Sunteți pe pagina 1din 22

3ffi din rel

Romdniq

lcoonefdcdtoorede minuni .,q

Icoqnodelq Dervent
rnirqcole
infnptuiegte
uecuta sub administrafie bulgard qi
mu{i romdni s-au
refugiat pe teritoriul Dobrogei.
PlecAnd in grabd,
o familie qi-a uitat
icoana in casd.
Atunci, s-a autirii Dervent, in zit o voce, pe care
partea stdngd, pe au in[eles-o desul iconostas din lugit abia a treia
lemn, credincio- oard: ,,Dar pe migii trecdnd pe sub ne nu md luati?"
aceasta pentru a Glasul venea dinlua mdngAiere qi spre Icoana Maicii Domnului cu
binecuvAntare.
Este o icoand deo- Pruncul, pe casebitd prin modul re au luat-o gi au
in care a fost pic- donat-o apoi MdDervent,
tatd, unic in icono- ndstirii
grafia romdneascd, aga acum aratd qi
dar qi prin povestea inscriplia: ,,De la
deei. in rg4o, aceast[ mostenitorii
regiune, pe atunci functului I. Chipaa Romdniei. a fost rdtt.

i upd un drum pe 5oseteuitatede [umegi o trecerea Duniriicu


'j bacul,ajungita MindstireaDervent.Esteloc de rugdciunede
,,"' \ aproape2.000de ani:pe aici,a pagitchiarSf6ntutApostotAncetdliDervent,aftati [aca!i: drei,carei-acregtinatpe locuitoriivechii
r va kitometri.Tot aici,a fostintemeiati una dintreprimeleministiri
de pe teritoriulFrii noastre.Chiardaci peleriniifot{otescin curtea
pregitescde rug6ciune,
loculemanipace,.
i manistirii,iarcdlugiriise
parea fi [a mii de kilometridepdrtare.
i iaragitaliaoragutui

Arhimandritul Ioanichie Bdlan obiqnuia s[ spund cf,:


..Unele icoane sunt
de
vindecdtoare
izgonitoare
boli,
de duhuri rele, iar
altele sunt aducdtoare de ploi binecuvdntate qi protectoare ale mdndstirilor Si familiilor credincioase.
Firf, indoiald, toate icoanele sunt

fdc[toare de minuni Ei ajutdtoare credincioqilor.


Dar unele poarti
o charism[ speciald, pe care o simte numai cel ce
se roagd mult qi
cu lacrimi in fa[a
sfintelor icoane".
Aqa se intdmpld qi
cu Icoana Fdcdtoare de Minuni a
Maicii Domnului
cu Pruncul. Ea se
afld in pronaosul
Mdndsbisericii

Judeful
Constanla
nuduce
tipsidelicagurisfinte,
dar
nutoligtiu
cdunele
dintreacestea
adipostesc
adevdrate
odoareale
cregtiniti!ii.

f
?
d
t
7

,
*,*

x't
F

.t

;
\

Maica
Domnului
este infdtigatd
imbrdcatd
veqmdnt
intr-un
avdnd
albastru,
auritd,
broderie
iar deasupra un
acoperlmdnt rogu. Pruncul Iisus,
acoperit cu doud haine, una albd 9i cealaltd ro-

i.

t*

et
cu Prunfiecare an. mii
de pelerini igi pleac[ genunchii in fata chipului zugrdvit intr-un stil mai
pufin conventrional
gi trec de trei ori pe
sub Slhnta Icoand,
cerdnd de la Domnul Nostu lisus
llristos mild, aiu-

tor, iertare de picate qi sdntrtate.


Se spune cd nuputini sunt cei care
gi-au gisit vindecarea gi afinarea
rusuferintelor
g6ndu-se lcoanei
Maicii Domnului

meni in suferin[i se tdmdduiesc prin rugdciune sau chiar


prin simpla atingere. in timpul
staretului Anastasie Negari (rgOrrg5a), s-au [inut
chiar dosare cu
mdrturiile
scri-

se ale celor vindeca{i aici, din p6cate distruse de comuniqti, dupd inchiderea ldcaqului
sf6nt in rg5g, odatd cu numeroasele
cd4e qi bastoane
ldsate, de asemenea, spre marfurie
de cei care Ei-au
aflat in mod minunat timdduirea.

Icoonefdcdtoqrede minuni ,t',


intr-ozoni
impiduriti,aproape
de R6mnicu-V6lcea,
seaftdunuldintre
mai
cetemaivechigi
valoroase
ldcaguri
decultdintari. De
numeleMdnistirii
Lemn"de
,,Dintr-un
la FrAncegtise
leagi
o seriede miracole
giderugiciuni
imptinite.

bq $&nnft$tire
,,ilintr-llnJernn"
gdse$tirndngoiere

,.i J', u greu gisegti o zond

C\
\I

De la descoperirea fdcutd
de pdstorul Radu au trecut sute de ani, iar icoana a fost aQezatl la loc de
cinste fur noua bisericS,
din piatr6. Cum toate lucnrrile bune,nasc tot felul
de

:1.,

maibogatainsemnificai maibogatainsemnifica- . r;t.--.-\


i
--..-\ +
;: -^li-:^^^^
l^-A+
-^^
lin
^
+ii
rlar4i
ra:
in
religioase
dec6t
cea
lii raliniaaca
cares-aridicatBiserica
,,Dintr-LlnLemn"de la Fr6ncegti,
judetut V6lcea.Construiti
acumcAtevasutede anidintr-un singur stejar,vechea
bisericutdreunegtecredincioqi,adugide necazurisau
de dorintade a seinchinata
lcoanaFicitoare de Minuni
a MaiciiDomnutui.

Deqi wemurile moderne


au dus la disparifa copacilor seculari care formau o
barier[ irrtre lumea mirenilor qi liniqtea plind de evlavie de pe dealul cu Mdndstirea,,Dintr-un Lemn",
bisericu[a mai poarti inci
amprenta unor epoci pline
de credinli.
Nu-i credincios sd nu-gi regdseascf,liniqtea in fa{a altarului scund qi sd nu-gi pund ordine in gAnduri. Pen-

tru cA micul ldcag are cdte


un rdspuns la fiecare fr6m6ntare sau nectv.

Biserica,,Dintr-un Lemn"
din V6lcea este sinonimd in
mintea localnicilor cu lcoana Fdcdtoare de Minuni.
Construcfa ei se leagd de
acest odor. Se sprure ci, pe
la r5oo, un cioban, pe nume Radu, a visat-o pe Maica Domnului, care i-a poruncit sd taie un stejar din

le icoanei de la
Fb6nceqti a iscat
cdteva. Sunt voci
care spun ca nu
ar fi cea origina16. ci un fals. care a fost adus in mf,nistire intr-o clipd de neatenIie a preotrilor.
Insd tradilia bisericeascd neagd aceste ipoteze.
Iar icoana continud sd facd minuni qi sd asctrlte
vocea marnelor care vin
sd se roage pentru copiii
i sau pentru cei in

...intulpirn steirrilordin cu*eo rndrmstirii


unii vizitqtoriinf( bdnu[idupdcesou tugct
lo lcoonoFdcdtoqre
de$inuni,pentru
co dorin[elelor sc lie indeplinite?

poiand gi sd facd o biserici.


Tlind copacul, el a gdsit o
icoand indunhul lui, indti
de r,5o m qi lati de peste r
m. Pdstonrl nici nu qtia ce
comoard a descoperit.
Se spune cd icoana de la
FYdnceqtiar fi opera Apostolnlui Luca, acela care a
pictat-o pe Fecioara Maria pentru prima dati. Trr
lume mai existd incd trei
icoane asemdndtoare: la
Moscova, la Istanbul qi la
Ierusalim.
arhivaPM

Agezareamonahald
este mdndstire de cdlugdri[e de la intemeierea ei. Dupd modernizare, la inceputul secolului
trecut, mdndstirea a fost
numitd in mod simbolic
Altar de lnchinare pentru aviatori gi marinari.
Dacd wei sd rdmdi peste
noapte, trebuie sd qtii cd
aqezimdntul are o capacitate de peste 50 de locuri.

Icoqnefdcdtoorede rninuni

Icoqnelede lq ilalic-De
insdndtose sufletul

cea,estesirbdtoareaproapein fiecarezi.Zecide pelerini iqi indreapti pagiispre


MdnistireaCelic-Dere.
Odatdajungiaici,se aproCelmaiimportantcentrudespiritualitate
piecu smerenieqi nidejde
Neagri,Mindstirea !
de icoanacu cea mai neo- { dintreDuniregiMarea
Dereadi postegetreiicoanemiraculoase.
Ceticbi5nuitafaimd:aceeaci se
curi!5 singuri. it infiligeaza pe M6ntuitorul,celde la
care, ru96ndu-se,credin- in acest aqezdm6.nt mocioqiisperdsd aflevindeca- nahal se afld cAteva icoareatrupuluigia sufletului. ne celebre:icoana lui lisus, Povesteaicoanei de la Celic-Dere incepe actrm rrs
aceea a Maicii Dommrlui,
numiti Eleusa, care grd- ani, cdnd era acoperitd de
ieqte qi ldcrrrneazil, qi a Fe- o pAcld groasd. In timpul
Putini qtiu cd Mdnlstirea
cioarei Maria Ndmgaisca- rdzboiului ruso-turc, a fost
Celic-Dere a fost mai intAi ia. Curios este cd cele trei adusd din Rusia. Un soldat
locuitii de cdlug6ri, fiind ldcaguri monahale hrLcene i-a incredin[at-o unui cdfondatd chiar de doi mo- (Celic-Dere,Saongi Cocog) lugfu, spun6ndu-i: ,,S-o [inahi lipoveni, in secolul formeazi pe hart?i o cruce nefi cu mare evlavie, cE
al XD(-Iea. Numele Celic- perfectti. Maicile de la Ce- prin ea se va sdvdrqi o maDere, dat de turci pdrdului
lic au fostmartorele multor
re mimrne. O vede$ cd e
pe valea cdruia se giseg- minuni, printre care gi ace- neagri, dar se va curdl4,
te mdndstirea, se traduce e a a

II

$l

#i
nl
l
lb

ri

Foto:t4likipedia,crestinortodox.ro

ffiffi

Llltimele cuvinte ale soldatului care a adus icoana


M6ntuitorului la Celic-Dere au trezit temeri qi chiar
gi o legendd. Se spune cf,
afunci cdnd se va curd{a cu
lohrJ, se vor peFece mari
schimbiri in viala oamenilor.
Din
acest
motiv se bdnuiegte cd a
pomenit soldatul de pregdtirea noastrd sulleteascd. Nicio altii icoani nu
mai are o
profegie atat
de infi:icogItoare. Totuqi,
credinciogii
nu se tem de
ea, mai ales
aceia care au
vdzut icoana
qi i s-au inchinat, penhu cd partea
care s-a luminat mai mult
il aratii pe M6ntuitor zdmbitor qi bhnd.

Iisus, aqa cum este in_ffifiqat tr ,jcoana care se curdfi singurd", degi nu are
ochii deschiqi, pild ar gldsui:,,Venigila Mine, to$ cei
Uuditi qi impovdrafl 9i Eu
vd voi da odihnd". (Matei
rr:28). Nu-i de mirare cd
mu$ qi-au gdsit aici leacurile pentu diverse boli.

In paraclisul m6ndstirii se
mai alltr o icoanii miraculoasd, cea a Maicii Domnului Ndruqaiscaia.A.sctrpat
de doud ori din foc inainte
de a ajunge la Mdndstirea
Celic-Dere, pe cdnd apar{inea unei familii de credinciogi din comuna Nh'rugai.
Mai futAi. ea a rezistat unui
incendiu abdtut asupra casei acestei familii, apoi flicirilor in care o aruncase un mogtenitor. La Inviere, icoana a fost luminati
de o razd qi un glas a cerut
si fie dusd la arhimandritul
Athanasie, ctitorul Mdnf,stirii Celic-Dere.

Icoqnefdcdtoqrede rninuni

ff?1ffIffil'lffi
[tdilnstireclt{iculq
-{.,f I ' nuldintrecelemaimari
peterinaje rom6negti
\-/
--t arelocin fiecarean la 15
--;:..t>

august,c6ndmii de oameni
se indreapti citre Nicuta,
satuIde [a margineaClujtrlui.Tinerisaubitr6ni,copii,
oamenibotnavi,siraci sau
bogati,toli sunt unili prin
rugiciunein noapteade 15
spre 16 august,[a mSnistireainchinatdMaiciiDomnutui. Lum6niriteaprinse
brdzdeazaintunericul, iar
murmurutvocilorevlavioase se inalli spreceruri:,,Am
s5-!ispunem
venitMdicu{5,
necazuloe care-lavem".in
aceaseari, ei inconjoardde
trei ori bisericadin lemndin
incintalicaguluisf6nt,merg6ndin coategi-ngenunchi,
gi penin semnde smerenie
tru iertareapicatelor sdvirgite.Apoise roagi la lcoana
Fdcitoarede Minunia Maicii
Domnului,careestescoasi
o ating
afari din bisericd,5i
cu m5initesau cu buchete
de busuioc.Petot parcursul
noptii,peleriniiascultdstujba gi se roagi pentru casd,
familie,sindtate gi pentru
apdrarea
de necazuri.

lgo4, un bolnav din


pdrfile Sibiului a fost vindecat dupd ce zdcuse in
pat aproape gapte ani. in
anu-l urrndtor vizitei fdcute la Nicula, el a putut
veni pe propriile picioare
pentru a-i multumi Maicii Domnului. in rgg5, dupd ce s-a rugat icoanei f[cdtoare de minuni, o fetitd din Cluj-Napoca a fost
vindecatd de o umfldturd a mdinii pe care doctorii o diaEnosticaserdincurabild.
Se spune chiar cd un tdndr bolnav de cancer, crezAnd in puterea vindec6toare a icoanei, a scdpat
de aceastd cumplitd boalA. Afland despre miracolele de la Mdndstirea
Nicula, in secolul al
X\4II-lea, Vaticanul a reirnportan[a
cunoscut
sanctuarului de aici, iar in
19z6,PapaPius al Xl-lea a
emis un document pontifical prin care se acordd
iertarea pdcatelor pelerinilor care ajulg la Nicula.

[aMindstirea
Domnuluide
Maicii
lcoana
NiculadinCtuj,carea licrimatcusutedeani 1
caresecredeci faceminuni, I
in urmi gidespre
aducelaolalti,andean,miidepelerini.

Acest ritual se repeti la Nicula de peste boo de ani,


credincioqii care sosescaici
rugdndu-se Preacuratei in
speranta cd vor primi ajutor. Mulfi cunosc povestea
icoanei care a ldcrimat sO
de zile qi care a adus alinare celor care i s-au inchinat" Pe 5 februarie 1694,
cdgva ofi[eri qi soldatridin
regimenh-rl de la Gherla
s-au dus sd se inchine in biserica de la Nicula qi au observat lacrimi adevfuate pe
Icoana Fecioarei. Au alergat la preoh.rl din sat, sd-i
dea vestea.Acesta a venit la
bisericd, a ingenuncheat in
fata odorului Ei s-a rugat sd
nufie o prevestire rea. Toate satele dimprejur au aflat
miracolul gi au venit sd-l
vadd cu ochii lor. Ldcrimarea a durat, cu inberuPeri,

p6nd la rs martie 1694.in


acele vremuri, oamenii care au vizilat-o au supravietuit atacurilor turcilor gi titarilor. De-a lungul timpului, icoana a mai fdcut qi alte miracole.

O, Mdicu[d Sfinfi,
Te rugdm fierbinte
Sd ne-asrulEide-apuuri
Marearugdninte.
IYUldsa,Mdicu[d,
Sd pierim pe caJe,
Cd noi suntem fiii
LacrimilorTale.
Ajtttd-ne, Mdicu[d,
Sdne rugdm mereu,
Sd credemtotdeauna
Cd esteDumnezeu.

Icoqnefdcdtoorede rninuni '':, ur


Li'

loc detnchindciune
NmsxryffiKwry*fu

iar bisedcoo ofs,co tot ceowo ind(ntru:strarc,iconostos,


olte icocnginsolcoonoPreocurotei
pictatddeApostolullsuco
nu o lost qtinsddeflocori?

itd Evalghelistului
Luca
qi consideratd de cei care
vin sd-qi gdseascdliniqtea
qi vindecdrile aici, implordnd mila Fecioarei Maria, drept una fdcdtoare de
minuni. Se spune cd Maica Domnului din icoand ii
ajutd pe cei care se roagd
cu credinfd, cilduzindu-i
pe drumul cel bun. Nu-i
de mirare cd, pentru a o
vedea, mii de pelerini poposesc aici in fiecare an.

gezim6ntul monahal

parte,alituride ,tl: d
MinistireaNimiiegtiface
N i m a i e q t i eu n l o c p t i n
/ \
PiatrS,
dintriunghiul
CetiluiagideCorbiide
pace care vibreazd
de
aflateinzonaC6mpulung5 intr-unfel aparte,iar c6nrupestre
deschituri
e renumit tarite bisericegtiparcd r5dinjudetulArgeg
Muscel.
Sf6ntullicag
sundaltfelintrest6nci.Cdunadintre
maialesprinfaptulciadiposteSte
inconjurate
sulelemaicilor,
atribuiti
icoane
cregtine,
celemaivechi
la baftori,
sunt
str6nse
de
giEvanghelistului
Luca.
Apostolului
z ad e a l u l uui n d es ea f t i b i sericarupestri,vechitemptu pig6n transformatde
Sf6ntulApostolAndreiin
locde inchinarecregtin.

Se spr-rle cd numele localitd[ii se trage de la exclama[ia SfAntului Apostol Andrei cdnd a cercetat locul: ,,Nemo est!", adicd,,Nu e nimeni!". Vdzdnd
pe$tera, el a crezut cd acolo se ascturdeun preot p5gdn Ci a intrat cu gdnduJ
sd-i propovf,duiascd credin[a, dar locul era gol.

Printre vechile picturi cu


sfinfl din mdndstire, zugrdvite prin tehnici rudimentare pe zidul rece de
piatrd qi gterseincet gi ireversibil de ffecerea sutelor de ani, se afld una dintre cele mai vechi icoane
ale lumii cregtine - piesa de referin[d a bdtrdnului licaq - o icoand atribu-

lnainte
de rdstignirea
Dommrlui nostru Hristos,
Fecioara Maria i-a cerut
Apostolului Luca sd picteze
rs icoane care s[ o innuchipeze cu pruncul lisus in
brate. Luca era medic qi nu;
pictase niciodati, dar a ascultat pomnca gi a zugrdvit

,,'
.ir
:

cele rz odoare. Ele au fost


date apoi una cdte una fiecdrui apostol care a plecat
sd propovdduiasch credinta in lumea intreagd. Sf6ntul Apostol Andrei, ajungdnd pe meleagurile tdrii
noastre, a addpostit icoana
in peqtera de la Nf,mdieqti.
Din cele ra icoane, doar
trei au supraviefuit trecerii
timpului: cea de aici, una la
Vatican qi alta ln Grecia.

pierea peqterii cu turrnele lor. Au avut toti trei acelaqi vis: in dangdt de clopot
Ii s-a ardtat r-rninger, care
le-a spus cd in acea stdncd se a{ld icoana cu chipul
adevdrat al Maicii Domnului. Diminea[a, qi-au povestit visele qi, irrfricoq6ndu-se, au hotdrAt sd se
mute de pallea cealaltb a
muntelui. Visul s-a repetat qi a doua noapte, iar intr-a treia a venit chiar Fecioara Maria, care i-a condus la intrarea in grotd qi
Modtrl in care a fost gAsiE i-a indemnat sd facd un ldicoana este unul miracucaq de inchinare acolo unlos. Dupd ce Sf6nhrlApostol de vor gdsi icoana. Cei trei
Andrei a ldsat-o ascunsd in pdstori au pus hramurile
peqterd,au Fecut multe se- mdndslirii: Tzvorul TamAcole. Legenda spune cd fei
duirii qi Inharea in Biseripdstori au iruroptat in apro- cd a Maicii

tu

Icoqnefdcdtoarede minuni ;fl'

F{earn[
delq $&nn&SLires
,,I?idisnco"
vindecdbolifnrnscdpor
r-,

Niciundein
!ari nus-augisit
at6teadovezide
iubiredin t
partgaDomnuluifali
deoameni, I
cainNeam!,spun
localnicii. I
mairenumiteicoaneI
Printrecele
fdcdtoare
deminuni,ceaa Maicii I
NeamtI
Domnuluide
[aMinistirea
maivaloroasd.
estecea

iD".4'ili:HTff,':,ii.!i:;
J--.t},-{ Ministirea Neamt, dar
ribdarea i{i este risptatiti
imediatce treci de poarta
cea inalti a ,,lerusalimului ortodoxiei
rom6negti",cum
mai este numit
acest loc sf6nt.
La 17 kilometride

T6rguNeam!,intr-o
poiandlargdeschisipevaleaunuir6u,iti simlideodati sufletul tiniStitgi toti cei
pe careii int6lnegti,cd
iti sunt
saucredinciogi,

pigtefrali.f

Istoria icoanei ,,Lidianca" incepe in Lida,


oraq din Israel, chiar pe wemea c6nd propovdduiau Apostolii Petru qi loan. Acolo
fusese ridicati o micd bisericd drept mulfumire Fecioarei Maria, iar cei doi au chemat-o pe Maica Domnului s-o binecu-vinteze. Apostolii au ajuns inaintea Ei qi
au vdzut primii chipul Fecioarei pictat pe
un st6lp de lemn din apropierea bisericii.
Bucur6ndu-se de minunea aceea, Maica Domnului a inzesFat icoana cu putere
vindechtoare.

In timpul invaziei
turcilor, toate mendstirile din zond
au fost prddate, mai
pulrr
Mdndstirea
Neamtr. Se spune
cd pe atunci icoana
a fost ascunsd trei
ani. Dupd trecerea

pericolului, a fost
readusd trtr-un car.
La intrare, acesta
n-a mai putut fi urnit. Gandindu-se cA
locul fusese pAngdrit de trecerea hrcilor, stareful Domefan a ff,cut slujbA de sfintrire a
apei qi aga a intrat
icoana in m6ndstirea curat6. Multe

mul semn al puterii icoanei l-a primit Sfantul Ioan


prin
Damaschin,
anii 7oo. Califiil
Damascului, Ualid, i-a tdiat m6na
dreaptd, iar loarr
Damaschin a cdzut in genunchi in
fa[a icoanei, cer6ndu-i Maicii Domnului s[-l vindece,
iarmdna s-a lipitla
loc. Pentrrr a aminti tuturor cele peFecute, Sf6ntul a
lucrat in argint in
coltul din dreapta
In paraclisul md- jos al icoanei incd
ndstirii, se gdseg- o mdnd. in prezent,
te icoana Maicii e cunoscutd pentru
Domnului cu trei puterea ei de a inmdini qi pruncul Ii- drepta wemea qi
sus in bra[e. Croni- pentru prevenirea
carii sus[in cd pricalamit6filor.
necazuri s-au abdtutinzonaNeamtrului dupd aceea. De
fiecare datil icoana
ldcrima, apoi ii flnea sub protecfla ei
pe to[i care veneau
gi se rugau. In timpul holerei, oricdte
vie[i a secerat in alte zone ale 15rii, la
Mdndstirea Neamtr
qi in apropierea ei
nimeni nu s-a imbolnivit.

Icoqnefdcdtoqrede minuni
Pentru ctr a primit mare ajutor de la
Maica Domnului, Sftnhrl Luca i-a pictat
drept mulfumire chipul, care a devenit
cea mai veche icoand frcdtoare de mimrnidinlume. in junrt anului 16oo,cdlugdrii de la Athos au pictat Ei ei o icoand dupd cea a Sfhntului Luca gi i-au trimis-o fir dar voievodului Mihai Viteazul.
Numai ci Vodd s-a bucurat in ceruri de
acest dat, deoarece icoana a ajuns la 6o
de ani dupd moartea lui. A fost aqezatd
la loc de cinste, in mdndstirea ctitoritd
de voievod, iar de atunci ii ocroteste pe
cei care se inchind in fala ei.

Multe femei ctrrora medicii le spuneau cd nu pot


face copii au gdsit alinare rug6ndu-se aici. $i asta
se intflmpld pentm cd ,,indrumdtoarea" de la Mdnistirea Mihai Vodd, cum
mai este numitd aceasti
icoand, ttrmdduieqte sufletele qi trupurile tutu-ror
celor care nu mai au speran[d.
in fieeare duminicS, vin
aici pentru impdrtiqanie
loate mamele cu copiii
ddruiti de Maica Domnului, care s-au rugat la ea.
Credinciogii ii numesc pe
aceqti micufi copiii Sfintei.

pentruforJaeimiraculoasi,lcoana
Cunoscuti
MihaiVodi
din
taMindstirea
Domnuluide
Maicii
1
I Capitaliteajuti pefemeisidevinimame,
pruncisinitogigiputerea
dea-icregte.
d6ndu-le

delq plili ri Vodn


,,Hcdighitric"
pqntecele
stgtpe
dezleogd
@
tlu.rtepoartdpasiiprincentrutVechi

t,

t Y al Bucure+tiufui,
treci,desigur,pe En"--\ g; frumoasaM;nestlrelfihaivod;, cu
turlele .rimii ti br5ilede cirAmizismSlluite. Ctitodea lui Mihaiviteazul, m6nds-

h5.auiti io flecirf an pe !r ianuafie,


lcoana Maicii Domaului de la M6ndstl*". lfqt
J.jf,: ei:a:T]t 51Ygl:
te minuri Numde
"HodigniEia'Yirc
-hodto8",car
tireaafostridicatjiinuma uneifigeduin- de la cuv3trurl_8ece3c
a clii"
voievod
Sfantlui
Niinsralnnl
f5cute
de
marele
te
"arttdtoare
"c5uuzt', Fecioara
Maria e3colae.in zillenoastre,l5cagulesteo oa- sau..hdnrmdloar\e".
zade linigte.Dac;-itrecipragul,ziregtio te lnlirElat, cu Pruncul pe cfe f tine

frumoas5
fcoania MaiciiDomnului,
care ftl brat ,_iar-(Iro m8nl arati spryEL ca
parecd se uit;la dneSitirSspundezamestunadintrecelemaiimbind.Aceasta
portanteicoaneEcitoare de minuni,cunos.ug maialsdefemeilecare-9idoresc
copiiginu-ipot avea.

sple Aceta_decar 3a ascultlm ti pecsre st-l iubim- Iisu-sIftrtos alc fn m8I


stengdutr 3ul de hfutie c.rc 6irDbohzeaz[ E.r'aDghelia.-Yetea ca brmi adurd
lumii prin venirea sa.

I
I
\
t'

f
I
|
I

|
|
I
I
il

I66b

O.PradefA F"cioaf CarsFaruoetttpir .ar{te C,erea$:A,AJutdtaarcbuni


ahm4
din!,u l_Inea sFdtucit Soade fu;patii,mistosDwrmued
no.,r.,t!Tbfuicim pi
rep-"u";.,
a 'nt e{i Comnr li Dtnmezeu pip}in ?Ine S-ad,lrrluffr
roi, ca sd
ftmpoponnLui!'Ildetduqa Cereascfpin cae iarni s.{,udeffhit ufile Rafinui!

fi. egiSti.e Cerearaincarcnnneizusapogotetrypdn


Diie

ntl Ci.fDanrugnt-

sd aEi to{ul WtimilornoasEe.casene izbevimde fxut et se$ie al ghe"nei!


netaxge-ne Finoud"Prt.acnmtA,prcqtmlui$imeon, sdFamAmneoaSndigi
nin;n;tencEtt,,pefulT
ueiD&me"l.ldnost,sefnpd/jlaqrptra

ftcacurauruisrd tlp ti Senge!


Aitn-ne snnepfzinnnca tifnniezeu

6 sanu

finfnBiterica'j.tpu/ninos?rttMaicaLuiDDrtemqlntapinenabdeamape
fn'Ieuin idnfe piln afeEIe noaBne,
s, aetnveitDicimpin NStch)Aile
Talesddott$rxtimfi acealnamlnnarc a Dormtutui nosD,u,lnpeu* at m4ii,
ds*-Ls]dvimrise-Ldnt^mpe-Thtn,pm
Atpe sfln/,udfnis aatn gpmtrea
pi inveciiecilor! Amin!

Icoonefdcdtoqrede rninuni ,.i i,

"".
infnpfuite
de
rninuni
'
delq lc;i
so llsrdscheva
uv100t
'1

!E--1

{) .; utini gtiu ci moa$tefs f [e Cuvioaseiau ajuns


' -'(i-^
la lagidatoritdtui Vasile Lupu:domnitorula plitit 300de pungicu aur sultanutui Muradal lV-[ea,in
speranta ci strdmutarea
moaqtelorSfinteiin biserica MindstiriiSfintiiTrei lerarhidin lagiva opri extinin
dereamigcdriicalviniste
Motdova,
in detrimentulortodoxismului.

@
In iarna anului r 888,moaqtele Sfintei se a-flau la Mtrndstirea Sfintii Thei Ierarhi
din Iaqi, cdnd s-a aprins un
foc din cauza unui sfegnic.
Se spune cd argintul din
care era ftcutti racla s-a topit, darfldcdrile nu au atins
nici lemnul, nici moagtele
sfinte 9i nici icoana Cuvioasei.Au fost gdsite tntregi
dupd stingerea incendiului - partea din lemn a raclei se pdstreazd gi azi, ca
dovadi a acelei minuni. La
pu[in timp dupd aceastii intAmplare, moagtele au fost

mutate in Catedrala Mitropolitani. il acea vreme,


Cuvioasa Parascheva nu
era canonizatd. ln secolut
al XIV-Iea, SIhnta a inceput
sd fie prd-ztuitA 9i la noi.
Abia in am:l rg5o, Slantul
Sinod al Bisericii Ortodoxe a hotirdt generalizarea
cnlhrlui Sfrntei, ca urmare a mimrnilor sdvdrqite de
moagteleei.

Se spune ci Sfdnta Parascheva, prin prezenta ei,


a ocrotit Iaqiul de bombardamente in timpul celei de-a doua conflagralii
mondiale. Nopti la rdnd
veneau ostagiisd se roage
Sfintei pentru via[a lor, iar
cei rdnifi, pentru a fi vindeca[i. Sfdnta Parascheva
a ajutat 9i in timpul secetei din anul 1947. S-a f[cut o mare procesiune cu
racla qi icoana Sfintei prin
satele Moldovei, iar ploile
s-au reintors.
E greu de spus cdte alte
minuni s-au sf,vdrgit dupi

Cunoscutd
caprotectoarea Moldovei,
SfAnta
Fbrascheva
estesirbitoriti in
fiecarean[a
14octombrie.in
zidemare
aceaste
praznigcregtinii
ortodoqia$eaptdcu
emotie$ajungila
MitropoCatedrala
litanidinlagi,unde
suntpestrate
moa$elegiuna
din
icoanele
Sfintei.
aqezarea sfintelor moagte la Iagi. ln istoricul pelerinajufui h moagtele Slintei Paraschevasunt consemnate vindecdri miraculoase, Unele sunt
contestate de clerici, altele au intrat in istoria Catedralei ieqene.Se spune,
de pildd, cd tupul ei s-a
migcat atunci cdnd doul
femei au vnrt sd-i pund
o pernd sub cap.
Credincioqii care revin an de an aici spun cd
multi suferinzi au fost tdmdduitri de boli grave dupd ce s-au inchinat Si
s-au rugat gi la icoana
Cuvioasei.

in cetcteaTdrnowi copitala
bulgori?Au fost mutqte
gi lc Constontincpol,
fioldovei,Vosile
sd le cduco lo Ioqi in l64L

Spre tine puurea


ndddjduind, de multe
bok qi primejdii s-a
izbdvil lara aceasta,aJindnd qi prelhcAnd mAnia
eea cu dreplale pomild
asupra noastrd de la
Dumnezeu,in btna gi
milostiva indware, prin
ale tale rugdciuni; dar 5i
acum ingrozindu-ne
marilenenorociri, Ia
tine ndzuim cu lacrimi
sd ne aju[i, ca sd.scdpdm
din primejdie 6i sd cAntdm
lui Dumnezeu: Aliluia!
(fragment dinAcadsml
Cuvioasei Maicii noaste
Parascheva)

Indiferent de vreme, cu cdteva zile inainte de


marele pranic, pelerinii se indreapti spre
Catedrala Mitopolitand din Iagi, unde aqteapti in rug[ciune clipa in care vor ajunge la racla gi icoana Sfintei. in ziua de r4 octombrie,
chiar dacd trebuie sd aibd rdbdare gi s[ stea
ore fur gir in agteptare, credincioqii triliesc o
bucurie aparte in timpul slujbei de dimineaF. Sfanta Liturghie este finutti in fa{a catedralei, unde sunt scoase gi moaqtele sfinte. La finalul acesteia, tofi cei prezenf trec pe la racld
qi sunt miruiti de preof. Mulfi spun cd, atrurci
c6nd ajung ir locul mult dorit sunt cupringi
de o pace interioard greu de descris. Ziua se
cu o procesiune in jurul ldcaqului.
Foto:Mediafax,AH

Icoqnefdcdtoqrede minuni
din
Zecidemiidecredinciogi
judetut
dargidin
SatuMare,
si
vinin pelerinaj
imprejurimi,
de
seroage[a lcoanaFicdtoare
care
Domnului,
Maicii
Minunia
seafl5laMinistireaBixad.

tf

\11,

ploriq
Dixod*.fuqlogfo.

rAan
s.iilnffitEa

cepuhrrile ldcagului slhnt


se pierd ir negura wmurilor. Se spune cd, in acea
zond, inFe Boinegti qi Cdlineqti-Oag ar exista ruinele
ceilifi Belovar, a dacilor liberi. Potrivit unei legende,
mdnistirea ar Ii fost con-

straie populare. Dupd reinfiinfarea Episcopiei Ortodoxe a Maramuregului, s-a


cerut oficial Smnhrlui Si
nod sd aprobe relnfiin[area
Mdndstirii de la Bixad ce
frrncfioneazd canonic incepdnd cu data de r ianuarie
rggr, cu staut de mdndstire de cdluEdri.

, struitii pe locul unui altar I@@


irchinat lui Zamolxis, zeul suprem al dacilor. Multe
dinEe documentele cu privire la construcfa ldcaqului
de cult au fost distruse, astfel ircdt informafiile lega- te de consxuirea mdnlstirii sunt imprecise.

Atestat2l documenta-r in
1689, Mdndstirea Bixad a
fost populatii de cilugdri
ortodocqi, dar tr rgr48,agezdm6ntul monahal a fost
inchis, devenind orfelinal
Biserica mdndstirii a fost
ins6 ingrijiti de prcofli din
comuna Bixad. Ei au fticut anual de Sftnta Marie
Marn, pelerinajb h vestita
mdndstire la care participau mii de credinciogi din
Oag, Someg, Codru 9i S[tmarimhdcaf in frumoase

Donati de impdratul Manuel al Il-lea Paleologul


(ndscut la z7 iunie r55o
- mort in r4zg) comitelui

Balc al Maramureqului gi
mutatil ulterior, in 1895, la
Mdndstirea din Bixad, de
Icoana Maicii Domnului se
leagd o serie de poveqti, fiind consideratil Idcdtoare
de minuni.
Despre aceasta se spune
cd ini[ial ar fi fost addpostitd la Mdndstirea Peri, care
se afld pe teritoriul Ucrainei de azi qi a fost fondatii de fralii Balc qi Drag,
iar la mijlocul veacului
al XIX-lea, a fost adusi la
Mdndstirea din Bixad.

bine de 7 ani, a fost adus la mdntrstire in ajunul strrbitorii SRdtei fvtaria qi a$ezathngl icoana acesteia.I]up[
ce a lnnoptat l6ng5 icoantr, a doua zi diminea{a, bdrbahrl s-a ridicat din pat qi a puhrt sd umble.
A doua minune a fost consemnatd g ani mai t6rziu,
la,zr septembrie zoo5. ln acest caz este vorba despre un birbat din Bocicoiu Mare, Maramureq, care
a fost diagnosticat de medici cu cancer in stadiu terminal. Pacientul a fost externat, ins6 sofia acestuia a
venit la Bixad pentru a se ruga Ia Icoana Fdcdtoare
de Mimrni. Se spune cf, nu trecuserd nici doui sdptiimani gi bdrbahrl s-a vindecat complet, uimindu-i
gi pe medici.

Icooneldcdtooredeminuni .'1,:.
\.+_:

lq
Ruqdciunile

&ntmxxic
Sfankx&
schirnbnvie[i
in fiecare
marfi,[ao bisericidincentrulBucuregtiului
Suntunilideaceeagi
decredinciogi.
sestr6ngzeci
iAntonie
St6ntuluiAnto
lrantS.
deaseruga
rusalalcoana
speranti,
aceea
celMare,
casi [eiertepicatelegisd[ealinedurerile.
i

-'::.,:i., '':'

[6ngdHaA " ftati chiarininimaCapitalei,


, i s e r i cD
a o m n e a s cdi e
n u l l u i M a n u cB
I \
' '+' -! la CurteaVeche,numitdgi Biserica
Bui navestire,estecel mai vechi licag de cult
nu
din Bucuregti.
Ceeaceo facecunoscutd
suntcei450de ani de ta infiintare,ci odode Mirutcelmaide pre{:lcoanaFdcdtoare
Antonie.Aceastaa fost
nuni a Cuviosului
adusi in sf6ntulagezimSnttocmaiin urma unuimiracol.

in anul 1847, Icoana Sfdntului Antonie


cel Mare se gdsea la un ldcaq de cult ridicat in apropierea Bisericii Bunavestire,
numitd qi Biserica Pugcdriei, care purta
Hramul ..Sfantul Artonie". Un incendiu
devastator a cuprins tot centrul Bucureqtilor, iar biserica in care se afla icoana a
ars in intregime. Egumenul Visarion a
fost acela care, rdscolind prin cenuqd, a
descoperit cd Icoana Sffutului Altonie
nu fusese atinsd de fldcdri. El a curd[at-o
qi a aqezat-o ir Biserica Domneascd de
la Cufiea Yeche, in partea dreaptd a altarului, ldngi Icoana Bundvestirii. Din acel
an, Sfhntul Antonie a devenit patronul bisericii, alf,turi de Maica Domnului.

Cu timpul, a crescut evlavia credincioqilor pentu


Icoana Cuviosului
Antonie. Multe rugf,ciuni au fost implinite qi multe minuni au fost sd-

Foto:bisericasfantutanton.ro,
wikipedia

v6rgite de Domnul prin mijlocirea


Sladufui. $i acum,
tr fiecare ma{i diminea{a, zeci de
oameni vin sd se
roage Sfhnhrlui Antonie, dupd cum a
rflmas obiceiul din
vechime. Se spune
cd rugdciunile [i se

implinesc dacd te despre cale rrti-*t\,.


rogi Icoanei Sfanhr- atzice cd au aplecare spre credinfd
lui cdte noud ma{i
la rdnd, urm6nd ca vin cu ochii in lain cea de-a zecea crimi 9i inalp rufierbinti.
sd faci rugdciuni de gdciuni
multumire gi sdimO tanArd care nu
parfi ce potri:pdine, putea avea copii a
ulei, ftucte. Cum a primit binecuvdnapdmt acestobicei? tarea Sfdntului, iar
Nimeninumai qtie, acum are doi copii
insd minunile sd- pentru care vine
vArqite de icoand se adesea sd-i multrupetrec qi astiizi ca meascd Lui.
urmare a lntoarce- Tot in fafa icoarii la credintA a oa- nei sfinte, o femeie
menilor qi a rug6- posedatd de diavol
qi-a revenit in simciunilor.
tiri. Marele postitor gi cdlugdr Altonie a mijlocit qi
rugdciulile
unei
Cea mai mare din- femei care agteptre minuni este trta de mult o repartoarcerea la cre- tifie de casd de la
dinld a tinerilor, ca- primdrie. in timp
re se apropie de ea ce aceasta se aJla
dintr-o pornire in- in genunchi in faterioari de neexpli- !a icoanei, o floacat, fdrd a avea pe re aqezatdpe ramd
nimeni foarte cre- i-a cdzul pe umdr.
N-a trecut mult qi
dincios in familie.
in fala Icoanei femeia qi-a primit
tineri
casa mult doritd.
Sfantului,

Bunule Pdrinte Antonie, cel ce dwerile qi pdcatele noastre le cunoqti, nu trece


cu vederea glaswile de rugdciune ale celor ce aleargd )a mijlocirea Ta 6i nu te uita la
newednicia celor ce Te roagd, ci la slava gi mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai
mdttwisit 6i spre carc se indreaptd rugdciunea ce li-o aducem. O, sldvite fdcdtor de
minuni, pdrintele sdracilor, ocrotitorul vdduvelor, sprijinitorl.rl offanilo4 uino cu
obiEnuita Ta indware in ajutorul nostru prin rugdcittnile Tale cdtre Dumnezeu, ca sd
fim mAngiiafi in nevoi, ca sd fim apdrali de primejdii, de ispite qi de pdcate.
Tb, cel ce ai ftcut din pustiul Egipttrlui loc de preasldvire a Marelui Dumnezeu
gi a MAntuitorttlui, IH gi din pustiul sufletrr,lruaosna\ aru de necredinld qi ros de patimi,
ascd virtutea, prin Tine sd se mdreascd numele
loc pldcut lie, in care sd se sdld,p.lru
Tdu cel sftnt, a) Tatdlui, al Fitrlui ei al Sf4nntlui Duh. Amin.

r}

Icoonefncdtoqrede minuni

tr

Celernqicun scuteicoqne
ol

rnlrqculoqseCin {e1tr&*$mwffi
Ascunse
deochiicuriogilor;
pedealuri,giinconjur:ate
depeisaje
parcidesprinse
dinbasme,
in
Moldova
seafli uneledintrecele
maifrumoase
licaguridecultcare
fuccinstetirii noastre.
Bisericile
de
aicisuntcunoscute
at6tpentru
valoarea
frescelor
care[e
impodobesc,
c6tgipentruicoanele
lorflcitoaredeminuni.

pre icoaneseindreapti,din veacuri,rugaceloraflatiin suferintasaucareau ne' . voiede ajutor.Toateicoanetesuntdititoarede speranta.


Uneteau dat insi, de-a
, tungultimpului,semnemiracutoase
alepu, teriilor,fievindecandboligrave,fieaduc6nd
linigtesufleteascd
5i intitur6nd miraculos
dezldntuirite
naturii.Printreele se numdri
lcoanaSfinteiAna,
de [aBistri{a,
9iceaa Maicii Domnului
cu Pruncut,
de la Putna.

q.
\)

Icoana Sfintei Ana


cu Maica Domnului in brafe, de la
Mdndstirea Bistrita, flre o vechime
de peste 6oo de ani.
Ea a fost pictati de
doi cdlugdri dintr-o
localitate aflat?ildngd Ierusalim, irntre
anii rrgo qi rzgo.
Cand o priveqti

pentu prima dati,


ai impresia cd odorul o reprezint2i pe
Maica
Domnului
cu hrrncul. dar. de
fapt, icoana o inihtiqeazdpeSffintaAna
trindnd-o in bra[e pe
Fecioara Maria.
Ctitor al M6ndstirii
BisFita este considerat domnitonrl
Alexandru cel Bun.
care este inmorm6ntat aici. Icoana

a fost primiti de la unor relatrii famiimpdratul bizantin, liale fficile, allate


in r4or. Renumele la un pas de divor{
aceshri odor este cE qi chiar cd opregte
rezolvd, probleme- ploaia necontenile de familie penhu
ti ori aduce stropii,
care
credinciogii c6nd e seceti. De-a
cer ajutor. Pe ldn- lungul wemii, icoagd mdrturii legate na gi-a cdqtigat rede vindecarea unor putatia de grabnic
copii de boli gre- afut?itoare qi nu-i
le, s-a dus vestea ctr lasd pe credincioqi
icoana de la Bistri[a de izbeligte.
a aiutat ir mod miFoto:Wikipedia,
raculos larefacerea
doxologia.ro

Situati la 7z de kilometri
de Cetatea de Scaun a Sucevei,Mdndstirea Putna este cea mai importantd ctitorie a lui $tefan cel Mare, care a fost conceputd pentru
a servi ca necropold domneascdpenhu marele voievod gi familia sa.
Ridicatii in r466, agezSm6ntu1 este rm ldcaq de
cult in care trdiesc doar
cdlugdri. La cAfva ani de
la construcfie, m6ndstirea
a trecut printr-un incendiu,
dar a fost refdcutd repede.
Conform vechilor cronici
moldovenegti,zidirea bisericii Mdndstirii Putna a inceputl,a ro iunie 14669i s-a

mdtor, la data de 5 septembrie. Cronicaml lon Neculce a povestit felul in care a fost ales locul rurde a
fost ridicatd mdnistirea:
,,$tefan-Voddcel Bun, c6nd
s-au apucal sd facd mdndstirea Pu[ra, au tras cu a_rcul dintr-un v6rfu de munte ce este l6ngd mdndstire.
$i unde au agiunsu sdgeata, acolo au lhcut prestolul
in altariu".
Operd de o rard ftumuse[e, Icoana Maicii Domnului cu Pnrncul, de la Putna,
a fost adusd de la Constantinopol, de Doamna Maria
de Mangop, cea de-a doua
so[ie a domnitorului $tefan
cel Mare, in t 472.
Pe ahmci, nu avea inlhfigarea de azi. Ferecdtu-

t6rziu, au fost ficute coroanele care impodobesc capetele Maicii Domnului 9i


Pruncului lisus, lucrate in
argint aurit gi incrustate cu
sute de pietre pretrioase.in
rgo4, icoana a fost restaural^d,iar coroanele inlocuite cu unele asemdndtoare,
dar nu la fel de valoroase.
Despre aceastd icoand se
spune cd este cu mare har
gi cd nu pufini sunt cei care s-auvindecat ori au gdsit
rezolvdri la probleme, dupd ce s-au rugat Preacuratei. Preofi de aici zic cd singurii oameni pe care Mai-

lcoanefncdtoqrede minuni .;i' 'q,


'ru"ji:

rq de lq ffihighie"r:
,,Siriscn*
Capodoperd
a aftei
sacresiriene,
lcoana
Maicii
Domnuluide
[a
MinistireaGhighiu
faceminunipentru
credinciogii
rimagi
firi speranfi,
implinindin
special
dorinlamaternitilii.

i -*iii: -!lL--f

pagide Ploiegti,
o lcoandFdcatoare
de Minuni,
.i,
't c6liva
- I^ rf,a
de la Mdndstirea
l?
Ghighiu,atrage,ca un magner,
,,Siriaca"
'*'
?,'* sutede oamenicaregi-aupierdutsperan{ain gtiinld.
Despreminunileinfaptuitein acestlocs-adusvesteain toatd taragi nu esteun lucruneobignuit
sdveziaicizecide femei
careseroagi pentrua devenimame.

Ldcaqul sfhnt e vestit prin


izvorul din curtea m5ndstirii, despre care se spune cd
are puteri miraculoase, dar
qi prin icoana lhcdtoare de
minuni din bisericd, Maica
Domnului ,,Siriaca".
Mdndstirea Ghighiu a fost
consBuitii, inBe 1858 qi

1866, in mijlocul unei pdduri care fdcea parte din


legendarii Codri ai Vldsiei. Aducerea Icoanei Maicii
Domnului qi prezen[a izvorului de la care iqitrage numele ldcaqul bisericesc fac
ca agezhm6ntul monahal
sd fie un punct de reper pe
harta spiritualitiig din fara
noastrd,

Pictatd pe lemn de santal, icoana din Mdndstirea Ghighiu provine din


Siria, de unde qi mrmele de ..Siriaca" dat de credinciogi. Realizatd undeva in secolul al XVI-lea,
ea a ajuns in lara noastrd in rgg8, fiind un dar
al episcopului
Vasilios Samaha. Se spune cd
Maica Domnului i s-a
ardtat in mai multe rAnduri in vis acestui episcop, zicdndu-i sd ia icoana gi sd o aducd la Mdndstirea Ghighiu in Romdnia. AjungAnd la Patriarhia Romdnd, episcopul
a uitat numele de Ghighiu qi atunci Patriarhul
Justinian Marina i-a numit mdndstirile din jurul
Bucureqtiu-lui pentru a-i
aminti numele pe care
l-a spus Maica Domnului
cdnd i s-a ardtal.

Fiind enumerarc mAndstirile, a auzit qi numele de


Ghighiu, iar atunci Vasilios Samaha a exclamat
bucuros:,,Da! Jijiu, Jijiu".
C6nd a fost adusd Ia Ghighiu, chiar in acea zi,fard.
nicio explica[ie, oaspetele
sirian, episcopul Samaha,
a izbucnit in plAns. Cu lacrimile qiroind pe obraji,
acesta a cdzut in fa[a icoanei gi a inceput sd-i ceard
iertare Maicii Domnului
cd a luat-o de la locul ei,
cd necredin[a oamenilor a
alungat-o din Siria, din biserica ei.

Ceea ce impresioneazd la
aceastd icoand este faptul
cd Maica Domnului este
pictaH trisH Si ingdnduratA, una dintre pulinele reprezentdri de acest
gen, gi cd, de oriunde
te-ai uita, ochii ei par sd
te priveascd direct. Odorul are deseori atArnate
pe cadru bijuterii din aur,
ofrande ale credinciogilor pentru minunile infaptuite aici. Se spune cA
cei care se roagd pentru
vindecarea unor boli grave sau pentru naqterea
de prunci, dupi ce medicii nu au mai putut face
nimic pentru ei, igi implinesc aici dorinfele.

Mdrturiile
despre nenumdratele minuni fdcute de Maica Domnului la Ghighiu sunt trimise constant de credincioEi la mdndstire gi apar
chiar pe site-ul ldcaqului
de cult. Majoritatea sunt
scrise de femei care, du-

pi ali de incercdri, au
rdmas insdrcinate qi au
niscut prunci sdndtogi.
Printre minunile trdite de
credinciogi se numdrd gi
vindecarea unor bolnavi
de cancer.
Sunt gi mul[i care, aflafi
in prag de divor[, dupd ce
s-au rugat Maicii Domnului s-au impdcat.

Ca un luceaftr ai cdldtorit de la marginite lumii


6i te-ai a7ezattn sfhnta Mdndstire Ghighiu,
spre bucwia credincio7ilor, insd acum biruieqte,
Preacwatd, intuneriatl sufletului meu qi impodobeEte
cerul min[ii me]e cu stelele cdntdrilor de ,/JiLuia,,!
(fragment din Acatistul la Icoana Maicii Domnului
,,Siriacaude la Mdndstirea Ghishiu)

Icoqnefdcdtoqrede rninuni

Pelerinaj
lq &lnndstiren

onstruitdin 1568de Alexandrual ll-lea


.a
MirceaVoievodalituri de doamnasa,
"t
Ecaterina,
ministirea a purtat [a inceL
put numelede Sf6ntaTroit6.Eaa fostri]
I dicati in semnde mullumirepentruo vicI toriein luptagi a fost cl;dit; initiaIpe vatra
i unuischitmaivechidinlemn.C6tivaanimai
t6aiu, agezim6ntula fostocupatde oastea
otomand5i transformattreptatin fortificalie de tupt5.inaintede a se retrage,turciiau
dir6mat p6natatemeliecl5direa,
ea rimSn6ndabandonatd
cdtevadecenii.
I '

Foto:Adev5rul,crestinortodox.ro

catri de boald venind aici sd se roage penFu vindecare, iar femeile care nu pot rdmdne
gravide - penFu a
avea un copil.

RaduVodn
patrusecole
Veche
gi
deaproape
. jumitate,MinistireaRaduVodi "
m6ng6iere,I
I' dinBucuregtioferi
linigteqisperanlicelorcareii trec I
mereupragul.

ffi

Abia ilr 1614, voievodul


Radu
Mihnea a irceput
reconstruc[ia ldcaqului sf6nt pe vechile ziduri ale Bisericii Sf6lta ThoiF. ln wemurile domniilor fanariote, marea Mdnistire Radu Vodd
a devenit una dinhe cele mai bogate agezdminte religioase din [ari. Ea
a fost cArmuitd de
mai-marii
wemii
(egumeni
greci,
negustori),
astfel incdt din proprietatea mdndstirii au ajuns sd facd parte moqii, dar
gi multe prdvdlii
din Bucureqti. Dupd domnia fanariotd, licagul de cult
a trecut prin perioade de inflorire

qi de declin, dupd
c6[iva ani ea devenind din nou ruind. Aproape 4o de
ali mai tArziu. ministml Cultelor de
atunci, Titu Maiorescu, a reclddit
agezdmdntul, care
devine nu numai
ldcag de cult, ci gi
Seminar Teologic.

Avdnd ca hramuri
Sfdnta
teime
qi Sfdntul Ierarh
Nectarie al Eghinei, mhndstirea a
devenit de-a lungul timpului unul
dintre locurile de
pelerinaj
importante la care vin
oameni din toate
col[urile [drii.
Este considerat de
credincioqi drept
agezf,mdnt,,ir

Vodd ajung
an de an, in special la data de g
noiembrie
(bisericile ortodoxe il
cinstesc pe sfdntul
Nectarie al Eghinei). zeci de credincioqi pentru a
se putea ruga la
moaqtele Lui, donate in anul zoro
de Biserica greceascd.h timp, ldcaqul a ajuns sd fie
cunoscut qi pentm puterile tf,mdduitoare ale Icoanei Sfhnhrl Nectarie din Eghina, oamenii ereu incer-

O, Sfinte E[rem, grabnic


al celor ce se roagd [ie, primind putina noastrd
tagd.ciwte, uino in ajutorul nostru. Intrisnta esteinima ioastrd cAnu ne-am
inwednicit a aduce pe lume copii. $i noi credem cd ne posiajuta, chiar dacd rdbdarea
noastrd s-a impufinat qi credintranoashd estepufind. ocrote6te-ne, sfinte,sd nu cadd
qi peste noi pedeapsa dumnezeiasca, ci, Etiindu-nepdcatele, invald-ne sd
ne pocdim sufletele prin pocdinla.
Roagd-tepentru noi, ca fudreptandu-ne via[a, sdprimim gi bucwia de a avea copii.
$i dacdiivom avea, sdii cregtemfutdreapta credin[d,
.
fiindu-le pildd de vieluire creltineascd. Iar dacd, din pricini neEtiutede noi,
Dumnezeu ne va ldsa lipstti de acest dar,roagd-te sd.mergem pe calea rugdciunii.
Intftreqte-ne, sfinte Efuem, ca in via[d sd nu cdiam voia noastrd,ci voia dumnezeiascd
qi in tot locul sd-I aducem Laudd lui Dumnezeu celui iubitor de oameni, Tatklui
9i Fluftu 9i slhntului Duh, acum gi punrea gi in vecii vecilor. Amin.

Icoqnefocotoqredeminuni

icsraplcria dglq.$chitulCnlugdra
Situatiladoikilometride
comunaCictova-Montan;,
Mdndstirea
16ngiOravita,
Cilugiraii primegtepetoti
carevinsi seroage
credinciogii
Maria.Depeste
SfinteiFecioare
150deani,eaiiinsinitogegte.
|

esteaddpostitd
deo st6ncide
i enastirea

aproapeo miede metri,numiti ,,StAnca


piinStaschitestegreu,
Rolului".
UrcuguI
insa uili de efort [a vederealScagutui
de
cult.gi mai mareestemullumireasufleteascaa celorcareseroagdlcoaneiFicdtoarede
Minunia MaiciiDomnutui,
de a cdreidescoperireseleagiinsi5iridicarea
mdnistirii.

\^

Acum r8o de ani,


un pAstor din comuna
CiclovaMontand a aluzit
pentru prima datd
c6ntdrile ingereEti
care veneau de sub
..Stdnca Rolului".
Dupd aceea, localnicii au inceput sd
vind^aici in pelerinaj. Intr-o zi de iulie a anului 1898,
cdntdrile din interiorul stdncii au inceput sd se audi
atdt de tare, incAt
oamenii s-au hotdrdt sd facd sdpdturi.
Ei au descoperit o
peqterd lucratd de

mdna omului, care


fusese astupatd in
timp qi despre care au b6nuit cd ar
fi fost altanrl unei
vechi
mdndstiri.
ln peqterd, au gdsit moaqtele unui
sf6nt necrmoscut Ei
o icoand cenritd a
Maicii Domnului.

Dupd ce a fost descoperit, odoml a


fost dus la o bisericd din Oravi[a.
N-au trecut nici
doud zile de la mutarea icoanei, Ei
aceasta a dispdrut
fdrd urmd din ldca-

qul de cult.
Mare a fost bucuria credinciogilor
cdnd au redescoperit-o dupd o perioadd la locul ei
din peqterd, acelagi ulde a fost
gdsitd prima datd.
$i aqa s-a decis ridicarea unei mdndstiri.
Iar de atunci, la
Icoana Maicii Domnului s-au inchinat
mii de credincioqi.
Cregtini bolnavi din
toate colturile tirii
se ostenescsd ajungd la ea gi se insdndtoqesc ca prin
minune dupd ce se
roasd Fecioarei.

La fel ca in vechime, Icoana Fdcdtoare de Minuni


a Maicii Domnului ascultd gi astdzi necazurile oamenilor, oferind
alinare. Se spune
cd o credincioasd din Timiqoara,
cdreia i se depistase o tumoare, a
venit sd se roage
Maicii Domnului.
La o weme dupd aceea, medicii
i-au spus cd s-a insdndtoqit.

te ojutd lq greu ,_";.wr*f


Thecuserd numai
qase luni de cdnd
aceiaqi doctori o
anun[aserd cd are
qanse mici sd trdiasci.
O alH minune a
icoanei s-a petrecut in zoo5.
Pe atunci, Maria
Apostol din Sibiu,
qtiind cd are o tumoare la sdn inoperabild, obignuia sd vind aici la
SfAntul Maslu in
fiecare sdptdmAnd din Postul Mare al Pagtelui 9i
se ruga la Icoana
Maicii Domnului.
in Shpthmdna Luminatd, dupd mai
multe investiga[ii,
a aflat cd tumoarea dispdruse.

td, ca qi cum Maica


Slhnti arfiimbrdti-

Minunile
icoanei
s-au finut lanf de-a
lunguf wemii. DinFe ele, cea a unei
Ilie.
qgezdmdnt
tinere din Lugoj esAceasta
a
monohol de
te cu adevdrat emo- / ; r " c d l u g d r i , e z i l n i c
incrustatd in lemnul
vizitqtd de
fionaltd. De doi \',; .rr \
ani, fata avea infag din
renald.
suficienli
apropierea loDegi fticea dializi
cnlui unde au fost
gi se simlea rdu, s-a
descoperite Icoana
chinuit sd ajungd
Maicii Domnului qi
Ia Icoana Fecioamoagtele sffintului
rei, unde s-a rugat
necunoscut.
fierbinte. Cdnd s-a Icoana Maicii Dom- in ciuda celor roo
pregdtit sd coboa- nului nu este singu- de ani care au trere de la schit, i s-a ra icoand fdcdtoa- cut peste aceasta,
spus cd existi un re de minurri de la ea nu a fost acoperinichi compatibil
Schitul Cdlugdra. ritd de scoarta copoate
i
cd
se
Cea de-a doua, re- pacului gi este de
9i
tce un Fansplant. In cunoscutl pentru ajutor gi astdzi boltimpul operafei, ea puterea ei tdmddu- navilor care vin sd
s-a simfit proteja- itoa-re, este cea a se roage la ea.

Foto:Adevirul,crestinortodox.ro

Icoqnefdcdtoqrede minuni i

Sfen&sPsrtrschgvs

delq SfanilxlGhecrshs

Ncu sdvqrgegte
rnirqdole
,
I
I
I
I
I'

Aftata
in inimaBucuregtiului,
Biserica
SfiintulGheorghe
Nou I
esteunadintrecelemaifrumoaseI
tacaguri
decultdinorag.
I
Renumitipentrumoagtele I
SfAntuluilerarh
Nicolae. I
credinciogiivin
aicisi seinchine I
gilcoanei
Ficitoarede Minuni
a Cuvioasei
Parascheva.

,i\.1;, <

je spuneci aceastdconstructiea luat fi) Yin!5 pe loculuneivechibiserici,ridica--i ta din lemn,pe o temeliedin pietrede
riu. Pentrucd ea a devenitneincapitoare,
a fostdemolati,iarin a[ 17-leaan de domnie,Sf6ntulvoievodConstantinBr6ncoveanu a reficut-o,din temelii,lu6ndinfSligarea
pe careo cunoagtemastizi.

Sfintirea noii biserici a avut loc


la data de zg iunie r7o7. Sf6ntul
Constantin Brdncoveanu, aldturi
de membrii familiei sale gi de boierii cei mai de seam6, a participat la
slujba condusd de
mitropolitul
TArii Romdneqti de
atunci.
La acea dat[. ld-

cagul era pictat de


zugralrrl bisericesc
Pflrrl Mutu, dupd
canoanele hermeneutice cunoscute in acea epocd,
transformdnd monumentul arhitectonic intr-o adevdratd operi de artd.
Din nefericire, pictura ini[iald a suferit deteriordri ce
au dus la disparifa
ei in timp, din cau7a jnsgndiilor gi a
cuftemurelor care
au afectat frumoasa bisericd.

Foto:Adev;rul,crestinortodox.ro

vioase Parascheva,
un Sf6nt Epitaf lucrat de Maria BrdnDe-a lungul anilor, coveanu in timpul
ir Biserica Smnhn exilului, qi candeGheorghe Nou au la din argint, aqefost depuse trupurizatd deasupra morle netrsu{le[ite ale m6ntului voievodumai multor perso- Iui, sunt nestematenalitdti de culturd gi le duhormicegti pe
gtiinta.Printre aceg- care credincioqii le
tia se numdri Aurel
\4aicu, primul aviator'romdn gi constructor de avioane,
marele dramaturg
I.L. Caragiale 9i poefli Octavian Goga,
Ioan Alexandru 9i
MihaiEminescu.

Ldcagul de cult
aduce laolaltii oameni incercatri de
Mormdntul
Cnji.
Sfantului Constantin
Brdncoveanu, Moaqtele Sfhntului Ierarh Nicolae (m6ni), Icoana
Ff,cdtoare de Minuni a Sfintei Cu-

9r
pre[uiesc.
aousa spre rnirr apropierea mor- chinare, in Bisem6ntului
ctito- rica Sf6nhrl Ghericesc, in partea orghe Nou, dupd
Bisedreaptd, se alld la demolarea
loc de cinste cu- ricii SfAnta Vineri
noscuta Icoand Fd- din Capitalf, in perioada comunistd.
cdtoare de Minuni
a Sfintei Cuvioase AceastdsfdntdicoaParascheva - sec. nd a fost restauratA
X\1II-KX. Ea a fost in soo8. Se spune

Pelerinii
care-i trec
pragul se inchind, plec6ndu-gi
cu smerenie genunchii in fala chipnlui
pictat al Sfintei. La
ea, oamenii cauti
alinare c6nd necazurile viefi ii coplegesc, c6nd simt cd
doar o minune fticut?i de Sffintii mai
poate sd le aducd Iinistea sufleteascd.

Doamne, Dumnezeul nostT'u,Tlt, Cel ce ai zis Ei s-aftcut toatdtkptura, nuintoarce


fa[a Th de la noi pdcdtogii, ca sd nu vind asuprd-ne minia cea groaznicd gi infricoEdtoare a dweriJor, care esteroduJ pdcatelor noasffe, ce in toat{ ziua, nenumdrate,
cu nesocotinfd Ie sdv{rEim.l{oi suntem p dcdtoEi, netrebnici gi plini de rdutate,
iar Tb eqtiizvorttJ raefu pi al milostivirii. Nu ne ldsa,Doamne! Nu trece ntgdcitrnea
noastrd, a pdcdtopilor, nici ne rdspldti noud dupd nelegiuirile noastre, ci penftu cd nu
suntemwednici a cAqtigamilostivirea prin sArguin{a cea de toate zilele, ddruieqte-ne-o
Tb ca m indwat mult-Mhostiv Doamne, pentru rugdciunile Cuvioasei Maicii noastre
Parascheva,ddraiegte-nenoud sdndtateEivia[a feritd de toatii rdutatea
qi ne intdrepte cu Duhul Tdu cel stdpinitor, ca din adLncul inimilor,
cu bucwie sd sldvim preasf4nt numele Tdu in veci. Amin.

Icoqne fdcdtoqre de pinqpi ,rji

Icoqnqde lq Tiqonesti
fUgile
OSCUIIO'
!iij#tt1.,?t#:i,*,,
inconjuratdeuncurs
-r-i
deapi gipiduri,seafli I

un agezim6ntmonahal I ; Xa e cum iegidin comunaCiotpani,


intri
- D )'f intr-opddurice,
veihidemaibinede
veihide
maibinede || +l
ta capdtut
cdreia
se afli
200deani.LoculeSte| -i{^ \Ministirealiginegti.La primavedere,
veStitdatOriti UneiiCOaneI
a PreaCuratei,
deSpreCare |'

sespune
ci areiuteri
miraculoase.

Ridicatd in stiIul wemii, cu un


pridvor qi o singu-

agezdmAntul
monahalpareun micsat,cu
I
mutteutite5i cisulecareinconjoard
biserica"
]

I creazi
l^'l:.'lTj^*l'^'j::?:
*.:i:'jl:''jii:^l:;
vechidin atelierul
de zori la aparatele
detesitorie.

rd turld, zugrtrvitd in alb la exterior, Mdndstirea !igdnegti este renumita pentru atelierele sale, unde
mdicutele lucreazd cu fir de aur qi

vegminte
argint
preote$ti. Numele mdndstirii vine
de la Matei !igdnescu. cel care a
donat terenul pe
care se afld acum
ldcagul.

hilal, au fost ridicate pe acest lot de


pnmdnt o bisericd qi un schit penilu cdlugdri. Ulterior, cdlugtrrii au fost
muta[i la Mindstirea Cdlddruqani, iar
Schihrl
figdneqti
s-a transformat in
aqezflmdnt monahal de mdicule. ln
r8rz, vecheabisericd din lemn, devenind neincdpdtoare, a fost d5rflmat?i,
in locul ei fiind constnrit actualul l6ca9
de cult din cdrimid[. ce are hramul
,"A.dormirea Maicii
Domnului".
Muzeul are o intreagd
coleclie
de obiecte bisericegti.

Clddirea destinatii gEzduirii oaspeflor a fost ridicat?i in


1848.
Aici, a fimcfionat,
in preajma celui
de-al Doilea R5zboi
Mondial, o ,,qcoald
de surori de caritate". ln prezent, construcfa addposteqte muzeul mdndstirii; care reuneQte valoroase icoane. obiecte de cull
c54i vechi qi manuscrise.
Printre
acestea se nurna16:o carte din 169r,
cu predici ale Sfhntr-rlui Ioan Gurd de
Aur, un Evangheliar tipdrit la Bucureqti in 1695 qi un
manuscris din 1887

Fob:Me\drulValiSuciu

duiegte fragmente dintr-un iconostas din secolul al


XVIII-lea, realizat
in stilul postbrdncovenesc.Anaforni[e, candele, cddelni{e, sfegnice, cruci,
paftale,realizdr:iale
unor meqteri argintari din secolul al
XX-lea stau alituri
de icoane pe sticld,
realizate in cenFe
lardnegti transilvdnene de renurne,
precum gi de o veritabild colectrie de
broderii 9i [esdturi
litugice dat6nd din
secolele XX-XX,
parte dinFe acestea realizate chiar
in atelierele mdndstirii.

PictaH in secolul al X\{I-lea, in stil neobizantin, qi ferecati in argint, se pare cd vestita Icoand a Maicii Domnului cu Pruncul
Iisus in bra[e de la ligdneqti provine din
tansilvania qi ascultii rugile mamelor qi-i
protejeazd pe pnrnci. kintre cele mai cunoscute minuni pe care le-a sdvdrgit Maica prin aceasti icoand este una care a ayut
loc in vara anului r947, cu doud zile inainte de sdrbdtoarea Adormirea Maicii Domnului. c6nd un incendiu. iscat la una dintre casele care se invecinau cu mdnf,stirea, amenin[a firtreaga aQezaremonaha]d.
Pentru cd flScdrile se extindeau foarte repede, iar biserica era in pericol, maicile au
scos afard icoana gi au inceput sd se roage. Imediat vdntul gi-a schimbat direcfia,
indepdrtAnd ameninlarea flicdrilor. Altidati, niqte ho[, care au firat bijuterii]e cu
care era impodobit?l sfbnta icoand, nu au
mai gtrsit ieqirea din biserici. Asfel, ei au
fostprinsi.

SfontsF{}mfte{n,
ocrotitoqreqcoDiilor
gi o tinerilor
in fiecare
an,pe7 decembrie,
peSf6nta
cregtinii
o priznuiesc
Filofteia,consideratiprotectoareacopiilor,
a tinerilorgia
fetelor
peSareleajuti sdsecisdtoreasc5.Inaceastd
ziginunumai,pelegiicoana
riniiseroagila moagtele
Sfintei,adipostitein biserica
pentru
Mi nastiriiCurteadeArgeg,
timiduiri detot feluIdeboli.
i f6ntaMucenitiFilofteia
s-aniscut[aince'Q putulsecolutui
at Xlll-lea,
in apropierede
. . oragulVeliko
T6rnovodin Bulgariade astdzi,intr-ofamiliede tarani.A fostcrescuti in dreaptacredintd9ievlaviede mamasa,
carea muritc6ndFitofteia
erafoartemici.

TAndra obiqnuia sd impartd sdracilor qi


flim6nzilor hainele ei gi m6lcarea pe care mama vitregd i-o dddea ca sd o ducd
la tarind tatdlui. AImnd de acflunile sale,
tatdl ei, mAnat de furie, a aruncat in ea
cu toporul pe care-l avea la brdu gi, lovind-o, a rdnit-o la un picior. Din cauza
rdnii, Sfdnta,care avea doar rs ani, a muril pe loc.

Putini sunt cei care gtiu cd prezen[a moagtelor Sfintei Filofteia la Mdndstirea Curtea de
Argeq nu este deloc
intimpldtoare. Se sprure cd
atunci cdnd a vdzuI c6. trupul fetei
este acoperit de o
strdlucire cereascd, speriat, tatdl
le-a spus arhiepiscopului 9i
conducdtoriIor cetiitii ce
nenorocire
s-a intamplat. Aceqtia au por-

nit
spre
locul
ulde zdcea trrrpul
Sfintei, iar c6nd
l-au vdzut irrvf,luit de acea lumind dumnezeiascd,
s-au minunat cu
totri,
ldudAndul
pe Dumnezeul minunilor. Apoi, lmpreund cu arhiepiscopul, cei venifi
au incercat sd ridice trupul Sfintei
qi sd-l ducd in cetate. Dar n-au putut sd-l migte, nici
cdnd au rostit multe rugdciurr|
9i
s-au inspiimdntat.
Tiupd ei era greu
ca piatra. Atunci,
s-au gdndit cI

aceasta poate wea


sd se odihneascd
intr-un anumit loc
sffint. Asfel, au inceput sf, numeascd nume de [dri, de
mdndstiri 9i de biserici randuite in
preajma locr.rrilor
natale. Abia c6nd
au spus numele Bisericii
Domneqfi
din Targul Argeqului, trupul ei a devenit mult mai uqor.
Ei au trimis o scrisoare domnitorului
Radu Vodd.(cel care zidise acea biserictr), vestindu-l cI
Sfrnta wea sd se
odihneasctr in acel
licaq.

Prdznuitd la o zi nu Severin, rugandupd sdrbdtoarea du-se la moagtele


Sfanhilui Nicolae, gi la icoana Sfintei,
la 7 decembrie, es- dupd ce a pierdut o
te qi ea o protectoa- sarcind, a adus pe
re a copiilor, mai lume un copil sdales a fetelor. Se nitos. Tdndra a pospune cd o femeie vestit cd a citit de
din Drobeta-Tlrmai multe ori aca-

tistul Sfintei, iar


dupd cdteva luni a
rdmas trsdrcinat6. NdscAnd o feti[f,, ea i-a pus acesteia numele muceni[ei. ,,Filofteia" in
greceste inseamn[
,,cea iubitoare de
Dumnezeutt.

Sfhnti Mare Muceni[i a lui lIristos, Filoftee, ne rugdm [ie cu genunchii plecafi pi cu lacrimi fierbinfi. Adu-fi aminte de neputinSa
firii omeneEti. Te rugdm pe tine sd ne fii mijlocitoare citre Domml. Cd EI Insuqi te-a trimis in aceastAWd, ca s-o aperi de rdumgi.SnnU Mare Muceni[A a lui llristos, Filoftee, milostivegte-te
sprelacrimile bdtrinilor, spre suspinwile maicilor, spre cererile
pruncilor gi spre noi, cate cidem cu genunchii plecafi qi cerem
ajutor 6i mintuire. Cdci qtim cd pentru pdcatele noastre pedmim
boli, sdrdcie, prigoniri de la wdjmaEi gi alte rele. Fte-fi mild qi
roagd-te lui Dwnnezeu pentru not, ca sd strigdm [ie: Bucwd-te,
fecioard, Mare MucenilA Filoftee! Amin.

,/!

Q-

-r

lcoone lqcotoqre oe mlnunl


'i{.,;ti

I inunileFsciosrei
Msris de lq

anclstireoHqdqrnbu
111
ca
Rar!i-edatsi gdsegti
at6tacredintigifrumusele
Pelerinaju[
[aacestticagsfAntifiI
I laSchitutHaddmbu.
gitevindeci
linigte
deboliletrupegti.
umplesufletulde
'.
satulHaf \ ', ndevata30 de kilometride laqi,in comunaMogogegti,
\./
dambu,seafldunadintremdnistirilecare-lipot aducepaceain
''::'- '" suflet.DrumulpAni aiciestedestulde anevoios plin de incer9i
principalS,
dai de o uli!5prifuitd
i cari.Dupdce lagiin urmdgoseaua
giinecicioasi.Darc6ndveziministirea,trecipesubboltaturnuluicdai
ctopotnita
de la intrare9iajungiincurteainterioari,ai impresia
gichiliilete vor
pagitin rai.Biserica
ceanouapardositd
cu marmurS,
prinmireliegifrumusete.
surprinde

Mdndstirea a ajuns
celebrd
datoritd
unei Icoa4e a Maicii Dommrlui despre care se spune
cd izvordgte mir.
Dincolo de incdrcdtura religioasd,
ldcagul de cultpoate fi qi vizitat, datorit[ peisajului superb al domeniuMci, este un lac

Foto:Mediafa\$tefanBirtodeanu

in argint, decoratd
cu pietre pre{ioase, rubine, saffe,
smaralde, qi-ti dd
linigtea suJleteascd dupd care tdnjeqti. Ingenunchezi
qi gtii cd necazurile
tale s-au sfdrgit. Le
laqi in grija Fecioarei Maria, aqa cum
au fdcut to[i credinciogii care au
stat in fa[a Ei.

caietelede la mdndstire. Luminitra,


o femeie bohavd

de cancer cu puline qanse de vindecare, a scris cd a


inceput sd meargd
la o lund dupd ce
s-a trtors de la Mdndstirea Haddmbu, ulde se rugase Preacuratei. Tot
din caiete alli cd
o alt[ femeie, din
Vdlcea, se simlea
rdu dupd ce a fost
operaH de aceeaqi
Icoqno
boald necruldplcicii
toare.
Domnuluicu
Auind
ea de
f2runcul
esteoqezoto
acest loc gi de
intr-unboldochin
de
minunile
sdvdrqite de icoaspre mijlocul cdnd, qi-a rugat somia inainteazd urt
tul s-o aducd aici.
ponton, pe care a
Dupf, ce a sdrutat
fost construit un prasnic. Focul cuodorul 9i a spus rugdciuni
fierbinti,
foiqor. Construc- prinsese mdndsti[ia care addposteq- rea qi l-a luat cu si- Mdrtudile lor qi a putut mdnca din
ne qi pe mn5rul Ni- minunile sdvdrqite nou qi s-a inzdrdte chiliile cdlugdrilor este folosiH qi cuqor Leuca, de 17 aici pot fi citite in venit.
ca spaliu de cazare ani. Biiatul venea
pentru turiqti.
des la mdndstire gi
Prezen[a qi protec- voia sd devind moDin 1958, c6ld a fost pictatd, Icoana Fe[ia Maicii Domnu- nah al schittrlui.
lui se simt peste tot Jeftfa lui aminteqte cioarei Maria i-a uimit de multe ori pe
in aceastd mdnds- qi acum pelerinilor
credincioqi. Se mai irtampld sd izvorastire. Probabil de de cea a Anei, so- cd mir din ea, iar in rgga, ochiul drept al
aceea, cei care au [ia megtemlui Ma- Maicii Domnului a ldcrimat pentru prima
trecut pe aici spurr nole.
datd. Uneori, aceastdminune se repet[ in
la plecare. cd vor
apropierea sdrbdtorii din 8 septembrie.
reveni.
Din anul tgg5, cdnd a curs mir 7 minute
Despre
pe mitra Maicii din icoand, in fiecare sdpIcoana Fecioarei
cu Pruncul se spu- IcoanaMaiciiDom- tf,mAni se petrece la fel, ceea ce ii umple
ne cd, tr anul zoo3, nului cu Pruncul te de speranld pe oamenii cu boli grave cain miez de iarn6. a primegte ferecatd re vin la Mdndstirea HadAmbu.

,,i3','7'!

Icoqnefdcdtoqrede minuni ..''-'"'.'

ffi.'
filCCE["]OlT]nUlHI
Kr&Y'm&c
ldrndduiegte
boli grqve
, Cocotatipeundea[,addpostitidestejariiuneipiduri , tate a secolului al
[ariscrucea
dintretreivdi,in pafteade I XV-lea. Ldcagul de
I seculare,
Pitegti,
Trivale,
inl cult, construit initria
ora$ului
seafleMdndstirea
[nord-vest
'carest5lalocdecinsteunodorcu
al din lemn, a fost
puterivindecdtoare.'
, ' : - - S n i s t i r e aT r i v a l e s t eo o a z dd e l i n i g t e
:>M' ^ 1in toati agitaliadin oraguIaftatta doi
pagi,un loc de pelerinajpentrufoarte
f
'
"
1 ' " m u [ 1ci r e d i n c i o gci a, r ev i n a i c i ,p e n t r u
a se rugagi pentru a-giincdrcasufletele
c u f r u m u s e lni a t u r a l ep l i n ed e s p i r i t u a l i tate. LocuIinconjurdtorestefeeric.
in grddinamdndstiriise afli biserica,o
t r o i l d , c l o p o t n i t ag i c h i t i i t ei n u n d a t ed e
ghirlandede flori.

demolat qi ridicat
un nou aqezflmdnt
monahal din piafd in timpul domniei lui Matei BasaPotrivit izvoarelor rab. intre anii 167o
istorice, Mdndsti- gi 1675,el a ajuns o
rea Thivale a fost ruin6, aga c[ a fost
ctitoritE de Thifan refhcut din piatrd
gi Stanca St?inces- qi c5rdmidf, de Varcu in a doua iumd- laam, mitropolitul
Foto: Mediafax

a fost zugrdvitd din


Jdrii Romdneqti.
Prin anul 1679,Var- nou, iar fir timpul
laam a adunat ma- celui de-al Doilea
teriale $i a turnat Rdzboi Mondial a
fimdatria noii bise- fost reff,cutti, ca urrici, dupd care a mare a cutremumplecat tr pelerinaj
lui din rg4o. Apoi a
la Locurile Sfinte. venit comurrismul,
Lucr5rile s-au re- timp in care nu a
luat dupd 1684, pi- fi;nc[ionat, p6nd tn
sania,
inscripfia
lggl. in prezent,
sculptati in piatrd este o obqte de cdla intrarea i4 bise- lugdri, av6nd hraricd, ce cuprinde o mul ,,Sfdnta Theiinvocafle religioa- me-.
sd, numele ctitorului qi motivarea zidirii, fiind aqezat?i la ro septembrie 1698,ln timpul
domniei Sfantului invdluite dese- \,
Voievod Constantin ori in legende,
Brdncoveanu.
icoanele
despre
irr rgo4, mdnf,stirea care se spune ca

au puteri miraculoase sunt privite cu pietate, atrdgdnd fdrd incetare


paqii celor incercatride Dumnezeu.
Aqa se lntdmpld 9i
in cazul, Icoanei
Fdcdtoare de Minurri a Maicii Domnului de la Mdndstirea Thivale.

Dupa
implinireo

ca

rcoana

are o vechi-

me de doud
sute de ani. Preotii spul cd numeDespre
aceasta roase probleme
se spune cd a fost de sdndtate, tulgdsitA, cu multi
burdri
sufletegti,
ani in urmd, prin precum qi deprerg5o, in podul bi- sia psihicd qi coqsericii. Miraculo- marurile qi-au g5sul odor a fost re- sit alinarea prin
rugdciunile rostistaurat qi imbrdcat in argint, iar te in fa[a icoanei
specialiqtii in do- de la Mdndstirea
meniu au estimat Thivale.

PreasfintA, Preacttratd qi Preaminwtati. Fecioard qi Maici a Domnttlui noshz fisus


Hristos,Te rugdm ascultArugdciunea newednicilor robi (numele)6i vindecd-nepe noi,
pe cei din familiile noastre 6i pe toli suferfuuii din lumea asta bohavd, de bokle greIe, transmiiibile sau netansmisibile, de bolile qtiute qi neEtiute de noi. Fie ca tofi cre6tinii sd.Tb preamdreascd qi sd Te preacinsteascd pe Tine, iar noi sd avem tot ajutorul cel
bun, sffint pi ceresc. Iti mulfumim, MaicL Sfintd., pentru vindecare, pentru tot ajutoruJ
Tdu, penlru mijlocirea Ta la Preabunul Dumnezeu, cd Tb eqti scard Ia CentJ Sftnt, pentrurugdciunile noastre qi ajutor nemijlocitin cererile noastre cele indreptdtite. Amin!

Icoqnefdcdtoqrede minuni ,", 1:'.


..1

lcoonernffqcutoqse

Arge;
dinludetul

Ceiimpovirafide suferinle
se roagdla
trupegtigi sufletegti
ficitoare de minuni,
icoanele
fiindci doarcu
convingi
pot obtine
ajutordumnezeiesc
m6ntuirea
de necaz.Multe
dintreelesegisescrisfiratein
totjudelulArgeg.

in inima Jdrii Rom6negti, la numai DS km de


Curtea DomneascA de Ia Argeq,
se ridica, pe la
r2ga (dactr ne
lulm dupl legendd), Biserica Cotmeana, o sihdsffie sau doar simpld obqte sf,teasci.
Nici pdnd in ziua de
azi, dupd atAtea secole, nu a putut fi
elucidat misterul.
Se spune cd Radu
I, domnitor al Tfuii
Romdneqti, a ridicat. aici. o biserici
de lemn. Un incendiu a mistuit sfhntul
licag, iar mai tAr-

ziu, Mircea cel Bdtr6n a conskuit, pe


acelaqiloc, o bisericd de zid cuhramul
Buna Vestire,restaurati pe la r7r r de
Constantin Br6ncovearru, reparatii gi
iar consolidatti in
secolele XIX-XX.
Pewemeadomniei
lui Alexandru Ioan
Cvza, mdndstirea
a fost secularizatE. A devenit bisericd parohiald qi a intrat inft-un con de
umbrd. in rggo ins6, Mdndstirea Cotmeana a fost redeschisd. in prezent,
aici vie{uiesc noud monahi. La Cotmeana vin, siptdmdnal, zeci de oameni. care cauti
sd scape de pute-

rea wdjilor, rugandu-se la Icoana


Maicii Domnului.
Se spune cd odorul
a fost g[sit in bolta
teiului din curtea
mdnistirii.

UnadinFecelemai
vechi mdndstiri ortodoxe din 1ar[ se
alld pe rdul Glavacioc, la aproximativ 6g de kilomeu'i de oragr:l Piteqti.
intemeiati pe vr'emea domnitorului
Mircea cel Bdtrdn,
bisericu[a de lemn
a fost ddrdmati in
totalitate de otomani in 1462.Vlad

Se spune cd, pe locul unde a fost constnriti, in timpuJ


Iui Mircea cel Bdtrdn, cineva a gdsit
o icoand f[cdtoare

Peunpiscmuntos,in
comuna Cetdteni se

oenunuru.
cepoa-r- ara rvranasuea
Le- E*rlGf,.
ti chipul Fecioarei
Maria. Afunci, voievodul a decis ridicarea acestui aqezdmdnt monahal.
PoBivit unei legende, mai mu$ c6lugdri de la M6ndstirea Cutea de Argeq

ge, in special, penftu alungarea wdjilor. Cel mai cunosoul caz a fost cel al
unei femei din Buzdu, posedati de
diavol. care a fost
adusd pe brafe, tr
urmd cu cifiva ani.
I s-a fticut o slujbf, gi a fost unsd cu
mir sfhnl Femeia a
plecat de la mdnistire pe propriile picioare.

al IV-Iea Cdlugdrul
este cel care a rectitorit mdndstirea
din temelie. irr perioada comunistZi,
ea a fost folositti ca
bisericd parohiald
qi abia in rggr, la
inifativa PreasfinFhilui Calinic al
Argeqului qi Muscelului, a fost redeschisd.

Foto:Adevirul, crestinortodox.ro

r-#^iffi]il

tii[da Negru Vodi,


una$ezdmAntmonahal renumit pentu
Icoana
Fdcitoare
de Minuni a Maicii
Domrului qi lzvorul
Vindecdtor,
cttr
curgeinaltanrlbisericii doar cdteva luni

au dorit ca icoana
sd fie addpostiti in
acest licaq, aqa ci
au mutat-o. Dimineata, insi, odonrl dispiruse de la
Curtea de ArgeE qi,
in mod miraculos"
se afla din nou la
locul ei de la Glavacioc.

pe an. Ca sd ajungi
aici, pornind de pe
malul DAmbovifei,
trebuie sd parcurgi,
in mai pufin de-un
ceas, un drum anevoios. Eforhrl este insdTdspldtit din
plin. Cdlugdrii care
slujesc aici spun ci
multi vin s[ se roa-

Cunoscutil qi sub
denumirea de Schitul Begtelei sau Biserica de pe Scoroboaia, Biserica
Smnta teime din
Piteqti
municipinl
este monument istoric qi dateazd din
secolul al XVII-lea.
care
Credinciogii

se roagd in sfdntul
ldcaq spun ci aici
se inlhptuiesc minuni. In rgz5, Schitul Begtelei a devenit bisericd parohiald, primul preot
paroh fiind Ggo"gan Dumitu. Intr-o
noapte, preoh,rl ar
fi visat-o pe Maica Domnului, care
i-a spus cd in podul bisericii se afld
o icoand foarte veche. heotul a luat obiectul de cult,
l-a imbricat ir argint qi apoi l-a pus
la loc de cinste in
bisericl.
Credinciogii se roagd pentru s6ndtate
si spor in cas[. S-a
dus vestea cd persoanele neclsdtorite igi gdsesc suflehrl-pereche dacd
se inchinf, acestei
icoane.

cqset

Roqgo-te
lq $iscric

i n a p r op i e re
de
;
$ Pi a t aR o m a n di i n C a p i ta l i ,
$ existaun locin careoameniiigi
gi
sufleteasci
I gisescIinigtea
rezolvarea
I
necazurilor.
! Xu pulinisuntceicaregtiu
cecomoariascundeBiserica
c t i t o r i tdp e l a 1 7 0 0 '
,,.,:rounri'
rintrebetoaneledin centrulBucuregtiuf)
pareun mic coll de
[ui,gradinabisericii
|(
.,.t.:::,:: rai:mutteflori in culorivii, copaci,iarbS
gi,pestetoateastea,
Oeun verde-aprins
i
i o tiniitecov6rgitoare.

Se spune cd un mare boier, pe nume Ceaug David,


a visat trei nopfl la
rAnd cum o icoand cu Maica Domnului, pe care a gdsit-o in scorbura
unui copac, i-a cerut sd ridice ur ldcag de cult. Dupd ce
a constnrit o bisericuld din lemn, bdrbatr-rl a inceput sd
cdqtige din ce in ce
mai bine. El a uitat
de icoand gi s-a Ihlit cu bogdfia sa,pAnd c6nd, intr-un in-

cendiu, gi-a pierdut


agoniseala, aruAnd
qi bisericuta construiti. Dupd ce
'
vdlvdtaia a fost ,.,
stinsd, boienrl
a gdsit lcoa-'- '
na Maicii Sfin- ,

Actualabisericdparohiald, cu hramul
,*A.dormirea Maicii Domntrlui", numitd lcoana, a fost
cldditd din cdrdmidd arsd qi var in

rZ84 de nepotul
lui Misail Monahul, Panait Bhbeanu. Odatd cu biserica, s-au zidtt rz
chilLi in care aveau
sd locuiascd e4 de
femei vdduve, s5-

race.
Biserica
Icoanei s-a prdbuqit la cutremunrl
din 1858, fiind reconstruitd qi pictati din nou ir acelaqi an. De-a lungul wemii, ldcaqul de cult a fost de
mai multe ori consolidat. in pisania
bisericii, incastrati pe fa[ada vesti-

saserd cum Maica


Dommrluile-a spus
sd vind la bisericd.
indicAndu-le adresa la care se aJld.
A$i au visat doar
cum aratd biserica,

cu turle qi grddina
inverzitE din fatd.
ThecAndpe stradd,
ei au recunoscut
sfAntul licaq gi au
inFat pentru a se
ruga Preacuratei.

Biserica este vestitd pentm icoana


care o inlhfigeazd
pe Maica Domnului cu Pruncul hsus
in bra[e, aqezatdpe
un jilt, av6ndu-i pe
Sfintii Arhangheli
Mihail qi Gawiil
aHtud. Cei care se
inchind odonrlui se
roagd pentru sporul
casei, ocrotirea familiilor 9i implinirea cdsniciei. Multe
familii s-au intemeiat gi femeile sterpe au devenit ndscdtoare de pnurci,
rugdndu-se la Sf6nta Icoand, spun preo[ii. Se zice cd la bisericd a fost adusd c6ndva o femeie cu mintea rdvdqitd, care nu-qi mai
recunostea familia.
Prea Binecuvinnfi Stap6nd Pururea FeAuzind de miracucioard, Ndscdtoare de Dumnezeu, ceea
loasa icoand, rudece ai ndscutpe Dumnezeu CuvinLtl mai
le i-au dat sd o sd- presus de fire pentru mintuirea noastrd qi
cd, este specificat rute. Atunci femete-ai ardtat ca o mare a dantrilor Dwnneca o parte din veni- ia s-a liniqtit, a cd- zeieqti girdu pumrea cwgdtor al minnitul ce se va str6n- zut in gemrnchi, a
lor 6i rever6i bttndtdfi celor ce cu credinSi
ge la bisericd sd fie inceput sd pl6ngd qi
aleargd cdtre Tine!
pentu ajutorul sd- s6-i ceard lui DumCdzind inaintea chipului Tdu cel minuracilor, ,,iar cine va nezeu iertare. CA[i- nat,ne rugdmlie, PrcaBundMaicd aiustrica weun aqezd- va oameni povesbitonilui de oameni, Stdpind! Revarsd
m6nt dintr-gcestea tesc cum au ajuns
asupra noasffd milele Tale cele bogate qi
sE aibd a da sea- la Bucuregti, venifi
grdbeqte a implini rugdminfiJe no astre pe
ma la infricogata
din alte pdrfi ale
care Ie aducem Sie,Grabnic ajutAtoare,
care ne sunt spre ftilos, mAng1iere
Ei dreapta judeca- firii, dintr-un ingi m4ntuire, penha fiecare
td a cerescului [m- demn inexplicabil.
pdrat".
r6nduindu-le. Amin!
O parte dintre eivi-