Sunteți pe pagina 1din 27

EU SINT PASTOIIIJL CEL BUN. PASTORUL CEL, BTIN' SUFLETTIL r$r PUNEI PEI\TTRU OILE SALE...

PRECUM MA CUNOA$TE TATAL, Sr EU gt-rNosc PE TMI TATAL SI FUF'LETUL ['UN PENTRU OI. $r MAr AM Sr ALTE Or, CARE NU SINT DIN STArii-ur, ACES'fA. $r PE ACELIIA TREBUIE SA LE ADUC $r voR .xvzI GLASUL MEU $I \rA FI O TTIRMA SI UN PASTCR...
(IOAN, X, 11, 15-1S)

O PORUNCA 9I INTRE

PACE SFTNTA: <<PE PAMINT BUNA-VOIR,D...) OAME'NI cle f /(/.5?I/V/''1i\/ P a t r i a r l i t r ll { o t t i i t l i u t

s/atlbolla instelotd cL cerrlui' deasrLpra <<...SrLb c.oht'rte n'esfirpitele Betteent, tlrrt 1le '!tLUer-t^ lLLlui "i,'ri'rru intrtt cei dt: sris lrri Drttntteo;itttttt:aaSlavd (['rLctr 1lttttilvoire>> ;;" ; ire l,Inlini r.r,tt,i"t'" oanre'tri

r1, 14).

ortte' ul'-itritttit Pacea esle suspintil cel tttai acJirtc sci sr' l)ucLi're tbre;le ()tneiLe(tscd Qrice ne;ti. luptura ' de lttrttittti' dc s.oure tleTlinti' ulald,in ltace irt aceastti "cl.e'\Ii'tn pluacestc.i ictpugrtl ;i .lumi' fntntuselea cron' aude ctnd plugul.ui.' coariete pc trentura gorrtLtLi rtt.oartT' de cte-tristele 9i preaesiitori' cdrtitttl "Arrlyt,'tcorbilor, se tlirt Iabrict' di,tt.ttzine si rturrc ,rr,,,,citrr,t,.ttLi '::!i::'u, t: udzcluhul. cfid lard ,poir, lrartiirLld ,:,'"t'*iii1

ii't:i -,',!,"''':t.,,:'::,', Frunteu si ale mort'ii' ali--razbotutui irrir, .r",,',ijJtLrr'' deasu' senirru a1;!ec,a ntt se mai poote
ctlrturttrttlui ttiittlotecisi laboratoare'chtC pra lrtcrtLluistirL dfirnzting'initul. sd' in largltl clitt alard al ltLrttii se au:le pace ! "i,i-ponr', utft'ttcirold fitrti utrt{a 7i i,itti

o pdlii,:1 io' ai tLunin.d

.,
'-*'-sJb-;,* -'';-F'

_---_-l--q

i , i r
f l

ilc noastre de slujba>, aceste l)ctLi rtt accea,<cdrl pa' aechi,si curate dreptare de ttitt{a, preantdresc cea fi laudd precum se cuuitrc pe Dumtrczeulei Fd' uritot prin cuuinte cu acesleu.' <\'ine Hristos, pe cel viclean sA-1sfarnte, pe cei dintru itttrtttcricsd'i lumitteze...Dltirtonrl de pace, Hristos, r'itte ca sa irrrlxrcctoale...A'tarire lui Dttmnezeu,Celui ce ne-a diiruit tuturor pace gi a siarintat peretelecel dirr (Din L'anoqneleMineiuLtti pe de' nrijloc xf ylsrjbei>>. cetnbrie ). Milioatrc de oanteni din lumea itireagd doresc pacea,sl urdsc razboiul, cdci pacea este bucLtriepi oialu, iar rcizboiul este distrugere si moarte. Popou' rele lwnii doresc pacea si lupta penlru tr.iurnful pi biruinla ei pretutindetil irt lurne. Au dreptil sti truiascd itt pacc toate tteanturile, oricare ar li locul lor sult soare, pe uscatuL cotttitLertelor: trcgrt, gulbeni sau slbi, - toli oamenii au dreptul sd se bucure dc uiala, in puce deplina, cuci pentru toti s-a Pdcii> (ll Tes. III, 16). niscut IIrislc,,s,<<DortutuL Sint glasuri rdslele in lunte, care girulesc ottfel. ItLai aproope sau mai cleparte de noi, sitri pi oomeni care se neliniptesc uazind cutn mul{inille oropsite de pretutird.eni se trezesc la uiala pi oor sa-;i cu' cereascadrepturile lor La tibertate 9i la piirrc, la fe' ricire.pi ta belpug. Neliniptea acestctrcucuut:leeste ca ;i odinizadarnica. Ei pot dezlanfui rtoi nruaelLLri oard?lod Ia na;terea lui Hristos, dor nici o pLiere dirt lwne tILt oo fi in stare sd indb'upe rtdoalrtit:a porntre a ontului spre dobirtclirealibertalii ,si a drep'

tului slirtt de a trai xiata sa ltberd sub irriperiul urrci pact adeaarate pi trainice. Pentru aceee, Noi, Parirttele uoslru sufletcsc,do' ritor de tol bilrcle pentru t'iecare irt parte, od cerern sd douedili legatura uoastra cu IIrislos, cel triru' pat din iubirea Sa pentru oamerti, iubirdu-ttd unul pc altul,. precum u-o poruncit-o tlL (loan XIII, 31). pertru pd' Vd cerem sa dooedi{i dragostea r-toaslrd irraltentintul strabun al ecesteifciri, <sLrpunirtdu-vI lor stlpiniri, cdci nu este stapitrire f dral nunrai de (Romarti XIII, l). Vs ceretn neclirttit la Durnnezeu>> atasament fa(d de slinta cauzd a introrritrii pucii in lume, cdci <Idrd acest dar pre{ios,care este pacea, cu nepuiinfi este a zice sau a face ceva, (Sf. Ioan Gurd de Aur). QugolL'ud imprewfi cu preotii uo;tri <pentru pairrtregii lurui>, (pentru vrecea gi bunS-agezarea conmuri cu pace)),<pentru pacea a toatd lunlea>>, oitrci liind cd oa ruga{i pentru oiat,aacastra pi a copiilor oo;tri, pentru fericirea toastrd pi o tuturor oamenilot. Qostili impreund cu preo{ii ao;tri cuuintele din rugdciunile Siintei Liturghii penlru cirtstilii ocirmuitori ai popoarelor donice de pace, zicind: Doamne, <intdregte braful lor, irralJi drqppta lor, !ine stdpinirea lor, suputte-le lor toate f$limurilg care voiesc rdzboaie '; ddruiegte ior adfnQ;gi st6' t6toare pace), <gi nu ne ldsa pe noi cei ce n5dajBiseridrrinr intru Tine. Pace luntii Tale ,cdruiegte, cilor Tale, preofilor gi cirrnrritorilornogtri gi Ia tot

'l-tt r ii r c i i 9 i M i n e ; t t l r r r l r i t t ' a t iP poporul J ' d u > > ,a l c d 'f t T1: inil!itirr slavii ie s i l l ( ) a s t f e tuitorul s u i l c t e l o r 9t acttttt 9i liLtt'urea tiltri gi F i u l t r i g i S f i n t r r l t t i D'uh, I A m i n itt vecii v e c i l o r ' , >
nr. ( Din revista ,,Glasul Bisericii" 't.-2---clin 1953)' decembrie

*
I

i 1

rlrN rnrvaTdruRrr,D

SI'rrvrEr NOASTRE
DEI SEIA]VIA GRIJA a cret-

BISER,ICI

CAREI NSTP CE:A MAI A CRESTINULIJI ?

Oea dlrtXt gil cea, mali de sdarn[ griJ[ titnulul 'este mlntuirea sufl'etulul s6'u' ctrM POATE CRsigTTNUL SCA SUFLETUL? sA-$r

MrNTttH-

Bucurlndu-se de harul trui Dumne?-/erl, creqtinul sufletr-llui prin crepoate dobfindi ,mintuirea qi prin s6'vf,rqtrrea dinte i1ruternic5, gi statornic[ Domde fapte bune, dup5. voila ;i Poruncile nulul. PORUNCILE! GASIM DESCOPERITE UNDE . I SI VOIA LUI DUMNEZEU ? - adic6 DesU.ggrirear * Cuvintul lui Dumnezeu sau ciumnezeiascE. =- se 'a'fl[ tn Sfinta Seriptffl' Biblire qi tn Sfinta Trad:t'e'

dLl Sfinta $,s,ripturd. sa;u B'iblia este alc[tultl Vectrfu'I, Testam,enfc care ouprinde tot ce a descopenit Dumnezeu prin ptriunhi $ prooroci, inainte de lntruparea Mlntuitorulut $ 'oare cuprinde <<Legea dinr Noul Tlestament, cea noud.>> adusl de Domnul nostru Iisus Itrnistos. Toate cd.4ile din SfintE Scliptur5, am fost scil'se prrin insuflarea Duhulul. Sfrnt. Sflnta Trad'(tie sq4l Sfmta Predamle otrprlnde [rvd,fd,tura datd, de Dumlrezeu rpnin rdu grel ql nescrisd. la vrsmea descoperirii ei. Aaegte lnv6,tetudi n-au fost scrirse nrilci de ,Sfintii Alpostoll, ci au fost pd,stnate llr Biser,Xc5,de urmragil Ail)ostolitlor. fn eea mai mrare par0e, aceste firv4Eturt au fost scrise mai ttrziu de Sfinlii Plrintt. ' strta,t ln Sflnta Cuvfioturl I'u{ Dumnezeu Scripturd, $ in Sftnta Tradilie - tnebu-le crezut ql pd,strat' aga cum De frri'afe Sffurta noarsbr[' 'Biserircd, OrtodoxS,, nu dupd, cum ne eJut[ mintoa sd, pri,cepem fdecare ln pa"rrte. UNDE AFI,AM VATATURA rNF','ATr$ATA CRE$TINJI? PE SCURT lN-

CE ESTE SFTI\TTA BISERTCA ? Biserirca este Agezimf,ntul Sfint, latemeiat de Domnul Iisrs Hriistos, rpentm sfinfirea ryi mintuineg noastrtr. Ea cuprfurd,e obryteratuturor celor ce ored qt mtrrturisese invifd,tura Mintuitorului. Siaguna Bioeriice, cnegtind ,care pd"zegte cu sfin_ ce,a adevilenie gi rlnnpov5.duiegte inv{Itura rat6, estp, Elser,ilca or!od.oxd,. Creptinii sint drartori si "-ssuilte por-rrncile eii, sE caute a le implini tn vtatq flor oea de toate zilele, sd. o iubeascl qi s5, XngfiJeascb, de nevoile ei, bineqtiinrt cE nu poate fl mtutuire pentnr suflet, in afara B!,seiljcti. cE LUCRARE RICA? IMPLTNESTE SF.INTA BrSE-

Sfdnta Riseric5. 'ne invafE cuvlntul lui Duninezert, si,vlrqegte Sfintele Taine gi Sfintele S ujbe pi ne cirmuriegte pe caiea mlntuirii, spre dobindlrea vieilr vesnilce. CE STI{T SFIIVTELE TAINE! ?

Inv6,f[tura mbrtuitoare a credlntet crettine se pe scurt in SimboLul Clredb&ei afl6, firfefi'gatl sau Cnez, care & fost alcd,tuit de doue soboare a toatd, l,urnea ,cregtdin6,, linute lta Ni,seea ln anut 825 gi'lra Cottrstantinopol tn ,anul 381. Crezu,l de aproape intrearga oregtrinleste ffdrturisit tate, dar neschimbat este p[strat doar de Biserica Ortodox[.

Sfinte.le Taine $nt lucrE,rli v6,zute, prin esre, in chip nevd,zut, se pogoar4 tn sufleCut cnedtnciosului haml lui Dumaezeu. Ele au fost rindulte de Mlnr0uitorul I{ristos ryi stnt fln numd,r de qapte: 1. Botezul. 2. Ungerea cu sfintu,tr mir. 3. Pocitnla sau spovedaniA. 4. Sflnta .Impd,rt6,qanie.

/F-

5. Preotla. 6. Nunta, qi 7. MarSlul. Dfrntre slujitori, numai arh erenl poate sd,virqt toate cele gapte Sfinte Taine, iar preoc[ei el' nu poate sivirqi taina tu1; doar $ase, ' preoflet. do,&r ln ca.z Botezul se poate sS.virqi de mare nevoie, cind pruncul este in primejdie de moarte -_ qi de e[tre diacon sau de orice eregtin. CE SINT SFII'{TELE SLUJBE ?

$l 1i1
{li 'ii;
lil

Sfi,ntele slujbe sint oele mai fursemnate p5,r[i a'e cultului divin public. Cea mari de seamllllrjSitlt apoi be obgteascd. este Sfinta Liturghie. cele 7 Laude, prin ear'e l5,ud5.m gi prmrndrim pe Dumnezeu ;i care se sivirqesc ln toa.te zilele, fe,r6 deosebine. Sint de a,semenea slujbele Sfi:atelor Tlaine qi Sfintele lerurgii. Sfiatele Ierurgii sint rug5,diuni sivfir;ite de arhiereu sau de preot pentru bincuvintarea din $ sfinfirea omuluii ln diferjtte imprejur[ri ylal6", a firii inconjur5,toare qi a felutitdlor lucruri foiositoare pentru om. Prin ele se tmpErtd,gegte omului, firii neinsuflelite qi vietblilor necuvintitoare, harul qll bineeuvinlarea tui Dumnezeu.

Idsus se roagd tn grd,d,ina Ghetsimant. CE ESTE RUGAEIUNEA ?

R"ug6ciunes, este ridicarea minfii gi voil Doastre c6.tre Dumnezeu, este vorbir.ea mintli cu Dumnezeu, ,este cheira ,cu oare descb,irdem vlstieria darurilor dum:rezeegtil. De a,ceea, se cuvine c,a atunci clnd st[m de vorbfi. cu Dumneadicd, a'tunci cind ne ruglm - se, hdep5.rtim din gindul nostru ori,ce griJd,, sd. aluagsm ortoe cuget p[tinnag F se furdreptI,m toate puterile duhului nostru numai I'a Dumnezeu.

ll

.d

CE ESTE POSTUL? Postul este i:rfriDaq.ea de la toate mlnclrile de dulce, (in caz de boaill, numai de la unele din ele), de la b[utu,riJe qi toate lucrurile lumeqti, precum ;i de la toate dorinlele cele rele. postul este de mare folos, pentru c5. p5^streaz6. s[,nhtatea trupului Sr cur5,fegte sufletul de patlrnl, dindu-i arripi s5" se r.idic,e prin rugiciune citre Dumnezeu. Sfinta noastrd. Bisericd. ne invatS, cd, (postul cel adev[rrat este i::,strlinarea de rl,utlti, lnfrtnarrea limbii, lerpS,darea miniei, depd,rtarea de pofte, de eleveti're, de miuloiun5, qi de Jur[mlntul minclinos>. CE STNT S]IRBATORILE? Slrb5,torile sint zile anumite dll eursul s,nului ,bisericesc, inchinate fie amiurtirifl unor fbpte dl'n istor,ia sfhte, fire cinstirii lui Dumaezeu s&u ,& unora dlntre sfinli. Slrbitorile slnt orlnduite ca sd d6m odihn6. truprlui gi, totodatd,, s6 ne lngrtjim in chip deosebit de cele foltositoare su,fletului. De &ee@, ln zilel'e de s[rb6toa,re, se euvine ed, depErttrm dlin mrqte toatl grija lumearscl, a[' mergem la biseri]c4, s5, ascultd,m sftnta sluJbd' Ei se folosim ,timpul pentru s6,v0rgirea de fq1*e tmne sau pentnr citir,ea cErfllor zidltoare de suflet.

CARE SrI\fT DATORIILE DE DIIMNEZEU?

CRE$TINIILUI

F,ATA

Sd, iubeascd. pe Dumnezeu din toattr inirns, 6io, tot sufletul si d"in tot cugetul s6u. Sd, se stra_ duiascd, sd, cunoa,sci pe Dumnezeu gi s6 recu_ noascl ln El pe Creatorul, Bineficflorul, Sfih_ fttorul gi Judectrtorul s[u. 56 ascu,lte de poruncils 1u1, s5, le implineascl gi s5' nu facd. fapte potriivnice voii lui Dumnezeu. 56 se fereasc6 de pd.cat, spre a putea pd,stra necontenit legltura sufleteasc5, cu Dumnezeu. $i sL urmeze in v!a(a &, pe cit ti va fi cu putin!4, p,ilda viefii Mlntuitonllul Hristos. CARF

SINT DATORIILE TA DE EL rNSU$r?

CRESTINULUT

F,A-

f
L-

S[ cuno'a.sc6 Fr sd, preluiasc5 vrednicia cu care l-a fnzgstra,f Dumnezeu: si-gi sporeascd darurile pe care i le-a dat EI gi- s6_rsi des6_ vingeascE viafa, dar s[ nu se mtndreascd, cu aceste d,aruri, cil sd, fie smerit. Sd, oaute a dobtndi mereu cunogtinle att mai multe, pri,n care s5.-9i tmbun5t6feascd, gi s6.gi $afrumus4eze viafa. Se fil,e statornic ln hotd.rlrea ee& bun6, sl nu se lase coplegit de patimi gi sd.-gi tngri_ jeascd, s6n6tatea. Dar m,ai, cu seam6, sd, fie hannic tn via|[, str6_ duindu-se a s[vir;i numai fapte bune.

t2

t
I l
I i

CARE SINT DATORTTLE CRIX$TrNIILUr DE APROAPELE SAU?

rAT^{'

S[ iubeasc5. cu adev[rat pe a.proapele s[u qi si-l preluiasc5,. 56 recunoasc[ drepturlie aproapelui siu ,si s5. se str5,duiascd, pentru lmplinirea lor. ,ocrotindu-le cu sfinlenie. Str se roage pentru aproapele sbu, s5,-l pov6tuiasc6, a merge pe calea coa bun5, ori de ctte orit trebuie, qi s[-l ajute [n toate nevoirie. S5, fie intotdeauna o rpild6, bunl pentru aproapele sd.u. CARE SINT DATORIILE DE STAT ? CRE$TINULUI FATA

pe altul, se-$i pastl'eze (iieciinciosiaf[g5"diliti. in -Attar', f.ata Sfintritrui s5, se ajute gi sE Jucreze impreunS" pentru ce,le trebuitoare vilefii. Sint clato_qi s5, tr5"iasc5, in dreptate, cur[lenie gi cutnpdt6,,r's qi s5, se strd.d.uiascE neincet,at pent,ru des5,virqirea duhovniceasci a 4mindorura. c6"_ ld,uzindu-se clup5 inv6ltturile Bisericii. De ase_ mene.a, ei sint indatorafi sb.-gi iubeascb, copiii qi s&-i creasc[ ln s5.n5.tate trupeascb rqi sufleteasc5,. Copiii sint gi ei datori s5,-;i iubeasc5 gi s!.:q[ cinste'ascd.p5.rin!ii. Toli membrii unei famtlii fiqi datoreazd dragoste gi ajutorare ilt_ tre. ei. CARE SINT DATORTTLE CRE$Tr}IULUr DE BISERICA ? F ATA

Bisericii noastre, cr,eqtinu' Potrivit inv6([turii este dator si-qi iubeasc5. patria qf poporul d n -<care fia,ceparte, si se supun6 Fr se asculte de ocirmuitorii qi d,e legile Statului. S5 muneeascS, cu sirguin!5. pentru sporirea qi pentru pfstrarea bunului obqtesc. Se se roag:e pentru sinitatea gi luminarqar cirmuitorllor, pentru inflorirea Patriei gi pentru ferirea ei de du;mani. S6,-gi apere celor patria ch:ar cu prelul vielii impotriva ce ar vrea s-o c'.ltropeascl. CABE Slr\"r DATORTTLE SP,E$TqYIILuI DE F'A1\trILIA SA ? FATA

poruncette solilorr SftntA noa'stre Biseric[, cregt{nt s6, se iubeascl gi s[ se c,ingteascd, unul

Crerytinut este dator str creadd. toate adev6ruri.tre pe care le pnolpov[duiegte Biserica Ortodox4, p5,strlndu-le ,cu sfinfenils gi rlnduindu-;i viala dupd, ele; s5, se sileasc5, a face cunoscut6, gi altora credinla ortodox5,, apd,rind-o de rl,t5,cirifle eret'ice; s6 lmpUneascs, trroruncile Bisericii; 'supund, sd, se ierarhiei qi disciplinei biserice;ti, ascultbrd i:rdrum5,rile date de plrintele s5"u duhormicesc; s5, irubeascb qi s5, cinsteascd, pe slujitorii sfintelor altare, se ,se tngrijeascb de cele trebuitoare vielii lor gi de eurd,feni,a gi lmpodobifes locaErrllor de inehinare..

r4

t
L = ' '
I

1
. ; ; l

'{:

{." :fl

t
lsl

flll
!1i

,#' i$
;#'

0{

CARE! ,Slllnf

cElr...'E! z.ElgE' POR.I'NCT?

Cele zece porunci lncredinlate tle Dumnezeu tui Moise pe muntelle Sinai, - porunci pe care l6

creytinul trebuie s[ le impl,ineascd, 0n tot tirnpul vielii sale,- stnt urmS.toarele: 1. Eu sint Domnul Dumnezpu,l t6,u... 36 nu .ut,ralfi dumnezei a,fa,tf,,de Mine. 2..-S[ nu-!i faol chip cioplit, nici a,sernd,nare ' vreumui lucru din cite sint in oer aus, pe p5,m,int jo,q, in ap6, sau sub Firnint. Sd, nu te inchini addL,ora gi sd nu Ie slujegti [or. Ilumnezeului S. Si nu iei numele Dornnulul td,u in deqert. 4. Adu-fi aminte de z)i[ttu a qaptea, oa s-o sfinfegti. $aso zile lucreaz5, $ sd,virqegte toate lucrurile ta,Ip, ia,r in ziura a ryaptea, este odihnd, Domnnrlui l)umnezeului t6,u; in acea, zI sd nu facl niefr. un lucru, nici tu, nici fiul ti,u, nicl fiioa ta, nici sluga ta, nici vita h,... (Ziua $apLea este duminica, zlua \n care a invilat Mi'ntuitorul Hr::sf6s;. 5. Cinstesto po tet6l tdu gi pe mama t&, e'n s6-!t fie btne qi si trd;ieqti 6ni mulfi pe pd,mht. 6. Si nu ucid. ?. S6, riu fil d,esfr'lna,t. 8. S6, nu furl. 9. SA nu m,irtuiisofln strlmb ftnpotriva e,proapofui td,u. 10. Si nu poftqEtfi nimic dtn cite sint ale aproa.Irelul S,u. -&ceste zece lloruncd. se nurnesc <<Decalog> tl se afl[ in Vechiu,l, Testament, fur cartea E;ire, cap. XX, vers. 2-24.

$ $
ftr q

4, Ferici,tii oei ce fli,minzeec gi tnsetoqeanA' de dreptate, & acale. se vor sd,tura. 5. Fericiti oei rnilostivi, ci, ace,la ae vor dilui. ceft ounafi ou inim.a, c6, a,oela vor 6. fbriaifi ve4ea pe l)umnezeu.
de paae, ci, aceia fdce,toilii ?. f'tericifi ge vor chem,a. Ilumnezeu pentru dreptatg cei prigoilifi S. Fericifi oerurilor. [or estg'lmrpnrd,fia \ fiii lui eA, a

iI '
ll

9. Fericifi \nefi fi cind vi, vor oc6,ri 9i vd, vor prigoni gi, minSnd, vor zien tot cuvintul r{'u funpotrriva voa,str6, pentru Mine. Bucurali-vi 9i m:ultdi este in rd rz,erselifi, 06, pla,ta voastri, oeruri. tr'ericirile se afl,5, in Noul Testament (Matei V, 3,---12). CARE S1NT PORUNCILE BISERICI ? SF'INTEI NOASTRE

Iisus tnud,tl,nd multirnile.

CE SINT

FERICIRTLE! ?

tr'erieirl,Ie stnt c5,ilre rard,tate de Lnsugi Mlntuittorul Hrigfqg pentru doblndir'ea muwu^lril. Elle brtregesc poruncile dumriezeeyti cuprinse ln deca'log gi slnt fn numdr de nou6: f. f'erlcifl cil sdraril cu duhul, cd a lor eete tnpirdffa oenrrllor. 2. Fterictft cei oe pling, oil arcds Eo vor Etnglla. 3. Fedcffi oeil blinzf,, c[ arcfo vor moqtonl 1td. mtnfuf.

1. Sd, mergm bt sfinte bisertcb tn fiecare dwninfcd, qi sd,rbdtoare, pentru a, Escult'a sfintele slujbe 2. SA $nem poeturiJe. bieerioeqti. 8. Si otlstim pe slujitorii 4. SA ne mfirtu,risim p5catelo gt tE ne Imp5,r' tiqtm cu Sfintele Taine ln cdle pntru posturi, tcu ceil pu$in oda,td, p an, in postul Pa,.stil[,or. 6. G|6 nl oitirh anr$i ereticegti. l9

T6. SE ne ruginr pentru toli oc.irmuitorii nr>. qtri. 7. Sd, finem posturiile orinduite do episcopul eau mitrropolitul locunui, in vreme <le primejdii ma.ri. 8. Se, nu instrd,in^dr-n qi s5, nu folosr:m in soo_ puri striine bunurile biseriaii. 9. SA nu flacem nrurtd gi ospefe ln port.

.\j'

-\
BINEFACER,ILE
-t

N,UGACIUNII de t IUS'tlNI.4,\l Patriarhul Rominiei

ll,

Potriuit intdtaturii sfintei noastre Biserici, rugd_ ciunea este cererea catre DuntrteS:ert, rostitd cu credinld curatd Si ctt rtcideide tar{ ca _sa dobinclirn ceea ce cerettt,dupd enia Lui cea sf irtiii. <Tot ce vefi cere cu credirr{ei, r'eti dobindi>>, grtiiepte Mintuitorul. Cu alte cuointe, rugdciurtea este indltarea inimii, a minlii Si a aoinlii noastre cdtre Dumnezeu, prin care-L ltiudtim pentru putereo Sa cea r,tesnlcd,Ii mullumim pentru bundtdlile reodrsate cu indestulare asuprs noastra pi-L rugam sd ne ierte pdcatele pi sd ne apere de pritnejdia celui uiclean. QLtgdciLutea p.tate imbrdca chipuri felurite, clupa cum lelurite si nest'irpite si.rttsi prilejurile tn care o facem. Inainte cle toate, rugdciunea tnseamnd inchinare <in duh pi adeodr>, iar inchinared aceastanu se poate sdutr;i fdrd smerenie, adicd ltira leptd.area

z0
2l
$

,r,'ti
:' ;l ,

rt,,: 'i ,' i'1 l, l i ,


. l

i."l

de sine. [)acd rtu sitietrt snerilr , rr'ti ttu putein pupt cu lolos pe colea rugaciunii ;i cine cuteazd sd se rodge cu nindrie, sa stie cd rugdc[urtealui esle zadarticd. Binelacerile rugaciuttii sirtt negraite. Rugdciunea esle aripa cre'din{ei,rrtada nadeidii, oglirda dragostei, pecetea airtulii 9i ztioortLlpucatului. ]:a este iz' ) uor nesecat de slinlenie Si de trdire cre,stineascd ) ispitelpr bolQul de ocrotepte ne este paodz(I care este cheia cu care deschidemporlile cerului pi ldsant sd se coboare dsupra noaslrd harul lui Durnrrczeu' Ilugdciunea tnfitirbdteazd pe cel dezndddiduit,ridicd pe cel cdzut, nilrtgiie pe celririlrislat, irtoioreaza pe cel obosit d.e pooara uielii, irttoarce Ia pocdinld pe cel pdcdtos, intTtrestepe cel indoielnic tn credinld 9t pe cel trufa; ; pe cel dspru il infilinzepte, pe smerepte cel pizntap lt potoleSte;i cdtre lucrareo faptelor bune pe toli ii poodluiepte.Nimeni nu este oprit sd se hu' cure de mintuitoarea roadd a rugdciurtii, nici cei buni, nici cei rdi : ttici cei oeseli, nici cei intrisiali i nici cet sd'natogi .sl nici cei bolnaoi. Cdutind spre ace-stebinefaceri odrdslite din rugd' ciune, Sf . Apostol lacors ne inodld; <Rugali-vi unii pentru alfii, ca sd vd vindecafi,chci mult poaterugScittnea stlruitorre a celui drept>. Iar Sftntul Apostol Pauel ne poaaluestesd f acent <ruglciutti, ceieri, mijDe aceea si lociri gi mul{5miri pentru tofi oamenib>.

Biserica nelncetat sa roagd lui Dumnezeu (pentru pacea a Ioatd lumea>, ptiind cd rugdciunea pentru pacea lntre oameni pi popoare este cu afit mat fireascd ;i mai mlntuitoare, cu ctt ((spre pace ne-a che_ mat Dumnezetl)).
(Dtn ,,Carteo d,e rugdciunifi tntocmltl _4e Sflntul Sinod al Bisericll'OrFQxe Romlne).

I l':,
i

I 'l
I

I l

I
I

73
I
i

! I .l
'1

\-------_
t

II,UGACIUNILE -DE ['[ECARE ZT AT,x.! CR,ESTINULUI OBTODOX


i i l l .

;.
I

Slav6, !ie,

Dumnezeul nostru,

sl,av{, tle!

'i''rj

i,ii
ll':

, illi,

{ ,
{ll

:*

:#
# , ,
f
* i .

r#
{ii r *l :

#
fr Crudti Tale ne inchinim, Hristgase, Invierea Ta o li,ud^6^msi o m5,rim! gi sfint6,
i r

IMPARATE CERESC Impdnate Cereso, Mingiietoru,le, I)uhul adev[_ nilrd, o&ne pretutindeni egtt qt to,ato lo impE_ neqti, Vilrstierul trunntn,tilor gf lld,td,torule de d*f[,, vino qi Te si,Hqiuieqte intru noi gt ne cur[pegte do toatfl infufci-unsa qi mintuieqte, Brurulie, eufletelo noaetre. Sftnte Dumnezeutre, Sfinte ta,ro, Sfinto f6rd, de m'Oalrtd,milussts-r. pe noi (de B ori). tslevI Tatdluf, $ Fiu!,ui $ Sfintului Duh st acrnm si pururea Ei in vecii vecilor. Aminl Prea

?,4

q iil

I l

Sfint[ T-e,imle, milueqte_ne curi,f,eqte pd,cate.e noastre;

pe nol; -Sti,pinu,

25

'l
I
.l

iartd, firi-de-legiil,e noas,tm-; Sfinte, ccrceteaz'b qi vindec6, neputinldle noastrne, pentru numelLe Td'u. Iloarnne milueqte (de 3 ori). ,Slavi Thtinui gt -ti Fiutui qt Sfflntulut Duh in vecii vecilor. Amin! aotrm gi pururea TATAL NOSTRI' gl

r.,ii ,i .

irilr

.[ . ,'rli

Tatd,I nosltm caro egti tn oeruri, sninpqsc!s,o numele T5,u, vie tmpd,rnfia Ta, ffao6 so voiie Ta precurn in Ocr aqa qi pe pi,mint. Piinea noasd6-ne-o nou5, a,st6zi, qi n: trd, oea epre fiinp, gre$JletCI noastre, prcqum El ttoi noui iafiA greqigiloi rroqtri, $ nu ne d,uoe po nol [eftlm fur lspit6,, ci ne izbivegte de oel violoa,n. Ci- a Ta esto impdrnfila qi putorera Ei sNava: a Tatblui gt 'a Fiului ql a SfintuJlul lluh, asum qt punrrea tt tn vecli vecllor. Amln! Iloamno niiiluegte (de 12 ort). ft Slavtr, Tatdlufl t" fiultd El Sfintuilun a,cum ql gurursa gi tn vecll vedlor. Amlnl vENrTr sA NE INCITINA.II

t
I l . ' l

i
t

noetnr sA ne tnchrnS,m Impdr&tulut Vn$i oumnezeu; venifi s6 ne tnchin5,m 9f s6 cddem rrnp5,ratul n(ntru llumnezeu; vonlp la llrlstos, s6, ne inchindm Ei d, c6dem l,a, insugl Htltftoe, Impd,ratul gl Dumnezeul nostru. (ZI apot Grezul):

3. Oare pentru noi, oa,Eenii, gi pentru & noaaa-a pogorrit din oeruri qI s-& -fud mfoituiro, intrupat de la Duhul Sfint si din lttrarlta, Fecioara A s.ra flcut om. 4. $i s-& ri,stignlit pentru noi tr dlble lut Pitrat din-Pont qi a piltimd,t Ei s-a ingropat. 5. $i a invia,t a treia zi dupd, Scriptur{. _ 6. Fi s-a sultt la oeruri qi qado de-a d-neapta TatEJlui. 7. $i iari,gi va s5, vin^d, cu slavd, s6 judece viit gl rnortii, a C5,rui imp5,ri,fie nu va avea afftrgfth -8. $i intru Duhuil Sfint, Dornnul ds vtaS6 ldcdtorurl. Cb;re din Tati,I purcede, @l oo iinpreund, cu Tatil gi cu Fiu,I este incftirra,t Ei dnvft, Care a greit prin prooroci. 9. 9i i,ntru una,, sfinrhi,, soborniceasci St trpos torleasoE, Bisericd,. l0; Itl6,rturiseso un Brlltez., intru lertarpa, pdoatelor. fL A,gtpt ftrvlerea mor,tilor. Ft vdtrfa wareruftd oe v.!L sd fio. A.mlnl /fr.

I t ,
t
i
hnprira,hr,l, si psalmistu,l Dauid,.

I
t

Seara se spun racdlea$i rugigiuni, iar ln locul Crezului s'e spune Psalmul 50 a]ll lui Darr:d: ltiluegtet.m6,, Durmrtez4-utre, dup5, nx&re rnila Ta, qi dup6, multurnea induri,rilor Tatre gterge f6d-deJlegea mea!
Mai virtos mr{, spa,ld, de f6,ri-de-legea rneu md, cu,r5,teqte. de pdotttul mea gl

Oi f5,ri-de-legoa mea eu o cunosc gi picatul meu inaintea, mea este pururea. fio unuia am gre.qit pi r6,u inaintea Ta a,m ftrcut. Imoit, dnept eEtir in hotd,ririne TaIo qir in judpctrFfro Tatre cu totul orutat. O[ !atd[ furtru f5,r6,-doJlegt mra.rn z,nmfullt +t htru pdrcate m-a n^f,,scut rnaica, rnea.

I
t .
t

C5 i&td adevi,nrtr . at iubit, cele noard,tate sl cele ascunsq alo inft]epciunii Ta4e Bi.-ai are_ tat mie. m.6 vei ouri,ti; sp5,_ Stropi-m6-vei cu isop Et -decit qi mal virtos ,nLpr,Aa, i"A \m5-ydi a,Ibt. ""t Auzrrlui mdi vei da, bucurie qi vosello; bucurilE-vor oasele melie colo s,rnerite. Intoaree,.fa,fu - Ta, de la pi,catete mole sl toate firi,-de-legile rnel,e sterge-[e. Inim6 cunatd, zideqte intru ming Dumnezeule, qi duh drept innoiesto intru oele tlin lA,urntru ale melo. Nu m5, lephda pe mfine de la frala Ta,;i Duhrdl TEU oel Sfint nu-I lua de la..mine. De,-mi mio bpcuria mintuirii TaIb gi cu duh sti,pinitor mE int6,regte. Inv6,fa-voi po cei fd,rd, de lege c5ile Tale 9i oed necred.inciogl ila Tine s. oon lntoarce. Izb5,veste-m6, d vi,nsarea sirrgelui, Dumnezetdo, Durnnezeul mfntuli,rii mrele. Bucura-se_va limba rnea de d.reptatea Ta. Doa,rnne, buzel,e mene vei deschide gi gura mea va vesti laudra lla.
Cd, de-ia,i fi rile de tot nu jertfi,, voit fi.lprg le vei binevoi. fi

- {ertfa lui Dumnezeu eslte duhul unoilit; inima in!{ntn si smeritd, Dumnezeu nu o va urg*rsi. F5* bine, Do,arnne, intru buni,voirlea fa, Sio_ nuftd, gf sd se zideascE r.idurito Ierursialimulful. Altumci vs[, binevoi jertfa dro1rt5,fii, pr;.noaul ql.' oqderile de tot:.atunci oo, piro,e pe-raltar,fl T[u lvifet.

28

RUGACIUNE

PNNTRU 9r RUDENTT

PAR'IN,TI

-9

I]oa,mno, qi milueqte po pdrfntll Lftnttteqto, toa'te ffimel (numele), pe fra'!ii, surorile, pe pe prleteni gi trup dupi niile ceile dupi duh 9l ou indestulfinilu-l Ta, parcea' ,le lbr diirtribqt qi presuo de mai oele ctl lumeqti odo 9i L-fm$f" hrms.

t"ffi8f RuGAcTuNEA

UNUL PErvrRU

Se ziJoeapoi qi aceast6. rug[,clune c6'tre Malca Dsmnulnr[: CU\rINE-SE CU ADEVARAT

Ouvine-so cu atle'vtrrrat sE .te feriqim, Nd6cdtoar de Du;mnezfrrt, cea. pnnu@ fricffiA qi prea : novinqvat5, qi Maioa lhunnezieutui noetru, $ Oe6, oe Pqti mai cinsti't{' docfit Eonrvidt 'EsxrF dooft f6l, do a,serndmntre' *n -G" "n"itA,i fidl, ftrrt'[ etiltcdotun' pil'o @ ei nfirout, Pro Timo, eea cu adovi'rat Ndsciltoqro de It@' lrrrf,rq to rn6'rlrn.

Durnnezeul noefurr' I)oa,rnno, Iisuso lltrstoase, si ne rugirn totdea'unn Cola oe ns-ai inv5,fat oa illogea Ta irnplini vomr a'qa c6'ci pentru a,ltul, unul de mitra T&' - oailt[ vo,m ard,ta vrdnici qi "u vi'zu$ cu furdrumarre qi pnzeqte de vrfr'jma'qii po ca/ro mea')' (sofia rneu gt nevi,zuSr pe sofur! mprF' petrece a d6'ruit-o) (mi-ai. mt l-at dEruf,t s6ni'tate 9i deunn pfnn, b moa,rte. D['ruieqt+i indeplini dapo'atti oa s6-qi pltnE lnlelepciune, Tallo' Feporu'ncilo qi torfilo sa/tro, dupd voia in stare fi nar pe Qaro ispitelo rcgte-l (o) de cne' dreapta in (-o) Int'iireqte-l poarte. sA te 86 lucr6'm ca desd'virEit6, dnagoste qi-n dlnF fim6frnereunE foptelo bune .si s6 tocrnim via't'tu C6 o poruncfl' tri dup6 efhtele TaIe aqez6ri 9i Amin! veci' in puterea Ts dte effipinfrroo 9t

I I t I t
I

TNTE DE SPOVEDANIE

SFINTA

Doamne, risus,e Hristoaee, Du:mrrezeul mu, Oela oe pentru p5,oatelle rnrelle rai primii,t ooar6, pe onr@ gl cherni pe pd,oitoqi la fine, zicind: pe cel ce Vfure la Mino nu-I voi seoa,te a.fari,, primegte-mrn, $ pe mine nevrednicul. Iart5-rnd taa,te pa'canele rnolo gi-mi dii harul T5,u gi binecuvinta,nea T,a, pentru mila Ta oea nr,a,ne s,i nernA,suratd,: cu ,rugic&unile prrea Ouratel Maicii llatre si a,le tuturop pfintitror Tni. Atrrin: -

:friilft,

cu lucrull, ori cru gindul, cu vo,ie sa,u f6rd vole' ou ptilnp sau cu neqtlinf,6,, po tnate mi le a,r:a6 c& un bun * d,o oarne'ni iubitor. $i, pentru rug5. ciunile prea Cnr'atei Ma,icii Ta,lo, a,le slujitorilror puteri qi a,le tuturor Td,i fngri, alo sfintelor sfinfifior, care &u bine plf,cut lie din veac, binede osind6,, A, pr{m'osc sfintul voliegte oa firi si pre6 curatul Trup -si scump Singele T6,u; spre td,rnfiduirea eufletului gi a trupului si spre cur5melle oelor re[e. G' a ta este firea ginduritbr imperagia, qi puter.ea qi slava: a Tat6,Iui gi a, FIuIui qi a Sfintului Dulr, acum $ pururroa 9i in vedli necilor. Amin!

RUGACIIIbTD TArNTE s[P.aRTASANm

DE Srrrvfa

Er,ainte do Sflnta Irnp5rttr,ganie,, cregtinul zice toate rug[citunile incepE,toare, de Jra <Impi,nate Cenesc>, pine la <Milui,eqte-rni, Dumnezeule...> (de la p:lg. 25-29). <Vrind. ed m6,ningi. omutro, Truprrl Dornnului, Cu frid6, rbo a,pmpie s[ nu te a,izi, ci, foc este. Vrind Singele dumnezeiesc sL-I bei spro tnapd,rItdgirc, Intit te fmes,ce ou oei co te-au scirbit, Apoi indrd,z'[lryte a minoa, rninoarea do tafuri>. Apoi s,e spune urmfltoarea tulul Ioan Gurd, de Aur: Ilumnezeule, sli,beEte, hd, tameb melo cfito $-arn gro;it, rugtrciune a Sfin_ ia,rtI,-mt tooto gr+ ori su cuvtntUl,-orl

t
I
i

I
i

I f

,,Lu,afi, mltncati, dcesto este Trupul Meu-.. Eeti dtntru acesta toti, cd acesta este Slngele Meu, al legdi celei noi...".

37
aiiir {riiA}-. i.r

i, i.

rF

RUGACIUNE

DUPA SF'IIVTA TASAIYIE

II}IPAR.

Dup[ rprimirea Sfintei Imp5,rtd.galrii se spune aceastS. rug6ciune a Sfintului Chir:rl al Alexandrlei: Trupu,l Ti,u oel sfint, Iloamne lisuse llristoa,se, Dumnezeul meu, sd-mi fie rnie spre Via,la de veci gi Singele Fiu cel spump, eprp iertareo pi,oatenor. qi s5,-mi fie mio fmpertnqireai archasta spno bucurio, sprc sd,n^6tate gi spno veselie. $i [a tnfltcoqata q,i a doua venire a Ta,, rn6 invnedniceqte pe mine, pd,e6,toaul, sd sta,u de-a dreapta Pnea, Curatei rugi,ciunile slavei Ta.le, pentry sffrr,tilor Tfi,i. Amin! Matcii TaIe gi aile tuturor CINTAR,EA SHNTULUI A]}IBR,OZIE

Po Tine, Durnnezeule, Te l[,udd,m; pe Tine, po Tine, prea veqniDoa,mno, Te rrdrtunigim; cuile P5,rinte, tot pi,minturl Te m5,reqte. lie toll ingeril, lio oerurirllb pi toate putoriflre, lie henrvimii qi serafirnii, cu ne,tncBtat glas ifi etrig6,: Sffut, Sfint, Sfint, Domnu,l Durnnezeu Savaot! Pline sint oeruritle gi pfimiilful de rnfi,rirea, sla,vei Ta,le. Mintuiegte, I)@,mne, pnlnrun Tiu glr bf,necuvinteazfi, rnostenirea Ta, gi firyte-o pp dinsa gf-nnf!6-o in veci. Spro Tine, Iloa,mne, a,m h6dltftrft s6 nu 16 pglnim ln vecl. Amin!

In mormint

vtafi,

pus at foet, Eristoa're!

3t

39

TR,OPAIT,UL LA

INALTAB,EA CRUCI

OINSTITTNI

Mlntuioqte, Doannne, poporul Ti,u ;i binecuvirrteaz6 mogteniroa Ta; biruinf5 dioptcredin_ cioqi,lor cregtrni asupxa celor pbtrivnf-A d.i,ru_ iegto gt cu Crucea Ta p6zegte pe poporul Td,u. NUGACIUNE LI\ ZIIJA NIIMELUI

Dunnezeulo Prrea Sfinls, cum voi putea s6_fi rnutrtunesc cu vrednicie pentru viafa oe mi-tii -nefiintei da,t? Tu m-ai ecos d.in intunericul sl vi,a,fa mea este un dar aI bun6t6git l\aLle,'carL m;a. p5,zit pin6, acuxn, m6 sprijiniryto in neoa_ zuri qi intimpin5, trebuin,tele nrele. Tu egti Cefa e priveghezi a,supr,a mea, ftrdreptezi -Ctna prigit mel tn cailea, binelui gi md, apert de ispite. ml ritdoosc, Tu mi, intorci in cal,ea poruncilor 1lale; qtd -6 poticnesc, Tiu md sprijineqti; cind cad, Tu mi ridicit; qi cind pEc5,tute,sc, Tu m6 frrtorci gl-m_i doschizl p6,rintegtile Ta,lo brap. O, clt de. multo rlnt da,toriilo molo ci,tre Tinb, pentru oil trd.a,,i dat viafd, gi mi-ai d,at in tmte zrlele cermrc despro pd,rtintea,soa Ta bunitate gt ingrijir.e. pffn, d&r, de vie lecunoqtintfi,, lie ifir inchin toa,te zilelo viretii melle qi rnai a,les aceast6 zi dre ed,rb'6togre pentru mlne, gi mn nog ou uiniiling, ca buni,tatoa Ta s[ nu mi pErd,seasai foi bt tirnpu,I visfi mele, gi infolepciu,nea Ta, En, d ngrdfiltlasci totdea,una ln oalea binelui qi fer!ctrff pentru rug5,cirrnile _si mijtocirife sfrnhatu,i (numele sfintulrui al clrui hram ,porfi) Ei a,le Prea Curatei lVlaicfl Tale. Amfn! 40

+ f
t

I
I

sii uesteascd. uceniedlor ,,8i clnd rnergea,u lemeile Inuierea Domnulu,i, iatir, Ii,sus le-a inttrmpinat ziclnd,: Iar ele, apropiittrht-se &11 ctr,prins pi,,Bucurati-ud,!", cioarele Lu,i Si I s-u,u Lnchinet",

IiUGACIUNII PE.NTR,U PACE Precum


flristoase

in

mijloeul

uoenicilor
pace

Tdi

ai venit,

lor, a;a dd,ruindu-lo Tal.e. cu poruncile vlno gi la noi qi ne lumineazi, Ta gi cu bra,firl T6u cel I)oannne, impaci, \umea d,e oalna,lt paoea Tel df,,-ne-o nou{,, iubitonrle Durnnezeule, meni. Amin !

4r

LA

II\"YTER,EA

DOITNULUI

'1"

Invieroa lut Hrtstos vizf,nd, sd no inchlni,m Domnului Iirue, Urlufa cehrl ff,r[ de Sfintulul gi pd,oat. Crueilt Ta,le ne inohin5,m, Eristoase, gfturtA, Invierea Ta o l,[ud*m qt o sil[,vlmr, ca Tu eqtl Dumnez,oul ttostru, afa,rd, de Tihrc p altul nu gfirn, numele T[u tl numfm. Venl,ft toll credincl,ogfl ed, no inchflnlm Sfttrtei Invleri a lui Hristos, cd iat6,, prfun Cruco a, venlt bu,eurie la toat6 lumea; totdoauna binecuvlhrtf,nd po Domnul, lElud6,rn Invlenea Lui, c6 rdetlgnlre d,bdlnd pentru nrol, cu moartea po moarte a stdcst. RUGACIUND CATR,A SF'II{IA TN^EIME

tj
TROPAR,UL POGORIRII DUHULUI SF'INT nosBlne egti cuvint'atf llrist'oase Durnnezeul ai ar6'ta't' tru, Oeila, oe prca, inlelepfi P* -p"*rl lunea' i*frm1i"ao-l'e ior Duhufi Sfint si printrin;ii ai viilat, Iubitornrle de oa^meni, slavb !ie!

'i'i
l I

, - ' 1 . ri,ii

i ,.i II r ,r

, ill1 ,i'lll' ' tll

a,oeaot&, I)oann4e, in dus Invrednicegte-no, fi,r{ de picat si, ne pd,zim noi. Bine ogti cuvinnoqtrt gl Dumnezenrl pdrinfllor tatt, I)oamne l6,udat ei prca sH,vit eete numsle T[,u in vecil. Amin! Fte, Doa,m,ne, rnill/a Ta spre nol, prtoum intru Tine. Bino egti cuvtnta,t' arn n5dniduit Ta,lp. cu indreptirtle infelepteste-ne Sti,pine, au h' Sfrrlto, lludneazfl-ne Bine egti cuvintat dreptd,rite Ta^le. rloa'mDe, rnil'a ra este in veao, lucrurile miinfllor lblle nu [o treoe ou vodereg, lie ee ouvine laudfi, fro se ouvtne cln'tane, $!e drav5, s,e cuvine: Tafii,Iui gl, Flullui ryt Sfinhilui Du.h, acum ,gi pururea gi in veorl veoilm. Arfn! 42

N
43

RUGACIUNEA

SF'IIVIULUI

EFR,EM

SIRUL

RUGACIUND

LA

OIT,ICE TR,DBUTNTA

',ii

i| ,'{ii l
. t l

--Doarnne gi Std,pinut viefiri mele, duhul trfn9!ogi, at grijii tle mru-tte, if mnirii de sti,pinirc ti al gd,irit in degert nu m,Ll d,a miie. Ia,r duhul curifiei, aJ smereniei, al rd,M^6,rii pi a,I dragostei di,ruieqte-mi,-1 rnii, slugii Tale. A,sa, Doa,mne Impd,nate, diruieste-nrli, e.a s6,_mi vid gneqa,Iele melte qi si, nu osinde,sc pe fratele meu, cd binecuvintat eqti in vecii vecilor. Amin! R,UGACIUNE DE NIULTUMIR,E

,{1 i i 1 t

Doarrrne Ilsuse Hristoase, Drlrnpg2sul nostru, Dumnezeufl indurd,rilor ryi & toa,th. mitrostivirea, caro al nernlsuratd, ilili,, nespusl qi neajuns[ iuhire de oa,meni, ci,zind a,cllm cd,tre ; Ta slavi,, cu frici, gi ou cutremur aduc lire mnrl_ firrniro pentru binefacerile de care m_ai invredp" mine, nevrednicul Ti,\r nob. To sld,vosc, 4.i! T Qyn-.qi Te cint_sa pe Domnrtl, Sti,pinrl qi Eirrefd,cd,torutr meu. $i iiarngi d,zind, inairitea fri, ift. mulfnmeT gi cu smererri,e m"i, rog nemd,sunegrd,itel Ta,le miiloistivir{, oa gi ae aourn ptgi.li ina,lnte s6-mi d,S,ruiegti mie Ei tuturot' eerneni[o,r moi brnefaceril,e Ta.Ier ea sd, sporim intru drearyta credinf[,, intr..t dragoste.a ci,tre Tine Et -neoazrd., aproapele. fzbivegte-ne "at"e do tot rE,u,l gi Ili,ruiegte-n paoe qi gt mE, fni.rednicoEte linigte. p mine in to,ate zilels viefii mple t,otdeauna -gri,ilec S:Ti raduc qi s6, oini _muJ,,'tuimire Ei sE, p.ea bune Tlati"Iui qi, Fiutui qi' Sfintutui 949 Duh, a,c "ni gi pururea gi ih vecli vecilor. Amin!

Doa.mne Dumnezeul nostru, I'u cdl& @ ai zis si s-a f5,cut fioat[, f6,ptura, nu intoarao fa,fa, Ta de la noi pdc6,ttogli, ca si, nu vie a,suprilne miuia, cea groazniod, qi infrioogatd ra dureriflor, oare esto rcdut pd,catelor noastr, oe pe toa,tJ,, r,nn nenurm.i,rnalte,cu nesoootinti sivirgim. Noi sintem p6,c6to,gi, netr.ebnici qi plini de riuta,te; iar Tu egti izvorul viefii Ei aI milostivirii. Nu ne l6,sa, Doamrie! Nu trece nrgdcinrnea noa,stri,, a p5,ci,tosilor, nici ne rd,splS,ti nou6, dupi nel+ giuinillo no,aptre, ci pentru c6, nu sintem vrednici tu cigtigta rditrlogtivinea pri,n sirgrrinfr:n @a de toate zilele, dS,nrieqte-ne-o Tu oa rur indura,t gi mu,l,t milostiv. I)orannnB, pentru rugi,ciunea Sfinfilor Td,i, di,ndeste-ne nou^d,sd,nitate ;i via!5, feriti de toati, r6.dtab'ea gi ne intiireqte cu Duhul T5,u oel sti,pinitor, oa din adincul inirnilor, 'cu buaurie si sl6$im prea sfint nrunptre T6,u in veci. Amin3 TTI,OPAR,UL STINTILOR, APOSTOLI PETTRU gr PAVEL Cei oo sintefi intrp Apostoli mrai intii pe soa,un gez5,tori gi lurnii inv5,f5,tori, Sti,pimil,ui tuturor ruga,fi-v5,, pace lumii s6, di,ruia,scd, qi eufletelor noadtre rnnre mil6,.
(Din plritd Sinod minb). ,,Cartea d,e rugd,citttr,i(', ticu binecuvintarea Sfintulut al Bisericii RoOrtodoxe

,, Fi,,li rili,
L

fi

f'

44

* r+

{ l fi : , t

- .]:'- ,^-:-,, - -

:!t r

---------.--<.dd---=

*-

I
I I

r
I

rlt'nut cu ucesie doud lrtteri tle ini;tle pururea treze itt cugetele aoastre.

sti le uueti

I
PEIVTR,U OA R,UGACIUNILE VOASTRE SA X-IE ASCULTATE... de f /USTINIAN Fatriarhul Rominiei Cind indltati I'n salele oooslre o bi.sericd,nu uitali, iubitii mei,'cid mai rdmine ceua de fdcu't : ,iiihti ca ea sd fie incdlzitd de inimile ooastre ; rdmine ca e(t sri aibd aiald, sd trdiascd prin dragosteo -cutreooastrd de Dumnezeu. Pdsirtd in ea, sti od murati sufletele, ia r:a tep66n7i de rdu si sd tsd iuhiti unii pe altii, aducindu-od aminte de cuointele Mintuitorului : <Clnd va fi sE aduci darul tdu la Altar gi acolo ifi vei aduce aminte cd fratele tiu are ceva imlntriva ta, Iasd darul tdrr acolo9i mergi, intii impacS-tecu lratele tdu si apoi, veoind, adrr darirl tirr,> (h[atei V, 23-24). Tot a1a fi aoi sd ,uitali loate necazurile si rdutdlile, pentru. ca, lnchinindu-xd, sd ad tie rurltit"iurtil'easiultate. Sa ierta{i gresalelecelor ce ud gresesc,<cA de ve'fi ierta oarnenilor gre;alele lor, ierta-va gi voub Tatejl vostru cel ceresc, iar de ntl veti ierta oamenilor gresalelelor, nici TatHl vostrrl nu vi va ierta grcgalelevoastrer> (Matei l'l, 1J-15). Iatti, oti"itt-

I
I

.ll ud msi indemn : aga aurn ingriitli de gospu' tltiriile ooashe,'de case pi.de o'goare,eSa se ud lrt' hLgrijili db .sLLIletele rsoastre,co ele sd lie addpate cu b[necuuirtfurealui Durnnezeu pi cu bucuria irt' oierii lor in4u mintuire. <<Cdci ce va lolosi onrului de ar cigtiga iurrrea itttreagS, iar sufletul sdu i;i va pierde? Sau ce va da omul in schimb pentrtt sulletul sdu ?> (Matei XVI,26). Astlel pi uoi, care aoeli ln salul oostru biserica ooastrd, altarul Lrostru, unde oeli putea merge sci ascultali inualatura DotrttLuluiIlrislos, ttu uitu{i -cd prima griia trebuic sd oci lie de sufletelc uoastrb.$i sd ttu uitali, de osemenea,cd aia{a ooastrd pa.snicde in funclte_de conducerea ldrii. De ctceea,in rugdciunile ce se fac, sd ud rugali .si pentru stdpinire, pentru ca Dumnezeu <<sd fereasc1 lara noastrd de ciumd, de foa" mete, de cutrentur,de potop,de foc, de sabie,de venirea asuprS-ne a altor neamuri gi de rdzboiul c-el dintre uoi>. Sd nu rsd uitali datoria fa{d de patric, fa{d de lara rnastrd. Biserica uoastrd poote sd nu lie mdreald, sd nu aftd podoqbe scumpe, sd nu fie suflata cu aur, sd fie de lemn. Poate sd fie o bisericu{d sitnp[a, smeritd in eolauia ei. dar nddajduitoare spre cer. Sfintul loan Gurd de Aur spune: <Odinioarl erau potire de lemn, dar preoJi de aur>. Vd spun pi eu, dupd pilda lui: dacd atseli o ,bisericd de lemn sufletele ooastre de aur ; sd fie cdutali sd ' ntari, sd selie inalle pururca spre Dumnezeu, sa fie bogate ln daruri dumnezee$i. (Dtntr-o buvlntare rostit[ cu prlleJul stlnttril unel btserlcl).

4S

smhTr B'oil[l}ir $r sFrNTr cu Moll.srE rH TAISA NOASTRA llisericii In eviavia clerului 9i a 'credinciogilor
Ortodoxe i?cirtint, s-a statornlcit rie inirli/t vi'eirie ciitstirea unor sfinfi ale clror nroagte se glsesc in ca-

g i n r i n a s t i r i l cr l o a s t r e ' tedralele acestor s e g d s e a r r s l i t r t e l e l r i r m o a s - t e .c i n s t i r c.a !irii' i 1 r og i i i r r ; i l t c p E r i ra l e it s f i n ! Ts - a r z i s p i t t c l : Sfintrrl Sirjod al tJiscricii Ortodoxc I?ornine,1ic1e a c e s tf a p t , a l r o t i l r i ti i i e h i p s r ; l - r o t ' t t i ninclseattta c e s c g i c a n o t t i cc a e i s d f i e c i n s t i f i i r r i r l t r e a g aI l i sericd OrtocioxdRomittd. TN,OPARUL OUVIOASDI PARASCIIIVA se ntttnErd: Intre sfinJii ac.estia Sflnta Cuaioasd PAR.4SCHiII'4,de neanr din saC o r l s t . r t t i i t l o p o l i t.la t tl ie , tul'Ep iv 's f ia ntt,e d i n a p r o p i e r e a r n o a g t ea u f o s l r c l t t s el a I a s i r i e b i n e cdrei in ;'riltade l4 oc.voevod Vasilc [-ttpt-t, creclinciosttl in c b i s e l i c a S fi u fi l o r T r e i t o m b r i e 1 6 4 1 ,g i a 9 e ; r . a 1 I e r a r h i , i a r i n a n t t l 1 8 6 8 ,a r r f o s t m t r l a t ei n b i s e r i c a cea mare a Siirttei llitrolrolii. Zina ei de prdznuire estc la [4 r;r'tcrtti.rl-ie.
i l l . \ ' . i l i l l ; l l 1 ' L ' i r r l i r ' 'ili't r : l t r c [ . a i ; , t ' J 1 l , i 1l ' e : , i - ] - i i l l ' i, ,, r

Intru ting rnalrci,, Cu osirdid s-o mintuit oel dupd, chip, cd ,lufnd cruoea ai umat lui Hdstos t*ru gir lucrind, ai fnvnfa,t sA Bp uito [a trup, c5ci esto trecS,tor, ci si poarte grij6 de suflet, de lucrul oel nomuritor; pentru aconsta El ou ingeril fupr,euni qo bucur6,, Ouvioas6 fhnaschlvo, duhul t$u.

p:l!.u-credinfa cregtinl, la ftnstantinopoil i;'^;;;,1 1662, ln ziuade t2 nta'i,.in,t_i-s"'i;;;';l';;.#f i t"ln l


ufu.Ade acegti sfinfi, Biserica rroastrd s-a in- I vrednicit a aveasi dintre'itujitoriilt .i, I barba{ivreclnici care ar prr'rnit'.iln,,n" "..ii*io;ii .rliit"L"i.i, I

.llfnta M.ucenfld FILOFTEIA, din Molivatul Tra_ c rer, ale carei sfinte moagte atr f ost trectrte peste . [ ) u n i r e , .p e n t r u a f i f erite'de lringirirea navllitori_ ror.tllrct sr agezatede Radu \/oevod Basarab in lli_ senca Domneascbdin Curtea de Argeg. Este prdz_ nuitE la 7 decembrie. Sllntul GRIGORIE DECApOLITTJ L,,din tinutul celorzece cetdfi,alefarigradrrlui A. on-a,f ;;, ;i;;;r u r , . s t l n t em o a ; t e a u f o s t a d u s e i n a r 5 de Barbu f L,ratovescuin anul l4g7 gi asezate -iO"noiembrie. in nrindstirei BistriJa Vilcii. Este prdznrlt iu Slirtul Cuoios pdrinte DITVIITRTE CEL NOLI, BASARABOV, din.preajma ,utufui goru*Uou, -rf ; i pe apa Lomulrri din BLrlgaqia, lni. tnoagteau fost ddruite Mitiopoliei "t" cfin "aiuieucurdii^'i; .u3yl.1774de generalul rus Ivan Sultitou. nit. ia.bdtorit cu muit6 evlavie, nrui ll", a" .r*Ain.fo.ii lrrrcrrregteni, la 27 octombrie. Sfintul Cuoios l{rcODIM. ctin pdrlile Macerloniei, care a venit in Tara llomineascd^in'veacul al XiVj Iea, orindri'cl aci vi"ta cEi;;;;;;.,,'; drrpd ce a, cti_ torit nrinEstirileVortiia, Tjr;;;;-;i piiif"p.-A tr.crrt ia.cele.vegnicein- anul 1406; iii zlgra de ZO cgmbqie, cind i se f ace gi porn.ni.*. parte de Jil, sfintele iLri moa;te se afrd' i" niiiia.tirea Tismana. St'intul mucenic lO.4N VALAHUL. tindr vl5star romirrescdrrs in robie de trrrci gi omorit in ctrinuii

'etttrrr evlavia si rivna lor intrrr slLrjirea credinfei s t r i b u n e .A s t f e i , i r i v e a c u r i j l e X\/l ;i XVII, cind Biserica Ortodoxd clin Ardeal a fost srrpusdla grele ;ncercdri, n r u l f i d i n t r e f i i i e i ( < a u p e c e t l u i tc u :uferinfe de nrSrtrrrisitorigi cn singe de mucenici : d e v a r u l c r e d i r i t e r ) i r r t re ua r e a r r v i e { r r i tg i s - a u m i n t u i t p a r i n t i i s i f i r d b r r r r i i l o r . D i r r t r e a c e g t i ae , vlavia pcporului gi mina Domnului au ridicat la o cinstire tot mai vrednic5 a faptelor lor, pe fericilii intru adornrire vlddici: ILIE IOREST si S.4VA BRANCOlllCl din Alba Iulia I le ieronronahii VISARION SAR/I ,si SOIRONIE DE L,4 CIOAR.4 9i pe !5ranul OPREA MICt,A(ig din SdligteaSibiului>. StrShicind in sfir;ienie9i pdtimind cu senindtatepentnr legea ortodoxi, Sfintul Sinod i-a trecrrt in cetele siin!ilor, rinduind soroc de prdznuire peniru prinrii d o i z i u a d e 2 4 a p r i l i e , i a r p e n t r r rc e i l a l { i , z i u a d e 2l octombrie. I ) e a s e m e n e aS . f i n t u l S i r r o da h o t l r i t s I f i e t r e cut in rindrrrilesfin{ilor ;i CALINIC DE L,4 CERNI(-',4,rrronalicrrvios Ierarh vrednic, pdstor al Ep's9i copiei Rimnicului-NoLrl Severin, cu zi de prdznrrire la I I aprilie, precunrgi pe MitropolitrrlIosif al II-lea al Tinrigoarei,cnnoscut pentru f aptele, virtufile gi minunilesdvirgite d e e l , s u b n u m e l et l e S f i n t r r lI O S I F CEL htOU DE LA PARTO$, a;ezlind ca zi de prdz' nrrire l5 septembrie. Potrivit rinduirii statornicitede Sfintul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ronrine, Sfidul Calinic de Ia Oerricctva f i cinstit du,.rit,tatd prarrila,in crrprinsul ArhiepiscopieiBucuregtilor si al Mitropoliei Olte53

I
;

ti.iei.; Sfin{ii Ierarhi gi 4,1:irturisitori lorest si Eaoa, (,uvio;ii A'ldrtrrrisitori ltisctriortSarai gi Sofronie di la Cioaro,.impr"errn.i cu Slintul Mucenic Oprea din Siiliptec Sibitrluivoi- fi cinstiti in iot crrnrinsul []is e r i c - i in o a s t r e t l i n T r a n s i l . " ' a r r i a , r Sfintrrl Ierarlr ia Iosil cel Nou de la l)arlris va f i cinstit in cuorinsul A ' l i t r o p o l i eB i nnatului.

INDR,UI}IARI

F'OI,OSITOAR,E TOT ANUT,

PENTRU

I-EGA[,E SAITBATORI. Toate duminiciie de peste an. 1 ianuarj,le (Aaul Nou). 1 Mai gi 2 mai (Ziua Muncii). Pa23 August gi 24 august (Ziua eliberlrii trie'!. noastr-e de sub jugull fascilst). 7 Noiembrie ryi 8 noiembrie (Aniversarea Mar{t Rwolutii Socialiste din Octombrie). 25 decembrle (Cr6,ciunutr).

'#t
@rdr.$'r+IFfllll'A i\ l --t^ . :l\ ^-t

w*'

SARBATORI

BISERICE$TI

Duminicile de peste an. I ianuar[e: T6.lerea imprejur a Domnului nos'tru Iisus Hrigtos gi Sfintul Vasile cel Mare. 6 ianuarie; Botezull Domnului sau Boboteaza. ' 7 lanuurie.' Sflntu,l fcran Bot-ezEtorul Vasile, Gri30 ianiarie.' SfiDtll Trei ferarhi, gorie ryl loan. Domnului" 2 februarie.' Intlmptnarea

5,1

I I

25 martie: Buna Vestire a Maicii Domnului. Cu data schimbatoare: fntrarea in ferusalim a Domnului. Cu datd schimbdtoare: Duminioa fdvier;i sau SfintdLe Pansti. 23 aprilie: ,Sfintul Mare Muc,enic Gheorghe. Cu datd schimbdtoare: Inbllarea [a, cer a Dom_ nului. 2^1ryai: Sf"nfii Imptrrafi Constantin qi Elena. Cu data schimbdtoare: Duminica eogoitrii Duhului Sfint (Rusaliil,e) Cu datd schimbdtoare (a doua zi dup[ Rusalii): Sftnta Tre-[rre. 24 iunie: Naryterea Sflntulut foan Botez[torul. 29 i.unie: j{intii Apostolil ,Fetru gi Favel. 20 iulie: Sfintutl prooroc nie feivltEanul. I august: Aflarea Sfihten Cruci. ? ,6_august: Schimbarea la fatb a Domnului. 15 august: Adormirea Maicii Domnului (Sint[_ mtrria Mare) 29 august' T[,ierea Caputtui Sfintului Ioan Bote_ ztrtoruI. I septembrie.' Nagterea Maiciii Domnului (Sfntem5.r1a MicA) 14 septembrie: InS,ltarea Sfintei Cruci (ZIua Crucii) 14 octombrie: Sfinta Cuvioasl paraschiva (Vine_' rea Mare). 26 octombrie; Sffurtul Maxe Mucenicr Dimitrie. I noiembrie: Sf,intii Arham,ghdlf Mrlhait gl Gevri{I. 21 notembrie: Tntrarea fur Biserkf, a Ua'lcil Domnului. 6 decembric; Sflntul Ierarh Nlcolae. 25 decembrie; Nagterea Domnului (Cr6ciunul).

26 decembrie: Soborul Maicii Domnului. 27 decembrie: Sfintul Arhidiaeon $tefan. (S[rb[toril,e eu datd, schimbltoare sint de data Sfinte'or Paqti).

legate

7'ry8 DE POST TN CURSIIL ANI.ILIN t Toate mierddne qi vlnerlle de peste Bn, h s.fars oelor de <hrar!t>. 6 lanuarrjle (aju,nu1i Bobotezi[). 29 august (T5,ierea Cap,nlul Sfintulul foan Botezltorut). 14 septembrie (Ior5.lfarea' Sfintei Cruci). CELE PATRU POSTURI DE PESTE AN

Postu,l Pa^gti'or (PS"resimile), eare line gapte sipt5.mini gi st5,. tn leg6.turd, cu data paptilor. Postul rSfih$lor A4lostoli sau alr Simpietnrlui hrcepe din ,sefra Duminicii Tuturor Sfintilor gi line pin6 ,.a 29 iunie. Postu,l Sfintdmd,riei, 1_-14 august. Postul Criclu.nulu{, de la 1b noiernbrie pind, la 24 decembrie (6 sd,pt5,mini). ZILE DE POST IN CARE SE MANINCA U:NT. DELE.IVIN SI E DEZLEIGARE! LA VIN In Postul Paptilor: slmblta git duminitere, [b, 24 februarig, la 9 martie gi la 25 martie, clnd oade tn Jola Mare, tr Vinerea Patimilor sau ln Stmbd.ta Pagtilor.

.]l

in Postul Crdciunului: la 23 qi 30 noiembrle, '7,5,6,9, ( d a c 5 ,a c e s t e 16 Ei 20 decembrie, zil,e cad lunea, marlea ;i vinerea). ZTLF| DE I)OST T}tr L]ARE I' DEZLEGARE LA PESTE In Puslul Pa;lilor: la 25 martie Fi tn Duminica Fl:oriilor. Irt Poslul Sirttdrndriei: Ia 6 eugust" In Postul Crdciurtului.'21 noiembrie (chiar dac6 e rniercuri sau vineri), 23 qi 30 noiembrle, 4, 5,, 6, 9. 16 qi 20 decembrie (dac6, a,cste zile cad marlea sau joia) gi in zile'le de lunl, miercuri qi vineri ale acestui post, cind eade hramul bisericil noastre. ZII.E DE I'OST IN r)ULCE (riARTr) CARE SE MANTNCA

In

S5,ptimina

Lumnat6.

(de la I'aqti

pinir la

Duminica Tomii). In Duminica Rusaliilor. I:c." 29 augu'st qi la 14 septembri'e. De Ia Crlciu,n pin[ Ia Boboteaz5.. ZILET.TI DE'POMENIREA

MORTILOR

1. Pomenirile obgtegti se fac: a) in simbS"ta lf,-satului sec de carne, pentru postul Pagtilor; b) In simbS,ta din siptd,mina a cloua, a treia gi a'patra din postul Pary.tilor; c) fn Joia Mare din SS.ptbmina Patimilor; d) fn simb5.ta dinaintea Rusaiiflor; e) fn simbS,ta dinaintea Sfinlilor Arhangheli. 2. Pomenir'le in urma rnorlii cuiva (parastasele), se fac la 3, la 9 qi la 40 de zile dupl moarte; la 3, la 6 gi1la g lunl. la 1 an ',si apoi in fieoare an, pin6. la 7 ani.

trrllercurile ,<1viner;le clin s[ptbmina VameguIrri gi Fariseuluir, di,n s5,ptd,mina Brlnzei (dezlcgare nnmai pentru oui1, brinz6, l,apte), SEpt[m-lna Luminattr", s6.ptd,mina de Ira Rusalil , ptn[, la Duminioa Tuturor Sfitrlilor gi ln cele di:rtre CrH.ciun gi Bobotezzh, afarl de ajunul Ilobotezli, clnd postim. M'ercurile si vinerile ln care cade CYtreiu,nul ;i Boboteaza mincdm de dulce. ZILE tN CARE NU Sn'T'AC NTJNTI

In zilele de miercurii si trineri clin an. fn cele pra ru posturi de peste an. In a.junul Praznicelor fmp[rdteqti.

5E

-;

l I

F
I