Sunteți pe pagina 1din 136

irurRusLAVAsFrNTErgrcELErDEo FuN1A, oevrnTArAcAronnergrNEDEspAnTtrel

FuN1A, oevrnTArAcAronnergrNEDEspAnTtrel PirinteleDanielde la Rardu CUDIAVOLII Edifiaa ll-a
PirinteleDanielde la Rardu CUDIAVOLII Edifiaa ll-a Revizuiti 9i completati Cartetipdriticu binecuv6ntarea
PirinteleDanielde la Rardu
CUDIAVOLII
Edifiaa ll-a
Revizuiti 9i completati
Cartetipdriticu binecuv6ntarea
P.S.Galaction
EpiscopulAlexandrieigiTeleormanului

nAzeorulcRE$TrNrLoR

I

Cuvdntintroductiv adeVdfatele Cetr'zc ale rirhri. ln mare atuncic6nd nu gtim sd apdrdmgisi
Cuvdntintroductiv
adeVdfatele
Cetr'zc ale
rirhri.
ln
mare
atuncic6nd nu gtim sd
apdrdmgisi neluptdmcuvrdgmagul-diavol.
D_es,cdgmin
aceastii carte actiunilL$i
i

A dezvdluiexistentagilucrdrilediavolilorin viafanoastrdnuechivaleazdcuteamadediavoli,

ngaglle, Potrivniculdiavoleste cel care se impotrivegte planuluiluiDumnezeupentrumintuireanoastrd. tlgUldin motivelepentrucarelucrurilemergrdu

ig p iteIe diavole$ti,de-ose=bjt-ele-va riate gi+line-d e vJclenl Rdzboiulnostrucu diavoliinu poatefi ocolit.Diavoliine atgcii_edereaprinsurprindere

gi suntneiertdto de la+rimutatac.Altii,ins6,ii stauimpotrivd,se luptd,suntrdniti,darcontinudlupta.AlSturide ei il auin ajutorpe M6ntuitorulnostrulisusHristos. Ei zic Tmpreundcu prooroculMoise: ,,Domnul este sciipareamea". ,,Domnul este intiritorul meu. De cine mi voi teme?" Dumnezeuii m6ngiie, ii insufle[egte 9i Se fgce impreund luptdtorul gi sprijinitorul lor. lL inarmeazd duh.ovnicegtegi ii intdregtein luptd, putereaHarului ,,$uptdtorii prind

curaj,s€:intdresc Ai continudluptapAnalacapdt, zdrobindcapul balaurului.Atuncivdd LgfUgAlnulut-*de-Sus lumindndu-i 9i
curaj,s€:intdresc Ai continudluptapAnalacapdt,
zdrobindcapul balaurului.Atuncivdd
LgfUgAlnulut-*de-Sus lumindndu-i 9i umplAndu-i
de bucuriegi strdluciredumnezeiascd. Alacurile
!a_c_qp, primindlovituri 9i suferindpdndlalacrima
de
sdnge.
Ace_ste _lupte
sun!_Lngidl{e
de
Dgnezeu
pentruca
luptdtorulsd se formeze
,
cd,atdtcu-sufletul,cdtgicu
tqpgl giastfelsdpoatdprimi darulluiDumnezeu,
p.
Fiecarelmp
igi -are
_preble-melelui
specifice.
este a,gtfelcreatd,
in_c4_ nu p_oate_s5 aihd spatiignalesau timpi
nlarti.Dacd nu avem rdspunsuriclare asupra
unorprobleme, I ce se lormeazdin rafiunea
noastrdse va umple cu
idei, in marea lor
majoritate,false.
Seglelelea noastrd se
eutremurd de
sro?z_a gi_ t4t1Qryilnermulila_
dgmgnjce,
asisti
la
tot
felul de
,,minuni
diavolegti",vndgeEli,deplaseri-de obiecte +rin
AgI,
o3![e ru rare_VAd
Sfsq1de!
neSg_AlLOZN=uri,
cu elllatereg_tqi!,conduqitori,b,ancherigi patroni
rqdig, lelevizor gi trlternet). @e
,rt

sd-si dea seamade neputintelle

g_ond uc Iumea gi pregdtesc v_enif-ea_luL_afi tihfist, pentru cd: ,diavolul a cobordt la voi avdnd
g_ond uc Iumea gi pregdtesc v_enif-ea_luL_afi tihfist,
pentru cd: ,diavolul a cobordt la voi avdnd
m6nie mare, cdci gtie cd timpul lui e scurt'
(Apoc.12,12).Noiinsdnusuntemsinguri,avem

pe MAntuitorullisusHristos,Carene povdfuiegte gineajutdcasdbiruim. De aceea, si- ne inrolSm ?n oastea duhovniceased -a credinciogilor,care lupta gi biruiescpediavoli.larDumnezeu,Carepoatesd tdmdduiascabolilegi sd implineascdlipsurilegi neputintelenoastre,ne va ajutasd invingempe vegniculnostrudugman,diavolul.

itele Tntr4rmdndu-necu post, , intdri[iflind cu .Lulefga
itele
Tntr4rmdndu-necu
post,
, intdri[iflind cu
.Lulefga
(f .loan, 2,13). Doamne, lisuse Hristoase, Fiul lui Tdi,miluiegte-nepenoi!Amin!
(f .loan, 2,13).
Doamne, lisuse Hristoase, Fiul
lui
Tdi,miluiegte-nepenoi!Amin!

Duhului-$ent,prin SfinteleTaine,vem_deVgni btrqr_torlasupradiavolilor. Sd ne ajutePreabunulDumnezeu,Maica Domnuluigi to[i sfintiica sd auzim 9i noi, la sf6rgitulvietii noastrepdmAntegti,cuvintelelui Dumnezeu: ,,Tinerilor, ali biruit pe cel viclean"

Dumnezeu, pentru rugdciunile Preasfintei Ndscdtoarede Dumnezeugi *le tuturorSfintilor

CAPITOLUL| - Invdtituradespre duhurilediavolegti,dupi Sfdnta Scripturi gi Sf6ntaTradifie Dumn pentrucareau fost
CAPITOLUL| -
Invdtituradespre
duhurilediavolegti,dupi Sfdnta
Scripturi gi Sf6ntaTradifie
Dumn pentrucareau fost
creafiingeriicareformeazdlumeanevdzutdsunt:
pe Dumnezeu (ls. 6,3;Lc.2,14);
i voia lui Dumnezeucea sfdntd
(Mt.4,11;25,31;1 Tim. 3,16);p_entrua vesti
2,13i28,2;Lc.1,26);
pe oameni
(Evr. 1,14\;pqntru_s_4uta
dupi moadealrupeascd 5i a
Qeruril-or(Lc.16,22).
SfAntaScripturdne spunecd
cu descoperireaavutdde.SfAntulApostolPavel.
l,in carteasa ,,Despre
ierarhiacereascd",spuneci ceteleingeregtise
impartin
e:

l. 1.Greareaingerilor DumnezeuCreatorul, a fdculmai_tnlAi e (Psalm 103,5),q3 _qg_ slujeasci-roiiSaleDumnezeiegti Preasfinte.To[i ingerii au fost creati de

1. pJlrnagupe triadicdTngereascd: S-fdnullerarhDimitrieal Rostovuluis-crie: -serafi mii,heiffifril$ironurile ; a
1.
pJlrnagupe
triadicdTngereascd:
S-fdnullerarhDimitrieal Rostovuluis-crie:
-serafi mii,heiffifril$ironurile ;
a
,,ingerii
2. a_douaguqA triadicdingereascd:dom-
iur-o,umnet"u,aga cum a -tqst cleal l4ar,tafziu
niile,stdpAniilegiputerile;
ne zice:
olnul. lar Sfgntullgnatie Hria
3.
a
treia
grupd
triadicdingereascS:
9i laom,constdin
,dniprt OumE *ngeri
ingerii,arhan$hetii
$i
incdpatoriite.
l,
.-ce--ajutd
O,umnezeuiSi Oesc
la
este
te. Aeesl chiP
ingeriidinceatas
,
iaracegtia,la
, a+a-eum
@ndul
lor, Q_ggrrruniea_celodatlingpri.ln felul acesti,
matgr!q!,g,,.r1eltt qritoang,
Pe Dumnezeu,
n-lmnqi
sBatiu 9i qaurmareau
ln
Pavel ne
limPezegte
^
Cuvdntul ,,inger'li4pqamndsol sautrimis.
t{iiiru
Et au fostfdcute
lngeriiau cdpitat
cete
ce@te
tpete,,
dln-g;erurisi
i
a"esTh-ume Oat_qlit_a_stuiLiiior,
Dumnezeucdtre
v.eiuiesi cetenevazute,fie tronuri,fie domnii,fie
r. Slanlul_Ap_oetol_P:vel ne
fec !!
prln
incepetorii,fie stdpdnii |?*:-y
FFi
spune: ,,ingeriioarenu sunttoli
pentruE 'G-nu
(Coloseni1,16).
-1-Apocalipsd afldm
trimise
sd
slujeascd pentru
putemcunoasteexd-ctnumdrulingerilor:
mogtenitorimdntuirii?"(Evrei1,14).
,,$i,era
numdrullor (iWe-ilo-i -zec! de mii de zeci
demiigimiidemill
(APoc.5,11).
Ferea cunogteexactfireaingerilor, putem
insd sd fim siguricd,
ca oamenii,ci sunt
rdsp,6-n{escstr-alueLlea--duurc;eiasea. -CAnd,
qqpot
iqsa,piune.-s-cporuncqde la-Dumnezeu, ej
aiatagTt
le,
pe-nllq-qfi
LeIgp-uti-d9-9,a1119!i'
pdstrAndu-giinsugirilesuprafiregti.
I
I
_ 1.2.Cdnd au apirut diivolii?" i. Agadar, Lqqfer, f,ind-iogerde lumini gi cdpetenia eelei de
_
1.2.Cdnd au apirut diivolii?"
i. Agadar,
Lqqfer,
f,ind-iogerde lumini gi cdpetenia
eelei de
i@_jggle-ingeregti,
diavolul:
,,pentru
cd de la inceput dlavolul
e_
in
loc sd
p_rogreseze in
sfintenie, , voindsd fie
pdcdtuiegtd'(1
loan 3,8). El a pdcdtuit,
asemenea cu
Dumnezeu (lsaia
14,14).
, saucd ar fi primit
u l:a blestemat,i:a luatHarulDuhului
Sfdnt gj astfel
s:ajansfomat
in diavol (Lc.
Tnc"llng[ia _splq-pdcat, pentrucd in acestcaz,vina
ar fi cdzutpe Dumnezeu.Dimpotrivd,ftind-creat
10,18).l,mpreundcuel aucdzut 9i
ingerii,carei-
de-_P,Umngzeu-
b'unlei insigi,prinpropriavointS-
au urmat lui, 'diavoJii, (Efes.0,12) care sunt
supugiSatanei.
@i.
Domnul nostru lisus Hristos ne aratd
Sfantulprooroclezecnielspune: ,,Tu erai
c€dgrga
pu-s-.sd
ingerilor:,,Amvdzutpe Satana,ca un
o_cletesli; _te--,agezas e n_p
e
fulgercdzdnddin Cer (Luca10J8). lar Sf6ntul
muntelecel sfdnt al lui Dumnezeu,.g_ium_blpi
ApostolPavelscriecd
au fost
-aelor d-e foc. Fost-ai
Win-miilpcttL+Le!rclor
pumnezeu gi
[i
f,e,
trimigiin lad,
fdrd prihand in cdile tale, dia _ztUa fapetrii_tale
in
care vor fi judecafi pentru
gip-snd
W.
Pdpatele lor.
23,19.
Sf6ntul
4pg9!9!
Pe!ru
ne
spune:
Riul, deci,nu i-a fostdat diavoluluidin
,,Dumne@gerii
care au'.
legdtuile intunericuluiin
sprejude
afar6, @it.
Sf6ntulAntoniecel
pdcdtuit,
ci, legdndu-icu
iad, ila dat sd fie pdzili,
2,4).SfenfulApqstatludanespunec
acpqtoringeri care n
diavolegtipe pdmint: ,,Diavolii se numescaga,
nu pentru ci aga s-au ficut sau pentru ci
Dumnezeui-ar fi fdcut rii, c_!_-pen!41_ci_Eu
1im6na in
, 91-a-qdgrit-s6fe,in,lqeulluiDumnezeu,
se).
impi
undeau cizut ei".
-
Oamenii,
t, potsdfrean;
-;-
de la pldcereatrupeascdla cea
cU Qiferenta
hun.i.$i_sftrr[i;
ii
insd sunt lipsitide a!:easti
,-SnHi.e-sL
pentrucd binelefiresc a
tqsl
10
11
Si pierctereaFhului SOeree q4gni, prnete este amestec Dumnezeiesc. $r l, dar la (foan12,31:14,30;16, 11). i,
Si pierctereaFhului
SOeree q4gni,
prnete este amestec
Dumnezeiesc. $r
l, dar la
(foan12,31:14,30;16,
11).
i, precump{negte $i ac$oneazi numai
rd-ul.
Dumnezeu,fireascd tuturor fipturilor, intr-o
6. D
eaceqa,
grdiegte minciuna, grdiegte dintru
ale sale,
Si, tatdl min
n
cdci esfe nincinos
ei iSi gdsesc pEcerea in tot felul
_gl-e
844).
p_dcate,se
sPuncd
complacme_rgu !1_fgl,q,Irec6nd de la
ug
pacat_laaltul.
Neputdnd _saGrSipacate
diavolilor cdzuti din
ce-ata-:a-dgta
ss-va-_99@l9ta -cu sfinti.
preoti
9i
lorcuviciile
se-va-sfargi*-daterila
_c_!fggdri, dup6 care
Care,
fiind
i nuoot facenimicr6u_C_reatorului,
Dumnezeu Atotputernic,este
iriaccddibiioricaforinflU_-enle je
afa@.din4artea
Epturilor.
De
aceea, gEau
ingr.gpt?t-toatb
tragdcAtmaimultesufleteinlad.
D--acdsufletul omului, dupd
moartea
chip,uI
trupului, ajunge la fericireac d, diavolul
trglalea-!9l'. impotriva oamdnilor.care sunt
luiJlumnezeu,qleaturamAinilorSa,le, eemenii,
iare l-a
ispitit,va fi trimis la
Satanain lad,
gtiindcd Dumnezeuigi iubegtefdpfurasa,cautd
si ddunezecdt mai multobiectuluiiubiriiSale.
deoarecenugi-aindeplinitmisiuneaincredinlatd.
Dage
sufletulomuluiajungein lad,diavolulcare
l-a ispilitvgfi
trimisde sat?nala
?ltom,ca
sd-l
gelelor, aaula sa:t--@,
sd-i facd
robii lor. pentrua-i duce le pierzarea ,vggnicd
i-sBiteascd. pentru care diavolul
luptdagade tarepe oameniestegldprintade
jrnpq_tllvalui Dumneeeu,Care i-a
gi acest lucru il poate realiza,prin
os6ndireacAtmaimultoroameniinlad.
mlncluna rntre oamena.lspititor (Matei-.4,3),
12
13
l. 3.Diavoful- ucigagdeoameni i, prinzamlglttgqsj-ogz-voltarea i! Aceasta@ ei Sf6nta Scripturdgi numitin
l. 3.Diavoful- ucigagdeoameni
i, prinzamlglttgqsj-ogz-voltarea i!
Aceasta@
ei
Sf6nta Scripturdgi
numitin feluritemoduripe
Sf6nta Tradi[ieau
diavoli; ,euc!:se_pe
De .aceea Sf6nta Scripturdii
numegte
gustie",,,intunecatul", StiipAnitorutrir-o4ii. 6vr.
2,14),
,,mincinos
"p_oJ[_v_gcul",
Sitat6al
minciunii,,
,,f&te-lJar.pe-cipetenia |or,Lu
,mare" (Apoc.12'9).
= *b-alaurul-cel
",
:,,e-eT-FIean'Jtr,tat6i r
{ i s)
uEo:ru1
! :_ll 1, 4 !)
Din SfdntaScripturdafldmcd demonijau
,
blnelui , ,,Tngeldtor,,,giret,,1,ramaS',
,,ucigeg",,,leu
LceLgaglputgr:i pe care le are 9i omul:vdz, atJz,
cale rdc4ggt9.', ,,baliur,,,Beliebut'g,a
in toate
rii"iF'pait,
potvorbi 9i potfi mu[i 9i surzi.insugi
Domnullisusl-anumitpe demon - ,,mut9i surd"
(Marcu9,25).
in carteaSfAntuluiProproq
Danielafldm
Prsr \rersd
DuilYtetul
noaslrg.
cumingctul l-aaduspe
pla,o".tqculA
intr-un
loc
indepdrtat,ca
acesta sd
dea
hrand
prooroculuiDaniel,carese aflain groapacu lei
(Dan 6). Dar 9i
aq cap-acjtatraadea.se
vanghelisde la Matei-afldmcd
diavolul,ispitindu-lpe
DomnullisusHristos,L-a
Sfdnta Cetate 9i L-a pus pe aripa
.dus in
lerusalimgi
lnapoi,limp*de--3*,oJp= Esteo dovadd
cd uiteza demonuluieste mare,dhr
nu infiniti
(instantanee).
Demonii,
asemenea
ingerilor,
a-!l
14
15
turmelede oi gi pe pdstori.Tot aici afldmc6, in t, a venitun v6nt 1.4.Undeseafleduhurile necurate? puternic
turmelede oi gi pe pdstori.Tot aici afldmc6, in
t, a venitun v6nt
1.4.Undeseafleduhurile
necurate?
puternic Ai a prdbugitcasain
fii gi fiicelelui lov 9i careau
carese adunaserd
murit.i
i
se descrie un_demal, pe numeAsmodeu,
care a ucispe cei gaptebdrbaficu carefusese
mdritatd,r6ndperAnd,Sara(Tobit3,8).
multei
in
,
earteaJ
viitorului
ngeruls-a ardtat
judecdtor israelit Ghedeon 9i cdnd
acesta i-a pregitit darul,
,,ingerul
Domnului,
intinzdndu-gi vitful toiagului
ce-l avea in
mdnd, s-a atins de carnegi de azime;g a regif
fpc Ai a mistuit carneagi azimile; 9i
ingerul '(Jud. Domnului s-a fdcut nevizut
6,21).
Observdmcd
au fost
create _de_
la
Tnceput diltrc_q@
decdt cea a omului Si au fost inzestratede la
iin
afardde aces[ga,e]e
i
posi
Dar
,
d_e,-monii,qezolgj1*pz_g
gi
drstrutgt,
t.
a
17
16
altiL nafurE, care se intinde_cagi cum intrd in acest fel in om u i! timpurilenoastre,satana,cipetenia
altiL nafurE, care
se intinde_cagi cum
intrd in acest fel in om
u
i!
timpurilenoastre,satana,cipetenia
demonilor,
sg
a.fleinjad.
$f
Prooroe tsaia a
prevestit acest sdlagal satanei:
,,$i acum tu
(Luca8,30).
cobori
in
lad,
in
cele mai
de
ios
ale
pune cd:
pdmdntuluf'
(ls.
14,15). Cele prezise s_:zu-
Pe noi in
,,Diav
implinitodatacu-v_e,nireaDomnuluinostru-lisus
'pimAnt,
Hristos pe
c3r_e
a
intregime,prin niciun fel de miiloace.
sfipAne$te puternic pe unii oameni, acest
dintfe qele doui veniripe
lucru se datoreazi faPtului ci e
pamdntale Sale:
,,1-a antncat in ad6nc Ai ha
inchis 9i a pecetluit
deasupra/uf' (Apoc. 20,3).
(lacob 4,7). Deci
impotriveasci"
f,nailte,de ceade a douaJenirea Domnulu_i ltsus
directda duhuluinecuratin omseface
flristos pe pdm6nt: ,,Safana
,
constituind adesea
iqchisoq_r,ea lui
(din
tad)
vielii desfrAnategi rrsuraticea celui
n_e_amurile,care sunt in
cele patru
pdcdtos.Suntinsd gi
i in careoarneniide
'
pdmdntuluf
(Apoc. 20,1 -B).
hgndvoie se leapdddde Hristos 9i
r
afldmcd mai marele
lad, iar la suprafata
11qsoni|-N-ely-Age
se afli diavoliicondugi
qe
sSlF$luiasci 9i
e duhujilenecurate,din
ingirlr,iediavolilorsi
p-6oameni, pentruca
I
clanurilesuperioare.Dc
i coboari in
lad
9i -din
c-auza-suferin[elor---sa--ruLmai
.Qicituiasc;.
De
remarcatestegi faPtulca
se intAlnegtenu instalareadiavoluluiin om
(indrdcirea),
din
SfinteiEvangheliica
-nuse
interpreteazdcd
_galEqjAeat_aase.Demoniipotsi i
Apostolloanspunecd:
18
19

ritualedemonice prim9scpe diavoli Gratanistii,

). in alG situafii,D-umnezeu

omuhride diavol,prin su-fletu.lui-siu vginlei:demsnrae. ne poate servi |rtfla. Cuvintele

luda s-ar fi indrdcit'SfAntul

- 1. satanaa patruns mai int6i in sufleful ueenicului, Oe-lani (foan.12,6); 2. dupdaceas(a, A_p[q gtApanifep_e_
- 1. satanaa patruns mai int6i in sufleful
ueenicului,
Oe-lani
(foan.12,6);
2. dupdaceas(a, A_p[q gtApanifep_e_
lui(loan13,2);
l. 5.Cumispitescdigvoliipe
oameni
DiavoliigLaudezldntuitto_atf,mlnia
3.
in
cele din urmd a
intrat satana
desdvdrgitin el(loan 13,27).
Aiciavemunexemplugrditordg
de- eEtre diav-o,l.a sufletuluipdcdtos,
asupraoamenilorcaresuntcreafidupi chipullui
Dumnezeu, plSmada mAinilor Sale.
gforturile-l,orsunt indreptatepentrua duce c6!
mai "multe*_sufleteomene$tiin
aceasta se-*,folosesc- d
lad. lar pentru
datoritd paglunit _c.r*eS_c-andea acestuiapentru
bani, bdutu16,desfrdnaregi celelaltepdcate.
r.
se
poate infdtiga
Davglul
pe Adam
ndo curs-dsaualta.El
fdcut
.ru_""-c"are,-D.mne?euil
f,e-r4ul-evident,fie cd
tn
(
t
nLn[le
noaslre.
?naintenu o vedea,intrucA
Pe care mai
i se desfSta
Preabunul Dumnezeu nu
ingdduie
de Jqumusetile cele ceregti. De fapt,
diav-qftlor ca sd lupte.oe-oamenipestapulerile_ lor,
cJin
acestelupteii di omuluiloutereca sd paatq
pdm6nte$ti $i
birui. Dumnezeulgi Mdntuitorulnostru lisu6
gi bun
tindeauin jos, iarQugetul luisimr'lu
cu eg_e_[cuget trupescal
Hristos, Care e.s
,
de
u gi nici _sdiqtp,lileasci
lqptacu oarnenii,
trupul,simturile,vointagi imaginafia.Dar
voiaLuiSfAntS.
Cregtinulare-. "libertate_a gi PutereaHarului
Dumnezeiescde a se eliberade sub dominafia
=#--
actioneaziduhulilffi
trupului
diavolului(l Corinteni10,13).
I
omenesc?S-a vdzut limpedecd
d,emonii,cu
ispune: ,Din
DumnezeiegtileScripturigi
ingdduintaluiDumnezeu, Bot sdttcjdd pe_o_ameni
F_au sa abataas.upraI
ffintulBotc-,
Har-ullui-Dumnezeuindeamni
gi,adicdsdlestip6neascitrupul(lov1,13-19).
I spre fapte bune dtn-atrf,
iar satana
21

isr

orinE_v_a,-a

In_mome,ntulin c€reng:a41rqpas_c_ulpnn SldnlulBotez,diavolullu_creazd , iar s.!vii1gegle,rdzbo iulsatanei,care,
In_mome,ntulin c€reng:a41rqpas_c_ulpnn
SldnlulBotez,diavolullu_creazd
,
iar
s.!vii1gegle,rdzbo iulsatanei,care,
ingeduies4,l_Uc1eze
c*and- u-arul-Dmnezeiesc par.dsegte -p,e
om,cljav,oliifo_iesc 9a nigt-e*,gelpi
i,
ne0gedund---del9s
i
-sd caute spre
dorintabinelui.larc-6nd,
D-utnnezeu p4tru nde
_
strecoardca
nigte"nori,_intunecogip-fjngo(ile
i
, qprepatimilepdcatului.Deci, dUpa Eelezul
i 1t1a rm-gzg
imp_otd_y q_J or g
SfinteleTaine.
sgdqgep-e om cu m€ndrra,slava_desarta*St
rnai
ales
cU, senzg.rg[ta'Le3,qu
ingaduintaJui
Dfmiiezeu,C"rep-une astf-e-t
y'rtgtt"
o_amenilor.in acestfel ,,diavo
atea}-e
re de la
Dumnezeu, [Uploe$e==q_meIe
"t. Existd,in ceicardse indulcescrcu
patlmile, =s_ln$re_a uneiiubiripdtimagea trupurilor
9i
ieyqhsc sltdgluitin-tn$a$i
s$lire-aceluiluptatdedesfrdnare. ASegla_Sjrc
arderqaLlurcrclrgd q trupulqi,c-a"gicum.aljj [tr- te amd de.Dumnqzeu,sA3|jgplelujAg.qeaducerea amintede
arderqaLlurcrclrgd q trupulqi,c-a"gicum.aljj
[tr-
te
amd de.Dumnqzeu,sA3|jgplelujAg.qeaducerea
amintede chinurileladului,
fa[a
P€rsoane-lecare
cd
fgg pdcatul desfrdndriipol-aiunge--dspa- o
{eqfi,6nare. Aceastdlucrareo pqt face-
be&4l--Basate$i
care
p-ot - tr.tmjle----dlaveli
p-entr:ua
le
stArni spre
d_e-sfr-Anare.
MdntuitorulnostrulisusHristosne spune:
,,Gind duhulnecuratiesedin om (prinSf6-nlul
Botez,
$finta
*_9ppyeCaryg,
S_tinla
im p artiEe nie gi -c*e Ie-lalte-
Sfin-te-I-aine
)
prin-lo-eu-rif-aride api, cautAndodihni
Daci
insi cregtinulfa_qe din_no",upicate de moarte,
,+e--tl[an!uj!orul
ogslllr _Lis-u s Hristos +illac*de--=ba4iocura (Evr.
6,6),
Crfe_S_e afli
de
la
DumnezeiesculB_otez(Galateni3.27). Duhul
necuiat;neiilandodihnd,zice'.,,Mdvoi,intoarce
la
g.qsameade
undeam iegit
omului,
de unde a fost izgonit).
$i
venind, o afld
nfdturatdgi impodobitd.Atunci se duce gj ia
eu sine e!
Sgfd€_dglL1ri,nai
intr6nd, sd/dgluiescaici,
9i
re*le-decflt el gi,
se fac cele de pe

de Bisericdgirugdciune.Ajungeastfel giametitde ooftadesfrdndrii.

ruir-taC_eja_nu_"s"

' s1 9-1peo1r/-etafrastul Filocatia,vol.Vl,p.315. 22 23
'
s1 9-1peo1r/-etafrastul Filocatia,vol.Vl,p.315.
22
23
arme ale omului aceluia, decflt cele T_glidigv_otli_,s_c_Upta dint6l'(Matei12,45). 9i apoi $i
arme ale omului aceluia, decflt cele
T_glidigv_otli_,s_c_Upta
dint6l'(Matei12,45).
9i
apoi
$i astfelde_-vine-cregtinul
q6ndurile celerelegi.fa_c-pe-oamenisa
ShjlVjt
.-
de-rliavoli,f6eind+dcate din ce in ce mai mari
(belie,desfrdnare,huld,avorturi
siv6rgeascdlucruripe care numaicei iegifidin
minfile-arputeaface.
Cdnd mintea
lumineazdde
darul
-
9tdn-tului Duh,oameniise--rugineazdde-cele
1.6.DingAnduriledihvolegti
fdcutegi de ei ingigi.De aceea,
e
Tpata'luptaBisericiigi, deci a cregtinilor
estefupta-cu diavolii,fiindci ei qunt i a
toatd rdutateagi mai aleScei care fac rdul.
.
Aoestre este intunecat
i'
Dravql_ql_numaine ispite$e,el ruLgIe n&!o_zu!_e.r.Q
eniidia,voline rizboiescc
de a ne_tace ldu, c6t trdim in
pama
noast
aceastdviati
pe care ni
le aduc,
p-qlglxasupra
spunem,
re-!l9esc
Eveidin Rai gi
pier{erea--eomunl-unii - harice-eu-_ D_umnezeu,
@. Vicleniidiavolisq-Pgt
rgtaqe pentru- o-vreme, ca neglijdndnol nigte
Batimi -mari, pentru cd le socotimmici. sd le
.
Q_emonii
_la pdgqte, dar ng*ne
p;igaluifr,
E_i _n_e_qilesc
peceicarepdcdtuiesc.
.
p9!-*Elblga sd
.
P_ecei ce_4u _aq_c_Unessul1rAcatul, viclenii
Satana,pierzdnd,prinmAndrieglilestem,
qongtiinladumnezeiascd, 4-g;jgns,neSiulor.De
rAzboiegtecu-amintina
aceea,r1upqale gllgle_ [sjne
,_9!_]Lede
iaragi.D_javolut,slave
i, pentrua cddea
poate transmite
ca_aAiq_mAnulagg_a si_-se.
unuifrateodndurip_e _c_a!:e" sa leiesc_o-p_ere_ep,ei
,
_c-a sa ne piardd.
Astfel,
a ridicatprop_rqgi
inpgltryg_lpgqglr
Bincinogi,tnpglflya_legii - fdrddelegea,
1-
patimibgipdcatele,impotrivagr€djnlei
-
'
negredln[a,
hula
gi
erezia,
lnpg!4yg
ecumenismuluiortodox - ecumenismulsatanic.
25
4[tui frate,iaracestasd spuni apoifrateluicele ce suntin-inima.Jui, estevdzitorcu duhul{diavolesc n.n.). Demonii,
4[tui frate,iaracestasd spuni apoifrateluicele
ce suntin-inima.Jui,
estevdzitorcu
duhul{diavolesc n.n.).
Demonii, gtiind cd
adevdrul,
-qtr_av?_inSUfl e_lgllqrAstfela
eJau
ale
lui,ci
ale
EU nl!!gruna(Eae
Satana s9 str-dduiegtesA n,e
credcmcd tot ce ne invatdel este bine.Ne
99p!es!e.la-ure.qhe:,,Nu vezicdai dreptate?Ts-b
i!g-or!-Bazbgnd'1e". Demulteori
el
4u":[-pst!-stap-An
c!l_p_g
fg pana cuear-e-le=aicedat-gi-teri' buni.
in care oameniis:au-liudat cu lucririle lui
Dumnezeugi-s-:u*pus in loculLui3.

i inalli Fe om-pAnilaCer 9i dg--g-c-glo il-eruncain -fundul-ladului. serezumdladiverselemoduri

.-, multeori cei dau .9i oamg_nli-_-iubeqg !n haingd,,repl6l[Slesffel Existddia-v-olineeuraficare _]d lumnezeu,
.-,
multeori cei
dau
.9i
oamg_nli-_-iubeqg
!n haingd,,repl6l[Slesffel
Existddia-v-olineeuraficare
_]d
lumnezeu,
N_UtT|@,
3J1.
gll!!_le_giyalgllgardului,ca si ne
lrjeinuiasci-o-gi
lpg|
mai-marc-osand5.Multi oamenise bucuri cAnd
igi a-sociazd gi pe al$-oameni la pdcatele lsr.
I
Pgleia-le justifici, le micAoreazdgi ledi curaj.
-
lsP--Ltjtorul diavol
cu
c-ag!6
t, fa€n=d_U:Eralgluptlqu
care
ne-a
inzestrat
Astfel,
.PumneZ_eu i
4f!!i1e9le_-.pfl[
g
g9- celemai
rnulle-ori
Astfel,
care
=xe_afl_d*_in- noi
c-indte-int6lnegti
p_entrunagtereade prunci,dia_vo-lji:Le-a- gehmba
aygnD-p_9_n$u€-nuncigi a nsLluptasuflete$tecu
cg
d-iav-olil gl_nurcuoamenil
, cu46ndu!:
,,Doamne lisuseHristoase,Fiul lui Dumnezeu,
miluiegte-mi"; ,,Preasf6ntii Niscitoare de
Dumnezeu,miluiegte-nepe noi!"
spuncd atunci ef,ndsuntemm6nio$i,dacd ne
c€frim-*cu oamenii, vom-p-etrecein- pace--cu
{,iavolii, iar
i
ce,,ajnfagtgt
gqeFe_r:reaisprivi dj,n- pr_opfie_-.putere,ne
inv_ata 9f
Maxim Mi rturisit_o1ul.
26

, penlruq ng-_lqpta

-vomtlin Pace sd te imbolndvegti, q? -b_gl qa- €Jq cu_oamenii. Ayem in _:1.-.: !,- noi
-vomtlin Pace
sd te imbolndvegti,
q? -b_gl qa- €Jq
cu_oamenii.
Ayem in
_:1.-.:
!,-
noi p@
spre
sA_!erdzbuni,
, dar potrivniculdiavol ne_indeamQd sd
ravnim pdcatele. Avem in noi
gerggti,dar vrijmaguldiavol @ e. Avem in noi
sL convingd, qand
lngeaja Qn
gur.aluiargurylqntelecurg in gascqda.Cdndse
mOntuiioare"dar dugmanuldiavoloJfansforunain
brrc,urLa$iPlaeerea P dcateIor.
Traditianoastricregindspuneci diavolul
dtspunede_
e:
-p_e_rnte_leptul
fa_ce* pe prostul. Poate si_ne_gepllyezg
subinspiratia
le are,il facese caae in aeel@
p-dcatemaimari.
sauin
- P-e-cei--care iSi--dau seama de
viata
pdcdtoasipe careo trdiescgr
SglinC:
dqmcnul
ii amSgegte,
nU!e-_sfdtuic-u-a[ii,si nu-mergila Bis-ericd
,,N-u qsgu-lta de duhovnic-nute spovedi,
"
indreptaastizi,
E.9t
r
care _ ne
asigrJrd
sa-Le-spqvedegti1n-postul-cetalatt.Doar nu ai sd
inlotdeaunacd ne vrea binele.
r, ale_celorcare
se-ob[i1 prin muncd necinstitdgi in$elSciune.
mori astdzi".
v9astrd,pent!_u_-cA-nugtiticlipa cAnd-yetipleca
dn-aPeasti lume.
a
Pe-cdMi,
diavolul ij
pune
Drumulspre lad este pavat_de_rliavollcu in_tantii
sJ*f_ae_a nellqida
arunc64glu-iTn
b_Une. Chiaratuncicdnd nejlCeamnd=|alqp- g
.
Vicleanuldiavol jubileazi 0Um-ar-
-atun-ci
c_aqd-,inSealape c_ineva,cAndgaqeniii4 alg
se
rau.
D_e--ggle.:ryaimulteori diavolulne aduce
efg umentedinSia;taTCiipturapentrua bdcdtu i.
28

!]]aqula_g1

la Ureche ce spun_allii

. Pe cel care_trdieg_te_jn_lqbia pdcatelor, vl,ajmaguldiavolse silegte cafe, lr_ar aducela poceinta. Ou

v!L!i:o-schimbe,

: .Nu te spovedania.Ai

Qelui botnav,care sufeE--c'u multumireboalalui,ij $pune cAtefaptebunearfi p_utulface-daeiar fi fost sindtos 9i prln aceste cugeteil facepe cregtinsa-$ip-iardd "rdbdarea.gi qhiar sd c6rteascd impotriva lui Dumnezeu, pentruboalasa.

Diavolulestecel careiJttp,all_e,cel care , iel care fejgtoase-gruperletmce,+adide-+olitice, armate gu_ar_mate. ecq[
Diavolulestecel careiJttp,all_e,cel care
,
iel care
fejgtoase-gruperletmce,+adide-+olitice,
armate
gu_ar_mate.
ecq[
@
i111po_!rjv!Ieaparfl qr
una I.U
Flta, din diferitemotive. &e-_sta este lolul lui
i,rilgjpill.
Din dorintdde rezbi'naleimnoiiiG-[i
Dumnezeu, caut6-sd ne pialde_+Lge_DAi oamenii.
gi sunt aproapede
materiilepatimilor,diavoliiii [upti
redlaili lu_crurilor,diavolii cautd gei_supq_9!r
Vrdjmagul omului, ocrotitorul curviei,
spunecd Dumnezeuesteiubitorde oameni 9i dd
iertarepentrupatimaaceasta,ca una ce este
naturaldgi necesard.Dupd-_ceam sdvdrgitfapta,
ne--SQufunddio.:deznddejde, spun6ndu-necd
Dumneze,qe*stedrept iu-de_citor
gifdrdde mild. :
-
-

Un-allseopal lorestes! ne murddreascd

cu sufletulgi trupulplinede desfrdnare,. aldca sd nu poati merge la Bisericd.P-e-Uii tefevizor. Pecei
cu sufletulgi trupulplinede desfrdnare,.
aldca sd nu poati merge
la Bisericd.P-e-Uii
tefevizor. Pecei careprdznuiescziuaonomasticd
'
punela-eearfagioluor-
Diavolulgopte$tela urecheabdrbatilgfsa-
gitunddpdrulgisd-giraddbarba,iarlaf,e-melsd
s-efardeze,sd-giscurtezefustele,pentru-aslafni
in-Lume+utoareadegranan. F-emellorpaslol
ate
de lux gi de distracfiiI
sa se.imbrace
dUpa modd,
mereu cu altfel de haine, sd-gi
cumperealtdmobild,altdcasdgialtdmagind.Tot
diavolulsaplegte la urqghefemgt-aa--sd facd
ay-oduri,spun6ndu-lecd fdtulavortatnu esteom
gidecinuaupdcatedemoarte.
q celorsdraci.Jntunecatuldiavoltgjndeg@asa
fU!
gr
te
acoperd ctt
acqpeldmAntullui,
spunAndu-ficdnutevedenimeni.
Satanagoptegtela urechilecregtinilor
-palangn SfAntaBiseriea.
Vrdjmagulmdntuiriinoastre
la slujbeleSintelBiserici, sd
pfeclm mai devre13e,sd nu ne inchindm-la
Sfintele lcoane, la Sfintele Moagte,sd nu
sdrutdmmdnapreotului,sd nu ddm pomelnice
pentruceiviigi pentruceimuta[ila celevegnice,
sd ,s-tdm de vorbi cu alti cr-edinciosiin timpul
'

conducela cAlqtunna,caga Sgimb-e-!e_,_apoi ii

multeorii t p_q[?relape-as-qa-$t-pulna-aganjs q aIe

m cu on4, _c_q[feqlg;ti

prin {qs_frqnate. De multe ori diavolii @l Sfanlu| loan-Scdrarul. 9i ar beatot Nilul,nespune C_91_mai"mult se
prin
{qs_frqnate. De multe ori diavolii
@l
Sfanlu| loan-Scdrarul.
9i ar beatot Nilul,nespune
C_91_mai"mult se
strdduiesc diavglii
Bis,qricd.D--ecu seard ii pune sd
meargd la
petreceri,sasedtatalilme-pornografi e_e_,s-daiba
lggaturitrupegti,iar diminea[a,cAndse trezesc
31
_Qlujbet, sd-vorb-imde rdu-pe-,oreoti,s. pe aproapele.Blestematuldiavolne Tmpingede la spatesa facempdcatele,iardupdce
_Qlujbet, sd-vorb-imde rdu-pe-,oreoti,s. pe
aproapele.Blestematuldiavolne Tmpingede la
spatesa facempdcatele,iardupdce
le-amfdcut,
la
duhovnic. Can_{ pacatul eqte mare, Xg
. QAnd. ne- spovedim, ne
spune sd
ase-qndem+acatetecele mari gi sd ddm vina pe
al[ii.

ne std in fa[acu ruginea,c-a SanU le marturi-s_im

Necuratuldiavolate_ u canonulde rugdciune,postgi milostenie. e ul 1gpe-gte nrgaciunii. Potrivniculdiavol r
Necuratuldiavolate_
u
canonulde rugdciune,postgi milostenie.
e
ul
1gpe-gte
nrgaciunii.
Potrivniculdiavol
r
sd-se-sinucida(pentrua se
razbunape_parinti).
Vrdjmagulm6ntuiriinoastre
I
sd
meargd la
descAntdtoare $i
bga-pEqale-
go_morie
impotrivafirii:
D_iavolii
r,

in carqjn_chide.,rn-oehiica si dormim.Potrivnicul mdntuiriinoastre

i cAnd cdnd se r( ixlterupd, in --tp_at_e collurile lgmiigi lg_to_ate_n_a_cate_lepecarele-afdcutsaule- ar
i cAnd
cdnd se r(
ixlterupd,
in
--tp_at_e
collurile
lgmiigi lg_to_ate_n_a_cate_lepecarele-afdcutsaule-
ar puteaface.laraltiid@nu
pot
Sdnu ascultede pifinli- $i edrrcatori, Sii
, s_q_fugad_eiagcoalagj_de aqa_s_a,.iar in
vrdiitoare,
ghicitoare.Acolo sdvdrgesc
Dar oares-a imbolndvitcinevacdnds-aimpdr-
tdgitsaua sdrutatSfintelelcoane?
fals-e-minunicu puterealor diavoleascd(legirea
7, 8, 9, 10). NeqqfaJiiliavolitoyala peoam€inGe
malahie- soOoiniE,
D_urnlgzeU_ si
cele ce se _qlviirsese_in_timpul
Slil_tpL --titurshii.
omulu!
rcsteste
1c_este cuvinte,cl_ngqgldiavolul.Astfelcum ar
intAistdpdnire
Andurile
putea
oameniihuli gi binecuvAntain
aselagi
ite de om, ggiglg3t ecestuia pierdg_daql
timp? Satanapunepe oamenisi huleascd
i Si lup,tacu
D_uhuluiSfAnt 9ing_gg_lna!_p9
dlavolii. Oamenii,fiindastfel
si lipsi[i
{e_ajutorul lui-Dumneeeu, vg_r-fiu$orinvin}i-de
a.
, carene ia ?nprimireindatd
33
_dia-voli. Sunt g p{rintilor, ln afard,de ga ii. pe care le transmitomului,demoniimai spune: ,,CAnd demonulcel
_dia-voli. Sunt g
p{rintilor,
ln afard,de ga
ii.
pe care le
transmitomului,demoniimai
spune: ,,CAnd demonulcel cu zavistienu
izbutegtesa pUndin mlgcare
aelioneazdatunci
a,-omului,el
s-_o_unnlledejnchipuiri.pdc5tsase".
Aglio-nand--
i,
Dar
dgmonul a fost alungat U4
Sliqtej-c-uHarullui Dumnezeu.
ri

--d-emo-nul

i.Acestease pot vedeagi din yiata SfinteiMucenitelustin-a, cdreia negufatul-duh, trjmis-de-un-mare-vrdiitor,i-

a dez|antuit simturi|e scnanlit4rj-".,$i,-v-oJuptatii.

rugAdunea

in_9ele-,-penl11J_pasalele

care !e facem.(Dupa*culn_nffe=fggm,dupd cum PLi-v,im,dLupa-cum--. vorbim, demonii pot sd cunoascd slafea
care !e facem.(Dupa*culn_nffe=fggm,dupd cum
PLi-v,im,dLupa-cum--. vorbim, demonii pot sd
cunoascd slafea noastrasuf.leteasci |5untrica ) .
semenea,
pe-care
Astfel,i
Pgtf|it*e--
e
spre pdcate, ne
|
|
acest lucru tine exclusiv de
D_umnezeu,ilqd
puterea lui
dlpa
. Astfel,de
exemplu, Vgdg*la
cfnevapjlyestelu-satima- la frumusefeacuiva.
,' indatd
i
. Pentrucd
rAzb_ojUlg!ilucrurile are_lr_e_buinlil de tirnn,loc ai
iscusinJd. Ajutor impbtriva acestor
nelunegti
ni s-adat rugacirln
,
din care
pricinds-a rAnduitsd se facdn.e_!1gg!at(l Tes.
5,17).
c

D*emonii,in luptape careo ducimpotriva cregtinilor

esauTn i, demonii cautdsd ne mjnlea--noa$re cu_g_gnQ_qrinecurate,

spune: ,,Diavolul , pentrucd

Jup_te

rele, pe care omul ned.uhovnicescnu poate s5 le gAndurileurile rerele, omul devine un Acceotand
rele, pe care omul ned.uhovnicescnu poate s5 le
gAndurileurile rerele, omul devine un
Acceotand
promgtQl_s|J_etnlgidiavolegti,care inqet_rJlcu
incetul
deveni
pe-_,e1.Astfel pggle
t, Un_SlUi!!of_-a-1diavotitor.
lir
acestlucr"useintdmplaatat La_qamqruisimpli,
c6t gi
la
gi
cei _cu
Eliqrqase.
Alteori,
glgl
?9_{eL de_omesteat6t
lii,inc4t_tU maiascultd
desfat_urileduhovnicuh ri.
34
35
in afardde aceasta, om A ual a omului q esuldesfdtdriivicioase. S!1lul loan Scdrarulspunecd diav-o-llinu se
in afardde aceasta,
om
A ual
a omului
q esuldesfdtdriivicioase.
S!1lul loan Scdrarulspunecd diav-o-llinu se
bqcurd de_oimie mai mult. ca_qe_
f$gglea
(e^lg-g-t-e) -C-qs- f!?ndriL. -.* I ne spunecd
iggerii
,,contemp-la p
eDumnezeu,atALcALeste
posibillor.AceastafiindhraqgJgr".
Qem-onjl pentru care contemplarealui
Dumnezeuin
Harul DuhuluiSfdnt nu este
posibild,p,otcdglla energie ullide la allii,dar 9i
ellelglg* pAgA de ta-omuL_paealqs.Pentru
aceasta,ei trebuiemai intdi s
hariga"
gi
.gu.Du,mne*zsu
.
Dia"vo-lii ?p,!!ld,in elpatnnLle,Qerre_iiJor
d_e_vor.a
. Inacelagitimp,
diavolii
nagtereain
t care
deschisinsa
stapAnegtepe un om pdcdtos
I
t, P gnltu-q-lna!-narc-rc-alizare
q p-aliryr_lui.(Exemple:pgizorii.glarti+tr!defilme
dgsfrAp.a!_q,porn.ogrqfic!,cdn_tarefiide muzicd
desivArgirii cregtine.
desfrdnatdgisatanicd,c-end.Ucetorii
9i
oameniide
culturdateigieretici). '
o
lata, deci, in-c.-d" .o pricina pentru care
diavoliise lipescde omul pdcdtosdin toate
par[ile.De remarcatestegi faptulcd di-a liip,ot
37
1.7.Decemajoritateaoamenilor nuvid 9i nusimtpediavoli? cu,inger[fuminji pe care a strdmogilornogtri,zdmislireain
1.7.Decemajoritateaoamenilor
nuvid 9i nusimtpediavoli?
cu,inger[fuminji pe care
a strdmogilornogtri,zdmislireain
fdrddelegigi
pdcat ne-a fdcut
incap3b_!1i"" -i
i. Lumeanevdzutda duhurilors-a
g-e.,"1 S,gl. p".
a-gggiiqden$iLnu-imaipotamdgi.
Pentrucaoameniisa-ivadd pe demoni,ei
ttgb_Ule*_94'-.Sp=-"9 nleaspa
9i
sd
atingd treapta
Cu
.ingaduinta
lui
Dgmnezeuauvdzutingeri 9i oamenicareautrdit
viafd pdcdtoasd(exemplu:falsul prooroc
Varlam).
Sfin[ii Parinti spun cd p.-e-_nqgq"lL
este f-oslte primejdiosgi pdgubitorsd

in Rai,AdamgiEvaseaflau jn. co,muniune

pm

.ya lanedelagl' i. Iatd ce spune SIQ_nlgll_o_anGurd fa de Aur: ,,CA[i demoniumbldin vdzduh?Dacd fi Pentrucit
.ya lanedelagl'
i. Iatd ce spune SIQ_nlgll_o_anGurd
fa
de Aur: ,,CA[i demoniumbldin vdzduh?Dacd
fi
Pentrucit dicd ar
oameniarlugr-de
Dumnezeu
i sdnearatechipullorhido-s
iegi di1"r'ninJi"
d-iaVoli.Deci,iatdcd demonii;domindndtiranic
gi.respingdt
asuprapdcdtogilor,c
nostrum"a-tg!_alesteca un paravair
salvator,pdzindu-nede vedereaTnfricogdtoarea
ut
liberiin toate.
igrgnd *ir-r mgd go4gtjgnt
1.8.Lupta cregtinilor cu diavolii
in lesalga_cu_demon ii,
vEO- .aceste,.Oun-un- "neslrt"
Practicarea.
)
=c-u
s1919-mulgJ
-religii- de
lVl-dntqjtoryl lisus Hrist_ogizbdvegtepe
credinciogide robiadiavolilor, -
cei
in
vedeniide la duhurilenecurate,caredinpdcate
sunt crezutecd ar fi vedeniidumnezeiegti.in
legdturd cu Uiggle, Sfinlil
Pirintl-aiBisericii
d. Darpentrucd
nu loala -lumea-.atinge d-esdvdrg-irea,putere
diavoluluiin lumecontinuds
Qrtodoxene-au dat
interpfetarea US.
ve*denii".
,,regula
deaur"
pentru
ne-desave44i
or. La felse
in
int6"mgldrgicuceinecredinciogi.
Athlgpfqqgpul Inochentieal
Hersonului,
intrebatfiindde
ienia
demonilor,a rdspuns: ,,Pentru_-ajJlqJiasuprata
uluiintunericu
Decinumaiceicredinciogisepotizbavide
diavoli,prinputerealuiHristos,pecareo primesc
prinSfinteleTaine,
fapte bune cregt e. C-ei_care qgJdg!1gne-s_qjn
,
iar-p_?.catUl_j
biruipediavoli.Pentrucd
P-e^
q_ha_ina*albf,c_q1a!.d,qe
vedegri-qepatd,iar
lor,aupute_redea
I
oniise lipescde
murd-ard,. ne-agra,n"u."_s"eydd nici
sufle[u!omului.Alita lrnp_cdt omul tldiestein
ai mari.i$ru!
sunet_ggle!'_lgmlnas
pdcate,
fafa de Lumina
l{0*-9lng[r:ggld' trimis de' diavol
Evangheliei'
p
updlqrg,
I9999e-I
-9r9',u19J g .$i-durere-,rufle-teascd.
lar
pentru ua-suflet.p"acdlos,intunecat 9i plinde
Pofte,
i
sunl]rnperscptihilesau
s-unt
p,Jqt"e*
gc 9^e-
-,c,U*na-re p_ef
taSi
plasere. i5.9u 9 i
d_uhurile-nec*urate
_prln*!g4g-ght_0uile_sa-se
spune: ,,c6nd
fiinfanoastrda cdzutin pdcat,Dumnezeun-a
ldsatcddereanoastrdfdrd ProvidenfaSa, ci in
aiqtor-u!vie{iifiecdruia r, iar pe de
altdparte-Sahpsincearcdsi facdacelagilucru,
39

a

-prin mijlocireaunuideqonvicleancareat dduna viefiiomenegti". Omul insd, aflAndu-seintre inger gi demon,p i
-prin mijlocireaunuideqonvicleancareat dduna
viefiiomenegti".
Omul insd, aflAndu-seintre inger gi
demon,p i iidAputeremaimareunuia,
fatadeceldlalt,asuprasa.Eligialegeprinliberd
voin[asa un invafator(sfdtuitor)din cei doi.
ingerullqiD*Um-1qz-e-uii indreaptdgAndurilecdtre
faptele virtuoase,iar djavofulil
ispitegtecu
pldcerilemateriale,din
care nu existd nicio
nddejdedemdntuire.
Dupa cum afldm din sgrierjle-Sfin$lor
Pdrinfi,omulesteac_ela*gate,
_in cele_di,n
,qtmd,
f$_e
Atunci c6nd
ql9-9_qqil [!,F*h, rle=9i3iu.
c_regtinulcolaboreazdcu,ingerullui Dumnezeu,
cu ajutorulDuhuluiSfAntva infruntaugor pe
demoni.
f spunecd
atuncicAndcregtinii,
rabdd
cu e, Se cdie"_s_qpentru pdcatele
f#ute, {iavolii
qe chinuiesc 9i se ard,
dgt
r_nule estedatsd v,addacestlucru,'ca
gdnusem6ndrearcd.
Rugdciunea,carefaceca
HarulDuhului
Sfdnt
ga _99_ !:ev_elgg^aqu pJ_A:s4uIui, unindu -l cu
Dumnezeu,ii
arde pe de!1qru*
_?9e.glia,
rjc,fug cu -vaiete. latdde ce,
oride cdteori necq?tU
te,trebuie
sa
ipgelu.nch"p-!10h
1gg.fciune, care ne aduce
HarulluiDumnezeugicu gare v-omlidenebiruit.
in
viafa
liturgicd este
cunoscutd pq!*ef,qa
luggc-jg1ii giajanaAieide a alungaduhurilerele.
De asemenea,diavoliisuntargi 9i alungatide
puterea lui
D.umnezeu,care lucreazd prin
gr-pflr-I4qaElele S.linlilor. 1.9.Dece au nevoiediavoliide jertfe? Un alt fel pentru ) dgm"ory . latdce spune
gr-pflr-I4qaElele
S.linlilor.
1.9.Dece au nevoiediavoliide
jertfe?
Un
alt fel
pentru
)
dgm"ory
. latdce spune
tulVasile
milor,s-glg_slateaza ai
qe-hren
c
timp ce
je-(-fq!e Se
AId in- fqc,
prin
-ul-a
desigur,nu agaca gi cumle-armdncasaugj--ar
umple cu ele pAntec,ele,cj
,asemen_e*a-uoor
a1 (stridiigi altefaplu1ide acestfel),care
se.prody_c_
e
r, cq gubstanlepe c?regi lqau
pdgAng-'.
i, careigi gdsescpldcereain
eradestinatddemonului.Deaceea,
carebea
41

cel Mare: ,,Demonii, ca uniice sunt -cgZul1.Arade

primesc_hlana . Djnacea_std

Aea gl_n

A e a gl_n 1.10.DeceingiduieDumnezeu - existentadiavolilor? P in ico-n-o-nrie-du-mnezeiascS,d iavoluI n-a fost
1.10.DeceingiduieDumnezeu - existentadiavolilor? P in ico-n-o-nrie-du-mnezeiascS,d iavoluI n-a fost trimisin
1.10.DeceingiduieDumnezeu
- existentadiavolilor?
P in ico-n-o-nrie-du-mnezeiascS,d iavoluI n-a
fost trimisin
G.-[e_e_n-a_go-_-lui,ci
a fost ldsat
isi
pe
d
gi
n19i mare
slayi"
ia1 sie,g!*
lle
osAnddgi mai indrgp_[d$td, I pe careil
fqcg gi cu
pe care le ridicaimpotriva
oamenilor.
C3p_eleniea _y g ac g t u i acestq i.a gi stdpdnitor
alcelorvdzute , fiindrAtduit
lq ac,eas_[dde Dqm.nezeu.Pentrucd nicifoculnu
puteacevaasupralui,nicifiarelenu-lvdtdmau,
ag:_east-{cantzd,
p$gqa_9javq
.EJ_qIiplne
s_c
au
ardtatvrdjitoriidin Egipt,cares-auimpotrivit

niciotravanu aveaefectasupralui. D_afpdAlg_qe

i_de:Vtn_g.15

luiMo_ise (legirea 7, 8, 9, '10) giSimeoncar.e-s-a luptatimpotrivaSfdntuluiApostolPetru.

v ,.Poruncadatd de Dumnezeuin cunoagteriibineluigi a riului, mereupe om,p6naastdzi. d-ezIan tu indufe_ Iem as_U-ratp
v
,.Poruncadatd de
Dumnezeuin
cunoagteriibineluigi a riului,
mereupe om,p6naastdzi.
d-ezIan tu indufe_ Iem as_U-ratp ali miIe".

spune:

Rai, care

ilter_zleea-omuhtisd gustedin rodul pomului

i Pa-c-a-!oe-q e- 9!-!-umegt i,

r ne spuneexact pentru care Dumnezeu-ln e existentadiavo-luluigi I impiedicdsd ne atace cuispitelesale: . in
r ne spuneexact
pentru
care
Dumnezeu-ln
e
existentadiavo-luluigi I impiedicdsd ne atace
cuispitelesale:
. in primulrdnd
mai puletnrcdecAtdiavolul,
.
in al doilearAnd,
tied le-aijicut
in
ddtdtoaredeviatd;
n
a
nU Le-_ preamarl-fr-in "bosalia
9i
c-aie-te-ajutd;
. in-al treilearAnd,pentrucd
se---c,-ony-inga Ce_-ha! pdrasit cu
1sp_r!elor, sd-
desdvdrgiregite-aidepdrtatdeel;
incredinlate, ci ci -di gyglu|
ru_q1_n-Ual1qqep€. _s_d_te
susa neprihdnirii".
43

atacedeqa-tea1v_e_Qqa pg_ Uggple_gge_,Tg_L-d e

CAPITOLULll - Rdzboiul duhovnicesc 11.1.Lumeaduhovniceasci - nevizuti Cregtinuleste 94 lgg[at_o-r"duhovnicescin
CAPITOLULll - Rdzboiul
duhovnicesc
11.1.Lumeaduhovniceasci -
nevizuti
Cregtinuleste 94 lgg[at_o-r"duhovnicescin
pdcdtoasdgicu
m-au vrajmagiimei toatd ziua, cd
S,!1n_t-pei
cg_SgJuplLaumine
" (Ps.55,2).
Noine afldmin starede rdzboicu diavolii
git
pe vrdjmasii
.
Dar pentrua afla cdt mai multe
despre acegti vrdjmagiai nogtri,trebuie sd
apeldmla*_Slan_ta_S-qjpluA,Si-"-la-- j.nvataturile
Sflnlrlp_rParinti.aj Bise."deji0rtodoxe,
Djavoliisunt supugisatanei,igr-oamglnii
carese-age-a4Avo_luntarsubs
r de influentd
se
-
oamenilor prindiavoli,cdrora !_gCa voieJlmttatd
numesc -fit_ai_d,ia.vp-lttp"r (1 loan 3,8).
Dumnezeu
(Zah.3,1).
45

S_fantulProoroc.Davidnespune:,,Cdlcatu-

e-virtuJil_e

ca sd-iispiteascd(lov 1,12)gi_sd-iinvinuiqqcd

Oameniiau fosti qlunecitoqregi Ugol. ggpggo4dcdtrecele.v-gse- [i de diavoli, chiardinRai(Fac 3,1).
Oameniiau fosti
qlunecitoqregi Ugol. ggpggo4dcdtrecele.v-gse-
[i de diavoli,
chiardinRai(Fac
3,1).
litoarealelumiiacesteia, Uitafd bundtd[ilecele
vegnice.
de
iqp-tif-tle qiryrturilgr,
Dupa
"
in_trlpafea gr
inv-ierea"Domnului
nostrulisusHristos.Satanaa
c6ndse adund i-degeEe-Et_in_t-UnegAte
, darel continudsa ispiti-ascdpeoameni.
Unom
-dp"unulsaumaimulti
- ga
n_e
sp-gvg!ln1,"
9a
vq_rb_rm_
Si_qe
diavoli(Marcu5,9).
.b",Ln-ecu,v6ntar9-a_pafinfilor
celor
De
la
dumnezeesculBotez, gregtjlql
duhovniceg_ti.
[, care*il aj"uta"
le cela-bune.i
de
bine, diavolul,
timp
I
il ispite_gtespre-paaaie 9i astfel-ii
face
mintea noastrd pdcdtoasd
incearcd yirtuiea(1
Petru1,6-7;lov7,18;lacob
intrebineglrdua.
1'2)'
ne spune:
prjmeg-,c-la .Sfdnta
,,Toate le-a fdcut Dumnezeu spre
-fo-Losul
lgp--q
C_g!gg4iei,
d
sufletuluinostru.
care ne
paz_e_lQ .gj
?pje
ne
careii vor ajutasd se mAntuiascd.I,ar
i1_v3!5,iar p[e-v,olii c Ep!:e a ne s_m-e*1jiia
satana
alerga la Dumnez_eu. Prjn
ffiqa*_de*
e
(dqbV!_ mapdrlei,
4unul
s,!qv_ej-
-d-ega.rte,tutruL_ n€nLeL, duhul
duhurilornecuratene-i-zha-vimde
ii
lqgomigi
p,Antecelui.duhul-
IrAndavrer,-.duhul
g
. lglii,
fiindslujitoriidragostei
desfrA
d
ai pdcii,se b-ueura de pocdinfa 9i
Dacd,
indreptareanoastrdgi de sporireain virtute.De
aceea
sJradurescsi
ne umple de vederi
+hgylj-c-eqti 9i neajutalatotlucrulmAntuitor.
i,
dimpotrivd, fitn_d_prlqnuito_g
rdutdtjlor,se bucurd de
g, int!:q ingergidiav-ol
i neindeamndspre
v!$Utegi re-strdduiesc
ssEdqea_no_astrdL- in
sufletelenoastre
splg
fgptg_lgp_elq
mgnt-q"1J9af9, iar puterile_-noastre
e".
Qpg!4gl ortodqxpoatefi luptatde diav-oli
naturale,lplarQge_1gea
lui
astfel:
.O_q.leSl
laryl
ul
9i
str
o SfantulEfremSirul.Proloage,EdituraMitropoliei
Olteniei,p.298.
46
47
_ a) Patimi care se nasc a a sufletului:m6nie, urd invidie,pizmd,rdzbunare ; Patimi care se
_
a) Patimi care se
nasc
a
a sufletului:m6nie, urd
invidie,pizmd,rdzbunare ;
Patimi care se
nasc di
a sufletului:mAndrie,slav
erezie,deznadejde,sinucidere
Prin intermediul oame,nil$"pa-cdogi:
a) Prinpgftelegi"pdc*aleleoamenilor;
b) Prinoameniipacalgsicarese afldsub
lucrarediavoleascd;
([
Directprindiavoli.
Cregtinulcarese roqgd
cregtini,potrivitcg
astfel:
a)
b)
Dumnezeuqejg|jgpititdediavoli,casdluptegisd
biruiascdgiastfelsdseincununeze,
Dia_volii,
mult. Pentrua iegi biruitoriin acesteluptecu
diavolii,trebuiesd mergemat1-sm
ie pecalea
de-
un_ui duhovnic
iscusit, Eapoqtim-sa
ptleghem 9i
SA,ne rugdr"ndupaputereagidarurilgpecarele

pgfj.kge ? sufletuluiomenesc:desfrAnarea, lenea,lScomiap6ntecelui,iubireadebani ; Patimi care se nasc di

Ortodoxeesteajutatde da.rulLuiDumnezeugide ca sd lupteimpotrivadiavolilor. te alungadiagoliiearelupta.pe

duhovniceasci,

cuajutorulD.aruluiDuhuluiSfdn_t; Prg;_"binecuvdntare,dL pglerea lUi

e, _c,Arqd

mijlo-c_ (impar.a_teasci),sub binecuvdntarea

care, , nu indeplinesc dumnezeiegti, qad in pdqqte precum:lenea. desfr6narea,iubirea pdntecelui,iubirea de argin[i
care,
,
nu indeplinesc
dumnezeiegti, qad in
pdqqte precum:lenea.
desfr6narea,iubirea pdntecelui,iubirea de
argin[i
11.2.Caracteristicilerizboiuluicu
diavolii
rdzboiuluinevdzut:
1. Rdzboiuldiavolilorcu oameniigste
diavoliinerdzboiesccontinuu,iaratuncicAnd 19
te-gteqAla-vedere,
SfAntul
Simeon, Noul
Teolog, zice:
,,Rdzboiuleste permanent il intolleaunaeste
nevoie ca ostagii lui Hristos si aiba_gnqle
asuplalor.
, nicimdcaro
in care acest rdzboisd inceteze,ci fie cd
mAncdm,fie cd dormim,fie cd lucrdm,fie ed"ne
rugdm, in toiullupteisuntem".
2. Rdzboiuldiavolilorcu oameniieste
l1-eg-Iffla-tpf.$fdnfsl AntnnieeelMare spuneH
,,Qiavpliisunt neg-@silgli.
c. Searuncdin lupta
N
cu
rie nestdpdnitdgi uzeazdfArdsetupulede
toatdforfagivicleniadecaredispun".

Pentrua cunoagtemaibinepe vrdjmagii nogtri diavoli, iata cdteva caracteristiciale

Porun_cit_e

49
49
i spun cd diav_qUi -sjlnt t gi se afla sub conducerea i, lgcrg_1Q.-Ajff=t"ttr r omen-e-gti.Trebuiesd
i
spun
cd
diav_qUi -sjlnt
t
gi
se
afla
sub
conducerea
i,
lgcrg_1Q.-Ajff=t"ttr
r omen-e-gti.Trebuiesd nu uitdmun lucru
.ba[e_imp"_qrtant :
@i.
d t av_ql u|_ p-oatesd ne atace, j-a r
intr-un citat al invdfdturii
Bisericiinoastrese spune cd ,,Diavolul poate
luptaTmpotrivaomului,darnu-lpoatebirui.Acest
lucruinseamndcd putemdevenibiruitoriasupra
diavolilor.l
(Dumnezeu)
i si
fitr
lscrie: ,,EI
tspifit!mai nu11
decdt puteli, ci odatd cu ispita, va aduce gi
scdpareadin ea, ca sd puteli rdbda" (l Cor.
10,13).Njpiqda!ilD*U!0nezeunu ne,vala"sas-4:fim
ispiti[ipestg pu-terilenoastre,cdci dacd s-ar
intAmpla aceasta, lup-ta
D-umnezeunedrept.Dacd
"".af-
fi inegalS, iar
nu se-facede
bundveieprin
picateroh-.diavolilor,nu
va avea
diavolulnicioputereasupralui.
3.
Din acestrdzboicu diavolii ne putem
incununa. Sfdntul loan Scdrarul zice:
,,inmulfindu-se rdzboaiele, s-e_inmu]legc---S;i
se_htampla ga
de
-mul!e.ori
_cununile. Astfel
arzdtoarede a ne afJ_amereu
ge
m{_epleape
u.C6nO-visle-anut-Oiiuq-tne-tnfricg'le"la
e gi atunci alergem
degrabdlaDumnezeu.
O_g!!A,gat!ta!e'fa diavolilor.esteaceeade
r. Clevete9te
Be_gmin fafalui
in fala semeoilqrsdi. .pumnezeu (lov _1,9-11)Si Despreacest lucruavem marturii"in-Apqcaijp$, care spuned | ,ce s.a
in fala semeoilqrsdi.
.pumnezeu (lov _1,9-11)Si
Despreacest lucruavem marturii"in-Apqcaijp$,
care spuned
| ,ce s.a fdeutin Cpr
r $i-eeilalliiruen gi desPre
e, cgre nu nqm_qi_pe
Dum nezeu ctev-elea,-clSt-pe-oameai (Apoc. 12,7 -
10). latd ce
_negf-drgi! dp taUtale este
diavolul,carenuse mdrginegtenumaia ispitipe
n9--g6-ndi!0--mercu cd de mqllg ori
ryl
laSandune-+ncdIiti,intindemmdinile prietenoase
9i facempactcudiavolii.
4. Rdzboiuldiavoliloresteinvergunatgi
nimicitor.
Daqadiavolul
.B
asupranoastr6,
t in atacuriles-ale
e
mai tare.Oameniilui - -- Dumnezeuvor fi mereu
li, q
manie-G-atOatiea,
Cat_ei
se
vE_impotrivi gi
c-ontralui.
Rdzboiulacesta al nostru cu diavolul este
sti
n{tgr-ginesanle nit, iar dia"vo.luI foIogegte- toata
vicleniasa,
q
sale.
umbld
in-ghite,fie
ajungeatAt
ma|nglte_
p-o_{ep-o-,cdi,ci sd meargain ia"dufcelvegnic".

ulgazd,de -tqale-ar-mcle.Si un_ellele

I spunecd:,,diavolul cdutAnd pecinesd qn _qrlf_enl_llq_dLn- .c_aiqggri.$i nu-i -_lsge tu se mai

oameni,ci merge gi-i clevetegteinaintealui Dumnezeu. i impptfiVa_np*astra-es-G-edrem d. Pentruaceastasd

51

de seamdeste --m6ntuirea n_aAslre. Demoniisestrdduiesci_qg5ynglrArl! Ji

Tndepdrteze_p_g_g lUde_D-um,reze u, tijn d*p"[il_d p inV_dr_e_gl e_fa[adeoameni. Prin urmare, m6ntuiesccu dA_lu!
Tndepdrteze_p_g_g
lUde_D-um,reze
u,
tijn d*p"[il_d p
inV_dr_e_gl e_fa[adeoameni.
Prin urmare,
m6ntuiesccu dA_lu!
lgi*Dulrlnezeq,n"einvaftl
SHntutniitonG--c,e",lUare.
e
spre*-yi3ffi-ilr[o:"uceassdfacepe Sfin[iiingerisd
sebucure,iarpediavolisdseTntristeze.
DomnulnostrulisusHristosa numitpe
diavoli
,,ucigagi {e
in-trebinegirdu.
al diavoluluieste
d9"g
i dea ne robi
--=;*'-€
in Domnulgi
intru puterea tariei Lui. lmbrdcali-vdcu toate
armelelui Dumnezeu,c_a_gEpu@-Najmpolriua
unelt-LrilordLav-oJilor.Cag!_lupta noastrd
irypgl|y_a tltpA\l!
Si a sdnge-lui,cLimpolriva

d1gypljt _Sgn!_Sala -gpJe

vdtdmale,cdcinu suferdsd vaddcd oameniis,-e

.oa111gni*', cdci ce altceva

inseamndsdvArgireapdcatului,dec6tpierzarea

omului 9i indepartareadeDumnezeu. Qumnezeu, Sanoendtorul*--ce.L-jun, seamdndin ogorulsufletuluin-o,s_t!:usemin[ele csle-bune,""aiE--bineilil-dar vlne oiavoiul-gi seamdndzAzaniiles.ale,semintelerdului. $i

[g-*_egle

52'
52'
aceea, laat!_toatearmele lui_Dumnezeu,ca sd puteli Si toate biruindu-le,aa_ramanefuin -picioarc"(Efes 6,1.9- 13).
aceea, laat!_toatearmele lui_Dumnezeu,ca sd
puteli
Si toate
biruindu-le,aa_ramanefuin -picioarc"(Efes 6,1.9-
13). lar Sfdntul Apostol lacob ne spune:
,,Dumnezeu,
le std impotrivd,iar
le de har. Supune[i-vddeci lui
Dumnezeu.Stali impotriva diavolului gi el va
fugi de la voi.
gi
se
vaapropiagiEl de vol' (lacob4,6-8).
11.3.Rizboiulcelortreicete
diavolegticu cregtinii
Deoareceluptanoastrdnu esteimpotriva
sdngeluigia trupului(Efes.ll,2;Vl, 12),cumzice
SfturtulApostol
pute-rje-nsastre
d. Cele tr_gr_ggle" ^diayglSti
.luptd-_ps-cregtjnii care se nevoiesc,
asupra.
(putere*g p_oft itoare, pq_te_tga_ma
nioasd 9 i puterea
ra[ionald).
&isul.nemd-s-ulat al-pgfteieste luptatde
prima
oiiuoreitCa,
"E-ta
sapofiitoarein oameni. -1,.rH*"<l
ceatadiavoIeasca,
*-ioi*ll"l?'a";l
Tl "o i Ilil :
-stdpdnjle
[gmea-s-ed. Acegtidiavoli pot sd fie
biruifide oameniicareint-o-fe"su.barbdfie puterea
mAnioasdasupravrdjmagilornevdzu[i.

Apfo_p"jajl=ya_de"D_um_nezeu

Pavel, g_ej 9a19--_1rg- ri_4=boiggc

!1ebq!e sd fie ye"zytL-cg

ti ale oamenilor

"e-revarsd Qgr" p-utgg1ea

- i imagina,fiile)gi ri v9! pamAn-tulgivazduhul.
-
i
imagina,fiile)gi
ri
v9!
pamAn-tulgivazduhul.

Tn sfdrgit, {dpflrrj.toriivazrluhulul gee!? iSi trimitatacurile e-e-seindelet (filozofia,teologia,

la ld:urjreade r.dei

-_S-a* s_tapaneas_e4 -manea,

l. Prima ceatd diavoleascdeste'eeata duhurilor des_franate"-**gi--,-halp*ase,care plaq-e-rilgr desfrenaie-aIe
l. Prima ceatd diavoleascdeste'eeata
duhurilor
des_franate"-**gi--,-halp*ase,care
plaq-e-rilgr desfrenaie-aIe oameniIor. Ace 9t i diavoIi
- o-amenilor,in
prin fire gi se bucqfd
lor
ceatadiavolilorminiogi,care
ca nigte
igte_eatnic
hrdne,s-c_ _cu put"reziciuni.Ea are ca locqjpla
oamenicu

. E_le_ridicdasupra ,o-nulqi deintiniciune. ll. A douaceatddiavoleascdo reprezintd

;,lirJ#*-"J!

11.3.1.Celetrei cetediavolegti lll. A treia ceatd diavoleascdeste ceata diavolilor rafionali-arhiconi,cAresunt i cu
11.3.1.Celetrei cetediavolegti
lll.
A treia ceatd diavoleascdeste ceata
diavolilor rafionali-arhiconi,cAresunt
i
cu
collgrnplativea-SU_lle-teJq:
oamenilor
iile
Uneorise
aratdin
ciipuri de pdsdri,,de _ingprl-gi_de_-lumini(ll
Corinteni 11,14) c.a_SeemflgCagcdpecregtini".
5 FilocaliaVll,E.l.B.M.al B.O.R.,1988,p. 1a3.
54
55

gi se ocupeinspeeial a Sfintelor Scrip-turi.

qme-_ne,Sti,

razbunarti. . CAnd muncirn"fizic -9i efectuim un efort mare, pe- c"-a!:e-,o-*avemi!3 eQIe .De mohente,
razbunarti. .
CAnd muncirn"fizic -9i efectuim un efort
mare,
pe- c"-a!:e-,o-*avemi!3
eQIe
.De
mohente,
aceea,aSeSti_diavpliadue-
ap-roapelui.
gi, _c-rn-e"La.G iey-oltlDr'g
incie*amnd---"
CAnd
diavolul se
u de
indepdrteazd Si" mania-*tr-ece,
f a ptele rel-e-
p"e"-e-a
re-[e--arn-ficut'
,
l
C*elmai tap -lWlq--dtgYglii
Qf€ntaimpartatalJe,
fi. A-cegtidiavolisuntjndepart4i
cu ajutorul.-H"+tlui-lui-D-umnezeu
prin rugdciune
11.3.1.2.Geatadiavolilorminiei
prin
$i munqameSwAntatd,
pentru
Rute.rea miniggg"? pe careo are cregtinul
Si penlru-a-re
sfdntdcregtind,s$enndg:[9in ispite.
rfnp-o_tf iVi- d iaV.pJi!-o r,
aceastd ceatd diavoleascdo
57

ie.rlare-9i dragioste

11.3.1.3.Ceatadiavolilorrationali (arhiconi) Diavoliiarhiconi igpitesc pe oamenicu etezta, necredinta ul), -
11.3.1.3.Ceatadiavolilorrationali
(arhiconi)
Diavoliiarhiconi igpitesc pe oamenicu
etezta,
necredinta
ul), -

dE:-nE*d€t

---ng!-u"nta,

Satana este - 4 st se ocuDatn
Satana
este
-
4
st se ocuDatn
e invititurii de credinti ortodoxe,a revelalieidumnezeiegti. Acegti diavoli rafionali sg11[_invatatglii s_egklile
e invititurii
de credinti ortodoxe,a
revelalieidumnezeiegti.
Acegti diavoli rafionali sg11[_invatatglii
s_egklile
trcilor, ai
-er_e-tlcilor,_ai
filozofilor,
ai
liber -e-ugetdtorilor,care
prin
conlucrarecu
i,igifoqneazdproFria
I
s esteispitit -de
din
Sfdnta
Scrip{urd,
-
Satana. Dar llSntuitorul
nostru ij
laspyn_dg
Scripturd,alqngQn.{.q-f(Matei4, L70).
i
au
q,clt_o11.e!_
, ca19,a a!i!lge!
in S_i;1bqlUlCredintei p
invdfdtura
e*. .F*rljoge,
gregitdcd DuhulSfdntpurcedegi de la Fiullui
Dumnezeu. Aceastd adeziune a
Bisericii
Apusene la_
lnyatqlup
_dig,v-ollfor ra[ionali a
condus,in anul 1054,la
despd(ireaBisericii
Apusene(catolice)de DumnezeiascaBiserici,
intemeiatdde MAntuitorulnostrulisus Hristos.

-Q!n='Sfa4ta

_?.g_tfgl

Minuneadumnezeiascia reveniriicatolicilgrla Bisericamami - DumnezeiascaBiserici (Ortodoxi),s-ev,a*pelrsceatunci-cdnd,
Minuneadumnezeiascia reveniriicatolicilgrla
Bisericamami -
DumnezeiascaBiserici
(Ortodoxi),s-ev,a*pelrsceatunci-cdnd,
I
lui.Dumnezeu,
sjleri gt -_vof-
qatalicilorseva luminagi
--
gd:dnygLL-Iatlonali. Ca
gi ade_z*iune-*la -cetra--rle-rliavoli
apdrut pa_n-e_ in
zrle-lenpaElre_nii_@
i,
qi
galor
-
leformalgr_i-_ qub
ins-piratle
diav-oleascaag*JgnleJrelat Sfanta Scripturd
d
(i
lorpierzare
d cd acegti
predicatorisunt_ inspt.r.atiSi_ cqn-duSide -diayoli,
or
a
invititurii de credinti ortodoxi, descoperitii
de Dumnezeuoamenilor, de la
adeyituj_absglut, d_umnezeiesc, e,stedator-atd
dla-v-"slitot ralionali, care^_jg-q,9 gz-i,a,ggpra
p_fi!
t_e_rarhre_Elseri_c_ii---O-rtpdsxe (episcopi,
preoli gi diaconi)
prininvdtitura de
lumlnsazi
credinti ortodoxi
dubu-rile-*diav"olegti
ce-lorlalte-pteate.
e oamenilorSi _elUlgi
i
ale
9i
ierarhia bisericeascdortodoxd. Preotii
gi
lar p^e*qtt'"u"--i Si bine-c-uv€.nteaza. s-a-citimIite-r-afurascrisld e i, pentru e fapt, cum
lar
p^e*qtt'"u"--i
Si
bine-c-uv€.nteaza.
s-a-citimIite-r-afurascrisld e
i,
pentru
e
fapt,
cum
Deexemplu, elnul--d-e.-sfiAnat,
va fi
atrasde
lileratqrd,muzicd gi filme desfrAnate.
I
gctioneqzd de
la""- pro_duc6t-orla
(-cititor).Astfel,
I
c-arte,s_e_
gr{letegte
cu--
v6.nzdtorul,algn-ci cump-dldtop-!va
dor! sd
cumperecartea,ca!:e_,va. fiinsotitdde duhuriteei.
I se petreclucrurilelaalegereauneicirti
devini
u-ndumnez-e_u(un invdtat),
Dumnezeu,el va fi inspirat gi condus de
diavol.
i
se
omuluipg
a

15fd!lAnd!,Ln_e cu ajutorulHaruluiDumnezeiesc,

sf,nli.ln acelagitimp,sl!gl!!_9ar5' s-e--r-oagajnGer, la--Dumnezeu, prin- Harul-fui- Dumnezeu Jle

djstribuitor,la_v6nzdtol gi apoi fa ,cumpdritor

qautd -sd g_gmpe_,reo r vdnzdtgrulTi aratd pe cdrele au cd(ile. pdcdtoasdsau sfdntda omului

er_e!ge, _atg_g, a- -Une! casete-eretice,-atee' - sau a uneivideocasetesauDVD. Pentru ci omul picitos vrea sd pdtrundi in tainele lui Dumnezeu, independ_ent devointalui Dumnezeu,adicdsi

descoperd

eu-bititsau citescin t aceacdrte. ii ii qgte qgte un cr--e,gtin,cu viatd sf6ntd,caredupdmutareasadinaceastdviafda
eu-bititsau citescin
t aceacdrte.
ii ii qgte qgte un cr--e,gtin,cu viatd
sf6ntd,caredupdmutareasadinaceastdviafda
ajunsla fericireacea vegnicd,
qle
og
P?Itq
lqgqrJil9-eeb'*duh-qvnice$ti' Dacd,
dimpotrivd,scriito--rul-este-'un--om*. frdcdtos, iar
carfile lui descriu,,pdcate(desfrAnare,befie,
homosexualitate,crime, t6lhdrii, necredin[d,
ridsp6ndeascdo as$glde,cade.
CttinOcu binecuvdntareapreotuluiSfAnta
Scripturd 9i scrierileSfin[ilorPdrinfi, y
61
pe care potrivitcu mEfruiisegtegiScriptura(Fac.6,5-7). O*qgenji 62
pe care
potrivitcu
mEfruiisegtegiScriptura(Fac.6,5-7).
O*qgenji
62

ri sunt atragi de--d.qhul

p.gqatelor (avorturile, desfrdnar-ea,,vrdjitoriile ). - lui dgvlnglujitoare demonilor.- p"uteri sufletegti,
p.gqatelor
(avorturile,
desfrdnar-ea,,vrdjitoriile
). -
lui
dgvlnglujitoare demonilor.-
p"uteri sufletegti, Sfln!_te
prinagestetrei
de.darul $Ljniadie
DuhululSf6nt,pglem- luplamgi sd binrimpe
demoni.
pun
in-
,,ci
fi9
pe

homosexualitatea,

voia lui Dumnezeucea sfdntd.Acegtidiavoli oni c,_u

gi necaz. iar rationali se u,.cllsa ceata lliavolilor desfdteazdcu mAndria,.sl"ana-degart6,elez!!f,
gi
necaz. iar
rationali se
u,.cllsa
ceata lliavolilor
desfdteazdcu mAndria,.sl"ana-degart6,elez!!f,
fifozofia.Deci,celetrei
pe:toti. " oameniila-fel,
11.3.2.Bioenergiticieniigi
Diavolii
pentruia nup
intre-€j,
intre-.ei.
Qluenii care se lup--tdde exemplu sd
stdpAneaqcdputerea.lor-poftitoaregi reugescsd
biruiascdcu ajutorullui Dumnezeupe diavolii
poftitori,v i.apo_i_-de,-ceatadiavplllor
m.dniogi,adicdvortrecede
la+9fi€-la-menie.,u!i,
ejlelgliilor Prin care lucreazi
Djuna, ,,marea bioenergiticiand"dinRusia,
este de origineasiriand,iar manna_ei-lalal Si
bunicaaupracticatvrdjitoria.
C:i spg4blglglg9lglg1 ii despr-e*p [9P-rla Ior
persoan5? lUr-LT-af a"sgvgfum5;,S.untudjiioc-d e
generalia.g- patra. Intrebat fiind despre
generatiile de vrdjitori, el a rdspuns:
zavistie.Cei care_g"eJuptecu putereamdnioasd
Si cu Oia-v;otii-maniogi. Si -bir:u,tes.e cu
HaruluiDumnezeiesc,vor-[
fiutoiul
re-de
ceeace face
de generatiaa patra.La
ultimulcongresal vrdjitorilor,care s-a
[inut
in
felul
d s-aumai
$pania,
drac
cregtini
P-Utpreacu careluptddiavoliipe
de_la qeataOunuritor+oftitoaela
v_!
e" a, fosl
{e-p!s!qt
{e
cercetdrilemgdic_aleintreprinseasupracelorce
auurmdritemisiunilesale:
astlo_l-ogii 9i
bioenergeticienii,ajuta[i
de
maselorde oamenipfin televiziune,internet,
evidenti cd
radio,presd,muzicd,filme,ca(i
insdtrebuiebd
i de.duhurinecurate;
ln ulqa
42% din Bacienti
ne aducemamintecd in_lUptanoas"trd
gedin[elor
ceatddiavglgasca Si c_u.p--lgjlg
ni, primim
hipnollc,
intrauin somn
de catalepsie
imaginealuiKaspirovski.Ceeace
64.
65
demonstreazdcd elevilor li_ s-a distrus d" prot".ffit, @cnlgrrl d_gpagedinJga fost nevoieca mqllisgpti :d fie
demonstreazdcd
elevilor li_ s-a
distrus
d" prot".ffit,
@cnlgrrl
d_gpagedinJga fost nevoieca mqllisgpti :d fie
-*-*Elnt spitalizati,c
Bisericd.in
alimenta
la
ie
i.Eistau
ii
Oescfri$i Si mAinileraSChiilte,
larg
strdduindu-se, E
zeu insd
gi nu.pe
celcarevreasd-l ,ia" dinenergta_Sa_necreat4
11.3.3.Sursaastrologilor
Svetlanaa declaratcd ea
{stroloaga
alcdtuiegtehoroscoape,ca nimenialtulin lume,
tocmai datoritd
I
r"
(informa[ii
pe-carele pri-
megte de la el). in acest caz este evident
contactuldirectal astroloagei
, careb
qa_
ai\ttq
Iege_[o;-o-sco-qp-ele. Cdci diavolul
cunoagtefoarte bine
glt_qalg_llniversului.lar
acestlucruil afldmcu certitudined@ppr
lUi
observdndcefucoa i, a spusacestlucrului
.Dumnezeu. Satanacunoagte
Si dtn
viitor,acest lucru se datoreazi cauzalititiiin
ryFI-e-parte in,venabe-amqllqrlenomeneVllqry|
estecungscut $i din re_ve-latiadumnezeiascd(lll
Regi22,22),p_eqqqe {iq}lolii il_potafla-dinSfArta
Scripturd.De asemenea,ei pot facq ohserv4ii
c3 gi,fi[ DJnacestea,rezultd Ulele ggnqdenle intre prezicerilehoroscopuluigi realitate. Svetlanaa
c3
gi,fi[
DJnacestea,rezultd Ulele ggnqdenle
intre prezicerilehoroscopuluigi
realitate.
Svetlanaa parcurssuccesivtoatetrepteleiniterii
te-acdpdtatdeta
, carei :H"iJil?;
mo_artq
c?r€s:g aiule. Cei care
urmdresccaleain1t1gt!!in gtiintelepqgig_espun
caa
. Se produce elelel! il_ghjmre
a
cqpqlui 9i se schimbdconceptiadesprelume
via[a.
9i
11.4.Treptelepicatului
,,Nu
dali locdiavolului",ne spune -SIadU!
Pavel (Efes
{pos!o_l
4,U-). Dar acest lucru
reugegtesd-l facd
i cgl caI"q
t4dlterlln
SldntaScripturdnumegtepacatulfurniqo:
leu(lov.4,11\,deoarece,
lainceplldiavglul
, el va 4unge J"a+uterea_leuJui. Pentru
re sunt
diavolu
c_dnd ne_ro.begle- rlesdvArgit,ducAndu-nela
pierzareaceavegnicd.
67
- Plinfg!_e-trcpteale fiecdrui pacat ?gi au SfdntulApostollacobne spune: ,,Fiecare este ipitit cilnd esfe flqs
- Plinfg!_e-trcpteale fiecdrui pacat ?gi au
SfdntulApostollacobne spune: ,,Fiecare este
ipitit
cilnd esfe flqs
Sino-mUeinlay
Apoipfr4
zdmislin-d,nagtepAsafuf'(lacob1,14-
15).Pacatuligi areoJtglnea
,
, dato-
P1n_f_ug
ritdpdcatuluistrdmogesc,
de
i pdcdtoas_e.Pentruc6,
Adam 9!-a --Evei,diav-olul
P-dtrundi Tnminteaomului,
de da,rul-DuhuluiStdnt.
ce
-plivegte
1.
i esteaceegin
care cregtinul face o fapti buni, dar
urmdregteun scop riu. ,,Orice ali face, cu
,
toatesa le faceli
Dumneze,-r
s(#*#j, ;: .f#ffiL.fii
"tar,
ApostolPavel.Dacdfacemo
nd sprea fi
laudalr vom pierde plata de la
de_oameni
Dumnezeu.
@ui
in carecregtinul
2
esteaceea
d-es-dvArgit fapta
bund. De exemplu:CAndcinevase
roagdlui
Dumnezeuc!,*mqntl_e,
cAnd e dinlucrurifurate.
sau

periculoasd

i.1 fata dia-vqlilor.lar acest lucru egle pulin clfnoggut! e_ciXn ai nnu[i-oameni.

3. ui este momeala. Mo u qc_eva e i9gAlit diav-ol. Darcgm-ne-spiteslediavolulpring6nduri? nu au niciolegdturdcu
3.
ui
este
momeala. Mo
u
qc_eva
e
i9gAlit
diav-ol.
Darcgm-ne-spiteslediavolulpring6nduri?
nu au niciolegdturdcu pdcatele.
impingl omul-spre i
v&lene vgr.pjepge tgt
lu
_pdeatel.or
te
-npriti. Dar
nduri
Dar sd
cercetdm cu---atentieaceastd
olUlvrne_rn_mUleanoastrdgi
y itta-n
aOlr i inere1e,c-b
"-ar-tr.
astfel
Sif€_vn_a_ng?strd sprecele
sfinte s5.se ofileascd. Aga_,! -_a_lspXitdiavolulpe
,
reeml_nliltd
U-_t !qgA!a,
qcloJifea surorii sale, datinile-,gi- pdcatele
n_eamului,rqbifea-de arginfi, tubtlea_ dg_s-lava
dgga$;
_ryt_u[tgr_fe!qi-
dg
ma,!cdruri gi
cele_lalteclesfdtiri ale--tinere{ilsale.
Du
pd a qea stq
_qelqte
ele
{9
69
sunt g?!_d_urile 9i 5. Aqrnge-a.treaptfupaqatuluieste-lur-ta, caretrebuiesd inceapdgi sd continue.peto3! treptele.
sunt g?!_d_urile
9i
5.
Aqrnge-a.treaptfupaqatuluieste-lur-ta,
caretrebuiesd inceapdgi sd continue.peto3!
treptele. Ba_z_bqiulecesta
al
nostrucudiavoliieste
o_adevdratd mucenicie,dacdne
pEstrdm Eintea
bohbimte\sisteadevorbdcu acel
diavol gi eg1p9_cind_e_a
pe-c-al
i il Aqg_ln
le.
spune cd
. 9i _alUci va veniin
ajutqr
t
si va
alungape
demoni.Pentrucd
c6ndDumnezeuvede
.l
atacuri cu gdnduri viclene care vin asupra
noastrd
nu pdcd
HarulSiu. lar acestlucruse intAmplSp,qnlfUca
lnpdt!_va_galdul9r deschidecaleaspre
sfin[enie.
-zi, g.qle_eqte
qAndurilor rele.Estenevoie
AcelagiSfdntPdrintene spune: ,,Es,te uo
d1ay9[ ea?e, vg!ind,_!,a_rq
n
P3t,
qu-amrnltr-urdtegi murdale,
pg_ntr_u ca neridic6nd e
din
l' Acestea
iodcanne q
e Si nei_n!fqq461du-neimpotriva-lui, sd
71
70
noastre. cerlicucelcarete-aofensat 8. A-splaiqaplA (furi,- l_o,v-es!i,-de-qfi6nezi ). C-An-dnune lU,ptamcq pgrteqe
noastre.
cerlicucelcarete-aofensat
8. A-splaiqaplA
(furi,- l_o,v-es!i,-de-qfi6nezi ). C-An-dnune
lU,ptamcq pgrteqe
pdcatului Si pgsalu
vomajungesdp,5cd-tqim 9i cufaplg.
ale
orl.
72

a pdcatuluiegte-pii-c-Alul

L A- noua--tre_agt_a_a pdcatului esjg aratdcd a=ajunsintreap_ta_aneu"aa p-6e_at_qlui,fie cd este Vgrba d a-llpeaat.
L A- noua--tre_agt_a_a pdcatului esjg
aratdcd a=ajunsintreap_ta_aneu"aa p-6e_at_qlui,fie
cd este Vgrba d
a-llpeaat.
10.
A-zeeea
treapta a pdcatuluieste
{e.p_ft_nderea pu
picatul sauv-iciul.Omuldevine
astfel
conduce numai gp1e
, care-l
lucrqri_1qle.
,,Cine
sdvdrgegfepdcatulesfe de la diavolul,pentrucd
t diavolulpacaluiegfe"(1_]-o_an3,8).in
aceastdtre_qpta
pacatul
,
a
amului.
11.A unsprezeceatreaptda pdcatuluieste
{e_znidejdea.Diavolulil indepdrteazdpe om de
spundndu-icda1e_mu,ftepdcategi
l-mai=iana.
de - diavol,
care'
etblu
----
caf_g nqam
obignuit.
i
i, cq a,t_Q!ae-s_temaigreusi scdpdmde el.
1il" A dog,qspqe-4e_c_-e,atreaptda pdcatului
estesinuciderea.Omul,
toate ii
t de diivot[
uit de
igi p_t{Le_ _gapat vie[ii.
Este _c€? maj grozavd moarte gi
a
, omultnu-n-cjndu-scin
Qunt coBiimai pufincredinciogi,pe care
{iav,o_lut.
sd se sinuciddatuncicAnel_au

in!1eabdla spove-daniede ce pdcdtuiegte, credinciosulrdspunde: ,,M-am obignuit".Astfelel

b) Tglquuea-Strnteis_errpturi, maipresus mlncll]Qgi, carene goptescla.ureehetAlerriri ale dumnezeiegtilorScripturi(Mt.
b) Tglquuea-Strnteis_errpturi, maipresus
mlncll]Qgi, carene goptescla.ureehetAlerriri ale
dumnezeiegtilorScripturi(Mt. 4,6; Lc. 4,10).
Acesteale fac
gi
mAt_gle_
e
cu deosebir:ela cei c?re s:?u
OCupatcu fi.lo-ofiahrmeasce,
cu incetulgi d
cunoagteteologiasau mai bine-zis
incetul
. Vot
pe carele au
vorintdlnicu
anumite persoanemutatela viatacea vegnicd
saucuDumnezeu.iar@cu
neruSinatece se revarsd din
I acestor
oameniio rre_m ea td
lcui_riiS_fint_ejScriptur.i.
2. lspitireade jos
Este atunci cAnd
Odntuitoare.CAnd sund
clopotul, trdmbifa
r4at_zdboveascdun pic, pe cei
(dia-volu,l)"i-i-Egng9€-sgqlat.
' Pgal[ii
s€lg_SAJ d,u_1ele,
i
11.5.Celeopt atacurialediavolilor
los.jUVpqeal4A_ qiu nii.
3.lspitireadindreapta
Diavoliine rdzboiescispitindu-nedin opt
a)
Sd lgcram [ap!a cea buni, da-r-c_usAap_
pd(i: 1.lspitireadesus
peste
a)
Nevoin[a fanaticd, 9xagerat6,
multe
gggplflpentru carese lucreazA.Vrdjmaguldia_vol
puterea--ooastrd(exemplu:postaspru).De
neindeamndsd
lucrdm dinmand-llgsau-pentrua
ori dtacii nsimpieOica s-a."face.m."*aele--ugoare9i
fi lSudafide oameni gi
sd ne apucim
nu pentru .slavaLui
fslosttoare
Dumnezeu(Colos.3,17).
de
cel-e .
[e,
cd
sd
ne
imbolndvimtrupegtegisufletegte.
75
74

duhovniceascS,pentru a _mergs-1a*_rug_dglUne,

ingeldciunii,cAndse aProPiede om si o sdlbdticeste,
ingeldciunii,cAndse aProPiede om
si o sdlbdticeste,
i r. 4.lspitireadinstinga Este atuncicQq{p.unoagte-m".pfu;,pJul, dar hotdrdm sd pdcdtuim'
i
r.
4.lspitireadinstinga
Este atuncicQq{p.unoagte-m".pfu;,pJul, dar
hotdrdm sd
pdcdtuim'
cu,,.voi,a*.mastra.ne
Vicleanuldiavoldin
nouq9 I
.c.6-D*umnezeu
iarti 9i cd a gregieste'omenegte' :
e$ehun$"ne
5.lspitireadin fati
Este atunci
cAnd diavolii
it
g
i ale|,uc;.uril-er pe carele s,oqojim
cA 9evorin-€-llnpl-a-in-"yitlqr.
6.lspitireadinsPate
cu
Esteatuncicdnddr-aeii
77
legti a) Prin " aprinsa:uciderea, sodomia, asuprireasdracilor.Aceste pdcate impotrivaaproapeluisunt
legti
a)
Prin
"
aprinsa:uciderea,
sodomia, asuprireasdracilor.Aceste pdcate
impotrivaaproapeluisunt strigdtoar.ela cer gi
im"pietlesc"inima.
b)
Prinpoft*d:iubireade arginti,licomie,
lene, desfrdnare.Acestea(a
9i
b) s-uptcele
noastrS.
c)
P-f!niu[ime:zavistie, invidie,
uri,
pizmif. AcestepdcateinUaflgS-e_eza"
facemlpPotrivaa
gi le
@rRdzboiul

g-apte.+acate".de,moarle gi le facem Tmpotriva

a)O intunecdprin;mindrie,deznidejde, sinucidere. Acesteasunt n3caia impoi:ivaDuhului €ag.b-im fiecarepartg a
a)O intunecdprin;mindrie,deznidejde,
sinucidere.
Acesteasunt n3caia impoi:ivaDuhului
€ag.b-im
fiecarepartg a sufletulyi
1ost151-{in
amdgireadiavoluluigisdleunimiardgiprecumle
aveaAdamin Raigi sd vedempe Dumnezeu -
Sf6nt.
Tatdl Nostru,
se
--i.-ELa_ifl-atadaila
stArnesc_jlpgqlya
b)O aprindepflnerezie.
c)O surpd prinnebunie.
Rizboiul diavolului crr-oamelii decurge
astfel:
noastrdtqate
ulg[!e_
diavolului
si s_a:l-!es_e
allceva,in afardde Dumnezeu.Deaceeaintinde
l. Cu
mintea: momeala, asuPrirea,
unirea.
ll.Cuinima:lupta.
1ll.Cuvointa:invoiala.
lV. Cu trupul: imPlinirea cu
lucrul,
deprinderea,patima(viciul).
V.
Cu
sufletul:deznddejdea, 'erezia,
nebunia.sinuciderea.Acestaesterdzboiulcu
diavolul,iarbiruintaestea lui lisusHristos 9i a
noastrd.Qunoscdnd aceste ispite: ,,sd nu vd
lasalicovArgilide satana,
suntnecunoscute".
nu ne
C-ugetarea,caredupdfirese Tntindeca un
arc cdtre
drcg9slea_dumne,Zeiascd,dia_voluL_o
aprinde cao sdgeatd
9i
nlgle_fUlgere, i[
gprazul _fratilor gi
o trimite,ca_pe
impotriva_lu.i
11.6.Rdzboiul nevizut6
Dumnezeu,blestemAndgi injurdnd "gi
d6ndu-le
-z-amisli[i
in faradeIegi 9 i in
(dracului)pe
Ps =cei eare,s-unJ
-toate Si, pe
.s-Lne_ingugj,c-hiargi
pdcatendscufi(Ps. 50,6),satanaii luptdpril
moartedeomfdc6nd.lafpe_sar
care,
paltmjAdica
dUpa-chemiffl
o ascultdorbegte'-
ei
c-6td YremeUaieg-c
dupa fire, e5te oglindireasau rasfldngerealui
a, ca duPao-lege9i
abia atuncic6nd
dorim si parasim .odLcaiele9i sd me=rgempe
calea lui Dumnezeu.Atunci cdnd vrem sd
atsiu, fie cd _o-_intunecd,fLq- q-L o
apl4_de,fie cd o_sfarmd,
i
intr-insasau urdciunea
i in loculcel sf6nt
''
;
(Mt. 24,15). ln acest fel se poate insc_duna
6 Sf.NicodimAghioritul,Rdzboiulnevdzut.
78

s,ufletul_nostr-u_de

i nc6t zice rduIui Utflgg_ b! n9 |uj-- ja u.-lnJUneno-ulu i - T mtna-U,t6;;a-intu neric
i
nc6t zice rduIui Utflgg_ b! n9 |uj-- ja u.-lnJUneno-ulu i
-
T mtna-U,t6;;a-intu
neric ; cumintellei - nebu-
niegi nebuniei - intelepciune,dincarecugetdca
nu este Dumnezeu,ci numainaturaal cdrui
dqmnezeu este o-mul. t_a!i_Sg_eSle_
darullibertd[iivoinleigi ajungeip r,
contrafirii,c_a1espur.-c€-
gi-l stricaprin bsli, fe
, iilalhitesle-vlaga
I ngp-gtificiosspre
o=_*eneli g urqusul-eej duhov-nieesc.
Qelei nevdzu,te.
Aducevrdjmaguldiavol qt-ghip
i ca p-e--o--CIomegl5. lar
tumesc ai-,[-
cd esteoaie. $i aga,ca un bietmiel
duce drept in
gura lupului(diavol)
fldmdnd.
a
pe care vrdjmagulo
lqptei
fluturdTn v
estemomeala.A-douaeste
asupreala
Dacda
izb*utitcelrdus-6furs
cu momeala,
sd vorbeascdimPreg-
c,u
i, care eEte
!g
el. Ulmeaz_q_Igqqlgq
tf_e_apla a
tr-eia din
lucrareafdrddelegiisau
unirea.
C_dnd
sgg _9_e intoarce de la ddnsa. Atci

igi dd seannade eq_!1SaSi-Si

pulgT i. Prin de a alege ce"vrem. i l-adat D-umnezeu,ca p Dragoqteainclind Deci,dqc,ii iqb e_S!9
pulgT
i. Prin
de a alege ce"vrem.
i l-adat D-umnezeu,ca p
Dragoqteainclind
Deci,dqc,ii
iqb
e_S!9
inclina,.eumpdna
sau sfat strdin 9i ag_a_se"--des
in
cetateasufletului 9i intrdpuhoiul de diavoli,care
agteptau afard. $i
urmeazd repede
sa-Urepetareafaptei,pAnd se deprindesau se
obignuiegte.
I
objceiuluipdLcatuirii duce
pAnd acolo in-ca!nu Jrelnai_putem_impotrivi,gi
aga lucrareacontrafiriise
face omuluia doua
fire,fireafdrddelegiisau
a-,pdcatului.Dar acest
|ucru ejite."-talqnacU _p-l_der-ea@nrlui-lib
itii
9i omu!_setrezegte 1olindvr{imaguluidin
pricinf, cd
, din
cauzamultorpacatepe carele-afdcut.
omulfa.ce-rduldeacurn?nainte,
cu toatd- voia, Acesta este motivgl p_rincjpal

capeo cumpdnd. !pmgala_straind,va ri spre momeald

81
81
care p.atinille-inve"chite,g.reuqLvtnde-cd. - igi Oa-seima-unOea-a;un" S cq s-d
care p.atinille-inve"chite,g.reuqLvtnde-cd.
- igi Oa-seima-unOea-a;un" S
cq s-d
Sc_ap€---dg-fo-!ia--pacatelqr.Da-r
vrdjmagulcare pustiegteprin" patimi,cand-.vedg
i cd nu pggle:ga
s_c-qpe,ia
cd _aind-rdznit-una ca-aceasla,o
chinuitormai greu:
dilegalAla
un
i. Acum
se'afld intre moarte 9i viatd. Unii ma
scapd,iara[ii-nemaiputAnd,-suferi,li- eci
gi fec-pdcat-ul -c"e-|.din-ufma:sinucidei'ea.
ne-bunie.
Defapt,trebuiesd spunemca
din
lgCale
@
pot duce pe dtd_pAna:la
undeatdtapustiire?
yrejmaSu lu-i,careisp
pe tot omul prin_paltmaspre care
prin desfrAnare;pq ce_f_aple*eat_
acestuia; pe cei aplecati
9p_r-e^
Dumnezeu il_ispitegte--cu===Bihlia,astfelincAtin
zilele noastrese vdg[.mutlic€latorisp-reia4,eu
Sedpturain"mana-(sectarii)
momeliisaupululde-drac,
nuva pdtimio
pustiireca aceasta.Darca sd se intAmpleacest
ea_aD-ao.ineltnale-€1rc--Dumnezeg,aga cum o
arg cdnd lucreazddupd fire. I tf_e_bUie, sd ave_m unmar_aaiulq, chiar i, care-sunffiffig-i S-a ardtat Fiul
arg cdnd lucreazddupd fire.
I tf_e_bUie, sd
ave_m unmar_aaiulq,
chiar
i, care-sunffiffig-i
S-a ardtat Fiul lui
Dumnezeu,ca sd sfarmelucrdrilediavolilorgi
aceasta rue_jmp"eda$im
la,Botez,ca sd sfarme
pdnd "la sf"Argitul-"-veaertrilor.Dar,cum s-a spus,
Qumnezeu
nU,ma,i luc,ra
constdin aceeacadacddoidintrevoise
vorinvoipe pdmdntin
privinfa unuilucrupecare
il vorcere,sevada lorde cdtreDumnezeu,care
estein ceruri. ,,Cdundesuntdoi sautreiadunali
intru numele Meu, aSAe
Sgalg--tfuin
mijlogUl
lgf',nespuneMAntuitorulnostru,lisusHristos.
c!!re,dac6.s_e -v {fages_t"e (caci ini"maeste semn-d-dragoslgi), cg-1ild !a pumneTqru, Talal _*de ngs[1u,
c!!re,dac6.s_e
-v
{fages_t"e (caci ini"maeste
semn-d-dragoslgi),
cg-1ild
!a pumneTqru, Talal
_*de
ngs[1u,
rdsp_r=rpzdnddragosteicelordoi sau trei de pe
mAnt,lq d"adfagpslea*S_aSea.d,in,,e€furi, care
cum ne spuneFiullui Dumnezeu,
u
nuqele_Sau.Aiciavemo_al_tatainia lucrurilorgi
anume r
lsus:
miluiegte-mdpeminepaCatosuli". SfantulApostoi

,,Doamne,lisuseHristoase,Fiullui Du_mnezeu.

Qei doi sau trqi Qunt pulede_SUtetulgi,

o-'!'-_u.ni_pe-pamAnt,-digqFt-ro

9_!J_v-an!ul_lU pd

Pavelneindeamqd,,yyg.al!;vd neincetat'(1_ minte sai {q fi 9i . 5,17), iar acest lircru- vg--my"el$igfffUg-a
Pavelneindeamqd,,yyg.al!;vd neincetat'(1_
minte sai
{q
fi
9i
.
5,17), iar acest lircru- vg--my"el$igfffUg-a
sufletegtiinvralbite. Minunea aceastase
9Enta_eruge_-
i
petrece iniru-n
s.' Adicd
i se intorcde la iubireastrdin-d
(desine,de lumegide celece suntin acestea)
iardgilaDumnezeu.
se rAnduiesqostagji_ra*zb-o-i qlgi
loveasei cle -piatrd (Hristos)pentru ca sd nu
ajungacu ddngiipdnataluptd(ps.136,9). A nu
duhovnicesc:incepatorii,
avea gnndurieste
sporitii si- :d-es-gv6 rgi[!!.
cu neputinfd,precum cu
Precumatuncii5;d-ffil,oi
neputin[deste a
opri vdntul cu o bucatdde
oameniiigi lasatoatdgrijacealumeascS,agagi
ince-pdtgrii igi lasd toatd grija cea lumeascd
pentruimpdratullor,lisusHristos,gi-gicautdun
pilnzd. Dacd sunt 9i
vremi fdrd de
furtund,
aceastaeste dupri
rdnduiala prea?nduratului
duho.vnL_c_-bu-n*iserrsit. Adicd,nu mai stau.la
indoiald, inlnspretullumiiacesteiaintregi,de le-
ar da-ocineva,giXretul mdntuitp-enlfu
viatacea fdrd de sfirgit,ce va sd fie. Trebuie,
deci, s31gi ga-se-ascd-qn duhovnic iscug:$,
deoarecein celeduhovrucegti,tot ce nuestedin
Dumnezeu.
Cei incepatroripot sd vadd cum numele
povdfuire,r-dndujtd 9i sup ocrotirea
i,
duce_lajnselate 9i la mai mare surparedecdt
patimile.
Deci, de indatd ce incepdtorulleapadi
tapie-leomuluiceluivechi.saulucrurilecontrafirii,
ti
de
de
r
Acesta cautd sd-i
n
aducaamintede celevechigiqa:j".intq?rediaragi
dragosteaspre acelea.Cel mai adeseadau
rizpo
rggine.
gandurilegi chipurile-ee-te-de
i ,sd_4u desgqajezepe
incepator. T_oataglfitsd-ifiedoaraceasta:
84
85
va semen-aneghin-ain ta!'inq," p_e- mas-ura-.eg-s-e-va*-ugci mocirle,t1e!gge sq lte-c-u . Prinurmare, de
va semen-aneghin-ain ta!'inq,"
p_e- mas-ura-.eg-s-e-va*-ugci
mocirle,t1e!gge
sq lte-c-u
. Prinurmare,
de
,-cigLalUel
fdrd sgoate-rea.
r
din
rdddcini,iar
1ele,
lacrimi, fara-.,--netezqa
[gg_ql_*-[or, ars
cu
r
pe care le-aufdcutporcii(dracii)
.
patimilor,nuestecu putintdde a ajungei
1,s,eelolspotr$.
n-am
de
iu
Tlce_nq
b-unei-Ye,stiri a -nagterii
luiDumnezeuin-noi.
std
sub
fericirea
s-drdcieidesdv6rgite.Nuestenimicde caie ia*iE
fie inimaimpinsd,nici chiarde ei ingigi.Cat
desprepatimi,singuraavufiea lorau risipit-o 9i
au ajunssdracide avu[iaaceea 9i s-aufdcutca
uncrinin pustie.

llri va fi amard. EafA-usqalga-iZVo-aqlor

aveCI-s_uflgl,$l

kata-_qel.o_f_spgnti este sub senllgl fecioriei,a celorcare e fdrd de patimd,cdcipruncnouni s-aardtat noud lisus
kata-_qel.o_f_spgnti este sub senllgl
fecioriei,a
celorcare
e
fdrd de patimd,cdcipruncnouni s-aardtat
noud lisus Hristos. ,,lar copilufcregteagi se
intdrea
l, umpldndu=S€de intelepciung Si
Haruffui Dumnezeuerain El.
,,Pdnd
cilnd va
stldtuci ziua gi Luceafdrut va rdsdriin inimite
voasfre"(ll Petru 1,19),cdci Dumnezeueste
fumin6. ,,Atunci tgmnaja
va rdsdri ca zorile gi
tdmdduireafa se va grdbl' (ls. 58,8).Lumina
cregtetot maitare,pruncullisussefacein ceata
celor
desdvdrgi[i, b_arbat-desrivArSit gi
vine
plecAndu-gi-eapul
sub
m6na.-
zidirii.
.Sale,
ga".pe-un.B-o.tez Acumvine
ara-tAndu=ne
latana pentru cea din urmd oara
cu'.'ispita
pldcgrii:NucumvaiubimdarurileluiDumnezeu?
Nu cumvaaye-mpirere pentruindrdznireacdtre
Dumnezeu?Cu.un "cuvAnt, nu cddemin laudd
strdind?
Pe toateacesteale ardeinsd
u, care lumineazdpe
c_ei-desdv6rgi[ica unsoareal dreptafii.gi precum
li$rs-Hrjstos,S"atdcul aseultdtorp_dnala-moarte
p_e_-Cruce,de
Pdrintele Sdu, aga gi:n cei
desavArgitivoinlalui-.Dumn€zeu,cea mai uriagd
ipu.!_celei mai
desdv6rgite
.
, cdci
,,Desivirgireaeste
o pripastie
de smerenie", 4e- spuDg_SfanfuUsaac_Sirul.
Darare 9i dlavolglun duh, fubg|-nn
cdcia lui
duhul minciunii,diavolul ispitegtepe
nii,
. gi
cu
cei

lata voinla fdsandu.s.e

86 87
86
87
ugji nu ii lasd Dumne--zeutAra de_ desdvArgi[i.Nucumvaigiiubescviataviitoare? $i , _si-ge (ltCor.1 1,14). zicdcd
ugji nu ii lasd Dumne--zeutAra de_
desdvArgi[i.Nucumvaigiiubescviataviitoare? $i
, _si-ge
(ltCor.1
1,14).
zicdcd suntpdcdtogi,dargi ceice zic numaidin
vicleanuiii-aratdingeriidelumini
e gtiuta
: el.eaq
buze,sdvadddeeiingigi.
,
ci cd se afld
(Qal. 6,2-10)
sgferd pentru durerileoamenilor,vor sd
r
,
qg
jertfeascipentruei,vorsdfieosAndi$in locullor.
Aceasta este iqp.ire_ade
iertf_a, pArjolulcale
ap_rindelumga,carecutremurdporfileiaduluigi
st6pegteimpotriv6toatdvAlvdtaiade urd sau
ispitaa douaprindurere.
dumnezeiegtiin
aplnd"e--vapaia
darurilordragostei
diavolul
tra. Dar
dacd
i! rygell
pe_Domnul lisus"Hristos,El Se va
lupla
pentru noi, oamenii, biruind ca
un
Dumnezeu.
Cerurilor,
-m6ntuirea
,_in
timp_ql
tncercirilor,
il-v-o-r-.pirdslprietepii,i s.evq[ face
Dray-oJuLminciunii are gi el o,lumtna.Insa
potrivnici, il vor huli, il vor-osdndi qa pe_lJn
la fel d-erln--cXloas-dca
g-ieL Pe cAndI
a-ratdp-dcat*e-lenoas*tre $L din ele ne
in$eldtorpAndgi-.cei din ca-s€lui,va fi dat_in
qme=rimp6nd?niad,
mAihilevrdjmagilor.
vafi asupralui,
Incercarl
suferi
il
eare=l -curafegte
n
di
qgostea-Sa
S i - |asa_sa_gg*p_raval s agga
as Lrpla
cel mai din afard al
I
intdr-itin ei
careeauti,sa,l
inghita.D_e
ivind via[a sfintilor,ei se cred nigte
drago"stea.*."lui-DumnezeuinsLlimic nu-l mai
desparte.El spuneimpreundcu SfAntulApostbl
pdcdtogi,
pegateleJor,chiardacdfa[a
le strdlucegteca soarele.Agase intdmpldcd pe
Pavel: ,,CJne ne ua despdrlipe noi
lui Hristos? Necazul,sau strdmto
88
pllgry, s?!!- ifrffidminte, sau- Irp-s71*99 "f-eemetea, sau- primejdia,, san s.abia? no_i Atuncicdnd
pllgry, s?!!-
ifrffidminte,
sau- Irp-s71*99
"f-eemetea,
sau-
primejdia,, san
s.abia?
no_i Atuncicdnd
rlur.dare,sesiles
cu pldgqqi
Andu-Sg-in
Frecum esfe scr.s.' <&nlruJine
suntem
fpmei despuiate,fiare, reptile,trupuri uriaEe_ 9i
omorilli toatdziua, s-ocotiliam fost-c+nigtaoi
de junghiere>. Dar in toate acestea suntem
pulf[me de ostagi.Sd nu ne temem nici de
le acesteacdcise mistuiescindatd, daca
mai mult decdtbiruitori, pan Acela-Garc nela
iubit. Cdci sunt incredintat ci nici moartea,
nici viala, niciingerii,nici stdpflnirile,nici cele
Cruce.
D-uhurile necurate
_
s
e
de acum, nici gelece
vor fi, nici puterile,nici
, pentrucd degi sunt
ind$imea,nici adilncul 9i nici o altd fdpturd D-U-
w_Wleesd
ne des-p-artd pe noi de dragostea
biruite,
ghicesc,spun6ndu-necd se vorin"tdmpfadjfente
lui Dumnszeu, cea intru lisus Hristas-.Domnul
nostr.t" (Romani8,35-39).lata ce este omul
dupafire sau un dumnezeudupd har (Psalm
l-ucrurjit_v-ijtor.Dacdvor gdsi
ersdinta $i cug
I n_eclinlt!-in
ii, aduc pe *Salaoa,
cap_e-t-e,1ialor.Acestaesteagacumil descrielov:
81,6).
,,Lchii
lui sunt ca pleoapelezorilor, din
gura
lui
ies parcd z.tfe
izbucnescvaluri de scflntei.
torle, aprinse 9i
iese
11.7.Niluciri 9i viclenii demonice
Diavolii,cdzilnd din slava cereasci 9i
pizmuindu-ipe cregtini,vors5-iimpiedicede la:
fum ca dintr-o cdldare pusd la foc Ai care
fierbe. Rasgtlaree-lgiesfe de cdrbuni apringi
Si d_ingura lui
tflgnesc
fldcdrf' (lov 41
,18-21).
suigulduhovnicescsprecer, aqe-sa;H"*Tj:
,,Grdiegte vicleanulluerun_ i. incearca_sise
ca primindciney;t
duhurilor,sd
Si ludmamintela cuvintelelui. nlat eL cat-$i
t
lucr
slugilelui gt
l, c?
ie.
nigte- _sc-orpii gi-gerpi, sp re-_aj
qa.lea$in
pLeiqare
Cflnddiavolii-vFd peercgtin| dar mai-ales
d_ec,,re$tini",neinva[d _S_l,an_tu|Loan_S_e_araru|.
pemonahi
,i@-scd,
p11l":gQ4gglile ce le
Pgt -fi
dob-o.rite Prin
rnu
guri
sine,flevdtdmAndpe niciuncredincios,gi poartd
,cehrivegnic,care-iva arde
pe diavoli.Adeseori,
pplqqj_gqdg
:e
p_g_almi.Uneori,cgd_cjlUn,rostescindataca _un
91
gqr.cele ce au cititesau-Iq-l9gilegq-sd- fqst gi aceasta q iac d6lnetngadund+,s" rffi,lne chiar dacd
gqr.cele
ce au
cititesau-Iq-l9gilegq-sd-
fqst
gi aceasta q iac d6lnetngadund+,s"
rffi,lne
chiar dacd ne"-qspn.dgs-c cu
inde-mnatsd le facem. Ei
pdcatelece n-e-1u
fac aceastaca sd
u este de folos gi
"ci
v-ig[il
"ali"--este grea, ildPgtnaldgJ
astfelsdtrdiascdin P"6cate. 9i
gpie*ss,
!e
SiJe
pen!r$:_c,a_s9., .n9.
Lrl e-r"edem.insi, cdci n-U.-9-tln-o-sgntnicdin celece
nu au avutloc. @
este.C-glge
D-ghw!e,
SJie-,"t-p ateingire d-efacerealor.
rJgcurater1u,c-u.-nos-c--n.imje-de
la ela"inse le,
ci ca
ilisteluri,
c-e*le^c9-,Gdla
altqinev
spun.Q,And

iundimc6ntareasaucititul.Dpqmind,ne--s,9-oq!9=!e

i ladezna-deide-Sis-alesp!r=n-d

aufost_z-drpbjtlde_llEnlufpruI. lar obrdznicie, j nAlgciri, nu imp_resionali,nic-i_n-u_-l*edatiale_n!e.
aufost_z-drpbjtlde_llEnlufpruI.
lar
obrdznicie, j
nAlgciri,
nu
imp_resionali,nic-i_n-u_-l*edatiale_n!e.
V-eder-e-aq,fi,nlilor
pe celece se aratdgi
e
cand ar
vrea_siliasa *ditt_p!gpt, igr."*{e*!€
si
spaLmdnicinuputem strigasau,vorbi.Diavoliinu
q a, cum -f39,ingerii, glcand ii i'ff-
Tie dap_d_yelgaglea
ingi-17teg
meagi Teveiinchina
mie"(Matei4,9).aga,i-a,emagilpg_Eag4i 9i iu
fosts-o_iotitide
Qaca diavolilorle-arfi fostcuputin[asdne
vatdme,n-armaifi venitcuzgomote-gindluciri,ci
le-arfi fostdestulsdvindgisd nefacdtotceea

dacdtotugi stafgipg_d mai multd

. Dinacestease_nag-[e

t.' Este in Cetatea este | , lUpta este impotrivirea p-ril,,Jrggg--lltstgs, iar baza-de unde
t.'
Este in
Cetatea este
|
, lUpta
este
impotrivirea p-ril,,Jrggg--lltstgs, iar baza-de unde
pricinilecenascpdcatul. Qiavotij seinvdluiegise
ggpgla@itiu

ce doresc. Ing5 neavAndpt'tete,jgaea-Shgi ca pe o-scend,speriind-prin .acestea se dovedescmai cu

firea mintii, ruAnia- impotrlva

patimilor.Cacidaca-hu se m6nieomufimpotriva

tuturorcelorsemdhatedediavoliintr-insul,nuva vedeaniciosfin[enieintr-insul.larcelcevreasd ajungdla-mdniacea fireascd,taie_!ga'!gvoile qAl-e,pAndc6nd lntaregte in sinevotacei dnFE fire a min[ii.CAnd,impotrivindu-te,vei birui oasteavrdjmagilordiavoligio veivedeacd fuge de la tinesldbitd,si nu ti se bucureinima.Cdci rdutateaduhuriloreste in urma lof. Davoli! decdtceldintii, impotrivilormai departe,luptdndu-te,v-orfugide la fatata Tntru sldbiciune.Dafdapa-te veiindltaintru inimata, pe motivcd i-aiizgonit,se vor ridicauniide la spate,alliidinfald,dacdveipdrdsicetatea.

pornim lupta noastrd este mAnia impotriva diavolilor:.Dacdinimata urdgtepdcatulprinfire, va iegibiruitoaregi se va indepdrtade la toate

-o-vremdin viclegugullor,cd do-ar

6i va lSsaomulslobodd,iai , socotindcd i-a izbdvitde luptd.lar dacdse intAmpldaceasta, sardintr-odatdasuprabietuluisuflet 9i il rdpesc capeo vrabie.

Dg-mnu! -]togtr-uliEus--Hristosuinva{atorul nostru,gtiind _vrajmdgia_lorgi n!lostivindu-se_, Qe sd ta, SC harii sa
Dg-mnu! -]togtr-uliEus--Hristosuinva{atorul
nostru,gtiind _vrajmdgia_lorgi n!lostivindu-se_, Qe
sd
ta,
SC
harii
sa
gpurce,fiindcd
r,
ca,_sd_se
. Dar cei ce cunosc
rdmdn ngtulburati, rugAndu-se
Domnului.
Der-ehinurilece le suferddiavoliide la noi,cAnd
devenim uneorl
.Vidua$isau
-caim_*en_tfu
gtegeli, sau_-rdbd5m jndeJung gi
_rezislam_la
necazuri,.
Ut jmpljnim_ cu-riVnd
tgale-celelaltefapte-cregtinegtiprin care diavoluI
estechilUit,
l-o-vit"Si_pedep
, dUp_a
iqonomia"dumnezeteEga,
ea sd
n!l-femdndrimgisdnemolegim.Cdci,drepteste
iqaintealuiDumnezeusd
rdspldteascdcu necaz
celorcenenecdjescpenoi.
Cumse potizbdvide diavoligi de patimi
ceicalesuntbolnavicutrupulgineputinciogi?Nu
numaiprininfrAnarede
la mdncdruri,ci 9i prin
strigareadin inimdcdtreDomnul,putemizgoni
gAndurile rele 9i pediavoliicarenilestrecoari.
94 95
94
95
3), ca ddruindu-micea maimarebinefacere,sd nimiceascdcu putereaLui insdgi momeala adicdin rugdciunegiin mulfumire. :
3),
ca ddruindu-micea maimarebinefacere,sd
nimiceascdcu putereaLui insdgi momeala
adicdin rugdciunegiin mulfumire.
:
Diavolii,rugdnd pe Domnulca si nu fie
trimigiin addnc,au
primitimplinireacererii(Lc.
8,31-32).Cu
cdt mai vdrtos va fi ascultat
cregtinul,carese roagi sd fie izbdvitde mealte
mintald/.
7 lsaiaPustnicul,Filocalial, E.l.B.M'al B.O.R',1988,-
p.478.
97
11.8.Decetrebuiesi ne luptim crt diavolii? De ce ingdduieDumneZeuca sd fim sd nu zicd atunci cdnd
11.8.Decetrebuiesi ne luptim crt
diavolii?
De ce ingdduieDumneZeuca sd fim
sd nu zicd atunci cdnd esfe ispitit: de
la
Dumnezeusunt ispitit,pentrucd Dumnezeunu
este ispititde rete gi E/ /nsuginu ispitegtepe
1.
Primapricindesteca acei ,,care sunt
incercaligi se luptd,
vjrtutea cle rAu". Acest
e
rdzboi n
e
, ajung6ndsd deosebimbinelede
viclegug,virtuteadepdcat.
2.
s_igurdginestrdmutatd".
3.
A treia pricindeste
ca ,,inaintdnd_in
v_irtule,sd nu ne ing6mfdm,c
R?4!qlq|_ eq{!Iuu,
ne obliga
u
gi nU1e fngadu!-e sd ne mAndrimcu
virtu[ilenoastre.
4. Apatrapricindesteca,,dupdceamfost
rs;tititi de pdcat, ge-l u-rQmdin toatd inima",
precum 9i pediavoliicareneispitesc.

yo"lnJe,totdeaunapriningdduintaluiDumnezeu. I ne ldmuregte cd cincisunt motivelepentrucare Dumnezeu ingdduiesdfimispiti[idediavoli:

ispiti[i?SfAntulApostollacobne spune: ,,Nimeni

A doua pricindeste cd, ,,dobAndind prin ostenealdgi durere,sd o avem

5. A cincea pricindeste ca, ,,devenind iepdtimagi,Sd.zuJtitdm sldbiciunilenoastrp 9i puterealu[Dumnezeu,c?t€D*?
5. A cincea pricindeste ca, ,,devenind
iepdtimagi,Sd.zuJtitdm
sldbiciunilenoastrp 9i
puterealu[Dumnezeu,c?t€D*?
ajutat".
4ici
Prin urmare,vom trece
adeseade la
rdzboi la
pace, de
la
durere la
bucurie
rljrhgvniceascs,gtiindcd inaintede inv-iereeste
CAPITOLULlll - Tehnicade tupti
a diavolilor
lll.1.Metodelediavolilor
Macabei3,19).
Astfel,oriceispitS,dacd o infruntdm, ne
poateaducecunundvegnicd.
Trebuiesd cunoagternmetodeleprincare
nerluptidiavolii,casd prindemcurajgisd biruirn
pevrdjmagiimAntuiriinoastre.Avemvrdjmagicu
adevdratrdi,cumplifi,vicleni,megteriin uneltiri,
puternici,neadormifi,imateriali,care
pot sd
aprinddcu focul pdcatelor BisericaVie a
Hristos,caresuntemnoi,cregtiniiortodocai.
lui
Fiecaredintrenoi, cunoscdndplanurile
potrivnicului, se va ingrijisd
,,nu
caddin cursa
diavolului"(1 Tim.3,7).Multicregtinise intreabd
dacdexistddiavoligi caresunttacticileprincare
acegti'aingaldpeoameni.
a diavolilorestesd ne fa
existd.
e
u
Multi oamenizic adesea:
,,Vedeti-vd de
treabd,nu existddiavolil"D-iavolii.iiindeamnd-sd
zicq3gl-fel.Ej au interesulsd ne facdsd credem
cdei ng existd,pentrucd
esteugorsd crezi
?ga
cd nu existdniciDumnezeugi atuncinu existd
niciu"ncitqr-U_mglal 9i totulestepermis.
98
99
- lll.2.Diavoluli9ischimbides planuldeactiune. Diavolulcerceteazace---tel-de ita este maieficacegi se
-
lll.2.Diavoluli9ischimbides
planuldeactiune.
Diavolulcerceteazace---tel-de ita este
maieficacegi se polrive$emaibinefiecdruia 9i
pe
infrdngerga,igi mdsoard 9i cdntdregtebinb
vicleni.Elgtiec
fi de folos-Bentr
sfunecd ,,diavolii, dup-a-qun
te
re
, lot ggfel
sevorfaeegl-e-ifatdde-noi".
Ayva lsa-ac scrie: ,,Este un -o-bicei al
spuneca diavgliilupta-djferit pe-ce!-nepasatot:i 9i
lqnqgi,
fa[d
d.e, ee,i
rivnitori -$L intariti
duhgynipegte.Astfel,p-e ceinepa-satoriii luptdde
la inceputcu tdrie,ca sd-icuprinddfrica 9i s:Lli
sg pard de la in-epp,utcaleaasprd
9i greu de
strdbdtut.Pe,-.cei-.-Lav"nilod nu-i
atacd de la
gstemare.
cu qej-9v[9-v-i99iamAn6luptapdnd
[ar
cAndvor cddeain leneviregi atunciii atacd,
micgorAndu-lerAvna.Tlebuiesd lu-{gtaminte,

aceastao pune in lucrare.Nes-uportdnd

inceput,cAndrAvnalorpentruceleduhovnicegti

cdcialtfelvomcddeasubloviturilenemiloaseale diavolilor. re, cdciin or-iceclrpavicleanuldiavolpoateexploata
cdcialtfelvomcddeasubloviturilenemiloaseale
diavolilor.
re,
cdciin or-iceclrpavicleanuldiavolpoateexploata
sldbiciunilenoastre.
lll.3.Diavolulneispitegtela
inceputcu pdcatemici.
Diavolulniciodatdnu
incepe lupta cu
pdcatelecele mari.El incearcdla
pa.saleascdpe om, cq sd_c,o_mitd
inceputsj-l
e
ff_e_,Sggh. lq{a nu a devenittrdddtordintr-odatd,
QL-?.inceputcUlUrtULunormicisumede bani,iar
apoi,dorindmaimultgifiindajutatde diavols-a
fdcutrob al iubiriide bani.Apoi acestpdcata
conduslatrddareaMdntuitoruluilisusHristos.
ur ne spunecd
diavolul,dg
_la
i ajungela
p_dcatelecelemari.Diavoluluiii
a noastrd,iarapoi,dacdceddm
ispiteIor, ig i facesdlag insuflelele,noastre.
,
care a-descoperit
agesj ,Viclggug al diavolilor, ne invatd:
,,M.ulte
chipuriatg".garle|e JdiaWlql) desfranSrii.Pe cei
Ltdma.i o "ineercare, ca sd vada cum este acest
pacal 9i apoi sd
se pocdiascd.Unii se lasd
cglvingisd incercenumaio datd 9i apoisd se
opreascd.Ei gAndesc:Ce voi peti dacd voi
pdcdtuio singurddatd?Nimic.Numdvoipierde
numai cu at6t. $i aqtfelfac primul pas. Din

care nu au cunoscutpdcatulle qpune_s_a lqqa

100
100

101

r ne invata: nefericire,rdulnu se opregtenumaiaici.Primul pas este astfel fdcut. Cetateasuflet,uluieste
r ne invata:
nefericire,rdulnu se opregtenumaiaici.Primul
pas este astfel fdcut. Cetateasuflet,uluieste
distrusdgipuhoide diavolipotintraacumgi-lvor
luptapeomcupdcatuldesfrdndrii".
Tnceput diavo-lul an_ta
sd-gi implineascd
indulgenlegi
incearcd
e sale pdcdtoasecu
blandete gi se aratdcu dragostefa[dde cregtini".
Din acestmotiv, {?vo!gl ng pr_e
I
lumind,
a
ca fericire,pdcatul_ca
Qlept
Itl.4.Diavolulexploateaza
faglabund.
slibiciunilenoastre.
Diavolul"
_q_lo-ate
lll.6.Diavolullucreazdin ascuns.
s]gUqluniteoame
igi alege
I taclicd importantda diavoluluieste
unul este inclinatspre
!-aqqglia_pAnteg€tui, altul
lqb!
de-arginli, altul
spre {gqflarl.3re, altulspre
exlsta-diavoli.
cd atuncic6nd diav.olii-
I spune
g gi se ascund,
altul
e, altulsgre*-ng9ledintd,altul
r6vna cregtinilorspre virtutescade. lar dg_cd
dravoliis-ar ardtain_tgaE_uralenla.girautatealor,
,QIeOtuJ Simeon-N-qu.[eg!.ggspune:,,Avem
vrdjmagifardde t-r-up,al cdrorgggP
I este
atuncioameniiar inqremgnide-'ffi-c! gis-arferide
isp-itelelui.
Agadar,degidiavolulestefiintapersonald,
afl--_e3-.
e, asupracdrora sd
u
ai_unCesdge[ilesale, ca sd ne doboarein
pdcate".lar SfAntuIApostol,Pavelne zice: ,,Nu
da[ilocdiavoluluf'(Efeseni4,27).
NeTngrijindu-negg
stglgluglg_
noastre,
vom ldsadesbhisifgellq_i1imii,iar diavoliivor
lll.7.Diavolulneataci prin
surprindere.
;enisAntffi
in
viala
duhovniceascd,gea
mai
lll.5.,,Blandetea"diavolului
. MAntuitorulnostrulisusHristosne-a
invd[atcum sd biruimaceastdputernicdispita:
Vrdjmagulm6ntuiriinoastre
pdcatsleca fii3g!_44p_li-_atr-eg.glgale.El gtie cd
gasa ngsadeliaisPtla.
de lainceput,cregtiniis-ar
sdrduitor,
dacdar ataca
dar - _trupal
neputincios"(Matei 26,41).Prin rugdciune 9i
mobilizasdlupteimpotrivilui.
103
102

"1-a

priveghere,dgrulD"uhuluiSfAntva pdtrundein lll.9.AmAnareapociinfei sfinti 9i astfelva sufletulnostrugi ne-vacu:ati
priveghere,dgrulD"uhuluiSfAntva
pdtrundein
lll.9.AmAnareapociinfei
sfinti 9i astfelva
sufletulnostrugi ne-vacu:ati 9i
4lunga pediavoli.
Sf-dntul-,Apostol P-avel ne
spune sd
prlveghemgisa-ne.rugdmneincelat, "ca.sd nu
,vQ
voastre
;
l
ispiteascdSatanadlnpricinaneidrfuilti
(l
Corinteni7,5). Nrufruarca datqfit-anepas.atii
de
cele-duhovnt-ccgti este slarea
e- qarc- are,"nevole,-diavollt! pentrua
stdpAnisufletulngstru.
lll.8.Diavolul ne luPti cu
nepdsarea.
Via[a
duhovniceascdeste
o
luPtd
,,Ai timpsd te pocdiegti!"Astfelde gAnduri
auzimadeseain minteanoastrd,pringdndurile
pecareni le insuflddiavolul,c6tgiprin cuvintele
oamenilorpdcdtogi.
Ani de zile am fost jucdrii in mdinile
diavolilor,fdcdndu-lepeplac Ai sdvArgindpdcate.
intr-oziinsd,luminadumnezeiascdsirdlucegtein
noi gi ne indeamndla pocdinfd.Darul lui
Dumnezeune face sd simfimstarea noastrd
pdcdtoasd.Dumnezeune cheamdla pocainfd
prin gdnduride pocdin[ainsuflatede Sf6ntul
inger Pdzitorgi prin duhovnici.insd, acum
intervinegi diavolul.El lucreazdcu gdndurile
?mAndrii, pecareni le insufldin minteanoastrd.
permanentdpentrusfintireanoastrd 9i oriceclipd
Incearcdsd
ne
convingd prin argumente
caretrecefdra luptdeste un
pasinapoi.Toate
mincinoase:nuai postit,nuegtipregdtit,ai timp,
eforturilenoastrepentrucurdtire 9i sfinfirese pot
pierdeintr-oclipdprincddereain pdcate.
Sfafrtultoan Gura de nur
ne inva[d:
ce o sd zicdduhovniculcdndva aflapdcatele
tale?Lasd,sdteindrepfi 9i apoiteveipocdi!
Niciunomnupoatefiinsdsigurcdin viitor
mole-gt 9i carenuse
,,Diavol@
se va
pocdisau
cd nu va muri.Dar diavolul,
ingrijegtede rdnllepdqtelor sale,nu inceteazd
ajUtatde inclindrilenoastresprepdcate,de cele
sd-lluptecu aceastdarm5".,,Ant-idotul nepdsirii
esteiqpl[
a dato-riilprduh9,v-1t-iqegti.
maimulteorireugegtesd cdgtigevoinfanoastrd.
Astfel,pocdin[anoastrdeste amdnatd 9i ocazia
inceputuluibun 9i al m6ntuiriinoastreeste
am6nat.Cutrecereatimpului,patimilenoastrese
diavolului.S-dne o-ste-nim-fuhwniq$e,-ca sd
paZi.nrLpe-latea-
s-uflefi*lui-de atacurile satanei, ca
i posibilitateadea neisPiti.
vormdri.
Rdnile sunt mai ugor de vindecatla
inceput decAt atunci cAnd s-au cronicizat.
Trebuiesdpunemdeindatdin practicdhotdrArea
noastrdde a ne pocdi. Sd facemsd rodeascd
prezentul. Sd ne inchidemurechilela pove[ele
104
105
acestea I de-ainspdimAnta $L infrico$a viclenilordiavoli,carene goptesccd avemtimp'
acestea I de-ainspdimAnta $L infrico$a
viclenilordiavoli,carene goptesccd avemtimp'
Nu!NulNumaiavemtimp.Acestaesteadevdrul,
pe carediavolulcautdsd-lschimbe, pentrua ne
pe cel credincios. $tiind toate aces.telucruri,
tr
gisi_nu_ne1emem.
[i
SfdntulAntoniecel Marene sfdtuiegte
ingela. Unuipdrinteii gopteadiavolulla ureche:
te
unor astfel de
mergimAinesd te spovedegti!" lar
megteguguridiavolegti.Pentrucddiavolii,dacdar
,,Lasd, ai sd
pdrinteleii spunea:,,Nu, astdzimdvoispovedi 9i
mdine,fievoiaDomnului".
PUt-ea eevaasupracelorcredinciogi,nu ar mai
veni cu astfel de megteguguri,ci i-ar dobori
c
ai che_mam
Lrunn_ele
lll.10.Diavolulse Preschimbd
luAndinfitigareavizuti.
DomnuluilisusHristos,in_se.mnAndu=ne-cuSfAnta
Cruce.
Din VielileSfintilorafldmcd 'diavolii se
aratd trupegte.De
aceea Duhul SfAnt ne
lll.11.Diavolulne ingeali prin
,,Satana se prefacein inger de
avertizeazdcd
Antonie-cel Mare ne spune:
lumind" $fdntul
ghicit,vise,prejudecati 9i
superstitii.
,, DiavoluI stdruia ticaIosul noaptea,
Iu-a-ehi p-ulu [e i
fgmei gi -o imitain tot felul,numai.ca sd md
ingele.Uneorimi
se ardtaca unom -evlavios,
Diavolulneingealdplinghicit,prejudecdti,
vige 9i superstitii,care
Adeseorise
prefaca cAnta psalmi.SeintAmplS
ngylgygle.
Dumnezeu
uneoricaatunci
sdrosteascddupdnoi
inteJepciune,ajtscun_s omuluiviitorulsdu. lar
acestlucrul-afdcutpentrua-lferideo ?nfricogatd
sursdde nelinigteginefericire.in plus,i-a naiazit
speranfagi l-a incredinfatde iubitoareaSa
purtaredegrijd,cer6ndu-isd se laseTngrijaSa,
pentrua amdgipeceisimBli".
cuincredereacopiluluifa[ddePdrinteleSdu.
Insdvrdjmaguldiavol,vrAndsd sldbeascd
Vie[ile
Sfin[ilor prezintd nenumdrate
exempledespreaparitillesensibileale
duhuriJor
g
relg, care uneori -v-gf.begc, alteoriimili diferite
animale,iar alteori
troPdituri,
$uibrdfuri, blasfemiigi vorbemr11dare. $i toate
.capacitatea sa (ca duh ce este.
asemeneaingerilor)ple a cqrnoagte
lucruri,lacareomulnuareacces.Maiales,cele
referitoarela viitor.Sd nu uitdmcd omul este,
106
107
care n-au- prlmitcele ce diavolulle a_ghicit,ca fiind adevdrate.Domnulinsugi i-a resp-inspe ,djavoli,cu toate ci
care n-au- prlmitcele ce diavolulle a_ghicit,ca
fiind adevdrate.Domnulinsugi i-a resp-inspe
,djavoli,cu
toate ci
mdrturiseaudespre."€l--un
aQevdr,anumeci esteFiulluiDumnezeu(Matei
4,1-11). '
frdte de al tdu, aflatintr-o localitateindepdrtatS,
se va pornisdvindlatine,diavoliicarevdd 9i aud
La fel a fdcut 9i SJdntulApostolPavel,cu
al tinereidinFilipi,careaducba
mult cdgtigstdp6nilorei, ghicind.Ea spunea
adevdrulcdnd striga despre SfdntulApostol
Pavel gi Sila:
,,Acegfioameni sunt robi ai
9i Ttivor spune
Dumnezeuluicelui
Preainalt'
(Fapte 16,17).
acestlucruse vor ardtain vis [ie
SfAntul Apostol Pavel nu a p,rimjt _aeeste
aceasta.larcAndse va intAmplade maimulteori
allevdruri,qats
. Astfel
ne-aTnvdtatsd nu c-rejemin ghicitsi prev ri,
car*e_suntlucriridiavoleg_ti. $i acestlucru,pentru
nu se
$cfipturi gi libertatede la Mdntuitorul,sd ne
ldsdmingelatide diavoli.
pentrucd multi v,
.@ti,
chiar
acestelucrdri,folosindcuvinle_de evlaviegi de
srgur. Hran-ldia
-egq--rng9!-U11a $i
poatdapoisd ingetr" Sl.Sa ne robeascd 9i sd ne
sd credemce spunediavolul 9i nici
rugiciune.
SfdntulloanGurd.de-AUrspune: ,,$i lucrul
Qelm-ai mareal ingeldciuniiestecd,atuncic6nd
sg$gll*ggyg3[i asupra acestor ingetdciuni,
incercdms-oapdrdmpe femeiaghicitoarespu-
nAnddespreea c6 estecregtinagi cd nu spune
nimicaltcevadec6tnumelelui Dumnezeu.De
108
109

cgV,-rntelqrostitsdeceidemonizati.Sa luampilda pe DomnullisusHristosgi pe Sfin(iiAposflcili,

9i ca sd ne.d-ep-rinda pe ngi -g.d nu:idamniciod_atdcrezare.Pentrucd

cuvineca noi, avAnddumnezeiegtile

aceeatrebuies-o urAmgi mai tare, pentrucd foJosegtg numele luiDumnezeupre ocard". - -Nici in visenu
aceeatrebuies-o urAmgi mai tare, pentrucd
foJosegtg numele luiDumnezeupre ocard".
-
-Nici in visenu trebuies5-crdilEffi, pentru
cdvis ldtoare.Defoartepufineorine
vorbegteDumnezeu prinele. Dlavglii insdnepot
urmdrindsd ne
vorbi de multe eri .trrjn "-ele,
qlll-q
I. De aceea, SfAntuI
ileisaaSungubtfrupu
l6anScarar_ulnezice:
,,Njmgni sa nuseinvoiascd
a se gAndiziuala ndlucirivisatein timpulnopfii,
murddreascdin
timpul stdrii de veghe cu
spurcdciunilevisatein timpulnop[ii''.Deci,r-egula
d-q:rurpentruinterpretareaviselore$tede a nu
credein vise.
Dacd Dumnezeuvrea sd ne descoPere
voiaSa ceasfAntdprinvise,are-p-Ut-e,r€a-Sdne-o
descopere,treqdndpggt-ece_nzulangSstra(dqa
n.ucredeinvise).
loan Scirarul ne inva[d: ,,Qel ce
$fAntul
credein viseesteasemeneacelui
rge
dS-,e--ng
9t"-c0nd--s-un!emlleJi. Atentie, de
asemenea, 'Si
la.-supefstitii f.i-la
i-ti.
inilg di3_1q!i!o-1,prin
Ag_e-:_!pg
careoam
considerdcifra '13 fatidicdsause nelinigtescla
strigdtufcucuvelei saulaurletulc6inilor,saudacd
ie-atdiatcaleao pisicdg.a.m.d.Totiacegtia,fdrd
s! vre-asau fdri q-a"-i-1l9leag5,igi leagdviata,
r.Suntoamenicare
fericireasaubelgugulde qnumitepersoanesau
intAmpldri,care nu
au
nicio legdturdcu

gi incgarcd.s-oprhda". CAnd em in vise,ddmdfac-ilp-f-qlr,eptul

desfdgurareafireascaa vie[ii.Decelemaimulte ori,tj av_oIii aran19a1aast& t | _U cf_u-riIe--ea oamenf sfllieA$ in
desfdgurareafireascaa vie[ii.Decelemaimulte
ori,tj av_oIii aran19a1aast& t | _U cf_u-riIe--ea oamenf
sfllieA$
in supersti[ii.Este-vorba aici de
oameninecredinciogisaumaiputincredinciogi.
De aceea, SlAn_t"U[_1_o-_an-
dejur
ne
".G^u.fa
spune:,,VdzAnd un om
oarecare, .f_ep,ed"e_tl, pgti
cele_lilc_i--v-rAim-a"S"tr,at_e,lu'Ltau, fdrd niciun motiv
justificat? 9i
nu in[elegic6t de mare
,9gte
b-atiocura, c6! dg
marees-terugineagi,maimult,
cdtd-e"mareeste- primejdia.De multeori,gmul
areun-co rnar,sauvedeopjslcd neagGsaualte
lqgruri Si gfg"lecd acesteaar prevesticevardu.
AqeAgla_esG- o Iucra-r-e--diavoleasea,pentrucd nu
ceea
egcrede

i.qpd"cate.Prinurmare,cAndiegidincasd,sd te pdzegtide a pdcdtui.Dacdvompdcdtui,va veni 9i cddereanoastrd.Astfel,diavolulnu ne poate vdtdma.Dacdvompdcdtui,vomfi subinfluenta diavolilor.carenevorconducelatotlucrulrdu". '

gondqmna,la.indg_m1ulnefastal supersti[iei,dar nugg4!*9-uts? diavoleascd ce ti-a fostintinsd.-De

omulfaceziua rea,glp_g!:_eq-el:_e,3

Degi_-S"fd$A_-9-gtiplurdcondamndoricefel te"fll_Leg!_??-2_9-)9i estecunoscutcd
Degi_-S"fd$A_-9-gtiplurdcondamndoricefel
te"fll_Leg!_??-2_9-)9i estecunoscutcd
d,tavolul-"este-tatelminciunii(loan 8,44),se
ui cregtinicare _se ocup_A "
ui cregtinicare _se ocup_A
"

qqghicitul,

gi-prejudecdti,lds5ndpiiii aCea'Str"ca 9al"eeonducd via[alor. SfdntulloanGurd _deAur ne invatd: ,,Noi insdn_qilrehuiesi cddemviclenieidiavolilor,ci sd n"gindepdrtdmde orice_-,uryqaltdsatqnicaa vtq-itqiei, g-!rlci!g,!ui, preziqer"ii -se-U a superstitiilo-r. Cdcipentrunoi estemai de prefsd credemin

't11

110
110
lui lis-usHrjstosin oric,pn-esaz, boald sau t1e-buinfd,pentrucd sevaindepdrtade lqglare_-satanicd".
lui lis-usHrjstosin
oric,pn-esaz, boald sau
t1e-buinfd,pentrucd sevaindepdrtade
lqglare_-satanicd".
lll.12.Diavoliineispitescprin'riul
natural.
Dumnezeua
ingdduitdiavolilorsd
ne
ispiteascd,peJlt!!
o_am-elilor.Mul careexistdin lumeestedemulte
ori o- armd re-dutabilaa diavolilor, Prin care
e pe oameni.Astfel,diavolul,trimifdnd
cele rele oamenilor,adicdnenorocirile,bolile,
incercdrile,mAhnirile, leqgegt-e- de multeori sd
aducdpeoameniladisperare gideznddejde.
in pildaEvangheliei,cu femeiagArbovd;
se aratdpUtinladi.avofutul i pe oameni
li.DomnullisusHrislos,vorbinddesprecei
19. ani de.'suferinld:aifeneii,spunecAsatao3_a
lggat-_qcu aceA_gta (Lqca13,1_1).Din nefericire,
diavolulne
rdzboiegtetot timpulcu cele rele:
qa_[niri[ene coplegesc,bolilgrne cerceteazd,
mo-artea bate la uge, n"glq!1gt-!gene incearcd,
rjle ne suntspulberate, -spglanlgle zdrobite,
b_gj_ulincercdrilorne
lovegtefdrdmild. _lar noi,in
fala greutdlilorvietiigi, mai ales, d1n "pricina
.
tii,
ngputin[e.!-or gi
desqurajdrilor,ne
O&dem,nadeidea*ai.credin[a. lar pentruaceste
lucrurine certdmcu
Dumnezeu,il hulim,il
lar pentruaceste lucrurine certdmcu Dumnezeu,il hulim,il ocdrAm,ii cerem socoteald.A]aturi-de rnoi,

ocdrAm,ii cerem socoteald.A]aturi-de rnoi, diav-olutsehucurdde acestereugitealelui. te pentru a

infruntagreutdfilevie[ii,c *rn!_ul, viefiipri ot momentele _gr_ele ale voliinealacdmaiiles cAndDumnezeu ie si
infruntagreutdfilevie[ii,c
*rn!_ul,
viefiipri
ot
momentele _gr_ele ale
voliinealacdmaiiles
cAndDumnezeu
ie si finn"_jgpjtiti, pentru
9i urmdr-egtesd ne indepdrtezede El, ca dupd
aceastasddevenimpraddugoaldpentru.ei.
care apar datoritdfirii noastre
gldbitefafd
de micro-bi.Al!9 _pqli sunt datorate
pdcatelornoastre.Alteori,
trupurileoamenilofgi
diavol-ulintrd in
, _ din
sdndtoasefdc6ndu-lebo
I
spune: ,,Suntagadar
diavolicare intrd in tr
madularete-lui
I
omului Qi in
toate
- ---a,
-l-aslndu-le
aptqap-e- fara vlaga.
$i
aceastase int6mpldcu
toate.cai4.!r_qpnuseafldnicioboald".Deaceea,
in oriceboalStrebuiesd alergdmin primulrdld
la SfinteleTa
nirrnalla$antut
i. gi nu
M-as|u, ci g.i_larug-aqtUml_e
ciale pentruvleji,
tnsomnii,precumgi
.deochi, falme-ce, eogm,aluri,
oricere_j-ecareii b6ntuiepe
oameni.
P-qt-er-e-a-lui Dumnezeu "esle infinil-mai
maredecdta diavolilor,iaromulcafegero?galui
Dumnezeuva putea sd
scape prin puterea
dumnezeiascdde orice rdu cu barelatana
incearcd sdnechinuie.
112
113

a jnc-ersa-,-qf.ed.nJa-9!--9*Vlavja

We-

lll.13.Furnico-leul Furnico-leuleste tacticade actiunea diavolului. t diavoluleste mig 9i neobservat, d, iarduPdo
lll.13.Furnico-leul
Furnico-leuleste tacticade actiunea
diavolului.
t
diavoluleste mig 9i
neobservat,
d, iarduPdo
Perioad{ de
timpdevinemaregi infricogitorca leul(l
Petru
5,8). Furnico-leuleste, de fapt, pdcatul,aga
cumni-lprezintddiavolul.Lainceput,inaintede
a pdcdtui,diavolulni-lprezintdmic,cAto furnicd,
fdra inqe-mLtat-ate-
fdrd cons-e-c-lxle.Se strddu-
Si
iegte, +Utat de
patimilenoastre,sd.ne prezinte
pdcatulca fiindmic ai fdrd niciogravitate.lar
$P,.A qe ampi-cituit,ni-laratdca unleu,mare 9i
i-nfricog6tor. $i
acest lucruil face pentrua ne
arunca in deznq-dejdegia neconvingecd numai
estegansddepocdinfd 9i, deci,demAntuire.Toti
am avut de suferitde
diavolegti.
pe urma acesteiarme
calcio poruncddumnezeiascd.De exemplu,sd
desfrdnezi.Ajutatde poftata spre desfrdnare,
gregegte. $i apoice marepdcat,astdzito[ipacd-
folosegtediavolul,ca sd pard*mai-micpdcatul 9i
fdrdinsemndtate.
uit,diavolulte aducela dganeOeide, spunAndu-[ice lucruinfrico$atorai fdcut.Cumai sd te ducila duhovnicultdu sd-i spuicd
uit,diavolulte aducela
dganeOeide, spunAndu-[ice lucruinfrico$atorai
fdcut.Cumai sd te ducila duhovnicultdu sd-i
spuicd ai gregit.El,carete gtieatAtde bungi
Deaceea,
. in
sau.grele
. Cinea
Deci,nutrebuiesdconsiderdmunelepdcatemici
9i
a p,icateloreste dtlt
oilvqi.
e a
poruncilor este de la diavol.Oricecdlcarea
poruncilor dumnezeiegtiestep-acat.Bineestesd
ne
rugdm, cdci mila lui
Dumnezeueste
nemdsuratd.
lll.14. Diavolul ingeali prin erezie
gi necredinta.
puternicddreaptd(ortodoxa) 9i
faptele, -
bune
cregtine mdntuiesc pe
om.
Dimpotrivd,credinfardtdcitd,ereticdgi care se

curat?Ai-cdlcatporuncalui Dumnezeugi pentru aceastavei fi canonisit.Pentrutinenu maieste iertaregimila.Numaiaigansdde mdntuire.Mai bine distr-e-azd-te-gi pdcdt-u_ie-gtein continuare. lngreundndu-tisgflCtutcu pdcate, pierzi aEtfel ganqapocdinteigia mAntuirii.

gregitintr-osingurdporuncddumnezeiascd,s-a fdcutvinovatde toate porunciledumnezeiegti.

altelemaigrele. {ceastd metodadedeosebire

nupdcdtuim,pentrucd oricepdcatesteurdglgre inaint'ealui Dumnezeugi frDame pe Dumnezeu. lardacdam pdcdtuit,sd ne ridicdmimediat,sd

114
114

115

sprijinApe naeqqci!:i gpeneg(i di-a-vole gtigi care 9i nu cun-oagteSfinteleScripturi,nufolosegte 9i4u mAntuiegte.
sprijinApe naeqqci!:i gpeneg(i
di-a-vole gtigi care
9i
nu cun-oagteSfinteleScripturi,nufolosegte 9i4u
mAntuiegte.
SfAntul- Atanasie
cel --$/31s
spune:
,,Diavolul, care in
urAciuneardutdtilorlui, -a
-ndqg"q,sit ereziile, s,e folo-segle-.-dq- cuvintele
':
I
SfintelorScripturica de un acoperdmdnt, pentru
vi, semdn6ndin eleotrAva.Ea
e". Ca urmare,credin[eleereticegi
gregite,care'se impotrivescinvdfdturiiBisericii
ortodoxe sqnt -- pigdicj -infricogatoare pentru
.U-altullea sufletelornoastre 9i
qeale
d, diavolulintindecyrqg
Cleyglllor.
rg.L,gleS-
grlsrinyd!4i, carese incredin ei ing$i.
Diavolulse prezintdin fafa lor cu gtiin[a 9i
filozofiagileaducen9cJgQ.4[a.
Oare nu-i vedem Pe astfel de oameni
l6ngdnoi? ,,Cine a vdzutceeace spunSfintele
Scripturi?",intreabd cei
necredinciogi.latd
gtandurlgljntrebari insuflate de diavolioamenilor
care au deja o"incli naJg9p re.4-qg;"e=gf-gttd.
SfantulApostolPavelscrie: ,,Dumnezeul
acestui veac
(diavol
4Qc,re.dnei"giliIor, qA Se
SfinteiEvangheliislava/uiHnstos".
Itl.15.Oameniipicitogi sunt
slugilediavolilor.
Diavoluleste impdratulacesteilumi a
pdcatelor(loan12,31).El are in aceastdlume
slujbagiisai.Vrdjmagulmdntuiriinoastrese luptd
116
117
pentru pierderea sufleteloromenegtiqt_a*ryUt qqefleLcu-voia illlddgauna Astfel de sau fdrd voia 16r. oameni,gata
pentru pierderea sufleteloromenegtiqt_a*ryUt
qqefleLcu-voia
illlddgauna
Astfel de
sau fdrd voia 16r.
oameni,gata oricAndsd facd voia
diavolului,sunt nenumdra[i,atdt tineri,cdt
gi
vdrstnici,bdrbatigi femei, latd numaicAteva
gxgmple: gotul tiran,aspru,be{ivgi desfrdnat,
carealungdpaceagidragosteadinfamiliasa; .g
ftlmeie ispititoare,care umbldsumarimbrdcatd
pe stradd,smintindpe oameni cu
pdcatul
desfrdndrii;un om de gtiin{asau--de-eulturd,
npcredinciossau eretic,careprinscrierilesale,
princuvintelesalevarsdotravanecredinleigi
a
ereziilorin sufletelecititorilor;omulbogat,carecu
ajqtoru I banilorcorupecongtiinfele ;
!ata! Sinama,
cgre_grl!
eqqge$galee-erellqe_gf Ulgat_a,pg
o
dau_lapjflgl_!!_gl,nduc pe acegtiain
mrejele
pacqtgIo_1;g Ls pr,epierd e_reasuflete_lgr
Sa l"uam-aminte_ta_noiingine,ca nucumva
saajungemvreodatd
s?Hli,ra-. "v.oia noastr
r,cuvoia
astfei la
care-s-au pierdutin iad, din
prisina ,nqastrd.
Dumnezeune va spune atunci:
,,Eu
voi cere
sdngeleluidinmdiniletale"(lezech.3,20).
TotM6ntuitorulnostrune-aspus: ,,Ferili-vd
de proorociimincinogi,care
vinla voi in hainede
oi,iarpe dinduntrusuntlupirdpitorl'(Matei7,15).
larSffn[iiApostoline-auinvd(at: ,,
otrsilrui-duh. Ci cercetatiduhurile,
Dumnezeu, fiindcd mufti proorocimincinogiau
iegitinlume"(1loan4,1).

qare

AyAnd o astfel de la Poruncd de Drrnnezeu,trebuiesd neferimde oricelegatqg' cuduhurilenecurate
AyAnd
o astfel de
la
Poruncd de
Drrnnezeu,trebuiesd neferimde oricelegatqg'
cuduhurilenecurate (deastrologi,vrdjitori,magi,
prezicdtori,
senzitivi, contactanli ai
OZN,
bioenergeticieni,radiestezigti)etc'
Chiardacd
demonulse
prefacecd spuneprinei adevdrul,
noi,cunoscdndscopurile pecareleurmdregteel,
sd
le
respingem,aducAndu-neaminte
de
pdcdtosuluii-a
cuvinteleSfintelorScripturi:,,lar
zisDumnezeu:'(Pentruce tu istorisegtidreptalile
Mele gi iei tegamantulMeu in gura
ta?>"(Ps.
m6ntuirea,pentrucd rdm6neincdtugatpdcatulgj,
robal satanei,careil conducelatotlucru!rdugi
aceastaimpotrivabundvoinfeilui Dumnezeu,
,,care vreaca toli oamemTsd se mdntuiascagi la
cunogtinlaadevdruluisd vind"(1Tim.2,4).
Armadeznadejdiiesteextremde eficace
pentru diavoli, cdci deznddejdeava sluji
intotdeaunade sfetnicrduomului.Ea ii inchide
omuluicaleaintoarceriila Dumnezeugiil silegte
sd rdmdndimpotmolitin mlagtinapdcatelor.Dar
cum lucreazddiavolul?El goptegtela urechea
49,17).
fiecdruiom pdcdtos: ,,latd tinerefea [i-ai pierdut-o
in pdcate,toatd viafa ta ai fdcut
numai rele,
desfrdndri,hofii,minciuni,iubirede arginti,befii,
lll.16.Diavolul ne luPti cu
deznddejdea
ai minfit,ai jurat, ai hulit pe Dumnezeu.Ce
nddejdede mdntuireai? Egtipierdut!Cel pufin
mai distreazd-te,cAtezile mai ai de trdit pe
Casdpdcdtuiegtiestecelmaiugor.Rar 9i
pdmAnt". Astfel
greulucruestea
te pocdi 9i a te mAntui.Multe
urmdregte diavolul
sd
addnceascdpeom 9i maimultin pdcate,sdfacd
pricinicontribuiela aceasta:nepdsarea,ruginea,.
inimanoastrdlocagaldiavolilorgisdneindepdr-
lipsade interes. $i astfelomulrdmAnecdzutin:
pdcate,departedemAntuireasa.
Pocdinlanoastrdse spnjindpe nddejdea
cd Dumnezeu, prinmareaSa milostivire,i9i va
deschidecudragostebralelesale,primindpefiul
tezedeDumnezeu.
.Atitudinea noastrdtrebuiesd fie alta.Ai
paciituit?Trebuies6-ti pard rdu de pdcatele
sdv6rgite,sdteridicigisateintorcilaDumnezeu.
pdcatului,in
celpierdut,careseintoarcedin tara
casa TatdluiSau. Lipsitde aceastdnddejde,
SfdntulloanGurdde Aur zicecd,,diavolulare
cea mai mare bucurie cAnd omul cade in
deznidejde,mai multd decit
atunci cdnd
omulpdcdtosse simtepardsitde Dumnezeu 9i
neputincios,renunlAndlaluptadea
seeliberade
pdcatelesale,careil apasd.largreutateapdca-
telor sale cregte in fiecarezi 9i starea sa
sufleteascdse inrdutd[egte.Odatacu
pierderea
picituiegte".
SfAntaScripturdgi Sfin[iiPdrinfine aratd
cdtde bungi iubitorde oameniesteDumnezeu,
cas6 nedeanadejdegicuraj,sd neridicdmdin
robiapdcatelor.Defiecaredatdc6ndgovdimsd
nddejdiisalein
Dumnezeu,omuligi pierde 9i
118
119
ne poceimgi rdmdnemin deznddejde,bucurdm pe-diavoligi ne facem robii lor. Trebuiese scdpdmde aceastdcursda diavolilor(ll
ne poceimgi rdmdnemin deznddejde,bucurdm
pe-diavoligi ne facem robii lor. Trebuiese
scdpdmde aceastdcursda diavolilor(ll Tim.
qlg_EiHristos_inmiilocutlor
(Matei18,20) Sidg
aceeaii urmdregtepeceiizola[i,peilfu a-iataca.
Deci,trebu'" 9e PE-$Em iii}ermanente
bgalua
2,26).Sd nu ne ldsdmstap6ni[ide deznddejde,
s' qu Bise-naa 9i cu
cdci deznddejdease
nagte din
mul[imea
pdcatelor,din ingreunareacongtiin[eigi din
nesuferitamAhniresau din mdndriegi din
ingAmfare,dupd cum ne spuneSf6ntulloan
Scirarul.
Aceastdstare de deznddejdenu este
plScutdlui Dumnezeu,iar SfAntaScripturdgi
Sfin[ii Parinti ne-o prezintdca pe o stare
sufleteascdpericuloasd.Numai diavolul se
bucurdde deznddejdeaomului.Oricegdndde
deznddejdeestedelacelviclean.
Sf6ntulloanScdrarulspune: ,,Nimic nu se
compari cu indurarea lui
Dumnezeu.De
aceea,cel ce deznddijduiegte,s-ainjunghiat
pesine".
sem"eniinogri.
Cregtinii,iare suntuni[iduhovnicegtecu
Hristosgi cu semeniilor, cAnd se roagd
impreuni,se ajutd unii pe altii gi muncesc
impreund,iar Harullui Dumnezeuii pdzegtede
sagefilediavolilor.Cele mqi multe_cazuri_de
situeideresunt semnalatela oameniicare se
despartde Bisericdgi trdiescizolafi.Datoria
noastrdeste foarte clar6: Nu vom ingddui
diavoluluisi nepiardi cuingeliciuneasa.
Se rdmAnemcredinciogiin cele ce am
invafal 9i de caresuntem?ncredinfafidinSfintele
Scripturi 9i invafaturileSfin[ilorPdrin[i(ll Tim.
3,14).Pentrucd acestelucrurisuntsprefolosul
mAntuiriinoastregi al dobdndiriivielii celei
vegnice.
l'1.17. Diavolulataci pe oamenii
izolati
lll.18.Diavoliine ispitesccu cele
de-adreapta.
Oameniiizolq[i,care se sprijini pe ei
ingigi,carenu se sfdtuiesccu al[ioameni,sunt
cel mai ugorde atacat 9i de doborAtde diavoli
lntarLre*are-erp-rqgaa_dpt-sau maimulfifrafiesteo
armd-infricogatdimpotriva
diavolilor.O*qme[[
U
, carese ajutd 9i se intdresc
reciproc,cad foartegrgu in curselediavolilor.
Vrajmagulmdntuiriinoastre
-cd undesuntdoi
s_autrei adunatiin numeleDomnului,acolose
Dacdvedediavolulcdarmelesaleplinede
rdutategide pdcatenuau reugit,gtuncineatqcd
cu mdn-dria.Omul care cedeazi acesiuimare
p6cat este_stdrnitde orgoliu 9i, astfel,dincelmai
inaltoniduhovnicescva ajungecelmaipdedtos.
Dacd,de exemplu,ne tuftamcu diavoliigi nu
ceddmispitelorlor,ei.lgi-schimbA-metodelegi ne
alacdcucelede-adreapta,cu mdndria.Astfel,i[i
120
121
Scdrarul: ,,Dracii c-ituim,fie, daci nu picit pe cei ce picituiesc, pentru ca prin lucrul cel
Scdrarul: ,,Dracii
c-ituim,fie,
daci
nu picit
pe cei
ce
picituiesc, pentru ca prin lucrul cel de-al
doileasi pitim peceldint6i".
i
nostru ne
indepdrtdmde Dumnezeugi pierdemastfelplata
pentru--vidu$lepe care le avem. Acestexiebnii
ale diavolilor
impotr,iva
acegtia, diavolul ii prindein mrejelesale,
Si stim bine!Si stim cu fiici, si luim
aminte!
lll.19.Celepatruatacuriale
'diavolilor in preajmamortii
omului.
a) Primulatacal diavoliloreste asupra
credintei.Satanaseamdnig6nduride indoiald
gi de necredinfdin minteaomului.Cregtinul
trebuiesd se insemnecu SfdntaCruce,sd se
roage -lui Dumnezeucu smerenie gi sd-i
in
care se manifestdispita
rdspundd: ,,Mergi inapoiamea,Satani, tati al
minciunii,
pentru ci
eu
cred ce
spune
Dumnezeu,iar nu ce spui tu gi cei asemeni
fie!";
122
123

cre$tinilorgia.eelprce-spsresc-Ounonmseite.P"

pe.gqi|altioamenineinsemnqti,_p-a,q:atO,gl"$r.progti, Fariseuldin noi va cugeta: ,,nu suntca ceitatli oameni,rdpitori,nedrepli,adulterP(Lc.18,11). $i astfelse Tntdmpldceea ce spuneSf6ntulloan

b)Al doileaatacesteasupradeznideidii. Prin aceastaneinfricogeazdcu pdcatelepecare le-am fdcut, spundndu-necd nu mai avem
b)Al doileaatacesteasupradeznideidii.
Prin aceastaneinfricogeazdcu pdcatelepecare
le-am fdcut, spundndu-necd nu mai avem
nddejdede m6ntuire.Noisd ne aducemaminte
Cdnd Domnul nostru lisus Hristos a
cobordtla iad,El a desfiinfatimpard[iaiadul0i 9i
a eliberatpeceidefinu[iacolodediavoli.
SfAntulAntoniecel Marene spune:
,,Se
cd Dumnezeueste milostiv 9i
poate ierta
pdcatelenoastre;
cuvinesi nu ne tememde atacurilelui gi de
sigelileluiarzdtoaregi devicleniilelui lucrate
c) Al treileaatacal diavolilorin preajma
morfiiomuluiestecuslavadegarti.Prinaceasta
ne indeamndsd avem increderein faptele
noastre.Noi sd ne aducemamintecd toate
faptelebunele-amfdcutnumaicu ajutorullui
de megtegugitalui minte. Toate acesteanu
sunt nimic inaintea puterii lui Dumnezeu,
MintuitoruluinostrulisusHristos,care i
qu, cre-d-inld-sicu-evlavie,
punepefugi toati ogtireadiavolitor".Aceasta,
i
Dumnezeu:
intrucdtDumnezeune-aincredinfatcd
,,maimare
d)Al patruleaatacestecuinchipuireade
sine.Lamul[icregtini,inaintede moarte,diavoiii
se aratdin chipdeTngeriluminafigialtendluciri
(ll Cor. 11,14).in acesteclipetrebuie'sdne
smerim 9i sa-i zicem:,,Prefd-te ticilosule in
intunericultdu. Eu nu sunt vrednicde astfel
dearitiri".
neputinciogiiavemcurajulsdnearuncdmin luptd
9i sdneimpotrivimvrdjmagilordiavoli.
La SfAntulBotez am fost intreba[i:
,,Te
lepezide satanagi de toatelucrurilelui gi de
Dumnezeu,
egte mai
de,la
p-uternic OeiAt
toli ingeriilui? De toatdslujirealui?" lar noi
amrdspuns: ,,Mi lepid!"
SfAntul- potez,
larapoi:
,,Te
unegticu
diavolul.
Diavoluldispunede arme puternice 9i
nenumdrategi ne atacdcu marefurie,pentrua
ne birui. "Dar nu trebuiesd ne speriemde
atacurilediavoluluiatAtatimp cAt ne afldm
aproape de Dumnezeu cel Atotputernic.
M6ntuitorulnostrulisusHristoss-afdcutom ,,ca
sd sfrice lucrdrilediavolulul'(l loan 3,8) 9i sd
izbiveascdpe cei pe care,,frica morliiii linea in
Hristos?" $i noiamrdspuns,,Miunesc!"CucAt
vomfi maisfinfi,maiapropiatideDumnezeu,mai
unitimisticcu Hristos,cu atdtdiavoliivorfi mai
departede noi,iaratacurilelorvorfi mainepu-
tincioase.larcu cdtvomfi
maiunilicu lumea 9i
cupdcatele,cuatAtdiavoliivorfi
maiapropia[ide
noi 9i noivomfi slujitoriilor.SfAntulApostolloan
nespune: ,,Cel ce s-andscutdin Dumnezeuse
pdzegtepe
sine,gi cel vicleannu se atingede
robietoatdviala"(Evr.2,15).
El' (1loan5,18).
124
125

este Qele€_g,,gfe_i, decdtcelce estelume"(l loan4,4).Alaturide DumnezeucelAtotputernic, nefacemginoiputernici.gi astfelginoismeri[iigi

CAPITOLULlV - Metodede luptd impotrivadiavolilor lata cdtevadin metodelegeneraleprin
CAPITOLULlV - Metodede luptd
impotrivadiavolilor
lata cdtevadin metodelegeneraleprin
carecregtiniipotsdrespingdatacurilediavolegti:
1V.1.GhemareanumeluiDomnului
gi M6ntuitoruluilisusHristos
cdnumaicuDumnezeuvombirui(Psalmi59,13).
De aceea,pe DomnulnostrulisusHristossd-l
chemdmin ajutororidecdteorisuntemluptatide
diavoli.Darpentruaceastatrebuiesd avemmai
intdicredinfdputernicdin Dumnezeu,dupdcum
se c6ntd ,,Cei ce ndddjduiescin Domnulsunt
ca muhtelecel SfAnt,nu se vor clitina de
sdgetileluiVeliar".
SfAntul
loan
Scdrarul
spune:
,,Rugiciunea, dupi
calitatea Gi, este
petrecereagi
unirea mistici a omului cu
Dumnezeu.lar dupi lucrare, este intirirea
inimii, impicarea cu
Dunmezeu, maica
lacrimilorduhovnicegti,pod de trecerepeste
ispite, zidul care ne apiri
de
necazuri,
sfirimarea rizboaielor diavolegti, sporirea
duhovniceascia omului, hrana sufletului,
127

Trebuiesd neaducemaminteintotdeauna

[uminarea minfii, securea deznideidii, intristirii, bogitia monahilor, f,geastii salagluireeste de doud feluri: una se
[uminarea
minfii, securea deznideidii,
intristirii, bogitia monahilor,
f,geastii salagluireeste de doud feluri: una se
poatenumi , iaraltamo_t:ali.
nimicirea
1)Satanasdldgluiegte
,
comoara celor ce se linigtesc,imblinzirea
mdniei, oglinda sporirii duhovnicegti,
descoperirea agezirii sufletegti,
prevestitoarearisplitirilor viitoare, semnul
ea.nd-loculegte cufiin[aluiin trupulomuluigfqand
chinuiegte-giJr,upul Si
srrfletul.In felul acesta,in
omse afldunlgmgn_saumajmulti.Acestfel de
slaveiceregti"s.
lar
SfAntul Evagrie monahul spune:
om este un demonizat.Din SfinteleEvanghelii
afldmcd Domnulnostrulisus Hristosvindecd
demonizafii.De asemenea,Sfintii Apostoli,
,,Rugdciunea este
vorbirea
mintii
cu
uceniciiDomnului,izgoneaupe
diavoli din
Dumnezeu,vlistarul blindetii, rodul bucurii-
oameni,cunumeleDomnului.
lor duhovnicegti,alungareaintristdrilorgi a
descurajirilor, urcugul mintii citre
Dumnezeu,lucrarea demni de vrednicia
mintii sau intrebuintareacea mai buni 9i
curati a ei".
2) ljf-g
c6nd"-omul
l, satanapetrece* !n om
In
felulacesta ,,a intratSatana"(ln, 8,27)in luda,
ad
s-a