Sunteți pe pagina 1din 136

gr DE irurRu sFrNTEr cELEr o FuN1A, sLAVA grNEDEspAnTtrel oevrnTA rAcAronner

Pirintele Danielde la Rardu

nAzeorulcRE$TrNrLoR
CU DIAVOLII
Edifia ll-a a Revizuiti completati 9i Carte tipdriticu binecuv6ntarea P.S.Galaction gi Episcopul Alexandriei Teleormanului

Cuvdnt introductiv
gi in A dezvdlui existenta lucrdrile diavolilor diavoli, viafanoastrd echivaleazd teamade nu cu ngaglle, Potrivnicul diavoleste cel care se impotrivegte planului Dumnezeu pentru mintuirea noastrd. lui pentrucare lucrurile tlgUldin motivele merg rdu
adeVdfatele Cetr'zc ale rirhri. ln mare

atuncic6nd nu gtim sd gi si ne luptdm vrdgmagul-diavol. apdrdm cu D_es,cdgm aceastii carte actiunilL$i in ri igpiteIe diavole$ti,de-os -ele-va ate gi+line-de e=bjt vJclenl Rdzboiulnostru cu diavolii nu poate fi prin ne ocolit.Diavolii atgcii_ederea surprindere gi sunt neiertdto i de la+rimutatac.Altii, ins6, ii stau impotrivd,se luptd,sunt rdniti, continud lupta.AlSturi ei de dar nostrulisusHristos. il au in ajutorpe M6ntuitorul Ei zic Tmpreund proorocul cu Moise:,,Domnul este sciipareamea".,,Domnul este intiritorul meu. De cine mi voi teme?" Dumnezeuii m6ngiie, ii insufle[egte Se fgce impreund 9i luptdtorul gi sprijinitorul lor. lL inarmeazd gi duh.ovnicegte ii intdregtein luptd, puterea Harului ,,$uptdtorii prind

curaj,s: intdresc continud luptapAnala capdt, Ai zdrobindcapul balaurului. Atunci vdd lumindnd 9i umplAnd u-i u-i LgfUgAlnulut-*de-Sus gi de bucurie strdlucire dumnezeiascd. Alacurile

dgmgnjce, asisti la tot felul de ,,minuni vndgeEli,deplaseri- obiecte de diavolegti", +rin d =u AgI, o3![e ru rare_VA Sfsq1de! neSg_AlLOZNri, cu elllatereg_tqi!, conduqitori,b,ancheri patroni gi

gi_ sro?z_at4t1Qry ilnermulila_

primind pdndla lacrima lovituri suferind !a _c_qp, 9i de sdnge. Ace_ste _lupte__sun!_Lngidl{e__de Dgnezeu pentru ca luptdtorulsd se formeze , sd-si dea seama de neputintelle cd, atdtcu -sufletul, gi cu cdt gi astfelsd poatdprimidarullui Dumnezeu, tqpgl p. Fiecarelmp igi -are _preble-melelui specifice. este a,gtfelcreatd, in_c4_ p_oate_ aihd spatii gnale sau timpi s5 nu nlarti. Dacd nu avem rdspunsuri clare asupra unorprobleme, I ce se lormeazd rafiunea in noastrd se va umple cu idei, in marea lor majoritate, false. Seglelelea noastrd se eutremurd de

g_ond Iumea gi pregdtesc v_enif-ea_luL_a uc fitihfist, pentru cd: ,diavolul a cobordt la voi avdnd m6nie mare, cdci gtie cd timpul lui e scurt' (Apoc. 12).Noiinsd nu suntem 12, singuri, avem pe MAntuitorul Hristos, lisus Carene povdfuiegte gi ne ajutd sd biruim. ca De aceea, si- ne inrolSm ?n oastea -a duhovniceased credinciogilor, care lupta gi pe biruiesc diavoli. Dumnezeu, lar Carepoatesd gi tdmdduiasca bolilegi sd implineascd lipsurile neputintele noastre, va ajutasd invingempe ne vegniculnostru dugman,diavolul. itele Tntr4rmdndu-ne post, cu intdri[i flind cu .Lulefga , Duhului-$ent,prin SfinteleTaine,vem_deVgni btrq r_torlasupra ilor. diavol ne ajutePreabunul Sd Dumnezeu, Maica Domnuluigi to[i sfintii ca sd auzim 9i noi, la sf6rgitul vietii noastrepdmAntegti, cuvintelelui Dumnezeu: ali ,,Tinerilor, biruit pe cel viclean" (f.loan, 2,13). Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugdciunile Preasfintei gi Ndscdtoare Dumnezeu *le tuturorSfintilor de pe Tdi,miluiegte-ne noi!Amin!

rqdig, lelevizorgi trlternet).@e


,rt

CAPITOLUL Invdtitura |despre


duhurilediavolegti, dupi Sfdnta Scripturi gi Sf6ntaTradifie
l. 1. Greareaingerilor Dumnezeu Creatorul, fdculmai_tnlAi a e (Psalm 103,5),q3_qg_ slujeasci-roii Sale Dumnezeiegti Preasfinte.To[i ingerii au fost creati de Dumn pentrucare au fost
creafiingerii careformeazd lumeanevdzutd sunt: (ls. 6,3;Lc. 2,14); pe Dumnezeu i voia lui Dumnezeucea sfdntd (Mt. 4,11; 25,31;1 Tim. 3,16);p_entru vesti a 2,13i28,2;Lc. 1,26); pe oameni

(Evr. 1,14\;pqntru_ s_4uta moadealrupeascd a dupi 5i (Lc. Qeruril-or 16,22).


SfAntaScripturd spune cd ne cu descoperirea avutdde.SfAntul ApostolPavel. l, in cartea ,,Despre sa ierarhia cereascd", spuneci ceteleingeregti se impartin e:

1. -serafi ii, pJlrna gupe triadicd Tngereascd: m heiffifr il$iron urile ; 2. a_douaguqA triadicd ingereascd: domniile, stdpAniile gi puterile;
O, umnezeuiSi Oesc la ingeriidin ceatas la , iar acegtia, @ndul lor, Q_ggrrruniea_celodatlingpri. ln felul acesti,

ingerii, arhan$hetii $iincdpatoriite.

3. a treia grupd triadicd ingereascS:

s-crie: al lerarhDimitrie Rostovului S-fdnul a ,,ingerii cleal l4ar,tafziu iur-o,umnet"u, aga cum a -tqst ne zice: lgnatie olnul. lar Sfgntul Hria in la om, constd *ngeri 9i ,dniprtOumE

l, .-ce--ajutd te. Aeesl chiP este , a+a-eum


qritoang, matgr!q!,g,,.r1eltt Dumnezeu, n- lmnqi Pe ln sBatiu9i qaurmare au

Cuvdntul i4pqamnd sau trimis. sol ,,inger'l ^ lngeriiau cdpitat a"esTh-ume ior, Oat_qlit_a_stuiLii i Dumnezeu cdtre r. Slanlul_Ap_oetol_P:vel ne spune:,,ingerii oare nu sunttoli trimise sd slujeascd pentru mogtenitori mdntuirii?" (Evrei1,14).

Pavel ne limPezegte t{iiiru Et au fost fdcute si tpete,,cetedln-g;eruri ce@te fie v.eiuiesi cetenevazute, tronuri,fie domnii,fie 1,16). -1-Apocalipsd pentruE (Coloseni 'G-nu numdrulingerilor: putemcunoaste exd-ct de ,,$i,eranumdrul lor (iWe-ilo-i -zec! mii de zeci 5,11). de mii gi mii de mill (APoc. putem exactfireaingerilor, Ferea cunogte insd sd fim siguricd, ca oamenii,ci sunt -CAnd, rdsp,6-n{escstr-alueLlea--duurc;eiasea. ej qq pot poruncq la-Dumnezeu, de iqsa,piune.-s-c pe-nllq-q LeIgp-uti-d9-9,a1119!i' fi gTt le, aiata regti. suprafi pdstrAndu-gi insugirile

fie incepetorii, stdpdnii |?*:-y

fec prlnFFi !! afldm

1.2.Cdnd au apirut diivolii?"

i. Agadar, diavolul: ,,pentru cd de la inceput dlavolul pdcdtuiegtd'(1 loan 3,8). El a pdcdtuit, , sau cd ar fi primit pentrucd in acestcaz, vina Tnc"llng[ia _splq-pdcat, Dimpotrivd, ftind-creat ar fi cdzutpe Dumnezeu. de-_P,Umngzeu- ei insigi,prin propriavointSb'unl Sfantulprooroclezecniel spune:,,Tuerai p u-s-. o_cletesli;_te--, sd e agezas n_p e muntele cel sfdnt al lui Dumnezeu,.g_i um_blpi -aelor d-e foc. Fost-ai Win-miilpcttL+Le!rclor fdrd prihand in cdile tale, dia _ztUa fapetrii_tale gip-snd W. 23,19. Riul, deci, nu i-a fost dat diavolului din afar6, Antoniecel Sf6ntul @it. pe diavolegti pdmint: ,,Diavolii numesc aga, se nu pentru ci aga s-au ficut sau pentru ci Dumnezeu i-ar fi fdcut rii, c_!_-pen!41_ci_Eu @i.

Lqqfer, f,ind-iogerde lumini gi cdpetenia eelei de e_ i@_jggle-ingeregti, in loc sd p_rogreseze sfintenie, in , voindsd fie asemenea cu Dumnezeu (lsaia 14,14). u l:a blestemat, luat Harul Duhului i:a Sfdnt gj astfel s:ajansfomat in diavol (Lc. 10,18). l,mpreund el au cdzut9i ingerii, cu carei'diavoJii, au urmat lui, (Efes. 0,12) care sunt supugi Satanei. Domnul nostru lisus Hristos ne aratd cdgrga ingerilor: ,,Am vdzut pe Satana,ca un fulger cdzdnddin Cer (Luca 10J8). lar Sf6ntul ApostolPavel scrie cd au fost [i f,e,pumnezeugi trimigiin lad, in care vor fi judecafi pentru lor. Pdpatele Sf6ntul 4pg9!9!__Pe!ru ne spune: ,,Dumne@gerii care au'. pdcdtuit,ci, legdndu-icu legdtuile intunericului in iad, ila dat sd fie pdzili, sprejude 2,4). SfenfulApqstatludane spunec acpqtoringeri care n 1im6na in , 91-a-q fe,in, lqeullui Dumnezeu, dgrit-s6

se).
impi undeau cizut ei". - Oamenii, t, potsd frean; -;pldcereatrupeascdla cea de la ii insd sunt lipsitide a!:easti pentru cd binele firesc a__tqsl
11

cU Qiferenta hun.i.$i_sftrr[i;

-sL ,-SnHi.e
10

Fhului Dumnezeiesc. SOeree Si piercterea $r q4gni, prneteeste amestec l, dar la i, precump{negte$i ac$oneazi numai rd-ul. Dumnezeu,fireascd tuturor fipturilor, intr-o 6. D__e aceqa, ei iSi gdsesc pEcerea in tot felul _gl-e p_dcate, complacme_rgu se de !1_fgl,q,Irec6nd la ug__pacat_la altul. Neputdnd_saGrSipacate lor cu viciile i nu oot face nimicr6u_C_reatorului, Care, fiind Dumnezeu Atotputernic, este je iriaccddibii oricafor inflU_-enle afa@.din4artea Epturilor. De aceea, gEau ingr.gpt?ttoatb impotrivaoamdnilor. care sunt chip,u I trglalea-!9l'. luiJlumnezeu,qleaturamAinilorSa,le,eemenii, gtiindcd Dumnezeu iubegte igi fdpfurasa,cautd si ddunezecdt mai mult obiectului iubiriiSale. gelelor,aaula sa:t--@, sd-i facd robii lor. pentru a-i duce le pierzarea ,vggnicd

(foan12,31:14,30;16, 11 ) .

grdiegte minciuna, grdiegte dintru ale sale, n cdci esfe nincinos Si, tatdl min

844).

sPuncd diavolilor cdzuti din ce-ata-:a-dgta

ss-va-_99@l9ta sfinti. preoti 9i -cu

dup6 care _c_!fggdri,

se-va-sfargi*-daterila

mlncluna rntre oamena. lspititor (Matei-.4,3),

tragdcAtmai multesufleteinlad. D--acdsufletul omului, dupd moartea d, diavolul c trupului, ajungela fericirea va fi trimis la Satana in lad, iare l-a ispitit, incredinlatd. misiunea nu deoarece gi-aindeplinit omuluiajungein lad, diavolulcare Dagesufletul ca l-a ispilitvgfi trimisde sat?nala..?ltom, sd-l pentru care diavolul i-sBiteascd. luptdaga de tare pe oamenieste gldprinta de jrnpq_tllva lui Dumneeeu,Care i-a gi acest lucru il poate realiza,prin lad. oameniin cAt os6ndirea maimultor

12

13

l. 3. Diavoful ucigagde oameni


Sf6nta Scripturdgi Sf6nta Tradi[ie au numitin feluritemoduripe diavoli;,euc!:se_pe gustie",,,intunecatul", StiipAnitorut rir-o4ii. 6vr. 2,14), ,,mincinos tat6 al minciunii,, Si "p_oJ[_v_gcul",

i, prinzamlglttgqsj-ogz-voltarea ei i! Aceasta@ De .aceeaSf6nta Scripturdii numegte |or, = *b-alaurul-cel ,,f&te-lJar.pe-cipetenia Lu (Apoc.12'9). ,mare" afldm cd demonijau Din SfdntaScripturd , pe LceLgaglputgr:i care le are 9i omul:vdz, atJz, insugi potvorbi9i potfi mu[i9i surzi. rii"iF'pait, - ,,mut surd" Domnullisusl-a numitpe demon 9i (Marcu 9,25). in cartea SfAntuluiProproqDaniel afldm intr-un cum ingctul l-a adus pe pla,o".tqculA sd dea hrand loc indepdrtat, ca acesta cu proorocului carese aflain groapa lei Daniel, de aq cap-acjtatraa a.se (Dan 6). Dar 9i cd vanghelisde la Matei-afldm L-a pe lisusHristos, ispitindu-l Domnul diavolul, pus pe aripa .dus in Sfdnta Cetate 9i L-a

! :_ll , !) blnelui ,,Tngeldtor, ,,giret, ,1,ramaS', ,,ucigeg", ,,leu cale rdc4ggt9.', ,,baliur,,,Beliebut' g,a.. toate in
Prsr \rersd

4 an'J at6 ru 1, :,,e-eT-FIe tr,t i r{ i s)",uEo: 1

DuilYtetul

noaslrg.

Este gi lerusalim lnapoi, limp*de--3*,oJp= o dovadd demonuluieste mare, dhr nu infiniti cd uiteza (instantanee). Demonii, asemenea ingerilor, a-!l

14

15

turmelede oi gi pe pdstori.Tot aici afldmc6, in t, a venit un v6nt puternic a prdbugit casain carese adunaserd Ai fii gi fiicelelui lov 9i care au murit.i i se descrieun_demal,pe numeAsmodeu, care a ucis pe cei gaptebdrbaficu care fusese mdritatd, r6ndpe rAnd, Sara(Tobit 3,8). multei
,

Undese afleduhurile 1.4. necurate?

in

acesta i-a pregitit darul, ,,ingerul Domnului, intinzdndu-gi vitful toiagului ce-l avea in mdnd, s-a atins de carnegi de azime; g a regif fpc Ai a mistuit carneagi azimile; 9i ingerul Domnului s-a fdcut nevizut '(Jud.6,21). Observdm cd au fost create_de_ Tnceput la diltrc_q@ decdt cea a omului Si au fost inzestratede la iin afardde aces[ga,e]e posi Dar qezolgj1*pz_g gi , d_e,-monii, drstrutgt, i

ngerul s-a ardtat eartea J judecdtor israelit Ghedeon 9i cdnd viitorului

t.
a

16

17

altiL nafurE, care gi se intinde_ca cum i! timpurile noastre, satana, cipetenia demonilor,sg__a.fle injad. $f...Prooroetsaia a prevestitacest sdlag al satanei:,,$i acum tu cobori in lad, in cele mai de ios ale pdmdntuluf' (ls. 14,15). Cele prezise s_:zuimplinit odata cu-v_e,nirea Domnului nostru-lisus Hristos pe 'pimAnt, c3r_e a qele doui veniripe dintfe pamdntale Sale: ,,1-aantncat in ad6nc Ai ha inchis 9i a pecetluit deasupra /uf' (Apoc 20,3). . de cea de a douaJenirea Domnulu_i f,nailte, ltsus flristos pe pdm6nt:,,Safana iqchisoq_r,ea lui (din tad) care n_e_amurile, sunt in cele patru pdmdntuluf ' (Apoc 20,1-B). . r afldm cd mai marele lad, iar la suprafata se afli diavoliicondugi e duhujile necurate, din clanurilesuperioare. Dc i coboari in lad

intrd in acest fel in om

(Luca 8,30). pune cd: Pe noi in ,,Diav intregime, prin niciun fel de miiloace. sfipAne$te puternic pe unii oameni, acest lucru se datoreazi faPtului ci e impotriveasci" (lacob 4,7). Deci in necurat om se face a directd duhului , constituind adesea a gi vielii desfrAnate rrsuratice celui de i in care oarnenii pdcdtos. Suntinsd gi de se hgndvoie leapddd Hristos9i prim9scpe diavoli Gratanistii, ritualedemonice D-umnezeu in alG 11qsoni|-N-ely-Age...). situafii, qe sSlF$luiasci si ingirlr,iediavolilor 9i I p-6oameni,pentruca mai c-auza-suferin[elor---sa--ruL 9i -din .Qicituiasc;. este gi faPtulca De remarcat se intAlnegtenu instalareadiavoluluiin om prin de omuhri diavol, (indrdcirea), etu.lui-siu vginlei:demsnrae. su-fl ne poate servi |rtfla. Cuvintele -nuse ca Evanghelii Sfintei cd interpreteazd luda s-ar fi indrdcit' SfAntul loanspunecd: Apostol
19

din

pot Demonii si i _galEqjAeat_aase.


18

fie f,e-r4ul-evident, cd
t

1. satanaa patrunsmai int6i in sufleful ueenicului, Oelani (foan. 12,6); 2. dupdaceas(a,A_p[qgtApanife p_e_ lui (loan13,2); 3. in cele din urmd a intrat satana in desdvdrgit el(loan 13,27). Aici avemun exemplu grditor dg de- eEtre diav-o,l sufletuluipdcdtos, .a datoritd paglunit a acestuia pentru _c.r*eS_c-ande bani, bdutu16, gi desfrdnare celelaltepdcate. se poate infdtiga nd o curs-d alta.El sau
tn

l. 5. Cum ispitescdigvoliipe oameni gLaudezldntuit Diavolii to_atf, mlnia__isr


caresuntcreafidupi chipullui asupraoamenilor plSmada mAinilor Sale. Dumnezeu, gforturile-l,or sunt indreptatepentru a duce c6! omene$tiin lad. lar pentru mai__"multe*_suflete aceasta se-*,folosesc d r. pe Adam._.orin E_v_a,-a Davglul .ru_""-c"are,-D.mne?eu il fdcut ( Pe care mai i se desfSta ?nainte o vedea,intrucA nu de Jqumusetilecele ceregti. De fapt, pdm6nte$ti tindeau jos, iar Qugetul simr'lu lui in $i gi bun cu eg_e_[ cuget trupesc al

nLn[lenoaslre. Preabunul Dumnezeu nu

ingdduie

pestapulerile_ diav-qf ca sd lupte.oe-oameni tlor lor, cJin acestelupteii di omuluiloutere sd paatq ca birui. Dumnezeulgi Mdntuitorulnostru lisu6 Hristos, Care e.s , de

lqptacu oarnenii, trupul,simturile, vointa gi imaginafia. Dar =#--

actioneazi duhulilffi

omenesc?S-a vdzut limpede cd d,emonii, cu ingdduinta Dumnezeu, sd ttcjdd pe_o_ameni lui Bot sa I F_au abataas.upra gi, adicd le stip6neasci sd (lov1,13-19). trupul

trupului

u gi nici _sdiqtp,lileasci voia Lui SfAntS. gi are-. Cregtinul "libertate_aPutereaHarului Dumnezeiesc a se eliberade sub dominafia de (l I 10,13). diavolului Corinteni Scripturigi ispune:,Din Dumnezeiegtile lui-Dumnezeuindeamni ffintulBotc-, Har-ul I spre fapte bune dtn-atrf, iar satana
21

c-a" q trupulqi, gi cum.aljj [trarderqaLlurcrclrgd In_mome,ntulcreng:a41 in rqpas_c_ulpnn SldnlulBotez,diavolullu_creazd , iar gegle, s.!vii1 rdzbo..iul satanei, care, ingeduie s4,l_Uc1eze par.dsegte c*and-p,e u-arul-Dmnezeiesc om,cljav,olii fo_iesc nigt-e*,gelpi i, 9a i -sd caute spre ne0gedund---del9s dorinta binelui. c-6nd, lar D-utnnezeu nde. _p4tru . strecoard nigte" p-fjn ca nori,_intunecogi go(ile qpre patimile pdcatului. dUpa Deci, Eelezul i ,

ru ir-taC_eja_nu_"s"

ad md te__a de.Dum nqzeu,sA3|jgplelujAg.qe ucerea fa[a ladului, de aminte chinurile gi Ajunge astfel de Bisericd rugdciune. gi ametit ooftadesfrdndrii. de cd care Prsoane-le fgg pdcatul desfrdndrii pol-aiunge--dspa- o

Aceastd lucrare o pqt face{eqfi,6nare. be&4l--Basate$i care p-ot tr.tmjle----dlaveli p-entr:u le stArni spre a d_e-sfr-Anare. ne nostrulisusHristos spune: Mdntuitorul ,,Gind duhul necuratiese din om (prin Sf6-nlul Botez, $finta *_9ppyeCaryg, ._S_tinla partiEe nie gi -c*ee-la Sfin-te-I-ane) i I lteim prin-lo-eu-ri de api, cautAndodihni... Daci f-ari g q_J i 1t1a rm-gz imp_otd_y g or de insi cregtinul fa_qe din_no",upicate moarte, Sfintele Taine. ,+e--tl[an!uj!orul p-e sgdqge om cu mndrra, s-u slava_desarta*St__rnai ogslllr _Li s Hristos +illac*de--=ba4iocura(Evr. de la 6,6), Crfe_S_e afli qu ingaduinta ales cU, senzg.rg[ta'Le3, Jui (Galateni3.27). Duhul DumnezeiesculB_otez Dfmiiezeu, C"rep-une y'rtgtt" astf-e-t neiilandodihnd,zice'.,,Md necuiat; voi,intoarce o_amenilor. acest fel ,,diavo in atea}-e omului, iegit la._g.qsa de unde am mea re de la Dumnezeu, [Uploe$e==q_meIe "t. Existd, cei cardse indulcescrcu de unde a fost izgonit). $i venind, o afld in nfdturatd gi impodobitd.Atunci se duce gj ia patlmile, pdtimage trupurilor unei a =s_ln$re_aiubiri el eu sine e! Sgfd_dglL1ri, re*le-decflt gi, nai 9i ieyqhscsltdgluitin-tn$a$i intr6nd, sd/dgluiesc aici, 9i se fac cele de pe s$lire-aceluiluptat desfrdnare. de ASegla_Sjrc
' s1 Filocatia, Vl, p. 315. vol. 9-1peo1r/-etafrastul 22 23

decflt cele arme ale omului aceluia, dint6l'(Matei12,45). cregtinul $i astfel de_-vineShjlVjt de-rliavoli,f6eind+dcate din ce in ce mai mari (belie, desfrdnare, huld,avorturi...).

T_gli digv_otli_,s_c_Upta
siv6rgeascdlucruri pe care numaicei iegifidin face. minfile-arputea lumineazdde darul Cdnd -mintea
fdcute gi de ei ingigi.De aceea,

9i apoi q6ndurile relegi.fa_c-pe-oameni sa cele .-

1.6. gAndurile Din dihvolegti


. Tpata'lupta Bisericiigi, deci a cregtinilor este fupta-cu diavolii,fiindci ei qunt i a toatd rdutateagi mai aleS cei care fac rdul. ne Dravql_ql_numaiispite$e,el ruLgIen&!o_zu!_e.r.Q de a ne_tace ldu, c6t trdim in aceastd viati pama p-qlglx asupra noast Eveidin Rai gi

dese--rugineazd cele Duh, oamenii 9tdn-tului


e

este intunecat Aoestre

i'

pier{erea--eomunl-unii - harice-eu-_D_umnezeu,
. Q_emonii pdgqte, dar ng*ne__p9!-*Elblga sd _la pierzdnd, mAndrie prin glilestem, Satana, qongtiinla dumnezeiascd, neSiulor. De 4-g;jgns, pqale gllgle_ aceea,r1u , _9!_]Lede [sjne

ne enii dia,voli rizboiescc pe care ni le aduc, spunem, re-!l9esc Viclenii diavolisq-Pgt @. rgtaqe pentruo-vreme, ca neglijdndnol nigte -mari, pentru cd le socotim mici. sd le Batimi . E_i _qilesc _n_e pe cei carepdcdtuiesc. p;igaluifr, viclenii P_e ce_4u cei . _aq_c_Unessul1rAcatul, cu-amintina i, pentrua cddea rAzboiegte poate transmite iaragi. D_javolut ,slave ei sa unui frate odndurip_e _c_a!:e"leiesc_o-p_ere_ep,

ca_aAiq_mA nulagg_a si_-se. sa , _c-a ne piardd. Astfel, inpgltryg_lpgqglr a ridicat prop_rqgi - fdrddelegea, Bincinogi, tnpglflya_legii impotrivagrdjnlei 1- patimibgi pdcatele, - negredln[a, hula gi erezia,' lnpg!4yg ecumenismului ortodoxecumenismul satanic.

25

cele sd 4[tuifrate,iar acesta spuni apoifratelui estevdzitorcu ce suntin-inima.Jui, .-, n. n.). duhul{diavolesc Demonii, gtiind cd oamg_nli-_-iubeqg adevdrul, !n haingd,,repl6l[Slesffel e_lgllqr -qtr_av?_inSUfl Astfela ci eJau___ale__lui, ale_]d__lumnezeu, EUnl!!gruna(Eae._3J1. sA s9 str-dduiegte n,e lpg| Satana credcmcd tot ce ne invatdel este bine. Ne Ts-b ,,Nu 99p!es!e.la-ure.qhe: vezicd ai dreptate? I De i!g-or!-Bazbgnd'1e".multeori t, fan=d_U:E ralgluptlqu el Astfel, 4f!!i1e9le_-.pfl[ g g9celemairnulle-ori c-indte-int6lnegti 4u":[-pst!-stap-An -te i. c!l_p_g a cu ear-e-le=ai cedat-gi ri' bun fgpan i inalli Feom-pAni Cer la g-c-glo il-eruncain -fundul-ladului. 9i dg-la moduri se rezumd diversele in care oameniis:au-liudat cu lucririle lui gi-s-:u*pus locul Dumnezeu Lui3. in

multeori cei

dau

.9i

Existd dia-v-oli care neeurafi


N_UtT|@,

gll!!_le_giyalgllga rdului, ca si nelrjeinuiasci-o-gi Multi oameni se bucuri cAnd mai-marc-osand5. gi igi a-sociazd pe al$-oameni la pdcatele lsr. justifici, le micAoreazd le di curaj. gi Pgleia-le - diavol c-ag!6 lsP--Ltjtorul cu care ne-a inzestrat i .PumneZ_eu noi Astfel, care =xe_afl_d*_ingehmba p_entru nagtereade prunci,dia_vo-lji:Le-agi a aygnD-p_9_n$u-nunci nsLlupta suflete$tecu , penlruq ng-_lqpta

gl_nurcuoamenil cg ._d-iav-olil

, cu46ndu!: lisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, ,,Doamne miluiegte-mi"; ,,Preasf6ntii Niscitoare de pe miluiegte-ne noi!" i Dumnezeu, ef,nd suntemm6nio$i, ne dacd spun cd atunci incfrim-*cu oamenii, vom-p-etrece pace--cu iar {,iavolii,
ne isprivi dj,n pr_opfie_-.putere, ce,,ajnfagtgt gqeFe_r:rea Mi rturisit_o1u l. inv_ata ._ 9f Maxim

26

cu _oamenii. spre Ayem in noi p@ sd , dar potrivniculdiavol ne_indeamQd pdcatele. Avem in noi ravnim gerggti, dar vrijmagul diavol @ e. Avem in noi
_:1.-.:_.. !,-

-vom Pace tlin

sd te imbolndvegti,

q? -b_gl Jq qa-

rdzbuni, sA_!e

!]]aqula_g1 la Ureche spun_allii ce

gur.alui argurylqntele in gascqda.Cdnd se curg . Pe cel care_trdieg_te_jn_lqbia pdcatelor, diavolse silegte vl,ajmagul cafe,lr_ar aducela poceinta. Ou sau in le are, il face se caaein aeel@ p-dcate maimari. - P-e -cei--care iSi--dau seama de viata pdcdtoasi pe care o trdiescgr__v!L!i:o-schimbe, : .Nu te dqmcnulii amSgegte, spovedania.Ai indrepta astizi, Doar nu ai sd 1n-postul-cetalatt. sa-Le-spqvedegti a mori astdzi". pleca gtiti v9astrd,pent!_u_-cA-nu clipa cAnd-yeti lume. dn-aPeasti diavolulij pune Pe-cdMi, Tn arunc64glu-i sJ*f_ae_a nellqida . Qelui botnav,care sufeE--c'u multumire boalalui,ij $punecAtefaptebunear fi p_utulface-daeiar fi fost sindtos 9i prln aceste cugeteil face pe cregtinsa-$ip-iardd "rdbdarea.gi qhiar sd c6rteascd impotriva lui Dumnezeu, pentru boalasa. multe D_e--ggle.:ryai ori diavolulne aduce i. efgumentedinSia;taTCiipturapentru a bdcdtu

qand._lngeaja sL convingd, Qn

diavoloJfansforuna in dar mOntuiioare" dugmanul rLa$iPlaee PdcateIor. brrc,u rea Traditia noastri cregindspuneci diavolul de_ e: dtspune -p_e_rnte_leptul pe fa_ce* prostul. Poate si_ne_gepllyezg sub inspiratia qsgu-lta duhovnic-nu te spovedi, de SglinC: ,,N-u si nU!e-_sfdtui c-u-a[ii, nu-mergi Bis-ericd..." la E.9t r care _ ne asigrJrd inlotdeaunacd ne vrea binele. r, ale_celor care gi se- ob[i1 prin muncd necinstitd in$elSciune. Drumulspre lad este pavat_de_rliavollcu in_tantii Chiaratuncicdnd nejlCeamnd=|alqp- g b_Une.

c_aqd-,inSealape cAnd c_ineva, gaqeniii4 alg

Vicleanul diavol jubileazi 0Um-ar-..-atun-ci

se
rau.
28

Diavolul este cel care iJttp,all_e, care cel , iel care m cu on4,_c_q[feqlg;ti fejgtoase-gruperletmce,+adide-+olitice, armate gu_ar_mate. ecq[ @ parfl i111po_!rjv!Iea qr__una I.U din diferitemotive.&e-_sta este lolul lui Flta, i,rilgjpill. Din dorintdde rezbi'naleimnoiiiG-[i i oa Dumnezeu, caut6-sd ne pialde_+Lge_DA menii. gi sunt aproapede materiilepatimilor, diavoliiii [upti redlaili lu_crurilor, diavolii cautd gei_supq_9!r Vrdjmagul omului, ocrotitorul curviei, spunecd Dumnezeu esteiubitor oameni dd de 9i pentrupatimaaceasta,ca una ce este iertare gi naturald necesard. Dupd-_ce sdvdrgit am fapta, ne--SQufundd io.:deznddejde, spun6ndu-necd Dumneze,qe*ste iu-de_citorfdrd de mild. : gi drept - Un-allseopal lor este s! ne murddreascd

gi cu sufletul trupulplinede desfrdnare,. ald ca sd nu poati merge la Bisericd.P-e-Uii ziua Pe tefevizor. cei careprdznuiesc onomasticd ' ii caga Sgimb-e-!e_,_apoi conducela cAlqtunna, punela-eearfagi oluorsala Diavolulgopte$te urecheabdrbatilgf gi tunddpdrulgi sd-giraddbarba,iar la f,e-melsd s-efardeze,sd-giscurtezefustele,pentru-aslafni paslol ate in-Lume+utoareadegranan. F-emellor sa se.imbrace I de lux gi de distracfii de haine, sd-gi dUpa modd, mereu cu altfel Tot altd altd cumpere mobild, casdgi altdmagind. la urqghe femgt-aa--sd facd diavolul saplegte cd spun6ndu-le fdtul avortatnu este om ay-oduri, gi decinu au pdcate moarte. de

prin

De {qs_frqnate. multe ori diavolii 9i ar bea tot Nilul,ne spune @l l. Sfanlu| loan-Scdraru C_91 _mai "mult se strdduiesc diavglii Bis,qricd. cu seard ii pune sd meargd la D--e petreceri,sasedtatalilme-pornografi e_e_,s-daiba lggaturitrupegti,iar diminea[a, cAnd se trezesc

q celorsdraci.Jntunecatul diavoltgjndeg@asa gr te acoperd ctt acqpeldmAntul lui, fU! cd spunAndu-fi nu te vedenimeni. ' cregtinilor la Satanagoptegte urechile -palangn SfAntaBiseriea. noastre mdntuirii Vrdjmagul la slujbele SintelBiserici, sd la pfeclm mai devre13e, nu ne inchindmsd sd nu Sfintele lcoane, la Sfintele Moagte, sd sdrutdmmdna preotului, nu ddm pomelnice pentrucei vii gi pentrucei muta[ila celevegnice, in de sd ,s-tdm vorbi cu alti cr-edinciosi timpul
31

qaIe relape-as-qa-$t-pulna-aganjs multeori i t p_q[?

sd-vorb-im rdu-pe-,oreoti, de pe s. _Qlujbet, Blestematul diavolne Tmpinge la aproapele. de pdcatele, dupdce le-amfdcut, spatesa._facem iar ne std in fa[a cu ruginea, Sa nU le marturi-s_im c-a la duhovnic. Can_{ pacatul eqte mare, Xg . QAnd. ne- spovedim, ne spune sd ase-qndem+acatete mari gi sd ddm vina pe cele al[ii. i cAnd cdnd se r(

Necuratul diavolate_

in carqjn_chide.,rn-oehii dormim.Potrivnicul ca si mdntuirii noastre

postgi milostenie. e canonul rugdciune, de ul 1gpe-gte nrgaciunii. ixlterupd, in --tp_at_e__collurile Potrivnicul diavol lgmiigi lg_to_ate_n_a_cate_le fdcutsau lepe carele-a r Sd nu ascultede pifinli-$i edrrcatori, Sii ar puteaface.laraltii d@nu pot s_q_fugad_eia gcoalagj_de in aqa_s_a,.iar , (pentrua se sd-se-sinucida parinti). razbunape_ Vrdjmagul m6ntuiriinoastre I sd meargd la vrdiitoare, descAntdtoare ghicitoare.Acolo sdvdrgesc $i Dar oare s-a imbolndvit cinevacdnd s-a impdr(legirea fals-eminunicu puterealor diavoleascd tdgitsau a sdrutat Sfintele lcoane? peoaminGe 7, 8, 9, 10).NeqqfaJiiliavoli toyala impotriva firii: malahie- soOoiniE, bga-pEqaleD_urnlgzeU_ cele ce se _qlviirsese_in_timpul go_morie... si Slil_tpL omulu!._rcsteste --titurshii. D_iavolii r, cuvinte,cl_ngqgldiavolul.Astfel cum ar intAi stdpdnire Andur i l e 1c_este putea oameniihuli gi binecuvAnta aselagi in timp? ite de om, ggiglg3t ecestuiapierdg_daql Satanapune pe oamenisi huleascd D_uhuluiSfAntng_gg_lna!_p9 i Si lup,ta cu 9i fiindastfel Oamenii, si lipsi[i dlavolii. vg_r-fi u$or invin}i-de {e_ajutorullui -Dumneeeu, a. indatd , care ne ia ?nprimire
33

D*emonii, luptape care o duc impotriva in Sunt g in_9ele-,-penl11J_pasalele _ dia-voli. cregtinilor p{rintilor, ii. pe care le ln afard,de ga transmit omului,demoniimai care !e facem. (Dupa*culn_nffe=fggm, cum dupd vorbim, demonii pot sd spune: ,,CAnddemonul cel cu zavistie nu dLupa-cum--. PLi-v,im, cunoascd slafea noastrasuf.lete sci |5unt rica). a izbutegte pUndin mlgcare sa el a,-omului, semenea, aelioneazd atunci

pe-care

". s-_o_ unnlledejnchipuiri.pdc5tsase i, --d-emo-nul Aglio-nand-i. Acestea se pot vedea gi din yiata SfinteiMucenite lustin-a, cdreia negufatul-d h, trjmis-de-un-mare-vrdiitor, u ia dez|antu simturi|e scnanlit4rj-".,$i,-v-oJuptati it i. Dar dgmonul a fost alungat U4__rugAdunea Sliqtej- Harullui Dumnezeu. c-u ri
rele, pe care omul ned.uhovnicesc poate s5 le nu

urile rele, omul devine un AcceotandgAndurilere promgtQl_ s|J_etnlgi diavolegti,care inqet_rJl cu incetul pe-_,e1. Astfel pggle deveni t, Un_ SlUi!!of_-a-1 diavotitor. lir acestlucr"use intdmpla atatLa_qamqruisimpli, c6t gi la cei _cu gi glgl ?9_{eL de_omeste at6t lii,inc4t_tU ascultd mai ri. de sfat_u duhovnicuh rile

Eliqrqase.

Alteori,

esauTn i, demonii cautdsd ne necurate, mjnlea--noa$recu_g_gnQ_qri e spre pdcate, ne Pgtf|it*e-| | spune:,,Diavolul , pentrucd acest lucru tine exclusiv de puterea lui D_umnezeu, ilqd dlpa . Astfel, de exemplu,Vgdg*la cfneva pjlyestelu-satima- la frumusefeacuiva. indatd ,' i . Pentru cd g!ilucrurileare_lr_e_buinlil de tirnn,loc ai rAzb_ojUl iscusinJd. Ajutor impbtriva acestor Jup_te , din care nelunegtini s-a dat rugacirln pricinds-a rAnduit se facd n.e_!1gg!at (l Tes. sd 5,17). c

Astfel,i

34

35

in afardde aceasta, om
A

ual

a omului q esul desfdtdrii vicioase. S!1lul loan Scdrarulspune cd diav-o-lli se nu bqcurd de_ oimie mai mult. ca_qe_f$gglea (e^lg-g-t-e) f!?ndriL. - .* -C-qsI ne spune cd p__e iggerii ,,contemp-la Dumnezeu, atALcAL este posibil Aceasta lor. fiindhraqgJgr". lui Qem-onjlpentru care contemplarea Dumnezeuin Harul Duhului Sfdnt nu este posibild, cdglla energie p,ot ullide la allii,dar 9i de ta-omuL_paealqs. Pentru ellelglg*pAgA aceasta, trebuiemai intdi s ei

1.7. ce majoritatea De oamenilor pe diavoli? nu vid 9i nu simt


jn. gi in Rai, Adam Evase aflau co,muniune gi hariga" Du,mne*zsucu,inger[fuminjpe care i .gu.

. Dia"vo-lii Jor Qerre_ii ?p,!!ld,inelpatnnLle, d_e_vor.a . In acelagi timp,diavolii t care pe un om pdcdtos stapAnegte I t, Pgnltu-q-lna!-narc-rc-a e lizar q p-aliryr_lui. (Exemple: pgizorii.glarti+tr! filme de porn.ogrqfic!, dgsfrAp.a!_q, de cdn_tarefii muzicd gi desfrdnatd satanicd, c-end.Ucetorii de 9i oamenii culturd gi eretici). atei ' lata, deci, in-c.-d" pricina pentru care .o diavoliise lipesc de omul pdcdtosdin toate par[ile. remarcat De este gi faptulcd di-a lii p,ot

gi a strdmogilor nogtri, zdmislirea fdrddelegi in -i nagterea in pdcat ne-a fdcut incap3b_!1i"" i. Lumea nevdzutd duhurilor a s-a deschisinsa g-e.,"1..gg*-q.-Vr-ati"zu S,gl. p". i. a-gggiiqden$iLnu-i pot amdgi. mai Pentru oamenii vaddpe demoni, ca sa-i ei ttgb_Ule*_94'-.Sp=-"9 9i sd atingd treapta nleaspa desivArgirii cregtine. Cu .ingaduinta lui Dgmnezeu vdzut ingeri oameni au careau trdit 9i o viafd pdcdtoasd(exemplu:falsul prooroc Varlam). Sfin[ii Parinti spun cd p.-e-_nqg q"lL._pm gi este f-oslteprimejdios pdgubitor sd
37

Gurd .yalanedelagl' i. Iatd ce spune SIQ_nlgll_o_an de Aur: ,,CA[i demoniumbldin vdzduh?Dacd Dumnezeu i sd ne aratechipul hido-s lor gi.respingdt di1"r'ninJi" iegi nostrum"a-tg!_al ca un paravair este pdzindu-ne vederea salvator, de Tnfricogdtoare a

Pentrucit dicd ar fa fi oameniar lugr-de Deci,iatd cd demonii; domindnd d-iaVoli. tiranic pdcdtogilor, asupra c ut in liberi toate. 1.8.Lupta cregtinilor cu diavolii

) =c-u lisus Hrist_og izbdvegte pe cei lVl-dntqjtoryl in credinciogi robiadiavolilor, de vedenii la duhurile de necurate, caredin pdcate d. Dar pentru cd sunt crezutecd ar fi vedeniidumnezeiegti. in putere__a nu loala -lumea-.atinge d-esdvdrg-irea, legdturd cu Uiggle, Sfinlil__Pirintl-ai Bisericii in s diavolului lume continud aur" pentru Qrtodoxene-au dat ,,regula..de or. La felse ne-desave44i interpfetarea in US. int6"mgldrgi ceinecredinciog cu i. ve*denii". Decinumai credinciogi pot izbavi cei se de Inochentieal Hersonului, Athlgpfqqgpul prinputerea Hristos, careo primesc pe diavoli, lui intrebatfiindde ienia prinSfintele Taine, demonilor, rdspuns: a asuprata ,,Pentru_-ajJlqJi qgJdg!1gne-s_qjn fapte bune cregt e. C-ei_care ului intunericu lor,au pute_re a de , iar -p_?.catUl_j biruipe diavoli. Pentru cd I patd, iar c_q1a!.d, P-e^__q_ha_ina*albf, qe vede gri-qe onii se lipescde ydd murd-ard,. n"u."_s"e nici ne-agra, sufle[u!omului.Alita lrnp_cdt omul tldieste in ai mari. i$ru! sunet_ggle!'_lgmlnas pdcate, fafa de Lumina l{0*-9lng[r:ggld' trimis de' diavol Evangheliei' pI9999e- updlqrg,-9r9',u19Ji -durere-,rue-te scd. g .$ fl a I spune:,,c6nd lar pentruua-suflet.p"acdlos, intunecat plin de 9i fiinfa noastrda cdzutin pdcat,Dumnezeu n-a i sunl]rnperscptihile Pofte, sau ldsatcddereanoastrdfdrd Providenfa ci in Sa, p,Jqt"e* s- nt gc9^e- -,c,*na-re taSi plase . i5.99i u p_ef re u U aiqtor-u! fiecdruia r, iar pe de vie{ii d_uhurilenec*urate _prln*!g4g -ght_0uile_sa-se altd parte-Sahps incearcd facd acelagi lucru, si
39

vEO- .aceste ,.Oun-un "neslrt" s1919-mulgJ

igrgnd*ir-r gd go4 gtjgntin lesalga_cu_demon m ii,

Practicarea. de -religii-

-prin mijlocirea deqon viclean careat dduna unui viefii omenegti". intre inger gi Omul insd, aflAndu-se p i ii dAputere mareunuia, demon, mai fatade celdlalt, asupra El igi alegeprinliberd sa. voin[a sa un invafator(sfdtuitor) cei doi. din gAndurile ingerullqi D*Um-1qz-e-u ii indreaptd cdtre faptele virtuoase,iar djavofulil ispitegtecu pldcerilemateriale, din care nu existd nicio nddejde mdntuire. de Dupa cum afldm din sgrierjle-Sfin$lor Pdrinfi, omul este ac_ela*gate, cele_di,n _in ,qtmd, f$_e__ql9-9_qqil Atunci c6nd [!,F*h,..rle=9i3iu. c_regtinul colaboreazd cu,ingerul Dumnezeu, lui cu ajutorulDuhuluiSfAntva infruntaugor pe demoni. f spune cd atunci cAnd cregtinii, rabdd pentru pdcatele cu e, Se cdie"_s_q f#ute, {iavolii qe chinuiesc9i se ard, dgt r_nule estedat sd v,add acestlucru,'ca gd nu se m6ndrearcd. Rugdciunea, care face ca HarulDuhului Sfdnt ga_99_ u !:ev_elgg^aq upJ_A:s4Iui, unindu-l cu Dumnezeu, ii arde pe de!1qru* _?9e.glia, rjc, fug cu -vaiete. de ce, latd ori de cdteori necq?tU te, trebuie sa ipgelu.nch"p-!10 care ne aduce h_.1gg.fciune, gi Harullui Dumnezeu cu garev-omlide nebiruit. in viafa liturgicd este cunoscutd pq!*ef,qa giajanaAiei a alungaduhurile de rele. luggc-jg1ii De asemenea, diavolii sunt argi 9i alungati de puterea lui D.umnezeu, lucreazd prin care

gr-pflr-I4qaElele S.linlilor. 1 . 9 D e c e a u n e v o i ed i a v o l i id e . jertfe?


Un alt fel ) pentru tulVasile . latd ce spune dgm"ory ca cel Mare:,,Demonii, unii ce sunt -cgZul1.Arade lg_slateaza qe-hren c milor,s-g ai timp ce je-(-fq!e Se__AIdin- fqc,

prin a -ul-

nu desigur, aga ca gi cum le-armdncasau gj--ar umple cu ele pAntec,ele, ,asemen_e*acj uoor (stridii alte faplu1i acestfel), care gi de a1 primesc_ . Djn acea_std hlana se.prody_c_ e gubstanle c?re gi lqau pe r, cq

pdgAng-'. pldcerea in i, careigi gdsesc

era destinatd De demonului. aceea,


41

carebea

gl_n Aea

(legirea 8, 9, '10) Simeon gi car.e-s-a 7, lui Mo_ise Petru. Apostol impotriva Sfdntului luptat v spune: Dumnezeuin Rai, care datd de ,.Porunca omuhtisd guste din rodul pomului ilter_zleeagi binelui a riului, cunoagterii pe mereu om, p6naastdzi. i, e-9!-!-umegt i Pa-c-a-!oe-q palimiIe". Ia d-ez ntuindufe_ Iem as_U-rat r ne spuneexact e pentru care Dumnezeu-ln I impiedicdsd ne atace gi diavo-lului existenta sale: cu ispitele . in primulrdnd tied..le-aijicut in mai puletnrcdecAtdiavolul, viatd; de ddtdtoare . in al doilea rAnd, n preamarl-fr-in "bosalia 9i a nU Le-_ c-aie-te-ajutd; . in- al treilearAnd,pentrucd sdCe_-ha!pdrasit cu 1sp_r!elor, se---c,-ony-inga gi de desdvdrgirete-aidepdrtat el;

1.10. ce ingiduie Dumnezeu De diavolilor? - existenta


diavol u-mnezeiascS, uI n-a Pin ico-n-o-nrie-d fost trimis in__G.-[e_e_n-a_go- a fost ldsat ci _-lui, isi pe d_._ n19i mare slayi" ia1 sie,g!* gi lle osAnddgi mai indrgp_[d$td, I pe care il pe care le ridica impotriva fqcg gi cu oamenilor. C3p_elenie_y acgtui acestqi.agi stdpdnitor a g al celorvdzute , fiindrAtduit lq ac,eas_[d Dqm.nezeu. de Pentru nicifoculnu cd puteacevaasupralui, nicifiarelenu-lvdtdmau, nici otravanu aveaefectasupralui. D_afpdAlg_qe ag:_east-{ cantzd, p$gqa_9javq i_de:Vtn_g.15

.EJ_qIiplne__s_c

gyglu ru_q1_ | i incrednlate,ci ci -di al1qqep. _te n-U _s_d e qa atace deqa-tea1v_e_Qpg_ Uggple_gge_,Tg_L-d susa neprihdnirii".
43

din au ardtatvrdjitorii Egipt,care s-au impotrivit

ll CAPITOLUL - Rdzboiul duhovnicesc


11.1. Lumea duhovniceasci nevizuti
in duhovnicesc Cregtinul este 94 lgg[at_o-r" pdcdtoasd cu gi ne spune:,,CdlcatuS_fantulProoroc.David m-au vrajmagiimei toatd ziua, cd -pei S,!1n_t " (Ps. 55,2). mine cg_SgJuplLau Noi ne afldmin starede rdzboicu diavolii pe vrdjmasii gi t . Dar pentru a afla cdt mai multe despre acegti vrdjmagi ai nogtri, trebuie sd j.nvataturile apeldmla*_Slan_ta_S-qjpluA,Si-"-la-Sflnlrlp_r rinti. Bise."deji0rtodoxe, Pa aj Djavoliisunt supugisatanei,igr-oamglnii vo_luntar r de influentd carese-age-a4A subs ( se numesc t_ai _d,ia.vp-lt loan 3,8). tp"r1 -fi e-virtuJil_e - Dumnezeu prin diavoli, cdrora!_g voieJlmttatd oamenilor Ca (lov invinuiqqcd ca sd-i ispiteascd 1,12)gi_sd-i (Zah.3,1).
45

Oamenii fost i au . c h i a r i n R a i( F a c . 3 , 1 ) . d

[i de diavoli,

Domnului _.gr__inv-ierea" Dupa" in_trlpafea nostru lisusHristos. Satana a pe sa , dar el continud ispiti-ascd oameni. Un om -dp"unul maimulti sau (Marcu diavoli 5,9). De la dumnezeescul Botez, gregtjlql care* aj"uta" il [, i le cela-bune. timp I il ispite_gte paaaie9i astfel-ii spreyirtuiea(1 Petru1,6-7;lov 7,18;lacob incearcd 1'2)' prjmeg-,c-la .Sfdnta d lgp--q___C_g!gg4iei, ?pje care ii vor ajuta sd se mAntuiascd. I,ar satana (dqbV!_ mapdrlei, s,!qv_ej - -d-ega.rte, tutruL_nnLeL, duhul 4unul lqgomigi duhul-..IrAndavrer,. duhul __p,Antecelui. desfrA Dacd,

gi ggpggo4dcdtre v-gsecele. qlunecitoqre Ugol. bundtd[ile cele acesteia, ale litoare lumii Uitafd qiryrturilgr, de iqp-tif-tle vegnice. i-degeEe-Et_in_t-UnegAte c6nd se adund 9a vq_rb_rm_ - ga__n_e_._sp-gvg!ln1," Si_qe .b",Ln-ecu,v6ntar9-a _pafinfilor celor
duhovniceg_ti. de bine, diavolul, face mintea noastrd pdcdtoasd intrebinegl rdua. ne spune: le-a fdcut Dumnezeu spre -fo-Losul ,,Toate care ne paz_e_lQ sufletuluinostru. .gj__ne a c Ep!:e ne s_m-e*1jii a i1_v3!5, p[e-v,olii iar e alerga la Dumnez_eu. Prjn ffiqa*_de* ii de duhurilor necuratene-i-zha-vim g dragostei . lglii, fiind slujitorii de d ai pdcii,se b-ueura pocdinfa 9i gi de sporirea virtute. De indreptarea in noastrd aceea si sJraduresc ne umple de vederi mAntuitor. ne ajutala tot lucrul 9i +hgylj-c-eqti prlqnuito_g i, dimpotrivd, fitn_d_ in rdutdtjlor,se bucurd de ssEdqea_no_astrdLgi noastre v!$Ute re-strdduiesc sufletele splg e". poatefi luptatde diav-oli Qpg!4gl ortodqx astfel:
o SfantulEfremSirul. Proloage, EdituraMitropoliei p. Olteniei, 298. 47

g, int!:q ingergi diav-ol i ne indeamnd spre p_elq fgptg_lg 9, iar ..mgnt-q"1J9af puterile_-noastre naturale, lplarQge_1gea.O_q.le laryl lui Sl ul 9i str
46

a) Patimi care se nasc a pgfj.kge ? sufletuluiomenesc: desfrAnarea, p6ntecelui, lenea, lScomia iubirea bani...; de Patimi care se nasc di m6nie, urd a sufletului: pizmd, invidie, rdzbunare...; Patimi care se nasc di a sufletului: mAndrie, slav erezie, deznadejde, sinucidere... Prin intermedul oame,nil$"pa-cdogi i : gi"pdc*alele a) Prinpgftele oamenilor; pacalgsi b) Prinoamenii carese afld sub lucrare diavoleascd; prindiavoli. ([ Direct Cregtinul care se roqgd

care, , nu indeplinescPorun_cit_e qad in pdqqte precum: lenea. dumnezeiegti, iubirea pdntecelui,iubirea de desfr6narea, argin[i...

rizboiului cu 11.2. Caracteristicile diavolii


mai Pentrua cunoagte bine pe vrdjmagii ale nogtri diavoli, iata cdteva caracteristici nevdzut: rdzboiului cu 1. Rdzboiuldiavolilor oameniigste cAnd19 iar diavolii rdzboiesc ne continuu, atunci te-gteqAla-vedere, SfAntul Simeon, Noul Teolog, zice: este permanent intolleauna este ,,Rdzboiul il nevoie ca ostagii lui Hristos si__aiba_gnqle asupla lor. , nici mdcaro in care acest rdzboisd inceteze,ci fie cd ne fie fie mAncdm, cd dormim, cd lucrdm, ed" fie rugdm, toiulluptei suntem". in cu 2. Rdzboiuldiavolilor oameniieste $fdnfsl AntnnieeelMare spuneH l1-eg-Iffla-tpf. sunt neg-@silgli. ,,Qiavplii in c. Se aruncd lupta N gi cu fArdsetupule de rie nestdpdnitd uzeazd toatdforfagiviclenia caredispun". de
49

Ortodoxe esteajutatde da.rul de LuiDumnezeugi ca sd lupteimpotriva diavolilor. pe te alungadiagoliieare lupta. potrivit cregtini, cg duhovniceasci, astfel: a) cu ajutorul D.aruluiDuhului Sfdn_t; pglerea lUi b) Prg;_" binecuvdntare, dL qejg|jgpitit diavoli, sd luptegi sd Dumnezeu de ca gi biruiascd astfel se incununeze, sd Dia_volii, e, _c,Arqd mult. Pentrua iegi biruitori acestelupte cu in diavolii, trebuie mergem sd at1-sm ie pe calea (impar.a_teasci), binecuvdntarea sub de- mijlo-c_ id ic un_u uhovn iscusit, sa..ptleghem Eapoqtim9i pe gi dupaputerea darurilg carele SA,nerugdr"n

conducerea

i spun cd diav_qUi -sjlnt t gi se afla sub

r omen-e-gti. Trebuie nu uitdmun lucru sd j-a p-oatesd ne atace, r : dtav_ql| _ _qrtant u .ba[e_imp" intr-un citat al invdfdturii @i. poate Bisericiinoastrese spune cd ,,Diavolul poate Acest lupta Tmpotriva omului, nu-l dar birui. lucruinseamnd putemdevenibiruitori asupra cd l lscrie: ,,EI diavolilor. (Dumnezeu) i si fitr tspifit! nu11 mai decdt puteli, ci odatd cu ispita, va aduce gi scdparea din ea, ca sd puteli rdbda" (l Cor. 10,13). Njpiqda!ilD*U!0nezeune, la"sa s-4:fim nu va pestg pu-terile ispiti[i noastre,cdci dacd s-ar intAmpla aceasta, lup-ta inegalS, iar __"".af-__fi nedrept.Dacd D-umnezeu nu se-face de nu bundveieprin..picateroh-.diavolilor, va avea diavolul nicioputere lui. asupra 3. Din acest rdzboicu diavoliine putem incununa. Sfdntul loan Scdrarul zice: ,,inmulfindu-serdzboaiele, s-e_inmu]legc---S;i Astfel se_htampla__de__-mul!ega .ori _cununile. arzdtoarede a ne afJ_a mereu m{_epleape ge

i, lgcrg_1Q.Ajff=t"ttr

(lov _1,9-11) in fala semeoilqrsdi. Si .pumnezeu in-Apqcaijp$, Despreacest lucru avem marturii" | ,ces.a fdeut in Cpr spune d care r $i-eeilalliiruen gi desPre pe e, cgre nu nqm_qi_ (Apoc 12,7. Dumneze ctev-elea,-cl u St-pe-oameai 10). dp latd ce _negf-drgi! taUtale este pe numaia ispiti carenu se mdrginegte diavolul, inaintea lui oameni, ci merge gi-i clevetegte i impptfiVa_np*astra-es-G-edrem Dumnezeu. sd aceasta d. Pentru cd n9--g6-ndi!0--mercu de mqllg ori ryl ile Iiti, intindemmdin prietenoase laSandune-+ncd 9i facempactcu diavolii. diavolilor este invergunatgi 4. Rdzboiul nimicitor. t in atacurile s-ale .B Daqadiavolul e asupranoastr6, vor mai tare. Oamenii Dumnezeu fi mereu lui - -li, q manie-G-atOatiea, gi lui. c-ontra Cat_ei__se._vE_impotrivi Rdzboiul acesta al nostru cu diavolul este n to I fo sti n{tgr-ginesanle it, iar dia"vo.lu Iogegte- ata vicleniasa, ulgazd,de-tqale-ar-mcle un_ellele .Si q
sale.

u.C6nO-visle-anut-Oiiuq-tne-tnf ricg'le"la

e gi atuncialergem degrabdla Dumnezeu. O_g!!A,gat!ta!e'f a diavolilor.este de aceea r. Clevete9te__Be_gm lui in fafa

I spunecd: ,,diavolul pe umbld cdutAnd cinesd in-ghite, qn _qrlf_enl_llq_dLnfie .c_aiqggri. nu-i $i tu ajungeatAt -_lsge se mai ma|nglte_ p-o_{e p-o-,cdi, mearga ia"duf vegnic". cel ci sd in
51

--m6ntuirea de seamd este Demonii strdduiesc se i_qg5ynglrArl! n_aAslre. Ji p_g_g Tn epdrteze_ lUde_D-um,rezetijnd*p"[il _d p d u,
inV_dr_e_gl e_fa[a oameni. de Prin urmare, d1gypljt _Sgn!_Sala -gpJe vdtdmale, cdci nu suferdsd vadd cd oamenii s,-e m6ntuiesc cu dA_lu!__lgi*Dulrlnezeq, invaftl n"e spre*-yi3ffi-ilr[o:"uceassd pe Sfin[iiingerisd face pe diavoli se Tntristeze. se bucure, iar sd Domnulnostrulisus Hristosa numit pe diavoli ,,ucigagi .oa111gni*', ce altceva cdci {e pdcatului, inseamndsdvArgirea dec6t pierzarea omului indepartarea Dumnezeu. de 9i Qumnezeu, Sanoendtorul*--ce.L-jun, seamdndin ogorul sufletuluin-o,s_t!:u semin[ele gi csle- bune,""aiE--bineilil- vlne oiavoiuldar seamdnd zAzaniiles.ale,semintelerdului. $i in-tre binegi rdu. al diavolului este d9"g i de a ne robi --=;*'- in Domnul gi intru puterea tariei Lui. lmbrdcali-vd cu toate gE armelelui Dumnezeu,c_a_ pu@-Najmpolriua unelt-Lrilor lupta noastrd [g-*_egle Cag!_ dLav-oJilor. irypgl|y_a tltpA\l! Si a sdnge-lui, cLimpolriva

SHntut niitonG-c,e",lUare.

aceea, laat!_toatearmele lui_Dumnezeu, sd ca puteli Si toate -picioarc"(Efes 6,1.9biruindu-le,aa_ramanefuin 13). lar Sfdntul Apostol lacob ne spune: ,,Dumnezeu, le std impotrivd, iar le de har. Supune[i-vd deci lui Dumnezeu.Stali impotriva diavolului gi el va gi se fugi de la voi. Apfo_p"jajl=ya_de"D_um_nezeu gi va apropia El de vol' (lacob4,6-8).

11.3. Rizboiulcelortrei cete diavolegti cregtinii cu


Deoarece luptanoastrd este impotriva nu gi (Efes. Vl, 12),cumzice ll,2; sdngelui a trupului ri_4=boiggc SfturtulApostol Pavel, g_ej9a19--_1rgpute-rje-nsastre sd !1ebq!e fie ye"zytL-cg d. Cele tr_gr_ggle" ^diayglSti care .luptd-_ps-cregtjnii se nevoiesc, asupra. ti ale oamenilor p_oft (putere*g itoare, pq_te_tga_ma nioasd 9i puterea ra[ionald). al-pgfteieste luptatde &isul.nemd-s-ulat prima p-utgg1ea oiiuoreitCa, Qgr" "E-ta in sa pofiitoare oameni. "e-revarsd -1,.rH*"<l Acegti -stdpdnjle_.[gmea-s-ed. diavoli pot sd fie puterea biruifi oamenii careint-o-fe"su. de barbdfie mAnioasd asupra vrdjmagilor nevdzu[i.

ce adiavIea ca,..*-ioi*ll"l?'a" "o Il il : at o s ;l Tl i

52'

gee!? Tn sfdrgit, {dpflrrj.toriivazrluhulul iSi trimitatacurile e-e -seindelet (filozofia, teologia, i gi imagina,fiile) la ld:urjrea r.dei de

l. Prima ceatd diavoleascdeste'eeata

duhurilor

care des_franate"-**gi--,-halp*ase,

plaq-e-rilgr renaie- Ie oameniIor. Ace9ti diavoIi a desf in - o-amenilor, prin fire gi se bucqfd lor . E_le_ ridicd asupra,o-nulqi de intiniciune. ll. A doua ceatddiavoleascd reprezintd o ceatadiavolilor miniogi, care ca nigte igte_eatnic hrdne,s-c_ put"reziciuni. are ca locqjpla Ea _cu oameni cu
lll. A treia ceatd diavoleascdeste ceata diavolilor rafionali-arhiconi, cAre sunt i gi se ocupe inspeeial cu a Sfintelor Scrip-turi.

;,lirJ#*-"J!

ri v9! -_S-as_tapaneas_e4 -manea, * pamAn-tul givazduhul.


11.3.1. Cele trei cete diavolegti

collgrnplativea-SU_lle-teJq:__qme-_ne,Sti, oamenilor iile...Uneorise aratdin (ll ciipuri de pdsdri,,de _ingprl-gi_de_-lumini pe cregti i". Corinten 11,1 c.a_SeemflgCagcd i 4) n

F i l o c a l iV l l , E . l . B . Ma l B . O . R .1 9 8 8 ,p . 1 a 3 . a . ,

54

55

. razbunarti.

-9i CAnd muncirn"fizic efectuim un efort Ie pe*avemi!3 eQ c"-a!:e-,omare, .De mohente,

aceea,aSeSti_ diavpliadue-

, l

QfntaimpartatalJe,

r'g gi, _c-rn-e"La. Giey-oltlD CAnd diavolul se incie*amnd---" u de indepdrteazd mania-*tr-ece, Si" t' p"e"-e-a rn-ficu faptelerel-e- re-[e--a C*elmai tap -lWlq--dtgYglii
diavoli suntjndepart4i fi. A-cegti u rul.-H"+tlu-lui-D-umneze prin rugdciune i cu ajuto -9i $i munqa meSwAntatd, prin ie.rlare dragioste ispite. s$enndg:[9in sfdntdcregtind,

ap-roapelui.

miniei Geata diavolilor 11.3.1.2. pe Rute.rea miniggg"? care o are cregtinul pentru Si penlru-a-re r, aceastd ceatd diavoleascdo rfnp-o_tf-diaV.pJi!-o iVi

57

11.3.1.3. Ceatadiavolilor rationali (arhiconi) Diavoliiarhiconiigpitescpe oamenicu


etezta,

necredinta
st se ocuDatn

dE:-nE*dt

la a catolicilgr dumnezeiasci revenirii Minunea - Dumnezeiasca Biserici Biserica mami I (Ortodoxi),s-e atunci-cdnd, v,a*pelrsce qatalicilor va lumina gi se lui.Dumnezeu, -gd:dnygLL-Iatlonali. Ca gt-_voful), ---ng!-u"nta, sjleri Satana este
4

e invititurii de credinti ortodoxe,a revelalieid umnezeiegti. Acegti diavoli rafionali sg11[_ invatatglii s_egklile ai trcilor, ai -er_e-tlcilor,_ prin care filozofilor, ai liber - e-ugetdtorilor, proFria conlucrare cu i, igi foqneazd s este ispitit -de din Sfdnta Scrip{urd, Satana. Dar llSntuitorul nostru ij laspyn_dg -Q!n='Sfa4ta (Matei L70). Scripturd, alqngQn.{.q-f 4, i au q,clt_o11.e!_ a , ca19, a!i!lge! _?.g_tfgl Credintei p_.e*. in S_i;1bqlUl .F*rljoge,invdfdtura gregitd DuhulSfdntpurcede de la Fiul lui gi cd Dumnezeu. Aceastd adeziune a Bisericii Apusene la_ lnyatqlup _dig,v-ollfor ra[ionali a condus,in anul 1054, la despd(ireaBisericii Apusene(catolice) Dumnezeiasca de Biserici, intemeiatdde MAntuitorul nostru lisus Hristos. I

gi ade_z*iune-* la -cetra--rle-rliavoli rut apd pa_n-e_ npaElre_nii_@ in zrle-le qub i, qi galor leformalgr_i-_ ins-piratle ag*JgnleJrelat Sfanta Scripturd diav-oleasca lor pierzare d (i d cd acegti predicatori de sunt_ cqn-duSi -diayoli, inspt.r.ati Si_ or
a invititurii de credinti ortodoxi, descoperitii de la oamenilor, de Dumnezeu adeyituj_absglut, d_u nezeiesc, e,sted ator-atd m a,ggpra dla-v-"slitotralionali, care^_jg-q,9_.gz-i,

preoli gi diaconi)lumlnsazi prin invdtitura de e oamenilorSi_elUlgi credinti ortodoxi i 9i ale dubu-rile-*diav"olegti pteate. ce-lorlalte-

p_fi! t_e_rarhre (episcopi, -O-rtpdsxe -_Elseri_c_ii

ierarhia bisericeascd ortodoxd. Preotii gi

lar
cu ajutorulHaruluiDumnezeiesc, 15fd!lAnd!,Ln_e timp, sl!gl!!_9ar5' sf,nli.ln acelagi r, la- -Dumneze u, s-e --r-oagajnGe p^e*qtt'"u"--Si prin - Harul-fui- Dumnezeu i Jle i, pentru e fapt,

bine-c-uv.nteaza. s-a rascri Iite-r-afu sld e -citim


cum

t acea cdrte. eu-bititsau citescin qgte un cr--e,gtin, viatd cu ii viafda sa caredupdmutarea din aceastd sf6ntd, cea vegnicd, ajuns la fericirea Dacd, qle P?Itq og lqgqrJil9-eeb'*duh-qvnice$ti' un--om*. dimpotrivd,scriito--rul -este-' frdcdtos,iar befie, carfile lui descriu,,pdcate(desfrAnare, crime, t6lhdrii, necredin[d, homosexualitate, ridsp6ndeascd o as$glde,cade. preotuluiSfAnta CttinO binecuvdntarea cu y Pdrinfi, Sfin[ilor Scripturd scrierile 9i

va fi De exemplu, elnul--d-e.-sfiAnat,atrasde I lileratqrd,muzicd gi filme desfrAnate. gctioneqzd de la""pro_duc6t-or la djstribuitor,la_v6nzdtol gi apoi fa ,cumpdritor (-cititor). Astfel, I qautd-sdg_gmpe_,re o r vdnzdtgrulTi aratd c-arte, s_e_ gr{letegte pe cdre le au cd(ile. pdcdtoasd sfdntda omului sau cu-v6.nzdtorul, va dor! sd algn-ci cump-dldtop-! cumpere cartea,ca!:e_,va. ei. fi insotitdde duhurite uneicirti I se petrec lucrurile alegerea la er_e!ge, acaseteeretice,atee'-sau a _atg_g, -Une! uneivideocasete DVD. sau Pentru ci omul picitos vrea sd pdtrundi in Dumnezeu, tainele lui de adicdsi independ_ent vointalui Dumnezeu, (un devini u-ndumnez-e_u invdtat), Dumnezeu,el va fi inspirat gi condus de diavol. i se descoperd omuluipg a
61

pe care potrivitcu

p.gqatelor (avorturile, desfrdna vrdjitori .).ile.. r-ea,,

homosexualitatea,

voia lui Dumnezeucea sfdntd. Acegti diavoli oni c,_u lui glujitoare dgvln demonilor.prinageste trei p"uterisufletegti,Sfln!_te__$Ljniadie__de. darul DuhululSf6nt,pglem- luplam gi sd binrim pe demoni.
fi9

(Fac.6,5-7). gi mEfruiisegte Scriptura ri sunt atragi de--d.qhul O*qgenji

in-

pun ,,ci
pe

62

gi necaz. iar ceatalliavolilor rationali se elez!!f, desfdteazdcu mAndria,.sl"ana-degart6, Deci,cele trei fifozofia. pe:toti."oamenii la-fel, intre-j, Diavolii pentru nu p intre-.ei. ia care se lup--tdde exemplu sd Qluenii poftitoare reugesc gi puterea.lorsd stdpAneaqcd pe cu biruiascd ajutorullui Dumnezeu diavolii poftitori,v i.apo_i_-de,-ceata diavplllor u!i, adicdvor trecede la+9fi-la-menie., m.dniogi, mdnioasd cu zavistie. care_g"eJupte puterea Cei cu maniogi.Si -bir:u,tes.e fiutoiul Si cu Oia-v;otiivor-[ HaruluiDumnezeiesc, re-de felul drac cregtini pe P-Utprea care luptddiavolii cu qeataOunuritor+oftitoae la de_la

u,.cll sa
gi Bioenergiticienii 11.3.2. ejlelgliilorPrin care lucreazi din bioenergiticiand" Rusia, Djuna, ,,marea este de origineasiriand,iar manna_ei-lalal Si vrdjitoria. bunicaau practicat p I C:i spg4 blglglg9lglg1 ii despr-e* [9P-rlaor persoan5? lUr-L a"sgvgfum5;,S.untudjiioc-d e T-af generalia. g- patra. Intrebat fiind despre generatiile de vrdjitori, el a rdspuns: a ceeace face de generatia patra.La care s-a [inut in ultimulcongresal vrdjitorilor, d s-aumai $pania,

v_! e" a, fosl {e-p!s!qt_ _{e cercetdrile mgdic_ale intreprinse asupracelorce au urmdrit sale: emisiunile astlo_l-ogii 9i bioenergeticienii,ajuta[i de evidenti cd i de. duhuri necurate; 42% din Bacienti ln ulqa gedin[elor intrauin somn de catalepsie hipnollc, Ceeace lui imaginea Kaspirovski.
65

internet, maselorde oameni pfin televiziune, presd, radio, bd muzicd, filme, ca(i...insdtrebuie ne aducemamintecd in_lUpta noas"trd
ceatd diavglgasca c_u.p--lgjlg Si ni, primim

64.

demonstreazdcd

gedinJg fost nevoieca mqllisgpti :d fie a d_gpa c spitalizati, -*-*Elnt la ie in Bisericd. Ei stau i. alimenta ii larg Oescfri$i mAinile raSChiilte, Si strdduindu-se, E zeu insd gi nu.pe cel carevreasd-l ,ia" din energta_Sa_necreat4 11.3.3. Sursaastrologilor {stroloaga Svetlana a declarat cd ea horoscoape, nimenialtulin lume, ca alcdtuiegte I tocmai datoritd le r" (informa[ii..pe-careprimegte de la el). in acest caz este evident directal astroloagei contactul , careb Cdci _[o;-o-sco-qp-ele. diavolul ai\ttq qa_ __Iege lar cunoagtefoarte bine glt_qalg_llniversului. lucruil afldmcu certitudine d@ppr lUi acest lucru lui observdndcefucoa i, a spusacest Satanacunoagte Si dtn .Dumnezeu. viitor, acest lucru se datoreazi cauzalititiiin (lll este cungscut din re_ve-latia dumnezeiascd $i p_e Regi22,22), qqqe SfArta {iq}loliiil_potafla-din Scripturd.De asemenea,ei pot facq ohserv4ii

@cnlgrrl d" prot".ffit,

elevilor li_ s-a distrus

c3 gi,fi[ DJn acestea,rezultd Ulele ggnqdenle gi realitate. intre prezicerilehoroscopului a succesiv toate treptele initerii Svetlana parcurs

cdpdtat ta de te-a

mo_artq c?r s:g aiule. Cei care pqgig_e calea in1t1gt!! gtiintele in urmdresc spun caa . Se produceelelel! il_ghjmre conceptia desprelume a cqpqlui 9i se schimbd via[a. 9i

i , care:H"iJil?;

picatului 11.4. Treptele


ne ,,Nudali loc diavolului", spune-SIadU! 4,U-). Dar acest lucru {pos!o_l Pavel (Efes_. reugegtesd-l facd i cgl caI"q__t4dlte rlln Sldnta Scripturdnumegtepacatulfurniqo: leu (lov. 4,11\,deoarece, la inceplldiavglul Pentru , el va 4unge J"a+uterea_leuJui. re sunt diavolu rlesdvArgit,ducAndu-ne la c_dndne_ ro.beglepierzarea vegnicd. cea

in,venab e-amqllqrlenomene Vllqry| ryFI-e-parte

67

ale Plinfg!_e-trcpte fiecdrui pacat ?gi au este SfdntulApostollacob ne spune:,,Fiecare ipitit cilnd esfe flqs Sino-mUeinlay pAsafuf' (lacob1,14nagte Apoipfr4 zdmislin-d, igi 15).Pacatul are oJtglnea , P1n_f_ug ritdpdcatului strdmogesc, , datode

3. ui este u momeala.Mo qc_eva e i9gAlit diav-ol. prin g6nduri? diavolul Dar cgm-ne-spitesle nu au nicio legdturd pdcatele. cu impingl omul-spre i v&lene vgr.pjepge tgt

Pentru c6, i pdcdtoas_e. Adam 9!-a--Evei,diav-olul Tn P-dtrundi minteaomului, ..te de da,rul-Duhului Stdnt. lu _pdeatel.or -npriti. Dar ce -plivegte periculoasd nduri lar i.1 fata dia-vqlilor. acest lucru egle__pulin Dar sd cercetdm cu---atentieaceastd i. clfnoggut! e_ciXn nnu[i-oamen ai i esteaceegin 1. care cregtinul face o fapti buni, dar n_mUlea noastrdgi olUlvrne_r urmdregte un scop riu. ,,Oriceali face, cu yitta-n aOlr i inere1e,c-b , toatesa le faceli "-ar-tr. spre astfel Sif_vn_a_ng?strdcele -_a_lspXitdiavolulpe sfinte s5.se ofileascd.Aga_,! Apostol Pavel.Dacdfacemo nd sprea fi , reeml_nliltd !qgA!a, U-_t qcloJifea surorii sale, datinile-, - pdcatele gi laudalr__de_ oameni vom pierde plata de la n_eamului, dg_s-lava rqbifea -de arginfi,tubtlea_ Dumnezeu. dgga$; gi esteaceea 2 @ui _fe!qi-__dg__ma,!cdruri _ryt_u[tgr qea cele_lalte esfdti ri ale--tinere{ilsa Dupd a stq cl le. fapta in care cregtinul ._d-es-dvArgit bund. De exemplu: CAndcinevase roagd lui _qelqte ele {9 sau Dumnezeu c!,*mqntl_e, furate. lucruri cAnd e din

Dmeze,-r s(#*#j, ;: .f#ffiL.fii u n "tar,

69

suntg?!_d_urile

9i

to3!.. caretrebuiesd inceapdgi sd continue.pe al nostru diavolii cu este treptele. Ba_z_bqiulecesta dacd ne pEstrdm adevdratd..mucenicie, o_ Eintea bohbimte\si steade vorbdcu acel i il Aqg_ln diavol gi eg1p9_cind_e_a pe-c-al le. spune cd

5. Aqrnge-a.treaptfupaqatului-lur-ta, este

Pentrucd demoni.

ajutqr

. 9i _alUciva veni in t si va alungape

c6nd Dumnezeu vede

atacuri cu gdnduri viclene care vin asupra noastrd nu pdcd

HarulSiu. lar acestlucruse intAmplS p,qnlfUca deschide caleaspre lnpdt!_va_galdul9r .l sfin[enie.

g.qle_ eqte -zi,

qAndurilor rele.Este nevoie

iodcanne q
70

d1ay9[ vg!ind,_!,a_rq n ea?e, qu-amrnltr-urdte murdale, gi P3t, ca e __din l' Acestea pg_ntr_u neridic6nd
e Si nei_n!fqq461du-ne impotriva- sd lui,
71

AcelagiSfdntPdrintene spune:,,Es,te uo

A- noua--tre_agt_a pdcatului esjg _a

noastre.

in!1eabd la spove-danie de ce pdcdtuiegte, credinciosul rdspunde: obignuit". Astfelel ,,M-am aratdcd a=ajunsintreap_ta neu"a p-6e_at_qlui, a fie _a cd este Vgrbad a-llpeaat. 10. A-zeeea treapta a pdcatuluieste pu picatul sau v-iciul. Omuldevine {e.p_ft_nderea astfel , care-l conduce numai gp1e lucrqri _1qle. ,,Cine pdcatulesfe de la diavolul,pentru cd sdvdrgegfe pacaluiegfe" (1_]-o_an in t diavolul 3,8). aceastdtre_qpta_.pacatul a , 11.A unsprezecea treaptd pdcatului a este pe il Diavolul indepdrteazd om de {e_znidejdea. pdcate spundndu-i a1e_mu,fte gi cd l-mai=iana. de diavol, care' etblu ---caf_g i nqam obignuit. i, cq a,t_Q!a mai greusi scdpdmde el. e-s_te 1il" A dog,qspqe-4e_c_-e,aa pdcatului treaptd este sinuciderea. Omul, uit de toate ii p_t{Le_ t de diivot[ igi vie[ii. _gapat Este _c? maj grozavd moarte gi a in , omultnu-n-cjndu-sc pe QuntcoBiimai pufin credinciogi, care sd se sinuciddatuncicAnel_ au {iav,o_lut.

amului.

cerlicu cel carete-aofensat... 8. A-splaiqaplA a pdcatuluiegte-pii-c-Alul

cq lU,ptam pgrteqe pdcatului pgsalu Si sd vomajunge p,5cd-tqim faplg. 9icu


72

(furi,C-An-d -de-qfi6nezi...). nu ne l_o,v-es!i,

ale orl.

b) Tglquuea-Strnteis_errpturi, mai presus


care tAlerriri la.ureehe mlncll]Qgi, ne goptesc ale dumnezeiegtilor Scripturi(Mt. 4,6; Lc. 4,10). Acesteale fac mAt_gle_ e gi cu deosebir:e cei c?re s:?u la hrmeasce, cu OCupat fi.lo-ofia incetul cu incetulgi d . Vot cunoagte teologiasau mai bine-zis pe care le au vor intdlnicu mutate la viata cea vegnicd anumitepersoane saucu Dumnezeu.iar@cu neruSinatece se revarsd din I acestor oameni io rre_m tdlcui_rii Scriptu . S_fint_ej ea r.i 2. lspitireade jos Este atunci cAnd Odntuitoare. CAnd sund clopotul, trdmbifa pentru a _mergs-1a*_rug_dglUne, duhovniceascS, (dia-vol i-i-Egng9-sgq lat. u,l)" r4at_zdboveascd pic, pe cei un ' Pgal[ii slg_SAJd,u_1ele, i qiunii. los.jUVpqeal4A_ 3. lspitirea dreapta din a) Sd lgcram[ap!a cea buni, da-r-c_u sAap_ gggplflpentrucare se lucreazA. Vrdjmagul dia_vol ne indeamnd lucrdm sd sau-pentru dinmand-llg a fi lSudafide oameni gi nu pentru .slava Lui Dumnezeu (Colos. 3,17).

Celeopt atacuriale diavolilor 11.5.


din ispitindu-ne opt ne Diavolii rdzboiesc pd(i: de 1. lspitirea sus .. a) Nevoin[a fanaticd, 9xagerat6, peste post aspru).De multe (exemplu: puterea--ooastrd 9i ori dtacii nsimpieOica s-a."face.m."*aele--ugoare sd ne apucim fslosttoare [e, cd sd ne de cel-e. gi trupegte sufletegte. imbolndvim
74

75

de cAnd se aProPie om ingeldciunii, si o sdlbdticeste,

r. din 4. lspitirea stinga dar Este atunci cQq{p.unoagte-m".pfu;,pJul, pdcdtuim' .ne hotdrdm sd cu,,.voi,a*.mastra -D*umnezeu .c.6 diavoldin nou q9 I Vicleanul : e$ehun$"ne iarti 9i cd a gregieste'omenegte' 5. lspitireadin fati it Este atunci cAnd diavolii pe i ale |,uc;.uril-ercarele s,oqojim g cA 9e vor in--llnpl-a -in-"yitlqr. din 6. lspitirea sPate cu Este atuncicdnd dr-aeii

legti a) Prin "__aprinsa:uciderea, sodomia, asuprirea sdracilor. Aceste pdcate impotrivaaproapelui sunt strigdtoar.e cer gi la im"pietlesc"inima. b) Prinpoft*d: iubireade arginti,licomie, lene, desfrdnare.Acestea (a 9i b) s-uptcele g-apte.+acate".de, moarle gi le facem Tmpotriva noastrS. c) P-f!niu[ime: zavistie, invidie, uri, pizmif. Aceste pdcate inUaflgS-e_eza" gi le facemlpPotrivaa @rRdzboiul

77

prin;mindrie, deznidejde, a) O intunecd sinucidere. Acestea sunt n3caia impoi:iva Duhului Sf6nt. pfln b) O aprinde erezie. prinnebunie. c) O surpd Rizboiul diavoluluicrr -oamelii decurge astfel: l. Cu mintea: momeala, asuPrirea, unirea. lupta. ll. Cu inima: invoiala. 1ll. vointa: Cu lV. Cu trupul: imPlinirea cu lucrul, patima(viciul). deprinderea, 'erezia, V. Cu sufletul: deznddejdea, cu Acestaeste rdzboiul nebunia.sinuciderea. este a lui lisusHristos a iar biruinta diavolul, 9i aceste ispite: ,,sd nu vd noastrd.Qunoscdnd nu ne de lasalicovArgili satana, suntnecunoscute". 11.6. Rdzboiul nevizut6 in Ps =cei..eare,s-unJ -z-amisli[i faradeIegi 9i i n pdcatendscufi(Ps. 50,6),satanaii luptd pril ei c-6td paltmj Adica Uaieg-c Yreme a, ca duPao-lege9i -chemiffl dUpa orbegte'o ascultd abia atunci c6nd pe dorim si parasim .odLcaiele sd me=rgem 9i Atunci cdnd vrem sd calea lui Dumnezeu.
6 nevdzut. Rdzboiul Aghioritul, Sf. Nicodim 78

noastrdtqate__ulg[!e_ diavolului s,ufletul_ nostr-u_de


allceva, afardde Dumnezeu. aceeaintinde in De

ag.b-im fiecare partg a sufletulyi1ost151-{in gi amdgirea diavolului sd le unimiardgi precum le aveaAdamin Rai gi sd vedempe Dumnezeu Tatdl Nostru, se stArnesc_jlpgqlya --i.-ELa_ifl-atadaila

!es_e si s_a:l-

C-ugetarea, dupdfire se Tntinde un care ca arc cdtre_ _drcg9slea_dumne,Zeiascd, dia_volu L_o aprinde o__sdgeatd ca_pe ca 9i o trimite, i[ gi _lu.i nlgle_fUlgere, gprazul_fratilor impotriva Dumnezeu, blestemAnd injurdnd d6ndu-le gi "gi (dracului) -toateSi,pe .s-Lne pe c-hiargi _ingugj, moarte om fdc6nd. pe_sar de laf care, fire, e5te oglindirea dupa lui sau rasfldngerea fLqatsiu, fie cd _o-_intunecd, q-Lo apl4_de, cd o_ fie sfarmd, i intr-insa sau urdciunea i in loculcel sf6nt '' ; (Mt. 24,15). ln acest fel se poate insc_duna

i i nc6t zice rduIui Utflgg_b!n9|uj--ja u.-lnJUneno-ulu - T mtna-U,t6;;a-intu neric cumintellei - nebu; ca din nie gi nebuniei intelepciune, carecugetd ci numai naturaal cdrui nu este Dumnezeu, dqmnezeu este o-mul. t_a!i_Sg_eSle_ r, voinleigi ajungeip darul libertd[ii spur.-ccontrafirii, c_a1e , iilalhitesle-vlaga spre I ngp-gtificios gi-l strica prin bsli, fe g o=_*eneli urqusul-eej duhov-nieesc. nevdzu,te. Qelei qt-ghip diavol Aduce vrdjmagul p-e--o--CIomegl5. i ca lar tumesc ai-,[cd este oaie.$i aga,ca un biet miel duce drept in gura lupului(diavol) fldmdnd. o a lqpteipe care vrdjmagul estemomeala.A-douaeste fluturdTnv cel furs asupreala..Dacd izb*utit rdu s-6 a imPregvorbeascd sd cu momeala, Ulmeaz_q_Igqqlgq i, care eEte !g c,u__el. din tf_e_apla a___tr-eia lucrarea fdrddelegiisau unirea. de igi dd seanna eq_!1SaSi-Si C_dnd intoarce de la ddnsa. Atci sgg _9_e__

pulgT
i. Prin

de a alege ce" vrem. ca i l-a dat D-umnezeu, p inclind ca pe o cumpdnd. Dragoqtea Deci, dqc,ii iqb__e_S!9__!pmgala_straind, va inclina,.eumpdna ri spre momeald sau sfat strdin 9i ag_a _se"--des in cetatea sufletului intrdpuhoiul diavoli, de care 9i agteptau afard. $i urmeazd repede sa-U repetarea faptei, pAnd se deprindesau se obignuiegte. I objceiului pdLcatuirii duce pAnd acolo in-ca!nu Jrelnai_putem_impotrivi, gi aga lucrarea contrafirii se face omuluia doua fire, firea fdrddelegii a-,pdcatului. acest sau Dar |ucru ejite."-talqna _p-l_der-ea@nrlui-lib itii cU trezegte 9i omu!_se 1olindvr{imaguluidin pricinf,cd , din cauzamultorpacatepe care le-a fdcut. acurn?nainte, omulfa.ce-rdulde cu toatd- voia, Acesta este motivgl p_rincjpal
81

g.reu care p.atinille-inve"chite, qLvtnde-cd. igi Oa-seima-unOea-a;un" S cq s-d Sc_ap---dg -fo-!ia--pacatelqr. Da-r prin"..patimi, cand-.vedg vrdjmagul care pustiegte ia i cd nu pggle:ga__s_c-qpe, la ca-aceasla,o__dilegalA un cd _aind-rdznit-una i. Acum chinuitormai greu: se'afld intre moarte9i viatd. Unii ma liscapd,iara[ii-nemaiputAnd,-suferi, eci pdcat-ul din-ufma:sinucidei'ea. gi fec-c"e-|.

arg cdnd lucreazddupd fire.


chiar

I tf_e_bUie, sd

ave_m mar_aaiulq, un

i, caresunffiffig-i
Dumnezeu, sd sfarmelucrdrile ca diavolilor gi aceasta rue_jmp"eda$im la,Botez,ca sd sfarme pdnd"la sf"Argitul-"-veaertrilor. Dar, cum s-a spus, Qumnezeu
S-a ardtat Fiul lui

constd aceeaca dacddoi dintrevoi se in ne-bunie. vorinvoipe pdmdnt privinfa in unuilucrupe care De fapt,trebuiesd spunemca lgCaledin il vor cere,se va da lor de cdtreDumnezeu, care pot duce pe dtd_pAna:la estein ceruri.,,Cdundesunt doi sautrei adunali @ intru numele Meu, aSAe._Sgalg--tfu in mijlogUl undeatdtapustiire? lgf', ne spune MAntuitorul nostru, lisusHristos. lu-i, doi sau trqi Quntpulede_SUtetulgi, ..yrejmaSu careisp Qei pe tot omul prin_paltma spre care c!!re,dac6.s_e__-v_.o-'!'-_u.ni_pe-pamAnt,-digqFt-ro (caci ini"maeste semn-d-dragoslgi), {fages_t"e prin desfrAnare;pq ce_f_aple*eat cg-1ild__. _*de !a pumneTqru, _ Talal ngs[1u, rdsp_r=rpzdnd dragostei celor doi sau trei de pe pd acestuia; pe cei aplecati 9p_r-e^__.9_!J_v-an!ul_ mAnt, lq d"a lU ri, ca dfagpslea*S_aSea.d,in,,efu re il_ispitegte--cu===Bihlia, incAt in astfel Dumnezeu zilele noastrese vdg[.mutli clatorisp-reia4,eu Sedpturain"mana-(sectarii) cum ne spuneFiul lui Dumnezeu, u momelii sau pululde-drac, nu va pdtimio nuqele_Sau. avemo_al_tataini lucrurilor Aici a gi pustiire aceasta. ca sd se intAmple ca Dar acest anume r lsus: lisuseHristoase, lui Du_mnezeu. ,,Doamne, Fiul aga cum o miluiegte-md minepaCatosuli". pe o.ineltnale-1rc--Dumnezeg, ea_aD-a Sfantul Apostoi

nU,ma,i luc,ra

(1_ neincetat' Pavelne indeamqd,,yyg.al!;vd vg--my"el$igfffUg-a i 5,17), iar acest lircruse aceasta invralbite. sufletegti Minunea s.' Adicd petrece iniru-n i se intorc de la iubireastrdin-d (de sine,de lumegi de celece suntin acestea) la iardgi Dumnezeu. qlgi nd se rA uiesq ostagji_ ra*zb-o-i rgi[!!. i :d-es-gv6 i, icesc: incepatori sporiti siduhovn aga igi oamenii lasatoatdgrijacea lumeascS, gi igi ince-pdtgrii lasd toatd grija cea lumeascd gi-gicautdun pentru lor, impdratul lisusHristos, iserrsit.Adicd ,nu mai stau .la duho.vnL_c_-bu-n* intregi, lede lumiiacesteia inlnspretul indoiald, giXretul mdntuitp-enlfu ar da-ocineva, viata cea fdrd de sfirgit, ce va sd fie. Trebuie, qn deci, s31gi ga-se-ascd- duhovnic iscug:$, tot deoarece celeduhovrucegti, ce nu estedin in i, povdfuire,r-dndujtdsup ocrotirea 9i lajnselate 9i la mai mare surparedecdt duce_ patimile. leapadi Deci, de indatd ce incepdtorul firii, lucrurile contra omului celuivechi.sau tapie-le Acesta cautd sd-i de r de iaragi de aducaaminte celevechigi qa:j".intq?red dragostea spre acelea.Cel mai adeseadau gandurilegi chipurilerizpo de ee-tedesgqajezepe i ,sd_4u rggine. T_oataglfit fie doaraceasta: sd-i incepator.

{q minte sai._fi

9Enta_eruge_-

9i .

Precum atuncii5;d-ffil,oi

loveasei cle-piatrd (Hristos)pentru ca sd nu ajunga ddngii pdnata luptd(ps. 136,9). nu cu A avea gnnduri este cu neputinfd,precum cu neputin[deste a opri vdntul cu o bucatd de pilnzd. Dacd sunt 9i vremi fdrd de furtund, aceasta este dupri rdnduialaprea?nduratului Dumnezeu. Cei incepatrori sd vadd cum numele pot

ti

84

85

va semen-a neghin-a ta!'inq," . Prin urmare, in de p_eeg-s-e-va*-ugci mas-ura-. t1e!gge__sq alUel mocirle, , -cigL lte-c-u llri va fi amard. EafA-usqalga-iZVo-aqlor r din rdddcini,iar . 1ele,fdrd sgoate-rea cu lacrimi, fara-.,--netezqa , ars [gg_ql_*-[or r pe care le-au fdcut porcii (dracii) . i de patimilor, estecu putintd a ajunge nu 1,s,eelolspotr$. n-am de iu Tlce_nqaveCI-s_uflgl,$l b-unei-Ye,sti -nagterii ri a in-noi. lui Dumnezeu std sub fericirea Nu desdv6rgite. este nimicde caie ia*iE s-drdciei fie inima impinsd,nici chiar de ei ingigi.Cat patimi, a singura avufie lor au risipit-o despre 9i au ajunssdracide avu[iaaceea9i s-aufdcutca un crinin pustie.

_spgnti este sub senllgl kata-_qel.o_f fecioriei, celor care a e cdci pruncnou ni s-a ardtat fdrdde patimd, noud lisus Hristos.,,lar copilufcregteagi se intdrea l, umpldndu=S intelepciung de Si Haruffui Dumnezeu in El. ,,Pdndcilnd va era stldtuci ziua gi Luceafdrut va rdsdri in inimite voasfre" (ll Petru 1,19),cdci Dumnezeu este fumin6.,,Atuncitgmnaja va rdsdri ca zorile gi tdmdduireafa se va grdbl' (ls. 58,8).Lumina cregte maitare,pruncul tot lisusse facein ceata celor desdvdrgi[i,b_arbat-desrivArSit vine gi plecAndu-gi-eapul sub m6na.- zidirii. .Sale, ga".pe-un.B-o.tez vine Acum ara-tAndu=ne latana pentru cea din urmd oara cu'.'ispita pldcgrii: cumvaiubimdarurile Dumnezeu? Nu lui pirere pentruindrdznirea Nu cumvaaye-m cdtre Dumnezeu? un "cuvAnt, cddemin laudd Cu. nu strdind? Pe toate acesteale arde insd u, care lumineazdpe gi c_ei-desdv6rgi[i soareal dreptafii. precum ca un li$rs-Hrjstos, tdcul aseultdtorp_dna -moarte S"a la p_e_-Cruce, Pdrintele Sdu, aga gi:n cei de cea desavArgiti voinlalui-.Dumnzeu, mai uriagd ipu.!_ celei mai desdv6rgite , cdci ,,Desivirgirea este o pripastie de smeren 4eie", spuDg_SfanfuUsaac_Si rul. Dar are 9i dlavolgl duh,fubg|-nn nii, un cdcia lui . gi cu duhul minciunii, diavolul ispitegte pe cei
87

. lata voinla_ _fdsandu.s.e

86

viataviitoare? igi Nu $i desdvArgi[i. cumva iubesc ingeriidelumini (lt Cor.1 1,14). ii-aratd vicleanui e gtiuta : el.eaq

tAra ugji nu ii lasd Dumne--zeu de_ , _si-ge zicdcd suntpdcdtogi, gi cei ce zic numaidin dar sd buze, vaddde ei ingigi. , ci cd se afld r (Qal. 6,2-10) , sgferd pentru durerile oamenilor,vor sd qg jertfeascipentruei, vor sd fie osAndi$ locullor. in pArjolul cale Aceasta este iqp.ire_a iertf_a, de porfileiaduluigi lumga,care cutremurd ap_rinde st6pegte impotriv6toatd vAlvdtaia urd sau de ispita douaprindurere. a darurilor dragostei dumnezeiegti in diavolul tra. Dar aplnd"e--vapaia dacdi! rygell pe_ Domnullisus" El Hristos, Se va pentru noi, oamenii, biruind ca un lupla Dumnezeu. ,_in timp_ql i tncercirilor, il-v-o-r-.pirdslprietepii, s.evq[ face potrivnici, vor huli, il vor-osdndi qa pe_lJn il in$eldtorpAndgi-.cei din ca-slui, va fi dat_in mAihile vrdjmagilor. va fi asupra lui, eare=l -curafegte n di..qg -Sa Si -|asa _sa_gg*p_rasagga__as ostea Lrpla val I care eauti,sa,l inghita. D_e insLlimic nu-l mai drago"stea.*."lui-Dumnezeu desparte. spuneimpreund SfAntul El cu Apostbl Pavel:,,CJne ua despdrli pe noi ne lui Hristos? Necazul, sau strdmto
Incercarl

Cerurilor, -m6ntuirea Insa are Dray-oJuLminciuniigi el o,lumtna. la fel d-erln--cXloas-d g-i Pe cAndI ca eL p-dcat*e-le noas*tre din ele ne a-ratd $L p6nd ?n iad, qme=rim

suferi

il

intdr-itin ei

cel mai din afard al

ivind via[a sfintilor,ei se cred nigte pegateleJor, chiardacdfa[a pdcdtogi, cd Aga se intdmpld pe ca le strdlucegte soarele.
88

s?!!- "f-eemetea, sau- Irp-s71*99 pllgry, sau - primejdia,, san s.abia? ifrffidminte, suntem Frecum esfe scr.s.' <&nlruJine am fost-c+nigtaoi omorilli toatdziua, s-ocotili de junghiere>. Dar in toate acestea suntem mai mult decdt biruitori, pan Acela-Garc nela iubit. Cdci sunt incredintat ci nici moartea, nici viala, nici ingerii, nici stdpflnirile,nici cele de acum, nici gelece vor fi, nici puterile,nici ind$imea,nici adilncul 9i nici o altd fdpturd D-Upe w_Wleesd ne des-p-artd noi de dragostea lui Dumnszeu, cea intru lisus Hristas-.Domnul nostr.t" (Romani8,35-39).lata ce este omul dupd har (Psalm dupa fire sau un dumnezeu 81,6). 1 1 . 7N i l u c i r i 9 i v i c l e n i i d e m o n i c e . Diavolii, cdzilnd din slava cereasci 9i de pe vor pizmuindu-i cregtini, s5-i impiedice la:
ca primind ciney;t
t

no_i.. Atuncicdnd cu pldgqqi rlur.dare, siles se Andu-Sg-in fpmei despuiate,fiare, reptile,trupuri uriaEe_ 9i pulf[me de ostagi.Sd nu ne temem nici de le acesteacdci se mistuiesc indatd,daca Cruce. D-uhurile necurate s e _ , pentrucd degi sunt biruite, ghicesc, spun6ndu-ne se vor in"tdmpfa cd djfente l-ucrurj Dacd vor gdsi I n_eclinlt!-in it_v-ijtor. ii, aduc pe *Salaoa, ersdinta$i cug lor.Acestaeste aga cum il descrielov: cap_e-t-e,1ia ca pleoapelezorilor, din ,,Lchii lui sunt gura lui ies parcd z.tfe torle, aprinse 9i izbucnescvaluri de scflntei. iese fum ca dintr-o cdldare pusd la foc Ai care fierbe. Rasgtlaree-lgi esfe de cdrbuni apringi gura lui tflgnesc fldcdrf' (lov 41,18-21). Si d_in vicleanulluerun_ i. incearca_si se ,,Grdiegte Si ludm amintela cuvintelelui. nlat eL cat-$i slugilelui gt l, c? gi-gerpi, spre-_aj__qa.lea$ pLeiqa nigtere _sc-orpii in d_e c,,re$tini", inva[d_S_l,an_tu|_S_e_araru|. ne Loan pe gi sine,flevdtdmAnd niciuncredincios, poartd care-iva arde , cehrivegnic, pe diavoli.Adeseori, pplqqj_gqdg :e p_g_almi. Uneori,cgd_cjlUn,rostescindata ca _un
91

spre duhovnicesc cer, suigul aqe-sa;H"*Tj:


lucr ie.

sd duhurilor,

peercgtin| dar mai-ales Cflnd diavolii-vFd pemonahi ,i@-scd, p11l":gQ4gglile ce le Pgt -fi dob-o.ritePrin rnu guri

gqr.cele ce au fqst citite sau-Iq-l9gilegq-sdDpqmind, sau ne--s,9-oq!9=!e c6ntarea cititul. iundim gi aceastaq iac d6lnetngadund+,s" rffi,lne

j obrdznicie, nAlgciri,nu imp_res nic-i_n-u_-l*e ionali, datiale_n!e. q,fi,nlilor V-eder-e-a pe celece se aratdgi

I. au fost_z-d rpbjtlde_llEnlufpru lar dacdtotugi stafgipg_d mai multd

e . Dinacestea nag-[e se_

cu chiar dacd ne"-qspn.dgs-c pdcatelece n-e-1u sd inde-mnat le facem. Ei fac aceasta ca sd u este de folos gi "ci v-ig[il grea, ildPgtnaldgJ "ali"--este in sd trdiascd P"6cate. astfel 9i !e gpie*ss,SiJe

le i ladezna-deide-Si sp!r=n-d s-a

pen!r$:_c,a_s9., .n9.
candar vrea_siliasa igr."*{e*! si *ditt_p!gpt, spaLmd nu putem nici strigasau,vorbi. Diavolii nu q glcand ii i'ffa, cum-f39 ,ingerii, Tiedap_d_yelgaglea meagi Teveiinchina ingi-17teg mie"(Matei 4,9).aga,i-a,emagilpg_Eag4i iu 9i fosts-o_iotiti de diavolilor fi fostcu putin[a ne le-ar sd Qaca vatdme, maifi venit zgomote-ndluciri, n-ar gi cu ci le-ar fostdestul vindgi sd ne facdtot ceea fi sd

d-e SJie-,"t-p..ateingire facerea lor. D-ghw!e, le, os-c-- d l curater1u,c-u.-n imje-e..a ela"inse ci ca rJg n.
c9-,Gd la altqinev ilisteluri, c-e*le^ spun. Q,And

din cele cdci Lrl e-r"edem.insi, n-U.-9-tln-o-sgntnic ce este.C-glge loc.@ nu au avut

ce doresc. Ing5 neavAndpt'tete, jgaea-Shgi ca pe o- scend, speriind-prin mai cu se .acestea dovedesc


t.'

Dg-mnu! inva{atorul -]togtr-u liEus--Hristosu nostru,gtiind md _lorgi n! lostivi u-se_, _vraj gia nd Qe

Este in firea mintii, ruAnia impotrlva patimilor. hu Cacidaca- se m6nieomufimpotriva nu de intr-insul, va celorsemdhate diavoli tuturor lar intr-insul. cel ce vreasd vedeaniciosfin[enie voile ajungd la-mdnia cea fireascd,taie_!ga'!g pAndc6nd lntaregte sine vota cei dnFE qAl-e, in vei fire a min[ii. CAnd, impotrivindu-te, birui gi o vei vedeacd fuge oastea vrdjmagilor diavoli inima. Cdci de la tine sldbitd, nu ti se bucure si rdutateaduhuriloreste in urma lof. Davoli! decdtcel dintii, impotrivi mai lor v-or departe, luptdndu-te, fugi de la fata ta Tntru Daf intru inimata, sldbiciune. dapa- vei indlta te pe motivcd i-ai izgonit, vor ridicaunii de la se cetatea. spate, dinfald,dacdvei pdrdsi allii Cetatea este | , lUpta este de rea lltstgs, iar baza- unde impotrivi p-ril,,Jrggg-pornim lupta noastrd este mAnia impotriva pdcatul prinfire, Dacdinimata urdgte diavolilor:. gi de va iegibiruitoare se va indepdrta la toate gi pricinile nascpdcatul. se ce Qiavotij invdluie se -o-vremdin viclegugul cd do-ar lor, ggpgla@itiu va lSsaomulslobodd,iai , socotind i-a cd 6i aceasta, izbdvit luptd.lar dacd se intAmpld de asuprabietului suflet9i il rdpesc sar dintr-odatd ca pe o vrabie.

sd ta,
SC

harii sa ca,_sd_se . Dar cei ce cunosc r, rdmdn ngtulburati, rugAndu-se Domnului. Der-ehinurile le suferddiavolii la noi, cAnd ce de devenim uneorl .Vidua$isau -caim_*en_tfu jndeJung gi _rezislam_la gtegeli, sau_-rdbd5m . necazuri, cuUt jmpljnim_ riVnd tgale-celelalte fapte-cregtinegti n care diavol I pri u estechilUit,l-o-vit"Si_pedep , dUp_a iqonomia"dumnezeteEga, ea sd n!l-femdndrim sd ne molegim. gi Cdci, drept este iqaintea Dumnezeu rdspldteascd necaz lui sd cu celor ne necdjesc noi. ce pe Cum se pot izbdvi diavoli de patimi gi de ceicalesuntbolnavi trupul neputinciogi? cu gi Nu numaiprin infrAnare la mdncdruri, 9i prin de ci strigarea inimdcdtreDomnul, din putemizgoni gAndurile 9i pe diavolii rele careni le strecoari.
95

gpurce,fiindcd

94

De 11.8. ce trebuiesi ne luptim crt diavolii?


ca De ce ingdduieDumneZeu sd fim Apostollacobne spune:,,Nimeni SfAntul ispiti[i? sd nu zicd atunci cdnd esfe ispitit: de la Dumnezeusunt ispitit,pentru cd Dumnezeunu pe este ispititde rete gi E/ /nsugi nu ispitegte

sd cea 3), ca ddruindu-mi mai mare binefacere, momeala cu puterea Lui insdgi nimiceascd

gi in adicd rugdciune in mulfumire. : ca rugdndpe Domnul si nu fie Diavolii, (Lc. cererii implinirea in trimigi addnc,au primit 8,31-32).Cu cdt mai vdrtos va fi ascultat de care se roagi sd fie izbdvit mealte cregtinul, mintald/.

7 lsaiaPustnicul, 1988,al l, Filocalia E.l.B.M' B.O.R', p.478.

prin totdeauna ingdduinta Dumnezeu. lui yo"lnJe, I ne ldmuregte pentrucare Dumnezeu cd cinci sunt motivele ingdduie fim ispiti[i diavoli: sd de 1. Primapricind este ca acei ,,care sunt incercaligi se luptd, e vjrtutea cle rAu". Acest rdzboi n e , ajung6ndsd deosebimbinele de viclegug, virtutea pdcat. de 2. A doua pricindeste cd, ,,dobAndind prin ostenealdgi durere, sd o avem s_igurd nestrdmutatd". gi 3. A treia pricindeste ca ,,inaintdnd _in v_irtule, nu ne ing6mfdm, sd c eq{!Iuu, ne obliga R?4!qlq|_ u gi nU 1e fngadu!-e ne mAndrim sd cu virtu[ile noastre. 4. Apatrapricind ce esteca,,dupd am fost rs;tititide pdcat, ge-l u-rQm din toatd inima", precum pe diavolii carene ispitesc. 9i
97

5. A cincea pricindeste ca, ,,devenind noastrp9i iepdtimagi,Sd.zuJtitdmsldbiciunile c?t lu[ 4iciputerea Dumnezeu, D*? ajutat". Prin urmare, vom trece adesea de la rdzboi la pace, de la durere la bucurie este rljrhgvniceascs, gtiindcd inaintede inv-iere

CAPITOLUL - Tehnica tupti lll de a diavolilor


l l l . 1 .M e t o d e l ed i a v o l i l o r

3,19). Macabei ne Astfel,orice ispitS,dacd o infruntdm, vegnicd. poate cunund aduce

Trebuie cunoagtern sd prin care metodele nerluptidiavolii, sd prindem ca curajgi sd biruirn pe vrdjmagii mAntuirii noastre. Avemvrdjmagi cu adevdrat cumplifi, rdi, vicleni, megteri uneltiri, in puternici,neadormifi,imateriali,care pot sd aprinddcu focul pdcatelorBisericaVie a lui Hristos, suntem cregtinii care noi, ortodocai. Fiecaredintre noi, cunoscdnd planurile potrivnicului, va ingriji sd ,,nucadd in cursa se diavolului" Tim. 3,7).Multicregtini intreabd (1 se dacdexistddiavoli caresunttacticile gi prin care acegti'a pe oameni. ingald e a diavolilor este sd ne fa u existd. Multi oamenizic adesea:,,Vedeti-vd de treabd, existddiavolil" nu D-iavolii. iiindeamndsd zicq3gl-fel. au interesul ne facd sd credem Ej sd cd ei ng existd, pentrucd ?ga este ugorsd crezi cd nu existdnici Dumnezeu atuncinu existd gi niciu"n citqr-U_mglal totulestepermis. 9i

98

99

i9i lll.2.Diavolul schimbi des planulde actiune.

Diavolulcerceteaza ce---tel-de ita este gi 9i mai eficace se polrive$emai binefiecdruia Nes-uportdnd pe aceasta o pune in lucrare. infrdngerga,igi mdsoard 9i cdntdregtebinb

cdcialtfel vomcddea sub loviturile nemiloaseale diavolilor. re, cdciin or-ice clrpavicleanul diavolpoateexploata sldbiciunile noastre.

lll.3.Diavolul ispitegte ne la inceputcu pdcate mici.


Diavolulniciodatdnu incepe lupta cu pdcatele cele mari. El incearcdla inceputsj-l pa.saleascd om, cq sd_c,o_mitd pe e lq{a nu a devenittrdddtor dintr-odatd, ff_e_,Sggh. cUlUrtULunor sumede bani,iar mici QL-?.inceput apoi,dorind mai multgi fiindajutat diavols-a de fdcut rob al iubiriide bani. Apoi acest pdcat a condus trddarea la Mdntuitorului Hristos. lisus ur ne spunecd diavolul,dg_la i ajunge la p_dcatele mari.Diavolului cele ii a noastrd, apoi,dacdceddm iar ispiteIor, igi face sdlag in suflelele, noastre. , care a-descoperit agesj,Viclggug diavolilor, invatd: ,,M.ulte al ne garle|eJdiaWlql)desfranSrii. cei chipuriatg". Pe qpune_s_a__lqqa care nu au cunoscut pdcatulle o "ineercare, sd vada cum este acest ca Ltdma.i pacal 9i apoi sd se pocdiascd. Unii se lasd cglvingisd incerce numaio datd 9i apoi sd se opreascd. gAndesc: Ei Ce voi peti dacd voi pdcdtui singurd o datd?Nimic. md voi pierde Nu numai cu at6t. $i aqtfel fac primul pas. Din
101

te El vicleni. gtiec re fi de folos-Bentr dup-a-qun , lot ggfel sfune cd ,,diavolii, fatd se vor faeegl-e-i de-noi". al Ayva lsa-acscrie: ,,Este un -o-bicei

pe-ce!-nepasatot:i spuneca diavgliilupta-djferit 9i rivnitori -$L intariti lqnqgi, fa[d d.e, ..ee,i ii Astfel,p-e nepa-satoriluptdde cei duhgynipegte. frica9i s:Lli ca sd-i cuprindd la inceputcu tdrie, calea asprd 9i greu de sg pard de la in-epp,ut nu-i strdbdtut.Pe,-.cei-.-Lav"nilod atacd de la celeduhovnicegti lor cAndrAvna pentru inceput, amAn6 gstemare.[ar cu qej-9v[9-v-i99i luptapdnd gi cAndvor cddeain lenevire atunciii atacd, rAvna.Tlebuie sd lu-{gtaminte, micgorAndu-le
100

numaiaici. Primul nefericire, nu se opregte rdul pas este astfel fdcut. Cetatea suflet,ului este pot gi puhoide diavoli intraacumgi-lvor distrusd desfrdndrii". luptape om cu pdcatul

r ne invata:.."1-a
Tnceputdiavo-lulan_ta__indulgenle incearcd gi sd-gi implineascd e sale pdcdtoase cu gi fa[d de cregtini". blandete se aratdcu dragoste Din acest motiv,{?vo!gl ng pr_e I lumind, a ca fericire,pdcatul_ca Qlept faglabund.

exploateaza Diavolul Itl.4. slibiciunilenoastre.


Diavolul " s]gUqlunite oame _q_ lo-ate igi alege

lll.6.Diavolul lucreazd ascuns. in


I taclicd importantda diavoluluieste I spune exlsta-diavoli. cd atunci c6nd diav.oliig gi se ascund, r6vna cregtinilor spre virtute scade. lar dg_cd dravoliis-ar ardta in_tgaE_uralenla. utatealor, gi ra atunci oamenii inqremgni ffi-c!gi s-arferide ar de-' isp-itele lui. Agadar, degidiavolul estefiintapersonald, u

altul unul este inclinatspre !-aqqglia_pAntegtui, altul altul spre {gqflarl.3re, spre lqb! de-arginli, altul altul e, altul sgre*-ng9ledintd,

spu Simeon-N-qu.[eg!.gg ne:,,Avem ,QIeOtuJ I este fard de t-r-up, cdrorgggP al vrdjmagi e, asupra cdrora sd afl--_e3-. sdge[ile sale, ca sd ne doboare in ai_unCe pdcate".lar SfAntuI ne Apostol,Pavel zice: ,,Nu (Efeseni 4,27). da[iloc diavoluluf' gg NeTngrijindu-ne stglgluglg_ noastre, iar vom ldsa desbhisifgellq_i1imii, diavoliivor

;enisAntffi

lll.7.Diavolul ataci prin ne surprindere.


in viala duhovniceascd, gea mai . MAntuitorul nostrulisusHristos ne-a invd[atcum sd biruimaceastdputernicd ispita: gasa ngsadeliaisPtla. sdrduitor, dar - _trupal neputincios" (Matei 26,41). Prin rugdciune9i
103

diavolului lll.5.,,Blandetea"
Vrdjmagulm6ntuiriinoastre pdcatsleca fii3g!_44p_li-_atr-eg.glgale. cd El gtie s-ar cregtinii dacdar ataca de la inceput, mobiliza lupte impotrivilui. sd
102

;l

in SfAntva pdtrunde priveghere, dgrul D"uhului sufletulnostrugi ne-vacu:ati 9i sfinti9i astfelva pe 4lunga diavoli. Apostol P-avel ne spune sd Sf-dntul-, nu neincelat, gi ne.rugdm prlveghem sa"ca.sd ,vQ ispiteascdSatanadln pricinaneidrfuilti voastre (l Corinteni7,5). Nrufruarca datqfit-a nepas.atii este slarea de cele-duhovnt-ccgti pentrua nevole,-diavollt! e-qarcare," ngstru. sufletul stdpAni lll.8.Diavolul ne luPti cu

pociinfei lll.9.AmAnarea
Astfelde gAnduri ,,Aitimp sd te pocdiegti!" auzimadesea minteanoastrd, prin gdndurile in pe careni le insufld diavolul, gi princuvintele c6t pdcdtogi. oamenilor Ani de zile am fost jucdrii in mdinile pe diavolilor, fdcdndu-le placAisdvArgind pdcate. intr-o ziinsd,lumina dumnezeiascd sirdlucegte in noi gi ne indeamnd la pocdinfd.Darul lui Dumnezeune face sd simfim starea noastrd pdcdtoasd. Dumnezeu cheamdla pocainfd ne prin gdnduride pocdin[ainsuflate Sf6ntul de inger Pdzitor gi prin duhovnici. insd, acum intervinegi diavolul.El lucreazdcu gdndurile pe in noastrd. ?mAndrii, careni le insufld mintea Incearcd sd ne convingd prin argumente mincinoase: ai postit, egtipregdtit, timp, nu nu ai ce o sd zicd duhovnicul cdnd va afla pdcatele tale?Lasd,sd te indrepfi apoite vei pocdi! 9i Niciun nu poate insdsigur in viitor om fi cd se va pocdisau cd nu va muri. Dar diavolul, ajUtat inclindrile de noastre spre pdcate, cele de mai multeori reugegte cdgtige sd voinfanoastrd. Astfel,pocdin[anoastrdeste amdnatd9i ocazia inceputului bun 9i al m6ntuiriinoastreeste am6nat. trecerea Cu patimile timpului, noastre se vormdri. Rdnile sunt mai ugor de vindecatla inceput decAt atunci cAnd s-au cronicizat. Trebuie punem indatdin practicd sd de hotdrArea noastrdde a ne pocdi.Sd facem sd rodeascd prezentul. ne inchidemurechilela pove[ele Sd
105

nepdsarea.
Via[a duhovniceascd este o luPtd noastrd oriceclipd pentrusfintirea permanentd 9i este un pas inapoi.Toate care trece fdra luptd se pentrucurdtire sfinfire pot noastre eforturile 9i in pierde clipdprincdderea pdcate. intr-o Sfafrtul toan Gura de nur ne inva[d: mole-gt carenu se 9i ,,Diavol@ pdqtelor sale, nu inceteazd de ingrijegte rdnlle nepdsirii sd-l luptecu aceastdarm5".,,Ant-idotul . duh9,v-1t-iqegti a dato-riilpr esteiqpl[

S-d diavolului. ne o-ste-nim -fuhwniq$e,-ca sd n ri pe-lateapaZi.nrL atacu le sata ei, ca s-uflefi*lui-de posibilitateaa neisPiti. de i
104

cd care ne goptesc avemtimp' diavoli, viclenilor esteadevdrul, Acesta Nu!Nul Nu maiavemtimp. pentru ne a cautdsd-lschimbe, pe carediavolul ingela. la diavolul ureche: ii Unui pdrinte goptea lar spovedegti!" sd ai ,,Lasd, sd mergimAine te md astdzi voi spovedi pdrintele spunea: 9i ii ,,Nu, fie mdine, voiaDomnului".

acestea I de -a inspdimAnta infrico$a $L pe cel credincios. $tiind toate aces.telucruri, tr [i gisi_nu_ne1emem. Sfdntul Antoniecel Mare ne sfdtuiegte te unor astfel de megteguguri diavolegti. Pentru diavolii, cd dacdar nu eeva asupracelor credinciogi, ar mai PUt-ea veni cu astfel de megteguguri, i-ar dobori ci c ai che_mam___Lrunn_ele Domn lui lisusHristos, SfAnta u in_se.mnAndu=ne-cu Cruce. l l l . 1 1 .D i a v o l u l n e i n g e a l i p r i n

se Diavolul Preschimbd lll.10. luAndinfitigareavizuti.


se afldm cd 'diavolii Din Vielile Sfintilor SfAnt ne aratd trupegte. De aceea Duhul se cd avertizeazd ,,Satana prefacein inger de cel lumind" $fdntulAntonie- Mare ne spune: p-ulu DiavoluI stdruia ticaIosul noaptea,Iu-a-ehi [e i ,, ca tot felul, numai. sd md fgmei gi -o imita in ingele.Uneorimi se ardtaca un om -evlavios, se Adeseori prefaca cAntapsalmi.Se intAmplS dupdnoi sd rosteascd ca uneori atunci

ghicit,vise,prejudecati 9i superstitii.
plin ghicit, prejudecdti, Diavolul ingeald ne vige 9i superstitii, care ngylgygle. Dumnezeu inteJepciune,jtscun_somului viitorulsdu. lar a acestlucrul-afdcutpentru feride o ?nfricogatd a-l gi sursdde nelinigte nefericire. plus,i-a naiazit in speranfagi l-a incredinfat de iubitoarea Sa purtare grijd,cer6ndu-i se laseTngrijaSa, de sd cu increderea copilului de Pdrintele fa[d Sdu. Insdvrdjmagul diavol, vrAnd sldbeascd sd g .capacitatea (ca duh ce este. sa asemeneaingerilor)ple a cqrnoagte lucruri, careomulnu are acces. la Mai ales,cele referitoare viitor.Sd nu uitdmcd omul este, la
107

pe pentru amdgi ceisimBli". a Vie[ile Sfin[ilor prezintd nenumdrate ale sensibile duhuriJor exempledespreaparitille alteori imili diferite relg, care uneori-v-gf.begc, animale,iar alteori troPdituri, gi vorbe mr11dare. toate blasfemii $i $uibrdfuri,
106

frdte de al tdu, aflat intr-o localitateindepdrtatS, care vdd 9i aud se va pornisd vind la tine,diavolii acest lucru se vor ardtain vis [ie 9i Ttivor spune de lar aceasta. cAndse va intAmpla mai multeori

cgV,-rntelqrostitsde demonizati. luam pilda cei Sa pe Domnullisus Hristosgi pe Sfin(iiAposflcili, prlmitcele ce diavolulle a_ghicit, care n-auca fiind adevdrate. Domnulinsugi i-a resp-ins pe despre."l--un cu ,djavoli, toate ci mdrturiseau aQevdr, anume esteFiullui Dumnezeu ci (Matei 4,1-11). ' La fel a fdcut9i SJdntul ApostolPavel,cu al tinerei Filipi, din careaducba mult cdgtigstdp6nilor ghicind.Ea spunea ei, adevdrul cdnd striga despre Sfdntul Apostol Pavel gi Sila: ,,Acegfioameni sunt robi ai Dumnezeului celui Preainalt' (Fapte 16,17). SfAntul Apostol Pavel nu a p,rimjt_aeeste allevdruri,qats . Astfel ne-aTnvdtat nu c-rejem ghicitsi prev ri, sd in car*e_sunt lucriri diavoleg_ti.acestlucru,pentru $i 9i ca sd ne.d-ep-rinda pe ngi -g.d dam niciod_atd nu:i crezare. Pentrucd nu se cuvine ca noi, avAnd dumnezeiegtile sd $cfipturi gi libertatede la Mdntuitorul, ne ldsdmingelati diavoli. de .@ti, pentru cd multi v, acestelucrdri, folosind cuvinle_ evlaviegi de de rugiciune. Sfdntul AUr loanGurd.de- spune: lucrul ,,$i mareal ingeldciunii cd, atuncic6nd este m-ai Qel sg$gll*ggyg3[i asupra acestor ingetdciuni, pe incercdm apdrdm femeiaghicitoare s-o spunAnddespreea c6 este cregtina cd nu spune gi nimicaltcevadec6t numelelui Dumnezeu. De
109

srgur. Hran-ldia

$i -egq--rng9!-U11a chiar

ne 9i poatdapoisd ingetr" Sl.Sa robeascd sd ne

ce sd credem spunediavolul nici 9i


108

aceea trebuies-o urAmgi mai tare, pentrucd foJosegtg numelelui Dumnezeupre ocard". -Nici pentru in vise nu trebuies5-crdilEffi, ori De ldtoare. foartepufine ne cd vis prinele.Dlavglii insd ne pot Dumnezeu vorbegte vorbi de multe eri .trrjn "-ele,urmdrindsd ne nt qlll-qileisaaSungubtfrupu I. De aceea, SfA uI sa ne l6anScarar_ul zice:,,Njmgni nu se invoiascd visate timpulnopfii, in se gAndiziuala ndluciri a in murddreascd timpul stdrii de veghe cu r-egula Deci, nop[ii''. in visate timpul spurcdciunile viselore$tede a nu d-q:rurpentruinterpretarea in crede vise. vrea sd ne descoPere Dacd Dumnezeu ne-o voia Sa cea sfAntdprin vise,are-p-Ut-e,ra-Sd (dq a pggt-e ngSstra ce_nzula treqdnd descopere, in n.u crede vise). $fAntulloan Scirarul ne inva[d:,,Qelce celui rge credein vise este asemenea gi incgarcd.s-oprhda". CAnd em in vise, ddm dfac-ilp-f-qlr,eptul dS-,e--ng Atentie, de 9t "-c0nd--s-un!emlleJi. 'Si la.-supefstitii asemenea, f.i-la i-ti. prin inilg di3_1q!i!o-1, Ag_e-:_!pg care r. Suntoameni careoam '13fatidicd la sau se nelinigtesc cifra considerd sau c6inilor, dacd la urletul sau strigdtuf cucuvelei fdrd g.a.m.d. acegtia, Toti ie-atdiatcaleao pisicd q-a"-i-1l9leag5,leagdviata, igi s! vre-asau fdri persoane sau de sau fericirea belgugul qnumite care nu au nicio legdturd cu intAmpldri,
110

fireasca vie[ii.De cele mai multe a desfdgurarea cf_u-ri-ea Iii ri,tj av_o ar an19a1a st& t |_U Ie- oamenf a o in supersti[ii. Este-vorba aici de sfllieA$ credinciogi. necredinciogi maiputin sau oameni De aceea, SlAn_t"U[_1_o-_andejur ne ".G^u.fa pgti un spune:,,VdzAnd om oarecare, _tl, .f_ep,ed"e gondqmna, indg_m1ul la. nefast supersti[iei, al dar ce ti-a fost intinsd.-De nu gg4!*9-uts? diavoleascd cele_lilc_i--v-rAim-a"S"u'Lta fdrd niciun motiv tr,at_e,l u, justificat? nu in[elegi c6t de mare ,9gte 9i gi, ruginea mai mult, c6! b-atiocura, dg marees-te primejdia. multeori, gmul De cdt d-e"mare esteare un-co rnar, vedeopjslcd neagGsau alte sau ar ceva rdu. lqgruri gfg"lecd acestea prevesti Si pentru o Iucra-r-e--diavoleasea, cd nu AqeAgla_esGceea egcrede omul face ziua rea, glp_g!:_eq-el:_e,3 i.qpd"cate. urmare, Prin cAndiegidin casd,sd te pdzegti a pdcdtui. Dacdvom pdcdtui, veni va de Astfel, nu noastrd. diavolul ne poate cdderea 9i vdtdma. Dacdvom pdcdtui, vom fi sub influenta rdu". diavolilor. ne vorconduce tot lucrul la care '

Degi_-S"fd$A_-9-gtiplurd oricefel condamnd cd 9i este te"fll_Leg!_??-2_9-) cunoscut este (loan 8,44), se d,tavolul-" -tatel minciunii

care_se ocup_A__qq ui cregtini " ghicitul, gi-prejudecdti, lds5ndpiiii aCea'Str"ca via[alor. eonducd 9a l"e Sfdntul loanGurd_de Aur ne invatd:,,Noi insd n_qilrehuie cddem ci si vicleniei diavolilor, sd n"g indepdrtdmde orice_-,uryqaltd satqnica a vtq-itqiei, g-! u rlci!g,!i, preziqer"i -se-U superstitiilo-r. i a Cdci pentrunoi este mai de pref sd credemin
't11

lui lis-us Hrjstos in oric,p n-esaz,boald sau pentru se va indepdrta de cd t1e-buinfd, lqglare_ -satanicd".

ocdrAm, ii cerem socoteald. A]aturi-de rnoi, diav-olutsehucurd acestereugite lui. de ale te pentrua greutdfile infrunta vie[ii, c ot momentele ale _gr_ele *rn!_ul, viefiipri voliine alacdmai iles cAndDumnezeu pentru ie si finn"_jgpjtiti,

sd de 9i urmdr-egte ne indepdrteze El, ca dupd praddugoald aceasta devenim pentru.ei. sd sd Dumnezeua ingdduitdiavolilor ne care apar datoritdfirii noastre jnc-ersa-,-qf.ed.nJa-9!--9*Vlavja ispiteascd,peJlt!!__a gldbitefafd de micro-bi. _pqlisunt datorate Al!9 in o_am-elilor. careexistd lumeestede multe Mul pdcatelor noastre. Alteori, diavol-ulintrd in a ori o- armd re-dutabila diavolilor,Prin care trupurileoamenilofgi trimifdnd , _din e pe oameni.Astfel,diavolul, sdndtoase fdc6ndu-le bo bolile, adicd nenorocirile, cele rele oamenilor, I spune:,,Sunt agadar multe ori sd de mAhnirile, incercdrile, leqgegt-ediavolicare intrd in tr I- omului Qi in toate gi pe la aducd oameni disperare deznddejde. ---a, -l-aslndu-le -lui madularete cu in pilda Evangheliei, femeiagArbovd; aptqap-e- vlaga. $i aceastase int6mpldcu fara i pe oameni di.avofutul se aratdpUtinla toate. i4.!r_qp se afldnicioboald". aceea, ca nu De cei vorbind despre li. Domnul lisusHrislos, in oriceboalStrebuiesd alergdm primulrdld in 19.ani de.' suferinld:ai feneii, spunecAsatao3_a la Sfintele Ta i. gi nu (Lqca 13,1_1). nefericire, Din lggat-_q aceA_gta cu nirrnalla$antut M-as| ci g.i_la u, rug-aqtUml_e__Wetot diavolulne rdzboiegte timpul cu cele rele: ciale pentru vleji, ne bolilgr cerceteazd, qa_[niri[ene coplegesc, eogm,aluri, .deochi,falme-ce, tnsomnii, precumgi oricere_j-e ii b6ntuiepe care ne bate la uge, n"glq!1gt-!ge incearcd, mo-artea oameni. zdrobite, rjle ne sunt spulberate, -spglanlgle P-qt-er-e-a- Dumnezeu"esle infinil-mai lui fdrd mild. noi,in b_gj_ul incercdrilor lovegte ne _lar maredecdt diavolilor, omulcafe ro?galui ge a iar fala greutdlilor vietii gi, mai ales, d1n"pricina . Dumnezeu putea sd scape prin puterea va gi tii, ngputin[e.!-or desqurajdrilor,ne dumnezeiascd orice rdu cu barelatana de pentru aceste lar O&dem,nadeidea*ai.credin[a. incearcd ne chinuie. sd il lucruri ne certdm cu Dumnezeu, hulim, il
112 113

lll.12.Diavoliine ispitescprin'riul natural.

Furnico-leul lll.13.
este tactica de actiune a Furnico-leul t diavolul este mig 9i diavolului. de d, iar duPdo Perioad{ neobservat, gi infricogitor leul (l Petru ca timp devinemare 5,8). este, de fapt, pdcatul,aga Furnico-leul de inainte La diavolul. inceput, cum ni-l prezintd mic,cAto furnicd, ni-l diavolul prezintd a pdcdtui, Se fdra inqe-mLtat-ate- cons-e-c-lxle. strdduSi fdrd sd. iegte,+Utat de patimilenoastre, ne prezinte lar fdrd nicio gravitate. pdcatulca fiind mic ai qe ca $P,.A am pi-cituit,ni-l aratd un leu,mare9i acest lucruil face pentrua ne i-nfricog6tor. $i gi cd in arunca deznq-dejdea ne convinge nu mai de Toti estegansd pocdinfd deci,de mAntuire. 9i, pe urma acesteiarme am avut de suferit de diavolegti. sd De dumnezeiascd. exemplu, calcio poruncd pofta ta spre desfrdnare, Ajutat de desfrdnezi.

uit, diavolul aduce te la spunAndu-[i lucruinfrico$ator ce dganeOeide, ai fdcut.Cum ai sd te duci la duhovnicul sd-i tdu El, spuicd ai gregit. carete gtieatAtde bun gi porunca Dumnezeu pentru Ai-cdlcat lui gi curat? vei Pentrutine nu mai este aceasta fi canonisit. gi iertare mila.Nu mai ai gansd mdntuire. de Mai gi pdcdt-u_ie-gte bine distr-e-azd-tein continuare. lngreundndu-ti sgflCtutcu pdcate, pierzi aEtfel pocdintei a mAntuirii. ganqa gi De aceea, . in sau.grele . Cine a gregit poruncd intr-osingurd dumnezeiascd, s-a fdcut vinovatde toate porunciledumnezeiegti. Deci, trebuie considerdm nu pdcate sd unele mici altele maigrele. metoda deosebire de 9i {ceastd a p,icateloreste dtlt oilvqi. e a poruncilor este de la diavol.Orice cdlcarea poruncilor dumnezeiegti p-acat. este Bineeste sd nu pdcdtuim, pentru oricepdcateste urdglgre cd inaint'ea Dumnezeu frDame Dumnezeu. lui gi pe lar dacdam pdcdtuit, ne ridicdm sd imediat, sd ne rugdm, cdci mila lui Dumnezeu este nemdsuratd. lll.14. Diavolul ingeali prin erezie

astdzi pacdto[i gregegte. apoice marepdcat, $i pdcatul ca folosegte diavolul, sd pard*mai-mic 9i fdrdinsemndtate.

gi necredinta.
puternicd dreaptd(ortodoxa) 9i faptele, bune cregtine mdntuiesc pe om. Dimpotrivd, credinfardtdcitd, ereticdgi care se
115

114

':

gti sprijinApe naeqqci!:i..gpeneg(i i-a-volegi care 9i d folosegte nu Scripturi, Sfintele nu cun-oagte 9i4u mAntuiegte. SfAntul- Atanasie cel --$/31s spune: lui, rdutdtilor -a care in urAciunea ,,Diavolul, cuvintele -dqereziile, s,e folo-segle-. -ndqg"q,sit pentru ca Scripturi de un acoperdmdnt, Sfintelor in ele otrAva.Ea vi, semdn6nd ereticegi e". Ca urmare,credin[ele Bisericii invdfdturii gregite,care'se impotrivesc ortodoxe sqnt-- pigdicj -infricogatoarepentru qe ale noastre sufletelor 9i .U-altullea intindecyrqg d, diavolul Cleyglllor. grlsrinyd!4i, care se incredin ei ing$i. rg.L,gleSDiavolulse prezintdin fafa lor cu gtiin[a 9i gi filozofia le aducen9cJgQ.4[a. Oare nu-i vedem Pe astfel de oameni a l6ngdnoi? ,,Cine vdzutceea ce spun Sfintele latd intreabd cei necredinciogi. Scripturi?", ilor gtandurlgljntreba insufl de diavolioamen ate ri care au deja o"inclinaJg9pre.4-qg;"e=gf-gttd. SfantulApostolPavel scrie: ,,Dumnezeul acestui veac (diavol qA 4Qc,re.dnei"giliIor, Se Evangheliislava/ui Hnstos". Sfintei

pentru pierdereasufleteloromenegtiqt_a*ryUt illlddgauna qqefleLcu-voia sau fdrd voia 16r. Astfel de oameni,gata oricAndsd facd voia diavolului, sunt nenumdra[i, atdt tineri, cdt gi vdrstnici,bdrbati gi femei, latd numaicAteva gxgmple:gotul tiran, aspru, be{iv gi desfrdnat, paceagi dragostea familia .g carealungd din sa; care umbldsumarimbrdcatd ftlmeieispititoare, pe stradd, smintindpe oameni cu pdcatul desfrdndrii;un om de gtiin{a sau--de-eulturd, npcredincios eretic,care prin scrierile sau sale, prin cuvintele sale varsdotravanecredinlei a gi ereziilor sufletele in cititorilor; omulbogat, carecu ajqtoru banilor corupecongtii I nfele!ata!Sinama, ; cgre_grl!__eqqge$galee-erellqe_gf Ulgat_a,pg_.qare o dau_lapjflgl_!!_gl,nduc acegtia in mrejele pe pacqtgIo_1;spr,epierd gL s r.. e_reauflete_lg . Sa l"uam-aminte_ta_noi ca nu cumva ingine, sa ajungem vreodatd r, cu voia s?Hli,ra-. noastr astfei la "v.oia care-s-au pierdutin iad, din prisina ,nqastrd. Dumnezeu va spune atunci:,,Eu voi cere ne sdngele din mdinile lui tale"(lezech. 3,20). Tot M6ntuitorul nostrune-aspus:,,Ferili-vd de proorociimincinogi, care vin la voi in haine de oi, iar pe dinduntru suntlupi rdpitorl'(Matei7,15). lar Sffn[ii Apostoli ne-auinvd(at: ,, otrsilrui-duh. cercetatiduhurile, Ci Dumnezeu, ..fiindcdmufti prooroci mincinogiau iegit lume" loan4,1). (1 in
117

picitogi sunt Itl.15. Oamenii slugilediavolilor.


Diavoluleste impdratulacesteilumi a lume pdcatelor (loan 12,31). are in aceastd El se noastre luptd mdntuirii sai. slujbagii Vrdjmagul
116

AyAnd o astfel de Poruncd de la sd trebuie ne ferimde oricelegatqg' Drrnnezeu, magi, (de vrdjitori, necurate astrologi, cu duhurile senzitivi, contactanli ai OZN, prezicdtori, etc' radiestezigti) Chiar dacd bioenergeticieni, cd se preface spuneprin ei adevdrul, demonul el, pe scopurile carele urmdregte noi,cunoscdnd aminte de sd le respingem,aducAndu-ne pdcdtosului i-a Scripturi: Sfintelor ,,lar cuvintele dreptalile Pentruce tu istorisegti zisDumnezeu:'( Meu in gura ta?>" (Ps. Mele gi iei tegamantul 49,17). l l l . 1 6 .D i a v o l u l n e l u P t i c u deznddejdea Rar9i este Ca sd pdcdtuiegti cel mai ugor. Multe greu lucrueste a te pocdi9i a te mAntui. ruginea,. nepdsarea, pricini la contribuie aceasta: cdzutin: lipsade interes. astfelomulrdmAne $i sa. mAntuirea pdcate, de departe pe se noastrd spnjind nddejdea Pocdinla i9i prin cd Dumnezeu, mareaSa milostivire, va pe primind fiul sale, bralele cu deschide dragoste in din carese intoarce tarapdcatului, cel pierdut, de aceastdnddejde, casa TatdluiSau. Lipsit de se omul pdcdtos simtepardsit Dumnezeu 9i de de la lupta a se elibera renunlAnd neputincios, pdcalar pdcatele sale,careil apasd. greutatea telor sale cregte in fiecare zi 9i starea sa Odatacu pierderea se sufleteascd inrdutd[egte. omul igi pierde9i sale in Dumnezeu, nddejdii
118

pentru rdm6ne pdcatulgj, m6ntuirea, cd incdtugat robal satanei, careil conduce tot lucru! gi la rdu aceastaimpotrivabundvoinfei Dumnezeu, lui vrea ca toli oamemT se mdntuiasca la sd gi ,,care adevdrului vind"(1 Tim.2,4). cunogtinla sd Arma deznadejdii este extremde eficace pentru diavoli, cdci deznddejdeava sluji intotdeauna sfetnic omului. ii inchide de rdu Ea caleaintoarcerii Dumnezeu il silegte gi omului la pdcatelor. sd rdmdnd impotmolit mlagtina in Dar cum lucreazddiavolul? goptegte urechea El la fiecdrui pdcdtos: om tinerefea pierdut-o ,,latd [i-ai in pdcate,toatd viafa ta ai fdcut numai rele, desfrdndri, hofii,minciuni, iubire arginti, de befii, ai minfit,ai jurat, ai hulit pe Dumnezeu. Ce nddejde mdntuire Egti pierdut! de ai? Cel pufin mai distreazd-te, cAte zile mai ai de trdit pe pdmAnt". Astfel urmdregte diavolul sd pe addnceascd om 9i maimultin pdcate, facd sd inima noastrd locag diavolilor sd ne indepdrgi al tezede Dumnezeu. .Atitudinea noastrd trebuiesd fie alta.Ai paciituit?Trebuie s6-ti pard rdu de pdcatele sdv6rgite, te ridici sa te intorci Dumnezeu. gi sd la Sfdntul loan Gurdde Aur zice cd,,diavolul are cea mai mare bucurie cAnd omul cade in deznidejde, mai multd decit atunci cdnd picituiegte". gi SfAntaScripturd Sfin[iiPdrinfine aratd cdt de bun gi iubitor oameni de este Dumnezeu, ca s6 ne dea nadejde curaj, ne ridicdm gi sd din robiapdcatelor. fiecaredatd c6ndgovdimsd De
119

bucurdm gi in ne poceim rdmdnem deznddejde, gi ne facem robii lor. Trebuiese pe- diavoli (ll scdpdmde aceastdcursd a diavolilor Tim. de ldsdmstap6ni[i deznddejde, 2,26).Sd nu ne cdci deznddejdea se nagte din mul[imea gi pdcatelor, congtiin[ei din din ingreunarea nesuferitamAhniresau din mdndrie gi din dupd cum ne spune Sf6ntulloan ingAmfare, Scirarul. Aceastd stare de deznddejdenu este gi plScutdlui Dumnezeu, SfAntaScripturd iar Sfin[ii Parinti ne-o prezintd ca pe o stare Numai diavolul se sufleteascdpericuloasd. Oricegdnd de omului. bucurdde deznddejdea este deznddejde de la celviclean. nu loanScdrarul spune: Sf6ntul ,,Nimic se compari cu indurarea lui Dumnezeu.De s-a aceea,cel ce deznddijduiegte, injunghiat pe sine".

lor miilocut (Matei18,20)Si dg qlg_EiHristos_in pe peilfu a-iataca. ii aceea urmdregte cei izola[i, iii}ermanente bgalua Deci,trebu'" 9e PE-$Em s' qu Bise-naa cu 9i nogri. sem"enii Cregtinii, iare sunt uni[iduhovnicegte cu Hristos gi cu semenii lor, cAnd se roagd impreuni, se ajutd unii pe altii gi muncesc iar ii impreund, Harullui Dumnezeu pdzegte de sagefilediavolilor. Cele mqi multe_ cazuri_de situeideresunt semnalate oameniicare se la despartde Bisericdgi trdiesc izolafi. Datoria noastrd este foarte clar6: Nu vom ingddui diavolului ne piardi cu ingeliciunea si sa. Se rdmAnem credinciogi cele ce am in invafal9i de caresuntem ?ncredinfafi Sfintele din Scripturi invafaturile Sfin[ilorPdrin[i(ll Tim. 9i 3,14).Pentru acestelucruri cd suntsprefolosul mAntuirii noastregi al dobdndirii vielii celei vegnice.

l'1.17. Diavolulataci pe oamenii

izolati
Oameniiizolq[i,care se sprijini pe ei cu sunt ingigi, care nu se sfdtuiesc al[i oameni, cel mai ugorde atacat9i de doborAt diavoli de mai mulfifrafi esteo a_dpt-sau lntarLre*are-erp-rqga armd-infricogatdimpotriva diavolilor.O*qme[[ , care se ajutd 9i se intdresc U reciproc,cad foarte grgu in curselediavolilor. Vrajmagul noastre -cd undesuntdoi mdntuirii s_au adunati numeleDomnului, trei in acolose
120

lll.18. Diavolii ispitesccu cele ne de-adreapta.


Dacd vedediavolul armele cd salepline de rdutate de pdcate au reugit, gi gtuncine atqcd nu cu mdn-dria. Omul care cedeazi acesiuimare p6cateste_stdrnit orgoliu astfel, cel mai de din 9i, inaltoni duhovnicesc ajungecel mai pdedtos. va Dacd,de exemplu, tuftam cu diavolii nu gi ne ceddmispitelor ei.lgi-schimbA-metodele gi ne lor, alacdcu celede-adreapta, mdndria. Astfel, cu i[i
121

pe.gqi|altioamenineinsemnqti,_p-a,q:atO,gl"$r.progti, din noi va cugeta:,,nu sunt ca ceitatli Fariseul rdpitori, oameni, nedrepli, adulterP(Lc. 18,11).$i astfelse Tntdmpld ceea ce spune Sf6ntulloan Scdrarul: ,,Dracii c-ituim,fie, picit daci nu pe cei ce picituiesc, pentru ca prin lucrul cel de-al doileasi pitim pe cel dint6i". i nostru ne indepdrtdm Dumnezeu pierdem gi de astfelplata pentru--vidu$le care le avem. Acestexiebnii pe ale diavolilor impotr,iva acegtia, ii in sale, diavolul prinde mrejele

gi cre$tinilor a.eelprce-spsresc-Ounonmseite. P"

Si stim bine!Si stim cu fiici, si luim aminte!

lll.19. Celepatruatacuriale 'diavolilor preajma in mortii omului.


a) Primulatac al diavolilor este asupra credintei. Satana seamdnig6nduri indoiald de gi de necredinfd mintea omului.Cregtinul in trebuiesd se insemnecu SfdntaCruce,sd se roage -lui Dumnezeu cu smerenie gi sd-i rdspundd: inapoia mea, Satani, tati al ,,Mergi minciunii, pentru ci eu cred ce spune Dumnezeu, nu ce spui tu gi cei asemeni iar fie!";
123

in care se manifestd ispita

122

esteasupradeznideidii. b) Al doileaatac pe cu ne Prin aceasta infricogeazd pdcatele care mai avem cd le-am fdcut, spundndu-ne nu aminte Noi de nddejde m6ntuire. sd ne aducem poate ierta cd Dumnezeu este milostiv 9i pdcatele noastre; in c) Al treileaatac al diavolilor preajma estecu slavadegarti.Prinaceasta morfii omului ne indeamnd sd avem increderein faptele noastre.Noi sd ne aducem aminte cd toate lui faptelebune le-amfdcut numaicu ajutorul Dumnezeu: de atacestecu inchipuirea d) Al patrulea diavoiii de inainte moarte, sine. La mul[icregtini, gi luminafi altendluciri se aratdin chipde Tngeri in (ll Cor. 11,14). acesteclipe trebuie'sdne ticilosule in smerim9i sa-i zicem:,,Prefd-te Eu nu sunt vrednic de astfel intunericultdu. de aritiri". de,la Dumnezeu, potez, egte mai p-uternic OeiAt SfAntul diavolul. Diavoluldispunede arme puternice 9i gi nenumdrate ne atacdcu marefurie,pentrua "Dar nu trebuiesd ne speriemde ne birui. atacurilediavoluluiatAta timp cAt ne afldm aproape de Dumnezeu cel Atotputernic. s-a lisusHristos fdcutom ,,ca nostru M6ntuitorul sd sfrice lucrdrilediavolulul'(l loan 3,8) 9i sd morlii ii linea in izbiveascdpe cei pe care ,,frica robietoatdviala"(Evr.2,15).

Cdnd Domnul nostru lisus Hristos a la cobordt iad, El a desfiinfat impard[ia iadul0i 9i pe ceidefinu[i a eliberat acolo diavoli. de SfAntul Antoniecel Mare ne spune:,,Se cuvinesi nu ne tememde atacurilelui gi de sigelile lui arzdtoare de vicleniile lucrate gi lui megtegugitalui minte. Toate acestea nu de sunt nimic inaintea puterii lui Dumnezeu, Mintuitoruluinostrulisus Hristos, care i i qu, cre-d-inld-sicu-evlavie, punepe fugi toati ogtireadiavolitor". Aceasta, intrucdt Dumnezeu ne-aincredinfat ,,mai cd mare esteQele_g,,gfe_ i, decdtcel ce estelume"(l loan4,4).Alaturi Dumnezeu Atotputernic, de cel gi ne facemgi noi puternici. astfelgi noismeri[ii gi neputinciogii curajul ne aruncdm luptd avem sd in sd ne impotrivim vrdjmagilor diavoli. 9i La SfAntulBotez am fost intreba[i:,,Te lepezide satanagi de toate lucrurilelui gi de toli ingerii lui? De toatd slujirea lui?" lar noi am rdspuns: lepid!" lar apoi:,,Teunegticu ,,Mi Hristos?" noiam rdspuns,,Mi unesc!"Cu cAt $i vomfi maisfinfi, apropiati Dumnezeu, mai de mai unitimisticcu Hristos, atdt diavolii fi mai cu vor departe noi, iar atacurile vor fi mai nepude lor tincioase. cu cdt vom fi mai unilicu lumea9i lar cu pdcatele, atAt cu diavolii fi maiapropia[i vor de noi9i noi vomfi slujitorii SfAntul lor. Apostol loan ne spune: ce se ,,Cel s-a ndscut din Dumnezeu pdzegte sine,gi cel viclean nu se atinge de pe El' (1 loan5,18).

124

125

CAPITOLUL - Metodede luptd lV impotrivadiavolilor


lata cdteva din metodelegeneraleprin pot atacurile diavolegti: carecregtinii sd respingd

1V.1. Ghemarea numelui Domnului gi M6ntuitorului lisus Hristos


Trebuie ne aducem intotdeauna sd aminte (Psalmi cd numai Dumnezeu birui cu vom 59,13). De aceea,pe Domnulnostrulisus Hristos sd-l chemdm ajutor de cdteorisuntem in ori luptati de diavoli. pentru Dar aceasta trebuie avemmai sd puternicd Dumnezeu, intdi credinfd in dupd cum se c6ntd,,Cei ndddjduiesc Domnulsunt ce in ca muhtele cel SfAnt,nu se vor clitina de sdgetile Veliar". lui SfAntul loan Scdrarul spune: ,,Rugiciunea, dupi calitatea Gi, este petrecereagi unirea mistici a omului cu Dumnezeu.lar dupi lucrare, este intirirea inimii, impicarea cu Dunmezeu, maica lacrimilorduhovnicegti, pod de trecere peste ispite, zidul care ne apiri de necazuri, sfirimarea rizboaielor diavolegti, sporirea duhovniceasci a omului, hrana sufletului,
127

f,geastiisalagluireeste de doud feluri: una se poatenumi , iar alta mo_t:ali. 1) Satana sdldgluiegte , fiin[aluiin trupulomuluigfqand cu ea.nd-loculegte In chinuiegte-giJr,upulsrrfletul. felul acesta,in Si unlgmgn_saumaj multi.Acestfel de om se afld Din SfinteleEvanghelii om este un demonizat. cd Domnulnostru lisus Hristosvindecd afldm demonizafii.De asemenea, Sfintii Apostoli, ucenicii Domnului,izgoneau pe diavoli din Domnului. cu oameni, numele l, satana petrece* om 2) ljf-g !n In c6nd"-omul (ln, felul acesta,,a intrat Satana" 8,27)in luda, s-a ad un iSe gi afla toJi_qei_qe_-nu-are-d Hrislos,qum,spune -in 1V.2. Puterea rugeciunii lisuse lui la Sf6ntul Pavelcdtrecei care trecuserd Ap"oStql cregtinism, la pdg6ni: pe voi v-a fdcut vii, de ,,lar gi Printre insugirile neajunse cei ce erali morli prin gregalele 9i prin numelui lisus gdsegte lui se 9i pdcatele voastre, in care ati umblat mai pe EI -d94_o0j, care ne-o vestegte inainte... a ne-aspusca t, demoni i qar,e_lucIgezi-acum (Mc.16,17). vor scoate lntre -care gi noi am pg_treclltodinioard, .dupd Mai.int6ieste nevoies! spunem_cdtqva porftS!4fUp_ulainostru, fdcilOd voile cd.rniigi cuvintedespresafaglllirea,demoniloroameni. in alegglurilor gi, din fire, etam_fiii_mauet_eaSi cei@lli(Efes. 2,1-3). t Sf. foan Sciraru, Scara Raiutul, Cuv. 28, E.|.B.M. ln_agea$-slale se aflS mai mult ssu---mai pufin, B.O.R geamA_ , flrnand e nddm toti selJe-s-au botezatin Hristos,ftry_qq1e-q;lu cd(ile ri,.pr. indepadatrleEl prin r,icate. AstfelJlglggjEti i 2008 gi Eqgdciunea ,.EdiluraPanaghia Parintiintoarcere-a dlavplu|uicu aE$atffiffiri I atlisuvlugarea_launtrica.+r-Oaniel dela Rar6u,Editura [uminarea minfii, securea deznideidii, nimicirea intristirii, bogitia monahilor, comoara celor ce se linigtesc, imblinzirea mdniei, oglinda sporirii duhovnicegti, agezirii sufletegti, descoperirea prevestitoarearisplitirilor viitoare, semnul slaveiceregti"s. lar SfAntul Evagrie monahul spune: ,,Rugdciunea este vorbirea mintii cu Dumnezeu, vlistarul blindetii, rodul bucuriilor duhovnicegti, alungareaintristdrilorgi a mintii descurajirilor, urcugul citre Dumnezeu, lucrarea demni de vrednicia mintii sau intrebuintarea cea mai buni 9i curati a ei".
P a n a g h i2 0 1 . a, 1 128

129

sufletesc, care din Eai qunplite tefnplul in prin iirdepartat HarulOunuiui S'l'5frt, (ML omului 12,43-45).
gm_p care in-trd ace,gt in c-h!p-in Quhurile plin_rlJ i;qq_mte s, dacd viefui ti pocdiltS. Sd incepem nevoi in necon_tenitd pentrunoi. Sd care este atdt de mintuitoare ingrijim onim-duhurile-intrate-in--noldi p!9tna--negl+,en{ei a -pacatelor-noastre, pri gi *lisrrs. Aceastd rugdciune -.lui Rugaciunea puterea pe cei_omor_a$_degacate,gi izgoni-pe""demoni 16,17).LWigUIgg_l (Mc a-i

lisus,maiintdi,

om gi apoiii izgoneglgr.

lernolXler ruezp1lg

. Aceastiirugiciune il a!i!i pe diavol gi tot aceastii rugdciune il. -v_L _snnerj__gi_dunga. Aceasti rugiciune dn*pg*fgta pacjllrl care eite in noi gi tot aceastiirugiciune l|p*gallqruIci. Aceastdrugiciu ne v-a_@u incetu-lJtereadiayolului-din.inima noasJrd". Cuviosut@ul, in cuvdntul

Pqterea care sSldgluiegte in -Satanei, in vremea vietiilui pdcdtoase, s, chem

v_ql-Ul _at{qjn om toate.patjmite,cdulaods_d.

aratdcd Pr_oorocul Qgmgni--lar

Prlgac_qvi_osul Pefrnlgle lpstru


, cdci

delar"ugd.ciune s;JinspiimAnteze.:' $i

_l Dumndzeu curdlia ta, iar de nu, glt}glG.gtecu i, c_a" s, s d te llt__Dep-u,tr-n_eiqs_Si_pasiafe io g i l" : ! Iui Dumnezeu, pentru cele_ascgnse*gllta le".

din aceastd pricind' sd ne cu Domnului lisus-]!istos, ca unii cq 3m t-c-drqg.iciunea inceprrt prod a sd in noi Luefarte-a caEjLesta pr.'nrie.
130

, si nu cdd.emi

pe ef cu hlamlda-in-tuneric-ului. offi, Tn Pe intregime gi suflet, surpat l-aintinat... trup l-a L9i a Tmbrdcat pe un vechigi necurat ca dugmanal
131

+ f
3

gi lui Dumnezeu nesupus legilor L_-a Lui. imbrdcat pentruca omul curl c-updca,lql, se cuvine,c.i gd vaqi_g!_giqUdar.{u: sd aibd garegrabnice sprerdu;rul!_ni caresd lucreze gitnLnua sd cugete nelegiuire care celeviclene. gi I ne invatS:,,Lovegte-i pe cdcl_1y biruiegte vrdjmagi c e , iUge1_Si lzbdvit boald, de preamdregte pe Cel ce te-a izbdvit. Qed ., in lar mullumindu[te va -qgo-pgri veci"1o. E-Jggrlg scrie:,,c"_e!are grijdde r,uga_glunqa ce cufatd gi de la draci ocdri, lovitqri, _strigd-te vdtdmdri. Dar nu va cd-dea, nici nu-gi. pdrdsi va g6ndul, zicAnd cdtreDumnezeu'. md voi teme ,Nu de rele, cdciTu cu mine egfi''gi cele asemenea"11. Tot el spunecd ,,este firescca cel a cdrui este iQ!9ldequla--ta4tpplatg.=9p mneze avdnd Tn u, re. D*u deplina aducere-aminte El, iar de p_?ftea cu totul intinsi spre El, sd nu Se teamdde cei care umbldrdcnind i adiqade duhurile rdz_y1flite, n care pJin Intradevdr, rugdciunea,1o;snii se afla tot omul primindajutorullui timpul unit cu Dumnezeu, neincetat, astfelcd niciopricind teamdnu i se de poatestrecura suflet"13. bdtr6n zis:,,Fie in a cd ,,UICuv. )(X,6,Filocalia Sf. loan Scdrarul,ScaraRaiului, l X , E . l . B . M .l B . O . R .1 9 8 8 p . 2 1 3 . a , , 11 Filocalia EvagriePonticul, Cuvdntdesprerugdciune, I , E . l . B . M .l B . O . R .1 9 8 8 p . 9 7 . , , a 12 Evagrie Ponticul, Capete gnostice,Filocalia lV, p E . l . B . Ma l B . O . R .1 9 8 8 , . 7 3 . . , tt Jean Claude Larchet, Terapeutica botitor spirituate, Editura Sofia,Bucuregti, 2006,p.544. 'o

adevdratd) este cd omul nu se mai tulburachiar scne cd-un rdare, linigtindu-se pustie, ardtdndu-i-se in dracii, l-au aruncat9i l-au invdrtitprin aer vreme de doud prinz6ndu-l in rogojina. nicia.ga sdptdmAni, apoi Dar n.uau iz,Qutit coboarem[nteadin rugdciqnea sd-i fricil'gi-apatimilor infocatd"16. stingerea iscate ,,La de ea se ajunge, acestcaz, daloritdprezentei in cQ tiilre--a-gu-t-e-dumnezeieg!i _ -sufl n -ri i -omul i, u e-t-ul ln adusd rugdciunea de neTncep[d"". lar S.E_nlgl*Srnneon. Ieelqg spune gi el Ngul cd ,,celce se teme de Domnulnu are fricd de asaltui oraciffiasele lor atacuri, darnicide ameninldrile oamenlor rdi"18.

la Apoftegme, 377. N. '' Sf. Varsanufie9i loan, Scrisoriduhovnicegti,l50,ed. Haus.hej, 94. p. 'o EvagriePonticul, Cuvdntdespre rugdciune, Filocalia

132

133

$l

fr'r l

mintiiin inimi Rugiciunea !V.2.1. in timpul acestei rugdciunise unegte ale min[ii cu sim[irileduhovnicegti cugetarea este mintea, inimii.Putereagi capul sufletului igi care,degiesteduhovniceascd, are loculei de petrecerein inima duhovniceascd. astfel Tot puterea cuvAntului, cu toate cd este in totugi duhovniceascd, igi are loculde petrecere parteade sug a inimii,care se gdsegte lAngd maisusdecAt el. al pieptului pufin sdnul stdng 9i vietii Rugdciunea, ca gtiintd a practicd nu duhovnicegti, invatdprinlucrare se 9i prininsugirea vreunei teorii mintea. aceea, cu De (1 in sd trebuie ne rugdmneincetat Tes. 5,17), tot locul,dar mai cu seamdin Dumnezeiasca Biserici Ortodoxd, unde este prezent Dumnezeu Harul cu Sdu. Cdmaramintiieste inima.Cdnd vrei sd inimiicu mintea, invafdSfdntu.l ne intriin cdmara ochiigi loanScdrarul, de incuiat u9i (gura, ai trei gi urechile) doui vimi (Vama lmaginafiei 9i pdnaajungiin inimiitale. VamaRafiunii), cdmara minteape Prima vami, unde intdlnegte rugdciunea, este care"vor ne intrerupd sd diavoli, vama imaginatiei, inchipuirii a fanteziei. a sau CAndminteaomuluiincepesd se roagegi sd coboare in inimd, pentru a se intAlni cu MAntuitorul Hristos, lisus CareSe afldacolo la de (Galateni SfdntulBotez 3,27),incepe rizboiul cu diavolii, oameniipdcitogi9i cu picatele cu noastre. -

Trebuies6 ne strdduim, ne 'rugdm sd neincetat, oriceloc, dar mai ales ?n Biserici, in pdndcAndDarullui Dumnezeu va pogori, se va lumina gi mintea va alunga diavoli. pe Dacdvdd diavoliicd minteanoastrda trecut cu ajutorul Darului dumnezeiesc vama imaginafiei, ne agteaptd vamaratiunii. Vamarafiuniieste mai greadec6tvama imaginatiei. Diavolii ra[ionali, cunosc care Biblia, agteaptd minteanoastrd poartainimiigi cautd la sd ne intrerupdrugdciunea prin nenumdrate gdnduri cugetari SfdntaScripturd. gi din Mintea trebuie se roage inimd o singurd sd in cu ra[iune: lisuseHristoase, Fiul lui Dumnezeu, ,,Doamne pe miluiegte-mi mine,picitosul!" $i nu numaiat6t, ci sa-gimigteputerea cea privitoarc sufletului, pentrua ziceaceastd a rugdciune toatdvoinfa,prin cuvAlrrulMINTAL, cu cel agezatinlduntrul nostru.Tot aga trebuiesd ludm aminte at6t prin privirea noastrd cea gdnditoare, cdt gi prin auzul cel gAnditorla cuVintele gi, rugdciunii mai ales,la in[elesul lor. Mintea,care fdrd rdsp6ndire roagdin inimd, se se fuptdcu diavolii carenecdjesc inima,iar,,inima infrdntdEi smeritdDumnezeu o va urgisl' (Ps. nu g 50,1 ). lpr cdnd tot trupul se_incdlzegte !a de legatdde adAncul mai dinlduntru inimii, cel al a99 asta este o lucrar nt. ggaltjre rggacu rugdciunea lisus,s_Q_gI[L]a lui gi
135

134

pAnd cdnd rgg_gggq_g!_9trSlW l.i $^c3[istier, se -qgnlqa va adunagi linigti'". lV.2.2.Rugiciunealiu ntrici noastre curdfirea inimii Pentru gi din diavolilor ea, ajutd duhovnicegti alungarea foartemult rugdciunealduntricd;aduceHarul ei. in Dumnezeiesc addncul Deci,nu rugdciunea de vdzduhul vorbe. in exterioard careumplem pe rugdciunea, lAngi Pdrin[i spuncd Sfin[ii convorbireanoastrd cu Dumnezeu,este 9i plugdria inimii. Noi ne-aminvd[atde mici sd vorbimprin cu Adicd,vorbim gura,aerul aerului. intermediul vocale mergela urechea de vibreazd la corzile 9i cererile mamei sau a tataluigi ii transmitem noastre. nu sd-l vorbim Dar lui Dumnezeu trebuie afldintre stele,giiruun-a. aga.D-gmnezeunu-Se nggStrA de vdzduhul in $i atunci, loc sd umplem vorbe gi de cdntdri,aceastaeste rugdciunea sd orald,trebuie intoarcem aerului rugdciunea gi cu cuvdntul care ne rugdm noastrd uhovniceascd. d lui avelspunesd cAntdm Dumnezeuin inimile noastre.Este vorba de , de addncul sufletului. trebuiesd ne rugdm,acolo trebuiesd cAntdm.
spre Bibliografiesuplimentard'. ,,lJrcug11t inviere" de Arhim.||ieC|eopa,EdituraTrinitas,|agi,p.214. le

ca dar are gi de c-_a!'ne centrultrupesc, . AceastaesteadOneulsufletului.

oflod 9r"eglLrul

i: Q inrm4

puterile-Irupegtl*gi" sufletegti. , ea migcdrile trupului ale sufletului gi co-ordoneazd 9i da san_atate-a-_noastrd. CdndspuneDomnul nostrulisusHristos: De ce cugetalicele rele ilL*nmjlB upastre? se Nu referd la inima de carne, pentru cd inima de carne nu poate sd gAndeascd, Jq Efefa_lg cr.

Deci, trebuiesd se lr"r"r".rlJSA-A!-U11ga lduntricd. C6ndne rugdm lduntric, loc sd trimitem in cuvdntul rugdciunii noastre in exterior (rugdciunea aerului), trebuiesa in_t_qareem"aeest cuyglt__ql _el_ fUgag_iunii sa_lovim c_rr 9i cd. Trebuiesd vorbimin inima noastrd duhovniceascS. esl-e D,ar inima noastrd duhovniceascd iul De PaSatelor. aceea,I spune cd, b. impi-{tle-s!--de*a-cee-a d,-sise

gi, t, cu Harui lui Dumnezeu pe


137

136

.Jui p1E,s-ur-a ii, avem gi darurile Durnnezeu, micisau mai mari,dupdcum ne mai invrednicegte Dumnezeu. lar aceastd cu pentru spuneMdntuitorul: SfAnt, cd HarulDuhului Foc am venit sd pogor pe pdmdnt, su $i vin.isnite, cddem, iar rte ridicdm. aiutorulHarul.ri, mnezeiesc-gcontinudm Iupta. Du i Darlucrarea este Deci in injma--noastrd-duhovniceascd, acoIo sd strigdm*agglo,tr-ej,_uie s4citim-Psaltirea, sd __-treb.Uie cdntdm. Nu sd' vibreze 4golo, geam le, 9t" uri inima,noa$tra. Dacd pdmAntul,este tare, apdsdm cu plugul sd sdpdmbrazda, agagi cu cuvdntul ca tot rugdciuniitrebuie sd lucrdm asupra inimii duhovnicegti 93-_ag'4espietdm. Iar,-cAnd, -vine Harul D_qh.ulu,igij -SfAnt, se_ crrritirea-.de-iuruienile !1lcep'-e_m tycrap la 9a p-acatelsr afungarea-diavolilor. qL la , nu se uitddracul noi, E-|ac-qlg inimii noastreduhovnice$ti. i.

lumii. Dar daci se uitd la un mecide fotbalsau la un film desfrAnaT, nu gtiucAndtrec 2r3 _ore nici nici nu-se .gAndesc altceva.De.ce? Acolo la 9i di? giincurajeaz!. d, ci ii mAngdie Sau m?i pg!e_m l_d Vedea-pq_rlajqa5U iavol

sa de Pentru Nu treOuie ne tem.em diavoli. cd d.up*{ ce_D=gnnnUl intrupat, a lisus_Flrlstos-S-a invi{ gi S-a indltatla Cerurl,i.a-sldbitouierea, -sa:re:iqpiteasca Sinli---P-ffinfi

std.

Fiul_ pe mine miluiegte-ma _fui Dumneaeu_ pdc,atozul! Aceasta este a denp-fl1-or. Pdrintele

q e, Q arnne-,jguse.!-lstoas

ne-au spus

aceastd

aceasld

nici qelAJin-afard,nici cele dinlduntru care vin asupra noastrd. iar"a.ltii, c,a-n-d_S_ejsagd, spun Tatdl Nostru, c6nd
138

-nu.3_v_em e, rur_pqte!0 ?ndurdm _sd

illeun_tru

e
139

p,acatete care trebuiesi le biruimcu ajutorul pe i4semndm ,spmnul cu SfnielCnrcigi sd spunem: *Flarului Dumnezeiesc. ,,Mi lepi-dde tine, Satano,gi de tot alaiulliu Mdntuitorul nostru ne lisusHristos spune: in 9i miqnesc cu tine,Hristoase". acestfel'nu cegagetAlL in inimilevoastre?Nu in cd numai nu ne va puteasta impotrivd, Qp capetele voastre. Acoloestep.g_!q,_degindu_rj de dar n I nu ne va puteavatdrna, toate cu gi la oameni de la diavoli, sale. armele ai $i atunci, c?nd viL_lg__BpefteA_eer__sd lisuse Hristoase, s: .'Doamne, Fiul lui pe mine pdc,6tosul! Dumnezeu, miluiegte-md Sau: poamne lisuse! Sau: lisuse, lisuse! gi ascul[i ceeace se citegte strand. la Astfel, cu cele sfinte,-.nr .estq_gc_upat I curdfegte: D-oampe, Fiul !fls_!ga,se, ltqUqg pe lui Dumnezeu, miluiegte-ma mile pdcdtos_ul! aga;q ajyngela aceastd $i numaiacestgAnd i, c6nd a_v_qm p.ermanent Dumnezeu: la Doamne lisuse! lisuse! : lisuse! Deci,sd ducemI Lo-ate.

lV.4.Cercetarea SfintelorScripturi gi scrierile SfinfilorPirinti


Putemsd cddem 3i pentrq_cd Atunci c6nd DomnULljglfs_ H pe munte de Satana, din SfdntaScr:ipturd, i-a El gunt puternic,g,fnpelliva ylajmagilor diavoli,cg.fg_

lrra.

'

1V.3. SemnulSfinteiCruci
..1r

1V.5. Postulgi privegherea

d numele Domnului lisusHristos, va trebuisi facem9 i, care duhurilor este mpCItriva necurate. armi asupradiavolilor ai ,,Doamne, dat-o noui, ci se zguduie"gis e, nesuferind ciuta sprg pulereaci". a ca LqanGU!:a_de ne sfdtuiegte Aur QfanlUl cAnd iegim din cbsd sd ne
140

DomnulglMAntuitorul_nostru-lizusristos H spuneca djav_o_lji se,_te-m_cel mai_tarede care cei

este izvorul tuturor dulcelilor care duce la


141

gi imoralitate pdcat, cdzAndastfel in cursele diavolilor.

|V.6. Credinta
ortodoxd, vie 9i neclintitd in Cf_edtnfa i este o Dumnezeu, qntles-U=tapte! ne,cje$tr.te, 9_b-U arma-puiernica, cu care putem lupta ata u i impotrivadiavollor. PjnSEntulElotez, o-mI cel trpchieste inmormintatcu Hristos,pentru ca igrpreunA.cu sd invieze(loan3,5), devenind .El gi de astfelpurtdtor Hristos fiu al lui Dumnezeu 3,27). dupdhar(Galateni Astfel, -Demnul am ngslrulisusHristos lSdu--mistic, ttldg_Flelgl-Duhul intrat in Trupule intru innoirea vie[ii SfAnt duhovnicegti, iar Treimea

dreptdlii, gi incd$ali picioarele voastre,.geta fiind pentru Evanghelia pdcii. 14 toate luat! pavd i, cu caJe vgli putea stinge toate sdgelile cele arzdtoare ale vicleanului. Luali gi coifulmAntuirii gi sabia Duhului, care luLDumnezeu" (Efes. 6,14-17). este C-quflntuL gi cpnfOgnd Pe scurt, cu ortodoxa, invd[dtura_-de este cea mai .credin[d puternicd armdimpotriva diavolilor. gi Sfdnta Dumnezeiasca Bisericd Ortodoxd are deplindtatea Harului Dumnezeiesc ne ai armele asigurd duhovnicegti mai puternice, cele cu careputem lupta impotriva duhurilor necurate. Dupacum ne spunegi SfAntul ApostolPavel, luptei noastre ci ,,Nrmele_ puternice inaintea lui Dumnezeu, ca sd (ll ddrdmeintdriturile" Corinteni 10,4). impotriva diavolilor, , Qe nebiruit pe careSfdnta Treime le:adat sunt:smereni-a, ni d1ag9.glea,_iertarea__Sj_mila._La pgate gafe !g I Lrma-de-smgr.enie, din pri,cin-a-mAndriei cdci' au fostin_chigijntuner:ic (tuda1,6). in 1V.8.Mijloacele sfinfitoare ale

,t

li$';.1

p-uter-e a biruipe de rrnegte Hristos primegte cu $i diavoli.

1V.7. Armelepauline
AposlolPavelne-aldsatun intreg Sj6ntul pentrua lupta impotriva arsenalduhovnicesc stipAniilor intunericului ,,i_ncepitoriilor 9i acestui veac. latd, deci, ce ne Tnvatd: ,,Sfafi deci tari, avdnd mijlocul vostru. incins cu adevdrul gi imbrdcdndu-vd in platoga
142

Bisericii Ortodoxe
Sfdnta noastrd Bisericd Ortodoxd,Frin Sfint-6le cele de *T-aine de viafddatatoare har, ne sfintegte ne intdregtein rdzboiulimpotriva gi diavolului. Ea"_ da Si*A"qrug4gpL$lel_e ne 9i nghiez]11g:_Aga. Acestea' sunt vatdmdtoare
143

potrivitepentrutot folosul.!q are gi diav-"sJilo-r$i cu |l|gapju-ni.,gi ,sJuihqspeciale, care alungd pe e diavoli 9i adgqe__9mulg1_ qa _sd Quhgvnige.?,ggd. mijlgce facem, prin ct:e_dinfi,-folositoare a-ceste ce astfelinc6t sa"p_u,km_p1!ml sfinfitoare, m,ijloace Agadar,p{n acg"gte izvordgtedin .91e. pe duhovnicegti care ni le asigurd Bisericb mai inaintede toate cu ajutorul Ortodoxd, dar:, in vom fi biruitori Domnului nostrulisusHristos. nogtri diavoli. vrdjmagilor rdzboiul impotriva dus e, . cregtiytii ortodocAi !!li .cu .Hristos,pe mdsura Astfel, cregtinul curd[irii 9i sfintirii ortodox se apropie de Dumnezeur 9g__U_l$!e mslis qu_M6ntUit_otU.lHqistog indepdrteazd !is--us 9i -* p9 gi biruiegte diaVoli. nostrulisus MAntuitorul (de i in Hristos,,DeZb_1E_cE .p_utere\ cepato iIe gi l!d. stdpilniile, teA*de!-_d_e"ppard in vdzul tuturoi loseni 2,15). biruind asupra lor p1t_terqg lui Sstfel Vom cuno gi Dumnezeu vgm izgonipe diavglicu puterea Harului Dumnezeiesc, numai sufletul. cu Dacdnu ne luptim cu diavolul, elgncl_nj:l picatelor, spre n in faptUil_e-q . pierzarea noastrd9i spre osdnddde veci. Pentru ,otrivnicul aceasta: ,, vostru, diavol, umbld rdcnind ca un leu, cdutdnd pe cine sd inghitd. Cdruia stali impolllvd, t?l!. in credinfd, g;tiind ca AgEle4Si s14(efiqtein_durd 9i fralii vogtri in lume. lar
144

Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea vegnicd,intru Hristos tisus,'Hinsugi, dupd ce veli suferi pulind vreme, vd va duce la desdvdrgire, vd va intdri, vd va imputernici, vd va face neclintili. A Lui fie Slava gi puterea in vecii vecilor! Amin" (1. 5, Petru 8-11).

145

CAPITOLUL - invildturi 9i V istorioare uhovn d icegti


Moto:,,PeCel ce md iubegtegi vrea sd md nu-L iubesc,pentru cd mintuiesc (Dumnezeul nu implinescvoia Lui cea Sfdntd.lar cel ce-mi vrea rdul gi md urdgte (diavolul) il iubesc, pentru cd implinescvoia lui cea pdcdtoasd".

V.l. Despredemonizati
Se cunosc mai multe categorii de demonizati: 1. Mai intii amintim pe cei ce sunt chinuiticu trupul de duhurilecele rele, cum sunt:. epilepticii, lunatecii, demonizatii din Evanghefialui Matei (8,28-321. Pe acegtia Biserica ortodoxi ii vindeci atAt sufletegte, cdt gi trupegte prin rugiciunite (moliftele)2o
20Preotul Grrevrea sd alungepe diavolii careau fost slobozitide Dumnezeuca gi canon pentru pdcatele sdv6rgitq cregtin, trebuisd faci gi SfintiaSa canon va de Pentru aceasta. DinPatericul afldmci, un pdrinte Harullui Egiptean cu Dumnezeuporuncit diavolului iasi dintr-un a sd demonizat. Acesta rdspuns: les din el, dar intruin tine. Pdrintele i-a care era sporitduhovnicegte rdspuns: Vino! $i la i-a chinuit ribda 9i diavolul, tot felulde ispite.lar pdrintele cu

147

'j

SfAntuluiVasile cel Mare, care se citesc ln Biserici, cu post negru, smerenie9i multi credintd. Pe 16ngi acestea, bolnavii sunt spoveditigi impirtisiti Si li se face de mai
priveghere cu post cu 9i se rugalui Dumnezeu smerenie, mult, muncindpe diavol.Dupd 12 ani, nemaiputAnd fugindde la l-a duh necuratul a suferipe pdrinte, pardsit pdrintele zis: - Pentru mi ce i-a acestea, Vdz6nd dAnsul. a lar pdrdseSti? la R'bmdi mine9i md lupt5! diavolul plecat
de la el, nemaiputAndsuferi osteneala 9i smerenid pdrintelui. preolii care citesc MolifteleSfAntuluiVasile cel Mare Sj pe btest-eama diavoliide la zeci de oameni la o slujbd? Dacd este foartegreu cu-n singurdiavol,cum va fl cu zeci pe gi sute de diavoli?Mai mult, diavolulispitegte patimi9i rezistd' de aceeanumaicei virtuogi Nu suntem impotrivacitirii MoliftelorSfdntuluiVasile Moliftele Sfdntului Vasile cel Mare, se citeasca:vlata dacd Arhim.llarionArgatu9i sd se ispiteascd Pdrintelui pAnd la sfdrgitulvietii avea o vie[uire asemdndtoare pdmAntegti. (Pdrintele llarion Argatu, cAnd era nevoi

a
I

t.

;l

pe sd-l faci Cdt de mareeste canonul care trebuie

multeori SfAntul Maslu.Cu cit se roagegi se mdrturisesc mai des, cu atAt se vindeci mai repede21. Aceasti categoriede oameni poate fi luptatd de diavoli datoriti picatelor pirintilor,pentrupicatelemarisevargite ei de (Matei12,45; loan 5,14)sau poatefi un canon pentru mintuire (ll Cor. 12,7-101. Demonizalii sunt condugide diavoli9i de aceeade multe ori vorbescce le insufli diavoliiin mintealor. Diavolii carechinuiesc demonizat fi pot un prin rugdciunile indepartafi preo[ilor,Moliftele Sf6ntului Vasilecel Mare, Sf6ntaSpovedanie, SfAnta impdrtdganie, SfdntulMaslu9i celelalte Sfinte Taine gi lerurgii,prin participarea la Sfintele Slujbe gi bisericegti munca binecuv6ntatd la sfintele mdndstiri. Ciind DarulSf6ntului Duh
21 in anul 1984am fost la Mdnastirea Sihdstria Neam[, gi am constatcu uimirecd in aceastdmdndstire canonica, recunoscutd toatd ortodoxia, in care a dat sfinti gi cuviogi, nu se citesc Moliftele SfdntuluiVasile cel Mare. L-am intrebatpe Pdrintele Arhim.llie Cleopadespreaceasta.Mia rdspuns: - Aveam aici in Mdndstiredoi mari duhovnici care citeauMoliftele SfAntuluiVasile Mare.Venea at6ta lume cel incAtse umpleaaceastdvale.Am6ndoiinsd, au plecatdin Mdndstire, unul la vdrstade 83 de ani, iar celdlaltla vArsta de 86 de ani gi s-au cdsdtorit. atunci,soborulmdndstirii De a hotirdt sd nu se mai citeascd aici MolifteleSfAntului Vasile cel Mare. Pentru cei chinuitide demoni, soborula hotdrAtca sd posteascd, se roage,sd facd milostenie, sd sd fie spovedeti dacd au binecuvdntarea, impirtdgi[i,sd 9i li se facd Sf6ntulMaslu9i dezlegdri, participe Sfintete sd ta Slujbe gi ascultdridin mdndstire.gl asffel, dupd curd[ia inimii implinirea canonului, Dumnezeu indepdrta la va de 9i ei pe diavoli.

pentru carele citesc rezlsta cei Ai cel Maregi ne bucurdm Cei pdndla sfdrgitul vieliilor la ispite. carevor sd citeascd

putea posti cu post negru c6te 2-3 sdptdmAni, gi miercurea vinerea lunea, asemenea tineapostnegru,
mAnca de dulce decAt la Crdciun 9i in Sd citea Luminatd.CAnd postea el 9i credinciogii,

Vasilecel Marede 4 ori pe zi. A fost prigo SfAntului de 20 oeste de ani,otrdvit 12 ori9i a fostziditde preotea l-a Dumnezeu chemat in casd,undea stat10 ani.CAnd mutatla viatacea ve9nic6, preoteasa s-a desdvdrgire, de Apoi Sa Sfinlia a fostcdlugdrit. a fostotrdvit cinciori' de presiunea a autorititilor avuttrei dosare caterisire... lui cu numai ajutorul Dumnezeu a din toateispitele biruit Nu rdbdare..' rugdciune, cu Domnului smerenie, a Maicii proteste alteajutoare omenegti). sau 148

149

devine pe de iqdepirteazd demoni la om, acesta sale gi poate lupta cu congtientde acfiunile ajutorul lui Dumnezeu Tmpotrivadiavolilor. pe sd-l vor Diavolii continua ispiteascd om,darin suntmaiugorde biruit. acestcaz ispitele poatefi cu diavoliia demonizatului Lupta Un vietii(ll Cor.12,7-10). demonizat Tntot timpul de care este luptatziua gi noaptea diavoli9i nu hulegte pe Dumnezeugi merge la Bisericd, spuncd dacd nu SfintiiParinfi ajungemucenic. pentruSfAntul Antimis, se sd sunt SfinteMoagte pundde la un demonizat s-a mAntuit. care sunt tofi fel de demonizafi 2. Al doilea ereticii gi Tnvdfdtoriimincinogi, care prin Sfintelor schimbd'adevdrul lor Tnvdldturile gregite pe uniicregtini. Despre gi Scripturi duc la rdtdcire acegtiaSfAntulApostol Pavel zice'.,,DarDuhul grdiegte ldmurit, cd in vremurile cele de apoi unii se vor indepdrta de la credintd, ludnd amintela duhurile ingeldtoaregi la invdldturile loanGurdde demonilol'(l Tim.4,1),larSfdntul Aur zice ,,cd acegtia sunt toti incepitorii de eresuri,care, povituiti fiind de demoni,vor spre grii minciunicitre cei bine credinciogi, a-i indepdrta de Biserica Ortodoxi". In momentulin care unii ca acegtia pdrdsesc dreapta credin[d, Harul Duhului SfAnt se de indepdrteazd la ei. ortodocai, tofi cd Luatiamintedar, cregtini cei ce vor sd vd despartd de Sfdnta gi BisericdOrtodoxdsunt oameni Dumnezeiasca Tn mAndriei ei, iar min[ile demoniza[i, diavolul cu
150

ale de lor sunt migcate duhurilecele viclepgiadului. Deci, tofi cei ce vd invafd erezii 9i propoviduiesc invd[dturd;trdind credinta altd de gi care se impotrivescinvdtdturii ortodoxd a adevdrate BisericiiOrtodoxesunt numifi de (ln. fii Sf6nta Scripturd ai diavolilor 8,44). pot To[iacegtia fi izbdvifi robiadiavolilor de gi a patimilor,care ii tin legafi cu lanfurile deprinderilor, dacd vor veni de bundvoiela Bisericd igi vor mdrturisi cain[apdcatele, cu 9i implinind canonul de duhovnic. dat Fdrdacestea, gi niciunuldin acegti demoniza[i, bolnavi suflet la pot elibera patimi, diavoli gi la trup,nu se de de de osdnda iadului. Sd nu uitdmcd prin pdcateoameniisunt gi lovifi de tot felul de boli, necazuri suferinfe, ajung robi ai cumplitilor diavoli Si-Si pierd m6ntuirea sufletului. Oare cA[i cregtininu sunt astizi robi[ide be[iegi de desfrdu? CAtemame prin avort copiii?Cdte familiinu se nu-gi ucid destramdprin divo(uri ca urmare a acestor pdcate grele? 3. Tot demoniza[i suntto[i cei stdpdnifi de diferite patimi grele, cum ar fi necredin[a, uciderea, ura, befia, iubirea de argint, desfr6narea, mAndria, invidia, ldcomia trdnddvia, gi altele, 4. Tot demonizafi sunt 9i vrdjitorii, ghicitorii, pe ferftecdtorii, careamdgesc cei slabi in credin[dcu putereaduhurilorrele. Acegtia pdrdsesc Dumnezeu cer ajutorul pe gi diavolilor,

151

gi astfeldevenind ingigidemonizafi osdndifi ei la -vegnicile chinuri iadului. ale

V.2.lmaginea migcitoaregi vorbitoare diavolului a


gi Reugindispititorul ingeldtorul diavol atAtadezbinare cadrul Bisericii, continud in Tgi lupta prin toate metodele sale: m6ndria, hula, necredinfa, rdtdcirea, befia, desfrdnarea, g.a.m.d. neascultarea, minciuna Toateacestea, vrajmagii mdntuirii noastrele-auaruncatasupra cregtinilorsub forma recentd a imaginii migcitoare gi vorbitoare (internet,televizor, pe qr_estini s_9ara,s !It!1 -_qc-gne polnografice,paeale peste fire _gl_gentrua-i gustrage de la legile cregtinegti,pldcute lui Dumnezeu Zice diavolulcregtinului: ,,Vrei "s-d-md erzi Uite riale. Eu aproape stau deggapaCdt de bun este un film, dacd pun cbva {espre desfrAnare ating imi s-eop^ul!" Dacd Tnacel timp ar putea gin*e-.ya _vedea c.u ."su$htujui-Butoare*a, -.d-asfl4nirii, a u care .lo3omiet-g?nd ri!e,srp-"-qrgate se gdsesc Tn s:?r $Ljnima*=,,.9..?rt]-e-nilor, tulbura de
152

Duhurile diavolegti lucreazd asupra oamenilor , astfel:

9g-e-uzr'L-qu-nolntea

'Ac in ftjnn-e'-=,fllpz ni n_e__c::e-di-nciogi, o_amen -Stiin{a.Apoi, sectari, i- de


153

care au prr-vit aceste*-film"e-t$ertereazit fa !a -de Unqm la glt_ql. P_drr nAlign"aE ___lelqyiziunea

Oamenii g.asa din in ochilui.

V.3.Avortul
Prin lsaia prorocul, Cuvdntul tAnguie: se Piere dreptul gi nimeni nu ia aminte; se duc oamenii cinstili gi nimdnui nu-i pasd cd din picina rdutdlii a pierit cel drept (lsaia 57, 1). ,,Cumpier drep[iigi nimeni nu ia aminte?(se intreabd pdrinteleArsenie Boca). La aceastd intrebare el rdspunde tot foarte simplu:Nu se mai nasc! $i e de vind omul?Trebuiesi se n22. intrebelotomq! Sfdnta drin[i deopotrivd, aratdcd darul lui Dumnezeu pentru cei cdsdtoriti copiii(Fac.20, 1Z-18;25,21; sunt 2 9 , 3 3 ; 3 0 ,6 ; 1 7 , 2 2 ;L c . 1 , 7 ) , i e pruncieste o hineerrvAnfare gi_q._fanduiald datd de cdtreDumnezeu oamenilol inc5 din R-ai-Fiin porunca:cregteli vd inmullili...(Fac. 1,2A). gi i se inngie,gleneamul omenesc ai se __menlinevia[a pe pdmAnt. e a mai mare bucurie gi o adevdratdtemelie a familiei23.
*"' Petintele Arsenie Boca, mare indrumdtor de " suflete secolul din XX, Ed. Teognost, Cluj-Napoca, 2002, p. 66. Ne vorbegte pdrintete llie Cleopa.vol. 5, Ed Episcopiei p.20. Romanului, 2002,

telecomandd,

in ipolf,-ghemale

felevizorul,aldturi de celelalteamintite, le ugureazi-munca diav . Dinunain altase ajunge la-desftAnare, apol-omucidere prin avQlturi, cumplitDumnezeu-: pedepsegte pentrucare ne*. a Acqlq--a_vdgut a intratin casa unorcregtini. ia 9i na!e. se-_uit6-la-filmete_desfia Qulini ce dimineata dan-ein"e_va @,

(e.

intr-ovedenie, un , a ydz.ut I intunecat ca,r_e . - sJetea,pe g-cpperif;ul casei,cy 99a{ainLadlgeE(antena), era il ia: capul(ielevlzorul-gi.jn.ternetul) eamerd.

154

155

de nu ,,Copiii sunt numaiun obiect griji9i ci de nelinigti, ei dau familieiun nou sens apdrdnd ca un adevdratizvor de existen{ei, bucuriegi forfe noi. lubireafatd de copii da vietii. puterepdrin[ilor indure toate vitregiile sd sexuald,nu ar mai fi Dacd nu ar fi apropierea acesteinagteri. copiigi nici sfin[enia de nagtere de gi ce nemdsuratd nespusS, rezultd pe Bucuria mod ei la rdndul intr-un copiilor;'lumineazd urma sexului2a. cu totulnou,rostul copilului, zdmislirii CAnd apar semnele' sofiese intdresc dintresof 9i atunciraporturile ai mai mult gi se addncescin iubireafata de prin pruncul traducAndu-se fiorulpiosTn zdmislit, unui om p'e lume,urmarea fa[a taineiaparitiei sot gi so[ie'". dintre apropierii Fiecarecopil este o razd din frumusefea gi viala El lui Dumnezeu. intensificd innobileazd a scrisoare unui dintr-o sofilor.latd un fragment in pdrinte pentru fetita lui, edificator aceastS privin[d: tatii, bine ai venitin cdsutacare ,,Fata caresd-i dea sens. de agteaptd multun oaspete strdnse albe,curate, acestea zidurile Uite,toate Ce nimic. multsnu in bralede"piatrd ne grdiesc au schimbattoate in casa noastrd.Un singur o adaos, mic, gi ai zice neinsemnat, vietate prizdritd, migcd toate resorturile existentei parcd' La noastre. lucru md simt mai Tnsemnat
2a Prof., V. V. Zenkovskiy, Convorbiri cu tinerii Buc., Ed. trad.D. Balaur, Bizantind, despresexuatitate, 53-54. 1998.,-pp. '" ldem, 48. p. 156

Cineimi dd zor oare?Despre tine,fata mea;.am de eu multe spusDomnului. El mi te-addruit Dar ca un rod al rugdciunii, -surAs de copil Un tot cerului casd,in sufletgi rdsfr6nge surAsul in desigurcd surdsulacesta neprihinit,de sus sd trebuie fi venit.Aga de des ne oglindegti in gi somn,Tnseninarea aceasta: boarede lumind o trecAndpeste chipul tdu. Este o revelafiea tale curate,cd vezi fala ingerilor.Noi, bucuriei cu oamenii, ochii intinafi viafd, de pe nu-lzdream ingerultdu pdzitor,dar tu ni-l inchipuiai din gi zAmbet lumind atunci ca cdndzboard hulubii in gi soare... ai inceput cregti... prinsa rdde. sd ai RAsul esteatAtde binefdcdtor tdu pentru urechile noastre vdlmdgite. Noi, cAndrAdem, biigam de seamd cd s-a amestecat ceva in metalulcel dintru inceput, aga ca o strecurarestrdind, impurd... soarese revarsd sufletulnostru Ce in cdnd rdziintruneprihdnire..."26 tu sunt roduliubiriicreatoare ,,Copiii extatice (careiese din sine),dupd modeluldivin.Sofii devinimpreund creatori Dumnezeu, cu inal[a$i inmul[esc viata.Oriceiubireeste jertfelnicd, se ddruiegtegi se revarsd la infinit, vr6nd sd depdgeascd efemerul.in orice iubire care se impdrtdgegtede iubirea lui Dumnezeu, prin sdldgluiegtendzuin[d o sprevegnicie. copii, iubireq iSi asigurd intrarea in ,,impdrdfia lui
26 Pr. Prof. loan Bunea,Cuvilnt de invdldturd la Botez, Cununie,inmormintare. Ed. Arhiep. Ort. Rom. a Vadului, Feleacului Clujului,Cluj-Napoca,1986, p. 69 apud LG. 9i uprigan,Sfflntacopildrie,Buc.,1938,pp. 9-15.

157

Dumnezeu". Numai cAnd apare a in dimensiune iubire,cei doi, bdrbat9i femeie; in descoperd viata lor intreagaSf6ntdTreime. triumfd 9i, fiind energie creatoare; lubirea la cheamd viatd,ca multiplicate"'' Este continuS. taina estecrea[ie lubirea la gi Dumnezeu a omuluiadusdin nefiintd fiinti vegnic de iubirealui pentru a se impdrtSgi bumnezeu" Unul in trei persoane, liberei responsabile,iubindu-se reciproc. ,,Aceeagl la se iubire,iegindde la Dumnezeu Tntoarce Eli de de ci.cu..spor via[5noud,sfin[itd o nu singurd, . copilul"' tainS: altd ; Astfel, izvordnd din puterea divind; procreatianu mai apartinbspecieiin sensul naturii decdzute, pentru cd asumindu-gi de responsabilitatea a da via[6gi de a o intre[ine; gi so[iadepdgesc limita celordoui egoismd so[ul ingemdnate prin ,,contractul" matrimonial; depSgesc biologicul gi legile instinctului intunecat. Agadar, orice mijloc de impiedicareq pentruci di frAu liber este condamnat, nagterii se concupiscen[ei.,,Cdsdtoriile transformiTrl desfrAulegiferat,decddereinanima|itate''29.
s ,s ilslst

27 Pr. Prof Dr. llie Moldovan,Adevdrut gi cdsdtoriei. Teologia iubirii, vol. ll, Ed. Ep. Ort. Alba lulia, 1 9 9 6p . 2 1 1 . , tt lbidem. 2s Paul Evdokimov, Sfinlenia unirii coniugale lumina tradiliei ortodoxe, trad. Gabriela Moldovan, Buc.,1994,p. 24. Christiana,

mai sus, rezultd $tiindtoatecele afirmate clar cd ,,omorArea (copiluiui;, embrionului loarle dacdaredoarcdteva saudoudtreiluni. zile chiar josniceale celei.mai duce pe om la-nivelurile sale"3o. vredniciei Avortul estecel mai marepdcatpentrucd premeditatd, atAtmai esteo crimd,o ucidere cu vinovatdcu cAt ia dreptul la via[a unei fiin[e Tnainte a se bucura ea gi de a se de omenegti, de de invrednici SfdntulBotez. Este un genocid, pentrucd odatd cu viafa nimicitdse distruggi posibili persoanei se cuvine urmagilor viefile ai ce a se bucurade via[d. ,,Estedeicid pentru cd odatdcu sAngele copilului, varsd9i sdngele se lui Hristos.E vorba de identitate misticdintre gi sdngele copilului sAngele Hristos, careo pe lui afl6min Evanghelia la Matei 25, 32 intrucdt de nu ali fdcut unuia dintr-acegtifrali ai Mei prea mici, Mie Mi-ali fdcuf'. Este o dubld crimd: omor6re trupeascd gi sufleteascd, pentrucd dar nefiind nebotezat,copilul nu poate intra in impard[ia (loan3,5). Cerurilor Incd de la conceptie, copiluleste om in miniaturd, sufletviu. Primegte cu trup din trupul pdrinfilor suflet la Dumnezeu, momentul de in 9i zdmislirii. momentulint6lniriicelor dou6 ,,Din celule vitale, fdtulestezdmislit, un principiu ca de viafri de sine stdtdtor,de esenfd spirituald, o persoand distinctdde cea a mamei.in sAnul mameieste o adevdratd viafd omeneascd, cu
to Fer. Epifanie, op. cit.,p.75. "'Pr. Prof.Dr. llieMoldovan, cit., p.236. op.

158

159

cu toate insugirileunei persoaneomenegti, cu ce drepturile revinuneifiinfespirituale, toate nu nicdieri le poate pe privilegiile care nimeni, morald.Viata viola fdrd a viola totodatdlegea In incepeincd de cdndeste conceput' copilului ii creeazdsufletul acel moment, Dumnezeu intreagdincepe O nemuritor. via[d omeneascd se gi porunca Dumnezeu: nu ucizi!" lui ,,Sd atunci ilicita ca p6naacolo. Avortul, o suprimare intinde pentruorice constituie viefi omenegti, a unei cu un dreaptd pdcatgreu,comparabil congtiin[a fdcutde lrod""'. masacrul mari 9i ,,Bdtdliile se dauTnjurulleagdnelor de aversiuneafald un cdndintr-ofardsaufamilie despre devinpustii, cdndleagdnele copilcregte, acel popor sau casd se poate spuneceea ce Apostolul Petru a rostit cdtre Safira: latd, picioarelecelor ce au ingropatpe bdrbatultdu sunt la uga gi te vor scoafe afard gi pe.tine a Babilonuhli, (Fapte5, 9). Aga a apus-gloria Spartei9i chiar a Romei.ln luptacu Hanibal, dar nu s-a Roma a pierdut70.000de ostagi, pe cl5tinat, cAnd mai tArziu,cdnd matroanele motiv, din romane divor[au cel maineinsemnat 9i prunci bra[e,15.000 Tn sd nu mai doreau poarte de goti au infrdnt cohorteleromane,atAt de glorioase trecut"33. in nefaste Despregravitatea consecin[ele 9i pdrintele EpifanieTeoduropulos ale avortului,
t' l d e m ,p . 2 2 2 . 33 Pr. Vasile Sorescu,op. cit., p. 140 apud Pr. Dr' Svetloacd,Fdclii pentru dreapta credinld. $tefan

ce devin. afirmd: ,,Femeile recurgla avorturi ryigte gi sufletegti nu-gi mai revin niciodatS. ruine (dqr gi _q multor duhovnicilor Experienfele intdresc psihiatri) adevdrul cuvantului"3a. Acelagi pdrinte citeazdcuvinteleprofesorului sdu de gi pedagogie psihologie, Spiridon Kaliafa: ,,Acegti copii,care nu sunt ldsa[isd se nascd,devin Umbla prin subcongtientul strigoiinfricogdtori. mamelorlor gi nu le lasd nicicdndsd se Nu odihneascd. vor intArzia apardsimptome sd gravd,care le va chinuipe toatd de nevrozd perioada vielii.Respingerea glasului congtiin[ei nu rdmAne morale nepedepsite'"". FericitulEpifanieconsiderdcd aceastd deprimaresufleteascd, chiar gi a celor cu desdvdrgire,,libere" gi,,emancipate", gi dovedegte altceva: de neintemeiat argumentul c6t este celor caresus[in cd distrugerea embrionului este nu gravdpentrucd el nu este om gi astfelnu avem ucidere. Biserica noastrd are sdrbdtoride zdmislire pruncilor pdntecele a in mameilor cum estecea a MaiciiDomnului cea a cinstitului gi inaintemergdtor, gi aceasta tocmai pricind din cd il considerd om ca existdnd clipazdmislirii pe din
lui"o.

cd nu ,,Sespunedesigur embrionul este om la concepfie, devineom abia la 12 sitpci


34 Fer. Arhim. Epifanie Teoduropulos, Famitiei cregfrnecu iubire, trad. leroschim. $tefan Lacoschitiotul, S c h i t ^ t l a c u l 2 0 0 1 ,p . 7 3 . Ll , "'ldem. 3 6 l b i d e m ,. p 74.

160

161

adicdin a 85-azi cAnd tdmdnide la zdmislire, organele trupulse unegte sunt constituite 9i pdrintele Epifanie: Dar ,,C sufletul. se intreabd in care pasta cdrnoasd este clipa magici schimbdin om? ln ce ceas al acesteizile (a a)? De dimineafi?De amiazd?De seara? Dar de ce nu estein a 84-azi nop[ii? miezuf Ce lucru mare 9i imPortant in a 83-a? d",la o clipdla alta,de la o ord la Tnt6mplS la sau de la un miezde noapte celdlalt?"37 Dacd am lua ca adeviratd afirma[ia decAtla na cu trupulnu se unegte sufletul bine-zisde desivArgire organelorsau mai mamei,ar trebuisd in organelor pAntecele primegte c6ndanumeembrionul intrebdm in nu organelor se sdv6rgegte cdci nagterea nu se intdmpld de la o clipd la alta, ci foarteincet, cu pagi mici. Chiar realizeazd pdntecelui pere[ii matern fi fosttransparen[i ar o sticlS9i am fi observatin fiecarezi pdni la de embrionului, la zdmislirea ar fi fost cu neputin[dsd reperdm lui, ar Embrionul fi ajuns determinanti. schimbare vremea nagterii lui gi noi am fi rdmas aga de mult? cAnda crescut nedumerirea: ce a cregtere copilului s-a nu gi continua de casniciilui? trece cu totul neobservatd apoi prunc, inceputil vedem nou-ndscut, birbat 9i nu adolescent, bdietandru, sd Nu cdnda crescut. e cu putinfd stabilim a de schimbare lui de la un stadiude vArstd
3 7 l b i d e m ,. p 88.

altul. Aceasta se intAmpls gi cu evolufiaEste embrionului. cu neputinfa stabilimetape sa aleei. Agadar, care este clipa minunatd a embrionului. Care este ziua, ceasul, insufletirii Careestesecunda perioadei timp?n minutul? de nagtereaorganelor? fapt care se Tntregegte Ce Tn gi concret, drumul evolutiv lental embrionului, pricinuiegte cel ,,cutremurul mare" gi coboard ingerul ce rostogolegte ,,piatra de la uga gi instaleazdsufletul in materia mormdntului trupuluiatunci cAnd se transformd om? La in aceastd intrebare este cu putin[dsd se dea nu rdspuns"38. lmpotriva acestuibabilon, de clard gi c6t de infeleaptd estepozitia Bisericii noastre: avem om din clipa zdmislirii prin urmare avem 9i ucidere om oricdnd faceavortul"3e. de s-ar Pentrua convinge omuleste intregcu ci trup gi sufletde la zdmislire, Fericitul Epifanie incheie articolul despre insuflefirea embrionului cu urmdtorul argument: PurureaFecioara a ,,Cdnd vizitat-ope ruda S?, Elisabeta, imediat dupd Bunavestire,adicd dupd puline zile dupd zdmislire, purtain pdntecele Purtamaterie ce ei? organicdneinsufle[itd, mdrime de circa un de milimetru? Desigur nu!Ci purta cd inlduntrul pe ei Cel Cale a luat firea omeneascd, adicdtrup cu suflet pe rdlional, Dumnezeu Cuvdntul. aceea De cdnda auzit Elisabeta salutarea Mariei,pruncul
pp 1 ]ltoioem, . 10-111.
p. " lbidem, 89.

162

163

ei a (loanBotezdtorul) sdltatin pdntecele 9i laudd indl[And umplutde Duh Sf1nf', zile ,,Binecuvdntat celui de numai cdteva tdu" rodulpdntecelui (Lc. 1, 42) 9i numindu-o Fecioara Maria, ,,Maica PreasfAnta meu"(Lc.1,43)'oo. gravi Dupa ce vor fi congtientizat cdt 9i atdt cele ce au comisavorturi, crimei, se care au vrut,sdsdvArgeascd, cuvinesd li leaculsau pedeapsa aducdla cunogtin[d aceasta. dacdvreisd scapitu 9i cellalti ,,lar c Boca,(cdcisAngele Arsenie spunepdrintele nici gi rdzbunare nu vei avea binecuvdntare

ceila[i,ci numaipl6ns9i jale, ori ti-i ia pe ceilal[i copii,ori vor cere insugicapul mame pe care i-ai fdcut, trebuie sd pui Tn loc tot atd[i copii ai altor femei sdrace9i sa ii botezi,iar gi de sunt botezafi te ingrijegti ddngiica 9i de alimente,bani de tdi. cu imbrdcdminte, pand ce sunt in stare sd iSi cAgtige singu existen[a. ce sco[i din copiiitai sd sco[i 9i di $i pe aceia. lar toate necazurile care le vei avea vremea aceasta,fie pentruei, fie de la ei, sd

in rabzipe toatenaddjduind mila lui Dum cd [i se va ierta pdcatul,cdci prin rdbdare cu pdcatul,iar .milostenia ostene ispSgegti
judecd[ii"a1 . biruieihaintea

oolbidem, 133. p. ot Din invdldturile pdrintelui Arsenie Boca.

Pdrintele Arsenie Bocaavertizeazd marnele care necredincioase fdrd 9i uguratice igi ucidcopiii tatilorlenegi miE, (cu ajutorul care nu vor sd igi plScerii rezultd actul odatdcu trdirea asume ce din gi pruncilor se vorzdmisliin sexual rdspunderea ce mod naturalprin rdnduiala inscrisdin fire de Dumnezeu Creatorul vie[ii), fa[a de Dumnezeu ca nute pofipldti minciuni. iti va spune cu diavolul ,,Cd numai cd ai dat destul, agaca sd te scoatd dator, ca sd ii fii 9i lui datornic ca sd nu i[i pldtegti fafd ai de Dumnezeu datoria'. tot $iiiindeamnd pdrintele: ,,Sdle invefipe celetinereca sd nu facd agacum ai fdcut tu, pentrucd tu gtii cu c6td infrigurare patimegti sufletul Vreicopiipu[ini, in tdu! nu-lldsa pe bdrbatul sd se atingdde tine!insd,ca sd tdu po[i face lucrulacesta, trebuiesd vd infrAna[i cu postul, eu zic cu foamea, iar cdcitrupului acestuia de pe noi nu ii pasddacdne bagdin foculiadului. De aceea trebui nicinoudsd nu ne pesede ar ca poftele luigisale maiucidem postul'42. cu Pentru mamele fdrd inimd, mamele combde, emancipate, considerd fdtulnu care cd estedecdto parte corpului a omenesc, cum sunt parul unghiile, carepo[idispune vrei, gi de cum 9i a-ti ucide copiluleste totuna cu a-ti schimba frezasau manichiura, bineveniterdndurile sunt scrise intr-o carte apdrutd in anii trecu[i gi intitulatd ,Mama,"Tn care se infiereazdastfel avortul:,,ln jurul tdu, via[a cdntd belgugul ei nestingherit. Ciripescpdsdrele,cAntd puigorii rdndunicii, mii de insectese desfdteazd in 9i
42lbidemp. , 93.

famitia 9i copiii ndsculi in lanluri, Ed. Credi 2003, Strdmogeascd, p. 92. 164

165

de ale rczeleblAnde soarelui, parcditi zic: unde legi tdi, i[i sunt puigorii mamda oamenilor? pe fir Parecd fiecare de iarbd9i pajigte gradind. in fiecarefloarei[i aruncdin fatd: Femeiede ce i[i este o gol? in funduldumbrdvii este leagdnul jalnico pdsdricd, ei cuibul tufd,pe ea se tAnguie pAnd este fird puigori.Un garpes-a strecurat jelegte pasarica amarde acolo9i i-ainghifit... $i te prindemila...,iar tu, tu, mam6, strdjuiegti gol. l6ngdleagdnul Ce garpea trecutpe acolo9i $i !i-a luat copilul? cine [i l-a ucis inaintede a cu Tu Tu la ajunge leagdn? nu pl6ngi? nu cAnti mild,ce garpe fdrd femeie Spune-mi, lacrimi? [i-a din fr6nturi Raicu surdsul micile furatdin leagdn lui in de serafimi, jurulicoanei Dumnezeu? carenu a voit estevoiata proprie, $arpele pdsdrelei dojenegte, te iar pldnsul sd aibd copii, sd Vialatrebuie rdsard din tine,iar te infruntd. 9i mdinialbepq tdu o ineciin sAnul cu aceleagi tu ca care[i le-adat Creatorul sd mdngdipe fruntd buclele orAnduiegti de ingereascd copilsauca^sd pe fruntea lui"*'. auriicdzute ! coPiiloravortati ,,Botezul" Degi Biserica interzice botezul 9i prin persoanelor decedate .canonul impdrtdgirea (419)"", existd 18 de la Sinoduldin Cartagina
a3

necanonic se boteze, ziua de 7 sd in obiceiul in copiiavorta[i acelan. ianuarie, Cum se procedeazd?! Dacd o femeiea unulsau mai multeaVorturi acel an, sdvArgit in prezintdin ziua menfionatd ea se mai sus la av6ndla ea un numdr lumdndri de bisericd, de 9i hdinu[epentruprunci,egal cu cel de avorturi Fiecaredin qcestefemei,dupd slujba sdvdrgit. nagterii Sf6ntului loan Botezdtorul, merge impreund preotulla unul din mormintele cu din preajmabisericii,acolo unde preotul,dupa o pentru adormiti, ectenie cei toarndde trei ori apd dintr-unvas pe mormAnt, rostindformula:,,Se boteazd robullui Dumnezeu loan sau loana,in gi numele Tatdlui al Fiului al Sfdntului Duh". 9i Efectul negativ cel mai important al acestui ritual ,,magic" este acela cd se incurajeazd pruncuciderilor, indirectpracticarea in ideea ce, printr-un mic efort financiar (lumdndri, hdinu[eetc.) inso[it de un ritual, impaci congtiinta gtergeefectele cumplite ale 9i pdcat. groaznic acestui In loc sd sdv6rgeascd astfel de practici pdg6ne sau vrdjitoregti, preofii ar trebui sd gi trezeascd sd sensibilizeze pentru congtiintele a infelege gravitatea avorturilor a le evita. gi Crezi oare, femeie,cd un simplu ritual magic dupdce [i-aiomordt copilagii de ajuns este ca sEifiimpacecongtiinta sa te mAntuiegti? gi

Pr. Vasile Sorescu,op. cit., p. 140 dupd Pr. Prof Svetloacd,Fdclii pentru dreapta credfnld. $tefan 44 Arhidiac.Prof, Dr, N. Floca, Canoanele Bisericii Polsib,Sibiu,1993,p. 250. Ortodoxe,Tipografia

166

167

SfAnt fiind Diavolul, legatde HarulDuhului aga: mirturisit a lui prin rugdciunile Avva larion, ,,Pefecioarelecare au desfrAnat9i au rimas Ce gravide le lupt goptindu-le: or si spuni parinlii tdi cind te vor vedea?Or sd te certe9i or si te alunge de acasi 9i ai si aiungi de ocara lumii. Mai bine si avortezi. lar daci reugesc si le conving se se sinucidi' imi indeplinescrnai repede misiunea9i le duc sufletul in iad. Femeilorcisitorite, care sunt insircinate, le spun: Avortezi-l pe acesta, pentru cd nu egti pregititi si cregti un copil, nu ai bani, situatie 9.a. Daci nu reugesc astfel, aclioneazasupra birbatului 9i ii spun sd o ameninfecu bitaia gi ci o di afari din casi daci nu avorteazi.lar unelefemei poate mai au 9i alfi copii 9i le este greu si-i creasci. Le mai dau curai,spunindu'le ci avortul nu este picat, cd fdtul care este in pAntecenq este om 9i, deci, nu fac crimi. lar daci nici mi aga nu reugesc, ingriiescca nu cumvasici 9i educe copiii cregtinegte, sd devindfii ai lumii9i ai diavolului". O, femeilor, nu vd ingela[i, in cliPa zdmisliriiDumnezeutrimite sufletul pruncului. femeie la un nou ndscut,la ochii lui Privegte gi ingeregti,g6nguritul z6mbetullui, fa[a lui gi lui. luminatd nevinovdtia Oarenu vezidarullui lui? Nu Dumnezeu? simfidragostea De ce vreisd binela un Uitd-te lui crea[ia Dumnezeu? distrugi o Tu [i-aiimplinit prunc!Tndrdznegti omori? sa-l i-a pldcere moment, Dumnezeu datvia[i gi iar de
168

suflet, Uitd-te bine la aceastd rninrne dumnezeiascd nu ascultagoaptadiavolului. 9i la-fel, te-arfi omorAt Dacdgi mamata ar fi gAndit gi pe tine inaintede nagtere! Oare nu vei fi mai cu fericitd un copilcarei[i va fi de ajutorgi-[iva sa, umpleinima gi sufletulcu dragostea decdt omordndsd-ti implinegtialte pofte trupegti?Pe Pe cineiubegtitu? Dumnezeu pe satana? ori Cdndnecazurile impresoard, te aleargd la Sf6nta Bisericd gi roagd-te ca sa-[i ajute Dumnezeu HarulSdu. Dumnezeu, cu care are grijade un fir de iarbdgi de o vrabie mijlocul in iernii,oare nu se va ingrijigi de pruncul tdu? Dacd i[i vei educa copiii cregtinegte, avea vei rdsplatd atAtpe pdm6nt, gi in cer, iar copilul cdt tdu se va rugapentru tine dupdce vei plecadin aceastdlume. Sa gtii cd pdnd in ziua judecdfi tale, prunciiavortafi, impreundcu ingerii,strigd lui Dumnezeu gi Tndoitul despre omoral trupului al sufletului.lar dacd cumva ai fdcut aceste pdc.ate, M6ntuitorul Hristos agteaptd te Tntorci, sd sd te mdrturisegti, sd-[i faci canonul,ca sd te gi mdntuiegti tu gi copiiipe carei-aiavortat. Dacd cunogti femei care au aceste gAnduri, ajutd-le cu o vorbd bund, cu o rugdciune, un ajutor material. Romdnia, cu ln intre anii 1989-2012s-au inregistrat peste 22 milioane avorturi, pruncicarestrigdla cer.Sd de vd spovedifi, faceficanonul de duhovnic, sd dat ca nu cumva sd ne pedepseascd Dumnezeu pentru aceste ingrozitoare crime.Nu ucide[i copiii pentrumdncare bani,cdci ei sunt ca ingerii9i 9i
169

iPe fiinfeomenegti. acegtia -celemai nevinovate a iubit Hristos,i-a chematla Sine gi i-a luat in copiiisd vindla Mine bra[e,poruncindu-le: ,,Ldsali gi nu-i oprili, cdci a unora ca acegtia esfe imparalia tui Dumnezeu" (Mc. 10,14). Ldsati copiiisd vind la via[6,sd se bucurede aceastd precum9i de cea vegnicd, via[d pdmdnteascS, i-a pentrucd nu noi, ci Dumnezeu creat,le dd via[d, ii hrdnegte9i poartd grue de ei. Dacd se femeia moare in timpul nagteriicopilului, gi muceni[6. mdntuiegte ajunge V.3.1. se intAmpliin timpulunui Ge avort? Nathanson a MediculamericanBe'rnard unuifdt a cu folositfilmarea ultrasunete avortului purtdnd titlul (Videocaseta de 12 sdptdmdni amenin[area fdtulpresimte Strigitul mut).Astfel, ucigag,care se apropieca sd-i instrumentului prin:migcdri lui zdrobeascd capulgi se manifestd gi de violente agitate; crescbitdile inimii la 140la guralarg, Tntr-un mut. strigdt ca 200;deschide cd Medicina nucleard ardtat la 18 zilese a fdtului, la7 siptdmAni iar batdile inimii fac simtite are toate organele interne gi externe definitiv despreacest conturateas. ne spuneBiserica Ce pdcat? Cdnd invdfdturile Bisericii vin in gtiinfei, atuncigtiinta contradictie concluziile cu pdmAnteascd, demndde tot devinein[elepciune dispreful.
as Avoriul,EdituraOrtodoxos Kypseli,Tesalonic 1 G r e c i a .9 9 1 . 170

Sfdntul Apostol Pavel ne _spune: DumnezeuSe vddegte intru adevdrul Sdu, pe cdnd tot omul, intru minciund,.precum esfe scns; Drept egti Tu intru cuvinteleTale gi biruitorcdnd veijudeca (Rom.3,4).Sfinfii Iu Grigore Teologul, Anastasie Sinaitul9i Maxim Mdrturisitorul aratd cd,,cea care leapidi fitul cu voie este supusi judecdlii pentru ucidere" (SfdntulVasile cel Mare, Canonul 2). Cei care dau medicamente avortive, sunt ucigagi, fel cea care avorteaza la (Sfdntul Vasile cel Mare,Canonul Complicitatea avorteste 8). la complicitate ucidere. la Sfdntulloan Hrisostomul considerdvinovat de pdcatul uciderii 9i pe bdrbatulfemeii. ,,De_ sivirgegti ucidere ce inainte de nagtere?46 Cici nici pe desfrdnati nu o lagi si rimini desfrinatd, ci o faci ucigagd oml Vezicum se ajungedeci de la de betie la desfrinare, de la desfrinare la adulter, la adulterla ucideresau chiar mai de riu decit uciderea.gi darul lui Dumnezeuil bdtiocoregti9i legilor Lui te impotriveSti?9i ceea ce este blestem tu iei drept binecuvin!4re?$i silagul nagteriiil faci silag al uciderii..*'' Avortuleste considerat ucidere cu premeditare, pentrucd ia dreptulla viafdal unei
*6 Prin avort, se intrerupepind la sfirgitul lumii nagterea altorcopii,carear fi avut pirinti pe copiiavortati. De asemenea venirea viatdgi a unormari personalitdli: la ierarhi, preoli, oameni gtiin!6 monahi, gide culturi... de '' Sfintul loan Gurd de Aur, Comentariu Epistola la cdtre romani, greacd, 24, Omilia Patrologia tom.60,626. 171

-inainte _fiinteomenegtiinainte de a veni pe lume gi de de a se invrednici SfdntulBotez.in cartea folositoare de suflet ,,M6ntuirea pdcdtogilo/' spune (cap. 5): "sA nu ucizi", se gi trupeascd sufleteascd. referindu-se uciderea la la sd Sd nu sfdtuiegti, nu ajuti,sd nu fii complice ucidere. ln jurdmdntul lui Hipocrat medicul mdrturisegte: ,f,u voi da femeii substan[e avortive..." ,,

V.4.Falseminuni9i vriji
cd lisus Hristosne Tnva[d Tn Mdntuitorul hristogi mincinogi vremurile apoise vor ridica de gi proorocimincinogi vor da semne mari gi 9i de chiar minuni,ca sd amdgeascS, va fi cu putintS, pe cei alegi(Matei24,5).lar Sfdntul gi ApostolPavel ne spunecd inaintede sfdrgitul gi lumii va veni Antihrist omul pdcatului .fiul - carese va Tmpotrivi Dumnezeu se gi pierzdrii lui va indlta mai presus de ce este sfAnt gi va diavoleascd face dumnezeiesc prinlucrarea Ai (ll gi mincinoase Tes.2, tot felulde semne minuni 3). in acestetimpuri,,uniise vor depdrtade la credinld, ludnd aminte la duhurile cele gi ingeldtoare la invdldturiledemonilol' (1 Tim. 4,1). gi diavoleascd Prinmijlocirea cu puterea 9i yoghinii, hipnotizatorii, vrdjitoreascd, spiritigtii, teozofii, bioenergeticienii cei ce se ocupdcu 9i magia neagrdgi cu magia albd,.fac ai false minuni, incdt:
172

1. migcd unele corpurigrele fdrd -s_4 le de ridicdo masi, deschid ugd o atingd; exemplu, g.a.; 2. produc fenomene presiune: de sunete, lovituri; greutatea 3. modificd corpului uman; 4. ridicdde la pdmAntun corp uman gi-l (levitafie); in facsd pluteascd vdzduh 5. determindaparifii luminoase, corpuri imagini luminoase... luminoase, ; 6. inlesnesc int6lniri9i convorbiri cei cu moti; 7. fac sd apard scrieri fdrd interveni[ia pe plicuri g.a.: omului hArtie, Tnchise 8. ghicesc cdrti,cafea,horoscop...; in 9. fac sd se producd forme,fenomene din care rezultd existenfa O.Z.N.-urilor, extrateregtrilor; 10. realizeazd vindecdriprin intermediul biocAmpurilor. Acestea suntfalseminuni, to[i iar cei care lucreazd diavolul cei care au parte gi cu de'aceste lucruri, suntin ataraBisericii Hristos lui vor fi pedepsiti diavolii (colaboratorii in cu lor) 9i iadul cel vegnic. Cdci nu prin ispitirea lui Dumnzeugi prin iscodireaputerilorpuse de Dumnezeu om se fac minunile, princredin[a in ci neindoitdcitre Dumnezeugi cu ajutorul gi lucrarea Sfdntului Duh se fac adeviratele min-uni. Minunile dumnezeiegti fac numai in se numele lisusHristos prinBiserica Hristos, lui lui 9i

173

pdci Biserica este ,,Stdlp 9i (1. 5). adevdrulul' Tim.3,1

temelie a

V.5.invitituri despreniluciri drdcegti


diavolul intr-onoapte Unuifratei s-a ardtat gi in chip de inger luminat i-a zis lui: ,,Eusunt gi sunt trimis la tine sd-[i aduc o veste Gavriil ..Cred ai fost tril cd bun6".lar fratelei-a rdspuns mis la altii, cdci eu sunt pdcdtosgi nu sunt zicdnd indatda el, Acestea sd vrednic vddinger". pierit vicleanul dinaintea lui 9i s-a fdcut Drept pentru care vorbesc Sfin[ii nevdzut"a8. Parinti:,,Chiar dacd s-ar arita cu adevirat zicind: nu cuiva ingerul,si nu-l primeascd, sunt vrednic a vedea un inger, petrecind in picate". eu La fel ziceaun stare[:,,StAnd Tnchilia diavolul de s-a mea 9i nevoindu-md, apropiat lar mine 9i mi-a zis: ,,Eu sunt Hristos!" eu,' nu sd-lTnchizAnd am zis:,,Eu suntvrednic ochii, pentrucd El lnsugia zis:,,Mul$ vdd pe Hristos", pe ingelAnd multi'. mincinogi vor ardta, se hristogi aceasta, fdcutnevdzut"t'.' s-a lar diavolul, auzind nimenisd Deci,a zis stare[ul: ,,Sdnu doreascd ca vadd pe Hristossau inger, cu simfurile, nu cd cumva sd-gi piardd mintea desdvdrgit, ve gil lup rdmAne minteprimind in loc de pastor fdrd
aB OrtodoxS Alba lulia, Editura Episcopia Patericut, 1990,^p. 309. p ""lbidem, 310. 174

-Cd dracilor gi slujitorilor lor.inchinAndu-se minfii degartd, de inceputulingeldciunii esteslava pe se a careomul,fiindmigcat, ispitegte cuprinde gi in Cdci sunt Dumnezeu inchipuiri asemdndri. diavoli care se pot ardta in chip de ingeri, minteagi ddndu-[igdnduricare te amdgindu-[i potinfiora. de voiegti ai ajutor, te rogilui lar sd sd gi sA-i blestemipe diavoligi sa te Dumnezeu cu Sfintei Cruci". insemni semnul Trebuie sd ne ferim de duhurile (diavolegti). itoare amdg Sfdntul Apostol 9i Evanghelist loan ne spune:,,lubililor,nu dali crezareoricdrui duh, ci cercali duhurile dacd sunt de la Dumnezeu, flindcamultt proorocimincinogiau iegit in lume. ln aceastasd cunoagteliduhul lui Dumnezeu: orice duh care mdrturisegfe /isus Hristosa cd venit in trup este de la Dumnezeu.$i orice duh carenu mdrturisegte lisus Hristos, esfe de pe nu la Dumnezeu,ci este duhul lui Antihrist,despre careali auzitcd vinegi acum estein lume. ' Voi, copii, sunteli din Dumnezeu gi i-ali biruitpe acei prooroci,cdci mai mare esteCel ce e in voi decdtcel ce este in lume.Aceia suntdin lume, de aceea grdiescca din lume gi lumea ii ascultd. Noi suntemdin Dumnezeu; cine cunoagte pe Dgmnezeu ascultdde noi; cine nu este din Dumnezeu, ascultd noi(adicdde episcopi, nu de preo[i9i diaconiortodocai n.). Din aceasta n. cunoagtemduhul adevdrului gi duhul rdtdcirii (duhul diavolilor n.)"(l loan n. 4,1-6).
175

And V.6.Cuvint despreSfdntul cel nebun pentruHristos


intr-o noapte,pe c6nd Sf6ntulAndrei sd ruga, venitvrdjmagul a diavol a Tnceput 9i Andrei tare in uga casei.$i s-a inspdimdntat fricdgi-a?ntrerupt rugdciunea, urcatTn s-a de diavolul in $i 9i s-a ascuns pdturd. s-a bucurat a zis cdtre altul: - Vezi pe acesta?Pdnd acum a numai pdcate gi acum s-a pornit im noastrS. gi visat.Era undeva se aflauacoloo multime diavoli,iar in altd parte,mul[imede bdrbafi
hainestrdlucitoare. diavolii, lar avdndo cdpeteni lar din frica aceea a adormitAndrei 9i

maregi puternicd, ziceaucdtrebdrbafii ha cu strdlucitoare dacdau pe cinevaca sd lupte cd lor. v cdpetenia Fericitul Andreista gi privea,
sd vadd cine se va lupta cu acel in

potrivnic. iatd, a vdzut pe un t6ndr foa 9i, pogordndu-se sus,findnd m6ini frumos, de in cununi: era de aur gi impodobitd cu "una scumpe, douaaveaun mdrgdritar a mare,iar treiaera mai maredecit celelalte, impletita gi in florirogii albe,din ramurile dumnezei Rai.$i atdtde frumoase eraucununile acelea poateminteaomeneascd le ajunge li nu a 9i sd le descrie.

Andrei cumar puteasd aiba $i se g6ndea una din cununile acelea. apropiinijO:se mdcar $i tdndri-azis: de - Nu vinzicununile acest6a? tdndrul lar i-a rdsPuns: - Sd md crezi,fiule, cd mdcar de mi-ai auruldin toatdlumea, nu-[ivoi da fie din aduce nici o floare. Cdci ele nu sunt din acestea aceastd lume degartd, ci din vistieriilecele ceregti, cununi de la Hristos, cu care se pe cei lar incununeazd carebiruiesc diavoli. dacd nu voiegti, una,ci treicununi, mergi te luptdcu 9i pe aceldiavol.lar dacd biruiegti acel infricogat toatetreicununile vei primi la Mine. diavol, le de larAndrei rdspuns: a - Me voi luptacu el, numaisd md inve[i megtegugul Zis-a lui. cdtre ddnsul tdndrul: - Nu suntdiavolii gi infricogdtori groaznici, ci neputinciogi. Deci, nu te teme de infricogata mdrime lui gi de chip.Cdndte va apucagi va a incepe sd te intoarcd pe tine, sd nu te inspdimdntez, sd-i impiedici piciorul gi vei ci lui vedea ajutorul Dumnezeu. lui Deci a iegit fericitulla luptd. gi a venit diavolul, gi infricogdndu-l ingrozindu-|. Apucdnd peAndrei, inceput intoarce el incoace pe a a-l gi incolo,multdvreme.$i diavolii incepuserd sd batd din patme,iar cei cu haine albe sd se intrisdeze, ca tem6ndu-se nu cumvadiavolul sd-l trdnteascd Andrei la pdmdnt.Apoi, Andrei pe tntdrindu-se, impiedicat piciorulvrdjmagului, a carea cdzutca un copacmare gi a nimeritcu
177

176

Amar!" frunteade o piatrd9i striga:,,Amar, se cu 9i barba[ii hainestrilucitoare bucurau lui biruin[a I gi prdznuiau inceputa-l sdruta diavolului. s-au risipitto[i diavoliicu $i acelai-a dat lui cunun tAndrul Atunci, rugine. cu i-a acelea9i, sdrutindu-l, zis: <Mergi pace prietengi frate al nostru. de acum sd fii aleargdspre nevoinlacea bund, sd fii ,,nebl pdrtagvei fi pentruMine gi la multebundtdti rl Mele>. ziuaimpdrdfiei Acestea auzindu-lefericitulde la ac{ Tdndr frumos, s-a trezit 9i se mira de acE vedenie.$i din ceasul acela s-a fdcut pentru Hristos. Crezdnd lumea cd Andrei ri dr l-au legatcu lanturi gi innebunit esteindrdcit, lar Anastasia- ( Sfintei fier gi l-audus in Biserica gi noaptea s toatd ziua se fdcea ca un nebun Anastasia rugalui Dumnezeu Sfintei 9i pe cdnd se rugain bi intr-o noapte, a cea ascunsd inimiisale,a venitla dAnsul, o diavolul, ochilor, vederea [inAnd secure9i cufite,altiilemne,pari unii avAnd mul[idiavoli, Andrei' a inceg ca suli[e, sd uciddpe fericitul $i
chipTn a de departediavolul rdcni,in acelagi

cu Cruce.$i'inilate mie!"$i s-a pecetluit SfAnta s-a fdcuttunetgi un maresoborde oamenis-a gi, frumosla chip,a ardtal iatd,un bitrdn lumindt, avdnd multime slujitori dAnsul. a o de cu venit, $i cu glasde tunetcdtretofi cei careTlinsoteau: zis pe ,,prindefi to[idiavolii!" lardiavolii vditau, se zicdnd: - Vai de ceasulacestain care noi ne-am cd loanrdu ne va muncipe noi! ingelat, Sfdntul lar dupdce diavolii fostchinuiti, zis au le-a SfAntulloan Teologul:,,Mergetigi vd ardtati tatdlui vostru, Satana!"$i fericitului Andreii-a zis: - Vezi cd am venit repede ajutorul in tdu, fiindca Dumnezeu mi-a poruncit am grijdde sd gi tine.Deci,rabdd degrabd veifi slobod. zicdnds-a fdcutca un fulgergi $i acestea a dispdrut la ochiiSfdntului de Andrei, fericitul iar foartemult sldveamila lui Dumnezeu. intru cd toate s-afdcutlui ajutor. i

V.7.Ce se intdmpli la al doilea Botez?


Un cregtin ortodoxs-a inddgostit o fatd de sectard. Tatdlfetei i-a spus cd le dd voie s6 se cdsdtoreascd dacd bdiatul se va boteza la sectari. Bdiatul acceptat a acestlucru,ne[indnd seama sfatul Dar de mamei. mamabdiatului, fiind o bundcregtinS, dus la mdndstire, postit gi s-a a s-arugat gi multla Dumnezeu Maicii Domnului.

in atuncicdnds-a luptat vis cu i s-a ardtat vrdndsd-ltaie asupraSfdntului, $i s-a repezit pe securea care o aveain mdnd9i toti demt asupralui. lar el. care erau cu el au ndvdlit sufletul zdrobit 9i cu lacrimi, a strigat Domnul: ,,Sdnu dai fiarelor sufletul celui ce mdrturisegte fie!" 9i Tncd a mai add strig6nd: ,,Sfinte loane Teologule, ai
178

179

botezului, Cdnd a sosit momentul rugdciunilemamei sale, ochii sufletegti s-au deschisgi a vdzut cum lumi bdiatului pdzitor indepdrtau se SfAnt ingerul Duhului 9i
la el 9i in acelagi timp se apropia un diav a de Cutremurat spaimd,bdiatul fugitd necurat. acel loc. Deci, luati aminte cregtini ortodocai,

sau la carevoilisd vd rebotezafi altereligii Duh gi sd gti[i cd pierde[iHarul SfAntului ingerul pdzitor gi primifi in schimb di Tngeldtoriblestema[i. necurati, 9i

mdnie V.8.Despre
pe Un frates-a mAniat un altul9i,stdnd rdbdare cereade la Dumnezeu rugdciune, 9i din iegind gura astfel,a vdzutun fum (diavol) mdniaso. gi Tndatd trecut i-a
ia de la el fdrd ispita acel pdcat. RugAnd

gi de V.9.Diavolii gdndurile huli


(l gi cdci Dumnezeu, 9i ei ,,cred se cufremurd" aceea ii indeamndpe oameni 2,19). De pe cdndsunt mdniogi huleascd Dumnezeu, in Deci dorintele. oamenii, nu li se indeplinesc lor, mAntuirii vrdjmagilor sd lupteimpotriva (negativa) h mdnioasd cu incarcd energie 9i
50

Diavoliinu indrdznescsd-L huleascd

Pateric Egiptean, Editura Episcoliei Ortodoxe 1990,p. 225. Alba-lulia,

pe Dumnezeu cele Sfinte.Pentrutot'nimicul 9i injurd9i toatesunutdateceluirdu. Preamilostivul Dumnezeu fdcut lumea a gi vdzutd nevdzutd, creatpe om, S-a jertfitpe a Cruce pentru mdntuireanoastrd,are grija de Poateoarecineva spundcd Dumnezeu noi... sd gregitcu ceva?De ce oare nu ne luptdmcu a cdndsuntem mdniogi? ne impotrivim, diavolii Sa gi ne rugdm sd ne insemndm Sfdnta sd cu Cruce. pricinuitorul Nu esteoarediavolul tuturor relelor? Cati cregtiniil blestemd pe diavol cdnd se enerveazd? Cregtinul, cdndare necazuri, trebuie se sd smereasca sa ceardajutorul Dumnezeu.lar lui 9i pe dacdse m6niegi injuraTndepdrteazd ingerul pazitorgi HarulSfdntului prezentspre Duh gi lucrare facediavolul. se ispitase intAmpla mul[idacd-l la ,,Aceastd pe sloboade Dumnezeu diavol, sd-iispiteascd ca pentru gi indl[area mdndria ca sd-ismereascd lor, gi. sa-gi vind intru cunogtinfd, sd-gi cunoascd neputinfa 9i sd se pocdiascd mdndria lor de lor. lar unora gi fiindsmeri[i cucernici,se intdmplS li o ispita ca aceasta, din zavistia gi pizma vrajmagului diavol. Pentru aceasta gi multora dintre Preacuviogii Parinti caretrdiau pustie in cu multd infrdnare gi via[a pustniceascd se li intdmpla lor de cddeau in aceastd ispitd diavoleascd gdndurilor a celor hulitoare asupra dumnezeirii, precum ziceSfdntul gi loanScdrarul al[iSfin[iPdrinfi, de multdsupdrare scdrbd cd gi ce aveau pentru acele gAnduri diavolegti
181

180

Dumnezeu, cddeau in hulitoare de intru sldbiciune 9i boald dezndddjduire, li gi Tnc6t se vegtejeau li sufleteascd trupeasci, 9i foame gi fetelede multeosteneli, se schimbau gi cd cu sete,rdbdare privegheri rugdciuni, doar gAnduri dar nu se hulitoare, de s-ar izbdvi acele puteau izbdvi. cdndle venealor acelegAnduri $i li lui asupra Dumnezeu,se pdreacd se hulitoare gi-i va desface.'pdmAntul va inghifi,sau cd va cer gi-i va arde. Dar toate le cddea foc din pdtimeau gi le rdbdau pentru nesocotinta, lor, gi negtiin[a nepriceperea cd nu se socoteau, pricepeauaceasta,cd tot nici nu gtiau, nici care se teme de cregtin dreptmdritor adevdratul este Lui, gi face poruncile nevinovat Dumnezeu de nigte gdnduri spurcate,rele, hulitoarede carenu suntcu diavol, ale Dumnezeu vicleanului voia gi invoireaomului,ci sunt nigte ndvdliri fdrdde voialui.Pentru omului, asupra diavolegti omulnu are niciovindsau pdiat, care gbnduri, fiindcd omulnu de nici pedeapsd la Dumnezeu, lor, ci ii cad lui nici le primegte, nu le urmeazd Cdci cum ar puteacinevadin cregtini ndpastd. i pe cdruia se inchind s5-Lhuleascd Dumnezeu, ne Aceluia, inchindm gi i se roagd? Noi,cregtinii ziua gi ne rugdmgi-LbinecuvAntdm 9i noapteq, in toatd vremea si in tot ceasul. Aceluia li ii Aceluia gi il mullumim pe D6nsul preamdrim. purureain ajutorul slujim,pe Acela il chemdm Lui inaintea stdmgi ll rugdm pe El Unul nostru, 9i Duh, Tatdl,Fiulgi PreasfAntul it gtimDumnezeu, Pentru sldvitde toatdfdptura. intr-oDumnezeire
182

gi cu le Acelatoate chinurile mucenicia bgc-qrle gi le primim, rdbddm lepdtimim..."51. Un frate l-a intrebatpe unul din pdrin[i gindul hulei, zic6nd: necdjegte se despre sufletul awo, de dracul gi spune-mi, hulii, fd mild ci meu din ce cauzd mi se intAmpldgi ce voi face? bdtr6nul: g6nd ca acesta ni se un Rdspuns-a int6mpla noud din clevetire, defdimare gi gi dar osAndire, maiv6rtos mdndrie dintru din a-gi voilesalegi a se leneviinrugdciunea facecineva sa, gi din mdnie9i iutimecare sunt semneale mdndriei,cdci aceasta ne aruncd pe noi in patimile s-auzis 9i de acolose nagteg6ndul ce gi de va zdboviin suflet, dd draculhuliila hulii il cel al curvieigi de multe ori il aduce pdnd la iegirea^din minli,iar de nu se va degtepta omul piere""t.

V.10.Licomia pAntecelui
Un frate oarecare, fldm6nzind, vrut sd a menance diminea[a se luptacu gdndul de sd 9i nu mdndnce pdnd nu se vor implinitrei ceasuri din zi. $i dupa ce au trecutcele trei ceasuri a pregdtitm6ncarea iar voia sd mdndncecu gi marepoftd9i iardgi zis:,,mai gi-a bineestesd mai agteptpufin gi sd mdnAnccAndse vor implini noudceasuri zi".$i c6nds-aimplinit din vremea, s-asculatla rugiciunegi a vdzutcu ochiilui pe vrdjmaguldiavol, ca un fum iegind de sub
Patericut, cit.,pp.317-31 op., 8. 11^ p. " lbidem, 321. 183

unde se afla mancarea. indatd i-a $i -gervetul pAntecelui gi scdpdnd de lScomia irecutfoamea, gi de nesdturare.

V.11.Patimadesfr6nirii
poatefi stirnitd in om Patimadesfr6ndrii astfel: in A. Diavolii,atingAndu-se somn de pa(i ale trupului,stdrnesc patima anumite formauneifemei gi trupeascd apoiaducin minte prinamintire; B. Diavoliise pot ardta lu6ndinfd[igarea pd(i ale de uneifemei9i ating6ndu-se anumite gi pdcatului se ivesc dorin[a stArnesc trupului, nSlucirile; ce in caredomnegte diavolul se C. Patima patima 9i aga se aprinde apropie,stdrnegte omului spre gdnduri,aducdndinainte sufletul prin Dar pdcdtoase amintire. in nicirinul formele niciun sd nu amintite potdracii migte din modurile gdsegte sufletdragostea in dacdse fel de patimd fafade Dumnezeu.

desfrinirii V.12.Rdzboiul
gi de Un frateera in marerdzboi supdrare gi desfrAndrii a mers la un stare[cu la duhurile pentrumine, viatd sfAntdgi i-a spus:,,Roagi-te despdrinte, md supdrdfoartemult rdzboiul cd pentrufrate,dar Decis-a rugatstareful frAndrii". din venindacesta, nou i-a spuscd nu a incetat
184

luptd. VdzAnd aceasta, stare[ul continua aceastd vie[uirea ruga9i a zis: ,,Doamne, aratd-mi a se Satana acestuifrate gi din ce parte-ndvdlegte gi lui,cd m-amrugat el nu a aflatodihnd". asupra a starefului demonul cd lar Dumnezeu descoperit gedeaaproape frate9i bdrfeaprin de desfrAndrii impreund el, in vremece ingerul trimis cu gAnd lui spre ajutor stdtea departe 9i era mdhnit asupra fratelui, cd nu se indrepta spre Dumnezeu,ci se indulcea cu gdndurile gi sdu desfrAndriitot cugetul ii da vrdjmagului. Deci a cunoscut stare[ul fratelenu se cd gAndurilor i-a zis: ,,Telagisupusgi gi impotrivea cu cel te imprietenegti gdndul rdu al desfrdnarii 9i de aceeapdtimegti!" Apoi l-a invdfatcum sd se prin post, gdnduluidesfrdndrii, impotriveascd rugdciunegi smerenie. $i urmdnd sfatul duhovnicului impreund stareful, cu 9i^rugandu-se a aflatodihni""'. Altadataa venit diavolul AvvaSisoe ila 9i a spus:,,Minune mare,pdrintel Ucenicul md tdu tinb strdns in bra[e 9i se roagd: Doamne, izbavegte-md cel rdu!"Sd gtii gi aceasta: de nu va uri omul patimile trupului sdu, ca pe nigte -, vrajmagi sdi- nefdcdndu-le plScerea nimic ai cu apoinu va puteasd se slobozeascd cursele din vrajmagului. Pentruto[i oamenii, dar mai ales pentru cei tineri, cursa cea mai aprinsd a diavblilor trupul. este

53 Proloage, Mitropoliei Editura 1991,p. 165. Olteniei, 185

carea mutato V.13.Diavolul stAnci


in trecut,se nevoiaPe MunteleCeah c6ndcitea Noaptea, cu un pustnic via[dsfAntd. luptdnd sd-l intrerupd, diavolulcduta Psaltire, cu mdndria,minia, desfrAnarea cu 9i Ba, uneoriii aruncaPsaltirea armeale sale. foile. ldsa mdndsau"nu-l sd intoarcd citea intr-o noapte,pe c6nd pustnicul pe stAnca fa[a pegterii din sta diavolul Psaltire, de se pregdtea lupta.Cu Harullui Dumne pustnicull-a legat pe diavol 9i i-a poruncit a din plececu tot cu stdncd acelloc.Diavolul lt l-a soarelui surp gi a plecat.Rdsdritul stdnca pe diavolla CoadaLaculuiBicaz,unde a St6ncase poatevedea st6ncagi a dispdrut. Esteina vdii,l6ngdviaduct. in astdzi, mijlocul gOOetone.in acel de 15 metrigi cAntaregte nu din punctde vederegeologic, mai existh rocd asemdndtoarecu rocile din (dolomite calcaroase). Ceahldu

tu intr-ozi'.,,latd, egtisfAnt9i drept,iar duhovnicul gregit!" Duhovnicul, fiind 6u te povdfuiegte cu duhul,gtiacd ucenieul asculta de sdu vdzdtor sd-l scapede diavolgi doreaca prin smerenie duh necurat.Diavolulinsd ii gopteain acest ucenicului: egti virtuos9i sf6nt, continuare ,,Tu tdu gregegte, fiind invidiospe tine, duhovnicul mergila el, iar dacd gi de data aceastate va pleacddin mdndstire!" ucenicul loc lar in certa, a sd se smereascd sd ascultede duhovnic, 9i plecat acelloc. din V.14.Linvilituri Cdndse acoperd ochiiboului, atuncitoatd puterea se smeregte duci undevrei.Astfel gi-l lui diavolul,daci reugegte intunecemintea sd 9i prinpdcate negtiintd, ducela tot lucrul gi omului il prinHarul rdu.lar de se va lumina mintea omului Dumnezeiesc congtiinta duhovniceascd, ugor Ai vascdpa megtegugirile de vicleanului diavol. ' V.14.2. cine si fugim?! De il Un ,,cregtin", vedeapreotul, ocolea cdnd gi se ascundea. Intr-o Dumnezeu rAnduit zi. a ca sdse intAlneascd preotulfafd fa[d.Pdrintele cu in i-a zis: - CAndvezi un preot,sd vii la el, ca sd te bine-cuvAnteze el Dumnezeu.lar pdcate prin gi de dediavoli fugi. sd

diavol V.14.Povdtuitorul
Diavoluls-a ardtat unui cSlugir mereuspre bi gi rAvnitor tAndr,povdtuindu-l cd crezAnd este s-a pdnacdndacesta ingelat, Ba, mai mult,nu a de duh trimis Dumnezeu. sdu, implini cu sd se sfdtuiascd duhovnicul Diavolul, care astfel voia diavolului. i-a in deja,ardtdndu-se vedenii, materializa
186

187

diavolii? Cum ne ispitesc V.15.


Avva llariona legat,cu ajutorulHarului sd DuhuluiSfAnt,pe un diavol9i i-a poruncit i-a Diavolul zis: el spundcumingeald pe oameni. principale: <Eu,pdrinte, treimetode am la le 1. Celornecredinciogigoptesc ureche Rai9i niciiad' nu Dumnezeu, existd existd cd ,,nu pe'pdmdnt, atAtestetotul.Decisd Cdt trdiegte sd sd mdncdm, bem9i sd ne distrdm, desfrAndm, cu gi murim nu ne alegem nimic. cd indatd care ajung prin Totugi,unii din acegtia, diferitenecazurila Bisericd, prin lucrarea igi gi Dumnezeiesc ingeruluiPdzitor a Harului este ce deosebire atunci, pun intrebarea: ,,Dar, Pentrucine oare s-a intre mine 9i un dobitoc? cu gi pdmdntul, toate frumuse[ile, fdcut cerul le-a armoniile daruriledin ele? Dumnezeu 9i dupd legilegi , pentruom, ca sd trdiasca creat sd poruncile dumnezeiegti, I se inchine9i sd-L sldveascd. le 2. Celorce se intorcla Dumnezeu, zic" spovedegte-te, ,,Mei,omule,mergi la Bisericd, n,uo rupe.Doaram dar'nicicu dracul roagd-te, petrecut ani atA[ia imPreund... CAnd ies de la $i foarteugor ii cAgtig. la in sd ii Bisericd,indemn intre cdrciumi, jocuri 9i gi asemenea in cdtevaore i-am fdcut la altele la Pe negri mine. altiiii intunec minte ii trimit ca 9i gi la la numaidin curiozitate sectan[i la eretici, cd 9i ei cred spun6ndu-le sau spiritigti la vrdjitori in Dumnezeu.
188

3. Celuicu pu[indcredin[a negtiutOr'ii gi spuncd este Dumnezeu Rai, gi Judecata gi de apoi,dar cd nu are rost sd-giiroseascd tinere[ile mergdnd Bisericd, doarmaiarede trdit.$i-l la cd amdgesc, sd petreacd ca timpulin pdcate,sd moard gi nepregdtit atunci iausufletul ducin ii gi-l iad>. (O Amintimaici o istorioard: mamd igi trimite baiefelulla Bisericdin Postul Mare, spundndu-i dacd ascultd sd-i cumpere cd o un cadoude Sfintele Pagti. Pleacd gi agadar copilul in cale ii iese un om de vArstdmedie gi-l intreabd: te m-a trimis ,,Unde duci,copile?" ,,Pdi, mamala Bisericd", copilul. lasd,egtimic, zice ,,Ei, ce caufi cu babele? tu gi Du-te te joacd, timpl . ai Copilul il intreabd ce sd-i spund mamei. lngeldtorulspune: ii cd ,,Zici ai fost. $i agacopilul nu s-a mai dus la Bisericd. crescut A mare,s-a insuratgi intr-un timp gi-azis: ,,Cam mult nde am maifostla bisericd! Agase pornegte nou din gi pe. caleiarTiapare acelbdrbat, care-l intreabd din nou: ,,Undete duci, tinere?" ,,Md duc la pentru cd nu am mai fost demult", Bisericd, Ingeldtorul nouil abatedin drum,sfdtuindu-l din cd estetdndrgi maibinear fi sd se distreze, la iar Bisericd va ducecAndva fi bdtrdn. se Ldsdnduse ispitit, dus tdndrulla distrac[ii. trecut s-a Au gi anii,tAndrul imbdtr6nit deodatd m6hnit a s-a in suflet, zicdndu-9i: de mine,am imbdtrdnit gi ,,Vai eu nu am maifostpe la Bisericd!" pleacd Hotdrdt, din nou gi spurcatulde diavol, care nu imbdtrdnise deloc,se aratdsub acelagi chip gi-i
189

zice:,,Unde duci,mogule?" md ducai eu la te ,,|a, i-a multumit, replicat: Atuncidiavolul, Bisericd'. prea t6rziu, de acum egti al meu!" ,,Este in bdtrdnul zicea sinealui:,,Eu igi Dumirindu-se, gi dstaestela fel, de ani de zile!" am imbdtrAnit nespovedit9i 9i a murit omul nepregdtit, neimpdrtdgit>. se Prin acestemetodeale ingeldtorului, de alte de ascund, fapt;nenumdrate feluri momeli care luptdtot gi ispite,megtegugite satana, de Vrdjmagul cdte un suflet. timpulpentrua cdgtiga preajmanoastrd,este noastrestd in mAntuirii gi prezent toateacfiunile noastre se luptdsd in mai Pe ne piardd. noi, cei din lume,ne cdgtigd lui ugor,incdt osteneala nu este prea mare. Rdzboiul adevdrat il duce cu cei sporiti de cu duhovnicegte, cei cares-aulepddat lumecdlugirii precum cu preofii. 9i faptulcd indepdrt6ndu-te. Aga se explicd ' gi El faci de bisericd de celesfinte, loc diavolului. prin permanent aceeacd la tot pasul esteprezent pomenit, du-ted...;sd fiu al cinstit: estechemat, te d...;ce d...;g.a.la fel.$i agadiavolul intunecd la minte sd-faci voia lui. Tot ce std pe fata pamdntului: animal, lucru, mAncare, fiintd, [5rAn5, - nimic nu este iertat - sunt date ape etc. incongtien[i de de diavolilor mii gi mii de oameni gravitatea lor. faptelor

V.16.Diavolii raport la
in iad, satana pnmegte raportul sdi supugii ii subalternilor Cel mai mic dintre sdi. voastrd, luptat am timp spune: intunecimea ,,Eu, gi de 5 ani 3000 de cregtini i-am fdcut de au pacatuit. Dupa aceastai-am imbarcatpe un pe de vapor, carel-amscufundat, ciocnindu-l un aisberg". multtimp,prea Satanai-a replicat: ,,Prea pu[ina roadS!" intunecimea in Urmdtorul grad zice:,,Eu, mea,am lucrat timp voastrd, impreund oastea cu de 10 ani prin guvernele tdrilor,le-am stArnit mAndria,ura, dorinta de imbogd[ire,iar la potrivit la Am momentul i-am indemnat rdzboi. milioane suflete iad!" de in adusastfel nemultumit, nou i-a zis: ,,Prea din Satana, multtimp,preapu[ind roadd!" Al treilea zise cu ingAmfare: ,,Eu, voastrd, impreund subordona[ii intunecimea cu mei, am luptat40 de ani un pustniccu viata curatd l-amdobor6t!" 9i Satana,mul[umit,replicd:,,Vinosd te ai avansez, marelucru reugit!" V . 1 7 .M o m e a l a intr-ovedenie, vdzutun Avva Macarie, a diavolcare trdgeadin greu o funie,de care se mul[ime oameni. cu de [ineau mAinile "

190

191

- Undeduci pe oameniiacegtia, il diavole? intrdbdAvva Macarie. - C u m,u n d e ?i n i adlr dspunde diavolul. - B i n e ,d a r e i su nt zidir ea Dumnezeu lui 9i prin jertfa lui lisus Hristosgi au fost rdscumpdra[i trebuiesd meargdin Rai! - Da, pdrinte, eu i-am legat? Le-am aruncatfunia (momeala)gi uite ce strAnsse fin de e a !

pdcatul slavei degartess.Rdzboiul dracilo'rpring6nduri mai cumplit noastrd ca e ,,impotriva Maxim rdzboiul prinlucruri", spuneSfdntul ne cel Mdrturisitorul.

gi V.19Diavolii gdndurile huli de


Trebuiemenfionat un alt gdnd al rdutdtii, 9i gindul cel necurat al intru totul respingdtor: blasfemiei. infeleg6ndpericolulunor astfel de gdnduri,precum gi faptul cd acesteaii rdzboiesc in principal pe nevoitorii vie[ii duhovnicegti, Sfdntul loan Scdrarul a rezervat blasfemiei un gi capitolintreg,descriind-o amdnunfit ajutdndune sd ne ferim de ea. Blasfemiasau hula. ne spune Sfdntul, izvordgte din mdndrie: ,,Prea necurateiacesteia ii place deseori sd ne facd, atuncicdnd ne"gdsim sfintele la slujbegi in chiar ceasul infricogdtoral sdvArgiriidumnezeiegtii Liturghii, sd blasfemiem (hulim) pe Domnul ( SfAnta uce ,M ai c aD om nul uiSfi n[i i ... n.) gi , Cr n. (Taine)care s-au sdv6rgit". ndvdlegte Sfintelb Ea grdind asupra noastrdcAnd stdm la rugdciune, noi oarecari cuvinte foarte ruginoase gi ,,intru necuviincioase pentru ca ori sd pdrdsim rugdciunea, sd cddemin deznddejde. felul ori in pe mul[i i-a fdcut sd inceteze de a se acesta, ruga, d-upacum pe mul[i i-a indepdrtatde la Sfintele Taine; trupurile unora le-a topit cu triste[ea". sd SfAntulloan Scdrarulne povd[uiegte nu ne socotim pe noi ingine pricinuitoriai
uu lbidem,CuvdntulXXtl, p. 358 193

V.18 Fiecarepatimi are un diavol al ei. Dracii pun mereu in noi sdmAnta
cugetdrilor necurate 9i neruginate, fiecirei patimi ii patimii corespunde dracul respective. Sf6ntul loan Scdrarul aratd cd gAndurile spurcategi desfrdnate de la dracul vin cel amdgitoral inimiisa. Mare este amdgireacu care ne momescai ne rdzboiesc demonii acest in rdzboi nevizut - gi numai sfintii, a cdror minte este curdlitd de patimi 9i care au darul strdvederii, o pot vadi! Acelagi Sfdnt ne povestegte o .intdmplare ldmuritoare in acest sens: ,,intr-o am observat zi, cum demonulslavei degartea insuflatunui frate anumitegAnduri, pe care le-a descoperit mai inainte9i altuia;apoi l-a trimis pe acesta sd spund celui dint6i ceea ce pe avea in inimd,fericindu-se sine ca unul ce se prezicdtor (profet)" 9i cdzdnd astfel in socotea
Sf. loan Scdrarul, Scara Raiului, Cuvilntul XV, F i l o c a l iv o l .l X , E . l . B . Ma l B . O . R .1 9 8 8 , . 3 1 9 . a p . , uo

192

care intrucAt de ,,Domnul, este ,,gAndurilor huld", gtie noastre, cd nu suntale al cunoscdtor inimilor noastreacest fel de cuvinte,ci ale vrdjmagilor nogtri", care voiesc sd ne instrdineze de gi Sa56. Dumnezeu de Biserica

V.20.Cum scoatediavolul oameniidin Biserici.


Un marestare(, , gtand,in-Bisericd, v6zut undiavol-carq.umbla a pe l6nga_cr-e5tini, ei -arun diutre=

mdhnire, iubirede arginti, lene 9i altelela,feLMergdnd mai departe, vdzutin orag oameni a jucau, huleau. $i care chefuiau,desfrAnau, deasupralor se afla un diavol intunecatcare lenevea. cdndin cAnd, Din acelTntunecat uita se pacdtogi, la. mulfimea oameni de zicAnd: - Merge treaba! meisuntefi! Ai

V.22. Un exemplu biruinfi de asupraceluiriu


U.n_cfe..gtjn ayeafn ulte ispite-de-la4iavei gi I cadga__dp nsnLlrnirate in pdcate. ori alergaia-Stana3iserce-gi se rutga l@nufi, :,,Doamne, ori _z_iq6nd qri{e pu vqiegcdg_vojes_c!" 9i ziceaaceasta toatezilelegi de cddeain curvie in gi de nu cddea.O^data cdzut,ca de obicei,in a pdcatnoaptea gi-indata inceputa se ruga lui a gi i-a zis, cdndcAnta: de ,,Cum nu te ryginezi cu_ lui_Dqmn9_49!1, gl_a [otul_asta inaintea pome4j numelgLui?"lar fratelei-a rdspuns: ,,$tii ca liqaha:sta esle nicovald,o datd vei lovi cu gi voi ajuqge ziuade apo_i cu jurdman_tfeS_le in i[i incredin[are, cd nlt_sd _?_y*q cd n9dg!g9qA__pe-Fdcdto$i, pAr6ndu-te tine lui Dumneze.u" pe p_6n i te luptacu mine gi voi vedeacine va
195

(Pateric Egiptean). cregtinilor vin la Bisericd. care

19_ diauqfii _geaoana V.21.Lupta

termina slujb_a. Agaj:a__desqop-erit lui p6na se_ gtq D_ ng1-zeu re[uluica 9p

privegheazd vegnic insistd a in Diavolul Ai lui ispitiprin toate mijloacele viclene. Unii cad lui. biruifi, alfiibiruiesc iar asupra Un sfdntpdrinte o avdzutintr-ovedenie mdndstire undecdlugdrii post gi muncd. se osteneauprin rugdciuni, Mul[imede diavolise luptaucu ei, aruncdnd ldcomie, sage[ide mdnie,desfrdnare, mdndrie,
uu lbidem, XXill,pp.373-375. Cuvdntut 194

[rtui,-lu-sau-Dumnezeu.Dacd a auzit dracul intr-adevdr, de-a-c-um a acestea. zis cdtredansul: -tisgonisesc nU 111_a mai_ -c3- -n -Lo*i !q{g qu t in-e, S-d u pentru luptOndu:md ; 9i stre-eungna, otdrdt cre Atunci cAnd a dusdracullct" ri r" lase de pdcate, @r -q,egU-n--9Aj!-jspiteau djavolilor.Aga spunea urrde__Le d1eqf_cal9_ji-gapteau:,,Lasd de ai sd te pocdiegti pdcate l!6j[9!" -lar hgtaq6t, iaspLtndea, e_[, -N-\.1, _Volpirasi ]! p_aqa!.[Si fie mAine voialui Dumnezeu!" A zis un bdtrdn:,,D_-qcd se luptdcu a!flia trup-rJJauvezi , !-:-? -PoIllt rd4lloiul Sau din desfetels, ta _a_supr-agi o indrepteazd. sau sau ditLsromn--mult, din mdndrie,sau de te mai bun decAl-altul, sau ai s_qc_g!-egtl tine Be Fiindcdafardde osdnditpe cineva-candgregea. omufsplecurvie"S8. se luptd ".""ttl-nu V.23. CAt de mare poate fi o

i
Vrajitoarea a _!qim[g, 3__diavoli .toaplg-a_ a.9qp_fa VaSfle, acegtia dar s-auintorsruginati, IUL neputdndu-se apropiade el. Vdzdndaceasta,

vr?jitq_ere_e__e_

dd

ljavglj, dar gi acegtia s-au intors rugina[i. s updratd,ajle_lan_o_@ol i, --fo care insd au a pe dumnez . AtUnci. a_intreb_at*-vrajit-q-ar_e-a diavoli: ouliu*ti p"t r.a;upralui Vas-ile?" , lar,diavolii i-au rdspuns: ,,

ti". V.24.Despre rugdciune


Zis-a un stare[:,,Cdnd vei ruga gi.v_ei te vedeacd Dumnezeu m_i!gieg!e,HarulQdu, cu !e, sd gtii cd satana qle_ylqllj{e. Cdci diavolulatunci o luptd pe oameni cu invergunare, c&rd_fara_de lene-vjge luptd gg___ei. g6nd lar e _se va izbdvi". I I ne spune: maitare ,,Cel ne luptd vrajmagii diavol i. 999!gl lor este,,94__ng_ rug fure as de la
197

ispiti?
a I femeie,pe nume luliana, mers la o (Sabina)*cdreia-ii-slujeau- 30Q-de re vrdLiitoa pentrua se p_e diavoli,ca sd-l farm.e-e;e V.asile, i-a ea. Vrdjitoarea cerut o sumdde cisdtori cu cd bani, incredinfAnd-o are diavolicare o pot ajuta pentrua-l aduce pe Vasile in casa ei. plitt_gla__lgi Va9j9, fiind !,tn-9F. c19dlncigs, plql D,umnezeu -desp_rg-acest qlape
tt p. tbidem, 299 ut tbidem,p. 306

196

cine este de-mizice sd md inchinlui?"Acestea


.tru il am
^{ --

u, cdruia gqtgfqa__mg rgf_lfe__ll_qe 1-p_cijir, " Acestea auzind i4g l, !nd?!t :_ p!g!! SL_s_-ala.c_ul ne@zut cu citVla dglqc_Si toatdoa-slea cU lui. V.26. Despre smerenie la un U0+arinte merg6nd t6rg,a intdlnit om indrdcit, muncindu-se. Apropiindu-se, pe indrdcitulLa l-o_v,it parinte cu palma peste obraz,ia[*pArintele intors gi celdlaltobrazca a sd-l loveascd. Atunci,diavolulnu a mai putut pdrintelui imediata fugit din febda gmg1e-Ue 9i om, slobozindu-|. Aga, omul a rdmassdndtos, mul[umindu-l Dumnezeu l-a izbavitde lui cd muncirea cumplitului diavol.

V.25. Diavolii cu carul de foc un Spunea $vva Qr cd a cunoscut pdrinte la desdvArgire, timp de zece incdt care ajunsese =nu-J mdncat, ci ani mAncare pdmAnteasca ii irlgerulDomnuhri aducealui; o-dati.laJrelzil-e, u+ m6ncare cereascd. au venitla acelpustnic $i pi{q.{e cliavoli, strdlucind 1e_i__cqQde de de-foc ingeri, intf:o_-__c_dru[e ai multime oaste, tnarmatd asemenea unui alai impdrdtesc. tu i-auzis: ,,Omule, ai de Apropiindu-se ddnsul, glte-voj-inal[a yo_1 aceasta gi !e_ [q3in Qaruta gi te la de pe pdmAnt cer, ca pe llie-Tezvite-anul, cu la voiageza un locimpreund dAnsul". Auzind acestea, pustniculigi zicea in gdndul sdu: ,,Eu,in toate zilele gi noptilel:t15 gi meu, inchinimpdratului Dumnezeului
un al vol. l, E.l.B.M. in Sf. EvagriePonticul, Filocalia, 1 9 8 8p . 1 1 8 . , B.O.R,

. . V.27 Avva Macarie


A venitdiavolul Avva Macarie vr6nd gi la sd-lloveascd, a pututgi i-a zis lui:,,Multd nu sild po!,pimic am de la tine,Macarie, cqgi-nu aqupra ta. Degi,iatd, eu , fac ai eu: tu postegti, tu privegheTi, nu dorm nu mdnAnceu nicjo-datd; deloc; este care md biruie".$i l-a intrehat Avva Macareie: este?"lar diavolul ,,Care

198

199

ta"60

a zis:,, -

nu aceasta pot asup.rel , pentru

V .28. Avva Pamvo Se spunea despre Avva Pamvo cd -nu ntejodatd zAmhea.intr-unadin zile, vr6nd draciisd-l facd sd rAdd,au legatde un lemno gi pandgi o purtau, facdndgalagie zicAnd: ,,Alli, a Avva P-amvo, rdg, iar alli!"$i vdzdndacestea, a indatdau inceput juca"zicAnduauzind, dracii, lor: lar gi:,,Ha, Pamvo rAsl" el le-ardspuns a ha! Ng,, an ras, Qlam-ficulrAr4 ?,neputinta voastrd, o pani o'. cA gtatra*fiin-d-pudafi

Dvp-it12 ani, nemaiputdnd necuratul duh.g;l pe suferi cdlugdr, pdidsit, l-a fugind la ddnsul. de Vdzdndacestea, pdrintele zis: ,,Pentru md i-a ce pdrdsegti?Mai inloarce-te$i _lup_t-a-le mine!" .e_u. lar diavolul plecatde la el, neputAnd a rdbda ostene-ala4j-smerenia pdrintel i. u V.30. Rdzboiul diavolilor impotriva

cilugdrilor
monahul, spunea frafilor, ca AyvaMafgel, gi cum ar fi fost vorbadesprealtul,cd p-g sc-glqt Tntr'o noapteca sd-gifacd pravilagi cd A_aUZLt un g! . Deci, pirintelegi se gandeain sine de s-a tulburat de Undeeste aiei glasultrdmbifelor rdzboi?]ar cdndse gdndea aga,ildata a venitdiavolul-gi el i-azis: - Aga, cu adevdrat, q1 ldzboie_sle, _8e1u yoi_qgU aifii"z_bsi sa dormi,ce=ne!-!_U ne a$upra-Ja, gi,pentru -robii ca nogtri sunt, ii rdzboim. V.31. Puterea smereniei Erau doi fra[i cdlugdri,care de multa vreme-viefuiau impreund. vrdjmagul lar diavol, pizmuind traiullor cel bun,a vrut sd-i despartd unulde altul.Deci,a provocat intre_ p_rjeina-ca ei"o aceasta: fratele maitAndr aprins cel lumAnarea a
201

V.29.JertfacregtinA
de un A venitla mdndstire om supdrat un mila de diavol. lar un pdrinte,fdcdndu-i-se cu ddnsul, dcut--s;utgaeiu-ne Si-I-a-inse*mnat fiindpe necdjit Cruci.lal diavolul, semnulSfintei pe gonegti minedin acestom, pdrinte, zis:,,Md a i!" d_ar Slii. cAla"linev-oi-ven sd Pdrintele r:dspuns: i-a ,,Vinola mine,cdci duh cu bucurie voi primi!"$i aga necuratul a te a iegitdin acelom gis--a.tipitde,pannte. $iin_d.a"ta timp inceputg:l"tttff-e-g11q necdjipe pdrinte 9i-a-l felukte jspile.|ar pdrintele L-o-u-toj qL@e-ghlq5i mult lqi_..Dqmnezeu pe p-ost,pg11-c-ind diavolulcare petreceacu el.
uo l b i d e mp . 1 3 3 . , t' l b i d e mp . 1 g 2 . ,

200

V.33. Vremuriapocaliptice
cd
lll

Andrei:,,Sdgtii ayolulcdtreSfantul

l1

s-a cel mai bdtrdn,cu..srnerenie inchinatTuip-And zicdnd: la pdmAnt, - laitd-md, frate, cd te-am suPdrat, gi un agleaptd pic- iar o voi aprinde. pe a DumnezeU pedepsit l-arputerea'lui p6ndla 7iuil $i dacds-a muncindu-! aceldiavol, fdcutziud,a mersaceldiavolla raportla Satana, tot spundndu-i ce a voit sd facdgi cum s:? Slrlgfit celui cel cdlugdrul mai b-a-trn mai tdndr9i cum, ia, ntru-smerenia.aQelu Puterea Iui Dumnezeu P-e pe-el J-ape-de-psit pana la ziud.Deci9i noi sd ne silim sd cdgtigdmsmerenia,care risipegte puterea diavolilor. V.32. Cine se lupti cu diavolii? sdu: Un fratea spusduhovnicului - Pdrinte, luptdun diavol! iDuhovnicul md a rispuns: - Diavo[il a luptat pe Moise,pe SfAntul impotrivit Antoniegi pe ceilaltiSfinti,c4re--s:au cu diavolii, pasatului Fana llsallge luptat Si-q-?U (Evrei 12, 1-10).lar tu P-entru

VA

viclgsuguile, rfi_a_rLdeeA_t i, c_ej b_Arcni. mAi eu _v_oi odihnigi_nuvoijnvata_nimic ineepe_a-mA pefiiioamenifor, p e, vor inqgp,ej_tqgg- v_o-ia ?.. _toata .me V.34. Despre cdderi pe A intrebat frate unpdrinte: un

aep_\tqnlele_,s|paqalelg,t_alepediayoli.

- Cum cei carevietuiesc lume,trecdnd in postul rugdciunea implinind gi cu vederea gi toate poftele nu cad gi nu mdrturisesc au gregit lor, cd gi chiarde Sfdnta impartaganie indrdznesc se sd apropie?lar monahiide-a purureapostescAi privegheazd se roagdgi pururea pocdiesc gi se Ai plAng pentru pdcatele lor. ' larAvva,suspindnd,zis: a - Bineai zis,frate, nu cad_cei lume, cd din intrucdt dupd ce au _e"d-zut _dat-6, O _c!lnp_[!a, 9! nigilru malAu pentrucd petrecAnd cd_de_rpa dg" , in dint6i,p _cea ,_gi n1c!_19 gtiuqdgu c_Azut. pe cei Oare de ge _qr_ lupta Qg_v_o_|11l mai care se ta_v-alescin--noroiut patimilat gi_fac yoia_dpvolilor? monahii, fatd pe intotdeauna lar luptdndu-se diavolii, iar.alteori cu uneori biruiesc,
203

202

ill
ll'

sunt biruifi gi cad, dar__nu__inceleaza_e_se_ldjca, srlht lovifide diavoli, nuiqc_eleaZLa-i cu dar arde postg[ S.Llui 1gggp:Uea, pdnd ce, crtO-gmnezeJ, vor birui pe diavo[ gLii vor face ii slabigi neputinciogi de ei. Pentru atunci, fafa cd impacdndu-se cu Dumnezeu,se odihnesc primind totdeuna duhovnicegte, bucuria pacea 9i luiDumnezeu inima in lor. V.35. Avva Moise AvvaMoise, carepetrecea pustie, fost in a luptat de diavolul_ desfrfl"adrii. nemaiput6nd $i, suferi, mersla Avva-lsldor. Avva lsidorl-a lar a suitla un locinaltgi i-azis: - Cautd spreapus! privind, Vdzgto__mullme a nenumdratd $i, dq*diavollinspilmAntiiorigi pornifispre rdzbol Apoii-aspusAvvalsidor: - C-autaspre-rasaritia aminte! gi eet e el."a--vizut nenumdrate $i, privind, intru mare slavd.Deci,a zis r_i, Avvalsidor: - Acegtia (ingerii)sunt trimigi de la pentru ajutor,iar cei de la apus Dumnezeu (diavolii) sunt cei ce bat rdzboicu noi. Decimai rquJJlsunlcei-cu-qo i"62.

V.36.Smerenia
intr-o vedenie. Avva Antoniecel Mare a vdzut toate cursele vrdjmagilordiavoli gi, pe suspindnd, intrebat Dumnezeu: a - Cinepoatesd biruiascd toateacestea. pe Doamne? a auzitun glasdin cer,zicAndu-i: $i - Sgerenia!

V. 37.Se pot mdntuidiavolii?


La marele intre pdrintiicei desdvdrgiti, cel QIallulAntonle Mare,a venitdiavolul gi a inceput se;lldnge9i a se tdngui, a - Eu, o, SfintePdrinte, sunt om, ci nu pentru diavol, multimea fdrddelegilor mele,9i ma rog tie, sd te rogi lui Dumnezeu, sa-ti ca descopere ar pflmi3q_diAyol_ta +ocdjnfd qaqpocdintalql ru o i_q seamd? Tp Antonie spus: i-a ' SfAntul - Precum voiegti face,iar dimineala voi sd vii aici gi-[i voi spuneQe" a"*pg1gpc_it Dumnezeu despreace_asta. lar pe c6nd se ruga,ingerulDomnului a venit i-azis: 9i - lata cd iubitorul oameniDumnezeu, de nicio{atdnu se intoarce la cel ce vine la El, de chiardiavol ar fi. ASagldiggte de Dumnezeu: ,,Te cd tu __egti e gi nu poti fi gi rriul_ui cea noud Si qgtjjncepatOfUl !,undtatea

u ' l b i d e mp . ,

141

204

nu -vei incepe de acum sd faci binele.CA, a, cum vei Puteaa te deprinzdndute Dar,ca sd nu ca la pocdint6 si aflimild?" cd spuns in ziua Judecdlii, voiai sd te Dumnezeu, pune pocdintaBunul gi Milostivul tjmp de__-t"fpi ant'Dumnezeule, ziua gi noapteq, (de cgg ra Iuieqtg-ma_p9-nnnq- g!_q!.,e_q V-eqh,e o mi pe miluiegte-,md suta de gri) gi :QgLnpze=qle, (de cea de" mp-e,illgg-ldsiune intunecatd o_Suta pe miluiegte-md o_ri). iardgi,Dumnezeule, 9i, (de o s-glq ori).$i aga de mine,urAciune-a-p-u-stiit'ii pentrucd Ilum"nezeu,..neincetat, i sd strig .cdtre. lar ca sd obosegli. dupd ce vei sdvdrgi numdracu alunci!e_'*ve-i a c[gan-d-sglctit, lui ingerii Dumnezeu". a A douazi a venitdiavolul a inceput se 9i i-a Antonie spuscd : ca tQngui un om, iar SfAntul ii,ya plmi p_qp-ainla, va implini Dumnezeu qni, poru cit n St__{e_ru9_aej Tn lar liri de Dumnezeu. diavolul, loc sd se
-i=+=.*,#

ingeldciunea intunecatd? Nigtd.e^qggl s_lgpgtng$pe pam6nt pe*gA"a"al99i 9i luhesc,eu-suntjn*iordleJpr, iar ei umbld ryqa, iar a fi rob netrebnic prostin pocdin[d, ai nu, astanu voiesc, nu, asta sd nu fie, cd adicd cea mare,sd ajungsd intruin atdta din cinstea necinste". $i acestea zicAnd, diavolul s-a fdcut a zis l.ar-SlantuLAntonie : nevdzut. de incepdtorultautdtilor nu se face f-a-cator-noi"o'. bunata[i

V.38.Secteleantihristiceyoga
Duhul SfAnt, prin SfAntul Apostol 9i es{g Evanghelistloan, ne spune: ,,C_!pe cd /isus mincinosul,d,acdnu l, cel care este Hristasut! tagaduiegtepg Iplal_St-pe Fiul' (l)oan 2-,24. gi d in reincqlnar-e us Hrigtog_ca !t'td desdvArEit,sLl-nt antihristice. yoghinii obtin r dacd,prh medita[ie, gi sunt bucurie de pace,acestea de stdr:i 3nqmite puterilor d-?torate -omenegti tir-eggiar in cel mai rdu cbz, ace_qlglqqnt -&tiEUrSt _plaqeli-qle yoga, bivolarigtilor). pdcatelor" (Exemplu, secta a
1991, Olteniei, vol. l, EdituraMitropoliei Proloage, pp.438-439. 63

de cdlugdre, ag fi voit a md numi eu insumi i rdutalea-sea-veche, ulaeiunea+ustiid gi in$eliapoi c-tU,neajnluneeatd, ag fi facut acestea cea eu insumirdutatea veche, , pentru cd pAndacum lspravigi to[i, mie. de teamd* se-,supun Cum,dar,.agputea mi pustiirii ori singururAciunea s_d num-es-c--eu md
206

207

- D9 c_e sunt atragi atiit de mult tinerii d_q yoga? patorita , {o_rule__de gq-t 1-1"n re,- - descoperuea__:ult_al-__pule o,c oagte ri s-ufletegtiqi-trupegti se afld in om, minunile, care gi vindecdrile. unefe-eazuri, in minunile, revelafiile yoghinilor vindecdrile MAntuitorul_lisus_Hris_tqs ne-a spus: voiegfe',sd vind dupd Mine ,,O_ricine (Marcu8,34).Adicd,sa_ne_.lepd I

gi ln anuf29JZ intre28 aprilie 2 mai s-au peste 4.000 de adunat la Baile Herculane, yoghini bivolarigti, prin medita[ii, gi alte care sex orgii,afirmdei, s-au integrat absolut(fundul in iadului).D 'pi-affumalle=lot, -s:aujntalnil4L-cq

e_x!rate-re91dr_(eXf.4raei).

cel nou,,,celdupdDumnezeu, zidit intru dreptate gi in sfinlenia (Efeseni adevdrulul' 4,24). Cregtinul ortodox urcd cu Sme-renie cregtind pe t repteIe des_a_v_a rS ii,,ale-despalim if irii gi ale ilumindrii ale indumnezeirii, ajutorul cu prezent in Sfintele Taine m af uluj_[lI _Du nez_eu, H ale BisericiiOrtodoxe,gi se qle-gtemistic cu lisus Hristos. invdldtura practica MAntuitorul 9i yoghind merge pe calea , a medita[ie , a omuluicelui vechj,iaf_p-rin se inalfa gi se unegte i rdspdndite vj.4luh. in in anul 20-05 Costinegti la s-au adunat peste5.000 yoghini pentru medita de bivolarigti a gi a fac_epag_atapeqle filg D!.!mnezeu, ins5, i-a alungat,slobozind potopul din cer 9i inundAndplaja gi satul Costinegti.

in--anul 2A11, dupa ce Din Argentina, guvernalii aflatde orgiile pe au sexuale care le fac Ai de afirmafiile cd pentrua se integra lor in (o) bivolarist(d) iadului) un trebuie absoJutdfundul sd facdtot felulde orgiisexuale cel pu[in28 cu de persoane, au-aLu_ngnl considerati fiind i .un -s-oclal. lQ?Ie-Pe-ogPl V . 3 9 .D i a v o l u l g i m i n c i u n i l e

reincarnirii
este cregtind, venitla mdndstire se roage. a sd gi au - S_qnt p=ractic-y,oga+ in cred -cf_e_Etlna-dar reincarnarea-sufletelor. citit despre multe Am in cazuri careoameni, contemporani relatau mie, despreevenimente care s-au int6mplat mult cu timp in urmd. Chiar 9i marelescriitor Mircea, pe aceastd a temd:,,Undeva, *Eliadescriso carte cAndvd'. Pdrintele rdspuns: i-a nilo dlavoleasci, c9 r{Di-Legte+ierOerca-oame r i n foculcel vegnic iadului.i@ al

Aici,cdutdnd multdvreme, gdgitU&@fe_ a initiat. Acestaafldnd estecregtind cd i-a ortodoxd spus: - Qe cauti aici? t!plgn0._-'xqeps! -se ciulim o.rtodoxia. pig-ale-asga*pe-om' n[-exisli-pentru el o cd iUde_qa@-padtculariJdcutadenumnezeu.-p-e-ntru afirmdcd omulse va sale. tap!e!_e_ Reincarnarea nagte din nou, se va reincarnain diverse pdnd cdnd va ajungein Nirvana. viefuitoare, rd

- Dar - a intrebatfemeia.acesterelatdri v"ia[6 anterioard se explicd? cum dintr-o Pdrintele rdspuns: a - Foartesimplu.QiaypluLcare-a-insolit-pe
SA

loc,

i, intr-unanumit cu :

g]ggiti. tg _ctesllj

,"9.itrdiegte,in alt loc, qvenimglle,de 200 apar _a.eum de ani. 9i, astfel, pagane, aceste_c_-re-dtnte care fnltl-

, U!_q! elip--pgrso_gle,lgle_g9te

_ln credin[a noastrd, in-faJa mo-rir i trupqg1i, _mmenj*dtdre Sj nqi lq p_oglg*_1e1tapqgatele din moartea gi inviq trupe.ascS. t r9it, s-a ndscutdi@,-Ee"doara in , Fecioard t h puI nqil.gll -gi Fecioali 4upa*nagleie-fi-leci i lleqilor.

-ry=gertge_lrypeag,ce

V.40.Ce cautiaici?
prin 5 orto-doxd, Sf6ntul. Botez, de dornicd a afla lucruri gi deosebite, marieforturi cu finaciare.a ajuns 5roi

fiintdgi Tntreit in

I cdruia vd inchinati. voi Unulin e, at 9i

an.*-inS_ambata , in fig_c-are_ Mare, numai la_lg_gaclgleanAfg__ge__face_de Pa'tdarhului ortodox,ge p_o,gga!:a cer Sfdn_ta _d!n
211

210

de d6nsul. lar fericitulPavel ldcrimagi se-bdtea pentruddnsul. cu pumnulin pieptgi plAngea


afa,

c!Q_e

micd, 9i Ag!ez!1a_Ma1q Agheazma e. preoto de orice


m

dedAnsrrl foarte. fericitul bqcqrAndu-se lar Pavel, sdrind bucurie, de striga: nespusi iubire de O, re oamenia lui Dumnezeu, induririleLui cele o rS dumnezeiegti bundtateaLui cea iara de 9i margini! ,,V*eniti si ^le{elt_-It91'_ttryile Iui sAnge. ___ minunile pe care le-a pus Domnul ,c9!d,!l@eze Qury\_ezgu, pe pdmdnf' (Psalm 45,8). vadit lPi suted@ Jg1o1qul, fiindde Pavelinainteatuturor,povestea acestea:gEu Auzind acestea de la un !!are initiat gi sUntun om pdcdtos de multdvremevietuiam s-a s:L-sm-e-Li! intors degrabd lebotezat, la_t?_ gi-n grele.lar acum,intrAnd in desfrdnare pdcate cregtini' a-devsnitobuni Aqe!9-Si . in*Sfdnta Bjsericd lui Dumnejeu,qm auzit pe a grdind prin SfAntulProoroclsaia: Dumnezeu V.41.Pociinfa "9Pi-le!:va'--aurAt!li:u3!. Nu mai faceli rdu iiaiitea ochilor Mei. i1cetali odatdt inydEagi-va si faceli binele...De vor fi pdcatele voastre pe pentru cd a4rrLeslc._cArmezu[ca zdpada le voi albi. De -i vedeq Pe to[i fig-Ca1e \gli -vrea 9i- gnri veli asculta, bundtdiite $i _avea. pdmdntuluiveli.mdnca"(lsaia1,15-19). eu, p-azitor lar al cu cregtinii &Flqmtnat4:Si,peinggu!_ proorocului auzind acestea, cuvdntul de umili;rduA de fiecdruia bucurdndu-se dAnsul. vdzutapoi nla I t gi susOinAnd cugetul in meu,am zis pe Lu__qm_gu ruflelulxe$u $i intunecat la trup gi Tu, cdtreDumnezeu: Dumnezeule, ai venit care pe diavoli,lnAndu-l de amdndoudpartile9i pe in lumeca sd mdntuiegti cei pdcdtogi, punAnd nasul cdpdst!'.ujpe spre ei 9i ,dintre trdgdndu-l 1,15), celece iq_t1i_slat,-d-epade carecel dintaisunteu" (l Timotei mgqgdnd lui. lar pe SfAn-tg[i1g9r

qUnL de , Q.ar-e_ fecqlgare nnunl 9i

9i

tel3,_ la trug qL_pe_CleVeli_lldepAdat_de alb l_a iar qqnan_dq1gi inger d-6nsul, S_fdntul de aproape

"vadii . Deci a vdzut din nol1 pe , care avea mai inainte_to_t_tfUgrl Si qufletulintunecat,ca ie"# la

Biseri

xtj,1","t1'rFli

212

213

V.43.Atenfiela cumpirdturi! A venit la 9fan!a_" !\4anaq!irc_g!--qes!in, luptat-cle care d_[qv-ol. , fiin-d


a Soralui, careil inso[ea, "tpuscd este un bun se iiegtin, cd mergela SfantaB-iselca.+ostegte. se impartagegtelngrma-cuolg-ne spovedegte.gi de zile,frateleei

lffi-aan.Stean
: vdnzare, - T tare*rauggl_o) l! (Adicag|gu

V.42.Nu vd bucurafi!
C. Dupd ce a fost impugcat N., cAtiva, parinfiau venit la pdrintele PaisieOlaru,de la' gi Neam[, i-auspus: Sihdstria Mdndstirea - Pdrinte, scdpat C. N.! de am dupd ce s-a rugat,le-a Pdrintele Paisie, rdspuns: - N.uvd bucurati! Pentrucd q[i scdpatde ca Dumnezeu este acum nal". m-ele- sd putem |u l g-O !sp[e]g diavoilor"Si-al-e*mii.

I ui V.44.ingeru intunericul
romAn, care vie[uia in U.[ i9r_9q!-xc_o! Munte $fdntuf Athos, zis intr-ozi duhovnicului
Sava:

irii

- Pdrinte, rog sd pomenegti Sfdnta la te pe de Liturghie mamamea,carea murit treizile.

|lii

214

215

l, a - P-arintele__Sayq, pe cd a muritmama intrebat ucenic i-a lui?lerodiaconul rdspuns: - ingerulmeu-pdzitor, care mi se aratdde zi doiani de zile,in fiecare mi-aspus. Duhovnicul intrebat: l-a - TL:ai ilar vazu1 e.:ul*Eeilor? ucenicul rdspuns: a - De doi 'an_1_de vdd pe ingerulmeu zjle pdzitor, care 4i Eg_ arata-lalugaelune--s-tam de gi faeem"metanli vorbd,citimAcatjsfuLimpreund; qvqm qo_nv_orb_ir nic-egt i. i _duhov gtiq Pdrintele, c_q19 ca dgl__e!.!_de_g sunt o_problemd ioade--grea, intrebat: pale acum? De ce nu 111 spq a! sa _l"u-qeZene_tghurat D_e__.c_e-__lgL atdtde multtimp? Ucenicul rdspuns: i-a p_e e_s-ta-bine sa-md laud cu desgopelirile care le am. Duhovnicul intrebat: l-a cel ce [i se alatdesteinger? - Suntabsolut pdrinte! sigur, Preacirvioase ne vorbim.despre Cu adevdrat rugdmimpreund, iad gi Rai, desprevia[a viitoare, facemmii de metaniipe zi. Este,fard indoiald, ingerulmeu pdzitor! poatedemonul md incurajeze Cum in sd El impotriva rugdciune? luptd celor se roagd. ce gr a_ c-pl1vll]s ucenicul r". <lndatd
216

veni la tine - a zis duhovnicul Sava -:, l s d cdnte ,,Ndscdtoare Dumnezeu de eGtoara sa-sl
VA

gi bucurie launtricd aseunsd i-azis: - Pdrinte,este ingerul pdzitor.A cdntat de ,,Ndscdtoare Dumnezeu, a fdcut semnul $i Sfintei Cruci! avaz-utc@in l, pentru_c-a dUpa_Al6liaani de colap--g-rare i _a_rt_.*diavolul, ce i cd auzi,,Ndscdtoare de Dumnezeu" -oe
aceea i-a spus:

grinfe_i_eruci. i _qrm$"gf se,mnul"


careva

- \&E_q'ei

problema. ldmuri t sd gtie pentru le descoperd orice, cd Dumnezeu. i . Ma vo-i-ganeli-in pe a_ceaq!-a , iqr !u Sa_intre-bi ,jngerul gmit care ti se-irralq,_la _c_qJ.n:gm carea urmat, i-a diaconul cerut h-pplga sd duhovnicului. ,,ingerului spundgAndurile fqlg lqmln_oagg ingeruluia -fost a d de o tulhurare. Pdreacd se afldin incurcdturd. u-lo-ard - Dar, iubitul meu pdrinte, pe intereseazE tine, care eg_ti _un,om sporit duhovpiceg_te, e unuimuritor rAnd? de Te pe injosegti tineinsu[i.Esteo dorintd nedemnd. Nu vrei mai bine sd-[iarat in searaasta slava Maicii Domnului, gi iadul? Raiul

217

9i nu-i dadeadrumulnicioclipd.Nici atuncic6nd dormea. Spunea intt:qm; geq9ut .ge-_-eeepfe.* c61S-vor veni sd_UUa:ia! OoimnG,ldap-a-mat Pdrinte, md ldsa!" nu

- Ai."grija, Cu diaeo-ne. acest moft egti in mea,i-a rdspuns primejdie pierzibundvointa sd ,,ingerul".

- Scapd-md, pdrinte! Vor sd md ia! Scapdmd! Duhovnic_ul lala e_-c-4zi[_9u la pdmdnt gi se ruga cu umilinti gi crr laerirnlluj=D-Umnezeu, sd ca miluia-s-c-a. cliacon gi sd alunge diavolii. - pe=. Rugdciunea IrIi a-f-o-St ascu|tata gi_Lreferjcituld ia-

in Ascund ele multe


e e r{mas Singuf i deznadaiduit.Toata duleea[a celordoi ani de vedeniinue de.acum.D*qcd

ore l-au deznadajduit. trebuitcAteva sd se adune. pe :,, cuvintele d iavolegti MAine*,il_ Wg$ij1Sglag ii pdtr,unse vremea asta, vei fi in iad!" Groaza pAna in mdduvaoaselor.A reugitsd ajungd cu greu la chiliaduhovnicului. agd[asede rasalui Se
218

parinli duhovnicegti Heruvim Karambelas, contemporani la Sflntul Munte Athos,EdituraDeisis, de 1 9 9 8p p . 5 7 - 6 0 . , 219

ta Arhim.

-: pdcdfiogi: Prinpamenii V.45.Lumeapicitoasi zacesub prin pd.cqte!_eputp!!_-+afttqare: puterea celui riu. biutur5,iubire lene, desfrAnare, somn,mdncare, de arginti; spune $ffulyl_Aposto_1.__loan cd luTg,a urd, b. prin pdcatelepglerii-mdnioag,e: 5,19)r celu! sub zace pg!:e-!e-a rgu(! lqan i$Iggge pizmd, rdzbunare, mAnie, sodomie; zavistie, de --slavei adicdestecondusd {UhgtjlC-nnfutiet m6ndrie, c. prin pdcatelezulefii.fatignale: i, d-egade--desfranaril slavd degartd, erezie, huld, deznddejde, espunea . ,ggdomiei,zavistl prigoand... ca dg c-dlpgri ge rgaga le lo-cg!-de_$Ulqa,-Sg ggnt4t_qg,prin propaganda ig r-o_q!g!C!ge in . Croitoria care lucreazd un afe personalitdfii, conducdtorul atee, cultul pu44ezeu [drii, patrgn--neeredincios, hq!e-$e-p-e care devine lepddat Dumnezeu unit cu diavolii, de 9i a ip oriceactiune pa. El chemdpe oameniTn pe gi i cu idolul careil sldvegte cdruia se inchind la lucru, degi nu era religioase s-drbdtorile voie sau fdrd voie toatdtara. Fdltcaliaa#ituislice inaintede a merge la in .necesar. sdrbdtori, ere$tinilo e imp-otrj',a u, servici cregtiniilreeeau-pq -lilBisericd, pIdteau la Apoi p-omelniee, rugauSi apnndeaulumdndri. se . l.q c_u:ile-rle_Lnuncd palfqtul-ji plecaula lucru.Cdndintrquin sectie, capitqlistd, diavolii aplicdaltd in societatea q-o-!-td-U-cea,. -c, carei! prive-a urd. cu tacticd: ae dd fibertate-creglrntqn-ul-U!,-qe1-Si -do1lii! Lumina Hristos nu suporta Ui pacatelor. e sunt ipgll , prin invdJdmdnl__lg|e_,v1aune, V.46.Diavolii orAnduirea pfggg,certi,dis gi intgrnet, concerte alte 9i Astfel,copiii,in loc sd fie educatide distractii... sociald mici pe calea virtu[ilorgi a sfin[eniei, ei_s_Unt sociald,diavotii . LSgallle-mrci-de 9i, Pgftelg-pAcatelor in multe cazuri,edzuti-in pdsalele-mari, t6qiu cu gr_e._q_ plLtea vor _ge 4rai Dumnezeu.[ it'ltoarce.la Economiade piafa duce la belgugul ura,ptzma, gi material, insd datoritdconcuren(ei a goanei _pentlu m6ntuirea erezre, i igi ConsaEiE-Et
220 221

ttm"ou[, gLnoaptea, ziua gi duminica sdrbdtorile

mare. Oamenii,datoritd ,_igi cumpdrd mereu l-ocuinfe, magini, mop!La, pentru haLne eltgp_rqdlgg,_iar Si acestea credite, fac trdi_esg implumuturi din pentru Aiieiica5i mii-o'stenii. nfai,zu.Oani Prin Ji .presd,cddi. spectaco_le__ _gi se urmdregte Se produc medicamente, l_Si-l Pentru cd rUstuna_din__gAAtelall_ruf se c-qnducedupa poru!q!le__!.q!__QLrMgze!, sd puterea darur lui Dumnde[FFntru a fqlegry' si birui , cdci Yrem

lui fost sA dciddintre eliberarea Barahagi a M6ntuitorului H[9199 -lis_us 8). lluca 23,1 Ca aspirqtie ar fi rea democratia, nu dacd dimensiunile fundamentale aveacon[inutul ei ar curat, de Dumnezeu: dat libertatea, fraternitatea, (nimeni estemai presus lege egalitarismul nu de 9i de fratelesdu, nici in ganse,nici in cuget mdcar), dreptateaca expresie a respectdrii poruncilor Dumnezeu*etc. lui Qampania electorald se face dupii r. Pentrua cAgtiga voturigi deci puterea gi banii, qanqiQeljf aleseri la_ studiaz_d vadd sd e _vor_ a_iba sa_ lilglgle__elggflglii gi _apoip1'smitlihertate ls; a_v__o!g!, desfr6ndri-_hom-osexualitate _alte gi distracjiipdsatgase. Dacd- -Unielin[ie, e avorturile-de_gfrAndrile, -gredinctos, homosexua|itqlqlsj_ e[e]e asemdnatoare,c6te Pu[ine. De la cei cu adevdrat vAfud-aL=-avea? credinciogi, pentrua cdgtiga Tnsd,insuficiente alegerile. mai multecazuri gi mar mLfL _qg duhurile qgt'_ -dr_d4i_algga'lorii confundd alegerile Si

.a-lbge S-a vdzutcum S!-leflgul--tua4t-deciziilor. poporul O" c6nda a-tur6i tinttq"nt"t proprq=ANa)

V.47.

cratia

Demos-kra!9s-puterea popoqlgi este o aspirage veche peste Oe doudmiiOeani,rdmasd pdcate, poporul 1q a _o-axdu_s_ cu adevdrat, ra i fiindfoarterealedoar in momentele anarhie, vdnzolire stihijlor de de a qociale. rest, in tie p_lesupun i , _llA-nlpularea, tl.incjuna,agalenta participarii poporuIui-lap"ute re_
222

impoGdig-ee

"acu-ffi;
223

vor!-e3qqd _sausd serie,j-e:n!ru*ql e pentru a le -p-uteamaniprla T!ile,-Jnulln0il9r, mai ugorgi a_le duggmai lesnein iarl.Estelgfma prin care,ideologic, r,gstgjgsr!!I este incepdtoru.l_pagatu! ui gi_,nas-eatorul tuturor relelor, I ASzi, numai cu iu. satana nu se mai mul[umegte nu mai vizeazd
:

il

binecuv6ntatd de PrrU-nromfhieinstitufie Dumnezeu, manifestd se unitatea executarea in

calomniazd.

c.-Lo-tlyltc lui__Dumnezeu, ald 9i de fui Dumnezeu ultimuluisecol este, de fapt, mass-mediaa -

arii' l-eY9lt{iett -ilumuIgtil-au- deerclat dar -cwAntului, nu-g-euGnlului rtaiea

Aparent, _ rdului, e4__pgcingenea. principiilor a stau gi Aa"ueele.lui in-imperfecfiunea procedur in ralilate, [-(Matei l_325). A.ratiaeste continutul p-o_lttjce, a venit pestenoi de mai sistemelo!. care multd-vreme, i es_!e_ np_s-_c_acare sub d;moni6i.--oe--ce sd ingaduieDumnezeu ni se int6mple -aceastd gravd nenorocire? D-evineslusah-demoni 0uruti cinevreaaceasta.
225

@srgsgrne!gl_4zedi

- Pe de altd parte, pdcatelor [ace__!q ?g=

gq__ynpg!rya

Djn om-ului, slihiile trupului cgltre_2l!4glui. acest glg I qfl oJ&-prcses, credjnla adevdratS-qevg_ ge ca aurulldmurit injoc"o".

V.48. Antihrist- Apnoyme- 666


Cei mai multi dintre noi s-unt ijn datorita paqatelor Sle_dinla 9i ""SSfLeJeSIe lui ca-s_e_-BrcgaleSle_yemrca 4oastregi Antihris cond_UeClqA_lqpii. Apostol la loan Sfantul * r oi, Satana va se folosi de Antihrist,pentru a conduceo scurtd vremelumea, dupacareva fi judecat aruncat 9i in iad $poc. 20,10).

, -care v? Ii_!9_nCqq Antihrisi? _dq avorta,dC-a aesiiAna-Ae-ijace pdcate pestefire (homosexualitate),a fura,de de a ingela, de a minli, lntr-un euvAntde a te impotrivi Dumnezeu? lui h- Olanda, in Amsterdam--40%--din populafie este homosex,uald. i , se poate cdsdtori fratelecu sora, legal, la primdrie. in multestateapusene peste70o/o populafie din se declardatee. DespredesfrAnare alte pdcate gi impotriva firii, statisticile depagesc orice ra[iune umand. lali ce sun! ,!.r1..flna1_ i, dreptlJde-asubjuge pfjUp_ag_ate, [1ry]ea in_tfeaga

Dumnezqu, oamenii pacate9i ii spr:el_qmeazace puterea sub celuirdu (l loan 5,19), f i, carepregitesc*Verl[ea este raspandita prin t_oate_ in -mll_eacele* toale lui Antlhris-tla ei. sonducerea -organiza{ia mediile S! in logle_ larile._de--qAlr_e pdcatelor, cglg _tfet__mAfi_pnteri D_atorita . Pentrucd de_lin_puterea g-ufl-ete$ti nu omenegti mai slujesc Dumnezeu, lui iIe q_ame.ry!_oi ci Satanei i_4e='t-lg!4el' (666). Astfel: ;u sa m_asonii __1egg!_ 1. Ptqlerea pofiLtAareeste folositd la desfrdndri,pedofilie, pdcate impotriva firii, guvernut pa4i-dele slatul, diavplesti. si _q14.p9ye11it ldcomia pdntecelui (mdncare, bduturd), iubire de r ,un rntilo_c_ a _Ce_jrygbtre bani, lene, somn... oamen_ilor Pentru aceasta, _e!_Sg SpfQ--BAaate. 2 PUlgtga rngnioasd este folositdla urd, folosesc de drepturile om ui. Care drepturi? zavistid, necredinfd, ucidere, sodomie, asuprirea ri d lor llgslujLtqri IurAnlih st? D-replutle e a-i Pfeplq sdracilor; ldsa 3._Puterea ralionald mintea omului este cregtind oilodoxd gi a _ggvs4yl Tntunecatd m6ndrie,slavd degartd,erezie, de 65 huld, deznddejde, sinucidere... Revista,,Credinla oftodoxd", 6, iunie1998. nr.
226

na la la fi urd, oameni(desfrAnare, mAndrie). tia-uor Ace Hfistos, care vor accepta oameniilepadali---de pe, insemnarea m6na dreaptd9i pe frunte a (Apoc. pecetei (666)fiarei 13,16). din ln aceavremese va nagtein Galilea, Antihrist, omul neamullui Dan (Fac. 49,16-18), El Satanei. va face,,tot care va lucracu puterea (ll i mincinoase" fetutde prin,,lucrarea lar satanel'(ll Tes. 2;.9). Tes. 2,9) peetM__c_-e! !ggpa{lt_!e _care, _S:eg_ cel este_m-gg_la mdlt agteplatgi 4cesta _Hristos, lumii. conducdtorul care se inalld mai presusde ,,Pgtrivnicul, sau cu Dumnezeu se ctnsfegte tot ce se numegte lui inchinarea, inc1tsd se asezeelin templul aga pe sine drept dumnezeu" Dumnezeu, ddndu-se p_f,cdtogi (ll Tes. 2,4). Deci, -o?E_e_UL-o_f poft-etq!'Di_a Sj,ale_p-a-cat_elor.
vorstdpAni lume, in 6, gi anume:minte simboli gi de firi de judecati, adicdplindde iutime, rdzbunare pofti firi de minte,adicdvor domnipe pimAnt ucidere; gi desfrinarea, sodomia belia;minte plini de imaginatie vor sau inchipuirepripiti, adicdoamenii fi amigitide tot inq?tnu vor mai felulde griji,gAnduri, tulburirigi patimi, cdr[isfintegi sd cugete ave_a sd se roage,si citeascd timp la moarte, spunepeglglp AO ne a.

n[' de e11en ""E-f ci morald s-fdnt6, dumnezeiased;- ,dupd legile

Nefiindluminatdde DqlLUt_ "'ta'-iiid6i QlAnt,

q-.*6fi0 up

@lul, SfAntul

iar la qqnd-Ucelga-limii I numelefiarei,

DullngzeU, dialect in atic.Sumacifrelor atribuite acestor litere- A-l; P-100;O-70;N-5; Y-40;M400;E-5- este666. insd, Dumnezeu yg_.,gistrrrna planurile r, TotArziind-v.enirea lui Antihlist,ldsAnd lumea e in fqgg_l celui pfn l, care va ince_pg

va -il!r'gc6t N.A.T.O, dA_ fagaa sase luni, armatei ruse sd se ietraga. t$il nu se vor retrage, vA_ln_c-gp_e_ oi Mondial. 9pr a al, cunoscut din _proo!'_o_ci_fi _ca ti de_ lapoada_Europei.

a_

toli:o-r-incremeni $i ge vor uita la ingerii care strdlucesc fulgerul. ingeriile vor zice:,,Mergeli ca pe uli[aCeta(ii spremiazdnoapte. Acolove[i gasi

228

229

.unbm,,i4 failre.-ginnple, are un nigel la care piciorul sd-l Pe drept. acesta puneli'impdrat'6/. Ei o sd-l caute,dar pentrucd nu o sd-l pe gdseascd, sd-lia ingerii sus gi o sa-laducd o sabie la Va in mijlocul impdrat. primi_de ingeri lor, rdsdritul9i cu doud tdiguri,zicAndu-i: ,,Bate gi apusulgi miazdzi miazdnoapte". i se vor Luj pgntr_q de c6."eSle-12-ltg, supunetoate p,opo3re.le, V_a dumnezeiascd. _f,bUnS,t Ugeri gi ?le pu'tere Cum n-l mai fost nimeni pe fala Orept, pdmdntului. Sfdntul spune,prin De aceea,D_ghUl.-S"fA;tt la mare Va in Prooroc David, Psaltire: domnide pdnd la mare.$i va fr ,,oturmdgi un pdsfo/'.in timpul lui vor fi misionari,care vor predica vor in Evanghelia toatd lumea,gi mulli catolici jmparat vadomni-32 la ortodoxism. Agsst lrece ani. d-e din va decdde-a nou de la Qrpd el, jnfq !a pa-c_fle v.a grma-U_n_im"p-drai-rdu, gi in .c1ed -de-sAnge. timpul cdruia se**va -f"aee,amestecare lumiipatru vor urmala conducerea Dupaaceasta unul din impdra[i,unul din Constantinopol, gi din Tesalonic, dinEgipt unul Siria. unul
67igJla{a-Sfepulr"ri se Mup0lQ-c=ESa spune cd in mai Biserica Sfdnta Sofiadin Constantinopol,su-bteran, in" este*"e -niseaicd.Acolo,.se afld Patriarhul,impdratul gi de Dragase cregtini care au fost adormili Constantin lglrngVI Dumnezeu au-c-ucerit Constantinopolul. cdnd turcii tgp!9!91-99!i-de-al treilea-*r-a"zbpi.-mondial va trezi se turciiin impdratul, crezdnd au intrat cd careva iegiafard, nimic, nerecunoscdnd va Constantinopol, va fi surprins, dar prin rdtdci orag

DUpa acegtia va veni 9_ ?mp.drateasd gi care desfrAnatd, va hulipe Dumnezeu in timpul cdreiase va scufunda SfAntaSofiadin Biserica Constantinopol. va DeJa-*aceasta lua.impardtia care-.y-a-ridica mare-razboi impolriva A-ntthrist, cJegtinilor a Bisericii Ortodoxe. Ei, lracei ani,multioameni vor lepdda se de credinfd, face pdcatepestefire, iar credinfa vor lor va fi ereticd.intre oameni nu va mai fi dragoste,ci urd, erezie,sodomiegi celelalte bIestemate pdcate.,Antih vAli Ia gqlgp__tr,ei*an i tigt qi j umatate,-inaintLde_sfargit-uj ii. -Jq!' se va face insemnarea oamenilor lqpui pdcdtogi, fruntegi pe mAndCu pecetealui pe Antihrist666. BselgiLe are$[-e-pdq-d r-erfl inchise 9i Qx-enu se va mai sluji SfAnta Liturghie, pentru iertareapdcatelor. Sl-@n, care au fost lua[i cu trupurile la Cer de Dumnezeu,v_._o_t pe_pa-mdnt fj tfimigl-dn_-nsu in acelevremuri(Apoc.11,3-4). voi da putere ,,$i celoi doi martoriai Mei gi vor prooroci,imbrdcali in sac,o mie doudsufegi gaizeci zile". d9 va veni de .l.ardsarrt, iar cu , de la ?pus, semne_gi minunimari, ca sd Tntoarcd la*or-edinla o"rted_qxd pe oameni.Vor face semne gi minuni mari, legan{ cerulgi pogordnd Cer foc (lll Regi din gi 18,36) niciun dugman se va puteaapropia nu de ei, cdcivor fi argide foculcareiesedin gura lor (Apoc.11,5).E_i_qe intdlnijg_]SfV"Al',nn, vor -=l un.d e.Anti hrist cu ;i ugiie ui-fT(Apoc. v6:6ffi=dT231

230

lor trupurile vor sta in 11,7). Trei-zile $i.jumatate fiind de Duhul lerusalimului, Cetatea de Sfant gi nimeni nu-se--v-a-put-e-a, apr-op_i?_e!9 de la se va transmite emisiunile gtiri, P*rlnsateliL U-nii in toatdlumea,acesteevenimente. oameni, vdzAndacestelucruri, vor pocdi,intorcAnduse se la credin[aortodoxd,iar aftii se vor veseli. Proorocillie gi Dupa aceasta, trupurileSfintilo1 (Apoc.11,11Enohvo*r s-ui -invn$j."s-e--vorla,-Cer pe-a 12). a celor doi profetiVa*anUnla. -{q a nostru MQ4!-uitorului lisusHristos. venjre,a _d_qqA Perioada in care se afld Antihrist la i lumii este de trel-anf conducerea acele Pentrucd dacd nu ar fi scurtatDumnezeu nu niciun suflet. vremuri, ar fi mAntuit

V.49.Cum vor viefuigi se vor in mAntui cregtinii ortodocgi vremurile Antihristice?

Avem exemple in Sf6nta Scripturd-gi SfAnta Tradifie: , au trdit in-"cf"rip,.rninunat, DumnezeupudAndgriid_dqei, imhrdcAndui - hranindu'i Sr_"pplp"Irnflg:le "s-g!ea. Poporulevreu,care nu era botezat,Tn pustiul Egiptului, trdittimpde 40 de ani.Dumnezeu a le pdine din cer (leg. 16,14-15), apa gi trimitea izvoradin stdncd,atunci cdnd, la poruncalui Dumnezeulovea Sfdntul Prooroc Moise cu (legirea 6)68. toiagul 17, Locuitorii care vroiausd-gibatd Sodomei, joc de Lotgi fetelelui,au fostorbi[ide Dumnezeu "gi de la mic pAndla mare, in zadarse chinuiau gdseascd (Fac.19,11). sd uga" - UJI ucenic l-a intrebat pe gsgtPatsie desprevle{nurileantihristice : Aghig.rjful - Pdrinte,dacd --vindegi pe cumpira(fdrdsemnul Antihrist fruntegi pe lui mdnadreaptd,n. n.) ilmj/or+utea petrecemai bine? Paisie Cuviosul Aghioritul rdspuns: a . Agadar, multsubiectul acesta m-a preocupat gi mta-Uilllg--*d-upa--aqeeq,..o-.-telegramd (9escoperiren, n.). \4di, mdi, cum ne Dumnezeu"6e. iionomistegte

- Sanezi,

vor putea vinde 9i cumpdra din sistemul g IobaI an ti hri stic, p en tr.u_ -se a -c--d-asfel vor "rug gi iSi vor pune nddejdea in ajutorul lui Dumnezeu. Dacd nu vom puteacumpdra sau vinde, nu inseamndcd nu vom puteatrdi.
232

68"Cerut-au au venitprepeli[e, cu pdine cereascd gi gi piatragi au curs ape,gi au curs pe i-a sdturat ei. Despicat-a rduriin pdmlnt fdrdde apii"(Psalm104,39-40). o'Cuv. Paisie Trezie Aghioritul, duhovniceascii, Chilia Athos, Buna Vestire, Munte 2000,p. 180. Sfdntul

233

- Noi am vrea sa gtim exactcum vom trdi fdrd pecete,dar aceastanu este credin[d,ci ratiune omeneascd. I nu ne qpllne Q,UytgquL_P*atstecum vom trdi, pentrucd esie-vorha-de concret, care n-au -in." Dumneeeu, gi lui V_om tt:ai.-c.u_-4utor,ul explicafii solufiiloguce. I D-u nezeu,suprafuesc.Iar suprafirescu Lu--ele m qxp-licalii ra{ionale. Dumnezeu este Tatdl nostru gi puterea lui este nemdrginitd:Cine esfe nostru?Tu egti Dumnezeu mare ca Dumnezeul (Ps.76,13). Dumnezeu, Carefaciminunil Cre"-Stinil. ,adqv-drati,cale v.o-r sd se vor* rddej uia-s,Q-a, Ira!-,4-u--eredin.ta*91 de i n Dum.nezeu, simplitate, in fdrd iscodire.Poatein sau aeeleaqi.-lqcuri in altele,poate in aceleagi poatese vor locuin[e sau e mai smerite, hrini la fel ca gi acum sau mai simplugi mai sdndtos,poate vor avea aceleagislujbe sau penU:u_f,_esare altele, in p.arte-.ca se mdnt_uiasc5. sd De asemenea i ne ygm mutala viafa c-ea,vegnicd a-celagi_Jel. in Dumnezeu a*dege p_e care sLJ!:lLy.[g_dnlci fie_ cei ca sA mucenicigi mdrturisitori, locui a[i|_v-_o.-r-in oragegi se vor smeri vor fi acoperi[i gi pdtzili de puterea 9i Dumnezeiascd,altii v_Ar locltl.ut_munti .pdduri, 9i dupa cum va r6ndui Dumnezeu, pe11!r-u gl fjecdruia. To! aga a fo_S"t in_"pfimele mdntuirea prigoanei secole, timpul in impotriva cregtinilor. C-regtinii trebuie si ajungd, cu ?jutorul Haru Iui Dumnezeiesc, oamenlsunrafife$lti ca

m6ntuiasci, iar,mqnabiiingeri in trup. pentru aceasta Dumnezeu acesfg* i-Ep[e qntihristice, monahii cre linii, carevor sd se c_a $l m6ntuiascd, ajutorul cu Harului Dumnezeiesc, sd gi si s-e^.eur-aFnsga_de.pdcate, s-a,-9e-sfinteas-ga. Pentru aceasta, adevdratii cregtiniv,ALAai*$L cu_sedintASi nddejde Dumnezeu. in Ceilal[i suferigi igi vor vor pierde sufletul nadajduind ajutorul antihrist in lui gi a slugilor sale. Pentrucd aga zice Domnul: Blestematfie omul cArc*gg_Mge_ 9i igi depdrteazd Domnul (ler.17,,5). de Credemcd poatesd ne hrdneascd sd 9i poarte grijade noi antihristul de satanic? Facem ce spune gi ne ducem fundul el in iadului. Vrem sd ne poartede grija Dumnezeu gi sd ne mdntuim?Fgc_gm_ce_spune_Dumnezeu, prin--Sfit!'i lui gi -ParinJii duhovnice_gti, cu 9i, ajutorul Dumnezeu, vommdntui. lui ne D, agq_n_e no,a_stre, vom-trdi gi ne vom-m6ntuicu 4utorul Harului Dumnezeiesc, in..g-hip'.-.suprafireqc, chip in minunat. Pentruoricinevrea sd ajungiila fericirea cea vegnicdv qi t aceas_td._a|eger_elsptdintrebinegi rdu,intrepe;;i;if tiriltl Cei credinciogi se infricogeazd, se nu nu panicheazd,nu abandoneazd lupta, ci cu

235

por;'resc luptdgi biruiesc la gi c-fe-dinti smerenie Dumnezeiescse mAntuiesc. Harului cu ajutorul ai a Dumnezeu pus noi gi Dumnezeu, Jntre ggdinla, deschide ne care primim gi, prin r-ugA.pJgne, tDovnjeeagci, ire HaruI Dumnezeiesc,iar, prin-s.merenie-gol p*ieategi sluiir"eaaproapelui,ll gi d-ede...sine asimilim. Astfel vom fi ridicati de la aceasti fireasci sau subfireasci (in picate) in vieJuire lumea minunati, suprafireasci a lui Dumnezeu.in acest fel, Dumnezeuva avea gr'rji de noi ilr--ehipminunat,suprafiresc.lar acestbine minunatcarevine de la Dumnezeu pr,gs e-_sJg_-tnei us de inte Iegere. Suntem cregtini9i trebuie sd ajungem pentru a ne m6ntui. De oameni suprafiregti, gi cipiurea venirea_.lui aceeaDumnezeu ca st cu pecetluirea si ne ridicdmpin gi faptele credinlei, din vieluirea cledin[a pdcdtoasd sau fireascd la o vie[uire guprafireascS, sd ne m6ntuimca monahigi gi cregtini. Dar,de cele mai multeori,tiindiubiloride Dumnezeu, t trUpe$le,fdrd , traim. pdcatelor. ca sd in addncul Am-vrea ne m6ntuim lucru nu sau oameni,subfire,gti firegti,dar acest este posibil. Cregtinul trebuie sd fie --om quprafiresc sd se mdntuiascd ajutorullui cu ca Dumnezeu. cAnd Dumnezeu,.esie-cu.noi, facemce necu suntem Dacdfacemcelecontrare, a poruncit. diavolii gi oamenii pdcatogi.Dacd ne vom

il in-Qhina, vom cinsti gi ne vom ruga::lui Dl41nezeu, gi ne va Qp_1n-ngzeq int_a"rfne va d_drui vialacea vegnicd. {lliiSlgideain Domneze gi se di cefof c1'edinciogi cind p"Utedfeomului 9i ale lumii sunt pentruci atunci avem cea mai n-eputincioase, mare face - l$deiclea _in Du_mt1e_zeu gi dr-z. n_o_stru curaj_ag lar cind lucrurilesunt f-afi iegire, sii avem ngCeidegtiind de.plini in D-umnezqu, de asemenea Telal@ ci n_Ulgi

lgpeqim

eni,

aviind astfel cea m-ai mare. gi i ddde' in D-u-m u70. n neze Pe cei TreiTineri, Dumnezeu i-a scdpat nu de ispitS, i-a izbavit ci abia dupdce au intralcu cel 3, _in cuptorul de foc (Daniel 26). in fel, acelagi a ingaduit Danielsd fie aruncat ca in grobpacu lei infometali9i apoi a inchis gura leilor. Si nu ne uitim la_firealrrcruriler, care duce dejde, ci la puterea lui :"

psdg,Si d-q[lg1qqg, atit vom puteaprimimai mult cu {e HglDumnezeiesc ln-ea 9i deci,ajutol,puteregi intilire de la Dumnezeu.

237

DumRezeu, care izbdvegtepe oricine are incredere E1"71. in deplind Dacd ne uitdm lq-!te_a lucrurilorgi la ne noastre,cddem in de_znddejde, Qeputinlete gi nu mai putemprimi sufletegti Blocdm.pubrile HarUlui-D-Uglpezeiesc ajutorul Aizicem: Vai mie! voi Ce Ce voi face? Cumvoitrdi?Unde locui? voi mAnca? voifacecu copiii...? Ce Qar clne,are $sdrnla gi nideide in D-umlg nemdrginitd lui a 6ezeuse gAndegte puter-ea se cu Dumnezeu, pgcetluiegte SfAntaCrucegi zice: - Mare egti, Doamne, minunate gi sunt lucrurile Tale gi niciun t nu esteindeajuns pentru a_sBune Tale! minunile mea esfe Tatdl,eedparea mea qsfe Fiul, acgperemeil eu esfe Duhul Sfdnt, Treime Sfdntd,slavd liel Preasfdntd Ndscdtoarede Dumnezeu, mdntuiegte-nepe noi. $i va primi astfel mila gi ajutorul lui Dumnezeu. De aceea, chiar daci ne ameninti nenumirate prim.ejd-iide moarte, si nu ne pierdem credinfa=Sinad_ejdea Dumnezeu, in lzbivitorulgi Mintuitorulnostru. antihristice, --\LoJ ir vremurile. e Mdntuitorul nostru lisusHristos, chiar gi dacd funcfiile sociale conforturile, se e-r"{e - de lucrul vor putea ingrrli mai multde cel
lerom. Benedict Aghioritul, Nddejdea cregtind, culegerede texte patristice, loan Gurd de Aur, Editu.ra Sf. P a n a g h i a ,0 1 0 ,p . 9 2 71

Lemurltqt P-entru trgbuie HSs.

i vor fi cei care, -clu c, va fi S.rdeqpadirea cregtl !ume. care_$e_vQ L-tn_chtner (Luqa luiAntihrjst 21,16-1-7). sd ne fie
ilcdt lcdt

-c-u-duhul-ei-tum-eisc pentru_-a pe "-prim_i ri,Samenii fi a-tat vo-r

pentru cd

Dumnezeu ng_ __yA__qa__"""ri

care -creg.tini vor avea puteridumnezeiegti sd ea moardca mucenici, se vor mAntui acoperi[i altii de Dumnezeu addncul in smerenie_i, cumsdupd a petrecutin primele secole ale prigoanei Tmpotriva cregtinismului.

- HarJllui Dumnezeu vineinsd{Upa qa"re egJgmj1{a! bundvoie de pdcate.Ppntlucd de indatoririle_creglinegti,

necazurile, suferinfele prigoana.Satana gi 9i slujitorii i lui e are multe probleme de vat gi SfAntul Sinodse intdlnegte datdpe o gi nu are !imp.sa reaction6Te tgC la anticlgEtineg[i. $tflntulSinodnici Pf.p-ble"me]e in S;4- "P!'.onuntat legdturd ou cipurile, iar
239

238

qgvglnan$i p-Iegategs" l, dupd llsulcare tolereazd @n-adbn prostitutia incesfu gi l''. t,toi,'cregtinii, ie$m la luptd, armelg cq sa . lar dacdse va schimba cevain binein lume, acestlucruva ?ncepe noi. DumnezeuingdLduie cu sufednla, "-boala, -pnge"ana pentru curdfirea noastrd p6cate. de va fi o consecinfd pdcatelor, gi de aceea,.p a ntel-e__Iaure. [e-u-njm-cu-Hristos-prjn-Sfi Cei care au fost inchigi din motive religioase Tnchisorile in comuniste, dacd s-au ocupat de -l , d-e*curifireade e, au ajuns sfinfi.AvAndin ajutor_H_aru] Dumnezeiesc, gi curd[irea p6cate.Cei de le-a fost sprecareau rdmasin via[d,cdndau fost eliberafi, nu mg"|_v1glauplece,pentrucalransiqr:maserd, sd cu ajuto.ruf u ila Harul i Dumnezeiesc,t*e*mn in-rai. g31e^-_ lar c_e_i in temmlete-.comuniste, erau mari teologi,s-au degi lepadat, au devenit colaboratori securit{[ii, sau ai pe-n-tru farfurie-deldfuri. o Dumnezeu vrut sd-i a intdreascd, elnu_au:putut-rifula primiHarul gi dar in adAnculinimilduho"vnicegti impdralialui ,,Cdci " (l Cor. Dumnezeu std in cuvAnt, nu 4,20).
72 Copiii care sunt zimisliti legdturi din incestuase, se p" nasc cu prqb-le.mg ce 9i malform j .ssnge"nIe. ali ita S-rhr 240

i5r, acelevremud,cei.pr.gdjn-c.iqgivedea vor plferea-gi.minunile Dumnezeului nostru,Care a Dumnezeuesfe Tatdl Nostru gi puterea lui esfe nemdsuratd. Cine esfe Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru. Tu egfi Dumnezeu,Care faci minuni! Sd ne bucurdm Pentru cregtinii adevdrati va fi minunat sd se nevoiascd gi sd trdiascd in vremurile antihristice. in acelevremuriantihristice, a numeleDomnului ya mdntuf'(loil 3, 5; Fapt. se 2,21i Romani10, 13). Dumnezeu vrea sd ne ajute, da.rdaqa DUputem sd primim Harul in ad-arc vom--av,ea re*-d-uh-ovnice$tt-nu pu_tele''oasalezlstarntaispileLe_anlibris,tic_e_._ spuneca 'vremurile in lui Antihrist,,, vor fi d_e_schise, (trditor,viu cu dgf__glep-tjnul_prtodox sufletul) in etesd se..1qag_e.,cflci in ele nu se a ". lui ftrlitos.i
(. .)

73Pentrupracticarea Rugdciunii lisus- lucrarea lui lduntricd, recomanddm cd(ile: Rugdciunea lisus lui p1 lucrarea lduntricd, Dan!g|!e_ Befe!, Editura Panaghia !_e gi Rugdciunea lisus- intrebdrigirdspunsurl, acelagi lui de autor. 241

- in vremurileantihristice, vgr fi luptd,tori puternici,adevira[i stAitpi BisericiiOrtodoxg ai gi vor avea hA4g!D_ care Ti Dumnezeu va acoperipe ei cu HarulSiu cel gi cereaSa cea atotputernicd ei n"u carevor le semne9i falseminuni'", pentrutofi oamenii pe gi de antihrist tLpregatite care le va--yedearestul lumii, chiar in bisericile cregtine"75. l'{u.trebuiesd ne fie fricd de vremurile pentruc5, daci nu ne aruncdm noi antihristice, Dumnezeu va ingddui nu bundvoie ispitd, ?n de ispitepesteputerile noastreT6, odatdcu ispita ci din va aduce9i scdparea ea, ca sd putemrdbda. nostrulisusHristos fugitde sabialui a Domnul (Matei lrod,in Egipt 2,14\, sd ne arate noud, ca 9i gi neputinciogi ne smerim si sd ca unoroameni fugimdin".fatrp"rigoanel daci suntemplngi, lar ne:ugim lui Dumne-errsd intireascd". ne $i lar daci nu dobAndim Harul Duhului SfAnt, sd spunem o smeritd rugdciune din adAncul
sd cineva.Cdcimutli vor ,,Vedeli nu vd amdgeascd gi veni in numeleMeu, zic6nd:Eu suntHn'sfos, pe mulli ii voramdgf'(Matei 5). 24, " Sf6ntulLavrentie Cernigovului, Vialagi minunile, al p. Editura Credin[a strimogeasc5, 170. '" SfAntul "Nu v-a cuprins ApostolPavelne spune: ispitd care sd fi fost peste puterea omeneascd.Dar credincioseste Dumnezeu; nu va ingdduisd fili ispitili El mai mult decdt puteli, ci o datd cu ispita va aduce gi scdpa (1 teli rdbda" Cor.10,13). dinzilelenoastre suntmultmai p-ericuloase, folosind e care distrug celula nervoasi. 'o

inimii:Doamne, iartd-md! MaicaDomnului,' ajutdmi! Sfintelngere Pdzitor,pdzegte-mal$rnte 1al cdrui nume il purtdm),roagd-telui Dumnezeu pentru noi! Veli vedea puterealui Dumnezeu, care este Tatdl- nostru gi nu vrea moartea phcitosului, sd se intoarcd sd fie viu. gi ci insd cei pdcdtogi se vor puteasmerica nu sd ceardajutorul Dumnezeu, vor mergedin lui ci rduin mai rdu.

V.50.nege sau pregedinte?


La ?nceput, oameniiau fost condugi de Dumnezeu. Cdnd insd s-au indepdrtat de prin pdcate,Dumnezeu rdnduitca Dumnezeu a oamenii fie condugi prooroci, prin sd care auzeau gi spuneau poporuluivoia cea sfAntii a lui Dumnezeu. Pdcdtuind continuare, in oamenii nu au vrut sd mai asculte nici de prooroci gi Dumnezeu rAnduit le-a regi,caresd-iconducd. . Regeleeste ales (l Regi 16,12), uns ( I Regi 16,13), binecuvdntat (Psalm 20,3) de Dumnezeuprin hirotesiaBiselicii-Reg_ele_ are puterede la Dumnezeu sd conducd. ca Puterea luj Dumnezeu, prin r_ggero, carelucreazd unegte, aduce linigte 9i pace. Regele este suveran. Pentru el, toti locuitorii unei tdri reprezintd poperul sdu.Pentru rege,unitatea esteformade fiin[da statului.
7E pecate, Din regi,suntin ziuade astdzi mul[i masoni. Angliei este marea patroana mondE=E:--a BegLn_a" masoneriei...

242

243

va Un pregedinte fi alesrorng!_gg_^o-.P"a1p El, nefiindun cregtjnlucratorpiin dn--"alegatarri. lar fapte,vafi cofi _r$*_q9:duhu4elg-mii.SfAntul cd Apostol toan nJ-3puni'e- i'ntreaga lume za6e subputereaceluirdu" (l loan5,19),adicdlumea (duh_ul de al este eondusd cliavol mandlle-L iubirii gl s]qvg_i, al d_e de_larte,,-al-desfrdndrii, _!ary, Unui s-odomiei, ingeldciunii...). candidatla al pregedintietrebuiesc miliarde lei,in cea mai de ii pentru campania mare parte bani negri, electorald,pentru pdcdlirea gi manipularea va alegdtorilor. {ung- la putere, juca dupacumii cgIrtaSuElnlprii, pentrucd are de platit polifele in celor au investit el. ce in cea mai mare parte a cazurilor, puterede la neavdnd la candidatul pregedintie, puterea -diavoleascd, Dumnezeu,face ap_ella q.u o_nj i nroIdndu-se i n organizatii _g ll-e-,_maSce, care iubirii AJtfet, ;lutoiulduhurilor cu i|vor suitinete.
tt Cei care ne conduc, pentrucd nu au credinla gi cu lui cUtatia i, ca sd ne conducd puterea Dumnezeu, Acestaa ispitit9i pe Domnulnostru se inchindSatanei. pe muntele cdndl-a ardtat toate lisusHristos, Carantanei, 244

dezbi gis-astaDrcasqe ne

lb putere.Astfel, au acces la putere gi .igi pot financiare$i pot legliza nesting[erit.qeap-udle pregatiVen lU,!lLmii. ifea Antthnstla conducerea CaiaeJte ales in mod democratit, Presedinte6, pentru unifica pqyAnd pulqrede la Dumnezeu a gi conduce,el este invalat "de diavoli ca- sd

de arginli, ajutatnevdzut puterea de diavoledscS, profitdnd pgftelegi pdca"!e!'e de (prin oamenilor ptomisiunile electorale satisfacere acestode a peste50% din voturi,ajungela ra), cdgtigdnd putere.Insd el conduce de putereadiavoleascd, conflicteint.reetnii, intre retig ilgi"imre-masele te. socia Se ludm spre analizddoud promisiuni electorale: 1. Pentrua avea ganse de a fi ales, candidatulla pregedintie, partidele politice, trebuie sd promitd libertatea avorturilor. Consecintd: vor face milioane avorturi, se de
impdrdtiile lumii(Luca 4,5)zicindu-l:Deci, dacdTu Te vei inchina inaintea mea,toatdva fi a Ta(Luca4,7). i4tr-o pddureaflatd la 130 Km. la nord de San Francisco, apropiere MonteRio, de-a lungulr6ului in de RussianRiver,in Sanoma,County,se afld un {inut cunoscut numele Bohemian sub de Grove, carese intinde pe 2700 ha. Aici se afld U_Llemplu id,o-!e_sc, in care lideri politici, oameni oameni afaceri de culturd de mondiali, se 9i Malol. Fondatd sfdrgitul la secolului t9al lngh-ne-la-zeul lea, Bohemian Grove este -o adunarede ,,elite", ce pigAne. Plagt&-a-r-r.tualuri Au ca simbol-bqfnita, practicd $i ation of Care" in care aduc prin incinerare.lntregul ritua aseamindcu inchinarea zeul Maloh,atdt de urdt de la prin Dumnezeu, care in vechimemulti israelili aduceau j erte, proprii copii. B_q.fr_g_mia este befa deJe ra' Si n Grove "ta planeta, r careconduc undese*iau multedecizii ca ele sd devinapublice. Vezi pe intbiiiel eoi rove.docx; 1981News reportabaut Bohemian Grove... Bohemian Grovemystery; Pddurea ; Bohemian.docx; gi organizatii. .. Personalitdti docx. 245

pentru care va veni pedeapsalui Dumnezeu pest6[ara. 2. in S.U.A.,care este o superputere gi din homosexualii economicd militard, pdcate, 3% din alegdtori. Voturileacestora, reprezintd pentru cd sunt bine organiza[i uniti, sunt gi pregedintelui. la la Candidatul decisive alegerea pregedinfie partidele politicepromit,iar dupd 9i vor cdgtigarea aleger:ilor da libertati ,,drepturi" 9i homosexualilor. de Astfel vor ajunge la putere,sustinuti duhurilesodomiei, iubiriide argin[i,uciderii, ingeldciunii... continuare? Ce se intdmpla in care Homosexualii dintr-o cregtind ortodoxS, [ard pot exprima toatdlibertatea, la in apeleazd nu se organiza[iile mondiale ale homosexualilor la 9i pregedinte guvernulcare este suslinutde gi pun lar duhulhomosexualilor.acegtia conditii [erii vre[i sd vi sprijinim duhurile ortodoxe: cu ,,Dacd politic, gi noastre, financiar militar, trebuie dafi sd libertate homosexualilor". in cazulin carese afirmd se urmdregte cd formarea unei Europe Unite, care sd aducd prosperitate, fapt se urmdrescinteresele de f4anclare qr eglllq alg masonglqi_ $!_realazqpg_ unui guvernuqic, condusspre sfdlgitullumii de Antihrist. Un preSe.dllte condus masoni, de sustinut de partidepoliticein care se afld masoni,cu guvernan[i masoni, ajutatde consilieri masoni, va

face, cu voie sau fdrd voie, ce i se ordond-de masoni. Regele este suveran, fiind deasupra tuturorgi nu poatefi gantajat. intr-ofard ortodoxd cu regimprezidenfial existatot timpullupte vor pentru putere, dezbinare,urd, contestare, in vremece regele, nu fiind suveran, va promulga legicaresunt?mpotriva moralei cregtine. gi Pregedintele parlamentul, avAnd un mandatlimitat,vor urmdriintotdeauna interese proprii mai pu[inse vor interesa gi financiare de soartafdrii.O tard ortodoxd fdrd regeeste o tara gi fard stap6n, careescrocii oamenii nimic in de se afld la putere, iar nelegiui[ii migund pretutindeni. ortodoxd regeeste[ara lui fdrd Jara Papurd Voda. U-!lpregedinte didatorconduce putere cu diavoleascd, cdgtigd puterea 9i conduce grima, minciuna... semdndq$frica, te.roatga,, putere,astfelde pregedinli oamehi Ajungila gi q-u politici condugi diavoli, greuvor mai putea de popor. fi inlbcui$,de Pentru agacum ne inva[d cd, Mdntuitorul nostrulisusHristos, astfg*l diarroli de jes rum-a-cu pos-tgi rug6-ei.ure. i lipsescde la cei mai mul[i dintre alegdtori. pentru cd r eSteintunecbta $i de poftegi de pdcate, i vor schimba un drac-+ula"talsau, dupd poftete9i pdcatelelor, "la care au crescutde la o campanie electoraid alta.

246

247

para-religiosso V.51 Fenomenul .


care dupdcrucea RomAnia trditinvierea a a, cQt9i dar a [inut atdteadecenii, gcd re_ ri ceIeIalte 15 ortodoxe sunt da,to_a 9-d_c-q14_o_q

q!j4a fagdduise Dumnezeu omuIui, aynl _o-, re-_o qadere.Satanaa folositua timhajreligios, le_a (Fac.3,5). o bund Era ca sp-us "y-eflJi Dumnezeu" vestire, putea am spune, I Dacd adevanta religlqzilatejg i *are izvoru parareligioase igiau sursa , 4igcdrile Problema spiritualitatii a religiei -insdaciune. 9i mincinoase Dumnezeu este o problemd cu nu gi mdrii. ugoard. Avemindlfimea cerului addncul D_al" lui este luminoasa, timp ce in murdarde cele ad4nculmdriforestejntunecat, mai multeori 9i, de aceea,este foartegreu sd-l cunoascd cineva. i

invierea este renagtereasufleteascda unui in insa-gl se cieSt--t'ncare petrece sAnulBisericii, e cd dupd Tnvie;e trej: urmeazdcruceaEyggtrtor. De foarte multeori b sc_q s-e_tv a=_C5@degi 9i aI a rymitei democra[ii, aparJenomene ---parate-_g!gxss-_glj4f*9i*lgeSti, care se dezvoltd gi religios. Dar rqpld, cule_nfe in spatiul noi foarte libertatea nu de toateacestea este responsabild Tnseamnd inseamndcd in situa Tntulc s_rtuatiil e, insigi, edelii. pa'afoarte multe lUclUfW iaVqlUl De multeori nomenele d re!1gio_age,_sg_clg!q,__!nqgls,,SaIAry^94U!.I9ry_4gg- insugieste o maretaine. De aceeasunt foarte greu de in[elestq6rtqll_e,nomenele ioase, pararelig es eretice -ceea sau sectare. !, e_gelui --. este mai vechi pacat gi cel mai vechi_p_6_qat ln ce privegte i acestor putemvorbide qgg re_?__o1lg luTDa ce- !e ilgia este adevdrata fenomene, e rela(iecu Dumnezeu, a_tqpc1_!gpq1q"1gq aceslei t!-gg!-o-gr! e-geteltsq-s-i t --ereti-ee-suo lqg?lurLcu Dumnezeu conduce pe om_ la i cum dr_o.gturile-tup-tdu gi Aga qlgcare?pararellgioas,ala s3-t"a11_sq.cum fal-s,9ldupa-acee a, ade spunemgi sim(imadeseori, cus_r_g_grglllq_ll8Ls_!rygere,hj9lse_intampla-?Lcu amana o intindem gti, care duc pe om la un spre Dumnezeu, cealalt_d nd. Se ng iar spre amintim satana la urecl'lJ:a fals paradis, 9i, in continuare, e protopdrin[ilor. Era s. in locul trqpeqs-c_f chjar.E$_jqarte-$eu .9i pe indumnezeirii omuluiprt-n-aSenAlare, careo pe dar nu imposibil sd desprindem cineva care a devenit dependentde un drog cum este 80 Din articolul'. Fenomenulpara-religios, Arhim. Daniil heroina.Tot astfel,este foarte dificilddesprinAerakis.

248

249

de _^erea celor dependenfi drogurilesufletegti. lnsd pentru cei care credemin inviere 9i in posibilitatea invierilor, recuperdrilor sufletegti, credemgi in posibilitatea revenirii la Biserica lor Ortodoxd. gele.$avolului Sd vedem pltfg _e-! pe oameniin capcana. SfAntul Ufdg Apostol Pavel ne Tndeamndadeseori sd priveghem9i si fim foarte atenfi la cursele diavolilor, care sunt foarte buni megteriin a intinde curse. Am putea ,ppunecd dievdul armegi ,,de dreaptagi 'de stdnga.tinta Loloseste lui fiindatAtcei l . Pe primii,TeF5rtafi de HarulBisericii, flind ii Oiavotul luptdcu_armele stAnga", cgle5unt i_sp_rlele. ,,de_ Acestea,uneori,infricoleazd, alteori,sunt fgt mecitoare. Pe cei pe care nu reugegtesd-i cAgtige ispilapdcqlului, cqoamenii dintr-adoua categorie,care partic-ip_a_ v_iAla la Fj.s_e_4gii 9i au congtlj4lg_ religioasdmai vie, _incearcdsd-i ddemeneascA armele,,dedre-aptal iu Aiestea $i, agacumgtimcu to[ii,caleacea dreaptd gi corectd Tn care omul iSi desfdgoard viafa religioasd Biserica, este Prin indepadafea_ omul se _de_Bis_ericd, depdrteazd Adevalgi ajqngeia rdticire gi, in de felul acesta, Api'*g3q_,ggal{,ajnvalaturii sdn6tgas_e-slg ot,rq viflde_rEtdcire. AstfeI pdcatuI 9 devinereligie. imprumutd-9_lgllni_{q:-cult, iar oamenii s,e acestor mi$i5ii mEgiCe, cu

o credintd greu de infeles. De exemplu,-{n e 'foa.rte b-dnoasd, U"agi, care au o -activitateelegreleab-oamenilor, fie curiozitateaacestora, @. Avem oameni,care sg*ngnesJ-_gl99!!_niqea gi care nu.recurg_la spiritualitatea , prin adeviratda Bisericii, vindecarea vine la care BisericS, t, ci recurgcu ngultd ug Sunt cunoscute caresgj car.e^ fost au-incredintat i a"u ial. care.nu poatefi Existaun-tatalism*etigios, considerat decil +ar,areli$e, adicd sena a. in-Loq e teliqiozitatea os, gi singurul ddtdtorde pace,dreptate impreundexistentd tuturorpopoarelor, a elnulinvocddiferiti vjetile altor _seme j,e--,===a Gnmarile-de-fan i Iui. a; ni t te in special pentru se,_g_e-g_? _cg g 4qrnp!{jl_Eegnia si Kosovo,in vecindtatea noastrd. - Rezumdnd, putem spune, pe bund dreptate, cd din momentce it de Sf6ntulP i acesiei tini Marile reugite ale
251

yj?tarendoasaeqregla -sanatqasd. Sr

diavolulqi

religiozitdLfii adevdrate.

ui qtgagi avemo in El p_U,nelequl_ qg_tfe_J m s5r edenie de* *d -ei, [n_11o_{ Le,pgA!-ne:a e vgstit ce yry!__egssl 9i gi, 9XP-li.c-andule, Mdntuitorula spus gi {-e,_splg_ llgQggloria cd satana s9_p_qq!e_99h1_rn_bajn diav_qlului. $tim . Ce inseamndacest lucru referitor la tema noastrd? CA migcarea gi se fenomenul maisatanist prezintd cel t'. latd ce zice relig,r_e*iin aceea ci diavolului consti ,,Viclenia ". A{eptli__.qjgcdrilgr parareligioase adeseori lucruii i care se iupianalurale,vorbescdespre min-uni Cred cd este nevoiesd spunemgi sdvdrgesc. problemd. cu cuvinte legdturd aceastd in cdteva decdt Diavolul oricumeste mai puternic noi, dar _ruL_este_ aJp_tputernic, a.__e-nult I qgkle are putere, CIe ilor' pe Sd ne aducemamintede m"ad-u:ia care o dddeacultulacelasatan d.espre,S-fantul de Pavel.F-ata care era stdpAnitd diavol .Apostol gi mergeain urmaApostolului exprimagea nai Apog-t_o-l bund marturi.e* _de-9p_re_Sla1(ul _favel 9i uceniciisdi: ,,Acegtioameni sunt robi ai lui Dumnezeu celui Preainalt, care vd vesfesc
252

voud calea milntuirif' (Fapte 16,17\.in -ciuda Pave-l*a_re-a-e$o-nat acestuifapt, SfdntulApo-sfol din f"!r Nu.voiaTn niciunfel publicitate Jg_arte r, n-i=cf. A -f-q9t-jmtpresionat-de nUpe sup-ranaturafe care le earecareposibilitd[i l. A ferm-aJungend fqarteav% dlav_g-lu reac,$onal I din fata aceea gj s_qola:nd_-.o--__din --de-satana. _a.fla _se-_ -f,ata lependenla-in Qale gt c,argse

pU tegsg Ulerjpql{

i $gfplasr j[4]_e]s_!qare. st

Aposlolacestea se SJ_anlql{ flavel. L-Uqf_Ufile

pr"issaea _9i

ii Sd vorbim acumdespre parareliqioase, foarteevidentdazi. fenomenelor fenomenecare sd se desfdgoare in f!-u ex"ista . istorie gi care sd_nulie prevazutein S -B-iserclila-xu-se fi qggpat. Tfebuiesd gtimcd rdulesteintotdeauna .rplqzellanti_diferi[i.-prin--miiloace diturite._Se ce exdicS.clar"de foartemulti @ ca_lea oj|menijll_-g.rlTrgazd luminii,ci merg p . intunericului. calea pe ts Ca primdexplicafie care o dd Domnul Hristoseste al p-amenjler. M bit pai ourAn-d decdt lumina.De aceea, ,intunericul oculteajutdfaptelerele ale fgqle multemiscari oamenilor. nu Dacd Biserica este ceea ce numimo religie,ci ea este Tmpele$q Dumnezeu, !g! 253

parareligioasd migcarea este, insd, o doctriryd rd-ului. acomodata interesele _la - A douacauzdcare ar explicaproliferarea acestor rele, in*"^spdatj.n-randul tinerilor,este . Curiozitatea, altfel,9s1g_g_fgqfe de veche de_laEva. a rdului,o-obser.vamlncd i.nceputul multor rele. P_rima Curiozitatea este prima estein fondrodulcuriozitd$i., folosire a narcoticelor fructuluneicuriozititietc._ este qnel p tej se-intampla 9i cu--Lex-o-nne-- ara:religioase, care se prezintd azi plln_jqjlgAge*lllbJigjlare curiozitatea tinerilor ,atrdgdloare, fear,te Tn special. Este farmecul sau atracfia necunoscutului. de necunosclt gi de aventurd pe poate sd-lconducd un tdndrsd devind alpinist gi sa ajungd sd cucereascdEverestul,darpoate ace-eagi atrac[ie a _n9-c-un-os-cutufui pe clneva sd se arunce in abisul determina la om estein general-un diavolului. gti4,u-le.nt, iv atunci c?! d qe-idenlifica c,u--c-e rea-AdevdruIui, care Lc-e-ta se desfdgoardgllL J_q"f.Umarea autollGli*$r a p_f e-4g-nte -D e i Iui umnez u. - O a treiacauzd sauexplica[ie pdtrunderii a tjnerilor--in migcdrioculte ui te, mo_d-qlflp_Lql{el449, s,aujnjmb_r !-afel se TntAmpla existe adeseori9i sa in . Tendin[a de modernizare pe determind unii si se desprindd de_c_4g[ul gi rgligions tradi[ional no_u. $tim
254

qe_JggJ:,_yghi foarte bine cd trebuLesi Un este foartevechi, tnlozuit. exemplu: dar nimeninu se gAndegte sd-J:inlocuiascd. La fgt,s, vSchg-egle_lrcdjlia_Biseri_cij oe?s_tre, nu pot fi dar inci inlocuite,de,oa!:e_q_e s=El.dseoperit nimic _DU vlginxo-sainlocuiascdBqvel4ialulDlnrnezeu. - O alta cauzd a rdspAndiriiacestor fenomene sunt intinse iq_fitlt4enlgr, l. Ei sunt adesddii-inleT+ioeoareqe . Uneori, fac aceasta indemnafi de " te gi fr"=Amnlare - iufleteasca, care-i determind s-a gdseascd tu,religle. sc,apare_ tulburerg? lor. _o_ din d-e,gg li-se n 9i t11.a9el,e_*qllpe plgzin_ta s gi inc-d jn foqqi gete lui, qlqnci poj sa ,ca{q,_ug_or in Se une-o;i aceastdcapcand. intAmpld a samace ng se-a"dap iz\rcrul a -_c_UIa!e, din cu qr-_.lin lulbure, dar gi aceastd gustare a cel ingeldciunii rdmdnefard Urmel_rcgallyein nu vialatdndrului. - A cinceacauzdar fi

te

e,

decddere omului, alesin spatiul a mai religios 9i putemsd deschidem spirituql, Epistola SfAntului Pav-el cdtre romani,la primul capitol, -Apost-o_l unde Apostolul prezintd qgggqglgg_lglglqsi. Sa ne amlntlmiin

255

faptUl,"Cel.mai tot qapitolul irnpodant, oamenii cd au ajunss iiin loculZiditorufui. ,.Sfdnlului Dacd .-contemporand Apostol Pavel e de la adevdrata religiozitate,atunci meneleparareligioasedin timzul- n-qsgq--: m4!a* s,upersttiile, - sunt manifestdri eJgzgr ale rii. Aceastd are un singur [el, ii:decdtrediavol. se gyplica,. p{ln 91 . Aga cum un ochi bolnav vedediferitlucrurile, astfelse int6mpla tot gandirea ajung la allenare i inle_leggqa realitSgi suferi _dealienare.. Aga se intuneric. P_Aatg_cea importantd ca mai ar fi cea numitd cu un -tefmen..gene"r_ic-_ _Jodele intunedculuill sau-fo4Je-t+lte". Foartemult se vorbegte de aga-numitele azi oculte". De ,,puteri aceeaeste nevoiesd explicdm termenii. Aceste. r in t-orje-existd, tr-adevdr, ele-sunt+rse i n mi$ca re gl l, dar aceasta inseamnd nu cd respectivele forfe pot-imprrnerdul in chip magic asupra oamenilor. I nu este o 9il d.eveni insd sclav fi putut sa q_influen!6_latali exercite asupraomului,atunci ar insemna cd el . nu__m-a,! are*liberarbitru (libertate). lui rdmAnetotdeauna
256

-Se gi, ca urmare, gns"abjlitatCe nLi sa micAoreazd. Dacdam fi fost instrumente_oarbg in mAinile rdului, atunci nu am maifi sanc[iona[i. nici la fel gi sfintii, dacdar fi fost instrumente oarbe ale binelui, nic_i n:ar fi avut vreunmerit9i, in ei n-a!'fi fost incununafi. Trebuiesd consecintd,

fereastrasufletului _e-_s_chidem

nql!"__ 99!1e.ni de-ai nogtri q_q_*qgyenjt i Niqeni nu poatesd spund:,,Eu suntnevinovat, diavolul pussd fac un lucru m-a
sau altul. Sd gtie acelacd a gf, pgn,_{u a diavo_lului, acestlucru,mqiglul_t saU_ne1pqlq t. O ultimd explica[ie a proliferdrii fenomenelor parareligioase ":1" il. gi ne nqmtn __ortqdacgi, Suntem adeseori care mlnq-lno$i desp-rg**slglgns_omenegti 9i sd subordoneze adevdrul lui Dumnezeu. Adevdruldumnezejgsc este revelat omului, de aceea, dacd gnry]__ _ are n! spre a primi aceastdRevelafie, {isponibilitatea rjs-_c_6_si se mi$tein zona intunericului, a_rdtdcirii gi a pdcatului.
257

t1ule

- SlantutApostol.P-ave 1 -6us. o-tupfiejoarte pentru ca nu cumva g:ea in_3*-iserisa-frimard parareligioase prindd curajgi sd astfelde sisteme casa+rinda gi s--aluptat in sd se cultive Bisericd samenilor raddciniin-Siserjca gl" in -s-uflet9leI despr.e" mAnt-uire-a-- ljsuq-".Llris-tqs. in SfAntulApostol Pavel vorbegtegi ia Epistola desPre c.atre*,rq@ni i,p de la adevdrul' crbdintei. pe cregtiniidin ApostolulPavel cd unii oameni Galatia,dar nu ", pentru ce Ltg gi ele vegteqg -e=a-es!e_:migs.ari _Qgqlfie,paladis, bun. na-pr,inasBectu| cd Noi ddm slavdlui Dumnezeu suntem ortodocgi,dar ti, qu--mdte gi in spafiul Orto,dgxi_el Qglgar,ece para gggrjnfarasarfenomene , aga cum si foartefrumoasd ca se intAmpld intr-ogrddind blrrule!L_j!__j!1e_rag!!r. apar6 APari$alor dege-9are-av@' formei.formalismul aJ"a-sillteaza 9i noast constit uie cuItuI Bisericri-gi Sp_rfLtg_Alilate_ard ahsolut necesare,fiindca ele ortodoxi""sunt dar credinteinoastre, dacd le exprimdcpnlin-u-t-uj izoldm prin autonomizare ,le-separdm de 9i con[inutullor, atunci riscdm sd transformdm Bisericalui Dumnezeu intr-o religiea acestei lumi.

vine de la grecesb0l

pe d.lgtng_pqzrlq_rnqa, ng Iie _Eya h-e i" and Tnviafa noastrd ruL_?S_c.Uta;


gi de voia lui Dumnezeu nu,,_a"c_9"_e_plam adevdrul dumnezeiesc intregime,Ci--f,g in p-r.oprie, pres_us v-ointa i pr11 v_ointa mai de gi duhovnicul-ui a Bisericii, g stolPave|' -1Q I um-qpLuneSfantuiApo Agapu-zis, i. ornesc*,prnpri eretici latd lucrulcel mai important: i p-afas--im". "B"i"sericii. ealea , ca sd rru un fragmefrt_-din Evangheliadupa Matei,pasajcare nuprea=ecilitcu-alenfie, une sp auv-ant-infricogdtor: gAndduhalas.wnt a ,,$i en iegit din ofr, umbld prin locuri fdrd apd, cdutdndodihnd gi nu gdsegfe,Atunci zice: Md voi intoarcein casamea, de unde am iegit; gi venind, o afld golitd, mdturatd gi impodobitd. Atunci se duce gi ia cu sine gapfe duhuri mai rele decit el, gr*lntrdnd, Sdldglqjqsc_arcr,Sr se fgc -cele*de--or:llrai ale omului aceluia-mai qgle-Qe,96!*c_ele.dint6"Il(M_t,_12^43::45). Situa[iaaceastao putem aplica la orice cregtin,la orice om botezat,prin care Boteze alungat satana9i sdldgluit Dumnezeu. Qaci _1cl p_ag[iq_pefmql'gtt cre$tinii _sa ca diavolulcare a plecat sd _se l[i gapte mai rdi gi sa salagluiascd in eare o oun_ "C adevdruluiBjsericii_5i

atunci _sufl-stuL-srat, Sipe lin_rng c-el_-,neb_otez4i. deqO_t e lei


noi.
259

uritoare" cutrem V.52.Intdmplare


Un--g-regtin-ododox a povestitcd a fost in pelefnajla Mq.$jggo1je, undese afldo i;r,Croatia, parohiegreco-catolicd unde se aratd Maica gi Domnului transmite mesaje unorcopii.Aici a 9i aflat cd se intampld mari minuni,vindecdri sufletegti trupegti. intr-o noaptea plouatcu 9i stele. Enoriagii parohiei, vAZ vinesfArgitul lumii. Ajuns la Medjugorje, ododox er_e-g.t_in_ul s-a inchinat Bisericd, in 9i a urcatpe jos colinaPodbrdo ColinaAparifiilor pe un drum care imita Drumul Crucii Mdntuit_orului nostrulisus Hristos. a unsprezecea La _qprire, pe cregtinul a vdzut-o MaicaDomnului, orlodox exact cum au vdzut-o gi copiii gi cum este ce sculptatd stqtueta se afldin fata Catedralei. in ln acele momente,L auzti un glas care il gi indemna pocdinfd i-a pdrutrdu de pdcatele la gi A sdvdrgite. auzitgi alte mesaje a traitstdride i sd marebucurie. Apoii-auvenit participeactiv la unirea BisericiiOrtodoxecu Biserica Catolicd. in timpulpelerinajului, de

Qggl""doua 4ile de la revenirea..-in RomAnia, -?v-q! a la de a veni la ga. Tot dupddoudzile,credinciosul ortodox a iui i. La,putintimp dupdce a citit fcatistul, pe cAnd_Se_Afle_llgg_veghe gi somn,a avut n"ig_tg $i in c3 _gqlg-sgi, aglqpa4ltele pe care il cunogtea ?ntr-adevdr, cdnd s.a- uitat-malelrat_entie, a__VAeg!_qa_e[? regp.eetiv apropiat el 9i s-a de ,,Pdrintele".

persoane e. Cregtinul fost apoi a gBov-edit, iar t-a -Un duhovnicesc v carea

9i s-a t,

gi batAnd e.

it u ggdinta si iertfape care o fac greco-catolicii gi catolicii care vin la Medjugorje, _faqe minuni _9i _vjdpqq suf_le!pg!_e_-S-iSte. StdriIe n lrup-eii de bucuriegi fericiretrdite de credinciogii orto261

260

dac$i care merg ia Medjugorje

de_,-la

mai in curaleingg_degAt lume,undesuntintinate multde pofte9i de pdcate. e jn_spealaI palttc]p_area un la_lugiaci e _gi se-aflein credin[a oamenilor, de ortodoxddescoperita Dumnezeu i, careintrd e:lg_qalqt m6ndri. ?n-!Dig!ga oamenilor 5 Tnc-eea Biserica ortodoxd grecoq-e__p-1!_v,e_9te cregtinilor __qatqllci, insi cq_tgIgi .g4q proteS!_anti, cregtinulortodox unde c B-Lserjca--Qdodoxd, se afld p[ndtateaHarului a Dar-urilor gi gi Dumnez,e_ieigti, la alia confesiunicre$tine sd se roage ca merge ri 9i sd se impdrtageascd, t. Acest lucru i c-are--a -fost -in-pelerinaj la Medjugorje. S-a vdzut insd, cd, ur,ca de altfel gi p in ui, a -sP-gVedanie, g(gd_o: gare p,qrtlcipase la rugdciune gi rgpdrtagire cei de altdCredinta. cu Aceastd intAmplareeste, de fapt, o urnn cd, minune-.d ezeias

r+tamplari neferr_ette, iq--gaIg_ pield-.Heg!*qq["uJs;" si QfQnt gi rdtdcitoare sau duhut-diavqle$ti cu credinla


d. ori trecla altesecte.

V.53.ingelarea diavoleascia catolicilor


La scd a ajuns, as,ellg_ne-a Mahas, nevoindu-selui in

sdnulei (biserica n. catolicd n.) ca sfin[i. ,,C6nd Francis fost rapitla cer",spunescriitor:ul a viefii vdzAndu-|, intrato clipd a lui, ,,Dumnezeu-Tatdl, in nedumerire, negtiiind sd-i dea intAietate, cui Celuice ii era Fiudupafiresauceluice ii erafiu

pustie, !-oyola alfi [glatie_dq tr3ngg*{efgpis1, 9i qevoitori,-ai" caresuntrecunoscufi in latinttalii'',

Dupi despdrlirea bisericii apusene de cea de Rdsdrit anul1053. din 82 Sf. lgnatie Briancianinov, Ofranda monahitor contemporanl', EdituraEgumenita, 2011,p.7L

81

CUPRINS
Cuv6ntintr oduc ti v............ ............... 3 CAPITOLUL| - invdfitura despre duhurile diavolegti, dupi Sfinta Scripturd gi SfAnta Tradifie ..............7 f. 1 . C r e a r e an g e r i l o r . . . . . . . . . . i ............7 1 . 2C A n d u a p d r ud i a v o l i i ? . a t . . . . . . . . .0 1 - lu c i g a g e o a m e n i . . . . . . . . .. . . . 1.4 l.3. Diavolu d . 1 . 3 . 1 . u ma r a t d i a v o l i i C d . . . . .1 4 . 1 . 4U n d es e a f l dd u h u r i l e e c u r a t e.?. . . . . . . . . . . 1 7 . n . f. 5 . C u m i s p i t e sd i a v o l ip e o a m e n . . . . . . . . . . 2 1 c i i l.6.Ding6ndurilediavolegti. ................24 1.7. ce majoritatea De oamenilor vdd gi nu nu s i m tp e d i a v o l i ? . . . .. . . . . . . . . 3.7 . . 1.8. Luptac r egti ni l oru di av ol i i c ...... 39 1.9. ce a u nev oi e av ol ide j er tfe? De di i ..........41 1.10. ce ingdduieDumnezeu De existen[a diavolilor? ............42 CAPITOLULl - R i z boi ul duhov ni c es c ........ l 45 f1 . 1L u m e a u h o v n i c e a s - d e v d z u t.d . . . . . . . 4 5 . d cn . 11.2. Caracteristicile rdzboiului diavolii cu ......49 11.3. Razboiul celortrei cetediavolegti cu cregtinii ...............53 f1 . 3 . 1 . e l et r e ic e t ed i a v o l e g t i. . . . ...... . . . . .5.4 C .. . 1 1 . 3 . 1 . 1e a t a i a v o l i l o ro f t e l o.r. . . . . . . . . . . .6. p C. d 5. | . 1 . 3 . 1 C e a t a i a v o l i l o r 4 n i e i . . . . . . . . . . . 5.6. . . .2. d m . .
265

.1 ( r 58 _ 1 1 .3.3 .C e a tad i avolilora[ionaliar hiconi) |,1.3.2. gi Bioenergiticieniinaturaenergiilor prin care lucreazd .....65 Il .3 .3 . S u r s a s t r o l o g i l.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6 . . . . . a .r . . 11.4.Trepte|epdcatu|ui............... .....67 1 1 . 5 . e l eo p t a t a c u ra l ed i a v o l i l o r . . . . . . . . . . . 7 4 C i F o r m e l eu p t ed i a v o l e g t i l i ...............77 1 1 . 6 . a z b o i u le v d 2 u t . . . . . . . . . . . . R n .......78 1 1 . 7 . a l u c i r i i v i c l e n id e m o n i c e . . . . . . . . . . . .g.0 . . . . g N i . . 11.8. ce trebuiesd ne luptdmcu diavolii? 97 De . CAPITOLUL Tehnicade lupGia diavolilor...99 llllll.1 Metodeldiavolilor.......... . e . . . . .g g . l l l .2 .D i a vo l ui lg i sch imbd des planul de actiune. ..100 lll.3. Diavolul ispitegte inceputcu pdcate ne la mici......... . . . .1 0 1 fll.4.Diavolul exploateazd sldbiciunile noastre.102 l l l . 5 ., , B l A n d e f e a " v o l u l u i dia . . . . . . . . .0 2 , 1 l l l . 6 .D i a v o l u u c r e a z id a s c u n s . . . . . . . . . . .1.0 3.' ll n . .. l l l . 7 .D i a v o l u l e a t a c dp r i ns u r p r i n d e r e . . . .0.3 n 1. l l l . 8 .D i a v o l u l e l u p t d u n e p d s a r e a... . . . . . . 1 0 4 n c . lll.9. mdnarea ocdinfei......... A p . . .1 0 5 lll.10.Diavolul preschimbd se ludndinfd[igarea vdzutd. . . . . . . . .0 6 1 l l l .1 1 .D i a vo l un e i n gealS inghicit, l pr vise, p re j u d e cdg i su p e rs ti[ii. fi ........ .....107 lll.12.Diavolii ispitesc prin rdul natural. 112 ne . lll.13Furnico-|eu|............. . . . . . . . . . 1.1 4 . 1|.1.14. Diavolul ingealdprinerezie9i necredin[d . . . . . . .1 1 5 . lll.15. pacatogi slugile Oamenii sunt diavolilor. 116

118 cu ne lll.16. Diavolul luptd deznddejdea.-'. .."'. 120 izolati atacdpe oamenii Diavolul U\.17. 121 de-adreapta. cu ne .18.Diavolii ispitesc eele llf in ale atacuri diavolilor Celepatru lll.19. .'.".123 preajma mor[ii omului. lV CAPITOLUL - Metodede lupti impotriva .""" 127 diavolilor Domnului numelui Chemarea |V.1. 9i ..127 lisus Hristos Mdntuitorului . . li u f V . 2 P u t e r era g d c i u nuiil i s u s . . . . . . . . . . . 1.2 8 . 1 n mi R | V . 2 . 1 . u g d c i u n e a n [ i i i n i m d ...... . . . . .3 4 136 l a 1 V . 2 . R.u g d c i u n eS u n t r i c d . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . 1.4 0 . . C S 1V.3.emnul fintei ruci S scrierile Scripturi Sfintelor 1V.4. Cercetarea 9i ............141 P S f i n l i l o ra r i n t i ..............141 g ip r i v e g h e r e a f V . 5P o s t u l . ........142 1V.6. redinta.......... C ........142 p Armeleauline 1V.7. ale sfintitoare Bisericii |V.8.Mijloacele ...........143 Ortodoxe.............. . V CAPITOLUL - invildturi gi istorioare 147 .....-.duhovnicegti......... . . . .1 4 7 . i e V . 1 .D e s p r d e m o n i z a.l . . . . . . . . a migcdtoare vorbitoare V.2.lmaginea 9i . . . . . . . . 1.5 2 . . diavolului. . . . . . .1 5 5 . Avortu|............. l/.3. 170 unuiavort? in V.3.1. seintdmpla timpul Ce .....172 m V . 4 .F a l s e i n u n i iv r a j i 9 ........174 ndluciri drdcegti despre V.5.invdtdturi

267

cel V 6. Cuvdnt despre SfAntulAndrei nebun pentru ristos .............176 H ......179 la Botez? V.7.Ce se intdmpld al doilea . . . . .1 8 0 . V . 8 .D e s p r m A n i e e le .8. V . 9 .D i a v o lgi g A n d u r ide h u | a . . . . . . . . . . .1 . . 0. . i l. a .. 3 V .10 . L d c o m ip A n t e c e . u.i. . . . . . . . . . . . . . . .18 . . . . . . V . 1 1 P a t i m d e s f r d n d.r.i.i. . . . . . . . . . . . . . .1 8 4 . a ..184 V.12Rdzboiul sfrdndrii......... . de .. t d V . 1 3 D i a v o l u a r e m u t ao s t 6 n c . . . . . . . .1 8 6 . cl a . . . . . . . . . .1 8.6 .. V . 1 4 . o v d t u i t odua v o l P ri l V. 1 4 . . I n v a t d t u r d . . . . . . . . . . . . . 1 V . 1 4 . 2 . ec i n e df u g i m ? ! . . . . . . . ........,...1.8 7 D .. s ...188 V.15. Cumne ispitesc diavolii? 1. . i . . . . . . . . . . . . .9.1 V . 1 6 D i a v o l ia r a p o r t . . . . . . . . . . . . . .9.1 1. . V . 1 7M o m e a l a . patimd undiavol ei......... 192 V.18Fiecare are al le . .. V . 1 9D i a v o l9 iig d n d u r i de h u I d . . . . . . . . . .1 .9 3. . i V.20.Cumscoate diavolul oamenii din ......194 Bisericd. . . . . . . 1.9 4 . V.21Lupta . V.22.Unexemplu biruintd asupra celuirdu 195 de fi ........... 196 V.23. de marepoate o ispita? Cdt V . 2 4D e s p rr u g d c i u n e . e ...............197 Diavoli"i carul foc ...... 198 V.25. cu de V.26. Despre ....199 smerenie V.27. AvvaMacarie ....199 V . 2 8A v v aP a m v o . ......200 V.29. Jertfa ..200 cregtind... V.30.Rdzboiul impotriva diavolilor cdlugdrilor20l V . 3 1 P u t e r es m e r e n i e i . a .................201 V . 3 2C i n e e l u p t d ud i a v o l i i ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 2 . s c V .3 3 .V r e m u r ip o c a | i p t i c e . . . . . . . . . . . . . .2 . .3. . . . . . . . a .0 .

V.34. Despre ...............::... 203 cdderi V . 3 5A v v a o i s e . . . . . . . . M .......204 V . 3 6S m e r e n i a . ........205 V.37.Se potm6ntui .....205 diavolii? V . 3 8 S e c t e la n t i h r i s t iy o g a . . . ...... . . . . . . . . . 2 0 7 . e ce . gi Diavolul minciunile V.39. reincarndrii...... 209 V . 4 0 C ec a u [a i c i ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 . i V . 4 1P o c a i n t a . .............212 V . 4 2 N uv d b u c u r a f i ! . .........214 a V . 4 3A t e n t i le c u m p d r d t u r i ! . . . . . . . . . . . 2 1 5 . .. V.44.lngerulintunericului............215 pdcdtoasd subputerea V.45.Lumea zace celui rdu......... ................220 V . 4 6 D i a v o lg i o r d n d u i r e a c i a l.d. . . . . . . . . . . 2 2 0 . i so . V.47.Demonocratia.......... .............222 V.48. AntihristApnoyme 666 ..226 gi V.49.Cumvorvie[ui se vor mdntui cregtinii in ortodocgi vremurile Antihristice?.. 232 ........... V.50. Rege pregedinte? sau ..........243 V . 5 1 F e n o m e np a r a - r e | i 9 i o s . . . . . . . . . . . 4 8 . ul 2. intdmplare cutremurdtoare .....260 . V.52. V.53. lngelarea diavoleascd a catolicilor..... 263 BIBLTOGRAFIE ............. 269

BIBLIOGRAFIE
Sfdnta Scripturd,E.l.B.M. al B.O.R., 2005. Bucuregti,

S-ar putea să vă placă și