Sunteți pe pagina 1din 21

r<

olu!,tr
I

!4 6!
Preafericirea VoastrE, inaltpreasfinliile Voastre, Preasfin!iile Voastre,

,,Voi, cei tari tn cerbice ;i netdiali tmprejur la


inintd ;i la ttrechi, voi pururea stali tntpotritct
Duhului.../ " (FaPte 7,57).
,,Voi care ali primit Legea intru rdduieli de lct
ingeri (Sfin1ii P[rin]i) ;i n-ali pdzit-o!" (Fapte
7, 53).

Este din ce in ce mai evident cd nu ne mai putem inlelege unii cu al1ii. Sunteli prea
implica{i la construc{ia unui nou Tum Babel, a unei noi cetdli Sodoma Ei Gomora Ei a unei ,,Noi
ere,,, (,,unitatea in diversitate"). incd rnai ndd6jduirn cd se va mai g[si cineva cu care si vorbim
u...uqi limb[. Planul diavolului incd de la facerea lumii nu s-a schimbat; folosegte o alti strategie in
,,competi1ia" lui cu Dumnezeu de a st6pdni gi supune doar el lumea toat6. Vrea si facd o ,,unitate"
nu,1rui a lui dip diversitatea crea{iei lui Dumnezeu qi diversitatea riului pe care l-a extins diavolul in
lume.

La Sinodul din Creta spuneli cb .,nu a fost nimic riu qi cI a fost Duhul Sfdnt". Aceasta ar fi
una dintre blasfemiile pe care le aduceli Duhului Sfdnt. Aveli conEtiin{a impdcati cE spuneli
adev6rul? (II Cor. i3, 5) Prezenla ereticilor. nemaiintdlnita p6nd acum la un Sinod Oftodox, a adus o
falsd pace si unitate mincinoasd, diplornaticd, dar nu in Duhul Sfdnt, ci in duhul ,,diversitl{ii qi
unitliii pierdute"l de cei pierclu{i. Noi creEtinii ortodocqi nu am pierdut nimic, il avem pe
Hristos-Unitatea veqnicfl. Cei din CMB au pierdut unitatea, Biserica, sunt fiii pierzlrii Ei cautd pe
imp[ratul unitatii piedute . Cine se mai treze;te si caute .,precum in cer 9i pe pdmdnt", nu precum in
iad Ei pe pimdnt. Din aceast[ cauzd a apdrut nelini;te ;i frlmdntare intre unitatea ortodoxd ;i
,,unitatea" ereticilor din CMB.

I. Date importante in istoria ecumenismului

in Creta ati ,,[inecuvintat", afi legiferat, a{i pecetluit trecutul odios, idolatru, a{i scris
si semnat ,,o noui evanghelie" la care Biserica Ortodox[ a fost pdrtaql incd din 1920.
Enumerdm doar cdteva intruniri cu lu6ri de decizie ;i ritualuri idolatre:

. in anul 1965 patriarhul ecumenic Athenagoras a afirmat cb ,,Biserica a greqit atunci cAnd
a sus{inut ci invi{iturile papale sunt mincinoase". S[ infelegem c[ Hristos a gregit?!
Biserica este a lui Hristos, iar El duce Biserica intr-o direclie greqit6? Ierarhii ,,modemi"
sunt cei care vor s6-L,,corecteze" pe Hristos! Tot atunci s-au ridicat anatemele din 1054 ale
Sfinlilor Pirinti impotriva papalitdlii'
. in anul 1969 Patriarhia Moscovei incuviinleazd implrtIgirea ?n bisericile ortodoxe a
catolicilor Ei lipovenilor;
. in anul 1975 mitropolitul grec Atenagora (Kokkinakis) a declarat ci episcopatul ;i preo{ia
anglicanilor, copfilor, armenilor, romano-catolicilor impreunl cu a ortodocqilor sunt

t
http://ortodoxinfo.rol2017l06/18/ieromonah-spirldon-biserica-ortodoxa-si-ecLlmenismul-abaterile'neor.todov-ie-
ca re-a u-precedgt-si nod u l-d i n-creta/
t
considerate impreuni ale uneia sfinte sobomice;ti Ei apostoliceEti Biserici. Toate aceste
culte religioase incd de atunci erau recunoscute ca ,,biserici", nu doar la Sinodul din Creta;
in anul 1983 la o adunare a CMB in Vancouver-Canada au avut loc diverse ritualuri
qamanice ,si alte ritualuri plgine. Tot atunci s-a legiferat preofia femeilor;
in anul 1984 intr-un interviu televizat patriarhul Teoctist a numit Biserica Ortodoxa si
cultul romano-catolic ,,Biserici surori":,,$i am c5zut de acord cd atunci c6nd suntem la
noi, in teritoriul oriental-ortodox zicem Credeul frrd adaosul filioque qi atunci c6nd suntem
in teritoriul unei biserici romano-catolice zicem Credeul cu adaosul filioque."(Interview with
Patriarch, part 2 https i/yo utu. be/-),C ZV K L 5 aR 8);
:

in anul 1986 la Assisi-Italia 150 de reprezentanli ai diverselor religii ale lumii (budiqti,
musulmani, evrei, bdqtinaqi din Africa Ei din America -idolatri, zoroastrieni, sikh-i1i, copli,
armeni, anglicani, romano-catolici, etc.);i ortodocqii s-au rugat impreunl qi au participat
Ia ritualuri pflgine(Intalnirea_religiilor_la_Asissi_1986jartea_1.wmv).
(https://),outu.be/Ukl Ue4eQm EA);
in anul 1991 actualul patriarh al Romdniei a fost delegat de BOR la Canberra-Australia.
Aici CMB a intrunit vrijitori, ,,teologi" coreeni,spiritiqti, episcopese; pagdnism, muzicd
rock qi rugdciune in comun. Tot atunci organizalii de homosexuali Ei de lesbiene au devenit
membri in CMB aldturi de Patriarhia Romdn6. Acolo a fost hulit de cdtre pdgdni Duhul
Sfflnt ;i Iisus Hristos in ritualurile lor.
(Paganii_si-au_facutlitualurile*in_acelasi_cort_cu_ortodocsii.wmv).https://youtu.be/Y9dEG2CrvF6U);
in anul 1993 la Balamand-Liban reprezentanfi ai mai multor Biserici Ortodoxe au c6zut de
acord cu romano-catolicii consim{ind o singurE credinffl, o singurfl preofie, un singur
botez, doub biserici surori ;i au acceptat ,rteoria ramurilor". Astfel, ortodocqii s-au lepddat
de Una Sfantd Sobomiceascd qi Apostoleascd Bisericd;
in anul 1994 patiarhul Teoctist impreunl cu episcopul vicar patriarhal Teofan (astdzi
mitropolit) gi episcopul Irineu Popa, impreund cualli doi ierarhi,au semnat in secret acordul
de ridicare a anatemelor qi restabilirea unitdfii intre ortodocqi qi monofizi{i. (Chambessy
t9e3);
in anul 1998 Patriarhia Romffni si Pre;edin{ia au organizat la Bucureqti o intrunire
interreligioasd (San Egidio),la care au participat reprezentanli ai cultelor creqtine, delegali ai
religiilor mozucd, musulmand, budist6, hindusd" brahmand, cdrora li s-au aldturat gamani,
vrdjitori etc. Ca o consecinfd a acestei mari intdlniri, dupd cum a fost recunoscut at6t de
creqtinii din Romania cdt si de presa lancd, a fost vizita lui Ioan Paul al Il-lea in Rominia,
intre 7 si 9 mai 1991,la doar cdteva luni dup6 Rugdciunea pentru Pace2. Aceasti intrunire a
fost numitd ,,Oameni qi religii" av6nd subtitlul ,,Pacea este numele lui Dumnezeu.
Dumnezeu, Omul, Popoarele"3.Dar numele Lui este Adevir! $i in adevdr El
spune:pentruidolatrie qi ecumenism ,rz-cm venit sd aduc pace, ci sobie"lMatei 10, 34),r,,Sd
nu ai aQi dumnezei afard de Mine!"1leg.20,:1. in Vechiul Testament, prin proorocul ,,Moise
le-a zis <<Aqa zice Domnul: sd uciddfiecare pe fratele sdu, pe prietenul sdu ;i pe aproapele
sdu>>(teq. 32, 2z),gdsim ;ila (lez. 9, I - 1 0; il Regi. I 8, 40) (cei care se inchind la idoli). ,,La
plinirea vremii"Iisus HristosS-a jertfit El pentru noi, dar aEteaptd in schimb adev6rata
pocdinfd: ,,Pocdili-vd, cd s-a apropiat tmpdrd{ia cerurilor. "lMatei 4, l7). Adicd nu o pace
mincinoasd, idolatrd a ecumeniqtilor, ci sabia-adevlrul care indepilrteruil minciuna,
idolatria (Matei 10, 34-37).Scoate Flristos sabia s5 taie capete? Ce fel de sabie are El?
Cuvffntul Evangheliei, Cuvintul Adevflrului;
Din anii 2006-2007 in seminariile teologice,,Catedra de indrumdri Misionare" a fost
desfiin(atd, iar la facultdfile de teologie a fost inlocuiti cu ,,Catedra de Misiune qi
Ecumenism". Ce ioncfiune qi ce joc teologic!? Nu mai era nevoie de indrumdri misionare

2https://santegidioroman
ia.wordpress.com/about/
3http://www.apologeticum.ro/20 l 6/04/video-inceputul-ecumenismul ui-romania/
2
impotriva ereziilor, ci de o teologie de front comun a ortodoxiei cu eresurile, impotriva lui
Dumnezeu;
in anul 2002la Assisi iardqi ortodocqii s-au rugat cu evreii, protestan{ii, romano-catolicii,
pdgdnii - hinduqi, budi;ti, musulmani, taoiqti, qintoiEti, qamani africani, participdnd la
,,liturghii" ecumeniste";
tn anul2009 Arhim. Ieronim Cretu, care din 1994 este reprezentantul Patriarhiei Romdne la
Sfintele Locuri qi Superiorul Aqezdmintelor Romdneqti de la Ierusalim, Ierihon qi Iordan, a
slujit qi s-a implrtlgit alSturi de eretici in Patmos, oferind implrtigania celor de alte
confesiuni. Pentru abaterea canonicd foarte gravd (vezi hot. Sf. Sinod din 8-9 iulie 2008) a
fost ,,sanclionat" pe 29 octombrie 2009 cu alegerea in demnitatea de episcop vicar
patriarhal, cu titlul de ,,Sinaitul" (impartasire cu ereticii - patmos 2009https://l,outu.be/6cGEfdBf6W0).
in anul 2017 Biserica Ortodoxd Rusd nu a fost in Creta la sinod, dar se mdndreqte cu
musulmanii qi toli ereticii: Ecumenism in Patriarhia Moscovei.
https ://youtu.be/fsCJKZZtnl

Ce ali ,,binecuv6ntat" intoate aceste imprejurdri? Dumnezeu vd mustrd prin proocul Ieremia:
,,Blestemat si fie tot ce face lucrurile Domnului cu nebigare de seam6." 1ler.48, 10).

De multe ori v-afi implicat Ei politic incurajdnd credincioqii la vot, aqa cum a{i procedat in
anul 2003, sf[tuindu-i s5 sus]ind revizuirea Constituliei Romdniei. De atunci to{i suntem nevoifi sd
acceptim tot ce ne impune Constitulia qi Comunitatea European[.

S-au fEcut qi multe altele pe care inc6 nu le cunoaqtem. Acesta este ,rtortul" idolatrilor
ecumeniqti ciruia Ia Sinodul din Creta i s-a asezat ,rcireaqa", prin legiferareaacordurilor
ecumenisteriar acum ni se oferl spre indestulare, desf5{ qi pierzanie. Pute{i contesta acest
adevlr?Cine vd mai este dumnezeu?V6 faceli pdrtaqi erezieiconform cdreia Sfinlii Parinli nu ar mai
fi actuali astilzi;i spune{i cE semndturile de la Creta qi de la celelalte intruniri ecumeniste nu ar
reprezenta o realS problem6!...Uita1i cdt de actual este sfrntul Teodor Studitul:,,Mai e nevoie si
descriu mlsura smintelii qi a defhimirii sau mai curdnd a incuviin{irii (ereziei), pe care au
pricinuit-o prin scrisoarea semnati cu mina lor? Cdci dacd ticerea este o parte a consimfirii,
cu cflt mai infricogitoare este aceastl intirire scrisl inaintea intregii Biserici, a incuviin{Irii qi
a congllsuirii lor?' (cu ereticii).

Cu toate acestea credinciosii nu vdd schimbdri in Bisericd.

;. Ecumenism: erezie $i huld


V-a!i ftcut pdrtaqi ereziilor qi afi pus in spatele credincioqilor pdcatele tuturor ereticilor Ei
idolatrilor de la facerea lumii qi pdnd astdzi, wdnd sd-i despdrlili de Hristos. Tot ce vd iertase
Hristos a(i lepddat Ei acum v-a[i frcut hulitori ai Sffintului Duh. Contextul in care vd afla{i nu se
poate compara cu imprejurarea Sf0ntului Apostol Pavel in care acesta prigonea pe Hristos flrd sd
qtie cd El este Adevdrul (Fapte 9,3-6). Apostolul Pavel nu era impotriva adevErului, el lupta pentru
adev6rul primit de Moise qi prooroci, neinfelegAnd pe deplin venirea lui Mesia; iar dupd ce prin
pocdinld a fost imbrdcat cu darul qi puterea Duhului Sffint mustrd qi sfEtuieqte pe toli care mai sunt
in comuniune cu ierarhii ecumeniqti sd nu cadd in greul qi neiertatul pdcat al hulei impotriva
Duhului Sfant.

ahttp://ortodoxinfo.ro/20 I 7/06/ I 8/ieromonah-spiridon-biserica-ortodoxa-si-ecurnenismul-abaterile-neorlodoxe-care-au-


precedat-sinodul -d i n-creta/
5
Arhimandrit Vasilios Papadakis,Strljerii Ortodoxiei, Ed. Egumenila,p.291.
3
,,Ci zic cd cele ce jertfesc neamurile, jertfesc demonilor ;i nu lui Dumnezeu. $i nu voiesc ca
voi sdfi{i pdrtaqi demonilor. "lI Cor. 10,20)

,,Cdci este cu neputinld pentru cei ce s-au luminat odatd ;i au gustat darul cel ceresc Ei
pdrta;i s-auficut Duhului Sfdnt, ;i au gustat cuvdntul cel bun al lui Dumnezeu Si puterile veacului
viitor, cu neputinld este pentru ei,dacd au cdzut, sd se innoioscd iard;i spre pocdinld, Jiindcd ei
rdstignesc loruEi, a doua oard, pe Fiul lui Dumnezeu qi-L fac de batjocurd. larina, cdnd
absosrbe ploaia ce coboard adeseori asupra ei ;i rode;te iarbdfolositoare celor pentru core afost
muncitd, primeEte binecuvdntare de la Dumnezeu; Dar dqcd aduce spini Si ciulini, se face
netrebnicd;i blestemul ti std aproape, iar la urmdfocul o a;teaptd. "(Ew.6,4-8).

Este valabil gi pentru tofi credincio;ii care vor si plstreze comuniunea cu ierarhii
ecumen$ti.

Ce este hula impotriva Duhului Sfant? Este hula impotriva adevdrului qiviefii care este de la
Dumnezeu Duhul Sfent. Necredinciosul, care urdqte qi prigoneqte adevSrul lui Dumnezeu, huleqte
impotriva Duhului. in Evanghelia dupd loan scrie cd Domnul Hrisos l-a numit de trei ori pe Duhul
Sf6.nt, duhul Adev[rului (Ioan: 14, 26; 15, 26; 16, l3). Deci cine tdgdduieqte qi batjocoreqte
Adevdrul, tdgdduieqte ;i batjocoreqte pe Duhul Sfint, t6giduieqte qi batjocoreqte pe Dumnezeu,
Care este duh qi adevdr...De ce nu poate fi iertat acest p6cat?...toate legdturile cu Dumnezeu sunt
rupte, Ei omul necredincios s-a depdrtat nemdrginit qi deplin de Dumnezeu6.,,Celui ce va zice cuvdnt
tmpotrivo Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice tmpotriva Duhului S/dnt, nu i se va
ierta lui, nici tn veacul ocesta, nici tn cel ce va sd fie " lMatei 12,32).

De ne-am fi judecat pe noi singuri, nu ne-am fi os6ndit (I Cor. I l, 3l).

V-a[i infruptat din sloganul-fruct ,,unitate in diversitate" (un joc de cuvinte al satanei)
carese vedecd v-aademenit qi pervertit incit nu mai ave{i sclpare. Este un alt pom, nu in rai, ci
in mijlocul ereticilorEi al plgdnilor, nu al ,,cunoqtin{ei binelui qi r6ului", ci al tuturor cunoqtin{elor
pdgdne de la iegirea din rai qi p6nd astilzi, ciruia i s-a dat denumirea de ,,Trunchi comun" care nu
mai are un singur Dumnezeu al binelui qi al judecdlii rdului, ci al ,,dragostei"unde fiecare iqi este
sieqi dumnezeuCrezul ecumenismului este ci poate iubi qi uni toate ereziile;i picatele lumii cu
Ortodoxia. Vor sd uneasc5 pe Dumnezeu cu satana. Reiese cd se cred superdumnezeu.

Erezia inseamni, potrivit dreptului canonic, aderarea la o invl{5turi greqitl, pe care


Sfffnta Bisericl nu o propoviduieqtez ,,Ce este erezia? Nimic n-o va defini mai bine ca si
parabola noastrd. Du;manul a venit qi a semdnat neghind in mijlocal grfrului bun; neghind, grdu
rdu, sec, stricdtoare grdului Si care i se aseamdnd. Erezia, ca ;i diavolul tatdl ei, aratd Adevdrul.
Ea nuJ rdstoarnd cu o loviturd ca ;i necredinla. Ea se mufiumeEte de a amesteca cu el rdtdcirile,
aga cum a fost amestecatd neghina cu grdul curat. La fiecare invdldturd universald, erezia a venit
sd-i amestece stricdciuni core, Jdrd a distruge deodatd, le stricd, le denatureazd." (Sf.Ioan Gurd de
Aur)7.

Majoritatea preo{ilor qi credincioqilor s-au contaminat ;i ei, pdstr6nd unitatea (comuniunea)


cu mai-marii Bisericii, cdztnd gi ei in acelaqi pdcat impotriva Duhului Sfant, qi spun acum: Dar ce
rIu a lEcut ecumenismul, ce a schimbat in Bisericl? Pentru aceasta,ei nu mai pot vedea adevdrul,
cdzdnd sub blestem a doua oard aqa cum a spus Sf6ntul Apostol Pavel.

Pr. prof. dr. Dumitru Stiniloae spune c5: ecumenismul catolic a schimbat unele metode din
trecut, adaptdndu-le timpului de astdzi, dar scopul a rimas acelaqi de extindere a unei dominafii in

6https://doxologia.ro/cuvant-de-folos/de-ce-pacatul -impotriva-duhul ui-sfant-nu-se-iat1a-pe-cand-celelalte-pacate-oricat-


de
' Sfantul Ioan Guri de Aur, Bogaliile oratorice,Ed. Pelerinul, 2002,p.111-112.
4
spirit lumesc asupra tuturor cre;tinilors. IatA care a fost planul dupd care afost realizatd,IJnia[ia
din Transilvania: toati unirea aceasta, se bazeazil ca pe o temelie, pe persoana episcopului.Se
qtia cd dupl el se vor lua gi preo{iiqi se socotea cE poporul va putea fi trecut fIrI si qtie in sAnul
bisericii catolice...Va fi grija noastrl pe urmisi schimbim in timpurile viitoare, pe nesim{ite,
multe din obiceiurile lorqi chiar qi din liturghie qi din cele sfinte, limurindu-i cd acelea li s-au
strecuratprin prostia qi lenea preolilor din acele pd\i, cd nu sunt proprii legii greceqti,nici celei
schismatice, ci contra min{ii sdndtoase,credin{ei Ei religiei creqtinee.

m. ..Unitatea in diversitate"
Pentru a face mai uqor de acceptat ftrddelegile din Creta se trece la o altd hul6 impotriva
Duhului Sfdnt folosind sofisme, precum cd la urmdtorul sinod documentele se vor,,explicita,
nuanfa qi dezvolta". Acesta este un rispuns viclean pentru a liniqti conqtiinla celor ,rlesne
crezdtorirffrrd rdutate" (Rom. 16, l8)uluili de ,,faimoasa" construcfie din CMB, un alt Turn Babel cu
trepte lunecoase, frumos omate cu vorbe diplomate,meqtesugite de cel mai bun arhitect, cel al
intunericului. Diavolul,timp de peste 5000 de ani a fost imbrlcat in piele de qarpe qi a reuqit sd
sugrume omenirea, pdnd cdnd Hristos, ,,Lumina lumii", i-a descoperit urdlenia qi i-a sftrdmat capul.
Aqa, cu capul zdrobit, s-a,,reincarnat" in oameni-ierarhi qi hristoqi mincinoqi, devenind din ce in ce
mai viclean, folosind adesea ,,bland de oaie", ;i mai recent devenind student qi doctorand in
Occident, ajungind cel mai renumit profesor-arhitect cu studii academice in toate domeniile, dar
mai ales in teologie. Astfel a reuqit s5 c6.qtige simpatia multor studenfi, aborddnd o noul ideologie
;i teologie a ,rdragostei" qi a iertlrii absolute a tuturor oamenilor, numind-o ,runitate in
diversitate".

Sfinta Scripturd ne invafd cd,, Lo tnceput Dumnezeu(Unicul Arhitect al lumii), a Jdcut cerul
qipdmdntul. "1Fac..l, 1). ,, ^ti a privit Dumnezeu toate cdte a /dcut Si iotd erau bune foarte. "(Fac. l,3l).
Toate (diversitatea), erau bune fiind unite in Dumnezeu, in ascultare doar de El. ,,Toate prin El
s-au Jdcut; ;i Jdrd El nimic nu s-a Jdcut din ce s-a Jdcut. "lloan r,3),toate (diversitatea) prin EI
(Unicitatea).,,Iar tn mijlocul raiului era pomul vielii."(Fac.2,9) . ,,A dat apoi Domnul Dumnezeu lui
Adam poruncd Si a zis: <Din tolii pomii din rai poli sd mdndncf (to!i pomii erau buni foarte), iar din
pomul cuno;tinlei binelui Si rduluisd nu mdndnci, cdci, tn ziua tn care vei mdnca din elvei muri
negre;it!>"(Fac.2, 16, l7). Oare acest pom era rdu? Nicidecum, era,,bun foarte" ca to{i ceilalli pomi.
Avea s5 devind al ,,cuno,stinfei rdului"din clipa in care Adam nu va asculta qi va m6nca din el.
Mdncdnd din acel pom interzis, Adam va descoperi ;i se va uni cu cunoqtinfa qi diversitatearflului,
cu patimile diavolului. Adam era pus in fala situaliei de a alege intre a r6mdne in unitatea bineluicu
Dumnezeu sau a merge citre,,unitatea" distructivia rdului,urmdnd diavolului. Aqaau luat fiin16 qi
s-au inmulfit,,unit6flle" rdului, diversitatea de erezii qi religii care s-au abltut de la AdevIr.

in dialog cu Earpele, Eva spune.' ,,...ne-o zis Dumnezeu : <<Sd nu mdnca{i din el, nici sd vd
atinge{i de el(preoxr, noi astS.zi de CMB), ca sd nu murililt. Atunci;arpele a zis cdtrefemeie
(precum ierarhii ecumeni;ti cdtre credincioqi): <Nu, nu veli muri! ($i continud diavolul, mincinosul)
Dar Dumnezeu ;tie cd tn ziua tn care veli mdnca din el (din CMB, Trunchiul comun...diversitatea
religiilor)vi se vor deschide ochii Si velifi ca Dumnezeu, cunoscdnd binele Si rdul> "(Fac.3, 3-5). Iar
acum diavolul ademeneEte: vedeli foarte bine, sunteli cei mai infelepfi qi buni, puteli schimba
Evanghelia, pute{i uni binele cu riul, minciuna cu adevlrul ;i aqa, to{i ve{i fi una.

,, $i a Jdcut Dumnezeu pe om dupd chipul Sdu; dupd chipul lui Dumnezeu L-a Jdcut; a ficut
bdrbat ;i femeie. "(Fac. 1, 2l). Aici vedem Unitatea absolutd care este in Dumnezeu qi diversitatea
creatd de El care este in ascultare fal6 de El. Uniti au fost birbatul Ei femeia cit au fost in ascultare,

8
Pr. Prof. Dumitru Stdniloae, Uniatismul in Transilvania. incercare de dezbinare a poporului romdn,Bucureqti, 1973, p
tt-12.
'Ibidem, p.32-34.
5
iar cdnd au incetat sd mai asculte s-au divizat. Adam a descoperit o alt6 impdrSlie, o impdr5lie
subordonatd rdului. tn aceastd diversitate a rdului, diavolul a intunecat, a limitat acfiunile, rafiunea,
puterea qi voinfa omului, omul pierzAnd discemdmAntul, calea de intoarcere cdtre Dumnezeu qi
hrana cu care se alimenta spiritual. Prin cddere, rdul s-a inmullit pe fa[a pdm6ntului, diavolul a
devenit stdp6n, iar acum vrea s6 ,,refacd", sd,,uneascd" ce a stricat, vrdnd sd devinS,,dumnezeu"
prin minciund qi inqel5ciune, preflcindu-se mai bun, mai drept qi mai iubitor decit Dumnezeu.
Arltind astfel cI el rrpoate" ceea ce,rnu poate" Dumnezeu, cI ;i el poate face unitate, dar prin
unirea riului cu binele, lucru pe care Dumnezeu nu I-a facut gi nuJ va face niciodatl.

CMB-ul este o femeie desfrinatl (Apoc. 17, 4-6). Cei care sunt in CMB qi-l susfin s-au
frcut una cu desfr6nata-CMB qi au impreund un o'Trup comun" cu toate ramurile (religiile lumii).

,, Oricine se uitd la femeie, poftind-o, a Si sdvdrSit adulter cu ea tn inima lui. "lMatei 5,281

,,Sau nu ;tili cd cel ce se alipe;te de desfrdnatd este un singur trup cu ea? "1I Cor. 6, 16)

Aceste avertismente sunt valabile pentru noi daci acceptim comuniunea cu ierarhii
care comit aceasti desfrflnarespirituali.Domnul Hristos ne-a eliberat de jugul morfii,
impotrivindu-se ispitei de pe muntele Carantaniei, biruind definitiv moartea pe Cruce. Ce nu a frcut
omul-Adam,a frcut Hristos Domnul. Vrdjmaqul omului indrdzne;te ins5,ca qi pe Omul-Hristos s6-L
ispiteasc6 cu o formuld explicitati, nuan{atI qi dezvoltati: ,,Acestea toate li le voi da lie dacd
vei cddea tnaintea mea ;i Te vei tnchina mie". Atunci Iisus i-a zis: ,,Piei, sotano, cdci scris este:
Domnului Dumnezeului tdu sd te inchini Si Lui singur sd-I slujeqf1. "(Matei 4, 9, l0). Ierarhii
ecumeniqti nu numai cd nu s-au impotrivit satanei, dar au ajuns qi sE se inchine tuturor duhurilor
satanei qi tuturor dumnezeilor neamurilor din CMB la intrunirile ecumeniste amintite mai sus qi
acum ne otrdvesc pe noi. A ajuns ca unitatea Bisericii lui Hristos in diversitatea dragostei qi a
darurilor Duhului Sfflnt si se ploconeasci in fa{a ,runitfl{ii" diavoluluipi a diversitl{ii tuturor
supuqilor lui, qi sI faclunitate impreuni? VI rog sd rdspundefi! Unde Il duceli pe Hristos? V6
trmeazd"El, sau trebuie sE-L urmali pe El? V-afi rdstignit ?n mijlocul credincioqilor precum Hristos,
sau vrefi s6-i ristignili pe credincioqi?

Apostolul Pavel spune;,,Lua(i aminte sd nu vdfare min(ile cineva caJilosoJia ;i cu de;orta


tn;eldciune din predania omeneascd..."1col.2,8, g, l0), vezi qi: (I Tes. 5); (II Tes. 2); (I Tim. a); GI
Tim.3) qi (II Tim. ).,,Cdci armele luptei noastre nu sunt trupe;ti, ci puternice tnaintea lui
Dumnezeu, spre ddrdmarea fntdriturilor. Noi surpdm iscodirile min{ii, qi tootd trufia core se ridicd
tmpotriva cunoa;terii lui Dumnezeu ;i tot gdndul tl robim, spre ascultarea lui Hristos. "(II Cor.l0,4-
5). Aqa trebuie sd gdndeascd episcopii, dar ecumeniqtii doresco unitate, o bisericl a tuturor
religiilor, un dumnezeu al tuturor, o unitate in diversitate.
IV. Contraargumentarea expresiei ..ca toli sd fie una"
Oare este Hristos un neputijncios Care Se lasd dus de ierarhi in direclia in care doresc ei?
Sau ierarhii ecumeniqti ai BOR nu Il mai au cap pe Hristos, avdnd doar ei capete qi frcAndu-gi astfel
de cap pe considerentul cd au descoperit o nou6 dragoste, complot6nd cu diavolul impotriva lui
Hristos, folosindu-se chiar de cuvintele Lui: ,,ca toli sdfte unt"? (Ioan 17, 2l). Catofi si fie una este
dorinla lui Dumnezeu, dragostea desdvdrqitd pentru Care s-a rdstignit. Ierarhii conqtienli prin falsa
,,iubire smeritS" vor sd fure, sd inlocuiascd unitatea iubirii lui Hristos, sau sd distrugd unitatea
dragostei Lui. Aceste cuvinte uca to(i sd fte una"pe care le folosesc ecumeniqtii cu infeles diferit
cultivd confuzie in rAndurile credincioqilor. Hristos-Adevdrul ne-a avertizat ,,Vede{i s[ nu vd
amdgeascd cineva" (Matei 24,4).

in Rugiciunea arhiereascl Mdntuitorul Iisus Hristos ne aratd care sunt cei totri:
. rugdciunea incepe incd de la versetul intAi al capitolului 17 qi continud in urmdtoarele
versete;
o La versetul al doilea Domnul Hristos reaminteqte Tatdlui ci El are stdp6nire peste tot trupul
ca sd dea via{d ve;nicd tuturor acelora pe care Tatdl i-a dat Lui. Pe care i-a dat Lui? Pe cei
care-L ascultd pe Hristos qi I se supun doar Lui, nu episcopilor care se vor capi in locul lui
Hristos gi pretind cd fhrl ei nu este Biserici, folosindu-se de cuvintele lui Hristos pentru
a ne da in bra{ele lui antihrist;
o La versetul al treilea: ,,Si aceastq este viala ve;nicd: Sd Te cunoascd pe Tine, (Iatdl)
Singurul Dumnezeu odevdrat, ;i pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis", credincioqii care se
supun lui Hristosqi-L ascult6 cdutdnd via[a veqnicd trebuie s6-L cunoasci qi sd-L
recunoascdpe Tatdl,ca pe Singurul Dumnezeuqi pe Iisus Hristos pe care L-a trimis in lume
Tatdl. Singurul Dumnezeu adevdrat este Tat6l Domnului nostru Iisus Hristos qi al nostru, iar
credincioqii care vor sd-L cunoascd pe Dumnezeu, trebuie sd fie in Biserica Lui, care este
doar,,[Jna, Sfhntd,Soborniceascd gi Apostoleascd";
o La versetul al qaselea spune cd a ardtat numele lui Dumnezeu oamenilor carel-au fost dali
Lui in ascultare qi cuv6ntul Lui l-au pdzit Papistaqii, protestanfii nu au pdzit cuvdntul Lui,
iar pdginii nu L-au cunoscut;i nici nu vor sd-L cunoascd. In ce unitate pot fi ei?
o La versetul 8 Mdntuitorul spunecd acele cuvinte pe care le-a primit de la Tatdl, le-a dat
celor ce au cunoscut cu adevirat, cd Iisus a fost trimis de TatIl;
o Versetul 9 l5mureqte pentru cine se roagi: ,,Eu pentru ace;tia Md rog; (se refer6 la Sfinfii
Apostoli, cei care aveau sd formeze trupul Bisericii) nu pentru lume Md rog, ci pentru cei
care Mi i-ai dat, cd ai Tdi sunt", pentru cei care ascultd de Tatdl, de Fiul ;i de Duhul Sfant.
o Laversetul 11 statomiceqte unitatea Bisericii: ,,Ca sdfte ana precum suntem Ei Noiu; nu se
referi Ia nimeni din afara Bisericii, cum spun ecumeniqtii;
o Versetul20: ,, Dar nu numai pentru ace;tia (Apostolil Md rog,ci ;i pentru cei ce vor crede tn
Mine, prin cuvdntul lor". Se refer6 latoli p6nd la sf6rgitul veacurilor, care vor crede ca;i
Sfin{ii Apostoli ;i vor r5m6ne in aceeaqi inv6!5tur5 de credinld revelatd qi pdstratd in
Bisericd.

Cu indemnul la ,,unitate" qi ,,dragoste" vicleand, ecumenistd, pier mii qi mii de


credincio;icare se lasd ademenili din cauzanqtiinfei, ignoranfei, fricii sau intereselor omeneqti.

v. DezvSluiri despre Acordul de la Chambessy (cu monofizilii) qi receptarea in


BOR
Dacd la Sinodul din Creta nu a fost nimic rdu, cum suslineli aclxn, la acordurile
anterioare(ex.Chambessy) a fost bine qi acolo? Cei care au semnat iqi mai amintesc ce au semnat,
sau incd de pe atunci aveau pervertitd conqtiinfa, situafie asemSndtoare cu cea din Creta?

Extras din Referat, Temei rr.48701t994: ,,...Ludm act cu indreptdlitd bucurie de acordul dogmatic
rcalizat intre cele doud familii de biserici ortodoxe...ne dim total asentimentul..., iar BOR sd
prezinte acceptul in scris, in ceea ce prive;te hotdrArile luate la Chambessy.". ,,Problemele sunt
foarte diferite una de alta...dar nu sunt de nedepiqit".Dar cum le rezolva.ti? incdlcdnd hotdr6rile
Sinoadelor Ecumenice Ei canoanele, folosind mijloace viclene? ,,Propunem de asemenea ca toate
anatematismele qi pasajele incriminatoare la adresa Bisericilor Ortodoxe Orientale (monofizite)
qi a unor sfinfi cinstili de acestea si fie scoase din cir{ile de cult ale Bisericii noastre". Adic6 si
se piardd vina qi urma...

Ceea ce au hot6r6tSfin{ii P[rinfi la Sinoadele Ecumenice sub inspira{ia Sfintului Duh, in


vdzul tuturor, pun6nd sub anatema ereziile, la nivelul Bisericii locale, in BOR, in cadrul unei
comisii formate din cdfiva arhierei, s-a indrdznit sd se anulezeprin semndturd, ridicdnd anatemele.
De atunci s-a scos din Molitfelnic ,,Slujba de primire la Ortodoxie a celor de alte credin{e". Nu
s-a schimbat nimic!? Preofii fiind nevoi{i sd sdvdrqeascd doar Taina Mirungerii qi si nu mai boteze
pe cei ce vin la Ortodoxie de la papistaqi, monofizili ;i protestanfi. Semnatarii sunt: Preqedinte IPS
Nestor Vornicescu, membrii comisiei: IPS Vasile (Arhiepiscop deTdrgoviqte),PS Teofan Sinaitul,
secretarul Sf. Sinod(astdzi Mitropolitul Moldovei), PS IrineuSldtineanu qi c6liva preofi.
Extras din Temei nr.758211994 - Referatul Comisiei pentru doctrind: ,,...2. Referitor la
problema anatemelor, intAlnite in cdr,tile de cult, la Slujba hirotonirii arhiereului, s-a sugerat ca
acele paragrafe care privesc pe Pdrinfii Bisericii Ortodoxe Orientale (monofizifii, n.n.) si fie
trecute sub tlcere la oficierea slujbelor respective qi inliturate in timp, in edifiile urmltoare".
,,3. S-a propus reconsiderarea qi restructurarea in funcfie de rezultatele dialogului, a capitolelor din
Istoria Bisericeascd Universald ;i din Tratatele de Patrologie, referitoare la Bisericile Ortodoxe
Orientale." (monofizite-n.n.) Acest referat este semnat dePS Teofan Sinaitul, secretarul Sf. Sinod,
I o.
astdzi Mitropol itulMoldovei
,,Noi (BOR) am semnat actul de unire definitivd cu aceste biserici qi urma sd definitivlm
modalitdlile de conslujire, chiar de impdrtdqire ;i impreund-slujire a Sfintei Liturghii. Dar au
intervenit semne negative din partea Bisericilor Ortodoxe Greceqti qi RuseEti qi s-a amdnat. Dar
documentul existd, fiindcd el a fost semnat de toli reprezentan{ii Bisericilor Ortodoxe qi vechi
orientale" (monofizite), afirmd Nicolae Necula, decanul Facultdlii de Teologie din Bucuregti,
reprezentant al BOR la dialogll.$i acum v[ intrebim: monofizi]ii care au fost condamna]i de
Sinodul al patrulea Ecumenic (intdrit de minunea Sfintei Eufimia) sunt ortodocqi? Da sau nu? Acum
spuneli da, pentru cd v-a!i lepddat de Ortodoxie qi suntefi cu ei.

,,Delega{ii Bisericilor Orientale Ortodoxe (monofizifii, n.n.) au cerut si nu se procedeze


la ridicarea anatemelor prin acte solemne qi lecturi publice, ci totul si se facl cu multi
discre{ie, spre a nu $oca mentalitifile incl nepregitite pentru schimbiri ale credincioqilor de
rflnd din RisIrit. Evenimentul si se consume Ia nivelele de sus."12

VI. Despre cdsdtoriile mixte

in diferite cotidiane il putem vedea pe,,Papa Francisc susfindnd cdsdtoria intre gay":Papa ii
ia in brafe pe homosexuali! Biserica Catolicd accept6 ca aceqtia sd formeze cupluri qi sI adopte

A papei da, alui Hristos


spun6nd cd reprezintd o parte din ,,modemizarea bisericii". Care bisericI?
nu! (Sodoma qi Gomora ,,modernizatil'). Cine poate ,,moderniza" trupul lui Hristos? Doar papa-
antihrist! La el te pofi aqtepta la orice. Dar culmea nducirilor o putem g6si la ierarhii noqtri
ortodocqi.iPS Teodosie la o dezbatere despre ,,Smntul qi Marele Sinod" la Constanla a abordat
problema cdsdtoriilor mixte afirmdnd c5: ,,Sfhnta Scripturd nu interzice cds[toriile mixte, iar
canoanele nu pot contrazice Sffinta Scripturd qi cei care se impotrivesc poartd discufii sterile qi
folosesc pdreri personale".Ce inspirafie subtilS!

Sfinlii Pdrin{i in unanimitate au invdlat cd descoperirea dumnezeiasci este plstrati in


Sfffnta Scripturl qi Sfflnta Tradi{ie. Astfel Sf. Vasile cel Mare spune: ,,Din dogmele qi practicile
finute de Bisericd, pe unele le avem din inv6!6tur6 scrisS, iar pe altele le-am primit din tradilia
Apostolilor. $i unele qi altele au aceeaqi putere". Ceea ce trebuie refinut, este cd invfl{Iturile
transmise qi plstrate in SfAnta Traditie au aceeapi valoare ca $i cele cuprinse in Sfinta

un-context-al-dezbinarii-al-l i
tBisericile
Ortodoxe Vechi Orientale, istorie qi prezent,
Scripturl, deoarece ele provin tot din aceeaqi descoperire dumnezeiascd. Cele scrise de Sf. Apostol
Pavel tesalonicenilor dovedesc indiscutabil acest adevdr: ,,Deci, dar,fralilor, sta(i neclintili Ei lineli
predaniile pe care le-oli tnvdlat, Jie prin cuvdnt, Jie prin epistola noastrd.'(tt tes. 2, l5). Acelagi
apostol numegte Tradi{ia ,,dreptarul cuvintelor sdndtoase "lII Tim. t, l3), indemn6nd pe Timotei sd-l
pdzeascd cu multd gnjA 0 Tim 6,20).Dar ceea ce mai trebuie refinut qi subliniat, este faptul cd Sfdnta
Scripturd a fost scrisd pe temeiul Sfintei Tradilii, cdci la inceput a fost numai Tradilia, qi apoi s-a
scris Scriptura ca o parte a acesteia. Sfanta Tradilie s-a pdstrat in epoca Apostolici prin grai viu qi in
practica Bisericii, dar incepdnd cu veacul al doilea, numeroase invdfdturi qi practici ale ei au fost
fixate sau consemnate de Bisericd intr-o serie de documente ca: Hotdrdrile Sinoadelor ecumenice qi
particulare, definiliile lor dogmatice; canoanele apostolice; canoanele Sfinlilor Pirin{i; scrierile
Sfinfilor PArinlir3.Unde gdsim in Sfhnta ScripturdinvSfdturile, rdnduielile qi rugdciunile celor 7
Sfinte Taine ;i ale ierurgiilor? Toate acestea s-au pdstrat in Tradifia Bisericii.

Domnul Hristos inainte de p6timirile Sale i-a imbErbdtat pe Sfinfii Apostoli cu Duhul
Mdngiierii: ,,Dar Mdngdietoral, Duhul Sfdnt, pe Care-L va trimite Tatdl, in numele Meu, Acela
vd vatnvd(a toate qi vd va aduce aminte despre toate ce v-am spas Eu."1[oanl4,26).

iPS Teodosie, conqtient sau incon;tient, ali pus la indoiald Sffinta Tradilie, Sfinlii Plrinti qi
Sfdnta ScripturS- Astfela{i anulat promisiunea lui Hristos, hotirirea Tatllui qi lucrarea
Duhului Sfint(Ioan 14,26), frc6nd astfel persoanele Sfintei Treimi mincinoase sau inexistente, iar pe
Sfinfii Parinfi nigte mincinoEi qi ei.Nu g6sili scris in Sfdnta Scriptur[? Ce scripturd qi bisericd aveli?
Proocul Isaia la capitolul 59 versetul 5 vi spune ce facefi: ,,clocesc oud de $orpe ;i urzesc pdnzd de
paianjen: cine mdndncd din oudle lor moare, iar din cele sparte ies ndpdrci". Ati otr6vit toti
credincioqii. In Creta s-au clocit oudle, iar acum scoate{i pui. Nu o sd gdsifi in Sfdnta Scripturd cd se
dd libertatea c6s6toriilor mixte, mai ales intre persoane de acelaqi sex. Doar o ,,scripturd" de la cei
care rdst6lmdcesc Scripturile.

CAnd a fost propus prim-ministru o persoanl de etnie musulmand, intru interviu televizat ali
afirmat ci ,,orice inspiralie este inso(itd de voia lui Dumnezeu";cum se poate implca voia lui
Dumnezeu cu voia lui Alah? De asemenea a[i afirmat cd poate sd jure Ei pe Biblie qi pe Coran, cd
qi musulmanii ued in Hristos. Dumneavoastrd de cine ali fost inspirat c6nd ali ftcut aceastd
afirmalie? Inspiralia a venit de la Hristos sau de la Mahomed?

Ali fost de fald printre Apostoli qi ;ti{i cI Hristos nu le-a vorbit despre daci
cdsdtorie? Chiar
oinvSldtur[ nu a fost consemnatd in Sfdnta Scripturd, noi Etim de Sf6nta Tradilie, invd{dtura prin viu
grai ,, Dar sunt Si alte multe lucruri pe care le-a ficut (qi vorbit) Iisus ;i care, dacd s-ar fi scris cu
de-amdnuntul, cred cd lumea aceasta n-ar cuprinde cdrlile ce s-arfi scris. Amin " lloan 21,25). Ati
aruncat-o qi pe aceasta

PdnI la intruparea lui Hristos, inainte cu doud mii de ani, poporul evreu pdstra cu mare
seriozitate qi fricd de Dumnezeu poruncile Lui; cei care indrdzneau sd le calce erau omordfi cu
pietre. Era legdm6nt veqnic.
Patriarhul Avraam, sr5moEul poporului evreu qi modelul credinlei in Dumnezeu, inainte de a
muri, avAnddorinfa ca fiul sdu Isaac sd nu piardd credinfa in Dumnezeu a cerut slugii sale sI jure:
,,$i sd juri pe Domnul Dumnezeul cerului Ei pe Dumnezeul pdmdntului cdfiului meu, Isoac, nu-i vei
lua femeie din fetele Hananeilor, tn mijlocul cdrora locuiesc eu. "1Fac. 24,3). Deoarececananeii erau
inchindtori la idoli, Dumnezeu i-a poruncit lui Avraam si nu [in6 in mijlocul neamuluisdu,cu toate
cd tlrdia printre str6ini, nicio partebdrbdteasci netdiatd imprejur (tiierea imprejur reprezenta
legdm6ntul credinlei intre Dumnezeu qi oameni)(Fac. 17,12).

13
Pr. Prof. Dr. Isidor Tudoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zdgrean, Teologia Dogmatici manual pentru seminariile teologice,
Din citatul: ,,Sd nu umbla{i dupd obiceiurile popoorelor pe care le voi alunga de la
voi."(Lev.20,23), reiese cd nu erau admise in familiile evreilor alte credinfe.Impdratul Solomon a
suplrat tare pe Dumnezeu pentru cd qi-a luat femei pdgdnelttl Regi I l, l-14), mai gdsim la: (Ieq. 34,15-
16) qi la(Deut.7,r-3).
In Noul Testament nu mai era nevoie sd se aminteascd de cdsitorie, sau nu s-a mai amintit in
scris, fiindcd Domnul Hristos a spus:,,n-am venit sd stric, ci sd implinesc"lMatei 5,11); a statornicit
mult mai aspru pdcatul intre bdrbat Ei femeie: ,,Oricine se uitd la femeie poftind-o, a Ei sdvdr;it
adulter cu ea tn inima lui"lMatei 5, 28).in Israel se cunoqtea foarte bine pozilia relaliilor cu cei de
alte credinf e:,,le;i1i din mijlocul lor ;i vd osebi(i"1ll Cor. 6, l7),,, Femeia samarineancd I-a zis: Cum
Tu care eEti iudeu ceri sd bei de la mine, care sunt femeie samarineancd? Pentru cd iudeii nu
auames tec cu s amarinenii. " (loan 4, 9).
Referitor la afirmafia legath de cdsdtoriile mixte, cd s-au aprobat ,,ca cei din diaspora sI nu
trdiascd in ftrddelege", ne intreb6m: Unde au crescut aceqtia, ce catehezd li s-a ftcut? Nu suntem
vinovali noi, preofii qi episcopii pentru cd nu i-am inv6!at? Ca sI acoperifi vina, slvirqifi un mai
mareplcat,crezilnd cd avefi mai multd dragoste decdt Dumnezeu. ,,Dragoste" ca pe tofi s6-i face[i
ecumeni;ti, idolatri qi tot ce pldnuiesc ei... Sunt duhovnic qi cunosc bine situafia. Sfinfii Pdrin{i au
gre;it oare c6nd au spus ci plcatele care pervertesc trupul, mintea qi cugetul prin cds6torii mixte
sunt ucigStoare de suflet qi duc la iad? Ii spovedili, le purtafi pdcatele in spate qi v5 rdstignifi pentru
ei? Nu.Tot din multi dragoste trebuie sI-i qi impirtlqim?Spunefi sd nu trdiascl in frrddelege.
Firidelege este Ei una qi alta qi aqa ii impingefi in mai mari flridelegi.Poate fi salvat
cinevardstilmdcind Scriptura gi cSlcdnd Canoanele?
,,Cdci, ce Stii tu, femeie, dacd ili vei mdntui bdrbatul? Sau ce gtii tu, bdrbate, dacd tli vei
mdntui femeia?"11Cor.7, 16). $ti1i cumva cd ii vefi m6ntui pe cei din cdsdtoriile mixte? Atunci si-i
spovedili pe toli.
Pentru a-Ei motiva cEs[toria ilegalS, unii r5stdlm6cesc textul Sfdntului Apostol Pavel de la I
Cor.7,12-16, adresat corintenilor care erau tofi p[gdni qi veneau la creqtinism, dar contextul de
astdzi este altul.
,,Bdrbatul necredincios se sfinleEte prinfemeia credincioasd"(rCor.7,14). Cum infelegem?
Se sfin{eqte doar dacd trece qi el la credinla cea adevdratd, nu doar locuind impreun[.Cel credincios
se impovdreazd, pnn asumarea liberd aldturi de cel necredincios cu pdcatele acestuia, devenindun
singur trup. Va trebui sd se jertfeasc6 ;i pentru partener pdn6 la indreptarea lui, numai atunci vor fi
impreund in comuniune cu Hristos. Dacd nu, cel credincios, prin cedarea lui fafd de partener va fi
tdr6t in pdcate grele,din canza celui necredincios qi vor pieri impreunS, iar noi duhovnicii vom
rdspunde in fala lui Dumnezeu. Apostolul nusfEtuieqte cdsdtoria unui credincios cu un
necredincios.Citatulse referd la cel c6sdtorit deja qi care vrea sd vind la credinlI.
$tim cE Noul Testament a fost scris dupd inll{area Domnului nostru Iisus Hristos la cer, de
Sfinlii Apostoli qi EvangheliEti, fiind inspirali de Duhul Sfant, a;a cum le-a promis Mdntuitorul in
textul de la Ioan: 14,26. Tot din acest verset trebuie sd mai inlelegem cd Duhul Sffint s-a sdldqluit in
Bisericd prin Sfinlii Apostoli, apoi prin Sfinlii Pdrinfi, prin Sfintele Sinoade qi Sfintele Taine. $i aqa
va lucra Duhul Sffint pdnd la sfdrqitul veacurilor. La fel ne spune Domnul Hristos qi despre Persoana
Sa: ,,$l iatd Eu sunt cu voi tn toate zilele, pdnd la sfar;itul veacului. Amin. "lMatei 28, 20).
M6ntuitorul Hristos a implinit qi desdvdrqit aceste ftgdduinfe prin Sfhntul Duh in Smnta Tradilie qi
va continuapdnd.la sfdr;itul veacului, aqa cum ne-apromis. Deasemenea,Sf6ntul Apostol Pavel a
prevdzut cd Duhul Sfent, va lucra qi va invdfa, in Biseric6 in timpul lui qi dupd aceea (Ewei 6,2-3).
Al cui este duhul qi,,evanghelia" din CMB?
Cdsdtoriile mixtesunt interzise, dupd cum gdsim in Sfhnta Tradi{ie,incd de la Sinodul din
Laodiceia (343) prinCanonull0: ,rNu se cuvine ca cei ce sunt ai Bisericii si impreune cu
neblgare de seami pe fiii lor cu ereticii prin legltura cisitoriei".Profesorul de drept canonic
arhid. prof.dr. Ioan Floca tdlcuieqte acest canon astfel: ,,Problema cdsdtoriilor mixte, tratatd in acest
canon, s-a discutat qi reglementat qi la Sin. IV Ec. (Can. 14 ) qi la Sin. VI Ec. (Can. 72). La toate
sinoadele s-a dispus cd aceste cdsdtorii sunt interzise. Pdrinlii de la Laodiceea interzic cdsdtoriile
mixte qi le permii numai in caziil in care partea neortodoxd trece la ortodoxie"lo. CIs5to.ia dintre
ortodocqi qi eretici sau pigfini nu este permisi. Cel ce nu respectl aceastl dispozifie se
afuriseqte. (Sinodul IV-Can. 14, Sinodul VI Ecumenic-Can. 72, Sinodul de la Laodiceea-Can. 31, Can. 23 al
Sftntului Ioan Posnicul).

Prin cdsdtoriile mixte se introduce ecumenismul in familie, pundnd in dificultate relafia


spirituald a partenerilor qi a membrilor familiei ;i afamiliilor acestora, dupd cum se rezultd din
canoanele:
Canonul l0 al Sfinlilor Apostoli: ,rDacI cineva s-ar ruga, chiar qi in casl cu cel afurisit
(scos din comuniunea Bisericii) acela sX se afuriseasci.";
Canonul 32 al Sinodului de la Laodiceea: ,,Nu se cuvine a primi binecuv6ntdrile ereticilor
care mai mult sunt absurditdf dec6t binecuvAntdri.";
Canonul 33 al Sinodului de la Laodiceea: ,rNu se cuvine a se ruga impreuni cu ereticii
sau schismaticii".

Dacd ali fi avut tatd ortodox ;i mamd musulmancd la cine v-a{i fi inchinat?
Este limpede: dacd Sffinta Scripturd nu contrazice canoanele qi nici canoanele nu contrazic
Sf6nta Scripturd, vedem clar lucrarea Duhului Sfant. Duhul Sfdnt nu se contrazice. Nu rdspundem
cu pdreri personale qi sterile aqa cum ne aarza[i. Nu vreau sI invl! qi nici sI mI lupt cu nimeni,
mai ales cu ierarhii puqi de Dumnezeu, dar eu nu pot sd tac, conqtiin{a nu md lasd, iar Dumnezeu
qtie zbuciumul meu, c6nd vdd cd ierarhii s-au lepddat de Dumnezeu qi duc credincioqii pe poarta cea
largl spre iad. Le-afi pervertit conqtiinfa qi i-a(i aruncat in confuzie.
Toate religiile lumii qi-au respectat qi apdrat integritatea spirituald, qtiind cd prin cisltoria
cu alfii de alti religie se pot divza spiritual qi teritorial.Prin lepddarea de SfAnta Tradilie gi
unirea tuturor tradifiilor lumii, omenirea se indreaptd cdtre cinstirea unui dumnezeu comun. Sinodul
BOR este in derivd pentru cd nu mai are cdrm5, din canza nerespect6rii canoanelor. Cautd o alt6
cdrmd in Coran, inConstitulia CMB, in Declara{ia de la Toronto, etc.Sfinfii Parinfi inva}d ci
Biserica aredrept cdrm6 Sfintele Canoane.Dacd ierarhii Sfintului Sinod tac, inseamnd cd se fac
vrednici de osdndl qi s-au rupt de adevEr.

VII. ingrddirea de erezie


Sd vedem ce spun Sfinfii Pdrinlits qi canoanele:

,,DacI episcopul sau clericul este viclean in chestiunile credinlei atunci fugi qi leapldi-te
de el, nu numai ca de om ci qi chiar inger din cer de ar fr." (Sf. Ioan Gurd de A*);

,,Sd ne pdzim cu toate puterile noastre sd nu primim impdrtdqanie de la eretici, nici sd le ddm
acestora, ca sd nu ne facem p6rtaqi ;i pentru a nu fi condamnafi impreund cu ei." (Sf. Ioan
Damaschin);

,rDaci foarte pu{ini rimAn inlluntrul Ortodoxiei qi al bunei-credinfe, ace;tia sunt


Bisericl Ei in mdinile lor se gdseqte autoritatea qi apdrarea a;ezdmintelor Bisericii. $i dacd ace;tia ar
trebui sd sufere pentru buna-credin!5, aceasta ar fi pururea veqnicd laudd pentru ei qi se vadErui
m6ntuirea sufletului." (Sf. Nichifor Mdrturisitorul Patriarhul Constantinopolului);

'uArhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note gi comentarii, Sibiu, 2005, p.240-241.
'' Episcop Longhin, S[ stlm bine, sI stf,m cu fricf,, sf, lu6m aminte! Binceni, 2015,p.53-64.
17
sI ne ingridim pe noi inqine qi si ne separim de episcopii care in chip vidit
,,Se cuvine
stlruie ingreqealS privitor la cele ce lin de credinfd;i de adevdr, aqadar se vldesc afi eretici sau
nedrepfi." (Sf. Nicodim Aghioritul);

,,Tot cel ce se pronunfi impotriva celor hotlrite de Sfinfii PIrin{i chiar daci ar fi
vrednic de crezare, chiar daci ar posti, chiar dacl ar trii in feciorie, chiar daci ar face
minuni, sl-fi fie lup in piele de oaie care lucreazi stricarea oilor." (Sf. Ignatie Teoforul).
Canoanelel6:

Canonul25 Apostolic: ,,Episcopul ori prezbiterul ori diaconul, prinz6ndu-se in desfrAnare


sau in jurimint strf,mb (sperjur: ierarhii mint ci nu au frcut nimic rdu la Sinodul din Cret4 iar
ecumenismul nu are nimic rdu) sau in furtiqag, sE se caterisescd";

Canonul 21 Apostolic:,,Dacd vreun episcop, prezbiter sau diacon ar dob6ndi aceastd


vrednicie (demnitate, hirotonie) prin bani, s[ se cateriseasci Ei acela ce l-a hirotonit, qi sd se taie cu
totul din comuniune (Bisericd), ca Simon-magul de mine, Petru";

Canonul 50 Apostolic:,,Episcopul sau preotul care nu va face cele trei afundiriale tainei
intru botez, rostind la fiecare afundare cdte un nume al Sfintei Treimi, ci va afunda pruncul numai
odatd spre inchipuirea morlii Domnului, cum frceau ereticii eunomieni, sI se cateriseasci";

Canonul 45 Apostolic: ,,Episcopul, prezbiterul sau diaconul, daci numai s-ar ruga
impreunl cu ereticii sI se afuriseascl, iar dacd,le-a permis acestora sd sdvdrqeascl ceva ca gi
clericii (sd sdvdrqeascd cele sfinte), si se cateriseasclo';

Canonul 64 Apostolic: ,,Dacd vreun cleric sau laic intrl in sinagoga iudeilor sau a
ereticilor ca sd se roage, si se cateriseasci qi sI afuriseascl";
Pentru ase ingrldi de erezie in mod canonic, atdt preotul cdt qi credincioqii care lurmezd,
pe preotul lor,se cdlSuzesc dup6 invdfdtura Sfinfilor Pdrinfi. Ei aplic6 r6nduiala canonului 31
apostolic qi a canonului 15 I-II din Constantinopol (861), care permite preotului sd se ingrddeascd
de erezia propovlduiti pe fa(I de citre episcop, inainte ca acesta sd fie cercetat de cdtre sinod.
Din faptul c5 preotul are dreptul sd se ingrddeascd de erezia episcopului, rezultd cd gi credinciogii au
dreptul de a-l urma pe acel preot care se ingrddeqte de erezie.

Adesea se aduc actJze, spundndu-se cd intreruperea comuniunii cu ierarhul, prin oprirea


pomenirii, chiar dac[ acesta propovdduieqte in mod public o erezie, este schismS.

Nesupunerea episcopului fa{i de canoane il desparte de Biserici.


Dar ,,care despflr(ire nu este schisma"?Rdspunsul la aceastd intrebare il gdsim analizdnd
canonul 15 I-II Constantinopol qi canonul3l apostolic.
Canonul 15 este format din doul pIr,ti:
e Primaparte este o continuare a canoanelor 13 qi 14, qi se referd la situalia cdnd se intrerupe
comuniunea liturgicd cu superiorul ierarhic pentru cd acesta ar ayea anumite abateri morale;
o A douaparte se referd la situafia cAnd preotul se ingrldegte, prinintreruperea pomenirii,
inainte de cercetarea sinodului, de episcopul care propovdduiegte in mod public o erezie.
in primul caz intreruperea pomenirii episcopului se interzice qi este osdnditd ca schismS, iar
in al doile^ caz nu este schismd, iar preofii care intrerup pomenirea sunt ldudafi, aqa cum arat6 qi
t6lcuirea canonului 31 Apostolic de cdtre Zonaras qi Balsamon, cei mai mari canonigti ai lumii
ortodoxe, care spun: ,,Iar cfi1i se despart de episcopul lor mai inainte de Sinodiceasca cercetare,

16
Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note qi comentarii, Sibiu, 2005.
L2
pentru ci el propoviduieqte in auzul tuturor vreo rea socoteali sau eres, unii ca aceia nu
numai cI cercetlrii celor de mai sus nu se supun, ci qi cuviincioasei cinstei celor drept sllvitori
se invrednicesc, dupd canonul 15 al celui i qi 2 sobor"l7. ,,CI nu au osindit episcopi, ci
minciuno-episcopi qi minciuno-invifltori. $i nu_ cu schisml au rupt unirea Bisericii, ci s-au
silit a izbivi Biserica de schisme qi impErfiri"rd. Potrivit profesorului de drept canonic rom6n
diac. prof. dr. Ioan Floca despdrfirea preotului de episcopul eretic este at6t un drept, c6t qi o
obligaliele.Obliga{ie pentru cei care vor sI se mintuiascl, fiecare om avAnd de la Dumnezeu
libertatea de a face propriile alegeri in viald, alegeri de care va depinde mintuirea personali.

,,De omul eretic, dupd fufiia ;i a doua mustrare, depdrteazd-te, ;tiind cd unul ca acesta s-a
abdtut ;i a cdzut in pdcat, fiind singur de sine osdndit." 1Tit3,10-ll)vezi qi (II Petru 2); (ll Petru 3)
;i(I Ioan 2).Dac6, Tit, ucenic al SfAntului Apostol Pavel (,,adevdrat fiu in credinld" Ei ,,frate ') pus
de el episcop in Creta (unde acum s-au ticluit ;i nuan(at ftrddelegi) era in pericol c6nd invdfa qi
mustra pe cei de altd credinfd, nemaiav6nd voie sd continue legdtura cu ei dupd a doua mustrare,
ierarhii noqtri de zeci de ani plini nu de Duhul Sf6nt precum Tit, ci de teologie occidentald,eretici,
stau fErd a mustra pe eretici, imbrdliqAndu-i, oferindu-le Sfinte moaqte (ss Daniel da pe mana papistasilor
Sfinte Moaste,25 ian.2010 https://youtu.be/Fk-xda3Kz k), rugdndu-se impreunS, indr6znind astfel sI incalce
qi sd blasfemieze invdlEtura Sf6ntului Duh. in CMB stau la mese qi inchindri idolatre cu hindugi,
aborigeni, evrei, anglicani, lesbiene qi gay, nu pentru a-i indrepta cu mustrare, ci pentru a se lepdda
ei de Dumnezeu,,cu dragoste" qi a ne tAri qi pe noi dupd ei.

,,Dar eu y-om scris pdnd acum sd nu vd amesteca(i cu vreunul, care, numindu-sefrate, va


fi desfrdnat, sou lacom, sau tnchindtor la idoli, sau ocdrdtor, sau befiv, sau rdpitor. Cu unu ca
acesta nici sd nu ;edeli la masd. Cdci ce am eu ca sd judec pe cei din afard? insd pe cei dinduntru,
oare, nu-i judecayi voi?" (I Cor.5, ll,l2). Sfhntul Apostol Pavel spune c5 nu-l priveqte sd judece pe
cei din afara Bisericii, pe aceia ii va judeca Dumnezeu. Se refer[ la cei care se cred a fi frafi de
credin!6 in Bisericd qi totuqi fac asemenea pdcate amintite mai sus. Cu unul ca acesta Sffitul Apostol
Pavel ne interzice prietenia. Ce se intAmpld cu ereticii? Ne pdzim de ei,, urhnd qi cdmaEa sparcatd
de pe trupul lor"lluda 1,23)adicI invlfitura lor, l6s6ndu-i pe seama judecdfii lui Dumnezeu. Pe cei
dindutru, de aceeaqi credinfd qi cu o asemenea viatd" Apostolul Pavel porunceEte sl'i scoatem
afaril din comuniunea noastrl, dacd nu aratd ci fac pociin{i.

Referitor la credincioqi gi despre intreruperea comuniunii cu ierarhii plrtaqi la o erezie,


Tradilia Bisericii ne vorbeqte in nenumlrate rAnduri. Mul(i sfinli mari precum Sf. Maxim
Marturisitorul, Sf. Marcu Evghenicul, Sf. Teodor Studitul, Sf. Ioan Damaschin, Sf. Grigorie
Palama, Sf. Ioan Iacob, Sf. Iustin Popovici, Pdrinlii Aghiorili din timpul Patriarhului Ecumenic
Ioannes Vekkos qi cei din timpul Patriarhului Athenagoras au intrerupt comuniunea cu episcopii
eretici. Unii dintre acegti sfinfi au qi murit in afara comuniunii cu episcopii lor, dar, cu toate acestea,
ei nu sunt socotifi ,,rupti de Bisericd" sau ,,schismatici", ci numele lor se afla in sinaxarele Bisericii
Ortodoxe qi sunt cinsti{i ca sfinli.

Sffintul Iustin Popovici a intrerupt in anii 1970 pomenirea patriarhului sdrb Gherman, pentru
niqte declaralii ecumeniste ale acelui patriarh. Cu toate acestea, aceeaqi Patriarhie Sdrba l-a declarat
sfdnt in anul 2010. Cum vi explicali acest lucru, dacd, prin nepomenire, ,,s-a rupt de BisericS"?

Acelagi lucru este valabil gi pentru sfAntul Ioan Iacov Hozevitul, care s-a ingrddit, prin
oprirea pomenirii, de patriarhul ecumenist al Ierusalimului, fiind peste cAteva zeci de ani recunoscut
ca sfdnt de cdtre aceeaqi Patriarhie a Ierusalimului.

t' Pidalion, Editura Credin{a Str6moqeascd,2007, p.70.


18
lbidem, p.362.
le
Diac. Prof. Univ. Dr. Ioan Floca, Canoanele explicate, p. 24.
13
De cdte ori a ap5rut in sdnul Bisericii o abatere de la dreapta credinfd, credincioqii au
reacfionat ca atare. Avem qi cazul cAnd, dupd cele int6mplate la Ferara-Florenl4 ,,ingrozi[i,
credincioqii ii ocoleau pe episcopii care semnaserd, gi chiar le aruncau cuvinte de batjocurd. Clericii
rdmaqi la Constantinopol nu voiau sd mai slujeascd cu unioniqtii. O tdcere aproape dureroas[ invdlui
Biserica atunci cdnd, in vremea Postului Mare din 1440, bisericile au fost goale qi nu s-au linut
slujbe. Nimeni nu voia sd slujeascd cu episcopii care semnaserd"20.

Sfentul Sofronie de la Cioara (1760),, indemna pe oameni sd se roage fiecare la el acasd, sd


se int6lneascd in taind cu preotii ortodocqi pentru spovedanie, imp5rtdqanie, cununii, botezuri qi alte
nevoi religioase qi explica oamenilor cd popii unili nu sunt altceva decdt niqte trdddtori lepddali "21
iar Sf. Maxim Mdrturisitorul a intrerupt comuniunea cu patriarhul sdu spun6nd c6: ,,chiar dacl
toati lumea ar ineepe sI se implrtlqeasci cu patriarhul, eu nu pot si mI implrtlgesc cu
dffnsul, pentru cI qtiu cI Duhul Sfint, prin Apostolul Pavel, a dat anatemei chiar pe ingeri,
dacd ar fi propovdduit ceva nou in credin!d"".

Sfantul Teodor Studitul invdta in acest sens: ,rPorunca Domnului grlieqte si nu tlcem in
vremuri de primejdie pentru credin{i. Cdci zice, sd vorbeqti, qi sd nu taci, qi: <De se va indoi
cineva, nu va binevoi sufletul Meu intru el> (Ewei 10, 38), qi: <Dacd vor tdcea aceqtia, pietrele vor
strigu (Luca 19, 40). Fiindcd atunci c6nd este vorba de credin!6, nu putem spune: Eu cine sunt?
Preot? Defel. Cdpetenie? Nici asta. Ostaq? De unde? Lucrdtor? Nici asta. Sdrac, agonisindu-qi hrana
de pe-o zipe alta. Nu md priveqte pe mine treaba asta qi nici nu cade in seama mea. Vai, pietrele vor
striga, qi tu vei rdmdne mut qi firA grij6? [...] Cnci qi acest sirac, daci acum nu vorbeqte, in ziua
judeci{ii va fi fIrI de rispuns ;i vrednic de os6nd6 fie qi numai din pricina aceasta"". In zilele de
inllorire a ereziei,,,nu numai cel ce este mai inalt in rang qi in cunoqtinfd trebuie sd lupte, sd trdiascd
qi sd invefe cuvAntul Ortodoxiei, ci qi cel din treapta ucenicului este dator sd propovdduiascd
adev5rul qi sd vorbeascd cu slobozenie. Cuvintele acestea nu sunt ale mele, ci ale dumnezeiescului
Gurd de Aur qi ale altor pdnn1i"za.

De ce toli aceqti Sfinli qi Cuviogi sunt at6t de intdrili in aceastd chemare de a fugi de eretici?
De ce nu se cuvine sd ne supunem episcopilor ca.re propovdduiesc erezia? De ce vedem aceeaqi
stdruire in viata qi invdtdtura tuturor Pdrinlilor care au trdit in timpurile rdsp6ndirii ereziilor? Pentru
cd, aici este pusd pe c0ntar propria noastrd mdntuire, lucrul cel mai scump qi r6vnit.

Aceasta este invdfdtura Bisericii dintotdeauna sd pdstreze neintrerupt6 continuitatea


Apostolicd; aceasta este impreund-gldsuirea Sfinfilor P6rinfi, ca Sfintele Sinoade de astdzi ale
Bisericii sd recunoascd ;i sI intdreascddeplin qi desivArqit toate hotdrArile Sfintelor Sinoade ale
Ortodoxiei ca adevdrate, innoind de c6te ori este necesar numai anatemele qi avertizdnd asupra
legdturilor cu actualii urmaqi ai vechilor eretici.Atit timp cfit o adunare oricum s-ar numi, neagi
t5fiq hotirflrile Sfintelor Sinoade ale Bisericii Ortodoxe, nu reprezintl pentru turmi glasul
ortodox qi cugetul Bisericii.

Canonul 1 de la Sinodul II Ecumenic de la Constantinopol, intdreqte hotdr6rea credin{ei


de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea: ,,Sfin{ii Parinli cei aduna{i in Constantinopol, au
hotlrit sI nu se inliture (schimbe, pirdseasc6) credinfa celortrei sute optsprezece P6rinfi care s-
au adunat in Niceea Bitiniei, ci (credin{a) sd rdm6nd tare qi sE fie datd anatemei orice erezie".

2ostalpii
Ortodoxiei. Viala gi nevoinlele celui intre Sfinfi Pdrintelui nostru Marcu Evghenicul Mitropolitul Efesului, Ed.
Egumeni,ta, 1990, p. 62.
2rhttps://www.google.ro/amp/s/antiecumenism.rvordpress.com/2016/09/2 I /fugiti-de-catolici-papistasi-si-sectanti/amp/
22vie1ile
Sfinfilor pe luna ianuarie, Ed. Episcopiei Romanului qi Huqilor, 1993,p.437.
23Arhimandrit
Vasilios Papadakis, Strlj erii Ortodoxiei, Ed. Egumeni la, 20 I 5, p. 23 .
24lbidem, p.291.
14
Canonul 6 de Ia Sinodul III Ecumenic de la Efes (431): ,,Aqijderea, daci cineva ar voi sI
strimute in orice chip cele ce s-au ficut pentru fiecare la Sf. Sinod din Efes, Sfhntul Sinod a
ordnduit (hotlrdt) cd dacd aceqtia ar fi episcopi sau clerici, si fie afurisi{i".

Canonul 7 de la Sinodul III Ecumenic: Confirmd credin{a stabilitd de c6tre Sinodul de la


Niceea, prevdzdnd pedeapsa caterisirii impotriva episcopilor, clericilor care ar incerca sd o schimbe
qi pedeapsa afurisirii laicilor.

DacI unii ierarhi nu mai vor canoane, nici noi nu-i mai vrem. Canoanele sunt ale
Bisericii, ale Sf6ntului Duh, noilevrem pentru ci r6mAn normd de via,td religioasd, ftrE de care va fi
foarte greu sd ne mintuim. Acesta este drumul Bisericii Ortodoxe, ,,care este poarta cea strdmt6";
cei care nu vor acest drum qi-au ales un altul, ,,poarta cealargil', care nu este al Bisericii Ortodoxe.
Credincioqii si ia aminte ci largl este poarta care duce Ia pierzare.Trezifi-vI! Sau suntefi
deja paraltza{i de ospiful pe care vi-I oferi in cale ierarhii ecumeniqti?

VIII. indemn la trezvie


,,Md mir cd aEa degrabd treceli de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altd
evanghelie, care nu este alta decdt cd sunt unii care vd tulburd ;i voiesc sd schimbe Evanghelia lui
Hristos. Dar chiur dacd noi sau un tnger din cer v-ar vesti o altd Evanghelie decdt aceea pe care
v*am vestit-o, sdJie anatema! "1cur.l, o-a). Iar noi cddem in aceasti capcand pentru cE nu cEutIm mai
intii implri{ia lui Dumnezeu. ,,Cduta(i mui tntdi impfrrd(ia lui Dumnezeu ;i dreptatea lui ;i
toate ocestea se vor adduga voud. "(Matei 6, 33).

,,Cercetali-vd pe voi in;ivd dacd sunteli in credin(d; tncercali-vd pe voi tn;ivd. Sau nu vd
cunoasteli voi singuri bine cd Hristos lisus este intru voi? Afard numai dacd nu sunteli
netrebnici. "lII Cor 13, 5). Suntem netrebnici dacl acceptim o altl evanghelie scris[ in CMB qi
propoviduitl de ierarhii ecumeniqti.
Pentru ierarhii din BOR in comuniune cu CMB, ,,Iistts Hristos, ieri Si azi Si in veci este
Acela;i"? (Ewei 13, 8),,Pocdili-vd, cd s-a apropiat impdrdlia cerurilor."lMatei4,177

,,Cineya I-a zis:Iatd mama Ta qi fralii Tdi stau afard, cdutdnd Sd-Ti vorbeascd. Iar El I-a
zis: Cine este mama Mea ;i cine sunt fialii Mei? $i, tntinzdnd mdna cdtre ucenicii Sdi, a zis: Iatd
moma Mea qi fralii Mei. Cd oricine vaface voia Tatdlui Meu Celui din ceruri, acela tmi este frate
;isord;imamd-"1Matei 12,47-50).,,Unde sunt doi, treitnnumele Meu, acolo sunt;i Eu."(Matei18,
20). Acolo este Biserica. Orice comuniune, comunitate c6t de mici in Dumnezeu, qi cu Dumnezeu
(Adevdr), formeazd Biserica lui Hristos.

,,Drept aceea, luali aminte de voi tn;ivd;i de toatd turmo, tntru core Duhul Sfdnt v-a pus pe
voi episcopi, ca sd pdstrali Biserica lui Dumnezeu, pe care a cd;tigat-o cu tnsu;i sdngele
Sdu."(Fapte 20, 28). Apostolul se adreseazd episcopilor pentru a-i responsabiliza in misiunea qi
ddruirea lor fa15 de Dumnezeu qi fa!6 de oameni. Acum vedem cum trebuie sd fie episcopul. El
trebuie sd ia aminte la viala qi corectitudinea lui in fala lui Dumnezeu qi a oamenilor. Sfhntul
Apostol Pavel ii spune lui Timotei: ,,Se cavine, dar, ca episcopal sd jie fdrd de prihand, veghetor,
inlelept, cuviincios, iubitor de strdini destoinic sd tnve(e pe afiii(cavAntul lui Dumnezeu, nu
erezii). Nebeliv, nedeprins sd batd, neagonisitor de cd;tig urdt, ci bldnd, pasnic, neiubitor de
argint."ll Tim. 3,2-5).I)easemenea si poarte grijl de Biserica lui I)umnezea, adicd sE p6streze
toatd invdldtura primiti de la Hristos, Sfinlii Apostoli, Sfinfii Pdrinfi, Sfintele Canoane, ceea ce
fiecare episcop la hirotonie flglduieqte in fafa lui Dumnezeu. Episcopii ecumeniqti au incdlcat
Sfdnta Scripturd qi Sfdnta Tradilie a Sfintei Biserici. Domnul Hristos qi Sfhntul Ioan Botezdtorul le
spnne cdrturarilor,preofilor Ei arhiereilor care incdlcau r6nduielile din vremea lor: ,,Pui de
vipere...Iatd securea std la rdddcina pomilor ;i tot pomul care nu face roadd bund se taie qi se
15
aruncd tnfoc"1Matei3,7,l0). Un capitol intreg (23) de la Matei neprezintd, mustrdrile pe care le
face Iisus fariseilor qi cdrturarilor care nu implineau legea: ,,...Vai voud cdrturarilor ;i fariseilor
fiyarnici! Cd fnchideyi impdrdlia cerurilor tnaintea oamenilor; cd voi nu intrali, Ei nici pe cei ce
vor sd intre nu-i ldsoll..Cdlduze oarbe...semdndyi cu mormintele vdruite, pe dinafard vd ardtali
drep{i oamenilor, induntru tnsd sunteli plini de fildrnicie ;i de Jdrddelege. $erpi, pui de vipere, cum
ve{i scdpa de osdnda gheenei?...8u trimit la voi prooroci dintre ei veli ucide ;i veli rdstigni;..- ;i-i
veli urmdri din cetate in cetate".Dac6. Domnul nostru Iisus Hristos aqa li se adresa arhiereilor,
preofilor qi cdrturarilor de atunci, cum ar trebui sd se adreseze episcopilor qi preolilor de astdzi, care
nicim6carnu mai invd{6 drept cuvintul adevErului lui Dumnezeu, ,,E1, cqre a venit sd intdreascd
legea"? Ei au l6sat Sf6nta Scripturd qi Sfhnta BisericS-Trupul lui Hristos sE fie cdlcate in picioare in
CMB de cdtre eretici. Cei vinovali de aceastamai pot fi in trupul tainic al Bisericii daci nu se
pocdiesc? Domnul Hristos ne rdspunde:

,,Nu poate pom bun sdfacd roade rele, nici pom rdu sdfacd roade bune. Iar orice
pom care nu face roadd bund se taie ;i se aruncd tn foc. De aceea, dupd roadele lor ti ve(i
cunoaEte"(Matei 7, t8-20),Ferili-vd de proorocii mincino;i, care vin la voi fn haine de oi, iar
pe dinduntru sunt lupi rdpitori"(Matei7,l5). ,,Pdcatele unor oameni sunt vddite, mergdnd
tnaintea lor la judecatd, ale altora tnsd vin tn urma lor"(lTim. 5,24).

,,Eu sunt vlla (Hristos-Biserica) cea adevdratd;i Tatdl Meu este lucrdtorul. Orice mlddiyd
(orice episcop) care nu aduce roadd tntru Mine, El o taie; Si orice mlddild care aduce roadd El o
curdle;te, ca mai multd roadd sd aducd...Rdmdneli tn Mine ;i Eu cu voi. Precum mlddila nu poate
sd aducd roadd de la sine, dacd nu rdmdne in vild,(ierarhii ecumen$ti neaducflnd roadl in
Adevlrul-Hristos dovedesc c[ au pierdut comuniunea cu Vi{a-Hristos)...ror aEa nici voi, dacd
nu rdmdneli tn Mine...Dacd cineva nu rdmhne in Mine se aruncd afard(episcopii s-au tdiat singuri
din Bisericd ca ml6di{a),Si se usucd; ;i le adund Ei le oruncd tn foc (la judecatd) qi ard. "(Ioan 15, l-
6).Daci rlmAnem in comuniune cu ierarhii ecumeniqti, vom fi tliafi Ei noi.

Nerespectflnd canoanele, ierarhii s-au exclus singuri din Biserica cea adeviratl a lui
Hristos, (chiar canoanele i-au exclus), rdm6n0d doar in biserica cea vdzutA.Dacd suntem toli in
Trupul lui Hristos-Biserica Ortodoxd in aceeaqi comuniune, cum se explicd faptul cd ierarhii
ecumeniqti ne-au alungat din biserici qi mlndstiri(impotriva canoanelor precum evreii pe Hristos),
ne prigonesc pentru cd nu preluim episcopul mai mult decdt pe Dumnezeu.Pretind cd au qi puterea
sd ne cateriseascS. insdqi firea qi logica ne arat6: ,,Cdci nimeni vreodatd nu ;i-a urdt trupul sdu, ci
fiecare tl hrdne;te ;i tl tncdlze$te, precum ;i Hristos Biserica, pentru cd suntem mddulare ale
trupului Lui..."(Efes. 5,29-30).Cum pot si susfini ierarhii ci suntem in aceeaqi Bisericl qi ci
avem acela;i Cap, atit timp cit ei iqi persecuti propriul trup, adicd pe noi care suntem
m[dulare mai mici (degetele de la picioare) frrd prea multd cinste. Se intdmpld doar dacl este o
mdnd strdind de la un alt trup, un alt cap ;i un alt scop. Dovedesc cI s-au separat de noi, acum sunt
in trupul fbrldelegii al ecumenismului hulitor de Dumnezeu. Pentru aceasta ne izgonesc. ,,Dacd m-
au prigonit pe Mine ;i pe voi vd vor prigonl"7loanl5,20).

Se obiqnuieqte sd se spund cd ceamai mare autoritate in Bisericd este episcopul, umbrindu-L


astfel pe Hristos. Episcopul se cuvine mai intdi ,,sd fie slugd tuturor"(Marcu 10, 44), sd spele
picioarele(Ioan 13, 14-15) qi sd stea pe cruce in ascultare de Hristos, numai aqa va avea Ei respectul qi
demnitatea cuvenitd. Mulfi confundd episcopii cu Biserica, precum ar ft a lor Ei nu a lui Hristos, ca
qi cum ei s-ar fi rdstignit pentru omenire nu Hristos. Episcopii s-au pus stEpdni pe un bun care nu
este al 1or, ei sunt puqi doar ca sd administreze bunurile, Tainele lui Dumnezeu. Aceasta au frgiduit
in fala lui Dumnezeu cdnd au fost hirotonili arhierei. Aceste ftgdduinfe le-au incdlcat qi au devenit
trdddtori, vilrzdtot'r de suflete.

1"5
Aqa jertfindu-se, apostolii au invdlat sd supund Biserica lui Hristos, nu lor ingiqi. Ei auvdzut
aceastd primejdie qi de aceea ne-au avertizat: ,,DaF md tem ca nu cumvfl, precum Earpele a amdgit
pe Eva tn viclenia lui, tot a;a sd se abatd ;i gilndurile voastre de la card(ia Ei nevinovdlia cea
cdtre Hristos." (tt Cor. 11,3). Comuniunea qi comunitatea sacramentali in Hristos a oamenilor cu
Dumnezeu se nume;te Biserici. Biserica a fost intemeiatd de Fiul lui Dumnezeu, Hristos
Mdntuitorul lumii prin jertfa Sa pe Cruce. Biserica este a Celui care S-a jertfit, nu a episcopului care
a v6ndut.

Dacd realizezi cd ai pierdut comuniunea cu Hristos qi vrei sd rflmdi in Bisericd, sArguieqte


dar qi te pocdieqte (Apoc. 3, 19). DacI nu realizezi, !i-ai pierdut simlurile duhovniceqti,L-ai pierdut
pe Hristos, iar dacd tofuqimai auzi pulin, atunci asctltd:,,Iatd, stau la u;d Ei bat; de va auzi cineva
glasul Meu...(nu al ecumeniqtilor) voi intra lo el ;i voi cina cu el Ei el cu Mine... ti voi da sd ;add cu
Mine pe scaunul Meu." (Apoc. 3,20-21). Pentru cei ce din neqtiinld s-au supus ecumeniqtilor qi vor sd-
Ei revin[, sd-qi revind; celor indiferenfi, celor increzdton in sine, celor care sunt copii la minte qi s-
au legat doar de episcopi qi de preofii ecumeniqti sau de icoanele qi de cdntdrile din biserici qi nu se
strdduiesc sd se indrepte, ingerul bisericii din Laodiceea le spune astfel: ,,ftindcd eEti cdldicel - nici
jierbinte, nici rece-am sd te vdrs din gura Meo." 1Apoc. 3, 16).

Pdcatele sldbiciunile care ne poticnesc pe calea cea sfiamtd, a m6ntuirii in lupta cu


;i
ecumenismul sunt: copilSria minfii, frica, credinfa falsd, indoiala, increderea in sine sau in al1ii,
iubirea qi prietenia lumii, ignoranfa, legarea inimii de oameni qi de cele lume;ti, neqtiinla,credinfa
bolnav6. in legdturd cu aceasta Sfdnta Scriptur[ ne invaf6 urmdtoarele:

1. Celor ce cred cd pot fi prieteni cu Dumnezeu qi cu lumea (ecumeniqtii), Apostolul Iacob le


spune: ,,Preadesfrdnalilor! Nu ;tili, oore, cd prietenia lumii este duqmdnie fald de
Dumnezeu? Cine deci va voi sdJie prieten cu lumea se fuce vrdjmas lui Dumnezeu. Sau vi
se pare cd Scriptura grdie;te tn desert?" (Iac.4,4-5);
2. Unii spun: Eu cred in Dumnezeu, dar cred cd Ei ecumenismul are ceva bun. Sf0ntul Apostol
Iacob spune: ,,Tu crezi cd unul este Dumnezeu? Bine faci; dar Si demonii cred Si se
cutremurd. Vrei tnsd sd tnlelegi, omule nesocotit, cd credinla fard de fapte moartd este."
(lac.2,19-20);
3. Celor indoielnici le spune: ,,Cine se tndoie;te este asemenea valului mdrii, mi;cat de vdnt Si
aruncat tncoace Si incolo. Sd nu gdndeascd omul acela cd va lua ceva de la Dumnezeu;
Bdrbatul tndoielnic este netrebnic tn toate cdile sale... " 1lac. 1,6-8), ,,Sfin\i\i-vd inimile, voi
cei tndoielnici. " (lac.4,8);
4. Celor care se incred mai mult in oameni (episcopi),Dumnezeu le spune: ,, Blestemat fie omul
core se tncrede in om Ei-Ei face sprijin din trup omenesc... acela va fi ca ierburile
pustiului... " (rer. 17, 5, 6);,rNu vd tncrede(i in cei puternici, tn ftii oamenilor, in care nu este
izbdvire."lPs. 145, 3); ,,Nimeni nu este bun decdt unul Dumnezelt." (Luca 18, l9);
5. Celor imaturi duhovniceqte Apostolul le spune:,,Fralilor, nu fi1i copii la minte. Fili copii
cdnd e vorba de rdutate. La minte tnsd, fiyi desdvdr;ili " 1I Cor. 14,2});,,Cdnd eram copil,
vorbeam ca un copil, simleom ca un copil; judecam co un copil; dar cdnd m-am ficut
bdrbat, am lepddat cele ale copilului." (I Cor 13, ll);,,Ca sd nufim copiiduSi de valuri,
purtali tncoace Si tncolo de orice vdnt al tnvdldturii, prin tnseldciunea oamenilor, prin
viclequgul lor, spre uneltirea rdtdcirii. " lEfes 4,14). De vrem sd fim in Biseric6 sd nu mai fim
imaturi, legAndu-ne de oameni qi de forme exterioare. Copilul mai bine se ceartd qi nu

17
ascdtd de pdrinli dec6t sd renunle la obiectul pldcut lui.Ceva asem6n[tor: credincioqii
nedumerili, imaturi duhovniceEte preferi s5 nu asculte de Adevdr decdt sd renunle la
episcopul qi preotul ecumenist.
6. lntristarea este alt pdcat. ,,Cdci tntristarea cea dupd Dumnezeu aduce pocdinld spre
mdntuire, fird pdrere de rdu; iar tntristarea lumii aduce moarte. " 1II Cor. 7, 10). FArA
Adevdr, Biserica rdmdne doar o simpld clddire. Omul frri Adevdr, imatur duhovniceqte se
intristeazd qi rdmdne legat de o biseric6 care apierdut Adevdrul;
7. Un alt pdcat foarte greu care ne poticneqte la mdntuirea noastrd este frica. ,,Iar partea celor
fricoqi qi necredincioSi qi spurca{i Si ucigasi Si desfrdnali Si fermecdtori qi inchindtori de
idoli Si a tuturor celor mincinosi este tn iezerul care orde, cu foc Si cu pucioasd, care este
moartea a doua. " 1Apoc. 21,8), vedem cd frica ne aruncl in iad. Frica ii une,ste pe fricoqi.
Este qi frica cea bun6 care uneqte qi-i fine in comuniune pe cei credincioqi intre ei ;i cu
Dumnezeu.,,inceputul tnlelepciunii este frica de Domnul; tn{elegere bund este tuturor celor
ce ofoc pe ea." 1Ps,ll0, 10); ,,Dupd oceeo Dumnezeu a zis omului: Iatd,frica de Dumnezeu,
aceasta este inlelepciunea, iar tn depdrtarea de cel rdu std priceperea."lrov 28,28).

Sunt unele familii incare numai unul cautd mai intdi comuniunea cu Dumnezeu qi din
aceastd cauzd apar neinfelegeri. M6ntuitorul ne-a vorbit despre aceasta: ,,Nu socoti(i cd am venit sd
aduc pace pe pdmdnt; n-am venit sd aduc pace, ci sabie. Cdci om venit sd despart pe fiu de tatdl
sdu, pe fiicd de mama sq, pe nord de soocra sa. $i du;manii omului (vor fi casnicii lui)..." (Matei 10,
34-39).Dupd ce se dd dovadd de ingdduinld qi aqteptare (cu pace qi rug[ciune dar categorici pentru
AdevSr, pentru Hristos), hotdrArea trebuie sd fie ca o sabie care desparte rdul de bine. Chiar dacd
aceasta dd impresia de dqm5nie, credinciosul lu6nd crucea in ascultare de Hristos va fi in
comuniune veqnic6 cu Dumnezeu, in Biserica cea vie a Lui.

Papistaqii catolici nesocotind Adevdrul au rdmas doar cu cdmaqa lui Hristos pe care au
sffiqiat-o impreun6 cu protestanfii. Toate aceste buc5fi rupte ei le-au numit ,,biserici". Ierarhii
,,noqtri" ecumeniqti ,,ortodocqi" pdrdsesc Trupul lui Hristos cel de pe Cruce (Ortodoxia) qi vor sd
peticeascd cdmaqa lui Hristos. ConfundAnd, astfel, cdmaqa cu Trupul, inlocuiesc Biserica (Trupul lui
Hristos) cu cdmaqa papistaqilor qi a protestanfilor. Cdmaqa poate avea ,,sord" ;i ,,fra{i", deoarece
cdm6qi pot fi multe confecfionate. Ierarhii noqtri vor ca qi sord cdmaqa (,,biserica" catolicd qi
protestantd) fiindcd nu mai vor in trupul mistic al lui Hristos, vor doar sd fie niqte petece pe clmaqa
Lui, batjocorind-o qi pe ea. Vor sd infr6feascl Trupul lui Hristos (Biserica Ortodoxd) cu clmaqa lui
Hristos (papistagii catolici qi protestanfi); pentru aceasta noi ne ingrddim de episcopii ecumeniqti
fiindcd vrem sf, rdmAnem in Biserica cea vie a lui Hristos.

IX. Concluzii

Cum se apdrd, ortodocqii acum de erezie? i;i spun: ce s-a schimbat in Bisericd dupd Sinodul
din Creta? ii intrebam qi noi: ce s-a schimbat dupd neascultarea lui Adam qi a Evei? Nimic ftzicla
infEfigare! Au pierdut esen{a, au pierdut harul lui Dumnezeu, s-a rupt legItura, comuniunea
Ior cu Dumnezeu, cu ei iryigi qi cu lumearadicl: unitatea qi diversitatea creafiei lui Dumnezeu.
Li s-a pervertit chipul lui Dumnezeuin ei. Au pierdut qi posibilitatea de a ajunge la ,,asemdnarea cu
Dumnezeu". Hristos din adevdrata dragoste pentru noi oamenii a refrcut pe Cruce tot ce au stricat Ei
au piedut primii oameni; ne-a impicat cu Dumnezeu Tat51. A refrcut unitatea omului cu Dumnezeu.
Ecumenismul, CMB-ul a batjocorit, a hulit pe Hristos qi jertfa Lui de pe Cruce, Biserica
18
Ortodoxi, invl{Itura, Sfintele Taine ale lui Hristos, unica posibilitate de mdntuire. Tot ce a
flcut Duhul Sfint in Biserica lui Hristos doui mii de ani, distrug ecumeniqtii acum printr-o
,rnoui evanghelie" zisd a dragostei mai depline. Ierarhii au acceptat hula qi batjocura asupra
Bisericii, s-au fbcut pdrtagi gi aqa se fac tofi cei care vor sE fiein comuniune cu ei. Continui hula qi
batjocura, rdstignindu-L pe Hristos a doua oard qi a mia oard, dar ,,Dumnezeu nu se lasd
batjocorit"( Gal. 6, z).Nici in timpul Uniafiei din Transilvania nu se vedea schimbat nimic. Se
pdstrau in continuare cultul, calendarul qi veqmintele,rrdar o vreme a domnit in popor o confuzie.
EI nu-qi dldea seama ce s-a intimplat, intrucit preo{ii nu-i spuneau cI nu mai sunt
ortodocqi"'s. La vedere a rlmas totul intact, dar invl{Ifura s-a schimbat prin supunerea fafl
de papi.

Deqi se spune cd la Sinodul din Creta nu s-au formulat dogme noi, canoane qi nu au avut loc
modificdri liturgice, s-a pervertit invi{Itura de credinfl despre BisericI, s-au atacat canoane
vechi qi de aceea se poate spune cd s-au creat dogme noi, eretice. Este adevdrat cd nu s-a schimbat
cultul, nu s-a schimbat data Sfintelor Paqti, nu s-a schimbat r6nduiala slujbelor (Sf6nta Liturghie,
Crezul), nu s-a schimbat rdnduiala despre monahism, dar s-a schimbat subtil mai mult dec6t aceste4
s-a schimbat insdqi invdldtura despre Biserici, alterAnd dogma eclesiologic6, combindnd-o cu
ecumenismul Ei idolatria. A subordonat Evanghelia tuturor ereziilor.

Ce vor trebui ortodocqii atunci cind iqi vor vedea mai-marii in comuniune cu
si faci
ereticii? Ortodocqii sunt obligafi si se deplrteze de aceqtia qi si mlrturiseasci dreapta
credin(i, deoarece un episcop, chiar de ar fi patriarh ori pap5, a incetat de a mai fi episcop din
momentul in care a incetat a mai fi ortodox. Aqadar, credinciogii trebuie s5 aibi curajul de a nu
urma gloata, aga cum l-au urmat latinii pe papd in cSderea sa. Dintre ortodocgi, numai cei
dreptcredincioqi vor continua lucrarea Sfintului Duh, vor purta nerupt6 Tradi{ia Ortodoxiei.
Adevdratii preoli vor fi cei ce vor trdi, gindi qi inv6{a aia cum Sfin}ii Pdrin{i ar fi fbcut-o. Totdeauna
Hristos Dumnezeu va rindui prin pu{inii Sdi aleqi ducerea mai departe a Crucii. Atunci vom vedea
cum Biserica universald nu va sta in cei mul1i, ci dimpotrivd, ,,turma cea mic6" va alcdtui desdvirgit
deplin[tatea Tainelor, Trupul Bisericii.26

$tim bine cd plinitatea qi tiria Bisericii lui Hristos nu sti in mul{imea credincioqilor aqa
cum cred cei din afara Bisericii, ci in izvorul cel pururea curgdtor al dragostei qi adevErului oferite
de Hristos pe Cruce. La intemeierea Bisericii pe Golgota erau doar doi-trei. Acolo unde sunt
doud-trei seminfe in pdm6nt, doud-trei plante, doi-trei pomi buni, plini de via\d, de roade in adev6r
acolo este grddina; in rest doar buruieni ;i uscdturi: ,,orice rdsad pe care nu l-a sddit Tatdl Meu cel
ceresc va fi smuls din rdddcind. " (Matei I 5, l3). Pomul fErd roadd este aruncat in foc (Matei 3 , l0),, cd
oricine va face voia Tatdlui Meu Celui din ceruri acela imi este frate ;i sord ;i mamd. " lMatei 12,
50). Acolo este Biserica, acolo este familia, unitatea credinlei, unde se face voia Tatdlui qi a Fiului qi
a Sfdntului Duh. Aceasta este fbgSduinla AdevSrului: ,,Unde sunt doi sau trei aduna(i tn Numele
Meu, acolo sunt;i Eu"gvtatei 18,20). Cei care trdiesc in Adevdr nu se tem dacd sunt pu{ini pentru cd
au incredin{are: , Nu te teme turml mici" (Luca 12,32). Cei slabi in credinfd din afara bisericii se
tem mai mult de oameni, se supun celor mari, episcopilor qi nu lui Dumnezeu.

2s
Pr. Prof. Dumitm stiniloae, Uniatismul in Transilvania. incercare de dezbinare a poporului romdn,BucureEti 1973, p.
38.
'ulerom. Visarion Moldovenu, Graiuri Ortodoxe. inv[liturile Sfinlilor PIdnti asupra catolicismului, Spoudon,
Thessalonica-Greece, 2007, p. 14.
19
Ierarhii ecumeniqti gre;esc mai mult dec6t Adam, nu vdd qi nu vor sd aud5, continud s5
huleascd qi batjocoresc Duhul Sf0nt invocdndu-L in rugdciunile lor la Sfintele Taine, iar apoi sI
,junghie Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridicd pdcatul Lumii"z1, frr[ pocdin[d, frrd conqtiin{d. CAt
timp se va mai llsa Hristos batjocorit?

,*4,stfel, oricine va mdnca phinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va
ji vinovat fa(d de trupul ;i shngele Domnului. Sd se cerceteze insd omul pe sine qi aEa sd
mdnfrnce din phine ;i sd bea din pahar...Cdci cel ce mdnhncd Ei bea cu nevrednicie, osfrndd iqi
mdn Ac d ; i b e a, n e s o c otin d Tr up u I D o mn ul ui " 1r Cor.l 1,27 -29).

Primilor oameni li s-a pervertit corytiinfa qi au pierdut harul din cauza neascultirii qi
indrepti{irii, dar nu au minlit, nu au hulit, nu au viclenit. Ierarhii ecumeniEti prin neascultare de
Dumnezeu, minciuni, viclenie, erezie, idolatrie, cum mai cer in ruglciune ,,$i ne izbdveqte de
cel viclean (rdu)"? De aceea vor unii sE schimbe textul rugdciunii ,,Tatdl nostru"? Modific6nd textul
,,qi nu ne duce pe noi in ispitd" se incalcd cuvdntul lui Dumnezeu:rrlar de va scoate cineva din
cuvintele acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vie{ii"1epoc. 22, 19) qi
(Luca 15, l7), qi pe de altd parte se creeaz5 un precedent care poate duce la modi{icarea altor
texte ale Sfintei Scripturi.Tofi spunem rugdciunea ,,T6tdl nostru" dar nu trebuie sd fim vicleni,
trebuie sh Etim cd cel viclean este diavolul qi sd ne pdzim de el, sd nu-i facem voia. Dumnezeu ne
lasd libertatea (liberul arbitru). Dacd cineva ii face voia diavolului, fiind el insuqi viclean cdnd
spunerugdciunearrqi nu ne duce pe noi in ispitI", ispiteqte el pe Dumnezeu precum diavolul qi se
duce singur in ispitS, precum ierarhii. Dumnezeu ,,nu ne duce in ispitd", Dumnezeu nu ispite;te pe
nimeni (Iac.l, 13), at6t timp cdt nu consimfim noi, nu suntem vicleniqi nu-l ispitim pe Dumnezeu.
IspitinduJ noi pe Dumnezeu se indepdrteazd,harul qi ne arunclm noi in ispitS.r,DacI episcopul sau
clericul este viclean in chestiunile credin{ei, atunci fugi Ei leap6di-te de el, nu numai ca de om,
ci qi chiar inger din cer de ar fi"( Sf. Ioan Gurd de Aur).

Credincioqii sunt derutafi; nu in{eleg ce fac fbrd episcopul sau preotul ecumenist. Din
obiqnuinfd qi din cele amintite mai sus ii accepti aga cum sunt sau nu ii intereseazd ce se int6mpl5.
in acest caznucautd mai int6i imp5rdlia lui Dumnezeu. incd qi oile, animale atdt de ascult5toare qi
supuse ne pot da o lecfie. Dacd in locul pdstorului vdd un lup, vor asculta de el? Sau lupul in bland
de oaie nu va trezi simful oilor?,, iar dupd un strdin ele(oile - in cazul nostru, oameni in[elepli) nu
vor merge, ci vorfugi de el, pentru cd nu cunosc glasul strdinilor. " (Ioan 10,5).

Nedumerirea unora este cum slujim noi Sffinta Liturghie, pe Sfdntul Antimis, frrd semndtura
unui episcop ecumenist, viclean qi hulitor de Dumnezeu? Nu-qi pun intrebarea invers, cum de
merg ei la un episcop ecumenist. Pinza Sffintului Antimis are imprimat pe ea scena punerii in
mormdnt a Domnului nostru Iisus Hristos, nu are chipul nici unui episcop. Este imprimat Trupul
Domnului; de fafl sunt Maica Domnului, mironosilele femei, Iosif din Arimateea, Nicodim, Sfin{i
ingeri qi obiecte de torhrS. Are in partea de sus in cusltura unui buzunar Sfinte moaqte. Episcopul
nu a fost de fala la punerea in morm6nt. El semneazdnu ca patron, ci ca martor prin credin{dla cele
int6mplate atunci, dreptinvifAnd cuvdntul Adev5rului-Dumnezeu, pdstorind bine turma incredinfat6
lui de Dumnezeu qi binechivernisind cele ale Bisericii. Dacd este ,,ndimit" qi tot ce s-a dovedit pdnd
acum in aceastd scrisoare, semndtura ierarhului ecumenist nu are valoare, ba dimpotrivd intineazl
adevhrul celor exprimate in icoana de pe Sf0ntul Antimis. Dumnezeu insugi ne va purta de grijd
Ei nu avem nevoie de semndtura episcopului viclean, care ne duce el in ispit6, in iad. Dumnezeu
spune: ,,nu v6 voi idsa orfani; voi veni la voi" (loan 14, 18).

Spun unii c6 este prea devreme si ludm atitudine fa![ de ecumenism gi fa{d de ierarhii
ecumeniEti. Cdnd Dumnezeu i-a spus lui Noe sd facl corabie, Noe nu a rlspuns cd este prea
devreme. C6nd Dumnezeu i-a zis lui Avraam: ,,ie;i din pdm6ntul t5u... " (Fac. 12, l), ,.ia pe fiul
tdu... si adu-l ardere de toto' {Fac.22,2), Avraam nu a spus ci este prea devreme. Lot la iegirea din
Sodoma nu a spus cf, este prea devreme; Moise c6nd a fost chemat de Dumnezeu nu a spus ci este
prea devreme, ci doar poporul evreu a cdtit mereu ci este prea devreme gi au pierit to{i in pustie.
To{i care s-au mdntuit nu au spus cd este prea devreme sI fugd de ispitd gi de pdcate qi sd nu se facd
pdrta;i celor ce Ie fac. Ce ali citit pdnd acum, cdte au fEcut ierarhii aratd, cf, este prea tdziu, ne-au
?necat in erezii. Cine vrea si mai asculte: ,,Dac[ vefi auzi astlzi glasul Lui, nu vd inv6rtogat! inimile,
ca la rdzvrdtire" (Evr. 3, 7).Nu era prea devreme nici cu Arie ;i nici cu un S{6nt Sinod care a luat atitucline
fatd de eretici. Cu plcdtui ;i mai ales cu ereziile,niciodat6 nu este prea devreme s5. iulm atitudine-

f-
inci nu s-a ajuns la Potirul Comun, spun unii. Care este diferen{a hulei fa.ta de Dumnezeu?
Flristos a fost hulit Ei inainte de a-qi v5rsa Sfdntul SAnge pe Cruce. Cei pirtaqi Ia hul6, cu mult
inainte de rlstignire, erau mai pulin vinovali de Sdngele lui Hristos?

De ce s-a ajuns aici? Oare nu toli avem acelaEi Botez? De ce evenimentele bisericeqti locale
Ei nalionale, importante gi mai pulin importante sunt mediatizate, iar despre un eveniment atdt de
important, precum un Sinod Panortodox, linut o dat[ la o mie de ani, credinciogii, monahii gi clericii
rru aLt fost informa{i? Dimpotrivd a fost cdt mai in ascuns gi cdnd s-a aflat, rdspunsurile au fost
evazive, iar preotii nici dupd un an nu spun nimic riindcl le este interzis sau mulli sunt derutati
negtiinci ce sd spun6. Doar diavolul aclioneazd, pe ascuns, Dumnezeu nu pune lumina sub obroc. Din
aceastd situalie confuzi rlmdne o singurd ieqire spre lumin6: doar cine cauti cu adevlrat mai
intfli impIrI{ia lui Dumnezeu va gEsi adevlrul qi va deveni cu adevlrat liber in Hristos.

Scopu! nostru, spune Sfrntul Ioan Cur[ de Aur, nu este ,,s6-i dobordm pe cei ce stau in
picioare, ci si-i ridiclm pe cei ce zac la ni :4nt"?0. Scopul nostru este sI fugim de erezii qi sa-i
slEtuirn pe cei ce vor sd afle adevdr rrl.

08.08.2017 Fiu al EparhieiRomanului ;i Baciului din


Biserica Ortodoxf, Romdn5,

Protos. Eleflerie
P*tta (-;.-.,
( I l{','rt\ 1-,1 t9
/:
-2

23
A.rh. Vasilios Papadakis, Str6jerii Ortodoxiei, Ed. Egumeni{a.2015,p.557.
11
ZL

S-ar putea să vă placă și