Sunteți pe pagina 1din 17
Despre acupunctura CUVÂNT C ĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE A C U P U N C
Despre acupunctura
CUVÂNT C ĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI
DESPRE
A C U P U N C T U R A
Motto: „Fiule! În boala ta nu fi neb ă g ă tor de seam ă ; ci te roag ă
Domnului ş i El te va tă mă dui“ (În ţ elepciunea lui Sirah 38:9).
„Vindecă -mă , Doamne, şi voi fi vindecat; mântuie ş te-mă ş i
voi fi mântuit, că Tu e ş ti lauda mea!“ (Ieremia 17:14).
Preot Ioan
Iubiţi credincioşi,
De-a lungul existen ţ ei lor, oamenii au fost preocupa ţ i să afle
ră spunsul la multe întreb ă ri. Câteva dintre aceste întreb ă ri importante ar
fi: De ce exist ă pe lume suferin ţ a ş i boala? De ce nu sunt scuti ţ i nici
cre ş tinii de suferin ţă ?
De ce pare Dumnezeu atât de nep ă să tor în fa ţ a suferin ţ ei umane? De
ce unii sunt lovi ţ i de suferin ţă iar al ţ ii nu? Care este scopul vieţ ii noastre
cre ş tine ş ti? Au curs „fluvii de cerneal ă “ în încercarea de a da ră spuns
acestor întreb ă ri. Ră spunsul corect îl d ă numai Biblia.
1
Despre acupunctura Boala prilej de sporire duhovniceasc ă Iat ă ce spun Sfânta Scriptură ş
Despre acupunctura
Boala prilej de sporire duhovniceasc ă
Iat ă ce spun Sfânta Scriptură ş i Sfin ţ ii P ă rin ţ i despre boal ă :
● „Boala este de fapt o încercare ş i cel lovit de ea este asemenea
lui Iov. Este ispitit de diavol să -L huleasc ă pe Dumnezeu sau m ă car
să se desprind ă ş i să se dep ă rteze de El închizându-se în sine cu
mândrie“ (Avva Varsanufie).
● „La Botez omul se face p ă rta ş Patimilor, mor ţii ş i Învierii lui
Hristos“ (Sfântul Maxim Mă rturisitorul).
„Cine a suferit cu trupul a ispră vit cu p ă catul“ (1Petru 4:1).
„Prin multe suferin ţe trebuie să intră m în Împ ă r ăţia lui
Dumnezeu“ (Faptele Apostolilor 14:22).
● „De nu va gusta sufletul din patimile lui Hristos întru
cuno ş tin ţă , nu poate avea p ă rtăşie cu El“(Sfântul Isaac Sirul).
„Cu cât Dumnezeu ne trimite mai multe încercă ri, cu atât mai
desă vârş i ţi ne face“ (Sfântul Ioan Gură de Aur).
● „Omul virtuos afl ă în boal ă un bun prilej de a- ş i ară ta şi întă ri
credin ţa“ (Sfântul Grigorie de Nazianz).
● „În orice boal ă Dumnezeu îi vorbe şte omului despre
mântuirea sa şi-Ş i arată voia de a-l ajuta să o dobândească “ (Avva
Ioan de Gaza).
„Spini ş i pă l ă midă “
şi bacterii
Indiferent dacă accept ă m sau nu, suntem cu to ţ ii afectaţ i de că derea
în p ă cat a primilor oameni, cu to ţ ii îndură m efectele neascult ă rii lui
Adam şi a Evei. Lumea în care tră im suport ă consecin ţ ele pedepsei dat ă
de Dumnezeu. P ă mântul a devenit nu doar mediul în care se înmul ţ esc
spinii ş i p ă l ă mida, ci şi o multitudine de boli. Corpul omenesc, deş i creat
perfect, a devenit sensibil la boli ş i este muritor. Drept consecin ţă a
p ă catului, moartea a intrat în lume înso ţ it ă de solii ei, boala şi b ă trâne ţ ea.
Faptul că suntem cre ş tini nu înseamn ă eliberarea miraculoasă de bolile
corpului. Iat ă ce ne spune Sfântul Apostol Pavel: „Că ci ştim că toată
f ă ptura împreun ă suspin ă ş i împreun ă are dureri pân ă acum. Şi nu
numai atât, ci ş i noi, care avem pârga Duhului, ş i noi în şine
2
Despre acupunctura suspin ă m în noi, a şteptând înfierea, r ă scump ă rarea
Despre acupunctura
suspin ă m în noi, a şteptând înfierea, r ă scump ă rarea trupului nostru“
(Romani 8: 22-23). Şi ne mai spune tot el: „ Şi pentru ca să nu mă
trufesc cu mă re ţie descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în
trup, un înger al satanei, să m ă bată peste obraz, ca să nu m ă
trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să -l
îndep ă rteze de la mine; Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, că ci
puterea Mea se desă vârş e ş te în sl ă biciune“ (2 Corinteni 12:7-8-9).
Medicina alternativ ă
Medicina alternativ ă se bucură în zilele noastre de un interes tot mai
mare, atră gând în mod deosebit pe c ă ut ă torii unei perspective
alternative asupra realit ăţ ii, chiar dacă mul ţ i dintre ei sunt cre ştini. O
primă explicaţ ie a succesului medicinei alternative ar fi declinul
înregistrat de medicina clasic ă , care trateaz ă omul unilateral ş i nu ca un
întreg. Odat ă cu automatizarea tot mai mare a medicinii, contactul
personal medic-pacient s-a redus tot mai mult. Dar succesele medicinei
clasice nu pot fi contestate. Criticii ei (în special mass-media) uit ă că în
spatele fiecă rui insucces sunt sute sau mii de cazuri de vindecă ri reu şite.
A şa se întâmpl ă : un medic vindecă 999 de oameni ş i pe unul nu-l
vindec ă , însă toat ă lumea va ş ti doar insuccesul să u. O a doua explica ţie
o
reprezint ă succesele reale ale metodelor medicinii alternative,
glorificate în ziare, la televiziune ş i lipsa aparent ă de efecte secundare ale
acestor metode. Este foarte adev ă rat c ă efectele secundare fizice ale
acestor procedee sunt mai rare, însă ele exist ă . Dar adev ă ratul pericol st ă
în
efectele secundare de natură ocult ă care afecteaz ă sufletul. Cu alte
cuvinte am putea spune: faci bine trupului ş i îmboln ă ve şti sufletul. O a
treia explica ţie o reprezintă nevoia de spiritual a fiin ţ ei umane. Ani de-a
rândul a fost promovat ă o viziune unilateral ă asupra lumii, o viziune
materialist ă . Însă omul este o fiin ţă dual ă : trup ş i suflet. Nu se poate
mul ţ umi doar cu cele ale trupului, îi trebuie şi ceva pentru suflet, ceva în
care să cread ă . Iar în pustiul spiritual al Occidentului, ocultismul ş i
magia au g ă sit cel mai favorabil teren, au g ă sit oameni „fl ă mânzi
duhovnice ş te“, care deja c ă utau o perspectiv ă asupra lumii.
3
Despre acupunctura Începând din anii 1960-1970 în America ş i Europa de Vest, religiile orientale,
Despre acupunctura
Începând din anii 1960-1970 în America ş i Europa de Vest, religiile
orientale, misticismul ş i ocultismul au fă cut progrese fantastice, pe
mă sură ce anterior cre ştinismul fusese înlocuit cu ateism,
materialism ş i umanism. Invazia ocult ă este observat ă peste tot: în ziare,
la televizor, în muzic ă , în afaceri ş i chiar în rândul copiilor. Li se cultiv ă
tuturor interesul crescut pentru jocuri de inspiraţ ie ocult ă :
clarv ă ză torul, horoscop, kabala sau wodoo. Unul dintre aceste jocuri
intitulat „Închisori ş i dragoni“ folose ş te simboluri ce sunt întrebuin ţ ate
în magia neagră şi în vră jitorie.
Apostazia lumii cre ş tine, deş i a atins culmi neb ă nuite, nu a atins
maximul. New Age, pseudo-religia care ş i-a propus să înlocuiască
cre ş tinismul, se vrea a fi o religie mondial ă ce va avea la bază o
ideologie monist ă (principiu filosofic) conform c ă reia „toate sunt una“
(au aceea ş i esen ţă ) iar Dumnezeu nu este distinct de crea ţ ie. Dacă toate
sunt una, Satan şi iadul nu vor mai avea nici o semnifica ţ ie, că ci atunci ar
însemna c ă binele şi ră ul provin din aceea şi surs ă . Pentru aposta ţ i
Dumnezeu nu este Creatorul personal revelat de Sfânta Scriptură , ci
Arhitectul impersonal care umple universul ş i toate fiin ţ ele vii. Moartea
este refuzat ă , iar alternativa este reîncarnarea. Poc ă in ţ a sinceră va fi
înlocuit ă de medita ţ ie ca mijloc de a atinge „iluminarea“, dându-le iluzia
c ă au în ei în ş i ş i o natură divin ă . Nu putem decât să -i d ă m dreptate
p ă rintelui Serafim Rose:
„Satan p ăşe şte acum în persoan ă pe scena
istoriei“.
Noi trebuie să în ţ elegem c ă eliberarea de stress şi boal ă nu este
echivalent ă cu mântuirea.
Medicina holistă nu trateaz ă cu adev ă rat omul ca întreg atâta
vreme cât nu oferă solu ţie la problema esen ţial ă care-l separ ă de
Dumnezeu: p ă catul. Doar împ ă cându-ne cu Hristos prin pocă in ţă ,
putem ob ţine ş i s ă n ă tate sufleteasc ă ş i trupească .
Acupunctura
Acupunctura (latinescul acus = ac; punctus = punct) este o metod ă
de vindecare care a ap ă rut în China antic ă . Originile metodei sunt
atribuite legendarului împ ă rat Hoang Ti (împ ă ratul galben) care a tră it
4
Despre acupunctura în urmă cu 5.000 de ani, ale c ă rui înv ăţă turi
Despre acupunctura
în urmă cu 5.000 de ani, ale c ă rui înv ăţă turi transmise sub forma tradi ţ iei
orale, ar fi fost consemnate în manualul Nei King (Cartea sfântă a
acupuncturii).
Aceast ă lucrare st ă sub semnul astrologiei ş i concep ţ iilor
religioase ale epocii, bazându-se pe interpret ă ri filosofice ale
mecanismelor organismului uman, ale funcţ iilor şi organelor. În ultima
parte a tratatului numit ă Nei Jing (Poarta magic ă ) este descris modul
practic prin care acupunctura poate vindeca bolile. Ală turi de descrierea
punctelor de acupunctură , este inclusă o multitudine de re ţ ete naturiste
(pe bază de plante), formule magice, forme de masaj ş i amulete, toate
având rolul de a reface echilibrul forţ elor cosmice în organismul
pacientului. În Europa, acupunctura a venit prin intermediul misionarilor
iezui ţ i, devenind o metod ă de tratament curent folosit ă , însă cu timpul
popularitatea sa a sc ă zut.
Filosofie
Acupunctura se bazeaz ă în totalitate pe filosofia taoist ă , astfel încât
pentru a în ţ elege metoda ar trebui să cunoa ş tem câteva elemente de
taoism. Taoismul este o stră veche, falsă religie chinezeasc ă , datând de
pe vreme legendarului filosof Lao-Tse.
Înglobează relicve ale religiilor totemiste şi elemente de magie.
Potrivit lor, energia universal ă care a generat totul se nume ş te TAO. Este
diferit ă de Dumnezeul personal al cre ş tinilor, întrucât ei nu recunosc
for ţ ele opuse şi personalizate ale binelui şi ră ului, respectiv Dumnezeu ş i
Satan.
Conform Taoismului, BINELE ŞI R Ă UL PROVIN DIN
ACEEA Ş I SURS Ă. Aceast ă filosofie monist ă (lat. mono= una) este
caracteristica esen ţ ial ă a tuturor religiilor orientale, dar şi oric ă rei forme
de magie, fie alb ă , fie neagră .
Energia Qi
Energia care eman ă din infinitatea universului ş i curge prin
organismul uman este numit ă Qi. Orice fel de putere şi energie din
5
Despre acupunctura lumea fizic ă î ş i are originea în Qi. Un concept similar
Despre acupunctura
lumea fizic ă î ş i are originea în Qi. Un concept similar îl întâlnim în
hinduism sub denumirea de PRANA. Mai exist ă ş i alte nume folosite
pentru aceast ă forţă : corp eteric (antropozofie) sau energie vital ă
(spiriti şti). Aceast ă energie creat ă , potrivit filosofiei taoiste, omul o preia
din atmosferă prin intermediul plă mânilor care sunt conecta ţ i cu
intestinul gros. Stomacul preia din alimente o alt ă cantitate ş i o d ă mai
departe splinei - centrul cunoa ş terii, potrivit chinezilor. Omul este
să n ă tos doar dacă propria sa energie Qi este în armonie cu energia
universal ă .
Kundalini ( şarpele periculos)
Potrivit filosofiei taoiste, în fiecare dintre noi î ş i are l ă ca şul o
energie divin ă ascunsă , asemeni ş arpelui periculos. Numele s ă u este
KUNDALINI ş i locul să u de reş edin ţă este situat la baza coloanei
vertebrale, unde doarme încol ă cit. Este o mare gre ş eal ă să -l treze şti fă ră
ajutorul calificat al unui guru. Exist ă o formă special ă de yoga (Kudalini
Yoga) care îl trezeş te şi apoi treapt ă cu treapt ă şarpele se ridic ă de-a
lungul unui canal spiritual special, traversează 7 puncte importante
(ciakra) şi odat ă ajuns în cre ştetul capului se uneş te energia universal ă
cu energia divină proprie ş i omul atinge eliberarea. Dr. Hiroshi
Motoyama, directorul Institutului de Psihologie a Religiei din Tokio,
afirmă că exist ă o strânsă leg ă tură între Kundalini şi energia Qi. Prin
urmare ACUPUNTURA N-AR FI DECÂT O FORMĂ DE
MANIPULARE
A
ŞARPELUI,
O
ALTERNATIVĂ
LA
KUNDALINI YOGA.
Meridianele
Potrivit în ţ elep ţ ilor chinezi, energia circul ă în organism prin anumite
canale numite „meridiane“ care nu corespund nici nervilor, nici arterelor
sau venelor, nici vaselor limfatice. Ei afirmă că exist ă astfel de
meridiane, îns ă existen ţ a lor n-a putut fi demonstrat ă ş tiin ţ ific nici pân ă
ast ă zi.
6
Despre acupunctura Yin şi Yang Aceste polarit ăţ i izvoră sc din Qi ş i
Despre acupunctura
Yin şi Yang
Aceste polarit ăţ i izvoră sc din Qi ş i atât timp cât sunt în
echilibru, energia curge nestingherit prin organism iar omul
este să n ă tos (în fotografia din dreapta) se poate vedea
simbolul energiei atotp ă trunză toare a universului, numit ă Qi,
cu aspectele ei polare Ying ş i Yang.
Punctele de acupunctur ă
Punctele de acupunctură sunt peste 700 şi sunt a ş ezate de-a lungul
meridianelor, fiind de mai multe feluri: de tonifiere şi de dispersie,
puncte sursă şi „de pasaj“, de alarmă şi de asentiment, de revenire ş i
cardinale. Au mă rimea 1-3 mm iar localizarea lor se face cu un
PUNCTOSCOP, aparat ce mă soară rezisten ţ a electric ă a pielii. Când este
vorba de mă surarea rezisten ţ ei electrice a pielii sunt implicaţ i o
multitudine de factori care n-au nimic în comun cu acupunctura. Ceea ce
arat ă instrumentele în realitate este mă sura în care transpiră pacientul.
Valoarea ştiin ţ ific ă este îndoielnic ă .
Terapia
Dup ă
stabilirea
diagnosticului,
începe
tratamentul
ce
const ă
în
introducerea unor ace cu lungimi
ce variaz ă între 2 şi 17 mm în
acele puncte de acupunctură . Se
folose şte, de regul ă , urmă torul set
de ace: 2 ace faciale de aur
(vitalizante), 2 ace faciale de
argint (relaxante), 2 ace lungi de
aur, 4 ace scurte de aur, 6 ace
scurte de argint, 2 ace japoneze
cu canal (de argint sau o ţ el).
Seturile pot fi diferite de la un vindec ă tor la altul, la fel ca şi materialul
7
Despre acupunctura din care sunt confecţ ionate.Exist ă controverse legate ş i de numă rul
Despre acupunctura
din care sunt confecţ ionate.Exist ă controverse legate ş i de numă rul
acelor folosite.
Ce boli pot fi vindecate?
Acupuncturi ş tii în şir ă de obicei o list ă lung ă de boli, de la ră ceal ă ,
grip ă , alergii ş i pân ă la cancer, poliomielit ă şi paraplegii. Ştiin ţ ific
dovezile sunt îndoielnice. Acupunctura, pe lâng ă pericolele de ordin
spiritual, prezint ă şi complicaţ ii de natură medical ă care nu sunt de loc
rare ş i care potrivit unui articol ap ă rut în „Journal of the American
Medical Association“ cuprind infec ţ ii ale locului de inserţ ie a acelor,
diagnostice gre ş ite şi chiar perforarea pl ă mânilor. Trebuie subliniat că
nici o boal ă care este cauzată de o afecţiune organic ă nu poate fi
influen ţată prin acupunctur ă . Acest lucru este demonstrat de
numeroase studii fă cute sub control ş tiin ţ ific.
Este acupunctura o opţiune pentru cre ştini ortodoc ş i?
Trebuie să facem distinc ţie între folosirea acupuncturii ca
anestezie sub supraveghere medical ă ş i folosirea ei de că tre diverş i
„medici“, adep ţi ai medicinei alternative. Bă t ă lia pentru vindecare pe
cale acupuncturii are loc pe plan spiritual. Şi atunci trebuie să ne punem
întrebarea: este acupunctura doar o formă de a sc ă pa de dureri sau
implică ş i semnificaţ ii spirituale mai profunde?
Cui să d ă m mai multă
crezare:
Bibliei
sau
filozofiilor
orientale?
Sfin ţilor
Pă rin ţi
sau
diverş ilor guru şi mae ş tri orientali?
Biblia nu este împotriva medicinei
Iat ă ce scrie un teolog englez referitor la metodele medicinei
moderne: „Orice vindecare este de natur ă divin ă , indiferent dac ă se
folosesc sau nu medicamente, mijloace psihologice sau chirurgicale“.
Chirurgul Gordon Scorer face o diferen ţ iere între „vindecare natural ă “
ş i cea „miraculoasă “, considerând însă că ambele î ş i au originea în
Dumnezeu. Oare nu este El Creatorul corpului nostru pe care L-a
înzestrat cu atâtea mecanisme imunitare? Paracelsus scria: „Voi,
8
Despre acupunctura cre ş tinii, ar trebui să -L considera ţi pe Dumnezeu cel mai
Despre acupunctura
cre ş tinii, ar trebui să -L considera ţi pe Dumnezeu cel mai mare ş i
mai important medic, cel mai puternic şi nu cel din urmă , c ă ci nimic
nu se întâmpl ă f ă ră El. Pă gânii pot cere ajutor de la oameni, voi însă
ar trebui să v ă ruga ţi lui Dumnezeu ş i El va trimite pe cineva să v ă
vindece, un Sfânt, un medic sau va veni El Însu ş i“. A şadar nu este o
dovad ă de necredin ţă să consul ţ i un medic când e şti bolnav. Dar nu
trebuie să uit ă m de smerenie, fă ră de care nu poate exista o ş tiin ţă ş i o
medicin ă adev ă rat ă .
Biblia nu se opune nici folosirii medicamentelor. Atunci când regele
Iezechia era pe moarte, Dumnezeu i l-a trimis, la cererea sa, pe profetul
Isaia. Iezechia a fost vindecat printr-o minune:
„ Şi Isaia a adus o turtă
de smochine ş i a pus-o deasupra bubei ş i Iezechia s-a vindecat“
(Isaia 38:21).
Dup ă ce s-a însă n ă to şit, regele Ezechia nu s-a limitat să -i
mul ţ umeasc ă lui Isaia, ci L-a l ă udat îndeosebi pe Dumnezeu pentru că i-a
redat să n ă tatea. „Doamne prin îndurarea Ta se bucură omul de via ţă ,
prin ea mai am ş i eu suflarea. Tu mă tă mă duie ş ti ş i-mi dai iar ăş i
via ţă! Iată c ă boala mea se schimb ă în să n ă tate“ (Isaia 38:16-17).
Sfântul Apostol Pavel inspirat de Duhul Sfânt i-a scris lui Timotei: „De
acum să nu bei numai ap ă , folose ş te pu ţin vin pentru stomacul tă u ş i
pentru desele tale sl ă biciuni“ (Timotei 5:23). Ast ă zi cunoaş tem faptul
c ă mustul şi vinul con ţ in substan ţ e active împotriva bacteriilor şi a
viru şilor.
Tot în Biblie este scris despre o atitudinea corect ă pe care trebuie să
o avem faţă de medici ş i medicamente:
„Cinste ş te pe doctor cu cinstea
ce i se cuvine, că ş i pe el l-a fă cut Domnul. Că de la Cel Preaînalt este
leacul ş i de la rege va lua dar. Domnul a zidit din p ă mânt leacurile ş i
omul în ţelept nu se va scârbi de ele. Au nu din lemn s-a îndulcit apa,
ca să cunoască puterea Lui? Fiule! În boala ta nu fi neb ă g ă tor de
seamă ; ci te roag ă Domnului ş i El te va tă mă dui“
(În ţ elpciunea lui
Sirah 38: 1-9).
Mul ţ i oameni doresc să fie să n ă to ş i punându-şi n ă dejdea în bani sau
în oameni în loc să şi-o pun ă în Dumnezeu spunând: „Dumnezeule, spre
ajutorul meu ia aminte! Doamne, să -mi aju ţi mie, gr ă beş te-te!
9
Despre acupunctura Ajutorul meu şi Izb ă vitorul meu eş ti Tu; Doamne, nu z
Despre acupunctura
Ajutorul meu şi Izb ă vitorul meu eş ti Tu; Doamne, nu z ă bovi!“
(Psalm 69).
Vindecare prin puteri paranormale în Filipine
Într-o mă sură tot mai mare, oamenii sunt gata să apeleze la metode
curative care nu au nimic comun cu ştiin ţ a, ci se bazează în mod evident
pe forţ e oculte. Este relevant să amintim afluxul de pacien ţ i din Occident
c ă tre localitatea filipinez ă Baguio, unde se supuneau „operaţ iilor“ fă cute
cu mâinile goale de vracii locali. Asistarea la „opera ţ ie“ era
impresionant ă pentru cei care nu au prea multe cuno ş tin ţ e de medicin ă .
La început vraciul lovea cu degetele zona din dreptul stomacului.
Deodat ă începea să curg ă sânge, pe care „asistentul“ îl îndep ă rta cu grijă
prin ştergere. Apoi vraciul începea s ă scormoneasc ă mă runtaiele
pacientului ş i scotea de acolo un ţ esut sângerând, „ulcerul“, dup ă cum îi
explica el pacientului Dup ă un minut (durata unei opera ţ ii clasice pe
stomac fiind de cel pu ţ in dou ă ore) sângele era şters, rana era închisă fă ră
a l ă sa nici o cicatrice ş i „opera ţ ia“ era gata. Pacien ţ ii erau entuziasma ţ i
de rapiditatea cu care s-a fă cut şi de faptul că n-au simţ it nimic.O analiză
mai atent ă a acestei opera ţ ii a relevat date extrem de interesante.
Examinarea microscopic ă şi biochimic ă a ţ esuturilor „extirpate“ a
demonstrat c ă proveneau de la g ă ini, porci, ş obolani ş i câini. O prob ă de
sânge colectat ă de pe un tampon s-a dovedit a fi sânge de porc în urma
analizelor fă cute la Institutul de Medicin ă Legal ă din Zurich. Într-o
lucrare extrem de documentat ă a chirurgului american W. A. Nolen,
„Healing: A Doctor in Search of a Miracle“ („Vindecare: un medic în
c ă utarea unui miracol“) sunt descrise amă nun ţ it trucurile pe care le
foloseau ace ş ti vraci pentru a-i în ş ela pe credincio şii paranormalului din
Occident.
Să nă tate holistic ă ?
Tehnica punerii mâinilor face parte dintr-un curent important al
medicinei alternative, numit Holistic Health (S ă n ă tate holistic ă ), curent
10
Despre acupunctura care cuprinde folosirea acupuncturii, a presopuncturii, a anumitor tehnici de antrenament autogen,
Despre acupunctura
care cuprinde folosirea acupuncturii, a presopuncturii, a anumitor tehnici
de antrenament autogen, bio-feedback, Hatha Yoga ş i alte metode de
vindecare oculte. Medicii şi asistentele nu mai sunt imuni la infuzia
ocultismului în sânul profesiei medicale. Un sondaj care a cuprins 500 de
medici din Germania a relevat că doar 27,4% sunt împotriva metodelor
alternative. Cei mai mul ţ i dintre cei care se arat ă favorabili acestor
metode alternative au ca motiv dorin ţ a de a-ş i feri pacien ţ ii de efectele
secundare periculoase ale unor medicamente.
Capcană periculoas ă
Credincio ş ii trebuie să fie con ş tien ţ i că medicina holist ă este o
capcan ă periculoasă . Cea mai mare parte a metodelor medicinei holiste
se bazeaz ă pe o filosofie ocult ă sau oriental ă . Prin urmare, ei se expun
unei influen ţ e spirituale distructive. Sfântul Apostol Pavel le scria
colosenilor: „Lua ţ i aminte să nu v ă fure min ţile cineva cu filozofia ş i
cu de şarta în ş el ă ciune din predania omenească , dup ă în ţelesurile
cele slabe ale lumii ş i nu dup ă Hristos“ (2 Coloseni 2:8).
Afectarea ocult ă
Cea mai periculoasă capcan ă este cu siguran ţă pericolul afect ă rii
oculte. Unii pacien ţ i au trecut prin depresii acute dup ă ce au consultat un
vindec ă tor ocultist, apelând din nou la medic pentru a primi somnifere.
Ace şti pacien ţ i sunt complet dezechilibra ţ i din punct de vedere spiritual
ş i resping înv ăţă turile cre ştinismului. Sunt oameni care cad prad ă cu
u şurin ţă vindecă torilor oculti ş ti, mai ales când scopul lor cel mai
important este s ă fie vindeca ţ i cu orice preţ .
► Nu-i interesează dac ă metoda de vindecare este legat ă de o
anume filosofie ş i că nu este compatibil ă cu Biblia.
► Nu-i intereseaz ă dac ă metoda de vindecare îi apropie de
Dumnezeu sau le sl ă be şte credin ţ a.
► Nu-i intereseaz ă dac ă se întrebuin ţ eaz ă no ţ iuni care se reg ă sesc în
ocultism.
11
Despre acupunctura ► Nu-i interesează că apeleaz ă le energii cosmice sau puteri impersonale în
Despre acupunctura
► Nu-i interesează că apeleaz ă le energii cosmice sau puteri
impersonale în loc să apeleze la Taina Sfintei Spovedanii, Taina
Sfântului Maslu ş i Taina Sfintei Împ ă rtăşanii.
Realizarea „supraomului“ prin educa ţie transpersonal ă
New-age-i ş tii afirmă c ă , în prezent, omenirea este încă prizoniera
unei a şa numite „gândiri false“.
Ei spun că de aceast ă „gândire falsă “ este vinovat ă credin ţ a
cre ş tin ă . Metodele psihotehnice şi de medita ţ ie utilizate de că tre New-
Age î şi propun cu toate laolalt ă anihilarea sentimentului de „eu“ ş i
experimentarea contopirii cu Universul, crearea unei noi con ş tiin ţ e ş i
anume aceea a identit ăţ ii cosmice. Dintre metodele psihotehnice fac
parte: bio-feed-back, antrenamentul autogen, hipnoza ş i
autohipnoza, medita ţia de orice fel - zen, budism tibetan, cabalistică ,
kundalini, raja-yoga, tantra-yoga etc. psihosinteza, tehnicile
ş amaniste, teosofia, bioenergetica, kinestologia aplicată , aikido etc.
New-Age-i ş tii sunt de p ă rere că tranzi ţ ia de la „o gândire falsă “ la
una „corectă “ nu poate fi realizat ă fă ră o „evolu ţie personal ă
interioar ă “ ş i anume cu ajutorul „psihologiei transpersonale“. Unul
dintre speciali ş tii în acest domeniu a fost psihiatrul ş i psihologul italian
Roberto Assagini (1888-1074) care este de fapt fondatorul psihologiei
transpersonale.
Conform principiilor psihoterapiei transpersonale, pentru a se
vindeca, purifica
de el însu şi, iar
ş i elibera, individul nu are nevoie de mijlocitori, ci doar
«Aceasta înseamn ă mândrie luciferic ă , înseamn ă să
ne credem dumnezei uitând cuvintele sfinte ale lui Hristos
: „FĂ RĂ
MINE NIMIC NU PUTE Ţ I FACE“ (Ioan 15:5)».
Terapeutul este doar un ghid exterior, un înso ţ itor, eventual un
îndrumă tor. În cazul de fa ţă terapeutul poate fi numit f ă ră rezerve
am ă gitor sau îndrumă tor pe calea iadului. Nici unde în Biblie nu se
aminte ş te de terapeut sau ghid exterior. Se vorbeş te de preo ţi atât în
Vechiul cât ş i în Noul Testament. Prin preo ţi se sfin ţe şte omul şi de
aceea ne-a şi îndemnat Mântuitorul: „Duce ţi-v ă ş i v ă ar ă ta ţi
12
Despre acupunctura preo ţilor“ (Luca 17:14). Terapeutul poate face apel la diferite tehnici care determin
Despre acupunctura
preo ţilor“ (Luca 17:14). Terapeutul poate face apel la diferite tehnici
care determin ă „fluidizarea energiilor blocate“. În toate tehnicile folosite
se pune accent pe trup: masarea polarit ăţ ilor, surescit ă ri de tip
bioenergetic, rolfing etc. De asemenea sunt utilizate inclusiv tehnici
extrem orientale cum ar fi: Taichi, Aikido sau meditaţ ia cu caracter
mistic, urmă rindu-se integrarea omului în „câmpurile de forţă “ ale
cosmosului. La cap ă tul urcu şului nu se afl ă vreo treapt ă oarecare, ci
pretinsa identitate cosmică a individului (dup ă chip ş i asemă nare
).
În
fond ş i la urma urmei nu este vorba decât de o ră t ă cire spiritual ă , de
pierderea mântuirii sufletului celui care practică aceste terapii. Dacă în
psihoterapia transpersonal ă se vorbe ş te de tehnici, în credin ţ a noastră se
vorbeş te de cele 7 Sfinte Taine pe care le-a instituit Iisus Hristos spre
mântuirea sufletelor noastre.
Una dintre problemele controversate legate de „terapia
transpersonal ă “ este cea care vizează reîncarnarea. Pacientul, în stare
de hipnoz ă , e condus de terapeut regresiv, pân ă dincolo de momentul
na ş terii sale, pentru a-i vindeca prin rememorare o serie de traume
psihice mo ş tenite din existen ţ ele anterioare. Pă rintele Stă niloae, un
mare teolog al ţării noastre a fost întrebat:
„Sfin ţia voastr ă , ce
p ă rere aveţi despre reîncarnare?“ Şi el a ră spuns: „În via ţa mea
n-am auzit o prostie mai mare ca asta !!!“ (Revista teologic ă
„Mitropolia Olteniei“). Dacă omul s-ar purifica prin mai multe
reîncarn ă ri succesive, atunci ce rost mai avea să vin ă Hristos să
p ă timească pe cruce pentru p ă catele noastre? Reîncarnarea este o
credin ţă p ă gân ă , o în ş el ă torie a diavolului pentru a ne dep ă rta de Sfânta
Evanghelie.
Conform New-Age, un om „transformat“ nu mai este un om în sens
tradi ţ ional, ci un fel de supraom. Pledând pentru o educaţ ie
transpersonal ă , new-age-i ş tii susţ in c ă înv ăţă mântul ar trebui să renun ţ e
la vechile sale tipare, c ă educa ţ ia trebuie să fie individualizat ă la
maximum.
Iubi ţi credincio şi,
Au venit, vin şi vor mai veni lupi ră pitori ş i profeţ i mincino ş i care
vor încerca să distrug ă credin ţ a noastră cre ş tin ortodox ă . S ă nu ascult ă m
13
Despre acupunctura de glasul acestora aş a cum a fă cut Eva care a ascultat
Despre acupunctura
de glasul acestora aş a cum a fă cut Eva care a ascultat glasul ş arpelui şi a
cules moarte. Desigur că este important să -i cunoaş tem pe cei care au
fost alunga ţ i (arieni, nestorieni, macedonieni, eutihieni etc.) dar mult
mai important este să ne îndrept ă m aten ţ ia în chip deosebit spre cei din
jurul nostru. Exist ă mul ţ i oameni care caut ă calea, adev ă rul ş i via ţa ş i
trebuie ajuta ţ i să în ţ eleag ă că în aceast ă c ă utare trebuie să cunoască
esen ţ ialul, adică Biblia (neap ă rat să fie ortodoxă ) ş i Sfânta Tradi ţ ie.
Însu şi Iisus Hristos ne-a spus: „S ă nu se tulbure inima voastr ă ;
credeţi în Dumnezeu, credeţi ş i în Mine. Eu sunt Calea , Adev ă rul ş i
Via ţa. Nimeni nu vine la Tată l Meu decât numai prin Mine“ (Ioan
14:1- 6). Dacă nu ne punem n ă dejdea vindecă rii noastre în Dumnezeu ş i
nu avem încredere în ş tiin ţ a medical ă , atunci ne vom orienta spre alte
alternative din nevoia fundamental ă de a crede ş i a ne încrede în ceva.
Dac ă nu vom avea credin ţă în adev ă ratul Dumnezeul nostru Iisus
Hristos, vom crede în tot felul de în şel ă ciuni ş i falsuri care ne vor duce la
pierzare.
Cui să d ă m mai multă crezare, Bibliei sau filozofiilor orientale?
Prefer ă m să ne închin ă m lui Hristos sau să -i întoarcem spatele
punându-ne n ă dejdea în puterile ezoterice care doresc să ne
manipuleze
sufletul?
Acesta
este
pericolul
pe
care-l
reprezint ă
acupunctura, că ci sub aparen ţ a ş tiin ţ ei ş i a preten ţ iei de a-i reface
să n ă tatea, pacientului i se injecteaz ă pe nesimţ ite o doz ă de filosofie
oriental ă . Cre ş tinii ortodocş i bolnavi în loc să apeleze la aceste „remedii
homeopatice“ ar trebui să -ş i pun ă n ă dejdea în Dumnezeu postind,
în ă l ţ ând rug ă ciuni, spovedindu-se, împ ă rt ăşindu-se ş i participând de cât
mai multe ori posibil la Taina Sfântului Maslu.
Taina Sfintei Spovedanii
Mul ţ i psihoterapeu ţ i moderni nu fac altceva decât să aducă la
suprafa ţă mizeria p ă catelor din viaţ a pacien ţ ilor, fă ră a-i ajuta cu
adev ă rat să dep ăş easc ă problemele. Psihoterapeu ţ ii lucrează cu puteri
limitate, omene ş ti pe când preotul lucreaz ă cu puterea Duhului Sfânt pe
care o are prin hirotonie. De şi psihoterapeu ţ ii încearc ă să descurce i ţ ele
încurcate din via ţ a pacien ţ ilor, ei nu reu ş esc, fiindc ă în vocabularul lor
14
Despre acupunctura nu exist ă termenul de p ă cat. Astfel c ă pacien ţ
Despre acupunctura
nu exist ă termenul de p ă cat. Astfel c ă pacien ţ ii merg acasă goi suflete şte.
Vinov ăţ ia şi p ă catul sunt realit ăţ i. Vinov ăţ ia ş i p ă catul sunt precum
nisipul intrat în angrenajele fine ale corpului nostru. Fiecare dintre noi
este molipsit de ucig ă toarea boal ă numit ă p ă cat. Poate fi oare vindecat ă
aceast ă boal ă ? Leacul exist ă ş i este unul minunat, Sfânta Tain ă a
Spovedaniei. A ş a cum pentru bolile p ă mânte ş ti exist ă medicamente
p ă mânte ş ti tot a ş a pentru cea mai grav ă dintre boli, p ă catul, exist ă leac
ceresc - mă rturisirea p ă catelor - în faţ a Atotputernicului Doctor Ceresc
care este Iisus Hristos. Mul ţ i cre ş tini în loc să mearg ă la Biserică au uitat
ş i nesocotit acest leac dumnezeiesc ş i se duc la acupunctură . To ţ i
cre ş tinii, fă ră excep ţ ie, trebuie să se spovedească cel pu ţ in de patru ori pe
an, în cele patru posturi mari sau ori de câte ori le-o cere con ş tiin ţ a dacă
vor să se mântuiasc ă .
Taina Sfintei Împă rt ăş anii
Mântuitorul Iisus Hristos, acest minunat Oaspete Ceresc se pogoară
adesea printre noi, pentru a intra sub acoperi ş ul sufletului nostru. El ni Se
înfăţ i şeaz ă în nespusa Tain ă a Sfintei Împ ă rt ăşanii, bate la fiecare u şă ,
tânje ş te să intre în fiecare cas ă , doreş te să vorbească fiecă rei inimi,
voieş te să se bucure fiecare suflet credincios ş i să îi ofere darul S ă u
ceresc: „Eu sunt pâinea vie ţii. Cine mă nâncă din pâinea aceasta viu
va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru via ţa lumii este
trupul Meu“(Ioan 6:48-51).
„Taina Sfintei Împ ă rtăş anii este mai presus decât oricare alta.
Mai încolo de ea nu se poate merge, nici nu se mai poate ad ă uga
ceva“ (Nicolae Cabasila, Despre via ţ a în Hristos). Împ ă rt ăşindu-ne cu
Trupul ş i Sângele lui Hristos ne unim cu Dumnezeu: „Că ci întru El
locuieş te, trupe ş te, toată plin ă tatea Dumnezeirii“ (Coloseni 2:9).
Însu ş i Iisus Hristos a spus: „Cel ce mă nânc ă Trupul Meu ş i bea
Sângele Meu ră mâne întru Mine ş i Eu întru el“ (Ioan 6:56). Prin
aceast ă Sfânt ă Tain ă „Dumnezeu se une ş te cu firea noastr ă cea
stric ă cioasă pentru a îndumnezei în acest fel omenitatea, prin
primirea ei la p ă rtăşia divin ă “ (Sfântul Grigorie de Nyssa). De aceea
Sfin ţ ii P ă rin ţ i nu numai c ă v ă d un leac şi o doctorie în Taina Sfintei
15
Despre acupunctura Împ ă rt ăş anii, ci o socotesc chiar „leacul prin excelen ţă“
Despre acupunctura
Împ ă rt ăş anii, ci o socotesc chiar „leacul prin excelen ţă“ care vindecă
toate relele legate de p ă cat. Clement Alexandrinul nume ş te Sfânta
Împ ă rt ăş anie „leacul nemuririi“, iar Sfântul Ignatie Teoforul îi spune
„doctoria pentru a nu muri ş i a tră i veş nic în Iisus Hristos“.
Taina Sfântului Maslu
Taina Sfântului Maslu, numit ă ş i Taina untdelemnului sfin ţ it este
destinat ă cre ştinilor bolnavi. Întâlnim aceast ă Tain ă în Evanghelie ş i
numeroase vindec ă ri fă cute de Sfin ţ ii Apostoli sunt legate de ea: „ Şi
scoteau mul ţi demoni şi UNGEAU CU UNTDELEMN PE MUL|I
BOLNAVI Ş I-I VINDECAU“ (Marcu 6:13). Sfântul Apostol Iacov
vorbeş te ş i el despre aceast ă Tain ă : „Este cineva bolnav între voi? S ă
cheme preo ţii Bisericii ş i să se roage pentru el, ungându-l cu
untdelemn, în numele Domnului“ (Iacov 5:14). Biserica a perpetuat
aceast ă practică apostolică , ungând cu untdelemn sfin ţ it pe cei care
doreau, chiar dacă nu erau grav bolnavi, iar aceast ă Tain ă se poate face
ori de câte ori este nevoie. În mod obi ş nuit, Sfântul Maslu este să vâr ş it
de un sobor de 7 preo ţ i şi are drept scop nu numai vindecarea bolilor
trupeş ti ci ş i t ă mă duirea bolilor suflete ş ti ş i iertarea p ă catelor: „ Şi
rug ă ciunea credin ţei va mântui ( va vindeca) pe cel bolnav ş i Domnul
îl va ridica, ş i de va fi f ă cut p ă cate se vor ierta lui“ (Iacov 5:15).
Credinţa noastr ă cre ştin ortodox ă este aur curat
În cartea sa intitulat ă „Metode de tratament neortodoxe ale
vremurilor noi“, medicul cardiolog-internist, Athanasios V. Avramidis,
profesor la Universitatea din Atena scrie:
„Mul ţi dintre credincio şii ortodocş i apeleaz ă la metoda de
tratament alternativ a acupuncturii, f ă r ă să cunoască de unde
provine sau de unde a ş teaptă să vin ă „rezultatul vindec ă tor“ dorit.
Este vorba de misticism ş i apocrifism, lucruri care nu se împacă cu
Credin ţa Ortodox ă . Din punct de vedere medical ş tiin ţific,
acupunctura este „o în şel ă torie!“ Fiecare om are dreptul alegerii
16
Despre acupunctura libere a vindec ă torului sau a modului de vindecare, dup ă preferin
Despre acupunctura
libere a vindec ă torului sau a modului de vindecare, dup ă preferin ţa
lui. Iar alegerea acupuncturii este de acum subiectul
responsabilităţii proprii. Însă omul respectiv are dreptul să fie
informat corect despre lipsa orică rei baze reale ş i obiective de
vindecare. Pă rintele Porfirie cuno ştea ceva mai mult când a spus
unui medic cunoscut care practica ş i acupunctura de mai mul ţi ani:
„De cele ce ai ştiut să te la şi
acestea sunt lucruri demonice“. Şi
medicul respectiv, f ă când ascultare, din ziua aceea nu a mai
practicat acupunctura“.
Dacă cu aur se pot cump ă ra lucruri scumpe, ce nu po ţ i cump ă ra cu
aurul credin ţ ei? Prin credin ţă „au biruit împ ă raţ ii“. Cu credin ţa „au
fă cut dreptate“. Cu credin ţa „au dobândit fă g ă duin ţ ele“. Cu credin ţa
„au astupat gurile leilor“. Cu credin ţa s-au împuternicit ş i din slabi cum
erau s-au fă cut tari, au întors taberele vră jma ş ilor pe fug ă . Prin credin ţă
„ şi-au luat pe morţ ii lor înviaţ i“ (Evrei 11: 33-35). Iat ă câte lucruri
scumpe se pot dobândi cu aurul credin ţei cre ş tin ortodoxe. Acum ş i
pururea şi în vecii vecilor. Amin!
BIBLIOGRAFIE: Biblia, E.I.B.M., Bucureşti,1994; Preot. Dr. Neculai Grosu, Temeiuri
ale dreptei credinţ e; Arhimandrit Ilie Cleopa, C ălăuz ă în credinţ a ortodox ă; Arhimandrit
Ioanichie B ălan, Sfântul Maslu; Conf. Univ. Dr. Pavel Chirilă, Preot dr. Mihai Valică, Spitalul
Creştin, Editura Cristiana, Bucureşti, 2004; Nicolae Achimescu, Noile mişcări religioase,
Editura Lines, Cluj-Napoca, 2004; Vasile Militaru, Şoaptele îngerilor şi Poemele nemuririi,
Editura Lumin ă din lumină, Bucureşti, 1995; Arhimandrit Serafim Alexiev, Leacul uitat, Editura
Sofia, Bucureşti, 2003;Athansios V. Avramidis, Metode de tratament neortodoxe ale vremurilor
noi, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2005.
17