Sunteți pe pagina 1din 9

PI5AHSVRIhC

SFANTULUI EFREM SIRUL


Rugd'ciuni adunate din
Dumnezeiasca ScriPturd', iar cele
mai lnulte de la Sftntwl Efrem, celor ce
uoiesc sd' sileascd' a loru;i, aoire ce este
plecatd, cdtre patimi ;i cdtre dezmierdd'ri

RVGACIVI{llI0
@ Editura Egumeniga pentru prezenta editrie
SFANTULUI EFREM SIRUL
CATRE MAICADOMNULUI
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei
PlAnsurile / Sfintul Efrem Sirul. - Galali : Egumenila,
2020
ISBN 978-606-550_386_ 1
EDIIIVRA OGVM0I{ITA
2
2020

':.,:,:l:.::='A*--l!#
SFAI\TUI, .rlFtiriiM st In ui-

einstea qi ?nehir#ciuraean ?mpreun6 cu cel f,ii r-.r


de ?neepuat aX l-ui Psrinte gi eu cel ?lnpr"crrrr,r
veeuitor qi" de via'Ld ffieHtorul Lui Duha acur)r,
qi pmrurea, gi in veeii vecilmr. A.rmin.

{";Ii$"u.ffif, ru 5

px,ti\is{Jt DE tuiNi $E,AFA 5

P{.tNSU}- DE TVIARTI SEARA ].6

Fi"frNSLlL Sg.J{]{ sE.q.ea "*ffi

P{-INsU{, 3}E VNNETTT SEARA 5T

FT,{IES{"JX" L}E ST]\{BATA SSAR'A 62

tqc
CUFRI]."J5

A}",T4 }T{]GACI{JISE 71+

Fl;f rf sLin" nE Dutr,,f {t{gcA sHaF,..& 78

nueAc rulro se s F.f NT{J}.u{ EFREI},{ 84

sueAc;un+gnn s rito{T,u{,{;{ E{rRE i\,j


85
cArnp; itd_arcA xlG&,{NU {.ur
Fou gf; cil,l i:,e;l f mC6i
.Rugd.ciunea a cjor_la sl -7
iPnuga.c unea a. treia Oc^l

,tr-rgi.ciunea a pagra . qi
R.ilgfreirlnea a elneea
1S4
R.ug1*elunea, a
$asea \ -LZ
fi.ugf,eiunea a gaptan
1X9
Rugd.eiunea a spta
x27
Rugieiunea. a nol!a 1 1"2
R.ugdciunea a zerea
138
Ru gdclu ritea a n-r nsprrzecea X4t*

15fi
l

'i pkTH$tr$s
e f$Uffl SSHR

rimegte rugdciunea gurii celei intina-


te gi necurate, St6pine al tuturcr, Iu-
bitorule de oarneni, Iisuse l{ristoase"
r r;6 nu Te ingreloqezi de mine ca de cel ce
Ai nepriceput, nici sufletul rneu
,,ir"rt nevrednic
, ; r",".1 d€ iad se apropie sd il judeci nevrednie

, iur rru?ng?ierea Ta. Caut6-m5 pe mine ca pe

' ra e ea rdt5eit6, cd pustiu


,ir m-am fdcut de toa*
ii osirdia qi cugetarea spre a n'15 indrepta pe
r,.ute-rni. Cd, duph ee m-am orbit cu duicefile gi
, ,r e{ezrnierdHrile, intunecat am sufletui meu
;r ,i,nln bepa patimilor il"npiclatd arn inima mea"
prANsurur sTANTULUT EFREM srRUL prANsut DE LUNI sEARA

Mdrfurises c
!ie, Doamne, Mlnfuitorul lumii, voiesc, insd de-a pururea imi aduce mie nigte
toatd amdrdciunea mea, rdutatea, dobitocia.
legdfuri ca acestea gi curse pe care eu cu multd
Voi spune iardgi toatd a Ta veselie dulceata
dulceald le primesc; cd imi cunoagte aplecarea
pe care ai fdcut-o cu mine pentru bundtatea
qi voirea, cd este mai tare, gi lntru o clipeald
Ta, Iubitorule de oameni. Dintru intiia
virsti imi aduce legdtura pe care o voiesc.
m-arn fdcut intdrltdtor, fdrd de osirdie
cdfre Acesta este plinsul, aceasta este tlngui-
bundtate, a toatdrdutatea afldtor,
rea, ocara gi ruginea; cd m-am ferecat eu ca
",ripa."*i
lesne lucrdtor. $i insufi, o, Stdpine,
ai kecut qi cu nigte obezi intru voile mele. Cd, putind
cu vederea toatd rdutatea mea pentru indu_
sd zdrobesc legdturile intru o clipeald de ochi
rdrile Tale cele multe, Fiule al lui Drr*"r"r.
gi sd md fac slobod de toate cursele, nu vo-
9up"t meu se inalld prin nuruiia.r, Srapm", iesc sd fac aceasta, de trinddvire biruit fiind
fg se smeregte iaraqi pentru pdcatele mele.
Md hage.iardgi pe mine Darul Tau cdtre
gi obignuinfei patimilor cu aplecarea gi voirea
viafd, robind. Acesta este iardgi mai cumplit qi plins
gi eu mai virtos cdfre moarte cu
bund oslrdie de rugine piin, cd eu cu voirile mele merg la
mi duc, cd prea-reaua obiqnuinfd a trinddvi_ vrdjmaqul meu. Md leagd pe mine qi md omor
el mgle_md trage pe mine, gi nevrind,
cdke in patimi de care el se bucurd. $i, putind sd
srnegl. Grea este
gbrgnuinp patimilor; leagd zdrobesc legdturile, nu voiesc. Putind si fug
-t11"3 mea cu legdturi.,"d"ri"gute;9i doritl, de cursH, nu poftesc. Este oare altceva mai
qi iubite se afld mie de-a prr,ri"u
iegdturile. amar decit plinsul gi tinguirea aceasta? Este
Cu obignuinfa cursetor mi leg eu, ticdlosul,
oare altd rugine decit aceasta mai grea? Nu
?i ll
bucur, legat fiind. Cufuiaai sint inrru este, socotesc eu, nimic mai amar decit rugi-
radul cel prea-amar gi md indulcesc. in
fieca_ nea aceasta, decit a face cineva voile vrdjma-
rc zivriljmagul lnnoiegte legdturile mele, gi qului sdu. $i aga aflindu-md eu, nekebnicul,
eu
md bucur. O, mult-megtegugirea vrdjmagului!
gi cunoscind legdturile mele,le ascund pe ele
Md leagd pe mine cu legdtuii p"
eu nu le cu chip de evlavie. $i congtiinla mea md mus-
6
"ur"
7
PLANSURILE SFANTULUI EFREM SIRUL
PLANSUL DE LUNI SEARA

1A
p" mine pentru acestea pe care Ie lucrez. blinzi aici cu lacrimi pe Judecdtorul. Pentru
Pentru fiecare md mustrd: pentru ce nu te tre_
aceasta md rog sd nu Ili incui indurdrile Tale,
zvegti, ticdloase? Au nu gtii cd lingd ugd
este Stdpine,lntru urgie, cd Insufi agtepfi intoarce-
irrfric69q1z zi aJudecdfii? Scoald_tJ ca un
pu_ rea mea. Cdci nu voiegti sd vezi pe cineva in
ternic; rupe-fi legdturite tale. intru tine este
foc arzindu-se, cd voieqti ca tofi oamenii sd se
puterea dezlegdriiEi a legdrii.
mintuiascd in viala cea vegnicd.
Cu aceasta de-a pururea md mustrd pe
Deci, i:rdrdznind la indurdrile Tale, Doam-
mine sfinta congfiintd, gi nu voiesc din lege_
ne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cad
furile curselor sd md izbdvesc, Md tinguiesc
ai inaintea Ta rugindu-md: Cautd spre mine gi
suspin pentru acestea in fiecare zi, gi intru tr_
md miluiegte; scoate din temnila fdrddelegilor
segi patimile md aflu legat. Ticdit gi ticdlos
sint sufletul meu gi strdlucegte-mi mie razd, delu-
eu, nesporit intru lucrul cel bun al viefii
mele, mind fir cugetul meu mai inainte de a md duce
netemindu-md de cursele morfii. Trupul meu
eu la Judecata ce va sd-mi fie infricogatd, unde
este imbrdcat cu chip de evlavie inaintea
pri_ nu este nicidecum cu putinfd a md pocdi pen-
vitorilor mei, iar sufletul s-a ferecat in ginduri
tru rdutdfi. Fricd mare md apucd pe mine, ticd-
necuvioase ca in nigte obezi. Din afar|md
fac losul gi invergunatul, cum md duc ne-gata cu
evlavios cu sirguinld, gi din lduntru sint uri_
totul gi gol de fapte bune. Fricd qi temere md
ciune inaintea lui Dumnezeu. imi indulcesc
cuprinde pe mine, cd md vdd pe sine-mi fdrd
graiul meu cu oamenii, amar fiind gi rdu cu
de osirdie spre bundtate; qi cu ginduri impo-
voirea. $i ce oare voi face in ziuacunogtinfei,
trivnice md viscolesc, cd md plec dracilor, care
cind Dumnezeule va ardta pe toate inaintea
cu dezmierddrile spre pierzare md amdgesc.
Divanului? Mare fricd ticdlogeqie inima mea
lntru multe md socotesc a fi trebuincios, de
adeseori, de vreme, ce md strlng cu lanprile
nu md va mustra congtiinla mea. Md asemdn
nemdrginitelor meie fdrddelegi. Eu insumi
neguldtorului bfndav gi lenevos care igi pegu-
gtiu cd acolo md voi munci, dicd nu voi im_
begte zide ziciqtigul. Aga eu, ticdlosul, md p5-
8
9
prANsumE sFANTULUT EFREM siRUL
PTANSUT DE LUNI SEARA

gubesc de bundtdfile cele ceregti lntru


multele vindecare. Muierea aceea, curva, deodatd in-
invdluiri care md tragpe mine la cele rele.
treg-infeleapti s-a ardtat, fiindcd s-a spdimin-
Cdci md simt intru sine_mi cum m6
fur in tat gi s-a sirguit, de vreme ce a urit lucrurile
fiecare ceas gi nevrind md aflu intru
acelea pe p6catului celui ruqinos, aducindu-gi aminte
care le urdsc. Md spdimintez lntru
voirea mea, de ruginea cea Vegnicd ce va sd fie gi de chi-
cea prea-rea intru scirbg intru
care de_a puru- nuirea cea nesuferitd a rnuncii. Iar eu, pentru
rea.pdcdtuiegte in multe feluri.
Md spdimin_ patimile pdcatului in fiecare zi rugtndu-md,
tez intru pocdinla mea, cum nu
are infrinarea nu md depdrtez de acestea, ci rdmin de-a pu-
ca temelie tare a zidfuii; cd nu
o lasd pe dinsa rurea, nebunul, intru obiceiul meu cel rdu.
vrdjmagul sufletului meu. in fiecare
temelie a zidfuii,gi iardgi cu miinile
zi pun Spre nddejde de pocdinld imi este agteptarea
mele ri_ mea, mie, care md fur intru deqarta fdgddu-
sipesc osteneala mea. Nu a pus
inceput bun infd a ei. De-a pururea zicind sd md pocdiesc,
pocdinfa mea cea bund. Sfir$it iardgi
nu are niciodatd nu ma pocdiesc. Numai cu graiurile
prea-reaua mea lenevire. Cu voia
rob m_am md pocdiesc cu sirguinfi, iar cu lucrurile la
fdcut trinddviei de cdtre vrdjmagul
meu, prea_ mare depdrtare stau de pocdinld. Iar dacd sint
cu-osirdie sdvirgind toate."l" i.rbit"
t.ri. intru odihne, imi uit qi firea mea, cd fac intru
Cine va da capului meu apd mult_nepo_
cunoqtintd rdul qi spre urgisire pdcdtuiesc.
vestitd gi ochilor mei izvoare de lacrimi,
cj sd Isav loc de pocdinld nu a aflat, de vreme ce
pururea,lacrimi Ei sd piing tot_
:::::treje-a
cteauna cdtre induraful Dumnezeu ca sd tri_
spre urgisire a fdcut pdcatul, gi nu rdpindu-se a
pdcdtuif cdci nu priningelare, ciintru cunogtin-
mitd Darul Sdu mie, pdcdtosului, gi din.marL
cea innebunitd - care cu valuriie fd a pdcdtuit. 9i sfdtuindu-se, 9i pe pdrinfli sdi i-a
pdcatelor amdrit, gi de Dumnezeu nu s-a ruqinat. $i Iuda
se inviforeazd. cu furtuni in fiecare
."u, _-ri vinzdtorul loc de pocdin!5 nu a aflat, cd impre-
tragd sufletul meu? Cdci voile mele
au biruit und cu Domnul fiind a pdcdtuit, gi qtia ceea ce
rdnile, care nicidecum nu primesc oblojiri
de fdcea, de vreme ce avea cerc€uea Darului.
-10
11,
PLANSURILE sTANTuTu EFREM
SIRUL PT-ANSUT DE LUNI SEARA

Deci, penku pdcatele mele cele intru


cu- du-md, md ingrefoqez gi aspri mi se pare mie
l9g_tinle fdcute, ce voi agtepta eu, ticdlosul? cd este musfrarea. Amar este adevdrul celor
$i dacd cel ce numai a gtndlt rdul intocmai ce se sirguiesc si ll tdinuiasci. Mi se va des-
este cu cel ce l-a lucrat, apoi eu ce
rdspuns coperi chipul portului gi se vor ardta viermii
voi da pentru nenumdratele multimi ale fd_ mei; qi voi dezveli fala spoielii qi vor vedea
rddelegilor mele? Ham, gindind lisul tatdlui
cei ce slnt de fa,te fd,terrucia mormintului, gi
sdu, lepddat a fost. Cei Je s_au unit cu
Core puterea faptei noastre vor socoti-o, gi vor pri-
1u
fost inghiflf, nimic nicidecum zicind sau vi asemdnarea cea fariseicd. $i, pentru cd aici
fdcind. $i cei din vremea lui Ilie asemenea
au nu se face ardtatS, focul o va ldmuri la Jude-
pdtimit. gi Saul, cu gindurile slujirii de idoli
cat5, dupS cum zice Apostolul.
invoindu-se, s-a lepddat de la Dumnezeu.
$i Tinde-mi mie mind de ajutor, celui ce pe
Ahitofel, numai sfdtuind intru pdcat,a murit. jos md tlirdsc, Doamne; cdci voind a md scu-
9i fii.tui-Aarory gregind, s-au sfirgit. gi Ana_ la, nu pot, fiindcd sarcina pdcatelor mele prea
nia qi Safira, cu nebdgare de,"u-e petrecind,
m-a ingreuiat gi obiceiul cel rdu md opregte gi
vreme de pocdinfd nu au aflat. tau in minte
md tine pe mine. Vdd, gi ca intr-o negurd um-
I"q:."-**,gi privesc la invoirea mea, gi agtept
hotdrirea dreptdfii, 9i ardtat voi zice cd
blu gi intru mult intuneric. Migc mina mea,
este Ei ca un sldbdnog sint. Sirguitor sint, dar de-
dreaptd. Pentru
tuiui meu, strdin ":
-l amdgegte chipul por_ grab mi tngrefogez. Md rog sd md izbdvesc gi
fiind de tuftete bune gi cele postind md strimtorez. Voie bund am, insd de
impotrivnice ficind inaintei lui Dumn ezeu,
oarecare sild md impiedic. Cdtre slavoslovie
Celui ce toate le vede? Bine mustrlndu_se au
sint iubitor de osteneald, dar nu md sirguiesc
pdtimit fariseii, cind Mintuitorul Hristos zi_
cdtre pldcerea de Dumnezeu.
geacq fdlarnic este chipul portului lor. gi mie Cum voi indrdzni sd cer ldsare pentru pd-
lncd de multe ori mi se intimptd atita
nelesni_ catele mele cele mai dinainte, petrecerea mea
re gi greutate cd, de congtii.,lu *uu mustrin_ cea mai dinfii nicidecum uitrnd-o? Sau cum md
1.2
13
ptANsuRnn srAxrurui
EFREM srRUL prANsur DE LUNr sEARA

voi dezbrdca de omul cel vechi care se stricd, md surpe pe mine impotrivnicul. Sd nu-fi in-
qotfet_e gdgiriicelei mai dinainte nelepddin_ torci fata Ta de la mine. Sd nu-mi spui mie:
du-le? Vai mie, cum voi suferi mustrdrile lu_ <Amin zic fte, nu te gtiu pe tine>>. Mintuiegte,
crurilor mele celor necuvioase gi ale ginduri- Doamne, din moarte sufletul necijit, Cela ce
lorl "Miluiegte-md, Dumnezeuie, dupa mare ai stdpinire pesfe viafd, gi peste moarte. Cdci
mila Ta gi dupd mulfimea indurdrilor Tale!, Tu ai zis, Stdpine: oCerefi gi se va da voudo.
Gurd nevrednicd strigd cdtre Tine, Stdpine, qi Curdfd-md, Doamne, mai inainte de sfirgit de
inimd nu curatd, qi suflet intru picate intinat. tot pdcatul gi-mi ddruiegte mie, Iubitorule de
Auzi-md pe mine pentru bune-tatea Ta gi sd oameni, intru toatd viala mea aceasta pulind
nu lepezi cererea mea; cd nu lepezi cererea sd izvordsc lacrimi din inimd spre curdfirea
celor ce se pocdiesc intru adevir. Iar pocdin_ intindciunilor mele celor sufletegti, ca sd pot
!a mea nu este curatd, ci stricatd. Un ceas md pldti de aici din cele multe inscrisuri ale mele
pocdiesc Ai doud Te intdrit.
mdcar pufine invinuiri; gi acolo voi fi mintuit
Intdregte inima mea intru frica Ta, prin acoperdmintul miinii Tale celei a-tot-pu-
D.9amne. intdregte_sufletul meu pe piatra
po_ ternice, cind va tremura tot sufletul de slava
cdinlei. Biruiascd bundtatea ta rautatea cea 'fa cea infricogdtoare.
dintru mine. Biruiascd lumina Darului Tdu Aga, Stdpine, Fiule al lui Dumnezeu, Cel
infunericul cel dintru mine. pleacd_Te, Bunu_ unul ndscut, auzi-md gi primegte cererea pd-
le Doamne, nu penku dreptdtile mele, cd nu cAtosului gi nevrednicului robului Tdu. pdcd-
am nici o bundta-te, ci pentru indurdrile Tale
tos sint eu, mai mult decit tot omul; in dar
gi pentru multd gi negrditd bundtatea
Ta. Ri_ mintuieqte-m5.cu Darul Tdu, cd milostiv gi
dicd de a doua oarA midularele mele, pe care iubitor de oameni Dumnezeu egti, gi lie sli-
Ie-a frint pdcatul qi luminea zd jnimamea,
pe vd gi mullumitd gi inchindcitrne i1i indltdm:
care a infunecat-o pofta cea rea.Izbdvegte_md 'Iatdlui, qi Finl,ti,-qi Sfintului Dufr, un,rou qi
pe mine de tot luciul rdu, canu desdvirqit sd pururea/ gi in vecii vecilor. Amin"
14
15