Sunteți pe pagina 1din 51

Dr.

Alexandros Kalomiros

mpotriva falsei uniri biserice ti


Cu un prolog de Photios Kontoglu n romne te de Dora Sere Cu o l#murire editorial# de R#zvan Codrescu Tip#rit# la EDITURA CHRISTIANA, Bucure ti, 2005

Edi&ie electronic#

APOLOGETICUM 2006

Dr. Alexandros Kalomiros Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal. Aceast# lucrare este destinat# tuturor iubitorilor de spiritualitate cre tin# ortodox# i de istoria neamului romnesc. Ea poate fi utilizat#, copiat# i distribuit# LIBER cu men&ionarea sursei. Scanare : Corina Corectura : Elena Digitalizare pdf : Apologeticum

Digitally signed by Apologeticum DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo.com Reason: I am the author of this document Location: Romania Date: 2006.04.18 19:58:52 +03'00'

2006 APOLOGETICUM. http://apologeticum.net http://www.angelfire.com/space2/carti/ apologeticum2003@yahoo.com 2

mpotriva falsei uniri biserice ti

L#murire editorial#
p#rut# n Grecia n 1964 (Astir, cu un prolog de Photios Kontoglou), iar n englez# pentru prima oar# n 1967 (Boston, Holy Transfiguration Monastery, trad. George Gabriel1), aceasta este probabil cea mai controversat# dintre c#r&ile doctorului Alexandros Kalomiros (m. august 1990), teolog laic grec de orientare term tradi&ionalist#, nc# pu&in cunoscut n Romnia2. Prin circumstan&ele pline de consecin&e ale istoriei, Ortodoxia are n lumea greceasc# o sensibilitate aparte fa&# de cre tinismul occidental, i mai ales fa&# de papalitate, cu care a intrat n conflict deschis mai ales dup# Marea Schism# de la 1054. Conflictul s-a radicalizat n contextul politic al cruciadei a patra (1204), cnd cavalerii latini au ocupat i pr#dat Constantinopolul (r#mas sub o dramatic# domina&ie latin# pn# n 1261), apoi pe fondul marii controverse isihaste din secolul al XIV-lea (n centrul c#reia a stat polemica mistico-teologic# dintre Sf. Grigorie Palama i apuseanul Varlaam), pentru ca la 1453, cnd Bizan&ul a c#zut sub turci, Apusul s#- i atrag# din nou antipatia grecilor, att prin tentativele de unire bisericeasc# ce au precedat tragicul eveniment (prin exploatarea interesat# a situa&iei aproape disperate n care ajunsese Imperiul r#s#ritean3), ct i prin refuzul Romei i al marilor puteri occidentale ale timpului de a acorda un sprijin ferm i necondi&ionat mpotriva p#gnilor care asaltau cetatea cea mare a cre tin#t#&ii. Este adev#rat c#, dup# veacurile de cosmopolitism fanariot, pe fondul eclipsei politice i culturale a R#s#ritului ortodox ( i a lumii grece ti n special), mai ales intelectualii i o bun# parte a aristocra&iei, dar chiar i reprezentan&ii lumina&i ai ierarhiei biserice ti i ai unei anumite teologii oficiale, i-au reevaluat pozi&ia fa&# de Occident i au c#zut, cu timpul, n cealalt# extrem#: cea a ador#rii i promov#rii ideologice a valorilor culturii i civiliza&iei occidentale, pe linia unei modernit#&i dizolvante si uniformizatoare, adeseori total opace la aspectele pur religioase. Ca i la noi, politicianismul a jucat un rol important n secularizarea i nstr#inarea de sine a lumii ortodoxe grece ti, iar bastioanele dreptei credin&e i ale tradi&iei au r#mas n poporul simplu si n m#n#stiri (cu marele pivot duhovnicesc al Athosului, n jurul c#ruia s-au &esut zadarnic de-a lungul timpului nenum#rate planuri de distrugere, perpetuate pn# n momentul de fa&#). Grecia secolului XX, ajuns#, prin structurile ei oficiale, la un naintat grad de laicism i stngism, este rezultatul degringoladei spirituale i identitare a secolelor XVIII-XIX. 'i e trist i paradoxal c#, de i Dumnezeu a cru&at-o de experien&a-limit# a comunismului, pe care au mp#rt# it-o decenii de-a rndul celelalte &#ri cre tin-ortodoxe din Est, Grecia este i ea puternic marcat# de secularism i de ticurile gndirii de tip marxist, accentuate - cel pu&in la nivel public i oficial - o dat# cu intrarea n Uniunea European#. Ca for institu&ional, Biserica Greac# a fost i ea atins# de febra integr#rii europene i a ecumenismului ideologizat, dar trebuie spus c# au existat si reac&ii pe m#sur#, iar ele au anse apreciabile s# se coaguleze n viitor, att n mediul monahal, ct i n anumite cercuri responsabile ale laicatului ortodox, ce
Dup# aceea i versiune englez# - dar urmnd edi&ia din 1990 (St. Nectarios Orthodox Press, Seattle, WA) - s-a realizat i prezenta traducere n limba romn #. 2 Exist# n romne te, ntr-o bun# edi&ie, micul volum Sfin ii P!rin i despre originile $i destinul omului $i cosmosului, traducere i postfa&# de diac. Ioan I. Ic # jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998. 3 Din ra&iuni mai mult politice dect religioase, mp#ra&ii din urm# au fost dispu i la diferite grade de compromis cu Apusul schismatic, mergnd pn# la perfectarea unei formale uniri biserice ti, c#reia i s-a opus ns# categoric att majoritatea clerului ortodox (n frunte cu marile lavre), ct i grosul popula&iei (de unde formula r#mas# celebr# i definitorie pentru pr#pastia c#scat# ntre cele dou# arii ale cre tin#t#&ii europene: Mai bine turbanele turcilor pe str#zile Constantinopolului, dect p#l#riile cardinalilor!).
1

Dr. Alexandros Kalomiros par a avea tot mai mare priz# la tinerele genera&ii de credincio i. Against False Union, cartea doctorului Kalomiros devenit# ast#zi un reper aproape clasic n discu&iile pe tema ecumenismului, este una dintre expresiile acestei reac&ii tradi&ional-ortodoxe din snul lumii grece ti, aparent poate prea radicale, dar de fapt ntru totul fidele pariului ei generator: demistificarea unui lung si complex proces de ideologizare a, religiei, r#spunz#tor de o ntreag# mentalitate pervers#, obi nuit# s# eludeze bazele teologice i duhovnice ti ale problemei, care au toat# ndrept#&irea s# fie prioritare, c#ci nu-L putem subordona pe Hristos intereselor i capriciilor noastre lume ti. n fond, asumndu- i crucea deplinei sincerit#&i, cu un patos aproape protetic, autorul nu este mpotriva unor posibili pa i concre&i pe calea unei (re)unific#ri a lumii cre tine4, ci mpotriva unei pseudouniri din ra&iuni ideologice sau sentimentale, indiferente la temeiurile eterne ale adev#rului revelat (date prin Scriptur# i prin Tradi&ie) i ale vie&ii cre tine autentice (cu dimensiunea ei eclezial# sau liturgic#). Sigur c#, n ansamblul discursului, apar i unele detalii discutabile, ba chiar scandaloase sub lupa simplificatoare a mecanismelor curente de gndire (de pild#, afirma&ia c# Mesia evreilor va veni negre it i c# se va identifica n mod fatal cu Antihristul), dar nu ele dau consisten&# i coheren&# pozi&iei exprimate de autor, care r#mne legitim# n esen&a ei, bine articulat# teologic i moral, iar mai presus de toate de un realism spiritual pe ct de ascu&it, pe att de incomod - cum incomod este, n spe&#, orice mare adev#r care conformeaz# i oblig#, eclipsnd pseudo-adev#rurile m#runte i conjuncturale cu care ne l#s#m adeseori ispiti&i s# ne organiz#m i s# ne m#sur#m existen&a. Chiar de se va fi n elat ntr-un am#nunt sau altul5, dr. Alexandros Kalomiros r#mne un mare m#rturisitor al principiilor fondatoare ale Ortodoxiei, iar cartea de fa&# se constituie ntr-o provocare perpetu# la reconsiderarea purit#&ii ortodoxe a modului nostru de a gndi i de a tr#i, n perspectiva eshatologic# a mp#r#&iei R#s#ritului de Sus - a R#s#ritului f#r# de apus. R zvan Codrescu

Am ncercat s# ar#t alt#dat# importan&a distinc&iei dintre unire i unitate (pe care dr. Kalomiros n-o formuleaz# ca atare, dar nici n-o eludeaz#, nici n-o contrazice): dac # unirea propriu-zis# poate trece drept o utopie, unitatea (de ac&iune i reac&iune mpotriva adversarilor generici ai Crucii) ar fi o urgen&# a lumii cre tine n acest prag de secol i mileniu (cf. R. Codrescu, Pentru o cruciad# spiritual#, n vol. Spiritul dreptei. ntre tradi ie $i actualitate, Ed. Anastasia, Bucure ti, 1997, pp. 94-99, sau Sensul unit#&ii cre tine. Lumea cre tin# la r#scruce de milenii, n vol. Exerci ii de reac ionarism. ntre zoon politikon $i homo religious, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999, pp. 121-126). 5 Noi nu am g#sit absolut nimic care s# nu fie conform cu nv#&#tura Sf. P#rin&i i cu Tradi&ia Bisericii. Lucrarea de fa&# o socotim de mare valoare i vizionar#, dac# &inem seama de faptul c# a fost scris cu patru decenii n urm#. Este o lucrare n care putem g#si r#spuns la multe din problemele fierbin&i cu care ne confrunt#m ast#zi, referitoare la ecumenism, nnoire, refacerea unit#&ii, ecclesiologie .a. (Nota Apologeticum).

mpotriva falsei uniri biserice ti

Prolog
C!ci niciodat! nu ne-am ar!tat cu cuvinte de lingu$ire, dup! cum $ti i, nici cu ascunse porniri de l!comie. Dumnezeu mi este martor. Nici n-am c!utat slav! de la oameni. (I Tesaloniceni 2, 5) E cu putin ! s! g!sim un cuvnt de mijloc care, ntre dou! concep ii, s! aib! sens pentru amndou!, ns! e cu neputin ! s! g!sim o concep ie de mijloc ntre dou ! concep ii opuse privitoare la acela $i lucru... Nu-i loc de compromis n ce prive$te credin a ortodox!. (Sf. Marcu al Efesului)

Cu adev#rat mare este taina evlaviei, a a cum spune binecuvntatul Apostol Pavel. Evlavia i credin&a, ntruct sunt taine, dau roade pe care cunoa terea nu le poate da. Autorul acestei c#r&i nu este un teolog format n colile unde se studiaz# nestudiabilul Teologia. El a studiat Medicina, ceva ce poate fi studiat ntruct este ceva lumesc, este cunoa tere omeneasc#. A luat credin&a i evlavia ortodox# din Tradi&ie. Le-a primit n felul n care, dup# cum spune el nsu i, se transmit credin&a i evlavia - de la nv#&#tor la discipol, de la p#rinte la copil, de la cre tin la cre tin. Din acest motiv, el este unul care tr#ie te lucrurile cere ti, i nu unul care nva&# despre ele, avnd drept c#l#uz# credin&a i nu cunoa terea. C#ci umbl#m prin credin&#, nu prin vedere, dup# cum spune Apostolul Pavel. 'i din pricina aceasta este sever# cartea lui; ea nu cuprinde compromisuri (care, de regul#, dau dovad# de credin&# pu&in#), nici formul#ri ocolite (pentru a ndulci nepl#cerea persoanelor cu concep&ii opuse). Devotamentul &a&# de adev#r nu permite concesii. Cartea lui este sever# i neiert#toare, de i autorul nsu i este, de fapt, un om smerit, mp#ciuitor, blajin, milostiv i plin de modestie. Dar credin&a i d# sabia Duhului i iat# c# acest om smerit, sensibil i milostiv, plin de iubire, pare a fi sever i nendur#tor. Oare Sf. Ioan Teologul, propov#duitorul iubirii, nu pare a fi mai nendur#tor i mai sever dect ceilal&i Apostoli i propov#duitori ai Evangheliei, a a cum ni se nf#&i eaz# n ntia sa Epistol# i n Apocalips#? Autorul acestei c#r&i este un om nc# tn#r. Dar s# nu-i dispre&uiasc# nimeni pe cei tineri. L-am cunoscut pe vremea cnd studia Medicina n Elve&ia, iar eu editam publica&ia periodic# Kibotos (Arca). Mai trziu mi-a trimis o scrisoare despre ni te articole satanice ale unui romano-catolic, din ziarul Le Courrier, cerndu-mi s# ferim credin&a noastr# ortodox# de capcanele ereticilor. Mi-a trimis apoi - i nc# mi trimite - scrisori care sunt ntotdeauna binef#c#toare i bogate n nv#&#minte, avnd mireasma pl#cut# a credin&ei i a dragostei profunde pentru Sfnta noastr# Tradi&ie. De aceea l-am sf#tuit cu insisten&# s# scrie mai pe larg despre subiectele pe care le prezenta concis n scrisorile lui. 'i, tiindu-i modestia, i-am cerut s# consimt# ca acestea s# fie publicate ntr-o carte, n cele din urm# a consim&it, i cartea aceasta este prima pe care a trimis-o editorului, D-l Alexandros Papademetriou, care s-a oferit cu pl#cere s-o publice. Suntem con tien&i c# aceast# carte, scris# cu mult# n&elegere, va fi criticat# de mul&i ca fiind necuviincioas# i agasant#, c#ci n vremurile noastre f#&arnice sunt respecta&i ca 5

Dr. Alexandros Kalomiros adev#ra&i cre tini doar acei oameni care nu au n inimile lor focul credin&ei, i ndeosebi al credin&ei ortodoxe (adic# adev#rate) - i a a se face c# ei sunt lipsi&i de entuziasm, insipizi, ndatoritori i dispu i la compromisuri, a a cum sunt multe dintre acele persoane implicate n mod sistematic n Teologie. Lumea a nv#&at s#-i considere pe ace ti oameni cre tini buni i r#bd#tori, n vreme ce i detest# pe cei care sunt asemeni scriitorului acestei c#r&i - i anume, cu spirit nfl#c#rat - ca fiind fanatici, intoleran&i, supersti&io i i m#rgini&i, nchinndu-se, chipurile, unor forme lipsite de con&inut. Vai, ast#zi, teologii au sfr it prin a lupta pentru aceast# lume! B#rba&i preocupa&i de religie scriu teancuri de c#r&i, mari i importante, n&esate de a a-zise nv#&#minte teologice care, din pricina metodei de cercetare a problemelor religioase, nu sunt dect cunoa tere lumeasc#, pe care Apostolul Pavel o nume te am#gire de art# i n el#torie viclean#. Sfnta Evanghelie, care este simplitatea ns# i, este disecat#, examinat# i fragmentat# conform unor sofisticate sisteme filozofice. Confuzie, complexitate, teorii care z#p#cesc oamenii, ntreb#ri nebune ti i n ir#ri de neamuri i sf#diri pentru lege, noroi care ntineaz# apa din care & ne te via&a ve nic#, toate acestea sunt scrise n numele Celui Care a venit n lume pentru a mntui oaia cea pierdut# - omul cunoa terii de arte - de povara min&ii lui p#c#toase, strignd: Veni&i la Mine voi, to&i care sunte&i scri i n numele lui Hristos i al Evangheliei Lui, pe care o tr#ie te inima cea mai simpl#!; cei care scriu aceste c#r&i r#t#cesc n labirintul i n ntunericul propriei lor n&elepciuni, departe de Hristos pe care L-au uitat, nghi&i&i de vanit#&ile propriului lor intelect. Inimile lor nu mai simt suflarea lui Dumnezeu; sunt n#bu i&i i sec#tui&i de propria lor n&elepciune trufa #, pentru care oamenii i cinstesc. Apostolul Pavel la unii ca ei se referea cnd a scris: C#ci va veni o vreme cnd nu vor mai suferi nv#&#tura s#n#toas#, ci - dornici s#- i desf#teze auzul - i vor gr#m#di nv#&#tori dup# poftele lor, i i vor ntoarce auzul de la adev#r i se vor abate c#tre basme (II Timotei 4, 3-4). i vor gr#m#di nv#&#tori dup# poftele lor - i vor aduce mul&i nv#&#tori, i, auzindu-i, vor fi r#spl#ti&i, pentru c# n&elepciunea lor lipsit# de con&inut le va desf#ta urechile. Dar, pentru ca s# nu aud# adev#rul, adev#rul simplu al religiei, i vor astupa urechile, n vreme ce vor cere s# li se spun# basme (mituri), i anume teorii fanteziste i lipsite de sens. Oare nu vedem ast#zi asemenea gr#mezi de nv#&#tori care, cu prelegerile lor, desfat# urechile studen&ilor i ale altor cre tini ndupleca&i s#-i asculte? A adar, cartea aceasta va deranja acele spirite care au redus religia lui Hristos la un sistem de cunoa tere lumeasc#, la ra&ionalism; acele spirite ce iau n rs orice nv#&#tur# s#n#toas#, care pentru ei nu reprezint# dect o concep&ie naiv# a religiei, plin# de supersti&iile tradi&iei. De fapt, ce importan&# ar putea avea pentru ei ceva scris de un om numit Kalomiros, care nici m#car nu a fost la o coal# renumit# (ndeosebi una str#in#)? Din fericire, ns#, Kalomiros a b#ut din izvorul apei vie&ii, din Tradi&ie, i a studiat Sfin&ii P#rin&i noapte i zi. 'i avnd drept c#l#uz# credin&a, a fost nv#&at de Dumnezeu. Hristos spune: 'i cnd [p#storul cel bun] le scoate afar# pe toate ale sale, merge naintea lor, si oile merg dup# el, c#ci cunosc glasul lui (Ioan 10,4). 'i anume: Ucenicii Mei aud cuvintele Mele cu un spirit simplu i le accept# n inima lor f#r# a le trece prin intelectul lor complicat i tar# a crea teorii; le accept# cu credin&#, asemenea oilor inocente care aud vocea p#storului i se duc degrab# la el. Credin&a deschide gura credinciosului i propov#duirea Lui deschide inimile cre tinilor, potrivit vorbelor lui Hristos: Cel ce crede n Mine, precum a zis Scriptura: ruri de ap# vie vor curge din pntecele lui (Ioan 7, 38). Cei care au n&elepciune nebun#, care nva&# prin cuvintele conving#toare ale n&elepciunii omene ti, nu-i accept# pe adev#ra&ii predicatori ai Evangheliei, i aceasta ntruct adev#ra&ii predicatori nu se potrivesc cu aceast# lume, ci sunt schimba&i prin nnoirea min&ii lor (Romani 12, 2). Ei vor g#si n aceast# carte multe prilejuri de acuzare. l vor condamna pe autor pentru c# nu are bun#voin&a f#&arnic# pe care o au ei fa&# de eretici, n pofida faptului c# autorul nu este insolent, ci are curajul unui soldat al lui Hristos i procedeaz# conform cuvintelor Apostolului Pavel, care a spus: C#ci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii si al dragostei i al n&elepciunii (II Timotei l, 7). 6

mpotriva falsei uniri biserice ti Un alt neajuns pe care l g#sesc ei este acela c# mesajul autorului poart# pecetea ntrist#rii dup# Hristos, o ntristare mbucur#toare; pe ct# vreme ei sunt lesne ncrez#tori, c#ci min&ile lor sunt ntoarse c#tre lucrurile acestei lumi. Dar iat# ce spune Apostolul Pavel: C#ci ntristarea cea dup# Dumnezeu aduce poc#in&# spre mntuire, tar# p#rere de r#u; iar ntristarea lumii aduce moarte (II Corinteni 7, 10). ntristarea unui om care crede n Dumnezeu este o ntristare pe care n#dejdea o domole te, i de aceea este o ntristare mbucur#toare, care, laolalt# cu c#in&a, i mntuie te sufletul. i aduc laude acestui tn#r binecuvntat care a scris o carte att de plin# n nv#&#minte - o carte care respir# spiritul adev#ratei Ortodoxii. 'i preasl#vesc numele Domnului, Care d#ruie te Bisericii Ortodoxe asemenea comori ce str#lucesc n ntunericul gre elii i al pierzaniei. Pream#rit i binecuvntat fie Domnul i Dumnezeul nostru cel milostiv, Care statornice te credin&a ortodox# cu astfel de pietre pe care ziditorii le resping.
Photios Kontoglou

l rog pe cititor s#-mi ng#duie s# adaug cteva rnduri care se cuvin a fi citite dintr-o scrisoare pe care mi-a trimis-o D-l Kalomiros: V# sunt ndatorat pentru cuvintele ng#duitoare. Sunt pentru mine o ncurajare de care am mare nevoie. Aici unde tr#iesc, nu tiu pe nimeni care s# gndeasc# n felul acesta i care s# m# n&eleag#. Nu port discu&ii cu ateii i cu cei indiferen&i. 'i apoi, chiar cei evlavio i m# privesc cu oarecare nencredere i suspiciune. Doar cnd citesc P#rin&ii i Vie&ile Sfin&ilor g#sesc mngiere. Uneori mi-e team# c# gre esc. Lucrurile pe care eu le socotesc importante, to &i ceilal&i le consider# nensemnate; iar lucrurile pe care eu le socotesc nensemnate, to&i ceilal&i - att cei cucernici, ct i ateii - le consider# importante. De asemenea, v# mul&umesc pentru c# m-a&i prevenit n privin&a trufiei, n felul acesta tiu c# mi sunte&i un prieten adev#rat. M# rog s# nu cad n p#catul trufiei. In orice caz, trebuie s# fiu foarte prost dac# mi se va ntmpla a a ceva. mi este limpede c# tot ce scriu am luat din Sfin&ii P#rin&i. Nimic nu mi este propriu. De aceea k iau ap#rarea cu atta fanatism. Ieri i-am spus so&iei mele c# mul&i oameni nu au habar de lucrurile pe care le scriu, i totu i le tr#iesc. Pe cnd eu cunosc toate aceste lucruri, dar nu le tr#iesc. De aceea, de multe ori, cnd scriam, mi se p #rea c# trebuie s# renun&, dar am continuat s# scriu, pentru c# n telul acesta izbuteam cel pu&in s# mi ndrept gndurile c#tre Dumnezeu, chiar dac# inima mea r#mnea nghe&at#...

Dr. Alexandros Kalomiros

Capitolul nti

I. Pace f r adev r Experien&a tragic# a ultimelor genera&ii a f#cut ca omenirea s# doreasc# intens pacea. Pacea este considerat# acum un bun mai important dect multe idealuri pentru care, n trecut, oamenii i v#rsau de bun# voie sngele. Acest lucru se datoreaz# n mare m#sur# faptului c# r#zboiul nu mai este ceea ce era odinioar#, i anume un conflict ntre dreptate i nedreptate, ci a devenit un conflict lipsit de sens, n care dreptatea diverselor p#r&i apare numai n ochii propriilor adep&i, fapt care a t#cut ca oamenii s#- i piard# ncrederea n existen&a drept#&ii i s# nu mai aib# nici o valoare care s# merite s# fie ap#rat#. Astfel, r#zboiul, sub orice form#, pare a fi ceva complet absurd. Reticen&a pe care umanitatea o manifest# fa&# de orice tel de conflict ar fi admirabil#, dac# ea ar fi rezultatul s#n#t#&ii spirituale. Dac# nedreptatea, ura i minciuna ar ti ncetat s# existe, atunci pacea ar fi constituit nf#ptuirea fericirii umane. Armonia ar fi fost un rezultat natural i nu unul artificial. Observ#m, n schimb, ceva cu totul diferit. Ast#zi, cnd toat# lumea vorbe te despre pace i armonie, dragostea de sine i ura, nedreptatea i minciuna, ambi&ia i l#comia se afl# la apogeu. To&i - fiecare n felul s#u - vorbesc despre dragoste pentru om, dragoste pentru umanitate. Dar nu a existat niciodat# o ipocrizie mai mare dect aceast# a a-numit# dragoste, ntruct dragostea pentru ceva teoretic, pentru ceva imaginar precum conceptul umanitate, este nu mai pu&in teoretic# i imaginar#. Ea nu are nici o leg#tur# cu dragostea pentru omul concret care se afl# n fata noastr#. Dragostea pentru o anumit# persoan#, cnd ea exist#, este singura dragoste adev#rat#. Este dragostea pentru aproapele nostru, dragostea pe care ne-a cerut-o Hristos. Acest om anume, cu imperfec&iunile i sl#biciunile lui, n loc s# fie iubit, a fost urt n vremea noastr# mai mult dect n oricare alt# perioad#. Nu numai c# a fost urt, dar a fost dispre&uit si umilit; a fost considerat drept un lucru lipsit de vreo valoare anume, un mijloc pentru atingerea scopurilor nalte, o particul# a masei. Cei care vorbesc cel mai mult despre dragostea pentru om i umanitate, despre pace i armonie sunt tocmai cei care i ur#sc cel mai mult aproapele, cunoscu&ii. Ei iubesc omul - crea ie a propriei lor imagina ii, nu iubesc omul - realitate. Or, aceast# venerare a omului - idol este n realitate narcisism, adora&ie de sine. Prin urmare, ar fi o naivitate s# credem c# dispozi&ia pacifist# care caracterizeaz# ast#zi umanitatea provine din dragoste. Aceste cuvinte despre dragoste sunt f#&#rnicie i autoam#gire. Dorin&a de pace provine din pierderea idealurilor, din fric# i din pl#cerea de confort. Este dorin&a de a fi l#sat n pace pentru a te bucura de lucrurile rvnite de pe p#mnt. Este cooperarea conven&ional# pentru achizi&ionarea bunurilor pe care fiecare persoan# separat nu ar fi n stare s# le dobndeasc#. Este o n&elegere universal# cu privire la ceva ce a devenit o pasiune general#: senzualitatea i materialismul. Este un produs al proastei necesit#&i. Pacea despre care vorbe te lumea este o capitulare necondi&ionat# a tot ceea ce este bun, sacru i m#re&, i domina&ia meschin#riei, mediocrit#&ii i indiferen&ei. Este tergerea personalit#&ii indivizilor i a popoarelor. Este un amestec de compromisuri i calcule, o mare de ipocrizie, indiferen&# fa&# de adev#r, tr#dare a tot ceea ce este cu adev#rat sfnt. R#zboiul este un lucru cumplit, este rezultatul c#derii omului, i nimeni nu-l va elogia. Pacea pentru care se tr-guieste lumea este ns# ceva cu mult mai de temut. Febra este nepl#cut#, dar indic# cel pu&in c# organismul reac&ioneaz# la un r#u care a p#truns n interiorul 8

mpotriva falsei uniri biserice ti lui. Pacea pe care ei doresc s# o aduc# nu este, din p#cate, pacea care purcede din izbnda asupra r#ului, ci cea care provine din nfrngere. Este lipsa de febr# a unui cadavru. n fond, pacea la care aspir# oamenii nu este doar o pace a armelor. Este pacea con tiin&ei. Ei doresc s# mpace binele cu r#ul, dreptatea cu nedreptatea, virtutea cu p#catul, adev#rul cu minciuna, pentru a putea face pace cu propria lor con tiin&# mpov#rat#. II. Dezbinarea nu a existat A a-zi ii cre tini joac# un rol important n ncercarea lumii de a ob&ine pacea. Cu sloganul Cre tini, uni&i-v#!, ei au pornit n c#utarea bazarului unde are s# se vnd# adev#rul. Odinioar#, cre tinii aveau credin&# i erau gata s# moar# pentru credin&a lor. In ziua de azi, zelul lor pentru adev#r s-a domolit. Au nceput s#-l considere ca fiind ceva secundar. Li se par lipsite de importan&# i nedemne de a ti men&ionate diferen&ele dintre biserici, pentru care alt#dat# martirii se sacrificau cu ardoare, P#rin&ii erau exila&i, iar credincio ii prigoni&i i mutila&i pe capete. Majoritatea dintre ei sunt sentimentali incorigibili, care cred c# religia lui Hristos este un sistem etic privind rela&iile umane. Al&ii urm#resc scopuri politice si interese ascunse. Ei zidesc laolalt# cetatea Antihristului. Caut# armonia, fiind indiferen&i fa&# de adev#r; caut# o reconciliere extern#, ignornd disensiunile interne; caut# litera, fiind indiferen&i fa&# de duh. Cum e cu putin&# ca ei s# spere c# ceea ce nu s-a nf#ptuit n primele secole ale schismei se va nf#ptui acum, cnd diferen&ele n dogm# i mentalitate, o dat# cu trecerea secolelor, din simple fisuri, au devenit pr#p#stii?! Simplul fapt c# ei vorbesc despre unirea bisericilor arat# c# gndirea lor este profund anticre tin#. Ei recunosc prin aceasta c# Biserica Una, Sfnt#, Soborniceasc# i Apostoleasc#, pe care o m#rturisim n Simbolul credin&ei noastre (Crezul), ar fi ncetat s# existe; c# a fost dezbinat# n multe biserici care nu mai sunt catolice [universale], adic# nu mai cuprind ntregul adev#r i har, precum bisericile ortodoxe locale, ci de&in o parte mai mare sau mai mic# de adev#r si har. Prin urmare, ei cred c# adev#rul nu mai exist# pe p#mnt i c# venirea lui Hristos a fost pn# la urm# zadarnic#. C#ci adev#rul confundndu-se cu minciuna, este cu neputin&# ca adev#rul pentru care a venit Hristos s# stea m#rturie pentru a fi redescoperit. A adar, devine imposibil# redescoperirea lui Hristos, Care El nsu i este Adev#rul. Dar atunci de ce a spus Hristos c# are s# fie cu noi pn# la sfr itul lumii? 'i am s# fiu cu voi toate zilele, pn# la sfr itul veacului. De ce a spus c# Sfntul Duh i va ndruma pe ucenici c#tre deplin#tatea adev#rului i c# Biserica va izbndi asupra por&ilor iadului? Dac# Biserica a fost dezbinat# - i dac# e nevoie de unire, nseamn# c# a fost dezbinat# -, atunci tot ceea ce a f#g#duit Hristos s-a dovedit a fi numai minciun#! ns# Dumnezeu s# ne fereasc# de o asemenea blasfemie! Biserica exist# i va exista pn# la sfr itul lumii, nedezbinat# i invulnerabil#, potrivit f#g#duin&ei Domnului. To&i cei care vorbesc despre unirea bisericilor neag# pur i simplu pe Hristos i Biserica Sa. Cnd un patriarh ortodox accept# participarea Bisericii Ortodoxe la Consiliul Mondial al Bisericilor ca fiind una n rndul multor biserici, ce altceva face dect s# recunoasc# n mod public, precum protestan&ii, existen&a mai multor biserici, i prin aceasta dezbinarea Bisericii Una, Sfinte, Sobornice ti i Apostole ti? Ce altceva face dect s#-L renege pe Hristos? Dar, n str#daniile lor profane, ace ti oameni prezint# textele liturgice ale Bisericii i pe Hristos nsu i ca fiind alia&ii lor. ntr-adev#r, Hristos s-a rugat ca ucenicii S#i s# poat# fi unul, i Biserica se roag# n timpul fiec#rei Liturghii pentru unirea tuturor [hyper tes ton panton henoseos]. Aceste cuvinte nu vor ns# s# spun# c# Biserica se roag# ca ntr-o zi cre tinii s# se uneasc# t#cnd compromisuri reciproce n convingerile lor. Nu se refer# la urm#rirea unor acorduri compromi&#toare, prin care s# se uneasc# elemente denumite n mod diferit. Nu au nici o leg#tur# cu protocoalele f#cute n vederea unei alian&e, unui acord sau 9

Dr. Alexandros Kalomiros unei conven&ii, precum cele care se semneaz# dup# multe negocieri ntre na&iuni diferite. Nu, aceste cuvinte nu vor s# spun# nicidecum a a ceva! Biserica nu se roag# lui Dumnezeu pentru unirea unor elemente opuse, ci pentru ca to&i oamenii s# devin# UNUL. Cu alte cuvinte, pentru ca ei to&i s# accepte cu c#in&# adev#rul, s# se nchine cu umilin&# dinaintea Bisericii i s# se numere printre membrii ei. Pentru ca ei s# i dea seama de gre eala n care au tr#it i s# se ndrepte degrab# spre lumin# i adev#r, i anume spre Biseric#. Acesta este lucrul pentru care se roag# Biserica. Pentru acest lucru anume ne rug#m n Liturghia Sfntului Vasile cel Mare: ndreapt#-i [o, Doamne] pe cei afla&i n gre eal# i une te-i cu Biserica Ta Soborniceasc# i Apostoleasc#. Doar aceast# rug#ciune i dorin&# izvor# te din dragostea adev#rat#, c#ci ea caut# t#m#duirea celor bolnavi i nu am#girea lor. III. Ofert , nu discu#ie C&iva ortodoc i naivi cred c# aceast# apropiere a bisericilor nu se face cu scopul unirii, ci pentru instruirea celor eterodocsi. Acestea sunt, spun ei, manifest#ri de iubire fa&# de fra&ii no tri. Dac# ne nchidem n cochilia noastr#, spun ei adeseori, dac# nu lu#m parte la conferin&ele interna&ionale i nu trimitem observatori la conciliile papale .a.m.d., atunci cum vor cunoa te occidentalii Biserica Ortodox# i cum vor fi atra i nspre aceasta?. Dar cum li se va spune occidentalilor c# Biserica Ortodox# este Biserica Unic# i Adev#rat#, cnd ei o v#d nso&indu-se cu bisericile false, ca fiind egal# ntre egale? Nu vor crede ei, drept urmare, c# Ortodoxia este i ea asemeni celorlalte - relativ# i par&ial#? Sau este rezonabil s# sper#m c# acele concilii ale unor fanatici purt#tori de beret# i ale unor preo&i mbr#ca&i n ras# vor fi vreodat# n stare s# recunoasc# adev#rul? Ei nu fac dect s#-i flateze pe ortodoc i, pentru a-i atrage de partea lor. Dac# ar avea o nostalgie autentic# de a cunoa te Ortodoxia, nu ar avea nevoie de consilii i de conferin&e: s-ar ndrepta direct spre izvoarele acesteia, spre P#rin&ii i Sfin&ii ei. Nu! Cea mai bun# cale de a-i convinge pe al&ii de adev#r este s# crezi tu nsu&i n el. Nu l discuta, m#rturise te-l doar! Consiliile i conferin&ele dezbat adev#rul, ns# aceasta este o tr#dare, ntruct n asemenea cazuri nu este vorba de un dialog cu ereticii, sau de un sfat dat acestora, ci de o discu&ie cu bisericile. Hristos nu cere participan&i la dezbateri, ci m!rturisitori. Adev#rul pe care El ni l-a propov#duit nu este de telul celor care pot fi dezb#tute. In diferitele ntruniri ecumenice, discu&ia ia forma unui nego& n care are loc un schimb de compromisuri n materie de credin&# pentru a se ajunge la un acord final. In aceste condi&ii, pn# i simpla prezen&# a unui ortodox la o ntrunire ecumenic# este o tr#dare a lui Hristos. Este Hristos vndut necredincio ilor pentru treizeci de argin&i, de vreme ce, participnd, ortodoxul admite c# credin&a lui poate fi supus# discu&iei i acrediteaz# ideea c# si el va face eventual compromisuri, dac# i se va oferi n schimb ceva satisf#c#tor. Dac#, n loc de aceasta, to&i aceia care vorbesc ast#zi despre unire ar m#rturisi Ortodoxia ca fiind adev#rul unic i absolut, si ar refuza orice contact ecleziastic oficial sau neoficial cu ereticii, f#r# a se teme a-i numi astfel, atunci vocea lor s-ar face auzit# mult mai departe; i, lucru i mai important, ar fi respectat# i ar pune pe gnduri. Pe cnd acum vocea lor este o voce a compromisurilor, o voce care nu impresioneaz# pe nimeni, o voce pe care, n adncul sufletului, nimeni nu o respect#. P#rin&ii nu au luat parte la discu&ii cu ereticii. Ei au m#rturisit adev#rul i le-au respins preten&iile tar# curtoazie i f#r# complimente. Ei nu au ajuns niciodat# la acorduri mutuale cu bisericile eretice. Dialogul lor a fost ntotdeauna public i a urm#rit mntuirea i edificarea sufletelor. Biserica Ortodox# nu a stat la discu&ii cu bisericile ereticilor. Nu a fost o discu&ie a Bisericii cu bisericile, ci un dialog ntre Biseric# i sufletele r#t#cite. Biserica nu discut#, fiindc# ea nu caut#. Ea pur i simplu ofer! - ntruct ea are totul.

10

mpotriva falsei uniri biserice ti IV. Mntuire din lume Dar de ce sunt cre tinii no tri att de u or impresion#ri de predicile despre unirea bisericilor? 'i, n loc s# fie plini de zelul de a r#spndi adev#rul n aceast# lume care duce att de mare lips# de el, ei au iluzia p#cii, ncercnd s# vad# care lucruri cnt#resc mai mult, cele care i separ# sau cde care i unesc pe cre tini. Explica&ia acestui fapt este c# ei n i i nu cunosc adev#rul. Cei mai mul&i dintre ei fiind membri ai unor organiza&ii i fraternit#&i socialcre tine, au fost catehiza&i de timpuriu ntr-un sistem etico-filozofic cu spoial# cre tin#, care ia f#cut s# cread# c# scopul cre tinismului este de a nf#ptui coexisten&a pa nic# a oamenilor n spiritul dragostei. Ve nicia i Revela&ia lui Dumnezeu sunt no&iuni foarte ndep#rtate pentru ace ti cre tini, i adesea lipsite de interes. Majoritatea dintre ei, fiind extraverti&i, sunt oameni de ac&iune, care s-au al#turat cre tinismului pentru a g#si un modus vivendi organizat i ndrumat, un mod de via&# n calitate de cet#&eni buni i onorabili ai acestui p#mnt. Pentru asemenea oameni, Dumnezeu este Marele Slujitor al intereselor lor personale, iar via&a ve nic# este o speran&# de restaurare bun#, dar, din p#cate, ndep#rtat#. n astfel de cre tini, predicile despre unire prind foarte u or r#d#cini. Ce bine ar fi, ntr-adev#r, dac# cercul oamenilor no tri buni i virtuo i s-ar extinde n lumea ntreag#. Am putea face negocieri f#r# a ne teme c# suntem p#c#liri; am putea avea rela&ii bune i pa nice f#r# efort i f#r# a risca s# fim persecuta&i. Ct prive te adev#rul, Ce este adev#rul?. Credem cu to&ii n Hristos, acest lucru este suficient. n plus, n zilele noastre lumea trece printr-o perioad# grea. Cre tinii trebuie s# se uneasc# ct mai repede pentru a face fa&# comunismului, de exemplu. Ei se ntreab#: Cine va ndruma i cine va mntui lumea n care tr#im?. Doar o Biseric# Cre tin# unic#, unit#, r#spund ei. Dar Hristos nu S-a f#cut om pentru a mntui aceast# lume care st#ruie n r#utate. Mai degrab#, El a venit ca s#-i mntuiasc# pe ai S#i din lume, s#-i duc# departe de cel r#u, s#-i uneasc# cu El, s#-i ndumnezeiasc# prin har i, laolalt# cu ei, s# mntuiasc# ntreaga crea&ie suferind#. Lumea se ndreapt# spre moarte. l urmeaz# pe st#pnitorul acestei lumi, pe du manul lui Dumnezeu. Nu pentru lume M# rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat (Ioan 17, 9). Dar astfel de oameni iau partea lumii i sacrific# nestematele credin&ei si vie&ii cre tine pentru acea parte diabolic# care nu va fi mntuit# niciodat#. Nu Hristos cere a a-zisa unire a bisericilor, ci lumea. Nu Hristos cere nso&irea minciunii cu adev#rul, ci lumea caut# s# falsifice adev#rul, s#-l fac# relativ si par&ial. A a se explic# faptul c#, atunci cnd se isc# o discu&ie despre unirea bisericilor, se poate observa c# cei ce o sus&in cu entuziasm sunt ndeob te oameni care nu au fost niciodat# nainte interesa&i de probleme de religie. Unirea este cea mai bun# cale de a neutraliza cre tinismul, calea pe care a descoperit-o partea diavolului. Este nceputul dispari&iei cre tinismului i supunerea lui la capriciile politicii; este transformarea cre tinismului ntr-un slujitor al intereselor lumii acesteia. O dat# cu unirea, cre tinismul ar putea dobndi o mai mare putere pe plan mondial, dar i va pierde ntreaga for&# spiritual#, tocmai acesta fiind motivul care ngrijoreaz# lumea. Nu a a s-a ntmplat deja cu Biserica romano-catolic#? Setea de putere mondial# a romanocatolicilor i-a f#cut s# coboare drumul b#t#torit al ma ina&iilor politice, care i-a transformat n unelte ale marilor curente politice. Cei care vorbesc despre unire nu au n&eles de ce a venit Hristos n lume. Ei cred c# El a venit pentru a propov#dui un mesaj etic i artificial ca al lor, c# El a venit pentru a ne nv#&a cum s# tr#im ca buni cet#&eni ai acestui p#mnt. Ei repet# ntruna c# oamenii trebuie s# urmeze legea lui Hristos pentru ca mp#r#&ia lui Dumnezeu s# vin# n cele din urm# pe p#mnt. Unii vorbesc de o Grecie cre tin#, al&ii de democra&ii cre tine, al&ii de mp#r#&ii cre tine, si nici unul dintre ei nu i d# seama ct de mult seam#n# a tept#rile lor cu a tept#rile evreilor, care doreau ca Mesia s# fie un Rege p#mntesc. Ei nu l vor pe Hristos a a cum este El; ei nu II vor pe Hristos Care a refuzat s# Se supun#, n pustiu, ispitirilor diavolului. Ei vor un Hristos care li se va supune lor. Vor un 11

Dr. Alexandros Kalomiros Hristos care dore te mp#r#&iile p#mntului, un Hristos care va preface pietrele n pine pentru ca oamenii s# se sature, un Hristos care va cople i lumea cu minuni care inspir# team# i i silesc pe oameni s# se supun#. Cu alte cuvinte, ace ti oameni nu-L a teapt# pe Hristos, ci pe Antihrist. Pn# la a doua venire, Hristos va r#mne umil i ascuns, departe de puterile lume ti i de pl#cerile p#mnte ti, tar# s# sileasc# pe nimeni s#-L urmeze i doar cerndu-le celor care vor veni lng# El s# I se asemuiasc# n smerenie i s# nu rvneasc# la nimic lumesc. Cre tinii care vorbesc despre na&iunea lui Dumnezeu, o Grecie cre tin#, cre tinism mondial i unirea bisericilor nu i doresc acest fel de Hristos. La fel ca Marele Inchizitor al lui Dostoievski, ei sunt gata s#-L arunce n foc pe Hristos cel adev#rat, deoarece le stric# planurile pe care le urzesc cu ndrjire de ani ntregi. Ai venit i ne-ai propov#duit un cre tinism neomenos i aspru, i spune Inchizitorul lui Hristos, i ne trudim de attea veacuri s# facem din el o religie omeneasc#. 'i acum, c# am izbutit, ai venit s# ne spulberi str#daniile? Dar n-ai s# izbute ti. Mine am s# te osndesc i am s# te ard pe rug, ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici. Da, oamenii vor un Hristos care va vorbi despre lumea aceasta i nu despre lumea cealalt#; un Hristos care va oferi pl#cerile vie&ii acesteia i nu pe cele ale vie&ii viitoare. Ei nu vor bog#&ii care nu pot fi cnt#rite i pip#ite, ci bog#&ii pe care po&i pune mna aici i acum. Ei nu vor un st#pnitor al vremii ce va s# vin#, ci al timpurilor de acum. De aceea lor nu le pas# ce se va alege de adev#r cnd ov#itoarele si a a-numitele biserici cre tine se vor uni dup# o mie i unu de compromisuri. De aceea nu i preocup# ce se va alege de via&a ntru Hristos dup# ce p#mntul curat al Ortodoxiei va fi cotropit de at&ia barbari pio i i n#tngi religio i. Adev#rul nu i preocup#; Hristos nu i preocup# i nici via&a n Duh i n har. i intereseaz# doar puterea p#mnteasc# pe care o confer# unitatea i st#pnirea lumii din perspectiva unei singure viziuni. Ace ti oameni vor s# fie numi&i cre tini f#r# a fi cu adev#rat cre tini. Majoritatea dintre ei cred c# sunt cre tini adev#ra&i, ntruct ei nu tiu ce este cre tinismul i l confund# cu teorii filozofice i teorii ale lumii, pentru a folosi un termen preferat de ei. De fapt, ei sunt adep&i ai Antihristului la fel ca evreii din timpul lui Hristos, la fel ca evreii din orice timp. Evreii L-au a teptat pe Mesia secole la rnd, i, cnd a venit, nu L-au acceptat; n schimb, Lau r#stignit pe cruce. 'i de ce? Pentru c# Hristos nu era ceea ce a teptau ei. 'i din aceast# cauz# n-au fost n stare s#-L recunoasc# pe Mesia n persoana Lui. Ei a teptau un rege p#mntesc, un cuceritor al lumii. Ei a teptau pe cineva care va supune toate neamurile lumii la picioarele poporului lui Israel, care i va sili pe crmuitorii romani ai lumii s# i se nchine i s#-l venereze, care va da putere i glorie lumeasc# adep&ilor s#i. Cnd L-au v#zut s#rac i umil, blnd i plin de pace, ca unul care nu oferea bunuri p#mnte ti, ci vorbea despre lucruri cere ti (si nu numai att, ci le-a cerut chiar s# se lepede de cele p#mnte ti i tangibile, n a a fel nct, elibera&i, s# poat# ajunge la cele cere ti i intangibile), i-au dat seama c# El nu era pentru ei. Nu era Mesia pe care-1 a teptau ei, ci tocmai opusul lui. El, Care a refuzat s# prefac# pietrele n pine pentru ca to&i s# se sature, Care a refuzat s# cople easc# mul&imile cu puterea Lui i nu a fost de acord s# ngenuncheze mp#r#&iile p#mntului, El nu era conduc#torul potrivit pentru ei. De-asta L-au r#stignit i au continuat s# a tepte pe altul. 'i nc# l a teapt#. 'i mpreun# cu evreii sunt milioane de oameni care l a teapt# pe Mesia evreilor, i cei mai mul&i dintre ei se numesc cre tini! 'i nu au nici cea mai mic# idee c# a teapt# acela i Mesia ca i evreii. V. Antihristul Tragedia este c# Mesia pe care l a teapt# evreii are s# vin#. Acest lucru 1-au spus Hristos si Apostolii; se afl# scris n c#r&ile Noului Testament. Mesia evreilor are s# vin#. Are s# ofere pinea pe care Hristos a refuzat s-o dea, si, o dat# cu aceasta, toate lucrurile materiale 12

mpotriva falsei uniri biserice ti pe care El a refuzat s# le dea. Are s#-i cople easc# cu semne i minuni care i vor nfrico a i i vor ului pe oameni de la un cap#t la cel#lalt al p#mntului, i ei vor veni trndu-se s#-i cad# la picioare. Are s# uneasc# toate na&iunile i rasele i mp#r#&iile lumii ntr-un singur stat. Are s# umple de bucurie inimile c#rturarilor legii si ale fariseilor - inimile fiec#rei rase de evrei. Da, Mesia evreilor are s# vin#. Are s# fie ceea ce Hristos nu este, i nu are s# fie ceea ce Hristos este. Are s# fie Antihristul. Copii, este ceasul de pe urm#, i precum a&i auzit c# vine antihrist... (I Ioan 2, 18).6 n privin&a venirii Domnului nostru Iisus Hristos i a adun#rii noastre mpreun# cu El, v# rug#m, fra&ilor, s# nu v# clinti&i degrab# cu mintea, nici s# v# sp#imnta&i - nici de vreun duh, nici de vreun cuvnt, nici de vreo scrisoare ca pornit# de la noi, cum c# ziua Domnului a i sosit. S# nu v# am#geasc# nimeni, cu nici un chip; c#ci ziua Domnului nu va sosi pn# ce mai nti nu va veni lep#darea de credin&# i nu se va da pe fa&# omul nelegiuirii, fiul pierz#rii, potrivnicul, care se nal&# mai presus de tot ce se nume te Dumnezeu, sau se cinste te cu nchinare, a a nct s# se a eze el n templul lui Dumnezeu, dndu-se pe sine drept dumnezeu. Nu v# aduce&i aminte c#, pe cnd eram nc# la voi, v# spuneam aceste lucruri? 'i acum ti&i ce-1 opre te, ca s# nu se arate dect la vremea lui. Pentru c# taina f#r#delegii se i lucreaz#, pn# cnd cel care o mpiedic# acum va fi dat la o parte. 'i atunci se va ar#ta cel tar# de lege, pe care Domnul Iisus l va ucide cu suflarea gurii Sale i-1 va nimici cu str#lucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, nso&it# de tot felul de puteri i de semne i de minuni mincinoase. 'i de am#giri nelegiuite, pentru fiii pierz#rii, fiindc# n-au primit iubirea adev#rului, ca ei s# se mntuiasc#. 'i de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de am#gire, ca ei s# cread# minciuni. Ca s# fie osndi&i to&i cei ce n-au crezut adev#rul, ci le-a pl#cut nedreptatea (II Tesaloniceni 2, 1-12). Antihristul nu i va face apari&ia n istorie ntr-un mod nsp#imnt#tor i zguduitor, prin care 1-ar putea recunoa te oricine, nu va avea o nf#&i are resping#toare i nici nu va s#vr i f#r#delegi. Va veni n a a fel nct foarte pu&ini i vor da seama cine este. Va veni dup# o preg#tire lung# de secole, care a nceput n zilele dinti ale Bisericii i care continu# cu i mai mare elan n zilele noastre. Omenirea l va considera cel mai de seam# binef#c#tor al ei. Attea secole de apostazie au cultivat omenirea i au preg#tit-o s#-l accepte. Omenirea l a teapt# ca st#pnitor ideal al ei. ntreaga evolu&ie istoric# duce la Antihrist. VI. Taina f r delegii Catolicismul a ng#duit cre tinismului apusean s# se hr#neasc# din spiritul lumesc. A cufundat gndirea cre tina n ra&ionalism i n dispozi&ia pentru p#gnism a grecilor antici, n sfr it, o dat# cu infailibilitatea papei, catolicismul a adus un element mecanic n rela&ia dintre Dumnezeu i om, propov#duind c# Dumnezeu a t#g#duit s# vorbeasc# prin gura unor oameni p#c#to i i arogan&i, a a cum au fost mul&i dintre papi. Rena terea i umanismul au constituit des#vr irea turnurii pe care a luat-o lumea cre tin# apusean# spre idolatrie. n realitate, acestea au fost manifest#ri ale decep&iei oamenilor fa&# de un cre tinism falsificat. Ast#zi, umanismul a devenit religia epocii, fiind propov#duit, din p#cate, chiar i de a a-zi ii cre tini drept o civiliza&ie eleno-cre tin#. Protestantismul a condus ra&ionalismul romano-catolic la concluziile lui extreme. Protestantismul a respins sfin&enia Bisericii si c#l#uzirea acesteia de c#tre Sfntul Duh, ntruct nu a v#zut nici sfin&enie, nici adev#r n Biserica Apusului. Astfel a desfiin&at Tradi&ia i i-a l#sat credincio ii tar# nici un criteriu al adev#rului sau al minciunii,
Autorul exprim# n aceste cuvinte tradi&ia ortodox# i credin&a sfinilor. A se vedea Antihristica. Semnele venirii lui Antihrist $i sfr$itul lumii din dumnezeie $tile Scripturi $i din scrierile Sfin ilor P!rin i, Editura Cartea Ortodox#, Alexandria, 2004, 160 pagini, lucrarea Zosima Pascal, Sfr$itul omului cules din Sfintele Scripturi , Editura Tehnopress, Ia i, 2004, 180 pagini. Ambele lucr #ri au cunoscut mai multe reedit#ri n decursul secolului XX. (Nota Apologeticum)
6

13

Dr. Alexandros Kalomiros ndep#rtnd pentru totdeauna harul lui Dumnezeu de mp#r#&ia sa. De la protestantism la ateism i apoi la materialism nu a fost o distan&# mare. Diferite filozofii au nceput s# revendice pozi&ia credin&ei cre tine n mintea omeneasc#, i n cele din urm# scientismul a cucerit lumea. A avut o putere special# de a convinge masele, deoarece realiz#rile sale n domeniul tehnologiei evocau uimirea i ncntarea maselor care, ducnd lips# de criterii spirituale, s-au dovedit a fi o prad# u oar# pentru materialism. n plus, tiin&a a dat umanit#&ii sensul fals al cunoa terii. Putea s#- i schimbe concep&iile i teoriile orict de des, dar de fiecare dat# aceste concep&ii i teorii se bucurau de sanctitatea cunoa terii dovedite empiric, i acest lucru influen&eaz# gndirea oamenilor ntr-un mod magic. n cele din urm#, cnd umanitatea, cobornd astfel de trepte, s-a aservit pasiunii materialismului, a ap#rut comunismul. Cnd oamenii au ajuns chiar s# cread# c# singurul bun autentic este banul, era ceva firesc s# pretind# distribuirea echitabil# a acestuia din partea unor guverne indiferente la durerea oamenilor s#r#ci&i. Aceast# solicitare i-a umplut de ur# i r#utate si i-a t#cut i mai neferici&i, deschiznd pr#p#stii de netrecut ntre oameni i tacndu-i pe mul&i s# urasc# la fel ca i Cain (aceasta nu nseamn# c# distribuirea corect# a banilor nu este o obliga&ie, i una fundamental# chiar, a guvernului). A a a nceput r#zboiul ntre capitalism i comunism, care sunt de fapt dou# sisteme nrudite, la tel de materialiste i care idolatrizeaz# banul, separndu-le doar propriile interese i b#t#lia pentru distribuirea banilor. Programul amndurora este de a preface pietrele n pine, de a uni lumea sub influen&a lor i de a o uimi prin realiz#ri pe care omul nici m#car nu i le-ar putea nchipui. Astfel, omenirea a ajuns treptat la por&ile exterioare ale mp#r#&iei Antihristului. A ajuns n punctul n care are nu numai voin&a, ci i putin&a de a r#spunde pozitiv la cele trei ispitiri ale lui Lucifer. In scurt# vreme, tot ce va r#mne de t#cut va fi ca Antihristul s# preia conducerea general# a statului universal, s# pun# cap#t pentru totdeauna foametei i s#r#ciei i s#-i ndestuleze pe oameni cu bunuri materiale, astfel nct n inimile lor, aduse la sa&ietate de pl#cere i de confort, s# nu mai r#mn# loc pentru Dumnezeu. VII. Unirea religiilor Dac# lu#m n considerare toate acestea, ne d#m seama c# ntr-o umanitate preocupat# doar de propria-i lini te, pentru care nimic nu mai e sfnt n afar# de propriile-i interese materialiste, ntr-o lume a oamenilor pragmatici, pentru care orice discu&ie despre adev#r este o p#l#vr#geala inutil#, unirea bisericilor nu numai c# nu este dificil#, ci, dimpotriv#, apare ca inevitabil#. Mai mult dect att, a ndr#zni s# spun c# nu numai unirea bisericilor a a-numite cre tine este inevitabil#, ci unirea tuturor religiilor n general. n mp#r#&ia sa, Antihristul nu va tolera discordia; nu va tolera religii ori certuri privind subiecte religioase. Va edea n templul lui Dumnezeu ca Dumnezeu, i toate popoarele lumii i se vor nchina, pentru c# i i s-a dat ei [fiarei] st#pnire peste toat# semin&ia i poporul i limba i neamul. 'i i se vor nchina ei to&i cei ce locuiesc pe p#mnt, ale c#ror nume nu sunt scrise n cartea vie&ii (Apocalipsa, 13, 7-8). Atunci, pentru acei oameni, ale c#ror nume nu sunt scrise n cartea vie&ii, va exista o singur# religie: religia lui Antihrist. Exist# deja religii care pot ngloba toate religiile - predecesoare ale religiei lui Antihrist. O astfel de religie este francmasoneria. A fost deja adoptat# de cei mai progresi ti dintre liderii lumii. Cu sincretismul ei, poate reconcilia n min&ile unor pro ti toate antitezele religioase ale umanit#&ii i poate dep# i toate obstacolele i greut#&ile din calea unirii cu care se vor confrunta diferitele religii. Intr-adev#r, la ce bun s# depui atta efort pentru a g#si solu&ii acceptabile pentru diferen&e dogmatice i de alt fel ntre diferitele confesiuni, iar apoi pentru diferen&ele dintre religii, i s# nu naintezi direct c#tre unirea religiilor, c#tre un tel de francmasonerie universal func&ional#? Dndu- i seama de acest lucru, majoritatea liderilor religio i din ziua de azi, cel pu&in cei mai mari i cei mai importan&i, s-au zorit (progresi ti cum sunt) s# devin# masoni, tar# 14

mpotriva falsei uniri biserice ti ca acest lucru s#-i mpiedice s#- i poarte sutanele sau od#jdiile, ori s#- i celebreze liturghiile, ns#, ntruct laicii nc# nu sunt preg#ti&i, este necesar ca primii s# p#streze aparen&ele i s# realizeze mai nti unirea bisericilor, i abia apoi unirea religiilor...7 VIII. O privire n trecut Prin urmare, acestea vor fi schimb#rile din viitorul nu prea ndep#rtat. De aceea ntreab# Domnul dac# va g#si oameni credincio i cnd va veni iar pe p#mnt: Dar Fiul Omului, cnd va veni, va g#si, oare, credin&# pe p#mnt? (Luca 18, 8). O privire n trecut ne va spune multe despre cursul pe care 1-au luat i-1 vor lua problemele ecleziastice. Primele tendin&e ale mp#ra&ilor bizantini de a for&a o unificare cu papalitatea schismatic# au fost din fericire curmate de atitudinea oamenilor i de subjugarea Bizan&ului de c#tre turci. Dar o dat# ce na&iunea greac# i-a reg#sit libertatea, vechea tenta&ie i-a b#tut iar la u #. La nceput, grecii adev#ra&i, oameni din popor i credincio i tradi&iilor, s-au opus curentului de europenizare. Dar ei nu aveau tiin&# de carte si, de i i v#rsaser# sngele pentru libertatea &#rii lor, au fost repede da&i la o parte de c#tre cei care dobndiser# de scurt# vreme nv#&#tur# i care de&ineau puterea la curtea regelui Otto. Ace tia au njosit patria i religia, care acum este zdruncinat# de c#tre cei necredincio i, n vremea ocupa&iei otomane, nici m#car o piatr# din vechile biserici nu a fost clintit# de la locul ei. Fanario&ii i altii asemeni lor, care au fost corup&i n Europa, ne-au distrus m#n#stirile i bisericile, png#rindu-le pe unele i transformndu-le pe altele n grajduri. Am ndurat astfel de fapte de la mul&i preo&i, precum i de la laici, solda&i i politicieni. De i ne-am v#rsat sngele, suntem n pericolul de a ne pierde patria i religia (Macriyannis, Memorii, p. 398). Ace ti intelectuali instrui&i pe jum#tate dispre&uiau poporul grec cu mp#timirea unor persoane subversive, i desconsiderau limba, obiceiurile, felul de a fi i mentalitatea. Au utilizat toate mijloacele posibile aflate la dispozi&ia lor pentru a falsifica adev#rul credin&ei lui si pentru a altoi secularismul i ra&ionalismul pe copacul sfnt al Ortodoxiei, care secole la rnd r#m#sese nepng#rit sub cuceritorul barbar. Pentru a lovi Biserica n inim#, i-au lovit m#n#stirile: pe unele le-au nchis, altora le-au confiscat propriet#&ile, iar altora le-au trimis stare&i progresi ti, care le-au desfiin&at mult mai u or dect orice sabie cu dou# t#i uri a statului. Lipsit# de m#n#stirile ei i avndu- i episcopii subjuga&i puterii seculare, Biserica a devenit o sfer# de activitate neocrotit#. Educa&ia oamenilor a trecut din minile Bisericii n minile unei false civiliza&ii cre tine, ce a fost i a r#mas pe de-a-ntregul p#gn#. Totul a nceput s# fie adaptat la gustul societ#&ii atheniene, nstr#inate i parvenite. Venerarea Bisericii a nceput s# degenereze n ceva mai p#mntesc. Muzica bizantin# a nceput s# se europenizeze, degenernd n armonie teatral# pentru patru voci. Icoanele au nceput s# par# prea austere i urte n ochii femeilor din clasa dominant#, care i doreau lisu i dr#g#la i, plini de indulgen&# pentru p#catele lor i incapabili s# inspire evlavie i venera&ie. Barba i p#rul lung al preo&ilor au nceput s# le deranjeze, iar ace tia au r#spuns cererilor publicului contemporan; atmosfera sumbr# a fost nlocuit# de l#mpile lui Edison, ceea ce a f#cut ca biserica s# se asemene unei salon imperial potrivit pentru nun&i i pentru apari&iile oficiale ale clasei conduc#toare. Dar asta nu a fost totul. Nu numai nv#&#mntul primar i secundar, dar nici m#car cel superior nu a mai r#mas n grija Bisericii. Astfel, teologii, viitorii preo&i i ierarhii nu s-au format n snul Bisericii, matca lor fireasc#, ci n cadrul unei universit#&i de stat, n#bu ite de
7

Pentru am#nunte privind observa&iile autorului a se vedea lucrarea ap#rut# m urm# cu trei ani, Ieromonah Agapit Popovici, Ecumenismul ncotro? O nou ! viziune ortodox ! asupra ecumenismului sincretist , f.l., 2003, 204 pagini. Se poate consulta online la adresa http://www.cybamall.com/ecumenism/ sau se poate desc#rca de pe siteul Biblioteca teologic# digital#, http://apologeticum.net (Nota Apologeticum).

15

Dr. Alexandros Kalomiros duhoarea ra&ionalismului i lipsite de orice adncime spiritual#, neavnd nici o posibilitate de a cunoa te via&a mistic# de sfin&enie n Hristos, care ea singur# pl#m#de te teologi adev#ra&i. A a c# s-au ivit, precum ni te neghine n Biseric#, teologi cu mintea doldora de teorii filozofice de origine protestant# sau romano-catolic#, dar cu inima golit# de tr#irea efectiv# a Ortodoxiei. Ace ti oameni erau incapabili s# vad# pr#pastia care separ# Biserica r#s#ritean# de Bisericile Apusului. Ei considerau c# totul este o chestiune de formule dogmatice, iar nu una de via&# i de esen&#. Pentru ei, via&a ntru Hristos se confunda cu o serie de st#ri emo&ionale i de acte etice, exact a a cum este pentru occidentali. Le erau necunoscute revela&ia (viziunea l#untric#) a lui Dumnezeu, experien&a vie a prezen&ei lui Hristos i s#l# luirea Duhului Sfnt, adic# st#ruin&a adev#rului n inima unui om. Cnd vorbesc de adev#r, se refer# la o dogm# stabilit# dinainte, care nu necesit# prea mult# gndire sau discu&ie. Pentru ei, la fel ca pentru occidentali, dogma era o lume separat# de formule intelectuale, ndeajuns de mpov#r#toare, si a c#rei valoare, dup# aceast# sciziune ntre via&# i credin&#, erau incapabili s-o aprecieze. A adar, temeliile pe care pn# i cei mai bine inten&iona&i teologi ai no tri urmau s# cl#deasc# pentru a- i ap#ra Ortodoxia erau profund putrede. Este cumplit s# ne d#m seama c# ntreaga via&# religioas# contemporan# a Greciei este cl#dit# pe aceste temelii ubrede. Odinioar#, cucernicia oamenilor izvor#sc din m#n#stiri, care le erau reazem i c#l#uze duhovnice ti; n Regatul Grecesc, cucernicia s-a ntemeiat pe teologul laic sau cleric - pe care tocmai l-am descris. Acest teolog, imitnd exemple apusene, a organizat comunit#&i i asocia&ii cre tine i a luat n sarcina sa propov#duirea i catehismul. Astfel, pe ct# vreme nainte evlavia unui loc i avea drept centru m#n#stirea local# i preo&ii Bisericii, iar cre tinul din regiunea A nu se deosebea n nici o privin&# de cre tinul din regiunea B, ntruct to&i erau copii ai aceleia i Biserici Ortodoxe, acum teologul organizeaz# fac&iuni; i acum, ntr-unul si acela i loc, sunt cre tini din fac&iunea A i cre tini din fac&iunea B, mereu potrivnici i nencrez#tori, desp#r&i&i f#r# ca vreuna dintre p#r&i s# n&eleag# prin ce se deosebesc de fapt. Dar, n ciuda urii i a schismelor dintre ele, fac&iunile sunt de acord asupra faptului c#, n ceea ce-i prive te pe occidentali, aspectele care ne unesc sunt mai numeroase dect cele care ne separ# i c# trebuie s# &inem cont de aspectele care ne unesc i s# le trecem cu vederea pe cele care ne separ#. Cu alte cuvinte, ei consider# unirea i dragostea pentru fra&ii lor apuseni (pe care, de regul#, nu i-au v#zut sau cunoscut niciodat#!) mai u or de mplinit dect cea pentru compatrio&ii i semenii lor ortodoc i, pe care i v#d zi de zi i pe care i cunosc nemijlocit. Dup# cum am spus, ast#zi oamenii rvnesc dup# dragostea pentru om, dup# dragostea abstract# pentru umanitate, n vreme ce ei sunt incapabili s#- i iubeasc# aproapele. IX Problema vechiului calendar n aceast# atmosfer# de degenerare, ca urmare a presiunii exercitate de stat, s-a f#cut subit primul pas oficial al Bisericii Grece ti c#tre pap#: adoptarea calendarului papal.8 Din p#cate, pu&ini sunt cei care au n&eles semnifica&ia chestiunii vechiului calendar. Majoritatea pun mpotrivirea sus&in#torilor vechiului calendar pe seama ngustimii de spirit a celor incul&i, acesta fiind un alt semn al adncului dispre& pe care, plini de sine, cei instrui&i l nutresc fa&# de cei neinstrui&i. Dar, pentru ca ace ti oameni s# opun# rezisten&# n telul n care au fcut-o, ei trebuie s# fi avut cel pu&in un zel religios i o preocupare spiritual# ce lipse te masei celor nep#s#tori, care, necu-noscnd adev#rata natur# a problemei, au luat-o pe urmele majorit#&ii ierarhiei. Nici unul dintre teologii lumina&i sau dintre adep&ii lor nu a dat nici m#car o dovad# de durere fa&# de divizarea Bisericii Grece ti, nici nu a ncercat vreunul dintre ei s# r#spund# la strig#tele ndurerate ale attor mii de credincio i. Cei mai mul&i erau de
Pentru aprofundarea subiectului a se consulta i lucrarea Arhimandritul Epifanie Theodoropulos, Cele dou! extreme: ecumenismul $i stilismul, Editura Evanghelismos, Bucure ti, 2006, 204 pagini. (Nota Apologeticum)
8

16

mpotriva falsei uniri biserice ti partea lor; num#rul lor mare le-a conferit ntotdeauna un sentiment de siguran&#, n realitate, ei nici m#car nu au avut majoritatea de partea lor. C#ci, de i existau doar cteva mii de sus&in#tori ai vechiului calendar i milioane de adep&i ai celui nou, cei cteva mii erau credincio i care sufereau pentru Biseric#, n vreme ce n rndul milioanelor de indiferen&i, materialisti i atei, adep&i ai noului calendar, este ndoielnic c# s-ar putea g#si cteva mii de oameni ct de ct credincio i. Dar le-au zmbit cu dispre& acelor m#rturisitori simpli ai Ortodoxiei, spunnd c# refuz# din supersti&ie s#- i modifice calendarul, ceea ce nu este just. Problema nu este ns# aceasta. Nu erau ndrept#&i&i s#-i acuze pe sus&in#torii vechiului calendar c# se lupt# pentru un calendar. Chestiunea nu era care dintre cele dou# calendare este cel corect. Este un lucru cunoscut c# ambele calendare sunt inexacte. Nici sus&in#torii vechiului calendar, nici sus&in#torii celui nou nu i sprijineau ideea pe ra&iuni de acurate&e astronomic#. Motivul care a provocat decizia introducerii noului calendar n Grecia nu a fost nici astronomic, nici teologic. A implicat pur i simplu una dintre multele capitul#ri ale ierarhiei aservite statului, care i-a cerut acest lucru pentru a- i facilita tranzac&iile comerciale. Refuzul sus&in#torilor vechiului calendar de a se conforma s-a bazat pe un motiv ct se poate de teologic, care provenea dintr-o profund# con tiin&# ecleziastic#. De fapt, unitatea liturgic# a Bisericii a fost pus# n pericol n favoarea unor interese politice. Schimbarea calendarului a fost urmat# de ruptura armoniei liturgice dintre Biserica Greceasc# si celelalte Biserici Ortodoxe care p#streaz# vechiul calendar pn# n ziua de azi. 'i nu a fost doar o chestiune de dezacord n via&a liturgic# a Bisericii militante - continuitatea vie&ii liturgice a Bisericii militante cu cea triumf#toare a fost i ea ntrerupt#. n Grecia, cnd clopotele de la biseric# i cheam# pe credincio i s# s#rb#toreasc# Cr#ciunul, iar cori tii cnt# cu bucurie: Hristos s-a n#scut, slav# )ie, milioane de fra&i ortodoc i de-ai no tri din restul lumii i de pe Muntele Sfnt sunt nc# n postul Cr#ciunului; ei nu aud clopotele, i nici nu cnt# cu noi imnurile de bucurie ale Na terii Domnului. i poate cineva imagina ceva mai r#u pentru Biseric# dect aceast# ruptur# n armonia liturgic#, care ne nstr#ineaz# spiritual nu numai de Biserica triumf#toare a celor care au adormit n Hristos, ci si de Sfin&ii care au celebrat Liturghia conform vechiului calendar pe care l-am respins? Au fost necesare attea eforturi ale P#rin&ilor, attea sinoade pentru a se adopta acel calendar festiv - i toate acestea pentru a se realiza o armonie liturgic# ntre bisericile cre tine, ntruct aceast# armonie i n&elegere exprim# unitatea liturgic# intern# a Bisericii. Aceasta face ca Biserica s# fie n mod v#dit una, n ciuda num#rului mare de biserici locale. Biserica nu devine una a a cum crede papa, printr-o disciplin# dur# i prin supunere fa&# de o ierarhie stabilit# dinainte, avnd drept cap un singur individ care pretinde a-L nlocui pe Hristos pe p#mnt, ci devine una prin mp#rt# irea tainic# cu Trupul i Sngele lui Hristos. Fiecare biseric# n care se s#vr e te Sfnta mp#rt# anie i n care credincio ii sunt aduna&i n acela i loc cuprinde ntreaga imagine a Bisericii Una, Sfinte, Sobornice ti i Apostole ti. Ceea ce face ca o parohie s# fie un trup cu toate celelalte parohii i ca o eparhie s# fie un trup cu toate celelalte eparhii este aceast# mp#rt# irea mistic# a tuturor din Trupul i Sngele lui Hristos, n Sfntul Duh i n adev#r. A adar, unitatea Bisericii este o leg#tur# de tain# care se instituie n timpul Sfintei Euharistii, cnd credincio ii se mp#rt# esc din Trupul i Sngele lui Hristos. Cre tinii sunt un singur trup, cei care tr#iesc pe p#mnt n ziua de azi, cei care au tr#it naintea noastr# n veacurile trecute i cei ce vor tr#i n anii ce au s# vin#; i aceasta, ntruct avem o r#d#cin# comun#, Trupul lui Hristos. Noi cei mul&i suntem o pine, un trup, c#ci to&i ne mp#rt# im din Pinea cea unic#. Prin urmare, unitatea Bisericii nu este nici administrativ#, nici disciplinar# ori organizatoric#, ci liturgic!. De aceea este att de important calendarul festiv. Unitatea care se na te din Sfnta mp#rt# anie, unica Credin&# si unicul Botez nceteaz# a se mai manifesta n exterior atunci cnd exist# anarhie liturgic#. Forma i cuvintele Liturghiei au fost stabilite dinainte, astfel nct toate bisericile s# i se nchine lui Dumnezeu n acela i fel. Iar cartea de 17

Dr. Alexandros Kalomiros rug#ciuni pentru fiecare lun# (Mineiul) con&ine imnurile zilnice care comemoreaz# Sfin&ii zilei i cnt#rile pentru fiecare zi sfnt#, n telul acesta, nici o nen&elegere nu poate perturba armonia liturgic#. Pn# i muzica i iconografia, care sunt numite arte liturgice, au fost prescrise n mod similar, n a a fel nct nici un pictor de icoane i nici un corist s# nu picteze icoane ori s# psalmodieze dup# propria-i imagina&ie, el fiind obligat s#- i adapteze ndemnarea i abilitatea personal# la prototipurile celui mai auster realism spiritual. 'i, n acela i fel, calendarul s#rb#torilor a fost fixat dinainte, astfel nct nici un preot s# nu poat# celebra zilele sfinte oricnd dore te, ci n a a fel nct s# existe o comuniune absolut# a rug#ciunii n rndul tuturor credincio ilor de pe p#mnt. A adar, ceea ce face artistul care picteaz# icoane ale Bisericii dup# propriile sale gusturi, dispre&uind Tradi&ia, i ceea ce face coristul care distruge armonia liturgic# cntnd n mod teatral n biseric#, n loc s# psalmodieze, este exact ceea ce au f#cut si ierarhii greci, perturbnd armonia liturgic# a Bisericii Ortodoxe prin hot#rrea de a se respecta n Grecia un calendar al s#rb#torilor diferit de cel pe care l urmeaz# celelalte Biserici Ortodoxe i Sfntul Munte Athos. Astfel, pe Muntele Sfnt se celebreaz# un Sfnt diferit i se cnt# imnuri diferite de cele din Salonic; Schimbarea la Fa&# a Mntuitorului este celebrat# ntr-o zi la Athena i n alt# zi la Ierusalim, Sinai i Moscova! Tragedia acestei discordan&e este greu de sesizat n aceast# &ar# [Grecia] din pricina distan&elor. Dar ea este perceput# cu durere de cineva care c#l#tore te n Europa i, n mprejurimile aceluia i ora , i vede pe ru i celebrnd o s#rb#toare, iar pe greci o alta, ori aude clopotele bisericii grece ti chemndu-i pe credincio i, n vreme ce clopotele bisericii ruse nu bat. 'i atunci se ntreab# dac# ambele biserici sunt ortodoxe. n Grecia nu s-a n&eles ce compromis serios cu lumea i ce lovitur# serioas# adus# Bisericii a nsemnat renun&area la vechiul calendar n favoarea celui nou. 'i dac# c&iva au n&eles, ei nu au avut t#ria de a proclama adev#rul. Nici unul dispunnd de n&elepciune i t#rie lumeasc# nu a g#sit cuvintele pentru a protesta. Astfel, s-a dovedit nc# o dat# c# Dumnezeu 'i-a ales pe cele slabe ale lumii ca s# le ru ineze pe cele tari i c# Dumnezeu a dovedit nebun# n&elepciunea lumii acesteia, c#ci, n vreme ce nv#&a&ii au t#cut i au acceptat calendarul cel nou, credincio ii neinstrui&i au fost strni&i. 'i ei nu au vorbit nebunii, a a cum au f#cut n&elep&ii nebuni ai lumii. Ei nu au recurs la teorii astronomice sau la calcule matematice, ci au vorbit n numele Tradi&iei, pe care o considerau un lucru sfnt, pe care nimeni nu-l poate c#lca n picioare n favoarea tiin&ei care i respinge mereu propriile teorii, ori n favoarea intereselor politice i economice conjunc-turale ale unei &#ri. Dar discipolii oamenilor n&elep&i socotesc c# cele propov#duite de Dumnezeu sunt nebunii. A a c#, de la nceput i pn# ast#zi, i consider# pe sus&in#torii vechiului calendar nebuni, fanatici religio i, supersti&io i etc., i se bucur# c# propriile lor cuno tin&e i situeaz# deasupra unor astfel de fleacuri, astfel nct ei nu i fac probleme din nimic. X. Destr marea Dar atunci cnd consideri c# un anumit aspect al Tradi&iei este lipsit de nsemn#tate, atunci cu prima ocazie vei considera lipsite de nsemn#tate orice alte aspecte ale Tradi&iei care nu-&i sunt pe plac. A a s-a ntmplat cu iconografia, a a s-a ntmplat cu psalmodia; i a a s-a ntmplat i cu nf#&i area preo&ilor: acum, ve mntul li se pare prea negru; mai trziu, b#rbile i p#rul li se vor p#rea prea lungi. Vor s# aduc# instrumente muzicale n biseric#. Desfiin&eaz# stranele aflate la dreapta i la stnga iconostasului, nlocuindu-le, dup# model apusean, cu iruri de b#nci confortabile. Trateaz# cu dispre& via&a monahal#, calomniaz# c#lug#rii, confisc# propriet#&ile m#n#stirilor, duc o propagand# sistematic# mpotriva monahismului. Nu &in seama de canoanele care se roag# mpreun# cu ei. Nu i intereseaz# p#rerea Liturghiei si elimin# paragrafe din slujbele religioase pentru ca oamenii s# nu oboseasc#. Cu alte cuvinte, ei modific# tradi&iile ortodoxe n func&ie de preferin&ele unei societ#&i decadente, dominate de 18

mpotriva falsei uniri biserice ti cultul trupului i al materialismului. n telul acesta, &es#tura Tradi&iei ncepe s# se destrame, i nimeni nu tie unde se va opri sau dac# se va opri. 'i, n plus, aceast# destr#mare se face att de u or n ziua de azi fiindc# are ncuviin&area lumii, a persoanelor influente, a persoanelor educate. n special ace tia din urm# consider# c# le face onoare s# nu fie de acord cu P#rin&ii Bisericii, ci cu un anume teolog protestant, renumit i erudit, ori cu un anume profesor iezuit care este celebru n Europa, i a a mai departe. 'i atunci cum s# nu fie falsificate Tradi&ia i credin&a ortodox#? 'i, n asemenea condi&ii, cum s# nu discut#m despre unirea bisericilor i s# n-o consider#m un lucru u or de ndeplinit, din moment ce Biserica Ortodox# a dobndit aceea i mentalitate i acelea i nclina&ii ca i Bisericile apusene? Ct de departe este ziua cnd vom merge la biseric# duminica i-1 vom auzi pe preot rugndu-se: i pentru P#rintele nostru, Papa de la Roma? Va lua cineva atitudine, dac# are s# se ntmple a a ceva? Sau ni se va p#rea tuturor firesc c# am trecut peste diferen&ele care separ# R#s#ritul de Apus? XL. Nu-L putem p c li pe Dumnezeu Cei care vorbesc cu atta u urin&# despre unirea bisericilor ar trebui s# n&eleag# c# unitatea Bisericii este un dar tainic al prezen&ei dumnezeie ti. Nu este ceva care se decide la conferin&e, ci este ceva care ori exist#, ori nu exist#. Nici o decizie a oamenilor nu l poate constrnge pe Dumnezeu. Binen&eles, este posibil ca unirea s# se nf#ptuiasc# n exterior, i to&i - protestan&i, catolici i ortodoc i - putem afirma c# suntem n cele din urm# o unic# biseric#, i l putem comemora pe Papa de la Roma, iar Papa de la Roma l poate comemora pe Patriarhul Constantino-polului. Dac# putem c#dea cu to&ii de acord n privin&a unui minimum de adev#r, n privin&a unui crez simplificat i dac# g#sim o solu&ie pentru alte cteva probleme, unirea poate exista. Va fi, n exterior, un sistem valid din punct de vedere juridic, dar va fi un sistem tar# nici o leg#tur# cu Biserica lui Hristos, chiar dac# toate aparentele exterioare l fac s# semene cu Biserica. Nu-L putem p#c#li pe Dumnezeu. Cnd condi&iile prezen&ei Lui nu exist# n oameni, Dumnezeu nu vine la oameni. Biserica lui Hristos nu a fost niciodat# un sistem p#mntesc. Biserica s-a n#scut, nu a fost f#cut#. Discu&iile oamenilor pot face ceva c#ruia i pot da numele de Biseric#. Dar acest produs va fi lipsit de via&#. Biserica cea vie nu va avea nici o leg#tur# cu el. Ea va exista undeva departe de toate aceste n#scociri, neschimbat#, plin# de adev#r i lumin#, nepng#rit# de compromisuri false, Sfntul Duh luminndu-i pa ii i nv#luind-o asemenea luminii soarelui i c#l#uzind-o triumfal c#tre deplin#tatea adev#rului. Ct despre num#rul cre tinilor adev#ra&i, acesta nu are nici o importan&#, chiar dac# ei pot fi num#ra&i pe degetele de la o mn#. Ei vor fi purt#torii Tradi&iei, pe care nu doar c# o vor fi nv#&at, ci o vor fi i tr#it cu adev#rat, avndu-i experien&a mereu vie. Cre tinii tr#iesc n Tradi&ie ca n elementul lor, a a cum pe tii tr#iesc n ap#. Fie ca to&i cei ce-L caut# cu adev#rat pe Dumnezeu s# nu mai vorbeasc# despre unirea bisericilor. Biserica nu accept# unirea, ntruct ea nu a fost dezbinat# niciodat# n esen&a ei mistic#. Oamenii o p#r#sesc, chiar dac# p#streaz# multe dintre tr#s#turile ei exterioare. Fie ca to&i cei ce-L iubesc pe Dumnezeu s# se ntoarc# la Biseric# i s# se smereasc# spre a putea intra, c#ci poarta ei e ngust# i trebuie s# te pleci foarte jos ca s# po&i trece. XII. Criteriul infailibil n haosul i ipocrizia lumii contemporane nu este ns# u or s# deslu e ti Biserica lui 19

Dr. Alexandros Kalomiros Hristos i s# te apropii de ea, deoarece nu este de ajuns ca o biseric# s# se numeasc# ortodox# pentru ca ea s# fie literalmente a a. Din p#cate, apostazia exist# chiar i sub sutana ortodox#, i sub cupolele ortodoxe, i n rndul ortodoc ilor practican&i. Acesta nu este ns# un lucru nou, Biserica l cunoa te de la nceputurile ei; doar c# acum a atins dimensiuni neobi nuite. Trebuie s# nv#&#m s# deslu im Biserica n spatele aparen&elor. In ceea ce prive te aparen&ele, ast#zi n Biserica Ortodox# prevaleaz# confuzia i haosul n exterior. Fiecare instruit sau neinstruit, credincios sau necredincios - are propria sa opinie despre ceea ce este Cre tinismul sau Ortodoxia, i i sus&ine opinia cu fanatism. Or, n aceast# furtun#, este cu neputin&# s#-ti g#se ti calea tar# o busol#. Exist# ns# un criteriu infailibil: continuarea Tradi iei. Pretutindeni unde Tradi&ia este p#strat# vie si nepng#rit#, f#r# perturb#ri sau modific#ri, a a cum era pe vremea Apostolilor, c#ci mul&i credincio i - episcopi, preo&i i mireni - tr#iesc i transmit aceast# Tradi&ie, acolo este Biserica Ortodox#, i credincio ii ei, mul&i sau pu&ini, alc#tuiesc Trupul lui Hristos. To&i ceilal&i, preo&i sau mireni, care doresc s# fie numi&i ortodoc i tar# s# urmeze Tradi&ia vie a veacurilor, nu sunt altceva dect intru i; sunt neghine n cmpul lui Hristos. n ziua de azi, neghinele sunt foarte multe, iar spicele de gru sunt foarte pu&ine; dar cmpul este cmpul lui Dumnezeu, si de i neghinele sunt de multe teluri, grul r#mne acela i din genera&ie n genera&ie, din s#mn&# n s#mn&#, la fel cu grul cel dinti pe care Sfntul Duh l-a sem#nat n acela i cmp ceresc, n ziua de Rusalii. Tradi&ia cea vie nu a fost niciodat# ntrerupt#, c#ci Hristos nsu i a f#g#duit c# por&ile iadului nu o vor birui. 'i Dumnezeu nu minte. Cei ce ncearc# s# g#seasc# Tradi&ia Bisericii Cre tine din primele secole sau din secolele de dinaintea schismei, pentru a o urma, m#rturisesc c#, n fapt, au pierdut continuitatea Tradi&iei. Dar ei o vor g#si negre it, c#ci Tradi&ia este ceva viu i se transmite, la fel ca via&a, de la cei vii la cei vii. Nu este ceva ce se descoper# cu ajutorul unor studii erudite, nici ceva ce se dobnde te n mod intelectual. XIII. Ascuns , dar vie Acele milioane de neghine care au r#s#rit n ultima vreme n snul Bisericii Ortodoxe au adus cu ele un spirit secular, astfel nct nici o Biseric# ortodox# nu a putut s#- i p#streze tr#s#turile exterioare neschimbate. Pn# si sus&in#torii vechiului calendar, care n problema calendarului au p#strat direc&ia bun#, n cazul iconografiei au tr#dat n mod evident Tradi&ia. Acesta este un p#cat comun tuturor Bisericilor ortodoxe n ultimul timp. Din fericire, abaterile de la Tradi&ie pe care le-am prezentat nu au desprins pn# acum din r#d#cini Bisericile ortodoxe. Copacul r#mne n via&#, viguros, n pofida tuturor zorzoanelor care i se adaug#. Bisericile ortodoxe nu s-au ve tejit, a a cum s-a ntmplat cu Bisericile Apusului. Dac# scuturi praful pe care l-a pres#rat peste ele spiritul secular, ai s# g#se ti frunzele proaspete ale Tradi&iei autentice. Tradi&ia nu a ncetat s# tr#iasc# i s# fie n vigoare n sfera Ortodoxiei, nc# mai exist# c#lug#ri care tr#iesc via&a monahal# ortodox#, nc# mai exist# teologi care nu au png#rit adev#rul, ci l p#streaz# str#lucitor si pur, departe de orice amestec str#in, nc# mai exist# cori ti bizantini i adev#ra&i purt#tori ai tradi&iei iconogra-tce ortodoxe, nc# mai exist# preo&i asemenea celor din vechime, dedica&i func&iei lor sfinte, a c#ror leg#tur# constant# cu Dumnezeu nu le ng#duie s# se fr#mnte n privin&a b#rbilor lungi sau a vesmintelor negre, ci mai degrab# face ca aceste lucruri s# r#spndeasc# sfin&enie, nc# mai exist# oameni simpli vrednici s# vad# mari minuni. A adar, adev#rata Tradi&ie - via&a, experien&a duhovniceasc#, nv#&#mintele Apostolilor i ale Sfin&ilor P#rin&i din toate timpurile, aceste urme ale Duhului Sfnt n inimile cre tinilor - exist# i st#ruie vie ntre cei vii, nentrerupt# din vremurile apostolice. Exist# o
A se vedea Un mare semn de Photios Kontoglou, publicat n greac# de Astir, care descrie ntmpl #rile uluitoare din Mi-tilene, cnd, recent, Sfin&ii Rafael, Nicolae i mul&i al&ii i-au dezv#luit vie&ile i moa tele la cinci sute de ani de la martiriile lor.

20

mpotriva falsei uniri biserice ti armonie constant# n toate lucr#rile, scrise i nescrise, ale ortodoc ilor din toate timpurile; i aceasta este regula de aur n func&ie de care fiecare trebuie s#-si m#soare gndurile i faptele, v#znd dac# se afl# nl#untrul sau n afara Ortodoxiei. Semnele exterioare pot crea impresia c# aceast# continuitate a fost perturbat# sau ntrerupt#, dar de va privi cineva cu luare-aminte, va observa c# ea nc# nflore te i i nsufle&e te pe cei ce o caut#. Tradi&ia exist# i va continua s# existe pn# la sfr itul lumii, dar, pe zi ce trece, ea este tot mai greu de descoperit. Fiecare zi adaug# tot mai multe zorzoane copacului Ortodoxiei, i n felul acesta oamenii sunt dezorienta&i i nu mai tiu care este adev#rul.

XIV. Arca Mai devreme sau mai trziu, nimeni nu tie cu exactitate cnd, bisericile i religiile se vor uni. n acel haos al falsit#&ii, pn# i cei ale i se vor afla n primejdia de a se r#t#ci. Va fi vremea Antihristului. Cum i cnd va veni Antihristul, nimeni nu poate spune. 'i nu se tie c&i vor fi n stare s#-l recunoasc#, ntruct el va veni n chip de binef#c#tor al omenirii. Deocamdat#, un lucru se poate spune cu siguran&#: toate aceste mi c#ri c#tre unire n rndul na&iunilor i al bisericilor, toate aceste compromisuri, toat# aceast# uniformizare a umanit#&ii produs# treptat sub cilindrul compresor al culturii tehnologice netezesc calea pentru venirea Antihristului. Potrivit criteriilor lumii, aceast# evolu&ie a umanit#&ii este minunat#. Dar potrivit criteriilor cre tine, ea este o evolu&ie c#tre distrugere. Acest lucru nu l surprinde, nici nu l sperie pe cre tin. El tie c# lumea i-a semnat condamnarea. 'i de aceea a refuzat Hristos s# se roage pentru lume. Nu pentru lume M# rog. Crmuitorul acestei lumi este diavolul, iar diavolul de la nceput a fost ucig#tor de oameni. Moartea va g#si lumea n culmea gloriei ei, n culmea trufiei, pe vrful Turnului Babei, cnd omul i va fi nf#ptuit str#vechea tentativ# de a deveni zeu prin propriile-i puteri, departe de Dumnezeu. Cnd Fiul Omului va veni, El l va g#si pe om n toat# splendoarea am#gitoare a nebuniei lui satanice. Dumnezeu nu i cere cre tinului s# mntuiasc# lumea. Orice ncercare a cre tinilor de a schimba cursul lumii ar fi inutil# i ridicol#. Lumea este o corabie care se scufund#, i se scufund# deoarece propria ei structur# este putrezit#. Dumnezeu nu i cere cre tinului s# mntuiasc# corabia, ci s# mntuiasc# ct mai mul&i naufragia&i i st# n putin&#. Noua Arc# a lui Noe, Biserica lui Hristos, se apropie de locul naufragiului. Oricine dore te s# fie salvat trebuie s#- i caute ad#postul n ea. Dar, pentru a g#si ad#post, ei trebuie s# se lepede de lume, nu att din punct de vedere geografic, ct din punct de vedere al esen&ei. De aceea: Ie i&i din mijlocul lor i v# osebi&i, zice Domnul, i de ce este necurat s# nu v# atinge&i, i Eu v# voi primi pe voi (II Corinteni 6, 17). Dar aici ncep dificult#&ile. Cum te po&i lep#da de lume cnd ntreaga ta via&# este cuprins# n ea? R#spunsul la aceast# ntrebare nu se afl# n aceast# carte. El se g#se te n Sfintele Scripturi i la Sfin&ii P#rin&i. De altminteri, ntreaga via&# n Hristos este o ncercare de eliberare din lume, din Egiptul patimilor, i de refugiere n Arca Bisericii. Dar, cnd vremea Antihristului va fi aproape, pn# si Arca Bisericii va fi greu de deslu it. Mul&i vor spune: Iat#, aici este Hristos i Acolo este Hristos, dar ei vor fi prooroci mincino i. Orice lucru va fi acceptat n mod oficial, ntruct Biserica, tr#dnd ncetul cu ncetul comorile Tradi&iei, va fi fost asimilat# de amestecul indescifrabil, fals unificator, care va retine majoritatea tr#s#turilor exterioare ale Bisericii cu o dib#cie satanic#. Ici-colo, grupuri mici de credincio i, cu preotul lor n frunte, vor men&ine nc# vie adev#rata Tradi&ie. Dar cine va putea s# recunoasc# Biserica lui Hristos n acele grupuri mici i dispre&uite de credincio i c#rora le lipse te orice splendoare p#mnteasc#? Totu i, la sfr itul veacurilor, 21

Dr. Alexandros Kalomiros Biserica cea Una, Sfnt#, Soborniceasc# si Apostoleasc# va fi tocmai n acele mici parohii uitate, dezbinate n aparen&#, care probabil nici nu vor ti unele de existen&a celorlalte, dar care vor fi unite ntre ele prin leg#turile tainice ale Trupului i Sngelui Domnului n Sfntul Duh, laolalt# cu Credin&a si Tradi&ia pe care ele le vor p#stra nepng#rite. n acele zile, pn# i cei ale i vor fi n pericolul de a se abate de la calea cea dreapt#. Este nevoie de mult curaj ca s# iei partea celor pu&ini i s# mergi mpotriva curentului lumii, cu riscul de a fi ridiculizat de cei inteligen&i si bruscat de cei puternici. Este nevoie de mult# n&elepciune s# vezi adev#rul exact acolo unde ntreaga lume nu vede dect absurditate i prostie, n plus, adep&ii minciunii vor avea miracolul de partea lor, minunea pe care diavolul Ia cerut-o lui Hristos n pustiu, semnele i minunile proorocilor si hristo ilor mincino i. C#ci se vor ridica hristo i mincino i i prooroci mincino i, i vor da semne mari i chiar minuni, ca s# am#geasc#, de va fi cu putin&#, i pe cei ale i (Matei 24, 24). C&i vor fi n stare s# g#seasc# drumul, cnd toate semnele vor fi n el#toare? Atunci, cel ce va r#bda pn# la sfr it, acela se va mntui. XV. M $tile Fie ca to&i cei ce doresc s# tr#iasc# lng# Hristos s# se sileasc# s# dobndeasc# n&elepciune, pentru a-i putea recunoa te dinainte pe proorocii i pe hristo ii mincino i; i fie ca ei s# poarte armura credin&ei astfel nct s#-i poat# birui pe aceia si pe adep&ii lor. C#ci vremurile acestea sunt vremuri viclene, n care minciuna este deghizat# i otrava este oferit# n nveli de zah#r, n care drumurile sunt pline de capcane i de gropi bine camuflate. Oricine se las# n elat de aparen&e este pierdut. Trebuie s# nv#&#m s# deosebim Biserica de lume, c#ci menirea Bisericii este una, iar menirea lumii este alta. Trebuie s# avem pe ct# nencredere n lume, pe atta credin&# n Biseric#, pe ct# ur# fa&# de lume (nu fa&# de oameni, ci fa&# de lume), pe atta dragoste pentru Biseric#, i pe ct pesimism fa&# de lume, pe att optimism pentru Biseric#. Lumea este tab#ra, mentalitatea i inten&iile celor care au respins prinosul lui Dumnezeu, care s-au ntors cu spatele cnd El a vrut s# le vorbeasc#, care s-au separat de El pentru totdeauna. Ace ti oameni au preferat moartea n locul vie&ii. Ei nu sunt pedepsi&i, la tel cum nici demonii nu sunt pedepsi&i, c#ci nimeni nu le dore te nici un r#u. Nesili&i de nimeni au ales moartea, nesili&i de nimeni au ales s# fie du manii lui Dumnezeu i s# r#mn# foarte departe de El. Aceast# alegere se face n timpul vie&ii, n adncul inimii noastre, i este irevocabil#. Libertatea separ# fiin&ele spirituale n dou# tabere. Exist# dou# teluri de oameni, a a cum exist# dou# teluri de ngeri: prieteni ai lui Dumnezeu i vr#jma i ai lui Dumnezeu. Libertatea nu const# n ac&iunile individuale, ci n ntreaga fire a omului, n r#spunsul final, pozitiv ori negativ, pe care acesta l d# la chemarea lui Dumnezeu. Libertatea const# n sensul general al vie&ii omului, iar nu n detaliile acelei vie&i. Detaliile sunt n el#toare: ele tac n a a tel nct fariseii i c#rturarii s# par# prieteni ai lui Dumnezeu, iar tlharul, femeia p#c#toas#, vame ul i Saul [Pavel] s# par# du manii Lui. Trebuie s# fim n stare s# recunoa tem, sub m# tile f#&#rniciei i ale sl#biciunii, pe adev#ra&ii du mani i pe adev#ra&ii prieteni ai lui Dumnezeu. Tr#im ntr-o vreme n care m# tile f#&#rniciei s-au nmul&it i au ajuns la un grad uimitor de des#vr ire. Dintr-o clip# n alta suntem n pericolul de a fi n ela&i de oameni care, purtnd masca de prieteni ai lui Dumnezeu, sunt, de fapt, du manii S#i incorigibili. A a sunt i cei care vorbesc despre unirea bisericilor. Ei sunt cei mai de temut vr#jma i ai Bisericii, sunt proorocii mincino i ai Evangheliei. Du manii care nu poart# masc# - ateii, materiali tii, comuni tii - nu pot p#c#li pe nimeni. Ei sunt cei care pot ucide trupul, dar nu pot ucide sufletul. ns# ceilal&i - patriarhi, episcopi i arhiepiscopi ortodoc i, lideri ai organiza&iilor cre tine, teologi i profesori de 22

mpotriva falsei uniri biserice ti teologie - , to&i cei care vorbesc cu o pref#cut# dragoste cre tin# fa&# de fra&ii no tri eretici i care r#spndesc mesajul unirii, to&i ace ti purt#tori de m# ti poate nu ucid trupul, dar ucid cu siguran&# sufletul. De aceea, lupta mpotriva lor trebuie s# fie necru&#toare.

23

Dr. Alexandros Kalomiros

Capitolul al doilea

XVI. Idolatria, contemporan Iar acum s# vedem cine sunt acei europeni cu care ei vor s# ne unim ca Stat i ca Biseric#. Europenii se caracterizeaz# printr-o antinomie cumplit#: antiteza dintre omul interior i omul exterior. Europeanul pare a fi ceva, dar de fapt este cu totul altceva. El tr#ie te i se mi c# n falsitatea compromisurilor, ntreaga lui cultur# este o colec&ie de minciuni conven&ionale, la care s-a adaptat el nsu i. Este extrem de egocentric, dar se poart# cu o curtoazie absolut# i practic exagerat#. n &#rile subdezvoltate, unde oamenilor nc# le lipse te fine&ea culturii europene, fiecare i exprim# mai mult sau mai pu&in lumea interioar# cu o anume libertate i simplitate, pe care nu le po&i g#si n Europa. Manierele lor sunt grosolane, dar ei sunt mai autentici, n Europa, acest lucru este considerat lips# de cultur# i de dezvoltare spiritual#. n felul acesta, jocul constant al ipocriziei a ajuns s# fie considerat drept cultur#, acolo unde mormintele v#ruite duhnesc i paharul este ntotdeauna cur#&at numai n exterior, de dragul aparen&elor. Dar, a a cum se ntmpl# cu fariseii, minciuna aceasta constant# n care tr#iesc nu i umile te. Dimpotriv#, perfec&iunea lor exterioar# i face s# fie siguri de superioritatea lor. Cea mai specific# tr#s#tur# a europenilor este ngmfarea: i privesc cu dispre& pe to&i cei pe care-i consider# incul&i ori pu&in dezvolta&i. Este posibil ca pe unii dintre ei s#-i preocupe nevoile celorlal&i, ale unor persoane, grupuri sau chiar na&iuni, ndeosebi cele subdezvoltate, pentru care nutresc sentimente pline de compasiune, dar n adncul sufletului ei se preocup# de ceilal&i n felul n care un entomolog se preocup# de insecte. Sentimentele pe care le nutresc pentru oameni sunt inferioare dragostei pe care o au fa&# de cinii lor. Au despre civiliza&ia lor aceea i p#rere bun# pe care o au despre ei n i i. Avnd o minte critic#, ei nu accept# nimic incontestabil, i sunt mndri de asta. Consider# c# toate valorile sunt relative, chiar i cele pe care le accept# ei n i i, i dezbat cu o pretins# profunzime tot ce-a crezut vreodat# umanitatea. Atitudinea lor obi nuit# este aceea de agnostici binevoitori, dispu i s# fie de acord cu orice le spui, dar te tac s# n&elegi c#, binen&eles, este imposibil s# dovede ti ceea ce spui, i, prin urmare, ceea ce le spui i las#, n ultim# analiz#, absolut indiferen&i. Totu i, singurul lucru de care ace ti agnostici nu se ndoiesc niciodat# este valoarea propriei lor civiliza&ii. Pentru ei nu a existat niciodat# o civiliza&ie superioar# civiliza&iei lor. Pot exista critici acerbe n privin&a anumitor probleme culturale sau mari nen&elegeri privind anumite detalii, dar juste&ea direc&iei generale a culturii lor nu a fost niciodat# pus# la ndoial#. Civiliza&ia Europei este ntemeiat# pe o religie, dar pe o religie pe care nimeni nu dore te s-o considere ca atare, deoarece aceast# religie nu este venerarea unuia sau a mai multor zei, ci cultul omului. Religia grecilor antici i civiliza&ia lor nu au fost nimic altceva dect cultul omului. Dac# civiliza&ia Greciei antice a fost primit# att de bine n inimile europenilor, acest lucru se datoreaz# tocmai afinit#&ii lor l#untrice. La fel ca i grecii antici, europenii au divinizat ra&iunea uman#, pasiunile, t#ria i sl#biciunea sufletului omenesc; ntr-un cuvnt, ei au t#cut din om centrul, m#sura si scopul tuturor lucrurilor. Cultura Europei i are originea n om, exist# pentru om i i g#se te justificarea n om. 24

mpotriva falsei uniri biserice ti Pot exista dezacorduri privind modul n care poate fi mbun#t#&it# via&a omului; pot exista diferen&e n modul n care se venereaz# omul; pot exista concluzii diferite deduse din m#surarea omului; dar, n ciuda tuturor acestor lucruri, omul ntotdeauna este centrul n jurul c#ruia ei graviteaz#, este sursa inspira&iei lor i scopul ac&iunilor lor. Acesta este europeanul. Orice religie i nchipuie el c# ar putea avea, n adncul sufletului religia lui este nchinarea la idolul om. Europeanul a ncetat s# vad# imaginea lui Dumnezeu n om: el i vede doar propria-i imagine. Cu alte cuvinte, religia Europei este vechea religie a umanit#&ii, cea care l-a desp#r&it pe om de Dumnezeu9. Scopul lui Dumnezeu este de a ndumnezei omul. Dar omul, am#git de diavol, a crezut c# poate deveni zeu tar# harul Creatorului s#u, din propria sa ini&iativ# i prin propriile-i puteri. S-a zorit s# m#nnce din pomul cunoa terii nainte s# fi fost suficient de matur pentru o astfel de hran#. Rezultatul a fost c# i s-au deschis ochii pentru a cunoa te binele i r#ul, pentru a- i vedea goliciunea trupeasc# i spiritual#, i a fost uimit peste m#sur#. Nu L-a mai putut privi pe Domnul i Dumnezeul lui, ci a fugit s# se ascund# de chipul S#u. 'i-a dat seama c# ntre el i Creatorul lui se deschisese o pr#pastie uria #. Atunci, milostivul s#u Tat# a blestemat prima cauz# a distrugerii lui, diavolul - b#trnul arpe - i n nem#rginita Lui dragoste i-a f#g#duit chiar mntuirea: Du m#nie voi pune ntre tine [ arpele] i ntre femeie [Preasfnta Fecioar#], ntre s#mn&a ta i s#mn&a ei [Hristos]; Acesta &i va zdrobi capul, iar tu i vei n&epa c#lciul (Facerea 3, 15). 'i, pentru ca omul s# nu tr#iasc# ve nic n acea stare de moarte spiritual#, El l-a izgonit din rai, pentru ca nu cumva s#- i ntind# mna i s# ia roade din pomul vie&ii, s# m#nnce i s# tr#iasc# n veci (Facerea 3, 22). Astfel, n marea Lui ndurare i dragoste, Dumnezeu a ng#duit moartea trupeasc#, aceea care, la fel ca moartea spiritual#, a fost rezultatul curm#rii comuniunii cu Izvorul vie&ii, pentru ca omul s# nu- i poarte cu el de-a lungul veacurilor moartea spiritual#, durerea i goliciunea. Iar omul, fiind desp#r&it de Dumnezeu i tr#ind n realitatea constant# a mor&ii, a devenit robul diavolului. A adar, omul s-a nchinat omului, proclamndu-1 zeu, ca reac&ie la experien&a propriei sale nimicnicii. De fapt, anticii afirmau c# sufletul omenesc este o parte a naturii divine; altfel spus, el este n esen&# divin i prin urmare nu are nevoie de Dumnezeu. Aceast# dorin&# a omului de a crede n propria-i divinitate, laolalt# cu supunerea lui fa&# de puterile demonice, st# la baza oric#rei forme de idolatrie. Astfel, religia Europei nu este nimic altceva dect idolatria primordial# ntr-o form# modern#. Papalitatea, protestantismul, umanismul, ateismul, democra&ia, fascismul, capitalismul, comunismul i orice alte tendin&e europene sunt expresii ale aceluia i spirit umanist.10 Civiliza&ia Europei nu este altceva dect rezultatul efortului zbuciumat i st#ruitor al omului de a- i a eza tronul deasupra tronului lui Dumnezeu. Nu este altceva dect n#l&area unui nou Turn Babei; pot exista nen&elegeri n privin&a metodei de zidire, dar scopul r#mne comun tuturor celor interesa&i. Idealul europeanului este identic cu idealul lui Luciter. n adncul sufletului, este acela i dispre& fa&# de bun#tatea lui Dumnezeu, aceea i insult# adus# dragostei Lui, aceea i revolt# i nstr#inare de pronia cereasc#, aceea i nerecuno tin&a, aceea i cale pustie care, n loc s# duc# n sus, a a cum crede omul c# face, duce la pr#pastia mor&ii.

Pentru am#nunte privind apostazia omului european, a omului modern a se vedea excelenta lucrare a Sf. Iustin Popovici, Biserica ortodox! $i ecumenismul, M#n#stirea Sfin&ii Arhangheli Mihail i Gavriil, Petru Vod#, 2002, 132 pagini. Disponibil# n format digital pe siteul Biblioteca teologic# digital#, http://apologeticum.net (Nota Apologeticum) 10 Pentru am#nunte recomand#m a se consulta lucrarea Pr. Serafim Rose, Cauza revolu iei din epoca modern !: Nihilismul, edi&ie electronic#, Apologeticum, 2003, http://apologeticum.net sau edi&ia tip#rit# Eugene (Pr. Serafim) Rose, Nihilismul o filosofie luciferic#, sau unde duce n&elepciunea acestui veac, Editura Biserica Ortodox#, Gala&i, 2004. (Nota Apologeticum)

25

Dr. Alexandros Kalomiros XVII. Avnd crucea, drept stindard Adev#rata religie a Europei este ns# ascuns# i poart# de ochii lumii o masc# cre tin#. Pentru ntreaga lume, Europa trece drept un p#mnt cre tin, ntr-adev#r, diavolul este viclean prin excelen&#, iar zeflemelele lui au consecin&e ct se poate de tragice pentru omenire. Cel mai mare r#u care s-a ab#tut vreodat# asupra lumii a avut crucea ca stindard. Teologii apuseni partizani ai doctrinei lui Aristotel i adeziunea lor la gndirea ra&ionalist# idolatr# a Greciei antice, transformarea teologiei n filozofie, falsificarea credin&ei, papalitatea, setea de putere i de autoritate p#mnteasc#, cruciadele, combinarea religiei cu politica, inchizi&ia, activit#&ile misionare (care s-au dovedit a fi avangarda puterilor colonizatoare), cuceririle, r#zboaiele, orgiile, n el#toriile, umilin&ele i tirania au avut loc n numele Celui R#stignit. n fa&a acestei tragice deterior#ri a religiei, era firesc ca ateismul si protestantismul s# apar# ca o n#zuin&# spre mntuire i bun#stare. Ar trebui s# observ#m c# ateismul care a ap#rut n Europa nu a fost pur i simplu pasivitate, agnosticism ori o simpl# dispozi&ie epicureic#. Ateismul Europei nu a fost o negare academic#. A fost o ur# adnc# pentru Dumnezeul cre tinilor a a cum l cunoscuser# n Europa; a fost o patim# puternic#, o blasfemie, o indignare a sufletului omenesc. n R#s#ritul cre tin ortodox, din vremea lui Constantin cel Mare pn# la Revolu&ia greac#, nu au ap#rut niciodat# asemenea epidemii. Cei de aici cunoscuser# un Dumnezeu complet diferit de dumnezeul pe care l cunoscuser# cei din Apus; de aceea nu L-au renegat niciodat#, orict de p#c#to i ar ti fost. Primii atei greci au venit din Europa. F#r# ca ei s# tie m#car, renegarea lor a fost mpotriva religiei pe care o cunoscuser# n Europa. Ateismul lor a fost alimentat de gre elile cre tinilor i de falsificarea adev#rului cre tin care avusese loc n Apus. n mod similar, protestantismul ar putea p#rea o erezie distinct#. n realitate, el a ap#rut ca o respingere a catolicismului. Protestantismul nu a avut niciodat# o pozi&ie religioas#. Dimpotriv#, el a fost i este o negare religioas#. Ceea ce l justific# este prezen&a catolicismului. Dac# acesta ar disp#rea, atunci protestantismul nu ar mai avea nici o ra&iune de a fi. XVIII. Modalitatea de cunoa$tere Ast#zi, ateismul i protestantismul ar putea fi ntoarse mpotriva Ortodoxiei. Dar acest asalt se bazeaz# pe o decep&ie. Ei detest# Ortodoxia pentru c# o v#d cu propriile lor criterii, cu propria lor mentalitate. O v#d ca pe o variant# a catolicismului. Acest lucru nu se datoreaz# unei rele-voin&e din partea lor, ci unei totale incapacit#&i de a judeca cu alte standarde i de a gndi cu o alt# mentalitate. Catolicismul, protestantismul i ateismul se afl# la acela i nivel. Sunt produse ale aceleia i mentalit#&i. Toate trei sunt sisteme filozofice, rezultate ale ra&ionalismului, adic# ale concep&iei potrivit c#reia ra&iunea uman# este fundamentul certitudinii, m#sura adev#rului i modalitatea suprem# de cunoa tere. Ortodoxia se afl# la cu totul alt nivel. Ortodoc ii au o mentalitate diferit#. Ei consider# filozofia o fund#tur# care nu l-a dus niciodat# pe om la certitudine, adev#r i cunoa tere. Ei respect# ra&iunea uman# ca nimeni altcineva i nu o nesocotesc niciodat#. O consider# unul dintre factorii folositori la detectarea minciunii i descoperirea gre elii. Dar ei nu admit c# ra&iunea uman# este capabil# s#-i ofere omului certitudine, s#-l lumineze pentru a vedea adev#rul ori s#-l c#l#uzeasc# spre cunoa tere. Cunoa terea adev#rat# este revela&ia lui Dumnezeu i a crea&iei Lui ntr-o inim# cur#&it# de harul ceresc i de str#daniile si rug#ciunile omului. Ferici&i cei cura&i cu inima, c# aceia vor vedea pe Dumnezeu!. Adev#rul nu este o serie de defini&ii, ci nsu i Dumnezeu, Care S-a manifestat concret 26

mpotriva falsei uniri biserice ti n persoana lui Hristos, Cel ce a spus: Eu sunt Adev#rul. Certitudinea nu este o chestiune de armonie intelectual#; este o ncredin&are profund# a inimii, i apare omului dup# o revela&ie l#untric# si este nso&it# de c#ldura harului ceresc. Armonia intelectual#, care este rezultatul unei ordon#ri logice a lucrurilor, nu este nso&it# niciodat# de aceast# ncredin&are. Filozofia se caracterizeaz# prin conceptualizare. Intelectul uman nu poate accepta realitatea a a cum este. Mai nti o transpune n simboluri i apoi elaboreaz# pe baza simbolurilor. Dar simbolurile sunt imagini contraf#cute ale realit#&ii. Conceptele sunt la tel de ndep#rtate de realitate cum este imaginea unui pe te de un pe te viu. Adev#rul unui filozof este o serie de figuri i de imagini. Aceste simboluri prezint# un mare avantaj: sunt inteligibile. Sunt croite dup# m#surile omului i satisfac intelectul. Ele prezint#, ns#, si un mare dezavantaj: nu au nici o leg#tur# cu realitatea vie. Realitatea vie nu ncape n categoriile intelectului uman. Este o condi&ie dincolo de ra&iune. Filozofia este o tentativ# de transpunere a suprara&ionalului n ra&ional. Dar aceasta este o contrafacere i o n el#torie. Acesta este motivul pentru care Ortodoxia respinge filozofia i nu o accept# ca modalitate de cunoa tere. Singura modalitate de cunoa tere este cur#&ia inimii. Doar ea ng#duie s#l# luirea n om a Sfintei Treimi. Doar n acest tel poate fi cunoscut Dumnezeu i ntreaga Lui crea&ie, f#r# a fi conceptualizat. El este cunoscut a a cum este cu adev#rat, tar# a deveni inteligibil si f#r# a fi minimalizat pentru nc#pea n limitele sufocante ale intelectului uman. Astfel, mintea (nous) omului, vie si lipsit# de n&elegere, se une te cu Dumnezeul cel viu i de nen&eles. Cunoa terea este contactul viu al omului cu Creatorul i crea&ia Lui, n dragoste mp#rt# it#. Experien&a cunoa terii este ceva ce nu poate fi exprimat n cuvinte omene ti. Cnd Apostolul Pavel a dobndit cunoa terea, a spus c# a auzit cuvinte de negr!it - ceva ce omul nu poate exprima. A a este mai profunda teologie cre tin# - imposibil de exprimat. Dogmele sunt formul#ri utile, dar ele nu reprezint# cunoa terea autentic#; ele pur i simplu te c#l#uzesc i te feresc de gre eal#. Un om poate avea cunoa terea tar# s# cunoasc# dogmele, la fel cum el poate cunoa te i accepta toate dogmele tar# a avea cunoa terea. De aceea, dincolo de teologia afirmativ# a dogmelor, P#rin&ii au a ezat taina adnc# a teologiei negative [apofatice], unde nici o defini&ie nu este acceptabil#, unde mintea tace i nceteaz# s# lucreze, unde inima i deschide u a pentru a-L primi pe Marele Oaspete Care st# la u # i bate, unde mintea l vede pe El, Care este. 'i s# nu cread# nimeni c# aceste lucruri sunt adev#rate doar n ceea ce prive te cunoa terea suprara&ional#, care este o mi care a lui Dumnezeu c#tre oameni. Omul nu poate cunoa te nimic cu ra&iunea lui i nu poate fi sigur de nimic - nici de el, nici de lume, nici m#car de cele mai obi nuite i comune lucruri. Sincer, cine a a teptat s# aud# silogismul lui Descartes Gndesc, deci exist pentru a ti sigur c# exist# cu adev#rat? 'i cine a a teptat ca filozofii s# dovedeasc# c# lumea din jurul lui este real# pentru a crede c# este a a? De altminteri, o astfel de dovad# nu exist# i nu va exista niciodat#, iar cei preocupa&i de filozofie tiu foarte bine lucrul acesta. Nimeni nu a reu it vreodat# s# dovedeasc# efectiv cu ajutorul ra&iunii sale c# gndurile noastre i propriul nostru eu, precum i lumea din jurul nostru, nu sunt n#luci. 'i, chiar dac# ar dovedi-o n mod logic, acea dovad# logic# nu ar putea asigura pe nimeni. Dac# suntem siguri c# exist#m i c# prietenii no tri nu sunt pl#smuiri ale imagina&iei noastre, acest lucru nu se datoreaz# dovezilor filozofilor, ci unei cunoa teri l#untrice i unei con tiin&e l#untrice care ne ofer# o certitudine despre tot, f#r# silogisme i tar# dovezi. Aceasta este cunoa$terea fireasca. Este cunoa terea inimii i nu a mintii. Este temelia sigur# a oric#rui gnd. Ra&iunea poate cl#di pe ea f#r# vreo primejdie de n#ruire. F#r# ea, ns#, ra&iunea cl#de te pe nisip. Aceast# cunoa tere fireasc# este cea care l c#l#uze te pe om pe drumul Evangheliei i l ajut# s# deosebeasc# adev#rul de minciun#, binele de r#u. Este prima treapt# care l nal&# pe 27

Dr. Alexandros Kalomiros om spre tronul lui Dumnezeu. Cnd omul urc# de bun# voie primele trepte spre cunoa terea fireasc#, atunci nsu i Dumnezeu se apleac# i l nv#luie n acea cunoa tere cereasc# a tainelor ce nu-i este ng#duit omului s# le rosteasc#. Predicile Apostolilor i ale P#rin&ilor, proorocii, Evanghelia i cuvintele lui Hristos nsu i sunt ndreptate c#tre cunoa terea fireasc# a omului. Acesta este domeniul dogmelor i al teologiei afirmative. Este ieslea n care se na te credin&a. nceputul credin&ei este putin&a inimii de a n&elege c# Adev#rul vorbe te n acea carte mic# numit# Evanghelia, c# Dumnezeu Se pogoar# i s#l# luie te n acea biseric# obi nuit# de oameni s#rmani i credincio i. Cnd te va cuprinde teama pentru c# umbli pe p#mntul a ternut de mna lui Dumnezeu, pentru c# prive ti marea ntins#, pentru c# p# e ti i respiri, atunci ochii t#i vor ncepe s# l#crimeze - lacrimi de c#in&#, lacrimi de iubire, lacrimi de bucurie - i vei sim&i cele dinti mngieri ale unor taine de negr#it. Cunoa terea fireasc# exist# n oameni, dar nu are aceea i puritate n cazul tuturor. Iubirea de pl#ceri are puterea de a o ntuneca. Patimile sunt aidoma negurii, i de aceea pu&ini sunt cei care g#sesc calea c#tre adev#r. C&i nu s-au r#t#cit n labirintul filozofiei, c#utnd o lumini&# pe care n-au s-o vad# niciodat#? n acest labirint nu este important dac# cineva este cre tin ori ateu, protestant ori catolic, adept al doctrinei lui Platon ori Aristotel. Exist# un indiciu comun de identificare pentru to&i - ntunericul. Oricine intr# n pe tera ra&ionalismului i pierde vederea. 'i, orice ve minte ar purta, ele dobndesc aceea i culoare ntunecat#. n discu&iile lor ei se n&eleg foarte bine, c#ci au acelea i presupozi&ii - presupozi&iile ntunericului. Dar le este cu neputin&# s#-i n&eleag# pe cei care nu se afl# n labirint i care v#d lumina. 'i, orice le-ar spune cei deafar#, ei n&eleg totul cu propriile lor presupozi&ii i nu- i dau seama n ce tel ceilal&i le-ar putea fi superiori. XIX. 'coala Apusului Dezbaterea care a nceput cu secole n urm# n Apus are loc cu o u urin&# uluitoare, i aceasta ntruct participan&ii, de i au opinii diferite, apar&in aceleia i coli. Europenilor, ndeosebi protestan&ilor, ateilor i celor indiferen&i n privin&a religiei, le este foarte greu s# realizeze ct de profund le-a fost marcat# mentalitatea de pecetea papalit#&ii i s# n&eleag# c# viziunile lor negative au fost determinate de pozi&iile similare ale romano-catolicilor. Papalitatea a fost marele pedagog al Apusului. I-a nv#&at pe europeni primele litere i i-a ini&iat n ra&ionalismul pe care l mo tenise, prin Roma, de la Grecia antic#. Ra&ionalismul a fost sufletul tuturor ereziilor care au purtat r#zboi mpotriva cre tinismului. Toate b#t#liile teologice ale cre tinismului au fost purtate mpotriva lui. Erezia este negarea suprara&ionalului i ncercarea de a-1 transforma n ceva ra&ional. Este negarea realit#&ii vii i acceptarea unui concept, doar pentru c# un concept este ceva comprehensibil, pe ct# vreme realitatea vie nu este. Ra&ionalismul a nceput s# se r#spndeasc# n Biserica Apusean# cu mult timp nainte de schism#. Papalitatea i feluritele erezii care nfrumuse&eaz# acum Biserica Romei au avut ca p#rinte ra&ionalismul. Ele s-au n#scut i au crescut ncetul cu ncetul de-a lungul secolelor. Datorit# izol#rii Romei i dificult#&ilor pe care le presupuneau mijloacele de comunica&ie, primele devieri nu au fost remarcate la nceput. Cei care studiaz# istoria vor observa c# pentru cre tinism Apusul a fost ntotdeauna provincial din punct de vedere spiritual. Aproape toate problemele spirituale i teologice au ap#rut n R#s#rit, i tot aici au fost g#site i solu&iile lor. n R#s#rit, cre tinii se aflau ntr-o stare constant# de tensiune spiritual#. Toate curentele eretice au trecut pe acolo, i tot acolo s-au dat b#t#liile spirituale. Occidentalii tr#iau ntr-un fel de fericire; ei au fost solda&ii de ciocolat# ai cre tinismului. Bolile R#s#ritului au fost acute - de felul celor care produc anticorpi i imunitate. 28

mpotriva falsei uniri biserice ti Totu i, n acela i timp, n Apus a nceput o boal# cronic# - de felul celor care duc n mod sigur la moarte. Ra&ionalismul aduce cu el trufia; trufia provoac# nstr#inarea, iar nstr#inarea se amplific# o dat# cu puterea lumeasc#. Astfel, ntr-o perioad# n care Apusul avea nevoie mai mult ca niciodat# de ajutorul i de ndrumarea spiritual# a R#s#ritului, a ap#rut schisma, nsp#imnt#toare pentru to&i. ntre timp, n eforturile ei de a cre tina popoarele Europei care erau nc# barbare, Biserica latin#, n loc s# ncerce s# le ridice la n#l&imile dificile ale credin&ei i vie&ii cre tine, a ncercat s# prezinte cre tinismul drept ceva u or i pl#cut, spernd c# n telul acesta i va aduce pe barbari mai repede la Hristos. Astfel, n loc s#-i nal&e pe barbari, a cobort Biserica. I-a clasificat nv#&#turile, le-a f#cut mai inteligibile, mai sistematice, mai teoretice, n felul acesta a nceput r#spndirea scolastic# a ra&ionalismului i falsificarea credin&ei cre tine. Din tain# i via&# n Sfntul Duh, cre tinismul a devenit un sistem etico-filozofic, care mai trziu i-a g#sit cea mai bun# expresie n Summa Theologica a lui Toma d'Aquino. Cei care au respins mai trziu catolicismul i primiser# cultura de la el. Au crescut n ea, i i nv#&ase cum s# gndeasc# i s# filozofeze. Protestan&i, umani ti, atei - ntreaga serie a filozofilor europeni -, to&i au absolvit coala catolicismului. De aceea vorbesc ei aceea i limb#, limba ra&ionalismului, i de aceea, n pofida tuturor dezacordurilor lor, se n&eleg de minune unii pe al&ii. XX. Taine cumplite O discu&ie ntre ateism i catolicism este posibil#. Vorbesc la acela i nivel filozofic, cu argumente de acela i ordin. Dar o discu&ie ntre ateism i Ortodoxie este imposibil#, c#ci Ortodoxia vorbe te o limb# cu totul de nen&eles pentru ateism. Ea n&elege limba ateismului surprinz#tor de bine, dar dac# va vorbi aceea i limb#, va nceta s# fie ortodox#. S# lu#m, ca exemplu, discu&ia privind natura omului. Catolicismul consider# c# omul este alc#tuit din trup i suflet. Ateismul nu accept# existen&a sufletului i afirm# c# omul este alc#tuit doar din trup. Aceast# negare a fost un r#spuns la concep&ia catolic# despre om. ncercnd s# exprime taina profund# a naturii umane ntr-o form# simpl#, catolicii au preluat ideile grece ti despre suflet i trup, care erau ct se poate de u or de n&eles. Au dat o defini&ie pentru trup i o defini&ie pentru suflet, care amndou# erau ct se poate de u or de n&eles. La fel ca i anticii, ei au descris sufletul ca fiind o entitate independent#, avnd o existen&# autonom#, ceea ce omul este n mod esen&ial; au cobort trupul la nivelul unei poveri inutile care, a a cum credeau grecii, ntemni&eaz# sufletul i l mpiedic# s# se dezvolte n mod liber. n &elul acesta, taina existen&ei umane a c#zut la nivelul naiv al unei defini&ii filozofice. Aici a g#sit-o ateismul i a nceput s# discute despre ea, c#ci i ateismul opereaz# la nivelul defini&iilor filozofice. A a a nceput un schimb nesfr it de argumente filozofico- tiin&ifice, care va continua pn# la sfr itul lumii f#r# s# dovedeasc# nimic, fiindc# dovada este c#utat# n sfera ra&iunii pure i nu n cea care se afl# dincolo de ea. Ra&iunea are doar o valoare auxiliar#; singur#, ea nu duce nici la cunoa tere, nici la certitudine. Prin urmare, cum ar putea Ortodoxia lua parte la o discu&ie att de naiv# f#r# a cobor la acela i nivel de naivitate? Ortodoxia refuz# s# dea defini&ii filozofice a ceea ce este omul, trupul ori sufletul. Ea tie c# omul este mai mult dect ceea ce este aparent, dar de asemenea tie foarte bine c# nu poate nici descrie, nici defini sufletul, i nici nu poate considera trupul ca fiind ceva comprehensibil min&ii umane. Orict ar analiza mintea omeneasc# lucrurile, ea poate n&elege doar simbolurile pe care le creeaz# ea ns# i, iar nu esen&a. Iat# ce spune St. Grigorie al Nyssei despre om: C#ci, dup# cte mi se pare, alc#tuirea omului este cople itoare i de nen&eles, nf#&i nd n ea multe taine ascunse ale lui Dumnezeu. Ortodoxia folose te cuvintele suflet, trup, materie, spirit tar# a se referi 29

Dr. Alexandros Kalomiros ntotdeauna la acelea i lucruri cu ajutorul acelora i cuvinte. Folose te cuvinte luate din vocabularul omenesc pentru c# trebuie s# se exprime. ns# niciodat# nu consimte s# ngr#deasc# n limitele nguste ale unui concept uman o ntreag# tain# pe care nici m#car ngerii nu pot s-o n&eleag#. 'i nici nu consimte s# mpart# omul n compartimente ermetice numite suflet i trup, sau, a a cum fac unii eretici moderni, n trup, suflet i spirit. 'i nici nu acord# pu&in# importan&# trupului; mai degrab#, vorbe te adesea despre el ca despre ntreaga natur# uman#: 'i Cuvntul S-a f#cut trup. Dar nu aceasta este tema noastr#. Ortodoxia este o experien&# spiritual#, o via&# n Dumnezeu, o serie de contacte ontologice i nu un sistem de silogisme umane. Silogismele ei exist# i sunt ct se poate de logice, dar sunt doar instrumente. Temeliile ei nu sunt silogismele i specula&iile filozofice, ci experien&ele vii ale t#riei cere ti n inimile neprih#nite ale Sfin&ilor. 'i atunci, cum ar fi posibil ca ateismul s# poarte o discu&ie cu ea?! XXI. Lumina Da, au existat ortodoc i care au purtat discu&ii cu ateismul i cu filozofia n general. C#rturari din diferite organiza&ii religioase din &ara noastr# ncearc# s# dovedeasc# de ani de zile c# tiin&a accept# i ea existen&a lui Dumnezeu, dar, n pofida tuturor discu&iilor lor, au reu it s# dovedeasc# doar ct de mare este considera&ia lor pentru tiin&# i filozofie i ct de mare este ignoran&a lor n privin&a Ortodoxiei. Fiind exemple triste ale europeniz#rii prin care a trecut &ara noastr# [Grecia], ei nici nu au dorit i nici nu au fost n stare s# g#seasc# putere n Ortodoxie pentru a nvinge orice filozofie. Cu toat# ortodoxia lor teoretic#, ei r#mn occidentali autentici. Ortodoxul le poate dovedi filozofilor n mod logic c# filozofia, dac# dore te s# r#mn# ra&ional#, sfr e te n agnosticism, care este negarea oric#rei cunoa teri. Orice alt# afirma&ie pe care o face este lipsit# de ra&iune, i chiar dac# pare s# provin# din ra&iune, este ntemeiat# pe imagina&ie. Exist# o singur# cale c#tre cunoa tere: cea pe care Dumnezeu a nsemnat-o de-a lungul veacurilor. Nu e o cale a silogismelor, ci o cale a vie&ii, deoarece adev#rul nu este un sistem de teorii filozofice, ci o existen&# personal#: Eu sunt Calea, Adev#rul i Via&a. Dar, pentru ca s# p# easc# cineva pe aceast# cale, nu este ndeajuns s# spun# i s# cread# c# este cre tin. Nu oricine mi zice: Doamne, Doamne va intra n mp#r#&ia cerurilor. Mai este nevoie de nc# ceva: str#dania de-o via&# a cre tinului, i aceasta este cur#&ia inimii, care-1 face pe om vrednic s# primeasc# iluminarea Sfntului Duh. Toate eforturile morale i ascetice ale cre tinismului sunt ndreptate c#tre aceast# cur#&ie a inimii, cu scopul s#l# luirii Sfintei Treimi n om. Dac# M# iube te cineva, va p#zi cuvntul Meu, i Tat#l Meu l va iubi, i vom veni la el i ne vom face loca n el. Aceast# comuniune direct# cu Sfnta Treime, acest contact cu dumnezeirea, Revela&ia lui Dumnezeu - iat# ce este cunoa terea. Doar ea l lumineaz# pe om. l face s# n&eleag# ce este Dumnezeu i crea&ia Lui. i ng#duie omului s# p#trund# temeiul lucrurilor i s# n&eleag# ce este el nsu i, dincolo de fenomene i de defini&ii filozofice. Fa&# de aceast# cunoa tere, ce au de spus filozofii si ateii? O vor nega? Este posibil. Un orb care nu a v#zut niciodat# lumina poate, binen&eles, s# nege c# lumina exist#. Dar aceast# negare nu are nici o credibilitate pentru cei care v#d. Orbului nu i se poate dovedi existen&a luminii. Dar dac# orbul este binevoitor, va crede i se va gr#bi s# cad# la picioarele lui Hristos, implorndu-L s#-i dea vedere. Dac# nu crede, va r#mne pe veci orb i nimeni nul va putea face s# n&eleag# ct de nsemnat# este aceast# lips#. Aceasta este rela&ia unui ortodox cu un filozof: rela&ia unuia care vede cu unul care e orb. 'i, la fel cum este cu neputin&# ca unul care vede s# poarte o discu&ie cu un orb despre frumuse&ea p#mntului, despre culori i lumin#, tot a a este cu neputin&# ca un ortodox s# discute cu un filozof despre splendoarea cunoa terii. Pentru a n&elege cunoa terea, trebuie s# 30

mpotriva falsei uniri biserice ti ai parte de ea. Nimeni nu poate vorbi ori n&elege ce i spui f#r# a avea premisele adecvate. Ar trebui, atunci, s# se pun# cap#t oric#rui dialog al ortodoc ilor cu ra&ionali tii? Binen&eles c# nu. Dialogul va continua atta vreme ct cei orbi i cei care v#d vor tr#i laolalt#. Cei orbi vor vorbi ntotdeauna precum cei orbi. Important este ca nu cumva cei care v#d s# vorbeasc# la fel ca i cei orbi, c#ci atunci cum ar fi cu putin&# ca orbii s#- i dea seama de orbirea lor? Cei care v#d trebuie s# continue s# vorbeasc# asemenea unor oameni care v#d, chiar dac# sunt pu&ine anse s# fie n&ele i, n telul acesta, ei vor fi cel pu&in n stare s# se n&eleag# unii pe al&ii i, cine tie, poate c#, auzindu-i, c&iva dintre cei orbi vor n&elege c# f#r# ochi nu ai cum cunoa te lumina. XXII. Mntuirea. Multor a a-zi i ortodoc i le face mare pl#cere s# participe la discu&iile dintre catolici i protestan&i. 'i orbii i c#l#uzesc pe orbi. S# lu#m, de pild#, problema justific#rii, i anume, dac# omul se mntuie te n virtutea credin&ei sau a faptelor bune. Catolicii sus&in c# omul este mntuit de num#rul i de calitatea faptelor bune pe care le va ar#ta la sfr itul vie&ii lui. ntr-o vreme, papii au afirmat c# faptele bune ale sfin&ilor valoreaz# mult mai mult dect era necesar pentru mntuirea lor i c# meritele care erau n plus pot fi vndute p#c#to ilor, dac# ace tia pot pl#ti pre&ul cuvenit! Respingnd pozi&ia catolicilor, protestan&ii au sus&inut c# faptele bune nu au nici un merit, c# omul nu este justificat de lucr#ri ale Legii i c# doar credin&a l mntuie te pe om. Dezbaterea continu# de secole printr-un schimb nentrerupt de tot mai multe argumente, care nu conving ns# pe nimeni, ci se nvrt n cercul vicios al conceptelor antropocentrice, att de caracteristice ra&ionalismului. Care este pozi&ia ortodoc ilor cnd sunt confrunta&i cu aceast# dezbatere a Apusului? Teologii no tri sunt cople i&i de un sentiment de inferioritate i dezorientare, r#mnnd extazia&i de admira&ie n fa&a complexit#&ii argumentelor colegilor lor occidentali. Nu tiu ce s# zic#. n sinea lor, ei i repro eaz# Ortodoxiei c# nu a luat o pozi&ie clar# n aceast# problem#. Unii se aliaz#, cu unele rezerve, cu catolicii; al&ii ncearc# s# mpace cele dou# concep&ii. Apostolii i P#rin&ii nu i ajut# de fel; par s# se contrazic# unii pe altii i apoi pe ei n i i. ntr-adev#r, n ce ntuneric l duce ra&ionalismul pe om! Cum ar putea ra&ionali tii s#-i n&eleag# pe Apostoli i pe P#rin&i, din moment ce Apostolii i P#rin&ii, care nu au fost ra&ionali ti, vorbesc o limb# necunoscut# de ra&ionali ti? Pentru ra&ionali ti, Sfnta Scriptur#, cea mai simpl# carte din lume, este plin# de contradic&ii. Pentru ei, fiecare cuvnt i fiecare expresie are o singur# semnifica&ie definit# dinainte. Ori are dreptate Apostolul Pavel care spune c# justificarea se face prin credin&#, ori Apostolul lacov, care scrie: Ce folos, fra&ii mei, dac# zice cineva c# are credin&#, iar fapte nu are? Oare credin&a poate s#-l mntuiasc#?... Dar si demonii cred i se cutremur#!. Acesta este motivul pentru care mul&i teologi protestan&i au caracterizat Epistola lui lacov drept pleav# i nevrednic# de a se num#ra n rndul c#r&ilor Noului Testament. Dar chiar i Apostolul Pavel pare s# se contrazic#, vorbind la un moment dat despre justificarea prin credin&# i alt# dat# despre r#splata fiec#ruia dup# faptele lui. De aceea au nceput protestan&ii s# vorbeasc# despre... dou# justific#ri. Gndirea Apostolilor i a P#rin&ilor este att de limpede, att de simpl#, i totu i n minile teologilor ra&ionali ti ea a fost nv#luit# de cea&# i de ntuneric. Ei vor ca cre tinismul s# fie un sistem. Un sistem nu admite antiteze. Totul trebuie s# fie la locul s#u, clasificat cum se cuvine, n gndirea lor m#rginit#, orice antitez# este o contradic&ie. Dar realitatea este plin# de antiteze. Omul se apropie de adev#r doar atunci cnd accept# antitezele a a cum sunt, f#r# a ncerca s# le atenueze. 31

Dr. Alexandros Kalomiros Ortodoc ii ar trebui s#-L pream#reasc# pe Dumnezeu i s#-I aduc# mul&umiri c# n Biserica Ortodox# nu a ap#rut niciodat# o astfel de problem#. Dezbaterea n privin&a justific#rii, care continu# n Apus de attea secole, este lipsit# de orice con&inut. Mntuirea nu se acord# ca r#splat# pentru un lucru bun pe care l-a nf#ptuit omul, fie vorba de credin&#, ori de fapte. Mntuirea nu este o r#splat#, nici osndirea nu este o pedeaps#. Un astfel de concept, la fel ca toate conceptele ra&ionaliste, este antropocentric. Este o proiectare n lumea spiritual# a ceea ce se ntmpl# n via&a cotidian# a oamenilor n societate, unde un cuvnt bun sau o fapt# bun# este r#spl#tit#, iar un cuvnt r#u ori o fapt# rea este pedepsit# prin legile decretate de om. La fel ca grecii antici, occidentalii L-au imaginat pe Dumnezeu dup# asem#narea oamenilor. Ei l consider# un judec#tor care judec# i pedepse te pe baza legilor existente. Judecata lui Dumnezeu nu are ns# o semnifica&ie r#zbun#toare sau juridic#. Dumnezeu nu pedepse te pentru a-'i satisface propria judecat#. Un astfel de concept este cu totul necre tinesc. Dumnezeu nu pedepse te niciodat# pe nimeni; El doar dojene te, a a cum un p#rinte i dojene te fiul pentru a-1 ndrepta. Nici m#car gheena nu este un loc al chinului, ci al auto-exil#rii, departe de prezenta lui Dumnezeu. Este o condi&ie a orbirii deliberate, un loc care nu prime te niciodat# razele soarelui. Dumnezeu este just, adic# bun: din acest motiv El nu are nici o leg#tur# cu cei nedrep&i, adic# cu cei r#i. 'i aceasta nu pentru c# Dumnezeu nu vrea s# se apropie de p#c#to i, ci pentru c# oamenii r#i resping dreptatea lui Dumnezeu i nu vor s# aib# nici o leg#tur# cu El. Nu El este potrivnic, ci noi; Dumnezeu nu este niciodat# potrivnic (Sf. Ioan Hrisostom, Predica XI despre II Corinteni 3). Mntuirea, la tel ca i cunoa terea, este o chestiune de comuniune cu Dumnezeu. Faptele i credin&a, virtu&ile i str#daniile sunt acele lucruri care-I deschid Domnului u a inimii noastre. Dar mntuirea nu se prime te prin fapte, nici prin credin&#, nici prin virtu&i, nici prin str#danii, nici prin toate acestea la un loc. Un om ar putea avea toate acestea i s# nu aib# parte de f#g#duin&a Duhului, s# nu devin# un loca al Sfintei Treimi. Mntuirea, la fel ca i cunoa terea, este nsufle&irea omului prin harul i revela&ia lui Dumnezeu, de care inimile neprih#nite sunt socotite vrednice n aceast# via&# n func&ie de m#sura nentin#rii lor. Nu este o r#splat# impus# de Dumnezeu prin osteneli i cazne, care s-ar putea s# nu fi purificat inima de fel, i nici nu este o r#splat# pentru credin&a intelectual#, care s-ar putea s# nu fi schimbat ctu i de pu&in viata omului. XXIII. O mare pr pastie Catolicismul, protestantismul i ateismul, ca toate celelalte filozofii, vorbesc aceea i limb#. Unul n&elege argumentele celuilalt, i, n pofida tuturor controverselor lor, ei pot comunica ntre ei. O mare pr#pastie desparte ns# Ortodoxia de toate aceste sisteme, ntruct ea este ceva esen&ial diferit. Toate credin&ele eronate ale Apusului i secarea spiritualit#&ii acestuia au drept cauz# fundamental# ra&ionalismul. Europenii judec# lucrurile cere ti cu ajutorul unor standarde p#mnte ti i i tr#iesc religia cu criteriile si din perspectiva acestei vie&i. Am putea men&iona att de multe exemple nct am umple o mul&ime de c#r&i. Cele dou# exemple pe care le-am men&ionat (taina omului i a mntuirii) sunt ns# suficiente pentru a ne da seama c# diferen&a dintre Biserica R#s#ritului i cea a Apusului nu este una de tr#s#turi distincte, ci este o diferen&# de esen&#. Chiar dac# am presupune c# cei din Apus ar fi ct se poate de binevoitori s# se apropie i s# tr#iasc# Ortodoxia - ceva ce nu se ntmpl# dect, poate, n cazul vechilor catolici -, aceast# bun#voin&# nu i-ar face capabili s# n&eleag# i s# tr#iasc# Ortodoxia. Multele veacuri de apostazie nu au trecut tar# a- i l#sa pecetea n sufletele acestor oameni. Iar aceast# pecete nu poate fi tears# dect de harul lui Dumnezeu, i chiar i atunci doar din inimile smerite. n anii din urm#, mul&i europeni au luat numele de ortodoc i i au fost mirui&i cu 32

mpotriva falsei uniri biserice ti Sfntul Mir al Bisericii Ortodoxe, ns# foarte pu&ini dintre ei au devenit cu adev#rat ortodoc i. Majoritatea dintre ei s-au al#turat Ortodoxiei din punct de vedere intelectual, ncnta&i de bog#&ia de nv#&#minte pe care le-o oferea i fascina&i de o nou# ntlnire cu cre tinismul, care umplea golurile pe care cre tinismul mutilat al Apusului le l#sase n min&ile lor. ns#, nainte chiar s# fi primit prima mp#rt# anie, nainte chiar s# fi v#rsat o lacrim# pentru p#catele lor, nainte s# fi c#utat harul lui Hristos n t#cere i str#danie, ei au considerat de datoria lor s# le propov#duiasc# ortodoc ilor Ortodoxia. Scandaliza&i de ignoran&a ortodoc ilor n probleme teoretice n care ei str#luceau, ei i-au dispre&uit pe ortodoc ii care, de i ne tiutori, tr#iau ortodoxia str#mo ilor lor i erau gata s# moar# pentru ea. Dumnezeu nu s#l# luie te ns# n inimi trufa e. Preg#tirea lor teoretic# nu i-a sc#pat de gre eal#, i, precum orbii care c#l#uzesc al&i orbi, ei au c#zut n an&ul ereziilor, ndrumndu-i pe c#i gre ite i pe al&ii, ori s-au ntors la obiceiurile lor lume ti de dinainte. Pentru ca s#-i n&eleag# cineva pe Sfin&ii i P#rin&ii Bisericii, nu este ndeajuns doar s#i citeasc#. Sfin&ii au vorbit i au scris dup# ce au tr#it tainele lui Dumnezeu. Ei s-au mp#rt# it personal din taine. Pentru ca s#-i n&eleag# cineva, este necesar s# fi ajuns la un anumit nivel de ini&iere n tainele lui Dumnezeu, gustndu-le, mirosindu-le i v#zndu-le personal. Po&i citi c#r&ile Sfin&ilor, devenind un foarte bun cunosc#tor al lor, ns# avnd o cunoa tere cerebral#, tar# a te mp#rt# i ctu i de pu&in din ceea ce au cunoscut Sfin&ii, care au scris acele c#r&i din experien&a lor personal#. Pentru a-i n&elege pe Sfin&i n mod fundamental, i nu intelectual, trebuie s# ai tr#irile cuvenite pentru tot ce spun ei; trebuie s# ti gustat, m#car n parte, din acelea i lucruri ca i ei. Trebuie s# fi tr#it n mediul nfl#c#rat al Ortodoxiei; trebuie s# fi crescut n el. Trebuie s# fi gustat din preg#tirea i str#daniile pentru des#vr irea cre tin#. Trebuie s# te fi aplecat foarte jos pentru a trece prin u a ngust# ce duce la mp#r#&ia cerurilor. Trebuie s# te fi smerit; trebuie s# te fi lep#dat de povara de art# a valorilor umane i s#-&i fi desprins inima de lucrurile pe care oamenii le consider# nsemnate i vrednice de respect. Trebuie s# fi v#rsat lacrimi de c#in&# pentru trufia n care ai tr#it, lacrimi de rug#ciune fierbinte ca Domnul s# te izb#veasc# de ntuneric i s#-&i lumineze inima cu o raz# a Sfntului Duh. Pentru ca occidentalul s# n&eleag# ceva din Ortodoxie, n inima lui trebuie s# se nasc# o lume cu totul nou#. Cum poate cineva care nc# din leag#n a respirat aerul uscat al ra&ionalismului i a nv#&at s# se nchine ca unui idol inteligen&ei umane s# se smereasc# i s# devin# simplu asemenea unui copil? Cum poate fi izb#vit de spinii grijilor lume ti cineva care a nv#&at s# caute acele lucruri socotite nsemnate de c#tre oameni i tic#lo ii n fa&a lui Dumnezeu i care a fost nv#&at s# considere ntoarcerea la omul l#untric drept o atitudine a cuiva care se crede buricul p#mntului? Cum ar putea cineva care a fost nv#&at s# considere vanitatea o valoare s# verse lacrimi din pricina vanit#&ii vie&ii? Sincer vorbind, ce au f#cut oare catolicismul si protestantismul pentru a teri lumea de genunea necru&#toare n care a c#zut? Nu religia Apusului a fost aceea care l-a trimis pe om, n goana mare, s# dobndeasc# ceea ce Hristos socotea a ti de ert#ciune? Monahismul, inima religiei, a fost fie desfiin&at, fie nlocuit cu ordine utilitare, care, prin activitatea ori prin gndirea lor, aveau ca misiune slujirea bun#st#rii p#mnte ti a oamenilor i a n&elepciunii lume ti pe care Dumnezeu a dovedit-o nebun#. A t#cut din politic# domeniul activit#&ii cre tine, st#pnind mp#r#&ii i v#rsnd snge pentru a dobndi putere i bani. A folosit activit#&ile misionare drept capcan# pentru a-i supune pe oamenii de culoare suveranit#&ii Europei. A c#utat tihna si confortul, propov#duind c# ndestularea este un dar de la Dumnezeu. A dat cre tinismului un scop utilitar, social, f#cndu-i pe oameni s# cread# c# Hristos a fost un nv#&#tor moral pe care l-a preocupat mai presus de orice func&ionarea ordonat# a societ#&ii, iar Biserica este p#zitoarea prin excelen&# a legilor umane i supraveghetoarea aplic#rii lor. A creat astfel modelul cre tinului fariseic, al bunului cet#&ean, care crede c# s-a apropiat de des#vr ire ntruct n-a f#cut r#u nim#nui ori ntruct a donat bani unor organiza&ii filantropice. Cum ar fi atunci posibil s# apar#, ntr-o civiliza&ie condus# de c#utarea confortului i 33

Dr. Alexandros Kalomiros caracterizat# de o mndrie satanic# de pe urma triumfurilor tiin&ei, oameni smeri&i, care s# caute ndurera&i i nl#crima&i lumina de sus? Cum ar fi atunci posibil s# apar#, ntr-o civiliza&ie caracterizat# prin mi care nencetat# i preocupare pentru aspecte exterioare, un om care i cerceteaz# profunzimile inimii pentru a g#si n t#cerea i nemi carea vistieriei sale perla de mare pre&? Ar fi una dintre cele mai rare minuni. Dar, din moment ce savoarea Ortodoxiei este ceva att de complicat chiar i pentru un individ, atunci cum este cu putin&# ca toat# Biserica Catolic# luat# ca ntreg si toate Bisericile protestante laolalt# s#-i cunoasc# savoarea? Majoritatea milioanelor de oameni din Apus nici m#car nu tiu c# Ortodoxia exist#. Cum este cu putin&# s# se nf#ptuiasc# n mod colectiv, dup# una ori mai multe conferin&e ale reprezentan&ilor diferitor Biserici, o ntoarcere la adev#r a sufletelor care umbl# n ntuneric de cteva veacuri? Oare cei care vorbesc de unirea bisericilor i nchipuie c# au de-a face cu chestiuni politice, n care conduc#torii na&iunilor i duc supu ii, lua&i ca ntreg, la r#zboi ori pace? Oamenii nu vin la Hristos i la Biserica Lui n mas#. Ei vin ca fiin&e libere. S# presupunem c# un pap# decide brusc s# devin# ortodox i s#-i aduc# pe to&i catolicii la Ortodoxie. Prin acea schimbare exterioar#, oare m#car unul din milioanele de catolici ar deveni cu adev#rat ortodox? 'i, chiar dac# to&i ar fi ct se poate de dispu i s# nve&e pe dinafar# i s# cread# toate doctrinele Ortodoxiei, ei nu s-ar putea apropia de ea nici m#car cu un pas, ntruct Ortodoxia nu este doar un sistem de doctrine sau o serie de obiceiuri, ci este ceva mult mai profund i mai esen&ial. Este o ntreag# orientare a vie&ii i a gndirii. Ortodoxia este un duh, duhul Tradi&iei, care nu se poate nsu i din c#r&i, ci se transmite de c#tre cei vii celor vii, de la tat# la fiu, de la mam# la fiic#, de la frate la frate, de la prieten la prieten, de la c#lug#r la c#lug#r, de la p#rintele spiritual la fiul duhovnicesc, nu cu ajutorul cernelii i al hrtiei, ci din gur# n gur#, de la suflet la suflet. 'i aceasta, nl#untrul vie&ii Sfintelor Taine ale Bisericii, n Duhul Sfnt, o dat# cu trecerea timpului, ncetul cu ncetul, la tel ca dezvoltarea lent# a unui organism. Cei care vorbesc de unire nu sunt ns# naivi. Ei tiu prea bine c# nici catolicii i nici protestan&ii nu vor deveni niciodat# ortodoc i i ca un singur trup. Dar asta nu i intereseaz#. Pe ei nu i preocup# ntoarcerea oilor pierdute la turma lui Hristos. Ei se bazeaz!, pe un compromis si se mul&umesc cu un acord superficial. De altfel, de ceva vreme ei au ncetat a mai fi ortodoc i. Nu i intereseaz# via&a ori adev#rul n Hristos. Taina Antihristului lucreaz# deja n ei i ei se fr#mnt# pn# cnd aceasta se va mplini. XXIV. ndep rtarea O, neam nefericit al Greciei! Tu care ai dat Bisericii lui Hristos att de mul&i P#rin&i i att de mul&i Sfin&i, tu care ai luminat att de mul&i barbari i i-ai t#cut fii ai lui Dumnezeu, tu care ai udat stncile acestea cu lacrimi de smerenie i c#in&# i ai f#cut s# nfloreasc# peste ele gr#dina Ortodoxiei, tu, care, prin rug#ciunile tale, L-ai adus pe Dumnezeu s# calce pe acest p#mnt, de ce &i ntorci n extaz ochii spre locul n care soarele nu a r#s#rit niciodat#?! Tu, care odinioar# l slujeai pe Dumnezeu, de ce ngenunchezi cu slug#rnicie, pentru a te nchina slujitorilor Satanei?! Te-au cople it ntr-att semnele i minunile progresului nct e ti gata s# te prosternezi i s# adori acest idol str#lucitor, dar gol pe din#untru? Nu vezi ntunericul dind#r#tul tocului de artificii? Nu vezi disperarea mor&ii dind#r#tul zmbetului artificial? Nu vezi s#r#cia ce se ascunde sub nta&i area regeasc#? Ce ai invidiat? Puterea papei? Ai uitat oare puterea Dumnezeului t#u, Care te-a ajutat s#-&i p#strezi nep#tat# credin&a pn# n ziua de azi? Ce &i-ai dorit? Cunoa tere? Da, ar fi bine s#-&i dore ti cunoa terea, c#ci ncepi s# duci lips# de ea, periculos de mare lips#. Dar acolo unde o cau&i tu acum, cunoa terea nu exist#: acolo se afl# doar substitute de cunoa tere - filozofiile academice i teologiile academice. 34

mpotriva falsei uniri biserice ti Acestea ns# nu vor face dect s#-&i umple stomacul tar# s# te hr#neasc#, c#ci ele nu au via&# n ele; sunt litere moarte. Ele cerceteaz# umbra lucrurilor. Ele nu l cerceteaz# pe Dumnezeu i crea&ia Lui, ci ideea pe care o avem despre Dumnezeu i despre crea&ia Lui; ele cerceteaz# conceptele mintii noastre. Dar, dac# &i dore ti o via&a u oar#, dac# Europa te farmec# promi&ndu-&i confort si pl#ceri trupe ti, atunci foarte bine, du-te acolo! Are s#-&i ofere negre it acel confort i acele pl#ceri. Dar, o dat# cu acestea, are s#-&i dea de ert#ciune i moarte, moartea spiritual# i ve nic# pe care o ncearc# ea ast#zi. XXV. Vrful turnului S# nu ne facem iluzii! Neamul grec, la fel ca toate celelalte, i va continua calea. Iar calea lui este calea maselor. Calea celor mul&i este ntotdeauna cea mai u oar#. Calea maselor este ntotdeauna calea care duce la confort i pl#cere. 'i, orice am zice i orice am face, nu ar ajuta la nimic, din pricina st#rii n care a ajuns lumea. R#ul este irevocabil. Lucrul cel mai tragic este c# r#ul apare n ochii oamenilor drept ceva bun. Osndirea, care nu este impus# de Dumnezeu, dar n care omul cade de unul singur, nu va fi o distrugere sau o anihilare nuclear#, a a cum i nchipuie oamenii. De fapt, moartea trupului va fi pentru omenire un r#u foarte mic. Ceea ce va s# vin# are s# fie ceva inimaginabil mai nendur#tor i mai neomenesc. Va fi capodopera imagina&iei diabolice, cea mai mare n el#torie ce s-a pomenit vreodat#. Distrugerea spre care se ndreapt# omenirea va avea nf#&i area celui mai mare succes al ei. Va fi vrful Turnului Babei, culmea nfumur#rii omene ti, coroana trufiei civilizate. Distrugerea va fi mplinirea dorin&elor maselor, n care toate patimile i toate relele vor pluti libere i nestnjenite. Va fi o golire complet# a inimii, un vid, o plictiseal#, o lehamite cu alte cuvinte, moarte spiritual# i ve nic#. n inimile oamenilor nu va mai exista loc pentru Dumnezeu. Iar din pricina nmul&irii f#r#delegii, iubirea multora se va r#ci (Matei 24, 12). Izvorul vie&ii nu- i va mai g#si locul n rndul majorit#&ii oamenilor. Evanghelia va fi fost propov#duit# ntregii omeniri, drept m#rturie oamenilor. To&i o vor cunoa te i aproape to&i o vor respinge n esen&#. n abunden&a ora elor, n mijlocul crea&iilor min&ii umane si al semnelor i minunilor Antihristului, vor circula f#pturi umane lipsite de via&#, oameni mor&i care i vor nchipui c# tr#iesc n cel mai intens mod cu putin&#, dar care de fapt i vor mu ca nnebuni&i propria carne. XXVI. Civiliza#ia Se spune c# Papa este optimist n privin&a viitorului omenirii. Are i de ce! Umanitatea a devenit ceea ce el viseaz# de secole s# devin#. S# se minuneze, a adar, de lucrarea minilor lui! To&i ace ti oameni nv#&a&i, de tep&i i respectabili sunt elevii lui. I-a nv#&at prima dat# aritmetica i abecedarul. Le-a vorbit despre Aristotel. I-a nv#&at filozofie cnd erau nc# barbari. Lui i datoreaz# civiliza&ia lor. Papalitatea nu a propov#duit cre tinismul. Nu a avut nici n nf#&i are, nici n gndire nimic n comun cu pescarii din Galileea. Papalitatea le-a adus europenilor civiliza&ia. Dac# cineva are dreptul de a vorbi despre o civiliza&ie greco-cre tin#, acest cineva este papalitatea. Dar ce leg#tur# are cre tinismul cu civiliza&ia? Ce leg#tur# poate avea o religie care spune c# nu avem aici cetate st#t#toare, ci o c#ut#m pe cea ce va s# vin# cu civiliza&ia, adic# cu eforturile omului de a se stabili ct se poate de confortabil n cetatea p#mnteasc#?! Dac# cineva observ# cu luare-aminte predicile i preocup#rile celor mai mul&i cre tini, va vedea c# ceea ce ei caut# i sper# este nu att slava Bisericii, ct gloria 35

Dr. Alexandros Kalomiros civiliza&iei. Lumea vrea i accept# asemenea cre tini, deoarece, n esen&#, ei au acelea i &eluri cu ea. ns# pe cei care nu vorbesc despre o civiliza&ie eleno-cre tin#, ci despre monahism, str#danii, rug#ciune, pe cei care au drept pinea cea de toate zilele str#duin&a continu# dup# cetatea viitoare, pe ace tia lumea i ur# te, c#ci nu i recunoa te ca fiind ai ei. i socote te pe primii drept oameni cu adev#rat credincio i, iar pe ultimii drept fanatici religio i, excesiv de zelo i, care neag# via&a. Afinitatea care exist# ntre acei ortodoc i care vorbesc despre o civiliza&ie grecocre tin# i concep&iile romano-catolicilor este uluitoare. Ei au aceea i mentalitate, acelea i &eluri, aceea i indiferen&# fa&# de adev#r si fa&# de via&a mistic#. Cre tinismul lor este un pretext, o viziune despre lume care s# umple golurile din mintea lor i care s# fac# via&a p#mnteasc# i mai confortabil#. Astfel de cre tini, care sunt oricnd gata s# fac# compromisuri pentru a avea majoritatea de partea lor, nu vor disp#rea, din p#cate, niciodat#. 'i ei, la fel ca i Papa, sunt optimi ti n privin&a viitorului omenirii, iar acest sentiment este justificat. C#ci att ei, ct i Papa se str#duiesc s# construiasc# civiliza&ia, iar civiliza&ia se construie te i se va construi tot mai bine cu fiecare zi ce trece, spre marea lor bucurie. Va fi o civiliza&ie care va respecta valorile, c#ci o civiliza&ie tar# valori este imposibil#, iar valorile sunt valori ntruct sunt utile societ#&ii. Dar valorile i vor ng#dui mor&ii s# umple inimile oamenilor. C#ci valorile acelea sunt sacrificii aduse idolului Om, nu sunt - cum s-ar cuveni - nchinare adus# lui Dumnezeu. XXVII. Calea cea grea Cele scrise aici nu sunt nici pentru lume, nici pentru ace ti cre tini. Sunt pentru acei pu&ini care, i ei, se vor afla n primejdia de a fi am#gi&i n vremurile de pe urm#. n cadrul organiza&iilor cre tine i n cadrul romano-catolicismului i protestantismului exist# suflete care l doresc cu adev#rat pe Dumnezeu i care caut# cetatea viitoare. Dar mediul n care se afl# i ndrum#torii lor nu i las# s# g#seasc# drumul dorit de inimile lor. Pu&inii ale i trebuie s# fie prev#z#tori, foarte prev#z#tori. Lucr#rile diavolului nu par ntotdeauna ale diavolului; de cele mai multe ori, el apare ca un nger al luminii. El propov#duie te un cre tinism doar pu&in diferit de cel adev#rat, i cu aceast# capcan# prinde n plasa lui mult mai mul&i oameni dect dac# ar trimite o ntreag# armat# de atei sau de adep&i ai lui Diocle&ian. i stigmatizeaz# pe cei credincio i, caracterizndu-i drept intoleran&i, m#rgini&i, fanatici, adoratori ai literei, n felul acesta, el a strnit mpotriva Bisericii lui Hristos cea mai nsp#imnt#toare persecu&ie de pn# acum. Oamenii se tem adesea mai mult de caracteriz#rile care le denigreaz# onoarea i reputa&ia dect de sabia persecutorului lor. Foarte pu&ini sunt aceia care accept# sacrificiul de a fi considera&i pro ti, n lumea de azi, n mod inevitabil, fiecare cre tin adev#rat va fi caracterizat drept nebun, ori, cel pu&in, m#rginit. Foarte pu&ini au curajul de a nainta cu o astfel de perspectiv# ce aduce a martiriu. De aceea, majoritatea oamenilor prefer# calea cea u oar# a compromisurilor, pe care o i predic# n consecin&#, adesea cu fanatism. P#gnii nu i-au urt niciodat# pe cre tini att de mult cum i ur# te lumea cre tin# de ast#zi. Toleran&a formal# este n el#toare. Lumea i tolereaz# doar pe acei a a-zi i cre tini care &in pasul cu ea, cei care vor s# aplice un cre tinism social i care ncearc# s# fie ntotdeauna la zi. Pe ceilal&i, care nu sunt de acord s#- i falsifice credin&a, i ur# te de moarte, m#rturisit sau nu. Ura lumii este ns# pentru noi un criteriu prin care putem ti dac# suntem cre tini adev#ra&i. Dac# v# ur# te pe voi lumea, s# ti&i c# pe Mine mai nainte dect pe voi M-a urt.

36

mpotriva falsei uniri biserice ti

Capitolul al treilea

XXVIIIEcleziologia Agita&ia provocat# de unirea bisericilor face s# fie evident# ignoran&a care exist#, att n rndul simplilor credincio i, ct i n rndul teologilor, fa&# de ceea ce este Biserica. Ei n&eleg universalitatea Bisericii ca fiind o coeziune juridic#, o interdependen&# reglementat# de un cod. Pentru ei, Biserica este o organiza&ie care are legi si regulamente, precum organiza&iile na&iunilor. Arhiereii, asemenea func&ionarilor statului, se mpart n superiori si subalterni: patriarhi, arhiepiscopi, mitropoli&i, episcopi. Pentru ei, o eparhie nu este ceva complet, ci o parte a unui ntreg mai mare: biserica autocefal# sau patriarhia. Biserica autocefal# simte ns# i ea nevoia de a se subordona. Cnd factorii externi (precum politica, istoria, geografia) mpiedic# acest lucru, n rndul bisericilor autocefale circul# un sentiment vag de unitate redus# sau chiar de separare. Un asemenea concept despre Biseric# duce direct la papalitate. Dac# universalitatea Bisericii are aceast# semnifica&ie, atunci Ortodoxia este vrednic# de plns, c#ci pn# acum nu a fost n stare s# se disciplineze sub un pap#! Dar nu acesta este adev#rul problemei. Biserica soborniceasc# pe care o m#rturisim n Simbolul credin&ei noastre nu se nume te universal# pentru c# include to&i cre tinii de pe p#mnt, ci pentru c# n cadrul ei to&i credincio ii g#sesc ntregul har i dar al lui Dumnezeu. Semnifica&ia catolicit#&ii nu are nimic de-a face cu o organiza&ie universal#, a a cum o n&eleg romano-catolicii i cei care sunt influen&a&i de mentalitatea acestora. Desigur, Biserica este menit# a se extinde n ntreaga lume, indiferent de &#ri, na&iuni, rase, limbi; i nu este gre it s# o nume ti catolic# i datorit# acestui aspect. Dar, a a cum umanitatea devine o idee abstract#, exist# pericolul ca acela i lucru s# se ntmple cu Biserica, atunci cnd o consider#m drept o idee abstract#, universal#. Pentru ca s# n&eleag# cineva bine umanitatea, este ndeajuns ca el s# cunoasc# un singur om, ntruct natura acelui om este comun# tuturor oamenilor din lume. n mod similar, pentru a n&elege ce este Biserica soborniceasc# a lui Hristos, este ndeajuns s# cuno ti bine o singur# biseric# local#. 'i, la fel ca n cazul oamenilor, ceea ce le une te nu este supunerea fa&# de o ierarhie, ci natura lor comun#, astfel nct bisericile locale nu sunt unite de c#tre pap# i de c#tre ierarhia papal#, ci de c#tre natura lor comun#. O biseric# ortodox# local#, indiferent de dimensiunea ei sau de num#rul credincio ilor, este universal# prin ea ns# i, f#r# a depinde de celelalte. 'i este astfel ntruct nu-i lipse te nimic din harul i darul lui Dumnezeu. Toate bisericile locale din ntreaga lume nu cuprind mai mult har ceresc dect acea biseric# mic#, cu credincio i pu&ini. Ea are preo&ii si episcopul ei; are Sfintele Taine; are Trupul i Sngele lui Hristos n Sfnta mp#rt# anie, n cadrul ei, orice suflet vrednic poate sim&i prezen&a Sfntului Duh. Ea are ntregul har i adev#r. A adar, ce i lipse te pentru a fi universal#? Ea este unica turm#, iar episcopul este p#storul ei, imagine a lui Hristos, unicul P#stor. Ea este anticiparea pe p#mnt a turmei celei una i cu un singur P#stor, este anticiparea Noului Ierusalim, nl#untrul ei, chiar i n via&a aceasta, inimile curate cunosc mp#r#&ia cerurilor, f#g#duin&a Sfntului Duh. nl#untrul ei, acestea g#sesc pacea care covr e te orice minte, pacea care nu are nici o leg#tur# cu pacea oamenilor: Pacea Mea o dau vou#. Pavel, chemat apostol al lui Hristos... Bisericii lui Dumnezeu care este n Corint... Da, era cu adev#rat Biserica lui Dumnezeu, chiar dac# era n Corint, ntr-un loc concret i limitat. Aceasta este Biserica soborniceasc#: ceva concret n spa&iu, timp i persoane. Aceast# 37

Dr. Alexandros Kalomiros entitate concret# poate exista n mod repetat n spa&iu i timp, tar# a nceta s# r#mn# n esen&# aceea i. Rela&iile ei cu celelalte biserici locale nu sunt rela&ii de interdependent# jurisdic&ional#, ci leg#turi de dragoste si har. O biseric# local# este unit# cu toate celelalte biserici ortodoxe locale din lume prin leg#tura identit#&ii. A a cum una este Biserica lui Dumnezeu, tot a a i cealalt# este de asemenea Biserica lui Dumnezeu, precum i toate celelalte. Ele nu sunt separate de grani&ele na&iunilor i nici de scopurile politice ale &#rilor din care tac parte. Ele nu sunt separate nici m#car de faptul c# una s-ar putea s# nu tie de existen&a celeilalte. Este acela i Trup al lui Hristos din care se mp#rt# esc grecii, negrii din Uganda, eschimo ii din Alaska i ru ii din Siberia. Acela i Snge al lui Hristos le circul# n vene. Sfntul Duh le lumineaz# min&ile i i c#l#uze te spre cunoa terea aceluia i Adev#r. Exist#, binen&eles, rela&ii de interdependen&# ntre bisericile locale, i exist# canoane care le guverneaz#. Totu i, aceast# interdependen&# nu este o rela&ie de necesitate juridic#, ci o leg#tur# de respect i dragoste n libertate des#vr it#, n libertatea harului. Iar canoanele nu sunt legile unui cod, ci c#l#uze n&elepte ale veacurilor de experien&# duhovniceasc#. Biserica nu are nevoie de leg#turi externe pentru a fi una. Nu papa, patriarhul sau arhiepiscopul este cel care une te Biserica. Biserica local# este ceva complet; nu este o parte a unui ntreg mai mare. De altminteri, rela&iile dintre biserici sunt rela&ii ale bisericilor, iar nu rela&ii care apar&in n mod exclusiv episcopilor lor. Un episcop nu poate fi imaginat tar# enoria ii lui, ori independent de enoria ii lui. Biserica este mireasa lui Hristos. Biserica este Trupul lui Hristos, iar nu episcopul singur. Un episcop se nume te patriarh atunci cnd biserica c#reia i este p#stor este o patriarhie, i arhiepiscop atunci cnd biserica este o arhidiecez#. Cu alte cuvinte, respectul i cinstirea i apar&in bisericii locale i se transmit prin extensie episcopului. Biserica Athenei este cea mai mare i, ast#zi, cea mai important# biseric# local# a Greciei. Din acest motiv, cel mai mare respect i se cuvine ei, i ea merit# mai mult# cinstire dect oricare alt# biseric# a Greciei. P#rerea ei este deosebit de important#, iar rolul ei n solu&ionarea problemelor comune este semnificativ. De aceea este numit# pe drept cuvnt arhidiecez#. Prin urmare, episcopul acestei biserici, ntruct reprezint# o biseric# att de important#, este o persoan# la fel de important# i este numit pe drept cuvnt arhiepiscop. El nsu i nu este cu nimic mai mult dect un episcop obi nuit, n ordinele preo&iei - diacon, preot i episcop - nu exist# nici un ordin superior func&iei de episcop. Tidurile de mitropolit, arhiepiscop, patriarh sau pap# nu indic# un nivel mai ridicat de har ecleziastic, deoarece nu exist# har sacramental mai nsemnat dect cel conferit unui episcop. Ele indic# doar o diferen&# a proeminen&ei bisericilor c#rora le sunt p#stori. Aceast# proeminen&# a unei biserici n rela&ie cu celelalte nu este ceva permanent. Depinde de circumstan&e interne i externe. Studiind istoria Bisericii, observ#m c# primatul de proeminen&# i respect trece de la o biseric# la alta, ntr-o succesiune fireasc#. n timpurile apostolice, Biserica Ierusalimului avea, incontestabil, primatul autorit#&ii i al importan&ei, l cunoscuse pe Hristos; ascultase cuvintele Lui; L-a v#zut r#stignit i ridicndu-Se din mor&i; i asupra ei S-a pogort ntia oar# Sfntul Duh. To&i cei afla&i n comuniune de credin&# i via&# cu ea erau siguri c# p# esc pe calea lui Hristos. De aceea, Pavel, cnd i s-a spus c# Evanghelia pe care o propov#duia nu era Evanghelia lui Hristos, s-a gr#bit s-o explice dinaintea Bisericii Ierusalimului, pentru ca acordul acelei biserici s#-i reduc# la t#cere du manii (Galateni 2, 12). Mai trziu, acest primat a fost, ncetul cu ncetul, preluat de Roma. Era capitala Imperiului Roman. Biserica Romei cuprindea numero i cre tini ncerca&i, n cadrul ei au tr#it i au propov#duit doi dintre cei mai importan&i apostoli. Numero i martiri i-au p#tat p#mntul cu sngele lor. De aceea, cuvntul ei era venerabil, iar autoritatea ei n solu&ionarea problemelor era prodigioas#. Era ns# autoritatea bisericii, nu a episcopului ei. Cnd i se cerea opinia n solu&ionarea problemelor comune, episcopul r#spundea nu n numele s#u, a a cum ar 38

mpotriva falsei uniri biserice ti face un pap# n ziua de azi, ci n numele bisericii sale. St. Clement al Romei i ncepe Epistola c!tre corinteni astfel: Biserica lui Dumnezeu care se afl# la Roma, c#tre Biserica lui Dumnezeu din Corint. El scrie ntr-un mod prietenos i rug#tor, f#cnd cunoscut# m#rturia i p#rerea Bisericii sale privitor la ceea ce se ntmplase n Biserica din Corint. n scrisoarea sa c#tre Biserica Romei, St. Ignatie Teoforul nu-l men&ioneaz# nic#ieri pe episcopul acesteia, de i scrie ca i cum s-ar adresa bisericii care de&ine cu adev#rat primatul n ierarhia bisericilor din vremea lui. Cnd Sf. Constantin a transferat capitala statului roman n Bizan&, Roma a nceput treptat s#- i piard# vechea str#lucire, devenind un ora provincial. O nou# biseric# local# a nceput s# se impun# con tiin&ei lumii cre tine: Biserica Constantinopolului. Roma a ncercat cu invidie s# p#streze splendoarea trecutului, dar, ntruct situa&ia nu-i era favorabil#, i-a dezvoltat ncetul cu ncetul bine-cunoscuta ecleziologie papal#, pentru a- i asigura n mod teoretic ceea ce circumstan&ele nu-i mai ofereau. A naintat astfel din nebunie n nebunie, pn# n punctul n care a afirmat c# papa este infailibil ori de cte ori vorbe te despre doctrin#, chiar dac#, din pricina p#catelor, nu are luminarea sfin&eniei pe care o aveau P#rin&ii Bisericii. Biserica Constantinopolului a jucat cel mai important rol de-a lungul lungii perioade a marilor erezii i a sinoadelor ecumenice, i, la rndul ei, i-a dat por&ia de snge prin martiriul a mii de fiii ai ei n timpul iconoclasmului. n afar# de aceste biserici care, la momente diferite, de&ineau primatul autorit#&ii, mai erau si altele, care se aflau pe locul doi sau trei. Acestea erau diferite patriarhii, vechi i noi, i alte biserici i mitropolii importante. Exist#, prin urmare, o ierarhie, dar o ierarhie a bisericilor i nu a episcopilor. Sf. Irineu nu i sf#tuie te pe cre tini s# se adreseze episcopilor importan&i pentru a g#si rezolvarea problemelor lor, ci bisericilor care au cele mai vechi r#d#cini (Adv. Haer, III, 4, 1). A adar, ntre biserici nu exist# leg#turi organizatorice, administrative ori juridice, ci leg#turi de dragoste i har, acelea i leg#turi de dragoste i har care exist# ntre credincio ii fiec#rei biserici. Rela&ia dintre un preot i un episcop nu este rela&ia dintre un angajat i un angajator, ci este o rela&ie de har i de tain#. Episcopul este cel care i confer# preotului harul preo&iei. Iar preotul i d# mireanului harul Sfintelor Taine. Singurul lucru care l separ# pe episcop de preot este harul hirotonisirii. Episcopul nu se distinge prin nimic altceva, chiar dac# este episcopul unei biserici importante i poart# ridul de patriarh sau de pap#. Nu n multe privin&e se deosebesc ei [preo&ii] de episcopi. C#ci i ei sunt destoinici pentru nv#&area i ocrotirea Bisericii... Ei [episcopii] i ntrec doar prin puterea hirotonisirii (Sf. Ioan Hrisostom, Predica XI despre I Timotei).
De fapt, dac# d#m crezare romano-catolicilor, trebuie s# accept#m &ie c# to&i papii au fost sfin&i i lumina&i datorit# sfin&eniei lor, fie c# Dumnezeu vorbe te prin gura lor ntr-un mod mecanic, a a cum a vorbit prin gura m#garului lui Balaam. Prima ipotez# se respinge dac# examin#m via&a i lucr#rile celor mai mul&i papi care au stat pe scaunul de la Roma. Cea de-a doua ipotez# ar sugera c# gura unui pap# p#c#tos este pus# n mi care de Dumnezeu i dogmatizeaz# n mod corect, dar c# el nsu i nu cunoa te adev#rurile pe care le pronun&# gura lui. Este un adev#r fundamental al cre tinismului faptul c# Dumnezeu nu intr# n comuniune cu p#catul. El nu s#l# luie te n inimi png#rite i nu lumineaz# min&i trufa e. P#catul este tocmai lipsa luminii. Este ntunericul, condi&ia oamenilor care de bun#voie r#mn n ntuneric, deoarece ur#sc lumina i nici nu vin la lumin#. Binen&eles, Dumnezeu i-ar putea sili s# vin# la lumin#; i-ar putea face sfin&i cu for&a, ns# dragostea Lui pentru f#pturile Sale ra&ionale nu i ng#duie s# constrng# libertatea cu care le-a nzestrat. Un astfel de lucru ar fi o negare a Lui nsu i. A adar, pentru noi ar ti o blasfemie s# accept#m c# Dumnezeu i lumineaz# cu for&a pe papii p#c#to i. Dac# Dumnezeu ar fi f#g#duit c# papii i vor propov #dui cuvntul n mod corect indiferent cine sunt ei, asta ar nsemna c# El ar vorbi prin gura lor a a cum a vorbit prin gura m#garului lui Balaam. Dar, la fel cum m#garul nu era ctu i de pu&in con tient de ceea ce spunea gura lui, tot a a un pap# p#c#tos nu ar avea nici el con tiin&a adev#rurilor pe care le roste te, i po&i da unui ateu s# citeasc# ntreaga Stan&# Scriptur#. Ateul acela poate fi un filolog capabil ori un teolog care s# aib# un titlu academic. Dar va n&elege el oare ceva din tot ce-a citit? D#-i unui zgrcit s# citeasc# parabola omului bogat i a s#racului Laz#r, ori unui om nedrept, Fericirile, i apoi cat# s# vezi dac# au n&eles ceva din ce-au citit! Tot atta va n&elege i un pap# p#c#tos, mndru, oportunist (ba poate chiar ateu) din ceea ce Dumnezeu ar rosti prin gura lui.

39

Dr. Alexandros Kalomiros Episcopii nu au nici un drept s# se poarte ca ni te st#pni, nu numai fa&# de celelalte biserici, dar nici fa&# de preo&ii sau mirenii bisericii ai c#rei episcopi sunt. Ei au responsabilitatea de a supraveghea ntr-o manier# p#rinteasc#, de a pov#&ui, de a ndruma, de a se lupta mpotriva minciunii, de a conjura p#c#to ii prin dragoste i stricte&e, de a conduce n iubire. Ei mpart ns# aceste responsabilit#&i cu preo&ii. Iar preotul, la rndul lui, l consider# pe episcop p#rintele lui n preo&ie si i r#spunde cu aceea i dragoste. n Biseric#, totul este dominat de dragoste. Toate distinc&iile sunt distinc&ii ale harului. Nu sunt distinc&ii de natur# juridic#, ci au o autoritate spiritual#. Iar mirenii sunt nzestra&i ei n i i cu mai mult sau mai pu&in har. Prin urmare, unitatea Bisericii nu este o chestiune de supunere fa&# de o autoritate superioar#. Nu este o chestiune de supunere a subordona&ilor fa&# de superiorii lor. Unitatea nu se realizeaz# prin rela&ii externe, nici prin decizii comune ale sinoadelor, nici m#car ale sinoadelor ecumenice. Unitatea Bisericii se nf#ptuie te prin mp#rt# irea din Trupul i Sngele lui Hristos, prin comuniunea cu Sfnta Treime. Este o unitate liturgic#, o unitate de tain#. Deciziile comune ale unui sinod ecumenic nu sunt temelia, ci rezultatul unit#&ii. De altminteri, deciziile unui sinod ecumenic sau local sunt valide doar atunci cnd sunt acceptate de con tiin&a Bisericii i se afl# n acord cu Tradi&ia. Papalitatea reprezint# denaturarea prin excelen&# a unit#&ii Bisericii, c#ci a transformat acea leg#tur# de iubire i libertate ntr-o leg#tur# de constrngere i tiranie. Papalitatea este nencrederea n puterea tainic# i ncrederea n puterea sistemelor omene ti. Dar s# nu cread# nimeni c# papalitatea este ceva ce exist# doar n Apus. n ultimul timp a nceput s# apar# i n rndul ortodoc ilor. Cteva titluri ilustreaz# foarte bine acest spirit, de pild#: Arhiepiscopul ntregii Grecii, sau Arhiepiscopul Americii de Nord i de Sud. Auzim adeseori oamenii spunnd despre patriarhul Constantinopolului c# ar fi maimarele Ortodoxiei, ori i auzim pe ru i vorbind despre Moscova ca despre a treia Rom#, iar despre patriarhul ei c# ar de&ine puterea ntregii Ortodoxii. De fapt, au nceput numeroase rivalit#&i acerbe. Toate acestea sunt manifest#ri ale aceluia i spirit lumesc, atest# aceea i sete de putere p#mnteasc# i apar&in acelora i tendin&e care caracterizeaz# lumea zilelor noastre. Oamenii nu pot sim&i unitatea n multiplicitate. 'i totu i aceasta este o tain# mare. Neputin&a sau incapacitatea noastr# de a o sim&i provine din condi&ia de dezbinare n care se afl# specia uman#. Oamenii au devenit indivizi separa&i i ostili si le este cu neputin&# s# n&eleag# unitatea profund# a naturii lor. Omul este unu i mai mul&i; unu n natura sa, mai mul&i ca persoane. Aceasta este taina Sfintei Treimi si taina Sfintei Biserici. XXIX. Pseudo-episcopi Este absolut necesar ca oamenii s# n&eleag# c# Biserica are temelii sfinte i nu administrative; atunci nu vor p#&i ceea ce li s-a ntmplat occidentalilor, care 1-au urmat pe pap# n gre elile lui, c#ci au crezut c#, dac# nu l urmeaz#, vor fi automat n afara Bisericii. Ast#zi, feluritele patriarhii i arhidieceze trec prin mari presiuni din partea puterilor politice, care ncearc# s#-i dirijeze pe ortodoc i potrivit propriilor lor interese. Se tie c# Patriarhia Moscovei accept# influen&a politicii sovietice. Dar i Patriarhia Constantinopolului accept# influen&a politicii americane, n virtutea acestei influen&e a avut loc contactul Patriarhiei Ecumenice cu lumea protestant#, influen&at# tot de politica american#, contact ce a luat forma Consiliului Mondial al Bisericilor, iar caracterul servil al acestuia fa&# de pap# a nceput s# ia dimensiuni periculoase i chiar s# exercite presiuni dominatoare asupra celorlalte biserici din lumea ortodox#. America crede c# va nt#ri fac&iunea vestic# mpotriva comunismului dac#, prin aceste concilieri artificiale, i unific# for&ele spirituale, n felul acesta, ns#, Biserica devine o juc#rie a puterilor politice ale lumii, cu consecin&e imprevizibile pentru Ortodoxie. 40

mpotriva falsei uniri biserice ti Sunt obliga&i ortodoc ii s# urmeze o, patriarhie att de servil# pentru totdeauna? Faptul c# aceast# patriarhie a de&inut secole la rnd primatul importan&ei i al cinstei n lumea cre tin# nu-i justific# pe cei care o vor urma spre o capitulare unificatoare cu erezia.. 'i Roma a avut odinioar# primatul importan&ei i al cinstei n lumea cre tin#, dar acest lucru nu i-a obligat pe cre tini s-o urmeze pe drumul ereziei. Comuniunea cu i respectul pentru o anumit# biseric# din partea celorlalte biserici r#mne i continu# doar atta vreme ct acea biseric# r#mne n Biseric#, i anume atta vreme ct acea biseric# tr#ie te i st#ruie n duh i n adev#r. Cnd o patriarhie nceteaz# a fi o biseric#, ng#duind comuniunea cu ereticii, atunci i recunoa terea ei de c#tre celelalte biserici nceteaz#. Ortodoc ii trebuie s# devin# con tien&i de faptul c# ei nu datoreaz# ascultare unui episcop, orict de important ar fi tidul s#u, atunci cnd acel episcop nceteaz# a mai fi ortodox i i urmeaz# n mod f#&i pe ereticii cu preten&ii de unire n termeni de egalitate. Dimpotriv#, ei sunt obliga&i s# se ndep#rteze de el i s#- i m#rturiseasc# credin&a, nc# din clipa n care acesta nceteaz# a mai fi ortodox. Episcopul este o persoan# sfin&it# si, chiar dac# este p#c#tos n mod v#dit, i se cuvine respect pn# cnd este judecat de c#tre sinod. Dar, dac# devine n mod v#dit eretic, ori se afl# n comuniune cu ereticii, atunci cre tinii nu trebuie s# a tepte decizia sinodului, ci trebuie s# se ndep#rteze imediat de el. Iat# ce spun n aceast# privin&# canoanele Bisericii: Drept urmare, dac# un preot, episcop ori mitropolit ndr#zne te s# nceteze comuniunea cu patriarhul s#u i nu i men&ioneaz# numele a a cum se cere i se indic# n mistagogia divin#, i dac#, nainte s# fie nvinuit de sinod i condamnat deplin [de patriarh], el provoac# o schism#, Sfntul Sinod a hot#rt ca aceast# persoan# s# fie nl#turat# din orice func&ie preo&easc#, doar dac# se dovede te c# a nc#lcat-o pe aceasta. Prin urmare, aceste reguli au fost pecetluite i stabilite n privin&a celor care, sub pretextul unor acuza&ii aduse mai-marilor lor, se separ#, f#cnd schism# i sf#rmnd unitatea Bisericii. Ct despre cei care pun cap#t comuniunii cu maimarele lor, din pricina unei erezii a acestuia pe care o condamn# Sfintele Sinoade sau Sfin&ii P#rin&i, i anume acesta predic# f#&i eresul i l propov#duie te cu capul descoperit n Biseric#, se va socoti c# ei au ncercat cu toat# convingerea s# mntuiasc# Biserica de schisme i de dezbin#ri (Canonul XV). XXX. La sfr$itul veacurilor Lumea i diavolul duc Biserica spre ncerc#ri att de cumplite, nct ar putea veni ziua n care to&i episcopii vor avea leg#turi cu ereticii. Ce vor face atunci credincio ii? Ce vor face pu&inii care vor avea curajul de a nu urma masele, de a nu- i urma rudele, vecinii i concet#&enii? To&i credincio ii vor trebui s# n&eleag# c# Biserica nu este acolo unde pare a fi. Liturghiile se vor oficia n continuare, bisericile vor fi pline de oameni, ns# Biserica nu va avea nici o leg#tur# cu acele biserici, acei preo&i ori acei credincio i. Biserica este acolo unde este adev#rul. Credincio ii sunt aceia care continu# Tradi&ia nentrerupt# a Ortodoxiei, lucrare a Sfntului Duh. Preo&ii adev#ra&i sunt aceia care gndesc, tr#iesc i propov#duiesc a a cum au f#cut P#rin&ii i Sfin&ii Bisericii, sau care cel pu&in nu i resping n nv#&#turile lor. Unde aceast# continuitate a gndirii i a vie&ii nu exist#, acolo este o n el#torie s# se vorbeasc# despre Biseric#, chiar dac# toate semnele exterioare par s# o ateste. Are s# se g#seasc# ntotdeauna un preot canonic, hirotonisit de un episcop canonic, care va urma Tradi&ia, n jurul unor astfel se preo&i se vor aduna grupurile mici de credincio i, care vor r#mne pn# n zilele din urm#. Fiecare dintre aceste grupuri mici va fi o Biseric# local# soborniceasc# a lui Dumnezeu. Credincio ii vor g#si aici deplin#tatea harului lui Dumnezeu. Nu vor avea ctu i de pu&in nevoie de leg#turi administrative ori de alt soi, c#ci comuniunea care va exista ntre ei va fi cea mai des#vr it# cu putin&#. Va fi mp#rt# ire din Trupul i Sngele lui Hristos, mp#rt# ire din Sfntul Duh. Leg#turile de aur ale Tradi&iei 41

Dr. Alexandros Kalomiros ortodoxe vor uni acele biserici att ntre ele ct i cu bisericile trecutului, cu Biserica triumf#toare a cerului, n aceste mici grupuri, Biserica Una, Sfnt#, Soborniceasc# i Apostoleasc# se va p#stra neatins#. Desigur, ar fi minunat ca rnduiala i coordonarea s# existe n func&ionarea exterioar# a diferitelor biserici i ca bisericile mai pu&in importante s# fie ndrumate de bisericile mai importante, a a cum se face acum ntre eparhii, mitropolii, arhidieceze i patriarhii. Dar, n zilele de pe urm#, asemenea rela&ii i contacte vor fi de cele mai multe ori cu neputin&#. In lume va fi a a o confuzie, nct o biseric# nu va putea fi sigur# de ortodoxia alteia, din pricina num#rului mare de prooroci mincino i care vor umple lumea i care vor spune: Aici e Hristos i Acolo e Hristos. Vor putea exista nen&elegeri chiar n rndul bisericilor cu adev#rat ortodoxe, din pricina amestecului de limbi din contemporanul Turn Babei. Dar nici una nu va dezbina unitatea esen&ial# a Bisericii. Un exemplu contemporan al acestei situa&ii l constituie ru ii din diaspora, care au fost mp#r&i&i n trei fac&iuni opuse. Un grup dore te s# apar&in# Patriarhiei Moscovei. Un altul, pentru a fi liber de influen&a politic# sovietic#, apar&ine Patriarhiei Constantinopolului i este influen&at de politica pro-papal#. Cel de-al treilea grup, i cel mai realist, Sinodul Rus din afara Rusiei, r#mne independent. 'i cele trei grupuri, cel pu&in pn# n prezent, sunt ortodoxe, ntre ele existnd o comuniune deplin#. Totu i, ele nu au o intercomuniune formal# i leg#turi exterioare, pentru c# s-au r#t#cit n p#ienjeni ul conceptelor juridice i al dezbaterilor privitoare la patriarhia c#reia ar trebui s# i se supun#. O asemenea mentalitate este fundamental gre it#, din moment ce dependen&a de o patriarhie nu este neap#rat necesar#, ndeosebi cnd sunt desp#r&ite de aceste patriarhii prin distan&e imense i prin frontiere. Nimic nu mpiedic# o biseric# ortodox# din Paris, de pild#, s# se afle n comuniune cu Patriarhia Moscovei sau cu Patriarhia Constantinopolului, chiar dac# nu are dependen&# jurisdic&ional# de acestea. Ideea c# ntreruperea dependen&ei jurisdic&ionale a unei biserici locale de o patriarhie duce la izolarea acestei biserici de Biserica Ortodox# nu este deloc ortodox#, ci papal#. De altfel, ns# i dependen&a jurisdic&ional# a bisericilor de o patriarhie este de inspira&ie papal#. Un patriarh ortodox este un crmuitor, un coordonator al eforturilor, un sf#tuitor de mare nsemn#tate, iar nu un despot, nu un suveran discre&ionar. Dincolo de hotarele eparhiei lui, nu poate face nimic rar# acordul tuturor celorlal&i episcopi (Canonul apostolic XXXIV). A adar, este posibil, n zilele din urm#, atunci cnd feluritele biserici i religii se vor fi unit i vor ap#rea drept un ntreg, ca Biserica Ortodox# cea autentic# s# par# dezintegrat#, fragmentat# n mici parohii mpr# tiate, risipite, n a a fel nct se va putea chiar ca una s-o b#nuiasc# pe alta din lips# de ncredere, a a cum solda&ii se suspecteaz# unii pe al&ii cnd se tie c# du manul poart# aceea i uniform#. n zilele din urm#, to&i vor sus&ine c# sunt cre tini ortodoc i i c# Ortodoxia este a a cum o n&eleg ei. Cu toate acestea, cei care au o inim# curat# i o minte luminat# de harul ceresc vor recunoa te Biserica Ortodox# n pofida diviz#rii aparente i a lipsei totale de str#lucire exterioar#. Ei se vor aduna n jurul preo&ilor adev#ra&i i vor deveni stlpii Bisericii adev#rate. Fie ca oamenii lumii s# fac# ce vor. S# fie sinoade ecumenice; s# se uneasc# bisericile; s# se falsifice cre tinismul, c#ci, a a cum spune Sf. Ioan Hrisostom, dac# stlpii ei r#mn n picioare, Biserica nu se va n#rui. Nimic nu este mai puternic dect Biserica. Ea este mai presus dect cerurile i mai larg# dect p#mntul. Ea nu mb#trne te niciodat#; ea este mereu nfloritoare. Stlp al Bisericii este fiecare credincios adev#rat care r#mne fidel Tradi&iei P#rin&ilor, n pofida tuturor curentelor cumplite din lume, care ncearc# s#-l ndep#rteze de aceasta. Astfel de stlpi vor exista pn# la sfr itul lumii, orice s-ar ntmpla. De altfel, cnd vor avea loc aceste lucruri, venirea Domnului nu va fi departe. Aceast# stare a lucrurilor va fi cel mai puternic semn c# venirea Lui se apropie. Tocmai atunci va veni sfr itul.

42

mpotriva falsei uniri biserice ti XXXI. Semnul venirii Cre tinii sentimentali consider# cele de mai sus drept un pesimism excesiv i resping#tor. Ca alia&i ai lumii, ei nu pot vedea pecetea diavolului pe aspectele pe care ei le aprob#. 'i nici nu- i pot da seama ct de nsp#imnt#toare este pr#pastia care separ# lumea de Dumnezeu, c#ci atunci ar trebui s# recunoasc# c# aceea i pr#pastie i separ# pe ei de Dumnezeu. Prin urmare, ei nu accept# s# fie cineva pesimist n privin&a Turnului Babei din zilele noastre, ntr-att sunt de ncnta&i de perioada n care tr#iesc. Ei i nchipuie un viitor luminos. Pentru ei, cre tinismul &ine pasul cu lumea; i sunt att de mul&umi&i de acest lucru nct nu te vor ierta niciodat# dac# le ar#&i c# se n eal#. i imagineaz# n viitor o biseric# mondial# unit#, n care to&i oamenii vor fi uni&i prin leg#tura dragostei. Ereticii diferitelor secte sunt pentru ei fra&ii lor cre tini, de care au fost desp#r&i&i din pricina egocentrismului i m#rginirii epocilor trecute. Ei recunosc c# exist# diferen&e dogmatice, dar aceste diferen&e vor fi dep# ite prin iubire, sau, ca s-o spunem deschis, ele vor fi uitate datorit# iubirii. Dar ce leg#tur# exist# ntre aceast# iubire smiorc#it# i dragostea lui Dumnezeu? Cum pot ei afirma tar# ru ine c# au mai mult# iubire n inimile lor dect aveau Sfin&ii care, cu dragostea lor, nu au putut dep# i barierele care i separau de erezie, ci, dimpotriv#, ei au ridicat i mai sus aceste bariere, ca s# poat# teri oile de lupi? Ceea ce ei socotesc a fi dragoste pentru oameni nu este, n esen&#, nimic altceva dect dragoste pentru cele ale lumii. Este o nvoial# cu minciuna a unor oameni care nu pot suporta greut#&ile luptei cu puterile ntunericului. Iar visul lor, acea imagine idilic# a oamenilor buni i cumsecade care l tac pe Hristos s# domneasc# pe acest p#mnt - ispita din pustie - este un vis pe care l condamn# nsu i Domnul. Ace ti oameni extrem de optimi ti s# arunce o privire peste capitolul 24 al Evangheliei dup! Matei, pentru a vedea care sunt profe&iile Domnului privitoare la zilele de pe urm#: 'i ie$ind Iisus din templu, S-a dus $i s-au apropiat de El ucenicii Lui, ca s!-I arate cl!dirile templului. Iar El, r!spunznd, le-a zis: Vede i toate acestea? Adev!rat gr!iesc vou!: Nu va r!mne aici piatr! pe piatr!, care s! nu se risipeasc!. 'i $eznd El pe Muntele M!slinilor, au venit la El ucenicii, de o pane, zicnd: Spune-ne nou! cnd vor fi acestea si care este semnul venirii Tale si al sfr$itului veacului?. R!spunznd, Iisus le-a zis: Vede i s! nu v! am!geasc! cineva. C!ci mul i vor veni n numele Meu, zicnd: Eu sunt Hristos, $i pe mul i i vor am!gi. 'i ve i auzi de r!zboaie si de zvonuri de r!zboaie; lua i seama s! nu v! speria i, c!ci trebuie s! fie toate, dar nc! nu este sfr$itul. C!ci se va ridica neam peste neam $i mp!r! ie peste mp!r! ie $i va fi foamete si cium! $i cutremure pe alocuri. Dar toate acestea sunt nceputul durerilor. Atunci v! vor da pe voi spre asuprire si v! vor ucide, si ve i fi ur i de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mul i se vor sminti si se vor vinde unii pe al ii; $i se vor ur unii pe al ii. Si mul i prooroci mincino$i se vor scula si vor am!gi pe mul i. Iar din pricina nmul irii f!r!delegii, iubirea multora se va r!ci. Dar cel ce va r!bda pn! la sfr$it, acela se va mntui. 'i se va propov!dui aceast! Evanghelie a mp!r! iei n toat! lumea, spre m!rturie la toate neamurile; $i atunci va veni sfr$itul. Deci, cnd ve i vedea urciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stnd n locul cel sfnt - cine cite$te s! n eleag! -, atunci cei din ludeea s! fug! n mun i. Cel ce va fi pe cas! s! nu se coboare, ca s!-$i ia lucrurile din cas!. Iar cel ce va fi n arin! s! nu se ntoarc! napoi, ca s!-$i ia haina. Vai de cele ns!rcinate $i de cele ce vor al!pta n zilele acelea! Ruga i-v! ca s! nu fie fuga voastr! iarna, nici smb!ta. C!ci va fi atunci strmtorare mare, cum n-a fost de la nceputul lumii pn! 43

Dr. Alexandros Kalomiros acum si nici nu va mai fi. 'i de nu s-arfi scurtat acele zile, n-ar mai sc!pa nici un trup, dar pentru cei ale$i se vor scurta acele zile. Atunci, de v! va zice cineva: Iat!, Mesia este aici sau dincolo, s! nu-l crede i. C!ci se vor ridica hristosi mincino$i $i vor da semne mari $i chiar minuni, ca s! am!geasc!, de va fi cu putin !, si pe cei ale$i. Iat!, v-am spus de mai nainte. Deci, de v! vor zice vou!: Iat!, este n pustie, s! nu ie$i i; Iat!, este n c!m!ri, s! nu crede i. C!ci precum julgerul iese de la r!s!rit si se arat! pn! la apus, a$a va fi $i venirea Fiului Omului. C! unde va fi strvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar ndat! dup! strmtorarea acelor zile, soarele se va ntuneca si luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor c!dea din cer $i puterile cerurilor se vor zgudui. Atunci se va ar!ta pe cer semnul Fiului Omului $i vor plnge toate neamurile p!mntului si vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere $i cu slav! mult!. 'i va trimite pe ngerii S!i, cu sunet mare de trmbi !, $i vor aduna pe cei ale$i ai Lui din cele patru vnturi, de la marginile cerurilor pn! la celelalte margini. nv! a i de la smochin pilda: Cnd ml!di a lui se face fraged! $i odr!sle$te frunze, cunoa$te i c! vara este aproape. Asemenea si voi, cnd ve i vedea toate acestea, s! $ti i c! este aproape, la u$i. Adev!rat gr!iesc vou! c! nu va trece neamul acesta, pn! ce nu vor fi toate acestea. Cerul $i p!mntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua $i de ceasul acela nimeni nu $tie, nici ngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat!l. 'i precum a fost n zilele lui Noe, a$a va fi si venirea Fiului Omului. C!ci precum n zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mncau si beau, se nsurau si se m!ritau, pn! n ziua cnd a intrat Noe n corabie, $i n-au $tiut pn! ce a venit potopul $i i-a luat pe to i, la fel va fi $i venirea Fiului Omului. Atunci, din doi care vor fi n arin!, unul se va lua si altul se va l!sa. Din dou! care vor macin! la moar!, una se va lua $i alta se va l!sa. Priveghea i, deci, c! nu $ti i n care zi vine Domnul nostru! Ucenicii i cer Domnului s# le spun# care va fi semnul venirii Lui i al sfr itului veacului; iar Hristos, r#spunzndu-le, ncepe cu cuvintele: Vede&i s# nu v# am#geasc# cineva. A adar, pericolul am#girii va fi cumplit n zilele de pe urm#; i aceasta ntruct mul&i vor veni n numele Meu, zicnd: Eu sunt Hristos, i pe mul&i i vor am#gi. Mul&i vor veni spunnd c# ei sunt Hristos ori c# sunt reprezentan&ii Lui, ori c# au fost trimi i de El, ori c# propov#duiesc cre tinismul - oameni care vor pretinde c# sunt cre tini tar# a fi cu adev#rat cre tini. 'i vor g#si r#spuns n inimile oamenilor, i vor am#gi pe mul&i. Prin urmare, Hristos nu vorbe te despre cei care sunt n mod evident du mani ai lui Dumnezeu; El nu vorbe te despre materiali ti, despre comuni ti, despre atei, ci despre cei care par a fi prieteni ai lui Dumnezeu, care par a fi cre tini tar# a fi astfel cu adev#rat. De ei vrea Hristos s#-i fereasc# pe credincio i, c#ci ace tia sunt du manii Lui, f#&arnicii, cei ce tiu s# am#geasc#. Apoi, Hristos nf#&i eaz# cteva semne care vor fi nceputul durerilor: r#zboaie i zvonuri de r#zboaie, foamete, cium# i cutremure. Acestea nu vor fi sfr itul, ci nceputul sfr itului. Atunci v# vor da pe voi spre asuprire i v# vor ucide i veri fi ur&i de toate neamurile pentru numele Meu. Atunci mul&i cre tini se vor sminti i vor ncepe s# se tr#deze i s# se urasc# unii pe al&ii. 'i vor fi destui prooroci mincino i care vor am#gi pe mul&i. Iar din pricina nmul&irii f#r#delegii, iubirea multora se va r#ci. Se va mntui doar acela care va r#bda cu t#rie sufleteasc# toate aceste ispitiri pn# la cap#t. n acel haos de apostazie i r#ceal#, se va des#vr i propov#duirea Evangheliei n ntreaga lume, pentru ca to&i oamenii s-o cunoasc#, pentru ca to&i oamenii s# aud# chemarea lui Dumnezeu. Totu i, ntruct mul&i sunt chema&i, dar putini sunt ale i, oamenii vor auzi Evanghelia, dar nu o vor accepta; o vor nv#&a, dar nu o vor tr#i. Va r#mne spre m#rturie la toate neamurile, o m#rturie cumplit# c# oamenii cunosc adev#rul, i, dac# nu l urmeaz#, aceasta nu se datoreaz# ignoran&ei, ci aversiunii fa&# de lumin#. 'i atunci va veni sfr itul. 44

mpotriva falsei uniri biserice ti Cnd se vor ntmpla toate aceste lucruri i cnd apostazia deliberat# i va fi atins culmea, atunci va avea loc sfr itul lumii i a doua venire a lui Hristos. Apoi Hristos ncepe s# vorbeasc# despre ceva aparent f#r# leg#tur# cu sfr itul lumii: d#rmarea Ierusalimului. Dar acea distrugere care a avut loc 40 de ani mai trziu este, n realitate, o prefigurare a sfr itului lumii. Cnd apostazia Israelului a fost complet#, cnd L-au cunoscut pe Hristos i, n loc s#-L accepte, L-au r#stignit i I-au persecutat ucenicii, atunci a venit sfr itul Ierusalimului. Atunci, a a cum a proorocit Daniel, s-a v#zut urciunea pustiirii (...) stnd n locul cel sfnt al templului, i nu a mai r#mas piatr# pe piatr#, i tot ce era sacru i sfnt pentru israeli&i s-a mpr# tiat i s-a pierdut. Acela i lucru se va ntmpla i noului Israel, lumii cre tine. La fel ca vechiul Israel, i el a fost chemat s# devin# fiu al lui Dumnezeu, dar, la fel ca vechiul Israel, i el i-a nesocotit milostivul Tat# i, n loc s# caute mp#r#&ia lui Dumnezeu, a c#utat mp#r#&ia omului. Drept urmare, cnd apostazia lui se va mplini, se va mplini i profe&ia lui Daniel. 'i n cazul lui, urciunea pustiirii va sta n locul sfnt al lui Dumnezeu, n Biserica Lui i n templele Lui. Va veni Antihristul, care va sta pe locul lui Dumnezeu i le va cere oamenilor s# i se nchine lui, n loc s# se nchine lui Dumnezeu. Atunci lucrurile sfinte i sacre ale noului Israel, Biserica adev#rat# a lui Hristos, vor fi mpr# tiate, h#ituite pn# la cap#tul p#mntului, i, a a cum s-a ntmplat atunci cnd Ierusalimul a fost distrus de romani, cei care I-au r#mas credincio i lui Dumnezeu i L-au urmat pe Hristos trecnd n noul Israel, tot a a se va ntmpla la sfr itul lumii: Israelul cel adev#rat i ve nic, fiii adev#ra&i ai lui Dumnezeu vor trece n noul Ierusalim, cetatea care este ve nic# i care nu-i cl#dit# de mna omului, ci se atl# rnduit# de dragostea lui Dumnezeu. A adar, cnd urciunea pustiirii va sta n locul sfnt al lui Dumnezeu, fie ca atunci cei credincio i s# fug# n mun&i; fie ca ei s#- i nal&e mintea spre culmile vie&ii spirituale; fie ca ei s# pun# cap#t leg#turilor cu oamenii mor&i ai lumii. Cine a urcat n nc#perile nalte ale rug#ciunii, s# nu coboare din acea convorbire cereasc# spre grijile de arte ale acestei lumi; iar cel ce va fi n &arin#, cel ce va face lucr#rile lui Dumnezeu, s# nu se ntoarc# spre lucr#rile de arte ale oamenilor. 'i vai acelor suflete care vor purta prunc n pntec dar care nu vor avea roade spirituale, i vai celor hr#ni&i cu lapte, dar care nu au gustat din hrana trainic# a Duhului! Ruga&i-v#, a adar, ca sfr itul lumii s# nu v# g#seasc# n mprejur#ri grele, cu inima nghe&at# i cu spiritul nc#tu at. C#ci va fi atunci strmtorare mare, cum n-a mai fost de la nceputul lumii pn# acum i nici nu va mai fi. 'i de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai sc#pa nici un trup, dar pentru cei ale i se vor scurta acele zile, astfel nct ei s# nu fie n ela&i ori pierdu&i. 'i atunci, dac# cineva v# va spune c# Hristos a venit i c# este aici ori acolo, s# nu-l crede&i, c#ci vor fi hristo i mincino i i prooroci mincino i care vor face semne i minuni pentru a-i am#gi, dac# pot, chiar i pe cei ale i. 'i Domnul continu#: Iat#, v-am spus de mai nainte. C#ci, dac# v# vor spune c# Hristos a venit i este n pustie ori n vreo cetate, s# nu-i crede&i; pentru c# atunci cnd Hristos va veni, El nu va veni pe ascuns, ci lumina Lui se va ar#ta oamenilor precum lumina unui fulger de la r#s#rit pn# la apus, i se vor aduna dinaintea Lui toate neamurile p#mntului. ndat# dup# strmtorarea pe care cei credincio i o vor suferi n acele zile de pe urm# ale lumii, soarele i luna se vor ntuneca i stelele vor c#dea din cer. 'i atunci se va ar#ta pe cer crucea, semnul Fiului Omului, i vor plnge toate neamurile p#mntului i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere i cu slav# mult#. 'i va trimite pe ngerii S#i, i vor aduna pe cei ale i ai Lui din cele patru vnturi. Cnd vede&i c# smochinul odr#sle te frunze, cunoa te&i c# vara este aproape. Asemenea i voi, cnd ve&i vedea toate acestea, s# ti&i c# sfr itul este aproape. Adev#rat gr#iesc vou# c# nu va trece neamul acesta, pn# ce nu vor fi toate acestea. Cerul i p#mntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar de ziua i de ceasul acela nimeni nu tie, nici ngerii din ceruri (...). 'i precum a fost n zilele lui Noe, a a va fi i venirea Fiului Omului. C#ci precum n zilele acelea, dinainte de potop, oamenii mncau i beau, se nsu-rau i se m#ritau, pn# n ziua cnd a intrat Noe n 45

Dr. Alexandros Kalomiros corabie, i n-au tiut pn# ce a venit potopul i i-a luat pe to&i, la fel va fi i venirea Fiului Omului. Atunci, din doi care vor fi n &arin#, unul se va lua i altul se va l#sa. Priveghea&i, deci, c# nu ti&i n care zi vine Domnul vostru!. XXXII. Vor veni vremuri grele 'i atunci, unde este optimismul n privin&a zilelor de pe urm#? Cnd Domnul prezice c# n el#ciunea va cuprinde ntregul p#mnt, n asemenea m#sur# nct pn# i cei ale i se vor afla n primejdia de a fi am#gi&i la fiecare pas de cre tini mincino i i de hristo i mincino i, care se vor afla peste tot, cum putem fi optimi ti n privin&a viitorului? Cum putem fi ncrez#tori, cnd Domnul prezice nmul&irea f#r#delegii i r#cirea dragostei oamenilor unii fa&# de al&ii? Exist#, desigur, proorociri despre unirea bisericilor, despre unirea tuturor acelora care vor veni n numele Lui i vor am#gi pe mul&i. Dar ,yede&i s# nu v# am#geasc# cineva. Iat#, vam spus de mai nainte. Unirea pe care o caut# fal ii cre tini din vremurile noastre este una dintre fe&ele cele mai pregnante ale f#&#rniciei, o capcan# de cucernicie ipocrit# de care Domnul vrea s# ne fereasc#, ta-cndu-ne prev#z#tori. Dac# unitatea i extinderea cre tinismului n lumea ntreag# este destinul final al omenirii, a a cum sus&in ei, atunci de ce le preveste te Hristos ale ilor S#i nenorociri n acele zile? Dac# Evanghelia va fi acceptat# i tr#it# de toate neamurile p#mntului, atunci de ce spune Hristos c# zilele sfr itului veacului vor fi asemenea zilelor lui Noe, cnd apostazia a cuprins p#mntul i doar o mn# de oameni au r#mas credincio i lui Dumnezeu si au intrat n arc#, simbol al Bisericii? Dac# zilele de pe urm# ale p#mntului se caracterizeaz# prin imaginea idilic# la care viseaz# cre tinii sentimentali, spiritualii veacului acestuia, cum se face c# Apostolul Pavel i scrie aceste cuvinte lui Timotei: 'i aceasta s# tii c#, n zilele din urm#, vor veni vremuri grele; c# vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de argin&i, l#ud#ro i, trufa i, hulitori, neascult#tori de p#rin&i, nemul&umitori, f#r# cucernicie, lipsi&i de dragoste, nendupleca&i, clevetitori, nenfrna&i, cruzi, neiubitori de bine, tr#d#tori, necuviincio i, ngmfa&i, iubitori de desf#t#ri mai mult dect iubitori de Dumnezeu, avnd nf#&i area adev#ratei credin&e, dar t#g#duind puterea ei (II Timotei 3, 1-5)? 'i atunci, unde este optimismul Apostolului Pavel cnd scrie c#tre tesaloniceni, care a teptau din clip# n clip# venirea lui Hristos? S# nu v# am#geasc# nimeni, cu nici un chip; c#ci ziua Domnului nu va sosi pn# ce mai nti nu va veni lep#darea de credin&# si nu se va da pe fa&# omul nelegiuirii, fiul pierz#rii [Antihristul], potrivnicul care se nal&# mai presus de tot ce se nume te Dumnezeu, sau se cinste te cu nchinare, a a nct s# se a eze el n templul lui Dumnezeu, dndu-se pe sine drept dumnezeu. Nu v# aduce&i aminte c#, pe cnd eram nc# la voi, v# spuneam aceste lucruri?. 'i apoi continu# despre Antihrist: 'i atunci se va ar#ta cel rar# de lege, pe care Domnul Iisus l va ucide cu suflarea gurii Sale i-1 va nimici cu str#lucirea venirii Sale. Iar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan, nso&it# de tot telul de puteri, i de semne, i de minuni mincinoas, i de am#giri nelegiuite, pentru fiii pierz#rii, fiindc# n-au primit iubirea adev#rului, ca ei s# se mntuiasc#. 'i de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de am#gire, ca ei s# cread# minciuni, ca s# fie osndi&i to&i cei ce n-au crezut adev#rul, ci le-a pl#cut nedreptatea (II Tesaloniceni 2, :3-5 si 8-12). A adar, viitorul nu este att de minunat cum i-1 nchipuie fiii pierz#rii, cei care nau primit iubirea adev#rului, ca ei s# se mntuiasc#. Se va caracteriza prin lep#darea de credin&#, cea mai cumplit# abatere pe care a cunoscut-o vreodat# lumea. C#ci nu va fi o renegare limpede i f#&i # a lui Dumnezeu, ci o ipocrizie, o falsificare a credin&ei i a adev#rului. Oare P#rin&ii pustiei i ceata cea mare a Sfin&ilor Bisericii noastre nu au proorocit acelea i lucruri despre zilele din urm#? Iat# o discu&ie ntre un discipol i p#rintele lui spiritual, luat# din Evergetinos (edi&ia din 1958, vol. H, p. 114): 46

mpotriva falsei uniri biserice ti 'i fratele i-a spus: Si atunci? Au s! se schimbe obiceiurile si Tradi ia cre$tinilor $i n-au s! mai fie preo i n Biseric!, dac! se vor ntmpla astfel de lucruri?. Iar b!trnul a zis: n acele vremuri, iubirea multora se va r!ci $i vor fi multe nenorociri: rev!rs!ri de popoare $i mi$c!ri de na ii, lep!dare de credin ! a regilor, num!r mare de preo i, neglijen ! a monahilor; si vor fi egumeni care vor nesocoti mntuirea lor $i a turmei lor; to i vor fi rvnitori de petreceri, ar !go$i, del!s!tori de rug!ciune, dornici s! ucid!, gata s! osndeasc! vie ile $i nv! !turile str!mo$ilor lor, pe care nu-i vor imita $i nici nu le vor da ascultare, ci mai degrab! i vor ponegri; nu vor fi ocroti i cei s!raci, v!duvele vor fi asuprite; necredin a va p!trunde n oameni, desfrnarea, ura, du$m!nia, pizma, patima ntrecerilor, ho ia, be ia. Iar fratele a spus: 'i atunci ce r!mne de f!cut n acele vremuri $i n acei ani?. Iar b!trnul a r!spuns: Copile, n asemenea zile, cel care se poate mntui, s!-$i mntuiasc! propriul suflet, $i va fi sl!vit n mp!r! ia cerurilor. Din aceste profe&ii, care s-au i mplinit n mare parte, putem deduce cu u urin&# ncotro se ndreapt# omenirea. Viitorul ei este o dec#dere spiritual# f#r# precedent, n care dragostea pentru Dumnezeu i pentru semeni se va fi r#cit, i n care oamenii vor fi devenit n cel mai mare grad agnostici, pizma i, l#ud#ro i, hulitori, iubitori de pl#ceri desfrnate. Aceast# dec#dere spiritual# nu se va ar#ta ns# f#&i , cu ntreag# hido enia ei, ci va fi ascuns# sub o surprinz#toare nf#&i are de religiozitate. Oamenii ace tia, cu multele lor ulcera&ii spirituale, vor avea o nf#&i are pioas#. Vor fi mul&i care vor propov#dui n numele lui Hristos i-i vor am#gi cu falsa lor cucernicie i evlavie pe fiii pierz#rii, pe to&i aceia care nu au n inim# dragostea pentru adev#r, spre a-i putea deosebi pe lupii n ve minte de oi. 'i, mai mult dect att, hristo ii mincino i i proorocii mincino i din zilele de pe urm# i vor nso&i mesajul cu semne i minuni mari, pe care le vor nf#ptui prin puterea Satanei (spiritualism, magie, fachirism etc.). n cele din urm#, cnd credin&a marilor mase ale umanit#&ii va fi fost spulberat# de ace ti prooroci mincino i i cnd sufletele lor vor fi preg#tite, atunci se va ar#ta cel pe care 1au a teptat i pe care nc# l a teapt# nc# evreii; este cel c#ruia omenirea i preg#te te de veacuri calea, cel care va deveni simbolul i dumnezeul ntregului neam pierdut al celor din urm# oameni, omul nelegiuirii marele p#cat satanic al spiritului -, fiul pierz#rii, potrivnicul, care se nal&# mai presus de tot ce se nume te Dumnezeu. Acela se va a eza n templul lui Dumnezeu, dn-du-se pe sine drept dumnezeu, i, cu puteri cumplite, cu semne i cu minuni, pe care le va nf#ptui prin puterea Satanei, va convinge min&ile ntunecate i m#rginite ale oamenilor c# el e dumnezeu i nimeni altul. Va face din unirea pe care o doresc sentimentalii o realitate. Dinaintea tronului s#u se vor pleca oameni din toate mi c#rile religioase i spirituale, nchinndu-i-se ca fra&i. Va uni toate neamurile p#mntului sub sceptrul s#u, ntruct i s-a dat st#pnire peste toat# semin&ia i poporul si limba i neamul. 'i i se vor nchina lui to&i cei ce locuiesc pe p#mnt, ale c#ror nume nu sunt scrise, de la ntemeierea lumii, n cartea vie&ii Mielului celui njunghiat (Apocalipsa, 13, 7-8). Pentru unii, aceast# previziune a unui stat universal i a unei religii universale este ceva foarte pl#cut. Tot a a este i cu cei care doresc unirea bisericilor i c#rora nu le pas# de adev#r. Pentru ace tia din urm#, subiectele dogmatice sunt bizantinisme inutile, ns#, de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de am#gire, ca ei s# cread# minciuni, ca s# fie osndi&i to&i cei ce n-au crezut adev#rul, ci le-a pl#cut nedreptatea. XXXIII. Noul Ierusalim n acea societate a lui Antihrist, pu&inii care vor r#mne cre tini ortodoc i autentici vor fi pricin# de scandal, unic# disonan&# n toat# acea armonie diabolic#. Pentru ei, aceste zile 47

Dr. Alexandros Kalomiros vor fi zile de mari nenorociri: 'i ve&i fi ur&i de toate neamurile pentru numele Meu. Va fi o nou# perioad# a martiriului, un martiriu mai mult al sufletului dect al trupului, n acel stat ntins, universal, cre tinii ortodoc i vor fi proscri ii societ#&ii. 'i i s-a dat ei s# insufle duh chipului fiarei, ca chipul fiarei s# i gr#iasc# i s# omoare pe to&i c&i nu se vor nchina chipului fiarei. 'i ea i sile te pe to&i, pe cei mici i pe cei mari, pe cei boga&i i pe cei s#raci, pe cei slobozi i pe cei robi, ca s#- i pun# semn pe mna lor cea dreapt# sau pe frunte, nct nimeni s# nu poat# cump#ra sau vinde, dect numai cel ce are semnul, adic# numele fiarei, sau num#rul numelui fiarei (Apocalipsa 13, 15-17). Da, atunci v# vor da pe voi spre asuprire i v# vor ucide. Fiindc# diavolul a cobort la voi avnd mnie mare, c#ci tie c# timpul lui este scurt (Apocalipsa 12, 12). Cumplit# va fi prigoana, dar cine va ndura pn# la cap#t, acela se va mntui. 'i pentru cei ale i se vor scurta acele zile. Pentru c# ndat# dup# strmtorarea acelor zile, soarele se va ntuneca i luna nu va mai da lumina ei... i puterile cerului se vor zgudui... i vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere i cu slav# mult#. Necredincio ii n-au dect s# rd# de noi i s# ne comp#timeasc#. Cre tinii nu tr#iesc pentru lumea aceasta. Ei nu au acceptat niciodat# ca aceast# lume a surghiunului s# fie patria lor, nici nu i-au dorit s-o nfrumuse&eze de parc# ar urma s# tr#iasc# n ea pentru totdeauna. Ei tr#iesc pe acest p#mnt cu un dor, dorul de paradisul pe care 1-au pierdut, dorul de patria lor de sus. Cu toate c# s-au n#scut pe acest p#mnt, patria tr#ie te n inimile lor i la fiecare pas ei o aud chemndu-i. Ei tnjesc dup# acea clip#, clipa trmbi&ei, clipa n care vor sta n fa&a ochiului senin al Domnului lor, clipa n care El i va privi cu bucurie. Cre tinii sunt str#ini n aceast# lume (Sf. Macarie Egipteanul). Ei sunt nstr#ina&i, dispre&ui&i, au inima sp# it# i mintea ndurerat# i tr#iesc ntr-o manier# diferit# de ceilal&i oameni (Sf. Isaac Sirul). Sunt asemenea unor oameni care- i &in sngele n mini, care nu au ncredere n ei n i i i nici nu cred c# ar fi ceva, ci sunt dispre&ui&i si respin i mai mult dect to&i ceilal&i oameni (Sf. Macarie Egipteanul). Spune&i c# religia noastr# este un opiu? Ave&i dreptate. Pentru voi, care nu a&i sim&it prezen&a lui Dumnezeu, a c#ror inim# nu a s#ltat din pricina oaptelor harului ceresc, ai c#ror ochi nu au v#rsat niciodat# lacrimi de iubire stan&# i sfintitoare, pentru voi care nu a&i v#zut niciodat# nimic dincolo de orizontul acestui p#mnt, este firesc ca religia noastr#, care neag# lumea, s# par# un opiu. ntr-adev#r, dac# Hristos nu ar fi nviat, am fi cei mai nenoroci&i dintre to&i oamenii. Dar Hristos a nviat, i fiecare suflet nviat a tr#it aceast# nviere. Este firesc ca unii care nu au tr#it aceast# nviere s# rd# de cre tinii cei adev#ra&i. De multe ori, cre tini cu o ra&iune incontestabil# au ar#tat lumii ct sunt de ridicoli cei care le ridiculizeaz# credin&a. I-a mpiedicat ra&iunea s# cread#? Pcla mla tinii din inima necredincio ilor nu le ng#duie s# vad#. Singur#, ra&iunea nu l-a ajutat niciodat# pe om s# n&eleag# ceva pn# la cap#t. A a c# n-au dect s# rd#! Rsul lor aduce sufletele credincioase mai aproape de Domnul. A adar, v# d#m voie s# raderi. Dar nu v# d#m voie s# modifica&i Evanghelia, s# ne denatura&i religia i s-o supune&i scopurilor voastre. Nu v# vom permite niciodat# s# atribui&i religiei noastre utilitate lumeasc#. Evangheliile nu vorbesc despre lucruri p#mnte ti, ci despre lucruri cere ti, nv#&ndu-ne o via&# nou# i o alt# form# de guvernare, bog#&ii noi i s#r#cie, libertate tar# precedent i robie, un alt fel de via&# i de moarte, o lume diferit# i esen&ial alta - nu asemenea lui Platon, care a n#scocit acea Republic! ridicol# a lui, nu asemenea lui Zeno i altor politicieni, filozofi i legislatori. C#ci toti ace tia au avut urm#toarea tr#s#tur# comun#: ei au dezv#luit c# duhul cel r#u le inspira n tain# sufletele. Propria noastr# con tiin&#, mpotrivindu-se, dovede te c# toate ideile lor erau sfaturi demonice i c# toate nv#&#turile lor erau potrivnice firii (Sf. Ioan Hrisostom, Predica I despre Evanghelia dup! Matei). A adar, cre tinismul nu preg#te te vreo mp#r#&ie p#mnteasc#, vreo cetate adaptat# acestei lumi. Nu are nimic n comun cu civiliza&iile i cu sistemele lume ti. Nu are nimic n comun cu cezarii i cu cezaro-papi tii. Toate lucrurile dup# care tnjesc oamenii din lume sunt 48

mpotriva falsei uniri biserice ti de arte. Cre tinul gnde te, tr#ie te i se mi c# ntr-o lume nou# i neprih#nit#, alta dect cea de aici i de acum. Cei care vor s# uneasc# a a-numitele biserici cre tine nu cred n Biseric#, nu cred n religia lui Hristos. Ei doar se folosesc n mod perfid de ea. O folosesc pentru propriile lor scopuri. )elul lor este cetatea p#mnteasc#, &el c#ruia vor s#-i supun# pe toti oamenii, cu credin&a lor cu tot. De fapt, nici nu se pune problema unirii cre tinilor. Adev#ra&ii cre tini au fost, sunt i vor fi ntotdeauna uni&i. Ei au fost, sunt i vor fi o singur# turm# cu un singur P#stor. Oamenii, indiferent de numele lor ori de religia c#reia i apar&in, au un singur destin: de a g#si Biserica Una, Sfnt#, Soborniceasc# i Apostoleasc# a lui Hristos i de a ajunge s# bea din apa care d# via&# ve nic#. Biserica este una. Oamenii sunt mul&i i doar c&iva sunt fiii ei. Cetatea h#r#zit# prietenilor lui Dumnezeu nu are nimic din aceast# lume. Este ve nic#, nu este f#cut# de mn# omeneasc#, este existen&a unui alt p#mnt, a unei alte lumi: 'i am v#zut cer nou i p#mnt nou... 'i am v#zut cetatea stan&#, Noul Ierusalim, pogorndu-se din cer de la Dumnezeu... 'i am auzit, din tron, o voce puternic# care zicea: Iat#, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, i El va s#l# lui cu ei, i ei vor fi poporul Lui, i nsu i Dumnezeu va fi cu ei. 'i va terge orice lacrim# din ochii lor, i moarte nu va mai fi; nici plngere, nici strig#t, nici durere nu vor mai fi, c#ci cele dinti au trecut. 'i Cel ce edea pe tron a gr#it: Iat#, noi le facem pe toate... Eu sunt Alfa i Omega, nceputul i sfr itul. Celui ce nseteaz# i voi da s# bea, n dar, din izvorul apei vie&ii... 'i vor vedea fa&a Lui i numele Lui va fi pe frun&ile Lor. 'i noapte nu va mai fi; i nu au trebuin&# de lumina l#mpii sau de lumina soarelui, pentru c# Domnul Dumnezeu le va fi lor lumin# i vor mp#ra&i n vecii vecilor (Apocalipsa 21, 22). Amin.

49

Dr. Alexandros Kalomiros

50

mpotriva falsei uniri biserice ti

Cuprins

L!murire editorial! ....................................................................................................... Prolog ............................................................................................................................ CAPITOLUL NTI ..................................................................................................... I. Pace f## adev#r .......................................................................................................... II. Dezbinarea nu a existat ............................................................................................. III. Ofert#, nu discu&ie .................................................................................................... IV. Mntuire din lume ................................................................................................... V. Antihristul ................................................................................................................. VI. Taina f#r#delegii ...................................................................................................... VII. Unirea religiilor ..................................................................................................... VIII. O privire n trecut .................................................................................................. IX. Problema vechiului calendar .................................................................................... X. Destr#marea ............................................................................................................... XI. Nu-L putem p#c#li pe Dumnezeu ............................................................................. XII. Criteriul infailibil ..................................................................................................... XIII. Scuns#, dar vie ....................................................................................................... XIV. Arca ........................................................................................................................ XV. M# tile ..................................................................................................................... CAPITOLUL AL DOILEA ............................................................................................ XVI. Idolatria contemporan# .......................................................................................... XVII. Avnd crucea drept stindard ................................................................................. XVIII. Modalitatea de cunoa tere ................................................................................... XIX. 'coala Apusului ..................................................................................................... XX. Taine cumplite ......................................................................................................... XXI. Lumina ................................................................................................................... XXII. Mntuirea .............................................................................................................. XXIII. O mare pr#pastie .................................................................................................. XXIV. ndep#rtarea ......................................................................................................... XXV. Vrful turnului ....................................................................................................... XXVI. Civiliza&ia ............................................................................................................. XXVII. Calea cea grea .................................................................................................... CAPITOLUL AL TREILEA ........................................................................................... XXVIII. Ecleziologia ....................................................................................................... XXIX. Pseudo-episcopi .................................................................................................. XXX. La sfr itul veacurilor ........................................................................................... XXXI. Semnul venirii...................................................................................................... XXXII. Vor veni vremuri grele ........................................................................................ XXXIII. Noul Ierusalim ...................................................................................................

3 5 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 19 20 21 22 24 24 26 26 28 29 30 31 32 34 35 35 36 37 37 40 41 43 46 47

51

S-ar putea să vă placă și