Sunteți pe pagina 1din 87

iHllRep!J!~R re SPOVell1ll'lle fleN!J1R\! M1ReHI.

PllOOIJll M hill $1 I't1OHfItiCOLEC!1A .,BmUOTECA ORTODOxA· APAJU! CU BINECUVAN1'AREA I.p.s. NICOIAE CORNEANU, MITROPOUTIJI. BANATVLUI,

sr ESTE COORDONATA DE FABIAN ANTON

C Editura EIKON, 2006

Cluj-Napoca, Calea Dorobannlor 39-41, Bloc A .• p. 8 Redactla. 0264·590779, 0740-187109;

Difuza re 0264-450236

web: hltp://edituraejkon.netfirms.com

e-mail: editllraeikon@yahoo.colll.cr\fteeikon@yahoo.col11

ISBN (10) 973-7833-93-7 ISBN (3) 978-973-7833-93-8

Carte aparula cu binecuvantarea I.P.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

Editie ingrijit.'1 de Fabian Anton

Edipa a tt-«

'M_-og

Cuvantul editorului

Primele iniormstii privind indreptstele de spovedsnie semnete de Arhimandritul llie Cleopa le putetn gasi chiar in desteinuirile sale. Reierindu-se la perioeds de dupa teintoerceres sa din munri, Psrintele C/eopa povesteste:

.Lntr-o sambata ma aflam la botdei csnd mi-a venit gandul sa scriu lin indreptar de spovedanie pentru srhierei, dar eram in indoiala dacii este bine sau nu sa-l scriu. Soerele de dupa amiaza imi biites in fara. Am Tacut trei metanii ~i rn-arn rugat se-mi dea Durnnezeu pricepere sa term in cu bine aceasta lucrsre.

Pe csnd rna inchinam ~i rna pregiiteem sa incep, am vazut in rezele sosrelui un srhiereu imbrscst in ve~minte care striilucesu de lumina ce rn-a binecuvsntst cu msinile arnandoua. Atunci am itueles ca Dumnezeu ma bine-

5

~viinteaza sa fac ecessts lucrere si, insel~ niindu-ma cu Sfiinta Cruce, am inceput sa sctiu. " Cele de mai sus se pettecesu prin anii '60,

ier indreptatul de spovedsnie pentru tnonshi ~i preotii de mir se regase$te in volumul de fata.

Pe liinga aces tea, am inclus tot in acest volum # indreptarul de spovedsnie pentru tnireni, aproape necunoscut piina acum.

Toate sceste manuscrise au fost pastrate in arhiva Arhim. Mitrofor Teofil Pendele, un spropist al Psrintelui Cleops, iiindu-ne oterite spre publicsre de ciitre acesta cu putin inainte de treceres sa la Domnul.

Speriind ca ecest volum se va bucura de acela~i mare in teres ca toate celelslte volume ale Piirintelui Cleopa, tnultumesc editurii Eikon pentru disponibilitatea de a oieri tuturor celor in teresa fi scest lndreptar de Spovedanie.

Fabian Anton

6

A~ He SPOoonltt1 HOI. CRe$lJIIHD ORlJlOOOC$1

U antuitorul nostru lisus Hristos i-a 1 I 1 poruncit Apostolului Petru: "Ia cheile imparatiei cerurilor ~i oricate vei lega pe pamant vor fi legate ~i in cer ~i oricate vei dezlega pe pam ant vor fi dezlegate ~i in ceruri" (Mt. 16, 19), iar dupa slavita Sa inviere le-a zis: )~i zicand acestea, a suflat asupra lor ~i le-a zis: «Luati Duh Sfant, carora yeti ierta pacatele Ie vor fi iertate ~i carora Ie veti tine vor fi tinutes" (loan 20, 22-23). Prin aceste cuvinte a intemeiat Sfanta Taina a Spovedaniei, Taina rnantuirii noastre. Fara Taina aceasta a Spovedaniei, nu po ate nici un om sa se mantuiasca, fara sa ne usurarn de pacate nu putem intra in ceruri. De aceea, aceasta Sf. Taina se da in dar, fara de bani,

~turor cre~tinilor. 7 ~

, Crestinul ortodox nu se poate spove~ oricum, mai intai trebuie sa se pregateasca.

Cel ce vine la Spovedanie trebuie sa fie nernancat, dupa ce a postit cinci zile inainte de Spovedanie. Fara cinci zile de Post nu se da Taina Spovedaniei ~i a jmparta~aniei. Nu poate un preot sa dezlege ceea ce a legat alt preot, fiind in viata preotul ce a legat, face mare pacat preotul ce dezleaga pe eel legat. Fara Canoane nu se sterge nici un pac at. De nu-i dai Canon celui ce vine la Spovedanie, iar va cadea in acelasi pacat de mai inainte. Canonul este medicament ~i mijloc de indreptare.

~i acum vom reda pe rand pacatele pe care Ie pot face crestinii §i cat de mari sunt aceste plicate. Preotul la Spovedanie sta in fata Icoanei Mantu itor ului in picioare, avand pe rnasa inaintea sa Sf. Evanghelie §i Cruce a, cu un sfesnic in care arde 0 lumanare. Preotul este imbracat cu Epitrahil §i Felon ca la toate Sapte Taine, nu se face

, 8 ~A

'l':uci 0 Taina numai cu Epitrahilul. Dupa ~ a Iacut Molitva pentru Spovedanie la crestinii de fala, crestinii la Spovedanie spun numele de botez. Este bine ca fie care crestin sa vina cu pacatele scrise pe 0 hattie

de acasa, pentru a face 0 Spovedanie cornpleta, fara a uita ceva. De este duhovnic slab, cauti unul mai bun pentru a te vindeca

de plicate, asa se ad mite schimbarea duhovnicului, dar a spune la unul unele pac ate §i la altul altele, aceasta este pacat, Cei gray bolnavi cauta chirurgul eel mai bun §i cei cu pacate mari cauta chirurg sufietesc bun §i pe cel mai priceput.

9

1. Am pacatuit fara sa gandesc ca supar pe Dumnezeu.

2. Am arnanat pocainta, spovedania, indreptarea.

3. Am gandit, am zis, am voit (hotarat sau nul sa rna sinueid.

4. Am deznadajduit, m-arn deseurajat.

5. Am eontrazis adevarul de ere dint a

zicand: "Cutare lucru nu-i pac at" . '

6. L-am intristat ~i I-am alungat pe Duhul Sfanr eu pacate mari.

7. Sunt rnandru, Am hulit faptele bune ale vecinului. (Doar cei mandri rad de crestini).

8. Am socotit Sfintele Scripturi mincinoase.

9. Am scris ca nu exista Dumnezeu.

10. Am gandit~; vorbit cuvinte de hula impotriva ~i Dumnezeu, a Maicii Domnului ~i a sfintilor . ..J6

10 ~5IIl

1I':t. Am crezut ~i sustinut ealendarul vec~ 12. Am zis cii timpul merge tot pe ealendarul vechi.

13. Am botezat sau cununat a doua oara (pe calendarul vechi sau la sectari).

14. N-am dat invatatura despre pacat celor nestiutori,

15. Am crezut, am facut, am mers la spiritism.

16. Am avut, am crezut ~i am povestit vedeniile me Ie altora. (Pentru aceasta se da oprire un an.)

17. M-am le padat de ortodoxie ~i am dezertat la seetari, eatoliei sau stilisti,

18. Am zis ca adventistii fac bine serband Sarnbata.

19. Am urat inva\atura despre Dumnezeu, Rai, lad, Maica Domnului.

20. Am ornorat oameni, cu voie sau tara voie. (Pentru aceasta se da Canon 25 de ani). 21. Am defairnat infirmii ~i batranii. Am inganat, poreclit, ras de ei.

,

-----11

r: Am oprit plata lucratorilor, Nu am platit ~. Am mers la adunari sectare, la casa lo~

cu cat ne-arn tocmit. m-arn rugat cu ei, i-am primit, am luat daruri

23. Am amarat, am certat, am lovit, am de la e i, am intrat in casa la st ilisti ~i

judecat, am vorbit de rau preotul ~i episcopul. necununati ~i i-arn prim it in casa mea.

24. N-am multumit lui Dumnezeu ~i aproapelui (Acestea sunt mari pacate.)

pentru binefaceri. 33. M-am casatorit cu schismatici, stilisti,

25. Am arnarat peste masura, am certat, catolici, evrei, atei, turei.

am defaimat, am lovit, am imbrancit, am 34. Am in casa ~i am dat la altH caqi rele,

pone grit, am curvit, am injurat, am sectare sau pornografice.

blestemat, n-arn ascultat de parinti ~i nasi, 35. Am dormit in manastiri de ciilugiiri sau

26. Am avut ganduri spurcate la Icoane. de maiei ~i in chiliile lor. Am mancat carne

27. Am indoiala in existenta lui Dumnezeu in manastirile unde nu se rnanancii.

Rai, lad. . '36. Am zis ca toate religiile sunt de la

28. N-am iubit pe Dumnezeu mai presus Dumnezeu, cii toti tot la Dumnezeu se roagii.

de oriee. 37. Am profanat semnul Sfintei Cruei. (Am

29. M-am numit crestin ~i am dus viatii de calcar cu picioarele, am eusut in astenut,

pagan. . am dat anaforii pe jos.)

30. Am mers la adunari seetante, la Oastea 38. Am vorbit, am aseultat glume cu euvinte

Domnului, cu instrumente. sfinte ("Ia pastile cailor", "tatal nostru-n

31. Am intrat in Sinagoga Evreiaseii, in podul vostru", "a treia zi dupa Scripturi" etc.).

moschee, in Biserica Catolica. Am platit 39. Am defairnat numele sfintilor (Mai

slujbe la ei. Gheo, Mai 10, Viisai).

~ 12 ~ti ,

------13

11':0. M-am rusinat a rna ruga in soeieta~ sau la masa, Am treeut pe 11Inga Biserica fara sa rna inehin.

41. Am calcar ~i nu m-am luptat de-ajuns sa pazesc Poruneile.

42. M-am infierbantat a face pacate (eu manie, eu desfranare, eu razbunare).

43. Am ras de eel eredineios ortodox.

44. Am pus perdele, zorzoane, flori de mireasa, panglici Sfintelor leoane.

45. Am spus "Mama" in loe de "Maicii" .. Maicii Dornnului". (Ace ast a este 0 batjocura sectara.)

46. Am fumat ~i servit pe altii eu foe, tigari, maseat. (Pentru aeeasta se da Canon doi ani.)

47. Am mers la ghicitori, descantatori, vrajitori, ferrnecatori, la preot ee desehide eartea sau spune viitorul. Am ghicit, am descantat. Am ghieit in eafea, in bobi, in carti, In palma, In descantece de deoehi sau in de noua ori Tatal nostru.

~

14------

/1':8. Am stat pe soleia Sfantului Altar (part~ ridicata pe langa leonostas).

49. Am folosit stupefiante, marihuana, cafea, tuica. (Cine se imparta~e~te nu are voie sa foloseasca deloe aeestea.)

50. Am crezut in vise. Spun altora vise Ie mele.

51. M-am impartasit la un preot, fiind legat de altul.

52. Am zis rugaciuni la descantec. Am jurat str arnb sau drept.

53. Am parat pe altii din ura ~i din riiutate .

54. Am presupus, am judeeat rau ~i am

asuprit pe altii. •

55. M-am eertat, m-am batut, m-arn judeeat eu fratii §i surorile mele dupa trup.

56. Am blestemat, am dat diavolului pe altii (Iueruri ~i vite).

57. Am zis diavolului, am afurisit pe altii, am silit pe altul sa jure.

58. M-am legat pe mine ~i pe altul eu jurarnant. Am tiigiiduit furtul.

59. Am tras pe altii la judecata.

"

------ 15 ------

1J1:o. Am zis "Zau" lui Dumnezeu. "

61. Am luat Sfilnta imparta§anie cu nevrednicie

§i am scuipat in acea zi.

62. M-am jurat ("Sa rnor", "Sa n-am parte", "Sa chiorasc" etc.).

63. Am injurat de lucruri sfinte (,,'tuti papucii tai", ,,'tuti norocul tau" etc.). A~ repetat injuratura.

64. Am chemat numele sfinte la toate nimicurile. 65. Am sarutat Sfintele Icoane cand nu trebuia.

66. Am scos particele contra vrajmasilor.

67. Am cerut in rugaciune ce e vatamator (de exemplu: loz in plic, curvie, furt etc.). 68. Mi-arn dorit moartea de necaz ("Mai bine muream!", "De ce nu mor ... "),

69. Am fiigaduit §i n-arn implinit. (Fagaduinta fiicuta lui Dumnezeu §i Bisericii implineste-o iute.)

70. Am furat in vremea zilelor sfinte. Am cumpar at, am vandut, am lucrat, am dormit, am petrecut.

, 16 Ai

fI':t.. Am stat in frunte in Biserica §i in fata tuturo~ 72. Am intrat in Naosul Bisericii, de la jumatate la Altar sau in dreapta, unde stau barbatii,

73. N-am venit regulat la Biserica (eel put in trei Duminici la rand §i in Sarbatori),

74. Narn dus la Biserica dar uri (de exemplu: prescuri, yin, ulei, tarnaie, lumanari etc.). 75. Am mers prea tarziu la Biserica. Am iesit prea repede din Biserica precum Iuda.

76. Am dus lumanari ce nu-s de la Biserica.

77. Am cugetat la rele, m-am rugat de forma, am cascat, am dorm it, am vorbit, am rlis, m-arn uitat ina poi. am stricat aerul, am mers certat, am avut g andur i §i imaginatii spurcate, am mancat §i baut la rugaciune §i acasa,

78. N-am sfintit Duminicile §i Sarbatorile cu Rugaciune §i fapte bune. N-am mers la Biserica.

79. Am intrat in Biserica necuviincios.

80. N-am fiicut cele Sapte Laude zilnic,

, 17 ~

!1':t. Am faeut metanii cand nu trebuie ~i can~ trebuia n-am facut, (Metanii nu se fae Vineri

de la orele 16 pana Durninica la orele 16; lnchinaciunile se fae zilnie - 50 de metanii

§i 150 de inchinaciuni. Cine are Canon face

in toate zilele.)

82. Stand acasa, nu m-am rugat in vremea Sfintelor Slujbe.

83. Am intrat in Biserica nefiind eurat sau curata, (Barbatul nu are voie in Biserica nespalat §i neprimenit.)

84. Am oprit pe altii de la Sflinta Biserica,

85. Am tinut post negru In zile oprite (Sarnbata ~i Duminiea).

86. N-am ereseut eopiii ~i finii In friea lui Dumnezeu.

87. M-am ararat nemulturnitla) fata de parinp.

88. Am amarat, am eertat, am defaimat, am rnancat viata, m-am Intiiratat la manie, am lovit, am hnbrancit, nu m-am supus sotului (sau, in eazul barbatului, n-am aseultat de sotie) la bine. 89. Am divortat de sot sau sotie.

,

------ 18 ------

1':0. M-am gandit sa rna razbun ~i m-am razbun~ (de exemplu: .Daca el mi-a zis, j-am zis ~i eu").

91. Am urat pe altii ~i Ie-am dorit moartea

pe moment.

92. Am batut rau pe altii,

93. Am c1evetit, am amarat, am eertat, am defairnat, am pone grit, am judecat, am osandit pe altii,

94. M-am spalat imediat dup a ee am pacatuit, ea sa nu raman gravida, facand avorturi nenumarate.

95. Am eontribuit la ueiderea sufleteasca ~i trupeasca a eopiilor mei.

96. Am facut bai, injectii, masaje, saritun, ridicaturi, am baut ceaiuri, am luat tablete ~i am avortat (daca a avortat din aeeste metode - daca nu, se va spune motivul). 97. Am indemnat, ain invatat, am ajutat, am dus, am facut avort altora. N-am oprit alte persoane sa faca avorturi sau sa se pazeasca de a nu avea eopii. (Pentru aceasta se da Canon 20 de ani.)

"

------ 19 ------

1':s. Am pierdut, rara voia mea, sarcina (~ unu-patru ... copii).

99. Am avortat (1-30 copii). De la zece copii avortati in sus eel in cauza numai la moarte va lua irnpartasania.

100. Am inabusit copilul langa mine, fiind botezat sau nebotezat.

101. Din negliienta mea, mi-au murit copii in apa, in joe etc. (indiferent de numarul copiilor, unu-cinci etc.).

102. Am lepadat copiii vii pe drurnuri.

103. M-am pazit de a nu face copii. (Aceasta este mare pacat.)

104. N-am facut molitva dupa avorturi, la 40 de zile.

lOS. Mi-a m ucis sufletul flicand voia trupului.

106. Am faeut ramli~aguri, pariuri etc. Mi-am silit sotul sa-rni cumpere lucruri. 107. Am chinuit, am orno r at animale, pasari, insecte. Le-am.batut, intepat, infometat. 108. Am botezat copii avortati,

, 20 ~

';09. Am avut gandur i necur ate , POf~ trupesti, Mvarn lndulcit cu ele.

110. Am facut pacat cu ochiul. Am privit desertaciune (televizor, filme porno etc.). Ill. Am cautat prilej de pacat (de exemplu: sa atrag pe cineva la curvie).

112. Am vorbit ~i aseultat vorbe desarte, prostii, vorbe goa Ie.

113. Am cantat ~i ascultat cantece lurnesti ~i seetare.

114. Am jucat ~i am mers la nunti, la baluri, la disco, la filme etc. spre a pacatui.

lIS. Mi-am atatat singur poftele trupesti, mancand ~i band peste masur a. M-am inerezut in puterea mea cazand in pacat (de exemplu: 0 fata ramasa eu un baiat singura). 116. M-am aprins de curvie asupra preotului (sau preotesei), calugarului (sau calugaritei). 117. Am preacurvit sau am gandit cu preot, eu preoteasa, eu calugar, eu ciilugliritli. 118. Am preacurvit eu mai multi barbati, eu evrei, catolici, turci, sectari, cu rude

, 21 4

!l';roPiate, eu nasi, fini, cumnati, nepoti, e~ doi frati, eu doua surori, eu fiu, eu fiica,

119. M-am rugat la diavol sa-rni aduca inainte femeia sa pacatuiesc.

120. M-am casatorit eu rudenie de sange, de euserie.

121. Am avut ganduri spureate asupra marnei, tatalui, surorii, fratelui.

122. Am dormit eu rata, eu fratii sau eu nepotii, fiind marisoara,

123. Am dat spurcaciuni la sot ~i la altii,

124. Am preacurvit, eu gandul, eu mortii,

125. Am dormit acasa in timpul Sfintei Liturghii.

126. Am dormit ~i baut apa peste masura. 127. Fiicand mala hie. am eurvit eu diavolul.

128. Nam pazit infranarea in familie.

129. Am furat, am nedreptatit, am asuprit, am inselat pe altH-

130. Am ascuns furtul altuia (de exemplu: daca ai lasat un timp luerul furat la tine).

, 22 ~

~1. Am curnparat sau am folosit lueru~ furate. (Pentru aceasta nu ne mantuim niciodata.)

132. Am fost nemultumit eu starea mea (de exemplu am zis: "mai bine era asa sau asa"), 133. Am tainuit ~i am tinut lueruri straine (ce ai luat imprumut sau ai gasit da-l inapoi ornului).

134. Am furat de la Sfanta Biserica ~i de la Manastiri.

135. Am jefuit, am calcar morminte. N-am ingrijit de morti ~i de morminte.

136. Am facut deranj la inmormantari, Am ras la privegheri (priveghi).

137. Am mostenit lueruri de la razboi, eu forta sau pe nedrept.

138. Nvam platit contributia la Sfanta Biserica.

139. N-am intors paguba Iacuta aproapelui.

140. Am vandut mortaciuni sau anima Ie

moarte.

141. N-am tinut invoiala fiieutii.

"

----- 23 -----

~2. Am luat dobanda la bani. "

143. Am vorbit mineiuni, am biigat vrajbii,

am asuprit pe altii,

144. Am vorbit eu douii intelesuri,

145. Am vorbit altfel de cum gandesc.

146. Am umblat eu fatarnicie §i eu viclesug,

147. Am poftit luerul bun al aproapelui.

148. Am cazut in rnandrie, in slava desarta, in trufie, in laudii de sine.

149. Sunt ineiipiitanat, eertiiret ambitios iubitor de sine. Am obiceiuri r~le pe ~ar~ nu le-arn piiriisit (de exemplu: elevetire, lenevire, blestem, manie, nu tae).

150. M-am purtat ea lumea imorala. (Pentru femei, trebuie fuste la jumiitatea piciorului permanent.)

151. M-am spiilat §i m-arn parfumat ell sapun mirositor ea sii plae altora.

152. Am lepiidat podoaba barbate asca. (Pentru cine nu poarta nici miiear mustatii. "Biirbat" vine de la barba, ciici Adam 'in Rai avea barba.)

"

----- 24 ------

1':s3. Mi-arn retezat parul §i port pantalo~ (pentru femei).

154. Am purtat zorzoane §i umblu eu eapul descoperit (pentru femei).

ISS. M-am sulemenit, rn-am fardat, m-arn dat eu ruj, eu pudra, eu creme. (Pentru aeeasta se da Canon doi ani.)

156. Am aseultat discutiile altora in tren in masina, pe sub feresire sau usi, ' 157. M-am rug at eu glas tare fiind singur(ii}. 158. Am intrat in Sfantul Altar. Maicile numai in Miiniistirea lor pot sii intre aeolo. 159. Am zavistuit, pizmuit, am amenintat

§i am seuipat pe altii, .

160. Am fost iubitor a lua §i zabavnic a da milostenie.

161. Am plans peste miisurii pierzand eeva avere (rnostenire).

162. Am mostenit §i n-am ingrijit de eei ee rni-au dat mostenirea,

163. Am fost zgareit(ii} §i n-am dat milostenie pentru sufletul meu.

,

-----25

~4. Am strans comori ~i le-arn ingrOpat~

165. Mi-a parut bine cand a murit cineva.

166. Am blestemat cu foc, din inima.

167. Am zis altora: "Ducii-se-n rusine", ..in mama-sa", ..in branza", "in papuci" etc.

168. Mi-a parut bine de raul altora.

169. Nam iertat pe cei ce-mi gresesc ~i n-am cerut iertare.

170. Am calcat posturile. Am rnancat peste masura, pe ascuns, pe furis, am mancat spurcat, printre pranzuri, de dimineata, am mancat sugrumat, de sange. Am mers mancat la Spovedanie.

171. Am vorbit ~i am ras la masa,

172. Am c8rtit impotriva miinciitorilor (am postit, am plstit slujbe impotriva vrajmasilor etc.). 173. Am stat ~i m-am sculat de la masa fara rugaciune. (Pentru aceasta se da Anaterna.) 174. Nu mi-arn cautat sanatatea dupa datorie.

175. Sunt necurnpatat in cheltuieli (bani risipiti, bomboane, lux, gurna, tigari),

~ 26 ~

~6. Am luat Sfanta Anafora dupa manca~ ~i am baut apa dupa miezul noptii,

177. Mam rnaniat. Tin minte raul, pomenesc raul.

178. Am car tit in necazuri (de exemplu:

"Of, rn-arn saturat!").

179. Nu tac. ("Tacerea e de aur, a vorbi despre Dumnezeu e de argint, iar restul e osanda'") 180. Am mustrat cu asprime (am cicalit peste masura, desi a recunoscut greseala). 181. Am ravna nesocotita. (Fac post peste masura, milostenie fara socoteala, suferind cei din casa, rna ocup de altii mai mult decat de mine.)

182. Nu m-arn rugat in orice vreme ~i loc.

183. Mvam culcat seara fara rugaciune, m-am sculat ~i am pie cat fara rugaciune. Mi-arn pierdut dragostea fatii de aproapele. 184. N-am aprins candela, lumanarile , tamaia la rugiiciune.

185. Am pierdut lucruri sfinte (Icoane, candele, cruci).

,

----------27 ----------

1":s6. N-am rarnas statornic in bine. "

187. Am stat intr-un genunchi, ca ~i catolicii

~i evreii, la rugaciune. (Daca avem doi genunchi, sa stam pe amandoi.)

188. Am zis "Iisus" in loc de "Domnul nostru Iisus Hristos".

189. Nu m-am rugat la plecarea in ~i la sosirea din calatorie sau la inceputul §i la sfarsitul lucrului.

190. N-am sfintit casa ~i vasele ce s-au spurcat.

191. N-am stropit cu Agheasma la fiecare intai a lunii.

192. M-am lenevit sa-mi Spovedesc pacatele (mai mult de un an cu sau rara Canon).

193. M-am Spovedit incomplet.

194. Am mers la mai multi duhovnici. (Se merge la eel mai bun. indiferent de scopul cu care mergi.)

195. N-am indeplinit Canonul dat §i n-am facut de-ajuns pentru a-mi sterge pacatele, 196. Mi-arn maguli; lenea zicand: "De asfl

la manastire, m-as tot ruga".

,

----- 28 -----

~7. M-am facut partas la pacate strain~ indemnand, ajutand, neoprind, laudand pacatele altora.

198. N-am ajutat pe aproape sufleteste ~i trupeste. Sufleteste, n-am adus suflete la mantuire, iar trupeste, n-arn imbracat pe goi sau flamanz],

199. Nu am virtutile teologice: Credinta, Nadejde a, Dragostea ~i lntelepciunea, dreptatea, taria, curnpatarea.

200. Mi-am folosit in pacate libertatea vietii, (Oricat am fi fost de ocupati in viata. timp pentru pacate avem, dar pentru Dumnezeu nu.) 201. Ma apasa pacatele subtiri, ingamfarea de sine. crutarea de sine. mila de sine, parerea de sine. infumurarea, iubirea de sine etc.

La Spovedanie se merge nemancat, dupa ce ai postit cinci zile §i ai trait in infranare. Dupa Spovedanie, asa sii zici, piiciitosule: .Acestea toate §i mai mari decat acestea am facut, ~i toate cate sunt scrise in catastifele

, 29 _A

I':racilor le-arn facut, de care imi pare ra~ §i. cu ajutorul lui Dumnezeu §i a Maicii Domnului, rna hotarasc sa nu Ie mai fac §i pentru care va rog sa-mi dati Canon dupa Pravila Bisericii. Amin."

Hartia pe care ai avut pacate scrise 0 dai focului, insa cand ai venit la Spovedanie, e bine sa mai ai inca 0 hartie ~i un creion ca sa-ti notezi Canonul ce l-ai primit. De ai primit Canon dupa Pravila Bisericii, §i-I vei face. te vei mantui, iar de nu, pacatele raman fara iertare.

Orice crestin e bine sa faca macar 0 data in viata Spovedanie generala, la 0 manastire, iar apoi se poate Spovedi oricand la preotul lui. Pacate le nu pot intra in cer, fara· Spovedanie nu intra in cer nimeni. Atentie insa ca diavolul are un siretlic: cand faci pacate, iti da curaj, iar cand sa le Spovedesti, iIi aduce rusinea.

Sa nu ne rusinarn, fratilor, la Spovedanie, ca sa fim iertati, ci mai bine sa ne rusinam

, 30 4

!1':e a mai face pacatele, Numai Episcopii ~ Preotii pot dezlega pacatele oamenilor, ei sunt urrnasii Apostolilor. Nici diaconii nu pot face aceasta. Episcopii ~i Preotii se dezleaga unii pe altii, caci §i ei sunt pacatosi,

Ce usor este sa te rnantui.; Vii la preot, spui pacatele, iar preotul spune: .. Eu, nevrednicul preot §i duhovnic, te iert §i te dezleg cu puterea ce-mi este data. in numele Tatalui, §i al Fiului §i al Sfantului Duh. Amin." ~i Hristos, in chip nevazut, dezleaga lanturile pacatelor tale. §i ceea ce zice preotul pe pamant face Hristos in ceruri. Aceasta este Taina Tainelor, nici ingerii, nici Arhanghelii, nici chiar Maica Domnului nu poate da dezlegarea pacatelor ornului, ci numai preotul Dornnului nostru lisus Hristos, care este in lume un .. Alter Christus", un alt Hristos. ~i raspunderea preotului este cu atat mai mare eu cat mai mare este darul dat lui de Hristos.

Maniistirea Sihistria, 1988 A

------ 31 All

1. Am uitat sa binecuvantez amestecarile Sfintelor la Sfanta Proscomidie.'

2. Am pus prea mult sau prea putin din Sfanta caldura in Sfintele Taine, gresind prin aceasta greu, ca ori au ramas Sfintele Taine reci, ori a schimbat apa firea vinului.! 3. Am imparta~it pe credinciosi sau pe monahi cu miride (particele) in loc de insusi Trupul lui Hristos ~i in acest fel am pus zidirea in locul Ziditorului.'

4. N-am cercetat la marturisire pacatele celor ce se maturisesc, cu cele sapte fericiri, dupa cum arata invataturile catre duhovnici.' 5. M-am Ienevit a marturisi sau a da sfat bun celor ce mi-au cerut. 5

6. Am dezlegat pe cei ce Dumnezeu prin ~ntele Canoane n:~eaga ~i am legat p;,A

"l':ei ce Dumnezeu prin Sfintele Canoane n~ leaga."

7. Am vorbit de rau ~i am judecat cu min tea pe arhiereu ~i pe cei mari.'

8. Am dezlegat pe cei legati de alti duhovnici cand acestia erau inca in viata." 9. Am descoperit secretul Spovedaniei catre alti duhovnici."

10. Am dat bani sau alte daruri arhiereului ea rn-a hirotonit."

11. Am recomandat la hirotonie pe cei nevrednici ~i opriti de Sfintele Canoane." 12. N-am imparta§it pe cei ce erau in pericol de moarte."

13. Am primit in Sfantul Altar §i alte daruri afara de prescuri ~i de vin."

14. Cand am taiat Sfantul Agner, au sarit firimituri pe jos §i n-arn facut cuvenitul Canon de 200 de metanii pentru aceasta, " 15. Am facut panadia cu dezlegari in zilele praznicelor imparatesti, precum ~i in cele cinci zile ale saptamanii intaia din Postul Mare."

, 11 ~

~. Am ingaduit a sluji Sfanta Liturghie fii~ a-mi citi sau a asculta cele Sapte Laude."

17. Am pus pre! ~i am cerut bani pentru diferite slujbe de care au avut nevoie credinciosii. 17

18. Am cadit cu cadelnita fiira foe."

19. Am cadit biserica cu ra~ina in loc de tamaie ~i smirna,

20. Am slujit cu prescuri prea vechi sau mucede ~i inacrite, sau care au fost de fiiina arnestecata, nu de grau curat."

21. Am slujit cu Yin cumparat de prin targ, nefiind sigur ca este curat.

22. Am slujit cu Yin otetit sau nefiind de struguri de vi!a.20

23. Am zis ecteniile prea des sau prea rar, prea tare sau prea incet, din lenevire ~i din nesimtire din care cauza am pagubit mult pe as~ult~tori. 21

24. Am spovedit fara folos."

25. Am pomenit la Sfanta Liturghie pe cei sinucisi sau am facut alte pomeniri sau slujbe pentru ei."

,

----- 14 ------

~. Am scos particele gresit din prescuri~ viilor pentru morti ~i din prescura mortilor pentru vii."

27. Mi-au cazut firimituri de pe Sfantul Disc pe felon sau chiar pe joS.25

28. Am scapat pe jos sfintele pocrovete §i unele din Sfintele Vase."

29. M-am lenevit sa citesc la bolnavi ~i sa fac agheasma la ziua intaia a fiecarei luni." 30. M-am lenevit sa pun ecteniile de cerere prevazute de tipicul Sfintei Liturghii pentru vreme de seceta sau de razboi, sau pentru bolnavi ~i calatori."

31. N-am pomenit cu evlavie pomelnicele ctitoricesti §i alte pomelnice de la diferiti credinciosi la Sfiinta Proscomidie sau la Sfiinta Liturghie."

32. Am pomenit pe cei vii la morti intentionat ca sa moara sau sa Ii se intample ceva rau."

33. Nu m-am infranat la masa de seara cand am avut a sluji Sfanta Liturghie a doua zi."

, 15 ~

~. Am avut gandurl de hula ~i de necredin~ asupra Preacuratelor Taine ale lui Hristos.'32

35. N-am spalat gura ~i dintii cu apa curata mai inainte de miezul noptii cand am avut

a face Sfanta Liturghie."

36. N-am facut Sfanta Liturghie la vremea cuvenita.:"

37. Am slujit cu Sfinte Vase oxidate. vechi sau prea uzate, sau am pus pahar de sticla in loc de Sfantul Potir."

38. Am zis unele din sfintele rugaciuni pe de rost la Sfanta Liturghie, {ara carte. gresind prin aceasta greu ~i zicand altele in loc de cele adevarate."

39. Am slujit Sfanta Liturghie fara sa fie aprinse trei lumanari la Sfanta masa." 40. Am slujit ca preot, facand in acelasi timp ~i serviciul de paracliser, adica servindu-ma singur, care este ~i aceasta 0 greseala grea."

41. M-am maniat- ~i rn-am iutit in timpul Sfintei Liturghii."

"

----- 36 -----

1":2. N-am zis dar cuvintele de la sfintir~

Preacuratelor Taine." '

43. Am slujit Sfanta Liturghie ~i nu m-am impartasit cu Preacuratele Taine, gresind greu prin aceasta §i dand pr icina de sminteala, "

44, N-am asezat bine rnustatile cand m-am imparta§it cu Sfintele Taine §i s-au udat Cll cinstitul Sange, gresind ~i in acest fel." 45, Am primit din neatentie Preacuratul Trup in palma stanga. nu in cea dreapta." 46. N-am spalat buretele cand s-a innegrit sau era plin de praf.

47. M-am lenevit sa savar~esc Sfanta Liturghie in Duminici, in Sarbatori §i in zilele de rand."

48. Mam lenevit sa savar~esc sfintele slujbe din cursul saptamanii cand rni-a venit randul." ~9. N-am citit multumirile dupa Sfanta lrnpartasanie cu dragoste ~i cu recunostinta, ci am pus pe altul sa-mi citeasca, iar eu am ascultat fara evlavie."

,

------37

11':0. N-am pazit infranarea la mas a dUP~ Sfanta jmparta~anie"7

51. N-am invatat pe diaconi ~i paracliseri cum sa facii slujba lor cu frica de Dumnezeu." 52. Am dat voie paracliserilor, nefiind sfintiti de arhiereu, sa faca curatenie la Sfa~t~1 Prestol sau sa se atinga de I~crurile sfinte de pe Sfanta Masa."

53. M-am lenevit sa pregiitesc Preacuratele Taine de peste an pentru prunci §i pentru cei gray bolnavi, ca ~i pentru cei de pe patul mortii."

54. 'Am citit cuvintele durnnezeiestilor Evanghelii cu greseli, prin care am pagubit mult sufleteste pe ascultatori, facandu-i sa nu inteleaga inviitatura Domnului nostru lisus Hristos."

55. Am spovedit, nefiind duhovnic, pe cei ce erau in primejdie de moarte §i nu m-am spovedit la episcop."

56. Am recomandat preoti la hirotonie mai inainte de a implini varsta de 30 de ani. 53

, l8 ~

-,;. Am fost hirotesit duhovnic mai inain~ de a ave a varsta de 40 de ani, cum hotarasc Sfintele Canoane."

58. Ca preot sau duhovnic, am silit pe cineva din cei ce s-au smintit de mine sa vina la mine pentru diferite slujbe sau sa se spovedeasca, gresind §i prin aceasta, dupa cum este scris: "Tot ce nu este din credinta, pacat este". 55

59. Ca preot de mir sau ieromonah, am facut biserica tara voia episcopului ~i am slujit in ea." 60. Am facut agheasma, Sfantul Maslu sau am rnarturisit in parohia altui preot, fara voia lui sau a episcopului locului."

61. Am botezat a doua oara pe cei botezati in numele Sfintei Treimi §i in trei afundari." 62. Am cununat a doua oara fara binecuvantarea episcopului, c1ilcand canoanele Sfintilor Parinti,

63. Am mancat ~i am baut prin carciurni ori in alte locuri publice, nefiind mare nevoie, smintind multe suflete evlavioase."

"

----------l9 ----------

~. Am luat din biserica lumanari, cea~ sau altceva, cazand prin aceasta in caterisire." 65. Ca preot ~i duhovnic, n-am ~tiut pe de rost care sunt cele Zece porunci, cele Sapte Laude, cele Sapte Taine ale Sfintei Biserici, cele Douasprezece articole ale Crezului §i cele Noua porunci ale Sfintei Biserici. De asemenea, n-am stiut care sunt cele trei virtuti teologice, cele sapte pacate de moarte

§i ce deosebire este intre pacatele usoare

§i cele de moarte, ~i inca n-am stlut care sunt pacatele strigatoare la cer, pacatele impotriva Sfantului Duh ~i n-am ~tiut in intregime dogmele Bisericii Ortodoxe."

66. N-am cunoscut in eel fel greseste omul impotriva celor zece porunci §i a celor mai

sus aratate."

67. N-am stiut la spovedanie a deosebi greutatea pacatelor cu cele sapte pricini, adica: Cine a facut pacatul? Ce pacat s-a facut? Pentru ce s-.a facut? Cu ce mijloc a fost savar~it? in ce vreme s-a facut? in ce

~c? De cate ori s-a :ut?6' Ail

~. N-am cunoscut Sfintele Ca,noane pe ~ rost §i n-arn §tiut sa Ie folosesc spre vindecarea celor bolnavi sufleteste. 6'

69. Am slujit Sfanta Liturghie fiind oprit de arhiereu."

70. M-am maniat §i am blestemat sau am afurisit pe cineva fara voia arhiereului." 71. Am fost la judecata publica ~i am jurat fiind martor sau inculpat."

72. Am vorbit de r au pe patriarh, pe mitropoliti, pe episcopi, pe arhierei ~i pe ceilalti slujitori."

73. Am luat dar uri sau bani de la cei carora Ie-am dat Sfanta imparta§anie.69

74. Ca preot de mir, am luat femeie Cara a ~ti ca este sau nu fecioara ~i afland ca nu este, am indraznit a savar~i in continuare SCanta Liturghie."

75. Am stiut ca sunt oprit de Sfintele Canoane de a sluji §i, cu toate acestea, am primit preotia sau diaconia."

76. Dupa hirotonie am spus la duhovnic ~nele pac ate care :a impiedicau de ':ti

~rotonie ~i pe care trebuia sa le spu~ inainte.72

77. Dupa ce am cunoscut puterea Sfintelor Canoane, care rna opreau de la eele sfinte, am mai indraznit a sluji Sfanta Liturghie." 78. Ca preot sau ca diacon, am baut ~i m-arn imbatat cu Yin ~i alte bauturi alcoolice, am injurat de lueruri sfinte ~i nu m-arn oprit de la Sfanta Liturghie ~i nici nu m-arn Spovedit la episcop ca sa-rni dea Canon de pocainta."

79. Am jurat strarnb la judecata publica, din care pricina am pierdut preotia ~i apoi iara~i am slujit Sfanta Liturghie."

80. M-am statu it cu alti preoti a nu asculta de episeop, fiind el ierarhul meu canonic." 81. Am sarutat mort in ziua cand trebuia sa fac Sfanta Liturghie.

82. Am slujit Sfanta Liturghie avand vrajba asupra cuiva, necerandu-mi iertare."

83. Am slujit Sfanta Liturghie tara Sfantul Antimis sau avand unul vechi §i rupt. 78

, 42 4

";4. Ca preot, am fost vanator de flare s~ pasari ~i, staruind in aceasta, nu am incetat

a savar§i Sfanta Liturghie. 79

85. Ca preot, am practicat unele descantece sau farmece ori am alergat in vreme de primejdie la unii vrajitori §i din aceasta pricina am pierdut preotia."

86. Ca preot sau diaeon, n-arn pomenit la sfintele slujbe numele episeopului loeului din ura §i mandrie."

87. Nu m-am grabit a merge repede unde a fost nevoie de botez sau de impartasire grabnica, din eare cauza au murit nebotezati sau nernarturisiti oameni §i copii."

88. Am slujit eele sfinte impreuna eu eei opriti §i caterisiti de Sfantul Sinod."

89. Ca preot de mit, stiind ea preoteasa mea a cazut in pacat eu altuI, am mai trait eu ea ~i am mai slujit Sfanta Liturghie ca un preacurvar." 90. Am binecuvantat nunta savar§ita intru fariidelege, adica din rude spirituale §i trupesti, facandu-ma partas la piieatele lor."

, 43 ~

11':.. Am fa cut baie in ziua in care trebuia ~ fac Sfanta Liturghie sau dup a Sfanta Liturghie;"

92. Ca preot de mir, nu m-am pazit in curatenie cu sotia mea mai inainte §i dupa Sfanta Liturghie timp de trei zile."

93. Ca preot sau diacon, am fost la nunti cu lautari sau la jocuri de am jucat sau am privit la ele, pierz and prin aceasta preotia." 94. Am primit servicii lumesti afara de cele bisericesti, din care cauza n-arn purtat grija de slujbele bisericesti §i de credinciosi." 95. Am primit in biserica daruri de la schismatici sau eretici. 90

96. Am botezat copii dupa ce am stat la masa,

97. Am scos particele §i am pomenit copii pierduti sau am pomenit po mel nice la Sfanta Liturghie.

98. Am primit liturghii sau daruri de la cei ce traiesc necununati §i i-am pomenit la Sfanta Liturghie."

,

----- 44 -----

"1':9. Am primit liturghii de la cei ce triii~ in pacate grele §i pacatuiesc la aratare."

100. Am varsat Sfintele Taine pe jos sau pe Sfantul Antimis cand faceam Sfanta Liturghie." 101. Am vomit at din betie sau neinfranare

§i mancari vatamatoare.94

102. Am varsat in aceeasi zi dupa ce am fost imparta§it cu Preacuratele Taine ale lui Hristos."

103. Am pacatuit slujind Sfanta Liturghie nefiind pregatit sufleteste."

104. Am slujit Sfsnta Liturghie cand am cazut in ispita, din cauza betiei sau din alta pricina de care am fost vinovat."

105. Am slujit cu mandrie §i cu slava desarta §i am predicat cu scopul de a fi laud at de oameni §i nu din ravna de a duce sufletele la Hristos."

106. Am slujit Sfanta Liturghie cu lenevie §i nebagare de seams, am facut multe greseli §i n-am citit cu evlavie §i frica de Dumnezeu rugaciunile dintre ecfonise la timpul lor.

, 45 ~

~7. N-am strans bine Preacuratele Tain~ de pe Sfantul Antimis ~i au cazut particele

pe jos.··

108. N-am potrivit Sfintele cu frica de Dumnezeu, am pus prea mult Yin la potrivit, din care cauza m-am arne tit. '00 109. N-am curatat bine Sfintele Vase ~i Sfantul Potir cand am potrivit Sfintele.'?' 110. Am lasat Sfintele Vase neacoperite pe Sfanta Masa ~i au umblat so ar ec ii ~i paianjenii peste ele.

III. Din graba, am uitat sa consum Sfintele Taine din Sfantul Potir dup a Sfanta Liturghie ~i le-arn eonsumat a doua zi, savar~ind un mare pacat,

112. N-am fost eu mate atentie cand am dat ana fora la credinciosi sau cfmd am umblat eu ea in Sfantul Altar, din care cauza rni-au cazut firimituri pe joS.'02

113. Mi-am ales vesrnintele cele mai bune ~i mai frumoase cand am slujit, ca sa plae oamenilor §i sa rna mandresc eu ele. '01

'--46--~

1':t4. Nu m-arn infranat de la mancare, ~ la bautura, de la somn cand am fost de saptamana la Sfantul Altar. '04

115. Nu mi-arn infr anat oehii §i Iimba, smintindu-ma de femei ~i smintind pe altii.105 116. M-am lenevit sa fac Sfantul Maslu §i agheasma la credinciosi, din care cauza au ramas neindreptati ~i nefolositi duhovniceste. 1(" 117. N-am marturisit eu destula rabdare pe credinciosi, ei i-am spovedit in graba ~i fara frica de Dumnezeu. '07

118. Am fost neiseusit in dogmele credintei ~i in Sfintele Canoane din cauza leneviei ~i a nestiintei.''"

119. Am ingreuiat unora Canonul la marturisire, iar altora nu Ie-am dat Canonul cuvenit, din uitare ~i neatentie, '0'

120. Am slujit Sfanta Liturghie cu vesminte prea rupte ~i vechi, facand prin aeeasta sminteala celor ce rna vedeau.

121. Am luat Sfintele Taine ale lui Hristos ell mine cand am calatorit, dar nu Ie-am

, 47 4

I':urtat cu toati atentia ~i cu frica d~ Dumnezeu; ba Ie-am dat de le-au purtat ~i

cei ce nu erau sfintiti ~e arhiereu.!'"

122. Am dat Sfanta lmpirti~anie celor nevrednici de ea, din neiscusinta ~i nebagare de seama, necercetandu-i indeajuns la Spovedanie. III

123. M-am lenevit a alunga din inima gfmdurile spurc:ate, atat in timpul zilei, cat §i in timpul noptii,

124. M-a biruit uneori patima desfranari] §i ca preot am facut onanie.

125. M-am certat cu unii preoti, cu sotia, cu credinciosii ~i lin multi vreme manie,

126. imi pare rau §i mi scarbesc de binele altuia.

127. Mi rnandresc cu hainele, cu parul ~i cu chipul meu.

128. Mi mandresc cu portul meu, pipaindu-mi trupul ~i fata ~i uitandu-ma adeseori in oglindi.

129. imi place sa poruncesc ~i urasc pe cei

ce poruncesc.

,

---------- 48-----------

~o. imi place si fiu bagat in seams, i~ dragoste nu am.

131. Mi scarbesc asupra celor ce pot canta, dar nu merg la strana,

132. Sunt lenes ~i nu am griji de buna stare a cartilor, a vesmintelor, a obiectelor biser icesti, lisandu-Ie neacoperite ~i prafuite,

133. Am dorit sa fiu preot din tinerete §i am intervenit cu bani, prin oameni. Am facut preot ~i pe fiul meu, urmarind mai ales scopuri pamantesti,

134. M-am facut preot din mandrie, ~i nu din vocatie, pentru dragostea lui Hristos. 135. M-am facut preot pentru interesele materiale, urmarind avere ~i bani.

136. Am fost nevrednic primind darul preotiei,

137. Am ascuns 0 parte din pacatele mele la hirotonie, nespovedindu-ma curat.

138. Fiind picitos, am slujit cele sfinte firi mustrare de constiinta,

,

----------- 49 ------

~9. Am facut plicate mari ~i opritoare d~ preotie inainte de hirotonie.

140. Am gresit ~i dupa hirotonie.

14f. Nu rna marturisesc in fieeare saptamana. 142.' M-am marturisit flirli umilinta,

143. M-am grlibit la rnarturisire ~i n-arn eereetat bine pacatele.

144. Am trecut peste Canoane ~i am impartasit cu nevrednicie crestini certati, care se urasc intre ei ~i care se pazesc sli nu aiba copii. 145. N-am fost pregatit pentru a da sfatul eel bun celor ce se marturisesc.

146. Am seos particele si am dat credinciosilor acasa.

147. M-am lenevit a pune ectenii pentru cereri trebuincioase.

148. Mi-au ramas pomelnicele ctitorilor ~i alte pomelnice nepomenite, la vii ~i la morti, 149. Am facut slujba prin parohii nefiind chemat de parohul titular.

150. M-am lenevit a invata ~i a sti toate poruncile ~i Tainele Sfintei Biseriei.

,

----- 50 ------

1JI':st. Am fost la judecata ea martor ~i a~ jurat.

152. Am prim it darul preotiei ea 0 functie, iar nu ca 0 misiune dumnezeiaseii ~i apostolica.

153. Am calcar seeretul spovedaniei.

154. Am slujit arnetit de yin, am mane at ~i am baut dupii miezul noptii,

155. Ca preot, am vanat, am taiat pasari ~i anirnale, facand varsare de sange.

156. Am batut pe cineva, imbrancindu-l afara din biserica,

157. Am jueat carti, am mers la teatru ~i einematograf ~i am risipit mult timp privind la televizor.

158. Am jueat la bal,la nunti ~i in alte ocazii, facand sminteala.

159. Imi tund parul ~i mustatile ca sli plac oarnenilor, iar nu lui Dumnezeu.

160. Murindu-mi preoteasa, am gresit cu alte femei, facand preacurvie ~i nu mi-am spus pacatele la episcop.

,

------51

~1. Fae smintealii eu privirea ~i vorbire~ 162. Am uitat din graba sau din rea-vointa

sii pomenese pe episeopul eparhial.

163. Din nepurtare de grijii, mi-au murit unii eopii nebotezati si nu am marturisit pacatul la episeop.

164. Am slujit eu preoti caterisiti ~i de alta religie, pierzandu-rni harul preotiei.

165. Am eununat rudenii oprite de eanoane. 166. Am gresit impreunandu-ma inspre ziua cand trebuia sa slujese, in post sau in Sarbatori.

167. Am slujit fiind beat, eu toate eii avea cine sii rna inlocuiasca.

168. M-am griibit la anafor a ~i am dat firimituri pe jos.

169. Am slujit eu haine ~i vesrninte nespiilate.

170. Am dormit in Sfantul Altar ~i n-arn auzit pravila.

171. Am mancat eeva ~i a trebuit sa ies din biserica inainte de sfarsit.

,

----- 52 ------

~2. Fae politica, rna oeup eu eele lume~ ~i indemn ~i pe altii la cele pamantesti.

173. Am lasat slujba Bisericii ~i rni-arn facut interesele personale.

174. Am dezlegat posturile, ba chiar ~i eu am mancat in post.

175. Am rnancat carne ~i fumez in fata oamenilor, facand smintealii.

176. Am vorbit glume de rusine in fata oamenilor ~i i-arn smintit.

177. Imi rasfat ochii privind la femei cu patima,

178. Am smintit pe cineva ~i s-a depiirtat de Bisericii.

179. Din cauz a ca nu rna ingrijesc de credinciosi, am sectanti in parohie.

180. Nu m-arn ingrijit indeajuns de fiii mei duhovnicesti, pierzandu-i sufleteste, ~i sunt prins in mreaja riitiicirii lor.

18t. Sunt formalist trupeste ~i nepasator de mantuirea mea ~i a sufletelor incredintate

mie.

,

------ 53 ------

1':s2. Ma imbrac luxos, dupa mod a ~i uit ~ cei saraci ~i bolnavi pe care-i pastoresc.

183. Am umblat prin sat ~i eras rara reverends.

184. Mi-e rusine a purta haina ~i vrednicia preoteasca.

185. Mi-am pus in minte, pentru interese personale, sa ies din preotie.

186. Din cauza fricii, rna lupta gandul de indepartare de preotie.

187. M-am grabit la Sfanta Liturghie ~i n-arn predicat credinciosilor in sarbatori.

188. Am smintit credinciosii cu lungimea predicii.

189. Am pus pre] fix pentru servicii in parohie.

190. M-am certat cu oamenii, arnestecandu-ma in treburile lor.

191. Am luat parte la mesele cu lautari, cantece lumesti, betie, fumat ~i altele care produc sminteala ~i paguba mantuirii, 192. M-am compromis ingrijindu-ma mai mult de cele pamsntest! ~i uitand de cele sufletesti.

'-

------ 54 ------

~3. Ma tin de intelepciunea lumii ~i su~ slab ~i rece in credinta.

194. M-a indemnat diavolul §i am slujit fara pregatire Sfintele Taine.

195. Mi-e rusine sa imparta§esc preoteasa §i cop iii mei.

196. Am gresit trupeste peste fire.

197. Am gresit in zilele oprite §i in posturi.

198. Am gresit in ziua in care m-am imparta§it. 199. N-am facut activitate misionara in parohie dupa puterea mea, din care pricina s-au inmultit sectantii §i cu greu mai pot face fata.

200. Am primit ajutoare de la sectanti §i Ie-am dat la credinciosi, savarsind un gray pacal. 201. Am lasat in paras ire biserica din nepurtare de grija.

202. Am lasat biserica nereparata, fara icoane, fara vesminte.

203. Am lasat vitele sa calee pe morminte §i n-am avut grija sa fac curatenie in biserica §i in cimitir.

,

----- 55 -----

~4. Am luat din banii strlm~i pentru reparat~ bisericii, de la credinciosi ~i din pangar.

205. Am luat din cutia milei ~i n-am impartit nimic la saraci,

206. Am oprit leafa slujitorilor ~i am platit mai putin.

207. Am inselat vanz and mai seump ~i cumparand mai ieftin.

208. Am luat dobanda la banii imprumutati, 209. M-am lacornit ~i n-am facut parte dreapta cantaretilor din jertfa.

210. M-am certat eu dascalii, i-am nedreptatit §i i-am indepartat de la biserica,

211. Am Ii nut manie, m-am sfadit ~i n-am iertat pe cei ce-mi gresesc.

212. M-am certat in cas a ~i banuiesc preoteasa pe nedrept.

213. M-am pazit sii nu fac copii.

214. Ca preot, n-arn dat sfat ~i Canon sii oprese avorturile.

215. Din nepasarea mea, s-au fiicut. multe avorturi in parohie, pentru care mii caiesc,

, 56 4

';"6. Putand ajuta, n-am miluit pe cei sara~ 217. Am fest dator sa oprese pacatul furatului, betiei, injuratului ~i altele ~i nu Ie-am oprit. 218. Am fost dator sa inde mn la tinere a posturilor ~i n-arn indernnat.

219. Am fost dator sa rna rog pentru popor §i nu m-am rugat.

220. Am fost dator sa-i pomenese pe eei morti §i nu i-am pomenit.

221. Am fost dator sa ingrop gratis pe eei saraci ~i nu i-am ingropat,

222. Am fost dator sa ingrijesc pe cei bolnavi ~i n-am ingrijit, niei n-am trimis credinciosi sii-i ajute.

223. Am fost dator sa rna fae pilda de fapte bune §i nu m-am facut.

224. Am fost dator sa pastoresc turma la pasunea rnantuirii ~i n-am pastorit-o.

Deci din mainile tale, parinte, se vor cere acele suflete pe care Ie pastoresti pe

~alea miintuirii. 57 ~

"A~a graieste Domnul Dumnezeu: Vai de pastorii lui Israil care s-au pastorit pe ei ins isi! Past or ii nu trebuia ei oare sa pastoreasca turma?

Dar voi ati rnancat grasimea ~i eu lana v-ati irnbracat: oile eele grase le-ati junghiat, iar turma n-ati pascut-o: pe eele slabe nu le-ati intarit, oaia bolnava n-ati leeuit-o si pe eea ranita n-ati legat-o: pe eea ratiicita n-ati intors-o ~i pe eea pierduta n-ati cautat-o, ei le-ati stapanit eu asprime ~i eruzime.

~i ele, ne avand pastor, s-au risipit ~i, risipindu-se, au ajuns mancare a tuturor fiarelor carnpului. De aeeea ratacesc oile Mele prin toti rnuntii ~i pe tot dealul inalt; imprastiatu-s-au oile mele peste toata fata pamantului §i nimeni nu ingrijeste de eie ~i nimeni nu Ie cauta,

De aeeea ascultati, pas tori, cuvantul Domnului: Preeu~ este adevarat ca Eu sunt ,u, ziee Domnul Dumnezeu, tot asa este

------ 58 ,,~

~ adevarat ea Eu voi face dreptate; pent~ ca oile Mele au fost lasate prada ~i fara pastor, oile Mele au ajuns mancarea tuturor fiarelor carnpului, iar pastorii Mei n-au purtat grija de oile Mele, ei pastorii s-au pascut pe

ei in§i~i ~i oile Mele nu le-au pascut.

De aceea asculrati, pastori, cuviintul Domnului.

A~a ziee Domnul Dumnezeu: lata, Eu vin la pastori; Ie voi cere inapoi oile Mele din mana lor ~i ii voi irnpiedica sa nu mai pasca oile Mele ~i nu se vor mai paste pastorii pe ei in~i~i ~i voi smulge oile Mele din gura lor ~i ele nu vor mai fi pentru ei 0 prada de sfasiat,

Caci asa ziee Domnul Dumnezeu: lata, Eu insumi voi purta grija de oile Mele ~i Ie voi cerceta ... " (iezeehiel 34, I-II).

"Petre (preote), rna iubesti tu Paste oile Mele!" (loan 21, 15-17).

,

oare?

------59------

r:

I Povatuiri liturgiee de Nearn], ed. 1860, p. 167. 2 Sfantul Nichifor, Canonul 13.

3 Sfantul Simeon Tesalonieeanul, IV, 94. 4 invii!iiturile catre duhovnici, cap. 5.

5 Nicodim Saehelarie, Pravila bisericeasca, Provo 13, 14. 6 Nicodim Sachelarie, Pravila, Duhovnicia, p. 136.

7 P.M.B., gl. 373; Apost. 55; Sfanta Sofia 3.

8 Carte folositoare de suflet, p. 130.

9 P.M.B. gl. 319; Rand. Bis. C. Ort., Art. 31,25-26.

10 Pidalion: Apost. 29; IV Ee. 2; VEe. 22, 23; VII Ee.

4; Sfantul Vasile 90.

II Carte folositoare de suflet, p. 49; Sfiintul Vasile 90. 12 Moliftelnieul Mare, imparta§irea grabmcj.

13 Apost. 3, 4; VI Ee. 28, 32, 57, 99; Cart. 37.

14 P.B.G., p. 127.

15 Tipieul Mare, p. 493 [555J. 16 P.M.B" gl. 72.

17 IV Regi 5, 27.

18 Seara f. 37, seholia 23.

19 Pov. Lit., ed. 1860, p. 167.

20 Fae. 4, 3-7; Pov. Lit., p. 167; P.B.G., p. 102 [47J. 21 VI Ee. 75; Laod. 15; Provo 26,16; VI Ee. 3.

22 Molift. Mare, Spovedania,

23 P.B.G. 101.

, Vezi slujba Proseomidiei.

60------

I!':s P.M.B., gl. 164. 26 Idem.

27 Provo 26,14-15.

28 Pateric, p. 175; VI Ee. 80; P.M.G. 101 [37). 29 I Cor. 13,8; Sfantul Simeon Tes.IX 72.

30 Sfantul Simeon Tes. IX 72; Nieodim Saehelarie,

Pravila, lerosilia, p. 161.

31 Cart. 41, 47; VI Ee. 29, 89.

32 Sfantul Simeon Tes. VII 264. 33 Pov, Lit., Nearn], 1860. p. 165. 34 Tez. Lit. tom 3. 89.

h Pov. Lit. ed. CIt., p. ltD. 36 Ibidem, p. 169.

37 Ibidem. p. 166; Tez. Lit., p. 102. 38 Pov. Lit., p. 166.

39ldem.

40 Ibidem, pag. 169.

41 Apost. 8, 9; P.M.G ... p. 123. 42 Pov. Lit., p. 171.

43 Pravila Nicodim Sachelarie, Imparta§ania. 44 Pov. Lit., p. 127.

4S Provo 26.16; Paterie, p. 175. 46 Pov. Lit., p. 175.

47 Idem.

48 Pov. Lit., p_ 173. 49 POY. Lit., p. 173.

~ POY. Lit., Proy. 26,14-:.

~laeov4' 17;Osea4,5. "

52 Sfantul Simeon Tes. [X, 1(}13.

53 VI Ee. 14.

54 P.M.G., gi. 319.

55 Romani 14,23; Sfantul Simeon Tes. IX 49. 56 Apost. 33; IV Ee. 18; VI Ee. 31, 34.

57 Apost. 14; lEe. 15; IV Ee. 5; Antiohia 16,21. 58 Apost. 46, 47, 68; II Ec. 7; VI Ee. 95.

59 Apost. 42, 43, 54; VI Ee. 9; VII Ee. 22.

60 Sfantul Vasile 61; Apost, 72, 73; 1·11 sin. 10. 61 Carte folositoare de sufIet, cap. 1·3.

62 Idem.

63 Idem, cap. 5, p. 26 s.u. 64 Idem, cap. 2.

65 Apost. 12, 13,33; I Ec. 5; VI Ee. 21; [ Regi 15,26;

Sfantul Nicolae 8.

66 P.M.G., gl. 35; Provo 26, 2; Ps. 108,27; Num. 23, 8. 67 Mt. 5, 33-34; Fae. 22,16; Ps. 132; Mt. 26, 63.

68 Apost. 55; Sf. Sofia 3.

69 Fapte 8, 20; VI Ee. 23.

70 Lev. 21, 13·14; Neo-Cez, 8; I Cor. 6, 15·16; P.B.G., p.

114 [1071.

71 VI Ee. 14; I Tim. 3, 2·4; Apost. 23. 72 Sfimtul Vasile 89.

73 I Ec. 10; Sfantul Nichifor 36.

74 Apost. 27, 42, 55, 56; Sfanta Sofia 3. 75 Sflintul Vasile 64; P.B.G., p. 114 (1011.

, 62 ~dI

~ Apost, 39; Cart. 6, 7; I Ec. 16; 1·11 IS. "

77 I In2, 11; Provo 11,5,23,17.

78 Sfilntul Simeon Tes. V, 108.

79 VI Ec. 51 [preot vanator trei ani nu are voie a se imparta~il.

80 Sfantul Vasile 65, 72; P.M.G., p. 115; Srantul Grigore

de Nyssa 3; Laod. 36.

81 I In 4, 16; [·11 sin. 13·15; Sfimtul Simeon Tes. IX, 14. 82 P.M.G., gl, 57; R.B.O.R. 40.

83 Pid

alionul de Ne amt, foaia 269; Il Ee. 1; III Ec. 7.

84 P.M.G. 84.

85 P.M.G. 211, 208.

86 VI Ee. 77; Laod. 30; P.M.G., gl, 66.

87 Sfantul Simeon Tes. IX, 14·15; I Cor. 7, 5; Sfantul

Dionisie 3.

88 Apost. 42, 43, 54; P.B.G., p. 100 ~i 128.

89 Apost. 30; IV Ec. 20; VIl Ec. 3, 5; Laod. 13. 90 Fae. 4, 5; Osea 2.

91 Fac. 4, 5.

92 Idem.

93 P.M.G., gl, 164; Sf. Simeon Tes. IX 81,83.

94 P.M.G., gi. 128.

95 P.B.G., p. 103, 105.

96 P.M.G., gi. 72; vezi ~i Laudele bisericesti. 97 Le. 21, 34; Efes 5,18; Filip 3,18.

98 Provo 15,33,16,18; Pate ric, p. 241.

,

------63

~ Provo 26,14-15. 100 P.B.G., p. 127. 101NEc.3.

102 P.M.G., gl. 164.

103 P.B.G., p. 128; Sirah 10, IS. 104 Pov. Lit., ed. 1860.

105 Idem.

106 Sfantul Simeon Tes. IX. 107 Idem.

108 Hronograf de Chedrinos 10m 4, 1837. 109 Idem.

110 A. Saguna, Dr. Can. 1885. III invatiilura catre duhovnic.

64-----

1. Dorind sa devin sotie de preot, m-am silit sa-mi pazesc fecioria cu ajutorul Domnului pima la nunta, insa de multe ori am fost biruita de gi'mduri, de vise ale tineretii ~i de pofte trupesti, pentru care rna caiesc,

2. Desi m-arn cununat cinstita cu preotul meu, am fost adeseori amagita de duhul lumii de azi, de mandrie. de lacornie, de ganduri trupesti ~i de slava desarta,

3. Martur ise sc, de asemenea, ca nu am avortat nici un copil, dar uneori m-am pazit sa nu raman gravida, calcand porunca lui Durnnezeu, pentru care, de asemenea, rna caiesc ~i imi cer Canon ~i iertare.

4. Uneori am gresit eu parintele in zile de post, alteori am gresit in sarbatori seara §i

----- 65 -----

';_am putut respecta r ariduiala viet~ conjugale ingaduita de Sfintii Parinti pentru preoti, adica 0 data pe saptamana.

5. M-am pazit sa nu nasc copii, fie din comoditate, fie din frica, fie de rusine, fie din boala, sau ca sa nu rada credinciosii de mine. 6. M-am certat de mai multe ori cu preotul meu, am gandit sa-l indepartez ~i chiar sa rna reintorc la mama mea, dar m-arn temut de pe~eapsa lui Dumnezeu ~i ne-arn irnpacat, 7. Imi pare rau ca au auzit credinciosii din parohie despre noi cii nu traim in armonie ~i nu stiu cum sa procedez sa ne irnpacarn ~i sa nu facem srninteala,

8. Uneori am cerut preotului meu sa-rni cumpere cadouri, haine scumpe, dupa moda zilei de azi, ~i astfel am intristat pe Duhul Sfant, i-arn smintit pe credinciosi ~i m-arn facut de ocara In sat.

9. L-am silit pe preotul meu sa rna plimbe In lara ~i peste hotare, cheltuind bani multi

~i smintind enoriasii. '

, 66 ~

"';0. Am purtat fusta scurta, m-am farda~ rn-arn machiat, am fost la distractii ~i la nunti, ba mi-arn tuns ~i coafat parul ca sa

fiu frumoasa ~i sa rna laude lumea, uitand

cii supar pe Dumnezeu.

11. M·am certat cu ai mei pentru avere ~i mostenire ~i nu vorbesc cu ei.

12. Sunt zgarcita, rea, invidioasa, razbunatoare ~i nu miluiesc pe orfani, pe bolnavi, pe batrani si saraci.

13. Stau ore in ~ir la televizor ~i vad multe lucruri necuviincioase ~i sminteli trupesti impreuna cu copiii mei, ucigandu-i sufleteste. 14. Nu dau sfaturi cre stinesti copiilor, fetelor din sat, mamelor ~i biitrallt;.ul, u~" cum se cuvine preoteselor.

15. Dorm mult, sunt raSlalata, lin manie ~i astept ca toate femeile din parohie sa-rni sarute mana.

16. Am influentat de multe ori ~i pe preotul meu sa facii la fel ca mine ~i sa fie mandru, zgercit ~i luxos, desi multi credinciosi sunt saraci ~i lipsiti,

, 67 ~

~. Am indemnat pe unele femei din sat ~ faca avort, sa se paze asca conjugal, sa meargii la petreceri ~i chiar la carciumi, zicand ca nu este pacat.

18. Ca preoteasa, m-am irnbracat luxos, am intrat machiata ~i fara batic pe cap la Sfintele slujbe §i am venit foarte tarziu la Biserica. 19. Am dat uneori mane are de dulce preotului §i copiilor mei, Miercurea, Vinerea §i in cele patru posturi.

20. Mii duc rar la Biserics ~i la Spovedanie §i nu spun toate pacatele me Ie trupesti §i sufletesti, nici nu-mi fac Canonul dat de duhovnic.

21. Ca sotie de preot §i mama, nu Ie-am dat copiilor intotdeauna 0 adevar at a educatie crestineasca, lasandu-! sa faca ce vor §i chiar sa lipseasca de la Biserica.

22. Nu m-am silit, impreuna cu preotul, sa facem in parohia noastra un mic azil pentru batrani §i bolnavi §i n-am incurajat pe credinciosi sa faca, dupa putere, mai multi! milostenie.

,

----- 68 ------

";3. Nu i-am organizat pe credincio§~ irnpreuna cu pre otul, sa intretinem 0 puternica activitate misionara in parohia noastra impotriva sectelor.

24. Nu am reusit sa organizam pelerinaje cu credinciosii din parohie pe la Sfintele moaste, pe la icoanele facatoare de minuni §i pe la manastirile care intaresc credinta enoriasilor nostri.

----- 69 -----

U arturisesc inaintea Preasfantului, 1 J 1 Atotputernicului ~i Preamilostivului Durnnezeu, Celui inehinat in Sfanta Treime, Tatalui, Fiului ~i Sfantului Duh, inaintea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ~i pururea Fecioarei Maria, inaintea tuturor Sfintilor ~i inaintea Cuviosiei voastre, cinstite parinte, ea eu, pacatosul, in toata elipa ~i in tot ceasul, am maniat pe Preabunul Dumnezeu eu pacatele ~i eu rallta\ile mele eele lara de numar,

1. N-am iubit pe Dumnezeu din toata inima, din tot eugetul ~i din toata puterea, ~i nici pe aproapele ea pe mine insumi.

2. Am fost stapanit in toata vremea de iubirea de sine, adica de iubirea nerationala

.. fala de trup, care este maiea ~i t:» , ------70

II':uturor rautatilor, adica iubirea de slav~ iubirea de argint ~i iubirea de placeri.

3. Am fost stapanit in toata vremea de eele trei patimi uriase, adica: uitarea, nestiinta ~i trandavia,

Pacate impotriva votului ascu/tarii

4. Am defaimat aseultarea fala de Dumnezeu ~i fala de oameni. _ 5. N-am pazit eu sfintenie ascultarea fala de stare lui meu, fala de duhovnic ~i fala de ceilalti parinti ~i frati,

6. N-am facut aseultare eu dragoste ~i eu sineeritatea inimii.

7. Am facut aseultare de sila, eu lenevire ~i numai de ochii parintilor ~i ai fratilor.

8. Am fost cartitor la aseultare ~i, prin aceasta, am dat pilda rea altor parinti ~i Irati. 9. Am facut aseultare eu mandrie, eu slava desarta ~i eu seopul de a fi laudat de starer,

... de eeonom ~i de ceilalti parinli ~i frali. ~

, ------71

r: Am facut ascultare cu scopul de ~ ajunge mai mare peste ceilalti ~i de a mi se

da 0 oarecare vrednicie (diacon, preot etc.).

11. Am facut ascultare cu mandrie ~i cu pretentia de a mi se da salariu, uitand ca

am fagaduit sar ac ia cea de bun avo ie inaintea lui Dumnezeu.

12. N-am facut ascultare cu sarguinta ~i la vreme potrivita, din care cauza am arnarat pe povatuitorii mei cei duhovnicesti ~i am facut paguba obstii,

13. N-am avut adevarata lepadare de sine ~i nu rn-arn silit sa-rni tai voia ~i priceperea intru toate cele spre mantuire.

14. Am pacatuit cu cr utar e a de sine, ascunzand-rni puterea trupului ~i nu am vrut sa rna ostenesc dupa puterea mea in ascultarile cele de obste.

15. Am pacatuit in toata vremea cu mila de sine, adica mila de trup fara de judecata ~i, astfel, m-am purtal cu viclenie, spre a nu ma obosi la ascultare, spre folosul de obste.

, 72 estl

~. Am fost stapanit de placerea de sin~ adica de moleseala vointei si nu am iubit osteneala supunerii §i ascultarii.

17. Fiind stapanit de iubirea de sine, nu mi-a placut sa fac in manastire ascultarile cele mai grele ~i mai ostenitoare care mi s-au dat, precum: bucataria, paracliseria, slujba la vite §i slujirea bolnavilor, care odihnesc multimea §i sunt de folos obstesc. 18. N-am facut ascultare cu fr ic a de Dumnezeu §i cu rugaciune in minte ~i in inima.

19. Am fost indaratnic, razvratit, tulburator §i nesupus §i am facut imperecheri §i dezbinari printre parin\i ~i frati, atragandu-mi prin aceasta mania ~i pedeapsa lui Dumnezeu, pre cum Datan ~i Aviron, pe care i-a inghitit parnantul de vii.

20. Am facut in manastire multe lucruri dupa capul meu ~i dupa voia mea, fara sa cer sfatul ~i blagoslovenia celor ce au fost in drept sa-rni dea porunci.

,

----- 73 -----

~. N·am avut adevarata biruire de sine sP:' a-mi birui voia proprie.

22. N-am avut adevarata predare de sine, spre a rna preda sub mana povatuitorului eelui duhovnicesc, ea lutul in mana olarului ~i ea fierul in mana fierarului.

23. N-am avut adevarata impotrivire de sine spre a rna impotrivi voii mele ~i a rna supune voii lui Dumnezeu ~i voii eelor mai mari ai mei in Domnul.

24. N-am avut adevarata socotinta de a face aseultare cu inteleapta smerenie ~i de a rna supune eu dreapta socoteala. Nu am inteles ea ~i ascultarea merge panii la un punet, adica p an a la calcarea poruneilor lui Dumnezeu, dupa cum spune Sfantul Vasile eel Mare, fiindcli ~i dobitoaeele noastre ni se supun fara cartire, dar ~i fara ratiune: insa omului i s-a dat minte pentru a se supune la cele ce i se cuvin spre miintuire ~i nu la eele fara de lege.

------ 74 ------

, Piicate impotriva votului Iecioriei "

25. N-am respins ataeul eel de gand de la prima rasarire a gandului desfranarii,

26. M-am unit ~i m-am invoit eu mintea ~i ell inima spre a sta de yorba eu gandurile desfranarii trupesti,

27. Nu am luptat eu toata puterea vointei spre a seoate ~i a izgoni din minte ~i din inima eugetul eel patimas al dezmierdarilor trupesti.

28. Am pacatuit curvind eu mintea ~i eu inima de multe ori ~i rn-am dezmierdat, indulcindu-ma prin inchipuirea pacatelor trupesti.

29. Am eurvit eu mintea, prin imaginatie, eu idolul pacatului curviei, sau, mai bine zis, cu draeul eurviei ea ~i cu niste femei. 30. Am zabovit de multe ori, mai multii vreme, in aceasta desfranare nevazuta ~i mi-arn dat voia ~i inima mea dr acului eurviei ~i al inversunarii, din care cauza

, 75 4

ram ajuns ehiar de m-arn infierbantat ~i ~ trupul, fiind in primejdia de a cade a in pacat ~i eu fapta. 31. Nu mi-am pazit oehii de vederea eelor aseunse ale me Ie ~i de la vederea altor lueruri atatatoare spre desfranare. 32. Nu m-am silit eu toata puterea sa fug de prietenia eu femei ~i ell eei tineri. 33. Am privit eu iseodire ~i eu pofta la trupul ~i la ferele ferneiesti ~i am preacurvit eu ele in inima. 34. Mi-a placu: sa fae pe dasciilul spre a lnvata pe femeile eele tinere ~i a Ie povatui pe ealea rnantuirii, dar eu, fiind slab §i patirnas, am pacatuit cu oehiul ~i inima, ranindu-ma cu vederea aeelora pe care mi se parea cii Ie vanez spre mantuire. 35. Nu rn-am sfiit de sfantul inger piizitor

spurcandu-mi oehii eu vederea partilor mele dezrnierdarii de sine ~i n-arn inteles ea

eele ascunse §i pipaindu-le, aceasta desfranare tainicii, in ziua J udeciilii

36. Chiar in vremea sfintei rugaciuni m-arn eelei mari, Dumnezeu 0 va soeoti ea pe 0

aflat curvind §i preaeurvind cu mintea ~i eurvie eu luerul, mai ales noua, monahilor

~sti '--77--~

~ i_n_im_a_. 76 _

11':7. Vaz andu-rn a in r azbo i eu patim~ eurviei, n-arn alergat repede la ajutorul lui Dumnezeu prin rugaciune eu laerimi.

38. N-am fost hotarat sa-mi urasc §i sa-mi dusmanesc din toata inima trupul pana la moarte §i sa rna pazesc de el ca de 0 fiara §i ea de un balaur eu multe capete.

39. N-am avut frica de Dumnezeu §i de gheens §i nu m-am silit eu toata grija sa veghez cu trezvie asupra inimii mele spre a opri izvorul poftelor tr upesti prin ehemarea de asa a numelui Domnului

nostru Iisus Hristos.

40. Fiind iubiror de sine, n-arn voir sa-rni ehinuiese §i sa-rni robesc trupul prin post cu priveghere ~i rnulte osteneli spre a-I supune duhului.

41. De multe ori am fost robit de duhul

11': monahiilor, care am depus votul feeiori~ ~i care nu se margineste numai la feeioria trupului, ei §i la aeeea ea duhului, dupa cum

ne invata Sfantul Apostol Pavel.

42. De multe ori, fiind luptat de diavolul desfranarii, nu numai cii nu m-arn impotrivit lui, ei ehiar eu am cautat sa-mi atat poftele trupesti §i astfel, mai inainte de bantuiala draeului eurviei, rn-am facut drae mie insumi. 43. De multe ori, voind sa-rni rascolesc dezrnierdarile trupesti ~i sa rna indulcese eu ele, mi-am inehipuit eu mintea impreunari de oameni, de anima Ie, de pasari §i alte feluri de inehipuiri dracesti, prin care rni-am spureat mintea ~i inima, aprinzand in mine foeul desfranarii,

44. Ba, mai mult, am pipait eele aseunse ale mele eu seopul de a-mi atata poftele desfranarii,

45. Din nepazirea oehilor ~i a mintii, am fost stapanit de rasul curvesc, care este vrednie de plans.

,

78-----

'1':6. Uneori am ajuns ehiar la glume ~i rase~ curvesti ~i am vorbit vorbe spureate fata

de altii,

47. Din iubirea de sine, care pururea rn-a stapanit, nu m-am silit sa-mi tnlatur din suflet dragostea eea trupeasca prin dragostea dumnezeiasca, iar focul poftelor trupesti nu rn-arn silit sa-l sting prin foeul eelei ceresti. 48. Din eauza neinfranarii de la mancare, bautura §i mai ales din eauza nepaz irii mintii mele eea patimasa, mi s-a intamplat sa am seurgeri in somn, iar uneori ehiar §i ziua. 49. Fiind patimas §i neputincios ~i eu totul neiseusit in razboiul eu diavolii, am ineereat sa izgonese draeul eurviei din minte numai prin vorbirea impotriva lui ~i nu am alergat la arma eea biruitoare, adica la ehemarea numelui Domnului nostru Iisus Hristos in ajutor.

50. Uneori ~i in Bisericii fiind, sau ehiar in Sfantul Altar, mi s-a Intamplat sa fiu batjoeorit de draeul eurviei.

,

----- 79 -----

~. Nu m-arn silit eu toata puterea sa-~ pastrez, pe langa feeioria eea trupeasca, ~i

pe cea duhovniceasca, Cu trupul m-am ferit

de irnpreunari trupesti, dar eu mintea §i eu inima am fost preacurvar inaintea lui Dumnezeu.

52. Mi-a placut sa rna imbrac cu haine bune, eu incaltar] luxoase, ba chiar sa rna spal pe fata eu siipunuri mirositoare, prin care am atras pe altii spre pofte trupesti,

53. Mi-arn dezmierdat trupul prin bai, fiind sanato s eu trupul, prin care am calcar Sfintele Canoane si invataturile Sfintilor Par inti §i am venit intru pomenirea goliciunii dintai, intristand pe Duhul Sfant §i pe sfantul inger, pazitorul vietii mele. 54. Am hranit prin nepasare §i negrija pe cei trei vr aj m as i ai feeioriei, adica pe imbuibare, belie ~i somn. Astfel, mi-am ingrosat mintea, facand-o dobitoceasca §i gata sa lucreze toata patima.

------ 80 ------

';5. Am calcat votul fecioriei §i am alunee~ in pacate trupesti, calcand fagaduinta data

la calugarie (aici se va spune felul caderii trupesti avute),

Pacate impotriva votului saraciei de buniivoie

56. N-am avut adevarata lepadare de lume cand am venit la viata calugareasca,

57. Nu m-arn lepadat de lurne niei pe ntru dragostea lui Dumnezeu, niei pentru Imparalia eerurilor, nici pentru a rna pocai de multimea pacatelor mele, ei am venit la manastire cu alte scopuri rele, adica sa ajung eeva mare, ori pentru a mi se da saJariu pentru slujba facuta, sau alte lueruri trecatoare.

58. N-am stiut ca, dupa ce rna voi afierosi lui Dumnezeu, nici trupul nu-rni mai apartine, ci rn-am gandit ca §i dupa intrarea

in miiniistire mai am voie sa tin legaturi ~

, 81

I":udele mele dupa trup, eu prietenii d~ lume sau ea mai am voie sa am ceva al meu.

59. Cu trupul m-am lepadat de lume, dar

nu ~i eu inima ~i mintea, caci inca mi-a placut sa rna ingrijesc de eei de acasa, sa

rna bucur pentru bueuriile lor ~i sa rna intristez pentru neeazurile lor. Mai rnult,

am ineereat sa-i ajut material.

60. Avand salariu sau pensie in manastire, n-arn voit sa dau banii la punga de obste sau daca am dat, am mai oprit eeva. Astfel, am avut punga deosebita in viata de obste. 61. Nu am aseultat de inva!aturile Sfantului Vasile §i ale altor sfinti, care zie eli cine va avea punga deosebita in viata de obste este soeotit al doilea luda ~i se desparte pe sine de Biserica lui Hristos.

62. Dupa ee am fagaduit inaintea lui Dumnezeu saracia eea de bunavoie, eu voia ~i eu §tiin!a am calcar ~i defaimat eele fiigaduite in fata Sfantului Altar. Caci nu am fost multumit eu hainele ~i cu hrana primite

, 82 etti

-,: obste, ei am cautat sa-mi procur hrana ~ haine mai bune decat ale celorlalti parinti

~i frati din manastire.

63. Am facut lepadare de sine §i am intrat in rnanastire numai de frica sa nu rna ia in armata. in concentrare sau razboi.

64. Lepadandu-ma de averi, de parinti, de rudenii ~i de prietenii mei din lume ~i venind la manastire, n-am avut adeviirata lepadare de sine, adica sa lepad intru toate voia ~i priceperea mea. Astfel, neavand-o pe a doua, pe eea dintai lepadare in zadar am facut-o. 65. Venind la manastire, nu am voit ca. odata cu iesirea din lume, sa lepad §i grija celor lumesti, ci §i aiei la rnanastire rni-a placut sa mai fac negustorie ~i afaceri cu vanzarea de carti. icoane etc. Ba am facut ~i mai rau, ca pe acestea le-arn facut pe ascuns, fara blagoslovenia staretului §i a duhovnicului,

66. in vremea pravilei ~i a rugaciunii, nu m-arn lepadat de grijile desarte , caci cu

" 83 4

I':upUI rna inchinarn lui Dumnezeu, iar cu mint~ ~i eu inima ma afIam la de sertaciunile veaeului acestuia.

67. N-am avut adevarata saraeie a duhului, adica sa rna soeotesc pe mine totdeauna eel mai sarac de fapte bune.

68. N-am avut adevarata lepadare de lume ~i adevarata instrainare pentru dragostea lui Dumnezeu, fiindca mi-a placut sa intru intr-o manastire aproape de casa ~i de rudele mele, spre a rna intalni din cand in cand eu rudele, cu prietenii ~i eu vecinii mei.

69. Cunoscand ca prin eei de acasa, ai mei sau prin rude Ie rnele, irni vine tulburare, smintealii ~i paguba sufleteasca, tot nu m-arn indurat sa ma departez de ei spre a rna instr aina si, astfel, am fost legat eu inima de eei de care rn-am instrainat pentru Hristos.

70. M-am bueurat cand am auzit de bueuria eelor din lume, ai.rnei, sau rn-arn intristat ~i tulburat auzind de paguba lor.

,

------ 84 ------

I!':t. Am adunat bani deoparte cu seopul ~ a milui pe eei saraci, uitand ea am fiigiiduit inaintea lui Dumnezeu sa fiu siirac. Am uitat

de lnvataturile Sfintilor Parinti, care zie ea mai mare lueru este a fi sa rae pentru Hristos dedit a rnilui pe cei saraci.

72. Am ascultat sfaturile iubirii de argint ~i mi-am adunat bani deoparte spre a avea la vreme de boala, la nevoie ~i la batranete si, astfel, rni-am pus nadejdea in idoli ~i nu in Dumnezeu.

73. Vazandu-ma cu inima legat de bani sau de averedeosebita, nu m-arn gr abit sa merg la Spovedanie spre a deseoperi acest lucru duhovnieului, ci, bizuindu-mii pe socoteala mea ~i impacandu-ma eu starea in care ma afiam, am mers din rau in mai riiu. Astfel, din iubirea de agonise ala in viata de obste, am cazut jalnic in iubirea de argint.

74. Avand eeva bani deoparte ~i avere personals, in vremea rugaciunii nu am putut

, 85 Ai

IJ1':a rna rog curat, ca de multe ori rna gandea~ cu grija la cele adunate, fr arnantandu-ma cum sa fac pentru a Ie inmulti sau sa nu scada, Astfel, dupii cuvantul Domnului, unde am avut comoara, acolo am avut ~i inima.

75. Fiind stapanit de iubirea de argint, care, dup a Apostolul, este pricina tuturor rautatilor, am lnceput cu banii sa curnpar haine'mai scumpe ea ale celorlalti parinti, mai bune de cat eele date la obste, purina bautura si eeva de rnancare ji. incetul cu incetul, rn-am departat cu totul de viara aspra ~i de infranarea pe care am fagaduit-o lui Dumnezei ~i pe care Ie aveam la inceput, cand inca nu aveam bani. Deci, ingrosandu-mi trupul ~i min tea cu moliciunea hainelor ~i a mancarurilor deosebite, am ajuns rob tuturor patimilor: lenevirii, uitarii, nepasarii, nesimtirii.

76. indemnat de gandul meu, la inceput am ad un at bani eu scopul sa miluiesc pe cei

, 86 4~

1':araci, iar dupa ce am aseultat pe diavol~ ~i am pus bani deoparte, am ajuns mult mai aspru cu inima ea mai lnainte rata de

cei saraci ~i am aseultat iarasi pe diavolul care imi zieea: "Nu-!i mai da banii la saraci,

ca ai sa saracesti ~i tu",

77. Fiind zgarcit ~i impietrit eu inima, m-am suparat tare pe cei ce-mi eereau miJostenie ~i nu numai eii nu Ie-am dat nimie, ei i-am ~i ocarat, batjoeorit ~i injurat.

78. Fiind robit de dragul iubirii de argint, am parasit vremea pravilei ~i a rugaciunii ~i m-am dus la munca pentru a castiga bani, spre a rna imbogati, spre a mea vesnica pierzare.

79. Fiind stapanit de acest pacat, m-arn apucat de vandut pe ascuns lucruri din ave rea rnanastir ii fara blagoslovenia staretului, facandu-ma astfel fur de cele sfinte preeum Iuda, Ghezi, Anania §i Safira. 80. De multe ori, voind sa fac negustorie, am spus minciuni ~i am lnrrebuintat

, 87 ~

If':ume1e lui Dumnezeu spre a putea vind~ seump, sa insel pe altH spre II rna imbogati.

81. Am mintit pe stare] ~i pe econom, preeum

~i pe ceilalti din conduce rea rnanasririi cand m-au oprit sa am punga deosebita,

82. Am fost zgarcit, seump ~i impietrit eu inirna ~i nu mi-a fost mila de nevoile altora. 83. Nu am facut nici faptele bune ale milosteniei sufletesti, nici pe ale celei trupesti dupa a mea putere ~i stare.

84. Nu m-am lepadat eu mintea ~i inima de to ate cugetarile patirnase care m-au instrainat de dragostea lui Dumneze.

Ce/e ~apte piicate de moarte

I. Piicate fiicute din mandrie

85. Am pacatuit inaintea lui Dumnezeu eu tot felul de rnandrie.

86. M-am trufit ~i semetit, am fost mincinos ~i laudaros,

"

------ 88 ------

-';7. Am fost fatarnie ~i mi-a placut foar~ mult sa fiu einstit de oameni.

88. Am pacatuit eu parerea de sine, simtirea de sine, bizuirea pe sine ~i eu inerederea in sine.

89. Am pacatuit eu randuiala de sine, adica mi-a placut sa umblu dupa voia mea, dupa eapul meu ~i am urat supunerea ~i tiiierea voii. 90. Am fost stapfmit In toata vremea de duhul multumirii de sine, adica am fost multurnit eu starea ~i asez ar e a mea sufleteasca ~i m-am simtit satul de lucrarea faptelor bune, soeotind ca nu mai trebuie sa rna nevoiese ~i sa-mi ehinuiese trupul, deoareee am 0 oareeare masura de fapte bune ~i nu sunt preeum ceilalti oameni. 91. N-am avut adevarata cunostinta de sine, adevarata mustrare de sine ~i ura de sine. 92. Am fast stiipanit tot timpul de ingamfarea de sine ~i pretuirea de sine.

93. Am fost de multe ori stapanit in minte ~i in cuvant de duhul indreptatirii de sine.

'" 89 ~

~. Am judecat eu mintea ~i eu euvimtul p~ altii ~i i-arn osandit pentru pacatele lor, iar

de rautatile mele eele fara de numar nu m-am ingrijit.

95. Am supar at de multe ori pe Bunul Dumnezeu eu trarnbitarea de sine, adica am spus ~i vestit altora luerurile me Ie ee mi s-au parut bune.

96. Am avut in inima in toata vremea 0 lauda nebuna de sine.

97. Am hranit in toata vremea pe fariseul meu eel dinauntru eu inehipuirea de sine si eu aratarea.

98. Fiind s t ap an it de mandr ie si de inciipalanare, am vorbit impotriva cand am fost trimis la aseultare.

99. Fiind mandru ~i semet, am urat pe eei ee m-au mustrat ~i am iubit pe eei ee rn-au laudat. 100. M-am rnandrit ~i laudat cu cele patru feluri de bunatatl:

- eu eele Iiresti: jstetimea, barbatia ~i cele asemenea;

,

frumusetea,

------ 90 ------

, eu cele ea~tigate: rnestesugul, inlelepeiune~ stiinta etc.;

- eu cele din intsmplsre: bogaria, slava, einstea, dregatoria etc.;

- eu eele din nevoin{ii duhovnieeascii: dragostea, rabdarea, aseultarea, smerenia etc.

101. Am fost stapanit de cele cinci trepte ale mandriei:

- avand unele bunatati duhovnicesti, n-am cunoscut ca Ie am de la Dumnezeu;

- am recunoscut ca am unele bunatati de la Dumnezeu, insa nu am cunoseut ~a Ie am in dar, ei am soeotit ea Ie am fiindca mi soar fi euvenit, socotindu-ma vrednie de ele; - am soeotit ea am unele bunatali duhovnicesti pe care nu le-arn avut niciodata;

- am defiiimat pe al(ii ~i am poftit sa fiu numai eu laudat ~i slavit;

- am defaimat legile canon ice ~i liturgiee pe care le-au randuit Sfintii Parinti ~i nu m-arn supus tuturor predaniilor Bisericesti.

, 91 Ai

'P:02. Am fost robit in toata vremea de ee~ zeee fiiee ale rnandriei: defaimarea ascultarii, iseodirea, inselarea eu mintea, trufia, slava

d e s ar t a, lauda, In a lt ar e a eu mintea, pregetarea eea fatarnica, voia eea sloboda, deprinderea pacatului.

103. Am pacatuit inaintea lui Dumnezeu eu ganduri de hula, de necredinta, cu inciipa\ilnarea, ingamfarca, neinfranarea si iubirea de stapanire. 104. Din mandrie, am avut parerea ea as fi vrednie sa am vreo vedenie sau descoperire de la Dumnezeu; ba chiar am avut nebunia sa ered in une1e vedenii §i visuri ale mele, soeotindu-le adevarate. N-am stiut cii mai mare este inaintea lui Dumnezeu eel ce-si vede pacatele sale decat eel ce vede ingeri. 105. M-am mandrit ca as fi feeiorelnie eu trupul, nestiind ea nici draeii nu se insoara ~i niei nu se mar ita, dar pentru cii au rnandrie tot diavoli raman, dupa cum serie la Pilde: "Neeurat este inaintea Domnului

tot eel inalt eu inima".

,

----- 92 ------

11':06. Socotindu-ma eurat ~i feeiorelnie, a~ defaimat eu mintea pe crestinii eei casatoriti dupa lege §i, astfel, am cazut sub eea mai grea pedeapsa a Biserieii, care este anatema (Canoanele 1, 9 §i 10 din Gangra).

107. M-am soeotit vrednie sa fiu diaeon, econom, stare! etc. in manastire ~i am defaimat pe eei ee eonduc: pe duhovnie, pe ehelar, bucatar ~i pe eei mai batrani decat mine.

II. Pacate facute din slava de§orta

108. in toata vremea am fost stapanit de duhul slavei de sarre ~i de fiieele ei: de Iaudarosenie, de aflarea unor lueruri noi, de fii!iirnicie, de pizrna, de neinvoirea la cele bune, de iubirea de cearta, de dorinta de a place a oamenilor, de lingusire , de iubirea de podoabe, de spalarea fetei eu gandul de a place a altora, de aranjarea parului, de purtarea de haine frumoase §i luxoase etc.

~

------93

~9. N-am primit ocarile eu rabdare ~i a~ fost razvratit eu naravurile.

110. M-am fiilamieit inaintea oamenilor eu 0 oareeare nevointa, adica eu slabirea trupului prin post, eu haine veehi ~i rupte, eu umblarea descult §i eu eapul descoperit, eu parul ineillcit ~i nepieptanat, eu laerimile eele la aratare pe care mi le-a dat duhul slavei desarte. Apoi: eu neagoniseala, eu neimpodobirea ehiliei, eu milostenia, eu blandetea cea fatarnica ~i eu celelalte asemenea.

111. Am pacatuit cu impodobirea chiliei, rn-arn laudat eu cartile mele, cu icoanele, eu scrisul, cu predica, eu iscusinta in Sfintele Scripturi. 112. M-am laud at catre altii cii a§ fi avut vedenii sau visuri de la Dumnezeu, nestiind ca diavolii slavei desarte pe eei slabi la minte, in vedenii ~i in vis uri, ii fae prooroci (Scara, Cuvantul 110.

113. M-am laudat cii a§ fi avut unele semne simtite la anumite organe ale trupului, prin care mi soar fi prevestit unele lueruri ee

" 94 ~

lI':veau sa mi se intample, adica mi s-a zbat~ oehiul, mi-a tiuit ureehea, rn-a rnancat in palma, mi-a arnortit un deget...

114. M-am increzut in prieeperea mea eea duhovniceasca ~i m-arn bizuit sa plec la viata pustniceasca fiira sa mai eer sfatul eelor mai iscusiti decat mine.

115. M-am socotit vrednie sa ies de sub aseultarea manastirii ~i sa plee prin lume la prediearea cuvantului lui Dumnezeu spre a intoarce la pocainta pe eei ee pier. 116. Ascultand de diavolul slavei desarte, la masa cu altii m-am infranat sa mananc ~i sa beau mai mult ca ei, iar atunei cand am fost singur i-arn intrecut pe tori eu imbuibarea pantecelui.

117. M-am infranat de la yorba multa, de la flecareala ~i de la ras, numai ca sa rna socoteasca oamenii ca sunt evlavios ~i cucernic si, astfel, ferindu-rna de cele mai mici, am fost biruit de fiara eea eu multe

capete a slavei desarte.

~

-----95

1!':t8. Am vietuit numai cu trupul in manastir~ iar cu mintea ~i eu inima am umblat prin lume. 119. M·am fii\arnieit ~i m-arn laudat eu unele fapte bune pe care nici cu gandul nu le-arn lucrat.

120. Mum facut tainic.Jinistit, tacut ~i ehiar plangator, tot din slava desarta ~i rnandrie. 121. N·am iubit niciodata in viata sa fiu ocarat, neeinstit de altii, defaimat ~i nebagat in searna.

122. Nu rn-arn silit sa alung din minte viclesugurile slavei desarte.

123. Nu rn-am silit niciodata in viata sa fae eeva pentru a fi defairnat de oameni.

124. In vremea pravilei de rugaciune, de multe ori am stat de yorba eu dracii, cand acestia rna laud au si-mi aminteau tot felul de inchipuiri de slava desarta de la oameni. 125. Am avut intotdeauna 0 viata fa!arnica. plina de prefacatorie ~i. fiind inauntru plin de r anile co nst iinte i ~i de ur aciune a pacatelor mele, pe dinafara m-arn ararat

, 96 edl

J

';ormant varuit, plin de cuviosie ~ eucernicie fa\arniea. prin care am vanat slava ~i lauda de la oamenii care nu cunose viclenia vietii mele.

126. Mum laudat de multe ori ca sunt un om mare. de neam hun ~i cinstit ~i eii parintii mei au fost la randul lor de neam mare. de mare ispr ava, ca am rude care sunt de seams ~i eu functii inalte.

III. Piicate facute din desfrsnare

Pacatele desfranarii s-au scris la votul fecioriei.

IV. Pacate facute din manie

127. M·am iutit ~i rn-arn maniat de multe ori in via\a. eu pricina ~i fara pricina,

128. Fiind euprins de manie, am strigat, am batjocorit, am mustrat cu asprirne, am blestemat, am injurat ~i am fost ehiar gata sa rna razbun pe altii eu bataie.

,

------ 97 ------

~9. Din eauza rnaniei care m-a stapani~ mi-am pierdut paeea rnintii ~i a inimii ~i rabdarea.

130. Nu m-am grabit sa intrebuintez mania eea buna spre a pastr a legile cr estine , dogmele ~i predaniile Biserieii eelei dreptmaritoare atunei cand a fost vremea cuvenita,

13L Nu m-am maniat eu toata ravna asupra eelor pe care i-am auzit hulind pe Dumnezeu, pe Maiea Dornnului, Biserica lui Hristos ~i pe sfinti.

132. Nu am avut ravna ~i nu m-am impotrivit asupra eelor ee au calcar ~i au batjoeorit legile eanoniee ale Biserieii lui Hristos (adica asupra eelor ee neeinstese Sfintele Canoane, Sfanta Traditie ~i toate hotararile Biserieii).

133. Din eauza mandriei ~i a lenevirii, am devenit nesimtitor ~i impietrit la inima ~i n-arn avut urnilinta ~i laerimi spre a stinge la nevoie focul rnaniei ~i al iutimii,

, 98 ~,.

~4. M-am maniat ~i m-am iutit at unci ca~ altii mi-au aratat neputintele ~i r autatile mele.

135. De multe ori, in timpul rugaciunii ~i mai pe urma, mi-am amintit eu ura ~i eu ruanie fata eelui ce rn-a suparat ~i am urzit in minte 'ganduri de razbunare asupra lui. 136. La manie, m-am blestemat pe mine ~i pe altii,

137. Am dracuit pe oarneni, animale ~i alte lucruri.

138. Fiind tulburat de manie, am batut oameni si animale, aruncand cu lemne ~i pietre asupra lor.

139. M-am infierbantat de rnanie ~i iutirne, incat nu numai asupra oamenilor ~i animalelor m-arn maniat, ci ~i asupra lui Dumnezeu, ca un iesit din minte, spunand euvinte de hula (de exemplu: "De ce m-ai mai facut, Doamne?", "De ce numai eu am necazuri?",

De ce n-am murit cand eram mic?"), '140. Am tinut minte raul asupra altuia.

,

------ 99 ------

1':. Pacak facute din zavistie

141. Am zavistuit ~i am urat pe altii.

142. M-am rnahnit cu uraciune asupra aproapelui meu.

143. Din zavistie, pizma, invidie §i rautate, am cautat de multe ori sa micsorez, prin cuvant §i prin lucru, slava, cinstea §i folosul aproapelui.

144. M-am bucurat §i veselit cu inima, auzind sau vaz and primejdia ~i paguba aproapelui.

145. M-am intristat §i am bolit cu inima, din zavistie, pentru darurile cele duhovnicesti ale aproapelui.

146. Am fost robit totdeauna de cele cinci fiice ale zavistiei: ura, clevetirea, osandirea, saltare a §i bucuria pentru necazurile §i primejdiile care is-au intarnplat aproapelui meu.

147. Am lasat viermele zavistiei sa-rni roada rau

~

inima cu intristarea §i cu parerea de

'-

-----------100-----------

!J";ntru binele §i sporul aproapelui meu ~ nu m-am silit ca, prin rugaciune §i dragoste,

sa indepartez de la mine aceasta ciuma a sufletului.

148. Am tinut minte multa vreme raul ce mi I-au facut altii, iar cand am avut prilej potrivit, rn-arn riizbunat cu rautate asupra lor.

VI. Pacate facule din lacomla pantecelui

149. in toata vremea am fost laeom la mancare §i bautura,

150. Am mancat mai inainte de ora mesei §i m-am sarguit sa-rni pro cur rnancaruri gustoase §i seumpe.

151. Am pierdut mult a vreme pentru prepararea hr ane i, intr ebuintand tot mestesugul pentru a face mancaruri cat mai bune §i de cat mai multe feluri.

152. Mi-am intuneeat min tea eu mancare prea multa §i bautura peste masura (apa, yin, sucuri, eeai etc.).

,

-----------101-----------

!J':s3. Mi-am facut pantece le dumneze~ slujindu-i si facand voia lui.

154. Am dezlegat uneori in posturi sau in zilele de post la rnancaruri cu ulei ~i vin, netinand seama de Sfintele Canoane ~i de Tipicul Bisericesc.

155. Mi-am ingrosat trupul cu mancaruri ~i bauturi peste rnasura, din care cauza mi-arn indobirocit mintea, devenind lenes, trandav §i greoi la lucrarea tuturor faptelor bune. 156. Am fost stapanit de nesaturare, de cartire ~i de nernultumire in timpul mesei. 157. Am mancat ~i am baut pe ascuns, fara vrerne ~i fara randuiala.

158. Am stat la masa precum cele necuvantatoare, fara a zice sfanta rugaciune inainte ~i dupa masa.

159. in vremea mesei am vorbit desertaciuni, am facut glume §i am ras nebuneste, eu glas tare, facand sminteala celor ee rn-au vazut. 160. M-am imbatatcu vin §i eu alte bauturi

alcooliee.

,

-----------102------------

~l. Am fost iubitor de dulce ata §i mi~ pia cut sa beau bauturi dulci.

162. Am eheltuit bani cumparand bomboane, ciocolata, prajituri §i alte dulceturi spre a rna desfata eu ele, indulcind gatlejul §i starnind prin ele poftele necurate.

163. La mas a, n-am mancat incet, cu Iiniste, eu rugjiciune in minte §i eu frica de Dumnezeu, ci, fiind lacom, am mancat repede, ea lupul, §i daca ar fi fost eu putinta, a§ fi inghitit totul deodata.

164. Fiind rob al pantecelui, am asteptat cu mare ner abdar e sa vina ora rne se i, Pastele, Craciunul, Sambata, Duminiea §i alte praznice mario spre a face dezlegare la to ate rnancarurile ~i la vin.

165. De multe ori am 'vr ut sa-rni vina vreun prieten sau musafir pentru a putea in cinstea lor sa dezleg la mancare §i vin §i astfel, prin fereastra dragostei §i a primirii de straini, sa dau drurnul lacorniei pantecelui.

,

------------103-----------

~6. inerezandu-ma in indrePta!ire~ eugetului meu, am indraznit sa dezleg uneori po stu rile randuite de Sfanta Biserica mancand de dulce sau eu untdelemn nefiind

~i bolnav eu trupul.

167. De multe ori mi-a placut sa mananc mancaruri prea iuti, prea acre, prea sarate, prea dulei sau alte rnancaruri grele pe care anevoie Ie poate mistui stomacul ~i mi-am pricinuit boala singur, la trup ~i la suflet. 168. Din cauza saturarii pantecelui, mi-am facut mintea groasa ~i rnolatica §i mi-am slabit trezvia, atentia ~i memoria.

169. Din cauza imbuibarii pantecelui care m-a stapfinit, mi-am pornit limba la tot felul de desertaciuni ~i glume, ba uneori, fiind satul de tot felul de bucate, am avut nebunia de a rna face dascal §i a talcui altora din Sfanta Scriptura, neaducandu-rni aminte de ceea ce spune Sfantul Isaac Sirul ~i alti sfinti parinti: ..in panteeele plin, cunostinta lui Dumnezeu nu locuieste".

,

----------104----------

~o. in vremea mesei, mai ales la prazni~ bogate, venind la masa §i vazand multimea bucatelor, mi-am legat inima de ele §i nicidecum nu am voit sa-rni aduc aminte

de moarte, de judecata, de gheens §i de rnancarea viermilor cea de dupa moarte.

171. Din eauza obiceiului celui rau care m-a stapanit prin saturare, am ingreunat corabia sufletului meu §i am aruncat-o in valurile nesimtirii §i ale lenevirii, apoi am Inecat-o

in marea cugetelor curvesti,

172. in toata vremea vietii mele am fost iubitor de dulceti §i i,:h;.~. rl~ trll~

173. Am mancat carne in manastire §i am dorit sa-rni dea altii mancaruri de carne §i alte gustari ispititoare.

174. Am rnancat peste in zilele oprite ~i am indemnat §i pe altii sa rnanance.

175. Am indemnat pe altii sa rnanance de dulce in zilele oprite fara ca acestia sa fie bolnavi.

------105 ------

~I. Pacate fiicute din lene ~i nepasare "

176. M-am lenevit sa luerez toata fapta buna eu gandul, eu cuvantul ~i eu luerul dupa a mea putere.

177. M-am lenevit sa rna rog lui Dumnezeu in toata vremea.

178. M-am lenevit sa merg la Biserica spre a aseulta Sfanta Liturghie §i celelalte slujbe ale Biserieii, cand nu eram in aseultare. 179. M-am lenevit sa-mi fac pravila la chilie ~i Canonul eel calugaresc care mi-a fost dat de stare! sau de duhovnicul meu.

180. Am dormit pre a mult ~i nu m-am silit sa priveghez dupa a mea putere.

181. M-am lenevit sa-mi fac aseultarea care mi s-a dat de stare! sau de eeonomul manastirii, 182. M-am lenevit sa fiu veghetor ~i treaz eu min tea in fieeare clipa spre a nu fi luat prin surprindere de curse Ie draeilor.

183. M-am lenevit sa zie in toata vremea rugaciune a: .Doamne Iisuse Hristoase,

, 106 Isti

I

~UI lui Dumnezeu, miluieste-ma pe min~ pacatosul", dupa cum mi s-a pqruncit la calugerie.

184. M-am lenevit sa slujese eu to at a puterea parintilor §i fratilor neputinciosi §i bolnavi eu trupul.

185. M-am lenevit la luerarea eea tainica a rnintii, adica la eugetarea cat mai deasa la moarte, la Iudecata de Apoi, la Preasfintele Taine ale Domnului, la Rai §i la lad, precum ~i la alte lueruri duhovnicesti ~i ziditoare de suflet.

186. M-am lenevit la luerarea cea tainica a mintii, adica sa cuget Legea Domnului ziua §i noaptea, dupa cum serie psalmistul (Psalrnul 118), la minunile care sunt in toata zidirea lui Dumnezeu.

187. Am fost stapanit in toata vremea de moleseala vointei, din care cauza nu am voit sa luerez faptele bune.

188. Am fost stapanit in toata vremea de moleseala trupului, slabanogirea madularelor

, 107 ~

"';UPUIUi, paruta neputinta a trupului ~ trandavia, din care cauza am adus rnulta paguba ticalosului meu suflet.

189. Am dormit in Biser ica in vremea Sfintei Liturghii, a Utreniei ~i a celorlalte slujbe.

190. Din lene ~i trandavie, mai multi ani din viata nu am facut Canonul de m~tanii ~i inchinaciuni care mi s-a r ariduit la calugarie ~i nici 0 alta nevointa calugareasca dupa a mea putere nu am luerat.

191. M-am lenevit in toata vremea sa citese regulat eele Sapte Laude ale Biserieii cand nu am avut ocazia sa Ie aseult in Biserica, 192. M-am lenevit sa rna seol la miezul noptii pentru a merge la Utrenie sau, fiind undeva departe de Biserica, n-arn avut grija sa rna seol sa-mi fae pravila de rugaciune dupa puterea mea.

193. Cand am auzit noaptea c1opotele care rna ehemau la slujba Utreniei, in loe sa rna bueur ~i sa dau slava lui Dumnezeu ca rna

~ 108 ~stI

~eama la slavoslovia Sa, mi-a fost lene ~ ciuda ca rna trezese din somn.

194. Cand am auzit la miezul noptii toaca de fier care suna desteptarea sau toaea de lemn din jurul bisericii, din lene nu am vrut sa rna seol sa merg la slujba, ci am zis sa mai stau putin pana se vor aduna parintii ~i fr atii la r ug aciunile ince pato ar e ~i, punand eapul jos, m-arn trezit la jumatatea Utreniei, ba uneori ehiar dimi ne at a, pierzand slujba ~i nefacand-o nici la ehilie. 195. Mi-arn pagubit in toata viata sufletul eu moleseala, nepasarea ~i somnul mull. 196. De multe ori in timpul posturilor, fiind oareeum slab eu trupul, m-arn gandit sa dorm mai mult ea de obicei, gandind ca lipsa de hrana se cornpleteaza eu somnul mult, risipind folosul postului eu lenea ~i trandavia.

197. Stand in picioare la priveghere in Biserica sau la pravila in chilie, am fost biruit de lene ~i de moleseala ~i nu m-arn

~ 109 ~

~tenit sa stau in picioare, ci am stat jos ~ strana sau in genunehi, ori m-am rezemat

de stalpi sau pe reti, pierz and folosul privegherii.

198. Soeotind cii alung somnul ~i lenea, am parasit pravila de rugaciune §i m-am apueat de alte lueruri, prin care, desi am reusit sa alung somnul, am izgonit ~i rugaciunea din minte, umplandu-ma de griji ~i raspandindu-ma eu gandul, Astfel, soeotind ea alung un diavol, am dat drumul altora mai multi, care mi-au furat rugaciunea ~i mi-au tulburat mintea.

199. M-am lenevit sa stau in pieioare la rugaciune sau drept in genunehi, stand totdeauna ingenunchiat pe calcaie, spre a odihni trupul, sa nu simt a durere ~i osteneala.

200. Din lene ~i crutare de sine, nu m-am ostenit sa fae metanii mari eu genunehii ~i fruntea pana la p arnant, ci am facut inchinaciuni. Ba, ce este ~i mai rau, niei pe aeestea nu Ie-am facut cum trebuie, adica

~ 110 ~.;

~eeandu-mii pana la pamant, ei de mUI~ ori Ie-am facut numai asa de mantuiala, pana la brau, sau le-arn facut din genunehi, amagindu-rna ca-mi fae Canonul.

20t. Din lene, nu mi-am fiieut Canonul eomplet, ci numai pe jumatate, uneori dormind prea mult sau alteeva facand in timpul pravilei. Nu 'mi-am facut deloe Canonul, zite in sir, saptamani §i ehiar mai mult.

202. Fiind trandav ~i lenes §i urand starea la rugaciune, care este luerul eel mai de seama pentru calugari, lasand pravita de rugaciune de la Biserica sau cea de la ehilie, m-am facut primitor de straini, ingrijitor de bolnavi ~.a. Astfel, prin cele mai mici am pierdut pe eele mari.

203. M-am obosit peste masura la slujbele cele dinafara, din care cauza in vremea rugaciunii m-am cufundat in somn greu §i nu am mai putut deschide gura spre lauda lui Dumnezeu.

,

-----------111-----------

1':04. Venind la slujba de noapte, am fo~ biruit de rnoleseala §i de somn, ori am dormit in biserica, ori am parasit slujba mergand la chilie unde m-am culcat.

205. Am stat de yorba in timpul pravilei. Am scos pe altii din Biserica §i catre ei am c1evetit pe parinti,

206. De multe ori lenea de a rna ruga mi-am accperit-o cu une1e pricini, parute a fi indeletniciri folositoare, dar care au fost facute in vremea pravilei.

207. Am indemnat pe altii sa nu rnearga la Biserica sau sa lase pravila de la chilie spre a-mi sluji mie.

PiicateJe Jipsirii

208. Din cauza lenevirii §i a trandaviei care rn-au stapanit, am cazut in acest pacat al Jipsirii.

209. Nu am lucrat dupa putere faptele bune pe care le-as fi putut face cu lucrul.

, 112 ~

~o. Nu m-arn silit sa lucrez dupa pute~ faptele bune pe care le-as fi putut face cu cuvantul, spre folosul meu §i al altora,

211. M-am lenevit §i trandavit cu mintea sa gandesc toate cele spre folosul sufletului meu §i al altora.

212. M-am lenevit sa seriu eele spre folosul de obste al Bisericii lui Hristos, desi a§ fi putut. 213. Am fost lenes, molatic §i nepasator, neajutand pe altii eare se aflau in primejdie trupeasca sau sufleteasca.

Piicate impotriva DuhuJui Sllint

214. Am pacatuit eu increderea pre a mare in mila lui Dumnezeu, nesocotind randuielile Biserieii.

215. M-am deznadajduit de multe ori de mila lui Dumnezeu.

216. M-am impotrivit adevarului invederat §i dovedit spre a putea continua sa pacatuiesc sau sustinand unele idei vechi.

, '113 4

1':t7. M-am lepadat de credinta Ortodoxa~ 218. Am pizmuit pe aproapele pentru darul

ee i l-a dat Dumnezeu.

219. Din rautate, n-am vrut sa inva! pe eei nestiutori despre luerurile adevarului ~i ale credintei,

Plicate striglitoare Ja cer

220. Am ucis eu voia mea.

221. Am asuprit pe eei saraci,

222. Am oprit plata eelor ee mi-au luerat.

223. Am defaimat ~i am nernulturnit pe parintii mei trupesti ~i duhovnicesti.

Pacate fara de aproapeJe

224. Am silit pe altii sa pacatuiasca.

225. Am aprobat pacatele altora.

226. Am dat prilej altora sa pacatuiasca, luand astfel pacatul lor asupra mea.

.. 227. Nu am mustrat pacatul altora, desi a~ fi putut. A

, ------114 ~ ..

';28. Am ajutat pe altul sa pacatuiasca. " 229. Am luat apararea eelui ee pacatuia,

Pacate impotriva celor noua porunci ale Bisericii

230. Nu m-arn rug at lui Dumnezeu ~i nu am mers la biserica duminica ~i in sarbatori.

231. Nu am tinut eu sfintenie posturile.

232. Nu am cinstit dupa cuviinta elerieii Bisericii.

233. Nu m-am spovedit cat mai des ~i nu m-am impartasit eu Sfintele Taine.

234. Nu rn-am supus ~i nu am aseultat de mai marii mei.

235. Nu am tinut posturile randuite de episeopul nostru in vreme de primejdie. 236. Am eitit eat!i eu invataturi eretiee ~i m-am dus la adunarile lor. Am indernnat pe altii sa citeasca astfel de clit!i ~i sa ia parte la adunari seetare.

237. Am rapit din averile ~i bunurile Biseric";.;.

~ 115---'---

~8. Nu am sfatuit pe mireni sa nu fa~ nunti in posturi sau eu lautari.

Piieate impotriva celor zece porunei

239. Am avut gandun de hula impotriva lui Dumnezeu ~i a Maicii Domnului, asupra sfintilor ~i a altor lueruri sfinte. 240. Am avut unele indoieli eu privire la dogmele dreptei credinte,

241. M-am lenevit ~i nu am invatat pe de rost dogmele ~i tainele credintei celei

adevarate in Dumnezeu. '

242. Am citit cartile ateilor, ereticilor, sehismaticilor ~i ale vrajitorilor.

243. N-am avut credinta ~i evlavie fata de toate lucrurile dumnezeiesti ~i sfinte.

244. Nu m-arn spovedit cu adevarat ~i cuviincios, cu cercetarea constiintei, cu durerea inimii ~i cu hotararea de a nu mai pacatui. 245. M-am impart~il de multe ori nepregatit ~i

.. ne nevrednicie cu Sfintele Taine ale lui Hristos.

, --------- 116 1-11

~6. Am indraznit sa rna impartasesc ~ Sfintele ~i Preacuratele Taine ale lui Hristos atunci cand am avut pe constiinta vreun pacat de moarte.

247. Nu am multumit lui Dumnezeu in vreme de boala, in necazuri, pagube, primejdii §i alte scarbe care mi s-au intarnplat.

248. Am avut obiceiul de a blestema pe altii ~i pe mine insumi §i de a da dracului pe oameni, animale §i alte lucruri.

249. Am slujit pantecelui, lacomindu-ma la rnancaruri ~i bauturi.

250. Am fost lacom la avere, la bani §i la alte lucruri trecatoare.

251. Am crezut in vedenii ~i visuri inselatoare.

252. Am avut evlavie fa!arnica §i neadevarata ~i mi-am aratat credinta numai cu lucrurile cele din afara, precum fariseii.

253. Am iubit idolii cei simtiti ~i inchipuiti ai patimilor mele mai mult decal pe Dumnezeu §i le-arn slujit de bunavoie ~i cu toata inima .

,

----------117----------

1I':s4. Am hulit numele lui Dumnezeu pr~ gandurile cele ascunse ale inimii, pe care le-arn luerat la aratare ~i prin care am smintit pe altii,

255. Am fiieut juramant pe numele lui Dumnezeu zicand: "ziiu", "Dumnezeu stie" ~i altele asemanatoare.

256. Am facut multe fagaduinte inaintea lui Dumnezeu ~i nu le-arn imp lin it.

257. Am erezut unele vorbe ale vrajitorilor, proorocilor mincinosi ~i ale eelor ee sustineau eii ar fi avut vedenii.

258. Am facut glume eu euvinte din Sfintele Script uri.

259. Am defaimat ~i prihanit pe Dumnezeu, nesuferind cu rabdare bolile trupului ~i neeazurile vietii.

260. N-am cinstit dupa cuviinta Duminica ~i Sarbatorile: am stat la slujba numai eu trupul, nu ~i cu inima.

261. Am indraznit sa luerez in zilele de

Duminica ~i in Sarbatori,

"

-----118------

~2. Nu am citit Sfintele Seripturi in ziIele ~ Duminieii ~i de Sarbatori. Nu m-am siIit ea in aeeste ziIe sa fae milostenie ~i alte fapte bune. 263. N-am cinstit ~i n-am multumit dupa cuviinta eelor ee mi-au facut bine.

264. Nu m-arn rugat lui Dumnezeu pentru iertarea pacatelorparintilor mei trupesti ~i sufletesti.

265. Am ornorat einstea altora prin vorbe de rau ~i clevetitoare.

266. Mi-am patat trupul ~i sufletul cu necumpatarea la rnancare ~i bautura.

267. Am urat pe aproapele meu.

268. Am furat cate eeva de la aWL

269. Am fost fur de eele sfinte, luand cate eeva din Biserica sau din averea de obste a manastirii, ca: alimente, ·vin, bani, haine ~i alte lueruri.

270. Nam dat inapoi cele ce Je.am furat de la aJtii. 271. Am vandut lueruri eu un pre! mai mare de cat face au, spre paguba eelor ce le-au cumparat.

,

------119------

~2. Am vandut lucrurile manastirii m~ ieftin decat faceau, spre paguba manastirii,

273. Am obiceiul de a spune minciuni.

274. M-am jurat cu numele lui Dumnezeu ~i am indemnat ~i pe altii sa jure sau sa spun a minciuni.

275. Nu m-am silit dupa putere sa opresc marturiile mincinoase care au venit asupra ahora.

276. Am fost clevetitor, Iingusitor ~i am laudat pe cei ce au facut nedreptate.

277. Am poftit femeie maritata, fecioara ~i alte fete ferneiesti.

278. Am poftit bani, avere, parnant, cinste ~i orice alt lucru pe care I-am vazut la altii ~i eu nu-I aveam.

279. Am fost robit cu inima de multe patimi trupesti,

-----------120------------

, Piicate fiicute din nepiisare ~i din " nesiauiree inimii

280. tn to ata viata am fost stapanit de nestiinta, nesirntire ~i impietrirea inimii. 281. Din cauza ne s imtir ii, n-am fost veghetor cu mintea ~i n-am avut barbatie de cuget.

282. tn toata vremea m-a stapanit uitarea, lenea, 'nepasarea, dezriadejdea, neevlavia ~i nefrica de Dumnezeu.

283. Din cauza nesimtirii, rni s-a parut ca nu a~ fi chiar asa de pacatos pre cum sunt altii ~i, prin urrnare, nu a~ avea de ce sa rna pocaiesc asa tare, plangand pentru pacatele ~i rautatile mele.

284. Am dormitat cu intunecarea mintii ~i am trait ca ~i cum nu as mai muri niciodata ~i nu a~ mai da searna inaintea lui Dumnezeu pentru faptele mele cele rele.

285. Am fost stapanit de r ace ala ~i de uscaciune sufleteasca fata de to ate =»

~ 121----------

~ne. Am stat ineremenit ~i lancezit e~ trupul ~i eu sufletul fata de tot luerul eel duhovnieese ~i fata de toata luerarea eea buna spre mantuire.

286. Fiind stapanit de nesimtire ~i impietrirea inimii ~i lips it de setea duhovniceasca, am pierdut ravna, zdrobirea inimii, umilinta ~i oriee sirntire duhovnice asca a lui Dumnezeu din sufletul meu ~i am dimas ea un mort de multa vreme, eu mintea ~i eu sufletul plin de nepasare.

287. Saturandu-ma la masa ~i mustrandu-rna eugetul, mi-a parut rau, dar, fiind stapanit de neslrnrire , la masa urrnato are am adaugat lacomie peste lacomie ~i belie peste belie. La fel am facut eu somnul, eu yorba rnulta ~i eu eelelalte patimi ale mele.

288. Fiind euprins de nesimtirea pacatelor mele §i ne avand sentimentul frieii lui Dumnezeu, de multe ori am ferieit tacerea eu multa vorbire, am osandit r asul, iar despre plans am vorbit razand.

,

-----------122-----------

'1':89. Am privit eu pofta la femei, dar pe e~ cu fa\arnieie Ie invatarn despre intreaga intelepciune §i feciorie.

290. Am ferieit pe eei ee se ostenese prin pus tie, iar eu am petreeut prin case Ie oamenilor.

291. Am laudat pe eei blanzi ~i milostivi, iar eu am fost stapanit de manic. Pe saraci i-am urat ~i i-arn alungat eu manie cand mi-au eerut eeva.

292. Am laudat pe eei ee au dragoste de Dumnezeu §i de aproapele, iar eu, pacatosul, m-am ararat strain de aeeasta.

293. Auzind vorbindu-se despre moarte, despre judecata §i gheena, m-arn umilit ~i am plans, dar in acelasi moment, auzind vreo glurna sau euvinte desarte , nu rna puteam stapani de ras.

294. Fiind in Biserica sau in Sfantul Altar, atata nesimtire am ararat, incat eu vorbe desarte, eu dormitare §i ehiar eu glume ~i ras am neeinstit aeest loe sfant §i am stat ea

~ 12l ~

IJ':: teatru, Am stat lara evlavie in timpul Sfint~ Liturghii §i m-am apropiat de Sfintele Taine

ea de niste paine §i yin obisnuit,

295. De eei umiliti §i smeriti eu inima nu m-am sfiit §i am ras de eei evlaviosi §i de eei ee plangeau, urandu-i, fiindca maiea r asului §i hr anito are a somnului este blestemata nesimtire.

296. Fiind euprins de impietrire §i nesirntire, in timp ee eram la eimitir am privit la mormintele fratilor tara nici un gand la moarte. 297. Citind in Biser ica la Psaltire, la eanoane sau cantand la strana, am facut-o fara evlavie §i atat de repede ineilt nici eu nu intelegeam ee cite am sau cantarn. Uneori m-am raspandit eu mintea si, nestapanindu-ma, am ras panii la laerimi. Astfel, in loe sa-rni fae milostiv pe Dumnezeu, L-am rnaniat.

298. Din eauza nesimtirii §i a impierririi, nieiodatii nu am avut adevarata deslusire a gandurilor, avand min tea oarba la intelegerea

~ 124 ~

~

f':elor bune ~i nepricepand ea nesimtirea es~ moartea mintii §i a sufletului, inainte de moartea trupului (dupa Sf. loan Scararul).

Piicate impotriva blandefii ~i a riibdiirii

299. in toate luerurile, euvintele §i gandurile mele nu m-am sarguit sii am rabdare §i blandete §i nu mi-am adus aminte de Mantuitorul nostru Iisus Hristos, Care a fost §i este pururea bland §i smerit eu inima. 300. Neavand rabdare §i blandete, nu am putut avea 0 asezare netulburatii §i neschirnbata cand cineva rn-a ocarat sau necinstit eu ceva,

301. M-a stapanit in toaCa vremea iutimea, neriibdarea, amiiriieiunea, neeazul, tulburarea, nelinistea, nealinarea, neingaduinta, rautatea §i viclenia.

302. Fiind farii riibdare §i blandete, am fost strain de nerautate, de simplitate §i de nevinovatia euvenitii unui suflet eurat.

~ . 125 ~

1':03. Am fost nemultumitor ~i cartitor ~ ascultare ~i la orice lucru bun. . 304. Nu am sfatuit pe altii la vreme de nevoie

cu toata blandetea ~i cu indelunga rabdare,

Piicate impotriva dreptei socote/i

305. N-am avut adeviirata cunostinra de sine, adica nu am avut 0 vedere clara cu mintea a tuturor neputintelor mele.

306. N-am avut dreapta socote ala ~i adevarata deslusire pentru a cunoaste care este voia lui Dumnezeu, in toata vremea, in tot locul ~i la tot lucrul.

307. N-am avut dreapta socoteala nici in lucru, nici in cuvant, nici in cele gandite. 308. Neavand dreapta socoteala ~i deslusire, foarte mult m-arn piigubit ~i niciodatii in viafa n-arn putut face vreun lucru bun, care sa fie dupa voia lui Dumnezeu.

309. De multe orr ~i mai totdeauna am socotit cii sunt bune acele lucruri, cuvinte

~ 126 ~

'I': ganduri care, de fapt, nu erau asa. Astf~ tr aind in robia cea ne ascultatoare a sufletului, pe toate rau le-arn lucrat, le-arn vorbit ~i le-arn gandit.

310. Lipsindu-mi dreapta socoteala, n-arn ajuns niciodata la adevarata pricepere duhovniceasca ~i nici la simtirea cea adevarata a inimii, spre a face cele bune ~i de folos. 311. Avand mintea intunecata de patimi ~i neavand dreapta socoteala, nu am inteles cand iconomia lui Dumnezeu a lucrat la mantuirea mea, cand a fost ajutorul Lui, cand paz ire a Lui, cand mangaierea Lui ~i, necunoscand aceste binefaceri, am ramas nesimtitor ~i nerecunoscator.

312. Neavand dreapta socoteala ~i deslusirea cea bunii, n-am cunoscut in cel fel trebuie intelese lucrurile cele duhovnicesti, fafii de mine ~i fatii de aproapele meu. Tot din aceasta cauza, n-arn cunoscut nici vremea potrivita, nici locul in care ar fi trebuit sa Ie folosesc pe acestea.

,

-----------127----------

1':t3. Ne avand de slusir e a eea buna ~ dreapta socote ala, n-arn eunoseut niei deosebirea patimilor, nici In ee fel rn-au robit pe mine ~i pe altii. Tot din aeeastii eauzii, n-arn eunoseut nici adeviiratul seop

al faptelor bune si, din aeest motiv, toate le-arn luerat riiu. N-am avut dreapta socoteala ~i chibzuinta la somn, mancare, biiuturii, lueru, verba, tiicere, gandir e, mahnire, bueurie ~i la niei un lucru bun.

314. N-am avut de slusire ~i dreapta socoteala cand m-arn afIat in fata a doua pacate.

315. N-am avut darul deslusirii ~i al dreptei soeoteli, caci toate faptele mele eele bune riiu le-arn luerat, impletindu-le eu diferite rautati ~i neajunsuri, astfel eii iubirea de striiini am batjoeorit-o eu imbuibarea pantecelui ~i eu lacornia, dezlegand fiira chibzuiala in einstea fratelui.

316. Dragostea de aproapele am pangarit-o eu ganduri neeurate, ciiei de la dragostea

~ 128 ~

j

'I

/ 1':uhovnieeasea am sarit la ganduri trupe~

~i p at imase . Judeeata eea dr e apta am amesteeat-o eu viclenie. Blandete a am irnpletit-o eu moleseala ~i eu lasitatea, Cu riiutatea am ajuns pana la nepasare. Cu pogorarnantul eel fara de masura §i afara din eale am ajuns pana la racirea ravnei eelei sfinte §i ehiar pana la nesimtire , Tacere a am stricat-o cu ingamfarea, iar bueuria am arnestecat-o eu aluneearea. Nadejdea am irnbolnavit-o eu moleseala vointei, iar eu lenea am netrebnicit-o. Curatenia am intinat-o eu simtirea amaraciunii

§i eu' osandirea aproapelui. Pe toate eele ariitate aici le-arn omorat eu otrava slavei desarte. Astfel, din eauza nechibzuintei me Ie ~i a nedeslusirii, in loe de folos rni-arn agonisit paguba §i munca,

317. Fiind orbit la intelegere §i la deslusirea eelor bune, n-arn eunoseut cand a fost vremea sil plang ~i cand sil mil bueur, cand a fost vremea sil mil supun §i cand sil poruncese,

~ 129 ~

Ycand a fost vremea sa intrebuintez post~ eel aspru ~i cand sa dezleg cu rnasura postul, cand a trebuit sa rna lupt cu trupul

~i cand sa-l miingiii sau sa-I sprijin, cand a

fost vremea de silinta ~i riivna, de osteneala

cu trupul ~i cand a fost vrerne a sa rna linistesc cu mintea, cand a fost vremea sa

rna mahnesc ~i cand sa rna intristez cu I intristarea cea buna, N-am cunoscut candi a fost vremea sa invat pe altii, cand am avut I constiinta inti nata ~i cand a fost vremea sa

rna cura] de intinaciunea constiinte]. Narn I

cunoscut cand a fost vremea sa rna lupt ~i . I

sa rna impotrivesc cu vointa ~i cu mintea ~i

cand a fost vremea sa petrec in pace duhovniceasca; cand a fost vremea sa rna

rog neincetat ~i cand sa slujesc fara fiitamicie

fratilor mei. Deci, nepricepand unele ca acestea, ~entru lenevirea, nechibzuin!a ~i

ne deslusirea mea, mai inainte de vreme

le-arn cautat, iar .c and a fost vre me a potrivita nu m-arn ingrijit de ele. Astfel, am

, 130 "rti

lJ':ait toata viata stramb ~i fara cumpa~ dreptei socoteli' ~i, prin aceasta nechibzuinta,

in loc de folos, rni-arn incarcat sufletul cu nenurnarate pacate.

318. Fiind robit la minte de intunericul pacatelor, n-am cunoscut care este deosebirea dintre paza gandur ilor ~i paza m intii , nestiind ca cea de-a doua 0 covarseste pe cea dintai, fiind intre ele 0 deosebire ca de la cer la pamant,

319. N-am stiut cand a fost vremea potrivita sa rna rog impotriva gandurilor rele spre a Ie pierde. De asemenea, n-am stiut cand a fost vremea sa rna impotrivesc lor direct cu cuvantul, sa Ie defaimez sau sa Ie tree cu vederea ~i astfel, din nechibzuinta, ne sriind cum sa Ie ociriisc in vremea luptelor celor de gand, am fost batjocorit de draci.

320. Neavand darul deslusirii gandurilor ~i al dreptei socoteli, n-am stiut sa deosebesc lacrimile cele bune de cele impletite cu

, 131 4

IJ':ava desarta ~i n-arn stiut ca lacrimile, ~ ~i umilinta cea falsa, cresc in mine prin inaltarea cu gandul, prin iutirue ~i prin rnanie.

32 L N-am stiut care lacrimi sunt de la Dumnezeu, care de la fire, de la necaz, de la diavolul curviei ~i care sunt de la dracul slavei desarte. Apoi, care sunt de la pomenirea gheenei ~i a judecatii, Din aceasta cauza, de multe ori, socotind ca plang pentru pacatele me le , eu rna aflam pl ang and pentru inmultirea ~i inrretinerea lor. .

322. Neavand dreapta socoteala, de multe ori am inceput sa plang cu lacrimile cele bune, dar am terminat plansul cu lacrimile cele rele, izvorate din diferitele patimi care s-au miscat in sufletul meu.

323. Neavand buna intelegere ~i dreapta socoteala, n-arn cunoscut mestesugul eel duhovnicesc prin care se schimba amintirile cele desarte cu amintiri ~i ganduri sfinte, spre zidirea sufleteasca.

,

-----------132-----------

1':24. Neavand lumina mintii curata, n-a~ putut face deosebirea dumnezeiestilor virtuti ~i n-arn stiut ca pentru a cunoaste care este voia lui Dumnezeu trebuie sa-mi omor voia intru toate cele spre mantuire. 325. Neavand dre apta socotealii, am inceput sa fac lucruri mai presus de puterea

~i priceperea mea. Astfel, cele ince'r:rt~ 4'=_= chibzuinta, in loc de folos, eu paguba ~i primejdii le-am terminat.

326. Fiind uneori bolnav ~i neputincios cu trupul ~i nestiind cii Dumnezeu, la vreme de neputinta, pocainta no astra 0 socoteste dupa masura smereniei ~i nu dupa osteneala trupului, eu, ca un nedeslusit la rninte , mi-am chinuit trupul mai presus de puterile lui ~i, prin aceasta silnicie fiira judecata, mi-arn tulburat sufletul peste rnasura. 327. Ne avand dreapta socote ala, n-am cunoscut cii uneori chiar prietenia cea duhovniceascii ~i nevinovatii trebuie piirasitii, mai ales dupa ce am vazut cii altii

~ 133 ~

~ smintesc de dragostea ~i prieten~ noastra ~i 0 soeotese patima~a.

328. Neavand smerenie ~i dreapta socoteala, m-am apueat uneori sa fae pe dascalul ~i sa talcuiesc dupa eapul meu unele lueruri grele din Sfanta Scriptura. Astfel, ~i pe mine ~i pe altii i-arn dus la ratacire ~i i-am inselat. facandu-i sa inreleaga alteeva in loe de eele drepte §i euvenite.

329. Nestiind ea virtute a nu are hotar ~i ea eel ee sporeste in lucrarea virtutilor treee din puterea lucrarii in puterea vederii §i, prin urmare, dintr-o lumina a mintii treee spre alta lumina intelegatoare fara sfarsit, mi s-a parut ea a~ fi ajuns, oareeum, la sfarsitul unor fapte bune. lar din aceasta nebuna parere de sine am cazut in trufte ~i trandavie.

330. Nestiind ca sufletele sfintilor §i ale dreptilor ~i ehiar ale ingerilor lui Dumnezeu, in veaeul eel vii tor, merg din putere in putere si din sporire in sporire, adaugand

~ 134 ~

1':ava peste slava, fara a ajunge vreodata ~ intelegere a eelor sfinte , mi s-a p arut cateodata ea a§ ft ajuns desavar~it in unele intelesuri duhovnicesti §i ea nu mai am nevoie sa stiu altele. Astfel, eu parerea eli

Ie stiu pe toate, m-am impiedieat sa stiu eele

de folos.

Pacate Fafa de lucrarea cea clreapta a Sfintei Rugaciuni

331. M-am lenevit sa rna rog lui Dumnezeu neineetat, ziua ~i noaptea.

332. M-am lenevit sa merg la Biserica pentru a asculta Sfanta Liturghie, eele Sapte Laude ~i eelelalte rugaciuni §i slujbe ale Bisericii.

333. M-am lenevit sa-rni fae pravila §i Canonul la ehilie.

334. Fiind undeva izolat eu aseultarea §i neputand sa iau parte la slujbele Bisericii,

.. m-am lenevit sa-mi citese eele ~apte Laude A

~ -----------135----------- ~

!1:a vremea lor sau sa zie in loeul IO~ rugaciunea lui Iisus, dupa cum au randuit Sfintii Parinti,

335. Mvarn lenevit sa zie rug aciune a .Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacarosul" in tot loeul si-n tot eeasul, dupa cum am fagaduit la calug ar ie, cand am prim it metaniile in mana.

336. Ca nou venit in manastir e , am defaimat eantitatea rugaciunii, adica m-am lenevit sa eitese mai mult la Psaltire, aeatiste ~i alte rugaciuni, uitand ca pentru noi, eei incepatori, eantitatea ne duce la calitatea rugaciunii, adica spre rugaciunea tara raspandire. 337. In vrernea pravilei de rugaciune, rn-am silit numai spre eantitate, adica doar sa bolborosese multe euvinte, necautand sa-rni eoncentrez to at a atenria minrii spre intelegerea eelor citite ~i spre simtirea lor eu inima. Astfel, silindu-rna sa impIinese numai eantitatea eea obisnuita, am hranit

~ 136 ~

1':e fariseul meu eel dinlauntru, nelasiindu-~ sufletul niciodata sa se invredniceasca de adevarata rugaciune.

338. Am pierdut timpul destinat rugaciunii, zabovind in rugaciunea eea spurcata, in eea care se numeste pierduta, in eea necurata sau in cea i- ::.anita_ Adica uneori stateam la rugaciune aviind giinduri spureate, iar alteori am pierdut rugaciunea prin raspandirea la luerurile eele desarte ~i nefolositoare. Uneori m-am lasat furat de nesirntire §i de giindurile eele rele, iar alteori rn-am lasat invins de asuprirea vreunui giind rau, care s-a apropiat de mine in vremea rugaciunii. 339. Am avut in rugaciune unele cereri neehibzuite catre Dumnezeu. Ciind am eerut unele lueruri folositoare, dad dupa o vreme am vazut ea nu Ie dobandesc, rn-am intristat §i deseurajat ~i nu rn-arn mai rugat, ne inte legand ea Dumnezeu imi poarta de grija de eele ee sunt spre folosul

meu.

-----------137-----------

~o. Am fost batjocorit de draci in Ch~ jalnic, caci, sosind ceasul de rugaciune, am lasat vremea cea randuita pentru pravila §i m-am apucat de alte treburi, nestiind ca nici

o treaba nu este mai de folos ca rugaciunea. 341. N'am avut grija ca in timpul in care faceam ascultare sa am pe buze §i in minte sfanta rugaciune.

342. De multe ori m-arn rugat numai cu rugaciunea cea vorbita, simtind puterea ei numai cu mintea, iar cu inima niciodata, 343. in vremea rugaciunii, nu m-am silit sa am aceste trei: pe lirnba numele Domnului, in minte prezenta Lui, in fala §i in inima setea §i dorul de Dumnezeu. Neavandu-le pe acestea, niciodata nu m-arn rugat deplin. 344. in vremea rugaciunii rn-am lenevit sa rna cobor cu mintea in inima §i de aeolo sa strig catr e Bunul Dumnezeu, cerandu-I ajutorul §i mila.

345. in vremea Sfintei Rugaciuni, nu rn-am silit sa lin mintea surda, oarba §i muta

~ 138 ~

'-entru to ate luerurile eele desarte. D~ aceasta cauza am fost batjocorit de draei prin r aspandire a gandur ilor §i prin invoirea eu ele.

346. Stiind ca Dumnezeu cere de la om rugaciunea eea fara forma (fara imaginatie), totusi .... -;~am lasat mintea sa-ii inchipuie fel de fel de forme §i naluciri §i astfel, in loc sa rna rog lui Dumnezeu, m-arn aflat inchipuindu-mi idolii patimilor mele.

347. Din neluare aminte, n-arn avut atentie in vremea Sfintei Rugaciuni §i nu m-am sarguit cu to ata puterea sa tree varna imaginatiei.

348. in vremea rugaciunii, am fost batjocorit de multe ori de filosofii intunerieului §i teologii iadului, care m-au indemnat sa las rugaciunea eea din inima §i sa teologhisese §i sa filosofez fel de fel de lueruri care pare au bune §i inalte. Astfel, prin cele parute bune §i inalte, am pierdut pe cele eu adevarat bune §i inalte.

,

-------------139-----------

~9. De multe ori, cand mila Domnului m~ eereetat in timpul rugaciunii ~i cand sufletul

a ineeput a se ruga din inima eu euvinte proprii, eu, pacatosul, ea un nelarnurit ~i nechibzuit, in aeeste momente sfinte am inceput a cauta euvinte alese pentru a vorbi

eu mestesug eu Dumnezeu; prin aceasta mandr ie ~i pros tie am alungat darul ~i urnilinta de la ticalosul meu suflet ~i am mahnit pe Preabunul Dumnezeu, Care, in vremea Sfintei Rugaciuni, nu eere de la om euvinte me~te~ugite ~i subtiri, ei smerite, simple ~i nevinovate.

350. in vremea Sfintei Rugaciuni, am tinut eu toata taria la anumite forme (pozitia corpului, pleearea eapului, tinerea respiratiei etc.), iar de eele intr-adevar necesare (atentia mintii ~i simtirea inimii) prea putin rn-am ingrijit.

351. Uneori in timpul rugaciunii, cand m-a cereetat mila ~i indurarea lui Dumnezeu eu foeul eel nematerialnie al simtirii Sale

" 140' 4

II':n inima, eu, pacatosul ~i nechibzuitul. ~ am parasit eititul pravilei, ei, fiind inclinat spre rugaciunea eea citita (spre 0 cantitate

de vorbe goale), am eitit mai departe psalmi

~i rugaciuni. Astfel, am suparat pe Preabunul Dumnezeu ~i m-am lipsit de eereetarea Duhului Sau eea din inima.

352. Uneori am stat la rugaciune avand rautate sau tinere de minte a raului eelor ee m-au suparat sau nedreptatit, uitand euvintele Domnului: "De nu yeti ierta greselile fratilor vostri din toata inima, nici Tatal vostru Cel eerese nu va va ierta greselile voastre".

353. Fiind lenes §i stapanit de moleseala ~i nesimtire, nu am putut ajunge la treapta eea mai de sus a rugaciunii. Cu toate aeestea, am inceput sa visez gandind ea a~ fi sporit putin ~i nu a§ fi eel mai de jos in aceasta privinta.

354. De multe ori, in vremea rugaciunii, m-arn aflat dorrnitand eu min tea ~i ehiar eu

, t4t ~

lI'::uPUI, stand de yorba eu dracii ~i luan'" aminte la eele ale lor, ritz and §i tulburandu-ma

de alte patimi. Astfel, stand eu trupul la rugaciune inaintea Domnului, eu mintea ~i

eu sufletul m-am af'lat slujind draeilor §i patimilor mele.

355. Nu m-arn rugat dupa randuiala lasata de Sfintii Parinti, adica sa incep rugaciunea eu slavoslovia lui Dumnezeu, apoi sa eontinui cu multumire a, pe urrna cu m ar tur is ire a si abia la urrna sa yin eu eererea, ci, de multe ori, am inceput direct cu eererea, iar alteori eu marturisirea, 356. N-am avut chibzuinta §i dr e apt a socoteala ca, in vremea cand am fost singur, sa rna rog mai mult eu rugaciune a eea dinlauntru. urrnand ca atunei cand voi fi eu altii, la pravila Bisericii, sa adaug pe langa rugaciunea cea dinlauntru si pe eea din afara,

357. Uneori, cand eineva m-a rugat sa rna rog lui Dumnezeu pentru el, din lene nu

, 142 ~

r: voit, rnotivand cii sunt nevredni~ ascunzandu-mi, astfel, lenevirea in dosul unei smerenii fatamice.

358. Alteori, m-am rugat pentru altii §i daca Dumnezeu le-a implinit cererea pentru a lor credinta, eu rn-am mandrit, ca §i cum acest lucru s-ar fi facut pentru rugaciunea mea. Astfel, ca un fara de .ninte , rn-arn laudat cu lucru strain.

359. in vremea rugaciunii, deseori m-am abatut eu mintea la dreapta sau la stanga, adica uneori am luat aminte la unele lucruri parute duhovnicesti, pe care draeii mi Ie aduceau pentru a rna departa de la rugaciune, iar alteori am luat aminte la gandurile cele desarte §i spurcate.

360. N-am stiut cii toateInchipuirile eele duhovnicesti §i sfinte, din vremea Sfintei Rugaciuni, trebuie sa Ie pastrez numai in memorie ~i nicidecum in imaginatie. Din aceasta cauz a, de multe ori, in vremea Sfintei Rugaciuni, am zabovit cu mintea la

~ 143 ~

';nele cuget ar i inso tite de inchiPui~ duhovnicesti, precum: infricosata Iudecata, Raiul, chipul Mantuitorului sau al Maicii Domnului. Astfel, am tinut luarea aminte

in afara inimii ~i nu am lasat min tea sa coboare in carnar a inimii spre a sta de yorba cu Mirele, Cuvantul. Aceasta mi s-a intarnplat fiindca nu am stiut ca imaginatiile, oricat de sfinte ar pare a, sunt in afara inimii. 361. in vremea rugaciunii nu am avut grija

Sa inchid cele trei usi: cea a chiliei, spre a

nu veni altii: a buzelor, spre a nu vorbi cele desarte ~i usa cea dinauntru, a inimii. Astfel, fiind fara de paza ~i in afar a ~i inauntru, pururea am fost batjocorit de draci.

362. Din cauza lenevirii ~i a nepasarii, nu am avut nici rugaciunea mintii, adica sa rna intaresc cu atentie in inima ~i de acolo sa inalt rugaciunile mele catre Dumnezeu ~i nu am avut nici lucrarea mintii, adica sa pun gandul strajer la poarta inimii ~i sa

... 144 ~rtI

/l':presc, prin chemarea Numelui Domnul~ orice gand patimas ce ar fi putut sa intre acolo.

363. Auzind Dumnezeiasca Scripture care spune ca impar at ia lui Dumnezeu este inauntrul nostru, nu rn-arn silit sa-L caut pe Dumnezeu in inima mea, prin chemarea cat mai deasa a Preasfantului Sau Nume. 364. Stiind ca, in chip tainie, inima ... ~ ... este un rnormant al Domnului, in care, prin Sfantul Botez, Domnul S-a ingropat intru mine, nu m-arn silit cu tcata sarguin\a sa-L dezgrop de acolo, prin chemarea neincetata a Preasfantului Sau Nume. Astfel, din cauza lenevirii mele, am rarnas strain de invierea cea tainica, in duh, a sufletului meu.

365. Stiind ca de la Botez am ingropat in parnantul inimii mele pe Mangaietorul Cel Dumnezeiesc, nu rn-am silit sa-mi inving to ate voile ~i ingrijirile veacului acestuia spre a cauta ~i dezgropa, prin rugaciune neincetata, pe Cerescul Mangaietor. Astfel,

~ 145 ~

II':n cauza nesimtirii ~i a lenevirii mele, a~ dimas sarac ~i gol de Marg ar itarul eel nepretuit ~i nemuritor, prin Care am fost rascurnparat,

Pacatele limbii

366. Am pacatuit ina in tea lui Dumnezeu cu lirnba, in tot felul, in tot locul ~i in toata vremea.

367. Din ura ~i rautate, am osandit pe altii ~i i-am jude cat.

368. Am c1evetit ~i am parat pe altii, din care cauza ei au suferit necazuri, pagube ~i alte suparari ~i primejdii.

369. Am ornorat cinstea altora prin vorbirea de rau ~i prin defaimarea lor.

370. Am ocarat, am defairnat, am certat, am mustrat pe altii, i-am blestemat ~i batjocorit.

371. Nu mi-am oprit limb a de la vorbe desarte.

372. Am avut obiceiul sa rna laud ~i sa spun

..:in_cl_.u_n_i. 146 _

~3. Am spus glume prin care am prieinu~ srninte ala altora.

374. Am vorbit cu rnandrie, eu tr ufie, eu sernetie, eu slava desarta ~i eu seopul de a fi laudat de oameni sau de a primi daruri de la ei. 375. Am laudat pe eei rai §i luerurile lor rele ~i am vorbit de rau pe eei buni ~i luerurile lor bune.

376. A", =vut obiceiul sa spun povesri, $" vorbese despre ispravile rele ale oamenilor desfr anati, talhari, betivi ~i ucigasi, prin care am facut srninte ala eelor ee rna aseultau.

377. De multe ori in viata am vorbit eele ce au indemnat pe altii spre ras, spre rnanie sau spre a face alte feluri de rautali.

378. Am spus glume chiar eu euvinte sfinte din Dumnezeiestile Seripturi.

379. Am ras de multe ori in hohote ~i cu glas tare. fierbiind eu trupul pana la lacrimi, dovedind prin aeeasta ca sunt un om nebun ~i fara de minte .

,

------147------

~o. M-am laudat ea sunt de neam bun ~ ea rude Ie sau prietenii mei au fost bogati

sau de mare cinste intre oameni.

381. M-am laud at cii am prieteni sau rude bogate, avand functii lurnesti sau bisericesti importante.

382. Fiind stapanit de mandrie ~i de slava desarta, mi-a placut sa fae pe dascalul ~i sii lnva] pe altii eele ee eu niciodata nu le-arn facut. Mai rau, m-arn apueat sa talcuiesc ~i unele lueruri grele din Sfanta Scripturii dupa eapul §i pare rea mea.

383. Am avut raul obieei de a lauda pe altii in fa\ii ~i am vorbit de multe ori eu viclenie ~i lingusire.

384. Nu m-arn silit sa oprese pe altii, prin cuvant, de la vorbirea de rau, de la cleve tire ~i de la oriee fel de pacat, Nu am facut aeest lueru cand rni-a stat in putinta.

385. M-am rusinat §i m-am temut sa spun adevarul §i sii mustru pe falii nedreptatea

-----------148-----------

,; hula impotriva lui Dumnezeu, pe ea~ eei necredinciosi 0 vorbeau la aratare.

386. N-am invatat ~i n-arn mustrat eu toata taria pe eei ee defairnau dogmele dreptei credinte ~i predaniile Bisericii Ortodoxe. 387. N-am avut tar ia eea buna, buna chibzuiala ~i dreapta socoteala, din care eauzii am tiieut aeolo unde era nevoie sa vorbesc §i am vorbit acolo unde era nevoie

sa taco

388. Stiind ea multa vorbire este scaun al slavei desarte, totusi nu m-arn infranat de la multa vorbire eu lauda de sine §i de la vorbirea desarta,

389. Din eauza necunostintei de sine, nu am avut putere sa-rni stapanesc Iimba eu chibzuinta in oriee imprejurare.

390. Am fost stapanit in toata vremea de multa vorbire, din cauza vietii mele strieate §i nechibzuite §i din cauza nestapanirii de sine.

-----------149-----------

~1. Am fost stapanit de vorbirea desarta, ea~ a avut drept cauze mandria, irnbuibarea pantecelui ~i grija de multe.

392. Neavand dragoste fata de aproapele, nu m-am silit cu toata puterea sa mangai pe cei intristati, sa invat pe eei nestiutori §i sa apar pe eei nedreptatiti,

393. Din cauza nepasarii, a negrijei §i a cutezantei de sine, nu m-am silit eu toata puterea sa fug ~i sa rna ferese de loeurile unde se radea, se glumea ~i se spuneau alte desertaciuni,

Alte pstimi subfiri

394. Am fost stapanit de alte nenumarate patirni, precum: uitarea, nepasarea, neevlavia, iutirnea, mania, arnaraciune, infurierea, ura de semeni, pomenirea de rau, vorbirea de rau, osandirea, intristarea de suflet, indoiala, lasitatea, eearta, rivalltatea, rnandria, fatiirnicia, mineiuna, necredinta, iubirea de materie, de

, '150 ~

1':ulcefi, impatimirea, afectiunea pentru ee~ pamantesti, trandavia, nerabdarea, nebarbatia, nemultumirea fata de Dumnezeu, fata de oameni, cartirea, infumurarea, parerea de sine, trufia, ingamfarea, iubirea de stspsnire, dorinta de a porunci, de a placea oamenilor, iubirea de aratare, vielenia, nerusinarea, lingusirea, inselaciunea, ironia. duplicitatea, indoiala, invoirea eu pacatele patimase ale sufletului ~i gandirea deasa la ele, rataeirea gandurilor. iubirea de slava, de argint, de placeri trupesti ~i iubirea de sine, care este maica ~i riidacina tuturor rautaplor.

Piicatele eelor trei parfi ale sufletului

395. Din partea rationals a sufletului am paeatuit cu necre dinta, eu erezia, eu credinta bolnava, bigota, eu nebunia, cu hula. blasfemia, eu nernultumir e a ~i nesocotinta ~i cu invoirea eu pacatele care s-au ivit din partea poftitoare a sufletului.

, 151 .A

~6. Am pacatuit eu toate eele opt gandU~ ale r aut atii, adica eu eel al lacornie i pantecelui, al eurviei, al iubirii de argint,

al maniei, al iutimii, al intristarii, al slavei desarte ~i al rnandriei.

Piicatele celor einci simfuri

397. Am facut toate pacatele ce se nasc din vedere, din auz, din gust, din miros ~i din pipait, 398. Am pacatuit eu vederea, privind eu iseodire ~i eu pofta la fetele femeiesti, Am privit eu rautate ~i viclenie spre eei ee rn-au suparat, Am privit in oglinda spre a vedea dad sunt frumos ~i spre a rna impodobi, Am privit la joeuri, la piese de teatru, la filme, spectaeole, la joeuri sportive etc., care mi-au a\a\at poftele trupesti, Am privit la vicleniile aeestui veae ~i m-am impatimit eu ele.

399. Am pacaruir eu auzul, ascultand cantece curvesti ~i desarte, povesti, glume

, 152 ~J

,; vorbe necurate, rasuri rara randuiala ca~ rni-au desfatat simtur ile ~i rni-au abatut mintea ~i inima de la Dumnezeu. Am aseultat la radio, casetofon etc. cantari lurnesti, care mi-au tulburat simturile ~i rni-au rapit timpul de la rugaciune,

400. Am privit la televizor in lume, ~i chiar in manastire, la filme de tot felul care m-au smintit ~i am indernnatsi pe altii sa faca aeest pacat, a\a\iindu-mi to ate poftele ~i intinandu-mi sirntur ile , amintindu-mi de place rile vietii lurnesti ~i uitand de juramantul calugaresc.

401. Am pacatuit cu mirosul, mirosind parfumuri lumesti. M-am udat eu insumi eu parfum pe maini ~i pe haine. Am pacatuit, mirosind eu patima florile ~i alte mirodenii, care de sfata simtur ile ~i molesesc cugetarea la eele bune, plecand sufletul spre rauta\i.

402. Am pacatuit eu gustuJ mancand ~i band fara vreme, fara trebuinta §i fara

~ 153 ~

1!:nduiala. Mi-a placut sa-mi fac feluri~ rnancaruri drese, de dulce, gustoase, care desfata pantecele, ingra~a trupul, ingreuneaza mintea ~i aprinde in inima focul poftelor trupesti.

403. Am uitat ca Domnul osandeste pe cei satui, zicand: "Vai voua, celor satui, ea Yeti fl amanz i!". De asemenea, am uitat c'a lacomia pantecelui izgoneste mintea cea subtire.

404. Am pacatuit cu pipaitul, pipaind trupul meu sau al altora cu patirna. Mi-a placut sa am haine frumoase, scumpe ~i impodobite. Mi-am impodobit patul cu asternuturi moi spre a-mi desfata trupul ~i a rna odihni fara masura. Am urat hainele cele smerite, cam~ile aspre ~i am defiiimat pe cei ce purtau imbracarninte saracacioasa, Mi-a placut sa fac bai, nefiind bolnav cu trupul, prin care am dezmierdat trupul ~i mi-am mole sit silfletul. Am uitat ca adev ar ata baie pentru calug ar i sunt

~ 154 ~

II':udorile cele din oste ne ala ~i lacrimi~ pentru pacate.

Aile rautafi Ielurite ~i subfiri

405. M-am mandrit cand am fast momit cu laude de unii, iar pe altii n-am vrut sa-i laud pentru voia lor cea buna.

406. Nu am vrut sa slujesc altora ~i m-am suparat pe cei ce nu au vrut sa-rni slujeasca mie.

407. Pe bolnavi i-am urat ~i nu Ie-am slujit, iar cand am fost eu bolnav, m-am maniat pe cei ce nu m-au cercetat ~i nu au vrut sa-mi slujeasca,

408. Pe cei mai mari ai mei i-am defairnat ~i i-am vorbit de rau, iar' cand am fost de fa!a cu e i, m-am purtat cu lingusire ~i viclenie.

409. N-am vrut sa cinstesc pe cei vrednici, iar eu, nevrednic fiind, am vrut sa fiu

~ns_ti_t. 155 _

~o. M-am lenevit la rugaciune ~i PSalm~ iar la vorbirea cea desarta m-arn facut viteaz

~i foarte iscusit.

411. Cand unii spuneau povesti ~i desertaciuni, cu atentie i-am ascultat ~i m-arn veselit, iar pe cei ce mi-au vorbit despre infranare ~i nevointa i-arn urat ~i i-am suparat.

4i2. A~ prim it momelile cele cu fatarnicie de -Ia altii, iar cand cineva mi-a ar atat neputintele me1e, m-am supjirat.

413. Lumii m-am ararat sarguitor, iar la pravila ~i ascultare am fost tr andav ~i risipitor.

414. Am trecut cu vederea pe cei ce aveau nevoie de ajutor, iar pe cei ce nu m-au ajutat ~i nu m-au miluit i-arn urat ~i i-am vorbit de rau,

415. Fagaduintele pe care Ie-am facut altora nu Ie-am implinit, iar fagaduintele ce mi le-a facut cineva am vrut sa mi Ie implineasca. 416. La luat daruri am fost nesatul, iar cand a fost sa daruiesc cuiva ceva, m-arn mahnit.

~ 156 ~

~7. Am stat impotriva altora cu cuvant~ ~i cu lucrul, iar cand mi s-a impotrivit mie cineva, nu l-am suferit.

418. Cu trupul m-am departat de curvie, dar privind cu pofta la femei, am facut preacurvie inaintea Domnului.

419. Am avut parerea ca am dragoste, dar, prin ura, ucidere de frate am facut.

420. Fiind nevrednic, am indr azriit sa povatuiesc pe altii cu sfaturile cele bune, iar de ziua in care Domnul va cere sfaturiIe cele ascunse ale inimii, nu m-am ingrijit. 421. De judecata oamenilor m-am temut, iar de Cuvantul lui Dumnezeu, Care este J ude catorul g andur ilor ~i al cugetelor inimii, nu mi-am adus aminte.

422. De faptele cele rele m-am cait, iar de invoirile cele patimase ale gandurilor, care ca niste lucruri se judecii, nu m-arn ferit §i nici nu m-am cait.

423. Am urat pacatul, dar nu §i pricinile lui.

,

-----------157----------

~4. De mustrarea fariseilor cea pentr~ haine mi-am adus aminte, iar eu, purtiind haine straine fata de faptele mele, nu rn-arn infricosat, ca eel ce port chip strain.

425. De multe ori m-am tiinguit §i am suspinat pentru pacat, dar in fiecare clipa iara§i de pacat m-arn apucat.

426. La slavoslovie §i cantare m-arn ararat siirguitor, dar a face acestea spre slava lui Dumnezeu nu m-arn silit.

427. Trupul meu Cll haine bune I-am imbr acar, iar sufletul spre batjocura dracilor l-am Iasat,

428. Cu chip de evlavie m-arn imbracat, iar nu cu puterea cea din lucrare.

429. Mintind totdeauna, asupra celor mincinosi rn-am maniat.

430. De bucate m-am infriinat, iar cu parerea de sine, mai mult decat cu lacomia pantecelui, L-am suparat pe Dumnezeu. 431. Am avut parerea t:a de lume m-am lepadat, dar pe cele din lume n-am incetat sa Ie lucrez.

~ 158 ~~

~2. In pacate totdeauna am petrecut, d~ mi-a placur sa fiu socotit de altii ca un drept. 433. Nu m-arn ingrijit de constiinta mea, dar pacatele altora totdeauna Ie-am iscodit. 434. M-am departat de betia de Yin, dar cu ura ~i zavistia totdeauna m-am imbatat.

435. Fata de povatuitorii mei m-am aratat

eu chip de evlavie, dar pe ascuns pe duhovnic, pe starer ~i ·pe ceilalti parinti i-am vorbit de rau ~i i-am defaimat.

436. M-am ararat catre altii sarguitor la post §i la pravila in chilie, iar pe ascuns, cand nimeni nu m-a vazut, m-am dat la somn, la miincare ~i la citirea celor nefolositoare (reviste, carti lurnesti, ziare).

437. Am indemnat pe altii, prin cuvant, la fapta buna, iar ell la tot pacatul §i la cearta rn-am pornit.

438. Pe aproapele totdeauna spre milostenie §i dragoste l-am indemnat, iar eu pe saracii de la usa mea cu ocara i-arn alungat ~i petree in nedreptate eu toti.

~ 159 ~

Miirturisesc cu ciiintii §i cu mare piirere de rau cii toate pacatele, stiute §i nestiute, mari §i mici, din tinerete sau batranete, cele personale sau striiine, toate cele marturisite sau nernarturisite, toate cele de moarte sau care nu sunt de moarte, toate cele facute in lume sau in miiniistire, toate piicatele cate Ie poate face omul, toate acestea §i mai mari decat acestea Ie-am facut, pentru care cinstite piirinte, imi cer iertare §i Canon de pocainta.

----------160----------

Anexa editorului la IndreptaruJ de Spovedanie

Miirturisesc, Inca, inaintea Preamilostivului §i Preainduratului Dumnezeu, cii am facut §i aceste pacate (sau dacii nu le-ai facut pe toate, Ie spui numai pe cele pe care le-ai facut):

Am fost trufas, mandru, mare] in desert, inalt cu cugetul, inalt eu spranceana, ingamfat, trecator cu vederea, semet, iubitor de ariitare, nerecunoscator, nernultumitor, iubitor de podoabe, malahiu, preaeurvar, necurat, inti nat, desfranat, neinfruntat, intinat, stricat, riisfiitat, inversunat, impiitimit, nelegiuit, iubitor de dulceti, indriicit eu pantecele, indracit eu gatlejul, desfatat, imbuibat, betiv, negrijuliu, somnoros, lenes, iscoditor, viclean, zavistnic, pizmas, c1evetitor, piirator, ucigas,

~ 161 ~

~har, fur, nedrepl, lacom, rapitor, iubitor ~ averi, carnatar.

M-am iutit, am fost mincinos, ural ca§tigator, scump, pomenitor de rau, barfitor, defaimator, §optitor, am luat in ras, am vorbit urat, am jurat strarnb, am fost impietrit cu inima, neincercat, nesupus, neascultator, vorbitor de rau, manios, batjocoritor, arnagitor, ocarator, iscoditor, izbanditor, prigonitor, avar, neindurat, nemilostiv, nesimtit, neiubitor de saraci §i de straini, neirnpacat, neprieten, zadarator, luptator, injurator, obraznic, batau§, iubitor de cearta, vorbitor in desert, nebun, nebiigator de searna, neternator, neiubitor de bine, urator de frate, ur ator de fapte bune, hulitor, judecator, necredincios, osanditor, nepocait, nernarturisit, eel fara de raspuns, uneltitor de rele, eel cu chip infricosat.

Marturisesc ca am gresit cu reaua cugetare, cu nebunia, neinfranarea, nepriceperea,

~";;n! •. m.gi •• ".:~: •• i"i,,, din min~ 1

~ureala, salbaticia, obr aznicia, la§itate~ toropeala, negrija de cele bune, grescala cea de fiecare clipa, zgarcenia, risipirea, necuno stinta, ne ob isnuinta, cuno st inta mincinoasa, uitarea, nedeosebirea, nesimtirea, nedreptatea, lancezeala, flecareala, nesocontinta, pacatul de tot felul, nelegiuirea, faradelegea, robia, incuviintarea cea rea, insotirea fara

de judecata, momeala draceasca, odihna trupeasca [ara trebuinta, boala sufietului, Jipsa de euraj, neputinta mintii, nepasarea,

tr andavia , ne pretuire a lui Dumnezeu, abate rea, calcarea poruncilor, necredinta, neincrederea, reaua-credinta, purina credinta, slujirea multor patimi, nerecunoasterea lui Dumnezeu, necuviinta, ghicirea, fermecatoria, tagaduirea lui Dumnezeu, neretinerea de la rau, iubirea de yorba rnulta, inalrarea, infumurarea nebuna,

Am gresit cu ne atentia, nesporirea, amagirea, ratacirea, cutezanta, necuratia, mane are a de spurcaciuni, de sfatare a,

~ 16l ~

';:eomia pantecelui, mania. intristarea, sla~ desarta, parerea de sine. uraciunea, alaturarea, arnete ala, placere a de mancarur i bune , mancarea pe ascuns, rnancarea lara masura, mancare a de unul singur, usur atatea, umblarea dupa voia proprie, neincercarea binelui, nepedepsirea de sine. nedestoinicia. tarnpenia, grosolania, usur atate a vo ii, vorbirea impotriva, iubirea de vrajba,

Am pacatuit eu greaua vorbire, strigarea, tulburarea, hartuiala, pofta nesocotita, fierberea, o!ararea. srninteala, dusmania, a1ergarea dupa multe, invinovatirea, ura, calornnia, injuria, necinstirea, furia, asprimea, juramantul, partinirea, uciderea cu cuvantul din lira. primirea de daruri, cearta, necuviinta, luarea in ras, lucrarea impotriva, asuprirea, dispretuirea aproapelui, bataia, lipsa de iubire, neunirea la cele bune, neirnpacarea, ponegrirea, neintelegerea, cruzimea, nerusinarea, intuneearea gandurilor, orbirea, niizuirea la cele vremelnice, lmpatimirea,

desertaciunea.

,

-----------164-----------

t

r Sunt stapanit de toropeala sufletulu~ somnul mult, nalucire, bautura multa, netrebnicie, moleseala, incantare, nesocotinta, iubirea de placeri, vorbirea eelor de rusine, umblarea dupa femei, dorinta neinfranata, inflerbantarea curviei, pofta suf'letului, intinare, prietenia particulara §i patimasa, ras, lndrazneala, neorsnduiala, tovarasia cea rea. uneltirea spre rau, jefuirea de cele sfinte, ca~tig rusinos, inselare , cartire, nernultumire, reaua plasmuire spre a face raul, 'razbunare, micimea de suflet, zap ace ala. mancarimea de lirnba, vorbirea

In desert, bucuria nesocotita, imprastierea gandur ilor, prietenia nesocotita, reaua purtare, vorbirea de prostii.

Am gresit eu neprimirea a1tora, umblarea dupa castig, indignarea, tinerea In minte a raului, dorinta de riizbunare, reaua intrebuintare, reaua dispozitie, infumurarea, fa!arnicia, ironia, prefacatoria, folosirea glumelor proaste, curiozitatea, neinfranarea, dragostea

~ 165 ~

"';aceasca, netemerea de Dumnezeu, surzen~ sufletului, cugetul semet, lauda de sine, falirea, umilirea aproapelui, neindurarea, deznadejdea, molesirea, ura de Dumnezeu, descurajarea,

ura de oameni, pomenirea de rau, vorbirea

de rau, osandire a, intristarea de suflet, indoiala, rivalitatea, iubirea de materie, afectiunea pentru cele pamantesti, nerabdarea, nebarbatia, nernultumirea fatii de Dumnezeu, asuprirea inimii, nerecunostinra fatii de oameni, trufia, iubirea de a porunci, dorinta

de a placea oamenilor, iubirea de aratare, duplicitatea, invoirea cu pacatele cele patimase

ale sufletului §i deasa cugetare la ele, ratacirea gandurilor, iubirea de slava, iubirea de argint, iubirea de placeri trupesti §i iubirea de sine, care este maica si radacina tuturor riiutatilor.

Toate aceste patimi s-au adunat din scrierile Sfintilor Parin!i loan Damaschin, Petru Damaschin $i 'Cslist.

-----------166-----------

n.:

Cuvantul editorului 5

A$a ne spovedim noi, crestinii ortodocsl .. _. .•..... 7 Spovedania cre§tinilor ortodocsi ...........•.....•.... 10

Spovedania preotilor de mir ......................• _. 12

Spovedania preoteselor 65

Spovedania generalii a monahilor 70

Pacate impotriva votului ascultiirii 71

Pacate impotriva votului fecioriei 75

Pacate irnpotriva votului saraciei de buniivoie . 81

Cele sapte pacate de moarte 88

I. Piicete {acute din msndrie 88

II. Piicete {acute din slava de~arta 93

III. Piicste fiicute din desirsnsre 97

IV. Piicete {acute din nJiinie 97

V. Piicete {acute din zevistie 100

VI. Pscste fiicute din llicomia pantece/ui .. /01 Vl/. Plicate fiicute din lene ~i nepasare . 106

Pacatele lipsirii 112

Pacate impotriva Duhului SCant 113

~ 167 ~

, Pacate strigatoare la cer I ~

Pacate fala de aproapele 114

Pacate impotriva celor noua porunci ale

Bisericii 115

Pacate impotriva celor zece porunci 116

Pacate facute din nepasare ~i din nesimtirea

inimii 121

Pacate impotriva blandetii ~i a rabdarii 125

Pacate impotriva dreptei socoteli 126

Pacate fala de lucrarea cea dreapta a Sfintei

Rugaciuni 135

Pacatele limbii 146

Alte patimi subtiri 150

Pacatele celor trei parti ale sufletului 151

Pacatele celor cinci simturi 152

Alte riiutali felurite ~i subtiri 155

Anexa editorului Ia ~pllllulde SpovedBnie •... 161

----------168----------

S-ar putea să vă placă și