Sunteți pe pagina 1din 21

r<

!4 6!

olu!

,tr

I

Preafericirea VoastrE, inaltpreasfinliile Voastre, Preasfin!iile Voastre,

,,Voi, cei tari tn cerbice

;i

netdiali tmprejur la

inintd ;i la ttrechi, voi pururea stali tntpotritct

Duhului

,,Voi

/

" (FaPte 7,57).

care ali primit Legea intru rdduieli de lct

ingeri (Sfin1ii P[rin]i) ;i n-ali pdzit-o!" (Fapte

7, 53).

Este din ce in ce mai evident cd nu ne mai putem inlelege unii cu al1ii. Sunteli prea

implica{i la construc{ia unui nou Tum Babel, a unei noi cetdli Sodoma Ei Gomora Ei a unei ,,Noi

incd rnai ndd6jduirn cd se va mai g[si cineva cu care si vorbim

ere,,, (,,unitatea in diversitate").

uqi

limb[. Planul diavolului

incd de la facerea lumii nu s-a schimbat; folosegte o alti strategie in

u

lui cu Dumnezeu de a st6pdni gi supune doar el lumea toat6. Vrea si facd o ,,unitate"

,,competi1ia"

lui dip diversitatea crea{iei lui Dumnezeu qi diversitatea riului pe care l-a extins diavolul in

nu,1rui a

lume.

La Sinodul din Creta spuneli cb .,nu a fost nimic riu qi cI a fost Duhul Sfdnt". Aceasta ar fi

una dintre blasfemiile pe care le aduceli Duhului Sfdnt. Aveli conEtiin{a impdcati cE spuneli

adev6rul? (II Cor. i3, 5)

Prezenla ereticilor. nemaiintdlnita p6nd acum la un Sinod Oftodox, a adus o

mincinoasd, diplornaticd, dar nu in Duhul Sfdnt, ci in duhul ,,diversitl{ii

Noi creEtinii ortodocqi nu am pierdut nimic,

qi

il avem pe

falsd pace si unitate

unitliii pierdute"l de cei pierclu{i.

Hristos-Unitatea veqnicfl. Cei din

CMB au pierdut unitatea, Biserica, sunt fiii pierzlrii Ei cautd pe

imp[ratul

iad Ei

unitatii piedute . Cine se mai treze;te si caute .,precum in cer 9i pe pdmdnt", nu precum in

pe pimdnt. Din aceast[ cauzd a apdrut nelini;te ;i frlmdntare intre unitatea ortodoxd ;i

,,unitatea" ereticilor din CMB.

I. Date importante in istoria ecumenismului

in Creta ati ,,[inecuvintat", afi legiferat, a{i

la care Biserica

pecetluit trecutul odios, idolatru, a{i scris

Ortodox[ a fost pdrtaql incd din 1920.

si semnat ,,o noui evanghelie"

Enumerdm doar cdteva intruniri cu lu6ri de decizie ;i ritualuri idolatre:

.

.

.

in anul 1965 patriarhul ecumenic Athenagoras

a sus{inut

ci invi{iturile papale sunt

a afirmat cb ,,Biserica

a greqit atunci cAnd

mincinoase". S[ infelegem c[ Hristos a gregit?!

Biserica

sunt cei care vor s6-L,,corecteze" pe Hristos! Tot atunci s-au ridicat anatemele din 1054 ale

Sfinlilor Pirinti impotriva papalitdlii'

in anul 1969 Patriarhia Moscovei incuviinleazd implrtIgirea ?n bisericile ortodoxe a catolicilor Ei lipovenilor;

in anul 1975 mitropolitul

armenilor, romano-catolicilor impreunl cu a ortodocqilor sunt

anglicanilor, copfilor,

este a lui Hristos, iar El duce Biserica intr-o direclie greqit6? Ierarhii ,,modemi"

grec Atenagora (Kokkinakis) a declarat ci episcopatul ;i preo{ia

t http://ortodoxinfo.rol2017l06/18/ieromonah-spirldon-biserica-ortodoxa-si-ecLlmenismul-abaterile'neor.todov-ie-

ca re-a u-precedgt-si nod u l-d i n-creta/

t

considerate impreuni ale uneia sfinte sobomice;ti Ei apostoliceEti Biserici. Toate aceste

culte religioase incd de atunci erau recunoscute ca ,,biserici", nu doar la Sinodul din Creta; in anul 1983 la o adunare a CMB in Vancouver-Canada au avut loc diverse ritualuri

qamanice ,si alte ritualuri plgine. Tot atunci s-a legiferat preofia femeilor; in anul 1984 intr-un interviu televizat patriarhul Teoctist a numit Biserica Ortodoxa si

cultul romano-catolic ,,Biserici surori":,,$i am c5zut de acord cd atunci c6nd suntem la noi, in teritoriul oriental-ortodox zicem Credeul frrd adaosul filioque qi atunci c6nd suntem

in teritoriul unei biserici romano-catolice zicem Credeul cu adaosul filioque."(Interview with

Patriarch, part 2 https : i/yo utu. be/-),C ZV K L 5 aR 8);

in anul 1986 la Assisi-Italia 150 de reprezentanli ai diverselor religii ale lumii (budiqti,

musulmani, evrei, bdqtinaqi din Africa Ei din America -idolatri,

armeni, anglicani, romano-catolici, etc.);i ortodocqii s-au rugat

Ia ritualuri pflgine(Intalnirea_religiilor_la_Asissi_1986jartea_1.wmv).

(https://),outu.be/Ukl Ue4eQm EA);

in anul 1991 actualul patriarh al Romdniei a fost delegat de BOR la Canberra-Australia. Aici CMB a intrunit vrijitori, ,,teologi" coreeni,spiritiqti, episcopese; pagdnism, muzicd rock qi rugdciune in comun. Tot atunci organizalii de homosexuali Ei de lesbiene au devenit membri in CMB aldturi de Patriarhia Romdn6. Acolo a fost hulit de cdtre pdgdni Duhul

Sfflnt ;i Iisus Hristos in ritualurile lor.

(Paganii_si-au_facutlitualurile*in_acelasi_cort_cu_ortodocsii.wmv).https://youtu.be/Y9dEG2CrvF6U);

in anul 1993 la Balamand-Liban reprezentanfi ai mai multor Biserici Ortodoxe au c6zut de

acord cu romano-catolicii consim{ind o singurE credinffl, o singurfl preofie, un singur

botez, doub biserici surori ;i au acceptat ,rteoria ramurilor". Astfel, ortodocqii s-au lepddat

de Una Sfantd Sobomiceascd qi Apostoleascd Bisericd;

in anul 1994 patiarhul Teoctist impreunl cu episcopul vicar patriarhal Teofan (astdzi

mitropolit) gi episcopul Irineu Popa, impreund cualli doi ierarhi,au semnat in secret acordul de ridicare a anatemelor qi restabilirea unitdfii intre ortodocqi qi monofizi{i. (Chambessy

zoroastrieni, sikh-i1i, copli,

impreunl qi au participat

t9e3);

in anul 1998 Patriarhia Romffni si Pre;edin{ia au organizat la Bucureqti o intrunire

interreligioasd (San Egidio),la care au participat reprezentanli ai cultelor creqtine, delegali ai

religiilor mozucd, musulmand, budist6, hindusd" brahmand, cdrora li s-au aldturat gamani, vrdjitori etc. Ca o consecinfd a acestei mari intdlniri, dupd cum a fost recunoscut at6t de

creqtinii din Romania cdt si de presa lancd, a fost vizita lui Ioan Paul al Il-lea in Rominia,

intre 7 si 9 mai 1991,la doar cdteva luni dup6 Rugdciunea pentru Pace2. Aceasti intrunire a

fost numitd ,,Oameni

qi religii" av6nd subtitlul ,,Pacea

este numele lui Dumnezeu.

Dumnezeu, Omul,

spune:pentruidolatrie qi ecumenism ,rz-cm venit sd aduc pace, ci sobie"lMatei 10, 34),r,,Sd

nu ai aQi dumnezei afard de Mine!"1leg.20,:1. in Vechiul Testament, prin proorocul ,,Moise

le-a zis <<Aqa zice Domnul: sd uciddfiecare pe

Popoarele"3.Dar numele Lui

;ila

(lez. 9, I - 1 0; il

este Adevir! $i in adevdr El

fratele sdu, pe prietenul sdu ;i pe aproapele

sdu>>(teq. 32, 2z),gdsim

Regi. I 8, 40) (cei care se inchind la idoli). ,,La

plinirea vremii"Iisus HristosS-a jertfit El pentru noi, dar aEteaptd in schimb adev6rata

pocdinfd: ,,Pocdili-vd,

cd s-a apropiat tmpdrd{ia cerurilor. "lMatei 4, l7). Adicd nu o pace

mincinoasd,

idolatria (Matei 10, 34-37).Scoate Flristos sabia s5 taie capete? Ce fel de sabie are El?

Cuvffntul Evangheliei, Cuvintul Adevflrului;

Din anii 2006-2007 in seminariile teologice,,Catedra de indrumdri Misionare" a fost

desfiin(atd, iar la facultdfile de teologie a fost inlocuiti cu ,,Catedra de Misiune qi

Ecumenism". Ce ioncfiune qi ce joc teologic!? Nu mai era nevoie de indrumdri misionare

idolatrd a ecumeniqtilor, ci sabia-adevlrul care indepilrteruil minciuna,

2https://santegidioroman

ia.wordpress.com/about/

3http://www.apologeticum.ro/20

l 6/04/video-inceputul-ecumenismul ui-romania/

2

impotriva ereziilor, ci de o teologie de front comun a ortodoxiei cu eresurile, impotriva lui

Dumnezeu;

in anul 2002la Assisi iardqi ortodocqii s-au rugat cu evreii, protestan{ii, romano-catolicii,

pdgdnii - hinduqi, budi;ti, musulmani, taoiqti, qintoiEti, qamani africani, participdnd la ,,liturghii" ecumeniste";

tn anul2009 Arhim. Ieronim Cretu, care din 1994 este reprezentantul Patriarhiei Romdne la

Sfintele Locuri qi Superiorul Aqezdmintelor Romdneqti de la Ierusalim, Ierihon qi Iordan, a

slujit qi s-a implrtlgit alSturi de eretici in Patmos, oferind implrtigania celor de alte

confesiuni. Pentru abaterea canonicd foarte gravd (vezi hot. Sf. Sinod din 8-9 iulie 2008) a fost ,,sanclionat" pe 29 octombrie 2009 cu alegerea in demnitatea de episcop vicar

patriarhal, cu titlul de ,,Sinaitul" (impartasire cu ereticii - patmos 2009https://l,outu.be/6cGEfdBf6W0).

in anul 2017 Biserica Ortodoxd Rusd nu a fost in Creta la sinod, dar se mdndreqte cu musulmanii qi toli ereticii: Ecumenism in Patriarhia Moscovei.

https ://youtu.be/fsCJKZZtnl

Ce ali ,,binecuv6ntat" intoate aceste imprejurdri? Dumnezeu vd mustrd prin proocul Ieremia:

,,Blestemat si fie tot ce face lucrurile Domnului cu nebigare de seam6." 1ler.48, 10).

De multe ori v-afi implicat Ei politic incurajdnd credincioqii la vot, aqa cum a{i procedat in anul 2003, sf[tuindu-i s5 sus]ind revizuirea Constituliei Romdniei. De atunci to{i suntem nevoifi sd

acceptim tot ce ne impune Constitulia qi Comunitatea European[.

S-au fEcut qi multe altele pe care inc6

nu le cunoaqtem. Acesta este

,rcireaqa",

,rtortul"

idolatrilor

ecumeniqti ciruia Ia Sinodul din Creta i s-a asezat

ecumenisteriar acum ni se oferl spre indestulare, desf5{ qi pierzanie. Pute{i contesta acest

prin legiferareaacordurilor

adevlr?Cine vd mai este dumnezeu?V6 faceli pdrtaqi erezieiconform cdreia Sfinlii Parinli nu ar mai

fi actuali astilzi;i spune{i cE semndturile de la Creta qi de la celelalte intruniri ecumeniste nu ar

reprezenta o realS problem6!

Uita1i

cdt de actual este sfrntul Teodor Studitul:,,Mai e nevoie si

descriu mlsura smintelii qi a defhimirii sau mai curdnd a incuviin{irii (ereziei), pe care au

pricinuit-o prin scrisoarea semnati cu mina lor? Cdci dacd ticerea este o parte a consimfirii,

cu cflt mai infricogitoare este aceastl intirire scrisl inaintea intregii Biserici, a incuviin{Irii qi

a congllsuirii lor?' (cu ereticii).

Cu toate acestea credinciosii nu vdd schimbdri in Bisericd.

;.

Ecumenism: erezie $i huld

V-a!i ftcut pdrtaqi ereziilor qi afi pus in spatele credincioqilor pdcatele tuturor ereticilor Ei idolatrilor de la facerea lumii qi pdnd astdzi, wdnd sd-i despdrlili de Hristos. Tot ce vd iertase Hristos a(i lepddat Ei acum v-a[i frcut hulitori ai Sffintului Duh. Contextul in care vd afla{i nu se

poate compara cu imprejurarea Sf0ntului Apostol Pavel in care acesta prigonea pe Hristos flrd sd

qtie cd El este Adevdrul (Fapte 9,3-6). Apostolul Pavel nu era impotriva adevErului, el lupta pentru

adev6rul primit de Moise qi prooroci, neinfelegAnd pe deplin venirea lui Mesia; iar dupd ce prin

pocdinld a fost imbrdcat cu darul qi puterea Duhului Sffint mustrd qi sfEtuieqte pe toli care mai sunt in comuniune cu ierarhii ecumeniqti sd nu cadd in greul qi neiertatul pdcat al hulei impotriva

Duhului Sfant.

ahttp://ortodoxinfo.ro/20 I 7/06/ I 8/ieromonah-spiridon-biserica-ortodoxa-si-ecurnenismul-abaterile-neorlodoxe-care-au-

precedat-sinodul -d i n-creta/

5 Arhimandrit Vasilios Papadakis,Strljerii Ortodoxiei, Ed. Egumenila,p.291.

3

,,Ci zic cd cele ce jertfesc

neamurile, jertfesc demonilor ;i nu lui Dumnezeu. $i nu voiesc ca

voi sdfi{i pdrtaqi demonilor. "lI Cor. 10,20)

,,Cdci este cu neputinld pentru cei ce s-au luminat odatd ;i au gustat darul cel ceresc Ei

pdrta;i s-auficut Duhului Sfdnt,

au gustat cuvdntul cel bun al lui Dumnezeu Si puterile veacului

viitor, cu neputinld este pentru ei,dacd au cdzut, sd se innoioscd iard;i spre pocdinld, Jiindcd ei

;i

rdstignesc loruEi, a doua oard, pe Fiul lui Dumnezeu qi-L fac de batjocurd. larina, cdnd

rode;te iarbdfolositoare celor pentru core afost

muncitd, primeEte binecuvdntare de la Dumnezeu; Dar dqcd aduce spini Si ciulini, se face

absosrbe ploaia ce coboard adeseori asupra ei

;i

netrebnicd;i blestemul ti std aproape, iar la urmdfocul o a;teaptd. "(Ew.6,4-8).

Este valabil gi pentru tofi credincio;ii care vor si plstreze comuniunea cu ierarhii

ecumen$ti.

Ce este hula impotriva Duhului Sfant? Este hula impotriva adevdrului qi viefii care este de la Dumnezeu Duhul Sfent. Necredinciosul, care urdqte qi prigoneqte adevSrul lui Dumnezeu, huleqte

impotriva Duhului. in Evanghelia dupd loan scrie cd Domnul Hrisos l-a numit de trei ori pe Duhul

Sf6.nt, duhul Adev[rului (Ioan: 14, 26; 15, 26; 16, l3). Deci cine tdgdduieqte qi batjocoreqte

Adevdrul, tdgdduieqte Care este duh qi adevdr

rupte, Ei omul necredincios s-a depdrtat nemdrginit qi deplin de Dumnezeu6.,,Celui ce va zice cuvdnt

legdturile cu Dumnezeu sunt

;i

batjocoreqte pe Duhul Sfint, t6giduieqte qi batjocoreqte pe Dumnezeu,

De

ce nu poate fi iertat acest p6cat?

toate

tmpotrivo Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice tmpotriva Duhului S/dnt, nu i se va

ierta lui, nici tn veacul ocesta, nici tn cel ce va sd fie " lMatei 12,32).

De ne-am fi judecat pe noi singuri, nu ne-am fi os6ndit (I Cor. I l, 3l).

V-a[i infruptat din sloganul-fruct ,,unitate in diversitate" (un joc de cuvinte al satanei)

carese vedecd v-aademenit qi pervertit incit nu mai ave{i sclpare. Este un alt pom, nu in rai, ci

in mijlocul ereticilorEi al plgdnilor, nu al ,,cunoqtin{ei

binelui qi r6ului", ci al tuturor cunoqtin{elor

pdgdne de la iegirea din rai qi p6nd astilzi, ciruia

mai are un singur Dumnezeu al binelui qi al judecdlii rdului, ci al ,,dragostei"unde fiecare iqi este

sieqi dumnezeuCrezul ecumenismului este ci poate iubi qi uni toate ereziile;i picatele lumii cu

Ortodoxia. Vor sd uneasc5 pe Dumnezeu cu satana. Reiese cd se cred superdumnezeu.

i s-a dat denumirea de ,,Trunchi comun" care nu

Erezia inseamni, potrivit dreptului canonic, aderarea la o invl{5turi greqitl, pe care

Sfffnta Bisericl nu o propoviduieqtez ,,Ce este erezia? Nimic n-o va defini mai bine ca si

parabola noastrd. Du;manul a venit qi a semdnat neghind in mijlocal grfrului bun; neghind, grdu

rdu, sec, stricdtoare grdului Si care i se aseamdnd. Erezia, ca ;i diavolul tatdl ei, aratd Adevdrul. Ea nuJ rdstoarnd cu o loviturd ca ;i necredinla. Ea se mufiumeEte de a amesteca cu el rdtdcirile, aga cum a fost amestecatd neghina cu grdul curat. La fiecare invdldturd universald, erezia a venit

sd-i amestece stricdciuni core, Jdrd a distruge deodatd, le stricd, le denatureazd." (Sf.Ioan Gurd de

Aur)7.

Majoritatea preo{ilor qi credincioqilor s-au contaminat ;i ei, pdstr6nd unitatea (comuniunea)

cu mai-marii Bisericii, cdztnd gi ei in acelaqi pdcat impotriva Duhului Sfant, qi spun acum: Dar ce

rIu a lEcut ecumenismul, ce a schimbat in Bisericl? Pentru aceasta,ei nu mai pot vedea adevdrul,

cdzdnd sub blestem a doua oard aqa cum a spus Sf6ntul Apostol Pavel.

Pr. prof. dr. Dumitru Stiniloae spune c5: ecumenismul catolic a schimbat unele metode din trecut, adaptdndu-le timpului de astdzi, dar scopul a rimas acelaqi de extindere a unei dominafii in

6https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/de-ce-pacatul

de

' Sfantul Ioan Guri de Aur, Bogaliile oratorice,Ed. Pelerinul, 2002,p.111-112.

-impotriva-duhul ui-sfant-nu-se-iat1a-pe-cand-celelalte-pacate-oricat-

4

spirit lumesc asupra tuturor cre;tinilors. IatA care a fost planul dupd care afost realizatd,IJnia[ia

din Transilvania: toati unirea aceasta, se bazeazil ca

se socotea cE poporul va putea fi trecut fIrI si qtie in sAnul

pe o temelie, pe persoana episcopului.Se

qtia cd dupl el se vor lua gi preo{iiqi

bisericii catolice

multe din obiceiurile lorqi chiar qi din liturghie qi din cele sfinte,

Va

fi grija noastrl pe urmisi schimbim in timpurile

viitoare, pe nesim{ite,

limurindu-i cd acelea li s-au

strecuratprin prostia qi lenea preolilor din acele pd\i, cd nu sunt proprii legii greceqti,nici celei

schismatice, ci contra min{ii sdndtoase,credin{ei Ei religiei creqtinee.

m.

Unitatea

in diversitate"

Pentru a face mai uqor de acceptat ftrddelegile din Creta se trece la o altd hul6 impotriva

Duhului Sfdnt folosind sofisme, precum cd la urmdtorul sinod documentele se vor,,explicita,

nuanfa qi dezvolta". Acesta este un rispuns viclean pentru a liniqti conqtiinla celor ,rlesne

crezdtorirffrrd rdutate" (Rom. 16, l8)uluili de ,,faimoasa" construcfie din CMB, un alt Turn Babel cu

trepte lunecoase, frumos omate cu vorbe diplomate,meqtesugite de cel mai bun arhitect, cel al intunericului. Diavolul,timp de peste 5000 de ani a fost imbrlcat in piele de qarpe qi a reuqit sd

sugrume omenirea, pdnd cdnd Hristos, ,,Lumina lumii", i-a descoperit urdlenia qi i-a sftrdmat capul.

Aqa, cu capul zdrobit, s-a,,reincarnat" in oameni-ierarhi qi hristoqi mincinoqi, devenind din ce in ce

mai viclean, folosind adesea ,,bland de oaie",

mai recent devenind student qi doctorand in

Occident, ajungind cel mai renumit profesor-arhitect cu studii academice in toate domeniile, dar

;i

mai ales in teologie. Astfel a reuqit s5 c6.qtige simpatia multor studenfi, aborddnd o noul ideologie

;i teologie a ,rdragostei" qi a iertlrii absolute a tuturor oamenilor, numind-o ,runitate in

diversitate".

Sfinta Scripturd ne invafd cd,, Lo tnceput Dumnezeu(Unicul Arhitect al lumii), a Jdcut cerul

qi pdmdntul. "1Fac

s-au

Jdcut; ;i

l,

1). ,,

a privit Dumnezeu toate cdte a /dcut Si iotd erau bune foarte. "(Fac. l,3l).

^ti

Toate (diversitatea), erau bune fiind unite in Dumnezeu, in ascultare doar de El. ,,Toate prin El

Jdrd El nimic nu s-a Jdcut din ce s-a Jdcut. "lloan r,3),toate (diversitatea) prin EI

(Unicitatea).,,Iar tn mijlocul raiului era pomul vielii."(Fac.2,9) . ,,A dat apoi Domnul Dumnezeu lui

Adam poruncd Si a zis: <Din tolii pomii din rai poli sd mdndncf (to!i pomii erau buni foarte), iar din

pomul cuno;tinlei binelui Si rduluisd nu mdndnci, cdci, tn ziua tn care vei mdnca din elvei muri

negre;it!>"(Fac.2, 16, l7). Oare acest pom era rdu? Nicidecum, era,,bun foarte" ca to{i ceilalli pomi. Avea s5 devind al ,,cuno,stinfei rdului"din clipa in care Adam nu va asculta qi va m6nca din el.

Mdncdnd din acel pom interzis, Adam va descoperi ;i se va uni cu cunoqtinfa qi diversitatearflului,

cu patimile diavolului. Adam era pus in fala situaliei de a alege intre a r6mdne in unitatea bineluicu

Dumnezeu sau a merge citre,,unitatea" distructivia rdului,urmdnd diavolului. Aqaau luat fiin16 qi

s-au inmulfit,,unit6flle" rdului, diversitatea de erezii qi religii care s-au abltut de la AdevIr.

in dialog cu Earpele,

Eva spune.' ,,

ne-o

zis Dumnezeu : <<Sd nu mdnca{i din el, nici sd vd

atinge{i de el(preoxr, noi astS.zi de CMB), ca sd nu murililt. Atunci;arpele a zis cdtrefemeie

(precum ierarhii ecumeni;ti cdtre credincioqi): <Nu, nu veli muri! ($i continud diavolul, mincinosul)

Dar Dumnezeu ;tie

cd tn ziua tn care veli mdnca din el (din CMB, Trunchiul comun

diversitatea

religiilor)vi se vor

acum diavolul ademeneEte: vedeli foarte bine, sunteli cei mai infelepfi qi buni, puteli schimba

Evanghelia, pute{i uni binele cu riul, minciuna cu adevlrul ;i aqa, to{i ve{i fi una.

deschide ochii Si velifi ca Dumnezeu, cunoscdnd binele Si rdul> "(Fac.3, 3-5). Iar

a Jdcut Dumnezeu pe om dupd chipul Sdu; dupd chipul lui Dumnezeu L-a Jdcut; a ficut femeie. "(Fac. 1, 2l). Aici vedem Unitatea absolutd care este in Dumnezeu qi diversitatea

,, $i

;i

bdrbat

creatd de El care este in ascultare fal6 de El. Uniti au fost birbatul Ei femeia cit au fost in ascultare,

8 Pr. Prof. Dumitru Stdniloae, Uniatismul in Transilvania. incercare de dezbinare a poporului romdn,Bucureqti, 1973, p

tt-12.

'Ibidem, p.32-34.

5

iar cdnd au incetat sd mai asculte s-au divizat. Adam a descoperit o alt6 impdrSlie, o impdr5lie

subordonatd rdului. tn aceastd diversitate a rdului, diavolul a intunecat, a limitat acfiunile, rafiunea,

puterea qi voinfa omului, omul pierzAnd discemdmAntul, calea de intoarcere cdtre Dumnezeu qi hrana cu care se alimenta spiritual. Prin cddere, rdul s-a inmullit pe fa[a pdm6ntului, diavolul a devenit stdp6n, iar acum vrea s6 ,,refacd", sd,,uneascd" ce a stricat, vrdnd sd devinS,,dumnezeu"

prin minciund qi inqel5ciune, preflcindu-se mai bun, mai drept qi mai iubitor decit Dumnezeu.

Arltind astfel cI el

rrpoate"

ceea ce,rnu poate" Dumnezeu, cI ;i el poate face unitate, dar prin

unirea riului cu binele, lucru pe care Dumnezeu nu I-a facut gi nuJ va face niciodatl.

CMB-ul este o femeie desfrinatl (Apoc.

17, 4-6). Cei care sunt in CMB qi-l susfin s-au

comun" cu toate ramurile (religiile lumii).

frcut una cu desfr6nata-CMB qi au impreund un

o'Trup

,, Oricine se uitd la femeie, poftind-o, a Si sdvdrSit adulter cu ea tn inima lui. "lMatei 5,281

,,Sau nu ;tili cd cel ce se alipe;te de desfrdnatd este un singur trup cu ea? "1I Cor. 6, 16)

Aceste avertismente sunt valabile pentru noi daci acceptim comuniunea cu ierarhii

ne-a eliberat de jugul morfii,

care comit aceasti desfrflnarespirituali.Domnul Hristos

impotrivindu-se ispitei de pe muntele Carantaniei, biruind definitiv moartea pe Cruce. Ce nu a frcut

omul-Adam,a frcut Hristos Domnul. Vrdjmaqul omului indrdzne;te ins5,ca qi pe Omul-Hristos s6-L

ispiteasc6 cu o formuld explicitati, nuan{atI qi dezvoltati: ,,Acestea toate li le voi da lie dacd

vei cddea tnaintea mea ;i Domnului Dumnezeului

ecumeniqti nu numai cd nu s-au impotrivit satanei, dar au ajuns qi sE se inchine tuturor duhurilor

satanei qi tuturor dumnezeilor neamurilor din CMB la intrunirile ecumeniste amintite mai sus qi

acum ne otrdvesc pe noi. A ajuns ca unitatea Bisericii lui Hristos in diversitatea dragostei qi a

Te vei tnchina mie". Atunci Iisus i-a zis: ,,Piei, sotano, cdci scris este:

tdu sd te inchini Si Lui singur sd-I slujeqf1. "(Matei 4, 9, l0). Ierarhii

darurilor Duhului Sfflnt si se ploconeasci in fa{a

,runitfl{ii"

diavoluluipi a diversitl{ii tuturor

supuqilor lui, qi sI faclunitate impreuni? VI rog sd

rdspundefi! Unde Il duceli pe Hristos? V6

trmeazd"El, sau trebuie sE-L urmali pe El? V-afi rdstignit ?n mijlocul credincioqilor precum Hristos,

sau vrefi s6-i ristignili pe credincioqi?

Apostolul Pavel spune;,,Lua(i aminte sd nu vdfare min(ile cineva caJilosoJia ;i cu de;orta

"1col.2,8,

g, l0), vezi qi: (I Tes. 5); (II Tes. 2); (I Tim. a); GI

tn;eldciune din predania omeneascd

Tim.3) qi (II Tim. ).,,Cdci

Dumnezeu, spre ddrdmarea

armele luptei noastre nu sunt trupe;ti, ci puternice tnaintea lui

fntdriturilor. Noi surpdm iscodirile min{ii, qi tootd trufia core se ridicd

tmpotriva cunoa;terii lui Dumnezeu

5). Aqa trebuie sd gdndeascd episcopii, dar ecumeniqtii doresco unitate, o bisericl a tuturor

;i

tot gdndul tl robim, spre ascultarea lui Hristos. "(II Cor.l0,4-

religiilor, un dumnezeu al tuturor, o unitate in diversitate.

IV. Contraargumentarea expresiei

ca

toli sd fie una"

Oare este Hristos un neputijncios Care Se lasd dus de ierarhi in direclia in care doresc ei?

Sau ierarhii ecumeniqti ai BOR nu Il mai au cap pe Hristos, avdnd doar ei capete qi frcAndu-gi astfel

de cap pe considerentul cd au descoperit o nou6 dragoste, complot6nd cu diavolul impotriva lui

Hristos, folosindu-se chiar de cuvintele Lui: ,,ca toli sdfte unt"? (Ioan 17, 2l). Catofi si fie una este dorinla lui Dumnezeu, dragostea desdvdrqitd pentru Care s-a rdstignit. Ierarhii conqtienli prin falsa ,,iubire smeritS" vor sd fure, sd inlocuiascd unitatea iubirii lui Hristos, sau sd distrugd unitatea

dragostei

Lui. Aceste cuvinte uca to(i sd fte una"pe care le folosesc ecumeniqtii cu infeles diferit

confuzie in rAndurile credincioqilor. Hristos-Adevdrul ne-a avertizat ,,Vede{i s[ nu vd

cultivd

amdgeascd cineva" (Matei 24,4).

in Rugiciunea arhiereascl Mdntuitorul Iisus Hristos ne aratd care sunt cei totri:

.

rugdciunea incepe incd de la versetul intAi al capitolului 17 qi continud in urmdtoarele

o

o

versete;

La versetul al doilea Domnul Hristos reaminteqte Tatdlui ci El are stdp6nire peste tot trupul ca sd dea via{d ve;nicd tuturor acelora pe care Tatdl i-a dat Lui. Pe care i-a dat Lui? Pe cei care-L ascultd pe Hristos qi I se supun doar Lui, nu episcopilor care se vor capi in locul lui

Hristos gi pretind cd fhrl ei nu este Biserici, folosindu-se de cuvintele lui Hristos pentru a ne da in bra{ele lui antihrist;

La versetul al treilea: ,,Si aceastq este viala ve;nicd: Sd Te cunoascd pe Tine, (Iatdl)

Singurul

supun

Dumnezeu odevdrat,

;i

lui Hristosqi-L ascult6

pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis", credincioqii care se

cdutdnd via[a veqnicd trebuie s6-L cunoasci qi sd-L

recunoascdpe Tatdl,ca pe Singurul Dumnezeuqi pe Iisus Hristos pe care L-a trimis in lume Tatdl. Singurul Dumnezeu adevdrat este Tat6l Domnului nostru Iisus Hristos qi al nostru, iar credincioqii care vor sd-L cunoascd pe Dumnezeu, trebuie sd fie in Biserica Lui, care este

o

o

o

o

o

doar,,[Jna, Sfhntd,Soborniceascd

gi Apostoleascd";

La versetul al qaselea spune cd a ardtat numele lui Dumnezeu oamenilor carel-au fost dali Lui in ascultare qi cuv6ntul Lui l-au pdzit Papistaqii, protestanfii nu au pdzit cuvdntul Lui,

iar pdginii nu L-au cunoscut;i nici nu vor sd-L cunoascd. In ce unitate pot fi ei?

La versetul 8 Mdntuitorul spunecd acele cuvinte pe care le-a primit de la Tatdl, le-a dat

celor ce au cunoscut cu adevirat, cd Iisus a fost trimis de TatIl;

Versetul 9 l5mureqte pentru cine se roagi: ,,Eu pentru ace;tia Md rog; (se refer6 la Sfinfii Apostoli, cei care aveau sd formeze trupul Bisericii) nu pentru lume Md rog, ci pentru cei

care Mi i-ai dat, cd ai Tdi sunt", pentru cei care ascultd de Tatdl, de Fiul ;i de Duhul Sfant.

Laversetul 11 statomiceqte unitatea Bisericii: ,,Ca sdfte ana precum suntem Ei Noiu; nu se referi Ia nimeni din afara Bisericii, cum spun ecumeniqtii;

Versetul20: ,, Dar nu numai pentru ace;tia (Apostolil Md rog,ci

Mine, prin cuvdntul lor". Se refer6 latoli p6nd la sf6rgitul veacurilor, care vor crede ca;i

;i

pentru cei ce vor crede tn

Sfin{ii Apostoli ;i vor r5m6ne in aceeaqi inv6!5tur5 de credinld revelatd qi pdstratd in

Bisericd.

Cu indemnul la ,,unitate" qi ,,dragoste" vicleand, ecumenistd, pier mii qi mii de

credincio;icare se lasd ademenili din cauzanqtiinfei, ignoranfei, fricii sau intereselor omeneqti.

v. DezvSluiri despre Acordul de la Chambessy (cu monofizilii) qi receptarea in

BOR

Dacd la Sinodul din Creta nu a fost nimic rdu, cum suslineli aclxn, la acordurile

anterioare(ex.Chambessy) a fost bine qi acolo? Cei care au semnat iqi mai amintesc ce au semnat,

sau incd de pe atunci aveau pervertitd conqtiinfa, situafie asemSndtoare cu cea din Creta?

act cu indreptdlitd bucurie de acordul dogmatic

Extras din Referat, Temei rr.48701t994: ,,

rcalizat intre cele doud familii de biserici ortodoxe

prezinte acceptul in scris, in ceea ce prive;te hotdrArile luate la Chambessy.". ,,Problemele sunt

Ludm

ne dim total asentimentul

,

iar BOR sd

foarte diferite una de alta

dar

nu sunt de nedepiqit".Dar cum le rezolva.ti? incdlcdnd hotdr6rile

Sinoadelor Ecumenice Ei canoanele, folosind mijloace viclene? ,,Propunem de asemenea ca toate

anatematismele qi pasajele incriminatoare la adresa Bisericilor Ortodoxe Orientale (monofizite)

qi a unor sfinfi cinstili de acestea si fie scoase din cir{ile de cult ale Bisericii noastre". Adic6 si

se piardd vina qi urma

Ceea ce au hot6r6t Sfin{ii P[rinfi la Sinoadele Ecumenice sub inspira{ia Sfintului Duh, in

vdzul tuturor, pun6nd sub anatema ereziile, la nivelul Bisericii locale, in BOR, in cadrul unei

comisii formate din cdfiva arhierei, s-a indrdznit sd se anulezeprin semndturd, ridicdnd anatemele.

De atunci s-a scos