Sunteți pe pagina 1din 709

In t r u

s l a v a s f in t e i

celei d e o

f iin

de

v ia

fcto arei

I NEDESPRITEI TREIMI

TRIODUL
CARE CUPRINDE SLUJBELE BISERICETI
DE LA DUMINICA VAMEULUI I A FARISEULUI
PNA LA SFNTA NVIERE

TIPRIT IN ZILELE PSTORIEI


PREAFERICITULUI

PRINTE

T E OCT I S T
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMNE

CU APROBAREA SFINTULUI SINOD


AL SFINTEI BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMNE

EDIIA

A VIII-A

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC SI DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMANE


B U C U R E T I

198(3

T RIO D UL
ADIC

TREI-CNTRI CU DUMNEZEU CEL SFlNT


C are c u p rin d e slu jb ele b ise rice ti, cu n c ep e re de la D um inica V am eu
lu i i a F a rise u lu i p n la S fn ta n v ie re

D U M I N I C A
IN CARE SE CITETE SFNTA EVANGHELIE
A PILDEI VAMEULUI I A FARISEULUI
LA VECERNIE, SMBTA SEARA
Dup Psalmul obinuit, se cnt Fericit
brbatul., citind Catisma toat. La Doam
ne, strigat-am... se pun stihirile pe 10 :
3 stihiri ale nvierii, i 4 ale lui Anatolie,
din Octoih, iar din Triod aceste dou idiomele, repetnd pe cea dinii.
Glasul 1 :

C n u ne rugm ca fariseu l, frailo r, c cel ce se n a l pe sine,


se va s m e r i; ci s ne sm e rim n a in

te a lui D um nezeu ca vam eul, p rin


p o stire , strig n d : D um nezeule, milostivete-T e sp re noi p cto ii (de
dou ori).

F ariseu l de slava d e a rt fiin d b i


ru it, ia r vam eul cu p o c in plecndu-se, au venit la T ine n su i, Stpne. Ci acela ludn d u -se, s-a lip sit de
b u n t i ; ia r acesta n eg rin d , s-a
n v red n icit d a ru rilo r. n aceste sus-

DUMINICA

pinuri ntrete-m , H ristoase Dum


nezeule, ca un iubitor de oameni.
Slav... glasul al 8-lea :

A totiitorule, Doamne, tiu cit pot


lacrimile ! C pe Iezechia din porile
m orii l-au ridicat, pe cea pctoa
s din pcatele cele de m uli ani au
m n tu it-o ; iar pe vameul, m ai pre
sus dect pe fariseul, l-au ndreptat.
Ci m rog, m preun cu acetia numrndu-m, s m miluieti.
i acum... a Nsctoarei, cea dinii, a
glasului de rnd.

i acum...

a Nsctoarei,

acelai glas :

B iseric i u eti, palat i scaun


m prtesc, Fecioar, cu totul cin
s tit ; p rin care R scum prtorul
meu, H ristos Domnul, S-a artat
celor ce dorm eau n tru ntuneric,
Soarele dreptii fiind, vrnd s lu
mineze pe cei ce i-a zidit dup
chipul Su, cu m ina Sa. Pentru aceasta, cu totul ludat, ca ceea ce
ca o maic, ai agonisit ndrzneal
ctre Dnsul, roag-L, Preacurat,
nencetat, s m ntuiasc sufletele
noastre.

LA L I T I E

Troparul, glasul 1 :

Stihira hramului, dup obicei.

Nsctoare de Dumnezeu Fecioar...


(de 3 ori).

Slav..., glasul al 3-lea :

Cunoscnd, suflete al meu, osebi


rea vam eului i a fariseului, urte
glasul cel trufa al aceluia i dore
te rugciunea cea cu bun-um ilin
a acestuia i s tr ig : Dumnezeule
milostivete-Te spre mine pctosul
i m miluiete.
i acum..., a Nsctoarei-nvierii,
acelai glas:

F r sm n, din Dumnezeiescul
Duh i cu sfatul Tatlui, ai zm islit
pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este
din Tatl fr m am mai nainte
de veci, i pentru noi din tine fr
de tat fiind, cu trup L-ai nscut, i
prunc fiind cu lapte L-ai hrnit.
P entru aceasta nu nceta, P reacura
t, a-L ruga s m ntuiasc din pri
m ejdii sufletele noastre.
LA S T I H O A V N

Stihirile Octoihului, dup Alfa-Vita.


Slav..., glasul al 5-lea :

n g reu iai fiind ochii mei, de f


rdelegile mele, nu pot s privesc
i s vd nlim ea c e ru lu i; ci m
primete, ca pe vameul, i pe mine,
cel ce m pociesc, M ntuitorule, i
m miluiete.

Apoi se face binecuvntarea plinilor i


citire din Epistolele Apostolilor. Iar de
nu se face priveghere, se zice troparul
nvierii i al Nsctoarei de Dumnezeu.

Se cuvine a t i :
Slujba sfntului care cade n duminica
aceasta i n Duminica Fiului Risipitor se
pune vineri la Pavecerni sau cnd va
socoti cel mai mare.
Dac sfntul care cade n aceste dumi
nici este sfint mare, slujba lui nu se ami
n. De asemenea, dac sfntul din aceste
duminici este sfint mic, ns este hramul
bisericii, slujba lui nu se amin, ci se
face priveghere i se ciut slujba hra
mului, ca pe a Intimpinrii Domnului.
Despre tipicul Intimpinrii Domnului,
caut Ia sfiritul acestei cri, la litera A.

DUMINICA LA U T R E N I E
Dup cei ase psalmi, Dumnezeu este
Domnul... pe glasul Octoihului. Se zice
troparul nvierii de dou ori. Slav... i
acu m ... al Nsctoarei de Dumnezeu. Apoi
obinuitele slihologii, sedelnele Octoihu
lui. Dup Fericii cei fr prihan..., tro
parele : Soborul ngeresc... ipacoi, antifoanele i prochimenul glasului. Toat
suflarea... Evanghelia nvierii de rnd,
nvierea lui Hristos vznd... Psalmul 50.

VAMEULUI I A FARISEULUI
Slav..., glasul al 8-lea :

Uile p o c in e i deschide-m i m ie,


D t to ru le de v ia ; c m nec d u
h u l m eu la B iserica Ta cea sfn t ,
p u r tn d loca al tru p u lu i, cu to tu l
s p u rc a t. Ci ca u n n d u ra t curete-1, cu m ila m ilo stiv irii Tale.
i acum...

a N sctoarei :

n c r rile m n tu irii n d rep teaz-m , N sc to a re de D um nezeu,


cci cu p c a te grozave m i-am s p u r
cat su fletu l i cu lenevire m i-am
c h e ltu it to a t v ia a m ea; ci cu r u
gciu n ile tale, P re a c u ra t , spal-m
de to a t n e c u r ia .
Apoi stih : M iluiete-ne, Dumnezeule,
dup mare mila Ta, i dup mulimea n
durrilor Tale, curete frdelegile
noastre.
l stihira aceasta, glasul al 6-lea :

L a m u lim e a fa p te lo r m ele celor


rele, cu g etn d eu tic lo su l, m cu
tre m u r de n fric o to a re a zi a ju d e
c ii ; ci n d r z n in d sp re m ila m i
lo stiv irii Tale, ca D avid s trig i e :
M iluiete-m D um nezeule d u p m a
re m ila Ta.
Dup aceea diaconul sau preotul zice :
M intuiete, Dumnezeule, poporul Tu...
Doamne m iluiete (de 12 ori), ecfonisul :
Cu mila i cu ndurrile...
Canoanele se pun astfel : al nvierii din
Octoih, cu irmosul pe 4 ; al Crucii i n
vierii pe 2, al N sctoarei de Dumnezeu
pe 2 i al Triodului pe 6.
Iar de se va ntmpla pomenirea vre
unui sfnt mare, se pune: Canonul nvierii
cu irmosul pe 4, ai sfintului pe 4 i al
Triodului pe 6.

CANONUL
Alctuire a lui Gheorghe.
Cintarea l-a, glasul al 6-lea :
Irmos : Ca pe uscat uinblind Israel...

f i i pilde n d e m n n d pe to i
v~v H risto s sp re n d re p ta re a vieii,
pe vam eul n a l din sm erenie, a-

r tn d pe farise u l c s-a sm e rit d in


tr u n la re .
Din sm erenie vznd cin ste fc
to a re de n la re , i din n la re c
dere rea, rv n ete la v irtu ile vam e
ului i u rte r u ta te a fariseu lu i.
P rin tru fie se m p r tie to t b i
nele, ia r p rin sm eren ie piere to t
r u l ; pe care s o m b r i m noi
credincioii, d isp re u in d n chip
h o t rt n ra v u l cel ngm fat.
m p r a tu l tu tu ro r, v rn d s fie
ucenicii Lui sm e rii n cugete, sftuindu-i, i n v a s rvneasc su s
p in u l i u m ilin a vam eului.
Slav...

Ca vam eul su sp in i cu tn g u iri


n en ce tate m ap ro p ii eu, Doam ne,
acum de m ilo stiv irea Ta; m iluietem i pe m ine, cel ce-mi p etrec acum v ia a cu sm erenie.
i acum..., a Nsctoarei :

G ndul, sfatu l, n d e jd e a, tru p u l,


su fle tu l i d uhu l, c tre tin e m i-am
pus, s t p n ; scap-m de v r jm a
ii cei cum p lii, de n c erc ri i de am e n in a re a cea v iito are, i m mntu iete.
Catavasie :
Deschide-voi gura mea...
Cinlarea 3-a :
Irmos: Nu este sfint precum Tu, Doamne...

in gunoi i din p atim i se n a l


cel sm e rit, i d in n lim ea
v irtu ilo r cade r u to t cel m n d ru ;
de al c ru i n ra v al r u t ii s fu
gim.
Slava d e a rt golete bo g ia
d r e p t ii; ia r sm eren ia risip ete
m u lim ea p atim ilo r. C reia i noi
u rm n d , aeaz-ne i pe noi de p a r
tea vam eului, M n tu ito ru le.
Ca vam eul i noi b tn d u -n e n
p iept, strig m cu u m ilin : Dum-

............. .
DUMINICA

nezeule, m ilostivete-Te. sp re noi


p c to ii!, ca s lum ie rta re a ace
luia.
S p re rv n s venim credincioii,
svrind b lndeea i vieuind cu
sm erenie, n su sp in area inim ii, cu
plns i cu rugciune, ca s lum
ie rta re de la D um nezeu.
Slav...

S lepdm , credincioii, tru fia


cea f r m su r , cu m p lita nebunie,
u rta m n d rie i cruzim ea cea re a a
fariseu lu i, cci necuviincioase sn t
n fa a lu i D um nezeu.
i acum...,

a N sctoarei:

n tr u tin e ceea ce eti sin g u r


scp are pun ndu-m i nd ejd ea, s nu
p ie rd n d e jd e a cea b u n ; ci s dobndesc, P re a c u ra t , a ju to ru l tu,
scpndu-m de to a t v tm a re a
celor rele.
sedealna

, glasul al 4-lea :

Podoble :Degrab ne ntmpin...

S m eren ia a n la t pe cel ru in a t
de rele, pe vam eul ce a su sp in a t i
a strig a t c tre Z id ito ru l: M ilostivete-Te ! I a r sem eia a su rp a t d in
d re p ta te pe ticlosul farise u ce a
g r it cu tru fie. Deci s u rm m celor
bune, d ep rtndu-ne de la rele.
Slav...

S m erenia, odinioar, a n la t pe
vam eul ce a strig a t cu p ln g e r e :
m ilo stiv ete-T e!, i l-a n d re p ta t.
Lui s ne asem nm to i cei ce am
c zu t n tru adncul r u t ilo r ; s
strig m M n tu ito ru lu i d in tru a d n
cul in im ii: G reit-am ! M ilostive
te-Te, U nule, lu b ito ru le de oam eni.
i acum...,

a Nsctoarei :

P rim ete stp n , degrab, ru


gciunile n o a stre i le du F iului t u
i D um nezeu, D oam n cu to tu l f r
p rih a n . S cap din p rim e jd ii pe cei

ce alearg c tre t i n e ; stric u n elti


rile, su rp sem eia celor ce se ntr-arm eaz nedum nezeiete, P reacu
ra t , a s u p ra ro b ilo r ti.
Cintarea a 4 -a :
Irmos : Hristos este puterea mea...

A rta t-a, Cuvntul, sm eren ia a


-^ fi calea cea aleas a n lrii,
sm erindu-S e p n i la ch ip u l cel de
ro b ; C ruia u rm n d oricine, smerindu-se se n al.
n la tu -s-a d re p tu l farise u i a
c z u t; ia r vam eul cel n g reu iat cu
m u lim e a r u t ilo r, s-a sm e rit i
s-a n la t, f r n d e jd e n d rep tn du-se.
T ru fia s-a a r ta t p ricin u ito are de
s rcie p e n tru b o g ia v irtu ilo r,
ia r sm erenia, din srcie desvrit s-a a r ta t n d e stu la re n d rep trii;
pe ac ea sta s o ctigm .
Zis-ai m ai n ain te, S tp n e, c stai
cu ad e v rat m p o triv a celor ce se
m n d r e s c ; ia r celor sm e rii le dai,
M n tu ito ru le, d a ru l T u. Deci trim ite-ne h a ru l T u no u celor ce ne-am
sm e rit.
Slav...

C tre dum nezeiasca n la re suindu-ne pe no i p u ru re a M n tu ito ru l


i S tp n u l, a a r ta t sm eren ia fc
to a re de n la re ; c a sp lat cu
m inile Sale picioarele ucenicilor.
i acum...,

a N sctoarei:

Ca ceea ce ai n scu t L um ina cea


n ea p ro p iat , F ecioar, risip ete n
tu n ericu l su fletu lu i m eu cu raza cea
lu m in to are, i n d rep teaz viaa
m ea sp re c rrile m n tu irii.
Cintarea a 5 -a :
Irm os:Cu dumnezeiasc strlucirea Ta...

C ne srguim a u rm a v irtu ilo r


^ f a r i s e u l u i i a rv n i sm eren ia
v a m e u lu i; u rn d n ecu v iin a greea-

VAMEULUI I A FARISEULUI

le lo r de la am ndoi, adic tru fia i


p ie rd e re a.
V ditu-s-a d eart c l to ria d re p
t ii, d eo arece farise u l a n so it cu
ea t r u f i a ; n tim p ce vam eul cu v ir
tu te a cea f c to a re de n la re , a
d o b n d it-o avnd m preun-m ergto a re sm eren ia.
n tr u v irtu i, ca un ezto r n c
ru , se p re a farise u lu i c alearg;
ia r v am eul p e d e stru alerg n d , ca
pe lng o c ru , bin e a n tre cu t-o ,
n ju g n d p ln g e rea cu u m ilin a .
P ild a v am eu lu i nelegnd-o to i
cu m in tea, ven ii s-i u rm m cu la
crim i, ad u c n d lu i D um nezeu d u h
z d ro b it, ce rn d ie rta re a p c a te lo r.
Slav...

S lep d m , n e le p ilo r, d e p a rte


n ra v u l cel se m e i r u , n c re z to r
i c u te z to r al fa rise u lu i cel l u d
ro s, ca s n u ne lip sim de d u m n e
zeiescul d ar.

Lui, noi cei ce d o rim a d o b n d i s


laul b u cu rie i celei fr de sfrit,
slluindu-ne n locul celor vii.
A rtat-ai, S tp n e, u cenicilor Ti
sm erenie n a lt ; cci ncingndu-Te
cu te rg a ru l peste m ijloc, i splndu-le picioarele, le-ai p o ru n cit s u r
m eze acestui obicei.
Slav...

F ariseu l i-a p e tre c u t v iaa n v ir


tu i i vam eul n g r e e li; d ar acela
din m n d rie a su ferit cd ere stric
to a re de m in te ; ia r acesta s-a n l
a t, ar tn d u -se sm e rit cu m intea.
i acum...,

a Nsctoarei :

Gol fiind zidit, n tru nevinovie


i n tr u v ia neam g ito are, m-a m
b r c a t v r jm a u l cu r u ta te a clc
rii de p o ru n c i cu gro sim ea tru p u
lui ; ia r acu m p rin m ijlo cire a ta,
F ecioar, m m n tu iesc.
condac

, glasul al 4-lca :

Podobie : Artatu-Te-ai astzi...


i acum...,

a Nsctoarei :

Ceea ce eti b u n , trim ite toiag de


p u te re n o u tu tu r o r celo r ce sc
p m la t i n e ; ca s b iru im n m ij
locul tu tu r o r v r jm a ilo r, a ju to rn du-ne i d in to a t v t m a re a scondu-ne.

S fugim de v o rb ire a cea tru fa


a fa rise u lu i i s ne n v m sm ere
n ia vam eului, cu su sp in e strig n d
c tre M n tu ito ru l lu m i i: m ilostivete-Te sp re noi, U nule n d u ra te .
Alt Condac, glasul al 3-lca :
P od ob ie: Fecioara

Cinlarea a 6-a :
Irmos : Marea vieii vznd-o...

D r i n c u rg e re a vieii, d eo d a t au
A a le rg a t fa rise u l i cu vam eul;
d a r acela, de m n d rie fiind c u p rin s,
s-a p rim e jd u it n chip r u in o s ; ia r
ac esta s-a m n tu it p rin sm erenie.
C l to ria vieii cu cea d re a p t
schim bnd-o, noi s u rm m n e le p
ciu n ii celei d o rite a vam eului i s
fugim de tru fia cea u r t a fa rise u
lui, ca s fim vii.
S u rm m o b ic e iu rilo r b u n e ale
lui Iisu s, M n tu ito ru l, i sm ereniei

astzi...

S u sp in u ri ca ale vam eului s aducem D om nului, i la El s cdem


noi pctoii, ca la u n S t p n ; c E l
voiete m n tu ire a tu tu r o r o am en ilo r
i d ie rta re tu tu r o r celor ce se p o
ciesc. C p e n tru n oi S-a n tru p a t,
D um nezeu fiind m p re u n f r de
n c ep u t cu T atl.
icos
Pe noi nine, fra ilo r, to i s ne
sm erim , cu su sp in u ri i cu tn g u iri
s b atem cugetul, ca atu n ci, la ju
d ecata cea venic, s ne a r t m
acolo credincioi nevinovai, dobn

10

DUMINICA

dind ie rta r e ; c acolo este n ade


vr odihna, pe care s ne rugm acum s o vedem. Acolo durerea, n
tristarea i suspinurile cele din adnc snt ndeprtate, n Edenul cel
minunat. Al crui fctor este
Hristos, Dumnezeu fiind m preun
fr de nceput cu Tatl.
S I N A X AR

Pe scurt despre sinaxarcle lui Xantopol la slujba Triodului.


Sinaxarele luLNichifor CalistXantopoL
arat pentru fiecare din praznicele ves
tite ale Triodului pricina pentru care s-au
rnduit, cum s-au rnduit, cnd au luat
nceput i pentru ce snt aa acum. Ele
au fost rnduite de sfinii i de Dum
nezeu purttorii Prini cu amnunit
grij ; ncep de la Duminica Vameului
i a Fariseului i in pn la Duminica
Tuturor Sfinilor.
Se cuvine aadar ca nainte de cntarea a aptea a canonului s se citeasc
mai nti, dup cum este datina, sinaxarul din Minei i apoi sinaxarul Triodului.
Dup citirea sinaxarului din Minei vei
spune aa :
In aceeai zi facem pomenire de pilda
din Sfinta Evanghelie a Vameului i a
Fariseului.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, ncepem as
tzi i Triodul. Triodul a fost ntocmit cu
nelepciune i n chipul cel mai bun i
cum se cuvenea de muli din Sfinii i
purttorii de Dumnezeu Eriniinotri,
f,ctorTde cintri, insuflati fiind deSfin.tnL-Duh*. Primul dintre toi Prinii, care
au izvodit cntarea triodic, adic a celor
trei cntri, dup prerea mea spre a n
chipui Sfnta i nceptoarea de via
Treime, a fost marele poet Cosma. El a
izvodit cntrile ce se cnt n marea i
sfinta Sptmn a Patimilor Domnului i
Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus
Hristos, cu acrostih, dup numele fiec
rei zile. Dup pilda lui i ali Prini, dar
mai mult dect alii Teodor Studitul iIpsif Studitul au alctuit, cu aceeai rvn ca i Cosma, cntri pentru celelalte
sptmni ale sfntului i marelui post
al patruzecimii. Cntrile lor au fost n
trebuinate mai nti n Mnstirea Studioji. n cea mai mare parte ei au alc
tuit i au cadenat odele i celelalte cn
tri ale Triodului, adunnd i strngnd
acestea din Sfinii Prini. Aadar pen
tru c duminica se socotete cea dinti
dintre zile, dup cum Duminica Invifilii

se socotete ntia. a opta i rea din nrm, au fcut foarte bine cnd au pus luni
cntarea ntia, mari cntarea a doua,
miercuri cntarea a treia, joi cntarea a
patra, vineri cntarea a cincea, smbt
cntarea a asea, a aptea i celelalte
dou, a opta i a nou a; acestea pen
tru c snt mai de seam, snt comune
tuturor zilelor sptmnii. Tot aa a fcut
i dumnezeiescul Cosma la canonul din
Marea Smbt, cci a alctuit numai pa
tru cntri : cntarea a asea, a aptea, a
opta i a noua. Mai trziu, preaneleptul
mprat Leon a poruncit lui Marcu monahu!x_epicopul.Idumtnlui, s-i fac acest
canoruieplin.
.Cartea aceasta se numete pe nedrept
(Trigd) cci nu are totdeauna trei cntri,
ci are i canoane depline. Dup prerea
mea i-a Uiai_numele su din pricin c|_
cele mai jimlle,.caiioane.au_trei cntri
sau pentru c, dup cum am spus, ca
noanele din sptmn mare au fost al
ctuite la nceput din trei cntij. Cnd
Sfinii notri Prini au alctuit aceast
carte de slujb, scopul lor a fost ca .s.
ne aduc aminte pe scurt prin -ntreagacarte a Triodului .de toat binefacerea
dintru nceput aJLui_..Dumnezeu ia -de
moi.: ca s ne aminteasc tuturor c am
fost plsmuii de E l ; c prin clcarea po
runcii, dat nou spre ncercare, am fost
alungai din desftarea paradisului ; c
am fost izgonii din pricina zavistiei ar
pelui i vrjmaului, nceptorul rutii,
dobort din pricina mndriei ; c am fost
ndeprtai de la buntile raiului i am
ajuns s fim condui de diavol ; c Fiul
lui Dumnezeu i Cuvntul, prin milosti
virea milei Sale, a plecat cerurile i S-a
pogort, a locuit n Fecioar i S-a fcut
om *, c ne-a artat chipul de a ne sui la
cer, prin vieuirea Sa, prin smerenia Sa
mai cu seam, prin postul, prin ndepr
tarea de rele i prin celelalte fapte ale
Lui ; c a ptimit, a nviat i S-a suit ia
ri la cer ; c a trimis pe Sfntul Duh
Sfinilor Lui Ucenici i A postoli ; c Fiul
lui Dumnezeu i Dumnezeu desvrit, a
fost predicat de ei pretutindenea ; c i
dumnezeietii Apostoli au fcut minuni
prin harul Preasfntului Duh ; c n ace
iai timp au adunat, prin predica lor, pe
toi sfinii de la marginile lumii, umplind
lumea cea de sus. Aceasta a i fost la
nceput gndul Ziditorului. Prin cele spu
se am artat care este scopul Triodului.
Aceste trei [srbtoT ^ a Vameului l
a Fariseului, a Fiului Risipitor-i a nfrico
toarei Judeci, au fost izvodite de Sfin
ii Prini ca un fel de pregtire i ndem_nare, ca s ne pregtim i s fim gata
pentru nevoinele duhovniceti ale Pos-

i
11

VAMEULUI I A FARISEULUI
tului, lepdnd deprinderea noastr cea
ticloas.
Cea dinii din aceste srbtori ne n
fieaz pilda Vameului i a Fariseu
lui. Aceast sptinn se mai numete i
vestitoare. In adevr, dup cum cei care
vor s mearg la rzboi snt vestii mai
dinainte de generali despre timpul cind
va ncepe lupta, ca s-i cureasc i
s-i ascut sbiile, ca s-i cerceteze
bine toate celelalte arme, ca s ndepr
teze orice piedic, spre a se arunca cu
rvn n lupt i spre a-i lua cele de tre
buin ; de multe ori, nainte de lupt, li
se in ostailor cuvntri, li se spun p o
vestiri i pilde ca s nflcreze sufletele
lor i s ndeprteze de la ei lenea, trndvia, frica i orice alt primejdie ; tot
astfel i Sfinii Prini vestesc mai dinainte, ca printr-o trmbi, lupta ce o vom
da prin post mpotriva diavolului, spre
a curi pcatuL care a pus stpnire mai
dinainte pe sufletele noastre i care s-a
prefcut n venin din pricina timpului
ndelungat de cnd ne stpnete ; mai
mult nc, s ne srguim s dobndim
faptele bune pe care nu le avem i,
ntrarmndu-ne cum se cuvine, s mer-gem pregtii spre nevointele p ostu lu i
Aadar pentru c cea dinii arm pentru
dobndirea virtuii este pocina i sm e
renia, iar cea mai mare piedic mndria i nginfarea, Sfinii Prini ne n
fieaz n cea dinti srbtoare a Triodului aceast pild vrednic de credin
din Dumnezeiasca Evanghelie. Prin fa
riseu ne ndeamn s ne ferim de pca
tul mndriei i al ngm frii ; iar prin v a
me ne ndeamn s ne nsuim sm ere
nia i pocina, virtui potrivnice aces
tui pcat. Cel dinti i cel mai ru din
tre pcate este mndria i ngmfarea.
Din pricina mndriei i ngmfrii a c
zut diavolul din c e r ; mai nainte era i
se numea luceafr luminos ; din pricina
lor este i se numete ntuneric. Tot din
pricina acestui pcat a fost alungat i
Adam, nceptorul neamului omenesc,
din desftarea raiului. Prin aceast pild
ne ndeamn Sfinii Prini s nu ne
mndriin cu faptele noastre bune, s nu
defimm pe aproapele, ci s fim totdea
una smerii. Cci Domnul celor mndri le
st mpotriv, iar celor smerii le d har.
i este mai bine ca s se ntoarc cel
pctos dect s se mndreac cel caj:e
face fapte bune. V spun vou, zice
Domnul, c s-a cobort vameul mai n
dreptat dect fariseul. Aadar pilda acea
sta ne arat c nimeni nu trebuie s se
mndreac, chiar dac face fapte bune ;
dimpotriv s se smereasc i s se roage
din suflet lui Dumnezeu, chiar dac ar fi

czut n cele mai mari pcate. Fcind aa,


nu este departe de mntuire.
Vam e este omul care ia de la ocrmuire dreptul de a lua vam ; el cumpr
acest drept cu mult nedreptate i pentru
aceea ia de la oameni vam mai mare
dect se cuvine.
Fariseu este omul care se socotete
desvrit n toate, depind pe ceilali
oameni prin tiina sa.
Saducheul, care-i are numele de la un
oarecare Sadochic, este omul care se cre
de drept, cci Sedec nseamn dreptate.
La evrei erau trei secte: eseienii, fariseii
i saducheii ; acetia din urm nu cre
deau n nviere, n ngeri i in Duhul
Sfnt.
Pentru rugciunile Tuturor Sfinilor Ti
fctori de cntri, Hristoase, Dumnezeul
nostru, m iluiete-ne i m ntuiete-ne pe
noi. Amin.
Cntarea a 7 - a :
Irm os: Dttor

de

rou...

lu c ru rile n d re p t ir ii n l
n d u -se farise u l, n la u rile
slavei d e a rte r u s-a n c u rc a t, ludndu-se p este m s u r ; ia r vam eu l
n ln d u -se cu a rip ile sm eren iei,
p re a u o r s-a a p ro p ia t de D um nezeu.
P rin m ijlo cire a sm eren iei, ca de o
sc a r servindu-se, vam eul s-a rid i
ca t la n lim e a c e r u rilo r; n tim p
ce farise u l, cu p u tre d a u u rim e a
tru fie i n ln d u -se, s-a p o g o rt n
ad n cim ea ia d u lu i.
P e cei d re p i vnndu-i vicleanul,
i fu r p rin m ijlo c ire a slavei d ear
te; ia r pe cei p cto i cu la n u rile
d e z n d jd u irii i leag. Ci s ne s r
guim a scpa de am n d o u relele,
noi rv n ito rii vam eului.
C u ru g c iu n e s cd em la D um
nezeul n o stru , cu la crim i i cu susp in u ri fie rb in i, u rm n d sm eren iei
celei n l to a re a v am eu lu i i s
cn tm noi c re d in c io ii: B ine eti
cu v n tat, D oam ne, D um nezeul p
rin ilo r n o tri.
Slav...

n v n d pe ucenici, le sp u n eai
d in ain te, S tp n e, s n u cugete cele

12

DUMINICA

nalte, ci s se uneasc cu cei sm e


rii. P en tru aceasta, M ntuitorule,
noi credincioii strigm ie : Bine
eti cuvntat, Doamne, Dumnezeul
p rin ilo r n otri.
i acum..., a Nsctoarei :

F rum useea i scara cea dum ne


zeiasc, pe care m ai nainte a v
zut-o Iacob, de jos ntins ctre
nlim e, pe tine te cunoatem a fi,
P re a c u ra t ; pogornd de sus pe
Dumnezeu n tru p a t, i pe oam eni
p rin tr-n sa iari ridicndu-i.
Cntarea a 8 -a :
Irmos : Din vpaie cuvioilor...

f ^ Au m inte sm erit suspinnd


^ v a m e u l , a aflat pe Dom nul
m ilostiv, i s-a m n tu it; ia r p rin
obiceiul cel ru al lim bii ce gria cu
trufie, a czut fariseul din d reptate.
De tru fia gndului fariseului i de
n um irea curiei, s fugim noi cre
dincioii, rvnind sm ereniei i gn
dului vam eului, celui binep rim it.
Cuvintele vam eului credincio
ii s le grim n sfnta B iseric:
Dumnezeule, m ilostivete-Te, ca m
p reu n cu el s aflm iertare, scpnd de pieirea fariseului celui m ult
ludros.
S u sp in rii vam eului s urm m
to i i, cu D umnezeu vorbind, s
strigm ctre Dnsul cu lacrim i fier
b in i : lu b ito ru le de oam eni, greit- a m ! M ilostive nd u rate, m ilosti
vete-Te i m m ntuiete.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Spre suspinul vam eului s-a u ita t


Dumnezeu, i pe el ndreptndu-1, l-a
a r ta t pild tu tu r o r ; ca s se plece
p u ru rea cu suspinuri i cu lacrim i,
cernd dezlegarea pcatelor.

i acum..., a Nsctoarei :

Nu tiu alt aju to r afar de tine,


cu rat i cu totul fr de prihan.
Pe tine te pun rugtoare, pe tine m ij
locitoare ctre Cel ce S-a nscut din
t in e ; scap-m de toate cele ce m
ntristeaz.
Cintarea a 9 -a :
Irmos : Pe Dumnezeu a-L vedea...

! und de la H risto s cale de nl^ a r e sm erenia, pilda m ntuirii,


s dorim obiceiul vam eului. i lepdnd d eparte n larea trufiei, cu
m inte sm erit s facem pe D um ne
zeu n d u r to r p en tru noi.
T rufia sufletului s o lepdm , s
ctigm cuget d rep t cu sm erenie, s
nu ne srguim a ne n d rep ti pe noi
nine, s u rm d earta m ndrie, i
cu vam eul s facem m ilostiv pe
D um nezeu.
S aducem cu osrdie rugciuni
de um ilin Z iditorului ca i vam e
ul ; lepdndu-ne de nerecunosc
toarele rugi ale fariseului, de gla
surile cele cu laud m are, care aduc
defim are m potriv a aproapelui, ca
s ctigm pe D um nezeu m ilostiv
i lum in.
Cu m u lt adunare de pcate ngreuindu-m , am n tre cu t pe vam e
ul cu prisoseala ru t ii, i am ctigat i tru fia cea ludroas a fa
riseului, fcndu-m n to tu l pustiu
de toate virtuile. Doamne, fie-i
m il de m ine.
nvrednicete fericirii Tale pe cei
ce snt sraci cu duhul p en tru Tine,
c dup n v tu ra p o runcii Tale,
aducem ie duh zdrobit. i prim indu-1, M ntuitorule, m ntuiete pe cei
ce-i slujesc ie.
Slav...

Vameul suindu-se la tem plu cu


credin oarecnd, i rugndu-se lui
Dumnezeu s-a n d rep tat, cci cu sus-

"

.............

................................

VAMEULUI I A FARISEULUI

p in u ri a venit i cu lacrim i i cu
zd ro b ire de inim , to at povara p
catelor a lepdat-o p rin ispire.
i acum..., a Nsctoarei :

D-ne nou a te luda, a te m ri


i a te ferici dup cuviin, celor ce
te cinstim pe tine, P reacu rat, i m
rim naterea ta, ceea ce eti singur
binecuvntat. C tu eti lauda cre
tinilor, i ctre Dum nezeu ru g to a
re b in ep rim it.
LUMININDA

A nvierii din Octoih, Slav... a Triodului:


Podobie : Cu ucenicii s ne suim...

S fugim de grirea cea tru fa i


n r u t it a fariseului, i s ne n
vm sm erenia vam eului cea preabun, ca s ne nlm , strig n d c
tre D um nezeu, m p reu n cu a c e la :
M ilostivete-Te spre robii Ti, Cel
ce Te-ai nscut din Fecioar, H ristoase M ntuitorule, i rb d n d c ru
cea de voie, ai ridicat lum ea cu du m
nezeiasca Ta putere.
i acum..., a

N sctoarei:

F cto ru l zidirii i D um nezeul tu


tu ro r a lu at tru p om enesc, N sc
to are de D um nezeu, din cu ra tu l tu
pntece, n tru to t lu d at, i to a t fi
rea m ea cea stric a t a nnoit-o, lsndu-te d up n atere ia r i ca i
m ai n ain te de natere. P e n tru aceasta cu cred in to i ludndu-te,
strigm : B ucur-te lau d a lum ii.
I. A LAUDE
Se pun stihirile pe 8: 4 ale nvierii din
Octoih i 4 ale Triodului, aceste idiomele:
Glasul 1 :

S nu ne rugm ca fariseul, fra i


lor ; c cel ce se n al pe sine, se
va sm eri. S ne sm erim n aintea lui
Dum nezeu ca vam eul, p rin postire,
strig n d : D um nezeule, m ilostive
te-Te sp re noi pctoii.

13

F ariseul de slava d eart fiind b i


ru it, iar vam eul, cu pocin ple
cndu-se, au venit la Tine nsui, Stpne. D ar acela ludndu-se, s-a lip
sit de b u n t i; iar acesta negrind
s-a nvrednicit d aru rilo r. n tr u aceste suspinuri ntrete-m , H ristoase Dumnezeule, ca un iu b ito r de
oam eni.
Glasul al 3-lea :
S tih : Scoal-Te, Doamne, Dumnezeul
meu ! nall-se mina Ta ! Nu uita pe sra
cii Ti pn n sfrit ! (ps.9,32).

C unoscnd suflete al m eu ose


birea vam eului i a fariseului, u r
te glasul cel trufa al aceluia, i do
rete rugciunea cea cu b un u m i
lin a acestuia i strig: D um nezeu
le, m ilostivete-Te sp re m ine pc
tosul i m m iluiete.
Stih : Luda-Te-voi, Doamne, cu toat
inima mea, spune-voi toate minunile Tale
(Ps. 137, 1).

G lasul fariseulu i cel m ult-ludros, credincioii urndu-1 i rvnind


rugciunii vam eului, celei cu b un
u m ilin, sm erindu-ne pe noi nine,
s n u cugetm cele tr u f a e ; ci s
strig m cu u m ilin : Dumnezeule,
m ilostivete-Te sp re pcatele noas
tre.
Slav..glasul al 8-lea :

Pe fariseul ce se n d rep te a pe
sine ludndu-i faptele, l-ai osndit,
D oam ne, i pe vam eul, ce s-a sm e
rit i cu su sp in u ri a ceru t iertare,
l-ai n d rep tat. C nu prim eti gndurile cele m ree, i inim ile cele zdro
bite nu le defim ezi. P en tru aceasta
i noi cu sm erenie cdem naintea
Ta, Cel ce ai p tim it p e n tru noi:
d-ne ie rta re i m are m il.
.i acum... Preabinecuvntat eti...
poxologia mare, ecteniile i apolisul. Apoi obinuita Litie, n pridvor, la care se
cnt : Slav... i acum.stihira Evangheliei
de la Utrenie.

14

DUMINICA VAMEULUI I A FARISEULUI

Dup apolisul Litiei se citete nv


tura Cuviosului Teodor Studitul i se cnt
troparul Cuviosului Teodor, glasul al
8-lea, fr al Nsctoarei.

n d re p t to ru le al O rtodoxiei, nvto ru le al dreptei cinstiri de


Dumnezeu i al curiei i lum intorule al lum ii, podoaba clugrilor
cea de Dumnezeu insuflat Teodore,
nelepte, cu nvturile tale pe toi
i-ai lum inat. A lut duhovniceasc,
roag-te lui H ristos D umnezeu ca s
m ntuiasc sufletele noastre.
Ceasul nti i apolisul deplin.

Se cuvine a ti: C toate cele 11


stihiri ale Evangheliilor de la Utrenie, ncepind din aceast duminic pn la Du
minica Tuturor Sfinilor, se cnt n prid
vor, la Litiile Utreniilor, la Slav... i acum...
Iari s se ti e : C din acea
st duminic ncepem a citi n pridvor,
dup apolisul Litiei, nvtura Sfntului

Printelui nostru Teodor Studitul, pe


care o citete egumenul, dac este de
fa ; iar de nu, o citete ecleziarhul. Fra
ii stau, ascultnd cu luare-aminte.

LA L I T U R G H I E
Fericirile din Octoih pe 6, i din Triod,
Cntarea a 6-a, pe 4. Prochimenul glasului
de rnd. Apostolul din Epistola ctre Timotei i Evanghelia de la Luca.
CHINONICUL

L u d a i pe D om nul din ceruri. Alikiia (Ps. 148,l).


Iar de se va ntmpla srbtoarea Intnpinrii Domnului n Smbta lsatului
sec de carne, slujba morilor de seara i
de dimineaa se cnt la biserica cimiti
rului. Iar de nu este biseric la cimitir, atunci se cnt smbt, naintea Dumini
cii Fiului Risipitor ; iar n Smbta lsa
tului sec de carne se cnt numai slujba
Intmpinrii.

DUMINICA
N CARE SE CITETE SFNTA EVANGHELIE
CU PILDA FIULUI R ISIPIT O R
LA VECERNIE, SIMBATA SEARA
Dup Psalmul cel obinuit se cnt
Fericit brbatul... Catisma toat. La Doam
ne, strigat-am... se pun stihirile pe 10 : 3
stihiri ale nvierii, 3 ale lui Anatolie din
Octoih, i 4 ale Triodului, repetndu-le.
Glasul 1 :

n a r fr de pcat i plin de
via m-am ncrezut i, semnnd pcatul, cu secera am secerat
spicele lenevirii i, n loc de snopi,
am grm d it stogurile fap telo r m e
le, pe care nu le-am i atern u t n
aria pocinei. D ar Te rog pe Tine,
Cel dinainte de veci, lu c rto ru l nos
tru Dumnezeu, v n tu r pleava lu
cr rilo r mele n vntul m ilostivirii
Tale, i adun gru: ie rtarea sufle
tului m e u ; nchizndu-m n jitn ia
Ta cea cereasc, i m m ntuiete
(de dou ori).

S cunoatem , frailo r, pu terea


tainei, c preabunul printe, ntmpinnd pe fiul cel desfrnat, care s-a
n to rs de la pcat la casa p rin teas
c, l m brieaz i iari i d ru
iete cunoaterile slavei s a le ; i ve
selie de tain face celor de sus, n
junghiind vielul cel n g r a t; ca
noi s vieuim cu vrednicie Celui ce
a junghiat, Celui iu b ito r de oam eni
P rintelui i Celui slvit, ce s-a
junghiat, M ntuitorului sufletelor
no astre (do dou ori)*
Slav..., glasul al 2-lea :

O ! de cte b u n u ri m-am lipsit,


eu ticlosul, pe m ine nsum i. O, de
la ce m p rie am czut, eu p ti
maul. Avuia pe care am luat-o, am
cheltuit-o, porunca am clcat-o. Vai
mie, ticloase suflete, c n focul cel

16

DUMINICA

venic voi fi osndit. P en tru aceasta


m ai n ain te de sfrit, strig ctre
H risto s D u m nezeu: Prim ete-m ,
Dumnezeule, ca pe fiul cel d esfrnat
i m m iluiete.
i acum... a Nsctoarei,
glasului de rnd.

cea dinii, a

lor, leinam de foam e, flm nd fiind.


D ar ntorcndu-m la T atl cel m i
lostiv, strig cu la c r im i: Prim ete-m
ca pe un argat, pe m ine cel ce cad
la iubirea ta de oam eni, i m mntuiete.

Vohod : Lumin lin...

i acum... a N sctoarei:

PROCHIMENUL:

F c t o r u l i R scum prtorul
m eu, P reacurat, H risto s Domnul,
din pntecele tu ieind, n tru m ine
m brcndu-Se, din blestem ul cel
dinti, pe Adam l-a slobozit. P en tru
aceasta ie, P reacu rat, ca Maicii
lui D um nezeu i Fecioarei cu adev
ra t, strigm fr tcere ca ngerul:
B ucur-te. Bucur-te, stpn, folosito area i acoperm ntul i m ntui
rea sufletelor noastre.

D om nul a m p rit, n tru podoa


b S-a m b rcat (Ps- 921).
LA

LI TIE

Stihira hramului, dup obicei.


Slav..., glasul al 4-lea :

Ca fiul cel d esfrnat am venit i


eu, n d u rate, care to a t viaa am
cheltuit-o n tru n str in are ; risipit-am bogia, pe care mi-ai dat-o, P
rin te ; prim ete-m pe m ine, cel ce
m pociesc, Dumnezeule, i m m i
luiete.

Troparul: Nsctoare de Dumnezeu,


Fecioar... (de 3 ori). i cealalt urmare
a Privegherii, dup obicei.
Iar de nu este Priveghere, se zice : tro
parul nvierii i al Nsctoarei. Apoi
Apolisui.

i acum..., a Nsctoarei, acelai glas.

C au t spre rugciunile ro b ilo r ti,


ceea ce eti cu to tu l fr de p rih a
n, p otolind po rn irile cele rele m
p o triv a n o astr, din to t necazul izbvindu-ne pe n o i ; c pe tine sin
g ur te avem ancor ta re i neclin
tit, i a ta ocrotire am dobndit. S
nu fim ru in ai, stpn, cei ce te
chem m pe tine. G rbete spre ru
gciunea celor ce strig ctre tine
cu c r e d in : Bucur-te, stpn, aju t to a re a tu tu ro r, bucuria i aco
perm ntul i m n tu irea suflete
lo r noastre.

DUMINICA L A U T R E N I E
Ta Dumnezeu este Domnul... troparul
nvierii, de dou ori, Slav... i acum...
al Nsctoarei, i obinuitele catisme.
Polieleul, cei doi Psalmi obinuii, la care
se adaug i al treilea Psalm:' La rul
Babilonului... cu Aliluia, antifoanele i
prochimenul glasului. Toat suflarea... Evanghelia nvierii, nvierea lui Hristos...
Psalmul 50.

Slav..., glasul al 6-lea :

Slav..., glasul al 8-lea : Uile pocinei...


i acum... a Nsctoarei, acelai glas : In
crrile mntuirii...
Apoi stihira, glasul al 6-lea : Stih : Miluiete-ne Dumnezeule dup mare mila
Ta... La mulimea faptelor mele... (Caut-le
napoi la pagina 7). Mntuiete, Dumne
zeule, poporul Tu... i ecfonisul : Cu mila
i cu ndurrile...

R isip in d bogia darului celui


prin tesc, am pscut eu, tic
losul, m preun cu dobitoacele cele
necuvnttoare i, poftind hrana

Canoanele se pun : al nvierii, din Octoih, cu irmosul pe 4, al Crucii i al n


vierii pe 2, al Nsctoarei de Dumnezeu
pe 2 i al Triodului pe 6. Iar slujba de la
Minei se cnt la Pavecemi, vineri seara.

LA S T I H O A V N A

Stihirile Octoihului, dup Alfa-Vita.

17

FIULUI RISIPITOR
CANONUL

Slav...

Alctuire a lui Iosif.

n tin zn d u - i, H risto ase, b rae le


T ale cu m ilostivire, prim ete-m pe
m ine, care m n to rc d in a ra cea
d e p rta t a p c atu lu i i a p atim ilo r.

Cntarea l-a, glasul al 2-lea :


Irmos : Cntarea lui Moise...

| isu se, D um nezeule, prim ete-m


ac u m i pe m in e cel ce m p o
ciesc, ca pe fiu l cel r is ip ito r ; cci
to a t v ia a n n e p sa re m i-am pe
trecu t-o i pe T ine Te-am m n iat.
R u am ris ip it dum n ezeiasca b o
gie, p e c a re m ai n a in te m i-ai
dat-o ; d ep rtatu -m -am de la Tine,
n e c u ra t v ie u in d , m ilo stiv e P rin te .
P rim ete-m d a r i pe m in e cel ce
m n to rc .
Slav...

B raele p rin te ti acu m tinzndu-le, p rim ete-m , D oam ne, i pe


m in e ca pe d e s frn a tu l, P re a n d u ra t e ; ca s Te slvesc cu m u lu m it .
i acum..., a Nsctoarei :

A r tn d u - i, D um nezeule, to a ta
b u n ta te a s p re m ine, tre c i m u li
m ea g ree ale lo r m ele, ca u n f c to r
de b in e ; p e n tru dum n ezeietile r u
g ciu n i ale M aicii T ale.
C atavasie :
Se zic irm oasele canonului :

C n ta re a lu i M oise lu n d , su flete,
s tr ig : A ju to r i a c o p e rito r m i-a
fo st m ie sp re m n t u ir e : A cesta
este D um nezeul m eu, i-L voi preaslvi pe El.
Cntarea a 3-a :
Irmos : M intea mea cea neroditoare...

! eindu-m i cu to tu l din fire, ca


1 u n s tric a t la m in te, m -am alip it
de izv o d ito rii p o fte lo r ; ci m p r i
m ete, H risto a se , ca pe d e sfrn a tu l.
U rm nd glasu lu i celui p ie rd u t,
s t r i g : greit-am , P rin te , in b rieaz-m i pe m ine ca pe acela, i
n u m lep d a.

i acum..., a Nsctoarei :

Ceea ce eti b u n n tre fem ei, mbogete-m , P re ac u ra t, cu ch ip u


rile v irtu ilo r tale i pe m ine, cel ce
am s r c it p e n tru p cate m u lte, ca
s te slvesc.
Catavasie :

M in te a m ea cea n ero d ito are, a d u c to a re de ro ad arat-o, Dumne z e u le ; L u c r to ru le al v irtu ilo r,


S d ito ru le al celor b une, cu milostivirea Ta.
SEDEALNA,

glasul 1 :

Podobie : Mormintul Tu...

G rbete de-mi deschide b ra e le


p rin te ti, c n d esfru m i-am chel
tu it viaa. C utn d sp re b o g ia
n e c h e ltu it a n d u r rilo r Tale, Mntu ito ru le , nu-m i trece cu v ederea acum in im a m ea
s r c it ; c
ie, D oam ne, cu u m ilin s t r i g :
G reit-am , P rin te , la cer i n ain tea
T a .
Slav...,

aceeai.

i acum..., a Nsctoarei :

Ceea ce nu tii de m ire, c u ra t


N sc to are de D um nezeu F ecioar,
care sin g u r eti o c ro tire i acoper m n t credincio ilo r, izbvete de
p rim e jd ii i de n ecazu ri i de cu m
p litele nevoi pe to i cei ce-i au n
d ejd ile sp re tine, F ecio ar ; i cu
dum nezeietile tale ru g ciu n i m ntu ie te su fletele n o astre .
Cntarea a 4-a :
Irmos : Naterea Ta cea din Fecioar...

j^ o g ia b u n t ilo r ce mi-ai d at,


cerescule P rin te , am risipit-o
ru , fcndu-m ro b la ceten i

18

DUMINICA

strini. Pentru aceasta strig : Greit-am ie, primete-m ca odini


oar pe desfrnatul, ntinzndu-mi
braele Tale.
La toat rutatea m-am robit, plecndu-m ca un ticlos fctorilor
de pofte, i din firea mea ieindumi prin nebgare de seam, miluiete-m, M ntuitorule, cerescule
Printe, pe mine, cel ce scap la n
durrile Tale cele multe.
Slav...

De toat ruinea m-am um plut,


necuteznd a cuta la nlim ea ce
rului, c fr socoteal m-am plecat
pcatului. Ia r acum ntorcndu-m ,
cu um ilin s tr ig : Greit-am ie,
m p rate al tuturor, pimete-m.
i acum..., a Nsctoarei :

A juttoarea oam enilor, ndejdea


cea tare a tu tu ro r cretinilor, sc
parea celor ce se m ntuiesc, P rea
curat Fecioar, m ntuiete-m cu
rugciunile tale cele de maic, i
vieii celei ce va s fie m nvred
nicete.

Slav...

N u cutez a cuta sus la nlim e,


c Te-am m niat pe Tine, H ristoase,
fr m s u r ; dar tiind milostivi
rea Ta, ndurate, strig ie: Grei
t-am, milostivete-Te i m mntuiete.
i acum..., a Nsctoarei:

P reasfnt Fecioar plin de dar,


ceea ce ai nscut curirea tu tu ro r,
uureaz povara cea grea a pcate
lor mele, cu rugciunile tale.
Catavasie :

N oaptea trecnd, s-a apropiat ziua


i lum ina n lume a strlucit. Pentru aceasta Te laud cetele ngereti i Te slvesc pe Tine, Hristoase Dumnezeule.
Cintarea a 6-a :
Irmos : Intru adncul pcatelor...

Catavasie :

\ dncul pcatelor m cuprinde


pururea si fu rtu n a greealelor m cufund; ndrepteaz-m
la lim anul vieii, H ristoase Dumne
zeule, i m m ntuiete, m p rate
al slavei.

Naterea Ta cea din Fecioar,


proorocul mai nainte vznd-o, a
propovduit s trig n d : Auzit-am
auzul Tu i m-am te m u t; c de
la miazzi i din m untele cel sfnt
i um brit ai venit, H ristoase.

Bogia printeasc am risipit-o


ru i, srcind, m-am um plut de
ruine, rob fcndu-m gndurilor
celor neroditoare. P entru aceasta
strig ie, Iubitorue de oameni, ndurndu-Te, mntuiete-m.

Cintarea a 5-a :
Irmos: Noaptea

trecnd...

R obitu-m-am cetenilor celor


^strini, i n a r striccioas
m-am deprtat, i de ruine m-am
u m p lu t; iar acum ntorcndu-m ,
strig ie, n d u rate: Greit-am.
Deschide-mi acum m ilostivirea
cea printeasc, mie celui ce m
ntorc de la ruti, cerescule P
rinte, i nu m lepda, Cel ce ai
prisositoare mil.

Slav...

Pe mine cel ru p t de foamea a to t


felul de bunuri i n strin at de la
Tine, Preabunule, miluiete-m i
m m ntuiete H ristoase acum, pe
mine cel ce m ntorc i laud iubi
rea Ta de oameni.
i acum..., a Nsctoarei :

Stpn, ceea ce ai nscut pe


H ristos, M ntui torul i Domnul,
m ntuirii nvrednicete-m ; c am

i
FIULUI RISIPITOR

srcit de to t felul de b u n ti,


Fecioar curat, ca s laud m ri
rile tale.
Catavasie :

n tr u adncul p catelo r sn t cuprins, M ntuitorule, i n m area


vieii m cufund ; tja r precum ai
scos pe Iona din chit, aa m
scoate i pe m ine din patim i, i m
m ntuiete.
C O N DAC,

glasul al 3-lea :

Podobie: Fecioara

astzi...

De la p rin teasca slav a Ta dep rtndu-m nenelepete, n r u


t i am risip it bogia ce mi-ai dat.
P en tru aceasta glasul d esfrn a tu lu i
aduc ie : G reit-am n ain tea Ta,
P rin te n d u rate. P rim ete-m pe
m ine, cel ce m pociesc, i m f
ca pe unul din arg aii Ti.
icos
S auzim S crip tu rile M ntuitorului n o stru , Care ne nv a to td e a
una cu glasul Su, desp re cel ce a
fost d esfrn at i n u rm ia r i s-a
n e le p it; i cu cre d in s u rm m
pocinei
bu n e a a c e s tu ia ; i,
Celui ce ^tie to a te cele ascunse, cu
inim sm erit s s tr ig m : G re
it-am ie, P rin te n d u rate, i n u
sntem vrednici nici o d in io ar s
ne chem m fii ai Ti, ca m ai n a
inte ; ci ca Cel ce eti din fire iu
b ito r de oam eni, Tu prim ete-ne i
ne f ca pe unul din arg aii Ti.
SINAXAR
LA DUMINICA FIULUI RISIPITOR

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.


n aceeai zi facem pomenire de pilda
Fiului risipitor din Sfinta Evanghelie pe
care dumnezeietii notri Prini au aezat-o n a doua Duminic a Triodului.
Snt unii oameni, care cunoscnd c au
svrit multe fapte rele, c au trit din
tineree n chip destrblat, c i-au pe

19

trecut viaa n beii i desfrnri i c au


czut astfel n adncul pcatelor, ajung
n dezndejde, care este odrasla mndriei.
Din pricina dezndejdii nu vor cu nici
un chip s se mai srguiasc s fie vir
tuoi, aa c svresc un roi de pcate
i cad mereu n aceleai i n mai mari
decit acestea. Sfinii Prini, purtndu-se
fa de astfel de oameni cu mult dragos
te i printete, i voind s-i scoat din
dezndejde, au aezat acum, dup pilda
Vameului i a Fariseului, pilda Fiului ri
sipitor. Prin aceasta ei le smulg din rd
cin pcatul dezndejdii i-i ridic ia
ri spre svrirea virtu ii; arat prin
Fiul cel risipitor, oamenilor ncrcai cu
multe pcate ndurarea iubitoare de oa
meni i preabun a lui Dumnezeu ; nf
ieaz prin pilda spus de Hristos, c nu
este nici un pcat care s biruiasc voina
cea iubitoare de oameni a Domnului.
Doi snt fiii omului, adic ai Cuvntului
Iui Dumnezeu ntrupat : drepii i pc
toii. Fiul cel mai mare este omul care
struie totdeauna n poruncile i n calea
bun a lui Dumnezeu i niciodat nu se
deprteaz de El. Fiul cel mai tnr este
omul care a poftit pcatul, care a tg
duit prin fapte ruinoase mpreun-vieuirea cu Dumnezeu, care a trit n chip
desfrnat, cheltuind iubirea de oameni ce
o avea Dumnezeu pentru el,, care n-a
pstrat n el ntreg chipul lui Dumnezeu,
care a urmat vicleanului diavol, care_a
slujit, prin plcerile sale, voinei diavo
lului, care n-a putut s-i sature polta.
n adevr pcatul este fr de s a ; prin
deprindere, pcatul incint, prin ceea ce
este vremelnic, face plcere. El se asea
mn cu rocovele, mncarea porcilor.
Rocovele, n adevr, la nceput snt
dulci, dar mai pe urm snt amare i ase
mntoare paielor. Tot aa este ndeob
te i pcatul. Dar liu l cel risipitpr, pen
tru c pierise de. foamea virtuii, i-a
venit ndat n fire i vine la tatl su
zicnd : Tat am pctuit la cer i nain
tea ta ! Nu mai snt vrednic s m mai
numesc fiul t u ! Tatl l primete pe cel
ce se ciete ; nu-1 ine de ru ; dimpotri
v, l strnge Ia piept i-l mbrieaz,
artndu-i ndurrile Sale dumnezeieti i
printeti. i d .hain, adic Sfntul Bo
tez, pecete i inel, adic harul Preasfntului Duh. Pe ling aceasta i d i n
clminte, ca s nu mai fie vtmate
umbletele sale cele dup voia lui Dum
nezeu de erpi i de scorpii, ci mai de
grab s poat zdrobi capetele lor. n
urm, a], cuprins de mare bucurie,
junghie pentru el vielul cel gras, adic
pe Fiul Su Unul-Nscut, i i d s se m
prteasc cu trupul i sngele Lui. Fiul

20

DUMINICA

cel mai mare, minujnndu-se de milosti


virea nemsurat a Tatlui, crtete. Dar
Tatl cel iubitor de oameni i nchide
gura, ntorcndu-1 de la gndurile lui cu
linite, prin vorbe blnde i binevoitoare,
spunndu-i: Tu totdeauna eti cu Mine ;
tu trebuia s te bucuri i s te veseleti
mpreun cu Tatl tu, cci acest fiu al
Meu a fost mai nainte mort prin pcat
i a nviat, cindu-se de toate cele ce
fr de judecat le s v rise; a fost pier
dut, pentru c s-a ndeprtat de Mine
prin deprinderea plcerilor, dar ^Jost
gsit de Mine, care am sufer itjdin adncul inimii pentru el i l-am chem -na
jpoi prin dragostea sufletului Mea.
A ceast pild poate s se ia i despre
poporul evregjsjLdejspre noi.
Sfinii Prini deci au rnduit n aceas
t Duminic pilda Fiului risipitor pen
tru aceast pricin; ca s curme dezn-

^ejdea_i_-teamnjien-n.e_.apucaL_dolapte
bune si ca s ndemne __pje_pocin i
cin pe pctos, ca i pe fiul cel desfrnat. n adevr, cina este cea mai bun
arm i o pavz puternic pentru nltu
rarea sgeilor vrjmaului.
Cu iubirea Ta de oameni cea negrit,
Hristoase, Dumnezeul nostru, m iluiete-ne
pe noi. Amin.

lor, iart-m i, D oam ne, to a te cte


am greit, m niin d , H risto ase, b u
n ta te a T a ; ca s Te la u d n tru to i
vecii.
i acum..., a Nsctoarei :

N sctoare de D um nezeu, ceea ce


te-ai a r ta t m ai str lu c it dect h e
ru vim ii i se rafim ii i dect to ate
otile cereti, cu acetia ro ag pe
D um nezeu C uvntul T atlu i celui
f r n c ep u t, pe C are L-ai n tru p a t,
P re a c u ra t , ca to i s ne n v red n i
cim de b u n t ile cele venice.
Catavasie :

H eru v im ilo r asem n n d u -se tinerii, n c u p to r d n u ia u , s tr ig n d :


Bine eti cu v n ta t D um nezeule, c
n ad e v r i ju d e c a t ai ad u s asupr-ne acestea to a te, p e n tru pcatele n o a stre , Cel ce eti p re a l u d a t
i p rea slv it n tr u to i vecii.
Cintarea a 8-a :

Cntarea a 7-a :
Irmos : Heruvimilor asemnndu-se...

J "desftrilor t r u p e t i m -am
p lecat n chip ticlos i m -am
fc u t ro b cu to tu l n sco c ito rilo r de
p o fte ; i m -am n s tr in a t de la
Tine, Iu b ito ru le de o a m e n i; ia r
acum strig cu glasul celui r t c i t :
G reit-am , H risto ase, n u m trec e
cu vederea, ca Cel ce eti sin g u r
m ilostiv.

N icicum n d r z n in d a c u ta la
n lim ea cerului, strig ie, m p
ra te al t u t u r o r ; cci cu n ep ric ep e
re a eu n su m i te-am m n iat, nebgnd seam de p o ru n cile Tale. P en
tr u ac ea sta ca Cel ce eti sin g u r
b u n , n u m le p d a pe m in e de la
fa a Ta.
Slav...

Cu ru g ciu n ile ap o sto lilo r i ale


p ro o ro c ilo r, ale cuvioilor i ale
c in stiilo r m ucenici, i ale d re p i

Irmos : Pe Cel ce a nchipuit...

( 'e l ce Te-ai p o g o rt p e p m n t
^ cu s r cie de b u n voie, ca s
m n tu ieti lum ea, p e n tru m u lta m i
lostivire, pe m ine, cel ce am s r c it
acu m de to a t fa p ta b u n , m ntuiete-m ca u n m ilostiv.
De la p o ru n cile T ale d ep rtn d u m , m -am f c u t ro b n e l to ru lu i n
chip ticlos. I a r acu m n to rcn d u m , prim ete-m , ca o d in io a r pe
d e sfrn a tu l, pe m in e cel ce cad n a
in te a Ta, cerescule P rin te .
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Domnul.

S upunndu-m g n d u rilo r celor de


stric c iu n e fc to a re , m -am n tu
n ec at i de la T ine m -am d e p rta t,
cu to tu l ieindu-m i d in m in te, I n d u
ra te . P e n tru ac ea sta pe m ine, cel ce
cad cu p o c in n a in te a Ta, m ntuiete-m .

FIULUI RISIPITOR
i acum..., a Nsctoarei :

P reacu rat, N sctoare de D um


nezeu, ceea ce eti singur n d re p
ta re a celor czui, ndrepteaz-m
i pe m ine cel zdrobit, cu to t felul
de pcate, i sm erit.
Catavasie :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce a n ch ip u it m ai n ain te
n rug, lui Moise, m i n u n e a
Fecioarei, n m u n tele Sinai oarecnd, ludai-L, binecuvntai-L , i-L
p rean lai n tru to i vecii.
Cntarea a 9-a :
Irmos : Dintre pmnteni cine a auzit...

ezi-mi, H ristoase, necazul in i


m ii, vezi n to a rcere a m ea, vezi-mi lacrim ile, M n tu ito ru le, i n u
m trece cu vederea pe m ine, ci m
m brieaz ia r i cu m ilostivire,
num rndu-m m p re u n cu m u li
m ea celor m n tu ii ; ca s laud cu
m u lu m ire m ilele Tale.
Ca tlh aru l Te rog, pom enetem ; ca vam eul n tristn d u -m , m
b at n p iep t i s t r i g : M ilostiveteT e ; prim ete-m P re a n d u ra te ca
pe cel d esfrn at, pe m ine cel ce m
n to rc de la to a te r u t ile m ele,
m p ra te al t u t u r o r ; ca s laud ple
cciunea Ta cea p ream u lt.

21

tuindu-m , s lau d b u n v o in a
cea p ream ult.

Ta

i acum..., a Nsctoarei :

Cu lum intoarele tale rugciuni,


Fecioar, te rog lum ineaz-m i ochii
cei nelegtori, care sn t n tu n ecai
cu ru ta tea , i la calea pocinei m
povuiete. Ca d u p d ato rie s te
lau d pe tine, ceea ce ai n tru p a t m ai
p resu s de cuvnt pe Cuvntul.
Catavasie :

D in tre pm nten i cine a auzit un a


ca a c e a s ta ; sau cine a vzut vreo d in io a r : Fecioar s se fi aflat avnd n pntece, i f r d u rere s fi
nscut p ru n c ? n acest chip este
m inunea ta, i pe tine, P re ac u ra t,
N sctoare de Dum nezeu, M rie,
te m rim .
L U M I N 1N D A

A nvierii din Octoih, apoi a Triodului :


Podobie : Femei auzii glas...

B og ia h aru lu i, pe care mi-ai


dat-o M ntuitoru le, ducndu-m n
ri str in e eu ticlosul, r u am
cheltuit-o, vieuin d d esfrn at, i am
risipit-o dem onilor, nelndu-in;
d a r acum ntorcndu-m , prim etem ca pe d esfrn atu l, P rin te , ndur-te i m m ntuiete.
Slav...

S uspin acum suflete al m eu


preaticloase, i strig lui H risto s:
Doamne, Cel ce ai sr cit de a Ta
voie p e n tru m ine, n su i T u m m
bogete pe m ine cel s r cit de
to at fap ta bun, cu b ogia b u n
tilo r, ca un singur b u n i m ilostiv.

R isipit-am avuia Ta, D oamne,


cheltuind-o, i m-am supus eu tic
losul dem onilor n chip viclean; d ar
Tu, pream ilostive M ntuitorule, ndur-Te de cel d esfrn at i cu rete
pe cel sp u rca t, dndu-m i h ain a cea
dinii a m p rie i Tale.

Slav...

Veselia pe care ai fcut-o oarecnd, Bunule, p e n tru n to arcerea


cea de voie a fiului p ierd u t, f-o acum i cu m ine, pctosul, ntinzndu-mi cinstitele Tale b ra e ; ca, mn-

i acum..., a Nsctoarei :

S fnt M aic Fecioar, binevestirea cea m a re a ap o sto lilo r i a m u


cenicilor, a pro o ro cilo r i a cuvioilor, f m ilostiv nou ro b ilo r ti pe

22

DUMINICA FIULUI RISIPITOR

Fiul t u i D om nul, de D umnezeu


N sctoare, cnd va edea s judece
pe fiecare dup vrednicie.
LA L A U D E

Se pun stihirile pe 8 : 4 ale nvierii, 1 a


lui Anatolie din Octoih i 3 ale Triodului,
aceste idiom ele:

ca u n d esfrnat. Deci sculndu-m i


ntorcndu-m c tre Tine s t r i g :
F-m ca pe unul din arg aii Ti, Cel
ce p e n tru m ine i-ai n tin s pe cruce
preacu ratele Tale m in i; ca s m
scoi de la fiara cea cu m p lit i cu
haina cea dinti s m m braci, ca
un singur mult-M ilostiv.

Glasul al 2-lea :

G lasul d esfrn atu lu i aduc ie,


D oamne, greit-am n aintea ochilor
Ti, B u n u le ; risipit-am bogia da
ru rilo r T a le ; d ar m prim ete pe
m ine cel ce m pociesc, M ntuitorule, i m m ntuiete.
Glasul al 4-lea :

i acum..., Preabinecuvlntat eti..


Doxologia mare, ecteniile i apolisul.
Apoi obinuita Litie, n pridvor, la care
se cnt i Slav... i acum... cu stihira
Evangheliei de la Utrenie.
Apoi se citete nvtura Cuviosului
Teodor i celelalte, ca la Duminica Va
meului i a Fariseului. Ceasul ntl i
apolisul deplin.

Stih : Scoal-Te, Doamne, Dumnezeul


meu 1 nal-se mina Ta ! Nu uita pe sra
cii Ti pn n sfrit 1 (ps. 9,32).

Ca fiul cel d esfrn at am venit n


d u rate i eu, care to a t viaa o am
ch eltu it n ri s tr in e ; risipit-am
bogia pe care mi-ai dat-o, P rinte;
prim ete-m pe m ine cel ce m po
ciesc, D um nezeule, i m m iluiete.

LA L I T U R G H I E
Fericirile din Octoih pe 6, l din Triod,
Cntarea a 6-a pe 4.
Prochimenul glasului de rnd. Aposto
lul din Epistola ctre Corinteni ; Evan
ghelia de la Luca.

Glasul al 8-lea :
Stih : Luda-Te-voi, Doamne, cu toat
inima mea, spune-voi toate minunile Tale
(ps. 137, 1).

C heltuind n d esfrn ri averea


p rin teasc i risipind-o, p u stiu
m -am fcut, slluindu-m n a ra
ceten ilo r vicleni; d a r nep u tn d
rb d a m ai m u lt locuirea-m preun cu ei, ntorcndu-m strig ie,
in d u ratu lu i P rin te : Greit-am la
cer i n ain tea Ta. i n u snt vrednic
s m chem fiul T u ; f-m ca pe
u nul din argaii Ti, Dumnezeule, i
m m iluiete.
Slav..., glasul al 6-lea :

B unule P rinte, deprtatu-m -am


de la Tine, d ar nu m prsi, nici
n u m a r ta netrebnic m p riei
Tale. V rjm aul cel cu to tu l viclean
m-a d ezbrcat i mi-a luat bogia;
d aru rile cele sufleteti le-am risip it

C H 1N O N I C U L

L udai pe D om nul din ceruri


(ps. 148, 1).

Se cuvine a t i :
Ca n sptmna lsatului sec de carne,
nu se mai cnt : Aliluia. De asemenea se
las, din Psaltire, o catism de la Utre
nie i se citete la Vecernie. Nu se citesc
nici M ijloceasurile i nici Canonul de
rugciune al Preasfintei Nsctoarei de
Dumnezeu de la Pavecernl. Iar Pavecernia se citete cea mic.
La fel se face i n sptmna brnzei,
afar de miercuri i v in e ri; despre care
vezi nsemnarea de la aceste zile.
In aceast sptmn se citete in fie
care zi, la Utrenie, cuvntul sfnt al lui
Macarie despre Patruzecime i despre
Cincizecim e; cuvnt care ncepe a a :
Fiii mei, se bucur inima mea de voi...

S s e t i e : C slujba sfinilor ce
vor cdea n Smbta i Duminica lsatu
lui sec de carne se cnt, mai nainte, la
Pavecerniele ce au trecut.

Si'MBTA LSATULUI SEC DE CARNE


Asemenea se face i n Smbta i n
Duminica lsatului sec de brnz, sau cum
va voi cel mai mare ; afar de cazul cnd
s-ar ntmpla pomenirea vreunui sfnt
mare, sau hramul bisericii.

23

n ceti, fie n m are sau pe p m n t,


fie n to t lo c u l; pe m p rai, pe a r
hierei i preoi, pe sih a tri i pe cei
laolalt ad u n ai, d in to a t vrsta,
din to t n e a m u l; i-i nvrednicete
m p rie i Tale celei cereti.

Se face pomenirea tuturor celor din


veac adormii, ortodocilor cretini, p
rinilor l frailor notri.

D up scularea Ta din m o ri, Hristoase, m o a rtea nu m ai stp n ete


pe cei ce au m u rit n d rea p ta cre
din. P e n tru aceasta ne ru g m cu
deadinsul, odihnete n cu rile Tale,
n snul Iui A vraam pe ro b ii Ti, cei
ce i-au slu jit ie n cu rie, de la
Adam pn a s t z i: p rin i i fra i
ai n o tri, p rieten i i ru d e; pe to t
om ul ce a lu c ra t ale vieii cu cred in
, i la Tine, D um nezeule, s-au m u
ta t, n m u lte felu ri i n m u lte chi
p u ri, i-i nvrednicete pe ei m p r
iei Tale celei cereti.

LA VECERNIE, VINERI SEARA

Slav..., glasul al 8-lea :

Dup Psalmul nceptor i obinuita


catlsm,, la
Doamne, strigat-am... se
pun stihirile pe 6 : 3 stihiri muceniceti
ale glasului de rnd din Octoih i aceste
3 podobnice din Triod :

P lng i m tnguiesc cnd gndesc


la m o a rte i vd n m o rm in te fru
m u seea n o a s tr cea zid it d up
chipul lu i D um nezeu zcnd : groza
v, f r m rire i f r chip. O, m i
nu n e ! Ce ta in este aceasta, ce s-a
fc u t cu noi ? Cum n e am d at s tr i
cciunii ? Cum ne-am n ju g a t cu
m o a rte a ? Cu ad ev rat, p recu m este
scris, d u p p o ru n ca lui D um nezeu,
Care d celor ad o rm ii odihn.

S M B T
n s p tm n a l satu lu i sec
de carne

Glasul al 8-lea :
Podobie: In raiul cel din Eden...

\ stzi, cred in cio ii s v rin d


p o m en irea tu tu r o r m o rilo r
celor d in veac, an u m e : a celor ce
n c re d in au v ieu it cretinete, s
ludm pe M n tu ito ru l i D om nul
i s cerem cu deadinsul, ca s dea
ei r sp u n s bu n , n ceasul ju d e c ii,
la n su i D um nezeul n o stru , Cel ce
va s ju d ece to t p m n tu l, dobndind cu b u cu rie sta re a cea de-ad rea p ta Lui, n p a rte a d re p ilo r i
n m o ten irea cea lu m in at a sfin i
lo r ; i s se fac vrednici m p r
iei Lui celei cereti.

M n tu ito rule, Cel ce ai rsc u m p


ra t pe oam eni cu sngele Tu, i cu
m o artea Ta din m o artea cea am ar
ne-ai m n tu it pe noi, i via venic
ne-ai d at cu nvierea Ta, odihnete
D oam ne pe to i cei ad o rm ii n
dreap ta cred in , fie n p u stie sau

i acum..., a Nsctoarei, glasul de rnd.


n locul prochimenului, se cnt : A li
luia..., glasul al 8-lea.
Stih : Fericii snt pe care i-ai ales i
i-ai primit, Doamne, i pomenirea lor n
neam i n neam (ps. 64, 4).
Stih : Sufletele lor ntru bunti se vor
sllui i seminia lor va moteni p
mntul (Ps* 24, 14).
I.A S T FH O A V N A

Se pun dou stihiri ale mucenicilor i


una a morilor, din Octoih, ale glasului de
rind, cu stihurile de mai sus.
Slav..., glasul ai 6-lea :
Alctuire a Iui Ioan Damaschinul.

n c e p tu r i s ta t mi-a fo st m ie
po ru n ca Ta cea zid ito are, c voind

24

S MBTA

s m alctuieti vieuitor, din fire


vzut i nevzut, tru p u l mi-ai zi
d it din p m nt, i suflet mi-ai dat
cu dum nezeiasca i de via fctoarea Ta suflare. P en tru aceasta, Mntu ito ru le, odihnete pe robii ti, n
la tu ra celor vii i n co rtu rile d rep
ilor.
i acum..., a Nsctoarei :

Cu rugciunile celei ce Te-a n scut


pe Tine, H ristoase, i ale m ucenici
lor Ti, ale apostolilor*, ale p ro o ro
cilor, ale arhiereilor, ale cuvioilor,
ale d rep ilor, i ale tu tu ro r sfin i
lor, pe ro b ii t i cei ad o rm ii odihnete-i.
Apoi : Acum libereaz..., Sfinte Dumne
zeule..., Preasfnt Treime..., Tatl nostru...
i ndat:
troparul

, glasul al 8-lea :

Cel ce p rin adncul nelepciunii,


cu iu b irea de oam eni, to ate le chi
verniseti, i ceea ce este de folos
tu tu ro r le d r u ie ti; Unule, Ziditorule, odihnete, Doamne, suflete
le ad o rm iilo r rob ilo r Ti, c spre
Tine n dejdea i-au pus, spre fc
to ru l i ziditorul i D um nezeul
n o stru .
Slav..., i acum..., al Nsctoarei, ace
lai glas.

Pe tin e zid i lim an te avem, i r u


gtoare bine-prim it ctre D um ne
zeu ; pe Carele L-ai nscut, N sc
to are de Dumnezeu, n en u n tit ; ceea
ce eti credincioilor m ntuire.
Apoi ectenia i apolisul.
Dup apolisul Vecerniei, se face Panihid pentru cei m ori; i se cnt canonul
morilor al glasului de rnd.

SMBATA, LA U T R E N I E
Dup cei 6 Psalmi, Aliluia, glasul al
8-lea, apoi troparul : Cel ce prin adncul
nelepciunii... (de dou ori), Slav... i
acum... al Nsctoarei : Pe tine zid i li
man te avem...
Dup obinuitele stihologii, se citete
cuvnt pentru cei mori, din Epistola ntia ctre Corinteni, i se cnt Fericii
cei fr prihan..., pe dou stri, cu sti
hul pe glasul al 5-lea : Bine eti cuvntat
Doamne...
Iar dup aceasta, troparele morilor,
glasul al 5-lea cu stih u l:
Bine eti cuvntat Doamne,
pe noi ndreptrile Tale.

nva-ne

Ceata sfin ilo r a aflat izvorul vie


ii i ua r a iu lu i; s aflu i eu ca
lea p rin p o c in ; eu sn t oaia cea
p ie rd u t ; cheam -m , M ntuitorule,
i m m ntuiete.
Bine eti cuvntat Doamne...

Cei ce pe Mielul lui D umnezeu ai


m rtu ris it i ai fost ju n g h iai ca
nite miei, fiind m u ta i la viaa cea
n em b trn ito are i p u ru re a venic,
sfinilor, Aceluia cu deadinsul, m u
cenicilor, v rugai, s ne druiasc
nou dezlegare d atoriilor.
Bine eti cuvntat Doamne...

Cei ce ai um b lat pe calea cea


strim t i cu c h in u ri; to i care n
via crucea ca jugul ai lu at i Mie
ai u rm a t cu c r e d in : venii de
luai daru rile care am g tit vou, i
cununile cereti.
Bine eti cuvntat Doamne...

Chipul slavei tale celei negrite


snt, m car dei p o rt rnile pcate
lor ; m iluiete zidirea Ta, Stpne,
i o curete cu n d u rarea t a ; i
m otenirea cea d o rit druiete-m i,
fcndu-m pe m ine iari cetean
al raiului.
Bine eti cuvntat Doamne...

Cel ce cu m ina din n efiin m-ai


zidit i cu chipul Tu cel dum neze
iesc m-ai cinstit, ia r p en tru clcarea


LSATULUI SEC DE CARNE

p o ru n cii ia r i m-ai n to rs n pm n t, d in care am fo st l u a t ; la cel


d u p a sem n are m rid ic, cu f ru
m u se e a cea d in ti ia r i m podobindu-m .
Bine eti cuvntat Doamne...

O dihnete, D um nezeule, pe ro b ii
T i i-i aaz n rai, u n d e cetele
sfin ilo r Ti, D oam ne, i d re p ii ca
lu m in to rii strlu ce sc. Pe a d o rm iii
ro b ii T i odihnete-i, trecndu-le lo r
to a te greealele.
Slav...

Pe o D um nezeire n tre i s tr lu c iri


cu b u n c re d in s o l u d m , strig n d : S fn t eti P rin te f r de
n cep u t, F iule cel m p re u n f r de
n c ep u t i D uhule cel d u m n e z e ie sc ;
lum ineaz-ne pe noi, care cu c re d in
slu jim ie, i ne scoate d in focul
cel de veci.
i acum..., a Nsctoarei :

B u cu r-te, c u ra t , ceea ce ai n s
cu t p e D um nezeu cu tr u p sp re m n
tu ire a t u t u r o r ; c n ea m u l om enesc
a a fla t m n tu ire p rin tin e, i n o i s
aflm raiu l, N sc to a re de D um ne
zeu, c u ra t i b in e c u v n ta t .
Aliluia, Aliluia, Aliluia, slav ie,
Dumnezeule, (de trei ori). Dup aceasta,
ectenia pentru cei mori : Iar i iar...
Preotul zice : Dumnezeul duhurilor... i
dup ecfonis :
SEDEALNA,

glasul al 5-lea

O d ih n ete, M n tu ito ru l n o s tru , cu


d re p ii pe ro b ii Ti, i-i slluiete
pe dnii n c u rile Tale, p re c u m
este scris, tre c n d ca u n b u n greea
lele lo r, cele de voie i cele f r de
voie, i to a te cele cu tiin i cu n e
tiin , Iu b ito ru le de oam eni.
Slav... i acum..., a N sctoarei:

Cel ce d in F ecio ar ai r s rit lu


m ii, H risto a se D um nezeule, i printr-nsa fiii lu m in ii ne-ai a r ta t, miluiete-ne pe noi.

25
Psalmul 50.

i se cnt stihurile :
nului...

S cntm Dom

Iar canoanele se ciut : al hramului cu


irmosul pe 6, i din Triod pe 8. i se cint
i a doua cintare, fr stih u ri; iar cele
lalte cu stihuri.
CANONUL

Alctuire a lui Teodor Studitul


Cntarea l-a, glasul al 8-lea :
Irmos : Cintare s nlm popoare...

rin

o i s ne ru g m lu i H risto s,
fcn d astz i p o m e n ire m o ri
lo r celor din veac, ca s izbveasc
de focul cel venic pe cei ce au a d o r
m it n c re d in i n n d e jd e a vieii
celei venice.
C u ad n cu l ju d e c ilo r Tale, H ris
to ase, p re a n e le p e te ai rn d u it
m ai n a in te sfritu l fiecru ia, h o ta
ru l i locul. P e n tru a c ea sta m ntuiete, P re a n d u ra te , la ju d e c a t , pe
cei pe ca re i-a ac o p e rit p m n tu l n
to t locul.
Cel ce ai d a t h o ta re le v ieii n o a s
tre , n s u i pe cei ce au tre c u t d in
n o a p te a vieii acesteia, a ra t-i fii
zilei celei n e n se ra te , D oam ne : pe
p re o ii o rto d o ci i p e m p ra i i
pe to t p o p o ru l T u.
Pe credincioii pe ca re i-a a c o p e rit
apa, i rz b o iu l i-a se ce ra t, i pe
ca re i-a o m o rt c u tre m u ru l, i tlh a rii i-au ucis, i p e cei ce i-a ars
focul, M ilostive, rn d u ie te-i n p a r
tea d re p ilo r.
T oate d ato riile tru p u lu i trecn d u le cu vederea, M n tu ito ru l n o stru ,
n orice v rst a n tre g u lu i n eam om enesc, pune-i n a in te a ju d e c ii
Tale, r sp u n z n d n e o sn d ii ie,
Z id ito ru lu i.
Slav..., a Treimii :

T rei fee de sin e ip o sta su ri ale


unei firi lau d : pe T atl Cel n e n s
cut, pe F iul, Cel ce S-a n sc u t, i pe

-----

26

S MBTA

D uhul S f n t; o m p rie fr
nceput, o stp n ire i o D um ne
zeire.
i acum..., a Nsctoarei :

Cu ad ev rat tu te-ai a r ta t cer pe


p m in t, m ai m are dect cerul cel
m ai de sus, F ecioar, ceea ce nu tii
de m i r e ; c din tine a r s rit Soa
rele n lum e, Cel ce stpnete drep
tatea.
Catavasie :
Se zic irmoasele acestui Canon :

C ntare s n lm popoare, mi n unatului D um nezeului n o s t r u ,


Cel ce a izbvit pe Israel din ro b ie ; cn tare de b iru in cntnd i
s trig n d : S cntm ie, Cel ce
eti sin g u r S tpn.
Clntarea a 2-a :
Irm osul:

edei, vedei, c E u sn t Dumv nezeul v ostru, Cel ce M-am nscut m ai n ain te de veci din T atl
i m ai pe u rm din F ecioar M-am
n tru p a t fr b rb a t, i am dezlegat p catu l strm oului Adam, ca
un iu b ito r de oam eni.
Vedei, vedei, c E u snt D um ne
zeul vo stru , Care cu d rea p t ju d e
cat am n t rit h otarele v ie ii; Cel
ce prim esc din stricciune, n tru nestricciune, pe to i cei ado rm ii
n tru n d ejdea nvierii celei venice.
Doamne, Cel ce p rim e ti din cele
p a tru m argini ale lum ii pe cei ce au
ad o rm it cu credin, n m are sau pe
p m n t, n ru ri, n izvoare sau n
lacu ri i n fntni, pe cei ce s-au
fcu t m ncare fiarelor i p srilo r
i trto arelo r, pe to i i odihnete.
Doamne, Cel ce cu palm a Ta toate
le-ai deosebit dinainte, pe cei ce
s-au d estr m a t n p a tru stihii alctuiete-i i-i nviaz la venirea Ta ;
to a te d ato riile cele cu tiin i cele
cu n etiin iertndu-le lor.

O , nfricotoarea Ta a doua ve
nire, Doam ne ! C venind n chipul
fulgerului pe pm n t, vei nvia to a
t zidirea sp re a fi ju d ecat. Atunci
pe cei ce au v ieu it ie cu credin
nvrednicete-i s fie m p reu n cu
Tine, ntm pinndu-T e.
Slav..., a T reim ii:

Unime p rea desvrit, D um ne


zeule P reanalte, Cel ce eti n trei
ip o stasu ri, P rin te n enscut, Fiule
U nule-N scut, i D uhule cel purces
din T atl, i p rin Fiul a r t a t ; o
fiin i o fire, o dom nie, o m p r
ie, m ntuiete-ne pe noi toi.
i acum..., a Nsctoarei :

N egrit este m inunea n aterii


tale, M aic F e c io a r ; cci n ce
chip ai i nscu t i to to d a t te p s
trezi cu ra t ? Cum ai n scu t prunc,
i nu tii nicidecum de isp it b r
b teasc ? P recum tie C uvntul lui
D um nezeu, Cel ce S-a n scu t din
tine n chip nou, m ai p resu s de fire.
Catavasie :
Vedei, vedei, c Eu snt Dumnezeul...
Cntarea a 3-a :
Irmos : Cuvntule al lui Dumnezeu...

P e cei ce i-au p etre cu t cltoria


L vieii cu cred in d reap t, n
vrednicete-i, D um nezeule, a se n
cununa cu cununa d re p t ii i a se
b u cu ra de b u n tile cele venice.
Pe cei r p ii fr veste, pe cei ari
de trsnete, pe cei ce au m u rit de
ger i de orice ran , odihnete-i
D um nezeule, cnd to ate cu foc le vei
lm uri.
Pe cei ce au c l to rit pe m area
cea p u ru re a fu rtu n o a s a vieii i pe
cei ce au fost ocrm u ii n via de
d rea p ta credin, nvrednicete-i s
ajung la lim anul n estrica tei Tale
viei, H ristoase.

27

LSATULUI SEC DE CARNE

Pe cei ce au fost luai spre mncare de toat firea celor din m are i
a p srilo r cerului, cu judecile
Tale, H ristoase Dumnezeule, nviaz-i cu cinste n ziua cea de apoi.

meu cel czut ridic-1, N sctoare


de D um nezeu; c tiu, Fecioar, c
poi cte voieti.
Cntarea a 4-a :
Irmos : Avnd a Te ntrupa...

Slav..., a Treim ii:

Unimea cea dum nezeiasc cnd o


d esp art cu gndul n trei fee, fr
am estecare, n d at m preun cele
n e d e s p rite ; c precum este graba
fulgerului, aa i cea n tre it str lu
citoare se vede n tru o unim e.
i acum..., a Nsctoarei :

N ecunoscut este m inunea ta, c


ai nscu t f r de b rb a t, i fecioria
ta, dup ce ai nscut, o pzeti
cu rat. P en tru aceasta m ulim ea n
gerilor i neam ul om enesc te laud
n veci.

J ) e prini, pe bunici, pe moi,


1 pe strm oi, de la cei dinti
pn la cei din urm , care au m urit
n bun lege i n dreap t credin,
pe to i pomenete-i, M ntuitorul
nostru.
Pe cei crora li s-a n tm p lat a-i
sfri viaa cu credin Ia m unte, n
cale, n locuri p u s tii; pe sih atri i
pe cei laolalt adunai, pe tineri i
pe b trn i, cu sfinii slluiete-i,
H ristoase.

Catavasie :

Pe cei ce cu credin T*aa m u ta t


viaa pe neateptate, din n tristare
i din bucurie, pe cei ce au p tim it
n fericire sau n nenorocire, pe to i
odihnete-i M ntuitorul no stru .

Cuvntule al lui Dum nezeu Cel ce


ai n t rit cerurile cu m na Ta, ntrete i inim ile noastre, ale celor
ce n d jd u im spre Tine, n tru lumina cu n o tinei Tale celei adevrate.

Pe cei pe care i-a om ort frigul


sau i-a r p it calul, sau grindina,
zpada i ploaia m u lt ; i pe cei pe
care i-a om ort crm ida, sau rn a
i-a nbuit, H ristoase M ntuitorul
n ostru, odihnete-i.

SEDEALNA,

glasul al 5-lea

Podobie : Pe Cuvntul cel mpreun...

Cel ce p en tru noi ai r b d a t crucea


i m o artea i ai om ort iadul, i m
p reu n ai sculat pe cei m o ri, odih
nete M ntuitorule pe cei ce s-au
m u ta t de la noi, ca un Dumnezeu
iu b ito r de oam eni. i la nfricotoarea i ngrozitoarea Ta venire,
D ttorule de via, nvrednicete-i
de m p ria Ta, ca Cel ce ai m uli
me de n d u rri (de dou ori).
Slav... i acum..., a N sctoarei:

A coperm ntul t u cel grabnic i


aju to ru l i m ila arat-le sp re robii
t i ; i alin valurile gndurilor ce
lor dearte, P reacurat. i sufletul

Slav..., a Treim ii:

M inunat lucru, c D umnezeirea


este una i n treit, to at n fiecare
fa fr m p r ir e ; c T atlui i
Fiului i D uhului Sfnt ne nchinm ,
ca unui Dumnezeu.
i acum..., a Nsctoarei :

ndrepteaz-ne cu r u g c i u n i
le tale, ocrm uindu-ne pe noi, cei
nviforai de valul pcatului, la li
manul cel de m ntuire, N sctoare
de Dumnezeu, i scpndu-ne de
toate relele.
C atavasie:

Avnd a Te n tru p a din m untele


cel um bros, CuVhtole din singur
N sctoarea de Dumnezeu, prooro-

28

SMBTA

cui a n eles din pricep ere dum nezeiasc i cu fric a slvit p u te re a


Ta.
Cntarea a 5-a :
Irmos : M nec

duhul meu ctre...

lea lum ineaz m in tea n o astr , Stpne, i ne povuiete pe calea vieii.


Cntarea a 6-a :
Irmos : Primete-m pe mine...

cnd astzi pom enirea tu tu ro r


celor ce au m u rit n d rea p ta
c re d in d in veac, D oam ne, s t ru i
to r strig m ie : Pe to i odihnete-i
cu sfin ii Ti.

el ce ai dezlegat d u rerile m orVyii p tim in d , n cep to ru le al


vieii D um nezeul n o stru , pe ro b ii
Ti, cei din veac a d o rm ii o dih
nete-i.

Pe cei ce i-ai lu a t din to t neam ul


i neam ul, din m p rai, din d reg
to ri sau din sih atri, n c re d in a cea
d rea p t, n d u ra te , izbvete-i de
ch in u l cel venic.

Pe cei pe care, cu ju d ecile cele


negrite, i-au o m o rt b u tu rile cele
cu farm ece, otrv u rile, necrile cu
oase, cu sfin ii, D oam ne, odihnete-i.

tiin d cele de folos tu tu r o r celor


pe care i-ai zidit, pe care i-ai lsat,
D oam ne, s m o a r p rin cd eri np raznice pe n ea te p tate, izbvete-i
de to a t osnda, D um nezeul n o stru .
D e focul cel p u ru re a arz to r, i de
n tu n e ricu l cel n elu m in at, i de
scrn irea d in ilo r, i de vierm ele cel
ce ch in u iete n en ce tat i de to a t
p edeapsa, izbvete M n tu ito ru l n o s
tru , pe to i cei ce n cre d in au
m u rit.
Slav..., a Treimii :

U nim e n tre i ip o stasu ri, de un


scaun, f r ncep u t, care unim e o ai
n d e sp rire a feelor, ia r firea n
fee, unete-ne pe noi n tr u o voie
a p o ru n cilo r Tale.
i acum..., a Nsctoarei :

C nd vei ju d e ca to a te cele ce vor


sta goale i desco p erite n a in te a fe
ei Tale, atunci, n d u ra te c ru pe
cei ce i-au slu jit cu cre d in , D um
nezeule.
T rm b in d arh an g h elu l T u cu
trm b ia cea de apoi, sp re scu larea
n v ia a tu tu ro r, atu n ci, H risto ase,
o dihnete pe ro b ii Ti.
n v red n icete, D um nezeule, m
p re u n cu ro b ii Ti, pe credincioii
cei din veac, pe care i-ai lu at, i pe
to t neam u l om enesc, ca s Te sl
veasc.
Slav..., a T reim ii:

S tpnie
dum nezeiasc
n tre it
sfn t, Ceea ce eti de u n scaun,
P rin te i Fiule i D u h u le ; T u eti
D um nezeul m eu, Cel ce cu stpnire a Ta cea a to tp u te rn ic to a te le cu
prinzi.

Mai p resu s c in stit dect S era


fim ii, cei cu chip de foc, te-ai a r
ta t, P re a c u ra t ; c ai n scu t pe Acela, de Care ei n u se p o t apropia,
pe Iisu s M n tu ito ru l; Care cu n
tru p a re a a n dum nezeit fr m n t tu ra p m n ten ilo r.

Salt lesei, strm o u le, c din r


dcina ta, din c u ra ta F ecio ar a r
s rit floare de via, H risto s D um
nezeu, Cel ce a m n tu it lum ea.

Catavasie :

Catavasie :

M nec du h u l m eu c tre Tine,


D um nezeule, p e n tru c lum in sn t
poruncile venirii Tale. Deci n ace-

P rim ete-m pe m ine cel cu p rin s


de p cate m ulte, Iu b ito ru le de oam eni, care cad la n d u r rile Tale,

i acum..., a Nsctoarei :

---------------------

----- ----- -

...

_____

LSATULUI SEC DE CARNE

i ca pe proorocul, Doamne, m ntuiete-m.


C o N d a C,

glasul al 8-lea :

Cu sfinii odihnete, H ristoase, su


fletele ad o rm iilor robilor Ti, un
de nu este durere, nici n tristare,
nici suspin, ci via fr de sfrit.
icos

Tu singur eti fr de m oarte,


Cel ce ai fcut i ai zidit pe om; iar
noi pm ntenii din p m nt sntem
zidii i n acelai p m nt vom m er
ge, precum mi-ai poruncit Cel ce
m-ai zidit i mi-ai zis : p m nt eti
i n pm nt vei m erge, unde toi p
m ntenii m ergem , fcnd tnguire de
ngropare c h ita r e : Aliluia (de trei
ri)#
S IN A X A R

IN SlMBATA

LASATUIUI SEC DE CARNE

Sinaxarul din Minei, apoi acesta :


n aceeai zi dumnezeietii Prini au
hotrt pomenirea tuturor celor din veac
adormii, intru dreapta credin, in ndej
dea nvierii venice.
Unii oameni adeseori au murit pe ne
ateptate printre strini : pe mare, n
muni neumblai, n prpstii, n crptu
rile pmntului, de cium, de foame, n
rzboaie, de foc, de ger i de alte felurite
mori. i se poate c din pricina sr
ciei i a lipsei n-au avut parte s li se
fac___sluiba i pomenirea rnduit. Pen
tru aceea dumnezeietii Prini, minai de
dragostea de oameni i fiind nvai de
Sfinii Apostoli, au hotrt ca ntreaga Bi
seric s fac pomenire de obte pentru
toi acetia, ca i ei, care la rndul lor
n-au avut parte de slujbele cele rnduile, din pricina unei ntmplri oarecare
s fie cuprini n pomenirea obteasc de
acum. Sfinii Prini arat c slujbele f
cute pentru ei pricinuiesc acestora mare
folos. Aceasta este cea dinii pricin pen
tru care Biserica lui Dumnezeu svirete
pomenirea sufletelor. In al doilea _Iog .
este cu cale s se fac azi i pomenirea
sufletelor, pentru c mine are s se prznuiasc a doua venire a lui Hristos ; prin
aceasta Biserica nduplec pe nfricoto
rul i dreptul Judector, ca s se poarte
fa de suflete cu obinuita Sa mil i s

29

le aeze ntru desftarea cea fgduit.


Dar mai cu seam i pentru urmtoarea
pricin : Sfinii Prini aveaiL s-aeze_n.
Duminica urmtoare pomenirea iz g o n irii
iui Adarn din r a i; de aceea izvodesc, prin
prznuirea cTe azi a tuturor morilor, o
oarecare odihn i popas, punind astfel,
prin odihna de azi, sfrit tuturor prznuirilor faptelor svrite de Dumnezeu pen
tru mintuirea noastr. n chipul acesta,
o dat cu Duminica* izgonirii lui Adam
se ia din nou, ca de la inceput, pomeni
rea tuturor celor svrite de Dumnezeu
pentru noi. In adevr cea mai de pe urm
fapt a lui Dumnezeu pentru mintuirea
noastr va fi cercetarea vieii noastre de
dreptul Judector ; iar prin pomenirea ei,
Biserica nfricoeaz pe oameni spre a
svri cu uurin nevoinele postului.
Smbta facem totdeauna pomenirea
sufletelor celor adormii, cci simbta n
seamn n limba ebraic odihn. Aadar
facem in ziua de odihn a zilelor, rug
ciuni pentru cei care au murit, deoarece
ei s-au odihnit de toate lucrurile pmnteti i de toate celelalte. Iar pomenirea
lor s-a rnduit s se fac n fiecare
simbt.
Astzi ns facem pomenire de obte,
rugndu-ne pentru tot cretinul. Dumne
zeietii Prini, cunoscnd c parastasele,
pomenile i liturghiile fcute pentru r
posai pricinuiesc acestora mare uurare
i folos, au poruncit ca Biserica s le fac
i ndeosebi i de obte. Ei au primit,
dup cum s-a spus, aceast porunc de
la Sfinii Apostoli, precum zice i Dionisie Areopagitul.
C slujbele fcute pentru suflete le
snt de folos se vede intre multe altele i
din istoria Sfintului Macarie.
Sfntul Macarie a gsit pe cnd mergea
pe drum o cpn uscat a unui elin
pgn i a ntrebat: Au, oare, pgnii vre
odat oarecare mngiiere in iad ? Cpna a rspuns : Au, printe, mare uurare
cind le rogi tu pentru cei rposai.
Marele Macarie, rugndu-se lui Dum
nezeu, a fcut aceasta, pentru c dorea
s tie dac slujbele pentru cei mai di
nainte adormii sint de vreun folos aces
tora.
Dar i Grigorie Dialogul a mntuit, prin
rugciunile sale, pe mpratul Traian.
Dumnezeu ns i-a spus s nu se mai
roage niciodat pentru pgni.
Mai mult, dup cum se istorisete, m
prteasa Teodora, prin rugciunile sfin
ilor i mrturisitorilor brbai, a scos din
chinurile iadului i a mntuit pe urtorul
de Dumnezeu Teoil. i Grigorie Teolo
gul, n cuvntul rostit la moartea fratelui
su Chesarie, arat c snt bune pomenile

30

SMBTA

fcute pentru cei rposai. Iar marele


Hrisotom, n tlcuirea la Epistola ctre
Filipeni, spune astfel: S purtm grij de
folosul celor care au rposat. S le dm
lor ajutorul ce li se cuvine, adic m ilos
tenii i prinoase, cci aceasta le aduce
uurare, mare ctig i folos. In adevr,
nu s-au legiuit acestea n zadar i la ntmplare i nici n-au fost predate Bisericii
lui Dumnezeu fr rost de preanelepii
ucenici ai Domnului, ca preotul s fac
pomenire la nfricotoarele taine de cei
n credin adormii. i ia r i: La m
preala averii tale, testamentul tu s
aib mpreun-mostenitor_c,u jCQpliljsi ,rudele tale in u m e le dreptului Jude ctor r
iar pom enirea sra c ilor s -nu. f i e d a tjU a
o^ are. Eu snt cheza de folosul ce-1 vei
avea. Marele Atanasie sp u n e : Chiar
dac s-ar risipi n aer cel svrit n cre
din nu nceta de a a_prindeJa mprmnt
candeljLIumnri, chemnd n ajutor pe
Hristos Dumnezeu. Candela i lumin
rile snt primite de Dumnezeu i aduc
mult rsp lat: dac mortul a fost un p
ctos, ca s-i dezlege p c a te le ; dac a
fost un om drept, ca s se fac adugire
de rsplat ; iar dac a fost poate cineva
strin i srac, i nu are pe nimeni care
s-i poarte de grija ntru acestea, atunci
Dumnezeu, Care este drept i iubitor de
oameni, va da pe deasupra i aceluia din
pricina srciei, n chip potrivit, mil
dup cum nsui tie. De altfel i cel care
aduce prinoase pentru unii ca acetia ia
parte mpreun cu ei la rsplat, ca unul
ce a artat dragoste pentru mntuirea
aproapelui, ca i acela care unge cu mir
pe altul, el mai nti miroase frumos. i
dimpotriv cei care nu ndeplinesc fg
duinele i legm intele fcute de cei
mori vor fi negreit osndii. Dup cum
spun dum nezeietii prini, snt de folos
celor mori toate cele ce se fac pentru
ei pn la a doua venire a lui Hristos i
mai cu seam acelora care au svrit
puine fapte bune n timpul cnd erau
printre cei vii. i cu toate c dumne
zeiasca Scriptur ngrozete uneori, dup
cum se i cuvine, spre ndreptarea celor
muli, totui, n-JQiare^pjLrtfi, -iubirea-de
oameni a i u i Dumnezeu biruieate. In ade
vr dac n balan se va gsi c snt
egule__,iaptele_-bune cu -cele rele, atunci
biruiete iuhirea de oameni a lui Dumtjrn mai puin, i atuncLbiruiete marea
LuTbuntate.
Trebuie s se tie c dincolo ne vom
cunoate toi unii pe alii i vom cu
noate chiar pe aceia pe care nu i-am
vzut niciodat, dup cum spune dumne
zeiescul Hrisostom, care dovedete a

ceasta din pilda bogatului nem ilostiv i


a sracului Lazr. Cu toate acestea nu
ne vom vedea sub un chip trupesc ; toi
vom avea aceiai vrst ; nu ne vom cu
noate dup nfiarea trupului, ci cu
ochiul ptrunztor al-Sufletului, dup cum
spune Grigorie Teologul n cuvntul ros
tit la moartea lui Chesarie : Atunci, prea
iubite frate, te voi vedea luminos i sl
vit, aa cum de multe ori mi te-ai artat
in vis I. Iar marele i slvitul Atanasie,
dei n ntrebrile ctre prefectul Antioh
nu spune aa, totui n cuvntul despre
cei adormii z ic e : i p n Ja_nvierea_
obteasc^ a ^ a js fin tilo r s se cunoasc
unul pe al tjdUsi- jfijbucur.e__impreun ;
dar pctoiiinl lipsii de acest h a r ;
sfinilor mucenici li s-a dat sa priveasc
i s cerceteze cele ce se fac de noi. La
nvierea cea de obte Jns,_ cncL se vor
arta faptele ascunse. ale-tnturor ,_toL-ne
vom cunoate unii pe alii. Trebuie s
se tie c acum sufletele drepilor petrec
n nite locuri osebite ; i dimpotriv su
fletele pctoilor, la rndul lor, unele se
bucur n ndejdea mntuirii, iar altele
se ntristeaz n ateptarea cumplitelor
chinuri. !n adevr sfinii, dup cum spune
dumnezeiescul apostol, n-au primit nc
fgduina buntilor, cci Dumnezeu,
rnduind mai dinainte ceva mai bun pen
tru noi n-a voit ca s ajung la desvrire fr noi.
Trebuie s se tie c nu toi cei care
au czut n prpstii, n foc i n mare,
i au murit din pricina acestora, i cei
care au pierit de frig i de foame, pti
mesc acestea din porunca lui Dumne
zeu. H otririIe,. lui Dumnezeu snt ..aa :
unele din ele se fac prinJbunyoina.Sa,
iar,_aIele prin ngduin; dar-i unele i
aliele_se_jvresc spre ntiinare, ame
ninare in e le p ir e a celorlali Dum
nezeu, prin raiunea Sa mai nainte cu
nosctoare tie i cunoate totul i se svresc toate prin voina Lui, dup cum
spune Sfnta Evanghelie despre psrile
cerului. Nu este ns Dumnezeu Cel care
hotrte ca omul s moar ntr-un chip
sau altul, ca unul s moar spnzurat i
altul de moarte bun, unul s moar btrn, iar altul tnr. Dimpotriv Dumnezeu
a hotrt odat pentru totdeauna ndeob
te, lungimea vieii omeneti i felurile n
care poate muri omul. In curgerea attor ani ai vieii omeneti, se petrec di
ferite feluri de m ori; Dumnezeu ns -nu.
hotrte de la nceput felul morii fiecxui omr-cjLnumai l cunoatt*. Iar dac
marele Va i l e v orbete d e_p redesiinar ea
yieiiratunci face aluzie la cuvintele: Pmnt eti i n pmnt vei merge. Cci apostolul spune scriind corintenilor : Pen

___________ 31

LSATULUI SEC DE CARNE


tru c v mprtii cu nevrednicie, pen
tru aceea snt ntre noi muli neputincioi
i bolnavi i muli mor. Iar David spune :
Nu m smulge n mijlocul zilelor meieN;
i : Cu palme msurate ai pus zilele me
le. Iar Solomon zice : Fiule, cinstete pe
tatl tu ca s trieti muli ani! ; i ia
ri : Ca s nu mori nainte de vreme .
n cartea lui Iov, Dumnezeu zice lui Elifaz : V-a fi pierdut pe voi, dar n-am f
cut-o din pricina robului Meu Iov. Din
aceste locuri din Scriptur, se vede c
viaa nu are hotar. Iar dac afirm cineva
aceasta, atunci nelege prin hotar voina
lui Dumnezeu. n adevr Dumnezeu^adaug zile cui vrea, iar altuia i le micorea
z ; pe toate ns le rnduiete spre folosIar cnd Dumnezeu va voi, rnduiete i
felul i timpul morii. Prin urmare hota
rul vieii fiecrui oro, dup cum spune
marele Atanasie, este voina i sfatul Lui
Dumnezeu. Cu acest cuvnt i cu adncul
judecilor Tale, Hristoase, vei tmdui.
Se adaug i spusele Marelui Vasile, care
zice : Moartea vine cnd se mplinete
hotarul vieii. Noi ns spunem c hotar
rul vieii este voina lui Dumnezeu. Cci
dac este hotar vieii, pentru ce ne ru
gm de Dumnezeu i de doctori, i ne ru
gm pentru copii ?
Trebuie s se tie i aceasta c prun
cii mori botezai se bucur de desftarea
buntilor cer eti; iar cei mori nebotezai i pruncii pginilor nu vor merge,
nici n desftarea raiului, nici n gheen.
Dup ce a ieit sufletul din trup nu se
mai ngrijete de cele de aici, ci totdea
una se ngrijete de cele de acolo.
Facem parastas de trei zile, pentru c
\n a treia zi omul i schimb nfia
rea ; praznic de nou zile, pentru c atunci ncepe s se descompun trupul,
afar de inim ; i parastas de patruzeci
de zile, pentru c atunci se pierde i ini
ma. Alctuirea omului se face tot la f e l ;
n a treia zi se formeaz inima ; n a noua
zi se fixeaz n trup ; iar n a patruzecea
jfci, se alctuiete desvrit trupul.
Aaz, Stpne FIristoase, sufletele ce
lor mai dinainte adormii n corturile ce
lor drepi ai Ti, i ne miluiete pe noi, ca
Cel ce eti fr de moarte. Amin.
Cintarea a 7-a :

P e cei ce au m u rit n d rea p ta cre


d in fr veste, i pe credincioii
ce au adorm it de lo v itu ra a to t felul
de aruncare, de fier, de lem n, de to t
felul de p ia tr odihnete-i, D um ne
zeule.
La nfrico to area Ta venire, In
du rate, pune de-a d reap ta oilor Ta
le, pe cei ce i-au slu jit ie, H risto a
se, n via cu d reap t cred in , i
la Tine s-au m u tat.
R nduiete pe robii Ti, H ristoase,
n ceata aleilor Ti, ca s strig e ie:
Bine eti cuvntat n veci, Doam ne
D um nezeul p rin ilo r notri.
Cel ce ai zidit din p m n t rn a
tru p u lu i i cu duh i-ai d at via, n
d u ra te M ntuitorule, pe cei ce i-ai
luat odihnete-i, D um nezeule, n via
a cea n em b trn ito are.
Slav..., a Treimii :

L u d a t s fie D um nezeirea ca i
cum a r fi trei sori, cu o am estecare
a lu m in ii: T atl i Fiul i dum neze
iescul Duh, unul n fire, d a r n trei
ip o stasu ri.
i acum..., a Nsctoarei :

C n ta re a Iui David cn tm ie,


m unte al Iui D um nezeu num indu-te
F ecioar, n tru care slluindu-Se
C uvntul dup tru p , ne-a n d u m n e
zeit pe noi duhovnicete n tru sine.
Catavasie :

Cel ce ai ntem eiat p m n tu l n tru


nceput i cerurile cu cuvntul le-ai
ntrit, bine eti cu v n tat n veci,
Doamne, D um nezeul
p rin ilo r
notri.

Irmos : Cel ce ai ntemeiat pmintul...

Cintarea a 8-a :

^ v r in d pom enirile celor ce


au m u rit n d rea p ta credin,
din veac, strig m : Bine eti cuvntat n veci, Doamne, Dumnezeul p
rin ilo r n o tri.

Irmos pe Cel ce S-a preaslvit...

Cf

ce ai ters m ai n ain te u m
b ra m orii, rs rin d ca so are
le din m orm nt, fii ai nvierii i m-

32

SMBTA

ririi venice f, Doamne, pe to i cei


ce au m u rit n credin.
C unosctorule al celor n ea r
ta te i ascunse, cnd vei avea s des
coperi lu cru rile ntun ericu lu i i ne
voile in im ilor noastre, atunci s nu
pui n socoteal faptele tu tu ro r ce
lo r ce au ad o rm it n credin.
Cnd vei edea pe scaun i vei po
ru n ci s stea la ju d e ca t cei ad u n ai
cu trm b ia, de la m arginile pm ntului, s-i ie ri atu n ci pe toi, H ristoase, ca u n m ilostiv.
P e cei ce au m u rit din n tm p l ri
de n p rasn , i din strig tu l tare, i
din alerg area grabnic, de palm ,
de p u m n i de lovirea cu piciorul,
D oam ne al slavei, de vrem e ce au ad o rim t n cred in , iart-i n veci.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Ca pe o U nim e n tru o fiin Te


laud, ca pe o T reim e n fee Te cin
stesc, P rin te i Fiule i D uhule
P re a s fin te ; st p n ia cea f r de n
ceput a m p riei Tale o slvesc n
veci.
i acum..., a Nsctoarei :

Izv o r p ecetluit al apei vieii te-ai


a r ta t Fecioar, N sctoare de D um
nezeu, c pe D om nul fr de b rb a t
nscndu-L, adpi pe credincioi cu
ap a n em u ririi n veci.
Catavasie :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce S-a preaslvit n muntele cel sfnt, i a a r ta t lui Moise


n rug, p rin foc, n aterea p u ru re a
Fecioarei, spre m n tu irea n o a str a
credincioilor, cu cn tri nence tate l m rim . Pe D om nul ludai-L i-L p re a n la i n tru to i
vecii.

Cintarea a 9-a :
Irmos : Naterea pururea Fecioarei...

nde este locaul sfin ilo r Ti,


al celor ce se veselesc, acolo
nvrednicete, Doamne, s se bucu re
to i cei din veac ad o rm ii n credin
i n tru ndejde.
Pe to i credincioii ce au p ierit din
m nia lui Dum nezeu, de to t felul de
trsn e te din cer czute, sau pmn
tu l desfcndu-se, sau m area revrsndu-se, H ristoase, odihnete-i.
Pe cei ce au m u rit de m ucturile
cele veninoase, de n g h iirea de
erpi, de clcarea cailor, de sugru
m are i de sp n zu rare, de ctre cel
de aproape, care s-au n ch in at ie
cu cred in , odihnete-i.
T o at vrsta, pe b trn i i pe tine
ri, pe copilandri, pe copiii i pe
p ru n cii cei m ici, fire a b rb teasc
i cea fem eiasc, odihnete, D um ne
zeule, pe credincioii pe care i-ai
luat.
Pe fiecare anum e, din cei ce au
m u rit n cred in , d in veac i din
n eam u ri i din neam , atu n ci H ris
toase, n tr u venirea Ta, nvrednicete-i f r de osn d a sta n ain tea
Ta.
Slav..., a Treimii :

Cel ce eti u n D um nezeu n T rei


me, slav ie nen cetat. C dei este
fiecare fa D um nezeu, d a r n fire
u nul este T atl i Fiul i D uhul, cu
cele n tre it lum inoase nsuiri.
i acum..., a Nsctoarei :

M ai p resu s de m in te este n aterea


ta, c ai n scu t pe Cel ce este de
m ai nainte, i ai a l p ta t n chip
de negrit pe D t to ru l de h ran
lum ii, i ai culcat pe Cel ce cu p rin
de toate, pe n su i M n tu ito ru l n o s
tru H ristos, ceea ce eti cu to tu l f
r prih an .

LSATULUI SEC DE CARNE


Catavasie :

N aterea p u ru re a Fecioarei, ce s-a


a r ta t m ai n ain te legiuitorului n
m unte, p rin foc i p rin rug, spre
m n tu irea n o astr , a credincioilor,
cu c n tri n encetate s o m rim .
LUMININD A

Podobie : Cel ce ai mpodobii cerul...

Cel ce st p n e ti peste cei m o ri


i p este cei vii, ca u n D um nezeu, odihnete pe robii Ti n locaurile aIeilor Ti ; c de au i greit, Mntu ito ru le, d a r nu s-au d e p rta t de la
Tine.
Slav..., asemenea :

O dihnete pe ro b ii Ti n locul ce
lor vii, D oam ne, de un d e s-a d e p r
ta t d u rerea , n tris ta re a i suspinar e a ; iart-le ca u n iu b ito r de oa
m eni, cele ce n v ia au g r e it; c
sin g u r eti f r de p cat, i S tp n
al celor m o ri i al celor vii.
i acum..., a N sctoatei :

M rie, m ire as dum nezeiasc, ro a


g n en ce tat pe H risto s p e n tru ro b ii
ti, m p re u n cu pro o ro cii g rito ri
de D um nezeu i cu ad u n rile m u
cenicilor, cu arh ie re ii i cu cuvioii,
i m p re u n cu to i d rep ii, ca s ne
facem m o ten ito ri m p r ie i c e ru
rilo r.
LA LAUDE
Se pun stihirile pe

4,

glasul al 8-lea :

Podobie : n raiul cel din Eden...

Venii fra ilo r, to i m ai n a in te de


sfrit, ca vznd rn a n o a s tr i
n e p u tin a firii n o astre , s ne vedem
sfritu l i p rile vasului celui tr u
pesc ; i s vedem c p ra f este om ul, m n care vierm ilor i stricciu
ne ; c u scate sn t oasele n o astre i
nici su flare avnd. S ne uitm n
m o rm in te, ca s vedem unde este
slava, u n d e fru m u seea chipului,
unde este lim ba care gria frum os,

33

unde sn t sprncenele sau unde este


ochiul ? T oate sn t p ulbere i u m
br. P en tru aceasta fie-i m il, Mntu ito ru le, de noi pctoii.
P en tru ce se neal om ul, ludndu-se ? De ce se tu lb u r n de
ert lutul, cel ce peste p u in iari
aceeai se face ? Cci nu socotete
rn a, c p raf este fr m n t tu ra,
lepd are p u tre ju n ii i s tric c iu n ii!
Deci de vrem e ce lu t sntem noi oa
m enii, p en tru ce ne lipim de pm nt ? i deoarece sn tem de u n
neam cu H risto s, de ce n u alergm
Ia D nsul ? Deci to a t v iaa cea m u
rito a re i cu rg to are lsnd, s u r
m m vieii celei nestriccioase, care
este H risto s, lu m in area su fletelor
n o astre .
Cel ce ai zidit pe A dam cu m ina
Ta i ai pus h o ta r n estricciu n ii i
m o rii, M ntuitoru le, i vieii celei
du p dar, i l-ai lib e rat de stricciu
ne, m utndu-i la viaa m ea dinti,
n s u i, S tpne, odihnete cu d rep
ii, n ceata celor alei, pe ro b ii Ti,
pe care i-ai lu a t de la noi, i scriindu-le num ele lor n c a rtea vieii i,
n tru glasul A rhanghelului, nviindu-i p rin su netu l trm b iei, nvrednicete-i pe ei de m p r ia Ta cea
cereasc.
H risto s a nviat, dezlegnd din le
g tu ri pe Adam cel n ti zidit i sfrm n d t ria iadu lu i. n d r z n ii to i
m o rii, c s-a o m o rt m o artea, s-a
p r d a t i iadul m p reu n cu ea i a
lu a t m p r ia H risto s, Cel ce s-a
rstig n it i a nviat. Acesta ne-a d
ru it nou nestricciu n ea tr u p u lu i;
Acesta ne va scula pe noi i ne va
drui nvierea, i de slava aceea va
nvrednici, cu veselie, pe to i ci cu
cred in n ea b tu t au crezut ntr-nsul, cu cldur.
Slav..., glasul al 2-lea :

Ca o floare se vetejete i ca un
vis se trece i se desface to t om ul.
i iari sunnd trm b ia m o rii ca

34

SMBTA LSATULUI SEC DE CARNE

d in tr-u n c u tre m u r, to i se v o r scula,


n tr u n tm p in a re a T a, H risto a se
D um nezeule. A tunci, S tp n e, pe cei
ce i-ai m u ta t de la noi, aaz-i n lo
ca u rile s fin ilo r T i, o d ih n in d su
fletele ro b ilo r T i, H risto a se .
i acum..., a N sctoarei :

B ucur-te, M rie, N sc to are de


D um nezeu, lo cau l cel n e s tric a t i
cu to tu l sfn t, p re c u m s trig p ro o
ro cu l : S fn t este lo caul t u , m i
n u n a t n tr u d re p ta te .
LA S T I H O A V N A

tezul a u lu m in a t n e a m u r ile ; ia r
m ucenicii, p tim in d , au d o b n d it
cele ce au d o rit. i cetele ac esto ra
se ro ag ie m p re u n cu ceea ce
Te-a n scu t, s o d ih n eti, D um ne
zeule, sufletele pe care le-ai lu a t, ia r
pe noi s ne n v red n iceti de m p
r ia Ta, Cel ce ai r b d a t crucea
p e n tru frnine o sn d itu l, M n tu ito
ru le i D um nezeul m eu.
Apoi : Bine este a ne mrturisi..., Sfinte
Dumnezeule..., Preasfnt Treime..., Tatl
nostru... i troparul: Cel ce cu adncul
nelepciunii..., Slav..., i acum..., Pe tine
zid i liman..., Ceasul nti i apolisul.

Stihirile podobnice ale lui Teofan, din


Octoih, ale glasului de rnd.
Slav..., glasul al 6-lea :
Alctuire a lui Damaschin.

D urere s-a f c u t lu i A dam g u sta


re a d in p o m , de d e m u lt n E den,
cn d a rp e le i-a v rsa t v e n in u l; c
p rin tr-n su l a in tr a t m o a rte a , care
m n n c to t n ea m u l om enesc. D ar
v en in d S t p n u l, a s u r p a t b a la u ru l
i ne-a d r u it n o u o d ih n . Deci c
tr e D n su l s s tr ig m : Fie-i m il,
M n tu ito ru le , i p e cei ce i-ai lu a t
odih n ete-i m p re u n cu aleii Ti.
i acum..., a Nsctoarei :

TU e ti D um nezeul n o s tru , C are


cu n e le p c iu n e to a te le-ai f c u t i
le-ai p lin it. P ro o ro c i ai trim is H ris
to ase, ca s p ro o ro c e a sc v en irea
T a, i a p o sto li ca s p ro p o v d u ia sc
m ririle T ale : A ceia a u p ro p o v
d u it v en ire a Ta, ia r acetia cu b o

LA L I T U R G H I E
Fericirile din canonul Triodului, Cintarea a 3-a i a 6-a. Prochimen, Apostolul
din Epistola ntia ctre Corinteni i al
morilor din Epistola ntia ctre Tesaloniceni, Evanghelia de la Luca i din Evan
ghelia pentru mori, de la Ioan.
CHINONICUL

F ericii pe care i-ai ales i i-ai


p rim it D oam ne, i p o m e n irea lo r n
n eam i n neam (ps. 64, 4).
Se cuvine a t i :
C aceast rnduial a morilor se face
neschimbat i n Simbta Rusaliilor.
De va cdea, n aceast zi, sfntul sau
sfinta al cror hram l are biserica, slujba
morilor din aceast smbt se cnt la
biserica cimitirului, dac parohia are bi
seric aparte a cim itirului; iar n biserica
principal se cnt slujba hramului.

DUMI NI CA
LSATULUI SEC DE CARNE
LA VECERNIE, SlMBATA SEARA
Dup Psalmul cel obinuit, se cnt Fe
ricit brbatul... citind Catisma toat. La
Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe
10 : 3 stihiri ale nvierii, 3 ale lui Anatolie
din Octoih i 4 podobnice din Triod,
glasul al 6-lea :
Podobie : Toat ndejdea punndu-i...

( ^ n d va fi s vii s faci ju d e ca
t d reap t, p rea d re p tu le Ju d e
ctor, eznd pe scaunul slavei Tale,
ru de foc nfricond, va trage n ain
tea divanului Tu pe toi, stn d n a
in tea Ta p u terile cereti, i oam enii
cu fric vor fi ju decai, fiecare p re
cum a lu c r a t; atunci, s-i fie m il
de noi, i s ne nvredniceti, H ristoase, de p arte a celor m n tu ii, ca
un n d u rat.
Crile se vor deschide i se vor
a r ta faptele oam enilor, naintea di

vanului T u celui de n e n d u r a t; i
va rsu n a to a t valea plngerii cu
groaznic scrnire, vznd pe to i
cei ce au p c tu it trim ii n ch inu
rile cele venice, cu d re a p t ju d e ca
ta Ta, i fr de folos plngnd, In
d u rate. P en tru aceasta Te rugm pe
Tine, B unule, s-i fie m il de noi,
cei ce Te ludm , Unule, mut-Milostive.
rm biele vor suna, i m o rm in
tele se vor deerta, i se va scula
to at firea om eneasc, cutrem urnd u -se ; cei ce au fcu t bine, cu b u cu
rie se vor b ucura, atep tn d s ia
p lat ; ia r cei ce au p ctu it vor tre
m ura cum plit vitndu-se, fiind tr i
m ii la chinuri i dc cei alei desprindu-se. D oam ne al slavei, m ilostivete-Te spre noi, ca uri bun, i ne

36

DUMINICA

nvrednicete pe noi de partea ce


lo r ce Te-au iubit pe Tine.
Plng i m tnguiesc, cnd m i vi
ne n sim ire focul cel venic, n tu
nericul cel m ai din afar i ta rtaru l,
vierm ele cel cum plit i scrnirea
d in ilo r cea nencetat, i durerea ce
va s fie celor ce au greit peste m
sur, i pe Tine, Cel preabun, cu vi
clean voie, Te-au m niat, d in tre ca
re unul i cel dinti sn t eu ticlosul.
Ci, Judectorule, ca un n d u rat,
m ntuiete-m cu m ila Ta.
Slav..., glasul al 8-lea :

Cnd se vor aeza scaunele i se


vor deschide crile i D umnezeu va
edea la ju decat, o, ce fric va fi
a tu n c i! n g erii stnd nainte cu fri
c i rul de foc curgnd; ce vom
face atunci, noi oam enii cei vinovai
de m ulte pcate ? i cnd l vom
auzi chem nd pe cei binecuvntai ai
T atlui n tru m prie, ia r pe cei
pctoi trim indu-i la chinuri, cine
va suferi acea nfricotoare hotrre ? Ci Unule, Iu b ito ru le de oam eni,
M ntuitorule, m p ra te al veacu
rilo r, m ai nainte pn ce va sosi
sfritu l, p rin pocin, ntorcindum, m iluiete-m .

i acum..., a N sctoarei:

Sub acoperm ntul tu, Stpn,


toi pm ntenii scpnd, strigm ie,
N sctoare de Dumnezeu, ndejdea
n o astr : izbvete-ne pe noi de greealele cele fr de m sur, i mntuiete sufletele noastre.
LA

STIHOAVN

Stihirile Octoihului, dup Alfa-Vita.


Slav..., glasul al 8-lea :

Vai mie, nnegritule s u fle te ! Pn


cnd de la r u t i n u te m ai
curm ezi ? Pn cnd zaci n lene ?
De ce nu-i aduci am inte de n fri
cotorul ceas al m o rii ? De ce nu
te cu trem u ri cu to tu l de nfricotoarea jud ecat a M ntuitorului ?
Oare, ce vrei s rspunzi, sau cum
vrei s dai seam ? L ucrurile tale
stau fa, spre m u stra re a ta, faptele
tale te vdesc, prndu-te. Deci, o su
flete ! V rem ea a sosit, alearg, apuc nainte i cu credin strig :
Greit-am, Doamne, greit-am ie ;
d ar tiu, Iubito ru le de oam eni, b u
n tatea T a ; P storule cel bun, nu
m desp ri pe m ine de la starea
cea de-a dreapta Ta, p en tru m are
m ila Ta.
i acum..., a Nsctoarei, acelai glas :

i acum... a Nsctoarei, cea dinii a


glasului de rind.
Vohod : Lumin lin... Prochimenul:
Domnul a mprit... i celelalte.
LA

LITIE

Stihira hramului, dup obicei


Slav..., glasul al 7-lea :

Cunoscnd poruncile D om nului


aa s v ie u im : pe cei flm nzi s-i
hrnim , pe cei nsetai s-i adpm ,
pe cei goi s-i m brcm , pe strini
s-i aducem n cas, pe bolnavi i
pe cei din tem ni s-i cutm ; ca
s zic i ctre noi Cel ce va s ju
dece to t p m n tu l: Venii, binecuvntaii T atlui Meu, de m otenii
m p ria ce s-a gtit vou.

Fecioar ce nu tii de m ire, care


ai zm islit n chip de negrit pe
D umnezeu cu tru p , Maica Dumne
zeului celui Preanalt, prim ete ru
gciunile ro bilor ti, ceea ce eti cu
to tu l fr prihan, care druieti
tu iu ro r cu r ire de g reeale; p ri
m ind acum rugciunile noastre,
roag-te s ne m ntuim noi toi.
Troparul: Nsctoare de Dumnezeu
Fecioar... (de trei ori).
i cealalt urmare a Privegherii, dup
obicei. i se face citire din Faptele Apos
tolilor. Iar de nu este priveghere, dup
Acum libereaz..., troparul nvierii, Sla
v... i acum..., dl Nsctoarei, i apolisul.

37

LSATULUI SEC DE CARNE


DUMINICA LA U T R E N I E
Dup Dumnezeu este Domnul... troparul
nvierii de dou ori, Slav... i acum...,
al Nsctoarei i obinuitele stihologii.
Se citete apoi, Cuvintul tiutului Gri
gorie Teologul, n trei pri, despre iubi
rea de sraci, care ncepe aa : Brbai
frai, dimpreun cu cei sraci...
Dup aceea polieleul, antifoanele, pro
chimenul glasului i Evanghelia nvierii,
nvierea lui Hristos... Psalmul 50. Slav...,
glasul al 8-lea : Uile pocinei..., i
acum..., a Nsctoarei, acelai glas : n
crrile inntuirii...
Apoi Stihira, glasul al 6-lea :
Stih : M iluicte-ne, Dumnezeule, dup
mare mila Ta... La mulimea faptelor
mele... (caut-le la pagina 7). Mintuiete,
Dumnezeule, poporul Tu... i ecfonisul :
Cu mila i cu ndurrile...
Canoanele se pun : al nvierii, din Octoih, cu irmosul pe 4, al Nsctoarei de
Dumnezeu pe 2 i al Triodului pe 8.
CANONUL

Alctuire a lui Teodor Studitul.


Cntarea l-a, glasul al 6-lea :
Irmos : Ajutor

i acoperitor...

\ f c u tre m u r cugetn d la ziua


x *cea n fric o to a re a venirii
Tale, celei cu to tu l de n eg rit, i cu
fric m ai n a in te o vd ; ziua n
care vei edea s ju d eci pe cei vii
i pe cei m o ri, D um nezeul m eu,
A totputernice.
C nd vei veni, D um nezeule, cu
m ii i m iriade de p u te ri cereti ale
ngerilor, nvrednicete-m , H ristoase, i pe m ine, ticlosul, a Te ntm p ina pe n o ri.
Vino, su flete al m eu, de ia am inte
la ziua aceea i ceasul n care D um
nezeu de fa va veni, i te tnguiete i plngi, ca s te afli c u ra t n
ceasul cercetrii.
M ngrozete i m nfricoeaz
focul cel n estins al gheenei, vierm e
le cel cum plit, scrn irea d in ilo r ;
ci slbete i-mi las greealele, i n
starea cea dim preun cu aleii Ti,
H ristoase, rnduiete-m .

G lasul T u cel d o rit, care va


chem a la bucurie pe sfin ii Ti, s-l
aud i eu, ticlosul, i s aflu nes
pusa desftare a m p riei cereti.
S n u in tri cu m ine la judecat,
aducnd faptele mele, cercnd cu
vintele i n d rep tn d poruncile. Ci
cu n d u rrile Tale, trecn d cu vede
rea r u t ile mele, m ntuiete-m ,
A totputernice.
Slav..., a Treimii:

U nim e n trei ip o stasu ri, preastp nitoare, Domnie a tu tu ro r pread esvrit-stpnito are, S tpnie pes
te to ate, Tu n su i m ntuiete-ne pe
noi, P rin te i Fiule i D uhule Freasfnt.
i acum..., a Nsctoarei :

Cine a nscut fiu n esem nat dup


legea p rin teasc ? Pe Acesta d ar
l nate T atl fr de m aic. Preaslv it m in u n e ! C tu ai n scut,
cu ra t, pe D um nezeu i om ul.
Catavasie :

A ju to r i ac o p erito r s-a fcu t m ie


spre m n tu ir e ; Acesta este Dumnezeul m eu, i-L voi preaslvi pe
El, D um nezeul p rin telu i m eu, i-L
voi n la pe E, cci cu slav S-a
preaslvit.
Cntarea a 3-a :
Irmos : ntrete, Doamne, pe piatra...

nul vine, i cine va suferi


D om
frica Lui ? Cine se va a r ta
feei Lui ? Ci fii gata, o suflete, spre
n tm p in a re a Lui.
M ai nainte s apucm s plngem ,
i s ne m pcm cu D um nezeu m ai
nainte de sfrit, c n frico to r
este divanul la care to i cu grum ajii
plecai vom sta.
M iluiete-m , Doamne, miluiete-m, strig ie, cnd vei veni cu n
gerii Ti, s rsp l te ti tu tu ro r
dup vrednicia faptelor.

38

DUMINICA

Cum voi rb d a m nia de nendu


r a t a ju d e c ii Tale, D oamne, neasc u ltn d p o ru n ca Ta ? Ci s Te n
d u ri de m ine n ceasul judecii.
|n to a rc e-te , suspin, ticloase su
flete, m ai n ain te pn ce va lua
sfrit privelitea vieii, pn nu-i
va nchide D om nul u a cm rii.
P ctuit-am , D oamne, ca altul ni
m enea d in tre oam eni, greind m ai
p resu s dect o m u l; ci m ai n ain te de
ju d e ca t fii m ie m ilostiv, Iu b ito ru le
de oam eni.

m ruinezi n ain tea ngerilor ; ci Te


m ilostivete, D um nezeule, i m miluiete.
i acum..., a N sctoarei:

N dejdea lum ii cea b u n , N sc


to a re de D um nezeu Fecioar, a ta
singur i n en fric at a ju to rin cer;
m ilostivete-te sp re p o porul cel ce
lesne se p rim ejdu iete, roag pe m i
lostivul D um nezeu, s izbveasc
sufletele n o astre de to a t certarea,
ceea ce eti u n a b inecuvntat.

Slav..., a Treimii :

Cntarea a 4 -a :

T reim e neam estecat, nezidit, fi


re f r n ceput, Ceea ce eti l u d a t
n tre i fee, m ntuiete-ne pe noi, cei
ce ne n ch inm cu cred in stpn irii Tale.

Irmos : Auzit-a proorocul de venirea Ta...

i acum..., a N sctoarei:

O drslit-ai, P re ac u ra t, cu natere
f r de sm n, pe C uvntul cel viu,
Care S-a n tru p a t n pntecele tu,
d a r n u S-a schim bat. Slav naterii
tale, M aica lui D um nezeu.
Catavasie :

n t rete , D oam ne, pe p ia tra p o


r u n c i l o r Tale inim a m ea, care se
clatin, c singur eti sfn t i
drept.
sedealna,

glasul al 6-lea :

Gndesc la ziua cea n frico to are


i plng de faptele m ele cele vicle
ne ; cum voi rsp u n d e m p ra tu lu i
celui n e m u rito r ? i cu ce ndrzn ea
l m voi u ita la Jud ecto ru l, eu
d ezm ierd atu l ? M ilostive P rinte,
Fiule U nule-N scut i D uhule Sfinte,
m iluiete-m .
Slav...

n valea plngerii, n locul ce ai


rn d u it, cnd vei edea, M ilostive,
s faci ju d e ca t d reap t, s n u v
deti cele ascunse ale mele, nici s

C o s it-a ziua, ia t n ain tea uilor


k este ju d e c a ta ; suflete privegheaz ! Aici m p ra ii m p reu n i
dom nii, bogaii, sracii se vor ad u
na i i va lu a fiecare om dup
vrednicia fap telo r.
I n tr u a sa rn d u ial, sih a stru l i
arhiereul, b trn u l i tn ru l, sluga
i stpnul, vo r fi c e r c e ta i; vduva
i fecioara se vor n d r e p ta ; ci vai
atu n ci de to i cei ce n u vor avea via
nevinovat.
N em itarnic este ju d ecata Ta, ne
n elat divanul T u de graiul cel
m eteugit, c nu ascunde vorba cea
iscu sit a rito rilo r d rep ta tea , nici
n u o am gete aducerea de m a rto ri;
c la Tine, Dum nezeule, cele ascun
se ale tu tu ro r sta u de fa.
S n u vin Ia p m n tu l plngerii,
s nu vd locul n tu n ericu lu i, Hristoase al m eu, Cuvinte, nici legndum de m ini i de picioare s fiu le
p d a t afa r din cm ara Ta, avnd
m b rcm in tea nestricciu n ii n ti
n at, eu nevrednicul.
Cnd vei d esp ri pe pctoi de
cei d rep i, judecin d lum ea, rnduiete-m a fi u na din oile Tale, alegndu-m d in tre capre, Iu b ito ru le
de oam eni, ca s au d glasul T u cel
binecuvntat.

LSATULUI SEC DE CARNE

C nd se va face n tre b a re de lu
c ru ri i cnd se vor deschide crile,
ce vrei s faci, o ticloase s u f le te !
Ce vrei s rsp u n z i la ju d e ca t, neavnd ro ad e de d rep ta te, ca s aduci
Iui H risto s, Z idito ru l t u ?
A uzind cuvntul cel cu plngere
al b o g atu lu i n v paia ch in u rilo r,
plng ticlo sul i m tnguiesc, n
aceeai o sn d fiind, i m r o g : MiIuiete-m , M n tu ito ru l lum ii, n
vrem ea ju d e c ii.
Slav..., a T r e i m ii :

Pe Fiul d in T atl i pe D uhul sl


vesc, ca din so a re lu m in a i ra z a ;
n s pe Fiul d u p n a te re , c i na
te re este, ia r pe D uhul d u p ieire,
c i ieire e s t e ; pe dum nezeiasca
T reim e cea m p re u n f r n cep u t,
C reia se n c h in to a t f p tu ra .
i acum..., a Nsctoarei :

Fecioar, p ru n c n scn d i c u r
ia p zind, tu c in stit te-ai a r ta t,
n scn d p e D um nezeu i om ul, pe
A celai-unul n am n d o u ch ip u rile;
m in u n ea ta, F ecio ar M aic, spim n teaz to t auzul i cugetul.
Catavasie :

Auzit-a p ro o ro c u l de ven irea Ta,


D oam ne, i s-a te m u t, c vrei s Te
nati din F ecioar, i o am en ilo r s
Te ar i, i a zis : A uzit-am auzul
Tu i m -am te m u t, slav p u te rii
Tale, D oam ne.
Cntarea a 5-a :
Irmos

De noapte mnecnd eu...

u tre m u r n ep o v estit i fric va


fi acolo ; c va veni D om nul,
i m p re u n cu D nsul lu c ru l fiec
ru ia d in tre oam eni. i cine d a r de
aicea n u se va plnge ?
Rul cel de foc m tu lb u r , m to
pete, m ro ad e sc rn ire a d in ilo r

39

i n tu n e ricu l a d n c u lu i; deci, n ce
chip i cum voi face s n d u p lec pe
D um nezeu ?
Ia rt , D oam ne, pe ro b u l Tu, ca
n u cndva s m dai c h in u ito rilo r ce
lo r am ari, n g erilo r celor cum plii,
n tre care n u se p o ate afla acolo
odihn.
D om nul i co n d u c to ru l d im p re u
n acolo, bo g atu l i cel n e in u t n
cinste, cel m a re m p re u n i cel m ic,
se vor n d re p ta n to c m a i; ci vai fie
cruia, care n u va fi g ata.
Slbete, Ias, D oam ne, i ia rt
cte i-am greit ie, i s n u m
a r i acolo n a in te a n g erilo r, n osn d a focului i a ru in ii celei f r
de sfrit.
Fie-i m il, fie-i, D oam ne, de
zidirea Ta ; greit-am ie, ia rt-m ;
c d in fire c u ra t n u m a i T u eti i
altu l a fa r de T ine n im en i n u este
f r n tin c iu n e.
Slav..., a T reim ii:

U na n fire, pe Tine, T reim e Te


laud, C are eti f r de n c ep u t, n e
c u p rin s de m in te, st p n ito a re , m
p r te a sc U nim e, p re a d e s v rit
D um nezeu, i lum in , i v ia, i f
c to a re a lum ii.
i acum..., a Nsctoarei :

n tr u c in stit n a te re a ta cea m ai
p resu s de fire, legile firii n chip
a r ta t se d e z le a g ; c f r de srn n ai n s c u t pe D um nezeu Cel
n scu t din T atl m ai n a in te de veci.
C atavasie :

De n o a p te m n ecn d eu, Iu b ito ru le


de oam eni, Te rog lum ineaz-m i
m n d rep teaz i pe m in e sp re poruncile Tale i m n v a , M ntuitoru le, s fac voia Ta.

40

DUM INICA
C a ta v a sie :

Cntarea a 6-a :
Irmos : Strigat-am cu toat inima...

j; a n fric o to a re a Ta venire
H risto ase, cnd Te vei a r ta din
cer, i se v o r p u n e scaunele, i se
v o r d esch id e c rile , s-i fie m il,
atu n ci, M n tu ito ru le, de zid irea Ta.
A colo n im ic n u va p u te a a ju ta ,
fiin d ju d e c to r D u m n e z e u ; nici n
v tu ra , n ici m eteugul, nici m
r ire a , n ici p r ie te u g u l; f r n u m a i
p u te re a ta , cea d in fap te , o suflete
al m e u !
Acolo m p re u n va fi d o m n u l i
c o n d u c to ru l, s ra c u l i b o g atu l,
su flete ! N ici ta t , nici m a m n u vor
p u te a a ju ta , n ici fra te n u va p u te a
izbvi de o sn d ire .
C ug etn d la n fric o to a re a n tr e
b a re a Ju d e c to ru lu i, su flete, ngrozete-te de aici, g tete-i r sp u n su l,
ca s n u fii o sn d it n le g tu rile cele
venice.
S n u au d , D oam ne, zicndu-m i-se:
l a i al t u ! i s fiu g o n it de la
T in e ; n i c i : D u-te n locul cel b le s
te m a t ! Ci s au d glasul cel d o rit al
d re p ilo r.
D in p o rile ia d u lu i izbvete-m ,
D o a m n e ; m n tu iete-m din p r
p a s tie i d in n tu n e ric u l cel adnc,
d in cele de d e d e su b t ale p m n tu lu i i d in focul cel n e stin s, i de o ri
c a re a lt p ed e ap s venic.
Slav..., a Treimii :

D u m nezeirea, U nlm ea T reim ii o


l a u d ; pe T atl i pe F iul i pe D um
nezeiescul D ub, p u te re a u n ei Stp n ii ce se d e s p a rte n tre i iposta su ri.
i acum..., a Nsctoarei :

T u e ti u a, p rin
F iul t u , a tre c u t,
a ieit, i cheile
stric a t, c u r a t ;
A dam .

care sin g u r Iisu s,


Cel ce a in tr a t i
fecioriei n u le-a
Cel ce a zid it pe

S trig at-am cu to a t in im a m ea,


c tre m ilo stiv u l D um nezeu, i m-a
auzit din ia d u l cel m a i de jo s, i a
scos din stric c iu n e v ia a m ea.
C

N D A C,

glasul

C n d vei veni, D um nezeule, pe


p m n t cu m rire i to a te se vor
c u tre m u ra , i ru l cel de foc n a in
te a d iv a n u lu i va cu rg e, c rile se
v o r desch id e i cele a scu n se se v or
v d i; a tu n c i s m iz b v eti de fo
cul cel n e s tin s i s m n v red n i
ceti a s ta de-a d re a p ta Ta, Judecto ru le p re a d re p te .
ic o s
De n fric o to ru l T u d iv an aducndu-m i am in te , p re a b u n u le D oam
ne, i de ziua ju d e c ii m n frico
ez i m tem , v d it fiin d de cuge
tu l m eu. C nd vei ed ea p e scau n u l
T u i vei face c e rc e ta re , atu n ci
n im e n i n u va p u te a t g d u i p c a
tele, a d e v ru l v dindu-le, i fric a
cuprinzndu-1. C ta re va su n a atu n c i focul gheenei, i p c to ii v o r
sc rn i; ci m m ilu iete, m a i n a
in te de sfrit, i m ia rt , Judecto ru le p re a d re p te .
S INAXAR
LA DUMINICA LSATULUI SEC DE CARNE

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.


In aceeai zi se face pomenirea venirii
a doua, ntru slav, a Domnului nostru
Iisus Hristos.
Dup cele dou pilde din duminicile
trecute, pilda Vam eului i a Fariseului i
pilda Fiului risipitor, dum nezeietii p
rini au rnduit n aceast duminic po
menirea celei de a doua veniri a Domnu
lui, pentru ca nu cumva omul, aflnd din
acele pilde despre iubirea de oameni a
lui Dumnezeu, s triasc fr nici o
grij, sp un n du -i: Dumnezeu este iubi
tor de oameni ! Dac m voi deprta de
pcat, ndat voi dobndi totul. Au rn
duit deci dum nezeietii prini n aceast
duminic pomenirea nfricotoarei zile a
celei de a doua veniri a Domnului, ca
nfricondu-i pe oameni prin moarte i


LSATULUI SEC DE CARNE
prin ateptarea chinurilor ce vor s fie,
s-i ntoarc spre virtute pe cei ce tr
iesc fr nici o grij i s nu se ncread
numai n iubirea Sa de oameni, ci s in
seam i de aceea c Dumnezeu este un
Judector drept, Care rspltete fiec
ruia dup faptele lui. De altfel trebuia s
vin i Judectorul sufletelor care au
mers mai nainte. Intr-un fel oarecare,
srbtoarea de azi pune oarecum astzi
sfrit tuturor srbtorilor, deoarece a
doua venire va fi cea din urm fapt din
toate cele svrite de Dumnezeu pentru
noi. Cci trebuie s avem n vedere c
n duminica viitoare, dum nezeietii p
rini au aezat pomenirea nceputului lu
mii i a izgonirii lui Adam din rai, iar n
srbtoarea de astzi este pomenirea sfritului tuturor faptelor noastre i a lumii
nsi. Socotesc c au aezat aceast sr
btoare n Duminica lsatului sec de car
ne pentru a ne opri, de frica srbtorii, de
la desftri i de la mncri prea multe i
pentru a ne ndemna spre dragostea de
aproapele. i a ltfe l: se pune aici srb
toarea de fa, pentru c din pricina des
ftrii am fost izgonii din rai i am ajuns
sub judecat i blestem, i pentru c n
duminica viitoare avem s fim izgonii
din rai, n chip simbolic, prin Adam, pn
cnd va veni Hristos spre a ne duce ia
ri n rai.
Se numete a doua venire, pentru m o
tivul c ntia oar Hristos a trit cu tru
pul printre noi, dar blnd i fr slav.
La a doua venire ns va veni din cer cu
minuni mai presus de fire i cu mare
strlucire; va veni n trup ca s fie cu
noscut de toi c EI este Cel care a v e
nit ntia oar spre a mntui neamul om e
nesc, iar acum a doua oar, ca s-l ju
dece dac a pzit bine poruncile ce i-au
fost date. Nim eni nu tie cnd va fi v e
nirea Lui. Domnul a ascuns-o chiar apos
tolilor Si. Cu toate acestea a artat c
nainte de venirea Sa vor fi unele semne,
lmurite mai pe larg de unii din sfini.
Se spune c a doua venire va fi dup
trecerea celor apte mii de ani. nainte
de venirea Lui va veni Antihrist. Se va
nate, dup cum spune Sfntul Ipolit al
Romei, dintr-o femeie desfrnat, fecioar
cu numele, dintre evrei, din seminia lui
Dan, fiul lui Iacov. Se va purta ca si cum
ar tri dup Hristos, va face minuni, cte
a fcut si Hristos, i va nvia mori. To
tui pe toate le va face n chip minci
nos, nu cu ad evrat; i naterea i trupul
i toate celelalte minuni, dup cum zice
Apostolul. Atunci, zice el, se va desco
peri fiul pierzrii, cu toat puterea i sem
ne i minuni mincinoase^. Dar, dup cum
spune Ioan Damaschin, nu se va ntrupa

41

diavolul, ci va fi un om nscut din desfrnare. Va lua asupra sa toat lucrarea


Satanei i se va arta pe neateptate. Apoi se va arta bun i blnd tuturor. Va
fi atunci foamete mare. Va veni, aa zicnd, n ajutorul poporului ; va cerceta
dum nezeietile Scripturi ; va ine post i
va fi silit de oameni s primeasc a fi
ales mprat. Va iubi mai cu seam pe
poporul evreu, se va aeza n Ierusalim i
va zidi templul iudeilor. Cu apte timpuri
nainte, dup cum zice Daniel, va veni
Enoh i Ilie, propovduind poporului s
nu-1 primeasc. Antihrist ns i va prinde
i-i va chinui, apoi le va tia capetele. Cei
care vor voi s rmn credincioi vor
fugi departe ; pe cei care i va gsi n
muni i va ispiti prin demoni. Dar, din
pricina celor alei, se vor micora cele
apte timpuri. Va fi foamete mare ; toate
stihiile lumii se vor schimba, nct aproa
pe s dispar toate.
Dup acestea va fi pe neateptate v e
nirea Domnului din cer, ca un fulger,
mergnd nainte cinstita lui Cruce. Ru de
foc clocotitor va merge nainte, curind
tot pinntul de miasme. ndat, va fi
prins Antihrist i slugile lui i vor fi dai
focului venic. La sunetele de trmbie
ale ngerilor, va veni deodat, de la mar
ginile pmntului i din toate stihiile, tot
neamul om enesc n Ierusalim, cci acesta
este centrul lumii, i acolo vor sta tro
nurile de judecat. Toi oamenii se vor
schimba ntru nestricciune cu propriile
lor trupuri l suflete, i vor avea aceeai
form. nsei - stihiile lumii vor primi oschimbare. n mai bine. Domnul, printr-un
singur cuvnt, va despri pe cei drepi de
cei pctoi. i vor merge lucrtorii fap
telor bure spre a primi viaa venic, iar
pctoii iari spre a primi chinul v e
nic. i nu vor nceta niciodat acestea,
nici viaa venic, nici chinul venic.
Dar trebuie s se tie c Hristos nu ja
ntreba atunci nici de post, nici de sr
cie, nici de minuni, cu toate c snt bune
i acestea, ci de cele ce snt cu mult mai
bune dect acestea, de m ilostenie si de
mil. Va spune drepilor i pctoilor
ase lucruri : Am flmnzit i Mi-ai dat
s mnnc ; am nsetat i Mi-ai dat s
beau ; strin am fost i M-ai primit *, gol
am fost i M-ai mbrcat ; bolnav am fost
i M-ai cercetat : n temni am fost i
ai venit a Mine. ntruct ai fcut unuia
dintre aceti mai mici, M ie ai fcut U.
A cesle fapte bune poate s le fac ori
cine dup puterea sa.
Aadar, atunci toat limba va mrtu
risi c Domnul este Iisus Hristos ntru
slava lui Duinnezeu-Tatl.

42

DU M INICA

Chinurile despre care vorbete Sfnta


Evanghelie snt a c e s te a : acolo va fi plngerea i scrnirea d in ilor; vierm ele lor
nu se va sfri i focul lor nu se va stin
ge ; i aruncai-1 n ntunericul cel mai
din afar I. Pe toate acestea Biserica lui
Dumnezeu hotrt le primete.
Biserica lui Dumnezeu socotete c des
ftarea i mpria cerurilor este petre
cerea sfinilor cu Dumnezeu, strlucirea
ce o vor avea i urcarea la Dumnezeu ;
iar chiiml i J n t a
este deprtarea de Dumnezeu i m ustra
rea sufletelor pricinuit_jde-CQnstiint c
au fost lipsite,, din pricina-nepsrii-sLa^
desftrii trectoare, de strlucirea dum.nezeiasca.
Cu iubirea Ta de oameni cea negrit,
Hristoase Dumnezeule, nvrednicete-ne
de glasul Tu cel dorit, numr-ne n rndul celor de-a dreapta Ta i ne m iluiete
pe noi. Amin.
Cntarea a 7-a :
Irmos : Greit-am, frdelege am fcut...

Q cd em , cre d in cio ilo r, i s


1 p ln g em m a i n a in te de ju d e c a ta
a c e e a ; cn d ce ru rile v o r p ie ri, ste
lele v o r cd ea i to t p m n tu l se va
c l ti n a ; ca s afl m m ilo stiv , la
sfrit, p e D um nezeul p rin ilo r.
N em itarn ic va fi n tre b a re a , n
fric o to a re va fi acolo ju d e c a ta ,
u n d e n a in te a Ju d e c to ru lu i n u se
va t in u i nim ic, u n d e n u va fi cu
p u tin a se face f rie cu d a r u r i ;
ci fie-i m il de m ine, S tp n e, i
m a p r de m n ia T a cea n fric o
to are.
D om nul vine s jud ece, cine va
su fe ri a r ta r e a L ui? n frico eaz-te,
tic lo ase al m e u su flet, n frico e a
z-te, i-i g tete lu c ru rile ta le sp re
ie irea t a ; ca s afli m ilo stiv i n
d u r a t p e n s u i D um nezeul p rin i
lo r.
Focul cel n e stin s m tu lb u r , i
n g ro zire a cea a m a r a v ie rm ilo r ;
ia d u l cel s tric to r de su flet m sp e
rie, i n d e a ju n s de u m ilit n icid e
cu m n u m f a c ; ci, D oam ne, D oam
n e ! m a i n a in te de sfrit, n t re te
m cu fric a Ta.

C ad n a in te a T a i a d u c ie, ca
n ite la crim i, g ra iu rile m ele. Greit-am , cu m n ic i p c to a sa n-a greit,
i frd e leg e a m f c u t ca altu l n i
m en i p e p m n t ; ci Te n d u r , Stpne, sp re f p tu r a T a, i ia r i m
cheam .
n to a rc e -te , ciete-te, desco p er
cele ascu n se, zi lu i D u m nezeu, Celui
ce to a te le tie : T u tii a scu n su rile
m ele, u n u le M n tu ito r u le ; T u n su i
m m ilu iete, p re c u m c n t David,
d u p m a re m ila T a.
Slav..., a T reim ii:

Pe tr e i ca pe u n u l, n tr u o fiin ,
i u n u l n tre i fe e l a u d ; acestea
s n t : T a t l i F iu l i S fn tu l D u h ; o
p u te re , o voie i o lu c ra re ; u n D um
nezeu n tre it-sfn t, o m p r ie sin
g u r s t p n ito a re .
i acum..., a N sc to a r ei:

Ieit-a D um nezeu, cel p re a fru m o s,


d in c m a ra p n te c e lu i t u , ca u n m
p r a t m b r c a t cu h a in e s u t de
D um nezeu, ro it n v o p se au a cea
de ta in a p re a c u ra tu lu i t u snge,
ceea ce n u tii de m ire , i m p re te to t p m n tu l.
Catavasie :

G reit-am , frd e leg e am fcu t,


nu n e am n d r e p ta t n a in te a Ta,
-nici am p z it, n ici am f c u t precum ai p o ru n c it n o u . Ci n u ne
p r si pe n o i p n n sfrit, Dumnezeul p rin ilo r .
Cntarea a 8-a :
Irmos : Pe Cel ce-L slvesc otile...

{ "ugetnd la n tm p in a re a nfri" co to a re i v en irii T ale celei de


a doua, D oam ne, m c u tre m u r de
c e rta re a Ta, m te m de m n ia T a i
strig i e : M n tu iete-m de ceasul
acela n veci.
Cnd vei ju d e c a Tu, D um nezeule,
to a te, cine d in tre p m n te n i, fiin d
n c o n ju ra i de p atim i, va p u te a sun

LSATULUI SEC DE CARNE

feri ? C a tu n c i focul cel n estin s i


vierm ele cel n e a d o rm it va cu p rin d e
n veci pe cei o sn d ii.
C nd vei chem a to a t su flare a lao
la lt , ca s iei seam a, H risto ase,
m a re fric va fi atu n ci, m a re n e
voie, d eo arece n u m a i fap te le sin g u
re v o r a ju ta n veci.
Ju d e c to ru le a to a te, D um nezeul
m eu i D oam ne, f s au d a tu n c i
glasul T u cel d o rit, s vd lu m in a
T a cea m a re , s p riv esc la c o rtu rile
Tale, s m u it la slava Ta, b u cu rn du-m n tr u to i vecii.
D rep te J u d e c to ru le , M n tu io iu
le, m ilu iete-m i m scap de fo
cul i de n g ro zire a ce am s ntm p in p e d r e p ta te Ia ju d e c a t ; las-m i
m a i n a in te de sfrit m n tu ire , p rin
fa p ta cea b u n i p rin p o c in .
Cnd vei edea Ju d e c to ru le , ca
u n m ilo stiv , i vei a r ta H risto a s e
n fric o to a re slava Ta, o, ce fric
va fi a t u n c i ! C u p to ru l arz n d , i
to i tem n d u -se de ju d e c a ta cea n e
su fe rit .
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Pe u n D um nezeu d u p fiin cin


stesc, tre i fe e la u d d u p o se b ire ;
altele, d a r n u de a lt f e l ; c D u m n e
zeirea u n a este, n tre i fe e ; T atl
i Fiul i d um nezeiescul D uh.
i acum..., a N sctoarei :

Din lu m in a tu l t u p n te ce ieind
H risto s, ca u n m ire d in c m a r , a
lu m in at lu m in m a re celor d in n tu
n eric ; p e n tru c str lu c in d S o arele
d re p t ii, lu m ea a lu m in a t, c u ra t !
Catavasie :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce-L slvesc otile cereti,


i de D nsul se n frico eaz lieru-

43

vim ii i serafim ii, to a t su flare a i


f p tu ra ludai-L , binecuvntai-L ,
i-L p re a n la i n tr u to i vecii.

C ntarea a 9-a :
Irmos : Naterea

zmislirii...

o m nul vine ca pe p cto i s-i


pedep seasc, pe d re p i s-i
m n tu ia s c ; s ne n frico m i s
pngem , i s lu m sim ire de ziua
aceea n care, d esco p e rin d cele n e
a r ta te i cele ascu n se ale o am en ilo r,
va r s p l ti cele d u p v red n icie.
n frico atu -s-a i s-a n g ro zit Moise vzndu-T e d in s p a t e ; d a r eu ti
closul cum voi su fe ri vznd fa a
T a atu n ci, cn d vei veni d in c e r ; ci
s-i fie m il de m in e, D oam ne, i
cu n d u ra re s ca u i sp re m ine.
D aniel s-a>lem ut de ceasul cerce
t rii, ia r eu tic lo su l ce voi p ti
m i, D oam ne, ven in d la acea zi n fri
c o to a re ? Ci m i d, m ai n a in te
de sfrit, cu p l ce re a slu ji ie, ca
s d o b n d e sc m p r ia Ta.
Focul se p reg tete, v ierm ele se
r n d u ie te ; cin ste a veseliei, ie rta
rea , lu m in a cea n e n se ra t , b u c u ria
d re p ilo r. Deci, cine este acel fericit,
ca s scap e de ch in u l celo r d in ti, i
s m o ten e asc cele de al do ilea ?
S n u m n to a rc de la fa a Ta,
D oam ne, m n ia u rg iei Tale, nici s
au d glasul T u cel de b le ste m trim in d u -m n foc ; ci s in tr u n b u c u
ria c m rii T ale celei n estric cio a se
i eu atu n ci, cu sfin ii Ti.
M in tea m i s-a r n it, tru p u l m i s-a
trn d v it, m i se b o ln v ete d u h u l,
cu v n tu l a sl b it, v ia a m i s-a omor t, sfritu este ln g ui. P e n tru
aceasta, tic lo su l m eu su flet, ce vei
face cnd va veni Ju d e c to ru l s
cerce ale ta le ?
Slav..., a T reim ii:

Unule, N sc to ru le al u n u ia , P
rin te al F iu lu i celui U nul-N scut, i

44

DUMINICA

u nule Fiule al unuia, lum in i str


lucirea lum inii, i unule Duhule
Sfinte, n um ai al u nuia Dumnezeu,
Care eti cu adevrat Domn al Dom
nului ; o Treim e, unim e sfnt, mntuiete-m pe m ine, cel ce griesc de
Dum nezeirea Ta.
i acum..., a Nsctoarei :

M inunea naterii Tale m uim e


te, ceea ce eti cu to tu l f r p rih a
n ; spune cum ai zm islit fr sm n pe Cel necuprins ? Cum ai
rm as fecioar, nscnd ca o m aic?
Acest lu cru peste fire cu cred in
primindu-1, nchin-te Celui nscut,
cci cte le voiete le i poate.
Catavasie :

N aterea zm islirii celei fr sm n este netlm cit, rodul Maicii celei fr de b rb a t este nestricat, c n aterea lui Dum nezeu n
d o ie te firile. P e n tru aceasta, pe
tine, to ate neam urile, ca pe o Maic m ireas a lui D um nezeu, cu
d reap t credin te m rim .
LUMINtNDA

A nvierii din Octoih,

apoi a Triodului:

Podobie: Cu ucenicii s ne suim...

La ziua cea nfricotoare a ju d e


cii i a slavei Tale celei negrite
gndind, m ngrozesc cu totul,
Doamne, i trem u rn d strig cu fric:
Cnd vei veni, H ristoase D um nezeu
le, cu slav pe pm nt, ca s judeci
to ate cte snt, atunci s m izb
veti de to at pedeapsa pe m ine ti
closul, nvrednicindu-m a sta de-a
d rea p ta Ta, Stpne.
Slav...
P odobie: Femei auzii...

Ia t vine ziua D om nului Atotstp nitorului, i cine va suferi frica


venirii Lui ? Cci cup to ru l arzto r
i ziua m niei este, n tru care Ju d e
cto ru l va edea, dnd fiecruia du
p vrednicia faptelor.

i acum..., a N sctoarei:

L a ceasul cercetrii i al venirii


celei nfricotoare a S tpnului ce
lui iu b ito r de oam eni gndind, cu
to tu l m c u tre m u r i, n tristn d u m, strig ctre Tine, p read rep te Ju
dectorul m eu i Unule, m ult-ndurate : Prim ete-m pe m ine cel ce
m pociesc, p e n tru rugciunile
N sctoarei de Dumnezeu.
LA LAUDE
Se pun stihirile: 4 ale nvierii, 1 a lui
Anatolie din Octoih, i 4 ale Triodului,
aceste idiomele :
Glasul al 6-lea :

G ndesc la ziua aceea i la ceasul


cnd avem s stm to i goi ca nite
osndii, n aintea n em itarn icu lu i Ju
decto r ; c atunci trm b ia va suna
tare, i tem eliile p m n tu lu i se vor
cltina, i m o rii din m o rm in te vor
nvia, i to i de o v rst se vor face ;
i cele ascunse ale tu tu ro r v or sta
de fa naintea Ta. i v or plnge i
se vor tngui i n focul cel m ai din
afa r vor m erge cei ce nici odinioa
r n u s-au p o c it; ia r ceata d re p i
lo r va in tra , n bu cu rie i n veselie,
n cm ara cereasc.
Stih : Luda-Te-voi, Doamne, cu toat
inima mea, spune-voi toate minunile Tale
(ps. 137, 1).

O, ce ceas va fi atunci, i ce zi n
fricotoare, cnd va edea Judec
to ru l pe scaunul cel n frico to r !
C rile se vor deschide, i faptele se
vor vdi, i cele ascunse ale n tu n e
ricului se vor a r t a ; ngerii vor alerga m p re ju r, adu n n d to ate nea
m urile. V enii de auzii m p rai i
dom ni, cei ro b ii i cei liberi, p c
toii i drepii, bogaii i cei sraci,
c vine Judectoru l, Cel ce va s ju
dece to a t lum ea. i cine va p u tea
sta naintea feei Lui, cnd ngerii
vor sta vdind lucrurile, cugetele i
gndurile cele din no ap te i cele din

45

LSATULUI SEC DE CARNE

zi ? O, ce ceas va fi a t u n c i! Ci m ai
n a in te de sosirea sfritu lu i, srguiete-te suflete, strig n d : D um neze
ule, n to arce-m i m m n tu iete ca
u n n d u ra t.

LA L I T U R G H I E
Fericirile din Octoih pe 6 i din Cano
nul Triodului, Cintarea a 6-a pe 4.
Apostolul din Epistola ntia ctre Corinteni ; Evanghelia de la Matei.
CHINONICUL

Glasul al 8-lea :
Stih : Veseli-m -voi i m voi bucura
Intru Tine, cnta-voi numele Tu, nalte,
(ps. 9, 2).

Daniel p ro o ro cu l, b rb a tu l d o riri
lo r fiin d , dac a vzut p u te re a lui
D um nezeu, aa a s t r i g a t : Ju d e c to
ru l a ezu t i c rile s-au deschis.
Vezi su flete al m eu de p o ste ti, n u
defim a pe vecinul tu . Ferete-te
de b u cate, d a r nu osndi pe fra tele
t u ; ca n u cum va fiind trim is n
foc, s te to p eti ca c e a r a ; ci fr
m p ied icare s te duc H risto s n tru
m p r ia Sa.
Glasul 1 :
Stih : Scoal-Te, Doamne, Dumnezeul
meu I lnal-se mina Ta 1 Nu uita pe s
racii Ti piu la sfirit! (ps. 9. 3. ).

S ne c u r im m ai n a in te pe noi,
fra ilo r, cu m p r te a sa virtuilor*;
c ia t a venit, aducndu-ne no u
bogie n e p ie r ito a re ; po to lete u m
flarea p o fte lo r i m p ac cu Stpn u l pe cei ce au greit. P e n tru aceas
ta cu veselie s o p rim im pe dnsa,
strig n d lu i H risto s D u m n e z e u : Cel
ce ai n v iat din m o ri pzete-ne neo sn d ii pe noi, cei ce Te slvim pe
Tine, Cel ce sin g u r eti f r de p cat.
Slav...,
aceasta j acum..., * N sc
toarei . Preabinecuvntat eti...
Doxologia mare, ectenille i apolisul.
Apoi obinuita Litie, n pridvor, la care
se cnt : Slav... i acum.,., stihira Evan
gheliei, de la Utrenie.
Apoi se citete nvtur Cuviosului
te o d o r Studitul, i celelalte dup obicei.
Ceasul iutii i apolisul deplin.

L udai
Aliluia.

pe D om nul din

ceruri.

A ltul:

B ucurai-v d rep ii n tru Dom nul,


celor d re p i se c u v i n e laud
o -

. I N I
iii s p tm n a lsatu lu i sec
de b rn z
la vecernii :, duminica seara
La Doamne, strigat-ain... SL l i n t a ' duPa
obicei, 3 stihiii din Octoih i 3 ale sfntului de la Minei, Slav... i acum..., a
Nsctoarei.
LA

STIHOAVN A

Se ciut din Triod, samoglasnica zilei :


Glasul al 8-lea :

com ind n e a m su p u s goli* J ciunii celei dinti, b iru ii fiind


de g u sta re a cea am ar, i de la D um
nezeu ne am lep d at. Ci s ne n
to arcem la p o cin , i s ne c u r
im sim irile asu p ra c ro ra este rz
boiul, fcnd ncep erea p o s tu lu i; cu
n d e jd e a d aru lu i inim ile n trin d u ne, ia r n u cu m n crile, n tru care
cei ce au u m b la t n u s-au folosit. i
n acest chip vom m n ca M ielul lui
D um nezeu, n sfn ta i p u rt to a re a
de lum in n o ap te a nv ierii, Cel ce
S-a adus ju n g h ie re p e n tru noi i S-a
m p rt it pe Sine u cenicilor la Ci
n a cea de t a i n ; Care risip ete n tu
nericul n ecunotin ei cu lu m in a n
vierii Sale.

........ -

..

------------------ ----

I I

46

--

........

LUNI

Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...


(vezi p. 98 )
Tot aceeai samoglasnic.
S tih : Miluiete-ne
(vezi p. 98).

pe noi, Doamne...

to t anul aducnd m p ra tu lu i tu tu
ro r, ca i nvierea Lui, cu dragoste,
s o vedem.
Slav..., tot aceasta.

A mucenicilor :

i acum..., a Nsctoarei :

Mucenici ai D om nului, to t locul


sfin ii i to a t boala tm duii. i
acum rugai-v, ca s fie izbvite din
cursele v rjm aului sufletele n oas
tre.

P reasfnt Fecioar, ntinzndu-i


dum nezeietile tale m ini cu care ai
p u rta t pe Z iditorul, Care S-a n tru
p a t cu D um nezeirea, roag-L ca s
ne izbvim de ispite, i de patim i,
i de prim ejdii, noi cei ce te ludm
pe tine cu dragoste i strig m i e :
Slav Celui ce S-a slluit n tru
tine ; slav Celui ce S-a n scu t din
t i n e ; slav Celui ce ne-a lib e rat pe
noi p rin n aterea ta.

Slav... i acum..., a N sctoarei:

Cele cereti te laud pe tine, cea


plin de h ar, Maic, ce n u tii de
m ir e ; i noi slvim n aterea ta cea
de n eu rm at, N sctoare de D um ne
zeu. Roag-te s se m n tu iasc su
fletele n o astre.
Se cuvine a t i :
C, ncepnd din aceast zi pin la
Smbta din sptmna a asea, stihoavnele Vecerniei i Utreniei din Octoih se
las i, n locul lor, se cnt stihirile samoglasnice ale zilei din Triod.
Tipicul Inainte-prznuirii ntmpinrii
Domnului, caut-1 Ia sfritul crii, la lit.
B ; iar tipicul despre Praznicul Intimpinrii, caut-1 la lit. B.

i S

Canoanele se cnt, dup obicei, din


Octoih i din Minei. Iar la cntrile la
care Triodul are Tricintare, se las din
Octoih amndou canoanele i se pune :
Tricntarea din Triod i canonul din
Minei.
Canonul sfntului din Minei cu irmosul
pe 6 i aceast :
TRICINTARE

Alctuire a lui Iosif.


Cntarea l-a, glasul 1 :
Irmos : Chitare de biruin...

LUNI LA U T R E N I E
La Dumnezeu este Domnul..., troparul
sfntului (de 2 ori) ; Slav... i acum..., al
Nsctoarei, dup glasul troparului. Dup
ntia stihologie, se cnt sedealna din
Octoih, i se citete cuvntul Marelui Vasile despre post, cu nceputul: S lum
aminte de noi...
Dup a doua stihologie,
Triod sedealna, glasul 1 :

se cnt din

Podobie : Piatra fiind pecetluit...

J ^eschisu-s-au po rile dum ne


z e i e t i i pocine, s ne ap ro p i
em cu g rab curindu-ne de m ncri
i de pofte, ca nite ascu ltto ri ai lui
H risto s, Cel ce a chem at lum ea n
tr u m p r ia cereasc. Zeciuiala a

um in ate sn t cele dinaintea


J p rzn u irii n f rn r ii; strlu cite
sn t astzi ncep u tu rile postului.
P e n tru aceasta s alergm m p reu
n, fra ilo r, cu n d ejd e i cu m u lt
osrdie.
Lui Adam strm o u lu i u rm n d cu
clcarea de porunc, am fo st scos
din desftare eu ticlosul. D rept aceasta cad naintea Ta cu pocin
i cu p ln g e re : D oamne, m ntuiete-m.
nceputul um ilinei i al pocin
ei este n str in area de r u t i i op rire a de pofte. P en tru aceasta s

n-...... .....................

................ ...-

'

"

""

IN SPTMiNA LSATULUI SEC DE BRNZA

ne srguim a face tierea lu c ru rilo r


viclene.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

De noaptea p catelor fiind n tu n e


cat, Ia tine acum alerg cu deadinsul
stpn, ceea ce ai n scut pe H ristos, Soarele d rep tii, celor d in tru
n tu n e ric ; m ntuiete-m .
Alt Tricintare
Glas i irmos acelai :

[ at, m ai nainte s-a deschis ua


- pocinei, venii dar, iu b ito rilo r
de Dumnezeu, s ne srguim s in
trm p rin ea, m ai nainte p n ce nu
o va nchide pe ea H ristos nou, ca
u nor nevrednici.
Apropiatu-s-a aceast n tru to t
cin stit s p tm n de acum , m ai
nainte cu r ito a re , vestindu-ne p ri
m vara sfn tu lu i P ost, care lum inea
z tru p u rile i sufletele tu tu ro r.
Slav..., a Treim ii:

N eam estecat, n ezidit T reim e


Sfnt, Unime p reab u n , P rin te i
Fiule i D uhule cel de o fire, pzete
p u ru rea pe cei ce se nchin ie cu
credin.
i acum..., a Nsctoarei :

Biruitu-s-au hotarele firii n tru


tine Fecioar, cu to tu l cu ra t, c
nscnd fr de b rb a t pe D um ne
zeu, ai rm as cu rat, ca i m ai n a
inte de natere iari nevtm at.
Irmosul :

Cntare de b iru in s cntm to i


Iui Dumnezeu, Cel ce a fcut m inunate semne, cu b ra nalt, i a mn tu it pe Israel, cci cu slav S-a
preaslvit.
Dup Cntarea a 3-a : Sedealna dc la
M inei; Slav... i acum..., a Nsctoarei,
iar dup Cntarea a 6-a, condacul i icosul
siintului.

47

Cntarea a 8-a :
Irmos : De Care se nfricoeaz...

iaa m ea to a t n d esfrn ri
cheltuind-o, m-am fcu t rob am a rilo r i viclenilor ceteni. Ci acum , dorin d s m n to rc c tre n
d u rrile Tale, H ristoase, nu m tre
ce cu vederea.
Petrecerea vieii m ele este u rt i
ruinoas, ia r m ila n d u r rii Tale
este n em su rat, Iu b ito ru le de oa
m eni, M ntuitorule, ci m i d vrem e
de p o cin mie, celui ce cer i cu
dragoste Te laud.
V iaa cea ticloas a lui Cain am
p o ftit, vrednicia m in ii m ele omorndu-m i cu adevrat, i trem u r, Fcto ru le de bine, de ju d e ca ta Ta ;
s n u m o sndeti cu acela n veci.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Fecioar p rea lu d a t, care sin g u r


eti a ju t to a re tare credincioilor
ctre D um nezeu, izbvete-m de n
tuneric i de chinul ce este g tit ce
lo r ce vieuiesc ru.
Alt Tricintare
Irmos : Cntarea celor fr de trup...

A ceasta este vrem ea pocinei,


p e n tru aceasta cu bu n gnd s
ncepem , fra ilo r, strig n d : Binecuvn tai lu cru rile D om nului pe D om
nul.

Astzi de m ncri lepdndu-ne, s


ne srguim a ne lepda i de lu c ra
rea pcatelor, pocindu-ne i d up
vrednicie strig n d : B inecuvntai lu
cru rile D om nului pe D om nul.
A Treimii :
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Slav ie T reim e S fn t nevzut,


C reia n tru U nime ne n ch in m i
cu cred in Te slvim . M ntuiete pe
robii Ti de to a t vtm area.

48

LUNI
i acum..., a Nsctoarei :

B ucura te, n tru to t fericit, curat


Fecioar. Bucur-te, slu jito are i
M aic a D om nului. B ucur-te acope
rm ntul lum ii, N sctoare de Dum
nezeu, b inecuvntat M rie, cu to tu l
lum inat.
Irm osul:
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

C n tarea celor fr de tru p aducem ie, ca i tin erii n c u p to r ; i


cntnd, z ic e m : Binecuvntai lu
c r u r i l e D om nului pe D omnul.
Cntarea a 9-a :
Irmos : Norul cel purttor...

u panic aezare, cu dragoste


cu rat, s prim im credincioii,
p re a sfin it vrem ea sfn tu lu i Post,
cernd ie rta re de cele ce am greit
fiecare, ca s dobndim b u cu ria cea
de acolo.
Ia t vrem ea pocinei, nceput este
aceasta de nainte-prznuire a P ostu
lui. Scoal suflete ai m eu cu cldu
r ; m pac-te cu fc to ru l de bine
D um nezeu, ca s scapi de acea ju
decat d rea p t i n fricotoare cu
adevrat.
In tr rile i uile cele din naintea
P ostului, s nu le spurcm nim enea,
cu n en frn area i cu beia. Ci p rin
cu r ia gndurilor, cu osrdie s in
trm , ca s lum cununile nestricciunii i roadele ostenelilor, dup
vrednicie.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Nu nceta rugind p e n tru noi pe


Cel bun, Care singur tie n ep u tin a
n o astr , s izbveasc de foam ete i
de pierzare, de cu tre m u r i de toat
ru ta tea , cetatea care te cinstete pe

tine, N sctoare de Dumnezeu, n


dejdea pm ntenilor.
Alt Tricntare
Irmos : Pe tine, ua cea vzut...

| n trat-a vrem ea pocinei, n u pre11 geta suflete al m e u ; d pine


flm nzilor, roag-te D om nului zi i
noapte i n to t ceasul, ca s te odihneasc.
Precum ne-ani lip sit de c rn u ri i
de m ulte m ncri, aa i de to at
v rajb a cea cu aproapele, de desfrnare i de m inciun i de to t rul
s fugim .
Slav..., a Treim ii:

Ma nchin D um nezeirii celei fr


de nceput, Care este una n fire i
tre i n fee ; slvesc n T reim e Unim ea cea n ed e sp rit i de u n scaun.
i acum..., a

Nsctoarei :

T u eti laud a
credincioilor,
F ecioar, nd ejd ea i o crotirea. Pe
tine cu v ersu ri de cn tri te m rim
nencetat, N scto are de D um nezeu
M rie ; m ntuiete pe ro b ii ti.
Irm osul:

Pe tine, ua cea vzut de Iezechiel profetu l, p rin care nim enea


n-a trecu t, fr n um ai D umnezeu
singur, N sctoare de Dumnezeu
Fecioar, cu cn tri te m rim .
Svetilna din Octoih ; Slav...., a sintului, dac are ; iar dac nu, Slav... i acum..., a Nsctoarei.
LA S T I H O A V N A

Samoglasnica, glasul al 3-lea :

n to at vrem ea p o stu l este de fo


los celor ce-1 iubesc i-l fac. C nici
vtm rile diavoleti nu ndrznesc
asu p ra celui ce postete, ci nc i
pzitorii vieii n o astre ngerii, m ai
cu deadinsul sta u pe ling noi, cei
care ne cu r im cu p ostul.

49

N S PTMNA LSATULUI SEC DE BRNZ


Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mi
la... ( vezi p. 104.). i iari aceeai stihir.

i se zic stihirile cele obinuite, ca i


duminic seara. Apoi a mucenicilor : _

Stih: i s
(vezi p. 104).

M ucenicii D om nului ru g a i pe
D um nezeul n o stru , i v ru g m s
cerei p e n tru su fletele n o a s tre m u l
im e de n d u r ri i ie rta re de m u lte
greeale.

fie

lumina

Domnului...

A mucenicilor :

V enii p o p o a re lo r s cin stim cu


to ii p o m e n irea sfin ilo r m ucenici,
c p riv elite fcndu-se n g e rilo r i
o am en ilo r, cu n u n ile b iru in e i de la
H risto s au lu a t i se roag p e n tru
su fletele n o a stre .
Slav... i acum..., a Nsctoarei :

F r s m n ai z m islit din D uhul


S fn t i p e n tru ac ea sta priv in d u -te,
pe tin e te l u d m . B ucur-te, Preasfn t F ecio ar !
S se tie c : luni in sptmna brinzei,
se mninc de dou ori in zi.

Slav... i acum..., a Nsctoarei :


' OcL

P e cea sl v it i p re a c u ra t , ad e
v ra t N sc to are de D um nezeu, s
o l u d m cu d re a p t c re d in , ca pe
o m aic a Iui D um nezeu, zicndu-i
ca n g e ru l s se b u cu re : B u cu r-te,
M aic s fn t a F iu lu i lu i D um nezeu,
Celui ce S-a n tr u p a t. B u cu r-te, lo
caul S fin tu lu i D uh, ceea ce te rogi
p u ru re a p e n tru noi, ca s se m ntuiasc su fletele n o a s tre .
Troparul

sfintului i al N sctoarei.

Se cu vine a t i :

MA R I
n s p t m n a l sa tu lu i sec
de b rn z
LA VECERNIE, LUNI SEARA
La Doamne, strigat-am..., se cnt dup
o b ic e i: 3 stihiri din Octoih i 3 ale sfntului, de la Minei. Slav..., a sfintului,
dac are ; iar dac nu, Slav... i acum...,
a Nsctoarei.
LA S T I H O A V N A

Samoglasnica, glasul al 8-lea :

p r i n p o st s ne srg u im a ne cur i de n tin c iu n ea p c a te lo r


n o a stre ; i p rin m ilo ste n ie i p rin
iu b ire a de oam eni c tre s ra ci, a in
tr a n c m a ra m irelu i H risto s, Cel
ce ne d n o u m a re m il (de dou
ori)#

De va cdea dup prznuirea Intimpinrii luni n sptmina brinzei s se cau


te la tipicul de Ia sfiritul crii la li
tera D.

MARI LA U T R E N I E
Dup ntia Catism, se cnt Sedelnele de Ia Octoih.
Dup a doua Catism, se cnt
Triod Sedealna, glasul al 8-lea :

din

Podobie : pe nelepciunea...

jp r e a b u n u le C uvinte, C are m
p re u n cu T atl i cu D uhul ai
zid it cele vzu te i cele n ev zu te cu
n e le p ciu n e a Ta cea n e g r it , b in e
voiete, M ilostive, s trec em cu pace
ad n c v rem ea lu m in a tu lu i P o st, r i
sip in d nelciu n ea p c a tu lu i celui
a m a r ; dndu-ne u m ilin i la crim i

50

MARI

de t m d u iri i ie rta re de greeale,


ca, p o stin d cu su fle t n eovitor i
cu d u h o srd u ito r, s l u d m stpn ire a Ta, m p re u n cu ngerii.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a

N sctoarei :

P e n e le p c iu n e a i C uvntul, n
p n tecele t u zm islindu-L n chip
de n e g r it M aica lu i D um nezeu, lu
m ii ai n sc u t pe Cel ce in e lum ea.
i n b ra e ai av u t pe Cel ce cu p rin d e
to a te, pe d t to ru l de h ra n al tu
tu r o r i f c to ru l firii. P e n tru ace asta te rog pe tin e, P re a sfn t
F ecio ar, i cu c re d in te m resc,
ca s m c u r e ti de p cate, cnd
va fi s s ta u n a in te a feei Z id ito ru
lu i m e u ; s t p n F ecioar, c u ra t ,
d-m i a tu n c i a ju to ru l tu . P e n tru c
p o i cte le voieti, ceea ce eti cu
to tu l f r p rih a n .
Apoi se citete cuvntul Marelui Vasile cu n cep u tu l: Pentru mulumire... i
Psalmul 50.

Alt Tricntare, glasul al 2-lea :


Irmos : Luai aminte poporul Meu...

\ 7 rem ea p o c in e i a so sit, s ne
* g rb im , iu b ito rilo r de H risto s,
s ne c u r im de to a te p catele, i
s ne a r t m S ta p n u lu i fericii.
p o stire c u ra t , f r p c a t, s ne
srg u im s sv rim acu n t n en ce tat,
ca s afl m ie rta re a g reealelor.
M ult-M ilostiv eti H risto a se , c
p rim e ti p u ru re a , B u n u le, pe to i n
tr u p o c in . P e n tru a c ea sta to i Te
slvim p u ru re a .
Slav..., a Treimii :

Pe T reim ea n tr u o U nim e s o l u
dm , n e t ia t , n ea m e ste c a t , n ed es
p r it n fiin , i d e s p rit n fee,
pe u n D um nezeu.
i acum..., a N sctoarei :

C u ra t F ecio ar M aic, ro ag pe
Cel ce L-ai n tr u p a t ca p e u n om ,
P re a sfn t , i ca pe u n C uvnt, ca s
scape din p rim e jd ii p e ro b ii ti.

CANOANELE

Se cint din Octoili i din Minei, pre


cum s-a artat lu n i; i celelalte urmeaz
toi aa.
Tricntarea lui Iosif
Cntarea a 2-a, glasul al 3-lea :

Irm osu l:

L u a i am in te p o p o ru l M eu la legea M ea, p le ca i u rec h ea v o a str


sp re g ra iu rile g u rii M e le ; c num ele T u, D oam ne, am ch em at .

Irmos : Ca ploaia pe pir...

C tr lu c itu -n e -a u n o u lu m in a t ca
k n ite zo ri razele pocin ei, adic n a in te -in tr rile n frn rii.
De n tu n e ric u l cel m a i din a fa r
izbvete-m , H risto a se , cu m u li
m ea m ilei Tale, ca u n n d u ra t.
S co ate-m din foc i de la v ie r
m ele cel n e a d o rm it, M n tu ito ru le, cu
n ev o in a p o c in e i cu r in d u -m .
A N sctoarei de Dumnezeu :

F ecio ar p re a l u d a t , fii n o u cale


de p o c in , n d re p tn d u -n e sp re uile m n tu irii.

Cintarea a 8-a :
Irmos : Din Tatl cel fr de nceput...

rem ea este de p o c in . G r
bete a a r ta lu i D um nezeu
ro ad e v rednice de p o c in , su flete
al m eu. Scoal-te i strig n d elu n g
p rin p o s tu ri i p rin r u g c iu n i: L u
d ai, b in e cu v n tai i p re a n la i pe
H risto s n veci.
S ne c u r im m ai n a in te , f ra i
lor, sim irile cele su fleteti. i de
D om nul s ne lip im acu m cu d e p rin
d eri de u m ilin ; cu p o c in c u ra t
strig n d n e c u r m a t: L u d ai, b in e cu
v n ta i i p re a n la i pe H risto s n
veci.

s p t Am n a l s a t u l u i sec de

Sa ne silim a ucide pe vrjm aul


cel ce ne pndete cu aduceri am inte
de lcom ie, i care ne neal sim
irea cu n en frn a re a dulceii celei
scurte. Cu rugciunea n encetat ludnd, bin ecuvntnd i p rea n ln d
pe H risto s n tru to i vecii.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

F ecioar, ceea ce ai fc u t cereasc


fr m n t tu ra n o a str cea pm nteasc, f ro d ito a re de v irtu i, cu
ploaia n d u r rilo r tale, b razd a sufle
tu lu i m eu cea n e le n it i stric at ,
care strig i n a l pe H risto s n
veci.
Alt Tricntare
Irmos

Pe Cel ce a nchipuit...

C ne c u r im acum m ai n a in te
k T iu n u m ai de m ncri, ci i de
fap tele rele, i s ncepem credincio
ii cu ghid cld u ro s a ne a r ta Zid ito riilu i lu m in ai n veci.
Aa se cuvine nou s postim , nu
cu v ra jb i cu sfad, n u cu pizm
i cu p rig o nire, n u cu ngm fare i
cu vicleug ascuns, ci ca i H ris
tos, cu sm erenie.
Cei ce m iluiesc pe sraci, m p ru
m u t n elep ete pe M n tu ito ru l. O,
b u cu rie n easem n at ! C E l d din
d estu l r sp l tirile celor bune, n tr u
to i vecii.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Slav T atlui i F iului i S fn tu lu i


Duh, c u n D um nezeu sn t aceti
t r e i ; i m p re u n cu ngerii, noi oa
m enii n en cetat Te lu d m pe Tine,
P re asfn t T reim e, n tru to i vecii.
i acum..., a Nsctoarei :

Bucur-te, Fecioar c u ra t N sc
to a re de D um nezeu M rie, c u r ire a
lum ii, fru n te a ortodocilor. Roagte s se m n tu iasc din focul cel n es
tins, cei ce te m resc pe tine n tru
to i vecii.

BRNZ

51

Irm osul:
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce a n ch ip u it m ai n ain te
oarecnd n rug lui Moise m inunea
Fecioarei, n m untele Sinai, ludai-L, binecuvntai-L i-L preanl ai n tru to i vecii.
Cntarea a 9-a :
Irmos : Pe tine rugul cel nears...

j ^\eschide-ne nou m ilostivirile


^ cele p re a c u ra te ale n d u r rii
Tale, Cel ce ai d ru it oam enilor po
cin sp re m n tu ir e ; u nule M ntuito ru le m ult-M ilostive.
Vai m ie, ct este de n frico to are
ju d e c a ta cea f r de m it, la care
goi avem a da rsp u n s, p e n tru r u
tile ce am fcu t n via.
R oureaz-ne no u p ic tu ra m ilos
tivirii, F cto ru le de bine, ca s cu
funde to a t n tin ciu n ea n o astr,
dndu-ne p rile j de p o cin .
In trn d to i cu in im voioas i lu
m in ai p rin uile cele d in ain tea sfn
tu lu i P ost, s aducem lu i H risto s
c n t ri de m u lu m ire.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Pe tine, sp rijin ito a re a cea ta re i


n d ejd ea cea adev rat, ludndu-te,
cu d re a p t c re d in te ru g m : R oa
g pe Fiul tu, F ecioar, s ne m n
tuiasc pe noi.
Alt Tricntare
Irmos : Fecioria ta...

\ cum m ai n ain te s ne cu rim


1 cu post i cu lacrim i, i cu
fap te m ari, ca s aflm m il m are.
S u rm m acum fecio arelo r celor
nelepte, iu b ito rilo r de H risto s, i
s ne srguim a n tm p in a pe
H risto s cu fclii lum inoase.
Acum s u rm m lui Ilie, care a
postit i a fugit de Izabela cea vi-

52

MIERCURI

c le a n ; ca n acest chip s ne n l
m d e la p m n t.
Slav..., a Treimii :

tin e n e n c re d e m i cu tin e n e l u
dm , n tr u tin e e ste to a t n d e jd e a
n o a s t r ; ro ag p e Cel ce S-a n sc u t
d in tin e, p e n tru n ev re d n icii ro b ii ti.

S fn t, S fn t, S fn t, n tre it S fin te
P rin te a to tiito ru le , i F iule cel de
o fiin cu D uhul, o D um nezeire.
i acum..., a

N sc to a rei :

n tr u tin e ne l u d m , i la tin e
scp m , c u ra t , c in stit p u ru re a
F ecio ar, scap-ne de o sn d pe noi
p e to i.
Irm osul:

F ecio ria ta N sc to are de D um ne


z e u cea n e n tin a t , pe ca re n u a
ars-o focul D um nezeirii, pe ac ea sta
p u ru re a o m rim .
LA S T I H O A V N A

MIERCURI
n s p t m n a l sa tu lu i sec
de b rn z
LA VECERNIE, MARI SEARA
La nceputul V ecerniei se fac mela niile i se citete Catisma dup obicei,
cea de rind.

Stihira, glasul al 3-lea :

S p rim im , p o p o a re lo r, P o stu l cu
d rag o ste , c a so sit n c e p u tu l d u
h o v n icetilo r n evoine. S l sm
d u lcea p a tim a tr u p u lu i i s cre
te m d a ru rile su fletu lu i. S p tim im
m p re u n ca n ite ro b i ai lu i H risto s, ca s ne i p rea slv im m p re u
n ca n ite fii ai lui D um nezeu. i
D uhul cel S fn t sllu in d u -S e n tru
noi, va lu m in a su fletele n o a stre .
Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mila
Ta... (v e z ip . 104). Tot aceast stihir.
S tih : i s
(vezi p. 104).

fie

lumina

Domnului...

A mucenicilor :

F ric a m p ra ilo r i a tira n ilo r au


lep d at-o o sta ii lu i H risto s, i cu
b u n n d r z n ire i b rb te te L-au
m rtu ris it pe E l D om n tu tu r o r ,
D um nezeu i m p r a t al n o s t r u ; i
se ro ag p e n tru sufletele n o a stre .
Slav... i acum..., d Nsctoarei .

N sc to a re de D um nezeu, folo
sito a re tu tu r o r celor ce se roag, n

La Doamne, strigat-am...
se nt 3
stihiri din Octoih, ale pocinei, i 3 din
Minei, ale sfintului : Slav..., a sfn tu lu i;
iar dac nu are, Slav... i acum..., a
Crucii, a N sctoarei. Prochimenul zilei,
nvrednicete-ne, Doamne... ?i ecteniile.
la

s I i 11 O A V N A

Samoglasnica, glasul 1 :

u b u c u rie s p rim im , c re d in
cioilor, v estirea P o stu lu i, cea
in su fla t de D um nezeu, p re c u m m ai
n a in te n in iv iten ii, i ap o i desfrnatele i vam eii a u p rim it v estirea p o
c in e i de la Io an . P rin n frn a re s
ne g tim sp re m p rt ire a sfin e n i
ei celei st p n e ti d in S io n ; cu la
crim i s ne c u r im m ai n a in te
sp re d u m n ezeiasca sp lare, cea
p r in tr - n s u l; s ne ru g m a vedea
s v rire a P a tilo r celo r ce se nchip uiesc aici, i a r ta r e a celo r ad ev
r a te ; s ne g tim s p r e . n c h in a re a
C rucii i a n v ie rii lu i H rjsto s D um
nezeu, strig n d c tre D n s u l: N u ne
ru in a pe no i d in n d jd u ire a n o a s
tr , Iu b ito ru le de o am en i.

0
N S APT AMINA LSATULUI SEC DE BRNZ
Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...
(vezi p. 112).
l iari aceeai stihir.
Stih : Miluiete-ne pe noi,
(vezi p. 112).

53

Pavecernia mare, cu metanii. Dup


Cuvine-se s te fericim... troparele zilei i
al hramului, l otpustul mic. Tot aa se
lace i joi seara.

Doamne...

A mucenicilor :

O, ct este de buna negutoria


voastr, sfinilor, c sngiurile v-ai
dat i cerurile ai m otenit, i n
scu rt vrem e fiind ncercai, n veci
v b u cu rai. Cu adevrat bun este
negutoria voastr, c p rsind
cele striccioase, ai luat cele nestriccioase ; i cu ngerii dnuind, lu
dai nencetat Treim ea cea de o
fiin.
Slav... i acum..., a Nsctoarei :
Podobio : Prealudailor mucenici...

Curata Fecioar, oarecnd, vznd


pe lemn, pe Cel ce L-a nscut din
pntece fr sm n, n erbdnd r
nirea inim ii, m hnindu-se a zis : Cel
ce cu voia ii toat fp tu ra, cum
Te-ai ridicat pe Cruce ca un osndit?
Vrnd cu adevrat s m ntuieti pe
om.
Acum libereaz..., Sfinte Dumnezeule...,
Tatl nostru...,Troparele :
Nsctoare de Dumnezeu..., o metanie,
Slav..., Boteztorul lui Hristos... iari o
metanie, i acum..., Rugai-v pentru noi...,
nc o metanie, Sub milostivirea Ta...
fr metanie.
Doamne miluiete (de 40 ori), Slav...
i acum... Ceea ce eti mai cinstit... in
tru numele Domnului binecuvinteaz
Printe. P r e o tu l: Cel ce este binecuvntat Hristos, Dumnezeul nostru, i se zi
ce rugciunea : mprate ceresc, pe cre
dinciosul... i trei metanii mari, cu rug
ciunea Sfntului Efrem : Doamne i Stpnul vieii mele... i celelalte 12 nchin
ciuni ; i sfrind, se zice iari rugciunea:
Doamne i Stpnul vieii mele... i o me
tanie mare. i apoi Sfinte Dumnezeule...,
Tatl nostru..., Doamne miluiete (de 12
ori). Slav... i acum..., Doamne miluiete
(de 3 ori), Binecuvinteaz i otpustul
(Toate acestea caut-le n Ceaslov, ed.
1984, p. 149150).

MIERCURI LA U T R E N I E
Miezonoptica, cu metaniile ei.
Se ciut Aliluia, pe glasul Octoihului,
i trolcinele glasului. Apoi dou catisme,
cele obinuite.

S se t i e c : miercuri i vineri, in sptmna brnzei, se cnt


Aliluia l
se fac metanii i seara i dimineaa, pre
cum s-a artat mai sus ; i se ajuneaz
dup rnduial. Mijloceasurile nu se ci
tesc, chiar dac s-ar ntimpla vreun sfnt,
i ar avea i tropar ; fr numai dac va
ti praznicul ntimpinrii sau Aflarea cin
stitului Cap al Sfintului Ioan naintemergtorul, sau hramul sfntului; c atunci
se cnt troparul, i nu se fac dect nu
mai trei metanii mari.
Dup intiia Catism, se cint
nele, din Octoih. ale Crucii.

Sedel-

Dup a doua Catism, Sedealna Triodului, glasul al 2-lea :


Podobie

Ceea ce eti izvorul milei...

I > inevoiete, H ristoase D um ne


zeule, cu nespusa Ta iubire de
oam eni, s trecem noi sm eriii cu
pace sptm na cea cu rito are
dinaintea Postului: su rp meteugirile vrjm aului, i cu Crucea Ta
pe toi ne m ntuiete, Cel ce singur
cunoti cele ale inim ilor.
Slav..., toi aceasta.
i acum..., a Crucii, a Nsctoarei :

Stnd naintea Crucii Tale, cea


care Te-a nscut fr sm n, i
nesuferind a Te vedea fr d rep ta te

54

MIERCURI

p tim in d , s-a tn g u it cu plngere i


a s t r i g a t : Cum p tim e ti Cel ce eti
d in fire n e p tim ito r, p readulcele
m eu F iu ? L aud b u n ta te a Ta cea
p re a m u lt .
Apoi, se citete Cuvntul Marelui^ Vasile, despre post, cu nceputul :M ngiai,
mngiai pe poporul Meu... i Psalmul
50.
Canoanele se cnt : din Octoih, al Cru
cii cu irmosul pe 6, din Minei, al sfntului pe 4, i din Triod pe 4. Iar n care
cntare vine Tripesneul, se ciut din
Triod, cu irmosul pe 6, i Tripesneul pe
8. Apoi irmosul.
In acest fel de cntare se las Canonul
Octoihului i al sfntului din M in ei; i se
cnt M ineiul in cntrile ce snt mai sus,
n acest chip : Intia cntare a Canonului
din Octoih cu irmosul pe 4, i din Minei
al sfntului, Cntarea l-a i a 3-a, pe 6, i
n Triod pe 4. A sem enea se cnt Cnta
rea 8 a cu a 6-a, l a 9-a cu a 7-a.
C AN ON U L

TRIODULUI

Alctuire a lui Andrei Criteanul


Ierusalimiteanul.
Cntarea l-a, glasul al 4-lea :
Irm osul:

( ^ n ta - v o i ie, D oam ne, Dum ne^ zeid m eu, c ai scos pe p o p o ru l


T u d in ro b ia E g ip tu lu i i ai aco p erit c ru ele lu i F a ra o n i p u te re a
lui.
P o stin d D om nul d u p om enire
sp re n v tu ra n o a s tr , a b iru it pe
is p i tito r u l; a r tn d cele ce sn t ale
firii n o a s tre i h o ta r p unndu-ne
n o u .
D um nezeiescul M oise p rin p o stire
s-a n v re d n ic it n S inai a v o rb i cu
D um nezeu fa c tre f a ; aceluia
cred in cio ii s rvnim .
M ilostivete-Te, D oam ne, sp re p o
p o ru l T u, i c u tn d , ca u n D um
nezeu cu ochi m ilostiv, cerceteaz
pe to i cu m u lim e a n d u r rilo r
T ale.

A Nsctoarei de Dumnezeu :

T oi la tin e alerg m , N scto are


de D um nezeu, ca la o a ju t to a re ta
re, sp re ru g c iu n i n d em n n d u -te, ca
s scapi tu rm a ta de to a t p rim e j
dia.
Cntarea a 3-a :
Irm osul:

j n tr u D om nul D um nezeul m eu
1 s-a n t r it in im a m ea, p e n tru aceasta cei n ep u tin cio i s-au ncins
cu p u te re .
M in u n a tu l E n o h p rin p o stire s-a
m u ta t de pe p m n t. A celuia rvnind,
s ne m u t m de la stric c iu n e la
via.
Cu ru g c iu n i i cu p o stu ri s fa
cem m ilo stiv pe M n tu ito r u l; c se
b u c u r Z id ito ru l de p o c in a f p tu
rilo r Sale.
G tete-te, o su flete, i te cu rete
m ai n a in te de p a tim a lu i H risto s,
ca s p r z n u ie ti la n v iere duhovnicete, m p re u n cu El.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Ca ceea ce ai n sc u t pe D um nezeu,
roag-L n e n c e ta t p e n tru n o i ; c la
tin e nzuim , N sc to are de D um
nezeu, noi pcto ii.
Tricntarea lui Iosif
Cntarea a 3-a, glasul al 2-lea :
Irmos : pe poarta credinei...

j ntinsu- i-ai p alm ele p e Cruce,


~om ort-ai b lestem u l cu m o artea
Ta i ai nviat cu p atim a Ta pe oa
m eni. P e n tru aceasta lu d m d u m
nezeiasc r stig n ire a Ta, Iisu se iub ito ru le de oam eni, D um nezeul n o s
tru .
Cu m n c area cea d in lem n omorndu-ne, cu lem nul C rucii Tale
am nviat. Ci aceasta o aducem
ie sp re rugciu n e; trim ite-n e n o u
d a r i m il, fc to ru le de bine, Stpne m u lt-n d u ra te .

IN SA p t AMNA LSATULUI SEC DE DRiNZ

Uile cele dinaintea P ostului s-au


deschis, nevoina n frn rii se ap ro
pie ; cu voin fierbinte s ne scu
lm ca s lum darul cel dat de
Dumnezeu, care potolete arsu ra
pcatului.
Vremea cea fericit a Postului,
care strlucete razele pocinei a
r s rit ; s ne apropiem cu grab,
scu tu rn d ntunericul cel prea adnc
al lenevirii, to i veselindu-ne.
Postul s-l sfinim cu dragoste ; s
propovduim o p rirea poftelor, s
strig m cu lacrim i ctre S t p n u l:
D-ne, Doamne, dar, ca s ne a ju to
rezi spre voile Tale, m u lt-n d u ra te.
P rim ind darul P ostului, s preaslvim pe Cel ce ni l-a dat spre mntu ire ; i s-l lucrm cu deadinsul,
ca s lum iertarea greeai elor n oas
tre, din m ina Celui ce ne-a fcut.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Potolete tu lb u ra re a poftelo r m e
le, tm duiete rnile sufletului
meu, ridic-m din som nul lenevirii
cu m ijlocirea ta, cu aju to ru l tu
P reasfn t S tpn, M aic Fecioar.
Alt Trlcntare, acelai glas :
Irmos : Mintea mea cea stearp...

nlndu-T e de voie pe Cruce,


1 M ntuitorule, to a t f p tu ra pm ntului s-a cltinat, i s-a ru p t ca
tapeteasm a T em plului.
Rnitu-Te-ai pe Cruce, Iisu se al
m eu p en tru mine, i ai fost m puns
n coast Bunule ; p en tru aceasta cu
cred in m nchin dum nezeietii
stp n irii Tale.

55

i acum..., a N sctoarei:

N ecuprins este tain a n aterii ta


le, P reacurat Mrie, c ai nscut pe
Dumnezeu fr isp it brbteasc,
i ai rm as n estricat.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Sfinind, H ristoase, vrem ea Pos


tului cu puterea Ta, m ntuiete-ne
pe noi cei ce ne nchinm ie, de
toate lau rile vrjm aului.
Irmosul:

M intea m ea cea ste arp f-o ro d i


t o a r e de v irtu i, lu c rto ru le al celor bune, sditoru le al celor folosi
t o a r e , cu m ilostivirea Ta.
Sedealna simului din Minei, Slav... i
acum..., a Crucii, a Nsctoarei.
Cintarea a 4-a :
Irm osul:

\ uzit am auzul Tu i m-am te- * m ut, cunoscut-am lu cru rile


Tale i m-am spim n tat, Doamne.
Avraam , p rin v irtu te i p rin iubi
rea de strin i, a p rim it Treim ea, Ca
re a venit la el n chip de ngeri.
B ogia n efu rat este d aru l cum
p trii, i cel ce se m bogete cu
aceasta, se va m bogi de D um ne
zeire.
Venii s plngem m p reu n cu cuvntul, p rin cred in strignd: Dum
nezeule, fii m ilostiv nou, celor ce
am greit m ult.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

M aic fr prihan , b inecuvntat


Fecioar curat, roag pe Fiul tu i
D um nezeul n o stru p e n tru lum e.
Cintarea a 5-a :

Slav..., a Treimii :

Plecnd genunchii la pm nt, m


nchin T atlui i pe Fiul slvesc i
pe D uhul laud, st p n irea cea cu o
voie i n trei ipostasuri.

Irmosul :

ce ai r s rit lum ina i ai lu


m inat zorile, i ai a r ta t ziua,
slav ie; slav ie Iisuse, Fiul lui
Dumnezeu.

>a

56

MIERCURI

P o stin d o d in io a r M oise n m u n
te le S in ai, v z to r de D um nezeu s-a
f c u t, i Ilie pe c a r de foc a fo st
n la t la cer.

Dup Cntarea a 6-a, condacul sfntului;


iar dac nu are, se zice sedealna mu
cenicilor.

P rin p o stire a g u sta t o d in io a r n


e le p tu l Isa ia din c rb u n ele acela,
cn d s-a a tin s cu cletele de buzele
lui.

Irm osu l:

P o stin d m a i n a in te D aniel m p re
u n cu cei tre i tin e ri, flcile leilo r
au s f rm a t i au clcat vpaia cea
a rz to a re .
A Nsctoarei de Dumnezeu :

C u rat N sc to a re de D um nezeu,
ceea ce f r stric c iu n e ai p u r ta t
p e D um n ezeu n p n tecele t u , p
zete tu r m a ta i o ferete n e v t
m a t .

Cntarea a 7 -a :

I ^ u m n e z e u l p rin ilo r, Te ru1 ^ g m n u n e ru in a pe noi, Iu b ito ru le de o a m e n i; ci f cu noi


dup b ln d e e le T ale n veci.
S ne facem i n o i ca D aniel ace
la, ca re p rin p o st a m b ln zit n
g ro a p pe leii cei ce rc n eau .
Celor trei tineri s urm m cu fri
c, ca s scpm i noi de focul
gheenei, precum i aceia de cupto
rul Vavilonului.
S p o stim i n o i cu in im a c u ra t ,
i s n e c u r im tru p u l, i to t d u
h u l cu to tu l lu i D u m nezeu s-l n
ch in m .

Cntarea a 6-a :
Irm osu l:

ID re c u m ai m n tu it pe Io n a proo1 ro cu l, H ris to a s e D um nezeule,


aa i pe m in e scoate-m d in tr u a d n cu l g reeaielo r i m m ntuiete, U nule, I u b ito ru le de oam eni.
Pe Io n a, c in stitu l p o st l-a p z it de
c h it, o a r e c n d ; s p o stim d a r din
in im , ca s sc p m de nevoia ghee
nei.
N in iv iten ii cu p o c in fie rb in te
i cu d ra g o ste au p re f c u t u rg ia lui
D u m n e z e u ; acelo ra, cu d o rin a , to i
s u rm m .
P o stu l de acum ne cheam pe noi
la p o c in ; s alerg m d a r to i cu
d o rire a i s cu n o a te m ce este d a
r u l p o stirii.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce ai n s c u t cu m ijlo cire n e


s p u s p e M n tu ito ru l lum ii, H risto s
D u m n ezeu l n o s tru , pe Acela n u n
c e ta ru g ndu-L , s m ntuiasc to t
n e a m u l celo r ce te la u d pe tine.

A Nsctoarei de Dumnezeu :

F ecioar M aic c u ra t , n u n ceta


s ro g i pe C uv n tu l cel m a i n a in te
de veacu ri, C are S-a n tr u p a t d in
tine, s m n tu ia sc su fletele n o as
tre .
Cntarea a 8-a :
Irm osu l:

w slvim pe m p r a tu l H risto s
D om nul, pe C are L-au m rtu risit n c u p to r tin e rii cei ro b ii, cu
glas m a re g rin d : T o ate lu c ru rile
Judai-L i-L p re a n la i n tr u
to i vecii.
P o stin d m ai n a in te Io sif, a sc
p a t de am e ste c a re a fem eii celei f
r de lege, i m p r ia a d o b n d it.
P e n tru a c e a sta i n oi s stin g em , cu
p o stu l, sgeile cele a p rin se ale
v r jm a u lu i V eliar.
Cu p o stu l, D avid a c p ta t b iru in
a s u p ra celui de a lt n eam i m p
r ia a afla t. P e n tru ac ea sta i noi,
p rin n frn a re , s lu m b ir u in as u p ra v r jm a ilo r, i n tr u D om nul
s ne n c u n u n m ,

N SPTMNA LSATULUI SEC DE BRNZ

S pzim i noi v irtu ile acestora:


b rb ia lui Iov, neviclenia lui lacov,
cre d in a lu i A vraam , nelepciunea
Iui lo sif i v itejiile lu i David.

ce eti a oam enilo r g rab n ic sc p a


re, i n tru to a te ta re a ju t to a re , i
celor din nevoi ad e v rat sp rijin i
toare.

A Nsctoarei de Dumnezeu :

Alt Tricntare

Pe m p ra tu l H risto s, pe Care L-a


n scu t n ou F ecioara M ar ia, i
d u p n atere a rm a s fecioar cu
ra t , pe Acela to a te lu c ru rile ludai-L ca pe D om nul, i-L preanla i n tru to i vecii.

Irmos : Pe Cel ce a nchipuit...

Apoi Tricntarea
Irmos : Pe Dumnezeu, Cel ce S-a pogort...

I n chipul
cru cii ridicndu-i
1 Moise palm ele, n m u n te , a b i
ru it pe v r jm a i; ia r Tu, M ntuitorule, pe C ruce m inile ntinzndu- i,
ai om o rt tira n ia ia d u lu i cea a tot
p ierzto are.

57

L) idicndu-T e pe cruce, S tp n e
1 1 al tu tu ro r, ia r i ai ch em at pe
A dam m p re u n cu Eva, H risto ase
M n tu ito ru le, i ducndu-i n rai, Te
lau d pe Tine n tru to i vecii.
nlndu-T e Tu, H risto ase, pe
cruce de voie, razele so a re lu i de f ri
c s-au stin s i ziua a ap u s. P e n tru
aceasta tlh a ru l Te-a m rtu ris it pe
T ine D um nezeu n tr u to i vecii.
Binecuvntm pe Tat] i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Cu p iro an e pe C ruce pironindu-T e


i n co ast m p u n s fiind, H risto a se
M n tu ito ru l m eu, ai izbvit pe pm n ten i din blestem i b u cu rie i celei
fr de sfrit p rta i i-ai a r t a t ;
p e n tru aceasta b in ecu v n tm iu birea
Ta de oam eni.

n to c m a i cu T atl pe F iu l i pe
D uhul S fn t cred em a fi, S fn ta T re
im e n tr u o D um nezeire, C reia cu
c re d in ne n ch in m , n v tu ra lui
Arie p u ru re a clcnd-o.

R srin d vrem ea P o stu lu i, duhovnicete lum ineaz sim irile su


fletu lu i i gonete n eg u ra p a tim ilo r.
P e n tru ac ea sta noi s-l m b r i m
d in inim , n ln d pe H risto s n tr u
to i vecii.

C um te voi l u d a d u p cu v iin ,
N sc to are de D um nezeu, F ecio ar,
eu cel n tu n e c a t acu m cu m u lte p
cate ? Ci, o, P re a sfn t ! Ia rt -m i n
d rz n eala s r c cio a sei m ele c n t ri.

i acum..., a N sctoarei :

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

P o stu l o m o a r p atim ile cele de su


flet p ie rz to a re, i d esf trile cele
o m o rto are, i cu a d e v ra t aaz
p o rn irile i m icrile inim ii. Deci
s-l p rim im cu c re d in i cu osrdie.

C ruce, n d e jd e a cre d in cio ilo r, a r


m a m p ra ilo r, slav a p re o ilo r, t
ria sih a trilo r, cu p u te re a ta pe to i
cei ce te slvesc m n tu iete-i n veci.

N u ca pe o n cepere de P ost, tiin d


credincioii aceast sfn t zi, o cin
stim cu gnd cu ra t, ci p e n tru c este
in tra re i m ergere c tre uile cele
d in a in te a P ostului.

S ludm, bine s cuvntm i s ne


nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

A Nsctoarei de Dumnezeu :

Deschide-ne nou, celor ce batem


i m ila ta chem m , F ecioar, ceea

Irm osu l:

Pe Cel ce a n c h ip u it m ai n a in te
oarecnd n ru g lu i M oise, m in u n e a
F ecioarei n m u n te le S inai, ludai-L, b inecuvn tai-L i-L p rean l ai n tr u to i vecii.

58

MIERCURI

i se c in t : Ceea

ce eti mai

cinstit...

Cirtarea a 9-a :
Irm osu l:

y ii rim to i iu b ire a T a de oa^ m en i, H risto a s e M n tu ito ru l


n o stru , Cel ce eti slava ro b ilo r
Ti i c u n u n a c re d in c io ilo r; Cel
ce ai m rit p o m e n ire a celei ce Te-a
n scu t p e T ine.
M oise n E g ip t m a re a a d esf cu t i
pe p o p o r l-a tre c u t i l-a h r n it n
p u s tia cea n e u m b la t , cu p o stu l fcn d m in u n i.
Isu s al lu i N avi cu n frn a re a a
s f in it pe p o p o r i cu s o ri le-a m
p r it p m n tu l fg d u in ei, trecndu-i m a i n a in te Io rd a n u l.
G h ed eo n acela n u m a i cu tre i su te
de b rb a i, cu lu m in ile a b ir u it pe
cei d e a lt neam , cu n frn a re a i cu
ru g c iu n ea ; ac elu ia i n o i rv n in d s
n e asem n m .
A Nsctoarei de Dumnezeu :

B u cu r-te c u ra t , p re a c in stit , la
u d a fecio riei, n t r ire a n g e rilo r,
a ju t to a re a o am en ilo r, b u c u ria lu
m ii, M rie, ceea ce eti M aica i slu
jito a re a D um nezeului n o stru .
Apoi Tricntarea
Irmos : Pe Dumnezeu

Cuvntul...

e C ruce d u m nezeietile palm e


P
n tin zn d u - i ai m p re u n a t cele
de m a i n a in te o seb ite M n tu ito ru le;
i m ijlo cin d ai a d u s ca u n d a r T a t
lu i fiin a o m eneasc cea o sn d it.
P e n tru a c e a sta l u d m p re a c u ra t
r s tig n ire a Ta.
D arul sfn tu lu i P o st str lu c in d ne
trim ite n o u raze, c u r in d m ai n a
in te cu rg e re a g n d u rilo r i gonind
n tu n e ric u l sa iu lu i. P e n tru ac ea sta
cu o srd ie s-l p rim im credincioii.

tu r o r ; ci v rn d s lu m i n o i p a rte
d in acestea, sp re fo lo su l su fletu lu i,
s n e ru g m S t p n u lu i tu tu r o r ca
s ne a ju te .
C u p iro an e le d u m n ezeietilo r Tale
m ini, ai p iro n it, n d u r a te , p c atele
n o a s tre pe cruce, i cu su lia co astei
T ale ai r u p t viclenele s c ris u ri ale
p c a te lo r i sm in te le lo r celo r r e l e ;
p e n tru ac e a sta l u d m p re a c u ra ta
T a r stig n ire .
C rarea cea b u n a v irtu ilo r se
deschide, n ev o in a d u m n ezeietilo r
p o stu ri, ia t, tu tu r o r se g tete; cei
ce voii s v n ev o ii d u p lege r u
g ai pe H risto s s ne d ru ia sc n o u
de su s v rem e cu pace.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Cu ru g c iu n ea cea p rea g ra b n ic ,
cu a c o p e r m n tu l t u cel p u ru re a
v eghetor, cu a ju to r u l t u cel ta re ,
st p n c u ra t , pzete acu m pe cre
dincioii ro b ii ti, de to a t a s u p rire a
p o triv n ic , de p a tim i i de greeale;
ia r de isp ite izbvete-ne p e noi.
Alt Tricintare
Irmos : pe ceea ce a zmislit...

p^e le m n u l C rucii de voie p ironindu-Te, pe n o i p e to i ne-ai m ntu it din b le ste m u l legii. P e n tru ace asta d u p d ato rie pe T ine Te sl
vim , H risto a se .
Toi ne n c h in m p a tim ilo r Tale,
M n tu ito ru le, pe care de bunv o ie
le-ai p rim it, ca s scap i n eam u l om e
nesc din ro b ia v rjm au lu i.
Slav..., a Treimii :

Din veac i f r stric c iu n e a n s


cu t T atl pe F iul, i D uhul este de o
fiin cu T atl i cu C uvntul, T rei
m e n e d e sp rit .
i acum..., a Nsctoarei :

P o stu l cel p u r t to r de lu m in p li
n in d , p a h a ru l d u m n e ze ietilo r d a
r u r i astz i m ai n a in te ni-1 a r a t tu

IV eabinecuvntat M rie, ro ag pe
M n tu ito ru l, Cel ce S-a n tru p a t d in

n s a p t Am i n a l s a t u l u i s e c d e

tine, ca s ne dea ie rta re pcatelor,


n o u p cto ilo r.
Slav ie, Dumnezeul

nostru, slav ie.

Pe cei ce te iubesc pe tine, Cruce,


nvrednicete-i cu p u te re a ta de a
trece vrem ea P o stu lu i cu pace, i-i
scap de ro b ia v rjm aului.
Irm osul:

ju u n z A

59

m ai vrtos p e n tru d rag o stea ce ai


avut c tre D nsul nevoindu-v, ca i
cum ai fi fost cu tru p u ri strin e, n u
v-ai adus am in te de fire, nebgnd
seam de m oarte. P e n tru aceasta,
du p vrednicie, p e n tru d u rerile voa
stre, ai lu a t p la t ; m p rie i ce ru
rilo r m o ten ito ri v-ai fcu t. Rugaiv p e n tru sufletele n o astre .
Slav... i acum..., a Nsc toarei :

Pe ceea ce a zm islit dup tru p n


pntece, m ai p resu s de fire, pe Cuvntul Cel ce a str lu c it m ai n a in te
fr de ani din T atl, pe sin g u ra
N sctoare de D um nezeu, credincioii o m rim .
Svetilna glasului din Octoih, a Treimii
(de 3 ori).

Podobie :Ceea ce eti bucuria... (a Crucii)

F ecio ara cea f r p rih a n dac a


vzut pe M ielul n la t pe cruce,
plngnd, a s t r i g a t : P read u lcele m eu
Fiu, ce vedere n o u i p rea slv it
este aceasta ? Cum , Cel ce ii to a te
cu m ina, Te-ai p iro n it pe lem n cu
tru p u l ?

LA S T I H O A V N A

Samoglasnica zilei, glasul 1 :

De b u ca te po stin d , suflete al m eu,


i de p o fte necu rin d u -te, n deert
te lauzi cu n e m n c a re a ; c de n u i
se va face ie p ricin de n d re p ta re ,
ca u n m incinos vei fi u rt de D um
nezeu, i d em onilor celor m ai ri te
vei asem na, care nici o d in io a r nu
m nnc. Deci ca u t s n u faci ne
treb n ic p o stu l p c tu in d ; ci nem i
cat s rm i sp re p o rn irile cele f r
cale, p rn d u -i c sta i n a in te a Mntu ito ru lu i Celui ce s-a r stig n it, i
m ai ales c te rstig n eti m p re u n
cu Cel ce s-a r stig n it p e n tru tine,
strig n d c tre E l : Pom enete-m ,
Doam ne, cnd vei veni n tru m p r
ia Ta.
Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mila
Ta... ( vezi p. 104}.i aceeai stihir.
Stih : i s
(vezi p. 104).

fie

lumina

Domnului...

A mucenicilor :

Pe voi p re a l u d a ilo r m ucenici,


nici scrb a, nici strm to ra re a , nici
foam ea, nici prigoana, nici p rim e j
dia, nici fu ria fiarelo r, nici sabia,
nici focul cel a m e n in to r n-au p u
tu t s v d e sp a rt de D um nezeu. Ci

Apoi : Bine este a ne mrturisi..., Sfinte


Dumnezeule..., Tatl nostru..., t r o p a r u l :
n Biserica slavei Tale stnd..., Doamne
miluiete (de 40 de ori), Slav... i acum...,
Ceea ce eti mai cinstit..., ntru numele
Domnului, binecuvinteaz printe : Pre o
tul zice :
Ecionisul :

Cel ce este b in e cu v n tat H risto s,


D um nezeul n o stru , to td e au n a , acum
i p u ru re a i n vecii vecilor. Amin.
Apoi : mprate ceresc, pe credincionsul...
(Vezi Ceaslov, ed. 1984,p. 7879)
i se fac trei metanii mari, cu rugciu
nea Sfntului Efrem : Doamne i Stpnul
vieii mele... Dup aceasta, se fac 12 n
chinciuni mici, zicnd n tain la fiecare
inchinciune : Dumnezeule, curete-m
pe mine pctosul... i sfrind nchin
ciunile, se zice iari rugciunea toat :
Doamne i Stpnul vieii mele... i se
face o metanie mare.
Se adaug i Ceasul inti, la care se
citete nvtu ra pentru credin a Sfn
tului Teodor Studitul. La Ceasul inti, tro
parul : Dimineaa auzi glasul meu..., fr
cntare. Paii mei..., i : S se umple gura
mea... Dup Sfinte Dumnezeule... tro p a
rul : Degrab ne ntmpin pe noi..., Doam
ne miluiete (de 40 ori) i rugciunea :
Cel ce n toat vremea..., Doamne milu
iete (de 3 ori) Slav..., i acum..., Ceea
ce eti mai cinstit..., ntru numele Dom
nului, binecuvinteaz printe, i m etanii
le obinuite. Sfinte Dumnezeule..., Doam-

60

MIERCURI

ne m iluiete (de 12 ori), Hristoase lumi


na cea adevrat...i otpustul.
Apoi Litie n pridvor l ecteniile pen
tru mori.
In aceeai miercuri a brnzei, se citesc
Ceasurile al treilea i al aselea, cu m e
tanii i cu troparele postului.
La ceasuri, nu se lovete n clopot.
La Ceasul al aselea
Troparul proorociei, glasul al 3-lea :

m p r a te S fin te, A to tp u te rn ice , de


C are se n frico e az i se c u tre m u r
to a te , m n tu iete-n e pe n o i ; c p o i
ie rta p c a te le ca u n m ilostiv.
Slav..., i acum..., tot acesta.
Apoi P R O C H I ME N
Glasul al 6-lea :

M n tu iete, D oam ne, p o p o ru l T u


i b in e cu v in tea z m o ten irea T a (Ps27,12).
Stih : Ctre Tine, Doamne, voi striga,
Dum nezeul meu s nu taci de ctre mine
frs. 27,1).
Din Proorocia lui Ioil citire :
(II, 12 26)

A cestea g rie te D o m n u l: In to arcei-v la M ine d in to a t in im a v o as


tr , cu p o s tiri, cu p n s i cu tnguire . S fiai in im ile i n u h ain ele
v o astre , i n to a rc e i-v c tre D om
n u l D u m n ezeul v o stru , cci E l este
m ilo stiv i n d u ra t, n c e t la m n ie i
m u lt-M ilo stiv i-I p a re r u de r u l
p e c a re l-a trim is a s u p ra v o a s tr . O,
de v-ai n to a rc e i v-ai po ci, a r rm n e de pe u rm a v o a s tr o binecuv n ta re , u n p rin o s i o je r tf cu t u r
n a r e p e n tru D om nul-D um nezeul vos
tr u ! S u n a i d in tr m b i n Sion, g
tii p o s tiri sfin te , p r z n u ii s rb
to a re a cea p e n tru t o i ! A d u n ai p o
p o ru l, v e s tii o a d u n a re sfn t , strn g ei la o la lt p e b trn i, a d u c e i co
p iii i p ru n c ii c a re sug la sn; s ias
m ire le d in c m a ra lu i i m ire a sa d in
ia ta c u l e i ! n tr e tin d i a lta r s
p ln g p re o ii, s lu jito r ii D om nului,

i s z i c : M ilostivete-T e, D oam
ne, c tre p o p o ru l T u i n u face de
o ca r m o te n ire a T a ca s-i b at
jo c de ea n e a m u r ile !. P e n tru ce s
se sp u n p r in tr e n e a m u r i: Unde
este D um nezeul lo r? . D ar D om nul
este p lin de zel p e n tru a r a S a i Se
n d u r de p o p o ru l S u. P e n tru ace
a s ta a r s p u n s D o m n u l c tre po
p o ru l S u g rin d : Ia t , E u v voi
trim ite g ru , m u s t i u n td e le m n i
v voi s tu ra i n u v voi m ai face
de o c a r p r in tr e n eam u ri! P r p d u l
d u m a n u lu i de la m ia z n o a p te l voi
d e p rta de la voi i-l voi izgoni n
sp re u n in u t u s c a t i p u s t i u ; ca p
tu l lu i sp re m a re a cea de la r s rit,
ia r s fr itu l la m a re a cea d in sp re
a p u s ; i se va rid ic a d in el d u h o are,
i m iro s de s trv va p o rn i d in el,
cci a s v r it lu c ru ri m a ri . N u te
tem e, tu a r , b u c u r -te i te vese
lete, cci D o m n u l a f c u t lu c ru ri
m ari! N u v te m e i n ici voi, an im a
lele cm p u lu i, cci au n v e rz it p u
n ile p u stiu lu i; cci p o m ii d a u ro a
dele lo r; sm o c h in u l i v ia de vie
v o r fi p lin i de ro ad e . i voi, lo c u ito ri
ai S io n u lu i, b u c u ra i-v i v veselii
n D om nul D u m nezeul v o stru , cci
E l v-a d a t pe n v to ru l d re p t ii;
i v-a m ai trim is i plo aie, ploaie
tim p u rie i trzie, ca o d in io a r. i
a riile se v o r u m p le de g ru ; ia r te a
sc u rile v o r da p este m a rg in i de m u st
i de u n td e le m n . i v voi da an i
de b elug n locul a n ilo r n ca re au
m n c a t l cu stele m ici, cele m ari,
cele z b u r to a re i sto lu rile de l
cu ste, m a re a M ea o tire pe care am
trim is-o m p o triv a v o a str . i vei
m n c a din d estu l i v vei s tu ra i
v ei p rea slv i n u m ele D om nului
D um nezeului v o stru , C are a fcu t
cu voi lu c ru ri m in u n a te . i p o p o ru l
M eu n u se va ru in a n veci de veci!
P ROCHI ME N, glasul al 7-lea :

Domnul va da t rie poporului Su.


Domnul va binecuvnta pe poporul
S u cu pace (ps. 28,11).

N SPTM NA LSATULUI SEC DE BRNZ


Stih : Aducei Domnului, fii ai lui Dum
nezeu, aducei Domnului mieii oilor, a d u
cei Domnului slav i cinste (ps. 28,1).
Apoi : Degrab s ne ntmpine ndur
rile Tale..., Sfinte Dumnezeule... i cele
lalte obinuite ale Postului. Apoi rug
ciunea : Dumnezeule i Doamne al p u teri
lor... i se citete mpreun i Ceasul al
noulea.
Dup aceasta, Obednia i Fericirile,
fr cintare, Slav..., i acum..., Pomenete-ne pe noi, Doamne... i trei nchin
ciuni : Ceata cereasc... i celelalte. i
dup : Tatl nostru... condacul hramului
i al sfinlului, Slav..., Cu sfinii odih
nete, Hristoase..., i acum..., Ceea ce eti
folositoare cretinilor..., Doamne miluiete
(de 40 de ori), Slav... i acum..., Ceea ce
eti mai cinstit... Trei metanii mari, i
cele 12 nchinciuni.
Dup aceasta se incepe Vecernia : V e
nii s ne nchinm... (de 3 ori), Psalmul
103 : Rinecuvinteaz, suflete al meu, pe
Domnul... i celelalte.

n s p t m n a l sa tu lu i sec
de b rn z
LA VECERNIE, MIERCURI SEARA
Ea Doamne strigat-am... se pun stiluri
le dup obicei, Slav... i acuin..., a N s
ctoarei.
P R O C H I M E N,

glasul al 5-lea :

D um nezeule, n tru num ele Tu,


m ntuiete-m , i n tru p u te re a Ta
m ju d e c (Ps- ^3,1).
S t i h : Dumnezeule, auzi rugciunea
mea, ia n urechi graiurile gurii mele
(PS- 53,2).
Din Proorocia lui Ioil, citire :
(IV, 1221)

A cestea g riete D o m n u l: S se
trezeasc to a te n eam u rile i s vin
n valea Iui Io safat, cci acolo voi a

61

eza scaun de ju d e c a t p e n tru to a te


p opoarele din ju r. A ducei seceri,
cci holda este co ap t, venii, cobori-v, cci teascu l este plin, albiile
dau peste m a rg in i; frdelegile lo r
n-au seam n. M ulim i i ia r m u lim i
n V alea Ju d ecii. Cci a p ro a p e este
ziua D om nului n V alea J u d e c ii!
S oarele i lu n a se n tu n e c i stelele
i p ie rd lu m in a lor. Din S ion D om
nul va strig a p u te rn ic i d in Ie ru s a
lim va slobozi tu n e tu l S u : pm ntul i ce ru rile se v o r c u tre m u ra atunci. A tunci vei cu n o ate c E u
sn t D om nul D um nezeul v o stru , Ca
re slluiete n Sion, n m u n tele
cel sfn t al Meu ; Ie ru sa lim u l va fi
a lta ru l M eu, ia r str in ii n u v or m ai
trece pe acolo. i n vrem ea aceea,
din m u n i va curge m u st, vile vor
fi pline de lapte, to a te p raiele din
Iu d a vor e rp u i u m p lu te de ap, iar
din te m p lu l D om n u lu i va iei u n iz
vor ca re va u d a valea S itim . E g ip tu l
va fi p u s tiit i E d o m u l se va p reface
n in u t nelo cu it, d in p ric in a siln ici
ilo r m p o triv a fiilo r lui Iu d a , fiin d
c au v rsa t snge n ev in o v at n pm n tu l lor. D ar Iu d a va fi lo cu it n
veci i de-a p u r u ri i Ie ru sa lim u l din
n ea m n neam . Voi r z b u n a sngele
pe care n u l-am r z b u n a t; i D om
nu l va locui S ion u l n veac.
v

uo (

ii

iM

N, glasul al 6-lea :

S n a d jd u ia sc Isra e l sp re D om
nul de acum si p n n veac (Ps<
130,5).
Stih : Doamne, nu s-a inndrit inima
mea, nici nu s-au nlat ochii mei
(ps. 130, 1).
Apoi : nvrednicete-ne,
seara aceasta...

Doamne,

LA S T I H O A V N A

Samoglasnica zilei, glasul al 3-lea :

srit-a p rim v a ra P o stu lu i i


flo area p o cin ei. Deci s ne
cu r im pe noi, fra ilo r, de to a t ntin ciu n ea, i D t to ru lu i de lu m in
cn tn d s-I zicem : Slav ie, U nule,
Iu b ito ru le de oam eni.

62

JO I

Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...


(vezi p. 98)i iari sam oglasnica :

Iar de se va intmpla miercuri sau v i


neri n sptmina brnzei, s se caute ti
picul de la sfritul crii, la litera E i G.

Stih; M iluiete-ne pe noi, Doamne...


(vezi p. 98).
A mucenicilor :

JOI LA U T R E N I E

M u cen icii Ti, D oam ne, cu c re d in


a n t rin d u -se, cu n d e jd e a ncredinridu-se i cu d rag o ste a C rucii
Tale su fletete unindu-se, au n im icit
tira n ia v r jm a u lu i, i d o b n d in d cu
nu n ile, cu cei f r de tru p se ro ag
p e n tru su fletele n o a stre .

Dup ntia Catism, Sedelnele A pos


tolilor din Octoih.

Slav... i acum..., a N sc to a rei:

Ceea ce eti m ai n ti sfn t c u ra t ,


la u d a ce te lo r cereti, c n ta re a a p o s
to lilo r, p lin ire a p ro o ro c ilo r, st p n
p rim e te ru g ciu n ile n o a stre .
Acum slobozete..., dup Tatl nostru...,
troparul tiutului, Slav..., i acum..., al
Nsctoarei. Apoi ecteniile : M iluiete-ne
pe noi, Dumnezeule...
trei metanii mari.
Fie numele Domnului... Bine voi cuvnta
pe Domnul... Cuvine-se s te fericim...
Apolisul, ieirea in pridvor, i Litie pen
tru cei mori, dup obicei.

Se cuvine a t i :
C n Palestina, care este n prile
Ierusalimului, nu am apucat de la Sfin
ii Prini s se fac nici Liturghie obi
nuit, nici Liturghia mai nainte sfinit,
miercurea i vinerea n sptmina brinz e i ; c in aceste dou zile se cnt A li
luia, cu metanii seara i dimineaa, pre
cum s-a artat mai sus.
Iar dup V ecernie n aceste dou zile
se mninc brnz i ou, pzind pravila
celui ntre sfini Printelui nostru Nichifor Mrturisitorul, patriarhul Constantinopolului.

Dup a doua Catism, Sedelnele Triodului, glasul al 5-lea :


Podobie : Pe Cuvntul cel mpreun...

A stzi n c u n u n ea z to i Aposto1 -Mii P o stu l cel de p atru z ec i de


zile i m ai n a in te c u r ito r, i sfin
esc vrem ea P o stu lu i cu p u te re a lui
H risto s M n tu ito ru l, v estin d m ai
n a in te tu tu r o r n v ie rea L ui i se
ro ag D om nului, ca s m ilu iasc su
fletele n o a stre .
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a N sctoarei :

F ecioar P re a c u ra t , ceea ce eti


a c o p e r m n t celo r ce n e c u rm a t n
d jd u ie sc n tin e, m n tu iete-i de to t
felul de isp ite i de nevoi i de p r i
m e jd ii cu m p lite, ru g n d u -te F iu lu i
t u m p re u n cu A postolii L u i ; i
m n tu iete pe to i cei ce te la u d pe
tine.
Apoi se citete Cuvntul Sfntului Anastasie, iguinenul din M untele Sinai. i
Psalmul 50. Iar canoanele se cnt, pre
cum este obiceiul, din Octoih i din M i
nei. Iar la cntrile care au tricintare, se
las la o parte cntrile din Octoih.
TRICINTARE A

S se tie de asem enea

c : n
miercurea brnzei, seara, se citete Pavecernia mic i se cnt din Minei sluj
ba sfntului ce se va intmpla smbt la
rnd ; canonul i stihirile V ecerniei.

P e n tru p razn icu l A flrii


c in stitu lu i cap al S fn tu lu i
Io a n n a in te m e r g to r u l:
De se va intmpla luni sau mari sau
joi n sptmina brnzei, s se caute ti
picul de la sfritul crii, la litera D.

Alctuire a lui Iosif.


Cntarea a 4-a, glasul al 4-lea :
Irmos : Auzit-a

proorocul...

u m in a t-au lu m ea cu raza cunotin e i de D um nezeu ucenicii


Ti, D oam ne, i r t c ire a au n tu n enecat-o, risip in d n tu n e ric u l n el
ciunii ; cu ru g ciu n ile lo r m n tu ie te
pe cei ce Te la u d pe Tine.

N SPTAM INA LSATULUI SEC DE BRNZ

Uile cele d in a in te a P o stu lu i, ce


s n t n c u n u n a te cu b unele ro ad e ale
n ev o in elo r, p rim e sc pe cei ce a le a r
g cu trezvie. Deci s alerg m m p re
u n to i credincioii degrab, cu la u
de i cu c n t ri de tain .
p e n tr u n d r z n e a la n e n frn rii,
p rim in d h ain e de m u rito r, in-am m
b r c a t n ele, eu tic lo s u l; ci Tu,
F iul lu i D um nezeu, m brac-m cu
v em n tu l cel lu m in a t al n a te rii
de-a doua.
V iaa m ea s-a sfrit cu vicleuguri
i cu to a t n e c u r ia , d a r scap la
Tine, Cel p r e a n d u r a t; g r b e te i
m m n tu ie te , H risto a se , D um neze
ule, cu b u n ta te a Ta.

f r cin , ca M anase; f-mi, D oam


ne, c h ip u ri de p o cin , m ai n a in te
de a m to p i m o a rtea.
i acum..., a Nsctoarei :

pe tin e lim an de m n tu ire i zid


nem icat, to i credincioii te tim ,
st p n N sc to are de D um nezeu ;
c tu cu rugciu n ile tale scapi din
p rim e jd ii su fletele n o astre .
Irmosul :

V enit-ai din F ecio ar, n u sol, nici


n g e r ; ci T u n su i, D om nul, Te-ai
n tru p a t i m -ai m n tu it pe m in e to t
om ul. P e n tru aceasta strig i e :
Slav p u te rii Tale, D oam ne.

A N sctoarei de Dumnezeu :

Cnlarea a 8-a :

Z m islit-ai n pn tece, m ai p resu s


de cu v n t, i ai n sc u t m ai p re su s de
fire, de D um nezeu N sc to are, pe
S t p n u l f p tu rii. C ruia n e n c e ta t
te ro ag , s ne m n tu ia sc de to a t
m n ia, p e noi cei ce te fericim pe
tine.

Irm os: Toate le-ai aezat...

Alt Tricintarc, glasul al 2-lea :


Irmos : V enit-ai din Fecioar...

O isip in d n tu n e ric u l n e n frn rii


l V cu razele n v tu rilo r v o astre ,
A postoli, a i lu m in a t cu n frn a re a
pe to i cei p c to i i pe cei d re p i,
ca n ite p re a l u d a i.
C a n ite m rg rita re lum in o ase,
A postoli ai C uvntului, to a te m a rg i
nile le-ai m p o d o b it cu p o stire a i
a i n fru m u s e a t acu m cu a d e v ra t
s p ia cea de bun -n eam a su fletelo r
n o a stre .
Cuptorul poftelor cu rou p ostu
lui rcorindu-1, A postoli, pe toi oa
m enii i-ai nvat s-l aib ca o ce
tate nejefuit i locuin de sfin
enie.
Slav...

Greit-am mai m ult dect toi oa


m enii, eu ticlosul, i am pctuit

63

F o t p m n tu l s-a u m p lu t de lau d a
Ta, D oam ne, c p este el a tre
cu t dum nezeiasca v estire a d u m n e
ze ie tilo r T i u c e n ic i; d in adncul
n e c u n o tin e i ntorcndu-1 la cu n o
tin , ca s cn te : B in ec u v n tai lu
c ru rile D om nu lu i p e D om nul i-L
p re a n la i n veci.
D aru l p o c in e i cel d um nezeiesc
s-a a r ta t, m n tu ire a d u c n d celo r ce
p e tre c n nevoin ele i n lu p te le su
d o rilo r i o ste n elilo r ei. P e n tru ace asta alearg su fletu l m eu c tre
S t p n u l t u , cern d s iei ie rta re
p c a te lo r ta le celo r m u lte.
C u rg ere a P o stu lu i celui d at de
D um nezeu s-a deschis. Deci s-l n
tm pinm lu m in at, cei ce avem tr e
b u in de m i l ; c n seteaz In d u
ra tu l de m n tu ire a n o a s tr , i se n
tin d e s dea ie rta re celo r ce-L ca u t
cu o srd ie i i slu jesc cu d rag o ste.
S u fle te , o p rete -i g u ra cu p o stu l
i cu cuget de p ace i h r n e te pe
D om nul cu facerea de bine, aduendu-I Lui b u ca te le v irtu ii, ca n ite
je rtfe b in e m iro sito a re , i strig n e
n c e ta t : B in ec u v n tai l u c r u r i l e
D om nului pe D om nul.

64

JO I
A Nsctoarei de Dumnezeu :

i acum..., a N sctoarei :

S fn t N sc to are de D um nezeu,
ceea ce st p n e ti pe to i, p rim in d
ru g c iu n ile ro b ilo r ti, izbvete-m
de n tu n e ric i de focul cel n estin s,
c u r in d m u lim e a r u t ilo r m ele
cu m ijlo c ire a ta, i cu sin g u r d u m
n ezeiasc ru g c iu n ea ta.

F ericit s-a f c u t p n tecele M aicii


lui D um nezeu, de v rem e ce a jp rim it
pe C uvntul, C are S-a am e ste c a t cu
chip u l om enesc d u p ip o stas, p rin
grosim ea tru p u lu i ce a lu a t dintr-ns a ; i s-a a r ta t c e ta te lui D um ne
zeu, n ca re a b in ev o it a locui Cel
P re a n a lt i D om nul D um nezeu. P en
tr u a c ea sta strig m ie : B ucur-te,
ceea ce eti p lin de h a r, c u ra t
N sc to are de D um nezeu.

Alt Tricntare
Irmos : nfricoatu-s-au de nespurcatul...

|J e voi, A postoli, dndu-v H risto s ca pe o lu m in n to a te m a r


ginile lum ii, v-a zis: M ergnd n tre
n e a m u ri, n v a i ca s M tie pe
M ine, c fiin d cu tr u p M -am h r n it
cu p o stu l, i clcnd to a t p u te re a
v rjm au lu i, am a r ta t o am en ilo r
calea cea d re a p t .
A rta t-a i, H risto a se , p o stu l sp re
ie rta re a o am en ilo r, i sp re le p d a re a
p o f te l o r ; c p rin el A postolii T i au
b in e p l c u t ie, i lu m in to ri lu m i
n a i pe p m n t s-au a r t a t ; p ro p o
v d u in d pe D om nul n tre i fee i ntr-o fiin tu tu r o r celo r ce-L la u d .
T rim ii a i fo st de n v to ru l
H risto s, o U cenicilor, p ro p o v
d u ito ri n e a m u rilo r, ca s le lu m in a i
cu g etele cu dum nezeietile n v
tu ri, s se o p re a sc de la p o fte i
de la b u c a te , s iu b e asc n frn a re a ,
i s-L cu n o a sc pe D nsul, D om n i
Z id ito r lu m ii i f c to r de b in e tu
tu r o r.
Binecuvntm pe Tatl, pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

P re cu m C ain ucigaul, o arecnd,


aa i eu n u am ad u s je r tf a s u fle tu
lu i m eu f r p rih a n , H risto ase,
fiin d b ir u it de cuget n e c u r a t ; ci n u
m u r pe m in e cel ce vin cu p o st c
tr e T ine, p re a b u n u le M n tu ito ru l
m eu. C a u t sp re d a ru rile pe care cu
d ra g o ste le ad u c ie, D um nezeul
m eu, n v rem ea P o stu lu i.

Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlindu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

n frico a tu -s-a
de
n esp u rc atu l
tru p , cel n tr-o p o d o ab cu sufletul, al tin e rilo r celo r c u ra i, i s-a
d e p rta t focul cel n e o ste n ito r, ce
se h r n ise cu m u lt m a terie ; i vpaia cea p u ru re a vie po to lin d u -se,
cn tare v ec u ito a re se c n t : Pe
D om nul to a te lu c ru rile ludai-L ,
i-L p re a n la i n tr u to i vecii.
Se cint : Ceea ce eti mai cinstit...
Cintarea a 9-a :
Irmos : C mi-a fcut mie mrire...

O e n t r u c v-a trim is ca pe nite


1 lu m in to ri n en elto ri n lum e,
ca s ne sc o a te i d in ad n cu l p c ate
lor, l u d m cu b u c u rie pe Cel ce v-a
n t r it pe voi, ca pe nite A postoli ai
Si.
P en tru c v-a trim is H risto s pe voi,
n e le p ilo r, ca n ite sa re n lum ea
cea de d em u lt n en elea p t, ca s o
n e le p ii sp re c u n o tin a Lui, pe Acesta l l u d m cu cre d in .
P en tru c m u lim e a g reealelo r ce
lo r cu m p lite m-a cu p rin s, cu lacrim i
cad n a in te a Ta, H risto ase, cern d
s-m i dai loc de ie rta re n vrem ea
P o stu lu i.
P entru c sn t legat cu la n u rile
nedezlegate ale p o fte lo r m ele, su sp in

n sa pt Am in a lsatului sec de brnz A

i strig c tre Tine, M n tu ito ru le :


Slobozete-m i pe m ine, ca s laud
cu b u cu rie m ilostivirea Ta.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

F iin d c te-a a r ta t D um nezeu pe


tine, F ecio ar cu ra t, a ju t to a re n ea
m u lu i om enesc, n u nceta rugnau-L
cu d ead in sul p e n tru noi credincioii.
Alt Tricntare
Irmos : Ceea ce ai ncput n pintece...

O o s tu l a a r ta t ceata A postolilor
* n to a t lum ea, str lu c in d cu
raza T a cea dum nezeiasc i lum in n d n eam urile.
C e ata ucenicilor Ti, lisu se, Iubito ru le de oam eni, a n v a t n ea m u
rile p g n ilor s strn g bo g ia pos
tului.
G lsu ire a cea de dousprezece
stru n e, adic a d u n a re a A postolilor
Ti, d ru ie te o am en ilo r b o g ia nfrn rii i izvorul m n tu irii.
Slav...

Cu glasul d e sfrn a tu lu i strig c tre


Tine, D oam ne, P rin te n d u r a t e :
greit-am , m ntuiete-m ; s n u m
d e sp a ri de slava Ta.
i acum...,a N sctoarei:

C eea ce ai p u r ta t n pn tecele t u
pe D um nezeu ca pe u n om , i v ia
lu m ii ai izvort, pe tine te ludm ,
P re a sfn t F ecioar.

65

sosit-a cinstea P o stu lu i, adu cn d t


m d u irea p atim ilo r sufleteti. Cu aceasta, oarecnd, D aniel i tin e rii cei
din B abilon n trarm n d u -se, acela a
n frn a t gu ra leilor, ia r acetia au
stin s vpaia cu p to ru lu i. Cu care m
p reu n m ntuiete-ne i pe noi p rin
aceiai post, H risto ase, D um nezeule,
ca u n iu b ito r de oam eni.
Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mi
la Ta... (vezi p. 104)
Tot stihira aceasta.
Stih : i s
(vezi p. 104)-

fie

lumina

Domnului...

A mucenicilor :

Ca n ite lu m in to ri n lum e s tr
lu cii i d u p m o a rte, sfin ilo r, cu
nev o in b u n nevoindu-v ; deci avnd n d rz n ire, ru g a i pe H riscos
s m iluiasc sufletele n o astre .
Slav... i acum...,a N sctoarei:

(;eea ce eti n tre fem ei sfn t,


N sc to are de D um nezeu, M aic ce
n u tii de n u n t , ro ag pe m p ra tu l
i D um nezeul, pe C are L-ai n scu t,
s ne m n tu ia sc pe noi, ca un iu b i
to r de oam eni.
A p o i: Bine este a ne mrturisi Domnu
lui..., Sfinte Dumnezeule..., Tatl nostru...,
troparul, Slav..., i acum ...,ai Nsctoa
rei. Ceasul iutii, dup obicei i otpustul.

Irm osul:

C eea ce ai n c p u t n pntece pe
D um nezeu cel n en c p u t i ai nscut b u c u ria lum ii, pe tin e te ludm P re asfn t F ecioar.
L ti M I N 'N D A

glasului.

VINE RI
n s p t m n a lsatu lu i sec
de b rn z

LA S T I H O A V N A

La VECERNIE, JOI SEARA

Samoglasnica zilei, glasul al 3-lea :

Se ncepe slujba cu metanii, i celelal


te toate, precum s-a artat i mai nainte,
mari n
sptmna lsatului sec
de
brnz.

S tr lu c it-a b u n a podo ab a nfrn rii, care alung n eg u ra dem onilor;

66

VINERI

La Doamne, strigat-am... se pun stihirile dup obicei. Slav... i acum..., a


N sctoarei. Lumin lin..., Prochimenul
zilei.
LA S T I H O A V N A

Samoglasnica zilei, glasul al 2-lea :

^ Aru c e a D om nului este n frn a re a


^ a to a t d e sf ta re a , i lege de
p o s tire celo r ce se n c h in ei f r
n c eta re . C cei ce p riv esc n e n c e ta t
la Cel ce s-a p iro n it pe ea, i r stig
n esc tru p u l m p re u n cu p atim ile i
cu po ftele. P e n tru ac ea sta s ne srg u im s n e facem i noi c u ra i p rin
p o s t ; s ne m p rt im cu Cel ce S-a
m p rt it n o u cu iu b ire a de o a
m en i p rin p a tim i i d in tr u a Sa nep tim ire a m p r it firii n o a s tre , Cel
ce a re m a re m il.
Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...
(v e zi p. 98).
Tot aceeai sam oglasnic
Stih : M iluiete-ne pe noi, Doamne... (vezi
P.
A m ucenicilor :

M ucenicii cei ce n-au p o ftit d esf


ta re a p m n te asc , c e re tilo r b u n
t i s-au n v re d n ic it i s-au f c u t m
p re u n c e t e n i cu ngerii. D oam ne,
cu ru g c iu n ile lo r m ilu iete-n e i ne
m n tu ie te p e noi.
Slav... i acum..., a Crucii, a Nsctoarei :
Podobie : Cnd de pe lemn...

Pe S tru g u re le cel p re a c o p t, pe
C are n e lu c ra t L-ai p u r ta t n pn tece,
c u ra t , d ac L-ai vzu t sp n z u ra t pe
lem n, p ln g n d te-ai tn g u it i ai s tr i
g at : F iule, p e n tru m ine, ceea ce Team n s c u t, p ic u r d u lc ea , F ctoru le de b ine, p rin c a re s se cure a sc to a t b e ia p atim ilo r, cu dum nezeietile m n g ieri, ca u n m ilostiv.
Acum libereaz pe robul Tu..., tropa
rul N sctoare de Dumnezeu... i c ele
lalte, fcind m etaniile cele mari. Apoi apolisul. Se citete Pavecernia mare cu
metanii, precum s-a artat mari.

VINERI LA U T R E N IE
Dup cei 6 Psalmi, se cnt : Aliluia,
pe glasul Octoihului i Treimicile glasu
lui.
Dup ntia Catism, Sedelnele Cru
cii, din Octoih.
Dup a doua Catism, Sedelnele Triodului, glasul al 7-lea :

n a l f ru n te a B isericilo r, c in stit
C ruce, s u rp tru fia e re tic ilo r cu
p u te re a ta i veselete cetele o rto
d o cilor ; n vred n icete-n e s a ju n
gem i n o i to i la n la re a ta i s
ne n c h in m ie, a te rn u tu lu i p icio a
re lo r lu i H risto s, c n tr u tin e ne
l u d m , le m n b in e cu v n tat.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a Crucii, a N sctoarei:

Ca ceea ce ai n d u ra re sp re sm e
re n ia n o a s tr i vezi p e cei de pe
p m n t, m ilo stiv ete-te sp re p o p o ru l
ce este n p rim e jd ii, b in e cu v n tat
N sc to a re de D u m n e z e u ; st ru ie ,
ru g n d u -te, ca s n u p ie rim de to t.
R oag, ca o p re a c u ra t , pe D um ne
zeu cel le sn e -ie rt to r s m n tu iasc su fletele n o a stre , P re a sfn t
F ecio ar.
Apoi se citete Cuvntul Marelui Vasile despre post, al crui nceput este :
Trmbiai cu trmbia la lun nou...
i Psalmul 50.
Canoanele se pun din Octoih, din Mi
nei i ale Triodului, iar la cintrile care
au Tricntare se las acele cntri ale
O ctoihului i ale M ineiulu, i se ur
meaz dup cuin s-a artat in miercurea
din sptmna aceasta.
CANONUL TRIODULUI

Alctuire a lui losif.


Cintarea l-a, glasul al 8-lea :
Irmos

Apa trecnd-o...

% v rem e a cea d u m n ezeiasc a


P o stu lu i a s tr lu c it tu tu r o r lu
m in a c u n o tin e i, risip in d n tu n e ri
cul p c a te lo r. S-l p rim im d a r cu
in im a u m ilit .

N SPTM NA LSATULUI SEC DE BRNZ

Ia t , fru m u se e a p o cinei p re fa
ce su fletele cu ven irea P o stu lu i. S
in tr m n el cu trezvie noi, cre d in
cioii, ca s lu m dezlegare p c a
telo r.
Slav...

D om niile, S tpiiiile, H eruvim ii i


to a te P u terile, rugai-v, ca s svrim n o i cu p o c in vrem ea P o stu
lui, i cu to a t c u r ia .

67

Irm osu l:

D oam ne, Cel ce ai f c u t cele de


d ea su p ra b o lii cereti i al Bisericii, Z id ito ru le, T u pe m in e m n
s t re te n tr u d rag o ste a T a ; c T u
eti c a p tu l d o ririlo r i n t rire a
credincioilor, U nule, Iu b ito ru le de
oam eni.
Dup Cntarea a 3-a, Sedealna M ineiului,
Slav... i acum..., a Crucii, a Nsctoarei.
Cntarea a 4-a :

i acum..., a N sctoarei:

S fn t F ecioar, ceea ce sin g u r


eti sp rijin credincioilor, d-ne r u
gciunea ta a ju t to a re n v rem ea
P o stu lu i, tu tu r o r celor ce te tim pe
tine, c u ra t N sc to are de D um ne
zeu.
Cntarea a 3-a :
Irmos : Doamne, Cel ce ai fcut...

j ^ fugim cu p rim ire a P o stu lu i


de p atim ile cele p ie rz to a re de
suflet, i s a r t m ro ad e de u m i
lin , cei ce m ai n a in te am m n ia t
cu p catele pe D um nezeul cel n
d u ra t.
T oi s d o rim cu osrd ie, s ne ap rin d em acu m candelele cu u n td e
lem nul fa p te lo r b une, ca s in tr m
cu fecioarele cele n e le p te n lu m i
n a ta cm ar, b u cu rn d u -n e.

Irmos : Auzit-am, Doamne, taina...

n ce chip se ivesc zorile, aa i


h a ru l P o stu lu i acu m ne p u n e
n a in te vrem ea p o c in e i, risip in d
n tu n e ric u l p c atelo r.
S h r n im pe s ra ci, ca s lu m
m il p e n tru m i l ; i cu ap a cea
d um nezeiasc a P o stu lu i s ne sp
lm n tin c iu n ile su fleteti.
Slav...

C eretilo r ngeri, ru g a i pe D t
to ru l de b in e s p rim e asc n e v re d
n ica n o a s tr p o c in , cu n e m su ra
tele n d u r ri.
i acum..., a N sc to a r ei:

C u rat, c u r ito a re a celo r ce g re


esc, sfn t st p n , cu m ijlo cire a ta
ru p e zapisul p c a te lo r m ele.
Cntarea a 5-a :

Slav...

Irm osu l:

G rito rilo r de D um nezeu p ro fe i,


d um nezeietilor m ucenici i d u m n e
zeietilor ucenici ai M n tu ito ru lu i,
v ru g m s cerei de la E l s n
cepem b in e i s sfrim cu plcere
vrem ea P o stu lu i.

e n tru ce m -ai le p d a t de la fa a
Ta, Cel ce eti lu m in n ea p u s ,
i m-a a c o p e rit n tu n e ric u l cel strin pe m ine, tic lo su l ? Ci m n to arce, Te rog, i la lu m in a po ru n cilor T ale n d re p te a z cile m ele.

i acum..., a N sctoarei:

n a c ea st zi fc n d n c e p u t c u r
irii vieii, s ne g tim cu b u c u rie
c re d in cio ilo r sp re n e v o in ; aducnd o stenelile tru p u lu i i b u n ro
d ire a su fle tu lu i S t p n u lu i tu tu ro r.

Ca pe o p ricin a tu tu r o r b u n t
ilo r, pe tine, st p n , to i cu deadinsul te rugm , ca s vii m p re u n
cu noi n lu p ta P o stu lu i i p rin m ij
locirea ta s ne d ru ie ti i sfritu l
lui m n tu ito r.

Pe M oise p o stu l l-a a r ta t p rta


m in u n a te i ved eri de D um nezeu. A-

.....................

...

-' '

.......................... - -

68

VINERI

c e stu ia d a r, su flete al m eu, u rm n d ,


p rim e te P o stu l, p u n n d n tr u tin e
d u m n e ze ieti su iri, ca s vezi lu m i
n a lu i D um nezeu.
C u ru g c iu n ile S fin ilo r A postoli
i cu ale S fin ilo r M ucenici, Iisu se
n d u ra te , Te ru g m s ne n v red n i
ceti pe n oi s trec em vrem ea P o s
tu lu i cu p o c in i cu to a t p r
sire a de p c ate.
A N sctoarei de Dumnezeu :

A vnd s in tr m p rin ua P o stu


lui, te ru g m pe tine, ua lu i D um
nezeu, st p n , s in tr i m p re u n cu
ro b ii t i i s ne l rg e ti cu adev
r a t g n d u rile i cugetele, ca s fa
cem voile cele m n tu ito a re .
Apoi Tricntarea
Alctuire a Iui Iosif.
Cinlarea a 5-af glasul al 6-lea :

P o st, la crim i, ru g c iu n i i d e p rin


d e ri sm e rite s a d u c e m C elui ce S-a
sm e rit p e n tru n o i, ca n ziu a p o stirii
s n e dea ie rta r e de cele ce am gre
it.
A N sctoarei de Dumnezeu :

C u s tr lu c irile ta le cele lu m in o ase,


st p n a lu m ii cea b u n , gonete n
tu n e ric u l s u fle tu lu i m e u i n o ap tea
p c a tu lu i m eu, ca s-i c n t cu d ra
goste i s te fericesc.
Alt Tricntare, glasul al 8-lea :
I r m o s : P e n t r u c e m - a i le p d a t ...

r ru c ii T ale m n c h in , D oam ne,


v lu b ito ru le de o am en i, p rin
care m -am izbv it. i la u d m ntui
to a re le i d u m n e ze ietile p atim i,
S tp n e , p rin c a re am sc p a t d in p a
tim ile m ele cele cu d u re re , C uvinte,
m u tn d u -m la v ia a cea n ev t m
to a re .

I r m o s : C u d u m n e z e i a s c lu m in a T a ...

P iro n in d u - i m in ile pe C ruce i


fiin d m p u n s cu s u lia n co as
t , lu b ito ru le de oam eni, ai r u p t zap isu l lu i A dam cel czut. P e n tru aceasta, D t to ru le de v ia , cu lau d e
p e T ine Te slvim .
P u n n d u -m i a s u p r cu vicleug a r
pele cel viclean p a tim i su fleteti,
m -a alu n g a t d in r a i; ia r T u, M ntuito ru le , p iro n in d u - i palm ele pe
C ruce, m -ai tr a s pe m in e la n li
m e a n e s tric c iu n ii.
D u m n ez eiasc a vrem e a P o stu lu i,
c a re c u r e te p a tim ile cele su fle
te ti i sp a l r n ile cele tru p e ti, a
so sit acu m , cred in cio ilo r. S a le r
g m d a r cu to ii, i cu d ra g o ste s
o p rim im pe ea.
V re m e a cea b u n s-a a r ta t, care
m b ra c to a t fa a cu d um nezeiasca
veselie a s u f le tu lu i; deci venii cu
to ii s o p rim im b u c u ro i, cu p o st
i cu ru g c iu n i, m ai n a in te curin d u -n e.

N d jd u in d n C ruce, le p d m de
la noi n e l ciu n e a p ro tiv n ic ilo r, i
n tr u d n sa cre d in cio ii n t rin du-ne, c u n o sc u i n e a m f c u t lui
D um nezeu i, ca n ite m iei alei de
c u rn d n s c u i, am b u t la p tele cel
n e n e l to r.
Slav.,.,a Treimii :

P e T atl i pe C u v n tu l i pe Sfntu l D uh, pe to i i slv im n tr u o fi


in ; c u n o tin lu m in a t ar tn d
de obte, n c h in a re a i d e sp rire a
d u p fee, f r a m e steca re i f r
sch im b a re .
i acum..., a N sc to a rei:

N d e jd e a m a rg in ilo r lu m ii i b u
c u ria ro b ilo r t i tu eti, F ecioar
c u ra t . P zete, P re a c u ra t , pe cei
ce cin stesc ch ip u l t u cu d rag o ste,
i cu ru g c iu n ile tale pe noi pe to i
ne m n tu iete de cel s tr in , ca o
p rea m ilo stiv .

IM SA PTA M IN A LSATULUI SEC DE ilRlNZ


Slav ie, Dum nezeul nostru, slav ie.

Cntarea a 7-a :

C alea T a cea d re a p t n d rep teaz-o ,


D o am n e, tu tu r o r r o b ilo r T i, celo r
ce cin ste sc cu d ra g o ste n e v o in a
p o stu lu i, i pe n o i n e n t re te cu
n d e m n u rile cele m a i sp re b in e, nv red n ic in d u -n e m p r ie i T ale celei
sfin te .

Irmos : Tinerii evreieti n cuptor...

Irmosul :
Pentru ce m-ai lepdat de la faa Ta...
Cntarea a 6-a :

69

[ u m in n d u -se Ilie o d in io a r cu
p o stu l, o su flete, s-a n la t n
c a r de foc la cer. A cestuia asem n n du-te, o m o a r n e a s tm p r rie cu
n frn a re a .
I a t v rem e a p o s tirii i a r a t lu
m in a m n tu irii ; n u te lenevi, o su
flete al m eu, v znd c D u m n ezeu
ra b d n d e lu n g ; ci strig cu deadins u l : P re a b u n u le , m ilu iete-m .

Irmos : Curete-m, M ntuitorule...

o tin d , R s c u m p r to ru l ne-a
h o t rt n o u a c e a st v rem e cur ito a r e de sp u rc c iu n ile su fleteti.
D eci s n e a p ro p ie m cre d in cio ii cu
in im fie rb in te , ca s lu m ie rta re .
H risto a se , Cel ce ai p r im it s u s p i
n u l vam eu lui, i ai p r im it p ln g e re a
cea d in su fle t a p c to a se i, p rim e te
ca u n iu b ito r de o am en i i ru g c iu
n ile n o a s tre , d ru in d u -n e ie rta re .
Slav...

Cu ru g c iu n ile p ro p o v d u ito rilo r


i ale p ro o ro c ilo r, ale m u c e n ic ilo r i
ale A p o sto lilo r T i, ale cu v io ilo r,
ale a rh ie re ilo r i ale tu tu r o r d r e p i
lo r Ti, trim ite , H risto a s e , su fle te
lo r n o a s tre ie rta r e de p c ate.
i acum..., a N sctoarei :

Ceea ce sin g u r ai n t r it n e p u
tin a fiin e i o m e n eti cu d u m n e ze
ia sc n a te re a ta , P re a c u ra t , arat-te a ju t to a r e m ie, celu i ce in tr u
n d u m n ezeiasca c u rg e re a P o stu lu i.
Irmosul :

C u rete-m , M n tu ito ru le , c
m u lte sn t frd e leg ile m ele, i Te
rog sco ate-m d in tr u ad n c u l ru t ilo r, cci c tre T ine am s trig a t
i m -ai au zit, D um nezeul m n tu irii
m ele.
Dup Cntarea a 6-a, condacul sfntului ;
iar dac nu are, se zice al m ucenicilor de
la glasul de rnd.

Slav...

P o stu l n t r in d pe tin e ri, i-a p z it


focul n ea ri. Ci cu ru g c iu n ile lo r,
Iisu se , izbavete-m de fo cu l cel v e
nic, cu m u lt m ilo stiv ire a Ta.
i acum..., a N sctoarei :

C eea ce eti sin g u r a ju t to a re a


o a m e n ilo r, fii n o u , ro b ilo r t i, a ju
t to a r e n v rem e a p o s t i r i i ; ca n tr u
p o c in sp re p l c e re a ta fcn d , s
lu m m p r ia c e ru rilo r.
Cntarea a 8-a :
Irm osu l:

| ^ e a p te o ri tir a n u l h ald e ilo r a


* ^ a r s n e b u n e te c u p to ru l cinsti to rilo r de D um nezeu. I a r vzndu-i
pe ac etia cu p u te re m ai b u n
m n tu ii, F c to ru lu i i Izbvito ru lu i a s trig a t : T in e ri binecuvntai-L , p re o i lu d ai-L , p o p o are
p re a n la i-L n tr u to i vecii.
C u p to ru l p o c in e i sa-1 a p rin d e m
cu o srd ie , i n el s a rd e m to a te
d e s f t rile tr u p u lu i i s n e ru g m
Celui b o g a t n tr u m il, s n u lu m
n c e rc a re a fo cu lu i celui ce va s fie,
s t r i g n d : P re o i
b in ecu v n tai-L ,
p o p o a re p re a n la i-L n tr u to i
vecii.
V rem ea P o stu lu i ce vine ne va fi
n o u n d e m n a p r s i to t p c atu l.
Ci s n u ne p le c m n jo s, nici cu
lene s alerg m , ca n sc u rte i n

70

VINERI

p u in e zile s sp lm sp u rcciu n ile


cele de m u li a n i ; cu u m ilin a in i
m ii, pe u n u l D um nezeul n o s tru lud n d n tr u to i vecii.
C etele n g erilo r, a d u n a re a m u cen i
cilo r, sfn tu l so b o r al dum n ezeieti
lo r A postoli, m u lim e a cuvioilor, a
a rh ie re ilo r i a p ro o ro c ilo r pe T ine
Te roag, B unule, p re a n d u ra te , d
p o c in a d e v ra t ro b ilo r T i n
v rem ea P o stu lu i ce a n c e p u t acum .
A Nsctoarei de Dumnezeu :

N sc to are de D um nezeu p re a c u
ra t , la tin e scpm , m iluiete-ne pe
n o i cu ru g c iu n ea ta cea b u n i f
n d u ra t n o u , tu tu r o r , p e F iul t u
i D om nul, n vrem ea P o stu lu i ce vi
n e acu m ; sp re m n tu ire a cre d in cio
ilo r, celo r ce te la u d pe tin e n
tr u to i vecii.

T ricntarea, glasul al 6-lea :


Irmos : Pentru legile printeti...

\ Yepzind m o te n ire a p rin teas1 ^ c , ne-am ro b it legii p c a tu


lu i ; d a r n tinzndu- i p alm ele T ale
pe d u m n ezeiasca C ruce, slobozire
tu tu r o r ai d ru it p r in tr - n s a ; pe
care cu c re d in o adu cem ie n zi
lele cele sfin te. M iluiete-ne, n
d u ra te , pe no i cei ce Te p re a n l m
n tr u to i vecii.
Cel ce cu C rucea T a ai s tric a t d es
p rire a i p ere tele cel d in m ijloc
al v rajb e i, n n o in d n m a rg in ile lu
m ii pace b o g a t ; d-ne, H risto ase,
s trec em p o stu l ce vine cu pace,
n o i cei ce Te l u d m pe Tine, D om
n u l, n en ce tat, i Te p re a n l m n
tr u to i vecii.
A stzi d a ru l P o stu lu i raze de so a
re re v a rs tu tu r o r , c u r in d m a i nti n tu n e ric u l cel din p c at. Deci,
cei c u p rin i de m u lte felu ri de p a
tim i, cu b u cu rie ap ro p iin d u -n e, s
p rim im d a ru l cu d rag o ste strig n d :
Pe D om nul ludai-L i-L preanla i n tr u to i vecii.

Cu a m r c iu n e cu leg n d cel n ti
zidit n rai, o d in io a r, m n c area cea
f r so coteal, s-a le p d a t, i osndindu-se a fo st a lu n g a t d in d e s f ta
re. D ar p iro n in d u -T e T u, H risto ase,
cu p iro a n e pe lem n , ai p iro n it n sc ri
sul cel viclean al p c a tu lu i aceluia.
P e n tru aceea l u d m m ilo stiv ire a
T a cea m u lt n tr u to i vecii.
L egea p o stu lu i le p d n d , am a lu
n ec at n g ro a p a p c a tu lu i. D eci tr e
b u ia s fie P o stu l de acum , ca svrindu-1 noi, n d u r a te , s ne trim ii
n o u d a r d in ce r i pace b o g at, ce
lo r ce strig : P e D om nul ludai-L
i-L p re a n la i n tr u to i vecii.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

P re a sfn t F ecio ar, ceea ce eti


celo r czu i n d re p ta re , p c to ilo r,
m ijlo c ito a re , s tr in ilo r o d ih n , ce
lo r n tr is ta i m n g iere, risip ete,
P re a c u ra t , n tr is ta r e a su fle tu lu i
m eu i te ro ag s m i se dea m n
giere de su s de la D um nezeu, m ie
celui ce-i c n t cu o srd ie i te la u d
n tr u to i vecii.
Alt Tricntare
Irmos : ngerii i cerurile...

zndu-T e fire a f p tu rilo r p iro


n it, n d u ra te , pe C ruce cu tr u
pul, lu m in a zilei n tr u n tu n e ric s-a
sch im b a t, p m n tu l s-a c l tin a t i
to a te s-au c u tre m u ra t.
Pe n lim e a C rucii m p re u n ai
n la t fire a om eneasc, i d in d u m
nezeiasca Ta co a st b o g ie de mntu ire ai izvort, M n tu ito ru le, celor
ce se n c h in cu c re d in p re a c u ra te
lo r T ale p atim i.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Slntul Duh, Dumnezeu.

Un D um nezeu este T reim ea nem u tndu-S e T atl n ip o sta su l F iu


lui, nici F iul sch im b n d u -S e n purc e d e re ; ci o seb ite i d im p re u n pe
cte treile, o lu m in , u n D um nezeu
slvesc n veci.

N SPTMNA LSATULUI SEC DE BRNZ


i acum..., a N sctoarei:

S pune cum ai n scut pe Cel ce a


str lu c it din T atl fr de ani, pe
Cel m p reu n cu D uhul S fnt lu
d at ? n tr-a lt chip nu, ci num ai p re
cum tie singur Cel ce a binevoit a
Se n ate d in tru tine, n veci.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

P rim in d p o cina n o astr , ca Cel


ce eti b u n din fire, izbvete-ne,
Doamne, de cursele vrjm aului, ca
p rin cred in i cu d ragoste s lu
dm acum sfn t st p n irea Ta.
Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

n g erii i cerurile, pe Cel ce sade


pe scaunul slavei, i ca u n Dumnezeu este l u d at nencetat, bine-L
cuvntai, ludai-L i-L preanlai n tru to i vecii.
i se cnt : Ceea ce eti mai cinstit...

Cntarea a 9-a :

71

r u r i l o r ; n tru care Te rugm , Mntuitorule, f-ne p rta i pe to i b u


n t ilo r Tale.
V ars spre noi, n d u ra te , m ilele
Tale cele bogate d up obicei, d-ne
lacrim i cu r ito a re de n tin ciu n i i
gnduri a Te iubi pe Tine, cred in
i dragoste cu rat, p o cin din des
tu l i apro p iere desvrit ctre
Tine, Unule, Cel m u lt-n d u ra t.
D um nezeiasca m u lim e a tu tu ro r,
ngeri i cete p rea lu d a te ale sfin i
lor, rugai-v acum cu d eadinsul Ce
lui b u n s ne n t reasc pe noi, ca
s alergm f r m p ied icare aceast
dum nezeiasc clto rie a P ostului,
i p u rt to ri de b iru in s ne fac.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Iu b ito a re de b in e F ecioar, ceea


ce ai n scu t pe M n tu ito ru l cel bun,
m buntete-ne, stp n , pe noi cei
plini de r u t ile p atim ilo r i ale
g n d u rilo r cele n em su rate, i n
g reu iai cu sarcin i de p cate cu an e
voie a se p u rta . Ca d u p d ato rie s
te m rim , ca pe o N scto are de
D um nezeu.

Irmosul :

pim ntatu-s-a de aceasta cerul,


L i m arginile p m n tu lu i s-au
m in u n a t; c D um nezeu S-a a r ta t
oam enilor tru p ete, i pntecele tu
s-a fc u t m ai d esf tat dect cerurile. P e n tru aceasta, N scto are de
Dumnezeu, cpeteniile ngereti i
om eneti pe tin e te m resc.
Ia t vrem ea cea lu m in to a re a ve
nit, ziua cea sfn t a str lu c it. Fugi
de n tu n ecatele tale patim i, o sufle
te, i prim ete razele care te pov
uiesc la lum in, bea u m ilin a ca pe
nite vin, veselete-te i u rte beia
d esftrilo r.
Cu adevrat, fo arte b u n este vre
m ea po stu lui, pe care ai dat-o, H ristoase, tu tu ro r credincioilor sp re n
d ep rta re a pcatelor, sp re ie rtarea
cea de m n tu ire i sp re p rim irea da

Tricintarea
Irmos : Nu se pricepe toat limba...

\ ^ u se pricepe nici fire a oam eni


lo r i nici a n g erilo r s m u lu
m easc m ilostivirii Tale, F cto ru le
de b i n e ; cci cu tru p u l de voie p en
tr u noi ai sr cit i pe lem n p e n tru
noi Te-ai rstig n it, blestem fcndu-Te, ca s ridici b lestem u l cel d in
ii al om enirii.
L um inata zi a p o stirii a sosit ;
vino, suflete al m eu, s o ntm pin m cu fa lu m in at, cernd de la
S tp n u l s ne trim it n ou de sus
d a r i s aflm n d re p ta re de m u lte
g re e a le ; ca s n u fim isp itii acolo
n n fricotoarea gheen.
Sosit-a acum sfn t in tra re a po
cinei, lum innd sufletele tu tu ro r
celor in u i n tru n tu n e ricu l pca

72

VINERI

te lo r. P e n tru ac ea sta , su flete al m eu,


a b tn d u -te de la n tu n e c a re a sa iu
lu i p o fte lo r, srguiete-te a afla aco
lo d e s f ta re a cea venic.

ne-am a b tu t cu n e n g rijire , Iu b ito rule de o a m e n i; ci, I n d u ra te , ch e a


m d in n e l ciu n e su fletele n o a stre .
Slav...

Pe lem n ntinzndu- i de voie minile, to a te cele d e p rta te le-ai a d u


n a t, D t to ru le de via, i cu su li
a n c o a st fiin d m p u n s, ndelungR b d to ru e , ai n d r e p ta t n frn g e re a
ce a r s rit d in co ast. P e n tru aceas
ta , m u lu m in d , l u d m n d u ra re a
Ta.

L au d , cin ste i slav T re im ii se


cuvine, ca u n e i D u m n ezeiri i u n ei
m p r ii n ea m e ste c a t , n e t ia t ;
u n ei D um nezeiri n ch in n d u -n e, c
n e t ia t este cu fire a, i n e n c e ta t
se slvete.

V enind ac u m p u r t to ru l de lu m i
n p o st, n e ch eam la m a s de nevoine. P e n tru ac ea sta i noi c re
d in cio ii cu to ii s p rim im cu trezvie c in stitu l lu i p a h a r, cel de la crim i
c u r ito r, ca s n u fim n c e rc a i acolo cu la crim ile cele f r t m
d u ire.

M ilostivete-T e, n tr u to t n d u r a
te, m p r a te al slavei, p e n tru r u
gciunile p re a c in stite i T ale M aici,
cnd vei veni sa ju d e c i pe ro b ii T i
ca u n m ilostiv; c n tr u T ine to i
am cre zu t, i pe T ine D um nezeu Te
tim .

A N sctoarei de Dumnezeu :

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Ceea ce eti sp rijin ito a re a tu tu r o r


celo r ce n d jd u ie sc n tr u tin e i fo
lo sito a re n e a d o rm it celo r d in n e
voi, N sc to a re de D um nezeu, scap-ne p e n o i de gheena cea venic
i de am arele c h in u ri ca re ne a te a p
t ; ca d u p d a to rie s l u d m m
ririle tale.

P o stu l cel p u r t to r de lu m in acu m so sin d , u rm ea z a se p rim i m a


sa n e v o in e lo r cea p u s n a in te .
P e n tru a c e a sta d a r, cu trezvie i cu
c u r ito a re la crim i, cre d in cio ii s
p rim im acest p a h a r, ca s n u fim
is p itii acolo cu la crim ile cele n ese
cate.

i acum..., a N sc to a rei:

Alt Trlcntare

Irm osu l:

Irmos : Strin lucru este maicilor...

S tr in lu c ru este m a icilo r fecio ria,


str in este i fec io arelo r n aterea
de f i i ; ia r n tr u tin e, N sc to are
de D um nezeu, a m n d o u s-au rnduit. P e n tru ac ea sta to a te sem iniile p m n tu lu i pe tin e n en ce tat
te m rim .

j ^ n i l o r T ale n e n c h in m , D t^ to ru le de v ia , p rin ca re
ne-am m n tu it d in p c a tu l p a tim i
lo r ; c p rin c in stit C rucea T a
ne-am c u n o scu t p ec etlu ii sp re m ntu ire i sp re a p ra re a de to a t c u rsa
v rjm au lu i.
L u m in e az cu str lu c ire a C rucii
T ale, Cel ce Te-ai r s tig n it de b u n
voie p e n tru m n tu ire a tu tu r o r , su
fletele ca re la u d p atim ile T ale, n
tr u to t n d u ra te , nd rep teaz-le i
le p o v u iete p e c ra re a vieii.
A m g re it clcnd p o ru n cile T ale
i de la n cep erea dum nezeietii T a
le c r ri, M n tu ito ru le, d e p a rte

Luminnda, Treimica glasului (de 3 ori)


i celelalte.
LA

STIHOA VN

Se cnt sam oglasnica zilei, glasul


al 6-lea :

Mai n a in te de C rucea cea m ntuito a re p c a tu l m p r in d , pgntatea st p n in d , d e sf ta re a cea tru p e a


sc a o am en ilo r e ra fe ric it i p o f
tele cele tru p e ti p u in i le defi-

------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------- II
IN SPTMNA LSATULUI SEC DE BRNZA

m a u ; ia r de cnd s-a p etre cu t taina


Crucii i s-a stins tira n ia dem onic,
cu cu n o tina de D um nezeu, b u n
ta te a c e ru rilo r petrece pe pm nt.
P en tru aceasta postul se cinstete,
n frn area strlucete, rugciunea
se svrete, i m rtu rie este vre
m ea aceasta care ni s-a dat de la
H risto s D um nezeu, Cel ce s-a r s
tignit sp re m n tu irea sufletelor
noastre.
Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mila
Ta... (vezi p. 119).

NTRU ACEEAI VINERI

n sptm na lsatu lu i sec


de brnz
Se citesc Ceasurile cu metanii,
cum s-a artat la ziua de miercuri.

fie

lumina

D-ne nou a ju to r celor d in n e


caz, D oamne, i ne m ntuiete pe
noi, Cel ce Te-ai n scu t din F ecioar,
Iu b ito ru le de oam eni.
Slav... i acum... tot acesta.

Domnului...

A mucenicilor :

pre

La Ceasul al aselea se cnt troparul


Profeiei, glasul al 8-lea :

.i se repet tot aceasta.


Stih : i s
(vezi p. 119).

73

P R O C H I M E N , glasul 1 :

Fie, D oam ne, m ila Ta sp re noi p re


cum am n d jd u it n tru Tine (ps.

Doamne, n tru pom enirea sfin i


lo r Ti to a t zidirea p rznuiete :
cerurile se veselesc cu ngerii i pm n tu l se b u c u r cu oam enii. P en
tru rugciunile lo r m iluiete-ne pe
noi.

Stih : Bucurati-v drepilor ntru Dom


nul ; celor drepi se cuvine lauda (ps.
32, 1).

Slav... i acum..., a Crucii :

(VIII, 7 17)

P re ac u ra ta, dac Te-a vzut pe


Cruce rstig n it, plngnd a strig a t
ca o m a ic : Fiul m eu i D um nezeul
m eu, p readulcele m eu F i u, cum
rabzi p atim de ocar ?

Aa griete D o m n u l S a v a o t:
Iat c E u voi izbvi pe p o p o ru l
Meu din rile de la r s rit i din
rile de Ia apus. i i voi aduce n a
poi i ei vor locui n m ijlocul Ie ru
salim ului i ei m i vor fi Mie popor,
ia r E u le voi fi D um nezeu, n credincioie i n d rep tate . Aa g r
iete D om nul S a v a o t: n trii-v
m inile voastre, voi care auzii n zi
lele acestea cuvintele din g ura p ro
orocilor din vrem ea n care s-a pus
tem elia tem plului D om nului Savaot,
ca s se zideasc te m p lu l! Cci n a
inte vrem e, n u se rsp l te a nici
om ul, nici dobitocul, i cel care in
tra i cel ce ieea n-aveau tih n din
pricin a dum anilo r, i E u pornisem
pe to i oam enii, u n ii m p o triv a al
to ra ; d ar acum nu m ai sn t ca n a
in te vrem e fa de restu l p o p o ru lu i
Meu, zice D om nul Savaot. Ci
acum se fac se m n tu ri n b un

A p o i: Bine este a ne mrturisi Domnu


lui..., Sfinte Dumnezeule..., Tatl nostru...,
troparul: n Biserica slavei Tale stnd...,
Doamne miluiete (de 40 ori).
Preotul, ecfonlsul :

Cel ce este b inecuvntat, H risto s,


A devratul D um nezeul n o stru , to t
deauna, acum i p u ru re a i n vecii
vecilor. Amin.
mprate ceresc... i se fac 3 metanii
mari cu rugciunea Cuviosului printelui
nostru Efrem irul : Doamne i Stpnul
vieii mele... Apoi celelalte nchinciuni.
Dup care, Ceasul nti dup obicei,
i dup metaniile cele obinuite, se ci
tete nvtura Cuviosului printelui
nostru Teodor Studitul, apoi apolisul.

32,22).

Din Profeia lui Zaharia, citire :

74

SM BT

p ace ! V ia i va d a ro d u l ei i pm n tu l va d a ro ad e le lui, ceru l va


l sa s p ice ro u , ia r E u voi da n
st p n ire , re s tu lu i ac estu i p o p o r,
to a te b u n t ile acestea. i se va ntm p la c, p re c u m a i fo st u n b le s
te m p r in tr e n ea m u ri, to t aa, o, voi,
c asa lu i Iu d a i ca sa lu i Isra e l, v
voi izbvi p e voi, i vei fi o binecu v n tare. N u v te m ei, ci n t riiv m in ile !. Cci a a zice D om nul
S a v a o t: P recum M -am h o t rt s
v pedepsesc, cn d ai n t r it t mn ia M ea, zice D om nul S avaot, -i
n u Mi-a fo st m il de voi, to t astfel
M-am g n d it i am s fac b in e I e r u
sa lim u lu i n ac este zile i casei lu i
Iu d a . N u v te m e i!. I a t rn d u ielile p e ca re tre b u ie s le p z i i :
S sp u n om ul a d e v ra t a p ro a p e
lu i su . Ju d e c a i i d a i h o t rri
d re p te la p o rile v o a s tr e ; s n u cu
g e ta i frd e leg e u n u l m p o triv a a l
tu ia i ju r m n tu l s trm b s nu-1 iu
b ii, cci to a te acestea le ursc ,
zice D om nul.
prochimen

, glasul al 3-lea :

C n tai D um nezeului n o stru , cnta i, c n ta i m p r a tu lu i n o s tru , cn


ta i (ps. 46,6).
S tih :T ate neamurile plesnii cu mi
nile, strigai lui Dumnezeu cu glas de
bucurie (ps. 46,1)i celelalte toate, precum s-a artat la
miercurea din sptmna lsatului sec de
brnz.

S se t i e :
C n smbta i duminica din spt
mna lsatului sec de brnz, Mineiul nu
se cnt ; ci slujba sfinilor ce se vor ntmpla se cnt la Pavecerni mai nainte,
sau cnd va vrea mai-marele bisericii.
i c smbt n sptmna lsatului sec
de brnz se face pomenirea tuturor cuvioilor i de Dumnezeu purttorilor p
rini, cei ce au strlucit ntru nevoin.

SMBT
n s p t m n a l sa tu lu i sec
de b rn z
LA VECERNIE, VINERI SEARA
Se

cnt

V ecernia

mai de

timpuriu.

Dup Psalmul nceptor, Catisma : Ctre


Domnul cnd m-am necjit...
La Doamne, strigat-am... Se cnt stihirile podobnice, pe 6, glasul al 8-lea :
Podobie : V enii toi credincioii...

Y T e n ii to i cred in cio ii s l u d m
cetele cuv io ilo r p r i n i : pe
A ntonie cp eten ia , p e lu m in a tu l Efti m i e ; pe fiec are d eosebi i p e to i
m p re u n , i vieile a c esto ra , ca u n
a lt ra i al d e s f t rii cu g n d u l socotindu-le, cu b u c u rie s s tr ig m :
A ceti p o m i pe c a re i-a s d it D um
nezeul n o s tru , acetia n flo rin d , r o a
dele vieii cele n estric cio a se le-au
ad u s lu i H risto s, ca s h r n e a sc
su fletele n o a stre . C tre c a re s s tr i
gm : F ericii p u r t to ri de D u m n e
zeu, rugai-v s se m n tu ia sc su
fletele n o a s tre (de dou ori).
B u cu r-te E g i p t u l e cred in cio s,
b u cu r -te L ibie p reacu v io as, b u c u
r-te T eb aid a cea aleas, b u cu r -te
to t locul i ce ta te a i la tu ra , c a re a i
h r n it pe ce t en ii m p r ie i ce
reti ; i pe acetia cu n frn a re a i
cu o stenelile crescndu-i, i-ai fcu t
d o ririlo r lui D um nezeu b rb a i desv rii. A cetia lu m in to ri su flete
lo r n o a s tre s-au a r t a t ; acetia cu
raza m in u n ilo r i cu sem nele fa p te
lo r au s tr lu c it n e le p e te n to a te
la tu rile . C tre care s strig m : P
rin i p re a fe ric ii, rug ai-v ca s ne
m n tu im n o i ! (de dou ori).

75

N SPTMNA LSATULUI SEC DE BRNZ

Cine d in tre pm nteni va spune


m in u n atele v oastre vie{i, P rin i din
to a t lum ea ? i ce lim b va povesti
sfin itele n tru duhul nevoine i su
d o ri ale vo astre ? N evoinele b u n
t ilo r, to p irea tru p u lu i, luptele p a
tim ilo r cele din privegheri, ru g
ciuni i lacrim i ? Voi n lum e ca ni
te ngeri cu ad ev rat v-ai a r ta t;
voi niv p u terile dem onice desvrit le-ai su rp a t, fcnd m in u n ate
i p reav estite sem ne. P e n tru aceasta
rugai-v cu noi, P reafericiilo r, ca
s aflm b u cu ria cea fr de sfrit
(de dou ori).
Slav..., glasul al 6-lea :

S ufletul cel d u p chipul lui


Dum nezeu ferindu-1 n ev tm at, i
m intea p rin p u stn icie punnd-o stp n p este patim ile cele p ie rz to a
re, v-ai u rc a t ct s-a p u tu t la cea
d u p asem nare. C v ite je te silindu-v firea, v-ai nevoit s su p u n e i
pe cel m ai r u celui m ai b u n i
tru p u l s-l facei ro b D uhului. P en
tru aceasta, sih a strilo r, v-ai a r ta t
n lim e lo c u ito rilo r pu stiei, celor
ce bine se nevoiesc a ju t to ri, n d ru
m to ri ai v irtu ilo r p rea adev rai.
i acum , P reacuvioilor, sfrm ndu-se oglinzile, c u ra t vedei n ce
r u ri pe S fn ta T re im e ; rugndu-v
fr m ijlo cire p e n tru cei ce cu cre
d in i cu d ragoste v cinstesc pe
voi.
i acum..., a Nsctoarei, cea dinii a
glasului de rnd de la Octoih.
Lumin lin...
PROCHI MEN, glasul al 7-lea :

D um nezeule, s p rijin ito ru l m eu eti


Tu i m ila Ta m va n tm p in a (ps.
58,10).
Stih : Scoate-m de la vrjmaii mei,
Dumnezeule, i de cei ce se scoal asupra
mea m mntuiete (ps. 58, 1).

i a zecea vor fi p e n tru casa lui Iu d a


spre veselie i b u cu rie i zile b u n e
de s rb to a r e ! D ar iu b ii adevrul
i pacea!. Aa zice D om nul Savaot:
i vor veni nc p opoare i locui
to ri din ceti num eroase; i locui
to rii dintr-o cetate vor m erge n cea
lalt, z ic n d : S m ergem s dobndim n d u rarea lui Iu d a i s cu tm
pe D om nul Savaot!. Merg i eu!.
i vor veni popo are m u lte i n ea
m u ri p u te rn ice ca s cau te pe D om
nul Savaot n Ieru salim i s se ro a
ge D om nului.
Aa griete D om nul S a v a o t: i
n zilele acelea zece oam eni d in tre
lim bile n e a m u rilo r v o r apu ca pe u n
iu d eu de p o ala h ain ei i v o r zice :
M ergem i noi cu tin e, cci am afla t c D um nezeu este cu v o i !.
P R O C H I M E N U L , glasul
cu d u lc e cntare) :

al 6 - le a

(se

cnt

Sa n d jd u ia sc Isra e l sp re D om
nu l, de acu m i p n n veac
(ps. 130,5).
Stih : Doamne, nu s-a mndrit inima
mea, nici s-au nlat ochii mei (ps<
130, 1).
nvrednicete-ne Doamne...
LA

STIHOAVN

Stihira samoglasnic, glasul al 2-lea :

S ne cu r im , fra ilo r, de to a t
sp u rc ciu n e a tru p u lu i i a su fle tu
lu i ; fcliile su fletelo r n o a s tre s le
lu m in m cu iu b ire a de sraci, nem ncndu-ne u n u l pe altu l cu cleve
tir e a ; c a sosit vrem ea, n tr u care
M irele va veni s rsp l te asc tu
tu r o r d u p fap te. S in tr m cu
H risto s m p re u n cu fecioarele cele
nelepte, cu glasul tlh a ru lu i strignd c tre D n s u l: P om enete-in,
D oam ne, cnd vei veni n tru m p
r ia Ta.

Din Profeia lui Zaharia, citire :

Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...


(vezi p. 98).

Aa zice D om nul S a v a o t: Postul


din lu n a a p a tra , a cincea, a aptea

S tih : M iluiete-ne pe noi, Doamne...


(vezi p. 98).

(VIII, 1923)

i iari aceeai stihir.

76

S MBAT
A mucenicilor :

S fin ii m ucenici, ru gndu-se p e n


tr u n o i i pe H risto s l u d n d , to a t
n elciu n ea a n c e ta t, i n eam u l
o m en esc p r in c re d in se m ntu ie te .
Slav..., glasul al 8-lea :

M u lim ile c lu g rilo r p e voi n


d r e p t to rilo r P rin i cuvioi, v
c in s tim ; c p rin voi pe c ra re a cea
d re a p t a u m b la , cu a d e v ra t am
cu n o scu t. F e ric ii s n te i c lu i
H risto s a i s lu jit i p u te re a v r jm a
u lu i a i b i r u i t ; cei ce s n te i cu n
gerii m p re u n -v o rb ito ri, cu d re p ii
i cu sfin ii m p re u n -lo cu ito ri. Cu
c a re ru g ai-v D om nului, s m ilu
ia sc su fletele n o a s tre .

Tot acest tropar se zice i la : Dumne


zeu este Domnul... i la sfritul Utreniei.
Dup aceasta, ectenia : M iluiete-ne pe
noi, Dumnezeule... i trei metanii mari.
Apoi : Fie numele Domnului... (de trei
ori). Bine voi cuvnta pe Domnul... Cuvine-se s te fericim... i apolisul.
i se face mas dup obicei, precum
s-a artat i la miercurea din sptmna
lsatului sec de brnz.
La Pavecerni, Canonul morilor cel
de rnd al glasului, la cimitir.

SMBATA LA UTRENIE
Dup cei 6 psalmi i dup ntia Catism, Sedealna, glasul al 8-lea :

i acum..., a N sctoarei :
Podoble : O, preaslvit minune...

B u c u r -te o d o ru l cu r ie i. Bucu r -te s llu irea cea c u ra t a lu


m ii celei f r de m a te rie . B u c u r -te
ca p u l m n tu irii n o a s tre . B u c u r -te
p ro p o v d u ire a ap o sto lilo r. B ucurte la u d a m u c en icilo r. B u cu r-te
p r e a c u ra t p lin ire a p ro fe ilo r, ceea
ce eti cu to tu l f r p rih a n , lu m in a
p u stn ic ilo r i a sih a trilo r i m ntu ire a cred in cio ilo r.
A p o i: Acum libereaz... i dup Sfinte
Dumnezeule..., troparul, glasul al 4-lea :

D um nezeul p r in ilo r n o tri, C are


faci p u r u re a cu n o i d u p b ln d e e le
T ale, n u d e p rta m ila T a de la noi,
ci p rin ru g c iu n ile lo r n pace nd re p te a z v ia a n o a s tr .
Slav... i acum..., a N sc to a rei:

T aina cea d in veac a scu n s i


de n g e ri n e tiu t , p rin tin e, N sc
to a re de D um nezeu, ce lo r de pe
p m n t s-a a r t a t ; D um nezeu n tr u
u n ire n ea m e ste c a t n tru p n d u -S e ,
i C ru cea de voie p e n tru noi lu n d ;
p rin care, nviind pe cel n ti zidit,
a mntuit
de m o a rte su fletele
n o a stre .

Podobie : Porunca cea cu tain...

u s tr lu c irile p rin ilo r lum in ndu-ne, i ca n tr-u n ra i ve


sel ac u m in trn d , d in p ru l d esf
t rii s n e n d u lc im : V itejiile aces
to r a cu m ira re so cotindu-le, s u r
m m v ir tu ilo r lo r, M n tu ito ru lu i
s t r ig n d : Cu ru g c iu n ile lo r, D um
nezeule, f-ne p e noi p rta i m p
r ie i T ale celei cereti.
Slav...

Pe n c e p to ru l s ih a trilo r Pavel,
i pe A ntonie n e le p tu l, i p e E ftim ie i pe ce ilali p rin i, cu u n glas
s-i l u d m to i, i pe dnii s-i r u
gm , ca s ro ag e n e n c e ta t p e H ris
tos p e n tru noi, care sv rim d u m
nezeiasc i p re a lu m in a t p o m e n i
re a l o r ; slvind cu c n t ri pe Mntu ito ru l i D om nul.
i acum..., a N sc to a rei:

M u lu m im ie, p u ru re a , N sc
to a re de D um nezeu i te m rim ,
c u ra t , i n e n c h in m ie, l u d n d
n a te re a ta, ceea ce eti p lin de ha-

77

N SPTMNA LSATULUI SEC DE BRNZ

ru ri, strig n d n e n c e ta t: M ntuiete-ne pe noi, F ecioar, n tru to t m i


lostiv i p rea b u n , i ne rpete
de la n frico to are a p r a dem o
n ilo r, n ceasul cercetrii, ca s nu
ne ru in m noi ro b ii ti.

Apoi se citesc cuvintele Sfintului Efrem despre prinii cei ce s-au svirit,
icnd trei pri.
CANOANELE

Al hramului, cu irmosul pe 6, i al sfin


ilor pe 8.
CANONUL

Dup a doua Catism, Sedealna, gla


sul al 4-lea :

PRINILOR

Cntarea l-a, glasul al 8-lea :

Podobie : Fluierile pstoreti...

Irmos : Cntare s nlm popoare...

p e A ntonie i pe E ftim ie i pe
to i ceilali p u rt to ri de D um nezeu
p rin i, to i s-i lu d m cu cn tri,
p rz n u in d p om enirea l o r ; c ace
tia se ro ag D om nului p e n tru to a t
lum ea, ca s ne m n tu im de b le ste
m ul cel de d em u lt i s scpm de
osnd.

H ^ oi m p re u n cu c n tri duhovT niceti, cu u n glas s lu d m


pe dum nezeietii p rin ii n o tri, cei
ce au str lu c it n tr u s ih s tr ie ; pe
care i-au izvodit E g ip tu l, T ebaida i
Libia, to t locul, ce ta te a i la tu ra .

C u ru g ciunile ngerilor, p ro o ro
cilor, ap o sto lilo r, m ucenicilor, ale
ilor arh ie re i i ale tu tu r o r cuvioilor, trim ite m ilele T ale tu tu ro r,
M n tu ito ru le, i pace lum ii i B ise
ricii lin ite d ru ie te -i; Cel ce p en
tr u noi de bunvoie ai lu a t tru p din
F ecioara.
Slav...,

a lt

S edealna,

g l a s u l al 8 - le a :

Podobie : Porunca cea cu tain...

C a ntr-o livad p lin de florile


v irtu ilo r, a p u stn ic ilo r celor p u r t
to ri de D um nezeu u m b ln d , ne u m
plem de m iro su l cel d u lc e ; cci cu
ne voinele n c erc rilo r n trin d u -se,
tru p u l p rin p o stire i-au su p u s d u
hului, ca pe u n rob, v ia ngereasc
pe p m n t v ie u in d ; p e n tru ac easta
de m rire s-au nvred n icit.
i acum..., a N sctoarei:

Cu rugciunile celor f r de tru p


ai Ti, H ristoase, i ale n a in te m erg to ru lu i, ale aposto lilo r, p ro o ro c i
lo r i m u c e n ic ilo r; ale tu tu r o r sfin
ilo r i cuvioilor i ale bu n ei M aicii
Tale, celei n eisp itit de b rb a t,
fiind n d u plecat, d-ne n o u s u m
blm n tru lum ina Ta i ne n v red
nicete s aflm m p r ia Ta, p en
tr u m ilo stivirea n d u r rilo r Tale.

B ucu r-te n c ep to ru le al sihatrilor, P reaslv ite A ntonie, A m oane de


D um nezeu p u rta to ru le , la u d a Nitrie i, A rsenie ngere, p u te re a tce
rii, i A m ona, p u rt to ru le de duh.
Y eselete-te vasul lui D um nezeu
cu ad e v rat, Aga to an e cel cu su flet
sfin it, A hila i A m onie, flo rile
p u stiei, Anuve i Alonie, A m onata i
A ntim e, lu m in ate m rg rita re ale
v irtu ilo r.
Sfenicele alegerii astzi s fie de
noi lu d ate, A ris i Apolos cel m are;
lum inile a scu ltrii, A tre i A c a c h ie ;
cu acetia i A vachir m p re u n s tr
lucete ca u n lu ceafr.
H o ta r al v ie u irii celei n a lte s-a
a r ta t A uxentie, i n ev o ito r al c u r
irii, A vram ie cel m a r e ; cu care
A frodisie, stlp al n frn rii, m p re
u n cu A tinodor s-a a r ta t.
S tr lu c e te ca o ste a pe cer n tre
s ih a tri A m onie i dum nezeiescul
A n in a ; lum ineaz m p re u n cu acetia i m arele A ntioh i A gapet cel
vestit, i a lii str lu c in d m p re u n
cu acetia.
C u c n tri sfin ite s lu d m pe
m arele A tanasie, care lu m in at a sih s trit n M untele A tonului, pe lu
m in to ru l cel m are a to a t lum ea ;
cu ale cru i ru g ciu n i, to i s ne
m n tu im .

78

s m b At

Cu v ieile cele in su fla te de D um


nezeu, v-ai a r ta t r a i B isericii cu
a d e v ra t, n e le p ilo r fe ric ii P
rin i, to i d u p num e. F acei n en
c e ta t ru g c iu n i p e n tru noi c tre
D om nul.
V enii cred in cio ilo r, iu b ito ri de
m u cen ici, s c in stim pe r b d to rii
de c h in u ri cu c n t ri p este a n i ; i
cu la u d e n tr u cre d in , lui H risto s
D um nezeul n o s tru , cn tn d s s tr i
g m : S c n t m ie u n u ia , Stp n u lu i.
Slav..., a Treimii :

Trei fe e p rin S ine sin g u re, iposta tic e ale u n ei F iin e la u d ; pe T a


t l cel n e n sc u t, p e F iu l cel ce S-a
n s c u t i p e S fn tu l D uh; o m p r
ie f r n c e p u t, o s t p n ire i o
D um nezeire.
i acum..., a N sc to a r ei:

B ucur-te p re a s fn t loca, lin de


D u m n ezeu r o u ra t , izv o ru le cel p e
c e tlu it al ap e i celei f r de m o a rte .
P zete, st p n , c e ta te a ta n e b iru i
t de n ici u n fel de v r jm a i.
Catavasie :

C n tare s n l m p o p o a re m inu n a tu lu i D um n ezeu lu i n o s tru , Cel


ce a sc p a t d in ro b ie p e Isra e l, care
cn t c n ta re de b ir u in i strig a :
S c n t m ie u n u ia , S t p n u lu i .

A cum ne u m p le m de m ire asm ,


alerg n d ca n a lt r a i al v irtu ilo r sih stre ti, cele s d ite de D u m n e z e u ;
care cu p o stire a i cu la crim i le-au
n flo rit, n m u lte fe lu ri ro a d e de
viei alese ad u c n d lu i D um nezeu,
preacuvioii.
M arele V isario n , c a re v ieu in d
v ia a p s rilo r, ca a lt n g e r ; noul
Iov, n c i ta re le V en iam in , p recu m
i V italie lu m in to ru l, c a re a mntu it Iui D um n ezeu d e s frn a te i
dum nezeiescu l V itim ie, i v estitu l
V avila, cu ac e tia s fie l u d a t.
Cu n lim e a v ieii, cer te-ai fcu t,
o B en ed icte, i ca s a n e le p ciu n ii,
p s to ru le V a s ia n ; n c i o are care
V asile a lu a t c u n u n a a sc u lt rii, c,
n m o rm n t de viu lo cu in d , n e a ra t
n o u lu m in a a s c u lt rii.
L au d s se d ea lu i G helasie, cci
ac e st p u r u re a p o m e n it a d o m n it
p e s te p a tim i. L au d lu i G herasim ,
c ru ia i-a s lu jit fia ra , c a v en it la
d n su l p e n tr u d e s v rire a v i r t u i i ;
m rire i lu i G lierm an o p rin te le ,
m p re u n i lu i G aie n e le p tu l, s lu
jito r u l lu i H risto s.
D avid c a re e ste c in ste a i la u d a
T esa lo n ic u lu i, p rim ito ru l de D u m n e
zeu D aniel s fie l u d a t cel cu m u lte
m in u n i; cu lu c ru l i cu cu v n tu l,
D aniel cel al S ch iei, D ios i D alm at,
m ai-m arii s ih a trilo r, s p rijin u l c re
d in e i.

Irm osu l:

A sc u lta re a , cu m u lt m a i b u n i dect lu m in a ste le lo r, a a r ta t pe Dom e tia n i pe D om etie, g n d ito rii de


D um nezeu, ca p e d oi lu m in to ri, lum in n d u -n e p e n o i; cu ac etia m
p re u n i cei n e n u m ii, cu cin ste s
fie l u d a i.

ed e i, v ed e i c E u s n t D um
n ezeu l v o stru , C are M -am ns cu t m a i n a in te de veci d in T atl,
i d in F ecio ara, f r de b r b a t, m a i
pe u rm M -am n tr u p a t, i a m dez legat p c a tu l s tr m o u lu i A dam ,
ca u n iu b ito r de o am eni.

Ca o b o g ie n e m p u in a t este
c re d in c io ilo r a c u p rin d e ra c la cu
m o a te le c e lo r ce s-au n ev o it p e n tru
D om nul, cu d r e a p t c re d in . Ve
n ii, f ra ilo r, s-i l u d m ca pe n ite
m ucen ici, iu n d p rin c re d in t m
d u iri su fle te lo r i tr u p u rilo r .

Iar a doua Cntare din Psaltire nu se


c n t ; ci se cnt s tih u l: Cuvioilor
prini, rugai-v lui Dumnezeu pentru
noi.
Cntarea a 2-a :

79

IN S PT M lN A LSATULUI SEC DE BRlNZ


Slav..., a Treimii :

IM m e , Ceea ce eti p rea d es v rit, p re a n a lte D um nezeule n tre i


ip o s t a s u r i: P rin te Cel ce eti n e
n s c u t i F iu le U nule-N scut, Duh u le Cel ce p u rce zi d in T a t l i p rin
F iu l Te a r i ; o fiin i o fire , o
d o m n ie, o m p r ie , m n tu iete-n e
p e n o i to i.
i acum...,

a N sctoarei :

S in g u r tu ai a d u s o m e n irii n a
te re s tr in , s in g u r tu n-ai s u fe rit
stric c iu n e a cea fire a sc , p rim in d
n a te re a n e a se m n a t , f r s tr ic
ciune. P e n tru ac ea sta cre d in cio ii pe
tin e c u ra t , ca pe o N sc to a re de
D um nezeu, d u p d a to rie , te m rim .
C atavasie :
V edei, vedei, c Eu sint...
Cntarea a 3-a :
Irmos : Nu este sfnt ca Domnul...

A
n a lt ra i de v ir tu i al m in u n a iJ lo r p r in i in trn d , s g u st m
d in n s u fle it d e s f ta re a a c e stu ia ,
cea p u r u re a d t to a re de v ia , cu
c re d in l u d n d u -i p e ei.
S fie c in s tii E ftim ie , ste a u a cea
p re a lu m in o a s , lu c e a f ru l E la d ie,
E fre m cel de D um nezeu in s u fla t, cu
E vlo g h ie cel v e stit, c a re a u s tr lu c it
m a rg in ilo r lu m ii cu fa p te le i cu m i
n u n ile.
S fie l u d a i cu c n t ri m in u n a tu l
Z osim a i Z ah a ria cel n tr u to t c in
s tit i Z in on i Zoii; Is a ia cel m a re
i Ilie cel s tr lu c it, cu a c e tia s se
cin steasc.
L au d p e m in u n a tu l T e o d o r al Term ei i p e E n n a t p re a l u d a tu l, c u ca
re d im p re u n v estesc i pe T eodul
cu T e o n a ; cin ste sc pe m in u n a tu l i
m a re le T eodosie.
L u d a t s fie T eo c tist, p s to ru l cel
p rea ale s, i n a ltu l la gn d T alasie,
m a re le T eo d o r ce s-a n u m it Sicheo-

tu l, ca re s-a a r ta t m a re pe p m n t
cu sem nele i cu m in u n ile.
Alte stele r s a r ia r i p realu m inoase : colibau l Io an , m p re u n cu
cei tre i d in S car , p u r t to r i de lu
m in , i cu a lii m a i m u li, c a re cu
la u d au str lu c it.
S c in stim cu c n t ri i cu v e r
s u ri d u h o v n iceti, n o i cei ce ne-am
a d u n a t, iu b ito ri de p r z n u ire , p r e a
c in s tita i cea d e p e s te a n p o m e n ire
a m u c e n ic ilo r; c p u r u re a se ro ag
lu i H ris to s p e n tru n ea m u l n o s tru .
a Treimii :

S l a v .. .,

T reim e de o fiin i U nim e d u m


nezeiasc, Ceea ce ai u n im e a n d es
p r ire i ai fire a n F e e ; unete-ne
pe n o i n tr-o s in g u r v o in a p o
ru n c ilo r T ale.
i

a c u m ...,

a N sctoarei :

C ort f c u t de D iunnezeu, m a i n a
in te te-a n se m n a t M oise, c a re aco
p e re a cu s e ra fim ii S fn ta S fin te lo r,
n c h ip u in d m a i n a in te , F ecio ar, a
ta c u r a t n a te re , d in c a re e ra s Se
h r n e a s c d u p tr u p , H risto s.
C atavasie :

N u e ste s fn t ca D o m n u l, i n u
este d r e p t ca D u m nezeul n o s tru ,
pe C are II la u d to a t f p t u r a ; i
nu e ste s fn t a fa r de T in e Doamne, Iu b ito r u le de o am en i .
s e d e a l n

A,

glasul al 4-lea :

Podobie : Degrab ne ntmpin pe noi...

H risto s, so a re le d re p t ii, v-a t r i


m is pe voi sfin ilo r, ca p e n ite r a
ze, s lu m in a i p m n tu l; p e n tru
a c e a sta lu m in a i su fle tu l m eu , cel
n tu n e c a t n tr u r u ta te , p rin dum n ezeietile v o a s tre ru g c iu n i, cu
d u m n e ze iasc lu m in a c u n o tin e i de
D um nezeu, cei ce sn te i de D u m
nezeu fe ric ii.

80

s m b a t

Alta, glasul al 8-lea :


Podobie : Pe

nelepciunea i Cuvntul...

B ln d eele i c u r ia lu i A ntonie,
m rim e a i m in u n ile lu i E ftim ie,
c u r ia i t c e re a lu i Pavel i a lui
A rsenie, i la u d a lu i T eo ctist, i ce
tele tu tu r o r c e lo rla li cuvioi, c re
dincioii s le m rim i s le l u
d m cu c n t r i ; cu c a re m p re u n
i p e fec io ara E u p ra x ia s o l u
dm , cu to a te fem eile cele de D um
n ezeu n e le p ite . i cu u n glas
s s tr ig m : R ugai-v lu i H risto s
D um nezeu s d ru ia sc ie rta re de
greeale celor ce cin ste sc cu d r a
g o ste s fn t p o m e n irea v o a str .
S l a v ...,

acelai glas i podobie :

L e g tu rile p a tim ilo r ru p n d u -le,


v-ai a lip it de d ra g o ste a b u n t i
lo r, i v-ai m b r c a t n tr u H risto s
cu slav a cea m a i p re su s de lum e,
afln d o d ih n n o ste n elile v o a stre
i cu n ev o in ele n frn rii dobnd in d v ia a cea de sus. P e n tru ac ea
s ta d u p v red n ic ie v b u c u ra i, m
p re u n cu p u te rile cele de su s, s tn d
i veselindu-v n a in te a lu i D u m n e
zeu, n tr u c h ita re . P u rt to r ilo r de
D um nezeu, p r in i ai n o tri, c e re i
ie rta r e d e greeale, p e n tru cei ce
p r z n u ie sc cu d ra g o ste s fn t p o
m e n ire a v o a str .
i

a c u m ...,

a Nsctoarei :

n n o ro iu l p c a te lo r m -am mp ln ta t i n u este n tr u m in e s ta to r
n icie. R u m -a n e c a t v ifo ru l g re
e lilo r m ele. D ar, ca ceea ce ai n s
c u t p e C uvntul cel u n u l iu b ito r de
o am en i, te ro g c a u t sp re m ine, r o
b u l t u . Izbvete-m de p c a t i de
p a tim ile cele v t m to a re de su flet
i de to a t r u ta te a v r jm a u lu i,
s t p n ; ca s c n t v e s e lin d u -m :
R oag-te lu i H risto s D um nezeu,
s-m i d ea ie rta re de greeale, c pe
tin e te am n d e jd e , eu ro b u l tu .

Cntarea a 4-a :
Irmos : Vrnd s Te ntrupezi,

Cuvinte...

[" u m in to r n lu m e a r ta t este
dum nezeiescu l Ila rio n , m u n te
al c u n o a te rii m a re le I u s t i n ; cu
care i Ie ra x s fie c in stit, i Ivistion cu Io sif, v ite jii cei alei.
Ie re m ia n c a s tr lu c it n v ia, i
Ish irio n s-a a r ta t cu m a re t rie.
Cu c a re str lu c e te C ario n , C opris,
C a sto r i C asian cel p re a fru m o s.
M m in u n e z de v o rb a cea b ln d
a lu i C alist, la u d facerile de b in e ale
lu i L av ren tie, i v estesc fa p ta cea
b u n a lu i L oghin, i lu i L o t i cin
ste sc v irtu ile .
P e L eontie, a d n cu l teologiei lau d
i slvesc pe M axim n o ia n u l de n
v tu ri ; m flesc cu M a rc h ian i
la u d pe M arcu cel su p u s i a sc u lt
to r de D um nezeu.
C in ste a v irtu ilo r, M acarie cel
m a re , i P o litic o d o ru l evlaviei sn t
n u m i i ; cu a c e tia i M arcu cel
fo a rte l u d a t , i cu D alm atoe,
a ra p u l M oise.
M resc n ev o in ele lu i M a rtin ia n i
ale lu i M ahu, i c r rile cele p en
tr u c u r ia i fa p te le b u n e ale lui
M arcel, m ai-m arele p s to r i lo r ; cin
ste sc i pe M ili, cel ce n v ia pe cei
m o ri.
M ucenici ai lu i H risto s, ad u cei
ru g c iu n i n e n c e ta te F c to ru lu i i
Z id ito ru lu i p e n tru p acea lu m ii i
p e n tru cei ce cin ste sc p o m en irea
v o a s tr cu c n t ri.
Slav..., a Treimii :

M inune se vede c D um nezeirea


este u n a i trei, to a t n tre i fee
f r d e s p rire , ca T a t lu i i F iu
lu i i D uhulu i S fn t d m n c h in a re
n tr u o fire.
i acum..., a Nsctoarei :

B u c u r -te, n c p e re a lu i D u m n e
zeu cea d e s f ta t . B u cu r-te chivo-

a
N SPTM NA LSATULUI SEC DE BRNZ

tu l Legii celei noi. B u c u ra te n stra p d in care s-a d a t tu tu r o r oam e


n ilo r m a n a cea cereasc.
C'alavasie :

V rnd s Te n tru p e zi, C uvinte, d in


m u n tele cel u m b ro s, d in sin g u ra
N scto are de D um nezeu, p ro fe tu l
a c u n o scu t cu ved erea dum nezeiasc i cu fric a slv it p u te re a
Ta.
Cntarea a 5-a :

81

Slav..., a Treimii :

D ei d u p fire D u m nezeirea este


una, d u p fee n s este n tr e it ;
n tr u C are ne am b o te za t i n tru
C are c re d e m : T atl i C uvntul i
D uhul cel de o fiin .
i acum...,

a N sctoarei:

P re a c u ra t , ceea ce ai n sc u t p rin
cu v n t pe C uvntul, Cel m ai p re su s
de cuvnt, te ru g m , n u n c e ta s-L
rogi pe Acela, s izbveasc p u r u
re a d in p rim e jd ii tu r m a ta.

Irmos : Din negura patimilor...

e n ii s vedem f l o r i l e cele
p u ru re a vii aie ra iu lu i celui
d in E d en , cele o d r slite de D u m n e
zeu, n ev o in ee p rin ilo r, a l c ro r
sin g u r lu c r to r este D om nul.
Cu izvoarele c u v in te lo r lu i N il se
a d a p to t su fle tu l cel n e le g to r ;
cu sfin tele v iei a lu i N a u c ra tie i a
lu i N icon se lum ineaz, i N ata n ae l
cu N iste n o r l n fru m u se e a z .
X en o fo n t cu fiii s i n tr u v ir tu i
str lu c in d , ne lum ineaz, i m a re le
O rsisie, d a r m a i ales O n u frie ; ia r
pe P im en cine d in o am eni l va l u
da d u p cu v iin ?
Pam vo i cu fa p ta i cu cu v n tu l
s fie fe ric it d u p v red n ic ie ca u n
n a lt, i P u p lie m ritu l, cel ce n
d e p rte a z pe dem oni, s fie l u
d at, i n to c m a i cu el i lu m in a tu l
P in u frie.
D up v red n ic d a to rie s fie cin
s tit P a fn u tie cu a d e v ra t p ream ritu l, P io r, P a te rm u tie , P avel cel
p rea sim p lu, P itiru n cel m a re i
ex arh u l p rin ilo r.
In chip lu m in a t s fie l u d a t lu
m in to ru l lu m in to rilo r P ahom ie,
P alam o n c e l m p reu n -n ev o ito r,
dum nezeiescul P e tr o n ie ; i m p re
u n cu acetia s fie l u d a t Passario n cu c n t ri dum nezeieti.
D

Catavasie :

Din n e g u ra p a tim ilo r, ca din tr-o


n o ap te p re a ad n c, r sc u m p rm i te rog n v red n icete-m s
m nece d u h u l m eu la lu m in a zilei
p o ru n cilo r Tale, K risto ase .
Cntarea a 6-a :
Irmos : Pe mine cel cuprins...

J in u n a i

sn t p re a c in stiii p1 r in ii n o tri cci m p o d o b ii cu


d u m nezeietie n ev o in e, cu lu p te le
i cu t m d u ir ile ; c cine m ai m u lt
d ect acetia a a r ta t t ria m in u
n ilo r ?
S fie l u d a i R av u la cel m in u n a t,
m p re u n cu R uf, S isoie cel n to c
m ai cu ngerii, p re c u m i dum n eze
iescu l S erid i S iiuan.
Cer cu p a tru lu m in to ri s-a a r ta t
pe p a m n t, ac e a st de d o u o ri n
d o it, cu acelai n u m e n u m ire a Sim eo n io r, din care tre i sn t silp n ic i
i u n u l cel n e b u n p e n tru H risto s.
n m ijlo cu l ste le lo r ca so arele au
s tr lu c it aceia c ro ra e ra p o v u ito r
sfin itu l S a v a ; cu care strlu ce sc
S erapion, i S ilvan cu fap tele.
S a rm a t i im o tei i T itoe m
p re u n cu Ip ereh ie , i F arm u tie , Fo
ca, H a rito n , H erim o n , P soe i n e
le p tu l O r, s fie l u d ai.

82

SIMBT

Sfnt i ludat m ulim e a prin


ilor, cea am intit i cea nenum it
izbvete de prim ejdii pe cei ce svresc pom enirile voastre cu dra
goste.
a Treimii :

S l a v ...,

Te la u d pe T ine, T reim ea cea m ai


p re su s de to a t st p n ire a , i d u m
n ezeiasc U nim e, lu m in i lum ini,
v ia i viei, M intea i C uvntul i
D uhul S fn t p e D um nezeu u n u l.
i

a c u m ...,

a N sc to a rei:

lesei strm o u le , sa lt , c d in r
d c in a ta, d in c u ra ta F ecioar, a r
s rit flo a re a vieii, H risto s D um ne
zeu, Cel ce a m n tu it lum ea.
Catavasie :

pe m in e cel cu p rin s de m u lte greeli, ca re cad la n d u r rile T ale, prim ete-m , Iu b ito ru le de oam eni,
D oam ne, ca pe p ro o ro c u l, i m
m n tu iete.
condacul

, glasul al 8-lea :

Podobie : C a o prg

firii...

q 2l p e n ite p ro p o v d u ito ri ai
d re p te i c re d in e i n f rn to ri ai pg n t ii, a i b u c u ra t, D oam ne, cea
ta p u r t to rilo r de D um nezeu, ca re
a lu m in a t lu m ea. P e n tru ru g c iu n ile
lo r, n p ace d esv rit pe cei ce Te
slvesc p e T ine i Te la u d pzete-i,
ca s-i cn te i e : A liluia.

icos
La cele d e s f t to a re ale vieii
m -am u ita t, v znd cu g n d u rile ce
le ce se fac i so c o tin d cele de n
tr is ta r e ale lo r, am p ln s v ia a o a
m e n ilo r, i n u m a i pe voi v-am fe ri
cit, c a re a i ales p a rte a cea b u n ,
ad ic a p tim i cu H risto s i a p e
tre c e m p re u n cu 1, i a c n ta m
p re u n cu p ro fe tu l D avid : A liluia.
<

Urmeaz citirea din Prolog, apoi


s i NAXA R
IN SMBTA d i n s a p t a m i n a
LASATUI.UI SEC DE BRlNZ.A

n aceeai zi pomenirea tuturor sfini


lor brbai i femei, care au strlucit prin
sihstrie.
Prin srbtorile de pn acum, purt
torii de Dumnezeu Prini ne-au condus
cu cumptare i ne-au pregtit s intrm
n marea lupt a p ostu lu i; prin frica de
judecata viitoare ne-au ndeprtat de la
desftare i mbuibare i ne-au nvat
cele dinti forme ale postului ; ia r jm n
sptm ina- brinzei, curindu-ne mi
dinainte dup cum se cuvine, au rnduit n
chip potrivit n m ijlocul sptmnii dou
zile de post, ca s ne ndemne puin cte
puin la posi.
Iat c au mai pus naintea noastr si
pe toi hrbaii i-fem eile ca re,p x in m ul
te nevoine i osteneli, au trit cu cuvioie. A ceasta pentru ca, prin pomenirea
lor i a luptelor lor, s ne fac s intrm
cu mai mult curaj n marea lupt a
postului. A vnd ca pild i cluz viaa
lor i dobndind sprijinul i ajutorul lor,
vom putea fi gata pentru luptele cele
duhovniceti, mai cu seam cnd ne
gndim c i ei au avut aceeai fire ca
i noi. i dup cum generalii, cnd i
pornesc otile la rzboi, aezndu-se n
fruntea lor, i mbrbteaz oastea prin
cuvintele, pildele i viaa brbailor din
vechim e, care au luptat cu brbie i
n chipul cei mai strlucit, iar ostaii,
mbrbtai fiind prin aceste pilde, atac
din tot sufletul pe duman cu ndejdea
biruinei, tot aa fac acum purttorii
de Dumnezeu P rin i; mbrbteaz pen
tru luptele cele duhovniceti att pe br
bai ct i pe femei prin viaa celor care
au trit cu cuvioie i aa mbrbtai i
conduc spre marea lupt a postului. n
acest chip uitndu-ne cu luare-aminte la
pilda vieii lor, s svrim fiecare dup
putere m ultele i feluritele v ir tu i; mai
nti dragostea i deprtarea minii de
la lucrrile i faptele n e c u v iin c io a se ;
apoi nsui postul; dar s nn_postim mix
maL-de mlncri, ci s postim i cu .limba
i cu ochii b ca sa spun pe scurt, siLne
oprim i s ne ndeprtm de la orice
fapt rea. Sfinii Prini au aezat n aceast zi pomenirea tuturor sfinilor spre
a ne nfia pe cei care, prin post i
prin celelalte fapte bune i folositoare,
au bineplcut lui Dumnezeu, spre a ne
ndemna, prin pilda lor, spre n evoina
virtuiioi i a ne narma cu vitejie m

s A p t Am in a

l s a t u l u i s e c d e b r n z

potriva patimilor i demonilor. Sfinii P


rini ne dau a nelege oarecum c, dac
i noi vom arta aceeai rvn ca i ei,
nimic nu ne va mpiedica de a svri
fapte tot att de mari ca i ei i de a fi
nvrednicii de aceleai rspltiri, cci i
ei au avut aceeai fire ca i noi.
Unii spun c mpratul Iraclie a rnduit aceast sptmn a brnzei pentru
c nainte de el se mnca n ea carne.
Fiind de ase ani n rzboi cu Chosroe
i cu perii, a fgduit lui Dumnezeu c,
dac-i va birui, va schimba aceast sp
tmn i o va pune ntre post i dulce,
lucru pe care l-a i fcut. Dar eu soco
tesc c s-a ntimplat aceasta pentru c
a fost izvodit de Sfinii Prini ca un
fel de curire de mai n a in te ; ca nu
cumva, trecnd deodat de la carne i l
comie la o mare nfrnare de la mncare, s ne simim ru i s ne vtmm
astfel buna stare trupeasc ; cu ncetul i
treptat, ndeprtndu-ne de mncri gra
se i plcute s primim, ca nite cai n
rvii, i frul postului printr-o mncare
mai uoar. i ceea ce au fcut prin pil
de cu privire la cele sufleteti, aceea au
meteugit i cu privire la cele trupeti,
tind cte puin piedicile ce ne opresc de
la post.
Pentru rugciunile tuturor cuvioilor
Ti, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiete-ne pe noi, Amin.
Cntarea a 7-a :
Irmos : Cel ce ai rcorit pe tineri...

en ii s aducem c n t ri d u p
d ato rie fem eilor celor ce au
vieu it cu cu v iin i n to cm ai cu n
gerii, i s strig m : P e n tru ale lo r
rugciuni, D um nezeule, m ntuietene pe n o i pe to i.
P u rt to a re a de H risto s V riena, cu
dum nezeiasca F evronia s fie cin
stite, i T om aida cu Ieria i Platonida s fie l u d ate i m p re u n cu acestea i M elania, cu cred in .
Laud fie E vprax iilo r celor cu
g n d u ri ngereti, i celor dou Teo
dore ; A nastasiilor celor n tr u to tu l
fericite, laud i m rire n en cetat,
m in u n a t slu jin d lui D um nezeu.
M aria E g ipteanca a fost ca o lu
m in n lum e, i cea n u m it M ari
na, stea lum ii s-a a r ta t, i E ufrosina soare, strlu cin d cu v irtu ile.

83

L um inoas ca focul a fost Teodula n tru via i strlu cete n tru


p ustnicie Iulia, i cu acestea m
p reu n lum ineaz n tru fap te p rea
fericita Isidora.
C ugettoarea de cele cereti Ma
rina, s fie cin stit acum cu Matro n a cea m are ; S inglitichia i S arra
cu Iu sta n tru cn tri, ca nite n
elepte s fie lud ate.
Pelaghia, ngerul D o m n u lu i; Taisia, sfenicul p o c in e i; i o ricare
a lta din fem eile, ce au str lu c it n
sih strii, s fie lu d ate.
Slav..., a T reim ii:

T atlui, m p re u n i Fiului, i
S fn tu lu i Duh, cu u n gnd ne n ch i
nm i m rindu-L cu cred in , s tr i
gm : Slav ie Treim e-U nim e,
D um nezeul n o stru .
i acum...,

a N sctoarei:

B in ecu v n tat N scto are de D um


nezeu F ecioar, care ai n scu t pe
M n tu ito ru l lum ii i S tp n u l, pe
Acela roag-L, p u ru re a s m iluiasc
sufletele n o astre .
Catavasie :

Cel ce ai r c o rit pe tin e ri n cup to r i pe ceea ce Te-a n scu t ai pzit-o fecio ar d u p n atere, bine
eti cu v n tat D oam ne, D um nezeul
p rin ilo r notri .
Cntarea a 8-a :
Irmos :Pe Domnul, Cel ce S-a preasivit...

P e p sto rii i pe n elep ii das* c l i ; pe arh ie re ii B isericii lui


H risto s i pe cuvioi, to i s-i l u
dm , pe D om nul ludndu-L i
p reanlndu-L n tru to i vecii.
D up d ato rie Vasile cel M are, i
cel dup adevr m ult-nevoitorul Atanasie s fie l u d ai n tru cn tri, cu
G rigorie cel m ai ales dect to i n
teologie.

84

SM BT

P e Io a n cel cu g u ra de a u r i pe
C h irii, stlp ii cei de D um nezeu ne le p ii, s-i l u d m ; asem en ea i
p e Isich ie, a lt teolog, i pe d u m n e
zeiescul M eletie, g r ito ru l de cele
d u m n e ze ieti.
G rig o rie al n ise n ilo r, i ceilali
d o i f c to ri de m in u n i p rin i, i
n e le p tu l n tr u cele d u m n ezeieti
E p ifan ie , m p re u n cu A m filohie, lu
m in a tu l lu m in to r, s fie l u d a i
n veci.
P e M itro fan , la u d a p re o ilo r, cu
N ec tarie , cu A ttic i cu G henadie,
m p re u n i p e A natolie s-i l u d m ,
p e s tr lu c ito rii cei vii, m p re u n cu
E u se b ie i cu P ro c lu p re a n e le p ii.
P e N ico lae s fin itu l p ro p o v d u i
to r, p e S o fro n ie cel a d e v ra t cu lim
b a d e m ie re, i pe E vlav iu la u d , i
p e D iad o h m p re u n cu E u s ta iu i
cu Iu v en a lie, c p eten iile p rin ilo r.
A T reim ii:
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

C a p e o U nim e n fiin T e la u d ,
ca p e o T re im e n fe e T e cin ste sc,
P r in te i F iu le i D u h u le P reasfin te ; st p n ire a cea f r n c e p u t a m
p r ie i T ale o slvesc n veci.
i acum..., a N sc to a r ei:

T u m u n te al lu i D u m n ezeu te-ai
a r ta t, N sc to a re de D um nezeu,
n tr u c a re H risto s lo c u in d , d u m n e
ze ie ti lo c a u ri a f c u t p e cei ce cnt : Pe D o m n u l lu d ai-L i-L prean la i n tr u to i vecii.

i se cnt :
Ceea ce eti mai cinstit...
Cntarea a 9-a :
Irmos : N aterea pururea Fecioarei,..

in e va sp u n e c u ra ju l lu i Am
b rozie, i n e le p c iu n e a lu i Ie*
C
ro te i cu m o va p o v esti ? D ar t ria
cea p e n tru c re d in a A lexandrilor,
de D um nezeu n e le p iilo r p rin i ?
F ed im dum n ezeiescu l, S p irid o n
p u r t to r u l de D um nezeu, cu Antipatr u , cu P am vo , P ala d ie i N onos,
d im p re u n cu Ie ro n im i G herm anoi
p re a c in s titu l, ca n ite lu m in to ri
dum n ezeieti s fie l u d a i.
D io n isie cel v e s tit n cele d u m n e
zeieti, s fie c in s tit ca u n t in u ito r
al ce lo r c e r e t i ; asem e n ea C lem ent
m u lt-p tim ito ru l, F lav ia n i Pavel
cel m a re , v e s tito rii m rtu ris irii.
M ih a il al S in a d e lo r m p re u n cu
T a ra s ie ; N ic h ifo r ia r i m p re u n
cu T eo d o r cel fo a rte m in u n a t i Teofa n cel cu n u m e a d e v ra t sfin it, s
fie l u d a i, ca a p r to r i ai ico an e
lo r lu i H risto s.
P e tr u i Ig n a tie p u r t to r ii de
D um nezeu, ca n ite a d e v ra i ap o s
to li ai lu i H ris to s i s f in ii nevoi
to ri, s fie l u d a i m p re u n cu
P o lica rp i m p re u n cu C iprian,
m a rtirii M n tu ito ru lu i.
P re ac u v io i p r in i i a rh ie re i ai
D om n u lu i, m p re u n cu sfin ii m u
cenici i cu sfin te le fem ei, to i cei
n u m ii i cei n e n u m ii, ru g ai-v s
se m n tu ia s c su fletele n o a s tre .
Slav..., a Treimii :

Catavasie :
S ludm, bine s cuvlntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

P e D o m nul, Cel ce S-a p re a sl v it


n m u n te le cel sfn t, i a a r ta t lu i
M oise n ru g ta in a p u r u re a Fecioa rei p r in foc, lu d ai-L i-L p rea n l a i n tr u to i vecii.

U nule n T reim e D um nezeule,


slav ie n e n c e ta t, c dei fiecare
fa este D um nezeu, d a r u n u l este
n fiin T atl i F iu l i D uhul, cu
cele tr e i lu m in a te o se b iri.
i acum..., a Nsctoarei :

R u g a p rin s cu fo c i n e a rz n d a
v zu t M oise m ai n a in te , n m u n te le

IN S PTM N A LSATULUI SEC DE BRlNZ

Sinai, p n tecele t u , F ecioar, cel


p rim ito r de D um nezeu, care a p r i
m it fo cu l cel n e p ie rito r.
Catavasie :

N aterea p u ru re a F ecioarei ce s-a


a r ta t le g iu ito ru lu i m ai n a in te
p rin foc i p rin rug, sp re m ntui rea n o a s tr a cred in cio ilo r, cu
cn tri f r t ce re s o slvim .
L U MI N l N D A
Podobie : Femei auzii...

M ulim ea cu v io ilo r p rin i, care


v-ai le p d a t de lum e i cru c e a a i
rid ic at, m p re u n cu cetele m u c e
nicilo r, a d u n a re a a rh ie re ilo r i cea
ta fem eilo r, lu m in ai-n e ca s l u
d m d u p v red n ic ie p re a lu m in a ta
p o m e n ire a v o a str .
Slav... i acum...
Podobie : Cu

A postolii s ne suim...

Pe p u r t to rii de D um nezeu p
rin i, care au s tr lu c it n sih strie ,
i pe ie ra rh i m p re u n i pe cuv io a
sele fem ei i cetele s fin ilo r m u
cenici, cu c n t ri lu m in a t s-i l u
dm , ca s ne sfin im ; i cu ru g
ciunile lo r i ale N sc to a re i de
D um nezeu, lesne s sv rim c l
to ria p o stu lu i.
LA L A T D E

Se cinl stihii*ile, glasul al 8-lea :


Podobie : n raiul cel din Eden...

M ulim ea p rin ilo r care au sih s trit cu cuv iin , to i cre d in cio ii
cu c n t ri s o l u d m . i pe ie
ra rh ii lu i H risto s s-i c in stim n tr u
laude, cu u n dum nezeiesc cuget i
cu u n su flet, fra ilo r ; c n a ju n a re
au v ieu it, i n p o st c u ra t, i cu
E vanghelia lu i H risto s ne-au lu m i
n at. Cu care d im p re u n s l u d m
i pe p u rt to a re le de D um nezeu i
lu m in atele f e m e i; i vieii lo r din
su flet rv n in d noi, cu d u m nezeiasc
cuviin, ca s aflm acolo ie rta re a
greealelor.

85

Pe cei ce lu m in a t au s tr lu c it n
s ih strie i cu cu v iin au v ie u it,
s-i l u d m cu p re a m rire , f r a i
lo r ; ca pe cei ce au v ie u it b in e i
la v iaa venic cu b u n c re d in
s-au m u ta t, bucu rn d u -se. i la od ih n a cea n e p ie rito a re i fe ricit,
ca re este acolo, p rin v irtu te i p rin
c u r ie d re p t au alerg at. Deci d u p
v red n icia lo r s-i cin stim , ca s
aflm m il de la D um nezeu, p rin
ru g c iu n ea lo r, i v en ic m rire
i b u c u rie s d o b n d im ; i s sc
p m acolo de c h in u rile cele n e n d u
p lecate.
C eata tu tu r o r ie ra rh ilo r, a d u n a
re a d re p ilo r i a sih a trilo r i a
cu v io aselo r fem ei, ca re a i v ie u it
cu d re a p t c re d in , m ilo stiv in d u v d u p h a r, ru g a i pe Cel sin g u r
b u n , p re a n d u ra tu l D om n, s ne m i
lu ia sc i pe no i de o sn d a cea de
acolo, cu ru g c iu n ile v o astre , n e
le p ilo r, s ne m n tu im t o i ; i n
tr u d e s f ta re a ce va s fie s ne
n d u lc im f r sfrit, n veci bucurn d u -n e i noi, i n e n c e ta t cntare s trig n d D t to ru lu i de v ia.
C uviincioas p r z n u ire lu i D um
nezeu a stz i cre d in cio ii s prznuim , n tr u p o m e n irea d in d estu l a
sfin ilo r a rh ie re i i a sih a trilo r, a
s fin ilo r m ucenici i a cu v io aselo r
i b in e cred in c io a selo r fem ei. C cele
stric c io a se i tre c to a re le-au d is
p r e u it cu a d e v ra t i ca p e n ite
p ia n je n i i gun o aie le-au s o c o tit;
ca s d o b n d e asc pe H risto s i m
p r ia L ui i du n m ezeietile acelea
b u n t i, pe ca re o ch iu l n u le-a v
zut, nici u re c h e a n u le-a au zit cndva. Cu ale c ro r ru g ciu n i, D um ne
zeule, sco ate din stric c iu n e su fle
tele n o a stre .
Slav..., glasul al 6-lea :

C uvioilor p rin i, n to t pm ntu l a ieit v estirea fa p te lo r v o astre ,


p rin care n ce r a i a fla t p la ta os
te n elilo r v o a s tr e ; risip it-a i taberile d e m o n ilo r; a ju n s-a i la cetele

SMBT

n g e rilo r, a c ro r v ia f r p r ih a
n a i r v n i t ; i acu m n d r z n ire
av n d c tre D om nul, ce re i pace
s u fle te lo r n o a s tre .

i alt Evanghelie a cuvioilor, tot de


la M atei : Zis-a D om n u l: Toate-Mi snt
date Mie de la Tatl Meu...
CHINONICUL

i acum..., a N sc to a rei:

N s c to a re de D um nezeu, tu eti
v ia cea a d e v ra t c a re ai o d r slit
ro d u l v ie ii; p e tin e te r u g m :
R oag-te, st p n , cu cuvioii p
rin i, i cu to i sfin ii s se m ilu ias
c su fletele n o a stre .

B u c u ra i-v d re p ii n tr u D om
n u l ; ce lo r d re p i se cuvine lau d

D oxologia mare,
Ceasul nti.

De se va ntmpla Aflarea cinstitului


cap al Sfntului Ioan nainteinergtorul
In Smbta lsatului sec de brnz, s se
caute tipicul de la sfritul crii, la li
tera H.

ecteniile,

apolisul i

LA L I T U R G H I E
Fericirile din Canonul
tarea a 3-a i a 6-a, pe 8.

(ps. 32,1).

S se tie :

prinilor, Cn-

A postolul zilei din Cartea ctre Ro


mani : Frailor, pacea s o iubim...
i altul al prinilor, din Cartea ctre
G a la ten i: Frailor, roada Duhului este
dragostea...
Evanghelia de la Matei : Zis-a Domnul:
Luai aminte m ilostenia voastr...

Ia r i s se tie :
C de la Duminica Vam eului i a Fa
riseului pn la Duminica Tuturor Sfini
lor, n fiecare simbt se citete A posto
lul i Evanghelia : iutii A postolul i Evan
ghelia sm betei de rnd i apoi ale sim
ului.

D UM INICA
LSATULUI SEC DE ISRNZ
IZGONIREA

LUI

LA VECERNIE, SMBTA SEARA


La V ecernia mare, dup psalmul
obinuit, se ciut : Fericit brbatul..., catisma toat. La Doamne, strigat-am..., se
pun stihirile pe 1 0 : 3 stihiri ale nvierii
3 ale lui A natolie din O ctoih i 4 ale
Triodului, glasul al 6-lea :
Podobie : Toat ndejdea...

< c to ru l m eu , D om nul, lu n d
rn d in p m n t i n su fle in du-m cu su fla re de v ia a, m -a n
v iat i m -a c in s tit a fi s t p n ito r pe
p m n t tu tu r o r ce lo r vzu te, i lo
c u ito r m p re u n cu n g e rii. I a r S a
ta n a n e l to ru l, lu c rn d cu a rp e le
ca p rin tr-o u n e a lt , m -a am g it p rin
m n care, i de m rire a Iui D um ne-

AD AM

D IN

RAI

zeu m -a o se b it i m -a d a t m o rii
celei m a i de d e d e su b t n p m n t. Ci
T u, ca u n s t p n i n d u r a t, ia r i
m ch e am .
De v e m n tu l cel d e D u m n ezeu
e s u t m -am d e z b r c a t eu tic lo su l,
p rin sfa tu l v r jm a u lu i, n eascu ltn d p o ru n c a T a cea d u m n e ze iasc ,
D oam ne. i m -am m b r c a t acu m
cu fru n z e de sm o c h in i cu h a in e
de p i e l e ; cci m -am o s n d it a m nca p r in s u d o ri p in e c u m u n c ; i
p m n tu l a fo s t b le s te m a t s-m i r o
d ea sc sp in i i p l m id . Ci T u, Cel
ce Te-ai n tr u p a t d in F e c io a r n
an ii cei de ap o i, ch e m n d u -m , ia
r i ad u -m n rai,

>
88

DUM INICA

R a iu le p re a c in s tite , p o d o a b a cea
f ru m o a s , locau l cel de D um nezeu
z id it, v eselia cea n e s fr it i d esf
ta re a , m rire a d re p ilo r, fru m u se e a
p r o fe ilo r i s l lu ire a sfin ilo r, cu
s u n e tu l fru n z e lo r ta le ro ag pe Z idi
to r u l tu tu r o r , s-m i d e sc h id uile
p e c a re c u n e a s c u lta re le-am n
ch is ; i s m n v re d n ic e sc a m
m p r t i de p o m u l v ie ii i al b u c u
rie i, cu c a re m a i n a in te n tr u T ine
m -am d e s f ta t.
A d am a fo s t scos d in ra i p e n tru
n e a s c u lta re , i d e la d e s f ta re a fo st
le p d a t, a m g it fiin d de v o rb ele
fem e ii, i gol a e zu t n p r e a jm a lo
c u lu i, tn g u in d u -se
vai m ie ! Deci
s n e s rg u im to i, s p rim im v re
m e a P o s tu lu i su p u n n d u -n e evang h e lic e tilo r r n d u ie li; ca p r in ele
fa c n d u -n e p l c u i lu i H ris to s , s
d o b n d im ia r i s l lu ire a ra iu lu i.
Slav..., glasul al 6-lea :

ezut-a A dam n p r e a jm a ra iu lu i,
i d e g o lic iu n e a sa p ln g n d , se tng u i a : V ai m ie, celu i ce m -am su p u s
n e l c iu n ii celei viclene, i a m fo st
f u r a t d e ea i de m rire m -am d e
p r ta t. V ai m ie, celu i d e z b r c a t de
n e v in o v ie i l s a t n s r c ie . Ci,
o ra iu le , de a c u m n u m voi m a i
d e s f ta n tr u d u lc e a a ta . N u voi
m a i v ed e a p e D o m n u l i D u m n e
zeu l i Z id ito ru l m e u ; cci n pm n t voi m e rg e , d in c a re a m i fo st
lu a t. M ilo stiv e n d u ra te , s trig c tre
T i n e : M iu iete-m p e m in e cel ce
a m c z u t.
i acum..., a N sctoarei, a glasului ce
va fi de rind.
V ohod : Lumin lin...
Prochim en : Domnul a mprii...
LA LITIE
Dup obicei, stihira hramului.
Slav..., glasul al 6-lea :

S o a re le ra z e le i-a asc u n s, lu n a
c u ste le le n snge s-au sc h im b a t,

m u n ii s-au n fric o a t, d ea lu rile s-au


c u tre m u ra t, cn d s-a n ch is raiu l
ieind A dam , cu m in ile btndu-i
fa a i zicnd : M ilostive, m iluietem pe m in e cel ce a m czu t.
i acum..., a N sctoarei :

n ta in te l u d m p e tin e, N s
c to a re de D um nezeu, M r ie : c
te-ai a r ta t sc a u n al m a re lu i m p
r a t, c o rt p re a s fn t m a i d e s f ta t dect c e ru rile , c a r de h eru v im i i m ai
p re su s d ec t se ra fim ii, c m a r a
m r i r i i ; c d in tin e a ie it n tru p ndu-S e D um n ezeu l tu tu r o r . Pe
A cela roag-L s m n tu ia s c sufle
te le n o a s tre .
stihoavna

Octoihului

Slav..., glasul al 6-lea :

S cos a fo st A dam d in ra i p en tru


m n c a r e ; p e n tru a c e a sta i eznd
n p r e a jm a lu i, p ln g ea tnguinduse, i cu glas de u m ilin z ic e a :
V ai m ie, ce am p tim it eu ticlo
su l ! O p o ru n c am c lc at a Stp n u u i m eu , i de to t b in ele m-am
lip s it. R a iu le p re a sfin te , care ai
fo st s d it p e n tru m in e i p rin Eva
a i fo st n c u ia t, ro ag pe Cel ce te-a
f c u t pe tin e i p e m in e m -a zidit,
ca s m s a tu r de flo rile tale. P en
t r u a c e a sta i M n tu ito ru l ctre
d n su l a zis : Z id irea M ea n u vreau
s p ia r , ci v re a u s se m n tu iasc
i la c u n o tin a ad e v ru lu i s vin.
C p e cel ce vine la M ine nu-1 voi
goni a fa r .
Slav... i acum..., a N sctoarei :

F c to ru l i M n tu ito ru l m eu,
P re a c u ra t , H ris to s D om nul, din
p n te ce e t u ieind, n tr u m ine
m b r cn d u -S e , d in b le ste m u l cel
d in ti p e A dam l-a sc p a t. P e n tru
a c e a sta ie, P re a c u ra t , ca M aicii
lu i D um nezeu i F ecio arei cu ad e
v ra t, strig m f r t c e re ca nge
ru l : B u cu r-te ! B u cu r-te st p n ,
fo lo sito a re a i ac o p e r m n tu l i
m n tu ire a su fle te lo r n o a s tre .

LSATULUI SEC DE BRNZ


Acum libereaz... Dup Sfinte Dumne
zeule... troparul : Nsctoare de Dumne
zeu... (de 3 ori)> i cealalt Urmare a Pri
vegherii.

du-m n ti din a rin , m i-ai p o ru n


cit s Te laud m p re u n cu ngerii
Ti.

Iar de nu este Priveghere, troparul n


vierii i al Nsctoarei de Dumnezeu.

P e n tru bo g ia b u n t ilo r, T u ai
s d it, Z id ito ru le i D oam ne, d esf
ta re a raiu lu i n E d en , p o ru n cin du-m i s m desftez n tr u ro ad ele
cele fru m o ase, v eselito are i nestriccioase.

S se t i e :
C slujba sfinlului de la Minei se cinta
Ia Pavecem i.

Slav...
DUMINICA L A U T R E N I E
La Dumnezeu este Domnul... troparul
nvierii (de 2 ori) i al Nsctoarei.
Apoi obinuitele Catisme i Polieleul,
precum s-a artat n Duminica Fiului
risipitor.
!i se ncepe citirea din cartea despre
cele ase zile ale Facerii, a Sfntului Ioan
Gur de Aur.
Apoi : Bine eti cuvntat Doamne..., i
antifoanele glasului.
Toat suflarea... i Evanghelia Utre
niei cea de rnd. nvierea lui Hristos vznd... i Psalmul 50.
Slav..., glasul al 0-lea : Uile pocinei
deschide-mi inie... i acum..., In crrile
mntuirii...
Apoi stih, glasul al 6-lea : M iluiete-ne
Dumnezeule... i La mulimea faptelor
mele... (caut-le napoi, la pagina 7).
Canoanele se pun astfel : Canonul n
vierii din Octoih, al Crucii-Invierii i al
Nsctoarei de Dumnezeu pe 8, iar din
Triod pe 6.

Vai m ie, ticlo su l m e u su flet, c


ai lu a t n voire de la D um nezeu s
te n d estu lezi de cele ce s n t n
E d en , i i s-a p o ru n c it s n u mnn ci din ro d u l cu n o tin ei. P en
tr u ce ai clcat legea lui D um
nezeu ?
i acum..., a Nsctoarei :

N sc to a re
de
F ecioar, ca ceea ce
fiica lu i A dam , ia r
c to a re lu i H risto s
m ine, cel alu n g a t
ch eam iari.

Dumnezeu
eti d u p neam
d u p h a r N s
D um nezeu, pe
d in E d en , m

iar Calavasii se cinl irmoasele aces


tui Canon :

Ca pe u sc a t u m b ln d Isra el, cu urm ee p r in adnc, pe p rig o n ito ru l


F arao n vzndu-1 n ecat, a s t r i g a t :
lui D um nezeu c n ta re de b iru in
s-I cn tm .

CANONUL

Cntarea a 3-a :

Alctuire a lui Cristofor Protasicritul.

Irmos : Nu este sfint...

Cntarea l-a, glasul al 6-lea :


Irmos : Ca pe uscat umblnd Israel...

Aino, ticlo su l m eu suflet, de


plngi astzi, de cele ce s-au
fcu t cu tine, adu en d u -i am in te de
goliciunea cea d in ii d in E den, p rin
care ai fo st scos din d e sf ta re i
d in b u c u ria cea n en ce tat.
P e n tru m ilo stiv irea cea m u lt i
n d u rrile Tale, Z id ito ru le al lum ii
i F cto ru le al tu tu ro r, viu fcn-

a r p e l e cel v iclean o arecn d


p iz m u in d cin ste a m ea, a o p
tit n u rec h ile E vei cu n e l c iu n e ;
de ca re eu am g in d u -m , vai m ie,
m -am le p d a t d in a d u n a re a vieii.
M na cu n d r z n ire n tin zn d u -m i,
am g u sta t d in p o m u l cu n o tin e i,
d in care m i-a p o ru n c it D um nezeu
s n u g u st n icid ecu m , i d in d u m
nezeiasca m rire am fo st le p d a t
cu am ar.

90

DUMINICA

V ai m ie, ticloiile s u f le te : C um
n-ai c u n o sc u t vicleugul ? C um n-ai
sim it n e l ciu n e a i pizm a v r j
m a u lu i ? Ci m in te a i-ai n tu n e c a t
i ai c lc at p o ru n c a Z id ito ru lu i t u .
i acum ...,a N sctoarei :

N d e jd e a i a c o p e r m n tu l m eu,
c in stit , ceea ce sin g u r ai ac o p e rit
de d em u lt, p rin n a te re a ta, goli
ciu n ea Iui A d a m celui czut,
c u ra t , cu n e stric c iu n e ia r i mb rac-m .
Catavasie :

N u este sfn t p re c u m T u Doamne, D um nezeul m eu, C are ai nl a t fru n te a cre d in cio ilo r Ti,
B unule, i ne-ai n t r it pe no i pe
p ia tra m rtu ris irii Tale.
s e d e a l n a

, g la s u l a l 4 -le a :

Podobie : Spimntatu-s-a Iosif...

L e p d a t a fo st A dam d in d e s f ta
re a raiu lu i, p rin m n c a re a cea a m a
r , p e n tru n e n frn a re , n ep zin d p o
ru n c a S t p n u lu i, i a fo st o sn d it
s lu creze p m n tu l d in care a fo st
lu a t i cu m u lte su d o ri s m n n ce
p in e a sa. P e n tru a c e a sta n o i s iu
b im n frn a re a , ca s n u plngem
a fa r d in ra i ca i acela, ci s in
tr m n tr-n su l.
Slav...
Podobie : Cel ce Te-ai nlat...

N u v om t c e a n ic io d a t , N sc
to a re de D um nezeu, a v esti p u te rile
ta le n o i n e v re d n ic ii; c de n u ai fi
s ta t tu n a in te ru g n d u -te, cine nea r fi iz b v it pe n o i d in tr u a tte a p r i
m e jd ii ? S au cine n e-ar fi p z it p n
ac u m slo b ozi ? N u ne vom d e p rta
de Ia tin e, st p n , c tu izbveti
p e ro b ii t i p u ru re a d in to a te n e
voile.

Cintarea a 4-a :
Irmos : Hristos este puterea mea...

e c in ste m -am n v re d n ic it eu
ticlo su l, de la T ine S tp n e
n E den. V ai m ie, cu m m -am n e
la t, i de diavo lu l fiin d za v istu it,
am fo st le p d a t de la fa a Ta.
P ln g ei-m cete n g ereti, fru m u
seile ra iu lu i i p o d o ab a p la n te
lo r celo r de acolo, p e m in e cel n
e la t r u i de Ia D um nezeu d e
p r ta t.
L iv a d fe ric it , p o m i s d ii de
D um nezeu, fru m u s e i ale raiu lu i,
acu m v rsa i la crim i d in fru n z e ca
d in n ite ochi, p e n tru m in e cel golit
i n s tr in a t de m rire a lu i D um
nezeu.
Slav...

N u te voi m a i vedea, n ici m voi


m a i b u c u ra de p re a d u lc e a i d u m
nezeiasca str lu c ire a ta , p re a c in
s tite ra iu le ; c gol la p m n t am
fo st le p d a t, m n iin d pe F c to ru l
m eu.
i a c u m .. ., a Nsctoarei :

P re a s f n t st p n , ceea ce ai d es
chis tu tu r o r c re d in c io ilo r u ile r a
iu lu i, p e c a re le-a n c u ia t A dam
o d in io a r cu n e a sc u lta re a , deschide-m i u ile m ilei tale.
C atavasie :

H ris to s este p u te re a m ea, D um


n e z e u i D om nul, c in s tita B iseric
cu d u m n ezeiasc c u v iin cn t,
s tr ig n d : D in cu g et c u ra t n tru
D om nul p rz n u in d .
Cintarea a 5-a :
Irmos : Cu dum nezeiasc strlucirea Ta...

j ^ izm u in d u -m v r jm a u l de d e
m u lt, p e n tru p e tre c e re a cea
n o ro c it d in rai, u r to r u l de o a
m eni n chip de a rp e m -a am g it,
i s tr in de m rire a cea venic
m-a a r ta t.

LSATULUI SEC DE

P ln g i m tnguiesc cu su fletu l,
i cer s se ad auge o ch ilo r m ei m u l
im e de la crim i, cnd priv esc i vd
goliciunea m ea, pe ca re am luat-o
p rin c lc area p o ru n c ii D om nului.
Slav...

D in p m n t am fo st zid it cu m in a
lu i D um nezeu, i am au z it c ia r i
am s m n to rc n p m n t eu tic
losul. Cine n u m va plnge pe m ine,
cel le p d a t de la D um nezeu, i care
am sc h im b a t ra iu l cu ia d u l ?
i acum..., a Nsctoarei t

C m a r de ta in a slv irii, to i
credin cio ii te v estim pe tin e , N s
c to a re de D um nezeu, ceea ce eti
cu to tu l f r de p rih a n . P e n tru
a c ea sta te rog, c u ra t , pe m in e cel
czu t d in c m a ra ra iu lu i, f-m ia
ri p rim it n tr-n su l.
Catavasic :

C u d u m n ezeiasc s tr lu c ire a Ta,


B unule, su fletele celo r ce m nec
la T ine cu d rag o ste, Te rog, lum ineaz-le, ca s Te vad, C uvinte al
lui D um nezeu, pe T ine ad e v ra tu l
D um nezeu, Cel ce chem i d in negura greealelor.
Cintarca a 6 a :
Irmos : Marea vieii vznd-o...

f u v em n t de D um nezeu e s u t
v ym -ai m b r c a t, M n tu ito ru le,
n E d en ca u n m ilo s tiv ; ia r eu am
clcat p o ru n c a Ta, pleendu-m
v rjm au lu i, i gol m -am vzu t eu,
ticlosul.
S u fle te al m eu p rea tic lo a se, dep rtatu -te-ai de D um nezeu p e n tru
n e n frn a re a t a ; lipsitu-te-ai de
d esf tarea r a iu l u i; de ngeri te-ai
d e s p r it; n stric c iu n e te-ai pog o r t; o, ce cd ere !
Slav...

In d u r -te , m iluiete f p tu ra min ilo r Tale, a to tiito ru le D um ne

91

zeule ; Te rog n u m trec e cu ve


derea, B unule, pe m in e cel ce m -am
d e s p rit de ceata n g e rilo r Ti.
i acum..., a Nsctoarei :

M rie , ceea ce eti de D um nezeu


ch e m a t i D oam n a tu tu r o r , ca
ceea ce ai n sc u t pe D om nul, m
p ra tu l tu tu r o r i M n tu ito ru l, pe
m ine cel ce sn t ro b it ia r i m
cheam n d e sf ta re a raiu lu i.
C atavasie :

M a re a vieii vznd-o n ln d u -se


de v ifo ru l isp itelo r, la lim an u l T u
cel lin alergnd , strig ie : S co ate
din stric c iu n e v ia a m ea, m ultM ilostive.
cundacul

, glasul al 8-lea :

A l n e le p c iu n ii n d re p t to ru le i
de tiin d t to ru le , al celo r nen e le p i n v to ru le i al s ra c i
lo r sp rijin ito ru le , n t re te , nele p ete in im a m ea, S t p n e ; d-m i
cu v n t, C uvinte al T a t lu i; c ia t
buzele m ele n u le o p resc a strig a
c tre T ine : n d u r a te , m ilu iete-m
pe m in e cel czut.
icos
ezu t-a A dam a tu n c i n p re a jm a
d e s f t rii ra iu lu i i a p ln s i, cu
m in ile btn d u -i fa a z ic e a : n d u
ra te , m ilu iete-m pe m in e cel czut.
V znd A dam pe n g e r alungndu-I i n c u in d u a d u m n ezeietii
g rd in i, ta re a o fta t i a zis : n d u
r a te , m ilu iete-m p e m in e cel
czut.
S im te d u re re raiu le, m p re u n cu
lu c r to ru l ca re a s r c it, i cu s u
n etu l fru n z e lo r tale ro ag pe F c
to ru l s nu-i n cu ie u a. n d u ra te ,
m iluiete-m pe m in e cel czut.
R aiu le p re a m b u n t ite , preasfin te, p re a fe ric ite , cel ce ai fo st
s d it p e n tru A dam i ai fo st n-

92

DUM INICA

c u ia t p r in E va, ro ag p e D um nezeu
p e n tru cel c z u t: n d u ra te , m iluiete-m p e m in e cel czut.
SINAXAR

IN. DUMINICA LSATULUI SEC DE BRINZA

Sinaxarul din Minei, apoi acesta.


In aceeai zi se face pomenirea izgo
nirii din raiul desftrii a lui AcTm'cel
nti-zidit.
Sfinii Prini au aezat pomenirea iz
gonirii lui Adain din rai la nceputul
sfntului Post de patruzeci de zile spre
a.arta prin aceasta cit de folositor ejte.
pentru firea omeneasc. leacuL -postului
i iari cit de ruinos lucru e ste, lco
mia i neascultarea. Aadar Prinii lsnd la o parte pe celelalte nenumrate
fpturi care pentru om au fost fcute,
ne-au pus n fa pe Adam cel nti-zi
dit ca s ne arate lmurit nti ce mare
ru a ptimit, pentru c n-a postit pu
in, al doilea c de atunci rul a fost
introdus i n firea noastr i al treilea
c qea dinii porunc a lui Dumnezeu
dat oamenilor este porunca postului.
Adam n-a pzit porunca, ci ascultnd de
pntece, dar mai bine-zis de vicleanul
arpe prin Eva, nu numai c n-a ajuns
Dumnezeu, ci i-a atras asupra sa moar
tea i a dat pieirii tot neamul om enesc.
Din pricina desftrii i neascultrii c e
lui dinti Adam, Domnul a postit patru
zeci de zile i a ascultat. Pentru aceasta
a i fost izvodit de Sfinii A postoli acest
post de patruzeci de zile pentru ca noi,
prin paza poruncii, s dobndim cu aju
torul postului nestricciunea pierdut de
Adam, care a ptimit pentru c n-a p
zit porunca.
Sau alt e x p lic a r e : dup cum am spus
mi sus, scopul Sfinilor A postoli a fost
de a cuprinde pe scu ita toate f a p t e i sr
vrite de Djimnezeu de la ncepjiiulpn Ia sfrsitul lumii. Pricina tuturor re
lelor din viaa noastr este clcarea p o
runcii i cderea lui Adam, din pricina
gustrii din pomul cunotinei binelui i
rului. Pentru acest motiv Sfinii P
rini ne pun nainte acest fapt ca s fu
gim, dar mai bine-zis ca s nu trim
n desfru. Adam a fost plsmuit de
mina lui Dumnezeu n ziua a a s e a ;
prin suflarea n fa a fost cinstit s
fie chip al lui Dumnezeu ; a primit ndat
porunca i a locuit n rai pn n ceasul
al aselea din zi. n urm a clcat po
runca i a fost izgonit de acolo. Filoniudeul spune c Adam a stat n rai o
sut de ani. A lii spun c a stat apte

zile sau apte ani din pricina cinstei ce-o


are numrul apte. Dar c Adam a ntins
minile i s-a atins de fruct n ceasul al
aselea din zi, a artat-o i noul-Adam,
Hristos, Care i-a ntins m inile pe cruce
n ceasul al aselea din zi, tmduind
nenorocirea lui Adam. Omul a fost creat
intre stricciune si_uejstricrin n e - spre
a dobndi pe a ceea _ spre care v a inclina_
prin .voin. Lui Dumnezeu i era cu pu
tin s fac pe om s nu pctuiasc
deloc. Totui pentru ca nestricciunea
s fie i fapta voinei lui i d porunca
de a se atinge de toi pomii din rai,
afar de pomul cunotinei binelui i
rului. Poate c Dumnezeu i-a ngduit
s cugete asupra tuturor fpturilor-savrSite de puterea durni1ezeiasc,'dar nu
i-a n g d u it d e f e l s cugete asuprafJiihei lui Dumnezeu. Grigorie T eologul spu
ne c pomii din rai snt ideile dumne
zeieti, iar fructul este contemplaia. Cu
alte cuvinte, spune Grigorie Teologul,
Dumnezeu i-a ngduit lui Adam s cer
ceteze i s cugete asupra tuturor celor
lalte stihii ale lumii i asupra nsuirilor
lor, iar prin aceasta s slveasc pe Dum
nezeu. A ceasta este adevrata desftare.
Poate c Dumnezeu i-a ngduit s cer
ceteze i firea sa om eneasc, dar nu i-a
ngduit de Ioc s cerceteze care este
fiina lui Dumnezeu, de unde i cum a
adus totul la fiin din nefiin. Adain
ns a lsat la o parte pe toate celelalte
stihii ale lumii i a nceput. s_ cerceteze,
pe cele cu privire la Dumnezeu, iscodind
cu de-amnuntul firea dum nezeiasc.
Fiindc era nc nede s v iisit i p ru n cjn
antieLdelucruri, a czut, pentru c Satana
prin Eva i-a bgat n cap gndul de a
ajunge Dumnezeu. Iar marele i dumne
zeiescul Hrisostom spune c pomul acela
are o ndoit-putere. El spune c raiul a
fost pe pmnt i gndete c este i spi
ritual i material, dup cum era i Adam.
Amndoi, i raiul i Adam, erau la mij
loc ntre stricciune i nestricciune. Prin
aceast interpretare se pstreaz i sen
sul literal al Scripturii i totui nu se rmne numai la litera Scripturii. A lii spun
c pomul acela era smochin, pentru m oti
vul c ndat ce au cunoscut c snt goi
s-au acoperit ntrebuinnd frunze de sm o
chin. De asta i H ristos l-a blestem at ca
unul ce a fost pricin clcrii poruncii.
Smochinul are ntr-adevr oarecare ase
mnare cu pcatul. Mai nti, dulceaa ;
apoi asprimea frunzelor i lipiciunea din
pricina laptelui lui. Snt unii care spun
c pomul acela sim bolizeaz mpreunarea
i cunoaterea lui Adam i a Evei. Dar
interpretarea aceasta nu-i dreapt. A a
dar Adam, dup ce a clcat porunca, dup

K
93

LSATULUI SEC DE BRNZ


ce s-a mbrcat cu trup muritor i i-a
primit blestemul, a fost izgonit din rai.
Dumnezeu a poruncit ca sabia de foc s
pzeasc poarta raiului. Adain, stnd n
faa raiului, plngea c a fost lipsit de
attea bunti, din pricin c n-a postit
la timp. Prin Adain s-a mprtit tot nea
mul omenesc acelorai necazuri ca i el,
pn ce Cel care ne-a creat ne-a ridicat
din nou la vechea vrednicie. I-a fost mil
de firea noastr pngrit de Satana, S-a
nscut din Sfnta Fecioar i, vieuind in
tr-un chip nespus de curat, ne-a artat
calea cea adevrat prin fapte cu totul
protivnice celor ale lui Adam, adic prin
post i prin smerenie i a biruit cu m
iestrie pe cel care ne-a nelat.
Au voit, aadar, purttorii de Dumne
zeu prini s ne nfieze toate aceste
lucruri n tot cursul Triodului ; mai ntii
au pus nainte faptele Vechiului Testa
ment. Cel dinti fapt din acestea este crea
rea i cderea lui Adam din pricina des
ftrii, despre care facem acum pomenire;
apoi facem pomenire i de celelalte fapte
svrite de M oise i de profei, dar mai
cu seam facem pomenire de cuvintele
proorocului David, adugind ceva i din
cele ale harului. Apoi, cu rnduia, fa
cem pomenire i de faptele Noului Testa
ment. Cea dinti din acestea este Buna
vestire, care prin nespusa iconom ie a lui
Dumnezeu, cade aproape totdeauna n
sfntul Post de patruzeci de zile. Apoi fa
cem pomenire de minunea svrit cu
Lazr, de primirea Domnului cu sllpri
i de sfnta i marea sptmin, cnd se
citesc Sfintele Evanghelii i se cnt cu
glas dulce sfintele i mntuitoarele Pa
timi. n sfrit, facem pomenire de nviere
Lde-celeialte-fapte prin citirea Faptelor
Sfinilor-Apostoli, pn Ta pogorrea SfniuluLD uh^-cnda-nceputpredicareaereiiiiisiiiliui.i-a. adunat, pe toi .sfinii. n
adevr, Faptele Sfinilor A postoli ne n
credineaz despre nvierea Domnului
prin minunile svrite de apostoli.
Prin urmare am ptimit attea pentru
c Adam n-a postit o singur dat. De
aceea se pune acum, la nceputul sim u
lui Post de patruzeci de zile, pomenirea
lui Adam, pentru ca, aducndu-ne aminte
ce mare ru a adus nepostirea lui Adam,
s ne strduim s primim, postul cu muL
t_bucurieli s-l. pzim -spre a dobindi
cu ajutorul lui ceea ce n-a reuit Adam,
adic ndumnezeirea. S plngem cu amar,
s postim, s ne umilim pn ce ne va
cerceta Dumnezeu ; cci fr acestea nu
cptm cu uurin ce-am pierdut.
Trebuie s se tie c acSJus fint i mare
Post. _e.sie._ca O zecim al a ntregului am
Pentru c din lene nu ne place s postim

----------

-----

totdeauna i s ne ndeprtm de rele,


Sfinii Apostoli i dumnezeietii Prini
au rnduit acest post ca un fel de seceri,
n chipul acesta vom terge acum, zdrobindu-ne inima i umiindu-ne prin post,
toate faptele noastre rele ce le-am svrii n cursul ntregului an ; de asta tre
buie s-l pzim cu mai mult grij.
Dar nu numai pe acesta, ci i pe cele
lalte trei posturi, adic postul Sfinilor
Apostoli, postul Sntinriei i postul
Naterii Domnului, cci dumnezeietii
Prini au rnduit aceste posturi n le
gtur cu cele patru anotimpuri ale anu
lui. Mai mult dect pe celelalte ns tre
buie s cinstim Postul acesta de patru
zeci de zile din pricina Sfintelor Patimi
i din pricin c Hristos a postit acest
post i s-a preaslvit. M oise a postit pa
truzeci de zile i a primit Legea i l-au
postit i Ilie i Daniel i toi ci au fost
plcui naintea lui Dumnezeu. i Adam
arat c postul este bun prin aceea c a
fost izgonit din rai pentru c n-a postit.
Pentru aceast pricin deci a fost aezat
la nceputul postului mare pomenirea iz
gonirii lui Adam din rai.
prin nespusa Ta milostivire, Hristoase
Dumnezeul nostru, nvrednicete-ne de
desftarea raiului i ne miluiete, ca un
iubitor de oameni. Amin.
Cntarea a 7-a :
Irmos : Dttor de rou...

/ el ce st p n e ti to a te veacurile,
^ D o a m n e , Cel ce m-ai zidit pe
m ine cu voia Ta, n u m trece cu
vederea, D um nezeule, pe m in e cel
p iz m u it de vicleanul b a la u r oarecnd i care Te-am m n iat, M ntuito r u le ; ci ia r i m cheam .
Cu m b r c m in te de ru in e fiind
m b r cat, vai m ie, n loc de vem n t lu m in at, p ln g p ie rd e re a m ea,
M n tu ito ru le, i cu c re d in strig
ie, B unule : N u m trece cu ve
derea, D um nezeule, ci iari m
cheam .
Slav...

Rnit-a a rp e le cel preav iclean


to t su fletu l m eu, cu pizm , i m-a
izgonit din d e sf ta re a r a iu l u i; ci

94

DUM INICA

o, n d u ra te M n tu ito ru le, n u m
tre c e cu v e d e r e a ; ci ca u n D um ne
zeu ia r i m cheam .

r u n tu n e c a t de p a tim i, ara t-m i


lu m in a n d u r rii, n d e jd e a celor
d e z n d jd u ii.

i acum..., a N sctoarei :

Catavasie :

R u g ciu n ea m ea cea s m e rit p r i


m ete-o cu m ilo stiv ire a ta, ceea ce
eti cu to tu l f r p rih a n , i-m i d
c u ra t , ie rta re de greeli m ie, celui
ce s trig n e n c e ta t cu p ln g e r e : N u
m trec e cu v ederea, p re a b u n , ci
ia r i m cheam .

S ludm, bine s cuvntm i s ne


nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dinsul ntru toi vecii.

Din v p aie cu v io ilo r ro u ai izvort i je r tf a d re p tu lu i cu ap o


ai a rs ; c to a te le faci, H risto a se ,
cu s in g u r v o irea . Pe T ine Te
p re a n l m n tr u to i vecii.

Catavasie :

D t to r de ro u c u p to ru l l-a f cut n g e ru l cu v io ilo r t i n e r i ; ia r


pe h a ld e i arzn d u -i p o ru n c a lu i
D um nezeu, p e tir a n l-a p le ca t a
s tr ig a : B ine eti c u v n ta t D umnezeul p rin ilo r n o tri .
Cntarea a 8-a :
Irmos : Din vpaie cuvioilor...

;^ J u d a r u r i de m u lte fe lu ri, od in io a r , ai c in s tit lu c ru l


m in ilo r Tale, U nule, Iu b ito ru le de
o a m e n i; ia r c u m p litu l b a la u r cu
u ie ra re a m -a nelat, vai m ie, golin d u -m de b u n u rile ce am avut.
R m tru ce ai a s c u lta t sfa tu l cel
a m a r, i d um n ezeietii p o ru n c i n e
a s c u lt to r te-ai f c u t ! V ai m ie,
sm e rite su flet, pe D um nezeu ai
sc rb it, p e C are p u ru re a a-L slvi
cu n g erii te-a rn d u it.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh Dumnezeu.

erp ilo r i fia re lo r te-ai fc u t stp n ; cu m d a r, ai v o rb it cu a rp e le


cel p ie rz to r de su flet, lu n d sfe t
nic p e v r jm a u l ca pe u n p rie te n
a d e v ra t ? V ai de a ta n elciu n e,
tic lo su l m e u s u f l e t !

Cntarea a 9-a :
Irmos :p e Dumnezeu a-L vedea...

| ^)ulce la g u s ta re m i s-a a r ta t
n ra i ro d u l c u n o tin e i; iar
s tu rn d u -m de m n c are, v en in s-a
f c u t sfritu l lu i. V ai, su flete tic
lo ase ! C um n e n frn a re a ta te-a n
s tr in a t d in locau l ra iu lu i.
D um nezeule al tu tu r o r , D oam ne
al n d u r rii, c a u t sp re sm eren ia
m ea cu m ilo stiv ire , i n u m trim ite
d e p a rte de d u m n ezeiescu l r a i ; ca
vznd fru m u s e ile de u n d e am c
zu t, s m nevoiesc cu p ln g eri, s
iau ia r i cele ce am p ie rd u t.
Plng, su sp in i m tn g u iesc, v
znd pe n g e r c este rn d u it a pzi
cu sa b ia cea de vp aie in tr a re a n
E d en , cea n e a p ro p ia t tu tu r o r cl
c to rilo r de p o r u n c ; vai, de n u
mi-o vei face T u n e o p rit , M n tu i
to ru le .
Slav...

i acum..., a Nsctoarei :

n d r z n e sc sp re m u lim e a m ilei
Tale, H risto a s e M n tu ito ru le, i
sp re sngele d u m n ezeietii coastei
Tale, p rin ca re ai s fin it fire a om e
neasc, i celo r ce slu jesc ie, B u
nule, le-ai desch is uile raiu lu i, pe
ca re m ai n a in te le-a n c u ia t Adam.

Ite tin e c o rtu l cel p u r t to r de lu


m in al n tr u p rii lu i D um nezeu
le l u d m , M rie, de D um nezeu
d ru it . P e n tru ac ea sta m ie, celui

Ceea ce eti u a vieii n eu m b lat


i n e le g to a re , F ecio ar de D um

i acum..., a Nsctoarei :

a
LSATULUI SEC DE BRNZ

nezeu N sctoare, care nu tii de


n u n t ; deschide-m i cu rugciunile
Tale uile raiu lu i cele ncuiate m ai
d in a in te ; ca s te slvesc pe tine,
a ju t to a re a m ea cea d u p D um ne
zeu i scparea cea tare.
Catavasie :

f t D um nezeu a-L vedea n u este


cu putin{ oam enilor, sp re Care
nu cuteaz a c u ta cetele ngereti. Ia r p rin tine, P re a c u ra t , S-a
a r ta t oam enilor C uvntul n tru p a t; pe Care slvindu-L cu otile
-cereti, pe tine te fericim .
LUMININDA

n v i e r i i

Slav..., aceast stihir :


Podobie :Femei auzii...

Porunca Ta, D oam ne, n u am a s


cultat-o eu, ticlosul, i golit fiind
de m rire a Ta, vai m ie, m -am u m
p lu t de ruine, i din d esf tarea r a
iului m -am d e p r ta t; n d u ra te B u
nule, m iluiete-m pe m ine cel lip
sit, d u p d re p ta te , de a T a b u
n tate.
i acum...
P od ob ie:Cu Apostolii s ne suim...

D eprtai fiind, D oam ne, din ra i


m ai n a in te p e n tru m n c area cea
din lem n, ia r i ne-ai ad u s pe noi
p rin C rucea i p rin p a tim a Ta, Mntu ito ru le i D um nezeul m eu. P rin
care ntrete-ne s svrim Postul,
cu cuvioas cu rie, i s ne nch i
nm dum nezeietii nvieri, P a tilo r
celor m n tu ito a re ; cu rugciunile
celei ce Te-a n scu t pe Tine.
LA L A U D E

Se pun 4 stihiri ale nvierii i una a lui


Anatolie din Octoih, iar din Triod aceste
samoglasnice, glasul al 5-lea :

Adam cu plngere a s tr ig a t: Vai


mie, c arpele i fem eia de la d u m
nezeiasc n drzneal m -au gonit i
din d esftarea raiu lu i m ncarea din

95

pom m-a n str in at. Vai m ie, n u


m ai po t r b d a ocara. Cel ce eram
o dinioar m p ratu l tu tu ro r f p tu
rilo r celor p m n te ti ale lui D um
nezeu, acum rob m-am fcu t, dintr-o sftu ire fr de lege. i cel ce
eram oarecnd m b r cat cu m ri
rea n em u ririi, cu piele de om m u
rito r cu jale sn t n fu rat. Vai m ie !
Ce plngere m i voi lua n tru a ju
to r ? Ci Tu, Iu b ito ru le de oam eni,
Cel ce din p m n t m -ai fcu t, cu
m ilostivirea m brcndu-T e, din ro
bia v rjm au lu i iari m cheam
i m m ntuiete.
Stih :Luda-Te-voi, Doamne, cu toat
inima mea, spune-voi toate minunile Tale
(ps. 137, l

C l to ria v irtu ilo r s-a deschis.


Cei ce voii s v nevoii in tra i, ncingndu-v cu nev oina cea b u n a
p o stu lu i. C cei ce se lu p t d u p
lege, d u p d re p ta te se i n cu n u
neaz. i lund to a t n tra rm a re a
C rucii s ne lu p t m m p o triv a
vrjm aului, ca u n zid n e stric a t inn d cre d in a, i ca o p la to ru g
ciunea, i ca un coif m ilo sten ia. n
loc de sabie, p o stu l care taie to a t
r u ta te a de la inim . Cel ce face
acestea, va p rim i cu n u n a cea ad e
v ra t de la m p ra tu l tu tu ro r,
H risto s, n ziua ju d e c ii.
Glasul al 6-lea :
Slih : Veseli-m -voi i m voi bucura
ntru Tine, cnta-voi numele Tu, Preanalte (ps. 9, 2).

Adam din rai a fo st izgonit, cu


m n carea m p rtin d u -se, ca u n
n ea sc u ltto r. Moise v zto r de D um
nezeu s-a fcut, cu p o stu l cu rin du-i ochii sufletu lu i. P e n tru aceas
ta cei ce d orim s fim lo cu ito ri r a
iului, s ne lep d m de h ra n a cea n e
folo sito are ; i d o rin d s vedem pe
D um nezeu, s p o stim ca M oise p a
truzeci de zile. Cu ru g ciu n i i cu
cereri, s t ru in d din to a t inim a, s
poto lim p atim ile cele su fleteti, s
gonim zb u rd rile cele tru p eti. U-

06

DUMINICA LSATULUI SEC DE BRNZ

o ri s trec em sp re c l to ria cea


de su s, u n d e cetele n g e rilo r cu gla
s u ri f r t ce re la u d T reim ea cea
n e d e sp rit , s vedem n e a se m n a
ta i st p n e asc a fru m u se e . Acolo
nvrednicete-ne, F iule al lu i D um
nezeu, D t to ru le de via, pe noi
cei ce n d jd u im n tr u Tine, s
d n u im m p re u n cu otile n
gereti. P e n tru ru g c iu n ile M aicii,
celei ce Te-a n sc u t H risto a se , i ale
A p o sto lilo r i ale m u c en ic ilo r i ale
p reacu v io ilo r.
Stih : Scoal-Ter Doamne Dumnezeul
meu ! Inal-se mina Ta ! Nu uita pe sra
cii Ti pn n sfrit (ps. 9, 32).

Sosit-a v rem ea n c e p u tu l lu p te lo r
celo r d u h o v n iceti, b iru in a cea m
p o triv a d em o n ilo r, n frn a re a cea
n tra rm a t , po d o ab a n g e rilo r, nd rz n ire a cea c tre D um nezeu. C
p rin aceasta M oise s-a f c u t v o rb i
to r cu Z id ito ru l, i n evzut a p rim it
glas n u re c h ile lui. D oam ne, p rin
aceasta n v red n icete-n e i pe noi,
s n e n c h in m p a tim ilo r T ale i
sfin te i n v ieri, ca u n iu b ito r de
oam eni.

Slav...,

tot

aceasta.

i acum..., a N sctoarei :
Preabinecuvntat eti...
D oxologia mare i obinuita Litie, n
pridvor, la care se cnt Slav... i acum...
Stihira Evangheliei. Apoi Ceasul nti.
i se citete nvtura pentru credin
a Cuviosului Printelui nostru Teodor
Studitul, i se face apolisul.

LA L I T U R G H I E
Fericirile glasului pe 6, i din canonul
Triodului, Cintarea a 6-a, pe 4.
Apostolul din Cartea ctre Romani,
Evanghelia de la Matei, i dumnezeiasca
Liturghie a Sfntului Ioan Gur de Aur.
C H I N O N I C U L

L u d a i
A liluia.

p e D o m n u l d in

ce ru ri.

Se cuv in e a t i :
C din aceast Duminic pn a 21 sep
tembrie se prsete Polieleul i se cnt
numai la privegherile praznicelor mpr
teti i la sfinii cei mari.

NCEPI TEL

S K N T U L L l l \l A R UL UI POST
U NI N N I I A SAPTMN
LA YFCT.ftNlF, DU M INICA SFARA
Dup Psalm1*! o l>i nuit, l.i D oam ne, slrig a t- a m ... se pun 10 stihiri si se d n t stihirile pocinei : 4 dle glasului de rinei,
din Oc toili (acestea sint sc riso, din oale
glasurile, ia sfiritul carpi) ; 3 din Triod
i 3 de Ia M inei.
Stilurile Triodului, glasul al 2-lea :
Alctuire a lui Iosif.
Podobie : C nd de pe lem n...

C Au n frn a re s n e srg u im to i
a sm e ri tru p u l, tre c n d d u m
nezeiasca m s u r a P o stu lu i celui f
r p rih a n . i cu ru g c iu n i i cu la
c rim i s c u t m pe D om nul, Cel ce
n e m n tu ie te pe noi, i u ita re r u t
ii d e s v rit s facem , s t r i g n d :
G reit-am ie, m n tu iete-n e ca o d i
n io a r p e n in iv iten i, H risto a s e m
p ra te , i n e f p rta i m p r ie i ce
reti, m u lt-n d u ra te .

M d ez n d jd u ie sc, ad u en d u -m i
a m in te d e lu c r rile m ele, D oam ne,
cele v red n ice de to a t p e d e a p s a ; c
ia t n e u itn d u -m la cin stitele T ale
p o ru n ci, M n tu ito ru le, r u m i-am
c h e ltu it v ia a m ea. P e n tru aceasta
c u r in d u -m cu ploile p o cin ei,
Te rog, lum ineaz-m p rin p o st i
p rin ru g c iu n i, ca u n n d u ra t, i n u
Te sc rb i de m ine, F c to ru le de b i
ne al tu tu r o r i p rea b u n u le.
Alia, a lui Teodor Studitu), acelai glas:
Podobie : Darurilor celor mai presus...

V rem ea P o stu lu i s o ncepem cu


b u cu rie , su p u n n d u -n e pe n o i nev o in e lo r celo r d u h o v n iceti. S ne
l m u rim su fletu l, s n e c u r im i m
pui. S p o stim p re c u m de b u cate,
aa i de to a t p atim a , d esftn d u -n e
cu v irtu ile D uhului. n tr u care petre c n d cu d rag o ste, s ne n v red n i

98

LUNI

cim to i a vedea p re a c in s tit p a tim a


lu i H ris to s D um nezeu, i S fin tele
P a ti, d u h o v n icete b u cu rn d u -n e.
Apoi 3 podobnice ale sfntului din M i
nei, Slav... de a r e ; iar de nu, Slav...,
i acum..., a Nsctoarei, acelai glas, din
Minei.
Ieire cu cdelnia.
Lumin lin...
prochimen

mare, glasul al 8-lea :

S n u n to rc i f a a T a de la slu g a
T a ; cn d m n e c je sc d eg ra b m
auzi. I a a m in te sp re su fle tu l m eu,
i-l m n tu ie te pe el (ps. 68, 20-21).
Stih : M ntuirea Ta, Dumnezeule, s m
sprijineasc (ps. 68, 33).
Stih : Vad sracii i s se veseleasc
(ps. 68, 36).
Stih : Cutai pe Dumnezeu i va fi viu
sufletul vostru (ps. 68, 36).
i iari cu glas mai nalt :

S n u n to rc i f a a T a de la slu g a
T a...
Se cu v in e a ti :

C n toate du
m inicile sfintelor patruzeci de zile, la V e
cernie se face ieirea pentru Prochimenul
cel mare. Apoi : Invrednicete-ne, Doam
ne... trei m etanii mari, i ecteniile.
LA S T I H O A V N A

Stihira aceasta, glasul al 4-lea :

S tr lu c ita h a ru l T u D oam ne,


s tr lu c it a lu m in a re a s u fle te lo r n o a s
tre . I a t v rem e b in e p rim it , ia t
v re m e a p o c in e i. S le p d m lu
c ru rile n tu n e ric u lu i, i s n e m b r
cm cu a rm e le lu m in ii. Ca tre c n d
n o ia n u l cel m a re al P o stu lu i, s aju n g e m la n v ie re a cea de a tre ia zi
a D o m n u lu i i M n tu ito ru lu i n o s tru
Iisu s H ris to s , Cel ce m n tu ie te s u
fle te le n o a s tre .
Stih -.Ctre Tine, Cel ce locuieti n cer,
am ridicat ochii mei. Iat, precum snt
ochii robilor la m inile stpnilor lor, pre
cum snt ochii slujnicei la m inile stpnei
sale, aa snt ochii notri ctre Domnul
Dumnezeul nostru, pn ce Se va m ilostivi
spre noi.

i se ciut tot aceeai stihir.


Apoi stih : M iluiete-ne pe noi, Doam
ne, m iluiete-ne pe noi, c prea mult
ne-am sturat de defimare, c prea mult
s-a sturat sufletul nostru de ocara celor
ndestulai i de defimarea celor mndri.
A mucenicilor :

Cel ce eti p re a sl v it n tr u po m e
n ire a s fin ilo r Ti, H risto a se D um
nezeule, fiin d ru g a t de dnii, trim ite-ne n o u m a re m il.
Slav..., a sfntului din Minei de are ;
i acum..., a Nsctoarei, dup glasul de
la M inei ; iar de nu are, Slav... i acum...,
a Nsctoarei, acelai glas :
Podobie : Ca pe un viteaz...

C etele n g e rilo r te slvesc pe tine,


M aica Iui D um nezeu. C pe D um ne
zeu, P re a c u ra t , L-ai n sc u t, pe Cel
ce este p u ru re a cu T atl i cu D uhul
i C are a aezat o stile n g e re ti din
n e fiin cu voia S a ; pe C are roag-L
s m n tu ia s c i s lum ineze sufle
tele ce lo r ce te la u d pe tin e cu
d re a p t c re d in , P re a c u ra t .
Acum libereaz..., Sfinte Dumnezeule...,
cu trei metanii, Preasfnt Treime..., Ta
tl nostru... i aceste tropare, glasul 1 :
N sctoare de Dumnezeu..., o metanie ;
Slav..., Boteztorul lui Hristos..., o meta
nie, i acum..., Rugai-v pentru noi...,
nc o metanie.
Apoi cel mai mare zice cu glas lin, fr
metanie, rugciunea : Sub milostivirea ta
scpm noi... Doamne m iluiete (de 40 de
ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai
cinstit..., ntru numele Domnului, binecuvinteaz, printe : Preotul zice ecfonisul :
Cel ce este binecuvntat, Hristos Dumne
zeul nostru... Apoi, rugciunea : mprate
ceresc...
i se fac trei metanii maii, zicimi rug
ciunea Cuviosului Efrem irul :

| j o a m n e i S tp n u l vieii m ele,
d u h u l trn d v iei, al g rijii d e
m u lte , al iu b irii de st p n ie i al
rg ijii de m u lte, al iu b irii de stpm e ) i al g r irii n d e e rt n u mi-1 da
m ie (o m etanie).
I a r d u h u l cu r iei, al g n d u lu i
sm e rit, al r b d rii i al d rag o stei
druiete-1 m ie ro b u l T u (o me
tanie).

IN N TlIA SPTM IN A POSTULUI

Aa, D oam ne m p ra te , d ruietem i ca s-m i vd greealele m ele i


s n u o sn desc pe fra te le m eu, c
b in e c u v n ta t eti n vecii vecilor.
A m in (o metanie).
Apoi se sruta icoanele, fiecare la lo
cul unde se afl, dup obicei, i zice cel
mai mare : Slav ie, Hristoase Dumne
zeule, ndejdea noastr, slav ie. i se
face rugciunea de preot i Apolisul de
plin.
Apoi Pavecernia mic, dup obicei, cu
nchinciuni i cu metaniile Postului.
La Slav ntru cei de sus... se fac trei
metanii.
Canonul Nsctoarei de Dumnezeu
Cuvine-se s te fericim..., Sfinte Dumne
zeule... trei metanii. Apoi troparele obi
nuite. Doamne m iluiete (de 40 ori), Cel
ce n toat vremea... Preotul : Dum nezeu
le, m ilostivete-Te... trei metanii mari.
Rugciunea
Sfintului Efrem ir u l:
Doamne i Stpnul vieii... cu celelalte
12 nchinciuni mici. Apoi Sfinte Dum
nezeule... Dup Tatl nostru... Doamne mi
luiete (de 12 ori) i rugciunea N epta
t, nentinat... i ne d nou, Stpne...,
i apolisul.

Se cuvine a t i :
Toate V ecerniile i Pavecerniele din
duminicile urmtoare pn la Duminica
a cincea a Sfntului Post se vor svri
ntocmai, ca in aceast duminic, neschimbnd nimic, afar de locurile unde
se arat ce trebuie schimbat.

99

altar, i lund cdelnia, st naintea sfin


tei mese i cdind n chipul crucii zice :
Binecuvntat este Dumnezeul nostru...
Citeul : Amin. i iese preotul i cdete,
iar cititorul psalmilor, ce este rnduit, zice:
Sfinte Dumnezeule... tot fr metanii ; Ta
tl nostru... C a Ta este mpria...
i dup Amin, Doamne m iluiete (de 12
ori), V enii s ne nchinm... (de 3 ori)
i Psalmii 19 i 20. Dup sfrltul lor,
Sfinte Dumnezeule... fr de metanii,
Tatl nostru... i obinuitele tropare, n
timpul cntrii crora preotul cdete sfintul altar i toat biserica.
Apoi ectenia : M iluiete-ne pe noi, Dum
nezeule... i ecfonisul C m ilostiv i iu
bitor... Citeul : Amin. ntru numele Dom
nului... i preotul: Slav sfintei i Celei de
o fiin... Iar fratele cel rnduit zice Amin,
i citete cei ase psalmi, fr metanii cu
toat luarea-aminte i cu frica lui Dumne
zeu, ca i cum ar vorbi in chip nevzut
cu Dumnezeu. i s ia aminte fiecare la
cele ce se citesc, avnd miinile strinse la
piept, capetele plecate, cu ochii cutnd n
jos, iar cu ochii inimii cutnd la Rsrit,
rugndu-ne pentru pcatele noastre i
aducindu-ne aminte de moarte, de chinul
ce va s fie i de viaa venic.
La nceputul Psalmului 102, preotul zice
rugciunile Utreniei. Dup sfritul psal
milor, Slav... i acum..., Aliluia (de 3
ori), apoi ectenia mare. i cntreul
cel rinduit cnta Aliluia pe glasul de la
Octoih.
Stih 1 : De noapte mnec duhul meii
ctre Tine, Dum nezeule ; pentru c lumin
snt poruncile Tale pe pmnt.
Stih 2 : Dreptate v nvai toi cei ce
locuii pe pmnt.
Stih 3 : Pizmuire va cuprinde pe popo
rul cel nenvat i acum focul pe cei po
trivnici va mnca.

LUNI DIMINEAA
Toac paracliserul la ziu, din pri
cina ntrzierii cu m ngierea de seara,
i adunndu-se toi dup obicei, in bise
ric, se citete M iezonoptica fr m eta
nii ; numai la sfrit ,trei metanii mari cu
rugciu nea: Doamne i Stpnul vieii
mele... Aceasta se face numai la ziua cea
dinii, n celelalte zile ale sfntului i ma
relui Post se citete M iezonoptica cu 16
metanii dup obicei.
Apoi sculindu-se preotul face obinuita
metanie celui mai mare, intr n sfntul

Stih 4 : Adaug lor rele, Doamne, adau


g rele celor mrii ai pmntului.
i dup fiecare stih, Aliluia (de 3 ori),
apoi Treimica glasului ; i se cnt cu umi
lin i cu glas mare i rar. La al doilea
tropar, Slav... iar al treilea, i acum...
Apoi se citete o catism a Psaltirii, l
dup fiecare stare, la A liluia se fac citc
trei nchinciuni de ctre toi ntocmai,
urmnd egum enului sau ecleziarhului. Du
p ntia Catism, Sedelnele cele de umi
lin din Octoih.
Apoi se citete din Sfntul Efrem irul.
(Din aceast zi se ncepe cititul din Sfin-

a
100

LUNI

tul Efrera irul, care ine pn n Vinerea


Stlprilor).
Dup a doua Catsm, Sedealna Triodului, a lui Iosif, glasul al 2-lea :
*

Podobie : Ceea ce eti izvorul milei...

u d um nezeiescul n c e p u t al
P o stu lu i s ctigm u m ilin
su fletea sc , s t r ig n d : S t p n e H risto ase, p rim e te ru g c iu n ea n o a s
tr , ca n ite t m ie aleas i Te r u
g m m n tu iete-n e pe noi de s tr i
cciu n ea cea u rt-m iro sito a re i de
n fric o to a re a o sn d , ca Cel ce
e ti n s u i b in e -p rim ito r.
Slav..., tot aceasta ; i acum..., a N s
ctoarei, asem enea :

C eea ce eti izv o ru l m ilei, nvrednicete-ne p e noi, N sc to a re de


D um nezeu, de m ilo s tiv ire ; c a u t
s p re p o p o ru l cel p c to s, a r a t
p re c u m de-a p u r u re a p u te re a t a ;
c s p re tin e n d jd u im , ie s tr i
g m : B u c u r-te, p re c u m o are cn d
G avriil m ai-m arele voievod al ce; lo r f r de tr u p u ri.
i iari se citete din Sfnlul Efrem.
Dup a treia Calism, Sedealna
Teodor, ghesul al 2-lea :

lui

PodoMe : Preacuratului Tu chip...

re a c in stitu l P o st s-l ncep em


cu b u c u rie , s tr lu c in d n o i cu
r a z e l e s fin te lo r p o ru n c i ale lu i
H risto s, D um nezeul n o s tru , care
s n t : s tr lu c ire a d rag o ste i, fu lg eru l
ru g c iu n ii, sfin e n ia c u r ie i, t ria
b rb ie i. Ca s a ju n g em lu m in a i
la s fn ta n v ie re cea de a tre ia zi,
c a re lu m in ea z lu m e a cu n estricciu n ea.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a N s c t o a r e i :

R u g ciu n ea ta cea n e b iru it ctignd-o n necazu ri, scap n chip m i


n u n a t, m a i p re su s de n d e jd e , de
cei ce m necjesc, o, M aic a
D u m n ezeu lui n o s t r u ! C tu apuci
n a in te to td e a u n a , g o nind n tu n e ri

cul m u lte lo r p c ate, ale ce lo r ce se


ro a g ie cu cre d in . P e n tru ac e asta cu m u lu m ire , strig m ie :
P rim ete, st p n , ac este sc u rte la u
de de m u lu m ire , p e n tru c m i eti
n tr u to a te a ju t to a re .
Apoi se citete din Lavsaicon sau din
Cuvintele Sfnlului Ioan Scrarul.
Psalmul 50 i obinuita rugciune :
M ntuiete Dumnezeule, poporul Tu...,
dup care, se n c e p e : S cntm Domnu
lui... pe glasul canonului din Minei al
sfnlului zilei, cu irmosul pe 6. Iar de la
stihul Atunci s-au grbit voievozii Edomului... se ncep cele din Triod, cntnd
-1 tropare ale lui Iosif.
De la stihul : Domnul, Cel ce mpr
tete veacurile... se ncep troparele lui
Teodor i ciul o stra n un tropar i a
doua str a n alt tropar. Slav..., rehnica ;
i acum..., a Nsctoarei.
Apoi se zice, cu glas mai nalt : Slav
ie, Dumnezeul nostru, slav ie, i se
cnta celelalte tropare ale lui Teodor,
dup care re zice catavasia, care este
irmosul canonului a! doilea.
n a resl fel se cnta Cinla rea a 8-a i a
9-a, n tot timpul postului. Iar Cinlarea a
3-a se ciut aa : Strana m are zice
s!ih:ij : Domnul S-a suit n ceruri..., cu
troparul C anonulu i din Minei. Iar a doua
stran, stihul : i se va da trie mpra
ilor notri... i al doilea tropar al C ano
nului din Minei.
Apoi Slav... i acum..., a Nsctoarei,
cu troparele canonului. Tar la urma c ano
nului, ciut strana mare irmosul de la
Cinlarea a 3-a a Mineiului. In acest fel, se
cnta i Cutarea a 0-a. Dup Cinlarea a
3-a, Serieaina do hi Minei i a N sc toa
rei.
Iar Ciuturile a l-a, a 5-a i a 7-a se
ciut aa : se zice irmosul canonului din
Minei si cele dou stihiei de la shrilul
(intrii ii cu doua tropare ele M'neiului i
Slav... i acum... Iar intre ci;.! e i nu se
socotete i Irmosul, peelru ca irmosul se
zice Ia inc - pulul cnlurilor.
Irmoasele Mineiulei o ciul dup c a
non, numai dup Ciuturile a 3-a si a 6-a,
pentru ca ia aceste ciuturi nu se ciut
irmosul la nceput.

....... a

101

JN INTIIA SPTM1NA A POSTULUI


Dup Cintarea a 6 a sc pune niartirica
glasului i sinaxarul do Li Minei.

Se cuvine a t i :

T R I C I N T A REA

Alctuire a lui Iosif


Cintarea l-a, glasul al 2-lea ;
Aici se citete nliia Chitare din Psaltire.

C aa se rnl in lot Podul etalrile


Psaltirii in colo ase 7 ile ale .sapLiminii.
Numai in saptamina inliia, a cincea i a
asea se ciula : luni, Cintcirea l-a ; maii,
Cinlarea a 2-a; miercuri, C'iniarca a 3-a;
joi, Cintarea a l-a ; vineri, Cin! iriie a .1-a,
a 6-a, a 7-a, a 8-a i a 0 . La CLituieu a
9-a, totdeauna .se rostete Mrete, su
flete al meu, pe Domnul...

um voi plnge acum cderea


m ea ? Ce n cep u t voi p une
m n tu irii m ele ? E u cel ce d esfrn at
am vieuit, n d u ra te , cu judecile
pe care le tii, m ntuiete-m .

Iar in saptamina a doua, a treia i a pa


tra, simbt se ciut toat Cin tarea a 6-a
pe glasul de rnd. Ta fel Ci t.uea a 7-a, a
8-a i a 9-a.

I a t vrem ea pocinei, ia t ziua


m n tu irii, in tra re a P o s tu lu i; s u fle te .
privegheaz i in tr rile p o ftelo r nchide-le, c tre D om nul uitndu-te.

Iari s se tie :
C de va c dea in zilele de p: d o splmn, afar de simbt i dum 'a h
la
Minei doi sfini la rnd, se cnta stiliirile
unuia la Vecernie, iar ale celuilalt la
Laude, pe 4.
Canoanele se citesc amndovi, pe 0.
Iar unde Ti iodul are ' ncntare, se ciut
o singui dat i moul r..ntu'oi d i n ii si
dup irmos se zic 2 tropare, unind 1 !- i n
tr-un singur tropar, i troparul col dina
intea troparului Nsctou'oi ; pr ace*ta
Isndu-1 la o parte. Apoi de li
*mI al
doilea se zic: 2 tropare ntr-urul, I m p a
rul al 3-lea dinaintea troparului N sc
toarei i troparul Nsctoarei ; iar de Ia
Triod, aminclou canoanele pe 8, precum
s-a artat mai sus.
S se tie, de asemenea, ca in Postul
mare se cnt Mineiul i Trie iulaiea ; Ortoihul fiind ntrebuinat numai duminica,
unde nu este Tricntare se cnt numai
Mineiul.
Dup Cintarea a 3-a, preotul /ice eclenia mic ; apoi Sedealna siintului, o dat ;
Slav... i acum..., a Nsctoarei i c itire
de la Sfintui loan Scrarul.
Dup Cintarea a 6 a, ec tenia mic i
Martirica glasului. Dac sinlul are condac, se zice dup Cintarea a G a ; inr Martirica se zice dup Cati.sma nliia. Apoi
Sedealna Octolhulul cu stihul: Minunat
este Dumnezeu ntru sfinii Si.., i Sina
xarul zilei din Minei.

Irmos Venii popoare...

n tr e itu l val al p catelo r nvluindu-se, n tru adncul dezndjduirii m tr a g e ; ci la noianul n d u rrii


Tale alerg, D oam ne m ntuiete-m .
n s u m i eu p c atu lu i m -am fcu t
rob, nsum i eu m i-am deschis ua
poftelo r. L esne-ierttorule, Cuvinte,
ntoarce-m , m ntuiete-m , cu m i
lostivirea Ta.
\ Nasc.Loarei do Do ui in;/ou :

E ecioar care ai n scu t Izvorul


n ep tim irii, tm duiete-m pe m i
ne, cel r n it de patim i, i d in focul
cel venic m scoate, ceea ce sin
g ur eti de D um nezeu cu h a r d
ru it .
A la

I ricin tai o

Alctuire a lui I eodor


A( (lai glas i irmos :

enii popoare s p rim im astzi


d aru l p o stu rilo r, ca o vrem e a
pocinei de D um nezeu d ru it, i
cu aceasta pe M n tu ito ru l s-L n
duplecm .
S osit-a acum vrem ea nevoinelor,
in tra t a c lto ria P o s tu lu i; s-L n
cepem to i cu dragoste, aducnd
D om nului v irtu i ca n ite d aru ri.

102

LUNI
Slav..., a Treimii :

U n im e n e a lc tu it n tr e it lu m in
to a re , sin g u r p re a st p n ito a re , a to t
p u te rn ic , a to tv ie u ito a re , D um ne
zeule i D oam ne, P rin te a to tiito ru le, F iu le i D uhule, m n tu ie te pe cei
ce T e cin ste sc pe Tine.
i acum..., a N sc to a r ei:

S l u d m s fn tu l m u n te al lui
D um nezeu, pe M a ria cea n e n tin a
t , d in tr u c a re a r s r it ce lo r din
n tu n e ric S o arele d re p t ii, H risto s, Cel ce este v ia a tu tu r o r .
Slav ie, Dumnezeul

nostru, slav ie.

C a r de foc a lu a t pe Ilie cel lu


m in a t, cu p o s tu l fiin d n tr a rm a t, pe
M oise l-a a r ta t v z to r ce lo r n e
g r ite , i noi, pe a c e sta prim indu-1,
vom vedea p e H risto s.
Slav ie, Dumnezeul nostru...

A d a m a m n c a t m n c a re i l-a alu n g a t d in ra i n e n frn a re a , ia r pe


n o i, D o am ne, p rim in d u -n e , P o stu l ne
va a r ta v red n ic i de p o c in , Iub ito ru le de oam eni.
Irmosul :

V en ii p o p o a re s c n t m c n ta re
lui H ris to s D um nezeu, Cel ce a
d e s p rit m a re a i a tre c u t popo ru l, p e c a re I-a sc p a t d in ro b ia
eg ip ten ilo r, cci cu slav S-a preaslv it .
Dup

Cintarea a 6-a, Martirica glasului.


Cntarea a 8-a :
Irmos : In cuptorul cel de foc...

O e m in e cel a p rin s de p o fte i


* n tu n e c a t la v ed e rea su fle tu lu i
n n o in d u -m , H risto a s e , cu focul
te m e rii T ale, m lu m in ea z cu lu
m in a m n t u i r i i ; ca s Te slvesc
n tr u to i vecii.
S a iu l p o fte lo r u rn d , h r n e te -te
s m e ritu l m eu su fle t cu d u lc e a a v ir
tu ilo r i te n d u lc ete m a i m u lt cu

d e sf ta re a P o stu lu i, a b tn d u -te de
la a m r c iu n e a d u lc e ilo r i viaz
n veci.
F iin d o rb it la su flet, i de b eia
p a tim ilo r n tu n e c a t, n icicu m n u p o t
c u ta c tre T ine, u n u l D um nezeu.
P e n tru a c e a sta n d u r-T e i m lu
m ineaz, i-m i d esch id e m ie uile
p o c in e i.
A N sctoarei de Dumnezeu :

C u ra t , ca re ai f c u t cereasc fi
re a n o a s tr cea p m n te a sc i striccioas, cu ru g c iu n e a ta fierb in te ,
f s se n d re p te z e ru g c iu n ile i
ce rerile n o a s tre c tre al t u F iu, i
al tu tu r o r D um n ezeu i m p r a t.
Alt Tricntare
Irmos : Pe Domnul, Cel ce a rcorit...

u m in a t s p rim im , credincioi* J lo r, in tr a re a P o stu lu i, i s n u


ne m h n im , ci s n e sp lm feele
n o a s tre cu apa n e p tim irii, binecuv n tn d i p re a n ln d p e H risto s
n veci.
C u u n td e le m n u l m ilo stiv irii ung ndu-ne no i su fletu l, s n u grim
m u lte c tre T atl n o s tr u Cel ce este
n c e ru ri, ru g c iu n i trim in d , binec u v n tn d i p rea n ln d u -L n veci.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Domnul.

P e T atl, Cel f r n c e p u t i p u
r u re a venic, s-L l u d m c re d in
cioii i p e F iul, Cel m p re u n f r
n c e p u t, i pe D uhul, Cel ce m p re
u n este s tr lu c it d in T atl, fiind
F ee de o fiin ale u n ei st p n ii i
p u te ri a to tp u te rn ic e .
i acum..., a N sc to a rei:

M rie, ceea ce e ti de D um nezeu


c h e m a t i cu a d e v ra t m ijlo c ito a re
cre d in cio ilo r, c d in tine se d ie r
ta re tu tu r o r d in d estu l, n u n ceta
s n d u p le ci pe F iu l t u i D om nul,
p e n tru cei ce te la u d pe tine.

N NTIA SPTM1NA A POSTULUI


Slav ie, Dumnezeul

nostru, slav ie.

P o stin d D om nul n u m ru l cel de


p atru z ec i de zile, a c in stit i a sfin
it aceste zile de acu m fra ilo r, la
ca re aju n g n d s tr ig m : Binecuvnta i i p re a n la i pe H risto s n
veci.
Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

P e D om nul, Cel ce a r c o rit de


dem ult n vpaie p e tin e rii evre
i e t i i a ars n ea pe hald ei n chip
u im ito r, s-L l u d m pe E l, zi c n d : B inecuvntai-L i-L prea n la i n tr u to i vecii.
Apoi se ciula :
Ceea ce eti mai cinstit...
Cntarea a 9-a :
Irmos : Pe Dumnezeu Cuvntul...

7 iu a

p o stu lu i p r sire de p c ate


1s-i fie, suflete, i c tre D um
nezeu p lecare i a p r o p ie r e ; ca s
scapi d in p r p a s tia r u t ii i s
iu b e ti n u m a i cile care duc la od ih n a cea de acolo.
i cu g n d u rile alun ecn d , i cu
tru p u l g rein d , m tnguiesc, su s
p in i s t r i g : M ntuiete-m , D oam
ne, m n tu iete-m , Cel ce eti sin
g u r f r de r u ta te , i n u m osndi n focul gheenei, pe m ine cel
v red n ic de osnd.
C u lu m in a tu l v em nt al p o stu lu i
m b rcn d u -ne, s ne d ez b rc m de
h ain a cea n tu n e c a t i de n e p u rta t
a b e ie i; i lu m in a i fcndu-ne p rin
dum nezeietile v irtu i, cu c re d in
s vedem lu m in ate le p a tim i ale
M n tu ito ru lu i.
A Nsc toarei de Dumnezeu :

P e ticlo sul m eu suflet, cel b o l


n v it de to a te asu p re lile d em onilor
celo r r i tm duiete-1, P re a c u ra t
S tp n , tu care ai n scu t pe t m

103

d u ito ru l H risto s, R scu m p rto ru l


n o stru , al celor ce te tim pe tin e
fiic, fecioar n e stric a t .
Alt Tricintarc
Irmos : Pe ceea ce mai presus de fire...

cum a sosit v rem ea sfin te lo r


p o stu ri, s le ncepem cu
b u n e p u rt ri, c zice : Cu ju d e c i
i cu glcevi s n u p o stii.
I n m u n te le H o reb cu p o stu l curin d u -se Ilie, a v zu t pe D um ne
zeu. S ne c u r im i noi in im a cu
p o stu l, i vom vedea pe H risto s.
Slav..., a Treimii :

U nei firi m n ch in , tre i F ee


lau d , pe u n D um nezeu al t u t u r o r :
pe T atl i pe Fiul i pe S fn tu l
D uh, st p n ire a cea p u ru re a vecuito a re .
i acum..., a N s c t o a r e i :

C u ra t ai n sc u t p ru n c, F ecioar
ai h r n it cu la p te, i n tr u acestea
am n d o u , cum d u p ce ai n scu t,
ai r m a s fecio ar ? D um nezeu este
Cel ce a f c u t aceasta. N u cerceta
de la m in e n ce chip.
Slav ie, Dumnezeul

nostru, slav ie.

O zi se zice c este to a t viaa


p m n te n ilo r ; celo r ce se ostenesc
cu d o rire p atru z ec i sn t zilele p o s
tului, pe care s le svrim cu
bucurie.
Irmosul ;

P e ceea ce m ai p resu s de fire cu


tru p a zm islit n pntece, pe Cuvntul, Cel ce f r de ani m ai
n ain te a str lu c it d in T atl, cu
nencetate laude s o m rim credincioii.
Apoi :

C uvine-se cu ad e v rat s te feri


cim pe tine, N scto are de D um ne

104

LUNI

zeu, cea p u r u re a fe ric it i cu to tu l


f r p rih a n i M aica D um nezeului
n o s tru .
C eea ce eti m ai c in stit dect h e
ru v im ii, i m ai sl v it f r de ase
m n a re d ec t s e ra fim ii; c a re f r
de stric c iu n e pe D um nezeu Cuvntu l ai n sc u t, pe tin e , cea cu a d e
v ra t N sc to a re de D um nezeu, te
m rim .
O metanie i ectenia : Iar i iar... i
Luminnda, Treiinica glasului (de 3 ori).
LA TOATA SUFLAREA

Stihiri nu se cint, ci hunvu : Ludai


pe Domnul din ceruri... A poi cei trei
psalmi obinuii.
Iar de snt Ia M inei doi sfini la rnd,
se cnt seara, la V ecernie, stihirile unu
ia; iar ale celuilalt se cnt dimineaa la
Laude, 4 stihiri, de vor fi ; iar de nu sint,
zice p r e o tu l:

ie slav se cuvine, D oam ne D um


n ezeul n o s tru , i ie slav n l m ,
T a t lu i i F iu lu i i S fn tu lu i D uh,
ac u m i p u ru re a i n vecii vecilor.
A m in.

i se zice tot aceeai.


Apoi, stih : i s fie lumina Domnului
Dumnezeului nostru peste noi, i lucrurile
minilor noastre le ndrepteaz.
A mucenicilor :

B in e c u v n ta t este o a s te a m p
ra tu lu i c e ru rilo r. C de a u i fo st
p m n te n i m u cen icii, d a r s-au srg u it a aju n g e la v re d n ic ia n g e re as
c ; de tr u p u r i n e n g rijin d u -se i
p rin p tim iri, c in ste i ce lo r f r de
tr u p u r i n v red n icin d u -se. P e n tru
ru g c iu n ile lo r, D o am ne, m n tu ie te
su fletele n o a s tre .
Slav... i acum... a N sctoarei:

P e tin e M aic a lu i D u m n ezeu i


F e c io a r c u ra t i d ec t h eru v im ii
m a i sfn t , cu g la su ri de c n t ri te
m r i m ; cci cu su fle tu l i cu tru p u l
te m rtu ris im , N sc to a re de D um
nezeu, ca p e ceea ce ai n s c u t cu
a d e v ra t pe D u m n ezeu n tru p a t.
R oag-te, P re a c u ra t , p e n tru su fle
tele n o a s tre .
A p o i:

Slav ie celui ce iie-ai artat nou lu


mina... Slav ntru cei de sus iui Dumne
zeu... i celelalte. i fac trei metanii toi
deodat, la locurile unde stau.

B ine e ste a n e m r tu r is i D o m n u
lu i i a c n t n u m e le T u , Prean a lte , a v e sti d im in e a a m ila Ta i
ad e v ru l T u n to a t n o a p te a (de

Dup aceasta, p r e o tu l: s plinim rug


ciunile noastre Domnului...
ecfonlsul.

dou ori

i u n i n d u - s c a m i n d o u str n ile , ciu t :


LASTIHOAVNA

Stihira, glasul al 5-lea, nsui g la s u l:

V enit-a p o stu l, m aica cu r iei, cea


c a re n v in o v ete p c a tu l i este
v e stito a re a p o c in e i, p u r ta r e a n
g erilo r i m n tu ire a o a m e n ilo r; s
s trig m cred in cio ii: D um nezeule
m ilu iete-n e pe noi.
Stih : Umplutu-ne-am dimineaa de mila
Ta, Doamne, i ne-am bucurat, i ne-arn
veselit n toate zilele noastre. V eselitune-am pentru zilele n care ne-ai smerit
pe noi, pentru anii n care am vzut rele.
Caut spre robii Ti i spre lucrurile Tale
i ndrepteazpe fiii lor.

Sfinte D um nezeule..., Preasfnt Trei


me..., Tatl nostru...., C a Ta este mp
ria...
Troparul :

n B iseric a slav ei ta le stn d , n


cer n i se p a re c st m , N sc to are
de D um nezeu, ceea ce eti u ce
re a sc ; deschid e-n e n o u uile m i
lei tale.
Doamne m iluiete... (de 40 de ori).
Preotul iese i rostete : Cel ce este binecuvntat, H ristos Dumnezeul nostru...
Amin. mprate ceresc...
Dup care se fac trei metanii mari, cu
rugciunea cuviosului Printelui nostru
Efrem irul ; iar dup aceasta, se fac 12
nchinciuni, zicnd n tain, la fiecare

N NTIA SPTMlN A POSTULUI


nchinciune, s i i h u l : Dumnezeule, milostivcle-Te spre mine pctosul. Apoi o
metanie maro, /icind rugciunea toat a
Sfinlului Pironi irul.
Dup metanie, ncepe c' 1 mo! m are :
Venii s ne nchinm... (de \ mi). CYasul i u t i i ; iar In tirului Psalmului al trei
lea, se zice : Slav..., i acum..., Aliluia,
cu trei metanii.

Se cuvine a t i :
Ca iu loal * lunile Tjnlu'ui Post, la Cea
sul nil nu sc* cPe-P* c.ilism ; iar in c clelallo zile se* citete. De asemenea, vi
neri Ia t r a s u l mhi i Ia Ceasul al nou
lea, nu se cile.le catism.
Apoi, troparul, glasul al 6-lea :

D im ineaa auzi glasul m eu, m p


ra tu l :neu i D um nezeul m eu (ps.
5, 2-3
Cintindu-I se fac meunii cu genunchii
Ia piyint, ca i la urmtoarele dou sti
huri :
Stih 1 : Graiurile mele ascult-le Doam
ne, nelege strigarea mea (ps. 5, 1).
Stih 2: Ctre Tine m voi ruga, Doamne
ps. 5, 2 j
i

iari : D im ineaa

auzi glasul

meu...
Slav... i acum...

C e te vom num i, ceea ce eti cu


h a r d r u it ! Cer, c ai r s rit pe
S oarele d re p t ii ? Rai, c ai odrslit flo area nestricciu n ii ? Fecioar,
c ai rm as n e stric a t ? M aic c u ra
t, c ai avut n sfintele tale b ra e
Fiu pe D um nezeul tu tu ro r ? Pe
Acela roag-L s m n tu iasc sufle
tele n o astre.
i se fac trei metanii ; apoi :

P aii m ei ndrepteaz-i du p cuvntul Tu i s nu m stpneasc


nici o frdelege (de* dou ori).
Scap-m de clevetirea oam eni
lor i voi pzi p oruncile Tale (de
dou o r i ) .

105

F aa Ta arat-o peste ro b u l Tu i
m nva n d rep trile Tale (de
doua ori).

i n i g l a s m a i i n a ' t s e z i c e :

S se um ple gura m ea de lauda


Ta, Doamne, ca s lau d slava Ta,
to a t ziua m are cuviina Ta (de
t r ei ori).
A p o i : Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt
Treime..., Tatl nostru..., C a Ta este m
pria... Amin, i u i m e a ra t r o p a r u l :
L u n i , m a r i i j oi , s e z i c e

ac- esl

tropar :

Pe M rita M aic a lui D um nezeu


i m ai sfn t dect sfin ii ngeri,
f r tcere o lu d m cu inim a i cu
gura, N scto are de D um nezeu, pe
dnsa m rtu risin d -o , ca pe u na care
dup adevr a n scu t pe D umnezeu
n tru p a t i se roag n en cetat pen
tr u sufletele noastre.
I a r m i e r c u r i i v i n e r i , s e zic e :

D egrab ne n tim p in pe noi m ai


n a in te p n ce n u ne robim , cnd
vrjm aii Te hulesc pe Tine i ne
ngrozesc pe noi, H risto ase D um
nezeul n o stru . P ierde cu Crucea Ta
pe cei ce se lu p t cu noi, ca s cu
noasc ct poate cred in a dreptm rito rilo r cretini. P en tru ru g ciu
nile N scto arei de D um nezeu, Unule, lu b ito ru le de oam eni.
Doamne miluiete (dc* 40 di* or i ) , Cel
ce n toat vremea i n tot ceasul...
Doamne miluiete (dc* 3 ori). Slav... i
acum... Ceea ce eti mai cinstit (o
n c h i n c i u n e ) . ntru numele Domnului, binecuvinteaz, printe. P r e o t u l :

D um nezeule, m ilos livete-Te spre


noi i ne b in e c u v in te a z ; lum inea
z faa Ta peste noi i ne m iluiete.
i s e f ue Ir oi m e t a n i i m a r i c u r u g c i u
n e a S f inlulu i l.frem irul p r e c u m s-a a r
tat m a i i n u i n l e .

106

luni

Apoi, dup puin vrem e de tcere,


ncepe cel mai mare: Sfinte Dumnezeule...,
Tatl nostru..., Doamne m iluiete (de 12
ori) i rug ciunea :

H risto a s e , L u m in a cea a d e v rat,


C are lu m inezi i sfin e ti pe to t
o m u l ce vine n lum e, s se n se m
neze p este noi lu m in a feei Tale, ca
n tr-n sa s vedem lu m in a cea n e a
p ro p ia t . n d re p te a z p aii n o tri
sp re lu c ra re a p o ru n c ilo r Tale, p e n
tr u ru g c iu n ile P re a c u ra te i M aicii
T ale i ale tu tu r o r s fin ilo r Ti.
A m in.
Aprtoare Doamn... Preotul Slav
ie, H ristoase Dumnezeule, ndejdea noa
str, slav ie. Slav..., i acum..., Doam
ne m iluiete (de 3 ori), Binecuvinteaz.
i apolisul.
Apoi Polihroniu. i se s rut cinstita
cruce, pe care o p o a rt fiecare la piept i
sfintele icoane, ce snt Ia locurile unde
st fiecare.
Se iese apoi in pridvor, unde se face
Litia, zicnd obinuitele rugciuni i ci
tind nv tura pentru credin a cu v io
sului Printelui nostru Teodor Studitul,
precum s-a scris mai n a i n t e : adic
miercuri i vineri. i se face sfirit.
n acest chip se face n tot Sfintut Post,
la Utrenie i la Ceasul ntii.
Iar dup apolis, ieind din biseric,
merge fiecare cu linite n chilia sa sau
la a scultare ; i nu se cuvin e s fac
vorb unul cu altul prin miustire, c este
oprit aceasta de Sfinii Prini.

CEASUL AL TREILEA
Paracliserul lovind n toac de trei
ori, se a dun toi n biseric i, nainte
de ince pere a slujbei, fac trei m e t a n i i
naintea sfinielor uL sruta sfintele
icoane i se ncheie cu o m etanie m a r e
ctre altar i dou ctre strnile din
dre apta i din sting
Dup ce preotul d binecuvntarea,
zice : mprate ceresc..., Sfinte Dumne
zeule..., Tatl nostru..., C a Ta este m
pria..., Amin. Doamne m iluiete (de 12
ori). V enii s ne nchinm... (de 3 ori),
i se citete Ceasul al treilea, dup obi
cei. i la sfrilul Psalmului 3, dup

Aliluia, se ncepe calisma: la fiecare stare


a catismei, se fac trei nchinciuni.
Dup sfrilul
ciut :

catismei,

citeul rnduit

Troparul, glasul al 6-lea

D oam ne, Cela ce p e P reasfin ii]


T u D uh, n ceasu l al tre ile a L-ai
trim is A p o sto lilo r T i, p e Acela, B u
nule, nu-L lu a de la n o i, ci l n n o
ie te n tr u noi, cei ce n e ru g m ie.
In acest timp, se fac nchinciuni cu
genunchii pn la p m in t; asem enea i la
celelalte dou stihuri :
Stih 1 : Inim curat zidete intru mine,
Dumnezeule, i duh drept nnoiete intru
cele dinluntru ale m ele (ps. 50, 11).
Stih 2 : N u m lepda pe mine de la
faa Ta, i Duhul Tu cel Sfnt nu-L lua
de la mine (ps. 50, 12).
Slav..., i acum..., a N sc to a rei :

N s c to a re de D um n ezeu , tu eti
v ia cea a d e v ra t c a re ai o d r slit
R o d u l v i e i i ; ie n e ru g m : Roagte, s t p n , cu S fin ii A p ostoli, s se
m ilu iasc su fletele n o a s tre .
Apoi citire din Sflutul loan Scrarul.
De aici nainte ncepe fratele cel rn
duit a d etepta fraii lot timpul Sfintului
Post i umbl binior i vede pe cei ce
dorm, sculindu-i la a scultarea citirii, dup
n v tu ra celui ce-1 Unduiete.
lai dup citire :

D o m n u l D um nezeu b in e este cu
vntat. B ine este c u v n ta t D om nul
ziua, n to a te z ile le ; s fac priincioase cele ale n o a s tre D um nezeul
m n tu irilo r n o a s tre , D um n ezeu l n o s
tr u , D um nezeul m n tu irii.
Sfinte Dum nezeule... (trei metanii),
Tatl nostru..., C a Ta este mpria.
Amin, i se ciut :
T roparele, glasul al 8-lea :

B in e c u v n ta t e ti H risto a s e D um
nezeul n o s tru , Cela ce p re a n e le p i
pe p e sc a ri ai a r ta t, trim in d u -le
lo r D uhul S fn t, i p rin tr-n ii lu
m ea ai v ln a t, Iu b ito ru le de oam eni,
slav ie.

............

.... ............. ..... _________________ _______

107

N NTIA SPTMINA A POSTULUI


Slav...

G rab n ic i tare m ngiere d ro


b ilo r Ti, Iisuse, cnd se m hnesc
du h u rile no astre. Nu Te osebi de
sufletele n o astre n tru necazuri. Nu
Te d ep rta de gndurile n oastre n
tr u prim ejdii, ci p u ru re a ne ntm pin pe noi. Apropie-Te de noi, apropie-Te, Cel ce eti pretu tin d en ea.
Precum i cu A postolii Ti ai fost
p u ru rea, aa i cu cei ce doresc de
Tine Te unete, n d u ra te , ca fiind
unii, s Te ludm pe Tine, i s
slvim pe Duhul Tu cel n tru to t
sfnt.
i acum..., a N s c t o a r e i :

N d ejd ea i o cro tirea i scparea


cretinilor, zid n eb iru it celor slabi,
lim an nenviforat, tu eti, N sctoa
re de Dumnezeu, P re ac u ra t. i p re
cum lum ea o m n tu ieti cu n enceta
t rugciunea ta, pom enete-ne i pe
noi, Fecioar, n tru to t ludat.

cu ndrzneal, fcut de Adam n


r a i; i zapisul greealelor n o astre
rupe-1, H ristoase Dumnezeule, i ne
m ntuiete pe noi.
Stih 1 : Auzi, Dumnezeule, glasul meu, i
nu trece cu vederea rugciunea mea
(ps. 54, 1).
Stih 2 : Eu ctre Dumnezeu am strigat
i Domnul m-a auzit pe mine (ps. 54, 13).
i se fac trei molanii, precum s-a scris
mai nainte.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

N eavnd ndrzn eal p e n tru pca


tele n o astre cele m ulte, tu roag-L
pe Cel ce S-a n scu t din tine, N s
cto are de D um nezeu, F ecioar ; c
m u lt poate rugciunea Maicii sp re
m blnzirea S tpn u lu i. N u trece cu
vederea rugciunile
p ctoilor,
P re ac u ra t, c m ilostiv este i poa
te s m ntuiasc, Cel ce a p rim it a
p tim i p e n tru noi.
Apoi, troparul profeiei, glasul al 5-lea :

Doamne iniluiete (de 40 ori), Cel ce


in toat vremea i in tot ceasul..., Doamne
iniluiete (de 3 ori) Slav..., i acum...,
Ceea ce eti mai cinstit..., Intru numele
Domnului, binecuvinteaz, printe. Preo
tul : Dumnezeule milostivetc-Te spre
noi...
i se fac metanii, precum s-a scris la
Ceasul ntii. Iar cel mai mare ncepe ru
gciunea Slintului Macarie : Stpine Dum
nezeule, Printe atotiitorule... Iar puruclisicrul face obinuita metanie stareului
i lovete n toac de 6 ori.
Dup sfritul rugciunii : Venii s ne
inchinm... (de 3 ori) i se citete c ea
sul al aselea.

D oam ne, D oam ne, de Care to ate


se nfricoeaz i se cu tre m u r de
fa a p u te rii Tale, n ain tea Ta cdem
N em u rito ru le, i ie ne ru g m S fin
te : M ntuiete sufletele n o astre,
p e n tru rugciunile sfin ilo r Ti.
Slav..., i acum..., |(,| ti( e\lu.
r* r n

( UIMI

glasul al I leu.

tie D om nul calea d rep ilo r, iar


calea necredincioilor va pieri (ps.
1 ,6 ).

Stih : Fericit brbatul care n-a umblat


in sfatul necredincioilor, i in calea p
ctoilor n-a stat (|>s. 1,1).
Din Proorocia lui Isaia, citire :

CLASUL AL ASELEA
Dup sfritul Psalmului al treilea, la
Aliluia, se fac trei nchinciuni, i se n
cepe c a tis m a ; la toat starea, Aliluia,
i trei nchinciuni. Dup catism, fratele
cel rnduit cnt :
Troparul, glasul al 2-lca :

Cela ce n ziua i n ceasul al a


selea pe Cruce ai p iro n it pcatul, cel

(I, 1 -2 0 )

V edenia lui Isaia, fiul lui Amos, pe


care a vzut-o desp re Iu d a i Ie ru
salim , n vrem ea lu i Ozia, Io tam ,
Ahaz i Iezechia, regii lui Iu d a. As
cult, cerule, i ia am in te, pinntule, c D om nul griete : H rnit-am
feciori i i-am crescu t, d a r ei s-au

108

LUNI

r z v r tit m p o triv a M ea. B oul i cu


n o ate st p n u l i asin u l ieslea d o m
n u lu i su , d a r Is ra e l n u M cu n o a
te ; p o p o ru l M eu n u M p rice p e. V ai
ie, n e a m p c to s, p o p o r m p o v ra t
de n e d re p ta te , soi r u , fii ai p i e i r i i !
E i a u p r s it p e D om nul, tgduit-au p e S fn tu l lu i Isra e l, n to rsu -Iau sp a tele. P e u n d e s m a i fii lovii
voi, cei ce m e re u v r z v r tii ? T o t
ca p u l v este n u m a i r n i i to a t in i
m a sl b n o g it. D in c re te t p n n
t lp ile p ic io a re lo r nu-i n ici u n loc
s n t o s ; to tu l este n u m a i plgi, vn t i i r n i p lin e de p u ro i, n e c u r
a te , n e m u ia te cu u n td e le m n i n ele
gate. a ra v o a s tr este p u s tiit , ce
t ile v o a s tre a rse cu foc, a rin ile
v o a stre le m n n c s tr in ii n a in te a
o c h ilo r v o tri, to tu l este p u s tiit, ca
la n im ic ire a S odom ei. S io n u l a ju n
s-a ca o co lib n tr-o vie, ca o coverc n tr-o b o st n rie , ca o c e ta te m
p r e s u r a t ! D ac D om nul S av ao t n u
n e-ar fi l s a t o r m i , am fi aju n s ca S o d o m a i ne am fi ase m
n a t cu G o m ora. A scu ltai cu v n tu l
D o m n u lu i, voi c o n d u c to ri a i S o d o
m ei, lu a i a m in te la n v tu ra D om
n u lu i, voi p o p o r al G o m o r e i! Ce-mi
fo lo sete m u lim e a je rtfe lo r v o as
tr e ?, zice D om nul. M -am s tu r a t de
a rd e rile de to t cu b e rb e c i i de g r
sim ea v ie ilo r g rai i n u m a i v rea u
sn g e de ta u ri, de m iei i de a p i !
C nd v en e ai s le ad u c ei, cine vi
le c e ru se ? N u m a i c lc a i n c u rte a
te m p lu lu i M e u ! N u m a i a d u c e i
d a r u r i z a d a r n ic e ! T m ierile m i
s n t d e z g u st to a re ; lu n ile noi, zilele
de o d ih n i a d u n rile de la s rb
to r i n u le m a i p o t su feri. n s i
p r z n u ire a v o a s tr e n e le g iu ire !
U rsc lu n ile n o i i s rb to rile v o as
tr e s n t p e n tru M ine o p o v ar .
A junge ! C nd rid ic a i m in ile v o as
tr e c tre M ine, E u m i n to rc ochii
a iu re a , i c n d n m u lii ru g c iu n ile
v o a s tre n u le ascu lt. M inile v o as
tr e s n t p lin e de s n g e ; splai-v,
c u r ii-v ! N u m ai fa c e i r u n a
in te a o c h ilo r M e i! n c e ta i o d a t !

n v a i s fa c e i b in ele, c u ta i
d re p ta te a , a ju ta i pe cel ap sa t, fa
cei d re p ta te o rfa n u lu i, a p r a i pe
v d u v ! V enii s n e ju d e c m , zice
D om nul. De v o r fi p c atele v o astre
cu m e crm zu l, ca z p a d a le voi
albi, i de v o r fi ca p u rp u ra , ca
ln a le voi face. De v ei v re a i de
M vei asc u lta , b u n t ile pm ntu lu i v ei m n ca. I a r de n u v ei v rea
i n u M v ei a scu lta, a tu n c i sab ia
v va m nca, cci g u ra D om nului
griete.
PROCHIMEN, glcisul dl 7 - l e a

S lu jii D o m n u lu i cu fric , i v
b u c u r a i de E l cu c u tre m u r (ps.
2,9).

Stih : Pentru ce s-au ntrtat neamuri


le i popoarele au cugetat cele dearte
(PS. 2, 1).
i se face citire din Sfintul Ioan Scrarul.
Apoi troparul :

D eg rab s ne n tm p in e pe n o i n
d u r rile T ale, D oam ne, c am s
r c it fo a rte . A jut-ne n o u , D um
nezeule, M n tu ito ru l n o s tru , p en
tr u sl v irea n u m e lu i T u . D oam ne,
m n tu iete-n e p e noi, i cu r ete
p c atele n o a s tre p e n tru num ele
T u.
Sfinte Dumnezeule..., Tatl nostru..., C
a Ta este mpria...
i troparele, glasul al 2-lea :

M in tu ire ai lu c ra t n m ijlo cu l pm n tu lu i, H risto a s e D u m n e z e u le ;


p e C ruce ai n tin s p re a c u ra te le
m in ile T ale, ad u n n d to a te n ea m u
rile cele ce strig : D oam ne, slav
ie !
Slav...

P re a c u ra tu lu i T u chip n e n ch i
nm , B unule, ce rn d ie rta re greealelo r n o a s tre , H risto a s e D um
nezeule. C de voie b in e ai voit cu
tru p u l a Te su i pe C ruce, ca s
sc ap i d in ro b ia v r jm a u lu i pe cei
pe c a re i-ai zidit. P e n tru ac ea sta cu

N NTIA SPTM lN A POSTULUI

m u lu m ire strig m ie : T oate le-ai


u m p lu t de b u cu rie , M n tu ito ru l
n o stru , Cel ce ai venit s m in tu ieti
lu m ea.
i acum..., a Nsc toarei :

Ceea ce eti izvorul m ilei, nvreclnicete-ne pe noi de m ilostivire,


N scto are de D um nezeu. C aut
sp re p o p o ru l cel pcto s i a ra t ,
p rec u m de-a-pururea, p u te re a ta,
c n tr u tin e n d jd u in d , strig m
i e : B ucur-te, ca i o arecn d Gavriil, m ai-m arele voievod al celor
f r tru p .
Iar miercuri i vineri, se zice a Crucii,
a N sctoarei :

P re a m rit eti N sc to are de


D um nezeu, F ecioar. L udm u-te pe
tine, c p rin C rucea F iului t u s-a
su rp a t iad u l i m o a rte a s-a o m o rt
i cei m o ri ne-am sc u lat i vieii
ne-am n v re d n ic it; ra iu l am lu at,
d esf tarea cea de d em ult. P e n tru
aceasta m u lu m in d , slvim ca pe
Cel p u te rn ic, pe H risto s D um nezeul
n o stru , i U nul m u lt-n d u ra t.
Doamne m iluiete (do 40 ori), Cel ce
n toat vremea..., Doamne m iluiete (de
3 ori), Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai
cinstit..., ntru numele Domnului, binecuvinteaz, printe. Preotul: Dumnezeule,
milostivete-Te spre noi...
i se fac metaniile dup obicei. i du
p ce se mplinesc metaniile, ncepe cel
mai mare : Sfinte Dumnezeule... i se s
rut sfintele icoane. Tatl nostru..., Doam
ne miluiete (de 12 ori), Slav ie, Hristoase Dumnezeule, ndejdea noastr, sla
v ie. i se face apolis.
Aceast rnduial e pstreaz in tot
Sfntul Post, la Ceasul al treilea i at a
selea.
Iar unde nu se face ieire, dup rug
ciunea : Dumnezeule i Doamne al pu
terilor... iudaici se zic e : V enii s ne n
chinm... (de 3 ori), i urmeaz Ceasul al
noulea.

109

CEASUL AL NOULEA
Paraclisierul lovete in toac de 9 ori
i se adun toi in biseric i dup ce
preotul d binecuvntarea: Sfinte Dum
nezeule..., Preasfnt Treime..., Tatl nos
tru..., C a Ta este mpria..., Doamne
miluiete (de 12 ori), Venii s ne nchi
nm... (de 3 ori) i se citete Ceasul al
noulea, Irei psalmi ; apoi se ncepe citi
rea catismei, i dup sfritul catismei se
cnt :
TROPARUL, g l a s u l al 8 - le a :

Cela ce n ceasul al noulea, p en


tru noi, cu tru p u l m o a rte ai g u stat,
om oar cugetul tru p u lu i n o stru ,
H risto ase D um nezeule, i ne mntu iete pe noi.
Stih 1 : S se apropie rugciunea mea
naintea Ta, Doamne, dup cuvntul Tu
m nelepete (ps. 118, 169).
Stih 2 : S ajung cererea mea naintea
Ta, Doamne, dup cuvntul Tu m mintuiete (ps. 118, 170).
i la acestea se fac trei metanii
Slav..., i acum...,a Nsctoarei :

Cela ce p e n tru noi Te-ai n scu t


din F ecioar, i rstig n ire ai r b
dat, B unule, Care cu m o a rtea pe
m o a rte ai p r d a t i nvierea ai a r
tat, ca un D um nezeu ; n u trec e cu
vederea pe cei pe care i-ai zidit cu
m ina Ta. A rat iu b ire a Ta de o a
m eni, M ilostive, p rim ete pe N s
cto area de D um nezeu, ceea ce Te-a
n scu t pe Tine, care se ro ag p e n
tru n o i ; i m ntu iete, M n tu ito ru l
n o stru , pe p o p o ru l cel d ezn
d jd u it.
i iari se face citire din Sfntul loan
Scrarul ; iar dup c itire se zice :

N u ne da pe n o i p n n sfrit,
p e n tru n um ele T u cel sfn t, n u
stric a le g tu ra Ta i n u d e p rta
m ila Ta de la n o i ; p e n tru A vraam
cel iu b it de T ine i p e n tru Isaac,
robul Tu, i Isra e l sfn tu l T u.

m.
110

LUMI

S fin te D u m n e z e u le ..., P r e a s f n t
T re i
m e ..., T a t l n o s tr u ..., C a T a e s te m p r
ia ... i se cnt :

i celelalte stihuri toate p n la : Sla


v ..., P o m e n e te - n e p e n o i, D o a m n e ..., i
a c u m ..., P o m e n e te - n e p e n o i, D o a m n e ...

Troparele acestea, glasul al 8-lea :

apoi unindu-se amndou strnile, cnt


cu glas mai nalt i cu capetele descope
rite :

Vznd tlh a ru l pe n c e p to ru l vie


ii pe Cruce sp n z u ra t, a z i s : De
n-ar fi fo st D um nezeu n tru p a t,
Care cu noi a fo st rstig n it, n u i-ar
fi ascu n s soarele razele sale, nici
s-ar fi cl tin a t p m n tu l, cutrem urndu-se. Ci, Cel ce to a te le-ai su
ferit, pom enete-m , D oam ne, n tru
m p r ia Ta.
S la v ...

Pom enete-ne p e noi, Stpne,


cnd vei veni n tr u m p r ia Ta.
(iari o metanie).

Pom enete-ne pe noi, S f i n t e ,


cnd vei veni n tr u m p r ia Ta.
Apoi se citete :

C eata cereasc Te la u d pe Tine


i z ic e : S fnt, S fn t, S fnt, Domnul
S avaot, p lin este ceru l i pm ntul
de slava Ta.
S tih : A p r o p i a i - v c t r e D n s u l i v
v e i lu m in a i f e e le v o a s t r e n u se v o r
r u in a (ps. 33, 5).

i a c u m ...

P e M ielul i P sto ru l i M ntuitoru l lu m ii pe C ruce vzndu-L ceea


ce L-a n scu t, a zis l c r im n d : L u
m ea se b u c u r lu n d m n tu ire, ia r
inim a m ea arde, vznd rstig n irea
Ta, pe care p e n tru to i o rabzi,
F iule i D um nezeul m eu.
D o a m n e m i lu ie te (de 40 ori), C e l c e
t o a t v r e m e a ..., D o a m n e m ilu ie te
(de 3 ori), S la v ..., i a c u m ..., C e e a c e
e ti m a i c in s tit ..., n t r u n u m e le D o m n u lu i,
b i n e c u v i n t e a z , p r i n t e . Preotul : D u m
n e z e u le , m ilo s tiv e te - T e s p r e n o i... i
n

se fac trei metanii mari, zicnd rugciunea


Sfintului I'-frem irul. Iar celelalte 12 me
tanii nu se fac, ci se zice rugciunea
a c ea sta : S t p n e , D o a m n e I is u s e H r is to a s e , D u m n e z e u l n o s tr u ...

Deci ncepe strana, creia i este rndul


a cnta, pe glasul al 8-lea : I n t r u m p r
pe

(o metanie).

(i iari o metanie).

n m ijlo cu l a doi tlh a ri cu m pn


a d re p t ii s-a afla t C rucea T a ;
u n u l adic, pogorndu-se n iad cu
n g reu e re a hulii, ia r cellalt uurndu-se de greeale sp re cu n o tin
a cu v n trii de D um nezeu. H risto ase D um nezeule, slav ie.

ia T a p o m e n e te - n e

Pom enete-ne pe noi, Doamne,


cnd vei veni n tru m p r ia Ta.

n o i,

D o a m n e ...

i se cnt fericirile cu cntare dulce i


cu glas mare i rar pe acelai glas :
F e r i c i i c e i s r a c i c u d u h u l, c a a c e
lo r a e s te m p r ia c e r u r ilo r .

Pom enete-ne pe noi, D oam ne,


cn d vei veni n tru m p r ia Ta.

i i a r i z ic e : C e a ta c e r e a s c ...
S la v ...

C eata sfin ilo r n g eri i a arh an


ghelilor cu to a te ceretile P u teri, Te
lau d pe T ine i z ic e : S fnt, Sfnt,
S fnt, D om nul S avaot, p lin este ce
ru l i p m n tu l de slava Ta.
i a c u m ...

Crezul. Apoi : S l b e te , la s , ia rt
D u m n e z e u le ..., T a t l n o s tr u ... Dup ecfonis, urmeaz condacele : cele din zilele
splinnii i al sfintului care este hramul
bisericii. Iar de este hramul lui Iristos,
se zice : al hramului, al zilei i al sfntului din acea zi, dac sntul are condac.
i a c u m ..., C e e a c e e ti fo lo s ito a re ...,
D o a m n e m ilu ie te (de 40 de ori) S la v ...,
i a c u m ..., C e e a c e e ti m a i c in s tit ..., In
tr u n u m e le D o m n u lu i, b i n e c u v in te a z , p
r in te . Preotul : D u m n e z e u le , m ilo s tiv e te T e s p r e n o i...

i se fac cele 16 metanii, nsemnate mai


sus, cu rugciunea Sfintului Efrein irul.
Iar paraclisierul, fcnd metanie celui
mai mare i lund binecuvintare merge i
trage clopotul.

N NTIA SAPTAMINA A POSTULUI


Apoi ncepe cel mai mare : V e n ii s
(de 3 ori) i Psalmul 103,
cu glas lin i blnd. Iar preotul citete
rugciunile Vecerniei naintea sfintelor
ui.

n e n c h in m ...

Dup Psalm, S la v ..., i a c u m ..., A lilu ia


(de 3 ori), ectenia mare i se citete
catisma : C tr e D o m n u l, c n d m -a m n e

111

is p ite lo r ; p rin care p o st H risto s,


Iu b ito ru l de oam eni, cu r sp la ta
r b d rii ne va n c u n u n a pe noi.
P e n tru aceasta, cu n d rzn eal rugndu-ne, cdem n a in te a Lui strignd i cern d su fletelo r n o a s tre
pace i m a re m il.

c jit...

i la fiecare stare : S la v ..., i a c u m ...,


A lilu ia (de 3 ori), i se fac trei metanii.

Iar de la Minei, trei stihiri ; S la v ..., i


a c u m ..., a Nsctoarei.

Vohod : L u m in lin ...


prochimen ,

glasul al 6-lea :

A D om nului este m n tu ire a i p es


te p o p o ru l T u, b in e cu v n tarea Ta
(ps. 3,8).

M A \\ L
n nlia s p lm n
a Sfntului i Marelui Post
LA VECERNIE, L U N I S E A tt A
La D o a m n e , s tr ig a t- a m ... se pun sliliirile pe .o, alruluirc a lui 1osii, glasul al
2-lea :
Podobie :P e to i i-a m n tr e c u t...
j ot p catu l am

fc u t, pe to i
-am n tre c u t cu risip a . De a
vrea s m pociesc, n u am ru ri de
lacrim i. De voi vieui i acu m n e p
s to r, sn t vinovat de osnd. Ci-mi
d m ie n d re p ta re , U nule, B unule
D um nezeule, i m m iluiete.
D-mi, H risto ase, ploi de lacrim i,
n ziua cea p l cu t a p o stu lu i, ca s
plng i s-m i spl n tin c iu n ea cea
din p o fte i s m a r t ie c u r it,
cnd vei veni din cer Ju d e c to r,
Doam ne, s ju d e ci pe oam eni, ca
un ju d e c to r i sin g u r d re p t.
Alta a lui Teodor, glasul al 3-lea :
Podobie : C u v io a s e P r in te ...

Venii cred in cio ilo r cu dragoste,


avnd ca o pavz a rm a cea ta re a
p o stu lu i, s n to a rcem n ap o i to a t
u n eltirea n elciunii v rjm au lu i ;
s n u ne ndulcim cu p lcerile po f
telor, ca s n u n e tem em de focul

Stih : D o a m n e , c it s - a u n m u lit c e i c e
m n e c j e s c (Ps. 3, 1).
D e la F a c e r e , c i t i r e :
(I, 1 - 1 3 )

La n c e p u t a fc u t D um nezeu ce
ru l i p m n tu l. i p m n tu l era
n eto cm it i gol. n tu n e ric era d ea
su p ra ad n cu lu i i D uhul lui D um
nezeu Se p u r ta pe d e a su p ra ap elo r.
i a zis D um nezeu : S fie lu m i
n ! . i a fo st lu m in . i a v zut
D um nezeu c este b u n lu m in a, i
a d e s p rit D um nezeu lu m in a de n
tu n e ric . L um ina a n u m it-o D u m n e
zeu ziu, ia r n tu n e ric u l l-a n u m it
n o ap te. i a fo st se a r i a fo st d i
m in e a : ziua n tia. i a zis D um
nezeu : S fie o t rie p rin m ijlo
cul ap e lo r i s d e sp a rt ape de
a p e ! . i a fo st aa. A fc u t D um
nezeu t ria i a d e s p rit D um ne
zeu apele cele de su b t rie de apele
cele de d e a su p ra triei. T ria a n u
m it-o D um nezeu cer. i a vzut
D um nezeu c e bine. i a fo st se ar
i a fo st d im in ea : ziua a d oua. i
a zis D um nezeu : S se ad u n e ap e
le cele de su b cer la u n loc i s se
a ra te u sc a tu l! . i a fo st aa. i
s-au a d u n a t apele cele de su b cer
la lo cu rile lo r i s-a a r ta t u scatu l.
U scatul l-a n u m it D um nezeu pm n t, ia r ad u n a re a ap e lo r a num it-o
m ri. i a vzut D um nezeu c este
bine. Apoi a zis D um nezeu : S dea

112_________ _________________________ MARI

p m n tu l d in sine v e r d e a : ia rb ;
cu s m n in tr-n sa , d u p felul i
a s e m n a re a ei, i p o m i ro d ito ri,
c a re s d ea ro d cu s m n n sine,
d u p fel pe p m n t !. i a fo st
aa. P m n tu l a d a t d in sine v er
d e a : ia rb , ca re face s m n ,
d u p felu l i d u p a se m n a re a ei,
i p o m i ro d ito ri, cu s m n , d u p
fel, pe p m n t. i a v zu t D um ne
zeu c este bin e. i a fo st se a r i
a fo st d im in e a : ziua a tre ia .
p r o c h im en ,

g la su l al 5-lea ;

D o m n u l m va auzi cnd voi s trig a


c tre D n sul (ps. 4,3).
S tih : C n d T e - a m c h e m a t m - a i
D u m n e z e u l d r e p t i i m e le ( p s . 4,1).

a u z it,

D e la P ild e , c i t i r e :

(I, 120)

P ild ele lu i S olom on, fiu l lu i David, fo lo sito a re p e n tru c u n o a te


re a n e le p c iu n ii i a s t p n irii de
sin e, p e n tru n e le g e re a c u v in te lo r
ad in ei, p e n tru d o b n d ire a u n e i n
d ru m r i b u n e , p e n tru d re p ta te ,
p e n tru d r e a p ta ju d e c a t i n e p rtin ire, p e n tru a p rile ju i ce lo r f r
g n d r u o ju d e c a t iste a , o m u lu i
tn r c u n o tin i b u n cu g e ta re .
S ia a m in te cel n e le p t i i va
s p o ri tiin a , ia r cel p ric e p u t va dod n d i is c u sin a de a se p u r ta ptru n z n d cu m in te a p ild e le i n e
le su rile ad n ci, g ra iu rile ce lo r n
e le p i i tlc u ire a lo r n e p tru n s .
F ric a de D um nezeu este n c e p u tu l
n e le p c iu n ii; cei f r m in te d is p re
u ie sc n e le p c iu n e a i s t p n ire a
de sin e. A scult, fiu l m eu, n v
tu r a ta t lu i t u i n u le p d a n d r u
m rile m aicii tale. Cci ele s n t ca
o c u n u n pe c a p u l t u i ca o sa lb
m p r e ju ru l g tu u i t u . F iu l m eu, de
voiesc p c to ii s te adem en easc,
n u te nvoi, d ac-i s p u n : V ino cu
n o i s n e p u n e m la p n d , ca s v r
s m snge, s n tin d e m c u rse f r
c u v n t celui n e p rih n it, s-i n g h iim
de vii ca lo c u in a m o rilo r, i n

tregi, c a pe cei ce se c o b o a r n m orm n t. S p u n e m s t p n ire p e to t fe


lul de lu c ru ri scu m p e, s n e u m p lem
de p ra d casele n o a s tre , fii p rta la
obtea n o a s tr , o sin g u r p u n g fi-va
p e n tru t o i !. F iu l m eu , n u te n so i
cu ei p e c a le ; a b a te p ic io ru l
t u d in c ra re a lo r, cci p icio arele
lo r alea rg n u m a i la r u , ia r ei zo
resc s v erse snge. Z ad a rn ic se n
tin d c u rse n vzul p s r ilo r ! Cci
ei n tin d c u rse to c m ai m p o triv a sngelui lo r, i su fle tu lu i lo r i n tin d
ei la u ri. A ceasta este s o a rta celor
lacom i de ctig. L co m ia le ad u ce
p ie rd e re a vieii. n e le p c iu n e a s tr i
g pe u li i n p ie e i rid ic gla
su l su .
Apoi : n v r e d n i c e t e - n e D o a m n e n s e a
r a a c e a s t a ..., trei metanii, dup care preo
tul z ic e: S p lin im r u g c i u n i l e n o a s tr e ...
LA S T 1 H O A V N A

Idiomola zilei, glasul al 3-lea :

S p o stim p o st p rim it, b in e p l c u t


D o m n u lu i; p o s tu l cel a d e v ra t este
n s tr in a r e a de r u t i, n frn a re a
lim b ii, le p d a re a m n iei, d e p rta re a
de p o fte , de clev etire, de m in c iu n
i de ju r m n tu l m in c in o s. L ip sirea
de a c e ste a este p o stu l cel ad e v ra t
i b in e p rim it.
Stih : C tr e t i n e a m r i d i c a t o c h ii m e i...
(vezi p. 93) i tot aceasta, apoi :
Stih : M i l u i e t e - n e p e
(vezi p. 98).

n o i,

D o a m n e ...

A m u cen icilor:

M are este p u te re a m u c en ic ilo r


T i, H risto a s e , c n m o rm in te zac
i d u h u rile alu n g ; i au s tric a t p u
te re a v r jm a u lu i cu c re d in a T rei
m ii, nevoindu-se p e n tru d re a p ta cre
d in .
S la v ..., i a c u m ..., a Nsctoarei :

N sc to a re de D um nezeu, o cro ti
to a re tu tu r o r celo r ce se ro ag , n tru
tin e ne l u d m , n tr u tin e ne este
to a t n d e jd e a n o a s tr . R oag pe

N NTIA SPTM IN A POSTULUI

Cel ce S-a n scu t din tine, p e n tru


n evrednicii ro b ii ti.
Apoi canonarhul face obinui ia meta
nie n mijloc, asemenea i la strni.
Acum libereaz..., Sfinte Dumnezeule...,
(3 nchinciuni). Preasfint Treime..., Ta
tl nostru..., C a Ta este mpria..., Amin, i se cnt troparele, glasul 1 :

N scto are de D um nezeu, F ecioa


r, bucur-te, ceea ce eti p lin de
d ar, M rie, D om nul este cu tine. Bin ecu v n tat eti tu n tre fem ei i
b in ecu v n tat este ro d u l p n tecelu i
t u ; c ai n scu t pe M n tu ito ru l su
fletelo r n o a stre (o m etanie).
Slav...

B o tezto ru l lui H risto s pe noi pe


to i ne pom enete, ca s ne m n tu im
de frdelegile n o astre . C ie s-a
d at d a r a te ru g a p e n tru noi ( m e
tanie).

113

Apoi rugciunea :

P re a sfn t T reim e, S tp n ie de o
fiin , m p r ie n e d e sp rit , Ceea
ce eti p ricin a tu tu r o r b u n t ilo r,
binevoiete i p e n tru m ine p cto
sul ; n t re te i n e le p ete inim a
m ea i terge to a t n tin ciu n ea m ea.
L um ineaz gndul m eu, ca to td e a u
n a s Te slvesc, s Te laud, s m
nchin ie i s zic : U nul-sfnt, unul
D om n Iisu s H risto s, n tru slava lui
D um nezeu T atl. Amin.
Apoi : Fie numele Domnului binecuvn
tat de acum i pn n veac (de 3 ori) i
trei metanii, i Bine voi cuvnta pe Dom
nul...
i cnd se aaz mas, se zice l Psal
mul 144 : Inla-Te-voi Dumnezeul meu...
i se face apolis.
i ieind n tind, se cint dup obicei
stihira hramului, iar preotul rostete rug
ciunile cele obinuite, pomenete pe cei
mori i face apolisul desvirit.

Se cuvine a t i :
i acum...

Rugai-v p e n tru noi S fin ilo r Apostoli i sfin ii to i, ca s ne ferim


de nevoi i de necazuri. C pe voi
calzi fo lo sito ri c tre M n tu ito ru l
v-am ctig at (o m etanie).
Apoi se zice de cel mai mare, fr me
tanie, cu glas blnd i cu dulcea :

S u b m ilostivirea ta scpm N s
cto are de D um nezeu. R ugciunile
n o astre n u le trece cu v ederea n
necaz, ci ne izbvete d in nevoi, u na
cu ra t i binecu v n tat.
Doamne miluiete (de 40 ori), Slav...,
i acum..., Ceea ce eti mai cinstit..., n
tru numele Domnului, binecuvinteaz, p
rinte. P reotul: Cel ce este binecuvntat,
Hristos, Dumnezeul nostru...C iteu l: m
prate ceresc... i se zice rugciunea Cu
viosului Efrem irul : Doamne i Stpnul
vieii mele... (trei metanii i 12 nchin
ciuni).
i iari se zice rugciunea de mai sus
cu o metanie, Sfinte Dumnezeule..., Doam
ne m iluiete(de 12 ori).

C aceast rnduial se face, dup V e


cernie, in tot Sfntul Post, nefiind Litur
ghia Darurilor mai nainte sfinite.
i n-am luai obicei s facem aceast li
turghie pn miercuri, ca s posteasc,
dup predanie, toat frimea ; iar cei ce
vor putea, s posteasc pn vineri.
Iar cnd se face Liturghia Darurilor mai
nainte sfinite, zice preotul la fiecare sla
v a stih o lo g iei: Iar i iar...

Iari s se tie :
C n Lavra cuviosului Printelui nos
tru Sava nu se cnt Pavecernia n bise
ric ; ci o citete fiecare n chilie, cci aa
s-a apucat ; iar n chinoviile din Pales
tina, se cnt Pavecernia precum ur
ineaz :

PAVECERNIA
n ceasul al zecelea, intr paraclisierul,
face o metanie celui mai mare i merge
i lovete n toac de 12 ori. Dup care
se adun toi n biseric, fcnd fiecare
metaniile cele rnduite ; i se ateapt
puin, pn se string toi sau mai muli.

114

MARI

i s c u l n d u - s e p r e o t u l d in s t r a n a lu i, f a c e
o b i n u i t a m e t a n i e e g u m e n u lu i, i d u p
n c e p u t u l : B i n e c u v n t a t e s t e D u m n e z e u l
n o s tr u ..., A m in . m p r a t e c e r e s c ..., S fin te
D u m n e z e u le ..., V e n i i s n e n c h in m ...,
(d e 3 o ri) i n d a t P s a lm u l 60 : D u m n e
z e u le , s p r e a j u t o r u l m e u ia a m in te ...
A p o i s e n c e p e C a n o n u l c e l m a r e , m p r in d u -1 n p a t r u p r i c u i r m o a s e le , d e
c te d o u o r i i s e s r e t e jo i s e a r a .
CANONUL CEL MARE

A l c t u i r e a t i u t u lu i P r i n te lu i n o s t r u
A n d r e i C r i t e a n u l I e r u s a l i m i te a n u l .
La f i e c a r e

D up d re p ta te s-a le p d a t A dam
d in E den, n ep zin d o p o ru n c a Ta,
M int u it oru le. D ar eu ce voi p tim i,
n eb g n d seam to td e a u n a de cu
v intele ta le cele de v ia.
Slav..., a Treimii :

T reim e, fiin p re a n a lt , C reia


ne n c h in m n tr u o U nim e, rid ic
de d e a su p ra m ea la n u l cel g reu al
p c a tu lu i i, ca u n m ilo stiv , d-m i
la crim i de u m ilin .

t r o p a r s e fa c tr e i n c h i n c i u n i .

C i n t a r e a l - a , g l a s u l a l 6 - le a :

A ju to r i a c o p e rito r s-a f c u t
sp re m n tu ire . A cesta
este D um nezeul m e u i-L voi slvi
pe E l ; D um nezeul p rin te lu i m eu
i-L voi n la pe E l, cci cu slav
S-a p re a sl v it ( d e d o u o r i ) .

1 L m ie

S tih : M i l u l e t e - m
lu i e t e - m .

D u m n e z e u le ,

ra i-

De u n d e voi n cep e a p lnge fa p


te le v ie ii m ele tic lo a se ? Ce
n c e p u t voi p u n e H risto a s e , acestei
tn g u iri de ac u m ? Ci ca u n m ilo s
tiv d-m i ie rta r e greeai elor.
V ino, tic lo a se su flete, m p re u n
cu tr u p u l t u , de te m rtu ris e te la
Z id ito ru l tu tu r o r . P r se te de acu m n e b u n ia cea d in a in te i a d u iu i
D um n ezeu la c rim i de p o c in .
R v n in d n e a s c u lt rii lu i A dam cel
n ti-zid it, m -am c u n o sc u t pe m in e
d e z b r c a t de D um nezeu, de m p
r ia cea v ec u ito a re i de d e sf ta re ,
p e n tru p c a te le m ele.
Vai, tic lo ase s u f le t e ! P e n tru ce
te-ai a s e m n a t E vei celei d in ti ?
C a i c zu t r u i te-ai r n it a m a r ;
c te-ai a tin s de p o m i ai g u sta t cu
n d r z n e a l n eb u n e a sc m n c are.
I n lo cu l E vei celei sim ite , fcutu-s-a m ie E v n e le g to a re cuge
tu l cel p tim a n tr u p , a r tn d u -m i
cele d u lci i g u stn d p u ru re a din
b u tu ra cea a m a r .

i acum..., a Nsctoarei :

N sc to a re de D um nezeu, n d e j
dea i fo lo sito a re a celo r ce te la u d
pe tin e, rid ic de d e a su p ra m ea
la n u l cel g reu al p c a tu lu i i, ca o
st p n , c u ra t , m p rim e te pe
m in e cel ce m p o ciesc.
i iari irmosul cel dinti, in loc de
catavasie, o dat. Aa se face la oale cu
trile.
Cintarea a 2-a :
Irm osu l:

f a a m in te C erule i voi grai, i


* voi l u d a p e H risto s, C are a vcn it d in F ecio ar cu tru p (d e dou
ori).

I a a m in te C erule i voi gri, pm n tu le p rim e te n u rec h i glasul


celui ce se pociete fa de D um
nezeu, i-L la u d pe D nsul.
I a a m in te , D um nezeule, M ntuito ru m eu , cu ochiul T u cel b ln d
i-m i p rim e te m rtu ris ire a m ea
cea p lin de c ld u r .
G reit-am m ai m u lt d ect to i o a
m enii, n su m i am g reit i e ; ci Te
m ilo stiv e te M n lu ito ru le, ca u n
D um nezeu sp re f p tu r a Ta.
Chip f c n d u re n ie i p a tim ilo r
m ele, cu p o fte iu b ito a re de plcere,
m i-am s tric a t fru m u s e e a m in ii.
V iforul r u t ilo r m -a cu p rin s,
M ilostive D o a m n e ; ci ca Iui P e tru ,
n tin d e-m i i m ie m n a Ta.
B

115

N NTIA SPTMN A POSTULUI

P tatu-m i-am haina tru p u lu i meu,


i mi-am n tin at podoaba cea dup
chipul i dup asem narea Ta,
M ntuitorule.
ntunecatu-m i-am frum useea su
fletului cu plcerile patim ilor, i cu
to tu l to at m intea, a rin mi-am
fcut-o.
Ruptu-m i-am acum vem ntul cel
dinti, pe care mi l-a esu t m ie Zi
ditorul din nceput, i p en tru aceasla zac acum gol.
m brcatu-m -am n hain ru p t,
pe care mi-a esut-o m ie arpele cu
sfatul, i m ruinez.
L acrim ile celei desfrnate i eu le
vrs, n d u rate, naintea T a ; m i
los tivete-Te spre m ine M ntuilorule, cu n d u rarea Ta.
Privit-am ia fru m u seea pom ului
i mi s-a am git m intea, i acum
zac gol i m ruinez.
U neltit-au pe spatele m eu toi n
ceptorii ru t ilo r, lungind asu p ra
m ea frdelegea lor.
Slav..., a Treimii :

Pe Tine, D um nezeul tu tu ro r, unul


n trei fee Te laud : pe T atl i pe
Fiul i pe S fntul Duh.

n m unte scap suflete, ca Lot


acela i izbvete-te dinainte n
Sigor.
Fugi de aprindere, o suflete ! Fugi
de arderea S o d o m e i! Fugi de s tri
cciunea dum nezeietii vpi.
G reit-am ie singur eu, greit-am
m ai m ult dect toi, H risto ase M n
tuitorule, nu m trece cu vederea.
T u eti P sto ru l cel bu n ; cautm pe m ine m ielul, i r t c it fiind,
nu m trece cu vederea.
T u eti dulcele Iisus, Tu eti Zi
d ito ru l m e u ; n tru Tine M ntuito
rule m voi nd rep ta.
M rturisescu-m ie, M ntuitorule : G reit-am ie fr m su r; ci
las-m i, iart-m i, ca un n d u rat.
Slav..., a Treimii :

O,
Treim e-U nim e, Dumnezeule,
m ntuiete-ne pe noi din nelciune
i din isp ite i din prim ejd ii.
i acum..., a Nsctoarei :

B ucur-te pntece p rim ito r de


D um nezeu; bucur-te scaunul Dom
nului ; bucur-te M a i c a vieii
n o astre.
Cntarea a 4-a :

i acum..., a Nsctoarei :

P re ac u ra t F ecioar, N sctoare
de Dumnezeu, ceea ce u n a eti prealaudata, roag-te ndelung s ne
m ntuim .
Cnlarea a 3-a :
Irm osul:

J ^ e p ia tra cea neclintit a po


ru n cilo r Tale, K ristoase, n t
r e t e B iserica Ta (de dou ori).
Foc de la D om nul plound earecnd, a ars Domnul de dem ult pm ntul Sodomei.

Irm osul:

A uzit-a

p rooro cu l

de venirea

M V Ta, D oam ne, i s-a tem u t, c


vrei s Te nati din fecioar i oam enilor s Te ar i, i a g r i t :
Auzii-am auzul T u i m -am tem ut. Slav p u te rii Tale, Doamne
(de dou ori).

L u cru rile Tale n u le trece cu ve


derea, zidirea Ta n u o p rsi, d rep
te Ju d e c to riile ; c de am i gre
it eu nsum i, ca u n om, i m ai
m u lt dect to t om ul, Iu b ito ru le de
oam eni, d a r ai p u te re ca u n Domn
al tu tu ro r a ie rta pcatele.
*

116

MARI

S e ap ro p ie , suflete, sfritu l, se
a p ro p ie i n u te n g rije ti, n u te g
teti. V rem ea se scu rte az , scoalte, ap ro a p e lng ui este Ju d e c to
ru l ; ca u n vis, ca o flo are trec e v re
m ea vieii. P e n tru ce n d e e rt ne
tu lb u r m ?
D eteap t-te o su fletu l m e u ! Ia
seam a fa p te lo r tale pe ca re le-ai
fc u t, i le d pe ele n a in te a och i
lo r t i ; v a rs p ic tu ri d in lacrim ile
t a l e ; sp u n e cu n d r z n e a l fap te le
ta le i cugetele ta le lu i H risto s, i te
n d re p te a z .
N -a fo st n v ia p c a t, n ici fa p
t , n ic i r u ta te , p e care s n-o fi
s v rit eu, M n tu ito ru le , cu m in te a
i cu cu v n tu l, cu v o in a i cu gnd u l, i cu t i i n a ; i cu fa p ta pctu in d , ca a ltu l n im e n ea , n ic i o d i
n io a r .
D in tr u a c ea sta m -am ju d e c a t, d in
tr u a c e a sta m -am o sn d it eu, tic
lo su l, ad ic d in cu g e tu l m eu, d ect
c a re n im ic n u este n lu m e m a i a p
s to r ; Ju d e c a to ru le , M n tu ito ru l i
c u n o s c to ru l m eu, m ilostivete-T e
i m sc a p i m m n tu ie te pe
m in e, ro b u l T u.
S c a r a p e c a re a vzut-o de d e m u lt
m a re le n tr e p a tria r h i, su fle te al
m eu , este a r ta r e a su irii celei cu
lu c ra re a i a n l rii g n d u lu i. D eci
d e v o ie ti s v ie u ie ti cu lu c ra re a
i cu c u n o tin a i cu n la re a gnd u lu i, n n oiete-te.
A r ia zilei a r b d a t p a tria r h u l
p e n tru lip s, i frig u l n o p ii a su fe
r it, n to a te zilele f c n d ctig, p
s to rin d , tru d in d u -se i slu jin d , ca
s-i ia a m n d o u fem eile.
D o u fem ei, n e le g e : lu c ra re a i
c u n o tin a n tr u g n d ire . P rin Lia
lu c ra re a , ca p e ceea ce a fo st cu
m u li c o p i i; ia r p r in R a liila gndire a , ca p e cea cu m u lt o ste n ea l.
C f r de o ste n eli, n ic i lu c ra re a
n ic i g n d ire a n u se v o r svri, s u
flete.

Slav..., a Treimii :

N e d e sp rit n fiin a , n e a m e ste


ca t n fee, Te cu n o sc p e T ine
D um nezeire, u n a n T reim e, ca de
o m p r ie i u n s c a u n ; i strig
ie c n ta re a cea m a re , ce se c n t
n tre it n tr u cele de su s.
i acum..., a N sctoarei :

i ai n s c u t, i eti fe c io a r i ai
r m a s n tr u a m n d o u cu fire a
fecio ar. Cel ce S-a n s c u t n n o iete
legile firii, i p n te ce le a n s c u t n e
sim in d d u re ri. D u m n ezeu u n d e vo
iete, se b iru ie te rn d u ia la f ir ii;
c face cte voiete.
Cntarea a 5-a :
Irmosul :

J ^ ) e n o a p te m n e cn d , Iu b ito ru le
de o am en i, m ro g lum ineaz-m , i m n d re p te a z la p crim cile T ale, i m n v a , M n tu ito ru le s fac voia Ta (de dou ori).
n n o a p te v ia a m e a m i-am tre c u t
p u ru re a , c n tu n e r ic s-a f c u t m ie
i n e g u r ad n c n o a p te a p c a tu
lu i ; ci ca pe u n fiu al zilei a ra t m , M n tu ito ru le .
L u i R u b e n asem n n d u -m eu ti
clo su l, f c u t-a m s fa t n ecu v io s i
c lc to r de lege a s u p ra lu i D u m n e
zeu celu i n a lt, sp u rc n d u -m i p a tu l
m eu , p re c u m acela p e al ta t lu i su.
M rtu rise sc u -m ie, H risto a s e
m p r a t e ; g reit-am , g reit-am , ca
m a i n a in te f ra ii lu i lo sif, vnznd
ro d u l c u r ie i i al n e le p ciu n ii.
De cei de u n sn g e a fo st d at, a
fo st v n d u t n ro b ie, d u lcele su flet
cel d re p t, sp re n c h ip u ire a D o m n u
lu i ; ia r tu , su flete, te-ai v n d u t n
tre g r u t ilo r tale.
L u i lo s if celu i d r e p t i m in ii lu i
celei c u ra te u rm e a z , tic lo a se i
n e isc u site su flete, i n u te d e s frn a
cu p o rn irile cele f r de m in te,
p u r u re a fc n d frd e leg e .

IN N TIA S PT M lN A POSTULUI

D e s-a i s l lu it n g ro a p oarecn d Io sif, S t p n e D oam ne, d a r


sp re n c h ip u ire a n g ro p rii i a
sc u l rii T ale a fo st a c e a s ta ; ia r eu
ce-i voi ad u ce ie n ac est chip
v re o d a t ?
S la v ..., a

N s c to a re i:

T r e im ii :

N s c to a re i:

P n te c e le t u ne-a n s c u t n o u p e
D um nezeu, cu ch ip u l ca i n o i ;
deci, ca pe u n Z id ito r al tu tu r o r ,
roag-L , N sc to a re de D u m n ezeu ,
ca p rin ru g c iu n ile ta le s n e n
d re p t m .
CONDACUL, g l a s u l a l 6 - le a :

D in tin e S-a m b r c a t n tr u a m e a
f r m n t tu r D um nezeu, Cel ce a
zid it veacurile, M aic F ecio ar,
ceea ce eti n e s tric a t i n u tii de
b r b a t ; i a m p re u n a t L u ii fire a
om eneasc.
C n t a r e a a 6 -a :
Irm o s u l:

Q tr ig a t- a m cu to a t in im a
d in ia d u l cel m a i de jo s
in d u ra tu l D um nezeu i 111-a
i a scos d in stric c iu n e v ia a
(de dou ori).

S la v ..., a

T re im e sn t, n e a m e ste c a t , n ed e s
p r it ; d e s p r it d u p fee, i
U nim e s n t d in fire u n it : T a t l i
F iul i D um nezeiescu l D uh.
i a c u m ...,

T r e im ii :

P e T ine T reim e Te slvim , pe u n u l


D um nezeu ; S fn t, S fn t, S fn t eti
P rin te i F iu le i D uhule, fiin
sin g u r p rin sine, U nim e, C reia
p u ru re a n e n c h in m .
i a c u m ...,

117

S u fle te al m eu , su fle te al m eu ,
s c o a l ! P e n tru ce d o rm i ? S fr itu l se a p ro p ie , i vei s te tu lb u ri.
D etea p t-te d a r, ca s se m ilo stiveasc sp re tin e H ris to s D u m n ezeu ,
Cel ce e ste p r e tu tin d e n e a i to a te
le p lin ete.
C n ta re a a 7 -a:

m ea
c tre
au zit
m ea

L a c rim i d in ochii m ei, M ntuitoru le, i su s p in u ri d in tr u ad n c c u r a t


ad u c ie, strig n d in im a m e a : D u m
nezeule, g reit-am ie, m ilostiveteTe sp re m ine.
I n str in a tu -te -a i su flete, de D om
n u l T u, ca D ata n i ca b ir o n ; d a r
d in to a t in im a strig ! Ia rt -m !
Ca s n u te m p re so a re pe tin e p r
p a stia p m n tu lu i.
C a o ju n ic e s lb tic it asem natu-te-ai su flete Iui E f r e m ; ca o c
p rio a r pzete-i v ia a d e cu rse ,
n ln d u -i cu a rip i m in te a , cu lu
c ra re a i cu g n d irea.
M n a lu i M oise ne va face s c re
dem , su flete, cum c p o a te D um
nezeu v ia a cea le p ro a s s o a l
b easc i s o c u re e ; n u te deznd jd u i d ar, m c a r de i eti le p ro s.

Irm o s u l:

( g re it-a m , f r d e le g e am f c u t,
n u ne-am n d r e p ta t n a in te a
Ta, n ic i a m p z it, n ici a m f c u t
p re c u m ne-ai p o ru n c it n o u ; ci n u
ne p r s i p e n o i p n n sfrit,
D um nezeul p rin ilo r
(de dou
ori).
G re it-a m , p c tu it-a m i am le
p d a t p o ru n c a T a ; c n tr u p c a te
m -am z m islit, i am a d u g a t ra n
r n ilo r m ele. D ar T u m m ilu iete
ca u n n d u r a t, D u m n ezeu l p r in
ilo r.
C ele a scu n se ale in im ii m ele le-am
m r tu r is it ie, J u d e c to ru l m eu.
Vezi sm e re n ia m ea, vezi i n ecazu l
m eu, i ia a m in te ac u m la ju d e c a ta
m e a ; i T u m m ilu ie te ca u n n
d u ra t, D um nezeu l p rin ilo r.
S a u l o are cn d , d ac a p ie rd u t a si
n ii ta t lu i s u , su flete, d eg ra b a
a fla t m p r ia sp re r id ic a r e ; ci pzete-te s n u g re e ti aleg n d m ai

118

MARI

d e g ra b p o ftele ta le cele dobitoceti, d ec t m p r ia lu i H risto s.


D av id d um n ezeiescu l p rin te , de
a i g re it o are cn d n d o it, su flete al
m eu , cu s g ea ta d e sfru lu i sgetndu-se i cu s u lia ro b in d u -se p e n tru
p e d e a p sa u c id e r ii; d a r tu cu m ai
g rele lu c ru ri boleti, d in p o rn irile
cele d in v oia ta .
m p r e u n a t- a D avid, o are cn d , n e
le g iu irea cu neleg iu ire, c a am e
ste c a t d e sfru l cu u c id e r e a ; d a r n
d a t n d o it p o c in a a r ta t. Ia r
tu , su flete, m a i viclene lu c ru r i ai
fc u t, n ec in d u -te c tre D um nezeu.
D av id , o are cn d , a n se m n a t cnta re a , scriin d -o ca n tr-o icoan,
p r in care-i m u s tra f a p ta pe ca re o
s v rise, strig n d : M iiuiete-m !,
c ie u n u ia am greit, D um nezeu
lu i tu tu r o r ; n s u i m c u r e te .
S la v ..., a

T r e im ii :

T re im e n e a m e ste c a t , n e d e sp r
it , de o fiin , U nim e s f n t ; lu
m in i i lu m in , i tr e i S fin te i
u n u l S fn t, se la u d Treim ea-D um n e z e u ; ci la u d i p rea slv e te , s u
flete, v ia i v iei, pe D um nezeul
tu tu r o r .
i a c u m ..., a

N s c to a re i:

L u d m u -te , b in e te cu v n tm ,
n c h in m u -n e ie, N sc to a re de
D u m n ezeu ; c ai n s c u t p e u n u l d in
T re im e a cea n e d e s p rit , pe F iul i
D u m nezeu, i tu sin g u r ne-ai d es
ch is n o u , ce lo r de pe p m n t, cele
cereti.
C i n t a r e a a 8 -a :
Irm o s u l:

J p e Cel ce-L slvesc otile cereti


i de D nsul se c u tre m u r h e
r u v i m i i i sera fim ii, to a t su fla re a
i zid irea, ludai-L , binecu v n tai-L i-L p re a n la i n tr u to i vecii (de d o u o r i ) .

M iluiete-m p e m in e, cel ce am
g reit, M n lu ito r u le ; rid ic-m i m in
te a m ea sp re n to a rc e re . P rim etem pe m ine, cel ce m pociesc; m i
lu iete-m pe m in e, cel ce s t r i g :
G reit-am ie, m n tu iete-m ; nelegiuit-am , m iluiete-m ,
U ie cel ce a fo st p u r ta t n car, suindu-se n ca ru l v irtu ilo r, s-a n la t
ca sp re ce r o are cn d , m ai p re su s de
cele p m n te ti. Deci la su ire a aces
tu ia cu g et su fle te al m eu.
E lise i lu n d o a re c n d co jo cu l lui
Ilie, a lu a t de la D om nul h a r n d o it;
ia r tu , o su flete ai m eu , de acest h a r
nu te-ai m p rt it, p e n tru nenfrn are.
C u rg e re a Io rd a n u lu i, o arecn d , a
s ta t de o p a r te i de a lia cu lovirea
co jo c u lu i lu i Ilie, p rin E lisei; ia r
tu, o su fle te al m eu, de acest h a r n u
te-ai n v re d n ic it, p e n tru n en frn a re .
S am a rin ean c a, o arecn d , a p rim it
pe Cel d re p t cu g n d b u n ; ia r tu , o
su flete, n-ai a d u s n cas n ici str in ,
n ici c l to r. P e n tru ac e a sta vei fi le
p d a t a fa r d in c m a r , lnguindu-te.
M in ii celei sp u rc a te a Iui Ghiezi,
p u ru re a te-ai a se m n a t, ticlo ase su
flete ; a c ru i iu b ire de a rg in t leapd-o m c a r la b trn e e . F ugi de fo
cul gheenei, d ep rtn d u -te de r u t
ile tale.
Binecuvintm pe Talal i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

P rin te , Cel ce eti f r de n cep u t;


F iule cel m p re u n f r de n c e p u t;
M n g u eto ru le cel b u n , D uhule cel
d r e p t ; N sc to ru le al lu i D um nezeuC uvntul, C uvinte al T a t lu i Celui
f r n c ep u t, D u h u le cel viu i f
c to r, T reim e-U nim e m iluiete-m .
i acum..., a N sc to a rei:

C a d in vopsea de p o rfir s-a e su t


tr u p u l lu i E m a n u ci, n l u n tru n
p n te cc le t u P re a c u ra t , ceea ce


IN INTlIA SPTMN A POSTULUI

eti p o rfir neleg to are. P e n tru aceasta, N scto are de D um nezeu, cu


ad ev rat pe tine te cinstim .
C in t a r e a a 9-a :

Irm osul:

]\. aterea cea din zm islire fr


1 de s m n este n etc u it ; ro
ndul M aicii celei f r de b rb a t este
n e s tric a t; c naterea Iui D um ne
z e u n n o iete firile. P e n tru aceasta
pe tin e to a te n eam urile, ca pe o
M aic m ire as a lui D um nezeu, cu
d reap t cre d in te m rim (de
dou ori).

M in te a s-a r n it, tim pul s-a m ole


it, d u h u l b o le te ; cuvntul a slbit,
viaa s-a om ort, sfritu l este ling
u. P e n tru aceasta, ticlosul m eu
suflet, ce vei face, cnd va veni Ju d e
c to ru l s cerceteze cele ale tale ?
A dusu-i-am am inte, suflete, de Ia
Moise facerea lum ii i to a ta S c rip tu
ra cea aezat de el, care i poves
tete ie de cei d re p i i de cei n e
d rep i ; din care celor de al doilea,
adic celor n e d re p i ai u rm a t, o su
flete, greind Iui D um nezeu, ia r nu
celor d inti.
L egea a slbit, E vanghelia n u lu
creaz, i to a t S c rip tu ra n u este
bg at n seam n tr u t i n e ; p ro fe ii
au slb it i to t cuvntul celui d rep t.
i rn ile tale, o suflete, s-au n m u l
it, nefiin d d o cto r care s te vin
dece.
P ild ele S c rip tu rii celei noi i Ie aduc ie, ca s te ad u c pe tin e su
flete la um ilin. R vnete d a r d re p
ilor, ia r de pctoi te le a p d ; i
m blnzete pe H risto s, p rin ru g
ciuni i p rin p o stiri i p rin cu r ie
i p rin sm erenie.
H ris to s S-a fcu t om , chem nd la
p o cin pe tlh a ri i pe desfrn ate.
Suflete, pociete-te, c s-a deschis
ua m p r ie i acum , i o apuc m ai
n ain te fariseii i vam eii i dcsfrnaii, pocindu-se.

119

H ris to s S-a fcu t om, m preunndu-Se cu m ine p rin tru p i toate cte
sn t ale firii, cu voia le-a m plinit, afar de p c a t; ar tn d u -i ie, o su
flete, p ild a i nch ip u irea sm ereniei
Sale.
H ris to s pe m agi i-a m n tu it, pe
p sto ri i-a chem at, m u lim ea p ru n
cilor o a fcu t m ucenici, pe b trn u l
l-a m rit i pe vduva cea b trn .
De la care n-ai rv n it, suflete, nici
faptele, nici viaa. D ar vai ie, cnd
vei fi ju d e c a t!
P o stin d D om nul p atru zeci de zile
n pustie, m ai pe u rm a flm nzit,
a r tn d fire a cea om eneasc. Sufle
te, n u te le n e v i! De va nvli asu p ra
ta v rjm au l, cu rugciunea i cu
postul, aung-1 d ep a rte de la picioa
rele tale.
Slav..., a Treimii :

P e T atl s-L ludm , pe F iul s-L


p rea n lm , dum nezeiescului Duh
cu c re d in s ne nchinm , T reim ii
celei n ed e sp rite, U nim ii d u p fiin
: ca lu m in i lu m in i i v ia i
viei, fc to a re i de v ia i lu m in
to a re m arg in ilo r.
i acum..., a N sctoarei:

C e ta te a ta pzete-o, P re ac u ra t
N scto are de D um nezeu, c n tru
tine ea cu c re d in m p rin d , n tru
tin e se i n t rete , i p rin tin e b iru
ind, n to a rce to a t n cercarea, ro
bete pe v rjm ai i stp n ete pe
su p u ii ei.
Cuvioase Printe Andreie, roag-te lut
Dumnezeu pentru noi.

A n d reie cin stite i p rin te de trei


ori fericite, p s to ru l C retei, n u nce
ta rugndu-te p e n tru cei ce te laud;
ca s ne izbvim de to a t m nia, ne
cazul i stricciun ea, i de greeli s
ne m n tu im noi, cei ce cin stim p u
ru re a pom enirea ta.
Apoi se cnt irmosul n amindou stru
nite. Dup sfritul canonului, se ncepe

120

MARI

Psalmul 4 : Cnd Te-am chemat, m-ai au


zit... i ceilali psalmi ai Pavecerniei.

i rugciunea : Stpine, Dumnezeule,


printe...

La A liluia, se fac trei metanii i ndat


se ncepe a doua stare : Ctre Tine, Doam
ne, am ridicat sufletul meu... i ali doi
psalmi, zicnd la sfritul acestora, A li
luia, cu trei nchinciuni.
A poi ncepe strana mare : Cu noi este
Dumnezeu...

A p o i: V enii s ne nchinm... (de 3


ori), i : Doamne, auzi rugciunea mea...,
Slav ntru cei de sus lui Dumnezeu i pe
pmnt pace..., Doamne, scpare Te-ai f
cut nou..., nvrednicete-ne, Doamne, n
noaptea..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfnt
Treime..., Tatl nostru..., C a Ta este m
pria...

i se zic aceste stihuri cu glas mare i


cu dulce cntare, zicnd o stran unul i
rspunznd cealalt altul.

Apoi se cnt rar i frumos, pe glasul


al 7-lea . Doamne al puterilor fii cu noi...
i in cealalt stran tot aceasta.

Asem enea se zice i : Firea celor fr


de trupuri... ir cu glas lin : Cred ntru
unul Dumnezeu... Apoi preotul zice :
Preasfnt Stpn... i citeul tot aceeai.

i zice strana cea care a nceput, stih :


Ludai pe Dumnezeu ntru sfinii Lui...
i iari cnt : Doamne al puterilor...

i fac toi cte o metanie. A sem enea se


face i Ia celelalte stihuri de rugciune
la toate. Iar cnd se zice : Dumnezeule,
curete-ne pe noi pctoii... (de 3 ori)
i fac trei metanii.

Apoi cealalt stran, zice stih : Ludai


pe El ntru puterile Lui, ludai... i iari
cint : Doamne al puterilor fii cu noi...
i nc, stih : Ludai pe Dumnezeu ntru
sfinii Lui, ludai pe El ntru tria pu
terii Lui, i iari cint : Doamne al pu
terilor fii cu noi...

Apoi, Sfinte Dumnezeule... i aceste


tropare glasul al 2-lea, care se cnt cu
glas mare i cu cntare dulce : Luminea
z ochii mei, H ristoase Dumnezeule... Sla
v... Sprijinitor sufletului meu, fii Dum
nezeule... i acum... C nu avem ndrz
neal...
i snt i alte tropare care se cnt pes
te zile : mari i joi seara, acestea : Neadormirea nevzuilor mei... Stih : Caut i
m auzi, Doamne... Ct va fi de nfrico
toare judecata Ta, Doamne... Slav...
Lacrimi d-ini mie, Dumnezeule... i acum... Neruinat ndejdea ta... Doamne
m iluiete (dc 40 ori). P reotu l: Pentru ru
gciunile Sfinilor Prinilor notri...
i rugciunea : Doamne, Doamne, Cel
ce ne m ntuieti pe noi...
Apoi : V enii s ne nchinm... (dc 3
ori), Psalmul 50: M iluiete-m , Dumne
zeule... Psalmul 101 : Doamne, auzi rug
ciunea mea... i Doamne atotputernice,
Dumnezeul prinilor notri...
Apoi : Sfinte Dumnezeule..., Tatl n os
tru..., C a Ta este mpria..., Amin,
aceste tropare degrab, pe glasul al 6-lea:
M iluiete-ne, pe noi, Doamne..., Slav...,
Doamne, m iluiete-ne pe noi..., i acum...,
Ua m ilostivirii deschide-o nou... Doam
ne m iluiete (dc 40 ori). Slav..., i acum..., Ceea ce eti mai cinstit..., Intru
num ele Domnului binecuvinteaz, printe.
Preotul : Pentru rugciunile Sfinilor P
rinilor notri..,

Apoi strana ce a nceput zice : Slav...


Doamne, de n-am avea pe sfinii Ti... i
acum... M ulte snt mulimile greelilor
mele... Preasfnt N sctoare de Dumne
zeu... Toat ndejdea mea spre tine
o pun... Doamne m iluiete (de 40 ori).
Cel ce n toat vremea... Doamne miluiete
(de 3 ori). Slav... i acum... Ceea ce eti
mai cinstit... ntru numele Domnului,
binecuvinteaz, printe. Preotul : Dum
nezeule, m ilostivete-T e spre noi...
i se fac 16 metanii, dup obicei, cu
rugciunea tiutului Efrem irul, fcndu-le rar, ca s se potriveasc toi.
Apoi ncepe cel mai mare :
Sfinte Dumnezeule... Preasfnt Trei
me... Tatl nostru... C a Ta este mp
ria... Doamne m iluiete (de 12 ori) i se
zice rugciunea (alctuire a lui Pavel
Monahul, din M nstirea Fctoarei de
bine) : Neptat, nentinat... i ne d
nou, Stpne, fr de osnd...
i ndat ingenunche toi la pmnt, i
zice preotul cu glas mare rugciunea de
la Pavecernia mare : Stpne mult-Milostive...
i dup rugciune, face nchinciune
cel mai mare ctre frai, i zice :

B in e c u v n ta i p rin i sfin ii, i-mi


ie rta i, m ie p c to su lu i, to a te cte

N NTIA SPTMIN A POSTULUI


am greit cu cuvntul, cu lucrul, cu
cugetul i cu toate sim irile mele.
i toi rspund : Dumnezeu s te ierte,
printe sfinite.
i ncepe din strana sting, dup rnduial, unul dup altul s fac asemenea,
a cere i a lua iertare, pn cind se sfiresc toi.
i apoi ncepe preotul a zice : S ne ru
gm pentru pacea lumii. i celelalte pre
cum s-au aezat de demult in vechile rnduieli ; i aa merge fiecare la chilia sa.
Aceast rinduial se face in tot sfintui
Post Ia Pavecerni.

121

s ne izbveasc de to at ru tatea
cum plit a vrjm aului, i s ne dea
iertare de cele ce am g r e it; pen tru
m ilostivirea ndu rrilo r, i p rin ru
gciunile tale Maic Fecioar.
Dup a treia Catism, Sedealna, gla
sul al 5-lea:

Doamne, ajungnd la ziua a doua


a p ostului cel izbvitor, strigm c
tre Tine : Um ilete inim ile n o astre
ale robilor Ti i p rim ete rug ciu
nile no astre cele cu fric; d-ne nou
a face cu bine cltoria postului, ie r
ta re i m are m il.
Slav..., aceeai.

MARI DIMINEAA
Dup intiia
Octoih.

Catism,

Sedelnele din

Dup a doua Catism, Sedealna, gla


sul al 2-lea :
P odobie: Preabinecuvntat eti...

T< in ecuvntat este darul p re a


cin stitu lu i post, c Moise p rin
el s-a m rit i legea cea scris cu
slove pe lespezi a luat, i tin erii m ai
p u tern ici dect focul s-au a r ta t.
Deci cu aceasta s stingem patim ile
tru p u lu i cele arzto are, lui H risto s
M n tu ito ru lu i strignd: D ruiete-ne
nou tu tu r o r n to arcere, i ne sca
p de gheen.
Slav...,

acelai

glas :

Podobie : Ceea ce eti izvorul milei...

Sosit-a vrem ea pocinei, a ra t


roadele n frn rii, o suflete al m eu.
C aut sp re cei ce m ai n ain te s-au
pocit. S trig ctre H risto s : greit-am, m ntuiete-m , precu m ai
m n tu it, b u n ule S tpne, pe vam eul
care a su sp in at din in im ; Cel ce
unul eti m u lt-n d u ra t.
i acum..., a Nsctoarei :

Ceea ce eti o cro tito are cald cre


tinilor, roag pe Fiul tu, N sctoa
re de D um nezeu, p u ru re a F ecioar,

i acum..., a Nsctoarei :
Podobie : Pe Cuvntul cel impreun...

R dcin, care ai o d rslit floarea


cea dum nezeiasc, chivot i sfenic,
i n stra p cu to tu l de aur, sfn t
m as care p o ri pinea v ie ii; ca pe
un Fiu al tu i D um nezeu, roag-L
pe El dim p reu n cu S fntul naintem ergtorul, s m iluiasc i s mntuiasc pe cei ce te m rtu risesc pe
tine N sctoare de Dumnezeu.
CANONI I MINEIULUI

i se citete Cintarea a doua din Psaltire


T R K 1NTARHA

Cintarea a 2-a, glasul al 2-lea :


Irm osul:

A /e d e i, vedei c E u sn t Cel ce
' am m n tu it n m are i am sturat n pustie pe p o p o ru l israelitean
i ap din p ia tr am izvort oame n ilo r ; ca m brcndu-M n tru cel
ce a czut n stricciu n e de dem ult,
s-l atra g Ia Mine, p e n tru nespusa
mil.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Trezete-te, privegheaz, suspin,


lcrim eaz p rin p o s t ; leapd to at
povara p catului, s u f le te ; ca p rin
p ocin fierb in te s scapi de foc, i
cu plngere p e n tru p atim i s rupi
-

122

MARTI

h a in a cea de ja le, lu n d v em n tu l
cel dum n ezeiesc.
S p re m u n te le fa p te lo r celo r alese
s n e a p ro p ie m to i p rin p o st, lsn d n v lirile d e s f t rilo r, c a re rvn esc la cele de jo s. i n n o ru l cin
s tite lo r v edenii in trn d , s vedem
sin g u r fru m u s e e a cea d o rit a
lu i H r i s to s ; n d u m n ezein d u -n e cu
ta in p r in dum n ezeictile n l ri.
V ai m ie, ce va s fiu ? Ce m voi
face lu c rn d p c a tu l, i de S t p n u l
n e n fric o n d u -m eu, n e c u n o sc to
ru l de m in e ? P e n tru a c e a sta m a i
n a in te d e ju d e c a t s n t o sn d it.
D re p te J u d e c to ru le , B u n u le, n to rcn d u -m , m n tu ie te -m pe m ine,
cel ce T e-am m n ia t m a i m u lt d ect
to i o am en ii.
A N sctoarei de Dumnezeu :

P m n t n e lu c ra t, c a re ai o d r s lit
p e H r n ito r u l tu tu r o r , C are i d es
ch id e m n a i de b u n v o ire a L u i se
s a tu r to a t v ie u ito a re a cu p u te re a
cea d u m n e ze iasc , n t re te cu pin ea v ie ii in im ile cele s l b ite p r in
sa iu l c d e rilo r n o a s tre ce lo r rele.
Alt Tricntarc, glasul al 5-lea :
Irmos : V edei, vedei...

e n ii s n e a d u n m n c m a ra
su fle tu lu i, a d u c n d ru g c iu n i
D o m n u lu i i strig n d : T a t l n o s tru ,
C are e ti n c e ru ri, sl b e te , la s
i ia r t d a to riile n o a s tre , Cel ce eti
u n u l m u lt-n d u ra t.
V oioia s u fle tu lu i n o s tr u n p o s t
ar tn d -o , s n u n e n tr is t m de
sc h im b a re a d o r ite lo r z i l e ; c ne
s tr lu c e sc n o u fa p te le evlaviei.
Slav..., a Treimii :

C e e a ce e ti f r de n c e p u t, n ezi
d it , n tr e i fee , U nim e, D o am n ,
m p r ie a v e a c u rilo r, p e T ine, T a
t l, i p e F iu l i p e S fn tu l D uh, Te
sl v ete m u lim e a n g e rilo r i to a t
fire a o a m e n ilo r.

i acum..., a N sc to a rei:

P e tin e m rire a n e a m u lu i n o stru ,


cea cu to a te v irtu ile , te l u d m .
C p rin tin e , F ecio ar, n e am n
d u m n e ze it ; c ai n s c u t n o u pe
H risto s, M n tu ito ru l i D um nezeu,
C are ne-a dezlegat p e n o i de b lestem .
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C ine a stin s fo cu l ? Cine a n c u iat


g u rile fia re lo r ? P o stu l, cel ce a iz
b v it p e tin e ri d in c u p to r i pe
p ro o ro c u l D aniel de la m n c area lei
lo r ; pe c a re s-l m b r i m i noi,
f ra ilo r.
Irm osu l:

V edei, vedei, c E u s n t Dum nezeu, Cel ce M -am m b r c a t cu tru p


de a M ea b u n v o ie, ca s m ntuiesc pe A dam , cel c zu t p rin amagirea a rp e lu i, cu c lc area po ru n cii .
Cintarea a 8-a :
Irmos : Cel ce a nchipuit lui M oise...

ea p d , su flete, so m n u l n e p
s rii celei rele, i cu d rag o ste
vegheaz sp re d u m n e ze ietile p o
ru n c i ; se a p ro p ie M irele, p a r tn d
lu m in , deci srg u iete-te s-L ntm p in i.
P e m in e , cel r n it r u cu sab ia
d e s f t rilo r, cu d o c to ria voii m ilo s
tiv irii T ale, n d u r a te , t m d u iete m , C uvinte, ca s Te slvesc n
veci cu m u lu m ire .
D e la p a tim i v t m to a re , de la
p iz m i u r i de la to a t r u ta te a
st p n e te -te , su flete, h r n in d u -te cu
b u c a te le cele ce a d u c d e s f ta re a cea
de su s, f r m a te rie .
A N sctoarei de Dumnezeu :

N sc to a re de D um n ezeu c u ra t ,
t m d u ie te r n ile s u fle tu lu i m eu,
i p a tim ile in im ii, i a b a te rile m in

N JNTIIA SAPTI-.iN A POSTULUI


ii; ca ceea ce eti singur a ju t
to are pctoilor, i zidul celor sfrm ai.
All Tricinlarc
Irmos : Pe Fctorul a oal fptura...

C u p o stirea nlndu-ne sufle


tele to i la ceruri, rugciuni
bine-prim ite s aducem D om nului.
D uhul um ilinei lund, s l cri
m m p en tru rscu m p rarea sufle
telor, lu d nd pe H risto s n veci.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfiniul Duh Dumnezeu.

T reim e, Ceea ce eti de o fiin , i


Unime nezidit i D um nezeul tu tu
ro r, pe Tine Te p rea n lm n tru
to i vecii.
i acum..., a N sctoarei:

F rugciune p e n tru noi cei ce te


ludm pe tine, P re ac u ra t, s ne
izbvim de to t felul de isp ite i de
prim ejdii.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

D esftarea bogatului arunend-o,


venii s p ostim cu Lazr, ca i pe
noi s ne nclzeasc sinul Iui
Avraam.
Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne n
chinm Domnului, cnndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe F ctorul a to a t f p tu ra , de
Care se n sp im n t ngerii, cntai-L popoare i-L p re a n la i n tru
toi vecii.
Cnlarea a 9-a :

nezeule, voitorul
luiete.

123

milei, Tu m mi-

P uterile ngereti cele de D um ne


zeu vztoare, rug ai pe Dumnezeu
cel lesne ie rtto r, s m n tu iasc su
fletul cel nviforat n oceanul desf
t rilo r lum eti i n valurile p atim i
lor, i care se p rim ejd u iete p rin
nvlirile d u h u rilo r celor protivnice.
Vino, suflete, u u rat fiind p rin
postire i cu aripile v irtu ilo r ridic-te din r u ta te a cea rv n ito are
spre cele de jos ; desfteaz-te n tru
gndirie cele lum inoase, care p rici
nuiesc desftarea v irtu ilo r, fcndu-te i tu, p rin cred in , asem n
to r lui Dum nezeu.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

C ine va face auzite laudele tale,


P re a c u ra t ? Ceea ce ai n scu t m ai
presu s de gnd pe lu d atu l S tpnu
i D om nul, pe Care l lau d cetele
ngereti. Pe Acela roag-L, Fecioar
ien u n tit, p e n tru p o p o ru l cel p
ctos.
Alt Tricinlarc
Irmos : Isaie, dnuiete...

V re m e a este b in ep rim it, ziua


' m n tu irii. S aducem lu i D um
nezeu d a ru ri de v irtu i, n tru care
epdnd lu c ru rile n tu n ericu lu i, s
ne m brcm , fra ilo r, n lu cru rile
lum inii, precum zice Pavel.
P recu m a b iru it D om nul cu po st
pe v rjm au l, aa i noi venii s
sfrm m to t cu aceasta sgeile i
vicleniile Iui, fiecare zicnd : M ergi
napoia m ea, S atano, cnd va vrea
s ne ispiteasc.

Irmos : Din pmnteni cine...


Slav..., a Treimii :

( i n e d in tre pm n ten i aiunccnd, a m niat aa pe D um ne


zeu vreo d at ? Cine a u rm a t p o rn i
rile r u t ii i s-a a r ta t sla p ca
tului, p recum eu, ticlosul ? D um

I n tr u o fiin Te laud pe Tine,


T reim e f r de nceput, cin stit, n
ceptoare de via, n ed e sp rit Uni
me. T at, Cel ce eti n enscut, Cu-

124

MARI

v in te i F iule, Cel ce eti n s c u t i


D u h u le S fin te, m n tu iete-n e pe noi
cei ce T e l u d m .
i acum..., a N sc to a r ei:

M a i p re su s de m in te este n a te
r e a ta, M aica Iui D um nezeu. C n
t r u tin e z m islirea s-a f c u t f r de
b r b a t, i d u p n a te re a i r m a s
fec io ar. D um nezeu este Cel ce S-a
n s c u t, p e C are m rindu-L , p e tin e,
F ecio ar te fericim .
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C u p o s tu l ap ro p iin d u -n e i n o i de
m u n te le ru g c iu n ilo r, s vedem cu
in im c u ra t pe D um nezeu, ta b le le
p o ru n c ilo r p rim in d u -le n l u n tr u ca
i M o is e ; s tr lu c in d de slav, de
fa a d ra g o ste i Lui.

Apoi a m ucenicilor :

F ric a de m p ra i i de tir a n i au
lepdat-o o sta ii lu i H risto s, i cu
b u n n d r z n ire i b rb te te L-au
m rtu ris it D om n al tu tu r o r , D um
nezeu i m p r a t al n o s t r u ; i se
ro ag p e n tru su fletele n o a s tre .
Slav..., i acum..., a N sctoarei

\v

.
'V.

N sc to a re de D u m nezeu, ceea ce
e ti o c ro tito a re a tu tu r o r celo r ce se
ro a g ie, la tin e n d r z n im , cu tin e
n e l u d m , n tr u tin e este to a t
n d e jd e a n o a s tr . R oag-te Celui ce
S-a n s c u t din tin e , p e n tru n ev re d
n icii ro b ii t i.
Apoi celelalte i apoiisul.

Irm osu l:

I s a ie d n u ie te , F ecio ara a a v u t
n p n te c e i a n s c u t F iu pe
E m m a n u el, p e D um nezeu i om ul.
R s ritu l este n u m e le Lui, p e Care m rin d u -L , p e F ecio ara o fericim .
LUM1NINDA

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul proorociei, glasul 1 :

P e n tr u c sn te m tre c to r i pe pm n t, ca to i p r in ii n o trii, v iaa


n o a s tr cea s c u rt pzete-o f r
p c a t, M n tu ito ru l n o s tru , i ne milu ie te p e noi, ca u n iu b ito r de o a
m eni.

Treiinica glasului (de 3 ori)


LA

Slav..., i acum..., tot acesta.

STIHOAVNA

PROCHIMEN,

glasul al 4-lea ;

Stihira zilei, glasul al 3-lea, insui g la s u l:

S n cep em , p o p o a re , p o s tu l cel
f r p rih a n , c a re e ste m n tu ire a
s u f le te lo r ; s slu jim D o m n u lu i cu
fric , cu u n tu ld e le m n al fac erii de
b in e s n e u n g em cap etele, i cu
a p a c u r ie i s n e sp l m feele. S
n u g r im m u lte n ru g c iu n i, ci p r e
cu m ne-am n v a t, a a s s t r i g m :
T a t l n o s tru , C are e ti n c e ru ri,
ia rt -n e n o u greealele n o a s tre , ca
u n iu b ito r de oam eni.
Stih 1 : Umplutu-ne-am dimineaa de
mila Ta... (vezi p. 104). Tot aceeai.
Stih 2 : i s fie
(vezi p. 104).

lumina

Domnului...

I a a m in te la g lasu l ru g c iu n ii
m ele, m p r a tu l m eu i D um nezeul
m eu (ps. 5,2).
Stih :Graiurile mele ascult-le Doamne!
n elege strigarea mea (ps. 5,1).
Din Proorocia lui Isaia, citire :

(I, 19 11, 3)
A a zice D o m n u l: De v ei v rea i
i de M vei a scu lta, b u n t ile pm n tu lu i vei m n ca. I a r de n u vei
vrea i n u M v ei asc u lta , a tu n c i
sa b ia v va m n ca, cci g u ra D om
n u lu i griete. C um a a ju n s ca o
d e s frn a t ce ta te a cea cre d in cio a s
i p lin dc d re p ta te ? D re p ta te a lo-

i
125

IN N Ti IA SPTMNA A POSTULUI

cuia n ea, iar acum este plin de


ucigai. A rgintul tu s-a prefcut n
zgur i vinul tu este am estecat
cu a p ; m ai-m arii ti snt rzvrtii
i p rta i cu h o ii; toi iubesc da
ru rile i um bl dup rsplat. Ei nu
ju d ec orfanul, ia r pricina vduvei
nu ajunge pn la ei. P en tru aceasta
zice Domnul, Dumnezeul Savaot,
p u tern icu l lui Israel: Rzbuna-Mvoi m potriva asu p rito rilo r Mei
i M voi n t rit cu rzbunare asu
p ra vrjm ailor M e i! Voi ntoarce
m ina Mea m potriva ta i te voi cur i de to at zgura ta, ca n cuptor.
Voi ntoarce ju d ecto rii ti s ju d e
ce ca la nceput i sfetnicii ti ca odinioar. D up aceasta te vei putea
num i iari cetate dreapt, ora cre
dincios. Sionul va fi rsc u m p rat
p rin ju d e ca t i locuitorii si care
se vor n toarce la credin, p rin
d reptate. D om nul va zdrobi pe cei
rzvrtii, ia r cei ce au p r sit pe
D om nul vor fi nim icii. E i vor fi ru
inai p e n tru dum brvile sfinte pe
care le-au ndrgit i se vor roi la
fa din p ricina g rdinilor pe care
le-au ales. V or fi ca u n ste ja r ale
crui frunze cad i ca o grdin fr
nici u n stro p de ap. Cel p u te rn ic va
fi ca puzderiile de cli i faptele lui
ca o leas de m rcini. i aceia i aceasta vor arde laolalt i nim eni nu
va putea s-i sting. V edenia pe care
a vzut-o Isaia, fiul lui Amos, p en
tru Iu d a i Ierusalim . Fi-va n v re
m urile cele de pe u rm c m untele
tem plului D om nului va fi n t rit
peste v rfurile m u n ilo r i se va r i
dica pe d easupra d ealurilor. i to a
te popoarele vor curge ntr-acolo.
M ulte popoare vor veni i vor z ic e :
Venii s ne suim n m untele Dom
nului, n casa D um nezeului lui Iacov,
ca El s ne nvee cile Sale i s
m ergem pe crrile Sale. Cci din
Sion va iei legea i cuvntul lui
Dumnezeu din Ierusalim .

PROCHIMEN,

glasul al 4-lea ;

Doamne, nu cu m nia Ta s m
m u stri pe m ine (p s- 6-i).
Stih : Miluiete-m, Doamne, c nepu
tincios snt (ps. 6, 2).

M I E R C U RI
n n tia sptm n a S fntului
i M arelui Post
LA VECERNIE, MARI SEARA
La Doamne, strigat-am... se pun stilu
rile Triodului, glasul al 2-lea.
Podobie : Precum Te-ai artat, Hristoase...

C ei ce am fo st scoi din rai


p e n tru m n carea cea am ar,
oarecnd, acum p rin o p rirea p o fte
lo r s ne silim a in tra iari, strignd D um nezeului n o s t r u : Cei ce
i-ai n tin s pe Cruce palm ele, o et
bn d i fiere gustnd, i Cel ce ai
r b d a t d u rerile piro an elo r, scond
to a te desftrile cele p rea am are
din sufletele noastre, p e n tru m ilos
tiv irea n d u r rilo r, m ntuiete pe
robii Ti.
Cei ce am fo st izgonii din rai
oarecnd, p e n tru m n carea din pom ,
acum p rin Crucea Ta n tr-n su l n e
am s l lu it; care Cruce, sp re r u
gciune o aducem ie, m ult-ndurate , i cu cred in to i ne r u g m :
Izvoare de lacrim i acum trim ite-ne
nou, n vrem ea p o stirii, cu r in d
to a t ntinciunea p atim ilo r i a
pcatelor n o astre. Ca to i s s tr i
gm ie n d e lu n g : Doamne, slav
ie.
Alt stihiru, glasul al 2-lea :
P odobie: La rutile lucrurilor mele...

D ruiete-m i i mie, Cuvinte, des


ftarea postirii, precum lui Adam

MIERCURI

126

ra iu l, o d in io a r , i a g u sta d in to a te
p o ru n c ile T ale, D um nezeul n o s tru ,
i a m fe ri p u r u re a de ro d u l p c a
tu lu i, p e c a re l-ai o p rit. Ca s a ju n g
i eu cu b u c u rie la p a tim a T a cea
d e p e C ru cea p u r t to a r e de v ia .
Iar de la M inei se pun 3 stih ir i; Slav...,
i acuin..., a Crucii, a N sctoarei.
PROCHIMEN,

glasul al 6-lea ;

se a r i a fo st d im in e a : ziu a a
cincea.
PROCHIMEN,

glasul al 5-lea :

D oam ne, D um nezeul n o stru , ct


este de m in u n a t n u m e le T u n to t
p m n tu l (ps. 8,1).
Stih : C s-a nlat slava Ta mai presus
de ceruri (ps. 8,1).

D o am n e, D um nezeul m eu , n T ine
am n d jd u it (Ps- 7d ).

De Ia Pilde, citire :

S tih : M ntuiete-m de toi cei ce m


prigonesc i m izbvete ( ps. 7,1).

n e le p c iu n e a s trig pe u li i n
p ie e i rid ic glasu l su . E a prop o v a d u ie te la r sp n tiile zgom o
to a se : n a in te a p o r ilo r c e t ii i
sp u n e c u v n tu l: P n cnd, p ro ti
lo r, vei iu b i p ro s tia ? P n cnd,
n e b u n ilo r, v ei iu b i n e b u n ia ? i voi,
n e tiu to rilo r, p n cn d v ei u r
tiin a ? n to a rc e i-v ia r i la m u s
tr a r e a m e a i ia t eu voi tu rn a
p e ste voi d u h u l m e u i v voi vesti
cu v in tele m ele. C hem atu-v-am , d ar
voi n -ai lu a t am in te ! n tin su -rn i-am
m n a i n-a fo st cine s ia s e a m a !
Ci a i le p d a t to a te sfa tu rile m ele
i m u s tr rile m ele n u le-ai p rim it.
De aceea i eu voi rd e de p ieirea
v o a s tr i m voi b u c u ra cn d va
v eni g ro aza p e ste voi, cn d va veni
p e s te voi n ecazu l ca f u rtu n a i cnd
n e n o ro c ire a ca vijelia v va c u p rin
de. A tunci m v o r chem a, d a r eu n u
voi r s p u n d e ; d in zo ri m v or cu
ta i n u n v o r afla, p e n tru ca ei
au u r t tiin a i fric a de D um ne
zeu n-au ales-o, fiin d c n-au lu a t
am in te la sfa tu rile m ele i cerceta
re a m ea au d isp reu it-o . M nca-vor
d in ro d u l cii lo r i de sfa tu rile lo r
stura-se-v o r, cci n d r tn ic ia om o a r pe cei p ro ti i n ep sa re a
p ie rd e pe cei f r m i n t e ; ia r cel ce
m a sc u lt va tr i n pace i lin ite
i de rele n u se va tem e.

De Ia Facere, citire :
(I, 14 23)

i a zis D u m n e z e u : S fie
lu m in to ri p e t ria c e ru lu i, ca s
lu m in ez e p e p m n t, s d e s p a rt
ziu a d e n o a p te i s fie se m n e ca s
d eo se b e a sc a n o tim p u rile , zilele i
an ii, i s s lu je a sc d r e p i lu m in
to r i p e t ria c e ru lu i, ea s lum in eze
p m n tu l . i a fo st aa. A f c u t
D u m n ezeu cei d o i lu m in to ri m a r i :
lu m in to ru l cel m a i m a re p e n tru
c rm u ire a zilei i lu m in to ru l cel
m a i m ic p e n tr u c rm u ire a n o p ii,
i stelele. i le-a p u s D um nezeu pe
t ria c e ru lu i, ca sa lu m in eze p
m n tu l, s c rm u ia sc ziua i n o a p
te a i s d e s p a rt lu m in a de n tu n e
ric. i a v z u t D um nezeu c este b i
n e. i a f o s t se a r i a fo st d im in e a
: ziu a a p a tra . A poi a zis D u m n e
zeu : S m iu n e apele de v ie t i,
fiin e cu v ia n ele i p s ri s
z b o a re p e p m n t, p e n tin s u l t rie i
ce ru lu i! . i a fo st a a. A f c u t D um
n ezeu an im alele cele m a ri d in ap e i
to a te fiin e le vii, c a re m iu n n ape,
u n d e ele se p r se sc d u p felu l lo r, i
to a te p s rile n a rip a te d u p felul
lo r. i a v z u t D um nezeu c este b i
n e. i le-a b in e c u v n ta t D um nezeu i
a zis: F rsii-v i v n m u lii i
u m p le i ap ele m rilo r i p s rile s
se n m u le a s c p e p m n t . i a fo st

(I, 20 33)

N N I IA SPTMlN'A A POSTULUI
A p o i: Invrednicete-ne, Doamne... i
ecteniile.
LA S T I H O A V N A

\2 7

LA P A V E C E R N I A

Dup ce se zice Psalmul 69 : Dumne


zeule, spre ajutorul meu..., se cnt.
C ANONUL CEL MARE

Slihira zilei,
glasul :

glasul

al 8-lea,

nsui

S nu svrim postul num ai cu


p rsirea m ncrilor, ci cu n str i
narea de to at patim a cea pmn
teasc ; ca robind tru p u l, care tirnete st m potriva noastr, vred
nici s ne facem m p rtirii Mie
lului, Fiului lui Dumnezeu, Celui ce
s-a ju n g h iat de bunvoie p e n tru lu
m e; i duhovnicete s p rznuim
n v i e r e a M n tuitorului cea din
m o r i; la nlim e ridicndu-ne,
n tru b u cu ria v irtu ilo r i cu desf
tarea fap telo r n o astre celor alese,
b u cu rn d pe Iu b ito ru l de oam eni.
Stih : Ctre Tine am ridicat ochii mei...
vezi p. 98 i iari stihiia aceasta
( Apoi : ).
Stih : M iluiele-ne
(\ezi p. 98).

pe noi,

Doamne...

A mucenicilor :

M ucenicii Ti, D oamne, ui tind


cele de via, i nebgnd seam de
ch in u ri p e n tru v iaa ce va s fie,
aceleia s-au a r ta t m otenitori. P en
tru aceasta i m p reu n cu ngerii
se b u c u r ; p en tru rugciunile lor,
d ruiete p o porului T u m are m il.
Slav..., i acum..., a Crucii, a Nsc
toarei, nsi podobia :

O, p reaslavit m in u n e ; O, tain
nou. O, nfricotoare rnduial, a
zis Fecioara, dac Te-a vzut r s
tignit n m ijlocul a doi tlh ari, pe
Tine pe Care fr du rere n chip
m in u n at Te-a nscut. i a plns, zicnd: Vai mie, p rea iu b ite Fiule.
Cum Te-a p iro n it pe Cruce poporul
cel cum plit i n em ulum ito r.
i cealalt rnduial, precum s-a artat.

Cntarea l-a, glasul al 6-lea :


Irmosul :

A ju to r i aco p erito r s-a fcu t


^ inie spre m n tu ire. Acesta este
Dumnezeul m eu i-L voi slvi pe
E l; D umnezeul p rin telu i m eu, i-L
voi n la pe El, cci cu slav S-a
preaslvit (de dou ori).
n tre c n d uciderea lui Cain, de vo
ie m-am fcut uciga cugetului, su
fletului, hrnindu-m i tru p u l i otind
asu p ra lui cu faptele m ele cele vi
clene.
N u m -am asem nat, Iisuse, d rep
t ii Iui Abel. D aru ri p rim ite nu
i-am adus ie niciodat, nici fap
te dum nezeieti, nici je rtf cu rat,
nici via f r p rih an .
P recu m Cain, aa i noi, ticloase
suflete, am adus fap te sp u rca te F
c to ru lu i tu tu ro r, i je rtf cu p rih a
n, i via n etreb n ic ; p e n tru aces
tea ne am osndit m p reu n .
Z iditon.de, fcndu-m lu t viu, ai
pus n tru m ine tru p i oase, i su fla
re de viaa. D ar, o, F cto ru l m eu,
M ntui to ru l m eu i Judectoriile,
prim ete-m pe m ine cel ce m p o
ciesc.
M rtu rise sc ie, M m tuiton.de, p
catele pe care le-am fcu t, i rnile
sufletului i ale tru p u lu i m eu, care
tlh rete m i-au pus m ie asu p ra
gndurile cele ucigtoare d in u n tru .
De am i greit, M ntuitorule, d a r
tiu c eti iu b ito r de o a m e n i; lo
veti cu m il i Te m ilosliveti fier
binte ; pe cel ce pnge l vezi, i
alergi ca u n p rin te, chem nd pe cel
risip ito r.
Slav..., a Treimii :

T reim e m ai presu s de fiin, C


reia ne nchinm n tru o Unime, ri-

128

MIERCURI

d ic de d e a su p ra m ea la n u l cel greu
al p c a tu lu i i, n d u ra t fiin d , d-m i
la crim i de u m ilin .
i acum..., a Nsctoarei :

N sc to a re de D um nezeu, n d e j
d ea i o c ro tire a celo r ce te la u d pe
tin e, rid ic de d e a su p ra m ea la n u l
cel g reu al p c a tu lu i i, ca o s t p n
c u ra t , m p rim e te pe m in e cel ce
m p ociesc.
Cntarea a 2-a :
Irmosul :

I a a m in te C erule, i voi g r i i
J voi l u d a p e H risto s, C are a ve n it d in F ecio ar cu tru p (d e dou
ori).

C usutu-m i-a h a in e de piele p c a


tu l, g o lin d u -m de v em n tu l cel d in
ii e s u t de D um nezeu.
m b r c a t s n t cu m b r c m in te de
ru in e, ca i cu n ite fru n z e de sm o
chin, sp re v d ire a p a tim ilo r m ele ce
le d in v o ia m ea.
m b r c a tu -m -a m u r t cu h a in de
o c a r i sn g e ra t , p r in c u rg e re a vie
ii celei cu p a tim i i iu b ito a re de
d e s f t ri.

I C zu t-am n tr u n tr is ta r e a p a tim i
lo r i n stric c iu n e a cea tru p e a sc ,
i p e n tru a c e a sta ac u m v r jm a u l
m asu p re te .
V ia iu b ito a re de cele m a te ria le
i d e av eri, p r in n e n frn a re aleg n d
eu, M n tu ito ru le , in-am m p re s u ra t
ac u m cu sa rc in grea.
m p o d o b itu -m i-a m ch ip u l tr u p u
lui, cu m b r c m in te de m u lte fe
lu ri d e cu g ete ru in o ase i m osndesc.

ii ; d a r p re c u m d ra h m a , o arecn d ,
aa m c a u t i m afl.
G reit-am , i ca p c to a sa strig
ie, eu n su m i i-am g r e it; p rim e
te-m i, M n tu ito ru le , ca m ir i la c ri
m ile m ele.
F ii m ie m ilo stiv , s trig ie ca i v a
m e u l, M n tu ito ru le , fii m ie m ilo s
tiv, c n im e n i d in cei d in A dam n-a
g reit ie ca m in e.
Slav..., a Treimii :

Pe T ine, D um n ezeu l tu tu r o r , u n u l
n tre i fe e T e l a u d : P e T a t l i p e
F iul i p e S fn tu l D uh.
i acum..., a N sc to a r ei:

P re a c u ra t F ecio ar, N sc to are


de D um nezeu, ceea ce sin g u r eti
p re a l u d a t , ro ag -te n d e lu n g s ne
m n tu im .
Cntarea a 3-a :
Irm osu l:

[ n t r e te D o am n e p e p ia tr a p o
r u n c il o r T ale in im a m e a ca re se
c la tin ; c n s u i eti s fn t i
D om n (de dou o r i).
Iz v o r de v ia T e-am ctig a t pe
T ine s u r p to r u l m o rii, i s trig ie
d in in im a m e a m a i n a in te de sfrit:
G reit-am , m ilo stiv ete-T e i m
m n tu ie te .
G re it-a m , D o am n e, g reit-am ie,
m ilostivete-T e sp re m in e ; c n u es
te cineva n tr e o am en i, d in cei ce au
g reit, p e c a re s nu-1 fi n tr e c u t eu
cu p c atele .
P c to ilo r d in v rem e a lu i N oe am
u rm a t, M n tu ito ru le , m o ten in d osnd ire a ac elo ra , cea n tr u c u fu n d a re a
p o to p u lu i.

ln g rijitu -in -a m cu srg u in n u m a i


de p o d o a b a m ea cea d in a fa r , nelu n d n seam c o rtu l d in u n tru , cel
d u p ch ip u l lu i D um nezeu.

L u i H am acelu ia, b a tjo c o rito ru lu i


de ta t , u rm n d su flete, n-ai aco p e
r it ru in e a celu i d e a p ro a p e , n to rcn d u -te cu fa a n a p o i.

n g ro p a t-a m , M n tu ito ru le , cu p a
tim ile fru m u s e e a c h ip u lu i celu i d in

D e a rd e re a p c a tu lu i fugi, su fle te
al m eu, ca i L o t. F u g i de S o d o m a

129

IN NTIA SPTAM INA A POSTULUI

i de G o m o ra ; fugi de vpaia a o a
l p o fta cea nebuneasc.
M iluiete-m , D oam ne, iniluietem , strig c tre Tine, cnd vei veni
cu ngerii Ti, ca s r sp l te ti tu
tu r o r d u p v rednicia fap telo r.
Slav..., a Treimii :

U nim e n eam estecat, n ef cu t ,


fire f r de ncep u t, cea l u d a t n
T reim ea F etelor, m ntuiete-ne pe
noi, care ne n ch in m st p n irii
Tale cu cre d in .
i acum..., a N sctoarei:

Pe Fiul cel f r de ani din T atl,


sub ani L-ai n scu t, n etiin d de
b rb a t, N sc to are de D um nezeu;
m in u n e str in , c a l p tn d ai r
m as F ecioar.
Cintarea a 4-a :
Irmosul :

Y uzit-a p ro fe tu l de v en irea Ta,


D oam ne, i s-a te m u t, c aveai s Te n a ti din F ecio ara i
oam en ilo r s Te a r i, i a g r i t :
Auzit-am auzul T u i m -am te m u t.
Slav p u te rii Tale, D oam ne (d
dou ori).

Priveglieaz, o su flete al m eu, i


te f d eo sebit ca cel m a re n tre p a
tria rh i ; ca s d o b n d e ti fa p t cu
cu n o tin , ca s te faci m in te v
zto are de D um nezeu, i s aju n g i
n o ru l cel n ea p u s n tr u gn d ire adnc i s te faci n e g u to r de lu c ru ri
m ari.
Pe cei doisprezece p a tria rh i nscndu-i cel m a re n tre p a tria rh i, i-a
sp rijin it ie cu tain , suflete al m eu,
sc ar sp re su irea cea cu f a p t e ; pe
fiii si ca pe nite te m eiu ri i tre p te ,
ca n ite su iu ri p re a n elep ete
aezndu-i.
L u i Isav celui u rt asem nndu-le,
suflete, ai d a t am g ito ru lu i t u
d re p tu l de nti-n scu t al fru m u se ii
celei d i n t i ; i de la b in e cu v n tarea

p rin teasc ai czut, i n d o it te-ai


am git, ticloase, cu fa p ta i cu gn
d irea ; p e n tru aceasta acum pociete-te.
E d o m s-a chem at Isav, p e n tru
m a re a n v eru n are a a m estec rii cu
fem ei. Cci cu n e n frn a re a p u ru re a
aprinzndu-se i cu d esm ie rd rile
ntinndu-se, E do m s-a n u m it, care
va s zic, n fie rb n ta re a su fletu lu i
celui iu b ito r de p cate.
De Iov cel de pe gunoi au zin d , o,
su flete al m eu, c s-a n d re p ta t, n-ai
rv n it b rb ie i l u i ; n-ai av u t t ria
gn d u lu i lui, n tr u to a te cele ce ai
cu noscut, n cele ce ai tiu t, n cele
ce te-ai i s p i t i t ; ci te-ai a r ta t n e
s t ru ito r.
Cel ce e ra m a i n a in te pe tro n ,
acum se vede gol pe g unoi cu r n i ;
cel cu m u li copii i v estit, de np raz n f r fii i de cas l i p s i t ; c
soco tea gunoiul p a la t i rn ile m r
g rita r.
Slav..., a T reim ii:

N e d e sp rit n F iin , n ea m e ste


c a t n F ee, D um nezeu, Te teologhisesc pe T ine, o D um nezeire n
T re im e ; ca pe Ceea ce eti n to cm ai
cu m p r ia i n to c m a i cu sc au
nul ; i s trig ie cntarea cea m a re ,
cea n tre it-c n ta t n tr u cei de sus.
i acum..., a N sc to a rei:

i ai n s c u t i eti fecio ar i ai
rm a s n tru am n d o u cu firea
f e c io a r ; Cel ce S-a n s c u t n n o iete
legile firii i pn tecele a n s c u t n e
sim in d d u re ri. D u m nezeu u n d e vo
iete se b iru ie te rn d u ia la firii, c
face cte voiete.
Cintarea a 5-a :
Irmosul :

e n o ap te m n ecn d , Iu b ito ru le
de oam eni, Te ro g lum ineazm i m n d re p te a z n tr u p o ru n -

130

MIERCURI

cile T ale i m n v a, M n tu ito ru le, s fac voia Ta (d e dou ori).

Cntarea a 6-a :

A uzit-ai de sic riu l lu i M oise, su


flete, cel p u r ta t de apele i de va
lu rile ru lu i, ca n tr u o c m a r
o a re c n d fu g in d de f a p ta cea a m a r
a voii lu i F a ra o n .

C Jtrigat-am cu to a t in im a m ea
^ c tre in d u ra tu l D u m nezeu i
m-a au z it d in ia d u l cel m ai de jo s,
i a scos d in stric c iu n e v ia a m ea

D e ai au z it, tic lo ase su flete, de


m o aele ce u c id e a u o are cn d fa p ta
n e le p c iu n ii cea b rb te a s c nev rstn ic , suge ac u m n e le p ciu n e ,
ca m a re le M oise.

V alu rile p c a te lo r m ele, M ntuitoru le , ca n M area R oie n to rc n d u se, m -au a c o p e rit d eg rab , ca o a re
cnd pe eg ip ten i i p e m ai-m arii lo r.

N u i-ai o m o rt m in te a lovind-o,
p re c u m m a re le M oise pe eg ip tea n u l,
tic lo ase s u f le t e ; i cu m te vei s
llu i, sp u n e-m i, n p u s tie ta te a p a
tim ilo r p r in p o c in ?
n p u s tie t i a lo c u it m a re le
M o is e ; v ino d a r su fle te d e u rm e a z
p u r t r ii l u i ; ca s te n v red n iceti
a v ed ea i a r ta r e a lu i D um nezeu
cea d in ru g .
T o ia g u l lu i M oise te n c h ip u ie te ,
su flete, c a re a lo v it m a re a i a n
ch e g at ad n cu l, cu n se m n a re a d u m
n ezeietii C r u c i; p r in c a re vei
p u te a i tu s s v re ti lu c ru r i
m a ri.
A a r o n a a d u s lu i D um nezeu foc
f r p rih a n , f r v ic le u g ; ia r
Of n i i F in ees, ca i tin e su flete, au
a d u s lu i D um nezeu v ia n tin a t i
s tr in .
Slav..., a T reim ii:

P e T in e T re im e Te slvim , pe u n u l
D u m n e z e u ; S fn t, S fn t, S fn t eti
P rin te , F iu le i D uhule, fiin n e a
m e ste c a t , U nim e, C reia p u ru re a
ne n c h in m .
i acum..., a N sc to a r ei:

D in tin e s-a m b r c a t n tr u a m ea
f r m n t tu r D um nezeu, Cel ce a zi
d it v eacu rile, M aic F ecio ar, ceea
ce eti n e s tric a t i n u tii de b r
b a t, i a u n it L uii fire a o am en ilo r.

Irm osu l:

(de dou ori).

V o ie slo b o d n e re c u n o sc to a re ai
av u t, su flete, ca i Isra e l m ai n a
in te ; c m ai m u lt d ect d u m n eze
ia sca m a n ai ales n eiie le p ete l
com ia p a tim ilo r cea iu b ito a re de
p l ce ri.
P u u rile c a n a a n e e tilo r g n d u ri,
m a i m u lt ai c in stit, su flete, d ect
vn a p ie trii, din c a re izv o ru l n e
le p ciu n ii v a rs cu rg e rile teologiei.
C rn u rile cele de p o rc i cld rile
i b u c a te le cele eg ip ten e ti m a i vrto s d ect pe cele cereti le-ai voit,
su fle te al m e u ; ca i de d em u lt p o
p o ru l cel n e re c u n o sc to r n p u stie.
C n d a lo v it M oise, sluga Ta, p ia
tr a cu toiagul, cu n c h ip u ire a n
se m n a t m ai n a in te c o a sta Ta cea
de v ia f c to a r e ; d in care to i
sc o a te m b u tu ra v ieii, M ntuito ru le .
C e rc etea z su fle te i isco d ete, ca
Isu s al lu i N avi, ce fel este pm ntu l f g d u in e i, i lo cu iete n el cu
b u n -leg iu ire.
Slav..., a T reim ii:

T re im e sn t, n e a m e ste c a t , n ed e s
p r it ; d e s p rit d u p F e e ; i
U nim e s n t p rin fire u n it , T atl,
zice i F iul i d u m n ezeiescu l D uh.
i acum..., a N sc to a r ei:

P n te c e le t u ne-a n sc u t n o u pe
D um nezeu, cu ch ip u l ca i noi, deci
ca p e Z id ito ru l a to a te roag-L,

IN NTIA S PTM N A POSTULUI

N sc to a re de D um nezeu, ca p rin
ru g c iu n ile ta le s ne n d re p t m .
CONDACUL, glasul al 6-lea :

S u fle te al m eu, su flete al m eu,


sco al, p e n tru ce d o rm i ? S fritu l
se a p ro p ie i vei s te tu lb u ri. Dete a p t -te d a r, ca s se m ilo siiv easc
sp re tin e H ris to s D um nezeu, Cel ce
este p re tu tin d e n e a i to a te le p li
n ete.

131

elepciunii, fcndu-se iu b ito r de


fem ei d e sfrn a te i str in de D um
nezeu ; aceluia i tu , o suflete, ai
u rm a t cu gndul, p rin d esm ierd ri
ru inoase.
L u i R oboam celui ce n-a a scu ltat
sfa tu l ta t lu i su, ai rv n it suflete,
to to d a t i lui Iero b o am , slugii ce
lei p re a rele ce s-a r z v r tit o are
cnd ; d a r fugi de a sem n area lo r
i strig lui D um nezeu : G reit-am ,
m iluiete-m .

Cntarea a 7-a :
Irmosul :

( ^ re it-a m , f rd e leg e am f c u t,
^ 1 n e d re p ta te am s v rit na in te a T a, n ici am in u t, n ici am
fc u t p re c u m ne-ai p o ru n c it n o u ;
d ar n u ne p r si pe n o i p n n
sfrit, D um nezeul p rin ilo r (de
dou ori).

F iin d p u r ta t ch iv o tu l n ca r, cnd
s-a r s tu r n a t ju n ic e a , n u m a i c t s-a
a tin s U za acela de el, i a i fo s t
c e r ta t d e m n ia lu i D um nezeu. Deci,
fu g in d de n d r z n e a la acelu ia, s u
flete, c in ste te b in e cele d u m n e
zeieti.
A uzit-ai de A besalom , cu m s-a
sc u la t m p o triv a firii. C u n o scu t-ai
fa p te le lu i cele u rte , cu c a re a b a t
jo c o rit p a tu l lu i Da vid, ta t l sau ;
d a r i tu ai u r m a t p o rn irile lu i p
tim a e i iu b ito a re de d e s f t ri.
S u p u s-a i tr u p u lu i t u v red n ic ia
ta cea n e ro b it , cci a lt A hitofei afln d ca v r jm a , su fle te , te-ai n
voit cu s fa tu rile l u i ; d a r le-a ris ip it
p e ac e ste a n su i H ris io s , ca tu s
te m n tu ie ti cu a d e v ra t.
S o lo m o n m in u n a tu l, cel p lin de
h a ru l n e le p c iu n ii, f c n d el vicle
ug n a in te a lu i D um nezeu o are cn d ,
s-a n d e p r ta t de la el h a ru l. Cu
acela i tu i-ai a s e m n a t b le s te
m a t v ia a ta , su flete.
D e d e s f t rile p o fte lo r sale fiin d
m p in s, s a n tin a t, vai, iu b ito ru l n

Slav..., a T reim ii:

T re im e n ea m e stec at, n e d e sp ri
t, de o fiin , U nim e s f n t ; lu
m in i i lu m in i tre i sfin te i u n u l
sfn t, este l u d a t D um nezeu T re
im ea. L au d d a r i p reaslv ete, su
flete, v ia i viei, pe D um nezeul
tu tu r o r .
i acum..., a N sc to a rei:

L u d m u -te , te b in e cu v n tm , nch in m u -n e ie, N sc to are de D um


n e z e u ; c ai n s c u t d in T reim ea
cea n e d e s p rit pe F iu l cel u n u l i
D um nezeu, i tu sin g u r ne-ai d es
ch is n o u a celo r de pe p m n t cele
cereti.
Cntarea a 8 -a:
Irm osu l:

J3 e Cel ce-L slvesc otile cereti


1 i de D nsul se c u tre m u r heruvim ii i sera fim ii, to a t su flare a i
zid irea ludai-L , b in ecu v n tai-L
i-L p re a n la i n tr u to i vecii
(de dou ori).

T u su flete, lu i O zia rv n in d , le p ra
lu i n tr u tin e ai n d o it-o ; c cele
necuvioase cu g ei i cele frd eleg e
le f a c i ; la s cele ce ai i alearg la
p o c in .
D e n in iv ite n i ai au zit, su flete, c
s-au p o c it fa de D um nezeu cu
sac i cu cenu. A cesto ra n-ai u r
m a t, ci te-ai a r ta t m a i r u dect
to i cei ce au g reit n a in te de lege
i d u p lege.

i
132

MIERCURI

D e Ie re m ia cel din g ro ap a cu n o
ro i ai au z it, su flete, ca re a p ln s cu
tn g u ire c e ta te a S io n u lu i i lacrim i
a c u ta t. U rm eaz vieii lu i celei
p ln g to a re i te vei m n tu i.
Io n a a fu g it la ta rse n i, cu n o scin d
d in a in te n to a rc e re a n in iv iten ilo r,
cci a cu n o scu t ca p ro o ro c m ilo s
tiv ire a lu i D u m n ez eu ; de aceea se
silea s n u m in t p ro o ro c ia lui.

Cnta rea a 9-a :


Irmosul :

a te re a cea d in z m islire f r
^ ^ de s m n este n e t lc u it ; r o
ndul M aicii celei f r de b r b a t este
n e s tr ic a t; c n a te re a lu i D u m n e
z e u n n o ie te firile. P e n tru ac ea sta
pe tin e to a te n e a m u rile , ca p e o
M aic m ire a s a lu i D um nezeu, cu
d re a p t c re d in te m rim (de
dou ori).

De D aniel ai auzit, o su flete, cum


a a s tu p a t g u rile fia re lo r n g roap;
ai cu n o scu t cu m tin e rii cei ce au
fo st cu A zaria, au stin s, p rin c re
d in , v p a ia c u p to ru lu i cea a rz
to a re .

H ris to s a fo st is p itit, d iav o lu l l


isp ite a , a r tn d u -I p ie tre le ca s ie
fac p in i. n m u n te L-a su it, s v a
d to a te m p r iile lu m ii n tr u o
clipeal. T em e-te, o su flete, de n e
lciune, trezete-te, ro ag -te n to t
c easu l lu i D um nezeu.

P e to i cei d in Legea V eche i-am


a d u s ie, su flete, sp re p i l d ; u r
m eaz fa p te le cele iu b ite de D um
nezeu ale d re p ilo r, i fugi de p c a
tele ce lo r vicleni.

T u rtu re a u a cea iu b ito a re de p u s


tie, sfenicul lu i H risto s, glasu l celui
ce strig , a g l su it p re d ic n d p o c in
a ; Iro d a s v r it frd e leg e cu Irod ia d a . Vezi d a r, su fle te al m eu, s
n u te p rin z i n c u rse le celo r f r de
lege, ci m b r ie a z p o c in a .

Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfntul Duh, Dumnezeu.

P rin te , Cel f r de n c e p u t, F iu
le, Cel m p re u n f r de n c e p u t,
M n g ieto ru le cel b u n , D uhule cel
d r e p t ; n s c to ru le al lu i D um nezeuC u v n tu lu i, C uvinte al T a t lu i celui
f r de n c e p u t, D uhule viu i zid i
to r, T reim e U nim e, m iluiete-m .
i acum..., a N sctoarei :

C a d in v o psea de p o rfir s-a e s u t


tr u p u l lu i E m m an u el, n u n tr u n
p n tecele t u , P re a c u ra t , ceea ce
e ti p o rfir n e le g to a re . P e n tru
ac ea sta , N sc to a re de D um nezeu,
cu a d e v ra t pe tin e te cin stim .
Irm osul:
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce-L slvesc otile cereti...

n p u stie a lo c u it n a in te m e rg to r u l h a ru lu i, i lo c u ito rii d in to a t


Iu d e e a i S a m a ria au z in d au a le rg a t
i i-au m r tu r is it p c a te le lo r, botezndu-se v o io i; c r o ra tu , su flete,
n-ai u rm a t.
N u n ta c in s tit este i p a tu l n e n
tin a t, c H ris to s a m n d o u le-a binec u v n ta t d in a in te , o sp tn d u -S e tr u
p ete, i la n u n ta d in C ana G alileii
ap a n vin p re f c n d ; a r tn d n tia
m in u n e , ca tu s te sc h im b i, o su
flete.
H ris to s a n t r it p e p a ra litic u l ca
re i-a rid ic a t p a tu l i p e tn ru l
cel m o rt l-a n v ia t, p e fiu l vduvei,
i pe slu g a su ta u lu i, i sa m arin en cei a r tn d u -S e , i-a p re n c h ip u it, su
flete, n c h in a re a cea n d u h .
Pe aceea
t m d u it-o
p o a la L u i;
pe o rb i i

creia-i cu rg ea snge, a
D om nul cu a tin g e re a de
p e cei le p ro i i-a c u r it;
pe c h io p i i-a lu m in a t i

N N TIA S PTAM IN A A POSTULUI

i-a n d r e p t a t ; pe su rzi i p e m u i i
pe cea g rb o v it p n la p m n t, i-a
t m d u it cu c u v n tu l; ca tu s te
m n tu ie ti, tic lo ase suflete.

133

p rin p o st p lcn d slavei T a l e ; ca s


iau din d estu l m a re m il.
Slav..., tot aceasta ; i acum..., a Cru
cii, a Nsctoarei, acelai glas :

Slav..., a T reim ii:

Podobie : Ceea ce eti izvorul milei...

P e T atl s-L slvim , pe F iul s-L


p re a n l m , D um nezeiescului D uh
cu c re d in s ne n c h in m ; T reim ii
celei n e d e sp rite , U nim ii d u p
f i i n ; ca lu m in i lu m in i, i v ia
i v iei, f c to a re de v ia i lu m in
to a re m a rg in ilo r.

F ecio ara i M aica Ta, H risto ase,


vzndu-T e m o rt n tin s p e lem n,
pln g n d cu a m a r zicea : F iu l m eu,
ce ta in n fric o to a re este acea sta ?
Cel ce d ru ie ti tu tu r o r v ia veni
c, cum m o ri de voie pe C ruce cu
m o a rte de o car ?

i acum..., a Nsctoarei :

C e ta te a ta pzete-o, P re a c u ra t
N sc to a re de D um nezeu, c n tr u
tin e ea cu c re d in m p r in d , n tr u
tin e se i n t re te , i p rin tin e b i
ru in d n to a rc e to a t n c e rc a re a , r o
b ete pe v r jm a i i s t p n e te pe
su p u ii ei.
Cuvioase Printe Andreie, roag-te lui
Dumnezeu pentru noi.

A n d re ie c in stite i p rin te de tre i


o ri fericite, p s to ru l C retei, n u n c e
ta ru g n d u -te p e n tru cei ce te la u
d, ca s ne izbvim de to a t m n ia,
necazul i stric c iu n e a , i de greeli
s n e m n tu im noi, cei ce c in stim
p u ru re a p o m e n ire a ta.
Apoi se cnt in amindou strnile ir
mosul : Naterea cea din zmislire...
i cealalt rnduil Pavecerniei.

Dup a treia
glasul al 2-lea :

Catism,

Sedealna,

u Podobie : Fctoarei de via Cruci...

V rem ea cea d t to a re de lu m in a
p o stu lu i, pe ca re acu m ai sfin it-o i
ai d ru it-o n ou, D oam ne, nvrednicete-ne pe n o i to i cu u m ilin cu
r a t s o sv rim n pace, p rin p u
te re a C rucii, U nule, Iu b ito ru le de
oam eni.
Slav..., tot aceasta. i acum..., a Cru
cii, a Nsctoarei :
Podobie : M ilostivire avnd...

C u c in s tita C ruce a F iu lu i t u
fiin d p z ii, st p n c u ra t N sc
to a re de D um nezeu, to a t n vala
v r jm a u lu i lesne o n d e p rt m .
P e n tru a c e a sta d u p d a to rie pe tin e
te fericim , ca pe M aica lu m in ii i
sin g u ra n d e jd e a su fle te lo r n o a s
tre .
Apoi citire din Lavsaicon, sau din Sfintul Ioan Scrarul. Psalmul 50.

MIERCURI DIMINEAA
Dup ntia
Octoih.

Catism, Sedelnele

C A NO A NELE

din

Dup a doua Catism, Sedealna, gla


sul al 2-lea :
Podobie : Iosif cel cu bun chip...

el ce ai d a t tu tu r o r n e p tim ire
cu p a tim ile T ale, I u b ito ru le
de oam eni, o m o rn d p atim ile tr u p u
lui m eu cu C rucea Ta, nvrednicetem a vedea dum nezeiasca p atim ,

Canonul din Minei i Tricntarea din


Triod, i se citete Cntarea a treia din
Psaltire.
TRICNTAREA

Cntarea a 3-a, glasul al 2-lea :


Irmos : nflorit-a pustiul...

ne r stig n im m d u larele p rin


p o stire , s ne trez im n tr u r u
g ciuni p re c u m scrie, i s vieuim

134

MIERCURI

p e u rm a C elui ce a p tim it, i p a ti


m ile a o m o rt.
V rsn d p c a tu l cel a m a r, s ne
n ev o im a p lcea lu i H risto s, Celui
ce a g u s ta t fiere de bunv o ie, i a
s u r p a t cu C rucea pe n c e p to ru l r u
t ii.
L u n d p c a tu l obicei, m tra g e la
p ie rd e re a cea d e s v r it ; ci T u m
sc a p de a c e a sta cu C rucea Ta, n
d u ra te , m uIt-M ilostive.
A Nsctoarei de Dumnezeu :
D o am n c a re st p n e ti to a te f p
tu rile , ca ceea ce ai n s c u t pe S tpn u l, scap -m de ro b ia celui viclean
i a sin g u ru lu i lu p t to r.
Alt Tricintare, acelai glas :
Irmos : ntrete-ne pe noi...

f ern n u l C rucii n frn a re lu m ii


a n f l o r i t ; pe c a re cu d ra g o ste
m b r in d -o , s culegem to a t r o
d ire a d u m n e ze ietilo r p o ru n c i ale
Iui H risto s.
P u rtn d n frn a re a p a tim ilo r, s ne
r stig n im ac u m D om n u lu i tru p u l, i
g n d u l s-I a r t m to i m o r t p rin
d u m n ezeiasca v ie u ire.
Slav..., a T r eim ii:

T re i fee slvesc ale u n u i Chip : pe


T a t l i pe Fiul i pe D u h u l; o stp n ire a D um nezeiri, o m p r ie a
tu tu r o r i str lu c ire .
i acuin...,a N sctoarei :

N a te re a ta, P re a c u ra t , s-a a r ta t
n fric o to a re ; c D um nezeu este
Cel ce S-a f c u t o m ; C are S-a n s
c u t f r n c e p u t d in T atl, i d in ti
ne m a i p e u rm S-a n tr u p a t f r
de b rb a t.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

L a u d r stig n ire a i m p u n g e rea


d u m n ezeietii T ale coaste, d in care

sco t b u tu r f r de m o a rte n to a
te zilele i m sfin e sc H risto a s e .
Irmosul :

n t re te -n e pe n o i n tr u Tine,
D oam ne, Cel ce p r in lem n ai omo rt p c atu l, i fric a de T in e sdete-o n in im ile n o a s tre , ale celo r ce
Te l u d m p e T ine.
Cintarca a 8-a :
Irmos : In cuptorul cel cu loc...

( Au p to ru l p a tim ilo r a rd e suv fle tu l m eu , d a r cu ro u m ilei


T ale potolete-1, Cel ce ai iz v o rt iz
v o are de n e p tim ire , d in n e s tric a ta
c o a sta Ta, r stig n in d u -T e F c to ru le
de bine, p e n tru m u lt p lecciu n ea
Ta.
n la tu -n e -a i p e n o i cei c zu i n
r u ta te , cu n la re a T a p e Cruce,
H risto a se . P e n tru a c e a sta rid ic-m
pe m in e, cel ce am a lu n e c a t n ad n c u rile p c a tu lu i, i m n t re te
pe p ia tr a m n tu irii, ca s slvesc stp n ire a Ta.
C u s u lia T a H risto a se , c u r in d
p u tre ju n e a in im ii m ele, vindec-m
de to t p e m ine, p e c a re m -a r n it
a rp e le cu d in ii cei veninoi, i-mi
d ca s u m b lu n e c lin tit n dum nezeietile c r ri.
A N sctoarei de Dumnezeu :

P e tin e fclia cea lu m in o a s i


sfenicul, n tr u c a re slluindu-S e
focul D um nezeirii, a lu m in a t pe cei
c u p rin i de n o a p te a stric c iu n ii, te
c in stim to i P re a c u ra t , binecuvntn d n a te re a ta.
Alt Trieintare
Irmos : Pe Cel ce a prenchipuit...

M e Cel ce s-a r s tig n it p e lem n


n tr e tlh a ri, i cu su lia a fo st
m p u n s n c o a sta cea iz v o rto are de
v ia, ludai-L , b in e cu v n tai-L i-L
p r e a n la i n tr u to i vecii.

IN INTIA SPTM INA A POSTULUI

Cel ce ju d e c i to t p m n tu l ai sta t
n a in te a ju d e c ii; cu palm e Te-au
b tu t, Te-au b a tjo c o rit, pe Cruce
Te-au sp n z u ra t, scondu-m pe m i
ne d in stric c iu n e a p c a tu lu i celui
de d em u lt, n tr u to i vecii.
Binecuvntin pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

T reim e, D um nezeire una, fire n e


d e sp rit , i d e s p rit d u p F ee,
st p n ire n ec lin tit , P rin te i Fiule
i D uhule, pe T ine Te l u d m n tru
to i vecii.
i acum..., a N sc to a rei:

N sc to a re de D um nezeu, cu ra t,
ceea ce eti p o a rt cereasc, ua
m n tu irii tu tu r o r cretin ilo r, p rim e
te ru g ciu n ea celo r ce te fericesc n
tr u to i vecii.

135

c u ra t i cere cu ria, M n tu ito ru lu i


su fletelo r n o astre .
H risto ase, cu fric a T a p iro n ete
tru p u l m eu, Cel ce ai p iro n it p e C ru
ce p c atu l lui A dam ; dezleag leg
tu r a r u t ilo r m ele ; frn g e sgeile
vicleanului, cu su lia Ta, S tp n e, i
m izbvete de v t m a re a lui.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

F ecioar p re a c u ra t , ceea ce ai
n scu t pe u n u l Ju d e c to ru l cel pread re p t i le sn e-ie rt to r, p e H risto s
D om nul, scap-m de ju d e c a ta i de
focul i de chin u l pe care m i l-a p r i
cin u it m ie b u c u ra re a de p cat.
Alt Tricntarc
Irmos : Pe Maica, Fecioara...

f ^ , m ilo stiv ire a Ta, D oam ne, c


Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C ruce a lu i H risto s, cea ca re ai n


d re p ta t p e tlh a ru l sp re c re d in ,
n v rednicete-m i pe m in e cu t
rie, sp re calea p o stu lu i, s a ju n g la
n c h in a re a ta i s m fac viu.
Irm osu l:
S ludm, bine s cuvnlm, i s ne inchinm Domnului, cntndu-I i preainlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce a p re n c h ip u it n ru g lui
M oise m in u n e a F ecioarei, n n m i
ite le S inai o arecnd, ludai-L , binecuvntai-L i-L p re a n la i n tr u
to i vecii.
Cintarea a 9-a :

7 ai r b d a t Cruce, p iro an e i su
li, p e n tru m in e cel o sn d it s tric
ciunii ; p e n tru ac e a sta Te la u d pe
Tine, H risto ase.
C rucii, tre stie i, p iro an e lo r, su liii
i p a tim ilo r T ale cele de v ia fc
to are, to a te p o p o are le n chinndu-ne,
cu c n t ri Te l u d m , H risto ase.
Slav..., a T reim ii:

U nim e n tre i ip o sta su ri, T reim e


p re a unic, dom n ie st p n ito a re , fire
n to c m a i slvit, P rin te i F iule i
dum nezeiescule Duh, m n tu iete-n e
pe noi pe to i.
i acum...,a Nsctoarei :

Irmos : Fiul Printelui...

Mailu cinlu dm inpaot stud ect


so arele s tr
l, d aru l, cel cu
m u lt lu m in vestete tu tu r o r razele
C rucii i str lu c irile c in stite i p a tim i
i ziua n v ierii cea m n tu ito are.

B u cu r-te izb v ito area lum ii, N s


c to a re de D um nezeu, c tre care n
zuind to i pcto ii, aflm p u ru re a
m p ca re cu D um nezeu.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C u r ia s o d o rim ; de d esfru s
fugim , m ijlo cu l p rin c u r ie s-l n
cingem , ca s ne a r t m c u ra i, Ce
lui ce n u m a i El nsui d in to i este

C rucea Ta, D oam ne, n t rin d u -m


i pe m ine, druiete-m i, B unule, s
svresc d ru m u l p o stu lu i cu p u te re .
>

136

MIERCURI
Irm osu l:

P e M aica, F ecio ara cea c u ra t i


f r p rih a n , cu c n t ri de lau d e,
to i cre d in cio ii, ca pe o N sctoa re d e D u m nezeu, cu evlavie o m rirn.
Lu

m i

N IN

A (de trei ori).

LA S T I H O A V N A

Sam oglasnica zilei, glasul al 8-lea.

ce a s tr lu c it n ch ip de n e g r it dintr-n sa, D um nezeu i om .


i celelalte. Ceasul iutii cu catisma, obinuitele metanii i Apolisul.

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul profeiei, glasul al 4-lea :

Q tii f p tu r a n o a s tr , tii n ep u tin a n o a s tr , Iu b ito ru le de o a


m eni ; greit-am , d a r n u n e am de
p r ta t de la T ine, D um nezeule, nici
n-am tin s m in ile n o a s tre c tre d u m
nezeu s t r i n ; fie-i m il de n o i cu
b u n ta te a T a, n d u r a te .

V en ii s s u p u n e m p r in p o st p a
tim ile g n d u rilo r, ac o p erin d u -n e cu
a rip i d u h o v n ic eti. Ca tre c n d u o r
v ifo ru l cel p o r n it al v r jm a u lu i, s
n e facem v re d n ic i a n e n c h in a C ru
cii F iu lu i lu i D um nezeu, Celui ce s-a
ju n g h ia t d e voie p e n tru lum e. i duh o v n ic ete s p r z n u im n v ie re a cea
d in m o ri a M n tu ito ru lu i. In m u n te
su in d u -n e m p re u n cu A postolii, s
sl v im p e F iu l cel iu b ito r de oam eni,
C are a lu a t to a t p u te re a de la T atl.

Luda-T e-voi, D oam ne, cu to a t


in im a m ea, spune-voi to a te m in u n ile
T ale (ps. 9,1).

Stih : Uinplutu-ne-am dimineaa de mi


la Ta... (vezi p. 104) tot aceasta.

Stih : V eseli-m -voi i m voi bucura


de Tine ; cnta-voi num ele Tu, Preanalte
(ps. 9,2).

A poi stih :i s fie lumina Domnului...


(vezi p. 104).
Martirica :

M u cen ici ai lu i H ris to s cei n e b i


ru ii, b iru in d r t c ire a cu p u te re a
C ru cii, a i lu a t d a ru l v ie ii venice.
De n g ro z irile tir a n ilo r n u v-ai spim n t a t ; c h in u ii fiin d c u to r tu r i
v-ai b u c u ra t. i ac u m sn g iu rile
v o a s tre s-au f c u t t m d u iri su fle te
lo r n o a s tre . R ugai-v s se m n tu iasc su fletele n o a s tre .
Slav..., i acum..., a Crucii, a N sctoarei:
Podobie :Of preaslvit minune...

Ce p riv elite este a c e a sta ce se ve


de, c a re se a r a t o ch ilo r m ei, o Stp n e ? Cel ce ii to a t f p tu ra , pe
le m n Te-ai rid ic a t. i m o ri, Cel ce
d a i v ia t u t u r o r ! N sc to a re a de
D u m n ezeu cea p re a c u ra t , p ln g n d
a zis, c n d a v zu t pe C ruce pe Cel

Slav..., i acum..., tot acesta.


Apoi

PROCHIMEN,

glasul al 4-lea:

Din Profeia lui Isaia citire :


(II, 3 11)

A a g rie te D o m n u l: D in S ion va
iei legea i cu v n tu l lu i D um nezeu
d in Ie ra sa lim . E l va ju d e c a n ea m u
rile i la p o p o a re f r de n u m r va
da legile Sale. P reface-v o r sbiile n
fia re de p lu g u ri i ln cile lo r n coso are. N ici u n n eam n u va m ai r i
dica sa b ia m p o triv a a ltu ia i n u vor
m a i n v a rz b o iu l. Voi, cei d in ca
sa lu i Iacov, v en ii s u m b l m n lu
m in a D o m n u lu i! T u ai le p d a t n ea
m u l T u, casa lu i Iacov. E a este p li
n de v r jito ri i de m agi ca filiste
nii i ea face leg m n t cu cei de alt
neam . P m n tu l ei este p lin de a u r
i de arg in t, de co m o ri f r n u m r,
p m n tu l ei este p lin de cai i de c
ru e f r sfrit. P m n tu l ei este plin
de idoli i lo c u ito rii se n c h in la lu
c ru l m in ilo r lo r, n a in te a celo r f
cu i de degetele lo r. i om ul va fi
u m ilit i m u rito ru l va fi p o g o rt i

N NTIA SA PTA M N A POSTULUI

T u nu-i vei ie rta ! I n tr a i n c r p


tu rile stn c ilo r i ascundei-v n p u l
b ere, d in p ric in a fric ii de D um nezeu
de str lu c ire a slavei Lui. O chii celui
m n d ru v o r fi sm e rii, m n d ria celo r
de rn d va fi p o g o rt i n u m a i D om
n u l n ziu a aceea va fi rid ic a t n
slvi.
PROCHIMEN, g l a s u l d l 6 - l e a ;

D re p t este D om nul i d r e p ta te a o
iu b e te i fa a L ui sp re cel d re p t p r i
vete (ps. 10,7).
Stih : n Domnul am ndjduit. Cum
vei zice sufletului meu : Mut-te n
muni, ca o pasre? (ps. 10,1).
i cealalt rinduial a ceasurilor, pre
cum s-a artat mai nainte i apolisu!.

j oi
n n tia s p t m n a S fn tu lu i
i M arelu i P o st
LA VECERNIE, MIERCURI SEARA
Dup obinuitul Psalm, Catisma opt
sprezecea. (Cind se face Liturghia Daruri
lor mai nainte sfinite, preotul zice dup
fiecare stare a catismei, ectenia mic).
La Doamne, strigal-am... se pun stihirile pe 10 ncepiiid de la : Scoate din
temni... De la glasul de rnd, stihira zi
lei, repetind-o. Apoi Martirica de la ace
lai glas. Apoi trei podobnice ale Triodului, i trei de la M inei, repetnd una.
Stihira zilei, glasul al 8-lea, nsui glasul :

p o s t i n d , fra ilo r, tru p e te s


p o stim i d u hovnicete. S dez
legm to a t le g tu ra n e d re p t ii. S
ru p e m n c u rc tu rile to c m elilo r celor
silnice. T o t n sc risu l n e d re p t s-l d es
facem . S dm flm n zilo r p in e i
p e s ra c ii cei f r de case s-i a d u
cem n casele n o a s t r e ; ca s lu m
de la H risto s D um nezeu m a re m il
(d e dou ori).

137

Apoi a M ucenicilor :

D e este vreo cu v iin , de este v reo


la u d , se cuvine s f i n i l o r ; c s b ii
lo r i-au p le ca t g ru m a jii p e n tru T i
ne, Cel ce ai p le ca t c e ru rile i Te-ai
p o g o rt. V rsatu-i-au sngele p e n tru
T ine, Cel ce Te-ai m ic o ra t p e T ine
n su i i ch ip u l ro b u lu i ai lu a t. Smeritu-s-au p n la m o a rte, s r c ie i T a
le u rm n d . Cu ale c ro r ru g c iu n i,
d u p m u lim e a n d u r r ilo r T ale,
D um nezeule, m ilu iete-n e p e n o i.
Apoi podobnice ale lui Iosif, stihira, gla
sul al 2-lea :
Podobie : Precum Te-ai artat, Hristoase...

C a pe n i te fu lg ere str lu c ito a re ,


trim in d u -v p e voi n to a t lu m ea,
Iisu s, so a re le d r e p t ii cel n e le g
to r, a m ic o ra t cu str lu c irile d u m
n ezeieti ale p re d ic ii v o a stre , n tu n e
ric u l n e l ciu n ii, v z to rilo r de
D um nezeu A p o s to li; i a lu m in a t p e
cei cu viclenie in u i n tr u n tu n e r i
cul n e c u n o tin e i. P e C are rugai-L
s ne tr im it i n o u lu m in a re i m a
re m il.
A aceluiai :

n d u m n ezeiescu l c a r al v irtu ilo r


su in d u -se Ilie, cu p o stu l fiin d lu m i
n a t, s-a s u it sp re n lim e a ce ru lu i.
A cestuia rv n e te sm e ritu l m e u s u
flet, i p o ste te de to a t r u ta te a ,
p iz m a i v ra jb a i de d e s f ta re a cea
tre c to a re i n d u lc ito a re . Ca s
sc ap i de n tr is ta r e a cea c u m p lit i
v ec u ito a re a gh een ii, strig n d lu i
H r i s t o s : D oam ne, slav ie.
Alta a lui Teodor, glasul al 5-lea :
Podobie : C uvioase printe...

A p o sto li dum n ezeieti, ru g to rii


cei p re a fie rb in i ai lu m ii i o c ro ti
to rii d r e p tm rito rilo r, av n d p u
te re a n d r z n irii c tre H risto s, D u m
nezeul n o s tru , ru g ai-L p e n tru noi,
ru g m u -n e vou, p re a c in stiilo r, ca
s trec em lesn e v rem ea cea b u n a
p o stu lu i, i s lu m h a ru l T reim ii

138

JO I

celei de o fiin . P re a l u d a ilo r m a ri


p re d ic a to ri, rugai-v p e n tru su fle
te le n o a s tre .
i 4 din M inei, Slav..., i acum...,
a N sctoarei. i se face ieire cu cdel
nia, fr Evanghelie (iar cnd este s se
citeasc Evanghelia, atunci i cu Evan
ghelia).
V O H O D : Lumin
PROCHIMEN,

lin...

glasul al 5-lea ;

T u , D oam ne, ne vei p zi i n e vei


a p ra d e n e a m u l a c e sta n veac
(ps. 11,7).
Stih : M ntuiete-m , Doamne, c a lip
sit cel cuvios, c s-a mpuinat adevrul
de la fiii oam enilor (Ps. 11, 1).
De la Facere, citire :
(I, 24 II, 3)

A poi a zis D um nezeu: S sc o a t


p m n tu l fiin e vii, d u p felu l lo r:
an im ale, tr to a r e i fia re s lb atice ,
d u p felu l lo r . i a fo st aa. A f c u t
D u m n ez eu fia re le s lb a tic e d u p fe
lu l lo r, i an im a le le d o m e stic e d u p
fe lu l lor, i to a te tr to a re le p m ntu lu i d u p felu l lo r. i a v z u t D u m
n ez eu c e ste b in e. i a zis D u m n e
zeu : S fa c e m o m d u p c h ip u l i
d u p a se m n a re a N o a str , ca s stp n e a sc p e tii m rii, p s rile c e ru
lui, a n im alele d o m e stic e, to a te vie
t ile ce se tr s c pe p m n t i to t
p m n t u l !. i a f c u t D u m n ezeu pe
o m d u p ch ip u l S u ; d u p ch ip u l
lu i D u m n ezeu l-a f c u t : a f c u t b r
b a t i fem eie. i D um n ezeu i-a binec u v n ta t, zicnd: C re te i i v n
m u lii i u m p le i p m n tu l i-l s u
p u n e i ; i s t p n ii p e s te p e tii m
rii, p e s te p s rile c e ru lu i, p e s te to a
te an im alele , p e s te to a te v ie t ile ce
se m ic p e p m n t i p e s te to t p
m n tu l !. A poi a zis D u m n e z e u :
Ia t , v d a u to a t ia rb a ce face sm ri d e pe to a t f a a p m n tu lu i i
to t p o m u l ce a re ro d cu s m n n
el. A cestea v o r fi h r a n a v o a s tr . I a r
tu tu r o r fia re lo r p m n tu lu i i tu tu
r o r p s r ilo r c e ru lu i i tu tu r o r vie
t ilo r ce se m i c p e p m n t, c a re

au n ele su fla re de v ia , le d au
to a t ia rb a v erd e sp re h ra n . i a
fo st aa. i a p riv it D um nezeu to a te
cte a f c u t i ia t e ra u b u n e fo a rte .
i a fo st se a r i a fo st d im in ea :
ziua a asea. Aa a f c u t ce ru l i p
m n tu l i to a t o tire a lo r. i a sfrit D um nezeu n ziu a a asea lu c ra
re a Sa, pe c a re a fcut-o ; ia r n ziua
a a p te a S-a o d ih n it de to a te lu c ru
rile Sale, pe c a re le-a f c u t. i a bin e c u v n ta t D um nezeu ziu a a a p tea
i a sfin it-o p e n tru c n tr-n sa S-a
o d ih n it de to a te lu c ru rile Sale, pe
ca re le-a f c u t i le-a p u s n rn d u ial.
PROCHIMEN,

glasul al 6-lea :

C a u t , auzi-m , D oam ne, D u m n e


zeul m eu, lu m in ea z o ch ii m ei, ca
n u cum va s a d o rm n tr u m o a rte
(ps. 12,4 ).
Stih : Pn cnd, Doamne, m vei uita
pn n sfrit ? Pn cnd vei ntoarce faa
Ta de la mine? (ps. 12,1),
i dup aceasta zice d ia co n u l: Porun
cete I Iar preotul lund cu ainndou minile cdelnia i sfenicul cu fclia din
faa sfintelor ui, se ntoarce spre rs
rit i nseinnnd n cruce n faa sfintei
mese, zice : nelepciune d r e p i!
Apoi ntorendu-se spre apus, ctre cre
dincioi, z i c e : Lumina lui Hristos lumi
neaz tuturor. C ite u l:
De la Pilde, citire :
(II, 1 22)

F iu l m eu, de vei p rim i po v eele


m ele i sfa tu rile m ele de le vei p s
tra , p le en d u -i u re c h e a la n e le p
ciu n e i n c lin n d in im a ta sp re b u
n ch ib zu ia l , d ac vei ch e m a p rev e
d e re a i s p re b u n a-c u g eta re i vei
n d r e p ta g lasu l t u , d ac o vei c u
ta n to c m a i ca p e a rg in t i o vei s p a
ca i pe o c o m o ar, a tu n c i vei p r i
cepe te m e re a de D om nul i vei dob n d i c u n o tin a de D um nezeu, cci
D om nul d n e le p c iu n e ; d in g u ra
L ui iz v o r te tiin a i p rev e d erea.
E l p s tre a z m n tu ire a p e n tru o am e
nii cei d r e p i ; E l este sc u t p e n tru cei

N N TIA S PT M N A POSTULUI

ce u m b l n calea d e s v ririi; E l
p z e te cile d r e p t ii i pe c ra re a
ce lo r cu v ioi ai L ui st de veghe. Atu n c i tu vei n eleg e d re p ta te a i b u
n a ju d e c a t , calea cea d re a p t i to a
te p o te cile b in e lu i. Cnd n e le p c iu
n ea se va su i Ia in im a ta i tiin a va
d e s f ta su fle tu l tu , cn d b u n a c h ib
zu ial va veghea p e s te tin e i n e
leg erea te va pzi, a tu n c i tu vei fi
izb v it de calea celui r u i de om ul
c a re g rie te m in c iu n , de cei ce p
r se sc cile cele d re p te , ca s u m b le
p e d r u m u ri n tu n e c o a se , de cei ce
se b u c u r cnd fac r u i se veselesc
cn d u m b l pe p o te c i n to rto c h e a te ,
ale c ro r c r ri s n t strm b e i r t
cesc pe ci piezie. A tunci tu vei sc
p a de fem eia c a re este a altu ia , de
s tr in a ale c rei cu v in te s n t a d e m e
n ito a re , c a re la s p e to v a r u l ei
d in tin e re e i u it de le g m n tu l
D u m n ezeu lui ei, cci ea se p le a
c m p re u n cu ca sa ei sp re m o a rte
i d ru m u l ei duce la i a d ; n im e n i din
cei ce se duc la ea n u se m ai n to a rc e
i n ici u n u l n u m a i afl c r rile vie
ii. D re p t aceea m e rg i pe calea o a
m e n ilo r celo r b u n i i p z ete c r
rile celo r d re p i, cci cei d re p i v o r
locui p m n tu l i cei f r de p r ih a
n v o r s l lu i pe e l ; ia r cei f r de
lege v o r fi n im ic ii de pe p m n t i
cei n ec red in c io i v o r fi sm u li de pe
el.
Dup Paremii se continua cealalta rinduial a Liturghiei Darurilor mai nainte
sfinite.

Se cuvine a t i :
Cind se face ieirea marc cu sfintele
daruri, cntreii cnt : Acum puterile c e
reti..
S se tie de asem enea : cind preotul
poart la ieirea cea mare duinnezeietile
Taine, ingenunche i se nchin i cntre
ii i tot poporul i fac dum nezeiasca n
chinciune lui Hristos Dumnezeu, Care
este desvirit n Taine ; pentru c snt
sfinite mai nainte.
Dup sfritul heruvicului, se fac trei
metanii, cu capetele descoperite.

139

CHINON1CUL

G u sta i i v ed ei, c b u n este D om


nul. A liluia (de trei ori ).
Dup deschiderea uilor, diaconul zice :
Cu fric de Dumnezeu, cu credin i cu
dragoste s v apropiai.
Se face o metanie i se cint :

B in e voi c u v n ta p e D o m n u l n
to a t vrem ea, p u ru re a la u d a L ui n
g u ra m ea.
Preotul : M intuiele, Dum nezeule, po
porul tu...
Strana :

P in e a cea c e reasc i p a h a ru l
vieii g u sta i, i v ed e i c b u n
este D om nul. A liluia, A liluia, A liluia.
Dup aceea preotul zice ecfonisul :
Totdeauna acum i pururea i n vecii
vecilor. Strana : Amin. S se umple gura
noastr... A liluia (de 3 ori).
Dup Rugciunea A m vonului, se zice :
Fie num ele Domnului binecuvntat... i se
fac trei nchinciuni. A poi Psalmul 33:
Bine voi cuvnta pe Domnul...
Apoi
deplin.
Sfntul
lor mai

se d anafur, i se face apolisul


A ceast rinduial se ine in tot
Post, cind este Liturghia Daruri
nainte sfinite.

Iar unde nu este Liturghie, se cint la


Vecernie 6 stihiri : din Triod i din M inei.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei, dup
glasul M ineiului ; Stihoavna din Triod.
diom ela zilei de dou ori i Martirica,
care este la : Doamne, strigat-am..., Sla
v..., i acum..., acelai glas. i obinui
tul apolis.
La mas se d puin mincare uscat.
N ici joi n aceast sptmn nu se pune
masa, ci se postete pn vineri, i atunci
mergind la mas, se mninc.

LA P A V F C F R N I A
nceputul se face ca i n zilele ce au
trecut ; i se cint acest canon din Ca
nonul cel mare al cuviosului Printelui
nostru Andrei Criteanul Ierusalimiteanul.
i se fac la fiecare tropar trei nchin
ciuni, zicnd i s tih u l: M iluiete-m , Dum
nezeule, m iluiete-m .


140

JO I

al p c a tu lu i, i ca o m ilo stiv d-m i


la crim i de u m ilin .

Cntarea l-a f glasul al 6-lea :


Irmosul :

A ju to r

i a c o p e rito r s-a f c u t
m ie sp re m n t u ir e ; A cesta este D um n ezeul m eu i-L voi slvi pe
E l, D um nezeul p rin te lu i m eu i-L
voi n la p e E l, cci cu slav S-a
p reaslv it (de dou ori).
D in tin e re e , M n tu ito ru le , p o r u n
cile T ale am le p d a t, i m i-am tre c u t
to a t v ia a cu p o fte, n e n g rijin d u -m
i le n e v in d u -m ; p e n tru a c e a sta
s trig ie, M n tu ito ru le : m c a r la
sfrit, m n tu iete-m .
P e m in e, cel le p d a t n a in te a u i
lo r T ale M n tu ito ru le , m c a r la b
trn ee, n u m l sa n ia d d e e r t ; ci
m a i n a in te de sfrit, ca u n iu b ito r
d e o am en i, d-m i ie rta r e g reealelo r.
A v u ia m ea, M n tu ito ru le , cheltuind-o n d e s frn ri, p u s tiu s n t de
v ir tu i evlavioase, i fl m n z in d
s tr ig : P r in te al n d u r r ilo r , apuc n d T u n a in te m ilu iete-m .
E u s n t cel c zu t n tr e tlh a r i cu
cu g etele m e l e ; cu to tu l s n t r n it acu m de ele i p lin de b u b e ! Ci T u n
s u i v en in d de fa , H ris to a s e M n
tu ito ru le , v indec-m .
P r e o tu l v zn d u -m m a i n a in te
m -a tre c u t, i le v itu l v z n d u -m gol
n su fe rin e n u m -a b g a t n se am ,
ia r Tu, Iisu se , Cel ce ai r s r i t d in
M a ria , v en in d u -m i de fa , m ilu ie
te-m .
C uvioas m aic M rie,
Dum nezeu pentru noi.

roag-le

lui

T u m i d d a r lu m in to r d in osrd ia ta cea d u m n e ze iasc d e su s, ca


s sc ap de n tu n e ric u l p a tim ilo r, i
s la u d d in in im fa p te le v ie ii ta le
cele fru m o a se , M rie.
Slav..., a T reim ii:

T re im e m a i p re s u s de fiin , C
re ia n e n c h in m n tr u o U nim e, r i
d ic d e d e a s u p ra m e a la n u l cel g re u

i acum...,

a N sc to a r ei:

N sc to a re de D um nezeu, n d e j
dea i o c ro tito a re a celo r ce te la u
d pe tin e, rid ic de d e a su p ra m ea
la n u l cel g reu al p c a tu lu i, i ca o
s t p n c u ra t , m p rim e te p e m i
ne cel ce m p o ciesc.
Cintarea a 2-a :
Irmosul :

a a m in te ce ru le i voi g r i i voi
l u d a pe H ris to s , C are a v en it
din F e c io a r cu tru p (de dou ori).
A lu n ec at-a m cu n e n frn a re ca i
D avid i m -am n n o r o i t ; d a r spalm i pe m in e cu la c rim ile m ele,
M n tu ito ru le .
N ic i la c rim i, n ici p o c in n u am ,
n ici u m ilin . D ar T u n s u i acestea,
M n tu ito ru le , d ru iete-m i-le, ca u n
D um nezeu.
P ie rd u t-a m fru m u s e e a cu c a re am
fo s t zid it n ti i cu v iin a m ea. i ac u m zac gol i m ru in ez .
U a T a s n u m i-o n ch izi atu n ci,
D oam ne, D oam n e, ci s o deschizi
m ie, celui ce m p o ciesc c tre Tine.
A sc u lt su s p in u rile s u fle tu lu i m eu
i p rim e te p ic tu rile o c h ilo r m ei
D oam ne, i m m n tu ie te .
I u b ito r u le de o am en i, Cel ce voie ti s se m n tu ia s c to i, T u m
ch e am ca u n b u n i m p rim e te
pe m in e, cel ce m p o ciesc.
A N sctoarei de Dumnezeu :

P re a c u ra t F e c io a r , N sc to a re
de D um nezeu, ceea ce u n a eti preal u d a t , ro ag -tc n d e lu n g , ca s ne
m n tu im .

N NTIA SPTAM IN

141

Alt Canon

A Nsctoarei de Dumnezeu :

Irmosul :

P re a c u ra t S tp n , N scto are de
D um nezeu, n d e jd e a celor ce a lea r
g la tin e i lim anul celor n v ifo rai,
pe m ilostivul i F c to ru l i F iul tu ,
f-L m ilostiv i m ie, cu ru g ciu n ile
tale.

ed ei, vedei, c E u sn t D um
nezeu, C are am p lo u a t m an i
ap d in p ia tr am izvort de d em ult
n p u stie p o p o ru lu i M eu, cu singu r d re a p ta i cu t ria Mea.
Vedei, vedei, c E u sn t D um ne
zeu. A scult, suflete al m eu, pe D om
n ul cel ce strig , i te d ep rtea z de
la p c atu l cel m ai dinain te, i te te
m e ca de u n n e f a rn ic ju d e c to r i
D um nezeu.
C ui te-ai asem n at m ult-pctosule su flete ? V ai de m ine !, lu i C ain
celui d in ti i lui L am eh aceluia, ucigndu-i cu p ie tre tru p u l, cu fap te
rele, i o m o rn d u -i m in tea cu p o rn i
rile cele nebuneti.
Pe to i cei m ai n a in te de lege ntrecndu-i, o suflete, lu i S et n u te-ai
asem n at, nici lu i E n o s ai u rm a t,
nici lu i E n o h cu m u ta re a , nici lu i
Noe. Ci te-ai a r ta t s ra c de v ia a
d re p ilo r.
T u n su i, su flete al m eu, ai d es
chis zvoarele m niei D um nezeului
t u i i-ai necat tru p u l, ca i to t pm n tu l i fap te le i viaa, i ai r m a s
a fa r de m n tu ito a re a co rab ie.
Cuvioas Maic Mrie, roag-te
Dumnezeu pentru noi.

lui

Cu to a t o srd ia i cu d ra g o ste ai
alerg at c tre H risto s, u rn d calea
cea d in ti a p c atu lu i, i n p u stiile
cele n eu m b late h rn in d u -te , i p o
ru n cile Lui cele dum nezeieti c u ra t
svrindu-le.
Slav..., a Treim ii:

T reim e f r de n c ep u t, nezidit,
n e d e sp rit U nim e, p rim ete-m pe
m ine, cel ce m pociesc, i m mntu ie te pe m in e cel ce am greit. A
T a zid ire sn t, n u m a tre c e cu vede
rea, ci m ia rt i m izbvete de
o sn d a fo cului.

a postu lu i

Cntarea a 3-a :
Irm osul:

n t re te , D oam ne, pe p ia tra p o


ru n c ilo r Tale, in im a m ea cea
c l tin a t ; c n s u i eti S fn t i
D om n (de dou ori).
B in ec u v n tare a lu i Sem n u ai m o
tenit-o, ticlosu le suflete, i m o te
n ire d e s f ta t n-ai lu a t ca Ia fe t n
p m n tu l ie rt rii.
Din p m n tu l H aran , ad ic d in p
cat, iei, su flete al m eu, i vino la
p m n tu l, care izvorte de-a p u ru
re a n estric ciu n e a vie, pe care
A vraam a m otenit-o.
De A vraam ai au zit, su flete al m eu,
care i-a l sa t o are cn d p m n tu l
p rin ilo r i s-a n s tr in a t. Ci alege
rii aceluia urm eaz.
L a s te ja ru l d in M am vri, o sp tn d
p a tria rh u l pe ngeri, a lu a t la b trn e e v n a tu l fg d u in ei.
C unoscnd pe Isaac, ticlo su le su
flete al m eu, c s-a je r tf it cu ta in ,
je rtf n o u D om nului, u rm ea z ale
gerii aceluia.
Auzit-ai, su flete al m eu, de Ism ael,
c a fo st gonit ca u n fecio r d in ro a
b ; trezete-te, vezi ca n u cum va pc tu in d , s p tim e ti ceva asem enea.
Cuvioas Maic Mrie, roag-te lui
Dumnezeu pentru noi.

C uprins sn t de v alu ri i de fu r
tu n a p c atelo r. D ar tu , M aic, scap-m acu m i m sco ate la lim a
nu l dum nezeietii p o cin e.
Cuvioas Maic Mrie, roag-te
Dumnezeu pentru noi.

lui

H2

jO t

R u g c iu n e o c ro tito a re a d u c n d i
a c u m cuvioas, c tre p rea m ilo stiv a
N sc to a re de D um nezeu, cu ru g
ciu n ile ta le, deschide-m i dum nezeietile in tr ri.
S la v ...,

a Treimii :

U nim e n e a m e stec at, n ezid it, fire


f r n cep u t, ca re eti l u d a t n
T reim ea fee lo r, m n tu iete-n e pe
noi, ca re ne n c h in m cu c re d in
st p n irii T ale.
i acum..., a N sc to a r ei:

P e Fiul cel f r de ani, d in T atl


su b v rem e L-ai n sc u t, n etiin d de
b rb a t, N sc to a re de D um nezeu.
M inune s tr in ! C a l p tn d , ai r
m as fec io ar.

S-m i fie m ie c ris te ln i sngele cel


d in c o a sta Ta, to to d a t i b u tu r
i a p a ie rt rii ce a izv o rt. Ca s m
c u r e sc cu am n d o u , u n g n d u -m
i b n d ca o u n g e re i b u tu r , Cu
vinte, cu v in tele T ale cele de v ia.
B ise ric a a ctig a t c o a sta Ta, cea
p u r t to a r e de v ia, p a h a r, d in care
a iz v o rt n o u n d o it izv o ru l ie rt
rii i al cu n o tin e i, sp re n c h ip u ire a
a m n d u ro r L egilor, i a celei vechi
i a celei noi, M n tu ito ru l n o stru .
G ol s n t sp re a in tr a n c m a r , gol
s n t i de a m erg e ia n u n t i la cin;
can d ela m i s-a stin s, fiin d f r de
u n td e lem n , c m a ra m i s-a n ch is,
d o rm in d eu. C ina s-a m n c a t; ia r eu
fiin d leg at de m in i i de p icio are,
am fo st a r u n c a t a fa r .

Cntarea a t-a :

Slav..., a Treimii :

Irmosul :

N e d e s p rit n fiin , n e a m e ste


c a t n fee, D u m n ezeu Te cu n o sc pe
T ine, D u m n ezeire u n a n T reim e ; ca
pe ceea ce eti m p re u n cu m p r
ia i m p re u n cu s c a u n u l; i strig
ie c u v n ta re a cea m a re , ce se cn t
n tr e it n tr u cei de sus.

A uzi t-a p ro o ro c u l de v e n ire a Ta,


^ ^ D o am n e, i s-a t e m u t ; c ai
s Te n a ti d in F ecio ar i oam enilor s Te a r i, i a g r i t : A uzit-am
auzul T u i m -am t e m u t ; slav
p u te rii Tale, D oam ne (de dou ori).
T ru p u l m i-am p ta t, d u h u l m i-am
n tin a t, p este to t m -am r n i t ; ci ca
u n d o c to r H risto a se , a m n d o u p rin
p o c in le t m d u ie te , spal-le,
cu r ete-le, M n tu ito ru l m eu, arat-le m a i c u ra te d ect zp ad a.
R stig n in d u -T e p e n tru to i, i-ai
p u s, C uvinte, tr u p u l i sngele T u:
tru p u l adic, p e n tru ca s m nnoieti, ia r sngele ca s m speli. D u
h u l T u i-ai d a t ca s m aduci,
H risto ase, P rin te lu i T u.
L u c ra L a i m n tu ire n m ijlo cu l pm n tu lu i, n d u ra te , ca s n e m nt u i m ; de b unvoie pe lem n Te-ai
r s ti g n it; E d en u l cel ce se n c u iase
s-a d e s c h is; cele de sus i cele de
jo s, f p tu r a i to a te n e a m u rile m inunndu-se, se n c h in ie.

i acum..., a N sctoarei :

i a i n s c u t i eti fecio ar, i ai


r m a s n tr u a m n d o u cu fire a
f e c io a r ; Cel ce S-a n s c u t n n o ie
te legile firii, i p n tecele a n sc u t
n e s im in d d u re ri. U nde D um nezeu
voiete, se b iru ie te rn d u ia la f i r i i ;
c face cte voiete.
Cniarea a 5-a :
Irmosul :

J ^\e n o a p te m n ecn d , Iu b ito ru le


' de oam eni, m rog lum ineazm i m n d re p te a z la p o ru n cile
Tale, i m n v a, M n tu ito ru le, s
fac voia Ta (de dou ori).
G re u la m in te m -am fc u t, D oam
ne, ca i F a ra o n cel a s p ru , Ia n is i

143

IN N T lIA SPTM1N A POSTULUI

Ia m v ri Ia su flet i Ia tru p , cu fu n d a t
cu g n d u l. Ci aju t-m i m ie, M ntui
to ru le .
C u lu t ini-am am esteca t gndul, eu
ticlo su l. Spal-m , S tp n e, n b aia
la c rim ilo r m ele, m rog ie, alb fcn d h ain a tru p u lu i m eu ca zpada.

Cintarea a 6-a :
Irmosul :

W trig at-am cu to a t inim a m ea


c tre in d u ra tu l D um nezeu i
m-a auzit din iadul cel m ai de jo s
i a scos din stricciu n e viaa m ea
(de dou ori).

D e voi cerceta fap te le m ele, Mntu ito ru le , m vd pe m ine n su m i ntre c n d pe to t om ul cu p catele ; c


n tr u cu n o tin g n d in d am greit,
ia r n u n tr u n e c u n o tin .

m p o triv e te -te i te lu p t m p o
triv a p a tim ilo r tru p eti, ca Io su a
m p o triv a lui Amalec, b iru in d p u ru
rea g ndurile cele n elto are, ca i
pe gavaonii.

M ilostivete-T e, D oam ne, m ilostivete-Te, sp re f p tu ra Ta ; greit-am ,


iart-m , Cel ce eti n s u i d in fire
c u ra t, i a fa r de T ine n im e n i altu l
n u este f r p a t .

T re ci peste fire a cea cu rg to are a


vrem ii, ca m ai n a in te co rab ia, i te
f m o te n ito r p m n tu lu i aceluia al
fgd u in ei, suflete : D um nezeu p o
runcete.

P e n tru m in e ai lu a t ch ip u l m eu,
D um nezeu fiin d ; a r ta t-a i m in u n i,
v in d ecn d pe cei le p ro i i n t rin d
pe cei s l b n o g i; cu rg e re a celei ce-i
curgea snge ai oprit-o, M n tu ito ru le,
cu atin g erea de poalele Tale.

P re c u m ai m n tu it pe P e tru cel ce
a s t r i g a t : m ntuiete-m , aa apucnd n a in te , M n tu ito ru le, scap-m
i pe m in e de fiar, tinzndu- i mna Ta, i m sco ate d in ad n cu l p c a
tu lu i.

Cuvioas Maic Mrie, roag-te


Dumnezeu pentru noi.

lui

R u l Io rd a n u lu i trecndu-1, ai aflat o d ih n , fugind de d u lc ea a tr u


peasc cea f r d u r e r e ; d in ca re i
pe n o i scoate-ne cu ru g c iu n ile tale,
cuvioas.
Slav..., a Treim ii:

P e T ine T reim e Te slvim pe u n u l


D u m n e z e u ; S fn t, S fn t, S fn t eti
P rin te , F iule i D uhule, fiin n e
am esteca t , U nim e C reia p u ru re a
n e n ch in m .
i acum..., a N sctoarei:

D in tin e S-a m b r c a t n tr u a m ea
f r m n t tu r D um nezeu, Cel ce a zi
d it veacurile, M aic F ecioar, ceea ce
eti n e s tric a t i n u tii de b rb a t, i
a u n it L uii fire a om eneasc.

P e T ine Te cunosc lim an lin itit,


S tp n e, S tp n e H risto a se ! Ci apucnd n a i n t e , izbvete-m din
ad n cu rile p c a tu lu i cele n eu m b late,
i din d e z n d jd u ire.
Slav..., a T reim ii:

T re im e sn t n ea m e stec at, n ed es
p r it ; d e s p rit d u p fee i U ni
m e sn t din fire u n i t ; T atl zice i
F iul i dum nezeiescul Duh.
i acum..., a Nsctoarei :

P n tec ele t u ne-a n sc u t n o u pe


D um nezeu, cu ch ip u l ca i noi; deci
ca pe u n Z id ito r al tu tu r o r roag-L,
N sc to are de D um nezeu, ca p rin
rug ciu n ile tale s fim n d re p ta i.
CONDAC,

glasul al 6-lea

S u fle te al m eu, su flete al m eu,


s c o a l ! P e n tru ce d o rm i ? S fritu l
se ap ro p ie, i vei s te tu lb u ri. Deteap t-te d ar, ca s se m ilostiveasc

*44__________

JOI

sp re tin e H risto s D um nezeu, Cel ce


este p re tu tin d e n e a i to a te le p li
nete.
Cntarea a 7-a :
Irm osul:

( _\reit-am, frdelege am svrit, n e d re p ta te am fc u t naintea Ta ; n u am p s tra t i nici n-am


fcut p recu m ne-ai p o ru n c it nou;
d ar n u ne p r si pe noi p n n
sfrit, D um nezeul p rin ilo r (de
dou ori).

G reealele lui M anase i-ai ad u n a t


cu vo in a, suflete, p u n n d ca nite
ch ip u ri groaznice patim ile, i n m u l
in d cele su p r to a re ; d a r p o cin ei
lui rv n in d cu osrdie, ctig u m i
lin .
N e c u r iilo r lu i A hab ai rv n it, su
flete al m eu. Vai m i e ! te-ai fc u t lo
ca n tin rilo r tru p e ti i vas de r u
ine al p atim ilo r. Ci d in tru ad n cu l
t u su sp in i sp u n e lui D um nezeu
p catele tale.
n c u iatu -s-a ie cerul suflete, i
fo am ete de la D um nezeu te-a cu
p rin s, de vrem e ce n u te-ai plecat
cu v in telo r lu i Ilie T esviteanul, ca i
Aliav o arecnd. Ci, asem n n d u -te cu
fem eia d in S arep ta , h rn e te su fle
tu l p ro o ro c u lu i.
A a rs o arecn d Ilie pe cei de do u
o ri cte cincizeci, cnd a ju n g h ia t i
pe p ro o ro c ii cei de ru in e ai Isabelei, sp re m u stra re a lu i Ahav. D ar
fugi, suflete, de asem n area ac esto r
doi, i te n t rete .

i acum..., a N sc to a rei:

L udm u-te, b in e te cu v n tm , nchinm u-ne ie, N sc to are de D u m


nezeu ; c ai n sc u t pe u n u l d in T re i
m ea cea n e d e sp rit , pe F iu l i
D um nezeu ; i tu sin g u r ne-a; d es
chis n o u ce lo r de pe p m n t cele
cereti.
Ciutarea a 8-a :
Irm osu l:

e Cel ce-L slvesc otile cereti


P
i de D nsul se c u tre m u r heruvim ii i serafim ii, to a t su fla re a i
zidirea ludai-L , b in ecu v n tai-L
i-L p re a n la i n tr u to i vecii
(de dou ori).

D re p te Ju d e c to ru le , M n tu ito ru le,
m iluiete-m i m izb v ete de foc
i de a m e n in a re a ce va s p e tre c
la ju d e c a t , d u p d re p ta te ; ia rt-m
m ai n a in te de sfrit, p r in fa p te b u
ne i p rin p o c in .
C a tlh a ru l s trig ie, pom enetem ; ca P e tru p ln g cu a m ar. Ia rt m , M n tu ito ru le, s trig ca v a m e u l;
lcrim ez ca p c to a sa . P rim ete-m i
tn g u ire a, ca o are cn d p e cea a canaaneencei.
T m d u ie te p u tr e ju n e a sm e ritu
lu i m e u su flet, M n tu ito ru le , U nule
t m d u ito ru le . P une-m i d o cto rie v in
d e c to a re i u n td e le m n i vin, fa p te
de p o c in i u m ilin cu lacrim i.
C an aan een cei i eu u rm n d s tr ig :
m iluiete-m , Fiul lu i D avid ! M atin g de poal, ca ceea ce-i cu rg ea snge ; plng ca M a rta i ca M aria p en
tr u L azr.

Slav..., a T reim ii:

Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfntul Duh, Dumnezeu.

T reim e n eam estecat, n e d e sp ri


t, de o fiin , U nim e sfn t . L um ini
i L u m in i tre i sfin te i u n u l sfn t
este l u d a t T reim ea D um nezeu. Ci
la u d i preaslv ete, su flete, v ia a
i viei, pe D um nezeul tu tu ro r.

P rin te cel ce eti f r n c ep u t,


F iule cel m p re u n f r de n c ep u t,
M n tu ito ru le cel b u n , D ubule cel
d r e p t ; N sc to ru le al lu i D um nezeuC uvntul, C uvinte al T a t lu i celui
f r n c ep u t, D u b u le cel viu i fc
to r, T reim e U nim e, m iluiete-m .

n
N NTIA SPTAMINA A POSTULUI
i acum..., a N sc to a rei:

C a d in v o p sea de p o rfir s-a e su t


tru p u l lu i E m m a n u el, n u n tru l pntecelu i t u , P re a c u ra t , ceea ce eti
p o rfir n e le g to a re . P e n tru ac ea
sta, N sc to a re de D um nezeu, cu
ad e v rat pe tin e te cin stim .
Cntarea a 9-a :
Irmosul :

1V[ a te re a cea d in z m islire f r


d e s m n este n e tlc u it , r o
ndul M aicii celei f r de b r b a t este
n e s tr ic a t; c n a te re a lu i D um nezeu n n o ie te firile. P e n tr u ac ea sta
pe tin e to a te n ea m u rile , ca pe o
m aic m ire a s a lu i D um nezeu, cu
d re a p t c re d in te m rim (de
dou ori

).

B o lile t m d u in d , s ra c ilo r a binev estit H risto s-C u v n tu l. P e ch io p i


i-a v in d e ca t, m p re u n cu vam eii a
m n cat, cu p c to ii s-a a m e ste c a t;
su fletu l fe te i lu i Ia ir, celei m o a rte
m ai d in a in te , l-a n to rs cu a tin g e re a
m inii.
V am eul s-a m n tu it i p c to a sa
s-a n e le p it, ia r fa rise u l lu d n d u se s-a o sn d it. Cci v am eul s trig a :
m ilostivete-T e, i p c t o a s a : m iluiete-m . I a r fa rise u l se tru fe a zicnd: D um nezeule, m u lu m escu - i,
i celelalte g ra iu ri ale n e b u n ie i lui.
Z ah e u vam e a fost, d a r to tu i s-a
m n t u it; i fa rise u l S im o n se n e
la, ia r p c to a sa i-a lu a t dezlegare
de ie rta re de la Cel ce a re p u te re
a ie rta p c a te le ; a c esteia srg u ie te
de u rm eaz, su flete.
N -ai rv n it p c to ase i, o tic lo su l
m eu suflet, c a re lu n d a la b a s tr u cu
m ir, cu la crim i a u n s p icio arele
D om nului i cu p ru l le-a te rs. Cci
i-a r u p t n sc risu l p c a te lo r ei celor
de d em u lt.
C etile c ro ra le-a d a t H risto s b u
n av estire, tii, su flete al m eu, cum
au fo st b le ste m a te ; tem e-te de pild,

145

s n u te faci ca acelea; p e c a re asem nndu-le S t p n u l cu cele d in Sodom a, p n la ia d le-a o sn d it.


S n u te a r i, o su fle tu l m eu , m ai
r u p e n tru d e z n d jd u ire , au z in d
c re d in a can aan een cei, p e n tru ca re
cu cu v n tu l lu i D u m n ezeu s-a t m
d u it fiica ei. S trig d in a d n c u l in i
m ii, ca i aceea lu i H r i s t o s : F iu l lu i
Da vid, m n tu iete-m i p e m in e.
Slav..., a Treimii :

P e T a t l s-L slvim , p e F iu l s-L


p re a n l m , d u m n e ze iesc u lu i D uh
cu c re d in s n e n c h in m , T re im ii
celei n e d e sp rite , U n im ii d u p fiin
; ca lu m in i lu m in i, i v ia i
viei, f c to a re de v ia i lu m in to a
re m a rg in ilo r.
i acum..., a N sc to a r ei:

C e ta te a ta p zete-o, P re a c u ra t
N sc to a re de D u m n ezeu , c n tr u
tin e ea cu c re d in m p r in d , n tr u
tin e se i n t re te , i p r in tin e b ir u
in d , n to a rc e to a t n c e rc a re a , r o
b ete p e v r jm a i i s t p n e te pe
su p u ii ei.
C uvioase Printe Andreie, roag-te lui
Dumnezeu pentru noi.

A n d re ie c in s tite i p rin te , de tre i


o ri fe ric ite , p s to ru l C retei, n u n
ce ta ru g n d u -te p e n tru cei ce te la u
d, ca s n e izb v im de to a t m n ia,
n ecazul i stric c iu n e a , i d e g reeale
s n e m n tu im n oi, cei ce c in stim
p u ru re a p o m e n ire a ta.
Apoi n amndou strnile se cint ir
mosul : N aterea cea din zmislire...
Asem enea
vecerniei.

i cealalt rinduial a Pa-

146

TOI
JOI DIMINEAA

Psalmul 50.

Dup ntia Catism, Sedelnele A pos


tolilor din Octoih, i a N sctoarei. Apoi
citire.

i se cint Canonul din M inei pe 6 ; iar


Tricntrile dup rnduiala lor ; i se ci
tete Cntarea a patra din Psaltire.

Dup a doua Catism, Sedealna, gla


sul al 2-lea :

TRI C N T A R E A

Podobie : Cel ce ai nelepit pe pescari...

el ce ai a r ta t pe A postoli lum i^ n to ri p n la m a rg in ile lu m ii,


C u v in te al lu i D um nezeu, lu m in ea z
p rin p ro p o v d u ire a lo r in im ile
n o a s tre cu lu m in a v ir tu ilo r i cu
p o stu l le c u r e te , d n d p o c in de
n to a rc e re ro b ilo r T i ; ca s Te sl
vim , M n tu ito ru le , p e T ine, Cel ce
eti s in g u r p re a b u n .
Slav..., aceeai :
i acum..., a N sctoarei, asem enea :

N sc to a re de D um nezeu, n u m
tre c e cu v ed e rea pe m in e, cel ce am
n evoie d e a ju to r u l t u , c n tr u tin e
a n d jd u it su fle tu l m e u i m milu ie te .
Dup a treia Catism, Sedealna, gla
sul al 5 -le a :
Podobie : Pe tine cea mai siiut...

R u g m u -n e v o u c e lo r d o isp rez ec e
A p ostoli, ru g ai-v ca s tre c e m cu
p a c e p o stu l, cel m a i lu m in a t d ec t
a lte v ir tu i i lo c u ito r al c e ru rilo r, i
s lu m ro a d e le m n tu irii. C voi
cu a d e v ra t s n te i n t r ir e a p m n te n ilo r i s c p a re a su fle te lo r n o a s
tre .

Alctuire a lui Iosif


Cntarea 4-a, glasul al 2-lea :
Irmos : V enit-ai din Fecioar...

I ) azele p o stu lu i prim in d u -le,


1 str lu c e te su fle te i fugi de
n tu n e ric u l p c a tu lu i ; ca s-i r s a
r ie lu m in a ie rt r ii p rin d u m n eze
iescul D uh.
Cu u n d ia p l c e rii am gindu-m
vicleanul, ro b m -a r p it ; d a r voi,
A p o sto lilo r, c a re a i v n a t lu m e a cu
c u v n tu l, d in r u ta te a lu i izbvii-m .
A r ta tu -v -ai raz e ale S o arelu i
slavei, P re a l u d a ilo r A postoli, alu n
g ind n tu n e ric u l n e l ciu n ii. Lumin a i-m d a r i p e m ine, cel n tu n e c a t
de to a t r u ta te a .
A N sctoarei de Dumnezeu :

S triga-voi n o a p te a i ziu a c tre ti


ne, fiin d n e c jit i m voi m n tu i i
voi tre c e p e s te zid u l p l c e rilo r, cu aju to r u l i cu p u te re a ta fiin d n g r
d it, P re a c u ra t F ecio ar.
Alt Tricintare
Alctuire a lui Teodor
glasul al 5-lea :

Slav..., tot aceasta.

Irmos: Lucrurile rnduielii Tale, Doamne...

i acum..., a N sc to a r e i:

I ) aze p re a lu m in o a se ale SoareM u i d r e p t ii fiin d , A postolilor,


a i lu m in a t lu m e a cea p m n te a sc ,
g o n in d n tu n e ric u l n e lciu n ii.

Pe tin e m a i s fn t d ec t H e ru v im ii
i m a i n a lt d e c t c e ru rile , p re a l u d a t N sc to a re de D um nezeu, cu ad e v ra t m rtu ris in d u -te , te avem
p c to ii m n tu ire i te a fl m o c ro
tito a r e n tr u
p rim e jd ii. P e n tr u ac e a s ta n u n c e ta ru g n d u -te p e n tru
n o i, ceea ce e ti n t r ire a i sc p a re a
u fle te lo r n o a s tre .

A lu t a M n tu ito ru lu i cu ad e v rat
m ica t de D u h u l, A p o sto lilo r, cu
n o sc u i fiin d p e p m n t, c n ta i cn
ta re a v o a s tr cea cu glas fru m o s, i
n to a rc e i n tre a g a h u n e la D um
nezeu.

N NTIA SPTAiMN A POSTULUI


Slav..., a Treimii :

Pe T reim ea n tr u o fiin slvin


d-o, p e u n u l D om nul D um nezeu
s-L l u d m ; pe T atl cel n en sc u t,
pe F iul cel n scu t, i pe D uhul cel
viu.
i acum..., a Nsctoarei :

F ecio ara n pn tece Te-a zm islit,


D oam ne, i Te-a n sc u t pe Tine,
E m m a n u e l; c ai ie it sp re m ntuirea p o p o ru lu i T u, ca s m n tu ie ti
pe u n ii Ti, Iu b ito ru le de oam eni.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

D um nezeiescule i p re a c in stite n u
m r al celor doisprezece A postoli,
roag-te lui H risto s p e n tru noi, ca s
trecem cu p u te re calea a c e sto r p a
tru zeci de zile.
Irmosul :

L u cru rile rn d u ie lii Tale, D oam ne,


au u im it pe p ro fe tu l A v a c u m ; cci
ai venit n lum e ca s izb v eti pe
p o p o ru l T u, i ca s m n tu ie ti pe
cei uni ai Ti.
Cntarea a 8-a :
Irmos : Porunca

tiranului...

Q p o stim de to a t p l cerea, hrnindu-ne sim irile cu p o s t u l ; i


b u tu ra u m ilin e i cu c ld u r s o
bem , cn tn d : B in ec u v n tai lu c ru
rile D om nului pe D om nul.
Rugai-v, A postolilor, s m fac
p rta ederii celei de-a d re a p ta , eu,
cel vinovat de m u lte p c ate i de
ju d e ca t, cnd vei edea cu H risto s
s ju d e c a i pe oam eni.
n caru l dum nezeietilor v irtu i s
ne suim , cu r in d u -n e p rin p o st, i
s ne n l m gndul sp re n lim ea
vzduhului, c n tn d : B in ecu v n tai
lu c ru rile D om nului pe D om nul.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

N ev tm at ai rm as, F ecioar,
n scn d focul D um nezeiiii. Deci a r

147

de p atim ile su fle te lo r celo r ce s tr i


g ie n tr u cre d in , cu glasul n g e
ru lu i: Tu sin g u r eti p ricin a b u c u
riei.
Alt Trlcntare
Irmos : C uvioii Ti

tineri...

JDe trin b ie le D u h u lu i, p e Apos15 tolii lui H risto s lu d n d u -i, s tr i


gm : B in e c u v n ta i to a te lu c ru rile
D om nului pe D om nul.
C a pe nite ru g to ri ai lu m ii, i
s u rp to ri ai nelciu n ii, p e A p o sto
lii lui H risto s s-i l u d m , strig n d :
B in ec u v n tai to a te lu c ru rile D om
n u lu i pe D om nul.
Binecuvintin pe Tatl i pe Fiul i pe
Sintul Duh, Dumnezeu.

Pe T re im e a cea p re a s fn t n T a
tl, n F iul i n D u h u l, lu d n d -o ,
c n t m : B in e c u v n ta i to a te lu c ru
rile D o m n u lu i p e D o m n u l.
i acuxn...,

a N sctoarei :

N a te re a ta cea n e s p u s c u ra t ,
to i oam en ii o l u d m cu d re a p t
c re d in , s t r i g n d : B in e c u v n ta i
to a te lu c ru rile D o m n u lu i p e D om
nul.
Slav ie, Dumnezeul

nostru, slav ie.

A postoli, ru g ai-v ca s s v rim


noi n p ace zilele cele c u r ito a re ,
s trig n d : B in e c u v n ta i to a te lu c ru
rile D om n u lu i p e D o m n u l.
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cintndu-I i preainlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

C uvioii T i tin e ri n c u p to r, H ristoase, cn tn d au zis : B in ec u v n tai


to a te lu c ru rile D o m n u lu i pe Doinnul.

a
148

JO I

Cntarea a 9-a :
Irmos : Pe Dumnezeu Cel nencput...

r u n c a t fiin d n lu c iu l cel ad n c
al d e s f t rilo r, chem ad n c u l
m ilo stiv irii T ale, n d re p t to r u le ,
m n tu iete-m .
Iz v o ru le al m ilo stiv irii, d-m i acu m u m ilin i s u sp in u ri, ca s
p ln g n o ia n u l cel f r m a rg in i al r u
t ilo r m ele.
Cu c in stite le ru g c iu n i ale A p o sto
lilo r Ti, Iisu se , d-m i s m n c h in
c in s tite i n v ie ri i d u m n e ze ietilo r
T ale p a tim i.

Slav ie, Dum nezeul

nostru, slav ie.

C e at a A p o sto lilo r, pzete-ne pe


noi, cei ce v l u d m i n e n v re d n i
cete, ca s tre c e m n tr u u m ilin a
in im ii, to a te zilele p o s tu lu i celu i de
lu m in p u r t to r .
Irm osu l:

Slvim , H risto a s e , pe cea cu to tu l


fr p rih a n , C u ra t M aica T a ; c
m ai p e su s de fire Te-a n s c u t du p tr u p , p e T ine, Cel ce ne-ai izbvit p e n o i d in to a t r t c ir e a i stricciunea.
L U M i N 1 N d a g l a s u l u i ( d e 3 ori ).

A N sctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce ai f c u t ce re a sc fr m n t tu r a n o a s tr cea p m n te a sc , cu
s l lu ire a lu i D u m n ezeu n tr u tin e,
ceea ce eti cu to tu l f r p rih a n ,
izb v ete-n e de p rim e jd ii.
Alt Tricntare
Irmos: Slvim, H ristoase, pe cea cu totul...

I A in

fn tn ile cele m n tu ito a re ,


p re c u m zice p ro o ro c u l, scondu-i A p o sto lii a p a n e m u ririi, p e cei
n s e ta i a d a p p u r u r e a cu n v tu
rile v ieii.
F cn d u -v d re g to ri ai m p r a tu
lu i ceresc, A p o sto lilo r, a i s u p u s to a
t lu m e a s-L c in ste a sc n u m a i p e
E l, s I se n c h in e i s-L slv easc,
ca p e u n D um nezeu.

LA S T I H O A V N A

Stihira zilei, dup obicei, de dou ori.


Sam oglasnica, glasul al 3-lea :

D o am n e, T u m i-ai p u s m ie p c
to su lu i p o c in a , v rn d s m m ntu ie ti p e m in e n e v re d n ic u l, cu m ila
T a cea n e m s u ra t . n a in te a T a cad
ru g n d u -m : S m e re te cu p o stirile
s u fle tu l m e u ; c la T ine, Cel u n u l
m ult-M ilo stiv , am a le rg a t.
A m ucenicilor :

Ca n ite lu m in to ri, n lu m e lu m i
n a i i d u p m o a rte , s fin ilo r m u
cenici, d u p ce v-ai lu p ta t lu p ta cea
b u n . D eci av n d n d r z n e a l , ru g a i
pe H ris to s s m ilu ia s c su fletele
n o a s tre .

Slav..., a T r eim ii:

T re im e n e d e s p rit , U n im e ato tf c to a re i a to tp u te rn ic , P r in te i
F iu le i D u h u le S fin te , T u eti D u m
n ez eu l m e u , D o m n i lu m in ; i ie
m n c h in l u d n d u -T e .
l acum..., a N sctoarei :

Pe tin e , M aic F e c io a r c u ra t , te
fe ric im n e a m u rile n e a m u rilo r; c
te-ai f c u t c u r ito a r e lu m ii, n s c n d
n c h ip de n e g r it p e M n tu ito ru l i
F c to ru l.

Slav..., i acum...,

Nsctoarei :

N s c to a re de D u m n ezeu , o c ro ti
to a re a tu tu r o r c e lo r ce se ro a g ie,
la tin e n d r z n im , cu tin e n e l u d m ,
n tr u tin e e ste to a t n d e jd e a n o a s
tr . R oag-te C elui ce S-a n s c u t d in
tin e, p e n tru n e v re d n ic ii ro b ii ti.
i celelalte ale Utreniei i apolisul.

149

N NTIA SAPTAMINA A POSTULUI


LA C EA SU L AL A SELEA
T r o p a r u l p r o o r o c e i , g la s u l 1 :

zbvete-ne pe noi, D oam ne, de


1 v r jm a ii cei nevzui, ca s n u
zic p g n ii ca a l t d a t : U nde este
D um nezeul lo r ? S cunoasc, Stpne, c tre c i p c atele p o p o ru lu i
T u, celui ce se pociete.

P R O C H I M E N , gla su l

al 4-la:

D oam ne, cine va lo cu i n lo cau l


T u i cine se va sllu i n m u n te le
cel sfn t al T u (p s - 14 1 ) .
S t ih : C e l c e u m b l f r p r i h a n i l u
c r e a z d r e p t a te , c e l c e a r e a d e v r u l In
in im a s a (ps. 14 ,2 ).

S l a v ..., l a c u m ..., to t a c e s t a .
p r o c h i m e n

, g la s u l a l 4 -le a :

C n d va n to a rc e D om nul pe cei ro
b ii ai p o p o ru lu i S u, bucura-se-va
Iaco b i se va veseli Isra e l ( P s 1 3 <7 ) .
S t ih : Z is - a c e l n e b u n n tr u
N u e s t e D u m n e z e u (p s . 1 3 ,1 ).

in im a s a :

D in P r o f e i a lu i I s a i a , c i t i r e :
(II,

11 2 1 )

O chii celu i m n d ru v o r fi sm e rii,


m n d ria ce lo r de rn d va fi p o g o rt
i n u m a i D om nul n ziu a aceea va fi
rid ic a t n s l v i; c D o m n u l S av ao t
va avea ziu a Lui, se v a rid ic a m p o
triv a a to t ce este m n d ru i se m e
i-l va p o g or. m p o triv a tu tu r o r ce
d rilo r L ib a n u lu i i s te ja rilo r celo r
n a li ai V asan u lu i. m p o triv a tu tu
r o r m u n ilo r n a li i co lin elo r ce
lo r m n d re . m p o triv a tu tu r o r tu r n u
rilo r rid ic a te sus i z id u rilo r n t rite ,
m p o triv a tu tu r o r c o r b iilo r T arsisu lu i i lu c ru rilo r de p re . M n d ria
o m u lu i va fi p o g o rt i se m eia ce
lo r m u rito ri va fi s m e r i t ; n ziua
aceea n u m a i D om nul va fi n a l t ; i
to i id o lii v o r p ieri. I a r o am en ii vo r
in tra n sc o rb u rile stn c ilo r, n p r
p stiile i n c r p tu rile p m n tu lu i,
de fric a D om nului i de str lu c ire a
slavei Lui, cnd va veni E l ca s lo
veasc p m n tu l. n ziua aceea idolii
de a rg in t i de a u r pe c a re om ul i-a
fc u t ca s li se nchine, v o r fi p r
sii ca s fie sla o b o la n ilo r i li
liecilor. I a r el va in tr a n c r p tu rile
stn c ilo r i n p r p stiile m u n ilo r,
de fric a D om nului i de s tr lu c ire a
slavei Lui, cnd va veni E l ca s lo
veasc p m n tu l.

V INER 1
n n tia s p t m n
a S fn tu lu i i M arelu i P o st
L A V E C E R N IE , J O I S E A R A
D u p P s a lm u l n c e p t o r , o b i n u i t a
tis m .

ca-

L a D o a m n e , s t r i g a t - a m ..., s e p u n s t ih ir ile s a m o g l a s n i c e a l e T r io d u lu i, a l e Iu l
I o s if, g l a s u l a l 2 - l e a :
P o d o b le : P e l u m in t o r u l n o s tr u ...

e m in e cel n tu n e c a t de n el
ciu n ile p ro tiv n ic u lu i, lum ineaz-m , H risto a s e al m eu, Cel ce ai n
tu n e c a t o a re c n d so a re le rstig n in du-Te pe C ruce, i ai s tr lu c it cu
a d e v ra t c re d in c io ilo r lu m in a cea
a d e v ra t a ie rt rii. Ca u m b ln d n
tr u lu m in a p o ru n c ilo r T ale, s aju n g
c u ra t la lu m in a cea m n tu ito a re a
n v ie rii Tale.
P e lem n, M n tu ito ru le , sp n zu rn du-Te ca o vi, ai a d p a t lu m ea,
H risto a se , cu v in u l n e s tric c iu n ii.
P e n tru ac e a sta s t r i g : A dpndu-m
cu m u stu l u m ilin e i celei ad e v ra te
pe m ine, cel n tu n e c a t p u ru re a cu
b e ia p c a te lo r, n t re te -m acu m
a p o sti de la p l ce ri, M n tu ito ru le,
ca un b u n i de o am en i iu b ito r.

150

VINERI

A l t s a m o g l a s n i c , a lu i T e o d o r , a c e
la i g la s :

E d en ieea u n ru , c a re u d a ra iu l, ia r
de acolo se m p re a n p a tr u b ra e .
N um ele u n u ia e ra F iso n . A cesta n
P o d o b i e : O f t a i n p r e a m a r e I...
c o n ju r to a t a r a H avila, n c a re se
O,
c it e ste p u te re a C rucii T ale ! A- a fl a u r. A uru l d in a r a aceea este
c e a sta a n flo rit B isericii n frn a re a ,
b u n ; to t acolo se g sete b d eliu i
sm u lg n d d in r d c in n e n frn a re a
p ia tr a de onix. N u m ele ru lu i al d o i
lu i A dam cea d in E d en , o are cn d .
lea este G ihon. A cesta n c o n ju r to a
C aceea a a d u s o a m e n ilo r m o a rte ,
t a r a Cu. N u m ele ru lu i al treilea
ia r a c e a sta f r s tric c iu n e iz v o r te
este T igru. A cesta cu rg e p r in fa a
lu m ii n em u rire , ca d in a lt izvor al
A s irie i; ia r ru l al p a tru le a este E u
ra iu lu i, cu v rs a re a sn g elu i T u cel
f ra tu l. i a lu a t D o m n u l D u m n ezeu
iz v o rto r d e v ia i a apei. P e n tru ap e o m u l pe care-1 fc u se i l-a p u s
ce ste a to a te s-au f c u t vii. P rin c a re
n g r d in a cea d in E d en , ca s-o lu
i n o u n du lcete-n e d e s f ta re a p o s
creze i s-o p zeasc. A d a t apoi
tu lu i, D u m nezeul lu i Isra e l, Cel ce ai
D om nul D um n ezeu lu i A dam p o ru n
m a re m il.
c i a z i s : D in to i p o m ii d in ra i
p o i s m n n c i. I a r d in p o m u l cu
I s e p u n tr e i s t i h i r i d e la M i n e i .
n o tin e i b in e lu i i r u lu i s n u m
S l a v .. ., i a c u m ..., a N s c t o a r e i :
nn ci, cci, n ziu a n c a re vei m n ca
d in el, vei m u r i n eg re it! . i a zis
p r o c h i m e n , g la s u l a l 4 -le a :
D o m n u l D u m n ezeu : N u e ste b in e
B in e voi cu v n ta pe D om nul, Cel ce
s fie o m u l s in g u r ; s-i fac em a ju
m-a n e le p it p e m in e ( P s - 15 7 ) .
to r p o tr iv it p e n tru el. i D om nul
D um nezeu, C are f c u se d in p m n t
S t ih : P z e t e - m , D o a m n e , c s p r e T i n e
a m n d jd u i t (p s . 1 5 ,1 ).
to a te fia re le c m p u lu i i to a te p s
rile c e ru lu i, le-a a d u s la A dam , ca
D e la F a c e r e , c it ir e :
s v ad cu m le v a n u m i; aa ca to a
(II, 4 19)
te fiin e le vii s se n u m e a sc p re
cu m le va n u m i A dam .
I a t o b r ia c e ru lu i i a p m n tu lu i de la fa c e re a lo r, d in ziu a cn d
p r o c h i m e n , g la s u l a l 4 -le a :
D o m n u l D u m n ezeu a f c u t c e ru l i
p m in tu l. P e cm p n u se afla n ici u n
P zete-m , D oam ne, ca p e lu m in a
co p cel, ia r ia rb a de p e el n u n c e
o c h ilo r (ps. 16,8).
p u se a o d r sli, p e n tr u c D o m n u l
S t ih : A u z i, D o a m n e , d r e p t a t e a m e a , ia
D u m n ezeu n u trim is e s e n c p lo a ie
a m in te c e r e r e a m e a , a s c u lt r u g c iu n e a
p e p m n t i n u e ra n im e n i ca s
m e a , d in b u z e f r d e v i c l e n i e (ps. 16,1).
lu c re ze p m n tu l, ci n u m a i a b u r ie
D e la P i d e , c i t i r e :
ea d in p m n t i u m ezea to a t fa a
p m n tu lu i. A tunci, lu n d D o m n u l
(III, 1 18)
D u m n ezeu rn d in p m n t, a f
F iul m eu , n u u ita n v tu ra m ea
c u t p e o m i a s u fla t n fa a lu i s u
fla re de v ia i s-a f c u t o m u l fiin
i in im a ta s p z ea sc s fa tu rile m e
le, cci lu n g im e de zile i a n i de v ia
vie. A poi D o m n u l D um nezeu a s
i p ro p ire i se v o r ad u g a. M i
d it o g r d in n E d en , sp re r s rit,
la i a d e v ru l s n u te p r se a sc ;
i a p u s acolo pe o m u l p e care-I zi
leag-le m p r e ju ru l g tu lu i t u , scrid ise . i a f c u t D om nul D um nezeu
e-le pe ta b la in im ii ta le ; a tu n c i vei
s r s a r d in p m n t to t so iu l de
afla h a r i b u n v o in n a in te a lui
p o m i, p l c u i la v ed e re i cu ro a d e
D um nezeu i a o am en ilo r. P u n e i
b u n e d e m n c a t ; ia r n m ijlo c u l r a
n d e jd e a n D o m n u l d in to a t in im a
iu lu i e r a p o m u l vieii i p o m u l c u
ta i n u te bizu i pe p ric e p e re a ta.
n o tin e i b in e lu i i r u lu i. i din

N NTIA SPTMIN A POSTULUI


Pe to a te cile tale gndete la Dnsul
i El i va netezi to ate c rrile tale.
N u fii n e le p t n ochii t i ; tem e-te
de D um nezeu i fugi de r u ; aceasta
va fi s n ta te p e n tru tru p u l tu i o
n v io rare p e n tru oasele tale. C inste
te pe D om nul din averea ta i din
p rg a tu tu r o r ro ad e lo r tale. A tunci
jitn ie le tale se vor u m ple de g ru i
m u stu l va da a fa r din teascurile
tale. Fiul m eu, nu d isp re u i ce rta re a
D om nului i n u sim i sc rb p e n tru
m u str rile Lui, cci D om nul ce art
pe cel pe care-1 iu b ete i ca un p
rin te p ed epsete pe feciorul ca re li
este drag. F ericit este om ul care a
aflat n elep ciu n ea i b rb a tu l care
a d o b n d it pricepere, cci dobndirea ei este m ai sc u m p dect arg in
tu l i p re u l ei m ai m a re d ect al ce
lui m ai c u ra t a u r. E a este m ai p re
io as dect p ie trele s c u m p e ; nici
im r u n u i se p o ate m p o triv i i e
b in ecu n o scu t tu tu r o r celor ce se
ap ro p ie de e a ; nim ic d in cele d o rite
de tin e n u se asea m n cu ea. V ia
lung este n d re a p ta ei, ia r n stn g a
ei, b ogie i slav ; din g u ra ei iese
d r e p ta te a ; legea i m ila pe lim b le
p o art . Cile ei sn t p l cu te i to a te
c rrile ei sn t cile pcii. P om al
vieii este ea p e n tru cei ce o stpnesc ia r cei care se sp rijin pe ea
sn t fericii.
LA

STIHOAVNA

S t ih ir a z ile i, d e d o u o ri, g la s u l al 4 -le a ,


n s u i g l a s u l :

Cei ce d o rim s ne m p rt im
P atilo r dum nezeieti, care n u se n
cep din E gipt, ci din Sion, s rid icm
din m ijloc alu atu l p c atu lu i p rin p o
cin. S ne ncingem m ijloacele
n o astre cu o m o rrea plcerilo r. S
ne m podobim picioarele cu n c l
m inte o p rito a re de la to a t calea
rea, i s ne sp rijin im pe toiagul
c r e d in e i; s n u rvnim la v rjm aii
C rucii S tp nului, fcndu-ne pntecele dum nezeu. Ci s u rm m Celui
ce p rin p o st ne-a a r ta t b iru in a-

151

su p ra diavolului, M n tu ito ru lu i su
fletelor n o astre .
A m u c e n ic ilo r :

Cel ce eti p rea slv it n tr u p o m e


n irea m ucenicilo r Ti, H risto ase
D um nezeule, fiin d ru g a t de dnii,
trim ile-ne no u m a re m il.
S l a v ..., i a c u m ...,

P o d o b ie : C a p e u n

N s c to a r e i:
v i t e a z ...

D ac Te-a vzut p iro n it pe C ruce


D oamne, m ieueau a i M aica Ta, s-a
m ira t i a zis : Ce v edere este aceas
ta, p re a iu b ite Fiule ? A cestea i-a
r sp l tit ie p o p o ru l cel n ep lec at i
fr de lege, care s-a b u c u ra t de
m u lte m in u n ile T ale ? Ci slav sm e
ren iei T ale celei n esp u se, S t p n e !
i c e a l a l t r n d u ia l , d u p o b i c e i .

P A V E C E R N I A
S e c n t a c e s t c a n o n , d in C a n o n u l c e l
m a r e a l c u v io s u l u i P r i n t e l u i n o s tr u A n
d r e i C r it e a n u l I e r u s a l i m i t e a n u l .
i la f i e c a r e tr o p a r s e f a c t r e i n c h i n
c iu n i, z ic n d s tih u l a c e s t a : M i l u i e t e - m ,
D u m n e z e u le , in i l u ie t e - m .
C n t a r e a l - a , g la s u l a l 6 - l e a :
Irm o s u l:

A ju to r i a c o p e rito r s-a fcu t


'm iie sp re m n tu ire . A cesta este
D um nezeul m eu i-L voi slvi pe
El, D um nezeul p rin te lu i m eu, i-L
voi n la pe E l ; cci cu slav s-a
preaslvit ( d e d o u o r i ) .
M ielule al lu i D um nezeu, Cel ce ai
rid ic at p c atele tu tu r o r , rid ic de
d ea su p ra m ea la n u l cel g reu al p
ca tu lu i, i ca u n m ilo stiv d-m i la
crim i de u m ilin .
n a in te a T a cad, Iisu se : g reit-am
ie, m ilostivete-T e sp re m in e ; rid i
c de d e a su p ra m ea la n u l cel greu
al p c atu lu i, i ca u n n d u r a t p r i

152

VINERI

m e te-m p e m in e
ciesc.

cel ce m p o

sin g u r d r e a p ta i cu t ria Mea


(d e d o u o ri).

S n u in tr i c u m in e la ju d e c a t ,
v z n d fa p te le m ele, c e rc e tn d cu v in
te le i p e d e p sin d p o r n i r i l e ; ci cu n
d u r r ile T ale tre c n d c u v ed e rea cele
n e v re d n ic e ale m ele, m n tu iete-m ,
A to tp u te rn ic e .
V rem ea e s te a p o c in e i, vin c tre
T ine, F c to ru l m eu ; rid ic de d e a
s u p r a m e a la n u l cel g re u al p c a
tu lu i, i ca u n n d u r a t d-m i la c rim i
d e u m ilin .
B o g ia s u fle tu lu i ch e ltu in d -o n
tr u p c a te , p u s tiu s n t de v ir tu i c u
v io ase i fl m n z in d , strig : D tto ru le d e m il, a p u c n d n a in te m iluiete-m .
C u v io a s M a ic M r ie ,
D u m n e z e u p e n t r u n o i.

r o a g -te

lu i

P le c n d u -te d u m n e z e ie tilo r legi


ale lu i H ris to s , la D n su l a i v en it,
p r s in d p o r n irile p l c e rilo r cele n e
o p r ite i to a t v irtu te a , cu to a t c u
c e rn ic ia , c a p e u n a ai s v rit.
S l a v ..., a T r e i m i i :

T reim e, m a i p re s u s de fiin , C
re ia n e n c h in m n tr u o U nim e, r i
d ic d e d e a s u p r a m e a la n u l cel
g re u al p c a tu lu i, i c a o m ilo stiv
d -m i la c rim i d e u m ilin .
i a c u m ..., a N s c t o a r e i :

N s c to a re de D u m n ezeu , n d e j
d e a i o c r o tito a r e a c e lo r ce te la u d
p e tin e , rid ic d e d e a s u p ra m e a la n
u l cel g re u al p c a tu lu i, i ca o stp n c u r a t m p rim e te p e m in e,
cel ce m p o ciesc.

B rb a t a m ucis, zice, sp re ra n
m ie, i tn r s p re v t m a re , L am eh
p ln g n d a s t r i g a t ; ia r tu n u te cu
tre m u ri, o su fle te al m eu, p tndu-i tr u p u l i m in te a n tin n d u -i.
T u rn te-ai m ete u g it s zid eti, o
s u f l e t e ! i n t r itu r s faci p o fte
lo r tale, de n -a r fi o p rit Z id ito ru l
s fa tu rile tale, i d e n -ar fi s u rp a t pn la p m n t m e te u g irile tale.
O cu m am rv n it lu i L am eh , u ci
g to ru l cel de m a i n a in te , su fletu l
ucigndu-m i, ca p e u n b r b a t, m in
te a ca p e u n tn r , i ca p e u n fra te
tr u p u l, ca i C ain ucigaul, cu p o r
n irile cele p o f tito a re de p l ce ri.
P louat-a D o m n u l d e la D o m n u l oare c n d fo c d in cer, a rz n d f r d e le
gea cea n f ie rb n ta t a sodom enilo r ; ia r tu i-ai a p rin s fo cu l gheenei,
n tr u c a re vei av ea s arz i, o su
flete !
R n itu -m -am , v t m a tu -m am , ia t
s g eile v r jm a u lu i a u p tru n s su
fle tu l m e u i t r u p u l ! I a t r n ile i
b u b e le i b e te g irile strig , i vtm tu r ile p a tim ilo r m ele ce lo r de
b u n v o ie.
C u v io a s M a ic M rie ,
D u m n e z e u p e n t r u n o i.

a 2 -a :

Irm o s u l:

V T ed e i, v ed e i, c E u s n t D um / nezeu, C are a m p lo u a t m a n ,
i a p d in p ia tr a m iz v o rt de de m u lt n p u s tie p o p o ru lu i M eu, cu

lu i

T ins-ai m in ile ta le c tr e in d u ra
tu l D um nezeu, M rie, a fu n d a t fiin d
n tr u a d n c u l r u t ilo r i i-a n tin s
m n de a ju to r cu m ilo stiv ire , ca i
lu i P e tru , c e rn d cu a d e v ra t n to a r
c e re a ta.
Slav...,

C in ta r e a

ro a g -te

a T re im ii :

T re im e f r n c e p u t, n ezid it, n e
d e s p r it U nim e, p rim ete-m pe
m in e cel ce m p o ciesc, i m mntu ie te pe m ine, cel ce a m g r e it; a
T a z id irie s n t, n u m tre c e cu vede
re a ci m ia r t i m scap de osnd a fo cu lu i.

N NTIA SAPTAMNA A POSTULUI


i

acum...,

a N s c to a re i :

153

acum...,

a N s c to a r e i :

P re a c u ra t S t p n N sc to are de
D um nezeu, n d e jd e a celor ce a le a r
g Ia tin e, i lim an u l celo r nviforai,
p e m ilo stiv u l i F c to ru l i Fiul
tu , f-L n d u ra t i m ie cu ru g c iu
nile tale.

Pe Fiul cel f r de an i d in T atl,


sub ani L-ai nscu t, n etiin d de b r
b at, N sc to are de D um nezeu; m i
nune str in ! c a l p tn d ai r m a s
fecioar.

C 'in ta r e a a 3 -a :

C n t a r e a a 4 -a :

Ir m o s u l :

Irm o su l :

n t r e t e , D oam ne, pe p ia tra pox ru n c ilo r T ale in im a m ea cea cl


t i n a t ; c n s u i eti sfn t i
dom n ( d e d o u o r i ) .
Agarei celei de d em u lt, egiptencei
te-ai a se m n a t, suflete, fcndu-te
ro b de b u n voia ta i n scn d semeia ca p e u n n o u Ism ael.
S cara lu i Iaco v o tii, su flete al
m eu, ca re s-a a r ta t de la p m n t pn la cer; p e n tru ce n-ai avut te m e
lie ta re , d re a p ta c re d in ?
P re o tu lu i lu i D um nezeu i m p
r a tu lu i celui n s tr in a t n tr e oam en i
de v ia a lu m ii, u rm ea z , ad ic ase
m n rii cu H risto s.
n to a rce-te , su sp in , tic lo ase su
flete, m a i n a in te p n ce n u ia sfrit p ra z n ic u l v ie i i ; m a i n a in te p
n ce n u -i n c u ie D om nul u a cam e
rei celei de n u n t .
S n u te faci stlp de sa re su fle
te, n to rc n d u -te n a p o i; s te n f ri
coeze p ild a S o d o m e i; sus n Sigor
m n tu iete-te.
R u g ciunea celo r ce Te la u d pe
T ine, S tp n e , n u o le p d a ; ci Te
m ilos tivete, Iu b ito ru le de oam eni,
i d ru ie te ie rta re celor ce se ro a
g ie cu cre d in .
Slav...,

a T r e im ii:

T reim e n ea m e stec at, n ezidit, fi


re f r ncep u t, c a re e ti l u d a t n
tre im e a F ee lo r, m ntuiete-ne pe
noi, c a re n e n c h in m st p n irii T ale
cu cre d in .

uzit a p ro o ro c u l de v en irea Ta,


D oam ne, i s-a t e m u t ; c ai
s Te n a ti d in F ecio ar i oam e n ilo r s Te a r i i a g rit: Auzit-am auzul T u i m -am te m u t. Slav p u te rii Tale, D oam ne ( d e d o u
o ri).

T im p u l vieii m ele este s c u rt i


p lin de d u re ri i de r u t a t e ; d a r n
tr u p o c in prim ete-m i n tr u cu
n o tin m c h e a m ; ca s n u m
fac ctig i m n c a re celui s tr in ;
M n tu ito ru le, n s u i T u m m iluiete.
D up v red n ic ia m p r te a sc , fiin d
m b r c a t cu d ia d e m i cu p o rfir ,
om ul cel cu m u lt av ere i d rep tu l,
cel n d e stu la t de b o g ie i de d o b i
toace, d eo d a t s r c in d d e avere, de
m rire i de m p r ie , le-a p ie rd u t.
D ac a fo st acela d r e p t i m a i f r
p rih a n dect to i i n-a sc p a t de
cu rsele i vicleugurile n e l to ru lu i,
d a r tu fiin d iu b ito r de p c ate, ticlosule suflete, ce vei face, de se va
n tm p la s vin ceva a s u p ra ta d in
cele n eg n d ite ?
S em e sn t acu m i c u te z to r i cu
inim a, n d e e rt i n za d ar. S n u
m o sndeti m p re u n cu farise u l,
ci m ai ales d-m i sm e re n ia v am eu
lui, U nule, n d u ra te , d re p te Judecto ru le , i cu ac esta m p re u n m nn u m r .
tiu n d u r a te c am greit, de am
o c rit vasul tr u p u lu i m e u ; d a r n
tr u p o c in m p rim e te i n tru
c u n o tin m ch eam ; ca s n u m

VINERI

154

fac ctig, n ic i m n c a re celui s tr in .


M n tu ito ru le , T u n s u i m m iluiete.

p o ru n c ile T ale, i m n v a , Mn tu ito ru le , s fac v o ia Ta (de dou

n s u m i m -am f c u t id o l, sp u rcn d u -m i cu p o fte le su fle tu l m eu. Ci n


tr u p o c in m p rim e te i n tr u c u
n o tin m c h e a m ; ca s n u m
fac ctig, n ic i m n c a re celu i s tr in .
M n tu ito ru le , T u n s u i m m ilu iete.

C elei g rb o v ite u rm e a z , o su flete!


A propie-te, cazi la p ic io a re le lui
Iisu s, ca s te n d re p te z e , s u m b li
d r e p t n c ile D o m n u lu i.

N -a m a u z it g lasu l T u, n-am a s
c u lta t s c r ip tu r a T a, D t to ru le de
lege. Ci n tr u p o c in m p rim e te
i n tr u c u n o tin m c h e a m ; ca
s n u m fac ctig, n ic i m n c a re ce
lu i s tr in . M n tu ito ru le , T u n s u i
m m ilu ie te .
Cuvioas M aic Mrie,
Dumnezeu pentru noi.

roag-te

lui

n a d n c de n e c u v iin e m a ri pogorn d u -te , n u te-ai o p r it a c o lo ; ci


te-ai s u it cu p r e a m rire , cu ju d e c a
t a n v e d e ra t m a i b u n la v ir tu te a
cea d e s v rit p r in lu c ra re , m inun n d , M rie, fire a n g e rilo r.
Slav..., a T r eim ii:

ori).

D ei eti f n tn a d n c , S tp n e,
izv orte-m i a p e d in p re a c u ra te le
T ale vine, ca b n d , s n u m a i n se
tez ca i s a m a rin e a n c a , c izv o are de
v ia iz v o r ti.
S ilo a m s m i se fa c m ie la crim ile
m ele, S t p n e D o am n e, ca s-m i
sp l i eu o c h ii in im ii i s Te vd
cu g n d u l p e T in e D o am n e, L u m in a
cea m a i n a in te de veci.
C uvioas M aic Mrie,
Dumnezeu pentru noi.

lui

C u n e a s e m n a t d ra g o ste p re a fe
ric it , d o rin d s te n c h in i lem n u lu i
C rucii, te-ai n v re d n ic it d o r i r i i ; nv red n ic ete-m d a r i p e m in e, s dob n d e sc sla v a cea d e su s.

N e d e s p r it n fiin , n e a m e ste
c a t n F ee, D u m nezeu Te cu n o sc
p e T ine, D u m n ez eire u n a n T reim e,
ca p e ceea ce eti u n a cu m p r ia i
u n a cu tr o n u l; i s trig ie c n ta re a
cea m a re , ce se c n t n tr e it n tr u cei
de su s.

P e T in e T re im e Te c n t m , p e u n u l
D um nezeu: S fn t, S fn t, S fn t eti
P rin te i F iu le i D u h u le, fiin
n e a m e ste c a t , U nim e c re ia n o i p u
r u re a n e n c h in m .

i acum..., a N sc to a r ei:

i acum..., a N sctoarei :

i ai n s c u t i eti F ecio ar, i ai


r m a s n tr u a m n d o u cu fire a
fec io ar. Cel ce S-a n s c u t n n o ie te
legile firii, i p n te c e le a n s c u t n e
s im in d d u re ri. D u m n ezeu u n d e vo
iete, se b iru ie te rn d u ia la f ir i i; c
face to a te c te le v oiete.

D in tin e S-a m b r c a t n tr u a m ea
f r m n t tu r D um nezeu, Cel ce a zi
d it v eacu rile, M aic F ecio ar, ceea
ce e ti n e s tric a t i n u tii de b r
b at, i a u n it L uii fire a o m eneasc.

Slav..., a T r eim ii:

Cntarea a 6 -a :
Irmosul :

Cntarea a 5-a :
Irmosul :

| \ e n o a p te m n e cn d , Iu b ito ru le

L^ d e o am en i, m ro g lum ineaz m i m n d re p te a z pe m in e la

roag-te

-----

'

.........

Q tr ig a t-a m cu to a t in im a m ea
c tre in d u ra tu l D um nezeu, i
m-a au z it d in ia d u l cel m ai de jo s
i a scos d in stric c iu n e v ia a m ea
(d e dou ori).

......................................

'

N NTIA SAPTMNA A POSTULUI


E u s n t M n tu ito ru le d ra h m a cea
m p r te a sc , pe care ai pierdut-o
de d e m u lt; ci a p rin z n d fclie pe
M e rg to ru l n a in te a Ta, C uvinte,
c a u t i afl chipul Tu.
m p o triv e te -te i te lu p t m p o
triv a p a tim ilo r tru p e ti, ca Io su a
m p o triv a lui A m alec, b iru in d p u r u
rea g n d u rile cele n elto are, ca i
acela pe gavaonii.
Cuvioas Maic Mrie, roag-te
Dumnezeu pentru noi.

Iui

Ca s stin g i v p a ia p atim ilo r, ai izv o rt p u r u re a p ra ie de lacrim i, M


rie, arz n d u -i su fletu l. Al c ro r d a r
d-mi-1 i m ie, ro b u lu i tu .
Cuvioas Maic Mrie, roag-te
Dumnezeu pentru noi.

lui

N e p tim ire ce reasc ai d o b n d it,


p rin v ie u ire a cea p re a n a lt de pe
p m n t, M a ic ; p e n tru a c e a sta ro a
g-te s se izb veasc d in p a tim i, cu
ru g c iu n ile tale, cei ce te la u d pe
tine.
Slav..., a T reim ii:

T re im e s n t n ea m e stec at, n e d e s
p r it ; d e s p rit d u p F ee i
U nim e sn t, n fire u n i t : T atl i
Fiul i d u m nezeiescul D uh.
i acum..., a N sc to a rei:

P n tecele t u ne-a n sc u t n o u pe
D um nezeu, cu chip u l ca i noi. Deci
ca pe u n f c to r a to a te roag-L,
N sc to are de D um nezeu, ca p rin
ru g ciu n ile ta le, s ne n d re p t m .
condac,

glasul al 6 -lea

S uflete al m eu, su flete al m eu,


scoal ! P e n tru ce d o rm i ? S fritu l
se a p ro p ie i ai s te tu lb u ri. Dete ap t -te d ar, ca s se m ilo stiv easc
sp re tin e H risto s D um nezeu, Cel ce
este p re tu tin d e n e a i to a te le p li
nete.

155

CIntarea a 7-a :
Irm osul:

( ' reit-am , frd eleg e am fc u t,


n u ne am n d re p ta t n a in te a
Ta, nici n-am p s tra t, nici n-am fcut p rec u m ne-ai p o ru n c it n o u ;
d ar n u ne p r si pe noi p n n sfrit D um nezeul p rin ilo r (de dou
ori).

S tinsu-s-au zilele m ele ca visul ce


lui ce se d etea p t. P e n tru aceasta
ca Iezechia lcrim ez pe p a tu l m eu,
ca s m i se adau g e an ii vieii. D ar
care Isaie va s ste a p e n tru tin e, su
flete, f r nu m ai D um nezeul tu tu
ro r.
C ad n a in te a T a i ad u c ie ca n i
te la crim i cuvintele m ele : G reit-am ,
cum nici p c to a sa n-a g r e it; i am
f c u t frdelege, ca n im e n i a ltu l p e
p m n t. Ci fie-i m il, S tp n e , de
f p tu ra T a i ia r i m c V ^ m .
In g ro p a t-a m ch ip u l T u i a m s tr i
cat p o ru n c a Ta ; to a t p o d o a b a m i
s-a n tu n e c a t i cu p a tim ile m i s-a
stin s fclia, M n tu ito ru le . D ar milostivindu-T e, d-m i b u c u rie , p r e
cum c n t D avid.
n to a rc e -te , ciete-te, d esco p e r
cele ascunse, g rie te lu i D u m n e
zeu, Celui ce tie to a te. T u sin g u r,
M n tu ito ru le, tii cele a scu n se ale
m e le ; ci n su i T u m m ilu iete,
p rec u m cn t D avid, d u p m a re m i
la Ta.
Cuvioas Maic Mrie,
Dumnezeu pentru noi.

roag-te

lui

S trig n d c tre P re a c u ra ta M aica


lui D um nezeu, m ai n ti ai g o n it tu l
b u ra re a p o fte lo r celo r cu sila su p
r to a re , i ai ru in a t pe v r jm a u l
cel ce te-a n t r ta t. Ci d-m i acu m
a ju to r n tr u n ec az u ri i m ie, r o b u
lui tu .

VINERI

156

lui

pe m in e, o aia cea p ie rd u t , i r t
cit fiin d , r p e te -m d e la lu p , i m
f o aie n tr u p u n e a o ilo r T ale.

Pe H ris to s , p e C are L-ai iu b it, de


C are a i d o rit, p e n tru C are i-ai to p it
tr u p u l, cu v ioas, roag-L ac u m p e n
tr u n o i ro b ii S i; ca fiin d m ilo stiv
n o u tu tu r o r s n e d ea v ia p a n ic
ce lo r ce-L c in stim p e E l.

C nd vei ed ea J u d e c to r ca u n m i
lostiv , i vei a r ta sla v a T a cea n
fric o to a re , H risto a s e , o, ce fric
va fi a tu n c i, c u p to ru l a rz n d i to i
te m n d u -se de ju d e c a ta T a cea d e n e
ocolit.

C uvioas M aic Mrie, roag-te


Dumnezeu pentru noi.

Slav..., a T reim ii:

T re im e n e a m e ste c a t , n e d e s p ri
t, de o fiin , U nim e sfn t ; lu m in i
i lu m in i tr e i s fin te i u n u l s fn t
este l u d a t T reim ea-D um nezeu. Ci
la u d i p rea slv e te , su flete, v ia
i v iei, p e D um nezeul tu tu r o r .
i acum..., a N sctoarei :

L u d m u -te, b in e te c u v n t m , nch in m u -n e ie, N sc to a re de D u m


n ez eu ; c a i n s c u t p e u n u l d in
T reim ea
n e d e s p rit , p e F iu l i
D um nezeu, i tu sin g u r ne-ai d e s
c h is n o u c e lo r de p e pm ; t cele
ce reti.
Cntarea a 8-a :
Irm osu l:

J ) e Cel p e Care-L slv esc o tile


ce re ti i de C a re se c u tre m u r
h eru v im ii i se ra fim ii, to a t su fla
r e a i z id ire a lu d ai-L , b inecuvntai-L i-L p r e a n la i n tr u to i
vecii (d e dou ori).
A la b a stru cu la c rim i tu r n n d pe
c a p u l T u , M n tu ito ru le , ca n i te
m ir, s trig ca p c to a s a c a re ce rea
m il, ru g c iu n e a d u c i ce r s ia u
ie rta re .
De n-a i g re it n im e n i ca m ine,
to tu i p rim e te-m , m ilo stiv e Mntu ito ru le , i p e m in e cel ce cu fric
m p o c ie sc i cu d ra g o ste s trig :
G reit-am ie u n u ia , n elegiuit-am ,
m ilu iete-m .
M ilostivete-T e, M n tu ito ru le , s p re
f p tu r a Ta, i m c a u t ca u n p s to r

C uvioas M aic M rie,


Dumnezeu pentru noi.

roag-te

lui

M aica L u m in ii celei n e a p u se , pe
tin e lu m in n d u -te , te-a d ez le g at de
n tu n e ric u l p c a t e l o r : de u n d e p r i
m in d tu h a r u l D u h u lu i, lu m in ea z ,
M rie, p e cei ce te la u d c u c re d in .
C uvioas M aic M rie,
Dumnezeu pentru noi.

roag-te

lui

M inune n o u cu a d e v ra t vzn d
n tr u tin e , m a ic , d u m n e ze iesc u l Zosim a, a fo st u im it c n g e r n tru p
vedea i cu to tu l d e m ir a r e s-a u m
p lu t, l u d n d p e H ris to s n veci.
Binecuvlntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh Dum nezeu.

P rin te cel f r de n c e p u t, F iu le
cel m p re u n f r d e n c e p u t, Mng ie to ru le cel b u n , D u h u le cel d re p t;
N s c to ru le al lu i D um nezeu-C uvntu lu i, C u v in te al T a t lu i celu i f r
n c e p u t, D u h u le cel v iu i de v ia
f c t o r , T reim e-U n im e, m iluiete-m .
i acum.... a N sc to a r e i:

Ca d in v o p se a de p o r fir s-a e su t
tr u p u l lu i E m m a n u e l, n l u n tr u n
p n te ce le t u , P re a c u ra t , ceea ce
e ti p o r fir n e le g to a re . P e n tru ace asta, N sc to a re
de D um nezeu,
cu a d e v ra t pe tin e te c in stim .
Cntarea a 9-a :
Irmosul :

a te re a cea d in z m islire f r
' d e s m n e s te de n e tlc u it,
ro d u l M aicii celei f r de b r b a t

157

N NTIA SA PTAMINA A postului


este n e s tr i c a t; c n a te re a lu i D um
n e z e u n n o ie te firile. P e n tru acea sta p e tin e to a te neam u rile, ca pe o
M aic m ire a s a lu i D um nezeu, cu
d re a p t c re d in te m rim (de
dou ori).

M ilostivete-T e, m n tu iete-m , F i
ul lu i D avid, m iluiete-m , Cel ce ai
t m d u it cu cu v n tu l T u pe cei n
d rc ii, i cu glasul cel m ilo stiv ca
i tlh a ru lu i griete-m i: A m in zic
ie, cu M ine vei fi n rai, cnd voi
veni n tr u slava Mea.
U n tlh a r Te-a h u lit, u n tlh a r
D um nezeu Te-a s l v it; c am n d o i
m p re u n pe cru ce e ra u sp n z u ra i.
D ar, o m u lt n d u r a te ! Ca i tlh a r u
lui celui cred incios, ca re Te-a cu n o s
cu t pe T ine D um nezeu, deschide-m i
i m ie u a slvitei T ale m p r ii.
F p tu ra s-a m h n it, vzndu-T e
r s ti g n it; m u n ii i p ie tre le de f r i
c s-au d esp ica t i p m n tu l s-a cu
tre m u ra t i ia d u l s-a g o l i t ; i s-a n
tu n e c a t lu m in a zilei, vzndu-T e pe
Tine, Iisu se, cu tru p u l pe C ruce p i
ro n it.
R o ad e v red n ice de p o c in s n u
ceri de la m i n e ; c t ria m e a a lip
sit n tr u m ine. D ruiete-m i inim
p u ru re a z d ro b it i s r c ie d u h o v
niceasc ; ca s-i ad u c ac estea ca o
je rtf p rim it , U nule, M n tu ito ru le .
Ju d e c to ru l m eu i c u n o sc to ru le,
Cel ce va s vii ia r i cu n g e rii s
ju d e ci lu m ea to a t , a tu n c i vzndum cu o ch iu l T u cel b ln d , s Te
m ilo stiv eti i s m m ilu ieti,
Iisu se, pe m in e c a re am g reit m ai
m u lt dect a greit to a t fire a o am e
nilo r.
Cuvioas Maic Mrie, roag-te
Dumnezeu pentru noi.

te-ai su it cu picio arele pe ap, M


rie, i Io rd a n u l ai tre c u t.
Cuvioas Maic M ane,
Dumnezeu pentru noi.

roag-te lui

F m ilo stiv pe F c to ru l p e n tru


noi, cei ce te l u d m p e tine, cu v io a
s m aic, s ne izbv easc de r u
t i i d e . n ecazu rile ca re m p re ju r
ne c u p rin d . Ca izbvindu-ne s sl
vim n e n c e ta t pe D om nul, Cel ce te-a
m rit p e tin e.
Cuvioase Printe Andreie, roag-te lui
Dumnezeu pentru noi.

A n d re ie c in stite i p rin te de tre i


o ri fericite, p s to ru l C retei, n u n
ceta ru g n d u -te p e n tru cei ce te la u
d, ca s ne izbv im de to a t m n ia,
necazul i stric c iu n e a , i de greeale noi, cei ce c in stim p u ru re a p o m e
n irea ta cu cre d in .
Slav..., a Treimii :

P e T atl s-L slvim , p e F iul s-L


p re a n l m , d u m n e ze iesc u lu i D uh
cu c re d in s ne n c h in m , T re i
m ii celei n e d e sp rite , U n im ii d u p
f iin ; ca lu m in i lu m ini, v ia i
viei, f c to a re de v ia i lu m in
to a re m a rg in ilo r.
i acum..., a N sc to a r ei:

C e ta te a ta pzete-o, P re a c u ra t
N sc to a re de D u m n ez eu ; c n tru
tin e ea cu c re d in m p r in d , n tru
tin e se i n t re te i p rin tin e b ir u
ind, n to a rc e to a t n c e rc a re a i ro
b ete p e v r jm a i i n d re p te a z pe
su p u ii ei.

lui

T o ate cetele n g ereti i a d u n rile


om eneti le-ai u im it cu v ia a ta cea
m in u n a t , ca cei f r de tr u p vie
u in d i fire a c o v r in d ; p e n tru ca
re, ca i cu m ai fi fo st f r m a terie ,

Apoi se ciut irmosul in amndou strnile : Naterea cea din zmislire...


i cealalt urmare a Pavecerniei i
otpustul.

....... ............................ .................................. 11

158

......

-I

VINERI
VINERI DIMINEAA

Psalmul 50

Treimicile. Dup ntia stihologie, se zic


Sedelnele Crucii, din Octoih, i a N sc
toarei de Dumnezeu.

Canonul din M inei, cu irmosul pe 6 , i


Tricntarea dup rnduial. i se citete
Cntarea a cincea din Psaltire, dup
obicei.

Dup a doua Catism, Sedealna


Iosif, glasul al 2 -lea :

lui

TRICNTAREA

Cntarea a 67a, glasul al 2 -lea :

Podobie : Iosif cel cu bun chip...

Irmos : Lumina celor ce zceau...

/ ^ Ael ce cu p a tim ile T ale ai d a t


^ tu tu r o r n e p tim ire , o m o rn d
p a tim ile tru p u lu i m eu cu d u m n e ze
ia sca Cruce, n v red n icete-m a ve
dea i c in s tit n v ie re a Ta, D oam ne.
Slav... tot aceasta.
i acum... a Crucii, a N sctoarei :

Cu c in s tit C rucea F iu lu i t u fiin d


p zii, s t p n c u ra t , N sc to a re
de D um nezeu, to a t n v a la v r jm a
u lu i to i o n to a rc e m u o r n a p o i.
P e n tru aceasta, d u p d a to rie pe tin e
p u ru re a te fericim , ca pe M aica lu i
D um nezeu i sin g u r n d e jd e a su fle
te lo r n o a s tre .
Dup a treia Catism, Sedealna
Teodor, glasul al 2-lea :

lui

Podobie : Ceea ce eti izvorul milei...

Cel ce eti fn tn a c u r ie i, cu p o s
tul pzete-ne pe noi, M ilostive ; c a u
t sp re noi, ca re cd em n a in te a Ta.
Ia a m in te la rid ic a re a m in ilo r n o a s
tre , Cel ce i-ai n tin s p alm ele pe
lem n, rstig n in d u -T e p e n tru to i pm n ten ii, n s u i cel ce eti D om nul
celo r f r de tru p .
Slav..., tot aceasta.
i acum... a Crucii, a Nsctoarei :

F e c io a ra i M aica Ta, H risto a se ,


vzndu-T e m o rt n tin s pe lem n,
p ln g n d cu a m a r a z i s : F iu l m eu,
ce ta in n fric o to a re este aceasta!
Cel ce d ru ie ti tu tu r o r v ia veni
c, cu m m o ri de bu n v o ie pe C ruce,
cu m o a rte de o ca r ?

V ^ z n d p c a tu l ce este n tr u m i
ne, n e l to ru l se silete i a ju
t p c a tu lu i ; c se b u c u r cu ad e
v ra t de p ie ire a m ea. Ci Te rog
d-m i n d re p ta re , M n tu ito ru le , sp re
n d e p rta re a lui.
Cel ce ai b ir u it st p n iile n tu n e ri
c u lu i cu C rucea T a, sco ate-m din
r u ta te a lo r p e m in e, cel czu t n
a d n cu l p c a tu lu i i n g ro a p a fap
te lo r ce lo r necuv io ase, p e m in e cel
ce n d jd u ie sc sp re m ila Ta, ca s
m m n tu ie sc .
Cel ce ai fo st o m o rt, fiin d n tin s
pe C ruce, nviaz su fle tu l m e u cel om o rt cu p c a tu l. i m n v red n ice
te, H risto a se , s a ju n g cu pace la
c in s tit n v ie re a Ta, pe m in e cel ce
fac cu o srd ie n d re p t rile Tale.
A N sctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce eti lu m in a re a n ep u tin e i


m ele, m n tu ire a n tu n e c a tu lu i m eu
suflet, P re a c u ra t , m n tu iete-m
F ecio ar, m n tu iete-m pe m in e
cel p ie rd u t, i cu h a in a n estricciu nii m b ra c-m p e m in e, cel s tric a t
cu greeale cu m p lite.
Alt Tricntare, acelai glas :
Irmos : Noaptea

trecind...

u n locul C p n ii ai p rim it a
1 Te r stig n i cu tru p u l, U nule f
r de m o a rte , fcn d n e m u rito r n ea
m ul om enesc, i d in n o u n fru in u sendu-1, D oam ne.
O cara p tim irii T ale lu m ea vznd-o, to a t s-a sc h im b a t, D oam ne, tnguindu-se p e n tru u cid erea T a cea de

N NTIIA SPTMIN A POSTULUI


la iu d ei. D ar ai r b d a t ca s mntu ie ti n ea m u l n o stru .
Slav..., a Treimii :

T u eti, o T reim e p re a sfn t , n c h i


n a re a n o a s tr ; T u eti i sc p a re a i
n t rire a n o a s tr . Deci trim ite ie r
ta re g reealelo r, celor ce Te lau d
pe T ine n tr u o fire.
i acum..., a Nsctoarei :

F ecio ar, ceea ce eti n m u lte chi


p u ri n u m it , b u c u r -te N sc to are
de D um nezeu, chivot i n s tra p i
m a s ; sfen ice p u r t to r de lu m in ,
ru g u le cel cu ch ip u l de foc, m u n tele
lui D um nezeu cel u m b rit.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

L ep d n d u -n e de lum e i de cele
din lu m e i, ca i cu m ne am r s tig
ni ac u m m p re u n cu H risto s, s
r b d m o car, b a tjo c u ri i a lte le ;
ca m p re u n cu D nsul s ne preaslvim .

159

O rbindu-m cu p lcerile m i p o rt
sufletul n tu n e ca t, i vzndu-m , rde de m ine v rjm au l, n sco c ito ru l
r u t ii. P e n tru ac ea sta lum ineazm i m izbvete de r u ta te a lui,
H risto a se n veci.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Cu lene v iaa cheltuindu-m i, mi-am


n g reu iat su fletu l cu d o rm ita re a p
c a tu lu i ; d a r alerg la n e a d o rm it r u
gciunea ta, n u m lsa, F ecio ar
P re a c u ra t , s a d o rm sp re m o a rte.
Alt Trlcintare
Irmos : Pe Cel ce a nchipuit...

C ' u spini n cu n u n n d u -T e i cu
h ain de p o rfir m b rcn d u Te, Te-ai a r ta t m ai fru m o s, H ris
toase, cu chipul dect to i fiii o m e
n eti, cu slav str lu c in d .
Fiere i o e t bnd, d o u izvoare ai
izvort, al vieii i al n estric ciu n ii,
din d u m nezeiasca c o a sta Ta, celor
ce Te lau d cu c re d in i Te sl
vesc n tr u to i vecii.

Irm o su l :

N o ap tea trec n d , s-a a p ro p ia t ziua


i lu m in a lum ii s-a a r ta t. P e n tru
aceasta Te la u d cetele ng ereti, i
to a te Te slvesc pe T ine, H risto a se
D um nezeule.
Cintarea a 8-a :
Irmos : n cuptorul cel de foc...

el ce Te-ai sm e rit i Te-ai nla t pe C ruce p e n tru m ilo sti


vire, n ln d pe cel ce a czu t oarecnd p rin m n c are d in le m n ; pe T i
ne, U nule, P re ab u n u le , Cel ce n su i
eti p rea slv it, Te l u d m n veci.
Cu d o rm ita re a n e p u rt rii de grij,
am su fe rit so m n u l cel greu al p c a
tu lu i; ci Tu, Care ai a d o rm it pe C ru
ce p e n tru m ine, H risto a se al m eu,
ridic-m pe m ine cel czut, ca s
nu m c u p rin d n o a p te a m o rii.

Binecuvintm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfintul Duh, Dumnezeu.

Treim e, D um nezeire u n a, fire n e


d e s p rit , i d e s p rit n fee, stpnie n e p ie rito a re , P rin te i Fiule
i D uhule, pe T ine Te l u d m n tru
to i vecii.
i acum..., a N sctoarei:

N sc to a re de D um nezeu cu ra t,
ua cea cereasc, p o a rta cea de
m n tu ire , p rim e te ru g c iu n ea tu tu
ro r cretin ilo r, celo r ce te fericesc
pe tin e n tr u to i vecii.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cruce, ceea ce eti sc e p tru l lui


H risto s, cornul B isericii, b iru in a
m p ra ilo r, p z ito a re a c r e tin ilo r ;
tu eti lu m in area m ea, tu i lau d a
m ea n tru to i vecii.

VINERI

160

S ludm, bine s cuvntm i s ne


inchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

P e Cel ce a n c h ip u it m a i n a in te
n ru g lu i M oise m in u n e a F ecio a
r e i , n m u n te le S in a i o a re c n d , ludai-L, b in e cu v n tai-L , i-L prea n la i n tr u to i vecii.
Cntarea a 9-a :

n d a t i a lu n g m
n ilo r.
Slav...,

p u te re a d em o

a T re im ii :

U n im e n tr e i ip o s ta s u r i, T reim e
cu to tu l u n ic , d o m n e a sc st p n ie,
fire d e o p o triv sl v it , P r in te i
F iu le i d u m n e z e ie sc u le D uh, mntuiete-n e p e n o i to i.

Irmos : Pe Luceafrul cel naintea...

i acum..., a Nsctoarei :

^ u f l e t u l cel le p ro s d in n e c u v iin
cio ase g n d u ri, curete-1 cu
s tr o p ir e a sn g e lu i T u, dum nezeiescu le C u v in te, i m f p rta slavei
Tale, H ris to a s e , Cel ce p e n tr u m in e
ai r b d a t n e s l v it r s tig n ire .

B u c u r -te c u r ito a re a lu m ii, N s


c to a re de D u m n ezeu , la c a re n
z u in d to i p c to ii, a fl m p u ru re a
m p c a re c u D u m n ezeu .

C u to tu l m -am m p ila t, H ris to a s e ,


p r in g re u ta te a n e c u v iin c io a se lo r f a p
te. i n tris tn d u -m , s tr ig c tre
T ine, Iu b ito r u le de o a m e n i: V in d e
c cu c in s tit sn g ele T u r n ile s u
fle tu lu i m e u cele n ev in d ec ate , ca s
la u d D u m n ez eire a T a.

C u d u m n e z e ia sc p u te re a C rucii
T ale, D oam ne,
n t re te -m , ca
s-i a d u c ie v re m e a p o s tu lu i f
r p r ih a n i c u r a t .

A vnd r u ta te a ca m n c a re i lenev ire a ca b u tu r , eu cel ce r m n


n e n d re p ta t n to a te , n d e e rt m
b u c u r d e o p rire a m n c r ilo r ; c n-a
zis D o m n u l s fie p o s tu l de ac e st
fel.

Slav ie, Dum nezeul nostru, slav ie.

Irmosul :

P e M aica fe c io a r , cea c u ra t i
f r p rih a n , cu c n t r i de lau d e
to i cre d in cio ii, ca p e o N sc to a re de D um n ezeu , cu evlavie o
m rim .
L U M I N I N D A g l a s u l u i , d e trei ori.
LA

A Nsctoarei de Dumnezeu :

P e tin e, ceea ce eti p ie rz to a re a


o sn d irii celei c u m p lite de d e m u lt
i n d r e p ta r e a str m o a e i i m ijlocito a re a a p ro p ie rii n e a m u lu i n o s tr u
c tr e D u m n ezeu i p u n te c tre F
c to ru l, N sc to a re de D u m n ezeu te
mJrim.
Alt Tricntare :
Irmos : Pe M aica

fecioar...

e le m n r stig n in d u -T e T u, f p
tu r a s-a c l t i n a t ; c, D u m n e
zeu fiin d a i p tim it tr u p e te , p e n tru
m ilo stiv ire a n d u r r ilo r , ca s ne
m n tu ie ti p e noi.
P u te r e a C ru cii Tale, D oam ne, es
te m a r e ; c n c h ip u in d -o n tr u noi,

S T 1H O A V N A

Stihira zilei, de dou ori, glasul al 8-lea,


insui glasul :

V e stire a p o s tu lu i s o p rim im cu
b u c u rie , c de l-ar fi p z it s tr m o
ul, n-am fi s u fe rit c d e re a cea din
E d en . C fru m o s e ra la v ed ere i
b u n la m n c a re ro d u l, c a re m -a om o rt. S n u ne am g im cu ved erea,
n ici s se n d u lc e a sc g tle ju l n o s
tr u cu b u c a te sc u m p e, c a re d u p
m n c a re s n t f r de cin ste . S fu
gim de n e n frn a re , i d u p s tu ra re
s n u n e su p u n e m p a tim ilo r. S ne
n se m n m cu sn g ele Celui ce S-a
a d u s p e n tr u n o i d e b u n voie la
m o a rte , i n u se v a a tin g e de noi
p ie rz to ru l. i v o m m n c a patile
lu i H ris to s cele p re a s fin ite , sp re
m n tu ire a su fle te lo r n o a s tre .

N NTIA SPTMNA A POSTULUI


A mucenicilor :

Ge v vom n u m i pe voi sfin ilo r?


H eru v im i ? C n tru voi S-a o d ih
n it H risto s. S erafim i ? C n en cetat
L-ai slv it pe El. n g e ri ? C de
tru p v-ai le p d a t. P u te ri ? C lu
c ra i cu m in unile. M ulte sn t n u m i
rile v o astre, d a r m ai m ulte-s d a ru
rile. R ugai-v s se m n tu iasc s u
fletele n o a stre .
Slav..., i acum..., a Crucii, a Nsctoarei:
Podobie : 0 preaslvit minune...

Lhc Te-a vzut r stig n it n locul


C pnei, M n tu ito ru le, f p tu ra to a
t s-a sc h im b a t i s-a m h n it cltinndu-se, n ep u tn d su feri. I a r P re a
c u ra ta F ecio ar i M aica Ta, tnguindu-se, a strig a t c tre T in e : Vai
mie, o Fiul m eu! P readulce, M ntuito ru l m e u ! Ce este acea st nou,
u im ito a re i s tr in vedere ?
Bine este a ne mrturisi Domnului...
i cealdltd rinduidla. Ceasul mtii, rara
catism. l o t aa i in celelalte vineii ale
tiutului Post.

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul Proorociei, glasul ai 8-lea :

\ ia a n o a s tr cea m ult-pctoas i felu l de a fi cel nepocit,


ntm pin-le, D oam ne, cu n d u r rile
Tale. C a fa r de T ine pe a ltu l nu
tim s st p n e asc v ia a i m o a r
tea ; m ntuiete-ne, ca u n iu b ito r
de oam eni.
Slav..., i acum... tot acesta.
P R O ( Ii i M E N. glasul al 7-lea :

iibi-Te-voi, D oam ne, v irtu te a m ea.


D om nul este n t rire a m ea i sc p a
rea m ea i izb v ito ru l m eu ( Ps l7 1 ).
Stih Dumnezeul meu, ajutorul meu i
voi ndjdui spre Dnsul ( ps. 17,:).

161

Din proorocia lui Isaia, citire :


(III, 1 13)

lat, D om nul D um nezeu S av ao t


va lua din Ie ru sa lim i d in Iu d a o ri
ce sp rijin i orice a ju to r, orice h r a
n de pine i orice s p rijin de ap,
pe viteaz i pe om ul de lu p t , pe
ju d e c to r i pe p ro o ro c, pe p rez i
c to r i pe b trn ; pe c p eten ia p es
te cincizeci, pe sf tu ito r, pe n e
lept, pe fe rm e c to r i p e g h icito r.
Voi p u n e b ie i c p eten ii p este ei
i copiii vor d om n i p este aceia. In
p o p o r se vor s trm to ra u n u l p e a l
tul i fiecare va m p ila p e a p ro a p e
le su ; cel tn r se va p u r ta o b ra z
nic cu cel b trn i cel de n eam r u
cu cel de n eam b u n . A tunci va a le r
ga om ul la fra te le su , n casa ta t
lui su, i-i va z i c e : T u m a i ai o
hain, fii c p eten ie p e ste n o i i s
fie aceste d rm tu ri su b m n a ta.
I a r acela cu ju r m n t se va lep d a,
zicnd : N u p o t v indeca r n ile p o
p o ru lu i ! N-am n casa m ea nici
pine, nici hain, n u m fa c e i con
d u c to r p este p o p o r !. Ie ru sa lim u l
va aju n g e d r m tu r i Iu d a este
g ata s cad, cci lim b a lo r i gnd u rile lo r sn t m p o triv a D om nului
i d isp re u ie sc p riv ire a slavei Lui.
n f i a re a lo r m rtu ris e te m p o
triv a lor, cci ei i v d esc p c atele
lo r ca Sodom a, n loc s le ascu n d .
Vai de e i ! Cci ei i-au f c u t lo ru i
ru ... F ericit este o m u l d re p t, c el
va m n c a d in ro d u l lu c ru rilo r lui.
Vai de cel r u , c r u ta te a este a lui
i va fi ju d e c a t d u p fa p te le lui.
P o p o ru l m eu este a s u p rit de n ite
copii, i fem eile d o m n esc p e ste el.
P o p o ru l m e u ! Cei c a re te co n d u c
te r t c e sc i te a b a t de la calea pe
care tu m ergi. D om nul se rid ic la
ju d e c a t i s t ca s ju d e ce pe p o
p o ru l S u. D om nul in tr la ju d e c a
t cu b trn ii i c rm u ito rii p o p o ru
lui Su.

162

SM BT
P ROCHI ME N, glasul al 6-lea :

Apoi se cnt i patru martirice, ale


glasului ce se ntmpl la O ctoih.

D oam ne, a ju to r u l m eu i izbvi


to r u l m eu e ti T u (ps. 18,15).

i ndat patru idiom ele ale Sfintului


Teodor, glasul al 2-lea :

Stih : Cerurile spun slava Iui Dumne


zeu i facerea minilor Lui o vestete
tria (ps . 18, 1).

Se cuvine a t i :
C slujba sfintului din M inei, care se
va ntmpla smbt i duminic, se cint
la Pavecerni sau cnd va socoti cel mai
mare.
De se va ntmpla n aceast simbt
Aflarea capului Sfintului Ioan, s se caute
tipicul de la sfiritul crii la litera (K).

S MBT
n n tia s p t m n
a S fin tu lu i i M arelui P o st
LA VECERNIE, VINERI SEARA
Dup
Psalmul nceptor,
Catism.

obinuita

La Doamne, strigat-am... se pun 10 stihiri i se cnt stihira zilei, de dou ori,


glasul al 5-lea, nsui g la s u l:

e n ii cre d in c io ilo r s lu c r m
la lu m in lu c ru rile lu i D u m n e
zeu ; s u m b l m cu chip s m e rit ca
ziua. T o t sc risu l n e d re p t al a p ro a
p elu i s-l le p d m de la no i, nepun n d u -i m p ie d ic a re sp re sm in te a l .
S l s m d e s f ta re a tru p e a sc , s
s p o rim d a ru rile su fle tu lu i, s d m
c e lo r lip s ii p in e i s ne a p ro p ie m
c tre H ris to s cu p o c in , strig n d :
D u m n ezeu l n o s tr u m iluiete-ne pe
no i.

V en ii to i iu b ito rii de m u cen ici


s ne veselim d u h o v n ic ete i s
p r z n u im . C a s t z i n e p u n e n a in te
m a s ta in ic M u cen icu l T eodor,
v eselin d u -n e p e n o i iu b ito rii de
p r z n u ire , i s s trig m c tre dns u l : B u c u r -te p u r t to r u le d e lu p t
cel n e b iru it, cel ce ai s u r p a t p e pm n t a m e n in rile tira n ilo r. B u c u
r -te cel ce i-ai d a t tr u p u l t u cel
de p m n t c h in u rilo r, p e n tru K risto s D um nezeu. B u c u r -te cel ce te-ai
a r ta t n m u lte fe lu ri d e p rim e jd ii
o sta isc u s it al o tii celei cereti.
P e n tr u a c e a s ta te ru g m pe tine,
p o d o a b a m u c e n ic ilo r : R o ag -te p en
tr u su fle te le n o a s tre .
H a ru l cel de D u m n ez eu d r u it al
m in u n ilo r ta le, M u cen ice T eodore,
l n tin z i tu tu r o r c e lo r ce a le a rg c
tre tin e cu c re d in , p e n tr u c a re te
l u d m pe tin e z i c n d : P e cei ro
b ii i izbveti, pe b o ln a v i tm du*
ieti, pe cei s ra c i m b o g e ti i iz
b v eti p e cei ce p lu te s c cu c o r
biile. A lerg a re a s p re cele z a d arn ic e
a ro b ilo r o o p re ti, i a r i, lu p tto ru le , p ag u b e le ce lo r ce li s-a fu
ra t. P e o sta i i n v e i s se fe re a sc
de r p ire . P ru n c ilo r d ru ie ti cu m i
lo stiv ire ce rerile . F ie rb in te o c ro ti
to r te afli ce lo r ce s v re sc s fin it
p o m e n ire a ta. Cu care, p re a s fin ite
p tim ito ru le , i n o u ce lo r ce l u
d m m u c e n ic ia ta cere-ne de la
H ris to s m a re m il.
D ar al lu i D u m n ezeu p re a m a re
te-ai a r ta t, M ucenice T e o d o r e ; c
i d u p sfr it, ca u n viu, m p li
n e ti c e re rile ce lo r ce a le a rg la ti
ne ; p e n tru c i fiu l fem eii, r p it
fiin d o d in io a r ro b n o a ste pgneasc, v en in d n a in te a ta v d u v a
i u d n d cu la c rim i b is e ric a ta, tu
ca u n m ilo stiv p e cal alb n c lecn d
ai p u s pe fiu l ei n a in te a ei, n ev
zu t. i d u p a c e a sta , i cu a c e a sta

N NTIA SPTMNA A POSTULUI


n-ai n c e ta t svrind m inuni. Ci
roag pe H ristos-D um nezeu s mn
tu ia sc su fletele n o astre.
Pe tin e cel n u m it cu num ele d u m
nezeietilor d aru ri, te cinstesc de
trei o ri fericite T eodore. C artndu-te lu m in to r neap u s al lum inii
celei d u m nezeieti, ai s tr lu c it cu
lu p tele tale n to a t lu m e a ; i artn d u -te m ai p u te rn ic d ect focul,
vpaia ai stin s i cap u l vicleanului
b a la u r l-ai sf rm a t. P e n tru aceasta
sp re ch in u rile tale plecndu-S e H ristos, a n c u n u n a t dum nezeiescul tu
cap. M are m ucenice lu p t to ru le , ca
cel ce ai n d rz n i re c tre D um ne
zeu, roag-te n d elu n g p e n tru su fle
tele n o a stre .
Slav..., glasul al 6-lea :

L ucrnd v r jm a u l cu tira n u l cel


ca i d n su l viclean, ca p rin tr-u n o r
gan, p rin re a n c h ip u ire n c erca s
sp u rce cu b u cate, d in je rtfe le cee
necu rate, pe b in e cred in c io su l p o p o r,
cel ce se c u r e a cu p o stu l. D ar tu
ai stric a t m eteu g irea iui cu ch ib
zuial m ai n e le a p t , i n vis artn d u -te a rh ie re u lu i celui de atunci,
i-ai d esco p e rit ad n cu l g ndului, artn d u -i u n e ltire a cea n eso co tit a
vicleanului. P e n tru a c ea sta aducndu-i ie m u lu m ire, te n u m im mntu ito r i s v rim n to i anii p om e
n irea m in u n ii ce s-a fcu t. i nc
ne ru g m s ne pzim n ev t m ai
de u n eltirile vicleanului, cu ru g c iu
nile taie cele c tre D um nezeu, M u
cenice T eodore.
i acum..., a Nsctoarei, a glasului ce
se va ntmpla de rnd.
Ieire, fr Evanghelie.
Lumin lin...
PROCHIMEN,

g la s u l al 6 -le a :

S te au d D om nul n ziua neca


zului (ps. 19,1).

163

Stih : S-i fie scut numele Dumnezeu


lui lui Iacob (ps. 19,1).
De la Facere, citire :

(II, 20III, 20)


i a p u s A dam n u m e tu tu r o r a n i
m alelo r i tu tu r o r p s rilo r ce ru lu i
i tu tu r o r fia re lo r s lb a tic e ; d a r
p e n tru A dam nu s-a gsit a ju to r de
p o triv a lui. A tunci a ad u s D om nul
D um nezeu a s u p ra lui A dam so m n
g r e u ; i, dac a ad o rm it, a lu a t u n a
din coastele lui i a p lin it locul
ei cu carne. I a r co a sta lu a t d in
A dam a fcut-o D om nul D um nezeu
fem eie i a adus-o la A dam . i a zis
A dam : Ia t aceasta-i os d in oasele
m ele i ca rn e din c a rn ea m e a ; ea
se va n u m i fem eie, p e n tru c este
lu a t din b rb a tu l su. De aceea va
lsa om ul pe ta t l su i p e m a m a
sa i se va u n i cu fem eia sa i v o r
fi am ndoi un tru p . A dam i fem e
ia lui e ra u am n d o i goi i n u se r u
inau. arp ele n s e ra cel m a i i
re t d in tre to a te fiarele de pe pin n t, pe c a re le fcu se D om nul
D um nezeu. i a zis a rp e le c tre fe
m eie : D um nezeu a zis El, o are, s
nu m n c ai ro ad e d in o rice p o m din
rai ?. I a r fem eia a zis c tre arp e:
R oade din pom ii ra iu lu i p u te m s
m n c m ; n u m a i d in ro d u l p o m u lu i
celui din m ijlo cu l ra iu lu i ne-a zis
D u m n e z e u : S n u m n c a i d in el,
nici s v atin g ei de el, ca s nu
m u r i i !. A tunci arp ele a zis c
tre fem eie : N u, n u vei m u r i ! D ar
D um nezeu tie c n ziua n c a re
vei m nca din el vi se v o r d esch id e
ochii i vei fi ca D um nezeu, cunoscnd binele i ru l . De aceea fem e
ia, so co tin d c ro d u l p o m u lu i este
b u n de m n c at i p l c u t o ch ilo r la
vedere i vred n ic de d o rit p e n tru
c d tiin , a lu a t d in el i a m n
cat i a d at b rb a tu lu i s u i a m n
cat i el. A tunci li s-au deschis ochii
Ia am ndoi i au c u n o scu t c e ra u
goi, i au cu su t fru n z e de sm o ch in
i i-au fc u t aco p erin in te . I a r cnd
au auzit glasul D om n u lu i D um nezeu,

164

SM BAT

C are u m b la p rin ra i, n r c o a re a se
rii, s-au a sc u n s A dam i fem eia lu i
d e f a a D o m n u lu i D um nezeu p r in
t r e p o m ii ra iu lu i. i a s tr ig a t D om
n u l D u m n ezeu pe A dam i i-a zis :
A dam e, u n d e eti ?. R sp u n s-a ac e s ta : Am a u z it g lasu l T u n ra i
i m -am te m u t, cci s n t gol, i m -am
ascu n s . i i-a zis D um nezeu : Cine
i-a sp u s c eti gol ? N u cu m v a ai
m n c a t d in p o m u l d in c a re i-am
p o ru n c it s n u m n n c i ?. Zis-a
A d a m : F em eia c a re m i-ai dat-o s
fie cu m in e, aceea m i-a d a t d in p om
i a m m n c a t . i a zis D o m n u l
D u m n ezeu c tre f e m e ie : P e n tru
ce ai f c u t ac e a sta ?. I a r fem eia a
zis : arp ele m -a a m g it i e u am
m n c at . Zis-a D o m n u l D um nezeu
c tre a rp e : P e n tru c ai f c u t ace asta, b le s te m a t s fii n tr e to a te
an im alele i n tr e to a te fia re le cmp u lu i; p e p n te c e le t u s te tr ti
i rn s m n n c i n to a te zilele
vieii tale! D um n ie voi p u n e n tre
tin e i fem eie, n tr e s m n a ta i
s m n a e i ; a c e a sta i v a z d ro b i
ca p u l, ia r tu i vei n e p a ciciul.
I a r fem eii i-a z is : Voi n m u li m e
re u n ec az u rile ta le, m a i ales n v re
m e a sa rc in ii ta le ; n d u r e r i vei n a
te c o p i i; a tr a s vei fi c tre b r b a
tu l t u i el te va st p n i . I a r lu i
A dam i-a zis : P e n tru c ai a s c u l
t a t v o rb a fem eii ta le i ai m n c a t
d in p o m u l d in c a re i-am p o ru n c it:
S n u m n n ci , b le s te m a t va fi
p m n tu l p e n tr u t i n e ! Cu o ste n e a
l s te h r n e ti d in el n to a te zi
lele v ie ii t a l e ! S p in i i p l m id i
va ro d i el i te vei h r n i cu ia rb a
c m p u lu i! In s u d o a re a fe e i ta le i
vei m n c a p in e a ta, p n te vei n
to a rc e n p m n tu l d in c a re eti
l u a t ; cci p m n t eti i n p m n t
te vei n to a rc e . i a p u s A dam fe
m e ii sale n u m e le E v a, a d ic via,
p e n tr u c e a e ra s fie m a m a tu tu
r o r ce lo r vii.

P R O C H I M E N , glasul al 6-lea :

Inal-T e, D o am n e, n tr u t ria Ta;


cn ta-v o m i v o m l u d a p u te rile
T ale (ps. 20,14).
Stih : Doamne, ntru puterea Ta se va
v e se li mpratul i ntru m ntuirea Ta se
va bucura foarte (Ps. 20, 1).
De la Pilde, citire :
(III, 1934)

p r in n e le p c iu n e , D o m n u l a n
te m e ia t p m n tu l, ia r p r in n e le g e
re a n t r it c e ru rile . P rin tiin a Sa
a d esch is a d n c u rile i n o rii p ic u r
ro u . F iu l m e u , s n u se d e p rte z e
a c e ste a d in a in te a o c h ilo r t i ; p s
tre a z n e le p c iu n e a i b u n a ch ib zu
ial, cci ele s n t v ia a s u fle tu lu i t u
i p o d o a b p e n tr u g tu l t u . A tunci
tu vei m e rg e f r te a m p e calea ta
i p ic io ru l t u n u se va p o tic n i. De
te culci, n u -i v a fi te am a , ia r de ad o rm i, so m n u l t u va fi d ulce. S
n u te te m i de fric a f r v este i nici
de v reo n v a l a c e lo r p c to i, c
D o m n u l e ste n d e jd e a ta i v a feri
p ic io ru l t u de c u rs . N u zbovi a
face b in e celu i ce a re nevoie, cnd
ai p u tin a s-l a ju i. N u sp u n e ap ro a p e lu i t u : D u-te i vino, m ine
i voi da, c n d p o i s-i d ai acum .
N u p u n e la cale r u l m p o triv a a p ro
ap e lu i t u , cn d el lo c u iete f r g ri
j lng tin e. N u te c e rta cu n im en i
f r p ric in , de v rem e ce n u i-a f
c u t n ic i u n r u . N u rv n i s fii ca
o m u l siln ic i n u alege n ic i u n a din
cile l u i ; cci o m u l cu g n d r u este
u r t de D om nul, ia r de cei d re p i E l
este m a i a p ro a p e . D o m n u l b esteam c a sa celu i f r de lege i binecuv in tc az a d p o s tu rile ce lo r d rep i.
De cei b a tjo c o r ito r i E l rd e, ia r ce
lo r sm e rii le d h a r.
D u p a c e a s t a : S se n d r e p te z e r u g
c i u n e a m ea... i c e a l a l t r i n d u i a l a L i
tu r g h ie i D a r u rilo r m a l n a in te sfin |ite.

I
IN NTIA S PTMINA A POSTULUI
Iar dup Rugciunea A m vonului se clnt acest
C A N O N de rugciune
A lctuire a Sfntului Teodor
Aducndu-se i coliva, ncepe cu: Doam
ne, auzi rugciunea mea...
Apoi : Dum nezeu este Domnul... i n
dat troparul, glasul al 2-lea :

i ay^CC

M ari s n t is p r v ile c re d in e i, n
izv o ru l v p ii, ca n tr u o a p de
o d ih n , s fn tu l M ucenic T eo d o r s-a
b u c u r a t ; cci cu foc to t arzn d u -se
ca n ite p in e du lce S fin tei T reim i
s-a a d u s. P e n tr u ru g c iu n ile lui,
H ris to a s e D um nezeule, m n tu ie te
su fle te le n o a s tre .
Slav..., tot acesta.
i acum..., al N sctoarei :

T o a te ta in e le ta le s n t m a i p re su s
de cu g et, to a te s n t p re a sl v ite N s
c to a re de D um nezeu. Cu c u r ia
fiin d p e c e tlu it i cu fe c io ria p
zit, M aic te-ai c u n o s c u t nem incin o as, n s c n d p e D um nezeu cel
a d e v ra t. P e C are roag-L s m ntu ia sc su fle te le n o a s tre .
i ndat Psalmul 50. Apoi acest
CANON
A lctuire a lut Ioan Damaschln.
Cntarea l-a, glasul al 8-lea :

165

P re a n a lt, M ucenice T eodore, te-ai


fc u t o sta F iulu i celui Unul-Nscu t i d a ru rile n u le-ai p ie rd u t.
i acum..., a N sctoarei :

C etele ngereti i om eneti, M aic


ce n u tii de m ire, te la u d n en
ce ta t ; p e n tru c ai in u t in b ra e le
tale pe Z id ito ru l lor, ca pe u n p ru n c.
Ctntarea a 3-a :
Irmos : Tu eti ntrirea...

/ ^ An ta re din buzele m ele i ru^ gciune din su fletu l m eu n


d u r e r a t a d u c i e : m ilostivete-te
sp re m ine, p u r t to ru le de ch in u ri,
T eodore.
T ru p u l i-ai su p u s m in ii celei de
sine st p n ito a re , m a re m ucenice,
i cu a m n d o u s lu je ti F c to ru
lui.
Slav...

S ttu t-ai Ia ju d e c a ta cea tirn easc, v estin d D um nezeu pe H risto s


m p r a tu l; i te-ai le p d a t a je rtfi
celo r n ea d ev ra i, T eo d o re.
i acum..., a N sctoarei :

Pe tin e to i cre tin ii te-am ctigat sc p a re i zid p u r u r e a ; pe tin e


te slvim f r tcere, ceea ce n u tii
de m ire.

Irmos : Apa trecnd-o ca pe uscat...

p e tine, T eo d o re, tiin d u -te iu b i


to r de D u m nezeu i fiin d legat
cu d o r in a ta cea n e a ju n s , su fle
tu l i tr u p u l m eu i cu v in tele la u d e
lo r, i n c h in .
S e sc ria p o ru n c a cea u rt lui
D u m nezeu, a ad u c e je rtfe idolilor,
ia r n u lu i D um nezeu celui viu. Ci tu
ai fo st ad u s, n u ca s je rtfe ti lor,
p u r t to ru le de b iru in , ci ca s te
ad u c i je r tf lui D um nezeu.
Slav...

F iin d p tru n s
d ra g o ste a lu i

de dum nezeiasca
D um nezeu Celui

Cintarea a 4-a :
Irmos : Auzlt-am, Doamne...

in ta in ele cele du m n ezeieti


g u stn d cu cu n o tin a , M u
cenice T eodore, f r sfial ai p ro
po v d u it n a te re a lui D um nezeu i
o ai m rtu ris it.
Cei ce slu je a u p a tim ilo r socoteau
D um nezeirea p tim ito a r e ; pe ace
tia, cu d u h u l fiin d tu lu m in at, i-ai
m u stra t, p a tim ito ru le T eodore.
Slav...

R ugm u-ne, fericite T eodore, s


ne fii cu ru gciu n ea
ta izbvitor

166

SM BT

n o u , ce lo r c e te l u d m , d in to t
felu l de p rim e jd ii i de p atim i.

tit fericite, tr in ic ia ce lo r v iito are


m ai n a in te vznd-o.

i acum..., a N sctoarei :

i acum..., a N sctoarei :

C eea ce fiin d b ra z d n e a ra t ai
o d r s lit S p icu l cel de v ia f c to r,
C are d ru ie te lu m ii v ia , N sc
to a re de D um nezeu, m n tu ie te pe
cei ce te la u d pe tine.

F sa n e m n tu im d e g reeale cu
ru g c iu n ile tale, c u r a t N sc to are
de D um nezeu, i s afl m , P re a c u
ra t , d u m n e ze iasc a s tr lu c ire a F iu
lui lui D um nezeu , Celui ce S-a n
tr u p a t d in tin e n ch ip de n eg r it.

Cntarea a 5-a :
Irmos : M necnd ctre Tine...

[ u b ii pe D om nul, Cel ce v iu* b e te ! S trig a i lu p t to ru le T eo


do re, c tre m u c en ic ii cei ce au lu p
ta t m p re u n cu tin e.
A p rin zn d u -i in im a cu rv n , p urt to ru le de b iru in , ai a rs pe zeia
cea cu n u m e m in c in o s, m p re u n
cu c a p itea ei.
Slav...,

C u p u te re a ta cea n e b iru it , p urt to ru le de c h in u ri T eo d o re, p ie rd e


n d r z n e a la b a r b a rilo r i p a tim ile
m ele.
i acum..., a N sctoarei :

F ecio ar d u p n a te re te l u d m
pe tin e, N sc to a re de D um nezeu,
c tu ai n s c u t lu m ii pe D um nezeuC u v n tu l cu tru p .
Cntarea a 6-a :
Irmos : Curete-m pe mine...

/ ^ Aa o sla b a, ca o n e p u tin c io a s
^ ce e ra n t r ta r e a m in c in o ilo r
zei, sp re iz b n d ire a sa c e rea a ju to r
de Ia o a m e n i; de vrem e ce se b ir u
ia de m p o triv ire a n em in cm o iio r
m u cen ici, care p ro p o v d u ia u a d e
v ru l (de dou ori).
Slav...,

n t rin d u -te cu p u te re a lui D u m


nezeu, la u d a m u c en ic ilo r T eodo
re, c h in u rile cele de la pg n i ca pe
n ite s g e t tu ri de p ru n c i le-ai soco

CONDACUL,

glasul al 8-lea

C re d in a lu i H risto s, ca o pavz
n l im tru n in im a ta p rim in d , p u
te rile cele p ro tiv n ic e le-ai clcat,
m u lt-p tim ito r u le ; i cu c u n u n ce
re a sc te-ai n c u n u n a t n veci, T eo
d o re, ca u n n e b iru it.
Cntarea a 7-a :
Irmos : Din Iudeea venind tinerii...

I ) n itu -te-ai la tr u p p e n tru Cu* ' v n tu l cel ce S-a r n it d u p


tr u p p e n tru noi, i A cestuia, p u rtto ru le de b ir u in T eo d o re, cu m u l
u m it veselindu-te, ai s t r i g a t :
D um nezeul p r in ilo r n o tri, b ine
eti c u v n ta t.
P re c u m a fo st p u s n m o rm n t i
de b u n v o ie a fo st p e c e tlu it M ntuitc ru l tu tu r o r , aa te-ai s llu it n
te m n i p ec etlu it , p u r t to ru le de
b ir u in T eod o re, strig n d : D um ne
zeul p rin ilo r n o tri, b in e eti cu
v n ta t.
O m o rt fiind, i de p a tim ile tr u
peti de b u n voie sc u tu rn d u -te , nu
cu m n c are, p u r t to ru le de ch in u ri,
ci cu d ra g o ste a cea d u m n ezeiasc
h rn in d u -te , ai c n t a t : D um nezeul
p rin ilo r n o tri, b in e eti cu v n tat.
Slav...,

n te m n i ca n c u p to ru l tin e ri
lo r o are cn d , u n u l d in n ea m e stec a
ta T reim e ar tn d u -S e , te-a n c u ra
ja t, p u r t to ru le de b iru in , pe tin e
cel ce cn tai : D um nezeul p rin ilo r
n o tri, b in e eti cu v n tat.

IN NTIA SPTMIN A POSTULUI


i a c u m . . . , a N s c t o a r e i :

Cnd ai v ru t s rn d u ie ti m ntuire a n o a s tr , M n tu ito ru le , Te-ai s


l lu it n p n te c e le F ecioarei, pe ca
re ai a r ta t-o o c ro tito a re lu m i i ;
D um n ezeu l p r in ilo r n o tri, bine
eti c u v n ta t.
Cntarea a 8-a :
Irmos : De apte ori cuptorul...

T ip s it fiin d de n e le g ere m ai" m a re le n e le g iu iilo r, te n g ro


zea p e tin e p g n ete, c in s tito ru le
de D u m n ezeu, zicnd: P e n tru ce n
d eert i-ai p u s n d e jd ile , n eb u n u le,
n tr-u n om c a re cu sila a m u r it ? I a r
tu ai s t r i g a t : T in e ri b in e c u v n ta i,
p re o i l u d a i, p o p o a re p r e a n la i
pe H ris to s n veci.
Ca u n p ric e p u t i n e le p t ico n o m
al h a ru lu i, cu h a ru l ce s-a d r u it ie
de la D u m n ezeu ai strig a t, T eodore,
celu i ce p o ru n c e a p g n e te : Acea
s t ru in e s fie m ie i ce lo r ce cnt : T in e ri b in e c u v n ta i, p r e o i l u
d a i, p o p o a re p r e a n la i p e H ris
to s n veci.

167

Cntarea a 9-a :
Irmos : Pe tine, Maica lui Dumnezeu...

^ricina m uceniciei tale, T eodore,


a fo st d rag o stea de D um nezeu.
P e n tru ac ea sta tru p u l t u s-a d at
focului celui m a teria l, i p rin aceas
ta ai m ers la focul cel dum nezeiesc,
b u cu rn d u -te , p u rt to ru le de b iru
in , s lu jito ru le al lu i D um nezeu,
T eodore.
M ucenice a to tc n ta t, ai a rs, d a r
n u ai fo st a r s ; cci tu ai a rs ne
lciu n ea, i sta i viu n a in te a lui
D um nezeu, i n tr u E l ca u n m u
cenic te veseleti, p u rt to ru le de b i
ru in i s lu jito ru le al lu i D um ne
zeu, T eodore.
Slav...

Pe T ine u n H risto s Te cu n o atem ,


pe u n u l din T reim e n d o u firi des v rite ; pzete pe p o p o ru l T u
ac esta, pe care l-ai ctig a t cu scum p
sngele T u ; p e n tru ru g c iu n ile lui
T eodor, p u r t to ru l de b iru in .
i acum..., a N sctoarei :

Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfntul Duh, Dum nezeu.

T in e re te te-ai lu p ta t, cu n d r z
n e a l ai m u s tr a t, s trig n d c tre ti
ra n u l : P e n tr u ce eti f r de m in
te, p o ru n c in d ca Isn d pe F c to
ru l s n e n c h in m n chip m in cin o s
f p tu r ilo r ? I a r eu cn t : T in e ri b i
n e c u v n ta i, p re o i l u d a i, p o p o a
re p re a n la i pe H risto s n veci.
i a c u m . . . , a N sctoarei :

n fo rm e tru p e ti, cu fe lu rite g ra


iu ri n c h ip u ite i cu a r t r i n se n i
n to a re i n c h ip u ito a re , au v estit
m a i n a in te g r ito rii de D um nezeu
n a te r e a ta, F ecio ar, cea m ai p re
su s de fire i m in u n a t . P e n tru ac e a s ta veselindu-ne, pe tin e cu
d re a p t c re d in te l u d m , prean ln d pe H ris to s n tr u to i vecii.

Pe tin e m n tu ire n tr u p rim e jd ii


te avem to td e au n a , ceea ce ai p u r
ta t n b r a e pe D um nezeu cel nev
zu t, i l u d a t n c e ru ri de to a te P u
terile, i C are pe Sine S-a d ru it
nou.
Irmosul :

Pe tine, M aica lui D um nezeu i


F ecioara cea n e isp itit de n u n t ,
pe tine, ceea ce ai n sc u t m ai presus de m in te p rin cuvnt pe Dumnezeu cel ad ev rat, pe tine cea m ai
n a lt dect p re a c u ra te le P u teri,
cu n en c e ta te doxologii te m rim
noi ro b ii ti.
i ndat : Sfinte Dumnezeule...
Apoi
troparul sfntului : Mari snt isprvile cre
dinei...

168

SlM BT

Slav..., c o n d a c u l: Credina Ini Hristos


ca o pavz...
i acum..., al Nsctoarei, acelai glas:

C a pe o o c ro tito a re i s p rijin ta re ,
to i cei ce am greit am ctigat a ju
to ru l t u cel fierb in te , P re a c u ra t
Fecioar-M aic M rie, m n tu ire a
cre tin ilo r. P e n tru a c e a sta n u n ce
ta ru g in d p e M n tu ito ru l, ca s ne
d ru ia sc ie rta re .
i se face binecuvintarea colivei.
Apoi : Fie num ele Domnului... (de 3
ori). Bine voi cuvinta pe Domnul... i se
d anafur de preot, i apolisul.
Iar unde nu se face Liturghia Darurilor
mai nainte sfinite, ceasurile se sfresc
aa : dup Slbete, las, iart Dumne
zeule... i dup m etaniile cele de pe
urm, se zce : Sfinte Dumnezeule..., Ta
tl nostru... C a Ta este mpria...
Doamne m iluiete (de 12 ori). Apoi rug
ciunea aceasta : Preasfnt Treime, Stpnie...
i se ncepe Vecernia :
V enii s ne nchinm..., (de 3 ori) i
Psalmul 103. Apoi obinuita catism. La
Doamne, strigat-am..., se cnt stihirile pe
6 : 3 martirice, din Octoih, ale glasului ce
va fi de rnd, i 3 ale Sfntulul Teodor.
Slav...,a Sfntului T eodor; i acum ...,a
Nsctoarei, a glasului ce va fi de rnd.
Ieire nu se face.
remiile.
LA

Lumin lin.... Pa-

STIHOAVNA

Stihira idlom el a zilei (de 2 ori), apo


Martirica, glasul al 5-lea : Binecuvntat
este oastea..., Slav...,a Sfntului Teodor,
glasul al 2-lea : Al dum nezeietilor da
ruri..., (caut la stihirile V ecerniei), i acum..., a Nsctoarei : Toat ndejdea
mea..., Acum libereaz..., Sfinte Dum ne
zeule... Dup Tatl nostru...,troparul :
Mari sint isprvile credinei..., Slav..., i
acum..., al Nsctoarei : Toate tainele ta
le... Apoi, ecteniile i trei metanii.
Preotul se mbrac n felon negru l n
cepe : Binecuvntat este Dumnezeul nos
tru..., iar strana citete Psalmul 142 i ce
lelalte, precum mai nainte am artat.
Canonul pe 4. i dup sfritul canonu
lui, n loc de : Cuvine-se s te fericim...
se cnt Irmosul Cntrii a 9-a : Pe tine,
Maica lui Dumnezeu...

A poi : Sfinte Dum nezeule..., Tatl nos


tru... troparul : Mari snt isprvile credin
ei..., Slav...,condacul : Credina lu i Hris
tos, ca o pavz..., i acum..., al N sc
toarei : Ca pe o ocrotitoare...
Se citete rugciunea i binecuvintarea
colivei.
Dup aceasta : Fie num ele Domnului
binecuvntat... i Bine vo i cuvnta pe
Domnul... i apolisul.
Intrnd Ia mas, se gust vin l untde
lemn, pentru ziua sfntului.

Se cu vine a t i :
O biceiul acesta este luat dup datinile
din Lavra Cuviosului Printelui nostru
Sava i din m nstirile de obte ale Cu
viosului Eftimie cel Mare i altele. Dar
pentru cinstea zilei, nu se face aa. Ci se
mnnc prune fierte, fr de untdelemn,
i varz ; iar cei ce vor voi, mnnc mncare uscat ca i miercuri.

I a r i s se tie :
C! n vinerile Sfntului Post, Ia V ecer
nie i Pavecerni, nu se fac m e ta n ii; nu
mai unde snt nsem nate, la Liturghia Da
rurilor mai nainte sfinite, adic : dup
S se ndrepteze rugciunea mea... trei
m eta n ii; dup ieirea cu Sfintele Daruri,
dou metanii ; la Fie num ele Domnului,
trei metanii.
Pavecernia se citete cea mare, la care
se cnt Canonul morilor, la gropni, al
glasului de rnd.
Iar Canoanele M ineiului, ce se vor ntmpla ntru aceast smbt i duminic,
se cnt cnd va socoti cel mai mare : unul
se cnt la Pavecernia de vineri, iar al
tul la Pavecernia de duminic ; aa se
face la toate vinerile seara, n tot Sfntul
Post.

SMBTA

d im in e a a

Dup cei ase psalmi, se cnt : Dumne


zeu este Domnul... pe glasul al 2-lea. i
se zice troparul Sfntulul Teodor : Mari
sint isprvile credinei... (de 2 ori), sla
v... i acum ...al N sctoarei: Toate tai
nele tale... (Vezi p. 165). i obinuitele
Catisme.

N NTlIA-SPTMNA A POSTULUI
Dup ntia Catism, se cnt Sedelnele mucenicilor, din Octoih ale glasului
de rnd.
Dup a doua Catism, se cnt aceste
Sedelne ale Sfintului Teodor, glasul al
3-lea :
Podobie : Pentru mrturisirea...

| n fie rb n ta t fiin d de ad evrul


1 cre d in ei, ai stin s nelciunea
p g n t ii, su rp n d dum nezeirea
id o lilo r ; i je rtf dum nezeiasc fcndu-te, cu m in u n ile rc o re ti m a r
ginile lum ii, slvite m ucenice. R oa
g pe H risto s D um nezeu, s ne d
ru iasc n o u m a re m il.
Slav...

169

te dcct pe to i aleii L u i; p e n tru aceasta astzi l u d n d pe cel n c u n u


n at de D nsul, ie p re a l u d a t , m ai
n a in te ncepem lau d .
P e m arele n tre m ucenici T eodor,
pe lu p t to ru l cel p rea lu m in a t, pe
cel p re a n u m it i p rea v estit, pe cel
in tru m inuni n se m n a t de la m a r
ginile p m n tu lu i p n la m arg in i,
cu c n t ri l vom lu d a.
Z i de veselie a s tr lu c it n tru cele
de n tris ta re i m h n ire a lo r a vese
lit-o, lu m in n d de d e p a rte cu h aru l
dum nezeiescului m ucenic n c e p u tu
rile i zilele cele d in a in te a s rb to
rilo r.

D a r d u m nezeiesc te-a d a t pe tin e


sp re m n tu ire a a to a t lum ea, D om
nul, Cel ce te-a n t r it n l u p t e ; b o
lile n o a s tre cele su fleteti tm d u in du-le i p a tim ile tru p e ti b iru in d u le, M ucenice T eodore, ro ag pe
H risto s D um nezeu s ne d ru ia sc
n o u m a re m il.

C el ce s-a je rtfit i n je rtf a p r i


m it sfn ta n ju n g h iere, pe care a ales-o, stro p e te B iserica, ca i cu
n ite c u r iri, cu sngele Celui ce
a p tim it p e n tru dum nezeiasc sl
virea Lui.

i acum..., a Nsctoarei :

F ru m o s lu c ru s-a leg iu it a przn u i, m c a r i f r vrem e. P e n tru


c st p n a care m p o d o b e te to a te,
i acum s-a a r ta t de fa la p o m e
n ire a celui ce m ai n a in te s-a p r i
m e jd u it p e n tru d n sa p rin snge.

F e c io a r c u ra t , ceea ce ai p u r ta t
n p n tecele t u pe D um nezeu, Cel
ce a r s rit d in T atl f r p ie rd e re
m ai n a in te de veci, pe Cuvin tu l cel
n tr-u n ip o stas, i F iul cel de o fiin
, pe A cesta roag-L, cu p ro fe ii
i cu m ucenicii, cu cuvioii, p u s tn i
cii i d rep ii, s ne dea n o u dezle
gare greealelor.
Apoi se citete viaa Sfintului Teodor.
Dup aceea Psalmul 50 i canonul hra
mului, cu Irmosul pe 6, i al Sfintului
Teodor pe 8, cntnd : S cntm Domnu
lui...

CANONUL
Alctuire a lui Ioan, mitropolitul
evhaitenilor.
Cntarea l-a, glasul al 4-lea :

A N sctoarei de Dumnezeu :

Alt Canon, alctuire a aceluiai printe.


Cntarea l-a, glasul al 6-lea :
Irmos : Ca pe uscat umblnd Israel...

I ^ um nezeule, Cel ce eti m in u


n a t n tr u sfin i cu ad ev rat,
m inuneaz n tr u m ine m ilele Tale,
H ristoase, druin d u -m i cu v n t ca
s laud m inunile m u cen icu lu i Tu.
T rie n lu p te i r b d a re n d u
re ri ai a r ta t, M ucenice al lui H ris
tos ; i iari g rab n ic a ju to ru l tu
sp re noi i-ai a r ta t, T eodore.

Irmos : D eschide-voi gura mea...

el ce este m ai p resu s de toate,

pe tin e ceea ce L-ai n scu t n


chip de n eg rit, te-a p u s m ai n a in

Slav...

D re a p ta c re d in a p rin ilo r din


sufletul su tira n u l lepdnd-o, a

170

SlMBT

voit a u m b la de-a p u r u re a n sfa t


pgnesc, m p o triv in d u -se Iui D um
nezeu.
i acum..., a N sctoarei :

P ro o ro ciile b r b a ilo r c a re au g r
it de D u m n ezeu m a i de d e m u lt, n
tr u tin e a r ta t s-au m p lin it, M aic
F ecio ar, c ai n s c u t D um nezeu ad e v ra t i o m a d e v ra t, m ai p re su s
de fire i n ch ip u im ito r.
C atavasie :
D eschide-voi gura mea...
Cntarea a 3-a :
Irmos : Pe ai ti cntrei...

r ^ o r i n d cre tin e sc u l p o p o r a ve" dea ziua F iu lu i t u , s p re n


c h ip u ire a ei, s t p n , p r z n u ie te acu m m a i n a in te , p u n n d u -te p e ti
ne p ric in a p r z n u irii i p e v e s titu l
m u c en ic u l t u .
B iru ie sc n to t c h ip u l cele m ai
b u n e ; c cel p re a m a re n tr e m u
cenici sp re veselie a n to r s n tr is ta
re a v rem ii, sc h im b n d g re u ta te a c u
ra tu lu i p o st n tr u o d ih n .
Al t u o se b it i c u v e n it i este
d a ru l, c d in tru ale ta le este, ptim ito ru le . i noi, pe c a re ne-ai s l
lu it n a c e a st la tu r a ta , cu b u c u
rie i ad u c em d a r u r i de lau d e.
Pus-ai p re a b u n tem elie cu v ite
jiile tale, v iteazule, s u rp n d ca p e o
nim ica, cu b rb ia cea m ai p re su s
de fire , fia ra cea p rim e jd io a s , c a
re su fla cu foc i cu u c id e ri.
n fu riin d u -se c u m p lit n o u l r z v r
tit, n to c m a i ca i cel de d e m u lt, a
a m e ste c a t n b u c a te n e c u r ii ca pe
n ite o trav . D ar neln d u -se tic lo
su l, a fo st b ir u it de n e le p ciu n e a
m u c en ic u lu i.
A N sctoarei de Dumnezeu :

U m plutu-s-a to t p m n tu l F ecioa
r , de c u n o tin a D om nului, Cel ce
S-a a r ta t lu m ii d in tine. M u lu

m ire m u lt fie i d u m n e z e ie tilo r


m u c en ic i, cci p rin tr-n ii s^a n t
r it a d e v ru l.
Alt canon
Irmos : Nu este sfnt precum Tu, Doamne...

ci ce m a i n a in te a o p tit cu
vicleug n u re c h ile E vei, i pe
A dam p rin tr-n s a cu n e l ciu n e l-a
a m g it, ac ela i a c u m i-a v rs a t ve
n in u l r u t ii, s p r e n e l ciu n e .
U r av n d n tr u sin e i h r n in d
fu ria m p o triv a c e lo r ce d r e p t vieuia u , n e le g iu itu l c u ta tim p p o triv it,
n c a re c u g e ta s s v r e a sc vicle
nia.
Slav...

S osit-a n c e p u tu l z ile lo r S fn tu lu i
P o st, n c a re to t c re tin u l p r in m u l
t p o s tire se c u r e te p e sin e, de la
to a te n frn n d u -se .
i acum..., a N sctoarei :

N d e jd e a cea ta re a lu m ii, acoper m n t i o c ro tire , p re a s fn t b u n


F ecio ar, n u tre c e cu v e d e re a ru g
c iu n e a r o b ilo r ti, a c e lo r ce d in d r a
g o ste te ferice sc p e tin e p u ru re a .
sed ea ln a ,

glasul al 8-lea :

Podoble : pe nelepciunea i Cuvntul...

D u m nezeiasca n tr a r m a r e n tr e a
g lund-o i n e l ciim ea id o lilo r
s u rp n d , pe n g e ri ai n d e m n a t s
la u d e lu p te le tale. Cci cu d u m n e
zeiasca d o r in a p rin z n d u -i m in
tea, m o a rte a p rin foc ai socotit-o
ca nim ic. P e n tr u ac ea sta , d u p n u
m ire a n u m e lu i t u , d ai dum nezeietile d a ru ri ce lo r ce ce r de Ia tin e d a r
de t m d u iri. P u rt to r u le de b iru
in T eo d o re, ro ag -te Iui H risto s
D um nezeu ie rta r e de g reeale s d
ru ia sc ce lo r ce p r z n u ie sc cu d r a
goste sfn t p o m e n ire a ta.
Slav...

N eplecndu-te a m g irilo r lui Maxim in, ci cu cu v in tele Iui H risto s

I
N NTIA S PTAMNA A POSTULUI
m b rb tn d u -te , capitile idoleti
p rin foc n cen u le-ai n to rs, i vi
te jete b iru in d pe cel potrivnic, d u
p zisa p ro o ro c u lu i, ai tre c u t p rin
foc i p rin ap. P e n tru aceasta, d u
p v red n icia n evoinelor, ai lu a t r s
p l tire a izvor t m d u iri celor ce
cer cu c re d in . P u rt to ru le de b i
ru in T eodore, roag-te lu i H risto s D um nezeu, ie rta re de greeale
s d ru ia sc celo r ce p rzn u iesc cu
d rag o ste sfn t pom en irea ta.
i acum..., a N sctoarei :

Ca o m ire a s cu to tu l f r p r ih a
n a F c to ru lu i, ca o M aic a Mntu ito ru lu i, ca re n u tii de b rb a t, ca
ceea ce eti loca Celui P re a n a lt,
p re a l u d a t , pe m in e cel ce m -am
fc u t s llu ire s p u rc a t frd e leg i
lo r i n tr u c u n o tin b a tjo c u r de
m o n ilo r, srg u ie te de m scap din
r u ta te a a c e s to ra i m f lu m in a t
s llu ire, p rin v irtu te , P re a c u ra t
p rim ito a re de lu m in . Alung-m i
n o ru l p a tim ilo r, i str lu c irii celei
de su s m n v red n icete, i lu m in ii
ta le celei c u ra te i n e n se ra te , cu
ru g c iu n ile tale.
Cntarea a 4-a :
Irmos : Cel ce ade n slav...

n o u i u im ito a re am esteca^ ^ r e i m p re u n a re ! N aterea cu


fecio ria le-a u n it Cel ce S-a n sc u t
D um nezeu i om . i cu zilele de n
tr is ta r e a a m esteca t ziua cea vese
l, cin stin d pe m ucenicul Su.
Vezi cu m iu b e a pe D om nul su,
cel ce era osta lu i H risto s. C pe
v rjm aii lu i cu rv n i cu foc i-a
p ie rd u t, i m ai Ia u rm pe sine s-a
ad u s cu d ra g o ste lu c ra re desvrit i je r tf b in e p rim it Lui.
P u rt to r de b iru in a ieit din
c h in u ri viteazul, cu n d rz n irea cu
v in te lo r i cu d isp re u ire a to r tu r i
lo r, m in u n n d pe cei ce priveau; i
fcndu-se la to a t lum ea nou i
u im ito a re p rivelite.

171

Os al D um nezeului i S tp n u lu i
m eu, p tim in d nu s-a sf rm a t nici
du p m o arte. O, n d elu n g rb d are!
T ot aa i de o sta u l Lui, prim indu-1
focul i ro ata , s-au te m u t a se atinge
de el i m o rt fiind.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

S lu jito rii vieii care au m u rit m


p reu n cu S tp n u l i m p re u n au
nviat, viaz acu m la D nsul venic,
i pe M aica m p re u n cu Fiul o sl
vesc, b in ecu v n tn d pe T atl i pe
Fiul i pe D uhul S fnt.
Alt canon
Irmos : Hristos este puterea mea...

^ f a t s-a s f tu it p rea n eleg iu itu l,


i so co tete ct este n ad ev r
de n fric o to r, cci a g n d it ticlo
sul s sp u rce p rin b u ca te n e c u ra te
pe p o p o ru l lui H risto s.
L a n d e p lin ire a ad u s acel sfat
f r de lege, p o ru n c in d s o p rea sc
m n c area b u c a te lo r celo r c u ra te i
s p u n d in cele ce le sp u rc a se el
cu sngiuirile.
Slav...

F cu t a c u n o sc u t i h u lit f r
delegea la to i cre tin ii. P e n tru aceea n d a t ce te-au cu n o scu t, s-au
a d u n a t to i m p re u n , n sfn t b i
serica D om nului.
i acum..., a Nsctoarei :

Pe ceea ce Te-a n sc u t pe Tine,


Cel m ai n a in te de veci n sc u t din
T atl, acum cred in cio ii o p u n em
ru g to a re . Deci p e n tru ru g ciu n ile
ei nduplecndu-T e, fii m ilo stiv ro
b ilo r Ti.
Cntarea a 5-a :
Irmos : Spimntatu-s-au toate...

A^stzi se desch id uile cele d in


ain te ale h a ru lu i. i aceast
zi de o d ih n acum n ch ip u iete m ai
n ain te pe cea a n v ie rii, cin stin d aa

172

SMBT

de lu m in a t pe lu m in a ta S t p n
p e m ritu l m ucenic.

D ru ie te D um nezeu d a r pe T eo
d o r cel n u m it cu n u m e le d a ru lu i,
ce lo r ce iu b e sc a r ta r e a celui iu b it
ce s-a a r ta t, fcndu-1 lu c r to r de
lu c ru ri u im ito a re , i s v r ito r de
p u te ri d u m n ezeieti.
N im ic n u p o t a s u p ra m u c en ic u lu i
a rc u rile i sg eile tale, v r jm a u le
al m n tu irii o am en ilo r, c i m o rt
fiin d , viaz i p rivegheaz, i r u t
ilo r ta le s tn d m p o triv , m n tu iete p e to t c re tin u l o rto d o x .
S tr in e ra m a i n a in te m in u n e a
fiicei lu i D u m nezeu ; d a r cu m r tu
ris irile m u c e n ic ilo r a p r im it c re d in
n en d o ieln ic i ceea ce se cre d e
p u r u re a r m n e m in u n a t, i cu c re
d in n c h in a t.

o d a t n u a re a se ru in a , ci cere
h a r i p rim e te h a ru l, s p re fo lo su l
cel g ra b n ic al c e re rii.
Cntarea a 6-a :
Irmos : n elep ii Iui Dumnezeu...

\ u p o t p o sti, M n tu ito ru le , priA ~ e te n ii i fiii n u n ii T ale, c fi


in d de f a T u, M irele, cu M aica Ta
i cu p rie te n u l T u , p e T in e Te o s
p te a z i ie i slu je sc .
D e p rta tu -s-a de la D u m n ezeu l Cel
ce m n tu ie te , d e p rta tu -s-a i d in
m in te cel cu n u m e r u , i cu n e b u
nie s-a s c u la t a s u p ra c r e d in e i; d a r
n lo c u l ac e ste ia , a a fla t p e cel cu
n u m e m a re .

Irmos : Cu dum nezeiasca lumin...

P tim in d s-a f c u t m a i n e le p t, i
lu c rn d s-a f c u t m a i c ld u ro s vi
te azu l ; cci d e p rin z n d u -se b in e cu
lu p ta i c u b ir u in a a s u p ra tir a n i
lo r, n ic i d u p m o a rte n u s-a d e p r
ta t de f a p ta cea b u n .

A rh ie re u l cel de a tu n c i cu to tu l
^ S n in u n n d u -s e , d ac a c u n o s
c u t s fa tu l p g n u lu i, cu la u d e de
to a t n o a p te a a ru g a t p e D um nezeu,
ca s n u tr e a c cu v ed e rea, p n la
sfrit, p e p o p o ru l c a re e ste m o te
n ire a Sa.

Iz b v ii fiin d a st z i, s t p n , d in
p rim e jd ia cea s tr ic to a r e d e su fle t,
p r in m in u n e a m u c e n ic u lu i t u , d u p
d u m n e z e ia sc a ta rn d u ia l , am n d u r o r m u lu m ire v ad u c em .

Alt canon

D a r g ra b n ic u l a ju t to r al ce lo r ce
L-au c h e m a t n a d e v r i cu c ld u
r , ru g c iu n ile lo r n u le-a tr e c u t cu
v ed e rea n ic id ec u m ; ci d eg ra b le-a
d a t lo r m ijlo c u l sp re s tric a re a ace
lei viclenii.
Slav...

D in tr u n lim e s-a trim is a ju t to r


c t m a i d eg ra b p e p m n t, p u r t t o
ru l d e b ir u in e T eo d o r, i m ai-m are lu i P s to r a r tn d u -S e , l-a n v a t
cu m s s tric e sfa tu l celui f r de
lege.

A N sctoarei de Dum nezeu :

A lt canon
Irmos : M area vieii vznd-o...

I ^ J e v e d e re a T a cea s tr in ui^ -^ m in d u -s e a rh ie re u l a n t r e b a t :
Cine eti T u, D o am n e, Cel ce grie ti cu m in e ? A rat-n e i n e n v a ,
cu m vom a fla m a i d eg ra b a ju to ru l.
E u s n t n su i T e o d o r m u c en ic u l,
a zis. Deci a s c u lt : G ru f ie rt s m
p r i p o p o ru lu i, i aa se v o r feri
de b u c a te le cele s p u r c a te ale v r j
m a u lu i.
Slav...

l acum..., a N sctoarei :

N im e n i d in cei ce ale a rg cu c l
d u r la a ta fo lo sin , s t p n , n ic i

C t este de m a re m in u n e a ta i
p r e a m r it o c ro tire a ta, T e o d o r e !
P e n tru a c e a sta n d r z n in d to i, a

N NTIA SPTAMNA A POSTULUI


lergm c tre tin e i ne r u g m : mntu iete pe ro b ii ti.
i acum..., a Nsctoarei :

Loca al lum inii i slluire cu


r a t a C uvntului te-ai fcut, cu bunvoirea T atlui i cu ce rcetarea
D uhului S fnt. P e n tru aceasta lumineaz-m .
CONDACUL, glasul al 8-lea :

C redina lui H risto s ca o pavz


n l u n tru , n in im a ta, p rim in d , p u
terile cele p ro tiv n ice le-ai clcat,
m u lt-p tim ito ru le, i cu cu n u n ce
reasc te-ai n c u n u n a t n v ecit T eo
dore, ca u n n e b iru it.
I COS
Pe Tine, Cel ce Te p o ri pe sc au
nul lum inii, cu m u lu m it n tr u c re
d in Te lu dm . C dum nezeiesc
d a r ne-ai d ru it pe T eodor cel viteaz
n lu p te, pe cel n v ia de tre i ori
fericit, ca pe cel ce este a p r to r
al ad ev ru lu i. C are cu gnd d r e p tcredincios ctignd pe H risto s, s-a
a r ta t p u te rn ic b iru ito r a su p ra ne
l to ru lu i, ca u n n eb iru it.
S 1N A X AR
N SMBATA INTIIA A SFlNTULUI
I MARELUI POST
Sinaxarul din Minei l apoi acesta.
In aceeai zi, n simbta celei dinii
sptmni a Postului Mare, prznuim ne
obinuita minune svrlt cu ajutorul co
livei de Sfntul i slvitul mare Mucenic
Teodor Tiron.
Mare prigoan s-a pornit mpotriva
cretinilor, pe fa i pe ascuns, pe tim
pul lui Iulian Paravatul. El a stpnit
sceptrul mpriei romane dup Constaniu, fiul lui Constantin cel Mare, i
trecuse de la Hristos la nchinarea de
idoli. N ecredinciosul mprat n-a vrut
s-i osndeasc dintr-o dat, nici cu cru
zime i nici cu neomenie ; dimpotriv n
cerca cu altfel de purtri s-i fac pgni, cci pe de o parte i era ruine s
se poarte crud cu ei, iar pe de alt parte
se temea s nu se nmuleasc mai mult
cretinii. De aceea s-a gndit vicleanul i
nelegiuitul s-i spurce oarecum pe ascuns.

173

i tiind c poporul nostru al lui Hristos


mai cu seam n sptmna ntia a Pos
tului Mare caut s se cureasc i s se
apropie mai mult de Dumnezeu, a chemat
pe prefectul cetii i i-a poruncit s ri
dice din pia obinuitele cumprturi de
mincare, adic pine i butur, i s pun
n locul lor altele, dup ce au fost mai
nti am estecate cu sngele jertfelor idoleti i au fost spurcate la facerea lor. A
poruncit asta cu gndul c se vor spurca
mai cu seam n aceste zile de curie cei
ce vor cumpra aceste mncri de post.
Prefectul a adus la ndeplinire ndat po
runca : a pus n toat piaa mncri i
buturi pngrite de jertfele i spurcciu
nile lor idoleti.
Dar ochiul lui Dumnezeu, care vede
totul, care prinde pe cei detepi n v icle
niile lor i are grij toldeauna de noi
robii Iui, a rsturnat planurile cele spurcate ale Paravatului. Dumnezeu a trimis
la Eudoxie, arhiereul cetii, care nu tia
nimic de planul mpratului, pe marele
lui mucenic, pe Teodor, care era osta
din ceata tironilor, numit de aceea i
Tiron.
Teodor a stat naintea episcopului a ie
vea i nu in vis i i-a spus aa : Scoal-te ct mai repede, adun turma lui
Hristos i poruncete cu trie s nu cum
pere nimeni nimic din cele puse n pia,
cci snt spurcate de necredinciosul m
prat cu singele jertfelor idoleti !. Epis
copul, nedumerit, l-a n treb at: Cu ce au
s se hrneasc cei care n-au merinde
acas, dac nu vor cumpra din cele ce
se vnd n pia ?. F-le coliv, i-a rs
puns sfntul, ca s le potoleti nevoia.
Episcopul, nedumerit iari, i nenelegind ce-i spune, I-a ntreb at: Ce este
aceea, coliv ?. Gru fiert, i-a rspuns
Marele Teodor. Aa numim noi evhaitenii griul fiert !.
Episcopul a vrut s tie cine este aces
ta care poart grij de poporul cretin.
Sfntul i-a spus din nou : Teodor muceni
cul lui Hristos, trimis de El n ajutorul
vostru.
Episcopul s-a sculat ndat i a vestit
mulimii cele vzute. Lucrnd aa, a p
zit nepngrit turma lui Hristos de pla
nurile mpratului duman i Paravat. El,
cnd a vzut c este vdit viclenia lui
i c n-a putut face nimic, destul de ru
inat, a poruncit s pun din nou n pia
obinuitele cumprturi.
Dup ce a trecut sptmna, poporul
lui Hristos, nlnd mulumiri binefc
torului lor i mucenicului, a svrit n
aceast smbt cu coliv pomenirea lui.
i de atunci i pn acum, noi credincio
ii, nnoind minunea, cinstim cu colivi pe

174

SM BT

M arele Teodor, ca s nu se uite cu tim


pul o fapt aa de mare a m ucenicului.
Pe acest Mare Teodor l-a chinuit cum
plit pgnul Vringa pe timpul mpratu
lui M aximin. Mai nti a fost supus la
mari suferine. !n urm sfntul a dat foc
templului zeiei pgnilor, iar podoabele
templului le-a mprit la sraci. Cu toate
c unii au venit la el cu scopul de a-1
sftui s se lepede de credin, totui n-a
vrut. Aadar, dup ce a ptimit multe, n
urm a fost aruncat ntr-un cuptor foarte
ncins. Neptim ind nimic din pricina
aceluia, i-a dat lui Dumnezeu duhul su
n mijlocul cuptorului.
Cu rugciunile Iui, Dum nezeule,
luiete-ne i ne m ntuiete. Amin.

ini-

Cntarea a 7-a :
Irmos :N-au slujit fpturii...

^ i s - a i , d re p te S t p n e , c n u este
J lege d re p ilo r T i. P e n tr u ace a sta M aica T a i m u lt-m in u n a tu l
ro b u l T u ac esta, cu lu m in a p o m e
n irii lo r, a st z i dezleag legile p o s
tu lu i.
Cit este de dulce, m a re i vesel
p raz n icu l de acu m , pe c a re cel m ai
m a re i m a i viteaz d in tr e m u cen ici,
ni l-a n se m n a t n o u cu o m in u n e ,
p z in d pe p o p o ru l lu i H ris to s c u ra t
d in sp re cele n e c u ra te .
Pe cel ce a s ta t m p o triv a b a la u
r ilo r ce lo r r i i a b ir u it pe cel s tr i
c to r de su fle te i v t m to r de tr u
p u ri n su fle ite , s-l n c u n u n m cu
c n t ri de b ir u in i cu cu n u n i de
lau d e.
A N sctoarei de Dumnezeu :

n c e p to ru l n e a m u lu i cu n o scn d
m ai n a in te m n c a re a cea p ie rz to a
re de su flet, n u s-a f e r i t ; ia r c re d in
c io su l t u p o p o r de la m u c en ic u l t u
m ai n a in te n v n d u -se, i ferindu-se de h r a n a p ie rz to a re , cu el m
p re u n , st p n , je rtfe te m u lu m itele cele de m n tu ire .
Alt canon
Irmos -.Dttor de rou...

\ o r r c o rito r al n tr is t r ii i al
1 'v p ii te-ai a r ta t, p rea lu d a te, i ai m n tu it d in c u p to ru l cel ti-

r n e sc p e to i cre d in cio ii, c a re s tr i


g : B ine eti c u v n ta t D um nezeul
p r in ilo r n o tri.
m p r a te cel p r e a f r de lege, ruineaz-te. i s se n g r d e a sc g u ra
ta c a re a u n e ltit a s u p ra n o a s tr sfat
f r de lege. C m p r a tu l m p ra
ilo r i D om nul tu tu r o r a s tr ic a t p u
te re a ta.
Slav...

Iu lia n e f r m in te , in im a ta to a
t s-a u m p lu t de r u t a t e ; d a r n e
le p tu l D u m nezeu l n o s tr u z d rn i
ce te ceea ce s-a v rs a t d in tr-n sa cu
vicleug a s u p ra n o a s tr , cei ce s tr i
gm c tre D n s u l: h a r ne d ai n o u
cu a d e v r a t !
i acum...,

a N sctoarei :

Mai p re s u s de c u v n t a fo st z
m islire a ta i m a i p re s u s de m in te
n a te re a ta, P re a c u ra t ; c ai n s
c u t d u p tr u p pe D u m n ezeu , pe Cel
ca re a m n tu it pe to i d in s tric c iu
ne, ceea ce e ti b in e c u v n ta t . P en
tr u a c e a sta ac u m , de D um nezeu
N sc to a re , p e tin e te m rim .
Cntarea a 8-a :
Irmos : M intuitorule al tuturor...

m p lu t de b u c u rie cu
G eaa tecere aa ucele
ce reti i cele pm n te ti, n a c e a st v rem e de n
tr is ta r e , h a r de folos d celui n c u
n u n a t, s v rin d s tr lu c it p rzn u irile.
S ne o d ih n im n sm b ta de as
tzi, o am en ilo r, n c e tn d o sten elile
cele de ie ri, p e n tru Cel ce a b in e cu
vntat a c e a st zi cu o d ih n a i cu
p r z n u ire a cea de ac u m a m u c en i
cului.
Cu a d e v ra t a c e a sta s-ar p u te a zi
ce cea n tia n tr e sm b e te i sm b
ta sm b e te lo r, p lin de h a r inucenicesc i de d u m n e ze iasc p u te re i
p o m e n ire de m a re m n tu ire .

175

N JNTIA SPTAM INA A POSTULUI

Cu m n c rile cele c u ra te ale m p


ra tu lu i D um nezeu, a f c u t n e tre b
nice Cel c u ra t n tin c iu n ile m p r
iei celei f r de lege, i cu p re a m
r it m ijlo cire a facerii de m inuni, a
s fin it a a p te a zi.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

M o artea cea cu d rag o ste a m u


cen icilo r adevereaz ta in a ta, F ecioa
r ; cci creznd ei Iui D um nezeu,
Cel ce S-a n scu t, Care a su fe rit de
bu n v o ie p atim , sin g u ri pe sinei
v ite jii s-au je rtfit.
Alt canon

a str lu c it n tru slav m ai m u lt dect to i m u c e n ic ii; pe care m p re


un cu st p n a tu tu r o r l slvim .
m b rb leaz-te B iserica lu i H ris
tos, i b iru ie te pe cei ce se lu p t cu
tine n zadar. C p rieten ii lui H ris
tos i de fa i d e p a rte fiind, de tin e
se ngrijesc, ca i viteazul c ru ia i
cni cn trile de m u lu m ire.
Pe cel ce se p re a de d em u lt a fi
m o rt, lu c ru rile l a ra t c tr ie te
i d u p sfrit, i c este iari o cro
tito r cre d in ei, cu aceeai rvn. Pe
care ctigndu-1 f c to r de bine, l
m rim .

Irmos : Din vpaie cuvioilor...

JP recu m ai sc p a t din vpaie,


1 M ucenice T eodore, cu d u m n e
zeiasca p u te re , aa i acum pe noi
ne-ai m n tu it n su i, cu d u m n ezeia
sc g rija ta, de sfa tu l celui f r de
lege i al r u lu i viclean.
A sear s-a s llu it plngere ro b i
lo r ti, p rin viclean m eteugirea
celui le p d a t de n o i ; ia r n tr u ac ea
s t d im in e a b u c u rie a s tr lu c it,
m ucenice r b d to ru le , p rin c ld u
ro su l t u a ju to r.
Slav...

A ju to r pe tin e afln d u -te noi cei


ce am czu t n p rim e jd ii, i izbvi
to r de u n e ltire a v rjm au lu i, m u
cenice al lu i H risto s, p u rt to ru le de
b iru in T eo dore, pe tin e te m rim
n tr u to i vecii.
i acum...,

a Nsctoarei :

N u se p rice p e m in te a om eneasc
a sp u n e ta in a n a te rii tale, P re a c u
ra t . P e n tru a c ea sta cu d re a p t cre
d in , ca pe o N sc to are de D um
nezeu, pe tin e te cin stim i ie m
rim n tr u to i vecii.

A Nsctoarei de Dumnezeu :

Pe tine ca rte a lui D um nezeu cea


p ec etlu it , avndu-te ca pe o pecete
dum nezeiasc, te p u n m ai p resu s
de to a te cn trile , i ad u c la tine,
F ecioar, to a te laudele, aa m rin d
to to d a t pe m u cen icu l tu .
Alt canon
Irmos .Pe Dumnezeu a-L vedea...

C Aa un a p r to r b ine te-ai ar^ tat p re a l u d a te , i m a re aju t to r n o u celo r ce cin stim acum


c in stit i fe ric it p o m en irea ta, i
isp rv ile lu p te lo r taie, i d u m n eze
iescul a ju to r ce ni s-a fcu t.
M inunea ta, p re a fe ric ite T eodore t
ce s-a sv rit p rin sfin tele tale n
d e stu l ri, n to a t lum ea se lau d ,
fericite. P e n tru ac ea sta adu n n d u ne n to t anul, slav n l m lui
H risto s, Celui ce te-a m rit pe tine.
Slav...

Irmos -.Naterea cea nestricat...

Vznd d rag o ste a celo r ce te la u


d pe tine, m ucenice al lui H risto s,
dru iete-n e i m ai m a re d ar.
tiin d i c re d in a cit este, str lu c i
te m ucenice, n u n ceta a fi ru g to r
p rea fie rb in te i m ijlo c ito r c tre
D um nezeu p e n tru noi.

A learg a m p re u n m u lim ile de


J * p re tu tin d e n i la 1 c o rtu l m rtu
riei i la h a ru l cel din el al celui ce

Nu n cetm a te lu d a pe tine,
F ecioar, a ju t to a re a , acoperm n-

Cintarea a 9-a

i acum..*, a Nsctoarei :

176

SM BT

tu l, g ra b n ic a s p rijin ito a re i o c ro ti
to a re a n o a s tr cea n e n fru n ta t .
P zete p e ru g to rii t i de to a t
r u ta te a , izbvindu-ne p u ru re a de
to a t u n e ltire a celui viclean.
LUMININDA

Podobie : Cu A postolii s ne suim...

P u rt to ru le de c u n u n , sfin te , m
p re u n cu n gerii stn d acu m n a in
te a sc a u n u lu i lu i H risto s, i de lu
m in a cea de acolo u m p ln d u -te, p u r
t to ru le de b iru in , roag-te n e n
ce ta t p e n tru p acea lum ii i p e n tru
m n tu ire a n o a s tr , a celor ce cu
d re a p t c re d in sv rim p u r t to a
rea de lu m in p o m e n ire a ta, T eo
d o re p re a fe ric ite , m ucenice prealu d a te (de dou ori).
Slav..., i acum..., a N sctoarei :

In p n te ce le t u , de D um nezeu
N sc to a re , S-a s l lu it
D om nul
p re c u m n s u i tie, v rn d s chem e
d in s tric c iu n e lu m ea cea p ie rd u t .
Deci afln d to i m n tu ire , strig m
ie ca n g e r u l: B u cu r-te p rea u d a t, n tr e to a te fem eile b in e cn v iita t;
c ai n s c u t b u c u rie Ia to a t lum ea.
LA L A U D E

Se pun 4 stihiri, glasul 1 :


Podobie : Ceea ce eti bucuria cetelor...

Pe viteazu l o tirii celei de sus, ca


pe u n b r b a t n tr a rm a t al d re p te i
n o a s tre c re d in e , ad u n n d u -n e c re
d in cio ii, cu c n t ri de ta in s-l
l u d m , zicnd : V redniciile de m i
n u n e, m u cen ice al lu i lis u s, roag-te
p e n tru cei ce te cin ste sc pe tine.
CU n u m ire a ta cea d u p num e,
d a r lu i D um nezeu cu ad e v rat, tu
tu r o r celo r sc rb ii m ngiere te-ai
d at, T eo d o re, de tre i o ri fericite.
Cci cu ad e v ra t to t cel ce alearg
la b ise rica ta , cu b u c u rie lu n d r s
p l tirile m in u n ilo r tale, cin ste te
pe H risto s.

Bogia i lu m in a d re p te i c re d in
e i s tr lu c ire a cu o ste n elile cele
m ucen iceti ad u n n d -o n tr u
tin e ,
to a t t ria ta d a r p r im it lu i D u m
nezeu ai ad u s, p lin in d cu o srd ie
p rin c h in u ri, c h e m a re a ta cea de
D um nezeu d ru it .
CU p re a lu m in a t p r z n u ire a d u m
n ezeiescului m u cen ic s n e o sp t m
to i, i cu c re d in s n e veselim ,
iu b ito rilo r de p r z n u ir e ; i cin stin d
lu m in a t p o m e n ire a s fr itu lu i lui,
sa l u d m cu c n t ri p e lis u s, Cel
ce l-a m rit.
Slav...,

glasul al 6-lea :

Bir de sfin e n ie i b o g ie de
d u m n ezeiasc v ia , te-ai a r ta t lu
m ii, T eo d o re ; c H ris to s a m rit
p o m e n ire a ta, n e le p te ; n tr u care
cre d in cio ii b u c u rn d u -n e , cu un
glas l u d m n ev o in ee o ste n elilo r
tale.
i acum..., a Nsctoarei :

N sctoare de D um nezeu, tu eti


v ia cea a d e v ra t , ca re ai o d r slit
ro d u l vieii. ie n e r u g m : Roagte, st p n , m p re u n cu p u r t to ru l
de b iru in i cu to i sfin ii, s se
m ilu iasc su fletele n o a s tre .
LA S T I H O A V N A

Stihirile sfntului, glasul al 4-lea, nsui


glasul :

E nuiesc a d u n rile m u cen icilo r


cu b u c u rie acum , n b ise ric a ta,
p u r t to ru le de b ir u in T eodore,
i cetele n g e rilo r la u d n evoinee
r b d rii t a l e ; i n su i D t to ru l de
cu n u n i, H risto s, s t de fa , d a ru ri
b o g ate c n re ilo r t i cu d re a p ta
Sa dru in d u -le. Pe C are iubindu-L ,
L-ai c u ta t, i afln d p e Acela de Ca
re ai d o rit, viezi m p re u n cu Dnsul. Pe C are roag-L s m n tu iasc
i s lum ineze su fletele n o a stre .
Stih : Dreptul ca linicul va nflori i ca
cedrul cel din Liban se va nmuli (Ps.
91, 12).

ft)stul cel c u ra t i f r p rih a n , la


noi acum aju n g n d , a ad u s cu sine

177

N N TlIA SPTM INA A POSTULUI

s v rire de m inim i m uceniceti. C


p rin p o st ne c u r im de ntinciun ile i de n ec u riile cele su fle te ti
i p rin dovezi i lu p te v ite je ti a su
p ra p a tim ilo r ne m b rb t m . P en
tr u ac ea sta i cu d a ru l sfin te i p o stiri
lu m in n d u -n e, i cu m in u n ile M u
cen icu lu i T eodor, ne n t rim p rin
c re d in n tr u H risto s; ce rn d de la
E l s dea m n tu ire su fletelo r n o a s
tre .

vete pe no i de to a t nevoia i
cazul.

ne

i cealalt slujb a Utreniei, dup rnd u ia l ; apoi Ceasul nti i apolisul.

LA L I T U R G H I E
Fericirile din Canonul Sfintului : Cntarea a 3-a i a 6-a, pe 8.
Prochimen, glasul al 7-lea :

Stih : Rsdit fiind n casa Domnului, n


curile casei Dumnezeului nostru va nflori
(Ps. 91, 13).

C u m u cen iceasca ta n d r z n ire cea


c tre D um nezeu, T eodore, ai fc u t
za d arn ic u n e ltire a celui le p d a t
m p o triv a c re d in e i Iui H risto s, ap r to r fcn d u -te p o p o ru lu i celui
d re p tc re d in c io s, pzindu-1 p rin n
tiin a re m in u n a t , de b u ca te le cele
sp u rc a te ale je rtfe lo r idoleti. P en
tru a c ea sta pe tine ca pe u n su rp to r al id o lilo r i m n tu ito r i p z i
to r al tu rm e i lui H risto s i o c ro ti
to r al n o s tru lesne a s c u lt to r, cinstin d u -te cu c n t ri, te ru g m : S
se d ru ia sc p rin tin e su fle te lo r
n o a s tre ie rta re i lu m in are.
Slav..., glasul al 8-lea :

Cu b rb ie m u ceniceasc c re ti
n ete n tra rm n d u -te , p u r t to ru le
de b iru in al lui H risto s, i n c h i
n a re a cea cu g e t to are ta in ic aprnd-o cu p u te re a Lui, ai a r ta t n e p u
tin cio as p g n ta te a id o lilo r i c ru
zim ea t ir a n ilo r ; n e lu n d n sea
m ch in u rile i focul cel vrem elnic.
Ci, o, cela ce eti al dum n ezeietilo r
d a ru ri i cu fa p ta i cu num ele, de
to a t p rim e jd ia m n tu iete cu r u
gciunile tale pe cei ce svresc po
m e n irea ta.
i acum..., a Nsctoarei :

S t p n p rim e te rug ciu n ile ne


v red n ic ilo r ro b ilo r ti, i ne izb

V eseli-se-va dreptul de Domnul i va


ndjdui ntru Dnsul (Ps. 63, 11).
S tih : Auzi Dumnezeule glasul meu,
cnd m rog ctre Tine (Ps. 63, 1).
Apostolul zilei i al sfintului.
Aliluia, glasul

al 4-lea :

Dreptul ca finicul va nflori i ca ce


drul cel din Liban se va nmuli (Ps. 91,

12 ).

Stih : Rsdit fiind in casa Domnului, in


curile casei Dum nezeului nostru va nflori
(Ps. 91, 13).
Evanghelia de la Marcu i a sfintului
de la Ioan.
CHINONICUL

i n t r u p o m e n ire v enic va fi d re p
tul, de auzul r u n u se va tem e. Ali
luia (Ps - i i 16).
La inas se citete Cuvintul cel de
laud pentru Sfntul Teodor al Sfintului
Grigorie de Nisa. Se nnnc bob fiert,
msline albe i negre i fierturi cu unt
delemn ; de se va ntlmpla i coliv, bem
i vin clte dou pahare pentru sflnt.
Acest obicei este luat din Lavrele Cu
viosului Printelui nostru Sava i din ale
purttorului de Dumnezeu Printelui nos
tru Eftimie.

Se cuvin e a t i :
C numai de dou ori se ngduie s se
mnnce pete n acest mare P o st: la Bu
navestire i la Duminica Floriilor.
Cind Aflarea cinstitului cap al Sfintului
Ioan Boteztorul sau Sfinii 40 de M uce
nici cad n duminica cea dinii a Postu
lui, s se caute tipicul de la sfritul crii,
la litera I.

D U M l N l C' A
N T IA A S FN T U L U I I

M A RELU I PO ST

N CARE S E P O M E N E T E DREAPTA CR ED IN
s m b a t a

sear a

Se face o b in u ita p riv eg h e re


LA V E C E R N I A

MICA

La Doamne, strigat-am..., se pun patru


stihiri i se chit podobnicele, alctuire a
lui N icolae, glasul 1 :
Podobie : Ceea ce eti bucuria...

A cu m s-a n tin s lu m in a d re p te i
^ x r e d i n e sp re to i, r is ip in d ca
u n n o r n e l c iu n e a p g n t ii i
lu m in n d in im ile ce lo r cred in cio i.
V en ii to i s c d em cu gnd binec in s tito r n c h in n d u -n e, noi d rep tcre d in cio ii, c in s tite lo r ico an e ale lu i
H ris to s .
C u sfin te le ico an e se lu m in ea z acu m , m p o d o b in d u -se ca o m ire a s ,

B ise ric a lu i H ris to s , i pe to i i


ch e am s p r z n u ia sc a duhovnicete. S ne a d u n m d a r cu u n gnd i
cu o c re d in , cu b u c u rie sl v in d pe
D om n u l.
L u m e a to a t se veselete c iat,
D o m n u l a s u r p a t d in n lim e stpn ire a p g n t ii cu n e s p u s p rev e
d ere ; i cei sm e rii ne-am n la t as
tzi la d r e a p ta c re d in , fiin d n d r u
m a i de d re p t-c in s tito a re a m p r
te as .
C in ste a icoanei se n a l la ch ip u l
cel d in ti, zice S fn tu l V asile. P en
t r u a c e a sta cu d ra g o ste cin stim
ico an ele M n tu ito ru lu i H ris to s i
ale tu tu r o r sfin ilo r ; ca n u cum va
ad u n n d u -n e acu m , s c d em in p r i
v in a lo r n p g n ta te .

179

NTIA A POSTULUI
Slav...r i acum..., a Nsctoarei :

Cel ce este nevzut du p firea cea


f r n c ep u t i dum nezeiasc, om
S-a vzut, F ecioar, din p re a c u ra te
sn g iu rile tale p e n tru m ilostivirea
cea p rea n alt. A C rui asem n are
tru p e a sc scriind, cu cinste ne n
ch in m L ui to i credincioii, i cu
d re a p t cre d in 11 slvim .
LA

STIHOAVNA

Stihira, glasul al 2-lea :


Podobie : Casa Efratului...

De p ierzarea n ecredincioilor, cea


fc to a re de stric c iu n e scpnd,
cu lu m in a d rep te i c re d in e inim ile
s ne lu m in m credincioilor, sl
vind pe D um nezeu.
S tih :Aducei Domnului slav i cinste,
aducei Domnului slav numelui Lui.

n e lciu n ea cea n tu n e c a t a iui


Arie a n c eta t, a lui M acedonie, a Iui
P etru , a lui S ever i a lu i P iru , i lu
m ineaz lu m in a cea m treit-u m in toare.
Stih : nchinai-v Lui n curtea cea
sfnt a Lui.

N u se m ai la u d m incinoasa nv
tu r a n ecredincioilor. C D um
nezeu d d rep tc re d in c io ilo r toiag
de t rie cu n c u v iin a re a T eodorei.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

n la t-a i fru n te a celor sm erii,


N scto are de D um nezeu, nscnd
pe D um nezeu-C uvntul. P e n tru aceasta to i cu c re d in cinstindu-te,
pe tin e te m rim .
Troparul, glasul al 2-lea : Preacuratului
Tu chip..., ectenia mic i apolisul.

LA

VECERNIA

MARE

La Doamne, strigat-am..., se pun 10 stihiri, cintind : 3 stihiri ale nvierii, 3 ale


lui Anatolie i, din Triod, patru podobnice, glasul al 6-lea :
Podobie : Toat ndejdea punndu-i...

|^ e T ine cel n ec u p rin s, C are ai


s tr lu c it m ai n a in te de lu cea
fr, f r n cep u t, d in p n tecele cel
n em ate ria i f r de tru p al P rin
telui, p ro o ro c ii cei in su fla i cu D u
hul T u, D oam ne, Te-au v estit a fi
P ru n c -n tru p a t, d in cea ca re n-a tiu t
de n u n t , u n it cu o am enii i aici pe
p m n t vzut. P e n tru ca re ca u n n
d u ra t, n v red n icete de lu m in a re a
Ta, pe cei ce la u d n v ie re a T a cea
n esp u s i c in stit.
Cu cuvin tul vestindu-T e, g r ito rii
de D um nezeu p ro o ro c i, i cu fap te le
cL istindu-T e, v ia f r de sfr it au
d o b n d it; c n esu fe rin d a slu ji f p
tu rii, S tp n e , f r n u m a i ie F
c to ru lu i, de lum e to i evanghelicele s-au d e p rta t i s-au fc u t p rta i
p a tim ii Tale, p e c a re m ai n a in te au
vestit-o. P e n tru ale c ro r ru g c iu n i
nvrednicete-ne s trec em f r p r i
h an m su ra p o stu lu i, U nule, m ultM iiostive.
Din fire a Ta cea d u m n ezeiasc nefiin d c u p rin s, S tp n e, m ai pe u rm
n tru p n d u -T e, ai b in ev o it a Te cu
p rin d e. Cci cu lu a re a tru p u lu i, ai
lu a t i to a te n su irile lui. P e n tru ace asta n sc riin d ch ip u l a se m n rii
Tale, cu c u v iin l s ru t m , sp re
d rag o ste a Ta n ln d u -n e ; i dintr-n su l lu m h a ru l t m d u irilo r,
u rrn n d d u m n ezeietilo r aezm inte
ale A postolilor.
P re a c in stit p o d o ab a lu a t B ise
rica lui H risto s din n la re a cea
p re a lu m in a t a c in stite lo r i s fin te
lo r icoane ale M n tu ito ru lu i H ris
tos, ale M aicii lui D um nezeu i ale
tu tu r o r sfin ilo r, p rin care se lu m i
neaz i se m p o d o b e te cu h a ru l i
se leap d de a d u n a re a ere ticilo r,
alungndu-i. i b u cu rn d u -se, sl

180

DU M INICA

vete p e iu b ito ru l de oam en i D um


nezeu, C are p e n tru d n sa a r b d a t
p a tim i de bunvoie.
Slav..., glasul al 2-lea :

S tr lu c it-a h a ru l a d e v r u lu i: cele
ce s-au n se m n a t de d e m u lt u m b ro s,
acu m a r ta t s-au s v rit. C ia t
B iserica se m b ra c cu ch ip u l cel
d u p tr u p al lu i H risto s, ca i cu o
p o d o ab m ai p re su s de lum e, ch ip u l
c o rtu lu i m rtu rie i cel m a i d in a in te
nsem nndu-1 i c re d in a cea d re a p t
cin stin d . Ca in n d ic o an a A celuia
pe C are l cin stim , s n u ne n elm .
S se m b ra ce cu ru in e cei ce n u
c re d aa ! C n o u ne este sp re la u d
ch ip u l Celui ce S-a n t r u p a t ; C ru ia
cu d re a p t c re d in ne n c h in m ,
n u fcndu-1 D um nezeu. Pe acela
cred in cio ii srutndu-1, s s tr ig m :
D um nezeule, m n tu ie te p o p o r u l
T u i binec^ivinteaz m o te n ire a
Ta.
i a c u m ...,
din Octoih.

a N sctoarei, a glasului
LA L I T I H

a d u c n d la u d d e m u lu m ire lu i
D um nezeu. i cu c in ste s n e n c h i
n m sfin te lo r ic o an e ale lu i H risto s,
i c e lo r ale P re a c u ra te i i ale tu tu r o r
sfin ilo r, c a re s n t n se m n a te p e p e
re i, pe sc n d u ri i p e sfin ite le vase;
le p d n d p g n e a sc a c re d in a ce
lo r n ec red in c io i. P e n tr u c cin ste a
icoanei, p re c u m zice V asile, tre c e la
ch ip u l c a re s-a n c h ip u it, ce rn d
p e n tr u ru g c iu n ile P r e a c u r a t e i
M aicii T ale, H ris to a s e D um nezeul
n o s tru , i ale tu tu r o r s fin ilo r, s ne
d ru ie ti n o u m a re m il.
i acum..., a N sctoarei :

O, m in u n e m a i n o u d ec t to a te
m in u n ile cele de d e m u lt! C cine a
c u n o s c u t s fi n s c u t m a ic f r
b r b a t i s p o a r te n b r a e pe Cel
ce c u p rin d e to a t f p tu r a ? A lui
D um nezeu, Cel ce S-a n s c u t, este
voia. P e C are ca p e u n P ru n c , P re a
c u ra t , p u rtn d u -L n b ra e le ta le i
ca o M aic, n d r z n e a l c tre D nsul
ctig n d , n u n c e ta a-L ru g a p e n tru
cei ce te cin ste sc, ca s m ilu iasc i
s m n tu ia s c su fle te le n o a s tre .

Dup obicei, stihira hramului


Slav..., glasul al 2-lea : -

B ucurai-v c in stii p ro o ro c i, care


legea D o m n u lui b in e a i rn d u it, i
c re d in e i v-ai a r ta t stlp i de n e lu a t
i de n e c lin tit. Cci voi v-ai a r ta t
i m ijlo c ito ri ai Legii celei N oi a lui
H risto s. i m u tn d u -v la cer, pe
Acela rugai-L s m p a ce lu m e a i
s m n tu ia sc su fletele n o a s tre .
i

a c u m ...,

a Nsctoarei, acelai glas :

T o at n d e jd e a m ea sp re tin e o
p u n M aica lu i D um nezeu. Pzetem su b a c o p e r m n tu l t u .
STIHOAVNA, din Octoih :

Slav..., glasul al 2-lea, nsui glasul :

Cei ce am tre c u t d in
la d re a p ta c re d in , i cu
n o tin ei ne am lu m in a t,
cu m inile, p re c u m zice

n e c re d in
lu m in a cu
s plesn im
p sa lm istu l,

Troparul : N sctoare de Dumnezeu...


i cealalt urmare a Privegherii.
Iar de nu este Priveghere, dup Tatl
nostru... ;e zice inti troparul nvierii,
apoi Slav..., glasul al 2-lea :

P re a c u ra tu lu i T u ch ip ne n c h i
nm B u n u le, c e rn d ie rta r e greeale lo r n o a s tre , H risto a s e D um nezeule.
C de voie ai b in e v o it a Te su i cu
tr u p u l pe C ruce, ca s scap i d in ro
bia v r jm a u lu i pe cei p e c a re i-ai
zid it. P e n tru a c e a sta cu m u lu m ire
strig m i e : T o ate le-ai u m p lu t de
b u c u rie , M n tu ito ru l n o s tru , Cel ce
ai venit ca s m n tu ie ti lu m ea.
i acum ...,al N sctoarei:

Poate ta in ele tale s n t m a i p re su s


de c u g e t; to a te s n t p rea slv ite,
N sc to a re de D um nezeu. Cu c u r
ia fiin d p e c e tlu it i cu fecio ria p
zit, cu a d e v ra t M aic te-ai cu n o s

181

INTIIA A POSTULUI

c u t n scn d pe D um nezeu cel ade


v ra t. Pe Acela roag-L s m ntuiasc su fletele n o astre .

cu icoane d u p obiceiul cretinesc,


acum noi to i cu p rea-sfin en ie ne
b u cu rm .
Catavasie :

DUMINICA DIMINEAA
La Dumnezeu este Domnul... troparul
nvierii, de dou ori. Slav..., Preacura
tului Tu chip..., i acum..., al N sctoa
rei : Toate tainele tale snt...
Apoi obinuitele Catisme i
rnduial dup obicei.

cealalt

Canoanele se citesc a s tfe l: al nvierii,


al Crucii-Invierii i al N sctoarei de
Dumnezeu, toate pe 8 ; i din Triod, ca
nonul pe 6.
CANONUL

Triodului

Alctuire a lui Teofan.


Cntarea l-a, glasul al 4-lea :
Irmos : Adncul Mrii Roii...

Q l tin d cu veselie astz i noi cre


dincioii s tr ig m : Cit sn t de
m in u n a te lu c ru rile Tale, H risto a se ,
i p u te re a Ta cit este de m are, Cel
ce ai fc u t n e le g erea i u n irea
n o a str .
V enii g n d ito rilo r de D um nezeu
s sv rim zi de b u c u r ie ; acu m ce
ru l i p m n tu l se veselesc, cetele
n g ereti i a d u n rile o m e n eti n
chip d eo seb it p rz n u in d .
P re a m a re facere de b in e vznd,
ad ic m d u la re le lu i H risto s cele
d e sp rite , a d u n a te n u n ire , cu minile s p lesn im i s l u d m pe
D um nezeu, Cel ce a d a t pacea.

A dncul M rii Roii cu u rm e neudate, p e d e stru trecndu-1 Isra el


cel de d em ult, cu m inile lui Moise
n chipul crucii, p u te re a lu i Amalec
n p u stie a b iru it .
Cntarea a 3-a :
Irmos : Se veselete de Tine...

\ u se m ai n a l acu m sp rin ce a
n a p g n ilo r ere tici ; cci p u te
rea lui D um nezeu a n t r it O rto d o
xia.
N orii n chip p ro o ro c esc s ne
stro p e a sc n o u d in cer astzi ro u
f c to a re de via p e n tru n la re a
cre d in ei.
C u b u n vers s v esteasc trm b iele cele de ta in ale A p o sto lilo r lu i
H risto s, m ai p re su s de fire, n la
rea c in stite lo r icoane.
Slav...

S l u d m pe H risto s, Cel ce ne-a


a r ta t o m p r te a s bin ecred in cio as i de H risto s-iu b ito a re m p re u n
cu o d ra sla ei cea de D um nezeu n c u
n u n a t .
I acum..., a Nsctoarei :

Locaul t u cel s fin it lundu-1 n oi


credincioii, P re a c u ra t , ne ru g m
s ne lu m in m acu m cu h a ru l cel lu
m inos.

Slav...

D atu-s-au astz i B isericii b iru in


ele, cu voia i cu sfatu l cel din n
dem n u l lui D um nezeu, al m p ra i
lo r M ihail i T eodora, care au in u t
c re d in a cea d re a p t .
i acum..., a Nsctoarei :

A rm ele p g n etilo r e re su ri ad e
v ra t au p i e r i t ; c vznd locaul
tu , P re a c u ra t cin stit , m p o d o b it

Catavasie :

Se veselete de T ine B iserica Ta,


H risto ase, strig n d : Tu eti p u te re a
m ea, D oam ne, i sc p a re a i ntrirea.
S E D E A L NTA.

Podobie :

glasul 1 :

Ceata ngereasc...

D um nezeiescul T u chip n icoa


n nsem nndu-1, n a te re a Ta, H ris-

182

D U M INICA

toase, lu m in a t o vestim , m in u n ile


cele n e g r ite i r stig n ire a cea de
b u n v o ie ; p rin c a re dem o n ii se go
nesc cu fric i n ec red in cio ii cu
c u tre m u r se tnguiesc, ca n ite p r
tai ai acelo ra.
Slav...

C u c h ip u rile p ro fe ilo r, cu fee le


A p o sto lilo r, cu icoanele i cu n c h i
p u irile s fin ilo r m ucen ici i ale tu
tu r o r sfin ilo r, cu sfin e n ie se m
po d o b ete ; cu ale M irelui celu i n e
tru p e sc i cu s tr lu c irile cele n e
leg to a re ale m ire se i se lu m in eaz
m aica, S io n u l cel de sus.

n a L ui cea n e n tin a t
sfin ilo r.

i c h ip u rile

i acum..., a N sctoarei :

n tr u p a t n s c n d p e D um nezeuC uvntuJ, ceea ce eti p lin d e h a


r u ri, sfin e n ie c u v io as lu i D u m n e
zeu tc-ai a r t a t ; p e n tr u a c e a s ta B i
se ric a ta cea lu m in a t o n n o im .
C atavasie :

R id ic a t pe C ru ce v zn d u -T e Biserica, p e T ine S o a re le d re p t ii,


a s ta t n tr u a sa rn d u ia l , p re c u m
se cuvine, strig n d : S lav p u te rii
T ale, D oam ne.

i acum..., a Nsctoarei :

C elor ce cu d ra g o ste cin ste sc sfnt ico an a ta , P re a c u ra t i cu ad e v


r a t M aic a lui D um nezeu, te ves
te sc cu u n glas, i cu c re d in se n
ch in ie, a ra t-te p z ito a re i o c ro
tito a re ta re , g o n in d to a t r u ta te a
d e p a rte de Ia dnii, ca aceea ca re
to a te le p o i.
Cntarea a 4-a :

Cntarea a 5-a :
Irmos : Tu, Doamne, lumina mea...

p u n e D o am n e B ise ric ii T ale n


t rire , ca s p e tre a c n vea
cu l v eacu lu i, n e c lin tit de v alu l
e re s u rilo r.
P este to t p m n tu a s tr lu c it
lu m in a veseliei, i a d u m n e z e ie sc u
lui a ju to r , cel d a t d e su s c re d in c io
ilor.

Irmos : Ridicat pe Cruce...

C Au

d u m n ezeiasca c e rc e ta re a
- M n g ieto ru lu i sfin e te B ise
rica Ta, i cu v en irea Lui alu n g n
elciu n ea eresu lu i, C uvinte al lu i
D um nezeu, m ult-M iostive.
De p g n ta te a cea p re a sik d c iz
bv in d pe p o p o ru l T u, f-1 s se ap rin d cu rv n a O rtodoxiei i cu
c re d in s s tr ig e : Slav p u te rii
Tale, D oam ne.
V znd c se lum ineaz dum nezeietie lo cauri cu sfin ite le ch i
p u ri ale ico an elo r lu i H risto s i ae
N scto arei de D um nezeu, cu sfin
it cu v iin ne b u cu r m .

Cel ce e ti u n u l b u n i izv o r al b u
n t ii, T u n a l f ru n te a d rep tc re d m c io ilo r m p ra i, a c e lo r ce cin
ste sc ic o an a T a.
Slav...

L u m in a cea n e a p u s a d re p te i
c re d in e ne-a r s r it n o u , cu p o
ru n c a cea de D u m n ezeu in s u fla t a
c re d in c io ilo r m p ra i, i cu voia
cea g n d ito a re la D um n ezeu .
i acum..., a N sctoarei :

n n o ie te -n e n o u fru m u s e e a cea
d in ii, P re a c u ra t M aica lu i D um
nezeu; i casa ta ac ea sta sfin ete-o
cu h a ru l t u .

Slav...

m p r te a sa cea m p o d o b it cu
cu n u n , d o rin d de a d e v ra ta m p
r ie a lu i H risto s, a zu g rv it icoa

C atavasie :

T u, D oam ne,
m e ai venit,

lu m in a m ea n luL u m in a cea sfn-

183

N TIA A POSTULUI

t, c a re n to rc i d in tr u n tu n e ric u l
n e c u n o tin e i, p e cei ce Te la u d
pe T in e cu c re d in .
Cntarea a 6-a :
Irmos : Jertfi-voi ie cu glas de laud...

Q e sc rie i se cin ste te cu nk ; c h in c iu n e c re d in c io a s ch ip u l


S t p n u l u i; i ia r i ia n d r z n e a l
B iseric a p re a sl v in d cu d r e a p t c re
d in p e M n tu ito ru l.
Se g o le te de n tr is ta r e i de n
tu n e ric u l e re su lu i B iseric a lu i H risto s, i se m b ra c cu h a in de vese
lie, i cu d u m n e ze iesc i p u r t to r de
lu m in h a r se ac o p e r .
Slav...

B u n sl v ire a s tr lu c ir ii d e d e
m u lt, a d o b n d it a d u n a re a d re p tc re d in c io ilo r, cu vo ia m p r te s e i
T e o d o ra i a fiu lu i ei, b in e cred in cio su l m p r a t M ihail.
i acum..., a N sctoarei :

C el ce a p o ru n c it de d e m u lt s se
fac c o rtu l m rtu rie i, ca n tr-u n
c o rt c u v n t to r n tr u tin e a lo c u it,
Cel s in g u r p re a sl v it, C are p rea slvete, F ecio ar, locaul t u cu m i
n u n i.
C atavasie :

Je rtfi-v o i ie cu glas de la u d ,
D oam ne, s trig c tr e T ine B iserica, de sn g ele d e m o n ilo r c u r in du-se, cu sngele cel c u rs p rin m ilo stiv ire d in c o a sta T a .
C O N

D A c , glasul al 8-lea :

C u v n tu l T a t lu i cel n e c u p rin s,
d in tin e, N sc to a re de D um nezeu,
S-a c u p rin s n tru p n d u -S e ; i ch ip u l
cel n tin a t, la ch ip u l cel d in ti n to rcndu-1, cu d u m n e ze iasc a p o d o a b
l-a am e ste c a t. Deci, m rtu ris in d
m n tu ire a , l n c h ip u im cu fa p ta i
cu c u v n tu l.

I COS
A ceast ta in a ico n o m iei, d e la
D um nezeu fiin d in s u fla i, d e d e
m u lt p ro o ro c ii, i d o b n d in d s tr lu
cire a ei, m a i n a in te a u v estit-o ,
p e n tru n o i cei ce am a ju n s la sfritu l v e a c u rilo r. Deci lu n d p r in ea
d u m n ezeiasca c u n o tin , u n D om n
p e D um nezeu cu n o a te m n tr e i fe
e sl v it ; i A cestu ia sin g u r slu jin d ,
avnd o c re d in i u n b o te z, n
H ris to s ne a m m b r c a t. D eci m r
tu ris in d m n tu ire a , cu fa p ta i cu
c u v n tu l pe a c e a sta o n c h ip u im .
S FN A X A R

La Duminica ntia a Postului Mare


Sinaxarul din M inei, apoi acesta.
In aceeai zi, n Duminica ntiia a P os
tului Mare, facem pom enire de nlarea
sfintelor i cinstitelor icoane, petrecut
pe timpul de venic-pom enire a mpra
ilor din Constantinopol, M ihail i a mai
cii lui, Teodora, i n vrem ea patriarhu
lui Constantinopolului, Sfntul M etodie
M rturisitorul.
Leon Isaurul, potrivit ngduinei lui
Dumnezeu, din pzitor de asini i lu
crtor cu palm ele, a pus stpnire pe
sceptrul m priei C onstantinopolului, pe
vrem ea cnd cel ntru sfini Gherman
a luat n min crma Bisericii. ndat Leon
a poruncit de l-a chem at la el i i-a zis :
Mi se pare, nalt Prea Sfinite Stpne, c
icoan ele nu se deoseb esc ntru nimic de
idoli. Poruncete deci s le scoat repede
din biserici. Iar dac snt adevrate ico a
nele sfinilor, atunci s fie ridicate mai
sus, pentru ca s nu le spurcm n econ te
nit srutnriu-le i s cdem astfel n
pcat.
Patriarhul a respins aceste cuvinte
groaznice ale mpratului i i-a spus : S
nu fii tu acela, mprate ! Am auzit c s-a
pornit odat cineva cu furie mpotriva
sfintelor ic o a n e ; iar num ele aceluia este
Conon. Eu m numeam aa, a rspuns
mpratul, pe cnd eram copil.
Pentru c Gherman n-a vrut s asculte
de porunca Iui, mpratul l-a surghiunit
de pe scaunul patriarhal i l-a nlocuit cu
A nastasie, care-i mprtea gndul. i aa
s-a ivit atunci lupta m potriva sfintelor
icoane.
Dup ce Leon i-a sfrit ru viaa, a
urmat la tronul m prtesc fiul lui, Con
stantin Copronim, care era pornit cu mult

184

D U M IN IC A

m ai mult furie m potriva sfintelor ico a


ne. Pentru ce s mai spunem cte fapte
i ce fel de fapte groaznice a svrit i
acest n elegiuit ? Dar i el i-a sfrit v ia
a m ai ruinos i-i urmeaz pe tronul
m prtesc fiul su nscut cu Hazara. Dar
pentru c i el i-a trit ru viaa, i-au
urmat la conducerea mpriei Irina i
Constantin. A cetia sftuii fiind de prea
sfinitul patriarh Tarasie, au adunat al
ap telea Sinod Ecumenic i Biserica lui
H ristos a cptat iari sfintele icoane.
Dup ce au prsit i acetia tronul m
prtesc, s-a urcat Nichifor patriciul, apoi Stavrachie, fiul lui, dup care a ur
mat M ihail Rangabe. Toi au cinstit sfin
tele icoane. Lui M ihail i-a urmat slbati
cul Leon Arm eanul. A cesta a pornit o a
doua lupt m potriva icoanelor, nelat
fiind de un m onah eretic ce locuia nchis
ntr-o peter. i iari a fost isat fr
podoab Biserica lui Dumnezeu. Dup
Leon Arm eanul a ven it pe tronul mpr
tesc M ihail Am oreul. Dup el a venit Teofil, fiul su, care i-a lsat n urm pe na
intaii si n nebunia sa m potriva ico a
nelor. A cest T eofil a dat la osnde i p e
depse groaznice pe m uli dintre sfinii p
rini. Dup ce i-a sturat cruzimea timp
de doisprezece ani, s-a m bolnvit de
boal grea ; cnd era aproape de moarte
i deschidea att de mult gura nct i se
puteau vedea m runtaiele. m prteasa
Teodora era foarte ntristat din pricina
aceasta. C opleit de durere a adormit i
a vzut n vis pe Preacurata N sctoare
de Dum nezeu cu Pruncul cel mai nainte
de veci n brae, nconjurat de ngeri
strlucitori care loveau i i bteau joc
de Teofil, brbatul ei. Cnd s-a sculat din
somn, Teofil i-a venit puin n simire i
a str ig a t: Vai de mine ticlosul : Din
pricina sfintelor icoane snt btut. n
dat m prteasa a pus la cptiul lui
icoana N sctoarei de Dum nezeu i s-a
rugat ei cu lacrimi. Iar Teofil, dei era
grozav de bolnav, vznd pe unul din cei
ce stteau n jurul lui c poart engolpion, i l-a smuls i l-a srutat. i ndat gura
lui, care scrnea mpotriva icoanelor, i
neruinatul lui gtlej, care sttea deschis, j
au venit la starea lor fireasc de mai na- j
inte, i s-au potolit necontenitele dureri i
chinuri i a adormit mrturisind c bun
lucru este a cinsti i a ne nchina sfinte
lor icoane. Scond deci mprteasa din
lzile ei cinstitele i sfintee icoane, l-a
fcut pe Teofil s le srute i s le cin
steasc din tot sufletul. Dup puin vre
me T eofil a murit. Teodora a chemat pe
toi cei din surghiun, a dat drumul celor
din nchisori i a poruncit s se triasc
n libertate. A izgonit de pe scaunul pa

triarhal pe Ioan, numit i Ianis, care era


mai mult cpetenia vrjitorilor i cpete
nia demonilor, dect cpetenia cretinilor.
Pe tronul patriarhal s-a suit mrturisito
rul lui Hristos, M etodie, care ptimise
m ulte mai nainte i n groap de viu fu
sese ngropat.
A a stnd lucrurile, Ioanichie cel Mare,
care a sihstrit n munii Olimpului, a
avut o cercetare dum nezeiasc. A venit
la el m arele sihastru A rsaachie i i-a
spus : Dum nezeu m-a trimis la tine ca s
mergem la preacuviosul brbat Isaia, care
sihstrete nchis ntr-o peter din Nicomidia, spre a nva de la el cele ce
snt plcute lui Dum nezeu i potrivite Bi
sericii Lui.
i intr-adevr, cnd au ajuns la el, au
auzit din gura lui : A cestea zice D om n u l:
Iat s-a apropiat sfritul dumanilor
icoanei M ele. D ucei-v la mprteasa
Teodora, dar i la patriarhul M etodie, i
Ie grii aa : S oprii pe toi cei nesfin
ii i aa mpreun cu ngerii s-mi adu
cei jertf, cinstind icoana chipului Meu
i Crucea.
Cnd au auzit acestea, s-au dus ndat
la C onstantinopol i au vestit cele ce li
s-au spus patriarhului M etodie i tuturor
aleilor lui Dum nezeu. Iar ei adunndu-se
s-au dus la mprteas, pe care au aflat-o cu totul ncredinat, cci din p
rini era e vlavioas i iubitoare de Dum
nezeu. m prteasa ndat i-a scos icoana
N sctoarei de Dumnezeu ce-i atrna la
gt i n vzul tuturor a srutat-o spunnd : S fie anatema toi cei care nu se
nchin i nu srut icoanele, nu ca pe
Dumnezeu, ci ca pe nite chipuri ale ace
lora care au iubit pe Dumnezeu !
Toi cei care erau acolo s-au bucurat
cu bucurie mare. mprteasa, la rndul
ei, i-a rugat i ea s Iac rugciuni pen
tru Teofil, brbatul ei. Au fost nduplecai
din pricina credinei ei, cu toate c la
nceput nu voiau. i n adevr cel intru
sfini M etodie a adunat poporul, tot cle
rul i pe arhierei n marea biseric a lui
Dumnezeu, printre care erau i aceti
brbai alei : cei din Olimp, marele Ioa
nichie, A rsaachie i N avcratie, ucenicii
Iui Teodor Studitul, Teofan i Teodor
scriitori i mrturisitorii, M ihail aghiopolitul i singh elu. Cu toii au fcut
toat noaptea rugciuni ctre Dumnezeu
pentru Teofil, rugndu-se cu toii cu la
crimi i cu ncordat rug. Aa au fcut
tot timpul celei dinii sptmni a Postu
lui Mare. A celai lucru l-a fcut l mp
rteasa Teodora mpreun cu femeile i
cu cellalt popor.
n timp ce fceau aceste rugciuni, V i
neri, pe ia revrsatul zorilor, mprteasa

185

INTIA A POSTULUI
a adormit i i se prea c se gsete Ia
picioarele Crucii i c treceau pe cale,
cu mult zgomot, nite oam eni care dticeau
felurite unelte de chin. n m ijlocul lor era
dus legat cu m inile la spate i mpratul
Teofil. Cnd l-a vzut, a mers i ea dup
cei care-1 duceau pe Teofil. Ajungnd la
poarta cea de aram, a vzut un brbat
strlucitor la fa, care sta naintea icoa
nei lui Hristos. Teofil s-a oprit naintea
lui. mprteasa s-a atins de picioarele
acelui brbat i se ruga pentru mprat.
Dar numai ce a deschis Teodora gura, c
acel brbat i-a zis : Mare este, femeie,
credina ta ! Afl c pentru lacrimile i
pentru credina ta, nc i pentru rugile
i rugminile robilor M ei i ale preoi
lor Mei, iert pe Teofil, brbatul tu !
Dup aceea a spus i celor care-1 du
ceau pe T e o fil: Dezlegai-1 i dai-1 fe
meii lui I
mprteasa l-a luat i a plecat bucurndu-se i veselind u-se. i ndat s-a tre
zit din somn. A cestea a vzut mprteasa
Teodora.
Iar patriarhul M etodie, n timp ce se
fceau rugciuni i cereri pentru Teofil,
a luat o hrtie curat i a scris pe ea
num ele tuturor mprailor eretici, ntre
care a pus i num ele lui Teofil. A ceast
hrtie a pus-o sub sfnta M as fr s
tie nimeni. V ineri ved e i el un nger
nfricotor c intr n biserica cea mare.
Se apropie de el i pare c-i spune : i-a
fost ascultat rugciunea, episcope ! m
pratul Teofil a cptat iertare! Nu mai
supra pe viitor Dum nezeirea cu el 1
Patriarhul vrnd s tie de-i adevrat
vedenia, s-a sculat din locul unde era, a
luat hrtia, a desfcut-o o, judecile
lui Dumnezeu ! i a gsit ters cu totul
de Dumnezeu num ele lui Teofil.
Mult s-a bucurat mprteasa cnd a
auzit acestea i a cerut patriarhului s
adune ntreg poporul cu sfintele cruci i
cu sfintele icoane n biserica cea mare,
ca s-o mpodobeasc din nou cu sfintele
icoane i s fac tuturor cunoscut acea
st nou minune. i intr-adevr ndat
s-au adunat toi n biseric cu luminri
n mini. A venit i mprteasa cu fiul
ei. i fcnd litanie au pornit de acolo
pn la aa-numitul M iliu, cu sfintele
icoane, cu dum nezeietile i cinstitele
lemne ale crucii, cu sfnta i dum neze
iasca Evanghelie, strignd : Doamne miluiete-ne 1. i tot aa s-au ntors din nou
n biseric i au svrit dumnezeiasca

Liturghie, aezind la locul lor sfintele i


cinstitele icoane cu ajutorul unor brbai
cu o via deosebit de sfnt. A poi au
fost proclamai cei ev la v io i care au cre
zut drept i au fost ndeprtai i ana
temizai cei n eevlavioi i care n-au pri
mit cinstirea sfintelor icoane. i aceti
sfini mrturisitori au hotrt atunci ca
n fiecare an s se fac aa aceast sfnt
prznuire, ca nu cumva s cdem din nou
n aceeai rtcire.
Pentru rugciunile sfinilor Ti mrtu
risitori, icoan ntru totul asem enea Ta
tlui, m iluiete-ne pe noi. Amin.
Cntarea a 7-a :
Irmos : n cuptorul persienesc...

^ d n u ia s c m p re u n cu ve
selia B iseric ii, n tr u d u m n e z e
ia sca d ra g o ste , o a ste a cea n g e re a s
c, cu d u m n e ze iesc g n d c n tn d :
B ine eti c u v n ta t n B ise ric a slav ei
T ale, D oam ne.
B iseric a c e lo r n ti-n sc u i i ad u n a re a se b u c u r , v z n d a c u m p e
d u m n e ze iesc u l p o p o r c u u n g n d
c n tn d : B in e e ti c u v n ta t n B ise
ric a slavei T ale, D o am ne.
Slav...

Iz b v ii fiin d de n e g u ra e re su lu i,
cu voia T eo d o rei, m p r te a s a cea
v re d n ic de c in ste , c n t m : B in e
e ti c u v n ta t n B ise ric a slav ei T ale,
D oam ne.
i acum..., a N sctoarei :

M ai p re su s d ec t ce te le cele de
su s te-ai n la t, P re a c u ra t , tu u n a
fc n d u -te m a ic a F c to ru lu i tu tu
ro r. Deci b u c u rn d u -n e , strig m :
B ine eti c u v n ta t tu n tr e fem ei,
P re a c u ra t S t p n .
C atavasie :

n c u p to ru l p e rsie n e sc tin e rii lu i


A vraam , cu d o rire a d re p te i c re d in
e , m ai v rto s d ect cu v p a ia fo c u
l u i fiin d a p rin i, a u s t r i g a t : B in e
eti c u v n ta t n B ise ric a slav ei Tale, D oam ne.

186

D U M IN ICA
Cntarea a 8-a :

Cntarea a 9-a :

Irmos : M inile ntinzndu-i Daniel...

Irmos : Hristos, piatra cea netiat...

T egile p r in te ti ale B isericii pi -i zindu-le, zu g r v im ic o an e le lu i


H ris to s i ale s fin ilo r L ui i le s
r u t m cu g u rile , cu in im a i cu v re
rea , s t r i g n d : B in e c u v in ta i to a te
lu c ru rile D o m n u lu i p e D om nul.

( ^ u s fin ite le zu g r v eli ale icoa^ n e lo r m p o d o b it v z n d ia


ri c in s tita B iseric , cu cu c ern ic ie
to i s a le rg m i lu i H ris to s s-I
strig m : P e T in e T e slv im n tre itS fin te.

C in ste a i n c h in a re a ico an ei, cu


a d e v ra t ad u cn d -o la acela al cui
este ch ip u l, o c in stim u rm n d n
v tu rile g r ito rilo r de D u m n e
zeu i lu i H ris to s cu c re d in s tr i
gm : B in e c u v in ta i to a te lu c ru rile
D o m n u lu i p e D om nul.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

M in te a lu m in n d u -i cu lu m in a
d u m n e ze iesc u lu i D uh c in s tita m
p r te a s , i ro a d e d e g n d u ii Ia
D u m n ezeu av n d , a iu b it bun-pod o a b a i fru m u s e e a B ise ric ii lu i
H ris to s , b in e c u v n tn d m p re u n
cu c re d in c io ii p e Iisu s, D u m n ezeu
i om .

P o d o a b i c in ste c tig n d B ise ri


ca C ru ce a T a i c in s tite le ic o an e i
c h ip u rile s fin ilo r, cu veselie, S tpne, i cu b u c u rie Te slv ete.
Slav...

L u m in e a z cu d u m n e z e ia sc a Ta
sl v ire p e m p r a ii n o tri, n d u
ra te , i cu ta b e re n g e re ti i cu to t
felul de n tr a r m a r e n g rd e te -i, sup u n n d u -Ie lo r, S t p n e , se m eia pg n ilo r.
i acum..., a N sctoarei :

R id ica tu -s-a o s n d ire a str m o a e i


E va, de D u m n ez eu N sc to a re , c
tu c u r a t a i n s c u t p e S t p n u l tu
tu r o r n ch ip de n e g r it; a C ru i as e m n a re a c u m p e ic o an e o s ru
t m .

i acum..., a N sctoarei :

C u raz ele lu m in ii celei n e le g


to a re s tr lu c it fiin d c a sa ta cea
d u m n e ze iasc , u m b re te ac u m
pe
to i cu n o ru l D u h u lu i, i sfin e te
p e cei cre d in cio i c a re cu u n glas
| c n t : B in e c u v in ta i to a te lu c ru rile
D o m n u lu i p e D om nul.

C atavasie :

H ris to s , p ia tr a cea n e t ia t de
m n , cea d in ca p u l u n g h iu lu i, d in
tin e m u n te le cel n e t ia t, F ecio ar,
s-a t ia t, u n in d firile cele o se b ite ;
p e n tru a c e a sta v eselin d u -n e, pe
tin e N sc to a re de D u m n ezeu te
m rim .

Irm osu l:
LU M ININ D A NVIERII

S ludm, bine s cuvntm i s ne


nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

M in ile n tin zn d u -i D aniel, g u


e rile le ilo r cele deschise, n g ro ap ,
le-a n c u i a t ; i p u te re a fo cu lu i au
stin s, c u b u n a f a p t ncin g n d u -se
tin e rii cei iu b ito ri de d re a p ta cre d in , strig n d : B in e c u v in ta i toate lu c ru rile D om nului pe D om nul.

Slav..., aceasta :
Podobie : Cu A p ostolii s ne suim...

S lta i, b u cu ra i-v , cu veselie cnta i strig n d : Ct s n t de m in u n a te


i de sl v ite lu c ru rile T ale, H risto as e ! i cine va p u te a s sp u n p u
te rile Tale, M n tu ito ru le , Cel ce ai
u n it n e le g e re a i m p reu n -g lsu ire a n o a s tr n tr-o B iseric ?

INTIIA A POSTULUI
i acum..., a Nsctoarei :

S biile v rjm au lu i eres acum


s-au sfrit i pom enirea Iui a p ierit
cu s u n e t ; c vznd biserica ta, P re a
c u ra t , fo a rte fru m o s m p o d o b it
cu h a ru rile c in stite lo r icoane, de
b u cu rie to i sn tem plini.
LA

LAUDE

Se pun 4 stihiri ale nvierii, 1 a Iui


Anatolie, i din Triod 3 podobnice, glasul
al 4-lea :
Podobie : Dat-ai semn...

n tr u T ine se b u c u r acum B ise


rica, Iu b ito ru le de oam eni, n tru
M irele i Z id ito ru l s u ; C are cu
du m nezeiasca voie ai izbvit-o de
nelciunea idoleasc, i ie n su i
i-ai unit-o p rin c in stitu l T u snge.
Cu veselie p rim in d sfin it n la re a
ico an elo r i b u cu rn d u -se, pe T ine
Te la u d i Te slvete cu cre d in .

187

m podobindu-se acu m cu n la re a
sfin te lo r icoane, i cu str lu c irile
ch ip u rilo r, i se face cred in cio ilo r
u n ire de D um nezeu d ru it .
Stih : Scoal-Te, Doamne, Dumnezeul
meu, inal-se mina Ta, nu uita pe sracii
Ti pn la sfrit (ps. 9,32).
i se cint stihira zilei, glasul al 6-lea :

M oise n v rem ea p o stu lu i a lu at


legea i pe p o p o r l-a tra s la sine ;
Ilie p o stin d , ce ru rile a n c u ia t; i
cei tre i tin eri ai lui A vraam pe ti
ran u l cel f r de lege p rin p o st l-au
b iru it. P rin el i pe noi, M ntuitorule, nvrednicete-n e s aju n g em
la n v ie re a Ta, strig n d aa : S fin te
D um nezeule, S fin te ta re , S fin te f r
de m o arte, m iluiete-ne pe noi.
Slav..., tot aceasta.i acum..., Preabinecuvntat eti...
Doxologia mare, ecteniile i apolisul.
i Litie n pridvor, dup obicei, cntnd
Slav... i acum..., stihira Evangheliei.
Ceasul nti, nvtura Sfntului Teodor
Studitul l apolisul.

Stih : Luda-Te-voi, Doamne, cu toat


inima mea, spune-voi toate minunile
Tale (ps. 137,1).

n c h ip u ire a tru p u lu i T u nlnd-o, D oam ne, cu d rag o ste o s ru t m ,


a r tn d ta in a cea m a re a iconom iei
Tale. C n u Te-ai a r ta t n ou , Iu b i
to ru le de o am eni p rin p re re , p re
cum zic lu p t to rii m p o triv a lui
D um nezeu, ucenicii lu i M a n e n t; ci
du p ad ev r i cu fire de tru p , printr-nsa suindu-ne sp re a Ta d o rire
i d ragoste.
Stih : Veseli-m -voi i m voi bucura
ntru Tine, cnta-voi numele Tu, Preanalte (ps. 9,2).

Zi p lin de b u cu rie i de veselie


astzi s-a a r ta t, c lum ineaz lu
m in a dogm elor celor p rea ad ev rate
i str lu c e te B iserica Iui H risto s,

LA

LITURGHIE

Fericirile glasului, pe 6, i din Canonul


zilei : Cintarea a 6-a, pe 4.
Apostolul, din Epistola ctre Evrei (XI,
24). Evanghelia de la Ioan.
i se svrete Liturghia Marelui Vasile. Asem enea i n celelalte duminici
ale Sfntului Post, afar de Duminica Stlprilor.
C H I N O N i r U L

L u d a i pe D om nul
Aliluia (ps. 148,l).
sau

d in

ce ru ri.

B ucurai-v d re p ilo r n tr u D om
nul. Celor d re p i se cuvine lau d
(ps. 32,1).
La mas se mnnc fierturi cu untde
lemn, dar nu pete.

188

LUNI
Din M inei, trei stihiri: Slav... i acum...
a N sctoarei.
Ieire, Lumin lin...
PROCHI MEN

D at-ai m o te n ire c e lo r ce se tem


de n u m e le T u , D o am n e (P s- 60,5).

LUN L

Stih 1 : De Ia m arginile pmntului, c


tre Tine am strigat (ps. 60,2).

n a d o u a s p t m n
a S fn tu lu i i M arelu i P o st
LA VECERNIE, DUMINICA SEARA
Dup Psalmul nceptor, la Doamne,
strigat-am..., se pun stihirile pe 10 cntnd :
4 stihiri de umilin, ale pocinei, din
Octoih, i din Triod 3 podobnice, ale lui
Iosif, glasul al 4-lea :

Stih 2 : A coperi-m -voi cu


mntul aripilor Tale (ps. 60,4

i i a r i :
D at-ai m o te n ire c e lo r ce se tem
de n u m e le T u , D o am n e.
S a se tie :

-m i u m ilin i n s tr in a r e de
r u t i, i n d r e p ta r e desvr it , m ie celu i c u fu n d a t ac u m n p a
tim ile tr u p u lu i i d e p r ta t de la
T in e, D u m n ezeu le, m p r a tu l tu tu
r o r ; c n -am n d e jd e de n ic ie ri. i
m m n tu ie te pe m in e d e s frn a tu l,
p e n tr u m u lt b u n ta te a T a, Iisu se
a to tp u te rn ic e , M n tu ito ru le al su fle
te lo r n o a s tre .
D u m n ezeiescul M oise cu p o s tu l
c u r in d u -se , a v z u t p e Cel d o rit.
D eci a c e s tu ia rv n in d , s m e ritu l m e u
su fle t, srg u ie te a te c u r i de r u
t i n ziu a p o stu lu i, ca s vezi pe
D o m n u l d n d u -i ie i e r t a r e ; p e Cel
ce e s te b u n i iu b ito r de o am en i, i
a to tp u te rn ic .
al

acoper-

Stih 3 : A a voi cnta num ele Tu n


veacu l veacu lu i (ps. 60,8).

Podobie r Dat-ai semn...

Alta, a lui Teodor, glasul

glasul al 8-lea :

6-lea :

PodobLe : A rhanghelicete s ludm...

S n c ep e m ac u m a d o u a s p t
m n a p o s tu lu i cu f a lu m in a t ,
svrindu-1 d in zi n zi, f ra ilo r ;
f c n d u -n e c a r de foc, ca i Ilie Tezv ite a n u l, cele p a tr u v ir tu i m a ri, s
n l m g n d u l cu n e p tim ire a , s
n tr a rm m tr u p u l n o s tr u cu c u r ia ,
g o n in d i b ir u in d pe v r jm a u l.

C aceste dou Prochim ene mari : S


nu ntorci fa(a Ta... i Dat-ai motenire...
cu stihurile lor, se cint in tot Sfntul Post,
unul dup altul, ncepnd de Ia sptmn
brnzii pin la Dum inica a cincea din
post. i de la In vredn icete-n e Doamne...
se ncep m etaniile.
LA

S T I H O A V N A

Stihira zilei, de dou


8-lea, nsui glasul :

ori, glasul al

V enii s n e c u r im p e n o i nine
cu m ilo ste n ii i cu n d u r r i s p re s
rac i, n u tr m b in d fa c e re a n o a s tr
de b in e. S n u tie stn g a lu cru l
d r e p t e i ; s n u ris ip e a s c tr u fia ro
d u l m ilo s te n ie i; ci n tr u asc u n s s
strig m c tre Cel ce tie cele a scu n
se : P rin te ! ia r t g ree ale le n o a s
tre , ca u n iu b ito r d e o am en i.
A m ucenicilor :

M ucenicii D o m n u lu i, to t locul
s fin ii i to a t b o a la t m d u i i; i
a c u m rugai-v, s se m n tu ia s c din
cu rse le v r jm a u lu i su fle te le noasre, ru g m u -v p e voi.
Slav..., i acum..., a N sctoarei :

Cele c e reti te la u d p e tin e ceea


ce eti p lin de h a r, M aic, ce n u
tii de m ire ; i n o i sl v im n a te re a

I
IN A DOUA S PT M IN A POSTULUI

ta cea n e c u p rin s , N sc to a re de
D u m n ez eu , ro ag -te s se m n tu iasc su fle te le n o a s tre .
i cealalt rnduial, dup obicei.

189

b in e p r im it ; cci T u eti T a t l n o s
tr u i noi fiii T i, i pe T in e cu fric
Te l u d m i n u m e le T u ch e m m .
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a N sctoarei :

LUNI DIMINEAA
Dup ntia Catism, se pun Sedelnele
cele de umilin, din Octoih, i a N sc
toarei.
Dup a doua Catism, Sedeaina,
sul al 4-lea :

gla

n c e p u t m n tu irii s-a f c u t v o rb i
rea lu i G avriil c tre F ecio ara. C a u
zind a c e a s ta : B u c u r -te !, n u s-a fe
r it de ac e a st h ir itis ire ; n u s-a n
d o it ca S a rra n c o rt, ci aa a z i s :
I a t r o a b a D o m n u lu i, fie m ie d u p
c u v n tu l t u .

Podobie : Spimntatu-s-a Iosii...

Psalmul 50.

e m in e cel o m o rt cu su fle tu l,
~ p r in r o d u l c lc rii de p o ru n c ,
Te ro g n v iaz-m , H risto a s e , ca un
n d u r a t, p r in p o st a d e v ra t i p rin
p o c in ; i-m i d s u m b lu p u r u
re a n cile cele d re p te i b u n e ale
c in s tite lo r T ale p o r u n c i ; ca dobnd in d d u m n e z e ia sc sl v ire a T a, m
p re u n cu to i cei ce Te iu b e sc pe
T ine, s la u d , Iisu se , b u n ta te a T a
p e n tr u to i.

Canonul M inciului i Tricintarea. i se


c itete Cntarea nti, din Psaltire.

Slav..., lot aceasta.


i acum..., a N sctoarei :

n fu rtu n ile p a tim ilo r n v ifo ra t


fiin d eu, n e p ric e p u tu l, P re a c u ra t
te ch e m pe tin e cu c ld u r : N u m
l sa s p ie r, p e m in e tic lo su l, ceea
ce ai n s c u t a d n c u l m i l e i ; c a fa r
de tin e a lt n d e jd e n-am c tig a t.
S n u m a r t d a r b a tjo c u r i rs
v r jm a ilo r, eu cel ce n d jd u ie s c
s p re tin e . C p o i c te voieti, ca
ceea ce eti M aica D u m n ez eu lu i tu
tu r o r.
Dup a treia Catism, Sedeaina, gla
sul al 6-lea :
-Podobie Doamne, m iluiete-ne pe noi...

D oam ne, n d re p te a z -n e pe noi


c a re n c ep e m p o s tu l s p t m n ii a
d o u a : str lu c e te -n e n o u sfin e n ia
i lu m in a n d r e p t r ilo r T ale. i ne
n v red n icete, pe n o i cei ce plecm
g en u n c h ii, s ad u c em ie ru g c iu n e

TRICINTAREA

Alctuire a lui Iosif.


Cintarea l-a, glasul al 4-lea.
Irmos : Pe voievozii cei tari...

n u le, B u n u le, Izv o ru l m ilei,


M ielul lu i D um n ezeu , Cel ce ai
rid ic a t p c a te le lu m ii ca u n D u m n e
zeu, m n tu ie te -m pe m in e, cel ce
m nec n f u rtu n a p c a te lo r, nd re p tn d u -m la lim an u l p o c in e i.
P ostu l cel c u r a t este : D e p rta re a
de p c a te , n s tr in a r e a de p a tim i,
d ra g o ste a cea c tre D um n ezeu , nev o in a sp re ru g c iu n e, la c rim ile cu
u m ilin i n g rijire a de s r a c i ; aa
a p o ru n c it H ris to s n S c rip tu ri.
Pe m ine, cel ce s n t r n it la su fle t
cu sa b ia p c a tu lu i i v t m a t cu
m u lte r u t i, T m d u ito ru le al s u
fle te lo r n o a s tre , t m d u ie te -m ca
u n f c to r de b in e, p u n n d u -m i d o c
to riile n e le p te lo r T ale p o ru n c i, Iub ito ru le de o am en i.
A N sctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce eti c o rt n e n tin a t, P reasfn t F ecio ar, c u r e te -m pe


m in e cel c u p rin s de a d e m e n irile
c u m p lite lo r p a tim i, cu izv o ru l m ilei
tale. i-m i d p loi de u m ilin , stp n , n im icin d a d n c u l p c a tu lu i.

190

LUNI
A lt Tricntare, glasul al 6-lea:

Cntarea a 8-a :

A lctuire a lui Teodor

Irmos : M intuitorule al tuturor...

Irmos : Ajutor i acoperitor...

| re c n d p r in n e s ta to rn ic ia vieii,
am c z u t n g n d u ri tlh re ti
i, r n in d u -m , m -am s tr ic a t. T m d u ito ru le al b o ln a v ilo r, d-m i m n
de a ju to r , cu ru g c iu n ile tu tu r o r
s fin ilo r T i.

a p e o b u c u rie de d u p s r b
to a re p rim in d , f ra ilo r , a d o u a
s p t m n a f c to ru lu i de lu m in
p o st, cu d ra g o ste s l u d m pe
H ris to s , d in n d e m n d u m n ezeiesc
v eselin d u -n e.
V re m e a cea de u m ilin a p o s tu
lu i afln d -o acu m , s p ln g e m fo a r
te i s su sp in m , i s n tin d e m
m in ile c tre n s u i M n tu ito ru l, ca
s m n tu ia s c su fle te le n o a s tre .
Slav..., a Treimii :

U n im e n tr e i ip o s ta s u ri, p re a stp n ito a r e D o am n a tu tu r o r , desv r it c rm u ito a re ; Ceea ce e ti m a i


p re s u s de to a t d o m n ia , T u n e m ntu ie te p e no i, P r in te i F iu le i
D u h u le P re a sfin te .
i acum..., a N sctoarei :

C ine a n s c u t fiu n e s e m n a t d u p
leg ea p rin te a s c ? n s p e A cesta
l n a te T a t l f r de m a m ; preasl v it m in u n e ! C tu , P re a c u ra t ,
a i n s c u t D u m n ezeu i om , to to d a t .
Slav ie, Dum nezeul nostru, slav ie.

V ifo ru l c u m p litu lu i p c a t tu lb u r
m in te a m ea ; ci ca p e P e tru , Iisu se ,
m n tu ie te -m p e m in e cel ce c n t :
T o ate lu c ru rile b in e c u v n ta i i l u
d a i p e D om nu l.
Cu n f rn a r e s o m o rm p a tim ile ,
cu p o stu l s n tr a r ip m d u h u l sp re
c e r i s strig m n tr u u m ilin a in i
m ii : G reit-am ie, D u m n ezeu le, ca
u n n d u r a t ia rt-n e.
A N sctoarei de Dumnezeu :

n p n te c e le t u sllu in d u -S e
Cel P re a n a lt, m a i n c p to a re dect c e ru rile te-a a r ta t, F ecio ar, i
o c r o tito a re n e b iru it c e lo r ce s tr i
g : T o ate lu c ru rile b in e c u v n ta i i
l u d a i pe D om n u l.
Alt Tricintare
Irmos : Pe Cel ce-L slvesc...

\ ra t -m i su fle tu l, D o am ne, ner o b it de tira n ia p a tim ilo r, ca,


slo b o d f c n d voia T a, s m b u c u r
i s slvesc s t p n ire a T a n veci.

C um voi s u fe ri m n ia Ta, H risto ase al m e u , c n d vei v eni la ju d e c a t ?


i ce r s p u n s voi a fla s d a u acolo,
n e lu c rn d , n ici f c n d vo ia T a, D oam
n e ? P e n tr u a c e a sta m a i n a in te de
s fr it ia rt -m .

N e n frn a re a Iui Isa v urte-o , su


fle te al m e u , i rv n e te cele b u n e
ale Iui Iaco v ; m b o ld ete p e V eliar
p rin p o st; m b o g e te-te cu cele
d u m n e ze ieti i la u d n veci.

Irmosul :

Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfntul Duh, Dumnezeu.

A ju to r i a c o p e rito r s-a f c u t m ie
sp re m n tu ire . A cesta este D um nezeul m e u i-L voi slvi pe E l, Dum nezeul p rin te lu i m eu , i-L voi
n la p e EI; cci cu slav S-a preaslv it .

Pe u n D um nezeu d u p fiin cin


stesc, tr e i ip o s ta s u ri la u d n ch ip de
o se b it, altele, ia r n u de a lt fel; de
o arece, D um n ezeirea este u n a, stp n ire n tre i F ee: p e n tru c este
T atl i F iu l i D u h u l.

N A DOUA SAPTM N A POSTULUI


i acum..., a Nsctoarei :

Din lu m in atu l t u pntece, ca un


m ire din cm ar ieind H risto s, a
str lu c it lu m in m a re celor din n
tu n eric ; c strlu cin d Soarele d re p
t ii, P re ac u ra t, a lu m in at lum ea.

telor, scap-m , F e c io a r ; c tu ai
nscu t, m ai p resu s de orice, pe Cuvntul, pe M n tu ito ru l su fletelo r
n o a s tr e ; pe Acel ce este b u n ta te a
n fiin .
Alt Tricintare

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Irmos : Naterea din zmislirea cea...

Ap b n d nu a n n e b u n it nim eni,
d a r Noe isp itit de vin s-a aflat g o l ;
i Lot d in acesta a n scu t sem in
ele r u t ii. Deci fugi, o suflete al
m eu, de asem n area acesto ra, ludnd pe H risto s.

J ^ p tim im acu m ca n ite ostai


ai Iui H risto s, c pe ct trec e
vrem ea, se m pletesc cu n u n ile ce
lo r ce se nevoiesc, pe care le va da
H risto s, cnd va veni cu slav, s ju
dece to t pm ntul.

S ludm, bine s cuvntm i s ne


nchinm Domnului, cntindu-I i preanlindu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Cu to tu l m -am r n it, H risto ase,


tot m -am u m p lu t de bube. V inde
c-mi rnile i bu b ele m ele, i p a
tim ile i m u c tu rile cele din p c a t ;
ca s au d i eu ca lep ro su l glasul
T u cel sfn t : V oiesc ! cu rete-te.

Pe Cel ce-L slvesc otile cereti


i de D nsul se c u tre m u r heruvimii i serafim ii, to a t su flare a i
zidirea ludai-L , binecuvntai-L
i-L p re a n la i n tru to i vecii.
Cntarea a 9-a :
Irmos : Eva cu neputina neascultrii...

J ^ p o stim de p atim ile m niei, s


ne d esftm cu d rag o ste nem incinoas, s h r n im pe cei s ra ci cu
pine, h rn in du-ne noi cu dum neze
iescul h ar, i cu lacrim ile s stin
gem lacrim ile h o t rrii ce va s fie.
T iclosule suflete, susp in , inhnete-te, a ra t chip de p o c in ; acum este ziua lng u i ; Cel ce
jud ec f r f rie vine s dea fie
cru ia cele vrednice d u p faptele
lui, p recu m este scris.
N-am d o b ndit fap te bune, ntinatu-m i-am h aina, pe care am luat-o
cu m b r care a dum nezeiescului b o
tez ; n tru n tu n e ricu l n ecunotinei
um blu. Ci ndrepteaz-m acum cu
lum ina feei Tale, D oam ne, pe m ine
cel d ezn d jduit.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

M rie, D oam n a toate, pe m ine


cel ce m-am fcut rob tu tu ro r p ca
i.

191

Slav..., a Treimii :

Unule N sc to ru le al U nuia, P
rin te al F iului cel U nul-N scut, i
U nule Fiule al Celui Unul, lu m in a
i str lu c ire a lum in ii, i U nule Duhule S fin te nu m ai al U nuia D u m n e
zeu, Care eti cu ad e v rat D om n al
D o m n u lu i; o, T reim e, U nim e sfnt !, m ntuiete-m pe m ine cel ce
griesc D um nezeirea Ta.
i acum..., a Nsctoarei :

M inunea n aterii ta le m u im ete,


ceea ce eti cu to tu l f r p rih a n .
Cum ai zm islit f r s m n pe Cel
n ec u p rin s ? S pune cum ai r m a s
fecioar, n scn d ca o m aic? Acest
lu c ru ce este m ai p re su s de fire, primindu-1 cu cre d in , n ch in -te Ce
lui ce S-a n scu t; cci cte le voiete
le i poate.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

P o stu l a fcu t pe M oise v z to r de


D um nezeu ; pe Ilie o arecn d m e rg
to r n car de foc, i pe Pavel m in u
nat c l to r la cer. P e n tru aceasta,
suflete al m eu, s p o stim de r u t i,

192

LUNI

i n e v o m r p i i n o i la n lim e a nep tim irii.


Irmosul :

N a te re a d in z m islire a cea f r
de s m n este n e t lc u it ; ro d u l
M aicii celei f r de b r b a t este ne s t r i c a t ; c n a te re a lu i D u m n ezeu
n n o iete firile. P e n tr u a c e a s ta pe
tin e to a te n e a m u rile , ca p e o Maic m ire a s a lu i D um nezeu, cu
d re a p t c re d in te m rim .
Lumininda glasului, de trei ori
LA

S T I H O A V N A

Stihira zilei, glasul al 5-lea :

M in u n a t a rm este ru g c iu n e a i
p o stu l. A cestea p e M oise l-au f c u t
s c riito r d e lege i pe Ilie n tr u je r tf e
rv n ito r. n t r u a c e s te a s t ru in d c re
d in cio ii, s s trig m M n tu ito r u lu i:
ie u n u ia am g reit, m ilu iete-n e p e
n o i (d e dou ori).
A mucenicilor :

B in e c u v n ta t este o a s te a m p r a
tu lu i ce resc ! C dei a u fo st p m n te n i m u cen icii, d a r s-au n ev o it a
a ju n g e la v re d n ic ia n g e r e a s c ; de
tr u p u r i n e b g n d se am , p r in p ti
m ire s-au n v re d n ic it de c in ste a ce
lo r f r de tr u p u ri. P e n tr u ru g c iu
nile lo r, D oam ne, m n tu ie te su fle
tele n o a s tre .
Slav..., i acum..., a N sctoarei :

ie n e ru g m ca M aicii lu i D u m n e
zeu b in e c u v n ta t : R oag-te s se
m n tu ia s c su fletele n o a s tre .
i cealalt rinduial, dup obicei,
i otpustul

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul proorociei, glasul al 5-lea :

el ce ai zid it n s u i in im ile
n o a s tre , adu- i a m in te c rn s n t e m ; n u ne o sn d i p e n o i n

tr u cele m a i de jo s ale p m n tu lu i,
Cel ce e ti f r de p c a t.
Slav..., i acum..., tot acesta.
PROCHIMEN,

g la s u l al 6-le a :

C ei ce v te m e i de D o m n u l, ludai-L pe E l (ps. 21, 25).


Stih : Dum nezeul meu, D um nezeul meu,
ia aminte la mine, pentru ce m-ai prsit
(ps. 21,1).
Din Proorocia lui Isaia, citire :

(IV, 2V, 7)
A a zice D o m n u l : n ziu a aceea
se va a r ta m l d ia D o m n u lu i n
p o d o a b i n slav i ro ad e le
p m n tu lu i n m rire i n c in ste
p e n tr u aceia d in I s ra e l c a re v o r
fi sc p a t. R m ia S io n u lu i i
cei ce v o r fi s c p a t cu v ia d in Ie
ru s a lim se v o r c h e m a s fin i i o ri
cine v a fi n s c ris s tr ia s c n Ie
ru sa lim . C nd D o m n u l va fi sp la t
n e c u r e n ia fiic e lo r S io n u lu i i va
fi te rs f r d e le g ile d in m ijlo c u l lui
p r in d u h u l d r e p t ii i al n im ic irii,
D o m n u l va v eni pe M u n te le S io n u
lu i i n a d u n rile S ale ca u n n o r
i ca u n fu m ziu a, ia r n o a p te a ca
u n foc s tr lu c ito r i ca o v p aie. C
p e s te to t locu l sla v a D o m n u lu i va fi
a c o p e r m n t: Fi-va n tim p u l zilei
c o rt, c a re s-l a p e re d e c ld u r i
s-l a d p o s te a s c de v re m e a re a i
de p lo a ie. V re a u s c n t p e n tru p r i
e te n u l m e u c n te c u l lu i de d ra g o ste
p e n tr u via lu i. P rie te n u l m e u avea
o vie p e o c o a s t m n o a s . E l a sp at-o , a c u r it-o de p ie tre i a s
dit-o cu v i de b u n so i. R id ic a t a
n m ijlo c u l ei u n tu r n , s p a t-a i u n
teasc. i avea n d e jd e c va face
s tr u g u r i, d a r ea a f c u t ag u rid . i
a c u m , voi, lo c u ito ri ai Ie ru s a lim u
lui i b r b a i ai Iui Iu d a , fii ju d e
c to ri n tr e m in e i v ia m ea. Ce se
p u te a face p e n tr u via m e a i n-am
f c u t eu ? P e n tr u ce a tu n c i c n d n
d jd u ia m s-m i ro d e a sc s tru g u ri,
m i-a ro d it a g u rid ? A cum v voi
face s tii cu m m voi p u r ta cu

N A DOI 'A SA PT AM N A A

via m ea : S trica-voi g ard u l ei i ea


va fi p u stiit , drm a-voi zidul ei i
va fi c lc at n picioare. i o voi
p u stii ! N u va m ai fi t iat, nici
s p at , i o vo r n p d i spinii i
b lriile . De asem en ea i n o rilo r le
voi d a p o ru n c s nu-i m ai verse
plo aia p este ea. D ar via D om nului
S av aot este casa lu i Isra e l, ia r o a
m enii d in Iu d a sn t s d ire a sa drag.
PROCHIMEN,

glasul al 6-lea :

T o iag u l T u i varg a Ta, acestea


m -au m n g iat (ps. 22,5).
Stih : Domnul m pate i nimic nu-mi
va lipsi (ps. 22,1)

193

postu lu i

u m ilin , o p rin d uvoaiele nelegiui


rii. Ca s laud i s slvesc m ilo sti
virea Ta cea nesp u s, ndelung-Rbd to ru le, fc to ru le de b in e al su fle
te lo r n o astre .
Alt stihir, a lui Teodor, glas a c e la i:
Podobie : n raiul cel din Eden...

D um nezeule, Cel ce ne-ai ad u s pe


noi i acum a svri m ersu l cin sti
tu lu i p o st, i ne-ai d ru it a in tr a n
sfn ta c l to rie a s p tm n ii a doua;
n s u i, D oam ne, n vrednicete-ne s
trecem lesne i sp re cea v iito a r e ;
tru p u lu i i su fletu lu i n o s tru b in e
fcndu-le, i t rie dndu-le. Ca, sv rin d d ru m u l b rb te te , s a ju n
gem to i cu b u cu rie la d om neasca
zi a n v ie rii Tale, i p u rtn d cun u n i
sa Te l u d m n en cetat.
i trei stihiri din Minei.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

MAR I
n a d o u a s p t m n
a S fn tu lu i i M arelui P o st
LA VECERNIE, LUNI SEARA
Dup Psalmul inceptor, se citete catisma : Ctre Domnul am strigat...
La Doamne, strigat-am..., se pun stihiriie pe 6 i se clnt podobiile Triodului,
glasul al 8-lea :
Alctuire a lui Iosif.
Podobie : Ce v vom numi pe voi...

te-ai a se m n a t, o ticloiile
CAusui flete,
len evindu-te i nefcnd cele b u n e, ci p rim in d p u ru re a
a p etre ce n rele ? Ju d e c a ta este lin
g ui, ciete-te ! Cu p o stu l i cu
ru g c iu n ea c u r e te - te ; i strig
S t p n u lu i t u : G reit-am ie, ia r t
rn ca u n n d u ra t i-mi d ru ie te ie r
ta re de p c ate.
Cel ce ai n o ia n u l b u n t ii, noian u rile cele rele ale p c a te lo r m ele
usuc-le, H risto a se , ca u n D um ne
zeu f r de p c a t, i d in im ii m ele

P ROC H I ME N ,

glasul 1 :

D o m n u l cel ta re i p u te rn ic, D om
nul cel ta re n rzboaie (ps- 23,8).
Stih : Al Domnului este pmntul i pli
nirea lui (ps. 23, 1).
De la Faceie, citire :
(III, 21IV, 7)

Apoi a fc u t D om nul D um nezeu


lui dam i fem eii lui m b r c m in
te de piele i i-a m b r c a t. i a zis
D om nul D u m n e z e u : Ia t A dam
s-a f c u t ca u n u l d in tre N oi, cunoscnd bin ele i r u l. i acu m n u cu m
va s-i n tin d m in a i s ia ro ad e
din pom ul vieii, s m n n ce i s
tr ia sc n veci \. De aceea l-a scos
D om nul D um nezeu d in g r d in a cea
din E den, ca s lu creze p m n tu l,
din care fusese lu a t. i izg o n in d pe
A dam , l-a aezat n p re a jm a g r d i
nii celei din E d en i a p u s h e ru v i
m i i sab ie de fla c r v lv ito are,
s pzeasc d ru m u l c tre p o m u l
vieii. D up aceea a c u n o scu t A dam
pe E va, fem eia sa, i ea, zm islin d ,
a n scu t pe Cain i a zis : Am do-

194

MARI

b n d it o m d e la D u m n ezeu . A poi a
m a i n s c u t p e A bel, f ra te le lu i C ain.
A bel a fo s t p s to r de oi, ia r C ain
lu c r to r d e p m n t. D ar d u p u n
tim p , C ain a a d u s je r t f lu i D u m
n ez eu d in ro a d e le p m n tu lu i. i a
a d u s i A bel d in cele n ti-n sc u te
ale o ilo r sa le i d in g r sim e a lo r.
i a c u ta t D o m n u l s p re A bel i
s p r e d a r u r ile lu i, ia r s p re C ain i
s p r e d a r u r ile lu i n-a c u ta t. i s-a
n tr is t a t C ain ta re i f a a lu i e ra p o
s o m o rit . A tu n ci a zis D o m n u l D u m
nezeu c tr e C ain : P e n tru ce te-ai
n tr is t a t i p e n tr u ce s-a p o s o m o rit
fa a ta ? C nd faci b in e , o a re n u -i
e ste f a a se n in ? I a r de n u faci
b in e , p c a tu l b a te la u i c a u t s
te tra s c , d a r tu b iru ie te -1 !.
P R O C H I M E N , glasul al 6-lea :

C a u t s p re m in e i m m ilu ie te ,
c p r s it i s ra c s n t eu (ps. 24,17 ).
Stih : Ctre Tine, Doamne, am ridicat
sufletul meu, Dum nezeul meu (ps. 24,1).
De la Pilde, citire :
(III, 34 IV, 22)

De cei b a tjo c o r ito r i E l rd e , ia r


ce lo r s m e rii le d h a r. Cei n e le p i
v o r m o te n i m rire a , ia r cei n e b u n i
v o r av ea p a r te de o c a r . A sc u lta i
fiilo r, n v tu ra ta t lu i, i lu a i am in te s c u n o a te i b u n a c h ib z u ia
l, cci eu v d a u n v tu r b u n :
N u p r s ii p o v a a m ea. C ci i eu
a m fo s t fe c io r la ta t l m e u , sin g u r,
i cu d u io ie iu b it la m a m a m e a i
el m n v a i-m i zicea : In im a ta
s p s tre z e c u v in tele in im ii m ele,
p z e te p o ru n c ile m ele i vei fi viu.
A d u n n e le p c iu n e , d o b n d e te p r i
c e p e re ! N u te u ita i n u te d e p r ta
d e la cu v in tele g u rii m ele ! N u o
le p d a i ea te va p z i ; iubete-o i
ea va s ta de veghe. I a t n c e p u tu l
n e le p c iu n ii: A gonisete n e le p
c iu n e a i cu p r e u l a to t ce ai, c a p t
p ric e p e re a . P re u ie te -o m u lt i ea
te va n la ; ea te va rid ic a n slvi
d a c o vei m b r i a . E a va p u n e

c u n u n de d a r u r i p e c a p u l t u i te
va m p o d o b i cu d ia d e m d e m a re
c in ste . A scult, fiu l m e u , i p rim e te
c u v in tele m e le i a n ii v ie ii ta le se
v o r n m u li. E u te voi n v a calea
n e le p c iu n ii i te voi p u r ta p e cile
d re p t ii. C nd vei m e rg e , p aii t i
n u v o r ovi i, c h ia r de v ei alerga,
n u te vei p o tic n i. in e cu t rie n
v tu r a i n u o p r s i, pzete-o
cci ea e ste v ia a ta . N u a p u c a pe
ca le a c e lo r f r de lege, i n u pi
p e d ru m u l c e lo r r i. O colete-o i
n u m e rg e p e ea, tre c i p e a l tu re a i
du -te m a i d e p a r t e ; cci ei n u d o rm
p n n u f p tu ie s c r u i nu-i m ai
p rin d e so m n u l p n n u fac p e cin e
va s c a d . C ci ei se h r n e sc d in
p in e a a g o n isit p rin f r d e le g e i
b e a u vin d o b n d it p r in a s u p rire .
C alea d r e p ilo r e ca z a re a d im in e
ii ce se m re te m e re u p n se face
ziu a m a r e ; ia r ca le a c e lo r f r de
lege e ca n tu n e ric u l i ei n ici nu
b n u ie sc de ce se p o t m p ied ica.
F iu l m e u , ia a m in te la g ra iu rile m e
le ; la p o v eele m ele p e ac -i u re
chea ta ! N u le sc p a d in ochi, pstreaz-le n l u n tr u l in im ii ta le, cci
ele s n t v ia p e n tru cei ce le p u n n
f a p t i d o c to rie p e n tr u to t tru p u l
o m en esc.
LA

STIH O A V N A

Idioniela zilei, glasul al 4-lea :

P o stu l cel d u h o v n ic esc s-l p o s


tim , s ru p e m to a t n c u rc tu r a i
s fu g im de sm in te lile p c a tu lu i ;
s ie rt m i f r a ilo r n o tr i d a to rii
le, ca i n o u s se ie rte greealele
n o a s tre . C aa v o m p u te a strig a :
S se n d re p te z e ru g c iu n e a n o a s
tr , ca t m ia n a in te a Ta, D oam ne
(de dou ori).
A m ucenicilor :

P ro o ro c ii i A p o sto lii lu i H risto s


i m u cen icii a u n v a t s fie l u
d a t T re im e a cea de o fiin , i au

IN A DOUA SAPTMN A POSTULUI


lu m in a t n ea m u rile cele rt cite, i
p rta i n g e rilo r au fcu t pe fiii om eneti.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

N u u ita pe s ra cii ti pn n sfrit, s t p n ; ci cu rug ciu n ile tale


scutete-ne pe noi de ngrozirea cea
v iito are i de v tm a re a cea de ac u m ; i d in m n ia D om nului rp e
te p e ro b ii ti, N sc to are de D um
nezeu.

Dup a treia Catism, Sedealna, gla


sul al 8-lea :
Podobie : Inviat-ai din mori...

P unndu-ne n a in te p o stu l m as
de tain, ne cheam pe noi s ne stu r m din destul. Deci s m ncm
ca pe nite b u ca te d aru rile D uhului
cele de-a p u ru re a v i i ; s bem ca o
b u tu r izvoarele la crim ilo r cele ce
dum nezeiete izvorsc, i veselindu-ne s aducem la u d lui D um ne
zeu n en cetat.

Se cuvine a t i :

Slav..., tot aceasta.

C din aceast Luni, a doua sptmn


a Postului, se cnt la Pavecerni canoa
nele sfinilor din M inei care se intmpl
din aceast zi pn la Duminica Tomii m
preun cu canonul Nsctoarei de Dum
nezeu i anume : ntii canonul N sctoa
rei de Dumnezeu i apoi al sfintului din
Minei.

MARI DIMINEAA
Dup ntiia Catism,
Octoih.

Sedelnele

195

i acum..., a Nsctoarei :

De to a t groaza i r u ta te a oam e
n ilo r scap-ne pe noi, P re a sfn t
F e c io a r ; c pe tin e te avem acope
rm nt i o c ro tito a re , cei ce scp m
la tine, M aica lui D um nezeu, i la
Cel ce S-a n scu t d in tine, D um ne
zeul n o stru . Pe C are roag-L s ne
izbveasc pe noi de p rim e jd ii i de
necazuri.

din

Dup a doua Catism, Sedealna, gla


sul al 8-lea :

Psalmul 50.

Apoi Tricintarea. i se citete Cintarea !


a doua din Psaltire.
TRICINTAREA

Podobie : Inviat-ai din mori...

^ Jjp rin d p a tim ile cu fru l c u ra


tu lu i p o st, s ne srg u im to i
s ne n l m m in tea sp re c in stite
vederi d u m nezeieti, cu d esv rit
cre d in . Ca s d isp re u im d e sf ta
rea vieii celei p m n te ti i s dob n d im v ia cereasc i str lu c ire
dum nezeiasc.
Slav..., tot aceasta.

Alctuire a lui Iosif.


Cintarea a 2-a, glasul al 8-lea :
Irmosul :

edei, vedei c E u sn t D um ne
zeul v o stru , C are M-am n sc u t
m ai n a in te de veci d in T atl. i
din F ecioar m ai pe u rm , f r de
b rb a t M-am n scu t, i am dezlegat pcatu l strm o u lu i Adam , ca
un iu b ito r de oam eni.

i acum..., a Nsctoarei :

n n o ian u l cel cu m p lit al n tr is t


rii cznd, p e n tru m u lim e a fa p te lo r
m ele celo r rele i f r de lege, am aju n s la n ep ric ep e re i acum sn t
c u p rin s de d ez n d jd u ire ; S tp n
N sc to are de D um nezeu, tu m
m n tu iete, tu-m i a ju t . C tu eti
m ilo stiv ire p c to ilo r i cu r ie
m n tu ito a re .

S uspin, lcrim eaz, su flete, ntoarce-te, c ie te -te ; s-a a p ro p ia t


ziua ; ling ui este Ju d e c to ru l; g
tete-! e sp re r sp u n s i strig : Greit-am ie, n d u ra te , m ilostive, b u
nule, T u m m iluiete.
S aiu l p c atu lu i cel p ie rz to r
urte-1, suflete al m eu, desfteaz-te n tru sa iu l p o stu lu i cu cuviin-

MARI

196

; f-i m n c are m n tu ito a re le p o


ru n ci, ca re i m ijlocesc n d u lc irea
b u n t ilo r celo r venice p rin cre
d in .
n g e ri, P u teri, C petenii, A rhan
gheli, D om nii, Scaune, voi S tpnii,
H eru v im i i S erafim i, ru g a i pe d
t to ru l de b ine i D um nezeu, ca s
ne d ru ia sc n o u ie rta re de greeale i sc p a re de p atim i.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce sin g u r ai n s c u t pe Cuv n tu l cel f r de n c ep u t, fiin d cu


to tu l f r p rih a n , n tru p n d u -S e din
tin e, ia r n u schim bndu-S e din ceea
ce a fo st, r m n n d fecio ar d u p
n a te re tu , ca re n u tii de m ire ;
roag-te p e n tru to i, s se izbveas
c v iaa n o a s tr din stric c iu n e.
Alt Tricntare, glas acelai :
Alctuire a lui Teodor.
Irmos : Vedei, vedei c Eu snt...

Y zut-am , cunoscut-am c b u n
este n o u sp re p o c in vrem ea
ce ai h o t rt. Deci n tru aceasta,
D um nezeule, p rim e te ru g ciu n ile
n o a stre , i le n d rep teaz n a in te a
Ta, ca n ite tm ie b u n , ca o je rtf
b in e p rim it .
M nfricoez i m tem cu getnd
cte am g reit. Cum Te voi ntm p in a ? Cum m voi a r ta ie celui
n fric o to r i cum voi sta n a in te a
n e f a rn ic e i Tale ju d e c i ? P e n tru
acea sta m ilostivete-T e sp re m ine,
n d u ra te , n ceasul cnd vei avea s
ju d e c i to t p m n tu l.
Slav..., a Treimii :

U nim e m ai p resu s de d esvrire,


D um nezeire p re a n a lt n tre i F ee,
P rin te , Cel ce eti n e n sc u t i F iu
le U nule-N scut, D uhule, Cel ce p u r
cezi d in T atl i p rin F iul Te a r i ;
o fiin i o fire, o D om nie, o m p
rie, m n tu iete-ne pe noi pe toi.

i a c u m ..., a Nsctoarei :

N eg rit este m in u n ea n a te rii ta


le, M aic F ecio ar ; c n ce chip,
oare, ai i n sc u t i p etre ci cu ra t
p rec u m ai fo st ? C um ai n scu t
p ru n c i n u tii n icicu m isp ita de
b rb a t ? P re cu m tie C uvntul lui
D um nezeu, Cel ce S-a n sc u t d in ti
ne m ai p resu s de fire, cu cuvenit
nnoire.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

T u ai scos din m n ia cea ngrozi


to a re pe n in iv iten ii care s-au pocit
i au p o stit. I a r pe so d o m en ii cei
m u lt d e s frn a i cu foc i-ai a rs ; izbvete-m , H risto a se , de am en in area
ac esto ra .
Irmosul :

V edei, vedei c E u sn t Dumnezeul v o stru , C are am sfin it vou


prg, zeciuial zilelor a to t a n u l ;
i ac ea sta am dat-o p o p o ru lu i Meu,
sp re o m o rre a p a tim ilo r i sp re nceput al m n tu irii .
Clntarca a 8-a :
Irmos : De Dumnezeu gritorii...

el ce ai n d re p ta t pe vam eul
V ce a su sp in a t, i Te-ai m ilos
tiv it sp re p c to asa , care a l crim at
d in in im , M ntuiete, m iluiete,
M n tu ito ru le, sufletele celo r ce Te
la u d pe Tine.
S ad u cem D o m n u lu i ro ad e de
fap te b u n e p rin p o st, i s ne ferim
de g n d u rile cele v t m to a re , ca s
aflm d esv rit dum n ezeiasca c :sf ta re .
C etele n g ereti se ro ag ie, ad u
n a re a a p o sto lilo r i ceata m ucenici
lo r : Iisuse, d ru ie te ie rta re p opo
ru lu i T u.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Pe F ecioara care este m u n te n et


iat, sfenic p u r t to r de lu m in , sca
r lesne de su it i loca al lui D um
nezeu, credincioii s o fericim .

N A DOUA S PTAM lNA A POSTULUI

197

Alt Triclntare

Cntarea a 9-a :

Irmos : Pe Domnul, Cel ce S-a preaslvit...

Irmos : Naterea pururea Fecioarei...

e n ii to i s trm b i m cu laude,
n tr u ac e a st zi b in e v e stit a
p o stu lu i, i o sp tn d u -n e cu dum nezeietile c n t ri, ca i cu u n o sp ,
s l u d m i s p re a n l m pe
H ris to s n veci.
C ine a m n c at pe om ul lu i D um
nezeu o d in io a r ? F iara, leul, c nea sc u ltn d a p rim it m n c rile de la
p ro fe tu l cel m in c in o s. P zete-te d ar,
su flete al m eu, s n u te nele a r
pele lco m iei p n te ce lu i.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

Ca pe o U nim e n fiin T e la u d ,
ca p e o T re im e n F ee Te cin stesc,
P rin te i F iule i P re a sfin te D uhule. S t p n ia cea f r de n c e p u t a
m p r ie i T ale o slvesc n veci.
i acum..., a Nsctoarei :

T u te-ai a r ta t m u n te al lu i D um
nezeu, N sc to a re de D um nezeu, n
tr u c a re H risto s s llu in d u -S e a f
c u t lo c a u ri d u m n ezeieti pe cei ce
c n t : P e D om nul ludai-L i-L
p re a n la i n tr u to i vecii.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C in stin d p o stu l ca pe u n p z ito r


al c u r ie i i ca pe o m a ic a neptim irii, v en ii p o p o a re lo r s-l m b r
i m cu d ra g o ste ; pe D om nul ludndu-L i p rea n ln d u -L n tr u to i
vecii.

p o s t u l cel b u n h r n in d in im a,
- o d rsle te dum nezeiete spic
copt de v i r t u i ; pe care s-l d o rim
n tru aceste sfin te zile, p rim in d sfin
enie.
V zndu-m n tin a t cu m u lte p
cate, r n it i o sn d it, M ilostive, m ntu iete-m cu m ila Ta, p e n tru ru g
ciunile sfin ilo r Ti.
Vai m ie, p rea tic lo su le su flete !
Cum vei r sp u n d e ? Ce fric va s
te cu p rin d , cnd va edea Ju d e c
to ru l, m ilio an e de n g eri stn d u -I
n a in te ! S rguiete-te d a r m ai n a in
te de sfrit de te p o ciete.
A N sctoarei de Dumnezeu :

Pe tin e c ru a cea m p r te a sc ,
n o ru l cel lu m in o s, m u n te le cel p re a
gras, m u n te le cel n ch eg at, n e isp i
tit de n u n t F ecio ar, te r u g m :
T m d u ie te
p atim ile
su fletelo r
n o a s tre .
Alt Tricntare
Irmos acelai :

p o s t a d e v ra t s p o stim D om nu1 lui, p re c u m p rin n frn a re de


m n c ri, aa i de lim b , de m nie,
de m in c iu n i p rin n s tr in a re a de
to a t a lt p a t i m ; p e n tru ca s ve
dem P atile c u ra i.
P o stu le , tu ai n flo rit ro d u l lui Sam uel, tu ai cre sc u t pe S am so n v i
teazul cel m are, tu s v reti p re o i
i p ro fe i. T u ne sfin e ti pe n o i to i,
c in stitu le p o st.

S ludm, bine s cuvntin i s ne


nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Slav..., a Treimii :

Pe D om nul, Cel ce S-a p rea slv it


n m u n te le cel sfn t i n ru g p rin
foc a a r ta t lu i M oise ta in a naterii p u ru re a F ecioarei, ludai-L i-L
p re a n la i n tr u to i vecii.

n tr e it lu m in a st p n ie i T ale celei
un a, D oam ne, strlu cete-o n m in
tea n o a s tr cu str lu c iri de ta in ;
ca s ne n to a rc e m noi de la n e
lciunea cea de m u lte felu ri la u n i
rea D um nezeirii,

198

MARI
i acum..., a N sctoarei :

T u eti, N s c to a re de D um nezeu,
a rm a n o a s tr i zid u l, tu e ti a ju t to a re a c e lo r ce a le a rg la tin e. Pe
tin e i ac u m s p re ru g c iu n e te n
d e m n m , ca s n e m n tu im de v r j
m aii n o tri.

cioii d u p d a to rie , p e tin e c e ta te a


cea n e c lin tit i zid u l cel n e s u rp a t,
o c ro tire a cea ta r e i sc p a re a su fle
te lo r n o a s tre .
Apoi : Bine este a ne mrturisi Domnu
lui... Ceasul nti i celelalte.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

A vnd p e D u h u l S fn t n p o s t ospt to r b o g at, s n e s tu r m de d a r u


rile L u i i d in d e s tu l s n e o sp t m ,
l u d n d u -L ca pe D um nezeul n o s tru .
Irmosul :

N a te re a p u ru re a -F e c io a re i, ceea
ce s-a a r ta t m a i n a in te p u ito r u
l u i de lege n m u n te , p r in foc i
p rin ru g , sp re m n tu ire a n o a s tr a
c re d in c io ilo r, n o i to i cu c n t ri
n e n c e ta t o sl v im .
Luininnda glasului, de trei ori.
LA

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul proorociei, glasul al 6-lea :

\ J u p u te m s Te l u d m p e T ine
1 1 d u p v re d n ic ie , ci ce rem , rug ndu-ne, s n u n e p ie rz i p e n o i cu
f r d e le g ile n o a s tre , le sn e ie rt to ru le , D o am n e.
Slav..., i acum..., tot acesta.
P R O c H I M E N,

glasul al 4-lea

D o am n e , iu b it-a m b u n c u v iin a
casei T ale i lo c u l lo c a u lu i slavei
T ale (ps. 25,8).

S T IH O A V N A

Stihira zilei, glasul al 5-lea :

P e n tr u ce lenev in d u -te, su fle te al


m eu , slu je ti p c a tu lu i? i p e n tru
ce b o ln a v fiin d , n u alerg i la d o c to r?
I a t v rem e b in e - p r im it ; ia t ac u m
ziu a m n tu irii cea a d e v ra t . Scoal-te, sp a l-i fa a ta cu la c rim ile p o
c in e i, i cu u n td e le m n u l fa c e rii
de b in e lu m in ea z -i c a n d e l a ; ca s
afli n d u r a r e de la H ris to s D u m n e
zeu i m a re m ila (de dou ori).
A mucenicilor :

M u cen icii T i, D oam ne, c e te lo r


n g e re ti u rm n d , ca f r tr u p u r i
au r b d a t c h in u rile av n d n u m a i
sin g u ra n d e jd e d e s f ta re a b u n t
ilo r ce lo r fg d u ite. P e n tru ru g
ciu n ile lo r, H ris to a s e D um nezeul
n o s tru , p ace d ru ie te lu m ii T ale
i s u fle te lo r n o a s tre m a re m il.
Slav..., i acum..., a N sctoarei :

F ericim u -te, N sc to a re de D u m
nezeu, F ecio ar, i te slvim c re d in

Stih : Judec-m , Doam ne, c eu ntru


nerutate am umblat (ps. 25,1).
Din Proorocia lui Isaia, citire :
(V, 7 16)

A a zice D o m n u l : V ia D o m n u lu i
S av ao t e ste casa lu i Isra e l, ia r
o am en ii d in I u d a s n t s d ire a S a
d rag . E l n d jd u ia ca a c e s ta s fie
u n p o p o r f r p c a te , d a r iat-1 p lin
de snge. N d jd u it-a s-I ro d e a sc
d re p ta te , d a r ia t : r z v r tire . Vai
v o u c a re c l d ii c a s lin g ca s i
g r m d ii a rin i ln g a rin i p n n u
m ai r m n e nici u n loc, ca s fii
n u m a i voi s t p n ito ri n a r ! U re
ch ile m ele au au z it de asem e n ea acest ju r m n t al D o m n u lu i S av ao t:
Ju r c a c este case m u lte , m a ri i
fru m o a se , v o r fi p u s tii i n im e n i n u
va m a i lo cu i n ele. Zece po g o an e
de vie v o r ro d i u n b a t, i u n h o m e r
de s m n , n u m a i o ef. V ai de
cei ce d is-d e-d im in ea ale a rg d u p
b u tu ri m b t to a r e ; vai de cei ce
p n trz iu s e a ra se n f ie rb n t cu
vin ! Cei c a re d o re sc la o sp e e le lor,

N A DOUA SPTMN A POSTULUI

c h ita r , h a rp , tob, flau t i vin ei


n u ia u n seam faptele D om nului
i n u vd lu c ru rile m in ilo r Sale.
P e n tru aceasta p o p o ru l m eu va fi
du s n ro b ie f r s bage de seam ;
m ai-m arii si vor fi d o b o ri de fo a
m e, ia r g lo ata se va usca de sete !
De aceea i iadul i-a m rit de dou
o ri lco m ia lui, cscat a g u ra sa pes
te m su r ; acolo se vo r co b o r m
rire a S io n u lu i i gloatele sale, chio
tele de veselie... O m ul cel m u rito r
va fi sm e rit i u m ilit i ochii celor
m n d ri v or fi p o g o ri. D ar D om nul
Savaot este m a re p rin ju d e c a ta Sa
i D um nezeul cel sfn t este sfn t
p rin d re p ta te a Sa.
P R O C H I vi EN, g l a s u l a l 3 - l e a :

D o m n u l este lu m in a re a m ea i
M n tu ito ru l m eu ; de cine m voi
tem e ? ( p s . 2 6 , 1 ) .
Stih : Domnul este aprtorul vieii
mele : de cine m voi nfricoa ? (ps . 26, 2 ).

199

focul cel arz to r, p recu m este scris.


P ostete dar, sm e ritu l m eu suflet,
ap rin zn d n tru tine d rag o stea Stpnului, p rin care vei p u te a s scapi
de gheena ce va s fie, i s-i arzi
p atim ile cele pierzto are.
Alt stihir, a lui Teodor, glasul al 3-lea :
Podobie : Vitejilor mucenici...

V re m e a p o stu lu i este vesel. P en


tr u aceasta s tu rn d u -n e din d estu l
de c u r ia cea lu m in at , de d rag o s
tea cea cu ra t, de ru g ciu n ea cea
lu m in o as i de alte m u lte v irtu i,
s strig m lu m in a t: C ruce a lui
H risto s p re a sfn t , ceea ce ai odrslit d e sf ta re a vieii, nvrednicetene pe to i a ne n c h in a ie cu in im
c u ra t , dndu-ne ie rta re i m a re
m il.
i trei stihiri din Minei. Slav..., i acum... a Nsctoarei.
PROCHI MEN, glasul al 6-lea :

M in tu ie te , D oam ne, p o p o ru l T u
si binecu v in teaz m o te n ire a Ta
(ps. 27,12).
Stih : Ctre Tine, Doamne, am strigat,
Dumnezeul meu, ia aminte (ps. 27,1).

\l I K I!

I R1

n a doua s p t m n
a S fn tu lu i i M arelui P ost
LA VECERNIE, MARI SEARA
La Doamne, strigat-am... se pun stihirile lui Iosif, glasul 1 :
Podobie : Prealudatilor mucenici...

jp e C ruce i-ai n tin s, H risto ase,


p re a c u ra te le T ale inini, adun n d m arg in ile. P e n tru acea sta strig
ie : M intea m ea cea risip it adun-o,
fiin d tra s de p o ft ca o ro ab , i
p rta p a tim ilo r T ale m a ra t , curin d u -m cu to tu l p rin n frn a re .
Pe tin e ri o are cn d n t rin d u -i p o s
tul, i-a a r ta t m ai p u te rn ic i dect

De la Fecere, citire :
(IV, 8 15)

D u p aceea Cain a zis c tre Abel,


fra tele su: S ieim la cm p!. Ia r
cnd era u ei n cm pie, Cain s-a aru n c a t a su p ra lui Abel, fra tele su,
i l-a o m o rt. A tunci a zis D om nul
D um nezeu c tre Cain : U nde este
Abel, fra tele tu ?. I a r el a rsp u n s:
N u tiu ! Au d o ar eu sn t p z ito
rul fra te lu i m eu?. i a zis D om nul:
Ce ai fc u t ? G lasul sngelui fra te
lui tu strig c tre M ine din pm n t. i acum eti b le ste m at de pm n tu l care i-a deschis g u ra sa, ca
s p rim e asc sngele fra te lu i t u din
m na ta. Cnd vei lu c ra p m n tu l, acesta nu-i va m ai da ro ad ele sale
i e ; zb u ciu m at i fu g ar vei fi tu pe
pm n t . i a zis Cain c tre D om nul

200

MIERCURI

D u m n e z e u : P ed ea p sa m ea este
m a i m a re d e c t a putea-o p u r ta . De
m izg o n eti ac u m d in p m n tu l ace sta , m voi a sc u n d e de la fa a Ta
i voi fi z b u c iu m a t i fu g a r pe pm n t i o ric in e m va n tln i, m va
u cide. i i-a zis D o m n u l D um nezeu:
N u aa, ci to t cel ce va u cid e pe
C ain n e p tit se va p ed e p si . i a
p u s D o m n u l D u m n ezeu se m n lu i
C ain ca to t cel care l va n tln i s
nu-I o m o are.

tu ia ; ca s n u su s p in i la sfr it, cn d
tr u p u l t u i c a rn e a ta v o r fi f r
de vlag, i s zici: P e n tru ce am
u r t p o v a a i d e ce in im a m e a a
u rg is it c e rc e ta re a ? De ce n u am a s
c u lta t de n d e m n u l d a s c lilo r m ei i
s p re cei ce m n v a u n -am p le ca t
u re c h e a m e a ? P u in a tr e b u it s n u
m n e n o ro c e sc , n p lin a d u n a r e i
n m ijlo c u l o b te i . B ea a p d in p u
u l t u i d in p ria e le c a re cu rg
d in iz v o ru l t u .

PROCHI MEN, glasul al 7-lea :

Stihira, glasul al 3-lea :

D om nul t rie p o p o ru lu i S u va
d a ; D o m n u l va b in e c u v n ta pe p o
p o ru l S u cu p ace (Ps- 28,11).

D oam ne, Cel ce Te-ai r s tig n it cu


tr u p u l i m p r e u n cu T in e ai r s
tig n it p e o m u l n o s tr u cel v e c h i; i
cu s u lia n c o a s t m p u n g n d u -T e ,
ai m p u n s i p e a rp e le cel p ie rz
to r de o am en i. P tr u n d e cu fric a
T a c a rn e a m e a, i cu d ra g o s te a Ta
r n e te s u fle tu l m e u . Ca, p riv in d la
p a tim a T a, cu n f rn a r e s s v resc
m s u ra p o s tu lu i, o p r in d n u n u m a i
p n te c e le , ci i a lte n v liri ale p
c a tu lu i ; i s je rtfe s c ie u m ilin a
in im ii i s m e re n ia d u h u lu i, p e n tru
g ree ale e ce a m f c u t m a i n a in te ;
de c a re izbv ete-m , lu b ito r u e de
o am en i $ e dou o r i).

Stih : A ducei Domnului, fii ai lui Dum


nezeu, aducei Domnului mieii oilor, adu
cei Domnului slav i cinste ( ps. 28,1 ).
De Ia Pilde, citire :
(V. 1 15)

Fiul m eu , ia a m in te la n e le p c iu
nea m ea i la s fa tu l m e u cel b u n
p leac u re c h e a ta, ca s-i p o i p s
tr a ju d e c a ta i ca buzele ta le s p
zeasc tiin a . N u te u ita 1a fem eia
lin g u ito a re , cci b uzele celei s tr in e
p ic u r m ie re i ce ru l g u rii sale e
m a i a lu n e c to r d ect u n td e le m n u l,
d a r la sfrit ea este m a i a m a r d e
ct p elin u l, m a i t io a s d ect o s a
bie cu d o u a s c u i u ri. P icio a rele ei
co b o a r c tre m o a rte ; p a ii ei d uc
de-a d re p tu l n m p r ia m o rii. E a
n u ia seam a la calea vieii, p a ii ci
m e rg n n etire, n ici ea n u tie u n d e.
i acu m , fiu l m eu, asc u lt -m i n u
te n d e p rta de la cu v in tele g u rii
m ele. F erete -i calea ta de ea i n u
te a p ro p ia dc ua casei ei, ca s n u
d ai v irtu te a ta a lto ra i an ii t i un u ia f r de m il ; ca s tr in ii s n u
se n d e stu le ze de s tr d a n ia ta i o s
ten elile ta le s n u tre a c n casa a l

LA

STIHOA VNA

A m ucenicilor :

P ro o ro c ii i A p o sto lii lu i H ris to s


i m u c e n ic ii a u n v a t s fie l u d a
t T re im e a cea d e o fiin ; i a u lu
m in a t n e a m u rile cele r t c ite i p r
ta i n g e rilo r au f c u t p e fiii o m e
n e ti.
Slav... i a c u m ..., a Crucii, a N sctoarei:
Podobie : Mare este puterea Crucii Tale...

V znd pe Cel ce S-a n s c u t d in


tin e, ceea ce eti cu to tu l f r p r i
h a n , s p n z u ra t pe le m n , te-ai tng u it s trig n d : P re a iu b ite al m e u F iu
u n d e a a p u s fru m u s e e a T a cea lu
m in a t , c a re a m p o d o b it fire a o m e
n ea sc .
i celelalte dup obicei

N A DOUA S PT M IN A A POSTULUI

S p re tiin :
Pom enirea sfinilor 40 de M ucenici se
ncepe din miercurea sptmnii a doua
a Postului i se urc pn mari n sptmna a patra din post.

201

n frn rii. Cu p u te re a C ru cii T ale,


H risto a s e C uvinte, n tr u a c e a sta p
zete pe ro b ii T i.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a Crucii, a N sctoarei :

MIERCURI DIMINEAA
Cntrile Treimice.
Dup ntia Catism, Sedelnele Crucii
din Octoih.
Dup a doua Catism, Sedealna, gla
sul 1 :

M o a rte de o c a r p r in r s tig n ire


de b u n v o ie ai r b d a t, I n d u ra te ; pe
C are vzndu-T e ceea ce Te-a n s c u t,
H risto a s e , s-a r n it la i n i m ; c
p ln g n d ca o m a ic s-a tn g u it. Cu
ale c rei ru g c iu n i, p e n tru n d u r r i
le m ilei T ale, m ilo stiv ete-T e i ne
m n tu ie te , Cel ce ai rid ic a t p c a tu l
lu m ii.

Podoble : M ormntul Tu...

o a m n e n tin z n d u -T e p e C ru ce
v Te-ai o m o rt, o m o rn d pe v r j
m au l i p e a rp e le , n c e p to ru l r u
t ii, i n v iin d p e cei o m o ri cu
m u c a re a ac elu ia. P e n tr u ac e a sta ,
T e ro g , n v ia z M n tu ito ru le , su fle
tu l m e u cel o m o rt, c a re c a u t sp re
T in e, cu ru g c iu n e i cu p o st.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a Crucii, a N sctoarei :

D ac Te-a v z u t m ie lu e a u a pe
T in e, M ielul, p e C ru ce r s tig n it,
H ris to a s e , n m ijlo c u l f c to r ilo r de
rele , a s tr ig a t l c rim n d i cu a m a r
s-a t n g u i t : F iu le p r e a iu b ite ! Ce m i
n u n e e ste a c e a s ta ce se vede ? I a r
T u ai r s p u n s : M aic p re a c u r a t ,
n tr u a c e a s ta se va c u n o a te v ia a
a to a t lu m e a.
Dup a treia Catism, Sedealna, gla
sul al 3-lea :
Podoble : De frumuseea fecioriei tale...

Cu tr m b i d e c n t ri s trm b i m , ziua cea v e s tit tre c n d , adic


v re m e a p o s tu lu i. i s g l su im strig n d : A ceasta a n f lo rit v ia a n o a s
tr n lu m e , v e te jin d m o a rte a ne-

La Canoane se citete canonul din


Minei i aceste tricintri, dup rnduiala
lor. i se citete Cntarea a treia din Psal
tire.
TRIC'NTAREA

A lctuire a lui Iosif.


Irmos : s se ntreasc inima mea...

e C ruce i-ai n tin s p alm ele,


sc o n d p c a tu l m in ii lu i A dam ,
celei ce s-a n tin s la p o m u l c u n o
tin e i de d e m u lt, p e n tr u m ilo stiv i
re a n d u r r ilo r , C u v in te al lu i D u m
nezeu p re a b u n u le .
n t r e te g n d ire a m e a cea c l tin a
t de pizm a a rp e lu i, o p re te n v
lirile p a tim ilo r cu p a tim a T a, Cel ce
ai p tim it i n e p tim ire ai d r u it ce
lo r cre d in cio i.
H a r u l p o s tu lu i a s tr lu c it, g o n in d
n tu n e ric u l n e n f r n r ii; ia t v rem e
b in e p rim it i zi de m n tu ire . S ar t m ro a d e de p o c in i v o m fi
vii.
A N sctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce e ti n d r e p ta r e a ce lo r ce
cad , p e m in e cel s c p a t n s u r p tu r a
d e s f t rilo r, i p r in p c a te c u m p lite
c z u t n p r p a s tie , rid ic -m , P re a
c u ra t , i la v ia m n d re p te a z .

202

MIERCURI
Alt Tricnlare

Alctuire a lui Teodor, glasul al 3-lea :


Irmos : ntrete, Doamne, inim ile...

n t r e te , D oam ne, in im ile n o a s


tr e cu C ru cea Ta, ca sa n u se
a b a t d e la T ine la c u v in te viclene
sa u Ia lu c ru r i u rte .
P a tim a T a, S ta p n e , c e ru l i pm n tu l sim in d -o s-au s c h im b a t n
ch ip v d it, m p r a t al tu tu r o r cu ad e v ra t p e T in e a r tn d u -T e .
Slav..., a Treimii :

n to c m a i c in s tit , f r n c e p u t,
P re a s fn t T re im e , f c to a re de v ia
i U n im e n c e p to a re de lu m in ,
P r in te i F iu le i D uhule, m n tu iete-m .
i acum..., a N sctoarei :

M a ic a lu i D um n ezeu , ceea ce s in
g u r ai n s c u t f r b r b a t p e D u m
nezeu , n e s tric n d u -i c u r ia fecio
riei, r m n n d c u r a t p re c u m ai fo st
m a i n a in te de n a te re .
Slav ie, D um nezeul nostru, slav ie.

H a in a T a cea ro ie, p iro a n e le i


C ru cea, b u re te le i su lia , Iisu se , le
c in ste sc i le la u d , c a u n v ia t to a
t lu m e a.
Irmosul :

n t r e te , D oam ne, in im ile ro b ilo r


Ti, i le lu m in ea z sp re la u d a Ta,
ca s T e slv im p e T ine, M n tu ito ru le, n veci.
Cntarea a 8-a :
Irmos : Tinerii cei cntrei...

el ce ai p rim it p e n tru m u liv m ea m ilei a Te so c o ti cu cei


f r de lege, te rg e p c atele m ele,
ca s Te slvesc cu c re d in n tr u
to i vecii.
Z a p isu l p c a te lo r m ele rupe-1 cu
s u lia Ta, i t m d u ie te d u re rile

in im ii m ele, D o am n e, c e ste r n i
t cu s g eile r u t ii v ic len ilo r d e
m o n i.
I n im a m e a cea n n e g rit cu n ti
n a re a p c a tu lu i, sp al-o cu sn g ele cel
ce a c u rs d in c o a s ta T a, H risto a s e
al m eu ; ca s Te slv esc n tr u to i
vecii.
A N sctoarei de Dum nezeu :

C eea ce ai o d r s lit n e a r a t sp icu l


cel ce resc, C are h r n e te to a te cu
d u m n e z e ia sc a p u te re , F ecio ar, sa
tu r s m e ritu l m e u su fle t cel flm n d .
Alt Tricnlare
Irmos : Pe Cel ce S-a pogort...

J ^ u c u r - te C ru ce p r in c a re s-a
^ c u n o s c u t n tr-o c lip ea l tlh a r u l c u v n t to r de D u m n ezeu , strig n d : P o m en ete-m , D o am n e, n tr u
m p r ia T a ! De a c ru i p a r te fn e i p e n o i p rta i.
T u m p u n g n d u -T e cu su lia , ai n
to r s sa b ia cea d e v p a ie , H risto a s e ,
i ia r i ai d e sc h is o a m e n ilo r ra iu l;
n c a re in tr n d , n e n d u lc im p u r u re a
de v ia a T a cea f r de m o a rte .
B inecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

T a t lu i ne n c h in m , m p re u n i
F iu lu i i D u h u lu i S fn t n tr u o fiin
; f r t c e re s trig n d cu g u ri de
l u t : S lav Iui D u m n ezeu n T reim e,
C elui d in n lim e .
i acum..., a N sctoarei :

N sc u t-ai p rim e r m n n d fecio a


r, n u m a i tu u n a de D u m n ezeu d
r u it . T ain a este m a re , m in u n e n
fric o to a re ! C ai n s c u t p e Mntu ito ru l lu m ii D u m n ezeu n tr u p a t.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C ru c e a lu i H risto s, n d e jd e a m a r
g in ilo r lu m ii, n v red n icete-n e pe
noi ca s tre c e m lin su b c rm u ire a

IN A DOUA SPTMN A POSTULUI

ta n o ian u l p rea b u n u lu i post, mntu in d u -n e din valurile pcatelor.


S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe Cel ce S-a p o gort n vpaie la


tin erii evreieti, cu p u te re dum nezeiasc, pe D om nul, Cel ce S-a a r ta t, p re o i binecuvntai-L i-L
p rea n lai n tru to i vecii.
Cintarea a 9-a :
Irmos : Izvorul cel primitor...

203

cu sulia, D oam ne. P tim it-ai cu


tru p u l, to ate rbdndu-le cu m ilo s
tivire, ca s ne m n tu ieti pe noi.
A dunarea ng erilo r s-a c u tre m u
rat, vzndu-Te pe C r u c e ; lu m in
to rii lum ina i-au ascu n s i pm ntul s-a c u tre m u ra t ; cltinatu-s-au
to ate de o crrea Ta, D oam ne ; cu
dum nezeietile Tale p atim i ne-ai
fcut m n tu ire, D um nezeule.
Slav..., a Treimii :

n fiin este U nim ea n e d e sp ri


I)
o tin d , E lisei a nviat pe p r u n
t, T reim ea, D um nezeul cel Preacul cel m o rt, p recu m este scris.
i n o i p o stin d , s ne srg u im cre
n a lt, Care unindu -se n fire, se m
dincioilor, a om o r g n d u rile cele
p a rte n fee d u p o seb iri; c netru p e ti, ca s do b n d im acolo
d esp rin d u -se, se d e s p a r te ; im a
via.
fiind se n tre iete : A ceasta este T a
V ai m ie, suflete, g roaznic va fi
tl i F iul i D uhul cel viu, Care p
ju d e c a ta , i r sp u n su l Ju d e c to ru lu i
zete to ate.
n frico to r. G rbete, pociete-te,
m pac-te cu H risto s, Cel ce s-a r s
i acum..., a Nsctoarei-:
tig n it pe C ruce p e n tru tine, i a iz
Cine a auzit, F ecio ar N sc to are
bv it pe cred in cio i din osnd.
de p ru n c i m aic f r de b rb a t?
D eschide-m i uile p o c in e i, i n
M rie, tu ai s v r it m in u n e a acea
chide in tr rile p a tim ilo r m ele, H rissta . D ar spune-m i n ce ch ip ? N u
toase, Cel ce ai a r ta t tlh a ru lu i in
cerca ad n cu rile n a te rii de P rim e a
tra re a n rai, u o r de tre c u t, cu r s
m e a ; c ac ea sta fiin d fo a rte ad ev
tig n ire a T a ; ca s slvesc b u n ta te a
ra t , cu p rin d e re a ei este n e a ju n s
Ta.
de m in te a om en easc.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

P e n tru c sn t a ru n c a t n ad n cu l
r u t ii, i de cugete p ro tiv n ic e nv ifo rat, d em o n ilo r plecndu-m i
de d e s f t ri fiin d ro b it, aju t-m i,
c u ra t F ecio ar M aic, pov u in d u m la calea m n tu irii.
Alt Tricntare
Irmos : La M untele Sinai...

!| J atu-Te-ai de bunvoie, i Te-ai


ad u s pe T ine u c ig a ilo r; la
ju d e c a t ai s ta t de fa , fiin d b tu t
de m in ile pe care le-ai f c u t ; ai
fo st r stig n it, b a tjo c o rit i m p u n s

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cu ra n a Ta to i ne am v in d ecat de
p atim ile p c a te lo r ; c pe C ruce nlndu-T e, ai r n it pe v r jm a u l n
c e p to ru l r u t ii. Deci nvrednicete-ne pe noi s aju n g em f r o sn d
i n v ie rea, tre c n d v rem ea p o stu lu i.
Irmosul :

L a M untele S inai, n ru g Te-a vzut M oise pe Tine, ca re ai zm islit


n p n te ce focul D u m nezeirii, f r
a r d e r e ; ia r D aniel Te-a vzut m un-

204

MIERCURI

te n e t i a t ; Isaia Te-a n u m it toiag


o d rslit, cel din r d c in a lui
David.

Stih : nla-Te-voi, Doamne, c m-ai


sprijinit pe mine (ps. 29,1).

Lumlnnda glasului, do trei ori.

(V, 16 25)

LA

S T FH O A V N A

Stihira, glasul al 7-lea :

D oam ne, Cel ce cu C rucea Ta ai


s tric a t m o a rtea, care a venit n lu
m e d in p ric in a m n c rii din pom ,
pe ca re ai o prit-o n rai. n s u i cu
p o stu l de acum ferete-ne pe noi de
to a t plcerea cea s tric to a re de su
flet ; i Te ru g m nvrednicete-ne a
lu c ra m n c area ce va s fie n tr u via
a venic, ca s d obndim cunu n ile
d e sf t rii celei n estriccio ase, pe
care le-ai g tit p o stito rilo r celor ad ev rai (de dou ori).
A mucenicilor :

L u m in to ri ai lu m ii s-au a r ta t
p re a l u d a ii m ucenici ai lui H risto s,
strig n d : D oam ne, slav ie.
Slav... i acum..., a Crucii, a Nsctoarei:
Podoble : Nu ne vom opri...

D ac Te-a vzut, P re a c u ra ta , p iro


n it pe lem n de bunvoie, tnguinduse a l u d a t p u te re a Ta, D oam ne.
i celelalte ale Utreniei i Apolisul.

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul proorociei, glasul al 6-lea :

( ' el P re an a lt, Care locuieti n


ceru ri, C are ai zidit to a t su
flarea, m ntuiete-ne pe noi, D um
nezeule; c sp re T ine am n d jd u it,
M n tu ito ru l n o stru .

Din Profeia lui Isaia, citire :

D ar D om nul S av ao t este m are


p rin ju d e c a ta S a i D u m nezeul cel
sfn t este sfn t p rin d re p ta te a Sa.
Oile vor p ate n voie, ia r str in ii se
vor h r n i n lo c u rile m n o ase, lsa
te de cei b o g ai. V ai de cei ce i atra g p ed e ap sa ca i cu n ite frn g h ii
i p la ta p c a tu lu i ca i cu n ite
tre a n g u ri, cci ei zic : G rbeasc
D om nul s-i fac lu c ru l S u curn d , ca s vedem i s se plineasc
p la n u l S fn tu lu i lu i Isra e l, ca s-l
cunoatem . V ai de cei ce zic r u
lui b in e i b in e lu i r u ; c a re num esc
lu m in a n tu n e ric i n tu n e ric u l lu
m in ; ca re so c o tesc a m a ru l dulce
i d ulcele a m a r ! V ai de cei care
sn t n e le p i n och ii lo r i p rice p u i
d u p g n d u rile l o r ! Vai de cei v iteji
la b u t vin i m e te ri la f c u t b u
tu r i m b t to a re ! V ai de cei ce dau
d re p ta te celui n eleg iu it p e n tru m it
i lipsesc de d re p ta te p e cel d r e p t !
P e n tru ac ea sta , d u p cum p aiele sn t
m is tu ite de foc i ia rb a u sc a t de
fl c ri aa r d c in a lo r va fi to p it
ca pleava i flo a re a lo r va fi sp u lb e
r a t p re c u m este cenua, cci au cl
ca t legea D om n u lu i S av ao t i au n e
so c o tit cu v n tu l S fn tu lu i lu i Israel!
De aceea, m n ia D o m n u lu i s-a ap rin s m p o triv a p o p o ru lu i S u ! El
n tin d e m n a Sa sp re el, l lovete i
m u n ii se clatin . C adavrele lo r snt
ca gunoiul pe cale. Cu to a te acestea
m nia Lui nu se do m o lete i m na
Lui st m ereu n tin s .
P R O C H I M E N,

glasul al 6-lea

Slav..., i acum..., tot acesta.


P R O C H I M E N,

glasul al 5-lea :

C tre Tine, D oam ne, voi strig a i


c tre D um nezeul m eu m voi ruga
(ps. 29,8).

S pre T ine, D oam ne, am n d jd u it,


ca s n u fiu r u in a t n veac
(ps. 30,1 ).
Stih : ntru ndreptarea Ta izbvetem i ra scoate (ps. 30, 1).

IN

DOUA SPTM'INA A POSTULUI

205

ca unui D um nezeu s-i fie m il de


m ine ; p e n tru rugciu n ile cele binep rim ite ale A postolilor Ti.
Alt stlhir, a lui Teodor, glasul al 6-lea :
Podobie : Toat ndejdea punndu-i...

JOI
n a doua sp tm n
a S fn tu lui i M arelui P ost
LA VECERNIE, MIERCURI SEARA
La Doamne, strigat-am...r se pun stihirile pe 10, i se cnt slihira, glasul 1 ;
apoi a mucenicilor i trei podobnice.
Stihira, glasul 1, insui glasul :

A postoli ai lui H risto s, lu m in to


rii pm ntenilor, v istieriile care ai
m b o g it lum ea, cu p re a n e le a p t
cu n o tin a D um nezeului n o stru , iz
bvii de su p r ri pe cei ce v la u
d pe voi, cu sfin te ru g ciu n ile vo as
tre, i ne n d ru m a i vrem ea p o s tu
lui, p strn d u -n e v iaa n p ace i cu
t rie ; ca aju n g n d cu b u n p lcere
Ia p atim a Iui H risto s, cu n d r z n ire
s aducem c n t ri D um nezeului
n o stru .

13 ostul
cel duhovnicesc
pri1 mindu-1, fra ilo r, cu lim ba s
nu g rii cele neltoare, nici s
pu n ei m p iedicare fra telu i spre
s m in te a l ; ci cu p o cin a lum inndu-ne fclia sufletului, cu lacrim i s
strig m lui H risto s : Iart-n e nou
greealelc n o astre, ca un iu b ito r de
oam eni (de dou ori).

Stih : Fericii crora s-au iertat frde


legile i crora s-au acoperit pcatele
(ps. 31,1).

A mucenicilor :

De la Facere, citire :

P re al u d ailo r m ucenici, pe voi


pm n tu l nu v-a acoperit, ci cerul
v-a p r i m i t ; deschisu-s-au vou uile
raiului, i n u n tru fiind de lem nul
vieii v ndulcii. Lui H risto s rugai-v, s d ru iasc sufletelo r n o astre
pace i m are m il.
Alte stihiri podobnice, ale lui losif, gla
sul al 3-lea :
Podobie : Mare este puterea Crucii...

Cu rugciunile dum nezeietilor Apostoli, Doamne, nvrednicete-ne pe


noi s svrim bine vrem ea p o stu
lui, n tru u m ilina gndului, ca un
n d u r a t; ca m ntuindu-ne, to i s
Te preaslvim pe Tine.
M are i n fricotoare este venirea
Ta, D oamne, n tru care eznd va s
faci ju d ecat dreap t. Deci s nu
m a judeci pe m ine, cel o s n d it; ci

i 4 stihiri din Minei. Slav..., i acum...,


a Nsctoarei. Vohod.
P R O C H I M E N, g l a s u l al 6 -le a .

V eselii-v n D om nul i v b u c u
rai, d re p ilo r (Ps* 31,12).

(IV, 16 26)

i s-a dus Cain de la fa a lui D um


nezeu i a locuit n in u tu l N od, la
r s rit de E den. D up aceea a cu
n o scu t Cain pe fem eia sa i ea, z
m islind, a n scu t pe E n oh. Apoi a
zid it Cain o ce ta te i a num it-o, d u
p num ele fiului su, E n o h . I a r Iui
E noh i s-a n scu t Ira d ; lui Ira d i
s-a n scu t M a le le il; lui M aleleil i
s-a n scu t M atusal, ia r lui M atu sal
i s-a n scu t L am eh. L am eh i-a lu a t
dou f e m e i: num ele u n eia era Ada
i num ele celeilalte e ra Sela. Ada a
n scu t pe Iab al; acesta a fo st ta
tl celor ce triesc n c o rtu ri, la tu r
me. F ratele lui se n u m ea I u b a l ; acesta este ta t l tu tu r o r celor ce cn
t din c h ita r i din cim poi. Sela
a n scut i ea pe T u b alcain, care a
fost f u ra r de unelte de ara m i de
fier. i sora lui se chem a N oem a. i

206

JO I

a zis L am eh c tre fem eile s a l e :


Ada i Sela, a s c u lta i glasul m eu !
Fem eile lu i L am eh, lu a i am in te la
cu v intele m ele : Am ucis un om p en
tr u ra n a m ea i u n tn r p e n tru vn ta ia m ea. D ac p e n tru Cain va fi
r z b u n a re a de ap te ori, apoi p en
tr u L am eh de aptezeci de ori cte
a p te! . A dam a cu n o scu t iari pe
Eva, fem eia sa, i ea, zm islin d a
n sc u t un fiu i i-a p u s num ele Set,
p e n tru c i-a zis : Mi-a d a t D um ne
zeu alt fiu n locul Iui Abel, pe care
l-a ucis Cain. Lui S et de asem enea
i s-a n sc u t u n fiu i i-a p u s num ele
E n o s. A tunci au n c e p u t oam enii a
ch em a n u m ele D om nului D um nezeu.

te-ai p rin s p rin fg d u ieli ieite din


g u ra ta i te-ai leg at p rin cuvintele
g u rii tale. F, d ar, fiu l m eu, aceas
ta : o, izbvete-te.

P R O C H I M E N , glasul 1 :

| ristos-via pe voi v-a ro d it s tr u


g u ri frum oi, ca s p ic ai pe
p m n t vin de m n tu ire , A postoli de
D um nezeu p u rt to ri. P e n tru aceas
ta v ro g scpai-m de b e ia plce
rilo r, d ru in d su fletu lu i m eu ru ri
de u m ilin n ziu a cea dum neze
iasc a p o s tu l u i; ca m n tu in d u -m
s aflu via.

Fie, D oam ne, m ila Ta sp re noi,


p re c u m am n d jd u it si noi n tr u
T ine (ps. 32,21).
Stih : Bucurai-v drepilor ntru Dom
nul ; celor drepi Ii se cuvine laud
(ps. 32,1).
De la Pilde, citire :

i celelalte ale Liturghiei Darurilor mai


nainte sfinite.

JOI DIMINEAA
I reiinicile glasului. Dup ntia Catism
Sedelnele Apostolilor din Octoih, cu a
Nsctoarei.
Dup a doua Catism, se ciut aceste
Sedelne, glasul al 3-lea :
Podobie : De frumuseea fecioriei tale...

(V, 15 VI, 3)

Fiule, bea ap din p u tu i t u i din


priaele care curg din izvorul tu .
S n u se risip e asc izvoarele tale
pe u li, nici p raiele tale p rin pie
e. S fie n u m a i p e n tru tin e singur,
ia r n u p e n tru str in ii care sn t cu
tin e ! B in ecu v n tat s fie izvorul t u
i s te m ngi cu fem eia ta d in ti
n eree. C erboaic p re a iu b it i gazel p lin de farm ec s-i fie e a ; d ra
go stea de ea s te m b ete to td e a u n a
i iu b ire a ei s te desfteze. P e n tru
ce, fiul m eu, s te m om easc fem eie
s tr in i tu s m b riezi sin u l unei n ecu n o scu te ? Cci c rrile om u lu i sn t n a in te a D om nului i E l
ia seam a la to a te cile lui. Cel f r
de lege este p rin s n la u rile f r
delegilor lui i de funiile p catelo r
lui este n fu ra t. El va m u ri n p
catele lu i i de m u lim ea nebuniei
lu i va p ieri. Fiul m eu, dac te-ai pus
cheza p e n tru p rieten u l tu, dac
ai d a t m n a p e n tru altul, atu n ci

Slav..., tot aceasta.


i acum..., a Nsctoarei :

B ogia cea n e m su ra t a m ilos


tiv irii tale, i t ria cea n e b iru it a
p u te rii tale n m in te lu n d , am aler
gat la aco p erm n tu l tu , de necaz
fiind c u p rin s i groaznic n cu rcat,
strig d in tru ad n cu l inim ii m ele cu
la c r im i: F ecioar, N scto are de
D um nezeu, aju t-m i, ceea ce u n a eti
o c ro tito a re lum ii.
Dup a treia Catism, edeaIna,
glasul al 6-lea :
Podobie : Doamne, au stat de fa...

D oam ne, fii no u lesne ie rt to r,


n tru aceast dum nezeiasc vrem e,
i ne nvrednicete a izvor ie p u
ru re a lacrim i din inim , sp re sp
la re a n e c u r iilo r su fleteti i sp re
o d rslire a sfin te lo r p o ru n ci. Ca aa
postin d , dup vrednicie s plcem
ie. i binevoiete s vedem to i

N A DOUA SPTAMiNA A POSTULUI


p rea cin stit p tim ire a Ta ; p e n tru
ru g ciu n ile m n tu ito rilo r lum ii, Ap o sto lilo r Ti, slav ie.
Slav..., tot aceasta.
i acum..., a Nsctoarei :
Podobie : Ua milostivirii...

P re ac u ra t cin stit F ecioar, M ai


c N scto are de D um nezeu, vars
izvorul m ilo stivirii tale din destul
sp re noi, i ne d ru ie te ie rta re de
g re e a le ; c tu eti o cro tito area
n o a str i dum nezeiesc acoperm nt.
Psalmul 50.
Canoanele Mineiului i aceste Tricintri.
i se cilete Cntarea a 4-a din Psaltire.
THKINTAREA

Iuda, facei rugciu n e c tre H ris


tos, ca s ne m n tu iasc pe noi.
M rejele n v tu rilo r aru n cn d u -le
n m area vieii, m in u n a t ai v n at o
su t i cincizeci i trei, ad ic pe n e a
m uri tainic, ca pe nite peti, ca i
m ai n a in te ; pe acestea aducndu-le
D om nului, S fin ilo r A postoli.
Slav..., a Treimii :

Pe Fiul din T atl i pe D uhul sl


vesc, ca din soare lum ina i raza ;
pe un a p rin n atere, c i n a te re
este ; ia r pe a lta p rin p u rced ere, c
i p u rced ere este ; pe d um nezeiasca
T reim e cea m p re u n fr de n ce
put, C reia se nch in to a t f p tu ra .

Alctuire a lui Iosif.

i acum..., a Nsctoarei :

Cintaren a 4-a, glasul al 5-lea :

F ecioar s n asc p ru n c i c u r
ia s-i pzeasc, n u m ai tu c in stit
te-ai a r ta t, nscn d pe D um nezeu
i om ul, pe un u l i acelai ntr-am ndou firile. M inunea ta, F ecioar
M aic, m inuneaz to t auzul i cu
getul.

Irmos : Au doar in ruri te vei minia...

S^eia d e sf t rilo r celor stric


to are de suflet stingnd-o, s ne
sa tu r m de b u tu ra u m ilinei din
post.
Postete, suflete, de nenfrnarea m ncrii, desfateaz-te n tru p ri
virea celor bune, ca s dobndeti
m asa cea de sus.
C rbuni ai focului celui f r m a
terie fiind, a rd e i m a teria p atim ilo r
mele, dum nezeieti A postoli ai Mntu ito ru lu i.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Voi sn tei lum in a lum ii, p rec u m


v-a zis H risto s, cu str lu c ire a cuvnt u lu i; ci rugai-v A postoli, ca s
trecem noi cu su flet voios m su ra
po stu lu i i s ne n ch in m n v ie rii
Lui.
Irmosul :

A Nsctoarei de Dumnezeu :

Ceea ce ai dat lui H risto s tru p din


tru p u l tu, om oar patim ile tru p u
lui m eu, N sctoare de via, P re a
c u ra t F ecioar.
Alta Tiicinlare, alctuire a lui Teodor,
glasul al 6-lea :

Auzit-a pro o ro cu l de venirea Ta,


D oam ne, i s-a t e m u t ; c aveai s
Te nati din F ecio ar i o am en ilo r
s Te ar i, i a g r i t : Auzit-am
auzul T u i m -am te m u t ; slav puterii Tale, D oam ne.
C i n t a r e n a 8-n :

Irmos : Auzit-a proorocul de venirea Ta...

207

ei doisprezece A p o sto li: Pe


tre, Pavele, Iacove i Ioan, Andreie, B artolom ee, Filipe, T om a i
M atee i Iacove, cu Sim on i cu

Irmos

n vpaie tinerii evreieti...

^ jm o rn d u -m cu m u lte p c ate,
aduc su fletu l m eu m o rt n v ia
. P e n tru aceasta m iluii-m cu ru-

208

JO I

g c iu n ile v o a s tre p u r t to a r e de v ia
, v z to rilo r de D u m n ezeu U ce
n ic i ai M n tu ito ru lu i.
C u p rin s fiin d de n e g u ra p c a tu lu i,
d e ia d u l d e z n d jd u irii m -am a p r o
p ia t cu a d e v ra t. P e n tr u a c e a sta lum in a i-m , cei ce s n te i raz e de
ta in ale S o a re lu i slavei, v z to rilo r
de D um n ezeu.
O p rete-te de la p a tim i i te m ntu ie te , tic lo su le su fle t. C n u m a i
fe rire a de b u c a te este p o s t n e p rim it
la cei ce c a u t d re p ta te a , de n u va
fi i n d r e p ta r e de greeale.
A N sctoarei de Dumnezeu :

R u g a rz n d cu foc, m ai n a in te te-a
v zu t M oise pe tin e, F e c io a r M aica
lu i D u m n ezeu. P e n tr u a c e a s ta s tin
ge c u p to ru l p a tim ilo r m ele, i d in
fo cu l g h een ei r p e te -m i m m ntu ie te .
Alt Tricintarc
Irmos : Pe Cei ce-L slvesc...

f ^ \ i n T ine, ca i d in Iac o v cele


: ' d o u sp re ze ce se m in ii, s-au
a r ta t, H risto a s e , n lu m e cei d o is
prezece A p ostoli. P rin c a re s-a n s
c u t a d o u a o a r to t c re d in c io su l p r in
cu v n t, c a re Te la u d pe T ine n veci.
C arele lu i F a ra o n celui ce se n e
lege cu ta in n ecndu-le, ca n M a
re a R oie, a i scos a p o s to lilo r pe p o
p o ru l D o m n u lu i la p m n tu l cu n o
tin e i de D um nezeu, lu d n d u -L pe
E l n veci.
Binecuvintm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfnlul Duh, Dumnezeu.

Pe u n D u m nezeu d u p fiin c in
ste sc ; la u d tre i F ee cu o s e b ir i; al
tele ia r n u de a lt f e l ; de v rem e ce
D u m n ezeirea este u n a, o S t p n ie
n tre i F ee, p e n tru c este T a t l i
F iu l i D u h ul.
i acum..., a N sctoarei :

D in lu m in a tu l t u p n te ce , ca un
m ire d in c m a r ie in d H ris to s , a

s tr lu c it lu m in c e lo r d in n tu n e r ic ;
p e n tru c r s r in d S o a re le d r e p t
ii, a lu m in a t lu m e a P re a c u ra t .
Slav ie, D um nezeul nostru, slav ie.

Cei ce s n te i t in u ito r i a i lu i
H ris to s i m p re u n -e z to ri, care
v r u g a i cu d e a d in su l to td e a u n a
p e n tru n o i, p c to ii, ru g a i-v i
a c u m s tre c e m to t p o s tu l n tr u cu
r ie .
S ludm, bine s cuvintm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

P e Cel ce-L slv esc o tile c e re ti,


i de D n su l se c u tre m u r h eru v im ii i se ra fim ii, to a t s u fla re a i
zid irea l u d ai-L , b in e cu v n tai-L ,
i-L p r e a n la i n tr u to i vecii.
Cntarea a 9-a :
Irmos : n M untele Sinai...

\ p o sto li, cei ce s n te i r u r i ale


^ * iz v o ru lu i C elui n e le g to r, i
c a re v n d e s tu la i cu a p a cea vie
n in im c u r a t , u s c a i iz v o arele p
c a tu lu i m eu cu ru g c iu n ile v o a stre ,
i m p o v u ii la cile m n tu irii.
F u rtu n a p c a tu lu i n v ifo re a z ti
c lo su l
m eu
su fle t.
n tin d e -m i
d r e a p ta ca i lu i P e tru , O crm u ito ru le b u n e ; ca s n u m a c o p e re ad n c u l d e z n d jd u irii, i s n u m
fac m n c a re c h itu lu i celu i s tr ic to r
de su fle t, H ris to a s e m u lt-M ilo stiv e.
C eata A p o sto lilo r Te ro a g p e T i
ne, Iisu se m p r a te al tu tu r o r , i ce
tele n g e rilo r, p e n tru m u lim e a n
d u r r ilo r T ale, d ru ie te p o p o ru lu i
T u iz b v ire de rele, n d r e p ta r e vie
ii i m p r t ire a m p r ie i Tale.
A Nasc loarei de Dumnezeu :

Fecioria i n a te re a s-au m p re u
n a t m ai p re s u s d e fire , n tr u tine,
ch iv o t al c in stite i sfin e n ii, M aic
F ecio ar c u ra t . P e n tru a c e a sta cu
c re d in s trig ie : Pe m in e to t m
sfin e te , pe m in e to t m rscu m -

N A DOUA SPTMN A POSTULUI


p r din to a t lu c ra re a patim ilor
ce m necjesc.
Alt Tricintare
Irmos : Naterea cea din zmislire...

I n lu m e ca cei fr de tru p u ri,


1 i n tru p ca nite ngeri, pe sin
g ur C uvntul n inim purtndu-L ,
ai a tra s n eam u rile la cre d in a lui
H risto s ; pe n e le p i i rito ri, ca pe
nite n eb u n i m u strn d u -i cu tiin a,
p rea fe ric ii A postoli.

209

Irm osul :

N aterea cea din zm islire f r


de s m n este n etlc u it , ro d u l
Maicii celei f r de b rb a t este ne s tr ic a t; c n aterea lui D um nezeu
nnoiete firile. P e n tru ac ea sta pe
tine to ate neam u rile, ca pe o M aic
m ireas a Iui D um nezeu, cu dreapt c re d in te m rim .
Lumininda glasului, do trei ori.
LA

S l i II O A V N A

Stihira, glasul al 8-lea :

P etre, p ia tra cre d in ei i tem elie,


Pavele p ro p o v d u ito ru le i nvtorue al n ea m u rilo r, fii ai lu i Zevedei m p re u n cu ceilali opt, rugai-v nd elu n g lui H risto s, ca s tr e
cem cu b u n -s n ta te vrem ea p o s
tului.
Slav..., a Treimii :

U nule N sc to r al un u ia, P rin te


al Fiului, cel U nul-N scut, i unule
Fiule al u n u ia, lu m in i raza lu
m inii, i u n u le D uhule S finte, n u
m ai al u n u ia D um nezeu, fiind cu
ad ev rat D om n al D o m n u lu i; O,
T reim e, U nim e S f n t ! M ntuiete-rn pe m ine, cel ce griesc de
D um nezeirea Ta.
i acum..., a Nsctoarei :

M inunea n a te rii tale m uim ete,


ceea ce eti cu to tu l f r p rih an .
Cum ai zm islit f r s m n pe cel
n ecu p rin s ? S pune cum ai rm as
fecioar, n scn d ca o m aic ? Acest
lucru m ai p resu s de fire, cu cre d in
prim indu-1, Celui ce S-a n scu t
te n c h in ; cci cte le voiete le i
poate.

V rem e de p o c in i p ric in u ito a


re de via venic este n o u nevoin a p o stu lu i, n u m a i de vom n tin
de m inile sp re facere de b i n e ; c
nim ic n u m n tu iete su fletu l aa ca
darea la cei lip sii, c m ilo sten ia un it cu p o stu l izbvesc pe om d in
m o a rte. Pe ac ea sta s o m b r i m ,
c acesteia nim ic n u este asem enea.
C p u te rn ic este s m n tu iasc su
fletele n o a stre (de dou ori).
A mucenicilor :

Cu p la to a cre d in ei m b rcn d u v bine i cu n se m n a re a C rucii ntrarm n d u -v , ostai v ite ji v-ai a r


ta t ; tira n ilo r b rb te te a i s ta t m
p o triv i n elciu n ea d iav o lu lu i a i
s u r p a t ; b iru ito ri fcndu-v, c u n u
n ilo r v-ai n v red n icit. R ugai-v lu i
H risto s p e n tru noi, ca s se m n tu
iasc sufletele n o astre .
Slav..., i acum..., ti Nsctoarei :

Fecioar sfn t , N sc to are de


D um nezeu, la a c o p e r m n tu l t u aIergnd, tiu c voi afla m n t u ir e ;
c poi, P re a c u ra t , s-m i a ju i.
i celelalte ale Utreniei, i Apolisul.

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cu p u te re a D uhului la m p ra i i
la dom ni m ergnd, nelem ndu-v n i
cidecum nici de foc, nici de sabie,
ai b iru it to a t nelciunea i ai
m n tu it pe oam eni, voievozi ai D om
nului fiind, p rea fe ric ii A postoli.

I A CEASUL Al. ASELEA


Troparul proorociri, glasul 1 :

| ) e noi cei czu i ridic-ne ; pe cei


ce ne am d e p rta t, n to arce-n e
la Tine, D um nezeule, ca u n iu b ito r

210

VINERI

de o a m e n i; Cel ce m p re u n ii m a r
ginile p m n tu lu i.
Slav..., i acum..., tot acesta.
PROCHI MEN, glasul al 6-lea :

C u ta t-a m pe D om nul i m-a auzit,


i d in to a te n ecazurile m ele m-a sc
p a t (ps. 33,4).
Stih : Bine voi cuvnta pe Domnul n
toat vremea, pururea lauda Lui n gura
mea (ps. 33,1).
Din Profeia Iui Isaia, citire :
(VI, 1 12)

n an u l m o rii regelui Ozia, am


vzu t pe D om nul stn d pe u n scaun
n a lt i m re i poalele h a in e lo r Lui
u m p le au tem p lu l. S erafim ii s t te a u
n a in te a Lui, fiecare avnd cte ase
a r i p i ; cu d o u i ac o p erea u feele,
cu d o u p icioarele, ia r cu d o u zb u
ra u i s trig a u u n u l c tre altu l, zicn d : S fn t, S fn t, S fn t este D om
n u l S avaot, plin este to t p m n tu l
de slava lui!. Din p ricin a ac esto r
strig te , p o rile se zguduiau din nele lor, ia r te m p lu l s-a u m p lu t de
fu m . i am zis: Vai m ie, c sn t
p ie rd u t! S n t om cu buze sp u rc a te
i locuiesc n m ijlo cu l u n u i p o p o r cu
buze n ec u rate . i pe D om nul S avaot
L-am vzut cu ochii m e i !. A tunci
u n u l d in tre se rafim i a z b u ra t sp re
m in e avnd n m n a sa u n c rb u n e,
p e ca re l lu ase cu cletele de pe
je rtfe ln ic . i l-a a p ro p ia t de g u ra
m ea i a zis : Ia t s-a a tin s de b u
zele ta le i va terg e to a te p catele
tale, i f r d e le jile tale le va curi. i am au zit glasul D om nului
ca re zicea : Pe cine l voi trim ite
i cine va m erge p e n tru N oi?. i
am r s p u n s : Iat-m , trim ite-m
pe m in e !. i E l a zis : Du-te i
sp u n e p o p o ru lu i acestuia: Cu au
zul vei auzi i n u vei nelege i,
uitn d u -v , v vei u ita , d a r n u vei
vedea. C s-a n v rto a t in im a p o
p o ru lu i ac estu ia i cu u rec h ile sale
g reu a au zit i ochii si i-a nchis,
ca n u cum va s vad cu ochii i cu

u rech ile s au d i cu in im a s n
eleag i s se n to a rc la M ine i
s-l vindec. i am zis : P n cnd
D oam ne?. A tunci E l m i-a rsp u n s:
Pn cnd cet ile v o r fi p u stiite i
vor r m n e f r lo c u ito ri i casele
f r oam eni i p m n tu l p u s ti u ;
p n cnd D om nul va izgoni pe oa
m eni i p u stiire a va fi m a re n m ij
locul acestei ri .
P R O f (l i MEN, glasul al 6-lea :

Scoal-Te, D oam ne i ia am inte


sp re ju d e c a ta m ea (ps. 34,22).
Stih : Judec, Doamne, pe cei ce-mi fac
mie strmbtate (ps. 34,1).

V 1N

RI

n a do u a sap la m in a
a S fn tu lu i i m a re lu i P ost
LA VECERNIE, JOI SEARA
La Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe 6, i se ciut aceste trei podobnice din Triod, ale lui losi, glasul al 4-lea :

v\

Podobie : Dat-ai semn celor...

n c o a st m p u n s fiin d i pe
lem n rstignin d u -T e, v ia mi-ai
izvort m ie, celui o m o rt p rin r u
ta te a a rp e lu i cu m n c area din pom .
P e n tru a c ea sta Te slvesc pe Tine
H risto a se , i m rog n d u r rii Tale,
a ra t-m n c h in to r p a tim ilo r i n
vierii Tale, pe m ine care svresc
cu u m ilin cu rg erea p o stu lu i.
Izgonit-ai din ra i pe cel d in ti zi
d it, ca re a cules d in p om d u rere.
D ar piro n in d u -T e ca u n om pe lem n,
M n tu ito ru le, i ra i n u n tru l-ai s
lluit. P e n tru ac ea sta strig ie,
D oam ne : Scoate-m acu m d in d u

N A DOUA SPTMN A POSTULUI


reri, cu rin d u -m cu postul, cu po
c in i cu lacrim i, Iisuse p re a b u
nule, M nlui to ru l su fletelo r no astre.
Alt slihir, a lui Teodor, qlasul al 5-lea :
Podobie : Doamne, pe vremea lui Moise...

D oam ne, C rucea Ta cea fcto are


de via o ludm . C aceasta a n
flo rit via n lum e, m oartea omor n d ; care i acum sp re rugciune
o aducem ie. n t rete -n e pe noi,
care p o stim n tru aceste sfin te zile,
i ne d ru iete t rie asu p ra p a tim i
lo r i sem n de pace, p e n tru m u li
m ea m ilei Tale, Iu b ito ru le de oa
m eni.
i 3 stiluri din Minei. Slav...,
i acum...,

a Nsctoarei.

HR O c II i M e N, glasul al 4-lea :

D oam ne, n cer este m ila Ta i adevrul T u p n la no ri (ps. 35,5).


Stih ; Dreptatea Ta ca munii lui Dumne
zeu, judecile Tale adine mare ( ps. 35,0).
De la Facere, citire :
(V, 124)

I a t acum c a rtea neam ului lui


Adam. Cnd a facili D um nezeu pe
Adam, l-a fcu t du p chipul lui
D um nezeu. B rb a t i fem eie a fcut,
i i-a b in e cu v n tat i le-a pus n u m e
le : Om, n ziua n care i-a fcut.
A dam a tr it dou su te treizeci de
ani i atu n ci i s-a n scu t u n fiu dup
asem n area sa i dup chipul su
i i-a pus num ele Set. Zilele pe care
Ie-a tr it Adam d u p n ate re a lui
Set au fost apte su te de ani i i
s-au n scu t fii i fiice. Ia r de toate,
zilele vieii lui Adam au fost nou
su te treizeci de ani i apoi a m u rit.
Set a tr it dou su te cinci ani i i
s-a n scu t E nos. D up n aterea lui
E nos, Set a m ai tr it apte sute a p
te ani, i i s-au n scut fii i fiice.
Ia r de toate, zilele lui Set au fost
nou su te doisprezece ani i apoi a
m u rit. E nos a tr it o su t nouzeci
de ani i atu n ci i s-a n scu t Cainan.

211

D up n aterea lui C ainan, E n o s


a m ai tr it a p te su te cincisprezece
ani i i s-au n scu t fii i fiice. I a r
de toate, zilele lui E nos au fo st n o u
sute cinci ani i apoi a m u rit. Cai
nan a tr it o su t aptezeci de ani
i atu n ci i s-a n scu t M aleleil. D up
n aterea Iui M aleleil, C ainan a m ai
tr it a p te su te p atru zeci de an i i
i s-au n sc u t fii i fiice. I a r de to ate,
zilele lui C ainan au fo st n o u su te
zece ani i apoi a m u rit. M aleleil a
tr it o su t aizeci i cinci de ani
i atu n ci i s-a n scu t Iared . D up
naterea lui Iared , M aleleil a m ai
tr it a p te su te treizeci de an i i i
s-au n sc u t fii i fiice. I a r de to ate,
zilele lui M aleleil a u fost o p t su te
nouzeci i cinci de ani i apoi a
m u rit. Ia re d a tr it o su t aizeci
i doi de ani i a tu n c i i s-a n scu t
E noh. D up n aterea lui E n o h , I a
re d a m ai tr it o p t su te de an i i
i s-au n scu t fii i fiice. I a r de to a
te, zilele lu i Ia re d au fo st n o u su te
aizeci i doi de an i i apoi a m u rit.
E noh a tr it o su t aizeci i cinci
de ani i atu n ci i s-a n sc u t M atusalem . i a u m b la t E n o h n a in te a
lui D um nezeu, d u p n aterea lu i Matusalem , dou su te de an i i i s-au
n scu t fii i fiice. I a r de to a te, zi
lele Iui E noh au fo st tre i su te ai
zeci i cinci de ani. i a p l cu t E n o h
lui D um nezeu i ap o i n u s-a m ai
aflat, p e n tru c l-a m u ta t D um
nezeu.
P R O C I I I M E V. g l a s u l al 6 - l e a :

A teapt pe D om nul i p zete ca


lea Lui (ps. 36,34).
Stih : Nu rvni la cei ce viclenesc, nici
nu urma pe cei ce fac frdelege
(ps. 36,1).
De la Pilde, citire :

(VI, 320)
F dar, fiul m eu, aceasta: o, izbvete-te. i fiindc ai czu t n mi-

2 l2

VINERI

nile aproapelui tu, du-te i cazi la


picioarele aproapelui tu i-l roag;
nu da somn ochilor ti, nici dormitare genelor tale, i te izbvete ca
o cprioar din m ina vntorului i
ca o pasre din m ina psrarului.
Du-te, leneule la furnic i vezi
munca ei i prinde m inte ! Ea, care
nu are nici m ai-mare peste ea, nici
ndrum tor, nici sftuitor, i p re
gtete de cu var h rana ei i i
strnge la seceri m ncare. Sau
mergi la albin i vezi ct e de h a r
nic i ce lucrare iscusit svrete.
Munca ei o folosesc spre sntate
i regii i oamenii de rnd. Ea e iu
bit i ludat de toi, dei e slab
i n putere, d ar e m inunat cu is
cusina. Pn cnd, leneule, vei m ai
sta culcat ? Cnd te vei scula din
som nul tu ? Puin som n, nc p u
in aipire, p u in s m ai stau n
pat cu minile ncruciate !. Iat vi
ne srcia ca un trecto r i nevoia
te prinde ca un tlhar. D ar dac
nu vei lenevi, atunci va veni seceri
ul tu ca un izvor, iar lipsa va fi
departe de tine.
Omul de nimic, omul necinstit i
viclean um bl cu m inciuna pe buze.
Face cu ochiul, d din picioare, face
semne cu degetele. n inim a lui e
vicleug, p u ru rea se gndete la ru
i seam n glceav. P en tru acesta
fr de veste va veni peste el p rp
dul, nim icit va fi dintr-o dat i
fr leac. ase snt lucrurile pe care
le urte Domnul, ba chiar apte de
care se scrbete cugetul Su : ochii
m ndri, lim ba m incinoas, m inile
care vars snge nevinovat, inim a
care plnuiete gnduri viclene, pi
cioare grabnice s alerge spre ru,
m artorul mincinos care spune m in
ciuni i cel care seam n vrajb n
tre f r a i ; pzete, fiule, povaa ta
tlui tu i nu lepda ndem nul m ai
cii tale.

LA

STIH OA VN A

S ti h ir a zilei, g l a s u l al 6 -e a :

N epostind de pom ul cunotinei,


dup porunca Fctorului, cei din
ii zidii i-au agonisit m oartea cea
p en tru neascultare, i s-au nstri
nat de pom ul vieii i de raiul des
ftrii. P entru aceasta s postim
credincioilor de m ncrile cele ce
stric, i de patim ile cele pierztoa
re, ca s culegem via din dum ne
zeiasca Cruce. i m preun cu
tlharul cel cu m inte s ne ntoar
cem la p atria cea dinti, lund de la
H ristos Dumnezeu m are m il (de
doua

ori ).

A mucenicilor :

T oate cele pm nteti dispreuindu-le, i spre chinuri brbtete n


drznind, nu v-ai lipsit de fericitele
n d e jd i; ci m priei cereti v-ai
fcut m oteni, prealudailor Mu
cenici ; avnd ndrznire ctre iubi
torul de oam eni Dumnezeu, cerei
pace lum ii i sufletelor noastre m a
re mil.
Slav...

acum...,

a C rucii, a N s c to a r e i:

Podobie : Bucur-te cmara...

M ielueaua vznd pe Mielul su


oarecnd grbindu-Se spre junghiere, cu osrdie i-a u rm at, acestea
strignd ctre D n su l: Unde mergi
acum Fiul m eu, preadulce Hristoase ? P en tru ce alergi aa voios n aceast grabnic cltorie, ndelungR bdtorule ? Iisuse preadorite, Tu,
Cel ce eti fr de pcat, mult-Milostive Doamne ? D-mi cuvnt mie
roabei Tale, Fiul m eu preaiubite ;
nu m trece cu vederea, tcnd, pe
m ine care Te-am nscut n chip
preaslvit, pe Tine Dumnezeule atotm ilostive, Cel ce druieti lumii
m are mil.
n

celelalte

al<*

V ecern iei, d u p

obicei.

IN A DOI 'A SPTMIN A POSTULUI


V 1N LRI D IM 1N LA A

Treimicele glasului.
D u p in tiia C atisin , S e d e ln e le C rucii,
d in O c to ih ,
cu a N s c t o a r e i , tot
de
acolo.

213

du-Te pe Cruce pironit, ca un r u


fctor n m ijlocul a doi fctori de
rele.

D u p a d o u a C atisin , se cin t a c e s te
S c d e ln c , g la su l al 4-lea :

C a n o a n e l e d in M i n e i i a c e s t e T r i c i n r i . i s e c i t e t e C i n t a r e a a 5-a, d i n
Psaltire.

P o d o b ic : D e g ra b n e n tm p in ...

TRICINTAREA

r'u

postul nlndu-ne din pa


timile rvnitoare de cele de
jos, s nlm pe Domnul, Cel ce
s-a nlat pe Cruce i lumea a nl
at ; s bem n sim ire b u tu ra um ilin e i; s lum n m inte ziua i
ceasul n care avem s stm de fa
, naintea venicului Judector.
S lav ..., to t a c e a s t a .
i

acum...,

a C rucii,

a N sc to arei :

Maica Ta, ceea ce nu tie de mire,


dac Te-a vzut nlat pe Cruce,
tnguindu-se cu am ar, acestea a zis:
Ce minune nou i strin este aceasta, Fiul meu ? Cum Te-a rstig
nit poporul cel fr de lege pe Cru
ce, pe Tine, Viaa tu tu ro r, lum ina
mea cea prea dulce ?
Dup a h e ia
C atism a ,
T e o d o r , g l a s u l al -Ioa :
P odobic

Scdcalna

lu i

S t r l u c e t e a st z i...

Strlucete, Doamne, harul Cru


cii Tale, fulgernd n toat lu m e a ;
pierde tria demonilor i uureaz
acum cltoria p o s tu lu i; prin aces
ta ntrindu-ne, miluiete-ne pe noi.
Slav ...,
i a c u m . . . ,
c elai g las :
P odobic

A lctu ire

Irm os : N e c re d in c io ii

Pe C u v n tu l cel im p reu n ...

Dac Te-a vzut


maica Ta, ceea ce
dureri, s-a tnguit
strigat : Vai mie !
m rnesc acum

nlat pe lemn
Te-a nscut fr
cu plngere, i a
Preadulce Fiule,
la suflet, vzn-

nu

vor

v ed ea...

)e bunvoie Stpne Te-ai nl


at pe Cruce i ai prbuit pe
vrjm aul. P entru aceasta pe mine
cel prbuit de voia mea n prps
tiile desftrilor, cu milostivirea Ta
ridic-m.
j

Pe mine cel ntunecat la suflet cu


patim ile cele necuvioase, lumineaz-m Iisuse, Cel ce ai ntunecat
soarele, rstignindu-Te pe Cruce, i
ai lum inat toate plinirile lumii.
nvrednicete-m , H ristoase, a
trece vremea postului cu linite, alinnd valurile ghidului meu, i la
lim anul nvierii m ndrepteaz.
A N d s c d lo a rc i do D u m n e z e u :

Pe cea curat, cu m inte curat s


o cinstim , pe frum useea lui Iacov,
cu fapte dumnezeieti mpodobindu-ne, cu dreapt credin s o lu
dm, ca pe Maica Dumnezeului
nostru.
A lt T ric in td rc
A l c t u i r e d lui T e o d o r ,
g la su l a l 5-lea :

lo t a c e a s t a .

a C Tucii, a N s c t o a r e i , a-

a lu i Iosif.

C i n t a r e a a 5-a, g l a s u l al 4 -le a :

I r m o s . P e c ei c e se n c h i n ie...

j u

rstignindu-Te,

m-ai

scos

1 din stricciune, i cu sulia mpungndu-Te, m-ai fcut nem uritor.


Laud mila Ta cea nespus, c ai ve
nit, H ristoase, s m m ntuieti.
Pe Cruce ntinzndu-i palmele,
ai ucis pe Amalec cel netrupesc,

214

VINERI

m n tu in d pe pop o ru l Tu, Doam ne.


P en tru aceasta ludm stp n irea
Ta.
Slav..., a T r eim ii:

Pe o
stpnie
ludm ,
pe Fiul

Dum nezeire n trei Fee, o


m ai p resus cu fiin a s o
pe T atl cel fr nceput i
i pe D uhul Sfnt.

i acum..., a N sctoarei :

Pe Cel pe Care n u p u teau s-L n


cap cerurile, zm islindu-L n pntece, tu L-ai n scut. O, nfrico to a
re i nespus m inune ! P e n tru aceas
ta to i te ludm pe tine, P reacu
rat.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

Cel ce p en tru m ine ai r b d a t r s


tignire, bnd o et i zicnd : Svritu-s-a!, svrete-m i m su ra p o s
tului, nvrednicete-m a vedea n
vierea Ta.
Irmosul :

Pe cei ce se nchin ie de noapte, H ristoase, m iluiete-i, i le d


r u i e t e pace ; p e n tru c poruncile
Tale s-au fcut lum in i t m d u i
r e robilor Ti, Iu b ito ru le de oameni.
Cntarea a 8-a :
Irmos: Pe tinerii cei binecredincioi...

? stignindu-Te pe Cruce p e n tru


^m ilostivire, ai deschis tlharului r a i u l ; i eu acum fiind je fu it
p rin r u ta te dem onic, i lund ra n
n suflet, vindec-m peste to t, deschizndu-m i m ie uile pocinei, cu
iubirea Ta de oam eni.
Cu postul Ium inndu-ne tru p u l,
s ne hrnim sufletul cu fap te b u
ne ; s osptm pe sraci, cumprn d bogie n edeart n ceru ri i
s s trig m : L udai fp tu rile pe
Domnul, i-L p rean lai n tru to i
vecii.

P e n tru p a tim a Ta s-a c ltin at fp


tu ra, vzndu-Te pe Cruce piro n it,
P reab u n u le M ntuitorule. P en tru a ceasta m rog ie, n d u ra te , n t
rete m intea m ea cea cltin at p u ru
rea de bn tu ielile arpelui, pe p ia tra
cea n eclin tit a voii Tale.
A N sctoarei de Dum nezeu :

Ua lui D um nezeu cea ncuiat,


p rin care singur D om nul a trecu t,
n drepteaz-m sp re crrile cele
dum nezeieti, i-mi deschide uile
m n tu irii, ceea ce eti de D um ne
zeu d r u i t ; c la tine alerg Fecioa
r, care eti sin g u r o cro tito are a
n eam ului om enesc.
Alt T ric inta rc
Irmos : Pe Fctorul a toat fptura...

u d n d lem nul cel p reasfn t, pe


' care Tu, H risto ase al meu,
Te-ai rstig n it, Te binecuvintez n
tru to i vecii.
R stignindu-Te, H ristoase, cei f
r de lege pe Golgota, Te-au om ort;
d ar viezi i ne m n tu ieti pe noi n
tru to i vecii.
Binecuvintm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dum nezeu.

I n chip de neneles se d esparte


T reim ea i rin ne n e d esp rit ca
un D um nezeu, pe Care l preanlm n tru to i vecii.
i acum..., rj N sctoarei :

F rugciune p e n tru cei ce te lau


d pe tine, P reacu rat, s se izb
veasc de toate ncercrile i p ri
m ejdiile.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

n t rin d u -m pe m ine cu pu terea


Crucii Tale, D oam ne, nvrednicetem s sfresc cu veselie cltoria
postului.

215

N A DOUA S PT M N A POSTULUI
Ir m o su l:
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Pe F cto ru l a to at fp tu ra, de
Care se n sp im n t ngerii, cntai-L popoare i-L p rean lai n tru to i vecii.
C in ld rca

a 9-a :

Irm os : H ristos piatra cea netiat...

ia tr tia t din m untele Fecioa


rei, Te-a vzut m ai nainte
proorocul, M n tuitorule, pe Tine
Care ai sfrm a t pietrele cu rstig
n irea Ta. P e n tru aceasta libereazm pe m ine, cel ngreu iat cu p ia tra
nesim irii, ca un p re a n d u ra t.
Postete de r u ta te , suflete al
m eu, desftndu-te n tru dum ne
zeiasca d ra g o s te ; deschide ua tu
tu ro r felu rilo r de b u n t i, ncuind
in trarea vicleniei, p rin n frn are i
p rin rugciune.

O rganul blestem ului s-a a r ta t


pecete binecuvntrii, Crucea Ta
Doamne, cea fctoare de v ia ; pe
care vzndu-Te nviem cei ce am
fost m ai n ainte m ori, i ludnduTe, ca pe un S tpn Te m rim .
S lav ...,

acum...,

a N scto arei :

M ai p resus de m inte este naterea


ta, Maica lui D umnezeu ; c n tru
tine zm islirea a fost fr de b rb a t
i naterea n tru fe c io rie ; c Dum
nezeu este Cel ce S-a n s c u t; pe Ca
re slvindu-L, pe tine, Fecioar, te
fericim .
S lav

M ntuiete-m pe m ine cel osndit,


S tpne M ntu ito ru l m eu, Cel ce ai
o sndit v rajb a cu C rucea Ta, i s
nu m a r i vinovat gheenei, pe m i
ne cel n tin at cu patim ile i n tu n e
cat cu pcatele.

a T reim ii :

Ca de o fiin Te laud Treim e fr


de nceput, preacinstit, de via
nceptoare, n ed esp rit Unime,
P rinte, Cel ce eti nenscut, Cuvin
te i Fiule, Cel ce Te-ai nscut, i
D uhule Sfinte ; m ntuiete-ne pe noi
cei ce Te ludm pe Tine.

ie,

D um nezeul

n o s tr u , s la v ie.

Cruce cinstit, tria i scparea


m ea, fii m ie lum inare acum n tru
acest post, veselindu-m i curindu-m, i pzindu-m de ispite ; ca
ludndu-te pe tine, s slvesc pe
S tpn ui H ristos.

A N d s id to d ic i dc Dumnezeu :

Irmosul :

S Te n d u ri de m ine, H ristoase,
cnd vei veni cu slav s judeci lu
mea. Risipete negura r u t ilo r
mele, p en tru rugciunile celei ce
Te-a nscut, i m o ten ito r m f
m p riei Tale celei cereti.

Isaie dn u iete ! Fecioara a avut


n pntece, i a nscut fiu pe Eminanuel, pe Dumnezeu i om ul. Rsrit este num ele Lui, pe Care mrindu-L, pe Fecioara o fericim .
L u m iniiidii g la s u lu i, d c Irci ori.

A lta

Tricintd re

1t mos : Isaie dnuiete...

stignindu-Te mi-ai deschis


^ n d at raiul, n tru care lund
via m bucur, fiind izbvit de
m oartea cea venic a neascultrii.
P en tru aceasta, Iu b ito ru le de oa
meni, ca pe Dumnezeul m eu Te sl
vesc.

IA

STI H OA V N A

S lih ira, g la su l

al 8 -lea :

Postul cel o m o rto r de patim i


fiind de fa, vestete vindecare ce
lor vtm ai de pcate ; pe care sa l
cinstim ca pe un a ju to r de D um ne
zeu d ru it, prim ind tablele cele scri
se de Dum nezeu prin Moise. S nu
cinstim m ai m ult nenfrnarea care

216

VINERI

l-a sf rm a t, ca s n u ne facem p r
tai celor ce le-au czut m d u larele
n pu stie. S n u ne m h n im ca iu
deii, ci s ne lu m in m bisericete ;
s n u ne f rn ic im ca fariseii, ci s
ne m podobim d u p cuvntul E van
gheliei, ludndu-ne cu C rucea lui
H risto s, M n tu ito ru l su fletelo r n o as
tre (d e dou ori).
A m ucenicilor :

Ce v vom n u m i pe voi sfin ilo r ?


H eruvim i ? C n tru voi S-a o d ih n it
H risto s. S erafim i ? C n en cetat
L-ai p reaslv it pe El. n g e ri ? C de
tru p v-ai lep d at. P u te ri ? C lu
c ra i cu m inunile. M ulte sn t n u m i
rile v o astre, d a r m ai m ulte-s d a ru
rile ! R ugai-v s se m n tu iasc su
fletele n o astre .
Slav..., i acum..., a Crucii, a N sctoa
rei, acelai glas :

Ce lu cru m in u n a t i u im ito r este


acesta ? F ecioara c tre D om nul a
s trig a t ca o M aic : D urerile ce n-am
avut cnd Te-am n scu t, Fiule, iu te
s-au atin s de in im a m ea. N u su f r
a Te vedea pe Cruce p iro n it, lu m i
n a ochilor m e i ! G rbete d a r de Te
scoal, ca s slvesc m p reu n cu
lum ea nfrico to area rn d u ia l a
Ta.
i cealalta rinduiala a Utreniei.

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul profeiei, glasul 1 :

n noap te i n zi cdem n ain tea

1 Ta, D oam ne, ca s dai ie rta re de


p cate sufletelo r n o a stre ; ca n pace
s ne nchinm ie i s Te slvim ,
Iu b ito ru le de oam eni.
Slav..., i acum..., tot acesta.
PROCHI MEN, glasul al 4-lea :

D oam ne n u cu m nia Ta s m
m u stri pe m ine, nici cu iu im ea Ta
s m ceri (p s. 37,1).

Stih : C sgeile Tale s-au nfipt n


mine i mina Ta apas peste m ine (ps.
37, 2).
Din Proorocia lui Isaia, citire :
(VII, 1 14)

i a fo st n zilele lui Aliaz, fiul lui


Io tam , fiul lui Ozia, regele lui Iuda,
c s-a su it R ein, regele Siriei, m
p reu n cu Pecah, fiul lui Remalia,
regele lui Israel, ca s cu p rin d Ie
ru salim u l. i n-a izb u tit ca s-l cu
p rin d . A tunci a venit cineva s dea
de tire casei lui David, zicnd : Ar
m a ta sirien ilo r a t b rt n Efraim .
i in im a regelui i a po p o ru lu i tre
m u ra de spaim n ziua aceea, pre
cum tre m u r copacii p d u rii din
p ricin a vn tu lu i. i a g rit Domnul
c tre Isaia, zicnd : Iei n tru ntm p in area lui Ahaz, tu i ear-Iaub, fiul tu , la captul canalului
lacului celui de sus, pe dru m u l a
rin ii n lb ito ru lu i. i i vei zice : Ia
am inte, fii lin itit i nu te tem e i
inim a ta s nu se slbeasc din p ri
cina acesto r doi tciu n i care fum e
g : de iu im ea m niei lui R ein i
a lui Aram i a fiului lui Remalia,
de vrem e ce A ram a h o t rt p u sti
irea ta, m p reu n cu E fraim i cu
fiul R em aliei, zicnd : S ne suim
n Iu d a, s-l speriem , s ne facem
stp n i pe el i s punem rege peste
el pe feciorul lui TabeeI. Aa zice
D om nul D u m n ezeu : Aceasta nu
va fi, nici nu se va m p lin i! Cci
cpetenia A ram ului este Dam ascul
i m ai m are peste D am asc este Re
in . Mai sn t nc aizeci i cinci de
ani i E fra im va pieri din rn d u l po
po arelo r. i capitala lui E fraim este
S am aria, i m ai m are peste Samaria este feciorul lui Rem alia. Dac
n u credei vei fi zdrobii!. i Isaia
m ai gri ctre Ahaz : Cere un semn
de la Dom nul Dum nezeul tu, n ad ncurile iad u lui sau n nlim ile
cele de sus. i a rsp u n s A h az:
Nu voi cere i n u voi ispiti pe
D om nul!. i a z is: Ascultai voi
cei din casa Iui David ! Nu v aju n

UN

A DOUA S PTM IN A A POSTULUI

ge s obosii pe oam eni, de venii


s obosii i pe Dumnezeul m eu ?
P en tru aceasta Domnul m eu v va
da un sem n.
P R O C III M t N, g l a s u l dl 6 - l e a :

Auzi rugciunea mea, Doamne,


i cererea m ea a sc u lt-o ; lacrim ile
mele s nu le treci (ps. 38,16).
S l i h :Zis-ain : Pzi-voi cile mele, ca s
nu greesc eu cu limba mea ( ps. 38,1).

S MBT
in a doua sptm n a S fntului
i M arelui Post
LA

V hC L R N IL ,

YTNLRl

SLARA

L a Doamne, strigat-am... s e p u n s l i h i r i l e p e 10 i s e c i u t a s l i h i r a d e d o u a o r i
i p a t r u m a r l i r i c e a l e g l a s u l u i , i p a t r u
d i n M i n e i . Slav..., a m o r i l o r . i acum...,
a N s c to a re i, a glasu lu i.

217

i Iafet. Ia r dup ce au n cep u t a


se nm uli oam enii pe p m n t i li
s-au nscut fiice, fiii lui Dum nezeu,
vznd c fiicele oam enilor snt fru
moase, i-au ales d in tre ele soii,
care pe cine a voit. D ar D om nul
Dumnezeu a z i s : Nu va rm ne
Duhul Meu p u ru rea n oam enii ace
tia, p en tru c snt num ai tru p . Deci
zilele lor s m ai fie o su t douzeci
de a n i !. In vrem ea aceea s-au ivit
pe pm nt uriai, m ai cu seam de
cnd fiii lui Dum nezeu ncepuser a
in tra la fiicele oam enilor i acestea
ncepuser a le nate f i i : acetia
sn t vestiii viteji din vechime. V
znd ns D om nul Dum nezeu c r u
tatea oam enilor s-a m rit pe p m nt
i c to ate cugetele i dorinele ini
m ii lor snt n d rep tate la ru n to a
te zilele, I-a p ru t ru i s-a cit
Dum nezeu c a fcut pe om pe p
m nt. i a zis Dom nul: Pierde-voi
de pe faa p m n tu lu i pe om ul pe
care l-am f c u t ! De la om pn la
dobitoc i de la trto are pn la p
srile cerului, to t voi pierde, cci
m i pare r u c le-am fcut. Noe
ns a aflat h a r naintea Dom nului
Dumnezeu.

D o g m atica :
P R O ( II i M E N. g l a s u l al 6 l e a :
S lih ira , g la s u l al

1-lea, n s u i g l a s u l :

A cum este vrem ea bineprim it,


acum este ziua m n tu ir ii; cu
m ulim ea milei Tale cerceteaz su
fletul meu, i sarcina frdelegilor
mele uureaz-o, Unule, Iu b ito ru le de
oameni ( d e d o u o r i ) .
Apoi
M in ei.

m artiricele

din

O cto ili

de

la

Eu am z i s : Doamne, miluietem ; vindec sufletul m eu, c am


greit ie (P v 30 4).
S l i h ; Fericit cel care caut la srac i
la srman ; n ziua cea rea l va izbvi pe
el Domnul ( p s . 40,1).

De la Pilde, citire :
(VI, 20 35)

P K o c ll l M l .\. g l a s u l a l 4 - l e a :

Mila Ta i adevrul Tu p u ru rea


s m sprijineasc (Ps 30,1,)),
S lih
Ateptnd, am ateptat pe Dom
nul i S-a plecat spre mine ( p s . 30,1).

De Ia Facere, citire :
( V , 3 2 V I , 8)

Noe era de cinci sute de ani, cnd


i s au nscut trei fe c io ri: Sem, Ham

Pzete, fiule, povaa tatlu i t u


i nu lepda ndem nul m aicii tale.
Leag-le la inim a ta, p u ru rea atrn-le de gtul tu. Ele te vor con
duce cnd vei vrea s m e rg i; n vre
m ea som nului te vor pzi, ia r cnd
te vei detep ta vor gri cu tine. C
povaa este un sfenic bun i legea
o lum in, iar ndem nurile care dau
n v tu r snt calea vieii. Ele te

218

SMBT

vor pzi de fem eia viclean, de lim


ba cea adem enitoare a celei strin e.
N u dori fru m u seea ei n tru inim a
ta i s n u te vneze cu genele ei.
C fem eia d esfrn at um bl dup o
bucat de pine, pe cnd fem eia-soie
dorete un suflet de m are p re. Oare
poate pune cineva foc n sinul lui,
f r ca vem intele Iui s nu a rd ?
Sau va m erge cineva pe crb u n i fr
s i se frig tlpile ? Aa este cu
cel ce se duce la fem eia ap roapelui
s u : nim eni din cei ce se ating de
ea nu va rm ne nepedepsit. N im eni
nu dispreuiete un ho p e n tru c
a fu rat ca s-i astm pere foam ea ;
d ar cnd a fost prin s, el d napoi
neptit, nto arce to t ceea ce are n
casa lui. Cel ce se desfrneaz ns
cu o femeie, este lip sit de m inte, se
pierde pe el nsui fcnd a s tf e l; el
n u dobndete dect btaie, ia r ocara
lui niciodat n u se terge. Pizm a
trezete m nia om ului defim at i el
este f r m il n ziua r z b u n rii; el
nu se uit la nici un p re de rscu m
p rare, i ch iar cnd i vei sp o ri d a
rurile, tot n u se m blnzete.
i cealalt rinduialu a Liturghiei Da
rurilor mai inainte sfinite.
Iar unde nu se face Liturghie, Ceasurile
se sfresc aa :
Dup Slbete, las, iart... se zic T a
tl nostru... condacul zilei, al hramului i
al siintului, de va avea. Slav..., Cu sfin
ii odihnete, Ilristoase..., i acum..., Ceea
ce eti mai cinstit... i metaniile obi
nuite.

glasul stihirei. Slav..., i acum..., a Ns


ctoarei, asemenea.
Acum libereaz..., Sfinte Dumnezeule...,
troparele, glasul al 2-lea :Apostolilor, mu
cenicilor i profeilor..., Slav..., Pomenete
Doamne ca un bun..., i acum..., al Nsc
toarei : Maic sfnt a luminii... Apoi preo
tul : Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule...,
trei metanii i rugciunea : Preasfnt
Treime... Apoi Fie numele Domnului binecuvntat... (de trei ori).
Psalmul 33 :
Bine voi cuvnta pe Domnul...
i Psalmul 144 :
nla-Te-voi Dumnezeul meu...
i ndat : Cuvine-se s te fericim...
apolisul.

Aa se face n toate vinerile Siintului


Post, cnd nu se face Liturghia Darurilor
mai inainte sfinite.

LA

P A V i C U R N I A

Dup cel dinii Sfinte Dumnezeule...


troparul : Apostolilor, mucenicilor i pro
feilor..., Slav..., Pomenete, Doamne..., i
acum..., Maic sfnt... Dup al doilea
Sfinte Dumnezeule..., troparul : Miluietene pe noi, Doamne...
Dup Cuvine-se sa te iericim...
Sfinte Dumnezeule... i Tatl
Condacul : Cu sfinii odihnete...
lalte ale Paveceiniei, i apolisul
De se
cenici in
patra, s
ciii, la

i dup
nostru...
si cele
mic.

vor inlimpla Sfinii 40 de Mu


Sinhta a doua, a treia sau a
se caute tipicul de la sfiritul
lilera O.

Apoi se ncepe Vecernia, cu Venii s


ne nchinm (de trei ori). Binecuvinteaz,
suflete al meu, pe Domnul... Tcteuia
mare. Catisma a optsprezecea.
La Doamne, strigat-am... se pun f> stihiri : 3 inartirice pe glasul de rnd al Triodului i 3 din Minei. Slav..., a morilor ;
i acum..., dogmatica glasului de rind ;
Prochimenul zilei i Paremiile.
LA

SMBA l A D IM IN EA A
Aliluia, pe glasul al 2-lea.
Stih 1 : Fericii pe care i-ai ales i i-ai
primit, Doamne (ps. 04,4).

STIHOAVNA

Stihira zilei, care este pusa iutii i cu


stihurile:Ctre Tine am ridicat ochii mei...
i aceeai stihir. Apoi stih : Miluietene pe noi, Doamne... i martirica, dup

Stih 2 : i pomenirea lor n neam i n


neam (ps. 137, 27 i ps. 101, 13).
Stih 3 : Sufletele lor intru bunti se
vor sllui (ps. 24, 14).

219

JN A DOI A SPTMN A POSTULII


Troparele, glasul al 2-lea :

postolilor, m ucenicilor i p ro
orocilor, ierarhilor, cuvioilor
i drepilor, care bine ai svrit
lupta i credina ai pzit, ndrznire avnd ctre M ntuitoruJ, v ru
gm ca pe Acela ca pe un bun s-L
rugai pen tru noi, ca s m ntuiasc
sufletele noastre.
Slav..., al morilor :

Pom enete, Doamne, ca un bun


sufletele rob ilo r Ti, i cte n via
au greit iart-le. C nim eni nu este
fr de pcat fr num ai Tu, Cel ce
poi i celor rp o sai a le da odihn
(de dou ori).
i acum..., al Ns< aloaiei :

Maic sfnt a lum inii celei negr


ite, cu ngereti cn tri pe tine
cinstindu-te, cu d reap t credin te
m rim .

tr-nsa fiii lum inii ne-ai a r ta t, miluiete-ne pe noi.


Psalmul 5 0 .
Canoanele din Minei cu irmosul pe G
i al hramului sfinlului pe 4. i se zice
irmosul i un tropar fr stih i se incep
stihirile de la : Atunci s-au grbit voie
vozii Edomului.

tiut s fie
C nu se cnt stihirile din nceput piu
la Cintarea a G-a in toate simbetele Sfintului Post, pn la Acatist.
Iar de este hramul lui llristos sau al
Nsctoarei de Dumnezeu, se ciut C a
nonul hramului cu irmosul pe 6, i al
Mineiului pe 4. Iar de la Cintarea a G-a,
se incepe Patrucntarea Triodului. Atunci
se las Canonul hramului, citindu-sc iutii
Canonul sfintului din Minei, cu irmosul
pe 6, i Patrucinlarea i se ciut i sti
hurile.
P A T R U C N T A R E A

Alctuire a lui Iosif.


Cintarea a 6-a, glasul al G-lea :

i se cilete Calisma a aisprezecea :


Zis-a Doinr

, Domnului meu...

Apoi se iut Sedclnelc muceniceli


din Octoili. 1 ..., a morilor. i acum...,
a Nseloai'
si se cilete din Cartea
Facerii.
Apoi : Fericii cei fr prihan... (in
dou stri). i pomenete preotul pe cei
mori dup cum este obiceiul ; iar la sfiritul catismei se cint : Bine eti cuvntat,
Doamne... Ceata sfinilor a aflat izvorul
vieii... i celelalte.

Irmos : Rugciune

vrs ctre Domnul...

^ fin ii p rin prea m ulte ch in u ri


s-au nvrednicit a dobor m ulte
zeci de m ii de v rjm ai, M ntuitor u l e ; i aa au dobndit m ultele
Tale b u n ti. Deci p e n tru ru g ciu
nile lor, terge ca un bun greealele
mele cele m ulte.

i ndat Scdealna, glasul al -lea :

S ludm pe m ucenicii lui H ristos, i s strig m ctre dnii cu u n


gnd : U rm tori ai p atim ilo r Stpnului, tm d u ii patim ile su fletelo r
n o astre i ne n t rii pe noi, s p o s
tim de r u ta te .

O dihnete M ntuitorul n o stru cu


drepii pe robii Ti, i-i slluiete
pe dnii n curile Tale, precum este
scris ; trecnd ca un bun greealele
lor cele de voie i cele fr de voie,
i toate cele cu tiin i cu neti
in, Iubitoru le de oam eni.

Schim bat-ai d u rerea m o rii n


som n, adorm ind Tu n m o rm n t, i
ai d ru it m o rilo r via. Deci n
vrednicete, M ntuitoruie, de sta re a
celor alei, pe cei ce s-au m u t a t ;
p en tru rugciunile sfin ilo r m uce
nici.

Slav..., i acum...

A Nsctoarei do Dumnezeu :

Cel ce din Fecioar ai rsrit lu


mii, Ilristo asc Dumnezeule, i prin-

n trete-m , Fecioar, s postesc


i s m d eprtez de tot p catu l,

Dup Slav..., i acum.,., eclenia pentru


cei mori, i rugciunea : Dumnezeul du
hurilor...

SMBT

220

ceea ce ai n sc u t n chip de negrit


n tru p a t pe C uvntul cel p u te rn ic i
f r de pcat. i-mi d lacrim i cur ito a re de pcate, ceea ce eti cu
to tu l f r p rih an .
Alt Patrucintare
Alctuire a lui leodor,
glasul al 3-lea :
Irmos : Adncul patimilor...

I ^om enirea m ucenicilor svrind


dum nezeiete, venii iu b ito rilo r
de m ucenici, s ne b u cu rm i cu
c n t ri ncununndu-i, s binecuvntm
pe d t to ru l de b iru in
H risto s.
L und n ti n cercare p rin b ti,
ia r dup aceea cu p ie tre fiind ucii,
i fie r stru ii, ai fo st d ai fiarelo r
sp re m ncare. Ju n g h ia i ai fo st ca
nite m iei ai lui H risto s, d ar tr ii
p u ru re a p u rt to rilo r de ch in u ri.
Slav..., a Treimii :

Pe Cele tre i n tru o fiin m preu n n d i pe Cel unul n tre i Fee m


p rin d , Care este D um nezeirea, fug
de p r p stiile cele de o m su r ale
lui Savelie i ale lui Arie.
i acum..., a Nascatoarci :

Fecioar te-ai a r ta t i dup na


tere petreci c u r a t ; c am ndou
a i : i ai n scu t i ai rm as fecioar ;
m in u n a t vedere este i ceea ce se
griete, i ceea ce se gndete n
tru tine, M aic F ecioar.
Stih : Minunat este Dumnezeu
sfinii Si, Dumnezeul lui Israel.

intru

A muc enicilor :

Sngele r b d rii voastre


D om nului nen cetat p e n tru
cenicilor ; p e n tru aceasta
rugai-v ca s postim de
cele f r de cinste.

se roag
noi, M u
i acum ,
p atim ile

A l morilor :
Stih : Sufletele lor intru bunti se vor
sllui i seminia lor va moteni pmntul.

Cel ce va s judeci to at lum ea


naintea a m ulte zeci de m ii de n
geri, atu n ci nvrednicete pe cei ce
au a d o rm it n tru credin, s stea
fr de osnd n ain tea Ta, Preand u rate.
Irmosul :

Adncul p atim ilo r i viscolul vn tu rilo r celor protivnice s-au sculat


asu p ra m ea, d ar ntm pinndu-m
Tu, M ntu itorule, m ntuiete-m
i m scoate din stricciune, precum ai m n tu it d in tre fiare pe proorocul.
c o n

DAC.

glasul

al

8-lea

Cu sfin ii odihnete H ristoase, su


fletele a d o rm iilo r ro b ilo r Ti, unde
nu este d u rere, nici n trista re , nici
suspin, ci via fr de sfrit.
icos

Tu sin g u r eti fr de m oarte, Cel


ce ai fcu t i ai plsm uit cu m ina
pe om ; ia r noi pm ntenii din pm n t sn tem zidii i n acelai pm n t vom m erge, precum ai p o ru n
cit Cel ce m-ai zidit i mi-ai zis : pm n t eti i n p m n t vei merge,
unde to i p m n ten ii m ergem , fcnd tng u ire de n gropare cntarea :
Aliluia (de Ir ei ori).
Cintarea a 7-a :
Irm os: Tinerii evreieti in cuptor...

u ploile sn g iu irilo r voastre,


preaslviilor, ai stins vpaia
nelciunii. Deci m ntuii-ne pe noi
de focul ce va s fie, cu rugciunile
cele ctre H ristos, m ucenici ai Dom
nului.
G urile leilor astu p n d i arderea
c h in u rilo r rb d nd, m ucenicilor, ai
m otenit d esftarea cea m ai bun.

N A DOUA SPTMN A POSTULUI


Pe care rugai-v s o dobndim i
noi n veci.
Cu toat lumina Duhului fiind lu
minai, vitejilor mucenici, cerei odihn i intrare n rai i m prti
rea vieii pentru credincioii cei ce
s-au m utat.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

Cntare aduc ie, Fecioar, nu m


trece cu vederea pe mine cel cuprins
de r u t i; ci-mi d, Preacurat, n
dreptare desvrit prin postire i
prin toat petrecerea cea cu fapte
bune.

221

voi, binecuvntai-i i-i sfinii, ca s


svreasc cu rvn vremea pos
tului.
Stih ; Fericii snt cei pe care i-ai ales
i i-ai primit, Doamne.

Iertn d greealele, cele de voie i


cele fr de voie, ale celor ce s-au
m utat cu credin la Tine, Cel ce
tii faptele oamenilor, odihnete-i
ca un Dumnezeu.
Irmosul :

Cel ce ai ro u rat vpaia cu p toru


l u i , i pe tineri neari i-ai pzit,
bine eti cuvntat n veci, Doamne
Dumnezeul p rinilor notri.

Alia Pa Ir ii cin tare

( intnrea a 8-a :

Irmos : Cel ce ai rourat vpaia..,

Irmos : Biruitori asupra tiranului...

-Tocul i sabia i fiarele, ca nite


desftri socotindu-le, p u rt to
rilor de chinuri, ai uim it pe uciga
ii votri, ludnd voi pe Dumnezeul
prinilor notri.

ot felul de chinuri cu slbiciu


nea trupului rbdnd, vindec
tori bolnavilor v-ai artat, p u rt to
rilor de chinuri. P entru aceasta
s tr i g : Tm duii sufletul meu cel
bolnav, prin pocin n vremea pos
tului.

n buci fiind tiai i ari, v-ai


adus lui H ristos jertf bine m irosi
toare, mucenici ai Domnului. Deci
rugai-v Lui pentru noi, pururea.
Slav..., a Treimii :

Pe un Dumnezeu n Treime sl
vesc, pe Tatl i pe Fiul i pe Du
hul, Unime neam estecat, Treime
cinstit, ncepere mai nainte de n
ceput i de o fiin.
i acum..., a Nsctoarei :

Preasfnt Stpn de Dumnezeu


Nsctoare, prim ind rugciunile ro
bilor ti, du-Ie la Dumnezeul tu tu
ror, ca s ne m ntuiasc pe noi de
toat ncercarea.
Stih : Sfinilor care snt pe pmntul
Lui, minunate a fcut Domnul toate voile
Sale ntru dnii.

M ulimile mucenicilor din cer, ve


nind de fa la cei ce v laud pe

Vai mie, cum au trecut toate zi


lele mele n Ienevire ! i iat c so
sete sfritul s m ia, nesavrit
fiind prin fapte bune. Ci voi, m uce
nicilor, cei ce bine ai svrit cl
toria, rugai-v ca sa mi se dea sfrit bun.
Cu picturile sngiuirilor voastre,
ai stins focul necredinei, dum ne
zeietilor m u cen ici; i pen tru cei ce
au ieit din viaa aceasta cerei cu
adevrat iertare de cele fcute i
dumnezeiasc odihn n veci.
Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

I ezechiel te-a vzut m ai nainte pe


tine, Preacurat, u neum blat,
care deschizi uile pocinei tu tu ro r
celor dezndjduii. P entru aceasta
m rog i e : Deschide-mi i mie c
rrile care duc la odihnele cele de
acolo.

222

SiMBT
Alt Patrucntare

Irmos : Pe Dumnezeu, Cel ce S-a nscut...

o rtu ri cu m ulte chinuri n


^ m ulte feluri rbdnd, unii fiind
ari, alii fierstru ii, iar alii tiai,
v-ai veselit, vitejilor, cntnd lui
H ristos : Ludai-L, binecuvntai-L
i-L preanlai n tru toi vecii.

cu curie i s Te slveasc cu cnt r i : Ludai-L, binecuvntai-L i-L


preanlai n tru toi vecii.
Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Cu sngiuirile voastre sfin ii m ar


ginile lumii, cu picturi mici, ru ri
de tm duiri tu tu ro r izvornd, prealudailor mucenici. P entru aceasta
strigai p u r u r e a : Ludai-L, bine
cuvntai-L i-L prean lai n tru
toi vecii.

Pe Dumnezeu, Cel ce S-a nscut


mai nainte de veci, din Tatl cel
fr de nceput, i m ai pe urm
S-a m brcat cu tru p din Nsctoarea de Dumnezeu, ca pe un om
desvrit i Dumnezeu adevrat,
Iudai-L, binecuvntai-L i-L preanlai n tru toi vecii.

Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe


Sfntul Duh, Dumnezeu.

Irmos : Trecut-ai peste legile firii...

Unime n trei Fee, P rinte i Fi


ule i Duhule cel viu, o Dumnezeire,
o m prie, pe Tine, lum ina cea neapus, Te laud otile ngereti, i
noi acetia de pe pm nt Te ludm ,
Te binecuvntm i Te preanlm
n tru to i vecii.
i acum..., a Nsctoarei :

Ia t toate neam urile te fericim pe


tine, Preacurat, vznd m ririle
tale ; c tu ai nscut mai presus de
fire pe Fctorul tu tu ro r, pe Cel ce
este Dumnezeu i om. P en tru aceas
ta Te binecuvntm i Te preanl
m n tru toi vecii.
Stih : Minunat este Dumnezeu ntru
sfinii Si,
Dumnezeul
lui
Israel
(ps. 67,36).

Cnlarea a 9-a :

A rtatu-v-ai ca nite crbuni


* 1dum nezeieti, arznd m ateria
cea ntunecoas a necredinei i ce
tele dem onilor cu sabia tindu-le,
vitejilor m ucenici, cei ce sntei lu
m intori inim ilor noastre.
n tu n ericu l chinurilor l-ai trecut,
i la lum ina cea nelegtoare v-ai
m u tat, vitejilor m u cen ici; pentru aceasta lum inai sm eritul meu suflet
cel ntunecat cu pcatele.
R bdat-au d ureri prealudaii mu
cenici, aducnd lui Dumnezeu dure
rile tru p u lu i l o r ; i acum cer cre
dincioilor, celor ce s-au m utat, odihna cea fr de durere i desfta
rea raiului.
A N sc to a re i do D u m n e ze u :

Ceat a mucenicilor, cerei s ne


m ntuiasc pe noi, fcnd i acum
rugciuni ctre M ntuitorul, ca s
slujim Lui curat prin nfrnare, strig n d : Ludai-L, binecuvntai-L
i-L preanlai n tru toi vecii.

Arat-te, Preacurat stpn dum


nezeiasc, aju tto are vrednicilor
robilor ti, n vremea postirii, ducnd rugciunile noastre Domnului,
Celui ce m prete peste veacuri.

Stih : Sufletele lor ntru bunti se vor


sllui i sininia lor va moteni pmntul (ps. 24, 14).

Irmos : Pe Tine, izvorul cel nemuritor...

Pe cei ce au adorm it n dreapt


credin ntru ndejdea nvierii, nvrednicete-i, Doamne, a se scula
spre via venic, ca s Te laude

Alt Pa Ir ut ili tare

a un foc fiind aruncai de la


Dumnezeu pe pm nt, ai ars
toat nelciunea idolilor, aprinznd lum ina dreptei credine pn
Ia m arginile lumii, mucenici ai lui
H ristos.

N A DOUA SPTMN A POSTULUI


Pe voi m ucenicilor, nici vpile,
nici junghierile, nici roile, nici ru
perea m dularelor, nici m proc
rile cu pietre, nici teascurile, nici
alt chin am ar nu v-au desprit de
dragostea lui H ristos.

Slav..., a morilor :

223

Cel ce stpneti pe cei m ori i


pe cei vii ca un Dumnezeu, i prin
sfinii Ti tot pm ntul luminezi, Ziditorule a toate,/ mntuiete pe cei
ce Te laud pe Tine. '

Slav..., a Treimii :

i acum..., a Nsctoarei :

Dumnezeirea cea Una i ntreit


o laud cu bun credin, unind-o
dup fire, i desprind-o dup Fe
e : Tatl i Fiul i Sfntul Duh una
snt.

C eea ce eti veselia n g e rilo r/b u


curia celor necjii,/^ ocrotitoare
cretinilor,'F ecioar Maica Domnu
lui, apr-ne pe noi i ne izbvete/
de chinurile cele venice. //
L V i v u I) E

i acum..., a Nsctoarei :

Pe tine, ceea ce ai odrslit toiag


din rdcina lui lesei i a Iui David strm oului, Preasfnt, Preacu
rat, te m rim ; c m ntuieti sufle
tele noastre.

Mai liricele glasului caro va fi do rind ;


Slav..., idiomela pentru mori ; i acum...,
,1 Nsctoarei.
IV

STI MO A V N A

Slihirile morilor, ale glasului din Oc


ini!], ec \ ,i i de rind, n Iul leofan. Slav...
i acum..., a Nsctoarei.

Stili : Sfinilor celor ce snt pe pmntul


Lui, minunate a fcut Domnul toate voite
Sale ntru dinii.

C instit m ulim e a m ucenicilor,


roag-te lui H ristos, ca svrind noi
cu pace cltoria postului, s ve
dem i s ne nchinm Patim ilor
Lui.
Stih : Fericii snt cei pe care i-ai ales
i i-ai primit, Doamne.

Cel ce ai om ort m oartea celor


m ori i a celor vii, ca un Dumne
zeu, i ai dat tu tu ro r via prin scu
larea Ta, H ristoase, odihnete i pe
robii Ti, pe care i-ai m utat din
via.
Irmosul ;

Pe Tine, izvorul cel nem uritor,


Care prin sfini druieti tm
d u i r i neamului omenesc, Te sl
b e s c , c m ntuieti sufletele noastre.
I I M I M

\ l A

Cel ce ai m podobit cerul cu stele


ca un Dumnezeu, i prin sfinii Ti
tot pm ntul ai lum inat, Fctorule
a toate, pe cei ce Te laud pe Tine
mntuiete-i.

I \

11 I U k Ci II I i

l< i i < i r i l e g l a s u l u i , p e (i. D u p i e s i i o ,


I ' e p u r e l e : Apostolilor, mucenicilor i pro

feilor..., Pomenete Doamne ca un bun...,


Slav..., Cu sfinii odihnete, Hristoase,
sufletele,.., i acum..., Pe tine zid i liman
te avem...
A p o s t o l u l z i l e i si a l m o r i l o r d i n I p i
lo ta i n liia c a i r o 1o s a l o n i c e n i .
I v an g h elia
d e la l o a n .

d e la M a i e u i 1 v a n g h e l i a

( II I \ o \ I ( l L

Hucurai-v drepilor ntru Dom


nul, celor drepi se cuvine laud
(r-

t .M).
Alint :

Fericii snt cei pe care i-ai ales i


i-ai prim it, Doamne (Ps <>U).
Stih Pomenirea lor in neam i in neam
(|)S. IM , 1 ).
In a c e s t < ti ip s e f a c e s l u j b a p e n t r u c e i
m o r i ni h e i S u n b e t e a l e S i m u l u i P o s t,
i 1 ia n u ( a i d e n it i u n u l d i n a t e s t e t r e i
p ra /.n ire : M sfin u ltu l lo a n In a in lo m o rg a t o r i i l . a l S f i n i l o r -10 d e M u c e n i c i , s a u
B u n av estire.

I)

VMI N I C A

A DOUA A SFNTUI.l 1 l MRULUI ROST


N CARE SE CNT RNDUIALA CELUI N T R E S F IN I PRIN TELE
NOSTRU G R IG O R IE PALAMA, A R H IEPISC O PU L TESALONICULUI,
FCTORUL DE M IN U N I. AEZAT DE PRF.A SFIN ITUL FILO TEI
LA VECERNIE, SlMBTA SEARA
La Doamne, slrigat-am... se pun stihiriIo pe 10, cnttnd : trei slihiri ale nvierii,
Irei ale lui Anatolle i aceste palru ale
sfintului, glasul al 2-lea :
Podobie : Cu ce cununi de laude...

u ce c n ta ri de lau d e vom l u
da pe ie ra rh u l? T rm b ia teo
logiei, g u ra cea in su fla t de focul
d a ru lu i, c in stitu l loca al D uhului,
stlp u l B isericii cel nem icat, b u c u
ria cea m a re a lum ii, ru l n e le p
ciunii, sfenicul lum inii, ste au a

cea lum in o as, ca re lu m ineaz fp


tu ra .
Cu ce flo ri de lau d e, vom n cu n u
na pe ie ra rh u l ? Pe a p r to ru l ade
v ra te i evlavii i p ro tiv n ic u l nele
g iuirii, pe o c ro tito ru l cel clduros
al cred in ei, pe m arele co n d u cto r
i n v to r ; lira cea p lin de bun
su n e t a D uhului, lim b a cea str lu c i
to a re ca a u ru l, izvorul care izvo
r te ap e de v in d e c ri credincioi
lo r ; pe m arele i m in u n a tu l Grigorie.

DUMINICA A DOUA A POSTULUI


Cu ce buze noi pm n ten ii vom
la u d a pe ie ra rh u l ? Pe n v to ru l
B isericii, pe v estito ru l dum nezeie
tii lum ini, pe cu n o scto ru l tainei
celei cereti a T reim ii. P odoaba cea
m are a m o n a h ilo r ; pe cel ce a s tr
lucit cu fa p ta i cu gndirea la cele
de s u s ; lau d a T esalonicului, care
are n ce ru ri pe cel din aceeai ce
tate, pe izv o rtorul de m ir, d u m ne
zeiescul i p rea m in u n atu l .b W tr ie .
Slav...,

glasul al 6-lea :

Cuvioase de tre i ori fericite, preasfin te p rin te , p sto ru le cel b u n i


ucenic al m ai-M arelui p sto rilo r,
H risto s, cel ce i-ai pus sufletul p en
tr u o i ; n su i i acum G rigorie de
D um nezeu p u rt to ru le , p rin tele
n o stru , cu ru gciunile tale cere s
se d ru iasc nou m are m il.
i acum..., a Nsctoarei, cea dinii a
glasului.
LA

L1T I E

Stihira hramului, Slav..., i acum... a


Nsctoarei.
LA S T I H O A V N A

Stihirile nvierii, dup Alfa-Vita


Slav...,

glasul al 8-lea :

Lim ba cea treaz spre n v tu r ,


rsu n n d n urechile inim ilor, rid i
c sufletele celor n ep sto ri, i p rin
cuvintele tale cele g rito are de
D um nezeu scar se afla, suind pe
cei de pe p m n t la D um nezeu. P en
tru aceasta, G rigorie, m inunea Tesaliei, n u nceta rugndu-te lui H ris
tos, s lum ineze cu dum nezeiasca
lum in pe cei ce te cinstesc pe tine.
i acum... a Nsctoarei : Fecioar, care
nu tii de mire... (caut napoi la Dumi
nica lsatului sec de carne), Acum liberea
z... Sfinte Dumnezeule... Dup Tatl nos
tru... troparul: Nsctoare de Dumnezeu...
(de trei ort), i cealalt urmare a Prive
gherii.

225

Iar unde nu este Priveghere, se zice


troparul nvierii, Slav... al sfntului, gla
sul al 8-lea : Lumintorule al dreptei cre
dine..., i acum..., al Nsctoarei : Cel
ce pentru noi Te-ai nscut...

DUMINICA DIMINEAA
Dup cei ase psalmi, la Dumnezeu este
Domnul... troparul nvierii (de 2 ori).
Slav... al sfntului, glasul al 8-lea :

f u m in to ru le al d rep te i credin e, sp rijin u l B isericii i nvtorule, p o doaba m o n ah ilo r, apr to ru le cel n eb iru it al te o lo g ilo r;
fcto ru le de m in u n i G rigorie, la u
da T esalonicului, p ro p o v d u ito ru le
al h aru lu i, roag-te p u ru re a s se
m n tu iasc sufletele n o astre.
i acum... al Nsctoarei : Cel ce pen
tru noi Te-ai nscut...
Obinuitele Catisme i citire din Car
tea Facerii.
Apoi antifoanele glasului. Toat sufla
rea... Evanghelia Utreniei ce va fi de
rind. nvierea lui Hristos... Psalmul 50.
Slav... glasul al 8-lea : Uile pocinei
deschide-mi... i acum..., n crrile mntuirii...
Apoi stihira, glasul ai 6-lea : StLh : Miluiete-m Dumnezeule... La mulimea fap
telor mele... (caut-le napoi, la pag. 7).
Canoanele : din Octolh al nvierii cu
irmosul pe 4, al Triodului pe 4 i al sfintului din Minei pe 6.
c

a n o n

u L Triodului

Cintarea l-a, glasul al 8-lea :


Irmos : Pe Faraon cel ce se purta...

i! und noi glasul d esfrn a tu lu i,


A:u fierb in i lacrim i cdem c
tre Tine, P rin tele i D um nezeul tu
tu ro r, strig n d : Am g reit d ep rtn du-ne de la Tine, n ecu riei slujind!
Deci p rim ete p o c in a n o astr .
Defimnd sta re a cea m p r te a s
c pe care m i-ai druit-o m ie Cuvin
te, ru m -am osnd it, ca cel ce iu
b in d dulceaa pcatu lu i, m -am ase
m n at anim alelor. D ar Tu, Mn-

226

DUMINICA

tu ito ru le , Cel ce p e n tru


Te-ai fc u t, pzete-m
ra re a Ta.

m ine om
cu n d u

In g enunchi cad ca i d e sfrn a tu l


cel de d em u lt, S tp n e D oam ne.
Deci Tu g rb in d prim ete-m , i
m b r in d u -m cu m inile, druiete-m i chipul m n tu irii Tale, i n
loc de arg a t, Iu b ito ru le de oam eni,
f-m ia r i fiu al T u.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

De dum n ezeiasca a r ta re fire a om en easc p rin tine s-a n v red n icit,


c tu u n a p rtin ito a re ai fo st Fecioa
r, c tre D um nezeu om ul. P e n tru
acea sta ca pe o N sc to are de D um
nezeu, to i, d u p v red n icie te m
rim .
Alt Canon, al sfntului
Cntarea l-a, glasul al 4-lea:
Irmos': D eschide-voi gura mea...

X T enii d u m n ezeieti r ito r i i cei


v m ai alei d in tre teologi, ven ii
lim b ile cele de D um nezeu g r ito a re ,
ad u n ai-v n tru u n a, ca s l u d a i
d u p v red n icie pe rito ru l D uhului,
pe dum n ezeiescul G rigorie.
S fie l u d a t de m ine stlp u l c re
d in ei, a p r to ru l B isericii, m arele
G rigorie, p rea ale su l p s to r al Tesalo n icu iu i, cu ad e v ra t p o d o a b a cetei
ie ra rh ilo r.

Catavasie :
D eschide-voi gura mea...
Cntarea a 3-a :
Irmos : Doamne, Cel ce ai fcut...

J nfrico n d u -m de lu c ru rile m ele


i de n s tr in a re a cea cu d ep r
ta re , i de risip ire a b o g iei Tale, pe
care am cheltu it-o n d e sfrn ri, n
tr u p o c in s trig c tre T ine, D um
nezeule i P rin te le m eu : Greit-am ,
m ntuiete-m .
G reind pe p m n t, m nfricoez
de cer ; c am s fiu m u s tra t la ju
decat, cnd to i v o r sta de fa, Cu
vinte, fiind ju d e c a i cu d re a p ta Ta
ju d e c a t .
n tu n e c a te le i sp u rc a te le mele
g n d u ri m h r n e a u , cn d de la Ti
ne, M n tu ito ru le , m d ep rtase m
eu, p c to su l. I a r acu m strig : G re
it-am ! G reit-am , m ntuiete-m ,
pe m ine cel ce cu c ld u r alerg la
n d u ra re a Ta.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

F r m n t lu r a lu i A dam s-a n d u m
nezeit, F e c io a r ; c d in pntecele
t u p u r t to r de tru p S-a a r ta t D um
nezeu, p rin C are am fo st ch em ai din
o sn d a cea de d em u lt, cei n elai, cu
n d e jd e a n d u m n e ze irii.

Slav...

AU Canon

D in p ru n c ie ai d o rit v ia a cea
m ai b u n , i din tin e re e ai iu b it, p
rin te , n e le p ciu n e a cea desv rit;
i n to c m a i cu obiceiurile i cu gndu l te-ai a r ta t cu cel de u n n u m e
cu tine, d um nezeiescul G rigorie.

Irmos : Pe ai ti cntrei...

i acum..., a Nsctoarei :

F ii m ie, P re a c u ra t , cale v ieii m e


le, p o v u in d ii-m sp re dum nezeietile lo cau ri, c am r t c it i alunec
sp re p r p stiile r u t ii, din care
rid ic-m cu m ijlo cire a ta.

|3 z in d cu rg erile d u m n ezeietilo r
tale n v tu ri, sc p m de to a
t u n e ltire a celo r de re a c re d in i
alu n g m to a te cetele lor, cu sfin i
tele tale sc rie ri, G rigorie.
n e le p c iu n ile n eb u n e ti ale celor
cu rea c re d in ai stric a t, fericite,
avnd n in im a ta n e le p ciu n e a lui
D um nezeu cea ip o sta tn ic , p rin care
cu su n e t ai sf rm a t d eartele lor
n g m fri.

227

A DOUA A POSTULUI
Slav...

Cntarea a 4-a :

O m o rn d u -i to a t plcerea tru p u
lui celui striccios, nelepte, sihstre te i-ai nviat m icrile su fletu
lui, i l-ai fcu t pe el organ d u m ne
zeiesc al teologiei.

Irmos : Tu eti puterea mea...

i acum..., a Nsctoarei :

In cu n o tin a m in ii i cu voin,
am iu b it cu rv n viaa cea de ru i
ne i de r i s i p ; d a r cu dum nezeias
ca d rag o ste Ieag-m, F ecioar, m i
rea s a lui D um nezeu, p rin d u m n e
zeiasc ru g ciu n ea ta.
c

O N l) A c, glasul al 4-lea :

A cum s-a a r ta t vrem ea cea de lu


crare, lng ui st ju d e c a ta ; s ne
sculm d ar p o stin d , s aducem la
crim i de u m ilin , m p re u n a te cu
m ilostenie, strig n d : G reit-am m ai
m u lt dect n isip u l m rii. Ci ia rt ,
F cto ru le al tu tu ro r, ca s lum
cu nu n 51e nes t ric c iu n ii.
s

k l)

r \ i. \ V glasul al 4-lea :

Podobie : Degrab ne nlmpin...

I n e ito ria celor ru-credincioi


ai ars-o, n elepte, i cre d in a o rto
docilor bine ai ar tat-o i ai lu m i
n at lum ea. P e n tru aceasta p u rt to r
de b iru in te-ai a r ta t, silp B iseri
cii i a rh ie re u ad ev rat. Deci n u n
ceta ru gndu-te lui H risto s, s ne
m m tu iasc pe noi pe to i (d<* dou
ori).
Slav..., i acum...,

a Nsctoarei ;

P rim ete degrab rugciunile n o as


tre, stp n , i le du F iului i D um
nezeului tu, D oam n cu to tu l fr
p rih an . Stinge su p r rile h u lito ri
lor, d o b o ar vicleniile i su rp ,
P re ac u ra t, ndrzneala celor ru
credincioi, care se n tra n n e a z asu p ra ro b ilo r ti.

epdnd p rin tetile p o runci,


dum nezeiasca bogie ce mi-ai
d ru it n dulceile p atim ilo r am
cheltuit-o ; p e n tru aceasta ca cel ce
cu m rtu ris ire m ciesc, n u Te
scrbi de m ine, S tpne.
Cu dum nezeiasc cuviin p rim in d
srcia, pe m ine cel ce d em u lt m -am
d e p rta t, cheam -m c tre T in e ; i
spre veselie m rn d u iete, Iu b ito
rii le de oam eni, a ju tn d cu tru p u l
Tu cel dum nezeiesc, Cuvinte, che
m rii mele.
P rin lacrim i nen cetate s ne mntu iin de venicele ch in u ri, pe care
le-a g tit D um nezeu viclenelor d u
h u ri. Ca fiul cel p ie rd u t s tr ig n d :
G reit-am ie, P r in te ! D ar prim ete-ne pe to i cei ce alergm la m i
lo stiv irea Ta.
A Nsctoarei de Dumnezeu :

C uvntul Cel ce este f r n cep u t


cu T atl i cu D uhul, din F ecioara
cea n e isp itit de b rb a t Se n ate afa r de legea f i r i i ; i a rm a s ceea
ce era, i n ceea ce a p rim it de la
noi ia r i a rm as. C este u n Fiu
n dou firi, pzind n tru am n d o u
cele ale firii.
Alt Canon
Irmos : Sfatul cel neurmat...

A eschizndu-i g u ra ta p rin te
nelepte, ai p ro p o v d u it n e
lepciunea lui D um nezeu, la care ai
ghiciit n inim a ta p u r u r e a ; i pe
V arlaam cel d eert n en elep t i f r
m inte l-ai a r ta t.
Apus-ai sub p m n t, d u p legea
firii, soare cel p r e a d u lc e ; d a r vei
r s ri de d im inea cu H risto s, S oa
rele cel neapus, Cel ce cau t sp re
to i p rin rugciunile tale.

228

DUMINICA
Slav...

A rtatu -te-a h a ru l lu i D um nezeu


p e tin e , fericite, la u d i s p rijin p rea
m a re o rto d o cilo r i p s to r b u n i
al d oilea teolog i tu rm e i p z ito r
n e a d o rm it.
i acum..., a N sctoarei :

D eschide-m i u rech ile su fletu lu i,


M aic a lu i D um nezeu, ceea ce ai
n s c u t pe Cel ce a deschis m ai n a
in te u rec h ile su rd u lu i, i m n v re d
n icete a lu a n u re c h i dum nezeietile cu v in te i a le m plini.
Cntarea a 5-a :
Irmos : Pentru ce m-ai lepdat...

J ^ )e b o g iile i de dum nezeieti"" le d a ru ri m -am lip sit, ducndu-m d e p a rte , u n d e m -am to p it de


fo am ea b u n t ilo r v ie i i ; d a r T u,
P rin te , ca u n b u n um ple-m de d u l
ce aa i de m rire a cea de d em u lt,
p e n tru b u n n d u ra re a Ta.
P rim in d g n d u l celui p ie rd u t, care
i-a c h e ltu it v ia a n tr u d e sfrn ri,
s alerg m c tre m ilo stiv u l P rin te
cu n e n d o it c re d in i cu in im
n frn t , ca s p rim im i n o i ie rta
re a p c atelo r.
N u n trz ia, su flete al m eu, petrecn d n lo c u ri d e p rta te , ci degrab
alearg m rtu ris in d u -te lu i D um ne
zeu i T atlu i, ca s iei dezlegare
p e n tru relele ce ai s v rit, v iaa
c h e ltu in d u -i n deert.

n e lo r s t r i n e ; i ai se m n a t sem in
ele O rtodoxiei cele de d re a p t cre
d in , Ie ra rh e G rigorie.
C uvintele ta le p re a n e le p te i
c in stite le sc rie ri s n t ro u cereasc,
m ie re din p ia tr , p in e ngereasc
celo r ce alea rg la tin e ; m u rs de
m iere, m n c are p re a p l c u t , n d u l
cire i izvor de a p vie, G rigorie.
Slav...

n v to r o b te sc te cu n o a te pe
tin e p m n tu l i m a re a , stlp sfin it
al O rtodoxiei i c in stit a rm tu r a
d u m n e ze ietilo r dogm e, sfin it n e
le p t c u v n t to r de D um nezeu, mp re u n -lo c u ito r i p rta i ntocm ai
la obicei cu A postolii.
i acum..., a Nsctoarei :

Cu ru rile u m ilin e i sp al ntinciunea in im ii m ele, F ecio ar P reacu


ra t , i-mi d ru ie te c h ip u ri de po
c in , cu sfin ite le ta le ru g ciu n i
cele c tre in d u ra tu l D um nezeu, pe
C are n chip de n e g r it L-ai n scu t.
Ctntarea a 6-a :
Irmos

Rugciunea mea voi vrsa...

iul T u cel m ai tn r am fost,


i b o g ia Ta p rin d ep rin d erea
relei v ie u iri am ch eltuit-o, i d a ru
rile T ale le-am p ie rd u t i de b u n
t ile T ale m -am lip sit. Vin deci c
tr e Tine, P rin te le i D um nezeul
m eu, cerndu-m i ie rta re .

A N sctoarei de Dumnezeu :

S o arele d re p t ii, Cel ce se p o a r


t pe n o r lu m inos, n tr u tine l ve
dem , P re a c u ra t F ecioar, p u rtn du-se, C are gonete n tu n e ric u l n e
bu n iei id o leti i lum ineaz cu ad e
v ra t nelegere.
Alt Canon
Irmos : Spimnlatu-s-au toate...

u secera cu v in telo r tale i cu


v sfin itele scrieri, ai t ia t e re su
rile cele sp in o ase i v lstarele neghi

n s tr in a r e f r om enie am aflat,
i a p ate p o rcii m -am o sn d it, i
b o g ia m ea pe care p e n tru m ilos
tiv ire m i-ai dat-o, d egrab am risip i
t-o i am rm a s gol de to ate. Ci Tu,
ca D um nezeul m eu, m ilu ie te -m !
N u am n d rzn eal, Iu b ito ru le de
oam eni, a privi i a vedea n em su
r a t n lim ea C erului, fiindc am
g r e it; nici a m n u m i fiu al T u
eu, p cto su l. Ci n d a r m ia rt,
Cel ce ai n e m su ra t m il.

A DOUA A POSTULUI

229

A Nsctoarei de Dumnezeu :

icos

N eg rit este n aterea ta i nepo


v estit este chipul naterii Fecioar,
ceea ce ai n scu t m ai p resu s de
m in te pe D um nezeu, avndu-i fecio
ria n en tin a t. P e n tru aceasta pe
tine, ca pe cea cu ad e v rat N sc
to a re de D um nezeu, d u p vrednicie
te m rim .

n g e r te-ai a r ta t pe p m n t, ves
tind oam enilor cele dum nezeieti, ce
nu se pot gri. C avnd m in te om eneasc i tru p , cu glasu ri ca ale
celor fr de tru p u ri, ne-ai fcu t pe
noi de ne am m in u n a t, de Dumnezeu-G ritorule, a strig a ie a c e s te a :
B ucur-te, cel p rin care a fo st go
n it n tu n e r ic u l! B ucur-te, cel p rin
care a venit lum ina ! B ucur-te, vestito ru le al D um nezeirii celei nezidi
te ! B ucur-te, v d ito ru le al celei zi
dite i nebune cu a d e v r a t! B u cu
r-te, cel ce ai sp u s c firea lui
D um nezeu este n lim e n ea ju n s !
B ucur-te, cel ce ai zis c lu c ra re a
Lui este adncim e, care nu se po ate
lesne v e d e a ! B ucur-te c slvirea
lui D um nezeu bine ai vestit-o ! B u
cur-te c p rerile fc to rilo r de rele
le-ai m u s t r a t ! B ucur-te, lum intorule, cel ce ai a r ta t Soarele ! B u
cur-te, p ah a ru le care dai b u tu r
n e m u rito a r e ! B ucur-te, p rin care
strlu cete
a d e v ru l! B ucur-te,
p rin care s-a n tu n e ca t m inciuna
B ucur-te, p r o p o v d u ito ru l al h a ru
lui.

A lt C a n o n

Irmos : nelepilor de Dumnezeu...

'

uptu-s-a d earta n t ri tare i


Llim b a lui V arlaam celui fr
m inte, cu cuvintele i cu dogm ele
i cu ascu ire a m in ii n e le p tu lu i
m p ra t i cu a ta, G rigorie.
D um nezeiasca lir a D uhului, trm b ia care a v estit lu m in at tainele lui
D um nezeu, pe m arele ie ra rh al Tesalonicului, lim ba cea de D um nezeu
cu v n tto are, cu c n tri s o cinstim .
Slav...

P o v u in d pe p o p o r oarecnd ca
u n stlp de foc, ai ars pe v r jm a
ii c r e d in e i; ia r ad u n rile cre d in
cioilor le-ai lum inat, de D um nezeu
n elep ite, P rin te G rigorie.
i

a cu m ..., a N s c t o a r e i :

S t p n P re ac u ra t, fii m ie linite
i lim an de m ngiere, treendu-m
la dum nezeiescul rm cel fr de
valuri i alinndu-m i fu rtu n a p atim i
lor mele.
C O N DAC,
Po d o b ie

g la s u l al 8 -lea :

: Aprtoare, Doamn...

P e tine, organul nelepciunii, cel


sfin it i d u m n e z e ie sc ,trm b ia cuvntrii de D um nezeu cea strlu cit,
cu un glas te ludm , G rigorie de
Dumnezeu g ritorule. Ci, cel ce stai
ca o m inte naintea M inii celei din
ii, ctre D nsul ndrepteaz m intea
no astr, P rinte G rigorie, ca s s tri
gm ie : Bucur-te, propovduito
r u l al harului.

SIN \ \ AR
LA DVM IM CA A DOVA

A POSTULUI MARE

Sinaxarul din Minei, apoi aresta.


In aceeai zi, in Duminica a doua a
Sfintului i Marelui Post facem pomenirea
celui intre sfini Printelui nostru Grigo
rie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului.
Acest fiu al dumnezeitii i nenseratei lumini, cu adevrat om al lui Dum
nezeu i minunat serv i slujitor al lui
Dumnezeu, se trgea din Asia, din prini
de neam i slvii. S-a silit s-i mpodo
beasc cu virtute i nvtur nu numai
pe omul cel din afar i vzut, ci cu mult
mai mult pe cel luntric i nevzut. Pe
cnd era nc n frageda copilrie i-a mu
rit tatl lui. Mama sa l-a nvat i l-a
crescut att pe el ct i pe fraii i surorile
lui n nvtura i n legea Domnului i
n Sfintele Scripturi. A ajuns ns bun
cunosctor i al nvturii laice, cci a
urmat la dascli nvai. Grigorie, iste
din fire, avnd o rvn potrivit, a adunat
in scurt vreme tot felul de cunotine,

230

DUMINICA

nct ajungnd la vrsta de douzeci de


ani, i socotind pe toate o nimica i mai
neltoare dect visurile, cuta s alerge
sus Ia Dumnezeu, pricina i dttorul ori
crei nelepciuni, i printr-o vieuire mai
desvrit s-i afieroseasc lui Dumne
zeu toat fiina sa. De aceea a descoperit
mamei sale scopul su iubitor de Dum
nezeu, dorul i dragostea nflcrat de
Dumnezeu, ce-o avea de mult vreme. Cu
acest prilej a aflat c i ea nutrete de
mult aceleai gnduri i c-i gsete des
ftarea n aceleai lucruri ca i el. A adunat deci mama ndat n jurul ei pe
copiii si i le-a zis cu veselie : Iat eu
i pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu!.
Apoi a ncercat s afle ce prere au ei
despre cele bune i le-a descoperit elul
fratelui lor mai mare. A cesta, ntrebuinnd mai multe cuvinte din inim dect din
minte, i-a convins s urmeze cu bucurie
aceleai dorine ca i el i s fug de
lume. De aceea dup ce i-a mprit
dup sfatul evanghelic, toat averea la
sraci i a prsit cu suflet uurat favo
rurile mprteti i cinstea i zgom otele
din palatele mprteti, a urmat Iui Hristos. Pe mama i pe surorile sale le-a bgat
ntr-o mnstire de clugrie, iar el m
preun cu fraii si s-a dus n muntele
sfineniei, supranumit Atos. Dar pentru
c timpul n-a ngduit s triasc la un
loc, a sftuit pe fraii si s rmn n alte
mnstiri i acolo s-i duc viaa dup
plcerea lui Dumnezeu, iar el s-a dat n
ascultarea unui btrn minunat numit Nicodim, care tria n isihie numai pentru
Dumnezeu. De la acesta a nvat cu fap
ta, n umilina sufletului, toat porunca
i toat virtutea. A mai dobndit aici, n
descoperire tainic, i sprijinul i ajuto
rul nebiruit de nimeni al Preacuratei N s
ctoarei de Dumnezeu. Dup mutarea lui
Nicodim ctre Dumnezeu, a trit civa
ani n Marea Lavr cu mult rvn i cu
minte ncrunit. De dragul sihiei ns
a plecat din Marea Lavr i a mbriat
pustia. Adugind totdeauna dor Ing
dor i dorind necontenit cu trie s
fie cu Dumnezeu, s-a dat pe sinei
unei viei covritor de aspre. nfrnndu-i de pretutindeni prin rugciune
struitoare simurile, nlndu-i mintea
Ia Dumnezeu, petrecndu-i tot timpul n
rugciune, studiind cele dumnezeieti i
ntocmindu-i ntr-un chip foarte bun via
ta, nvingea cu mare putere, prin ajutorul
Iui Dumnezeu, luptele ce i le dau demo
nii ; curindu-i sufletul cu izvoare de
lacrimi prin privegheri de nopi ntregi a
ajuns vas ales al harurilor dum nezeies
cului Duh i avea adeseori vedenii dum
nezeieti. i ceea ce-i mai minunat este

c nu i-a schimbat felul lui aspru de


via, cu toate c a plecat din pricina
nvlirilor ismailiilor, n Tesalonic, i a
fost silit s locuiasc n unele orae.
Dup muli ani, dup ce i-a curit
desvrit i trupul i sufletul, cu voia lui
Dumnezeu, a primit marele har al preo
iei. i svrea tainele preoiei ca unul
care n-avea trup i era, ca s spun aa,
n afar de el nsui, nct sufletele celor
care se uitau la el, se pociau numai vzndu-1. Era cu adevrat mare i era cu
noscut de cei care triau dup plcerea
lui Dumnezeu ca un purttor de Duh. Se
arta un astfel de om i celor care ve
deau faptele i u i : avea putere mpotriva
demonilor ; izbvea pe cei cuprini de n
elciunea i uneltirea lor; fcea ca pomii
neroditori s dea roade ; vedea mai din
ainte cele viitoare i era mpodobit i cu
celelalte haruri i roade ale dumnezeies
cului Duh. Dar pentru c svrirea vir
tuii st in puterea noastr, iar cderea n
ncercri nu st n puterea noastr, i
fr ncercri nu este nici desvrire i
nici artarea credinei noastre n Dumne
zeu cci mpreun-lucrarea faptei
bune i a dorinei de bine desvrete
pe omul care triete dup Dumnezeu
a ngduit Dumnezeu s cad acest mare
brbat n felurite i necontenite ncercri,
pentru ca prin toate acestea s se arate
cu adevrat desvrit. Ce minte poate
s-i nchipuie cte i s-au ntmplat ? Ce
cuvnt poate s rosteasc uneltirile mai
mari dect cele dinainte ale cumplitului
vrjma i acuzaiile i brfelile aduse
lui de noii lupttori mpotriva lui Dum
nezeu ? Cine poate s spun cit de mult
a luptat pentru credin timp de douzeci
i trei de ani, suferind din partea vrj
mailor vtmri i felurite necazuri ?
Fiara italian, Varlaam din Calabria,
care se credea grozav n nelepciunea
laic i socotea n deertciunea proprii
lor lui gnduri c tie toate lucrurile, a
pornit rzboi cumplit mpotriva Bisericii
Iui Hristos, a dreptei noastre credine, i
a tuturor celor care o ineau cu trie.
Varlaam nva nebunete c harul co
mun Tatlui i Fiului i Sfntului Duh i
lumina veacului ce va s fie, prin care
vor strluci i drepii ca soarele, n chi
pul n care i Hristos a artat-o strlu
cind ca soarele pe M untele Taborului, i
pe scurt toat puterea i lucrarea Dumnezeirii triipostatice, este cu totul deo
sebit de firea dumnezeiasc i este
creat. Iar pe cei care cugetau drept, c
acea dumnezeiasc lumin este necreat
i c toat puterea i lucrarea dumneze
iasc nu snt nicidecum nsuiri noi prin
tre nsuirile fireti ale lui Dumnezeu, pe

A DOUA A POSTULUI
toi acetia, prin cuvinte i prin scrieri
mari i numea nchintori la doi dumne
zei i nchintori la mai muli dumnezei,
dup cum ne numesc i iudeii, Sabelie i
Arie.
Pentru a vdi rtcirea lui Varlaam,
Biserica a trimis la Constantinopol pe
dumnezeiescul Grigorie, ca un lupttor
al credinei i ca un cunoscut aprtor,
dar mai bine-spus i ca acuzator i ca
acuzat. Dumnezeiescul mprat Andronic
al patrulea Paleologul, aprtor al drep
tei credine, a adunat un sfnt sinod. Cnd
a venit la acest sinod i Varlaam cu
nvturile lui eretice spuse mai sus i
cu acuzaiile aduse mpotriva credincio
ilor marele Grigorie, plin de dumne
zeiescul Duh, i mbrcat cu putere ne
biruit de sus, a astupat acea gur des
chis mpotriva lui Dumnezeu i in slrit
a biruit-o ; a prefcut in cenu, prin cuvntri arztoare i prin scrieri, ereziile
lui asemntoare spinilor. Pentru c n-a
mai putut suferi ruinea, vrjmaul drep
tei credine a fugit la latini, de unde a
i venit. n sinod Grigorie, dup ce a
mustrat pe Varlaam, a mustrat i pe Polichindin i prin cuvintri mpotriva lui
a nimicit scrierile lui. Cu toate acestea
partizanii pierzaniei acelora nu ncetau de
a purta rzboi Bisericii lui Dumnezeu.
Spre a le fi stavil, silit mai mult de sfntul sinod i chiar de mprat, i nainte
de toate prin voia dumnezeiasc, Grigorie
a fost nduplecat s se urce pe scaunul
arhiepiscopal i s fie pstor sfintei Bise
rici a Tesalonicului. mbrcat cu acest
har, a dat cu brbie i struin cu mult
mai multe lupte dect nainte pentru cre
dina ortodox. Pe mulii, cumpliii i v i
clenii partizani ai lui Achindin i Var
laam, care se artau ca nite pui nver
unai ai unor nverunate fiare slbatice,
ca i nvturile i scrierile lor, i-a com
btut cu fel de fel de argumente, prin
cuvntri i scrieri de Dumnezeu insu
flate, nici o dat sau de dou ori, sau de
trei ori, ci de multe ori i n multe mpre
jurri, nici numai n timpul unui mprat
sau patriarh, ci n timpul a trei mprai,
care au luat sceptrul mpriei unul dup
altul i n timpul tot attor patriarhi i a
multor sinoade. Dar n sfrit i-a biruit.
Unii ndrtnici, socotind o nimica drep
tatea dumnezeiasc, au rmas n rtcirea
lor. Aa s-a ntinplat cu toate ereziile.
Pe scurt, acestea i att de mari snt
biruinele marelui Grigorie mpotriva rucredincioilor. Dar Dumnezeu, pe ci ne
spuse, l-a trimis nvtor i n rsrit.
Din Tesalonic a fost trimis sol n Con
stantinopol ca s potoleasc certurile din
tre mprai. A fost prins ns de aga-

231

rineni i inut n stpnirea lor un an n


treg. Ca un lupttor a mers din loc n
loc i din ora in ora, invnd cu mult
curaj Evanghelia lui Hristos. Pe cei tari
i ntrea ns i mai mult i-i sftuia s
struie n credin, iar pe cei ovielnici,
care aveau unele ndoieli i-i puneau n
trebri cu privire la cele ce se petreceau
pe acea vreme, i sprijinea cu nelepciu
nea dumnezeiasc i le ddea cea mai
bun dezlegare tuturor ntrebrilor ce i le
puneau. Iar cu ceilali care s-au rupt n
chip nenorocit de cretini i i bat joc de
dogmele noastre : de iconomia ntruprii
Domnului i Dumnezeului nostru, de cin
stita cruce, de cinstitele icoane crora
ne nchinm, de multe ori le vorbea cu
ndrzneal. Mai mult nc vorbea i
despre Mahomed i despre multe alte n
trebri ce-i erau puse. Prin rspunsurile
pe care le ddea pe unii i uimea, iar pe
alii i nfuria mpotriva lui, i i ntin
deau miinile spre el i i-ar fi pus mucenicete capt zilelor, dac, prin purtarea
de grij a lui Dumnezeu, n-ar fi fost cru
at cu ndejdea rscumprrii sale cu
bani. A cest lucru s-a ntimplat, i marele
Grigorie a fost eliberat de nite cretini
iubitori de Hristos. i aa a plecat ndat,
mucenic nesingerat, la turma sa.
Pe ling multe i mari daruri i merite
deosebite ce avea, a fost mpodobit i el
cu semnele Iui Hristos, avind in el, dup
cum spune Pavel, lipsurile lui Hristos
(Col. I, 24). Iar ca s artm nsuirile lui
deosebite Ie vom numi pe acestea : era
peste msur de blnd i smerit, ins nu
cnd era vorba de Dumnezeu i de cele
dumnezeieti ; in acestea era mare lupt
tor ; era fr ur i ngduitor ; cuta,
att cit ii sta n putin, s rsplteasc
cu bine pe cei care se purtau ru cu el ;
nu primea cu uurin cuvintele ce se
spuneau mpotriva unora ; era rbdtor
i cu suflet mare n greutile ce veneau
asupra Iui de fiecare dat; era mai pre
sus de orice plcere i slav deart ; era
totdeauna simplu n toate trebuinele
trupului, dei cu timpul trupul Iui se sl
bise cu totul ; blndeea, linitea i necon
tenita lui bunvoin a triei sufletului
su se desvrise att de mult n el, incit
aceste nsuiri se artau i pe dinafar
celor care-I priveau ; n toate totdeauna
nelegtor, atent i ordonat. Ca o urinare
a acestor nsuiri, aproape niciodat ochii
lui nu-i erau seci de lacrimi, ci purtau n
ei izvoare de lacrimi.
Deci aa a luptat vitejete de la nceput
pn la sfrit mpotriva patimilor i a de
monilor; a alungat departe de Biserica Iui
Hristos pe eretici, nfind limpede n
cuvntri i n scrieri credina ortodox,

232

DUMINICA

iar prin ele a pecetluit oarecum toat


Scriptura cea insuflat de Dumnezeu,
dup cum i ea, care-i sfrit i pecete a
vieii i cuvntului sfinilor, a pecetluit
viaa i cuvntul lui; a pstorit apoi, apostolete i bine-plcut lui Dumnezeu, tur
ma lui timp de treisprezece ani, a mpo
dobit-o cu predici morale i a condus-o
spre staulul cel ceresc. i, ca s spunem
aa, spre a se arta ajuttor de obte i
al ortodocilor n via i al celor ce vor
veni, s-a mutat la viaa cea mai presus
de lume n anul 1362 de la Hristos, trind
n total 63 de ani. Duhul i l-a dat n minile lui Dumnezeu, iar trupul, sfintele lui
moate, Ie-a lsat turmei. Sfintele lui
moate i astzi se pstreaz n M itropo
lia din Tesalonic, neobinuit de strlucite
i de slvite, ca o motenire i comoar
nepreuit. De fiecare dat fac minuni c e
lor ce se apropie de ele cu credin, d
ruiesc izbvire de tot felul de boli, despre
care p ovestete multe istoria Sfntului
Grigorie.
Cu ale lu i rugciuni, Dumnezeule, miluiete-ne, i ne mntuiete pe noi. Amin.
Cintarea a 7-a :

Alt Canon
Irmos : N -au slujit fpturii...

C v ei ce cin ste sc cu v in tele i scri


erile tale, G rigorie, se nva
c u n o tin a lu i D um nezeu, se a ra t
p lin i de n e le p ciu n e a cea duhovni
ceasc, i teologicete p ro p o v d u iesc
d a ru l cel n ezid it i lu c ra re a lu i D um
nezeu.
S a b ia i a rc u rile celo r ru-credincioi tu de to t le-ai sf rm a t, i tr u
fia lu i V arlaam i to a t p u te re a ere
tic ilo r, ca o e s tu r de p ian je n ai
risip it-o , ca i cu o p ia tr p ream are
ie ra rh e .
Slav...

P ece tlu itu -s-a cu cu v in tele i cu


dogm ele i cu sc rie rile tale, Grigo
rie, c re d in a ce lo r b in e cred in c io i i
n d r z n e a la e re s u rilo r a co n ten it, i
a m e n in a re a d re p te i c re d in e i t
r ia ce lo r r u cred in cio i a ncetat.

Irmos : Tinerii cei ce merseser...

n d r z n e a l n u am a m n u m i
^ fiu al T u, P rin te , Iu b ito ru le de
oam en i, ci Te ro g f-m ca pe u n u l
d in a rg a ii Ti, i n u Te n g reo a de
m in e cel ce s t r i g ; D um nezeul p rin
ilo r n o tri b in e eti cu v n tat.
S p u rc n d u -n e viaa p rin v ie u ire a
p c to a s i pierzn d u -n e b u n u l
n ea m cel d in ii, p rin fie rb in te p o c
in s alerg m c tre cel u n u l, P
r in te al n o s tru i D um nezeu, ca s
lu m m n tu ire .

i acum..., a N sc to a r ei:

N oi, cei u sc a i de b olile p atim ilo r,


tiin d u -te cu a d e v ra t izvor de t
m d u iri, sc o ate m ap e de m n tu ire
dum n ezeieti i strig m : B ine este
c u v n ta t, P re a c u ra t , ro d u l pntecelu i t u .
Cintarea a 8-a :
Irmos : De apte ori cuptorul...

A Nsctoarei :

og ia cea n e m su ra t i m ulta
m ilo stiv ire a Ta o vedem , Stapne, cei ce cred em n Tine. P en tru
a c e a sta to i cu c ld u r m p re u n cu
d e s frn a tu l cdem c tre Tine. P ri
m ete pe cei ce i-au g reit i la
T ine au a l e r g a t; c n u este, M ilos
tive, p c a t ca re s p o a t b iru i iubi
rea Ta de oam eni.

F ire a cea m u rito a re ai nviat-o,


N sc to are de D um nezeu F ecioar,
ceea ce u n a ai n sc u t v i a a ; d re p t
aceea, pe tin e credincioii m n tu ire
te tim , ca ceea ce ai n sc u t cu tru p
pe D um nezeul p rin ilo r.

P e n tr u m ilo stiv ire , S tp n e, pe


T ine te-ai sm e rit, i Te-ai ap ro p iat
fiilo r T i celo r c z u i; c n su i, Iu
b ito ru le de oam eni, pe cei czui i
n tm p in i i, s ru tn d u -i, m n tu ire le
d ru ie ti. i de va i cdea jo s ci

A sp ru st p n este cel c ru ia m -am


o sn d it a-i r o b i ; ta re i n e s u fe rit
fo am e am r b d a t, p l cn d p o rcilo r.
Ci n to rc n d u -m , s t r i g : M n tu ito ru le m n tu iete-m .

A DOUA A POSTULUI
neva, m ilostiv fiind, ca un iu b ito r
de oam eni, nu Te m nia.
C ea m ai nfricotoare ju d e ca t
m va ntm pina, o S tpne ! C vzndu-Te f r r u ta te i iu b ito r de
oam eni, n u alerg c tre Tine ca s
strig cu glasul d esfrn atu lu i, ci n
lenevire m i p etre c viaa. Tu d a r fii
m ie m ilostiv i de osnda aceea, p rin
p o cin , m u lt-n d u ra te , m ntuiete-m .
N u tre i D um nezei slvim , ci o
D um nezeire, ia r tre i Ip o sta s u ri cin
stim cu ad ev rat. Pe T atl cel n en s
cut i pe Fiul cel n scu t din T atl
i pe D uhul S fn t cel purces din T a
tl, pe D um nezeu un u l n t r e i ; dei
n u m ire a fiecruia, ca u n D um nezeu
ce este, cu c re d in se slvete.
A Nsctoarei :

L a m u lte n p a ste sn t supus, i cu


viforul n tris t rilo r necat. Ci cu r u
gciunile tale m ntuiete-m , ceea
ce eti lim an ul m n tu irii, P re a c u ra
t, i din to a te rpindu-m , m mntu iete. C pe tin e du p vrednicie,
ca pe o cald fo lositoare, i de D um
nezeu N sctoare, s te m resc n
tru to i vecii.
Alt Canon
Irmos ; Tinerii cei binecredincioi...

C tai acum m p re u n cu teologii


lng scaunul Celui preandurat, fiin d asem enea cu dnii i n
tocm ai la obiceiuri, p rea n elep te
G rigorie, m ai n ti eztorule pe
scaunul T esalonicului, podoaba ie
rarh ilo r, str lu c it m p o d o b it fiind
cu m rirea arhieriei, i servind lui
D um nezeu.
tiin d D um nezeu c u r ia ghidului
t u i m ai nainte de pntece i de
zm islire, a g rit l m u rit cred in
ciosului i dum nezeiescului m p rat, |

233

c erai s fii a p r to r n e b iru it al B i


sericii. P en tru aceasta, p rin n t r i
re canoniceasc ai fo st u n s cu m i
rul arhieriei.
Slav...

S e b iru ie te a r ta t i se sp u lb e r
ad u n area lui P olichindin de m in a
ta, i de neleptele tale cuvinte,
p realu d ate G rigorie, m ai n ti ez
to ru le pe scaunul T esalonicului. i
precum piere fum ul, aa a p ie rit adu n are a cea p u tred , p rin lim ba ta
cea cu glas de tu n e t i de teolog.
i acum..., a Nsctoarei :

C u v n tu l lui D um nezeu d in b u n
ta te a Sa cea desv rit, n tru tine,
Fecioar, a m p o d o b it firea om e
neasc cea c u fu n d a t n p atim i, i
to a t a nnoit-o i a sfinit-o. P en
tru aceasta cei p rin tin e m n tu ii, te
slvim n tru to i vecii.
C in tarea a

9-a :

Irmos : Spimntatu-s-au de aceasta...

| ) u curie i veselie se face acum


p e n tru m ine, ju n g h iin d u -se vi
elul T u ; u m ple de aceasta i su
fletul m eu cel ce n d jd u ie te sp re
Tine, D um nezeule. P rim ete-m pe
m ine r t c itu l, i la v ia m rid ic
pe m ine cel o m o rt, i m m b ra c
pe m ine cu dum nezeiasca h ain a
m n tu irii i a n estric ciu n ii.
S u fle te d e p rta te de Ia D um nezeu
i lipsite de dum nezeietile d a ru ri,
venii cu c ld u r, i lu n d n m in te
n to a rcere a d e sfrn a tu lu i, s s tr i
gm : P rin te b u n u le greit-am cu
t o i i ! Cel ce eti din ce ru ri, curete-ne i ne m n tu iete pe noi cei
ce alergm la m ila Ta.
C a unul ce ai m u lim e m u lt de
n d u r ri, nu Te n g reo a D oam ne,
D oam ne, de m ine care n m u lte desfrn ri am ch e ltu it b o g ia, i acum
alerg i strig c tre T ine : G reit-am

234

DUMINICA

ie ! M n tu iete-m , pe m ine cel ce


scap Ia m ila Ta.
A N sc to a r ei:

L im an de m n tu ire , de clu zire


i de p rtin ire , te am pe tine, eu,
ro b u l t u ; scap-m de to a te m
p ie d ic rile cele cum p lite, ca u n a ce
eti b u n , cu ru g ciu n ile ta le cele
c tre D um nezeu, st p n . C sp re
tin e cu d rag o ste to a t n d e jd e a
m i-am p u s ; ca s te slvesc pe tin e
cu c re d in .
Alt Canon
Irmos : Tot neamul pmntesc...

( O glind a lu i D um nezeu te-ai f^ ^ c u t, G rigorie ; c pe cel d u p


ch ip u l L ui n e n tin a t l-ai p z it, i
m in te a p u n n d u -i b rb te te st p n
a s u p ra p a tim ilo r tru p e ti, ai lu a t
ch ip u l cel d u p asem n are. P e n tru
a c ea sta te-ai i f c u t cas p re a str lu c it S fin tei T reim i.
m p r a tu l cel b in e cred in cio s, te-a
a r ta t pe tin e ca i cu m ai fi fo st
cu a rip i zb u rn d p rin v z d u h ; c
m p re u n cu d n su l te-ai lu p ta t, ca
u n p lin de d um nezeiescul D uh, m
p o triv a lu i V arlaam , celui cu m in te
d e a rt i n eb u n , care a g r it lu c ru ri
n e d re p te a s u p ra n lim ii lu i D um
nezeu ; pe care cu d re p ta te l-ai b i
ru it.

i acum..., a N sctoarei :

C n tare de m u lu m ire cu u n glas


ad u c em ie no i cred in cio ii, de D um
nezeu N sc to a re ; c tu ai dezlegat
b le ste m u l n o s tr u cel de d em u lt i
to i lu m p rin tin e dum nezeiasca
b in e c u v n ta re , m n tu ire , lum inare,
m il i b u c u ria cea venic.
LUMININDA NVIERII
Slav..., a sfnlului :
Podobic : Cu A postolii s ne suim...

B ucur-te, la u d a p rin ilo r, gura


teologilor, s l lu ire a t ce rii, casa
n e le p c iu n ii, c p e te n ia n v to ri
lo r, ad n cu l cu v n tu lu i. B ucur-te,
o rg an u l lu c r rii, n lim e a gndirii
la cele de sus, t m d u ito ru le al bo
lilo r om eneti. B u c u r -te, locaul
D uh u lu i, viu fiin d i d u p m o arte
p rin te .
i acum..., a N sctoarei :

D oam n, a tu tu r o r st p n , apuc
n a in te n tr u p rim e jd ii, srguiete
n tr u n ec az u ri, fii de fa n n e v o i;
ca s n u ne ap u c e (pe noi; n ziua sfritu lu i nici s a ta n a , n ici iadul, nici
p ieirea. Ci s st m to i nevinovai
n a in te a n fric o to ru lu i divan al
F iului t u , o, M aica lui D um nezeu,
st p n ! Cci cte v o ieti, Ie i faci.
LA LAUDE
Se pun stihirile pe opt i se cint : 5
stihiri ale nvierii i aceste 3, glasut 1 :
Podobie : Ceea ce eti bucuria...

Slav...

Cu to tu l fiin d p lin de n e le p ciu


n ea cea b u n , m rite , ai s tr lu c it
lu m in n lum e, izvornd dogm ele
O rto d o x ie i; cci cu iu b ire a filozo
fiei celei alese, n elep te, ai lu a t n
p n te ce dum nezeiasca fric i ai n s
cu t cu vintele D uhului.

F ericit v ia ai p e tre c u t n lume,


i acum te veseleti m p re u n cu
m u lim ile celor fericii, i pe pm n tu l celo r blnzi ca u n b ln d lo
cuieti, Ie ra rh e G rigorie. m bogaindu-te de Ia D um nezeu cu darul
m in u n ilo r, care dai celo r ce te cin
stesc pe tine.

235

A DOUA A POSTULUI
Stih : Gura dreptului va deprinde n
elepciune i limba lui va gri judecata
(ps. 36, 30).

Dogm ele d rep te i cre d in e le-ai s


dit, t in d , fericite, spinii relei nv
tu ri, i s m n a cred in ei bine n
m ulind-o, cu ploaia cuvintelor tale
spic n su tit ai ad u s lui D um nezeu, ca
un p lu g a r iscu sit.
Stih : Auzii acestea toate neamurile,
ascultai toi cei ce locuii n lume (ps.
48, 1).

De str lu c ire a vieii tale celei f


r de p rih a n s-au m ira t m ulim ile
ng erilo r i ale oam enilor, f e r ic ite ;
c de bunv oie te-ai a r ta t ta re ne
v o ito r i p u stn ic i a rh ie re u i v red
nic s lu jito r lui D um nezeu i p rieten
ad ev rat.
Stih : Scoal-Te, Doamne, Dumnezeul
meu ! nal-se mina Ta ! Nu uita pe s
racii Ti pn n sfrit (ps. 9,32).
.i stihira Triodului, glasul al 6-lea :

C elor ce u m b l n tru n tu n e ricu l


pcatelo r, ai r s rit lum in, H ristoase, n vrem ea p o stu lu i. A rat-ne
no u i ziua cea v estit a patim ii
Tale, ca s strig m ie: Scoal-Te,
D um nezeule, m iluiete-ne pe noi.
Slav..., tot aceasta ; i acum..., a N s
ctoarei : Preabinecuvintat eti... Do.xologia mare, ecteniilc i apolisul.
Apoi Litic in pridvor dup obicei ; se
ciut : Slav..., i acum..., stihira 1 van
gheliei. Ceasul iutii i nvtura tiutu
lui Teodor Studiul. Apolisul deplin.

LUNl
n a treia sp tm n
a S fn tu lu i i M arelui P ost
LA VECERNIE, DUMINICA SEARA
Dup Psalmul inceptor, la Doamne,
strigat-am... se pun 10 stihiri : 4 din Octoih, cele de umilin ; iar din Triod, podobnicele lui Iosif, glasul al 8-lea :
Podobie : Fr de msur este...

T a r de m su r greind ie, n e
n u m ra te ch in u ri atep t, scrn irea d in ilo r i plngere f r mngiere ; gheena focului i n tu n e ricu l
i ta rta ru l. Deci p re a d re p te Ju d e c
toriile, druiete-m i lacrim i p rin ca
re s aflu ie rta re , i dezlegare de
r u t ile m ele, p o stin d i strig n d
ie : S tp n e H risto ase, m ilostivete-Te spre m ine, p e n tru m are i b o
gat m ila Ta.
Pe m ine cel r t c it n m u n ii re
lelor n ea sc u ltrii caut-m , Cuvinte,
i la Tine m cheam alu n g in d de
p arte n ra v u rile cele rele ale g h id u
lui m eu. i fiind m o rt nviaz-m ia
ri, i cu p o stu l m cu r ete pe
m ine, cel ce strig cu plngere n en
cetat : S tpne H risto ase, m ilostivete-Te sp re m ine, p e n tru m a re i
bogat m ila Ta.
Alici stihir, i lui Teodor, acelai glas:
Podobie : Pe cea slvit...

LA

LITURGHII!

Fericirile glasului, pe 6, i ale tiutului.


Cntarea a 3-a, pe 4.
Apostolul : Din Epistola ctre evrei.
Evanghelia de la Mrcii i a stinlului,
toata slujba arhiereasc.
CHINONIC'UL

L u d a i
Aliluia.

pe D om nul din

ceruri.

in cepnd postul s p tm n ii a tr e
ia, pe cin stita T reim e s O lu d m
credincioii, svrind cu b u cu rie
cealalt vrem e a l u i ; i p atim ile tr u
peti slbindu-le, s culegem din su
fletele n o astre flo ri dum nezeieti, ca
s m pletim cu n u n i st p n e i zilelor.
Ca to i p u rtn d cununi, s lu d m
pe H risto s ca pe u n b iru ito r.

236

LUNI

i din Minei, 3 stihiri. Slav... i acum...

a N sctoarei. Dup ieire : Lumin lin...


PROCHIME

, g la s u l al 8 -le a :

S nu ntorci faa Ta de la robul Tu...


(caut-1 la Duminica Lsatului sec de
brnz, cu stihurile lui).
LA

S T IH O A V N A

s s o stin g em ac u m cu izvoare de
la c r im i; strig n d Celui ce va s ju
dece to t p m n tu l: M n tu ito ru le m i
lostive, D oam ne, p zete-ne pe noi
n eo sn d ii, d ndu -n e ie rta re de gre
eli.

Stihira zilei, glasul al 8-lea :

Slav..., iar aceasta.

F rn e le p rin te ti Iepdndu-Ie, cu
m in te n e s ta to rn ic am v ie u it n
g n d u rile cele d o b ito c eti ale p c a
tu lu i ; to a t v ia a m ea r u cheltuind-o eu, tic lo s u l; i de h ra n a care
n t re te in im a lipsin d u -m , am m nca t d u lc ea a p o ftei, ca re s a tu r p e n
tr u s c u rt vrem e. Ci, P re a b u n u le
P rin te , s nu-m i n chizi m ie m ilo s
tiv irile cele iu b ito a re de o a m e n i; ci
desch izn d u -le, p rim ete-m ca pe
fiu l cel p ie rd u t, i m m n tu ie te

i acum..., a Nsctoarei, asemenea :

(de dou ori),


A mucenicilor :

M u c en ic i ai D om nului, to t locul
s fin ii i to a t b o a la t m d u ii; i
a c u m ru g ai-v s se izb v easc d in
c u rse le v r jm a u lu i su fletele n o a s
tre , ru g m u -v pe voi.
Slav..., ;i acum..., a Nascatoarci :

C ele cereti te la u d pe tin e ceea


ce eti p lin de h a r, M aic ce n u tii
de m ire ; i n o i slavoslovim n a te re a
ta cea n e p tru n s , N sc to a re de
D u m n e z e u ; ro ag -te s se m n tu iasc su fletele n o a s tre .
i cealalt rinduiala, precum s-a aralat
mai nainte in Duminica Lsatului sec de
brinz.
LUNI DIMINEAA
Treiinicele glasului.
Dup intiia Catism, se zic Sedclnclc
cele de umilin, din Octoih, ale glasu
lui ce se va ntimpla.
Dup a doua Catisin, se zice aceast
Scdealn, a lui Iosil, glasul al 8 lea :
Podobie : Porunca cea cu tain...

u fo cu l n frn rii s a rd e m to i
ca pe n ite u scciu n i, zburdrile p a tim ilo r i vp aia cea n e s tin

C eea ce eti de D um n ezeu d ru it,


c u ra t b in e c u v n ta t , ro ag nence
ta t p e n tru no i pe Cel ce S-a n scu t
din tin e p e n tru m ilo stiv irile n d u r
rilo r, cu P u te rile cele de su s, cu a r
h an g h e lii i cu to i cei f r de tru p ,
s ne d ea n o u ie rta r e m ai n ain te
de sfr it, i c u r ir e de p c ate i
n d r e p ta r e vieii, ca s aflm m il.
Dup a treia Catism, Sedealna
Teodor, asem enea :

lui

T re im e S fn t i c in stit , pze
te-ne n tre g i i n e o sn d ii, p e noi cei
ce s v rim p o stu l de a tre ia s p t
m n, ca s tre c e m cu v red n icie i
ce l lalt ce u rm ea z , i s n d ep lin im
to a te p o ru n c ile T ale. Ca aa u rm n d ,
s aju n g e m f r o sn d a vedea sl
v it n v ie re , ad u cn d u - i c n ta re i
la u d .
Slav..., lot aceasta.
i acum..., a N sctoarei :

N s c to a re de D um nezeu, o cro ti
to a re a cre d in c io ilo r, b u c u ria celor
n e c jii, m n g ierea cea m ai m are
a celo r n t r i s t a i ; ro ag n en cetat
p e n tru noi pe Cel ce S-a n s c u t m ai
p re su s de fire d in p n te ce le tu
cel p re a sfn t, F ecio ar, m p re u n
cu n g erii i cu st p n iile, s ne iz
bvim n ceasul ju d e c ii de cu m p li
ta o sn d ire .

i ------------

237

N A TREIA SPTMN A POSTULUI


Psalmul 50.

Slav..., a Treimii :

Canonul din Minei dup rnduiala lui,


i aceast Tricntare. i se citete Cintarea ntia din Psaltire, glasul al 8-lea.

Ca heruvim ii Te lau d pe T i
ne D um nezeire, tre i lu m in i i o lu
m in, via i viei, pe D um nezeu,
Cel ce a nscu t, pe D um nezeu, Cel
ce S-a nscu t, i pe D um nezeu D u
hul cel viu, Care din T atl purced e.

TRICINTAREA

Alctuire a lui Iosif.


Irmos : Cntare s nlm popoare...

cl ce ai m ilostivire ca un D um
nezeu, prim ete-m pe m ine
cel ce m pociesc, care mi-am chel
tu it viaa n chip desfrn at. S trig
c tre Tine : greit-am ! Nu este ne
voie de p ri, cci eu nsum i vdesc
ru inea fa p te lo r mele.
L snd h ra n a cea ngereasc, m -am
asem n at
anim alelor,
h rnindum cu n etre b n ica r u ta te . D ar p ri
m ete-m pe m ine cel ce m ntorc,
ca pe u n u l din argaii Ti, cerescule
P rin te.
N oaptea p l ce rilo r care vine din
d esf tri lsnd-o, to i credincioii
s ne ap ro p iem cu osrdie sp re lu
m ina a d e v ru lu i; ca s ne n v red
nicim de o sp u l cel lum inos.
A Nsctoarei :

B ucur-te tem p lu p rea sfn t, lna


cea de D um nezeu ro u ra t , izvorule
cel p ecetlu it al ru lu i celui f r de
m o arte. Pzete, stp n , tu rm a ta,
n em p resu rat de to i vrjm aii.

i acum..., a Nsctoarei :

Bucur-te, b u c u ria E v e i; c n
trista re a aceleia p rin n aterea ta,
cu ra t, a n cetat. B ucur-te, n o r lu
m in a t al lum inii celei n eapuse, din
care a r s rit H risto s D um nezeu.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

ln tra rm n d u -n e i noi ca
p rin cred in , sa su rp m cu
nia gndul cel tru fa , ca pe
l i a t ; s tiem i m u lim ea
lor.

David
sm ere
alt Gop a tim i

Irmosul :

S cn tm cn tare Iui D um nezeu,


Celui ce a scos pe Isra el din ro b ia
cea am ar a lui F arao n , i cu stlp
de foc i cu n o r lu m in at l-a pov uit, c S-a p rea m rit .
Cntarea a 8-a :
Irmos

De Dumnezeu gritorii tineri...

Irmos : S cntm cntare lui Dumnezeu...

heltuindu-m i averea p rin te a s


c n p cate, am fo st lep d at
afa r din cu rile h a r u lu i; d a r p r i
m ete-m , P rin te , p e n tru n e m su
ra t n d u rarea Ta.

cum n aceast a treia sptm n curindu-ne, fra ilo r, ca


i Israel de d em ult n trei zile, s ajungem Ia m untele rugciunilor, i
acolo, auzind dum nezeietile glasuri,
s ludm pe H ristos.

n tr u p re a lu m in a t str lu c ire a
postului, p rin rugciu n i lu m inndune, s ne nevoim ca s scp m de
n tu n e ricu l cel n e p tru n s al p
catului.

Venii po p oare ca ntrindu-ne cu


postul ca Sam son, s ucidem pe de
m onul pntecelui, ca pe alt fiar,
p en tru ca s nu rd Dalila p atim i
lor, nelndu-ne pe noi.

Se sm erete n a in te a Ta ceata ce
lo r fr de tru p u ri, H eru v im ii se
roag, p recum i cetele sfin ilo r;
m n tu iete sufletele n o a stre , H ristoase, m u lt-n d u ra te .

Alt Tricntare
Alctuire a lui Teodor, acelai glas :

238

LUNI
A N sctoarei :

C eea ce ai zm islit stru g u re le cel


n e lu c ra t, n e le p ete-m pe m ine
cel n tu n e c a t cu b e ia p c atu lu i,
N sc to a re de D um nezeu F ecioar,
n d e jd e a su fle te lo r n o a stre .
Alt Tricntaro
Irmos : Cel ce acoperi cu ap cele...

^ /ren ii s ne d esf tm , fra ilo r,


cu p o stu l, c el este o d o ru l cel
p rin te sc , a v u ia cea m in u n a t , m a i
ca tu tu r o r celor ce au slu jit S tpn u lu i H r i s to s ; cci el n t re te tr u
pu l, lu m in eaz g ndul i inim a.
L u i G hedeon celui m in u n a t asem nn d u -te, su flete, p u rtn d v irtu i,
cre d in , n d e jd e i d rag o ste lu i
H risto s; iei ca s ucizi p atim ile ce
le de a lt n eam , p re c u m i acela cu
tre i su te a ucis n eam u l m adiam iten ilo r.
Binecuvntm pe Tatl i pe Fiul i pe
Sfntul Duh, Dumnezeu.

i ca pe o T reim e Te slvesc, i
ca pe o U nim e Te lau d pe T ine D um
nezeire u n a, P rin te a to tiito ru le ,
n s u i S t p n ito ru le , Fiule i D uliule
S fin te, p u te re a to ts t p n ito a r e ; o
fire , o m p r ie , C reia n tre i F ee
ne n ch in m .

Irmosul :
S ludm, bine s cuvntm i s ne
nchinm Domnului, cntndu-I .i preanlndu-L pe Dnsul ntru toi vecii.

Cel ce ac o p eri cu ap e cele m ai de


d e a su p ra ale T ale, Cel ce p u i m rii
h o ta r n isip u l i to a te le ii, pe Tine
Te la u d soarele, pe T ine Te slvete lu n a, ie i ad u ce to a t fp tu ra la u d , ca F c to ru lu i i Zidito ru lu i tu tu r o r n veci.
Cintarea a 9-a :
Irmos : Pe Cel ce S-a artat n munte...

\ ) e m ine cel ce 111-am d e p rta t de


A la d ra g o ste a Ta, P rin te , i
m -am f c u t de voie ro b al p o rn iri
lo r d e s f t rilo r, n to rc n d u -m acum
m p rim e te ca pe cel r is ip ito r; c
n s u i eti m u lt-n d u ra t.
S m o c h in n e ro d ito r m -am a r ta t,
lu c rn d eu tic lo su l n u m a i ru ta tea ,
care m i p ric in u ie te f o c u l; ci Tu,
D oam ne, f-m ro d ito r, ca s-i aduc ro a d e de fa p te b u n e.
P o ste te , su flete al m eu, de r u ta
te i de vicleug, o p rete -te de la mnie i de la iu im e i de la to t pca
tu l ; c p o st ca a c esta voiete Iisus,
p re a iu b ito ru l de o am en i, D um neze
u l n o s tru .
A Nsctoarei :

i acum..., a Nsctoarei :

D u re rile de care a sc p a t m ai p re
su s de fire n tr u n a te re a Ta ceea
ce Te-a n scu t, Ie-a cu n o scu t n tr u
c in stit p a tim a Ta : c s-a p tru n s
de d u rere, vzndu-T e pe C ruce p iro
n it de b u n voie de iudei, pe Tine,
Cel ce ai n te m e ia t p m n tu l pe ape.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

C nd vei veni n tru slava Ta, cu


m ii i cu m ilioane de P u teri, ca s
ju d e ci to t p m n tu l, atu n ci D oam ne,
s-i fie m il de m ine, s m ie ri
i s m izbveti de o s n d ; s nu
m ruinezi, nici s m osndeti n
focul cel venic.

T u eti, N sc to a re de D um nezeu,
a rm a n o a s tr i z i d u l ; tu eti a ju
to ru l celo r ce alea rg la t i n e ; i
acu m te n d e m n m sp re rugciune,
ca s ne izbvim de v rjm aii notri.
Alt Tricntare
Irmos : M rimu-le pe tine...

D o s t c u ra t, ad ic le p d a re a de
1 cele rele, ca n ite d a ru ri bine
p rim ite s aducem lui H risto s D um
nezeului n o stru .
tiin d su flete cum a h r n it Elisei
de d em u lt pe p ro o ro ci, h rnete-te
cu cele la n d em n , m u lu m in d lui
H risto s.

N A TREIA SAPTMIN A POSTULUI

239

Slav..., a Treimii :

Slav..., i acum..., a Nsctoarei :

n tr e it u n a pe Tine D um nezeire
Te laud. Pe T atl f r de nceput,
i pe Fiul i pe D uhul cel viu.

C andel nestin s, scaun al d re p


tii, P re a c u ra t S tp n , roag-te
s se m n tu iasc sufletele n o astre .

i acum..., a Nsctoarei :

M aica lui D um nezeu F ecioar, c


m a ra cerescului m p ra t H risto s,
m n tu iete cu ru g ciu n ea ta pe cei
ce te lau d cu dragoste.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

D aniel n g roap a m blnzit fia re


le cu zb ala p o s tu lu i; i noi p o stin d
s st p n im p atim ile n o astre.
Irmosul :

M rim u -te pe tine, cea fr prihan, M aica lui H risto s D um nezeu,


n tru care a u m b rit D uhul cel Prea sfn t .
Lumininda glasului, de trei ori.
LA

S T I II O A V N A

Stihira zilei, glasul al 4-lea :

m b r c a tu-m-am cu n tin ciu n ea


cea rea a g reealelor m ele, i din
bu cu ria c m rii am fost izgonit. Milostivete-T e sp re m ine cu neg rit
n d u ra re a Ta, ca sp re fiul cel p ie r
du t, D um nezeule, i m m iluiete (de
dou ori).
Apoi a mucenicilor :

Cine n u se m inuneaz, S fin ilo r


M ucenici, vznd lu p ta cea b u n cu
care v-ai lu p ta t ? Cum n tru p fiind
ai b iru it pe v rjm au l cel fr de
tru p m rtu ris in d pe H risto s, i cu
C rucea n trarm n d u -v . P en tru aceasta, d u p vrednicie v-ai a r ta t
go n ito ri d em onilor i lu p t to ri m
p o triv a b a rb a rilo r. N encetat rugai-v s se m n tu iasc sufletele no as
tre.

LA CEASUL AL ASELEA
Troparul Proorociei, glasul al 4-lea :

| ^ e n tru c sntem n eputincioi i


slb ii de pcate, vindec zd ro
birile n o astre , D octore al sufletelor,
Cel ce tii gndul oam enilor, Iubitoru le de oam eni.
Slav... i acum..., lot acesta.
1*r o c h i \l i: N, glasul al 4-lea :

R ugciunea D um nezeului vieii


m ele, spune-voi lui D u m n ez eu :
S p rijin ito ru l m eu eti Tu, p e n tru
ce m-ai u ita t ? (Ps - H ,12).
Stih ; In ce chip dorete cerbul de iz
voarele apelor, aa Te dorete sufletul
mea pe Tine, Dumnezeule (p*. 41, 1).
Din Proorocia lui Isaia, citire :
(VIII, 13IX, 6)

N um ai pe D om nul Savaot socotii-L sfn t, de El s v tem ei i s


v n fricoai. E l va fi p e n tru voi
p ia tr de n cercare i stn c de p o
ticn ire p e n tru cele dou case ale lui
Israel, cu rs i la p e n tru cei ce lo
cuiesc n Ieru salim . i m u li se vor
poticni, vor cdea i se vor sfrm a,
vor fi p rin i n cu rs i vor fi dui
n r o b ie !. Voi strn g e laolalt
aceast m rtu rie i voi sigila aceas
t n v tu r p e n tru ucenicii mei.
Voi atep ta deci pe D om nul, Care
i ascunde faa Sa de la casa lui
Iacov i voi n d jd u i n tru El. Ia t
eu i p ru n cii pe care m i i-a d at D um
nezeu sp re sem ne i m in u n i n Is
rael, din p a rte a D om nului Savaot,
Care locuiete n M untele S ionului.
i cnd v vor zice: n tre b a i pe cei
ce cheam m o rii i g h icito rii care
optesc i bolborosesc, s le r s

240

MARI

p u n d e i : N u se cuvine o are p o p o
ru lu i s alerge la D um nezeul su ?
S n tre b e o are pe m o ri p e n tru
s o a rta celo r vii ?. n tr e b a i legea i
d e s c o p e rir e a ! De n u v vor v o rb i
asem en ea cu v n u lu i acesta, a tu n c i
nu-i lu m in n ei. V or r t c i pe pam n t flm n zi i cu m p lit a p sa i, i
n v rem ea fo am etei i v o r a r ta col
ii i v o r h u li pe regele lo r i pe
D um nezeul lo r. Apoi i vor n to a r
ce p riv ire a sp re p a m n t i ia t c
acolo va fi s trm to ra re , n tu n e ric i
sc rb i nevoie ! D ar n o a p te a va fi
a lu n g a t ! Cci n u va m ai fi n tu n e
ric p e n tru a r a ca re e ra n nevoie,
n v re m u rile de d e m u lt el a su p u s
p m n tu l Z ab u lo n u lu i i in u tu l Iui
N e f ta li; n v rem u rile cele de pe
u rm el va ac o p eri de slav calea
m rii, ce l lalt rm al Io rd a n u lu i,
G alileea n e a m u rilo r... P o p o ru l ca re
lo cu ia n tr u n tu n e ric va vedea lu
m in m a re i voi cei ce lo c u ii n
la tu ra u m b re i m o rii lu m in va s tr
lu ci p e s te voi. T u vei n m u li p o p o
r u l i vei sp o ri b u c u ria lu i. E l se va
veseli n a in te a Ta, cum se b u c u r
o am en ii n tim p u l se ceriu lu i i se
veselesc la m p rire a p r z ilo r. Cci
ju g u l ce-1 ap as, i to iag u l ce-1 lo
vete, i n u ia u a ce-1 asu p re te , T u le
vei sf rm a , ca n zilele lu i M adian.
n c l m in te a cea zg o m o to as de
om rz b o in ic i h a in a cea s tro p it
de snge v o r fi a ru n c a te n foc i
m is tu ite n f l c r i ! Cci P ru n c S-a
n s c u t n o u , u n F iu s-a d a t n o u ,
a C ru i s t p n ire e pe u m ru l Lui
i se ch eam num ele L u i : n g e r de
m a re sfat, S fe tn ic m in u n a t, D um
nezeu ta re , b iru ito r, D om n al pcii,
P rin te al veacului ce va s fie. i
m a re va fi s t p n ire a L ui i pacea
L ui n u va avea h o ta r. Va m p r i
pe tro n u l i p este m p r ia lui David, ca s-o n t re a s c i s-o n te m e
ieze p rin ju d e c a t i p rin d re p ta te ,
de acu m i pn-n veac. R vna D om
n u lu i S avaot va face aceasta.

prochimen,

glasul al 6-lea :

M n tu irea feei m ele este D um ne


zeul m eu (ps. 4 2 ,1 ) .
Stih : Judec-m, Dumnezeule i apr
dreptatea mea de neamul necuvios ( ps.
42, 1).

MA R T l
n a tre ia s p t m n a
S fn tu lu i i M arelui P o st
LA VECERNIE, LUNI SEARA
La Doamne, strigat-am... se pun stihirile pe 6 : 3 ale Triodului l 3 din Minei.
Stihiri podobnice ale lui Iosil, glasul 1:
Podobie : Prealudailor mucenici...

C iu b im
p o stu l, c a re stinge
L 'c u a ju to r u l D u h u lu i p atim ile
su fle tu lu i cele cu m p lite , i ne n
t re te a lu c ra lu c ru ri dum n eze
ieti, i m in te a o n a l sp re cer i
so lete ie rta r e a cea d ru it de la
D um nezeu, de cele ce am greit.
C heltuindu-m i, D oam ne, n chip
ru in o s to a t v ia a m ea eu ticlo
sul, ca d e s frn a tu l s trig cu u m ilin
: P rin te ceresc, g reit-am ! Milostivete-T e i m m n tu ie te ; nu
m le p d a pe m ine, ca re de la Ti
ne m -am d e p r ta t i de lu c ru ri
d u m n ezeieti ac u m am s r cit.
Alt stihir, a lui Teodor, glasul al 3-lea :
Podobie : V enii toate neamurile...

V enii to i s g l su im n chim va
le de c n t ri, m b r i n d cin stitu l
p o s t ; c p rin el vom su rp a cu m in
tea pe arp ele, n c e p to ru l r u
t ii. P e n tru ac ea sta , cu n d rz n ire
s strig m Iui H rislo s : D-ne Mntu ito ru le , s vedem
f r o snd
p re a s fn t C rucea T a i s ne n
ch in m ei i n p sa lm i i n cn tri
s p r z n u im lu m in a t.

N A TREIA SPTMtN A POSTULUI


i 3 stihiri din Minei. Slav..., i acum...,
a Nsctoarei.
PROCHI MEN,

g l a s u l al 4 - le a ,

Cu Dum nezeu ne vom luda toat


ziua i num ele Tu l vom luda n
veac (ps. 43,10).
Stih : Dumnezeule, cu urechile noastre
am auzit, cci prinii notri ne-au spus
nou (ps. 43,1).
De Ia Facere, citire :

(VI, 922)

I a t viaa lui Noe : Noe era om


d rep t i n ep rih n it n tre oam enii
tim p u lu i su i m ergea pe calea
D om nului. i i s-au nscu t lui Noe
trei f i i : Sem, H am i Iafet. Pmntu l n s se stricase nain tea feei lui
D um nezeu i se um pluse p m n tu l
de silnicii. i a c u ta t D om nul D um
nezeu spre p m n t i ia t era s tr i
cat, cci to t tru p u l se ab tu se de
la calea sa pe p m nt. A tunci a zis
Dom nul D um nezeu c tre Noe : So
sit-a n ain tea feei Mele sfritu l a
to t om ul, cci s-a u m p lu t p m n tu l
de n ed re p tile lor, i ia t E u i
voi p ierd e de pe p m n t. T u ns
f-i o corabie de lem n de salcm .
n corabie s faci d e s p ritu ri i
smolete-o cu sm oal pe d in u n tru
i pe din afar. Corabia n s s o
faci aa : lungim ea corbiei s fie
de trei su te de coi, lim ea ei de
cincizeci de coi, ia r nlim ea de
treizeci de coi. S faci corbiei o
ferea str la u n cot de la acoperi,
iar ua corbiei s o faci ntr-o p a r
te a ei. De asem enea s faci n ea
trei rn d u ri de c m r i: jos, la m ij
loc i sus. i iat E u voi aduce asu p ra p m n tu lu i potop de ap, ca
s p ierd to t tru p u l de sub cer, n
care este suflu de via, i to t ce
este pe p m n t va pieri. Ia r cu tine
voi face legmntul Meu ; i vei in
tra n corabie tu i m preun cu ti
ne vor in tra fiii ti, fem eia ta i fe
m eile fiilor ti. S in tre n corabie
din to ate anim alele, din toate trtoarele, din toate fiarele i din to t

241

tru p u l, cte dou, p a rte b rb te a sc


i p arte fem eiasc, ca s r m n cu
tine n via. Din to a te so iu rile de
p sri n a rip ate du p fel, d in to a te
soiurile de anim ale d u p fel i din
to a te soiurile de trto a re d u p fel,
din to ate s in tre la tin e cte dou,
p arte b rb te a sc i p a rte fem eias
c, ca s rm n n v ia m p re u n
cu tine. Ia r tu , ia cu tine d in to t fe
lul de m ncare, cu care v h r n i i ;
ngrijete-te ca s fie aceasta de
m ncare p e n tru tin e i p e n tru ace
lea. i a n cep u t N oe lu c ru l i p re
cum i po ru n cise D om nul D um nezeu
aa a fcu t.
P R O C H I \i FN. glasul al 0 - le a :

Pom eni-voi num ele


neam ul (ps. 44,20).

T u n

to t

Slih : Cuvnt bun rspuns-a inima mea


(ps. 4 4 ,1 ).

De la Pilde, citire :
(VIII, 1 21)

O are n elepciunea n u strig ea


i p rice p erea nu-i rid ic glasul
su ? Pe v rfu rile cele m ai n alte,
pe cale, la r sp n tiile d ru m u rilo r
st, pe ling p o ri, n m p re ju rim ile
cetii, la in tra re a p o rilo r, strig
ta re : C tre voi, oam en ilo r, se n
d re a p t strig tu l m eu i glasul m eu
c tre voi, fii ai o am en ilo r. Voi, cei
sim pli, n v ai cu m in e n ia i voi,
cei nebuni, n e le p ii-v ! A scultai,
cci voi spune lu c ru ri m re e i b u
zele m ele se deschid p e n tru a n l
a ceea ce este d r e p t ; cci g u ra
m ea griete adevru l i buzele m e
le se dezgust de frdelege. T o ate
g raiu rile gurii m ele sn t n tr u d re p
ta te ; n ele nu este n im ic su c it i
f r r o s t ; to a te sn t l m u rite p en
tr u cel p ric e p u t i d re p te p e n tru cei
ce au afla t tiin a . L u ai n v tu ra
m ea m ai d egrab d ect a rg in tu l i
tiin a m ai m u lt dect a u ru l cel m ai
cu ra t, cci n elep ciu n ea este, m ai
b u n dect p ie trele p reio ase i nici
lu c ru rile cele m ai p re io a se n u au

242

MARI

v a lo a re a ei. E u , n e le p ciu n e a, lo
cu iesc m p re u n cu p rev e d erea i
st p n e sc tiin a i buna-cliibzuial.
F ric a de D u m nezeu este u rg isire a
r u lu i. M n d ria i o b rz n icia , calea
r u t ii i g u ra cea a p rig le u r sc
eu. Al m eu este sfa tu l i buna-chibz u ia l i eu sn t p ric e p e re a , a m ea
este p u te re a . P rin m in e m p r e sc
m p ra ii i p rin c ip ii r n d u i e s c
d re p ta te a . P rin m in e crm u ie sc d re
g to rii i in a i-m arii s n t ju d e c to rii
p m n tu lu i. E u iu b e sc pe cei ce m
iu b e sc i cei ce m c a u t m gsesc.
Cu m in e este b o g ia i m rire a , av e re a v re d n ic de cin ste i d r e p ta
te a . R o d u l m e u e m a i b u n
dect
a u ru l i d ec t a u ru l cel m a i c u ra t,
i ceea ce v ine de la m in e este m ai
de p r e d ec t a rg in tu l l m u rit. M erg
p e ca le a d r e p t ii, n m ijlo c u l c i
lo r ju d e c ii d re p te , ca s d a u celo r
ce m iu b e sc b o g ii i s le u m
p lu c m rile lo r.
LA

S T IH O A V N A

Stihira zilei, glasul al 2-lea :

P r in te b u n u le , de to a te cele ce
m i-ai d a t m -a golit n e b u n ia m ea ;
d e p rta tu -m -a m de la T ine i m -am
f c u t ro b u n u i c e t e a n s tr in . A ni
m a le n e c u ra te am p s c u t, i nici
de m n c a re a lo r n u m -am s tu ra t.
P e n tr u a c e a sta am a le rg a t la T ine,
tiin d m ilo stiv ire a Ta. A coper go
lic iu n e a m e a cu iu b ire a T a de o a
m e n i i m m n tu ie te (de dou ori).
A mucenicilor :

S fin ii m u c en ic i ru g n d u -se p e n
tr u n o i i p e H ris to s ludndu-L ,
to a t n e l ciu n e a a n c e ta t i n e a
m u l o m en esc p rin c re d in se m n
tu ie te .
Slav..., i acum..., a N sctoarei :

D in co ap sele ta le cele fecio reti


a s tr lu c it lu m ii lu m in , C uvntul
p r in cu v n t. Deci roag-L pe D nsul,

c in stit P re a sfn t F ecio ar, s sca


pe su fletele n o a s tre d in cursele
v rjm au lu i.

MARI DIMINEAA
Treimicile glasului.
Dup ntia Catism, se zic Sedelnele
de umilin din Octolh, ale glasului ce
se va ntmpla.
Dup a doua Catism, se zice aceast
Sedealn, a lui Iosif, glasul 1 :
Podobie : Piatra fiind pecetluit...

C u p o stu l i cu ru g ciu n ea

s
v ne c u r im i cu g rija de s
ra c i lu i D um nezeu s slu jim . S sus
p in m , s pln g em cu cld u r, pn
avem v rem e de n to a rc e re , ca s ne
izb v im de p ln g e rea cea venic,
ce va fi n v p a ia gheenei; d nd sl
v ire lui H risto s, Celui ce a rn d u it
p o c in tu tu r o r o am en ilo r, care se
n to rc cu d re p ta te a g n dului.
Slav..., lot aceasta.
i acum..., a Nsctoarei :

I n tin z n d u -i d u m n ezeietile tale


m in i, cu ca re ai p u r ta t pe F cto
ru l n tr u p a t p e n tru b u n ta te a Lui,
F ecio ar P re a sfn t , roag-L s
n e izbveasc de s u p r ri i de p a
tim i i de p rim e jd ii, pe n oi care cu
d ra g o ste te l u d m i strig m i e :
S lav Celui ce S-a sllu it n tru
tin e , slav Celui ce a ieit d in tine,
slav Celui ce ne-a slo b o zit pe noi
p rin n a te re a ta.
Dup a treia Catism, Sedealna, alc
tuire a lui Teodor, glasul al 3-lea :
Podobie : S se veseleasc cele cereti...

C u p o stu l veselindu-ne, cu cn tri


b u c u rn d u -n e, i cu rugciunile
lu n d p u te re a s u p ra tu tu r o r p atim i
lo r, s clcm cu rse le lu i V eliar, i
u rm n d lu i H risto s s strig m : nv rednicete-ne pe noi, n d u ra te , s
vedem C rucea Ta, d ndu-ne m are
m il.

IN A TREIA SPTMN A POSTULUI

243

Slav..., tot aceasta.

A Nsctoarei :

i acum..., a Nsctoarei :

M ntuiete-m , m ntuiete-m , ce
ea ce ai n scu t pe M n tu ito ru l; vezi,
P re ac u ra t, necazul m eu, pe care
m ulim ea n e n u m ra te lo r m ele r u
t i l face n fiecare zi d in deznd jd u ire.

Podobie : De frumuseea fecioriei tale...

De D um nezeu fericit M aic ce nu


tii de m ire, tm duiete sufletul
m eu cel bolnav, c r u sn t cu p rin s
de p cate, N scto are de D um
nezeu. P e n tru aceasta i strig ie
din su sp in u l inim ii m ele: Prim ete-m , ceea ce eti cu to tu l fr p ri
han, pe m ine cel ce am greit fo a r
te ; ca s strig ie cu n d rz n ire :
B ucur-te, locaul lui D um nezeu.
Psalmul 50.

Alt Tricntare
Alctuire a lui Teodor, glasul al 3-lea :
Irmos : Vedei, vedei...

edei, vedei c E u sn t Cel


care, ca un D um nezeu, v-am
izvort vou m n tu irea, cu care to i
oam enii p rin n frn a re v ad p ai.

( A N O A N EL F

Canonul din Minei i aceste Trie ntri,


dup rinduiala lor, cilindu-so Cintarea a
doua din Psaltire.

V edei, vedei c E u sn t Cel ca


re am h o t rt vou vrem ea cea sfin
it i sfn t, sp re veselia su fleteas
c, adic curgerea p o stu lu i.

T R IC 1 N T A R E A

C'nlarea a 2-a, glasul 1 :

Slav..., a Treimii :

irmosul :

T reim ea s o ludm , U niinii s


ne n c h in m : F iu lu i U nul-N scut
f r nceput din T atl, Cel fr de
nceput, D uhului celui m p re u n pe
scaun-eztor i cu T atl m preunvecuitor.

edei, vedei c n su m i E u snt


D um nezeu, Care am p o ru n
c i t lu i Moise s povuiasc n pustie pe p o p o ru l cel ro b it al Iui Is
r a e l , i l-am m n tu it ca un p u te r
n i c , cu p u te re a Mea.
Fcndu-m fiu p rin b aia b otezu
lui P reab u n u l P rin te, m -am m po
dobit cu b ogia a to t felul de v ir
tu i. D ar apoi m -am fcu t rob de
bunvoie g n d u rilo r celor n ero d i
toare, i p e n tru aceea am srcit.
M ilostiv, m ilostiv fii mie, D oam
ne ! Judec ju d e ca ta m ea, d rep te
Ju d ecto ru le ; prim ete p u in a m ea
suspinare, H ristoase, p en tru m a
re m ila Ta, i nu m trece cu ve
derea.
D ezbrcndu-ne de n tin atu l vem n t al n en frnrii, s ne m b r
cm n vem ntul cel lum inat al
postului, i fcndu-ne lum inai s
ajungem la lum inata nviere a Mntu ito ru lu i.

i acum...,

a Nsctoarei :

Roag n encetat pe M n tu ito ru l,


ceea ce eti cu to tu l f r p rih an ,
ca s scape din to a t nevoia, pe cei
ce te m rtu risesc cu tru p u l i cu
sufletul, pe tine, de D um nezeu N s
ctoare.
Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie.

M are eti D oam ne i m in u n ate


sn t lu c ru rile T a le ! C ai a r ta t oarecnd nem ncat de lei n g ro ap
pe Daniel, cel n g rd it cu p o stu l.
Irmosul :

edei, vedei, c E u sn t M ntuitorul lum ii, lum ina cea ad ev rat,


izvorul vieii, Fiul lui D um nezeu.

244

MARI
Cntarea a 8-a :
Irmos : De Care se nfricoeaz...

j p i n g i m tnguiesc, g n d in d
Ia ceasul n tr u care voi s ta n a
in te a sc au n u lu i celui n fric o to r,
ca s d au r s p u n s u ri de m u lte r u
t ile m ele, pe care p rin n e tiin
i p rin tiin le-am fcu t.
Hloise afln d p