd rnuc,enic: TecrJo'l~ epiisoopul Anghi ..el.
.[\oJ lilla"

Ierea Duhului, ai surpat dulurr:Ue vlclenlrll, prln rabdarea


Dumnezeu

chlrumlor,

~i el prU.n1U

vrednieule deraudfi.
Slall,ij:

dladema bfrulnlel,

dele
.

\l511 cl-o)

(pre: ~<lIea mana lui [)um:rHl:z>eu, eu sabia ilL Jov.it $~ pre Teodot dat Iui DUII!l''IeZeu l-a une1tH. Sfih:

el stlns

al lul Hrlstos SI en roua osten€l~loF tale, ai rfJjcori~ suflelele


J
,I

ell paraefeIdolllor; tvlucenke $,angiuriforlale foeul


',iacum~ a Nls:catoal"ei:

eredlnclosl lor, izbavindu~Ie'din


v€ipaia In~elaciLInU.

A.oesta, era d:itli Anghi.m G!l.l!itej,~i a. fost ,d~ etit cil.tre igbem(lofiul Teeteehl, ... CIiIm cti, O!!S(lOS hnpu[ilestintelQr feclo"ilire eele luuncat0 tnia:zer ~i te-a ibgmpa:ll:, pentru CM,e prie:inl!~:l:IC, s' ill adus ,cUre d.allsl.d, '~i flindc.a a zis cin tftldr1lizne .. ~i!Ji cam d, dl:!~l este pws~ ~i smerlt, 10sl pootiiltli credj'Jt;i1. ~IlnA.rhuhi;ife.a lui Hristos,
j

tmp;\ratii Inmil, PentriIaceasta

este m:lIi presus

decA:t dar l-a bUilt cllmp,]it :spoil-a .!lpbllrat. sus pe un ]emD1 ~i la stre] it pre oeaste; ~i In
sfaq:it i-a taiat capllll ~~ :1l~;1a: !uat

~1 mai puternie

~i s'a facut trup, dtn nou zldlnd

Ce~ ce esle ell adevliral mal pre SUIS de ioaNl zidlreacea nevazuta $1 cea vliizuta,. a Intrat in pantecele ian euadevaret pre oamenl, ceca ce esli pururea Fecloerd, .
IrmosUlI'~

citul cununa muceniei,

fe;fm~

Intru !leeasHt zi, p{)tncn Lf-€a stinte] mucenl ~ Zm!j,idei fae::?itoare.i de mirlUi1i.i. §-! a stlntelor femei iSla ii SQS~u.a, ll~celll~le,ul Pangrade I eplscoJ)ul Tavromen ier, ¥i 8C sil!\liir~,s~t;e' pomel'Iift(lJ'J. lor hi Manra tor rnart~dsire, illtm ale lui VasiH.sc. Stili'!: In1:rat,-all ~mat;dO'Ya tl t'I.el'de fecioare, Call] Camara ,de fi;lil":ioate in InfJJldir~t!i for'C'lllui. Invo9ipl1nr~: Intl'!J!!iiI,ceallOta... ~ I sili';ildu~ mUiCf:lilic l.icitl"~on prin sabre s"a siv~~iiL Stih alergat,
i

nilrlandu"se de viforu~ IsplteJor~ IS] llmenul fall eel lin aler~ "gan d, s'triQ cafre [ine ; Seoate a din sfricadune viata UIJ€amuU
rI

Marea vietH vEizandu-o In-

F'ara de glas licarJon

spre &Eibie a
].1:\

Inainteu tAi!l1t.

celul ee, ea uaui m [c:~ eapll'l

l'

mlloslive.

CONDAC~ gla;&ul al z,~oo. Podobie: Cele .tIe :5us, dl.ulan.d.."

in Iame, carea ai vesllt pre Soarele Hrlstos prin sJri1iueisHnjrnile mueenlce

A.ralatLl'te-Bistea

lurmnoasa,

tllM!CoasA

Emu, pentrn, cn~:din,ta III Hristos) filnd adus la cercet:ar,e lna,jutea igh:ernoDu]ur.~ l-a si~itca s~ se lepede de Hristos~ .§1' ne plecandu- se , fl!]. PIlS la a ~llcMsoare to",

ADe~~'l e~.;'l

,i

din Eghipetj' dincetaeea

rne talc" purtalorulc de chinurl


Teo dole.

Pentrueceaste

toa.ga.-te nein-

eetet ltd Hrislos, penfru nol

to~i

parti. zdr'!!l.m~eat. De ac:olo ~:rr;l.~i Hind sees a.lost strilIlj.it ~i'i b,Mut §i SIS pre~o8ste!. ~i p.re piept ell! toeg~ 'de Her tnfeeate, apol :!I. fost :a:rlJil'!l~atiOU'UD captor af!:; (::11 foe, :t:~tru earele pttrec~nd trei z:He a e$'it nev.U~ma't. ntip<1 \\CeMU. a fo.st Sa be! ie:wbud otd,v,itiOare~ care dllp~ oe

~i ell rll,llmlIOS. b.ra dllp;\ cal~va :zile Hind ;SCQ~, a fost b1Jttut en teege de tier, ~i pimmit pll''e Oiuoo ~l 'En

,san

74

L!JNA ,IUN~E

le-a Mut rim;~lnd nelucrateare, a" tta!:! Ia ,cRdin~a 1111Hrlstea pre eel ce lo;a a,~ dipart pre el en acestea, drnia1 s'a tlea.t .¥i 'eJP'i!lJ· bml sl,i1otuhd j s'a SCQS vinele ~i a !O:~t bagat int_r'o dldafo dOCQtitA ,[i s'a jup',Jit pielea capului. s,ja~a ~j.3 pr,imit 'Ploartea pria sable
a~ea~ta, 'ZI, sfLln,IHrmacenici Taras!e roan, d,e 51l.bill S'IlU siv~r~it. SUh; pre Ioan imrreulTIii en Tnraslc l-a tiiat.
CarL de tiie!uarea stlbfe nu s't\JI;! rurburat, eupace s'a !;ii,'i.'lr~it.

lntra

,I

nezeul parintUor noslri,


Ca
0

rllor, at innecat pre vr6jma~ii eel f6ro de trup, T.eodote stri9'dnd: Bineesti cuvanlat Dum~

Idolilor, iara; co paraele siingiu-

Jntru aceastll. l'!i, prea cuv:iosul$tefafl

poa:rta.
(!lim

S:tih: _Lu,criiloa re mana !Jun&tiitHor ~i s Ii e 1m p tetea!::>ta, CU[l1!lna pbtl'i~·]t:a ,1:11 numirea care ~tda!l ace..,"lSIll.&1;, p.rtolll., CIJ'I'I{)sul An tim ,
ell

pace S'", slii:1ii:L'llt,

filor noslrt

e~ti cuvsntat Durnnezeul parinSlaVili. :.

Dumnezeesc surptlnd rn~elacluneacee eu rniros rall~ penfru eceea can" cu bucurle: Bme

Ui'mfie cu bun miros te-al adus pulloruluitau de nevninfH, mfelepte~ prln Dar ul eel

Stih: Av,i\nd Aatim [nnO rirea de via ~a Inbun Iitiii,{VUi" Mal it1ll:il1 te de sfilriil road El. de bUIiii.lli li a,r,ata.

vieLtlirji, Ci n,stiie sunt tutu for. '~i c,eleluUe a.1.e vietllirii. I ntru &.cellsti ti" 5Mo ~a rnueen i~ Potamian i in C;AZ!l1'I cu sfnoali s'a savar~jt, Stih: Nid 0' lalldii pre. Pui.am,tanl o va tnQ est111a, Mitc.ar rle~J clJ.rg>el'ii riului S o.T as.c.mJtnil..
L

s' a. 8a.var~it. !i:Uih: St.Vll£.tianiei,

I ntru

ac~,asHi.zi, sL~:ot& Sevasb:iaril,


precum cele

~LJ,p

8.;;:0

Fronton, Jlurltito.rule de Dumnezeu, pazind c u v in ie I 'e tale~ dmclosllor,


"

Datu-'te-ni povarf

sfanta 10

tn ci\iu

ale

spr'e rldicare de bis€J'kH srant§ spre cur:afia tuiuror blne ere-

sufietelQr, muceniee

,~i spre C6$Ugarea

Teodotc,

acumJ a NiS(lc\!oarei:

Cu ate lor still!te rug~,c;i~H'ii1DOil.m:lle, mihl:e~te..ne ~ine mA.nt'l1e~tepre noi, Amin. Peasna 7~Irmos:
" D'

lpostas aratat ava.nd doua voiri, ~i doua oseblrl ale "lui flrestl,

pre Cuvs ntul puri'aior

H,ascut~ai Maica Fee ioa

de un

ra

'-a:ta:tor de roua cuplorul l-a

pre muneitorul l-a plecat "a striga: Bine ,e~l~ cuvantat


,,7£U,

"zandu-i porunca ~uiDurnne.Dumnezeul parinfilor noslr],

'.,'f?CU~!I:g:rutHaldel fir,cuvio~.ilor tlneri ~ lara pre

noi ,es'e Dumnezeu *1 om,


Pe~$llia B:, Irmos: rUn llii,P;ili¢ euviosltor ...

Caei celce s'a intrupa! pentru

~Dumnezeu
'.

Cu foeul ostenelelor tale de

ferlcite, ai stins Iocu]

purtatorule de chinurl,

eredinte, surpdtor l~eladunii

. dum nezeeasca,

A.

raiatll-te~6rnstilp, ne,;,mi~C(d, turn nedati,t~ :lid nesurpal, lernelnl credinlei, dare


a ju t 0. r bunel

\
• I~

75.

cului Dar, 'infeh~l]feJ ai trecul noeanul eel mare al chinurilor, ~i cu veselie ai ejuns la limanurlle cele line, ale lnlparaUei ~ celei de sus, marite,

Cu Oearnlldr'ea dumnezees-

g,at cake chtnurf, neinfrico~,andu-le de mulle feluri de muncl,


sl de mcarlee cea amarA. Penlru eccea nevoindu-ie, le-al in-

Ulima"t slava Ceo, vazuia) ~i eu dumnezeeesca insuflare ai aler-

)
I

'

cununat lmpreund cumucenicll,


eUf'aU~

I if mbletele ~i car.firile tale t mucenlce s'au indreptet eillre I Hristos Dumnezeul luluro,. iii ' DomnuL lntru ale dlruia mslnl
, de chlnuri Teodote, detrei ori
I,

BineCUf'lantflmp

..e 'fatal .•.

Impodoblls

Aratahl-ie-aj mucenlce casal Treimil, prea fericitc"

celor

fl-aidat sufleluI taUt purtsiorule


fericlte,

nne chinuirilor celorlumboase,


care ell dumnezeeasca

cu zidlrea feptelor dumnezeesli, ~i ell lumipulere,

Aratahl-'Ie-aimunte picand bimba riloriceasca nu poele -. ~.~~ dulceata dumnezeeasca, izvor sa spue a danclmea cea neqraita minunllor. sl nolan dumnezea tamel tale, did ai nascut pre e$iilor daruri, riu limped~ 61 CuvaniuI ]ui Dumnezeu mai Duhulul, carele adapa suflele,

'i

aratat el strica t eepistile dracilor sl ldolil, inlelepte Teodole.


I

deum, a

N'ascitoa.rel:

presus de c'uvant prea curala Fe c i0 ar a) spre III fi n til ire a


tuluror,
I'rmos,ur:
$;\ 16udiim"

.sl lll11(mCa peliml, si pricinuesle

veselle futuror, eel or ce te lauda


pre Iine rnucenlce m.arUe.
S'OiIwiil:

bjne,

.aiizvorit, si jerffa dreplului eu ]7apa 0 at ars, dl toale le faci,


"iO'U vecli,
~rPre "line te prea ]h~ii[tam lntru
Peasna 9, I.. mas:
Pre

Din vapaie

sa

c.uvanf.ilJm ...

cuvlosllor roua

purtaloar(f de lun1ina, porneni-

Mucenice Teodole, sJfinla si

,~Hrisioas,e~cusingura voirea

pJ'€' care sav§r~ind-o, te rugtlm" cauU:i prea fericile cereehlndu-ne, $i de IOBla nevoie ce
vine asupra

reata noua ne-e sosil, lumnand pururea sufletele eele impaclaie


J,

(, C·
~ ,)
.~~

1Jumllez.~u a-l vedea ..,

luesle,

..

a s~ dobandesf slave ceil de acolo, purtatorule de

_ 'i

noastra ne man-

aeg m, a N'ascato,areii.

chlnurl, ell bucurie ai de.... ..... r;:.-..~

cut pre: Cuvdnlul, carele a luat


,

PriflgiasIL111ngerului

ai nas-

._.

II

=-=' '~~7G~='"

====-CO-

es-c

~=======.

L~: U;;;N,;;.A~!lJ-='Nc::;IE~"'=¥¥X=-=~=p?==,_=·;;q;g=~==?,,=, ..=~===-_.. -=-;=-=.._.._ ===~---

f'abdaloare ele f'apteIur tale, :in~ teleptB. Penkuuoeasla a.i, Iua] prea curate sangiurUe leteprea cununl de bhruinla, ~i ell cetele sfanta,Fedoara~~i a surpat pre vdijma~ii cei lara de trup, si - cele de sus te-al im pre u 11 et, ne-a m&rduil pre now pre to'ti~ I mare rnucenice Teodore, caril te 1111ariurisirll'lpre tine a deva.raUi Naseaioare de Dum .. '~ ~i pre Cruce rldlcat fnnd~

lrup

CU

mlnle, ~I ell sufle:t" din

~I
,I ,I
; II

nezeu,

Il'im~~ul ~

sage11 ase1il~iJ.efnnd ranit .. Si pre

~i carnea

sbuJindu-ti'S€:!'

~:i

eu

, "esl:e cu pu.Unla oarne n ilo r,

Pre Dumnezeu a-] v:edeil nu

"spre carele nu cuteaz~ a ca.. "ufa celele Ingere~ti. Iar prin


"line Preacu.raHi~ s' a aratat 08, ~'" menilor Cuvi3:ntul inlrupat, pre tlcarele sI;);vindu·]CUI o$ttile ee ..
n

fund incunjurai, nev~Uama1 ~I


celui c€ s'a rastignHpe Cruce,
leuda rnucenjcilor Teodore,

lemn tntinS:~$i ell sebla UHatsi cu toate maestrllle de nlunca

neblrult h~"aiaratat cu pulerea

resti, pre ttne te fericlm.


~i cealalti slllilJbii
ral1duial~
fI_

Dumnezees.c stilp hun ei er eM' din!e 're~ajmcu't pre a f€I'lcite, ciosi scdrbiadu -te, ~ijerU,a ell tolul desavAI!'~it~~ij un g hie r e bine primita adueandu-te cu-

~~ otpusml.

utrenlol

dlliJllre

de capi~fi~e celor diu credin-

:
i

I:

tineJ$-iamarU iNTRU A'CEAST,~ LUN,;X


U'l
8 ZILE.

rat, celul ce s"a junghifd perrlru


rei] ta~ sl te-a d.aruUpre tlne, vlsllerie de minuni celor diu sflintap.onleni·

I'

lume, Teodore,

,Adu>I;:el:'ea moa~~elo .. sfiin:hllui mareltl~ rrruoenio Teoder $trafjJI.a!t.

SIa:va, 9Ilalu~ al 8·,lea.

L.a. Daarrme strlgat-am, SUhmrile pe 6, ale Prflznicului ::3 ~m ale Sfil:ntului .3, iara de 11,011fi: in pOS~tl~ Apostol1lf.or, canfam ",lima; Stil:iJiivi'le$:fil\mu Iii! l, faeand u~!~ p~ 6" g~m 4.

'~

_ Ptldobl·!1j::

blr~11~i~liru Du~!d sfant te-Bllarahd~ surpa nd pre ~upM:~oruleli intelepdunea eu .. vlnlelor lale, ~i cu aratiirile cele

,aumuor

Gapre

un vLlee.:z.

barbale~te ai statu! Tcodore. Cu llmba Ie ceo. Co focgrai-

V'Uejasdl Iidun are strangand, improtiva in$elaciunii

vlleez, ostas ne-

toare, al ruslnat neomenla Iul Ltchlnle, Penfru aceasla .. :;;i ell Mng'erii danfuind fericite, roaga pre Hrislos Dumnezeu, ce

fie nona mllosbv ..])nzlua jude-

Sa

'"'t·· ea u..

IN OPT ZILE

'17

~a ..

',1 scum,

il

:Pm~nilGUIUir
,ft

d !.::vafi' lin post,

Nascifoa.'6i:

cazul.

nl Ie robjlor tfH, ~,i ne nlalllue~te pre noi dln ~pata nevoia ~i ne ..


STllliOAVNA Pramic!.du1.
Sau a SfantllHlum. SUhirUe~ 'gllasu~ al 5-'I'B,a.
Podobh~!: 13ucUff:-ttl ;;;amar<l."

SUipa.na prltmeste rugaciu-

Iaurul: carele f.e~aiaratatfQ,arle v,iteaz;> ca un ostas nebirult, pre Hrlstos foagtH sa dea Sl1lReielor nonstre mare mila.

ratelor muncl, c€ [a c€ cu r.5bdarU lale at omoril pre ha-

neclMift de ~oviturHe uernasu-

su.n,a

Sf~h: Sfinplo:r celor' ce sun! p,.e plm~",il,J I I uit m~n;urnat'e, a fic:ut DOminul tnste voile sale intr'iin~i·i.

viata purtetoere, sfariim€lfe islos, celce al bLfuit'iahara Yraj~ dohlor iacand, ispiJa de b&UH
mesului cu arma bunei ere-

Bucura.·te ostasul lui - Hrl-

Cu

erma Crucf

celei de

; d~nfe, l11t~rire'a credin?iC?~i~or ~, ~art~le pnn nudte rn~~c.JaI cas: ilgat cereasca '1mparaf,l€ a lul \ Dumnezeu, Teodore. In cared dantu till d, sl cu lmp a rUi~i ea in· r dumnezeindu-te, $i lumlnflndu-le en curate darurl, pomeneste pre eel ce cinstesc nlarita pome nir ea t,(11 ~l'. se me hi .... .. nna eu credinta s icri u lui moastelor tale, d~n care, celor ce cer, le izvora;;li buna intarire slmare
A

ai suferit, ~i pre lemn Hind intins, slrujlrt ai rfibdaf p.rea fe-

riclte. De care fiind sdrunclnet .. ~i ell fadii, orspre Cruce te-al ridlcat, ranit de dHn~U ell sa:~ ;; ge'ii.. ~,i ochii orbindu-tl, Penlru

rietelor noaslre mare sra\'i,


gl~su I at

aceasta Ie fortclm pre tine, eel ce blne ai pfUinlii, ~,i ceresti eununl tli dnbdndil, Teodore: roaga~te lui Hrlstos .. sa dea su-

mila.

,I ,

a·lea.

mnila.

Stih:

~fln,tii saii, Dumne.Z!f!ul lui 11s.1'.sU,

Minumrt

El&t,e D'umnezeu intru

inallare,a purlatorilor de chinuri, podoaba BiserkH, surpalorule el vrtijmo~.tlJuj~ cela ce


I esfinumlt cu numele
~I

Bucura.te sfintif cap,

cinsfifa

dupre vrednicie pre vlteazu] Teodor, rnerelemueenlc, a:pa"'t' 'I umn; '" '" ratorutI I .. ce se ..... nn• roeqa 'I Iletele noasfre,
Hrislos Dumnezeu, pentru su-

dinclosll saJii.udam'J ~isafericim

Ca 'pre eel ell nUITIe-Ie darurllor lui, Dumnezeu, ~ mostenllor f e ri c i ri, i lu~ to"~ ere-

zeestilor daruri, lumlnatorule,


carele

dumne-

, - ~r=&?~-a"

, parlea cee de subt snare, lu[['nulc eel mare, carele al ralnas


~e'S7EK

himinezi ell minunile

,
- ,~, =',

-'fr __ '02&;2&

'='_-

-~'¥"¥4i3XS~,,~ ..... ·~;O;+i&,$&a'~~'W'2K%5?=??3H8;;5nc~'A:>iB4i'l'i§i-

78

lUNA IlINIE

carce nu ~,tnde mlre, ceea ee e~U pHna de Dar, si noi prea s]'av~m naslerea ta cea netal,cuUi)" NEhcEiitoare de D u mn e z e u, roaga ..te, sa se man1ueasca suUelere noaslre,

,)I

nuri, (!t,1 cerescului I rn 'po a I' at, lare ai taiattaberHe vraj'ma~u.lui , voevod prea bun te..ai facul, ~ Teo dore, C,R cu armele ere- eele de suflet slricatoare ~ibldinlei te-ai o$Ht intelepfe-~ie, ~,i rultor facandu·te cu mucanlcii al biruU cetele drecllor, $1 pur .. te-al ineununet, U) [or de blruin-la vjteabfe~ai Slay·i:,
f

eu numlree osliril dechiceJem adevHir.af'e, purtatorulc

Tro'p,arur~ gtasul al 4-Jefli,

cu numele durnnezeestllor
ruel rnucenlce Teodore,

tea .Iui Hrislos faciiforufui de podosbd, de dansuI fUnd Irnpodoblt, ce eel ee esli numil
da-

eu fHnd strabjcU, mueenicesllle arai(Jt

stai lneln-

slrilluciri,

ell. Rind intrarmat armele ere .. dumnezeesti dlnjil Teodore,

adllal'. Penlru aceeste pre fine ell credinta pururea te Iericlm.


SIa.v.!. 'i!i acum,
Sa...
ill
1:'1,

Praznllcului'.

NbciitoClll'e:i.

buminaUl desteptarea sulle .. tului H'iu arahlndll-O impara~ tului celui rau credincios, de lepclunca cuvintelor tole ~i ell Darul faptelor, pre aceta l-ai
~i ileum, a Nilsc-,lt'oarei :

Dumnezeu

infelep(He" eu inte-

ru sin at T eorl ore.

I.A UTRENIE
CANOANELE.
AI PI'-8,z!fj,ic:,ului,eu Irmo&ul p'e 6, iari de Y,a, fi in post, amiindouii Canoanele Odo,iJJuMr'f.fNi ,mlJl(lonlcfne, ~,i al Sfa.ntulurl pe 6-

de sanl~ln:f5 deja dum" nezeescul Duh, cu vola TataJui

Para

AI camla. a'crostlh la Grm:.1este a,cesta:


ell! dli~a.rl te laud pre tine eel oumit
d~ruri dL1mfU~ze~§ti. Facer.ea hili Toman. ;P,easli1a1]',Olasul a' 4-'ea
(;U

nezeu, ;;1 ,eu Irup ai nasculpre eel din Tal~iI fara. muma, sl
pentru nol din
Pea,sna 3~ Il'mos i Vesele~te·se de "tine Hi:se,lca...

al ztl,mislU pre Flu] lui Dum-

finefara de fali:L

dancul

Israll, eel de n9.emuUj ell InainUe lui f\'Iu[si ,,;in ehlpul Cructt, puterea lui "A,maiic In puslle H blrull,

~"trecandu-I

,.~rm~ neudate, .pedestru

marH

R 0 ~H cu

un voevod pulern rc 0 ai " intors inapoi, $i~Qate mesiedievol de

ClI.baro. COO pal), , ?ne~sca '..

c~

~ugirile vlcleenului nlmlca l'e-ai f.acut.

[N OPT ZIU:

79

Ca eel ce ai fosl cu suHet osardultor, ell g'a n d blaqocesllv madie,. eapistile paggni~ lor celor faradelege le~ai plerdut cJ)getulld navali:rHe vrajma~i~or le-al dibdaf; rnorff eelei de vlal,a Jtlditoare a mal marelul pal'imitorHor urmand.
u numai celor de pre mant, soliloare bunatafUor eelormai pre sus de fire 1'1aica

... .·al'U18SCa,ce Ior cejprez.... v sa d.... .


nuesc cu dreqoste menlrea tao

Teodore, Rong,a-Ie hrl Hrlstos ~ Dumnezeu, iertare de ,gre~eli )

sf5nta po-

Cu tarIa

Siavili :

De doui ori. S,lava, ,~ a,cu m, ,a Pra:;,;~i:C,l!IM. lara de va fi in P'Dstf iii Na,scatoi!iil'ei.

'i T

aCUlm, a

Naseitoarei:

pa-

for, aceea ceesil ell Iolul fara prihena, si de sarel na I)aca-Ie·

lor lumesti aeum este tnecat, ea ~i cum ar fi fa,fa oearmui ..


arata nedesertel,
~i in

ciaar-a, carele in vilorul Ispite ..

SuHetuI rneu eel smerit Fe-

~ui Ou mnezeu al fost, Pentru aeeasta, hucurji ..e, strigfhn lie, t


111',.U'5'ul ~

fundul iaduhri
Nascilfoare;cu

a caidea este , sHitJrnfamp'ina~J1 de Dumnezeu gaciunea le, ~(·Irna n fu e.,Je, ddndu-i Itmannl Uiueel cu .buna
calduroasa ru ~

lor se

Vesel'e~le-se de tine BiseI 1,rica la; Hrisloase, strig'and: Tu 'je.~U pulerea mea Doarnna .. ~i "scaparea $I iniiirirea.
Sedea!Jn8, glasul OIl B-,Iea.

P'odobl'e; rre Jniekreiunell ~i Cuvanl,u.L

moarle, impreuna en Hrlstos te-ai proslavlt duprecllvlinfa

de chlnurfmult patimltorule. Ca nicl cum supulndu-le poruncf cede.. fa-ri'Ji Dumnezeu, Ia muncl de .buna vole le~ai del. Pe nlru aceasle .ra.bdiind slrujirl, ~I chirllllri~;;i Cruce .. ~i

in1e nic§nd, cerestile rtispln'liri dela Dumnezeu dupre vred .. nicie ail dobdrrdil, purUUorule

Hai

pre sus de fire nevo-

Iinlste, ca ell credinta sa strig clifre line : Roag.aAe fiu'[ui tau ~i Dumnezeu, iedare de gr,e" ~eli Sa-In] dea mle, ca pre tine Ie am nadejde en nevrednieul robul tau ..

~i eu amar strigand: Lumea se bucu luand izbavire, iara v€inteeele ( meu se aprlnde vazilnd rasHg·· ntrea ta, pre care 0 rebzipentru mUosfivirea milei, indelung rahdaloru.le~ Doamne, ad§ncld
1

i"1ie]u~ellll ~i PastQful ;d l'-1antuitofut dae8 I-a vazul Mi,elu~alla pre- 'Cruce, s'e tan~
guitJacrilnlBnd

Pre

A Cr,ucii" a Nascito~l'ei.

ra

80

lUNA JUNm

cere, ~i cu credint,fj neindo.na~ ..... ,. •..... ngam~Ie St........ .... apana,, b ucura- t e s f"''''
Peasna 9" ItIi'mos;

~ Soarele drepUilH" a sf,fi:tut :' ,Jntru a sariinduia~a~ pre cum "se cuvlne, sfrigiind : S~ava puI

;.
).

R
w

P'eas.na 4~ .rlmas:

id.ic.at ~re Cr.uce

du-le Biser.iea 'pre tine

vazan-

u Doanlne lumina mea in

fume a~venit..himina cea

J'nhrn,erecul necuno ~tinf'ej~pre

sfanUt careintorci dlntru


tine cu
W .

)erii tole Doamne.

:(' vrea s·a te raneftsea pre tine si

RanIID.-BIpre
11 "

sarpe 1'1 ce ce e,

'euiau oprlt 8ange~e drastropimrile sangelui. frupului


am

." cei ce Ie laudapre ,.,cr'e .. ta. In

r,

~ prln rabd:a!toare hnprotlvinmucenlc me-al aratat, efird-and cu deadinsul eelul ce le-a lnt6ri1

cesc, eel ce se aducea spre pierzare, neblruile Teodore,

o lepelune

mint,e evsevloasa

Doamne,

pre tine: S[a:VR P u i e r i i ltale

prea calduroasa a clnsflfulul de chlnuri purlelor l Prin car e a


pre Dumnezeu al dobandtt,
Slav;l!

sllivita 1

cr ed ~n t, a

tnte-

Che It u in d u-]] lrupul prin n-uJUe rene .. gaJld nedatii ti-al pus, de trei on fericile, cant§nd cu 6stlrdi~ celui ce le-a lnUiri1 pre tine: Slav-a p ute r ii Iele Doemne,
S,la.va!
1

dumnezeeesca

iumme, cU IO_Unecat pre sarpele parfinitorul


_. ~&

f ... d .... f ..., M·mreavano s t r a r.He]......tcu ..... . ., a

I.

rautaf.ii, prea ill.arite Teodore.


ac~un,a Niis1;;,ato,ft!'si,
\.I

lmpreunend, $i invredrricindu-le slrahJcirUlui, ~i frumusetil' eelel dorite,


~ia.cumJ a Nas<oabDaJre i:

palimi prea inteie:pte, ell acelea

mile SHlpanului, ate tale einsfite

Im'PodobiJu ~Ie - ei

(~U

pail-

Pret' H-ne ....

ihainte, pre line lnUirire ~i na.dejde mdnlulril noastre dm:nzeea.s.ca lVIireasfl le-arn c.a~Ugal
lP'eaSni!i! 6, ,Irnlos: .J~ri.li.-voju ~.e cu glas.;

if""A .... anna nesrarame t· a v. .'~ unpro IVa vrejmasuor Ii punern re

Fecioarasl dupa naslere te-al a.ratat iar.H~i Hind Fecioarii. Pen .. fru aeeasta cu glastiri fa:ra ltil00

He~tiin.d de nuntil,

'-1]

nascut

B
-

-. Cruce Hind 'i'nlinsi ~1 ell

ir I....ii.~fI.i.. u .Ia ind~.'.a."'s~.eaUI ..J ~ ... ~re." pre eel nelnteJeptl1' pre

I ~c--&t?-!!g;::_-~~ ... ..~

'

I...

.t-~

...;.=;::----xztt7............ ~ .-...%~ew .._,,:~~~";... ::"-A~..:::::...-e;;;r.;::a::t~_

.....?-;!?'.,..,.sr:::t:l-;:'~·.-. ..-..,...-....._, A"'t-="":sZt ....

....

_.-.¢=. .,..,.::::z:::;:.-..

.r ..........

~X:c ...,..:;C:..__..-._..-,5
J

IN OPT ZlLE

cue patruHS; Fericife, inchipulnd palhna cea mAnlui10are afaeaIOfUJui

juana" pre vrajma$ul tI1ltre mucenicl mare

Dumnezeu ca 0 Su.li1eiin Inaini

rl Hrlstos s'a ar,atat, Indemnende-

Tje~ eelui ce at pati]uU dupre lege; In 'tenulifa Iiind incuiat

eLL

car] Inpreuna lui l lrlstos Dumnezeu rugandll~ie' nu ·jn~ ceia pentru nof ioti.
mos.
H

Teod ore,

at rani!,

it? ca nn mal mareal


spre luple lIDprotiva illld~rna.mile.
SI._vl:

vraJm asu-

vttejHor~

III
J

prihanfi pre dus, celui ee s'a adus pre sine Insusi de bUD a voie jerUa; pentru fine, purfatorulc de chinun, Teodore,
'~actilm", a N,;\sc<'ttoare~:

fara

Jertfa

CUf.a.ta~i

8a~1 sfanta~ ~.~ de canli'iri al luiincun.uTIElm. Ci'i dar mare Dumnezeulutine te-ai a~
Inti s'a afEl'tat en straluciril·e mlnunllor. Ca pre vrajma~111 Veliar blrulndu-I ell clastllele chinuri, in loc de sangluri iz-

nl]l tali credetciosil

paHmUorilor ...pre T€'OdOI', ve-

Pre podoeba cea sh~RllJ1cUa


eu eununi

voare de sfintUe t,arnaduiriizvo~

o minunile, di Fecloara ciH noun de toate neminune mal

stllnd de bar bat, :dim.is.Undin ··t· una tc ··te, nes rern I- 1i ,.., .. ..., Oft ~t-amcaput,
OJ A

nelncetat, pentru noi to~·~.


Teodom- ShtHat.
mine TMdM

loti se bueuralntru Hristos, $h:lBi pace ue:lm:pui~nCilta,rLlg§.ndu.~se

ra~te. Si

inlpreuna

en ace~U&

pL\ntece pre eel eetine


Il'm05ul:

tm.pre~.
.11,'

~ Iinril'u ;sIceastii ~u:na,n opt zllel aducerea. i . m,o,aflelof' sfAnmlul malrelu~ mlucenic

Still:
patne,
'\':0

.!,e

mon,

pr.:lm.cfjo¢o-mA
estul cela

,~ealre'line, de sangele dracilor .... '· '" ,tcura 1111d u-se, cu sange'[e ce 1
Jr

,Jertf1~voiu tie cu glas de lay~uda,Doamne, Biserlca stfiga curs pnn 111UO S·fivi vire
• ·m

Ca Gel ee vI~~i(Jd am Itnbog~lit cste ~ nm~:r:!iciq()r patrle.

"sta.

tao

uU1

.Jl·

coa-

Ace:asta a fostl[lzi]e']e lui Lichinie,. nbcl].t hind. :i~ Evhaita de sceln t[~ga:lldltl-se en fie~mllll~i petrecsnd tl'll Iracliea
j

ce se ~fli ~~ngl Marea Nugri

j,

friud

()lji!l

'

ell b5.lrb5Ua suflelului, inb"u cred:infa ca ?ntru platoss Irn.

CONDACUL ,Ii lCOSUL Pirn:nieului. Sal! aJSfa.nt,ului, glasul ail 2..Jei'!. Podobie: Cele de sus dutih'id, .. .

frumos la trap, !ilirnai frumos loa SlJnet~ tmpodQ bh ell ell \'tlltul1 ~i OCU C11nO!fUntaj

~i cu c)ealalti tn~clepdl1ne. Pentra eare unii if ziceau V.riodto:ra, ·adeci jzv\I)dt¢t ritar, Acesta bec~n(l prln taate organele
eele die munci, .Iasand "ta pAm!uu ~;'iu trup, iavnr de ta.m~dni.rI

fet~citru

brac.§.ndu~te; ~i e u va nt u I lui

.i~"ora~el la eel: ce mel'g eatre d.&OSIl] 011 cr(id:inr.~. hm 8r1:\ntll~ s'i'iu H,.rA~tpetrece, ~i kl.cue~t~ ~n eerurl, A ctlruia adueerea

~
I

82 cinstibdtli tra P pf'lmDu"hn.

lUNA

IUNlE
+---P'lnU'i1. aCCQ!';tl:iL zl, cuvioasa s'a silrilqj~, .Me!ania, cu pace

Ca ci mu tarea

a_'cestuia dela kOlidieala Evha.it;a~ si a~aarea lui [n p1~~ilnt~;tsca casa Slln,tlllui, dupre cum insa~nmceniR::ula. po:n,Hlcit p~ ntru a'ceast a lui U:ar 81ugei saie,mai tn.!lil'ile de a i s;e Uil eapnl,
~i V'ez~mal pe larg :;;Ln~ll:!ljru!Sfantu~uiee 51! anA in opt ZUe al.3 lui ]:j"i;~·ruade-.

11

5tih; lzgon:lncl Mehmia tot (Juhul intunecat, Luminata cu duhul, la Dumnezeu CuvanJul .ale'gllt. Atre, SClllpi\nd
(;U

i":';'- Iutru ac...easUi xi, cuviosul


sllv!l1:it.
paman.tl1lui:
~]ntrt.l

pal;e s'a

Stihi: . Cu tnlelepciune

[ruillselile

.t 7"

Int~ l'I1!easliiz.i, pome5lirea pril,Zl:llcUllJl pr:n sfirrtti de Dumne •.eu Na:scUoiil:rea, ce s'a saviir~it lqtrl.l Sostel'l.io.

- Strange Ana, (rllmr.·e'tetl. a LutUl'I)r Stilra.nuiuL


1'11I.!C¢tl.!c N1cand:ru

J letru a~~!!tii zi, pomenirea sIill'FI(ll' mueenlc! "Nicandr U ,I Marc bran,


til):tor,

!!cc.asta zi, 5ftlnl.I.l.l de sable s' a si\v kr"?11.

Sfili1: Supuiod Marchiali grumazull,a, cutitU!

Carele

SUb: Dar i"ill ~'L pre N ica ndru .iOOiJ.z b.hha.t;

cununa

bifUil1\ii prIn sable

a luat,
.

Nicandru azls: :;;ieu i1i, sunt urm atof.

sable S a 'Sa\!ar~LI.
5tih:

I~tru. ao~.s~~ ,zij $fii~tul mucenie Marcu~ de


Ma!l'clJ nindl,5ht, Uimae aduce Dom-

A.(:s~Ha pentru marturislrea tn Hrlstos, nului pe vremea i:gl~emonu~ui Maxim) filnd oerTrimitfl,fldtL-i abur, din cal!dl c,ur.i;:eni!a sl'rm.cetati s'sn P'1l:.'l tn hlc.hiaOlOlr'i!. Dupa aceasta gelul, iaro\~i mod soli,ti a se lepa.da de Hristes, ~.o,% In:l~uaa.enstii: zij cl,1lvi(lslll N.il"lctatiEi ell pace ~i nepled.(Jd~· s,ej au fost stru j i~j en un ghi i :; a saviilr~lt" de her, ,i, rid~¢a~i pre lemne 8US~ ~i au 5,tih: SttabiU.ind:;Javcmtie piimintul, trimite, Iust pa.ti'ufi~i CD stilitll ~ p:lbj Illi~i cu lee, Sutle't:ea!ti~acorabl I,: I il tine, c,arm1JitOO"1I1e CuApeli mod. PQgoriti, au fost tntin~i pre ... ·j[\te. eArtmni de foe, ~i hltup ell toege, tU1Teofarl ndndli-li.se saramura p.re5t~eran~~e lor, -tUllQtrtl aoeea'!!t5. ~i~$~at1htl nool rnuceflic la arml i!:ard,iOl lnll'hl!t'l;;lt lil Cunstantinupbt, ~.i preste Mrb uri ascu~tte; mnd tarA~il 0, mte, (~rU;Lsuts cincizecl ~i flQlIl6!, prin c:li.tul'l ~,j gurile '!i; 'Ilbnz:ele ,zdalbindll-li~se en s'a sa\'il.r,it. p~elre; Ilmbile t:iindu.li-se, tn stlr~lt: all Stlh: Teofan prin lCii.tu~i dI~fierprct'l mere
:!;

prirnili moartea

eca

de 5abh~.

eununa :

I'll ntru ac,ea8t~ ~t" pom~ir~a$flilriei muoenl,te Ca,liu'p,l. ca:n;J,

A ras.cumpirat.

'1:11 sehtmbare de.

:;lre'na.
Doarnne,

Stih=

FrtLmse~ilE! fap~LlrnO:r cu ve:del"e21 tre-

CIl. ate lor sl1nte tllgaciuni~ mnlle~tc~ne ~i ne Dlll'l,'tlJe~te:


Amin.

pre

noi .•

Frumset~Hl Zidritorulul Caliopi te aJIl prlvlnd,

Peasna "lJ I rmos, ~

A.ceasta

Era p~ vreme:a imp~ratll'l'ui


CIl tlneretea
. crupll~ll:i ~

ell fnnps~tea sntletaln]. Deei fUDd. prinsl, fu sUit!. ca sll. se lepede de dragcstea ~i de ctfdinta lui Hrbtos. b:r;\t dup:\ ee cuttlri e se ~i:r.eft d.e aceastal, fu stru ji bl enmplit, ~i i 66 u'i.a:ri ~,eWe, pre eerea
.1

Dec:hi131strll.ncib!1.

I
In

nAto-as!, Mai apoi fu t:1rMape harbllrt 35-Cl.ltite, ~i, ~i';sl eM. fOl;:t ~i tn,lIj?lll ei eel 3['S, p:redmt Wod en s... e, mnneitorii it r frecau cu t:ir$Ani de p!l'ir; apci in turn' 1 s'a bEat capul spore lauda Domunlui nO',surn lis-os Hr:istos~

li.'lgerul Domnnlni

cercetsnd-o

(I

tAcu. sa-

"vapaia. focului Ilind aprin~i, au nstrigat: Bine estl cuvantat in '7Biserica slavei tale, Doarnne,
CLlp,tOI'l.11 nevointelor

c..uplorui persese line~ lui n Avraam, cu pofta bunel ere .. dm1e, mai vados de cat cu

ciunea necredlnjei, sl luminlitor bunel credmte le-ai rucut, can-

Mucenice

mariie1 ai ars usee-

tale

r
"

~.

-- -.--.,---I....-~~~"'h - .. -- -

,-',

-- ~ __ ..

'.. .,h~

.....

=.-

r:»

"---Lj.L1

;.-z::2l! .... -....

1N OPT ZLLB

33

tand: Bine ~ti cuvantat in Ri· serice slsvel tale, Doamne,


Ca un voevod, sl Cf.I un lnfelept, si ca UrI lreaz cu fapla pre inlparatu~ eel nelnlelept ~i rau credinclos de nlmica l-ei facut sl I-ai arfHat pre el nepulincios, rntarindu-te ell puterea Duhului,
Slav' :

pre tine insuli jerHfi curata ~:a:cijioruiui tau,. bucurandu-te Teodore, si ie-ai cereascs, ell sfinfii mucenicl strig,Snd: Bineeuvantaf foote lucrurile Domnnlui. pre: Domnul,
Bi':neclI(vihdim pre TaUU ...

Adusu.te~ai

osebii mdrite spre imparaima

cu prea Iuminnl·e slralucinle muceniei, StapiJnului -tau slrlgand Teodore: Blne cuvanfafa este puterea stap,aniei tale.

begea. se birucsle de slava laudelor tale. Ca tu ai straludt

lnteiegator,

Ca un erin, si ca un trandaflr
ell

I,

hani:t Sfapana"

Ceea ce esll locas sllnjit dumnezeesc ill cehii prea inalt, bucura-i€r ca prin tine s'a dat bucuria, Nasditoare de Dumnezeu, eelor ce slriga! BineCllvantata e!;iti tu inlre Iemei .. ceea ce esll eu lO~LlI J5ra prim
P·e,iIIsna B, "':mos:

,j

Reurn; a Ntlslc;\toarel:

mlros, gonind en darul foklaauna st-.rleaciunea cea rea a pat imilor noastre, si in de 111n a ndu-ne sa stdgalu C'll suflete blne rmro- ( slloare: Binecuvi3niail- toale lucrurlle Dornnului pre Domn ul. neamurile Fecioara prea curaUl Maic& lui Dumnezeu te-el aratai! tu Dumnezelrll Ie-ai facu~ locas, ceea ee estl ell. tolui fara prihana, nearzandu-le ell focul lumlnll celei neaproplale: pentru acea- ~
I

milor tale pre noi ne umple de

miresmele pan-

Tu "una din toate

Sil acum;

il

NI;ilsc.&iloa,.eii:

Mainile Ijm:aodu-~l....

sta bine foe cuv§ ntam JVlarie ~ dumnezeeascii Mireasa.


..tin.~.. ,
Irmosul :'

, cenice patimind).ln1eleplevUea-

eel cecil rahdai penfru mine Crucea si moarlea, pre Cruce m'am ridicai~ Sta~ .... ·, ....... ... pane, .,1 m am. pa t runs eu sagelaluri,~i le rane cumplile m'am adus, Do amne, {IIi strigat Mu-

eidiiiduw.l... .• In~ s~re ldu.' ~ ..

Sa

la;lJd!\m~ brne sa.

cuvardim ...

M~Hni1eintinz3.ndu·$i Daniil, ,~,gurile Ieilor cele deschlse In ,.groap,a le-a Jnculal, $i puterea ,Jocului a sllns, eu buna faptEi Jndngandu"se

zule Jeodore,

'=m~~~~~~~zm==~:z~~~~~~~~~~~~~~~~m~~

".tor~de buna credintil~ shriga·nd~ \

linerii cei lubi ..

,I

LUNA IUNIE

f,Binecuvantati

.Dornnulul pre Domnul.


Peasna 9, ' ..mas ~ Hrlstos
pi!!ltf!ll ~M

toale

lucrurile

net~~!llm .•,

ell patlmlle.tmpreuna s~la~'1Llin· du-le sl impreuna desf6itandu-te,

A
-

curn.' eu

nicilor, ca un impodobit

dunar. He celO.r Ierici tir ~i ell cetelemu ceH.

.... tt·d d .... araa. .' upre a.evar... Fecioaril..

saia;duit pre tine una. m.ai.sfanHi de cat Ioate af1andu·fe si de Dumnezeu Nasea.to are Ie-a

lrup, carele a tnfrurnusef at loate eu cuvdnfu], intru fine s?a

M· .... . . Rica

lui ce era dorit lie, Teodore,

cununa purldnd, slai ~hainleil ee-

Spt'e infiltimea. cereasca ridlcandu-te, cere' pam§nte~ti a-l udU.~ :~i sfar;;ituiui ee lUi dorlt fie' te-al invrednicU, singura savar~rea. celor dorite ludnd, Teodore bucurendu ..le,

»nand flrele cele oseblte. Pen,.Ir'll aceasta veselindu-ne,


tine Nilsditoilre "zeu te sliiviru.
'1' ,.

,~unghlului, din tine munlele eel "neHiiai Fecloara s'a taiai, edu ..
pre
de Dumne-

Hristos pialre cea neUHata .de "lana, cea din marqlnea

tlrnlt cu trupul si al rnurit.mueentcul eel de Dumnezeu in .. dobandlt in C'I[: I' U r i siHa~lujn( du-se, UicatoruIe a Ioate, AtotI

De. tine unul Cuvdnlul eel fara de moarle, care le ai pa[elept dorind, nemurirea puternlce,

ta a

draslfl irHe draellor, pana s-farsU le-al surpat, Si cununa ei luat, Teodore feddie, din mana Zlditorulul tau, ca uri mariurisitor al adevarulul, ::;;;1

Teherlle

9VE,TIIi..NA Podobl'e: Cu Duhul stand lbiitranuL,

vraJI:u~ilor,

~j

inin ..

Slav.:

slreln,

pre Ioll, din loate necazurlle.• "i' din eursele eelul sl mdntuesf
De doua. ol'i...
A NascatoslI'ei:

,~
I

~ un vlteez cugefatof, indrazF neala avand c~tre Dumnezeu, noud tuiuror ceJor ce te cinslim cu draqoste, cere-ne ier· .. tare de gre~n, iz.bavindu-ne de patiml sl de necazurl.
ii ac ..!m~a
N;liscat,oOlrei; 8

PurUilorule

de chinurt ca.

eel or

Cinsiesc nasterea fa celele

una ,ai umplul de bucurie


pam§nte~tf. Pentru

fara

de trupun,

ca

r.
I

Cela ce a volt

veJ11 in

credinclosii sliivindu-.ie, ·cucanHlri tel, udam, Ca tu ea un luceefar de zinli ai rasarjf; pre

tine cea cu lotul Hka prlhena,

i;1t.'e.i:lsfapre

cele

ttl

rN

N QuA ZllLE

85

'I

cela ee esle lumina eelor din Intu ner ec, r asCiI' ind.
La Hl;I'iIIlite" zleern cele del a: StihCH~vn<'ll Vec{lrn'lei~ ~9ta.sul l 5'~Q'~, Podobl,e: a Stilimillvna Praznicului'
.$(lU

LA. LETURGHIE
Ferlelrtle praeuiculuisan ale O~tQ~hllhlil pe 4, ~1din C<'lnonu~ SIiil,ltl!Dlui, Peasna a 3, pe 4.. Preehimerml, glas.ul aJ. 7-]~a:

a 'Octoltudul.

S.,ava" ,aJS·f&ntul'ul',

Ig!IMul al 6 ..1ea.

wale.

credlnciosii bucurfln du-ne, lliu" dam nevoinfel~ chi n uri I 0 r


lara de va
~ii acum, a PP~zn~cullui, '.... fj in P'Dst, a N!iis1c,j:irioarel;

slos a slilvft pornenirea tatnfel'epl:e. Intru care ell un 'g~as

de sflnjenie sl b ogatie de v]afi:idunrnezeease~ te.~i m'atai Iamll, Teo dore, CB Hrl-

Dol"

A~;;:i Dumneseule glasul melil... Apostolul eatre Tirnoteie : F,iuk 7imoli!iu. tn:tiJ.'Telte-ltf .ill DatuL. Alilui.8: gta~nd al 4-Jea: Dreptul en.• iniiclJ.l va toUod. E'i.'angheliSJ dc!a Matein : ZiJ-a Domnul t~r;t:nicil()rstU: Jald

VI!'!,S eli-se-va dreptel de Domnn1... Stl h ;

)
;
I

eu ltlmit pre ~(d ea


lup.i{{)f' •.•

0#(1'

,P'~1J. m'tjlocul

CIiINONIICUL. Intru pomenlre lle:p1l~ "a f dreptllL.

, rea ai odrsslit noua rodul v]etii~ tie ne ru.gom: Roag.?·t~

HascaJodl'€! de Dumnezeu, itu esli v.la cea ade\'1,arEltH" ca-

INTRLI A'CEASTA LlINA


IN 9 ZILE.
Ce~ d:inb'L11 .sfin~i parlntel'e nos,tru pi!!lpa al Aleltiilll'lldil"h:ti. Chi...u :

II i
~,

SUip§na cu snnfU aposloh, ~~


cu tofi sfinfii,
A Cru(;ii,

suHete:le noesire.

sa semtlueesca

aJ N ;lsciito<'l.re' I~

Podcb~e: A treia zi al inviat Hristoasa..

il\

~ te plronesle pre 'Cruce fara dre ptatet i se r.aniit lnima ""1"" [. {U,tuitorule, preeum runahil~e Slmeon. a zls mill
~i !l;;e;;;daltasfujb!i a Utreniei dup,~ randuiiafi ,i QtP'IiI$1:lIl.

prea curaHi Hristoase, vAzfirnd pre poporul eel fafadelege ... c.~

Pecioare

.. ~i f'o-1aica ilia cee

lumina~ ~i ca nisfe r a z e (if Irimis dogmele pre la Ioale .'~ marpinlle, luminand plinlrea
ell puterea celui ce a stta,(u~ cit' din fedoad}) purtaforule Il de Dumnezeu Chirlle, t,
credlrrclosilor prea ferici'le) :;.i gon:[nd lntuneri~uleresuril~rl

La Dcarune strigat-am, pUlnem S.Uhiriile pe 6, gla.a.ull aI ~.Iea. Po,d(lblle


l

Gn pre un

11 llJilaZ ...

n lurninerlle Duhului, Iu.,I:~in~ndu-ti .... I,e~(li cuget~d, facuf soare datator de

euprea sfinfite aCh~rile~ se bunli graire cuvlntelor tale,

~ ~

".
LUNA TLJNIE

mfrumuseteeza ~oala Blsertca, ,~i prin buna credinfa se im-

sa u faca Iuisi mancare. .... scape-ne rea lui.

rnoase, ~i·fi clnstesle cu sfin[enle sfania edormlrea te, pururea pornenlte, cela ce e~U laude arhiereilor, incepalofule al parintllor, partinHorule el prea snn1Hului Slnod,

podobeste

eu podoabe Iru-

de Dumnezeu NJiscato.are,

Ci tu

. ne ........ pre nos d ve t_8n10-

A Crucell, .a Nascafoarei;:

Pedoara~i Maica ta cea Curafar vaz:8.nd pre pop 0 r u I

eel faradelege~ cu nedreplate


precum Simeon mel 'nalnle
plromndu-le

inlt.elegerilor., se j'nn eacH Iabara

uscacioasa a eresurilor, prea intelepte si tntru adandmea


J,

cate

Cu doymele
en

ars toaNlll1fll'eri.a ces

lale cele info-

pre' tine pe lern.n

se rama.
'\

zis, .......M§nh.lifofule, la rarunehi ..


SlaV'a, giasilil ai' G,-Iea.,

ST~H;OAVNA Pr<l2:liIi~l.d'ullsau a.OctolhUJ'uFi

$i eu lnvafalurile tale, pururea 1 B" .' se " frumuseteaza - msenca erem dlnciosilor, clnsttndu-tecu gIfts
mare,

dinta rea, prea sfintit'e Chinle.

celor neplecati

ell

ere-

Ferlclte.

Slav', glasul al IS-lea.

credrnctoasa sluga;> sluga Dornnului, barbatu:r doririlor, vasul a~egerei, sf§Jpul ~i IntlirireaBi.~, sericii, cdimparafiei rnostenltorule, nu tacea", a striga pcntru ,

Omule al lui Durnnezcu

~d

I,

DreapUi sluga buna $i ere.. dlncloasa, bine ~uoC'i'atortlle 81 viei lui Hrislos, tu ~i greutflteEl zllcl ,ai. purtal, ill sl Idlaniul eel dat lie l-al inmullit, ~i celor ce

nol catre Domnul,


91 acum
J

a praznicului, Nascatoat'e,r::

I,all" de 'Va f~ i'n p o<sl,a

mult Penlru a. c e a s la portile ceresli tie 9' au deschis. Intra intru bucurla Domnului tau., si
te roaga pentru Hoi sflnte Chirile,
9i ~u;:um. a Prazni,c'lduii, Iara de va Ii ~n pest, R Nascaf:oarei:

eu venit dupa tine nu le-at plz-

Fecloarii, mfinlueste

fUnd Nascato.are de Dumnezeu


norodul, pacea celor din
b oele, Ilnl stea celor inviforati,
una foloslloerea credinclosllor-,
.iI Crucei, a Nlie,ca.foall"ei;:

PrefacerHfI c e I o r searhiti" izh a vi r e a celor nepulineiosl

ceiatea sl

fai ..

PiZllluind vlcleanul eel inprotivnic, Iurmel tale Preacurata~ pururea so lupia} v~'iind

Hristoase~vazBndu~,t€ r.asfignit, sfriga: Ce este Fiul rneu aceasta sfrain,il faina pe care 0 vaz?

Cee·a ce te-a nascut pre tine,

TN NouA

ZlLE

&7

Cum rnori ell frupul spanz'Urat pre lenm, dt1fatoru~e de viealta?


Tropal'lld fJlfI;8~1 all a-lea.

,Iaca~ Trelme], celel prea tndumnezeite,


sraviii;

.Ai ortedoxiei i:lld(eptilito{ule,,,.


Cauta la sf~itul

SI<'t.'¥a,

Saua Nas·catoare;l.

'i

cartei.

acum, ,~I PM;mh:adu~,

de .. indr.az nea~am.arite ChirHe,fara


de rntnctuna

/) va

... ... . un pI" de ravna ,$1 111. •

Durn nezeu, ale eresurilor celor ell credinlii n?;61, :mnd llartinitor o rlodoxiei,

harfele1e ce Ie improtivHJ lui

ai strlcet toete

'

tA UTREN1E
'CA.NOANELE.
,. AI Pra2.nieu~ui ell l..mo8ul pe 6.1 iall"a devaJ.
1i f!I!I p1l·sijamandtm;j. Carnoanel'eOc;;toihului 'H~ri'~N'I:iJcelfl ic~r\e" tj aISif'fih.lll~ui pe 6.

'i

acu.m~a INa6ciitoirei :

facatorul

Ca ceea ee a.i Elascut pre


(]I

.AI carol ,ac!Ji'Illstlh ·Gre.c:1 ·este ~cesta.: lit

ell i.r.il.

IltiiL!lta

71lcillm[lez,eitelor p.riviri"

torul :$i Domnul, a~ tamaduU zdrobirea ornenirel, carea era r.... "', ··1·.. d·'· " . .... d· t ... 81 aramai(l ..e ea erea s ramoDumnezeu,

toate, pre Manful ..

Facerea Ju~T!fmf'UI. P·easna

t.

siler, prea CUtata M.ireasa a lui


PeaSna.
3~ h·ith'".i$:

~.IasuI al 4-lear Irm08:

M.. neudale,

~,Crucei, puterea lul Amalie in


"pus lie a hiruit.

p e destru tre- ciindu~llsrajJ eel de demult "ell InainUelui IVloisi In chipul

;::t. d~l.n.culm i.are. i.Ro.~iicuurme ..

Vesei.e .. ~t.e.!Oe de, tine Biserica., ..

unul ce te-al araiat himinator lumfnat, prin raze cuvan-

ea

mfies1rUle vleleenulul balaur, ca pre 0 les3Jura a peienjenului,

n~a. u~.t.e....• !!~is.f?S~Chir.lnd .int~U. rile, Cu ,eugel Intarlt (U.rumpt

Dumnezeu Darul Duhului eel .data.tor de Iumtna, ea dupre


rea ta Chirl le,
r

tatoar€, ne straluc€:~i noua dela


vrednioie sa laudam

,Scururat-ai de le sufletul tau Chirile noroiul petimlior sur.pandtoaHi inlilfiInea cugetelor~


carea s'a ridlcal improlivu lui
Hrislos,
SIa:v!i:

pomenl-

dumnezeesculul Dull Chirile, , eft un pazUor poruncilor lui ~I Hristosj~i Hind curalit de palirnl, le ..aifacul cuadeva.ra1

'lJmplutu-te-ei

de lamtnarea

C'a un nevoitor ell huna soeoteala, tare te-al a b.ifhd de: diire 10al5 buna llulhllh'e a lrupului, ca de, 0 stricadQasa *i vkleana parlnteChlrile.
j

·.--~-=-

re ceea ce intr f mtreremei ..srnguiTa este nine cuvanlaiiii.~ COl pre un laca~ allul Dumnezeu, cu totll sa 0 s.lavim infrQ veselie, ell Jot felul de bu~a cuvHnta,.
Il'm05ul~

,I

kUHA IUN1P.
Oleum. a NaseatoarB~ :i'

" ,~ta Hrlstoase, strig8nd ,: Tu e~ti

Vesele$.e~sedefine Biserice

~ ,.putereemea, Doamne, ~. sea" l !~parea ~iinl,adrea.


Sedealna~ glasu1

avufi pre cela ce ell prinde taale pre dilialorul de hrana al Iufuror $i facal.orul~iDomrlJuI. Pentru aeeesta te rog pre tine prea s.fanta Fectoara, ~icu. ere .. dinta te sUivesc, ca sa .mam,an~ fue~U de gH~~gliJ cand volu vrea sa stau iuainiea fe'lei Zi.. d~'1orujuimeu, Siapanil Fecioadi Curete .. el tau ejutor atuncea

sa-mi darue~li" pentru ea


ji

c.aJe le voesti, prealfiudatii.


A Cruciii a Nbc:Jllo,ar-ei' ~

poji,

ar

8..lea.

Podobie = Pre III te~e,pdl1l)e!i.",

de dumneI· zeeascainfe~epdurne Parinie,


I

Imboga,findu~fe

ai izbucnlt Izvoere de doqrne, care spala noroiul eel prea strlcat ul eresurilor, adfip!§hld cu Darul lnimlle oradlnctosiior.si brazdeie Blsericfl Ie satura Chlrile. Pentru eceasta ell dragosfe cinslindu-le, savc1r~impomenirea Ia, de Dumnezeu tnsuflele, prea lauda~e lererhe, RoagaAe[ui Hristos Dumne-

tuttorul, se vaeta j~,cram§.nd)

MleIu~aua vtizand pre 'Cruce pre' Mol I€JU.II ~l• 'p.", J . aSi'OfU I"~l ..... . an~ ,
'M' ....

zeu, lertare de gre~eli.


t
I',

ruiasca, color ce en dreqoste praznuesc sf§uia pomenirea tao


Siaviii, .~~ai)um, a PI"{l:2';ni'(;LiJul:l,

sa

da..

cu amar siriga: Lumea se veselesle Iuand lzbiivlre, iara pdnlecele meu se eprinde va.-, zGnd rastIgnirea ta, pe care 0 rabzi pentru mtlostlvlrearnilei, lruielung fabdaforuleDoamne .. adancuile al ml1e:lt$l~zvoFul eel nedeserlal, milosiiveste-te ~i darueste lertare de gre~eU, celor ee ~auda cu cred[n1a dlHTInC-

$i

zeesfile tale pefimi.

I,ara die Vii urn

post,a, Nii:sc.uoarei:

Pre. intelepclunea sl Cuvantul in pantecele tau zi1misHnd Uira de erdere, Maica lui Dumnezeu, Iumii ai nascut preeel ce tine lumea, ~i, ill brale al

idic:at pre Cruce vazan~ dule B ise r Ic a pre tine ••••.•. So are Ie dreptajii, a statut :~nlru a sa randuiaUi~ precum i r~ se cuvlne sfri;gand: Slava pu~ , ~~ Ierel tale Doamno, Vaz,andu~te Hrlstos pre tine Chirile, aihindt paUmile ce:le

c.a

~N N(,!U.~ ZJLE

89 _-

slridicioHse a~e.su.ffetului, .$I ell

buna

trupul, purfetorule de Dumnezeu Pa~


. rm t e~ " Ie-a pus pre

socotLnfd at supus

mare scaunului dumnezeesll ..


I

t·· me

aseamana inlru adevar cu 0 curqere iule de pal'dU i'ncanUttor, carele Sllrpa maestrlile

mat

Biseridi celel

celor

ell

cn~dinta.rea.

rlnteasce,

bunlUalea. Jui Ma.rcu cea


~1 scaunu

Cn un Ilu Iublt moslenind

mele dumnezeescului ghelist.

]UI~.urmenr d ,_; .. . .....d nupa ur

le-a Hlcut prumitor

pa·

Din lernelie ai surpm llltoC' mal scdrbehuea deSI)H.rlire a lui Arie, sl spurcela ameslecare ,(I lul Savehe, 0 Chinle,
,Sfad-:.

evan-

0 oaie el Iost pastorit de Hrlslos, iara ca un pastor ai

Ca

Siava:

basaf.-ai a Chirile la Blserica lui Hristos ouvlntele tale cele

pas.iodt turma cu euvlnte Infe!epie hran~ioare de suflet,

imbo:gaIUoEl.l'€' ce ni"te eur, ~i ca nisle comorl rnal scumpe ~ de erU pletrele cole de mull )i

" verdeala In florlle darului, pilrime Chi rile,

nindu-o din deslul, ce in ni~te

nra ..

pre'.

~I i!!cum,

it

Nas.ciMoarGi::

peale sa 'l§lcuiasca teina fa Preacurefa? Cad am Incapul in pilntecele tau, pre


,C:ine

"

zeu Cuvflntul intrupat din llne, sl al .ramfls Fecloars. P€~llnl


aceasta cu glasuri netacuf,e prin ·.r'" ," ere dmta nern d01·f.... St· '"' il, flgam

cuviinfli dumnezeeasca ,ainascut Fecloara pre Du rnne ..

eu

~i' aClJlm,

iii.

Niilsci'toar€ii;

cela ce nu-l incepe tOoin zldirea ..

S
,

ereftmul a. dat prooroeului

'

Peal.na

6, 1I1'11'III05:

Jertft-voiu \ie eu i:l1~!L.

.l

caire tine: Bucura-le Stapana.


Peas.na 5, IrmDS •

';

cf lui Hrlslos curafirea cea '( aprins.a eft [erelecul din' focul ~
eel durnnezeesc, sfinlite HHnuilorule, \,

jerate.cul en :~letteJ~,jm'~ . tu del cu mamlle Blseri-

.,eel cefe

"miuner,ecul necunostlntei, pe
Cuvantul tau

u DO,am".ne, ,J~min,a .n"le,a ,in,' hune at venit, Iumlna cea , "sfenla .. care tntorci dlntru
leuda pre fine ell
0

alt neem ca Samson pre vr~j-

H u ai sfiirfhnil~ pre
atta
1

eel de

".cr·edinta.

Iny.af.ilturUe cele
celor de

mfi~U lui.. ci ai sfa!'ihna.t

Chirife

se

ortodoxilor biruinfa; Chlrlle.

credinfa si ai daf

toete sirein€ are

'

!'
90
LUNA IUNIE
Slavlii:

i
,I

edunat, ai surpat semetla cea cu cledLnlil rea a lui Neslorle vr&1m.a~ul lui l l rls l o s, fiind ossrdnlc curdvnepentrul-lelce lui Dumnezeu cea adev8raia ~ parinte.
.
.

la Slnodul eel de Dumnezeu

Piind tu adevaraf

povafudlor

impodobit imbunaia·1eaza.

dimineata se araia soarele flin d purtstor dehimlnd, tnbJ nerecul se gone~h~~si luna sUlbeste, cad nu sUi noapiea; ziua ~traCliJce:~teJ vfizdldt!l~llum~ neaza, ..•. .ertu ne arata noua

Pourte

ICOSi

infrumsefa~

caire

,I·•..'

!
.

..•.

'i

acurn, a Nasci1!to<tl'ei:

du-te pre tine ell folul porumbifa desayar~it $1 prea Irumoe-

Mirele eel inlelega:tor,

arran-

1111€1ntul, lucrsnd rasari.nNI 110rilor, stra~uce~Ie rnarea, sl lm-

va~

preuna imfnnnse1eaza toata.

lumee.jrdru ceres decat toete

stt $1 crln iumfnat, ~I,Uoa,e a vailor~ s' a sala~IuU intru tlne, 0 Mcricalui Durn n€z{!u. Irmosul:

ril, ale caruia invatEi1urile cele in~eleptem§ntllesc pre cej de


prin buna ere din la pururea birue~eel'esuri~e.Ca. marql«rata cele dumneaeesh,

ecestea mal hnninos este Chi ..·

subt Cer, 'Cad acesta lurntneez!a sufletele credinciosilor, ~i


I

Jertfi-vohl tie cuglas de ,Jaud§ Doamne, Blserlca slri!JgH eawre TIne, de salilgele dra...
.,cilor curellndu-se, ell sangele !~ceIcurs prin ruilostlvtre din "coasta til.
·COND.ACU L.. ~I ~COSUL Pr.aznEcu~ull' Sa u al SM.ntuIUli, grasul al 6..le,a,

nilor esle '[nyatator~ co. eel ce


Iln,fir,uaceasUi. lunii ill!! 9 Ziife, pomonireill celui di'nflrn s11ntii pt'iJl':ilirie1Iuii no:'rlli'u Chl .. i. pa.pit ai .Alex.. ndriei. Stih:
.!..~1Jj

pre n.irlJ, eel dtre

Domnttl

Podobie: Plmind randLlLaLa cea pentru.;

cu h~hire, $i .;!I,p~rat.orul.Doamnei pu.nuea Fe eio ~t~!J., Murind ChirU OIl Alexalldd~i papa.

C~lrc3Domnul tuturcr dcrnntlot se muts.


Chlril a tost pe vrernea 1m,. TeQdosh~ Delw rnii]~ Depot de ~c>:ri fdnd lni "feQifd Arhiepiscopul Alexaindriei :jii diad.ohscauIlului Fo~t-a ~n~ii~i a:v~rAtM sfantllllui 31 treilea Sl(lod a toata luraea ce s'a adunat in. Eles, ~ra surpat pre rau C'redi.ncioslil Ne:rt.orre, carele dogm,ati~e3 mu.lte hl,l!e impotrLva, St.iip1lnei noastre Kilsclltoarei de Du ~ neeeu, Deei S:lrlhlldnd tntm multe bune isp.rav.i, s'a muut ,eltre Darnnul,
Smnlml
pij.ratnilll
..... ._.oeez:s:?PS'&"'_p.

Hirei de Dumnezeu, araiat neaiizvo:rU noue! din izvoerele vatamaJ5 de lnlreilele veluri dumnezeestl.

Adancu~invafaiIurilor cuvdn-

J'Vlantui'torulut care ineaca e .. resurile, FerkHe~~i huma nepaze~~e; ca rnarqinilor esli InYi}finor~ ce eel ee arali cele
0

'~I
J

z::t¥:m-......-::: ....,--. .....,.-..-~-. _ .....x_.,.._ .......3::;::;:~ .......


,

.. :;::;::;;::;:,;:;;sSS&&S?9$5b&&99§'Gz2:$ :

ri:s::z·cz·======·e:s::::'''''-''-=-sv?-'?}Fx'Er¢r¢':::,St ,i

-<:>-._-

IN NQuA ZILE
fn,i·1'1.I aceas·ta zi, pome:ni'rea sifill1ie·lor· el nci cQ;Tloni·ce feci nare i 'Tecfa, Ma·rilamnli, Marbt.t Maria :jIffi Ellaia. Stlil::l: Pie ·catil1e1:ei·E: oiilugilrite pentru lubi.~!i de e,rgint Le-a .o~OJ'aije'ftfit{)rl1', 0·,.preot vredalc diejelit,

pti.1lI de ooga,.i'e, ill.'van.d lntru a sa. sinedie c'inci csoemee, -tecfoa·r(!. Deci aceste.a , se allau ]mpodoblte :§i straluel te CUI. lumina bl1Dl1tl1~ilor, Hllllrghisind. Pavel ~i c5:ntilnd hl1.preuna CU el.·!'! slujbOl) .~i piistrllnd el e.e]e 00 li se da de .ele, earele

.. ~ilelel.!Ji saVOde ...Imp~ri!t:ull . Pc,Tn ' ~jJl.or; BprO!lpe d,e: satul AZ.B:~ era

oaeecarele preot Pave] co numele,

se aflau ziua §i noaptea llllcd.nd po~· .plnni nnstru, ~ie4~t:igand banii s'a span:-· runcile lui Dnrnnezeu, lam ur;a.tDrIlI de , surat dupA ee i-a val'ldnt 'pre el, lau. ~i tu ti;c:~Io5lJl·e,ca un al dailea Iuda, penbine diBJ,I'O~! aesuferlnd sporlrea ler cea dupre D umnezen, v~ O:;~l1du-ac1ll.mc!e~te tru bani ti-aipi.erdut s.1!lRetui ltu. ~1 mel
pre toa'l;i ziua Iii sa la~lite spre eele mai bune, ee me~t·e~lIge*te, i ce face? Pre.. ~
!1!~te;~.tlepre esreeine, sa. se vestea:iilCi\ IIiI.

cloare le-a z:h.: Arbtmaglll h.l~ind bani:i l!'Io~;trj! ne-auadlJs f:;i~!!,. lndemnsndu ..ne ea sl tacem vela tmpAr,atulllli ~ a~a ae va da bl.apoi pe ·toate ale noastre, ~i iatl eu am. m.a.ncat!, ~i am b:Iliut dill! ilii'iilgele jertielor, ~i m.'a:m tnchi.nat soarelul !jli foealul, Deci prill mine vi. tndeam1'lA ~i pre· ..oi C,"'" st. lace~iaceastOlI,i Ola~ apoi 5dlmr~i ale voastre ~·I s~ vl dece~L Iarl feciuarele c:a jot-r'o unire mai int~iu s.euip:!nd 10 lata lui i-au zis : De ceai ,C atezat tn :1( ~ a"ce ace8lsl.a~ ~l a.n.e fQdemna incl1. ~i pre p,oi? lati un al 00ilea Iuda te-ai artitat. Aceta pentru bani dla.nd la moarte pre tDvltttorul ~£ st~-

Tats- arhimsgului, tntA:iul vrajitof' tmpI1d.test', c:a se ;a,f[i careearele pre·ot ·cr,e~tin plio d~ bogt ~ie, .~i 'c~. de veeste !iii d~!'" tige· bog~tja lui, s~w] aduc4 iriaintea sa, Impreana en feeioarele ce le are tnt()·vadi~ibel care feeloare nelapo'1daadll.se de , eredinja lor", 131 va dobilnrEi to.ati'i. avu~ia lor, dandu-le pre ele sp.re Uiere. Atonci el 'l:lldatii l-a adus pre el faf,'l1 1mprcl1DA en fecloarele, ~I eu toata aV·Elrea. sa. ~t iliil'tr~nd satana tn inima preottll.ul~a :xis ) catre ;ithimal·tnl: Pentru ce al luat banii ;emel, nefa.cilodu-p en ni.ci nn ra.u ? $i aCldac rbpuDza.odi·a zis: P·elltma~ ~';1iti '!efi!till~~i C 00 p'ze~ti porunci]e. ~mpt:l:r!'i.t,e:~.ti. 9i Pavel la sis: ~l ee-mi pl;lI'uDc~~ti ea f~c?' lara
J,

aivenit: intrll cugetare despre bOg<ltu1. aeela, ee. a:vea mul~i bani ,Lz:icea: .,;Su«flete ai muhe b1ilo~t~tiJ Pl:li.n:l!lC~~ b·c:~~ ~vese le~te:. [e. Psntrn acea sta 2i a.llZlt : ·«N~b1Jnule l[Jtrn aeeasta nuapts vnr c'er~ c;snJlctllJ t~.!] dela tine~ iar:\(:e~e Of! at igl~l:itl alacal \''01[' fl : Deei l~i ii~m l-ie, c stA.ad. lilai atea lui Dumnezeu, ,d, aman.acuipat pre el to fa ~il' pre UB l,e~d.at. ca Atl;lnce:a din porunea Afhimago!l!ii fold de crnjare au fast M.hd.€i: to multe eeasari leeloarele, care snferjnd t(li!eg-ele :ii.ceau:. Nofne lnehinarn Domnuluii" nostru lisns Hri stos i·arpQntllcu.ortmp:i!!'~te!iti nune pI eesm ,. :!jii f:a eea e vc e:~·H. lai!~Arhimagul 1l!Mlitind toste chipurtle ICa: si:i ct\~tjgeba:Dii lui Pavel, a botifAt ca prin
I

• dQ!J<\ tntAmpla:rUe, ~l a bog2.tIlLu:i ~i a «htdei se ror _hnpLin] de tine».- $i iadi'i l-a

a zis : Fac toate cate imi ni. zice. ~i 1t1chinaDld!ll-se s03r-ellli,. a ma.ocat ~i clill ~ogele _iertfelor eel ia,ch.iegat, ~i a ba.ut d.int.ru el., la,rA dgpa. ,cearl1imag1!l1~ n.·a nerneri t to S;COP:rl.1 s:i!ll, a zis C1tllfl Pa. vel : lod1lJlPleaa 1li pre feclQ:nele ceJeimpt~IUl.!\. CII tunc eil sA ftlle!:l. ceea ·6e :til au ficU!f1 ~i :sA Sf: tnsoieaJ:5c:lI. cu ba.l'baf1!. ~i atlllnc'ea ]nati-w bog~tla ~I merg-etiunde voiti. Ded Pavel a.propundlU-3e de le-

acela i-a rasp:uns: De: te vei tnchina acarelui $i ,rei maud S~tl:ge:de jertle, ta-t~ah~:tale ~,i du-te Laossa tao Atuncea tica]o5ul eautaod impre j ur ~f l,i'a:z:and u-~ a vere a jos za:c~.lld.

sa

mana lui Pavel, si se taie cu sabia eaPavel nu se v.ap.1eca a

Iii'

petele elnstitelor feeieare, soeotind ,eA 0 face aeeasta,

td1 aceasta Ui.c~Ddll-:!ile, va c:i~tigtl. to~[ banii, dac Hind m(l'r~ei ~i Pa:Y'(l1. !mpt'eilnj1.eu sflntele tecioare. :!:ara fiealosul ace]a auziO(I a.cc8sta,~,i iari~ cAlltilnd hnprejtu,r ~L yb1ti·[ldu.~i ba:l'lH~ a zis ~ F;aJC toa-te ~tl.te 1mi v'ei P0!i'Ul'iClt ~i ]ij(i:!r.Jd sa.bia a sta:tut aproape de feeioa:ret :ia.I'il Srmtele vjz~du·l ;:;'ag sp~im!lnl:a,t,~,i ('11 g!lIS 81.] .• s c;Ur-e el; d Ticilos~]e 1 p~st.Ot fii.[ld, aii'e~it trnprlltEva turmei tOIlet ca. un. [up s,Mbawc Cil !li)'! ne omot1t pre DQi?

I~

'J

92

LUNA lUNIE Trei mirese ale lui Dumneeeu, Cu ale lor sfinte
Sliih ~ Vops[tu-s'no 00
i1

Domnul nostru Iisns Hrlstos, iar tupre cam mal 'nainte ~L-am zis, degrab tti 'vel plerde sulletal ImprCliJnll. 00 bogati3~ prin s.pitu'(U'ue CIl fu.rrie!ill te vel dace spre to,ara~u] Un Iuda, Acestea ~i altele 09.reeare i-au vorbit, ~i fA.c;in.d malinta! fl1gilci:une, Ii S':iI! Uiaf de: el capetele, A·,
tuaeea a
ZIS

ve~{1 idl

A.eut-a! e:stesFi.[!tu~ tr:up ~i sj\nge al Dornnului nostru Iisus Hristos, care-l prlmearn dill neeuratele tale miti.oi t Sa ~til c! S~bia ~ea dela tiae no,d ne este viall
j

sabia.

5a,ngillrilor vlpse~.• omorandu-Ie

~I Hoi CIl adevar,a,t, De dacem I"

rngolchmi,

Doamne

mnu:e~te:-ne ~ ne 'rn;\Qbrle~l:epre Hoi, Amin.

Peas!I1a7, Innes:

Arhimagul
IH'!Il11

catre

te 1mpreunii CIl. nail :~1 dim.i:llea~!I.'fo.m face euneseut cele pentru tine: hrl ticilo.sui areta. a rllspuns ~ Be preeum <Iii p(uIlRcit. 9i tn noaptea aeeea I:rimilind A[hillU.agnm pile sluglle sale, le-a poruactt ea ea-i Jeg¢ gruma:nd lu! Pavel en 0 funle ~i sa-l spillnnre1, ~i.aia CIl, $ilnri.cl.e ,~i-a lep;lidat slllletul san. 1art diminea ta j:ntrand I,<tel .Arb~maglll, dupi ce l-a <1lilat Sp~[lZllratl pro,poved'llia, d el singuf" s'air Ii S("~'lUmirat ~i a poriulcit ell. s"~l I pogoare -~; 511.-1 arunce ,o:;pre mancar'e calnilor $1 a~a a 1'l13t sfAr~it eele mai 'Minte zise de slinte]e femei. indoita, moarte prea ticalosu' Pavel solerind.
vir~lt,

y,azut, aceasta a ta jscosil'lla !.\i istetiln.e. Pemtrn aceasta ia:ri de ~tirea 1mp:A:ram. lui on te pot face slobod, ,c~ci vtstinduI-se lui, prin mlne pentru tine" hdro IIlarc einste te va puae; deci aeum vesele~te-

Pa'Vere cl II'l:tru niei

e[: Sa., ,tii din oameni am

.Biserica s~aveitale Doamne,

u,v3paiHt focului Iiind aprinsi ..au ,~strigat; Bine esh cuvantat jn

n.up t.Q.ru. p.er..s.esc tine.'T U lui c I .. .. Avraem, ell pofl'a bunei credlnle, mal varios de ciit cu

cere sense. lara tu fe.rkiie Chinle ai des-co... perit adandmeaDuhului, cea ascunsii intr~insele.
caree grae$IC numei
-

odi .. nioara In....... Moisi, .~. legea, nor aluat .

In muntele Sinai inlrsnd

s,

Intelegel'iie ),egii"ce au fost dal 111.ai'nainte prln pilde eft unor prunclacoperiie ca ni~te bobccl de' frandaflr, tu le.. i desa coperll Parinte~ ffilcuind insemnarlle prea (lralai. eele anevoe de Inteleqere, ale proorocllor eel or

1m,trll IIC~llIStii 21, sJ1inlul sniltitui. mucentc Ale.xsmdru eptscopnl P-rusieit de sable s'a sa-

Cartile

Stih: Pres fllt"rumusefilta


I 11~.i

t1epodcabe preo~jei. esta Al~xaflidre~ str!JlI~"ila: ne\i'ujl'q~, sabiL'>i,

Inbu aceasta zi! sabie s'8. sa.va'l'i·i t,


13tihun.

sfantu! mueenic

.'\il8!l.i!l',

de

sti'h; ImproliNa llWdacil1l1f.i

avea gura ea

MlllClmicul A.n~lria pre cate it O'O'loarii sabia, Intru ,ai:.eillst~ j cuviosul Chir.• ell pace s'a zi
saviir~jt.

ni le-al deseoperil noua parinte

propoveduitori de Dumnezeu, ~i de Dumnezeu cuprinsi, Iilnd ill 'rIlsuflal ell darul Duhului, earele a umplut 'pre aeeea, curai
Chinle. .
Slav-it :

Stih: N ~dieffalm& Cbi re leo ana eea 1111lend e glitoatc, ~" Te ·It'1f!ili~ezi.lui Dumfle r.;eu, ciirul.a e~ 'li dupre
asemaL1R.re,

lnln.l ~.c>ea:!>'tA sfnlt~le trel feoc:ioare eaucez;, fli~e ce:l~ din Hio, oe sabie ssu siivir~it.

i'nt[u unire dumnezetascs, rreamestecata, sl lntru oseblre, ne-

Arnlal leolophisind parinte Chinle, ai zls, trel Ipostasurl

IN NOUA Z[LE

93

) o fIinta, si m.tru
I
j, ) )

despikIUe,.;;i neschirnbefe, intru 0 Dumnezeire,


~uacuH1l~ <1,
Nbe.itoal'e~ =

l

) ) )

de schimbiirile una inlru alta, stdgi: 13inecuvantati toate In- ~ erurile Domnului pre Domnul. 'Cu {ldl:!varat n a sea n d pre Durnnezeu, cu adcvaratte-ai a r a • a t Maica lui Dumnezeu, purtand adevsrat nurnire de. Durnnezeu, PreacnraHi, adeverind numele Dumnezeirei dupre Ie snivim pre

Bine e~i cuvaniala tu Naseatoere de Dumnezeu Stapfin,fi


prea curafa.

eel inalt, afl§rJdu~te pre tLne Fecioera rue pamem,t scaun cuvlos lui Dumnezeu s'a odihnif.
~ ~ A

Cela. ce sade pre scaunul

'i

,acum, a. Na&eiitoal'ei

t,

tale eele alese de Dumnezeu, 1htr,ec mulfimea nisipului,

, tntru tine eu adevaret izvorul Intelepciunei, did au curs din pant€ce:~e tau riurl pu .. ruree curga10are de doqme Oflodoxe, parint.e~ pracum rnai 'nainte a zts Hrlstos, cad dirple

a varsare6 marei a izvorit

Mair.i~e1ntinzalld([-~L ,

asemanarea celui nascld. Penlru aceasla credinciosli cu cu- [ Stapana fara prihana.
IrmOSld;

.'.aSCGllOan: d e 0 . umnezeu, ,,', t·me, N'.........

get dumnezeesc,

,Sa liudiimJ

bine

s·a Clfv,iintam",.

flraiandu-ie pastor, ~iinid,ept invatalor al Bise'l'icii, Chirile ell" vloase, ara,tBt al descoperlt amando1lJa a~ezalnanturllef~i a..
I

.1'!

Matn:Lle Intinzandu-:;;~ Daniil, r,gurile leHor cele deschise in tlgroaplJ le-a inculiat.~i pulerea l~rocului a stins, ell buna fapia du-se. nnern n1ncrungan_u-se, jtnerf eel. . b· , rut»tori de buna credinfH1 strigilnd : .,Binecuvilntati toale lucrurlle
h. .....

.Domnulut

pre Dernnul.

r~

vand cuvintele tale ca 0 intarire: sl ca 0 _mo~tenire pa:dnieasca,


crurile Dornnulul
Binecu:v~ntam

sldga: Bine 'cov.anla'li loate luPl'C

Domnul,

'P'I'>E! Tabil ....

:iii22iiZ .. "W.

trupet pentru noi, 0 propoveduesf esle neosebila, nea~ '""· .... ''[ '. d mes f eca 1asuntoemaurenneu-te t

lJnirea cee negr~maa atot Hi..... [" :, uvantu IU1, ce s a mcatoru ui C t!., t· .,
A

....It ·... . ,. 'oa ia .... manaree, care sa n-

ca

d ,·01 tn . e d . .lU. asernenee


carea celor
surpe],

nedumnezclrea

lui Hrislos, $1 at MaIC€1 lui, desava.r~.it 0. ai surpa], Chirile,

, d!cat .tmprot~va cUll.?~n.nt~i


lui Neslorie • t ~I ames "e de trup 0 al

",

Peasna 9, liI"mos =

E~'a adeca. prin boaliL.

iru'a

'
~. ,
J '---:'"

,iT' '",,~:ZJ<! '__-:3$\.~.&;?§i.-.-.-.

...... x&?9$M&-. &P§?UY'_' ~z:;::e:z;·~4~-."..:-·,..._..._lJ.y-;::p;:i5-{'Id' .............. h&5M&Mk§#' ..... x

94

LUN.A JUNIE

Dumnezeu, acum te--aiprosJ1ivit fericde intru cele dlnfru illfHp me.


Siavi:

pre Treimec-de 0 fUnf.a, pre Flul eel. 1l11.rupaiDJ_lmJlezeU ariUandu··ie partinitor NasdHoarei de
f

eu i'ntregimea mlnlilor, cu hnninarea Darului, teoloqhisind


~;:i

c;ugetut *i s'a inva1at adSncimea nu hu 1 u i pre dumnezeescul scriifor de taina al dumnezeeslei Trelrni, ca pe un arhlereu el Domnului, ~i ca pre un luplalor
p

,I
11

penfru eredinta,
'De doui OM.

sa-l laud am.

Siavii, ~I ileum, a Praznieufui,


M.·rade E:st~ in post, a Nisca:t·oall'ei::

tine Parinte, dand hiruinta celor puritUori de Cruce '~i rin rup gficilmile tale inilltand cornul
.' pururea pomenite,
~I aeum,
a NaS(;:irm mr.ei ..

de sus cu mllostlvire ditre not, earl fe liiu:dalll pre

lfita-i.e

ortodoxilor sl lumineeza 'pre cei ce m·firesc pomenlrea ta,

storie fara de min le, se i::IfunCa 1n focul ghemlei. lara nol -ell draaosle sarutiiIu ehlpul tau eel prea cinsfii, prea sfant3

neieu prea curata, ca

chipul tau Na.scatoare de DUrnun

eel ce nu s~hut5 cu dragoste

Ne"

Fedoara.

in bratele tale Malee lui Durn-

Pr~ jeratecul eel intelegator, pre cerele l-a Vflzut lsaia, porf

STIHOAV"NA Pra:z,nfeului, $au. din Oct,olh " SJavj.J a sfanfur1ldJ gfasul al 6~le",:

nezeu prea curala) int~legandu-se tn chlpul noslru, carele da. si manhttre Iumll. Penlru eeeesta loU I,e slavim pre tine

Mo~teni1orulealluI Dumnezeu, D~irta-5ule allui. Hrislos,

Fedoara.

eva bleslem J,cultarei


JM

~"'D10SIllI:

ad.eca prin

"Dumnezeu Nascal(Jare~ prln ,; nodrasla. purtarei il~ panlece, ~ ..lumil binecuvantarea am in.florft, Penlru aceasla, loti te
~I

tladus, lara tu Fedoara

boela ness'inlauntru a

slujito'fule ill Domnulul Chirile parintele noslru, dupre numele iau;. a$a. slvieela tao Stralueit-·a bfifranet-elor Inielepdune·. Stdfluclrea fetei tale" Inarturisea a

(.

de

suflelnlui nerautate. Blande1ea le araia Uicerea ell van tulu i.


fa en sfintii~l'o.ag5-te·

Vieata fa sUivHa, si adormlrea


sufletele noaslre,

pentru

~.I aCUI11, a PrlUni<':'lIlui.


laM de ·va fi tn pO.6!,.a Niisciit.oatel: Po.dobie: A Lreia si at imdil.t.

"slavim.

Po,t:Iobie ~ ell ueenleil

Sa

ne ~1Jim...

Pn:~ eel ce a tre·cut simfirea sl

daruri k··ai invrednlclt, cunt1a Fecioara, cinsuta

De marl

nfL~cutnoua culrup, pre Hrislos '" J~t'"'t_ {.a.a.ora 1 d e Vla~a spre man.. _ ... '" _

Mruca Iui Dumnezeu,

dtai

luirea .snneielor noastre,

.~ Cruce

( ucenicul eel feclorelnic liililga

Sfa

A CL'Llcii, a Ni$cii;il:O<ilreh

INTRU ACEASTA LUNA


I~ 10 ZILE Sfinbilsfii1iJltu~ mUC-eliiic Tirnofeiu e:p:iscop'u~ Piru5i,c~,§<1finfll ml!lcenicii AIeJ!ans

Fedoara rUTpreuna ell

oarecand, in vremea rastignirel~ $1 pl angfjnd~ striga: Vai mie, cum patime~tl Hristeese? Cela ce esf nepa-tili·

dru

!ii!'i

Anf.onilli'l'_o

Vezi: La Tipio Sf! gA.se~tc LI.1J1tnai s.lujha Sfdl'ltlllul Tim al-eiu, illra ill 8l1nti1or mU('i3fl.iCL tilt, lar'! la MLMil~ cele indreptate de pre£)' :5fHIIIHlll eplscop .11.1 Ar~~!JJul, !;f[[I1H Mlloenici fiUJI! ell sllljba lor, [arA pre s.f8i1lt1J1Timotoilliu

mlrea fuluror ..
i<i
chhillEil

nu-l pOl'1l1ene~t'e.

La Doamne Strig:rr-atm,S-tlhrrile, glasul t..u. i


UfFellli_ei dllpre I'oin-

dutai.f:i

s[ujbAa

$~ otpustu~.

LA LITlI<OI-nE
Prochimen, g]a,slll l.: Gura mea !."agniH til~el,-epdu.rJe... Stih; Ami ~i ace slea.b;HIite r.u~all'J.mdle... Apostolnl. dit!fe E'I'rei: FM~ tii(J;1';J tubu:e(1-flt! am}",!.? b mal marn tJ{'~b"L
'AJ~h.li:a.) glasu I al 2· lea ~G 1:Jr:Bi dr~tuh;d va

F erielrile pr:azniculujj sat! ale 0 ctoihnlui pe 4, ~i ale _SIAntll~l}i. Peasna .3 pe 4,

Oimea p.fnmHorilor" dumnezceseul Alexandru Irnpreuna euAntontne, fiind ilubo gaUli de slraludrea Treimel, Ioerle ell vi1ejie s'au nevoll, rabdand nevol in mulie Ielurt pentru Hristos: caruia aeum se roagtt s.a se daruiasca sulletelor
I

D
. tr

~dobh.HP~~~I,~\l.dill.l'l(lf Mu(enki."

~I
(

t:Joas•. pecesi maremu _e

.J"'"

ft,.

dcpr:i:t1J!d(.dfi~dc:pdllne.,. tih: Legea DumS rl:e~eulx!l lui in fnima lUii... Evaoghei.i,ai dela Ma,teiu; Zis·a Dt!lm1f.ut 'Uunit'ila7siii; w.~sunt~{l t«m~na lu-mii... -

prea cinstita;r indoile cununl, a

ArataJ ei prilmil, An toni no

Intru pomenire 'f,e~.tl]cava fl .•.

CHINONIOUL. ~ ...

maestrUle vrajma.~ului, ~i lnaln- ( lea chinulrel Si iara~iin vremea


sa se daruiasca sufletelor noastre, pace $i mare mint
pre lemn tnfe~ lepjtlor, 1;li t fUnd u-vl-se ·mai~ nae, arzandiL1-v~ cuUi c Ii i .$1 spmteeendu-va, ~i in lac addnc

curatiei $1. a patimirei, biruind

luplelor tale ;roagn·ie lui Hrislos

Inaitandu.;va

lba.gandu-ya~ si aeolo prilmind

---

._:

~ ........

o't:Io

.-

-,=--,_..

- .-';--

LUNA IUNle

sf§r$i.hd eel fericil, purt,atorilof' de chinurl, nu v'afi Iepadat de DIHnn€Z€uJ tuturor ..


Siava, ~,i acum~ a' Pr~n.i(;;:u~uj 'al',i\ de

LA UIRENIE
Cl,NOI!. NEL.E. AJ P,i"'4:l"nic:u~ul'~ !Oil Irmosul pe 6. jialr.,a de, va fl in post, amandoua. Canmlnele 00" iO:ihurul ~i as Sfinti1ol' pe 4. AI caruia a!~09,tih la G,rec'i 'est€! a,cesta,:: adunare ..•
"

va ff in po.st, a.

Niiscatoal'@i:

~ DUnUle1.~,
c

eel mai destiilat deeai cer ur ile, si mai sfant


decfitHe.ruvindi]

Pr-ea sfhde locasule el lui


cea dafuitfi

en ca.fiti!\.d laud buna

dandu-nli lertare g,.e-~ el iI 0 f. rogu-nla~ prin millocirile tale ) cele bine prilmile.
A ,Crucii, a Ni),sctlto .. rei;

de Dumnezeu, prea sfanUi Fecioara, da cugetuh .d meu Dar, si-mi hunmeeza ochf inimei,

Facerea lui losif.


Peasna

I, ~glasU'1i.iLl, Irmos:

Jt~davit. CEi eceasla


.,rule" ca

biruln t,a} cu durnnezeeasca , cuvi~ntaiuku larie s'a pro~


0

reaPla tacea pUrt'atoal'e de


nernurlto-

v.az8nd-o Fectoara, plangand striga [ie: Pree duke Flule 1Cum paUme~li Uir,fjdrepH.ristoase

Junghierea fa cea nedreapla

~Ipre proflvnlci

puternlea

a zdrobit,

a toate

Is-

"faiHeniJor prin adanc l,noua fiieaodu-,Ie.

cele

1emn,

tate ?$i1

""' asa • rna 1"" ... pre. mine ""-'1' IT iaica ~l. s~uJnka fa singur,a, D'oUUoruie de bine mull milosflve,
Tl"Oparul,

manful

ceI ce

cum spdnzur]
aI

pre ape?

..... spanzura t'_'·pa-

pre

Ma:

rog, nu

Ca eel ce pururea stati inainlea lumlnel celei neinserele, mucenicllor, rlsipind infunere-

euJ neeunosllnlei mele, da1i"lni In.-nina mle, cerele poftesc sa laud cu cantilri pr~znu.irea ' DorindpaHmttorilor eu ere-

voesfra,

g'(und ai' 4~rea"

MueeDjd~ L.a.i Doamae •.• Cauta. la sfi"!iit ul

cartri.

Sf:av&r ~,I ,acum" a Pra:z:ni"C'.;ului. Sau ,a Na9ciitoarei,

dinlo, numat cele ee petrec in veac, ati defaimat foate cele


V8zute~, ~i cu gand inb'§;r.it lu-

mlnat ati, aJergaf caIre chinurl


~i cafre balfH.
S'laviil:

:1

Savar~jnd nevoinie nU.JCe" niei cea dupre lege dnsfifUor,

rN ZBCE ZILE

97
.

afi avut intru ajutor pre Domprotlva tlrsnllor. 91 .<I!CIJDl, a Nascitoarei:

nut carele va usura pre voi de durer], ~i va fikea barba1i lmCelfl ee ca un Dumnezeu zidil put-erne cele nevilzute

tel ~i ell haina cuva.ntaioare intarindu-fe~ A n to n ln 00 prea cinstn5.


pre Dumnezeu, te',at arafat dupa naslere Fecioara] ~i acurn celele fecloa-

mtnat s' Ell, f,acut. 11nbarbatandu,

sa, se IIIantueasca fume ft.


Peasna 3, Innos ~
lrnnl'ti ,e.le;, ce ~tii .•.

ga~1pre. dansul Preecureta,

numai elf voirea, pre tine Fedoara te-a evul ca u priei na din nou zldlrei noastre .Ci roaell

aj

H'ascand

'i

ac:um, a Nisca,foarel;

relor cinslesc dumezeescul t8_u chip Preacuraid, ell care dlrnpreuna, cere-He nou aieriare ~i nlila1. ~i desav§r~H seipare ~
I

:~

de nevol,
_

~rmo$1.I1:

'[ Dorind
c
I~'

p,e H!isios An10l1l110 Iec io ar a Irumoesa, al ravnil pallmei lui celei durnnezeesti, did al suleril piUnluiri asemenee C(1 dansui d§nd iIIlJprotiva palma
obrazflor

~a ,vezi

I~

eu Hlrie cehil ce tmprotlva sitiitut ~ vl'ajnla~uluj, cu grind


[IIi

dractlor eelor prea "liludoUt

celor

fara

inhmecosi

de trupurl,

ai

",rule de oamenl,

"seriea C~il llns.une1ita, a slavel ~.Jaleeelei nepovestlte, IubitoSadea.1 n,iiI, gllastll.I-iLli.


Pod'obl\e : Mormfinlult~u ..•

1.1osth1re te-ailnchlpulflnfr'Inse "i.ncinge~m.a cu pulere de sus) l~ca sa siri-g ti'l?; SfanUi este Bi-

Insu.li cela ce ~tii nepunnta Jiinfe:i omenesh. ~i dupre mi..

protlvnlc poruncUi ca sate haUl


prea clnstita, $1 te-a osendil sa

sezi In temnitEi" ceea ce erei


runcile Zidilorulul Uiu,lnireas,Q a lul Dumnezeu,
S~avi=

pazita de sfintii inged, cu po-

prin Duhul Dar ~i rnn~I'$i. CU~ rafir,e gre~emorJ celor ce cinstesc lnariia poruenirea el,
Sla'l,ili,
!'ara. de It'a fi in, post,

rilor, Sid tnemtea Treimei cu rna-rlre, rug,andu-se, ca so, dea

Do'imea cea mlnunatd a cinsU1ilor l~udiltori e chlnurl rlibd diind cu ilarie infoceree chinu-

Prin rugaciunHe tale S12: pogore. dintru ina]finle Iunele ~i fulgere, ~i s'a vazut _Iumina mare, mireasa_ a lui Dumnezeu, ~i gIns dumnezeesc [u'.

'i

acum, a Plr~lIi(;:u:lu,l. Oil Nasclit>(Jal'ei.

sf§nta Fecloars, roag,a-te ne-

H'adejdea crestinilor, prea

LUNA mNlE

incetal hil Dumnezeu, celul ce ( putertle cele de Sl]S~sa ne den nou6 ierlare de gre~eli, ~i lndreplare vietii~celor ce ie s]§~ 'vim pre fine pururea cu eredinta~i ell draqoste,
A Crl!lcll, a Ni.i:9ea10:llrei:

. .. f $1 d e Cllvan_,
A

l-ai nescut rna] pre sus de g§nd

dir . lmpreuna ""

ell

tealil barhafeascH~ sl cu podoaba ai filcut poruncile lui nelrehniee, :;;i cu totul l-el surpa t la p~~iIuani1dnsiiflt fUnd acoperita cu dumnezeeascd mana, ceea ce esti IntelepfjUi
de DIiJmnezeu, sri8va.:

'

gaud azls, cao 1\1aica s1trigand:


Fiul men? Si petimile ce]e de huna voie, Dumnezeule prea bunul«,
1

mort rasfignit pre lemn, pIan ..


Cum voiu suferi pIecadune'fi

,Mrefu~iHUi cea nespurcabi, VdZa nd pre Mie[u 1. ,~iPastoful

ba:vit din mana neeredinclosilor,

Lltelelegere ~:;.] prtcepe re [i-a dar-uit fie Hristos, $i te-a Iz-

')

fa ceamal pre sus de cuviint

'Z~sc arhrmghel dinlru'inaltinle, o Anlonino,

caUl, trimitandu·11 pre sllnlitul Alexandru, ca pre un dumne-

Curata lara prih8nli~i nespur-

M'
..,

P'easna 4, Irmos ~

unte umhrit ell Darul eel dumnezeesc, privindu-te . Avacurn cu ochf eel de 7.! departe v,aziilori,. mal 'nainle ,,0 vestit pre sfantUl~ Jui ISfaH ~jce vree sil iasa dlnlru llne, 'l}spre mantu_irea ~i lnnolrea pnoasira ..

avut pre tine pulere si tnifiri,re Anlonina, a rabcJat cele cu anevoe si de lmrisl,are, ~ia surpat pre 'Uranut
pre Ulna ce te-a

ea

~I

acem, a Nascitoare,l:

lui celul ce a stralucit din pantecele tau; pres ltludata~


Peasna 61 Irmos:

frumoase, prin Darul Cuvantu ..

si l-a dncat sub plcloarele

:1

cele

i
I

marllor mueenlel a.1lui Hrlslos, prin care cu Darul all biruit pujerilc cele emare ale vraj'ma~ului)~l v'ati aratat biruttort
improtlve lui.

In toata lumea sc ves:tE,~te chinulrea ~i luptele voaslre,

,., narqinile lumli, Iummeaza ell r ..lumina cunostlntet Dumnezei"rei tale, inimile celor ce te la",uda ell dreapfa crediinttt

'rl e~a ce ai'1'umma t cuI · urm,n?I'~a. ve~ire~tale,Hristoase, $1 ai stralucIt cu crucea ta

Intins~a cu rseJe improtiva ta prea vicleanul, dar cu soeo-

Intinz,andu-te pre Iemn, ~l Uii~ Indu-te Alexandre, $ifiind tn-

..~ ~ ..... ...


_iN

-~
.......
-

....,;...-~-~..
,.

--

"

-:.-.

...::,....

ZECE ZJLE

ounjurat de durerl iu1i, ti-ai intins ochlu i s u f l e f u 1 U1 c5·tn~ Dumnezeul, ce~ ce poate a, " mantui, pre ltimla'le·,.
I

SJa'la;

Piind lrnprcuna in len'lnitai, .... . d • • s f ra 1ucm· u-va voua'" 11 nnmna si pogortmdu~Yi~se voua gIa:s dele Durnnezeu] carele a pus tn SUe
l

:1
u

I, !

·tru goHciunea

O· ···.luorandu-se

toere, in Joe de necinste vre.' ..,P meImea" enfru aceee pururea 'se ferice.sc.
eel. ce pururea d au razb oiu ell mine, ;;i
UI'P,fj

prlimit podoaba nestricaciunei sl au mostentt slava nernuri-

mucenlcii 1n~ lrupuriior, Em

Ileiele voastre Indrazneala) v'ali ,; bucurat prea Hh.ldaHlor~ purtfi ..


tori de cununi, mari Mucenici.

calcarile: de porunci cerceleav za-ma, ~,l rna lI11VlaZa, ceea ce


'W I fW A
iii

Hi

'i

1.1

aeum, a Nisc,n08:pe:l:

s'a omoril

sufletul din
V _

S '" pre. dracii rucu,

~i acu~

a Nascaio81'ei ~

al nascut pre via'a Hristos, pre ) carele bine iaudatii marl mu.. , zeu al luluror Fectoara
Irl1l'108uf:

C€nici fau ruiirlurisit DUIDneJ

curaiarferindu -IUa. n e:yat5ma.t de nadejdea lor, ce pururea Sa te ferlcesc llre~tine, pruncii,


;Peasna 6J
.l'mOfi~

til slatul lor nehicretor, Prea-

Maiea.

Incunjuratu-ne,.a pre nol a- ~ »dancul eel de desubt, ~i nu i( .,~re norodul tau Dumnezeul p
~JCij

lnconjuretu-ne-e

pre

I1QL

fJes'e mlhnluUor" socotitune-ern oile de junphlere, manfue~l!e

\ ,I

.' v~injeJe c~le ~itej~sti~ ~i

umnezeesle

sayar~ind ne-

multlnule Etiopenilor celor Intelegatori mucenicl al Dom-

. pline de' m·mum, all birutl


J

11110stru cit tu esf celor nepu.. r, tin.cio~itarie~11ndreptare.


,CONDAC ,ulasul al 4-1:ea. Podobie: Aratatu-t~-alastazl, ..

nului, si aeum va vesellfi lmpreurna eu cetele cele tara de


lrup.

Pomenirea cea vr,ednica de I'd'" ·;1· . !'tl·t .• uc a HI mucerucr or a st'nllUCI, a


care ere nC10~1l savarsnn, sr 0 .... d..... , ell ere'd' Int..... ". t ru euo l euc am e, In no~tinta strigand: Tu esli Hrl-

dl

...

..,~..

J,

:1:

bunl:in§ndu~va mucenlcilor cu himlna cea dumnezeeasca, prln frurnuselee curali'ei, v'nti {l;se·manatslujilorilor celor fora de lrup, slujind datatondui de bine.sl mutandU~Vd cafre dansul purlatori de cununi,
W>§kJi8!<:;A!5

stoase mtru:ireu rnucenicilor. j

Inn

aceasia luna ~ii1 10 ~il'e, pitimir.ea sfi r'itiilorrl1n~.u::elc:i Alex.andru ljiAntonina. n


ailat.

S1l1h; A.lexandru

j;mprell.[l.~ ~1[.1. An1;(lninrt

B.U

<

;;:"'-:"::'-'Y?PPWbvsW'~

SPliS!5 ~'"

,%&6 "n~y "j>'~::CzS&S&5~~'?s?i&&%Mh


K

,,~.+ ¥&-:

:::::'-00. &

§Jig: -

in a

(I; ,c(lf0.pie g roapa, db desfatare i-atl m[ltat. AleXflndn] ill Anton~DA Iatru ::Ice<A:o;t::!iiuna

wo c:~

LUNA. IUHIE

Z$C~s.. ;z;L Dun eele de pre p aillant

Aoosta a Jo~t tn zHele ]ni I:IIHan Paravaeul, duvernLsinduw:;;i bl he Biserleace


luase, ~i paSI{lriRd duho'llnioe~te p'opO<ful dintl:'~n~a} ~i ~iv~l:!ddar de mimand n.es~ puse, a :ii!,drm:ru:ca;tl fiJ a O.ITIQ.rat CU zvirlihd a~op;flrAmAIl1;nllli ,srJat:elor T aine plfe
ba]aurnl DeE mare, C1lIrele (;ll. :ri1mlal:.:eaj CclUI. ae era ~ne\1ibEl.t 1:11 101;1]1 ~ce":!i! nci,g'~~lll11i ric de esmcai, ~llvee.hiu~u~balaDr, ~mo;a ~i p:reoamend ce treeeau pria aeel LQc~~i dobitoacele IWUm!1it co" suflatul Ial Le strica de pierea1l1; ~i [0 seurt se pa ..

mutafidu-se

101 ceo

mr~ SEl SUI.

d~n satul Grodamu'l si;1rlta: Auto,' nina petreeea viata ei mJ cllTa~ie "~i eu elnste. De ei fl]nd prinsa de ignemomtl Fest, ~i nevrand !iii!. SG lcpede de Hrjsto s'~ fiici ~a slu j asc!\ d:l'acllcir~, :B! fw~t b~gata in.tr'ooasa de \desfr.€tna~e.~i sU;nd, aeolc [lem;~i1c,~[Idreiaile, i 50: arMiIi t
" sal] Ga.rn]tilm.ul. Ded

~tia

au fest

nesptea lumlDli1 ~i faci!lndu-se tenet mare ( se desehisera lil~ile.casei, ~ se E):\CtL gia:s .( de la Cell cane damlsal lndemf}.lt:ld-o~j sl SEl seoalevsi sa se o!;pMeze. Deei m9:u,igb~mQntlhd. neple(::and.I1~:sea je:ttU la ldeli, a Iost ciilc;at3!,it), picJQa:re ~f bit uti
cu. :sabia, de la casa cea

c~,[1Id.:ie~i iata.§i de stAtn de .fall t[laint.ea

,i

:ra:s1 drumul acela, ce este jntfcProsa !il~ lmtre apele oeJefierblntl. ~i aUfind. par,l" vatul Iulian minunile ee hlcea Sfantul~ trimise de-l amod. ~i Be ~ac:epr.aznuirea lui I:n sfbta sa m,~rturi8iire, ce este tnl~'I.lntru:l cinstitti case de 'bolnavi carea se a£];1 la Devteron.
po,menilr'9a preft euvil05wui H(I@tf'iU Canid. lii.ilat," ?i Il65tr.i.ciicioase

,I

lema, ~i ja!r~~i Jiind adusa ~.ellf]"ln::lLt1l.l' int;ru t:::lIte pr.im deseoperitea tngerului ~n:l::rdfld A]exandru~ .Iili pentru t~[larllivb..sta lui (~ci em de dO'llla zeei ~i trel d.eani)J se face ~ ~i se
,a:r;\tU'l til.

Ilmruac,eae.ii

Zli,

pirilnteJu.ii
a -anfl.:tt.

Slih: famintul

~l' cele dlntru elG.a.nid


riisplititHeo 'n
C!3f

metgea pentrn ,pi(U.

Decl Sit:Q:a.se

,~

pre ascuns pJlesJ!.nta din c;a;siI,acoperiadu-i capul ell halna [u], ~iel Ii :raima:s aCiIJ,[O-. Deci prest'e plttjn vAdi(ld.u-8e ]'1.1erul din. mergere~ unCC slu,jitori I ea sa rllJ~ineze pte ~f&nta, a ados pre Aalex~ndra laighemoI1[l,)]. :;?i tntrebandu-I pentru ce a. facnt lucrul a.Coesta~ n"a tAg!lduit, eia ~:a~ur:i~it. ~dcin... cu. ~nsa.,i gu~a. sa, ~i 1It~~.:h.1 b.atut.;:;u. sab]c de lemn, Apo.i ttl

_ Roe.s:ta

era pe vremea l.!It!I.parif;le[ lllli Tecdosie ~J m;ate~ flu Hind lui T~Qdot ~,jj Teof!l<Dlci .ce~ ee ~j avea'U. lo(ad.p~a in laterea Capsdochenilol'. eueerniei afHindu-se el .~i. luhitori. de Dumceaeu .. S9 ~ice tncl col maica a.c-e;s,trua hI Vl'emea ee-l avea pre el ~D iP~nt.e(lej' S!;: tllIT:ilna de tot feInl de bllcat:egra~e" lari dupA ce, S'8. Dlscut, :rulei cum primiil a sl!!!ge din~l~a
J~co.mit la hran~ mai indemt~ata, nici die fi.ia dreapta. aiel cum. se at~ng.ea. Deci dupil co s'a 'botezat~ ~i s'a 'tnfarca't trecAnd anii copilare~tiil ill ]asat pre toate
j

,l
II

'i~i lu.nril, £ericihl,1 ~fd[~1:. ~t se face prb-

pirln~:a:nd ~1 pre sfanta. Ie taiarl deg.etcle maiDilor ~i ale pi.cloard.or:, ~i a~a Mogi!ldu-le tm parile prestetot >Cll catran, le-eu dat bra!lA:i inti 0 groa.p~ (11 fee, ~ aco~o
mrirea Em' ln m~IHIs;tirea. ce se siee a Illi ~aximin c.arO'a ~gte in Constaatlnepol, Ilnde lac sfintele ]01" moa~;te) dintru careisvo-

stanga.

lara daea d.nd.vai,rnaicA.- sa s'ar li


I I

rase mu~temi.iltmj

~1til,mAduir!.

~ntru a:ce.Qstl:ti~ po."'u~ni.f'ea sfAnt:ulul sfii n\itu:h.Y m~,u:::enli(: imoteiu T epig,cG,pu~

Pi'Wi'le.i.
P'efUlru ca pre l~ednshtii flied cu.m ,pnime~t\e.

Slh:

TimQt:etlJ, ,~e sabie " mud .o~~~,

dumlle~ei~ ~l <;hrsti

~i s'1I! dus ta m.UlIlt-e ~i tm::hizfindll~i5e intr'o [fIi1l;ia pe~t.em, petrecea tntru mga.!!;l:iuue ~L tntru pestire, ~ odata til s!ptAmlno1!l gusta pijr~;n.eo~recare verdielul't erade ~i nes!!trate, petreelnd ell .a~ dllp ~;a.pte:zeci =lIi trei de ani. Deei :1ii[JJdca toeul era. foarte ba:lltllit _de ;ape, ,~ipe~t;elra seaUa iUJcun~' I jur:ata de mruta umez~aHI" I SOB. sulcat cu. tota] per.ij~ ...puhd \ill i!Ll barhel, a~a in multa 'Vre:merllb-dand ferldtu~~ s's mutat c'ltre Domnul.

,i

.~NZECE ZILE acellism :z:i. pCl<tnlen:l~ea pl'li8ii CUlvio,sllllllil~ par.inte:lll,d 1I10S,"!:1'1,JI Teofa:n 'fi Pan>s,em !'Ii
~n.tru

Peasna '1, I~tnos:

Sl:ih: Teofane din vje.ata!ie.-RJicl)1~e5, Atatan diU,4e, rut~m zlee, lui D umneze
U! stcrugIJ.l:'

P
r~

copt ales. Pre Pans!;: UrI!]i ;:tl t!nQ8:rHi de 0 :eI~[ l!1[tii. ~t tnsu~,~ Hr~~~r;.H'~i'ndat!ll pro min(;l m'a. U,Ltit.

.,capreCUlll

Cl(ivioSIl] T eolan ,ero\dln eetatea 1-\0tiohiei, Mi:!!i,(;ut din p!lrln:ti pilgA.ni, ~i, iI'!iu ,c:l:edincio§i. $1 tn5()~lnd u-se CU, iemee, .wi trel :ani i!mpreU'l'l~ vie~t:llnd, aeeea s'a

a mantuit pre eel f,trel tined eel prea inlillat $~ .pre mine tot omul in pante .cele fau m' a innoit, Durnnei "zeuJ parinlilor cell,audal sl '
B

- te cunoastern eredlneiosll,

, nez€u~ cuplor inJelegtUor

re llne N~sC'atoare' de D[U11-'

Bo,tez ~ii f~oa:~du~~i a. chiUQ-:at<lprea midt " spmape d.eo:ra;;, s~a ~Dchi::; hdru ea ¢u""
rIi~indn~s,e prif! to~il:e: cele ee ~tia ci fo~OSies,c:spre des~dr~ita~itnt[[eagabu!E!l;'t~arl:e. Decltn§t,Hot;1odu "56 ,d~pre oar.elC:ire.a ob~1teaSi::a, des(mna;~i1 :ralrt::>e,rn~i a~~ numin-

mntat: din viea~, iBm el s'a lipit de Blseriea llJ~ Hrlstes, ~i :a primit :5fafDItml

cau caire Dumnezeu

'-seu de mainile,cuYi.in~alipsine minunaii care se du


noslri bine esli cuvHrlliat

prea sla-vit

da-se, ei1 multeea s~ face ea pr~dnl de pierza:r,e f:al';;t:lo.dro'g:~<[,;iune i a lierosi ['i d u- s ,e ~ pre sine lui Dumneseu, a i~it din chilie ~~ S'll flus la aeeea, l(;£1l'ei~aU.!~ea ~j de aeest fel i-a vorMt i c&te enliJU de tre'buiIl~~ a p~e!ca. 0 temee rea ~i desfra. .. nata 03. sa~~i lase pe~reOel'ifla ei, ,~,j, 5tl. ee deapre ;si(llll la V'i!ea~1mfr~n3iU, ~~ ciastiUli.· De C a r e cU!l'inte hnninAndu-i-se milltea, ~i t'l1tmu:mlli n ~l viind. a ptill:!'lit

futuror, se bucuraumucenjcik priimlnd .p U I ere din ·Cer$i s1~'jga.nd:Dumnczeul parlrnplor

r~dlziditorul

bumfflJJanduB\,8. mucenicilor ell Ta~daTeamun·c:Uor celor nasuferlte, cua-rlevaraf v'a~[

aratai ca 0 podoabe de aur prea


prea s15vU.

~£Antu~ ]3.ot>l;2:,~i d[jp~

ce ~i·a 'plm:$ bane

la eale ceIe: :a~e s<lih~'J urmatferlcihdui iii. Teofan. Care]e ln dIl]iOl.!:Oa iJ~chjz;andu ..c, II) 3 !a.cut Iucratoare de tot fdul de bu, nitate, dd atUa: a biue pl,ili,I(:1([~ Dumlui neseu, in d,t ~i d:radi jzg©[lia~ ~i fdud

frumoasli, zicand: Durnnezeul :par in filom'n oslri eel 18u d cd si ,


Siava.::

de bcale vlndeca,

~i!i'ie~uind 'hnp-renna,
dOI!lJ~

co cuviosui TeQfX'll,un. an {>i S~tll! fflnta,t c:1litre Domuul,


Imt"'uaceMt:R
A.polon

hmi"

~i spiIdeeandu-va
.je;;,tenu simlee]i

Sp8nzur§ndu-VH

7$1, pomenirea

episcopul

c~.wi(_HJ,ullili ~] Alexl,eepisoopt1.1 lJiwniei.

prea

Siti he Prea bun .cl.l.adGVat8l Hristcase al tn~u jugul frau este, C'Amia ....le~ulrld m 'am 5UP1lI8, Apo.l.Qni-e murind roste~:tc,
Ai ~fl!l,t !'iia,~itU:l, ~i scum tn oe'r'uff ai de5ratat~.

durerile ITIUnCUOm' .priirnlnd ajuIoru] de sus, ~istdgand: Dumnez8JUiparjn{Hor nosfri eel Uiudalsl prea sltivit. Haldeilor 11..Ua ars pre cei ir~i[~n€ri1 ~~ :;t~ fo cu IDurunezeirel ,apazlt
. •...

cumpll], vlte.. ell ade var at

pre

Iemn

S'ti'h: AlexDe de ostenele

O!irecara tncetare,

pre.cum
~i

tl!e!tUIiI, a

NbO&i(H:1i

rei:

CUptOfUlI

11
l~

Cu ale lor gflntem'ng~dulli~ Doarnne m,jbae,teH!:ltl ~] ne m~~h::u::~t'C pre noi, A'R1IJin,


-

!
\
:a:
1,

,-=;x yy;_vv.t;Z:::C:Z&~JC?-~""""_'--S&9&5%k&S""_'~~

I(

~._."'-&SSt£"-'n.r"&??5??6?

-.7.... X?7Cy ............ .. ., )

t?9!SfS5????P!S~¢ _':zf";~¥

LUNA IUN1E

panleeeje Uiu nears Preacurefa Penfru aceasta sfdg cafre line:

Arde-ml materia cea amera a patirnilof' mele, ell sa te sIa~ vesc pre tine Preecurata,
8, Innos: III cilJplor 11m lui 18rn;L.
P,ea:rm8,

Domnului

Pre carele purueea ro ag 5-1, sa mantueasca, pre cei e€ striga: Binecuvilnfa1r to a f e Iuerurile
pre Domnu], prea ina.tati inlrufoji vecll.
Irmo&\lf: Sf!. liiudim) bin e

$[-)

sa

CU'Iiniilm •••

Oimea cea prea inteleapta, ca nl~le rttori ,a grad de

inal~te'a .cel?f fa:~~ele~e

Iruparea Cuvanlulul, eerele s' a aralat pre' pamani, mai pre sus
de cuqei, penlru nol, ~i rahdand ispiU'i, de munci, acurn se nUffiaril Impreuna eu ce-fele

rn-

In cuptor Ilneriilui lsraj], ca "intru o top iio are, cu podoebe

JI,cat aurul au siraludt" graind.:


l'

,~bunei credm]e, mal cured deBinecuvantati


toale luerurile

"Domnului pre Domnul, lau:"daU-l sl 11 prea ihaltaU intru


'}to ii vecii,
hasll'la9,
h'mos ~

mucanlcilor

Intru 'top veeii,

du-vd eu radii muc entctlor, v"ati jntins ochiul caire Durna.sa pri~~~t~1n .ce~.r.,uri u.n.,~.: c~n. nev~~teJlm~ camera himi$1 nezeu, cel ce peale a va manful noass, ~i aVllfie nerapini} pre vol, c.anMnd~ Bille cuvdnmucenici ai lui Hrisfos, ati fast faii Ioale hrcrurlle Dorunulul pte Domnul, $i~1prea tna~"a~'i bag-ap 111 cuplor sl in g.roapa,.. sava.r~ndu-ya in.trinSfl cu feri .. intru toti vecil, eire, vredmcilor de lauda. Bln,ecuv,i\ntam pre Ta1iid ...
Chlpul l1~terl;)i lalle."

C'a nisle jertfe sfintUe frlgau~

C
v'aU

a rs dumnezeeste sfri,gand: Binecuvantatr 1081,(3 hlcrurHe ~ Domnului pre Domnul, $i·r

cenicl, sl unsl ell smoala, v' ali a run c a t nnpreuna In groapa


M.,

P "iind
.

JegaJi in1elep'Ufor muV ~.

'-"

a,

Mucenwci ei lui Hrlstos, savar..

eaadus Imparalului
nlste prlnoase
..til

in tr e g1

iuluror,

pree infilJati Inlru tofi vecli:

_ 'i

sindu-va prln foe, si vjati Im- ,, preuna] ell adunarea cea luminoaSH' a ostilor celor de SUS,) cu carl lrnpreunii pururea va
cmsnm pre
I.

",ell.! 1'11, a Na5ciih:H~f'el::

VOl.

if.

cureta, aS€nlHnftndu;;se noua,

pre Dumnezeu Fecioera Prea-

1'''leispitiUi debsrbat ai naseut

Slavih

Jertfa vie ell adevaral v'ali adus frupul ~ sulletul la Hristos