Sunteți pe pagina 1din 8

19 ianuarie 2012

PARACLISUL PREACUVIOSULUI MACARIE EGIPTEANUL (19 ianuarie)

Rugăciunile începătoare

Tropar

Făclia dorului dumnezeiesc strălucind în cămara inimii tale, ţi-a luminat cărarea mântuirii şi ai stăpânit
pustia cu toiagul smeritei cugetări, biruind toată semeţia cetelor diavoleşti. Pentru aceasta, aprinde şi
candela inimii noastre cu focul rugăciunii tale, ca să ne facem văzători de taine cereşti şi să strigăm:
Slavă Hristoase, mulţimii îndurărilor Tale !

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat
tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana
acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate
nevoile.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Canonul Cuviosului Macarie Egipteanul

Cântarea I

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi


Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Precuvioase Părinte Macarie, ţine rugăciunea ta ca pe o făclie care să îmi lumineze întunericul minţii spre
a mări eu întru înţelegere faptele tale cele minunate prin care ţi-ai agonisit plată însutită în ceruri.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu răbdarea te-ai întrarmat şi cu iubirea de virtute ai strălucit Părinte, uimind cetele îngereşti, a căror
viaţă curată ajungând, roagă-te ca prin ploaia lacrimilor de pocăinţă să curăţesc eu întinăciunea inimii
mele.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pentru neapropiată smerenia ta, Cuvioase, darul izgonirii demonilor ai primit de la Hristos-Mântuitorul, iar
acum cu suflarea rugăciunii tale, risipeşte gândurile răutăţii din pustia inimii mele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


În braţele Tale S-a odihnit Cel necuprins de minte Care odihneşte inimile cele smerite, iar acum prin
rugăciunea Ta noi luăm odihnă dinspre gândurile răutăţii şi mare milă.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul
meu ”.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin darul înţelegerii dat ţie de la Cel Ce înţelege toată mişcarea inimii omului, toate cele ce aveau să se
întâmple le cunoşteai, iar acum de primejdiile ce se vor abătea asupra noastră ne păzeşte cu grabnică
rugăciunea ta.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un luceafăr străluceai cu razele minunilor, gonind întunericul ispitelor din inimile cele orbite de patimi,
iar acum cu strălucirea rugăciunii tale arată şi mintea mea cea umbrită de gânduri rele ca pe un nor
luminat de Soarele dreptăţii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Cu multe cuvinte stăruitoare şi înţelepte arhiereul voia a te pune pe tine ca pe o lumină în sfeşnicul
preoţiei, iar tu din smerenie şi după multe rugăminţi ai primit ascultarea. Cu darul tău fericite, însoţit de
rugăciune, dă-mi şi mie dezlegare de multele mele păcate.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Ca un soare ai luminat tot pământul cu razele rugăciunilor Tale, iar acum acoperă-mă pe mine cu
veşmânt luminat ţesut din gândurile pocăinţei.

Apoi aceste stihiri:

Peşteră ţi-ai săpat cu mâinile tale, Sfinte Macarie, cel ce cu gând smerit ai săpat în adâncurile
înţelepciunii, iar acum adâncul inimii mele cel tulburat de gânduri rele îl linişteşte cu ale tale rugăciuni.

Maica Cuvântului, cu al rugăciunii tale cuvânt dezleagă întristarea inimii mele şi cuvânt de mântuire scrie-
mi în cartea vieţii, ca să mă izbăvesc de focul cel veşnic.

Sedealna
glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda...

Cu înfrânarea cea desăvârşită ai ajuns cetele îngerilor, zburând lin cu aripile rugăciunii, iar acum şi gândul
meu îl călăuzeşte către înălţimile tainelor dumnezeieşti.

Cântarea a IV-a
,, Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum
socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel mort ai înviat, ca să omori semeţia ereticului necredincios, iar acum înviază şi sufletul meu cel
omorât de necredinţă, ca să te cinstesc pe tine cu evlavie.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Două cete de demoni ai arătat fericite, că există spre ispitirea oamenilor înclinaţi spre păcat, iar acum de
slujirea acestora mă izbăveşte pe mine, cel aplecat spre multe răutăţi.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Proorocit-ai ucenicului tău că îl va ajunge mânia lui Dumnezeu pentru neîndreptare, iar acum arătându-mi
mie oglinda sufletului meu celui întinat cu multe păcate, îndeamnă-mă a face roade vrednice de pocăinţă.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Scoate-mă din adâncul patimilor, Ceea Ce ai îmbogăţit adâncul inimilor cu apa darurilor dumnezeieşti, ca
să Te cinstesc pe Tine totdeauna cu credinţă.

Cântarea a V-a

,, Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur
Împărat al păcii ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lepra l-a cuprins pe ucenicul cel neascultător, iar acum pe temeiul credinţei, ca pe unul din cei zece
leproşi mă vindecă Părinte, de lepra neascultării, ca să mă întorc să-ţi aduc mulţumire, ca leprosul
recunoscător Mântuitorului.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cel chinuit de duhul lăcomiei l-ai vindecat adăpându-l din vasul rugăciunii tale, iar acum pe mine, cel
asemenea chinuit, mă scoate la lărgimea pocăinţei.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe monahul cel înşelat l-ai îndreptat cu puterea sfatului tău înţelept şi cu a ta rugăciune, iar pe mine cel
înşelat de multe patimi scoate-mă la lumina înţelepciunii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Floare a tuturor darurilor dumnezeieşti eşti Preacurată, Ceea Ce bine înmiresmezi inimile credincioşilor, iar
acum sădeşte în pământul inimii mele florile înţelegătoare ale gândurilor dumnezeieşti.
Cântarea a VI-a

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de
răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Preotul idolesc mărturisit-a puţina uşurare ce o are pentru ale tale rugăciuni, iar eu, cel ce m-am făcut
slujitor idolilor patimilor, te rog să mă slobozeşti prin rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Proorocit-ai pustiirea aşezărilor călugăreşti de la Skit, iar acum vesteşte-mi şi mie pustiirea inimii mele de
orice gând al răutăţii, ca să mă odihnesc întru lumina laudelor dumnezeieşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Înviat-ai pe cel mort ca să spună unde a ascuns averea celor necăjiţi şi iarăşi i-ai poruncit să adoarmă în
somnul morţii; trezeşte-mă pe mine cu glasul rugăciunii tale la pocăinţă şi adoarme pornirile patimilor
mele.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Poarta mântuirii deschide-mi Preacurată, cu cheia rugăciunii Tale şi mă arată pe mine neosândit la
judecată când mă voi înfăţişa înaintea lui Hristos după moartea trupească.

Apoi aceste stihiri:

Preacuvioase, ca o oglindă a cereştilor taine ai strălucit, peste tot tămăduind şi ridicând sufletele cele
necăjite, ca acestea să strălucească iarăşi ca nişte oglinzi ale frumuseţii Stăpânului.
Preacurată, din temniţa patimilor mă slobozeşte pe mine, cel ce alerg la acoperământul rugăciunii Tale şi
mă arată moştenitor al milostivirii Tale neschimbate.

Condacul

Pe cărările smeritei cugetări mergând, ai aflat Lumina Cea neapusă şi ai urmat-O fără şovăire, iar acum
cu stelele rugăciunilor tale luminezi noaptea înţelegătoare ce s-a lăsat peste minţile cele tulburate de
ispite şi soleşti tuturor raza pocăinţei spre călăuzire pe calea mântuirii.

Prochimenul, glas 4:
Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.
Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

Evanghelia dupa Matei:

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de ca¬tre Tatal Meu si nimeni nu cu¬noaste pe Fiul,
decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i
desopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si
veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."


Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste
faradelegile noastre.

Întreaga înţelepciune a minţii ai păzit Cuvioase, înfruntând viforul ispitelor şi ai odihnit inimile cele
tulburate de patimi, făcându-te munte duhovnicesc de scăpare a celor greşiţi. Pentru aceasta, nu înceta a
te ruga pentru cei neputincioşi ce doresc a-şi acoperi sufletele cu aripile rugăciunii tale.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu
indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile
Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si
de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului,
maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor
Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale
preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim,
ale Preacuviosului Macarie Egipteanul, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si
pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam
Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul
cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri !
”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deasupra valurilor ispitelor poartă-mă pe mine, Cuvioase, căci am căzut în marea cea sărată a păcatelor
şi neavând ancora gândului smerit ca Petru strig cu umilinţă şi eu şi grăiesc către tine: ,, Întinde-mi mână
de ajutor, mai înainte de a pieri fără de pocăinţă ! ”.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Carte cu podoabe duhovniceşti scris-ai pentru iubitorii de desăvârşire, iar acum în cartea cea săracă a
inimii mele scrie-mi cuvânt de mântuire, ca urmându-l pe acesta să aflu pe Cuvântul Cel neschimbat.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Dreapta cea nevăzută a Domnului te-a păzit pe tine, cel nevinovat, lucrând dreapta mânie asupra femeii
celei ce minţise, împreună cu care mă adu şi pe mine la pocăinţă, ca să încetez a mai cleveti pe oameni.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

În braţele Tale a strălucit Soarele dreptăţii, Cel Ce trimite razele rugăciunii Sale în inimile cele curate, iar
noi ştiindu-ne mult greşiţi cerem acoperământul rugăciunii Tale.

Cântarea a VIII-a

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă
Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinte duhovnicesc având pe marele Antonie, cu toată iscusinţa ai mers pe cărările vieţuirii acestuia, iar
acum dintru înălţime trimiteţi-ne nouă raza rugăciunilor voastre.

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuşi vrăjmaşul mântuirii a mărturisit că îl biruiai cu marea ta smerenie, însă nouă celor biruiţi întru toate
de cel rău, ajută-ne cu rugăciunea ta ca să stăm fără frică împotriva ispitelor celor multe.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe marele Antonie avându-l povăţuitor, ca o stea ai alergat după soare şi amândoi aţi aflat pe cerul inimii
răsărind pe Soarele dreptăţii pe Care rugaţi-L să risipească întunericul minţii mele cu razele darurilor Sale.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

În braţele Tale S-a odihnit Cel Ce nu dă odihnă serafimilor întru înălţarea dragostei dumnezeieşti, iar
acum noi, cei osteniţi de multe păcate, Te rugăm să ne aduci la odihna pocăinţei.

Cântarea a IX-a

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare,
prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu puterea rugăciunii pe cel mort de demult ai înviat şi pe cel rătăcit l-ai adus la lumina adevărului,
neîncetând a mijloci pentru cei omorâţi cu sufletul de săgeata înşelăciunii, între care mă număr şi eu, cel
căzut.
Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe diavoli ai ruşinat, căci Duhul Domnului umbrindu-te, ai luat îndrăzneală a călca peste toată puterea
vrăjmaşă, iar acum pe mine cel ce calc pe căile cele strâmbe, cu rugăciunea ta netezeşte căile inimii
mele.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Pe monahul cel biruit de patimă l-ai îndreptat cu înţelepciunea ta cea negrăită, iar acum şi pe mine, cel ce
mă primejduiesc pe marea vieţii, scoate-mă din tulburarea valurilor ispitelor, suindu-mi înţelegător gândul
în corabia rugăciunii smerite.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Toată suflarea îţi aduce miresmele laudelor dumnezeieşti, pentru că numai Tu, Preafericită, ca o grădină
plină de florile darurilor dumnezeieşti Te-ai arătat celor ce Îţi împletesc cununi de rugăciune.

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea
nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de
asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu
adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:


"Ceea ce esti mai cinstita...".

Bucură-te, candela cea nestinsă a înţelepciunii monahilor, biruitorul cel mare al duhurilor răutăţii, lumina
bucuriei marelui Antonie, cel ce cu toată fapta bună te-ai împodobit, ajută-ne şi pe noi a ne face următori
gândurilor dumnezeieşti.
Toate desfătările lumii ai părăsit, voind a te uni cu Hristos în cămara inimii şi pe El văzându-L înălţându-
Se ca Un Soare al dreptăţii pe cerul minţii tale, ai alergat către răsăritul vieţii celei veşnice, cu ale cărui
raze risipeşte şi întunericul sufletului meu.
Ca un crin ai răsărit în pământul pustiei şi cu miresmele darurilor tale ai făcut să înflorească sufletele cele
istovite de arşiţa păcatelor, iar acum cu ploaia rugăciunii tale veseleşte şi pustia inimilor noastre, ca să se
facă roditoare de virtuţi mântuitoare.
Oglindă întru care s-au arătat strălucind razele minunilor Soarelui dreptăţii te-ai arătat fericite, cu
înălţimea smeniei tale înfricoşând pe demoni, ridică la înălţimi şi oglinda minţii noastre spre vederea
tainelor preaslăvite.
Cete înfricoşătoare de heruvimi au dus preacinstit sufletul tău la tronul ceresc şi toate cetele Sfinţilor
priveau cu bucurie, însă eu având minte pământească, numai cu săgeata unui gând smerit laud minunată
trecerea ta în lăcaşurile slavei.
De prea multă smerenia ta cetele demonilor s-au cutremurat şi mulţimile călugărilor s-au minunat, însă
eu, nepricepându-mă a lăuda faptele tale cele preaslăvite, te rog să mă scoţi la limanul umilinţei spre a-
mi plânge păcatele mele cele înfricoşătoare, pe care nici limba nu poate a le grăi.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Macarie Egipteanul şi cu
Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...


si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

Mărturisit-ai Părinte, că Domnul nu caută la starea omului, ci la voinţa cea bună de mântuire şi ai lăudat
judecăţile Lui, iar noi căutând spre icoana vieţuirii tale îngereşti cu gând smerit te lăudăm cu dragoste şi
cerem a ta părintească rugăciune.

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei
Sfântului:

Uşă a mântuirii multor suflete te-ai arătat, deschizându-ţi uşa inimii cu cheia rugăciunii, şi cu Mirele Tău
dorit petrecând în cămara înţelegătoare a sufletului, ai aflat plata fecioarelor înţelepte, de care nu ne lipsi
nici pe noi trezindu-ne la pocăinţă măcar în cel din urmă ceas al vieţii.
Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.