Sunteți pe pagina 1din 22

3ffi din rel

Romdniq

lcoonefdcdtooredeminuni.,q

Judeful

Constanla

nuduce

tipsidelica-

gurisfinte,dar

nutoligtiu

cdunele

dintreacestea

adipostesc

adevdrate

Icoqnodelq Dervent

infnptuiegternirqcole

updundrumpe 5osete uitatede [umegio trecerea Duniriicu bacul,ajungita MindstireaDervent.Esteloc de rugdciunede aproape2.000de ani:peaici,a pagitchiarSf6ntutApostotAn-

drei,carei-acregtinat pelocuitoriivechiicetdliDervent,aftati[aca!i-

vakitometri.Totaici,afostintemeiatiunadintreprimeleministiri de peteritoriul Frii noastre.Chiardaci peleriniifot{otescin curtea

i

'j

\

,,"'

:

r

i

i

manistirii,iarcdlugiriise pregitescderug6ciune,loculemani pace,

iaragitaliaoragutuipareafi[amiidekilometridepdrtare.

.

uecuta sub admi- nistrafie bulgard qi mu{i romdni s-au refugiat pe terito-

riul Dobrogei.

PlecAnd in grabd,

o familie qi-a uitat

icoana in casd.

Arhimandritul Ioa- nichie Bdlan obiq-

fdc[toare de mi- nuni Ei ajutdtoa- re credincioqilor. Dar unele poarti

nuia s[ spund cf,:

o charism[ speci-

Uneleicoane

sunt

ald, pe care o sim-

vindecdtoare

de

te numai cel ce

boli, izgonitoare de duhuri rele, iar altele sunt aducd- toare de ploi bine- cuvdntate qi pro- tectoare ale md- ndstirilor Si famili- ilor credincioase. Firf, indoiald, toa- te icoanele sunt

se roagd mult qi cu lacrimi in fa[a sfintelor icoane". Aqa se intdmpld qi cu Icoana Fdcd- toare de Minuni a Maicii Domnului cu Pruncul. Ea se afld in pronaosul bisericii Mdnds-

 

Atunci,

s-a au-

tirii Dervent, in

zit o voce, pe care

partea stdngd, pe

au

in[eles-o des-

ul iconostas din

lugit abia a treia

lemn, credincio-

oard: ,,Dar pe mi-

gii trecdnd pe sub

ne

nu md luati?"

aceasta pentru a lua mdngAiere qi

Glasul venea din- spre Icoana Mai-

binecuvAntare.

cii

Domnului cu

Este o icoand deo- sebitd prin modul in care a fost pic- tatd, unic in icono-

Pruncul, pe ca- re au luat-o gi au donat-o apoi Md- ndstirii Dervent,

grafia romdneascd,

aga

acum aratd qi

dar qiprin povestea ei. in rg4o, aceast[ regiune, pe atunci

inscriplia: ,,De la mostenitorii de- functului I. Chipa-

a Romdniei. a fost

rdtt.

odoareale

cregtiniti!ii.

t

f

?

Maica

Domnu-

lui

este

infdti-

d

gatd

imbrdcatd

t

7

intr-un

veqmdnt

,

albastru,

avdnd

*

,* F

x

broderie

auritd,

iar

deasupra

un

.t 't

acoperlmdnt

ro-

g

gu. Pruncul

Iisus,

5

acoperit

cu

do-

;

ud haine, una al-

\

bd 9i cealaltd ro-

I

i.

5 t *

e

t

 

cu Prun-

se ale celor vinde- ca{i aici, din p6ca-

fiecare

an. mii

meni in sufe-

te distruse de co-

de pelerini igi plea-

 

rin[i

se tdmd-

muniqti, dupd in-

c[ genunchii in fa- ta chipului zugrd-

tor, iertare de pi- cate qi sdntrtate.

duiesc prin rugd- ciune sau chiar

chiderea ldcaqului sf6nt in rg5g, oda-

vit intr-un stil mai

Sespunecd nupu-

prin

simpla atin-

td cu numeroasele

pufin conventrional gi trec de trei ori pe sub Slhnta Icoand,

tini sunt cei care gi-au gisit vinde- carea gi afinarea

gere. in timpul

staretului Anasta- sie Negari (rgOr-

cd4e qi bastoane ldsate, de aseme- nea, spre marfurie

cerdnd de la Dom-

suferintelor

ru-

rg5a), s-au [inut

de cei care Ei-au

nul Nostu lisus

g6ndu-se

lcoanei

chiar dosare cu

aflat in mod minu-

llristos mild, aiu-

Maicii Domnului

mdrturiile

scri-

nat timdduirea.

Icoonefdcdtoqredeminuni ,t',

intr-ozoni impiduriti,aproape

deR6mnicu-V6lcea,

seaftdunuldintre cetemaivechigimai valoroaseldcaguri decultdin tari. De numeleMdnistirii

,,Dintr-un Lemn"de

laFrAncegtiseleagi

oseriedemiracole

giderugiciuni

imptinite.

,.i

C

\

I

\

-.ri

;t.--.-\

--

J

',

:1.,

i i

-\

u greu gisegtio zond

maibogatainsemnifica- maibogatainsemnifica-

religioasedec6tceain

-^li-:^^^^

+ii raliniaaca

+;:

lii

l^-A+

rlar4i

-^^

ra:

l^

in

cares-aridicatBiserica,,Din-

tr-LlnLemn"de la Fr6ncegti, judetut V6lcea.Construiti

acumcAtevasutedeanidin-

tr-un singurstejar,vechea

bisericutdreunegtecredin-

cioqi,adugide necazurisau dedorintadeaseinchinata lcoanaFicitoarede Minuni aMaiciiDomnutui.

bq $&nnft$tire ,,ilintr-llnJernn" gdse$tirndngoiere

le icoanei de la Fb6nceqti a iscat cdteva. Sunt voci

care spun ca nu ar fi cea origina- 16. ci un fals. ca- re a fost adus in mf,nisti- re intr-o clipd de neaten-

Iie a preotrilor.

intulpirn

steirrilordincu*eorndrmstirii

uniivizitqtoriinf( bdnu[idupdcesou tugct

lo lcoonoFdcdtoqrede $inuni, pentru codorin[elelor sc lie indeplinite?

De la descoperirea fdcutd

Insd

tradilia

bisericeas-

de pdstorul Radu au tre-

cd

neagd aceste ipoteze.

cut sute de ani, iar icoa-

Iar

icoana continud sd fa-

na a fost aQezatlla loc de

cd

minuni qi sd asctrlte

cinste fur noua bisericS,

vocea marnelor care vin

din piatr6. Cum toate lu-

sd

se roage pentru copiii

cnrrile bune,nasc tot felul de

i sau pentru

cei in

Agezareamonahald estemdndstire de cdlu- gdri[e de la intemeie- rea ei. Dupd moderniza- re, la inceputul secolului trecut, mdndstirea a fost numitd in mod simbolic Altar de lnchinare pen- tru aviatori gi marinari. Dacd wei sdrdmdi peste noapte, trebuie sd qtii cd

aqezimdntul are o capaci- tate de peste 50 de locuri.

Deqi wemurile moderne au dus la disparifa copaci- lor seculari care formau o barier[ irrtre lumea mire- nilor qi liniqtea plind de ev- lavie de pe dealul cu Md- ndstirea,,Dintr-un Lemn", bisericu[a mai poarti inci amprenta unor epoci pline de credinli. Nu-i credincios sdnu-gi re- gdseascf,liniqtea in fa{a al- tarului scund qi sdnu-gi pu- nd ordine in gAnduri. Pen-

tru

un rdspuns la fiecare fr6-

m6ntare sau nectv.

cA micul ldcag are cdte

Biserica,,Dintr-un Lemn"

din V6lcea este sinonimd in

mintea localnicilor cu lcoa-

na Fdcdtoare de Minuni. Construcfa ei se leagd de acest odor. Se sprure ci, pe la r5oo, un cioban, pe nu- me Radu, a visat-o pe Mai- ca Domnului, care i-a po- runcit sd taie un stejar din

poiand gi sd facd o biserici. Tlind copacul, el a gdsit o icoand indunhul lui, indti

de r,5o m qi lati de peste r

m. Pdstonrl nici nu qtia ce comoard a descoperit.

Se spune cd icoana de la FYdnceqtiar fi opera Apos- tolnlui Luca, acela care a pictat-o pe Fecioara Ma- ria pentru prima dati. Trr lume mai existd incd trei icoane asemdndtoare: la Moscova, la Istanbul qi la Ierusalim.

arhivaPM

cea,estesirbdtoareaproa-

peinfiecarezi.Zecidepele-

riniiqiindreapti pagiispre MdnistireaCelic-Dere. Odatdajungiaici,se apro- piecusmerenieqinidejde de icoanacu ceamai neo-

bi5nuitafaimd:aceeaci se curi!5 singuri.it infiligea- zapeM6ntuitorul,celde la care, ru96ndu-se,credin-

cioqiisperdsdaflevindeca-

reatrupuluigiasufletului.

Putini qtiu cd Mdnlstirea Celic-Dere a fost mai intAi locuitii de cdlug6ri, fiind fondatd chiar de doi mo- nahi lipoveni, in secolul al XD(-Iea. Numele Celic- Dere, dat de turci pdrdului pe valea cdruia se giseg- te mdndstirea, se traduce

Icoqneledelq

insdndtose

ilalic-De

sufletul

Icoqnefdcdtoorederninuni

Celmaiimportantcentrudespiritualitate

{ dintreDuniregiMareaNeagri,Mindstirea ! Cetic-Dereadi postegetreiicoanemiraculoase.

in acest aqezdm6.ntmo- nahal se afld cAteva icoa- ne celebre:icoanalui lisus, aceea a Maicii Dommrlui, numiti Eleusa, care grd- ieqte qi ldcrrrneazil, qi a Fe- cioarei Maria Ndmgaisca- ia. Curios este cd cele trei ldcaguri monahale hrLcene (Celic-Dere,Saongi Cocog) formeazi pe hart?i o cruce perfectti. Maicile de la Ce- lic au fostmartorele multor minuni, printre care gi ace- eaa

Povesteaicoanei de la Ce- lic-Dere incepe actrm rrs ani, cdnd era acoperitd de o pAcld groasd. In timpul rdzboiului ruso-turc, a fost adusd din Rusia. Un soldat i-a incredin[at-o unui cd- lugfu, spun6ndu-i: ,,S-o [i- nefi cu mare evlavie, cE prin ea se va sdvdrqi o ma- re mimrne. O vede$ cd e neagri, dar se va curdl4,

I

I

$l

#i nl

l

lb

i

r

Foto:t4likipedia,crestinortodox.ro

ffiffi

Llltimele cuvinte ale sol-

lohrJ, se vor peFece mari

Iisus, aqa cum este in_ffifi-

datului care a adus icoana

qat tr

,jcoana care se cu-

M6ntuitorului la Celic-De-

rdfi

singurd", degi nu are

re au trezit temeri qi chiar gi o legendd. Se spune cf,

ochii deschiqi,pild ar gld- sui:,,Venigila Mine, to$ cei

afunci cdnd seva curd{a cu

schimbiri in viala oame- nilor.

Uuditi qi impovdrafl 9i Eu vd voi da odihnd". (Matei rr:28). Nu-i de mirare cd mu$ qi-au gdsit aici leacu-

Din

acest

rile pentu diverse boli.

motiv se bd- nuiegte cd a pomenit sol- datul de pre-

trd sulleteas-

W

gdtirea noas-

In paraclisul m6ndstirii se mai alltr o icoanii miracu-

cd. Nicio

al-

loasd, cea a Maicii Domnu-

tii icoani

nu

lui Ndruqaiscaia.A.sctrpat

mai

are

o

de doud ori din foc inainte

profegie

atat

de a ajunge la Mdndstirea

de infi:icogI-

Celic-Dere, pe cdnd apar{i-

toare. Totuqi,

nea unei familii de credin-

credinciogii

ciogi din comuna Nh'rugai.

nu se tem de

Mai futAi. ea a rezistat unui

ea, mai

ales

incendiu abdtut asupra ca-

aceia care au vdzut icoana

sei acestei familii, apoi fli- cirilor in care o arunca-

qi

i

s-au in-

se un mogtenitor. La Invi-

chinat,

pen-

ere, icoana a fost luminati

hu cd partea care s-a luminat mai mult il aratii pe M6ntuitor zdm- bitor qi bhnd.

de o razd qi un glas a cerut si fie dusdla arhimandritul Athanasie, ctitorul Mdnf,s- tirii Celic-Dere.

ff?1ffIffil'lffi

[tdilnstirec lt{iculq

-{.,

f

I

--;: t>--t \-/

' nuldintrecelemaimari

peterinaje

arelocinfiecareanla15

rom6negti

august,c6ndmiideoameni

se indreapti citre Nicuta, satuIde [a margineaClujtr-

lui.Tinerisaubitr6ni,copii,

oamenibotnavi,siraci sau bogati,toli sunt unili prin rugiciunein noapteade 15 spre 16 august,[a mSnis-

tireainchinatdMaiciiDom-

nutui. Lum6niriteaprinse

brdzdeazaintunericul, iar

murmurutvocilorevlavioa-

seseinalli spreceruri: ,,Am

venitMdicu{5,s5-!ispunem

necazuloe care-lavem".in aceaseari,eiinconjoardde treioribisericadinlemndin

incintalicaguluisf6nt,mer-

g6ndin coategi-ngenunchi, in semndesmereniegipen- tru iertareapicatelorsdvir- gite.Apoiseroagilalcoana

FdcitoaredeMinuniaMaicii

Domnului,careestescoasi afari din bisericd,5io ating cu m5initesaucu buchete debusuioc.Petot parcursul

noptii,peleriniiascultdstuj-

ba gi se roagi pentrucasd, familie,sindtategi pentru apdrareadenecazuri.

lcoanaMaiciiDomnuluide[aMindstirea NiculadinCtuj,carealicrimatcusutedeani inurmigidesprecaresecredeci faceminuni, aducelaolalti,andean,miidepelerini.

1 I

Acest ritual se repeti la Ni- cula de peste boo de ani, credincioqiicaresosescaici rugdndu-se Preacuratei in speranta cd vor primi aju- tor. Mulfi cunosc povestea icoanei care a ldcrimat sO de zile qi care a adus alina- re celor care i s-au inchi- nat" Pe 5 februarie 1694, cdgva ofi[eri qi soldatridin regimenh-rl de la Gherla s-au dus sdseinchine in bi- serica de la Nicula qi au ob- servat lacrimi adevfuate pe Icoana Fecioarei. Au aler- gat la preoh.rl din sat, sd-i deavestea.Acestaa venit la bisericd, a ingenuncheat in

fata odorului Ei s-a rugat

sd

nufie o prevestire rea. Toa- te satele dimprejur au aflat miracolul gi au venit sd-l vadd cu ochii lor. Ldcrima- rea a durat, cu inberuPeri,

o

p6nd la rs martie 1694.in acele vremuri, oamenii ca- re au vizilat-o au supravie- tuit atacurilor turcilor gi ti- tarilor. De-a lungul timpu- lui, icoana a mai fdcut qi al- te miracole.

Icoqnefdcdtoqrederninuni

O,Mdicu[dSfinfi, Terugdm fierbinte Sdne-asrulEide-apuuri Marearugdninte. IYUldsa,Mdicu[d, Sdpierim pe caJe, Cd noi suntem fiii LacrimilorTale. Ajtttd-ne,Mdicu[d, Sdne rugdm mereu, Sdcredemtotdeauna Cd esteDumnezeu.

lgo4, un bolnav din pdrfile Sibiului a fost vin- decat dupd ce zdcuse in pat aproape gapte ani. in anu-l urrndtor vizitei fd- cute la Nicula, el a putut veni pe propriile picioare pentru a-i multumi Mai-

cii

Domnului. in rgg5,du-

pd

ce s-a rugat icoanei f[-

cdtoare de minuni, o feti-

td din Cluj-Napoca a fost

vindecatd de o umfldtu-

rd

a mdinii pe care docto-

rii

o diaEnosticaserdincu-

rabild.

Se spune chiar cd un td-

ndr bolnav de cancer, cre-

zAnd in puterea vindec6- toare a icoanei, a scdpat

de aceastd cumplitd boa-

lA. Afland despre mira- colele de la Mdndstirea Nicula, in secolul al X\4II-lea, Vaticanul a re- cunoscut irnportan[a sanctuarului de aici, iar in 19z6,PapaPiusal Xl-lea a emis un document ponti- fical prin care se acordd iertarea pdcatelor peleri-

nilor care ajulg la Nicula.

Icoqnefdcdtoorederninuni '':, ur

Li'

NmsxryffiKwry*fulocdetnchindciune

iar bisedcoo ofs,cotot ceowo ind(ntru:strarc,iconostos, olteicocnginsolcoonoPreocuroteipictatddeApostolullsuco nu o lost qtinsd deflocori?

,tl:

MinistireaNimiiegtifaceparte,alituride CetiluiagideCorbiidePiatrS,dintriunghiul

deschiturirupestreaflateinzonaC6mpulung

Muscel.Sf6ntullicagdin judetulArgegerenumit maialesprinfaptulciadiposteSteunadintre celemaivechiicoanecregtine,atribuiti ApostoluluigiEvanghelistuluiLuca.

d gezim6ntul monahal

Nimaieqtieun locptin de pace carevibreazd

/ \

5 intr-unfel aparte,iar c6n- tarite bisericegtiparcdr5-

sundaltfelintrest6nci.Cd-

sulelemaicilor,inconjurate

deftori,suntstr6nselaba-

zadealuluiundeseaftibi-

sericarupestri,vechitem-

ptu pig6n transformatde

Sf6ntulApostolAndreiin

locdeinchinarecregtin.

Se spr-rle cd numele lo- calitd[ii se trage de la ex- clama[ia SfAntului Apos- tol Andrei cdnd a cerce-

tat locul: ,,Nemo est!",adi-

cd,,Nu e nimeni!". Vdzdnd pe$tera,el a crezut cd aco-

lo seascturdeun preot p5- gdn Ci a intrat cu gdnduJ sd-i propovf,duiascd cre- din[a, dar locul era gol.

itd Evalghelistului Luca qi consideratd de cei care vin sd-qi gdseascdliniqtea

qi vindecdrile aici, implo- rdnd mila Fecioarei Ma- ria, drept una fdcdtoare de minuni. Se spune cd Mai- ca Domnului din icoand ii ajutd pe cei care se roagd cu credinfd, cilduzindu-i pe drumul cel bun. Nu-i de mirare cd, pentru a o

vedea, mii de pelerini

posescaici in fiecare an.

po-

lnainte de rdstignirea Dommrlui nostru Hristos, Fecioara Maria i-a cerut Apostolului Luca sdpicteze rs icoane care s[ o innu- chipeze cu pruncul lisus in brate.Luca era medic qinu; pictase niciodati, dar a as- cultat pomnca gi a zugrdvit

cele rz odoare.Ele au fost date apoi una cdte una fie- cdrui apostol care a plecat sd propovdduiasch credin- ta in lumea intreagd. Sf6n- tul Apostol Andrei, ajun- gdnd pe meleagurile tdrii noastre, a addpostiticoana in peqterade la Nf,mdieqti. Din cele ra icoane, doar trei au supraviefuit trecerii timpului: cea de aici, una la Vatican qi alta ln Grecia.

pierea peqterii cu turrne-

le lor. Au avut toti trei ace-

laqi vis: in dangdt de clopot

Ii s-a ardtat r-rninger, care

le-a spus cd in acea stdn-

cd se a{ld icoana cu chipul

adevdrat al Maicii Domnu- lui. Diminea[a, qi-au po-

vestit visele qi, irrfricoq6n- du-se, au hotdrAt sd se mute de pallea cealaltba muntelui. Visul s-a repe-

tat qi a doua noapte, iar in-

tr-a treia a venit chiar Fe-

cioara Maria, care i-a con- dus la intrarea in grotd qi

Modtrl in care a fost gAsiE icoana este unul miracu- los.Dupd ceSf6nhrlApostol Andrei a ldsat-o ascunsd in peqterd,au Fecut multe se- cole.Legendaspunecdfei

pdstori au iruroptat in apro- cd a Maicii

i-a indemnat sdfacd un ld-

caqde inchinare acolo un-

de vor gdsiicoana. Cei trei

pdstori au pus hramurile mdndslirii: TzvorulTamA-

duirii

qi Inharea in Biseri-

Printre vechile picturi cu sfinfl din mdndstire, zu- grdvite prin tehnici rudi- mentare pe zidul rece de piatrd qi gterseincet gi ire- versibil de ffecerea sute- lor de ani, se afld una din- tre cele mai vechi icoane ale lumii cregtine - pie- sa de referin[d a bdtrdnu- lui licaq - o icoand atribu-

,,'

.ir

:

tu

Icoqnefdcdtoaredeminuni ;fl'

delq $&nn&SLires

F{earn[

,,I?idisnco"

vindecdbolifnrnscdpor

r-,

Niciundein !ari nus-augisit

at6teadovezideiubiredin

iD".4'ili:HTff,':,ii.!i:;

J--.t},-{

Ministirea Neamt,dar

ribdareai{i esterisptatiti

imediatce trecide poarta ceainalti a ,,lerusa- limului ortodoxiei

rom6negti",cum

mai este numit acest loc sf6nt.

t

partgaDomnuluifalideoameni, I cainNeam!,spunlocalnicii. I Printrecelemairenumiteicoane I fdcdtoaredeminuni,ceaaMaicii I Domnuluide[aMinistireaNeamtI esteceamaivaloroasd.

La17kilometride

T6rguNeam!,intr-o

poiandlargdeschisi peva- leaunuir6u,iti simlideoda- ti sufletultiniStitgi toti cei pecareii int6lnegti,cd saucredinciogi,itisunt

pigtefrali.f

Istoria icoanei ,,Lidianca" incepe in Lida, oraq din Israel, chiar pe wemea c6nd pro- povdduiau Apostolii Petru qi loan. Acolo fusese ridicati o micd bisericd drept mul- fumire Fecioarei Maria, iar cei doi au che-

mat-o pe Maica Domnului

Apostolii au ajuns inaintea Ei qi

au vdzut primii chipul Fecioarei pictat pe

un st6lp de lemn din apropierea bisericii. Bucur6ndu-se de minunea aceea, Mai-

ca Domnului a inzesFat icoana cu putere

s-o binecu-

-vinteze.

vindechtoare.

 

pericolului, a fost

readusd trtr-un

car.

In timpul invaziei

La intrare, acesta n-a mai putut fi ur- nit. Gandindu-se cA

turcilor, toate me- ndstirile din zond

locul fusesepAngd- rit de trecerea hr-

au

fost prddate, mai

cilor, stareful Do-

pulrr Mdndstirea

mefan a ff,cut sluj-

Neamtr. Se spune

bA de sfintrire a

cd

pe atunci icoana

apei qi aga a intrat

a fost ascunsd trei ani. Dupd trecerea

icoana in m6nds- tirea curat6. Multe

necazuri s-au abd-

mul semn al pute-

tutinzonaNeamtru-

rii icoanei l-a pri-

lui dupd aceea.De fiecare datil icoana ldcrima, apoi ii fl- nea sub protecfla ei pe to[i care veneau gi se rugau. In tim- pul holerei, oricdte vie[i a secerat in al- te zone ale 15rii, la Mdndstirea Neamtr qi in apropierea ei nimeni nu s-a im- bolnivit.

mit Sfantul Ioan Damaschin, prin anii 7oo. Califiil Damascului, Ua- lid, i-a tdiat m6na dreaptd, iar loarr Damaschin a cd- zut in genunchi in fa[a icoanei, cer6n- du-i Maicii Dom- nului s[-l vindece, iarmdna s-alipitla loc. Pentrrr a amin-

In paraclisul md-

ti tuturor cele pe- Fecute, Sf6ntul a lucrat in argint in coltul din dreapta jos al icoanei incd

ndstirii, se gdseg-

o

mdnd. in prezent,

te icoana Maicii Domnului cu trei

cunoscutdpentru puterea ei de a in-

e

calamit6filor.

mdini

qi pruncul Ii-

drepta wemea qi

susin bra[e. Croni- carii sus[in cd pri-

pentru prevenirea

Icoqnefdcdtoqredeminuni

Pentru ctr a primit mare ajutor de la Maica Domnului, Sftnhrl Luca i-a pictat drept mulfumire chipul, care a devenit cea mai veche icoand frcdtoare de mi- mrnidinlume. in junrt anului 16oo,cd- lugdrii de la Athos au pictat Ei ei o icoa- nd dupd cea a Sfhntului Luca gi i-au tri- mis-o fir dar voievodului Mihai Viteazul. Numai ci Vodd s-a bucurat in ceruri de acest dat, deoarece icoana a ajuns la 6o de ani dupd moartea lui. A fost aqezatd la loc de cinste, in mdndstirea ctitoritd de voievod, iar de atunci ii ocroteste pe cei care seinchind in fala ei.

CunoscutipentruforJaeimiraculoasi,lcoana 1 MaiciiDomnuluidetaMindstireaMihaiVodidin

I Capitaliteajutipefemeisidevinimame,

d6ndu-lepruncisinitogigiputereadea-icregte.

Multe femei ctrrora me- dicii le spuneau cd nu pot face copii au gdsit alina- re rug6ndu-se aici. $i asta seintflmpld pentm cd ,,in- drumdtoarea" de la Md- nistirea Mihai Vodd, cum mai este numitd aceasti icoand, ttrmdduieqte su- fletele qi trupurile tutu-ror celor care nu mai au spe- ran[d. in fieeare duminicS, vin aici pentru impdrtiqanie loate mamele cu copiii ddruiti de Maica Domnu- lui, care s-au rugat la ea. Credinciogii ii numesc pe aceqti micufi copiii Sfin- tei.

,,Hcdighitric" delq

plili ri Vodn

dezleogdpqntecelestgtpe

tlu.rtepoartdpasiiprincentrutVechi@

t Y al Bucure+tiufui,treci,desigur,peEn-

"--\ g; frumoasaM;nestlrelfihaivod;, cu turlele.rimii ti br5i€ledecirAmizismSl- luite. Ctitodea lui Mihaiviteazul, m6nds-

lfqt

h5.auiti

lcoana Maicii Domaului de la M6nds-

tl*".

te minuri

io flecirf

Numde J.jf,: ei

an pe !r

:a:T]t

ianuafie,

51Ygl:

tireaafostridicatjiinuma uneifigeduin- de la cuv3trurl_8ece3c-hodt€o8",car€

"HodigniEia'Yirc

te f5cutede marelevoievodSfantlui Ni- colae.in zil€lenoastre,l5cagulesteo oa- zadelinigte.Dac;-itrecipragul,ziregtio

frumoas5fcoania MaiciiDomnului,care

parecdseuit;la dneSitirSspundezam-

bind.Aceastaest€unadintrecelemaiim-

portanteicoaneEcitoare de minuni,cu-

nos.ug maial€sdefemeilecare-9idoresc copiiginu-ipotavea.

insralnnl

sau

te lnlirElat, cu Prunculpe cfe

a clii" FecioaraMaria "arttdtoare e3-

f tine

hdnrmdloar\e". "c5uuzt',

ftl brat ,_iar-(Ir om8nl arati spryELca

sple Aceta_decar€3aascultlm ti

re st-l iubim-Iisu-sIftrtos alc fn m8I stengdutr 3ul dehfutie c.rc 6irDbohzea- z[ E.r'aDghelia.-Yetea c€abrmi adurd lumii prin venireasa.

pecs-

t,

I

I66b

O.PradefA

F"cioaf

CarsFaruoetttpir

.ar{te C,erea$:A,AJutdtaarcbuniahm4

I

\

t'

din!,u l_Inea sFdtucitSoade 'nt fu;patii,mistosDwrmued

a

e{i Comnr

li

no.,r.,t!Tbfuicim pi

rep-"u";.,

Dtnmezeu pip}in ?IneS-ad,lrrluffr€

roi, casd

ftmpoponnLui!'Ildetduqa

Cereascfpin cae iarni s.{,udeffhit ufile Rafinui!

f

fi. egiSti.e Cerearaincarcnnneizusapogotetrypdn

ntl Ci.fDanrugnt-

I Diie

|

sdaEi to{ul WtimilornoasEe.case neizbevimde fxut et se$ie al ghe"nei!

netaxge-ne Finoud"Prt.acnmtA, prcqtmlui$imeon,

sd FamAm neoaSndigi

ueiD&me"l.ldnost,sefnpd/jlaqrptra

I nin;n;tencEtt,,pefulT

| ftcacurauruisrd tlp

ti Senge!Aitn-ne snnepfzinnnca

tifnniezeu

6 sanu

|

I Talesddott$rxtim fi acealnamlnnarc aDormtutui nosD,u,lnpeu*

I

il

finfnBiterica'j.tpu/ninos?rttMaicaLuiDDrtemqlntapinenabdeamape

fn'Ieuin

idnfe

piln afeEIe noaBne,s, aetnveitDicimpin NStch)Aile

At pe sfln/,udfnis Amin!

at m4ii,

aatn gpmtrea

ds*-Ls]dvimrise-Ldnt^mpe-Thtn,pm

piinveciiecilor!

o

'1

'

!E--1

{)

-'(i-^ fs

.; utini gtiu ci

f [e Cuvioaseiau ajuns

moa$te-

la lagidatoritdtuiVasi- le Lupu:domnitorula pli- tit 300de pungicuaursul-

tanutuiMuradal lV-[ea,in

speranta ci

moaqtelorSfinteiin biseri- ca MindstiriiSfintiiTreile-

rarhidin lagiva opriextin- dereamigcdriicalvinistein Motdova,in detrimentulor- todoxismului.

strdmutarea

@ In iarna anului r888,moaq- tele Sfintei se a-flaula Mtr- ndstirea Sfintii Thei Ierarhi din Iaqi,cdnd s-aaprins un foc din cauza unui sfegnic. Se spune cd argintul din care era ftcutti racla s-a to- pit, darfldcdrile nu au atins nici lemnul, nici moagtele sfinte 9i nici icoana Cuvi- oasei.Au fost gdsitetntregi dupd stingerea incendiu- lui - partea din lemn a ra- clei se pdstreazd gi azi, ca dovadi a acelei minuni. La pu[in timp dupd aceastii in- tAmplare, moagtele au fost

Icoonefdcdtoqrederninuni ,.i i,

"".

rninuni infnpfuitede

'

so llsrdschevadelq lc;i

uv100t

mutate in Catedrala Mitro- politani. il acea vreme, Cuvioasa Parascheva nu era canonizatd. ln secolut

al XIV-Iea, SIhnta a inceput

sd fie prd-ztuitA 9i la noi.

Abia in am:l rg5o, Slantul Sinod al Bisericii Ortodo- xe a hotirdt generalizarea

cnlhrlui Sfrntei, ca urma-

re a mimrnilor sdvdrqite de

moagteleei.

Se spune ci Sfdnta Paras-

cheva, prin

prezenta

ei,

a ocrotit Iaqiul de bom-

bardamente in timpul ce- lei de-a doua conflagralii mondiale. Nopti la rdnd veneau ostagiisd seroage

Sfintei pentru via[a lor, iar cei rdnifi, pentru a fi vin- deca[i. Sfdnta Parascheva a ajutat 9i in timpul sece- tei din anul 1947. S-a f[- cut o mare procesiune cu racla qi icoana Sfintei prin satele Moldovei, iar ploile s-au reintors.

Cunoscutdcapro-

tectoareaMoldovei, SfAntaFbrascheva estesirbitoriti in fiecarean[a

14octombrie.in

aceastezidemare

praznigcregtinii

ortodoqia$eaptdcu

emotie$ajungila

CatedralaMitropo-

litanidinlagi,unde

suntpestrate

moa$elegiunadin

icoaneleSfintei.

aqezarea sfintelor moag- te la Iagi. ln istoricul pele- rinajufui h moagtele Slin- tei Paraschevasunt con-

semnate vindecdri mi- raculoase, Unele sunt contestate de clerici, alte- le au intrat in istoria Ca- tedralei ieqene.Sespune, de pildd, cd tupul ei s-a migcat atunci cdnd doul femei au vnrt sd-i pund o pernd sub cap. Credincioqii care re- vin an de an aici spun cd multi suferinzi au fost td- mdduitride boli grave du- pd ce s-au inchinat Si

E

greu de spus cdte alte

s-au rugat

gi la icoana

minuni s-au sf,vdrgit dupi

Cuvioasei.

in cetcteaTdrnowi copitala bulgori?Au fostmutqte gilc Constontincpol, fioldovei, Vosile

sd le cduco lo Ioqi in l64L

Spre tine puurea

ndddjduind, de multe

bok qi primejdii

s-a

izbdvil lara aceasta,aJi- ndnd qiprelhcAnd mAnia eeacu dreplalepomild asupranoastrd de la Dumnezeu,in btna gi milostiva indware, prin ale tale rugdciuni; dar 5i acum ingrozindu-ne marilenenorociri, Ia tine ndzuim cu lacrimi sdne aju[i, ca sd.scdpdm din primejdie 6i sd cAntdm lui Dumnezeu: Aliluia! (fragment dinAcadsml Cuvioasei Maicii noaste Parascheva)

Indiferent de vreme, cu cdteva zile inainte de

marele pranic,

Catedrala Mitopolitand din Iagi, unde aqteap- ti in rug[ciune clipa in care vor ajunge la ra- cla gi icoana Sfintei. in ziua de r4 octombrie, chiar dacd trebuie sd aibd rdbdare gi s[ stea

ore fur gir in agteptare, credincioqii triliesc o bucurie aparte in timpul slujbei de diminea-

F. SfantaLiturghie este finutti in fa{a catedra-

lei, unde sunt scoasegi moaqtele sfinte. La fi- nalul acesteia,tofi cei prezenf trec pe la racld

qi sunt miruiti de preof. Mulfi spun cd, atrurci c6nd ajung ir locul mult dorit sunt cupringi de o pace interioard greu de descris. Ziua se cu o procesiune in jurul ldcaqului.

pelerinii

se indreapti

spre

Foto:Mediafax,AH

-

Zecidemiidecredinciogidin judetutSatuMare,dargidin imprejurimi,vininpelerinajsi seroage[alcoanaFicdtoarede MinuniaMaiciiDomnului,care

seafl5laMinistireaBixad.

Icoqnefdcdtoqredeminuni tf

\11,

ploriq

Dixod*.fuqlogfo.

rAans.iilnffitEa

cepuhrrile ldcagului slhnt se pierd ir negura w€mu- rilor. Se spune cd, in acea zond, inFe Boinegti qi Cdli- neqti-Oag ar exista ruinele ceilifi Belovar, a dacilor li- beri. Potrivit unei legende, mdnistirea ar Ii fost con-

, struitii pe locul unui altar

irchinat lui Zamolxis, ze- ul suprem al dacilor. Multe dinEe documentele cu pri- vire la construcfa ldcaqului

de cult au fost distruse, ast- fel ircdt informafiile lega-

- te

de consxuirea mdnlsti-

rii sunt imprecise.

straie populare. Dupd rein- fiinfarea Episcopiei Orto- doxe a Maramuregului, s-a cerut oficial Smnhrlui Si nod sd aprobe relnfiin[area Mdndstirii de la Bixad ce frrncfioneazd canonic ince- pdnd cu data de r ianuarie rggr, cu staut de mdndsti- re de cdluEdri.

I@@

Donati de impdratul Ma- nuel al Il-lea Paleologul (ndscut la z7 iunie r55o - mort in r4zg) comitelui

Balc al Maramureqului gi mutatil ulterior, in 1895,la Mdndstirea din Bixad, de IcoanaMaicii Domnului se leagd o serie de poveqti, fi- ind consideratil Idcdtoare de minuni. Despre aceasta se spune cdini[ial ar fi fost addposti- td la Mdndstirea Peri, care se afld pe teritoriul Ucrai- nei de azi qi a fost fonda- tii de fralii Balc qi Drag, iar la mijlocul veacului al XIX-lea, a fost adusi la Mdndstirea din Bixad.

Atestat2l documenta-r in

1689, Mdndstirea Bixad a

fost populatii de cilugdri ortodocqi, dar tr rgr48,age- zdm6ntul monahal a fost inchis, devenind orfelinal Biserica mdndstirii a fost ins6 ingrijiti de prcofli din comuna Bixad. Ei au fti- cut anual de Sftnta Marie Marn, pelerinajb h vestita

mdndstire la care partici- pau mii de credinciogi din Oag, Someg, Codru 9i S[t- marimhdcaf in frumoase

bine de 7 ani, a fost adus la mdntrstire in ajunul strrbi- torii SRdteifvtaria qi a$ezathngl icoana acesteia.I]up[ ce a lnnoptat l6ng5 icoantr, a doua zi diminea{a, bdrba- hrl s-a ridicat din pat qi a puhrt sd umble.

A doua minune a fost consemnatd g ani mai t6rziu,

la,zr septembrie zoo5. ln acest caz este vorba

pre un birbat din Bocicoiu Mare, Maramureq, care a fost diagnosticat de medici cu cancer in stadiu ter-

des-

minal. Pacientul a fost externat, ins6 sofia acestuia a venit la Bixad pentru a se ruga Ia Icoana Fdcdtoare

sdp-

tiimani

de Mimrni.

Se spune cf, nu trecuserd nici doui

gi bdrbahrl s-a vindecat complet, uimindu-i

gi pe medici.

Ruqdciunilelq

Sfankx&&ntmxxic

schirnbnvie[i

infiecaremarfi,[aobisericidincentrulBucuregtiului

sestr6ngzecidecredinciogi.Suntunilideaceeagi

speranti,lrantS.aceeaaceeadedeaaseserusarugalalalcoanalcoanaSt6ntuluiAntoiAntonie

celMare,casi [eiertepicatelegisd[ealinedurerile.

i

'

-'::.,:i.,

A

I

'+'

\

'':'

" ftati chiarininimaCapitalei,[6ngdHa- nulluiManuc,BisericaDomneascide

laCurteaVeche,numitdgiBisericaBu-

-!

i navestire,estecelmaivechilicag de cult

dinBucuregti.Ceeaceo facecunoscutdnu suntcei450de anide tainfiintare,ciodo-

rutcelmaidepre{:lcoanaFdcdtoaredeMi-

nunia CuviosuluiAntonie.Aceastaa fost adusi in sf6ntulagezimSnttocmaiin ur- maunuimiracol.

in anul 1847, Icoana Sfdntului Antonie cel Mare se gdseala un ldcaq de cult ri-

dicat in apropierea Bisericii Bunavestire, numitd qi Biserica Pugcdriei, care purta

Icooneldcdtooredeminuni .'1,:.

\ .+_:

r}

 

implinesc dacd te rogi Icoanei Sfanhr- lui cdte noud ma{i la rdnd, urm6nd ca in cea de-a zecea sd faci rugdciuni de

despre cale rrti-*t\,. atzice cd au aple- care spre credinfd vin cu ochii in la- crimi 9i inalp ru- gdciuni fierbinti.

multumire gi sdim-

O

tanArd care nu

parfi ce potri:pdine, ulei, ftucte. Cum a apdmt acestobicei? Nimeninumai qtie, insd minunile sd- vArqite de icoand se petrec qi astiizi ca urmare a lntoarce- rii la credintA a oa- menilor qi a rug6- ciunilor.

putea avea copii a

primit binecuvdn- tarea Sfdntului, iar acum are doi copii pentru care vine adesea sd-i multru- meascd Lui. Tot in fafa icoa- nei sfinte, o femeie posedatd de diavol qi-a revenit in sim- tiri. Marele posti- tor gi cdlugdr Al- tonie a mijlocit qi rugdciulile unei femei care agtep-

 

v6rgite de Dom-

Cea mai mare din- tre minuni este tr-

ta

de mult o repar-

nul prin mijlocirea Sladufui. $i acum,

toarcerea la cre- dinld a tinerilor, ca-

tifie de casd de la primdrie. in timp

Cu timpul, a cres-

tr

fiecare ma{i di-

re se apropie de ea

ce aceasta se aJla

cut evlavia cre-

minea{a, zeci de

dintr-o pornire in-

in

genunchi

in

fa-

dincioqilor pentu

oameni vin sd se

terioari de neexpli-

!a

icoanei, o floa-

Icoana Cuviosului

roage Sfhnhrlui An-

cat, fdrd a avea pe

re

aqezatdpe ramd

Antonie. Multe ru- gf,ciuni au fost im- plinite qi multe mi-

tonie, dupd cum a rflmas obiceiul din vechime. Se spune

nimeni foarte cre- dincios in familie. in fala Icoanei

i-a cdzul pe umdr. N-a trecut mult qi femeia qi-a primit

nuni au fost sd-

cd

rugdciunile [i se

Sfantului, tineri

casamult doritd.

 

Hramul Sfantul

Artonie". Un

incendiu

devastator a cuprins tot centrul

Bucureq-

)

Bunule Pdrinte Antonie, cel ce dwerile qipdcatele noastre le cunoqti,nu trece

tilor, iar biserica in care se afla icoana a ars in intregime. Egumenul Visarion a fost acela care, rdscolind prin cenuqd, a descoperit cd Icoana Sffutului Altonie nu fusese atinsd de fldcdri. El a curd[at-o qi a aqezat-oir Biserica Domneascd de

la Cufiea Yeche,in partea dreaptd a alta- rului, ldngi Icoana Bundvestirii. Din acel an, Sfhntul Antonie a devenit patronul bi- sericii, alf,turi de Maica Domnului.

cu vederea glaswile de rugdciune ale celor ce aleargd )a mijlocirea Ta 6i nu te uita la newednicia celor ce Teroagd, ci la slava gi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mdttwisit 6i spre carc seindreaptd rugdciunea ce li-o aducem. O, sldvitefdcdtor de minuni, pdrintele sdracilor, ocrotitorul vdduvelor, sprijinitorl.rl offanilo4 uino cu

obiEnuitaTaindware in ajutorul nostru prin rugdcittnile Tale cdtre Dumnezeu,

ca sd

fim mAngiiafi in nevoi, ca sdfim apdrali

de primejdii, de ispite qi de pdcate.

Tb, cel ce ai ftcut din pustiul Egipttrlui loc depreasldvire a Marelui Dumnezeu gi a MAntuitorttlui, IH gi din pustiul sufletrr,lruaosna\ arude necredinld qi ros de patimi,

locpldcut lie, in care sd se sdld,p.lruascd virtutea, prin Tine sd semdreascd numele Tdu cel sftnt, a) Tatdlui, al Fitrlui ei al Sf4nntlui Duh. Amin.

Foto:bisericasfantutanton.ro,wikipedia

a

Icoonefncdtoqredeminuni

tr

Celernqicun scuteicoqne

ol

rnlrqculoqseCin

{e1tr&*$mwffi

q. preicoaneseindreapti,dinveacuri,ru-

gaceloraflatiinsuferintasaucareaune-

\)

'

,

,

. voiedeajutor.Toateicoanetesuntditi- toarede speranta.Uneteau datinsi, de-a

tungultimpului,semnemiracutoasealepu-

teriilor,fievindecandboligrave,fieaduc6nd

linigtesufleteascd 5i intitur6nd miraculos dezldntuiritenaturii.Printreelesenumdri lcoanaSfinteiAna,de[aBistri{a, 9i ceaaMai- ciiDomnuluicuPruncut,delaPutna.

Ascunsedeochiicuriogilor; pedealuri,giinconjur:atedepeisaje parcidesprinsedinbasme,in Moldovaseafli uneledintrecele maifrumoaselicaguridecultcare fuccinste tirii noastre.Bisericilede

aicisuntcunoscuteat6tpentru

valoareafrescelorcare[e

impodobesc,c6tgipentruicoanele

lorflcitoaredeminuni.

mdtor, la data de 5 septem- brie. Cronicaml lon Ne- culce a povestit felul in ca- re a fost ales locul rurde a fost ridicatd mdnistirea:

cevei,MdndstireaPutnaes- ,,$tefan-Vodd cel Bun, c6nd

te ceamai importantd ctito-

Situati la 7z de kilometri de Cetateade Scaun a Su-

s-auapucalsdfacdmdnds-

tirea Pu[ra, au tras cu a_r-

cul dintr-un v6rfu de mun-

te ce estel6ngd mdndstire. $i unde au agiunsu sdgea- ta, acolo au lhcut prestolul in altariu". Operd de o rard ftumuse- [e, Icoana Maicii Domnu- lui cu Pnrncul, de la Putna, a fost adusdde la Constan- tinopol, de Doamna Maria de Mangop, cea de-a doua so[ie a domnitorului $tefan cel Mare, in t 472. Pe ahmci, nu avea inlh- figarea de azi. Ferecdtu-

rie a lui $tefan celMare, ca- re a fost conceputd pentru

a servi ca necropold dom-

neascdpenhu marelevoie-

vod gi familia Ridicatii in

vod gi familia Ridicatii i n

sa.

r466, agezS-

m6ntu1 este rm ldcaq de cult in care trdiesc doar cdlugdri. La cAfva ani de la construcfie, m6ndstirea

a trecut printr-un incendiu, dar a fostrefdcutdrepede. Conform vechilor cronici

moldovenegti,zidireabise-

ricii Mdndstirii Putna a in- ceputl,aro iunie 1466 9i s-a

t6rziu, au fost ficute coroa- nele care impodobesc ca- petele Maicii Domnului 9i Pruncului lisus, lucrate in argint aurit gi incrustate cu sute de pietre pretrioase.in rgo4, icoana a fost restau- ral^d,iar coroaneleinlocui- te cu unele asemdndtoare, dar nu la fel de valoroase. Despre aceastd icoand se spune cd este cu mare har gi cd nu pufini sunt cei ca- re s-auvindecatori au gdsit rezolvdri la probleme, du- pd ce s-au rugat Preacura- tei. Preofi de aici zic cdsin- gurii oameni pe care Mai-

Icoana Sfintei Ana cu Maica Domnu-

lui

brafe, de la

Mdndstirea Bistri- ta, flre o vechime de peste6oode ani. Ea a fost pictati de doi cdlugdri dintr-o localitate aflat?ildn- gd Ierusalim, irntre anii rrgo qi rzgo. Cand o priveqti

in

pentu prima dati, ai impresia cd odo- rul o reprezint2i pe Maica Domnului cu hrrncul. dar. de fapt, icoana o inihti- qeazdpe SffintaAna trindnd-o in bra[e pe Fecioara Maria. Ctitor al M6ndstirii BisFita este consi- derat domnitonrl Alexandru cel Bun. care este inmor- m6ntat aici. Icoana

a

fost primiti de la

impdratul bizantin, in r4or. Renumele

aceshri odor este cE rezolvd, probleme-

le

care credinciogii cer ajutor. Pe ldn- gd mdrturii legate

de vindecarea unor copii de boli gre-

le, s-a dus vestea ctr icoana de la Bistri[a

a

raculos larefacerea

de familie penhu

aiutat ir mod mi-

unor relatrii fami- liale fficile, allate la un pas de divor{ qi chiar cd opregte ploaia neconteni- ti ori aduce stropii, c6nd e seceti. De-a lungul wemii, icoa- na gi-a cdqtigat re- putatia de grabnic afut?itoare qi nu-i lasd pe credincioqi de izbeligte.

Foto:Wikipedia,

doxologia.ro

i

-*iii:

-!lL--f

.i,

-

I^

l?

rf,a 't c6livapagide Ploiegti,o lcoandFdcatoarede Minuni,

,,Siriaca" delaMdndstireaGhighiu,atrage,caunmagner, sutedeoamenicaregi-aupierdutsperan{aingtiinld. Despreminunileinfaptuitein acestlocs-adusvesteain toa- td tara ginuesteunlucruneobignuitsdveziaicizecidefemei careseroagipentruadevenimame.

'*' ?,'*

Ldcaqul sfhnt e vestit prin izvorul din curtea m5ndsti- rii, desprecare sespunecd are puteri miraculoase, dar qi prin icoana lhcdtoare de minuni din bisericd,Maica Domnului ,,Siriaca". Mdndstirea Ghighiu a fost consBuitii, inBe 1858 qi

1866,in mijlocul unei pd- duri care fdcea parte din legendarii Codri ai Vldsi- ei. Aducerea Icoanei Maicii Domnului qi prezen[a izvo- rului de la care iqitrage nu- mele ldcaqul bisericesc fac ca agezhm6ntul monahal sd fie un punct de reper pe harta spiritualitiig din fara noastrd,

lcoanefncdtoqredeminuni .;i'

'q,

'ru" ji:

delq ffihighie"r: ,,Siriscn*

Fiind enumerarc mAndsti- rile, a auzit qi numele de

Ghighiu, iar atunci Vasi- lios Samaha a exclamat bucuros:,,Da! Jijiu, Jijiu". C6nd a fost adusd Ia Ghi- ghiu, chiar in acea zi,fard. nicio explica[ie, oaspetele sirian, episcopul Samaha, a izbucnit in plAns. Cu la- crimile qiroind pe obraji, acestaa cdzut in fa[a icoa- nei gi a inceput sd-i ceard iertare Maicii Domnului

Mdrturiile despre ne- numdratele minuni fd- cute de Maica Domnu- lui la Ghighiu sunt tri- mise constant de credin- cioEi la mdndstire gi apar chiar pe site-ul ldcaqului de cult. Majoritatea sunt scrise de femei care, du-

pi ali de incercdri, au

rdmas insdrcinate qi au niscut prunci sdndtogi.

Printre minunile trdite de credinciogi se numdrd gi

vindecarea unor bolnavi de cancer. Sunt gi mul[i care, aflafi in prag de divor[, dupd ce s-au rugat Maicii Dom- nului s-au impdcat.

rq

Capodoperdaaftei sacresiriene,lcoana MaiciiDomnuluide[a MinistireaGhighiu faceminunipentru credinciogiirimagi firi speranfi, implinindinspecial dorinlamaternitilii.

Pictatd pe lemn de san-

tal, icoana din Mdndsti-

rea Ghighiu

provine

din

Siria, de unde qi mrme-

le

dinciogi. Realizatd unde- va in secolul al XVI-lea, ea a ajuns in lara noas- trd in rgg8, fiind un dar al episcopului Vasili-

os Samaha.Se spune cd Maica Domnului i s-a ardtat in mai multe rAn- duri in vis acestui epi- scop,zicdndu-i sdia icoa- na gi sd o aducd la Md- ndstirea Ghighiu in Ro- mdnia. AjungAnd la Patri- arhia Romdnd, episcopul

a uitat numele de Ghi- ghiu qi atunci Patriarhul Justinian Marina i-a nu- mit mdndstirile din jurul Bucureqtiu-lui pentru a-i aminti numele pe care l-a spus Maica Domnului cdnd i s-a ardtal.

de

Siriaca" dat de cre-

cd

a luat-o de la locul ei,

cd

necredin[a oamenilor a

alungat-o din Siria, din bi- serica ei.

Ceeace impresioneazdla

aceastdicoand este faptul

cd Maica Domnului este

pictaH trisH Si ingdndu-

ratA, una dintre puline-

le reprezentdri de acest

gen, gi cd, de oriunde te-ai uita, ochii ei par sd

te

priveascd direct. Odo-

rul

are deseori atArnate

pe

cadru bijuterii din aur,

ofrande ale credinciogi- lor pentru minunile in-

faptuite aici. Se spune cA

cei care se roagd pentru

vindecarea unor boli gra-

ve sau pentru naqterea

de

prunci, dupi

ce medi-

cii

nu au mai putut face

nimic pentru ei, igi impli- nesc aici dorinfele.

Ca un luceaftr ai cdldtorit de la marginite lumii 6i te-ai a7ezattn sfhnta Mdndstire Ghighiu, spre bucwia credincio7ilor, insd acum biruieqte,

Preacwatd, intuneriatl

sufletului meu qi impodobeEte

cerul min[ii me]e cu stelele cdntdrilor de

(fragment din Acatistul la Icoana Maicii Domnului

,,Siriacau de la Mdndstirea Ghishiu)

,/JiLuia,,!

Pelerinajlq &lnndstiren

.a onstruitdin 1568de Alexandrual ll-lea

"- MirceaVoievodalituri de doamnasa,

Ecaterina,ministirea a purtat[aince-

L

t

]

I

I

i

'

I

put numeledeSf6ntaTroit6.Eaafostri-

dicatiin semnde mullumirepentruo vic-

toriein luptagiafostcl;dit; initiaIpevatra

unuischitmaivechidinlemn.C6tivaanimai

t6aiu,agezim6ntulafostocupatdeoastea

otomand 5i transformattreptatin fortifica- lie detupt5.inaintedeaseretrage,turciiau

dir6matp6natatemeliecl5direa,earimS-

n6ndabandonatdcdtevadecenii.

Foto:Adev5rul,crestinortodox.ro

Radu Vodn

.

I

'

Vechedeaproapepatrusecolegi

jumitate, MinistireaRaduVodi "

dinBucuregtioferim6ng6iere, I linigteqisperanlicelorcareiitrec mereupragul.

I

ffi

qi de declin, dupd c6[iva ani ea deve- nind din nou rui-

Abia ilr 1614, vo- ievodul Radu

nd. Aproape 4o de ali mai tArziu. mi-

Mihnea

a irceput

nistml Cultelor de

reconstruc[ia ldca-

atunci, Titu Ma-

qului sf6nt pe ve- chile ziduri ale Bi- sericii Sf6lta Tho- iF. ln wemuri-

iorescu, a reclddit agezdmdntul, care devine nu numai ldcag de cult, ci gi

le

domniilor fana-

Seminar Teologic.

riote, marea Md-

nistire Radu Vodd

a

devenit una din-

he cele mai boga-

 

te

agezdminte reli-

gioase din [ari. Ea

Avdnd ca hramuri

a

fost cArmuitd de

Sfdnta teime

mai-marii

wemii

qi Sfdntul Ierarh

(egumeni

greci,

Nectarie al Eghi-

negustori),

ast-

nei, mhndstirea a

fel incdt

din pro-

devenit de-a lun-

prietatea mdndsti-

gul timpului unul

rii

au ajuns sd fa-

dintre

locurile

de

cd

parte moqii, dar

pelerinaj

impor-

gi

multe

prdvdlii

tante la care vin

din Bucureqti. Du- pd domnia fanari- otd, licagul de cult

oameni din toate col[urile [drii. Este consideratde

a trecut prin peri-

oade

de

inflorire

credincioqi

agezf,mdnt,,ir

drept

Icoqnefdcdtoqrederninuni

Vodd ajung

an de an, in spe- cial la data de g noiembrie (bise- ricile ortodoxe il cinstesc pe sfdntul Nectarie al Eghi- nei). zeci de cre- dincioqi pentru a se putea ruga la moaqtele Lui, do- nate in anul zoro de Biserica gre- ceascd.h timp, ld-

caqul a ajuns sd fie

cunoscut qi pen-

tm

duitoare ale Icoa-

nei Sfhnhrl Necta- rie din Eghina, oa- menii ereu incer-

puterile

tf,md-

catri de boald ve-

nind aici sd se roa-

ge penFu vindeca- re, iar femeile ca-

re nu pot rdmdne gravide - penFu a avea un copil.

O, Sfinte E[rem, grabnic

al celor ce seroagd [ie, primind

putina noastrd

tagd.ciwte, uino in ajutorul nostru. Intrisnta

esteinima ioastrd cAnu ne-am

inwednicit

a aduce pe lume copii.

$i noi credem cd ne posiajuta,

chiar dacd rdbdarea

sfinte,sdnu cadd

noastrds-aimpufinat qi credintranoashd estepufind.ocrote6te-ne,

qi peste noi pedeapsa dumnezeiasca, ci, Etiindu-ne pdcatele, invald-ne sd

ne pocdim sufleteleprin pocdinla.

Roagd-tepentru noi, cafudreptandu-ne via[a,sdprimim gi bucwia

. $i dacdiivom avea, sdii cregtemfutdreapta credin[d,

de a aveacopii.

fiindu-le pildd de vieluire creltineascd. Iar

dacd, dinpricini

neEtiutede noi,

Dumnezeu ne va ldsa lipstti de acest dar,roagd-te sd.mergem pe

Intftreqte-ne, sfinte Efuem, ca in via[d sdnu cdiam

voia

qi in tot locul sd-I aducem Lauddlui Dumnezeu celui

calea rugdciunii.

noastrd,ci voia dumnezeiascd

iubitor de oameni, Tatklui

9i Fluftu 9i slhntului Duh, acum gipunrea giin vecii vecilor. Amin.

Icoqnefocotoqredeminuni

icsra

plcria dglq.$chitulCnlugdra

te ojutd

lq

greu

,_";.wr*f

Thecuserd numai qaseluni de cdnd aceiaqi doctori o anun[aserd cd are

qanse mici sd trd- iasci.

O alH

icoanei s-a pe- trecut in zoo5. Pe atunci, Maria Apostol din Sibiu, qtiind cd are o tu- moare la sdn ino- perabild, obignu-

ia

SfAntul Maslu

a

minune

sd vind

aici

la

in

fiecare sdptdmA-

Minunile icoanei

s-au finut lanf de-a lunguf wemii. Din-

Fe ele, cea a unei tinere din Lugoj es- te cu adevdrat emo-

fionaltd.

De doi

ani, fata

suficienli renald. Degi fticea dializi gi sesimlea rdu, s-a

chinuit sd ajungd Ia Icoana Fecioa- rei, unde s-a rugat

fierbinte. Cdnd s-a pregdtit sd coboa-

re de la schit, i s-a

spus cd existi

rinichi compatibil

9i cd i

ce un Fansplant. In timpul operafei, ea s-a simfit proteja-

avea in-

un

se poate t-

td, ca qi cum Maica Slhnti arfiimbrdti-

qgezdmdnt

monoholde

Aceasta

Ilie.

a

/;

\',; .rr\

r" cdlugdri,ezilnic

vizitqtd de

incrusta-

td in lemnul fag din apropierea lo- cnlui unde au fost descoperite Icoana Maicii Domnului qi moagtele sffintului necunoscut. in ciuda celor roo de ani care au tre- cut peste aceasta, ea nu a fost acope- ritd de scoarta co- pacului gi este de ajutor gi astdzi bol- navilor care vin sd seroagela ea.

Icoana Maicii Dom- nului nu estesingu- ra icoand fdcdtoa- re de minurri de la Schitul Cdlugdra. Cea de-a doua, re- cunoscutl pentru puterea ei tdmddu- itoa-re, este cea a

Situatiladoikilometride comunaCictova-Montan;,

16ngiOravita,Mdndstirea

Cilugiraii primegtepetoti credinciogiicarevinsi seroage SfinteiFecioareMaria.Depeste

150deani,eaiiinsinitogegte.

|

- i enastireaesteaddpostitddeost6ncide

\

^

aproapeo miedemetri,numiti ,,StAnca Rolului".UrcuguIpiinStaschitestegreu, insauili deefort[avederealScagutuide cult. gi maimareestemullumireasufleteas- caacelorcareseroagdlcoaneiFicdtoarede Minunia MaiciiDomnutui,deacdreidesco-

perireseleagiinsi5iridicareamdnistirii.

 

mdna omului, care

qul de cult.

 

nd

din Postul Ma-

fusese astupatd in

Mare a fost bucu-

re al Pagtelui 9i

Acum r8o de ani,

c6ntdrile ingereEti

timp qi despre ca-

ria

credinciogilor

se

ruga la Icoana

un pAstor din co-

re au b6nuit cd ar

cdnd au redesco-

Maicii Domnului.

muna Ciclova-

fi

fost altanrl unei

perit-o dupd o pe-

La fel ca in vechi-

in

ShpthmdnaLu-

Montand a aluzit

vechi mdndstiri.

rioadd la locul ei

me, Icoana Fdcd-

minatd, dupd mai

pentru prima datd

ln peqterd, au gd- sit moaqtele unui

peqterd, ace-

din

lagi ulde a fost

toare de Minuni a Maicii Domnu-

multe investiga[ii, a aflat cd tumoa-

care veneau de sub

sf6nt necrmoscut Ei

gdsitd prima datd.

lui

ascultd gi as-

rea dispdruse.

Stdnca

Rolului".

o

icoand cenritd a

$i aqas-a decis ri-

tdzi

necazurile oa-

Dupd aceea, local-

Maicii Domnului.

dicarea unei md-

menilor, oferind

 

nicii au inceput sd

ndstiri.

alinare. Se spune

vind^aici in peleri-

Iar

de

atunci, la

cd

o credincioa-

naj. Intr-o zi de iu-

Icoana Maicii Dom-

sd din Timiqoara,

 

lie a anului 1898,

Dupd ce a fost des-

nului s-au inchinat

cdreia i se depis-

cdntdrile din inte-

coperit, odoml a

mii

de credincioqi.

tase o tumoare, a

riorul stdncii au in- ceput sd se audi

fost dus la o bise- ricd din Oravi[a.

Cregtini bolnavi din toate colturile tirii

venit sd se roage Maicii Domnului.

atdt de tare, incAt

N-au trecut nici

seostenescsdajun-

La

o weme du-

oamenii s-au hotd-

doud zile de la mu-

gd la ea gi se insd-

pd aceea, medicii

 

rdt sdfacd sdpdturi.

tarea icoanei, Ei

ndtoqesc ca prin

i-au

spuscd s-ain-

Ei au descoperit o peqterd lucratd de

aceasta a dispdrut fdrd urmd din ldca-

minune dupd ce se roasd Fecioarei.

sdndtoqit.

 

Foto:Adevirul,crestinortodox.ro

Icoqnefdcdtoqredeminuni i

Sfen&sPsrtrschgvs

delq SfanilxlGhecrshs

Ncusdvqrgegternirqdole

AftataininimaBucuregtiului,

BisericaSfiintulGheorgheNou I

,

I esteunadintrecelemaifrumoase I

I

I Renumitipentrumoagtele SfAntuluilerarhNicolae.

I

I '

tacaguridecultdinorag.

I

I

I

credinciogiivinaicisi seinchine I

gilcoaneiFicitoaredeMinuni

aCuvioaseiParascheva.