Sunteți pe pagina 1din 7

Sfintii

Petru si
)
Fevronia
din Murom

Apiritorii familiei,
dragostei gi fideHtnfii

Traducere din limba rusi de


Natalia Lozan

Bucuregti
editura
RTODOXIA
SFINTII PETRU qI FEVRONIA DIN MLIROM

Moagte gi degi nici una dintre ele in acel moment


nu avea un prieten apropia! in curAnd etre gi-au
irrtehit viitorii parteneri de viald.
Totul depinde de credinla noastri, daci nu
crezi ci Sfantul te va ajuta, atunci cu adevdrat nici
Cuprins
nu are rost sd-i ceri ceva...

Viala Sfinfilor Petru gi Fevronia .......'.................. 3

Mirturii desPre
Fiul meu lucreaz|la o bancd. De curAnd a avut
Sfinfii Petru gi Fevronia din Murom
loc un control financiar frr urma cdruia s-a depisat
ci lipsegte o sumi mare de bani. Fiul meu a fostin-
vinuit de furt. Aminceput s[ mi rog Sfinlilor Petru
Ajutorul minunat al Sfinlilor Petru 9i Fevronia in
gi Fevronia, pe care ii iubesc gi cinstesc de mulgi ani
familia noastrd ................... 1-9
gi la pulin timp a fost gisit adevdratul vinovat..'
indreptarea unui sof infidel .............24

"sfinlilor Petru gi Fevronia, vd rog, salvafi-mi


mireasa!" ..-.".'.. 28

Sfinlii Petru gi Fevronia mi-au salvat cXsnicia .. 33

Cel mai frumos cadou din viafa mea ...........-.....39

Vindecarea de cancer a unei mame cu doi copii . 43

Ne-arn rugat pentru acelaqi lucru .....44

'Ajutali-i sd fie fericili irnpreund!" 5i

r12
Sfinfi Petru gi Fevronia.ne-au impicat gi au
readus fericirea gi bucuria in casa noastri ...... 59

Ne-am logodit dupil rnai pu$n,de o lund ........ 55 Cn4i apirute la


Sogul meu a scdpat de patima jocurilor de noroc . 68 Editura Ortodoxia
Sfinlii Petru gi Fevronia ne-au ajutat sd ne pdstrim
familia ............72
L. Pdrintele Arsenie Boca mi-a schimbat viafa.
Ajutor pentru o'faniilie din Germania ..,....... 75 Mirturii. Minuni.
lndreptarea vielii mele ........ .. 2. Pirintele Arsenie,Boca - Grabnic Ajutdtor.
Mdrturii. Minuni.
GAndurile unei mame ............... ........ 82
3. Pirintele Arsenie Boca ne cheami la el.
Ajutor in naqterea de copii .............:.................. 86 Mdrturii de la Prislop
"Nu am mai vdzut atAta dragoste gi blAndefe" . 89 4. Pirintele Arsenie Boca - MAngAietorul celor
necdjifi. Noi mdrturii minunate
Lacrimile Fevroniei ..........94
5. Sfantul Serafim de Sarov - Vindeciri minu-
Pasul decisiv nate din zilele noastre

Un dar minunat .......:.:i.... ......,....... L03 . 6. Maica Domnului Apiritoarea noastrd - Noi
i minuni contemporane
Cisdtoria lor a devenit mult mai puternicd ... L05 7. Sfdnta Matrona din Moscova - Venifi sd-mi
Un Paste minunat ..;....................r....,.....:............. 106 povestifi necazurile voastre
t.SJand Nectarie Timiduitorul din Eghina.
,..
-Mdrturii. Minuni.
Alte mirturii despre Sfintii Petm gi Fevronia ..109
9. Andreea Nemeg - Eu am vdzutingeri!
APARATORII FAMILIEI, DRAGOSTEI 9I FIDELITATII

Ajutorul minunat al
Sfinfilor Petru gi Fevronia
in familia noastri

Acegti minunali Sfinli sunt protectorii familiei


noastre de mai mul1i ani. tncepAnd de la bunica
mea, toate femeile din familia noastri se cdsitoresc
doar cu binecuvAntarea acestor Sfinfi.
inainte de se cdsitori, bunica mea a mers
in vizitd la naga ei de botez. NuSa o femeie
credincioas5, i-a oferit in dar o icoan[ a Sfinlilor
Petru gi Fevronia qi i-a explicat cum si se roage gi
si le ceari ajutorul pentru ca mereu sd aibd o fami-
lie trainicd gi frumoasd.
tn aceeaqi seara, bunica a inceput si se roage
acestor Sfinli pentru ca toate si decurgd bine 9i
dupi cisitorie si fie fericitd gi implinit5. tn aceeaqi
noapte, bunica l-a vdzut in vis pe Cneazul Petru.
El a indemnat-o sI nu se grdbeascd cu cisdtoria
cdci cel cu care urma s5-qi uneascd viala, nu este
potrivit pentru ea.

t9
SFINTII PETRU $I FEVRONIA DIN MUROM APARATORII FAMILIEL DRAGOSTEI $I FIDELITATtr

Bunica i-a relatat visul siu mirelui, care era Dupi un timp, mama, indrumat[ de bunica,
preqedinte al organizaliei de comsomoll. Acesta a hotirAt si meargi i:r oragul Murom pentru a
i-a spus furios ci acestea sunt prejudecali gi cd bu- se inchina Sfintelor Moaqte ale Sfinfilor, iar tatil
nica, ca membrd aorganizafiei de comsomol, nu ar meu a insistat si meargd impreuni cu ea. Aga au
trebui sd aibd icoane in casd. inainte de a plec4 i-a ajuns pentru prima dati in acest orag, doar ci pe
spus cd ori ea va arde toate icoanele gi-gi va scoate atunci Sfintele Moaqte ale acestor minunati Sfinti
crucea de la gAt, ori ei se vor despirfi. Bunica nu a nu se aflau la mindstire gi foarte pulini locuitori ai
pufut si ardd icoana gi nici nu gi-a scos crucea de la oragului Murom cunogteau unde se afli ele.
gAt gi astfel nu s-a mai ajuns la cisdtorie... Din vorbd in vorbd, din om in om, pdrinlii mei
Dupi jumitate de an, bunica l-a intAlnit pe au aflat cd Sfintele Moagte ale Sfinlilor sunt pistrate
bunelul meu gi in curAnd ei s-au cdsdtorit. Ei locu- la un muzeu din acest orag. CAnd ftr sfArgit au ajuns
iesc impreunS de 60 de ani gi sunt foarte fericili. Lamuzeu, acesta era deja inchis, deoarece se termi-
Mama s-a cisitorit imediat dupd absolvirea nase programul din acea zi. Au decis si revind dis-
liceului. Mama gi tata se cunogteau de mici, au de-diminea!6, dar trebuiau sd caute un loc unde sd
invdlat fur clase paralele. Erau foarte atagali unul petreacd noaptea. La hotel li s-a spus ci nu sunt 1o-
de altuL insd dupd mai mulli ani de cdsnicie nu curi libere, cunosculi in orag nu aveau, aga ci s-au
au dobAndit copii. Mama a apelat la medici, firsd agezat pe obancd gi s-au gAndit ci vor petrece noap-

ptognoza lor i-a ldsat fdri speranfe. Medicii le-au tea aga, unul lAngd altul, plini de dragoste unul
spus cd cel mai probabil nu vor putea niciodatd sH fa{d de celdlalt gi de speranle pentru viitor.
aibd copii. Dintr-o datd s-a apropiat de ei o femeieinvArsti
Bunica mea a sfifuit-o sd se roage Sfinlilor gi i-a intrebat de ce stau afari gi aflAnd despre cele
Petru qi Fevronia. Mama a inceput sd se roage in intAmplate, le-a propus sd petreaci aceastd noapte
fiecare zi in fafa icoanei Sfinfilor gi si-i roage cu in casa ei. Nu a vrut sd ia de la ei nimic pentru
lacrimi in ochi s5-i ajute sd poati aduce p" i.r*u gdzduire,le-a spus ci ii va fi suficient daci o vor
un copilaq. pomeni la rugiciune.
Dimineala, pirinfii mei au revenit la muzeu,
I Uniunea Tineretului Comunist s-au inchinat gi s-au rugat ca Sfinlii sd-i ajute gi

2A 2l
SFINTII PETRU 9I FEVRONIA DIN MUROM APARATORII FAMILIEI, DRAGOSTEI qI FIDELITATN

Dumnezeu sd le trimitd gi lor aceastd minunatd se destrame, ca aceast6, greaincercare sd rimAnd in


bucurie de a fi pdrinli, apoi au revenit la Moscova. urmd pentru to!i.
Doui sdptimAni mai tArziu, mama a in{eles cd Au trecut nu mai mult de doui sdptdmAni gi
este insdrcinatd. CAnd eu am mai crescut pufin, mi- so(ul acestei femei, care era militar, a fost rePar
au spus cd eu am fost adusd de la Murom. Pdrinlii tizat irttr-un alt orag gi ei au plecat. Soful meu a
mei au vrut sd-i mulfumeascd acelei bdtrAne care inceput treptat sd redevini acel bdrbat pe care l-am
i-a gdzduit gi a avut grijd de ei in acea noapte, dar cunoscut cAndva, tandru, atent gi iubitor. El gi-a ce-
din pdcate nu au mai putut-o gisi. rut iertare pentru aceastd intAmplare gi am decis si
in ceea ce md privegte, l-am intAlnit pe viito- vom lupta pentru ca aceasta sd rdmAnd in urmd,
rul meu so! cAnd implinisem 20 de ani. Ne-am iar noi sd fim din nou fericili.
cdsdtorit. La cununie am fost binecuvAnta(i cu Acestea sunt trei intAmpldri legate de ajutorul
icoana Sfin{ilor Petru gi Fevronia. Am adus pe minunat al Sfinlilor Petru gi Fevronia in farnilia
lume doi copilaqi minunali. noastrd.
Cu vreo trei ani in urmd, soful meu gi-a schim- Slavd lui Dumnezeu pentru toate!
bat comportamentul atitfa!6de mine, cAt gi fald de
copii. Aveai senzafia cd a devenit alt om: a devenit
trrst;tz, dur, mereu cduta motive de ceartd. Apoi am
aflat de la niqte cunoscu(i cd in viala lui a apirut
o altd o femeie. $i ea era c5sdtorit5. Am decis sd
vorbesc cu ea qi am rugat-o sd ne intAlnim. Ea mi-a
spus cd uneori are senza(ia cd nu depinde de,ea: e
o atraclie gi un sentiment pe care nu poate s6-l con-
ttoleze, ceea ce reprezintd gi pentru ea un motiv
de suferinld. Am invitat-o sd mergem la bisericd
gi si ne rugim impreund inaintea icoanei Sfinlilor
Petru si Fevronia pentru ca familiile noastre sd nu

22 23
SFINTII PETRU $I FEVRONIA DIN MUROM APARATORII FAMILIEL DRAGOSTEI 9I FIDELITATII

directorul nostru ne-a prezentat o noud angajatS,


un psiholog care va lucra cu angajafii companiei.
Inifial, nu mi-a pldcut de aceasti femeie: era
prea frumoas5, prea ingrijiti gi prea siguri pe ea/
Indreptarea unui sof infidel
dar deoarece trebuia sX comunic cu ea destul de
des, am descoperit cd Alisa, aga se numea, este o
persoani flr care este foarte ugor de comunicat.
Sunt cisdtorit de L0 ani. Ne-am cisdtorit din
Fiecare angajat trebuia sd participe la traininguri
dragoste qi pe solia mea, Sofia, am iubit-o mereu.
organizate de ea dar gi sd fie intervievat indivi-
Este un om cu suflet minunaf o femeie blAnd6,
dual. Atunci cAnd am discutat cu ea despre mine,
rdbditoare gi foarte credincioasd. La insistenla ei
mi-a pus mai multe intrebiri personale, la care nu
ne-am cununat. Pentru mine acest lucru nu conta
am evitat sd rdspund. Probabil cd atunci am fdcut
prea tare, dar nu puteam sd nu-i merg in intAm-
pinare. Unul dupi altul, au venit pe lume cei doi
prima mea mea gregeald gi m-am deschis foarte
fii ai noqtri. mult, vorbindu-i despre relaliile de acasi, inclu-
siv cu sofia. I-am spus ci acum vdd in solia mea
Relaliile noastre rdmAneau foarte bune, doar
mai degrabd un bun prieten, decAt o femeie, la
cd dispdruse acea atraclie gi dragoste fierbinte din
care Alisa mi-a spus cd o relalie ir afara cisitoriei
primii ani de cisitorie. Relaliile cu solia au devenit
m-ar ajuta sd-mi consolidez cdsnicia. I-am zis cd nu
mult mai prietenegti dacd ag putea spune aga. Cre-
prea am timp si caut aventuri, fiind prea ocupat cu
deam cd este gi normal sX fie aga, chiar md mAn-
munca gi famili4 la care ea mi-a rispuns sfiditor
dream cd am o familie atAt de unitd, prietenii mei
ci foarte uqor le putem aranja pe toate...
imi relatau cH aproape seard de seari se ceartd cu
Aga a firceput aceastd relafie. M-am indrXgostit
sofiile lor, iar noi ne petreceam timpul liber iegind
de ea nebunegte. imi ingelam sofia, inventAnd di-
Ia o plimbare, privind un film sau jucAndu-ne cu
verse motive care mi relineau pAni dupd miezul
copii.
noplii sau nu voi mai dornti acasd. Pentru Sofia au
Eu lucrez ia o companie foarte rnare, sunt peful
inceput zile de grea incercare. Ea nu rnX mai ve-
unuia din departamente. Cu r,'reo doi ani ir urmi,
dea pe acasi, dar nu-mi reproga nimic, incercAnd

24 25