Sunteți pe pagina 1din 377

i\TR~ DE \ lyrA

,[. \U SH\1t.l ~I CELEI DE U fII'Tt FACATUARU ~I 'lIltSPARTlTEI TREml

ClJPRli\z.A:\0 SLLJBE. RA:\OL IELI ~I RlGACll'" SAVAR~ITE DE PREOT LA D1FERITE TREBLI'TE \IATA CRESTI'ilLOR

mx

TIPARIT Cl APROBARE.\ BINECV~~PARI'\TE

SFA'TLLL

I SI:-<OD SI CL·

I'

PATRV\1tTi(

~t:,w;&;$x,1 ~
c 6IS~tnf't
DOXE

RO.\!

\_'E

fOlTL It·\

1'~lITl n Lli ann.rc SJ DE \U!;ll \1 DISI- RiOt ORTOOO\E RO\1 \ ,£

'E

Bl'Cl'RE~TI

lOO!

CUVANT iNAINTE
otrivit Sjinlei Scripturi, scopul vietuirii noastre crestine este acela de a deveni "piirtasi dumnezeiestii flri" (II Petru I, 4). La 0 asemenea stare se poate ajunge tnsa numai printr-o ina Ita traire duhovniceascii, iar aceasta - dupa cum ne Invata Nicolae Co basi/a - "isi are izvorul in Sfintele Taine" - Dcspre viata in Hristos, trad. de Pr. prof T. Bodogae, Bucuresti, 1997. p. 150. in aceste lucrari sfinte, prin care ni se comunicii harul mdntultor; avem posibilitatea de "a fi in Hristos" Incii din viata aceasta. De "libcrtatca maririi fiilor lui Dumnczeu" (Rom. 8. 21). este chemutii insii sti se bucure si intreaga fire, cazuta pradii striciiciunii si suferintei, in urma pacatului striimosesc. In loc de a-si implini rostul ei sfdnt, de mediu transparent 01 descoperirii lui Dumnezeu, lumea a devenit, prin deformarea sensurilor ei de ciitre 0111. domeniul de manifestare a celui riiu. De aceea, Ortodoxia a inteles lucrarea izbiivitoare a Logosului intrupat si ell pe 0 virtuala readucere a creatiei sub puterea harului dumnezeiesc, tamaduitor si sfintitor: 0 asemenea interpretare se ingemaneaza, de bunii seamii, Cli atitudinea caracteristica Bisericii noastre, de pretuire 1I lumii, aceasta nefiind niciodatii confundatii CliO simpla alciituire treciitoare, intdmpliitoare, destinati: pieirii sail unei vesnice nedesavdrsiri. Pentru dreapta credintii, creatia a aVII/ dintru inceput 0 mentre liturgica. impiirtasirea de bunurile ei trebuind sa poarte 0 semnificatie euharistica lilsetnl1£ilalea acordatii restabilirii demnitiuu initiale a flrii, cdnd toate emil "bune foartc" (Facerea l , 3!), decurge si dintr-o allii viziune specificii Ortodoxiei. Este vorba de pnrtictparea intregii creatii lu opera de riiscumparare (I omului dill

teare drepturtle rezervate (diturii in\lililiUlui Rihlic: 'ii de l\IJi!iiune :11Bi<;cricii {Jrlrtduxc Rnntane I S.B.". 973·(II(,.QOII·9

roblopacalUkii $i a mortii, saval"$illi de Fiul lui Dlimnezell intrupat. Astfel, apa a fost prezentii la Botezul Domnului. lemnul a adus ca ofrandii Sfdnta Cruce, mirul a prevestit si pregtitil pentru ingropare Preasfdntul Tl1Ip 01 Mdntuitorului. pe care apoi piundntu! l-a adiipostit In sanul sall.pallu la [nviere. iar ptiinea si vinul all transmis neincetat peste veacuri. prin prefacereo lor de catre Duhul Trupul ~i Sdngele Domnului. Dupii cum nisnic dill cele create n-ufost considerat nevrednic sii ia pane 10 taina mantuin! noastre, tot asu nici /1/11/1 din elementele de seamd ale lumii vazute 1111 puteafi omis dill rugiiciunea Bisericii Sfill{indll-le, ea Ie reasazu. de fapt, in rela/ia lorfire(lscii. originotii. nil numai CII Dumnezeu. ci :fi CII 0/11111. caruiu i se reaminteste astfel neincetat pOl1l1lca de "a stapani'' natura. neliisdndn-se inrobit de ea. Textcle liturgice ale Sfintelor Tatne ~'i lerurgii. prin care Bisenca noustrii insoteste, binecuvantdnd. murile 111011/('111<' si trebuintc dill viata credinciosilor ei, sunt cuprinse ill prezenta carle tit! cIIII fara de care este de neconceput implinirea III('n/1'Il .I'/ill(iIOan de ciitre preotul ortodox. De aceea. publicarea aces lei cani liturgice constituie. de fiecare data, 1111 moment insemnat al vieti: noastre bisericesti. Fata de editiile anterioare, cea de lata cuprintle - potrivit hotiirdrii Sfantului Sinod si fn [ormularea aprohatii de acesta - si textul pomenirii eroilor 10 Paras las Binecuvdntdnd, Cll piirinteasca dragoste, aparitia acestei 110i editii a ciirlii de capaldi a slujirii preoiesu, 0 pllnem 10 indemana clerului 110Sll11 dreptmiiritor; cu credinta tare ea va mijloci rodirea de marl

stant.

SFINTELE TAlNE

$1 IERURGIILE

foloase duhovnicesti in vietile credinciosilor Bisericii noastre.

ARHTEPISCOP AL BUCURE$TlLOR, MITROPOLIT AL MUNTENlEI $1 DOBROGEI $1 PATRJARH AL BlSERJCll ORTODOXE ROMANE

BOTEZL'L
MNDUIALA II zru-. INTA.I LA FEMEIA LAUzA
Sfintirea apei
Dupii cc fcmcia naste pruncul, ruoasa aduce 13 biscricii ap:i curuta pcntru sfinurc, rar prcot ul 0 sfintcstc, incepand lntr-un asa "as

Binecuvautat este Durnnezeul nostru, totdeauna, aeum ~i pururea ~iin vecii vecilor,
- tl',ul Amin. Slava Tic, Dumnezcul nosrru, slav a Tic.

mpiirate ceresc. ~Hngaietorule. Dubul adevarului, Care pretutindenea esti ~i toate Ie plinesti. Vistierul bunatatilor ~i Datiitorule de viata, vino ~i Te siilii~luie~te intru noi i lie cUI'ate~te pe noi de toata inrinjiciunea si mantuieste, Bunule, sutletele noastre.

10
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte tara de moarte, miluieste-ne pe noi [de trei o ri],
Siava Tatiilui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, Si acum ~i pururea ~i in vecii

BOTEZUL

11

Si acurn

...

vecilor, Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, cursteste pacatele noastre. Stapftne, iarta tiiradelegile noastre. Sfinte, cereeteazii si vindeca neputintele noastre pentru numele Tau.
Doarnne, miluieste (de, rd IJd). Slava Tatiilui Duh. Si acum ~i pururea si in vecil vecilor, Amin. ~i Fiului si Sfantului

lsa milostivirii desehide-o noua, binecuvantata Nascat~~re .de .Dumn.ezeu, Fecioara, ea sa nu pierim eei ee nadajdu.Jm !ntn~ tine, ci sa ne mantuirn prin tine de nevoi, caci tu esti mantuirea neamului crestinesc,

ata! nostru, Care esti in eeruri, sfinteasca-se numele Tau, vie imparatta Ta, faca-se voia Ta, precum in eel', asa ~i pe parnant. Painea noastra cea spre tiinta da-ne-o noua astazi. ~i ne iarta noun greselile noastre, precum si noi iertarn gresitilor nostri, ~i nu ne duee pe noi in ispita, ei ne izbaveste de eel rau,
P-T"l;O

ul

rc

isul

Ca a ta este imparapa si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului ~i a Sfantului Duh, acum ~i pururea si in veeii veeilor.
r'
.j

umnezeule el eu nume mare Care faci minuni e fara de numar, vino, Stapane: la robii Tai care se roaga Tie, si, prin trimiterea smntulul Tau Duh, sfinteste apa aeeasta (de Irei ori). ~i la-O, eu puterea D.uhului Sfant, sa fie robilor Tai, eelor ee vor gusta din ea, sau 0 vor lua, sau se vor stropi, spre alinarea durerilor, spre iertarea pacatelor, spre departarea tuturor releIor, spre tarle, vindeeare si sfintire a easelor. Ca s-a binecuvantat ~i s-a preaslavit preacinstitul si de mare cuviinta numele Tau, al Tatalui §i al Fiului si al Sfantului Dub. Amin.

lJ~

Domnului

sa ne rugarn.

u Amin.

poi

,'e.1

l'O

I'

'J!ld~U

'1- ('H

Iiluieste-ne pe noi, Doamne, miluieste-ne pe noi, ca, nepricepandu-ne de niei un raspuns, aceasta rugiieiune aducem Tie, ea unui Stapan, noi, pacatosii, robii Tai, rniluieste-ne pe noi.
Slava.;

Rugaciunile la femeia lauzii


in a opts zi, merge preotul 13 casa undo s-a "iiscut pruncul, aprinde lurnanare si. cadind toa ii casa, face inceputul a~,1.

Biuecuvantat

esre Durnnczeul nostru .... Imparate ceresc...• Sfinre


este

Doam!,e; miluieste-ne pe noi, ea lntru Tine am nadajduit; n~ Te ~a~la pe noi foarte, niei pomeni faradelegile noastre, ci ~~uta y aeu~, ~a un ~ilostiv, ~i ne izbaveste pe noi de vrajmasu nostrt; ea Tu esti Dumnezeul nostru §i noi suntem poporul Tau; toti luerul mainllor Tale ~i numele Tau chemam.

Dumnezeule ... , Prcasfiintii Treirne ... , Tala! nostru .... Ca a Ta impiiriilia ... \poi troparul lilei sau :II ,('.nlului de rand. ori acest tropar. glasul af -l-lcn:

"IJa§tel'eaTa, Hrlstoase, Dumnezeul no tru, riisiirit-a Iurnii Lumina cuuostintei; eli tutrll dfinsa cei ce slujeau stelelor de

12
la stea s-au invatat sa se inehine Tie. Soarelui dreptatil, ~i sa Te cunoasca pe Tine. Rasiiritul eel de sus; Doarnne, slava Tie.
Sla\"8•.. Si acum ... Condsc, glasul al J-Ica:

BOTEZUL

13

F ecioara astazi pe Cel mai presus de fllnta naste ~i pamantul pestera Celui neapropiat aduce. fDgerii cu pastoril slavoslovesc ~i magii cu steaua calator-ese. Ca penrru noi S-a nascut Prune taDar. Dumnezeu eel mai inainte de vect,
Domnului sa DC rugam. tapane Doamne. Atottiitorule, Cel ce vindeci toata boala si toata neputinta, Insuti vindeca ~i pe roaba Ta aceasta ( T), care a nascut, si 0 ridica din patuI in care sta, pentru ca, dupa cuvantul proorocuIui David, in faradelegi ne-am zamislit ~i intinati suntem toti inaintea Ta. Pazeste-o pe ea ~i pe pruncul pe care l-a nascut, Acoper-o pe ea sub acoperarnfintul aripilor Tale, din ziua de azi pana la sfarsitul ei, cu rugaciunile Preacuratei Nascatoarei de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor Tal; ca binecuvantat esti in vecii vecilor, Amin. Domnului sa De rugiim.

m
.~ ~

c~t dintr-insa fere.~te--Ide toata fermecatura, de toata rautatea, de tot viforul potrivnicului, de duhurile vielene, cele d~ peste zi ~i cele de peste noapte. Pazeste-o pe ea s.ub ~a?a_T? cea puternlca si-i da grabnica ridicare; ~l de mtinacmne 0 curateste si-i vindeca durerile daruindu-i sanAatate. ~i putere sufletului ~i trupuIui: ~crote~te-? c~ mgen de l~mina ~i stralucitori ~i 0 apara _de toata na,:ala duhunlor nevazute. Asa, Doamne, a~a~-~ pe ea ~I Ape.pruncul acesta, de neputinta, de slablclU~e, de ravrnre, de zavlstie ~i de deochi, dupa mare mila Ta. Curateste-o de intinaciunea cea trupeasca si 0 scapa de tot felul de dureri ale pantecelui, care vin asupra ei; si 0 ridica prin grabnica Ta mila, lndreptand smeritul ei trup. Iar pe pruncul care s-a nascut dintr-insa invredniceste-l sa se Inchine Bisericii pamantesti, pe care ai gatit-o ea In ea sa fie slavit numele Tau eel slant. Ca Tie se cuvine toata slava, cinstea ~i inchiuaciunea, Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Amin.
Domnului sa oe rugam .

tapane Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce Te-ai nascut din Preacurata Stapana no astra, de ~v Dumnezeu .'iascatoarea si pururea Fecioara Maria, ~i c!l un prune Te-ai ararat, Cel ce in iesle ai fost culcat, Insuti, Doamne, ~ipe roaba Ta aceasta ,care a nascut a.ces~prune, rniluieste-o ~i-i iarta ei pacatele eele _de V01~ ~J ce.le rara de voie ~i 0 pazeste pe ea de toata asupnrea diavolului, Iar pe pruncul care s-a nas-

oamne, Durnnezeul nostru, Care ai binevoit a Te pogori din cer ~i a Te naste din Sfanta, de Dumnezeu Nasditoarea ~i pururea Fecioara Maria pentru mantuirea noastra a pacatosilor, Tu, Care stii neputinta firii omenesti, iarta, dupa multimea indurarilor Tale, pe roaba Ta aceasta (",), care a nascut; cac! Tu, Doamne, ai zis: Cresteti ~j va inmulpti ~i urnpleti piimfil1tlll ~i-l stapfiniti. Pentru

14

flOI
,\Ita rugaclun« pentru rdl'!altt·

rz u :
fcmot, carl' stau in ajuto-:

IS

aceasta ~i noi, robii Tai, ne rugiim si, Indraznind pentru iubirea de oameni cea plina Ade~n~u!~re, eu frica chemam nurnele eel sfant al ImparatJ(~1 Tale. Cauta din eer ~i vezl neputinta noastra a osanditilor ~i iarta pe roaba Ta aceasta ( ') si toata casa in care s-a nascut pruncul aeesta. Iarta si pe eei care s-au atins de dansa ~i pe top care se atla aici, ea un Dumnezeu bun ~i de oameni iubitor ca Tu singur ai putere a ierta pacatele: eu rugaciunile Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor Tai, Amin.
'\pOI rug.ic" .. '-'3 .... ntre e Domnului rn, ..l~i.. c uc ridic
i ~

unc ri

sa ne rugam.

~ oamn.e, Iisuse Hristoase, Care Te-ai nascut din ~~ Tatal, mai inainte de veei fara mama, si, in ~ zilele eele din urma, ai fost trimis de la Tatal ~i Te-ai nascut pe pamant, din Maica nenuntita; Cel ce ai primit daruri de la magi, cantare de slava de la pastori ~i cantar! de la ingeri, infasare cu seuteee si punere in ieslea vitelor, vino si, eu luminarea Ta, binecuvinteaza pe roaba Ta aceasta ( ), care a ridicat pruncul, si 0 curateste pe ea, ea sa intre cu vrednicie in Biserica Ta. Ca Tu esri Dumnezeul nostru, ~i Tie slava inaltam, impreuna ~i Parintelui Tau celui fiira de inceput !ii Preasfantului si Buuului si de viatii Facatorulu! Tau Duh, acum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.

oamn~, Dumnezeul nostru, Care ai zis Apos~ tol~IUI Petru~ despr; vietiitile din vasul eel ea 0 faia de masa de panza: Cele ee Dumnezeu a curatit, tu nu Ie numi spureate, ~i ai poruncit ca cele spurcate ~j necurate sa fie curate, Insuti binecuvinteaza ~i sfinteste pe aeestea eare au ajutat la nastere pe roaba Ta ( ), ~i Ie invredniee~te a intra neintinate in sfiinta Biseriea Ta ~i a lua dumnezeiestffe si preaeuratele §i de viata fiicatoarele Taine §i a avea parte de eereasea Ta lmparatie, Ca Tie slava sa i'niltim, Tatalui §i Fiului ~iSfantulut Dub, aeum ~i pururea §i In veeii vecilor, Amin.
'ilnp,j
31 "."

U,

I)omnului

sa ne ru~iim.

P Tot II. face obisnuitul

sfiir~it. ziciind· noastra, slava 'poi ,f;, ·~ituf Tic.

'11av3 Tie. Hristoase Dumnezeula, niidejdea Slav •... ~i acum ... Doamne, rniluicste (de trei ori)

el ce In pestera S-a nascut ~j in iesle a fost culcat, pentru a noastrii mantuire. Hristos, Adeviiratul nostru Dumnezeu, pentru rugaciuntle Preaeuratei VIaicii Sale ~i ale tuturor slintilor, sa ne rniluiasca ~i sa ne manruiasca pe noi, ea un bun ~j de oameni iubitor.
JI!:it Ph.otol .. S:J n l'~ipuJ crucii: apoi mscmneaz I pruncul, IHn cu 'In(~lldu-l. fa [runtc, pen u rnintv Ia gura. pcntru cu\£int ~I suna c i: r '1 inirnii. in ('01 'I.. avcm noi vietuirca. pcntru putcrc, liciind~ \lainiJc Domnului to-au meut ~i tc-au zidit. \cl'a~(;i se fan' ca a fie pii II pruncuj panil p ritni SJ l~ltlful Butl'l

';J

BOTEZUL
Tot a opta zi dupa nastere so cltestc ~i Apoi, luand pruncul in Dlaini, Slii Inatntca icoanei din pronuos ~i fate cu el chipul crucli, I.icaocl accst Tropar, gins III I~

17
Maieii Dornnului

Rugaciunen la insl'mmlrca pruncuhri, cfind i se punt' nuruel '


Se cuvine a ~ti cii. In ,I opta ~i dupa nastcre, innint.~ d,' hutczul pruncului. accsta esl,' adus L1 hiserica. ;"' prcntul, in pn'n~os, _llIce inccputul, lic:ind: Blneruvdntat cstc. D~'~,ne./cul 1l0st~u .... lmparat~ ceresc .... Sflnre Dumnezeule .... Preasfanta I rermc .... Tnt.1I nostru ... , en a Ta esre imparatia ... \poi troparul zilei sau ~I sl~~ ului alterni hram I po Irtf, bi~edca dupe care ~lr(>{Jtul. InsC'Cl_ant:! pc nrunc la fru nte, d gl. ~~., Is J'leut ~ bmccuvantandu-Lzrce rl.!i!acl··""~ JC~ v.u: Domnului sa nc rugiim.

Bucura-te, ceea ce esti plinii de har, Nascaroare de Dumnezeu, Fecioara, cad din tine a riisiirit Soarele dreptatii, Hristos, Durnnezeul nostru, lurninfind pe eel dintru lntuneric. Veseleste-te ~i tu, batranule drepte, eel ce ai primit in brate pe Mantuitorul sutletelor noastre, Care ne-a diiruit noua si invierea.
\lcrge apoi Inuintca icoanei .\Iantuitorului lice: din pronaos sl, inchinandu-se. Condac, glasul

oamue, Dumnezeul nostru, Tie ne rugam ~i pe sa se insemneze lumina fetei ~ Tale peste robul Tau aeesta (aiel ii pune nume ") ~i Sa se insemneze Crueea Unuia-Nascut Fiului Tau in inima ~i in eugetul lui, ea sa fuga de desertaciunea lumii ~i de toata vicleana uneltire a vrajmasului ~i sa urmeze poruneile Tale. Si da, Doamne, ea numele Tau eel sfant sa raman a nelepadat de dansul, cand se va uni, la vremea cuvenita, eu Biseriea Ta eea sfanta, desavar~indu-se prin infricosatoarele Taine ale Hristosului Tau; ca, dupa poruneile Tale vietuind ~i pazind peeetea nestricata, sa dobandeasca fericirea eelor alesi in Impiiratia Ta. Cu harul ~i cu iubirea de oameni ale ljnuia-'Jiiseut Fiului Tau eu C:ar~ e~!j ~ineeuv~ntat. eu Preasfiintul ~i Bunul de vla~a Faeat~rul Tau Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor, Arnin.

~ Tine Te chemam, ~1

T:

Cel ee ai sfintit pantecele Fecioarei eu nasterea Ta si ai binecuvantat rnfiinile lui Simeon, preeum se euvenea, intampinandu-ne ~i acurn, mantuieste-ne pe noi, Hristoase Dumnezeule; impacii lumea in riizboaie ~i intareste poporul nostru, pe care l-ai iubit, Unule, lubitorule de oameni.
Apoi se race stiutul srar~it.

~i

Sc cuvine a ~ti cit dal'{; pruncul niiscut 1!.\1f! sliibit si 1111 suge, ci tragC' 'oii moara, nu trebuie sa se astcptc, cum rau zie unii. pana 13 a sasca sau a opta zi, sprc a-I botczu: ci, ill ceasul ill cure .'i-a niiscut, spiitiindu-t, lilt/III,; .\ii-/~i bote:e, vp rv 3 nu mur! ncbotczat, Cacl, daca feml'ilc insiireinalc de einci luni care, din nco lovitura se inlamplii sa lepede pruncul, cad sub o'iinda de ucidcre, dupii legi ~i cunuane, eu atal mai yar'o~ t rebuie sit p:l/im pruncii de curand niscuti sa nu moara nchoteznn.

~PiitOltuf1l1icelIIceputul.
aJ~$Dle.

1Il1lf\l\!1I1Miile.pAdi
zlcind:

pruneul
ce,resc .."

pe eel 2ilmisut intlr tns8; .. pe :to.\'i, C~S+48iW 118.,,·


lo

lJ,btec:uvlDtlt ate Dumnezeul nostru ..., impilrntc


.. Preasfinti

tmptrltla •..

Trclme ..., 'IIItAI nostru ..., Cil a Ta este

Sflnte

s-au athis de dAnsa,

CD

un DUninezeu

tapine Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te-ai nascut din Sfanta, de Dumnezeu Nascatoarea ~i pururea Fecioara Maria si in iesle, CH un prune, ai fost culcat, insuti pe roaba Ta aceasta (N), care astaz] a cazut in pacat de ucidere cu voie sau tara de voie ~ia lepadat pe eel zamisllt intr-lnsa, miluieste-o dupa mare mila Ta si iarta-i pacatele cele de voie si cele tara de voie, Fereste-o de toate uncltirile diavolului ~i curateste-l intinaciunea; vindeca-i durerile; sanatate ~i putere trupului ~i sutletului daruieste-i, lubitorule de oarneni, si, eu Inger de lumina, pazeste-o de toata na\'alirea neviizutilor dcmoni. Asa, ?oamnc, scap-o de neputinta ~i de slabiciune ~i o cu.ra\e~te de toata intinaciunca cea trupcasca ~ide tot. telu~ de. ?ureri ale piintecclui ce vin asupra ei. st, p~m ~111.~la c~a mul~a, o. scoala pc ea, intar indu-i neYAutlD_clOSul ~~trup ~I 0 ridlca din patul in care sta. ea t~ p~ca~eA '" nelegiuiri ne-am nascut ~i toti sun~I t~m I_~ttnatl Inainrea Ta, Doarnno, si eu frica stl'igiim ~t graim: Ca t- di '. . :. ? a In cer ~I Ive"t'l neputinta noastrii, A a eelor osandt' t larta-• .I . pe roanu a ("I), care a c5"ut In pacat de uClderc cu v '. t'-ole sau ani de vole ~ia Icpadat

Apoi troparul ;dId ~i rugachmca aceasta: Domnului sa ne rug~m.

meni iubitor, dupi mare mila Ta, ._ iarti, eli Tu singur ai putere a ierta piic~tele.l;~.fiiradelegile, pentru rugaciunile Preacur~tel Mal~1I Tale ~i ale tuturor sflntilor, Ci Tie se c~vl~e t_o~ta sla.va! cinstea ~i inchinaclunea, impreuna l;1 Pa~l~teIUi ~! Preasf1intului Duh, acum si pururea ~I ID vecn veeilor. Amin.

~
Cauonncle Sflntrlor Apostoli ~i all: Sflntllor I'iil'inli prlvitoure la Sffintul Botez
( annnlll·n "I SliJI(i1u, \postoli:

flue;; cpiscupul sau preotul ar botezn din nou pc eel co arc hotczul IIdc, arut suu d:lcii 1111ar botczu pc eel spurcat de catrc crctici (cci tara crcdintii adev antlii) sa \C cateriseuvcfi, ca uII1I1 care ia in di.s crucca $i 1II0:1I1ea Domnului ~i1111 deosebcstc pe preotii "dcvilrali de' prcolii rnincinosi. (,Iwnul
II

-.i9 al vinndului a sc race hote/',ri


(:I

lncal iinlilnr
1111

ell ru ( arLigm;1

sc pcrmite
v reun

din nou sail htrotouirt


\"n.s'u"

dill nou ...

ronul tX 'II
xau prcor

Pneil

epivcop

f)1l1l11111111i. '~H1 in (I'l'i

III [aliil ~iin Filii ~iill Sbinlul Hi \;\11 in t rei m~lll~£iietori "'Ia

ur boteza dupu orfiuduirca Duh, ci in trci mril de Inccpur, St.' catcriseuseu.

( IIIIOIIUI ~ll al "'linl.lllr \p'''lllli: ()nrf, vreun episcup suu pn.'Uf uti at" sii\ ..r'ji trci afundari i all' u nei .,in~lIn~,lill(iri (n hllll·/ului). ci u umni u uluudure, UCl'l'H (HI'l' 'l' da (se

BOTEZUL
pl'lldid) fatru moartea Domnului sa se ~at~risellsc~ ... P~nt~u c~ nu a lis Domoul: intro moartca mea botezati, CI, mergand. lD\'atatl toate oeamurile, botezindu-i in numele Taliilui ~i al Fiului ~i al Sfantulu] Duh (M_tei 28, 19). Canonul i al sinodului II ecumenic: Pe aceia dintre creticl care yin la ortodoxic, in partes cclor ce se mintniesc. Ii primim dupa r:i.nduiala mai jos aratata ~i dupa obiccl. Pe arieni ~i pe macedonieni ~i pe sabarieni ~i pe novatieni. cei ce-si zic lor catari ~i stingaci. apoi pe patrusprczeceni (quarlodecimani). adicJi pc mercenari (tcrraditi) i pe apolinaristt Ii primim daca da u zapis (scrisoarc de ruarturislrc de credinta) ~i daca dau anatemei toata erezia care nu cugeta (in"a,") cum cugera (i",ala) sffinta lui Dumnezeu Biseriea soborniceasca ~i apostoleasca ~i ii pecetluim. adicii ii ungem mai intai cu sfantu] mir. adica fruntea ~i ochii ~i narile ~i gura ~i urcchile si, pccetluindu-i pe ei, zlccm: Pecerca darului Duhului Sfanr, Iar pe eunomieni. pe cei ce se botcazs cu 0 singura afundarc, ~i pe ~oDt~D~ti •.adica pe cei care se numesc aici frigicni. ~i pe sabeiieui, care 1D\'at~ca Fiul este tot una cu Tatal (idcnritatea Fiului cu Tatiil) ~i care Iac ~~al~e.oarecare lucruri de neindurat (urate). ~i pe toate celclalte erezn (C~Cl multe sunt aid mai cu searna cele care porncsc din Tara Galatcn~?r):. pc .to~ care dintrc accstia dorcsc sa se adaoge (atasezc) ortod~xlc1. 11 pnm~,? ca p~ elini (pagani): ~i (adica) in prima zi ii cerceta~: a dou.a ZI II carehizam. iar a treia Li Ie Iacern lepadarile de S.atana (!! eXOr~lZ!m) ..sutlam asupra lor de trei ori in fata ~i in urechi ~Iastfcl u catehizam st Iacern <a- petr - ti •dI •... '. '. ' eaca Imp an e ungal In bisertca ~I sa aseulte Scnprurilc ~Iarunei ii botezam.
Canonul 48 al sinodulu] local de la .. aodicccaSe c~\·i.ne_ eel ce sc IUmincaza. dupa borcz sa Sf uno a cu hrismii ea ccreasca ~Isa fie partas] imparaliei lui Hristos. " Canonul 6 al sinodulut local de la "Ocezareea rem cia gra\'idii trcbuie sa se I . ceea ce na~te nu eate parta'a lnt umme/e (hoteze) _. cand \'3 vrca:. caci .. '. " te . . . aa mtr u accavta cu eel nascut penrru ea sii se ara e vonua propnc a fieearuia 13miirturisirc .

21

Canonul 6 allui Timotei Alcxandrinul:


0 femeic catehumena sl-a dar numelc siu ea si se lumineze, iarin nua bntezarli sale is-au intiirnplat cele dupa obiceiul femelese, se cuvine a se lumina intru acca zi? ori sa amane? ~i cit sa amiinc? Raspuns: Se cuvlnc sa amane pana ce se va curat],

i nlrcbare: Daca

Canonul

I allui Timotci Alexandrinul:

ea de sapte ani sau un om rnatur (catehumen), s-ar lntarnpla a fi la vrernea cand se face aducerca Jcrtfei ~i. nesriind, s-ar impiirtii~i. cc trebuic sa se faca in privlnta accstuia? Raspuns: Trebuie a sc lumina. caci de Dumnezeu a fost chernat. Canonul 5 al Sfantului Chiril al Alexandriei:
Iar dacii unii sunt supusi excluderii. epitimisindu-se pentru greseli, apoi. fiind catchurncni, ar fi sa se sfar~eascli. S3 sc boreze, ~i sa nu piece

j nlrcbare: Dacii un copil catchumen

din cele omenesti neirnpartasi]! de har, adica nefiind in cornuniune; fiindcii se vede eli ~i accstia trcbuie sa fie dupa legiuirilc blsericesrl.
Canunul J allui Timotei Alexandr

inul:

Daca catehumcnul ar fi demonizat ~i Insusi el sau rude le lui ar dori ca .1 sa prirneasca Sllintul Botez, dad trebuie sa-l ia sau nu ~i mai ales cand csrc spre rnoarte? Raspuns: Daca eel lndraeir nu se va curari de necuratul duh, nu va putca primi Sllinlul Butcz; dar la sf:ir~itul victii se boreaza. Cancnul-t allui Timotci Alexandrinul: inrrebare: Daca vrcun catehumcn. fiind bolnav i~i iese din minte. ~i nu poate insus! miirturisi credinta, ~i rudele lui se roagii a primcascii Sfantul Botez, panii este \ iu. sc cuvine a i-I da sau nu?
Raspuns-

intrebarc:

Sc cuvine a-l lua, dacii nu se bantuie~tc de duh necurat. C annnul


IJ I ul sinodului local din Carragina

\~ijdcrca '-3 hollirat ca. oricine a r zice ca harullui Durunezcu, prin carr cineva se Indrcapui prin Tisus Hristos. Domnul nosrru, arc puterc numui pcntru laSHrc" pacatelor cclor si.i\'iir~i(c deja. ~i ca nu dii inca ajutor sprc a nu mai ')ayar~i altclc, ,u I"h: anatema.

BOTEZUL

RANDlIl\LA DIl AL TEA SF\~Tl.L(lJ

BOTEZ

Rugiiciuni la facerea catehumenului sau a cclui chcmat la botez


_ (, d_ care ,urml'_:ui! • se face catehumcn. dad '.1 Ii harbat
l'('~

ill "lr,la,

Sl~'-'~~ I~lllsrnl'J: !~U jhl~ii'a Ii prune, t

.i~1 aduca

can' vor ,,~l-i lil'

nasi ~I sa, ~~~a cu dHn ~I InJ,lIlt"} usrlur hiscricli: ',II" pn'uIIII. stu lid in u~a biserlel], ,eu epnruhilu] pe aruma!, (i.'seing,l <I 1I":,u sau <I,' fa,a p~ t~ll'arc ~'IIJC ~a sc lurnlnezo. \plli. dupa cc iI 'II dl'Ibr:k:l de huin'" sa-I mt?arc: CII !al>'l 'PI e rasMil, dcscins, ell cnpul descopcrlt. <ll',cult' ~n.~arn,~l~a •.[luundu-s] ~l.ij~iI~·n jos, slobntlc; jar dac~l cd l'ar~ i nrlodoe'~ "III~Zl,' a liyrunc_ ,,,-lIma nasn S:lU nasul. care trchuie "j Ik de t ,,~ !I ~I III~I~I'a lie b~',tez"tJ. !Jupa """,Il';) prcorul lnd.ua ,ij sulk C «I Uri. m chipul =rucu pe rata lui i . I 1I frume la 'IIr1 vi I,' :. ' nSCIIIII:Jnc 11- uc Ir"i uri la , l.:. ,I p14'pl I Ilcalld la Ii,'can' Inchinun-. 'VI'" 'I T I rn-uu I'licut f idi \' '. ',allll e aC ciunca "n,,,,/,,m-uu /I II. por punand mana III capul lui, lin' ruga-

,,,-I

~~7~~

dejde ~i de dragoste, ca sa eunoaseii eli To elfti Unul Dumnezeu, Dumnezeu adevarat, lli Unul-Nascut este Fiul Tau, Domnul nostru Iisus Hristos, ~i Duhul Tau cel Sffint, Da-i lui sa umble in toate poruneile Tale ~i eele placute Tie sa pazeasca; ca, de va face omul aces tea, viu va fi prlntr-insele. Scrie-l pe dansul in cartca vietii Tale ~i-I lmpreuna eu turma mostenlrii Tale, ea sa se preaslaveasca de dansul numele Tau eel sfant ~j al iubitului Tau Fiu, al Domnului nostru lisus Hristos, sl al Duhului Tau Celui de viata fiicater, Sa fie ochii Tai cautand totdeauna eu mila spre el si urechile Tale sa asculte glasul rugaciunii lui. Veseleste-l pe el in luerul mainilor lui si in tot neamul lui, ea sa se marturiseasca Tie, inchiuandu-se si slavind numele Tau eel mare ~i preainalt; ~i sa Te laude pururea in toate zilele vietii sale. Ca pI.' Tine Te lauda toate puteriJe ceresti si a Ta este slava, a Tatalui ~i a Fiului ~i a Sffintului Duh, aeum si pururea si in vecii vecilor, Amin.
!luP" aceasra. preotul citcste urruatoarele patru rugaciuni de exorcizurc suu de inlaturarc u puter ii celui rau, dintre care p r i m c l e d o u s c u fal" 'pre a p u s (adrcsate diavolului), jar cc le l a l t c d o u a , cu fata 'pre r a s ii r it (ndresatc lui Durnnczcu):

II

Domnulut sa ne ru~am.

n. numele,Tau_; Doam.ne, Dumnezeul adevarului, ~Jal.un~Ja-'\Iascut FlUlui Tau ~i al Duhului Tau celui Stant, pun mana mea peste robul Tau a~cstaI('\t~~ car~ s-a lnvrednicit a scapa catre numele T au ce s ant ~I a se -, ~ _ pazi su b acopcrall1antul aripilor T a 1e. D epartca.la de la d~ I~ -, ,I I ansu In~claclUnca CC'l veche ~I- urnp I.' pe 1.'1de credinta cea In tru TiIH': de na-

Rugaciunea

intai

Domnului

sa nc rug~lm.

earta-te pe tine, diavole, Dornnul, Cel ec a venit in lumc si S-a saHi~luit lotre oameni ea sa surpe tirania ta ~i pI.'oamcni sa-i izbavcasca; Ccl cc pc lernn putcrile cele potrivnicc a birulr, soarele III tu-

24

SFINTELE TAINF ~I IERL'RGIILE

BOTEZUL

25 Duh, acurn

necandu-se ~i pamfintul c1iitinandu-se, mormintele deschizandu-se ~itrupurile sfintilor sculfindu-se; Care a zdrobit cu moartea pe moarte ~i a surpat pe cel ce avea stapanirea mortii, adica pc tine, diavole. Juru-te cu numele lui Dumnezeu, Care a ariitat pomul vietii ~i a randuit heruvimi sl sabie de foc ce se intorcea de-l striijuia; cutrernura-te ~i te departeaza, Caci te jur cu numele Aceluia care a umblat ca pe uscat pe valurile marii ~i a certat viforul ,anturilor; a Carui cautatura seaca adancurile si groaza Lui topeste muntii; cii Acela ~i acum iti porunceste prin noi: Teme-te, ie~i ~i te departeaza de la zidirea aeeasta ~i sii nu te into rei, niei sa te ascunzi in el, niei sa-l lntampini pe el, nici sii lucrezi irnpon-iva lui, nici noaptea, niei ziua, niei dimineata, niei la arniaza. Ci te du In iadul tau, pana in ziua eca mare giititii judecatii. Terne-te de Dumnezcu, Cel ce sade pe heruvimi ~i cauta spre adancurt: de Care se cutrernurii ~nger~, ~r~angbe1ii,. scaunele, domniile, incepiitorilie, s~ap~nlJ~e,pu!enle, heruvimii cei cu ochi multi ~i serahm~ cel cu cate sase aripi; de Care se cutrernura c~rul, pa_mant~L,marea si toate cate sunt in ea. Iesi lil~e d~parteaza de Laeel insemnat, noul ales os tali al lUI H~IStos, DumnezeuL nostru. Ca te jur cu numele ~ceh.~~a~.are um?L~ pe aripile vanturilor lii face pe I~geru S~I dUh~n lil pe sLugile Sale para de foe. Iesi lil te depa:teaza de la zidirea aceasta, cu toata puterea ta ~I eu tot'I sl iit 0" _. _ , " UJI 0111 tal. Ca s-a preaslav I[

numele Tatiilui si al Fiului lii al Sfantului lii pururea si in veeii vecilor, Amin. Rugiiciunea
Domnuiui

a doua

s;; ne rugarn.

umnezeul eel sfant, Cel infrtcosator ~i slavit, Cel ce este in toate lucrurile §i in taria Sa neajuns ~i nepatruns, Cel ce mai inainte ti-a dinduit tie, diavole, pedeapsa muneii de veei, prin noi, nevrednicii robii Lui, 'iti porunceste, tie ~i la toata puterea cea impreuna cu tine lucratoare, sa te departezi de la noul insemnat cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, Juru-te dar, Intru tot viclene si necurate ~i spurcate ~i urate ~i duhule straine, cu puterea lui Iisus Hristos, Care are toata puterea in eer lii pe pamant, Cel ce a zis duhului celui mut si surd: Iesi din om lii de acurn sa nu mai intri intr-insuI. Du-te; cunoaste-ti puterea ta cea desarta, care niei peste porei n-a avut stapanire; adu-ti aminte de Cel ce ti-a poruncit tie, dupa eererea ta, sa iutri 'in turrna lor. Terne-te de Durnnezeu, cu a Carui porunca pamfintul pe ape s-a Intarit; de Cel ce a zidit eerul ~i a pus Inaltimtlor hotar ~i vailor masura; de Cel ce a pus nisipul hotar mar-ii si In apa mare carare tare; de Cel ee Se atinge de munti si ei fumega; de Cel ce Se imbraca cu Lumina ca si cu 0 haina; de Cel ce a Intins eerul ea un cort: de Cel ce a acoperit eu ape Inaltimile lui; de Cel

26

SFINTELE

TAINE ~I IERllRGIiLE BOTEZUL

27

ce a asezat pamantul pe terneliile lui si nu se va clatina in veaeul veaculul; de Cel ee cheama apa marH ~i 0 varsa peste fata intregului pamant. Iesi ~i te departeaza de la eel ee se gateste ciitre sfanta lurninare, Juru-te eu Patima eea mantuitoare a Dornnului nostru Iisus Hristos ~i cu cinstitul Lui Trup ~i Sange ~i eu venirea Lui cea Infrico~iitoare, ea va veni, ~i nu va ziibovi, sii judece tot pamantul, ~i pe tine ~i pe toatii puterea eea impreunii-Iueratoare eu tine sa te munceasca in gbeena foeului, dandu-te In intunerieul eel mai din afara, unde vierrnele I1U doarme ~i focul nu se stinge. Cii puterea este a lui Hristos, Dumnezeul nostru, impreunii eu Tatal ~i eu Dubul Stant, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Amin. Rugaciunea a treia
Domnului sa nc rugiilll.

mlila Ta , sa se invrednlceasca de Tainele Tale cele, -I . nernurltoare si ceresti ~iTie slava sa ina1te, ~~ta UI ~~ Fiului ~i Sfantului Duh, acum si pururea ~I ID vecn vecllor, Amin. Rugaciunea
ri;-~1

a patra

Domnului sa ne (ugam,

~~

oamne Savaot, Dumnezeul lui Israel, Cel ee tiimaduie~ti tOa_tiiboala ~i toata neputinta, cauta spre robul Tau aeesta (''II); cearca-I, cerceteaza-I ~i departeaza de la dansu] toata luerarea diavolulul. Ceartii duhurile eele neeurate si Ie departeazli si eurate~te Iucrul mainilor Talc. Si, lucrand, eu gr~b,niea Ta luerare, zdrobc~te degrab pe satana sub pleloareie lui ~i-i da biruintli asupra lui ~i asupra duburiJor lui celor necurate, (';1, dobandind

tapane Doamne, Cel ce esti, Cel care ai rae~t, p~ om dupa chipul ~i dupa asernanarea T~ ~l I-a! i~Jl dat lui putinta de a dobandi, viata de veer; dupa aceea, cazand prin pacat, n~ I-a~ t~ecut eu veder~a, ci ai randuit rnantuire lurnii p"nn"lD~u!?~rea HnsTa eea tosu I ' T-au,, insutit primeste ID imparatta, , b- 't 0 Ul - i faptura aeeasta a Ta pe care at lZ avncereasca ~ , 'I' hii " d lui din robia vrajmasului. Deschide-i Ul oc II g?~ u , ca sa straluceasca in el lumina ~v~nghel~el :ral:, lnsote~te viata lui eu Inger de luml~a, ,ca s~-l lZ~aveasea- pe e I de toata bfintulala potrtvnicului, de,_InId tampinarea celui viclean, de demonul ee e arruaza ~i de naluciri rele. ., , ,
\?O .1, 114.'3/:.1. binecuv liciind:

i rrcotul sulla "supra lui de trei o~'i, in chipul crucu: ~~-I tns~mn n t' lu-I • ia r ii'i de trci on, 13 fruntc, 13 gura si la prepr. an( '(

- -t - de la dfinsul pe tot vicleanul I' si (' . necuI'atu'.duh, epal eaza . d d ' incuibenzf in inirna UI I zice aceasta e care 51' ascun I'~) s~ _ _ " '" r I)' duhuI Inselaciunli, O
[rei ori dupa care couunua rugacrunca nst c ".. _ 1_ ,

. ' duhul \'IC l e~ugll 11Il,. duhul slujirli Idolesti ~I a toata _ dacorrua. _. , , ,,' lIpa m-. duhul mmClUnll ~I a.toatii necuratia ',.carl' lucreaza _ - .'I ' c' rurmei vataiura diav 0 u 1lIl,.,,1 -I Fi Ill' 1'1 ouie cuv autaronre •

28

SFIl'\TELF

TAL T $1 IfRL Rlilllf'

:
:

BOT
iii sau nusul raspundc:

E Z II L

29

celei sflnte a Hristosuluj Tau. madular cinstit al Bisericii Tale. flu ~i mosrenitor al Imparatiei Tale. Ca, dupa poruncile Tale vietuind ~i pazind pecetea nestricata ~i ferind vesmantul neintinat. sa dobandeasca fericirea sfintilor In impariipa Ta. Cu harul ~i cu indurarile ~i cu iubirea de oameni ale U.nuia-l'Iiiscut Fiului Tau, cu Care lmpreuna esti binecuvan tat, cu PreasJantul ~i Bunul ~i de viatii Fiieiitorul Tau Duh, acum ~i pururea §i in vecii vecilor, Amin. Lrmeaza Icp;;diirilc de satana: Fiind dcscins ~i.dcsclIll eel care vine sa se boteze. preotul II into cu fata spre apus 51, daca \3 Ii om in \ arsta.l~i ridica mainile in sus.Tar Preotul intrcaba .. T~.lep~Zi ~e satana? si de toate lucrurile lui? ~i de top sluJltO~u _lUI. ~I de toatii slujirea lui? ~i de toata truth lui? fi_ p~:na:ps~~d~~;1~a~: .~~~sl~~~:olc~e .I~ fk~a~c~ntrcbarc: ia~ de \~ raspuodc nasul ~i ztcc: cc care \111< sa se botczc. atunci l\1a lepad de satana.
Preotul

* * # *
'!t
.... ~

M-am lepiidat de satana. Preotnl llintrcaha a trcia "an-I: Te-ai lepiidat de satana? EI sou nusul raspunde: M-am lepiidat de satana. Dupa accca Ii zice prcotul: Sufla si-l scuipa pe satana. Iar el sau nasul suflii de trei
0";

si sellip;; de trci ori.

intreaba a doua oar;

'* '* '* '* * * * *


~

Si fiicilndu-sc accstea, urrncaza unirca eu Hristos. Preotul intoarcc c u rata s p re rasarit pc eel care s e boteaza care tine mainile slobode lujos, ~i n tntreaba: Te unesti cu Hristos? ~i riispunde eel care vine sa se botcze sau nasul: Mii unesc cu Hristos. Preotul i1 intrcabii a doua oara: Te unesti cu Hristos? F.l sau nasul raspundc a doua oara. Mii un esc cu Hristos.
Prcotul

t ~ t :t :t :t
~

~ ~

i1 intreaba a Ireia oarii: Te unesti cu Hristos? El sau na~1I1""punde a trcia oara: Mii unesc eu Hristos. Te-ai unit eu Hristos? M-am unit cu Hristos. ca unui lmpiirat EI sau nasul raspunde:

:t

'*
~ ~

Apoi II intreaba preotul:

" Te lepezi de satana? ~i de ttl . .. ]Itorii lui? si de toata slujir °la~? u.crurile lUI? ~I de tori sluea UJ. ~l de toata trufia lui? EI sau nasut raspundc Mii lepad de satana.
Preotul intreaba a rreia oara

* *
# '*
: :

Dumnezeu. zice tnsusi eel co so botcaza, sau nasul pruocului. sau preotul in<lI~i. iar nu atrctncva simbulu! crcdintci:
Apoi

Te Iepezi de satana? ~ide t . jitorii lui? ~i de toatii ~Iu" °lat~ luerunle lui? ~i de tori sluE jirea U1? ~ide to C t fl 1 .? I sau nasul raspunde- \1- 1 _ . a a ru ra UJ. Preotul iara~i inrreabii' ~ epad de satana. satana? p eel ce So bolea/a: Te-ai lepiidat de
FI sau nasul ra,pundc' Preotul iI intl"eab'i a d'

Si i1 tntrcabii prcntul: Si crezi Lui? Sl .1 sail lIa~1I1 raspunde: Cred Lui,

si

:t *
~
~

l
'*
~ ~ ~ ~ ~ ~
~

* '*

- m_ epadat de satana. oua uaru. Te-ai lepadat de satana?

Ma

I-

'*

red intru unul Dumnezeu, Tatal atottiitorul, Facatorul eerului ~i al pamantului, vazutelor tuturor ~i nevazutelor. Si intru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Naseut, Care din Tatal S-a nascut mai inainte de top vecii; Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Durnnezeu adevarat, nascut, iar nu facut; Cel de 0 fiinta Cli TaU1I, prin Care toate s-au facut; Care, pentru noi

~
~

* ~ *~**************************~***

oamenii §i pentrn a noastra mantuire, S-a pogorit din cernri §i S-a intrupat de la Duhul Sfant ~i din Fecioara Maria, si S-a flieut om; ~i S-a rastignlt pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat; ~i a inviat a treia zi, dupa Seripturi; ~i S-a inaltat la ceruri ~i sade de-a dreapta Tatalui; ~i iara~i va sa ,ina eu slava, sa judece viti si mortii, a Carui imparatie nu va avea sfarsit. ~i intru Duhul Srant. Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, Cel ceo impreuna cu Tatal ~i eu Fiul, este inchinat ~i slavit, Care a grait prin prooroci. Intru una. smnta. soboruiceasca ~i apostoleasca Biserica. ;\larturisesc un botez, spre iertarea pacatelor, Astept Invierea mortilor ~i viata veacului ee va sa fie. Amin.
Dupa rostirea Simbolului credintei, prcorulzicc iara~i catre dansul: Te-ai unit cu Hristos?
EI 'au nasul raspundc: \I-am

!iiidupa ee a rostit a treia oari Simbolul credinle!, iI intreabi tul, de trci ori zicand: Te-al unit cu Hristos? !iiiel sau nasul raspunde de trel ori: M-arn Apoi zlce preotul: ~i te inchini
EI sau nasul, iDchinandu-sc. zicc:

preo-

unit cu Hristos.

Lui? Celei

Ma inchin de
0

fiinta

Tatalui ~iFiului si Sfantului Duh, Treirnii ~i nedespartite.


Apoi lice prcotul:

Binecuvantat sa se mantuiasca pururea

este Dumnezeu, Care voieste ca top oamenii si la cunostinta adevarului sa vinfi, acurn ~i

si in vecii vecilor. Amin.

Domnului sa ne rugam,

unit cu Hristos. Lui. ca unui Imparat si


Y

Si preorul it inlreabii:~i crezi Lui? ~i acela 'au nasul raspundc: Cred Durnnezeu. Si zic<:Cred intru unul Dumnezeu

...• tot pana I" sfar~it.

Si dupa co a rostn a doua {JaraSimbolul crcdintei. preotul il Intreabu a treia oarii:Te-ai unit cu Hristos? EI 'au naiul rii'pundc:\I-am unit cu H ristos. Si iara)i II intreabii prcotul:Si crez] Lui? EI sau najul,icc'Cred L. .• _ . UI. ca unui Imparat ~i Durnnezeu. Si licc:Cred intru unul Dumnezeu .... tol pan •• la ,ri'I'\.1

tapane Doamne, Dumne.zeul nostru, eh~am_a I?e ~~ robul Tau (1'1) catre luminarea Ta eea sfanta si-l ~~~ invredniceste pe dansul de aeest dar mare al Sfantului Botez. Dezbraca-l pe dansul de cele veehi si-l innoie§te pentru viata d~ veei. Si-l .umple de_puterea Sfantului Duh, spre umrea eu Hristos, ea sa nu mai fie el de acum fiu al trupului, ci fiu al imparatiei Tale. Cu buuavrerea si eu harul Unuia-Nascut Fiului Tau, eu Care hjnecuvan tat esti impreuna eu Preasfantul ~i bunul si de-viata facatorul Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
r~

32

SFINTELE

TAINE

SI IERURGIILE Sffintul
rllgiiciullilor

Scurtii inYatiiturii

despre

Borez

Dupa Simeon. arhleptscopul Cap, 61: pcnrru citirea

Tesalonicului

Dalor este preotul a citi duslusit slintele rugaciuni ~i ,I Ie zicc cu socolin(ii ~i rar, iar dacii nu vn Ii VI'COncvoic, s,1 Ie citeasca In II Ill. Pentru cli am auzit de 13 Parinti Cii, cei cc Sf infl'ico~c>lza de nlulte ori de naluciri, parlmesc aceasta, fiindcii preoti! care i-au botezat pe ei n-au zis rugaciunile de lepadarea diavolului ~i celelalte sfinte rugaciunt ell luare-aminte. Deci, de \'3 ingiidui vrernca, nu numai 0 data trebuie zise din inceput rugiiciunile lcpadarilor ~i cclelalte rugaeiulli, ci de mui multc ori, liindca ~i in Molitfelnic, de opt sau de zoce ori xeric sa le ziei; ~~era ~i "" _ob~e~~I',:chi a! ~iserieii ca in flccare zi, adie;; ill cole sapte zile ale sapla.manu. sa se zrca acestea, de catre prcotl! rug,llori. color ce se bOle~a~, ,!I a opt~ zj iara~i .e,citeau de arhicreu sau de prcotul care urma sa savarseasca botezul: ~'lDtr-"cest chip se bote/a de arhiereu sau d.e preor. \oi am vazur preoti cucernici botcziind dupii ce. de trei ort, citeau acestea, rara lipsa, Cap. 62: Se cuvine ca nasul cclui cc ~l' botenz:'l Sii fie urtodox ~i sii fie cuccrnic Trebuie sa_'ua?, ?inc seama 3 face na~i pc crcsuntt ortudocsl ~i pc scurr, cun.oscalon a, credlnte]. Cacl eu am auzit lucru Ioartc "reu' <,' rara soconntj .. f " ., credin ei e a ~a U~I ac n3$i ai ecpillor lor pe hulitorh. pc vrajmn~ii DiidajJui~~ ~:I,rar~ de Du~~nezeu ji pc crctiei, pcntru pricini omcncsti, lea ada' a ,~! ceva '." ccl~ ornenest], Unii ca acestia ~i taina 0 reotu! ~I pc C~PIII lor nu-i lumineaza, ci mai vartos ii lnruncca. Inr p care sluJc~lc se face parlaj celor departali de 0 .. C" Cum ar putea sa inve!e drca I' di _ umnczeu, acr sau ce impa-rla-<I' e I . P acre '"ta cel ce hulcj[c pc Dumnezcu, ,r arc umma en int .I ' ciosul cu eel necredl . ?P un~rtcu , san ce parte arc crcdinosandit cstc, !nelOs. recum sene. eel ce face uncle ca acestca

SLUJBASFANTULUIBOTEZ
Intrand preotul ill biserica. sc imbraea in slila de culoare alba. punand ji rnanccutclc: aprinz5nd toate lumanarile in sfesnice. ia ciidclnita ji line la crisrelnita [amaind imprejur: dupa accca, diind ciidclnita. se Inehina. Apni diaconul ztcc: Binecuvintcaza, semnul sfin!ei cruci cu sffinta Evanghelie parinte; dcasupra iar prcorul, cr istclnitei. radnd lice cu

gtasB inecuvantata este Imparatia Tatalui si a Fiului tului Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor,
Strana: Amin. Diaccnul:

~i a Sfan-

Cu pace Domnului

sii ne rugam.
Doarnnc, mllutcstc.

Strana:

Pentru paeea de sus ~i pentru tre, Domnului sa ne rugarn.

rnantuirea

sufletelor

noas-

P entru pacea a toata lumea, lui Dumnezeu biserici ~i pentru ne rugiim.


ell

pentru buniistarea sfintelor unirea tuturor, Domnului sa

Pentru sf3l1ta biserica aceasta ~i pentru cei ce eu credinta, evlavie ~i cu trica de Durnnezeu intra lnrr-insa, Domnului

:\

Molilrclnic

Pentru Prea Fericitul Piirintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romine [pentru (Inalt-) Prea Sflnttru] (Arbi-) Episcopul (lli Mitropolitul) nostru (N)], pentru cinstita preotime lli intru Hristos diaconime pentru tot c1erullii poporul, Domnului sa ne rugam. Pentru binecredineiosul popor roman, de pretutindeni, pentru cirmuitorii tarii noastre, pentru mai marii oraselor lli ai satelor lli pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului sa ne rugam. Pentru ca sa se sflnteasca apa aeeasta eu puterea, eu Iucrarea lli eu venirea Sfantului Duh, Domnului sa ne rugam, Pentru ca sa se trimita ei harul izbiivirii lordanului, Domnului sa De rugarn. Pentru curatitoare ~i binecuvantarea cea sa

Pentru vesnleelor

ca sii se arate el fiu al luminii


bunatati, Domnului sa ne rugam.

lli mestenltor

al

Pentru ca sa se faca el Irnpreuna sad it lli partas mortii lli invierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului sa ne rugam. Pentru ca sii-lli pazeasca eJ haina botezului lli logodirea duhului nelntinata lli rara prlhana in ziua cea 1nfricollatoare a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Domnului sa ne rugam. P entru ca sa se faca lui apa aeeasta doua, spre iertarea pacatelor lli spre nesrricaciune, Domnului sa ne rugam. Pentru ea sa auda Domnul Durnnezeu noastre, Domnului sa ne rugam. Pentru primejdia baie nasterii de-a Imbr acaminte de glasul rugaciunii mania,

De rugam.

ca sa vina peste apa aceasta lucrarea a Treimii Celei mai presus de fire, Domnului

ca sa fim izbavitl, el si noi, de tot necazul, lli uevoia, Domnului sa ne rugam.

Pentr~ ca s~ ne lu~inam noi cu luminarea cunostinrei lli a drep~el credinte pnn venirea Sfdntului Duh, Domnului sa ne rugam. • Pentru bantuiala Domnului ca sa se arate apa aceasta izgonitoare vrajmasilor eelor vazuti lli a eelor sa De rugam. de toata nevazuti,

Apara, mantuteste, rniluieste lli ne pazeste pe noi, Dumnezeule, eu harul Tau. P e preasfanta, curata, preabinecuvantata, rnarita, stapana noastra, de Dumnezeu Nascatoarea lli pururea Feeioara Maria, eu tori sflntii sa 0 pomenim. P e noi lnstne lli unii pe altii lli toata Hristos Dumnezeu sa 0 dam . viata noastra lui

. Pe~tru ea ~redojc sa se faca de imparapa eea nestricacloa_sa acesta= care se boteaza intr-lnsa Domnului sa ne rugam, ' Pentru mantuirea _____
tao

$i in limp ce diaconul zice cctcnia, preorul citcstc in taina aceasta

acesta care vine acum la sfaota lui D ului _ ' omo UI sa De rugarn.

I' urmnare

III pentru

,..Daca botezuJ se sa"ar~e)tc pentru f ._ _ fficindu-se peste lot ad t _ 0 cmere sau 0 prunca, se va zice accasap area textului la genul fetuiuin.

Rugaciune

ndurate ~i Milostive Dumnezeule, eel ce cercetezi inimile ~i rarunchil, iar eele aseunse ale oamenilor numai Tu Ie stii, caci nu este lucru ascuns inaintea Ta, ci toate sunt goale §i de coperite

SFINTELE TAl E Sl lERURGIlLE BOTEZUL

37

inaintea ochilor Tlii; Care ~tii ~i cel~ ~e ~un~ ?espre mine sa nu Te scarbesti de mme, mCI sa- TI mtorci fata 1'a de la mine, ci treci gre~el~le mele in ce~sul acesta Cel care treei eu vederea pacatele oamemlor cfind ;e pocaiesc. Si-mi spala necuratia trupului si i'ntiniieiunea sufletului ~ipe mine intreg, cu totul, rna sfiuteste, cu puterea Ta eea nevazuta ~i cu dreapta eea duhovnieeaseii; ea nu eumva, propovaduind eu altora slobozirea ~ifiigiiduind-o cu deplina incredintare in iubirea Ta de oameni eea negraita, sa nu ma arat eu insumi netrebnic rob al pacatului; nu, Stapane, Cel ce singur esti bun ~i iubitor de oameni, sa nu rna intorc umilit ~i Infruntat, ci-rni trimite rnie putere de sus ~i rna lntareste spre slujba aeestei !aine mari ~i ceresri, Si fa sa ia chip Hristosul Tau In aeesta ee se va naste din nou prin a mea nevrednicie ~i-~ zide~~ep.e~ansul pe t.emelia Apostolilor ~i a P!o?rocdor Tal; ~Isa nu-l surpi, ei sadeste-I pe dansul sadire a a~ev~rul~i_ i~ ~fiinta Ta soborniceasca ~j ,:tpostoleasea Bls~n~a ~~sa nu-l smulgi, ca, sporind el IU dre~pta eredlUt~, sa se slaveasea si printr-insul pr~sfant numele Tau, al Tatalu] ~i al Fiului ~i al Sfiintului Duh, acum ~Ipururea ~iin vecii vecilor, Amin.
Se cuvine a 51i cii 1 f;"' 1 . . as arsiru acestei rugnctunt. preotul insu~i lice; vmin.

rostite in taina.

~POi cilc~te rugaeiunea aceasta cu glas marc: Mare e~tI Doamne ~i . un cuvant nu este d ", mlllunate sunllucrurile Tale si niei ori). e ajuns spre lauda minunilor Tale (de trci

i>I ~, purtarea Ta de grijii chivernisesti lumea. Tu din patru stihii ai asezat fiiptura, cu patru vremi ai Incununat eurgerea anului. De Tine se cutremura toate puteriJe Ingeresti. Pe Tine Te lauda soarele. Pe Tine Te slaveste luna. Tie se pleaca stelele. Pe Tine Te asculta lumina. De Tine se ingrozese adaucurile. Tie slujese izvoarele. Tu ai intins eerul ea un cort. Tu ai intarlt pamanrul peste ape. Tu ai Ingradit rnarea eu nisip. Tu spre rasuflare ai revarsat aeruJ. Puterile lngerestl Tie sIujesc ~i eetele arhangbelilor Tie se inehina; heruvimii eei eu ochi multi ~i serafimii cei cu cate sase aripi, imprejur stand si zburand de frica slavei Tale celei necuprinse se acopera. CaTu Du!."nez~u fiind, necuprins de gand ~i de cuvant, fii~a de~mceput, ai venit pe pamant, chipul nostru luand, tutru asemanare orneneasca facaudu-Te: ca n-ai rabdat, Stapane, pentru indurarile milei Tale sa vezi neamul omenesc chinuit de diavolul ci ai ve~ nit ~i ne-al mantuit pe noi. Marturisim h~rul Tau vestim mila Ta, nu tainuim faeerea Ta de bine. Toat~ fi~·ea. meneasca ai izbavit-o; pantecele Fecioarei l-ai o sf~ntlt cu na~tere~ T~. Toa_ta faptura Te Iauda pe Tllle~ CAel e Te~al a_ratat~ ca Tu, Dumnezeul nostru, c p~ P?'!1ant ~e-al aratat ~I cu oamenii ai vietuit; Tn, tnmlta.nd din eer Duhul Tau cel Sfant, ai sfintit ~urg.enle ~ordanuIui ~i capetele balaurilor care se IOcUIbasera acolo le-ai zdrobit.

;.) ii Tu, de bunavoie, toate aducandu-le dintru ner. r~~ fiinta Intru fiinta, eu puterea Ta pi faptura ~i eu

~i

SFINTELE TAlNE ~I IERlJRGllLE


Aiel. afundiind ' 'In api face scmnul crucii, preotu I mana • _ zicand de fiecarc cla(;!: de 'rei ort,

39 cu asemanarea morth Tale prin Botez, sa se raca partaiJ invierii Tale sl piizind darul Sfantului Tau Dub ~i sporind asezarnanrul harului, sa ia plata chemiirii celei de sus ~i sa se numere cu cei lntal-nascuti inscr-isi in cer, intru Tine, Dumnezeul ~i Domnul nostru, lis us Hristos. Cii Tie se cuvine slava, puterea, cinstea ~i inchiniiciunea, Impreuna cu Cel farii de inceput 31 Tau Parlnte ~j cu Preasfantul ~i bunul ~i de-viate facatorul Tau Duh, acum ~i pururea ~i in veeii vecilor. Amin.
Preotul: Diaconul: Pace tuturor. Domnului

de narneni, impiirate, vino ~i msu,.. '. .r acum, cu pogorarea Sfantului Tau Duh, ~I s inteste apa aceasta (de (rei orl]. .si-i dii ei harul izbiivi.-ii, binccuvantarea I?rdanului. Fa-o pe ea izvor de nestriciiciune, hal' de s~.~tefile, dezle~are de pacate, vindecare de boli, diavolilo~ pierre, ~e p~ten!e cele potrivnice neatinsa, plina de putere ingereasca. Sa fuga de Ala ea pizrnasii zidirii Tale, ca am chemat, Doamne, numele Tau eel minunat, slavit ~iinfrico~ator pentru eei potrivnici.
Tu
A .-

dar

Iubltorule

5i

Capctele voastrc

sa

Ie plecati.

sufi;; asupra apei in chipul crueii. de trei ori, £icand rugaciune. accasta,

Sl tinand diaconul vasul cu untdelemn, suna preotul peste untdclemn in chipul crucii, binecuvantand de trei ori. Apoi diaconul zice: Domnului Iar prcotul sa De rugam, citeste aceasta

Sa se zdrobeasca sub semoul chipului Crucii Tale toate puteriJe cele potrivnice (de trei orl], Sa se departeze de la noi toate nalucirile cele din viizduh si nearatate si sa nu se ascunda in apa aceasta duhul eel intunecar, rugamu-ne Tie, Doamne, niei sa se pogoare la aeesta care se boteazli duh viclean, care aduce intuneeare gandurilor si tulburare eugetului. Ci Tu, Stapane a toate, arata apa aeeasta, apa de izblivire, apa de sfintire, curatire trupului ~i sufletulul, dezlegare legiiturilor, iertare piicatelor, luminare sutletuJui, baie de-a doua nastera, innoire duhului, har de infiere, imbrlicaminte de nestricaciune izvor de via.fa: cs Tu, ~oamoe, ai zis: spalafi-va ~i vii eur~titi, scoateti viclesugurile din sutletele voastre. Tu ne-al daruit noua de sus a doua nasters prin apii si prin Duh, Arata- Te, Do~mne, m. apa aceasta ~i da acestuia care se boteaza sa se sch.lmbe prrn ea, sa lepede pe ernul eel vechi stricat de poftele in.el-· .. . • '. '_ ae~unu, ~I .sa se Imbrace in eel nou, care este mnott dupa chipu] ZldltorulUi sau, ca, liiud i'mpl'eunii-sadit
A A ,

Rugaclune tapane Doamne, Dumnezeul partntilor nostri, Care, eelor ee erau eu Noe in co rabie, le-ai trimis porumbelul, avand in gura ramura de maslin, semnu! impacarii si al rnantuirti din potop, ~i ai inehipuit prin aeelea taina harului; !Ii ai dat rodu! maslinului spre plinirea Sfinte!or Tale Taine; Care prin el ai umplut de Duh Sffint pe eei ee erau in Lege, iar pe eei ee sunt in Har Ii faci desavar!liti, {nsuti binecuvinteaza ~i aeest untdelemn en puterea, eu luerarea ~i ell pogorarea Sffintului Tau Duh, ea sa se faca acesta: ungere de nestricaciune, arma dreptatii, inuoire sut1etului ~i trupului, izgonire a toata

BOTEZUL

41

lucrarea diavoleascli, spre inliiturar.ea _ tuturor - tatilor pentru cei care se ung cu credinta sau vor rau an . Nt F' I . ~i gusta din el, spre slava Ta si a l!nUl~- /fiiscu_ lUuJU! Tau ~ia PreasfiintuJui ~ibunu!ui ~I ~~-vla.ta aca t~r U1 Tau Duh, acurn ~i pururea ~i in vecn vecilor, Amin,
Apoi diaconul tier: Sa Iuam arnintc. ~i prcorul dora. imprrunii cu eri ce sc vnr a~a. AI~luia, fiic:i.nd 0 data cruce, cu miruitorul lnmuiar in untdclemn. m mijlccul apci sau turnand din vas. Diaconul: Diaconul. Preotul: Sa Juiiru aminte, in apa. Sa luam arninte. Aliluia - si face a treia crucc cu untdclcrnn. Preorul: Aliluia - ~iface a doua cruce ell untdclcmn

Apoi iI a~azii pe bra tel. nasului, care line in main; 0 panza alba, Dad cste adult. iI imbracii in haina alba. curata, J.icand:

Se imbraca robullui Dumnezeu (1 .) in haina dreptatii, in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sfantului Dub, acum ~i pururea ~i In vecii vecilor. Amin. Cand se boteaza un adult, se poate folosi un vas mare, cu apli, in care se introduce candidatul, cufundandu-i-se capul, de trei orl, eu formula botezului, la momentul respectiv. In lipsa de vas, putem administra botezul aduttilor prin turnare sau stropire, ca 0 exceptie.
Apoi !~i spala preotul mainile, iar cantaretu! citeste

Apui preorul lice:

Binecuvantat este Dumnezeu, Cel ce lurnineaza pe tot omul care vine in Iume, acum ~i pururea vecilor. Amin.

~i sfinteste ~i in vecii

PSALMlJL

31

F
meu

ericiti carora s-au iertat


acoperit pacatele, pacatul, Fericit

faradelegile ~i carora s-au


barbatul caruia nu-i va Ca lui viclesug.

adus eel ce 'rea sa se boteze: iar prcotul ia din untdelernnul slin!it cu dona degete li-i face chipul crucii pc trunre, zicand:

·5i esre

socoti Domnul

nici nu este in gura

am tacut, imbatranit-au

oasele mele cand strigam

roata ziua.

Se unge robul lui Dumnezeu (N) cu untdelemnul bucuriei, in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sfantului Duh, acum ~i pururea si in vecii vecilor, Amin.
Pe piept: Spre tarnaduirea sufletului. Pe spate: ~i a rrupului, La urechi' S'p~e ascul~area credintei, La rnaini: :vrainile Talc m-au raoul ~i m-au zldit, La picroare: Ca sa umblc pe caile Talc. Si. dupa ee-l unge eu untd~l~mn pesle lot ~rupul. iI ia in maini Ii.\inandu-I drcpt $i cauland spre rasant. II bolcaza. afundandu-l de Irei uri, zicand la inlaia afundarc:

Ca ziua ~i noaptea s-a ingreunat cazut in suferlnta ciind ghimpele

peste mine mana Ta, ~i am Tau rna impungea. Pacatul

l-am cunoscut
mea.

impotriva Domnului»; aceasta scaparea iar potop izbaveste-ma voi indrepta

Zis-am:

si fliradelegea mea n-am ascuns-o, «Marturisi-voi fliradelegea mea


nelegiuirea pacatului meu. Pentru potrivita, Tu esti mea; la vrerne apropia. bucuria

si Tu ai iertat de ape mea multe

se va ruga catre Tine tot cuviosul de el nu se 'a din necazul

lui Dumnezeu (. ) in numele Tatalui. Arnin. La a doua afundare: ~i al Fiului. Amin. Jar 1:1 " trcia alundarc: ~ial. Sfiintului Duh. Amin; acurn si pururea si in vecii vecilor. Amin.

S~ boteaza

robul

ce rna cuprinde,

de cei ce m-au inconjurar. Intelepti-te-vol si te pe calea aceasta, pe care vei merge; atinti-voi

42

SF! 'TELE TA!NE ~! lERURGIILE

BOTEZUL

s re Tine ochii mel, Nu fi ca un cal si ca un catar, la care nu p '1 I .t• este prlcepere: cu zabala ~i eu frau falci e or VOl s range, ea sa nu se apropie de tine. Multe sunt biitaile piiciitosului; iar pe eel ee niidiijduie~te in Domnul, mila II va inconjura. Veseliti-va in Domnul ~i vii bucurati, dreptilor, ~ivii laudati top eei drepti la inimii.
Apoi cantand binecuvantand troparul preotul lumdnarea.
0

dii in maDa

nasului,

acesta, glasul al 8-le3:

Da-mi mil' hainii luminoasii, Cel ce Te imbraei eu lumina ea ~i eu 0 haina, Mult-milosrive Hristoase, Durnnezeul nostru,
Apoi preotul se roaga. zicand accasta

scumpul Sange al Hristosului Tau. Pazeste-l pe dansul intru sfintenia Ta, Intare!ite-I in credinta ortodoxa. Izbaveste-l de eel rau si de toate uneltirile lui. ~i pazeste sut1etul Jui In frica Ta cea mautuitoare, in curatire ~i in dreptate, ca, in tot lucrul ~i cuvantul bineplacand Tie, sa se faca fiu ~i mostenitor cerestii Tale imparapi. Ca Tu esti Dumnezeul nostru, Durnnezeu care miluiesti ~i mantuiesti, ~i Tie slava inaltam, Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, acurn ~i pururea ~i in vecii vecilor. Arnin.
$i, dupa rugaciune, ungc cu luare-aminre pc eel botezat cu Sfantul "lir, fiidind chipul crucii: la frunte. la ochi, la nar], la gura. la aruandoua urcchile, pc piept, pe spate, la miiini ~i la picioarc. zicand;

Rugaciuue

Domnului

sa nc rugam.

Pecetea darului Sf3ntului Duh,


Dupli aceasta prcotul, lmprcuna cu nasut ~i cu pruncul, cristelnita ~i analogul. ciidind ~i cantand de trci ori:

inecuvantat esti, Doamne Dumnezeule, Atottiitorule, Izvorul bunatatilor, Soarele dreptatii, Care celor ce erau intru intuneric le-ai stralucit lumina mantuirii prin aratarea Unuia-Nascut Fiului Tau si Dumnezeului nostru ~i ne-ai daruit noua, nevrednicilor, fericita curatire prin Sfantul Botez si dumnezeiasca sfintire prin ungerea cea facatoare de viata; Care ~i acum ai binevoit a naste din nou pe robul Tau acesta nou luminat, prin apa ~i prin Duh, ~i i-ai daruit lui iertarea paeatelor celor de voie Ji a celor lara de voie. Insuti Stapane, Preaindurate Imparate al tuturor, daruieste-i lui ~i pecetea darului Sfantului ~i Intru tot puternicului ~i inchinatului Tau Duh si euminecarea cu Sfantul Trup ~i eu

tnconjoara

Cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati si-mbracat. Aliluia.


Apoi proehimenul, Domnul cste Iuminarca SOh: Domnnl este aparatorut vietii melc; de cinc ma voi lnfrlcosa? glasul aI3-lc.: meu; de cine mea ~i Mantuitorul

rna

voi teme?

\POSTOLUL
Din Epistola carre Romani a Srantulni Apostol Pavel, citirc: (\ 1, 3 -11)

ratilor, au nu stiti ca toti dip in Hristos Iisus ne-am botezat, intru moartea Lui ne-arn botezat? Deci ne-arn ingropat cu El, In rnoarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a inviat din rnorti,

SFINTELE TAINE $1 IERURGIll

BOTEZUL
~i indatii preotul ztce:

45

. noi prm sIava T:a mlui ''fasa sa umblam ~i1'- intru innoirea • lil C- . daca am fost altoiti pe E pnn asemanarea Vletu. aCI •• L.C mortd Lui, atunci vom fi parta~1 ~I lD~en: tUJ: .unoscand aceasta, ca omuI nostr~ c.elvec _I ta oSulra~tignit impreuna cu EI, ca sa se D1~lc:asca r~p _ ~acatului, pentru a nu rna! ~ robi_ at pacatulu~. Caci C~l care a murit a fost curapt de pacaL Iar daca am munt impreuna cu Hristos, credem ca. vo~ ~i viet~i impre: una cu EI, stiind ca Hristos, inviat din morti, nu mal moare. Moartea nu mai are stapanire asupra Lui. Caci ce a murit, a murit pacatului 0 data pentru totdeauna, iar ce traieste, traieste lui Dumnezeu. Asa ~i voi, socotiti-va ca sunteti rnorti pacatului, dar vii pentru Dumnezeu, in Hristos lis us, Domnul nostru.
A • .,

Rugaciunile

la spalarea

pruncului

Domnului

sa ne rugam.

Apoi Aliluia (de 3 ori)

vrern_ea aceea, cei unsprezece ucenici au mers Gahleea, la muntele unde le poruncise lor Iisus. Si, vazandu-L, Is-au inchinat, ei care se indoisera. Si, apropiindu-Se, lisus le-a vorbit lor, zi~and; Datu-Mi-sa toata puterea in cer ~i pe paman~. Drept aceea, mergsnd, Invatati toate neamUrI!e, bot~zand~-i i~ ~umele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sfantulu] I?uh, IDvatandu-i sa pazeasca toate dite v~am poruncrt voua; si, lata, Eu sunt cu voi in toate zilele, pana la sffir~itul vcacului. Amin.
In

~ O

EYA\GHELIA
de Ja \1.tei, citire. Sa luarn aminte:

Din Sfanta Evanghclie

(XX vtu, J 6--20)

tiipane, Doamne, Dumnezeul nostru, Care prin spalarea botezului dai strlil~ci:e ~ereascii celor botezati; Cel ce a doua oara ai nascut pe robul Tau acesta nou luminat prin apa lji prin Duh si i-ai daruit lui iertarea pacatelor celor de voie ~i a eelor fiira de voie, pune peste dan suI mana Ta _c~a..puternieii si-l pazeste pe el cu puterea bunatatil Tale. Fereste-i arvuna nefurata si-l "nvr~dnice~~e p: dansul de viata de veci ~i de cele bmeplacute TIe. Ca Tu esti sfmrirea noastrii si Tie sla."a iniiltiim~ !atiil~! lji Fiului ~i Sfantului Duh, aeum ~l pururea ~I III vecn veeilor. Amin.

el ce ai daruit robului Tau izbiivire de plicate prin Sfantul Botez lli i-ai dat.lui i~noire~ viet~i, Insuti, Stapane, Doamne, binevoieste sa straluceasca pururea lumina fetei Tale in inima lui; apara pavaza credintei lui nebantuita de vrajmasi; pazeste intr-insul nespurcata ~i neintinata ha}na ~estricaciunii cu care s-a imbracat, pastrand rntr-rnsui, eu harul Tau, nestricata peeetea cea duhovn~ceasca; ~i fii milostiv aeestuia si noua, dupa multimea indurarilor Tale. Cii s-a binecuvantat ~i s-a preaslavit preacinstitul ~i de mare cuviinta numele Tau, al Tatalui ~i al Fiului si al Sfantului Duh, acum ~i pururea lji in vecii vecilor. Amin.
Domnului

sa nc rugam.

~ttI1:;Pace tuturor. DlacOnl1f:CaJllllele voastre Domnului sA Ie plecatl,


lar preotul citeste rugiiciunca aceasta in tainii:

el ce s-a Imbracat Intru Tine, Hristoase, Dumnezeul nostru, Tie din~pr~un! c_unoi si-a p~ec~t ~ capul sau; pazeste-l sa ramana ostas nebiruit Impotriva eelor ee poarta in zadar dusmanie asupra lui §i asupra noastra: ~i, eu eununa Ta eea nepieritoare, arata-ne pe toti biruitori pana la sfarsit,
Cu glas:

m
.

Ca Tie se cuvine a ne milui ~i a ne mantui pe noi si Tie slava inalfam dimpreuna eu Cel fiirii de ineeput al Diu Parinte, eu Preasfiintul ~i bunul ~i de-viata-facatorul Tau DUh. acum ~i pururea sl in vecii vecilor, Amin.
Dupa accasta, IUaDd preotul fasa pruneului. ~istropesre fa!" lui. zicand: uda amandoua capetelc

tapine, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cu ehipul Tau ai cinstit pe om, intocmindu-I din suflet cugetator ~i din trup bine alciituit, ca trupul sa slujeasca suftetului §i, punand capul peste celelalte madulare, ai asezat in el mai multe simtirl, care nu se irnpiedica una pe alta, §i ai acoperit capul eu peri, ca sa nu se vatarne de schimbiirile vremii; ~i toate miidulareJe lui spre trebuinta le-ai sadit, ea pentru toate sa-Tt rnultumeasca Tie, preabunule mester, Insuti Stapane, eel ee prin vasul Tau eel ales, Apostolul Pavel, ne-ai poruncit noua ca toate sa Ie faeem spre slava Ta, pe robul Tau (N), care incepe a-si tunde parul capului sau, binecuvinteaza-I Irnpreunii eu nasii lui. ~i Ie da lor sa gandeasca toate Intru legea Ta si sa faca eele bineplacute Tie. ea milostiv §i iubitor de oameni Dumnezeu esti §i Tie slava inaltam. Tatalui si FiuJui ~i Sfantului Duh, acum si pururea ~i In vecii vecilor. Amin.
PrcotulDiaconul: Capctele Pace tuturor. Domnului sa le plecati, voasrre

Rugiiciunile la tunderea
Domnulul sA ne rugAm.

paruln!

part""

Indrepratu-te-ai. lurninatu-te-af, sfintitu-te-a], spalatu-te-ai, in numele Tatalui si al Fiulul ~i al Sf3ntului Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Arnin. _S~.lu;;nd un bur~te nou. udal in apa, }tcrgc pc prune pe toare
pc unde l-a miruu. zicand:

Iar prcotul citestc accasta

Rugaciune oamne, Dumnezeul nostru, eel ce, prtn avar~i~ea tainei ~fiintului, Bot~z, cu. bunat~tea T~. ai sfintit pe eel ce cred In Tine, blDeeuvmteaza pe pruncul aeesta si sa se pogoare peste eapullui bine-

Botezatu-te-ai. luminatu-te-ai. miruitu-te-ai. sfintitu-te-ai, spalatu-te-ai. in numele Tatalu] ~i al Fiului ~i al Sf3ntului Duh, acurn ~i pururea si in vccii vecilor. Arnin.

~"'''·Qil~·'totiDkd1!iu 'acestuia (N), prin mana it piCitosului, insotindu-l pe el cu Duhul Tiu eel smnt, ea, sporind cu eresterea ~i cu caruntetlle batranetilor, sa-Ti inal~eslava ~i sa vada buniitiitile Ierusalimului in toate zilele vietil sale. Ca Tie se cuvine toatii slava, cinstea ~i tncbtnaciunea, Tatalui si
Fiului
vecilor.

a Se boteza peJltru mantulre. Hristos, Adevilratul Dumnezeul nostru, pentru rugiiciunile Preacuratei Maicli Sale, cu puterea cinstitei ~i de viata fiiciitoarei Cruel, ~i pentru rugiiciunile Cel ee, in lord an de la Ioan, a bioevoil a noastrii tuturor sflntilor, sa ne miluiasca iubitor. a ~i

sa

ne mantuiasca

pe noi,

ca un bun ~i de oamcni

~i Sfantului Amin .

Duh, acum !Ii pururea

!Ii in vecii

!:,i indnt:1 'ii-I impiirt;;~e~t i cu Sfintcle Tuinc, eaei intamphimlu-sc sc s:",iqi din ,.inl:l ncimpiirl'l~it. gl'e\e\ti de rnoartc.

Apoi prcotul il tundr

pc dansu! in chipul crucii, ,ir';II<i:

Se tunde Amin,

robullui

Dumnezeu

(N), in nurnele

Tatalui

~i al

Fiului ~i al Sfiintului

Duh, acum ~i pururea

~i in vecii vecilor.

5i punand

parul in crhtclnilrl.

zicc:

\1 iluieste-ne rugarnu-ne

pe noi, Dumnezeule,

dupa

mare robul

mila Tau

Ta, (1'1),

Tie, auzi-nc ~i ne rniluieste.

j nca ne rugarn pentru acest nou borezat, pentru sanatatea ~i mfintuirea lui. j nca ne rugam pentru primit PI' pruncul C li milostiv ~i iubitor

robii Tiii (airll)lJlI1cnC\lc pe ",,)i), care au sanataten ~i miintuirea Duh, lor. si de oameni Durnnezeu esti, si Tie acurn

acesra, pentru

slava inaltlim, Talalui ~j Fiului ~i Sfantului pururea ~i In vecii vecllo r, Amin.

,I Malilrc-Illic

RA.NDUIALA SF ANTULUI PE SCURT

BOTEZ

Sc cuvinc a sti cii daca pruncul va Ii a(iit de slab, illral sfi lir primejdie si indoialii cii nu va Iriii Ilana ce sc va plini IrHllli rfmduinlu Botezulul, precurn mai sus s-a riinduit, intr-o as lid de inl:iml'lare. ". a duec apa ~i prcotul lasa acca lungii niuduiulii ~i ':idr)"~le slujha pc scurr. dupa cum so aratii rnai jos, incepilnd usn:

sus eel'; at bitemetat pimilttt",~pe·.Jliit, intirit eu puterea Ta marea, To ai zdrobit eapetele balaurilor in ape, To infrieo~itor estt ~i eine lti va sta impotrivi? Cauti, Doamne, spre zidirea Ta aeeasta ~i spre apa aeeasta, ~i-i di ei har de izbivire, binecuvantarea lordanului; Ia-O pe ea izvor de nestrlcaciune, dar de sfintenie, dezlegare de picate, vindeeare de boll, demonilor pieire, de puterile eele potrivniee neatinsa, plina de putere ingereasei, ca sa fuga de la ea pizrnasii zidirii Tale, ea am ehemat Doamne numele Tau, eel minuuat, slavit ~i infricosator pentru eei potrivnici .
Si illd:1(a toarn" unrdelcmn in apa ~i apoi il hOlcalii pe prune. zicfind: Se botcaza robullui Dumnezeu (:"hi celelalte. \poi il unue ru Smutul "lir. lkand; Pecctca darului Sfantului Duh. Amln, ';ii dupn aceasta, lmbracandu-l. incunjnara cu '" mnsa ~i crlstclnita. dupii obicci. c;lllliind: Ciiti in Hrtstos v-ati borezut ... Si mcand ,fiir~it, iI impiirtihc~tc. tar dupii accavta, inl;impl:'lndu-se ca .,ii traiasc:i pruncul. aumci dator csre prcotul s:t-; citcasca loala stujbu Butczului, afarii de afundarc ~i unuerc.
S(o. (TYI. .F: \ ~ l'I. iarii~i ca, d"cij vn Ii pruncul slab. precum mal 'u, s-a lis, ~i nu s-ur inuImpln s.l til' in preujrnu prcot. atunci. ('3 sii nu rnourii pruncul nehot czat. oriel' parte barbilt<.':'lsca. sau nctiind nici UII h7irhar. urice tcmcic, lufind :tp:i. sa-I bote/c. ficand: e botea/a robul lui Durnnezeu ( l. in numcle Tatiilui ~i 81 Fiului ~i 81 Sffinrului DUh. \min.

Binecuvantata este impiiriitia Tatiilui si a Fiului ~i a Sfantulut Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Amin.
Apoi: imparatc ceresr .... Slintc Dumnezeulc Taliiluostru ..., Cii a Ta estc impiiriilia ... .... Prcasr.inlii Trcime ....

Apol preotul

ficc "rca,I,'

Rugaciune

fI oam_oe_O.umnezeul~, At_ot~iitorllle, Faditorule


~

Domnului

'" ne rugiim.

a toata zldlrea eea vazuta ~I eea nevazutji Cel ee ~i facut cerul ~i parnautu], marea si toat~ cele ee ~unt.1O ele~ eel ee.ai a.dunat apele la un loc, Cel ce ai incuiat adaneul ~J l-a I pecetlllit pe el til IIIIricosator

iJl.irbatul sau I"cml'i'1 carl' vor face uccst hotel. trebuir sa :Jib:1 c! ln~hi hmezu) ortodov. lur de \;1 trni pruncul dupa ucest butcz, trclnnc ,j th' ad", I" prcnt co sa plincasca ungcrcu ell StUntul vlir ,i toalii ,llIjha Borczulut dupn cuviiuta,

e,ti ~iTie slavl iniltim, Tatilui ,1 Fhllwy$ij ... Dub, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.
lar dod se impliocsc 40 de "lie, sc aduce !l.r"unc~1 ~)isericii, en sa i~ se tmbisericeasei, adicil sa faca Inccput Intrurn III blSenen. EI este adus de maiea sa. mnd euriititii. ~i fiind de fala ~i nasul eel ce I-ll borezat,
Iar prcotul lncepc, zicand:

t1I_

Prcotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele voastre Domnului sii le pleeatl,

Binecuvautat estc Dumnezeul nostru .... impi\rllle ceresc .... Slinte ..., Prcasfantii Trcime ...• Tata! nostru ... , eii a Ta esre impiiralia ... Apot troparul zilci: iar de wi vrca, Ii ~i troparul ~i condacui. care sunt aratate la pagina 17. \poi: SI3\":i ... 5i acum ...
Dumnezeule

Doamne. cu rugaciunlle tuturor sfintilor ~i ale l\iiscatoarei de Dumnezeu. pacea Ta da-ne-o noua ~i ne miluieste pe noi ca un indurat.
Si. plccandu-si mama caput imprcunii cu pruncul, face prcotul scmnul Sfintei Cruci pes te ci ji. punand cpitrnhilul pe capul ci. zicc accasui

Rugaciune
Domnului sa ne rugam.

O~~!oamne Dumnezeule, Atottiitorulc, Tatal Dorn~~: nului nostru Iisus Hristos, Care cu cuvantul :;g/, Tau toata firea cea cuvantatoare ~i eea necuvantatoare ai zidit si toate din neflinta in fiinta le-ai adus, Tie ne rugam ~i pe Tine Te chernam, pe roaba Ta aceasta ( ), pe care ai rnantuit-o cu voia Ta, curateste-o de tot pacatul si de toata Intinaciunea, ca, venind in biseriea Ta cea sffinta, sa se invrcdniceasca tara de osanda a se imparta~i eu Sfintele

Rugaciune pentru mama pruneului oamne, Dumnezeul nostru, Care ai venit in lume pentru mantuirca neamului omenese, vino si la roaba Ta aeeasta (N) ~i 0 invrednlceste pe ea, prin rugaciunile einstitei preotirni, sa se adaposteasca in sflinta soborniceasca biserica Ta ~i sa intre in easa slav ei Tale. ~i 0 Invredniceste sa se Impartaseasca eu einstitul Trup ~i seumpul Sange al Hristosului Tau. Spala-i Inrinaciunea trupului ~i necuratia sufletului, la plinirea aeestor patruzeci de zile, ca, Invrednicindu-se a intra in biseriea Ta cea sfiinta, sa slaveasca impreuna cu noi preasffint numele Tau, al Tatalui ~i al Fiului si al Sfantulul Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor, Amin.
So cuvine
3

sti cii dara pruncul,

'.1

11 murit pruncul. ~iaceste

aid sc face smr~ilul. peurru cl. pun:ind

manu pe caput lui.

11Ir do traic~lo

citcvu-

rugaciuni

pentru prune nascut dintr-insa, binecuvinteaza-l, creste-I, sfinteste-l, Intelepteste-l. fa-I intreg la minte si ell buna prlccpere. Ca Tu 1-:1i actus pe acesta si i-ai ararat lui lumina cea imtii pe acest prune,

Rugaciune

turma Ta cea sCinta, prili cu Care binecuvantat e~ti impreuni CD Preasfiotul ~i bunul ~i de-viafa-fiiciitoru) Tiu Dub, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Amin. oamne. Dumnezeul nostru, Cel ee prune fiind, la patruzeci de zile, ai fost adus la Templul Legii de Maria, cea nelspltita de nunta ~i smnta Maie~a Ta, ~i in bratele dreptului Simeon ai fost riout, Insuti Stapfine atotputerniee. ~i pe acest prune. care a fost adus ca sa fie infatisat Tie. Facatorul ~turo~. bio~cu\'inteaza-I si spre tot lucrul bun ~i bmepJacut TIe creste-l, departand de Ja dansul toata puterea potrivnlca prin insemnarea chipului Crucii Tale, cli Tu esri Cel ce pazesti pruneii. Doamne. Ca, invredniclt fiind de Smntul Botez, sa dobandeasca parte~ alesilor i'mparlitiei Tale. pazindu-l Impreuna e~ n?I ..eu b.ar~1 S_fin~ei~i Celei de 0 fiinta si nedesp~rtltel.~relI!~1. _C~ TIe se cuvine roata slava, multurmrea ~I lD~hlDaclUnea. i'mpreuna eu Parintele Tau e~1 ~ra ~e inceput ~i eu Preasfantul ~i bunul si denata-raeatorul Tiiu D h . .~ .. .' . u . acum ~I pururea ~l In ,eell
vecilor, Arnin,
Preo:
til:

vestit
Fecioari a Unuia- iscut Finlui Tiu oostru, eel ee in zilele cele mai de pe CD bunivoirea Ta si prin impreuna-Iuerarea Sfintului Dub, pentru mfintuirea noastra a eelor muritori, prin milostivirea eea nemasurata, a primit a Se face prune dintr-insa sl dupa obiceiul din Legea Ta eea sianta, la implinirea zilelor de curatire, £1, Care era adevaratul datator al Legii, a soeotit drept sa fie infatisat preotului sl a primit sa fie tinut in brate de dreptul Simeon; inchipuirea acestui Iucru de taina aratat am cunoscut-o la proorocul mai sus pomenit prin carbuncle din cleste, iar urmare~a ei tinem ~i noi eei credinciosi in Legea harului: Insuti si acurn, eel ee pazesti pruneii. Doamne, binecuvlnteaza pe pruneul acesta. impreuna cu parintii ~i eu nasii lui. si, invrednicit fiind de nasterea cea din apa si din Duh, numara-l pe el eu turma cea smnta a oilor Tale eelor CU\ antiitoare eare se numese cu numele Hristosului Tau. Ca Tu esti Cel care petreci intru cei de sus ~i privcsti spre cei smeriti sl Tie slavii Inaltarn. Tatalui ~i Fiului si Sfiintului Dub, acum si pururea i in vecii vecilor, Amin,

Domnului

58 DC

rugiim.

\pni Iu:ind prcotul usilor biver icii. tkind

pruncul,

face cu dansul

scrnnul

crucii

inaintca

Pact tuturor.

D,aconul' Caper 'I . . e e \ oact re Domnului \;; le plccati

Se lrnbiser iceste robul lui Dumnezeu (_ ). in numele Tatalui ~i al Fiului ~ial Sfantului Duh. acum si pururea i in \ ecii \ ecilor. Arnin.

Dupa aceca II duce In bi,cridi.

linind:

Intra-vel in casa Ta, Inchina-ma-voi

in biserica Ta cca sf3ntii.

Si mergand
Se Imbisericeste

in mi.flocul biserici! zirc i:lrii~i accasra:

robullui

Dumnezeu ...

Apoj "icc:

in mijlocul bisericii Te voi lauda,


Dr aici

n duce

Inaintea u~ilor altarului.

lirand:
ji cdc Inleralc.

Se Imbiserlceste

robul lui Dumnezeu .


la iconnclc imp,lnHr)1i

.\pui II Inchina pv prune licand troparclc ohisnuitc.

i dad. pruneul va fi parte b:irbiile.sc:i. il duce pc d:insul in ,f,intul altar. pc Uja de miuzanoaptc, ji·1 inchina I" cele pain, lnuu-l ale Slinl.; '1('\l', iar de \3 fi parte Iemeiasca 0 duce pan;,) hi lI~ih' iml)iinit(;'~ti. 0 lnchina hi zcuanele carapetesmei si la iconostas. Apni lice.

Acurn libereaza pe robul Tau. Sliipanc, dupa cuvanru] Tau, in pace, ca viizul'ii ochii mei mantuirca Ta, pe care ai giiti.t-o inaintea !etei ~uturo,. popoarelor: lumina spre descopen rea neamunlor ~J slava poporului Tau, Israel. .j; ~upa acevtca, iJ pune pe prune in3illl,'a usilor altnrulul: ji asa, ~clllnandu·sc n3\ul de 'rei or;' iI ia pe cl\i iese, lar nl'liind el de ralii. atunci il man," prunculul. inchiniimJu·,e de trd ori, ji prcotui face stlir'iitul asa:

MA.RTURISIREA (SPOYEDANIA)
INV ArATURA PENTRU SPOVEDANIE

'3

eel ce a bilJev~it a. fj ti.nut in brato de dreptul Simeon, pentru a noastra mantuire, Hristos, Adevaratul nostru Dumnezeu, ~entru_ rugac!u~i1e Preacurate] Maicii Sale ~i ale tuturor sfinrJlor, sa ne mllUlasca ~i sa ne rnantuiasca pe nol, ca un bun ~I de oameni iuhitor

Dupa Botez, care estc iuccputul 1lI:1nluirii tururor crcdinciosilor, \liirlul'isirca estc a douu cllriili"c 'ii en al doilea Botez. Drept aceea. so cuvine (.'.1 noi tolL mireni ~i mouuhi, clcrici, preoti ~i urhierci sa nc rnartllrisim pilC~ltt'lc ~i nicl unul din noi sit nu IlC departarn de la accastu, pcnlru ca loli am gl'c)il 'ii pacutuim: sa nil uiram en 'lantllitorul ~i Judccatoru! vine: drcpt care ji aposlolul lice: «S3 lcpadiirn dar lucrurilo lntuncrlcului ~j \3 nc llubritcam in armclc lurninii», $i cum ca tuturnr Ie c,lr de trcbuinta ma rt urislrea S:IU pocainta, lnsust apostolut Iacub inturestc lic3nd: «marlurh,iti-\,u unul altuia pacatelc $i vi) rugali """1 pcntru ultul en 'a \·ii vindccati» (Y. (6). rurfiin(fi arnHi cineva ciind in to:1t" v rcrnen sc umilcstc ~i'\l' socorevre pc xine pacrlto~ ~iell inirna inl"nlilia ~iell vuflet umilit aleargii 1:.1marturhin' ~i cliin\a: dici intrc oumeui uirncni nil estc fara <It paC.H,

Drop! aeeea, se euvme voua, pirintilor duhovnici, sa nu vii lenevili nle] sa a~lepla!i ca piicillo~ii de la sine sii se intoarca I. pocaintil; d mai ales voi sa umblatl, caul and ~i cercetjlnd pe eel paeiltos ~i in 101 chipul s8-1 atrageti. ca. srnulgandu-l dill niir!l\'nrilc lui cole grc~ite, sa-l aduceti catre Dumnezeu.

in aceasta,

clneva, ca sii nu te faei pc line pllrla~ la pilca!e slriine. Cilci Mirto: risirea, cum am zis, este una din Tainele cele mai mari ale Blse~e!i nimeni nu se poale socoti pe sine mai invalal, niei mai tntetept ,i RlCI co rnai mulla luare aminte sprc accasla decal sfintii parin!i.

,I
,I

Marturisire3 nu se cuvlne sa se raca asa, oricum, 13 intamplarc, ci precum ne-a ararat l\1§ntuitoruJ. cand a chemat pc Zahen ~i I)C ferueia desfranatli. Ciid Zaheu cu urnilinta ~i-a spus route pficatele ~i a ragiiduil sa-~i indrcpte viata sa ~i sa puna lnceput de faptc bune: iar femcia desfranatii. luand un vas cu mir de mult pre] ~i stfind I. picio"rele LUi, In spate. ca In [alii nu cuteza. cu lacrimi Ie uda ~i, piirul capulut snu cu stergdndu-le.Jc ungea cu mil; pUing.nd. Pentru accea ~i Hristos i-a lis: «iartii-se fie pacatele tale» (Luca YIl, 47): iar lui Zaheu i-a zis: «asta,i s-a facut mantuirc easel acestcia» (Luca :\1\:. 92). Vez] dar cum, pentru ca!dur?asa ~i adevarata lor pociiinla. le-a daruit ~i ierlarea piicalclor ~i mantUlrea.lar celor ce nu par.scsc calea raulalilor le zicc: «departali-Yli de I~ ~iDe cei ce lucrati fiiradelcgea» (Vlatei \'III. 23). ~i eclor ce defaima pe Sfantul Duh. inca Ie zice: «nicicum nu se va ierta hula Ion) (Watc~ XII. 32}: As~mcnea ~i cei ce nu poarta grijii ca, dupa ce paclituI~C, sa se po~alas':.a n~ :or Ii iertatt, dupa cum marlurise~te evanghoIisrul Luca .(Xm. S}, zicand: «de nu V3 veti pocai, toti asa veti pieri»; ascmenea ~I celor co nu se supun Lui, Domnul zice: <<iatii se lasa casa voasrra pustic» (\I.lei XXIIl, 38). :~n(~u. aceea sc c~~'ine ~~a ne spovedim cu inima curara ~i cu umih~!ii '. '~r nu cum LIC unn (Iucru de ras), cii m>incand ~i band so deschide uurn a spre miirturisire; ~i plini mild de betic so inccarca a face cele ce s~nl ale ~arturi~irii, !ucrand impotri,a acestei Taine ~i impotri~a. C.CIU., ce Lice. «Iu ..3tJ _a~lDt.e de voi, ca nu cumva sa sc ingrcuiczc IDI.m~~ voasrre co mancarile ~I cu berille. ~i rara de vestc sa vinii peste 'o,.p~eu:ea» (Luca XXI, 34). Si cum, oare, 'a aYea ade\'iiralii zdrobir. de J,Dlma uDul ~a aC~liI!a.: Sau cum sc \'3 smcri ~i cu cc IU~lrc amintc va f~cc cele ale_ martUTlSlrll? Drept aceca. luali aminte ell in niei lin chip sa nu se faca aceasta. nici Sa primili aSlfel de m.rturisire. _ Se c~vinc tje.~o. duho\'oicc. Sa raci marlurisirea pcntru m.lren datocc aJ de a rnao!ui \unctele ~i a h: ingriji de mantuircil ,"ultora iar nu p:ntru \,reun ca~tig IUmcsc. carc-t"i \'3 n de marc pagub:'i Ascme~ea afara de canoan~lc ~finlilor parin,i sa I1U ingrcuiczi, nici u~u,.czi p~
riC

Drepl accca, nimcnl Sa nu se lnsele pe sine ~i sa creada cii a~ pu!~_a ~ mui iertatur deelit sfintii parinti, purtiindu-se ca un om rara gnJa pr:catuind dimpreunii cu eei cc rar. ~ici 0 sliala ca~ in pii.~at~ .. ~i .~ne ar putca sau ar cuteza a se socoli mai indurator decat sfi~!,!panntl._ ~~ de unde poatc avca accasta putere? De vreme ce pc acestia II defaima " lucrc,lzii afara de canoanelc ji hOliidirite lor, lucrul sau nu poate fi de nicl un folos ,i estc rar. temci, abjitut mud de la pravila sfintelor canonne. Deei toate sii le facem dupa canoane ji dupa hotararile pnrin(ilor, dara voim ~ mo~!rni in no~ ha~I1I.I~r, ~id~ca v~im ea icrtarca pacatclor, pe care a dam, sa fie adevarala ~I incredintata.

lar cele ce pot indemna pc duhovnic a ierta piicatele ?ri a ~ace un~lc usurari peste canoancle sfintilor parinl~, ace~tea.s~nt: can~ .eIR_evaville catre dansul ,I se arata cu cainla ficrbinte ~I pima de urnilinta pen!r~ pacatele sale, co adevarara rnarturlsire a grescttlor sale, cu adanca j~ duioasii frangere a suflctului sau, ~i cu adeviirata parasire a faptelor lui celor rele. cu departure de dans.le ~i cu inima curata. inca ,i cu neIlitarnica sHinta carre faptele cele bune Inso~ite de !nfr3~.ar~ ~itost~nie. Ca accsrca sunt lucruri bunc, le marturisesc ~I sfintii partnti. Dcci, pe unul en accsta s3-1 prtmesti ~i cu dra.goste s3-1 ~lan!ai, si-i po.ti face inca ~i CCV8 usurare din carlOall~ spr~ lolosul 1~1; 1~~.lQtr-alt CI!lP, ~u. Sii ~tiiinca ~i aceasta, 0, duhovnice, en scopul Biserlcil ~st('_d_ca l.~dem: na ~i a urrage pc loti catre Dumnezeu ell dragosrea lR'.:at~~ur~1 celei bune, tara a las. pc nimcni inlrist"t. Cli Dumnezeu eauta caml. de la noi totl, ca pc loli sii ne mantuillseii ~i nimeni sa nu piara.

,!

:fi

La iVIiirlurisire sa ici scama, duhovnicc, ea sa juded piicalul dup;; )lriceperen ji inlelegcrea ee arc Iiecare, iar nu intr:alt cb!p. Cli d.• di vel lua aminte, vci alla copii de 12 ani, care pot S3 alba mmtc mal mull. decat biirbatul de 30 de nni; ~i inra,i "ei ana om de 2S ori 30 de ani, care pOlite Sa aih. minte sau pricepere Illai putioli decat un co~i1 d: 15 ani. la scam a, dar, cil Dnmnezcu ne judeca dup. ruintea ~, pneepcrea ficcii...uia din noi, cum mai sus am lis \stfel pOfuncim vOllii~ duhovllicilor, dcoarc.cc clind sc imboln3\'l'sC. nu clu..·uma pc duhoYnlc, ~ulti di~tre ..oarnenL CI num81 rand sunt

jpiIoi)ltillhllollJ.'l1lt$nelt, .nlndu.se In COB din urm! slAbidunc, ciind aeqe dnbDVnlcul, pe eel mal mullf II aDII I1iril IIrai ~I a~a ruman nemlrturbllf ,I piersuDelc,lc ~Itrupesre: de aceea, eoulall a avea griji! de accasla $i, cand se imbolnhe$lc vrcunul din cnori.$ii VO$lrI, si\ nu
.,Ieplall, niei .A-Ilisali panii la cca din urmil sliibiciuDl'. dind i sc \'U lega Ilmba, cl sii VB silili de cu vrcmc II-I Indrcpta sufleteste dupa invBlillura sflntcl noastrc Biserlc], Inlilrindu-l III crcdlulii; .~iaducflndu-l amlnte de nildejdclI ce avern, sii-l mill'lUrisill. sii-l indrcptnti ~i a~a sii-I Impiirlii~i,i CII Sflntele Taine. Invill,illdu-l " avcn ill minteu sa lIi,dejdell "irlii de vecl. De ascmenea, 13 sfintele sarb{ilori. in pnvturi ~i Ului alc~ in Pnstu] ~Ian·. dupii tum cste ~liul. multi dill pnrohieni IIU I1Icrl( In ,hlnta hicerica. bu unii dilllr-ill~ii petrec 101 Posrut eel "arc IIIri' niei II grijil d,' rnantuirea vulletului lnr ')i tucmui aprnape de ra~ti, c:imJ IIU 1111111:'; t'f, nu pot 't' folm~l'a,ca. dar nici ,ii audfl mflc:lr bine cunnuul ce Ii vc cIa de duhovnic, ,II unci vin )i. ell nistc furi de cele vfintc, se tuc a '" 1I1;;I'IUrj,j ~i ci. riitiici,ii. aruagmdu-sc eu nudcjdi rnincinuaxe; ci, en ~i (lint nr n fo,1 ~ur.illili_ de I~ae.le. eu cutcznrc ohruznicii '" aprnpie de cdc Slilllc \. "ja .• nunar r, sc I",parliljese eu preucuratcle Ii Stillt"'e Tainc.

caire prcotul

ce urmcalil

sA Dc l1ieut duhovnle,

cum

fiirii slialii pc eel ce vln caIre dansul

,f.

. Sii_in, "I.ap. dar. pe unii ell uccstia ca in toarc postllrile Ii sarhiltorile. \. m~' ale, ,"_Po,lul c~1 ~T"re. ill SalJlilm,illa cca dilll,ii \i peste rot posrul 'u .m,(~al a I~ bJ"i~ncu, prccum sc cuvine crestinilor, ~i ... aibii grijfi ~ a en 1o,. SU-)I martunst'uscii paratcic: p:illa In silptanulna din urmil ':1 S~II~tlor Putimi, c.uriilindu-,c prlu IJOe,;illtii)i prel:litilldu-.,e de III ';'ie la marc c •. d~n ~r~mc. ,a-j~JII!plioea'Cfi cuuunul eel dat de piirintele 1o! (~uh~\n ..reese: 51 rumem "i;.i nu r·~lInanii ncmHrfuriloljt p{}ni"1 la 3cca~t:1 ,'''JJta.m~n!i; C3:i atun~i. "it cuvinc en rnti s;i lit' prcJ.:ati(i ~i IIU t~cma.1 UIUn_C! va ': fae? pr~galJrc a, liiud ace ... lucru Ionrte uccuviin' ~IO\ )~ afara de ra~duJa~a ... inlci noa ...rc Biserici. 1.11 ol'icin(' nil \'U 1 t .'CUIt,I. pc acela ,a-I aralali Biserieii erri ,-·1 F . . parla\iI eu Snulcic TlIine -" : .• II .".,~' cu IlIlul lIe'OIpacalul \:lU • pan~1 c.,nd '<l I1ltuilrCl' )1·)1 \'a rccllnon~le

eel ce va Irchui 'a ill asuprii-i sarcina cca ~rea a duhovnlclel, unul ell acchl este dator sa se rae:. pildf, ~i chip 1I1Iaptelnr bune: infranal, vrnerlt. lucrator de loalil fllplll hUllii. iu 1111 ceasul rugandu-se cillrc UUUIR.'CII en sil i se dell lui cuviintul lntclcgerti ~i al cunnstlntvl, ca '" po"liI indrepta pc cei pastai'll; de d:inslIl. ~i mui lnuinte de route. dator (..,fc \il \l' 'indclclniccn ... n ell citirea dumnezciestii c Scripturi, _1 Ll'~ii Vechi ~i a celei '\oi; sa ~Iic pc de ro,1 cdc zcce porunci ~i ell de-amanun· tul ,il lc pi"lIca\cfl~ 'fa }til', de asemenca, Tainele )i dnJ!mclc cn:dinll'i nrtruluvc; sa po\tcasca int:li et mlercureu ~i vincrea PC\ll' tnt anul )i IIrilllduitclc pnvtur i, dar mai ales Povtul \1arc dupii apostolcstilc ~i ,obornice~tile canoune. (':1, din bllniiliililc ee a re cl, sa poara porunei ~i aitnra cu sa lc fuca. Ciic i cll' \:1 Ii cl in\u~i tarii 'in\upIUrU ~i ndnfrana( ~i iuhitnr de delluierd,;ri. cum 'a puteu iu,illa I'C altii Iapta cca bunii? S:lU cine ur Ii alill de ncprtccput, ca sa pOllIa avculta la cele ce lice el, ,a/andu-I pe e l c" cvre I,"ii de orill1duialii ~i betiv? Cud lice dumuczeiu ... a Script urii: Hilmi (fC!lIlH evte vederca dedit auzul», c
Drept 3CCC:'1 i:1 arninte In tine, u, duhovnice, ca nu pcntru nepurtareu tn de v.ri,jii s~ phlrf1 \ reun ,,;ullct. cud din mfiua ta se \,;.1 cere. ('aei i"lra~i lice Scrtpturu: «hlcstemut cvtc tOl eel ce face lucrul Domnulul cu nepurturc de t!rijii). Sa nu tc I!.ri\hc~li. ci, pe rand. cum aiel s-u invcrnnat. pe title unul "1ft intrcb], ncmirfludu-tc de marlmcu sau mul~imca pacatelor ce \i q' \01' spune. uici inrricu~aJldu-h.·. C:J nu cumvu "Iii tal indl'fllnl'ala cclui l:l' vc mllrlul'i'tc~ll' ~i sii uvcundii piiL:"lclc vale: ci cu hlill bl,indi, ,,,-I ,id cil uri in Cl' lei de piicat 31' Ii ca/ul. lIIarluri,indu-1 l' I)i\"ihllldu-I ~i plinilldu-)i canollul. J)umne/cu il in rIa. illS" '" iei ~lI1lintl' i:Hjl~i cn nil CUlUva pre:l cU ul'-umflllunlu! i~codincl intampl:lrih.· ~i lu<rllrile pilClllclor. '" Ie '*1Ii )i in illil11:1 tll. OlarL'le \ n...lc lin" «'iil ntl te lcmi (k um pcntru miirirc3 i ,)i dull'H'U lui. ea nu cum\iI "ii'I d~li pc hllll\li DUIJtIlC/CU in m:iinill.' (l'lo.Ill" n'dnici: nici ... It' ru~ilH.'/i de \ I'cullul din eei O1;lriai pimnintului: fl d l'hiar (Il' ~Ir Ii imp,iral ,jill dumn. ndiind \ rcdl1ic. ,;'1 Uti ClHl'/l a ..1 11llpflrl'-I,)i ell Sfinlclr Tninl·. pClIlru col dUnJlll'/l'il- lill' cHwaUl' pnrunl't..·"It..

P~':U

,t,:

\,)i_i(il'rc!1 '}i

-jDtumr eeIor 1levrednft!1 I uu

e tmpilrtltC8Scil, ciici indrilznind. in veat e vor osiadl; I de DU se ver Iolo8rcc. vai ~i lor ~i eelor cc-I tmplrtitcsc pc dAntll». Aceslea ~i allele ca acestea sa Jliize~ti, !>i mHi Ioainte de toale, sii plizc~ti in intregime toate dumnczeiestllc porunci, ell sii te poli mantui pe tine ~i pe eei ce re vor asculra pe tine.

~i nieiunul dinlrc voi, prcotii, f1ir. binccuvantarca arhicreului eparbiot, ,a nu Indrazneasca a fl duhovnic, ell unul en acela cu pruvila se \'8 pcdepsi ca un eiiJciitor .J dumnezeiestilor cnuounc; pentru cii 1111 s-a piigubit numai pc sine, ci ~i pe cati s-au m,irfurbit I. dan,ul. eiid sunt_ nemiirturlsit]. ~i cillc a legat "'u a dC71egllf n-uu nici 0 purerc. dupa canonul 6 al sohorului din C'l'fllgillll ji dllpii CIIIIOIIUI ~J "I aceluias! sobor.

SLUJBA

MARTURISIRlI

Duhnvnice, vcnind In line cei cv "or sa se murturtseascu, sa stai ill inthrflc:t1 in toate vcsmintclc prco,c~ti inaintca icoanei Stapanului IIristos !oti~ chiar datil ar f1 marturtvircn in graba. lara epitr ahil ~ifelon sli nu indra/nc~ti a rnarturisi, \poi Iii inceput, lidind asa.

Binecuviintnt este Dumnezcul nostru .... Slava Tic. Dumnezeul nostru ... , [mparatc ceresc ... , Stinte Dumnezcule .... Prcasfiinta Treimc .... Tatiil nostru eli a Ta cste impiiriilia .... Doarunc, miluieste ... (de 12 ori), Sluvii 1); acum .... ,"cnili sii ue inchiniim ... ~i Psalmul 50' Miluiestc-rua, Dumnezeule ... (cuutii-l la pugillu 185). \poi troparelc accstea. gills til "I 6-,,",,; "liIuic~tc-nc pc 1I0i. Doumne, miluieste-ne pc noi ... Sla\'3.... Donmne. nuluicste-ne pc no i... , Si acum .... 1..i~" lIIilosli\'irii... (\ccstl'" cautaIc inapui la pagillilc 10-11) . Apui cirestc accste

Rugacumi de iertare
Dnrnnului sii ne rugum.

urnnezcule, i\Iantuitol'ul nostru, Care. prin proorocul Tau Natan, ai daruit lui David, eel ee s-a pocait, icrtare pentru pjicatele lui si ai prirugaciunea lui vlanase pcntru pocainta lui.

Insutt ~i pe robul Tliu acesta (N), care se caieste de pacatele ce le-a tacut, prlmeste-I cu stiuta Ta iubire de oameni, trecandu-i eu vederea toate cele meute de dansu!. Cel ee ierti nedrepratile ~i rreci peste faradelegi. Ca Tu ai zis, Doamne: eu vrcre nu volesc moartea pacatosului. ci sa se intoarca si sa fie viu; sl, de saprezeci de ori cate sapte, sa iertam pficatclo, Pentru ca, dupa cum slava Ta este neasemanata, asa ~i mila Ta este nemasurata; eli de vel cauta la tariideJegi, cine va putea suferi? Ca Tu esri Dumnezeul eelor ee se pocaiesc si Tie slava inaltiim, Tatalui ~i Fiului ~i Sfii.ntului Dub, aeum ~i pururea ~i in vccii vecilor, Amin.
Alta rugaciune oam.ne: Hsu~e Hristoase, FiuJe al lui Dumnezeu celui viu, ~~storule ~~Mielule, Cel ce ridiei paeatele Iumii. Care al iertat datoria eelor doi d.a~orni~i ~i_p~eiitoasei i-ai daruit iertarea pacatelor er, Jn~utl Stap~ne, slabe~te,lasa, iarta pacatelo, faradelegl.l.e, greselile cele de vole ~i cele tara de voie, eele eu ~tll~t~ ~J. eu ne~tiinta. cele prin calcare de p~ruDea ~I prin neaseultare, care s-au facut de rohul ~~u a~es~a (. ). ~i In oriee chip, ca un om, purtiind p_ ~I \le~ulDd In lurne, a fost inselat de diavolul: sau In cuvant, sau i f . •• x, _ n apta, sau cu ~tiinta, sau eu ne~tllnta. sau cuvantut preotului a ealcat, sau sub blestem preotesc este. sau sub blestemul sau a cazut. ~ ~

sau cu juramant pe numele lui Dumnezeu s-a jurat ~i I-a caleat, insuti ca un bun Stapan, care nu pi minte raul, binevoieste sa sc dezlege robul Tau acesta ('~) prin cuvant, iertandu-i lui si hlestemul !Ii juramantul dupa mare mila Ta. Asa, Stapane iubitorule de oameni, Doamne, auzl-ma pe mine, slujitorull au care rna rog bunatatii Tale pcntru robul Tau acosta ( 1), si treei cu vederea ea un milostiv toate pacatele lui. lzbaveste-l pe el de chinurile eele vesnice. Ca Tu ai zis, Stapane: oricatc Yeti lega pe pamant vor f legate si in cer; si oricate Yeti dezlega pe pam ant vor Ii dezlegate ~i In cer, ea Tu singur csti tara de pacat ~i Tie slava inaltam, irnpreuna si Parintelui Tau eelui tara de inceput ~i Preasfantului ~i bunului ~j de-viata-tacatorului Tau Duh, acum ~i pururea si in vecii vecilor. Amin.
pOI dllho\ nicu] dU:.lflla numai cute unul din eel ciirora k-a cit molitlcle. nu c.uc dni suu mai multi, '11 ~:tdl' pe scaun cu falu "icrdnii. l',s }i taud ar iuchipui iubi ~l·" de oumeni n lui Dumnczcu. lar eel cc vc ... ovcdesrc '~ivtru ell c.ipul dl'scupcrit, p ell mainilv ,tr;lo,t_' la pu-pt plccimdu-~j c:lrml in [u... ell umilin,a '\i ell frica de I>UI11I1l'Jl'IJ "'-1 duhovuicul zicc cut -I,. cvl c . murturlvc ,ll' ucevtca

latii, Iiule, Hristos sta nevuzut, primind rnarturisirea 1:1 cea cu u milintii. Deci nu te rusina, nici nu te Ierne ca ,5 ascunzi de mine vreun pacat, ci fliru slialii spune toate cate ai raeut. ca sa iei iertare de la Domnul nostru lisus Hri ..tos. lata, ~i sfanta Lui icoanii este inaintea noastrii. lar eu sunt numai un martor. ca sa marturisesc inainte:1 Lui reate cate-rni vei spune ruie: iar de Hi aseunde de mine ceva, sa ~tii d toate pacatele indoite le vei avca: ia searna. dar. de \' rerne ce ai venit la doctor. sa nu te intorei nevindecat.

S·Molitfclnu.:

1jila,a 51-1 fntrebi pe el cu de-a dinsul pe rand. u".~ c,ite un~; ~i sii-I a,tep(i paDa ciiod va riispuDdc la flecare tntrcbare. ~I.dc va ~h cete 10 porunci. sa Ie zicii: iar de nu va ~ti.arata-i-le tonre pe rfind, dcslu~indu-i
flecere poruncs ~iindcrnndndu-l ca

sa

Stint, Care de Is TstAI purcede, Treimea cea de nedespiirptii.


[ntrebnrc:

mota

,i

Ie Invcte pc dinafuru.

Cele zece porunci

dumnezeiesti

I. Eu sunt Domnul Dumnezeul tau, sa nu ai alti dumnezei afarf de Mine. 2. Sa nu-ti faci tie chip cioplit, nici alta asemanare a cate sunt in cer sus, sau pe piirnfint jos, in apa ~i sub parndnt; sa nu te inchini lor, nici sa slujesti 101'. 3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert, 4. Adu-ti aminte de ziua Domnului ca sii 0 sfintesti pe ea. in sase zile muncests ~i sayar~e~te toate lucrurile tale, iar in ziua a saptea te odihneste, ciiei este ziua Dornnului Dumnezeului tau.

Biserica este intios peste neschimbatii porunca sau

Dar erezi eii sobornieeasea ~i apostoleasca saditii ~i crescuta in Riisiirit ~j de la Riisarit s-a toatii lumea, ~i ea de atunci panii aeum sla ~i neclintita? Sail te Indoiesri de "reo oarecare inviitiitura?

~i de va crcde Silllbolul credintei

palla

drept

~i r.lra indo;'ll;; ~i de va ~ti carte. sa lica 1:1,f;irjit. \dicii: Crcd intru unul Dumnezeu •..

lar nt.'~tiind carte.

~a-I invl'(i s:1 liea accstca: ~i apostoleasca in reate dogrnele

rred intru una, smnla, soborniceasca Biserica a Rusar itului. care sta din inceput ci neclinrita ~i nesehimbatii.

5. Cinstests pe tatal tau ~i pe mama ta, ea sii-ti fie tie bine


~i sa 6. 7. 8. traiesti ani multi pe pamant. Sa nu ueizi. Sa nu Iii desfranat, Sa nu furi. stramb impotriva

lntrcbarc: Crezi ea Sfantul Borez, care se face prin harul Srantului Duh, nu dii nurnai ierrarea pacatului strarnosesc si a eelor facute de noi, ci dii si tarte ~i putere eelui borezat sa nu mai piieatuia ca dupii aceea; si mai ales ai nadejdea vietii de veci?
RiisPIIIIS: Cred ~i marturiscsc un Sffint Botez, care se face prin harul Sfiintului ~i de-vlara-f'acatorutu! Duh, spre spiilarea pacatului striirnosesc ~i a celor in care noi. de bunavoie, prin nepurtarea de grijii, eadem; ~i, cu buna nadejde, asteptiim Invierea rnorttlor ~i viata veacului ce va a vie. intrchare: Spune-rni, nu curnva esti eretic sau de parrit de Bisericn Rasarirului? Sau te-al unit cu ereticii. cercetiind adunarile lor. ascultarid invatatura lor, sau citindu-Ie carlile? "-:Ii mlirlurisil strfiruh' '\-:1i calc:!1 vreo fiigliduinlii I1icmii lui Dumnezeu sau Scripturtlc cele durunezcie ti Ie... i SOCOO( minciuui? u Spune-mL nil ti-ai ~trical fcciurln tao implinindu-ti pofrcle t rupcvri' '\ II cumva ~i acum faci accasta?

9. Sa nu marturise~ti

aproapelui

tiiu.

10. Sa nu poftesn femeia aproapelui sluga lui, niei toate cate sunt ale lui.

tall, niei casa lui nici '


crcdinla. zicandu-f-

5i

mai inainte

de toate, sa-I iutreh]

dcspre

'VIai intai de toate, spune-mi, lillie, erezi Sfiinta ~i de-viata-faeatoare Treime?


far eel cc sc marturjse.~tc

eu adevarat

in

Sa

raspunda

asu:

Cred iotru unul Dumnezeu Talal, ~i intru unul Fiul lui Dumnezeu, Care din Tara] S-a nascut ~i iutru unul Duhul

LlIiul,liIUIIl1'8
JUrlt 8$CIIJI

jf

aels pe vreun om ceya ~ apol aI jurat

eu yole

sau filrll de yole? . . eli nu ~tii, sau altul 8 Iurut ~I tu HI

rart4agul? . ., a Ie-al biwl eu clocva? $i cum, cu voia In sou filril "OIa Ill. ._ -al dat pc etneva io milloifc celor marl, cu. n~un ~l'I ell' para dreaplil au strambA, spre vreun folos alliiu sn~1 din ~.l1.Inii '. '-al asapril pe elneva, nand sa cumpcri mO~II, dobitouce SlIII odoare? '-ai filcul farmece cuiva? "I-ai turnat ecnrio SIlU plumb'? :\-lIi adus vriljilori la usa In CRsii-Ii faca nuji. "III n-ai fiiCllllu Iriiji cuiva? N-ai filcul sau n-ai umblar cu \Taji en sii strlcl casu cuivu? :\'-ai legal nunta vreunui barbal sau femeie? !'i-ai purtar baiera, C3 sa nu te cuprindn \TCO rilullllc'? Spune-mi, n-ui batjucorh pc Iliirin(ii liii. "III pc prcot], sail pe caJugiri~ SHU pc vreun om'! "I-ai cu cineva vrajbii? Sun dllClll1i. impllca-Ie ell dfinsul, en de vei Ii cu cinevu illl'riijbil suu de-l vei pizmui. IJrinolIHil- laic ~i ru~iiciunea III Ii orice H'i face pcntru Dumnezeu, neprirnitc sunt. Spune-mi. n-ai rnancat mortiieiune. S:lU vugrunun, S:l1I ,mlial de lup, sau batut ~i ucis de )la,ari. sau nu te-al spurcat cu nltele ca acestcn, pe care ,fUlIla prnyj)ii ne opreste 3 le mfincn? \-ai rndneat miercurea ~j vinerca :\-ai d,l( pe vreun om dialolului'! ,\i hulit vau :ti ocanil Crcdin!;1 sail ai blevtcmat pe vreun om: :\-ai grai! minciunii carne.

N-a1 tllioBre, sla, dlel allisat-o, ll8ull ,I ICum ]Inn scrlsoare; san altfel, a innol eu dAnsa dragostoa? N-al fileat strambillale vreunel fete fedoare? Saa na II-ai lint fcmcia ~i allual alta? N-ai bilul filri sattu ~I,mbAlandu-le, i al biltut sau ai fileut Yiirsarc de silngc'l Sau n-al virsal din pricina betiel, sau dupa ee te-al impiirti~it? N-Ri dat sfat uri viclcne aproapelul tiiu sa Cure, sau sa ascunda ce a furat, sau pe hOli sa nu-l viideascii? Sau II-IIi indemnat sa ucidii, sa Caeii dcsCl"linarc. sau alte riiuliiti sa Caea, sprc paguba ~i ocara aproapelui sau'?
ulte rauliili
!'i-ui Indemnnt pe ourccarc eu diin~ii? lineri spre sodomie, sau nu te-al insotit la N-ai luat bani ell Imprurnut sau ai mcut dalorii ~i nu le-al pliitit? Sau n-ui lual dc I. allii dobandii cfir nu se cuvenea? N-Ri padil pc cincva ~i din para 13 i s-a Illtamplal moarte sau pagubii rnui marc dcciit grcseula IIII'? Nu rali de ologi, dc orbi, de ciungi Hrtstos ii numestc rra!i'! 51 de tot omnl sarac, pc C;He Liturghii.

IIi aduci nmintc de IJ'lrin!ii tiii en sa-i pomcncsti lucru care este primit de Dumnezeu?
'\-ui hulit preusfaut numcle lui Dumnezeu, irnpntrtva Lui. In vreun nccnz sau ncnorocire? din pricina lor ai parasil ajutorul lui Dumnezcu sau In nile lucruri diavulesti?

Ia Sfintcle

oun

S~Hl bran/.i'!

sau nu te ran rate~li u cumva crezi in vise -i sl ai alergar Ia farrnece

~lIU I.CI(C:I','

Suu :Ii ruvtit

v rco hulii,

"ID

n-at jurat

s!nimb'!

. ~u_lc-:.i ~.andril sau 11'I.1i1ell milriredl'j:trla: prrcmn il'llIcr/i Irupul ~i -ullcrul?

"'II qli

hctiv. din cure

Oarc, prtmestl ~i nu i/~onclti indala din inirua III g:indurilc ccle ,icleue?; cad duh este diavnlul, duh este ~i sufletul omului, ~i urnbla di;" olul pururcn cercfind inimi fli ... pa/a, Drcpt accea, se cuvine noun ; pur-urea su-l iJ:goniJll. stiindu-i inlpotriyii ell gondu) cd ciit rc Dumnezeu . Ic nlar~ul'isc~ti de purru, sau ric t rei uri. sau mucar 0 d:ltii inrr-uu lin','

mereu la

$.. pllnft canoDul ,


.cel~i

eel dat de duhovnie: duhovnie? Sao negutii1orc$1I

Oarc,

marturtslrca

~~ miirturisc$ti ullIbJand

din dohovnic in duhovnic? Nu cumva e$li pizmuilor $i nelubitor de onmeni, ~i nu Cunn'. silc$li pururca sprc paguba $i raul lor? N-ai adus vrcodatii prinoase I. bisericil, 'mind pil.ma sau \Tajbii clneva, $i n-ai spus preotului pricina ell sa te indrcptczi? N-ai schimbat hotarcle vrcunei mo~ii, Ie schimbc?
SIlU

te
ell

1)i apnl sii-I inlrebl de loatc pe rand, cum erez], ins;; !lne scams, duhovnice, de este slujbas, clrcgalnr marc sau mic. ~i asa pe rand. clupa cclclalt« cc s-uu zis. sa-I Intrcht ~i acestea: Spllne-mi,judcci drcpt, mr» parrinire; nu cumva iei mlta la [udecatii? Judeci ell rand sau la~i pc eel sarac de picire din cauza Icnevirii ~i pornirii talc? N-ni asuprlt pe sarac! cu vreun rei de napastuirc au avut, cuss, gri'idinii, mosle SHU alte odoare? ~i le-al Ilia! 101 ce

n-ai Indemnar

pc all ul

sa

lar de , 'a Ii slujba$ sau om cu drcl\;ilori., lic:ind catn' el asa,

ina Ira. sa-I Intrebt

acestca,

Socoreste aceasta, liule iubit al sflntei nonstre Biserict de ca noua tuturor, deobste, mad ~i mici, bogau si saracl, fie este de trebuinta pocainta, ~i, precurn su fletul esre mai de prer decar trupul, asa ~i mantuirea lui este de mai
Rasarit. mare folosinta ~i ca~tig, precum ~i Domnul lisus Hristos, Mantuitorul nostru, graieste, zicfind: «ce va folosi omului de ar dobandi lumea toatii ~i i~j va pierdc sutletul sau ?». Se bucura, dar, in acest ceas sutletul mcu, inte1egalld cli eu nu gra.ies~ aS~~Zi catre un om sirnplu, care nu stie Sfintele Scriptun, CI graiesc catre tine, care, din frageda varstli, ai crescut i'~ acestea ~i cu ele te-al hranit; din care, ~i duhovn iceste ca dintr-un izvor al vietii adapandu-te, cu daruri de mare cin~te te-ai i'mpodobit. Cu aceasta invatiitura vazandu-te eu I~d.estul~t, niidiij.d~i~sc ca, fara sflala, neimpiedidlndu-te de mCl_~n lei de pricma, ca si catre doctorul tau, in acest ceas curatJtor, toate ranile tale pe care, ca lin vietuitor i'n lurne le-al dobandir din diferite iDtaln 1- . f'- - - _ .. ' -.. pan, ara hl\arDlCJe le vei arata cr~ sa lei. adevarata tamaduirc de la [nsu~i Dornnul n ostru ISUS Hrisros, Doctorul si 1\1'. .'1 v antultorul sunetelol' ~i 31 rrupuor noasiJ'e.

Portl gri.ja ~i conduct cu bun cugcr slujba sau drcgatorla ee Ii s-a tncredlntat, ncmeand necazuri ~i ncdrcptati unora sau altora? Chlvernisesti bine, prceum place lui Dumnezeu, easa ~i slujilorii tai? "Iu [i-a] iiisa! sau ~i acum nu Iii 10 cinstea si dragostea sotiei tale ~i te pcrncsti ell porta spre slujnieele ce ai in casa?

Invert pe liii sau pc liicele laic, precum ~i pe slugilc ~i slujniecle talc, sa urrncze poruuctle hiscriccstl? Caci rnultc din slugi, neinvatand porunclle lui Dumnezcu, pier, ~i tu ai a da seama.
Nu silc~ti pe eel de sub porunea la sa plateascii, sau sa lucrczc siirbatori, sau argatcascii mai mult dedit estc eu drcptul?

sa

in lor?

Ai plalit

argatilor,

slugilor

~i muncilorilor

ector cu ziua simbria

N-ai luat ceva eu de-a silo $i din lacomic nu te-al indurat sa intorci? Ai stiut de vreo ncdreptatc ce aven sa vina asupra oamcnitor $i nu te-ai sillt, cu cuvfintul. dupii purintii, a ajuta pc eei pr imejduitl ~i a opr'i

ncnoroclrca?
Miluiesti, dupa puterea ta, pc eei lipsitl? "'angili pe cei inlrislali sau trcci cu vederca pc cci rnahniti? Cercctczi bnlnavii ~i pe cei cu mulre necazuri? Cercetczt tcrunitclc sarace ~i ncputincioasc Vu treci ell vedcrea $i pe cei cc sunt Inchisl, ~i pc eopiii siiracl? $i rnai ales pc viiduvele Ior? lcncv irea suu din

pe eel ce tc roaga spre ajurorul

'\-a ram'ls sanleul necajit ~i nedreptant din porn irca ra, liindea nn te-ai silit sa-i laci judccata? "I-IIi tulburat biscricile eu vrcun fcl de asuprire? pcntru N-ai hOlarat vrco mosie cu stnimbIitate pizrnii?

II

rnita sau pcntru

'reo

N-ai uoeltit impotriva vreunei rude. sao a aUcuiva. ca '8-1 cobori din closte ~i si-I pierzi dioaintea oameoilor? Nu prime$ti sfaturile cretlctlor sau pari le lor Impotrjva cre~tinilor ortodocsl, $i nu tc dai lor dreptate In paguba acestora? N-ai stat Imperriva Biscricii? Sau nu cumva n-ai Ilscultat pe arhicreul fiiu, Inrru cele ce te-a inviir:lf spre I'olos? Nu te-ai certat cu arhicrcul sau cu preotul tiiu $i n-ai luat ierlar. de la diin$ii? ljii mai ales n-ai racut sau nu Iaci ccva Imporriva Bisericii ~i canoanetor sfiotilor piirin(i?
:I

Nu joci ~i rbl in chip nestiipani1 ,lllrii socoteali ,i nu cumva umbU din casa in easa Ilra frcabii $1gura 0 porne~ti ocstiipaniti spre multe feluri de vorbe netrebnlcc? Port] cinstca bih'bafulUi fUUprecum se cuvine, sau il ociirii~ti, sau if nedrcptiile~ti, sau, penfru rnutra mandria ta, il faei sa cheJruiascii pc 1mbriieiiminte sau pc alte lucrurl mai mult dedit arc et, din care vi se poate trage vous saracie? Nu eumva iJ pornostl cu manic asupra aproapeJui? Nu to juri pe nne sau pe (Hinsul ca sa vii razbunatl asupra cuiva pentru vreo grc$calii? N-a ragiiduit barbatut tau sa dea ceva biserieii, sau milosfenie la siirnci, sau alte fapte bune a Hilt sa faca ~i tu I-ai oprit? Sau, din lene, nu porli grijii de casa fa precum trebuie? rniirtur'isesc la tine, linand scama de csre slujbas sau drcgator sau om sirnplu: de cstc sanatos van bnlnav: ciirturar sau neciir turar , ~i Inl'a(andu-I sa-i zicl asa ,

Jar dad csfc femcie sa 0 inf rchi PC r~nd 3$11.' Spune-mi. liicii, D-ai luat buruicni sau doctorii ca sa nu faci copii? Sau DUti-ai otral'it p§ntecelc ca sa lepezl copiii, SIlU, grea fiind, n-ai umblat rara r§nduiala. ridicand CCI'a sau alergand peste putinra. sau altceva ti s-a infiimplat $i ai nascut pruncul rara de Heme, mort? 'i-ai pus baierii sau cereella copii sau la dobitoc ca sii friiiascii'! N-ai niijit ca sa $tii caf vel trai? Sau cali copii vel nasrc, sau sa $tii ceva din cele nC$tjute?
fj

Si

asa. cu toata socotcaln

~ipur turea de grija, sa ici searna ector cc se

'<u cumva ai paciituif de fatii marc sau cand ai fost logodita? Sa u sa racut pacare cu alta fata sau femeie?

N-aj paciituit cu alrul, al'and barbar, $i nu I-ai ill~clat cu alte feluri de me~te~uguri, cu minciuni sau cu alte I'iclcnii? '-ai furat ceva de la dansul, sprc paguba lui? I\-ai p!iclituit eu barbatu! tau Irnporrtva Iirii? "'-ai indemnat ferncia cuiva spre desfninare? 1\-ai ascuttar pe la fercstre? 1\-ai purtat minciuni cu care sa fi inHiijbit pe vreunu din nament? . \~ te impodobe~ti sau sulimene~ti, sau nu te uogi CU alte fcluri de mi: rosurr, puniin~u-t~ In ~iind sa amage~ti pc tineri spre ravoa pacatlllui'! , '\ u curnva rntr] sulimenitii in sI:'inta bisel'ica, tulburand pc crestin], $1 nu cumva "orbc~ti in bisericii. spre paguba fa sulletcascii ~i spre ocara ta frupeascii?

lata, de acum. de reate acestea dator esti sa te pazesti, de vreme ce te-ai botezat cu al doilea botez, dupa dinduiala Tainelor crestinesti. Pune, dar, de acum 'inceput bun, nadajduind spre Durnnezeu, Cel ce poate sa-ti ajute; ~i mai vartos te pazeste ca sa nu te mai Intorci la greselile pe care le-ai facut, ca sii nu Iii de ras ~i batjocurii diavolilor ~i lumii. Ciici pacatele nici un folos nu aduc cresrintlor, ci neputinta, boala, siiracie ~i multe feluri de necazuri in aceasta lume: iar pentru cealalta, arvunesc osandii vesnica ~i chinul iadului. Drept aceea datori suntem top, mici ~i mari, siiraci i bogart, ca fiecaf'e din noi eu thea lui Dumnezeu ~i eu eucernide S3 vietuirn, ca pururea sa lim iutariti eu harullui Dumnezeu .
,\cestca rnate zicandu-le ciill'c danslIl ~i ispitindu-I cu dc-amanunmt, ~i cl ial'ii~i cu dc-umanunrul pe nlncl m:irfllrisindu-Ic ~i dcscopcrilldu-Ic, ,a-i lici lui: Plenca-li caput, t;;i, pledndu-·i cl capul ~i ingcnunchind.
acrn~lSi l'ugi"H..'iUJll'.

ci(('~tc-i

Rugaciune
Dorunuilli sa ne rugam.
- -sc man"'1tU t-pa"ne Doamne , Dumoezeule, " Cel ee esti. ~ a

tuirea robilor Tai, Milostive, Indurate ~l Inde~ lung-riibdiitorule, Caruia iti p~r~ rau d~ r?u: tatile noastre ~i nu voie§ti m?a:tea pae~tosu"U1, Cl sa se intoarca ~isii fie viu, Insuti ~l aeum milostiveste- Te asupra robului Tau (N) si-i dii lui chip de pocaintii, iertare piieatelor ~i dezlegare, iertand~l-i lui toata greseala eea de voie ~i eea lara de voie. Impaca-I si-l uneste pe dansul eu sfanta Ta Biserieli in lisus Hristos, Domnul nostru, eu Care Impreuna Ti se cuvine stapanire ~i mare cuviinta in veei. Amin.
Si, srar~ind rugaciunea, zi ccrcnia-

f'"

Rugiiciune omnul ~i Dumnezeul nostru Iisus Hristos, eu harul ~i eu induriirile iubirii Sale de oameni, sii te ierte pe tine flule (l\l), ~isa-p lase tie toate pacatele, Iar eu, nevrednieul preot ~i duhovnie, eu puterea ce-mi este data, te iert si te dezleg de to ate pacatele tale, in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sfantului DUb. Amin.
~i, zic:ind sfiir~itul dczlegarii acesteia, fa scm nul sfintei cruel eu milllll pc capul cclui cc s-a miirlurisit.Apoi zi: Cuvine-se eu adevarat sa te fericirn ... ~i asa, slobozindu-l ell pace, sa·i dai canonul dupa potrtva p:icalrlor lui; si, daca va fi faCU! piicatc mai mU.lte ~i mai marl, sa-i dai canon rnai marc. adica sa fie opru de 1:1Smnla Irnpartasanic ruai mulli ani: iar ccle mai usoare pacate sa i le icrfi lui, pentru canonul eel mai marc ec l-ai dat. insa. pcntru piicarclc mario sii ziei catre dansut asa:

Iiluleste-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugiimu-ne Tie, auzi-ne ~i ne miluieste, inca ne rugam pentru liisarea ~i iertarea pacatelor robului lui Dumnezeu (\), ~i pentru ea sa i se ierte lui toatil greseala cea de vole §i eea rara de voie. Ca Domnul Dumnezeu sa-i diiruiaseii lui iertare pacatelor ~i Heme de pocainta, Ca milosriv ~i iubitor de oameni Dumnezeu esti ~i Tie slava inaltam, Tatalui ~i Fiului si Sfantului Duh, aeum si pururea ~iin vecii vecilor. Amin. S~ fa. sfitr itul~ Slav;; Tic, Hristoasc Dumnczculc, nadcjdea Sla\3 TIC. Dupa aCC4:a. punfmd mana pe capllilui. .Ii aceasla
noastra,

Fiule, atatia ani poruncesc durnnezeiestli parinti sa nu te imparta~e~ti eu Sfintele Taine, ci numai sa bei aghiazma mare. Si, de vei avea grijii sa nu te impiirta~e~ti, p se vor dezlega pacatele tale: iar de vei indrazni, peste porunca sflnrilor partntt, ca sa te imparta~e~ti, atunci te vel socoti al doilea Iuda. tar daca vei Ii bolnav §i tare slab, temfindu-rs de rnoarte, atunei sa te Impar tiisesti; §i dad te vei insanato~i, iarasi vei ramane oprit ampa ani diti ti s-au poruncit, pana c3nd vei plini eanonul. Iar daca te vei imparta~i de frica mortii, plinind canonul eel dintfii, ti se va socoti alt canon pentru lmpartaslre si-l vei plini si pe acela.
Sii sncorcsti ~i accasta, duhovnice: oruul pacatul, din acel moment sa-i ocoresn ~l canonul. De pllda: lin om a facut pacatc de moarte. ucidcre sau ~esfl'iinarc, pentru care zecc ani trebuie sa se lipseasca de Smnta Impal·ta~anlc; pc acesta sa-l lntrebl, ~i. daca va Ii parasit de doi ani acel pac.lf, sa-i dai opt ani. sdizandu-i pc eel doi, iar daca vn Ii parasit de ciuei ani, ru sa-I canonisestl nurnai cu eel cinci, "'i pentru allele. asa Sa

Ca, daca va fi parasit

u Dlmk: aD I e eade eaalUllll DD pI~ ple.tal; 1 duB ~. IIIdmpJa ea ~ 51 cadi fD pieat, farl$l d I. ineeput e euvinl' sl I e de. caaoaul. Iar dad eva iatimpla i cadi iatr-alt pieat, mal inaiate de termiDarea eanonulu! ee i -8 dat, e euvtne a socoti snli canonului eelul Deimplinit au ai canonului pilcalului celui filcur de cunind. ::;i al dru! picat ''8 Ii eanonul mai mare. acela sii i-l dai "rum pcntru amandoua paral"'e: i dupii Iacerca piicalului celui de pc urma, daca se "a Ii opril de la sine. sau de la air duhovnie dl' I~ Smula illlpiirr~~allie. Brei ani i, remc sa i sc SOCO(C3Sra in numarul cannnului cc-i \ ei da,
.... ·OCO(q(l'

'~::~~k':~~!~~ i

tlvrem

..

loan Po dlorul.

15 alii. caao ...

., 62 $I 63 tile lIIUeIal

i aceasta:

3. daca se \3 afla acet om cu buna cuccrnlcie ~i va veni sa fadi. in t08((' zilele rnetanli dupa pu(in{:1~ su-i icr(i un an din numurul unilor cc l-ai oprir '3 nu se irupur(ii~l'ascii: !:Ii de \U vrea sil faca milustcnle dupa putere, sa-i ierti ~i alt an. Dacs va posu ruicrcurea ~i vinerca. dups porunca Sfinlilor\pO<loli. su-i i"rri inca lin un, Dar:' vu vrea sa posreasca !;Ioi lUDl'3 -.!ia DU ntiin:inc\.' carne a-i mai lu~i un an, DltCii: \ a fi de ,:irsra mai jos de 30 de ani, sa-i I:l~i inc" un an. Datil va fi mni jos de 10 de ani. sa-I canoniscsn mai purin. _ lar data 'a vrca sn Sl' pocaiascii de piicate ~i ':1 \ rca s;i se r:lcii ca.lu~iir. arunci sa-'i icr{:i a rreia parte din canon, D3(,u va \ rca ~i1 ~eargii io miiniistire de obste, 'u-i IIl~i jumiit:ltl' din canon. 13r dacii '3 cadea, dupa ce a luat chipul cnlugiiri"i. atune] "i Ic I:le:. toute dcplin.

CUrvie eu dobll~. IS ani: canonul 63 al marelul asUe. Pentru curvle, 7 ani: canonul S9 al marelui Va Ue. Cel ce "a curv i eu nora, eu soacra, sau cu mama soaerel. or! eu dobltoace sau cu pAsiiri pileiituind. sau cu femeia lui peste fire curvind, sau cu 'riiji umbhind. sii nu mai fie prcot: canonulSI at marelui VasUc: !6 '1 bS ale sr. loan Postitorul, Cd cc \ a curv i cu sora lui CC.l de un ta(ii ~ide 0 maicii .. 20 de ani sA 1111 \\.' impiirtit~l'aseii: canunul 67 al rnarclui Vasile. lar loan Postitorul lice. I ~ ani: eanonul 1..1. (\'1 cc va curv i cu nora. I.'U voacru. vau cu mama soacrci. ori cu cumatra, II :1Oi. dupu cannunelc 9.07.75 ale marelui "asi"': 111.1 ·f. IOHn Poxtitorul. (u 'ara primara .. IU ani: eu :J douu ,ar:L l) .. rni; ell mama nasei sale. 11 ani: iar ell D;l~U.!O ani: ell curunata. 11 ani. Femcia cc va curvi cu doi Irati, II ani: canounelo 60. 1>3~i 58 ale Sf. loan POStilOrUI. ell marna ,irn.-gii. ~o de ani. dupa canonut 19 al marelui \'asik. Pcntru t\'~rio:lra rnai mica de 11 ani, cine 0 \ OJ vtr iea. 12 ani. dupa Iuan Poxtnicul: <.1I0IluI15. \~jjdl'n~3 fcrneile care n-au barb111i. ell canonul curvici Sa s..... cannnisl'U\('ii. :tdiril ., ani. Iar celc cu hilrb!lti. cu c nnonul prcncurvici .. ell uui mai multi, si auume 15 ani.

'in ... canoniseaseu e

.. adieu

\ . \ T.\ Tl R..\ DESPRE

C -\ 0 \E

,coa_s~ di.n ~:lnoanele sfintclor slncade .j ale sl1n!ilor purmu, ~I cum trebuic date pentru IIceare (l:leat
P~ntru. pre~cunie. a I ruaretui v :J. ....tle 15 ani ~U nu se imparra')c~J\c:1, dupii cnnonul • 58 -

l el cc '11 umbla cu Icrncia xa peste fin .., 5 ani ~i prcot sa nu "c faea \ a ...1 cauuuisesti ~i pe Icmeic. de \ a fi Cost cu voia ci, iar de v a 11fo.... : ' cu vilu, mui user ... 0 canoniscsti. · insii prccurn v ci priccpe IU ,iJa e i: cunouul 05 ul Sf. Ioun Postitorul Cel ce ':1 umbla cu femcic s(rainii, Pt.'SICfire, 15 ani. C cl ce jurs strdmb. 10 ani. iar de :l meUI aceasta de ncvuie, e ani: canoanele b4 si S~ all' murelui ':l'.. ill' Ylartoru! mincinos. b ani. Ccl ce face mala hi, -, PO,I de ~O de lile."i mctauii 100 pc Ii; iar de nil \ ~1posti, uu an sa nu St' impana$l':l\Cn, ~iC:ll~50 metanii pc Ii: canonul ~O :II Sf. luan Posrirorul.

Jar de a tient-unul ell altul malahle. peste 80 de zlle. sau 2 ani si nu se fmplrtl,easei ,i cite SO mctanli pe zl: canonul 11 01 Sf. loan
Postitorul. De \'0 muri eopilul nebotezat din nepurtarea de gri.jii a pilrin(ilor lui. 3 ani sii nu se Impiirtii~cascil. miinciind lunca, ruiercurea ~ivinerea, 0 data, ~i metanii 200 pe li, Iar de va Ii din lenea preotului, atunei nllui este pacatul, eel ce "3 avea \TlIjbij CII carey" sa nu intre ill biscricil puna nil se vu lmpaca, eii rugaciuuea lui spre blestem ~ispre pilea!c se soceteste, ~i ,Ii fuca pe toatu ziua ente 50 de metanii, Ferncta care-si "8 omori pruncul de (lita. 7 am tii~cascii: cauonul 2 al Sfantutui Vasile eel "Inl'e,
"j

nil se lmpitr-

Nll;'TA
SI UJB \ l'E ~l:: FACE LA LOGOD. fA
nup;; dumnczciusca Lirurphie. preotul. n,.zaod 0 rnasa in rnijlucul blsericu, pune Sr:inta (_ruce ~I SEinl" F""lI~hclic pe musa. apr inzfind vi t8diilc in sf~~niCl' ~i. venind cei ran' vor sa sc togodcasca. ell na~ii lur stnu in mijlucul hisericii. inainll'u mcst'i: mirii in mijloc (barbatul in drcaptu, ndi4:a sprc sud, ttlirC~I,a in !'I1:lnga~ adica sprc uurd, nu-ul in dreupta harbatului. n;l~;l in ..;l.illga m ircvii, Preutul. lu:indu-Ic inclelc, Itpuue pe Sf:inhl h anghclk. al biirbatului de-a drcapta. iar 31 rcmeii de-n sl.loga. t1alld nasilur mrlii apr insc sa lc fina in mana drcapra, ,L hinccuv iiul:.ind de In') uri cupctclc ector Ct.' se Iogodcsc. l.:ihJe ...te dupa ablel'l iur dadi estc diacon. ~lcc,t01lice:

Binecuvinreazii parinte.
tar prcorul zice
ell

gl:J~:

Binecuvantar este Dumnezeul pururea si in vecii vecilor.

nostru.

totdeauna.

acuru

~i

trana. Doamne, mUule$te. Pentru pacea de sus sl pentru tre, Domnului sa ne rugiim. Pentru pacea a toata lumea, lui Dumnezeu biserici si pentru mantulrea sufletelor noasCa Domnul Dumnezeul cinstita ~i viata neintinatii, Pentru primejdia nostru sa le diiruiascii lor nuntii Domnului sa ne rugam, mania,

pcntru bunastarca sfintelor unirea tuturor, Domnului sa

ea sa fie izbaviti ei si noi de tot necazul, ~i nevoia, Domnului sa ne rugam. miluieste si ne pazeste

ne rugarn.
Pentru smnta biserica aceasta ~i pentru cei ce eu credinta, eu evlavie ~i eu frica de Dumnezeu intra intr-lnsa. Domnului sa ne rugiim.

Apiirii, mfintuieste. zeule, eu harul Tiiu.

pe noi, Dumne-

Pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N). Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rornane [pentru (Inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (~i Mitropolitul) nostru (1'1)]. pentru cinstita preotirne ~i intru Hristos diaconime, pcntru tot elerul ~i poporul, Domnului sa De rugarn,
Pentru binecredinciosul pop or roman de pretutindeni, pentru earmuitorii tarii noastre, pentru mai marii oraselor si ai sarelor ~i pentru iubitoarea de Hristos caste, Domnului sa ne rugarn. Pentru robii lui Dumnezeu ( ). care acurn se logodesc unul cu altul, ~i pentru rnfintuirea lor. Domnului sa ne rugam. Pentru ea sa Ii se dea lor Iii spre mostenirea neamului, toate eererile eele catre mantuire, Domnului sa ne rugarn. Pentru ea sa li se trimitli lor dragoste i ajutor, Dornnului sa ne rugam, desihar~it1i. pasnica si

Pe Preasfanta, eurata, preablnecuvfintata, pana noastrii, de Dumnczeu Nascatoarea Fecioara Maria, cu tori sflntii sii 0 pornenirn.

marita,

sta-

~i pururea lui

Pe noi Insine si unii pe altii ~i toata viata noastra, Hristos Dumnezeu sii 0 dam.
Ecfonisul.

eii Tie se cuvine toara Tatalui ~i Fiului ~i Sfilntului vecilor.

slava,

cinstea

Duh, acum ~i pururea


Amin.

~i Inchiniiciunea, ~i in vecii

Strnua: Dupa aceca prcotul

lice cu gins marc

aceasra

Rugiiciune umnezeule eel vesnic, Care pe cele despartite Ie aduni intru unire ~i ai pus dragostea legaturii neintreruptli; Cel ce ai binecuvantar pc Isaac i pe Rebeca si i-ai ararat pe ei mosrenirori fagaduintet Tale; Insup blnecnvinreaza ~i pc robii Tiii acestia

(I

Molitrclnic

Strana: Amin.

Rugiiciunc
Domnulul aceusta: Domnulul s" Ie
'1\

si\

De

ruj!iim.

Pk::~I~tS~:p~:;~u~I~:~:'~:'i~:':~1I0~,"I: s,~pctClc nnastre


'I •

rugacruncu

Doarnna, Dumnezeul nost CI . inainte Ti-ai logodi~ Bise . ru,. ~ c('_dinrro ueumurt rnni teaza I d rica, tecioara curant, binecuvlu.3 ogo na aceasta; un('~te . .- . .. ._. in pace ~i inrr-un gand. ~I pazeste pe robll J 1II acestiu
EcfOIli<nl:

Cii Tie se cuvine toatii J" •• Tatiilui ~i Flului ~i Sfiint I' cllJste;~ tllchiniiciunea, vecilor. u UI un, acum ~I PUI'Urca si in vecii

,~3':,

~I
'

crucu peste Smnla F\an"hci' ' . el dill drenptn, tacc cu cl chipul tea mirclui ~i a min's.ci ZiC'~1'dc'd,IPUI I!e I~tn bfirhatlllUi. :ltinJ!;ind Irun•.• n l' tn:J OI"l

"'.pOlprcotul. luand inl:ii inclul ce .

Strana.Amln,

'.

Se logode~te rebut lui DUll ' Dumnezeu (1\), in nurn I T _ I.n~zeu C\I). ell roaba lui Duh, Arnin. I' e atalul ~I al Fiulul ~i :II Sffintului
Si-l pune prcolul. imprcu x , drcptc ,<t_ mirelui. ..-\)ijdcrClt )~.~:u. u,unul .. In .d~gctlll inclar aJ nuiinii peste Sfl-lnla EnlngheJic ~j apot !nt,IUI nurCS('I. fficalld chipul crucf min·lui. J:itt' de {rei or;:' 01 pc ,"*1 min''icL atin;!3nd .lfj truntca

Se logode~te roaba lui Du . OumnC/cu (\), in numele T 1"1 ~n~zeu .(''i), cu robul lui Duh, Arnin. a a UI ~I al Fiului ~i al Sffintlllui

Dumnezeul nostru, Care impreunii eu \~, ': sluga patriarhului Avraam, ai calatorit in MeII. (:i" sopotarnia, trimitandu-l sa logodeascii ferneia stapanului sau Isaac si, prin mijlocirea scoaterii de apfi, i-ai deseoperit sa logodcaseii pe Rebeca; insuti blnecuvinteaza logodna robilor Tai aeestora () (prcotul laCt' scmuul hill, ell' 3ntiirii nsupru mir-ilnr) ~i intarestc cuvantul ce si-au dat. Lneste-i pe ei eu sfanta unire eea de la Tine. Cii Tu din inceput ai zidit parte biirbiiteascii si femeiasca si de la Tine se in soteste biirbatului ferneie spre ajutor ~i spre dainuirea neamului ornenesc. Insutt dar, Stapane, Dumnezeul nostru, Cel ce ai trimis adevarul peste rnostenirea Ta si fiigaduinta Ta peste robii Tai, parintii nostr i. cei alesi ai Tiii din neam in nearn, cauta spre robul Tau ( ') si spre roaba Ta (~) ~i intareste logodna lor in credinta, in intelegere, in adevar si in drago te, ea Tu, Doamne, ai ararat sa sc dea logodire si sa se Intiircascii toate. Prin inel s-a dat lui losif stapfinirea in Egipt; prin inel s-a preamiirit Daniel in tara Babilonului; prin inel s-a aratat adev al'ul Tamarci: prin incl Pariutclc nostru eel cercsc S-a indurat pre

~~l. uamne,

a in Marea Ro~ie, cad prin euv8ntul Tau eel adevarat eerurile s-au intiirit ~i pamantul s-a Intemeiat. Si dreapta robilor Tai sa se bineeuvinteze cu cuvantul Tau eel puteruic ~i eu bratul Tau eel lualt. insuti dar ~i aeum, Stapine, binecuvinteaza aceasrs punere a inelelor cu binecuvintarea cereasca (se f'ICC s:mnul binec~\:intiirii asupra mirilor) si ingerul Domnului sa ~earga rnaintea lor In toate zilele vietii lor. ea Tu e~ti eel ~~ b!n~cu\intezi ~i sflntesti toate cate sunt ~i Tie sla~'a maltam. Tatalui ~i Fiului si Sfintului Duh acum ~I pururea ~i in vecii vecilor, '
Srrana: Amin. Apoi ectenia aceasta:

eli milostiv ~i iubitor de oameni Dumnezeu e~ti ~i Tie slavii inliltlim, Tatiilui si Fiului ~i Sfantului Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor.
Strana: Amin. Apoi otpustul zilci.

Scurta invatiiturli despre nunta, dupa Simeon, Arhiepiscopul Tesalonicului


Cap. 280: pentru nuni Se cuvlne a ~ti ca nunii cei primitori ai curatiei si ai unirli, fiind partntl ~i inviitatori ai unirii Intr-un gand si ai Insotirti, trebuie sa fie ortedocsi ~i iubitori dc Dumnezeu. Sc cuvine a sti ~i aceusta, cii de vor vrea sa se cunune eel logoditl Indatii dupa logodnii, asa precum sunr stran~i in blscrica, numaidecfit incepc prcotul Psalmul "Fericiti tori..." ~i coru! credinciosilor sau ciintarerii cantii: Siaya Tic, Dumnczeul nostru, slava Tic, dupa cum s-a ararat la inccputul cununici.

'!iluie~te-~e pe ~oi, 1?umnezeule, dupa mare ru~amu-ne Tie, auzi-ne ~I ne miluieste.

mila Ta,

In.ca ne rugam pentru Prea Fericitul Piirintele nostru (N) Patn.arhul Bisericii Ortodoxe Romfina [pentru (Inalt-) Pre; Sfintitul (~rhi~~ Episcopul ~i Mitropolitul nostru (N)] si pe~tru tori fratii nostri cei intru H ristos. ' pr:;uCt~n~::i~gpiie~t~:n:~~mb~~t~~~d~n~~osul popor roman d~ mar il oraselor ~i a satelor i t~rn. n~astre, pentru mal oaste. pentru siinatatea . ~ pe.nh u IUbltoarea de Hristos • _ ~I mantUirea lor. Inca ne rugarn pentru robii lui Du logodit unul cu altu] __ mnezeu (1\), care s-au . pentru sanatatea ~i pentru mantulrea lor.

*
lar de va fi [recut ditliva Heme dupa logodna lor, atunci prcotul avand stirc, iarasl pregateste masa in mijlocul bisericii, dupa cum s-a aratat Is inccputul logodnci, punand peste Sffiuta Evangbclie, in locul inelelor, cununiilc: 3 biirbatului de-a dreapta ~i a fcmeii de-a sranga. i vcnind cei cc vor sa se cunune, avfind lumftnar i aprinse. ii cadestc prcot~l, citind Psalmul 127, iar crcdincinsli sau cantaretii, Is flecare stih. cantii: ShlVii Tic, Dumnczcul nostru, slava Tic .

Sllvii Tie, Dumnezeul nostru ...

SLUJBA CUNUNIEI
Dupa cc "in rei logodi(i. ell na~ii Inr. in historic.WI. ~'nu inuintcu "H.'sl'i. pc care se ana Sfalll" E,anghdic. Sf"nla crucc, cununiile (a biid,a(uilli in d~·e:lpt.a ~.i. . mir('s~:i I~ ~l:inga). pnharul cu 'in ~i P~i"l' ~i srl'~lIicl' fU a lummi. \a~1I tin lumananlc aprinse, preotul ii r.lul''jll', citiud Psulmul 127. iar crcdinciosii sau cnntarctii l'illlta la fiecurc 'itih: Sla\:'j PL', llumnc/l'ul nnstru. slava Til'.

~i vei vedea pe fiii fiUor tiii. Pace peste Israel! Siavil Tic, Dumnezcul nostru ...
Apni, Inchinandu-sc, prcotul Fvaughclie. fiir:ind hinecuv ,;ntarc" saruta dcasupra Smnta Cruce ~i Sfinta eununiilor cu Evanghclia,

Om,'» cstc diacon,

accsta zice:

Binecuvlnteaza,
lar prcutul,

piirinte. ~i a

cu glas marc'

Fericiti

toti cei ce se tern de Domnul,


nnstru, slavii Tic.

Slal'a Tic. Dumnezcul

Binecuvantata este lmparatta Tatiilui ~i a FiuJui Sfantului Duh, acum ~i pururea ~i In vecii vecilor.
Strana: Aruiu. Diaconul:

Care umblii in eiiile Lui.


Slava Tic, Dumnczcul nosrru ...

Rodul muncii mainilor


Slava Tic. Dumnclcul

tale vei rnfinca.

Cu pace. Domnului sa ne rugfim.


Strana: Doarnnc, miluieste.

noslru ...

Ferieit Femeia

esti; bine-tl va fi!


nnstru ...

S131;; Tic. DumnclcuJ

Pentru paces de sus ~i pentru Ire. DomnuJui sii ue rugiim. in laturile easel tale.

mfintuireu

sufleteJor

nons-

fa ca

vie rodifoare.

Slal'a Tic. DUDlnelcul nostru ...

Pentru pacea a toatf lurnea, pentru buna tarea sfinteJor lui Dumnezeu biserici ~i pentru unirea tuturor, Domnului sii ne rugan}.

Fiii tiji ca niste vlastare tale.


Slav ii ric. Dumn./eul

ti d -. mere e mashn,

imprejurul

ruesei

nO'fru ...

Pentru sfantii blserica aceasta si pentru cei ce eu credinta. cu evlavie ~i eu frieii de Durnnezeu intrfi intr-insa. Domnului sa lie rugaru.

~iiijJ1lt:olii
,U;,.U:Ate,IRI'
.;r' ••_n'

fiirii noastre,
iubitoarea

popor

romAn

de pretutindeni,

.....

pentru mai marii oraselor de Hristos oaste, Domnului

Cii Tie se cuvine


Tatiilui vceilor. $i Fiului

toata $i Sfantului

slava, einstea ,i inehinaeiunea, Duh, aeum $i pururea ~i in veeil

Peotru robii lui Dumnezeu

eu altul, prin taina nuntii, si pentru sa ne rugam.

(1'1). care aeum se lnsotesc unul rnantuirea lor, Domnnlui


ca si aceea de

Strana: Amin. Diaconul: Domnului sa ne rugarn. Prcotul zicc cu glas marc accasta

Pentru ea sa fie bineeuvantata nunta aceasta, din Cana GaliJeii, Domoului sa ne rugam.

Peotru ea sa Ii se dea lor viata curnpatata sl nastere prunci buni spre folos, Domnului sa ne rugiim. Pentru ea sa Sf veseleasca lor. Domnului sa oe rugam. ei la vederea tiilor

$i a fiicelor

P~n~ru ea sa li Sf daruiasca lor bueuria nasterii de prunci bUD! ~I purtare lara de prihana in lia'a Domnul .rugiim. t, UI sa ne eiit Pentru ea sa Ii se d - . -I . • tui aruiasca or $1 noua toate cererile cele re man Ire, Domnului sa ne rugam,

Pentru ca sa fie izbaviti ei " , mejdia ~i nevoia D I ' ~~nOI de tot necazul, mania, pri, _ _ • ' ornnu UI sa ne rugiim. "para, mantuie~te, miluie~te i _ zeula, eu harul Tau. ~ ne paze~te pe noi, Dumne-

Rugaciune urnnezeule eel preaeurat ~i Ziditorule a toata faptura, Care, din iubirea Ta de oameni, ai prefacut coasta stramosului Adam in femeie ~i l-ai binecuvantat pe dan~ii si ai zis: cresteti ~i va inmulpti si stapanip pamantul; ~i pe arnandoi i-ai ararat un trup prin insotire; ciici pentru aeeasta va lasa ornul pe tatal sau ~i pe mama sa ~i se va uni eu fcmeia sa ~i vor fi arnandoi un trup, ~i pc care Dumnezeu i-a unit omul sa nu-i desparta. Cel ee ai blnecuvantat pe robul Tau Avraam ~i ai deschis pantecele Sarrei, ~i l-ai facut tata a rnulte ncamuri; Cel ce ai daruit pe Isaac Rebecai ~i ai binecuvfintat nasterea ei; Care ai insotit pe Iacov eu Rahela si dintr-insul ai ararat doisprezecc patriarhi:

lriiilntlllirle8 neanegriitul Tiiu dar ~i •• "'·i!f'verdtfn Cana Galileii ~i nunta era scolo ai binecuvantat-o, ca sa aratl ca din voia Ta se face insoprea cea dupa Lege ~i nasterea de prunci dintr-insa.
,",·1p:eD[l~U

~ r

Rugaclune ~'1)'~ inecuvantat esti, Doamne, Dumnezeul nostru, sfintitorul nuntii celei tainice ~i preacurate sl
'.~_ Icgiuitorul nuntii eelei trupesti, pazitorul nestriciiciunii ~i chivernisitorul eel bun al celor de trebuinta vietii, Insup Stapane, Cel ee din inceput ai zidit pe om si I-ai pus pe dansul ca pe un stapan al fiipturii ~i ai zis: nu este bine sa fie omul singur pe parnfint; sa-l facern lui ajutor dintr-insul; si, luand una din eoastele lui. i-ai zidit femeie, pe care \'azlind-o Adam a zis: «iata aeum os din oasele mele si trup din trupul meu: aeeasta se va numi ferneie, caci din barbatul sliu s-a luat ea; pentru aceasta, va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa si se va uni eu femeia sa si \'01' f arnandoi un trup: ~i pe care Dumnezeu i-a unit omul sa nu-i desparta». ~i acurn, Stapaue Doarnne. Durnnezeul nostru, trimite harul Tau eel ceresc peste robii Tai acestia ( ). Si da roabei Tale acesreia sa se pIece in toate barbarului sau, si robului Tau acestuia sa lie eap ferneii, ea sa vietuia di dupa \ oia Ta.

tnsD~. Stapane Preasfinte, primeste ruzaclunea noast~a a r~bilor Tai si, preeum acolo, ~i alei. fiind de fata CDajutorul Tau eel nevazut, bineeuvinteazii $~n!a ae~asta (:~ face scrnnul binecuy:intiirii asupra mirilor). d: d~ rO.bilor T~J aeestora (II) ,iata pasnlca, lungime I ~ile, Jnt~le.p'elUne, dragoste unuia catre altul intru egatura _pacn. dar de prunci, semiotic eu via a ind~lunga.ta, eununa cea ne\'e~tejita a maririi i t, d IlJce~te-J pe dao~r .d . D\ re viata lor lara banJt:~!:;'el/~ ~: fiii Iii!or lor. Pazeste de sus ~j din bel~uG'ul ', I •e a I?r dID roua eerului de grau. de 'in de"unt~a~laotulul. Umple easele lor ea sa dea ~i cel~r lipsi i.e ~m~ si de toata bunatatea. dimpreuna cu da }, ~I darUle~te ~i eelor ee sunt mantuire. n~1I toate cererile cele pentru . ~a Dumnezeu miJosth .• . lubltor estl, ~i Tie sla\a- '1 _~I\:nd~rat ~I de oameni na lam . Impreu na ~I. C elui . -

eJlJOainne. Dumpe Isaac ~i pe 1liDe4$iDt'e~~~j pe din~ii, Doamne, Dumnezeul DOstru, precum ai bineeuvantat pe Iacov ~i pe tofj patriarhii. Binecuvinteaza-I pe dan~ii, Doamne, DumnezeuJ nostru, precum ai binecuvantat pe Iosif ~j pe Asioeta. Blnecuvtnreaza-l pe dan~jj, Doarnne, DumnezeuJ nostru, precum ai blnecuvantat pe Moise ~j pe Semfora. Bmecuvmteaza-I pe dan~jj, Doamne, Dumoezeul nostru, precum ai bineeuvantat pe Ioachim ~i pe Ana. Btnecuvinteaza-I pe dan~ii, Doarnne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvsn, tat pe Zaharia ~i pe Elisabeta (Prentul insotestefiecare
";" ...... rruS'-nt •• t

din cer, Adu- Ti aminte, Doamne, DU!lnlie2~I~c)ftjl'it, ~i de parintii lor, care i-au naseut ~i i-au erescut, pentru eli rugaciunile parintllor intaresc temelille easelor copiilor. Adu- Tt aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, si de robii Tai (N), nasii lor, ~i de nuntasii care s-au adunat la savar~irea acestei Sfinte Taine, Adu-Ti aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tau (N) ~i de roaba Ta (N), si-i binecuvinteaza pe dansil (preotul face sernnul binecuvantaril asupra
mirilor).

din aeeste rostiri de scrnnul binccu\,antarii

asupra mirilor).

Paze~te-i pe dan~ii, Doarnne, Dumnezeul nostru ~~ee~.m ai ph it pe ~oe in eorabie. Paze~tc-i p; ansn, D?am~e, Dumnezeul nostru, precum ai pazit pe lona In pantecele chitului. Piize<te-i pe dan " Doamne D I ~ ~II, - ..' ~mnezeu nostru, precum ai pazit de foe p_es~lI1_tlJ tineri, trimitandu-le lor roua di trei ~. sa vrna peste dan .. b . n eer . .,,1 f" E su ueuna aceea pe care a avut-o encrta .Jena. cand a atlat cinstita Cruce. Adu-TI aminte de dan" 0 nostru. precum Ti-ai adus ~IJ•. oamne, Dumnezeul ~i de Ilie. Adu-Ti aminte d~md~nt~.deEnoh, de Scm e an~lI. Doamne, DumA

Da-le lor roada pantecelut, pru~ci buni si bunli intelegere sufleteasca si trupeasca. Inalta-i pe dan§ii ca cedrii Libanului, ca 0 vie odraslita. Da-le lor roadele pamantului, ca, toata Indestularea avand, sa sporeasca spre tot luerul bun si bineplacut Tie si sa vada pe fiji fiilor lor, ca niste mladite tinere de rnaslin imprejurul mesei lor, si, bineplacand inaintea Ta, sa straluceasca ca luminatorii pe cer, in Tine Domnul nostru, Caruia se cuvine slava, puterea, cinstea si inchinaciunea, Impreuna si Parintelui Tau celui fara de inceput si Duhului Tau celui de \ iata Facator, acum ~i pururea si in vecii vecilor,
Strnua. Dlacunul: \min.

Domnului

sa ne rugiim.

~iai insotit-o MMitr'u[,!i a,a a pliicut slavei singur pe piimant, Insut] ~i mana Ta din sraotul Tau 10ca~ ~iuneste pe robul Tau (N), cu roaba Ta (N), pentru ca de catre Tine se Insoteste barbatul cu femeia. Uneste-i pe dan~ji Intr-un gand; incununeaza-i intr-un trup; daruieste-le lor roada pfintecclui, dobandirc ~e ~r~n,ci ~uni. eli a Ta este stapanirea si a Ta Jmp~ratia .~Iputerea si slava, a Tatiilui si a Fiului ~i a Sfantului Dub, acum ~i pururea si in vecii vecilor,
Srrann: Arnin, Cand preotul licc: «uncste pc robul Tau (:\) eu r I' T ( dreapta mirclul 'ii 0 uneste cu drcapta miresc}. on l.1 a .)», in chipul crucf pcvtc o o.
. DUPH fl'r01inart.'i:1

1)oamne, Dumnezeul nostru, cu mirrlire!d'~!iMtiD~ Duncazii-i pe din~ii.


Apoi prnehlmenul, glasul al 8-lea:

Pus-ai pc capetele lor cununi de pletre scumpe.


Stilt: \,ialii au ccrui de la Tine ~i le-ai 1131lor. \POST01.LL Din [pi'loia cnlre Efeveni a Sf:inlului Apostol Pavel, citirc:

rv,

211 :13)

n" o,angheh,' mlrchu ~I ~1 IHirl',-;ci. licanu detrei uri

Sfa " r"

rugaciunii. preor uJ i'I .

. _.
~I

)Ie r°'i' I

lunUnl,I1I1Irl'lui
0 "

',.

~I

lucccu

l'a

•• 1 lIl .• tClligulld

Iruntv.

Se cununa robul lui Dum nezeu (\), in numele Tan ' ".ezeu cu roaba lui DUOlAmin. a UI ~I al Flului ~iOIlSffintului Duh.

.<\):

ratilor, multurniti totdeauna pentru toate, intru numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui DUOlnezcu ~i Tatal. Supuneti-va unul altuia, intru frica lui Hristos. Femeile sa se supuna barbatilor lor ca Domnului, pentru ca barbatul este cap Iemeii, precum ~i Hristos este cap Bisericii, trupul Sau, al carui mfintuitor ~i este. Cad, precum Biserica se supune lui Hristos. asa si femeile barbatilor lor. Intru totul. Barbutilor; iubiti pe ferneile voastre, dupa cum i Hristos a iubit Bi crica ~i S-a dat PI' Sine pentru ca. ca 5-0 sflntcasca, curatind-o eu baia apei pr iu cu"ant. Sl ca s-o Inffiti~czc Sic i, Biscrica In, ita. nc-

C"IH J '. ~ I mirelui,

)i ,::'rUland

min:iLo cunu
\\l'mCnl':J
\t

" ma, .' u f.


:),' <J /Pi

IHUIl'

I)r- t UI' Inll)fl'un;-l eu

cu

1l41~UJ pl.'

1I1~"n'IJI1.1ell 1)&)):.1. «UP:I rnll't.'\".'i ~j a min'iu;:

(.'4,.' ""

~;'I1~"~'l';"fI, )Jllmind prcnrul lar:'I~1 de trcl m-L .UiuJ.!and

cununin Iruntcn

ale trupului Lui. din ~ea ,i din oasele Lui. De aeeea, va lisa omul pe tatil siu §i pe mama sa lji se va lipi de ferneia sa §i vor fi amindoi un trup. Taina aceasta mare este; iar en zie in Hristos ~i in Biserica. Astfel ~i voi, tieeare asa sa-lji iubeasca ferncia ea pc sine insusi: iar femeia sa se teams de barbat.
Preorul: Pace

_1l~ll\l.IIlDI;eQlmidulare

seoseseri apa ~tiau, a ehemat nunul pe mire" t-a zis: Orlce om pune intai vinul eel bun sl, cand se ametesc, pune pe eel mai slab. Dar tu ai tinut vinul eel bun pana aeum. Aeest ineeput al minunilor l-a facut Iisus in Can a Galileii lji Si-a aratat slava Sa; sl ueenieii Sai au crezut in El.
Diacunul:

tic. Citetu):

Aliluiu, glusul n) 5-k:1: acosta in 'CIIC.

Tu, Doamno, nc vel piili ~i ne ni "para de ncamul E \ A'\ G H F L 1\

Din Sfanta EyaoghcUc de I. loan. citlre. Sii Iuarn aminte:

n.vrem~a aceea s-a facut nunta in Cana GaliIeii ~~e!,a ~J ~ama. lui Iisus acolo. ~i a fost chern at • ~I Iisus ~I ucemcii Sai la nunta Si sf'a d vinul a zi . '? , r~m u-se , IS mama lui Iisus eiitre EJ' 'IIu rna" A zis ei lisus' Ce .. . I au \ m. meie? Inca ~-a \'e:~:m pe Mine si pc tine, tecelor ce slujeau: Fac ct~as~ '\1~u. Mama Lui a zis en Once va va spline. ~i erau
A •

111. I-II)

e~tt

Sa zicem top din tot sul1etul ~idin tot cugetul nostru, sa zicern. Doamne atotstapanitorule, Dumnezeul parlntilor nostri. rugamu-ne Tie. auzi-ne ~i ne miluie te, Sln1D:1: Doumnc, miluicste (de trei ori). Miluieste-ne pe noi. Durnnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne Tie, auzi-ne ~i ne miluieste. Inca ne rugam pentru mila. viata, pacea. siiniitatea, rnantuirea ~i paza robilor 1 iii (), care se Insotesc unul ell altul, prln taina nuntii, si pentru ca sa Ii se ierte lor toata greseala cea de vole ~i cea farii de voie. Inca ne rugam penrru robii tai ('i), nasii lor, i pentru poporul care sta lnainte, in sfJinta biserica aceasta. pentru sanatatea ~i mfintuirea 101', Inca ne rugarn pentrn loti frarii nosrri i pentru roti drcptmarirorll ere tini, penrru sanatatea i mantulrca lor.

7 Molitrelnic

Cele ,I de roJ08 sunetelor noastre ,I pace Domnul sii eerem. Cealaltli vreme a vletil noastre in pace ~i in pociiintii

a0

oamne, Dumnezeul nostru, Care, in purtarca Ta de grljli eea de mant~irc: ~i hi~evoit ~n C~na Gallleii a arata nunta cmstJta, prm venrrea fa, 'nsuti ~I acum PI' robii Tiii acestia (N), pe care ai binevoit a-I insoti unul cu altul, piizeste-l in pace ~i bunii-intclegere. Aratii nunta lor einstitii, tcreste patullor neintlnat. Bincvoic~tc sii-~i petrcaca via(a lor rarii prihana. Si-i Invredniceste pe dihl~ii sa ajungii hiilrane!! fericite, cu lnirna curata Implinind poruncile Tale, Cii Tu c~ti Dumnezeut uostru, Durnnczeu care lIIiluie}ti ~i mantuie~ti, ~i Tit' ~lavii in~IJliim, irnpreunll ~iCelu] fiirii de inceput al Hill Piirinte ~i Prcasfiintului ~i hunului ~i dc-vialii-l'acatorului Tau DUh. acum }i pururca ~iIn vecii vecilor,

1m

slivar~i,

la Domnul

sli cerern.

srar~it crcstinesc vietii no~str~, Ia~a durer~, neinf~untat~ in pace, ~i raspuns bun la infriccsatoarea judecata a lUI Hristus, la Dornnul sa cerem. I nirea crcdintei ~i lmpartasirca noi insine ~i unii pe alfii ~i toatil Dumnezeu sa 0 dam.
St run»:

Sfantului Duh cerand, pc viata ncastra lui Hrlstos

'l lc, Doal11J1c. Preutul:

~i IW invredniceste pe noi, Stiipane, ell indl'iiznire, lara de I)sandii. sa cutezam a Ie cherna pe Tine, Durnnezeul eel ceresc, lala, ~i a zice:
Strnnn: '!:tlf.1 nostru ... Prcut ul:

SI,,,,,,,: \",111. IHatnJlul: 111'11111'",[.


• .,

Fiului ~i a Sfiintului
IIr pa/~~Il' pc 1101,Durnne_ .

Iii a III este illlpal'a!ia Duh,


Pn'utul P:H'l' t uturnr.

aC1I1Il

~i putcrca ~i slava, a Iatalul ~j a ~i pururcn ~i In vecii vecilor,


vmiu. ('upctl'll.' "oaSh'l' Dcmnutui 'Ii le

Apilr:"l. IlIiinlllir'll' t /l'ulr. cu hal"1I1 Ifill.

~I

Slraml;

1''''''''11.

Dial'untll:

le-al ficut eu puterea zitlit lumea ~i ai iofrumusetat cununa tuturor celor ficute de Tine, ~i acest pahar de ob~e, pe care l-ai dat celor care se. insote~c prin uoirea ouopi. binecuvioteazi-I cu bmecuvantarea dubovniceasci [se face sernnul hinecuviintar]] asupra puharului). Ci s-a blnecuvantat numele Tau ~i s-a preaslavit impirapa Ta, a Tatalui ~ia Fiului ~i a Sffintului Duh, acum ~ipururea ~j in vecii vecilor.
Strana: Amin. .\pol canlare!i; ranta' Paharul mantuirii...: iar prcotul.Juiind paim':l ~i paharu] cu 'in. da mirelut de guslii din de de trei uri; 3ji.idcn·;l ~i miresci. 5i indata, luilnd cadelnitu. inccpe " cadi imprejurul meset I1icand ocolire cu cei cununan ~f cu nunil, de Irei uri. ~I ciintiind tropard" acestca: Cla',ul ill '-lea:

II parte

nann! de

amlq.71I~

MArit sA fii mire ca Avraam, binecuvilntat si ru ca Isaac, sii te inmulte~ti ca Iacov, umbland in pace ,i lucrand tn dreptate poruncile lui Dumnezeu.
Prentul, impreunii ru nil nul. ia cununia, 0 dii mirelui de 0 siiruta. ~i " ajlll" pe Scalll" Evnnghcltc, Apni indara vine rnircasa si, fliciind la fcl, preotul 'icc:

~i tu, mireasa, marita sii Iii ca Sarra, sa te veselesti ca Rebeca, sa te Inrnultesti ca Rahela, veselindu-te cu biirbatul tau ~i piizind randuielile Legii, ca asa a binevoit Dumnezeu.
>\(loi prcotul. daca nil lillc cuvantare, zice catre miri:

lata, fiilor duhovnicesti, prin punerea mainilor pe Sfanta Evanghelie si pe Sfanta Cruce, ap savar~it juramant inaintea sfantuiui altar ca Yeti piizi legatura dragostei ~i a unirii intre voi panii la rnorrnsnt, curatii, neintreruptii, dreapra ~i cinstita, si cii nu vii veti abate de la datoriile voastre nici unul, nici altul, urrnand ce este pliicut lui Dumnezeu ~i oamenilor.
Diaconul: Domnului
Prcotul

Isaie, dantuie~te; Fecioara a avut in pantece ~i a niiscut Fiu pe Emmanuel. pe Dumoezeu ~i Omul; Riisaritul este numele Lui, pe Care slavindu-L, pe Fecioara 0 fericim,
'!t

sa DC rugam.

ztcc al'castii

':·01)3re. gl:! ul : I -r kf

~u~enici, care bine v-ati nevoit si v-ati Incununat, rugatl-va Domnului sa se mantuiaSCii sufletele noasSflntilor tre.

[~

Rugaciune oamne, Dumnezeul nostru, Care ai venit in Cana ~'i GaliIeii ~i nunta de acolo ai binecuvantat-n, .. binecuvinteaza ~ipe robii Tiii acestia (se face scmnul hiul'elly,inlarii asupra muilurj, care, eu purtarea Ta de

r.~'

Straua: Amln. PmltDI: Pace tuturor. DOJDDului i Ie pleeatl,

Diaconul:

Capetele

voastrc

noi ca un bun §i iubitor de oameni.


';UPli aceasta, cantArctii cintil: Cu~ne-_s~ cu adev~rat ..:; iar ,?Iz:ii, nunul !i nUIlR, mergand dupa preot, sarul~ Ico~na ~lanl~llorulul ~I a J\1nicii Domnului de langii uslle impariilc~1t venind maP?I.la locul_I!'r, unde parinlii mirilor ~i toare ncnmurtlc, elite sc vor ana alcl,.:'le ~rcI_,"chlnucluni sl ,arill. Smnla Evunghclte, Sffinta Cruce, CUIlIIUlllc ~I.m?na prcotului. Accstn felicilii pc miri )i pc nuni, apoi, hinecuvantfintu-i, zicc: Pcntru rugiiciullile ... ~i celclaltc. S,' cuvine atunci ciiud (CIIIIIJ1I31). a ~ti cii accasta r:'induialii, auicn a primei ?unri. sc_ f~cc ~i unul dintre soli (lndiferent cart) a mal fost casatont

Preotul zice nce",tii

Rugaciune

aUI, Fiul ~i Sfantul Dub, Treirnea cea Intru tot smnta ~i de 0 flinta ~i incepatoare de viata, 0 Dumnezeire si 0 Irnparatie, sa va bineeuvinteze pe voi (se fare scmnul binecuvantaru). Sa va dea voua viata lndelungata, nastere de prunci buni, spor in viata si in credinta. Sa vii umple pe voi de toate bunatatile cell' pamantesti ~i sa va invredniceasca si de desfatarea bunatiitilor eelor fagaduite; pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoara] de Dumnezeu ~i ale tuturor sfintilor,
Siavii Tie, Hristoase Dumnezeule, niidejdea noastra, slavii Tie.
Strana. SI3\,;; ... ~i acum ... PreOlul.otPUS1UI:

RUGACIUNE iN A OPTA ZI DUPA CUNUNIE


Vcnind tinerii cu IIn~ii In biscrtca, preotul in cpitrahilu! ~i iese in tinda biscrtcti, undc a~tcap(ii acc~till - "vund aprinsc lumiinarilc de la IIl1ntii - ~i race inccput: Binccuviintat este Dumnezcul lIostru .... Impiirlltc ceresc ... , Slinte Durnnczeule ... , Prcasmlllii Trcime .... Tatal nustru ... , C'ii a Ta este 'impiiralia ... , ~i troparul Sfiutilor rnuccnici. Apoi, lngcnunclnnd Domnulul nnerii, preotul zice:

nunta cinstita, Hrtstos, Adevaratul Dumnezeul nostru, pentru rugaeiunile Preaeuratei Maieii Sale, ale sfintilor, maritilor si intru tot Iaudatilor
~~ .1-1.'

1~'<'.iiel ce eu venirea Sa in Cana Galileii a ararat


;!ol~.

sa ne rugarn

Durnnezeul nostru, Care ai binecueununa anului ~i ai Inmultit fapturile Tale, binecuvinteaza ~i pe robii Tiii acestla ("1. pe care, eu alegerea Ta, ai binevoit a-i insoti unul ell vfintat

oamne,

ntr-o unlre au ajuns robii Tii, prin binecuvantarea Ta, Doamne, lnvrednlclndu-se a primi Siaota Taini a Cununiei prin rugiciunile preotilor Tai, Di, Doamne, ca robul Tau (N), sli fie cap sotiei sale, precum ~i roaba Ta (N). sli tie plecata blirbatului sliu, ca prin aceasta sli rlimanli nezdruncinata unirea lor panli la sfarsit, ~i Tie slava sli Inalte, Tatlilui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, acum si pururea ~i in vecii vecilor, Amin.
Si f.,," ,far.il:

SLUJBA
Accasla rl""lori(i slujba
0

LA A DOUA NUNTA
rand amandoi mirii au mai fost

sc sih·:lr~c~tc

datii. Prcntule. urmcaza ,,,,iitiittlrii de In pagina R5: apoi rn inccputul ,,~a: nostru, totdeauna, aeum

Binecuvantat este Dumnezeul pururea ~i in vecii vecilor,

~i

Struna: Amin. impilrnte ceresc .... Sr.n!e Dumnezeule ..., PrcasffiOla Trcime .... Tat al nostru .... Cii a Ta estc impiiratia ..., "poi troparul zilei.
Fctenia:

Slava Tie, Hristoase Dumnezeule, nadejdea noastra, slavii Tie. SI.,,3... $i acum.;

Cu pace Dornnului Pcntru pacea

sa ne rugiim. rnantuirea sufletelor noas-

stita ...

. Cel ce eu venirea
~ieelclahe.

Sa in Cana Galileii

a ariitat

nunta

cinmircle:

de sus ~i pentru

tre, Oomnului

sa ne rugarn.
pentru bunastarea sfintelor unirea tururor, Oomnului S3

\poi. binecuv anl~udu-i.

prcotul intra cu ci in bivericu. zitand

biserica Ta.
#'

. In!ra-\om

in casa Ta, Doamne,

ne vom inehina

in smnra

Pentru pacea a toata lumea, lui Durnnezeu biserici ~i pentru ne rugiim.

'lai.ad~ug~ ~j aUt: ~u~a~iuni cc \'3 ,tie sarut:imd stintcic icoane- apoi. dand c.:alltarc~IJo,. lum:'inanIl' pentru a fl folositl' ill hisl·ridi. plccandu-sc 'pre vrrane, \'-' duct! Iiccare la locul ~iill. ascultfind "ran"'l "Iujh:' ell luare-aminrc.

Pentru
cu

sa

mntii biserica aeeasta ~ipentru cei ee eu credinta. lavie ~i cu fdea de OUml1eLeU intra inrr-Insa. Domnului ne rugam.
C\

Preotul: Pace tuturor. Diaconul: Capetele vesstre Domnului II Ie plecat!.

harul Tiu. Pe PreasCinta, curata, preabinecuvantata, mirita stipana noastra, de Dumnezeu Niscatoarea ~i pururea Fecioara Maria, eu top sfinpi si 0 pomenim. Pe noi lnslne ~i unii pe altii ~i toata viata noastra, lui Hristos Dumnezeu si 0 dam.
CD

Preotul

zice nccasta

Rugaciune
Damnului sa nc rugsm

Preorul:

Ca Tie se cuvine toata slava, cinstea ~i lnchinaciunea,


Tatalui ~i Fiului si Sfiintului Dub. aeum si pururea ~i in vecii vecilor, Srrana: Amin,
DiaconuL Dornnuluisa no rugarn,

oarnne, Dumnezeul nostru, eel ee dintre nea~~. muri mai inainte Ti-ai logodit Biseriea, fecioara ~) curata, binecuvinteaza logodna aceasta; uneste ~i pazeste pe robii Tfii acestia ('I), in pace ~i intr-un gand.
;·f~

Cli Tie se cuvine toata slava, cinstea ~iinchinaciunea, Tatiilui ~iFiului ~i Sf3ntului DUb. acum si pururea ~i in veeii vecilor.
Strana: \min. Apoi luand preotul mui iJt!ai inclul eel .dill (~re"~t~. ~a~c cu cl ehipu~ crucii pc fa\il mirelui aringund Iruntca lU1 ~I a rrurcsci ~l I..lcand de trci orr:

Apui prcotul

ncc accn ..

,a

Rugaciune umnezeule eel vesnic, Care pe cele despartite le aduni intru unire §i ai pus dragostea legatura neintrerupta; Cel ee ai binecuvantat pe Isaac ~i pe Re!>eca §i i-ai ararat pe ei mostenitori fagaduintei Tale; Insuti binecuvinteaza si pe robii Tai acestia (1'1), povatuindu-i pe dan~ii spre tot luerul bun. Ca rni-

nezeu ('i). in numele

Se logodeste robul lui Dumnezeu C'i), eu roaba lui DumTatalui ~i al Fiului sl al Sfautu!ui Duh. \min.
dreptc a mirelui. cu inclul fruntca

~i it pune, imprcunii ell nunul, in dcge!ul m:linii xxcmencu ~i mircsei. facand chipul crucii "i atingand ei )i a mirclui. licc de trei nri:

Se logodeste roaba lui Durnnezeu ('i), eu robul lui Durnnezeu ('\'), in nurnele Tatalui ~i al Fiului i al fiintului Duh, Arnin.

Rugiciune

Prcotul zlce accastii

tipane Doamne, Dumnczeul nostru, Care pc toti ii mllulesti §i de toate porti grijii, Cel ce ~tii cele ascunse ale oamenilor ~i ai cunostlnta de toate, curateste pacatele noastrc ~i iarta taradelegile robitor Tai, chemandu-i pe dan~ii la pocainta, si dandu-Ie lor iertare de grcseli, curatire de plicate, dezlegare faradelegilor cclor de vole ~i celor fara de voie. Cel ce stii neputinta flrii omencsti, Ziditorule si Facatorule, Care ai iertat pe Rahav eca desfranata lii ai primit pocainta vamesului, nu porneni pacatelc tineretii eele facute de noi din ncstiinta. Caci de vei cauta spre taradelegi, Doamne, Doamne, cine va PlItea suferi? Sau cine se va indrcptati Inaintea Ta? Cli nurnai Tu singur esti drept, tara de pacat, smnt, mult-milostiv, mult-indurat, si-Ti pare diu de rautatile oamenilor. Tu, Stapane, Cel ee ai Insotlt pe robii Tai acestia ("), unesrc-i unul eu altul in dragoste, daruieste-le lor Intoarcerea vamesului, laerimile desfranatei, marturisirca tfilharului; ca, prin pocainta din toata ioima lor, lntr-un gand $i in pace fiiciiod poruncile Tale, sa se invredniecaseii ~i de impariitia Ta eea ccreasca. Pcntru eii 'I'll e~fi chivcrnisi-

Rugaciune oamne, lisuse Hristoase, Cuvantul lui Dumnezeu, Cel ce Te-al inaltat pe cinstita si de viata facatoare Cruce lii ai rupt zapisul care era asup~a noas~ra, si ne-ai izbavit pe noi din stapanirea diavolului, curateste taradelegile robilor Tai, pentru ca, .lIeputand purta zaduful $i greutatea zilei si aprinderea trupeasca, vin imprcuna la primirea nuntii a doua, precurn ai pus lege prin Pavel apostolul, vasul Tau eel ales, care a zis pentru noi smeritii ca~mai bine este a se easatori in Domnul dccat a arde. Insuti, ea un bun ~i iubitor de oarneni, rni-

luicsto si iarra, curateste, slabeste si lasa greselile l~oastre. ea Tu esti Cel ce ai ridicat pe umeri neput.~n~cle lI?astre, ea nimeni nu este tara de pficat sau tara de intinare, chiar dacii viata lui este de 0 sing~r? ,:i; !lumai Tu singur ai purtat trup tara a s.~\al'~1 pacat si ne-al diiruit si nouf ncpatimire in viata cea de veci, Tn csti Dumnczeul nostru, Dumnezeul Se pocaiesc, si Tic slava i'niiltiilll imprcuna

ea

celor cc si Piirin-

femeie §i ai tnsottt-o spre ajutor, pentru ca a.§a a pHi~U~ slavei ThIes! no fie omul singur pe pam~nt, ins~tl §I acum! Stipioe, intinde mina Ta din sfantul Tau locas ~ uneste pe robul Tau (N), cu roaba Ta (N), ~entru en de ciitre Tine se insoteste barbatul eu femeia. Uneste-i pe din~ii intr-un gand~ in.cunune~za-i i~tl'-~n trup; daruieste-le lor roada p~ll~ec.eIUJ,~obandlre de prunci buni. eli a Ta este stapa~lr~a .~I a !a e~t~ impiiriitia §i puterea ~i slava, a Tat~I~1 ~I a..FIUI~1 ~I a Sfantului Duh, acum ~ipururea ~I In \ ecn vecilor, Amin.
.. f,Ilii'111f Dupa aceasta. luand prcotul cunuuin )i fiidnd cu dan"l chip~1 crucii pe Iata mirelui, ;J(ing:.imJ Iruntca lui ~i:1 mircsci. lice til' (rei on:

tirAnA ai Reut pe

Apol dJacoDul zlce: SAzicem toti din tot sufietul ,I din tot cugetul nostru, sa zieem. Doamne atotstapanitorule, Dumnezeul parin~lor no,trI, rugamu-ne Tie, auzi-ne ,i ne miluleste, Mlluieste-ne pe noi, Durnnezeule, dupa rugamu-ne Tie, auzi-ne ~i ne miluiests. mare mila Ta,

Inca ne rllgam pentru mila, viata, pacea, sanatatea. mantuirea ~i paza robilor Tai (1\). care se insotesc unul cu altul, prin taina nuntii, ~i penrru ca sa Ii se ierte lor toata greseala cea de voie si cea fiira de vole. fnca ne rugarn pentru robii Tai (N), nasii lor ~i pentru poporul ce stu inainte in sfanta biserica aceasta, pentru sauatatea ~i pentru rniintuirea lui. fnca ne rugarn pentru toti thl(ii nostri ~i penrru toti dreptmiiritorii crestiul, penrru sallatatea ~i mantuirea lor.
Prcotul:

Se cUDUDa robul lui Dumnczcu (), cu roaba lui Dumnezeu ( .), In numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sfiintului Duh, Amin. ">i dup:l ce sarula mink pune IH' cap. vsemcnc« f:ltl' lui ~ilicilnd de (rei oti:
')i

cununiu, pn·otul. imprcunj) ell nunul. i-n 101mireav.l, afingand Iruntcu ei ~i a mire-

milostiv ~i iubiror de oameni Dumnezeu esri i Tie ~IU\Ii iniiltiim, Tatalui si Fiului si Sriintului Duh. acurn pUrUrea ~i In vecii vecilor,
St rana: vmin,

eii

Se cununa roaba lui Durnnezeu ('\), cu rohullui Dumnezeu ('\), in numele Tatalui ~i al Fiului ~i al Sffintului Duh, Amin.

Dinconul: Domnulut sfi nc rugflm.

cad mAntulrc. al blnc olt in ana a arlita nunta rill titil. prln venlrea 'I'll,
~I Ileum pl' rohi! Tili ncestiu (N), II(' cure IIi hinevolt a-l insoli unul cu :11t1l1.piiJl'~h'-i in pal'(' 1ii in hunii-intl'lt'!-:l'!'l" ,\I'lltn 1111111:1 ('illstitii, f('n'~ll' lor putul lor ucintinut. Binl'Hlit'~h' sil-~i pl'ln',Id \ ialll lor filrii prihnuii. ~i-i 111\n'dnil'l'~h' Jll' d;ill~ii sii ajungil hiitr:llll'li Icr icitc, l'1I inimh curatii implinind JlIIruncilc '1':1"', ( it 'Iu l'~1i I hlllllU'1l'U1 nostru, Humuczcu care miluicsti ~i mfintuiest], ~i Til' SI;I\:I iuiilliim, impreuuii ~i Celui liil'ii de inceput ul Tau Parinte ~i rl'rlisfilntlllui ~i hunului ~i de "intii faditol'lIlui 'l'iiu Duh, :Il'1I111 ~ipurureu ~iin vccii vccilor,
\min. III ~"a("Jnul lin' l'\'h'lIIl1 \IJihn. Illiluh'~h' ~i I'" IlJ1J"~h' I'" IIUt... « uuln I" pH 'UlU t)X l,I)).
"II JUIU

purtar

I 1IJ.::idUIIl' , ~~utunczculc, (,('I l'l' tuate le-al fikul cu putereu ~'. Tn ~i lli illliil'it piilll:'lItul ~i ai Iufrumusctu! l'UIIUII:I tuturor color tal'lIll' Ill' l'ine, ~i accst puha r til' nh~ll"IH' cure l-ni lIal cclor cc Sl' insnll'st' prin IIl1in'a nuuf ii, hinccuv inll-alii-I cu hinccuv :'nl:II'(' duliuvniccuscil. ( ii s-n hinccuvfintn! 1I11J111'1l' l'iiu ,i

tt~

S-:I preusliivit IIIIIHII'iilia Iu, a ratiilui ~i :I Fiului ')i Sf:lntllilli Duh, arum ~i pururcn ~i in vecii \ ccilo r,
"'11111111: \lIIil1,

;1

mill\tuil·~h'.

1'.1,,,"1:11

\pui ,'IInlp.u'lll L '111 1' ulnu III 1111illlUh iI.•.•tal 11Il'I)IIII,III.IIHI phlll n ~ipah:" III nl \ In, 1111 "hll "J,!II\h hl' ,'.,h' II diu I, ",,-'l1h'lIl' I I nurc wi. SI 1Iulnt:!. 1m 1111,uldllihl IIII.'l'I'" H "utti 11111" \'1111 til IHl''''I. I. ,'UIII fIl'Ultl't' "'11 n" \,IIIIUII:I" \1 "U 11111111 lit til" III i ,'IIII(IIIHI I, "p:111I1 .1\'\ \t..a.

t',

Ira

t.
Si Ill'

I pHil'

ullin'

iuvreduice:
"I ,'nll'/lulI

It'

(ll' 1I1l1.

(I,iilld:',
Cl'I'l"C,

a h'

Slap:illt', cu III111a/nin', lara d~ cln-mu p,' line, ()II III II"/l'n I n'l
...

ralll, ~i,I lIce:


'"-1\11;1. la(aIIUhllll

Isai,'. (lalltllil'~I": "'n'lu:"',, I( ;1\ III in p:illll'n' ~I :I 1111\1'111 Fin pI' 1'III1I1:lnn,'I, pI' 1>II11111l"l'II !jl 0111111. R""lnllll ",It, IIl1nll'l,' lui, P" ('an' ,1:1\ iudu-l, I"' Jil"'jU;II';1 II tcricun.
10l'lIlt'

1:1'111,11'

h'l

\pni pn·tlllIl~

( a a I'll "'It' Illlp:lra(ia ~ipUI,'n':I ~i vlav n, a 1':1101111~i a I'iului ~ia Sf:llllului !lull. uruui ~I IHI nil "a ~I in vecli v ccilnr
"I 111;1

...tin(ilnl' 1II1Il'('nll'I, ran' hiue -ali Ill" Oil )1 \ all ill"UIIIIlI;II, 1111:11 (i" :l Douumlui SlI Sl' 111;1111111;1\,';1 vutlvu-le IIn,,'(n'
'il;"
It

vmin,

1I11,'ul;a nlll",'nil"ilm. tI" n liin(a,

nl', Ilrl,'(wSl' Ihlllllll'Il'lIh', Inutla apm(lllilOI ~i " ,';Irnr 111'01"" lIt1l1in' ",I,' lrcinu-u "l'a

'aiir;fiiJlrellJiil, dUPII ~e
'Sarra, sii te vesele,ti ca veselindu-te cu barbatoI rioduieIiIe Legii, ci asa a binevoit Dumnezeu.
\poi diaconul:

$1 I1Ir,ltul aeestar SIBVI Tie, BrlstoBse trio slavll Tic.

Dumnezeule, nldejdea

ao_

xtrnna: Siovii ... $1 scum ..•

Domnulul sa ne rugam,

oamne, Dumnezeul nostru, Care ai venit in Cana ~alileii ~i nunta de acolo ai binecuvantar-o, binecuvlnreaza sl pe robii Tai acesria ('\), care cu p.~rta~ea Ta. de grija s-au insotlt prin unirea nuntn, Bmecuvmteazli intrarile ~i ie~irjJe lor. in,?1u~te~~e bunatati viata lor. Prlmeste cununile lor ~u. 10 Impa~~~a Ta:yazindu-i curati, flira prihana si
neasuprrn
ID

Preotul:

vecu vecilor,

Strana. Prentul: plecati, Pace ruturor, Diaconul:

Amin. Capctcle vostre Domnului

so

le

eI ce cu venires Sa in Cana Galileii a ararat nunta cinstita, Hristos, Adevaratul Dumnezeul ~ , nostru, pentru rugaciunlle Preacuratei Maicii Sale, ale sfintilor, rnaritilor ~i intru tot laudatilor apostoli, ale sfintilor de Dumnczeu incununati si intocrnai cu apostolii, Imparatii Constantin ~i Elena. ale Srantului rnarelui Mucenic Procopie, ~i ale tuturor sfintilor, sa ne miluiasca ~i sa ne mantuiasca pe noi, ca un bun ~i iubitor de oamcni,
\pUl
fl"

'

~~';;~"

pe

, ,'sfanta Id •. ." I~.'.' D umnezeJree ~J funta- -~J mcepatoare .,. ~. 0, , 0 I'


\0 "

I~ ',.an
.

~ , _ IU. ~J

F'

I . Sf"

Rugi'iciunc cea Intru tot ._ de viata, 0

knotll:! \laidi

cununnti IIrua':J/ilI pc ,)I'4..'ot la icuana \lanluPoTulul i 13 Dnmnului lind .., se l.:l'Ilin;' ~i Ic• saruta. \ in Ia nUI~.1 undc

antul Duh, Treirnea

S-

a va

-f' ·°ct mpara\Je, sa va binccuvlnteze ea \ ouii vi t-· Inctclungatii, nastere de viata

primovc Idicil", ill' Arr,"I" s l ujb ii xe race n cs r h i m b a tjl ~j In u Ireia nunt ii la r 'J flair l nunta nrmc ni ,'1 IIU Indr:"nc:·'I' ,1\' ~ ~CII\l::I~ pcnt ru r:l v ,\(c (I ffu-:uldl'J,;l' ~I dill' \:1 uHlnl/lll .. cunun.i :I til' hint' (':1 \ a t.'~tdc'l In O"iand:l canoutvrru ~I \ a Ii )H'd(.'psit gl"t.'u. [ips rudu , ..' lIl' harIlIIHTnpl'i.

de multumirc

ta
tumfrile:

Dtunnezeu,

adiiugandu-se

eli Ia astfel de oca1.ii se va pcntru toatn faccrea de bine III ectenil, cfind sc rostesc mul,

binefacerile ee au fost asupra robHor lui Dumnezeu ( il, tn tiJDpul eelor 25 (respectiv 50 sau 75) de ani de imprcunii-vietuirc. Acela~i adaos se '3 pune si la Rugiiciullea de multunurc de la 'Iar~ilill
Pentru 5lujbci. inlrucat unii crediueio~i schirnha din nou, ell acest pr'ilej, inele (de argint, aur etc.j, accste inclc, dupa ce sc facc CII I'll' scrnnul Sflnrci Cruc! pe f>t:inla [,anghelic, can' sv Iacr: 'or Ii puse in rll'gci,,10- inclarc nlc celor Tatslu; pentru robul si 31 lujLa ric mult umlrr. ell 1(>!nIUL" Sc binccuvinteazii

RANDUIALA SLUJBEI DE MllL TUMIRE


pentru toata faccrea de bine prlmita de la Dumnezeu
Daca cineva doreste a multumi lui Dumnezcu pentru vrco c10bandita de 13 DamuI, rnulturnirea sc face in tclul urmaror: binefacere

lui Dumuezeu (. ), cu roaba lui Dumnezeu (. ,), in numelc Fiului ~i al St:iutului Duh. Amin (d, , nr i], '. l>unL'fL'iJine~dol'
II~'
I.'

unj~nuh:·~l..

(;j

St'

race rnamre de rosnrca Rugaciude ruultumire, nasii schim-

rl~ ~lJullunHrl

de la 5"'rsi(ul

'iluJhl'i

Dad multuruirea se Idce Impreuna cu Dumnczciasca Llturghic, dupa Binccuvantata este impiiratia ... , la cctenia obisnuita se ndauga ccrcrile de multumirc. nupa vohon. rroparele zilei ~i ale multunnru. Dupa Apostolul ~i E, Jnghl'lia "ild " pun ~i all' multumirri. Chinooicul zilci ji acosta. al ruultumirh

c~ .~I Ia logodnii. 'u se ((,Iosclc cunumik-, paharul cu vin 5i pamC3_ SID!el nu se inconjoara musa cu c~n arl'U troparcler respective, :>luJha sc 7rchcic eu ~p(JIi' ul de la rand, ;~Ia ( ununtel, 1J~?dU'JC _ \c~aSI:l rlUJU nu face parte din <'Hllielc Iaine, .vm consldcrat ca c bll!~ sa 0 ajc'/_;jm aid. in durinta de a vcn- III ajutorul prcoulor (I vor folos A>lfcl cu mai Ill"".' ......'nl:i totusi care

Canta-voi Domnului, binefacatorului men, si voi canta numele Domnulni, Celui Preainalt. Aliluia.
Illlpii RlIg~cjuneJ coinl:o do\ologia mar' l'lrenic. amvonulu se vitcstc rugacillllc'a multunuru Slavs intru cei de sus lui Dumnezcu ... ,
III

~i cc ~i Ia

1:01'd:lc~ muhumireu lIU sc face la Liturghic. dllpii Vcccrnic, Sl' url1lea/ii astfel: prcotul.Imbracat sland Inaintca SfUlll'j rncse ~i tiimiiind crucis, mul\umin., zicand:

ci dupa Utrcnie xau in epit ruhil ~i felon, Incepe ruaaciunca tic

Slavii Sfintei ~i Celei de 0 fiinta ~i de-viata-facatoaret si nedespiirtitei Treimi, totdeauna, acum ~i pururea $i in vecii vectlor,

~eac bun, cA to Aaron cA este bun, cii in ziei, dar, toti cei ee se tern de Domnul ci este bun, ci in veae este mila Lui. 10 necaz am chemat pe Domnul ~ m-a auzit ~im-a seos iotru desfiitare. Domoul este ajntorul meu, nu ma voi teme de ce-ml va face mie omul. Domnul este ajutorul meu ~i eu voi privi cu bueurie pe vrajma~ii mei. :\fai bine este a te lncrede in Domnul dedit a te ~c~~e om. ~lai bine este a nadajdui in Domn~l, decar ~ nadaJdu, In capetenii. Toate neamurile rn-au inconjurat ~i ~ nu~ele ~o.mDului i-am infrant pc ei. Inconjurand rn-au mconjurat st In nu~ele Domnulul i-arn Infranr pe ef. InconJu~a~u:,:?-au ea albinele fagurele, dar s-au stins ea focul de SP'llI :1 In nu~ele Domnului i-am infrant pe ei. (mpinoandu-ma, m-au rmplns sa ea d ~I D omnul rn-a sprijinit. Taria si .. mea ~I lauda mea este D I" tul GI d ornnu ~I rm-a fost mie spre manun,re, as e bueu:ie ~i de mantuire in corturile dreptilor: « reapta Domnulul a flie t t Inaltat, d D U pu ere. dreapta Domnului rn-a t reapta omn ului a fii t t· . voi fi viu ~ivoi po 'esti I ' acu pu ere», Nu voi muri, CI tat Domnul d ves 1 u,~runle Domnului. Certand rn-a cer. ar mor~1 nu rn-a dat D hid ' , , portile dreptati' " '. . esc, eti-mi m,e Aceasta este po~ri~ ;:~;d I.~ ele \:?i Hiu.da pe DomnuJ. voi lauda. ea m-at a ' it si ~Iul. dr~PrIl vor IOII'a prin ea. Te care n-au baaat 0 ~Zl ~J a, fost mre spre il.bii\ ire. Piatra pe .. In seama lidilorii. aceasta s-a tacut ill
Ml'llleJ.,l~a'f!SD!

~[,W:arnelealtarullui. Dnmnezeul irae'a eStil'ft~sF Dumnezeul meu e~ti Th ~i Te voi ioAlta. Te auzit ~i ai fost mie spre mantulre, Liudap pe Domoul d este bun, ci in veac este mila Lui.
Sla\'ii... $i acurn ..., Aliluia, Aliluia, Alilula, slava Tie, Dumnezeule (de
:.; ori).

!~

lar diaconul zlce cctcnia man': Cu pace, Domnului sa ne rugam ... Struna: Doamne, rniluieste ~i celclalte pana lao Pentru cei ce cliliitorcsc,.., ~i indah' adaugii accasta cctvnie de multurnire:

Pentru ca sa primeasca cu milostivire, intru jertfelnicul Sau eel mai presus de ceruri, rnultumirea si rugaciunea noastra de acurn, a nevrednicilor robilor Sai, ~i cu indurare sa ne rniluiasca PI' noi, Domnului sa ne rugarn, Pentru ca sa nu se lntoarca de la multumirea noastra, a nevrednicilor robilor Sai, PI' care 0 aducem cu inimii SDH'ritii, pentru facerile de bine ce le-arn primit de la Dansul. ci ca 0 tamaie cu bun mires ~i ea 0 ardere de tot grasa, bineprimitii sa-i fie Lui. Domnului sa ne rugam. Pentru ea sa auda si aeum glasul rugaciunii noastre, a nevrednicilor robilor Siii, si buna cerere ~i dorire a credinciosllor Sai, totdeauna spre bine sa 0 plineascii ca un milo tiv, totdeauna sa ne dea faceri de bine, noua ~i sfintei Sale Biserlci ~i la tot credinciosul Sau popor, Domnului sa De
rugarn.

g!asahI 4-Jea.

Din Eplstola citre Romani a Slintalul

~ fiind aoi. nevrednicii robii TBi, Doamne, peotru_ ~efacerile Ta~e celeAmari, ce Ie-ai ticut asupra n~ laudind, Te bmecuvantiim, multumim, cantiim $i sli~ m~rea !a_ milostivire ~i, cu dragoste, ca niste robi, s~gam Tie: Facatorule de bine. Miintuitorul nostru, slava Tie.
SI"'"3 ...• gla'ul al _~.I"a;

De binefacerile ~i darurile Tale. ca niste robi nevrednlci in_vrednicindu-ne ,in dar. Stlipane. cu ossrdie alergam clifr; Tille: rnuJtumire Iti aducem Tie dupa putere. ~i slih indu- Te c~ pe un Datator ~e bine ~i Facator a loate. slrigiim; sI3\'3 Tie. DumnezeuJe. mtru tot miJosrive.
$i acurn....
ccla
j

1:1 as

li~catoare de Durnneze . t.. _. .. u. aJu atoarea crestlnilor, noi robli r~l. agomsmd mijlocirea tao cu mul\umire strigarn tie: Bucura-te. Preacurars '\ascatoare de Dum nezcu F'eClOarll: ~I. . . _ ne ~u~a~ totdeauna sa ne izbihe~ti de roare nevoile. cu rugaciunile tale. grabnica-ajutiHoare.

rattler, tot sufletul Sa se supuna inaltelor stipanirl, dici nu este stiipanire decdt de la Dumnezeu: iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rinduite. Pentru aceea, eel ce se Impotrlveste stiipinirii se Impotrlveste randuielii lui Dumnezeu. Iar eei ce se lmpotrivesc i~i vor lua osanda. Caci dregatorii nu sunt frica pentru fapta buna, ci pentru cea rea. Voiesti, deci, sa nu-ti fie frica de stapanire? Fa bine1e si vei av ea lauda de la ea. Caci ea este slujitoare a lui Durnnezeu spre binele tau. Jar daca fad rau, reme-re: caci nu in zadar poarta sabia: pentru eli. ea este slujitoare a lui Durnnezeu si razbunatoare a rnaniei LUi. asupra celui ee siiYar~e~te raul. De aceea, e te nevnie a \a supuneti, nu numai pentru manie. ei i pentru consriinta. ea pentru acea ta pHitip i darl, Cad (dregatorll) sunt slujitorii lui Dumnezeu, staruind in :eeasta lujire ncincetat. Dati deei tuturor

II

(XlII. 1-7)

Din stint. £\'.ogbeUe de 18Marco. citirc: (XI. 12-26)

~mn:iud,enl, pelion cirmuitorii ~ildl~ai(~j.;p_i'pI<lI_ marti ora~elor ,i ai satelor pentru iubitoarea de oaste, pentru sinitatea ,i mintuirea lor.

,I

'if:' is-a Domnul ucenicilor Sai: Aveti credinta in " :- Dumnezeu. Adevarat zie voua ca orieine va zice ~ . ~- acestui munte: Ridica-te ~i te arunca in mare. ~i nu se va indoi in inima lui, ei va erede ea eeea ee spune se va face. fi-va lui oriee va ziee. De aeeea va ric voua: Toate care cereri, rugandu-va, sa credeti ea le-ati primit ~i Ie Yeti avea. lar cand stati de va rugatt, iertati oriee aveti Impotriva cuiva, ea si Tatal vosrru Cel din eeruri sii \3 ierte voua greseltte voastre. C3 de nu iertati vol, niei Tatal ,~stru Cel din eeruri nu vii va ierta voua greselile \ oastre.
Ind ti dup I: \ ui, clic dLtonul/lc .. cc ,:ni.t rc cuvtu

Ca nlste robi nevrednici, cu frici si cu cutremur multumind milostivirii Tale, Mantuitorule ,i Stiipanule al nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale. pe care cu Imbelsugare le-ai varsat asupra robilor Ta], eadem inaintea Ta, si, ca unui Dumnezeu, tti aducem doxologie si cu urnilinta strigiim: izbaveste din toate nevoile pe robii Tiii ca un milostiv plineste totdeauna dorintele noastre, ale tuturor. Cu deadinsui ne rugiim Tie. auzi-ne si ne rniluieste.

,i

Precum ai ascultat cu milostivire rugaciuuile robilor Tal, Doamne, ,i le-ai ararat lor marea Ta iubire de oameni, asa si de acum tnalnte, netrediudu-i eu vederea, lmplineste, spre slava Ta, toate bunele dorinte ale credincicsilor robilor Tai, ,i arata spre noi, spre toti. mila Ta cea bogata. rrecand eu vederea greseli)» noastre. Rugamu-ne Tie, auzi-ue i ne
rniluieste.
I.. a niste tamaie CII bun miro i ca 0 ardere de tot grasa, bincprlnnta sa fie, lntru tot Bunule Stapfine, acea ta rnulrumire a noastra inaintea slav ei Tale. si trimite rotdeauna. ca un indurat. robllor Tjii. mila Ta cea bogata ~i'indurarile Tale 'i i/bih este PI' robii Tiii de tout e me re uguile \ 3wfilor i

'~i1uie~tc-ne PI" noi. Dumnezeule. dup a mare mila Ta. rugamu-ne Tie. auzi-ne si ne miluie~te.
( orul: Duarunc. rniluic: h:: ((it. \
nil

du

1.1

1-'

It: oIn'l'..:h.'JlIt.')

oamoe, Ilsuse Hristoase, Dumnezeul nostru, DumoezeuJ Indurarllor ~i a toatii milostivirea, a Caru] mila este nemasurata ~i iubire de oameni adanc neajunsa, la a Ta slava ciizind, cu frica ~i cu cutremur, ca niste robi nevrednici, cu umilinta aducem acum rnultumire buniitiitii Tale, pentru binefacerile ce au fost asupra robilor Ta] (sau) robului C''); ~i ca pe Domnul, Stapanul ~i Binefacatorul, Te slavim, Iti cantam ~i Te laudam, ~i iaras], cazand inaintea Ta, multurnlm, rugind cu urnilinta nemasurata si nespusa Ta milostivire ca, precum ai binevoit a primi acurn rugaciunile robilor Tlii ~i cu milostivire i-ai invrednicit a Ii se irnplini cererile, asa si de acurn inainte inYredniee~te-i a spori intru dreapta credinta, in dragostea cea catre Tine ~i cea catre aproapeJe ~i intru toate fapteJe cele bune ~i a dobaudi ale TaJe binefaceri, Irnpreuna eu toti ere-

Rugaclune

Dumnezeului nostru, mi~tfi~i8i tru de bine, to vecii vecilor. Amin.


Apoi se dnls I)oxologia marc: Slavl lntru eel de sus lui Dumnczeu ... sau lmnul Sfantului Nicela de Rerneslana: Pc T~De, D~mnezeule, Te Iiludam... Diacnnul: in!clcpciuDc. Strana: Blnecuvinteaza, Preotul face otpustul zilci ~i apoi. binecuvdntand poporul, zice:

Binecuvantarea Domnului peste voi toti, c~ al Sau ha~ cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum ~I pururea ~I In vecii vecilor. Amin.

C,\ 0 UL Facere a lui '"cnle {unlarca


Irrnos:

MASLUL
SLUJBA SFA 'TUlUl MASLlI

I, glll~ullli 4-lea: pe robul

Adsnrul MArB Rosll, cu urme neudate, treeand Israel •••

Stih: Sliipane. Hrls10851: mllostlve, mlluleate 111AmAduleljte Tiu (,\cc" stih so lice 1.1toute trnpurelc),

AccaSla Sf.lIl. Ta;"ii ct, f I' boal. tru"casc'-' 'I S ( n O~'h,an' tut urnr cn·~tillilur hnlnuvi de II ~3U su l'll'a,r3 C'I('I h: d'! t ~ ~" suflerutu] P(' I ' •, • HnWI IItrt' IrurJullli;t,j icrture . n ru acenvr a, ~c CU\illl' IJn.'( ,'I . .. '" ' tinii. care vor ccrc, I' . ~ ~ . I IOJ '\;1 ShllliHlsra Jll' In(i l"'C)' •• ''''lalar\''ICI''''lfi Ti, teze cU~('lul ~i~a ve m'- I' :. a na, ca m:1J in{iii !\:I-~iccrce ar Unlea'ea 'a dunov "\' . pr~o!i ,"u Irri numai ill' ._ . 111(.. flU', adlll:,"dIHL \.11'''' • • • J JI\crJra sau III r't'i'1 Ielnane: \l' .it~a/.t 0 nl'l'l:a .. 1. trn 'racfi cu tpiC nlhik .. i .. , . ,I'L care Ie pUII(' UII I I' . rmj (u:ul lui u candl'I:j cu Id. as ell ;t1ll{1cit' gniu ~i ill • UII vlvrnn LlIl .. t[·· I' . ~uarc IIIrii~ur;ltc cu \'aF . • . III .unu sc Intig, ~aph.· Iil'~1 ."".aura L\',allghl'fil.,jSf~nt. a penrru uligerc ,: ~1O~a \:1\ \l' :I~a/a 11I1l1:inari. ( .: . . "ru('". ,>, ,b,ud ..'. • tu I-prutos CiJcfl",lc 0I3\iJ \1 r ' .- I" pnuIl1 III [utul unvel, pn.'o~ ,to d i '_ ualu )1'';lTlta vau c." , . an III lala UH''IC' ..,i taujal1d" rc "'1 ,_,' . "\',' ~I Ill' n'j ell' fata. apni, Binccu\";jnt<.tl c,tt J) P. '1.11 It, loIn' 1J1(.'l'rliHUI ava: o umn~zcul n"\fru. 1],11'.Tic. i ._, U..,' 1;,1' .11··lIIa: Slavii 'lic, umll~l.~ul nO"r ) 'rca,'auti, Trcitn~, ....... 1:.1 ~o:II'~ar,tlc ccn·'C ..., Stillie Dumnezeule .... u.... 0""","(, lIJillli('~h' Ilk 12 uri]

u untdelemnul induriirii Tale, Stiipiine, miingiind pururca sulletele ~i trupurile oamenilor si piizind prin untdelernn pe credinciosi, insuti ~i acurn, prin untdelemn, miluieste pe rei ce cautii scapare la Tine, Dr mila Ta, Siapane, este plin 101 pamanlul: pentru aceasta, ell untdelernnul Tau eel durnnezelesc fiind unsi astiizi, cerern cu credintji sa ni se dea noua mila Ta cea mai presus de minte.
S'alii ..,

'l'

60

Iuhilorule de oamcni. Care ai poruncit. cu milustivire :IJlosroliior Tai, sa plineascii ungerca Ta ceu sf:inta peste robii riii cei neputinciosi, penrru rugaciunilc lor. miluieste-ne pe (oli ell ungerea Ta.

OO:ee·~=IG··tnbluliat1 milostiv pentrll oamenH ,


Hristoase, acestuia, ee boleste Ciintarca a 4-a: Jrmos: Ridlcat pe Cruce \,jjzfindu-Tc, Biserlca •.. antuitorule, Ccl ee e~ti mirul eel nesrrlcaelos ~i viirsat prin har, care curateste lumea, indura- Te ~i miluieste pe acesta ce-si unge, cu credinta in Dumnezeirea Ta, ranile cele trupesrl. lnsemnand acum pe robii Tiii. eu bucuria Stiipiine, sirnturtle lor intrare de netrecut pentru toate puterile cdc porrivnice.
Sialii ..,

Stilparea cea de maslin ai aratat-o odinioara spre ineetarea potopului, prin milostivirea Ta eea dumnezeiasea; miDtuie~te, Doamne, prin untdelemnul Tau eel sfanr, ~i pe aeesta ce piitime~te. Siovii .., Cu luminarea luminii celei dumnezelesr], mila Ta, Hristoase. pe acesta ce prin ungere eredintii, spre mila Ta.
~i acurn .... a ·Usriiloarei:

lumineaza vine acurn,

cu cu

pecetii Tale, iii, si de necuprins

Cauta de sus eu bunavointii,


eu rugiiciunile ee bolests. tale, dezleagii
\poi

suferinta

Maica Fiieiitorului a toate, si, cea amarii a accstula

vdcalna 3<l'a,la, glasul alll-ll'3; I'odobic: Fluicrcte piislorc~Ii ..,

Ccl ce ai poruncit en bolnavii sii cherne pe sfintii Tiii slujitori ~i sii se tiimiiduiaseii prin I-ugliciunile lor i prin ungerea ell untdclemnul Tau, Iubitorule de oameni. m:lntuie~tc ell mila Ta pe acesta ce parimeste.

.( el, c~ .e~~i izvor dumnezeiesc al milei ~i adane 31 marii milostlvt-I, Indurate, aratii riiurile milci Tale eelci dumnezeie~ti ~i tiimiiduie~te pe toti: revarsa iF\ oarele cell' bonate ale minunilor ~i spala pe toti; ca, la fine pururea aleru5nd cu ciildura eercl11 hal'. b

Si

arum .... a \.isc:'itnan·i:

'

\asciitoar'c de Dumnezeu. pururea Fecioara preastanrii. ceca cc esti acoperiimfint tare ~i pazltoare. Iirnan ~izid, T:lrii ~iturn, miluieste ~i [iimiiduic~tl' pe accsr bulnav, eli 13 tine a
alel'gat.

_____

......:.,;.:.\'IlIIlU, ....

SI8\·8 •••

PrubuDule Doamne. Cel ce, cu dragostea Ta cea negraita. ai primit ungere cu mir de la desfranara, indura- Te de robul Tau.
~i acurn.... II .asciitoard: Ceea ce esrt intru totul liiudatii. curata, preabuns sriipana. indura-re de eel ce se ullge cu unrdelernnul eel dumnezeiesc i miluie~te pe robul tau.

Podobie: de sus... Cel ce e~ti izvorul miJei, Preabunule, izbivqte de toati suferlnta pe acestla ce cad cu credinti fierbinte la mila Ta cea negriiitii. indurate. $i. u~urandu-Ie neputintele, dii-Ie dumnezeiescul har de sus.
('.inlar"a a 7-0: Irmos: in cuptorul persan pruncii lui ..\naam ...

('anl.r" a an-a:

Ubitoru,e de oameui. Cel ce ai ararat prin cuvintele Tale ungerea imparatiJor prin untdelemn ~i ai desadr~it aceasta ~i prin semnu] peeerii Tall' penn-u arhierei. mantuie~te. ca un fndurat. ~i pe acesra care parirnesr«, Demonii cei eumpUti sa ou se atiogii de acesta ce-si insemneazii simlurile eu ungere dUOlnezeiaseii. -'Iantuirorule. ei II apiirii pe dansul cu acoperiimantul slani Tale.
-Ia\ ii...

lrmos: Jerrfl-vot TIe cu glas de laudil. Doamnc •...

u. ;\Iantuitorule. Cel ce esti singurul Dumoezeu. Care. eu mila ~i cu lnduriirile Tale. tamiiduie~ti tuturor patimile sufletelor i zdroblrile trupuriJor. fnsun vindeca ~i pI.'acesta ce piitillle~te in neputinre, tamiiduindu-1. Cand se 'or mirui capetele tuturor cu ungerea untdelemnulul, Hristoase Doarnne, acestuia care cere mila de la Tine diiruie~te-i, cu mila Ta cea bogata. roada bucuriei ~i a izbii'irii.
Slu,a ...

. finde mana Ta din iniiltime.lubitorule de oameni. sl. sflnIi~d Untdelemnul Tiiu ael'sta .. \Iantuito.-ule. dii-l rubului Tau spre sanatale i izbi'i\ ire de toare bolile.

Sabie impoll'ha dia'olilor este pccetea Ta. -'Iantuitorule: iar prin rugiiciunile preotilnr; foe care mistuie~te patimile sunt'te~ti: penrru acea tao cu credinra, Te 15udiim pe Tine noi cei ce am primit vindecare.
~i acurn ..• :' \";hr:ltoarcL

In pfinrece pe Cel ce tine roare In palma ~i L-ai lntrupnr III chip minunar, dupa CUIll :1 bine--

Pc tine. cea care ai purtat

tot~.'NIAnltuitorlule. upA mare ~idumd eli pentru aceasta ne-am adunat 'bOftof{. ea tnchlpuind cu talnA coborlirea induriirilor Tale.
sl aducem. eu credintll. ungere CII untdelemn pe care tiimlldule~tc-I cu puterea Ta,
Cu curgerllc Tai, spa Iii, apiisiirilc patimilor, milei Talc. Hristouse, ca un lndurat, accstuia IIHlntllit, si ell
[)OUIIlIIC,

robului Tau,
prcntilnr ~i cu

Am viizllt

cu bucurie,

Mantllitorule,

preabunule,

untde-

IIl1gCI'i1C

lcmnul eel sfiint, pe care I-ai prlmit, prin durnnezeiasca Ta pogorare mai IIIUIt decat eel ce se Impiirtii~esc de el si II dai ill chip vazut celor ce se illlparta~esc de baia cea dumnczciuscii.
Slavii ...

durer'ile

~i rallile
de suferintele pc Tine

chinurilur ca, Ilind

ce este chinuit

sa

Te slavcllsca

rnultumire.
Sluv" .., Sa nu indepiirtezi, Insemn:im
1111

miluieste, izbiivc~tc de ehinuri ~i de dureri, ~i apiir'a de siigelile celui viclean pc robii Tiii, tiim:iduindll-Ie, ell un stiipiin rnilostiv, sullctclc ~i trupurile CII harul eel durnnezeicsc.
Mantuitorllle,
~i ucurn .... n NflSc{ltuun:i;

Indurii-Te,

Stiip:\nc.

mila 'I'll de la noi, cei ce


~i sa (i'ccio3)'ii, primind strigii
[)OI11J1Ul. pUI'UnHI:

ehipul plecaeiunii

celei de sus ~i al bucuriei,

eiintiil'i

~i ruv;iiciuni

de 13 robii

tai,

treci cu vedcrea pl' eel ce cu credintii binecuvanratl route lucrurilc ()o1l1nului pe


~i arum ....
;1

izbavestc, Prcacurata, de pafirni cumplite si de dureri, ell I'ug.lcillnill· talc, pe eel cc prln noi alearga la acopcramfintul
liiu eel dumnezciesc.

\:I\{'Jl10Iln:i
0) preamari 'I- cuuuna.a ,,.

Prl'acunllii,
uasterea putereu

. • sea, C.lI C opresre ~I btruicste, eu er, tahl'l-clc H'iJ'rn'l ,'I ' I' ., " • • ~I 01. enu-u accasla, fiiud Incllnunatl cu (lOdoabclc cele I ' , __" umlllO:I~I' all' darurtlor tale, pc tine te laudam 11111'11 tut e:'ntat" ", ~ 1IIlalll1. .1 ", ,

firea a primit ,. ca ta ce:1 dlllllnc/el'a"...

.,i

indllUl

vc lit .. -.

Cuvine-s« ell adcvarut sa te Iericirn, iisciitoarc de OU1I1nczcu, cen purureu fcril'itii ~i p rennevinovnt a si vlaica DumllezCIJlui nostru. Ceca ce c~ti mni cinstitii dedt heruvlmi! ~i III:li lIliirilii, fii.-il de ascnninnre, decal scrufirnii; can" fill-ij stril'iil'i'"Il', pe Durnueveu Cuvfiutul ai niiscut, pe tine, cca cu adel'iil'ul Niisciito:lI'c de Dumncveu. te llliirim,

La I ,\ U D F.
Se pun stihirile pe glasut 81-1-le a, dupn pndnbiu:

Ilat-lli serun ...

Apoi tropurul

acest a, glnsul 814-,".:

Ai dat harul Tau. prin apostolii Tji], lesne Icrtiitorule ~i lubitorule de oameni, ca sii tiimaduiascii. cu untdclemnul Tau eel sfant, ranile ~i bolile tuturor. Peutru nccasta ~i 11CUIll. ca un indurat, pe eel ce vine cu credin(ii sflnteste-l, miluicste-l. tamaduieste-I prin untdelemnul Tau. de toata neputintu, ~i-I lnvredniceste, Doamne, de desfatarea Til cea nestricdcioasii. Cel ceo ca zuta, simturile ce aleargii daruieste-i slaveasca
UD

Unule, Cel ell esti grabnic spre ajutor. Hrlstoase, aratii de sus grabnicii cercetare robilor Tiii. eclor ce piitimese; izbiiveste-i de boli ~i de durerile cele amare; ridica-i ca sa Te laude ~i sa Te sliiveascii uelncetat. pcntru rugiiciunile Niisciitonrei de Dumnezcu. Unule, Iubitorule de oarneni.
\CUI11... ",'inu untdclemn rural. PU!\ in las • se aprind ~i lunt:1I1:1rik i diacunul liel': Binecuvinteuzil, pi'iJ'intc. Iar prcntul-prntnv, lu.lncl Sf;iuta Fnl11J!hdit.·, in'~:mni.'a/il l'hipnl SHnll.'j ('rlld p":\ll' untdclemu fil'allli:

indurat,

Insernnezl,

cu mana

Ta ceu nevaspre eel ~i

noastre

prin untdelemnul

Tiiu eel dumnezecu minten, gre~elilor. Ta.

lese, caura din cer, eel ce esti necuprins la Tine eu credinta tiimiiduire sutletului pe Tine eu dragoste.

Binecuv antatii este impiiriitia Tatalu! ~i a Fiului Sfalltnlui Duh, acum ~i pururea ~i In vccii vecilor,
('il<'IIII: .vmln. Diucunu!
lil'\~

i:l

si cere iertare ~i trupului, sliivind puterea

ca sa te preat

ccu-nia al'l'asta~

Cu pace Domnului

sa ne rugam.
Don
III lie.

Prin ungerea untdelemnului Tau ~i prin aringcrca prcotiler, Jubitorule de oamen], sfinte~te de sus pe robii Tiii: ilbiiveste-i de boli ~i de Intiniiciunea sul1etului; curuteste-i, spala-l, '\Hintuitorule, ~i fereste.] de tot 1'1'1111 de srninteli: usureaza-le durerite, i7.gone~te-Ie nevoile si le rtsipeste necazurlle, ca un milosrtv ~iIlIdul':lt.

:inliirelut

miluicstc.

Pcntru pacea de sus ~i peutru Ire, Dornnului sii Ill' rugarn.

mantuiren

sufletelor

noas-

Pentru paceu a hHllii lumen, peutru bunastareu sfinrelor lui Dumnezeu hisertci ~ipent ru unirca tuturor, Dornnului ,ii Ill' rugiim.

pt!ntru ea sl vIDApeste din sui baru) Domnului sii ne rugiim. Pentru ca sa tim izbaviti, el ~i noi, de tot necazul, mania primejdia ~i nevoia, Domnului sa ne rugiim. ' Aplirii, mantuie~te, mlluleste ~i ne pazeste pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau, _P~ Preasfanta, curata, preabinccuv3ntala. sta~ana nOaS!ri, de Dumnezcu Niisciitoarea FeclOara Mana, eu totl sflnti! sa 0 pomenim. ~e noi lnslne ~i unii pe altii ~i toati Hnstos Dumnezeu si 0 dam.
Preoruj,

tInule, eel ce e~ti grabnle spre ajutor, "ristoase, araB fe sus grabnicii cercetare robilor Tai celor ce patimesc; izbiveste-I de boli ~i de durerile cele amare; ridicii-i ca sa Te laude $i sa Te slaveasca neincetat, pentru rugiiciunile Niisciitoarei de Dumnezeu, Unule, lubitorule de oameni,
Glusul Pudubie: al -l-Iea: astazi ... Ariitatu-Tc-ai

miirita, ~i pururea lui


...

viata noastri

eli

Tic sc CU\'inc toata slavn, Cil1'le" ~iInchinaciunca

Fiind orbit la ochii sufletului, Yin la Tine, Hristoase. ca ~i orbul eel din nastere, strigand catre Tine cu pocainta: Tu esr] lumina cea strulucitoare a celor dintru intuneric.
(;1","1 al .1-lca: Pnduhic: Fccioara astiL!:i.. .
1)0al11l1e. sufletul meu eel sliibit ell multe feluri de pacate .~i eu fapte netrebnice, ridieii-l ell eercetarea Ta cea dumnezciascii. precurn ai rldicat de demult pe siabanoglll: ca. flind manluit. sa strig Tie: indura-Te, Hristoase. ~i dii-mi tamiiduire. (.lasul III -l-Ica:

Dupa ana'ia. lice pn'utull'l'I dint"i

Rugaciunea ~ ~

sfintirii untdcll'mnlilui
'" I1r rUl(am.

Diaconu I: Domnului

oarnne, Care, eu mila ~i eu indurarile Tale tamaduie~tl Zdr?biri~e ,_sutletelor ~i ale trllpu;ilor noastre, Insun, Stapane, sfillte~te untdelemnul acesta (Ifl ;.!l'l,,,t moment a l "Ii ". _ ,_ 1:1 ru I U~;Il'IUIlIl aruvl cin. top IHTU\ii tuncru ""'<.IIa UIl'u,IClHnul) ea Sa fie eel di I - - '. . ' or cc se vor unge III e, spre tamadUJre ~I sprc izb5virea de toata patima

Cel ce ca ucenic al Domnului ai primit. 0, drepre. E\'IDghclia, eel ceo ca mucenic, ai cununa cea \ e nicii si, ca rudii

Podobie:

Fecioara astazi ...

Pl' va Ii diacon zicc: Sii luam ('antan'lul: Si duhutui tau.


Prochimen. Fie, Doamne, ~inoi intru Tine. mila Ta spre

aminte.

Prcotul:

Pace

tuturor,

In Mira, sfinte, sflntitor te-al ararat: eii Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, ti-ai pus sufletul pentru poporul tau; mantuit-ai pe cei nevinovatl din rnoartc. Pentru aceasta te-al sfintit, ea un mare tainuitnr 31 harului lui Dumnezeu.
Acelas] gl.s:

glasul noi,

I: prccurn Domnul. am niidiijduit

Stih: Bucurati-vd (1)\

drcptilor

Intru

Mare aparator te-a aflat intru primejdii lurnea, purtatorule de cAhinu.ri. p~ !i.ne•. eel ce ai biruit pe pagani. Deci, ~ecum m,andna lUI Lie al surpat si la lupta indriiznet ai lacut_ PI' _estor._ a~~. Sfinte Dimitrie, PI' Hristos Durnnezeu roaga-L sa ne darutasca noua mare milii.
Acelasl glas.

PO S T 0 L U L inlclepciunc. Slant"lui Apostol Iacov, citire:

Diaconul: Din Epistola soborniccasca


Il

(\. 10 (6)

Purtatoruls de chinuri, Stinte ~i tarnadultnrule Pantelimon: roaga pe rnllostlvul Dumnezeu ca sa darlliaseii icrtare de pacate sufleteloj- noastre.
Glasu] al 8-lea:

Sfi.ntilor c.ei rara de arginrt ~i faciitorilor de minuni, cerceta!, neputmtele noastre; in dar atl luat in dar dati-ne noua. '

ratilor, luati ea pilda de s~!erinta ~i de J.nd:lunga-rabdare, pe proorocn care au gralt to nurnele Domnului. lata, noi ferieim pe cei ee au rabdare: ati auzit de rabdarea lui 10\ si ati vazut sffir~itul harazi! lui de Domnul; ea Mult-milostiv cste Domnul si i'nduditOl'. lar inainte de toate, fratii rnei, sa nu \ a jurati niei pe eel', nici pe pamfint. nici ell oriee alt juramfint, ci sa \a tie voua ec estc da. da,

liiit.I}."~'i;~nh! psalm',

Este clneva

ot? SA eheme preotll Biscrleii ~I sA se


roage pentru el, ungnndu-I ell untdelemn, intru IIUmele Domnului. Si rugiil'iulIl'a crcdintci va miintu] pc eel bolnav ~iDomnul il \'II rldlca ~i, va f taeut cit' plicate, sc vor ierta lui. Marlllrisili-vu, dcci, unul

plecat,

altuia piicntelc ~i \a rugati 1If1111 peutru altul, ca sa vii vindccati, cii rnult poate rllgaciUlH':l stirruirourc a dreptului.
Prcotu! l'IIO<'\ic ('.III,'r~!1I1 \lilllill'l:laslIl .., lih: 'lilli ~i jlltil'l':tlll lui dilll" (I) I, v, 1\ ( lI;lI<o""I: ()lll Shintu

aproape mort DhlllltilmJ" .... preot se cobora pe calea aceea ,I. v8zAndu.l, a trecut pe aliHuri. De asernenea ~iun levlt, ajungind in acel IOl' ~i\'iizand, II trccut pe :11i'ituri. lar un samarinean, Il1t'rglind pe calc, a venit la el sl, viiz:indu-I. i s-a fil-

.,1 H.ka,

lil',I1""""",

II I' 1 1 \ ..,

illlril')lri'''''',lln'l'li

~'I'a"~hrlir

Ill- III 1 IIl'H,dlin"

cut milii ~i,apropiindu-se, i-a leg:lt rnnill', turnfind ~i vin ~i, punfuulu-l pe dobitncul sau, l-u adus III n casa ell' oaxpct] ~i :1 purrat grijii de cl, lm a duun ,i, scolalld doi dinari, i-a dat g:"t!l'i 'i i-n zis: Ai grijii de (01 ~i, cc v ei mai chcltui, eu, dint! voi intourcc, iIi voi du. Can' dintre accsti trei Ii se pare ea a fosl apronpcle cclui caJ'ut intre talhari'! lar cl a zis: Ccl cure a meul milii cu 1.'1. ~i lisus i-:l J'k Mugi si fa ~i III ascmcnca.
IH' clc uutdclcmn

lila

rx. "
n vrernca

'7)

\pm dinnUluJ th.'l'·

accea, a venit la lisus lin !uvulatol'

de

, ~('gl.', ispilindu-L ~j lidnd: Ill\alalorule, cc sit , fa_t'en sa ll1o~lcncsr \iala cca vcsnica? Iar listls a Zls_calre c!: Ce este scris In Lege? Cum citcsti? lur cl, raspunzand, a zis: Sa illhl'~li pe Domnul DUIIIn~J'{'ul tau din Illata inimn ta ~i din 101 suflctul tau ~i dill tnata putcrea u ra ~I urn tilt t'lIgl'IIIJ lau; i:II' pl' I" J' _ apr~apcle 1~1~I,ca pc (inc Insilli. lnr 11:1 zis: Drcpt i-n :" raspuns; fa ~1l'ca~la ~i vei Ii ViII, Dar cl, , .. aud sa Sf
trIdrcpll'J'C pc sine :1
,j\

Miluil'~II'-lic Jll' 1I0i, J)UIIlIII'/I'ulc, dup:i I'UgilnllHU' , iv, :lu/i-III' ~i Ill' lIli!uil'~II"

[IIan'

mil»

lu.

IlIcf, Ill' rugiilll peurru mila. \ iat", p accn, saniitall'a, ll1;inluil'l':I, l'I'ITl'lal'l'a, Ifl\:lI'l'll ~j jl'l't:tI'l'lI piicutclnr rohului lui 1)11111111'/1'11 (N), ~i 1'1'IIII'Ul'" ~:i \I' iertc lui loala J.:I'l'wala n,a i til' vuie ~i cvn fill'a dl' voie.
I'n'nlul

( a unlnvtiv ~i luhilOI til' IIa 111ni Illllllnl'/I'1I l'~ti ~i I iI' c ,la\>1 1II:1I(alll, Iutulu] ~i l'iului ~i ...r:-,"lllui Duh, ucum ~i )llll'lIn'lI ~i ill \ ccii vccilor. \IIIill,
niunJllul:
1l11llll1111ui

diln

lisus:

~j

dill'

('Sll'

"I

In'

1'1IJ.!~IIIl.

de sfar~it, Sfinfe pe Unul-Nascut Fiul Tall timiduiasci toata boala ~i neputinta sufletelor ~i trupurilor noastre, trimite Duhul Tau eel stant ~i sflnteste untdelemnul aeesta ~i-l fa robului Tau aeesta (N), care se va unge, spre izbavire desavar~itii de pacatele lui ~i spre rnosteuirea imparatiei eerurilor. Ca Tu esti Dumnezeu mare ~i minunat, Care pazesti legamantul Tau si dai mila Ta celor ce Te iubese pe Tine; Cel ce dai izbavire de pacate prin Sfiint Pruneul Tau, Jisus Hristos; Care ne-al renascut pe noi din pacat; Cel ce luminezi orbii si ridici pe cei cazuti; Care iubesti pe cei drepti si pe eei paeato~i miluiesti; eel ee ne-al seos din intunerie ~i din umbra mortii, zicand eelor din lezaturile iadului: lesiti, ~i eelor din Intunerie: dese~periti-va. Ca a stralucit in inimile noastre lumina cunostintel UII:uia-N~se!lt i~lui Tau, de cand S-a ararat pentru F nOIpe pamant ~Icu oamenii imprcunii a vietuit, Si eelor ee L-au primit, le-ai dat putere sa se fad fiii lui Dumnezeu prin baia naster-i] din nou daruindu-ne infiere.a ~j facandu-ne partas] biruint~i asupra dia,,?lulUl. :e~tru ca. n;ai binevoit a ne curati prin sang~~ el a! dat ~I IU untdelemnul sfintit ehipul ~ru~ll! ea sa_uefaeem not turrna lui Hristos, preotie Imp~rateasea, neam sfant, curatindu-ne eu apa si sflntindu-na eu Duhul eel Sfant, Insuti, Stapane
aI.~idillltil{ll'; Care ai

neam ~i neam. ........ ... " . -~ ~ ......... pe nol si tim slujitori ai legii Tale celei no] a Fiului Tiu, prin untdelemnul acesta, pe care sflnteste-l en seump Sangele Sau, ca, dezbracandu-ne de poftele eele lumesti, sa murim pacatului §i sa viem dreptatli, imbracandu-ne In Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfintenia ce va fi adusa untdelemnului aeesta. Faca-se, Doamne, untdelemnul acesta, untdelemn de bucurie, untdelemn de sfintenie, imbrade toata lucrarea diavoleasca, peeete nestricata, bueurie a inimii, veselie vesnica. Ca ~ieei care se vor unge eu untdelemnul aeesta al Innoirii, sa fie de ternut pentru eei potrivnici ~i sa straluceasca in stralucirile sflntilor Tai, neavand intinactuue ori prihana; sa tie prlmitl in odihna Ta eea vesnica si sa ia plata chemarii celei de sus. Ca Tie se cuvine sa ne rniluiesti §i sa ne rnantuiesti, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, ~i Tie slava inaltam, impreuna ~i Unuia-Nascut Fiului Tau ~i Preasfantului Duh, acum §i pururea §i in vecii veeilor, Amin.
Dupii nceasta rugaciunc. pana ce unge preotul pc eel caruia i se face maslnl. so callla troparul accst a, glasul 81 8·lea:

caminte Imparateasca,

pavaza puternica

izbavitoare

Doamne, arrna asupra diavolului, Crucea Ta 0 ai dar noua, ca se ingrozesre ~i se cutremura, nesuferind a cauta spre puterea ei; ca mortil i-ai scular ~i moartea 0 ai surpar, penh'u aceasta ne inchinam ingl'opiirii Tale ~i im ierii.

Rugaclune
arintc Sfinte, doctorul sufletelor ~i al trupurilor, Care ai trimis pe Unul-Nascut Fiul Tau, Domnul nostru lisus Hristos, sa vindece (oata boala ~i sa rascumpere din moarte, tamaduieste pe robul Tau accsta (N) de neputinta trupeasca si sut1cteusca ce I-a euprins si-l fa sa vieze prin harul Hristosului Tau; pentru rugaciunile Prcacuratel stapanei noastre, Nliscatoarei de Dumnczeu ~i pururea Fecioarei Maria; eu puterca cinstitei ~i de viata fiieatoarei Cruci; eu folosirile cinstitelor, cerestilor celor tara de trup puteri; pentru rugaciunile einstitului, rnaritului prooroc, Inaintemergatorului ~i Borezatorului loan; ale sfintilor, maritilor ~i Intru tot laudatilor aposto1i; ale sflntilor, maritilor ~i bunilor biruitori muee~ic!; .al~ sfintil?r ~i de Dumnezeu purtatorilor nostri parmtl; ale sfintilor ~j tamaduitorilor fara de a.rginti Cosma ~i Damian, Chir ~i loan, Pantelimon ~I Ermol~e, S.amson ~i Diomid, Mochie si Anichit, Tala~eu . ~I Tr!f?n;. ale sflntilor, dreptilor si dumn~ze~e~tdor parinn Ioachim ~i Ana ~i cu ale tuturor sfintilnj-, Ca Tu esti izvorul tamaduirilor, Dum~ezeule, _D~Olnezeul nostru, ~i Tie slava inaltam lOlp~euna ~I Unui.a-Nliscut Fiului Tau ~i Preasfiintului Duh, acum ~I pururea ~i III vecii vecilor, Amin.

!;it. dacil va Ii dlacon ziec: Si lulm amlilte. P Cantiirc!ul: !;ii duhulul tiu. Prochimen,
Tilria mnlltuire. mea
~j

I!hlSul al 2-11:3:
este Domnul

seiip:trea

mea

$i s-a ficul

mle spre

lilt: ('erfandu-rnii

rn-a certar

Domnul, dar mor!ii nu rn-a dat,

(2) A PO s T 0 I 1 I
Diacnnul. Din Epis(ola entre Romani" ( \ in(clcpcillnc. Sf:intului I 7) Apostol Pavel. citirc:

ratilor, datori suntem noi, cei tari, sa purtam slablciunile celor neputinciosi ~i sa nu cautarn placerea noastra: ci fiecare dintre noi sa caute sa placa aproapelui sau, la ce este bine, spre zidire. Cli ~i Hristos n-a cautat a Sa placere, ci, precum este scris: «Ocar-ile celor ce te ocarasc pe tine au cazut asupra mea». Caci toate cate s-au scris mai inainte, s-au scris spre i'nyatatura noastra, ca. prin rabdarea si Olangaierea care yin din Scripturi, sa avem nadejdc. lar Durnnezeul rabdarii ~i al mangaierii sa ya dea voua a gandi la fel unii pentru altii, dupa lisus Hristos, pentru ca toti taolalta ~i cu 0 singura guru Sa staviti pe Dumnezeu ~i Tatiil Dornnului nostru Iisus Hristos, De aceea, prtmiti-va sufleteste unii pe altii, precurn si H ristos v-a prirnit pe voi, spre lav a lui Dumnezeu.

n vremea aceea, trecea Iisus prin Ierihon ~i iatii un biirbat, eu numele Zaheu, ~i aeesta era maimarele vamesllor ~i era bogat. ~i cauta sa vada cine este Iisus, dar nu putea de multime, pentru ca era mic de statura, ~i, alergand el inalntc, s-a suit intr-un dud, ca sa-L vada, caci pe acolo avca sa tread. ~i ciind a sosit la locul acela, Iisus, privind ln sus, a zis catre el: Zahee, coboara-to degraba, caci astazl trebuie sa raman in casa tao ~i a coborfit degrabii si L-a primit, bucurandu-se. ~i "azand, tori murmurau, ziciind ca a intrat sa gazduiasca la un om pacatos. Iar Zaheu, stand, a zis catre Domnul: Iata, jumatate din averea mea, Doamne, 0 dau saracilor ~i, daca am napastuit pc cineva cu ceva, iutorc impatrit. Si a zis catre el Iisus: Astazi s-a facut mantuire casei acesteia, cad ~i acesta este flu al lui Avraarn. Caci Fiul Omului a venit sa caute ~i sa mantuiasca pe cel pierdut.
o \Il i diaconul lice; \1iJuic5tc-nc

rugam pentru mila ... Prcotul. Dumnc,eu e~ti...


UiaconuL

en

pe noi, J)ultlnc/cule milo,li> ~i lubitn}

... inc;' ne de oamcni

OOfllnulUi

Sa

lie I'ugfim.

nolanul eel nernil'gbJlit'"illIm lubitorule de oameni, Stapine, • . vesnlce ~i al eelor minunate, pe Care~DlmeDl din_n-t: oameni nu poate sa Te cuprinda eu gandul, eauta ~ ne auzi pe noi, nevrednieii robii Tai; ~i aici, unde adueem acest untdelemn in numele Tau eel mare, trimite darul Tau eel tiimiiduitor ~i iert~rea pa~a: telor ~i tarnaduieste pe robul Tau cu multimea milei Tale: Asa, Doamne, Cel ce esti les~e ie_rta!or, ~nule, Milostive si lubitorule de oameDl.'. C_ar~la Itl pare rau de rautatile noastre: Cel ce stii ca gand~1 ornului cste plecat spre ccle rele ~in .ti~ere~le 101;_ C~r: nu voiesti moartea pacato~ulul.' Cl sa :e_mt~area ~l s~ fie viu: Cel cc, pentru mantuirea pacatosilor, Te-al Intrupat, Dumnezeu fiind, si Te-ai facut ~m pentru zidirea Ta: Tu esti Cel ce ai zis: n-arn sa che~ pe cei drepti, ci pe cei pacatcsi, la pocal~ta: Tu e n Cel ce ai cautat oaia cea rataeiHi; Tu esti Cel ce cu osardie ai cautat drahma cea pierduta si ai aflat-o: Tu esti Cel ce ai zis: pc eel care vin~ la .:\Ii?e nu-~ \~i seoate afara; Tu esti eel ce n u Te-al scarbit d.e.pacatoasa care a spalat ell lacrimi ci~sti~el: Tale plclO~re: Ttl est! Cel ce ai zis: de dite on v e: cad ea. c0:113-[('

.i

'_~m:

care §i-a CUIIlOS¢U( Ia Tine cu credinta. Prlmiacu Ta de oameni §i iertandu-i oriee a grC§it cu cuvantul, eu luerul, sau eu gandul, spa Iii-I §i-l eurateste pe el de tot pacatul. Si, vietuind pururea impreuna eu dansul, pazeste-l in ceilalti ani ai vietii lui, ea, umbland intru poruncile Tale, sa nu mai fie el batjocura diavolului, ca ~i intr-lnsul sa se slaveasca preasfant numele Tau. ea Tie se cuvine sa ne miluiesti ~i sa ne mfintuiesti pe noi, Hristoase, Dum.neze_uln~stru, §i Tie slava ioaltam, impreuna ~i ~elUl fiir~ d~ rnceput al Tau Parinte si Preasfantului ~I bunului ~l de-viata-fiicatorului Tau Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vecilor. Amin.
Apoi face prentul un" .rca "mpreuna ~ cu rugal'lUnca: . P- ' I'e ann Sfimte ... precurn 'Hj arat· ~l"_~ t . . . dupa flccare u'" a inapm I" pauma 14-1, )i accasta Sl' vu lac" .. fUI-atlune. can urrneaza dupa 11vanghclii, ~I de va fi diacon ',S1, ' I c' ,liCe, a uarn ammte. Prentul Pace tuturerC• tan aretu : "I duhului tau, ' Prochimcn Domnul este luminarea '>till: Domnul cste pa/it ~Iasul al 1-1001 mcu. de cine ma voi tl"me,

mea vi U' , ea ~J -l'JantUitorul I'"

. cru \ le,1I mete. de cine ma voi infrico~a'?

tare (fiecare) tn nezeu, in al prooroci, al treilea invatatori; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindeeiirilor, ajutorarile, carmuirile, felurile Iimbilor. Dare toti sunt apostoli? Dare top sunt prooroci? Dare toti Invatatori? Dare toti au putere sa savarseasca minuni? Dare top au darurile vindecarilor? Dare toti vorbese in Iimbi? Dare tot! pot sa talmaceasca? Ravniti lnsa la darurile eele mai bune. Si va arlit inca 0 cale care Ie intreee pe toate: De as grai in Iimbile oarnenilor ~i ale ingerilor, iar dragoste nu am, facutu-m-am arama sunatoare ~i ehimval rasunator, Si de as avea darul proorociei si tainele toate le-as cunoaste ~i orice stiinta, ~i de as avea atata credinta Incat sa mut ~i muntii, iar dragoste nu am, nimie nu sunt. Si de as impart! toata avutia mea si de as da trupul meu ca sa fie aI'S, iar dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste. Dragostea indelung rabda; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizrnuieste, nu se lauda, nu se tl"ufe!ite. Dragostea nu se poarta cu necuviinta, nu cauta ale sale, nu se aprinde de rnauie, nu gfindeste

Still: Intru Tine. DORDlne,


(J) E \ .v:

HDI

niid,ijduit,

sa nu fiu rusinat ill veuc.

(;

II F I I \ rlrellli ... citire:

Diacunul: lntctepclunc. (X. I,

Din Sf:lnll! Evungheli« de In 'lnlri.

pedepsestl ~i nu omori, CRrI!"filtiiiri> .. n'"".'RiI putlnclosl ~i ridici pe cei c8zuti; ee ludrepo tezi chinuriJe cele trupesti ale oameniIor, ruglmu-ne Tie, Dumnezeul nostru, ca sa aduci mila Ta peste untdelemnul acesta si peste cei care se ung din el in numele Tau. ca sa le fie lor spre tarnaduirea sufletului si a trupului ~i spre curatie ~i Inlaturare a toata patima si a toata neputinta ~i boala ~i a toata intinaciunea trupeasca ~i sufleteasca, Asa, Doamne, trimite din cer puterea Ta cea tamaduitoare; atinge- Te de trup, potoleste-i fierbinteala, usureaza-i suferintele si-i izgoncste toata boala eea ascunsa. Fii tarnaduitorul robului Tau accsta Pi); ridica-l pe dansul din patul durerii si din asternutul chinuirii. Daruieste-l pe dansul sanatos ~i intreg Bisericii Tale. ca sa fie bineplacut Tie si sa faca voia Ta. fie se cuv ine sa ne miluiesti ~isa ne rnantule ti pe noi, Durnnezeul nostru, si Tie slava inaltiim. Tarslu] ~i Fiului ~i Smntului Duh, acum si pururea i in vecii vecilor, Amin.

H)

t." II, n vremea aceea, chemand la Sine pe cei dol~ sprezece ucenici ai Sai, Iisus le-a dat lor putere } :1 asupra duhurilor celor necuratc, ca sa Ie scoata ~i sa tamiiduiasea orice boala si orice neputinta. Pe acesti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor si zidind: In calea paganilor sa nu mergct] si in vreo cetate ~e ~ama~inenj sa nu intrati: ci mai degraba mergep catre oile cele pierdute ale casei lui Israel. S~,mergand, propovaduiti. zicand: S-a apropiat irnp~r~tia cerunlor. Tiimaduiti pe cei neputinciosi, 111l VJat _ pc cei morn, curatiti pe rei lcprosi, scoateti afara pe demoni; In dar ati luat, In dar sa dati.
-u ,"mlllll ./11 \liluic~le-n")le noi, rug,,", pentru mila I' " I I UUDlne/eu C~li... ..."" II "llll1ns(i\'

cs

co.

Durnncvcule si iuhitor

... Illd de

nc

Sl'

face ungvrca. lic,'

cum

Sl:'

arafa

1:1

pagiua

f-4-t
PUCl' t uturur,

onmcni

{""lan'lul
I);aclllllll, Oomnullli
,ji

,~i II<- Va Ii diacnn, gl:l\uJ

1;>i duhului (au.

Sii Iuiirn

aminte.

Prcotul:

lie I'ul.:alll.

Prul'hin1l'll.

nl ...-lcn:

in

oriel'

Fi 11.'yoi chcma,

deg_nlh

01:1 auz i,

Uf.ll".lt-·IIl;iVU,

1)

ItirlibJ.r; Dol suntem templu a1 Dumnezeuloi


preeum Dumnezeu a zis ei: Voi loeui in ei ~i voi umbla ~i voi fi Dumnezeul lor ~i ei vor fi poporul Meu. De aeeea: Iesitl din mijloeul lor ~i vii osebiti, ziee Domnul, si de ce este necurat sa nu va atingeti ~i Eu vii voi primi pe voi. ~i voi fi voua tara, si ~eti fi ~ie fii ~i fiiee, ziee Domnul, Atottiitorul. ~vand, deci, aceste fagaduinte, lubitilor; sa ne curatim _p~ n?i de toata iotinarea trupului ~i a duhului, desavarslnd sfintenia in friea lui Dumnezeu,
I'reolul:. Pace tie '", C 30Iiire(ul: Alilnia, ~Ia'ul .. I ~.Il'a. ~IIJI: A~lepland am a~teptal pe Dunmul. .. (~) F \ \ \ G H F. I 1\

eerului euiburi; unde si-~i piece caput. Un altul dintre ueeoid I.. a zis: Doamne, da-ml voie intai sa ma due ~i sl ingrop pe tatal meu. Iar lisus i-a zis: Vino dupa Mine ~i lasa mortii sa-si ingroape mortii lor. Intrand EI in corabie, ucenicii Lui I-au urrnat,
,\poi diacnnul lice: ~liIuic~tc.nc rugam pCD!rU mila ... Preotul: Cii Dumnezeu c~ti... Diacunul: Domnului pc noi, Dumnezeute milostiv ~i iubitor ,. lie rugam, ... inca DC de oameni

~i

Iar Preutul . lJiaconnl: in(clcpciunc, drcpti. .. Om Sflint. E,'anghclic de I. Mate], citirc: (\'111. 1-(23)

citeste at'cnsHi

~ ~~

n vremea aceea, venind Iisus in casa lui Petru, a ~az~t p~ soacr~ acestuia zacand ~i aprinsa de . frigurl, SI S-a atlU~ de mana ei ~i au lasat-o frigun~e ~I s-a seulat ~i Ii slujea Lui. Si, fiicandu-se s~ara, au ~dus la El multi demonizafi si a seos duhuJe n numal_ cu cuvantut ~i pe tot] eei bolnavi i-a "ind eea t ea sa se i r , e Imp Ineasca ceea ee s-a spus prin lsaia

unule si lubitorule de oame~i, jnd.u~a~e ~i Mult-milostive Doamne, Cel phn de mila ~I bogat in bunatate, Parinte al lndurarilor ~i Dumnezeule a toata mangaierea, Cel ce, prin Sfintii Tai Apostoli, ne-ai dat noua puterea sa tamaduirn. eu untdelemll insctit eu rugiiciunea, neputintele poporulul, insuti ~i untdelernnul acesta Intocme~te-I spre tarnaduirea celor care se ung din el, spre departarea a toata nepurinta ~i a toata boa la, spre izba-

(4) Rugaciune

18 Cea' tlndU-ne - ......... b' .. Ca, ,i acum, fi.. grift pa. ~I _10 ~II Tale de oameni celei ne• Ie, si ~e laudam §I sii Te sliivim pe Tine Cel ce f:aCI ucrurl m " . , _. an §I mlDunate, slavite sl preainalte. Ca Tie se cuvine sa n llui " pe noi, Hristoase D e nu Ule§ti§l sa ne.mantuiestl iniltam impreun'- ~~~~zeuI nostru, §l Tie slava ineeput '§i Preaseaat§ll .anrmtelui Tau celui fara de n u Ul uh acurn . . veeii vecilor.Amin. ' §l pururea §I In
A

ift"ll,t<l."'iIi,

pe eel morti, moarte ca aceasta ,i ne iZbiv~e, diijduirn cli inci ne va mai izbivi, ajutindu-rre , cu rugiciunea pentru noi, a§a incit darul aeesfa flieut noui, prin rugiciunea multora, si ne fie prDej de multumire adusi de catre multi, pentru noi.
Preotul: Pace tic ... Ciretul: Aliluia. glnsul al 5-lea. Stih: "1ilde Tale. Duarnne. in veci le voi canta.
(S) E \

G II E I 1.\
de 13 :\>latci. citirc;

Se fact: untJCrca
e

SI de \'3 Ii diacon' Can(aretul: Si dubulu!

:;~~:

urn se :lrata 1:1 pagina 14.t _ -' Sa luam amintc. Preotul: Pace ruturor,

l>iaconul: int,·Jcpciune. drcpti ...


Din Sr,inta Evanghelie (.\.\\.1-13)

Tu, Doamnc, ne vci pazi Stih' '1,

Prochimen. gl3,ul al 5-lc3' ,j ne .' _' , 'f \CI apara d~ c ncamul acesta in veac. , . antuIC)(e-mii. 003m • ,,•. ne, C,1 " lipslt eel cuvios.

'~-~is-a Domnul pilda aceasta: impaditia cerurilor se Y3 asernana CU zece fecioare. care. luand can0::'/1,1 delete lor. au iesit In intampinarea mirelui. Cinci insa dintre ele erau tara minte, iar cinci in~. <~

(elepte. Caci cell' fiira mintc, Iufind candelele,

n-au

s-an de§teptat candelele lor. Si eele minte au zis catre cele intelepte: Dap-ne din untdelemnul vostru, ca se sting candelele noastre. Dar cele intelepte le-an raspuns, zicfind: Nu, ca nu cumva sa nu ne ajunga nici noua ~i nici voua, Mai bine mergen la cei ce vand ~i cumparati pentru voi. Deci, plecand ele ca sa cumpere, a venit mircle ~i cele ce erau gata au intrat cu ella nunta ~i usa s-a inchis. Iar mai pe urma, au sosit ~i celelalte fecioare, zicand: Doamne, Doamne, deschide-ne noua, Iar el, raspunzand, a zis: Adevarat zic voua: Nu va cunosc pe voi, Drept aceea, privegheati, ca nu ~titi ziua, nici ceasul cand vine Fiul Omului. !\.poi diaeonul zice: '\1iluie~te-lJe pe noi, Dumnezeulc ... inca ne

~~:~=r-~tat~lJl-... ~~~.-,,,,, ...


a
§i au

rugam pentru mila ... PreotulDumnczeu c}li ... Diaconul:

Co

milosttv

~i iubilor

de

oameni

Domnului eilelle

sa ne ru~iim. aecastii

Iar preotul

(5) Rugiiciune ?a~~e,_ Du_mn.eZe?1nosrru, Cel ce pedepsesti si lara:)! tam~du.le§tl, Care ridici de la parnant pe c.el sa~ac §I din gunoi lnalt] pe eel Iipsit, Tatal orfamlor, hmanuJ celor inviforati §i doctorul celor ~ ~

Sfant, eirora vetl ierta picatdt, '.S~ vor ierta lor; Cel ce prlmestl poeiiinta J?iiciito§il~r ~ ai putere a ierta pacatele cele multe §l grele §l dai tamaduire tuturor eelor ce petree Intru neputinta §i in boala Indelungata; Care, ~i pe mine, Asmeritul A§i pacatosul ~i nevrednicul robul. T~u, eel I~cur_e~t ID multe pacate ~i cufundat in patimile dezml~rdarilor, m-ai chemat la sfanta ~i preainalta treapta a preotiei ea sa intru in ceea ce este dineolo de catapeteasrna in Sfanta Sfintelor, unde sfiutii ingeri dorese sa priv~asea ~i sa auda glasul E~angheli~i Domnulu~ Dumnezeu §i sa vada cu ochii lor ~hlpul. Sf~ntel Jertfe ~i sa se indulceascii de dumnezeiasca ~I Sfanta Liturghie; Cel ce rn-ai invredni~it. ~ siivar~i eere~~e Tale Taine si a- Ti aduce darur i ~I jertfe 'pentru ..pa: catele noastre si pentru greselile cele dIO nestnnta ale poporului ~i a fi mijloeito~ pent~~ oile :ral~ cele cuvantatoare, ca, prio rnulta ~l negralt~ Ta iubire de oameoi sa curatesti pacatele lor; Insuti, Preabunule lmpiira'te, asculta rugiiciunea mea in cea~ul acest~ .~i In aceasta sHiota zi ~i in toata vremea ~l locul, ~I ia aminte la glasul rugaciuuil rnele A~idarui:~te tamaduire robului Tau ('I), care este In neputmta sufle-

ms: Luati Duh

Cue ..

atesta de foati boala cea viiifirni. BOODte de indurarile Tale cele bogate ,i de mila Ta. Adu-T] aminte ci gandul omului cu osirdie este plecat spre cele rele, din tineretile lui, ~i ci nimeni nu este rara de pacat pe pamant, Cli To singnr esti lara de pacat, Cel ce ai venit ~i ai mantuit neamnl omenese ~i ne-al izbavit pe noi din robia vrajmasulut, Ca de vei intra in [udecata en robii Tai, nimeni nu va fi aflat eurat de Intinaciune, ci va amuti toata gura, neavand ee raspundc, pentru ea toata dreptatea noastrii este inaintea Ta ea 0 earpa lepadata, Pentru aeeasta pacatele tineretilor noastre nu le porneni, Doamne. Ca Tu esf nadejdea eelor rara de niidejde ~i odihna celor istoviti ~i impovarati eu ~riid:legi, si Tie slava inaltam, irnpreuna ~i Celui rara de meeput al Tau Parinte ~i Preasfantului ~i bunului ~i de-viatii-fiiciitorului Tau Duh, aeum ~i pururea ~i In vecii vecilor. Amin.
t>'ill.;I!i;di;-.. St· face ungcrca, cum ve "ralii la pagina 144. ~i de va Ii diacun lice' S- I . C illll:irqul: ~i duhului liiu.· . a uam anllllie. Preotul: Pace tururor.

ratllor, roada Duhului este drag~stea, bucuria, pacea, tndelunga-rabdarea, bunatatea, facerea de bine, credinta, blandetea, infranarea, curatia; impotriva unora ea aeestea nu este lege. lar eei ee sunt ai lui Hristos Iisus si-au rastignit trupul, impreuna eu patimile ~i eu poftele, Dae~ t~ai~ in Duhul, in Duhul sa ~i umblarn. Sa nu tim iubitort de marire desarta, suparfindu-ne unii pe altii si pizrnuindu-ne unii pe altii. Fratilor, chiar de va cadea un om in vreo grescaln, voi, cei duhovnicesti, indreptati-l pc unul ca acesta eu duhul blandetii, luand seama la tine lnsuti, ca sa nu cazi si tu in ispita. Purtati-va sarcinile unii altora ~i asa veti implini legea lui Hristos.
Prcotul:

Pace tic ... Ciil1r'll'c\ul:\liluia.

~Ia,ul

:II o-ka.

Stilt: Fcricil

harbalui can' se rcme til> DOl11l1ul.

Ilsus prin piir(:ile Tlro0 femeie eananeiancii, din acele tinuturi, iesind striga, zicand: Miluieste-ma, Doamne, Fiullui David! Fiiea mea este rau chiDuita de demon. EI insa nu i-a rispuns nici un cuvant; §i apropiindu-se, ucenicii Lui il rugau, zicand: Slobozeste-o, eii striga in urma noastra, Iar EI, raspunzand, a zis: Nu sunt trimis decat catre oile cele pierdute ale easei lui Israel. Ia r ea, venind, s-a inchinat Lui, zicand: Doamne, ajuta-ma, EI insii, raspunzand, i-a zis: Nu este bine sa iei painea eopiilor ~i s-o arunci cainllor, Dar ea a zis: Da, Doamne, dar ~i cainii mananca din fiiramiturile care cad de la masa stapanilor lor. Atunci, raspunzand, Iisus i-a zis: 0, femeie, mare este credinta ta; fie tie dupa cum voiesti, ~i s-a tarnaduit fiica el din ceasul acela.

~,f,,~iJ[e~aec!.ea,S~a dus

lui §i ale Sidonului §i iatii

\poi diaconul lice: .\liJuic~tc-nc pe noi, pcntru mila ... Prcotul: Cii milcstlv Dumnczeu esti.;
rugarn J)i"COllul: Domnului

Dumnezeule ~i iuhitor

... inCH ne de ourueui

,fi lie l'llgi\m

11iUldec:at; Piistorule cef bUD, eii~~vi~iW"!I tarea oii eelei pierdute; Cel ce dai liIilD~~iiiefe slabi la sutlet §i viata eelor zdrobip; Care ai timiduit izvorul eelei ee era in eurgerea siDgelui de doisprezeee ani; Cel ee pe fiiea eananeieneei ai izbiivit-o de demonul eel cumplit; Care ai iertat datoria eelor doi datornici ~i ai daruit iertare femeii eelei paeiitoase; Cel ee ai daruit vindecare sIabiinogului lmpreuna cu iertarea pacatelor lui; Care, cu cuvantul, ai indreptat pe varnesul ~i ai primit pe talharul, prin marturtsirea lui cea mai de pe urrna; Cel ee ai ridicat pacatele lumii si pe Cruce le-ai pironit; Tie ne rugarn ~i eu umilinta la Tine eadem: in bunatatea Ta, Insuti slaheste, lasa, iarta, Dumnezeule, taradelegile si pacatele robului Tau ( ) si greselile lui ccle de voie ~i cele tara de voie, cele cu ~tiinta ~i cu nesttinta, cele prin calcarea de porunca si prin nea _ cultare, cele din timpul noptii sl cele din timpul zilei: ~i de este sub blestem preotesc, sau al tatalui au. sau al mamei sale; sau cu oehii a pottit. sau cu miro ul S-a desfranat. ori eu pipaitul S-3 pornit spre de frfi-

Sfltllqe DoilmUle,8!leUllta-lIrlil e p eeasul aeesta, pentru robul Tau (N). eu vederea, ea un Dumnezeu, Care nu tii minte riul, toate piicatele lui. Izbaveste-l pe el de chinul eel de veci. Gura lui 0 umple de lauda Ta, Buzele lui le deschide spre slavirea numelui Tau. Mfiinile lui le intinde spre lucrarea poruncilor Tale. Picioarele lui indrepteaza-le spre vestirea Evangheliei Tale, Toate rnadularele sl gandirea lui, intare~te-Ic ell harul Tau, Ca Tu esti Dumnezeul nostru, Care, prin Sfintli Tiii Apostoli, ne-ai poruneit noua, zicflnd: oricate yeti lega pe pamant vor fi legate ~i ill ccruri ~i oricate Yeti dezlega pe parnanr vor fi dezlegate ~i in ceruri. ~i iarasi: carora Yeti ierta pacatele, se vor icrta lor ~i carora Ie Yeti tine, tinute YOrfi. Si, precum ai ascultat pe lezeehia in intrtstarea sufletului sau la ceasul rnortii sl nu i-ai trecut rugaciunea lui, asa auzi-ma in ceasul aeesta si pe mine, smeritul $i pacatosul ~i nevrednicul robul Tau, care rna rog Tie; caci Tu e~ti, ~oa_mne, lisuse Hristoase, Cel care ai poruneit sa iertam de saptezeci de ori cdre sapte color ce cad in pacate, si, In bunatateu Ta ~i In iuhirca Ta de

Se facc udtrere •• eilintl!~IIlii'·l"l(ilt.f4lr. SI de va fi dlaeon, zlce: SA lulm .m.tnte. PrcotuJ: "~.".L"'......,.......


Cantilrc{ul: $1 dubulul liu, Prochlmcn. glasul 817-lca: Dnamne, nu cu mania Ta sa rna muslrl, niei cu iutimea Ta sa mil certl. Stih: ~liIuic~le-mii. Doamne, eil ncputincios sunt.
(7) \ I' () S I () I l I.

ltiacnnul: [ntclcpctunc. Din Epistola inlai catre Tcsaloniceni

a Smntului .vpnstot Pavel. citlre: (\. 1-1 ~.~)

rarilor, \'a rugam: dojeniti pe cei tara de randuiala, imbiirbatati pc cei slabi la suflet, sprijiniti pe cei neputinciosi, titi indelung-rabdatort fata de toti. Luati scarna sa nu rasplateasca cineva cuiva rjiul eu rau, ci totdeauna sa urrnati cele bune unul rata de altul si rata de tori. Bucurati-va pururca. Rugati-ya ncincetat. Dati multumire pentru tnatc, ciid accasta este \ oia lui Durnnczeu, intru Hristos IiSlIS, pcntru voi. Duhul sa nu-Lsrinacti, PrOllrocjiie sa IHI lc disprctuiti, Teate sa lc in cercati:

(7) 1':'

(. II f L I \

Discnnu]: infelcpclune. dreptl ... Din Sflinta Evanghelle de 10 Matcl, citlrc:

n vremea aceea, trecand, lisus a vazut un om care ~~dea I.a vama,_ cu ~umel~ Mate!, si i-a zis acestuia: Vmo dupa Mme. ~I, sculandu-se, a mers dupa EI. ~i, pe cand sedea Ella masa, in casa iata, multi vamesi ~i pacato~i au venit ~i au sezut I; ma~a ~.mpre~na cu ~is.us~i cu uccnicii Lui. ~i vazand fariseii, au ZIS ucenicilor: Pentru ce mananea invatatoru! vostru cu vamesii si cu pacatosii? Si, auzind, EI a ZIS: Nu cei saniito~i au nevoie de doctor ci cei bo!navi. Dar, mergand, illvatati ce inscamna~ Mila vOles~, i~r nu_ j_ertf~; cii n-am venit sa chern pc drepti, CI pe pacatO~1 la pocainta.
-"'" rugam

(1.'1

P)

O umnCLCU esu .. ,

':'," "",,1 lit, pent ·1' r~ nil a",


, f.ln

I "'01,,1

"liIuic~lc·nc • ("
:t

pc

noi

milovuv
.11 al.1I

'

Dumnezeule "[neel lie \.. -'"'-... ~ 'Ii iuhitur de nnmcni


pauma

Ull;!t'I>'a. rUIl1

JHa(unlll

Domnului

~r.nc rugalll.

la

I I_I.

AdIWArUlut: Care DU vOie,ti moartea pa~~DI"IJIQ,._AI sl se tntoarci ,i sl fie viu, cAei To, Doamne, tn ~ea eea veche, ai randuit plcato,ilor pociiint~ precum lui David sl ninivitenilor, ,i eelor ce au fost mai inainte si eelor dupa acestla; iocii si in timpul venirii Tale in trup n-ai ehemat pe eei drepti, ci pe eei picatosl, la pocainta, preeum pe vamesul, pc desfranata, pe talharul, ,i pe hulitorul ,i prigonitorul Tau, marele Pavel, prin pocainta l-ai primit; iar pe Petru, verhovnicul ~i apostolul Tau, care s-a lepiidat de Tine de trci ori. prin pocainta l-ai iertat si l-ai primit si i-ai tagiiduit lui zicand: tu esti Petru si pe aceasta piatra voi zidi Biserica Mea si portile iadului nu 0 vor birui pe dansa; i iti voi da tie cheile impiira(iei ecrurilor. Pentru aceasta, ,i noi, Bunule si lubitorule de oameni, dupa nemincinoasele Tale tagaduinte, Indraznind, ne rugarn Tie ~i cercrn in ceasut acesta: asculta rugaciunea noastrii i 0 prime~te pe ea, ca pe tamaia ce sc aduee Tic, i cerceteal.a pe robul Tau ('\I). Sl orice a gresit eu cuviintul. eu fapta, san cu gandul, in tirnpul noptii, sau in tim-

picatele ~i cu ne~tiinta. $i, de a calcat ceva din poruncUe Tale sau a g~e~i!, ca un pu~tator d~ trup ~i vietuitor in lume, din mdemnul diavolulul, insuti ca un Dumnezeu bun si iubitor de oameni, iartii-i. Cii nu este om care sa vietuiasca ~i sa nu greseasca: numai To singur esti fiira de pacat; dreptatea Ta este dreptate in veac ~i cuvantul Tau, adcvarul, Ca n-ai zidit pe om spre pieirc, ci spre paza poruncilor Tale ~i spre mostenirea victii celei nestricacioase, Si Tie slava inaltam irnpreuna si Parintelui Tau celui fara de inceput ~i Preasffintului ~i bunului si de-viata-facatorulu] Tau Duh, acum ~j pururca si in vecii vecilor, Amin.
1;;JJl. ...... I' .... ,..

I",;ItI"'flIi

Dupa '" c.la preotul eel dinlai. III:illd sr:'nt:l F\:lll~hdk. II di, bulnavului sa" sarure 'i sa (I dcsrludi\; I'd dl',chi,i\. 1'l'I'''lii vluji tur] 0 lill tie"sul'rc cupului cclu] hnlnav, I'll lata in jos, iur pre II I III cd dint.ir III.:~ ]'u~ikiun\'a aC\'<!\IU eu glas man'. i:lI c(,.·tI.al\i ,';'llitfi 1i!1: D03R1ne. miluiesre.

",I

101 (N), 'it mil rog impl'eunl en iubirea Ta de oameni cea milostiva ,i care d1I tine minte raul. Dumnezeule, Mintuitorul nostru, eel ce, prin proorocul Tau Natan, ai darult ~er~are. I~i David, care s-a pocait de pacatele sale, §I a] prtmit rugaciunea cea de pocainta a lui Manase, insuti si pe robul Tau acesta ('i), care se pocaieste de greselile sale, primeste-l eu stiuta Ta iubire de oarneni, trecandu-i cu vederea toate greselile lui. Ca Tu esti Dumnezeul nostru, Care ai poruncit sa iertam de saptezeci de orl cate saptc celor ee cad in pacate. pentru ca precum este slava Ta, asa este si mila Ta, si Tie se cuvinc toata slava, cinstea si inchinaciunea. Tatalui si Fiului si Sf:intului Duh, acurn si pururea i in vecii vccilor, Amin.
llup:i accasta, lu:ind i-o Sf:inlll

Diacnn ut: Domnului

sa

Ill'

rugiim,

rnparate Sfinte, indurate, ~i Mult-rnilostive Doarnne, lis use Hristoase, Fiule ~iCuvantul lui Dumnezeu celui viu, Care nu voiesti moartea paciitosului. ci sa se intoarca ~i sa lie viu, nu pun

"irutc: sarut:i )1 Sf:inla Cruce ,i apt 1 '" mlruicvc prl'Olii. Illli cci ,II- fal" ~i bolnuvul, in limp cc vc c;inl". pc glnsul ul -t-leu- ~Ia\ :i ... Izvorul liimiiduirilur '" ;indo sflnrilor cci Or" Ul' ar::inli." ~i acurn.; Cnutii 'pre rU!(iiciunik robilor tiii, .. (caurs-Ic I.. P:I_
ci"rui:t se fur(' maslul. ,a
(I

uu

F.\anghdk

de deusupra

capulut

cclui

ginilr

11)'),lUO).

\poi diaconul lice cctcnia'lilllil'~tc-nl' pe uoi. Cl'll'!:llIc: i:lIllrCOIIlI. Cii mllosttv s! iubitur ,II- namcni

Dumnwcule Durnnvzcu

... " t i...

~i fiie,ind trei metanii, acela e:irllia cei de flilii. lie de trei ori:

i s-" lliellt

01:1

luI. prvcum

~i 100

Binecuvantati, pacatosul,
~j

parinri

sfintiti,
I'iispuucl:

si ma iertatl

pe mine

("w'!ii.

la fiecare /icerc.

J)umnezeu sa te ierte ~i sa te binecuvintezc, suffeteascs ~i rrupeasca sa-fi daruiasca,


lluDlnL'/l'u

sl sanatate

IMPARTASIREA
R ,\ :\I D L' I A L A
impartii~irji
Prcorul. Binccu\"lntal numnc/culr (Ik I ~
111'1)

'. :t~a. lu.md hincClI',intarr

~i ivrturc

de 1:1d:ill~iI

cia .11 ull II m 11"<' lui

gnlhnice

a celui bolnav
cpitruhilut ~i Idonul ceresc .... ... (d,
~4).

njung:irHlla cste ..•• Prcasfiintii credinle;, Crcd

11"'11:11 ~i pllnandu-~i

cr : Sfinte i

Durnnezeul

nostru ...• lrnpiirate sa ne inchiniim Dumnezeu ... (p

Treime •..• Tatii! no ·tru .... Doamne, intru unul

O1iluic~tc I oru ,
\plI; .ICC',l'

SI3\'» .... :;Ii arum ...• \ cnili

~imholul 1rullan'

l inei Tale celei de taina, astiizi, Fiullui Dumnezeu. piirta~ lUa prime~te, eii nu voi spune vrajrnasilor Tiii taina Ta, nici siirulare lti vot da ca luda; ci, ca talharul, miirturisindu-ma, slrig Tie: pomene~te-01ii, Doumne, Intru impariitia Ta.

de

Rugaciunea lotM fipine Doamne, lisuse Hristoase, Maotuitorul oostru, singurul Care ai puterea a ierta pacatele oamenilor, ca un Durnnezeu bun si iubitor de oameni. treci cu vederea toate gre~elile robului Tiiu (. -). cele cu ~tiinta §i cu nestiinta; si rara osanda invredniceste-l sa ia preacuratele Tale Taine, nu spre o.sanda. nici spre adaugirea pacatelor, ci spre curatire a sufletului ~i a trupului ~i spre arvunirea impa~apei ~ale. Cac.i Tu esti ajutor ~i zid tare ~i aparare Irnpo~lya p?trl~'nicului, ~i tu dai iertare ~i curapre greselllor lui. Ca milostiv ~i iubitor de oameni Dumne~eu e~~i. ~i Tie slava inaltam. Tatalui ~i Fiului ~i Sfa~tulUl Duh, acum ~i pururea ~i in vecii vectlorAmin. ~ ~ Rugaciunea a doua oa~ne. nu s?nt vrednic sa intri sub acoperaman~ul .casel sufletului meu, pentru ca estc pustie ~I toata surpata si nu am in mine toe vrednic ca sa-Ti pIe ci- caput; '. ci fiindca \'ole~h a fI _. .' . cuprms de noi <i at' pe rece cu nOI. ca un Iubitor de . .' > ,

§i ale fnt ....",y.· 61ft.. au bineplicut Tie. ei Tie se cuvine inchiniciunea, impreuni §i Tatalul §i Sfantului acurn §i pururea si in vecii vecilor, Amin. Rugaciunea a treia

Dub,

omnul Dumnezeu, preamilostivul, sa te miluiasca. Domnullisus Hristos sa-p implineasca toate cererile cele bune. Domnul, Cel in toate puternic, sa te izbaveasca de tot necazul §i de toata boala. Domnul sa te invete pe tine. Domnul sa te intetepteasca. Domnul sa-ti ajute. Domnul sa te mantuiasca. Dornnul sa te apere. Dornnul sa te plizeasca, Dornnul sa te curete. Dornnul sa te umple de bucurie duhovniceasca. Domnul sa-ti fie sprijinitor sufletului si trupului tau. Dornnul, ca un bun. rnilostiv si iubitor de oamcni, sa-ti dea iertare de pacate. Domnul Dumnezeu. Iisus Hristos. la ziua judecatii sa te miluiasca si sa te binecuvinteze in toate zilcle vietii tale. Ca Aceluia se cuvine toatii slav a. cinstea ~i tnchinaclunea. tmpreuna 1Ii Piirintelui

Rugaciuneu
oamne, Dumnezeul nostru, Care ai iertat ;, >:\.; pieatele lui Petru ~i ale desfranatei, prin lacri-~ mi, ~i ai indreptat pe vamesul, care si-a cunoscut greselile sale, prirneste miirturisirea robului Tau (.), ~i cele ee a gresit de voie ~i tara de vote, eu cuvantul, eu fapta, sau eu gandul, ea un bun, iarta-i-Ie; pentru ea TIt singur ai putere a ierta pacatele. Ca Tu esti Dumnezeul milelor ~i al tndurarflor si Tie slava inaltam, Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, aeum ~i pururea sl in veeii veeilor. Arnin.
, ~'~~I

Clnel Tale eelel de talnli •••(cautil ina poi 18 pagma Nu spre judeeatii sau spre osiindA sii-mi fie mie impiirtAslrea cu preacuratele Tale Taine, Doamne, ei spre timiduirea sulletului ~i a trupului.
nln'

»111';-':U'l'(.':l ia n Jltlrficir:i din SJintdl' Tainc ~iu punt.' in lin:,.!uri,a. in tHUn1+! Jlu,in v iu, r:il ii ,-'siC cu plltin~:' l'l'Iui holnav 'iii hi rnai lesne. Si Q~a iJ imp'-I"('-J')l'~rl· cu Sflnteh- Tainr. ln r dupa uceca. sa lid accus'" cill'~li

In: Sln\,jj Tic. Dumnezeute ... (d,' 1 ori). ~i. dne" ('''c vrcme, f'1I:!rH.'iunilc dr multumirc. iur dac:i 11t1. nuicar .In'a ta:

macar

Sa

zici ~i aceasta rar. ca vu 0 intl'l('aga;

"Ia

(J

pmUa

liel'

~j

buluavul

dupii

tine, suu

I rupul Tau eel sfant, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, sa-rni fie spre viata de veci, ~i Sangele Tau eel scump, spre iertarea piicatelor. 1;Ii ii-mi fie mie impiirtii~irea s aceasta spre bucurie, spre siiniitate ~i spre veselie. 1;Iila infrico~atoarea ~i a doua venire a Ta, invreduiceste-mj; pe mine piieiitosul sa stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugiiciunile Preacuratei Maieii Tale ~i ale tuturor sfintilnr Tlii.Amin.
\1)(1; vcum IibcrcOlu pc robul Tllu ... , Sflntc Dumnc7.culc .... P"casfUntu Treimc .... Taliil nostru .... Cii a Ta cste impiira(ia ... '. i tn'll"lrul ilei. Slavii ...• ~i arum ... , :11 :1se1tuarei

l~il

red, Doamne, ~i marturisesc eli Tu esti cu adevarat Hristos, Fiullui Dumnezeu Cel viu, Care ~', ai venit In lume sa mantuie~ti pe eei pacatosl, dintre eare eel dinta] sunt eu. Inca ered eli aeesta este insusi preaeurat Trupul Tau si aeesta este insu~j seump Sangele Tall. Deci, rna rog Tie, milllie~tc-mii si-mi iarta gre~eli1e mele eele de voie ~i eele tara d~ VOle,cele ell cuvantul sau ell lucrul, cele cu ~tjinta ~I

I'enh'u rugiiciunile tuturor sflnrilor; Doamne, ~i ale :"Iasciitoarei de Durnnezeu, pacea Ta da-ne-o nouii ~i ne rniluie te pe noi, ea lin indurat.
Doumnc, miluieste (d,' ~ ori) \i otpuvrul tiki.

LUJBA LA IE~IREA Cl GREl A st FLETt Lli


Ii,' preotul eli mare duturic ,,,,' su navi; penrru aC(,C3. indatu l',,' va tU/i ca cine lncredintati lui csrc holnav, S" nu U'IC(l1l' " ncchcrnat, '8 sc dues. chiar de rnai mulu- uri spuna inca si credin iosilor 'iii. ca _,•. ; dca de lin' lUH. ~i mai alvs de boal:i gn.':t. Trebulc sa Preotul, in~rijl'3 l'.' II, hulH dintre crcdincl» ii Ii chcmur, ci ill:!lIr. ':I Ii trchuin{l1 .• !i ,'.111<1ar fi cin,',;] lIlll.
st·

'\Icilluin.- 8 lui \ndrd 81 Cretel, leru .limiteaDul Canlarl'S 1.1(1& ul al 6-1<0: Irmo : Ca pe uscat umbliDd I rael ...

,I,·

eniti sa vii adunat] loti. care, cu dreaplii crediDtii, in \i:lta a{i trait. i plangeti sulletul care s-a instrainat de la slav a lui Dumnezeu i, cu toatii staruinta, a slujit demonilor celor riii. \cum. toatii \ remea vietii rnele cu fumul a rrecur i. iata. stau in:1inle-mi ingl'ri trimi -i de Is Durnnezeu, cerand fiira milo ticiilosul rneu suflct.
SJ;.':i ...

binccuvanraud.

face tne'I'''I:

Binl'clI\

anl:1l ,"1,' Dumnezcul

nosrru ...• impiir:llc

cere'c .... Stinle DIIII1I1"Il·"Ic .... I'n·:I\!:inli.

Trctuu .....

Tdtiil nostru .... Cil :I 1\. ,'Slc imphillia .... Doumne, ,'cnili sa m- inchinam ... lIJe J "ri) ,i urm • ..,ii

mih.ic~h~ (J,' 12 lin).

P.

\ l \J l I 119

umnezeule. spre :ljllllll'lIl meu ia aminre: Do.unnc. sii-mi ajll\i mie. griibt.'~h~-Tc! Sii se I'll 'illl'/l' ~i sa Sl' infrunte cei ce cautii SUficllIlllleu:a sc intoarcii in apoi ~i sii se ru~ine/e rei ce-mi Yoic,c mil' rele, Intoard-sc inu:lIii ru -inati cei ce-rni griiiesl' mil.': "billc. bine», Sii se bu cure ~i s:i se ,esell'a~cii de line tu!i cei ce 11' caUla PI' liuc. Dum-

lala s-au intali~al multinude duhuri viclene. !in:ind lapisul piic:1telor melt'. si ,(riga foarte, cerand fiira rusine IIll1ililul meu sunct"
~i .icum ....
il

;i

l' j[01!n.:i:

De ucuru dtre cine voi '{riga"? Cine-mi \:1 primi pliing,,rea ceu ell durere si suspinure» inimii. dad nu ru. Preacuratii Fl'cio;lrii. ruidejden ... edinclosilmr ~i a tuturor padto -ilol':'

mei fi'afi. vizlnd pic. tell mele. vielite p c:umpiD. cea dreapt .. rugati pe Hrlstos, Dumnezeul tuturor: si fie mie induritor.
Sla\'li ...

ducandu-va aminte, iubltilor, de prietenia mea catre voi, rugati pe Hri tos sii caute spre mine. eel ce sunt lipsit in chip ru inos de ,"iatii ~i sunt chinuit. $i acum .... tl .rscatnnr, i: Plcacii urechea ta spre mine. 'taica Dumnczeului meu, din lnaltimea slavei tale celei mario ceca ce esti bunii, ~i ascultii-mi suspinele cele din urrna si-mi Intinde mana.
( anl.n a " -t-a.
I rruos Hristos esre putcren mea ...

ii sii lumineze pe te mine lumina cea duboVDiceascli, pentru ca sii Te vad miicar cit de putia, Hristoase; ciici de acum nu Te voi mai vedea, ca ceata marc de diavoli, tara de veste, a venit asupra mea. si multimea faptelor mele cele rusincase ma acopera. lzbaviti-ma voi roti, iubitilor; care neindurati vii aratat] spre mine. eel ticalos ~i cu totul nenorocit. Cii. daca toti ati fi grait miicar un cuviint ciitre Stapanul rneu, m-ati Ii izbavit de Intuneric.
~luYii ...

T:li mil'. desfranatul! Amar mil'. ticiilosul! Caci mainiIe-rni tind cstre prlerenii mei ~i lacrirni viirs din ochi, dar nu C te nimeni sii rnfi miluiascii. 1 upta cea eu totul pierzatoure de suflet rni-a so sit .i. ridicand ochii ciitre Ingerii lui Durnnezeu eei luminuti. strig: lasati-mii putin sa vietuiesc: dar nimeni nil mil aude.
Slu\:i .••

mare .\rhanghele al lui Durnnezeu, Vlihalle, caperenia Ingerilor. cil de acurn nu voi mai chema in ajutor numele tiiu eel sfant. ea buzele mi-au tacut ~i limba mi S-3 legato Si
ucurn .... a :ht.·:lloarl'i:

\ I anruie~te-ma.

I'l:ingeti-ma pe mine. tanguiti-mii. cete ingcre~ti si voi. toti iubitorii de Hristos piimanteni, ca. tara indurure. sufletul rneu este de piiqit de trup.

\Iantllie~tc-mii ~i tu, Stiipana prcacuraru. -'laica Hristosuilli ~i Dumnezeului meu. ca. de acum. cu. ticalosul, nu vol mai vcdea chipul rau, dill prtcina gl'e elilur mele: ciid s-a suus lumina mea si nonpteu Illii ncopcrii.

tatA, a um edt' parte eu durere sufletul de IlciUo ul meu trup. Oed. I Du-I ingropati in pilnu'lnl. cilci nu este vrednlc de acea ta; cl, tarandu-I afnril. sil-IIII'lln~'lIli 1:1l'ilini,
SIIIYiI ...

( antun'a II 1'-0; Irmos: in "ilpuic, cuvlosilor roua ai izvorat ...

( lid ce Iolos 11mcu, dadi suflctul meu l'stl' tl'as la infriceiillllirdl' chinuri. iar trupul cste dnlal de \(li! I iisali-Indngropnl, l':1sa mamilll'" dinii iuima 1I1l':1.
!;illl·I1I11 .•.•

(10.11,·, ,Ir:lini ~i \ at:lnrlu.mi onsclc I:k:ltl' de cei diilli. lIIilo,lhindu-'e, lUI' slt'iga din sullet: ajula, StiiPllllil, vuflctului :1,·,',lui trup nenurncl],
In'duel.
t tlilt
II" I I

suspinati, pentru mine tlcalosul, toate marginile pitmantului si impreunit laerimati. caci 3 venit de sus hotar:lre cumplitii: sa mi se lege mfiinile si picioarele ~i sa fiu lepadat af:lI·ii. Rlitiieind in to ate. suspiniind strig ell aruar catre tine. lla/itol'lll ticiiluasci mele viet]: vezi ritutatca vesnicelor mele Ic~iitul'i ~i 1111 inceta a te ru~a peutru mine.
CUIlI

Slllyii ..,

hI' 1l.1:I'lragillll~' 111,11 lilt

llat:uul 'IInl'l

lh· Itmit ~·upt."

ut ...

II IIII.., III

'tltul.' l'1I durnl' e1iu_trup. rilni ',Il' , 'hill'. ~I·Idll,' lu ,Iudvciituru I, li,' ( an' II"·

l'ii :1111fost dal deurontlor si sunr cobordr ell sila in ad,hll'lIl iudului. stiu cit ncum toti mil vor uita; tu insi'i. I'l'lItru

huic ','I~ tvmi ~i "I tv iurri"()~l'/i, illhi\il(~I', el" p"n"l"'I','a 1II,'a 1'0111"1111" 11L'1111'1I mine. 1~~lIi\i.III:I.I'"
:l11I1\lIll1l'ul. 11':1111 " 111.1

Dcci, all
ilIlPrL'UII:1

II l':111

II 11-' ii .uniutv"U vui, r:Il'l'li

il1~l'rul Domnului, porucucsrc-rnii.


~i at'1I1U..••
'I
.1

:l,dihwrl'i:

urine, lngi'll 1'1"':I,lillli ui lui Ihll1llll'/I'U i/hal 1\1 <lill loall' ':llllilto r elur I iclcni. l';id lap,,'ltll'
l'!'h,l'

1:1(11" hUll,'

"I 11.<1."1",'1 nll1lp~II:1

n,k,

aicu Hrlstosului mcu. CUIIl 1I1-:li uitut? Cum 1I-:1i plecar '11t't' iudurnrc pe t'l'l l'" a ill odl slluge din coasru, Cl1 sil Itllill{lIi:1s,'a ilL' cei pl' ":11'1.' i-:1 z id it? O. :1111:11' mic! CUIII s-a l11l'ui;l1 1IIiILls!i, reu Hristosului meu! i

Dumnezeu de acum nu-Si va mai aduce aminte de mine, nici multimea ingerilor, nici adunarea arhanghelilor, nici cetele proorocilor ~i ale apostolilor, nici multlmile mucenicilor ~i ale tuturor dreptilor; ci singur voi suferi relele PI' care le-am adunat.
Slavs ...

Plangeti-ma de acum ~i rna tanguiti: lldanclIi iadului ~i amar. viermele ~i tartarul ~i toate chinurile; suspinati pentru mine, pentru ca numai eu singur am fost adus ~i lim fost dat voua, ca sa fiu chinuit amarnic.
~i acurn ...• a ' 'asriiloarci:

fie viu, ne rugam cu umilinta eerem Tie: sU1fTe'lltd robului Tau (N), dezleaga-I de toata legatura ~i-I slobozeste de tot blestemul, cacl Tu estl eel ce dezlegi pe cei Iegati ~i ridici pe cei cazuti, nadejdea celor deznadajduip. Porunceste, dar, Stapane, sa se dezlege in pace sutletul robului Tau si sa se odlhneasca in locasurile cele vesnice cu toti sfintil Ta], prin Unul-Nascut Fiul Tau cu Care impreuna bine esti cuvantat, cu Preasfantul ~i bunul ~i de-viata-racatorul Tau Duh, acum ~i pururea ~i vecii vecilor. Amin.

\laid a lui Dumnezeu, cauta intru adfinc ~i vezi un suflet dat chinurilor spre pedeapsa; si, plecandu-n genunchii, lacrimeaza, ca sa Se piece la rugiicillnile tale si sa ma cherne pe mine, Cel ce Si-a dat sangele pentru mine.
\poi: Cuvine-se cu adeviirat, ..

ALTA

RL:CACIUNE
Domnului sa nc rugiim.

Cuvine-ss cu adevarar sa te fericim, Nascatoare de Dumnezeu, eea pururea ferieitii ~i preanevinovatii ~i Maica D~.m: nezeului nostru. Ceea ce estl mai cinstita decat heruvimu ~I mai miiritii, tara de asemiinare, decat seralimii; care. tara stricaciune, pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarar Niiscatoare de Dumnezeu, te marim.

pentru eel ee se luptii greu cu moartea

oamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu inreiepctu, nea Ta cea de negrait ai zidit pe om din tarana sl, intocrnindu-I dupa chipul ~i dupa asernannrea Ta, I-ai Impodobit cu infatisare ~i frurnusete, en

ca sufletul sa luat pani la obsteasca ;'n"IA"A trupul se desfacii in cele dintru care a fost tuit. Pentru aceasta ne rugiim Tie, Partntelui fara de Inceput ~i lara de moarte ~i Unuia-Nascut Fiului Tau sl Preasfiintului Tau Duh, ca sa faci tara durere dezlegarea din trup a sufletului robului Tau (N). ~j orice a gresit bunatatl] Tale, cu ~tiinta sau cu nestiinta, sau sub blestem preotesc a fost, sau pe parintli sai i-a arnarfit, sau vreun juramant a calcar, sau a cazut in nalueir! diavolesf ~i in tarrnece de rusine prin pizma vicleanulul diavol, iarta-i, lmblauzit fiind de bunatatea Ta cea negraita. Asa, Stapfine Doarnne, Dumnezeule, auzi-ma pe mine pacatosul ~i nevrednicul slujitorul Tau in acest ccas, si dezleagli pe robul Tau ( ), de aceasta durere de nesuferit si de a~easta neputintji amarii ee-l tine, si-l odihncste pc dansul, unde sunt sulletele drcptitor, eli Tu esti odihn_asu!letelor ~i a trupurilor noastre ~i Tie slava inal(~~, Impreunii ~i Unuia-Nascut Fiului Tau sl Prc~lstantulUJ Duh. acurn ~i purur('a ~iin vecii vccilor; Amin,

SFESTANIA
salt slujha Aghiasmei mid, adica Sflntirea cca midi a apei
can' lu in'ilia ,~ lucc '''''1:1 lrchllinla, fh.'l'!in:i luni sau (.':il1d \ a voi eel marc,
(.';-11)(1 \

Ii

'I"'"

il

uri

a cere crcdiuciovul.

~tilll '" fit- c<i prcu nun \i lili",illlr de slIlklllhicl'i esre '" s,' faea in bi'nid. in muuasrir] ~I ill cu: v, ,rllllirclI "pl'i 101toate :tildc dinuii .. le I\lHH ~i a &;trupi pt.. oamenl 111l1I:inasliri ~i ill chilii, ascrnenca o,;i cascle nurvnilur )i (llall' ai, IIII', ap" ,!inti1a, flc carc Duhul Sf:inl. prtu rU1!.llriullih· pn'oplor, (} ,lillll·~ll'. nrc III II Ill' fl'furi til' lucruri, prccum 1J1"iil~1 cl'!l'nJ;1 sfinlil'ii ~i rUf!;ic:iuJ1l'a m.irt urivcvc: prin "ilropirl':l ci fluhllrih' l'ell' ,ich:lll' dill tol 111('111'il' ~()lh'S('~~"il' ial"lfl ~i pItcatt:lt.· edl' mid th- PI"(" (oule Iii"",, ,,,lid ",.rudrill' di:"'()"'~(i ~i g:illtlurik cd~ n'lL': ltIillll'a St' curfi~t.'~tl· th' IItl'rurill' fl')t.' splIJ"l'ak ~i 'l' intlll'ph'ani vp rc 1'1I1..'aritlIH'. hnlill' It, f!,fllH.:')ll· ":oi tin ,unlltal,,' ,"lll'{('H't(.'a ~i trUrll':h(.':I. 'i,

\n',,""

!\-I M II L 142

T""\oamne, auzi rugiiciunea mea, aseultA cererea mea, .l.Jintru eredincio~ia Ta, auzi-mii, intru dreptatca Ta. Sa nu intri la judeeatii cu robul Tau, en nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. Vriijma~ul prlgoneste sufletul meu ~i viata mea 0 ealejj in pirioare; fiieutu-m-a sa locuiesc in Intunertc ea mortii eel din veacuri. Mahnit e duhul rneu in mine ~i inima ineremenita inlauntrul rneu. Adusu-mi-mu arninte de zilele eele de demult; clIgetat-am la toate lucrurile Talc, la Iaptele miinilor Tale m-am gindit. Tins-am catre Tille msinile rnele, sufletut meu ca un piimant inseto~at. Degrab auzi-ma, Doamne, ca a slabit duhul rneu. Nu-Ti intoarco rata Ta de la mine, ca sa nu rna aseman celor ce Sf eoboara in mormfint. Fii sa aud dirnineata mila Ta, ea la Tine rni-e nadejden. Aratii-mi calea pe care voi merge, en la Tine am ridicat sufletul !_lieu.Scapa-ma de vriijma~ii mei, cii la Tine alerg, Doamne. [nYafa-ma sii fac vola Ta, cli Tu e~ti Dllmnczeul meu. Duhul Diu eel ~~n sa rna povii(uiasea la piimanllll drcptii(ii. Pentru numele ~au, Doamne. diiruie~te-mi via(ii. illtru dreptatea Ta se~~te d~~ ne~az sul1etul meu. Fa bunatate de stfirpeste pe v~aJma~1I mel ~i pierde pe tOli cei ce necajese sulletul rneu, ea eu sunt robul Tau. .

Vbldu~te spre hoi; griibe,te cDplerim demUJtb1ll'el'PleateIOJI1 nu tntoaree pe robli tiii de,erti. cD pe doe, slogurA nidejde te-am ea~tigat.
Sl a \·ii .... ;I"r(;lli.

Sf acum ...... !':ii'cUlollrci:

:'-iuvom racea, Niisriitoarc de Dumnezeu, pururea a spune puterile talc noi, nevrednicii. Ca. de n-ai Ii stat tu inainte, ru!:3ndll-te. cine nc-ar Ii izbiivit din atitea nevoi? Sau cine ne-ar Ii piizit pana acum slobozi? Nu ne "om deparra de la tine, stiipanii. cii tu izbii\'C~ti pe robii fiii pururea din toate nevoile.
I'S \ I \1 1I I

sn

iluie~te-mii, Dumnezeule, dupii mare mila Ta, ~i dupa ruultimea indurartlor Tale, ~terge fiiradelegea mea. Mai dr(os rna spala de fiiriidclegea mea ~i de pacatul meu ilia euriite~(e. Cii fiiriidelegea mea ell 0 cuno c i piieatUI rneu estc innintcn mea pururea. Tie unuia am gre it ~i riill inain(l'l! Fa am f:icul, asa ind! drept e ri Tu inrru Cuvintel(' Tale ~i birultor dud vei judeca Tu. Ca. illlii. intru riil'iidl'legi Ill-am larnislit ~i III p,icate OHI niiscut maica mea. ('ii. iatii, ndevarul ai iubit; cole nenriitate ~i cele :ISCUIl e all'

c]e.!Be J:&agi tie.


,tel'1ge-lle.lnimi eurati zide,te mDill'; iDttmnezel11e, "i dub drept innoie~te intru eele diDlinntru ale mele. Nu rna lepada de la fata Ta ~i Duhul Tau eel Slant nu-L lua de la mine. Da-rni mie bueuria mantuirii Tale ~i cu duh stapanitor rna lntareste. invata-voi pe cei fira de lege caile Tale ~i cei necredinciosi la Tine se vor intoarce. Izbaveste-ma de varsarea de sange, DumnezeuJe, Dumnezeul mantuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doarnne, buzele mele vei desehide ~i gura mea va vesti lauda Ta. Ca de al fi voir jertfa, '['i-as fi dat. Arderile de tot nu Ie vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima infranta ~i smerita Dumnezeu nu 0 va urgisi. Fa bine, Doamne, intru bunavoirea Ta, Sionului, ~i sa se zideasca zidurile lerusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptatii, prinosul ~i arderile de tot; atunei vor pune pe altarul Tau vitei,
\poi se dnta troparcle aCt,tra. gla,ul .1 n-Iea: Irmosul:

·1eI~II':me:le

Tu, cea fira de prlhana, e~ti lauda 1rnJ1iratil~ eilor, apostolilor ~i mueenicilor ~i aparatoarea lumii.
Toata limba veste preacurata

JIt~

drept-credinclosflonasterea

laud ii, fericeste ~i 51ata, Marie, dumnezeiaseii mireasii.


nostru, slava Tie.

Slava Tic. Dumnezeul

Da-rni, Hristoase al rneu, ca un indurat, si mie nevrednicului, iertarea dator iilor, rogu-ma, pentru rugaciunile celeia ce Te-a nascut. Preasfantii :,\iiscatoarc de Dumnczcu, rniluieste-ne pe noi.

Intru tine mi-am pus nadejdile


nezeu; miluieste-ma iertare greselilor, cu rugaciunile

mele, Nascatoare de Dumtale si-mi daruieste mie

Viaza-ma, ceea ce ai nascut pe Datatorul de viata ~i Mantuitorul, §i rna miluieste cu rugaciunile tale, cea binecuvantata, nlidejdea sulletelor noastre. Ceea ee ai zamislit in pantecele tau pe Ziditorul tuturor, Fecioara cu totul farli pr ihana, cu rugaciuuile tale, miluieste sutletele noastre. ]l"liscatoare de Durnnezeu, eu totul laudata, ceea ce prin ell"ant ai nascut, mai presus de cuvant, pe Cuvantul, pe Acela roaga-L sa mfintulasca sulletele noastre.

. ~eea ce_ ai pr~mjt bucurie prin Inger ~i ai nascut pe Ziditorul tau, Fecioara. miluie~te pe cei ce te maresc pe tine
(de do"a or i).

eu rugaclunile tale. stlipalla. miJostiv fa p~ Ju~ccatorul Fiul tau mie celui cc am gresit rnai mult decat once om.

·1a~lril'~"'i' ..lm8"'fo

.. l

durerile ~i de primejdii tAu eel sflntlt,

pe

DoJt.ttuuoe striinii s-a siivar~it intru tine, Nascatoare de din~Dez;,~~.eiipentru nol, precum suntem noi, S-a nascut De I Itorul tuturor ~i Dumnezeul nostru Biserica ta, Niiscatoare d D ' timiduire firIC I' umnezeu, s-a ariitat locas de intristate, a p a a a bolilor ~i mangaiere sutletelor eelor
Preasfinti MiDtuitorul, robii tiii, Niscitoare de Dumn-. ,_ izbive~te de ri ,?~~ze,u, care at naseut pe p ImeJdu ~I de toatii nevoia pe

Sisvii Tic, Dumnezeul nostru,

SISVB Tic.

Cantim Tie, Dumnezeului celui in Treime, StrigiDd caDtarea eea lntreit sfantii si rugandu-ne ca si luam miDtuire.
PrCn,mnla :\iiscatourc de Dumnezeu, miluieste-ne pc noi.

Preacuratii stiipinii, scoate e .. -. . cea viitoare <i din toatr _ _ p robii tal dill toatii mania , a vatamarea su11e( \'1'1 . _. easea-. ~I tru pcaseii . •_. ~ule~te cu rugaclunile tale F' _ Nascatoare pe tori car I _. ecioars, de Dumnezeu . .' tea earga la tine ," . nevora ~I neeazul. ' ~I-I scoate din toatii
d

0, Fecioara, eel' a ce ai nascut PI' Mantuitoru[ ~i Stapanul lumii $i Domnul, pe Acela roaga-L sii mantuiasca sufletele noastre.
Prc,,,f;inlii . ilSciitollrc el,' Dumneveu, ruiluiestc-ne pc noi.

Cine vine [a Biserica ta ". - _ -' .,ascaloal'e d D ., tamaduire sun t Iui , e umneze», ~I nil ra Preacurata? C u UI, Irnprculla ~i truputul.
egrab
Sla,," "Lie. llnmll
C/CU

Bucura-te, munte, bucura-te, rug, bucura-re, u~ii. bucuru-te, scara, bucura-tc, masa dumnezeiuscii, bucura-tc, ajutatoarca tuturor, stapfina.
Slu,," fie, Durnnczeul nostru.

,1:" ii Tic,

..

Milnstlve, pentru rugiiciunile vl aicii Tale celei prcacurat e ~i all' tuturor sfin tilor Tiii, diirllic~(e milele Tule poporului
nin.

nust ru, -slani Tit'.

Ci sfllnt
DIUDD*J1 peatru aoi.
Pentru rugiiciunile cinstitului ~i maritului Proorocului, Inaintemergiitorului ~i Botezatorulul Tau. Hristoase. Mantuitorul meu, pazeste pe robii Hi. Srmfilor marililor apostoli, mucenicilor ~i toli ,linlii. rll~ali-\"j lui Dumnczeu pentru noi. Pentru rugaciunile maritilcr apostoli, ale mucenicilor ~i ale tuturor sfintilor TaL daruieste milele 'I ale poporului Tau.
Sflntilor celor liir. de argintl. rugali-,,;; lui Dumnezeu

e!fti

Dumnnear

DOrft'\1

TatiUui ,i Fiului $i Sffintului Duh, acum ,i pururea


vecilor. Arnin. \poi troparclc ucestea, 1:1,,,ulnl o-le3:

fi to

vecil

\eum a so sit vremca, care sfinteste pe toli, ~i ne asteapta Dreptul .Iudecator; cl te Intoarce, suflete, catre pocainta, ca desfranata Hrlstoase. care
CII lacrimi

striga:

Doarnne. eu curgeri

miluieste-rnu. mario izvorul ta-

Cel ce ai revarsat,

pcnrru noi.

maduir ilor in Biserica cea preacurata a Fecioarei, Doctorul sufletelor ~i al tropurilor noastre, indeparteaza astazi, prin stropirea mas: blnecuvantarii nenuntita, Talc. toate bolile eelor neputinclost. de nunta ~i fecloara de Durnnezeu, Fecioara, iertare sa ne mantuiasca si cere ai raVlarie. pe noi. Indreppacatelor :,\iiscatoare nostru, noastre

Pentru Xiisciitoare apiiriitoare

rugaciuntle sfintilor eclor fara de arginti, de Dumnezeu, pazeste pe robii liii ca 0 ~i sprijinitoare a lumii. Slava.;

l-ecloara, ai nascut neispitita


Maicii roagii pe Hristos, Dumnezeul

.Ihim pe Tatal ~i pe Fiul ~i pe SfantuI Treirne Sf3nta. mantuie~te sufletele noastre.

Duh,

zicand:

Preasfantfi ~1i catoare teaza noastre, lucrurile cand miiinilor cantarn

de Durnnezeu,

Si acurn

.... ~ ·~hcaloarci.

noi cantarea Sfinte

cea ingereascii: ffira de moarte. mi-

_ ('~e~ c~. i~ \~remjje m_a~~e pe urma, in chip zaml~ht ~I ar ~ascut pe Zldltorul tau. Fecioara, pe eel ee te maresc pe tine.
Apoi:

minunat, ai mantuieste

Sfinte Durunczeule.
Diaconul: duhului IUu. Sii luiirn

tare, Sfinte

11Iie~te-ne pI' noi (de t r-ei ori).


uminte, Pri-ntul: Pace tuturor, Cintarelul

Lsa milosthirii desehide-o noua, binecuvanran; l"asciit?are ~e_Du~ne_ze.lI. ca sa nu pierim cei ce nadajduirn lntru tine, CIsa. ne Iz~a\Jm prin tine din nevnl, ea tu esu mantuirea neamului cre~tlllesc.
lJiaconulUfHllflUlui
,;j

Prochimcu. Dornnull"stc Stih DomnuJ lurninareu

~Ia,ul

al 1-lca~ de cine mil vui feme'!

men ~i "lan'uilorullUcu~ \ic(ii rnelc. til' tint'

ne I"ugam.

I:'itc pU/ilorul

mu

voi ilirricH~;t"

'lIintesc, diD.. mei'iiume1eTiu. In mijlocul bisericii Te voi liuda. ~i lad,i: Eu voi fi mcrezitor in EI; si iarii~i: lata eu ~i pruneii pe care mi i-a dat Dumnezeu. Deci, de vrerne ce pruncil s-au flieut partas] sangelui si trupului, in acelasi fel ~iEI S-a imparta~it de acestea, ca sa surpe prin moartea Sa pe eel ce are stapanirea mortii, adica pe diavolu], ~i sa izbiiveascii pe acei pe care frica rnorttl Ii tinea in robie toata viata. Caci, intr-adevar, nu a luat firea ingerilor. ci siimanta lui Avraam a luat. Pentru aceea, dator era intru toate sii Se asemene fratilor, ca sa fie milosti\' si credincios arhiereu in cele catre Dumnezeu. pentru curarirea pacatelor poporului. Ciid prin ceea ce a patimit, fiind el Insusi ispitit. poate ~i celor ce se ispitesc sii Ie
ajute.
Preotut. Pace lie ... CitctuJ:AliIuia. !:lasuJ I.

••• ,*~.,d@~eea BU>Seru,ineazi sa-i _~lHii'peei frati ziclnd: Spune-voi fratilol'

care se numea pe evreleste Vilt@tJa, ..... pridvoare. In ~ce~tea zi~ea muI~me ~uIfii navi: orbi, ~ChIOPI, uscati, asteptand ml!fcarea a~ cliei un Inger al Domnulu~ s~ co~ora la v~~me in_ scaldiitoare ~i tulbura apa: ~I erne mtr.a intal, dup~ tulburarea apei, se facea sanatos, on de ce boala era
tinut.
.\pni dlacunul zicv ectcuia
3n'3'1!l;

Cu pace

Domnului

sa ne rugarn.
rnantuirea sufletelor noas-

Pentru pacea tre, Domnului

de sus ~i pentru
Ill"

rugam,

Pentru pacea a toata lumen ~i pentru buns tarea slinte.lo~ lui Durnnezeu biserici si pentru unirea tuturor. Dornnului a ne rugam. Pentru sfantii blserica acea

.. cu ev Iline ~l cu f' - d e D un mezeu nea , sa ne rugam.

tn ~i pentru cei, ce cu credintii: intrf intr-in a • Dornnului

l'entru PI'ell Ferieitul Parintele no~tru ( ). Patriar~ul Bisericii Ortodo xe Rorndne. [pentru (In:llt-) Pres linrl~ul (Arhi-) Episcopul ( i \Iitropolitul) n?stru. ( )]. penrru ~m. " . I pellrru ror clerul stita preottrne ~I , intru H rrs t os diaconirne 'i popoi-ut, Donmului sii ne mgam.

••

!lIlc!"trll$l",~::J~.~11:11~:m.r e8vizdubului, pentru imbel,ugare8 I" pentru vremuri pa,niee, Domnului

,I

Peatru eei ee eiiliitorese pe ape, pe uscat si prin tru cei bolo . y aer, pena~l. pentru eel ee patimesc, pentru cei robit] i pentru mantulrea lor, DomnuJui sa ne rugnm, ~ Pentru ~a sa se sfinreaseii apa aceasta, cu uterea lue~area ~I eu pogoriirea Siantului Duh DonlnPulul' . eu rugarn. 'sa ne Pentru ea sa se pogoar euriititoare a Treimi " I .e p~ste apa aeeasta luerarea cea II ce er mal presus d 1ne rugam. eire, D omnului sa Pentru ca sa fie apa aeeasta t- - . purilor ~i Izgonir amadu.ltoare sul1etelor ~i rruoars a toata Domnului s_ purerea eea potrivnicii
a ne rugam.

Pe Preasfinta, curata, preabinecuvintata, mirita stipM noastrii, de Dumnezeu Nasciitoare ~i pururea Fecioara Maria, eu toti sfintii sa 0 pomenim. Pe noi insine ~i unii pe altii si toata vlata noastrii, lui Hristos Dumnezeu sa 0 dam. Ca Tie se cuvine toata slava, cinstea ~i inehiniiciunea, Tatalui ~i Fiului ~i Sfantului Duh, acum ~i pururea ~i in veeii
vecilor, Arnin.
Diaccnul: Dornnului Iar prcotul

sa

ne rugiim.

zice accaslii

RugaciulIl'

'

Pentru ca sa se trlmita a el h arulllb' . . ." . IordanUlui Domnulu' _ avrru ~I binecuvantarea • I sa ne rugiim. Pentru toti care au t bui . . D urnnezeu, Domnului re uinra _de ajur or ~I f 0 Iosinta de la sa ne rugam. Pentru ea sa ne lu rnlDam nOI. eu I . '.. .T. . . prm rerrnea cea de 0 fl _ umtnarea cunostmtet. IUI!a Doni I' sa lie ,·ugam. • nu UI

tapane Doamne, Dumnezeul nostru, eel mare ~'~ Intru sfat si minunat In lueruri, Faeatorule a ~\Vi toata faptura cea vazuta ~i cea nevazuta; Cel ce pazesti asezamantul Tau ~i dai mila Ta eelor ee Te iubese pe Tine si pazesc poruneile Tale; Cel ce primesti lacrimile cele de urnilinta ale tuturor celor din nevoi, eli pentru aceasta ai venit in chip de rob. nu eu naluciri infrlcosdndu-ne pe noi, ci dand adevarata tamaduire trupului si zicfind: ~ata te-al facut sanatos, de acurn sa nu mai gre~e~ti. Inca si din tina
rii~

, atom trimite harul Preastantului ~i de-viataficitorului Tau Dub, care sflnteste toate, si sfinte~te apa aceasta. .~i.prin_ gu~tarea ~i stropirea eu apa aeeasta, tri~Ite Doua. b~Decuvantarea Ta, care spala Intinac.lOnea pati"!dor. A~a ne rugarn, cerceteaza neputin~a noastra, Bunule, ~i tamiiduie~te ell mila Ta b.ohJ~noastre cele sufletestl ~i trupesti, Pentru rugiiclunile pre~cu_"atei, preabinecuvantatei stiipanei Doa.stre, Nascatoarei de Dumnezeu si Fecioarei Ma . " pururea . . rra: cu puterea cinstitei ~i de viata fiiciit oarei Cruel; cu ocrotirll " \ netrup ti p'. n e c)nshtelor, cerestitor ~i miiritu~~i Pr~~~n; fe~tru rugacluntle cinstitului ~i zatorului loan: UJ, In.amtemergiitorului ~i Boteliiudatilor apo;to~i~ srnPlfr, ~iiritilor ~i intru tot nostr], mari dascaii a ~ .ce Or ~ntr:e sfinti parintilor Mare, Grigorie de D ~J lerarh) al lumii: Vasile cel Gura de Aur: ell lumfine~eu cuvantiitorul si loan , a e S intilor: . At» I. ~Sle, CI" . . , rirIl ~I

OCt

trie, de mir, Teodot TirOD, ··tD!OdlU'· Stratilat, loan eel Nou, Sergbie ~i Yah, loan Valahal ~i Nicolae; cu ale sfintilor preoti marturisitori loan ~i Moise, cu ale binecredinciosului voievod Stefan eel Mare Iii Sfant, cu ale sflntilor martiri, Constantin Vodii Brancoveanu cu cei patru fii ai sal: Constantin, Stefan, Radu, Matei Iii lanache Sfetnicul; ale sfintelor mucenite: Filofteea ~i Tatiana Iii ale tuturor sflntilor, bunilor biruitorilor mucenici ~i mucenite; ale sfintilor, marittlor ~i tacatorilor de minuni doctori tara de arginti: Cosma ~i Damian, Chir ~i loan. Pantelimon si Ermolae, Samson si Diomid, Mochie ~i Anichit, Talaleu si Trlfon; ale preacuviosilor ~i de Dumnezeu purtiitorilor parintllor uostri: Grigorie Decapolitul, Nicodirn de la Tismana, Dimitrie eel Nou, Visarion si Sofronie, loan de la Prislop. Antonie de la Iezerul, Daniil Sihastru, Gherman, loan Hozevitul si Teodora de la Sihla; ale preacuvioasci maicii noastre Parascheva; ale sf3ntului ( ), a carui pomenire 0 savarsim; ale sfintilor ~i dreptilor si dumnezeie~tilor parinti loachim ~i Ana si ale tuturor

trel (lrl, 1n tlmp ce e

Oujfi

Mintuie,te, Doamne, poporul Tiu Iii biDec1l~ mestenlrea Ta. Biruinti bineeredincio,Uor crqtini asupn eelui potrivnic diruie,te, ,i cu Crucea Ta pizqte pe poporol Tiu <sccanla ()dala de preul ~i de dUll;;ori de eanlilrel).
Apoi preotul, strnpind cu apa cea sfintilii. in chipul crucii. altarul hiserica (sau casal. canla trnparul acosta, glasul al 2-lca: i

Darurilor tale, fa-ne pe noi vrednici, Niscitoare de Dumnezeu, Fecioara, trecand pacatele noastre ,i dand tiimiduire celor ce ell credinta prim esc btnecuvantarea tao preacurati .
.\(loi prcotul ~i 101pnpurul ,arUI" Smnla Cruce; dupa accea prcutul srrupcstc Pl' luli l'II apa cca ,nnlila.in care limp sc canlii vtihirilc ace tea. gls'tli al 4-1e3:

Rugaciune

leaca, Doamne ' ur ecnea Ta~lneauzipcnoiTu -h . ... CI ce al rrrmt e ~ , , I' . P . aTe boteza III lordan ~i ai sfintit . ape e, ~I ne bmecuvintcaza . '. prm plecarea capului - J?e_ nOI pc toti, cal e, nostru, aratam sernnul supu-

lzvorul tamadulrilor avand, sfintilor cei tara de arginti, dati tamaduiri tuturor celor ce au trebuinta, ca unii care v-ati lnvrednicit de mari daruri de la izvcrul eel pururea curgaror al Mantllitorului nostru. Caci a zis Domnul carre voi, ca unii care sunteti de aceeasi r3Vlla cu apostolii: lata. v-am dat voua putere asupra duhur ilor celor necurate ca sa le scoareti

bioe-vietlllin,d. in dar ati luat, in dar filmidu:lod patimile sufletelor ~iale trupurilor noastre.
Iilft1lfrJll~CI;nj.

fOitf.1i.~pu1t1nt:a.Peotru a~

minia,

care se pome,te. asupra


care este

Slava ... (autii spre rugiiciunea robilor tiii. ceca ce esti cu totul fiirii prihana, potolind pornirile cele rele impotriva noastrii ~i izbiivindu-ne pe noi de tot necazul, Cii pe tine sillgllra te avem niidejde tare ~i neclmrlta ~i apiirarea ta am dohandit. Sii nu lim rusinati, stiipanii, noi cei ce Ie chemiim PI' line. Griibe~te spre rugiiciunea celor ce slrigii ciitre tine cu eredinta: bucura-te, stapana, ajutiitoarea tururor, bueuria. acoperamantu] ~i mantuirea sunetelor noastre.

pe nol de mus~a~ea ~UI cea. dreapti, trii, ~i sii ne rniluiasca pe nOI.


Struna: Dnamne, millljc~tc

asapra

.ou-

(de 411de uri],

Preot III Ikc: \uzi-ne pe noi, Durnnezeule, :vtantuitorul nostru, niidejdea tuturor marginilor piimantului ~i a celor ce sunt pe mare departe, ~i milosth Iii noua, Stiipanc, pentru pii.catele noas: Ire ~i ne rniluieste pe noi. Ca milostiv ~i iubit?r ,de ?am.en~ Dumnczeu esti ~i Tie sla\ii iniiltiim, Taralui ~I FI~lul ~I Sfantului Duh. aeum ~i pururea ~i in vecii vecilor, Arnin. Dlucnnut: in!clepciunc. IIrisloa~e Dumnczeutc.;
j t rana Binccuvinteaza. ,r.ir~ilI11 a .cvta

$i acum

....

.1

.l!lc.!tuarCI, gl.I\UI al X-)(',I.

tapana. primeste rugiicillnea pe noi de toata nevoia ~j necazul.


d pii

robilor

tiii 5i ne i7bii\e~te
cceasta-

Prcoru • Sla,a Tic.

Sr"r~.ul

\Iropirll.

diucn

ul Ike ccten

iluie~te-ne pe noi, Dumnezeule. dupa rugamu-ne Tie. auzi-oe si ne miluie~te.


Lana. Doamne, miluic~te

mare

mila

Ta,

(uc Ire uri).

nca ne rugarn pentru mila. viata. pacea, sanatatea, mantuire~. eereetarea. lasarea ~i iertarea pacatelor robilor Tai ( ). ~I pentru ea sa li se ierte lor toata greseala cea de vcie ~i eea rara de voie. nca ne rugarn ea sa se pazeasea sfant locasut acesta ( 1I ) ~I toate ora~ele ~i satele de boala, de foarnete. de cutr~~ur. de potop. de foe. de sabie, de nii\'alirea altor nea~un ~I d.e razboiu! eel dintre noi, ~i penn-u ea milostiv. bland ~I lesne lerta(or sa tie noua bunul ~i iuiJilol-ul de oameni.
,

Hristos Adevaratul Dumnezeul nostru, pentru ruga~iu~ nile Preac~ratei ~Iaicii Sale. eu puterea cinstitei ~i de n~\a facatoare! Cruci, pentru rugiieiunile sflntilor ~i intru tOlla~datilor apostoli, ale preacuviosilor ~i de D~mne:eu pu~tatorilor parintllor nostri, ~i all' tuturor sflntilor .. sa ne mllu: iascii si sa ne mantuiasca pe noi, ca un bun ~I de oarnem iubitor. "lr.nJ
Arnin,