Sunteți pe pagina 1din 447

~vq

"

LEGATURA
· Conata de Tipografia
,,FRATII DUMITRESCU"
-Buzau-

,r
I
I
I
"·: .
INTRU
\ .
5Lf\Vf\ LUI DUMNE:ZEU .

1:iiJ CELUI IN TREIME LAUDAT

- ~
. . -
TIPARIT
'
IN ?IU:Lf 11 AIF~TATfl SALE '!P,i 'i \, !' 0~ HRISTOS
I .

.:: GE L ,-<

Cu aprobarea ~i bfnecuvantarea Sfantului Sinod al Sfintei


Bfserici Autocefale Ortodoxe Romane

Mitropolit primal al Romaniei fiind I. P. S. Sa Dr. Miron Cristea

TIPOGRAFI~ BISERICEASCA
DIN

SFANTA MONASTIRE CERNICA


··1 9 2 4
.'

Prefata dela . Apostolul tip!rit in tipografia Sfintei Mitropolii ·


din Ia,i in anal 1835

Cu mila lui Dunmezeu, Veniamin Co.stachi Arhiepiscop Socevii §i Mitro-


polit Molclaviei. .
In urmare tircularului hostru din 1833 iata e~it din tipariul tipografiei noa-
stre Mitropolitene ~i Apostolul, intocmit dupre ec$emplariul Noului Testament,
tiparit de fericitul intru pomenire fratele Mitropolitul Ungro~vlahiei, Kir Gri-
gorie, in tipografia S. Moriastiri Neamtul, la anul 1814.
Se recomenduie~te deci Bisericilor ~i la tot ortodoxul cetitor, unei asemine
sfinte ~i dumnezee~ti scripturi, a careia pline de mantµire invataturi, s~nt
fantana dogmelor ortodoxiei, carele se alcatuiesc intaiu din faptele Apostole~ti,
ci se pot socoti ~i intaia carte istorica de inceputul Bisericii lui Hristos ; . ~i
de latirea mantuitoarei Evanghelice invataturi, .conscrise de sfantul Apo'stol
~i Evanghelistul Luca ; al doilea din epistoliile conscrise de sfin.tii Apostoli
Pavel, ceke dupre Hrisostom, este gura lui Hristos, de Petru piatra credintii,
pre carea Mantuitorttl au intemeiat Biserica sa, de Joan, Iacov ·~i Juda,
insuflate cu adevarat sfintitilor autori de Dumnezeescul trimis mangaitorul Duh
a
al adevarului;' caruia ro~t' zice (fapt. A post. , Cap. I) : Veti lua putere, Duhul
Sfant viind preste voi, ~i veti fi mie marturi i~ Ierusalim, in toata ludeia ~i Sa-
maria, pana la margenile pamantului. $i iar: Turna-voiu din Duhul meu preste
tot trupul, ~i vor prooroci feciorii ~i fetele voastre, ~i va fi tot celce va chema
numele _Domnului se va mantui. Pre aceasta mantuire aducatoare de feHcire,
dorindu-va iubitilor cetitori, ~i cu toate suflete~tile ~i trupe~tile puteri aceasta
solindu-va, spre lucrarea faptei imbunatatite prin credinta cu dinadin~ul va
indemnam, ~tiind ca fara amandoua aceste, mantuire ~i in nrmare fericire nu
poate fi. Rugam dar pre datatorul de tot binele Dumnezeti ca de ale lui
lumini, ~i invataturi povatuiti sa sporiti cu virtutea · ~i sa prisoseasca voua
toate btinatatile. Ia~i 1835 Sept.
V. C. M. M.
APOSTOLUL 7
J l , r 111 , l lll llli l ! II.I 1 1 11 1 11 !11 .. 1 ,1 11 1 1,>l , l ll l' l'll tl l + l !I I .. I 11 :1:r 1 11111 111. 1u a; r1 ·11 111 111 ·•1 11 1·11 ·11 · 1 11" 1 ' l ' l , I I 11 I 11 I I I 1 I 1 .1 , 1 •. 1 .. 1 .. 1. ,1 .1 .. 1:.r , l , I 1 1 I I I 1' 1, 11 ·1 .1 , 1· 11 • · • ·· • • •

APOSTOL . .
IN SFANTA SI MAREA· DUMINECA. • >
. -.
A P A I T I L 0 ~R .
LA LI"T'UR.GHIE
Prochimen, glasul al 8-lea:
Aceasta este ziua pre carea a facut-o . ·Domnul, sa ne bucuram ~i
sa ne veselim inlr'insa.
Stih :. Marturisiti-.va Dornnului ca este bun, ca in veac este mila Lui.
- . - -
Din Fa-ptele Sfintilor ApostoU cetire.
· Cap.· I, Stih L

uvantul eel dintaiu am facut, o Teofile, pen-


tru toate celece a inceput Iisus a face . ~i a
invata, pana · in ziua intru care poruncind
.·" Apostolilor, prin · Duhul Sfant, -pre· car-i i-a
ales, S'a inaltat. Carora S'a ~i- pus inainte
pre Sine~ viu, dupa patima Sa, cu multe semne, in patr1;1-
zeci de zile aratandu-Se lor ~i vorbind de Imparatia lui
Dumnezeu. ~i cu dan~ii petrecand,. le-a poruncit lor:
De Ierusalim · sa nu va departati, ci . sa a~teptati faga-
duinta Tatalui, care ati auzit dela Mine. Ca · loan a
botezat cu apa, iar voi va veti boteza cu Duh Sfant,
nu dupa multe aceste zile. Iar ei adunandu-se L-au
intrebat p·re Dansu1, zicand: Doamne, au intr'acest an
vrei sa a~ezi imparatia lui Israil? Iar El a zis catre
dan~ii: · Nu este al ·vostru a ~ti ·anii sau vremile, care
Tatal le-a pus intru a Sa stapanire; ci veti lua pu-
tere, Duhul Sfant viind preste voi, ~i veti fi Mie mar-
turii in Ierusalim .§i in toata Iudeea ~i Samaria ~i pana
la marginea pamantului.
Aliluia, glasul al 4-lea:

Tu, Doamne, inviind, vei milui Sionul, ca vremea este a·l milui pre el,
di a venit vremea.
Stih: Din cer a diutat Domnul.

LUKI
lN SAPTAMANA CEA LUMINATA
Prochimen, glasul al 8·lea:
In tot pamantul a ie~it vestirea lor ~i la marginile lumii cuvintele lor,
Stih: Cerurile spun slava lui Dnmnezeu ~i facerea mainilor Lui o
veste~te taria.
r • Di_n Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. I, Stih 12.

n zilele acelea, s'au intors Apostolii in Ierusa-


lim dela muntele ce se chiama El eon, · care
este aproape de Ierusalim, ce are calea Sam-
~ betei. ~i daca au intrat, s'au suit in casa de sus,
l ~ unde locuiau Petru ~i Iacov ~i loan ~i Andrei
I\~ , ~i Filip ~i Toma, Vartolomei ~i Matei, Iacov al
(i\~L
;>/1. lui Alfeu ~i Simon Zilotis ~i Iuda al lui Iacov. Ace~tia 1/4 °
toti erau a~teptilnd cu un cuget in rugiiciune ~i in 1~ J~\~ 1
APOSTOLUL 9
l ll l ll l' l tl lll il ll l ! l ll l l l l, 1 111 111. l !l l ', 1 , II I I I 1 ·,1 I I I I 11 1 , .-.II 1 /1 l ' I I I I 1 11 ' I 111 1!1 1 1 11, li !l ll l l" I 1 11 , 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 'I I 1 ·1, 1 I ' I I I I I I 1 : 1 , 1 ,I

cerere, cu .femeile ~i cu Maria mum a lµi Iisus ~i ~u


fratii Lui. Si in zilele acelea scuJandu-se Petru in· mij-
locul ucenicilor, unde era multime de nume impre-
u_n a ca la . o suta ~i douazeci, a zis: / Barbati frati, se
cadea a se plini scriptura aceasta, care a zis
mai inainte Duhul Sfant prin gura lui ·David, pentru
luda, care s'a facut povata celorce au prins pre
Iisus; ca numarat era impreuna cu noi ~i luase soarta
slujbei acesteea. Deci se cuvine dintr' ace~ti barbati,
cari se adunau cu noi in toata vremea, intru care intra
~i ie~ea intre noi Domnul Iisus, incepand dela botezul
lui loan, pana in ziua intru care S'a inaltat dela noi,
unu] dintr'ace~tia sa fie cu . noi marturia invierii Lui.
Si au pus pre doi, pre losif, ce se chiama Varsava,
care s'a numit lust §i pr~ Matta. S~ ·rugandu-se au
zis: Tu, Doamne, care ~tii inimile tuturor, arata din-:
tr!ace~ti doi unul pre care· ai ales, sa ia soarta slujbei
~i apostoliei acesteea~dintru ·care a cazut-luda, s~ mear-
ga .in locul lui. Si au dat lor sorti; ~i a cazut soarta
pre Matia ~i s'a numarat cu cei unsprezece Apostoli.
Aliluia: Laudati pre Domnul din ceruri, Jaudati pre El dintru inaltime.
DI.A.BTI
IN SAPTAMANA CEA LUMINATA.
Prochimen, glasul al 3-lea:
~lave~te . sufletul meu pre Domnul ~i s'a bucurat duhul meu de bumnezeu,
Marituitorul meu. Stih: Ca a cautat spre smerenia roabei Sale ; ca iata
de acum ma vor ferici toate neamurile. ·
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 2, Stih 14.

n zilele acelea, stand Petru cu cei unsprezece, ~i-a


ridicat glasul sau ~i a zis lor: Barbati Iudei . ~i
toti cari locuiti in Ierusalim, aceasta voua sa va
fie ~tiuta ~i ascultati cuvintele mele, ca nu precum
se pare voua ace$tia sunt beti, ca -e ste al treilea
ceas din zi; ci aceasta este ceeace s'a zis prin
proorocul Ioil: ~i va fi in zilele cele de apoi (zice
Domnul), turna--voiu din Duhul · Meu preste tot trupul
~j_ vor prooroci feciorii vo~tri ~i fetele voastre, ~i ti-
nerii vo~tri vedenii vor vedea ~i batranii vo~tri visuri
vor visa. Inca ~i preste slugile Mele_ ~i . preste sluj-
nicile Mele, in zilele acelea voiu turna din Duhul
Meu ~i vor prooroci. Si voiu .da min uni in cer sus ~i
semne pre. pamant jos, sange ~i foe ~i fumegare de
furn. Soarele se va intoarce intru intunerec ~i luna in
sange, mai inainte pana ce va veni ziua Domnului
cea mare ~i luminata. ~i va fi, ca, tot celace va
chema numele Domnului, se va mantui.
APOSTOLUL ·11
• -11 ,11 1:1 ,11 .1 11 11 •1 1111 ·:1 ·: 1 1r1 u 1 r: 1 1: 1:i 1 11 1 .• 1 ,:1 u 1 :1 1 111 11 ,, 11 • 1 ,1 ,,11 1 1· 1 .1 1 1 ,111 ,1 , 1111 .1•,11 · 1 1111u1 ,•1:. 1.,1: 1 :: 1 1,1 .1 •. 11 ..11, 1 .. 1 . :11 . , . 1 .11 . . 1 1.1 u1 .,1· 1 1,1 ·,, , , , ., ·, ,., .. , ,.. 1 .. 1 , 1 ,., ,. , .. , .. , , ., ., ., _ 1 ,11

M:IERCURI
IN SAPTAMANA CEA LUMINATA.
Prochimen, glasul al 6-lea:
Pomeni-voiu numele Tau in tot neamul $i neamul. Stih: Auzi fecioara
~i vezi ~i pleaca urechea ta ~i uita pre poporul tau ~i casa parintelui tau,
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 2, Stih 22.

n zilele acelea, zis-a Petru catre popor: Barbati


Israilteni, ascultati cuvintele aces tea: Pre Iisus
Nazarineanul barbat dela Dumnezeu aratat
intre voi cu puteri ~i cu minuni ~i cu semne,
~~ care a fa.cut printr'insul Dumnezeu in mijlocul
vostru, precum ~i voi ~titi, pre Acesta, du pre .sfa-
tul eel randuit ~i dupre mai inainte ~tiinta lui Dumnezeu
fiind dat, luandu-L prin maiNile celor faradelege, ra-
stignindu-L, L-ati omorit; pre Carele Dumnezeu L-a
inviat, stricand durerile · mortii, pentruca nu era cu
putinta a fi El tinut de dansa. Ca David grae~te pentru
Dansul: Vazut-am pre Domnul inaintea mea pururea;
ca deadreapta mea este, ca sa nu ma clatesc. Pentru
aceasta s'a veselit inima mea ~i s'a bucurat limba
mea; inca ~i trupul meu se va sala~lui intru nadejde.
Ca nu vei lasa sufletul meu in iad, nici vei da pre
eel cuvios al Tau sa vada stricaciune. Cunoscute
ai fa.cut mie caile vietii; umplea-ma-vei de veselie
cu fata Ta. Barbati frati, cade-se a grai cu indraznire
catre voi pentru patriarhul David, ca a ~i murit ~i s'a
~i ingropat ~i mormantul lui este intre noi pana in
12 . APOSTOLUL
1 1 · 111 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 ,11 .1 1 1 1 1 1 1 1 , I l '. I I I I I l ' l :' 1 ,, l '! l 1 l l l , I II I 1 ' 1 ' 1 ,, l :, I II I II I Ul 11 1 11 1 11 1 1,,&,. l '' I I l l l ,11 1 1 . l li l : l .. 11 11 11 1'11 ' l t :' l l' l ll 'l l " l f' l " l l ll l ii l lll " l l' l : l l o. l ti l .- l '' l : I •:•

ziua aceasta. Deci prooroc fiind ~i ~tiind ca cu juramant


s'a jurat Dumnezeu lui, ca din rodul coapselor lui
dupre trup, va ridica pre Hristos, sa ~eada pre sca-
unul lui, mai inainte -vazand a grait de invierea - lui
Hristos, ·ca nu s'a lasat sufletul Lui in iad, nici trupul
Lui a vazut stricaciune. Pre acest Iisus L-a inviat
Dumnezeu, caruia noi toti suntem marturii. Drept aceea
cu dreapta lui Dumnezeu inaltandu-Se ~i fagaduinta
Sfantului Duh luand dela Tatal, a turnat aceasta care
acum voi vedeti- ~i auziti; p_entruca· nu David s'a suit
in ceruri, ci zice insu~: Zis-a Domnul Domnului meu:
~ezi deadreapta mea, pana ce voiu pune pre vrajma~ii
tai a~ternut picioarelor tale. Deci cu adeverire sa ~tie
toata casa lui Israil, ca Domn ~i Hristos a fa.cut
Dumnezeu pre Iisus Acesta, pre Care voi L-ati rastignit.
Iar ei auzind aceasta, s'au smerit cu inima ~i au zis
catre Petru ~i catre ceilalti Apostoli: Ce vom face,
barbati frati? Iar Petru a zis · catre ei: Pocaiti-va ·. ~i
sa se boteze fiecare dintru voi intru numele lui
Iisus Hristos.
Aliluia: !:?lave:;;te sufletul meu pre Domnul :;;i s'a bucurat duhul meu
de Dumnezeu, Mantuitorul meu.
APOSTOLUL 1R
I f I ll I I l •f I 1 1 1 1 1 I I I 111 1 1 1 I I I l ' I 111 I I I I 111 I I 1 1 1 1 l ! l l . l l"t I I I I 1111 I I I I I I I I I I I I I 1- 1 I I I I I I I I I I 11 I . I I 11 , 1 1 11 I 1, 1 I

J O ·I
IN SAPTAMANA CEA LUMINATA
Prochimen, glas·ul al 3-lea:

Cantati Dumnezeului nostru, cantati, cantati lmparatului noslru, canta1i,


Stih: Toate Hmbile plesnifi cu mainile, strigati lui Dumnezeu cu
glas de bucurie.
Din faptele Sfintllor Apostoli cetire.
Cap. 2, Stih 38. -'

. n zilele acelea, zis-a Petru catre popor: Pocaiti-va


~i sa se boteze fie~tecare dintru voi intru nu-
~ ~ ~ !\!!.. mele lui Iisus Hristos, spre iertarea pacatelor,

· ~i veti lua darul Sfantului Duh; pentruca voua


...c,,:,,,. . .~
este fagaduinta ~i fiilor vo~tri ~i tuturor celor
de departe, ori pre cati va chema Domnul
Dumnezeul nostru. ~i. cu alte cuvinte mai mnlte mar--
turisea ~i-i ruga. pre dan~ii, zicand: Mantuiti-va de
acest neam indaratnic. Deci ei cu dragoste primind
cuvantul lui, s'au botezat ~i s'au adaus in ziua aceea
suflete ,ca la trei mii. .~i erau a~teptand intru·invatatura
Apostolilor ~r intru imparta~irea ~i intru frangerea
1
painii ~i intru rugaciuni. ~i s'a facut preste tot sufletul
frica, ca multe n1inuni ~i semne prin Apostoli se faceau,.
Aliluia, glasal al 4•1ea. Incordeaza ~i spor~~te ~i imparate~te.
Stih: lubit-ai dreptatea ~i ai urit faradelegea .
H APOSTOLUL .
HI I I I I I I I I I t J I I I I I I I I t 1 ,1 I I I 1, 1 I I I I I I I I I I I I I 1 : 1 l •I I I 1 11 1 '' 1, ll ;\ l l! l li l , l !l t .. l .. l ', J ,;1 1, 1 ..1 1 1 ' 1 I I I I 1 11 , l •I I l l l , l ,l l , l •, l d l l\ l ll l ': l ., l ,, l ,1 1 ,: l , 1111 ,1 111 11!111 111 1111 1,

VINE RI
IN SAPTAMANA CEA LUM°INATA.
Prochimen, glasul al 4-lea:
Cat s'au marit lucnirile Tale, Doamne, toat~ intru intelepciune le-ai fa.cut.
Stih : Binecuvinteaza suflete al meu pre Domnul ; D0amne1 Dumnezeul
meu sHivitu· Te-ai foarle.

Din Faptele Sfintilor Apostoti cetire.


Cap. 31 Stih 1.

n zilele acelea, Petru ~i loan s'au suit in bi·


serica la rugaciune, in ceasul al noualea. ~i
un barbat oarecare, ~chiop din pantecele maicii
. sale fiind, se purta, pre care il puneau in .toate
zilele inaintea u~ii bisericii, ce se chema Fru-
moasa, ca sa ceara milostenie dela ceice in-
trau in biser:ca.. Acesta vazand pre Petru ~i pre loan, ·
vrand sa intre in biserica, cerea milostenie. Iar Petru
cu loan cautand la dansul, au zis : Cauta la noi. ~i
el cu osardie a cautat la dan~ii, nadajduind ca va lua
ceva dela ei. lar Petru a zis : Argh1t ~i aur nu este
la mine, ci, ce am, aceea iti dau: Intru numele lui
Iisus Hristos Nazarineanul, scoala ~i ~mbla. ~i apu-
candu-1 pre dansul de mana cea dreapta, 1-a ridicat;
~i indata i s'au intarit lui talpele ~i fluerile. ~i sarind
a statut ~i umbla; ~i a intrat cu dan~ii in biserica,
umbland ~i sarind ~i laudand pre Dumnezeu.
Aliluia1 glasul al 8-lea. Marturisi·vor cerurile minunile Tale, Doamne.
A -' ~

SA.DIB4.TA.
IN SAPTAMAN:A CEA LUMlNATA.
Prochii:nen, glasul al 3-lea :
. Domnul este luminarea mea ~i Mantuitor~l meu.
Stih: Domnul este scutitorul vietii mele, de cine ma voiu infrico~a ?
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 3, Stih 11.

n zilele acelea, tiindu-se ~chiopul eel vindecat


de Petru ~i de loan, a alergat la dan~ii tot popo-
rul, in pridvorul ce se chiama al lui Solomon,
inspaimantat. Iar Petru vazand, a zis catre popor:
Barbati Israilteni, ce va miiiunati de aceasta, sau
~~· ce cautati la noi, ca ~i cum cu a noastra putere
sau ·buna credirita I-am fi facut pre acesta sa umble?
Dumnezeul lui Avraa1n ~i al lui Isaac ~i a lui Iacov,
Dumnezeul parintilor no~tri, a proslavit pre Fiul Sau
Iisus, pre care voi L-ati dat ~i v'ati J.epadat de Dansul
inaintea fetei lui Pilat, judecand acesta sa-L slobozeas-·
ca. Iar voi de cer sfant ~i drept v'ati lepadat ~i ati
cerut barbat uciga~ sa vi se daruiasca voua; iar pre
incepatorul vietii L-ati omorit, pre care Dumnezeu
L-a inviat din morti, Caruia noi marturii suntem.
Si intru credinta numelui Lui ; pre acesta pre care-I
vedeti ~i-1_ ~titi, I-a intarit numele Lui ~i credinta cea
pintr'insul i-a dat ·lui toata intregimea aceasta, inaintea
voastra· tuturor. ·
Aliluia, glasul al S·lea. Domnul a imparatit, intru podoaba S'a imbracat.
Stih: Peritrud1 a intarit lumea care nu se va clatl.
16 APOSTOLUL
1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ,1 1 1 1 1 1 , 11 11 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u 1 11 1 111 111 n 1 11 1 11 1 11 1 11 1 n 1 .1 1 11 1 1, 1 11 1 i. 1 11 1 n 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1111 11 1 111 11 11 1 ·1 1 · , ., , ,, , ., , , , . , 1 .1 1 1 · 11111 •11 o1 11 •· 1 1 1 : 11 11 11

'tJ

DUDIINECA
A DOUA DUP A P ASTI
. A LUI TOMA
. - .
Prochimen, glasul al 3-lea :
Mare ,esle Domnul noslru ~i mare esle taria Lui, ~i priceperii Lui nu
este numar.
Stih: Laudati pre Domnul ca este bun.

Din faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 5, Stih 12.
~
n zilele acel~a, prin mainile Ap9stoli1or se fa-
ceau semne ~i min uni multe intru popor; ·~i
erau toti cu un gand in pridvorul lui Solomon.
Iar din ceilalti .nimenea nu cuteza sa se lipeasca
de eJ, ci-i slavia pre ei poporul. ~i mai mult
WIZZP~ se adaogau ceice credeau in Domnul, multi-
me de barbati ~i de femei, in cat ~i pre ulite scoteau
pre cei bolnavi ~i-i puneau pre paturi ~i pre nasalii,
ca viind Petru, macar umbra lui sa umbreze pre fie-
~tecare dintru dan~ii. ~i se aduna ~i multime din ce-
tatile din prejur in lerusalim, aducand pre cei bolnavi
~i chinuiti de duhurile cele necurate, cari se tama-
duiau toti. ~i sculandu-se Arhiereul · ~i toti ceice erau
cu dansul, care era eres al Saducheilor, s'au umplut
de pizma ~i ~i-au pus mainile lor pre Apostoli ~i i-au
trimis pe ei la paza cea de bb~te. Iar ingerul Domnu-
~ui noaptea a deschis u~ile temnitei ~i scotandu-i
pre dan~ii, a zis : Mergeti ~i stand graiti in biserica
poporului toate cuvintele vietii acesteea.
Aliluia J.Jltisul al 8.1 Veniti sa ne bucuram Domnului.. ..
Stih:' ca uumnezeTtmare este, Domnul ~i Im pa.rat mare.
r-..----.---

LUKI
\

A DOUA SAPTAMANA DUPA PA$TI.


Din Faptele Sfintitor Apostoli cetire.
Cap. 3, Slih- 19.
. -
?v n zilele acelea, zis-a Petru catre popor: Pocait-va
~i va intoarceti, ca sa se ~tearga pacatele voas~re,
ca sa va vie vremi de rasuflare dela fata Oom-
nului ~i sa va trimita pre eel mai inainte propov.eduit
voua, pre Iisus Hristos; pre Carele cu adevarat
trebuie cerul sa-L primeasca pana -la anii a~ezarii
tuturnr, care a grait Dumnezett _prin gura tu:turor
sfintilor Sai prooroci din veac. Pentruca Moisi a zis
catre parinti: Ca prooroc va ridica voua Domnul
Dumnezeul vostru dintre fratii vo~tri, ca pre mine;
pre Acela sa-L ascultati intru toate ori cate va zice
voua. $i va fi, cit tot sufletul, care nu va asculta pre
'proorocul Acela, se va pierde dintre popor. $i toti
proorocii dela Samuil ~i ceilalti, cati au grait mai ina-
inte, au vestit zilele acestea. Voi sunteti fiii prooro-
cilor ~i ai legaturii, care a pus-o Dumnezeu cu
_ parintii no~tri, graind catre Avraam: $i intru semintia
ta se vor binecuva.nta toate neamurile pamantului.
Voua intaiu, Dumnezeu inviind pre Fiul Sau, pre
Iisus, L-a trimis pre El, binecuvantandu-va· pre voi,
cand va intoarceti fie~tecare dela vicle~ugurile voastre.
---~~--
18 . APOSTOLUL
r. 1,.1 111 ,11 1: 1 1: 1111 11 " 1 11 1· 11 ·:1 ·. 1 t 1 1 1 .1 .. 11 , 11 1 ,11 .. 1., 1 1 1 1 .1 11•11 .11 1111 :1::1 :11 11 1 11 1111 111111 111 11 1 11 1 1111111 111 111111 u 1 11 1 11 1 11 111 1111 11111 1 111 :. 11:1 .,1 ·1 ··1 .. , a , 11 111 1::1.:11.1:;1::1·:11111,t ::t ::111 1•1 1111 u1,: 111 11:11•1:: 11•t t1 t :: 1::111111111

lYI AR, TI
A DOUA SAPTAMANA DUPA PA$TI.
_ Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 4, Stih 1. -

n zilele acelea, graind Apostolii ·c atre popor,


venit-au asupra lor preotii ~i voevodul bisericii
~i saducheii, parandu-le rau, caci invatau ei pre
popor ~i vesteau intru Iisus invierea mortilor.
· $i ~i-au pus pre dan~ii mainile ~i i-au pus pre
t"'if..ii~'""

ei la paza pana a doua zi, ca era seara. Iar


multi din ceice auzisera cuvantul, au crezut; ~i _s'a
facut numarul barbatilor -ca la cinci mii. $i ·a fost a
doua zi adunandu-se boierii ~i batranii ~i carturarii in
Ierusalim; $i Ana arhiereul, Caiafa ~i loan. ~i Alexandrn,
~i cati erau din neamul arhieresc; ~i punandu-i · pre ·'ei
in mijloc, i-au intrebat: CU' ce putere, sau cu ce num·e
ati facut voi aceasta? Atunci Petrti, umplandu-se de
Duhul Sfant, a zis catre dan~ii: Bo_ierii poporuluf ~i
batranii lui Israil ! De vreme ce noi astazi suntem
intrebati pentru facerea de bine spre omul eel bolnav,
intru cine aceasta s'a mantuit, cunoscut sa fie voua
tuturor ~i la tot poporul lui Israil, ca intru numele
lui Iisus Hristos Nazarineanul, pre care voi L-ati
rastignit, pre care Dumnezeu L-a inviat din morti,
intru Acela, acesta sta sanatos inaintea voastra.
AP0ST0 LUL 19
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,11 11 1 1 1 .: 11 11 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 · 1. 11•11 11 1 u 1111 111111 111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 u 1 ,1 1 n 1 11 1 u 1111 11 1 11 1 111 111 111111 111 111 u 1 n 1 11 1 111 111 n 1 n 1 1111 n 1 1 1 11 1 : 1 111111 111 11 1 11 1 , 1 11 , 111111 11 1 u 1 ,1 1 11 1 11

·DIIERCURI
A DOUA SAPTA.MANA DUPA PASTI.
Din Faptele Sfintllor Apostoli cetire.
' ..
Cap. 4, Stih .13.

n zilele acelea, vazand ludeii indraznir'e a lui


Petru ~i a· lui loan, ~i ~tiind ca sunt oam~ni
necarturari $i pro~ti, se mirau; ~i-i cuno~teau
pre dan~ii, ca cu Iisus fusesera. lar vazand pre
omul eel tamaduit cu ei stand, nimic il'aveau a
zice impotriva, ci poruncindu-le lor sa iasa afara din
sobor, vqrbiau intre sine, zicand: Ce vom face oame-
nilor acestora? Caci cum ca s'a facuf printr'in~ii semn
cunoscut, este aratat tuturor celorce locuies·c in _leru-
salim ~i nu putem tagadui. Ci, ca sa nu se raspan-
deasca ,·mai mult in popor, cu certare sa le poruncim
lor, sa nu mai graiasca de numele acesta nici ·uriui
om. ~i chemandu-i pre ei, le-au poruncit lor nicidecum,.
sa nu mai vesteasca, nici sa invete pentru numele lui
Iisus. lar Petru ~i loan raspunzand, au zis catre dan~ii: De
este drept inaintea lui Dumnezeu a asculta pre . voi
mai mult de cat pre Dumnezeu, judecati; -ca nu putem
noi celece am vazut ~i am auzit, sa nu le graim. lar
ei infrico~indu-i pre dan~ii, i-au slo~ozit, negasind
nimic cum i-ar munci pre ei, pentru popor; ca toti
proslaviau pre Dumnezeu pentru ceeace se facuse,
ca era mai mult de cat de patruzeci de ani omul
acela, intru care se facuse minunea aceea a tamaduirii. ·
20
l I ll .I I tl l 'l l i l I l l l _l i, I I I ll I I I I I 1 ,1 I I 1 11 1 11 l ' I I I I I 11 I I I I I ll 1 11 1 . i11 11 1 ::1 111 1 11 1 11 1 1 1 1 I l ' I I I I 11 11 11 1!1 1 1 1, 1 .! l ll l ' l ' I I 1 1 I I 1 ·11 11 11 1 1.ll I l l f ll l l ll ll l t l lll

JOI
A DOUA SAPTAMAN~t\ DUPA PA~TI.
Din Faptele Sfintitor Apostoli cetire.
CaJ?, 4, Stih 23.

n zilele acelea, dupa ce s'au slobozit Apostolii,


au venit la ai sai ~i le-au spus cate zjsese
catre dan~ii Arhiereii ~i batranii. Iar ei auzind,
toti dimpreuna au ridicat glas catre Dumnezeu,
~i au zis: Stapane, Tu, Dumnezeule, Celce
ai facut cerul ~i pan1antul ~i rr1area ~i toate cele-
. ce sunt intr'insele; Carele ai zis prin gura lui David, slugii
tale: ,,Pentru ce s'au intaritat neamurile ~i popoarele au
cugetat cele de~arte 7 Stat.ut-au de fata irnparatii paman-
tului ~i boierii s'au adunat ilnpreuna asupra Domnului ~i
asupra unsului Lui". Ca s'au adunat cu adev~rat in ceta-
tea aceasta as-u pra Sfantului pruncului Tau lisus, pre Care
L-ai uns, Irod ~i Pilat din Pont cu neamurile ~i cu po-
poarele lui Israil, sa faca cate n1ana Ta ~i sfatul 'fau mai
inainte au randuit sa fie. ~i acum, D0an1ne, cauta impo-
triva ingrozirilor lor ~i da robilor Tai sa graiasca cuvftn. .
tul Tau, cu toata indrazneala, cand vei tind e mana Ta spre
tamaduire; ~i semne ~i minuni sa se faca prin numele
Sfant pruncului Tau Iisus. ~i rugandu-se ei, s'a clatit lo-
cul unde erau adunati; ~i s'au umplut toti de Duh Sfant
~i graiau cuvantul lui Dumnezeu cu indraznire.
APOSTOLUL 21
Ul ,!l ll l 'l l l l ':1 1:1 1tl '1 l 11 1.: l l l ' l 1 11 11 '1 1:i l 'l l ll l :" l l' l ll l ll l l, l ,1 1:11 11 1 ' 1 1' l 'l l '' l li l ,l l l l ll l ll l ii l i1 1 11 1 11 1ll l l ll111 111 11 1Hl llfll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l, l li l 111 111 11 111 11 11 111 11 111 1li l 11 l i! l ll l ll l !II UI UI II I Jl l !l l 11 l llll ll 111 Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l tl l l1 1 11 1 11 1

VIRE RI
A ~ODA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 5, Stih 1.
n zilele acelea, un om oarecare anume Anania,
impreuna cu Sapfira, femeia sa, ~i.-au vandut
tarina ~i au ascuns din pret, ~tiind ~i femeia
.Jui ~i aducand o parte -oarecare, a pus-o la
picioarele Apostolilor. Iar Petru a zis: Ana-
_nia, pentru ce a umplut satana inima ta, de ai min-
tit Duhului Sfant ~i ai..ascuns din pretul tarinei? Au nu
ramanand, tie ramanea? ~i vanzandu-se, intru a 1a sta--
panire era? Ca ai pus intru inima ta lucrul acesta? N'ai
mintit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania auzind
cuvintele acestea, cazand a murit; ~i s'a facut frica _mare
preste toti ceice auzeau acestea. ~i sculandu-se tinerii
I-au luat pre el ~i scotandu-11-au ingropat. ~i a fost dupa
ce au trecut ca trei ceasuri ~i femeia lui ile~tiind ceeace
se facuse, a intrat. Iar Petru a zis ei: Spune-mi de ati van--
dut tarina intru atata? Iar ea a zis : Cu adevarat intru a-
tata. Iar Petru. a zis catre dansa: Pentru ce v'ati vorbit
intre voi a ispiti Duhul Domnului? Iata picioarele celor-
ce au ingropat pre barbatul tau, langa u~e, ~i te vor scoate
afara. ~i a ·cazut indata la picioarele lui ~i a murit ; ~i
intrand tinerii, au aflat-o moarta ~i scotandu-o au ingro--
pat-o langa barbatul ei. ~i .s'a facut frica mare preste
toata biserica ~i preste toti ceice auziau acestea.
- - o,:c:-
: -
2~ APOSTOL UL .
11 • 11111, 11 111 · 11 1 1 ,, 11 1 " 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1111 1 1 i"1 1 r 1 1 1 1 , , , , . I l l " l l l ll l' I IJ l i: I Ul ll l !l l !!l ll l l l ll l l ' ·• · · • · • • • •• • i 1 1 1 · 1 •1 1 1 1 , 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1

... \,,J \,,J

&ADIB.A.TA.
.
A DOUA SAPTAMANA DUPA PASTL .

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 5, Stih 21.
n zilele acelea, intrat-au Apostolii in biserica de
dimineata ~i invatau. Iar viind Arhiereul ~i ceice
·erau cu el, au adunat soborul ~i pre toti batranii fiilor
:1ui Israil ~i au trimis la temnita sa-i aduca pre dan~ii .
.Iar slugile mergand, nu i-au aflat pre ei in temnita ~i
intorcandu-se au spus, zicand: Ca temnita am ga&it-o
incuiata cu toata 'intarirea ~i pre strejari stand inaintea
u~ilor ; iar deschizand, in launtru pre nimeni n'am aflat.
Si daca auzira cuvintele acestea, Preotul ~i Voevodul bi-
sericii ~i Arhiereii se mirau de dan~ii, ce va sa fie &-
ceasta? Iar viind oarecare le-au spus lor, zicand: Ca iata,--
barbatii pre cari i-ati pus in temnita, suntin biserica, stand
~i invatand pre popor. Atunci mergand Voevodul cu slu-
gile, i-au adus pre ei, nu cu sila(ca se temeau de popor, sa
nu·i ucidacu pietre) ..Siaducandu-i pre ei, i-au pus in.&inte_a
soborului; ~ii-a intrebat Arhiereul, zicand: Au nu cu po~
runca v'arn poruncit voua sa nu invatati intru numele a-
cesta? ~i iata, ati umplut Ierusalimul cu invatatura voas-
tra ~i voiti sa aduceti asupra noastra sangele 01nului a-
cestuia. Iar raspunzand Petru ~iApostolii, au zis: Trebue
a asculta pre Dumnezeu mai mult decat pre oameni.
Dumnezeul parintilor no~tri a inviat pre Iisus, pre Carele
voi L-ati omorit, spanzurandu-L pre lemn. Pre Acesta,
Dumnezeu incepator ~i mantuitor L-a inaltat cu dreapta
· Sa ca sa dea lui Israil pocainta ~i iertare pacatelor. Si noi
suntem Lui marturii pentru cuvintele acestea ~i Duhul
Sfant, pre Carele L-a dat Dumnezeu celorce se pleaca Lui. .
APOSTOLUL 23
111 Hl ,f l !J I II I I 1n 1 I I l h l tl f l I I 1!11 •• II 1111 111 111 1 11 1 ,,111i;1 u 11111 11 11 1 11 1 1 111 11 1 u,, ,, I I l ll l ll t ll l l! I HI II IIII II I UI II I II I IO l ll l !I I , t1 11 11 11 1 11 1111 11 ~ 1t l ll l ll l Ull l l ill !l l l ll ll l ll l ll l 1l l ll l ll l lr l ll l ll t 11 1 111 11 1 11 1 ,1 1 111111111 n 1 11 1111 111 11111 1!1 1

\J

DU1'1INECA
A TREIA DUPA P ASTI A MIRONOSITELOR.
Prochimen,i glasul al 2·lea.
Tariu mea ~i lauda mea este Domnul ~i mi s'a fi'icut mie spre
· mantuire.
Stih :Certand, m'a cerlat Domnul, iar mortei nu m'a dat.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 6, Stih 12.

n zile]e acelea immultindu-se ucenicii, au fa.cut car-


tire Elinii impotriva Evreilor, caci vaduvele lor
erau nesocotite in slujba cea de toate zilele. Si
~ ._._ chemand cei doisprezece pre multimea uceni,.,
cilor, au zis : Nu este cu placere, ca la.sand noi
cuvantul lui Dumnezeu, sa slujim meselor. Drept
aceea, fratilor, cautati dintre voi ~apte barbati martu~
risiti, plini de Duh Sfant ~i · de intelepciune, pre carii
sa-i i'anduim la treaba aceasta. Iar noi intru rugaciune _
~i intru slujba cuvantului ue vom zabovi. Si a placut
cuvantul acesta inaintea a toata multimea; ~i au ales
pre Stefan, barbat plin de credinta ~i de Duh Sfant,
~i pre Filip ~i pre Prohor ~i pre Nicanor ~i pre Timon
~i pre Parmena ~i pre Nicolae, nemernicul din An-
tiollia; pre cari i-au pus inaintea Apostolilor ~i ru-
gandu-se ~i-au pus preste dan~ii mainile. Si cuvantul
lui Dumnezeu cre~tea ~i se immulte.a numarul uceni-
cilor in Ieruslim foarte ~i 1nultime multa de Preoti se
supuneau la credinta.
24 APOSTOLUL
n u 1 111 ,1 1 n 1 111 11 1 11 1 11 1111 u 1 11 1 11 1111111 11 1 111 111 111 11 111 1111 n 1 11 1111 111 11 1 1, 111 111 1111 111 111 111 11 1u 1111 ~1111 u 1 11 1 11 1111111 111 11 111 1111 11 1111 111 11 111 111 1u 1 111 111 11 1 11 1n 1111 111 111 11 111 1111 u 1 111 11 1 11 1 1·1 1:1 11 11· 1111 11 1 1, 1 ,·1 n 1 11 1 11 1•11111 111 11 1n
1 111 111 111 1 111 11 111 1 11 1 11 1 11 1 111

i.' .

LURI
1.
A TREIA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din~FapteleJSfintilor Apostoli cetire.
Suh:s .. .
.
Cap. 6,
n zilele acelea, ~tefan fiind plin de credinta. ~i de
putere, facea minuni ~i semne mari intru -popor.
Si s'au sculat unii din sinagoga ce se chema a Li-
bertinilor ~i a Chirinenilor ~i a Alexandrinilor ~i a
celor dela Chilichia ~i Asia, de se priceau cu ~tefan
~i nu putect:,u sa-i stea impotriva intelepciunii ~i du-
hului cu care graia. Atunci au scos pre ni~te barbati, ca
sa zica: L-am auzit pre cl graind cuvinte de hula impo-
triva lui Moisi ~i a lui Dumnezeu. ~i . au intaratat pre
popor ~i pre batrani ~i pre carturari; ~i navalind I-au
rapit pre dans_ul ~i I-au adus in sobor. Si au pus marturii
niincinoase, care ziceau: Omul acesta nu inceteaza a
gr{ti cuvinte de hula impotriva acestui loc sfant ~i a
legii pentruca I-am auzit pre el zicand, ca Iisus Naza-
rine~nul, Acesta, va strica locul acesta ~i va schimba
obiceiurile care ne-a dat noua Moisi. ~i cautand
spre el toti ceice ~edeau in sobor, au azut fata lui
ca o fata de inger _ ~i a zis Arhiereul: Oare acestea
a~a sunt? Iar el a ziS'~ Barbati, frati ~i parinti ascul,.;
tati: ·oumnezeul slavei S'a aratat parintelui nostru
Avraam,cand erainMesopotamia,maiinainte pana alocui
el in Haran. ~i a zis catre dansul: Ie~i din pamantul tau
~i din rudenia ta ~i vino in pamantul in care voiu arata
tie. Atunci ie~ind din pamantulHaldeilor, a locuit in Ha-
ran. Si de acolo, dupa ce a murit tatal lui, I-a mutat pre
el in pamantul acesta, intru·care voi acum locuiti. ~i nu
. . i-a dat lui. mo~tenire intr'insul niciun pas de picior; iar

ti;~~~u~
. . APOSTOL UL 25
1 111 1,1 u 1 11 1 111 n 1 111 1.11 11 1:.1111 11 1111 111 n 1 111111 111 1 1 11 1 11 1111 u 1 111 11 1 11 1 11 1 111 11 111 1n 111 1111 11 111t \l l h l ll l ll l ll l u 1 n 1 111 111 u 1 111 n1111 1u 1111 11 1 11 111 111 11 11111 11 ,1 1 11 111 111 1 ,11 11 1n 1111 11 1
11 1 11 111 1111 111 11 1111111 111 11 1 11 1 11 111 111 111 1111 111 111 111111 111 111 111 1110 111 1111 111 11

Solomon i-a zidit lui casa. Ci, Cel inalt, nu in lo~a~uri fa-
cute de maini locue~te, precum zice Proorocul: Cerul este
Mie scaun ~i pamantul reazem picioarelor Mele·; ce casa
imi veti zidi Mie? Zice Domnul; sau care este lo cul odih-
nei Mele? Ati nu manaMea a facut acesteatoate?Voi,cei
tari in cerbice ~i netaiati in1prejur la inima ~i la urechi,
pururea impotriva Duhului Sfant stati ; precum parintif
vo~tri ~i voi. Pre care din prooroci n'au prigonit parintii
vo~tri? ~i au omorit pre ceice mai inainte vesteau de
venirea Celui drept, Caruia acum voi vanzatori ~i ucigatori
v'ati facut. Cari ati primit legea intru randuelile ingerilor ~i
nu o ati pazit. .~i ei auzihd acestea, crapau in inimile lor ~i
scarijneau cu dintii impotriva lui. Iar ~tefan fiind plin d~
I)uh Sfant, ·cautand la cer, a vazut slava lui umneieu
~i pre Iisus stand deadreapta lui Dumnezeu, ~i a zis: Iata,
vad cerurile deschise ~i pre Fiul Omului stand deadreapta
lui Dumnezeu. Iar ei strigand cu glas mare ~i-au astupat
urechile lor ~i au navalit toti cu un cuget asupra lui; ~i
scotandu-1 afara din cetate, ii ucideau cu pietre; ~i mar-
torii ~i-au pus hainele lor langa picioarele unui tanar ce
se chema Saul. ~i ucideau cu pietre pre ~tefan, care se
ruga ~i zicea: Doamne lisuse, prime~te duhul meu. ~i in-
genuchind, a strig(lt cu glas mare: Doamne, nu le socoti
lor pacatul acesta. ~i acestea _zic.a nd a adormit.
26
. <. I I l ' I I I I l •I I In I I I I I I I J I lei! lt .. ! 1, l i 1 11 1 ' 1 1, l t' ! !l l 11 11 , l !; l ,l l '!• I l rl I . ~ l " : l' I I 1 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 ' l 'l l ' l ' l. 11 1 1 1 '' 1 "1 1 1 " 1 "' 1 " 1 ': I 1 , 1 1 ,: 1 1 1 1 I' I l •. f 1 .1 11, 1 :l il li ' l ''.l l l l' I J: l:11 '1 1 1: 1 111 ,1 1 11111

t.
'

BARTi
A TREIA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetlre.
Cap. 8, Stih 5.
n zilele acelea, Filip pogorindu-se in cetatea
Samariei, propoveduia lor pre Hristos. lar po-
porul lua aminte cu un cuget la celece se
graiau de Filip, .auzind ~i vazand semnele
care le facea. Pentruca din multi, care aveau du-
huri necurate, strigand cu glas mare, ie~eau; fji
multi slabanogi ~i ~chiopi se vindecau. ~i s'a fa.cut bucurie
n1are in cetatea aceea. Iar un barbat oarecare, anume
Simon, era mai inainte in cetate vrajind ~i amagind popo-
rul Samariei, zicand, cum ca ar fi el un oarecare mare; la
care toti erau cu luare aminte, dela mic pana la mare,
zicand: acesta este puterea lui Dumnezeu cea mare.
~i luau aminte la el, pentruca de multa vreme cu vrajile
ii amagea pre ei. Iar fiaca au crezut ei lui Filip, care
propoveduia despre Imparatia lui Dumnezeu ~i de
numele lui Iisus Hristos, s'au botezat barbati ~i femei.
Atunci ~i Simon acela a crezut ~i botezandu-se sta pe
langa Filip ~i vazand puterile cele mari ~i semnele ce se
faceau spaimantandu-se, se mira. Iar Apostolii cei diriler1:1-
salim, auzind ca a primit Samaria cuvantul lui Dumnezeu,
au trimis catre dan~ii pre Petru ~i pre loan, cari ducan-
du..se s'au rugat pentru ei, ca sa ia Duh Sfant; pentruca
inca nici preste unul dintru ei nu se pogorise, ci numai
botezati erau intru numele Domnului Iisus. Atunci pu-
neau mainele preste ei ~i luau .Duh Sfant.

. - ---~---,, - - ·-·-· ·11~·


DIIEBCURI
A TREIA SAPTAMANA. DUPA PASTI. )

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 8, Stih 18.
n zilele acelea, vazand Simon, ca prin punerea
1nainilor Apostolilor se da Duhul Sfant, a adus
~~ lor bani zicand: Dati ~i mie aceasta putere, ca
ori pre care voiu pune mainile sa ia Duh Sfant.
~~ Iar Petru a zis catre el: Argintul tau sa fie .cu
tine · spre pierzare, caci ai socotit ca Darul lui
Dumnezeu cu bani se dobande~te. Tu n'ai parte, nici sort
in cuvantul acesta, pentruca inima ta nu este dreapta ina-
intea lui Dumnezeu. Pocae~te-te drept aceea de rautatea
ta aceasta ~i te roaga lui Dumnezeu, doara ti s'ar ierta
tie cugetul inimii tale, pentruca intru amaraciune a fierii
~i intru legatura a nedreptatii te vad ca e~ti. ~i raspun-
zand Simon, a zis: Rugati-va voi pentru mine catre Dom-
nul, ca nimic dintr'acestea, care ati zis, sa nu vie asupra
mea. Deci, ei marturisind ~i graind cuvantul Domnului
s'au intors in Ierusalim ~i in multe sate de ale Samari-
nenilor, au binevestit.
APOSTOLUL
1 111 11 111 1111 111 11 11 111 11 11 I ll 1 11 I 1 11 1 111 1 , I I I I ll : t i 11 !1 f I,,, Il l I I l f 1 · u ,1 u 1 111 11 11 1111 11 111 t 11!11 1 I • •• I I l ! I I I I I I , •• I I I I I I , • • I , ,, I I I I I I I 1 11 1 • 1 • 1 • •,. ' "' 1 1 1 '1 I

I
I .
',··
I

JOI
A TREIA SAPTAMANA DTJPA PASTI. ~

Din faptelel Sfintllor Apostoli cetire.


Cap. 8, Stih 26.

n zilele acelea, ingerul Domnului a grait catre


Filip, zicand: Scoala-te ~i mergi spre amiazazi, la ·
calea ce pogoara din Ierusalim in Gaza; aceasta
este pustie. ~i sculandu-se a mers; ~i iata un
~ I
1

barbat Etiopean famen, puternic al Candachiei,


.; imparatesei Etiopilor, care era preste toate vi-
. stieriile ei, care a fost venit sa se in chine in Ierusalim.
'I Si era intorcandu-se; ~i ~ezand in caruta sa, cetea pre
. proorocul Isaia. Iar Duhul a zis lui Filip: Apropie-te
~i te lipe~te de caruta aceasta. ~i alergand Filip, 1-a
auzit cetind pre proorocul Isaia ~i a zis: Oare, intelegi
[ f ~ celece cete~ti? Iar el a zis: Cum voiu putea, de nu
\~ . ¾£•. ma va povatui cineva ?· Si a rugat pre Filip de s'a suit
, ~i a ~ezut cu el. Iar locul Scripturii, care cetea, era acesta:
,.{~.' ,,<;;a_o oaie spre junghiere"S~a adus ~i ca _un mi~l inain!ea
~ celu1 ce-L tunde pre El, .fara de glas, a~a nu-~1 desch1de
,.I

? ,. gura Sa; intru smerenia Lui · judecata Lui s'a ridicat ~i


5) le) neamul Lui cine-I va spune? Case ridica dela pamant
, ~l.'M;. , vieata Lui". Si, raspunzand famenul, a zis lui Filip: Ro-
.. t;1 gu-te, pentru cine zice proorocul aceasta? Pentru sine
.r . ·
t..
sau pentru altcineva? ~i deschizand Filip gura sa ~i
.l incepand din Scriptura aceasta, a binevestit lui pre Iisu'S.
Q ; :j S! mergand ei prve ca!e, au v~nit la oarcea~e apa ; ~i a V

\~~ enul: Iata apa, ce ma op~e~~e~ a s~ n~ ma bo-


,1~
·~.- xo
f o . _~ o ~~ ~.. ~~
~~ <O
I '~ -- ~ -~ ~ -- -~ / ~ 6 . . .. 5J
tez ? Jar Filip a zis lui: De crezi din toata inima ta,
cu putinta este. Si· el raspunz_and, a zis:: ~red ca Hsu~
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. ~i a poruncit sa ste~
caruta; ~i s'au ·pogorit amandoi in apa- ~i Filip ~i fa:.
menul; ~i 1-a botezat pre el. Jar daca au ie~it ~in apa,
Duhul Dom,nului a rapit pre Filip ~i nu 1-a mai vazut
pre el famenul; ~i mergea in calea sa bucurandu-~e .


VIKEBI
A TREIA SAPTAMANA DUPA PASTJ.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 8, Stih 40, Cap. 9, Stih 1.
n zilele acelea, ·Filip s'a aflat in Azot; ~i tre.:.
cand, propoveduia in toate cetatile, ·pana a
venit el la Chesaria. Iar Saul inca sufland
cu ingrozire ~i cu ucidere impotriva ucenicilor
Domnului, a mers la Arhiereu ~i a cerut dela
el carti in Damasc la sin~goge, ca de ar afla .
pre vreunii cari · sa fie din calea aceea, ~i barbati
~i femei, legati sa-i aduca in lerusalim. Si mergand,
a, .fost cand s'a apropiat el de Damasc, fara de veste
a stralucit preste el lumina din cer; ~i cazand pre
pa1nant, a auzit glas, zicand lui : Saule, Saule, pentru
ce Ma gone~ti ? Si a zis: Cine e~ti, Doamne ? Iar
Domnul a zis lui: Eu sunt Iisus pre care tu gone~tL
Cu greu iti este tie · a lovi cu piciorul impotriva bol~
durilor. Si tremurand ~i spaimantat fiind, a zis: Doamne,
ce voe~ti sa fac? ~i Domnul a zis catre el: Scoala-te
~i intra · in cetate ~i se va spune tie ce trebuie tu . sa
.i foci. lar oamenii, cari mergeau pre, cale cu e~ a~ stat

f
~~ ~ /

\.v' ;~
~
<Cct?
• ~ . ~"'"""

'" " - - ~
~·=..

,C'Z'<.':c:b,'-,9'
~~
0
,-...__,...,,.,.,; ;,y
Q<:

<S: ~
~
0

--
" .~.~-,,..~--=_~:::--':::~
---,,,,.,.,,.,-r;,m;:i(·r~-r"D-_.. .,.,.,."'o~--- -~
·-=--~_:::=-::=~o:Y•._::::.;;::::;s.~~ ~-~.. ;-::::,_::;;..::::_:··_,~-._:--:;:,,-'-:'.::._.,,..,...,,~,...;,,.
,,.~~ -- -;..,...,..
. (.i .,.,,,..
~ -. f
I

f:? 0
·
• I ,;?, .................. ........ .............. ~.".?.~:.?~Y.~........ .......... '........ ...... ....... ..
I spaimantati, auzind glasul ~i pre nimeni vazand. ~i
,~! 0

· s'a sculat Saul dela pamant; ~i deschizandu-~i ochii


sai, pre nimeni nu vedea; ~i ducandu-1 de maini, I-au
adus in Damasc. ~i a fost trei zile nevazand; ~i nici
a mancat, nici a baut. ~i era . un ucenic in Damasc,
anuµie Anania; ~i a zis catre el Domnul in vedenie:
Anania. Iar el a iis: lata, eu, Doamne. · Jar Domnul
zise catre el: Scoala ~i mergi pre ulita ce se cheama
dreapta ~i cauta in casa lui Iuda pre Saul, anume
Tarsenean, ca iata, se roaga. ~i a vazut in vedenie
pre un barbat, anu1ne Anania, intrand ~i puindu-~i
mana pre el, ca .iara~ sa vada. ~i a raspuns Anania:
Doamne, auzit-am dela multi pentru barbatul acesta,
cate rele a facut sfintilor Tai in Ierusalhn; inca ~i aci
· are putere dela Arhierei sa lege pre toti cari chiama
1
, -\; ) i numele Tau. ~i a zis catre el Domnul: Mergi, ca vas
@ @J/ ales imi este Mie acesta, ca sa poarte numele Meu
6 , \ inajntea neamurilor ~i a imparatilor ~i a fiilor lui lsrail;
· ca Eu voiu ar<Ytta lui cate trebuie sa patimeasca el pentru
numele Meu. ~i a mers Anania ~i a intrat in casa·~ ~i
puindu-~i pre el mainile, a zis: Saule frate, Domnul
Iisus, care S'a aratat tie pre calea care veneai, :m'a
trimis ca sa vezi ~i sa te umpli de Duh Sfant. ~i in-
data a cazut de pre ochii lui ca ni~te solzi ~i a vazut
indata; ~i sculandu-se s'a botezat; ~i luand mancare
s'a intarit.

¥·-·-~- ----- ·----· . ,1,1--,..,,,.


A \J w

S.4.DIBA.T.&.-
A TRElA SAPTAMANA DUP.A PASTI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli tire. ~
.Cap. 9, Stih 19.
n zilele acelea, fost-a Saul cu ucenicii cari erau
in Dan1asc cateva. zile.' ~i indata in sinagoge a
propoveduit pre Hristos, ca Acesta este Fiul lui
Dun1nezeu. ~i se mirau t_oti ~eic_e auziau ~i ziceau:
~~ Au nu este acesta, celce a pradat in IerusalirIJ. pre
ceice chemau numele acesta, ~i aici pentru aceea
a venit, ca legati pre ei sa-i duca la Arhierei? Iar Saul
mai vartos se intarea ~i turbura pre ludeii ·ceice locuiau
in Damasc, dovedind ca Acesta este Hristos. ~i plinin-
du-se·zile rnulte, s'au sfatuit Iudeii sa-1 orrioare pre dan-
sul; ~is'afacutlui Saul cunoscut vicle~ugul lor; ~i paziau
portile ziua ~i noaptea, ca sa-1 omoare pre el. ~i luan.-
dn-1 pre dansul ucenicii noaptea, I-au slo bozit preste ,
zid, lasandu-1 intr'o co~nita. Iar daca a venit Saul in
Ierusalim, se ispite~ sa se lipeasca de ucenici; ~i toti
se temeau de el, necrezand ca este ucenic. Iar Var-
nava, luandu-1 pre el, 1-a adus la Apostoli ~i le-a spus
]or, cum a vazut pre D01nnul pre cale ~i cum ca i-·a
grait lui ~i in ce chip in Damasc cu indrazneala a
grait intru numele lui Iisus. ~i era cu ei intrand ~i
ie~ind in lerusalim ~i cu indrazneala vorbind intru · nu-
1nele Domnului Iisus. ~i graia ~i se pricea cu Elinii;
iar ei cautau sa-1 omoare pre el. Si daca au inteles
fratii, I-au dus pre el in Chesaria ~i I-au trimes in Tars.
Jar bisericile credincio~ilor prin toata Iudeea ~i Galileea
~.i Samaria aveau pace, intarindu-se ~i umbland intru
frica Domnului ~i intru mangaierea Duhului Sfant, se
immulteau~
32 APOSTOLUL
1 1 1 , 1 11 111 1 11· 1• 11 :· 1" 11 •1 •1 · 1 •· 11 •1· 11 1 111 ·1 11a 1 1 1 1 1 1 1 1 11u11 11111 11 111 1111 n 1 u 1 1• 11 111 111 t 11 1 11 1 '1 1111 111 111 11 11 1 " 1 11111 ,1 r1 1 • 1 11 •111 u 1 ,1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

\I

DUDIIKECA
A P.ATRA DUP.A. PASTI, A SLABANOGTJLUL
Prochimen, glasul al 3-lea:
Canlati Dumnezeului nostru, cantati. Stih: Toate neamuril~ ple-;niti cu
mainile, strigati lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
Din Fapt~le Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 9, Stih 32.

n zilele acelea, fost-a Petru, cercetand pre toti,


venit-a ~i la sfintii ce locuiau ·in Lida. ~i a aflat
acolo pre un om· oarecare anume Enea, de opt
ani zacand in pat, care era slabanog. ~i a zis
Petru lui: Enea, vindeca-te Iisus Hristos~ Scoa-
la-te ~i-ti a~terne tie. Si indata s'a sculat. ~i 1-au vazut pre
el toti ceice locuiau inLida ~i in Asarona, cari s'a intors
la Domnul. Iar in lopi era o ucenita, anume Tavita care
talcuindu-se se zice Caprioara; aceasta era plina de
.fapte bune ~i de milostenii ce facea. ~i a fost in zi--
lele acelea bolnavindu.. se ea, a murit; ~i scaldandu-o
a pus-o in foi~or. ~i aproape fiind Lida de lopi, uce-
nicii auzind ca Petru · este intr'insa, au trhnis doi bar-
bati la dansul, rugandu-1 sa nu pregete a veni pana
: · Ja ei. ~i sculandu-se Petru, a mers cu dan~ii ; ~i daca
· a venit el, 1-au dus in foi~or; ~i au statut inaintea lui
toate vaduvele plangand ~i aratand hainele ~i imbra-
camintele cate facea, fiind cu dansele Caprioara. ~i
I, scotand Petru pre toti afara, ingenuchind s'a rugat;
I ~i intorcandu-se catre trup, a zis: Tavita, scoala. Iar
ea ~i-a deschis ochii sai ~i vazand pre Petru, a ~ezut.
~i dandu-i ei mana o a ridicat pre ~i chemand
. APOSTOL UL 33
u 1 1 1 :1 1 1. 1 n 1 11 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1. 11, 11 111• 1 1 1 1 1 1 11,,., ,,1 .. 1 . 1 , 1 ,1 0 1 1 1 , 11 1 1 ·11 · 1 ,1 1 ·1 1 11 , ., 1 111 11 1 11 111 1,1 11 1 111 11 ,,. , , ., 1 11111 1 1 11 11 1 11 1 r1 11 1, 1 , 1 11 1 11 1 r 1 111 " l " l l l lt l ll l 'l l ' l , l ' l ll l l l •l . l l l ' l l .! l l l ' l l l l t' l ,l l l l

pre sfinti ~i pre vaduve, o a <lat pre ea vie. Si s'a


auzit aceasta · pri,:i toata Iopi ~i multi au . crezpt in
Domnul. .

LURI
A PATRA SAPTAMANA DUPA PASTI. . ~

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 10, Stih 1.
n zilele acelea, era un barbat oarecare in Chesaria,
cu numele Cornilie, suta~ din ceata ce .se chiarna
ltalieneasca., cucernic ~i temator de Dumnezeu cu
toata casa lui ~i facand milostenii multe poporului
~i rugandu-se lui Dumnezeu deapururea. Acesta a
vazut intru vedenie, aievea, ca la al nuualea ceasdin.
zi, pre ingerul lui Dumnezeu intrand catre el ~i zicand Jui:
Cornilie. Iar el cautand spre dansul ~i infrico~indu~se
a zis: Ce este, Doamne? Si i-a zis lui: Rugaciunile tale
~i n1ilosteniile .tale s'au suit intru pomenire inaintea
· · · lui Dumnezeu. ~i acum trimite in lopi ~i chiama pre
oarecare Simon ce se nume~te Petru. Acesta gazdue~te
la oarecare Simon, curelar, caruia ii este casa langa
mare; acesta va spune tie ce trebuie sa faci. ~i daca
s'a dus ingerul care graia cu Cornilie, chemand pre
doi din slugile sale ~i pre un osta~ cucernic din cei
ce--i slujia lui ~i povestindu-le lor toate, i-a trimis in
I Iopi. Iar a doua zi mergand ei pre cale ~i de cetate
apropiindM-se, s'a suit Petru in casa de sus sa se
roage in ceasul al ~aselea. Si foarte flamanzind, vrea
sa guste; ~i gatind ei, cazut,;a preste dansul uimire
~i a vazut cerul deschis ~i pogorindu-se preste el un
vas ca o masa de panza mare, in patru cornuri legat
~i lasandu-se jos pre pamant; intru care erau toate
34 APOST OLUL
11 11 1 11 11 11 <11 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I II 11 t 11 1 ! 1 1 1 1 1 , l •' l l l 1 11 1 1 1 1 1 1 ' 1 '" 1 ' 1 ' 1 11 1 111 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 11 1 ' 1 11 1 ' 11 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 11 !11 I I 1111 '111111111111111 I I l l ' I I

cele cu cate patru picioare ale pamantului ~i fiarele


~i celece se tarasc ~i pasarile cerului. Si s'a facut
· glas catre el: Sculandu--te, Petre, junghie ~i mananca.
Iar Petru a zis : Nicidecum, Doamne, ca niciodata n'am
mancat tot ce este spurcat sau necurat. ~i glasul iara~i
a doua oara catre el zice: Celece Dumnezeu a cu--
ratit, tu nu le spurca. Si aceasta s'a facut de trei ori
~i iara~ s'a ridicat vasul la cer.

1'I A.BT I
A PATRA SAPTAMANA DlTPA PASTI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire. '
Cap. 10, Stih 21.

~~~"' n zilele acelea, pogorindu-se Petru catre barbatii


cei trimi~i dela Cornilie catre el, a zis: Iata, eu
sunt pre care cautati; ce este pricina pentru care
ati venit? Iar ei au zis : Cornilie suta~ul, barbat
drept ~i temator de Dumnezeu ~i marturisit de tot
neamul Iudeilor, raspuns a luat dela inger sfant, sa
te cheme .pre tine la casa lui &i sa auda graiuri dela tine.
Deci, el chemandu--i in launtru pre ei, i--a ospatat. Iar a
doua zi Petru a ie~it cu ei; ~i unii din fratii cei din
Iopi a mers cu dansul; ~i in cealalta zi a intrat in Che--
saria; iar Cornilie era a~teptandu-i pre ei, chemandu--~i
impreuna rudeniile sale ~i prietenii cei iubiti. Si a fos~
cand era sa intre Petru, 1-a intampinat Cornilie, ~i
cazand la .picioarele lui, i s'a inchinat. Iar Petru 1-a
ridicat pre el zicand: Scoala-te, ~i eu insumi om sunt.
~i vorbind cu el, a intrat ~i a aflat pre multi cari se
adunasera. Si a zis catre ei: Voi ~titi, ca nu se cu-
-vine barbatului Iudeu sa se lipeasca ·sau sa se apropie
catre eel de .alt neam; ~i mie Dumnezeu mi-a aratat,
APOSTOLUL 35
ll l ll l '! l " l !l l ll l !l l :i l ll l ·, r , 1 <> 111 " 1 Hl i l l' l ' l 'l l 1 l l'. l ' l ' l !l f l 11 1 1 ' 1 l l ' l l l ' l )I . I I 11 l l l f l l"I I I l '' I Ill I llll I I 1 ·• 1 u 1 ·:1 •1 1 1 · 1 ·1 1 , , .. , 1· 1 lit l l li l , 1 111 1111 ' 1 " 1 11 11 1 11 '1 1 11 1 ': 1 11 1 • 1 :· 1 ·· 1 ·• 11 • 1 ·1 1 11 1 1

ca pre nici un om sa nu zic spurcat sau necurat.


Drept aceea ~i fara indoire am venit fiind chemat.
Deci va · intreb: Pentruce pricina m'ati chen1at? ~i
Cornilie a zis : Din ziua patra pana in ceasul acesta
eram postindu-ma ~i intr'al noualea ceas rugandu-ma
in casa mea, iata un barbat a statut inaintea mea in
haina luminata, ~i . a zis: Cornilie, auzitu-ti-s'a ruga-
r.iunea. ta ~i milosteniile tale s'au pomenit inaintea
lui Dumnezeu. Trimite dar in Iopi ~i chiama pre Shnon,
ce se nume~te Petru; acesta gazdue~te in casa lui
Simon curelarul, langa mare ; care daca va veni, iti
va spune tie. Deci, numai decat a1n trimis la tine ~i
tu bine ai facut ca ai venit; acum dar noi toti inaintea
lui Dumnezeu stam, sa ascultam toate 'cate sunt po-
runcite tie dela Dumnezeu.

BIERCJUBI ,

A PATRA SAPTAMANA DUPA PASTI, LA


INJUMATATIRE.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 14, Stih 6.
zilele acelea, fugit-au Pavel $i Varnava la ceta-
11
ti1e Licaoniei, la Listra ~i la Dervi ~i in tinutul de
prinprejur ~i acolo erau bine vestind. ~i un barhat
oarecare in Listra, neputincios la picioare, ~edea,
~chiop din pantecele maicii sale fiind, care nici-
odata nu umblase. Acesta asculta pre Pavel cand
graia; care cautand la el ~i vazand ca are credinta a se
n1antui, a zis cu 1nare glas: Scoala pre picioarele ta] e drept.
~i a sarit ~i urnbla. Iar n1ultimea vazand ceeace a fa.-
cut Pavel, ridicat-au glasul lor licaone~te, zicand: Dum-
36 APOSTOLUL
1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I Ill I I Ill I Ill I Ill I I I I t i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 I I I l l l l l tl t n l 1 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

"
nezeii asemanandu-se oamenilor s'au pogorit la noi. Si
numiau pre,Varnava Die, iar pre Pavel Ermi; de vreme
ce el era pov{ltuitorul cuvantului. Iar preotul lui Dia,
celce era inaintea cetatii lor, tauri ~i cununi inain~
tea portilor aducand impreuna cu multimea vrea sa
le faca jertfiL ~i auzind Apostolii Varnava ~i Pavel, ru-
pandu-~i hainP1e lor, au sarit in multime strigand ~i zi-
cand: Oamenilor~ pentruce faceti acestea? Si r~oi oa-
1neni suntem asemenea patima~i ca ~i voi, cari bine-
vestim voua, ca sa va intoarceti dela aceste de~arte
spre Dumnezeul eel viu, Carele a fa.cut cerul ~i pa- · ,.,.,._.;,-_., .,._
rnantul ~i marea ~i toate celece sunt intr'insele; Carele
111tru nea1nurile cele trecute a lasat toate neamu-
rile sa umble in ca.He lor, insa nu S'a lasat pre · Sine
nen1arturisit, ca bine facand, din cer a dat noua ploi
~i timpuri roditoare, ump land de hrana ~i de ·veselie
inimile noastre. Si acestea zicand, abia au potolit mul-
timea ca sa nu le jertfeasca lor.
:. .

JOI
A PATRA SAPTAMANA.,DUPAPASTI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire. ·
Cap. 10, Stih 34.

n zilele acelea, deschizandu-~i Petru gura, a zis:


Cu adevarat cunosc ca Dumnezeu nu cautain fata, 1
ci in tot neamul; celce se teme de El ~i face dr.ep-
tate, primit este la Dansul. Cuvantul care 1-a. tri-
i · _ . mis fiilor lui Israil binevestind pace prin Iisus
--- Hristos: Acesta este Domn al tuturor. Voi ~titi cu-
vantul ce s'a facut prin toata Iudeea incepand din
Galileea, dupa botezul care 1-a propoveduit loan,
. Al'0ST0LUL 37
11 l !1 , 11 i 11 1 11 • 111 u 1 11 • n • :1 1 11 , 111 u tn1 11 1 111 n 1 n 1 11 • 11 1 11 1 111 111 n 1 11 1 111 ;i 1 ,11 ,1 1 11 1 111 1111.• 1, 1 1, 1 u .1 n 1 1: 1 11 1 11 1 1. 1 t. 1 111 111 11 1 11 1 n 1 111.11 1 1 111 111 1:1 1.1 ,1 1 1 1 111 n 1 , 1 . 1 .1 , 1 1, 1 1 1 1 1 a 1 , 1 n 1 · 1 ii 1 n n t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 , 1 ., 1 • 1 ., 1

pre Iisu·s eel din Nazaret, cum L-a uns pre El Dun1-
nezeu cu Duhul Sant ~i cu putere; Carele a ·umblat
binefacand ~i vindecand pre toti cei impresurati de
diavolul, ca Dnmnezeu era cu Dansul. Si noi suntem
marturii pentru toate cate · a facut ~i. in tinutul Iudeilor
~i in Jerusalim; pre Carele L-au omorit spanzurandu-L
pre lemn. Pre Acesta Dumnezeu L-a inviat a treia zi,
L-a facut aratat, nu la tot poporul, ci noua marturiilor
celor de mai inainte randuite dela Dumnezeu, care am
1nancat ~i am baut impreuna cu El, dupa ce a inviat
din morti. Si a poruncit noua sa propoveduim po-
porului ~i sa marturisim, ca El este eel randuit dela
Dumnezeu Judecator viilor ~i mortilor. De Acesta toti
proorocii marturisesc, ca iertarea pacatelor va lua prin
numele Lui, tot celce va crede intru Dansul.

Vl!fERI
A PA.TRA SAPTAlVlANA DUPA PA~TI
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 10, Stih 44.
n zilele acelea, graind Petru cuvintele acestea, a
cazut Duhul Sfant preste toti ceice auzeau cu-
S'°
HtJ
m;J,,IIF\~1.11

1llllW vantul. Si s'au spaimantat credincio~ii cei din


taierea imprej ur cati venisera cu ·Petru, caci ~i
preste neamuri darul Duhului Sfant s'a varsat; .
pentruca ii auzea pre ei graind in limbi ~i sla-
vind pre Durn.nezeu. Atunci a raspuns Petru: Au doa~a
poate cineva a opri apa, ca sa nu se boteze ace~tia,
cari au luat Duhul Sfant ca ~i noi? ~i le-a poruncit lor
sa se boteze in numele Do_mnului. Atunci I-au rugat
pre el sa ramaie la dan~ii cateva zile. Si au auzit A-
postolii ~i fratii, cari erau in ludeea, ca ~i neamur
38 APOSTOLUL
1 1 ., 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 •1 1 11 1• 1 1, , ·• 1 11 1• 1 ': 1 • 1 11 1: 1 ·11 l ' l 'l l ' l " t :1 11: t :! l 'l l ll l ll l ll l l! l l! l ll l il l l. f 'l l !I I II II Jl !; III I U l " l , l " l t ' l l ' l ' ll /l l il l ' "l , I I I I I I II I Ill I llll' l l l ' l l l: I I

rile au primit cuvantul lui Dumnezeu. ~i cand s'a suit


Petru in Ierusaliin, se priceau cu el cei din taierea
imprejur, zicand: Ca la barbati netaiati imprejur ai intrat
~i ai ma.neat cu ei. ~i incepand Petru le-a spus lor
pre rand zicand: Eu eram in cetatea lopi rugandu-ma,
~i am vazut intru uimirea mintii vedenie, pogorindu"se
un vas ca o masa de panza mare in patru cornuri,
lasandu-se jos din cer, ~i a venit pana la mine; in care,
cautand, luam seama ~i am vazut cele cu cate patru
picioare ale pamantului ~i fiarele ~i celece se tarasc,
~i pasarile cerului. ~i am auzit glas zicand mie: Scu-
landu-te, Petre, junghie ~i mananca. ~i am zis: Nicide-
cum, ·ooamne, ca tot ce este spurcat sau necurat nici
odinioara n'a intrat in gura mea. ~i mi-a raspuns
rtiie glasul al doilea rand din cer, zicand : Celece
Dumnezeu a curatit, tu nu le spurca. ~i aceasta s'a
facut de trei ori ~i iara~ s'au ridicat toate la cer.

A - -
SA.BB.&T .A.
A PATRA SAPTAMANA DUPA PASTI.
.,,
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetir~.
Cap. 12, Stih 1.
n vre1nea aceea, pus-a Irod imparatul mainile
ca sa faca rau unora din cei din biserica. Si
a ucis pre Iacov, fratele lui loan, cu sabia. $i ,
vazand ca placut este ludeilor, a adaus a prinde
~i pre Petru ( ~i era zilele azimilor); pre care
~i prinzandu-1, 1-a bagat in ten1nita, dandu-1 la
patru capetenii, cu cate patru osta~i, ca sa-1 pazeasca
pre el, vrand dupa Pa~ti sa-1 scoata la popor. Deci,
APOSTOLUL 39
l " l l l, 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1., 1 1111 , 11.1 ,11 1111 , , 111 , 1 •1 11· 1 •1 1111 , 1 1111 1111 111 ;1 1 11 1111 11 1 11 1 ·11•. 11 11 1 1 1 1, 111 . 111 11111: 11 1,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1

Petru se pazia in temnita ; iar rugaciune se . facea


neincetat dela biserica catre Dumnezeu pentru dansul.
Iar cand vrea sa-1 scoata pre el Irod, in noaptea a'"'.
ceea, era Petru dormind intre doi osta~i, legat cu
doua lanturi, ~i pazitorii inaintea u~ii paziau temnita.
~i iata i_ngerul Domnului a venit ~i lumina _a stralucit
in casa; ~i lovind in coaste pre Petru, 1-a de~teptat
pre el, zicand: Scoala-te curand. ~i au cazu! lanturi~e
din mainile lnL ~i a zis ingerul catre el: Incinge-te
~i te incalJa cu incaltamintele tale. ~i a .facut a~a. ~i
a zis lui: Imbraca-te 1n haina ta ~i vino dupa mine.
~i ie~ind merge~ dupa el; ~i nu ~tia ca este adevarat
aceea ce se facea prin inger, ci i-se parea ca yedenie ·
vede. ~i trecand streaja cea dintaiu ~i cea de a doua,
a venit la poarta cea de fier, ce ducea in cetate, care
singura s'a deschis lor ; ~i ie~ind au trecut o ulita; ~i
1ndata s'a dus ingerul dela el. ~i Petru viindu-~i intrt1
sine a zis : Acum ~tiu cu adevarat, ca a trimes Domnul
pre ingerul Sau ~i m'a scos din mana lui Irod ~i din
toata a~teptarea poporului Iudeilor.

.., - A
V

DUlYIIREOA
A CINCEA DUPA PASTI A S.AMARINENCEI
Prochimen, glasul al 4·lea: -
Cat s'au slavit lucrurile Tale, Dottmne, toate intru intelepciune le-ai facut.
Stih: Binecuvinteaza suflete al meu pre Domnul, Doamne, Dum-
nezeul meu, slavitu-Te-ai foarte.

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 11, Stih 19.
n zilele acelea, Apostolii ceice s'au risipit pentru
turburarea ce s'a fa.cut pentru Stefan, au trecut
pana la Fenichia ~i la Chipru ~i la Antiohia,
nimanui graind cuvantul, fara numai Iudeilor. ~i
erau unii dintre ei barbati Chiprieni ~i Chirineni,
cari intrand in Antiohia, graiau catre Elini, bine-
vestind pre Domnul Iisus. ~i era mana Domnului cu
ei; ~i mult numar crezand, s'au intors la Domnul. ~i s'a
auzit cuvantul pentru · dan~ii in· urechile bisericii· cei
din Ierusalim; ~i au trimis pre Varnava sa mearga
pana la Antiohia. Care mergand ~i vazand darul lui
Dumnezeu, s'a bucurat ~i indemna pre toti ca intru
vointa ~ inimii sa petreaca intru Domnul, ca era
barbat bun ~i plin de Duh Sfant ~i de credinta ; ~i
s'a adaus popor mult la Domnul. Si a mers Varnava
1n Tars, sa caute pre Saul; ~i aflandu-1, 1-a dus in
· Antiohia. Si a fost un an deplin de s'au adunat ei
in biserica ~i au invatat popor mult, ~i s'au numit,
intaiu in Antiohia ucenicii cre~tini. Iar in zilele acelea
s'au pogorit din Ierusalim prooroci in Antiohia. ~i scu-
APOSTOLUL 41
• • • •, , , 11 11 1 1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 ,, 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,11, 1 1 1 1 ; f n l , l 'i l l l l ' I r, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I l l I l l I I

landu-:se -: unul dintre :dan~ii, anume Agav, insemria


prin ·Duhul, ca foamete mare va sa ·fie in toata
lumea; care a ~i [ost in zilele lui Claudie Chesarul.
Iar ucenicii, dupa cum cine avea, au hotarit a trimete
ajutor fratilor celorce locuiau in Iudeea; ceeace au
~i facut, trimitand la cei batrani prin mana lui Varnava
~i a lui Saul.

LURI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA PA~TI
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 12, Stih 12.
· ;;- n zilele acelea, luand aminte Petru, a venit la
casa Mariei, maicei lui loan, ce se chema Marco,
unde erau multi adunati, facand rugaciune. ~i ba-
tand Petru in u~a portii, a mers . o slujnica sa
,, asculte, al careea nume era Rodi. Si cunoscand
glasul lui Petru, de bucurie nu a deschis u~a, ci
alergand inlauntru a spus ca Petru sta inaintea portii.
Iar ei au zis catre dansa : Au, ai inebunit? Iar ea
intarea ca a~a este. ~i ei ziceau : Ingerul lui este. Iar
Petru nu inceta batand; ~i deschizandu-i, I-au vazut
pre el ~i s'au spaimantat. ~i facandu-le cu mana sa
taca, le-a povestit lor in ce chip Domnul 1-a seas pre
. el din temnita; ~i a zis: Spuneti lui Iacov ~i fratilor,
acestea. ~i ie~ind s'a dus intr'alt loc.
42 APOSTOLUL
t' l ' \l ;l l i l l' l : ' 1 ' 1 . 1 I I 1 " 1 , 1 11 I I J I I 1 .11 11 ' 1 I 1 , 1 I I I 1 1 1 1 11 1 11 11 1 !1 1 l l l l! l lll lJ.I II I II I UI II I U,l ll l ll l Ul !l l :11 11 1 1 1 11 1 111 , l ll l u l ll ' l l l '!I HJ ll l! ll lll l.l ll l lll ll l ' ll lt l lf l lll ll l ll l 'i l '. 1 1 1 11 1 111 Ul ll l l1 1 1!1 1!1 11 1 111 <1 'll ll l :: I

.
BJLBTI
~A ~CINCEA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
,.. Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 12, Stih 25.
n zilele acelea, Varnava ~i Saul s'au intors din
Ierusalim la Antiohia, plinind slujba, luand im-
preuna .~i pre loan, celce se chema Marco. ~i
erau oarecari la biserica cea din Antiohia,
prooroci ~i invatatori, Varnava $i Simon ce se
chema Niger ~i Luchie Chireneanul ~i Manain,
care era crescut impreuna cu lrod eel. preste a patra
p&rte stapanitor ~i Saul. ~i slujind ei . Domnului ~i
postin~u-se, a zis Duhul Sfant: Osebiti mie pre
Varnava ~i pre Saul, la lucrul la care i-am chemat
pre ei. Atunci postind ~i rugandu-se ~i puindu-~i 'pre
ei rnainile, i-au slobozit. Deci ei trimi~i fiind de Duhul
Sffint, s'au pogorit in Selevchia ~i de acolo au .mers
½U corabia la Chipru. ~i viind in Salamina vesteau
_cu vantul lui Dumnezeu in sinagogele ludeilor; ~i aveau
~i pre loan sluga. ~i strabatand ostrovul pan a la Paf,
au aflat pre oarecare vrajitor, prooroc mincinos, iudeu,
·caruia era numele Variisus, care era in1preuna cu dre-
gatorul Serghie Pavel, bar bat invatat; acesta chemand
pre Varnava ~i pre Saul, poftea sa auda cuvantul lui
Dumnezeu. Iar Elima vrajitorul (ca a~a se talcue~te
numele lui) sta impotriva, · cautand sa intoarca pre
dregatorul dela credinta. Iar Saul (celce se zice ~i
Pavel) umplandu-se de Duh Sfant ~i cautand la el,
a zis: 0 plinule de toata viclenia ~i de toata rautatea !
Fiul diavolului ! Vrajma~ a toata dreptatea ! Nu vei
inceta rasvratind caile Domnului cele drepte? ~i acum
.; APOSTOLUL · 43
ll l :i l 'l l !! l l: l !l l fl l , l ! llll l l ( l l! l \' l , 1 '·11. 1 ;· 1 1 1• 11 . l t l ,1 i 1 1 ,t . l Ill f " l l l l 1 I Jl ! ll"l li l ll l /' I I I I I I I I I l l. 11111111111 I l l I l l , I I I I I I l l l l" l , l ' l l l ' l l ,• I I I

iata man~ Domnului preste tine, ~i vei fi orb, nevazand


soarele pana la o vreme. ~i indata a cazut preste el
ceata ~i intunerec; ~i umbland imprejur, cauta povata.
Atunci vazand dregatorul ceeace se facuse, a crezut,
mirandu,,se de invatatura Domnului.

BIERCURI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din Faptele Sffntilor Apostoli cetlre.
Cap. 13, Stih 13.
n zilele acelea, plecand dela Paf, Pavel ~i
ceice erau cu dansul, au venit in Perghia Pam-
filiei; iar loan despartindu..;se de dan~ii, s'a
intors in Ierusalim. ·1ar ei trecand din Perghia,
au venit in Antiohia Pisidiei, ~i intrand in si-
nagoga in ziua sambetelor, au ~ezut; ~i dupa
cetirea legii ~i a proorocilor, au trimis mai marii
sinagogei la ei, zicandu-le: Barbati frati, de este intru
voi cuvant de invatatura catre popor, vorbiti. ~i scu-
landu-se Pavel ~i facandu-le cu · mana, a zis: Barbati
lsrailteni ~i cari va temeti de Dumnezeu, ascultati:
Dumnezeul poporului acestuia, al lui Israil a ales, pre
parintii no~tri ~i pre popor 1-a inaltat, cand era nemer-
nic in pamantul Eghipetului ~i cu brat inalt i-au scos
pre ei dintr'insul. Si in patruzeci de ani au rabdat obi-
ceiurile lor in pustie. ~i pierzand neamuri ~apte in pa-
mantul lui . Hanaan, le-a dat lor intru mo~tenire -pa-
mantul lor. ~i dupa acestea, ca la patru sute ~i cincizeci
de ani, le-a dat lor judecatori pana la Samuil proorocul.
~i dupa aceea au cerut imparat ~i le-a dat Dum-
nezeu lor pre Saul, fiul lui Chis, barbat din semintia lui ·,
44 APOSTOLUL
111' 11 ,1 1 1 ! 1 1 1 1 1, 11 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 111111 •, 1 111111 11 1 11 1 :1 1 111 ,, 1 •. 1 . 1 ,. 1 .. 1 1. 1 , 1 ,11, 1 , 1 . 1 .1 .. 1 ,1111, 1 . 11 . 1 • • • . • • • •• • • . • •• • • •• • •• • • • • , 1

Veniamin, ani patruzeci. ~i schimbandu-1 p.re el, le-au ri-


dicat lor pre David sa le fie imparat, pentru care a
~i zis marturisindu-1: ,, Aflat-am pre David al lui Iesse,
barbat dupa inima Mea, care face toate voile Melec'.
·I Din samanta acestuia, Dumnezeu, dupa fagaduinta, a
ridicat lui Israil mantuitor pre lisus, mai inainte pru-
poveduind loan, inaintea fetii venirii Lui, botezul p.9-
caintei ·Ia tot poporul Lui Israi1. ·

I
JOI
I '

A. CINCEA- SAPTAMANA DUPA PASTI __ >

Din Faptele SfinJilor Apostoli cetire,


Cap. 14, Stih 20.
n zilele acelea, mers-au Pavel impreuna .cu
Varnava in Dervi ~i bine vestind cetatii aceleea
~i invatand pre multi, s'au intors in Listra ~i in
Iconia ~i in Antiohia, intarind sufletele uce-
nicilor ~i rugandu-i sa ramana in credinta ~i
cum ca prin multe necazuri se cade noua a
intra intru Imparatia lui Dumnezeu. Si hirotonindu-le
lor preoti pre la toate bisercile, rugandu-se cu posturi,
i-au incredintat pre ei Domnului, intru carele crezusera.
~i trecand Pisidia, au venit in Pamfilia; ~i graind in
Perghia cuvantul, s'au pogorit in Atalia. Si de acolo au
1ners cu corabia in Antiohia, unde erau dati Darului
1ui Dumnezeu, spre lucrul care I-au plinit. Si viind ~i adu-
nand biserica, au vestit cate a facut Dumnezeu cu ei,
~i cum ca au deschis neamurilor u~a credintei. Si au
petrecut acolo nu putina vreme cu ucenicii. Si oarecari
pogorindu-se din Iudeea, invatau pe frati, ca: de nu va veti
taia imprejur, dupa randuiala lui Moisi, nu veti putea
APOSTOLUL 45
1: t 111 r 1 :1 1:· 1,· 1: 1,'. l " l !' l r1 1 ;: 1:1 1u1 1, 1 1: 111 11 1 ,1 1·1 u1,1 111 1:11 1,1 . 1111 111 111 111 111 n1111 11 1111 111 11 111 11: 1" 1:: 111 1u1 n1 u111 r u1 u , 11 1i;11 11 11 .111 1 .. 1 1 •• , .. , .. , 1, 11, 1 ;111,.. 1 .1 ,, .. 1 ; 11 ;, 1 111 ;: 1 r 111 1;.1·: 1-.1·: 1· 1" 1·11·\l '. I 11: 11:1 ·, .. 1: 1 . 1 ::1 : :. , : ::,
1 1 1 1 1 111

·s a va mantuiti. Deci ·facandu-se pricire eyi intrebare


nu putina catre ·.Pavel. eyi Varnava impotriva acelora,
au randuit sa se suie Pavel eyi Varnava eyi altii oare-
cari dintre ei la Apostoli eyi la presviteri in Ierusalim,
pentru intrebarea aceasta. Deci ei, trimieyi fiind de bi-
serica, au trecut prin Fenichia eyi Samaria, povestind
de intoarcerea neamurilor; eyi faceau bucurie mare tutu-
ror fratilor. ~i daca au venit in Ierusalim, au fost primiti
de biserica ~i de Apostoli eyi de batrani eyi au vestit cate
a fa.cut Dumnezeu cu daneyii. ·

VINE BI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA PASTI

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 15, Stih 5.
n zilele acelea, s'au sculat oarecari din cei din
eresul fariseilor, cari crezusera, zicand, ca trebuie
a-i taia imprejur pre ei ~i a le porunci sa pazeasca
legea lui Moisi. ~i s'au adunat Apostolii ~i presvi-
(lf(B.~
terii sa vada de cuvantul acest.a. ~i multa intre-
bare facandu-se, sculandu-se Petru a zis catre ei:
Barbati frati, voi eytiti, ca din zilele cele mai dina-
inte Dumnezeu intre noi a ales, ca prin gura mea sa
auda neamurile cuvantul Evangheliei eyi sa creada.
~i cunoscatorul de inimi Dumnezeu le-a marturisit
lor, dandu-le lor Duhul Sfant, ca eyi noua; eyi nimic
n'au osebit intre noi eyi intre ei, cu credinta curatind
inimile lor. Acum dar, ce ispititi pre Dumnezeu, a pune
jug pre cerbicea ucenicilor, care nici parintii noeytri,
nici noi n'am putut sa-1 purtam? Ci cu darul Domnului
46 APOSTOL UL
, 1 1 , 11' 1 1 , 1 1 1 I I 1 1 1 I I . I . I I l ' f ' l ' l l ' l •l , 1 , 1 ,1 1 ,l l '' I 1 , ,1 1;1 ,1 1!"1 111: 1 .. 1 l l' l ! FI l 'l l ll ' ll llt l i ll ll l l, l il l '' l l' l li l ll l !lf'. , l lf " l '• l ,! I 1 , 1 : t ' ll l' l ai l il , I l tl l ll ." 1!· 1 ' 11 :1 1 111.i l l' l ll ,I I IJ I IT l ll l ll l ,. f lf l il l l! l ll l ll l l! l il

nostru Iisus ·Hristos credem ca ne vom mantui, ca ~i


aceia. Si a ·ta.cut toata multiinea ~i asculta pre Varnava
~i pre Pavel, cari povesteau cate semne ~i minuni
a fa.cut Dumnezeu intru neaniuri printr'in~ii.

A V -
SA.MBA.'I'A
A CINCEA SAPTAMANA DUPA PASTI.
I,
Din f aptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 15, Stih 35.
n zilele acelea, Pavel ~i Varnava se zaboviau
in Antiohia, invatand ~i binevestind impreuna
~i cu altii multi cuvantul Domnului. Jar dupa
cateva zile a zis Pavel catre Varnava: Intorcan-
du-ne, sa cercetam pre fratii no~tri prin toate
cetatile in care am propoveduit cuvantul llom-
nului, cum petrec. Si Varnava voia sa ia impreuna
pre loan ce se chema Marcu; iar Pavel zicea, ca pre
celace s'a despartit de ei din Pamfilia ~i n'a n1ers
cu dan~ii la lucru, sa nu-1 ia impreuna. Drept aceia
s'a fa.cut imperechere intre dan~ii in cat s'au despartit
ei unul de altul. ~i Varnava luand pre Marcu a mers
cu corabia in Chipru. Iar Pavel alegand pre Sila s'a
dus, dandu-se harului lui Dumnezeu de catre frati.
Si umblau prin Siria ~i Chilichia, intarind bisericile.
. APOSTOLUL 47
ut :•t ' ll " l ' l ' ll ' l ' l l l ' l ' l l ' t l : t r l " l l " l l ' l rt " t :· 11 ,· 1 · 1 1• 1 •1 11 1 •· 1 " 1 : 1 1 1 1•1 11 1 " 1 1• 1 · 1 " t 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 a 1 111 11 1 u 1 1,1 111 111. ,1 n 1 11 1 11 1 1:1 1. 1 :1 1 u 1 11 1 11 1 111 111 11 1 11 1n1 ·11 n 1 . 1 111 :1 1 11 u1 11 1 1:1 n 1 u 1 11 1 1:1 .1 1 .. 1 1 , 1 , 1 11 1 ·•1 :11 1 1 1 1

DUMIRECA
A SASEA DUPA P ASTI, A ORBULUI.
- , Pi:ochimen, glasul al ~~lea :, _ 1 . : .. " : ..)
Tu, Doamne, ne vei pazl pre noi ~i ne vei apara de neamul acesta
in veac.
Stih: Mantue~te ..ma, Doamne, ca a lipsit eel cuvios. Ca s'au impu·
tinat adevarurile dintre fiii oamenilor.
Din Faptele Sflntilor Apostoll cetire.
Cap. 16, Stih 16.
n zilele acelea, a fost, cand mergeam noi Apos . .
tolii la rugaciune, o slujnica, avand duh pitonicesc,
ne-a intampinat pre noi, care multa dobanda
aducea stapanilor sai vrajind. Aceasta, urmand
pre Pavel ~i noua, striga zicand: Ace~ti oameni
robii lui Dumnezeu Celui de sus sunt, cari ves-
tesc noua calea mantuirii; ~i aceasta facea in multe
zile. Iar suparandu-se Pavel ~i intorcandu-se a zis
duhului: Poruncescu-ti tie, intru numele lui Iisus Hristos,
sa ie~i dintr'insa, ~i a ie~it intr'acel ceas. Si vazand
stapanii ei ca s'a dus nadejdea ca~tigului lor, prin-
zand pre Pavel ~i pre Sila, i-au dus in targ la cei
mai mari; ~i ducandu-i pre ei la voevozi, au zis:
Ace~ti oameni turbura cetatea noastra, Iudei fiind,
~i vestesc obiceiuri care nu este slobod noua a le
primi, nici a le face, Romani fiind noi. Si s'a ridicat
poporul asupra lor, ~i voevozii, rupandu-le lor hainele,
au poruncit sa-i bata cu toiege. Si multe lovituri dan-
du-le lor i-au bagat in temnita poruncind temnicerului
prea bine sa-i pazeasca pre ei. Gare, luand o porunca j;;,· 0.
ca aceea, i-a pus pre ei in temnita cea mai din la- 1:½f
untru, ~i picioarele lor le-a bagat in butuc. Iar in mie- <~
~
48 APOSTOLUL
111 u 1 111 11 1111 1:1 u 1 1• 1 :1111 · :11 ·1 1 1 t, 11 • t · 1 ,1 .1 .1 •. 1u 1, 1 11 •• 1 1 1 1 1. 11 1 1 11 11 1 11 1, 11:,1 " 1 111111 111 111 111 111 .1 ,1 1111 11 " 1 111 1 1 11 1 1 1 1 ·111 •· 1 I l t . 1 • 1 1 1 1 1 1 11 .1 11 •1 .t I l l I l l l . 1111111111

zul noptii Pavel ~i Sila rugandu-se laudau pre Dum-


nezeu, ~i-i ascultau pre dan~ii cei legati. $i fara · de
I I
veste s'a facut cutremur mare cat s'au clatit teme-
liile- temnitei; ~i numai decat s'au deschis toate u~ile
~i legaturile tuturor s'au deslegat. Iar daca s'a de~tep-
tat temnicerul ~i a vazut deschise u~ile temnitei, sco-
tand sabia vrea sa se omoare, socotind ca au scapat
cei legati. Iar Pavel a strigat cu glas mare, zicand: Nici
·un rau sa nu-\i faci tie, ca toti suntem aici. $i cerand
lumanare, a sarit in launtru ~i tremurand a cazut ina-
intea lui Pavel ~i a lui Sila. $i scotandu-i pre ei afara
a zis: Domnilor, ce mi se cade sa fac · ca sa ma man-
tuesc? Iar ei au zis: Crede intru Domnul Iisus Hristos
~i te vei mantui tu ~i casa ta. $i i-au grait lui cu-
vantul Domnului ~i tuturor care erau in casa lui. $i
luandu-i pre ei intr'acel ceas al noptii i-a spalat de
ranele lor ~i s'a botezat el ~i ai lui toti indata~. ~i du-
candu-i pre ei in casa sa le-a pus masa ~i s'a bucurat
cu toata casa sa, crezand intru Dumnezeu.

LUNI
A SASEA SAPTAMANA DUPA PA$TI
· Din Faptele Sfinti1or Apostoli cetire.
Cap. 17, Stih 1.

n zilele acelea, Pavel ~i Sila, trecand prin Am-


fipole ~i Apolonia au venit in Tesalonic, unde
era sinagoga Iudeilor. $i dupa obiceiul sau
Pavel a intrat la ei ~i in trei Sambete s'a intrebat
. cu ei din scripturi, dovedind ~i aratandu-le, ca
se cadea lui Hristos sa patimeasca ~i sa in-
vieze din morti, ~i cum ca Acesta este Hristos Iisus, pre
care eu vestesc voua. $i unii dintr'in~ii au crezut ~i s'au
insotit cu Pavel ~i cu Sila ~i multime multa din Elinii cei
cucernici ~i din femeile cele de cinste nu · putine. Iar
Iudeii cei necredincio~i, umplandu-se de pizma ~i luand
pre ni~te oameni rai din cei pro~ti ~i facand gloata, au
intaratat cetatea, ~i navalind asupra casei lui Iason,
cautau sa-i ·scoata pre ei la popor. Si ne aflandu-i pre ei,
trageau pre Iason ~i pre unii din frati la dregatorii cetatii,
strigand: ca ceice au turburat toata lumea, ace~tia au
venit ~i aici, pre cari i-a primit Iason; ~i ace~tia toti
impotriva randuelilor Chesarului fac, zicand ca este alt
imparat, Iisus. Si au turburat pre popor ~i pre mai marii
cetatii, cari auziau acestea. Si luand cheza~ie dela Iason
~i dela ceilalti, i-au slobozit pre ei.

DIABTI
A SASEA SAPTAMANA DUPA PASTI
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire. ·
Cap. 17; Stih 19.

n zilele acelea, prinzand Ateneii pre Pavel, I-au


,j:;:ff~ dus la Areopag, zicand : Oare, putem a intelege
~~ ce este aceasta invatatura noua, care de tiIJ,e
se grae~te? Pentruca bagi in auzurile noastre
~~ ni~te lucruri straine; drept aceea voim sa ~tim
ce vor sa fie acestea (ca Atenienii toti ~i cei
straini cari mergeau acolo, la nimic alta nu se zaboviau,
fara numai a zice sau a auzi ceva nou). Si stand Pavel in
mijlocul Areopagului, a zis: Barbati Atenieni, intru toate
va vad pre voi ca ~i cum ati fi mai cucernici, pentruca
trecand ~i privind inchinaciunile voastre, am aflat ~i un
jertfelnic intru care era scris: ,,Necunos~utului Dum-
nezeu". Pre care dar necunoscandu-L voi II cinstiti, pre
00 MO~OWL
l • ' l l, l •J 1 1 1 a I I 1 •11 , 1 I I Id I . I f ' l . 11 ':1 ' ' 11 1 11 1 1 1 1 1" 1 1!1 , l .! l :: I I I I I 1 ,1 ' 1 ' 1 I I l " l :ll ':11 111 ' 1 " 1 ': 1· 1 I I 1 ' 11 ,1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 I I I 11 ' 1 I I l ' I I l ' f ' l , I I l ' l 1 ' ' 1 11

acesta eu M vestesc voua. -Dumnezeu care a facut


lumea eyi toate celece sunt intr'insa, acesta fiind Domnul
cerului ~i al pamantului, nu in biserici facute de n1aini
locueeyte; nici de maini omene~ti se sluje~te, lipsindu-i
ceva, ca ~i cum ar avea trebuinta de ceva, de vreme ce
El da tuturor vieata ~i suflare ~i toate; ~i a facut ,
dintr'un sange tot neamul omenesc sa locueasca preste
toata fata pamantului, a~ezand vremile cele mai inainte
randuite ~i hotarele locuinteilor, ca sa caute pre Domnul,
ca dbar L-ar simti pre El ~i L-ar .afla, macar ca nu este
departe de fiecare din noi; pentruca intru Dansul viem
~i ne mieycam ~i suntem. ,

(), <;; . ~J,lf

·1 '11EBCUB1
A SASEA SAPTAMANA DUPA PASTI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 18, Stih 22.

n zilele acelea, pogorindu-se Pave.I in Che-


saria, suindu-se ~i inchinandu-se adunarii, s'a
pogorit la Antiohia. Si ~ezand acolo catava
,!
' I
vreme s'a dus, trecand dearandul prin tinutul
! Galatiei ~i prin Frighia, intarind pre toti uce-
nicii. Iar un iudeu oarecare, anume Apolos,
alexandrean de neain, barbat me~ter la cuvant, a ve-
nit in Efes, puternic fiind intru scripturi. Acesta era
invatat calea Domnului, ~i fierband cu duhul, graia
~i invata cu deadinsul cele despre Domnul, ~tiind
numai botezul lui loan. Acesta a inceput a grai cu
indrazneala in sinagoga. Si auzindu-1 pre el Achila
~i Prischila, l'au luat ~i mai cu amaruntul i-au spus
APOS1'0LUL 51
a na u i ,:&11 i d 11 i 111 '! l 1·, .1, ,1 a .:, a i 1, u i ·ii " i • t ·.11:, :i 1i ··111 i ::l"i:.11.1:11 111 u1 111 1:1 1•1 u111 1:11::1 u1 ::11' 1111 111 n1u1 111 11 11: 11,111,11 111 •11 1 11 1 , •. , .. , .. , . , . , 1, 1 , .11 • •• • · I , .. ,.i 1 :1 111 1'1 : 1 " 1 111 11 1 •1 a 11 111 11 11.
1 111 1
, ,1a!1tu , , ,
11 111 11

lui calea lui Dumnezeu. ~i vrand sa treaca in Ahaea,


au scris fratii catre ucenici, indemnandu-i sa-1 pri-
measca pre el. Care merg 1.nd acolo, a ajutat mult,
cu harul, celorce crezusera, pentruca tare infrunta pre
Iudei inaintea poporului, aratandu-le din scripturi, ca
Iisus este Hristos.

JOI
. -
A $ASEA SAPTAMANA DUPA PA~TI
LA
INALT AREA DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS
Prochimen, glasul al 7-lea:
Inalta·Te la cer, Dumnezeule, ~i preste tot pamantul slava Ta.
Stih: Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mec\.

Din f aptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 1, Stih 1.
uvantul eel dintaiu am facut, o Teofile, pentru
· toate celece a inceput Iisus a face ~i a in-
vata, pana in ziua intru care poruncind Apos-
tolilor, prin Duhul Sfant, pre cari i-a ales,
S'a inaltat. Carora S'a ~i pus Jnainte pre Si-
. ne~ viu, dupa patima Sa, cu multe semne, in
patruzeci de zile aratandu-Se lor ~i graind cele despre
Imparatia lui Dumnezeu. ~i cu dan~ii petrecand, le-a
poruncit lor: Dela Ierusalim sa nu se departeze, ci .
sa a~tepte fagaduinta Tatalui, care ati auzit dela Mine.
Ca loan a botezat cu apa, iar voi va veti boteza c~ I
¼ >,~ . D~~ . S~ nt, ~ d~~.a .m~ _e ~ile'.e a~~s~:~ar _ei adunanj,J ? .
~ ~· ··.•. ~...0:9/~' ! . ('-.._... /~.?? ~~?~ . -:A . ·•··. \ ~ ~::J";~/, .
- · ~ --"j) ~>
:,u · ·.·· ·· ,;..::-~.::J~~~~-~(fc~
\::
.. 0'".K~-fL--~>'¾,r;d"o.~.
""
£)f . ~('\/') ''.:::Z2 I--:!~« 1',~-1 ,-_ - \/
. . . • '-,;.\'--0'2 ~.5.--y!,,,
:~v,~-,,;::,s«-;h~~x.:::0···~· <~
\ 1{;)\0:::.,7~ i::--J/ .j
1
· . ~.
~~.?- <>- . ; ';?.
··.A.~•
.. J.·
•· I .•• .. •
. ~..·
· •.. . ':::_,_; ...~~i.. ~~~·) v/:~:;f'? ·
,' ~ ~ \ ·:1 ~"v"' . . · · >··-<IT' "'. , "' · . . "· .·..•.
·· . . ~:., J V,·c. ~2-- - ~ - ~ - ~ _ _ _ , , , 1 _ _ ..-.:• "· .. . ;-./\ • c ,. ,... ·, ., , . . . -, . "··
· · i).G..~ n esc-1.v r,,7,, ·/j;l.3 ,
52 APOSTOLUL
11 '11 111 1, ll llill :' l <' l " l "il ,•l . t I I l ' I I I I 1 ' 1 1 ' 1 I 1 ' 111 I I 11 I I I r l I 11 ,' 1 ' 1 11111 1!1 :11 .1 1111 1, l lll lll !ll ll l ' l ll l 'l l " I 11 l l l l ' l l l li l I \ I J ; l ,l f Hl "il 1•1 I I I I I 1 1 I I 1 1 :1 · 11 ' 11 ' 1 " 111 • 1 .l '' I '!

du-se I-au intrebat pre Dansul, zicand: Doamne, au


intr'acest. .an vrei sa a~ezi imparatia lui lsrail? . Iar El
a: zis catre dan~ii: Nu este al vostru a ~ti anii sau
vremile, care Tatal le-a pus- intru a Sa stapanire, ci
veti lua putere, viind Duhul Sfant preste voi, ~i veti
fi Mie marturii in Ierusalim ~i in toata Iudeea ~i Sa-
maria~ ~i panel la marginea pamantului. ~i acestea
zicand, S'a inaltat, privind ei, ~i nor L.. a luat pre El
dela ochii lor. ~i cautand ei la · cer, cand mergea El,
iata doi barbati au statut inaintea lor in ve~minte
alb e, cari au ~i zis: Barbati galileeni, ce stati cautand
0

spre cer? Acest Iisus care S'a inaltat dela voi la


cer, a~a va veni precum L-ati vazut pre El mergand
la cer. .Atunci s'au intors Apostolii in Ierusalim de
la muntele ce se chen1a Eleon, care este aproape de
Ierusalim, ca.lea .sambetei avand.
Aliluia g]asul al 2-lea :
Toate limbile plesniti cu mainile, strigati lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
Stih: Suitu·S'a Dumnezeu intru s,trigare, Domnul in glas de trambita.

_Chinonicul, glasul al 4-]ea :.


Suitu·S'a Dumnezeu intru strigare, Domnul in glas de trambita.
APOSTOLUL
• • • • •.• • • •• • • , , .1 11 t 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 I • • , . , , 1, 1: 1:11J! l li l J l ::1 111 ·11 u 1 11 1 •: 1111 111 .11 ·1 11.1 •:1 :11· 1111" 1n1::t111 . 1 1 1 1 1 1 1 • • • • • • • • • • • , 111 I l l I l ' l t ' l l l l • I I

·vIKERI
A SASEA SAPTAMANA DUPA PASTI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 19, Stih 1.

n zilele acelea, cand era Apolos in Corint, Pavel


,.
~I.~ trecand prin partile cele de sus, a venit in Efes;
"'" $i afland pre oarecari ucenici, a zis catre ei:
Luat-ati Duh Sfant ~upa ce ati crezut? lar ·ei
td'J,l~au zis catre dans ul: Inca nici de este Dµh -Sfant
am auzit. Si a zis catre ei: Dar in ce v'ati botezat?
Iar ei au zis: in botezul lui loan. lar Pavel a _zis:
loan a botezat botezul pocaintei zicand poporului sa
creada in Celace vine dupa dansul, adica in Hristos Iisus.
Si auziild, s'au botezat intru numele Domnului Iisus. Si
puindu-~i Pavel mainile preste ei, a venit Duhul Sfant
preste dan~ii, ~i graiau in limbi ~i prooroceau. Si erau toti
barbatii ca la doisprezece. Si el intrand in sinagoga, cu
indrazneala graia in trei luni, intrebandu-se ~i ~deverind
cele de lmparatia lui Dumnezeu. ·
'.I
54 APOSTOL UL
Il l 1·· 1 I I 1 · 1 I I I I 11 I I 1' 1 1 1 1 1 .1 I I 11 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l ' l ' T l '' l " I I 1.' 1. 1 I 1" 1 . 1 I t . l I I 1" 1 I 111 I I I I 11:1 :.1 . 1! 1 I I I .I 11 , f , I I 1 , 1,' I I i i l . l <. 1· 111 I

,11
A - -
' J
SAMBAT.4.
A ~ASEA SAPTAMANA DUPA PA~TI
. Din faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 20, Stih 7.

n zilele acelea, intr'una din Sambete, adunati


fiind ucenicii sa franga paine, Pavel vorbia cu
~~ dan~ii, vrand sa purceada a doua zi; ~i a lungit
. cuvantul pana la miezul noptii. ~i erau faclii ,
multe in foi~or sus, unde erau adunati. ~i ~ezand
un tine rel, anume Evtih, intr' o fereastra, cuprins
fiind de somn greu ~i vorbind Pavel de multe, ~i el
plecandu-se de somn, a cazut jos din casa de sus cea
din randul al treilea, ~i 1-au luat mort. Iar Pavel pogo--
rindu-se a cazut preste el ~i imbrati~indu-1 a zis: Nu va
turburati; sufletul lui intr'insul este. ~i suindu-se ~i fran-
gand paine ~i mancand ~i mult vorbind cu ei pana la ziua,
a~a a ie~it. Iar ei pre copil 1-au adus viu ~i s'au mangaiat
nu putin.
APOSTOL UL 55
lt l ll ,l l , l lt l ! l ', l ,, 1 ,1 .11 . 1 I · ·· · · I . I I I . I 1 . 1 ,1 11 I 1 I 1. 1,11 .. 1 . 1 .. 1111 . . 1 " ' " ' · ' • . • 11, 1,11 r 1 : 1 ·. 1 " l !;1 · 11•.11,1 1:1 ·:1 : 1 • . • I . I , .. • l r l t . 11 ,1 I 1 1 1 1. 1 I I 111 I 1 , 1 111 • . • ,, . 111a 1 . .i1: 1 I

""
DUDIINECA
A ~APTEA DUPA PA~TI, A SFINTILOR PARINTI.
Prochimen, glasul al 4-lea:
Bine e~ti cuvantat, Doamne, Dumnezeul parintilor no~tri, ~i laudat
~i preasUivit este numele Tau in veci.
Stih: Ca drept e~ti de toate de care ai facut noua, ~i toate lucrurile
Tale sunt adevarate.

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap·. 20, Stih 17 :
n zilele acelea, socotit-a Pavel sa treaca Ef esul,
ca sa nu se zaboveasca el in Asia, case grabia
de ar putea in ziua praznicului a cincizeci de zile
sa fie in Ierusalim. ~i din Milet trimitand in Efes,
a chemat pe presviterii bisericii. ~i daca au
~ ~·· venit la el, a zis lor: Luati aminte de voi ~i de .
toata turma intru care Duhul Sfant v'au _pus pre voi epis- '
copi, ca sa pastoriti biserica lui I)umnezeu, care o 1 1

a ca~tigat cu s·a ngele Sau. Ca eu ~tiu aceasta, ca


dupa ducerea mea, vor intra lu i rayitori intre voi, ,
cari nu vor cruta turma. ~i dintre voi in~ivii se vor
scula Barbati graind indaratnicii ca sa traga pre uce ·
/i
nici dupa dan~ii. Pentru , aceea priveghiati, aducan-
du-va aminte, ca trei ani noaptea ~i. ziua n'am incetat,
cu lacrami invatand pre fiecare dintre voi. $i ~cum,
fratilor, va incredintez pre voi lui Dumnezeu ~i cuvan-
tului darului Lui, care poate sa va zideasca ~i sa va
dea voua mo~tenire intre toti cei sfinti. Argintul sau
aurul sau haina, nici a unuia n'am poftit. Singnri voi
~,~i/\f, ~titi, ca trebilor mele ~i celorce sunt cu mine au Js;t">!
~}~.~6.l~
. s:~~~<)~~~~
o.,.,,/ ·v .·
c \':,.-:J
.·•.•~.•)~~
I~,,/:-.<\~ \/..~M7;.~··""'/J ~ <1 <-A...,N
.~,r,?~;~\.,<>~
o~\,,'"/J'<. V
- -~ _ ...
Y,,
~~- - . iJ.(,.~b..fwn..e.SvLL- F.:.J.01'. - ~ca,.3 .
56
• •, ,, ·1 t " l ' ll !l ' f · I I t I I l t l l I I 1 '1 ' 111/. 1 1 1 1 1. 11 ·.1 ·111 •1 ·· 1 • • • , • •• • • •• •, , . , , ,11 11 11: 1 ·11 · 1, 1 •1 1 1 1 ,1 ,1 ,1 , 111 . 1:, 1 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .111 ·1·1

slujit mainile acestea. Toate am aratat voua, ca a~a


ostenindu-va vi se cade sa ajutati celor slabi, aducan-
du-va aminte de cuvantul Domnului Iisus, ca El a
zis: Mai fericit este a da decat a lua. ~i acestea zi-
cand, plecandu-~i genuchile~,.,_sale, s'a rugat impreuna
cu ei cu toti.

A ~APTEA SAPTAMANA-DUPA PA~TI.


Din faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 21, Stih 8.
n zilele acelea, ie~ind Pavel din Ptolemaida ~i
cari eram cu dansul, am venit in Chesaria, ~i
intrand in casa lui Filip Evanghelistul ( care
era din cei ~apte diaconi ), am ramas la el. ~i
acesta avea patru fete fecioare proorocite. ~i
zabovindu-ne noi acolo multe zile, s'a pogorit
din Iudeea un prooroc anume Agav; ~i viind la noi,
~i luand braul lui Pavel, ~i legandu-~i mainile ~i picioa-
rele, a zis: Acestea zice Duhul Sfant: Pre barbatul al
carui este braul acesta, a~a ii vor lega in lerusalim
ludeii ~i-1 vor da in mainile neamurilor. ~i daca
am auzit acestea, I-am rugat noi ~i cei de loc de a-
colo, sa nu se suie in Ierusalim. Iar raspunzand Pavel,
a zis: Ce faceti de plangeti ~i-mi intristati inima? Ca
eu nu numai a fi legat, ci a ~i muri in Ierusalim, gata
sunt pentru numele Domnului Iisus. ~i neputandu-1
noi pleca pre el, am incetat, zicand: Fie voia Domnului.
B.A.RTI
A ~APTEA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 21, Stih 26.

n zilele acelea, Pavel luand pre barbatii aceia,


~~ · a · doua zi curatindu-se cu ei, a intrat in bi-
':llam. serica, vestind plinirea zilelor curateniei, pan.a
ce s'a adus jertfa pentru unul fie~tecare din ei.
~i cand era sa se plineasca cele ~apte zile,
Iudeii cei din Asia vazandu-1 pre el in biserica,
au intaritat tot poporul ~i ~i-au pus mainile pre el,
strigand: Barbati Israilteni, ajutati t Acesta este omul
care impotriva poporului ~i a legei ~i a locului acestuia
pre toti pretutindenea invata; inca ~i Elini a adus in
biserica ~i a spurcat acest sfant loc; ca vazusera pre
Trofim Efeseanul in cetate impreuna cu el, pre care
socoteau ca 1-a bagat Pavel ·in biserica. ~i s'a pornit
toata cetatea ~i a alergat poporul; ~i prinzand pre Pavel,
ii trageau afara din biserica, ~i indata s'au inchis u~ile.
~i cautand ei sa-1 omoare pre el, a venit veste la capita-
nul o~tirei, cum ca s'a turburat tot lerusalimul. Care
indata luand osta~i ~i suta~i, a alergat asupra lor. Iar
ei vazand pre capitanul iji pre ostaiji, au incetat a mai
bate pre Pavel.
,I 58 APuSTOLUL
El 111 111 1' 11' 1ll l 1, l l I .1 •;1 11 1• l l I t 11 1 ,! l " I I • 1,;1 t,l ,\l ,, l l< I ! 1· t i.1 .. 1 , I Ht ·U '. l l, l ', I , 1 . 1 •1 1 1: I HI " f ' I II I Hl !ll !I I UI UI II I Hl lll !ll l! l l:I l " l il l ',1::1, 1,11 1 I , I , 1:;1 . I I ' I \ l lo l , ll .l .. l 1lll il ,, l ,l l 1ll l' l 1, l :1t , 11!1 11 1 •: J lt llll :i l t! l ,cl Hl ~l l i: 1 ,l l ;:1 .t l ll l

. DIIERCURI
. .

A ~APTEA SAPTAMANA DUPA PA~TI.


Din Faptele Sfintilor Apostoll cetlre.
Cap. 23, Slih 1.
n zilele acelea, cautand Pavel spre adunare; a
zis: Barbati frati, eu cu toata buna ~tiinta am
vietuit inaintea lui Dumnezeu pana in zit1:a a-
ceasta. Iar Arhiereul Anania a poruncit celor
ce-i stau lui inainte, sa-1 bata preste gura. Atunci
Pavel a zis catre el: Sa va bata Dumnezeu
perete varuit ! Ca ~ezi sa ma judeci dupa lege, ~i
impotriva legei porunce~ti sa ma bata. lar ceice stau
inainte, au zis: Dar pre Arhiereul lui Dumnezeu ble-
stemi? Iar Pavel a zis: N'am ~tiut, fratilor, ca este
arhiereu; ca scris este: .Pre mai marele poporului tau
sa .nu-I grae~ti de rau. Deci cunoscand Pavel, ca o
parte este Saduchei, iar alta Farisei, a strigat in adunare:
,, Barbati frati, eu sunt fariseu, fiu de fariseu; pentru
nadejdea ~i invierea mortilor eu ma judec. ~i aceasta
el graind, s'a facut neuhire intre Farisei ~i intre Saduchei;
$i s'a imperechiat multimea, pentruca Saducheii zic
ca nu este inviere, nici inger, nici duh; iar Fariseii
le marturisesc amandoua. ~i s'a facut strigare mare;
~i sculandu-se carturarii din partea Fariseilor se priceau,
zicand: Nici un rau nu aflam in omul acesta; iar de , Jj
a grait lui duh sau inger, sa nu ne impotrivim lui ,ti'I

1
~ iJ ; ~~ft!~~i~~ ~1 ;::iu:~~f!\c;:evt1!~f,:d;~~~~~1f!~~~il~~ [ i]
f··. ~~¼l~~~~"z~~~~~~~_,:<.I
2\ ,. .
t_,;,11_"~·- ····_
.\{ifi '
01
~ --->~~»(~<·~;
;tifl_-
,\, ·"',.
1>·"'1
<\ . - - ~ \ .. Y'v""/
_ (.iy·- >,w_·.__j\
t~ V
·v'v ,..JI'.,
. / """~'\M' >?(L<J;?x·>~&<·1\ L J
\/ ",,,--- \/ ""-'-"-'~ / \/ - y ·_,' 0___~ - /'- . )
i
I
- ·· ' •' ' '' ' ' ----- · . ~ ~:.... "·'----~ ;_/:,/_~_' '·- J
· D C',.Stcfwf\.eSc,l.l- P~-1S~; .
sa se pogoare ~i sa-1 rapeasca pre -~l din mijlocµl lor
~i sa-1 duca in tabara. Iar in noaptea-ce venise stan-
du-i _DomnuL inainte, ·a . zis: _indraz~e~te, ·Pavele,· ca
precum ai marturisit de lVIine in Ierusalim, a~a ti ·se
cade ~i in Roma sa marturise~ti.

JOI
A SAPTEA SAPTAMANA DUPA PAST!.
> >

Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire.


Cap. 25, Stih 13.

n zilele acelea, Agripa imparatul .~i Verni chi


s'au pogorit in Chesaria ca sa se inchine lui
Fist. ~i zabovindu-se zile multe acolo, Fist a
spus imparatului pentru Pavel, zicand: Un om
oarecare este lasat de Felix legat, pentru care,
fiind eu in Ierusalim, s'au aratat inaintea mea
arhiereii ~i batranii Iudeilor, cerand impotriva lui jude-
cata. Catre care am raspuns, ca nu este obiceiu la
Romani sa dea pre vreun om la pierzare, mai inainte
pana ce n'are de fata eel parit pre para~ii lui; ~i sa
aiba voie a raspunde singur pentru vina sa. ~i adunan-
du-se ei aici, nici o zabava facand, a doua zi ~ezand
la judecata, am poruncit sa se aduca barbatul; pentru
care stand par1~ii lui imprejur, nici o vina aduceau
dintr'acele care prepuneam eu, ci aveau impotriva
t~ lui °:umai ni~te intrebari pentru a lor cre~in}a ~i pentrl!
un bsus oarecarele 1nort, pre carele z1cea Pavel ca
\. '
.
1
este viu.
· - --#ql@'~ -

1J\
!
,:'-~~)L=
,·, r
l~~ --~;=:::::::~~~~==--===-~=-=--~=
~ ->·~···"Q)J
~~<0.....-:: ,~ 0
'~c£D~~~~a- ~
~~ )~& =
~~' ~ - - - - " ~ ~ ~ ~ ~- ~~~
VIKEBI
A ~APTEA SAPTAMANA DUPA PA~TI.
Din Faptete Sfintilor Apostoli cetire.
Cap. 27, Stih 1.
n zilele acelea, dupa ce s'a judecat ca sa
mergem noi in Italia, dat-au pre Pavel ~i pre
altii oarecare legati unui suta~ anume Iulie, din
ceata Sevastieneasca. ~i intrand intr' o corabie
dela Adramit, vrand sa mergem pre langa lo-
curile Asiei, am purees, fiind cu noi Aristarh
I Machedoneanul din Tesalonic. ~i a doua zi am venit .
in Sidon; ~i cu iubire de oameni aratandu-se Iulie ca-
tre Pavel, i-a dat voie sa mearga pre la prieteni ca
sa dobandeasca purtare de grije. ~i de acolo purce-
zand am venit subt Chipru, pentruca vanturile erau
impotriva. ~i trecand marea Chilichiei ~i a Pamfiliei, am
venit in Mira Lichiei. ~i acolo afland suta~ul o co-
rabie din Alexandria mergand in Italia, ne-a bagat
pre noi intr'insa. ~i in multe zile vaslind cu zabava
~i abia sosind langa Cnid, nelasandu-ne pre noi van..
tul am trecut subt Crit alaturea cu Salmona. Si . de
I abia trecand am venit la un loc oarecare ce se chema
Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea.
~i multa vreme trecand ~i fiind mergerea corabiei cu
, primejdie, pentruca ~i postul trecuse, ii sfatuia pre ei
t~ . -;._ Pva~e~, zica!ldu-le lor: B.arbatilor, yad ca ~ergerea co:
!(;L · rab1e1 va fl cu necaz ~1 cu multa paguba, nu numa1

,~, J~l.,,~~!~t~!?~:.~~Fi£:~ ~~;~a~i~~\~Jf


1 1
·~ ½
~~~~:r1:~~ ,,. Q.;
- .. ,_rl _
~~Ph~:~··:~~~~ ·. ~
. ~ - .. . , . ~ _ ~ : - , . , __ •;•.·-
.~'.~··· ··~ ~·r,
,.,:--,
' 'F

«','/, ~ ~.,,,,,_,
.,._._i·_···...-6

- o.(o. t,;~-,. w...-m.:,,.


nul bun de iernat, cei mai multi faceau sfat, sa se duca
de acolo, ca dear putea sa ajunga in Finica, sa ierneze
in limanul Critului, care cauta spre Liva ~i spre Hor. ~i
sufland austrul, au socotit ca vor dobandi dorinta lor,
lasandu-se din Ason, au vaslit pre marginile Critului.
Iar nu dupa multa vreme, s'a intaritat asupra lui un
vant viforos, ce se chema evroclidon. ~i rapindu-se
corabia, ~i neputand merge ; impotriva vantului, la-
sand-o, ne purtam de valuri. ~i trecand un ostrov oare-
care ce se chema Claudi, abia am putut prinde
luntrea. Care tragand-o in corabie s'a intrebuintat aju-
torinta, incingand corabia; ~i temandu-se sa nu cada,
in Sirt strangand panzele a~a se purta. ~i -fiind
noi foarte impresurati de viscol, a doua zi au fa.cut
lepadare din corabie; ~i a treia zi noi cu mainile noas-
stre am lepadat uneltele corabiei. ~i nici soarele, nici
stelele aratandu-se in multe zile, ~i vifor nu putin fiin-
du-ne asupra, se luase de aci toata nadejdea de a
ne mantui noi. ~i dupa multa flamanzire a statut Pavel in
mijlocul lor zicand: Se cadea, o barbatilor, ascultandu-ma
pre mine, sa nu fi purees din Crit ~i sa fi inlaturat
necazul acesta ~i paguba. ~i acum va indemn pre voi
sa aveti voie buna, ca nici un suflet nu va pieri dintre
voi, afara de corabie; ca mi· a stat inainte intr'aceasta
noapte ingerul lui Dumnezeu, al caruia sunt eu ~i caruia
slujesc, zicand: Nu te teme, Pavele; inaintea Chesa~
rului ti se cade sa stai; f?i iata, ti-a daruit tie Dum-
nezeu pre toti ceice sunt in corabie cu tine. Drept
aceea fiti cu buna nadejde, barbatilor, ca, cred lui Dum-
n ezeu ca a~a va fi, precum mi s'a zis mie; ~i intr'un
ostrov oarecare este sa cadem noi. ~i daca s'a plinit
a patrusprezecea noapte, purtandu-ne noi cu corabia
in marea .A.driei, pre la miezul noptei le parea cora~
bierilor ca se apropie la vre-o margine. ~i slobozind
_t masura, au aflat stanjeni douazeci; ~i putin de acolo O
1

._•.. _ e •. ·l· trecand. ~i ia,.ra~ fficiSUrand, au af!at vstanje~i "Cinspre: < ~ I

·.·.-.•.·.•.·.·.·t_.~ ~
·;~'--'··.:(c·
.. zece. ~itemandu-se ca nu cumva sa cada m locu~l ~1r
. - -•·. J\tt._
. .·-_'.·-~0 ~~~~
..- .. -·-..... _._·-·. _. -.·.·".'f•·.·.·.-_. , .;. •._,...·,-._·-·- - _··•·:·,.·,···i·;.-.-,.~t-•.·-·. . •._.- . ,·.··..•.•.••·· :~1. )...._,,.,. . .'".>'"-.' .··.··,_.. ,.,.· · .-.o'.·'. ·' ·._,· .· -· ~
, .-.·_.~--.
· ·.·.·-.(-/. .·.·.,•'.'' '
. ,_-· _
~~~~~f
!:. Y .·_.·_·.·- .· .· .·-. t•rf.\f;·_·)•_~~.~.-
· .-~·-~
- o ·- - _ o ___ ·- ·--- ,,_,~
·.·... ·.· · .-..··.··•
_ .-..·-.-.·.'·.·_-.· _· _•,·•.·_:_/'•_·
o · .- .··-.·-·_·-·.
· -:-·: -. .-_o .-· ~·~_,.·

~
··•.•·.·. "' .~.~
D.C,S te.f . •-1 w.- - f',,..,/".,--1?.){;l-,
~ , ~i
V~\~ ::::~-- · - · - , , ,
· o~ , ~A_U~~~~
~· ~--~~ ?Ji ~~ =~4
" ·· 1 .. ~~
..... . ,:.,.,. ..,. .....,.,. .... ,.,.,.,..., ... .. .. ........... ·-~~.~~!?.~:'.~,...............,......,.,. ..... ...... ............ .•.• I (2)~ ,
I : ·,0 -
~.· pyu~~oase, arunc~nd pat~U !ln_ghire de~p~e ~ar~m .co- I/(,%; '
,;?, g~.. . rab1e1, se_rugau §a se faca z1ua. Iar corab1ern cautand _l~ ~~
1

1
·. . £., .·. .· s~ fuga din corabie, ~i slobozind luntrea in mare subt I ~ · },
:/
1
~ ·· cuvant ca ~i cum ar vrea despre piscul corabiei sa !
1 ' - • ~ : slobozeasca anghirile, zis-a Pavel suta~ului ~i osta~ilor: j j
·. D~ nu y-0r ram~nea acv~§tia in co.~abie,. yoi nu va ~eti putea ! 6 +'J
~antu: Afapc1 au. t~m! osta§n_ fupnle lu~tr~1, _§1 o au I.~·.·"•I
las~t sa cad~. ~ar pva1:a cand vrea s~ ~e faca z1ua, Pavel I ·~ . ~;
ruga pre tot1 sa manance bucate, z1cand: Patrusprezece I ·. . · 1

zile sunt .astazi de cdnd n'ati m/l,ncat, a§teptdnd §i 11 r: . Kt


.·,
nimic gustand. Pentru aceea va rog pre voi sa 1p.an- i t . ·(8
cati,. cii .acea~ta _este. spre mdntuirea yoa.strii[ c~ ~ici .' ···.r
f.~~
unu1a din vo1 par din cap nu va cadea. Si z1cand , .i
?c~stea, §i · Iuan~ p~in~, a 1!1ultiimit lui. D_u~~ez~u \~ ~~
1na1ntea tuturor, ~1 frangand a 1nceput a manca. ~1 vo1e :f~~~I
buna toti facand, au luat ~i ei de au man cat. ~i eram , ~,t\~
in corabie de toti, suflete doml sute §i §aptezeci §i
~ase. Si saturandu-se de bucate, au u~urat corabia arun-
:~.iJ~co.·\~;1.> I
1

cand graul 1n mare. ~i daca s'a fa.cut ziua, pamantul . r\~ r; \I


nu-I_ ·cu~o§te'.1u; dar se ved.ea. de depart~ un sa~ c.e l~~i\',; ,lj
avea ·tannuri, la care se sfatu1au, de ar fl cu putinta, [! )x
. .{·:r ·· ·/. '
sa scoata corabia. ~i tragand afara anghirele, o au '{ftj / t>d
slobozit pre mare, ~i impreunii sliibind funiile cilrmelor- l'~.l.2!~.AIG)Jj
~i ridicand panza cea mica dupa vanti~orul care sufla, ! ~~!
tragea spre tarmuri. ~i cazand intr'un loc .dintre doua l ~ fJ\)i
miiri, s'a infipt corabia §i piscul dinainte s'a implantat I"(f!.f,,.~/
~i sta neclintit, iar partea din apoi se rupea de sila ',,::(t~\
valurilor. Iar osta§ii au fll.cut sfat sii omoare pre cei
legati, ca sa nu innoate cineva ~i sa scape. Iar su-
r(~"t
f

1
\: ,,,
1

ta~ul, vrand sa fereasca pre Pavel, a oprit sfatul lor ~~


. ~i ~ po~1;tncitv c~ cveice v~r pute~ sa i1:1no~te, ~~rind
ma1 1nta1u, sa 1asa la pamant; 1ar cedalt1, unn pre
fg
,~y
8i 1

1
·

scanduri, altH pre altceva din corabie. ~i a~a s'a fa.cut


de au sea.pat, toti la uscat. Si daca au scapat, atunci
au cunosrut ca se chiama ostrovul Melit.
. APOSTOLUL 63
1 1 11 11 1 1 t 1 1 1, 1 1 , 1 1 •111 1 ·1 1 1 1 1 •11 •1 1 ·1 1 1 1 ·111 1 11 1·11· 1 ,< 1 i:1 1•1 111111 " t 1t 1111111111••1 " t " l ' &,1 ::1::1 •1 •·1 " 1 ;11 ::1 •:1 .:1 .:1r·1 n1 1111111:1" 1·:1 ::1 :11 :1 t ·:1 •• • ·1 111 •:1 ·:1.:1 ::1 1:1 H1 111:11 111 ,:1 111.. a _ _

A. V -~
S.A.1'1BA.TA.
A $APTEA SAPTAMANA DUPJ\ PA$TI.
Din Faptele Sfintilor Apostoli cetire,
Cap. 28, Stih 1.
n zilele acelea, daca au ie~it din corabie cei-
ce erau · cu Pavel, atunci au cunoscut ca se
chiama ostrovul Melit. Jar varvarii au fa.cut nu
putina mila cu noi; ca facand foe, ne~au primit
pre noi pre toti, pentru ploaie ~i frigul ce era.
$i strangand Pavel gateje multe ~i punandu-le
in foe, ~i ie~ind o vipera din caldura, s'a apucat de
mana lui. $i daca au vazut varvarii spanzurand vipera
de mana lui, ziceau unul catre altul: Cu adevarat uciga~
este omul acesta, care mantuindu-se din mare, judecata
lui Dumnezeu nu 1-a la.sat sa traiasca. Dar,.el scuturand
vipera in foe, nici un rau n'a patimit. Jar ei a~teptau
sa se umfle el, sau sa cada de pripa mort; ~i a~teptand
ei mult ~i vazand ca nu se facuse nici nu rau intru el,
intorcandu-se ii ziceau ca este Dumnezeu. $i imprejurul
locului aceluia erau satele mai marelui ostrovului anume
Poplie, care primindu-ne pre noi, trei zile cu omenie
ne-a ospatat. $i s'a intamplat de zacea tatal lui Po-
plie, fiind cuprins de friguri ~i de urdinare cu sange;
catre care intrand Pavel ~i rugandu-se, puindu-~i
mainile pre el, 1-a vindecat. $i aceasta facandu-se, ~i
ceilalti cari aveau boale in ostrovul acela, veneau ~i
se vindecau. Care ~i cu multa cinste ne-au cinstit
pre noi; ~i cand am purees noi, ne-au .p us . celece
erau de trebuinta. $i dupa trei luni ne-am pornit cu

~~=._;
r---,'Z-4 ·

l~C;,
o corabie alexandrineasca, ce iernase in ostrov, care
cu semnul Dioscurilor. !;ii sosind in Siracusa,

.· . l .
64 APOSTOLUT,
, 111 ~. I I I I I • .. • ,. I I I , I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I • .. , • . I I I I I I I I I ., I a n 1 11 1 1, 1u 1 11 1 11 1111 u 1 I 11•· 1 • . I I I I I I I I 'l l I I I 1 11 1• 1 1 I I • . I I l !' l l' l l! l ll l l! l \! I UI :11.1 111 II I ' I 1: 11.

ne-am zabovit acolo trei zile. ~i de acolo incunjurand


~m venit in . Righia, ~i preste o zi sufland austrul, a
doua zi . am venit in Potioli, unde afland frati, ne-am
mangaiat zabovind la ei ~apte zile; ~i a~a am venit
in Roma. ~i fratii de acolo auzind cele pentru noi, au
ie~it intru intampinarea noastra pana la forul lui Apie
~i la Tritaverne; pre care vazandu-i Pavel ~i multu ..
mindti.-i lui Dumnezeu, a luat cu indrazneala. Iar daca
am venit in Roma, suta~ul a dat pre cei legati voevo-
dului oastei; iar lui ·Pavel i s'a dat voie sa petreaca
deosebi, cu osta~ul eel care-I pazea pre el. ~i a fost
dupa trei zile, a chemat Pavel pre cei mar mari ai
Iudeilor, ~i adunandu-se ei, a zis catre dan~ii: Barbati
frati, eu nimic impotriva norodului facand, sau obi-
ceiurilor pari~te~ti, ~egat fiind in Ierusalim m'arp. · _aat
in n:iainile Romanilor, cari judecandu-ma, vreau sa ma
slobozeasca, pentruca nici o vina de moarte nu era
intru mine. Iar graindu-mi ludeii impotriva, am fost
silit a chema pre Chesarul, nu ca a~ avea intru ceva
a pari pre neamul meu. Deci pentru aceasta pricina
v'am chemat pre voi ~a va vad ~i sa vorbesc cu voi;
ca pentru nactejdea lui Israil cu acest lant sunt legat.
lar ei au zis catre dansul: Noi nici carti pentru tine
am luat din Iudeea, nici viind cineva din frati ne-a
spus, sau a grait ceva rau pentru tine. Ci ne rugam
sa auzim dela tine socotelile. ce ai, ca de eresul
acesta ~tim noi, ca pretutindenea impotriva i se zice.
~i randuindu-i lui zi, au venit la dansul la gazda
mai multi; car0ra marturisind le spunea de imparatia
lui Dumnezeu, dovedindu-le lor cele pentru Iisus, din
legea lui Moisi ~i din prooroci, de dimineata pana
seara. ~i unii credeau celece se ziceau, iar altii nu
credeau. ~i neunindu-se ei unul cu altul, s'au dus,
zicand Pavel un cuvant, ca bine a grait Duhul Sfant
prin proorocul Isaia, catre parintii no~tri, zicand: Mergi
la poporul acesta ~i zi: Cu auzul veti auzi, ~i nu veti
intelege; ~i privind veti privi, ~i nu veti vedea; ca
APOSTOLUL 65
111 •1 • 1 11u1ai1 .11 11 1 11 111 1 11•1 ·1, 1 111 11 111111 · 1n1 P1· 1 · 1·,1 111 r 11 11.1 ,1·:1 ·11 · 1 •11 1 1• 1111 :111 1• 1<i1 i:1 111 u1 11 1111 11 11t1 111 · 11,1 •111111., 1111 ·1 1 1 1 1 ,1 · 11 , 1111• 1 :· 11 ,1· t i i ··1 , , , ., , , 111 ,11 :, , 1 :1•: 11>1, 11· 1

s'a ingro~at inima poporului acestuia, ~i cu urechile


greu au auzit, ~i ochii lor ~i-au inchis, ca nu cumva
sti' vada cu ochii ~i cu urechile sa auda ~i cu inima
• sa inteleaga ~i sa se intoarca, ~i sa-i vindec pre ei.
.Drept aceea cunoscut sa va fie voua, ca neamurilor
s'a trimes mantuirea lui Dumnezeu; ei vor ~i asculta.
~i acestea zicand el, au ie~it ludeii, multa prigonire
avand intre dan~ii. ~i a petrecut Pavel doi ani deplin,
cu a sa cheltuiala; ~i primea pre toti cari veneu catre
el, propoveduind Imparatia lui Dumnezeu ~i invatand
celece sunt pentru Domnul Iisus Hristos, cu toata
indrazneala, fara opreala.

... --:- ··--- ·

\J

DUDlllfECA.
1~ A OPTA A ROSALIILOR SAU CINCIZECIMII.

Prochimen, glasul al 8-lea:


in tot pamantul a ie~it vestirea lor; la marginele lumii cuvintele lor.
Slih : Cerurile spun slava Iui Dumnezeu ~i facerea mainilor Lui o
veste~te tari~.
Din Faptete Sfintitor Apostoli cetire.
Cap. 2, Stih 1.
i daca s'a plinit ziua praznicului '·a cinci.iecr de
zile, erau toti Apostolii impreuna adunati la un
loc. · ~i s'a facut fara de veste sunet din cer, ca
de o suflare de vifor ce vine repede, ~i a umplut
toata casa unde ~edeau. ~i Ii s'au aratat lor
11ti!Z>o0limbi impartite ca de foe, ~i au ~ezut pre fiecare
din ei. ~i s'au umplut toti de Duh Sfant, ~i au inceput
a grai in alte limbi, precum le da lor Duhul a vorbi.
~i erau in Ierusalim locuitori Iudei, barbati cucernici,
66 APOSTOLUL
1' 1 ' 1 1 1' 11 ' 1 1' 1 •1 11 11 11 ' 11, I I I I I 1 1 1 1111 I I I l ; I I l l" I I l t l l ' l l ll l !ll !' l ll " J l"I III U l ,l :l ll.1 1, l ll l !I I Ull :l :ll l: 1 1: 11 t 1•1nt l l l l f l ' l t f t •1 1•·t ·t t · t · l · t l '"l l l t·•1 •, t ·t t· t • .. t l t , ,t,

dintre toate neamurile ce sunt subt cer. ~i facandu-se


glasul acela, s'_a adunat multimea ~i s'a turburat, caci
auzia fiecare pre ei graind in limba sa. ~i se spaiman-
tau toti ~i se mirau, zicand unul catre altul: Au nu
sunt ace~tia ce graesc, toti Galileeni? ~i cum noi au-
zim fie~tecare limba noastra, intru care ne-am nascut?
Partenii ~i Midenii ~i Elamitenii ~i cari locuesc in Me-
sopotamia, in Iudeea ~i in Capadochia, in Pont ~i in
Asia, in Frighia ~i in Pamfilid, in Eghipet ~i in partile
Libiei cele de langa Chirini, ~i ne1nernicii Romani, Iudeii
~i veneticii, Critenii ~i Arapii, auzim pre ei vorbind fie-
~tecare in lirnbile noastre maririle lui Durnnezeu.
I
I Aliluia, glasul 1-iu :
I
Cu ruvantul Domnului cerurile s ' au intarit ~i cu Duhul gurei Lui toafe
I pulerile lor. · . ·
. - Slih : 'oin c;r a ca~t~t D ~mnul, v~zut-~ p;e toti fiii omene!;,fi.
Chinonicul:

Duhul tau eel bun ma va povatui la parnant drept.


Sfar§itut Faptetor Sfin\itor Apostoti.
APOSTOLUL 67
l 1J l 11 1 ,11 11 1 11&:1 1 1. 1 :,1 111 , 11 1: 1 11 1 111 111 111 ,1 1 11 1 11 1 111 ,1 1 1 1 :· 1 .1 1 •1 1 11 1 111 11 1 1 1 :1 1 11 1 1 11 1 +: 1 1• 1 111 1, 1 11 1 11 1 111 11 1 u 1 111 " 1 11 1 111 11 1 111 11 1 11 1 111 111 1111 11 11 1 11 1 11 11 :1 11 1 1• l 111 u 1 1: 1 :i 1 ,l ll t li t n l .l l ll l ll l oi l \i /l t : , ,, , , ,. :, , 1 .. , , , I,
1 1 1 1 11 1 1 1 111 111 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1

LUKI
1N SAPTAMANA DINTAIU DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Prochimen, glasul al 8-lea:
Mantue~te, Doamne, poporul Tau ~i binecuvinteaza mo~tenirea Ta.
Stih : Caire, Tine Doamne, voiu striga: Dumnezeul meu, nu Uicea de mine.
Din cartea cea dtre Efeseni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 5, Stih 9.
ratilor, ca fiii luminii sa umblati, ca roada
'1lllMl!Jli,,.~~

Duhului este intru toata bunatatea ~i dreptatea


~i adevarul, cercand ce ·este bine placut Dom-
nului. ~i nu va amestecati cu faptele cele fara
de roada ale intunerecului, ci mai vartos sa
le defaimati; ca celece se fac intr'ascuns de catre
dan~ii, ru~ine este a le ~i grai. Iar toate vadindu-se de
lumina se arata, ca tot ce se arata lumina este. Pentru
aceea ziGe : De~teapta-te celace dormi ~i te scoala
din morti ~i te va lumina Hristos. Socotiti drept aceea
cum sa umblati cu paza, nu ca ni~te neintelepti, ci .c,a
cei intelepti, rascumparand vremea, ·ca zilele rele sunt.
Drept aceea nu fiti nepriceputi, ci cunoscand ce este
voia lui Dumnezeu. ~i nu va imbatati de vin, intru
care este desfranare, ci va umpleti de Duhul, vorbind
intru voi in psalmi ~i in laude ~i in cantari duhovni-
ce~ti, laudand ~i cantand intru inimile voastre Dom-
nului.
Aliluia.
Milue~te·rna, Dumnezeule, dupa mare mila Ta.
Stih: Nu ma lepada pre mine dela fata Ta ~i . Duhul Tau eel Sfant
nu·I lua dela mine.
68 APOSTOL UL
•· t •l l !.l "; l '.' l l ll '! l "' l l " l " l " l ' l : 1· t ·: t '• l ' l <; t '!l , l ! l ', l ,l !l •l l , l l l " l ' l '" l l,; t 1• t !:l"l .' l l' l ' l ': l l\ l !l l 'l l !ll ll l l ll l ' l ' l l' l ! lll '! l l l' l l l .l l f l' I I I l l lfl :ll ' il l l t l .l ' l tt ' t l l l l , I I I I l · l " l l l ' l l ' I '>

DIA.BTI
IN SAPTAMANA DINTAIU DUPA POGORiREA
· SFANTlJLUI DUH~
Prochimen, glasul al 3-lea :
Mare este Domnul nostru ~i mare este puterea Lui ~i ~tiinta Lui
n'are numar.
Slil~ :Cu cuva.ntul Domnului cerurile s 'au intarit ~i cu Duhul gurii
Lui toate puterile lor.
Din cartea cea catre Romani a SfAntului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1 Stih 1. 1

avel, sluga lui Iisus Hristos, chemat apostol, ~les


spre Evanghelia lui Dumnezeu, Care mai inainte
a fagaduit prin proorocii Sai, intru sfintele
Scripturi, pentru Fiul Sau, Celce S'a nascut din
samanta lui David dupre trup; Care S'ahotarit
, Fiul lui Dum·riezeu intru putere, dupre Duhul
sfinteniei, dintru Invierea din morti a lui Iisus Hristos
Domnul nostru ; prin Carele am ]uat darul ~i apos-
tolia, spre ascultarea credintei, intru toate neamurile
·p entru numele Lui, intre cari sunteti ~i voi chemati
ai lui Iisus Hristos ; tuturor celor din Roma, iubitilor
lui Dumnezeu celor chemati sfinti, Dar voua ~i pace
dela Dumnezeu Tatal nostru ~i dela Domnul Iisus
Hristos. ~i nu voiu sa nu stiti voi, fratilor, ca de multe ,
ori am gandit ca sa viu la voi ~i am fost oprit pan a '
acum, ca sa am ceva roada ~i intru voi, precum ~i
intru celelalte neamuri; ca Elinilor ~i Varvarilor, inte-
leptilor ~i neinteleptilor dator sunt. A~ijderea cat esfe
dupa a mea osardie ~i voua celor din Roma sa va
,'. binevestesc; ca nu ma ru~inez de Evanghelia lui
APOSTOLTJL
11·· t ·1: t :•1:1 1:·l ·: 1 11:.t" l ' t ::1:1111 t " l i t • 11 •1 ·11: 1· 1• 1 •11,,1. 1· 1" t t· 1· 11 .11• 1,· , .. , : , ,. , u, u1·:1u1·1 1:· 1" 1 ,1,,11: 1 ,1·•11· 1 ,1 ,11, , .. , : , r i : i : , ·•t :• , ,, . .. ,, . ,, . ,. .: , r •t :• a ., ·. , : , .: , .. , ,, ,,, r l : l :. l !lt •~ ~ t l• t n
1 1 1 1 1 1 111

Hristos, ca puterea lui Duu1nezeu este spre mantui. .


rea atot celuice crede, Iudeului mai intaiu ~i Elinului.
C~ drep~at~a" lui Du!111:ezeu intru dansa ~e descop·ere
din cred1nta 1n cred1nta, precum este sens ; iar drep-
tul din credinta va fi viu.

BIERCJVBI
IN SAPTAMANA DINTAIU DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Romani a SfAntulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1., Stih 18.

ratilor, se descopere manialui Dumnezeu din cer


~ti-¥.
preste toata paganatatea ~i nedreptatea oameni-
lor, cari tin adevarul intru nedreptate; pentruca
ce este cunoscut al lui Dumnezeu, aratat este
intru dan~ii, ca Dumnezeu le-a aratat lor. Ca
cele nevazute ale Lui dela:zidirea Jumii, din fa_p-
turi socotindu-se se vad ~i ve~nica putereaLui ~iDumne-
zeirea, ca sa fie ei fara de raspuns; de vreme ~e cunos-
cand pre Dumnezeu, nu ca pre Dumnezeu L-au slavit
sau I-au multumit, ci s'au facut zadarnici intru cugetele
sale ~i. s'a intunecat inima lor cea neintelegatoare. Zi- .
candu-se pre sine a fi intelepti, au nebunit ~i au mutat
slava lui Dumnezeu celui nestricacios, intru asemanarea .
chipului omului celui stricacios ~i al pasarilor ~i al celor
cu patru picioare ~ial celorce se tarasc. Pentru aceea i-au
~i dat Dumnezeu pre ei intru poftele inimilor lor, in
necuratie, ca sa se spurce trupurile lor intru ei sin-
guri. Cari au mutat adevarul lui Dumnezeu intru min-
ciuna ~i au cinstit ~i au slujit fapturii mai vartos
decat Facatorului, Carele este binecuvant~t in veci,
70 APOSTOLUL .
1 , t l l l l 11 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1• 11 ·1 1 1 1 1 1 1 1 l d l l 1 1 1 1 l l ' "l !l t ,11 1 1 ,l l ll l ' !l lll t:1 1:1 · .1 1, 11. 1 1 1 11 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 , 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 I 11 I I I I I I l l t

amin. Pentru aceea i-au dat pre ei Dumnezeu intru


patimi de ocara; ca ~i femeile lor ~i-au schimbat ran-
duiala cea fireasca, intru ceeace este impotriva firii.
Asemenea ~i barbatii lasand cea dupre fire randuiala
a partii femee~ti, s'a aprins intru pofta sa unul spre
altul, barbati cu barbati ru~inea lucrandu-o, ~i ras-
platirea ce li se cade-a a ratacirii lor, intru sine luandu-o.

I I
I
JOI . '
1NTAIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA

SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cMre Romani a Sfantulul Apostol Pavel cetir(/: : ';
Cap. 1, Slih 28; Cap. 2, Stih 1.
'· ........ :\

I I , ·ratilor, precu~ n'au cercat paganii a avea ei pre


Dumnezeu intru cuno~tinta, a~a i-au dat pre _ei
Dumnezeu intru minte neiscusita a face celece
nu se cad, plini fiind de toata nedreptatea,
de curvie, de vicle~ug, de lacomie, de rautate;
plini de pizma, de ucidere, de sfada, de in~ela-
ciune, de naravuri rele; ~optitori, graitori de rau, uritori
de Dumnezeu, ocaritori, semeti, trufa~i, nascocitori de
rele; neascultatori de parinti, neintelegatori, nestatornici
intru a~ezamanturi; fara dragoste, neimpacati, nemilos-
tivi. Cari dreptatea lui Dumnezeu ~tiind cum ca ceice fac
unele ca acestea, vrednici de moarte sunt, nu numai fac
acestea ci inca ~i binevoesc cu cei ce le fac. Pentru aceea
fara de raspuns e~ti, o omule, oricare judeci; ca intru
ce judeci pre altul, pre tine insuti te osande~ti, ca ace-
lea~i faci celce judeci. ~i ~tim ca judecata, a lui Dumnezeu
es te du pre adevar asupra celorce fac unele ca acestea.
APOSTOLUL 71
111 '1 I . . . .. . . . . . . . . . I I I I I I I I I I • . , . • . • • • I I 1 • 1,: 1 , 1: 1 .. 1. 1•1 1. 1 11 1 · ~ 1..1 11 1 1 1u 111 , 111 :1 1 11 1 111 111 :1 1:11111111 1, 1u 1 111 .. 1 11 111 11.1 11 1111 1t1 •1 1t1 111 1 .1 1: 1 111 11 1..1 ,1 111 11, 1111 •• 1 1111 1,. 11 1,11 .. 1 ,1 u 1 ,11 11 1 1, 1 .. 1 h 1 .,1 11 1.1 111 1u 1 . 1,, 1

~i oare socote~ti aceasta, o omule, celce judeci pre


ceice fac uuele ca acestea, ~i tu insuti acelea~i faci,
ca vei scapa de judecata lui Dumnezeu? Sau nu bagi
seama de bogatia bunatatii Lui ~i de ingaduinta ~i
de indelunga rabdarea Lui, necunoscand ca bunatatea
lui Dumnezeu te aduce la pocainta? Ci, dupa imp1e-
trirea ta ~i nepocaita inima, iti aduni tie manie in
ziua maniei ~i a descoperirei dreptei judecati a lui
Dumnezeu, Carele va rasplati fie~tecaruia dupre faptele
lui ;- adica celq_rce prin rabd~rea lucrul~i .bun, caut(t
marire ~i cinste ~i nestricaciune, vieata ve~nica; iar
celot prigonitori, cari se pun impotriva adevarului -~-i
se supun nedreptatii, manie ~i urgie, necaz ~i imbul-
zeala preste tot sufletul omului facator de rau, al Iu-
deului mai intaiu ~i al Elinului.

VIKEBI
iNTAIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA·
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului l\postol PaYel cetire.
Cap. 2, Slih 14.
ratilor, cand neamurile celece . n'au lege, din
fire fac ale legii, aceia lege neavand, ei
singuri i~i sunt lege, cari arata fapta legii
scrisa intru inimile sale, impreuna marturisin-
du-le lor cuno~tinta lor ~i cugetele lor intre
sine~i parandu-se, sau ~i dandu-~i raspuns de
indreptare, in ziua cand va judeca Dumnezeu cele
ascunse ale oamenilor, dupa Evanghelia mea, prin
Iisus Hristos. Iata tu te nume~ti Iudeu ~i te odihne~ti
in lege ~i te lauzi intru Dumnezeu ~i cuno~ti voia

72 APOSTnLUL
t I 1 ,, t .11 ,' l 'll < l ll il it l .. l l ,\ l ,, l , l 1l t .. l !, l :,1;l l l. i 11 i .1 1,. l l! I I l ' I I 1' 1 1 I I l u h l " t I 111 l ' l ' l ' l ' l l l ,l " l ,11 ' 1 ': l ''.1 1 1 I . I I 1 ,1 ,1 I il ,I I I I I 11 111 I . I 1, 1 I I . I I . I l ,.l l: t ! , .ll :: 11:11:t 1;t .. t :ll .. 6;: t ll

Lui ~i alegi cele de folos, fiind invatat din lege ~i te


nadajduie~ti a fi povatuitor orbilor, lumina celor dintru
intuneric, indreptator celor fara de minte, invatator
pruncilor, avand inchipuirea ~tiintei ~i a adevarului
in lege. Drept aceea~ tu celce inveti pre altul, pre
tine nu te inveti? Celace propoveduie~ti sa nu fure,
furi? Celace zici sa nu preacurveasca, preacurve~ti?
Celace ura~ti idolii, furi cele sfinte? Celce te lauzi
in lege, prin calcarea legii necinste~ti pre Dumnezeu?
Ca numele lui Dumnezeu pentru voi se hule~te intre
neamuri, precum este scris: Ca taierea imprejur folo-
se~te daca faci legea; iar daca e~ti cal cator de lege,
taierea ta imprejur netaiere imprejur s'a facut. Drept
aceea, de va pazi netaierea imprejur indreptatile
legii, au nu se va socoti netaierea lui imprejur in
loc de taiere imprejur? ~i va judeca netaierea im-
prejur cea din fire, care pline~te legea, pre tine care
prin slova ~i prin taierea imprejur e~ti calcator de
lege. Ca nu eel din afara aratat este Iudeu, nici cea
din afara aratata in trup este taiere imprejur; ci eel
intru ascuns acela este ludeu; ~i taierea imprejur este
cea a inimii intru Duhul, iar nu prin slova; a caruia
lauda nu este dela oameni, ci dela Dumnezeu.
APOSTOL UL 73
11 1,1 1" 1,, l ,,1 I t I t I I I I I :I . I t n l I I t , I I I I I I I I I 1 1 .. 1 I I I I I I I I I I I I ' I l ' f I . I a. :l ll l ,1 .. t ,. I :I LI 11 '1 1 I I I I I ~ I I 1, I , t .1 ,.1,. 1 , I t I I , I t . f t I I I I I , I l l:l :l ±I I I I ! t ,

- SA.DIBATA. A - -

1NTAIA SAPTAMANA DUPA POGORIREA


SF ANTtJLUI.
, DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului l\posfol Pavel cetire.

Cap. 1, Stih 7.

~~~- - ratilor, Dar voua ~i pace dela Dumnezeu Tatal


nostru ~i .dela Domnul nostru Iisus Hristos.
intaiu multumesc Dumnezeului meu prin Iisus
Hristos pentru voi toti, caci credinta voastra
se veste~te in toata lumea, ca marturie- imi
este Dun1nezeu, Caruia slujesc cu duhul meu,
intru Evanghelia Fiului lui, ca neincetat fac pomenire
de voi. Totdeauna intru rugaciunile mele rugandu-ma, ca
doara, candva bine mi s'ar intampla cu voia lui Dum-
nezeu ca sa viu la voi. Ca doresc sa va vad pre
voi, ca sa va dau · voua ceva dar duhovriicesc, · spre
intarirea voastra. ~i aceasta este, ca sa ma mangaiu
impreuna cu voi, prin credinta cea dimpreuna, a voa-
stra ~i a mea.
"'
DUDIIHECA
INTAIA DUPA POGORiREA SFANTULUI DUH.
A 'I'UTUR.OR. SFIN'I"ILOR
Voscreasna I, Prochimen, glasul al 4·lea :
Minunat este Dumnezeu intru sfintii Sai, Dumnezeul lui Israil.
Stih: In biserici binecuvantati pre Dumnezeu.
Din cartea cea cMre Evrei a Sfantului J\postol Pavel cetire.
Cap. 11, Stih 33.
- ratilor, sfintii toti prin credinta au biruit impa-
ratii, au lucrat dreptate, au dobandit fagaduin-
tele, au astupat gurile leilor. Austins puterea fo-
cului, au sea.pat de ascutitul sabiei, s'au intarit
din slabiciune, s'au fa.cut tari in rasboae, au intors
taberile vrajma~ilor in fuga ~i au luat femeile
dintru inviere pre mortii sai; ~i unii s'au omorit neprimind
slobozirea, ca sa dobandeasca mai buna inviere; iar
altii de batjocuri ~i de batai au luat ispitire, inca ~i de
legaturi ~i de temnite. S'au ucis cu pietre, s'au herastruit,
ispititi au fost, cu ucidere de sabie au murit, in cojoace au
umblat ~i in piei de capre, lipsiti fiind, necajiti, de rau
suparati (carora nu era lumea vrednica), in pustii ra-
tacind ~i in munti ~i in pe~teri ~i in crapaturile ·pa-
mantului. ~i ace~tia toti marturisiti fiind prin credinta
n'au luat fagaduinta, Dumnezeu ceva mai bun pentru
noi mai inainte vazand, ca sa nu ia fara noi savar~irea.
Drept aceea, ~i noi avand atata nor de marturii pus
i,m prejurul -nostru, lepadand toata sarcina ~i pacatul
celce lesne inconjura, prin rabdare sa alergam in
.lupta care este pusa inaintea noastra, cautand la in-
cepatorul ~i plinitorul credintei, Iisus.
( P. I ·•• 16-111 1: t ' ' ' !! • . 11:l ', ! !!l l: l :ll f l ll l li l 'l l ;
APOSTOL UL
t .1 ::1 1 l !! I ,1 1, 11: 1..1 ·.1 1-: 1 · 1 :· 1 ,ll 1t :1 t: 11t,::1 111 1,1 1111:1 :11 :t1 1·1111 111 111 111 u 1 111 111 111 111 11 1111 n 1 1,1 ,11 :11 •. 1 1 I.,. 1 ,1..1: I 1 • • I., ,._;. ,,, •.•.
75
I :1 ,, . • . I 1 1, 1· 1 t 1•11 , *1 ,1 ,! l i! l •I I ,, . 11!1 '!1 1! 1111 ,11

(
-~ - -
.

-
LUHI. ·
.

-
. ~·~

A DOUA S.APTAMANA DUPA POGORIREA


SFANTULUI DUH. .
· Din cartea cea catre Romani il Sfantului l\postol Pavel cetire,
Cap. 2, Stih 28.
ratilor, nu eel din afara aratat este ludeu, nici
cea din afara aratata in trup este taiere im-
prejur; ci eel intru ascuns acesta este Iudeu;
~i taierea imprejur este cea a inimii intru duhul; ·
iar nu prin slova; a caruia lauda nu este dela
oameni, ci de Ia Dumnezeu. Ce este dar mai
mult Iudeului? Sau care este folosul taierei impr_~j~r?
Mult in tot chipul; intaiu, pentruca lor s'au incredintat
cuvintele lui Dumnezeu. Ca ce este, data n'au crezut
unii? Au doara necredinta lor va face netrebnica pre
credinta lui Dumnezeu? Sa nu fie; ci fie Dumnezeu
adevarat ~i tot omul mincinos, precum este scris: Ca
sa te indreptezi intru cuvintele tale ~i sa birue~ti cand
vei judeca tu. ~i de vreme ce nedreptatea noastra
adevereaza pre dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice?
Au doara nedrept este Dumnezetq Carele aduce mania?
(ca un om graiesc). Sa nu fie; ca atuncea in ce chip va
judeca Dumnezeu lumea? Ca de vreme ce adevarul lui
Dumnezeu intru a mea minciuna a prisosit spre slav a
Lui, drept ce inca ~i eu ca un pacatos ma judec ~i nu
precum suntem huliti, ~i precum zic unii ca graim noi,
6a sa facem cele rele ca sa vie cele bune; a carora
osanda dreapta este. Ce este dar? Au intrece-vom pre
ei? Nicidecum, pentruca mai inainte am vinuit pre Iud~i
~i pre Elini, ca toti subt pacat sunt, precum este scris: .
Ca nu este drept nici unul, nu este celce intelege, riu este
celce cauta pre Dumnezeu; toti s'au abatut, impreuna
76 APOSTOLUL
' t t l ' I J I . I S l l l ,l , f l l I llil,lil II Ill I I Ill I l l l t l. t l I l l l ,l ll l l l ll l !, l l l ll l lt l l , I II IIIIII I l l l l. l ,,l l l l l l 1t l . l l I l l l l ,l l l ,l , I I I I I I I

netrebnici s'au fa.cut; nu este celce face bunatate, nu


este pana la unul. Groapa deschisa gatlejul lor, cu Um-
bile lor vicleneau; venin de aspida subt buzele lor, a
. carora gura de blestem ~i de amaraciune este plina;
grabnice sunt picioarele lor a varsa sange; sfaramare
~i nevoie intru caile lor ~i cal ea pacii n'au cunoscut;
nu este frica lui Dumnezeu inaintea ochilor lor.

M:A.RTI -
A DOUA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului Rpo~tol Puel cet:ra.
Cap. 4, Slih 4.
-·- -- ratilor, celuice lucreaza, plata nu i se socote~te
.dupa dar, ci dupadatorie. Jar celuice nu lucreaza,
ci crede Jntru Celace indrepteaza pre eel necre-
dincios, i se socote~te credinta lui intru dreptate,
precum ~i David vorbe~te despre fericirea omu-
lui, caruia Dun1nezeu ii socote~te dreptatea fara
de fapte: Fericiti carora s'au iertat faradelegile ~i ca-
rora s'au acoperit pacatele; fericit este barbatul caruia
nu-i va socoti Domnul pacatul. Deci, fericirea aceasta
intru taierea imprejur este numai, sau ~i intru netaierea
imprejur? Ca zicem: S'a socotit Jui Avraam credinta
'I intru dreptate. Dar cum i s'a socotit lui? Intru taiereaim-
prejur fiind sau intru netaierea impreiur? Nu intru taierea
imprejur, ciintru netaiereaimprejur. ~i semnul taierei im-
prejur a luat, pecete a dreptatii credintei, cei intru netaie-
rea imprejur; ca sa fie el tata tuturor celorce cred prin ne-
taierea imprejur; ca sa se socoteasca ~i lor spre dreptate;
~itata taierei imprejur; nu numai celorce sunt din taierea
, imprejur, ci ~i celorce umbla in urmele credintei, care a
fost dintru netaierea imprejur a parintelui nostru Avraam.
{ APOSTOL UL TI
11 ·;1 :,1 ,.1 ;:1 :! l ,11,1 1 .ll l ,l . l . l .. l ,, 1 .. 1 .. 11,,1 ., i ., l .l ,, t .1 ;11 ,f l l l l li l . l l. l ., l .. o l l I I I l ', l l ,, t l l l l ' l ' l f l c. 111 I i i I 1 1 1 1 1 I I 111 .11 l , I I I l l I l l I I I I I I I : a l I l .. l , I I I

DIIERCVRI
A DOUA SAPTAM:ANA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea d.tre Romani a Sfantul-ui /\postol Pavel cetirt,
Cap. 4, Stih 13.
ratilo'r, nu prin lege este lui Avraam faga- .
duinta, sau semintiei lui, ca sa fie el mo~-
tenitor lumii, ci prin dreptatea .credintei. Ca
de sunt cei din lege mo~tenitori, zadarnica
s'a facut credinta ~i s'a stricat fagaduinta;
ca legea manie lucreaza, ca unde nu este lege,
acolo nici calcarea de lege nu este. Pentru aceasta din
credinta, ca dupa Dar, sa fie statatoare fagaduinta la
toata semintia, nu numai celuice este din lege, ci ~i ce-
luice este din credinta iui Avraam, care este tata noua
tuturor, (precum este scris, ca tata al multor neamuri
te-am pus) inaintea lui Dumnezeu Caruia au crezut, Care
inviaza mortii ~i cheama celece nu sunt ca ~i cum ar fi.
Care mai pre sus de nadejde intru nadejde a crezut, ca
va fi el tata al multor neamuri, dupa cum i s'a zis: A~a
va fi samanta ta. ~i neslabind in credinta, nu s'a uitat la
trupul sau eel omorit, fiind mai de o suta de ani, nici
la omorirea pantecelui Sarrei. ~i intru fagaduinta lui
Dumnezeu, nu s'a indoit cu necredinta, ci s'a intarit
cu credinta, dand slava lui Dumnezeu ~i adeverit fiind
ca ce i-a fagaduit, puternic este a ~i face. Pentru aceea
i s'a ~i socotit lui spre dreptate. ~i nu s'a scris pentru
el numai, ca i s'a socotit lui spre dreptate, ci ~i
pentru noi, carora va sa ni se socoteasca, celorce
credem in Celce a sculat pre Iisus Hristos Domnul
nostru din morti, Carele S'a vandut pentru pacatele
noastre ~i S'a sculat pentru indreptarea noastra.
- -- -:1-+{J~~- - -
78 APOSTOLUL
/l f ll lll lf ll l . ll ' l ll ' I I I I I I I I I l f l ' l l f l , 1 . 11 .. 1 1 1 1 1 1 .1, 1. 1111 11 1 1 1 • 1 1 1 • 1 ,, 1::1 ;111111 1: t l' l ll ll l ll l l ll 1 l ,t ,11 ,11 1 .11 ,111 1, 1 . .. . .. . . . .. . . . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . , 1

JOI
A DOUA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului ,,postol Pavel cetire.
Cap. 5, Stih 10.
- ratilor, de vreme ce fiind noi vrajma~i, ne-am
I I impacat cu Dumnezeu prin moartea Fiului lui,
I
I cu mult 1nai vartos fiind impacati, ne vom
mantui intru vieata lui. Si nu numai aceasta,
ci ne ~i laudam in Dumnezeu, prin D01nnul
nostru Iisus Hristos, prin Care ·a cum impacare
am luat. Penti·u aceea, precum printr'un om a intrat
pacatul in lume ~i prin pacat moartea, ~i a~a la
toti oamenii moartea a ti·ecut, intru care toti am gre-
~it. Ca pana la lege pacatul era in lume, dar pacat
nu se socotea, nefiind legea. Ci a imparatit moartea
dela Adam pana la Nioisi ~i preste ceice nu au
gre~it, dupa asemanarea gre~elei lui Adam, care era
chip al celui viitor.- Ci. nu precum gre~ala, a~a ~i
darul. Ca de a murit prin gre~ala unuia cei multi,
cu mult mai vartos harul lui Dumnezeu ~i darul, prin
harul unui om, Iisus Hristos, intru multi s'a immultit.
Si nu precum prin unul care a gre~it este darul, ca.
pacatul dintr'unul este spre osandire, iar darul din
multe· gre~eli spre indreptare.

- .. ::::,s>e:- - -

,1
VIKERI
A DOUA SAPTAMANA DUPA; POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a SfAntulul Apostol Pavel cetire.
Cap. 5, Sfih 17.
ratilor, de vreme ce pentru gre~ala :unuia
moartea a imparatit prin unul, cu mult mai
vartos ceice au luat prisosinta darului ~i a
harului dreptatii, vor imparati intru vieata .prin
eel unul listis Hristos. Pentru aceea dar, precum
prin gre~ala unuia, intru toti oamenii a intrat
osandirea, a~a prin indreptarea unuia, intru toti oa--
menii a intrat indreptarea vietii. Ca precum pentru
neascultarea unui om, pacato~i s'au facut cei multi,
a~a ~i pentru ascultarea unuia, drepti se vor face cei
multi. Iar legea a intrat, ca sa se immulteasca gre~ala,
~i unde s'a immultit pacatul, acolo a prisosit darul; ca
precum a imparatit pacatul spre moarte, a~a ~i darul
sa imparateasca prin dreptate spre vieata ve~nica prin
Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce vom zice dar? Ra-
manea-vom in -pacat ca sa se immulteasca darul?
Sa nu fie; caci cari am murit pacatului, in ce chip
inca vom mai fi vii intru dansul?
~ APOSTOL UL
1 1111 " 1 11' '1'1111 11 1 I l ' I I I I l ·t · 1 l ' I l ' I 1' 1' 1 I l ' f ' l ' l '. l I 1 · 1 l ' I l " I t ·.1 ::1111 /: I Ul ' ll ll ll"l ll l l!l l: l !' l l' l l' l " l ' l " l ' l ' l '' l ' l :l " l " l l ' l ' I I t ·· t ' I f '' l ' l " l ' l ' I l " l ' I I l '' l ' I l ' I I I l l I l ' I I I I

" V V
SA.MB.A.T .A.
A DOUA SAPTAMANA1DUP
• A POGORlREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea dire Romani a Sfantulul Apostol Pa1Jel cetire.
Cap. 3, Slih 19.

ratilor, ~tim ca, cate zice legea, celorce sunt


in lege zice, ca toata gura sa se astupe ~i sa
se supue toata lumea lui Dumnezeu; pentruca .
din faptele legii nu se va indrepta tot trupul
inaintea lui; ca prin lege este cuno~tinta pacatului.
Iar acum afara de lege, dreptatea lui Dumnezeu
s'a aratat, fiind marturisita de lege ~i de prooroci. Iar
dreptatea lui Dumnezeu prin credinta lui Iisus Hristos
intru toti ~i preste toti ceice cred; ca nu este osebire,
pentruca toti au gre~it ~i se lipsesc de slava lui
Dumnezeu; cari se indrepteaza in har intru Darul Lui
prin rascumpararea cea intru Hristos Iisus, pre Carele
L-a randuit Dumnezeu curatire prin credinta intru
sangele Lui, pre aratarea dreptatii Sale, pentru iertarea
pacatelor celor mai inainte fa cute, in tru multa rabdarea
lui Dumnezeu, spre aratarea dreptatii Lui in vremea
de acum, ca sa fie el drept, ~i indreptand pre celce
este din credinta lui Iisus.

- --J}i ~ ~ - -
APC>STOLUL 81
t · t t ! t l '" l '· t •· t t 1f l 1 "1 1 1 >' 11 '1 ' 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' 1.l l ' l l l l ' l ' l !l " l ' l " l ll '' l l ll l ll ' l"l ': l ll ll ' l ll l lt l ll l !I I IJ l '' l il l ' ll l' l !l l lll ll l .; t !I I I Jl l •t !l l' l • l ' l l l • l t t• l '' l l 'l l l '' l l •l ll l ' l ' l l' l '. l l l l lf l l ;. 11'!1 1 11!1

'-'
·DVDIIITECA
A DOUA DUPA POGORiREA SFANTULUI DUH.
Voscreasna 2, Prochimen, glasul 1·iu :

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru Tine.


Stih: Bucurati-va drepfilor, in ·oomnul ; dreptilor se cuviae lauda.
Din cartea cea catre Romani a Sflntului J\postol Pavel cetlre.
Cap. 2, Slih 10.
ratilor, slav.a ~i cinste ~i pace tot celuice face
binele, Iudeului mai intaiu ~i Elinului; ca nu
este fatarie la Dumnezeu. Caci ca.ti faradelege
au gre~it, faradelege vor ~i pieri; ~i ca.ti in
lege au gre~it, prin lege se vor judeca. Ca nu
auzitorii legii sunt drepti la Dumnezeu, ci
facatorii legii se vor indrepta. Caci, cand neamurile
celece n'au lege, din fire fac al legii, aceia lege ne--.
avand, ei singuri i~i sunt lege, care arata fapta legii
scrisa intru inimile lor, impreuna marturisindu-le cuno-
~tiinta lor ~i cugetele lor intre sine~ parindu-se, sau
~i dandu-~i raspuns de indreptare, in ziua cand va
judeca Dumnezeu cele ascunse ale oamenilor, dupa
Evanghelia mea, prin Iisus Hristos. ·
Aliluia, glasul 1 ·iu.
Dumnezeule, Cel ce'mi dai isbandire mie ~i ai supus popoare subt
mine.
Slih: Celce slave~ti mantuirile imparafului ~i faci mila unsului Tiiµ,
lui David.
82 APOSTOLUL
11, l 'l l l l t l t I I l l I I I l l . l l f l l l t 1· • 1 ·1 1 1 1 1 ' 11 ,l l"' I I f ' l l " l ': l ' l ' l ll l! l !I I Ul ll l ll l l' l !l l ll l h l 'l ll11 \l l l! l !! li ' l " l 111 !11 '1 1 1. l ll l 'I I Ul ll l l' l ll l lt l '' l l' l /l l 111 1f l ll l t' l 1, l l\ l l' l !I I II I III Ul ll l ll l l•l li l ll l ll l ,:t 11 t l!

LUHI
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea · cea. c!tre Romani" a Sfantului Apostol Pa'7el cetire.
Cap. 7, Stih 1.

ratilor, celorce ~tiu legea graesc, ca legea


stapane~te pre om in cata vreme Jrae~te. Ca
femeia cu barbat legata este de lege cu bar--
batul ce trae~te ; iar de i-a murit barbatul ei,
s'a deslegat de legea barbatului. Drept aceea
traindu-i barbatul ei, preacurva se chiama de
- va fi cu alt barbat; iar de-i va muri barbatul ei, slo--
boda este de lege, a nu fi ea preacurva fiind cu alt
barbat. Pentru aceea, fratii mei, ~i voi v'ati omorlt
legii, prin trupul lui Hristos, ca sa fiti voi ai altuia,
ai Celuice a inviat din morti, ca sa aducem roada
lui Dumnezeu. Caci, cand eram in trup, patimile
pacatelor cele prin lege, lucrau intru madularile noa--
stre, ca sa aduca roada mortii. Iar acun1 ne-am
slobozit din lege, murind noi aceleea intru care eram
tinuti, ca sa slujim lui Dumnezeu intru innoirea du--
hului, iar nu intru invechitura slavei. Ce dar vom zice?
Au doara legea pacat este? Sa nu fie. Ci pacatul nu
I-am cunoscut, fara numai prin lege; ca ~i pre pofta
nu a~ fi ~tiut-o, de n'ar fi zis legea: Sa nu pofte~ti.
~i pricina luand pacatul prin porunca, a lucrat intru
mine toata pofta; ca faradelege, pacatul era mort. ~i
eu traiam faradelege oarecand; iar viind porunca, pa--
catul a inviat, iar eu am murit; ~i mi s'a aflat mie
porunca care era spre vieata, aceasta a fi spre moarte.
APOSTOLUL 8'3
1u 1 ::1 111 111 u1 111111 :11 n1 111 111 111 111 i:1 n1 111:1 11:1 111 11 1u 1111 :11 11 111:.1,:1 , I !l u ll . ... 11 1 1 11 11 1' 1 11 1 1 111 11 1ll l !l l ll l l l /l l ll l lt l ll l ll l l! l 1t ll l l' I 1..1 1·1 ·• 1:· 11;1 .11 ·,1·: 1 I I I I I I t I I • • I I •• • I 1 1 1 ~· 1,. 1 11 !I ' 1..1:. 11·1 1:1 :.1 :11,1 111 1 .. 1 :· 1·~

Ca p~catul pricina luand prin porunca m'a amagit ~i


prin aceea m a omorit. Drept a-ceea, legea · sfanta este 1

~i porunca sfanta ~i dreapta ~i .buna. · Deci, oare ce


era :bun, mie mi s'a facut moarte? ·Sa nu fie;- ci pa-
catul, ca sa se arate pa.cat, prin ce era bun mi-a
lucrat mie moarte, ca sa se faca peste masura pacatos
pacatul prin porunca.

DIA.RTI
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DTJH.
Din cartea cea ·citre · Romani a Sfintului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 7, Stih 14.

ratilor, ~tim ca legea este duhovniceasca, iar


eu sunt trupesc~ vandut subt pacat. Ca ceea-
ce lucrez nu ~tiu; ca ·nu ceeace voesc eu,
aceea fac, ci ceeace urasc aceea lucrez. Iar
de _fac r.eeace nu voesc, laud leg ea ca- es te
buna. Iar a cum nu eu fac ace ea, ci pacatul
ce locue~te intru mine. Pentruca ~tiu ca nu locue~te
intru mine, adica in trupul meu, ce este bun; ca- a
voi se afla la mine, iar a face binele nu aflu. Ca nu
fac binele care voesc, ci raul care nu-I voesc, acela
ii fac. Iar de fac aceasta, care nu voesc eu, iata nu
fac eu aceasta, ci pacatul ce locue~te in mine. Aflu
drept aceea lege mie, celuice voesc sa fac binele,
ca ce este rau la mine se afla, Ca impreuna ma
veselesc cu legea lui Dumnezeu dupa omul eel din- ~
launtru. Dar vad alta lege intru madu1arile mele, o~tin- \ fa'
du-se impotriva legii mintii mele ~i dandu-ma pre mine , ;i(
rob legii pacatului, care este intru madularile mele. Tica- /
'.~· . .
~3~~~,,\>-~~.-~J \"--5I-j)~~~J· \_~r~~~3) ~~~Y'S~. _1iJ<~t,
-~ 9 1 'j
1/ _ ·

(.f~? 2. . ~. _·;_,;,;;:;:s'[~\Y,,6\/\,4<J"l-~;-ty\/v;-::fZ.:::070/ if.::::f0~~J-~ ,'/1· / I 0,, Y~~-~


-~~i

<~,_)
. ~· . · . '~~'--r£~"{~'1.it2.s_:t~,//;5-l~ . ,,1,~_r?-' ;&,!__X~!
.c(r-{',, )'.::t,"::.:-·?.;",.~J<.\'.·~... -.~..-~~ 1/ \\..~ ). r .:·..,.l
-
.J :;:__v,<",..-----._ ,) . • .,,.--~)..,';<~<vc-,.,. - ~-,v,.,,.---...._'\I':::~~ ~~' /' -----:;::.5, . <) ·. ' ~ :5~ /.l---:-·' W
,.__~=-....,:__
---- - V v _..ll;.,...
_ _.::::,C...;;;:_,:.,- - " " ' - - '-; .:J ' 'J. ( - S-L.. .~ ' _ } L . Y . - -- - -- ~D.• ! ; . :r...:~.c
C.f:i . 1.i...- r~.· ,;•, ,.,-- "JJ~.
JA-;("1;"
84 APOSTOLUL
t l l l .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :. 1 1 1 1 1 1 1: 1 ·1 ·11 .11 ··, , .. . , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1··1:1 .11 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 ·1· 1111 ,1 1 1 1 1 1 1 · , . , .,

los om sunt eu ! Cine ma va mantui de trupul mortii


acesteea? Multumesc lui Dumnezeu prin Iisus Hristos
Domnul nostru. Deci, dar eu insu-mi cu mintea mea
·slujesc legii lui Dumnezeu1 iar cu trupul legii paca-
tului. Nici o pedeapsa drept aceea nu este acum
celorce sunt in Hristos Iisus, cari nu umbla dupa
trup, ci dupa Duh; ca legea Duhului vietii intru
Hristos Iisus m'a izbavit de legea pacatului ~i a
mortii.

· DIIERCURI
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cAtre Romani a Sfintului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 8, Stih 2.

ratilor, legea Duhului vietii intru Hristos ]jsus


m'a izbavit de legea pacatului ~i a mqrtii. Pen-
truca . ceeace era cu neputinta legii, intru cat
era slaba prin trup, Dumnezeu, pre Fiul Sau
trimitand intru asemanarea trupului pacatului
~i pentru pacat, a osandit pre pacat in trup.
Ca indreptarea legii sa se plineasca intru noi, cari nu
umblam dupa trup, ci dupa Duh. Ca ceice sunt dupa
trup, cele ale trupului cugeta; iar · ceice sunt dupa
Duh, cele duhovnice~ti. Pentru ca cugetul trupului este
moarte, iar cugetul Duhului, vieata ~i pace; pentruca
cugetul trupului vrajma~ este lui Dumnezeu, ca legii
lui Dumnezeu nu se supune, ca nici poate. ~i ceice
sunt in trup, lui Dumnezeu a placea nu pot. Jar
A0ST0LUL • 85
l l i l ·: l l: 1 1 1 1 1 11: t " l 'l l lt · 11, 1 ·· 1 .•1 1t 1 t tl Ht 1 1 ;1 11 1 :: 111 1 1. 111 1•,1 :1 1i, l t: l tl l , l,l .. l ', l ll l ll l \l : 1 111 n 1 111 11 1 111 111 u 1 111 11 1 1· 1111 :r1 :11 " 11·1 · 1 •11·1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ·111· 1 •111 111·111 11· 1 11111111 , 1• 1n 1 1•1 •·1 •11 •1 1 Hl !I I I I

voi nu sunteti in trup ci in Duh, ca Duhul lui Dumnezeu


locue~te intru voi. Iar de n'are cineva Duhul lui Hri-
stos, acela nu este al Lui. Iar de este Hristos intru voi,
trupul dar este mort pentru pacat; iar duhul vieaza
pentru dreptate. Iar de locue~te intru voi Duhul Celui
ce a sculat pe Iisus din morti, Celce a sculat pre
Hristos din morti va face vii ~i trupurile voastre cele
muritoare, pentru Duhul Lui, celce locue~te intru voi.
Drept aceea, fratilor, datori suntem nu trupului, ca sa
viPtuim du.pa trup; ca de veti vietui dupa trup, veti
sa muriti ; iar de veti omori cu Duhul faptele trupului,
veti fi vii.

JOI
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 8, Stih . 22.
··ratilor, ~tim ca toata zidirea impreuna suspina
~i impreuna are durere pana acum. ~i nu numai
aceea, ci ~i noi cari avem parga Duhului &i
noi singuri intru noi suspinam, a~teptand pu-
nerea de fii, pre izbavirea trupului nostru. Ca
prin nadejde ne-am mantuit; insa nadejdea
ce se vede nu este nadejde; ca ceeace vede- cineva,
pentruce ~i-o nadajdue~te? Jar daca ceeace nu vedem, -
nadajduim, prin rabdare a~teptarn. Asernenea ~i Duhul
irnpreuna ajutoreaza noua intru slabiciunile noastre; ca.
de ce ne vom ruga, precurn se cade nu ~tirn; ci singur
Duhul se roaga pentru noi, cu suspinuri negraite. Iar
Celace cearca inirnile, ~tie ce este gandul Duhului, ;.ca
dupa Durnnezeu se roaga pentru sfinti.
86 APOSTOLUL
f '' l ll l l:1 '11Jl t ll i ' ll :11 ;11 1'1 111 1!1 !' 11,1 '·1 Ht l l ll ! l l' l ' l ' l 11111 F l ':l ' l '' I I I 1 ' 11' 11' 1 • 1 I I I I 1· 1:11 1ff l! f 'l l l! l l'll l " l 'i l " l " l"l ' I I I 1 ., 1 I f ;, f . ·l ' l • I 1 :f l ·l ', l i: t !ll l! f lll l f !,l ! l •,t · l '• l (: t ,I I S: l :;f ,,t ,l l ll : l ' l , l i!f ,t ; f ,: t ~t ··I

VllfEBI
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGOR1REA
SFANTULUI .DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului Apostol PaYel cetlre.
Cap. 9, Stih 6.

· ratilor, nu ca ~i cum cuvantul lui Dumnezeu a ca-


zut, nu toti cari sunt din Israil, ace~tia sunt Israil.
Nici ca suni samanta _lui A vraam, toti sunt
fii, ci intru Isaac se va numi tie sanianta. Adica
nu ·cari sunt fii ai trupului, -ace~tia sunt ·fii ai
lui Dumnezeu, ci cari sunt fii ai fagaduintei
se socotes<J intru samanta. Ca al fagaduintei este cuvan-
tul aces ta: Intru ace as ta vreme voiu veni ~i va fi Sarei fiu.
~i nu numai aceasta, ci &i Reveca, dintr'unul avand
I,
a~ternut, dela lsaaG parintele nostru. Ca inca nici fiind ei
nascuti, nici facandu-se ceva bine sau rau, ca . cea dupa
alegere randuiala a lui l)umnezeu, sa ramaie nu din fap.te,
ci dela Celce chiama, i s'a zis ei ca eel mai mare sluji va
celui mai mic, precum este scris : Pre Iacov am iub~t iar
:I
pre Isav am urit. Ce dar vom zice ? Au doara ·este
nedreptate la Dumnezeu ? Sa nu fie. Ca lui Moisi zice :
Voiu milui pre care n1iluesc ~i nu ma voiu indura de
care nu ma indur. Deci dar, -nu este nici a celuice
voe~te, nici a celuice . alearga~ ·ci· a lui o ·u mnezeu
Celuice milue~te. Ca zice scriptura lui Faraon : Ca
spre insa~ aceasta te-am ridicat, ca sa arat intru tine
puterea Mea, ~i ca sa · se vesteasca numele Meu in
tot pamantul. Deci dar, pre care voe~te milue~te, §i
pre care voe§te impietre~te. Imi vei zice dar mie :
I
Ce mai prihane§te? Ca voiei Lui cine poate sta impotriva?
APOSTOL UL
l' I t t l ' f "t l• l '" t ' t . t •J .1 "1 : 1 ., l "l • f l ,• 11 1 ·, t · I t I I I l •: t · r t 1 l " I .. Y I 1 .. 1 ,• 1_. 1 :t •,1 I l !, l -' l " l ' ,l ' l l: U :: 1::1 111 :1 1n t !.t n1·• 11:1 111 :1: 1 t ·,1 ,•1 .. 1· 1 t '. f t , i ., t ;, I l , I l . l t t i: t .ll t ., t l! l il .. f l. } 1°,l " l '! l ,t l '! l •t~:.l! ' ~ .I

A - -
SA1'1BATA
A TREIA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SFAN.TULUI DUH.
Din carte a cea cat re Romani a Sf antului l\postol Pavel cetire,
Cap. 3, Stih 28.
ratilor, socotim dar, ca cu credinta se va in-
· · ··=
drepta omul fara faptele legii. Au doara Du-
mnezeu este al Iudeilor numai, iar nu ~i al
neamurilor ? Adevarat ~i al neamurilor; caci
unul este. Dumnezeu, Care va indrepta taierea
imprejur din credinta ~i netaierea imprejur
prin credinta. Deci, au doara stricam legea prin
credinta? Sa nu fie ; ci intarim legea. Deci, ce vom
zice ca Avraam parintele nostru sa fie aflat dupa
trup? Ca de s'a indreptat Avraam din fapte, are
lauda, dar nu la Dumnezeu. Ca ce zice Scriptura? ~i
a crezut Avraam llui Dumnezeu ~i. . .s'a socotit Lui
intru dreptate.
83
.
APOSTOLUL
111 t , t 11 . l l ' I J 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 , 1 I I I I I I I I & o 1• · t I l l I l ' I I l .. l l ' ,l l l l 1' 11' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l , 1 1 1 1 ,l t 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 ' 1 1 1 1 11 1111 f 111 ·1 . I

'-'
DUDIINEC.4.
A TREIA DUPA POGORiREA SFANTULUI DUH.
Voscreasna 3· a, Prochimen, glasul al 2·lea:
Puterea mea ~i can tar ea ·mea este-Domnul ~i mi s 'a facut mie spre mantuire.
Stih: Certandu·ma. m'a certat Domnul ~i mortii nu m'a dat.

Din carte a cea cltre Romani a ~ fantului l\postol Pavel cetire.


Cap. 5, Sfih 1.
ratilor, indreptati fiind din credinta, pace avem
catre Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hri-
stos, prin Care ~i apropierea am aflat prin
credinta la darul acesta, intru care stam ~i
ne laudam intru nadejdea slavei lui Dumnezeu.
~i nu -numai, ci ne ~i laudam intru necazuri, ~ti1nd
ca necazul rabd.are lucreaza, iar rabdarea curatire, iar
curatirea nadejde, iar nadejdea nu ru~ineaza ; ca
dragostea lui Dumnezeu s'a varsat intrµ inimile noastre
prin Duhul Sfant, Celce S'a dat noua. Pentruca
Hristos, inca fiind noi ileputincio~i, in vremea cea
cuviincioasa pentru cei necredincio~i a murit. Ca
abia va muri cineva pentru eel drept ; ca pentru eel
bun poate ~i indrazne~te cineva a muri. ~i intare~te
Dumnezeu dragostea Sa spre noi, ca inca pacato~i
fiind noi, Hristos pentru noi a murit. Cu mult · mai
vartos dar acum, i!_1dreptati fiind cu sangele Lui, ne
vom mantui printr'Insul de manie. Ca de vreme ce
fiind noi vrajma~i, ne-am impacat cu Dumnezeu prin
moartea Fiului lui, cu mult mai vartos fiind impacati,
I' ne vom mantui intru vieata Lui.
AJiluia, glasul a.I 2·lea : Auza·te Domnul in ziua necazului.
Slih : Mantue~te,~Doamne, poporul Tau, ~i binecuvinteaza mo~tenirea Ta.
- --~~~~- -
l l l ,f l t l l , t l o l ' l l l l l f l , l l l l l l .l l f l , l l • I I I l , i I I l l I I l .. l l l f' l '.\ t :: i I lll' I I I I I
89
I I I I I 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 , l l t l l f l

LV!fl
A PATRA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SF ANTULUl DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului /\postol Pavel cetir~.
Cap. 9, Stih 18.
ratilor, pre carele voe~te Dumnezeu milue~te
~i pre . carele voe~te ii impietre~te. Imi vei
zice dar mie: Ce mai prihane~te? Ca voiei Lui
cine poate sta Impotriva? Ci omule, tu cine
e~ti care raspunzi impotriva lui Dumnezeu?
Au doara va zice faptura Celuice a facut-o

I pre ea: Caci rn'ai facut a~a? Au n'are putere olarul preste
lut, ca dintr'aceia~i framantatura sa fa.ca un vas de
cinste, iar altul de necinste ? Iar daca vrand Dumnezeu
sa-~i arate mania ~i sa-~i descopere puterea Sa, au su-
ferit intru multa rabdare vase ale maniei gatite spre ·
peire. ~i ca sa-~i arate bogatia slavei Sale spre vase
ale milei, care au gatit mai inainte spre slava, pre:
care ne-a ~i chemat . pre noi, nu numai din Iudei, ci
§i din neamuri. Precum la Osie zice: Chema-voiu pre
celce nu este poporul meu, poporul meu; ~i pre
cea neiubita, iubita. ~i va fi in locul unde s'a zis lor:
Nu poporul meu sunteti voi, acolo se vor. chema fiii
Jui Dumnezeu celui viu. Iar Isaia striga pentru Israil:
De va fi numarul fiilor lui Israil ca nisipul marii, ra-
rna~ita se va mantui. Pentruca 'cuvantul savar~ind ~i
scurtand intru dreptate, ca cuvant scurt va face
, · Domnul .pre pamant. ~i precum a zis mai inainte Isaia:
t . De nu ne-ar fi la.sat noua Domnul Savaot samanta,
I~ ca Sodoma ne-am fi facut ~i cu Gomora ne-am fi
t* asemanat. Ce dar vom zice? Ca neamurile care nu
~ (}
~*
~K'-1 .•

( ~Q'•>' o ' •,
90 APOSTOLUL
1tl l' I UI UI Ul !ll !1 l ll l l!l :1t : I Hl !tl ! l •'l 'l !il " I t i! l •,11:t \ l !ll ,111: l ·:l !.I I l.!1 1. l :• l !'l .' l ,l l . 11. l ll l ': t .t l ,l l ':l l' l ll l lt l ll l ll l ll ll ll l ll l l: l l! l ., l ,ll . l '. I 1 :l l ' l llt ,I ,t · t I . I l .. t : I I I 11~1 t .. 1 :1 : t · it I . I I I I I t I t.. t I l . t . t .t .. l . l !!lf

umbla dupa dreptate, au ajuns dreptatea, insa drep-


tatea care este din credinta; iar lsrail um bland dupa
legea dreptatii, la legea dreptatii n'a ajuns. P~n.-.t~~
ce? Caci nu din credinta, ci ca din faptele legn; ca
s'a poticnit de piatra poticnirii, precum este scris: Iata,
pun in Sion piatra de poticnire ~i piatra de s!1'1!nt~ala
~i tot celce va crede intru ea, nu 8e va ru~1na. -
~ =~ ~ -- ~- . ~
~~~~~ ~~- ~~d,j
~~ ~~~~--~ ~~/~~
, _1 . R~ ~---- .-~
1 ~ ~.::>;:~ ,o . -.,--..J o .,_, o <o -----=--- 01
• ) :~ ,c,

'
,_ ·J mine, aratatu-m'am celorce nu 1ntreaba de · mine. Iar !·-"·.
••
0. -
\L
' 1/j
;. ((,v l catre Israil zice: Toata ziua am intins mainile mele ca- · v ·
· . . dr~pt aceea: Au doara a lepadat Dumnezeu pre po- r /~
porttl Sau? Sa nu fie. Ca ~i eu Israiltean sunt, din se- I .~ . . j
manta lui Avraam din neamul lui Veniamin. N'a le- 1 \§) ~
padat Dumnezeu pre poporul Sau, pre carele I-a l ~,"
cunoscut · mai inainte. ~-- .
.'8 .

I

JOI
A PATRA SAPTAMANA DUPA POGOR1REA
SF ANTULUI DUH.
Din carte a cea c~tre Romani a Sf antulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 11, Stih 13.

ratilor, voua zic neamurilor: intru cat sunt eu


neamurilor Apostol, sJujba mea o maresc, ·ca
doar a~ face trupul meu sa ravneasca ~i sa
mantuesc pre vreunii dintr'in~ii. Ca de este
lepadarea lor impacare lumii, ce alt este luarea,
fara numai vieata din morti? Ca de este parga
sianta, -este ~i framantatura; ~i de este radacina sfanta,
sunt ~i .ramurile. Iar de s'au ~i frant unele din ramuri,
iar tu maslin salbatec fiind, te..ai altoit intru ele ~i
parta~i radacinei ~i grasimei maslinului te.. ai facut, nu
te lauda asupra ramurilor; iar de te lauzi, nu porti
tu pre radacina, ci radacina pre tine. _Dar vei zice:
Frantu..s'au ramurile ca sa ma altoesc eu. Bine; pentru
_ necredinta s'au frant, iar tu pentru credinta stai; nu
9 :'.'. te inalta cu mintea, ci te teme. Ca de n'au partinit

~ o . =1·····. ·.. · ,:. . .. · .wff . · ·. ¾ ·~ .JJ . "


nu-ti partineasca. Vezi dar bunatatea ~i nepartinirea
lui Dumnezeu~ spre ceice au cazut nepartinire; iar
spre tine bunatate, de vei ramanea in bunatate; de
vteme ce ~i tu te vei taia. ~i aceia iara~, de nu vor ra-
manea in necredinta, se vor altoi; ca puternic este
D1nnnezeu iara~ sa-i altoiasca pre ei. Ca de vreme
ce tu din maslinul .eel din fire salbatec te ..ai taiat ~i
afara din fire te-ai altoit in maslin bun, cu cat mai vartos
ace~tia, cari sunt dupa fire, se vor altoi in maslinul lor.

VIKER.I
A PATRA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
I• SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 11, Stih~25.
ratilor, nu voiu sa nu ~titi voi taina aceasta,
ca sa nu fiti intru voi singuri intelepti, ca
orbirea din partea lu i Israil s'a facut pana ce
va intra plinirea nean1urilor ~i a§a tot Israilul
se va mantui, precum este scris: Veni-va din .
. Sion Celce izbave§te §i va intoarce pagana-
tatile dela lacov. ~i aceasta este lor cea dela mine
fagaduinta, cand voiu lua pacatele lor. Dupa Evanghelie,
cu adevarat vrajma§i sunt pentru voi, iar dupa ale-
gere, iubiti pentru parinti ; ca fara. cainta sunt darurile
~i chemarea lui Dumnezeu. Ca precum ~i voi oarecand
n'ati crezut lui Dumnezeu, iar acum v-ati miluit prin
necredinta acestora, a~a §i ace~tia acum nu au crezut
intru mila voastra, ca ~i ei sa se milueasca. Ca a
~~ij~ ezeu pre · toti intru necredinta, ca pre Ge.. ~\~.·,'
3)~~~ ~ -~ ··1
J~ ~
j
~~-.{5:>~ 0 .. · Q ~-
~~/~ ---=--- ~
" ~ ~
S.&.1'1B.A.TA.
A PATRA SAPTAMANA DUPA POGORlREA ·
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 6, Stih 11.
· ~ ratilor, socotiti-va pre voi morti a fi pacatului,
~i vii lui Dumnezeu, intru Hristos Iisus Domnul
nostru. Sa nu imparateasca dar pacatul in trupul
vostru eel muritor ca sa-1 ·ascultati pre el. intru
poftele lui. Nici sa va faceti madularile voastre
I, arme de nedreptate pacatului, ci sa va puneti
pre voi inaintea lui Dumnezeu, ca din morti, vii; ~i
madularile voastre arme de dreptate inaintea lui Du-
mnezeu. Ca pacatul pre voi nu va stapane~te, ca nu
sunteti subt lege, ci subt Dar. Ce este dar? Pacatui-
vom, caci nu suntem subt lege, ci subt Dar? Sa nu
fie. Au nu ~titi ca Celuice va dati pre voi robi spre
ascultare robi sunteti Aceluia pre Care ascultati, sau
pacatului spre moarte, sau ascultarii spre dreptate?
•I Dar multumim lui Dumnezeu, ca ati fost robi pacatului,
dar ati ascultat din inima dupa chipul invataturii la
care v'ati dat.
APOSTOLUL . 95
t,!l•I··•··•• ·•··•··• •·•• ·•··• -•············ ··· ., •..•••• .••• , • .•• .••..•• 1 11
, .11 1 1111 1• 1 1· 1 P t lt l <1 l !! l lt l !l l ' !l l;1 :·1 1•1 i. 1 · 1 .. 11.1 11. 1 , 1 ., ., ,. , .:, • 1 .,1 , 1, 1 .1 , ,•11111 ,1 11t ,1l u l \l Bl t•· t , t ,,1 11 1.11,1 1.1 ,;1 ,t1 •.1 .1 ::1 111 n1 ·,,

\J
DUnllREOA.
. A PATRA DUPA POGORIREA SFANTULUI DUH.
Voscreasna 4·a, Prochimen, glasul al 3-lea:
Cantati . Dumnezeului nostru, can ta ti; can tali lmparatului nostru, can ta ti.
Stih : Toate limbile plesniti cu mainile, strigati lui Dumnezeu cu glas
de bucurie.
Din cartea cea cltre Romani a SfAntul9i l\postol Pavel cetlre.
Cap. 6, Stih 18.
e...,.., ~

~ MS~ ratilor fiind slobozi de pacat, v'ati facut robi

I
,
d eptatii1 Omene~te graesc,.,__ pentru slabiciunea
trupului vostru1 Ca precum v'ati facut madu-
larile voastrec....r oabe necuratiei spre farad~lege,
a~a acum sa va faceti madularile voastre oabe
I dreptatit"- spre sfintenie.'f\ Caci cand erati robi
pacatului/-eratieslobozi de dreptate1 Ce roada ati avut
deci atunci intru acelea~ de care acum va ru~inati?
Ca sfar~itul acelora este moarteal lar acum slobozi fiind
din pa.ca '- i facandu-va robi lui Dumnezeu~ aveti roada
voastra spre sfintenie:-- iar sfar~itul .. vieata ve~nica.\
Pentruca lata pacatului este moartea, iar Darul lui
Dumnezeu ·'v ieata ve~nica intru Hristos Iisus, Domnul
nostru.7
Aliluia, glasul al 2 I-ea :
Intru The, Do:imne, am nadajduit, ca sa nu ma ru~inez in veac.
Slih: Fii mie Dumnezeu scutitor ~i casa de scapare, ca sa ma mantuesc. ~ . '

-.· . - ~~<#------
96 APOSTOLU_L
t t l •' l f ' f , t , l ' f ' I f . f . l I l ' t t l l ' l l ' I I I I . I I I l f l • f t l t l I I t l t ' • ·1 • t ·· 1 ·1·: t " l l ' l 0 l itl !ll ll l l! l " l l"' I I I ll 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l l l l l , l ·:t ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LUKI
A CINCIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Romani a Sfantulul Apostol Pavel cetire.
Cap. 12, Stih 4-5, 15~21.

/ rntilor, precun1 intr'un trup multe madulari


avem ~i madularile n'au toate o lucrare, in-
tr'acela~ chip noi, cei multi un trup suntem
intru Hristos, iar fie~t~care unul altuia madulari.
Bucurati-va cu ceice se bucura ~i plangeti
cu ceice plang. Aceea~ unul catre altul cu-
getand; nu cele inalte cugetand, ci cu cele smerite
purtandu--va; nu fiti intelepti intru voi singuri; nim~nui
rau pentru rau rasplatind; facand purtare de grije de
cele bune inaintea tuturor oamenilor. De este cu
putinta, in cat este despre voi, cu toti oamenii pace
avand. Nu va izbanditi singuri voua, iubitilor, ci dati
loc maniei, ca scris este: A Mea este izbanda, Eu voiu
rasplati, zice Domnul. Drept aceea, de flamanze~te
vrajma~ul tau, da-i lui paine ~i de inseteaza, adapa-1
pre el; ca aceasta facand, carbuni de foe gramade~ti
pre capul lui. Nu fii biruit de rau, ci birue~te raul cu
binele. ·

I .

I I
APOSTOLUL 97 ·
I I f I I I I I ·1 I • I I I 'I l i• I I .I ' I I I I I I t I I I I I I 'I I I I I I 'l l I I I I I •t l "' l "' l " l '' l 'l l " l 'l l ' T ' l '' l 'I I ' I I 'I I I I I I I I I t t I I I I I I I I I I I I I I I UI I I I I I ' l l l "' f l! l ~I I HI U

m.ABTI
A CINCIA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Romani a Sf!ntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 14, Stih 9.

~-~ ratilor, spre aceasta Hristos ~i a n1urit ~i a


i inviat ~i a vietuit, ca sa stapaneasca ~i pre
cei morti ~i pre cei vii. Dar tu, ce judeci pre
frateletau? Sau ~i tu, ce de faimezi pre fratele
tau? Ca toti vom sa stam inaintea · judecatii
lui Hristos. Pentruca scris este: Viu sunt Eu,
zice Domnul, ca Mie se va pleca tot genuchiul ~i
toata limba se va marturisi lui Dumnezeu. Deci dar,
fie~tecare din noi .de sine i~i va da seama inaintea
lui Dumnezeu. Deci, mai mult sa nu judecam unul
pre altul. Ci aceasta mai vartos sa judecati, ca sa nu
puneti impiedicare fratelui, sau sminteala. ~tiu, ~i bine
adeverit sunt in Hristos Iisus, ca nimic nu este spurcat
prin sine, fara nu1nai celuice i se pare a fi ceva
spurcat, aceluia este spurcat. lar de se mahne~te fra-
tele tau pentru bucate, iata nu umbli dupa dragoste.
Nu pierde cu bucatele tale pre acela pentru care
Hristos a murit. Sa nu se huleasca dar lucrul eel
bun al vustru; ca nu este imparatia lui Dumriezeu
mancare ~i bautura, ci dreptate ~i pace ~i bucurie
intru Duhul Sfant. Ca celce cu acestea sluje~te lui
Hristos, bine placut este lui Dumnezeu ~i ales la
oameni.
DIIERCURI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Romani a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap. 15, Stih 7.
ratilor, primiti unii pre altii, precum ~i Hristos
v'a primit pre voi intru slava lui Dumnezeu.
Si zic, ca Iisus Hristos a fost ~lujitor taierei
imprejur pentru adevarul lui Dumnezeu, ca_sa
inta.reasca fagaduintele parintilor. Iar neamu-
. rile pentru mila sa proslaveasca pre Dum11ezeu
precum este scris: Pentru ace::ista ma .voiu marturisi
tie intru neamuri, Doamne, ~i numelui Tau voiu canta.
Si iara~ zice: Veseliti-va neamuri cu poporul Lui. Si
iara~, laudati ·pre Domnul toate neamurile, laudati-L
pre El toate popoarele. ~i iara~ lsaia zice: Fi·va ra-
dacina lui Iesei ~i celce se va scula sa stapaneasca
pre neamuri, · intru Acela neamurile vor nadajdui. Iar
Dumnezeul nadejdii sa va umple pre voi de toata
bucuria ~i pacea, crezand spre a prisosi voi intru na-
dejde cu puterea Duhului Sfant. Si adeverit sunt ~i
eu insumi, fratii mei, pentru voi, ca ~i voi plini sunteti
de bunatate, plini de toata ~tiinta, putand ~i unii pre
altii a va invata. ~i mai cu indrazneala am scris voua,
fratilor, din parte, ca ~i cum v'a~i mai aduce · aminte
pentru darul ce mi s'a dat mie dela Dumnezeu, ca
sa fiu eu slujitor lui Iisus Hristos intru neamuri, cu
slujba sfanta lucrand Evanghelia lui Dumnezeu, ca sa
fie jertfa neamurilor bine pritnita, sfintita intru Duhul
Sfant.
APOSTOLUL 99
!11 1 111 I I I I I I I I l "I I I 11 I I I I 11111 I I I I I I I I 1 1 1 111 1 1 11 I I I I 1 11 1 111 l ll l ll l !I II J 1 1111 11 1 11 t I 1! 1 11 , 1111 I l l.I I l l l'll l l I I I Il l I I I l lll l l ll l lt l !I I I l !l l l l l ' ll l l li l lt l

JOI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULlJI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 15, Stih 17.
~~L{· ratilor, am lauda intru Hristos Iisus, intru cele-
ce sunt catre Dumnezeu, ca nu voiu cuteza a
zice ceva din celece n'a lucrat Hristos prin
mine, spre ascultarea neamurilor, cu cuvantul
~i cu fapta, intru puterea semnelor ~i a minuni-
lor, intru puterea Duhului lui Dumnezeu; a~a
cat din Ierusalim ~i imprejur pana la !liric, am plinit E-
vanghelia lui Hristos. Si a~a m'am nevoit bine a vesti,
nu unde S'a numit Hristos, ca sa nu zidesc pre temelie
streina, cj precum este scris: Carora nu s'a vestit pentru
Dansul, 11 vor vedea ~i cari n'au auzit vor intelege.
Pentru ace ea am ~i fost oprit de multe ori a nu veni
la voi; iar acum nemai avand loc intr'aceste laturi ·~i
avand dorinta a veni catre voi de multi ani, cand voiu i
f .

merge in lspania, voiu veni la voi, ca am nadejde,


trecand pre acolea, sa va vad pre voi ~i de voi sa ma
petrec acolo, dupa ce ma voiu satura mai inainte de
voi din parte ; iar acum merg in Ierusalim, slujind sfin-
tilor. Ca bine au voit Machedonia ~i Ahaia a face· o im-
parta1ire oarecare la saracii sfintilor, cari sunt in Ieru..
salim; ca bine au voit $i datori sunt lor. Ca de vreme
ce intru cele duhovnice~ti ale lor s'au imparta~it ne~-
murile, datori sunt ~i intru cele trupe~ti a 1~ sluji lor.
.Aceasta dar sfar~ind ~i pecetluind lor roada aceasta,
voiu merge la voi prin Ispania. ~i ~tiu ca viind catre
voi, intru plinirea binecuvantarii Evangheliei lui Hristos
voiu veni.
0
100 APOSTOL UL
1, 1 I I 1 1 I I I 1 1 I t I I I I I I I I ' I I ,I I I I I I I t I I I ' I I I I I I "I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I l ,; I I I I I I I I I I I , I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I• I ' l ' l

VIHERI
A CINCEA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 16, Stih 1.
ratilor, laud voua pre Fivi sora noastra, care
\Sj~W
este slujitoarea bisericii din Cheghrees, ca sa
o primiti pre ea intru Domnul dupa vrednicia
sfintilor · ~i sa-i fiti ajutatori ei intru tot lucrul,
orice ar pofti dela voi, ca ~i aceasta ajuta-
toare a fost multora ~i mie insumi. Spuneti
inchinaciune Prischilei ~i lui Achila, celor impreuna
cu mine lucratori intru Hristos Iisus, cari pentru su-
fletul meu, grumazii lor ~i-au supus, carora nu numai
eu singur multumesc, ci ~i toate bisericile neamurilor;
~i bisericii cei din casa lor. Spuneti inchinaciune lui
Epenet iubitului meu, care este parga Ahaiei intru
Hristos. Spuneti inchinaciune Mariamei, care mult s'a 1
·ostenit pentru noi. Spuneti inchinaciune lui Andronic ,,,,._ .....~,/.-

~i luniei rudelor mele ~i sotilor mei in robie, cari


sunt vestiti intre Apostoli, cari ~i rnai inainte de mine
au fost intru Hristos. Spuneti inchinaciune lui Arnplie
iubitului rneu in Dornnul. Spuneti inchinaciune lui
Urvan, celui irnpreuna cu noi lucrator intru Hristos
~i lui Stahie iubitului rneu. Spuneti inchinaciune lui 1

Apelli celui ales intru Hristos. Spuneti inchinaciune


celorce sunt din ai lui Aristovul. Spuneti inchina..,
ciune lui Irodion, rudei rnele. Spuneti inchinaciune
celorce sunt din ai lui Narchis, cari sunt intru DornnuL
Spuneti inchinaciune Trifenei ~i Trifosei, care s'au
ostenit intru Dom.nu!. Spuneti inchinaciune Persidei

_..;·
APOSTOLUL 101
11 a :11 u t 1 1 ·11 ,1 1 1 1 •t •: 11:1 :•1 u 1 ·1 1 1 1 11 111 1 11 1 1 1•1 • 1 I 1 11 1 11 • 1 ·11 1 11 " 1 " 1 ' 1 11 11'1 !11 I I I l 'I,II • .. I 1 ' 11 I I I 11 I I I I It I I I I I I I I I i ii I·····. ,., . • I I I I I I
I
I I I I I
I
I I I I

!ubit.ei~ ~are m.ult s'a o~tenit ·Aintru Domnul. Spuneti


1nch1nac1une lu1 Ruf celu1 ales 1ntru Domnul ~i mumei
lui ~i a mea. Spuneti inchinaciune lui Asincrit ' lui .

Flegon, lui . Erman, lui Patrova, lui Ermin ~i fratilor


celorce sunt impreuna cu ei. Spuneti inchinaciune lui
Filolog ~i Iuliei lui Nireu ~i surorei lui ~i lui Olimpan
~i tuturor sfintilor cari sunt cu ei. Inchinati-va unul
altuia cu sarutare sfanta. Inchina-se voua toate bise-
ricile lui Hristos.

I\

SADIB4.TA
A CINCEA SAPTAMANA DUPA POGORlREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cAtre Romani a Sfantulul Apostol Pavel cetire.
Cap. 8, Stih 14.

'Iii~~ ratilor, cati cu duhul lui Dumnezeu se poarta,


ace~tia sunt fii ai lui Dumnezeu. Pentruca n'ati
luat iara~ duhul robiei spre temere, ci ati luat
Duhul punerii -de fii, intru care strigam: Ava,
parinte. Insu~ Duhul acesta marturise~te dim-
preuna cu duhul nostru, ca suntem fii ai lui
Dumnezeu. Jar de suntem fii, suntem dar ~i mo~te-
nitori; mo~tenitori adica ai lui Dumnezeu ~i impreuna
mo~tenitori ai lui Hristos, d,e vreme ce patimim im-
preuna cu Dansul, ca sa ne ~i preaslavim. impreuna cu
Dansul. Ca socotesc, ca nu sunt vrednice patimirile vre-
mii de acum catre slava cea viitoare, care va sa se des-
copere catre noi. Ca nadejdea zidirii, descoperirea fiilor
lui Dumnezeu a~teapta. Ca de~ertaciunii s'a supus zidi~
rea nu de voie, c.i pentru Celce o a supus. Spre nadejde~
· ca ~i singura zidirea aceasta se va slobozi din robia
stricaciunii, intru slobozenia slavirii fiilor lui Dumnezeu.
- ~B'!*--

· "\
102 APOSTOLUL
U1 t I I 1, 1 I I I I I I I 11 I I I 14•1 I I 11 1 1 t I I I I If It t I It t 1 , 1 l l l l l ll l ll l ll l ll l t, 1 11 11 I l l I I I I I 11 I I I I I I I 111 I I I I I I I I It i I I I 1 1 1 1 f 11 '1 I I I I

.._,
DUMIKECA. ·
A CINCEA DUPA .POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 5-a, Prochimen, glasul al 4-lea:
Cat s'au slavit lucrurile Tale, Doamne, toate intru intelepciune le-ai facut.
Stih: Binecnvinteaza suflete al meu pre Domnul, Doamne Dumnezeul
meu slavitu-Te-ai foarte.
Din carte a cea cltre · Romani a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 10, Slih 1-iu.
ratilor, bunavointa inimii mele ~i rugaciunea
catre Dumnezeu pentru lsrail este spre man--
tuire. Ca nu1rturisesc lor, ca dragostea lui Dum--
nezeu au, dar nu dupa cuno~tinta; ca ne~tiind
dreptatea lui Dumnczeu ~i cautand sa--~i puie
dreptatea lor, dreptatii lui Dumnezeu, nu s'au
supus. Ca sfar~itul legii este Hristos, spre indreptarea
tot celuice crede. Ca Moisi scrie de dreptatea carea
este din lege, ca omul, care face acelea, viu va fi
intr'insele. Iar dreptatea care este din credinta, a~a
zice: Sa nu zici intru inima ta: Cine se va sui in cer?
Adica sa pogoare pre Hristos. Sau: Cine se va po--
gori intru adanc? Adica sa ridice pe Hristos din morti.
Dar ce zice Scriptura? Aproape este de tine cuvantul,
in gura ta ~i intru inima ta, adica cuvantul credintii,
care propoveduim. Ca de vei marturisi cu gura ta pre
Domnul Iisus ~i ,vei crede intru inima ta, ca Dum--
nezeu L--a ridicat pre El din morti, te vei mantui; ca,
cu inima se crede spre dreptate, iar. cu gura se mar--
t~rise~te spre mantuire.
Alilul8, glosul al 4-lea: Incordeaza ~i bine spore~te ~i imparate~te.
Slih: Iubit-ai dreptatea ~i ai urit faradelegea .
- -~ t 41~- -
APOSTOLUL 103
t t 11 I I t I 11 I I I I I 11111 111 t I I 1111 11 I I 1 · 1 1 11, 1 1 J1; l ll 'l l l l ll l il ll l :1t1 1,; 1 11 :1 111 1:1 1n1 11 t ,• 1•,1111 11 111111 1 1111 t t t 111 t I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I 'l l l il ll l l

LVNI
A ~ASEA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DUH.
Din carte a cea catre Romani a Sf antului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 16, Stih 17.

_, ratilor, rogu-va pre voi, sa va paziti de ceice


fac imperecheri ~i smintele, impotriva invata-
turii, care voi v'ati invatat ~i va feriti de ei.
Ca unii ca aceia Domnului nostru Iisus Hris-
tos nu slujesc, ci pantecelui lor ; ~i prin cu,.
vinte bune ~i prin cuvantare de · bine in~eala
inimile celor pro~ti. Ca ascultarea voastra la toti a
ajuns. Si ma bucur drept aceea de voi ~i voesc sa
fiti intelepti spre bine ~i pro~ti spre rau. Iar Dumne-
zeul pacii sa sdrobeasca pre satana subt picioarele
voastre curand ; Darul Domnului nostru Iisus Hristos
cu voi. Inchina-se voua Timoteiu eel impreuna cu
mine lucrator ~i Luchie ~i lason ~i Sosipatru, rudele
mele. Inchinu-n1a voua ~i eu Tertie, celce am scris
cartea, intru Domnul. lhchina-se voua Gaie, gazda mea
~i a toata adunarea. Inchine-se voua Erast dregatorul
cetatii ~i Cuart fratele. Darul Domnului nostru Iisus
Hristos cu voi cu toti, Amin.
APOSTOL UL
I I r r, I I I 1 1 1 1 1 I • 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 c 1 1 1 I I I I ii. I I I I I I t I I I ! 11 1 I t 11 Ii i 111 11• 11 I I t I I 1 1' I I I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I 1 1 I l

DIA.RTI
A ~ASEA SAPTAMANA DlJPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea tnt&ia cea catre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 1.
avel chemat apostol al lui Iisus Hristos prin voia
lui Dumnezeu ~i Sosten fratele, Bisericii Jui
~ r,a~ Du1nnezeu, _care este in Corint, celor s·fintiti
intru Hristos Iisus, celor chemati sfinti, im-
preuna cu toti ceice chiama numele Domnului
nostru Iisus Hristos, in tot locul ~i al lor -~i
al nostru; Dar voua ~i pace dela Dumnezeu Tatal
nostru ~i de la Domnul Iisus Hristos. Multumesc Dum-
nezeului meu pururea pentru voi, pentru Darul lui
Dumnezeu ce vi s'a dat voua intru Hristos Iisus~ ca
intru toate v'ati imbogatit intru Dansul, in tot cuvantul
~i in toata ~tiinta, precum marturisirea lui Hristos s'a
adeverit intru voi, cat a nu fi lipsiti voi de nici un
Dar, a~teptand descoperirea Domnului nostru Iisus
Hristos, care va ~i intari pre voi pana la sfar~it nevi-
novati in ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios
este Dumnezeu prin Care v'ati chemat spre imparta-
~irea Fiului Sau Iisus Hristos Domnul nostru.

---------------
APOSTOLUL JO!)
11 1 111 ~1 1 , l i l ll l l l t l lloll I l l Ill I 1 11 I 1 1 1 11 1 11 ! 1 1 I I I I. I I I 1 11 , l >l l , l l! l l' l l l ll l ,1 1 111 11 1 111 11 1 11 1 11 111 ' 1 '1 l ' I I I I I I I I I I I I I I I I I l ,I I I I I I I I I I I I I I I I I f I' I I I I l l I 'l l

DIIEBCURI
A ~ASEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea intiill cea c!tre Corinteni a Sfantului l\postol Pa'1el cetlre.
Cap. 2, Stih 9.
ratilor, precum este scris: Celece ochiul n~a
vazut ~i urechia n'a auzit ~i ·1a inima omului
nu s'a suit, acestea au gatit Dumnezeu celor
·ce-L iubesc pre Dansul. Iar noua Dumnezeu
ne-a descoperit prin Duhul Sau, ca Duhul
toate le cearca ~i adancurile lui Dumnezeu.
Ca cine ~tie din oameni ale omului, fara numai duhul
omului, care este intr'insul? A~a ~i ale lui Dumnezeu
nimeni nu le ~tie, fara numai Duhul lui Dumnezeu.
Iar noi n'am luat duhul lumii, ci Duhul eel din Dum-
nezeu, ca sa ~tim celece sunt dela Dumnezeu daruite
noua. Care ~i graim, nu intru cuvinte invatate ale in-
telepciunii ornene~ti, ci intru cele. invatate ale Duhului
Sfant, cele dnhovnice~ti cu cele duhovnice~ti asema-
nandu-le. Iar ornul eel sufletesc nu prime~te celece
sunt ale Duhului lui Dumnezeu; ca nebunie sunt lui,
~i nu le poate intelege, caci duhovnice~te se judeca.
Iar eel duhovnicesc le judeca toate; iar El de ni-
meni nu Se judeca. Ca cine a cunoscut gandul Dom-
nului, care sa-1 invete pre el? Iar noi avern min·
tea lui Hristos. ~i eu, fratilor, n'am putut grai voua
ca celor duhovnice~ti, ci ca celor trupe~ti; ca pre ni~te
prunci intru Hristos cu lapte v'an1 hranit pre voi, iar
nu cu bucate, ca inca nu puteati ·~i inca nici acum
nu puteti, ca inca trupe~te sunte{i. Caci cand este
106 APOSTOLUL
1 1 1u 1 • i 1 ,111, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 111 1 1 , 11111 111 .. 1 1: 1 1 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ·11111111• 1n 1 111111 11 1111 11 111 111 11 1 1 1 1 1 1111 1·111 ,111 1 t1 " l ll ' l li l i l l lrl ' l 1 1111 11 11 ,111 I I 11 1111 11

intre voi ravnire ~i prigonire ~i imperechere, au nu


sunteti trupe~ti ~i au nu dupa om umblati? Caci cand
zice cineva: Eu sunt al lui Pavel, ~i altul: Eu sunt al lui
Apolos, au nu sunteti trupe~ti? Cine dar este Pavel
~i cine este Apolos? Fara numai slujitori, prin cari
ati crezut ~i fiecaruia precum Domnul i-au dat. Eu
. am sadit, Apolos a udat, iar Dumnezeu a fa.cut cre~-
terea. Pentru aceea nici celce sade~te este ceva,
nici celce uda, ci Dumnezeu Celce .da cre~terea. Iar
celce sade~te ~i celce uda una sunt ~i fiecare va
lua plata sa dupre osteneala sa.

. JOI
A ~ASEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din carte a intAia cea catre Corinteni a Sf antului J\postol Pavel cetire,
Cap. 3, Stih 18.

ratilor, nimeni pre sine sa nu se in~ele; de i


se pare cuiva intre voi, ca este intelept in
veacul acesta, nebun sa se faca, ca sa fie in-
telept. Petruca intelepciunea lumii acesteea ne-
bunie este la Dumnezeu; ca scris este: Celce
[ prinde pre cei intelepti intru priceperea lor.
~i iara~: Domnul cunoa~te gandurile inteleptilor, ca sunt
de~arte. Drept aceea nimeni sa nu se laude intre oameni,
ca toate ale voastre sunt; ori Pavel, ori A polos, ori .
t
Chifa, ori lumea, ori vieata, ori moartea, ori acestea
de acum, ori cele viitoare, toate ale voastre sunt, iar
voi ai lui Hristos ~i Hristos al lui Dumnezeu.
APOSTOLUL 107
I I l l , l 'l t l l ll l l l l , 1 1ll ll l 1l l l! l l1 l ll l ll l •l l ll l ll l ll l ,l tl l tJ l l ' l l 11 11 11 1 I I II I I I 1 ·•1111 1 J I l l• I I I U l !l l ll l l' I Hl ll l l\ lll ' l l !I II Hl ll l lll ' I I I l ll \l l i!l l l ll l • l ll l ll l ll l l l l l ll l ll l l l l' l !l l ll f l: t •:1 1J l l ' ll l! l ll l ll flll ll l ll

'
VIRE RI
A ~ASEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea intAla cea catre Corinteni a SfAntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 4, Stih 5.

ratilor, mai inainte de vreme nimic sa nu ju--


'fil~lf
decati, pana ce va veni Domnul, Care va ~i lu--
mina cele ascunse ale intunerecului ~i va arata
sfaturile inimilor ~i atunci lauda va fi fiecaruia
dela Dumnezeu. ~i acestea, fratilor, le--am in--
chipuit intru mine ~i intru Apolos pentru voi,
ca intru noi sa va invatati, ·ca nu mai mult decat ce
este scris sa ganditi, ca sa nu va mandriti unul pentru
altul impotriva celuilalt. Ca cine te alege pre tine ?
~i ce ai care n'ai luat ? lar de ai ~i luat, ce te lauzi
ca ~i cum n'ai fi luat ?_Iata satui sunteti, iata v'ati
imbogatit, fara de noi ati imparatit; ~i o ! De a-ti fi
iinparatit, ca ~i noi impreuna cu voi sa imparatim.
A \,,I \,J

SA.DIBA.T .4.
A SASEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
~ SFANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 9, Stih 1.
wcgE' ratilor, adevarul zic intru Hristos, nu m.int,
impreuna marturisindu-mi mie cuno~tinta gan-
dului meu prin Duhul Sfant, ca intristare mare
imi este mie ~i neincetata durere inimii mele.
Ca a~ fi poftit eu insumi a fi anatema dela
Hristos pentru fratii mei, rudele mele dupa trup,
cari sunt Israilteni, a carora este punerea de fii ~i slava
~i a~ezamanturile ~i punerea de lege ~i slujba ~i fa-
gaduintele, ai carora sunt parintii ~i dintru cari este
Hristos dupa trup, care este preste toate Dumneze_u
binecuvantat in veci. An1in.
APOSTOLUL 109
111 11 1u 11• 11:1 ·1 1 11 1 1t ! l , I I 11 1 1' 1 11 I I I 1 ' 1 11 1 1" 11 1 ' 1 11 I I I I 1 ' 1111 I I I t •, 1 ,1·1 1 11 111 1 111 1 11 1 11' 1 11 11 1111 111! 1 t <l ll l l l l i. l l' ll it ,r t 1 1 11 I 1 , 1 , 1 I I I I I•• I ii I I I I I I I I • ·VI I I I f 1 •11, l l l i

'

\J

DUM:INECA
.A ~ASEA DUP A POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 6·8, Prochimen, glasul al 5·lea:
Tu, Doamne, ne vei pazi l;,i ne vei apara de neamul acesta in veac.
Stih: Doamne, Domnul nostru, cal este de minunat numele Tau in
tot pamantul.
Din cartea cea cAtre Romani a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 12, Stih 6.
·: - ----- ratilor, avand daruri de multe feluri dupa darul
care este dat noua, ori proorocie dupa 1nasura
credintii, · ori slujba intru slujba, ori celace in-
'vata intru invatatura, ori celce mangaie intru
;-· mangaiere, celce darue~te intru nevicle~ug,
··· celce este povatuitor intru osardie, celce mi--
lue~te intru bunavointa; dragostea nefatarnica; urind
raul ~i lipindu-va de lucrul bun, cu dragoste frateasca
unul pre altul iubind, cu cinste unul pre altul mai
mare facand, cu osardia nelenevo~i, cu duhul arzand,
Domnului slujind; intru nadejde bucurandu-va, intru
necazuri rabdand, intru rugaciune ingaduind; in tre-
buintele sfintilor parta~i fiind, iubirea de straini ur-
mand. Binecuvantati pre ceice va gonesc pre voi ;
binecuvantati ~i nu-i osanditi.
Aliluia, glasul al 5-lea: Milele Tale, Doamne, in veac le voiu canta.
Stih: Ca ai zis : In veac mila se zidel;,fe in ceruri.
110 · APOSTOLUL
1<1 ,, 1 1 11 1 1 1 1, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , , , • • • • • • • • • • • . , , ·111 , 1 ,111 11 11 11 11 11 • 1 1111 •1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 °1. I I I I I I I I I I I I I 11 ·1111 , 1111 1 111 1 1· 1

LUKI
A SAPTEA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
, SFANTULUI DUH
Din carte a intala cea catre Corintenl a Sf Antulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 5, Stih 9.
ratilor, scris-am voua in epistolie sa nu va
amestecati cu curvarii, ~i cu adevarat, nu cu
curvarii lumii acesteea, sau cu lacomii, sau cu
rapitorii, sau cu slujitorii idolilor, de vreme ce
ar fi trebuit dar sa ie~iti din lumea aceasta.
Iar acum am scris voua, sa nu va amestecati
daca vreunul numindu-se frate va fi curvar, sau lacom,
sau slujitor idolilor, sau ocaritor, sau betiv, sau ra-
pitor ; cu unul ca acesta nici sa mancati. Ca ce-mi
este mie a judeca pre cei din afara? Au nu pre cei din
lawitru voi judecati? Iar pre cei din afara Dumnezeu
ii judeca. Scoateti drept aceea afara pre eel rau dintre
voi in~iva. Au doara indrazne~te cineva din voi, avand
vreo para impotriva altuia, a se judeca la cei ne-
drepti, iar nu la cei sfinti? Au nu ~titi ca sfintii vor
sa judece Jumea? ~i de se judeca intru voi lumea,
nevrednici sunteti de judecati mai de jos? Au nu ~titi.
ca pre· ingeri vom sa judecam? Cu cat mai va.rtos
cele lume~ti. Deci, de aveti judecati lume~ti, pre cei
nebagati · in seama intru adunare, sa-i puneti sa ju-
dece? ~i aceasta ca sa va ru~inati zic voua. Nu este
intre voi nici unul a~.a intelept, care sa poata judeca
intre fratele sau? Ci frate cu frate se judeca, ~i .inca
la necredincio~i ! Deci dar cu adevarat pacat este
voua, caci judecati aveti intre voi. Pentruce mai bine
~ suferiti strambatate? Pen truce mai bine nu rab- r
APOSTOLUL 111
l !; I 11 l•t 111 I i 1 ,1 1 1 1 1 1 I I l l I 11 t Ill I I II l t l I I I II I I t ,· t t l l l, 1 11 1 111 111 111111 11 1 111 111 11 1 il l ll l l l lll l l , l l l l ,l l l l n l l l l, l ll l l l l t l l l l l l l l l t l l t l l l ' l l l ' I

dati paguba? Ci voi in~iva faceti strambatate ~i adu-


ceti paguba ~i mai vartos fratilor ! Au nu ~titi, ca
nedreptii imparatia lu_i Dumne~e.u _ nu vor mo~teni?
Nu va infjelati; nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici
preacurvarii, nici malachii, nici sodomnenii, nici furii,
nici lacomii, nici betivii, nici ocaritorii, nici rapitorii,
imparatia lui Dumnezeu nu vor mo~teni. ~i acestea
unii ati fost; ci v'ati spalat, ci v'ati ·sfintit, ci v'ati in-
dreptat intru numele Domnului Iisus ~i intru Duhul
Dumnezeului nostru.

DIA.BTI
A $APTEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea intaia cea cAtre C.orinteni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 6, Stih 20.
ratilor, proslaviti pre Dumnezeu in t,rupul vostru
· - -
7

~i intru duhul vostru, care sunt ale lui Dum-


nezeu. Jar pentru care mi-ati scris, bine este
omului sa nu se atinga de femeie ; dar pentru
curvie, fiecare sa aiba femeia sa ~i fiecarea
sa-~i aiba barbatul sau. Femeiei barbatul da-
tornica dragoste sa-i dea ; asemenea ~i femeia bar-
batului. Femeia trupul sau nu-~i stapane~te, ci bar-
batul; asemenea ~i barbatul trupul sau nu-~i stapane~te,
ci femeia. Sa nu opriti datoria unul altuia, fara numai
din bunavointa la o vreme, ca sa va indeletniciti in
post ~i in rugaciune ~i iara~ sa va impreunati, ca sa
nu va ispiteasca pre voi satana pentru neinfranarea
voastra. ~i aceasta o zic dupa sfat, iar nu dupa po-
runca. Ca voesc ca toti oamenii sa Ue precum ~i eu;
112 APOSTOLUL
•I t t l l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 .1 1 1 1 i: 1 1111 11 11 1 1 1 :1 111 111 11 1 111 111 u 1 u 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • • • I l " l l ' l l ' I II I T' l ' l ' l " l ' l 'l l l l l l ' l ' l ' l " l ' l ' I II I 1 1 1 · ·1 •1 ·1 1 11 1·1 · 1 1 1 ,1

dar fiecare are darul sau dela Dumnezeu, unul a~a,


iar altul intr'alt chip. Iar zic celor necasatoriti ~i va-
duvelor: Bine este lor de vor ramanea precum ~i eu;
iar de nu Se VOr putea tinea, Sa Se casatoreasca, Ca
mai bine este sa se casatoreasca decat sa se aprinda.
Iar celor casatoriti poruncesc, nu eu, ci Domnul: Fe-
meia sa nu se desparta de barbat, iar de se va des-
parti, sfl nn se marite, sau sa se impace cu barbatul
l sau ~i barbatul pre femeie sa nu o lase. Iar celor-
lalti eu zic, nu Domnul: De are vre un frate femeie
necredincioasa ~i ea va voi sa vietuiasca cu el, sa
nu o lase pre ea .
• .... ·...... [ D.
.·· ' ·.

'
,- :·· ' ·.' : ' .· : -~ ' ,· .·· · .. · . .· ' '' .... ' .. '... ,, ·.· . ···.. ·. ' ., ' '

().G,,.~
'

~ '

"'l 'J Z.'i


'

lYIIE CURI
A $APTEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din carlea tnlftia cea catre Corlnteni a Sfintului J\postol Pavel cetlre.
Cap. 7, Stih 12.

ratilor, de are vreun frate femeie necredin-


cioasa ~i ea va voi sa vietuiasca cu el, sa nu
o lase pre ea. ~i femeia de are barbat necre-
dincios ~i acela va voi sa vietuiasca cu dansa,
_ sa nu-I lase pre el. Ca se sfinte~te barbatul
. - ·- necredincios prin femeia credincioasa ~i se
sfinte~te femeia necredincioasa prin barbatul credincios;
ca intr'alt chip fiii vo~tri necurati ar fi, iar acum sfinti
s~nt. Iar de se desparte eel necredincios, desparta-se.
Ca nu este robit fratele, sau sora intru unele ca a-
cestea. Ca spre pace ne-a chemat pre noi Dumnezeu.
)Ca ce ~tii, f emeie, de-ti vei mantui barbatul? Sau ce
APOSTOLUL
111 11 1 111 111 11 1 11 1 11 1 111 u 1 n 1 11 1 111 n 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 u 1 n 1 11 1 1 111 u 1 11 1 11 1 , 1 1 1 11 11 1 11 14 11 11 ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 111 , 11 1
11 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1

~tii, barbate, de-ti vei mantui femeia? Fara numai fie-


caruia precum ia impartit Dumnezeu ~i fiecare precurn
1-a chemat Domnul, a~a sa umble. ~i a~a intru toate
bisericile randuesc. De este cineva chemat fiind taiat
imprejur, sa nu pofteasca netaierea imprejur. Iar de
este cineva chemat intru netaierea irnprejur, sa nu se
taie irnprejur. Taierea irnprejur nimic este ~i netaierea
imprejur nimic este, ci paza poruncilor lui Dumnezeu.
Fiecare in ce chemare este chernat, intru aceea sa
ramaie. Rob e~ti chemat? Nu te griji, ci de poti sa
fii slo bod, mai rnult te supune. Ca celce este chernat
intru Domnul ca rob, slobod, Domnului este; asernenea
~i celce este chemat slobod, rob este ·Iui Hristos. Cu
pret sunteti cumparati; nu va faceti robi oamenilor.
Fiecare intru ce este chemat, fratilor, intru aceea sa
ramaie inaintea lui Du1nnezeu.

JOI
A SAPTEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
. SF AN'fULUI DUH.
Din cartea intila cea dtre Corlnteni a Sfantului Apostol Pavel cetlrc.
Cap. 7, Stih 24.

ratilor, fiecare intru ce este chemat, intru aceea


sa ramaie inaintea lui Dumnezeu. Iar pentru
fecioare porunca Domnului n'arn, iar sfat dau,
ca un rniluit dela Durnnezeu :.a fi credincios.
Socotesc dar ca acest lucru este bun pen-
tru aceasta de acum nevoie, ca bine este ornu- -
lui a~a a fi. Legatu-te-ai cu femeie? Nu cauta des le..,
gare. Deslegatu-te-ai de femeie? Nu cauta femeie, Jar
114 APOSTOL UL
1 1-1 I I I I I I I I I I I I I I I t I f 1 •· 1 I 1! 11 '1 1 11 I 1 111 11 !1 I ll I I I l !' t I I I I I l l tlll: l l l ll l 'l l 1 l 1l l tl l fl l l l ll l ! I II I UI I I ll I I I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I l ii l l l ,11111 ,t

de__ te~ai ~i -insurat, n'ai gre~it ;_ ~i de s'a maritat . fe-


cioara, n'a gre~it. Dar necaz in trup vor avea unii ca
ace~tia, iar _eu va crut pre voi. Iar aceasta 7 _· c fratilor,
ca vremea de acum scurta esfe; ca ~i ceice au femei,
sa fie ca ~i cum n'ar avea; ~i ceice plang, ca ~i cum
n'ar plange; ~i ceice se bucura, ca ~i cum nu s'ar
bucura; ~i ceice cumpara, ca ~i cum n'ar stapani; ~i
ceice se folosesc de lumea aceasta, ca ~i cum nu s'ar ·'
folosi ; ca trece chipul lumii acesteea. ~i voesc ca voi
fara grija sa fiti. Cel neinsurat grije~te de ale Dom-
nului, cum va placea Domnului; iar celce s'a insurat
· grije~te de ale lumii, cum va placea femeiei. Se deo-
sebe~te femeia ~i fecioara. Cea nemaritata se grije~te
de ale Domnului, cum va placea l)omnului, ca sa fie
sfanta ~i cu trupul ~i cu sufletul; iar r.ea maritata se
grije~te de ale lumii, cum va placea barbatului. ~i a-
ceasta spre al vostru folos zic, nu ca sa va pun voua
cursa, ci spre buna cuviinta ~i apropiere catre Domnul
fara sminteala.
APOSTOLUL 115
11 • t. I t I' I I I I 1 ,11 ' I I II ' l .' 1 1' 1 1' 1 ' l '' I ' . .. , ,. ,, .. , .. • t I I 1 .I I I I l I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I I I 1 ·1 a I 1 I I t I I I ' I l • I , I I I I I I I, I I I I i; t, I I I I I I t ,1

VI:tfE _B I
A ~APTEA SAPTAMANA DUPA. POGORIREA
SF ANTULUI DUH. -
Din cartea tntaia cea catre Corlnteni a Sfantc.rlui J\posto'. Puel cetrr l,
Cap. 7, Stih 35.
ratilor, spre al vostru folos zic, nu ca sa va
pun cursa; ci spre .buna cuviinta ~i apropiere
catre Domnul, fara sminteala. Iar de i se pare
cuiva ca i se va face vreo necinste pentru
fecioara sa, daca-i tree tineretele ~i a~a trebuie
a fi, faca ce-i este voia, nu gre~e~te, marita-se.
Iar care sta tare · in inima, neavand nevoie ~i are sta-
panire pentru a sa voie ~i aceasta a judecat intr.u
inima sa, a pazi pre fecioara sa, bine face. Deci dar
~i celce-~i marita fecioara sa, bine face; iar celce nu
o marita, mai bine face. Femeia legata este de lege,
in ca.ta vreme trae~te barbatur ei; iar daca va adormi
barbatul ei, sloboda este dupa . care va vrea sa se
marite, numai intru Domnul. Dar mai fericita este de
ar ramanea a~a, dupa sfatul meu, ca mi se pare ca
~i eu am Duhul lui Dumnezeu. Iar pentru celece .- se
jertfesc idolilor, ~tim ca toti avem cuno~tinta; insa
cuno~tinta face semet, iar dragostea zide~te. Iar de
i se pare cuiva ca ~tie ceva, inca nimic n'a cunoscut
precum se cade a cunoa~te. Iar de iube~te cineva pre
Dumnezeu, acela cunoscut este de Dansul. Jar pentru
mancarea jertfelor idole~ti, ~tim ca idolul nimic nu
este in lume ~i cumca nu este alt Dumnezeu, fara
numai unul. Pentruca de ~i sunt cari se zic dumnezei,
t lo . APOSTOLUL
l l t t ,l l l t l f l' l f l l l l ' l l" l ' l & l ' t • t l " t · :t . l !l '' l l" l l' l l t, l ' l ,l l ': t •1•1 ll ll l! l ll l l ' l l! l l ll l 'l l '' l l' l l l l' l '' l ' J l " l " l l l t ' l ' l ' l " I I 11 111 '\ l 'l l l '' l • l ' I l ' l ' I I I I I I I 11' 1 1 1 1 1 1 1 1 I J

ori in cer, o.ri pre pamant, precum sunt dumnezei


multi ~i domni-,multi, ci noua un Dumnezeu este, Tatal,
· dintru Care sunt toate ~i noi intru Dansul ~i unul
Domn lisus Hristos, prin Care sunt toate ~i noi prih-
tr'insul. Ci nu este intru toti cuno~tinta; iar oarecari
cu ~tiinta idolului pana acum, ~a o jertfa idoleasca
mananca ~i ~tiinta lor fiind slaba, se spurca.

A - ...,
SA.DIBAT.6.
A $APTEA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Romani a Sfantului Apostol Pavel cetlre.
Cap. 12, .Stih 1·iu.
ratilor, rogu-va pre voi, pentru indurarile lui
Dumnezeu, sa va puneti inainte trupurile voas-
tre jertfa vie, sfanta, bine placuta lui Dum-
nezeu, slujba voastra cea cuvantatoare. ~i sa
nu va asemanati chipului veacului acestuia, ci
va schimbati la fata intru innoirea mintii voas-
tre, ca sa cunoa~teti voi, care este voia lui . Dum-
nezeu cea buna ~i placuta ~i de.plina. Ca zic prin darul 1

,,,;;,,,,,, ,uLf'o.w,ti
I
ce mi s'a dat n1ie, tuturor celorce sunt intre voi, a
nu cugeta inalt, afara decat Ii se cade a cugeta, ci a
cugeta spre a fi cu mintea intreaga, precum fiecaruia
a impartit Dumnezeu masura credintii.
APOSTOLUL
l t I I I I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I .I I I I I I I I I I I JI I I I I I l ' I , . , 1 •1 11 1 I I 1 ,1 11 I I t I I · · · · · · I I I I I 11•·• 117
I I I I I 1 •.• • •• • .• 1 •1 r t ,l l '' l " I J1 1 •· 11 1111 1 1 r

\Ill

DUDIIRECA
A $APTEA DUP A POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 7·a, Prochimen, glasul al 6-lea :-
Manlue~le, Doamne, poporul Tau !;,i binecuvinteaza IllO!;,tenirea Ta.
Stih: C~lre .Tine p~amne voiu striga, Dumnezeul meu, nu tacea de mine.
Din cartea cea cltre Romani a SfAntulul J\postol Pavel cetlre.
Cop. 15, Stih 1·iu.
ratilor, datori suntem noi cei tari sa purtam
slabiciunile celor neputincio~i ~i nu noua sa
placem; ci fie care din noi sa faca spre placere
vecinului intru bine spre zidire; ca ~i Hristos
nu Lui~ singur a facut spre placere, ci precum
este scris: Ocarile celorce te ocarasc pre tine
au cazut preste mine. Caci, . cate s'au scris mai ina~
inte, spre invatatura noastra s'au scris, ca prin rah-
dare ~i mangaierea scripturilor nadejde sa avem. Iar
Dumnezeul rabdarii ~i al mangaierii sa . dea voua a-
ceea~ sa ganditi intre voi intru Hristos lisus, ca toti
intr'un suflet cu o gura sa slaviti pre Dumnezeu ~i
Tata.I Domnului nostru Iisus Hristos. Deci dar, primiti
unii pre altii, precum ~i Hristos a primit pre voi intru
slava lui Dumnezeu. ·
Aliluia glasul at 6-iea ! Celce locue!;,le intru ajutorul Celui preainalt.
Stih: Zice·va Domnului: Spi'ijinitorul Meu e~ti ~i scaparea Me.a.
118 APOSTOLUL
, 1 1 1 1111 1 111 I 1 1 11111 1 t 1 1 1 , J I 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 11 11 • 1 11 111 1 1 11 11 11 1 1 1 111 l i t ' l i 11 1 1 1 1 t 1 1111, l ' l t •t i, 1 11
1

LUNI
A OPTA •SAPTAM,ANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea int!ia cea ca ·re Corinteni a Sfantului_l\postol Pavel cetire.
·cap. 9, Slih 13.

ratilor, · au nu ~titi ca ceice lucreaza cele sfinte,


din biserica mananca ? ~i cari slujesc altarului,
cu altarul se imparta~esc? A~a ~i Domnul a
randuit, ca ceice propo.veduesc Evanghelia, din
Evanghelie sa traiasca. Iar eu nici una de a-
cestea n'am facut ~i n'am scris acestea, ca a~a
sa se faca intru mine; ca mai bine-mi este a muri decat
lauda mea sa o faca cineva zadarnica. Ca de bine-
vestesc, nu-1ni este mie lauda, ca nevoie imi zace a-
supra; ~i- amar mie este de nu voiu binevesti. Ca de
fac aceasta de voie, plata am; iar daca de sila-, dre-
gatorie imi este n1ie incredintata. Care este dar plata
-mea? Ca binevestind, fara pJata, sa pun Evanghelia
Jui Hristos, ca sa nu fac eu dupa puterea mea intru 1

bunavestire.
AP OSTOL UL 119
I I I I I I I 1. 1 I I . I I I I I I I I I I I I I t ·1 t I 1 ,. 1 1 I I I I t . l I I 1,, 1,1 1 I I 1 ,1 I l ' I I 1:;1 111 1 I 1 1 11 1,, 1 I I I t 1,. 1 t I a I I ,a I l I J I I I I I I ! I I I I I I I t , 1 1 1 t t t I I t i

DIA.RTI
A OPTA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea intaia cea catre Corinteni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 10, Slih s.
· ··,, ratilor, nu intru cei 1nai multi dintre pii'rinti a
binevoit Dumnezeu; pentruca au cazut in-pus-
tie. ~i aceste pilde s'au facut noua, ca sa nu
fi1n noi poftitori de rele, precum ~i aceia au poftit.
Nici slujitori idolilor sa va faceti, ca unii din-
tr'in~ii, precu1n este scris: ~ezut-a poporul de
a n1ancat ~i a baut ~i s'a sculat de a jucat. Nici sa
curvim, pre cum unii au curvit ~i au cazut )ntr' o zi
douazeci ~i trei de mii. Nici sa ispitim pre Hristos,
· precum . unii dintr'in~ii au ispitit ~i de ~erpi au pierit.
Nici sa cartiti, precum unii dintr'in~ii au cartit ~i s'au
pierdut de pierzatorul. ~i aceste pilde toate s'au in-
tamplat acelora, dar s'au scris spre a noastra inva-
tatura, la care sfar~iturile veacurilor au ajuns. Pentru
aceea celuice i se pare ca sta, sa ia aminte sa nu
cada.
120 . 'APOSTOLUL
1 111 :11 11 1 111 1·1 ,· 11•1· I 1 , •1 1 ,1 I 1 11 1 ·11 1 I 1;11 I J l 1 1, 1111 1 l ." 1!11 111 , f 'I I ·11:1 •11:1 111 ,1 • 1 , ~ 1u 1 1111:1 11 r n 1 11 1;:,1 u 11•. 1 I I I I I , I I I I I I I I I I !I , , t 1 11 1, 11 1 . 1 I I I I I . .. . I ! l lll ll tl ll ll l ll l II 1 11 1 ,11 11 1 11 1111

DIIERCURI
A OPTA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea lnt!ia cea dtre Corlntenl a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 10, Stih 12.
ratilor, celuice i se pare ca sta, sa ia an1inte
- --~---- -c=--:·-=

· · sa- nu cada. Ispita pre voi nu v'a ajuns, fara


numai omeneasca. Dar credincios este Dµm-
nezeu, Carele nu va lasa pre voi sa va ispi-
titi mai mult decat puteti, ci impreuna cu ispita
va face ~i sfar~itul, ca sa o puteti voi suferi.
Pentru aceea, iubitii mei, fugiti de slujirea idolilor. Ca
celor intelepti graesc; judecati voi ceeace eu graesc.
Paharul . binecuvantarii pre care binecuvantam, au nu
-este imparta~irea sangelui lui Hristos? Painea care
frangem, au nu este imparta~irea trupului lui Hristos?
Ca o paine, un trup, cei multi suntem; ca toti dintr'o
paine ne imparta~im. Vedeti pre Israil dupa trup; au
·- nu ceice mananca jertfele part.a~ altarului sunt? Deci,
ce zic eu? Ca doara idolul este ceva? Sau ce se jert-
fe~te idolului; este ceva? Ci, pentruca celece jertfesc
neamurile, dracilor jertfesc, iar nu lui Dumnezeu. Nu
voesc dar ca sa va faceti · parta~i dracilor. Nu puteti
bea paharul Domnului ~i paharul dracilor. Nu puteti
fi mesei Domnului parta~i ~i mesei dracilor. Au in-
tarita-vo1n pre Domnul spre manie? Au mai tari decat
El suntem?
APOSTOLUL 121
1111. 1111 1 1111 ·11 1 1 1 t 1t ! , e1 1 1 , ,1 . 1 .1. 11 ,, . , , 1 !,! t 1 111 , 1 1 1 , l't t a. , , ,, • . 11111 1 1... , , . , , .. , ., . , ., . . , ,
11111111 111 1 111 1 11 11111 1 11 1 11 1

JOI
A OPTA SAPTAMANA DUPA POGOR1REA
SFANTULUI DUH.
Din carte a intaia cea catre Corlnfeni a Sf antolui l\postol Pavel cetire.
Cap. 10, Stih 28.
~~~ ratilor, de va zice .voua cineva: Acensta este
jertfita idolilor, sa nu mancati, pentru acelace
v'a spus ~i pentru ~tiinta, ca al Domnului este
pamantul ~i plinirea lui. Iar ~tiinta zic nu a ta,
ci a celuilalt; ca pentruce slobozenia mea se
judeca de alta ~tiinta? Daca ma imparta~esc
eu prin Dar, pentru ce ma hulesc de ceeace eu mul-
tumesc? Deci, ori de manacti, ori de beti, ori altceva
de faceti, toate intru slava lui Dumnezeu sa le faceti.
Fara sminteala fiti ~i Iudeilor ~i Elinilor ~i Bisericii lui
Dumnezeu, precum ~i eu intru toate tuturor plac, ne-
cautand folosul meu, ci al celor multi, ca sa se man-
tueasca. Urmatori fiti mie, precum ~i eu lui Hristos.
Iar va laud fratilor, ca de toate ale mele va. aduceti
aminte ~i precum am dat voua, cele date tineti. ~i
voesc sa ~titi voi, ca a tot barbatul, capul este Hristos;
iar capul femeii este barbatul ~i capul lui Hristos este ·
Dumnezeu. Tot barbatul rugandu-se sau proorocind, cu
capul acoperit, i~i ru~ineaza capul lui. ~i toata femeia
rugandu-se sau proorocind, cu capul desvelit, i~i ru-
~ineaza capul ei, ca tot una este ca ~i cum ar fi rasa.
Ca de nu se 1nvele~te f emeia, sa se ~i tunda; iar de
este lucru de ru~ine Jemeii a se tunde sau a se rade,
inveleasca-se. Ca barbatul nu este dator sa-~i acopere
capul, chipul ~i slava lui Dumnezeu fiind; iar femeia
slava barbatului este ; ca nu este barbatul din femeie,
ci femeia din barbat.
- - - : > :: c ---- -
122 APOSTOLUL
, , 1 ,1 1 1i 1 111 111 11 1 11 11 11 11.1 11 11 111, 11 , 1111· 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11111111 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·111 ·1 1 1 111

VIITERI
l\ OPTA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntaia cea catre Corlnteni a Sfantului l\postol Pavel ce.tire.

Cap. 11, Stih 8.

ratilor, nu este barbatul din femeie, ci femeia


din barbat; ca nu s'~ zidit barbatul pentru
femeie, ci femeia pentru barbat; pentru aceea
datoare · este femeia sa aiba invelitoare pre
cap, pentru ingeri. Insa nici barbatul fara fe--
meie, nici femeia fara barbat, intru Domnul.
Ca preclim este · femeia din bar bat, a~a ~i barbatul
·' ·prin femeie :~i toate dela Dumnezeu. Intru voi in~iva
· jud_e cati: Oare cu cuviinta este, femeia desvelita sa
se roage lui Dum.nezeu 7 Au nu ~i singura firea va
· invata pre voi, ca barbatul de--~i lasa parul, necinste
este, lui, iar fe1neia de-~i lasa parul, este o podoaba
a ei 7 De vreme ce parul este dat ei in loc de in-
velitoare. Iar de se vede ca este cineva prigonitor,
noi obiceiu ca acesta nu avem, nici bisericile lui ·Dum-
nezeu. ~i aceasta poruncindu~va nu va laud, ca nu
·, s.pre mai bine, ci spre · mai rau va adunati. Ca intaiu,
cand va_adunati in biserica, aud ca se fac intre voi
imperechieri; ~i despre o parte, cred ca trebuie sa
· fi~ ~i eresuri intre voi, ca cei lamuriti sa fie aratati
intre voi. Drept aceea, cand va adunati voi im-
preuna, nu este a- -manca cina Domnului; ca · fiecare
i~i pune cina sa ·mai inainte spre mancare ~i unul
APOSTOL UL 123

.
111 . 1: l t t . l 1 .1 , 1. 1 · 1 .1 .. t"I I 1 . 1: 1 LI . I . I I .I I I . I 1..1: t l ".1 , 11 ' 1 I I . I I . I I . I 1111 ,1 I I I t LI t I t 1 ,1 t I t..1 . 1 t I t 11 t t 111 I I I I I I 1 . 1111 ,1 I I 111 . 1 ' 1 I f ,t f ' I I

este flarnand, iar altul. este beat. Au doara n'aveti


case sa mancati ~i sa beti '/ Sau biserica lui Dum-
nezeu defaimati ~i ru~inati pre cei lipsiti? Ce voiu
-zice voua? Lauda-voiu pre voi? Intru aceasta . nu va
laud. Ca eu am luat dela Domnul, care am ~i dat voua.

. .S.&DIB4.T .4. A - -

A OPTA SAPTAMANA DUPA POGORiREA


SF ANTUL,UI DUH.
Din cartea cea catre Romani a Sfz.ntului l\postol Pavel cetire. ·
Cap. 13, Stih 1.
~~-edf'~- ratilor, tot sufletul sa se supue stapanirilor
) celor mai inalte; ca nu este stapanire, fara
numai dela Dumnezeu ~i stapanirile care st1.nt,
dela Dumnezeu sunt randuite. Pentru aceea
. .• . ' ~ . . . . . . ' .

celace se in1potriye~te stapanirii, randuelii lui


Dumnezeu se · impotrive~te; ~i cari se ilnpo--
trivesc, judecata i~i vor lua loru~i. Ca dregatorii nu
sunt frica faptelor bune, ci celor rele. Iar de voe~ti
sa nu-ti fie frica de stapanire, fa bine ~i vei avea
lauda dela dansa; ca slujitor al lui Dumnezeu este tie
spre bine. Iar de facCrau, teme-te, ca nu in zadar
poarta sabia; ca slujitor al lui Dumnezeu este izbandi-
tor spre manie celuice face raul. Drept aceea trebuie
sa va supuneti, nu numai pentru manie, ci ~i pentru
~tiinta. Ca pentru ar,easta ~i dajdii dati, ca sl~jitori
ai lui Dumnezeu sunt, spre aceasta indeletnicindu-se.
Dati dar tuturor celece sunt cu datorie: Celui cu daj--
dia, dajdie; celui cu dijma, dijma; celui cu frica, frica;
· celui cu cinstea, cinste. Nimanui cu nimic nu fiti datori,
fara numai cu a iubi unul pre altul; ca celce iube~te
124 . APOSTOL UT,
1 I I t I I I I 11 t I t J.J I . I I I ") I I . I . I I I I I I I I I I I 1";11 I I I 11 I I I I I I I I I 1..1 , 1 I I I I I I I LI I I I I I I ! I I 1..1 I I I . I 11 I I ! I I I . I 111 I I I I t t i,

pre altul, legea a plinit. Pentru ca aces tea: Sa nu


curve~ti, sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu fii marturie
miricinoasa, sa nu pofte~ti ~i oricare alta porunca,
intru acest cuvant se cuprinde, adica: Sa iube~ti pre
vecinul tau ca insuti pre tine. Dragostea nu lucreaza
rau vecinului; drept aceea plinirea legii este dragostea.

. ~

DUDIIKEC.4.
A OPTA DUPA POGORiREA SFANTULUI DUH.
Voscreasna 8-a, Prochimen, glasul al 7-lea:
Domnul tarie poporului Sau va da, Domnul va binecuvanta pre po·
porul Sau cu pace.
Stih: Acluce1i Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceti Domnului pre fiii
berbecilor.
Din cartea tntiia cea citre Corintenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 10.

ratilor, rogu-va pre voi, pentru numele Dom-


nului nostru Iisus Hristos, ca toti sa graiti
aceea~ ~i sa nu fie intre voi imperecheri, ci
sa fiti intemeiati intr'un gand ~i intr'o intele-
gere. · Pentruca 1ni s'a aratat mie pentru voi
fratii rr1ei dela ceice sunt ai Hloii, ca priciri
sunt intre voi. ~i zic aceasta, ca fiecare din voi zice:
Eu sunt al lui Pavel, iar eu al lui Apolo, iar eu al
lui Chifa, iar eu al lui Hristos. Au doara s'a impartH
Hristos? Au Pavel s'a rastignit pentru voi? Sau intru
numele lui Pavel v'ati botezat? Multumesc lui Dum-
nezeu, ca nici pre unul din voi n'am botezat, fara
nu1nai pre Crisp ~i pre Gaie, ca sa nu zica cineva,.
ca intru numele meu am botezat. Botezat-am ~i casa
1111 . 1 "1 11 I I I It I I I I 1 .. ) I I I I. I I It I 11 1.1111
I I I I l ! l .. 11~:.?~.~?l~!~I~ l l! l ., I I J , •
,l ,l .. l l .1 ..1 l I I I.I I 1 11 1 1 1 I I t I I I (II I I l
125
l , 11111 I I I I I

l~i ~t~fan~; iar ~ai ~u!t nu ~ti~ s,l fi botezat pre alt
c1neva. Ca nu ma tritn1s pre mine Hristos sa · botez
ci sa binevestesc, nu intru intelepciunea cuvantului'
ca sa nu se faca zadarnica Crucea lui Hristos. '
Aliluia, glasul al 7·lea: Bine esle a ne marlurisi Domnului ~i a canlu
numele Tau inalle.
Stih : A ,iesti de dimineata mila Ta.

LU ·:N I
A NODA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea intAia cea cltre Corinteni a Sfantulul l\postol Pavel ceUre.
Cap. 11 , Stih 31.
ratilor, de ne-am fi judecat pre noi singuri,
J.J
nu ne-a1n fi osandit; iar cand ne judecam, dela
Domnul ne certam, ca nu cu lumea sa ne osan-
dim. A~a dar fratii mei, adunandu,..va ca sa
mancati, sa a~teptati unul pre altul. lar· de fla-
manze~te cineva, acasa sa manance, ca sa nu·
va adunati s pre osanda. Celelalte, cand voiu veni le
voiu randui. Iar pentru cele duhovnice~ti, fratilor, nu
voiu sa nu ~titi voi. Ca ~titi cand erati pagani, cum va
duceati la idolii cei fara de glas, ca ~i cum · ati fi fost
tra~i. Pentru aceea va arat voua, ca nimeni ;cu Duhul
lui Dumnezeu graind, nu zice anatema pre Iisus ; ~i
nimeni nu poate numi pre Domnul Iisus, fara numai
intru Duhul Sfant. Si sunt osebiri darurilor, dar acela~
Duh; ~i osebiri slajbelor sunt, dar acela~ Domn; ~i
osebiri lucrarilor sunt, dar acela~ Dumnezeu este, Care
lucreaza toate intru toti.
126 APOSTOLUL
l i l !ll ,l l ti l d l ,1 1 t ll ll .,1 11 11 1 I I J I 1 ,1 I . I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I I I 1 ,11 l ' l ll l tl"I I I I I I 11 I I I I I I I I I I . I I I I I I 1,. 1 ,. t .. l l . l ! I I I I I 1 , 1 I I . I 11 I I . I I I I t

M: A. R, TI
A NOVA SAPTAMANA DUPA POGOR1REA .
SF ANTULlJI DUH. I • ,

. . . .

.. . Din cartea intaia cea citre Corinteni a· Sfantului l\postol Pavel ·ceiire . .
Cap. 12, Stih 12.
/ -- ratilor, precum t~upul µnul este ~i are 1nulte
nu1dulari ~i toate madularile unui trup multe
fiind, un trup sunt, a~a ~i Hristos; pentruca
printr'un Duh, noi toti intr'un trup ne-am bo-
tezat, ori Iudei, ori Elini, ori robi, ori slobozi;
~i toti intr'un Duh ne-am adapat. Ca ~i trupul
nu este un madular, ci multe. Daca ar zice picio1tll:
Fiindca ntt sunt 1nana, nu sunt din trup ; au_ doa.ra
pentru aceea nu este din trup? ~i de ar zice ureche~ :
Fiindca nu sunt ochiu, nu sunt din trup ; au do~ra
pentru aceea nu este din trup? Ca de ar fi tot trupul
ochiu, unde ar fi auzul? ~i de ar fi tot auz, unde c!r
fi mirosul? Iar acum a pus Durnnezeu 1nadularile, pre
fiecare · dintr'insele in trup, precum a voit. Iar de ar
fi toate un madular, unde ar fi trupul? Iar acum multe
madulari cu adevarat sunt, dar un trup este. ~i nu
poate ochiul sa zica mainii: Nu am trebuinta de tine;
sau iara~ - capul, picioarelor: Nu . am trebuinta de voi.
Ci cu mult mai vartos madularile trupului, care se
socotesc a fi mai slabe, sunt mai de treaba; ~i care
ni se par ca sunt mai necinstite la trup, acestora ]e
dam mai multa cinste; ~i cele nesocotite ale noastre
mai multa slava au; iar cele de cinste ale noastre
n'au trebuinta, ci Dumnezeu a ·toc1nit trupul, dand
celui mai prost 1nai multa cinste, _ca sa nu fie des-
binare in trup, ci sa se grijeasca madularile intre sine
de o potriva unul de altul. ~i ori de patime~te un
madular,. patimesc toate m.adularile dimpreuna ~i de
se mare~te vre un madular, impreuna se bucura toate
niadularile.

DilEBCURI
" A NODA SAPTAMANA· DUPA POGORiREA
SF ANTULU-I DUH.
Din cartea tntftla cea cMre C.orlnteni a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap. 13, Stih 4.
,..llCJ'.ratilor, dragostea indelung rabda, se milosti-
ve~te; dragostea nu pizmue~te, dragostea nu
se inalta, nu se trufe~te, nu se poarta cu ne-
cuviinta, nu cauta ale sale, nu .se intarita-, nu
gande~te raul, nu se bucura de nedreptate, .ci
se bucura de adevar. Toate le sufere, ~toate
le crede, toate le nadajdue~te, toate le rabda. Dra-
gostea niciodata nu cade, chiar proorociile de ar llpsi,
ori limbile de ar inceta, sau cuno~tinta de se va strica; ca
din parte cunoa~tem ~i din parte proorocim; iar cand va
veni cea desavar~ita, atunci cea din parte se va strica.
Cand eram prune, ca un prune graiam, ca un prune gan-
diam, ca un prune cugetam; iar daca m'am facut barbat,
am lepadat cele prunce~ti. Ca vedem acurn ca prin
oglinda in ghicitura, iar atunci fata catre fata; acum
.cunosc din parte, iar atunci voiu cunoa~te precum ~i
cunoscut sunt. ~i acum ramane credinta, nadejdea,
dragostea, aceste trei; iar mai mare . de cat acestea
J.·.
q§\
. .:. ·
. ..;- .>.
(.:S ·.r .. / .....
.·.·.·...

~ '.
: /~- ~r,
~ste dr·.agost··ea. Urmati d·.·. ·r·· · ag. o.. .ste·.·. a .$j iubiti cele .du- · l.·•·...

.·.. ,' ~
·.···•-.?
128 APOSTOL UL
• • • • • • • , t 1 1 1 1 1 1 1 & 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , • • • • • · · · · · · , , I l !ll l! l ll l !II Ul :1111r1 111 ::1 ::1 :·1 :11 :tl " l •:1 1:1.i1 :·1 ::1 i:1 ::1 ::1 111 1.1 11 l ul :11::1 :r1 ::t1:l :tl . • . • •• •.:1·:l r l .. Q:..1 . 1.:1 :tea1 . ,

hovnice~ti, iar mai vartos ca sa proorociti. Ca celce


grae~te in limba, nu grae~te oamenilor, ci lui Dum-
nezeu; ca nimeni nu-I aude, ci cu duhul grae~te taine.
Iar celce prooroce~te oamenilor, grae~te spre zidire
~i indemnare ~i mangaiere. Celce grae~te in limba,
pre sine singur se zide~te; iar celce prooroce~te, Bi-
seri_ca zide~te. ~i voesc ca voi toti sa graiti in limbi,
iar mai vartos sa proorociti; ca mai mare este celce
u prooroce~te, decat celce grae~te in limbi, fara numai
de · el va talmfici, ca Biserica zidire sa ia.

JOI
A NODA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea intAia cea catre Corlnteni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 14, Stih 6.
ratilor, de voiu veni la voi graind in limbi,
ce voiu folosi voua, de nu voiu grai voua sau
intru descoperire, sau intru cuno~tinta, sau
intru proorocie, sau intru invatatura? Ca pre-
cum cele neinsufletite ce dau glas, ori fluier,
ori alauta, de nu vor da osebire tn versuri,
cum se va cunoa~te glasul fluierului sau zicerea Fllautei?
Ca trambita de va suna .fara de semn, cine se va
gati la rasboiu? A~a ~i voi prin limba de nu veti da
cuvant cu buna intelegere, cum se va cunoa~te ceeace
se va grai? Caci veti fi graind in vazduh. Atatea de
multe precum se intampla, sunt felurile glasurilor in
lume, dar nici unul dintr'insele nu este fara de glas.
De nu voiu ~ti deci puterea glasului, voiu fi, celuice
grae~te, varvar ~i celce grae~te va fi mie varvar.
A~a ~i vo'i, fiindca sunteti ravnitori de cele duhoY-

. .
':d;T-,·••"'••"·"'· .... ~- ..~·,IW: ........ _'"t\- ~
nice~ti, spre zidirea bisericii sa cautati ca sa Iuati de
prisosit. Pentru aceea, celce grae~te in limbi sa se
roage ca sa ~i talmaceasca. Pentruca de m~ voiu
ruga cu limba, duhul meu se roaga; iar min tea mea
fara de roada este. Ce dar este? .Ruga-ma-voiu cu
duhul, ruga-ma-voiu ~i cu mintea; canta-voiu cu duhul,
canta-voiu ~i cu mintea. Pentruca de vei binecuvanta
cu Duhul, celce pline~te locul celui de rand, cum va
zice amin, dupa multumirea Ta? De vreme ce nu
·~tie ce zici. Ca tu bine multun1e~ti, dar celalalt nu
se zide~te. Multumesc Dumnezeului meu, ca mai mult
de cat voi toti graesc in limbi; dar in biserica .voesc
cinci . cuvinte a grai en
mintea mea, ca ~i . pre . altii
sa-i invat, de cat zece mii de cuvinte in limba.

VIRE RI
A NOUA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntila tea dtre C.orlntenl a $fantulul Apostol P vel cetlre.
Cap. 14, Slih 26 ..
· ratilor, cand va adunati, fiecare din voi psalm
are, invatatura are, limba are, descoperire· are,
talmacire are, toate spre zidire sa se faca. Pe
grae~te cineva in limba, cate doi sa graeasca,
sau eel mult cate trei ~i pre rand ~i unul -sa
talmaceasca. Iar de nu va fi talcuitor, sa taca
in biseJica ~i numai lui sa-~i graeasca ~i lui Dumnezeu.
Iar proorocii, doi sau -trei sa graeasca ~i ceilalti sa ia
seama. Jar de se va · descoperi altuia ce ~ade, eel
intaiu sa taca. Ca puteti cate unul toti a prooroci, ca
toti sa se h1vete ~i toti sa .s.e 1nangaie. ~i duhurile
130 APOSTOLUL
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · ·· · · · · · · · ·· 11 ·1" t ' t •111;111 t '! l '!t'l l ll l 1l l lll l!l " l !fl l!l l ti ll l' l ::1 •111 ,.1 11 1 ·:1 .: l " l " l 'l l :·1 ·;1 • 11:: 1 l' l :•1 : 1 ·· 1 :· 1 1:1 .:1 ·.1 · 1 1·1 ·1 11 :.1 .1 : 1 ·1 · 1 :.1 •· •

prooro cilor, proorocilor se supun; ca Dumnezeu nu


este al ·turburarii, ci al pacii precum intru toate bi-
sericile sfiritilor. Femeile voastre in biserica sa taca,
ca nu li s·a dat voie lor sa graeasca, ci sa fie plecate,
precum ~i legea zice. Iar de voesc sa se invete ceva,
ac,a sa sa-~i intrebe pre barbatii lor; ca ru~ine este
sa graeasca femeile in biserica. Au dela voi cuvantul
lui Dumnezeu a ie~it? Sau nu_mai la voi a ajuns? De 1

i se pare cuiva ca este prooroc sau duhovnicesc, in-


teleaga celece scriu voua, ca sunt porunci ale Dom-
nului. lar cine nu intelege, sa nu inteleaga. Deci, fra-
tilor, ravniti a prooroci ~i a grai in li~bi sa nu opriti.
Toate cu cuviinta ~i dupa randuiala sa se faca.

A ~ ~

SA.1'1B.&.TA
· A NODA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea c!tre Romani a Sf8ntului l\postol Pavel cetire.
c·ap: 14\ sli1~ 6. ·
ratilor, celce socote~te .iiua, Domnului o so-
cote~te; ~i- celce nu socote~te ziua, Domnului
nu o socote~te; ~i celce mananca, Domnului
mananca, ca multume~te lui Dumnezeu ·; ~i
celce nu mananca, Domnului nu manancci ~i
multume~te lui Dumnezeu. Ca nimeni din ·noi
lui~ viaza ~i nimeni lui~ moare; ca de viem, Dom-
nului viem; ~i de murim, Doinnului murim; deci, sau
de viem sau de murim, ai Doinnului suntem. Ca spre
aceasta Hristos a eyi murit ~i a inviat ~i a . vietuit, ca
sa stapaneasca ~i pre cei morti ~i pre cei vii.
- ~Zif+--

-- --......-
APOSTOLUL 131
l' I I I I I I I 11 I I I . I I Ii I I I I I I I I I I I I 11 I I. I I It I I I 11 I I I I I Ul" I I I I ll l 'I I I I I I I I It I I Ii I I I j k •• . 1 I I I I f ' I I I I l ' ll ' l !! l l l ' l 'I I II I UI Uh

\J .

DUMIKECA. ·
A .NODA DUPA POGORiREA SFANTULUI DUH.
Voscreasna 9-a, Prochimen, . glasul al 8-l~a: .
Rugati·va ~i rasplatili Domnului Dumnezeului nostru.
Stlh ;Cunoscut este in Iudeea Dumneze u, infru lsrail mare este numele lui.
Din cartea intlla cea dtre Corlnteni a Sfantulul l\postol Pavel cettre.
Cap. 3, Stih 9, \ · _
ratilor, ai ·lni lui Dumnezeu,impreuna iucr~tori
suntem; ai lui Dumnezeu aratura, a lui Dum-
_nezeu zidire suntetL Dupa darul lui Dumne..; I

zeu, care este dat mie, ca un intelept me~ter


mai mare temelie am pus, iar altul zide~te.
Insa fiecare sa socoteasca Gum zide~te; ca
alta temelie _nimeni ·nu poate sa pue, afara de aceeace
este pusa, care este Iisus Hristos. Iar de zide~te c_ineva .
pre temelia aceasta: Aur, argint, pietre scumpe, lemne,
fan, trestie, · al fiecaruia lucru aratat va fi; ca ziua il
va arata, pentruca cu foe se va descoperl . ~i al fie- ·
caruia lucru in ce chip este, focul il va lan1uri. Si al
caruia lucru va ramanea, care a zidit, plata va lua;
iar al caruia lucru va arde, se va pagubi; iar el insu~
se va mantui, insa a~a ca prin foe. Au · nu ~titi ca.
sunteti ca_sa lui Dumnezeu ~i Duhul lui Dumnezeu
locue~te intru voi? De va strica cineva casa lui Dum-
nezeu, ..strica-1..-va pre acela Dumnezeu; dici -casa lui
J)umnezeu sfanta este, cum sunteti voL ·
A.liiuia, glasul al 8-lea: Veniti sa ne bu curam de Domnul, sa slrigam
lui Dumnezeu, Mantuitorului nostru. ·
Stlh: Sa intampinam fata Lui, inlru marlurisil'e ;,i in P s almi sa sf ri gam Lui.
132 APOSTOLUL
I ' I ,~. i i I 'I . . I 'I
1 1
I ' I !I l ' ' l , P l ,' I I I I I I I I I I I I I I f' I I I I I I I 1 ,1 · 1 ,I I I I I I ' I I t I I I I I I I I I 'I I I I I ,I I I i I 'I I ' I I I I ' I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I t

,
LUNI
A ZECEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea int!ia cea dtre Corintenl a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 15, St ih 12 .
ratilor, de vreme ce se propoveµue~te ca
Hristos s'a sculat din morti, cum zic unii intre
voi ca inviere· mortilor nu este? ~i de nu este
inviere mortilor, nici Hristos dar n'a inviat;
iar de n'a inviat Hristos, zadarnica dar . este
propoveduirea noastra ~i zadarnica estc ~i cre-
dinta voastra. Ne aflam inca ~i marturii mincinoase
al,e lui Dumnezeu, ca am fi marturisit impotriva · Iui
Dumnezeu ca a inviat pre Hristos, pre care nu 1-a
·1nviat, daca nu se vor scula mortii. Ca de nu se vor
scula mortii, nici Hristos nu s'a sculat; iar daca nu
s'a 'sculat Hristos, zadarnica este credinta voastra,
inccl sunteti in pacatele voastre; inca ~i ceice · au
adormit intru Hristos au pierit. ~i de nadajduim intru
Hristos numai in vieata aceasta, suntem mai ticalo~i
decat toti oamenii.
APOSTOLUL 133
l • t f l 'l l l i i t t l l 1111 i f l I t 1111 i t I I 11 I I I I l l l ' f l ' 1 1 1 1 '11 ' 1 ' 11 , l '' l 'l l l 1 ' 11 ' 11 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 I l l f i I l , I I I I I I I I I I I I I I l ' I I I f l l l 't

DI.A.R'l'I
A ZECEA SAPTAMANA DUPA PO·GORiREA
·SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntAla cea citre Corinteni a SfantJlui l\postol Pavel cetire.

Cap. 15, S'i1 29.

ratilor, ce vor face ceice se boteaza pe11tru


cei morti? Daca nu se vor scula mortii riici-
decum, de ce se mai boteaza pentru cei mqrti?
Pentru ce dar ~i noi ne primejduim in : tot
ceasul? In toate zilele mor, pentru lauda voa. .
stra care am intru Hristos Iisus Domnul no-
stru. De m'am luptat ca un om cu fiarele in Efes, ce
folos imi este daca mortii nu se.vor scula? Sa man cam
~i sa bem, ca n1aine vom muri. Nu va in~elati. -Vor-
bele rele strica obiceiurile cele bune. Trezviti-va cu
dreptate ~i nu gre~iti; ca unii au necuno~tinta lui
Dumnezeu, spre ru~inare voua gr'aesc. Dar va zice
cineva: Cum se vor scula mortii? ~i cu ce trup vor
veni? Nebune! Tu ceeace semeni, nu invieaza de nu
va muri; ~i ce semeni, nu semeni acel trup care va
sa se faca, ci numai grauntul gol, de se intampla, de
grau sau de altceva din celelalte; iar Dumnezeu ii
da lui trup precum voe~te ~i fiecareea din seminte
trupul ei. .
.. _
. _. -:fl@~--
·
. .. - . '•
,,.1.~ ........ ..,.,..... ,.,................. ~.\?.~!?~~~ ... .. ,.,'' '' ........... .... ............ ,.,..
.

1'11EROUB1
, A -ZE-CEA SAPTAMAN-A- DUPA · POGORiREA
SF ANTULUI -DUH.
Din cartea 1nt3ia cea dtre Corinteni a SfAntului l\postol Pavel tetire.
·Cap. t6, Stih 4 . ..

· ratilor, de se va cuveni sa. merg ~i eu, cu mine


vor merge. ~i voiu veni la voi daca voiu trece
Machedonia; ca prin Machedonia voiu sa tr·ec.
Si la yoi, de ~se va intampla, ma voiu zaboyi,
sau voiu ~i ierna, ca voi sa ma petreceti ori
u11de voiu _merge. Ca -nu voesc sa va vad
pr,e voi acum io. treacat, ci am nadejde sa ma zabo..;
y~sc·~ la voi catava vreme, de va i~gadui Domntil.
~i voiu ri\man.e a in Efes pana la praznicul a cincizeci
de zile; ca mi s'a deschis u~a mare ~i ·spre folos, ~i
protivnici · su_nt _multi. ~i de va veni Timoteil,\, vedeti
ca . sa fie fara frica la voi, ca lucrul Domnului lucreaza
ca _~i mine. Deci, nimeni pre el sa nu-I defaime, ci, IF/,,.,.,.,,-.._--,,~,,..,,. ,.,,

~~~l ,Jtetre.ceti ,cu pace, ca sa vie la mine, ci.'i-1 -a~tep~


pr~ }~l cu fratii. ·Jar pentru fratele Apolo, m.ult L-am
i:ugat sa vie Ja voi cu fratii ~i cu adevarat n'a __ voit
sa vie ~cum, iar va veni cand vreme buna va afla.
~ .
APOSTOLUL 135
11111111 11111 1 111 1 1 1111111 11
' " ' ' '' ' l fl I ' · • 1 11 1 1 • , ,, , 1,:111 111 1• 11 .1111 ,, t t .•1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , .,1 .111111

JO:t
A ZECEA SAPTAMANA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DUH.
Din cutea a doua cea cltre Corintenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 1, Stih 1.

avel, Ap-0stol al lui Iisus Hristos, prin voia hii


Dumnezeu ~i Timoteiu, fratele, bisericii .' lui
--~~ Dumnezeu, care este in Corint, impreuna: cu
.toti sfintii, cari sunt in toata Ahaia, Dar v~ua
&i. pace dela Dumnezeu Tatal nostru . ~i dela
Domnul Iisus Hristos. Bine este cuvantat Oum;.
nezeu ~i Tatal Domnului nostru Iisus Hristos, Par_in-
tele indurarilor ~i Dumnezeul a toata rnangaierea, Celce
ne mangaie pre noi intru tot necazul nostru, ca slt
putem $i noi mangaia pre ceice sunt intru tot necazul,
prin mangaierea cu care ne mangaiem noi dela Dum~
nezeu. Ca precum prisosesc patimile lui Hristos intru
noi, a~a prin Hristos prisose~te ~i mangaierea noastra.
~i ori de patimim necaz, pentru a voastra mangaiere
~i n1antuire este, ceeace se lucreaza intru rabdarea
acelora~i patimi, care ~i n_6i patimim; ori de ne rrian-
gaiem, pentru a voastra mangaiere ~i mantuire este.
~i nadejdea noastra este adeverita pentru voi ~tiind
ca precum sunteti parta~i patimilor noastre, a~a .~i
1:11-angaierii noastre. ·
APOSTOL UL
l l l l l '!l ll l 111e' I l l I I Ill I I IIIII I II I I l l I l l II I l l l l l ,11 1l l l' l l , l ll l ll l ll l h t l ll l l ,l l, l l l i l l ,I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l •t 111

VI?IERI
A ZECEA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corlnteni a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap 1, Stih 12.

ratilor, lauda noastra aceasta este: Marturisirea


§tiintei noastre, €a intru dreptate §i int:ru cu-
ratie dumnezeeasca, iar nu intru intelepciune
trupeasca, ci intru Darul lui Dumnezeu a~
petrecut in lume ~i mai mult la voi. Ca nu va
. scriem altele, fara numai celece cetiti sau ~i
§titi ~i am nadejde ca ~i pana in sfar~it le veti cu-
noa§te, precum ne-ati §i cunoscut pre noi din parte,
ca lauda voastra suntem precum ~i voi a noastra in
ziua Domnului nostru Iisus Hristos. ~i cu aceasta
nadejde vream mai inainte sa viu la voi, ca sa aveti
al doilea Dar §i. pe la voi sa tree la Machedonia §i
iara~ din Machedonia sa viu la voi ~i voi sa ma pe-
treceti in ludeea. Deci, aceasta vrand, au doara u~u-
rarea mintii am intrebuintat? Sau celece sfatuesc, tru-
pe§te le. sfatuesc? Ca sa fie la 1nine, ce este a§a, a~a;
§i · ce . e·s te nu, nu. Dar credincios este Dumnezeu, ca
cuvantul nostru ce a fost catre voi, n'a fost a§a ~i nu.
Ca Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos, eel propoveduit
la voi prin noi, prin mine ~i prin Siluan ~i prin Timo-
teiu, n'a fost a~a §i nu, ci a§a intru el a fost. Caci
cate sunt fagaduintele lui · Dumnezeu intru el au pre
a~a ~i intru el pre a1nin, spre slava lui Dumnezeu
prin noi.
. ~· ·.~·. · :? - . ..

APOSTOLUL 137
11 I I I I I t I. t I. I I I I I I I I I. I I I I I I I I I. I I I I I I I I I,I, I I I I I ,. 1,, 1 l .. l !.l hl l:1 1!1!1 1111 1!1 . I 1 1 ./1 I I I. 1 I I ~ I
I
I I I I .I I .I l ,. I I I J I I f I I I I I I I I I I I I
I I

S.ADIBA.T.a.·.
' ./\. - -- -
A PATRA SAPTAMANA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cAtre Romani a Sfantulul l\postol Pa\1el cetlre,
Cap. 15, Stih 30.
ratilor, rogu-va pre voi penfru Dcmnul riostru
v.ti~'ll/-
Iisus Hristos ~i pentru dragostea Duhului, ca
impreuna cu mine sa va nevoiti intru· :ruga-
ciuni pentru mine catre Dumnezeu; ·ca sa ma
izbavesc de cei neascultatori in Iudeea ~i ca
sa fie slujba mea in lerusalim bine primita
sfintilor; ca, cu bucurie sa viu la voi, cu voia lui Dum-
nezeu, ~i sa ma odihnesc impreuna cu voi. Iar Du1n-
nezeul pacii fie cu voi cu toti, Amin.
,.

1~ . APOSTOLUL
\J l l ; I I I I I I I l l I I I I I I I I I I l l I I I I l l I I *s l 1111 I l l I l l l' l l f l l ll ll ', 1 1 1 1 1 1 1 I f t , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 111 . l l' l l l , l ll l l l ,l l il 11 1 1111

w
DUDll:tfECA
A ZECEA DUP A POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 10·a, Prochimen, glasul i ·iu :
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru Tine.
Stih : Bucurati·va dr~ptilor intru Domnul, dreptilor se cuvine lauda.
Din cartea intiia cea cltre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih . 9.
ratilor, Dumnezeu pre noi Apostolii cei ·mai
· de apoi ne-au aratat ca pre ni~te randuiti
spre moarte, pentruca priveala ne-am facut
lumii ~i ingerilor ~i oamenilor. Noi nebuni
pentru Hristos, iar voi intelepti intru Hristos;
noi slabi, iar voi tari ; voi slaviti, iar noi ne-
cinstiti. Pana in ceasul de acum ~i flamanzim ~i in-
seto~am ~i suntem goi ~i · patimim ~i nu suntem a~e-
zati; ~i ostenim lucrand cu 1nainile noastre; ocariti
fiin_d, graim de bine; izgoniti fiind, rabdam; huliti,
mangaiem; ca ni~te gunoiu ne-am facut lumii, tuturor
lepadatura pana acum. Nu infruntandu-va pre voi scriu
aceste·a, ci . ca . pre ni~te. fii ai nief iubitr invatandu-va.
Ca de ati avea .iece mii de dascali intru Hristos, nu
insa multi parinti; ca intru Hristos Iisus prin Evan-
ghelie eu v'am nascut pre voi. Rogu-va dar pre voi,
sa-mi fiti mie urmatori. ·
Aliluia, glasul "1 ·iu : Dumnezeule, celce-mi dai izbandire mie ~i ai
supus popoare subt mine.
Stih ; Celce slave~li mantuirile imparatului ~i foci mila unsului Tau,
lui David.
APOSTOLUL
1 ··1:·11 1·,1 : 1 , 111111 1 .1 \ ,11 11 .4J :t 11 ,.1 , 1n 111 111 1 .: 1 1. ; 1 , ·1 11,• 1 1 1 1111 •11 1 111 _1 1 ,. 11 1 1: 1 1 ; 11, 1 , 111 111 , , ,. ,
139
, 1· 11• 1 ·•1 11u 111111 111
1 1 1 11 11 1 111 1 11 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11

LVHI
A UNSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RIREA SFAN-TULUI DUH.
Din cartea a doua -cea cltre Corintenl a SfAntului l\postol Pavel ·cetlre:
Cap. 2, Stih' 4.
ratilor, bucuria mea, a voastra a tuturor ·.este,
ca din 1nulta intristare ~i necaz al inimii am
scris voua cu multe lacrami, nu ca sa va
intristati, ci ca sa cunoa~teti dragostea care
am mai mult spre voi. Iar de .m 'a intristat
cineva, nu pre mine m'a intristat, ci din parte,
ca _sa nu va ingi'eunez pre voi pre toti. Destul este
unuia ca acestuia certarea aceasta, care este de catre
multi, in cat impotriva mai 1nuH. sa-i .daruiti ~i sa~l
mangaiati, ca nu_ cumva pentru mai n1ulta mahnire ·
Sc:\ se inghita unul ca acela. Pentru aceea rogu-va pre
yoi, sa intariti spre acela dragostea; ca pentru ar.easta
am ~i .sc.ris, ca sa_ cunosc cugetul vostru, _de sunteti
intru _toate ascultatori. Iar caruia iertati ceva, iert ~i
eu; ca ~i eu de am iertat ceva, am iertat pentru voi
in fata lui Hristos, ca sa nu fhn cuprin~i de satana;
ca nu ne sunt necunoscute amagirile lui. ~i venind
in Troada pentru Evanghelia lui Hristos ~i u~e .mare
-deschisa fiind n1ie intru D01nnul, n'am avut odihna
-in duhul meu, neafland eu pre Tit fratele 1neu, ci
lasandu-i pre dan~ii, am mers in Machedonia.-·.Multu-
rrtita dar luf""Dumnezeu,·CeluiC-e ne ·face pre noi- purur·e a ·
l).iruitori intru Hristos ~i arata mireasma cuno~tintii
sale prin noi in tot locul. Ca a lui Hristos buna· mi-
reasma suntem lui Dumnezeu ~i intru ceice se man-
tuesc ~i intru ceice pier.
140 , APOSTOLCL
l l , I I I I I I f I t t I I 1 ,1 I t I I 1 1 1 1 1 I I I I I 111 11111 . J , l ., -,t,l l '' l ,: t ll l ,l ,l l, t :! l !, l !:1 111 1:l .1 l ; t h l ,l l l' l , f . l : l ,. l : 1 ! , I I I . I l . t I . t i t I I .I I I f 11 I 1 I t l I 1, 111111 ll,/

DI.A.RT!
A UNSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POQQ ..
RlREA ·SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea dtre Corintenl a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih 14.

· ratilor, multumita sa fie lui Dumnezeu, Celuice


ne face pre noi pururea biruitori intru Hrisfo~,
~i arata mireasma cuno~tintii sale prin noi in
tot locul. Ca a lui Hristos buna mireasma
suntem lui Dumnezeu ~i intru ceice se man..
tuesc ~i intru ceice pier. Unora adica mireasma
a 1nortii spre n1oarte, iar altora mireasma a vietii spre
vieata. ~i spre acestea cine este vrednic? Ca nu sun-
tein ca cei multi cari amesteca cuvantul lui Dumnezeu,
ci grairn din curatie ~i ca dela Dumnezeu inaintea lui
Dumnezeu intru Hristos. Au doara incepem iar pre
noi a ne lauda? Au doara ne trebuesc; precum oare
carora, carti de lauda catre voi, sau lauda dela voi?
Cartea noastra voi sunteti, scrisa in inimile noastre,
care se ~tie ~i se cete~te de toti oamenii, aratati fiind,
ca sunteti carte a lui Hristos, lucrata de noi, scrisa
nu cu cerneala, ci cu Duhul lui Dumnezeu celui viu;
nu in table de piatra, ci in tablele hiimii celei trupe~ti.
APOSTOLUL
l: l .. 1,i l .. 1.. 1 .t ,I .. I .J l .t .t .. 1, 1 I 1,,1. 1, 1 l . l •l .l l ,1. 1 .. 1,, f t .. 1111 11 1 11,: t I tl ,I I I I l •I I t '. t I I I I I I t I I I 1 .1 t 1 ,1 I -I l I I I 141
I I I I l l t t l 111 l l I I I I II 111111 I 11 !

DIIERCUBI
A UNSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corinteni a Sfantulul II postol Pa'1el cetlre,
Cap. 3, Sti:t 4.

ratilor, nadejde ca aceasta avem prin Hristos


catre Dumnezeu, -nu ca sunte1n noi vrednici
a cugeta dela noi ceva ca dintru noi, ci vred-
nicia noastra este dela Dumnezeu, care ne-a
~i invrednicit pre noi a fi slujitori legii noua,
nu literii, ci duhului; ca litera omoara, iar
duhul face viu. Iar daca slujba mortii cea inchipui.t a
cu litere in pietre, s'a facut cu slava, in cat nu puteau
fiii lui Israil sa caute la fata lui Moisi, pentru stralu-
cirea fetii lui cea trecatoare, cu1n nu mai mult slujba
duhului va fi cu slava? Ca de a f ost slujba osandirii
slava, cu mult mai vartos prisose~te slujba dreptatii
intru slava. Ca nici s'a slavit ceeace era slavita intru
aceasta parte, pentru slava cea covar~itoare. Ca de a
fost cea trecatoare prin slava, cu mult mai vartos
cea netrecatoare este intru slava.
H2 AP osTOLVL
11
, 11 , 11 , 1 , 1 , , , 1 1 1 1 1
"ooo o , , o oo o o o o o o I oo o 0,0000 000010 o 0000 o , .. , o 000 o o , ,.. 'o o , , , o o IO 0000 ooI 00 Io 0101001"

... ,.

A UNSPREZECEA sArTAMANA
. . 0 ·11PA _P,OGO-- .

RiREA SF ANTULUI DUH.


Din cartea a doua cea dtre C.orinteni a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.

Cap. 4, Stih 1.

, .. ..~ ratilor, avand aceasta slujba, dupa cum sunte1n


~ miluiti, nu slabim ci ne-am lepadat de cele
ascunse ale ru~inij, nu intru. vicle~ug um bland~
nici amestecand cuvantul lu1 Dumnezeu, ci cu
aratarea ad.eva-rului adeverindu-ne pre noi spre
toata ~tiinta oamenilor in~intea lui Dumnezeu.
Iar de~i este acoperita Evangheha noastra, intru cei
pi~ri!ori este acoperita, 1ntru c~ri a or?it Dumnezeu
m1ntI1e necredincio~ilor veaculu1 acestu1a, ca sa . nu le
lumineze lor lumina Evangheliei s_lavei lui Hristos_,
care este chipul Dumnezeului celu1 nevazut; ca nu
pre noi ne propoveduim, ci pre ~ristos lisus Domnul,
1ar pre noi slujitori voua prin. bsus. Ca Dumn~zeu
care a zis sa lumineze dintru intunerec ltunina, Acela
a stralucit intru inimile noastre, spre luminarea cu-
ll?~tint_ii _slavei Jui ·Dumnez~JJ ioJata Juj Iisµ,§ Hristos.
~1 ·avem comoara aceasta in vase de lut, ca mu_lti--
mea puterii sa fie a lui Durnnezeu, iar riu diri ·noi ·
i!ltr~. to.~te necaz patimind, dar .n~. st~amtorandu-ne;
l~ps1t1 fund, dar nu de tot ctesn~da1du1ndu-ne; goniti
!nnd, d~r nu parasiti; surpati fund, ~ar. nu pierduti;
1n toata vremea omorirea D0mnulu1 hsus in trup
APOSTOLUL 143
l l l l 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 I I I I I I I I J l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II Hl ! l ,t l ll l !l l ll l !Z l l l t i l l l l , l ' l f l l l l l l l I I I I I I I I l l , I , • •

purtand-o, ca ~i vieata lui Iisus sa se arate in trupul


nostru. Ca pururea noi . cei vii la moarte ne dam
,pentru. Iisus, ca ~i vieata lui Iisus sa se arate in tru--
.pul nostrli eel · muritor. Pentru , aceea dar moartea
intru -~nor lucre·aza, iar vieata -iritru·· vot ·- ·- -

-VI -KERI
A UNSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
. RiREA SF ANTULUI DUH.
Din carte a a· doua ceJ dtre Corinteni a Sf antului J\postol PaY~I celire.

Cap. 4, Stih 13.


ratilor, avand acela~ duh al credintii, dupa cum
este scris: Crezut--am, pentru aceea am ~i grait;
~i noi credem, pentru aceea ~i graim, ~tiind
ca Celce a ridicat pre Domnul Iisus ~i pre noi
-prin Iisus ne va ridica ~i ne va pune impre--
.una cu voi; ca toate sunt pentru voi, ca darul
ilnmultindu--se prin cei mai multi sa prisoseasca mul--
tumirea spre slava ·1ui Dumnezeu. Pentru aceea nu
slabim, ci de s'ar ~i strica omul nostru eel din afara,
dar eel din · launtru se innoe~te din .zi in zi. Pentruca
necazu] nostru de acum, curand trecator ~i u~or, ve~,,
nica ~i .peste masura mare slava lucreaza intru noi,
neprivind noi la celece se vad, ci la celece nu se
vad; ca celece se vad, sunt trecatoare, iar celece nu
se "vad, sunt- Ve$nice. -- - · --· ·· · -· - - · -· -·- · --- ·--··-. -·
-

A ..., "-
S.&DIBA.TA.
A UNSPREZECE.A SAPTAMAN.A DUPA POGO-
RIREA SFANTULUI DlTl-I.
Din cartea inlila cea dtre Corlnteni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 3.
ratilor, Dar voua ~i pace dela Dumnezeu Tatal
nostru ~i dela Domnul Iisus Hristos. Multu--
mesc Dumnezeului meu pururea pentru voi,
pentru Darul lui Dumnezeu ce s'a dat voua
intru Hristos Iisus, -ca intru toate v'ati imbo-
gatit intru Dansul, in tot cuvantul ~i in toata
~tiinta, precum marturisirea lui Hristos s'a adeverit
intru voi, cat a nu fi lipsiti voi de nici un dar,-.a~-
';\ te · tand descoperirea Domnului nostru Iisus Hrislos,
, . Carele va eyi intari pre voi pana la sfareyit nevinqy~ti
in ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este
Dumnezeu prin Carele v'ati chemat spre imparta~irea
Fiului Sau, Iisus Hristos, Domnului nostru.
APOSTOLUL 14a
1 1 I 11i1111111 It l l i l l i 1111111' 11' t ,i 1 1 1 1 1 1 l · l l l l l l' l 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t l l I l l f l

ttlll
DVDIINEC.4.
A UNSPREZECEA DUPA P.OGORiREA
SF ANTULUI ·DUH.
Voscreasna 11·a, Prochimen, glasul a) 2-lea:

Pulerea mea ~i canlarea mea este Domnul ~i mi s'a fa.cut mie spre
mantuire.
Stih: Cerland, m'a cerlat Domnul, iar mortii nu m'a dat.
Din cartea int8ia cea dtre Corinteni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.

Cap. 9, Stih 2.

- ~µtilor, pecetea apostoliei mele voi sunteti


··---_,_ i~Jru Domnul. Raspunsul meu la ceice 1naiJn-
treaba pre ·mine, acesta este: Au nu avem
putere a man ca ~i a bea? Au nu avern pufere
pre o sora fe1neie sa purtam, c_a ~i ceilalti
A postoli ~i fratii Domnului ~i Chifa? Au nu-
mai eu singur ~i Varnava n'avem putere a nu lucra?
Cine sluj e~te in oaste vreodata cu leafa sa ? Sau cine
sade~te vie ~i din roada ei nu ~ananca? Sau cine pa~te
turrna, ~i din laptele turmei nu mananca? Au doara
dupa om acestea graesc? Au nu ~i legea acestea zice?
Ca in legea lui Moisi · scris este: Sa nu legi gura
boului ce treera. Au doara de boi se grije~te Dum-
nezeu? Sau pentru noi cu adevarat zice? Ca pentru
noi s'a scris, ca intru nadejde celce ara, dator este
sa are, ~i celce treera intru nadejde, de nadejdea sa
trebuie sa aiba parte. Daca am semanat noi voua
c·ele duhovnice~ti, au mare lucru este de vom secera
1~ . APOSTOLUL
! I I I l f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11. l l l , 1 1 1 , l , l f l I • • 1 .1 1/1 ". l l, l .. l il l l l l l l l l 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l 'I I l ' f f ·• l ' l " l ' l ' l ' l l , I I I l l f l i i 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1

noi ale voastre cele trupe~ti? Daca au parte _altii de


puterea voastra, au nu mai bine noi? Dar n'am facut
dupa putere aceasta, ci toate le rabdam, ca sa nu
dam
.,
vre-o zaticnire Evangheliei lui Hristos. ·
) A.lilui~ glasul al 2·lea : Atiza-te Domnul in ziua necazului.
Stih : Manlue$le, Doamn e, poporul Tau ~i binecuvinteaza mo$ienirea Ta :

LUITI
A DOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
- RIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corinteni a .Sfantului l\postol Pavel cetire,
Gap. 5, Stih 10.

- -·-· --- ratilor, toti noi trebue sa ne aratam inaintea


_divanului lui Hristos. ca sa ia fiecar~. dupa
cum . a facut, celece s'au lucrat prin .trup, ~ ori
bine, o_ri rau. Stiind dar frica Domnului, · ·p re
oameni aducem la adevar, iar lui Dumnezeu
aratati suntem; ~i nadajduim ca ~i intru $tiin-
tele voastre suntem aratati. Ca nu ne laudam iara~
pre noi inainte.a voastra, ci pricina va dam -voua de
iau(la pentru noi, ca sa aveti' spre ceice se lauda in
fata, iar nu in inima. Ca ori _d e ne rapim cu mintea,
e~te pentru Oumnezeu; ori de suntem a$ezati cu
mintea, pentru voi suntem. Ca dragostea lui Hristos ne
tine pre noi, socotind aceasta, ca de a murit unul
p_e ntru toti, iata dar toti au murit; $i pentru toti · au
murit, ca ·ceice :viaza _sa nu mai vieze loru~i, ci Celui.ce
a n~urit pentru ei ~i a inviat.
1'1.A.BTI
A DOUASPREZECEA SAPTAMANA PUPA POGO-
.RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corinteni a SfAntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 5, Stih 15.

ratilor, Hristos pentru toti a murit, ca ceice


viaza sa nu mai vieze . loru~i ; ci Celuice a
murit pentru ei ~i a inviat. Pentru aceea , noi
de acum pre nimeni nu ~tim dupa trup; iar
de am ~i ~tiut pre Hristos dupa trup, dar de
· acum nu-I 1nai ~tim. Deci dar oricare s'a facut
intru Hristos, faptura noua este. Cele vechi au trecut,
iata, toate s'au facut noua. ~i toate dela D'umnezeu,
Care n·e-a impacat pre noi hii~ prin Iisus Hristos ~i
ne-a dat noua slujba impacarii, pentruca Dumnezeti
era intru Hristos, impacand lumea lui~, nesocotindu-le
lor pacatele lor ~i puind intru · noi cuvantul pacii.
Drept aceea in locul lui Hristos va rugam ca ~i cum
Dumnezeu S'ar ruga prin noi; rugamu-va in locul lui
Hristos, impacati-va . cu Dumnezeu. Ca<pre CelGe n'a
cunoscut ·pacatul, .pentru · noi pacat 1-~ facut, ca noi
sa ne Jacem dreptatea ·1ui Dumnezeu intru - DansuL
14.8 APOSTOLUL
, , n , ., . ., 1 11 , 11:1 ,11 11 111 1o 1111 11 1 11 1111 1,1 1, 1111 u1 ,11 1,1 :11 .1111 .:1 111 1.1 11 11,1 1 1 111 u1 u1 n1 n1 1: 11111H1 111 11 1:11 n1111 111:1 1 11 11 11 111 t i. t .. &. 1 l \ l , 1 11 111 1111 1 11: 1,: t •1 . 1 ,i ·: &11 1:1 I 1 ·1 1.1 · 11 I I II I
111 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1111 11 1 1111 11 11
i:,·, 1 l t' l i l ,i l •I I I

BIEROUBI
A DOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGOP
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.

Cap. 6, Stih 11 .
ratilor, gura noastra s'a deschis catre voi,
Corinteni, inima noastra s'a largit. Nu va stram-
torati intru noi, ci va stramtorati in pa~tecele
vostru. Pentru aceea~ rasplatire, ca unor fii
va vorbesc, largiti-va ~i voi. Nu va injugati
intr'alt jug cu cei necredincio~i; ca ce impar-
ta~ire are dreptatea cu faradelegea? Sau ce impreunare
are lumina cu intunerecul? Sau ce unire are Hristos
cu veliar? Sau ce parte este credinciosului cu eel
necredincios? Sau ce insotire este Bisericii lui Dum-
nezeu cu idolii? Ca voi sunteti Biserica lui Dumnezeu
celui viu, precum a zis Dumnezeu.
APOS'tOLUL 149
111u1 :t .• 1• t • 1 I 1 1 ·· 6 . t t . t t . 1 .1. 1 l , l .i · i1 11 1 t PI i " l • t 1 t I I I 1 •1 1 :· 1'1111 1: 1 ,, .. 1 11 1•. 1111 u1 111 11 1 11 11111111 111 11 1 111 111 ::1 11 1n 1111 n1 :: 1u 111 1::1 :: 1u 1 :1 11 1;: l nt i· a:i1 i: i nt i: l ut !ll nt Hl 1ll ll l ll l ll l Ul :tl ul n t Hl !ll l' l 1tl Ul ll l tl l ll l tt l!IIII

JOI
A DOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POQQ . .
RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 7, Stih 1.
ratilor, sa ne curatim pre noi de toata spur~
caciunea trupului ~i a duhului, facand sfintenie
intru frica lui Dumnezeu. Cuprindeti. .ne _pre
noi; pre nimeni n'am nedreptatit, nimanui
stricaciune n'am fa.cut, pre nimeni. n'am in~:elat.
Nu spre osanda zic; ca am · zis mai 'nainte
ca in inimile noastre sunteti, ca impreuna sa m.urim
~i impreuna sa viem. Multa imi este indraznirea catre
voi, multa imi este lauda pentru voi, umplutu..m'am
de mangaiere, prea multa bucurie am intru tot necazul
nostru. Ca viind noi in Machedonia, nici o odihna n'a
avut trupul nostru, ci in toate am fost necajiti; din
afara rasboaie, dinlauntru temeri. Dar Celce mangaie
pre cei smeriti, ne-a mangaiat pre noi Dumnuzeu cu
venirea lui Tit; ~i nu numai cu venirea lui, ci ~i cu
mangaierea cu care s'a mangaiat de voi, spunandu-ne
noua dorirea voastra, plansul vostru, ravna voastra
pentru mine, in cat eu foarte m'am bucurat. Ca de
v'am ~i intristat pre voi prin epistolie, nu ma caesc;
mac~r de ma ~i caiam, ca vad ca epistolia aceea
ma.car- de v'a ~i intristat la O vreme, acum ma bucur,
nu ca v'ati fost intristat, ci pentruca v'ati intristat spre
pocainta; ca v'ati fost intristat dupa Dumnezeu, ca
intru nimic sa nu va pagubiti de catre noi. Ca intris . .
tarea care este dupa Dumnezeu, pocainta spre man-
tuire fara de cainta lucreaza.
- ~ eta > # - -
APOSTOLUL
• 1t l ll l ll l ll ll ' l .: • 1• • :. 1 111 .· 1 ·:1 111 1• 1 11:11 1:1 :: 1 11 1 111 11 1 11 1 :11 •1 1111 11 1 .1 1 :.1 :1 1 11 1 1: 1 1, 1 11 1 · :1 11 1 11 1 1n 111 11 1 11 1 111 111 u 1 1111 11 11 1 11 1 111 n ,11 111 11 11 111 ·• 1 11 , 1 11' 1 , l \' I Il l I I I I ll I 1 111 '1 1 '! 1 1 1 1 1 ' 1 I I I Il l I .I I I ll I I 1 11 ·11 11 111 ,1 1 •, 1 1 11

VllfEBI
A DOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POQQ ..
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cart ea a doua cea catre Corinteni a· Sf antului l\postol Pa\1el cetire.
Cap. 7, Stih 10.
ratilor, intristarea care este dupa Dumnezeu,
pocainta spre mantuire fara de cainta lucreaza;
iar intristarea lumii, moarte lucreaza. Ca iata
aceasta singura,. caci dupa Dumnezeu v'ati
intristat voi, ca.ta sarguinta au lucrat intru voi,
dar inca raspuns ~i manie ~i frica ~i dorinta
~i ravna ~i izbanda !·Intru toate v'ati aratat pre voi
curati a fi intru acest lucru. Deci, de am ~i scris voua,
nu pentru ·celce a nedreptatit, nici pentru celce s'a
nedreptatit, ci, ca sa se arate catre voi sarguinta
noastra cea pentru voi inaintea lui Dumnezeu. Pentru
aceasta ne--am mangaiat de mangaierea voastra; iar
mult mai vartos ne-am bucurat de bucuria lui Tit, ca
s'a odihnit duhul lui de catre voi toti. Ca ori de ce
1n'am laudat inaintea lui pentru voi, nu m'am ru~inat;
ci precum ·to ate intru adevar le-am grait voua, a~a
~i lauda noastra ce a fost catre Tit, adevarata s'a
fa.cut ~i inima lui mai mult este spre noi, aducandu-~i
aminte de ascultarea · voastra a .tuturor, ca, cu ·frica
~i cu cutremur 1-ati primit pre el. Ma bucur ca de ,
toate am nadejde spre voi.
- - - :}+~fBl~- - - -

r .
APOSTOLUL 15f
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I ' l l I I I I I I l l t l •l • l l' I I I I l l I I I I l l l l l ,l l l , , 1111 111 I I l l I I I I I I I I I I I I I I J I I I I I I I I I I I l l il l l ll ll

" ~ ""
SADIB.&.TA
A. DOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RIREA SF ANTULlH DUH.
Din cartea tnt8ia cea catre C.orlnteni a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 26.

, ratilor, vedeti chemarea voastra, ca nu sunt


multi intelepti dupa trup, · nu sunt multi pu-
ternici, nu sunt multi de bun neam; ci, cele
nebune ale lumii a ales Dumnezeu, ca pre cei
intelepti sa.-i ru~ineze; ~i cele slabe ale lumii
a ales Dumnezeu, ca sa ru~ineze pre cele fari
~i cele de neam prost ~i nebagate in seamfL _ale lumii
a ales Dumnezeu ~i celece nu sunt, ca pre celece
sunt sa strice. Ca sa nu se laude nici un trup inaintea
lui Dumnezeu. Si dintru Dansul voi sunteti intru' Hris~
tos Iisus, Care s'a facut noua intelepciune dela Dum-
nezeu ~i dreptate ~i sfintire ~i izbavire) ca, precum
este scris: Celce se lauda, intru Domnul sa se laude~
~i eu viind la voi, fratilor, venit-am nu cu inaltarea
cuvantului ~i a intelepciunii, vestind voua marturisirea
lui Dumnezeu. Ca n'am judecat a ~ti ceva intru voi,
fara numai pre Iisus Hristos ~i pre Acesta rastignit.
~i eu intru slabiciune ~i intru frica ~i intru cutrentur
. mare am fost la voi. ~i cuvantul meu ~i propoveduirea
:. t~~ mea nu era intru cuvinte indemnatoare ale intelep-
.~. · ciunii omene~ti, ci, intru aratarea Duhului ~i a puterii;
·-.~ .
··.'
<il ·..· 1 ca c~edint'.1 .voastrii sii nu fJe intru intelepciunea oa-
.• .·. _··."'''~.
;:~~~···~ .men1lor, c1 1ntru puterea lu1 Dumnezeu.
2
w«1
~~,
:1
--~~* - I "+)
~~~,;C~·~1~~~~~~~~C ~~
.t~~f~~'.:,I~"~!~t.l2i1_~1~~~~~tI:~~~~++J!f~ 4 .:, 0• . ~
. \,J

DUDll:tlEC.A.
.
· A DOUASPREZECEA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 1·a, Prochimen, glasul al 3·lea :
Cantati Dumnezeului nostru, cantati, cantati lmparatului nosti'u,
cantati. ,
Stih: Toate limbile plesniti cu mainile, strigati lui Dumnezeu · cu
glas de bucurie.
Din cartea intAia cea c~tre Corinteni a Sfantului J\postol Pavel cetire.
Cap. 15, Stih 1.

ratilor, arat voua Evanghelia care am bine-


vestit voua, care ati ~i primit, intru care ~i
stati, prin care va ~i mantuiti, cu ce cuvant
am binevestit voua, de tineti, fara numai de
n'ati crezut in de~ert. Ca am dat voua intaiu,
care am ~i luat, cumca Hristos a murit pentrn
pacatele noastre dupa scripturi. ~i cumcB. S'a ingropat,
~i cumca a inviat a treia zi dupa scripturi ~i cumca
S'a aratat lui Chifa, apoi celor unsprezece. Dupa aceea
S'a aratat la mai 1nulti de cinci sute de frati deodata,
din care cei mai multi sunt pana acum, iar unii ·au
~i adormit. Dupa aceea S'a aratat lui Iacov, apoi Apos-
tolilor tuturor; iar mai pre urma decat toti, ca unui
nascut fara de vreme S'a aratat ~i mie. Ca .eu sunt
mai micul Apostolilor, care nu sunt vrednic a ma \ .. <
t. chema Apostol, pentruca am. gonit Biserica lui Dum- . i1 <:i ~\
~~ ne~~~ D~~~i Du~ u sunt . ~~~nt; :iJ@~i_· ,
[~~ ~ ~~~~-
l~~~~~~~~~~~~~ ~
_ 0
. " ~
:.
_ :::.-_
. ~t~
. ~J_-_· -~
_t'_. l~
D.C..?to~w, - P-vJur - 17.2_)-..
APOSTOL UL 153
.. . I I I I • ., • . I I I ., • . I . l I I . I . I I I I J I I I I I I I I I .• I I : .• I I I I I I I I II , 1 :11::r t:11 111 11 , u , 111 11 111 1• I .• I .I I , .,. I I I I I I I I I II 1.,1 .,1.,1 .. 1,. 1 .. 1 .11 I I I I .• , I I : ~• r1:1 1u1 u1 111 11111 111 111

Da!ul Lui, car~ est~ int~u mi,ne, n'a fost in de~ert, ci


ma1 mult decat tot1 ace1a m am ostenit, insa nu eu
ci Darul lui Dumnezeu care este cu mine. Deci, ori
eu, ori aceia, a~a propoveduim ~i a~a ati crezut.
Aliluia, glasul al 4-lea: Intru Tine, Doamne, am nadajduit, sa nu
ma ru~inez in veac.
St ih : Fie inie Dumnezeu scutitor ~i casa de sea pare· ca sa ma
mantuesc.

LUKI
A TREISPREZECEA SAPTAMANA .DUPA POGO-
RIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corinteni a Sf8ntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 8, Stih 7.

ratilor, precum intru toate prisositi cu credii;i,ta


~i cu cuvantul ~i cu cuno~tinta ~i cu toata
sarguinta ~i cu dragostea voastra catre noi,
a~a ~i intru Darul acesta sa prisositi. Nu ca
~i cum a~ porunci graesc, ci prin sarguinta
altora ~i adeverinta dragostei voastre dove-
dind. Ca ~titi Darul Domnului nostru Iisus Hristos,
ca, pentru voi a saracit, bogat fiind, ca voi cu saracia
Lui sa va imbogatiti. ~i sfat intru aceasta va dau; ca
·aceasta este voua de folos, care nu numai a face, ci,
inca ~i a vrea ati inceput mai 'nainte din anul trecut.
lar acum ~i a face sa pliniti, ca precum v'a fost osardia
a vrea, a~a sa fie ~i a plini dintru celece aveti. Ca
de este pusa inainte osardia, pre cat are cineva, este
bine primita, iar nu precat n'are. Ca sa nu fie altora
odihna, iar voua necaz, ci dintru intocmire in vremea
de acum, ca ptisosinta voastra sa plineasca lipsa ace-
lora, ca ~i prisosinta acelora sa plineasca lipsa voastra,
ca sa fie intocmire, precum este scris: Celui cu mult
nu i-a prisosit ~i celui cu putin nu i-a lipsit.

MA·RTI
A TREISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corintenl a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 8, Stih 16.

ratilor, multumita fie lui Dumnezeu Celuice a


dat aceea~ osardie pentru voi intru inima lui
Tit, caci indemnarea aceea o a primit ~i fiind
mai sarguitor de buna voie a venit la voi. ~i
am trimis impreuna cu el ~i pre fratele care
este laudat pentru Evanghelie prin toate Bise-
ricile ~i nu numai aceasta, ci ~i hirotonisit este de
Biserici, sa fie sotie calatoriei noastre cu darul acesta
ce se sluje~te de noi spre slava Domnului ~i osardia
voastra, ferindu-ne de aceasta, ca sa nu ne prihaneasca
pre noi cineva intru aceasta indestulata ~i mare stran- _
soare ce se sluje~te de noi; ca avem purtare de grije ~:ir:
de cele bune, nu numai inaintea Domnului, ci ~i ina-
intea oamenilor. Trimis-am impreuna cu ei ~i pre fra-: . ~ ·
tele nostru, pre care 1-am ispitit intru mulie de multe- i;.,,i ~- _
ori, ca este sarguitor, iar acum cu mult 1nai sarguitor ~ t
I pentru nadajduirea cea multa spre voi. ~i ori peritru ~ ~
Tit parta~ mie este ~i intru voi impreuna lucrator, ori :,7;,: 'o/~
~=,~ -:~i--~o~t:~~~-os_t°-li~~s:~::;::_s~~v=~i/-.t_r~:
·._+ii

~l_!_i~~- f}
.
. ~ Ij~~/"ci5~~C¢:fr'"7:,~;
'?0,r~ ----~
, -, , >; ·.- ·,. \';<<\:;--/J}>,;
i:.h'.-::<t:H51?:~- ·. · .> :-c:::~ <L:, .. >--~: ~ :.:·> · ~<i~·,
<.@\~>',,,<(;\
-- - ·
~-~ :.f.1:,rs /< " __
<6' - ~;~->t>,::::::-_, ·>> -=:,.
2

Ie c ~ ~~"~'-.,g0:5:Ji£tf,'~2:,~~~5".:f_mpJ ·~
f· ·,~ ,c::::?~ ) · •.·
,r-·,.,
f ' il.. \ /..I/. ....., ,I
,. ,

i. /,/, .
f;,>., t.,

1::>f··
.r\Yr-
;Ji '"'"···'" . . ,,.,., ,.,,,,..,,,,,
I
,I )r0,
(!'-, ,. APOSTOLUL 155
I ,rJ '''"I"'"''''".'"'' '''"'"""'""""""""''"'''"'"'" ""'"'' ••. '''',,.'''''''''''',,.,,,,,,... , .•,

· "0, / -Hristos. Drept aceea aratarea dragostei voastre ~i


A'<...~ laudei noastre pentru voi spre dan~ii s'o aratati in
~1r< fata bisericilor. Ca pentru slujba cea. catre sfinti de
Jj <~ prisos este a scrie voua; ca ~tiu osardia voastra cu
>~( care pentru voi ma laud catre Machedoneni, ca Ahaia
}'}~ s'~ gat!t din . an~l trecut ~i .ravna ~e':1 din voi pre
<~.. ce1 ma1 multi a 1ndemnat. ~1 am tnm1s pre frati ca
~~~/ J sa nu fie inde~ert lauda noastra _cea vpe!l!ru voi in
~~}.~~ partea aceasta, ca, precum am z1s, sa . f1t1 gata, ca
J.~¼
;,~ I ~~n~u:vtad!o~ :nre;:e ~~re~::atC:. s~i:~ :cr~~7i;
~
0 1

~':f}· noua, ca sa nu zicern voua, intru starea aceasta a


>

1
ft JJ, / laudei. Drept aceea de nevoie a fi am socotit, a in-
C\~i" demna pre frati, ca sa vie mai 'nainte la voi ~i sa ga-
c~~i 1 teasca binecuvantarea voastra cea fagaduita n1ai 'nainte,
~---::;,.~/ ~ ca sa fie aceea gata a~a, ca o binecuvantare, iar nu
, ~ I ca o Iacomie.

:(;~~_( 1/c

tE ~ l!:: ;::· ·91 IM:IERCURI


A TREISPREZECEk - SA.PTAMANA DUPA POGO-
RiREArSFANTULUI DUH.
Din cartea a dot a cc a ct ire Corinteni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 9, S1ih 12.
IINll'l!JIJ ratilor, savar~irea slujbei acesteea nu numai
pJine~te lipsele sfintilor, ci fii prisose~te.· prin
' -

156 APOSTOLUL
l ' l 'l l 'l l !I I Ul ll l 11 I I . ... 111 ,1 I I 1 11 ' 1 f I ll I t I 1111 1. 1. 1 I I I l ,l l l ,l l l !il ll l ll l ll l tl l ll l ll:I JUl :1111 11;1u1:11 .:1:.1 1,1 .. 1t11::1 u1 11 Ji1 .. 1:11 ::1 ::1 .:1 :: 1.:1 ::1 :·.1::1 :11 ::1 ;:1 ::1 :t1 ::1:11 :1 1 111 H1:Jl ll l ll l illlll li l l:llill: l 1:1 111 n1

Dumnezeu eel de prisosit intru voi. Multumita lui


Dumnezeu pentru Darul Lui eel nespus. ~i insu-mi
eu Pavel, va rog pre voi prin blandetele ~i lini~tirea
' lui Hristos, care de fata sunt smerit intru voi, iar ne-
fiind de fata indraznesc spre voi; ~i va rog, ca ~i de
fata fiind, sa nu indraznesc cu indraznirea cu care so-
cotesc sa indraznesc impotriva unora, cari ne so-
cotesc pre noi ca umblam dupa trup. Ca in trup um-
bland, nu ne luptam trupe~te, ca armele o~tirii noas-
tre nu sunt trupe~ti, ci puternice lui Dumnezeu spre
surparea tariilor, surpand izvodirile m.intii ~i toata inal-
tarea ce se ridica impotriva ~tiintei lui Dumnezeu
~i robind toata intelegerea spre ascultarea lui Hristos
~i gata avand a pedepsi toata neascultarea, cand se
va plini ascultarea voastra. La cele din fata va uitati?
De se nadajdue~te cineva ca este al lui Hristos, a-
ceasta sa gandeasca iara~ dela sine, ca precum el este
al lui Hristos, a~a ~i noi ai lui Hristos suntem.

JOI
A TREISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea _a doua cea catre Corinteni a SfAntulul Apostol Pavel cetire.
Cap. 10, Stih 7.
- ratilor, de se nadajdue~te cineva ca este al
lui Hristos, acesta sa gandeasca iara~. dela
sine, ca precum el este al lui Hristos, a~a ~i
noi ai lui Hristos suntem. Ca de ma voiu ~i
lauda ceva mai mult pentru puterea noa~tra,
care ne-a dat Domnul spre zidire, iar nu spre
risipirea voastra, nu ma voiu ru§ina, ci ca sa nu ma
arat, ca ~i cum v'a~ speria pre voi prin scrisori. Ca
APOSTOLUL 157
l 'l l llll .l l n l ,1 1!1 1.l l n l . l ,l l '., l '.l l ,11 ,< l l. l l l l n l "l l .1' 1 1 1 1 .. l l , I 111 ' 11 . l l l l l I l i lll l il l ll l li l li l ll l ll l tl l UI II I II I UI l , l ! l l, l 1l l l l l 1l l , I I l l l l ll l ,l i l 1 I l ,1 1 , l ,11 ,. 1 ,l l l l ,l l ,l l l l l: l . l , l ll l .' l l l ,l ,! I II

epistoliile, zic, grele sunt ~i tari, iar infati~area trupului


este slaba ~i cuvantul defaimat. Aceasta sa socoteasca
unul ca acela, ca in ce chip suntem cu cuvantul prin
epistolii nefiind de ·fata, intr'acest chip suntem ~i de
fata cu lucrul. Ca nu cutezan1 sa ne amestecam sau
sa ne asemenam cu unii ce se lauda pre sine singuri;
ci aceia intre sine pre sine masurandu-se ~i asema-
nandu-se pre sine loru~i, nu pricep. Iar noi nu intru
celece sunt preste masura ne · vom lauda, ci dupa
masura dreptarului, cu care ne-a masurat noua Dum-
nezeu masura, ca sa ajunga ~i pana la voi. Ca nu ca
. ~i cuni n'am fi ajuns la voi, mai mult ne intindem pre
noi, ca ~i pana la voi am ajuns cu Evanghelia lui
Hristos. Nu intru ceJece sunt preste masura laudan-
du-ne in ostenele streine, ci avand nadejde ca cres-
cand credinta voastra, ne vom mari intru voi, dupa
dreptarul nostru de prisosit. Ca ~i in partile cele mai
departe de voi, sa propoveduim Evanghelia, ca sa nu
ne laudam intru dreptarul strein in cele gata. Iar celce
se lauda, in Domnul sa se laude; ca nu celce se
lauda pre sine este ales, ci pre care ---
lauda Domnul.
-- .

D •

VIHERI
A TREISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea catre Corlntenl a Sf&ntului l\postol Pavel cetlre;
Cap. 11, Stih 5.
-- ratilor, socotesc ca cu, nimic nu sunt m_ai jos
·d ecat Apostolii cei inai rnari. Iar de sunt ~i
prost cu cuvantul, dar nu cu ~tiinta, ci pretu-
tindenea am fost aratati intru toate la voi. Au
doara pacat am facut, smerindu-ma pre mine,
ca voi sa va inaltati, ca in dar Evanghelia lui
Dumnezeu am binevestit voua? Alte biserici am jefuit,
. i>- .

, ,, --- , . . ~ .\Y<YJ' r ' ~\ ~


.. , ~-. -~7,/'/'K·D / ~
~ ~
,/: ,!'"
/ ';
~ ' ~\ , __. .I
I
_ . '<' / .... "',) ..,: .,,- • , .") , ~ I
.;,-( . , ,) .,,., · < ''. .- / - - _

•' ~ \ • > ' v.', ' -' ' ., ' I .··. ) ( ~,I

.·, ./~___...
I:>_·(\~
/ , C' , ,..• •• //\/'.: ( \ ~:,(;;/ . ,_ '\ /(' '-.
' . -. __..,, ·, ;..·--- _.. '~. .
-- "j
;--.... \ /,
- - .. !.:. . ~ - . 'c -----=' : . - '- - - _j - ....! ~- - ~:;,_
158 APOSTOLUL 't:,~-,~c:.._
, ~(:'f:./
()'-'• .:--1
1 11 1 ,11 l !o l ll l I I , I I I I , I I I I I 1,. 1 I I I I I I I I I ! , I I I I I I i 10 I !I I it I ' I 11 111!1 1'' 1111 '' 1 I I I 11 I I I 1 I I I t I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t I I ii :~~ -~{}

luand de cheltueala spre a sluji voua ~i viind de fata


la, voi ~i fiind lipsit, nimanui n'am facut suparare; ca
1ipsa mea 6 a plinit fratii, cari venisera dela Mache-
donia; ~i intru toate m'am pazit pre mine voua fara
de suparare ~i ma voiu pazi. Este adevarul lui Hristos
intru mine, ca lauda aceasta nu se_va ingradi mie in
laturile Ahaiei. Pentru ce? Pentruca doara nu va
iubesc pre voi? Dumnezeu ~tie. Iar ceeace fac, inca
voiu face, ca sa taiu pricina celorce poftesc pricina,
ca intru ceeace se lauda, sa se afle ca ~i noi. Ca unii
ca aceia sunt apostoli mincino~i, lucratori vicleni, in-
chipuindu-se intru Apostolii lui Hristos. ~i nu este
de minunat, ca insu~ satana se preface in inger de
lumina. Nu este dar lucru mare de se prefac ~i sluji-
torii lui ca slujitorii dreptatii; carora va fi ·sfar~itul
dupa faptele lor. Iara~ zic, ca sa nu ma socoteasca
cineva ca sunt fara de minte; jar de nu, primiti-ma
1nacar ca pre un fara de minte, ca putin ceva sa ma
laud ~i eu. lar ce graesc, nu graesc dupa Domnul,
ci ca intru neinteleptie, in starea aceasta a laudei,
de vremece multi se lauda dupa trup ~i eu ma voiu
Hiuda. Ca, cu dulceata suferiti pre cei neintelepti, fiind
voi intel~pti. ~a suferiti _de v~ robe~te cineva, de va
mananca cineva, de va· ia cineva, de se seniete~te
cineva, de va bate cineva preste obraz. Spre necinste
~ic, ca ~i cum noi am fi neputincio~i.
••

·- ·-
·s .a.mB4.TA
"
.A TREISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RIREA SF ANTULUI DUH.
Din carte a tn taia cea dtre Corinteni a Sf antulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih 6.

ratilor, intelepciune graim intru cei desavar-


~iti, insa intelepciune nu a veacului acestuia,
nici a domnilor veacului acestuia, cari sunt
pieritori; ci graim intelepciunea lui Dumnezeu
intru taina cea ascunsa, care o a randuit Dum-
nezeu mai inainte de veci spre slava noastra,
pre care nimeni .din domnii veacului acestuia o a cu- 1

noscut; ca de ar fi cunoscut-o, n'ar fi rastignit _,7pre


Domnul slavei. Ci precum este · scris: Celece ochiul
n'a vazut ~i urechea n'a auzit ~i la inima omului .nu
s'a suit, acestea a gatit Dumnezeu celorce-L iubesc
pre Dansul.
..

160 . APOSTOLUL .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 111, I l l • • • , •• , , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 111. 11 , l ,i l l l UI II I HI II I UI II I HI Ul ll l ll l Ulill l: 1 :11 n 1 11 1 1: 1 ;1 1 n 1 111 :1 1 :: 1 1;1 u 1 11 1 1: t111 u 1 ::1 :1 1 ;: 11:1 :;1 1: • 1:1 .. 6 1:1 111::1a,at1:t111u1u111a, ,..:1

DVJ.t!IR~C.4.
A TREISPREZECEA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Voscreasna 2-a, Prochimen, glasul al 4-lea:
Cat s'au slavit lucrurile Tale, Doamne, toate intru Jntel~pciune . le-ai
facut. :, .:,.: ' :.,;' . . . :;;,: . · . ,.· ., . ,;. ; . . ·, - . '

, Stih: Binecuvinteaza, suflete a'.i meli pre Domnul, Doamne Dumnezeul


meu slavitu· Te·ai foart e.
Din cartea tntlla cea catre Corintenl a Sfantului l\postol Pa\7el cetlre.
Cap. 16, Stih 13.
ratilor, priveghiati, stati in credinta, imbarba..
tati--va, intariti--va. Toate ale ~oa§tre cu dra-
goste sa fie. ~i va rog, fratilor, ~titi casa lui
~tefana, ca este incepatura Ahaiei ~i spre
slujba sfintilor s'a randuit pre sine, ca ~i voi
sa va plecati la unii ca ace~tia ~i la tot celce
impreuna lucreaza ~i se ostene~te. Ma bucur de ve ..
nirea lui ~tefana ~i a lui Fortunat ~i a lui Ahaic, caci
lipsa voastra, ace~tia o au plinit. Ca au odihnit duhul
meu ~i al vostru. Sa cunoa~teti dar pre unii ca a--
ce~tia.' Inchina--se voua bisericile Asiei. Inchina-se voua
intru Domnul mult, Achila ~i Prischila impreuna cu
biseric'fi" .·eea··,dhi ·1>eas·a··Jor:: · In·china~se vnua · fratii toti.
Inchi~ati--va ui1u;} :·altq.i~ cu sarutare ·s.fanta. ·Inchina..
ciunea "·cu· mana ·mea a . lui Pavel. Celce nu iube~te
pre Domnul nostru Iisus Hristos, sa fie anaterna. Ma--
ranata. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi.
Dragostea mea cu voi cu toti intru Hristos lisus, ·Amin.
Aliluia, glasul al 4-lea: Incordeaza ~i bine spore~te ~i imparate~te.
Stih : lubit·ai dreptatea ~i ai urit faradelegea .
- -;}t(f;l;l1+{:;- -
APOS1'0LUL 161
u l I I 11 1 •1 I l l l ol 1 : • 1. 11: t ll l !l d H1:• 1.11 .1 t ,: IIII II . i I i . t 111 I I I I I I I I 111 I . I I I 11 I I I I 11 I I f I 11 I i I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I J I I I I I I I I I I

LUKI
A PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI ·DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corinteni a ·sfantulul Apostol Pavel cetlre·,
Cap. 12, Stih 10 . .

ratilor, binevoesc intru neputinte, intru defai-


mari, in nevoi, in goane, intru stramtorari, pen-
tru Hristos; caci cand slabesc, atunci sunt tare.
Facutu-m'am fara de minte laudandu-ma; voi
m'ati silit. Ca mie mi se cadea sa fiu laudat
de catre voi; ca cu nimic nu sunt mai jos
decat Apostolii cei mai mari, macar ca nimic sunt.
Ca semnele Apostolului s'au lucrat intru voi intru
toata rabdarea prin semne ~i minuni ~i puteri. Ca ce
este de care sa fiti mai lipsiti decat celelalte biserici,
fara numai ca eu nu v'am facut suparare? Daruiti-mi
mie nedreptatea aceasta. Iata a treia oara cu aceasta
gata sunt a veni la voi ~i nu va voiu supara, ca nu
caut ale voastre, ci , pre VO!; ca nu sunt datori fiii sa ·
agoniseasca parintilor, ci parintii fiilor. Iar eu prea cu
dulceata voiu cheltui ~i ma voiu cheltui ~i pre mine
pentru sufletele voastre; macar ca mai . mult iubin-
du-va, mai putin sunt iubit de voi. Ci fie, eu nu v'am
ingreuiat, ci fiind istet, cu me~te~ug v'am prins pre
voi. Au doara prin cineva din ceice am trimis la voi
v'am jefuit pre voi? Am rugat pre Tit ~i impreuna cu
el am trimis pre fratele; au doara v'a jefuit ceva Tit?
DIARTI
A -PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea dtre Corinteni a Sfantului J\postol Pavel cetire.
Cap. 12, Stih 20.
- ·-· --- - ratilor, ma tern ca nu cumva daca voiu veni
sa va aflu pre voi precum nu voesc ~i eu sa
ma aflu voua precum nu voiti. Nu cumva sa
fie prigoniri, man ii, sf ezi, clevetiri, ~optiri, se-
metii, netocmiri. Nu cumva iara~ daca voiu veni
sa ma smereasca Dumnezeul meu la voi ~i . sa
plang pre multi cari au gre~it mai inainte ~i nu s' au
cait de necuratia ~i curvia ~i spurcaciunea care au
f"cut. Iata a treia oara cu aceasta viu la voi. In gura
a qoua ~i a trei marturii va sta tot cuvantul. Am zis
v9ua mai inainte ~i . iara~ zic mai inainte precum ~i
cand am fost de fata la voi a doua oara ~i acum,
nefjind de fata, scriu . celorce mai inainte au gre~it ~i
celorlalti t:uturor, ca, de voiu veni iara~, nu voiu cruta.
lll!ll llll ll il l ll l ll l \l l li l i/ l ll l Hl ll l ll l ll l ::1 111 :11 11 1!l l ii l ll l ll l ll l li l il l l, l !ll ::1111 11 1 11 1 :i1 1: 11• 1111lll l 'i l 11' 1!' ~ ~,? . ~,! . ~. ~ l ~<~ I 'I ' I .
1
, ,, , , , , 169
1.1. 11 11 ••1 111 11 .1 ,11, 1:.1 ,1 ·11" t , 1:,1 11 a1 11 .11 1 11:,'1 ,11 1t1 !l1.:111• , .1c'l!I111 , 11rt:191 11 ~ 11

1'11EROUB1
A ,PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
. RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corlnteni a SfAntulul l\postol Pavel cetlre.

Cap. 13. Stih 3.

ratilor, de vre1ne ce cautati ispitire a lui Hris-


tos, Celuice grae~te intru mine, Care la voi
nu este neputincios ci puternic intru voi. Ca
de S'a ~i rastignit dintru neputinta, dar este
viu din puterea lui Dumnezeu, pentruca ~i
noi suntem neputincio~i intru El, ci vom . fi .
vii impreuna cu Dansul . din puterea lui Dumnezeu
spre voi. Pre voi in~iva sa va ispititi de sunteti intru
credinta; pre voi in~iva sa va cercati. Au nu va cu-
noa~teti pre voi, ca Iisus Hristos este intru voi ? Fara
numai de sunteti netrebnici. Ci nadajduesc ca veti
cunoa~te, ca noi nu suntem netrebnici. ~i ma rog lui
Dumnezeu sa nu faceti nici un rau, nu ca sa ne aratam
noi himuriti, ci ca sa faceti v.oi binele, iar noi ca ni~te
netrebnici sa fim. Ca nu putem ceva impotriva ade-
varului, ci pentru adevar. Ca ne bucuram cand noi sun-
tern slabi, iar voi sunteti tari; de aceasta ne ~i rugam
pentru a voastra intregime. Pentru aceasta scriu acestea,
nefiind de fata la voi, ca fiind de fata sa nu fac cu
asprime dupa puterea care mi. .a dat Domnul mie spre
zidire, iar nu spre stricare. Deci, fratilor, bucurati-va,
fiti desavar~iti, mangaieti--va, aceea~ cugetati, pace st\
11
1G4 APOSTOL UL
tl l l l l t l l ll' l ' t ,11 '11 ,1 1 1 1 1 1 1': l l .. l ' l ! l , 11' 1 '1'11 1, I HI I I Ul ll l ll l l l l l 'i l I l , f l l l . ll ll lil ' l ,!1 11.11'11' 11 ' 1 1 1 1 1 1 1' 1 ' 11, I I . I l jl l ll l l l Ll !l l ' l l ': l l. l ' l l ' l l l ' l l ' l ' i ·t t l l •' I II

aveti ~i Dumnezeul dragostei ~i al pacii va fi cu voi.


Inchinati-va unul altuia cu sarutare sfanta, inchina-se
voua toti sfintii. Darul Domnului nostru Iisus Hristos
~i dragostea lui Du1nnezeu *i imparta~irea Sfantului
Duh, cu ·voi cu toti, Amin.

JOI
A PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DlJPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului J\postol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 1- 3, 20- 24. Cap. 2, Stih 1- 5.
avel Apostol, nu dela oameni, nici prin _om,
ci prin Iisus Hristos ~i prin Dumnezeu Tatal,
care L-a inviat pre El din morti ~i toti fratii
cari sunt impreuna cu mine, bisericilor Galatiei.
Dar voua ~i pace dela Dumnezeu Tatal ~i
dela Domnul nostru Iisus Hristos. lar celece
scriu voua, iata, inaintea lui Dumnezeu, ca nu mint.
Dupa aceea am veriit in laturile Siriei ~i ale Chilichiei.
~i -~ram necunoscut . l~ fata qe bisericile Iudeei cele
intru,. llristos. Ci nuriiai auziau, ca celce n e g_onia pre '
nor~.oa,_recand, acum bineveste~te credinta pre care nB~:x:..
oareca~d'· o -_pierdea ~i slaveau intru mine pre Dnm~
nezeu. Apoi dupa patrusprezece ani, iara~ m'am suit
in Ierusalim cu Varnava, impreuna luand ~i pre Tit
cu noi. ~i. m'am suit dupa descoperire ~i le-am spus
lor Evanghelia care binevestesc intru neamuri; iar
d,e osebi Gelor mai ale~i, ca nu cumva sa alerg inde~ert,
~u . sa fi alergat.. Dar nici Tit care era cu mine,
At>OSTOLUL 165
11 bl 11 11· 111 111 11!1 111 :·1 1• I J1 l !lll' l l' l ll l l' l ll l t l lll ll l ll l l! l 'l l 'l l \l l ll l l! l ll l l1l l' I II I II I II I II I Ul l! l l '' l 'l l l' I III I I l ' I I ll 11\1 1 11 111 1• 1 11 I I t 1 1 •1 :i1 11 1 111 u 1 11 1 111 111 u 1 n 1 11 1 u 1 111 11 t 11 1 111 111 111 11 1 111 111 u 1 u 1 111 n 1 111 111 111 u 1 111 111 11 1 111 1.1 u1 u 1 111

·Elin fiind, n'a fost silit sa se taie imprejur. ~i pentru


fratii cei mincino~i ce venisera, cari intrasera pre
ascuns sa iscodeasca slo bozenia noastra, care avem
intru Hristos Iisus, ca pre noi sa ne supuie ro biei;
acestora nici cat este un ceas nu ne-am plecat su-
punerii, ca adevarul Evangheliei sa ramaie intru voi.

VIKEBI
A PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DUPA ·,POGO-
RIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih. 6.
rati1or, de catre ceice se socotiau a fi ceva,
oricari ar fi fost, nici o grije n'am. Dumnezeu
nu ia fata omului. Ca ceice se socotesc a fi
ceva, nimic nu n1i-au adus mai mult. Ci inca
.. in1potriva, vazand ca mi s'a incredintat mie
Evanghelia netaierii lmprejur, precum lui Petru
a taierii imprejur, ca celce a lucrat lui Petru spre
apostolia taierii imprejur, a lucrat ~i mie intru neamuri.
~i cunoscand Darul eel dat mie, Iacov ~i Chifa ~i
loan, cari se socotiau ca sunt stalpi, datu'mi-a mie
~i lui Varnava dreapta imparta~irii, ca noi la neamuri,
iar ei la taierea imprejur; numai sa ne aducem ami.nte
de cei lipsiti, care m'am ~i nevoit a face aceasta. ·
166 APOSTOL CL
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1:1 1 111 111 11 1 1, 1 11 1 111 ,1 1 •1 1 11 n 1 1:1 u 1 11 1 11 1 11 1 1• 1 1· t :i1 11 111 1 1 11 1 111 11 1 111 111 ·: 1 u 1 111 111 11 1 11 111 11 1 1: 1 1 1 1· 1 ,1 1 u 1 .11 11 ,: 1 11 1t1 1' 1 ,1 1 1 1 1 1 11 • 1 1 1 • 11 11 1 1 1 ·•11 11 1 11 1 1:1 ·11 111 t1 1 11 1 11 ·
111111111111

"'
S.4.DIBA.T .a. - -
A PATRUSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO- -
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntAla cea catre Corlntenl a SfAntului Apostol Pavel cetire.
Cap. 4, Stih 1.
- ratilor, a~a sa ne socoteasca pre noi omul, ca
pre ni~te ai lui Hristos slujitori ~i iconomi ai
tainelor lui Dumnezeu. lar -aceasta se cauta
mai mult intre iconomi, ca sa fie cineva credin-
cios. Iar mie prea putin imi este ca sa ma
judec de catre voi, sau de ~iua omeneasca;
ci nici insumi pre mine nu ma judec; pentruca nimic
nu ma ~tiu vinovat, ci nu intru aceasta m'am indreptat;
iar Celce ma judeca pre mine, Domnul este. Dre pt
aceea, mai 'nainte de vreme nimic sa nu jud~cati,
pana ce va veni Domnul, Carele va ~i lumina cele
ascunse ale 1ntunerecului ~i va arata sfaturile inimilor;
~i atunci va fi lauda fie~tecaruia dela Dumnezeu. _,
APOSTOLUL 167
1 1 1 11 ·1 I • .• I I I I I I I I I I I I I 1 , 1 I I I 11 I I I I 111 I J 11 1,1 :1 11 111 1 111 11 u1 11 1n 1r 1 1111 1•11 11 1 11 1111o111 , .. , .. , 1, 1 I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I • • • UI I ll

DUMI:tfECA
A PATRUSPREZECEA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 3·a, Prochimen, glasul al 5-lea:
Tu, Doanme, ne vei pazi ~i ne vei apara de neamul acesta in veac.
I Stih: Mantue~te·m~, Doamne, ca a lipsit eel cuvios.

l
Din cartea a dcua cea catre Corinteni a Sfantului J\postol Pavel cetire,
Cap. 1, Stih 21.
- - ratilqr, Celace ne adevereaza pre noi impreuna
cu voi intru Hristos ~i ne-a uns pre noi, es_te
Dun1nezeu, care ne-a ~i pecetluit ~i ne-a dat
arvuna Duhului intru inimile noastre. ~i eu
martur pre ·oumnezeu chem asupra s:ufletului
n1eu, ca crutandu-va pre voi n'am venit pana
a cum in Corint. Nu ca ~oara avem stapanire preste
credinta voastra, ci pentruca suntem impreuna lucratori
bucuriei voastre; ca, cu credinta stati. ~i am judecat
aceasta intru mine, ca sa nu mai viu iara~ cu intristare
la voi. Macar ca de va ~i intristez eu pre voi, dar
care este celce ma vesele~te pre mine, fara numai
celce se intristeaza dela mine? Si am scris voua · ~

aceasta, ca nu daca voiu veni, sa am intristare de


cei cari mi se cadea sa ma bucur, avand nadejde
spre voi toti, ca bucuria mea a voastra a -tuturor
este. Ca din multa scarba ~i necaz al inimii am scris
voua cu multe lacrin1i, nu ca sa va intristati, ci ca
sa cunoa~teti dragostea care am din destul spre voi.
Aliluia, glasul al 5-lea: Milele Tale, Doamne, in veac le voiu canta.
Stih: Ca ai zis : in veac mila se zide~te in ceruri.
APOSTOL UL
168
1 111 u 1 11111111111 1 1 11:1 11 , 1 11 1: ,11 11 1 111 11 1111 · 111 111 1111 1111 11 1 111 1111 1
' I I I l l ' I I I 11 ' 1 11' 1Ul ll l ll l '1 1!1 1111l1 1111 111 111 1111ll ll l lll ll l !l !l l ll l l t ;! l !l ll l ll l ll l ' l !ll '' l il l •l l ll :! l !'l !: t 11r:11 1 ll t • t ) l l 'l f'"l l, l .1 1 ,1 ' 1 l l l ll !l l l' l 'll n
,, •

LUNI
A CINCISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului l\postol PdVel cetire.
Cap. 2, Stih 11.
ratilor, cand a venit Petru in Antiohia, de fata
i-am statut impotriva, ca era vrednic de in-
fruntare. Ca mai inainte de a veni oarecari
dela Iacov, cu neamurile man ca; iar daca a
venit, se ferea ~i se osebea pre sine, temandu-
se de ceice erau din taierea imprejur; ~i im--
preuna s'au fatarnicit cu el ~i ceilalti Iudei, in cat ~i
Varnava s'a lipit de fatarnicia lor. Ci daca am vazut
ca nu umbla drept dupa adevarul Evangeliei, am zis
lui Petru inaintea tuturor: Daca tu fiind Iudeu vie-
tuie~ti ca neamurile, iar nu ca Iudeii, pentru ce sile~ti
pre neamuri sa tie ca Iudeii? Noi suntem din fire
ludei, iar nu din neamuri pacato~i, ~tiind insa ca nu
se indrepteaza omul din faptele legii., ci numai prin
credinta lui Iisus Hristos. ~i noi intru Hristos Iisus
am crezut, ca sa ne indreptam din credinta lui Hristos,
iar nu din faptele legii, ca nu se va indrepta din fap--
tele legii tot trupul.
- -· .-

1
APOSTOL UL 169
~. 1:11:tt 111111, 111,i1111n1,:1.: , 111111,,, n111 ~11 1·11u1n111 1n111 i,,i11111P1111,1 111 1, t , 1111 11 11 1•111111 11 1 .. 1 ·1111111111 1111 1,1 111111111 111111 111 111 1111 111 1111 1111111111111111 1111111 , n, ut ,lt ,ll ll t il l H• I t ut ut i ,, , 1. , ut ii t nt nl Ht Hl !l l ll t ut ui nt ui ut n
11 11 11

mARTI
A CINCISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 2, ·Stih 21.
ve~~ ratilor, nu lepad darul lui Dumnezeu; c~\~de
este dreptatea prin lege, Hristos dar in de§;ert
a murit. 0 fara de minte Galateni ! . Cine v'a
zavistuit sa nu va plecati adevarului, car9ra
mai inainte va era scris Iisus Hristos inaintea
ochilor intre voi rastignit? Numai aceasta vo~sc
sa ~tiu dela voi: Din faptele legii ati lu~t Duhul, sau
din auzul credintii? A~a fara de minte sunteti? Irie·e:.
pand cu Duhul, acum in trup va savar~iti? Atat de
mult ati patimit in. zadar? Daca ~i in zadar ! Celce va
da Duhul ~i lucreaza puteri intru voi, · oare din fap-
tele legii, sau din auzul credintei? Precum ~i A vraa~
a crezut lui Dumnezeu $i i s'a socotit lui intru drep-
tate. Sa ~titi dar ca ceice sunt di'n credirita, aceia
sunt fiii lui A vraam.
170 APOSTOLVL
t!lll l ll l r! l !ll ll l ll l ll l '!l l.1 ,1:'.ll ' I 1 ) I 1· 1 ·1 I I I I 1. 1:.1. 1 I f l ., l r l . f , I 1 ' 1 , 1 l •• I I l ' l '' l ., l ! l fll ,1 11 11 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I 1 , 1 I I I I I I I l ' I I I 1 I l ' l ' I 11'1

MIEBCURI
A -c1NCISPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
.RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cafre Galateni a Sfantului J\postol Pavel cetlre.
Cap. 3, Stih 15.
aww; ratilor, ca un om graesc, ca ~i a~ezamantul
omului eel intarit, nimeni nu-I strica sau ii
mai adaoga. Iar lui A vraam s'a grait fagaduin-
tele ~i semintei lui. Nu zice: ~i semintelor,
ca de multi, ci ca de unul; ~i semintei tale,
Carele este Hristos. ~i aceasta zic, pre a~eza-
mantul eel intarit mai inainte dela l)umnezeu intru
Hristos, Iegea, care dupa patru sute ~i treizeci de ani
s'a fa.cut, nu-I leapada, ca sa strice fagaduinta. Ca de este
din lege mo~tenirea, nu mai este din fagaduinta; iar
lui Avraam prin fagaduinta i-a daruit Dumnezeu. Ce
este dar? Pentru cal ca.rile de porunci s'a adaus legea,
pana cand era sa vie samanta, careea s'a dat faga-
duinta, randuita fiind prin inger, cu mana mijlocitorului.
Iar mijlocitorul al unuia nu este, iar Dumnezeu unul este.
Au doara legea este impotriva fagaduintelor lui Dum-
nezeu? Sa nu fie; ca de s'ar fi dat lege care sa poata
invia, adevarat din lege ar fi dreptatea. Ci a inchis
Scriptura toate subt pa.cat, ca fagaduinta din credinta
lui Iisus Hristos sa se dea celorce cred.

- -~El~--
APOSTOLUL 171
11:1 11 I I 1 ' 1 I I t · t 11..J 111 I I I I I 11 I I 11 .1 ,1 I 11 I I I I 111 I I I I I I 11, l ! l :l l ll l !ll ll l ll l l l ,, I 1,, 1 111 1 1, 1 I I I .I I I I I , ( I I I l I I I I I I I I I I I I 1, 1' 1 I 1 1 1 1 I 111

JOI
A CINCISPHEZECEA SAPT . 4MANA
. DUPA PO-
GORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap. 3, Stih 23.
- ratilor, mai inainte de venirea credintii, subt
lege eram paziti, inchi~i spre credinta care
era sa se descopere. Pentru aceea legea in. .
vatatoare ne . . a fost noua spre Hristos, ca din
credinta sa ne indreptam. Iar daca a venit
credinta, nu mai suntem subt invatator, ca
toti suntem fii lui Dumnezeu prin credinta intru Hri. .
stos Iisus; ca ori cati intru Hristos v'ati botezat, ·
intru Hristos v'ati imbracat. Nu este Iudeu, nici Elin;
nu este rob, nici slobod; nu este parte barbateasca,
nici femeiasca; ca voi toti unul sunteti· intru Hristos
lisus. Iar de sunteti ai lui Hristos, iata a lui A vraam
samc\nta sunteti ~i dupa fagaduinta mo~tenitori. Iar
zic: In cata vreme mo~tenitorul prune este, nimic nu
se osebe~te de sluga, stapan tuturor fiind, ci subt e . .
pitropi ~i iconomi este pana la vremea cea randuita
de tatal sau. A~a ~i noi cand eram prunci, subt sti. .
hiile lumii eram robiti; iar cand a venit plinirea vremii,
a trimis Dumnezeu pre Fiul Sau eel nascut din femeie,
Care S'a facut subt lege, ca pre cei de subt lege sa. . i
rascumpere, ca sa luam mo~tenirea fiiasca.

---:i,.,~-
172 APOSTOL UL
UI Hl l! l ll l lll ll l ll l ll l l f' I I 1, 1 1 ,1 ,l t ,l .,1 .. l ll tl ll ll l ll l !i l ll l ,l ll l ll l ll ll !I 1, 1,111 ' 1!; 1 111!1 ,l l ,:ll l tl l ll l l! l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !il lt l ll l , I 1" 11 1 ILl l I I I 1, 1, 1 l ,t ,t t l , l o l :, t , 11, 1 ,1 I l l l 1 l ll ll l l! l l l !l l l: l ll ll l .l l '' l '' l ll l \i l

VI:NERI
A CINCISPREZECEA SAPTAMANA DUPA PO-
GORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galaten1 a Sfantului Rpostol Pavel cetire.
Cap. 4, Stih 8.
- ratilor, cand nu cuno~teati pre Dumnezeu,_slu-
jiati celorce din fire nu sunt dumnezei; ·iar
acum dupa ce ati cunoscut pre Dumnezeu,
iar mai vartos dupa ce v'ati cunoscut de Dum-
nezeu, cum va intoarceti iara~ la acele slabe
~i ,sarace stihii, carora iara~ din nou voiti sa
le slujiti '? Voi paziti zilele ~i lunile ~i vremile ~i aniL
Ma tern de voi ca nu cumva in zadar sa ma fi os-
tenit la voi. Fiti precum sunt eu, ca ~i eu am fost
precum .sunteti voi, fratilor ! Rogu-va pre voi. Cu nimic
nu m'ati nedreptatit. ~i ~titi, ca prin slabiciunea tru-
pi:llui am binevestit voua intaiu ~i ispita mea ce era
in trupul meu, nu o ati defaimat, -nici o ati lepadat,
_ci ca pre un inger al lui Dumnezeu m'ati primit, ca
pre Hristos Iisus. Care dar era fericirea voastra? Ca
marturisesc voua, ca de ar fi fost cu putinta, ochii
vo~tri scotandu-i, i-ati fi dat mie. Deci dar, au vrajma~
m'am fa.cut voua vorbindu-va adevarul? Va ravnesc ei
pre voi nu bine, ci vor sa va osebeasca, ca sa le urniati
lor. Iar bine este a urma pururea in lucru bun ~i nu
nun1ai cand suntem de fata la voi, fetii mei, pre care
iara~ cu durere va nasc, pana ce se va inchipui Hristos
intru voi. ~i a~ vrea sa fiu acum la voi ~i sa-mi
schimb glasul meu, ca nu ma pricep de voi. Spu-
neti-mi ceice voiti sa fiti subt lege, legea nu o auziti?
- ~l*- -
APOSTOL UL 173
// l lllll t :ll l l l> l ll l lil li l ll l l l 'l l 'lll, l ': l ll l il l l , l ll l : l .:l li l !l ll l l' l l ll ll l i' l ll l ll l ll l l! l l l l' l ll l ll l ll l 'l l ll l ll l ll l ll l 111 1t1 11111111 Jl l ll ll l 111 11 1 1l l 1;1 111 11 l ll l 1I ,
1n1 11 111 111 1 u1,1 111 11111, 111 111 111 1u1111 u11; 111 1n111 111 1:1 1·1 1u1 u1 n11 1:111 1111: 111111 111 1111111u111111

A - -
SA.DIB4.T.4.
A CINCISPREZECEA SAPTAMANA DUP.A. PO-
GORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea intala cea catre Corinteni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 4 Stih 17.
~
ratilor, pentru aceasta am trimis la voi pre Ti-
motei, care-mi este fiu al meu iubit ~i cre-
dincios in Domnul, care va aduce voua aminte
caile mele celece sunt intru Hristos, precum
invat pretutindenea in toata biserica. Ca ne-
venind eu la voi, s'au sumetit unii. Ci voiu
veni curand la voi, de va vrea Domnul ~i voiu cu-
noa~te nu cuvantul celorce s'au sumetit, ci puterea;
ca nu este in cuvant Imparatia lui Dumnezeu, ci iilfru
putere. Ce voiti? Cu toiag sa viu la voi? Sau .cu
dragoste ~i cu duhul blandetei? Cu adevarat se au'de
intre voi curvie ~i curvie ca aceea, care nici intre pagani
nu se nume~te, ca sa aiba cineva pre femeia· tatalui
sau. ~i voi v'ati sumetit ~i nu mai bine ati plans, ca
sa se ridice din mijlocul vostru celce a facuf fapfa
aceasta. Eu dar nefiind la voi cu trupul, iar cu duhul
fiind de fata acolo, iata am judecat, ca ~i cum a~ fi
de fata, pre celce a facut aceasta a~a, intru numele
Domnului nostru Iisus Hristos, adunandu-va voi ~i
duhul n1eu cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos,
sa dati pre unul ca acela satanei spre chinuirea tru-
pului, ca duhul sa se mantueasca in ziua Domnului
Iisus.
tU APOSTOLUL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 111 u 1 .. 1 1 11o1 111 11 1 11 , ,, 111111111 1111111 :1111111111 111 1 1t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·,1· 1 t < t t 11, 11 . 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 11 111111111• 11 1111

\iJ
DU:DIIKECA.
J V ~

A CINCISPREZECEA DUPA POGORIREA


SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 4-a, Prochimen, glasul al 6·lea:
Mantue~le Doamne, poporul Tau ~i binecuvinleaza mo~lenirea Ta.
·Stih: Calre Tinr, Doamne, voiu slriga: Dumnezeul meu, nu tacea
de mine.
Din cartea a doua cea catre Corlnteni a Sfantului J\postol Pa\1el cetlre.
Cap. 4, Stih 6.
ratilor, Dumnezeu, Carele- a zis sa lumineze
lumina dintru intunerec, Acela a stralucit intru
inimile noastre spre luminarea cuno~tintei slavei
lui Dumnezeu, in fata lui Iisus Hristos. !$i av:em
- comoara aceasta in vase de lut, ca multimea
puterii sa fie a lui Dumnezeu, iar nu din noi.
Intru toate necaz patimind, dar nu stramtorindu-ne ;
lipsiti fiind, dar nu de tot desnadajduindu-ne; goniti fiind,
~ar nu pa-rasiti ; surpati fiind, dar nu prapaditi. In
toata vremea omorirea Domnului Iisus in trup purtan-
du-o ca ~i vieata lui Iisus sa se arate in trupul nostru.
· Ca pururea noi cei vii la moarte ne dam pentru Iisus,
ca ~i vieata lui Iisus sa se arate in trupul nostru eel
muritor. Pentru aceasta dar moartea intru noi lucreaza,
iar vieata intru voi. Iar avand acela~ Duh al credintii,
precum este scris, crezut-am, pentru aceea am ~i
grait ~i noi credem, pentru aceea ~i graim, ~tiind ca
Celce a ridicat pre Domnul Iisus ~i pre noi prin Iisus
APOSTOLUL 175
I I .,, . I ll 11 111 •1 ·1 ·1 1.11: 1 I 1 11 1' 11 I l ' l l ' I I I l 'l l HI II , ., , , ,, ,1 1 1: ,1 1 11 1 u 11 1 • 1 u 111 ,1 1 u u 1 111 11 r11 1 · 1 I I I •• • 11111 1 1 11 1 I 1 11 1 1 111 11 1 11!.I I I I, ,, • • I I I I • • • 11 I I I I I I I I I

ne__va ridica ~L ne va pune impreuna cu voi. Ca toate


sunt pentr~ ~voi? ..ca ~arul ce~ .immult_it pentru a. mai
m?lt.o!~ multumire : sa .s_e sp~reasca spre slava lui
Dumnezeu. , . " _ , __ ~ :.
Aliluia, glasul al 6-lea : Ceke locue;;te intru ajutorul celui preaim1 It.
Stih: Zice·va Domnului: Sprijinitorul meu e;;ti ;;i scaparea mea.

LUlfl
A $ASESPREZECEA SAPTAMANA DUPA PO-
GORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 4, Stih 28.
~~r - ratilor, noi dupa Isaac fii ai fagaduintei suntem.
Dar precum atunci celce se nascuse dupa
trup, alunga pre eel dupa duh, a~a- ~r acum.
Dar ce zice scriptura ? Alunga pre slujnica ~i
pre fiul ei, ca nu va mo~teni fiul slujnicii cu fiul
r celei slobode. Drept aceea, fratilor, nu suntem
fii ai slujnicii, ci ai celei slobode. Stati dar intru
s]obozenia cu care ne-a slobozit Hristos pre noi ~i nu
va cuprindeti iara~ cu jugul robiei. Iata eu Pavel, zic
voua, ca de va veti taia irnprejur, Hristos nimic · nu
va va folosi. $i marturisesc la tot omul ce se taie
imprejur, ca dator este sa plineasca toata legea. De~erti
v'ati facut de catre -Hristos; voi ceice voiti sa va indrep-
tati prin lege, din Dar ati cazut. Ca noi cu Duhul din
credinta, nadejdea dreptatii a~teptam. Ca intru Iisus
Hristos nici taierea ilnprejur poate ceva, nici netaie . . -
ierea imprejur, ci credinta care se lucreaza prin dra:
goste. Alergati bine; cine v'a oprit sa nu va plecat1
176 APOSTOL UL
, 1 , 1111 1 1 11 1, 1 11 1111 •1 1 11 1 11 1111 11 11.1 111 u 1 11 11111:1 11 1111 1•1 11 1 ·11 •11:1 • 1 u1 , 11 ·1 1 1 1 1 1 1 u 1 1 11 11 1, 111 1 1. 1 u 1 11 111111111 111n1111111 n 1 n 1 11 111 1111 1:1 111 111 n 1 n 1 1:1 1.1 11 1111;11 1111:1 ::1 n1 ;11,:1 ::1111 11 1 :11111 111111111111 u 1 11 111 1111 111 u 1111 n 1 111 11 1111111

adevarului? Sfatul aces ta nu este dela celce va che-


mat. Putin aluat toata framantatura dospe~te. Eu am
nadejde de voi intru Domnul, ca alt nimic nu veti
gandi; iar celce va turbura pre voi, va purta jrtde-
cata, oricare ar fi.

Dl.4.BTI
A $ASESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfintului J\postol Pavel cetire.
.* Cap. 5. Stih fi .
- ratilor, de propoveduesc eu in.ca taierea lm- ·
prejur, pentru¼e mai ·sunt gonit? Iata s'a sur-
pat sminteala crucii. 0 de s'ar taia de to·t ·
ceice va rasvratesc pre voi! Ca voi la slo-
bozenie v'ati chemat, fratilor, numai sa nu dati
slobozenia voastra spre prilej trupului, ci prin
dragoste sa slujiti unul altuia. Ca toata legea intr'un
cuvant se pline~te, adica: Sa iube~ti pre aproapele
tau ca insuti ·pre tine. Iar de .va mu~cati intre voi ~i
va· mancati, cautati sa nu va mistuiti unul de catre
altul. ~i va zic: Cu Duhul sa umblati ~i pofta trupu-
lui sa nu savar~iti. Ca trupul pofte~te impotriva Duhu-
lui, iar Duhul impotriva trupului ~i ace~tia se im-
potrivesc- unul altuia, ca nu celece voiti, acelea sa
faceti. ~i de va purtati cu Duhul, nu sunteti subt lege.
Jar faptele trupului aratate sunt: Preacurvia, curvia,
necuratia, inver~unarea, slujirea idolilor, fermecatoria,
vrajbele, sf ezile, zavistiile, maniile, galcevile, im-
APOSTOLUL 177 ·
UIHl ' l ' I I • •• I • • • • , , , , , I l ' l l ' I I I l 11 l ' l 11 • 111 I I l ,' l ' l ! l " l l l l. l ' I l :c l ll l .. l • 1:1 111 111 • 111 11 1111 111111 n 1 11 11:1 111 111 11 1 111 ;11 1: 1Hl ll l ll l ll l l! l '! l ll l ll l 1lll ' l l! l l l l' l ll l 1I 11111 1 11 1 • •1·11 111 111 11 1111 111 111 1 1 1:a u , u

perecherile, eresurile, pizmele, uciderile, betiile, ospe-


tele cele cu cantece ~i cele asemenea acelora;
care mai inainte)e spun voua, precum am ~i mai
spus, ca ceice fac unele ca acestea, Imparatia lui Dum-
nezeu"'.....nu vor mo~teni.

M:IEBOUBI
A SASESPREZECEA SAPTAMANA DUPA ·pooo-
; RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Galateni a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap 6. Stih 2.
ratilor, purtati sarcinile unul altuia ~i a~a pliniti
~l{r{fl
legea Jui Hristos. Ca de se socote~te cin.eva,
ca este ceva, nimic fiind, pre sine se in~eala.
Iar fapta sa fiecine sa ~i-o ispiteasca ~i atunci
intru sine numai va avea lauda, iar nu intru
altul; ca fiecare sarcina sa i~i va purta. ~i celce
invata sa imparta~easca cuvantul celuice se invata intru
toate bunatatile. Nu va amagiti, Duninezeu nu se batjo-
core~te; ca ce va semana omul, aceea va ~i secera; ca
celce s~amana in trupul sau, qin trup va secera stri-
caciune; iar celce seamana intru Duhul, din Duh va
secera vieata ve~nica. ~i facand binele sa nu slabim, ·
ca la vremea sa vom secera, neostenind. Deci dar,
pana cand avem vreme, sa facem bine catre toti ~i
mai vartos catre cei ai no~tri de o credinta.
I
178 APOSTOLUL
, , 1 ·1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1• 1 , 1 1 1 ·:1 1 11 1 1.1 1 1 1 11 1 1 1 11 •1 1 :1 1 , 1 u 1 u 1 •1 1 1 1 , 1 ·11· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 ,11· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ·· 1 ,1 1 1,, 1 • 1 :1 ,. 1 .1 •·1 ·11
111 111 1 1 1 1 1 1 1 11

I
JOI
A SASESPREZECEA SAPTAMANA ?DUPA POGO-
. RiREA SF ANTULUI DUH.
Din ·,a:tea cea catre Efeseni a Sfintulul l\postol Pavel cetire.

Cap. 1, Stih 1.
avel Apostol al lui Ii.sus Hristos prin voia lui
Dumnezeu, Sfintilor celorce sunt in Efes ~i
credincio~ilor intru Hristos Iisus, Dar voua ~i
pace dela Dumnezeu Tatal nostru ~i. Domnul
Iisus Hristos. Bine este cuvantat Dumnezeu
~i Tatal Domnului nostru Iisus Hristos, Care
ne-a binecuvantat pre noi cu toata binecuvantarea
duhovniceasca intru cele cere~ti intru Hristos. Precum
ne-a ales pre noi intru Dansul rriai inainte de in-
temeierea lumii, ca sa-fim noi sfinti ~i fara de prihana
inaintea Lui, intru dragoste. Mai inainte randuindu-ne
pre noi spre mo~tenire fiiasca prin Itsus Hristos catre
Sine, dupa buna placerea voiei Sale, spre lauda sla-
vei Darului Sau, intru care ne-a daruit intru eel iu- . f

bit, intru care avem rascumparare prin sangele Lui


~i iertare pacatelor dupa bogatia Darului Lui, pre
care L-a prisosit intru poi intru toata intelepciu.nea
~i priceperea, aratandu-ne noua taina voiei Sale dupa
bunavointa Sa.

- · -~fBl~--
APOSTOLUL 179
ll ll ll l ll l ll llll l!,11 11 1111 111 11 1 11 1\l l ll l 11 1111 111 11 1 11 1ll l 11 1 11 1 11 11 1l ll tl ll lf l ll l l ll:II UI UI Hl ll l !l l l1 1 1! 111 1 11 111 1111 11 1 11 1 111 1!1 Ul ll l !l lll tl l ll l ll l ll l !II III Ul ll 111 1111 1JI II JII I Ul ll l !l l lt l ll l ll l !l l t1 1 111 Ul h l 11 l l! l l! l ll l !l l ll l ll l ll l tl l l\ l ll l ll l 11 1!1 1111 1ll ll l !ltll l ll , HI II I III III

VI?fERI
A $ASESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Efesenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 7.
ratilor, avem rascumpararea prin sangele lui
Hristos ~i iertarea pacatelor, dupa boga.tia Da-
rului Lui, pre care 1-a prisosit intru noi intru
toata intelepciunea $i priceperea; aratandu-ne
noua taina voiei Sale dupa bunavointa· Sa,
care mai inainte ·a randuit intru Dansul, ~pre
iconomia plinirii vremilor; ca toate sa le uneasca subt
un cap intru Hristos ~i cele din ceruri ~i cele de pre
pamant intru Dansul; intru care ~i mo~tenire am pri,.
mit, mai inainte fiind hotariti dupa randueala Celuice
toate le lucreaza, dupa sfatul voiei Sale, ca sa fim.
noi spre lauda slavei lui, care am nadajduit mai inainte
intru Hristos; prin care ~i voi auzind cuvantul ade-
varului, Evanghelia mantuirii voastre, intru care ~i
crezand v'ati pecetluit cu Duhul fagaduintei eel Sfant,
care este arvuna 1no~tenirii noastre, spre rascumpa-
rarea ca~tigului, spre lauda slavei Lui. Drept aceea
~i eu auzind credinta voastra intru Domnul Iisus ~i
dragosteit cea' catre toti sfintii, nu incetet' a multumi
II pentru voi, pomenire de voi facand intru rugaciunile
mele, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos,
Tatal slavei, sa va dea Duhul intelepciunii ~i al desco-
peririi spre cuno~tinta Lui.
180 ~POSTOLUL
• ~ "11 111 11 1 1• 1 111 111 111 1 1 11 1 1• 1 11 1 11 1 11 11 1 11 1 ,, 1 1111 1 ·1 1 u 1 11 1 11 1 111 n 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 111 11 1 11 1 Hl !l l ll l " I II I Hl 1, l ll l 11 1 HI UI II I II I Ul ll l 1 111 111Nl ll l ll l l! l ll l \l l ll ll l l 111 111 11 I II I II I II I Jl l ll l ll l l! I II I Hl ll l 111 11 1Hl !I I II I !I , I I 1 11 ,1 1 1 1 111 l ll l ll l tll ll l ll l ll l ll l ll l !I I II I II I //

"
SA.BB.IL .,,,
T .A -·
A $ASESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntiia cea catre Corlnteni a Sfantulul Apostol Pavel cetlre.
Cap. 10, Stih 23.
- ratilor, toate-mi sunt slobode, dar nu to~te-mi
folosesc. Toate-mi sunt slobode, dar nu toate zi-
desc. Nimenea al sau sa nu caute, ci fie~tecare
al altuia. Tot ce se vinde in macelarie sa 1nan--
cati, nimic indoindu-va pentru ~tiinta; cc) al
Domnului este pamantul ~i plinirea lui. $i de
va cheama cineva pre voi din cei necredincio~i ~i
voiti sa mergeti, tot ce se pune inaintea voastra sa .
mancati, nimic indoindu--va pentru ~tiinta. Iar de va jjfg§~l'-f
zice voua cineva: Aceasta este jertfita idolilor, sa nu
mancati, pentru acelace v'a spus ~i pentru ~tiinta.7
ca al Domnului . este pamantul ~i plinirea lui.
111111 11 1 11 1 1'1 11 1 111 1\ I ' 1 1!1 11 1 1 I I I I I ' I JI 11 11 1 I ! l l l ll l lt l ll l ll l 11 111 1!1 1111!1 11 1 '1 1 II 11 !'1 1 1 111 11 1 1!1 1' 1 111 11 1 ~ ~ ? .l~:~~ l? i l ~l~ I ~ ll lt l ll l ll l ll l ll l l I 181
111 1 u 1 11 1 u 1 111 111 11 11 1 11 1 111 111 n 1 111 u 1 111 111 11 1 1 1 111 11 1 1 1 11 1 1:1 u , 11 1 11 1 • 1 11 1 111 111 11 1 11 11 11 11 1 11

\J

DUBIITEOA
A $ASESPREZECEA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna S·a, Prochimen, glasul al 7-lea:

Domnul Uirie poporului Sau va da, Domnul va binecuvanta pre poporul


Sau cu pace.
Stih: Aduceti Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceti Domnului pre fiii
I
berbecilor.

Din cartea a doua cea catre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetire.

Cap. 6, Stih 1.
ratilor, impreuna lucrand, va ~i rugam ca QU
inde~ert Darul lui Dumnezeu sa primfti voi.
Ca zice: In vreme primita te-am ascultat, ~i
in ziua mantuirei ti-am ajutat tie; iata acum
· este vreme bine primita, iata acum este ziua
mantuirii. Nici o sminteala intru nimie· dand,
ca slujba noastra -sa fie fara prihana, ci intru toate
punandu-ne pre noi inainte ca slujitori ai lui Dum-
nezeu, intru multa rabdare, in necazuri, in nevoi, in
stramtorari, intru batai, in temnite, in nea~ezari, in os-
tenele, in privegheri, in posturi, intru curatie, intru
cuno~tinta, intru · indelunga rabdare, in bunatate, intru
Duhul Sfant, in dragoste nefatarnica, intru cuvantul
adevarului, in puterea lui l)umnezeu, prin armele drep-
tatii cele deadreapta ~i cele deastanga, prin slava ~i
necinste, prin graire de rau ~i lauda; ca ni~te in~ela-
182 APOSTOL UL
1 11 1111 11 1 n 1 n 1 11 1 11i 11 1 111 11 1 111 u 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 . 1 11 1 11 , 11 1 11 1 11 1 J1 1 111 •1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 111 11 1 11 1 1 1 111 u 1 11 1 n 1 t1 1 !1 1 111 11 1 !1 1 !11 111 1l l l l ll l ll l !l l lt l l! I II II I Hl ! I I I I , • • • 1 1 1 1 .1 1 11 1 111 11 1 .111 11 1 11 1 11 11 111 1 1 1 " 1 11 1 " 1 1 1 I I I I I l l

tori ~i adevarati, ca ni~te necunoscuti ~i cunoscuti,


ca ceice murim ~i iata sunten1 vii, ca ni~te pedepsiti
~i nu omoriti, ca ni~te intristati, iar pururea bucuran-
du-ne, ca ni~te saraci, iar pre multi. imbogatind, ca
nimic avand ~i toate avandu-le.
Aliluia, glasul al 7·lea : Bine este a ne marturisi Domnului $i a canta
numelui Tau inalte.
Stih: A vesti de dimineata mila Ta !;,i adevarul Tau in toata noaptea.

LVKI
A SAPTESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
. RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Efesenl a SfAntului l\postol Puel cetlre.
Cap. 1, Stih 22.

ratilor, toate le-a supus Dumnezeu subt pi-


cioarele Fiului Sau ~i pre Acela L-a dat cap
Bisericii mai pre sus de to ate, care este -trupul
lui, plinirea celuice se pline~te cu toate intru
toti. ~i pre voi cari erati morti cu gre~elile ~i
cu pacatele voastre, intru care oarecand .a ti
umblat, dupa veacul lumii acesteea, dupa domnul sta-
paniei vazduhului, a duhului celuice acum lucreaza intru
fiii neascultarii, intre care ~i noi toti am vietuit oare-
cand, intru poftele trupului nostru, facand voile tru-
pului ~i ale cugetelor ~i eram fii din fire ai maniei,
ca ~i ceilalti.
- ~~- ·
APOSTOL UL 183
111 11 1'!1 11 1 1, 11, 11! I I! l i !i,1 1 ! ! ! I ! •! I I ! t ,, ! 91, ! I I 1 1 1 9 I , ! I l l ! I I I I ! 1 11 111 11 1 1 1 111 111 11 11111 1:i 111 1 11 1 1r11, 1111 111 11 1u 111111 1 11 111 1111u 1 11 1 11 1t1 t \l l ll l lt l l! I II I IILll !l il l ll l l, l ll l ll l ll l ll l ll l l l l1 t 1111 11111/1 11 1u111 111 1u1u

A SAPTESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO--


~ RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Efeseni a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.
Cap: _2, Stih 19.

ratilor, de acum numai sunteti straini ~i ne-


mernici, ci impreuna cetateni cu sfintii ~i de
aproape ai lui Dumnezeu, ziditi fiind pre te-
melia Apostolilor ~i a Proorocilor, fiind piatra
cea din capul unghiului singur Iisus Hristos;
intru Care toata zidireaalcatuindu-se cre~te intru
loca~ sfant intru Domnul, intru Care ~i voi impreuna va
ziditi spre loca~ al lui Dumnezeu intru Duhul. Pentru a-
ceasta eu Pavel legatul lui Iisus Hristos pentru voi nea-
murile, de ati auzit iconomia Darului lui Dumnezeu,
,eel dat mie spre voi; ca dupa descoperire mi-a a-
ratat rnie taina, precum am scris mai inainte pre ·scurt.
Din care ·cetind, puteti cunoa~te ~tiinta rnea intru taina
lui Hristos. Care intru alte neamuri nu S'a aratat fiilor
oamenilor, precum S'a descoperit acum sfintilor. lui
Apostoli ~i Proorocilor intru Duhul Sfant. Ca sa fie
neamurile impreuna mo~tenitori ~i impreuna un trup
$i impreuna parta~i fagaduintii lui intru Hristos, prin
Evanghelie. Careea m'am facut slujitor dupa daruirea
Darului lui Dumnezeu, care mi s'a dat dupa lucrarea
puterii Lui.
184 APOSTOL UL
l l1 1 '!11 11l l ll l !l l ! l 11111 111 l l l l l! ll l! I Jl l ll l! I l ll l Ul ll l ll l ll l l, I III UI Ul il l l l '! l ! l l' I l I ll l !' l l l l! l l! l !II III II I II I III II I II IIIHIIIIJlllllll111lll l l! I HU II Ul :J I III Hl ll l !l l ll l ll l ll l tl l lll 1lllllllll1111llll111HI UlllllllltlUIUIUIIIIUIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIHI UI

BIEBCUBI
A ~APTESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
. RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Efeseni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.

Cap. 3, Stih 8.
ratilor, mie celui mai mic decat toti sfintii mi
s'a dat Darul acesta a vesti intru neamuri
bogatia lui Hristos cea neurmata ~i a arata la
toti care este iconomia tainei cei ascunse din
veci intru Dumnezeu, Care a zidit toate prin
Iisus Hristos ; ca sa fie cunoscuta acum ince-
patoriilor ~i domniilor intru cele cere~ti, prin Biserica,
intelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri, dupa
randueala cea mai dinainte de veci, pre care o a fa.cut
in Hristos Iisus Domnul nostru, intru Care avem indraz-
nirea· ~i apropierea intru nadejde prin credinta Lui.
Pentru aceea va rog sa nu slabiti intru necazurile
mele cele pentru voi, care este slava voastra; pentru
aceasfa plec genunchile mele catre Tata.I Domnului ·
nostru Iisus Hristos, dintru Care toata parintia in cer
~i pre pamant se nume~te, ca sa dea voua dupa bo-
gatia slavei Sale, cu putere sa va intariti prin Duhul
Lui intru omul eel dinlauntru, ca salocueasca.Hristo~ prin
credinta intru inimile voastre, ca intru dtagoste fiind
inradacinati ~i intemeiati, sa puteti cunoa~te impreuna
cu toti sfintii, ce este latimea ~i lungimea ~i adancul ~i
• inaltimea ~i sa ~titi dragostea lui Hristos cea mai
pre sus de cuno~tinta, ca sa va faceti deplin intru
toata plinirea lui Dumnezeu. Iar Celuice poate mai pre sus
APOSTOLUL 185
HI 111 1 111 I ll I I I I I 1 1 1 11 I 11 1 I I I I I I ll ll l ll l l! I Ul ll l ll l ll l ll l !l l ll l ll l 111 11 11 1l ll l 111 11 1 11 1il l ll l ll l ll l lll 111 11 1 11 111 1111 1t1 11 1 11 111111111 1111111 u 1 11 1111 11 1 11 11 1 11 11t 111 1 1n 11 11 11 1 ,1 1 11 I I I l l I 11' 1 1 11 ,1 111 111 1111 11 1111 11 111111 111

de toate a face _mai.de prisos decat celece cerem sau


gandhn, dupa puterea ce se lucreaza intru noi, Aceluia
fie slava in Biserica intru Hristos Iisus, intru toate
neamurile veacului veacurilor, · Amin.

JOI
l\ ~APTESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Efesenl a Sfantului J\postol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih 14 .
. ratilor, sa nu mai fim prunci~ invaluindu-ne ~i
purtandu-ne de tot vantul invataturii intru a-
magitura oamenilor, intru vicle~ug spre me~te-
1 ~ugirea in~elaciunii, ci adevarati fiin,d, intru
dragoste sa cre~tem intru El toate, Care este
capul, Hristos, din Care tot trupul potrivit al-
catuindu-se ~i incheindu"."se ·prin toata pipairea darii dupa
lucrare intru masura fiecarui memb:ru, face cre~tere tru~
pului spre zidirea sa singur · intru dragoste. Pentru
aceea zic aceasta ~i marturisesc intru D0n1nul, ca sa
numai umblati voi precum ~i cele1alte neamuri . um,bla
intru de~ertaciunea mintii lor.
186 . APOSTOLUL
fl t UI Hl ll l Ul lf l l fil lt l l l ! I 1 I I I I ,I I l . l 1, 1 I I 1, 1 I I I I I 1. 1, l I I ! !~ '.o l ! l ,11 1!1 l l l ll l ll l ll l ll l lll lll l ll l ll l ll l ll l !ll ll l :ll ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !ll llll l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l! l ll l ll l !II III UI HI III UI II I Hl ll l l! l ll l 11 1Ul ll l ll l l11UH

VI If E ·a 1
• V V A V V

A SAPTESPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-


~ RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Efesenl a Sfintului J\postol Pavel cetlre.

Cap. 4, Stih 17.

ratilor, aceasta zic ~i marturisesc intru Dom-


nul, ca. sa numai umblati voi precum ~i cele-
lalte neamuri umbla intru de~ertaciunea mintii
lor, intunecati fiind la minte, instreinati de
vieata lui Dumnezeu, pentru necuno~tinta car~
este intru ei pentru impietrirea inimii lor; cari
petrecand intru nesimtire s'a dat pre sine inver~unarii
spre lucrarea a toata necuratia intru lacomie. Iar voi
nu a~a ati cunoscut pre Hristos, de vreme ce L-ati
auzit pre El ~i intru Dansul v'ati invatat, precum este
adevarul intru Iisus, ca sa lepadati voi, dupa cea mai
inainte vietuire, pre omul eel vechiu, care se strica
dupa poftele in~elaciunii ~i sa va innoiti de iznoava
cu duhul mintii voastre ~i sa va imbracati in omul
eel nou, care dupa Dumnezeu s'a zidit intru dreptate
~i intru sfintenia adevarnlui. Pentru aceea lepadand
minciuna, vorbiti adevarul, fie~tecare cu aproapele lui.
APOSTOLUL 187
1 111 n 1 11 1 :11111 n 1 1 1 11 1111 111 u 1 11 1 11 1u 1 1,1 11 1 11 111 1111 11 1 11 111 1111 n 1111 11 111 1t1 1 1111 11. 1n 111 11, 11. 11<1 " 11, 1n 1 ,1 1,11u 111 111 • 111i1 111 1,1111 11 1 11 1111 n 1 11 111 111 1 11 1 :1111 111 11 111 1 11 11 1 11111111 ,. , 1 n 1u 111
1 11 1 111 1 1 1111 1111 11 1 11 11 11 1111 111 11 11 111 111 1111 11 111 1 1111 1111 111111 11

"
SA.1'1BA.T.A. - -
A ~APTESPREZECEA SAPTAMANA DlTPA POGO-
RlREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea intiia cea catre Corinteni a 5fantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 1{ Stih 20.
ratilor, nu fiti prunci cu mintile, ci cu rautatea
fiti prunci, iar cu mintile fiti desavar~iti. In
lege scrie, ca intr'alte limbi ~i cu alte buze
voiu vorbi poporului acestuia ~i nici a~a nu
ma vor asculta pre Mine, zice Domnul. Drept
aceea lirnbile spre semn sunt nu credincio~ilor,
ci celor necredincio~i; iar proorocia nu necredin-
cio~ilor ci celorce cred. Deci dar, de s'ar aduna toata
Biserica impreuna ~i toti ar grai in limbi ~i ar intra .~i
de cei neinvatati, sau necredincio~i, au nu ar zice ca
sunteti nebuni? lar de ar prooroci toti ~i ar intra vre-
un necredincios sau neinvatat, se vade~te de toti ~i
se judeca de toti. ~i a~a cele ascunse -ale inimii lui ara-
tate se fac, ~i a~a cazand pre fata, se va inchina lui
Dumnezeu zicand ca, cu adevarat. Dumnezeu cu
voi este.
188 APOSTOL UL
1 1 , 1 1 ,11111 111 , 11 1 1 11 ,11 111 1n 1 11 1n 1 ,1 111 1111 11 1 1 1. 1111111 11 11 111 11 11 111 11 1 1 11 1,i l . . . l l lll l !l l ll l ll l !l l l' l!l l ll l l! I Ul ll l ll l!II II IIII II I I I Tl l l l ll l ! l ll l ll l lll ll l ll l l l ll l ll l ll l ll l ll l 'I I Jl l ll l ll l ' l 'l l ll l li l ll 'l l l' l l, 1 11 1 1111 11 1' 1 I 111 1n 1n

• ...,
DVDlllfECA
A ~APTESPREZECEA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 6-a, Prochimen, glasul al 8-lea :
Rugati·va ~i rasplatiti Domnului Dumnezeului nostru.
Stih : Cunoscut est~ in ludeea Dumnezeu, intru Israil mare ·este
numele Lui.
. Din cartea a doua cea cAtre Corinteni a SfAntulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 6. Stih 16.
ratilor, voi sunteti Biserica J)umnezeului celui
viu, precum a zis Dumnezeu, ca voiu locui
intru ei ~i voiu umbla ~i voiu fi lor Dumnezeu
~i ei lmi vor fi Mie popor, pentru aceea ie~iti
din mijlocul lor ~i va osebiti, zice Domnul,
~i de necuratie sa nu va atingeti. ~i __Eu voiu
primi pre voi. ~i voiu fi voua Tata ~i voi Imi veti
fi Mie fii ~i f ete, .zice Domnul atottiitorul. Deci, aceste
fagaduinte avand, iubitilor, sa ne curatim pre noi de
toata spurcaciunea trupului ~i a duhului, facand sfin~
tenie intru frica lui Dumnezeu.
Aliluia, glasul al 8-lea: Veniti sa ne bncuram Domnului, sa strigam
lui Dumnezeu Mantuitorului nostru.
Stih : Sa intampinam fata Lui intru mart,urisire _:;;i in psalmi sa can tarn
Lui.
APOSTOL UL 189
u 111 111•11 1·· 1r. 111 1t11; 1 •11 ·111 • 1 11 '! l l l ll ' l l ll l 'l l l l ! l ! l ll lll 111 ,1111 11 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l , l l ,l l l ll l ll l Ul ll l ll l !II III Ul ll l il l ll l ti l l1 l 1l ll l l l ll l ll ll, I UI II I II I III Ul ll l ll l ll l ll l ,l l ll l ll l l .• ll l ll l Ui

LURI
A OPTSPREZECEA SAPT AMAN A DUP A POGO-
RlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Efeseni a Sfintulul l\postol Pavel cetlre. ·
Cap. 4, Stih 25.
ratilor, lepadand minciuna, graiti adevarul fie-
care cu vecinul sau, ca suntem unul altuia
madulari. Maniati-va ~i sa nu gre~iti; soarele
sa nu apue intru mania voastra, nici sa dati .
loc diavolului. Celce fura, sa nu mai fure, ci
mai va:·:cs s, se osteneasca lucrand binele
cu mainile sale,' ca sa aiba sa dea celui lipsit. Tot
cuvantul putred sa r:.u iasa din gura voastra, ci numai
care este bun spre zidirea folosului, ca sa dea dar
celorce aud. ~i sa nu intristati pre Duhul eel Sfant
al lui Dumnezeu, intru Care v'ati pecetluit in ziua
rascumpararii. Toata amaraciunea ~i mania ~i iutimea
~i strigarea ~i hula sa se lepede dela voi, ~mpreuna
cu toata rautatea. ~i fiti unul catre altul buni, milos-
tivi, iertand unul altuia, precum ~i . Dumnezeu v'a ier-
tat voua intru ·Hrisfos .
.,,·
190
l. l ! l l l l l' l l l l l I l 'I I

l"II I l l lJ
I I I l l l l l I I'll I i i I I J ll l 'll 11 1, 1 1 ~ ; 1 ~ ~ ~ 9 .l~ l ~l~ !l fl ll l ll l ,!l l! l l l ll l ,l l ll l ll ll l tl l l li l! l ll l I I ll I 1 11' 1 I 11 I I I I 1! 1 :t l .l l ll l ll 111 11111 111 1!t
• ' ' ' ' •

BA.BTI
A OPTSPREZECEA SAPTAMANA DTJPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
(' Din cartea cea cAtre Efeseni a SfAntului l\postol Pavel cetire.
L

Cap. 5, Stih 20.


ratilor, multumiti pururea pentru toate, intru
numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui
Dumnezeu ~i Tatal. Plecati-va unul altuia intru
frica lui Dumnezeu. Femei, plecati-va barbatilor
vo~tri, ca Domnului, pentruca barbatul este
cap femeiei, pre cum ~i Hristos cap Bisericii.
Si acesta este mantuitor trupului. Ci precum Biserica
se supune lui Hristos, a~a ~i femeile barbatilor sai
intru toate -Bafbftti, iHB-i-ti~va femeile voastre,1:)reCttt+t--~.:s..-v"
~i flristos a iubit Biserica ~-i pre Sine· S'a dat pentru
dansa.

--- - - .
APOSTOL UL 191
Hl ll l ! l l l ll l l lt l l ll l I I I I 11 1 , l l l l l l ll l l l ll l ll l /, 1111 111 11 1 11 1 11' 1111 ll lf l ll l l! l ll l l l ll l il l ll l l\ l ll l ll l lll ll f llll l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l l 1 11 1 I ,I II I l , l ll l ll l l u : i t l I HI I I II I IJ l ll l !I I I I I II I II I I l l ll l l l l ll l ll l ll l ll l ll l !l l ll l ll l ll l

BIERCURI
A OPTSPREZECEA SAPTAMANA D_UPA POGO-
> of,1, ~iREA ~~AN'TULU . U~.
-~-
1

- DI
'
cartea cea ci~ e Efeseni a
- fantulul Apostol Pavel cetlre,
.
~~H~K1P'~ BCati, iuhlti-va feme~ astre, pre-"i, ·
cum ~i Hristos a iubit Biserica ~i pre Sine S'a
dat pentru dansa· \ca pre ea s'o sfinteasca,
curatindu-o cu baia apei in cuvant, ca s'o pue
inainte pre e.a luj~ :slavita - Biserica, neavand
intinaciune au sbarcitura, sau altceva de acest
fel, ci ca sa fie .sfanta ~i fara de prihana. A~a sunt
datori barbatii sa-~i iubeasca femeile lor ca ~i trupurile
lor. Celce-~i iube~te femeia sa, pre Sine se iube~te;
ca nimeni niciodata nu ~i-a urit trupul sau, ci-1 hrane~te
~i-1 incalze~te pre el, ca ~i Hristos Biserica, ca ma-
dulari suntem ale trupului Lui, din carnea Lui ~i din
oasele Lui. Pentru aceea va lasa omul pre tatal sau
~.i pre mun1a sa ~i se va lipi de femeia sa ~i vor fi
amandoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic
de Hristos ~i de Biserica. Deci dar ~i voi fie care a~a
sa-~i iubeasca femeia sa, ca pre sine, iar femeia sa
s~ teama de barbat.
A_l

192 ' APOSTOLUL
1, 1 11 t I l l I l! fl l l 'I t 11 1 ' 1 11 1 ' 1 I f I I I I I I I I i I I I I I 1 !1 !1 1!1 1 !1 1 11 1 111111 !l l ll l ll l ll l ll f ll l 'l l '.' f lfl " I I l' I l' I I ' " I I I I I I I I 1 •. 1 <> 1 1. I I I I l l I I I l . l ' l ' l ' l i l l' l " l l, l l l illl ,1!'1 t:I

...

J j
(1-'b\ '
/
JOI
A OPTSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO--
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Efeseni a Stantulul J\postol Pavel cetire.

/
. Cap. 5, Stih 33.
ratilor, fie care a~a sa-~i iubeasca f emeia sa ca
pre sine, iar f emeia sa se teama de barbat.
Feciori, ascultati pre parintii vo~tri intru Dom-
nul, ca aceasta este cu dreptate. Cinste~te pre
tatal tau ~i pre mama ta, care este porunca
cea dintaiu intru fagaduinta, ca sa-ti fie tie
bine ~i sa fii cu zile multe pre pamant. ~i parinti, nu
va intaratati pre fiii vo~tri intru manie, ci ii cre~teti
pre ei intru invatatura ~i certarea Domnului. Slugi,
ascultati pre stapanii vo~tri cei dupa trup cu frica ~i
cu cutremur, intru dreptatea inimii voastre ca ~i pre
Hristos, nu numai inaintea ochilor slujindu-Ie ca ceice
vor sa placa oamenilor, ci ca slugile Iui Hristos
facand voia Iui Dumnezeu din suflet, cu bunavointa
slujindu-le . ca Domnului, iar nu ca oarnenilor; ~tiind
ca fiecine, orice bine va face, aceea va lua dela Dom-
nul, ori robul, ori eel slobod. ~i stapani, iara~ acestea
sa faceti catre dan~ii, slabind ingrozirea, ~tiind ca ~i
al vostru ~i al Ior, Domnul este in ceruri ~i alegere
de fata nu este Ia Dansul. ,
VIKEBI
A OPTSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Efesenl a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.
. Cap. 6, Stih 18.
ratilor, prin toata rugaciunea ~i cererea va
ruga.ti in toata vremea intru Duhul ~i la insa~
ac_e asta privigheati cu toata rabdarea ~i ru-
gaciunea pentru toti sfintii ~i pentru mine, ca
sa mi se dea cuvant intru deschiderea gurii
mele cu indrazneala a arata taina Evangheliei,
pentru care fac solie in legaturi, ca intru dansa cu
indrazneala sa graesc, precum mi se cade a grai. Iar
ca sa ~titi ~i voi de mine, ce fac, toate le va spune
voua Tihic iubitul frate ~i credincioa·s a sluga intru
Domnul, pre care numai pentru aceasta 1-am trimis
la voi ca sa ~titi de noi ~i sa mangaie inimile voastre.
Pace fratilor ~i dragoste cu credinta dela Dumnezeu
Tata.I ~i Domnul Iisus Hristos. Darul cu toti cari iu-
besc pre . Domnul nostru Iisus Hristos, intru nestrica-
ciune, Amin.
194 APOSTOLUL
• ,
11 11
,u, 11 1 111 111 111 11 1111 1•1 ,11 111 1 1 111 11 1 11 1 11 1111 11 11 1 11 1 11 ;11 11 1 11 1 11 1 111 n 1 •n 1 1 1 n 1 n 1 n 1 r1 1 1 1, 1 u 1 11 u 1 111 111 11111111 1 111 111 11111 11 1 ,1 1 11 1 111 111 u 1 u 1 11 1 11 1 u 1 1 1 1 1 11 1 111 u 1 11 1 111 11 1 u 1 11 1 111 111 111 n 1 1 1 1o 1111 1i1 11 1 1 u 1 :1 1 !(1 1 1 1,1 n 1 u 1 111 111 1, 1 •1 1 1•1 11 1 u 1 111 11 1 u 1

" \,J \,J


. SABB.A.TA.
A OPTSPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tnt31a cea c!tre Corintenl . a Sfantului J\postol Pavel cetlre.

Cap. 15, Stih 39.


ratilor, nu tot trupul este acela~ trup, ci altul
este trupul oamenilor ~i altul trupul dobitoa-
celor ~i altul al pe~tilor ~i altul al pasarilor.
~i sunt trupuri cere~ti ~i trupuri pamante~ti ;
ci alta este slava celor cere~ti ~i alta a celor
1pamante~ti. Alta este slava soare1ui ~i alta slava
lunii ~i alta slava. stelelor; ca stea de stea se ose-
be~te in slava. A~a ~i invierea mortilor. Seamana-se
intru stricaciune, scula-se-va intru nestricaciune; sea-
mana-se intru necinste, scula-se-va intru slava; sea-
mana-se intru slabiciune, scula-se-va intru putere; sea-
mana-se trup sufletesc, scula-se-va trup duhovnicesc;
este trup sufletesc, este ~i trup duhovnicesc. A~a ~i
scris este: Facutu-s'a omul eel dintaiu Adam in su-
flet viu, iar Adam eel de pre urma, in Duh de vieata
facator.
APOSTOLUL 195
1 11 1 11 1 n 11 11 111 11 1 11 1 1• 1 11 1 111 11 1 11 1 111 n 1 11 1 11 1 1111 11 ;1 1 11 1 u 1 11 1 11 1 :1 1 111111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1111 1 11 1 1 1 11 1 1 11 11 11 1.1 111 11 1 11 1 11 1 11 11 1 111 111 1 1 1' ~11 1 1 I ' I I I I l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !i l !I 1 11 1 ,l l ll l ll l l' l l' I II I IJ I I 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 UI J' l !l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l! l lt l

I
I
...,
DUlYll!fEC.4.
A OPTSPREZECEA DUPA POGORIREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 7-a, Prochimen, glasul 1·iu::
Fie, Doamne, mila Ta ·spre noi, precum am nadajduit intru Tine.
Stih: Bucurati·va dreptilor intru Domnul, drepfilor se cuvine lauda.
Din cartea a doua cea cltre Corinteni a Sfantulul l\postol Pa11el cetire.

Cap. 9, Stih 6.
'7~~1? ratilor, celace seamana cu scumpete, cu scum-
pete va ~i secera; iar celce seamana intru bi-
necuvantare, intru binecuvantare va ~i secera.
Fiecare precum se indura cu inima, nu dintru
mahnire sau de sila; ca pre datatorul de buna
voie iube~te Dumnezeu. Si puternic este Dum-
nezeu sa immulteasca tot Darul intru voi, ca intru
toate pururea toata indestularea avand, sa prisositi
spre tot lucrul bun, precum este scris: Impartit-a, dat-a
saracilor, dreptatea lui ramane in veac. Iar celace da
Sa.manta samanatorului, Sava dea ~i paine spre man-
care ~i sa immulteasca samanta voastra ~i sa creasca
roadele dreptatii voastre; ca intru toate sa va imbo--
gatiti spre toata bunatatea, care lucreaza prin noiJmul-
tumita lui Dumnezeu.
Aliluia, glasul 1-iu: Dumnezeule, Celce dai izbandire mie ~i ai supus
popoare subt mine.
-Stih : Celce slave~ti mantuirile impa.ratului ~i faci mila unsului Tau, lui
David.
196 APOSTOLUL .
1
111111111111111111111111111 11111111111111111111 1111n1 111111 u 111111 1111111111111111tll.1111111111111111111u1111111111111111111111111111u1 11 1111 11 1 11 1 1 111 111 1 11 111 1 11 1111 11 11 11 1 11 1 11 1 1 1 11 111 1 1111 1111 11 1 11 1111 111 u 1 11 1 11 111 1111 11 1u 1111 11 11 1111 111 u 1u 1 11 1 11 1111 111 11 111 1111 u 1 :1 1111

LVKI
A NOUASPREZECE.A SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Filipenl a Sfantulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 1.

avel ~i Timotei, slugile lui Iisus Hristos, tu-


turor sfintilor intru Hristos Iisus, celorce sunt
in Filipi, impreuna cu Episcopii ~i Diaconii,
Dar voua ~i pace dela Dumnezeu Tatal nostru
~i Domnul Iisus Hristos. Multumesc Dumne--
zeului rneu intru toata pomenirea voastra, pu-
rurea intrl-1: toata rugaciunea rnea pentru voi toti cu
bucurie rugaciune facand, pentru imparta~irea voastra
intru Evanghelie, din ziua dintaiu pana acum, nadaj-
duindu-ma Ia insa~ aceasta, ca celce a inceput intru
voi Iucrul eel bun, ii va savar~i pana la ziua lui Iisus
Hristos, precum imi este mie cu dreptate aceasta a
cugeta pentru voi toti, pentruca va am eu pre voi in
inima ~i in Iegaturile mele ~i intru raspuns ~i ade-
verirea Evangheliei, cu mine dimpreuna parta~i Da-
rului voi toti fiind.
APOSTOLUL 197
ll l ll l ll l '! I J11 11 11 11 1 •1 • 11 •· 1 1 1i1 1 11 11 1 11 11 1•11ir1 1: 1 11 1 :1 111 1111111111 01 , 1,1 1·111 1 · 1·1 1!'1 11 l :1 1 111 11 11· 1111 : 1 •11 11 1 11 11 11 11 1 11 1 111 l , l ,! I II I II Ul l l !l ll l !I I Ul ,r ll: t Ul !l !: t 1 1• 1 11 1• 111 1 111 1•1 111 •11 1·11 1111 111 n 1 1111• 1111 11 1111 11 111 r, 1 :r l JI I Hl l1 111 1!11 111 111ll l

BA.BTI
A NOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POQQ ..
RIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre fllipenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,

Cap. 1, ~tih 8.
ratilor, martur imi este mie Dumnezeu, ca va
iubesc pre voi pre toti, intru milostivirile lui
Iisus Hristos. ~i de aceasta ma rog, ca dra-
gostea voastra inca mai mult ~i mai mult sa
prisoseasca intru cuno~tinta ~i intru toata pri-
ceperea, ca sa adeveriti voi cele de folos, ca
sa fiti curati ~i fara de sminteala in ziua lui Hristos,
plini de roadele dreptatii, care sunt prin lisus Hristos,
spre slava ~I lauda lui Dumnezeu. Iar voesc sa ~titi
voi, fratilor, ca cele pentru mine, mai vartos spre
sporul Evangheliei au v~nit, in cat legaturile n1ele s'au
facut aratate intru Hristos in tot divanul ~i la ceilalt~
toti. Si cei multi din frati intru _Domnul, nadajduin-
du-se pentru legaturile mele, mai mult cuteaza fara
de frica a grai cuvantul. ·
H!8 ' . APOSTOLUL
l ll l ll l ll l ll l !l l ll l ll l ll l cl l ll l !l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !I I I I I II I II I II I II I HII I I II I Ul ll l ll l l l ll l ll l ll l !l l llll l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l! l ll l ll l ll l ll l il l ll l ll l tl l ll l ll l ll l ll l !I I II I II I II I II I II I UI Ul l! l ll ~ ll l ll l ll l ll l l' l ll l ,1 1 1, l !I I HI Jl l ,l l !I I II 11 11 11 111 1.! I II I II I II I Ul lo l l, l l; l !I

BIEBCURI
A NOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Fiiipeni a Sfantului l\postol Pavel cetire.

Cap. 1, Stih 12.


ratilor, voesc sa · ~titi voi, ca cele pentru mine
l\?'l)I~~

mai vartos spre sporul Evangheliei all' yenit;


in · cat legaturile mele s'au fa.cut aratate ·intru
Hristos in tot divanul ~i la ceilalti toti. Si cei
.mai multi din frati intru Domnul, nadajduin-
du-se pentru legaturile mele, mai mult cuteaza
fara de frica a grai cuvantul. Insa unii p-entru pizma
~i pricire, iar altii pentru bunavointa propovaduesc pre
Hristos; unii din prigonire pre Hristos vestesc nu
r.urat, socotind ca vor aduce necaz legaturilor mele;
iar altii . din dragoste, ~tiind, ca spre raspunsul Evan-
gheliei sunt pus. Ce este dar ?. Iata in tot chipul, ori
prin pricina, ori prin adevar, Hristos se propovedtie~te
~i intru aceasta ma bucur ~i i~ca ma voiu bucura, ca
~tiu ca aceasta imi va fi mie spre mantuire prin ru-
gaciunile voastre ~i prin darea Duhului lui Iisus Hris-
tos, dupa a~teptarea ~i nadejdea mea.
)..' . '
. APOSTQLUL 199
l ll'l n l il l li l ll l l! l ll l ll l l· l ll ll l ! l lt l ll ll l l II 1 11 11 11 1 11 111 11 '1 1 11 1 11 111 111 111 11'.1 11 111 111 11 11 1 111 1 1 111 1111 111 11 1111 111 11 1 11 1 11 1 111 11 111 1 11 1111 111 n 1 11 1 1, 1u 1111 11 , 111 j u
11 1 11 1 111 11 1111 111 111 111 1111 1 111 111 11 111 1 11 1 11 111 1 111 111 11 1111 11 1 11 111 11 1111
111 1111 11111 111111 111111

· JO I
A NOUAS.PREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Fflipeni a Sfantulul J\postol Pavel cetrre,

-~lK ratilor, intru nimica nu 1na voiu ru~ina, ci intru


toata indraznirea precum pururea a~a ~i acum
Cap. 1, Stih 20.

se va slavi Hristos in trupul meu, ori prin


vieata, ori prin moarte. Ca mie a vietui, este
Hristos; ~i a muri, do banda. Jar daca a vietui
in trup, ·aceasta imi este roada lucrului ~i ce
voiu alege, nu ~tiu. Ca sunt cuprins de amandoua: -
Dorinta avand a ma izbavi ~i impreuna cu Hristos a
fi; mai bine cu mult mai vartos. Jar a ramanea in
trup, mai de folos este pentru voi. ~i aceasta nadajduind,
~tiu ca voiu ramanea ~i impreuna voiu petrece cu voi
cu toti spre sporirea voastra· ~i bucuria credintei; ca-'.r._·
lauda voastra sa sporeasca intru Hristos Iisus intru
mine, prin venirea mea iara~ catre voi. Nu1nai cu
vrednicie dupa Evanghelia lui Hristos sa petreceti.

, A
VIKEBI
A NOUASPREZECEA SAPTAMANA DUPA POGO-
RlREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Flllpenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
_,Cap. 1, Stih 27.
ratilor, cu vrednicie, dupa Evanghelia lui Hri. .
stos, sa petreceti, ca ori viind ~i vazandu-va
pre voi, ori nefiind de fata la voi, sa aud de
voi, ca stati intr'un duh, intr'un suflet, im-
. preuna nevoindu-va pentru credinta Evanghe-
liei, ~i nesfiindu-va intru nimica de cei im-
protivnici, care acelora este aratare a pierzarii, iar
voua a mantuirii ~i aceasta de la Dumnezeu ; ca voua
vi s'a daruit pentru Hristos, nu numai intru El a
crede, ci ~i a patimi pentru Dansul; aceea~ lupta
avand, care ati vazut intru mine ~i acum auziti la
mine. Deci, de este vreo mangaiere intru Hristos, de
este vreo voire buna a dragostei, de este vreo im-
parta~ire a duhului, de este vreo milostivire ~i indu-
rare, pliniti bucuria mea, ca aceea~ sa cugetati, aceea~
dragoste avand, un suflet fiind, una cugetand, nimica
cu prigonire sau cu slava de~arta, ci cu gmerenie
unul pre altul socotind a fi mai de cinste de cat
sine; nu ale sale fiecare, ci ~i ale altora fiecine sa
cautati.
APOSTOL UL . 201
111 1111, 111 111 1111 11 111 111 11111,1 ,111. 1 11 11 11 1 ,11 .. 1 11 11 11.1 u1 11111 111 :11 111 11 1 11 111 111 111 1111 11 1 111n 1u 1111 11 1 11 1111 111 11 111 1111 n1 11 1 111111 1111111 1 11 1 11 1111 11 1i 1 11 1 : ,. ., : ,
11111 11 111 1111 11 1 1 11 1 11 111 111 1111 1 1 11 1111 1 1 11 11 11 1 1111 1 1111 11 111 1 1 1111 11 1111 11 111 111 111 111111 1

S.&BIBA.TA.
"' - ...,

A NOUASPREZECE.A SAPTAMANA DUPA POGO-


RIREA SFANTULUI. DUH.
Din cartea tntlia cea cltre Corintenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 15, Stih 58 .
. ratilor, fiti tari, neclatiti sporind intru lucrul
Domnului pururea, ~tiind ca ~i osteneala voastra
nu · este de~arta intru Domnul. Iar pentru
milostenia care este pentru sfinti, precum am
randuit bisericilor Galatiei, a~a ~i voi sa faceti.
Intr'una din sambete fiecare din voi sa pue
la sine, strangand ce se va indura, ca nu daca voiu
vf ni, atunci sa se faca stransoarea. lar dupa ce voiu
j veni, pre cari veti socoti, pre aceia cu carti ii vom
trimete sa duca darul vostru in lerusalim.
202 APOSTOL UL
l ll l II I I I II I I I III I I I I I II I Il l I 'l l Il l I I I , I I I I • I I I I 11 1" 11)1 ' I I I I I I I I I I I I III II I II I UI UI II I II I II II II UI UI !1 11 1 l ll l ll l ,11 11 l ll l ll l l1 1111 11 1 11 1 11 111 1111 111 1!1 11 1 11 1 11 1tl l ll l ll l ll l !~ll ll ll l lll 11 111 1111 11 111 11111111,

\J

DUMIKE0.4.
A. NOUASPREZECEA DUP A POGORiREA SF AN-
TULlJI DUH.
Voscreasna 8-a, Prochimen, glasul al 2-lea :
Puterea mea ~i cantarea mea este Domnul l;,i mi s'a fa.cut mie spre mantuire.
Stih: Certand m'a certat Domnul, iar mor1ii nu m'a daf.
Din cartea a doua cea catre Corinteni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 11, Stih 31.
ratilor, Dumnezeu ~i Tatal Domnului nostru
Iisus Hristos, Celce este binecuvantat in veci,
~tie ca nu mint. In Damasc mai marele po-
porului al lui Areta imparatul pazea cetatea
Damascului, vrand sa ma prinda ~i pre o fe-
reastra intr'o co~nita m'am slobozit preste zid
~i am scapat din 1nainile lui. Insa a ma lauda nu-mi
este de folos, ca voiu veni intru vedeniile ~i desco-
peririle . Domnului. ~tiu pre un om intru Hristos, mai
inainte cu patrusprezece ani, sau in trup, nu &tiu; sau
afara de trup, nu ~tiu; Dumnezeu ~tie, ca s'a rapit
unul ca acesta pana la al treilea cer. ~i ~tiu pre ace~t
on1, sau in. trup, nu ~tiu; sau afara de trup, nu ~tiu;
Dumnezeu ~tie, ca s'a rapit in Raiu ~i a auzit cu-
vinte nespuse, care nu este slobod omului a le grai.
Pentru unul ca acela ma voiu lauda; iar pentru mine
nu ma voiu lauda, fara numai intru neputintele mele.
Ca de voiu ~i vrea sa ma laud, nu voiu fi fara de minte,
ca adevarul voiu grai; iar las, ca sa nu cugete cineva
de mine mai mult decat vede sau aude ceva dela
mine. ~i pentru multimea aratarilor, ca sa nu ma inalt,

0.G,.~ teja,,,v.,w- - f,idar -m. 31.


G,._~ ~~"' . . . _. ,r,.,_:
Jin'.b··
APOSTOL UL 203
l(l ll l ll l ll l u 1 1o1 111 111 11 11 1 111 111 11 1 1· 1 11 1 111 u 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 111 11 1 11 1 11 1 11 1 i. 1 111 111 111 11 111 1 1 n 1 ,1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 ,1 1 111 11 11 11 1 u 1 111 u 1 111 11 1 11 1 11 1 u 1 11 1 11 1 11 1 u 1 u 1 11 1 n 1 111 u 1 u 1 11 1 11 1 1n u 1 u 1 11 1 u 1 11 1 1 1 1 1 .i u , , i. ,
1 111 1 1 11 1 111 11 11 1 1 1 11 1 11 11 111 1 1111 1 11 1111 1 1 11

datu-mi-s'a mie imbolditor trupului, ingerul satanei, ca


sa ma bata preste obraz, ca sa nu ma inalt. Pentru
aceasta de trei ori pre Domnul am rugat, ca sa-1 de-
parteze dela mine. ~i mi·a zis mie: Destul este tie
DaruJ meu; ca puterea Mea intru neputinta se sa-
var~e~te. Cu dulceata dar ma voiu lauda 1nai mult
intru neputintele mele, ca sa locueasca intru mine pu-
terea lui Hristos.
Aliluia glasul al 2-lea: Auza-te Domnul in ziua necazului.
Stih: Doamne ma.nlue~ te pre imparatul ~i ne auzi pre noi ori in
ce zi Te vom ·chema. ·

LVKI
IN SA.PTAMANA A DOUAZECEA DUPA POGO-
RiREA SF ANTULUI DUH.·
Din cartea cea catre Filipenl a Sfintului J\postol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih 12.
ratilor, precum pururea ati ascultat, nu numai
\~ ~
~~ ,:y,
~ m,.,

cand eram de fata, ci cu mult mai vartos acum


cand sunt departe, cu frica ~i cu cutremur lu-
crati n1antuirea voastra; ca Dumnezeu este
Care lucreaza intru voi ~i ca sa voiti ~i ca
sa lucrati dupa buna vointa. Toate sa le fa=
ceti fara de cartiri ~i fara de indoiri, ca sa fiti fara
de prihana ~i intregi, fiii lui Dumnezeu curati, in mij~
lo cul neamului .celui indaratnic ~i rasvratit, intre care
sa straluciti ca ni~te luminatori in lume, cuvant al·
vietii cuprinzand, spre lauda mie in ziua lui Hristos.
204 ' APOSTOLUL
1 111 1' 1 :l l tl lil ll I I I ll I I I I I I I I I I I I I I I I I l ,! I I I 111 11 I 1 ., 1 I I 1 11 I 11/ 11 111 111 111 1111 11 l ll l !l l ll l ll l ll l ll l l1 1111 11 111 1Ul ll l l l !l l ! I Bl ,!1 11 l l l d l il l l l ll l lll ! I I ll 11 ll ;I I I II I i I I/ I l ll l ll ll l l: J tl l l ! I II II II Ill

m.&B .TI
IN SAPTAMANA A DOUAZECEA DUPA POGO--
RlREA SFANTULUI DUH.
Din, cartea cea catre Filipeni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.

Cap. 2, Stih 16.

ratilor, nu in de~ert ·am alergat, nici in d~~ert


m'am ostenit. Ci de ~i ma jertfesc pentru 1ert--
fa ~i suj ba credintii voastre, ma bucur ~i im--
preuna ma bucur, cu voi cu toti. A~ij derea ~i
voi va bucurati ~i impreuna va bucurati cu
mine. ~i n.a dajduesc intru Domnul Iisus, ca
· pre Timoteiu fara de zabava il voiu trimite la voi;
ca ~i eu sa--mi fac inima bunft, intelegand cele pentru
voi; ca pre nimeni n'am de un suflet cu mine, care
cu tot dinadinsul sa se ingrijeasca de voi. Ca toti ale
sale cauta, iar nu ale lui Hristos Iisus. Iar sarguinta
lui o ~titi, ca precum fiul unui tata, impreuna cu mine
a slujit intru Evanghelie. Pre acesta dar nadaj du.esc
sa--1 trimet indata dupa ce voiu vedea cele pentru mine.
APOSTOLUL 2::> 5
1 111 11 1\l l ll lll l ll l ll l !II Ul l! I Hl ll l ll l ll f ll l ll l !I II I III II I II I II Jl ll ! l ll l ll l ll l li l l:l l l l l j\ J ll l ll l 1 ,, 1 u 1 11 11 1 • 1 1 , 1 11 1 11 1 111 1 i. 1 n 1 11 11 1 1 1 n 1 11 1 1 1 1, 1 11 1 1 1 111 11 1 1 1 I 11 l , l tl l l l.l I Il l I I I I I I I I I ll 4 1 11 . 1 1111 1 1 1 1 11111 1 111 11

mIEBCUBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECEA DUPA POGO-
RlREA SF ANTULUJ DUH.
Din cartea cea cltre FUipeni ~ Stantului l\postol Pavel cettre.
. Cap. 2, Stih 24.
~~
ratilor, am nadejde intru Domnul ca ~i eu ,fara
de zabava voiu veni la voi. Iar de nevoie ·
lucru am socotit a trimete la voi pre Epafrodit
fratele ~i impreuna lucratorul ~i osta~ul eel
dimpreuna cu mine, iar al vostru apostol ~i
slujitor al trebii mele, de vreme ce dorea sa
va vada pre toti ~i era mahnit ca ati auzit ca a fost
bolnav. Ca a fost bolnav aproape de moarte; dar
Dumnezeu 1-a miluit pre el ~i nu numai pre el, ci ~i
pre . mine, ca nu intristare preste intristare sa am.
- Deci, cum mai de grab am trimis pre el, ca vazandu-1
pre el iara~, sa va bucurati, ~i eu mai fara de mahnire
sa fiu. Primiti-1 drept aceea pre el intru Domnul cu
toata bucuria ~i pre unii ca ace~tia intru cinste sa-i
aveti; caci' pentru lucrul lui Hrstos pana la moarte
s'a apropiat, ll ebagand sea1na de vieata, ca sa plineasca
lipsa slujbei voastre catre mine.
206
. APOSTOLUL
Ul /1 1!1 111 11!1 11 11 111 1 I 11 I I 1 1 1 I I I I I I I I 11 I I I 1 , 1 I 1, 1 1 11 I I I I l ll ll l l l l l l l h l !I I Ul !l l ;l l ll l l l l U l ,I 1 ,1,,1 J I I 1 ,1 ,11 I ! 1,, 1 I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 11 1

JOI
IN SAPTAM.ANA A DOUAZECEA DUPA POQQ,.
RIRE.A SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Filipeni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 3, Stih 1.
ratilor, bucurati-va intru Domnul. Acesteaa scrie
voua rnie nu-mi este cu lene, iar voua de folos.
Paziti-va de caini, paziti-va de lucratorii cei
rai, paziti-va de taiere. Ca noi suntem taierea
ilnprejur, cari cu duhul slujim lui Dumnezeu
~i ne laudam intru Hristos Iisus, ~i nu ne ' na-
dajduim in trup, macar ca eu am nadejde ~i in trup.
De se pare cuiva altuia ca se nadajdue~te in trup,
eu mai vartos, taiat fiind imprejur a opta zi, din nea-
mul lui Israil, din semintia lui Veniamin, evreu din
evrei, dupa lege fariseu, dupa ravna gonind Biserica,
dupa dreptatea care este in lege facandu-ma fara de
prihana. Ci celece erau mie do banzi, aces tea le-am
socotit pentru Hristos paguba, iar mai vartos le ~i
socotesc toate paguba a fi, pentru covar~irea cuno-
~tintii lui Hristos Iisus Dornnului meu, pentru Care de
toate m'am pagubit ~i le socotesc gunoaie a fi, ca
pre Hristos sa dobandesc.
(
1
APOSTOLUL 207
1 11 1 11 1 11 1 1 11 11 ,1 •11 11 11 111 11 11 1 1 1 11 11 11 1 11 1 11 1 1 111 1: 1 .1 1 , 1 11 1 • 11· 1 1' 111 1! 1 11 ' 11 11 1 1 1: l l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll ll l l ll l ll l ll l ll l !l ll ll •t l ll l !l l ll l l! l !I I I I UI II I UI I I I I I ll ,fl I l l 11 , 1 1 1 , 11·• 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 11 n 1 11 11 11 1J1 I II I II I U

VIKEBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECEA DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Filipeni a Sf&ntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 3, Stih 8.
1 ~~ ratilor, de toate m'am pagubit ~i le socotesc
gunoaie a fi, ca pre Hristos sa dobandesc ~i
sa ma aflu intru El, neavand dreptatea mea
cea din lege, ci ceeace este prin credinta lui
Hristos, ceeace . este dela Dumnezeu dreptate
intru credinta, ca sa-L cunosc pre El ~i pu-
terea Invierii Lui ~i imparta~irea patimilor Lui, in-
chipuindu-ma cu moartea Lui, ca doar cumva a~ ajunge
la invierea mortilor. Nu ca acum am luat, sau acu1n
sunt desavar~it, ci alerg, ca doar a~ ajunge, intru care
sunt ~i ajuns de Hristos Iisus. Fratilor, eu inca nu ma
socotesc sa fi ajuns, ci nnmai una fac: Cele dinapoi
uitandu-le ~i la cele dinainte intinzandu-ma, la semn
_alerg la rasplatirea chemarii cei de sus a lui Duinne-
zeu, intru Hristos Iisus. Deci, cati desavar~iti suntem,
aceasta sa gandim ~i daca ceva ganditi intr'alt chip,
~i aceasta Dumnezeu va descoperi voua; insa la ceeace
am ajuns, cu acela~ dreptar ·sa vietuim, aceea~ sa
gandim. Fiti impreuna urmatori mie, fratilor, ~i va uitati
la ceice a~a umbla, precum ne aveti pre noi pilda.
Ca multi umbla -de cari de multe ori am zis voua,
iar acum ~i plangand, zic ca sunt vrajma~ii Crucii lui
Hristos, al -carora sfar~itul le este peirea, al carora Dum-
nezeu este pantecele ~i slava intru ru~inea lor, cari
cele pamante~ti cugeta.
20 "
UI I I J I t I I I t I 1111 I I t • I l ' l l , l ll l l i. 11 11 1 1 11 1 11 11111 1 1 1.\l ' I 11 I I I I I I I I 1 •11 11 .. 1 I I 111 1 I I I I l t l l ll , I J l ' l l i l l' l l l ' l l ! l 'l !. l 'l ' l ,· 1' 11111 '1 '1 I I I 1 1 11 1 111 ! 1 11 '1 1

" '.,,,; '.,,,;


SA.DIBA.TA
-
IN SAPTAMANA A DOUAZECEA DUPA POGO-
RIREA SF ANTULUI DlJH.
Din cartea a doua cea catre Corinteni a Sfantulul l\postol Pavel cetire. -
Cap. 1, Stih 8.
ratilor, nu voim sa nu ~titi voi pentru necazul
nostru ce ·s ·a facut noua in Asia, ca preste
masura am fost ingreuiati ~i preste putinta,
cat nu aveam nadejde nici de vieata, ci singuri
intru noi judecata mortii am · avut, ca sa nu
fim nadajduindu-ne spre noi, ci intru Dumnezeu
Celce inviaza mortii, Care din tr' o moarte ca aceasta ~
ne-a izbavit pre noi ~i ne izbave~te, intru Care na-
dajduim ca inca ne va ~i mai izbavi, ajutorind ~i voi
pentru noi cu rugaciunea, ca de catre multe fete Da-
rul ce este intru noi, prin multi sa se multumeasca
pentru noi. ·
w
,nv•IKECA .
A DOUAZECEA DUPA POGORiREA SFANTULUI
DUH. . .

Voscreasna 9·a, Prochimen, glasul al 3·lea:

Cantati Dumnezeului .nostru, cantati; can ta ti lmparatului nostru, can·


tati.
Stih : Toate limbile plesniti cu mainile, strigati lui Dumnezeu cu glas
de bucurie.

Din cartea cea catre Galateni . a SfAntului l\postol Pavel cetlre.

Cap. 1, Stih 11.

ratilor, arat voua, ca Evanghelia cea binevestita


de mine, nu este dupa om; ca nici eu dela
om o am luat aceasta, nici m'am invatat, ci
prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ca ati auzit
de · petrecerea mea oarecand intru credinta
iudaiceasca, ca preste masura goniam Biserica
lui Dumnezeu ~i o stricam pre ea ~i sporiam intru
credinta iudaiceasca mai mult decat multi din cei de
o varsta cu mine in neamul meu, foarte ravnitor fiind
parinte~tilor mele obiceiuri. Iar cand bine a voit Dum-
nezeu, Celce m'a ales din pantecele maicii mele ~i
m'a chemat prin Darul Sau, ca sa descopere pre fiul
,. . Sau intru mine, ca sa-L binevestesc pre el intru nea- .
·~. · t muri, in~at~ nu m'a1!1 lipvsit de trup .~i d~ sa1:1~e, _nici 'f ,
t m'am suit 1n Iernsahm catre Apostoln ce1 ma1 1na1nte · < 1
, - ., , ,

~~ ~~itili··' . ,.,c ~ ~.~ .a,<0·..


. • .t~*----·~·
210 APOSTOLUL
Il l I I I l l ll l l I I I 'I I I I I I I I' t t I 1 )1 1 11 1 111 11 1 1!1 l l: 1 •1 1. 1 , 1 11 11 1 !1 1 1 1 ,!l ll l ll l ll ll l !l l ll l ll ltl ll l llll ll l !I I II I III II I II I II II II II I II I II II I I II I II I 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l i: l ll lt 11 1! l l t ll l 1 1 11 1 1!1 11 111 11 1 11 1 11 1 1l ll l l ll l ll l l! l l! l ll l ll l ll l ll tl l

sa vad pre Petru ~i m'am zabovit la el cincisprezece


zile; iar pre altul din Apostoli n'am vazut, fara numai
pre Iacov fratele Domnului.
Aliluia, glasul al 3-lea: Spre Tine, Doamne, am nadajduit ca sa nu
ma ru~ineze in veac.
Stih: Fii mie Dumnezeu scutitor ~i casa de sea.pare, ca sa ma m&n-
tuesc.

LUKI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI UNA DUPA ~

POGORIREA SF ANTULUI DUH.


'"' Din cartea cea catre Filipeni a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih 10 .
. -.~.. , ., .,, - ratilor, bucuratu-m'am intru Domnul foarte, ca
iata oarecand ati inflorit a purta grije de mine,
precum ~i purtati, ·dar n'ati avut vreme cu
prilej. Nu doara ca pentru lipsa zic, ca eu
m'am deprins intru care sunt indestul&t a fi.
Stiu ~i a ma smeri, ~tiu ~i a ave a de prisosit;
.intru tot ~i intru toate p:1'am inYatat ~i a ma satura
~i a flamanzi ~i a avea de prisosit ~i a fi lipsit. Toate
le pot intru Hristos Celce ma intare~te. Insa bine
ati fa.cut de v'ati fa.cut impreuna parta~ necazului
meu. Si ~titi ~i voi Filipenilor, ca la inceputul Evan-
gheliei, cand am ie~it din Machedonia, nici o biserica
n'a fa.cut imparta~ire cu mine in cuvant de dare ~i de
luare, fara . numai voi singuri, ca ~i in Tesalonic ~i
odata ~i de doua ori cele spre trebuinta mea ati
trimis. Nu ca doara caut darea, ci caut rodul eel
priso~or spre folosul vostru. Ca a~ _luat toate . ~i
~;:-~~~~~~~y~:.,~?-:'>i;'' ~ ~·~~.:~ ~<2~~:._ " } '
--"'"=~~~~··~
· -
:.~~
..,. a::::::.,;ill
: "°2::
'"' z""'· ~~
<··;;:~~
". . i;~t~
'-~ •~ ,· .;~-J.~ · r:7~- - ~~;~-
:
. Q'. !1..
. . . APOSTOLUL 211
11 t 111 1:1 Hl 11 1 : •1 11 1 :, i 1 i .r1 11 11 1· 1 1 i 11 1 r 1 , i i 11 1 111 u 1 •1 1 11 1 u 1 11 1 11 1 u 1 1 1 ·1 1 1 1 111 111 u 1 11 u 1 •1 1 11 1 1 1 1 1 111 111 111 11 1 111 111 11 1 11 1 11 1 1 111 u 1 111 u 1 11 1 111 u 1 n 1 n 1 11 1 11 1 u 1 u 1 11 1 11 1 u 1 111 11 1 u , n , u l ll l l' I II I UI II I Ul !l t ll l t1 l n
1 111 111 1111 11 111 111 11 1 11 1 111 111 11 1 111 111 111 111 11 1 11

am de. P:isos; ump~utu-_m'am, luand dela Epafrodit


cele trim1se dela vo1, muos cu buna mireasma jertfa
·primita, bine placuta lui Dumnezeu. Iar Dum~ezeul
meu sa plineasca toata trebuinta voastra dupa bo-
gatia Sa, tntru slava prin Hristos Iisus. Iar lui Dum-
nezeu ~i Tata.I nostru fie slava in vecii vecilor, Amin.
Spuneti inchinaciune la tot sfantul intru Hristos Iisus.
Inchii;ia-se voua fratii cari sunt impreuna cu mine.
Inchina-se voua ktoti sfintii, mai ales cei din casa
Chesarului. Darul ~Domnului nostru Iisus Hristos cu
voi cu toti, Amin.

1'1.4.BTI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I UNA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Colosenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
avel apostol al lui Iisus Hristos, prin voia
lui Dumnezeu ~i Timoteiu fratele, celorce sunt
in Colase, sfintilor ~i credincio~ilor frati intru
Hristos; Dar voua ~i pace dela Dumnezeu
Tatal nostru ~i Domnul Iisus Hristos. Multu-
mim lui Dumnezeu ~i Tatal Domnului nostru
.,
.,I
Iisus Hristos, . din ziua ce ati auzit ~i . ati cunoscut
Darul lui Dumnezeu intru adevar; precum v'ati ~i
invatat dela Epafra iubitul eel dimpreuna sluga cu
noi, care este pentru voi credincios slujitor al lui Hristos,
care ne-a ~i aratat noua dragostea voastra intru duhul.
Drept aceea ~i noi din care zi am auzit acestea, nu
incetam pentru voi rugandu-ne ~i cerand ca sa va
umpleti de cuno~tinta voiei lui, intru toata. intelegerea l4
212 - APOSTOL UL
I Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !I I II I Ul ll l lt l ll l ll l ll l ll ll ll tl l l! I II I HI II I IT l lt l ll l !l l ll l l! l ll l !l l lltll l ll l ll l ll l ll f ll l ll l ll l ll l l! I Ul ll l ll l ll l ll l lJ l !l l ll l ll l ll l ll l l ll ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !l l ll l ll l ll l ll l UI UI II I Hl !l l ll l ll l ll l ll l lt l l! l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !I I II I UI II I HI II I Ul 11 1 11 11!1111 "

~i intelepciunea duhovniceasca, ca sa umblati voi cu


vrednicie Domnului spre toata placerea, intru . tot
lucrul bun, facand roada ~i crescand spre cuno~tinta
lui Dumnezeu. Cu toata puterea intarindu-va dupa
taria slavei lui intru toata ingaduirea ~i indelunga
rabdare cu bucurie.

BIEBCURI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI UNA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Colosenl a SfAntulul Apostol Pavel cetlre,
Cap 1, Stih 18.
ratilor, Hristos este capul trupului Bisericii
Care este incepatura, intaiu nascut din morti,
ca sa fie intru toate El eel 'intaiu. Ca intru
El bine a voit sa locueasca toata plinirea ~i
printr'lnsul sa impace toate spre Sin~, facand
pace prin sangele Crucii Lui, printr'Insul, ori
celor de pre pamant ori celor din ceruri. Si pre v9i,
cari erati · oarecand instreinati ~i vrajma~i cu mintea
intru. lucruri rele, iata acum v'a impacat in earn ea trupul.ui
Lui prin moarte, sa va pue pre voi sfinti ~i fara de
prihana ~i nevinovati inaintea Sa numai de veti ra-
manea intru credinta intemeiati ~i intariti ~i nemi~cati
din nadejdea Evangheliei care ati auzit, ceeace s'a
propoveduit intru toata zidirea cea de subt cer, careia
m'am facut eu, Pavel, slujitor. .
.. .
'
APOSTOLUL 213
l · 1 •1 11 1 111 •1 6 11 1 11 1 •1 1 " 1 11 1 11 l 11 i 1i 1• 1111 • 1•1 " 1 11 1 11 1 11 1 n 1 11i 111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 n 1 u 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 n 1 11 1 111 111 n 1 11 1 111 11 1111 111 u 1 11 1 111 u 1 11 1 11 1 u 1 111 n 1 11 1 11 1 111.11 1 111 11 1 r;, 11 , 11 1 11 1 111 n t u t n l ll l ll l Hl ll l ll l ,l l ll l ll l tl l ! l '! l ll l ll l ll t ll l t1 I Hl n l ll l Ul ll l ll l l! l ll l l! l !II II

JOI
iN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 UNA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Colosenl a Sfantulul J\postol Pavel cetlre,
Cap. 1, Stih 24.
ratilor, acum ma bucur intru patimile mele
pentru voi ~i plinesc lipsele necazurilor lui
Hristos in trupul meu, pentru trupul Lui, care
este Biserica. Careia m'am fa.cut eu slujitor
, dupa iconomia lui Dumnezeu, care mi s'au
dat mie spre voi, sa plinesc cuvantul lui Dum-
nezeu, taina cea ascurisa din veci ~i din neamuri,
iar acu1n s'a aratat sfintilor Lui, caror a voit Dum-
nezeu a le arata, care este bogatia slavei tainei aces-
teea intru neamuri, care este Hristos intru voi, na-
dej dea slavei. Pre care noi II propoveduim, sfatuind
pre tot omul ~i invatand pre tot omul intru toata
intelepciunea, ca sa punem de fata pre tot omul
desavar~it intru Hristos Iisus; intru care ma ~i os-
tenesc, nevoindu-ma dupa lucrarea Lui care se lu-
creaza in mine, intru putere. Pentruca voesc sa ~tit~
cata nevointa am pentru___ voi.
,

214 APOSTOLUL
I Hl n l ll l !l l ll l 1t l ll l ll l il l ll l ll l ll l ll l ll f ll l Hl ll l ll l !l l ll l ll l n l 111 11 1 t1 1 111 u 1 11 1 n 1 u 1 11 u 1 111 11 1111 1 c 1 ,1 1 111 11 11 1 111 111 11 1 111 11 1 11 1 u 111 111 11 1 11 1 n 1 111111 u 1 n 1 n 1 111 u 1 u 1 n 1 111 111 11 1 11 1 11 1111111111111n1111111111 n 1111111 u1111111111111 111111111111111111111u1111111111111111

Vl!IEB ,I
tN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 UNA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Coloseni a Sf&ntulul l\postol Pavel cetlre,

Cap. 2, Stih 1.

ratilor, voesc sa ~titi cata nevointa am pen-


tru voi ~i pentru cei din Laodichia ~i cati n'au
vazut fata mea in trup, ca sa se mangaie ini-
mile lor, tocmiti fiind ei intru dragoste ~i spre
toata bogatia incredintarii intelegerii spre cq-
no~tinta tainei lui Dumnezeu ~i Tatal ~i a lui
Hristos, intru care sunt ascunse toate vistieriile inte".'
lepciunii ~i ale cuno~tintei. Iar aceasta zic, ca nimeni
pre voi sa nu va amageasca cu cuvinte induplecatoare.
Ca de ~i sunt cu trupul departat, iar cu duhul impreuna
cu voi sunt, bucurandu-ma ~i vazand randuiala voas-
tra ~i taria credintei voastre intru Hristos. Deci, pre-
cum ati luat pre Hristos Iisus Domnul, intru pansul
sa umblati, inradacinati fiind ~i zidindu-va intr'Insul ~i
intarindu-va in credinta precum v'ati _invatat, priso-
sind intr'insa cu multurnita.
APOSTOLUL 215
1 11 111 1 '1 11 11 1 11 , l !l ll l l l ll l l! I II I I ll l ll l I 11 1111 1 1 ' 1 ,I I I I 111 1 I l l 111111 l o, 1 11 11 1:illl l d l 1 11 1 11 1111 111 1' 1 !1 1 11 1 11 1 1 11 , I J I l !l li l ll l l l l ll l I I I l ll lt I I I .I I I I II II I II I I II Hl l l ll l ! l ! l llllll ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll

4 \.J \.J
SAltlBATA
iN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I UNA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
· Din cartea a doua cea dtre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,

Cap. 1 3, Stih 12.


ratilor, avand nadejde ca aceasta, multa in-
draznire intrebuintam ~i nu precum Moisi pu-
nea acoperemant preste fata sa, ca sa nu caute
fii lui Israil la sfar~itul celeice era trecatoare.
·Ci s'au orbit intelegerile lor, · ca pana astazi
acela~ -acoperemant intru cetirea legii vecbi
ramane nedescoperindu-se, ca intru Hristos se strica.
Ci pana astazi cand se cete~te Moisi, acoperemant pre
inima lor zace. Iar cand se vor intoarce catre Dom-
nul, se va lua acoperemantul. Iar Domn este Duhul
~i unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
Iar noi toti cu fata descoperita slava Domnului ca
prin oglinda privind, spre acela~ chip ne . prefacem,
din slava intru slava, ca din Duhul Domnului.
216 APOSTOLUL
111 111 111 111 11 111 1111111 11 111 111 1 11 1 11 111 111 111 111111 1 111 11 111 1111 n 1 11111 111 111 1111 n 1 11 111 1111 u 1 u 1 u 1 111u 1111 111 n 1 n 1111 n 1 11 _., u , 111 u11111 11 1 111 11 111 1111 n 11, 111 1111 111 111 n 1 n 1 11 1 11 1u 1 11 111 1111 111 11 1 111u 1 11 1111 11I HI U1 •1111 1;11 u 1 11 111 1n 1 n 1 ,11 11 1111 111 111 11 111 1t1 1 11111 111

w
DV1'111TEC4.
A DOUAZECI ~I UNA DUPA . POGORiREA
SFANTULUI DUH. .
Voscreasna 10·a, Prochimen, glasul al 4·lea:
Cat s'au slavit lucrurile Tale, Doamne, toate intru intelepciune le·ai
fa cut.
Stih: Binecuvinteaza, suflete al meu pre Domnul, Doamne Dumnezeul
meu, slavitu· Te·ai foarte.
Din cartea cea cltre Galatenl a Sfantulul .l\postol Pavel cetlre,
Cap. 2, Stih 16.
ratilor, ~tiind ca nu se indrepteaza omul din
faptele legii, ci numai prin credinta lui Iisus
Hristos ~i noi intru Hristos Iisus am crezut,
ca sa ne indreptam din credinta lui Hristos,
iar nu din faptele legii, ca nu se va indrepta
din faptele legii tot trupul. lar daca cautand
sa ne indreptam intru Hristos, ne-am aflat ~i singuri
pacato~i, au doara Hristos este slujitor pacatului ?
Sa nu fie. Ca daca celece am stricat, acelea iara~ le
zidesc, calcator de porunca pre mine ma adeverez.
Ca eu plin lege, legii am murit, ca sa viez lui Dum ..
nezeu. Cu Hristos impreuna m'am rastignit; iar viez
nu de acum eu, ci viaza intru mine Hristos ; iar de
viez acum in trup, prin credinta Fiului lui Dumnezeu
viez, Care m'a iubit ~i S'a dat pre Sine pentru mine.
Aliluia, glasul al 4-Iea: Incordeaza ~i bine spore~te ~i imparate~te.
Stih: lubit·ai dreptatea ~i ai urit faradelegea . ,
APOSTOL UL 217
UI Ul l ll l, l ll l ll l \l ll l ll l !I I I/I II I II INWUi l l l / 111 1111 1 111 1ll l ,11 111 11 1 >1 11l l ll l li l l l l l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l 11 11 1tl l ll l ll l 11 11ll l! l ll l ltl l ll l ll l ll l ll l Ul l! l lt l ll l !l l ll l ll l ll l tl l ll l ll l l! I II I III II I II I II I HI II I Ul t! l tl l ll l ll l !l l ,l l 1l l 11 1Ul tl l ll l ll l lll .l l 1l l ll l !II III III UI III II IU

LURI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I DOUA DUPA
POGORlREA .SFANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Coloseni a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 2, Stih 13.
ratilor, Hristos pre voi, care erati morti intru
pacate ~i intru netaierea imprejur a trupului
vostru, v'a inviat impreuna cu Dansul, ieitan-
du-va toate gre~elile, ~tergand cu dogmele
zapisul ce era asupra noastra, care era protivnic
noua ~i pre Acela L-a luat din mijloc, pironin-
du-L pre Cruce. Dezbracand incepatoriile ~i domniile
i-au vadit de fata, aratandu-i biruiti pre dan~ii intru
dansa. Deci, nimenea pre voi sa nu va judece pentru
mancare sau bautura, sau pentrti parte a sarbatoarei,
sau a lunei noua, sau a sambetelor care sunt umbra
celor ·viitoare, iar trupul al lui Hristos . . Nim en ea pre
voi sa nu va amageasca, voind aceasta prin smerenie
~i slujba ingerilor, la celece n'au vazut cu mandrie
umbland, inde~ert umflandu-se din mintea trupului
sau ~i netiind capul, dintru care tot trupul ptin in-
cheeturi ~i legaturi incheindu-se ~i intocmindu-se,
cre~te cre~terea lui Dumnezeu. Deci, de ati murit
impreuna cu Hristos dupa stihiile lumii pentruce, ca
~i cum ati fi vietuind in lume, primiti obiceiuri ?
218 APOSTOL UL
t !J l l! l ll l ll l ll l ;f l ll l !ll !ll ll l lf l lll f11 1!1Hl ll l !lllll!l!l l \l l tl l l! l ll l ,i l 11 1 11ll l ll l ltl l ,1111 111 1, I II HI Ul ll l ll l ll l !I I UI II I II I Hl ll l 111 111 11 111 1ll l ll l !l li 111 1!1 1Jl l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1!' 1 1 1 1 1 1 1 , 111 ' 1111 , I I

BARTi
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI, ·oouA DUPA
POGORlREA SF ANTULUI DUH.
Din ca'rtea cea citre Colosenl a Sflntulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 2, Stih 20.
ratilor, de ati murit impreuna cu Hristos dupa
stihiile lumii, pentruce, ca ~i cum ati fi vietu-
ind in lume, primiti obiceiuri? Nu te atinge,
nici gusta, nici pipai, care sunt toate spre
stricaciune prin obi~nuinta, dupa poruncile ~i
invataturile oamenilor. Care sunt, avand numai
cuvantul intelepciunii, intru slujba c~a din voia sa ~i
intru smerenie ~i intru nepartinirea trupului nu in vreo
cinste spre satiul trupului. Deci dar, de v'ati sculat
impreuna cu Hristos, cele de sus cautati unde este
Hristos deadreapta lui Dumnezeu ~ezand. Cele de
sus sa ganditi, iar nu cele pamante~ti. Ca ati murit ~i
vieata voastra este ascunsa cu Hristos intru Dumnezeu.
APOSTOLUL 219
tlll ll !l l 11 1111 l l l1 1 1 I ll I 1 111 11 1 1 1 , 1 I l ! l l, 111 111 1!1 1, 1 1 1 , 1 J ., t 11 1 ., 1 , l , 11 I I I I l l ll l ll l ll l l l ll l ll l l! l ! l ll l ll l ll l ll l L\ 1!11 1 1 1 I ,I I I l . l , l l, l , I II I I I , I I I I I I I I I , I I I I I I I 1 , 1 , I il li. 1 11 1 \, l n l l l 1 11 1 11 111 11 1 11 1

BIE:BCUBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI. DOUA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Coloseni a Stantului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 3, Stih 17.
ratilor, tot orice faceti, cu cuvantul sau cu
lucrul, toate intru numele Domnului Iisus, mul-
tumind h;ii Dumnezeu ~i Tatal prin El. Femeilor,
plecati-va barbatilor vo~tri precum se cuvine
intru Domnul. Barbatilor, iubiti"va femeile voas-
tre ~i nu va amariti asupra lor. Feciorilor,
ascultati pre parintii vo~tri intru toate, ca aceasta
place lui Dumnezeu. Parintilor, nu va urgisiti pre fiii
vo~tri intru manie, ca sa nu se 1nahneasca. Slugilor,
ascultati pre stapanii vo~tri cei dupa trup intru toate,
nu -cumai inaintea ochilor slujindu..-le, ca ceice vor sa
placz't oa1nenilor, ci intru drept&tea inimii temandu-va
de Du n1nezeu. ~i tot orice faceti, din suflet sa faceti
ca D0n1nului, iar nu ca oamenilor, ~tiind ca dela Dum-
nezeu veti lua rasplatirea mo~tenirii, ca Domnului
Hristos slujiti. lar celce face nedreptate, va lua aceeace
a facut cu nedreptate ~i alegere de fata nu este.
Stapanilor, ce este cu dreptul ~i ce este tocmeala
slugilor sa dati, ~tiind ca ~i voi aveti Domn in ceruri.

- ~--~-
220 APOSTOL UL
11111 1u 111 111111 1111 11 1 11 111 1 1111 1 1 1 111 1 11. 11 u11·1 11111 11 111 11 1 11 1; 1 11 11 111 11 11tl l! l ll l ll l ll l l1 1111 11 1 11 111 1111 1ll ll l1111111 11 1ll l ll l ll1 Ul 11 111 1UI IJ l l! l ll l 11 11111!1 1ll lf l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l 11111 1111 1ll l1 1 11 111 111 l ll l ll ltl

JOI
.
IN SAPTAMANA A~DOUAZECI ~I DOUA DUPA
POGORlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cAtre Colosenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 4 1 Stih . 2.
ratilor, la rugaciune aijteptati, priveghind intru
dansa cu multumita, rugandu-va impreuna ~i
pentru noi, ca Dumnezeu sa deschida noua
u~a cuvantului, sa graim taina lui Hristos,
pentru care sunt ~i legat, ca sa o · arat pre ea
precum- se cade mie a grai. Cu intelepciune
sa umblati catre cei de afara, rascumparand vremea.
Cuvantul vostru totdeauna sa fie cu har, dres cu sare,
ca sa ~titi cum se cade voua a raspunde fiec·aruia.
Cele despre mine toate le va spune voua Tihic, iubitul
frate ~i credinciosul slujitor ~i dimpreuna sluga intru
Domnul, pre care I-am trimis la voi, numai pentru
aceasta, ca sa ~tie cele pentru voi ~i sa mangaie
inimile voastre, impreU:na cu Onisim credinciosul iji
iubitul frate, care- reste dintre voi, toate vor spune
voua cele de aici.".~

~-- -
- APOSTOL UL 221
, n l !l l H l l! l t1 I H l l l \l l 11 1 i1 1 11 1 a 1 111 111 1,1 n 1 n 1 11 1 11 1 11 1 u 1 11 1 n 1 11 1 r1 1 1111 11 :1 1 11 1 111 11 1 111 11 1 11 1 11 1 111 n 1 11 1 n 1 11 1 , 1 11 1 111 11 1 1 1 ,1 , •1 ~ 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 11 1 11 1 1i 1 u 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111 111 11 11 11 u 1 111 11 1 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 111 11 1 111 111 u 1 u 1 11 1 11

VIKERI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI DOUA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Colosenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 4, Stih 10.
ratHor, inchina-se voua Aristarh eel impreuna
cu mine robit ~i Marcu nepotul Varnavei de
care ati luat porunci, de va veni la voi sa-1
primiti pre dansul ~i Iisus ce se chiama lust,
cari sunt din taierea imprejur, ace~tia singuri
sunt impl'euna cu mine lucratori, spre imparatia
lui Dumnezeu, cari mi-au fost mie mangaiere. Inchina-se
voua Epafra care este dintre voi, sluga lui Hristos,
care se nevoe~te pururea pentru voi intru rugaciuni,
ca sa stati desavar~iti ~i pliniti intru toata voia lui
Dumnezeu. Ca marturisesc de dansul, ca are ravna
multa pentru voi ~i pentru .cei din Laodichia .~i din
Ierapole. Inchina-se voua Luca, doftorul eel iubit ~i
o ·imas. Spuneti inchinaciune fratilor celor din Laodi-
chia ~i lui Nimfan ~i bisericii celei din casa lui. Si
daca se va ceti epistolia aceasta de catre voi, faceti
ca sa se ceteasca ~i in biserica Laodichienilor ~i cea
din Laodichia, ca ~i voi sa o cetiti. Si ziceti lui Arhip:
Socote~te slujba, care ai luat intru · Domnul, ca sa o
pline~ti. Inchinaciunea cu mana mea a lui Pavel.
Aduceti-va aminte de legaturile mele. Darul cu voi,
Amin.
222 APOSTOL UL
• 111 11 111111 1111 111 11 111 1111 1, 1 111 u 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 111 1111 11 1 11 11 1 11 111 111 1111 n 1 11 1 11 1111 111 n 1u 11: 1n 1 11 1 11 111 111 1111 111 11111 111 1111u 11111n u 111 11. u •1u 11, 1 11 1 1, 11 1u 11; 1 1.111 1111 111 111 u 1 n 1 11 1 11 1 11 111 111 1n 1 11.111 1 11 1 11 1111 1, 1 11 11 11 1111 ,1 1 11 111 111 1111 11 111 1111

" . .__ ~

s.a.an.a.T .a.
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I DOUA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a dou~ cea cltre Corlntenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 5, Stih 1.
ratilor, ~tim ca, de se va strica casa noastra
cea pamanteasca a cortului acestuia, zidire
dela Dumnezeu avem, casa nefacuta de ·mana
ve~nica, in ceruri. _Ca de aceasta suspinam
dorind sa ne imbracam intru loca~ul nostru
eel din cer, daca ~i dupa ce ne vom imbraca,
nu ne vom afla goi. Ca ceice suntem in cortul acesta
suspinam ingreuindu-ne, de vreme ce nu voim sa ne
dezbracam, ci sa ne imbracam, ca ce este muritor sa
se inghita de vieata. Iar Celce ne-a facut pre noi la
aceasta singur Dumnezeu este, Care a ~i dat noua ar-
vuna _Duhului. Indraznind drept aceea pururea ~i ~tiind
ca petrecand in trup, suntem departati dela Domnul
(ca prin credinta umblam, iar nu prin vedere), nadaj-
duim ~i bine voim m~i bine sa fim departati de trup
~i sa petrecem cu Domnul. Pentru aceea ne ~i ne-
voim, ca ori de fata fiind, ori departati, sa fim placuti
Lui. Pentruca noi toti trebue sa ne aratam inaintea
judecatii lui .Hristos.
- -;:,:~o- - -

::--._ _____ ·--- --------


APOSTOL UL 223
l !i l UI II I Hl !I I UI Ul ll l fl l ll l ll l ll ll ll ll l l; l !I I II I UI II I II ! 1111 l l 11 I I I 11 :: t •I I I II II ! I II I I l l ll l !I I IIIII III I II I II I II I Ul !III I I J ' 1 '1 1 1 l !' I I I I I I I I I I I I I Ii II I I I I II I II I l l l! I I l !i l l! l ll l ll l ll l ll t ll l ll l ll l ll l ll l l l l11 1!1 ll l ll ~!l l ll l lt l l l l

V
DUmIKEOA
A DOUAZECI SI DOUA DUPA POGORIREA ~

SFANTULUI DUH.
Voscreasna 11 ·a, Prochimen, glasul al 5-lea :
Tu Doamne, ne vei pazi ~i ne vei apara de neamul ~acesta in veac.
Stih: Doamne Dumnezeul nostru, cat este de minunat numele Tau in
tot pamantul.
Din cartea cea citre Galateni a Sfintului l\postol Pavel cetire, ·
Cap. 6, Stih 11.
ratilor, vedeti cu ce fel de slove am scris voua
cu mana mea. Cati vor sa se faleasca in trup,
aceia va silesc sa va taiati imprejur, numai ca
sa nu patimeasca · gonire . pentru Crucea lui
Hristos. Ca nici singuri ceice se tae ·imprejur
pazesc legea, ci voesc sa va taiati voi im-
prejur, ca in trupul vostru sa se laude. Iar mie sa
nu-mi fie a ma l<\uda, fara num_ai in Crucea Domnu-
lui nostru Iisus Hristos, prin care mie lumea s'a ras-
tignit ~i eu lumii; ca in Hristos Iisus nici taierea im-
prejur poate ceva, nici netaierea imprejur, ci faptura
cea ·noua. ~i cati vor umbla cu dreptarul aces ta, pace
preste ei ~i mila ~i preste Israilul lui Dumnezeu. Iar
mai mult mie nimeni sa nu-mi faca suparare, ca eu
ranele Domnului Iisus pre trupul meu le port. Darul
Domnului-nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, fra-
. ! Amin .
tilor
Aliluia1 glasul al 5-lea : Milele Tale, Doamne, in veac le voiu can ta.
Stih : Ca ai zis : In veac mila se zide~te in ceruri.
. 224
111 11 1 1 1 1 11 1 1 1 :1 1 11 1 1 1 1 1 I 11 1 1 ' 1 11 111 I 11 11 1 I 11 1 11 111 1! 1 l l l l! l ll l lll ll ll l ll ll ll l ll l lll ll l ll l l" II I Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll ll l l l l' l l\ l ,ll lt l ll l l1. 11 111 t 111 111 1t t n 1 11t 11t 1111'.! '' t 11 t 11 111 l u i 11 1 11 t 111111 11 t 11 i 11 i n i11I•

LUKI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI
.,. TREIA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea 1nt81a cea cltre Tesalonlchenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.

Cap. 1, Stih 1.

avel ~i Siluan ~i Timotei, Bisericii Tesaloni-


chenilor, intru Dumnezeu Tatal &i Domnul Iisus
· Hristos, Dar voua ~i pace dela Dumnezeu
Tatal nostru ~i Domnul Iisus Hristos. Multumim
lui Dumnezeu pururea pentru voi toti, pomenire
de voi ·facand intru rugaciunile noastre, neip.-
cetat pomenind 1ucrul credintii voastre ~i osteneala
dragostei ~i rabdarea nadajduirii intru Domnul nostr.u
Iisus Hristos, inaintea lui Dumnezeu ~i Tatal nostru;
~tiind, iubitilor frati, dela Dumnezeu alegerea voastra,
ca Evanghelia noastra n'a fost catre voi nuinai in
cuvant, ci ~i intru putere ~i intru Duh Sfant ~i intru
adeverire multa; precum ~titi in ce chip am fost intre
voi pentru voi.
BA.BTI
IN- SAPTAMANA .A DOUAZECI SI TREIA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntala · cea dtre Tesalonic:henl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre. ·

Cap. 1, Stih 6.
ratilor, urmatori noua v'ati facut ~i Domnului,
primind cuvantul intru necaz mult. cu bucuria
Duhului Sfant, in cat v'ati facut pilda tuturor
celorce cred in Machedonia ~i Ahaia. Ca dela
voi s'a vestit cuvantul Domnului; nu numai in
Machedonia ~i in Ahaia, ci ~i in tot locul, cre-
dinta voastra cea intru Dumnezeu a ie~it, cat nu trebuie
sa mai graim noi ceva; ca aceice de noi spun ce fel
de intrare am avut la voi ~i cum v'ati intors la Dum-
nezeu dela idoli, a sluji l)umnezeului celui viu ~i
adevarat ~i a a~tepta pre Fiul lui din ceruri, pre care
L,.a inviat din morti, pre Iisus, Care ne · izbave~te pre
noi de mania cea viitoare.
226
l l l l l t I I I I I I I l l l l l l l ,I I I I I II I I I
·~
l l , l , l'fl l I I
' AP0ST0LVL
l 1I I I I 111 1 1 1
..
I 111111111111111 1 I l t J • J ., 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l l l l! l 1' l l 1l • l i 11 1. 1 . I Uj

BIEBCJUBI
IN .
SAPTAMANA A DOUAZECI SI TREIA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea intala cea citre Tesalonlcheni a ~fantulul l\postol Pavel cetlre,

Cap. 2, Sith 1.

ratilor, voi ~titi intrarea noastra la voi, ca n'a


fost zadarnica, ci intaiu patimind ~i ocariti
fiind precum ~titi in Filipi, am indraznit intru
Dumnezeul nostru a vorbi catre voi Evanghelia
_lui Dumnezeu cu multa nevointa. Ca indem-
narea noastra nu este dintru in~elaciune, nici
din necuratie, nici cu vicle~ug; ci precum ne~am
adeverit dela Dumnezeu a fi credincio~i a primi Evan-
ghelia, a~a graim, nu ca ~i cum am voi sa placem
oamenilor, ci lui Dumnezeu Celuice cearca inimile
noastre. Ca niciodata intr'un cuvant de magulire n'am
fost la voi, precun1 ~titi, nici intr'un prilej de laco1nie;
Dumnezeu este martor; nici cautand dela oameni
slava, nici dela voi, nici dela altii, putand intru greu-
tate a fi ca ,Apostolii lui Hristos; ci am fost cu lini~te ,.-

in mijlocul vostru. precum doica i~i incalze~te pre fiii


sai, a~a iubindu-va pre voi, binevoim a va da nu n~-
mai Eyanghelia lui Dumnezeu, ci inca ~i sufletele noas~
tre, pentruca ati fost noua iubiti.
APOSTOLttL 227
11t n 1 u 1 11 1 11 l 111 111 n • 11 1 1: t 111 u 1 11 1 n 111 1.1 :11 11 1 i· i t1 1 111 111 111 11 l 11 111 111 1111 u1 n1 u1 n111 1 11 1 1111111 11 111 11 111 1111 n1 11 1 u111 1111 n1 11 1111 111 11111 1111 n1 11 1 11 1111 r, 1 •11111 1111 1u1111 11 1• 1•11 111 11 1 11 11 11 , 11 1: 1 u 1 , 11 11 11!1 u 1 11 1 11 111 111 1•11 111 111 •11 u1 1r11• 111 1 ·1111 u1 111 r 1 11 1

.JO I
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 TREIA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea intiia cea citre T esalonicheni a Sfa·ntului Apostol Pavel cetlre.
Cap. 2, Stih 9. _
ratilor, aduceti-va aminte de osteneala ~i de
\."ll~ ~~

nevointa noastra, ca ziua ~i noaptea lucrand,


ca sa nu ingreuem pre cineva din voi, am
propoveduit voua Evanghelia lui Dumnezeu.
Voi ~i Dumnezeu sunteti martori, cum cu cu-
vio~ie ~i cu dreptate ~i fara de prihana am
fost pentru voi, ceice ati crezut, precum ~titi. Ca pre
fiecare din voi ca un parinte pre fi.ii sai, v'am rugat
~i v'am mangaiat ~i am marturisit, ca sa umblati cu
vrednicie lui Dumnezeu, Care v'a chemat intru a Sa
lmparatie ~i slava. Drept aceea ~i noi multumim lui
Dumnezeu neincetat, ca luand voi cuvantul auzirii
de Dumnezeu dela noi, ati primit nu cuvant ome-
nesc, ci, precum este adevarat, cuvantul lui Dum-
nezeu, care ~i lucreaza intru voi ceice credeti; ca
voi fratilor, armatori ati fost bisericilor lui Dumnezeu
cari sunt in ludeea, intru Hristos lisus.
228 APOSTOL Ur,
• nl tl l l! l ll l !l l ll l l! I Hl l1 1 UI Ul 'l l ll l ll l ll l !l l l! l ll l l1 1 tl l ll l ll l ll l ll l ll l ll l 11 l ll l ll l tl l ll l !' l ll l ll l ll l 11 1J l , 11. l ll l ,l l 11 l ll l ll l d l ll l l l li l ll l ll l ll l !l l ll l ll l l! l ll l tl l !l l !l l ll l 111 111 11 1111 ,:1 1)I Ul ll l :l l ll l ll l l1 1 111 111 11 1 111 111 111 1, l ll l !l l ll l ll l lt l ll l !l l n l l1 1 11 1Hl ll l llf l llll lhl,,

VIKEBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I TREIA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea intala cea dtre Tesalonlchenl a Sfantului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 2, Stih 14.
ratilor, voi urmatori ati fost bisericilor lui Dum-
nezeu, cari sunt in Iudeea, intru Hristos Iisus,
ca ati patimit ~i voi acelea~i dela cei de un
neam cu voi, ca ~i aceia dela ludei. Cari au
omorit ~i pre Domnul Iisus ~i pre proorocii
lor ~i pre noi ne-a gonit ~i lui Dumnezeu nu
sunt placuti ~i tuturor oamenilor stau impotriva.
Cari ne opresc pre noi sa nu vorbim neamurilor ca
sa se ·mantueasca, ca sa-~i plineasca pacatele sale
pururea; ci a sosit asupra lor mania pana in sfar~it.
Iar noi, fratilor, ramanand sarmani de catre voi la
vreme de un ceas, cu fata nu cu inima, mai mult
ne-am sarguit a vedea fata voastra cu mare dorinta.
Pentru aceea am vrut sa venim la voi, eu adica
Pavel, odata iji de doua ori ~i ne-a facut smintea]a
satana. Caci, care este nadejdea noastra sau bucuria
sau cununa laudei? Au nu ~i voi, inaintea Domnului
nostru Iisus Hristos, intru a lui venire? Ca voi sunteti
slava noastra ~i bucuria.
APOS1'0LUL
..ll 1111!1 1!li11 1!111l l! l 111 111 HI Ul 11 1Ul l lll! l !! l !l l 11 l ll l ,l l 1ll ll l l! l tl l llll ll ll l ll l ll l ll l ll l t1 l ll l !l l llll l ll l ll l ll l ll l Ul ll l ll l ll 1111 111 11 111 1111 1ll ll l ll l l! I III Ul ll l ll l !l l l! I Ul l! l \l l lt1Ul ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l Ul 1l l !IIUl ll l '.! l l l !l l ll l ll l !! l ll l l! l 1\l ,l l ll l ll l ll l llllll

" ~ v
SADIBATA
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I TREIA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Corinteni a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 8, Stih 1.
ratilor, aratam voua de Darul lui Dumnezeu
eel dat intru bisericile Machedoniei, ca intru
multa ispita de necaz a sporit prisosinta bu-
curii lor ~i saracia lor cea adanca spre bo-
gatia bunatatii lor. Caci dupa putere, marturi-
sesc ~i preste putere voio~i au f ost, cu multa .
rugaminte rugandu-ne pre noi, ca sa luam darul ~i im-
parta~irea slujbei celei catre sfinti. ~i nu precum
aveam nadejde, ci singuri pre sine s'au dat intaiu
Domnului ~i noua prin voia lui Dumnezeu.

I
I
~O . APO~OWL
l !l l l! l ll l ll l ll l !l l l! l ll l l l l1 1 111 'fll ' l tl ll l ' l ' l " l " l ll l '' l 'l l ll l 11111111!11 11 l ll l !l l ll l lt l ll l ll l !l l ll l ll l ll l l! l ll l ll l ll l ll l ll l l! l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l \l l ll l l! l ll l lll l l! l ll l ll l ll l ll l 111 11 1 11 1 11 1Hl tl l ll l l\ l l! l 11 111 111 1111 11 l ll l l l 11 l lt l ll l tl l 11 1 11 1 111 11 1 11 111 1!1 I Hl ll l r

DU.IRECJA
A DOUAZECI ~I TREIA DUP A POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Voscreasna 1·a, Prochimen, glasul al 6·lea :
Mantue~te, Doamne, poporul Tau ~i binecuvinteaza mo~tenirea Ta.
Stih: Catre Tine, Doamne, voiu striga: Dumnezeul rrieu, nu tacea
de mine.
Din cartea cea titre Efesenl a Sfintului J\postol Pavel cetire,
Cap. 2, Stih 4.
ratilor, Dumnezeu bogat fiind intru m'ila pentru
cea multa a Sa dragoste cu care ne-a iubit
pre noi ~i fiind noi morti cu pacatele, impreuna
ne-a inviat cu Hristos, in dar sunteti mantuiti;
~i impreuna cu · Dansul ne-a sculat ~i ne-a
pus a ~edea intru cele cere~ti, intru Hristos
Iisus, ca sa arate in veacurile cele viitoare bogatia
cea mare a Darului Sau, 1ntru bunatate spre noi intru
Hristos Iisus. Ca, cu Darul sunteti mantuiti prin credinta
~i aceasta nu dela voi; al lui Dumnezeu este Darul;
nu din fapte, ca sa nu se laude cineva. Ca a Lui fap-
tura suntem, ziditi intru Hristos Iisus spre fapte bune,
care · tnai 'nainte le-a gatit Dumnezeu, ca sa umblam
intru ele.
Aliluia, glasul al 6-lea: Celce locue~te intru ajutorul celui de sus.
Slih: Zice·va Domnului: · Sprijinitorul meu e~ti ~i scaparea mea.

--~
' APOSTOLUL
1 1; 1•11 u 1 ,i1 11 1 .; 1111 :. 1 1111 1 11 1111 ·i1 1 1Ht ' l :11 1 1 11 11111;1 n 1 11 , 1 :1 1 :, 111 11.1 ,11H1 11 1111., 111111 1r. 11 11 111 u 1 11 1 11 1 111 11 1111 111 n 1 11 1u 1u 1 n 111 1u 1 n 1 111 11 1n 1111 11 1u 111 1 1 11 ,• 1,. 1 111 , 1 , 1 , 111 ,111 , , ., , , ,
11 1111 111 111 11 1 1 1 1 1111 11 111 11111 11111 111111

LVKI
1N SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH~
Din cartea intaia cea dtre Tesalonicheni a Sfantulul l\poatol Pavel cetlre.
Cap. 2, Stih 20 . .
~~~~ ratilor, voi sunteti slava noastra ~i bucuria.
Drept aceea mai mult neputand rabda, bine
am voit a ramanea in Atena singuri. ~i am
trimis pre Timotei fratele nostru ~i slujitorul
Jui Dumnezeu ~i ajutatorul nostru intru Evan-
ghelia lui Hristos, ca sa va intareasca · pre
voi ~i sa va mangaie intru credinta voastra, ca nici
unul sa nu se clateasca intru scarbele acestea; ca
singuri ~titi, ca spre aceasta suntem pu~i. Caci, cand
am fost la voi, am zis voua rnai 'nainte ca vom avea
scarbe, precum a ~i fost ~i voi ~titi. Drept aceea ~i
eu, nerabdand mai mult, am tri.mis ca sa cunosc cre-
dinta ·.vo.astra, ca nu cumva sa va fi ispitit pre voi
celce ispite~te ~i sa fie in zadar ostenea]a noastra.
Iar acum viind Timotei, dela voi la noi ~i binevestind
noua credinta ~i drag.os~ea voastra ~i cumca aveti
pomenire buna de noi pururea, dorind a ne vedea pre
noi, precum ~i noi pre voi. Pentru aceasta ne-am man-
gaiat, fratilor, de voi, intru tot necazul ~i nevoia
noastra, pentru credinta voastra, ca acu1n noi vii sun-
tem, daca stati voi intru Domnul.
BARTi
iN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea . intila cea dtre Tesalonlcheni a Sfantulul l\postol Pavel cetfre•
.Cap. '.S , Stih 8.
"~~ . .-·ratilor, daca stati voi intru Domnul, ce multu-
mita vom putea da lui Du mnezeu pentru voi,
pentru toata bucuria cu care ne bucuram
pentru voi inaintea Dumnezeului nostru? Noap-
"tea ~i ziua preste masura rugandu-ne ca sa
· ·vedem fata voastra· ~i sa plinim lipsele cre-
dintei voastre. lar insu~ Dumnezeu ~i Tatal nostru
~i D0n1nul nostru Iisus Hristos sa indrepteze calea
noastra catre voi ~i pre voi Domnul sa va immulteasca
~i sa va prisoseasc~ cu dragostea unuia spre altul
~i spre toti, precum ~i noi spre voi; ca sa intareasca
· inimile voastre fara prihana intru sfintenie, inaintea
lui Dumnezeu ~i Tatal nostru, intru venirea Domnului
nostru Iisus Hristos cu toti sfintii Lui.
1
. APOSTOLUL 233
1Jl l ll l ll l lil !l1 Ul 1111l li l ll l l! l ll l l l ll l •l l •l l il l ll l ll l ,!l ll l l l il l ll l ll l ll'l ll l ll l ll l l l l ll l ll l ll l l l l 111 111111 11 111 1111Hl ll l l ll ll l ll l 111 Uf ll l ll l 11 1Ul ll l ll l tl l Ul ll l ll l llll ll HI III II I III III II I IIII II Ul ll l ll l !ll ll l ll l UI II I Ul lll ll l rl l ll l ll l ll l !lll ll l ll l! l ll l ll l 1l l ll l !II II I III Hll!III

BIEBCURI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea cltre Tesalonlchenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih 1.
~~
ratilor, va poftim ~i va rugam intru Domnul
Iisus, precum ati luat dela noi, in ce ,chip se
cade voua a umbla ~i a placea lui Dumnezeu,
a~a sa ~i umblati, ca sa va sporeasca mai
m ult; ca ~titi ce porunci am dat voua prin
l)omnul Iisus. Ca aceasta este voia lui Dum-
nezeu, sfintirea voastra, ca sa va feriti de toata curvia.
Sa ~tie fiecare din voi a'~i stapani vasul sau intru
sfintenie ~i cinste; nu intru patima poftei, ca ~i paganii
cari nu cunosc pre Dumnezeu; a nu trece ~i a se
lacomi in lucru asupra fratelui sau, de vreme ce
rasplatitor este Domnul pentru toate acestea, precum
~i mai 'nainte am zis voua ~i am marturisit; ca nu
ne-a chemat pre noi Dumnezeu spre necura tie, ci
spre sfintenie. Drept aceea celce defaimeaza, nu de-
faimeaza pre om, ci pre Dumnezeu, care a dat Duhul
Sau eel Sfant intru noi. Jar pentru iubirea de frati nu
trebue~te a scrie voua, ca singuri voi sunteti invatati
dela Dumnezeu, ca sa iubiti unul pre altul, pen truca
o ~i faceti aceea spre toti fratii, cari sunt in toata
Machedonia. ~i va rugam pre voi fratilor, sa adaugati
mai mult ~i cu dragoste sa va nevoiti, ca sa fiti cu
lini~te ~i sa faceti ale voastre ~i sa lucrati cu mainile ·.
voastre, precum am poruncit voua, ca sa umblati cu
bun chip catre cei de afara ~i de ni~ic sa n'aveti
trebuinta.
-~-
JO
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA
POGORiREA SFANTULI DUH.
Din cartea intila cea dtre Tesalonlcheni a Sfantului l\postol Pavel cetlre,
Cap. 4, Stih 18,
, ~~ ratilor, mangaiati-va unii pre alti! cu c~vintele
111 acestea. Iar de ani ~i de vrem1, fratilor, nu
aveti trebuinta sa scriem voua, ca in~iva
adevarat ~titi, ca ziua Domnului ca u11 fur
noaptea, a~a va veni. Caci, cand vor zice:
Pace ~i lini~te, atunci fara de veste va veni
P:este da~~ii peirea, ca ~i dur~rea ~eleeace are i~
pantece ~1 nu vor scapa. Iar vo1, fratilor, nu suntet1
inJru i~tun~rl:?, ca sa va apuce ~iu~ a?.ee~ ca. u~ fur.
Ca tot1 vo1, fn ai luminii suntet1 ~1 fn ar zile1; nu
sunteti cti noptii, nici ai intunerecului. Drept aceea sa
nu dormim ca ~i ceilalti ci sa priveghem ~i sa fim
trez}, ca ceice dorm, no~ptea d?rll?; ~i .cl:~ce se im- V

bata, noaptea se imbata; iar no1 a1 zile1 fund, sa ne


.trezvim, imbracandu-ne in zaua credintei ~i a dragostei
~i !n coiful nadej dii de mantuire. Ca nu ne-a pus pre
no_1 Dumnezeu spre manie, ci spre dobandirea mantuirii
prin Domnul nostru Iisus Hristos, Carele a murit
pentr~ ..noi, ca, ori de vom priveghia, ori de vom
oorm1, 1mpreuna cu El sa vietuim.
-~
APOSTOL UL 235
I 1', l ll l li l ll I I l ,l l . l .l l :!lll l l, l lo l !l 1 l ,. I 1, 1 ,1 I I l , l , l ll l l ll l ,l l ll l ll l ll l ll l ll f U,1 1!1 11L l ll l!U Ul ll1Jl l ll l ll l .11 11 1!11111 11 1u l l l u l ,l .ll 1 ·• 111 1 .1 1 1 ·1 I I UI II I II I II I II I LI I UI Ul ! I I 1 , 111 1 1, 1 I I 1 ,11.1 111 1 ' 1' 11 1 11 111 11!1 1 1. I

IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA I


POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea intaia cea dtre T esalonicheni a Sfantulul l\postol Pavel cetire.
Cap. 5, Stih 9.
'tF.n~~ ratilor, nu ne-a pus pre noi Dui:nnezeu spre
manie, ci spre dobandirea mantuirii prin Dom-
nul nostru Iisus Hristos, Care a murit pentru
noi, ca ori de vom priveghea, ori de vom dornii,
impreuna cu El sa vietuim. Pentru aceea
mangaiati unul pre ·altul ~i ziditi unul pre altul,
precum ~i facetL ~i va rugam pre voi, fratilor, sa
cunoa~teti pre ceice se ostenesc intre voi ~i pre mai
marii vo~tri intru Domnul ~i pre ceice va invata ~i
sa-i aveti pre dan~ii de prisosit intru dragoste pentru
lucrul lor. Pace sa aveti intru voi. Credincios este
celce v'a chemat pre voi, care va ~i face. Fratilor,
rugati-va pentru . noi. Spuneti - inchinaciune fratilor
tuturor, cu sarutare sfanta. Juru-va pre voi intru Dom. .
nu], .ca sa se ceteasca epistolia aceasta tuturor sfintilor
frati. Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu . voi,
Amin.
. .IIIHltlllllllltll tl l ll l l/l Ul ll l1Tl ll lnl ll l lt l lll lll ll l tl l tl l Ul :t1 :11u 1 111n1 :11 111 111u 1 :11111 111 ;11 n1111111 111 u1 111111111111111n1n• u l !l l ! 1 ,t l l l Ll l l 1 1l , l l l ,l l ,1 , l l i l l l ! l ll l ;l l l! l l! l .l l .l l ll l ll l ll l ll l ll l l! l ll t ll l ll l Hl ll l !l l ll l ll l Ul ,L I H.i,l l l1 1 !1,i.

A ~ ~

SA.BBAT.&
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I PATRA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH. -
Din cartea a doua cea dtr~ Corinteni a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 11, Stih 1.
~ ~wratilor, o! De m'ati fi suferit putin pentru ne-
inteleptia mea, ci tot sa ma suf eriti. Ca va
ravnesc pre voi cu ravna a lui Dumnezeu, ca
v'am logodit unui barbat, fecioara curata sa
va pun inaintea lui Hristos. Ci ma tern ca nu
cumva precum ~arpele a amagit pre Eva cu
vicle~ugul sau, a~a sa se strice ~i intelegerile voastre
dela adeverinta cea intru Hristos. Ca de ar propo-
vedui celce vine pre alt Iisus, pre care n'an:i propo-
veduit, sau de ati luat alt Duh, care n'ati luat, sau w

alta Evanghelie, care n'ati primit, bine 1-ati suferi. Ca


socotesc cum ca intru nimic nu sunt mai jos de cat
Apostolii cei mai mari. Iar de sunt ~i prost cu cu,.,
vantul, dar nu cu ~tiinta, ci pretutindeni am fost ara-
tati intru toate la voi.
\,J

DUMIKEOA
A DOUAZECI SI P ATRA DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH. .
Voscreasna 2·a, Prochimen, glasul al 7·lea:
Domnul tarie poporului Sau va da__, Domnul va binecuvAnta pre po·
porvl Sau cu pace.
Stih: Aduceti Domnului fiii lui Dumnezeu, aduceti Domnului- pre fiii
berbecilor.
Din cartea cea cltre Efesenl a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih 141)
'iltif.. t~~!' ratilor, Hristos este pacea noastra, care a fa-
cut amandoua una ~i peretele eel din mijloc
al zidului a sfarimat, vrajba in trupul sau; le-
gea poruncilor cu dogmele stricand, ca pre
amandoi sa-i zideasca intru sine intr'un om
nou, facand pace. ~i pre amandoi sa-i impace
intr'un trup cu Dumnezeu prin Cruce, omorind vrajba
intru dansa. Si viind a binevestit pace youa celor
de departe ~i celor de aproape, ca printr'lnsul avem
amandoi apropierea intr'un .Duh catre Tatal. Pentru ,
aceea dar de acum nu mai sunteti straini ~i nemer-
nici, ci impreuna cetateni cu Sfintii ~i de aproape ai
lui Du1nnezeu, ziditi fiind -pre temel,ia Apostolilor ~i
a proorocilor, fiind piatra cea din ~apµl unghiului sin-
gur Iisus Hristos, intru Care toata z1direa alcatuindu-se
cre~te intru loca~ . sfant _intru ·o omnul, intru care ~i
voi impreuna va ziditi . spre loca~ al lui Dumnezeu
intru Duhul.
Aliluia, glasul al 7·1ea: Bine este a ne marturisi Domnului ~i a cant~
numelui Tau Inalte.
Stih:: A vesti de dimineata mila Ta ~i adevarul Tau toata noaptea.
2~8 . o ,, , , , ,, 11 1 !1 ' 1111 ll l !l ll l !ll ll l l!l ll l !ll l1 1 1L I Ul !ll ll l l1 1 11111 11!1 1Ul l! l ll l l1 1 1!1 1l l 111,l l tl l ll l ll l il l ll l ll l ll l l! l l\ l ll l l! l l! l ,! l l: l ll l l l :, l ,1 1ll l il l l,ll:l , l l ' l li l lt l ,!1 11 . ll ll ll l tl ll l ll l ll l ll l ll
L'l i. a 11 ,1n 11,111, 1 ,11.11 , 1 .,1 111,1 ,.1 ,, 11. 1 11 1.1 111 u1 , 1 11 111 111 1 , ...

LU I
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I CINCI DUPA
POGOHIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea dtre Tesalonicheni a Sfintului J\postol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 1.
avel ~i Siluan ~i Timotei, Bisericii Tesalo-
nichenilor, intru Dumnezeu Tatal nostru ~i
Domnul Iisus Hristos, Dar voua ~i pace dela
Dumnezeu Tatal nostru ~i Domnul Iisus Hris-
tos . . Datori suntem a multumi lui Dumnezeu
pururea-pentru voi, fratilor, precum se cuvine,
caci mult cre~te credinta voastra ~i se immulte~te
dragostea fiecaruia din voi spre altul; a tat cat ~i noi
singuri ne laudam de voi intru bisericile lui Dumne-
zeu, · pentru rabdarea voastra ~i credinta, intru toate
goanele voastre ~i necazurile cari suf eriti spre ara-
tarea dreptei judecati .a lui Dumnezeu, · ca sa va in-
vredniciti Imparatiei lui Dumnezeu, pentru care ~i pati-
miti, de vreme ce cu dreptate este la Dumnezeu a
rasplati cu necaz, celorce va necajesc pre voi ~i voua
celor necajiti odihna cu noi, intru aratarea Domnului
Iisus din cer cu ingerii puterii Sale, cu vapaie de foe
dand .izbanda celorce nu cunosc pre Dumnezeu ~i celor-
ce nu asculta Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos,
cari vor lua munca, peirea cea ve~nica dela fata Dom--
nului ~i de la slava tariei Lui, cand va veni sa se
preaslaveasca intru Sfintii Sai ~i sa Se faca minunat
intru toti credincio~ii, ca s'a crezut marturia .noastra
intru voi, in ziua aceea.
-~l*--
1 11 1111 111 11 111 1111 111 n 1 11 1 11 1111 111 u 1 11 111 1111 11 1 11 1111 •• 1111 n 1 11 1 11 1t, 1111111 111 11 1 11 111 111 1111 111 111 u 1 11 11 1,1 1111 11 1111 n 111 111 1u 111 111 1 u 1 11 111 1111 n 111 1u 1 u 1 11 1111 11 1 11 1 111 11 11 1111 111 11 111 1111 111 11 1 1111 11, , n
1 111 11 111 1111 1111 1111 111 1 1 11 1 11111 11 111 11 11 1111 111 1111 11 1 111 11

m.&.BTI
I
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 CINCI DUPA [.
POGORlREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea eatre Tesalonicheni a Sfantului Apostol Pavel cetire.
Cap. 1, Stih 1o.
~~~~ ratilor, s'a crezut marturia noastra intru voi,
in ziua aceea, pentru care ne ~i rugam pururea
pentru voi, ca Dumnezeul nostru sa va i:n-
vredniceasca pre voi chemarii, ~i sa plineasca
toata bunavointa bunatatii ~i lucrul credintei,
intru putere, ca sa se preaslaveasca nun1ele
Domnului nostru Iisus Hristos intru voi ~i voi intru
El, dupa Darul Dumnezeului nostru ~i Domnului Iisus
Hristos. $i va rugam pre voi, fratilor, pentru venirea
Domnului nostru Iisus Hristos ~i pentru a noastra
adunare la Dansul, ca nu d egrab sa va clatiti voi din
minte, nici sa va spaimantati, nici prin duh~ .nici prin
cuvant, nici .prin epistolie, ca ~i cum ar fi trimisa
dela noi, cum ca ar fi sosit ziua lui Hristos.
...
240 . APOSTOLUL
t ll f ll l l! l ll l !,I UI Ul ,! l l l !l l ll , I I 1, 1111 , 1 1, 11 1 1 1 I I I I 11 1, 1 ,t , t I I I I I 1 . , . t • •• l ll !l tl ,! l !ll ll t n l ll l ll l tl l tl l ll l ll l l! l ll l !lll:1 n 1 11 1u 1 11 1u 1 111.111. 111 1.11 u 1 111 11 1111 1 1a 1 11 111 n 1 ·11 .. 111 1u 1 111 11 11 ,11 .i1 ,11 ;i1 u 111 1:,1 11 u 1111. 111

BIEBCUBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I CINCI DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea citre Tesalonichenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 2, Stih 1.

ratilor, va rugam pre voi pentru venirea Dom-


nului nostru Iisus Hristos ~i pentru a noastra ·
adunare la Dansul, ca nu de grab sa va clatiti voi
din minte, nici sa va spaimantati, nici prin duh,
nici prin cuvant, nici prin epistolie, ca ~i cum
ar fi trimisa dela noi, cum ca ar fi sosit ziua
lui Hristos. Sa nu va amageasca cineva nici intr'un chip,
pentruca de nu va veni mai intaiu departarea ~i se
va arata omul pacatului, fiul peirei, protivnicul ~i care
se va inalta mai presus de tot Celce se zice Dum-
nezeu, sau inchinaciune, a~a cat sa ~ada el in Bi-
serica lui Dumnezeu ca un Dumnezeu, aratandu-se
pre sine cum ca ar fi el Dumnezeu. Au nu va adu-
ceti aminte ca inca fiind la voi acestea am zis voua?
~i acum ~titi ce-1 opre~te ca sa se arate el la vre-
. mea sa. Ca iata taina faradelegii se lucreaza, numai
celce opre~te acum, pana se va lua din mijloc. ~i atunci
se va arata acel faradelege, pre care Domnul il va omori
cu Duhul gurii Sale ~i-1 va pierde cu aratarea venirii
Sale, a caruia venire este dupa lucrarea satanei intru
toata puterea ~i in sem'ne ~i in minuni mincinoase ~i
intru amagirea nedreptatii intru cei pieritori, pentruca
ei n'au primit dragostea adevarului ca sa se man-
tuiasca, ~i pentru aceea va trimite lor Dumnezeu lu-
APOSTOLUL
ll l llol 1llll l !i l ll l l! l ltl Hl l1 l 11 l ll l ll l ll l ll l l1 l l l ll l ll l l l ll l ll l ll l ll l ll l t1 l l ll ll l ll l l1 I Jl l !l l ll l lt l ll l ll l ll l llll ll ll l l\ l ll l tl l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !l l ll l l1 l ll l ll l ll l l l 1' 1111 1tl UI Hl !II III Ul l!I I III Ul l! l ll l ll l !l l ll l ll l ll1 111 1!11 ! 1 l lll l l l !l t !,lll ll!llll l' I Jl l !11Jl l UI UI Hl !II

crarea in~elaciunii, ca sa creada ei minciunii, ca sa s~ .


judece toti, cari n'au· crezu t adevarului, ci bine a voit
intru nedreptate.

JOI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I CINCI DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea citre Tesalonlchenl a Sfintulul llpostol Pavel cetire.
Cap. 2, Stih 1:S.
~~--
. ...,=~,;N
. ratilor,
noi datori suntem a multumi pururea
lui Dumnezeu pentru voi, fratilor, iubiti de
Domnul, ca v'a ales Dumnezeu din inceput
spre mantuire, intru sfintirea Duhului ~i intru
credinta adevarului; la care v'a chemat prin
Evanghelia noastra, spre ca~tigarea slavei Dom-
nului nostru lisus Hristos. Pentru aceea, fratilor, stati
~i tineti predaniile cari v'ati invatat, ori prin cuvant,
ori prin epistolia noastra. Iar insu~i Domnul nostru
Iisus Hristos ~i Dumnezeu ~i Tatal nostru, Carele ne- a
iubit pre noi ~i ne~a dat mangaiere ve~nica ~i nadejde
buna prin dar, sa mangaie inimile voastre ~i sa va
intareasca intru tot cuvantul ~i lucrul bun. De aceea
fratilor, rugati-va pentru noi, ca, cuvantul Domnului
sa curga ~i sa se slaveasca, ca ~i intre voi ~i ca sa
ne izbavim de oamenii cei rai ~i vicleni; ca nu este
a tuturor credinta. Iar credincios este Domnul, Carele
va intari pre voi ~i va va pazi de eel rau. ~i avem
nadejde intru Do1nnul de voi, ca celece poruncim voua
~i faceti ~i le veti face. Ci Domnul sa indrepteze ini-
mile voastre spre dragostea lui Dumnezeu ~i rabda-
rea lui Hristos.
ll l ll l ll l tl l !l l ll l ll l ll l ll l ll l l l l\ 1 ' 11, l !. 11' 1.' l ll l' l i l '. ll !' l l)l l: l l l !l l ll f l! l ll l \1 111 1111 111 1 11: l l! l ll l l l l l I I I I l ll ll l ll l! l ll l ll l t l ll l ll l l!l ll l " I Ul ' l ,11 ' 11 1 . l l l, l l l l l ! ll , l l l t t. l l Ul ' l l l l ll ' l l l 'l l ! l ' l ' ll ' l !' l l' i !l 1' 11 i l' l l111 1 11 ,i l 'l i

IKE Bl
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI CINCI DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea citre Tesalo nicheni a Sfantului l\postol PaHI cetire.
Cap. 3, Stih 6.
ratilor, poruncim voua, intru numele Domnu-
lui nostru Iisus Hristos, sa va feriti de tot
fratele ce umbla fara de randueala ~i nu dupa
invatatura care a luat dela noi. Ca in~iva ~titi
cum vi se cade sa urmati noua, ca noi n'am
umblat fara de randueala intre voi, nici am
mancat dela cineva paine in dar, ci intru osteneala
~i nevointa, noaptea ~i ziua lucrand, ca sa nu ingreuem
pre cineva din voi; nu ca ~i cum n'am fi avut putere,
ci ca pre noi sa ne dam . pilda voua ca sa urmati
noua. Ca ~i canrl eram la voi, aceasta porunceam
vona, ca daca nu voe~te cineva sa lucreze, nici sa
manance. Ca auzim, ca oarecari umbla la voi, fara
de randueala, nimic lucrand, ci iscodind. Si unora ca
acestora poruncim ~i-i rugam intru Dornnul nostru
Iisus Hristos, ca, cu lini~te lucrand sa-~i manance pai-
nea lor. Si voi fratilor, nu slabiti a face bine. Iar de
nu asculta cineva de cuvantul nostru, pre acela prin
epistolie sa-1 insemnati ~i sa nu va insotiti cu el, ca
sa se ru~ineze. Si sa nu-I socotiti ca pre un vrajma~,
ci sa-1 invatati ca pre un frate. Iar insu~i Domnul pa ..
cii sa dea voua pace pururea in tot chipul. Domnul fie
cu voi cu toti. Inchinaciunea cu n1ana mea a lui Pavel,
care este semn in toata epistolia; a~a scriu. Darul
Domnului nostru Iisus Hristos cu voi cu toti. Amin.
~~
APOSTOLUL 243
l 11 i111 1 11 i111 i 11 i111 11 1 11 111in•u1 111 11i11i11 1 11 i11 1i111 111 111 11 i 11i11111i11111 1 u i 11 111 1111111111 111 111 11 1 11 1 11 1111111 111 11 1 11 1111111111 11 111 1u . ,,1 11 1,. , 111.,1111 111 111 :1 :, 1, 1 11 1111 : 11 1111 :I Hl :J l l:lu a uli; tiil u.l!ll ll l Hl ll l ll l n l u t :! l ll llll " ' " ' ,, , ,, ,.
111111 11 1 11 1 11 1111 1 1 11 1111

A ~ ,_..,

SADIB.&TA
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I CINCI DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cutea cea catre 6alateni a Stantului J\postol Pavel cetlre.
Cc1.p. 1, Stih 3.
ratilor, Dar voua ~i pace dela Dumnezeu
Tatal ~i d~la Domnul nostru Iisus Hristos, Care
S'a dat pre Sine pentru pacatele noastre, ca sa
ne scoata pre noi dintru acest veac ra u
<, de acum, dupa voia lui Dumnezeu ~i Taialui
nostru; Caruia este slava in vecii vecilo r,
Amin. Ma mir ca a~a de curand va mutati dela .Celce
v'a chemat pre voi prin Darul lui Hristos, la alta
Evanghelie, care nu este alta, fara numai sunt oarecari,
ce va turbura pre ·voi ~i voesc sa stramute Evan-
ghelia lui Hristos. Ci macar ~i noi, sau inger ~-din
cer de va va binevesti voua afara de ceeace am
binevestit voua, anatema sa fie! Precum am zis mai
'nainte ~i acum iara~ zic: Oricirie de va va binevesti
voua afara de ceeace ati luat, anaten1a sa fie! Ca
acum pre oameni aduc la adevar, sau pre Dun1nezeu?
Sau caut sa plac oamenilor? Ca de a~ placea inca
oamenilor, n'a~ fi sluga 1ui Hristos.
244 APOSTOLUL
111n11•· " • Ul !ll 1Jl llll,III I Ul l! l l! l tl l !ll t: l l! l ll l ll l l! l l! l ll l ll l \l l ll l ,!l ll l tl l tl l ll l l1 l ll l ll l ll l ll l ll l ll l !I II II III UI Ul ll l .ll l 1I I Ul ll l ll l l ll l ll l ll l ll l ll l 1I I Ul ll l ll l ll l \l l ll l 1II Ul ll l !l t 11 1111111 n1 n1 111 111 n1 11 1111 111411 111 u1 11 1111 n1 111 111n1 111 n111 1!'l ll l ll l lt l ll l ll l lllllf lJ

\,,J

, DVBIITECA
. CINCI DUPA POGORiREA
A DOUAZECl SI
SFANTULUI DUH.
Voscreasna 3·a, Prochimen, glasul al 8·lea :
Rugati·va ~i rasplatiti Domnului Dumnezeului nostru.
Stlh: Cunoscut este in ludeea Dumnezeu, intru ·lsrail mare este
numele Lui.
Din c rtea cea cltre Efeseni a Sfantului l\postol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih 1.
ratilor, va rog eu legatul intru Domnul, cu
vrednicie sa umblati dupa chemarea cu care
sunteti chemati, cu toata smerenia ~i blan-
detele, cu indelunga rabdare, ingaduind unul
altuia cu dragoste, nevoindu-va a pazi uni-
rea Duhului intru legatura pacii. Un trup
~i un Duh, precum ~i chemati sunteti intru o nadejde
a chemarii voastre~ Un Domn, o credinta, un botez,
·un Dumnezeu ~i Tatal tuturor, Carele este preste
toate ~i prin toate ~i intru noi . toti. lar fiecaruia din
noi s'a dat Darul dupa masura Darului lui Hristos.
Alilula, glasul al S~lea: Veniti sane bucuram de Domnul, sa cantam
lui Dumnezeu Mantuitorului nostru.
Stih: Sii intimpinam fata Lui intru marturisire ~i in Psalmi sa stri·
gam Lui,
1
APOSTOL UL 2i5
e1111111!111111111 t 1 111111 111111111111 1111:11 ui 11 1u1 n1111 u1111111111:1111 1111111 n111 11• 1i11111111111111 n1•11 n1.u 1111n1 u111111 111 1u111 111111111 111 1111, 1111 1 p 1111 i' l l1 I J' llll l' I Ul 'l l ti t uc ui ut ut ul ll l :ll ll l i! l !:I Hl !ll ll l l1 I II I HI II I Hl !I I II I Ul l! l l! l 11 1Hl ll l ll l n1u111

LUK
IN SAPTAMANA A DOlJAZECI $1 $ASEA DUPA
POGORlREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntAla cea citre Tlmotei a Sfantulul Apoatol Pavel cetlr•.
Cap. 1, Stih 1.
avel Apostol al lui Iisus Hristos, dupa porunca
lui Dumnezeu Mantuitorului nostru ~i a Dom-
nului Iisus Hristos, nadejdei noastre; lui Ti-
moteiu adevaratului fiu intru credinta: Dar,
mila, pace dela Dumnezcu Tata.I nostru ~i dela
Hristos Iisus Domnul . nostru. Precum te-am
rugat ca sa ramai in Efes, cand mergeam in Mache-
donia, ca sa porunce~ti unora sa nu invete intr'alt
chip, nici sa ia aminte la basme f}i la numere de nea-
muri fara sfar~it, care fac 1nai mult prigoniri decat
iconon1ia lui Dumnezeu cea. intru credinta; iar sfar-
~itul poruncii · esh={ dragostea din inima curata ~i din
~thnta buna ~i din credinta nefatarni ca, dela care unii.
ratacind s'au intors la cuvinte de~arte, vrand a fi in-
vatatori de lege, neintelegand nici celece graesc, nici .
pentru celece se intaresc. ·
246 AP0ST0LUL
IUIUlllllllllll!lllllllflll:I Hl !lllllltt11t:1ini 111 n111 l !li ll l ll i ll l11i !II III Ul ll l ll l !li llll!l ll l /1 111111':J11 11 11:l ll l llllil 111 11 11 1111111 Ul l!I JI I Ul ll l ll l ll l 1! 1111 f!l ll l 11 1 11 i ll l !ll 111 nl l !l ll l ll l111 11 1ll l Ul 111111 1!11!l ll l ll l ll l lf l ll i ll l ll l l! l ll l ll l i ll ll l ll l Jll ll l !ll ll l ll l ll l ll l

mABTI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I SASEA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea intaia cea catre Timofei a Sfantului J\postol Pavel cetire,
. Cap. 1, Stih 8.
iule Timotei, ~tim ca legea este buna, de o
Ll-1>,....___,.,.:= i -

'tine cineva dupa lege, ~tiind aceastq, · cir nu


este pusa lege dreptului, ci celor faradelege
~i nesupu~i, necredincio~ilor ~i pacato~ilor, ne-
dreptilor ~i spurcatilor, ucigatorilor de tata ~i
u cigatorilor de muma, ucigatorilor de oameni,
curvarilor, sodomnenilor, talharilor, n1incino~ilor, celorce
se jura stramb ~i orice alt se impotrive~te invata-
turii cei sanatoase, dupa Evanghelia slavei a ferici-
tului Dumnezeu, care mi s'a incredintat mie. ~i mul-
tumesc Celuice m'a intarit pre mine, lui Hristos Iisus
D0n1nului nostru, ca credincios m'a socotit, puindu-ma
intru slujba, pre mine celce eram mai 'nainte hulitor i'

~i gonitor ~i ocaritor; ci am fost miluit, ca ne~tiind


am facut intru necredin ta eyi prea s'a immultit Darul
Domnului nostru, cu credinta ~i · dragostea cea intru
Hristos lisus.
APOSTOL UL
1, 1 11;11:· 1n1111 ir 1 l !!t 1 .1111:1 111111•1n 1 ·1111t·1 1111r1 n11r--. ·11•1 r ·; 1n1P1;:1·1 , Ht Hl ll l t, 11 1•1111 1n1 u1111 n111 1111111•1111 1111 n111 1111111·1 e11 1 •1111 ·11: 1 1 111 , 11 111 1 , - ..,. , , , , ,, , , ,• t rT ll " t 1111 1•1111111,1
1111 11 11 11 11 1 1 1 11 11 1

BIEBCURI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I ~ASEA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tnt81a cea dtre Timotei a Sfantului l\postol Pavel cetlre,

Cap. 1, Stih 18- 20. Cap." 2, Stih 8-15.

iule Timotei, aceasta porunca iti incredintez


~(J(;;lfJ!

tie, ca dupa proorociile ce s'au facut despre


tine mai 'nainte, ca. sa te ·o~te~ti intr'insele
cu buna lupta, avand credinta ~i buna~tiinta,
cari unii lepadandu-o, din credinta au cazut;
dintre cari este Imeneu ~i Alexandru, pre cari
i~am dat satanei ca sa se pedepseasca sa nu mai hu-
leasca.' Voesc dar, ca sa se roage barbatii in tot locul,
ridicandu'~i mainile curate fara de manie ~i fara de .
indoire. A semenea ~i femeile intru podoaba de cinste,
cu sfiala ~i cu intreaga intelpciune sa se impodobeasca .
pre sine; nu ·cu impletiturile parului, sau cu aur, sau ·
cu margaritare, sau cu haine scumpe; ci precum se
cuvine femeilor, celorce se fagaduesc temerii de
Dumnezeu, cu fapte bune. Femeia intru Iini~te sa .se
invete cu toata ascultarea. Iar femeiei sa invete nu
dau voie, nici a'~i stapani barbatul, ci sa fie intru li-
ni~te. Ca Adam s'a zidit intaiu, apoi Eva. ~i Adam
nu s'a amagit, iar femeia amagindu-se a fost intru
calcarea poruncii. Dar se va n1antui prin na~terea de
fii, de vor petrece jntru credinta ~i in dragoste ~i
intru sfintenie cu intreaga intelepciune.
111Ul lll ll l ll l lll ll t lll ltl Ul lll !ll lll lll ill lll !ll lll !l l lll l!l lll lll !l l !!l lll lll lil lll lil '.l l Ul :tf ;:t ,!l , l lll!1 l lll l!l l' l l l !ll l!l lll li l lll ll l Ul!,l ltl ll ,l l l, l ', i ll l , l ,. l l ,.l i l t: 11, l ill !1l !ll lillll .ll l!l lll ! l l ,l1i1 ,I I Hl l,l \i l i1111 l ll l !1l ll l lll lll !1l ltl ll l tlllll Ul l!l lll lll Ul 111

JOI
IN SAPTAMANA A DOlTAZECI SI SASEA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntila cea dtre Tlmotei a Sfantulul ftpostol Pavel cetlre.
Cap. 3, Stih 1.
·~ ~v· iule Timotei, credincios este cuvantul: De
pofte~te cineva episcopie, bun lucru pofte~te.
Insa se cade episcopului sa fie fara de prihana,
al unei fernei barbat, treaz, intreg la minte,
cucernic, iubitor de streini, invatator, nebetiv,
negrabnic a bate, neagonisitor de dobanda
urita; ri, bland, nesfadnic, neiubitor de argint, · casa sa
bine chivernisindu. . ~i, feciori avand ascultatori cu toata
cucernicia. Ca de nu ~tie cineva a'~i chivernisi casa
sa, cum va purta grija de Biserica lui Dumnezeu?
Sa nu fie botezat de curand, ca nu umflandu. . se sa
cada in osanda diavolului. ~i se cade lui ~i marturie
buna sa aiba dela cei din afara, ca sa nu cada in
batjocura ~i in cursa diavolului. Diaconii asemenea
cucernici sa fie, nu indoiti la cuvant, nebautori de vin
mult, neagonisitori de dobanda urita; ci avand taina
credintei intru ~tiinta curata. Si ace~tia sa se ispiteasc.a
intaiu, dupa aceea sa se diaconeasca, fara de priharia
fiind; femeile asemenea cucernice, negraitoare de rau,
nelimbute, treze, credincioase intru toate. Diaconii sa fie
ai unei femei barbati, bine chivernisindu'~i copiii ~i
casele lor. Ca ceice slujesc bine, treapta buna i~i
dobandesc ~i rnulta indraznire intru credinta cea intru
Hristos Iisus.
APOSTOLUL 249
11;1111111u1n111 111111111 111 1n111111 1111u111111 11 11111.1111 1u1111u1n111 1111ri1:11n111 111 1;;1111111.1 111 11111 11u111 111 111 1111u111111 1,111111 111111 111111111111111111, 1. 111111 111111111 111111 1111111111 n, u, 1ia1it nananan, ui nauauan, nananananant 1Jl l! l nan, n, 111 u1111

VIKEBI ·
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I ~ASEA DUPA
POGORiREA SEANTULUJ DUH.
Din cartea tntala cea dtre Tlmotel a Sfantului l\postol Pavel cellre,
Cap. 4, Stih 4.
iule Timotei, toata faptura lui Dumnezeu este
~~~'50
buna ~i nimic nu este de lepadat, care se ia
cu multumire; ca se sfinte~te prin cuvantul
lui Dumnezeu ~i prin rugaciune. Acestea toate
de le vei spune fratilor, vei fi sluga buna lui
Iisus Hristos, hranindu-te cu cuvintele credintei
~i ale bunei invataturi, careia ai urmat. lar de basmele
ceJe necurate ~i babe~ti, te fere~te ~i te obi~nue~te
spre buna-credinta. Ca obi~nuinta cea trupeasca spre
putin este folositoare; iar buna credinta spre toate
este fo]ositoare, avand fagaduinta a vietii cestei de
acum ~i a celei viitoare. ·Paze~te-te pre · tine ~i inva-
tatura ~i ramai intru acestea. Ca .aceasta facand ~i
pre tine te vei mantui ~i pre ceice te vor asculta.
APOSTOLUL
11 1 1111 11 11 1 111 11 1 ;1, u 1 11 1 11 1 n n 1 u 1 , 1 11 1 11 1 11 1 , 1 11 1 111 ,1 1 n 1 11 1 111 u 1 11 1 11 1 11 1 111 111 u 1 111 111 11 1 111 111 11 1 111 11 1 111 111 11 l!11 n 1 11~ 111 111 111 n 1 11 1 u 1 ,1 111 1 11 1.1 11 1 , 1 : 1 ,, 1 , 1 1, , ,: 1 11 1 1,1 " 1 ;: 1 •11 ,,11t1 ,.1 1. 1 .. 1 :. 1 ,1 1.1 1:1 .. 1 ,11:u 111 11111 1111 1:111 1n1 111 111n 111 11111 :111111 1u1 n1

A "wi "wi
SA.BBATA
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ·s1 .
. SASEA DUPA
POGORlREA SFANTULUI DUH.
Din carte a cea cAtre Galateni a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 3, Stih 8.
ratilor, vazand mai 'nainte scriptura, ca din
·~iS.~~
credinta indrepteaza Dumnezeu pre neamuri,
mai 'nainte a binevestit lui Avraam, ca se vor
binecuvanta intru tine toate neamurile. Pentru
ace ea ceice sunt din credinta, se binecuvinteaza
impreuna cu credinciosul Avraam. Caci cati
sunt din faptele legii, subt blestem sunt; ca scris este:
Blestemat este tot celce nu va ramanea intru toate
cele scrise in cartea legii, ca sa -le faca pr.e ele. Iar
cumca nu se indrepteaza nimeni inaintea lui Dqm-
nezeu prin lege, aratat este, ca dreptul din credinta
va fi viu. Iar legea nu este din credinta, ci omul care
va face acestea va fi viu intr'insele.
D BllfEC
A DOUAZECI SI SASEA DUP A POGORiREA
. SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 4·a, Prochimen, glasul 1·iu:
Fie Doamne miJa Ta spre noi, precum am :nadajduit intru Tine.
Stih: Bucurati·va drep1f lor in Domnul, dreptilor se cuvine lauda.
.. Din cartea cea dtre Efeseni a Sfantului l\postol Pavel cetire,
Cap. 5, Stih 8.
~~,~Jti;E ratilor, ca fiii luminii sa umblati, ca roada Du-
hului este intru toata bunatatea ~i dreptatea
~i adevarul, cercand ce este bine placut Dom-
nului. Si nu va amestecati cu faptele cele fara
de roada · ale intunerecului, ci mai vartos le
vaditi. Ca celece se fac intru ascuns de catre
dan~ii, ru~ine este a le ~i grai. ~i .toate vadindu-se, de
lumina se arata, ca tot ce se arata lumina este. Pen-
tru aceea zice: De~teapta-te celace dormi &i te scoala
din morti ~i te va lumina Hristos. Socotiti drept aceea
cum sa umblati cu paza, nu ca ni~te neintelepti, ci ca
cei intelepti, rascumparand vremea, ca zilele rele
sunt. Drept aceasta nu fiti nepriceputi, ci cunoscand
ce este voia lui Dumnezeu. Si nu va imbatati de vin,
intru care este curvia, ci va umpleti de Duhul, vor-
bind intru voi in psalmi ~i in laude ~i in cantari du-
hovnice~ti, laudand ~i cantand intru inimile voastre
Domnului.
Aliluia, glasul 1·iu :Dumnezeule, Celce'mi dai izbandire mie l?i ai su-
pus popoare subt mine.
Stih :Celce slavel?ti mantui_rile imparatului l?i faci mila unsului Tau, lui
David,
LUR ,I
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 $APTEA ourA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea catre Timotei a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 5, Stih 1.
iule Timotei, pre eel batran sa nu'l infru.ntezi,
ci il indeamna ca pre un parinte; pre cei mai
tineri ca pre ni~te frati ; pre cele batrane ca
pre ni~te maice; pre cele tin ere ca pre ni~te
surori, intru toata curatia. Pre vaduve ·le cin-
ste~te, pre celece sunt cu adevarat vaduve.
Iar de are vreo vaduva f eciori sau nepoti, sa se in-
vete intaiu a'~i chivernisi casa sa intru buna credinta
~i sa dea rasplatiri parintilor; ca . aceasta este buna
~i primita inaintea lui Dumnezeu. Iar cea cu adevarat
' vaduva ~i singura nadajdue~te intru Dumnezeu ~i se
zabove~te intru rugaciuni ~i cereri noaptea ~i ziua.
Iar ceeace petrece intru desfatare, de vie este moarta.
$i acestea porunce~te, ca sa fie fara de prihana. Iar
ci:r;ie. nu poarta grija de ai sai ~i mai vartos de ai
casei sale, de credinta s'a lepadat ~i mai rau este decat
eel necredincios. Vaduva sa se aleaga nu mai putin
de ~asezeci de ani, care a fost unui barbat femeie,
intru · fapte bune fiind marturisita, de a crescut feciori, ·
de a primit streini, de a spalat picioarele sfintilor, de
a ajutat celor necajiti, de a urmat la toata fapta
buna.
t !!11fl l! l ll l ll t ti11:1111111111 u1111 1111 111,1111 1n1 n1111111111111 n111 1111111 n111 111 111 11111111:111 111 1111 n1u111 1111111 n111 111 111 1u1 n•1 11 111 111111111 111 1!11 11:111111: 1111n111 111 1111 nt !ll l! l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l l1 I UI UI II I Ul ll l nl ll l ll l ll l !lll!I UI UI Ul ll l !l l n1111111111 n

BARTi
IN SAPTAMANA A nopAZECI ~I ~APTEA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea lntila cea titre Tlmotel a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 5, Stih 11.
iule Timotei, de vaduvele cele tinere te · fe-
re~te; caci cand se infierbanteaza impotriva lui
Hristos, vor sa se rnarite, avand osanda, caci
credinta cea dintaiu au lepadat. Inca ~i fara
de lucru a fi, se invata, umbland din casa in
casa ~i nu nu1nai fara lucru, ci ~i limbute ~i
iscoditoare, graind celece nu se cade. Drept aceea
voesc ca cele tinere sa se marite, sa nasca fii, ca sa
· se chiverniseasca, ca sa nu dea nici o pricina pro-
1

tivnicului, spre defaimare. Ca iata unele s'au intors


in urma satanei. Iar de are vreun credincios sau cre-
dincioasa, vaduve, sa le ajute ~i sa nu se ingreueze
Biserica, ca celorce sunt cu adevarat vaduve sa le
ajute. Preotii, ceice'~i tin bine dregatoria, de indoita
cinste sa se invredniceasca, mai ales ceice se oste-
.nesc in cuvant ~i intru invatatura. Ca zice scriptura:
Boului ce treera sa nu'i legi gura, ~i: Vrednic este lu-
cratorul de plata sa. Impotriva preotului para ·nu lua,
fara numai prin doua sau trei marturii. Pre ceice gre-
~esc cearta'i inaintea tuturor, ca ~i ceilalti frica sa aiba.
Marturisesc inaintea lui Dumnezeu ~i a Domnului Iisus
Hristos ~i a ingerilor lui celor ale~i, ca sa paze~ti a-
cestea fara de cautare in fata, nimic facand dupa ru-
gaminte.
254
fll !:l lll ll l t. l i. t ; , •. I 1 1 111 1, 1: 1.! 1. 1 ·1 .1: 111: 1,:1 .. 1; 1i· 1,.1,11,1 1··11. 11,11, 1::1:i11. n1 u1111:111111:1111111 111111 11 11111 n1 n111 111 111 111111111 111 111 1u1111111 u• n1 n1u11:1 11 1111 111111111 n11111111111111: 1 n1n1 u11: 11111;1 n111 11111111 11111nn
1 1 1 1

BIERCUBI
tN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 $APTEA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea cltre Tlmotel a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 5, Stih 22.
iule Timotei, mainile degrab sa nu-ti pui pre
nimeni, nici te face parta~ de pacate streine;
pre tine curat te paze~te. De acum nu mai
bea apa, ci putin vin prime~te pentru stoma-
cul tau ~i pentru cele dese slabiciuni ale tale.
Pacatele unor oameni sunt aratate, care merg
mai 'nainte la judecata; iar ale unora ~i in urma vin.
Asemenea ~i faptele cele bune aratate sunt ~i celece
sunt intr'alt chip nu se pot ascunde. Cati sunt robi
subt jug, sa socoteasca pre stapanii lor vrednici de
toata cit;tstea, ca sa nu se huleasca numele lui Dum-
nezeu $i invatatura. Iar cari au stapani credincio~i sa
nu'i defaime, caci frati sunt, ci mai vartos sa le slu-
jeasca, caci credincio&i sunt ~i iubiti ceice primesc
facerea de bine. Acestea invata ~i indeamna. Iar de
invata · cineva intr'alt chip ~i nu se apropie de cuvin-
tele cele sanatoase ale Domnului nostru Iisus Hristos ·
iji de invatatura cea dupa buna-credinta, acela s'a
trufit ne~tiin4 nimic, ci bolnavindu-se intru intrebari
~i in cuvinte de prigonire, din care se face pizma,
pricirea, hulele, prepusurile cele-viclene, cuvintele cele
de~arte ale oamenilor celor stricati la minte ~i lipsiti
de adevar, cari socotesc ca este cfi~tig buna~crednita. - t/--...l•i'""'

Departeaza-te de unii ca aceea. Insa este ca~tig mare ,


buna-credinta cu indestulare. Ca nimic n'am adus in . "...,.,rv ··
lume 1 aratat es~e ca nici a scoate ceva nu putem;
ci avand hrana ~i imbra.caminte, cu acestea indestulati
vom fi. Iar ceice vor sa se imbogateasca cad in ispite
~i in curse ~i in pofte multe fara de socoteala ~i va-
tamatoare, care cufunda pre oameni in peire si in
pierzare. Ca radacina tuturor rautatilor este iubirea
de argint, care unii poftindu-o au ratacit din credinta
~i s'au patruns cu dureri multe. Iar tu, o omul lui
Duninezeu, fugi de acestea.

JOI
IN S.A.PTAMANA A DOUAZECI $1 $APTEA DUPA
POGORiREA SEANTULUI DUH.
Din c1rtea tntaia cea catre Timotel a SfAntulul Apostol Pavel cttire, -
Cap. 61 Stih 17.
iule Timotei, celor bogati in veacul de actim
"""""'"""""''-17,
porunce~te sa nu se inalte cu gandul, nici sa
1

nadajdueasca spre avutia cea nestatatoare, ci


intru Durnnezeul eel viu, care ne da noua toate
din destul spre desfatare. Sa faca bine, sa fie
bogati in fapte bune, sa fie lesne data.tori, im- .· /
parta~itori, agonisindu'~i temelie buna in veacul er.: .
viitor, ca sa ia vieata cea ve~nica. 0 Timotei! Paze~te
lucrul eel incredintat tie, departandu-te de glasurile
de~arte ~i necurate ~i de vorbele cele protivnice ale
~tiintei cei cu nume mincinos; cu cari unii laudandu-se,
tntru credinta au ratacit. Darul cu tine, Amin.
.- ..... ~,---·~
256 APOSTOLUL
1 1111 11 111 11 1 11 111 1 u 1 11111 1u1 111 n1 11 1111 u11• 1 11 1111:•1 111r1111111·1 1111 111 111 11• 1r 1111 •1 111 11 1n1 11 1 111•111:111 1111n 111111 111 111 1111v 1111 111111111 11 1 11 1 11 1u1 111 11 111 111 1111111 111 111 n1 11 111 1111 n1 111 111 n111111 11111t1 n1 11 1n1 111 11 1111 11 111 111 1n1 n1 11 111111111l111111111u111
1

••
VIR RI .
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 SAPTEA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea I doua cea citre Timotei a Sfantulul J\postol PaHI cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
avel Apostol al lui Hristos, prin voia lui Dum-
'11111111DWJ
nezeu, dupa fagf.lduinta vietii care este intru
l-Iristos lisus, lui Timotei iubitului fiu: Dar, mila,
pace dela Dumnezeu "fatal ~i dela Hristos Iisus ::·
Domnul nostru. Nu te ru~ina de marturisirea
Domnului nostru Iisus ·Hristos, nici de mine
legatul lui ci patime~te impreuna cu Evanghelia, dupa
puterea lui Dumnezeu, Care ne-a mantuit pre noi ~i
n~-a chemat cu chemare sfanta, · nu dupa faptele
'. noastre, ci dupa a Sa mai 'nainte hotarire ~i Darul
care S'a dat noua intru Hristos Iisus, mai 'nainte de
anii vecilor ~i acum s'.a aratat prin aratarea Mantui-
torului nostru Iisus Hristos, care a stricat moartea ~i
a adus la lumina · vieata ~i nestricaciunea prin Evan-
ghelie, la care sunt pus eu propoveduitor ~i a postol .
~i invatator neamurilor. Pentru care pricina ~i patimesc
· acestea, ci nu n1a ru~inez, ca ~tiu cui am crezut ~i
sunt incredintat ca puternic este a pazi lucrul eel in-
credintat mie la ziua aceea. Chipul cuvintelor celor
·sanatoase sa aibi, care ai auzit dela mine intru credinta
~i in dragostea care este intru Hristos Iisus. Lucrul
bun, eel incredintat_tie, sa'l paze~ti prin Duhul Sfant,
.; ; · Care locue~te intru noi. Oare ~tii aceasta, ca s'au in tors ·
·"" dela mine toti cei din Asia? Dintre care este Fighel
~i Ermoghen., i.D,ea Domnul mila casei lui Onisifor, ca

··ri~)~ : ··t~-(),
_ _,
.
~ ~:
"\
~. ·'... ~ ~
.•'? ,'k~...,_(; ;;
~ :"'I"- --~
k " · "-"'•-~
·""--"""·~=:::::..-=~c:::=:~.::::.w:.::.i,;.::::::::::::::::2:1
. ' . , -c._.,"'--·
-
APOSTOLUL
t 1• 1111 11 1 11 1 11 1 1111J l tl l l! l li l ll l ll l li l !l t 111 111 u1 111 11 1111 111 tt1 111111 111 1;1 111 u1 11 1 111 11 1111 111 111 n1 n1 111 1111 11 111 111 11 1u1 :11 111 11 1u 1111 111 11 11111 11 11 1 111 11 1u111 1111n111 1 111 11 1 11 1111 111 111 11 111 111 1111111 u1 :1 1 111 :11 n1 n1 n1 111 u1 111 111 n11t1 Hl ll l lt l ll l l! l ll l tl l l! I II I IIIU l !I

de .Ipulte ori m'a odihnit ~i de lantul meu nu s'a ru-


~inat, ci inca venind in Roma, mai cu osardie m'a cautat
~i m'a aflaL Dea lui Domnul sa afle mila dela Domnul
in ziua aceea ; ~i cate ln Efes mi-a slujit mie, tu mai
bine ~tiL "

~ '
~" ~ 'I'.a.·-~
.... SABB.& .
.
._
'
IN sAPTAMANA A' neuAzEC! -$I- $APTEA DUPi\
POGORIREA SF A·NTULUI DUH.
'T •

Din cartea cea citre Galateni a Sfantulul l\postol Pavel cetire.


Cap. 5, Stih 22.
~~~~ ratilor, roada Duhului este dragostea, bucuria,
pacea, indelunga rabdarea, bunatatea, facerea .
de bine, credinta, blandetele, infranarea poftelor.
Impotriva acestora nu este lege. Iar cari sunt
ai lui Hristos, trupul ~i~au rastignit impreuna ·
cu patimile ~i cu poftele. De traim cu Duhul,
cu Duhul sa ~i umblam. Sa nu fim mareti inde~ert,
· unul pre altul intaritand, unul altuia pizmuind. Fratilor,
de va ~i cadea vreun om in vreo gre~ala, voi cei
. duhovnice~ti indreptati pre unul ca acela cu duhul
blandetelor, pazindu-te pre tine ca sa· nu cazi ~i tu in
ispita. Purtati sarcina unul altuia ~i a~a veti plini legea
lui Hristos. ·

,..
258 APOSTOL UL
'l l ll l ll l ll ll ll l! I Ul :! l ll l ll l ll l l: 111 1n t 11 l fi ll ll li l l! l '! l ll l ll l ll l UI II I Hl n t ;11 111 11 11111:1 u1 t:1111 111 1:1u 1u 1111 :;1 111 n1 11 1111 111 11 1 1111u11 11 111 111n1 11 1 11 11 11 111 u1 11 1111111 :11 n1 11 1 11 1 11 11111 11 111 11 l u 1u1 :1i 1:1 1: 111 1u 111 1111 11 111 i 1•1 u • 11 1:;1 u1n 111 1n1 11 i 111 11 • 111 u li n h

DVBIREC\,i
A DOUAZECI ~I ~APTEA DUPA POGORiREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna 5·a, Prochimen, glasul al 2-lea:
Puterea mea l?i cantarea mea este Domnul l?i s'a fac.ut mie spre mantuire.
Stih: Certand m'a certat Domnul, iar mortii nu m'a <lat.
Din cart~a cea cltre Efeseni a Sf8ntului l\postol Pavel cetJrt,
Cap. 6, Stih 10.
~Pt,~,.? ratilor, intariti-va intru Domnul ~i intru .puterea
tariei Lui. Imbracati-va intru toate armele lui
Dumnezeu, ca sa puteti sta impotriva me~te-
: ~ugirilor diavolului. Ca nu ne este noua lupta
impotriva trupului ~i a sangelui? Ci impotriva
incepatoriilor ~i a domniilor ~i a stapanitorilor
intunerecului acestui veac, impotriva duhurilor rauta-
tii intru cele cere~ti. Pentru aceea luati toate armele
lui Dumnezeu, ca sa µuteti sta impotriva in ziua cea
rea ~i toate ispravindu-le sa stati. Stati drept aceea
incingandu-va mijlocul vostru cu adevarul ~i imbril-
candu-va cu zaua dreptatii ~i incaltandu-va picioarele
intru gatirea Evangheliei pacii. Preste toate luand pa-
vaza ere dintei, cu care veti putea stinge toate sagetile
vicleanului cele aprinse. ~i coiful mantuirii luati ~i sabia
Duhului, care este cuvan tul lui Dumnezeu.
Aliluia, glasul al 2·lea: Auza·te Domnul in ziua necazului.
Stih: Mantue$f e· Doamne, pre imparatul ~i ne auzi pre noi in orice zi
Te vom chemu.
.APOSTOL UL 259
Ll l 'l l " l .. l !' l 'l l '! l " t l ,' l ' t 11 ·1 . , .. , . , .. ,11 11 ,· , .. 1 111 1:1 i: 11 1l' t ,•1 :,1 •. 1 ·• 1n :11 ·1 1 ,1. 1·1 ,, t ll l' l " l tl l l l l!l ll l ll l !l l !ll ll l ll l' l l: l 'l l <l 1! I 11/ l l l ' l l. l l ' l ' l ' l l' I I I • • , .1::1 11·1·1 1 11 • 1111 11 :11:1 1a 1 u 1111 n1 .11.111.1111 !J I J l ,tl UI I/ I UIII I UI

LVKI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 OPTA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea citre limo.tel a Sflntulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 2, Stih 20 •.
'Ei~tf iule Timot ei, in · casa mare nu sunt numai vase
de aur ~i de argint, ci ~i de lemn ~i de Jut; ~i
unele sunt de cinste, iar altele de necinste. Deci,
de se va curati cineva pre sine dintru acestea,
va fi vas de cinste, sfintit ~i de buna treaba sta-
panului, spre tot lucrul bun gatit. Iar de pof-
tele tineretelor fugi; ~i unneaza dreptatea, credinta,
· dragostea, pacea, cu toti ceice chiama pre Domnul
din inima curata. lar de intrebarile cele nebune ~i
neintelepte te fere~te, ~tiind ca nasc vrajbe; ~j slugii
Domnului nu i se cade sa se sfadeasca, ci sa fie bland
catre toti, invatator, suferitor, cu blandete ctrtand
pre cei pro1 ivnici, poate candva le va da lor Dum-
nezeu pocai ita spre cuno$tinta adevarului ~i vor scapa
din cursa diavolului, prin~i fiind ei de dlnsul spre a
lui voie.

· - -~<+e- - · -

17
260 APOS1'0LUL
ll l lLIIIIIII III Ul li l ll l !ll lll l!l l!I Ul lll lll l'l lll ll l tl l lll ll tr ll ll l lll l!l l!I UI II I Ul !. l lll lll l!l ll l l l ll l !ll !l~I I Jl l l, l !ll 111Ul lll lll lll ll l l11 111l ltl ll l lll lll ll l ll l l!l lll ll l !l l !l l l:I IJl !l l ,l l l 11:1:1 1111111 1111 1111•r11: 111 111 11· 11111:1 u1:11:1111 11111,1:1 1c 11: 11;111 111 111 1n1u111

....

BA.B'l'I
IN SAPTAMANA A ~·oouAZECI $1 OPTA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea dtre Tlmotel a SfAntulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 3, Stih 16.
iule Timotei, toata scriptura este de Dumnezeu
-~ ~"if
, insuflata ~i de folos spre invatatura, spre mu~-
trare, spre indreptare, spre inteleptirea ~ea
spre dreptate, ca sa fie deplin omul lui Dum-
nezeu, spre tot lucrul bun, desavar~it. Mar-
'turisesc eu drept aceea inaintea lui Dumnezeu
~i a Domnului Iisus Hristos, care va sa judece viii
~i mortii, intru aratarea Sa ~i intru imparatia Sa, pro-
povadue~te cuvan:tul, stai asupra cu vreme ~i fara
vreme, 1nustra, cearta, indeamna cu toata indelunga
rabdare ~i cu invatatura. Cava fi vreme, cand invatatura
cea sanatoasa nu o vor primi, ci dupa poftele lor i~i
. vor alege loru~i invatatori, gadilandu.;.i la urechi. $i
dela adevar auzul i~i vor intoarce, iar la basme se
vor pleca.
1 1
APOSTOLUL 26i
1 :1 t 111111 n t 1:1 u1 11 1 11 111 1111 11 111 i: n1 ·11 ·11 •1 ·1 i n 11! 111 i ll l '! l 'l l ll i !: l ,ll li l 111 !11 1l1Hl 1 l ,1 I J' l !J !I ILJ l ll l ll l il l ll l ll l lt l !, l ll l !l l l! I Ul ll l ll l ll l ll l 11 1Ul ll l fl l ll l ll l lil l! l ll l !ll 111 Ul 11 1fl l ll l ll l l! l ll l !ll ll l lllll l ll l ll l lf l l11 111Jl l lf l 111111"'111111UI II I Ul !ll !II Ul !lllllff

BIEBOUBI
IN SAPTAMANA7 A DOUAZECI ~I OPTA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea a doua ce citre Timotel a Sflntulul Apostol Pavel cetlre.
Cap. 4, Stih. 9.
·- ~·~n~ iule Timotei, sile~te-te a veni curand la mine,
W
· ca Dimas m'a lasat, iubind veacul de acun1
~i s'a dus in Tesalonic, Crisp in Galatia, Tit
in Dalmatia, Luca este singur cu mine. L1ufnd
pre Marcu, sa'l aduci cu tine, ca imi este mie
de buna treaba in sluj ba. Iar pre Tihic . I-am
trimis in Efes. Felonul, care I-am lasat in Troada la
Carp, viind, sa'l aduci ~i cartile, mai vartos cele de
piele. Alexandru, faurul de arama, m ulte rele mi-a
facut; plateasca'i Domnul du pa faptele lui; de care ~i
tu te paze~te, ca foarte a statut impotriva cuvintelor
noastre. Intru raspunsul meu eel dintaiu nimeni n'a
mers cu mine, ci toti m'au parasit; sa nu Ii se so-
coteasca lor. Iar Domnul a statut langa mine ~i m'a
intarit, ca prin mine propoveduirea sa se plineasca
~i sa o auda toate neamurile; ~i m'a izbavit. pre mine
din gura leului; ~i ma va izbavi Domnul de tot lucrul
rau ~i ma va mantui la Imparatia Sa cea cereasca;
Caruia fie slava in vecii vecilor, Amin. Spune inchina-
ciune Prischilei ~i lui Achila ~i casei Iui Onisifor.
Erast a ramas in Corint, iar pre Trofim I-am lasat bol-
na v in ·Milet. Sile~te..te sa vii mai 'nainte de iarna.
Inchina-se tie Evul ~i Pud ~i Lin ~i Claudia ~i toti
fra.tii. Domnul Iisus Hris tos cu duhul tau. Darul cu voi,
Amin.
262
11 1 1111 1 ,11 ,11 11 i, 1 r, 1 •· 111 .1 .1 . 1 : 111 ,11 • 1 •1 .1 t1.,.11 1n1 , 111 1 111·:1 •11 11 , 111 1 1 1 1 1 1 1 1 .. 1111, 1 •1 1 r1n 1 11,11:11 11 :; 1 •11 11 •1 ,1 · 11 .111 i ,l 111 ·11 11 : 1 , 1 . 1 .111 .:1 1 1 1 i 1 1 l l 1 1 • 111 1 11 ·11 •t l

JOI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I OPTA DUPA
POGORlREA SFANTULUI DUH.
Din carte a cea citre Tit a Sf antulul Apostol Pavel cetire,

Cap. 1, Stih 5.
iule Tite, sa a$ezi prin cetati· preoti, precum
,-..........,,,~ z;;;r
,,.,,,.·
eu ti-am poruncit, de este cineva fara prihana,
· barbat al unei femei, avand fii credincio~i, nu
intru ocara de curvie, sau neascultatori. Ca se
cuvine episcopului sa fie fara de prihana ca un
iconom al lui Dumnezeu, nu facand spre pla-
cerea sa, nu manios, nu betiv, nu grabnic a bate, nu
agonisitor de dobanda urita, ci iubitor de streini, iubitor
de bine, intreg la minte, drept, cuvios, infranat, tinandu-se
de cuvantul eel credincios al invataturii, ca puternic safie
~i a indemna cu invatatura cea sanatoasa ~i pre ceice
graesc impotriva a'i certa. Ca sunt multi nesupu~i,
graitori in de~ert ~i amagitori, mai vartos cei din taerea -
imprejur, carora trebuie a le astupa gura, care rasvra-
tesc toat~ casele, invatand celece nu se cad, pentru
dobanda cea urita. Zis-a oarecare dintr'in$ii prooroc al
lor: Criteni pururea mincino$i, fiare rele, pantece lene$e.
Marturia aceasta adevarata este. Pentru care pricina
cearta'i pre ei aspru, ca sa fie sanato~i in credinta, ne
lu,1nd aminte la basmele evree~ti ~i la poruncile oame-
nilor cari se intorc de catre adevar.
APOSTOL UL 2n3
I Hl ll l \: l t, 1.!l tl t il l tl l l; t 111 ::1 1. 1 1: 11. 1:1 1111 : 11: 1i· 11; 1.: 1;:1 ;1:: 11, 1:11 11 1 n1 :. 1 1:11, 11:1,:11,1111l'r11 :,11: 1 1111. 1.11 11 .. 111 111 1111,, u, 11 11: 1,,111 1, , 11 11 l , l ,,l i l!il lt l ll l ! l ?l l lt l l, l l l li l l, l il l Ul l l UI Ul ll l ! I II Ul l'l ll l :I I Ul lt l ll l ll l ll l UI I I II I UI Hllll !il ll l

VIKERI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I OPTA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din carte a cea dtre Tit a St lntulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 1, Stih 15.
iule Tite, toate sunt curate celor curati, iar celor
necurati ~i necredincio~i, nimic nu este curat,
ci li s'au spurcat lor ~i mintea ~i ~tiinta~ .Mar-
!urisesc ca ~tiu pre Dumnezeu, iar cu faptele
11 tagaduesc, uriti fii11d ~i nesupu~i ~i spre tot
lucrul bun netrebnici. Iar tu grae~te celece se
cuvin invataturii cei sanatoase. Batranii sa fie tre?i,
cucernici, intregi la minte, sanato~i in credinta, in
dragoste ~i in rabdare. Asemenea ~i batranele intru
im bracaminte cu sfintenie incuviintate, neclevetitoare,
ne robite de vin mult, invatatoare de bine. Ca sa
intelepteasca pre cele tinere, sa'~i iubeasca pre barbatii
lor, scl'~i iubeasca fiii, sa fie cu mintea intreaga, cr rate,
grijitoare de casele lor, bune, plecate barbatilor lor,
ca sa nu se huleasca cuvantul lui Dumnezeu. Pre cei
tineri asemenea ii indeamna sa fie intru intreaga in-
telepciune. Intru toate dandu-te pre tine pilda faptelor
bune, intru invatatura, intregime, cinste, nestricaciune,
cuvant sanatos, fara de prihana, ca eel protivnic sa
se ru~ineze, neavand nimic a vorbi de noi rau. Slugile
sa se plece stapanilor lor, intru toate sa fie lor bine
placuti, neraspunzandu-le i~potriva, neviclenindu-i; ci
credinta buna aratandu-le intru toate, ca pre in vatatura
Ma.ntuitorului nostru Dumnezeu sa o infrumseteze intru
toate.
264 •APOSTOL UL
u r itl l;t ,i l n t ··, , 1 ,1 1 n 1 n1.11111:: 1n111 1ir1 n1111,1 1., 1.1 1:1 11111,1.i 11. 11 1t ,1 1111111 1· 1l1 1 11 , 1 11 1111111 111 111 11• 1~111111111111111111 111 111111111111 111 11111.1 .11 11.,1:,11,1,11:11:1 111111 111 1n1111111 u111 111 111 1n1 u1111111 11111111111 111 111 1111111111 111111 1,
1 11 111111 1 11111111

s.!ma.l.ar.l
IN SAPTAMANA A Dt)UAZECI ~I OPTA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din ctartea cea cltre Efesenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 16.
ratilor, .nu incetez a multumi pentru voi, po-
menire de voi facand intru rugaciunile mele,
ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos,
Tatal slavei, sa va dea Duhul intelepciunii ~i
al descoperirii spre cunoijtinta Lui. Luminati
ochii mintii voastre, ca sa ~titi voi care este
nadejdea chemarii Lui ~i care este bogatia slavei
mo~tenirii Lui intru sfinti ~i care este slava cea prea-
inalta a ·puterii Lui intru noi, care credem dupa lucrarea
puterii tariei Lui, care o a lucrat intru Hristos, sculandu~ L
pre El din morti; ~i L-a pus a ~edea deadreapta Sa
intru cele cere~ti, mai .pre sus decat toata incepatoria
~i stapania ~i puterea ~i domnia ~i decat tot numele ce
se nume~te, nu numai in veacul acesta, ci ~i in eel
viitor. ~i toate le-a supus subt picioarele Lui ~i pre
El L-a dat cap Bisericii mai pre sus de toate, care
· este trupul Lui ~i plinirea a Celuice pline~te toate
intru toate.

,1
I
APOSTOLUL
• 11 , 11, 111 n1111:1 1J1 1H1rt1 n111 111 1•1 u 1 .. 1:1 111 11n :: 1111 1111r1 11 1:. 1,11 111:;1 1111,1H11t1a 1i,f!l 111 111 1 11 1 11 111 111 111 1111 111 111 11 111 111 1n1 11 111 111 1u1 11 1 11 111 111111 1111 n111 11. 1,11 ,t, :; , ,
11 1 11
, . 265
'' ,l t,, l , ll il .. l J , l l, t ll l l u l ,, l 'l l iJ l l! l ,l l ll l li l l! l l! I Ml rl l ll l ll l l! I Ul ll l l! I U

""
DUBIREOA
A DOUAZECI ~I OPTA DUPA POGORIREA
SFANTULUI DUH. .
Voscreasna 6·a, Prochimen, glasul al 3·lea:
Cantati Dumnezeului nostru cantati, cantati Imparafului nostru cantati.
Stih: Toate limbile plesni1i cu mainile, striga1i lui Dumnezeu cu gl-as
de bucurie,
Din cartea cea citre Colosenl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 12.
ratilor, multumim Tatalui, care ne-a invrednicif
pre noi in partea soartei Sfintilor intru lumina 1
care ne-a scos din stapanirea intunerecului ~i
ne-a mutat la Imparatia Fiului dragostei Sale,
intru care avem rascumparare prin sangele Lui,
iertarea pacatelor; care este chipul lui Dum-
nezeu celui nevazut, intaiu nascut decat toata zidirea,
ca intru Dansul s'au zidit toate_ cele din cer $i cele
de pre pamant, cele vazute ~1 cele nevazute; \ ori
scaunele, ori domniile, ori incepatoriile, ori stapaniile,
toate printr'Insul ~i intru Dansul s'au zidit) ~i El este
mai 'nainte de toate ~i toate intru Dansul sunt a~ezate.
~i El este capul trupului Bisericii, care este incepatura,
intaiu nascut din morti, ca sa fie intru toate El c el
intaiu.
Aliluia, glasul al 3-lea: Spre Tine, Doamne, am nadajduit, sa nu ma
ru~inez in veac.
Stih: Fii mie Dumnezeu scutitor ~i casa de sea pare ca sa ma
mantue~ti.
0
APOSTOLUL
266 . .. 1
'•~•1·1n1 11 1 11 1 ,1 111 1111u , ., • .,, •••• , •• 11111 1 1 111 • I I I I , I II I ' I , I ' I 11 1 1 11 1!1 1 E ,1 1,1;i1 ,11 u 1 111 11 1 11 111 1111 111 1: 1 11 1 n 1111 11 1 11 11:1 u 1 11 1 u 1 u 1 n 1 11 1 11 1111 u 1 11
y,. ., , ,,. ,.1 , 11 u 1 u1 1r1i:1 :·1 f1 1 •• 111 1::1 11 1111 ::1 ::1 :1 1111 !1 1 :11 1.1 1i1 :.1 11 n 1 n 1 11 111 111 t •
111 1 1

LUKI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI NOUA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Evrel a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 3, Stih 5-11, 17-19.
ratilor. Moisi ad:ca a fast credincios intru toata
casa lui, ca o sluga, spre marturia celorce erau
sa se graeasca; iar Hristos ca un Fiu in casa
Sa, a ca.ruia casa s_untem noi, numai de vom
tinea indra.znirea ~i lauda nadejdii panel in
sfar~it neclatita. Drept aceea, precum zice
Duhul eel Sfant: Asta.zi de veti auzi glasul Lui, nu va
·1nvarto~ati inimile voastre ca ~i intru intaritare, in
'ziua ispitirii in pustie, unde m'au ispitit parintii vo~tri;
ispititu-m'au ~i au vazut lucrurile mele patruzeci de
ani. Pentru aceea, am urit pre neamul acesta ~i am
zis: Pururea se ratacesc cu inima ~i ei n'au cunoscut
caile mele, ca m'am jurat intru mania mea, de vor
intra intru odihna n1ea. ~i asupra carora s'au manjat
patruzeci de ani? Au nu asupra celorce au pacatuit,
ale carora oase au ca.zut in pustie? ~i carora s'au jurat
sa nu intre intru odihna lui, fara numai celorce nu
au crezut? ~i vedem ca n'au putut intra pentru ne-
credinta.
APOSTOL UL 267
Ul1!l 1:1; 11 11 1 11 111 11 1:: 1n 1,;1 :11 11111 11:1 .11 1. 1 , 11 1 •1111 11 1:111 1 11 1 11 1 ::r.1 a,.1 111 1,11111 1 1:11.11 . ! 1'1 ::1 : 1 1, 111 111 11111 1 11 1 11n1 1111•1 1,1 n1111n 1 ·1 n1 1• 1 1. 1 ,11 111: 111111111 1, 11111 1111 1 , 1 ., 1 \, l t t l , t t; au au a;i aii t n aii ai aii t ii t n l t: ai. au t i: au ari t u an a

B.&B'l'I
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI NOUA DUPA
POOORlREA SFANTULUI DUH, ·
Din cartea cea dtre Evrei a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 4, Stih 1.
ratHor, sa ne temem ca nu cumva parasind
fagaduin\a a intra intru odihna lui Dumnezeu
sa se socoteasca cineva din voi a fi lipsit:
Pentruca ~i noua s'a bine-vestit ca ~i acelora
dar nu a folosit pre aceia cuvantul auzului'
_ nefiind amestecati prin credinta cu ceice a~
auzit. Ca intram intru odihna ceice am crezut, precum
a zis: Ca m'am jurat intru mania mea, de vor intra
intru odihna _mea, macar ca erau facute lucrurile dela
intemeierea lumii. Ca au zis oare unde de ziua a
~aptea intru acest chip: ~i S'a odihnit Dumnezeu in
ziua a ~aptea de toate lucrurile Sale. ~i de aceasta
iara~: De vor intra intru odihna mea. Ded, de vreme
ce a ramas ca oarecari sa intre intru dansa ~i aceia
carora mai 'nainte bine li s'a vestit, n'au intrat pentru
necredinta, iara~ o zi oarecare randue~te astazi, intru
David zica.nd, dupa atatia ani precum a zis: Astazi
de veti auzi glasul Lui nu va invarto~ati inimile voastre.
Ca de le-ar fi facut acelora Iisus odihna, n'ar fi grait
de alta zi dupa acestea. Drept aceea s'a lasat sar-
batoarea sam betei poporului lui Dumnezeu, ca celce a
intrat intru odihna Lui ~i ace]a s'a odihnit de lucruriJe
sale, precum ~i Dumnezeu de ale Sale. Deci, sa ne ne-
voim a intra intru acea odihna, ca sa nu cada cineva
intru aceea~ pilda a neascultarii. Pentruca viu este
111 111 :1 1 11 1111 u1 111 1111; 1,11 11 1111 11 1111 ;:1 :, l!,l i: l ll l ll l ll l 1. l !ll ,11Jll 1J l il l ,l l l: l l! l !il t! l!;l l! l ll l !I I IJ l l!I II I II I Ul !ll ll l l! l ll l ll l Hl l11111l ll l l! I UI II I HI Hl !l l !!l ill ll l Hl !. 1111 ,! l ll l !I I Ul ll l i: li il 11 1ll l! l ll l !l l tl ll?t l:11:1 11 111 11• 11:1 !!1 1:1u1 1,1 u1 n11: 111 111 111 11:1111111 n

cuvantul lui Dumnezeu ~i lucrator eyi mai ascutit decat


toata sabia ascutita de amandoua partile ~i strabate
pana la despartirea s1:1fletului ~i a duhului ~i a ma-
dularilor ~i a maduvei ~i judecator cugetelor ~i gin-
durilor inimii; ~i nu este nici o faptura nearatata inain-
tea lui, ci toate sunt goaJe ~i descoperite inaintea
ochilor Lui, catre care ne este noua cuvantul.

MIEROUBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI SI NODA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Evrel a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 5, Stih 11.
~ffl/ ratilor, de Melhisedec mult este noua cuvantul
~i cu anevoie talmacindu'l a grai, .de vreme
ce lene~i, v'ati facut cu auzurile. Ca datori
fiind voi a fi invatatori pentru vreme, iar va
trebue~te sa va invatam, care sunt stihiile in-
cepaturii cuvintelor lui Dumnezeu ~i v'ati facut
a~a de va trebuie~te lapte, iar nu hrana vartoasa. Ca
tot celce este parta~ laptelui, nu este ~tiutor de cuvantul
dreptatii, ca prune este. Iar hrana celor desavar~iti
este cea vartoasa, cari prin multa obi~nuinta au sim-
tirile invatate spre alegerea binelui ~i raului. Pentru
aceea lasand cuvantul incepaturii lui Hristos, sa ne
aducem spre savar~ire, ne mai punand iara~ temelie
a pocaintii din lucruri moarte ~i a credintii intru Dum-
nezeu ~i a invataturii boiezurilor ~i .a punerii maini-
lor ~i a invierii morti1or ~i a judetului celui ve~nic.
~i aceasta vom face de va voi Dumnezeu. Ca nu este
~O~OWL 009
1 n1 nt n1111111 111 u1 n1 11 111 1t11 n1111 n11i 1n1111:r1t1 1t1 1n1111111 n111 111 111111.1 1111111'.111 111 111 1u1111 n111111 111 111 111111111 111 111111111 11 1111 1111 n111 11111 111 1u111 111111 1u111 11u u 111 1111111 ;1111 11111111111, ., ,, , tr. l ,l ll.l ll l ll l ll t ll ll!l ll l ll l ll l ll
111 1 11 1 1111 1 1 1 1111111 1

cu putinta celorce s'au luminat odata ~i au gustat Darul


eel ceresc ~i s'au facut parta~ Duhului Sfant ~i au gustat
cuvantul eel bun al lui Dumnezeu ~i puterile veacului
viitor ~i au cazut, ca iara~ sa .s e innoeasca spre po-
cainta, a doua oara rastignind Ioru~i pre Fiul lui Dum-
nezeu ~i batjocorindu-L. Ca pamantul care bea ploaia
ceeace se pogoara preste dansul de multe ori ~i ro-
de~te iarba folositoare acelora de. care se .~i lucreaza,
prime~te binecuvantarea dela Dumnezeu ; iar care
aduce din sine spini ~i ciulini, netrebnic, este ~i aproape
de blestem, al caruia sfar~itul este spre ardere.

JOI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI ~I NOU1\ DUP.A
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Evrei a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 7, Stih 1.
ratilor, 1\/.lelhisedec imparatul Salimu1ui, preotul
lui Dumnezeu celui preainalt, care a intampinat
pre Avraam cand s'a intors dela taierea in1-
paratilor ~i I-a binecuvantat, caruia ~i zeciueala
din toate i-a impartit Avraam; intaiu adica se
talcue~te imparatul dreptatii, iar apoi ~i im-
paratul Salimului, care este imparatul pacii, fara tata,
fara muma, fara numar de neam; nici inceput zilelor,
nici sfar~it vietii avand, ci asemanat fiind Fiului lui
Dumnezeu, ramane preot pururea. Vedeti dar cat este
acesta, caruia ~i zeciueala i-a dat patriarhul Avraam
din dobanzi. ~i cei din fiii lui Levi cari iau preotia,
porunca au sa ia zeciueala dela popor dupa lege, adica
dela fratii lor1 macar ca ~i aceia au ie§it din coapsele

2,0 APOSTOLUL
.
111111111111 1111 111 i. 11:1 1:I HI HI II I Hl 1I I HI Hl !:l 1;1 n1 111 n11: 111 t n t 1• 1111n1 111 111 11 1 11 111Y:! !ll ll l ll l l, l i1 l !ll ll l 1!111 1 11 111111 11ll 111UI Ul 111 11 1111 Ul 11 1/'1 111 tl l 1111!11tl ll l :11 1111!1 11111 1 11 1 11 I HI II I Jl l \it ri111.1 n1 n1 11 1!:l !Jl lt l l: t n111 1111 111 1111;11111;1 111;111111:1 n1.· 1n

IuL Avraam. Iar celce nu se numara din neamul lor,


a luat zeciueala dela Avraam ~i pre celce avea fa-
gaduintele I-a binecuvantat.

' VIKEBI
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 NOUA DUPA
.POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre E\7rel a Sfantulul l\postol Pavel cetire,
Cap. 7; Stih 18.
ratilor, schimbare se face poruncii care a fost
mai inainte, pentru neputinta ~i nefolosul ei.
Ca nimic n'a savarijit legea, ci este numai
aducere la mai buna nadejde, prin care ne
apropiem de Dumnezeu. Si pre cat este nu
fara de juramant, ca aceia fara de juramant
se faceau preoti, iar acesta cu juramant prin celce a
zis catre dansul: Juratu-S'a Domnul iji nu'I va parea
rau; tu e~ti preot in veac dupa randuiala lui Mel-
hisedec. Pre atata ~i Iisus S'a facut chezaij a~eza-
mantului de Jege celui mai bun. Si aceea adira mai
multi se faceau preoti, pentruca de moarte erau opriti
a trai, iar acesta are preotia veijnica, pentruca ra- '
mane in veac. Pentru aceea ~i poate mantui desavar-
~it pre ceice vin prin El la Dumnezeu, pururea traind
ca sa se _roage pentru dan~ii.
A ,-., ...,_, _

SABB.A.TA
IN SAPTAMANA A DOUAZECI $1 NODA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea cltre Efeseni a Sfantulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 2, Stih 11.
ratilor, aduceti-va aminte ca voi ati fost oare-
\Jl\::;;z:"~-!'dfi

cand neamurile in trup, cari va chemati ne-


taiere imprejur, de catre ceice se chemau ta-
iere .imprej ur in trup, facuta de mana, ca erati
intru acea vreme fara Hristos, instreinati de
petrecerea lui Israil ~i streini de a~ezamintele
fagaduintii, nadejde neavand ~i fara de Dumnezeu
in lume. Iar acum intru Hristos Iisus voi, carr oarecand
erati departe, v'ati facut aproape prin sangele lui
Hristos.
r
272 APO~T0 1.UL ·
, ,, ,, , , ,. 111 , 1 •11111 i1 :1111n1,:111111 111 111 11:11 11;1 111 111 1t. 1111 u1:ll n1 u1111 u111 111 1111 u111 111 11111111111 11,111 n1111111:1 r 111111 1:t\ :1 111 111 1 u11:1:: • 11 111 1111:1 1u1111u111 • 11111 t 11 l u 11 11:1• 11 111 1n1 ni 11 111 1n111, ·1 i n1111n i ll'.
1 1 111111 11 11 111 1

\J
DUBIITEO.A
.
A DOUAZECI ~I NODA DUPA POGORiREA
. SFANTULUI DUH.
Voscreasna 7·a, Prochimen,· glasul al 4-lea :
Cat s'au slavit lucrurile Tale, Doamne, toate intru . infelepciune le·ai
facut.
. Stih: Binecuvinteaza suflete al meu pre Domnul, Doamne Dumnezeul
meu, sla vitu· Te·ai foarte. ·
Din carfea cea citre Coloseni a Sfantului l\postol Pavel cetfre,
Cap. 3, Stih 4.
ratilor, cand se va arata Hristos, vieata noa-
~~ii1r/

stra, atunci ~i voi cu Dansul impreuna va


veti ara ta intru slava. Pentru aceea omoriti
" madularile voastre cele de pre pamant: Curvia,
necuratia, patima, pofta cea rea ~i lacomia,
care este slujire idolilor, pentru care vine ma-
nia Iui Dumnezeu preste fiii neascultarii. Intre cari
~i voi oarecand ati umblat, cand vietuiati intru acelea.
Iar acum lepadati-le ~i voi acelea toate: Mania, iu-
t~mea, rautatea, hula, cuvantul de ru~ine din gura
voastra. Nu graiti minciuna unul altuia, desbracandu-va
de omul eel vechiu dimpreuna cu faptele lui ~i iµtbracan-
du-va in eel nou, care se innoe~te spre cuno~tinta dupa
chipul Celuice 1-a zidit pre el, unde nu este Elin ~i
J Iudeu, taiere imprejur ~i netaiere imprejur, varvar,
schit, rob, slobod, ci toate ~i intru toti ·Hristos.
Aliluia, g1asul al 4-iea: Incordeaza ~i bine spore~te ~i imparate~te pen·
.,, tru adevarul ~i blandetea ~i dreptatea.
Stih: Iubit·ai dreptatea ~i ai urit faradelegea.
APOSTOL UL 273.
Ul !li ll l ll l lll l! l l! I Hl !l l !ll !tl n l lf l 1l1 111 Ul ll l ll l lf l ll l li &!ll n l i! l ll l l, 111 1 11111 Ul ll l 11 1111Hl l! l ll l ll l ll l !l l ll l l! l ll l ll l ll l 111 111 11 1 11 1 11 1111 11 1111111!1 l !I I IJ l ,l l ll l ll l !ll ll l l! l ll l ll l l! l 1! l ll t 1o l l\ l lt l !ll !, hl t1 I Ul ,l l 1l l !l l l, l l! l i! l ll l Ji l ll l ll l !I I Ul l! l lf l ll l ll l JI I Ul !l l ll l ll l

LURI
iN S.APTAMANA A TREIZECI DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea citre Evrel a Sf8ntulul l\postol Pavel cetlre.
Cap . .8, Stih 7.
ratilor, de ar fi fast a§ezamantul de lege eel
dintaiu,· fara de prihana, nu s'ar fi cautat locul
celui de al doilea. Ca defaimandu-i pre dan~ii,
zice: Iata zile vor veni, zice Domnul ~i voiu
savar~i preste casa lui lsrail ~i preste casa
lui Iuda a~ezamant de lege noua. Nu dupa
a~ezamantul de lege care am facut parintilor lor, ii)
ziua cand i-am apucat pre dan~ii de mana lor ca sa-i
scot din pamantul Eghipetului, caci ei n'au ramas intru
a~ezamantul de lege al Meu ~i Eu i-am parasit pre
dan~ii, zice Dornnul. Ca acesta este a~ezamantul de
lege, care voiu pune casei lui lsrail dupa zilele acelea,
zice Domnul, dand legile Mele in cugetul lor ~i in
inimile lor le voiu scrie pre ele ~i voiu fi lor Dum-
nezeu ~i aceia vor fi Mie popor. Si nu va mai invata
fiecare pre vecinul sau ~i fiecare pre fratele sau, zi-
cand: Cunoa~te pre Domnul, ca toti ma vor ~ti dela
. eel mic pana·la eel mare al lor. Pentruca milostiv voiu
fi nedreptatilor lor ~i pacatele lor ~i faradelegile lor
nu le voiu mai po1neni. Si cand zice : Noua, a invechit
pre cea dintaiu, iar· ce se inveche~te ~i imbatrane§te
aproape este de perire.
1 1 I ,I , I , I I I I I 1 . I I I I I 1 · 1 I t I I ' I ' I 1 ·1 1 I I I ' I ' I I I I I I I I l " l " I I '11 11 ., l ll ' l ll l l: 1 I I l !l l r, I 11' 11 1 I l " I I i l '. l :l l ', 111 1 1 I . I : I . I .i i , I ' I I I f · I J ; I , I , I I ,I I I ,I I t 'I I , .. 1,11 ,t l i. l . t 1· t t l~

. B4.BTI
IN SAPTAMANA A TREIZECI DUPA POGO-
RIREA SFANTULUI DUH.
Dfn cartea cea dtre Evrel a Sfantulul l\po1tol Pavel cetfre.
Cap. 9, Stih 8.
ratilor, aceasta insemnand Duhul eel Siant, ca
Inca nu era aratata calea Sfintilor, fiindca inca
sta Cortul eel dintaiu, care era pilda in vremea
de atunci, intru care daruri ~i jertfe se aduc,
celece nu puteau dupa ~tiinta sa faca desa-
var~it pre celce sluja, numai pentru mancari
~i bauturi ~i multe feluri de spalari ~i indreptari ale
trupului, erau puse pana la vremea indreptarii. Iar
Hristos venind Arhiereu bunatatilor celor viitoare, prin
Cortul eel mai mare . ~i mai desavar~it, nu de mana
facut, adica nu al acestei zidiri, nici prin sange de tapi
~i de vitei, ci prin sangele sau a intrat odata intru
cele Sfinte, ve~nica rascumparare afland. Ca de vreme
ce sangele taurilor ~i al tapilor ~i cenu~a de juninca,
stropind pre cei necurati, ii sfinte~te spre curatirea tru-
pului, cu cat mai vartos sangele lui Hristos, care prin
Duhul eel ve~nic, pre Sine S'a adus fara · prihana lui
Dumnezeu, va curati ~tiinta voastra de faptele cele
moarte, ca sa slujiti Dumnezeului celui viu. ~i pentru
aceasta Hristos este mijlocitor a~ezamantului de lege
€elui nou, ca facandu-se moartea, spre rascumpararea
gre~elilor ce erau in a~ezamantul de lege eel dintaiu,
sa ia cei chemati fagaduinta mo~tenirii cei ve~nice.
Ca unde este diata, acolo trebuie sa vie moarte celuice
i~i face diata, ca diata intru cei morti este intarita,
• ( .# ,,,., ~ • • •

DI ERCUBI
IN- SAPTAMANA A TREIZECI DUPA POGO-
RiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Evrel a Sfantului Apostol Pavel cetlre . .
Cap. 10, Stih 1.

ratilor, legea ·avand umbra bunatatilor celor .


viitoare, iar nu insu~ chipul lucrurilor, cu ace-
lea~i jertfe, care in fiecare an aduc pururea,
niciodata nu poate pre ceice vin sa'i faca de-
savar~it; de vreme ce ar fi incetat a se aduce,
pentruca ceice slujesc, odata fiind curatiti,
n'ar mai avea nici o ~tiinta de pacate. Dar intru dan-
sele pomenire de pacate in fiecare an se face, ca cu :··
neputinta este sange de tauri ~i de tapi sa ridice pa- .~ * ,
- 18 \: - ·r

~.~~~~~~~~t±b
, - .~e:.:
- .,.v
· ~~*~
I\~
_j}L /\ . ~
.v· __,7
t~\/2\. ~ ~ ,DJ, -.
~iv1.1.-
_J
t· ,_ ,rn . .
276 . APOSTOLUL .
n, 111 11 1111111111:i 1111111111 !il ll l ll l l! I Hl :ll hl ll l !: l r. , :: 11111:1 n111111 11:111111111 1111111 u111 1,:1n1111 u1:111:1:11?' I J:1:11 n1:11 u1 u11n1111111::1 111111111111;11111H111 1?1 t i.1:11a1 n11:1:• u11111111111111111:11:11,1 n1111 u1111 r1 i ui;:11:i 11i 111 u1111 u1111H111i111n1n11

cate. Pentru aceea intrand in lume, Hristos zi'ce: Jertfa


~i prinosul n'ai voit, iar trupul mi~ai savar~it. Arderi
de tot ~i pentru pacat n'ai primit. Atuncea am zis:
Iata viu, in capul cartii este scris pentru . mine, ca sa
fac, · Dumnezeule, voia Ta. Dupa ce mai sus a zis,
ca jertfa ~i prinosul, arderile de tot ~i pentru pacat
n'a voit, nici ai cautat (care se aduc dupa lege), apoi
a zis: Iata, viu ca sa fac, Dumnezeule, voia Ta. Ri-
dica pre cea dintaiu, ca sa puie pre cea de a doua,
intru care voie suntem sfintiti prin jertfirea cea deo-
data a trupului lui Iisus Hristos. ~i tot preotul sta in
toate zilele slujind ~i de multe ori aducand acelea~i
jertfe, care niciodata nu pot sa curateasca pacatele ;
iar acesta o jertfa aducand pentru pacate, pururea a
~ezut deadreapta lui Dumnezeu, a~teptand pana se vor
pune vrajma~ii lui a~ternut picioarelor lui. Ca, cu. o
jertfa a savar~it pururea pre ceice se sfintesc. ~i ne .
marturise~te noua ~i Sfantul Duh; ca dupa ce a·zis :·
Acesta este a~ezamantul de lege care voiu pune catre
dan~ii dupa zilele acelea, zice Domnul, dand legile
mele in inima lor ~i in cugetele lor le voiu scrie pre
ele, apoi zice: ~i pacatele lor ~i faradelegile lor nu
le voiu mai pomeni. Iar unde este iertarea acestora,
numai este jertfa pentru pacate.
JOI
IN SAPTAMANA A TREIZECI DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din carte a cea catre Evrei a Sf lntului l\postol Pavel cetire.
Cap. 10, Stih 35.
·~ ~tr ratilor, nu lepadati indrasneala voastra care
are mare rasplatire. Ca aveti trebuinta de
rabdare, ca voia lui Dumnezeu facand, sa
luati fagaduinta. Ca inca ·putin oarece, Celce
este sa vie, va veni iji nu va zabovi. lar drep-
-- tul din credinta va fi viu iji de se va indoi,
nu -va binevoi sufletul meu intru Dansul. Iar noi nu
Suntem ai indoirii spre pierire, ci ai credintii spre
ca~tigarea sufletului. ~i este credinta adeverire a
celor nadajduite, dovedire a lucrurilor celor ne-
vazute. Ca intru aceasta sunt marturisiti cei de demult.
Prin credinta pricepem ca s'au intemeiat veacurile cu
cuvantul lui Dumnezeu, de s'au facut din cele ne-
vazute celece se vad. Prin credinta mai multa jertfa
a adus lui Dumnezeu Avel decat Cain, pentru care
a fost marturisit ca a fost drept, marturisind Dumnezeu
de darurile Lui iji printr'aceea, murind, inca grae~te.
Prin credinta Enoh s'a mutat ca sa nu vada moarte
~i nu s'a aflat, pentruca l'a mutat pre el Dumnezeu;
ca ·mai 'nainte de mutarea lui a fost marturisit ca a
bine placut lui Dumnezeu. Iar fara de credinta. nu
este cu putinta a bine placea lui Dumnezeu; ca tre-
buie celce se apropie de Dumnezeu, sa creada cum
ca este ~i celorce-L cauta pre Dansul, este data.tor
de plata. Prin ·credinta raspuns luand Noe, de acelea
care-· inca-nu erau vazute, te1nandu-se a facut -corabia
spre mantuirea casei sale, prin care a osandit lumea -
~i drept1itii cei dupii cre~ta s'a facut mo§tenitor. '{v~}
:c:~
; ~~"Atvt7'),"':j;j'}~c7··
{)- J~
1
VINEBI
IN SAPTAMANA A TREIZECI DUPA POGOR1REA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Evrel a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 11, Slih 8.
ratilor, prin credinta chemandu-se Avraam . a
ascultat de a ie~it la locul care era sa'l ia
spre mo~tenire ~i a ie~it ne~tiind unde merge.
Prin credinta a nemernicit in pamantul faga-
duintei, ca intr'un pamant strein, locuind in cor--
turi cu Isaac ~i cu lacov, cei dimpreuna mo~teni-
tori ai aceleea~ fagaduinte; ca a~tepta cetatea care are
temliea, al careea me~ter ~i lucrator este Dumnezeu.
Prin credinta ~i insa~ Sara, stearpa fiind, a luat
putere spre zamislirea semintei ~i afara de vremea
varstei a nascut, de vreme ce a socotit ca este cre-
dincios celce a fagaduit. Pentru aceea · ~i dintru
unul ~i acela, inca fiind omorit s'a nascut ca stelele
cer&ului cu multimea ~i ca nisipul eel fara de numar
de pre langa mare. Dupa credinta au murit ace~tia
toti, neluand fagaduintele; ci de departe · vazan-
du-le ~i sarutandu-le ~i marturisind, ca streini ~i ne-
rnernici sunt pre pamant. Deci, ceice vorbesc unele ca
acestea, arata ca patrie cauta. ~i de ~i-ar fi adus aminte
de . aceea dintru care ie~isera, ar fi avut vreme a se
intoarce; iar acum de cea . mai buna doresc, adica
de cea cereasca. Pentru aceea nu se ru~ineaza de
dan~ii Dumnezeu, a se numi Dumnezeul lor, · ca a ·
gatit lor cetate.
. .
APOSTOL UL 279
. ,;1 .,, 1, , ,:1.•1 .. , 11 1,1, . . .. . . I lll .ll i...a :;11. 1 ., ,1, 1:.111:1 1,111,, .. , ., , n, :11:11H1t:11: t .!ll ,t 1:1:,, 11 111 , 1,:1 .1 l ,11Jt t !ll !l t ~1 1 ::1 1, 1111 11111 1u 1 :i1 •• 1 ,, . t I , , . t t I ' I u ,. 1·•11; 1:,1.11 ' I ' I ' I • ..• • , I ' l l' I ' I I , ,1 , ,1 11' 1 I I .• .. • •1111:11· t I

A - -
SA.DIBATA
IN SAPTAMANA A TREIZECI DUPA POGORiREA
SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Efesenl a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 5, Stih 1.
. ratilor, fiti urmatori lui Dumnezeu, ca ni~te fii
iubiti ~i umblati in dragoste, precum ~i Hris-
tos ne-a iubit pre noi ~i S'a dat pre Sine
pentru noi aducere ~i jertfa lui Dumnezeu,
intru miros cu buna mireasma. Iar curvia · ~i
toata necuratia, sau lacomia, nici sa se nu-
measca intru voi, precum se cuvine Sfintilor; ~i mas-
cariciunea ~i vorba nebuneasca ~i glumele, cari nu se
cuvin, ci mai vartos multumita. Ca aceasta sa ~titi,
ca tot curvarul, sau necuratul, sau lacomul, care este
slujitor idolilor, nu are mo~tenire intru imparatia lui
Hristos ~i Dumnezeu. Nimeni sa nu va in~ele cu cu-
vinte de~erte; ca pentru acestea vine mania lui Dum-
nezeu preste fiii neascultarii. Deci, sa nu va faceti
ilnpreuna parta~i acestora; ca erati oarecand intunerec,
iar acum lumina intru Domnul.
~

DUl\llNECA
A TREIZECI DUPA POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Voscreasna a 8-a, Prochimen, glasul al 5-lea:
Tu Doamne, ne vei pazi ~i ne vei apara de neamul acesta in veac.
Stih: Doamne Dumnezeul nostru, cat este de minunat numele Tau in
tot pama'ntul,
Din cartea cea catre Coloseni a Sfintulul l\postol Pav el cetlre.
Cap. 3, Slih 12.
\~~ ratilor, imbracati-va ca ni~te ale~i ai lui Dum-
nezeu sfinti. ~i iubiti, intru milostivirile indurari-
lor, intru bunatate, intru smerenie, intru blan- '.

dete, intru indelunga rabdare, suferind unul


pre altul ~i iertand unul altuia, de are cineva
impotriva cuiva para; precum ~i Hristos a ier-
tat voua, a~a ~i voi. Iar preste toate acestea, dra-
goste sa aveti, care este legatura savar~irii. ~i pacea
lui Dumnezeu sa se darueasca intru inimile vo~ stre,
la care ~i chemati sunteti intr'un trup ~i multumitori
sa fiti. Cuvantul lui Hristos sa locueasca intru voi din
destul intru toata intelepciunea, invatandu-va ~i in-
teleptindu-va pre voi in~iva, cu psalmi ~i cu laude ~i
cu cantari duhovnice~ti, intru multumita cantand in-
tru inimile voastre Domnului.
Aliluia, glasul al 5-lea: Milele Tale, Doamne, in veac le voiu canta.
Slih: Ca ai zis: In veac mila se va zidi in ceruri.
t 111 u11:111 1111111111 n1!11i11111 11 r.1! :t! 11 11r1111! 11 n1 111 r:111 1n1 n1 u1111ni I' l! i'l 1tr. ii t· i t•, u, ·i, n, ·
1
APQSTOLQL
111111111111111 11111
281
· · · · ' · · · .tll l ll l 111 n ·1111 1111111u1111111sr11:11!1111111111!111 r:1r:r.:11;11tlTl1rm:11:i.r11mm11111u11111111111111111it1111 n111cu1111n1a 111 1n1u1 u1111u1

LUNI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I UNA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.· .
Din carte a cea catre Ev rel a Sf antulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 11, Stih 17.
ratilor, prin credinta a adus Avraam pre Isaac
cand a fost ispitit ~i pre eel unul nascut ii
aducea jertfa, celce luase fagaduintele, catre
care s'a zis: Ca intru Isaac se va numi tie
samanta, socotind ca ~i din morti a'l invia pu-
ternic este Dumnezeu; drept ace ea ~i intru
pilda pre acela 1-a luat. Prin credinta, pentru cele
viitoare, a binecuvantat Isaac pre Iacov ~i pre Isav.
Prin credinta, Iacov murind, pre fiecare din fiii lui
Iosif a binecuvantat ~i s'a inchinat pre varful toiagu-
lui sau. Prin credinta, Iosif murind, a facut pomenire ·
de ie~irea fiilor lui Israil ~i pentru oasele sale a po-
runcit. Prin credinta Moisi cand s'a nascut a fost as-
cuns trei luni de parintii sai, caci l'a vazut prune fru-
mos ~i nu s'a temut de porunca imparatului. Prin
credinta, Moisi facandu-se mare, s'a lepadat a se numi
fecior fetei lui Faraon, mai bine alegand a patimi cu
poporul lui Dumnezeu, decat a avea dulceata pacatu-
lui cea ·trecatoare, mai mare bogatie socotind a fi
decat vistieriile Eghipetului, ocara lui Hristos, ca se
uita la rasplatire. Prin credinta a lasat Eghipetul, ne-
temandu-se de urgia imp~ratului, ca pre eel nevazut
ca ~i cum L-ar fi vazut II a~tepta. Prin credinta a
facut pa~tele ~i varsarea sangelui, ca nu celce pierdea
pre cei intai nascuti, sa se atinga de dan~ii. Prin ere-

Dl.4.RTI
IN SAPTAlVIANA A TREIZECI ~I UNAt DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea catre Evrel a Sfantului l\postol Pa\7el cetlre,
Cap. 12, Stih 25- 27; 13, 22-25.
ratilor, vedeti sa nu va lepadati de Celc.e
grae~te, ca de n'au sea.pat acei& cari s'au
lepadat de Celce graia pre pamant, cu mult
mai vartos noi, intorcandu-ne de la eel din
cer, al caruia glas atunci a cutremurat paman-
tul, iar acum a fagaduit, zicand: Inca odata
eu voiu clati nu numai pamantul, ci ~i cerul. Jar
ceeace zice: Inca odata, arata schimbarea celorce se
clatesc, ca a unor lucruri facute, ca sa ramana celece
nu se clatesc. ~i va rog pre voi, fratilor, primiti
cuvantul mangaierii, ca pre scurt am scris voua. Sa
$titi ca fratele Timoteiu este slobod, cu care, de va
veni mai curand, voiu vedea pre voi. Spuneti inchina-
ciune tuturor mai marilor vo~tri ~i tuturor sfintilor.
Inchina-se voua ceice sunt din Italia. Darul cu voi
toti, Amin.
r

BIEBOUBI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I UNA DUPA
POGORlREA SF At~TULUI DUH.
Din Soborniceasca carte a Sfintului l\postol lacov cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
acov sluga lui Dumnezeu ~i a Domnului Iisus
\,~\) ~- ., __.._._ Hristos, celor douasprezece semintii cari sunt
,~.~
~
t,"<l~ :::::.:: intrut·t·risipire, sa se bucure. Toata bucuria sa
"' d "1n mu It e fe1uri. d e.
'·.Jv:~
1 ..
·. :.''\+ _ soco 1 1, ra u me1,. can
f t·.
[01\,~'< -.:\ ;;;:. e
J>-.. 1sp1·t e ca de t•1, ~ t··nn d ca 1amunrea ere ct·1nte1 voas-
V V V e e .

r¥%Jft(~+ . · · tre lucreaza rabdare; iar rabdarea lucru desa-


lt)~ ::I v~r~it s.a ~i~a, ca sa fiti d~sav~r~i~i ~i intr~gi. ~i .intru
1!J', ' 111m1c hps1t1. Jar de este c1neva d1ntru vo1 hps1t de
, · intelepciune, sa ceara dela Dumnezeu; care da tuturor
~\ .;t diri destul ~i nu infrunteaza ~i i se va da lui. Dar sa
~~f\,. . ceara cu credinta, nimic indoindu-vs~; ca celce ~e in:
(:;'1 ,J '1J1 doe~te, este asemenea cu valul maru care de vantun
H ··· se arunca ~i se invalueste, ca sa nu gandeasca omul
acela ca va lua ceva dela Domnul. Barbatul indoit cu
sufletul, nestatornic este intru toate caile sale. Iar
fratele eel smerit sa se laude intru inaltimea sa; ~i
ce I bogat intru smerenia sa, caci ca f]oarea ierbii va
trece. Ca a rasar.it soarele cu zaduful ~i a uscat iarba
~i floarea ei a cazut ~i frumsetea fetei ei a pierit;
a~a ~i bogatul se va ve~teji intru umbletele sale.
Fericit barbatul care rabda ispita, ca facandu-se lamurit,
va lua cununa vietii, care a fagaduit-o Dumnezeu
celorce-L iubesc pre dansul. Nilneni fiind ispitit, s,1
nu zica: Ca dela Dumnezeu sunt iapitit; ca Dumnezeu
. . . . nu este ispiti.tor celor rai §i El nu ispite~te pre nimeni,

k~~~~
284 APOSTOLUL
, :, :; 111 11: t ll l t1 t i. 1 n1111 i:1 111 1. 1t 11,1n1 :11 1:1:; 11. r .. 1 n1:1 1111a 1i, 1 .. 1:. 1.11111 u11, 1H11,1 t1 11111, 111 1u11t1111 n11. 1u111111 11: 1u11:111111111111:111 111111111 11:1111::t !11 11 1ti l il l ll l l! t ll l dl l1t :11 111 111 :11 a1 111a 11: 1!1 1::1 u1 t1 1 111n1 t1 !:r1:11::1 1111•11!t !: t u1!!l t1 11r1111 11

ci fiecare se ispite~te de a sa pofta, fiind tras ~i


amagit. Dupa aceea pofta zamislind, na~te pacat, iar
pacatul savar~indu-se, na~te moarte. Nu va in~elati,
fratii mei cei iubiti, toata darea cea buna ~i tot Darul
desavar~it, de sus este pogorandu-se, dela Parintele
luminilor, la Care nu este schimbare, sau umbra de
mutare. El voind ne-a nascut pre noi cu cuvantul
ndevartilui ca sa fim n oi o ince patura oarecare a
zidirilor Lui.

JOI
iN SAPTAMANA A TREIZECI SI UNA DUPA ~

POGORiREA SFANTULUI DUH.


Din Soborniceasca carte a Sfantulul l\postol lacov cetlre.
Cap. 1, Stih 19.
I
~~~ ratii mei cei iubiti, sa fie tot omul grabnic a
auzi ~i zabavnic a grai, zabavnic spre manie,
ca mania omului nu lucreaza dreptatea lui
Dumnezeu. Pentru aceea lepadand toata spur-
caciunea ~i prisosinta rautatii, intru blandete
primiti cuvantul eel inlauntru sadit, care poate
sa -mantueasca sufletele voastre. ~i fiti facatori cuvan-
tului, iar nu numai ascultatori, amagindu-va pre voi
in~iva. Pentruca de este cineva a.scultator cuvantului
~i nu facator, unul ca acela este asemenea cu omul
ce'~i cauta fata chipului sau in oglinda; ca s'a cau-
tat pre sine ~i a trecut ~i hi.data ~i-a uitat in ce
chip era. Iar celce s'a plecat la legea cea desavar-
~ita a slobozeniei ~i ramane intr'insa, acela nu ascul-
tator cu uitare facandu-se, ci facator lucrului, acesta
· fericit va fi intru facerea ei. De se pare cuiva intre
APOSTOLUL 285
~ 1r,11 :1 t ;i1:11:11;:1:;11:11.1 :r1::1.,11:1,,1;:1::1::1.:1::1::1:: 1,: 1.. 1.,1,11.: 1.:1 .. 1.,1:.1.:1!:1;.1,:1::1: 1.:? ::1::1.[11. 1i.11111:111 1u1::i:1!:t :;1,: 11.111 .. 1 .. 1•. 1 .. 11,1., 1J.1:11.. 1,;1,1 1.,1 .,1 .. 1.. 1 .: 11111. , .. , ,., .!t .. t::, ::, :,t ,.l'.ll :, t i.,:i, .:t i:1,:, :iat,t :·t ,,, 111111 :it uut

voi ca este binecredincios ~i nu'~i infraneaza limba sa,


ci i$i in~eala inima sa, aceluia zadarnica este buna,..
credinta. Ca bunacredinta :cea curata ~i nespurcata,
inaintea lui Dumnezeu ~i Tatal, aceasta este: A cerceta
pre cei sarmani ~i pre vaduve intru necazurile lor
~i a se pazi pre sine nespurcat de catre lume.

VIKER I
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I UNA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
_Din Sobornlceasca carte a Sfantulul J\postol lacov cetlre.
Cap. 2, Stih 1.
ratilor, nu intru alegerea fetelor sa aveti cre-
1 dinta Domnului nostru Iisus Hristos al slavei.
Ca de va intra intru adunarea voastra vreun om
avand inel de aur, in haina luminoasa ~i va
intra ~i vreun sarac in haina proasta ~i veti
cauta la celce poarta haina luminoasa ~i veti
zice lui: Tu ~ezi aicea bine ~i saracului veti zice:
Tu stai acolo, sau ~ezi aicea subt a~ternutul picioare-
lor mele ~i nu v'ati luat aminte intru voi ~i v'ati fa.-
cut judecatori de ganduri rele? Ascultati fratii mei
cei iubiti: Au nu Durnnezeu a ales pre saracii lumii
acesteia, bogati in credinta ~i mo~tenitori imparatiei,
care a fagaduit-o celorce-L iubesc pre Dansul? Iar voi
ati . necinstit pre eel sarac. Au nu bogatii va asu~
presc pre voi ~i aceia va trag la judecati? Au nu
aceia hulesc numele eel bun care s'a chemat preste voi'?
Ca depliniti legea cea imparateasca dupa scriptura:
Sa iube~ti pre aproapele Tau ca insuti pre tine, bine
286 APOSTOLUL
u i .: , .: 11,1 111 111 n 1 ::t !:_1 1, 1:11:;1.,11: r , 1:11:.1 ::1:11i:1.~1 u11:11:1:11 1 ,:1!i1 ,1 ,. 1 r:11;11:1111 u1 .11 111 .1 11,1111 u1 1! 1111 111 111 11 11111•1 ;11!1 1,111111:1 1111,11:1::1., 1· 1:,1. 11,1Ht :,1,,11: 1::•, .1 .. 1: 1t1 a !111.1:1 1:,1::1 u1.:1 :1 1 ,. 11, 1 .. 1:11 .. 1 ,1:: 1.1 t .. 1.1 11.1.:1 ht l !it .:1 .,1,

faceti. Iar de va uitati in fata pacat faceti fiind · mus~


trati de lege ca .ni~te calcatori de lege. Ca cine va
pazi toata legea ~i va gre~i intr'una, s'a facut tutu ..
ror vinovat. Ca celce a zis: Sa nu curve~ti, a zis ~i:
Sa nu ucizi. ~i de nu curve~ti, d3r ucizi, te,ai facut
calcator legii. A~a sa vorbiti ~i a~a sa faceti, ca ~i cum
prin legea slobozeniei aveti sa va judecati. Ca jude-
c 1ta fara de mila este celuice nu face mila ~i se lauda
,."",~:;'"·'(_; mila asupra judecatii.

A ~ ~

SA.DIBATA
IN SAPTAMANA A TREIZECI SI
"
UNA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea cea dtre Colosenl a SfAntulul l\postol Pavel cetlre.
Cap 1, Stih 1.
avel apostol al lui Iisus Hristos, prin voia
lui Dum nezeu ~i Timoteiu fratele, celorce sunt
'~ ~ ,...in Colase, sfintilor ~i credincio~ilor frati intru
Hristos, Dar voua ~i pace dela Du1nnezeu
Tatal nostru ~i Domnul Iisus Hristos. Multu ~
mim lui l)umnezeu ~i Tatalui Do mnului nostru
Ii:sus Hristos, pururea pentru voi rugandu-ne, auzind
credinta voastra cea intru Hristos lisus ~i dragostea
care aveti catre toti sfintii, pentru nadejdea cea gatita
voua in ceruri, care ati auzit mai 'nainte intru cuvan-
tul advarului Evangheliei, care este de fa.ta la voi
precum iji intru toata lumea ~i este facand roada ~i
crescand, precum ~i intru voi, din ziua ce ati auzit ~i
ati cunoscut Darul lui Dumnezeu intru adevar.
""
DVDIIIJ'ECA.
A TREIZECI ~I UNA DTJPA POGORIREA
SFANTULUI DUH.
Voscreasna a 9-a, Prochimen, glaspl al 6-lea:

Manfue~te Doamne, poporul Tau ~i binecuvinteaza mo~tenirea Ta.


Stih: Caire Tine, Doamne, voiu striga, Dumnezeul meu, nu Uicea
de catre mine.
Din Cartea tnt&la cea cAtre Tlmotel a Sfantulul Apostol Pavel cetlre.
Cap. 1, Stih 15.

·,-a1~K iule Timotei, credincios este cuvantul ~i de


toata primirea vrednic, ca Hristos Iisus a venit
in lume sa mantueasca pre cei pacato~i, din-
tru cari eel dintaiu sunt eu; ci pentru aceasta
am f ost miluit, ca intru mine intaiu sa arate
Iisus Hristos toata indelunga rabdare, spre
pilda celorce vor sa creada intru Dansul spre vieata
cea ve~nica. Iar lmparatul veacurilor, celui nestricacios, ·
celui nevazut, unuia prea inteleptului J)umnezeu, cin-
ste ~i slava) in vecii vecilor, A1nin.
Aliluia, glasui al 6-lea : Celce locue~te intru ojutorul Celui preainaH,
intru acoperemantul Dumnezeului cerului, se va sala~lui.
Stih: Zice·va Domnului : Sprijinitorul meu e~ti Tu ~i sdiparea mea,
DumnezeuJ meu ~i voiu nadajdui spre Dansul.

- - ~- -
2tl8 APOSTOLUL . .
, ; , ,. , ,, ; , ,, p ,. • • ., ,. .,
1 1 11 1 111 1 1 1 11111 1 1 1 11 1
, ·:, ·ii ·t ,, .. ,:, r, .,. ,,1 •· t1 11, 1· 1 · 1 , .• , 111 1!!1 • 11: 1r 11• 1 , ·· tr ll t' l li t !II J1 l 111 111 u11i1 •;1 111:·1:• t :1 1·:1::1·:1::1·11 nl t l t~1:!l '' t r t 1:11:1 111:· 1·,11:11;1::1:·1 ·11"1 •;1u1 1:1:r11·1 u i •·1 111 1•11·11:t :111•1•·1 ,:1 i1h

LUKI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I DOUA DUPA PO-
GORiREA SFANTULUI DUH.
Din Sobornlceasca carte a SfAntulul l\posfol lacov cetlre.
Cap. 2, Stih 14.

~ ~~ ratilor, ce folos este de ar zice cineva ca are


credinta, iar fapte nu are? Au poate credinta
sa'l mantueasca pre dansul'? Ca de va fi fra-
tele sau sora goli ~i lipsiti de hrana cea de
toate zilele ~i va zice lor cineva dintre voi :
Mergeti cu pace, incalziti-va ~i va saturati ~i
. nu le-ar da lor cele de treaba trupului, ce folos ar fi;
A~a ~i credinta daca n'are fapte, moarta este ·singura.
Dar va zice cineva: Tu ai credinta, iar eu am fapte?
arata-mi credinta ta din faptele tale ~i eu iti voiu arata
tie din faptele mele credinta mea. Tu crezi ca Dum-
nezeu unul este. Bine faci; ~i dracii cred ~i se cutre-
mura. Voe~ti dar sa intelegi, o omule . de~arte, ca
credinta fara de fapte moarta este? Avraam parintele
nostru, au nu din fapte s'a indreptat, suind pre Isaac fiul
sau pre jertfelnic? Vezi ca credinta lucra dimpreuna \
cu faptele Jui ~i din fapte s'a plinit credinta ~i s'a
plinit Scriptura ce zice: ~i .a crezut Avraam lui Du m-
nezeu ~i i s'a socotit lui intru dreptate; &i prieten ilu-
Dumnezeu s'a chemat. Vedeti dar ca din fapte se n-i.
·drepteaza omul, iar nu numai din credinta. Asemenea
inca ~i Raav curva, au nu din fapte s'a indreptat,
primind pre vestitori ~i pre alta cale scotandu'i? Ca
precum trupul fara de duh mort este, a~a ~i credinta
fara fapte moarta este.
-ti-e>~t+- -
/!
I
Jr

.
BARTi
IN SAPTAMANA A TREIZECI SI DOUA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din Sobornlceasca carte a Sf lntulul J\postol laco11 cetlre,
Cap. 3, Slih 1..

- ratilor, nu fiti multi dascali, ~tiind ca mai mare


judecata vom sa luam. Ca intru multe gre~im
toti. De nu gre~e~te cineva in cuvant, acesta
este barbat desavar~it, puternic a'~i infrana ~i
tot trupul. Ca iata ~i cailor le punem fraele
in guri, ca sa se supue noua ~i tot trupul lor
n intoarcem. Iata ~i corabiile mari fiind ~i de iuti van-
turi irnpingandu-se, se intorc cu o prea n1ica carma
incotro voe~te pornirea carmaciului. A~a ~i limba inic
madular este ~i mari s e lauda. Iata, putin foe ~i cat
de multa materie arde. ~i lin1ba este foe, o Iume a
nedreptatii. A~a limba este a~ezata intru madularile
noastre, care spurca tot trupul ~i aprinde roata ·· firii
~i se aprinde de gheena. Ca toata firea ~i a fiarelor
~i a pasarilor ~i a celorce se tarasc ~i a pe~ti1or, se
domole~te ~i s'a imblanzit de firea omeneasca. Jar
limba nhneni din oameni nu poate s' o domoleasca,
neinfranata rautate, plina de otrava aducatoare de
moarte. Cu dansa binecuvantam pre Dumnezeu ~i
Tatal ~i cu dansa blestemam pre oa T eni, cari sunt
facuti dupa asemanarea lui Dumnezeu; dintru ace ea~
_gura iese binecuvantarea ~i blestemul. Nu trebuie,
·fratii mei, acestea sa fie a~a.
290 APOSTOL UL
, . , , , 'l ,'ll 'l l "' l : l '' f " l 1, l ' l ll t " l ' l '' l ! l ' l ' l ' l!l ''' '"t ' I I , ... ... , .. , ,1111 11 I I I I , , ... :1 ·11 ·: 1 " 1 '1 1l' ll :1111 1t l l' I II I Hl !11 111 Hl ll l !ll ' /11l l !l ll ll ,; f;'.1 !'1 111 " 1 ' 1 '1 ' 1""1" 1: 1· 1 1, n1 ;:f 1::111 ·1· 1:11:11:: 111 1·:1;;1 ; ·11 :1.•1: 1::t"·• ·· l •;1;r1u

BIERCVBI
INJSAPTAMANA TREIZECI ~I DOUA DUPA
POGORlREA SF ANTULUI DUH.
Din Sobornlceasca cartea a SfAntulul J\postol lacov cetlre.
Cap. 3, Stih 11.

ratilor, au doara izvorul dintru aceea& vana


'f'm~·
izvora~te dulce ~i amar? Au doara poate, fratii
mei, smochinul sa faca masline, sau vita viei
smochine? A~a nici un izvor po ate face apa
sarata ~i dulce. Cine este intelept ~i bine ~tiu-
tor intre voi? Scl'~i a rate din vieata cea buna
faptele sale intru blandetele intelepciunii. Iar de aveti
ravnire amara ~i prigonire intru inimile voastre, nu
va la~dati, nici mintiti impotriva adevarului. Nu este
..
aceasta intelepciunea care se pogoara de sus, ci pa-
manteasca, sufleteasca, draceasca. Ca unde este rav-
nire ~i prigonire acolo este nea~ezare ~i tot lucrul i·\
rau. Iar intelepciunea cea de sus, intaiu este curata, \

apoi facatoare de pace, blanda, plecata plina de mile)


~i de roduri bune, fara de indoiala ~i nefatarnica. Iar
roada dreptatii in pace se seamana celorce fac pace.
De unde sunt rasboaie ~i de unde sfezi intre · y.oi?
Au nu de aicea din desmerdarile Yoastre care se· o~--
.tesc intru madularile voastre? Poftiti ~i n'aveti, uci-
deti ~i pismuiti ~i nu puteti dobandi; va sfaditi ~i fa,,.
ceti rasboaie ~i n'aveti, pentruca nu cereti; cereti ~i
nu luati, pentruca rau cereti, ca intru desmerdarile
voastre sa cheltuiti. Preacurvarilor ~i preacurvelor~ au
nu §titi ca dragostea lumii acesteea vrajba este catre
Dumnezeu? Deci, oricare voie~te sa fie prieten lumii,
APOSTOL UL 291
t n1 11 l 1:1 ;11111 n1u 1 111 ;11 111 ;:1 111 1: 1u 1::1 ,11 1, l;!· 1 .. 1;,1 ::1 111 r1 1:: 1 .. 1111 111 nl 111 111 1!1r;1 .. 1i.1u 1::111 1: 11; 1 111; 1111 a 1 n1 1: 1111 111 11 1u1 111 11 11.1 111 11 • 1: 1 11 u : i i!l i. , i:auanar , 1, 1 .. 11, 11. 1!ll ': l t1 f 'J l :ia :i i i: ai· t 'l l !!I Ul :!l ll ! l' l !II J' l fll!1l t: a u, u11:1 11 n 11111 11 u1 •11

vrajma~ lui Dumnezeu se_face. Au vi se pare ca in


de~ert grae~te Scriptura, ca spre zavistie pofte~te du-
hut · care locue~te intru noi? Ci m1i mare dar da. Pen-
tru aceea zice: Domnul celor mandri le sta impotriva,
iar celor smeriti le da dar.

JOI
IN SAPTAMANA A TREIZECI SI DOUADUPA
POGORlREA SFANTULUI DUH. ·
Din Sobornlceasca carte a SfAntulul Apostol lacov cetlre.
Cap. 4, Stih 7.
~~ ratilor, supuneti-va lui Dumnezeu, stati tm-
potriva diavolului, ~i va fugi dela voi. Apro-
piati-va de Dumnezeu ~i se va apropia de
voi. Curatiti-va mainile, pacato~ilor, $i va cu-
ratiti inimile voastre cei indoiti la suflet Pati-
miti ~i lacramati ~i plangeti, rasul vostru intru
plans sa se intoarca ~i bucuria intru tanguire. Smeri-
ti-va inaintea lui Dumnezeu ~i va va inalta pre voi.
Nu graiti de rau unul pre altul, fratilor; ca celce
grae~te. de r_au pre fr~tele ~i judeca pre fratele sau,
grae~te de rau legea ~i judeca legea. Jar da~(l judeci
legea, nu e~ti facator legii, ci judecator:· U-nul este
puitorul legii ~i judecatorul, care poate sa mantueasca
~i sa piarda. lar tu cine e~ti care judeci pre altul ?
Veniti acum ceice ziceti: Astazi sau maine vom.
merge in acea cetate ~i vom face acolo un an ~i
vom negutatori ~i vom dobandi, cari nu ~titi ce se
va intampla maine; ca ce este vieata voastra? Abur
este, care intru putin se arata, §i dupa aceea piere ; .
t
292 APOSTOL UL
e !IIUI II I II I Ul !I I Uf ll l 1ll !I I IJ l l! l :II Ul l! I Ul n 1u 1 ;1 l •r1 111 11 1,1 1111 11 t 11 t ll l l! l l1 I II I JI I Ul ll l ll l ll l !:1 111 1•1111 111 11 111 1111 u 1 111 11 1u 1 111 11 1111 111 111 111 11 1111 u 1111 11 1111 u 1 u t 1rt t1 t 111 11 1u 1 111 111 11111t 111 111 111 n t n l 1t l :11.it .i l 11 l r. l i! l i! I Ul 11 t u 1111111 111 11 1111n1 :1tnt 1Ur,1

in lor. de a zice voi: De va vrea Domnul' .


§i vom. fi
vii, vom face aceasta sau aceea. ~ar. acum va lau-
. dati ·intru trufiile voastre. Toata lauda de acest fel
este rea. Drept aceea, celuice §tie a face bine §i nu
face, p·a cat este lui. Veniti acum bogatilor, plangeti
§i va tanguiti de necazurile voastre ce vor sa fie
asupra voastra. ~ogatia voasira a putrezit ~i h~inele
, voastre le-a mancat moliile. Aurul vostru ~i argintul
I au ruginit ~i rugina lor va fi marturie asupra voastra
1

·§i va manca trupurile voastre ca focul. Ati strans


comori pentru zilele cele de apoi. Iata, plata care
o opriti a lucratorilor, cari au secerat tarinile voastre,
striga ~i strigarile seceratorilor in urechile Domnului
Savaot au intrat. Desfatatu-v'ati pre pamant §i v'ati
desmerdat, hranit.. ati inimile voastre ca in ziua jun- ·
ghierii. Osanclit-ati, omorat-ati pre eel drept, nu s'a pus ·""""'·""'<->>"""' 1 1

impotriva voastra. Drept ~ceea fiti indelung rabda-


tori, fratii mei, pana la venirea Domnului. Iata plu-
garul a~teapta roada cea scumpa a pamantului, i~-
delung rabdand pentru dansa pana ce -.i a ploaie • ••••;c,,··i ,....,,;"~
1

fin1purie ~i tarzie. Deci, indelung rabdati §i voi, in-


tariti-va inimile voastre, ca venirea Domnului s'a
apropiat. Nu oftati unul asupra altuia, fratilor, ca sa ,
nu va osanditi. Iata Judecatorul inaintea u§ilt>r sta.
· AP'1STOLUL 298
11•• " t:•:11 ·1(1 ,j :• i .:t •: t ::l ::I .• llt " I tt ' ,,: tn i ;t ·•1.•·. I .I 'I , . l ., 1i. 1:n " l ti .11;11:: I 1: • . 1 11 I I •1 ·•11 U l '! l ll ll'l 'l l '' I 1,1 11. 11 I ,I II I I ~,n.. , 1 C ti I I 11 "1 • • I • •. , . , . I • •• • ' I .I I •·:r, ll ,'11'1'il!ll " t ,l l 111lt ' 1111111111' I

VIRE BI
IN SAPTAMANA A TREIZECI $1 DOUA DUPA
POGOR1REA SFANTULUI DUH.
Din urtea lnttla cea Sobornlceasci a Sfantulul J\poatol Petru cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
etru apostol al lui Iisus Hristos, nemernicilor
celor ale~i, risipiti prin Pont, Galatia, Capa-
~ ~ r-dochia, Asia ~i Vitinia, dupa ce mai 'nainte
cuno~tinta a lui Dumnezeu Tatal,' intru sfin-
tirea Duhului, spre ascultarea ~i stropirea san-
gelui lui Iisus Hristos, darul ~i pacea sa se
immulteasca intru voi. Bine este cuvantat Dumnezeu
~i Tatal Domnului nostru lisus Hristos, Carele dupa
mare mila Sa a doua oara ne~a nascut pre noi spre
nadejde vie, prin invierea lui Iisus Hristos din morti,
spre mo~tenire nestricacioasa ~i · nespurcata ~i ne-
ve~tejita, pazita in ceruri pentru voi, cari sunteti
paziti cu puterea lui Dumnezeu prin credinta, spre
mantuirea ce este gata a se arata in vremea de apoi.
Intru care va bucurati, acum putin, de se cuvine,
necajiti fiind intru multe feluri de ispite. Ca lamurirea
credintei voastre, cea cu mult mai scumpa decat aurul
eel pieritor ~i prin foe lamurit, sa se afle spre lauda
~i cinste ~i slava intru aratarea lui Iisus Hristos,
pre Carele nevazandu'L, iubiti; intru Carele acurn nu
privind, ci crezand, va bucurati cu bucurie negraita
~i prea slavita, luand sfar~itul credintei voastre man-
tuirea sufletelor. Pentru care mantuire a cautat ~i
a cercetat Proorocii, - cari au proorocit pentru darul
ce era sa vie spre voi cercetand in care ~i in ce fel
- l

294 APOSTOLUL
Ul:ll!ll lll ll l lll !II III Hl l l ! l lll ,l \: l !il lll lll l' t ti t 111;i t 1:l !l l 'II IJI UI IJl !II UI Ul lfl lfl :ll !ll !ll !:li! l tl l !ll 1Jl l!I II I Ul !ll lll l!I III Ul tl l ll l lll !ll lll l!I UI III II I III III Hl !1 I J1 l ill lll li l Jl l lll:!1i!I II I II I Hl lll !ll lll l:l :!l !tl !i l lll ll t :11111111111111u 1;, t u t Hl i :1li:l l!l t! I UI U.t

de vreme le arata Duhul lui Hristos, care era intr'in~ii


mai 'nainte marturisind de patimile lui Hristos ~i
de slavele cele dupa aceea; carora Ii s'au descoperit,
ca nu lor insu~i, ci noua slujeau acestea, care acum
s'au vestit voua prin ceice bine v'au vestit intru
Duhul Sfant eel trimis din cer, spre Care doresc
ingerii sa priveasca. Pentru aceea incingand mijloacele
cugetului vostru, trezvindu-va, desavar~it nadajduiti
spre darul care se aduce voua, prin aratarea lui
lisus Hristos ca fiii ascultarii, neprefa.candu~va cu
poftele cele mai dinainte ale necuno~tintii voastre
ci dupa sfantul care v'a chemat pre voi, ~i voi sa
fiti sfinti intru toata petrecerea; ca scris este: Fiti
sfinti~ ca Eu sunt Sfant. Si daca chemati tata pre
celce judeca fara de alegerea fetelor dupa lucrul
fiecaruia, intru frica vremea vietii voastre s' o petre..
ceti, ~tiind ca nu cu argint, sau cu aur, ce se strica,
v'ati izbavit de petrecerea voastra cea de~arta, care
era dela parinti data, ci cu scump sangele, ca al
unui miel nevinovat ~i nespurcat al lui Hristos, Carele
era cunoscut mai ·inainte de intemeiera lumii, dar
s'a ar~tat in anii cei mai de apoi pentru voi, ceice
printr'Insul ati crezut in Dumnezeu, Carele L-a invieat ,
pre El din morti ~i i-a dat slava ca credinta voastra
~i nadejdea sa fie intru Dumnezeu. Cur~tindu-vit
sufletele cu ascultarea actevarului prin Duhul; spre
nefatarnica iubire de frati, din inima curata iubiti.i-va
unul pre altul cu deadinRul, caci sunteti nascuti a
doua oara, nu din samanta stricacioasa, ci din ne-
stricacioasa, prin cuvantul lui Dumnezetf celui viu ~i
·c arele petrece in veac, pentruca tot trupul este ca
iarba, ~i toata marirea omului ca floarea ierbei. Us-
catu-s'a iarba ~i floarea ei a cazut, iar cuvantul Domnu-
lui petrece in veac. ~i acesta este cuvantul celce bine
s'a vestit intru voi. Deci, lepadand toata rautatea iji
tot vicle~ugul ~i fatarniciile ~i pizmele ~i toate cleve-
tirile, ca ni~te prunci de curand nascuti, sa. iubiti
APOSTOLUL 295
Ul !!l !ll !l f ll l ll l !il !!l l!I Ul !,l !ll i! l i! I Jl l l! l l.1!111! I Ul l: I Ul !!I HI Ll !1l l\ l !!thl l! I II I Hl 1 l :1 1u11;1 111 111 1111:1!1l ll l l1 l l! l ll l ll l !II II I UI II I Ll l !II II I Ul ll l l, l:ll !l l !,1.:1 n1111111a 11.1 111 ,,1 ), l hl l: l ., I II I Ul l t .!l ,l l . l , 1 111:t ,: li1l ,f1 1:t li l ,11.,t ll l l, l l! lll l! I UI Ul l! l l1 1

la,~tele ~el cuva!1tator ~i.. far~ de vicle~ug, ca prin-


tr.1.nsul sa cre~tet1 spre mantuue, de vreme ce ati gus ..
tat ca este b_un Domnul.. Catre Care . apropiindu-va,
celce este p1atra cea vie, de oameni cu adevarat
nebagata in seama, iar la Dumnezeu aleasa ~i cinstita,
~i voi singuri ca ni~te pietre vii, va ziditi casa du-
hovniceasca, preotie sfanta, ca sa aduceti jertfe du ..
hovnice~ti, placute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Pentruca scris este in Scriptura: Iata pun in Sion piatra
in capul unghiului, aleasa, scumpa, ~i celce v'a crede
intr'insa, nu se va ru~ina. Drept aceea voua celorce
credeti, cinstea; iar celor necredincio~i, piatra care
nu o au bagat in seama ziditorii, aceasta s'a fa.cut
in capul unghiului ~i piatra de poticnire ~i piatra
de sminteala acelora cari se poticnesc neplecadu-se
cuvantului, spre care ~i pu~i sunt. Iar voi, rod ales,
preotie imparateasca, neam sfant, popor spre ca~ti-
gare, ca sa vestiti bunatatile celuice v'a chemat pre
voi dintru intu nerec la lumina Sa cea minunata; cari
odinioara nu erati popor, iar acum poporul lui Dum-
nezeu, cari erati nemiluiti, iar acum miluiti.
296
1 11 1 ,1 1 111 11 1 1:1 1, 1 •11 ,11 11 1 111 ,, 1 .. 1 ,, 1 .r, r. u ,1 1 ,, 1 ,. 1 .. 1 ,-1' 11 :, 1 ,1 ,1111.,1 r 1;.11 1•· 1 .. 1:11 1,1 ,1 1: 1 i.1 r, 1 •. t ~1 :11 111 :. 1111n 1;J1i\1i11 n1 n 1H1n 1 n 1 111 11 1.1111 1"':'t!I I Ul 11 1,,1 ,.1 ,:-a 11 1n 11: 1,: 1,,1 .:1 ,:1 .. 1,11 1:1 ,i1 ,. 1c!1 ,~111 r. .1.1 1::1:11 1t11,1 ,11 1re .• 1 ,11:. 1.:1:11 11 ~.1. a u

A . 'W -

SA.MBA'!'.&
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I DOUA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din carlea tntlla cea cltre Tesalonlcheni a Sfantului J\postol Pavel cetire.
Cap. 5, Stih 14.
~~~ ratilor, va rugam, sfatuiti pre cei fara de ran ..
duiala, mangaiati pre cei putini la suflet, spri-
jiniti pre cei neputincio~i, fiti indelung rab-
datori spre toti. Socotiti sa nu rasplateasca
cineva rau pentru rau cuiva, ci pururea cele
bune sa urmati ~i unul spre altul ~i spre toti.
Pururea va bucurati, neincetat va rugati, intru toate
. 1nultumiti; ca aceasta este voia lui Dumnezeu intru
Hristos Iisus spre voi. Duhul sa nu'L stingeti. Proorociile
sa nu le defaimati. Toate sa le ispititi; ce este bun
sa tineti. l)e tot felul de lucru rau sa va feriti. Iar
insu~ Dumnezeul pacii sa va sfinteasca intru toate
desavar~it ~i duhul vostru tot intrPg ~i sufletul ~i
trupul fara de prihana, intru venirea Domnu]ui nostru
Iisus Hristos, sa se pazeasca.
- -- -·

APOSTOL UL
1!1111:1 1 .. 1: 1111 11 1111 ,:1 , 1 .11!1 1 11 :.1 1 1, 1:11 u1;,1 ;!11. 1111:.1 ;n r 1 ::1 .;1 1. 11• 1::1 ::1 1 .. 1i 1 .1• 11·1 1 a , 1 ::1 11 :1 1 :·t :it ::1 111 1, 11.1 ,11 ; 11 ; 111, 1 , 1 .• 1 1 ,, 1 ,, 1 11 :11 ,, 1 ;; 1 :., ., 1 , 1 , 11 ::r:.1.., .. t r t JI J! l r: f_HI Ul :tl l!t it l rit llt :i1 rr1 u1 ;11n11r1 .11 111 n1 n1 11111 1 111111

DVBIIfEOl. .
A TREIZECI ~I DOUA DUPA POGORlREA
SF ANTULUI DUH.
Voscreasna a 10·a, Prochimen, glasul al 7·lea :
Domnul tarie poporului Sau va da, Domnul va binecuvanta pre po-
P.orul Sau cu pace. · · ··
Stih: Aduceti Domnului £iii lui Dumnezeu, aduceti Domnului pre £iii
berhecilor. ·
Din cartea tntala cea dtre Timofei a Sfantulul Apostol Pavel cetlre,
Cap. 4, Stih 9.
~ iule Timotei, credincios este cuvan1ul ~i de
~ 'tfJ
toata primirea vrednic. Ca spre aceasta ne ~i
ostenim ~i suntem ocariti, caci am nadajduit
intru Duninezeul eel viu, Carele este ·Mantui-
toru l tuturor oamenilor, ~i mai ales al eel or
credincio~i. Porunce~te acestea ~i invata. Ni-
menea tineretele tale sa nu le defaime, ci fii pilda
credincio~ilor cu cuvantul, cu petrecerea, cu dragostea,
cu duhul, cu credinta, cu curatia. Pana ce voiu veni,
paze~te cetirea ~i ·mangaierea ~i invatatura. Nu fii
ne ha.gator de· seama de -darul ce este intru tine, care
ti s'a dat prin proorocie, cu punerea mainilor preotiei.
De acestea sa gande~ti, intru acestea fii, ca procop-
seala ta sa fie aratata intru toate.
Aliluia, glasul al 7-lea: Bine este a ne marturisi Domnului ~i a canta
numele Tau, prea inalte. .
Stih: A vesti dimineata mila Ta ~i adevarul Tau in toata vremea,:
298 , ui n• n• r i ni u i :i i ::1u1 111 111 u111iu,u1n1 u111 1111 111 n1 u1 11 1 1: 11 • 111:11 1,1 1u :11.111 111 1.,1 .11 ,! t !:1 1.1 1, u 11 1:1 11111 1!11 ;11 1t1!!1i!l !,1 :! 1?: 1n 11J1 !! J1 t1 n11:1 111 ::1 111n1 1, 11: 1u t fl
Ulll ll!llll111 111UIU111 11:1 1t l !! I Ul !ll tl l l/llll!l l ll l !! I Ul l!l ll l ll l Ul !lll!I UI Ul l, l 1tl '

LURI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I TREIA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.,
Din cartea intala cea Sobornlceasca a Sftntulut_ l\postol Petru cetire.
Cap. 2, Stih 21 .
ubitilor, Hristos a patimit pentru noi, · noua
lasandu-ne . pilda ca sa t rmam urmelor Lui,
Garele pacat n'a facut, nici s'a aflat vicle~ug
in gura Lui, Carele ocarandu~Se, impotriva
n'a ocarat, patimind, n'au ingrozit, ci da ce-
luice judeca cu dreptul; Carele pacatele noa-
stre insu~ Le-a ridicat in trupul Sau pre lemn, ca
pacatelor murind, sa vietuim dreptatii, cu a caruia
rana v'ati vindecat. Ca erati ca ni~te oi ratacite, ci
v'ati into;rs acum la Pastorul ~i pazitorul · sufletelor
voastre. Asemenea ~i voi femeilor, plecandu-va bar-
batilor vo~tri, ca de ~i nu se pleaca oarecari cuvantu-
lui, prin vieata femeilor fara de cuvant sa se doban-
deasca, vazand vieata voastra cea dimpreuna curata
intru frica; a carora podoaba sa nu fie cea din afara
a impletirii parului ~i a infa~uraturei cu aur, sau im-
bracamintea haine1or, ci omul eel ascuns al inimii,
intru ne . icaciunea duhului celui bland ~i lin, care
e.s te inai. tea lui Dumnezeu de mult pret. Ca a~a
odini.oara ~i sfintele femei, care nadajduiau intru Dum-
nezeu, se impodobiau pre sine, plecandu-se barbatilor
lor, precum Sarra asculta pre Avraam, domn pre acela
chemandu'l, caruia v'ati facut fii, bine facand ~i ne-
temandu-va de nici o frica. Barbatii :isemenea, impreuna
locuind cu f emeile lor intelepte~te, ca unui vas mai
r,1 nt 1111111111t1a11:1111;11u11111.1~1 1:11111:1n 11:1;.11111111t11111: t !!11:11:1111:11!11111111:11111.11 n1111 n1111!11 n1 u11r111 1111 n11111 11 111111 111111111 r 1:1 1! r 1: 111 1111H1111,i r 11 1:. 1t11::1.tt:1 1r:1,111,1:: 1.:11:1:111!l 1i1:111:11'. l a 1::1:;1 n1:11:11.:1,11.:1H1!1111 1111111111u

slab fen1eiesc dandu-le cinste, ca ~i celor impreuna


mo~tenitoare darului vietii, ca sa nu se curmeze ru-
gaciunile voastre. Iar la sfar~it toti sa fiti cu un gand,
milostivi, iubitori de frati, induratori, blanzi, smeriti,
nerasplatind rau pentru rau, sau ocara pentru ocara.;
ci impotriva, binecuvantand, $tiind ca spre aceasta
sunteti che~ati, ca sa mo~teniti binecuvantarea.

_ BARTi -
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I TREIA DUPA
POGORlREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea Soborniceasci a St antului l\postol Petru cetlre.
Cap. 3, Stih 10.
ubitilor, celace voe~te sa iubeasca vieata ~i sa
vada zile bune, sa'~i opreasca limba sa dela rau
~i buzele sale ca sa nu graeasca vicle~ug, sa se
departeze dela rau ~i sa faca bine, sa caute
pacea ~i s' o urm eze pre ea, ca ochii Domnului
sunt spre cei drepti ~i urechile lui spre ruga..
ciunea lor; iar fata Domnului asupra celorce . fac rele.
~i cine va face voua rau, de veti fi urmatori binelui?
Ci de veti ~i patimi pentru dreptate, fericiti veti fi;
iar de ingrozirea lor sa nu va temeti, nici sa va tur·
. burati, ci pre Domnul Dumnezeu sa'L sfintiti intru
inimile voastre ~i sa fiti gata pururea spre raspuns
la tot celce va intreaba pre voi cuvant de riadejdea
voastra, insa cu blandete ~i cu frica, avand $tiinta
buna, ca de ceeace va clevetesc pre voi ca .pre ni~te
facatori de rau, sa se ru~ineze ceice graesc de rau.
300
1 1::i 11 11,1111 ,1; 1 ,, ·: • i• .i1·. 1.,1;; 1,:1.:1. 1.111 ·:1111 ., 11 1.. 1 .1:·1:; 1 1,, 1:: 1 :1:; 1 ,1 1 11 r11;: 1n1 .11.,1 11 1;11 11 1111 111 111 11 1 11 1111n1 111 n1n1 111 n11:1:l1 1, 1 .: 11a • 1.t1 1! t t:111 t i! l !\l , t , 1 .11, 11: 1i,11'1' .l :·1 r1 11. 11 1!•11 1. 11:1 t 11. t 1;1.:1 ;1 1r:tt ,1 :11. 1·, 1tm 14

vieata voastra cea buna intru Hristos. Ca mai bine


este ce]orce fac binele, de este aija voia lui Dumnezeu,
sa patimeasca, decat celorce fac raul. Pentruca iji Hris ..
tos odata pentru pacate a patimit, eel drept pentru
cei nedrepti, ca sa ne aduca pre noi la Dumnezeu,
omorit fiind cu trupul ~i inviin.d cu duhul. Intru care
~i duhurilor ce erau in temnita, pogorandu . . se, au pro-
poveduit, celora ce fusesera necredincioase odinioara
cand aijteptau indelunga rabdarea lui Dumnezeu in
zilele lui Noe, facandu . . se corabia, intru care putine, .I
adica opt suflete, s'au mantuit de apa, al careea chip
acum fiind botezul iji pre noi ne mantueijte, nu lepa..
darea necurateniei celei trupeijti, ci intrebarea ijtiintei
celei bune, care este catre Dumnezeu, prin invierea
lui Iisus Hristos, Carele este deadreapta lui Dumnezeu,
dupa ce s'a suit la cer, plecandu-se lui Ingerii ~i Sta. .
paniile ~i Puterile.

BIEROVRI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I TREIA DUPA
~ POGORiREA SFANTULUI DUH.
Din cartea lnttla cea Sobornlceasci a Stantulul l\postol Petru cetlre.

Cap. 4, Stih 1.
ubitilor, Hristos patimind pentru noi cu trupul iji
voi dupa acela~ gand va inarmati, pentruca Cel-
ce a patimit cu trupul a incetat despre pacat,
ca sa nu mai vietuiasca cealalta vren1e in ·trtip,
spre poftele omeneijti, ci spre voia hii Dumnezeu.
Ca destul ne este noua, ca am facut voia paga..
neasca, in vremea trecuta a vietii, um bland intru ne . .
301
llt l! t l, t 1ll l, l ll t 1ll ,!l l!1 ,! I Ll ,1 t .t ,: l 1l l! ,1i, 1;: 1,11:111.1,.11;1 ,.1;, I Hl !.l !il 1,f :11:!l ll l,.l! ' l o: l nt ,:11:t 1111,1 a 1 :1 1u 1n1 11 1 111 n1 11 1 111u1,1 111111 .11 11 1 ., . • ,, . '; I J,1,, 1., 1 .1 .11,.1 ,1 1,11 11., 1,. , . l ,! l l l .lt • • • I r1 1. 11 11 r 1 ,1 11 1 , 11 t 1• t Jl l !! I JI I Ul l' I TI

curatii; in pofte, tn betii, in ospete, in bauturi ~i intru


cele de Dumnezeu urate slujiri idole~ti, de care se
mira, caci nu va adunati voi la aceea~ desmerdare a
curviei, hulind, cari vor da seama la celce este gata } . . ·.
sa judece pre cei vii ~i pre cei morti. Ca spre aceasta . p ~
~i mortilor s'a vestit, ca judecata sa ia cu trupul dupa , ~ ,
om ~i sa vieze dupa Dumnezeu cu duhul. Si sfar- ; , ·
~itul tuturor s'a apropiat. Fiti deci cu intreaga in-
telepciune ~i privighiati intru rugaciuni; iar mai 'nainte
de toate sa aveti unul spre altul dragoste cu osardie,
pentru ca dragostea acopere multime de pacate. Iubi-
tori de streini, fiti unul catre altul fara cartire. Fie-
care precum a luat darul, intre voi cu acela slujind,
ca ni~te buni iconomi ai Darului lui Dumnezeu celui
de multe feluri. De grae~te cineva, ca, cuvintele lui
Dumnezeu; de sluje~te cineva, ca din puterea, care
o da Dumnezeu, ca intru toate sa se slaveasca Dum-
nezeu prin Iisus Hristos, Caruia este slava ~i stapanirea
in vecii vecilor, Amin.

JOI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I TREIA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea lnttia cea Sobornlceasci a Sfantulul l\postol Petru cetlre.
Cap. 4, Stih 12.
ubitilor, nu va mirati de aprinderea care este
tntru voi ce vi se face spre ispita, ca ~i cum
l !i i vi s'ar intampla ceva strein, ci bucurati-va, caci
va faceti pa rta~i patimilor lui Hristos, ca iji in-
tru aratarea slavei Lui sa va bu curati, veselin-
~~ du-va. De sunteti ocarati pentru numele lui
Hristos, fericiti sunteti, ca Duhul slavei §i al lui Dum- .
302 APOSTOL UL
t: l ll l !!l !ll ll l ll l ll l ll l tl l Ul l\11, I II I Hl !tl ,!1 1, l !tl ll l ll l !ll l! l !l l ,, l \l l !, l l, 11,1.,l li l ,l l l. l ll l ll l !l l l, l l: 111 1111 111 111 n1 11111 111 1111 n1 111 111 11 1:1 1!11111 11 11. 11: 1 11Si. l t, l l, l i1 , r:1 111 ,1 1 ,. 11. 1.:1 ,1 1:, 1 .. 1 •. 1,. , 1,1 ,.1 .. 1 ,11 1, 1 ,. 1:1 1:. 11 1 •• 1111 1 .• 1:,11:111 1u 1Hl ,l l !, t ll l lf, lff !lf

nezeu preste voi odihne~te, caci de aceea se hule~te,


iar de voi se proslave~te. Nimeni din voi sa nu pa,..
tirneasca ca un uciga~, sau fur, sau facator de rau,
sau ca un ispititor de lucruri streine. Iar de patime~te
ca un cre~tin, sa nu se ru~ineze, ci sa proslaveascft
pre Dumnezeu in partea aceasta. Ca vreme este a
se incepe judecata dela casa lui Dumnezeu, iar daca
este intaiu dela noi, care este sfar~itul celorce se im-
potrivesc Evangheliei lui Dumnezeu? ~i de vreme ce
abea se mantue~te dreptul, dar eel necredincios ~i
pacatosul unde se va arata? Pentru aceea ~i ceice
patimesc dupa voia lui Dumnezeu, ca credinciosului
ziditor sa'~i incredinte.ze sufletele lor prin fapte bune.
Pe presviterii cei dintre voi ii rog, ca celce sunt im-
preuna presviter ~i marturisitor patimilor Iui Hristos
~i parta~ slavei ce se va arata, pa storiti turma lui
Dumnezeu cea dintre voi, purtand grija nu cu sila,
ci de voie ~i dupa Dumriezeu, nu cu agonisele urate,
ci cu osardie; nici ca ~i cum ati stapani preste cler,
ci pilda facandu-va turmei. ~i cand se va arata mai
marele pastorilor, veti lua . cununa slavei cea neves-
tejita. Asemenea ~i voi, tinerii, plecati-va celor batrani
~i toti · unul altuia plecandu-va, smerita cugetare sa
agonisiti, de vreme ce Dumnezeu celor mandri le sta
impotriva, iar celor smeriti le da Dar.
'
VIKEBI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~l TREIA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea Sobornlceasd a Sfantulul J\postol Petru cetlre,
Cap. 1, Stih 1.
·~ ~t. .imon Petru, sluga ~i Apostol lui Iisus Hristos,
celorce· a dobandit impreuna cu noi cre-
dinta intocmai cinstita, intru dreptatea Dum-
nezeului nostru ~i a Mantuitorului Iisus Hris-
~~ tos, Dar voua ~i pace sa se immulteasca ih-
tru cunostinta lui Dumnezeu ~i a lui Hri~tos
Iisus Oomnul nostru. Fiindca dumnezeeasca lui putere
toate celece sunt spre vieata ~i buna credinta ne-a
daruit prin cuno~tinta ·Celuice ne-a chemat pre noi
prin slava ~i prin fapta buna, prin care cele scumpe
~i mari fagaduinte s'au daruit noua, ca prin acestea
sa va faceti parta~i dumnezee~tei firi, ft:gind de stri-
caiunea poftei cea din lume. ~i intru aceasta singura
toata nevointa puind, sporiti intru credinta voastra
fapta buna, iar intru fapta buna, cuno~tinta; iar intru
cuno~tinta, infranarea; iar intru infranare, rabdare; iar
intru rabdare, buna credinta; iar intru buna credinta,
iubirea de frati; iar intru iubirea de frati, dragostea.
Ca acestea intru voi fiind ~i immultindu-se, nu zadar-
nici, nici fara de roada va vor face pre voi, spre cu-
no~tinta Domnului nostru Iisus Hristos. Ca celce nu
are acestea, orb este, nevazand, uitare luand de cu-
ratia pacatelor sale celor de demult. Pentru aceea
fratilor, mai vartos va nevoiti ca sa faceti adeverita
chemarea ~i alegerea voastra; ca accstea facandu-le,
nu veti gre§i niciodata.
- t•~
304 APOSTOL UL
t •II Jl l l!I II I JI I III IJI III Hf !lt '' l l' t '! l ' l 'i l 'l l , l l: t 1:1 ·•1·• 11• 1: 1:1 1 ··1 1·1 •1 r 11 1:1 1, 1,: 1·1 t ,, f ', 1" 1 ''1 ' 1', l ' f ll l :!l ,fl ll l !l t lllllf ll f ll t ll l 11 1!1 11 111!11!111 t l llll l ll l l! tl ,1 111 11 111 1ll l ll l 11 .J l l'l !l l lll ll l !ll ll l !ll l11 !111: t :r t ul HI III J!l :'l l: l !l *' ! fll l fl l ll l 1!l /! l l'l i,I UI II

A - ~ ·
. SA.BIB.A.T JL
IN SAPTAMANA A TREIZECI -~I TREIA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH. .
I

Din cartea a doua cea dtre Timotei a Sf antulul Apostol Pavel cetlre.
Cap. 2, Stih 11.
iule Timotei, credincios este cuvantul: Ca de
am ·murit impreuna cu Hristos, impreuna cu
Dansul v,om ~i viea; de rabda1n, impreuna cu
Dansul vom ~i im parati; de ne vom lepada
de El ~i El Se va lepada de noi; de nu credem,
El credincios ramane, a Se tagadui El pre Sine
singur nu poate. Acestea sa'i indemni, marturisindu-
le inaintea lui Dumnezeu, sa nu se priceasca in cu-
vinte, care lucru nu este de nici un folos,' fara numai
spre surparea .celor ce aud. Nevoe~te-te · sa te arati
pre tine insuti .lamurit inaintea lui Dumnezeu, lucrator
neru~inat, drept indreptand cuvantul adevarull~i. Iar
de cuvintele de~arte cele spurcate te fere~te, c,i spre
mai .multa paganatate vor spori, ~i c'uvantul l r~ca
cangrena pa~une va afla dintre care este · Imeneµ ~i
·Filet, cari dela adevar au ratacit, zicand: Ca invierea
acum s'a fa.cut; ~i rastoarna credinta oareca,rora. Iaff
temelia cea tare a lui Dumnezeu sta, avand pecetea
ace<:lsta: Cunoscut-a Domnul pre ceice sunt ai Lui ~i:
Sa se departeze dela nedreptate tot celce nume~te
numele Domnului.
. \,J

DUBIREO.&
A TREIZECI SI TREIA DUPA POGORIREA
·SFANTULUI DUH. .
A VAME~ULUI ~I A FARISEULUI
Voscreasna 11-a, Prochimen, glasul al 8-lea:
Rugati·va l;,i rasplatiti Domnului Dumnezeului nostru.
Stih: Cunoscut este in Iudeea Dumnezeu inJru lsrail mare este
numele Lui. ~· . , , •,

Din cartea a doua cea dtre Tlmotel a Sfantulul l\ppstol Pavel cetlre.
Cap. 3, Stih 10.
iule Timotei, urmat-ai invataturii mele, petre-
cerii, voiei, credintej, indelungei rabdari, dra-
gostei, ingaduintei, gonirilor, patilnirilor, care
mi s'a facut mie in Antiohia, in Iconia, in Lis-
tra; ce fel de goane am rabdat, ~i din toate
m'a izbavit Domnul. ~i toti cari voesc cu buna
credinta a vietui intru Hristos lisus, goniti vor fi. lar
oamllnii cei vicleni ~i fermecatori vor procopsi spre
~ai ·. au, cari in~eala ~i singuri se in~eala. Iar tu pe-
tr,e.ci. intru celece te-ai invatat ~i te-ai_..>incrediutat, ~tiind
delf( cine te-ai invatat ~i caci din pruncie sfintitele
~'cr1pturi . ~tii, care pot sa te intelepteasca spre man-
~tuire, prin credinta cea intru Hristos lisus.
Allluia, gl~sul al 8-lea: Veniti sa ne bucuram Domn1:1Iui, sa glasuim
lui Dumnezeu Mantuitorului nostru.
Stih :Sa intampinam fafa Lui intru marturislre l;>i in psalmi sa strigam Lui.
306 AF>OSTOLUL
l il l l l !ll ll l ,l l l, l ll l ll l !'l il l ll l ,l l !i1 1! l l. l il l ll l ll l ·1111 11 1111 ,:1111 1tl l& t. t ,:1 111 1, l ,.l l, l 1. 11.1 ::1 ·•1 111 1. 1111 .,1 :1 1 11 1 11 1 11 11: 1111 u u1 111 11 1 11 111 111 1111 1i11 11 111 u1 1;111 1111 n1 ii l ill l1 l ll l ll l l! I II I Hl !il 1ll ll l il l i! l ll l ll l lll l: l ll l ll l l1 I Hl ll l l/l l!l ll l !II I. I UI UI UI HI H11111,

LUJl'I
IN SAPTA·MANA A TREIZECI $1 PATRA DUPA
POGORiREA SFANTULUI DUH.
Dln cartea a doua cea Sobornlceasd a Sf8ntulul Apostol Petru cetlre.
Cap. 1, Stih 20.
ubitilor, aceasta mai intaiu ~tiind, ca toata
proorocia .Scripturii cu a sa deslegare nu se
face. Pentruca nu prin voia oamenilor s'a fa.-
cut candva proorocie, ci purtandu-se de Duhul
Sfant au grait oamenii ce? sfinti ai lui Dum-
nezeu. Insa au fost ~i pooroci mincino~i in po-
por, precum ~i intre -voi vor fi invatatori mincino~i
cari vor baga eresuri de pierzare ~i se vor lepada
de Stapanul Celce i-a rascumparat pre dan~H, adu-
candu'~i lor grabnica pierzare ~i multi vor merge' in
urma inver~unarilor lor, prin care se va huli calea
adevarului. $i pentru lacomie, cu cuvinte amagitoare
va vor precupi pre voi, a carora judecata inca de de-
mult nu zabove~te ~i pierzarea lor nu dormiteaza. Ca
de vremece Dumnezeu n'a crutat pre inger i, ,cari a
gre~it, ci cu lanturile intunerecului in tartar legandu'i i-a
dat a se pazi spre judecata. $i lumea cea dintaiu nu ·
o a . crutat, ci pre Noe al optulea marturisitor al
dreptatii 1-a pa.zit, po.top in lume acelor necredincio~i
aducand. $i cetatile Sodomei ~i Gomorei arzandu-le,
cu sfarimare le-a osandit, pilda puind celorce vor sa
petreaca intru paganatate. $i pre dreptul Lot ce era
necajit de petrecerea cea dimpreuna a celor farade-
lege intru inver~unare, 1-a mantuit; pentruca cu vederea
~i cu auzul, dreptul acela vietuind intre dan~ii, din .zi in
. APOSTOL UL
ll i ll Il l I • fra I I I I t I I Ii I I • • • lll il ! l , l :• 1 , 11 11• 1 11 1 u 111 n 1 111 u 1 •t1 111 1 1 ,1 1 1 1111 11 1 1;1 1•1 1111 1 11 1 n 1 111 , 1 1 1 11 u 1 •1 1 1 11 1 111 11 1 u 1 11 1 1, 1 n 1 I I I ll I 1 11!!1 11 I 11 111 111 I I I I I
307
I I 11 1 111. 1 111 1: 1 , 1 I

zi i;;i muncea sufletul eel drept cu faptele lor cele fara- ·


delege . .Stie Domnul pre cei binecredincio~i a'i izbavi
de is pita; iar pre cei nedrepti la ziua judecatii a'i
pazi ca sa se munceasca.

BARTi
IN SAPTAMANA A TREIZECI $1 PATRA DUPA
POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea doua cea Soborniceasca a Sfantulul J\postol Petru cetlre.
Cap. 2, Stih 9.
ubitilor, ~tie Domnul pre cei binecredincio~i a'i
~~
izbavi de ispita, iar pre cei nedrepti a'i pazi
la ziua judecatii ca sa se munceasca; iar mai
vartos pre ceice umbla dupa trup . intru_ pofta
spurcaciunii ~i de domnie nu baga seama. In-
~ i drasneti, obraznici, cari nu se cutremura a huli
slavele, pe cand ingerii, cu taria ~i cu puterea mai
n1ari fiind, nu aduc asupra lor inaintea Domnului ju--
decata cu hula. Iar ace~tia ca ni~te dobitoace ne--
cuvantatoare fire~ti, nascute spre pierdere ~i strica-
ciune, intru celece nu inteleg hulind, intru stricaciu-
nea . lor vor pieri, luand plata nedreptatii, _.; d-ulceata
socotind pre desfatarea cea din toate zilele, spurcatii
~i necuratii cari se hranesc cu in~elaciunile lor,.- man-
cand cu voi; ochi avand plini de preacurvie ;~J de
pac~t neparasit, amagind sufletele cele neintarite,
inima deprinsa in lacomie avand, fiii blestemului; · ,
. . cari lasand calea cea dreapta au ratacit, urmand · caiei -; i'.:l,1
·.·.~.··.h,..'0(~.····.l lui Valaam din Vosor, care a iubit plata nedreptittii; -,. . ·.~.·
.;Y~{~:r1 iar ,_mu~trare pentru faradelegea sa ~. avut asi1;1 ne- ?((1~;\1
u 1111 ,1 1 111 111 11 1 11 1 11 1 111 111 11 1 11 1 11 1 1. 1 11 1 111 111111 11 11 1 11 1 11 1 11111 t l! l ll l ll l !I I Ul ll l ll l ll l ll l l! l l; 1 111 11 11 1 111 11 1 1111t l ll l !I I II I II I Hl !l l 1l l ll l ll l 'l l !l l ll l ' I II I t i l li l :1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1 1 111 111 111 11 1 u 1 11 1 11 1 11 1 u 1 11 1 11 1 111 :1 1 11 1 11 t u t 111 11 1 111 111 111 111 u 1 11 1 11 1 111 111 11

bunia proorocului. Ace~tia sunt izvoare fara de apa


nouri cari se poarta de vifor, carora negura intunere
cului in veac se paze~te, pentruca cele trufa~e al
de~er.taciunii spuind, amagesc cu pofte trupe~ti ~i c
~~:ti:~~~~.t~:ei~:~~:c~1~n:d:t:r:io~~:i~af:rt fi~:d~:~~.@
ei singuri robi fiind ai stricaciunii; ca d~ cin_e este r
cineva biruit, aceluia ~i rob este. Ca dupa ce . au s·ca- .->·-- --,--...--vr,.,,.,.
pat dela spurcaciunile lumii, prin cuno~tinta Domnu Iii
lui ~i Mantuitorului nostru Iisus Hristos, daca cu ace i

lea~ iara~ impleticindu-se se -biruesc, s'au fa.cut lo l ~


cele de pre urma mai rele de cat cele dintaiu. Cu . .,.,., _. . , ,_._. ,.,
mai bine era lor a nu cunoa~te calea dreptatii, deca
dupa ce au cunoscut, a se intoarce inapoi dela sfant
porunca ce Ii s'a dat lor. · S'a intamplat lor ·aceastu
adevarata pilda: Cainele s'a . in tors la varsatura sa ~i
porcul s'a scaldat in noroiul tinei. ··- · ·.l -

mIEBCUBI
IN s.APTAMAN~ A nouAzEc1 $I PATRA nuP VI, ;4:. 1
POGORIREA SFANTULUI DUH. , .Q -_-
01n carte~ a doua cea Sobornlceasci a Sfantulul Apostol Petru cetlre.
Cap. 3, Stih 1.
't ~ I
ubitilor, acum aceasta a doua epistolie scri
voua, intru care de~tept cu aducerea arnint .....-...-L~......
min tea voastra cea curata~ ca sa va actucer I
aminte de graiurile cele mai 'nainte graite d ;
sfintii prooroci ~i de porunca noastra, car
suntem Apostoli ai Domnului ~i Ivlantuitorulu
-Iisus, aceasta mai inainte ~tiind, ca vor veni in zilel
APOSTOLUL ~-
, 1, 11 11, , 11 , 1, H, 11 , ,. , ,1 , u , , , 1 , 11 , ,, 11 1, , n , 1• , ,, , 1 , 11 , ,1 , 1, 11 • 1, , 111 11 , u , ,, , 1 11 11: 111 1111 111 111 I J I I I I I I I I I , . • I I J I 1' 1 1 11,, 1 1 .1 11 11 1111 111 u 1 11 1111111 n 1111 1o1 u 1 u 1 111 11 1111 11 1111 111 n1 111111 1 11111 1 111 11 111 1 1111u 1 1 11 1111 \:· .t ,

cele de apoi batjocuritori, cari vor umbla dupa po '>


tele lor ~i vor zice: Unde este fagaduinta venirii Lui
Ca de cand au adormit parintii, toate a~a raman di
inceputul zidirii. Ca aceasta vrand ei, nu ~tiu, ca c v'
rurile au fost de demult ~i pa1nantul din apa ~i prin ap .
s'a ·a~ezat cu cuvantul lui Dumnezeu. -Prin care I
_-mea cea de atunci 'cu apa innecandu-se ,.a pierit .; i
cerurile acestea de acum ~i pamantul cu al acelui
cuvant s'a pus subt pastrare, pazindu-se focului l C ,, w

ziua judecatii ~i a pierdetii -oamenilor celor necr ·- ·-


dincio~i. Iar aceasta una sa nu se tainuiasca de vo _<
iubitilor, ca o zi inaintea Domnului este ca o mi · ·-·
de _ani _~i .Q mie _de a,ni ca o .zi. N_u va _z~bovi f?pmn
fagaduinta, precum oarecari zabav·a 'o socbtes·c, ind ·ci
lung rabda pentru noi,- nevrantl ca sa piara cineva,
toti sa vie la pocainta. ~i va veni ziua Domnului ·c
un fur noaptea, intru care cerurile cu sunet vor tree
stihiile arzand se vor strica ~i pamantul ~i lucruril
cele de pre dansul vor arde. Deci, daca aceste . _-.
to ate au a se strica, in ce fel trebue~te sa fiti v:o > ·
_ intru sfintele petreceri cele dimpreuna ~i intru fa
tele bunei credinte, a~teptand ~i dorind a fi .mai d
grab venirea zilei lui Dumnezeu, pentru care ceruril
arzand, se vor strica ~i stihiile aprinzandu-se, se vo
topi ; ca ceruri noua ~i pamant nou, dupa fagaduint
lui, a~teptam, intru care dreptatea locue~te. Pentr
aceea, iubitilor, a~teptand acestea, nevoiti-va sa v
aflati Lui nespurcati ~i neintinati, Jn pace. ~i pre in
delunga rabdare a Domnului nostru, mantuire s' o so
cotiti, precum ~i iubitul nostru frate Pavel, dupa in
telepciunea cea data lui, a scris voua, precuin ~i intr
toate epistoliile sale graind de acestea, intru cari sun
unele -cu anevoie a se intelege, care cei neinvatati ~
neintariti le rasvratesc, ca ~i pre celelalte scripturi
spre a lor pierzare. Deci voi, iubitilor, mai 'nainte ~tiin
sa va paziti, ca nu fiind stran1utati cu in~elaciune
celor faradelege, sa cadeti dela intarirea voastra; c 1
3W APOSTOLUL
, , ,, I I I , I Ill I I I I I I I 1 11· I I I I I I I I I I I I I IU tlll!l l !' l ll l ll l lll ll l ' l lt l h l li l l! l ' ll l' I II I Ul ll l I 11 1 I I I I I l ,! I l !. 1 !11 111 11 1 1!1 1\ l l' l ' l ll l ' l ll ' l ll ' I I l't l , l l f t l 'l t l . l ll ,l ll l ll i 11 l 1t t
1 1 1 1 11 1

sa cre~teti intru darul ~i cuno~tinta Domnului nostru


~i Mantuitorului Iisus Hristos. Acestuia slava ~i acum
~i in ziua veacului, Amin.

J 0 ·1
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I PATRA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea Sobornlceascl a Sflntulul l\postol loan cetlre,
Cap. 1, Stih 8.
-~l\' ratilor, de vom zice ca pa.cat nu avem, pre noi
~ in~ine ne in~elam ~i adevarul nu este intru nbi.
De vom marturisi pacatele noastre, credincios
este ~i drept, ca sa ne ierte noua pacatele noa-
stre ~i sa ne curateasca pre noi de toata ne-
"dreptatea. De vom zice ca n'am pacatuit, min..
cinos II facem pre Dansul ~i cuvantul Lui nu este
intru noi. Fetii mei, acestea scriu voua, ca sa nu pa-
., catuiti. ~i de va pacatui cineva, mangaitor ave1n catre
Tatal pre Iisus Hristos eel drept; ~i Acesta este cura-
tire de pacatele noastre, ~i nu numai de ale noastre,
ci ~i de ale a toata lumea. ~i intru aceasta ~tim ca
L-am cunoscut pre Dansul, daca pazim poruncile Lui.
Celce zice ca L-am cunoscut pre Dansul ~i poruncile
Lui nu paze~te, mincinos este ~i intru acesta adevar
nu este; iar celce paze~te cuvantul Lui, cu adevarat
intru acela dragostea lui Dumnezeu deplin este. Intru
aceasta cunoa~tem ca intru Dansul sun.tern. Celce zice
~~ ca petrece 1ntru Dansul, dator este sa umble ~i el a~a
precum a umblat Acela~
,
APOSTOLUL ·311
11111 11 111 11 1111 111 11111 1 11111 t l! l ll l !l l ll l ll l !ll n 1 1:1 11 1 11 111 1111 111 ,,1 11 111 111 , 1 1 11 111 111 u ,1 11 11 111 1u 1 111 111 11 1 1111 n 1 111 11 111 1n 1 n 1 ·u 111 11 11 1 11111 11 11, 1 11 11 1 11 I Hl l l :11 11 1 I I I I ll I I I I I I I I I I I I I I.I ll I 1, 1 ,11 1 1 ,11 1111 111111 111 111

Vllf:.E BI
IN S.APTAM.ANA A TREIZECI ~l PATH.A DUPA
POGORlREA• SFANTULUI DUH.
Din cartea tntlla cea Sobornlceasca a Sfantulul l\,Postol loan cetlre.
Cap. 2, _Stih 7.

ubitilor, ·n u ·va scriu vouci po run.ca ' noua, .ci po-


runca veche care ati avut 'din 'inceput; . porunca
cea veche este cuvantul care ati auzit din inceput.
Iara~ porunca noua scriu voua, care este adevarata
intru Dansul ~i intru voi, ca intunerecul trece ~i
· · lumina cea adevarata iata rasare. Celce zice ca ~
este intru lumina ~i pre fratele sau ura~te, in~ru intu- . 1, ·. <> I
I
nere c este pana a cum. Celce iube~te pre fratele sau, , · .·
intru lumina petrece ~i sminteala intr'insul nu este; * I
iar celce ura~te pre fratele sau, intru intunerec este
~i intru intunerec umbla ~i nu ~tie incotro merge, ca
intunerecul a orbit. ochii lui. Scriu voua, fiilor, ca se
iarta, voua pacatele pentru numele lui. Scriu voua, pa--
rintilor, ca ati cunoscut pre celce este dintru inceput.
Scriu voua, tinerilor, ca ati biruit pre eel viclean. Scris-
am voua, pruncilor, ca ati cunoscut pre Tata.I. Scris-
am voua, parintilor, ca ati cunoscut pre Celce este
din inceput. Scris-am voua, tinerilor, ca sunteti tari ~i
cuvantul lui Dumnezeu petrece intru voi ~i ati biruit
;\{ pre eel viclean. Nu iubiti lumea, nici cele din lume.
,': , De iube~te cineva lumea, nu este dragostea Tatalui
~ intru dansul, pentruca tot ce este in lume, adica pofta
Tatal, ci din lume este. ~i lumea trece ~i pofta ei ;
'fl· ~ iar celce face voia Jui Dumnezeu, petrece in veac.
:,~~ ·~~ - - -"K¼< f > f ~ -

I~>~<; ~ ()1';;06?:::" ~ ' ~()< )


~ - ~it~ -
~
p~ ()~~·~,o !---v- Q·. ~ <)
[ ) ~ ~~ ) ~ ~ - . / , ! - )
I~ .,, ( • ~ . ~<>-"-vvO
V
SA.Bl a.a.'I'A.
A ·- -

iN ~~~i;A~ANA A. T~_~1z_~_~Y1 -~J ~AJRA ~~


ugA
POGOR1REA SEA-NTU.LUI DUH.
Din cartea a doua cea cltre Timotel a Sf antulul l\postol Pavel cetfte, . r---
Cap. 3, Stih 1.
iule Timotei, aceasta sa ~tii, ca in zilele · cele
de apoi vor veni vremi cumplite. ~i vor fi oamenii
, iubitori de sine, iubitori de argint, mareti, ~ru-
fa~i, hulitori, neascultatori de parinti, nerriul..:
tumitori, necuvio~i, fara dragoste, neprimitori
de pace, clevetitori, neinfranati, nedomestici,
eiubitori de bine, vanzatori, .obraznici, inganfati, iu-
·-· itori de desfatari mai mult decat iubitori de Dum-
t ezeu, avand chipul cre~tinatatii, iar puterea ei taga-
·-·. uind; ~i de ace~tia te fere~te; dintru ace~tia sunt ceice
e vara prin case ~i robesc pre mueru~ele cele ingreu-
te de pacate, c_elece se poarta cu multe feluri de
ofte, care pururea se invata ~i niciodata nu pot veni
cuno~tinta adevarului. In ce chip ~i Ianis ~i Iamvris
'au impotrivit lui Moisi, a~a ~i aceia stau impotriva
devarului, oameni stricati la minte fiind, nelamuriti
·credinta; nu vor spori mai mult, ca nebunia lor
ratata va fi tuturor, precum ~i a acelora s'a facut.
APOSTOL UL
1 111 11 111 ,11 t1 11 11, 1 11 ,1 1 1 1 111 111 11 11 1111 11111 11 _11 11 1 11 1 11111 11 1 11 111 1111 1 1 n 1 1 1 11 111 111 1u 1 11 11 111 111 11 11 11 ·1 1.1 1v 1 11 1111 11 1n 1 1 111 111 1 11 1111 11 ,
315
, , 11111
11111 1 1 1 1 1 1 1 111 111 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 111 1

pre voi. Si voi, ungerea care ati luat dela l)ansul


intru voi sa ramaie ~i nu aveti trebuinta ca sa va
invete pre voi cineva; ci pre cum ace ea~ ungere .va
invata pre voi pentru toate ~i adevarata este ~i nu
este rnincinoasa ~i precum v·a invatat pre voi, ramaneti
intru aceea. Si acum fiilor, ramaneti intru aceea, ca
sa avem indrazneala cand se va arata ~i sa nu ne
ru~inam de Dansul la venirea Lui. De ~titi ca este
drept, cunoa~teti ca tot celce face dreptate, dela Dansul
s'a nascut. Vedeti ce fel de dragoste a dat noua Tata],
ca fii ai lui Dumnezeu sa ne numini ~i sa fim. Pentru
aceasta lumea nu ne cunoa~te pre noi, caci nu L-a
cunoscut pre Dansul. Iubitilor, acum ,fii ai lui Dum-
nezeu suntem ~i inca nu s'a aratat ce vom fi, ci ~tim
ca, atunci cand se va arata, asemenea Lui vom iii,
ca'L vom vedea pre El precu1n este. Si tot celce _are
nadejdea aceasta intru Dansul, se curate~te pre sine,
precum ~i El este curat. Tot celce face pacatul, face
~i fatadelegea, ~i pacatul este faradelegea; ~i ~titi ca
El s'a aratat ca sa ridice pacatele noastre ~i pacat
intru El nu este. Tot celce petrece intru Dansul nu
pacatue~te; tot celce face pacatul, nu L-a vazut pre
El, nici L- a cunoscut pre El. Fiilor, nimeni sa nu va
in~ele pre voi. Celce face dreptate, drept este, precum
~i Acela drept este. Celce face pacatul, dela diavolul
este, ca din inceput diavolul pacatue~te. Spre ·aceasta
s'a aratat Fiul lui Dumnezeu, ca sa strice ]ucrurile
diavolului.

· .A.BTI
; IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I CINCIA DUPA
:J POGORIREA SF ANTU LUI DUH.
Din cartea tntata cea SobornlceascA a Sfantulul l\postol loan cetlre.
Cap. 3, Stih 9.
ubitilor, tot eel nascut dela Dumnezeu, pacat
nu face, ca samanta lui intru Dansul petrece;
~i nu poate sa pacatueasca, caci dela Dumne-
zeu· s'a nascut. Intru aceasta aratati sunt fiii
~~ lui Dumnezeu ~i fiii diavolului. Tot celce nu
face dreµtate ~i celce nu iube~te pre fratele
•au, nu este din Dumnezeu. Ca aceasta este vestirea
'"'"~. . ,.,.,/~are ati auzit dintru inceput, ca sa iubim unul pre al-
ul, nu precum Cain era din vicleanul ~i a ucis pre
t'"l"'-'''"''"'' " atele sau; ~i pentru care pricina 1-a ucis pre el?
· · : aci faptele lui erau rele, iar ale fratelui sau drepte.
/>{::>QA""iil u va mirati, fratii mei, de va ura~te pre voi lumea.
1w""'""'"'''''-J,.•..N oi ~tim ca am trecut din moarte in vieata, pentruca
t ':: ; bim pre frati; ca celce nu iube~te pre fratele, petrece

., ; moarte. Tot celce ura~te pre fratele sau, ucigator


tirn5~n1 , e oameni este ~i ~titi ca tot ucigatorul de oameni
. { 1 u are vieata ve~nica intru sine petrecand. Intru aceasta
· '! m cunoscut dragostea, ca El ~i-a pus sufletul Sau
entru noi; ~i noi datori suntern pentru frati sa ne
. : unem sufletele. Iar celce are bogatia lun1ii acesteia
; :;·:i vede pre fratele sau avand trebuinta ~i i~i in chide
"···'i'--"',·"''""" 1 ima sa despre Dansul, cum ramane dragostea lui
w;-sd,:rn1 . umnezeu intru dansul? Fiii mei, sa nu iubim cu cu-
antul, nici cu limba, ci cu fapta ~i cu adevarul. Si
· ' n .·. <+ ~ . tru aceasta cunoa~tem ca sun tern din adevar ~i inain-
·(fZJ; a Lui vom incredinta inimile noastre, de ori ce ne
'+,,J .

DUDIIKEOA
A 'T:R~IiECI ·!$I PATRA DUP A POGORIREA
. .- r. :· , . ......
* · SFANTULUI DUH.
_,G·

A ·F IUL UI CEL UI ·RISIPITOR .


. Voscreasna 1·a, Prochimen, glasul 1·iu:
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nadajduit intru tine.
Stih: Bucurati-va dreptii, in Domnul; dreptilor se cuvine Ia~da.

Din cartea lntlla cea c;:ltre ~orlnt~nl a Sfantulul l\postol Pavel cetlre.

Cap. 6, Stih 12.


ratilor, toate imi sunt slobode, dar nu toate
imi. sunt de folos. Toate imi sunt slobode, ci
eu nu voiu sa fiu biruit de ceva. Bucatele
sunt pentru pantece ~i pantecele pentru bucate;
iar Dumnezeu ~i pre acela ~i pre acelea va
strica. Insa trupul nu curviei, ci Domnului; ~i
omnul, trupului. Iar Dumnezeu ~i pre Domnul 1-a
culat ~i pre noi ne va scula cu puterea Sa. Dar nu
titi ca trupurile voa~tre sunt madularile lui Hristos?
eci, dar pre madularile lui Hristos, au doara le voiu
t, ace madulari ale curviei? Sa nu fie. Au nu ~titi ca
. 1; elce se lipse~te de curva, un trup este? Ca vor fi,
· ice, amandoi un trup. Iar celce se lipe;;te de Dom-
ul, un duh este. Fugiti de ·curvie, caci tot pacatul
. ( are va face omul, este afara de trup, iar cele curve;;te,
,. ntru al sau trup, grese~te. Au nu .~titi ca trupul vostru
ste loca~ Duhului Sfant, care locue;;te intru voi, pre
are'L aveti dela Dumnezeu ~i nu sunteti ai vo~tri 7
Aliluia, glasul' 1 ·iu: Durnnezeule, Celce'mi dai izbandire rnie ~i ai sup~s
popoare subt mine.
Stih : Celce slave~ti, rnantuirile irnparatului ~i faci mila unsului Tau
lui David.

LUKI
..
tIN(SAPTAMANA A TREIZECI SI CINCIA DUPA· 1
~~\.,.,. _ _ . POGORlREA SF ANTULUI DUH. .
Din ,c.uJea lnt81a cea Sobornlceasd a Sfantulul Apostol loan cetlre.
Cap. 2, Stih 18 ~i Cap., 3, Stih 1.
iilor, ceasul eel de apoi este ~i precum ati
auzit ca antihrist v:ne ~i acum antihri~ti multi
s'au fa.cut; dintru aceasta cunoa~tem, ca este
· ceasul eel de apoi. Dintru noi a ie~it, ci nu
era dintru noi; ca de ar fi fost dintru noi, ar
fi ramas cu noi, ci ca sa se arate ca nu sunt
toti dintru noi.~- ~i voi ungere aveti dela eel Sfant ~i ·
~titi toate. N'am scris voua ca ~i cum nu ati ~ti adevarul
ci ca ~i cum I-ati ~ti pre el ~i cum ca toata minciuna
nu este din adevar. Cine este mincinosul, fara numai
ceice tagadue~te ca Iisus nu este Hristos? Acesta este
an~ihrist, care tagadue~te pre Tata.I ~i pre Fiul. Tot
ceice tagadue~te pre Fiul, nici pre Tatal are; iar celce
marturise~te pre FiuI ~i pre Tata.I are. Drept aceea
voi ce ati auzit dintru inceput, intru voi sa ramaie;
~i de va ramanea intru voi ce ati auzit dintru inceput ~l'
'Gf::;;.·. ~·;·~· ·: ;.·. ~;: ~:~;·:-~;: :· ·: ~~!~·~.·.· ·~~ .:~i. ·:~;~
... ,t\ . APOSTOLUL . 317

, ste Dumnezeu decat 1n1ma noastra ~1 ~tie 'toate. lu-


; itilor, de nu ne va arata pre noi vinovati inima noas-
a, indraznire avem catre Dumnezeu · ~i orice vom
ere vom lua dela Dansul.

DIIERCVBI
t 1N SAPTAMANA A TREIZECI SI CINCIA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea tntlli cea Sobornlceascl a Stantulul l\postol loan cetlre,
I. Cap. 3, Stih 21.
ubitilor, de nu ne va arata pre noi vinovati
inima noastra, indraznire avem catre Dumne-
zeu ~i orice · vom cere, vom lua dela Dansul,
pentruca poruncile Lui pazim ~i _cele . pla~ute :.
.hl'f»!.....~ · inaintea Lui facem. ~i aceasta este porunca
Lui, ca sa credem .intru numele Fiului Silu
.st sus Hristos ~i sa iubim unul -'p re altul, precum ne-a
· ··at noua porunca. Si celce paze~te poruncile Lui, intru
, ansul petrece ~i acela intru El; ~i intru aceasta cu-
~;oa~tem ca . p~tr~ce Jn.t.ru _noi, . din . Duhul ,ca.r e ~t dat
L ua ..'·ltibitilor; ·~sa ntt 'Ctedeti ·tfr~ cC
tbf ·ctufiul; . ci s·a is-
if "titi duhurile de:>surit d'eJa:,Duntiieieuf':ca multi proo-
· ·· ci mincino~i au ie~it in lume. Intru aceasta sa-,~·u; ·
~r a~teti Duhul lui Dumnezeu ~i duhul in~elaciunii,. tot
:., hul care marturise~te pre Iisus Hristos ca a v.enit
". . . . .,. . ~, ....,. . . trup, dela Dumnezeu este; ~i tot duhul care . nu
. j i arturise~te pre Iisus Hristos ca a venit in trup, ~lela .
· ', · umnezeu nu este ~i acela este al lui antihrist, de
re ati auzit ca va veni ~i acum inca in lume este.
~
\' oi dela Dumnezeu sunteti, fiilor ~i ati biruit
. . pre aceea,
.
318 APOSTOLUL
,. 1 , 11 11 111 1111 11 1 ,11 1 11 111 1 1111 111 1 11 1 11 1 11 1 1,1 11 1 11 1u 111 11 1u 1 11 1 11 111 111 111 1n 1 11 1 11 1 11 1a 1 ,11 11 1 111 11 1111 111n 111111 1 11 111 1111 11 1 11 1 11 1 1111 11 111 1111 n 1u 11111,1 n 111 1 11 111 111 1 ·11 11 11 111 1111 111 u 1 11 111 1 ,1 1u 111 1111 111 11 l i1 1u 11,1 11 , 11 11:1111 111 11 11i 11 11 ,1 111 1111 111 11 1u 1 111 n 111

ca mai mare este celce este intru voi, decat celce este
in lu1ne. Ace~tia din lume sunt, pentru aceea din lume
vorbesc ~i lu1nea ii asculta pre dan~ii. N oi dela Dum ..
nezeu suntem; celce cunoa~te pre Dumnezeu, ne asculta
pre noi, iar care nu este dela Dumnezeu, nu ne asculta
pre noi. Dintru aceasta cunoa~tem duhul adevarului ~i
duhul in~elaciunii. Iubitilor, sa iubim unul pre altul, ca
dragostea dela Dumnezeu este ~i tot celce iube~te,
dela Dumnezeu esfe nascut ~i cunoa~te pre Dumnezeu.
Ce1ce nu iube~te, n'a cunoscut pre Dumnezeu, caci
11...'\ t'vfi7J
Dumnezeu dragoste este. Intru aceasta s'a aratat dra-
gostea lui Dumnezeu 'intru noi, ca pre Fiul Sau eel
unul nascut L.la trimis Dumnezeu in lume, ca sa vi-
em printr'Insul. Intru aceasta este dragostea, nu ca
noi am iubit pre Dumnezeu, ci caci El ne-a iubit pre
noi ~i a trirhis pre Fiul Sau curatire pentru pacatele
noastre. Iubitilor, daca Dun1nezeu a~a ne-a iubit pre
noi ~i noi datori suntem sa iubim unul pre altul.

JOI
lN SAPTAMANA A TREIZECI ~I CINCIA DUPA
POGOR1REA SF ANTULUI DUI-I.
Dfn cartea fnfjia cea Sobornlceud a Stantulul l\postoJ roan ceUre.
Cap. 4, Stih 20 ~i Cap. 5, Stih 1.
ubitilor, de va zice cineva ca iube~te pre Dum~
· nezeu, iar pre fratele sau ura~te, mincinos este;
ca celce nu iube~te pre fratele sau, pre care
1-a vazut, pre Dumnezeu pre Care nu L-a vazut
cun1 poate sa'L iubeasca? Si aceasta porunca
avem dela Dansul, ca celce iube~te pre Dum-
nezeu, sa iubeasca ~i pre fratele sau. Tot celce crede
ca Iisus este Hristos, dela Dun1nezeu este nascut ~i
tot celce iube~te pre ,.celce a nascut, iube~te ~i pre
celce s'a nascut dintr'Insul. Intru aceasta cunoa~tem
ca iubim pre fiii lui Dumnezeu, cand iubim pre Dum-
nezeu ~i poruncile Lui pazim. Ca aceasta este dra,.,
gostea lui Dumneze u! ca poruncile Lui sa pazim ~i
poruncile Lui nu sunt grele, ca tot eel nascut dela
Dumnezeu, birue~te lumea ~i aceasta este biruinta
care a biruit lumea, credinta noastra. Cine este celce
birue~te lumea? Fara numai celce ere de ca Iisus este
Fiul lui Dumn ezeu. Acesta este care a venit prin
apa ~i prin sange, Iisus H;ristos; nu numai prin apa,
ci-- prin apa . ~i prin sange; ~i Duhul este celce . mar,.
turise~te, fiindca Duhul este adevarul. Ca trei ·sunt
cari marturisesc in cer: Tatal, Fiul ~i Sfantul . Duh ~i
ace~ti trei una sunt. Si trei sunt cari marturisesc pre
pamant: Duhul, apa ~i sangele ~i ace~ti trei Intru una
f. unt. De primim marturia oarnenilor, marturia lui Dum ~ ·
nezeu mai mare este, ca aceasta este marturia lui
Dumnezeu, ca a marturisit pentru Fiul Sau. Celce
crede in Fiul lui · Dumnezeu; are marturia intru Sine;
celce nu crede lui Dumnezeu, mincinos 1-a facut pre
Dansul ca n'a crezut intru marturia care a 1nartq.risit
1

Dumnezeu pentru Fiul Sau. Si o ceasta este marturin,


ca vieata ve~nica ne-a dat noua Dumnezeu ~i vieata
aceasta este intru Fiul Lui. Celce are pre Fiul~ are
vieata: Iar celce nu are pre Fiul lui Dumnezeu, · nu
are vieata. Acestea am scris voua celorce credeti · in
numele Fiului lui Dumnezeu, ca sa ~titi ca aveti
vieata ve~nica ~i sa credeti in numele Fiului lui Dum-
nezeu. Si ar.easta este indraznirea care avem catre
Dansul, ca de vom cere ceva dupa voia Lui, i1e
aude pre noi. Si daca ~tim ca ne aude, orice voµi
cere stim ca vom avea cererHe care cerem dela Dan-
. ~ . .

sul. De va vedea cineva pre fratele sau pacatui~d


pacat nu spre moarte, sa ceara ~i va da lui vieata,
tJ ,. w celorce pacatuesc nu spre moarte. Este pacat spre
~ {sr.\! moarte, nu pentru acela zic ca sa se roage. Toata
'-{\t!
~
~1 t~~ ~~~~~~~___.:".=~Z:V~~~'.~~~~~
\:?::~
C',
0 0
. " ,, ,
llllllllll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l ll l Ul l! l l l ll l ll l tl l ll l ll l ll l ll l l! I II I II I I 1 11 1 11 1 11 1 11 • 11 1 1 1 11 1 11 1 11 11 1 !1 1 Tl l ll l ll l ll l ll l ll l 11 I II I Ul ll l l ll l! l ll l !I I II I 1 1111 1 1 l l 11 1 l 1 1 1 11 11 11 1 1 '1 1 1 1 11 1 1 11 1 •, 1 11 1 u 1 11 1 n 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 n 1 1 1 11 1 1· 1 11 11 1 1 11 11 1 11 1 11 1 11 1 1, t n

nedreptatea pacat este. Si este pacat .OU spre moart ,r


Stirn ca tot eel nascut dela Dumnezeu nu pacatue~te m
ca eel nascut dela Dumnezeu se paze~te pre sine,
eel rau nu se atinge de El_. Stirn ca dela Dumneze .
.suntem ~i lumea toata intru eel rclu zace. Si ~tim c ::·
Fiul lui Dumnezeu a venit ~i ne-a dat noua priceper ·
ca sa cunoa~tem pre Dumnezeul eel adevarat ~i s
fim intru eel adevarat, intru Iisus Hristos Fiul Lui,.
Acesta este Dumnezeul eel adevarat ~i vieata ,, ce ·
ve~nica. Fiilor, paziti-va pre voi de idoli. Amin. ·=

VIKEBI
IN SAPTAMANA A TREIZECI ~I CINCIA DUPA
POGORiREA SF ANTULUI DUH.
Din cartea a doua cea Soborniceasca a Sfantulul Apostol loan cetfre.
Cap. 1, Stih 1. t ··
resviterul, alesei Doamne ~i fiilor ei, pr .,
cari eu iubesc intru adevar ~i nu nurnai e .
4M•~ ci ~i toti cari au cunoscut adevarul, pentr .·
adevarul care petrece intru noi ~i cu noi v ·
fi in · veac. Fie cu voi: Dar, mila, pace del
Dumnezeu Tatal ~i dela Iisus Hristos Fiul Tat V •• .

lui, intru adevar ~i intru dragoste. M'arn bucurat foart .·: ' ·
ca am aflat din fiii tai. urnbland intru adevar, precu
am luat porunca dela Tatal. Si acum te rog, Doamn
nu ca ~i cum a~ scrie tie porunca noua, ci care ave ,. .
dintru inceput, ca sa iubim unul pre altul. ~i aceast b
este dragostea, ca sa umblam dupa poruncile Lu·;
~i aceasta este porunca, precum ati auzit dintru incepu ',
ca sa umblati intru dansa. Pentruca multi amagito .·.
au intrat in lume, cari nu marturisesc pre Iisus Hristo
sa fi venit cu t _~µp. _Ac~st_a ~ste_an:iagUorul ~i antihris .
Paziti-va pre voi in~i-va, ca sa· nu .pfe'rdem , ·.c.ele~ .
am lucrat, _ci ca sa luam plata desavar~it. Tot celc
calca purunca ~i nu rt\mane in invatatura lui · Hristo _
nu are pte Dumnezeu; iar celce ramane ihttu invatatu·r
lui Hristos, acela are ~i pre Tatal ~i pre Fiul. Or
cine va veni la v:ni ~i µu Vfl aduce :invatatura aceast
sa nu'l primiti in casa ~i · sa nu'i ziceti lui: Bucura-t ,'.
ca celce ii va zice Jui: Bucura-te, se va face parta .
faptelor lui celor rele. Multe avand a va scrie, n ;:"
am vrut prin hirtie ~i cerneala, ci nadajduiesc c .-
voi veniJa ,.¥9i_,:~,i .voJu gra~ ..gu:r;a -yaJr~, guria, ,.~a bucuri
noastra-'sa,. fie' dt~plina~ Inch'ina-se· ·tiEt Uii surorei tal
celei alese, . Atptn. ~ '., ,' - -i · ·- r .r: r .: D r :' r
~ >; · ' : -:

,Cr.~.'123.

,·· < ;· ,J .'· \ ,r:s&ma:i.'l'&:: " ;<·:..'· '. '.," ~.,. · \)

IN SAPTAMAN1 A TREI?ECI SI CINCIA DUPA 1\k


POGORIREA SFANTULUI DUH.
Din cartea Tnt81a cea catre Corlntenl a Sfantului l\postol Pavel cetire.
Cap. 10, Stih 23. -
~~~ ratilor, toate imi suni. slobode, ci nu tqat ; ., ·
imi folosesc; toate imi sunt slobode, ~r-~ It :-;
toate zidesc. Nimeni al sau sa nu caute, ·
fiecare al altuia. Tot ce se vinde in macelari '
sa mancati, nimic cercand pentru ~tiinta; c
al Domnului este pamantul ~i plinirea lui.
de va chian1a pre voi cineva din cei necredincio
~i voiti sa mergeti, tot ce pune inaintea voastra s .
mancati, nimic cercand pentru ~tiinta. Jar de va zic ·,
voua cineva: Aceastc;i este jertfita idolilor, sa nu mancat
pentru acela ce v'a spus ~i pentru ~tiinta; ca
D0n1nului este pamantul ~i plinirea lui.
,

DUBIKEOl.
A. TREIZECI SI CINCIA DUP A POGORIREA
>

s·EANTULUI DUH.

A LASATULUI DE CARNE
Voscreasna a 2-a, Prochimen, glasul al 2-lea:

Puterea mea ~i canlarea mea este Domnul ~i mi s'a facut mie spre
mantuire.
Stih: Certand m'a certat Domnul, iar mor\ii nu m'a dat.
Din tartea tntlia cea cltre Corinteni a Sflntulul J\postol Pavel cetlre.

Cap. 8, Stih 8.

ratilor, 1nancarea ·nu ne va pune pre noi


inaintea ·Iui ·D umnezeu; ca nici de vom man ca,
ne prisose~te, nici de nu vom manca ne lip-
se~te. Ci vedeti ca nu cumva slobozenia voa-
stra aceasta sa fie sminteala celor nepu1incio~i
din frati. Ca de te va vedea cineva pre ·tine,
celce ai cuno~tinta, ~ezand in capi~tea idolilor au
nu ~tiinta lui laba fiind, se va Intari a 1nanca ~_jert-
fele idole~ti? i va pieri pentru cuno~tinta ta frafele .
. tau eel neputincios, pentru care Hristos a murit. ~i
""' gre~ind a~a impotriva fratilor ~i lovind ~tiinta lor
cea neputincio_a~a, impojriva lui Hristos gre~iti. Pentru
aceea daca face mancarea sminteala fratelui meu,
nu voiu manca carne in veas, ca sa nu fac sminteala
fratelui meu. Au nu sunt apostol? Au nu sunt slobod?
Au nu am vazut pre Iisus Hristos Domnul nostru?
, ·,

Au nu sunteti voi lucrul m eu in Domnul? De nu


sunt apostol altora, dar voua sunt; ca pecetea aposto-
liei mele voi sunteti intru Domnul. ·
· Aliluia, glasul al 2-lea:
Auz~·te Domnul in ziua necazului, scuteasdHe numelc Dumnezeului
lui lacov.
' Stih: Mantue~te, Doamne, popor1!1 Tau $i binecuvinteaza mo$feni·
rea Ta.

LUNI
IN SAPTAMANA A TREIZECI SI SASE.A ,DUPA > >

POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din carte a a treia cea Sobornlceasca a Sf antulul /\postol loan cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
resviterul, lui Gaie iubitului, pre care eu ·iu-
besc intru adevar. Iubitule, pentru toate fac
r~~~ rugaciune ca sa spore~ti ~i sa fii sanatos, pre ..
cum spore~te sufletul tau. Foarte m'am bucu ..
rat dupa ce au venit fratii ~i au marturisit de
adevarul tau, precum tu intru adevar umbli.
Mai mare bucurie decat aceasta nu- am, cand aud ca
fiii mei umbla intru adevar. Iubitule, cu credinta faci
orce lucrezi catre frati ~i catre cei streini, cari au 1_n ar..
turisit de dragostea ta inaintea Bisericii, pre care
bine vei face de ii vei petrece cum este cu vrednicie
lui Dumnezeu. Ca pentru numele lui au ie~it, nimic
luand dela neamurL Noi dar datori suntern sa primim
pre unii ca ace~tia, ca impreuna lucratori sa fim ade- ·
Vc\rului. Am ., scris bisericii; dar Diotrefis, celce iu.-
be~te sa le fie lor capetenie, nu ne prime~te pre noi.
Pentru aceasta, de voiu veni, voiu pomeni lui faptele
care face, cu cuvinte rele ocarandu-ne pre noi ~i ne-
indestulat fiind cu acestea, nici insu~ prime~te pre
3.21 APOSTOLUL
1 111 11 1 11 1111 11 1 111111111 111 111 11 1 11 111 111 t n l 11 l 11 t 11 t 11 t 11 t 11 t u l u l n l 11 l 11 1 11 1u 111 111 111 1 111 u1 1,1 111 111 u1 1,1 111111 111 111 11 1u1 11 111111 1u 1 11111 1111 111111 111111 n1 u1 111 u1 11 111 1111 111 111 11 t 11 l 11 1 11 111111 111 111 t u l 11 t u t 11 l r1 l 11 t u l 11 l 11 t 1: tn l 11 l 1tt 1: t u l n l 11 t n l 11 1u t u1 ,1l 11111

frati ~i pre ceice vor ii opre~te ~i din biserica ii scoate.


lubitule, nu urma raului, ci binelui. Celce face bine,
dela Dumnezeu este; iar celce face rau, n'a vazut pre
Dumnezeu. Lui Dimitrie i s'a dat marturie de catre
toti &i de catre insu~ ade V"arul; ~i noi inca ii •martu-
risim ~i ~titi ca marturia noastra adevarata este~ Multe
am avut a scde, ci nu voiesc cu cerneala ~i cu con-
deiu a'ti scrie tie. Ci am nadejde, ca fara de zabava
te voiu vedea ~i vom vorbi gura catre gura. Pace tie.
Inchina-se tie prietenii; spune _inchinaciune prietenilor
pre nume, Amin.

MARTI
IN SAPTAMANA A TREIZECI $1 $ASEA DUPA
POGORIREA SF ANTULUI DUH.
Din Sobornlceasca carte a sfantulul l\postol luda, cetlre.
Cap. 1, Stih 1.
\~=:11 uda, sluga lui Iisus Hristos ~i frate al lui Iacov,
celor sfintiti intru Dumnezeu Tatal ~i de Iisus
__,......., Hristos paziti ~i chemati, mila voua ~i pacea
~i drago~tea sa ;se immulteasca. Iubitilor, toata
nevointa facand a scrie voua de cea de ob~te
mantuirea voastrc;t, nevoie am avut a va scrie
· voua ru~ndu-va sa stati viteje~te pentru credinta
ceeace odata s'a dat sfintilor. Caci au intrat oarecari
oameni, cari de demult mai inainte au fost scri~i spre
aceasta osaQ.da, necredincio~i, cari schim ba darul
Dumnezeului nostru intru inver~unare ~i tagaduesc
pre eel unul Stapanul Dumnezeul ~i Domnul nostru
Iisus Hristos. ~i voesc sa va aduc aminte, ~tiind
~i voi aceasta odata, ca Domnul, dupa ce a scos pre

- - - --~~--~-=--c---
Q
. ~. ···~·. . <>. 0·.,.... •. .....-_o~
·. ~ .·. ../
--JJ_.t>;.~~tJ\
A/' <>
. ._.· t!*;j
~
f':' _-·._<.f
· ;\ . .
·.,_-.>~.
_·.r l,~
~.<>_-.· ·····~
. :
_·,-+-' ...~
~ ·. ·_.';.•.·..·._-..'._·~
. .. •·••.
.
-. [U~~,
-_.· ."- ..·· .···.-.·1··
,.· .·Y·
~ ··.·_. v·/_· \ ..••. · ... -\ .
~½ -. ~.. · ~
~""/ •:Q
. [J."'· >.. 3 .·....• , .)Y\t,..... •·"'/··
- ~. .• o,.~.,_~.·vd_-~
~;'(.~:fi+:;~~~~
.·.~ ~ ' l q
/ ·. / .. ~, . . .'i.
.i <
I .
.'71,7-1 ... . ''V'. " p../ . •. ·
·'".~'•. . ' . . •·• ;_ . . .V ~ z:;;Y:; \ / • • ~ · c .~
,, / . . • t _>

/ .·· '1'\_ APOSTOLUL 3\!5


-.~ > '"' '''''.'' '''' " ''''''''''' '''''''' ''" '"""' ''''''' '' '"'" '''''' '"''"'''''''''""'" '''' ''''''''' ''"''''"'''' ''''''''"'''''' ·.· ~

popor din pamantul Eghipetului, mai pre urma pre ceice


n'au crezut i-au pierdut ~i pre ingerii cari nu ~i-au
pazit dregatoria · lor, ci ~i-au lasat loca~ul Ior, spre .
judecata zilei celei mari, in legaturile cele ve~nice
sub intunerec ii tine, precum Sodoma ~i. Gomora ~i
cetatile cele dimprejurul lor, care intru acela~ chip
curveau ~i umblau in urma altui trup, sunt puse inainte
intru pilda a focului celui ve~nic munca luand, ase-
menea ~i ace~tia vise visand, trupul i~i spurca ~i
dqmnia leapada ~i hulesc slavele. Iar Mihail Arhanghelul
cand cu diavolul pricindu-se graia pentru trupul lui
Moisi, n'a indraznit sa aduca judecata de hula, ci a
zis: Cearta-te pre tine Domnul. lar ace~tia cate nu
~tiu hulesc ~i cate dupa fire, · ca ni~te dobitoace ne-
cuvantatoare, ~tiu, intru acelea se strica. ·

JOI
IN SAPTAMANA A TREIZECI $1 $ASEA DUPA
vPOGORIREA SF ANTULUI DUH.
CJln Sobornlceasca carte a Sf antului l\postol luda, cetlre.
Cap. 1, Stih 11.
ubitilor, vai celor necredincio~i, ca in calea lui
Cain au umblat ~i intru in~elaciunea lui Valaam
prin mita s'au varsat ~i intru impotrivirea in cu-
I vinte a lui Core au pierit. Ace~tia sunt intre
dragostele voastre ca ni~te pietre in mare aco-
. perite de apa, impreuna cu voi mancand, fara
de temere pre sine pascandu-se, nori fara de apa ce
se poarta de vanturi, copaci tomnatici neroditori, de
doua ori morti, desradacinati, valuri de mare salba··
.. tice, spumegandu'~i ru~inile lor, stele ratacitoare, ca..
«~~ rora negura intunerecului in veac se paze~te. Si a
s_,,f'.J
<.,,.

~0- ~~~~®~'~'
proorocit de ace~tia ~i Enoh, eel al ~aptelea de la
Adam, zicand: Iata a venit Domnul intru intunerece
de sfintii Sai ingeri, ca sa faca judecata impotriva tu-
turor ~i sa mustre pre toti necred1ncio~ii de toate
faptele paganatatii lor, cu care a facut faradelege ~i
de toate cuvintele lor cele aspre, care au grait im--
potriva lui pacato~ii cei necredincio~i. Ace~tia sunt
cartitori, graitori de rau, cari umbla dupa poftele lor,
cu paganatate ~i cu calcare de lege iji gurile Ior gra--
esc cele cu sumetie, mirandu-se de fete pentru vreo
dobanda. Iar voi, iubitilor, aduceti--va aminte de cu-
vintele care s'au zis mai 'nainte de Apostolii Domnu--
lui nostru Iisus Hristos, caci au zis voua: In vremea
de apoi vor fi batjocoritori, cari vor un1bla dupa pof--
tele lor cele necurate. Ace~tia sunt cari se osebesc
pre sine iji sunt trupe~ti, neavand duh. Iar voi, iubiti-
lor, intru sfanta credinta voastra zidindu-va ~i intru
Duhul Sfant rugandu ..va, pre voi singuri intru dragos--
tea lui Dumnezeu va paziti, a~teptand mila Domnu--
lui nostru Iisus Hristos spre vieata cea ve~nica. ~i
pre unii sa'i vaditi, de se vor desparti; iar pre altii
cu frica sa'i mantuiti, rapindu'i din foe ~i sa'i certati
cu temere, urand ~i haina cea de trupul lor spurcata. ,
Iar celuice poate sa va pazeasc~ pre voi fara de pa-- .
I cat iji nespurcati ~i sa va puna inaintea fetei slavei
I
Sale fara prihana intru bucurie, unuia inteleptului Dum--
nezeu iji Mantuitorului nostru, prin Iisus Hristos Dom--
nul nostru, slava iji marire, stapanire ~i putere, ·mai
'nainte de tot veacul ~i acum ~i intru toti vecii, Amin.
APOSTOL UL 327
11111 111 11. l ,l l i, l ll l !l l ll t l • ,11 :1 1i. 11:1 ,11 i: 111 11:1 u 1 n 1 u 1u 1 11 • 11 1111 111 111 1•1 11 111 1111 1· 1 ' 11 Ul ,' 1 , 1 111 ,t l :1 1 ;i 1 111 :t 1 :1 u 1 111 11 1 " 1 11 1 u 1 11 1 11 1 111 1• 1 ,. 1 11 1 111 u 1 11 111 11 1 11 1 111 u 1 11 1 u 1 u 1 ,, 1 11 1 11 1 111 111 •1 1 111 u 1 11 1 u 1 11 1 u 1 n 1 11 1111 n 1 . ,. ·1 1 111 •1 1u1 111 111 u 1 :11111 u 1 u 1u1

A \,J \,J
SA1'1B.&.T.4.
IN SAPTAMANA BRANZEI
Prochimen, glasul al 4·1ea:
Lauda·se·vor cuvio~ii intru slava ~i se vor bucura intru a~ternuturile lor.
Stih: Inaltarile lui Dumnezeu in gatlejul lor.
Din cartea cea catre Romani a Sfintulul l\postol Pavel cetlre,
Cap. 14, Stih 19-22 ~i Cap. 16, Stih 25-·27.
' '1ii~m' ratilor, celec.e sunt ale _pacii sa le .urmam ~i
celece sunt spre zidirea unuia catre altul. Pen-
tru mancare nu strica lucrul lui Dumneieu, ca
toate sunt curate; dar rau este omului celuice
prin sminteala mananca. Bine este a nu manca
carne, nici a bea vin, nici de care fratele tau
se poticne~te, sau se sminte~te, sau slabe~te. Tu ai
credinta? Intru tine insuti sa o aibi inaintea lui Dum-
nezeu. Fericit este celce nu se judeca pre sine intru
aceeace alege; iar celce se indoie~te en gandul, daca
mananca, se osande~te, pentruca nu este din credinta;
~i tot ce nu este din credinta, pacat este. lar celuice
poate sa va intareasca pre voi dupa evanghelia mea
~i propoveduirea lui Iisus Hristos, dupa descoperirea
tainei cei ascunse din anii vecilor ~i acum aratata
prin · scripturile proorocilor, dupa porunca Dumnezeu-

~+1
1-~ ~-'
~sl~tl:~i:~1::i:i~=~;i!~:~~~tr£~ J~lf. =i:1~ Se zice ~i al Cuvio~ilor .
1

.rk~~.,jJ
g--:!-_\ ~
fi(Vati~osr: rb~axd~ ~u~uA
ez1
lui este d ragoste~, bsuf~uri ~ •• •
am a 1a m sap 1amana a 27·a upa Pogonrna
h
an1u1Ul 0 u '
l~J):~ pag. 257). .

K6~ 1{;V'v)/Jj;i~~~[f{~:._-:;?}f:;_~i~ / -;~-Q r-./ >- <)/v··"-,..., {)


~ ~-
~~~~<J,-~~~~~~~~(i~'<(S~~~<¢~;~~~~\¢ (r-~ -
~<2;0-:v:Y ~1 ~~---1;0 <--,.:___,;..;,.o L.:::_~15~_;~~:,/() ~~ "'-~>-\xLv-1 o>vO
.,J

DUDIIKECA.
LASATULUI DE BRANZA
Prochimen, glasul al 3-lea : .
Cantati Dumnezeului nostru, cantati, lmparatului nostru cantati.
Stih: Toate limbile plesni\i cu mainile; striga\i lui Dumnezeu cu
glas de bucurie.
Din cartea cea catre Romani a Stantulul J\postol Pavel cetlre.
Cap. 13, Stih 11.
ru~w ratilor, mai aproape este noua mantuirea acum,
decat cand am crezut; ca noaptea a trecut, iar
ziua s'a apropiat. Sa lepadam dar lucrurile in-
tunerecului ~i sa ne imbracam in arma luminii.
Ca ziua cu bun chip sa umblam, nu in ospete
~i in betii, nu intru curvii ~i intru faptele de
ru~ine, nu in pricire ~i pizma; ci va imbracati intru
Domnul nostru Iisus Hristos, ~i purtarea de grije a
trupului sa nu o faceti spre pofte. ~i pre eel slab intru
credinta primiti'l, nu intru indoirea gandurilor. Ca unul
· crede ca va manca toate, iar eel slab legumi mananca.
Celce mananca, pre celce nu mananca sa nu defaimeze;
~i celce nu mananca, pre celce mananca sa nu'l osan-
deasca, ca Dumnezeu 1-a primit pre dansul. Tu cine
e~ti care judeci pre sluga streina? Domnului sau sta
sau cade; ~i va sta, ca puternic este Dumnezeu a'l
pune pre dansul sa stea.
Aliluia, glasul al 3-lea: Intru Tine, Doamne, am nadajduit, ca sa nu
ma ru!;,inez in veac.
Stih: Fii .mie Dumnezeu scutitor ~i casa de
mantuesc.
\

AP0Sf0LUL 829
11t u 1 1,1111111 111 11 11o 1111 1111: 1.11 111 11 1 111 111 111 :1 1 111t: 111 1111 111 11 1 11 1u 1 111 n 1 111 11 1 111;11 :11111 11 1 111 111 111 11 1H1 11 1u 1 u 1 11 1 111 111 n 1u 1 111,1 a 1 11 111 1 1111 11111 .:1 .;1 1.1 11 11 1.1u 1 ,. 1 1, 1 , 11 n11.,i ·t t1 l l: l ,l l ll t , t ii aii a: t !,l ll l l! l ,!I UI II I HI III UI II I III UI III UI UI II I IIIIII UI

A 1W -

S.A.1'1BA.TA
lNT.AIA A MARELUI POST
Prochimen, glasul al 7-lea :
Bucura-se·va dreptul in Domnul ~i se va nadajdui intr'insul.
Stih: Auzi Dumnezeule glasul meu, cand ma voiu ruga c~tre Tine.
Din cartea cea catre Evrei a Sfantulul l\postol Pavel, cetire.

Cap. 1, Stih 1.
n multe feluri ~i in multe chipuri de demult Dumne-
zeu graind parintilor prin prooroci, in zilele acestea ·
mai de pre urrna a grait noua intru Fiul, pre Care
L-a pus mo~tenitor tuturor, prin Care si veacurile
a facut, Care fiind stralucirea slavei ~i chipul ipos-
tasului Lui ~i purtand toate cu cuvantul puterii Sale,
prin Sine singur facand curatire pacatelor noastre, a
~ezut deadreapta slavei intru cele innalte, cu atata n1ai
bun facandu-Se decat ingerii, cu cat a mo~tenit nume mai
osebi decat dan~ii. Caci caruia din ingeri a zis candva:
Fiul meu e~ti Tu, Eu asta~i Te-am nascut? ~i iara~:
Eu voiu fi tata ~i Acela Imi va fi Mie fiu. ~i iara~
cand duce pre eel intaiu nascut in lume, zice: ~i sa
se inchine Lui toti ingerii lui Dumnezeu. ~i de ingeri
zice: Celce face pre ingerii Sai duhuri ~i pre slugile
t ~< · Sale para de foe. Iar de~ iul: Scaunul tau, Dumne-
~ < zeule, in veacul veacului; toiagul dreptatii, toiagul Im-
·•;:;:
.•i.f,, · ~
·. '.·· .•· . paratiei Tale. Iubit-ai dreptat~a ~i ai urit faradelegea;
~.. t\f pentru aceea Te-a uns pre Tine Dumnezeule, Dum-
,I
f . ·. J, ·. nezeul Tau, cu untuldelemn al bucuriei mai mult decat
i. · pre parta~ii Tai. ~i, intru inceput Tu, Doamne, pa- ~
.t~.'· .{ ::~~~I a~~f:e:o~ia;i!!i:~~~u~~ :!~!lti~~eaf:n:ace~ f@>
t.·~
k~ : . ~~
. ~~ ~~&
·- --;,<;:""~-~ ~ - , - - - - 0 - ---::--~ - - . . , . - .·~

't~.£ . • ~ .~·.<·).:~?:·../.'?\~
L:"vY_f')<~:Jr-~ <0. -~~,~f:'~
.~~.<~"-~.~.~'j;·..,·w~
'?t·;~J'Vr?\~ ····.···<'.
. . · .. · ,
~~~
. \, ",/ ..v '--- .) .V ~ < ,,A,./){()· ·~. () V<>
330 APOSTOL UL
111 111 11 11 1 1 11111 1, 11 ., 111 1, 1 1 1 1. , 11 , 1. , , , 1 1 1 1 11 11 1 1 111 11 11 1 11 1 11 1 1 t1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 u 11 n 1 11 , 1 11 1 111 u 1 11 1 11 1 11 1 111101 , 1 11 1 11 1 11 1 1111 11 ,1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 111111 •1 1 11 u 1 11 1 11 1 J1 1 11 , 111 111 111 11 1 11 1 u 1 :1111 1 11 1 111 11 1 111 11 1 11 1 11 1 11 1 11 •1 11 1 11 1111 11 1 11 1 11 1 11 1 n

haina se vor invechi ~i ca un ve~mant vei inveli pre


ele ~i se vor schirnba; iar Tu acela~i e~ti ~i · anii Tai
nu vor lipsi.
Se zice ~i al Sfanlului.
Fiule Timotei, intare~te-te in darul. .. (Vezi Octomvrie 26).
Aliluia, glasul al 4·lea: Dreptul ca finicul va inflori...
Stih: Cel rasadit in casa Domnului, in curtile Dumnezeului nos·
i
tru vor inflori.

..,J

DUDIINEOA
INT AIA A MA REL UI POST
Prochimen, glasul al 4-lea:
Bine e$ti cuvantat Doamne, Dumnezeul parintilor no~tri.
Stih: Ca drept e~ti intru toate cate ai fa.cut noua ~i toate lucrurile 1.
Tale sunt adevarate.
Din cartea cea catre Evrei a Sfintulul l\postol Pavel cetlre.
Cap. 11, Stih 24-26 ; 32 .
ratilor, pdn credinta Moisi mare facandu-se,
..._-~...,.,,,,,,,,,.,,11
s'a lepadat a se numi fiu fetei lui Faraon. ~i
mai bine a ales a patirni cu poporul lui Dum-
nezeu, decat a avea dulceata pacatului cea
trecatoare. Mai mare bogatie socotind a fi,
decat vistieriile Eghipetului, ocara lui Hristos;
ca se uita la rasplatire. ~i inca ce voiu mai zice? Ca
nu'mi ajunge vrerne a spune de Ghedon ~i de Varac
~i de Samson ~i de Ieftae ~i de David ~i de Samuil
~i de prooroci; cari prin credinta au biruit imparatii,
au lucrat dreptate, au dobandit. fagaduintele, au as-
tupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scapat
de ascutitul sabiei, s'au intarit din slabiciune, s'au facut
tari in rasboaie, au intors taberile vrajma~ilor in fu-
ga; au luat femeile dintru inviere pre n1ortii lor; ~i
unii s'au omorit neprimind slobozirea, ca sa doban-
deasca mai buna inviere. "Iar _al~ de batjocuri ~i d~ JV~ v ..

~Cr~~~~~~~ ·~
= -'--"''"' .~-
.. .
:~~~~~ ,_ -~?-ey
0.C.?~c.,. - P«f,,,.-17;n,.
- ;, --==---...-::::::::::----
APOSTOLUL 331
u 1 n 1 11 1 1t ,1 1 1t 1, "ll l l ,l l l l <1 l , l l, I I. I I I · · · ·· I 1 11 1 1 1 1 I I I 1, 91 111 , 1 1 1 1111 11 11;1 11 11 11111 1 11 1 111 11 1 11 1 11 :1 1 11 1 11 1, 1 11 1 I l l I Il l I I I I ll •• • , ,, I Ill I I I I It I I 1 1 1 1111 1 1 1 1 ,, 1 , 1 I 1 11 ,. 1 0 1 u 1 1 1 11 1111

batai au luat ispitire, inca ~i de legaturi ~i de tem-


nite. S'au ucis cu pietre, s'au herestruit,