Sunteți pe pagina 1din 48

"

n?:,':ii1f:i$l*,;+"f

Fiecare dintre noi avem o menire,


dar trebuie sd stim sub povafa duhovnicului, care inlstur5 voia nepriceput5,
ficAnd loc voii ldsatede Dumnezeu in
fiecare dintre noi. Duhovnicul dezvSluie intenfiile lui Dumnezeu in noi.
DacS nu stim sub povafa duhovnicului, putem sd intrim in rStlciri mai
mari ca patimile.
il simt prieten pe fiecare suflet care-mi trimite un singur gAnd de iubire.
$i dorescai rog ca fiecareprieten sd copieze acest ,,indreptar la spovedanie".

VAIERII.]

.F
#
(

GATENCU

,'

ri
,ul

,2,

n
;c

C 1NDREPTARIA

l!

JPOVEDANITE

0)
n
OJ
o

Cu toatd dragostea,

o
O,J
t

Valeriu

ffil
-4-6
ISBN:978'606'9374'l

n.

/-\editura

\fD,KTODOXIA

,l|[lllJl[ilJl[l![|l
www.librariaortodoxia.ro
,..

*,iCltl.

x.:
T
'

tn,o'*

@fr+6bdxn
*rf$

Editura Ortodoxia mulfumeqte familiei


lui Valeriu Gafencupentnr zustinerea
acordati in aParilia acestui
indrePtar la sPovedanie

.*'
, . ,tqi;i
's$lll;e*

Fiecaredintre noi avem o menire, dar


trebuie si stim sub povata duhovnictdui,
careinlituri voia nepriceputi, fic6nd loc
voii lisate de Dumnezeu in fiecare dintre noi. Duhovnicul dezviluie intenliile
lui Dumnezeu fur noi. Daci nu stim sub
povata dulrovnicului, putem si intrim in
riticiri mai mari ca patimile.
il simt prieten pe fiecaresuflet care.mi
trimite un singur g6nd de iubire. $i doresc
gi rog ca fiecare prieten si copieze acest
,,indreptar la spovedanie".
Cu toatii dragostea,
Valeriu

Lui Gheorghegi Maria


Cu dragoste,
Valeriu

*,

INDREPTARLA SPOVEDANIE

Cel firi de pdcat dintre voi sd arunce


cel dintAi piatra asupra ei.
Ioal.r8,7
Adevdraf adevdrat zic voui ci voi veli
plAnge gi vi veF tangui, iar lumea se va
bucura. Voi vd vefi intrista dar irtristarea
voastrd se va prefacein bucurie.
Ioan'1,6,20
S-a scuiat de la Cini,9a dezbrlcat de
haine gi, luAnd un qtergar, 9a incins cu el.
Dupi aceeaa tumat api in vasul de
spilat gi a inceput si spele picioarele ucenicilor gi si le gteargdcu qtergarul cu care
era incins...
Ioan 13,4-5

VALERIU GAFENCU

iNoREprRRLA SPovEDANIE

Iar la masd era rezemat la pieptul lui


Iisus unul dintre ucenicii Lui, pe care il iubea Iisus.
loan13,23

Ce estepicatul?

Pomncd noud dau voud: Si vi iubili


unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe
voi, agagi voi si vi iubili unul pe altul.
Ioan13,34
intru acestavor cunoaqtetoli ci sunteli
ucenicii Mei, daci veli avea dragoste unii
fald de alfii.
Ioan 13,35
- inlllarea Domnului,7947 -

l0

Pdcatul este cilcarea Legii lui Dumnezeu, cilcare voiti sau nevoitd, cu gtiin!5
sau fird gtiinfi, cu fapta, cu cuvAntul, cu
gAndul.
Pdcatul este necinstirea adusd lui
Dumnezeu, ocar6,disprefuire, defiimare,
nereflrnoagtere gi vdtimare adusi fiinlei
Dumnezeiegti, dintr-un sentiment egoist.
Picatul este necredinli gi neincredere
ir:r Dumnezeu, in legea Lui gi prea multi
credinli gi incredere in sine, pAni acolo
ca omul sd-gi fie singur lege pentru cd de
indatd ce ai cilcat Legea lui Dumnezeu ai
urmat o alti lege, fie a ta, fie a diavolului.

l1

VALERIU GAFENCU

Picatul este a doua rdstignire adusi


MAntuitorului, cici prin picat se reinnoiesc toate batiocurile de altidatd gi toate
bitiile primite. Piroanele, sulifa, spinii,
prin pXcat MAntuitorul le simte din nou'
Acum, hsd, nu mai suntbdtute de cei ce-L
defdimau qi strigau: ,,Si Se rdstigneascd,
si Se rdstigneasc6.--", acum Ii sunt administrate de cei ce zic cd cred i:r EI, ci-I
urmeazd poruncile, cd-L iubesc. Acum il
scuipi in fald cei ce sunt botezali, acum
cununa de spini I-o pun cei ce se numesc
cregtini, acum ii dau palmele, acum ii bat
piroanele, acum Il impung cu sulila cei
pentru care a suferit batjocuri 9i betei 9i
pentru care $i-a dat sAngeleSdu pe Golgota pentru ca si-i faci fii ai lui Dumnezeu,
pentru ca sd le deschidd Raiul, si sfarme
moartea gi si dirAme iadul.
PXcatulesteindepirtare de Dumnezeu
gi, in schimb, apropiere de diavol, este

t2

iNoRsprRRLA spovEDANrE
indepdrtare de casa latilui gi pizire in
lard slrdini a porcilor diavolului.
Pentru ci suntem robi aceluia ciruia ii
slujim (Ioan 8,34), pdcatulinseamni robia
cliavolului.
Cand pdcStuieqtinu mai socotegticeea
ce a ficutpentru tine DumnezetJ,nu-I mai
egti fiu qi nu te gAndegtila dreptatea Lui,
care va pedepsi pe cei ce pdcdtuiesciml'rotriva Voii Lui.
Prin pdcattoatelucrurile lui Dumnezeu
sunt pornite impotriva scopului pentru
care au fost fdcute.
Cura n-a fost fdcuti de Dumnezeu ca
sdinjurdm cu ea,si bArfim gi sd blestemim
pe aproapele,ci gura a fostfdcut5 c4 cu ea,
sd vorbim lucruri folositoare sufletului.
Mintea nu !i-a dat-o Dumnezeu ca,
cu ajutorul ei, sd gisegti argumentele care
te indepirteazd de Dumnezeu, ci ca si

l3

VALERIUGAFENCU

gisegti argumentele care te apropie'


Ochii nu au fost ficuli sPre a Privi
ceeace aduce vitimarea sufletului, ci spre
a vedea crealiile lui Dumnezeu 9i spre a-I
aduce mulgumiri.
Tot &$d, urechile, .mAinile, Picioarele n-au fost create spre a ne irrdephrta
de Dumnezeu. Bunitatea 9i indelunga
rdbdare a lui Dumnezeu nu vrei sd le
socotegtica atare?
Cici sd gtii cd tot timpul ti s-a dat ca
sd cAgtigi Raiul qi tu te pierzi socotind ci
El nu va mai judeca, ci nu va ierta, ci sunt
a1lii mult mai rdi ca tine.

INDREPTARLA SPOVEDANIE

Ce urmiri are picatu|


Riul pricinuit de el
1. Prin pdcat pierdem darul cel mai
presus de fire ce-l avem de la Dumnezeu.
Fdri acestdar, sufletul rimAne slut.
2. Prin picat Duhul Sfant este luat de
la noi gi nu mai suntem recunoscufi fii.
3. Prin picat pierdem fericirea vegnici
a Raiului; pierdem posibilitdSle unirii
cu Dumnezeu gi petrecerea impreuni cu
sfinfii; pierdem lumina vegnicdgi odihna.
4. [Prin picat] cAgtigim iadul cu focul
cel nestins gi cu ir:rtunericul cel ce este totdeauna.

t4

l5

iNonErren LA SPovEDANIE

VALERIU GAFENCU

5. Prin picat pierdem toate bunitdlile


pe care le-am fdcutinainte, cici Dumnezeu
te va iudeca in ceeace te va gisi ficAnd.
6. Prin pdcat pierdem ajutorul lui
Dumnezeu (atAt cAt egti ir picat).

Spovedania
Nu plAngi gindindu-te ci ai pierdut
Raiul?
Nu te cutremurd m6hnirea adusl lui
Dumnezeu?
Nu te ir:rfioardiadul?
Nu cauti
pierdutd?

se-F dobAndegti starea

Se mai poate?
Da!
Trebuie numai si vrei ...
Dumnezeu a gtiut dintru inceput
neputinla noastri gi ne-a dat posibilitatea

t6

17

VALERIU GAFENCU

curifirii de picate. El a gtiut ci omul cAtva


trdi va p5citui gi ci fdrd de greqealdnimeni nu este, de aceeaspunea ucenicilor Sdi:
,,OricAte veli lega pe pimAnt vor fi legate
in Cer - gi oricAtevegi dezlega pe pimAnt
vor fi deziegate gi irr Cer", cuvinte prin
care se instituie gi Taina Spovediiniei.
Spovedania sau pociinla este o baie
din care sufletul scdldat iese uqurat de
greutate gi curat de murddria pdcatelor,
o baie in care se spal5 gi se pierd toate
intindciunile gi gregelile noastre.
Spovedania este o doctorie ce vindecd
sufletul rlnit de draci, o doctorie ce strici
otrava plcahrlui.
Spovedania intoarce pe pdcdtos de la
diavol la Dumnezeu gi-l pune din nou in
legituri cu FScdtorul sdu.
Spovedania insemneazd aducerea
sufletului la faptele gi lucrurile care sunt

18

INDREPTARLA SPOVEDANIE

pentru gi dupd firea lui.


Spovedania redd pe om curat lui
Dumnezeu.
Spovedania pregitegte sufletul gi trupul pentru primirea Trupului qi SAngelui
M6ntuitorului nostru Iisus Hristos.
Spovedegte-tein Biserici de patru ori
pe an la acelagi duhovnic.
Cand ifi faci examenul de conqtiinli
gisegte-tevinovat, nu te justifi ca;gAndeqtete la urmdtoarele puncte:
a. Motivul sau scopul cu care sau pentru care ai pdcituit. A doua zi cautd si
ocolegti momentul potrivit respectiv.
b. Intenfia - ce ai voit de ai picituit.
c. imprejurdrile, ocolegte-lea doua zi.
d. Locul unde ai picituit.
e. CAtl-ai rdspAndit- ai indemnat pe al$i.
f. Numirul...

t9

VALERIU GAFENCU

Spovedania trebuie ficutd cu zdrobire


de inimi gi cu pirere de riu.
Zdrobirea inimii este supdrarea gi durerea ce !i se pricinuiegte cAnd igi aduci
aminte de pdcat. Aceasti durere nu sti
numai ?n a simfi pdcatul, a suspina gi a
plAnge pentru el, ci std mai ales in a uri
picatul.
Pirerea de riu este durerea ce o simte
cel ce se pociiegte pentru cX s-a lipsit de
darul lui Dumnezeu gi a cAgtigatmunca.
Biserica a stabilit inainte de spovedanie si fii un post de gapte zile sau chiar
mai pufin. Bolnavii sunt scutifi.
Scrie picatele pe hArtie gi citegte-le
singur inaintea duhovnicului. Angajeazi-te ftr fala lui Dumnezeu qi a ta si nu le
mai faci.

20

LI
]l
i

Cele zeceporunci

INDREPTAR LA SPOVEDANIE

PoruncaintAi
,,Eusunt DomnulDumnezeultdu[..-],sd
nu ai alli dumnezei
afarddeMine".
1. Creziin Dumnezeu?
2. Cteziin SfAntaTreime?
g. il adori pe Dumnezeu?
+. il iubegti?
5. fl cunogti? - Te'ai silit spre a afla
ceva despre Dumnezeu din cirtile Sfintei
Scripturi, din cirfile Bisericegtisau de alfundeva?
6. Nu cumva creziin farmece?
7.Nu ai unrblatpela ghicitori prczicEffii?

23

:ol

\;.1

VALERIU GAFENCU

8. Nu faci spiritism?
9. Nu crezi in vise? - Crede numai irr
Dumnezeu.
10. Nu cumva dai mai multd cinstire unei fiinle sau unui lucru decAt lui
Dumnezeu?
L1. Nu prefuiegti banul, mAncareasau
vinul, femeia saubirbatul, mai mult decAt
pe Dumnezeu?
12. Ai cArtit vreodati impotriva lui
Dumnezeu?
13. Nu ai deznddijduit din calrzavreunui necaz,vreunei supirdri sau a oricirui
alt riu venit asupra ta?
14. Nu te-ai impotrivit adevdrurilor gi
invdldturii cregtine?

iNpngpraR LA SI'}ovEDANIE
ciogilor?
18. Nu ai citit cirlile qi revistele lor cu
scopul aflirii altui adevir decAt cel al Bisericii?
L9.Nu ai apirat necredinfa sau sectele
sau mahomedanismul?
20. Nu ai dus daruri sectarilor?
21. Nu crezi in credinle degarte sau
pdgAnegti?Ci mi-a iegit un preot inainte,
imi merge rdu; mi-a iegit un cogar, imi
merge bine; mi-a iegit cu plinul sau cu golul etc.?
22. Este Dumnezeu centrul preocupdrilor tale?
23. li-ai pus intotdeauna nidejdea in
Dumnezeu?

15.Nu ai citit cdqtiimpotriva credinlei?

24. Crezi ci existi Rai sau iad?

16. Nu ai dat altuia si citeasci?

25. Crezi ci va fi Judecati?

17. Nu ai fost la adunirile necredin-

26. Nu te increzi prea mult in bundta-

24

25

tl
1
l

VALERIU GAFENCU

tea lui Dumnezeu gi in felul acestanu te


temi de judecatS?

iNoRpprRRLA SPovEDANIE
numai din obicei sau si te scapi?
36. Nu te gAndegti in alti parte in timpul rugdciunii?

27. Nu crezi cd Dumnezeu nu te mai


poate ierta din cauza prea multelor (tale)
gi grelelor pdcate?

37. Nu-!i vin gAnduri cd nu te mai poli


mantui?

28. Ai cerut totdeauna ajutorul lui


Dumnezeu?

38. Nu ai amAnat pociirea spre bitrAne!e?

29. li-ai ficut cu regularitate rugdciunile? Seara,dimineala gi la prAnz?

39. Nu cauli si mergi tArziula Biserici?

30. La Biserici mergi cu regularitate?


31. La rugiciune gi in Bisericd te gAndegti numai la Dumnezett?

40. Asculli slujba atent?


41. Nu rdzi, nu vorbegti sau nu te uifi
dupd lume ir:rBiseric5?

32. Peste zi ifi mai aduci aminte de


Dumnezeu?
33. Mulfumiri I-ai adus lui Dumnezeu
dupi toate faptele tale?
34. $i inainte de a face ceva I-ai cerut
ajutorul?
35. Rugiciunile nu le spui cAteodati

26

27

,il
il

INDREPTAR LA SPOVEDANIE

Porunca a doua
,,Sdnu-li faci chip cioplit, nici asemdnarea
weunui lucru din cdtesunt ?n cer, sus, gi din
cAfusunt pe pdmilfi, jos, din cfrtesunt in ape,
sub pdmint. Sd nu te tnchini aceloragi sd nu
le slujegtilar".
1. Nu cumva crezi cI unii oameni sunt
mari gi au valoarea pe care a avut-o Mantuitorul? Exemplu: filosofii sau gefii de religii...
2. Creziin Sfintele Icoane?
3. Ce fel de inchinare le dai?
4. Nu crezy cumva, cd Icoana este driar

29

VALERIU GAFENCU

SfAnrulPe careilzugrivegte?
5. Nu fltmva crezi irr oameni femeia
ta, bdrbatul tiu, coPilul tiu etc'?
6. Nu te inchini vreunui lucru, banului, mAncirii, biuturii sau altor pi5ceri?
7. Nu cumva mintea este singura ta
lege gi faci numai ceeace-!i spune ea?

irupRnptaR LA SPovEDANIE

Porunca a treia
,,Sd nu iei Numele Domnului Dumnezeului tdu tn degert,cd nu aa ierta Domnul pe
celceaa lua numeleLui ?ndegert".
L. Ai injurat vreodati de Dumnezeu
Tatil sau de MAntuitorul Iisus Hristos?
2. Ai irrjurat de ingeri, Arhangheli?
3. Ai injurat de SfAntaFecioar5?
4. Ai injurat de SfinEi, BisericX, Pu$ti,
candel5, icoane, Cruce gi altele?
5. Ai adus numele Domnului drept
mdrturie mincinoasi?
6. Ai luat altfel de mirturii:

30

31

ochii tii,

VALERIU GAFENCU

INDREPTARLA SPOVEDANIE

viala ta, mAntuirea sufletului tdu? Cdci


MAntuitorul a zis ca vorba ta si fie da 9i
nu, cdci ce e mai mult vine de la diavol.
7. Ai drdcuit?Ai trimis pe alliila dracu'
sau pe tine?
8. Ai obiceiul si blestemi pe cei ce-!i
fac rdu? MAntuitorul ne-a invdlat sd ne
rugdm pentru ei.
9. JurdmAnt fals ai depus?
10. Dar jurimAnt adevirat?
11. Nu intrebuinlezi cajurimAnt formula "zdu", care este prescurtarea lui "pe
Dumnezeul meu"?

Poruncaa patra
,,Adu-!i aminte de Ziua SLmbeteica s-o
sfinlegti. $ase zile lucreazdgi fE ttn aceleal
toate lucrurile tale, iar in ziua sLmbeteieste
odihna Domnului Dumnezeuluitdu; tn acea
zi sdnufaci nici un lucru, nici tu, nicifiul tdu,
nici fiica ta, nici sluga ta, nici boul tdu, nici
oricedobitocaI tdu".
Zua Domnului este Duminica. Aceeagi
valoare o au gi toate sirbdtorile instituite de
SfantaBiserica,de peste an.
1. linut-ai toate Duminicile gi Sirbdtorile?
2. Fost-aiin toate acesteztlelaBisericd?

32

33

VALERIU CAFENCU

iNoReptRRLA SPovEDANIE

3. Cei din casata le-au tinut, au fost la


SfAntaBisericd,nu i-ai oprit pentru vreun
lucru?
4. Altora nu le-ai dat de lucru in aceste
zile? Nu mergi prea tirziu la Bisericd?
5. Ziua Domnului o serbezi cum trebuie? Sau e pentru tine o zi obignuiti sau o
zi de chefuri gi petreceri?Dimineala mergi
la BisericS?DupI masi citegti cirli folositoare, ziditoare de suflet?
6. Te ingrijegti de suflet mai mult in
aceasti zi decAtin altele?

Poruncaa cincea
,,Cinstegtepe tatdl tdu pi pe mama ta,
ca sd-li fie lie bine gi sd trdiegtiani mulli pe
pdmdnt".
I

7. Nu ai ficut sau ai participat la clici?

1. Nu !i-ai bitut pirinlii sau socrii?


2. Nu i-ai injurat sau persecutat?

8. Nu te por.ti cu necuviinld in Biserici?

3. Ai ascultat sfaturile lor?

9. Nu ai hulit Biserica gi pe slujitorii


SfAntului Altar?

4. Nu i-ai ingelat cu ceva?

10. Pe preoli ii cinstegti ca pe slujitorii lui Dumnezeu? Nu-i batjocoregti?Nu-i


bArfegti,spunAnd pdcatelelor?
11. Te rogi pentru ei? ii asculgi?

34

5. Nu le-ai specuiatbuna credinfi?


6. Cand au fost in necazuri i-ai ajutat?
7. Slujbe dupi moarte le-ai ficut?
8. Fratii, surorile le-ai ajutat?

35

VALER]UGAFENCU

9. Ai putrat grijl de sofie, de copii?


Ceci Sfanttrl Apostol Pavel zrce: ,,Dac6.,
tns5, cinevanu poarti grijn de ai sii gi mai
alesde casnicii sii, s-a bpndat de credinti
gi este mai riu decAt un necredincios" (I
Timotei5, S).
L0. Nu ti-ai betut sotia? Nu te-ai purtat riu cu ea?N-ai injurat-o?
11. Sotul F l-ai cinstit? Sogiasau soful
fi-ai iubit ca pe tine insuti?
L2.Nugi-aiingelatsoful sausofa?
L3. Nu i-ai ficut viata mai grea? Nu
egti cicilitor?
14.De celesufletegti ale celor din casa
ta te.ai ingniit suficient?
15. Cum te-ai purtat cn pirinfli
sufletegti?Na$i, profesori, preo$? I-ai respectatgi i-ai aiutat?
16.Nu ai fost obraznic sauinclptrfinat
cu plringii?
36

iNonnrreRLASFovEDANIE
17.Nu i-ai supirat? MAniat?
18.Nu i-ai vorbit de rdu,batircorit?
19.Nu ai rAsde neputinfele lor?
20. Ai luat seama si-gi facd datoriile
religioase?
21. Nu te-ai ruginat de ei?
22. lrlu ti-ai cheltuit banii pe lucmri nefolositoare (tutun sau alte pliiceri)
gi tn felul acesta ai lipsit familia de cele
trebuitoare?
De egtipirinte
23. Arindrepat pe copiii tiii pe drumul Bisericii, cu faptagi or cuvfoitul?
24. Nu le-ai dat oerrplul riu de certuri,,betii, vorbe porcoase,minciune, furt,
necinste,devetire, lene?
25. Nu cumva triiegti in conctrbinajgi

37

VALERIU GAFENCU

iNoREpraRLA SPovEDANTE

copiii v5d acestlucru?

ucenicii tii?

26. Pentru faptele rele: certuri, minciund, bdtaie, furt i-ai pedepsit? Nu cumva
din mild i-ai iertat?

32. Le-ai plitit leafa cinstif nu le-ai


refinut pentru cine gtie ce motive?

2T.Pentrucopiii tdi, sofie, sof frafi, surori, pirinfi, ai fdcut rugdciurii?


28. Nu ai fost prea aspru sau prea
bland cu copiii tdi?
29. Slugi rele care sd invele copiii lucruri stricicioase de suflet nu ai tinut?

33. I-ai indemnat s5-gi faci datoriile


religioase?
34. Nu i-ai indemnat si faci vreun
picat?
De egti slugi

35.Ai ascultatstip6nii, patronii etc.?

De egti tutore

36. Ji-ai indeplinit cu hdmicie toate


datoriile?

30. Ji-ai indeplinit toate indatoririle


materiale gi morale fafi de copil?

37. Nu ai lucrat de mAntuiald?


38. Nu le-ai furat ceva?
39. Nu le-ai povestit casa?

De egti stipAn

40. Nu le-ai stricat lucrurile?


31. Cum te-ai purtat cu servitorii sau

38

39

iNoReptRn LA SPovEDANIE

Porunca a gasea
,,Sdnu ucizi".
1. Nu cumva ai ucis vreodatd cu voie
sau flri voie?
2. Nu doregti sd uclrz| nu ai gAnduri
de rizbunare? Ai liudat pe cineva pentru
ci a omorAt?
3. Nu doregti moartea cuiva, fie pentru
a-i lua averea, femeia birbatul etc.?
4. Nu ai bitut pe cineva?
5. Nu ai ameninlat?
6. Nu ur5gti pe cineva, egti impdcat cu
tofi cunoscufii?

41

VALERIU GAFENCU

INDREPTARLA SPOVEDANIE

7. Doregti rdu cuiva, moarte, pagubd?


8. Te bucuri de riul ce se intAmpli semenului?
9. Cum te porli cu cei din jur?
10. De egti bbrbat ai admis lepidarea
de copii?

Porunca a qaptea

11.De egti femeie,nu ai lepidat prunc


cu voie?

,,Sdnu fii desfrdnat".

12. Nu ai ciutat si te sinucizi direct


sau indirect?

Curvie face cel necisitorif


cel cdsitorit.

13.Ai ficut vAndtoare?

preacurvie

L. Nu ai curvit sau, de egti clsltorit,


n-ai preacurvit?
2. Nu trdiegti i:r concubinaj?
3. Nu picdtuiegti impotriva firii: onanie sau homosexualitate?
4. Nu cumva poftegti sd curvegti cu
birbatul sau femeia altuia?
5. Nu caufi prilejde curvie?
6. La lucruri ruginoase nu te gAndegti

42

43

VALERIUGAFENCU

irupnspraRLA spovEDANrE

prea mult?
7. Nu caufi si-!i aduci aminte de asemenea scene?
8. Nu vrei si vezi pirlile rusinoase ale
corpului?

Poruncaa opta:

9. Nu vorbegti lucruri ruginoase?


10. Nu ai citit cdrfi care si-!i produci
pldceri sexuale?
11. Nu ai indemnat pe altul sd facd
acestpicat?
12. Nu ai fdcut pe altul sd pdcituiasci
prin imbricdminte sau gdtire?

,,Sdnufuri".
Preotul nu poate ierta furtul neinapoiaf deci si restitui ceea ce ai furat si
apoi spovedegte-te.
1. N-ai furat bani sau alte obiectede la
stat, societate sau vreun om?
2. N-ai pigubit pe alfii?
3. Pe cel pdgubif l-ai despigubit?
4. De averea alfuia, incredingati fie, ai
avut destuld grijd?
5. Bani sau alte obiecte pe care le-ai

45

lu

ll

u
ril
l

illii

llr

ll

VALERIU GAFENCU

iNoREpreR LA sPovEDANTE

luat imprumut, le-ai restituit?


6. Ai primit lucruri furate?
7. Lucrurile gisite le-ai datinapoi?
8. N-ai schimbat hotarele pbmAntului
cu vecinul tiu?
9. N-ai indemnat pe altul bi faci acest
lucru?
L0. N-ai luat dobAnd[ prea mare?
11.N-ai falsificat vreo marfi, n-ai vAndut-o ca marfi bund?
12.La c6ntar sau socoteali n-ai irqelat?
13. N-ai luat de la cel mai mic decAt
tine lucruri cu de-a sila?

Poruncaa noua:
,,Sd nu mdrturisegti strfrmb tmpotriaa
aproapeluitdlt".
1. N-ai jurat strAmb?
2. N-ai minfit?
3. N-ai adus mirturii mincinoase?
4. Te-ai purtat corect cu semenul teu?

14. N-ai luat mit[?

5. Nu I-ai minfit?

15. N-ai ir:rvIfat copiii si fure?

5. Nu cumva ai purtat minciuni?

16. N-ai gAnduri de imbogilire pe cdi


necinstite?

7. Nu cumva ai umblat cu povegti de


la unul la altul?

47

iNoRsPTAnLA spovEDANIE

Porunca a zeceal
,,SdnupofteEti
[...]nimiadin chtesuntale
aproapelui
tdu".
1. Dorit-ai femeia fiici, bdrbatuI sau
fiul aproapelui tiu?
2. Dorit-ai avereavecinului?
3. Nu ai dorit stareasociali a celui mai
mare ca tine?
4. N-ai urAt din aceasti cauzdpevecin?
5. N-ai dorit casa,sau pimAntul, sau
vita, sau lucrul fratelui tiu?

49

(u

{-,
G

,H.f;
oF

{ra

sE
(fta

(U

(u'6
Fl
o

luonrmen LA SPovEDANTE

MAndria
Este izvoruI tuturor riutdgilor sufletegti. Ea este o licomie spirituali pelr.
tru care gi dracii au cizut din darul lui
Dumnezeu.
1. Nu egti mAndru, fil'os, hddplit?
2. Nu crezi prea mult in frumusetea
sau avereata, nu te-ai mAndrit or ele?
3. Cum te porti cu cei mari?
4. Nu disprefuiegti pe nimeni?
5. Stai de vorbi cu oricine?
5. Nu egti fdEarnic,ipocrit (una spul
alta faci)?

VALERIU GAFENCU

7. Nu te-ai liudat Prin faPte' vorbe'


imbricdminte?
8. Nu ai vorbit ceva sPre a fi l5udat?
sd-i
9. Nu ai clevetit pe aProaPeleca
a te
irrjosegti cinstea 9i vrednicia 9i spre
ridica Pe tine?
te-a
10. Ai ribdat ocara celui ce
ocdrAt?
11. Ai iertat pe cei ce s-au supdrat pe
tine?
12. Nu te-ai m6ndrit cu qtiinla' cu
cunoqtintele tale?

INDREPTARLA SPOVEDANIE

Licomia
Din abstract, egoismul se concrettzeazdprinldcomie. Din acestpunct de vedere
privegte SfAntul Apostol Pavel cAnd zice cd
ldcomia este rddicina tuturor rdutitilor.
1. Nu egti lacom la mAncare sau
bduturd?
2. Nu vrei sd strAngi avere sau alte lucruri?
^?
3.
In strAngerea de bani nu egti lacom,
n-ai inqelat pe aproapele tdu din aceastd
cauz6?

4. Nu ai m6ncat sau ai biut pe ascuns?

54

))

VALERIU GAFENC'I.J

iNpRSPTARLA SPovEDANIE

de
5. Ai mAncat in sfubitori inainte
Sfinta Liturglie?
6. Ai m6ncat morticiuni?

Lenea
Estelipsa de intrebuintare a puterilor
tmpegti gi sufletegti pe care Dumnezeu
ni le-a d5ruit ca si le folosim in Viata
Noastri.
1..Nu egtileneg?
2. Nu pierzi ti*p,rt firi sd lucrezi?
3. Nu te ocupi cu lucruri rele sau degarte(gitirea trupului etc.)?
4. Rugiciunea o faci regulat?
{. D" suflet te ingrijegti?
6. Datoria ca fundionar,lucritoj
vitor ti'o faci?

ser-

VALERIUGAFENCU

si faci lu7. Nu obligi pe cei mai mici


cnrl tdu?
iertitor?
8. Nu ai cdutat duhovnic mai
9. !i-ai indePlinit canonul?

ixonnrten LA SPovEDANTE

MAnia
Sefirtemeiazdtot pe pivotul l5comiei.
Cand omul nu-gi poate indeplini poftele
sale, se infuriq cdci esteimpiedicat de la
scopul siu cel riu. Omul se poate mAnia
numai contra pacatului.
1. N-ai fdcut rele in m6nie, injurnturi,
bitii etc.?
2. Te manii des? CAt te tine? $tii ce
SfAntulApostol Pavela spus:,,Si nu apund
soarelepestemAniavoastri"?
3. Acum egti supirat pe cineva?
4.Ai betut pe cinenacu bita cu palma?

s'

iNnRgprRRLA SPovEDANIE
VALERIU GAFENCU

pe cineva
5. N-ai supirat sau mustrat
fird temei, cu rlutate?
ficut riu?
5. Ai dorit riul celui ce !i-a
Dar celui ce !i-a ficut bine?
pe motivul
7. Nu te-ai mdniat pe vecin
Nu l-ai invidiat?
ci e mai bun decAt tine?
Nu-1i Pare riu?
(in be!ie)?
8. Nu ai virsat sSngelecuiva
9. Nu te-ai bitut la duel?
si vini
10' Nu te-ai rugat (in mAnie)
tii?
rlul asuPra vrlimaqilor

Zgircenia
Este materiali gi spirituali. MaterialS
este atunci cAnd omul nu voiegte sI mAngAie trupegte pe cel sirac; iar spirituali,
c6nd nu voiegte si indrume pe cel
negtiutor, din rdutate.
1. Egti zgtuat?
2. N-ai lipsit de celenecesarepe un vecin din zgArcenie?
3. Ai ajutat pe sirac?
4. La masi ai chemat siraci sau bogafl?
$tii ci M6ntuitoml ne indeamni si chemim
la masi pe cei ce nu ne pot drema inapoi.

60

61

iNnRnp,EeR
LA spovEDANIE

VALERIUGAFENCU

5. Nuvinzi PreascumP?
5. Nuingeli?
7. Nu-!i Pare riu ci ai ficut vreun
bine?
8. Nu cumva minAnci PuFn' te ima te
braci prost (pe tine 9i pe ai tii) spre
imbogili?
9. Nu cumva nu te i"gttitgti de sdnd"
tateaalor tii, copu, soFe,parinli' frall spre
a nu cheltui bani?

Invidia
(Ceartasau pizma)
Cand cel furios nu poatebirui cu m6nia
lui piedicile cire i se opun gi, neput6nd si
faci altceva,se trdulcegte crr inima in pu_
tima invidiei ca si acrcperedrytea_gi{red_
nicia sufleteascigi trupeascXiuproapeti gi
si seinalEeeI.
1. Egti certat cu cineva?
Z. igi place sd te ce4i?
,

3. Urigti pe cineva?
4. Batjocoregti?

63

*'

VALERIU GAFENCU

lNpnnrran Ll spovEDANrE

5. Sfaturi viclene dai?


6. Acum ai Pe cinevainvidie?
7. Vorbegticu toatd lumea?
8. Ai poreclit Pe cineva?
9. Nu ai bigat vrajbi i:rtre fratri?
10. Nu Porli Pizmi Pe cineva Pentru
faprul cXe mai bun ca tine sau sebucuri
de mai multi cinste,avere,siruagiesociali
etc.?

DesfrAnarea
(Curvia)
Este tot o licomie, dar nu de ordin material sau spirifuaf ci de ordin sentimental.
Picatul curviei ca nici un alt picat, se face
it ttop. Trupul e templul Duhului Sfant
(Po[i face desfrdnare privind sau auzind
lucruri care te-ar face si picituiegti. Chiar
m6ncAnd, dormind prea mult, vorbind etc.)
1..Ai cizut in curvie?
2.Dar in preacurvie?
3. Nu cumva ili place si vezi sau si
citegti cdrfi care te fac si picituiegti cu g6n-

&

65

VALERIUCAFENCU

dul, nu cumva ili place si asculgi sau sd


vorbegti vorbe porcoase sau de rugine? Si
gtii cI Sfantlrl Apostol Pavel spllne: "si ntl
seaudd din gura voastrinici vorbe spurcate
sau porcoase, nici glume proaste care nll
sunt cuviincioase,nici vorbe nechibzuite".
4. Nu cLlmva ifi place'si vorbegti cu
rost sau firi rost?
5. Nu te stipAneqtenici o patimi?
6. Nu mindnci sau dormi prea mult?
$tii ci tot SfAnhrl Apostol Pavel a spus:
,foate lucrurile sunt bune, dar nu trebuie
sd pund stdpAnirepe voi".
7. Nu ai in casi tablotiri cu chipuri
goale?Nu le privegti cu patimd?
B. N-ai curvit cu rudenii de sAngesau
cu cele spirituale (find, nagd)?
9. N-ai pipdit trupul altuia cuprins de
patima desfrAnlrii?
10. N-ai vrut si vezi pdrfile ruginoase
ale corpului?
66

INDREPTARLA SPOVEDANIE

Picate strigitoare la cer


A. Uciderea cu voie
L. Ai ucis pe cineva?
2. Ai cdutat si ucizi?
3. Vrei sd ucizi pe cineva?
4. Vrei si te rizbuni lu6nd viafa cuiva?
5. Porfi cuiva mAnie, picd?
6. Ai betut pe cineva?
7. Aiceftat, ai ameninlat pe cineva?

67

VALERIU GAFENCU

B. Sodomia (impreunale impotiva ffi)


L. Birbat cu birbat sau flr orice fel de
animal?
2. Birbat cu femeie impotriva firii?
3. Onania. Ai fdcut onahie?

iNonepren LA SPovEDANTE

D. Asuprirea viduvelor,
invalizilor gi neputinciogilor

orfanilor,

1. N-ai bitut copru, betranii sau orfanii?


2. Nu !i-ai bitut joc de ei?
3. N-ai asuprit pe cel mai mic decat tine?
4. N-ai rAs de ologi sau neputinciogi?

C. Oprirea pensiei sau simbriei la


orfani, viduve, muncitori, salariafi sau
servitori

6. Nu cumva ai avut datoria si-i ajuli


gi nu i-ai ajutat?

1. Ai oprit pensiile sau salariile? Din


orice motiv, fie ca despigubire pentru un
lucru strical fie din alte motive?

7. Pe cei ce nu ai avut datoria iai ajutat sau ai trecut pe tAngi ei ca preotul gi


levitul din Evanghelia cu Samariteanul
milostiv?

2. Relineri pargiale sau nedrepte ai


fdcut?

8. Pe orb l-ai fdcut si cadi conducAndu-l rdu?

3. Ai pHtit totdeauna pentru ceea ce


ti-au lucrat altii?

9. De orice neputincios, surd, gAngav,


gchiop, ciung, chior, nu fi-ai bltut joc?

68

5. Nu i-ai necijit?

69

-t

lNonnpren LA spovEDANrE

Datorii tald de viafa


sufleteascia aproapelui
1. A feri pe altul de a picitui. Ai ferit
sau nu?
2, A invdta pe cei negtiutori.
3. A da un sfat bun celui cearenevoie.
4.A ne mga lui Dumnezeupentru altii.
5. A m6ngAiape cei intristati.
5. A suferi cu ribdare cind suntem
nedreptifiti.
7. A ierta gregelilealtora.

7l

iNongrren LA SFovEDANTE

Porunci privitoare la
viafa tmpeasci a aproapelui
1. A da hrane cehi flimAnd. Ai dat
saunu?
2. A potoli seteaceluiinsetat
3. Aimbricape cel gol.
4. Afngdii pe celbolnav.
5. A primi E ospita pe striini.
6. A cercetape cei dinindrisori
7. Alngropape cei mor!.

7t

ffi'

lNonrrrenLAsPovEDANm
.

Pfuatesbeine
1.C&rd sfdtuiegtipe altul sApacetuiasce
2 CAndporunceptialariasep6ce$iasce.
3. Cend teirrvoiqgticu altulla pdcat.
4. Cend ajuEipeattut sAptuttuiascd.
5. Cend husi:pe cel ce.facepdcatul.
6. CSrd pogl dan nu voiegti s{ itrtFb
dici pe alhrl dsa fffi pdcatul.
7. Cend gtii g,nu spui Scatul altuia
(si i-l spui).

75

iNoRnpren LA SPovEDANTE

Picate impotriva
Duhului SfAnt
1. Nesocotirea harului lui Dumnezeu
gi irrcrederea prea mare ftr tine.
a. Si crezi ci Dumnezeu n-are putere
si te ierte, e un picat foarte mare.
b. Sd crezi ci tu egti totul gi Dumnezeu
n-are nici o putere in lume.
2. Neincrederea in Dumnezeu.
3. impotrivirea

la Adevirul

stabilit

de SfAnta Biserici (si nu crezi in vreo


dogmi).
4. Lepidarea de Bisericaftodoxi.

77

iNpRePTARLA SPOVEDANIE

VALERIU GAFENCU

Feregte-tede acesteplcate, cici MAntuitorul sPune:,,Dar cineva huliimpotriva


Duhului Sf6ntnu are iertarein veac,ci este
vinovat de osAnddvegnici" (Marcu 3'n)'

Cele noui
porunci bisericegti
1..CercetareaSfintei Biserici in toate
Duminicile gi sirbitorile legale.
2.Pdziteacelorpatm po'sturidin an.
3. Respectulfati de fetele bisericegti.
4. Mirturisirea picatelor in celepatru
posturi.
5. A ne feri de eretici.
6. A ne ruga pentru conducitorii statului gi dregitorii Bisericii.
7. A nu facenunti, petreceri in post.
8. A feri Bisericade a i seinstriina lucrurue.
.l+a_-..

VALEruUGAFENCU

iruonuprtt^nLA spovEDANIE

9.A p'ezipooturile
giafacerugtrciunile
pe care chiriarhul (episcopul)locutui le
puneinvremuri grele.

Diferite picate
1. Neindeplinirea angajamentelor:
a. Leai indeplinit pe ele luate in fafa
lui Dumnezeu"a tq aaproapelui?
b. Ai indeplinit canonul dat la Spove_
danie?
2. Furtigag de celesfinte:
a. Ai minfit la Spovedanie?
b. Ai ocott si spui tot gi din ce mo_
tive?

8l

iruoRgpraRLA SPovEDANIE

Sfaturi
a. Spovedegte-tede cel pufin patru ori
pe an in posturi.
b. Postegteinainte de spovedanie.
c. Pdstreazi acelagiduhovnic.
d. FA-Fun seriosexamen de congtiingi
inainte de a merge la spovedanie.
e. Scriepe hArtie picatele, altfel le poli
uita. Apoi arde hArtia imediat.
f. Mirturisegte singur nu numai picatele fdcute, ci gi (pe) cele din inimi.
g. Nu ascundenici un picat.
-a

h. Impacd-te cu cel ce fi-a gregit.


i. Ocolegteprilejul de pdcdtuire.

83

VALERIU GAFENCU

j. Pdrdsegtepicatul - angaieazi-te cf,


nu vei mai picitui.
k. Regreti picatele fdcute.
l. Feregte-tepe cAt Poli de ele.
m. Cumineci-te numai daci te simli
curat. Altfel vei fi osAndit.
n. indeplinegte cu sfingenie canonul

Sfirgit gi lui

dat de duhormic.
o. Judeci-te singur Pentru fiecare
pdcatficut.

84

Dumnezeu Slavi!

INDREPTAR LA SIIOVEDANIE

Cugetarefoarte
folositoare in necazuril
1. Ce-ai fost mai inainte de a te zidi
Dumnezeu?
2. Cete facerede bine !i-a ficut zidin_
du-te?
3. CAtnrnsplntire ii egti dator?
4. Cate nemulfumire I-ai aritat pentru
bunit8fle ce aiprimit?
5. Cate pedeapsi fi se cuvine pentnr
aceasti nemulgumire?
5. De cAtebunitdti te-ai invrednicit in
lcicul relelor ce S se cuverreau?
r

(din,,lvl6ntuireapicitoqilol,, pg.I9l)

'S'r

VALERIU GAFENCU

7. CAtetrebuie sd faci, micar de acum


inainte, ca sl imblAnzegti pe F6cdtorul tiu
de bine ca si nu te munceasci veqnic?

Am scris, cum am putut, irr toati graba, din dorinla curatd de a vi trimite acest
,,indreptar la spovedanie".
Cu toatd dragostea,
Valeriu.

88

Cuprins
Ce estepdcatul?

....................
11

Ce urmdri are picatul


Riul pricinuit de el

..............
15

Spovedania...............

.............17

Cele zece porunci


Poruncaintai .........

.....-....23

Poruncaa doua

.-...............
29

Poruncaa treia

..................
31

Porunca a patra

...............
33

Ponrnca a cincea

............
35

Poruncaa gasea

...............41

aproapelui
................
Picatestreine

...............7g
......75

Pdcateimpotriva Duhului Sfant...........77


CeIenoui poruncibisericepti.................
T9
Diferite picate
Sfaturi

.....g1
...................83

Cugetarefoartefolositoarein necazun .. gT

Suntefiautor sautraducitor de carte


ortodoxi gi dorifi si colaboraficu editura
noastri? Contactafi-nela adresade
e-mail editura@librariaortodoxia.ro

COMENZIONLINE:
www.librariaortodoxia.ro

DIFUZARE:

S.C.Supergraph
S.R.L.
Str.Ion Minulescu
Nr.36,
Sector3, Bucureqti
Tel:021- 320.61
.19:
Fax:O2t- 319.10.84
E-mail:contact@supergraph.ro