Sunteți pe pagina 1din 60

Mmqfisq'rnoa Bansaua

$ffRrt'o b0 cfipHryal
Lucrareap6rut6 slb indrumarea Pr.Duhovnic Protos. PAISIECINAR

GT'PruNS
in locdeprefaftr........ - ADEVARUL - VrATA CALEA
RUGACIUNE CATRENAscAToAREA DE DIJMNE2EU.....,.......... .,..,... t2 EF'ECTIII DE BUMERANGAL RAULUI FACUT

pAzrroR.....,............. .................. lmcenur II

...............,......3 ......,............4

(BOAr-A)

TArNA SFANTULUTROTEZ .......................16 BISERICADUMNEZEULUICELUI VITJ, STALP$I TEMELTE ADEVARULU............ .........19 RUGACIUNE LA ICOANA MAICII DOMNULIJI.,....., 26 RUGACIUNEA CINSTITEI CRUCI ........,....28 LIMBAruL LUMANARILOR ..."....,.............31 SFANTUL MASLU..... ................31 RUGACTUNE PENTRU CEt BOLNAVTgr SUFERTNZT34 sPovEDANIA.............. ....,-........36 CANDELA ................38 POSTURILE.,.............. ....,...........39 POSTURTLE NEGRE 4I TTNARTLE] .............................. IAJ GRrJA PENTRU nArOSap ........................41 pENTRUcEf ADoRMrrr ........................ ACATISTUL 4d RUGACr1INE................ ..............58 CATEVA,,RITUALUzu'' CRE$TINE PENTRU AJUTOR CERESC ...............59

..........r2

Rr_lcActtxr .........,.......

cuvaNr osrNCueiERE:::::::::::::. n3 ............

..............60

In loc de prefaffi
noslrh slevdfle!' fle, Damneze:ul "Slavd Omule, auzi? E glasul fngerilor din ceruri care pururea pe Domnul. lauddgi preamlresc O, sufletenec6jit! LasEgrijile vielii pim6ntegtim[car o glasulcu al lor. DI slavbCeluice te-afdcutchip clipdgi une$te-ti dup& chipul S6u gi te-a pus stlpdn peste toate vieluitoarele pdmdntului, Aceluiacaredin dragoste pentrutine gi-adat singurul Fiu in manatg, ca str-firlscumpere pScatele! Inchideochii pi pentruo clipl prefl-te tntr-o stelufi. N-o opri. Egti tu, suflete,scAnteia divinl cobordtl pe p[m6nt! Las-o liber[! IatI, ea se inalf[, se intdlnegte cu alte stelu]e, se imbr[figeazl,danseazl gi l6i continul urcugul.E din cc in ce mai mult[ luminfl.E un tot de lumintr. Porlile cerului sunt deschise gi lumina te prirnegte tn ea. Ji-e bine. Ji-e bine ca atunci cdnd erai copil qi te cuiblreai in brafelemarnei.Sirnfi mdngdierea gi te simli liber. Egti mulfumit deplin. Privegte-te! Zdmbegti! ,,0, Doamne,acum Te vdd! Acum Te sirnt! Egtl.aici, in inima mea! ESti in mine, doar eu Te acoperisem ca gdndurile mele,cu vorbelemele,cufaptele mele,cu neStiinla mea,cu grijile melede om. Doamne, Te rog, iartd-md! Ce orb am fost! Acum am deschis ochii Si Te-am recunoscut! EStiTu,acelaDINTOTDEAANA! " Omule,acumctr L-ai reglsit pe Dumnezeu, c[ L-ai vdzut int6i in tine, apoi in mine, apoi in flori, apoi in soare,nu-L rnai pierde!

cicl Na-rcALEDE-A rn il r,lni nu

CALEA _ ADEVARUL _ VIA"!'A


Motto: ,,Cdutali-L intdi pe Dumnezeu tn irsimtt voastrd. Aceasla esteprima bisericd in cart trebuie sd intrali!,, Iatl-ne intrali ln mileniul trei de la NagtercaM6nr.ril,'.rulul. Sufletegte ne afl6m incl o dat6 l6ng[ ieslea ce ad6posf0ape gi ,,pruncul mititel tnfdselel" gi impreuni cu pistorii ii aciucern cintecele noastre de slavd, colindele noastredin mogi-rrrtrmoFl. Mare slrbitoare est aceasta,celebratl atAt pe Pdrndnt r;6i 6i in Cer! Cdci ce altd bucurie mai mare putea Durnnezeu sd facd Iumii decdzute, ,,celor sdraci", Iipsipi de harul lui Dun"tnezeu, decdt aceea de a trimite pe Unicul SduFiu, Celfird de patat din prin propria maarle? li.lus gl veac, sd ridice pdcatul strdmogesc putea numai El, fiind Dumnezeu, ridica pe om din moartea trupeascd $i sufleteascd tn care cdzuse! In marea Sa dragoste, Dumnezeu I-a creat pe orfi ,,dwpd chipul Sdu" (Facere -1, 26-27), - trasdndu-i . linie vielii, tncredinsdndu-iPdmdntul'cu tot ceea ce era pe el spre gt'riit 4i l-a tnzestrat cu doud mari doruri: rasiune gi libertate. Pentnt ci este un Dumnezeudrept i-a ldsat fn mod voit liberul arbitru deo*r'ece numai prin voinld praprie se poate aiunge la desdvdrSire,llu a impiedicat pe nimeni in cdderea sa Si nici nu a ridicctt pe nimeni forlat, dar cunoscdndperfecliunea Crealiei ,rEraw bame{o*tel (Facere I, 3t) - a stiut cd BiniTe va fnvinge.Astfel cd dar:d 5v'r,ri Adam au nesocotit cuvdntul Domnului Dumnezeu, airs.gintJ pedeapsacapitald asupra lor Si a urmasilor lor ,r"'edci tn $as tn csre vei mhnca din et" vei nuri negregit" (F'acere 2" lb.l7), Feeioara Maria Si Domnul lisus Hristos, prin sfinlercia t'ieyii lor, au impdcatpe om cu Dumnezeu,reabilitdnd bdrbatal 4i ;"emti,*. ilttttu!1it, Desi de la Adarn si Eva pdcatul i1t..lume ,s-a Dumnezeu a lucrat continuu asupra omerurtt' a ates uil papar

cdruia i S-a descoperitprintr-o revelalie directd, ficdnd minuni in mijlocul lui, ddndu-i spre locuit ,,pdmdntulJiigdduinfei", ddndu-i legi, porunci, pedepse, hrdnindu-l Si apdrdndu-I, spre a-l aiuta ca sd-L cunoa,scd Si sd-L asculte ea pe un Dumnezeuunic. ,Astfel, timp de peste 40 de generalii s-apregdtit venirea tn lume a Celei cale este ,,uSa mdntuirii", care a biruit pdcatul gi s-a supus voinyei lui Dumnezeu, Ea liind cea prin care a venit in lilme Mdr;tuitoral, Cuvdntul lui Dumnezeu,care ne-a dat cel mai inalt exemplude dragoste,srnerenie,pdrdsire totald de sine, ardtdndu' ne core este sensul Si scopul vielii noasfte gi invdpdndu-nece i. inseamnri adevdrata.fericire a viepi De-a lungul vieyii Sale, Ii,susqi-a descoperit cele doudfiri: divind Si umand. Astfel cd, prin venirea in lume prunc, vorbind ca oamenii, dormind, mdncdnd, plhngdnd, suJbrind, bucurdndu-Se, S-a descoperit OM. Fdcdnd minuni: tnvierea lui Lazdr Si a liicei lui Lair, transformdnd apa in vin, vindecdnd orbi, ciungi, leprosi, exorcizdnd demonizali, prevestindu-$i chinurile viitoare pe care le-a acceptat tn mod voit pentru mdntuirea lumii Si culmindnd cu strdlucirea Sa divind pe muntele Tabor, S-adescoperitDumnezeu, ,,Lumind din Lumind, Dumnezeu adevdrat din Dumnezeu ddevdrat" intreaga istorie a omenirii este presdratd de minuni care prevestesc apariyia in lume a ,,Mielului lui Dumnezery,Cel ce ridicd pdcatul lumii!" (Ioan 1, 29). Praorocul Isaia din vechimea vestit minunea intrupdrii: ,,Iatd, Fecioara va purta in pdntece qi va nagte Fiu Si'L vor c'hemacu numele de Emanuel, (care se tdlcuiegte: Cu noi este Dumnezeu)" (lsaia 7, 14 Si respectiv Matei 1, 23). Ac,eastd. intrupare din Fecioard este o trime taind, Dar oare fi este ceva cu neputinld lui Dumnezeu? De-a lungul veacurilor, ln mijlocul poporului ' ales, Dumnezeu face minune dupS minune. Moise aruncl un toiag care se pret'acein garpe, N{area Rogie se desparte in doui lSsdnd s[ teac6 poporul prin rnijlocul ei ca pe uscat, toiagul lui Aaron a odr6slit, din stdnca din pustiu izvorlqte apd, soarele s-a oprit, intregul popor iudeu rlticegte prin pustiu 40 de ani 9i totugi

le trimite manl sprea-i hrlni, zidurile Iprihonuluiau Dumnezeu jertfele cu foe din cer, c5zut,Ilie inviazl copilul vlduvei, aprinde gase luni. ploul ani timp de 3 nu mai faces[ 9i unor copii trr familii de oamenib4u'6ni,treculi Nagterea fiziologic de posibilitateamaternitnlii 9i patemitltlii, in care tatd in fliu, pregdteqte transmisa,din 9i sfinleniaesteo mogtenire anun|6 nagtereaMAntuitorului, Aqa se naite Sflnta Fecioara Maria, din doi plrinfi bettdni,care totuqinu incetausb se roage pentru dob6ndireaunui copil, f6gdduind c[-l vor incredinta bomnului, agd cum fdcuseo altd Ana mai inainte - rnamalui de mai tArziual lui Israelprooroculgijudectrtorul Samuel, lume purtdndasemeni'celorlalli in a intrat SfhntaFecioari prin (separarea omului de Dumnezeu muritori pacafulstrimogesc sfinleniei datoritl cel mai mare plcat: neascultarea) 9i numai pi prin virhrteaei a biruit blestemulpriurordialgi s-a mogtenite fEcut,,va.ldles" , wednicde a primi pe Durnnezeu. a in lume.o alti familiebinecuvinhtecu un copil deosebit carepentnr fost familia pariarhului Avraam 9i a soliei saleSarao sfinlenia lor gi rug6ciunile st6ruitoareau dobindit pe Isaac, care, precumgi familia preotuluiZahaia gi a soliei saleElisabetan Botzltorul, pe Ioan dob6ndit fiind, l-au de asemeni,batrani martorul.gimirturisitorul lui lisus. inaintemergltoml, Sfhntul loan a fost cel care a propovdduitin pustiul 'Iordanului,chemdndlumea la ascultare,smerenie9i pocdinfi, in pregdtind calealui Iisusgi tot el estecel careastizi mdrnrrisegte lui Dumnezeu. lipsit de cunoafterea pustiul sufletului omenesc, SffintaFecioara Pentrutot neamulomenesc Maria qi Sfhntulloan sunt cei mai puternicimijlocitori 9i rugdtoriai noqtri Botez6torui pentrurnintuireanoastr6. inaintea lui Dumnezeu, nogtri s-au lepddat de Dumnezeuprin strlmogii Dacd vorbe gi fapte, pentru fericirea noastri proprie ar trebui micar - 9i, cu - agacum ne sp6lim haitrele acumsd ne curifim sufletele inima deschisi,sd-L primim pe M6ntuitorul.El vreasdne ajutesd proprie, cici suntem ,,chip dupd ne descoperimdumnezeftea I, 26-27). chipulLui" (Facere Au existat oameni care L-au vizut pe Dum$ezeu in

Moisc, Lumina Sa necreati,pdtrungifiind de hanrl dumnezeiesc: blginul preot Ilie, Sfin1iiApostoli, Saulpe drumul Damascului, precumgi in zilele mai aproape Simeon, de noi SfhntulSerafimde Singh.Omul a fost creat,,suflet Sarovgi indianulcregtinat Sundar viu" (1 Corinteni !5, 45), format din trup gi suflet - duh. Prin tnvierealui Iisus ni s-a arltat ci viafa nu este ingrlditi intr-o inchisoare de oase- trupul - ci, prin cobordrea in iad gi biruirea va fi rnorlii, ni s-a dat certitudinea cd viala va continuagi aceea viafa adevilratli,cea de veci, prin Dumnezeugi impreunl cu Dumnezeu. Doar datorit[ faptului cI vedem tnrpul gi nu sufletul suntem tentali sil-i acorddm o atenfiedeosebita, uitflnd c[ de fapt nu vedem decdt lucrurile mici, f6ri importanti. Trupul este o iluzie, este tmbr[c6mintea sufletului. Foartemulli dintre noi ne ingrijim de nevoile Uupegti,iar de suflet nici nu mai $tim c[ poftele existi! Credemcd daci ne indestullm gi ne satisfacem trupegti, vom fi fericifi. Astfel devenim nepis[tori faf6 de adev[ratele valori 9i facem abstracfiede ceea ce este mai important in fiecare dintrenoi: comoaraneprefuitl - sufletul. pe Iisus in pustitt" Ispita satanei persistE: cu ce a ademenit gi pe re ademenegte noi in continuare: viafa inseamnl mdncare, bluhrr[, veselie,dorinfa de stlp6nire: ,,Dacd eftl Ta Fiul lui zi ca pietrele acestea Dumnezeu, sd sefacd pdini" (Matei 4, 3). De asemenea: ,,L-a mai duspe un munte foarte inalt Si I-a ardtat toateimpdrdliilelumii Si slava lor" (Matei 4, 8/, promifdndu-I-le dac[ i se va inchina.Dar Iisus,degidupl 40 de zile de post,nu se lasl robit de materie, subordoneazitrupul sufletului pentnr ctr altfel pecetluia stareade cldere a omenirii gi a arltat un adevlr fundamental: este:Nu ninai ca pfrlne va trdl omul, cl ca ,r.Scrir ,ol cavAfid earc iesedin gura lai Dumnezea" (Matei 4, 4). C61idintre noi nu au ffiit acestadevlr pe propriapibl?l Nu fi s-aintimplat niciodatilin via16 s[ realizezic[ avdndce'fi-ai dorit rnaterial qi pierztnd ceva la carelineai sufletegte, nu ifi mai glsegti nici un sens,nici o rafiune de a exista?Abia in acele momente ne dlm seama c6t de fragili suntem in fala viefii gi mai ales in fafa lui Dumnezeu.Ce am mai da toatl avereadin lume

pe carc pierdutl saupe cineva-drag, s{ndtatea pentrua ne reclpAca fiinf[ rnaterie! Ca l-am neglijat in goananoasffenebunf,dupi iube$tedin umani avemde tnvdlato leclie extremde impoltantE: de tot sufletul tot ceeace te inconjoarl, dar s[ nu te ataqezi materie,pentruci-1i va fi foartegreus[ te desprinzi! exist6,de Cufundaliin grijile lumeqtiuitam c[ Dumnezeu Eroarea omniprezenfa' multe ori chiar il ignordm,ii contestdm ln ne rugim ani: de acum 2000 de este aceeagi omenirii instincdv adevirata C6ut[m bisericl, dar in inimi ne indoim. fericire,dar nu gtim unde gi cum s-o gisim, nu $tirn cum aratl, penfiu cd, deqi ne proclamim cregtini, nu-L cunoa$tempe Dumnezeu chiar dac6-Lvedemalituri de noi. CuvinteleSffintului la fel de bine ca in vremealui lrod; Ioan Botezdtorul se potrivesc pe Care voi nu-L Stipi"(Ioan l, Acela vostrlt Se afld mijlocul ,,in de alarmd! trebuiesdfie un semnal 26).$i acesta rele il alungim gi-L rdstignimcu fiecare Cu faptelenoastre nu ne gregealia noastri, dar El, in bunitatea Sa nembrginittr, judec5.Doar cu un suspinSi un ,,Doamne,iartd'mdl" spusdin ad6ncul inimii ne rectrpit6mlocul in brafeleLui. El ne primegte cu precumil primegtepdrintelepe fiul risipitor, bucurdndu-Se din plcat. Singurele clre n judecl fiecarerevenirea noastrtr suntfaptelegl vorbelenoastre. sufletul 9i apoi Pbcatul,ignoranfapi prostiaimbolndvesc nostrufaf6 de ceea trupul. Totul are legiturd cu comportamentul cd facemrdu,dar congtienfi De multeod suntem ce netnconjoarS. continu4m din interese meschine sau a nimicuriior ce ne valorilor estealtadec6tla sfinfl. inconjoarl,pentnrcd la noi scara jur, Flcdnd riu celor din ajungemsI suferim chiar noi. Agtfel, pldcerea de a-i facepe alli oamenisEsufere, tiraniagi neplsarea, inimii noastre, careesteorganul ser[sfr6ngein primul r6ndasupra iubirii, iar noi ne vom imbolnlvi de boli de iniml, paralizii, in general boli carene lintuiescia pat cancer, congestiicerebrale, pentrua congtientiza Nimeni nu poate riul f6cut gi a ne lndrepta. pe sau ficat! Estegreu de uri cinevaf6r[ a seimbolndvide stomac plbtegte de crczutaceasta, dar totul se in viall, rnai dewetnesau mai t8rziu.

Agacum spunea Pirintele Sofian:,,Estein Evanghelie un pentru cuvdntcumplit de adevdrat:<<Vd spun Eu voud cd orice vorbd pe cdre o vor rosli, oamenii vor da socote'ald in ziua judecdliin (Matei 12, 36). Orice cuvdnt, orice prostie, orice vicleniese inregislreazd undeva Ei vomfi confruntalicu noi inSine Si cu ceeace am spuscdndvain viald, Nu esteglumd. Aceastd vorbd deSartdeste o stare de pdcat, tn care alunecdmfoarte des.,,". La baza tufuror relelor sttr gregitalntelegerea ,,eu"- lui propriu.in mdndriasa,omul a uentt gl credecell poatetotul gi astfelinci se mai construie$te pe plmint un Turn Babel.Lucifer, care prin rdzvritire a pierdut rangul de intdiul tnger, care prin m8ndries-a separatde Dumnezeu, incearcl in continuaresi-l hagd pe om dupl el. Gelozia, aceastl otravi puternicl care omoarl iubiri, tot din mAndrie ne vine. Considerdnd c[ trebuies[ ne apa4ine tot ceeace ne place, confund6nd dragostea cu egoisrnul,ne ltrslm in voia pasiunilor. Mu\i gdndesci,,Eu, om, am raliune, inteligenld,putere, pot gdndi,pot cunoa$te totul prin puterile meleproprii ". Chiar 9i o cearti banaldintre doi indivizi porne$te tot de la acest,,EU sunt cel mai ...". Rezultatul:minciuni, ur[, rizbbaie, egoism,crime. Afirmarea eu'lui propriu d[ nagterela- mdndrie (Eu sunt), la llcomie (Eu s[ am), la ddsfrdnare (Pofta mea sE primeze),la (Eu snparcel mai...9i cel mai...). nninciunl gi uit8ndchiar de Durnnezeu, Pd.risind tr[ind in afaraclii Domnului, omul a adus druereape plmdnt. Limit6nd totul la persoana sa,a devenitsatanic. Iisus nu ne cere sI renunlAmla acest mare dar {e la - ego-ul - ci s6-l subordon[mCelui ce ne-a creatgi Dumnezeu primacondifiepenffuacest lucru esteleptrdarea de slne. Iar in aceastllincercarenu vom fi singuri. Vom'avea totdeauna cu noi pe cel mai bun prieten,pe cel ce niciodat[ nu ne uit[, nu ne grlbegte,nu ne ceart[, nu ne ingeali, ci agteaptlca singuri gi sd-Ideschidem s6-Lchem4m ugainimii noastre: Dornnul nosbu lisus Hristos, Care ne slune: ,,Yenili la Mine toli cei osteniligi tnpovdrasi, gi Eu vd voi odihni! ..."(Matei

I I, 2S). ,,Iatd,Eu staula uSd Sibat; de-Mi va auzicinevaglasulSi uSa,voi intra la el gi voi cina cu el Si el cu Mine" va deschide (Apocalipsa 3, 20). lumea care ne inconjoari facernprimul paa RespectAnd sprecredinfi. Ascultarealui Dumnezeueste o gtiinfi, mu$i sunt cei chemalis[ studieze, dar pufini vor fi cei ce se vor conforma reguliloracesteia. lege reprezintii Fiecare o poart6,pentrufiecare poarti exisUlo cheiepotrivitS,iar orice poart6deschislinseamnl un pasin plusin cunoa$terea de sinegi deDumnezeu. Ca si poli ajunge'la Ceg[ygl$iry in cunoa$terea lui Dumnezeu trebuie mai intdisi cunogti legileSalegi sl le infelegi, pe ca apoi s6 le aplici in viala de zi cu zi ggg3gt, analiz6ndu+e tine. Este nevoie de multi muncl qi rlbdare ca s[ ajungi sl inlocuiegtir6ul cu binele in persoana ta. Incapacitatea de a-fi recunoalte slIbiciunile ln fap ta 9i a altoraestecauzaiutreruperii procesului de evoluliespiritual[. Oameni,inv6fafi sd credefiun adevir absolut:nlclodatl nu guntemsinguri. Atunci cdndin umilinla noastr[,in lipsurile nodstre, in deznddejdea noastri un om ne-aintors spatele, Cel ce ne-adatvia16 in duh ne desctride brafele. c6t Ii dlagoste cerem _Cu mai multtr,cu atAtmai multdvom primi, cici El ne-aspus: ,rCerefl gi vi se va da"! (Metei 7, 7). Casa Lui nu-i niciodati lncuiatd. gi estecu Omule, ia seama!Dumnezeu estepretutindeni prezent atetmai ln viafa ta, cu cdt tu il chemimai des!invafl si crezi adevirul spuselorlui Epictet t,GAndegte-te la Damnezeu mai desdecilt resptrll" Singuracale de a ne apropiacu adeyErat de El este credinla. Credinfalir Hristos-Dumnezeu este prima conditiepentrurenagterea noastr[,clci El esteCaler - nici omul flri Dumnezeu, nici Dumnezeufdr6 om -, Adevtrrul Absotu$ carestd la bazatuturor adevlrurilorumane,Virfr vielii noastra: ,rEusunt Calea,Adafirul gi Viola" Qoan 14,6),

iNcnnul PAzrroR.
Vlzltorii cu duhul ne spunctr ingerul nostnrfazitor - pe care orice om il primeqtela Botez gi care are menireade a ne indrumain viap pe caleaceadreapill- locuiegte pe um[ru] drept al fieclruia dintre noi 9i inregistreazlfaptelenoastrebune gi se pentrunoi, fiind 9i apiritorul nostrula Judecata bucurtr Suprertrtr" pe c6nd tngerul rdu insemneazd in CarteaViefii faptelenoastre rele.Deci nici un om ou estesingur.in permanenttr seafli ldngi el ingerul slu plzitor pe care Dumnezeu ni l-a diruit in mareaSa dragoste, mai presus de oricedragoste lumeasci,ingerul plzitor ar trebui se ne fie cel mai apropiatprietengi sfrtuitor. Ar trebui s[ cobordm in addncul sufletelornoastre gi sd invEflm si-i ascultim glasul.El trebuies[ fie intdiul ciruia, prin ruglciune,s[-i spunem plrurile noastre. Frumoas[ este ruglciunea copillriei' ,,tnger, ingeragul tieu" qi mareplcat estectr,atuncicdnddevenimadulli gi ispitele seinmullesc, uitlm de acest slujbag divin loial! Conddiaca ingerii gi sfingii s[ ne ajute este s[ respecrrm cerinfele Bisericii: rugIciunea - lunar,participarea zilnic6,spovedania gi cuminecarea la Sfbnta Liturghiein fiecareDuminicl gi Sdrbltoare. Iatd o scurt?l rugiciunec[tre sf0ntulinger,pn?itorulvielii noastre: ,,Ingerul lui Hrisios, pdzitoral meu cel sf6nt 9i acoperitonrlsufletuluiSi al trupului meu,iarld-mi toate'cdteam gregitin ziua de astdzi, Si de toatd vicleniawdjmaguluimeucelui potrivnic md izbdvegte, ca sd nu mdnii cu nici un pdcat pe Dumnezeul meu;gi te roagdpentrumine,pdcdtosulgi nevrednicul rctb,ca sd md ardyivrednicbundtdliiSimileipiea SfinteiTreimiSi Maicii Domnuluimeu lisus Hrisas Situturoi sfinlitor.Amin" lncercali intr-o zi ca tnainie de a incepe o treabtrs6-l pe ingerulvostrupdzitorsi v[ ajute,s6 vtr deasporla lucru ruga1i gi vefi vedea cu cAtE ugurinpveti munciin acea zi! Chematiin ajutor PuterileCeregtibineftc[toare,ingeragii voghi pdzitori gi in primul rdntt pe Maica Domnului, cea care, neobosit[,vars$lacrimipentrufiecargfiu al siu gi seroagi pentru ridicarea neguriicareintuneci minfile gi sufletele fiec{ruia,Maica 1l

t0

Domnului,ReginaUnivcrsului a toate si c6te sunt. ocrotitoarea noastr[a tuturor,farul cilduzitorin intrezulUnivers.C6ndplecap ct1 de acasi inchinali-vtrqi rugafi-vl Ei: .lMaici Domnului,fii mine!", De asernenea, i'chinati-ue pi spunett: conili si sotii/sotiile ,Maica Domnului,Jii cu ... (N),. A[;;i; orot"rtorriu voastrl gi va fi mereutn casele gi in sufletel"uJurrr..'deruindu-va puterea necesarl de a infruntabezna intunericului vie]ii! gi necazurile

RUGACIUNE CATRENAscAToAREADE DUMNEZEU


,,Impdrdteasa mea prea bund ,ri nddejdea mea, Ndscdtoare de Dumnezeu, primitoarea sdracilor Si ajutdtoarea strdinilor, bucuria celer mdhniyi, acoperirea celor necdjifi, vezi nevoia mea, vezi necozul meu;'ajutd-md ca pe un neputincios, hrdneSte-md ca pe un s*din. Necazul meu tl Stii; dezleagd-l precum vrei, cd n-am alt ajutor afard de tine, nici altdfolositoare grabnicd, nici altd mAngAietoare bund, afard de tine, Maica lui Dumnezeu, ca sd md pdzegti gi sd md acoperi in vecii vecilor. Amin"

EFECTUL DE BUMERANG AL

niur,urrAcur
(BOALA)

sade c[he lisus, Acum, dup[ 2000de ani de la infrdngqrea lumepersistb in Ptrcatul mari' mai pare puteri Satan se ci are 9i 9i devinevia{a Cu c6t indepdrta' pentru-a'l omul nu facemai nimic mai grea,cu atdt mai pu{ini bunltate gisim la semeniinoqtri,iar pornireade a face r6u are deseoriefectedirecteasupravielii gi sen6t5fiinoastreo pentru ci riul fdcut se intoarceinsutit asupra noastri. Daci furi, minfi, ingeli, ucizi sau ii indemni pe altii sI ta gi a familiei tale necazuri gi faci aceste lucruri, se abatasupra boli. Din SfhntaScripruri afllm c6: Picatul estecauzaboliioiar (veziIacob5' l4-16). iertareaptrcatelor aducevindecare L2

Boalf, esteceamai cruntl pedeaps[dattrunui om pe acest pdmdnt. Pentru unii ins6, boala face parte din planul lui Dumnezeu de trezire spiritual[, de revenirea sa pe drumul cel bun. De aceea, pentrua trata o boal[ estenevoiesi-i cunoagtem rldicinile, str afl6m ce anumea declangat-o, ca si ptim cu ce lupttrm.Iat[ de ce estebine s6 ne spovedimatunci cdnd suntep bolnavi, astfel vom face primul pas spre vindecare, inltrturAnd poateprincipala cauzl a bolii: plcatele noastresau alb familiei noashe. Atdt c[ nu trebuiestrdeznldijduieqtigi sd pui la indoialit bunbtatea lui Dumnezeu. Frica de boall alimenteazllns[gi boala,dar gdndurilegi faptele bune te. ajut6 foarte mult, fdc6nd sl disparl egoismul constatat ctr nu tu la majoritatea suferinzilor!Dac[ con$tientizezi e$ti centrul durerii, ci pe l6ngd suferinfata suferin[aaltoraeste mult mai mare gi ei au nevoie de compltimire gi ajutor (viziteaz\ gi ajutealli bolnavicdndtu ?nsufiegtibolnav!)vei trecemai ugor pesteimpas.Dtrruindu-fi bucuriein ajutorul,cdt dg mic, vei aduce jurul t5u: ,,Cautdca oricineare de-afacecu tine sdJie maifericit la decdt tnainte de a te cunoaste"(Maiea Tereza).Gdndegte-te Dumnezeu atuncicandai ginduri negre, Lui 9i imediatte roag6-te vei simii mult mai bine! Taineleacestea nu se.potfnlelegecu mintea,ci cu s1fletul. EIe nu se dau orieui, ci humai celor ce sunt pregdtili sd le pdtrundd. Un lucru pe care nu-l inlelegemastdzi il vom inlelege cu siguranldintr-o bundzi, dacd vomfi vrednicide aceasta. Prin insdsinatura lui, spiritul umanesteun luptdtor care tinde spre tnak, astfel cd -mai devremesau mai tdrziu reuseStesd-Si depdgeascd condilia de om wemelnic pe pdmdnt, tnSelegdndu-Si rostul" Ura, invidia, llcomia ii fac pe mulfi s[ spunl cuvinte antncate la tnt6mplare, s[ blesteme, s6 faci w6ji, fSrE L con$tientiza efectelorlor! Evitali s[ vi incredinlali enormitatea rezolvarea necazurilorvoastrecelor care se ocupl cu practicile neacceptate de credinfa cregtin[. Nu vrijitoriile aduc liniqtea pusede cdheacestea sufleteascl, nici leg6turile oamenilor! asupra

l3

atuncic6ndcinevali supdra Am auzit oameniblestemdnd sauli se fura ceva,mamecareigi dr[cuiau copiii, dar s-augAndit cA vreodatdce puteremare au cuvintele?S-au gdndit vreodatA pc efectul hlestemuluieste cel de bumerang?Cel blestemat p[mdntestelegatgi in cer gi pl6nsullui ajungela Tatdl Ceresc, atunci c6nd o duce mai greu, iar mai devremesau mai tArziu Penffucc celuice l-a lansat. blestemul seintoarcegi cadepi asupra cd sunt atuncine mai mirim ci propriii copii nu ne mai ascult6, r[spunzltorl de bolnavisaunefericifi, c6ndnoi suntemsingurii dramalor? Atunci cdnd dafi necuratuluipe cinevan,,vin dracii Si locuiescpe ddnsul", a$a cum spuneaP6rinteleArgatu de la Cernica.Acel om (poateestechiar copilul nostrupe care l-am areo viafi chinuiti, facemulte relc, umbltr drdcuitsaublestemat) precum bezmeticii. necuratului. fiind in stipdnirea picatul De asemenea, vrajitoriei este foartc mar. Vr6jitorii lucreazl cu lucruri spurcate, ur.flndu-lpe Dumnezeu. Dacd tu te pistrezi curat prin spovedanieqi imp[rtlqanie, insemnindu-tepermanent cu semnul Sfintei Cruci (acestsemn pentrudiavol) gi faci rugdciunigi 1ii post negruin estede netrecut ziua de vineri,wljitoarea iqi primegte inapoiceeace a trimis citre tine. Mdntuitorul spune: ,,Cu mdsura cu care rndsurali, an sceea vi se va mdsura" (Matei 7, 2), deci iertali ca gi voi, la rdndulvostru,s[ fiti iertati.Decdtsd blesternafi sausi vf necdjifi atuncicind vi se furE ceva,mai bine zicefi a$acum ne-ainvdtat pdrintele Argatu: primeSteacesteace mi-aufost furate pentnt ,,Doamne, pdcatelormele,iar pe ibl ce mi le-afurat iartd-|, ca Si eu iertarea mele!" sdprimesciertarepentntpdcatele Aqa se face gi atuncicdnd cinevane insult6,fie pe drept precumMdntuitorul,gi celdlaltobraz, saupe nedrept,intorcdnd, fiindcfl ,,cei ce scot sebia, de sabie vor pieri" (Matei 26, 52). Totul in lume are o risplat5. S[ nu ni se partr ciudat c6, dc exemplu, un hof triiegte bine acum,ci nu estepedepsit. Trebuie - cars sd infelegem c6 numai indelunga rlbdare a lui Dumnezeu l4

agteapt$ cdinp, m[rturisirea plcatului gi ?ndreptarea celui ce a gregit- esteceacareintdrzie pedeapsa. Dar sabiaeste.deasupra capuluicelui ce a grepitgi el va pl6ti pentrurtrulfbcutcu ceea ce ti estelui mai drag,dac{nu p[rlsegtep[catul. De celemai multeori efectele picatelorserbsfringp6n[ la al noullea neam.Aceastaeste explicafiapentru viafa de chin a unui copil ndscutorb sauciung saubolnavde fel de fel de boli, flrd ca el s[ aib[, in aparen{i, pot fi nici o vind. Dar toateacestea rlsplata pentru rdul f6cut de plrinlii lui, care astfel pHtescprin durerea de a-givedea copilul chinuindu-se saumurind. De aceea,estebine ca atunci cdnd ne rugdmsd ne rugdm gl pentru iertsrea pdcatelar strdmogilor nogtri li sd-i trecempe aceStiagi la pomelnic, la Stflnta Litarghie, pentra a Ji 191fi pomeniligi uSuralidepovarapdcatelor lar. Astfel,prin usurarea suJletelor ce nu-Sigdsesclin$tea vegnicd(copiii avortafi, morli persoanecare au murit neimpdcali, Jdrd \umdnaresi nespovedipi, certali cu cineva, cei ce au ldsat tn urmd pe cineva drag, sinucigagi, etc,) vom efectua o ,,vindecare a arborelui genealogic", prin carese vor tdmdduide boli trupertigi sufletegti cei dinfamiliile noaste, Am citit gi am vdzutcd prin post sufletulsepurificd, adicd Tatdl CerescinvredniceSte pe cel care Stiesd-giinvingdppftele, 'sd educdndu-giviala 'gi voiiya prin curdsenia sufleteascd, primeascd ca rdsplatd lungime de zile in viala pdmdnteascdgi multe dantri, deosebite fald de cele primite de cdtre oamenii obiSnuili,Bunul Dumnezeu Stie totul despre Jiecare,cdntdrirea faptelor gi rdsplatalar vine numai de ta EI Si niciodatdnu este prea tdrziusd ne tntoarcem pe caleaceadreaptd,Tu ca om sdnu pe judecdf,l nlclodatd nimeni, cltil nimenl va nu scilpa Judecl drcptcu lui Damnezeu! La mlnlstiri, in timpul slujbelorbisericegti am v[zut cevg ce nici nu poatefi blruit c[ ar exista:blttrlia binelui cu r6u1,o - marea bitelie cars nu poatefi conceput[de minteaomeneascI betdliepettru cdqtigarea sufletelor.Dac6 preofii care strvArgesc eceste slujbenu ar fi protejafide forfe puternice ale binelui, nu ar putes contibui la c0gtigarea, mlcar parfial[, a acestorb6iltlii.

r5

cu cea de rlzboi:.Celinvins nu aceasta seam6n6 Numai c[ scena suporti s[ fie invins gi-;i, repliazl forfele pentru recdgtigarea pierdute.Astfel, dracii scogiprin slujbede exorcizare terenurilor preotului,chinuindu.i. Greahaini de dinh-un om trec in spatele preofia! duseste Plcatele impotrivaDuhului SfBnt(necredinfahulirea lui Dumnezeu,lepldarea de dreaptacredint[, iqiuretuile de llcruri furtul sfinte),pte"u. gi celestrigltoarela cer (crimele,avorhrrile, desfrdnarea, homosexualitatea, obiecteior sfinte, wljitoriile, adulterulgi alte plcate gtele care ucid sufletul),fac ca omul sl necuratului. ajwrgl in stlipdnirea

TAINA SFANTIJLUI BOTEZ


omulprime;teLumina cu plcatul strlmoqesc, N6scdndu-se poarta de intrare tn Botez, Credinlei prin Taina Sfbntului la 8 zile, cum la 8 zile impdr[fia Cerurilor.Micupl trebuiebotezat un singur pundndu-i-se DomnulnostruIisus a fost tiiat imprejur, din clipa pizitorprimit nume(de sfdnt!),careimprermlcu ingerul bqtezuluill vor ocroti gi ln&uma toatl viafa. La 40 de zile de la mama cu nagii trebuie sd-l aduc[ pe prunc la biserictr' na$tere Maicii Domnuluiiare L-a aduspeM6ntuitorulla templu, asemeni si'l pentnrca si fie imbisericit,iar preorulsi'l inchinela ic'oane, mamei citesc se Tot acum gi impdrte$eascd. s[-l ai miruiascl pentnrcur6!ie, eapoatefii miruitd,poatelua anafurl 9i rugdciunile aghiasml mic[. sepot afla ln pericolde Unii prunci,imediatdupl naqtere, trli sau nu' Dac6un copil rnoaro moafie,f6r[ a se gti daci vor.nebotezateste un mare plcat, care cade in responsabilitatea situatic,ln pentru a impiedicao asemenea plrinfilor. De aceea, chiar 9i Flarna lipsaunui preot,orice persoanl,berbatsauferneie, pruncullnc[ din prima zi a viefii lui, tumAnd copilului,pot boteza pe el, de fti ori, in semnulsfinteicruci, ap[, zicdnd:,,Seboteud (numele), tn numeleTatdlui,amin,gi al robul/roabalui Dumnezeu Duh, amin". tn cazultn carecopilul Fiului, amin, gi al Sfantutui la preotca va fli dupdacestbotez,tebuie s[ fie adusla bisericd,

s[ plineasciungerea cu SfdntulMir 9i toati slujbaBotezuluidupd cuviinf6. Naqul sauna$atrebuie str fie ei iro$igi ortodocgigi totodati e binesi fie oameni virfuogi. Cei care dau socoteal[ de educafiaunui copil tn fa{a societlfii gi a lui Dumnezeu sunt in primul rdnd pdrinfii gi apoi profesorii,care prin exemplulpersonal,cu dragostegi rlbdare, deslvdrgesc ceeace Dumnezetr a f[urit. Dac6tns6ii oferim totul pe ta^ve, nu va infelegenimic din ceea ce inseamni valoarea muncii,dlnrire, iertare. Ocrotindu-l prea mult, fin6ndu-1departede zbuciumul vielii, nu va puteafacefa|5realit4ii gi la primul obstacol va e$ua. S[ nu ne folosim iubirea fdr[ margini pe care o avem pentrucopiii noqtrica pe o arrnl impotrivalor, 56 nu-i facems[ inleleagl ctr li se cuvinetotul fdrl efort, pentu c[ nu vor aprecia rezultatele muncii noashe. Proptelele caresuntmamagi tatanu trebuieldsate s[ cadlt una dp-o parte gi alta de alt6 parte. Din umbr6 trebuie s[ le indrumlm pagii, ajutAndu-iatunci c0nd se poticnesc Ai cad. Pirerealor frebuies[ fie extremde importantd in luareadeciziilor pentnr cd adeseorinoi percepemrealitateaprin ochii proprii, pentruei aceastil realitate fiind completdiferitl de a noastr[: Indiferentde problemele carene ocuptrtimpul, totdeauna, pentrupropria familie, trebuie s[ ne facem timp. S6-i ascultim bucuriile9i necazurile, ghidugiile9i prostioarele, pentruc6 numai astfelvom fi pentruei prieteni. Prietenia cu propriul copil, infelegereafaftr de atitudinea lui din difbrite momente,chiar de e gregiti, ne va ajuta-s6-l influenlim mai ugor in luarea unor decizii. Aceasti influenfl tebuie s[ fie insi limitatl pentnra nu ajungesi-i conducem noi viafa. Ca plrinli, in special mamele,trebuie si tnfelegerircl propriul copil este o fiinp distinctd, cu personalitate profrie, unic6.Nu nebuiestr-l finem legatde fustanoastr[pdn6la moarte. Cordonulombilicaltrebuiettriatla na$tere gi agas6r6mdn[,altfel tindem s[ facem din el un dependent de noi, labil psihic qi nestalornic.

16

t7

copiii elaboreazlpropriile p[reri desprevia$ CrescAnd, cu ale noastre' carede celemai multeori nu suntin confbrmitate in a mai dialogacu ei, conflictul Ne simfim atunci incompetenfi generaliilor fi ind declangat. De multe ori copilul,de dragulteribilismuluigi pentrua-qi Numai pireri in contradiclie' siegicurajul,elaboreaei demonstra ci atunci cdnd viafa il pune intr-o anumitii situalie, el nu va cu ceeace simte9i nu acfiona conformspuselor, ci in concordanp de pu{ineori ne mirdm cl a actionatcorecl Deci, si ddm copiilor nogtri educaliade care suntem in stare gi sE nu le impunem propriul stil existenlial,ci s6 punem temeliape care se sprijinl Universul. pretutindeni, aparent Numai c[ fo4eleriului suntprezente ele suntcele persoane, manevrate dar de fapt tot de diverse se lastr turbulen{i, negativiqti, careconduc.Astfel aparcopii recalcitranfi. in ciuda futuror eforturilor fdcute de pdrinli 9i de cei care gi educarea copiluluirespectiv. contribuie la formarea in aceste caztt''i,este bine ca pirintii sE se adreseze preofilor cu mare har, care prin slujbe, Pdn posturile qi copiilor caredevin rugiciunile plrinfilor, sd incerceimbunarea acasd saula facem sfeqtanie sI De asemenea, estebine neSupugi. sI tf,m6iem aghiasmI. sI stropim.cu serviciu,maginilorpersonale, pentru gi s5 ne ddm pe haine, pe fa{E,pe mdini cu aghiasmS, proteclie impotriva rdului. Preotul Florian de la biserica ,,Sf. Alexie" ne-aspusla prelegerea de dup6slujbl sI ne dirn chiar la efectele pentrua contracara picioarelorcu aghiasmE, incheietura ,spurclciunilor" in caream cdlcatfiri s[ vrem. un dar deosebitdat Aehiasma mare este de asemenea Bisericii, harul Sf0ntului noui de SfdntaTreime.La rug6ciunea gi o sfintegte, pesteapaaceasta La o boal6,la un Dutr sepogoare carenu gtii ce este, la un duh riu, despre n@az,lao neinlelegere, rdul, cilrqe indepdrteazd de la Boboteazd de undevine, aghiasma gi ea; la o gi sfinfeEte. din cu ea bea Cdnd egti bolnav, ungete in casd, strope$te neinfelegere casacu ea.

La sfinfirea caselor coboar[ tot harul SfEntului Duh. El este cel ce stinge certurile, dezleagl blestemelegi, farmecele, vindec[bolile, ne scaplde greutgilenoasre,ardediavolii. Ca plrinli avem o mare responsabilitate pentru urmagii nogtri, Aga cum ii educ[m azi, vom avea oamenii manrri dc m6ine! Dac[ noi li cregtern in spiritul cre$tin,ii invdflm s[-qi iubeasclrudelegi prietenii,s[ fie buni gi darnici,s[ ierte gi si nu fie rlzbunltorj, s6-L descopere pe Dumnezeu gi s[-L accepte in viafalor, strse roage,si se inchine,s[ inveferugdciuni,oferindule noi inginemodelede via1i, necuratul cu armatasa nu va avea nici o putereasupra noastr[qi a familiei noasfte gi ceea ce acumse intrezlregtela orizont - APOCALIPSA - se va transformain starea de pacegi fericiremult agteptati!

BISERICA DUMNEZNIJLVI.CELUI.UU, sTALP $I TEMELIE A ADEvARULUI


Biseriea"ntgdciuneaSi credinlajoacd un rol tnsemnattn indepdrtareagi purificarea organismuluinostnr de influenlele puterilor intunericului. Bisericile - prin fapt.ulci sunt construitepe locuri sfinlite prin slujbe (de cele mai multe ori acesfelocuri sunt hlebeprin sernne divine), prin arhitectura sa (altarul la rdsirit 9i bxistenfa cupolei) prin obiectelede cult din interior, sunt purtltoare de daruri binefdc[toare. Cine se simte sllbit 9i flrtr putere poate face o rugtrciune pentru revigorare;participind la o slujbi ne purificf,m de balastulnegativ adunat(fie datorit[ gAndurilor9i faptelornoastre reie, fie preluatede la cei din jur) 9i ne incltctrm cu energiipure,curate, benefice. De aici acelesenza{ii pldcutede ugurare,calmare,purificare sufleteascb. Cei care sunt bolnavi percepacestea mai intdi prin acutizarea durerilorin aceleorgane afectate. Prin puterea credinfeigi a rug[ciunilorseproduc,;ninuni", asistdnd la SfinteleDaruridin timpul SfinteiLirurghii, momentde maxim[ intensitatea energiilor divine, ca gi la Sflintul Maslu, cdndse constat6 o insinitogire parfialdsautotal[ a unui bolnav.

l8

r9

cu ajutorul Treimii Sfinte, a acestorTAINE' Prin sdvArgirea, care dl credinciogii se umplu qi ei de harul dumnezeiasc, sufletul 9i dandu-ihrana vigoare,uqurflnd sdndtate, organismului spirituald. cea nevoie: adevSrat are cu de care de minuni gi multe in biserici suntmulte icoanefdcdtoare sufleteqte curali au fost viafd 9i au moagteale sfinlilor care in cu pe cei ce ajuta primit harul de la Domnul de a vindeca9i fac.de a ace$tora gi o atingere credinp li se roag6.o rugf,ciune boli qi indeplinind minuni,vindecflnd celernai multeori adevSrate dorintealenoastre. celemai arzdtoare esteplind de mln[stiri 9i bisericicu icoane9i noastr[ fara cu cu capitalagi termindnd de minuni,incepand fbcatoare moagte din ele: c6teva aici Amintim sltuc. cel mai mic Aiindepdrtat in.,Bucuresti: PATRIARHIEI' - moaptele intregl rle "Catedrata Sff;ntutui Dimitrle cel Nou din Ba*aryabi(Basarabov)(21 octombrie). Biserica ,,SFANTUL MIN,A'' ' morgtele lntregl ale de Bisericase afl6 in apropiere Sflntului Mina (11 noiembrie)' Vineri", pe parteaopus6, al Bisericii ,,Sfhnta fostul amplasament in P-p ComeliuCoposu. Nou" -.adlposteqte Biserica,,SrANtuL SPIRTDON al Trimitundei (12 Spiridon p[r{i din moa$teleSfAntului Mitropoliei' in apropierea decembrie) 9i seafl6 pe Magistral5, UdrigteLogofdt Biserica ,,SFANTUL STELIAN" sff. (26 noiembrie). Sfflntului Stelian moaEtele adeposteqte Biserica ,,SFANTUL GHEoRGHE. (Nou)" de ldngl Magazinul Cocor, km 0, in care se gdseqtemAna Sfintului Nicolae. Blserica ,,SFANTUL GHEORGHE (VECHD' din spateleMagazinuluiCocor - pnrfi dln moaqteleSfAntului Grigorieal Armeniei(30 septembrie). Biserica ,,DOMNITA BALASA' - capul Sf$ntului Bisericaseafli lflngl Tribunalul Grigorie de Nyssa(10 ianuarie). Mare.

Biserica ,ZLATARI' de vis-dr-vis de Magazinul Victoriei, in Calea Victoriei mAna Sfflntului Ciprian (2 octombrie). Miln[stiren ,,ANT[M' - pIrfi din moagteleSflnfllor: Acachie(17 aprilie), Neofit (5 mai),Prraschevi(26 iulie),40 de (9 martie). mucenicl Biserica ,,OTETARI" de pe str. Batigtei- un deget al $fflntului Hnralambie( i 0 februarie). Blserlca ,,SFANTUL VASILE' str. CaleaVictoriei nr. - plrgi ale moegtelor 198(vis-i-visdeMuzeul,,George Enescu") sfinfllor: TeodorTiron (17 februarie), Elefterie(14 decembrie), Trlfon (1 februarie), Haralambie(10 februarie), Gheorghe(23 (25 iulie),doi sfinfi necunoscufl. aprilie), Paraschevi Mtrnistirea ,,PLUMBUITA' - $os. Colentina(in zona podului) - plr{l dln moagteleSfinfilor: Nicolae (6 decembrie), Pantellmon(27 iulie), Gheorghe(23 aprilie),Ioan cel Nou (2 iunie). Blserlca ,SFANTUL DUMITRU' - din spatele Muzeuluide Istorie- pnr{i ale moaqtelor $fin{ilor: Haralambie (10 februarie),Antlpa (11 aprilie), Pantelimon (27 iulie), (7 august). Irlicanor fn tartr: ,,CatedralaMITROPOLITANA DIN IA$I" - moagtele intregi ale SfinteiPreacuvioasei (14 octombrie). Parascheva ,ocrtedrala ARIIIEPISCOPALA DIN SUCEAVA', moagtele lntregi ale Sfflntului Mare Mucenic Ioan cel Nou (2 iunie)" ,catedrala ndITRopoLITANA DIN TIMI$OARAJ' moaqtele intregi ale SfBntului lerrirh Iosif cel Nou de la Partog (i5 septembrie). ,,catedralo ARHIEPISCOPALA DIN CONSTANTA" - mot$teleSf0ntuluiMare MucenicPantelimon (27 iulie). .cstedral& MITROPOLITANA DlN CRAIOVA' pilrfi ale moagtelor Sfinfllor: Patriarhul Nifon (lI august), Vah (7 Constantinopolului Serghie(7 octombrie), octombrie), Tatiana(12 ianuarie).

20

2l

p[4t ,,catedrala EPISCOPALA DIN SLOBOZIA"' ale moagtelorsfin{ilor: loan Gur[ de Aur (13 noiembrie], (27 iulie)" Pantelimon Artemle(20 octombrie), 'monqteleSfiq$ei nE ARGE$" M[nlstirea ,,CURTEA (7 MucenileFilofteia decembrie). Mtrn6stirea,'NEAMT" ' capul Sfflntului Simeondin (24 rnai) Muntele Minunat (seafl6 in altar,estescosla praznice), ( de la Neamf l5 noientbrie)' qi morm0ntulSfAntuluiPaisie Mtrnlstirea ,,PUT)\.A.' - un deget al Sfflntuluf Dantil sfantului lerarh Ghenadie moagtele sihastrul (18 decembrie), cel gi mormffntuldomnitorului$tefan Mare 9i Sffint(2 iulie)' Ministirea ,,VORONET" - Mormflntul SfAntulul Daniil Sihastrul(18 decembrie). M[nlstirea ,,SECU" (ud' Neamp- pnrfi din nnoaqtele Sfinfilor: ApostotFilip (a iunie),Ioan cel Nou (2 iunie),$tefen Marina (Ii iulie), Grigorie Decapolitul (20 noiembrie), Gheorghe (23 aprilie), Pantelimon (27 iulie), Anternie (20 trorn Gur[ de Aur (I3 Ilaraiarnbie (10 februarie), octomdrie;, noiembrie). ltllnistirea ,,BOGDANA' (R[deuli) - pf,rti din SfAntuluilerarh Leontiede la R[dtru{i (1 iulie)' moagtele Mrnlstirea,,sIHAsTRIA VORONETI'' fiud, Vaslui)' ale SfflntutuiOnufrie (i2 iunie). moagte jud. Vaslui) Ministirea ,,Farvegti" (com. Costeqti, Sfintului Mina (11 noiernbrie). pirfi din moaqtele Ministirea ,,COCO$U" (iud. Tulcea) - rnoaqteale (4 iunie),Filip Sfinfilor: Zntic(4 iunie),Atat (4 iunie),Camasis (4 iunie). Minflstirea ,'TISMANA' Gud. Gorj) - moa$te ale [oan Gurf, de Sfinfilor: Nicodimde la Tismalla(26 decembrie), (23 iulie) (20 Teofil Aur (13 noiembrie),Ignatie decembrie), Ministirea ,,HUREZI" 6ud. V6lcea) - p&r{i *le moagtelor Sfinfilor: Apostol Andrei (30 noiernbrie), Pantelimon (27 iulie), Mercurie (25 noiembrie),IMima(11 noiembrie),Fevronia (25 iunie), Haralambie(10 februarie)'

Teodor Tiron (L7 februarie),Minodora (10 septembrie), Procopie - (8 iulie). illlntrstirea ,,SIRACA" (gemlacuMic, .iui. 'flmiql moaqteale Sfin{ilon Areta (24 octombrie), Marla Magdalena (22 iulie),Artemon(24martie). Min{stirer rrRAMEl' fiud, Alba) - pilrfi atemoagtdor SfAntuluiGhelasie de la Rf,met(30 iunie). Miniistirea,,SAMB.I.TA DE SUS" (Figlrag) - pir{i ale moagtelorSfinfilor 40 de Mucenici, Ministirea ,,CERNICA' - moagtele intregi ale SffrntuluiCalinic de la Cernica(11 aprilie). Schitul ,,IEZERUL" (sat Cheia,l6ngdBdile.Ol6negti) p[r1i ale rnoagtelor Sff,ntuluiCuviosAntonie de la lezerul (23 noiembrie). Milnilstirea,,BtrSTRITA' (Vf,lcen)- moa$tele Sfhntului GrigorieDecapolitut (20noiembrie). Schitul ,CAIUGARa" (l6ngn Oravila) - Sfintele MoaEte Pietrificate. Mlnistinea,,GHIGI{IU" - moagtele Sff,ntuluiToader. ,,CatedralaEPICOPALA nIN GALATI - adapostegte de 5 ani moagteate $fflntului Andrei qi fragment din Crucea SfAntuluiAndrei. Momentul cel mai solemn din Sfrnta Liturghie este PrefacereaSfintelon Daruri, cdnd Sfintul Duh coboardpeste darurilepusepe SfEntul Altar, prefhcdndu-le in Trupul 9i SAngele Mdntuitonrlui. Unii Sfin{i Pdrinfi,precumSfbntulVasilecel Mare, Sffinnrl Ioan Gura de Aur, Sfhntul Serafim de Sarov au vizut aieveacoborfirea Duhului Sfdntin timpul Sfintei Liturghii, astfel cerr.rl deschiz0ndu-se iar ingerii cdntAnd impreun[cu preotulslavi lui Dumnezeu. Unora li se intdmpl[ ca sE se simtd r6u in bisericd,s[ transpire, si nu supofiemirosulde lumflnare gi timAie, sd-i doar[ capul gi str cagte.Asta inseamni cE riul din ei disparegi este inlocuitcu puterea binelui, Diavolul poatepune multe piedici pentru a nu ajungela biserictr: se strictrmaqina, deraiazltrarnvaiul,se blocheaziin lift

22

23

saupe losea,rnultorale estelene,pur gi simplu,sd iasEdin casi fel de fel de scuze.Nu trebuiesd ced[m! Neap6rat, sau g6sesc dacl ne-am pus in gdnd s6 ajungemla bisericd,trebuiesd ajungem!Nu-i bine s6-l l6slm pe diavol sb ne zidlrniceasctr planurile! Munca flcuttr in zlua de duminiclo in timpul Sfintei Llturghii, de exemplu,ninuie totul. in aceacasi nu e nici un sporgi toattrs[pteminaurm[toarete vei simli istovit de puteri qi a ordnduitcinstirea fhrd sporin ceeace faci, fiindcdDumnezeu lui Moise,c6nd6 pe vremea zitei de odihntr inci din vechime, penFua se hrlni, cer cdzuti din puteau aduna mana zile oamenii pentru ci man6 nu mai ce aduna, nemaiav6nd in ziua a $aptea ce a instituitcumpltaren: eeea Dumnezeu De asemenea, exista! pentruun om setopea! erasurplus cd existl niptereguli de comportament ne spune Biserica reguli tipiceatuncicind intri in blseric[odar celemai valorogse c[ Un om smeritva gti intotdeauna suntcelecarefin de smerenie. gi curat,ci nu decent decdttmbracat nu trebuies[ intre in bisericd ctrtrebuiesEi;i de ruj pe icoane, tebuie s[ laseurmedizgrafioase gi la ug[. falsitalii a minciunii lasehaina E bine de gtiut ctr pregitirea pentru a merge la sfdnta biseric[ se face din ziua.precedentl.sdrb6toriisau-duminicii. Astfel, seara, in momentul'incareauzimbit6nd toaca$i.clopotele tricotat,etc.- E bisericii,incetf,moricelucru casnic(cusut,spdlat, cdnd femeileau serviciu9i indatoriri mai greu in zilele noastre, dar se rezolvl in specialseara, mai mari gi cdndtreburilecasnice pulir gi dorim din tot sufletul,m6cardin cdndin dac[ ne strdduim c6nd vom putea sE ne conformdmacestorreguli!), dacl puterr mergem la slujba de sear6' sau citim rug6ciuni 9i facem gi metanii (dac6 voie). inchin[ciuni este are in ziua sdrb6torii,fiecare credincios,scul6ndu-se, pentrua mergela biserici c6t indatorirea de a se spdlagi imbrtrca saprin machiaj9i atenfiaasupra mai simplugi curat,fird a atrage haine stridente, a$a cum ne invafd Sfanil Apostol Petru: voastrdsdfie nu ceadin afard: tmpletiturialep&rwlui, ,,Podoaba ci sdfie fiinll cea de cununile aur saupurtare de hainescumpe,

tainicda inimii, fntru nestricdcioasa podoabda duhului bldndgi (l Petru 3, linigtit,ceeace e de mareprei:S inaintealui Dumnezeu" -l-4/. Pentru Sfhntul Ambrozie, femeile gi fetele impodobiteqi fardateerau,,casatuturor dracilor". Daci egtifemeiec6s5torittr" ai grijd s[-fi iei un batic pe cares6-l pui la intrarea in bisericd, ca astfel sd te asemeniin purtareahainelor Maicii Dornnului gi mironosilelor, Apor, aprinz6nd candela sau o lum$nare, se rAmdiazd cu t[miie sailsmirnd9i secitescrugdciuni. lntrdnd in sfZinta bisericS,zicemintru sine ruglciuneade intrare itr bisericl: ,,Intra-voi in casa Ta, tnchina-md-voitn biserica Ta cea sfdntd, intru frica Ta, Doamne,povdluieSte-md tntru dreptaleaTa,pentru vrdjmasii mei, fndrepteazd inaintea Ta caleamea", apoi facemtrei inchinlciuni sprerlsirit, zicdndincet de fiecaredatil:,,Dumnezeule, gi pe minepdcdtosul, curdfegte-md md miluiegte",apoi cumperigi aprinzi lum6nlri pentrumorfi gi vii, Iei o lumdnaregi o prescrul gi impreun6cu un pomelnic, acatistsau liturghie le duci la uga din st6ngaaltarului li le dai preotului, inaintede a incepeslujba. gi ne inchinlm la icoanaMAntuitoruluidin Apoi mergern catapeteasmb, fdcdnddou6inchinlciuni cu mAnapdndla p[mdnt saudou6mlttrnii, daci nu esteduminictrsausdmb6t6, cdndnu se fec mitfurii, sIruti mdna, .piciorul sau vegmdntulDomnului, zicind: ,,Doamne, Iisuse Hrtstoase, Fiul liti Dumnezei,mililiegtemdpe mine, pdcdtosul",ptecum9i rug6ciunea aceasta.'

RUGACTUNE LA ICOANA UANTUTTORULUI


,,Predcuratului Tdu chip ne inchindm, Bunule, cerdnd iertare gregealelor noastre, Hris[oase Dumnezeule; cd de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe cruce, ca sd scapi din robia vrdjmaEului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mullumire stt'igdn, f,ie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mdntuitorul nostt'u, Cel ee ai venit sd mdntuiegtilumea". Apoi mergi la sffintul care urmeaztr dup6 icoana Mdntuitonrlui (de obicei este cel care patroneaztr biserica) gi

24

,25

ceilalli sfinfi zicdnd: ,,SJinte... roagdle trui Dumnezeupentru mine,pdcdtosul". Ocoiimialtarul prin fald pAn6 ajungem in partea stdng[ la icoana Maicii Domnului 9i ne inchinlm {a la icoana Mintuitorului, spundndruglciunea:,,Preasfanta Ndscdtoarede pe mine pdcdtosul" gi: Dumnezeu,miluieSte-md

LA ICOANAMAICII RUGACIUNE DOMNULUI


,,Ceea ce egti izvorul milei, fwredniceqte-ne pe noi milostivirii, Ndscdtoare de Dumnezeu; cautd spre poporul cel pdcdtos; arald, precum de-a pururea, pulerea ta, cd intru tine ndddjduind, strigdm lie:, Bucurd-te, ca Si oarecdnd Gavriil, maimarele vaievod al celor./drd de trup". Dupd aceasta mergem la icoana Sfhntuiui Nicolae care este ocrotitorul familiei. Nu se trece prln fa{a altarului spre a ne lnchina la icoane! Dupi aceastavii in fala altarului, faci 3 inchindciuni spre sftrltul altar, zicdnd de fiecare dat6: ,rDumnezeule, rnilostiv lii rnie, ptrctrtosuluio'(de 2 ori), apoi a treia oard zici: ,rDumnezeule, plcitosului milostiv fii mie, $ m[ miluieqte". Apoi apleacI-te spre strana dreapti gi sting[ gi spune: ,,Iart[-m[ pe rnine,

pictrtosul".
In s$nta biseric[ trebuie sd mergem in linigte, si ne lu6m locul care ni se cuvine dup[ sex gi vdrst6, fird a rdde gi a ne imbrdliqa gi strrutacu vecinii qi cunoscufii, cum rnulli fac. ftrt a vorbi, derarqAndpe ceilalfi care asculti slujba. In casa Domnului noi ne adundm pentru a ne intdlni cu El, sd I ne rugim pentru iertarea pdcatelor, pentru a ne ajuta in viitor, pentru a-l mullumi pentru toate binefacerile primite gi nu pentru a ne etala toaiete.gia ne intdlni cu prieteni gi cunosculi" Se cuvine sE fim aserneni ingerilor, care coboarddin inillimile ceregtigi participii la slujbe, ducdnd in fata lui Dumnezeu cuvAnt dupd cuvdnt..De asemenea, s6 ne strEduim si rlmdnem la slujbi pdna la sfhryitul ei, pentru cE altfel ne vom asemdna plec6ndde la Cina lui Iuda IscarioteanLrl,

cea de Tain6, ,,cdzdnddin darul apostoliei", aga cum spunea SlhntulIoanGurtrdeAur. Cum ne inchintrm? $tim noi oaresd ne invl;im copiii s[ seinchinecorect? Crucea estesimbolulcregtinismului, stindardul lui, semnul biruintei.cu semnulsfintei cruci implratul constantincel Mare, h qul 311,.invinge armatalui Maxenliu, cel ce prigoneape cregtini. Lui i s-aaritat in miezul zilei pe cer o cruceformatr d-in stelecu inscriplia,,in acest semnvei tniinge" gi cu crucea agezattr pe_steagul de lupt[, a invins 9i a dat libertatecultului cregtin(prin Edictulde ta Milan din 313).Mai mult, acest impdratimpreuni cu mamasa Elenaau dezgropat cruceape carefusise rlstignit Iisus gi pe carerlstignisepicatele noasfregi au inllfat-o (ce-a ce noi slrbitorim la 14 septembrie), spre folosui tuturor cregtinilor.in Evanghelie este scris c6 la sfhrgitullumii ,,se va ardta pe' cer semnul Fiului Amuhi" (Matei24, 30). Cruceaii arde pe diavoli precum focul. insugi Sffintul Mucenic ciprian, care a fost vrrjitor vestit, s-a convertit ra cregtinismdatorittr faptului c[ a vlzut puterea de neintrecut a Crucii gi a numelui lui Hristos, din fata cirora chiar cei mai putemici diavoliau fugit. Cruceastd la bazaviefii cregtinilor,ar6tdnd u4irea{intre om qi Dumnezeu(linia verticali din care este fdcutii crucea), precumgi unireaom-om(linia orizontald). La fel, crucea unbqte in linie verticaldminteacu inima, aceasta insemndnd ci nici minte ftr6 inirnd,carepoateduce la mdndriegi tiranie, nici inim6 ftrll minte,carepoateducechiar la prostie. CAnd ne inchinim, semnul sfintei cruci se face astfel: indoim inliuntru gi lipim de podirl palmei dreptedegetulmic ai inelarul (ele adunate astfel preinchipuie cele aoua fui aie Mdntuitorului: firea dumnezeiasce gi firea omeneasc6), apoi irnpreunlmla un loc varfurile degetelor gros,arltltor pi mijloiiu de la aceeagi mdn6(careimpreunate inchipuieSfhntaTreirne)gi cu ele astfel lmpreunatene insemnampe frunte zic6nd: <in numeleTattrlub, pe pieptzicand:<gi al Fiulub4 pe umnruldrept

26

27

zicdnd:<$i aI SfAntuluiDub 9i incheiem 9i apoipe umIrul stdng (care <Agasdfie!>). <<Aminn insearnn6 zicilnd cnlceacorct,dreaptd facern Trebuiesi incerclm sI 9i mai ci sti pe unde se spune umlrul st6ng ales sd ajungemcu ea diavolul,carenu cadede acolo pdndnu ne facemcruceacoreet' Nu trebuies[ ne fie rupinesi ne inchin6mcdndtrecempe l6ngd a biseric[ sauc6ndire agez[mla mas6,in semnde binecuvdntare pentrucI no-aclatp6inea mdncirii gi de rnulfumirelui Dumnezeu Damnezeul ceade toatezilele,zicAnd; ,,Mullumimfie, IIriStoase, pdmdntegti; nu Tale pe cele nastru,cd ne saturi noi cu bundtdlile precum tn ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta impdrdfie, ci paeeddndu-lelor, mijlocul ucenicilor Tdi ai venit,Mdntuitorule, vinoSila noi Si ne mdntuieSte". Pe copii s6-i invdfim de mici s5 se lnchiFe9i sXse roage, Inchinafipemapi nu-i culcrili niciodat[ neinchinali. de asemenea patul in care dormili astfel: ,,Cruce in cer, crace pe pdm&ng cruce in locul in care sunL Cel ce na src wuce sd nu treacd pestecruce!" undenu In familiile undenu se$tiesI sefac6o nrgdciune, gtie rdul. Acolo vor fi sd se facd SfhntaCruce va domina se scandaluri,copii neascultitori,necazuri,etc. Apropia{i-vit de Dumnezeudactr vreli si.vtr regisi(i pe voi inEivf, ca fiin[tr intrafi umani, daci vrefi si fifi'liberi, sa scipafi de falsitatc.; in Casa Dornnului chiar daci sim{ifi ci ave{i multe pbcate' cici Domnulvi le va ierta, mai mult ca sigur!

noudpe Tine,cinstitd Cmtcea Sa,spre alungareas tot pisma$ului. O, preacinstitdgi de viayd fdcdtaare CruceaDomnului,*t'wtd+ni Daamnd gi cw topi Sfinta Fecioard, Ndscdtoare cfuDumnezew, cu veci. ,Arnin." sJiniiitn Cum selntocmegte un pomehlc? Suntpatrufeluride pomelnice in leg[tur6cu: l. SfinteLiturghii 2, Acatistepi Privegheri 3. SfdnfulMaslu 4. Parastasul saupomenirea morfilor VII 1. S{inteLitugrhi! MORTI
GICU, SANDU, ANTON, MIA, ILIE, TUDOR, ANA, LUCIA, AVRAM, SICA

VASILE 9i ELENA - penfiu bund inlelegere NICOLETA" COSTBT-penfia spor

VIORICA- ajutorIa cdsirtofie c$ tot nearnullor eeladornit La mlndstiri se fac pomelnice separatepentnr vii gi morfi, deoarecese pomenescseparat. 2. Acati,ste

vtt
ION gi MARIA - sldvesc pe Dumnezeu 6i pe lvfaica Domnului Si le mullumescpentru binefacerile primite. Se roagd pentru sandtate Si iertare de pdcate, izbdvire de dusmani, spor tn casd, etc. FLORIN - izbdvire de patima beyiei, dezlegare de blestemeADRIANA - spor Ia invdydturd gi ferire de accidente. Privegherile sunt tat slujbe penta binele gi spora! casei, pentru boald sau pentru o mare nevoie. Ele sefac se$ra, fn brice zi, dar mai ales tn posturi) Cdnd vrem sd foeem priveghere aducemla bisericd: 5 pdini sau 5 prescuri, puyin gr6u, o sttcld de vin qi una de untdelemn.Dupd ce le binecuvdnteazd preotul, lu&m a parte din ele acasd. Frescurile gi vinul le folasim Ia nrdncare, untdelemnulil ardem la candeld, iar grdul se seamdnd.

RUGACILTNEA CRUCI CINSTITEI


,,Sd tnvie DumnezeuSi sd se risipeascd vrdj.maqiiLui Si sd fugd de la faya Lui cei ce-L urdsc pe Ddnsul. Sd piard curn.piere fumul; cum se tope$teceara de faya focului, a6a sd piard diavolii de la fasa celor ce iubesc pe Dumnezeu Si se insemneezdcu semnwlcnrcii gi zic cu veselie: Bucurd-te, preacinstitd Si de viald fdcdtoare Crucea Damnului, care clungi pe drqci cu puterer Celui ce S-a rdstignit pe tine, a Domnului nostru lisus l{ristos, gi S-a pogordt la iad Si a cdlcat puterea diavolului gi te-a ddruit

28

29

3. Sflntul Maslu vii NICOLAE, ILIE, CONSTANTIN, TADORA, NICOLETA, ... pentru tdmdduire gi tnldrire trupeascd Si pentru tot ajutorul la toatelucrdrile lor folosiloare sufleleascd, pldcute inaintea lui Dumnezeu Si 4. Prrastasulsauoomenlree mortilor Morfi ILIE, TUDOR,ANDREI, ANA, PETREcu tot neamul lor cel adormit sd-i pomeneascd Domnul Dumnezeutntru tmpdrdgia ^Sa. E bine ca numelesl fie scris c6t urai cite{ qi problemele fieciruia in dreptulsiu, c6tmai concis. Intr-un pomelnic nu se trec modii caretoatdviafa nu au ptiut de Dunnnezeu, nu l-au acceptat nici in clipa morfii 1or,nici cei cares-ausinucis,fiind congtienfi de ceeace fac, nici cei care au ceruts[ fie argi la crematoriu saucei de alti religie, ca unii ce nu au imp[rtigire cu HristosDomnul. Ludndpomelnicul, Proscomidie, Preotulil citegte la Sfhnta pentnrfiecarenumetrecutacolomiride (firimituri scoase scotand pe care le ptine pe Sfdnrul Disc, de unde'vor fi din prescurd) adllugate in Sfbntul Potir, unde se amestecd cu Sfhntul'Trup gi Sfhntul Sdnge al Domnului, astfel revirsdndu-seasupracelor pomenili dumnezeiasca binecuvdntaregi milostivire penfiu iertarea pdcatelor qi izbbvirede oricerlu. Pentruca toateacestea dupdrdnduiall, si se implinea'scf, cregtinul trebuiesEaducdpomelniculla altar inaintede a incepe slujba. Un mare p[cat pe care-l slv8rqimmulli esteacelaca, ln predicilede la bisericl, s[ vedemmai degrab6 potrivirecu nu.gtiu ce persoani cunoscutbgi nicidecum cu pdcatelenoastre!Nu trebuiesi urc6mnoi in scaunulde judecitor al celorlalfi,ci s[-L l6sdm pe Dumnezeus[ ne judece pe tofi, rugindu-ne pentru picatelenoastre, alefieciruia!

LIMBAJUI" LUMANARII-OR
Ciind mergefi la biseric[ aprin,Jefi lumsnlri pentru voastrl gi a celordragi,de suflerulcelortreculiin lumea strnitatea Luminalor,,sevede"9i pe lumea de dincolo. cealaltlqi amplificl tot bineleexistent. arzdnd oriceurml de nefast. precis6. O lumdnare aprinsS trebuiesl aib[ o destinalie Pentru s[ntrtate se aprinde o lumfinare Ia icoana MAntuitorului (,,Aprind acemtd lumdnare pentru sdndtatea lui.."") Dar ln prlmul rind se aprind lurninirl pentru strndtatea dugmanllorgtiu{i gi negtiufi,firi strse numeasc[, la icoana Maicii Domnului. Nemailin6nd dugmfinie, iertdnd pi dorind binele celor ce ne-augregit,acestbine se intoarcela noi. Risplata celui careiartn gi teroarea pentrudugmaniilui estemai maredecdta celui care-iunndregte! gi 142. Pentrudusmani secitesc zilnic3 psalmi:3,30 Un mirean poate citi pentru sdn[tatea sau mdntuirea sufletului sau pentru orice alte nevoi qi psalmi, folosindu-se in acest scopde cartea numitdPsaltirea. Un ,gnedicament" il constituie rostirea rugtrciunii domnegti 'un joacl nostru". Rugdciuneat,,Tatdl rostitd rol nosttu" ,,Tat2ll deosebit, are o rezonanle puternic6 punct gi din de vederec,rnativ energetic. Ruglciuneade aur estecea ftrcutdla miezul noplii, cdrrd gi ruglciuneaesteprimitdde Dumnezeu. cerurilesuntdesqhise foartefolositoare O rdnduiald pentruredobdrrdirea sAn6t{fii esteTaina Sfintului Maslu carc-se facein bisericigi la caie se poateadeugagi citirea Molitfelor SfhntuluiVasile cel Mare, de ctrtre un soborde preoti.

SFANTULMASLU
Esteuna din cele gapteSfinte Taine rAnduite de Biserica Ortodoxd. Sfhntul EvanghelistMarcu scrie despre SfinJii 3l

30

Apostoli:,,$l scoteau mulyidemonlgi pe mulyibolnavi ti ungeau ca untdelemngi-i vindecau" (Marcu 6, /J,). Despre puterea Sfhntului Maslu SmntulSimeon spunea: al Tesalonicului ,,Maslul pdcatelor,ridicd din bo;ald dd dezlegare Sidd sfinpire". Aceasti SthnttrTainE este folositoaretuturor cregtinilor bolnavi de boal[ trupeasctr sau sufleteascl, c[ci le d[ tdmiduire trupului gi iertaresufletului.Deci estede urmatindemnul:,,Esre cineva'ntre voi bolnav?:sd-icheme pi preoyii Bisericii, Si ei sd se roagepentru el, ungdndu-l in numele Domnului;;i cu untdelemn rugdciuneacredinlei tl va mdntuipe cel bolnav,Si Domnul tl va ridica; SidevaJildcut pdcate,i se vor ierta" (Iacob5, l4-15). Taina Sthntalai Maslu se sdvfirsestc oricfrnd eslenevoie, dar se ob$nulegte mai ales,tnzilele depost ile pestesdpfimhnrt gi in toateposturile depestean lnainte de Sfend Maslu estc bine ca cel bolnav s[-gi cerceteze cugetulgi s[ fac[ o mdrnrisire generali(din copil[rie), deasemenea gi cei din familie. estepotrivit s[ semtrrturiseascl In ziua ln carese slvdrgegte Sffintul Maslu estepotrivit sl sefin[ post.SfentulMaslu sepoateslvdrgiin biseric[ sauln casa bolnavului, dacl acesta nu poateveni la bisericl. Se duce la blsericil 1/2 lttru de ulel gl o canl de flinl, ctre apoi se iau acaslr: sd pdstreazl la loc curat.gi se inhebuinfeazlin mod cuviincios.Astfel: din flinl se pot face pflinigoare din caresd sedeabolnavuluis[ m6ndnce, iar dac[ este in cantitate mai maresepot faceprescurisauartose. Untdelemnul sfinlit la SfdntulMaslu se intrebuinfeazd pentrupdinigoare saus punein candele S[ ardl (in casd in biserica): ori Sf$ntul Maslu se poateslvArgi de mal multe ori, pinl ,' ln momentulcf,nd aprre vindecarea. PtrrinteleArurtu nelnvlta sI nrocedlm astfel: Se postegte post negru luni, miercuri sauvineri pAnI la ora 24, se fac 40 m6tinii gi se bea un patrarcu Aghiasm6in care se pun 9 picdturi de ulei dp la Maslu. Acestpaharse bea numai dupdce ai f6cut40 de m[tltnii. Sepoatemdncala? oredupdce ai btrut acest pahar. Dup[ ora 22 se fac rugiciuni mdcar o or[

[Rugdciunilezilnice + Acatistul zitei din Acatistier (sau ,,Tat6l nostru" de 9 ori) + Rugdciuneade cerere]. . Se face o tunA groasi de un deget, mare cAt pahna din: 3 linguri ftini + I lingurb ulei + 3 linguri aghiasnl5inicd, ftcutd cu gi se coace l5Moliftele Sfhntului Vasile cel Mare. Se amestecb 20 rninute. Turtifa o imparfi in 7 9i iei in fiecare zi o bucdfic.a, urmAtoare dupd ce-1i faci ruglciunea de la l2 noaptea.Sdpt6mAna faci alta (atdteacdte Sfinte Masluri faci). Te pofi unge cu ulei de la Maslu pe locul dureros (nu pe pA4ile intime). Uleiul se folosegte7 zile, timp in care se {ine post. Ruslciunea de cerere: ,,Doamne, dacd boala aceasta este pentru pdcatele mele sau ale pdrinlilar mei, sau ale bunicilor mei sau ale strdmoqilar mei, iartd-ne de pdcate gi vindecd-md",' sau ,,Doamne, dacd boala aceastaestede la vrdjmasii oameni sau de la vrdjmasul diavol, dezleagd vrajile, alungd duhurile necurate,pe pustiu sd se ducd, unde om nu locuiesteEi la mine sd nu se mai intoarcd, iar pe mine robul nu N) vindecd-md" sau ,,Doamne, daca boala aceasta se datoreazdfaptului cd cm fost blestemat de alyii sau eu singur m-am blestemat,Doamne, iartd pdeatele, dezleagd blestemeleiar pe mine, robul tdu (tr{) vindecdmaCine nu poate posti pdnd la ora 24 duce postul negru pdnl la ora 18 sau 21, c6nd poate mdnca o singuri masd,cu mdncarede Post sau turta preparatii. Deci. pentru slndtate se fac Sfinte Masluri. se fine oos! nesru vinerea cu 40 mdtinii. se arde candela la icoane pen$ sdndtate. se dau Sfinte Liturshii pentru iertarea de pdcate si sEndtate si se citescurmltoarele Acatiste: Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos: Canonul, de umilinltr cdtre Domnul nostru lisus liristos: Acatistul Sf'6ntului

c6ruinumeil poartdcel bolnav:AcatisrulSfinteiXgnia:precumsi

32

,33

De asemensa, cendiesepreotulcu SfinteleDaruri sepoaie peste el preotului, s[ treacd caacesta culcacel bolnavla picioarele (sausemai pot punehainele celui bolnav)qi la fel, seinsemneazl cu Sffinta Copiecel bolnav,pentnrcaresefacerugdciunea.

RUGACIUNE PENTRUCEI BOLNAVT $I SUFERINZI


,,StdpdneAtotliitorule, tmpdrate sfinte, Cela ce pedepsegti, dsr nu omori; Cela ce intdreSti pe cei cdzuli gi ridici pe cei surpafi. Cela ce uSurezi sderinpele oamenilor, rogu-md fie, Dumnezeul nosffu, gi pe. mine robul Tdu QrI) cela ce pdtimesc, cerceteazd-md cu mila Ta. Iartd mie toate gregelile cele de voie 5i cele/drd de voie, cele din gtiinld gi cele din neStiinld. ASa Doatnne, trimite din cer puterea Ta cea tdmdduitoare Si vindecare tmi ddruieSte. Stinge-mi aprinderea, potoleSte-mi patima gi suferinya. Tdmdduiegte-md pe mine robul Tdu. Ridicd-md din paul durerii precum oarecdndpe soacra lui Petru gi pe sldbdnogul cel pe pat adus la Tine Si fndatd L-ai vindecat.ASaSi acum, Milostive Doamne,pe mine cel ce pdtimesc, cerceteazd-md Si vindecare tmi ddruie;te, Jiinded Tu singltr e:StiCela ee ai alinat neputinlele gi durerile neamului omenesc.

Cd fie se cuvinea ne milui gi a ne mdntuipe noi Dumnezeul nostruSi fie stavd indtldm,Tatdluigi Fiului Si

SJdntului Duh, acttmgipurureagi in vecii vecilor.Amin". Cdnd egti grav bolnav, citeste gi aieasti ruglciune (de obicei se bitegtede cihe preot,dar se poateciti gi de insugi cel bolnav) cu credinla orbilor, leprogilor, paraliticilor, care s-au adresat lui Iisusqi s-auvindecat: ,,Doctorul sufletelor gl al tntpurilor, ca umilinld gi cu z&obire de inimd cddem cdtre Tine Si suspindnd,strigdm fie: vindecd-midurerea, tdmdduiegte-mi patimile sufletului gi ale gi, trupuluimeu... ca un bun,iartd-mi toategregelilecelede voie gi celefird de voie gi degrabdmd ridicd din patul durerii, rogumd lie, auzi-md qi degrabd md miluiegte.

Cel ce nu voieSti moartea pdcdtosului, ci s.dse fntoarcd Si sd fie viu, indurd-Te Si md miluiefle pe mine robul Tdu (N) mult miloslive, inceteazd-mi boala, uSureazd-mitoatd patima Si toatd neputinla, potalegte-mi durerea Si cu mdna Ta cea tare, precum oarecdnd pe fiica lui lair, din patul durerii rnd ridicd Si sdndtos md aratd, rogu-md fie, auzi-md gi md miluiegte. Cel ce cu alingerea Ta ai vindecat pe soacra lui Petru, ie era aprinsd defriguri Si acumpe mine robul tdu (N) cel ce swnt in suferin\d, vindecare ddruieSte-mi Si sdndtas md aratd, cn dinadinsul md rog fie, Izvorule al milei gi al vindecdrilor, auzimd Si degrabd md miluieqte. Cel ce ai primit lacrimile lui lezechia gi ale lui Manase gi pocdinla ninivitenilor gi mdrturisirea lui David, gi degrab i-ai miluit pe ei Si a noastrd rugdciune ce a aducem fie cu umilinld, primeSte-o intru tot, Bunule impdrate, Si ca un indurat, miluiegtemd pe mine robul tdu (N), cel ce suJdrSi md chinuiesc, ddruiegtemi sdndtate, cu lacrimi md rog fie, Izvorule al viepii gi al nemuririi, auzi-md gi degrabd md miluiegte. Cd Tu erti singur sJiint ajutdtor puternic Si sprijinitor al vielii noastre Si pre Tine bine te cuvdntdm, acum gi pururea Si in vecii vecilor.Amin". Sfintele Miruri de la Sfhntul Maslu se intrebuinfeazi astfel: se poate unge cu el searasau in timpul zilei la fmnte pau la partea dureroasi a corpului. Cel ce umblS cu ele trebuie sd fie curat. Se unge de 7 ori in 7 zilelardnd sau pe sdrite. Dup6 ce s-a uns a $apteaoari cu el se arde (e vorba de pachelelele ce conlin vat[ imbibat[ in untdelemn de la Maslu), iar canugase pune la o floare. S6ntul Mir se poatepdstra la noi sau la sfintele icoane.

oricezi pe nemAncate sepoatelua anafuri sauaghiasinl mici. R.egula este: Diminea{acdndte-ai bezit, te speli gi-fi spui rugdciunile, apoiiei anafura gi aghiasma mici. Aghiasma mareare o puterefoartemare,se ia din ajunul Bobotezei timp de 9 zile. Se mai ia in ajunul Sfintei implrt5ganii

34

35

sauin zilele de miercuriqi vineri cAndnu se mdnAncd gi beaapd pdndla ora 17. De asemenea sepoateadministra in unui muribund preotului. absenla Atenfie! Seva lua intdi aghiasma mareqi apoianafura. In zilele de simbltd gi duminicdnu se postegte gi nu se ajuneazi,decfrtnumai in sfintele posturi sau in ajunul Sfintei Impartlqanii, ca pregatire pentruacestea. deosebitd se fac mdtlnii de vineri de la ora 16 qi p6nbduminica Nu Ia ora 16.La fel ciemiercuri din s[ptdmdna Patimiora 12 Sfintelor ora 16.Sefaceexceplie in Joia 9i pdndin joia iniilprii Domnuiui, Mare la scoaterea Sfintei, Cruci si in VinereaMare. la scoaterea Sfintului Epitaf. lnceteazl citirea Psaltirii din MiercureaMare ora 12 gi
pdn[ in SAmbdta Mare ora 16.

ce nu mai trebnrie esteo experienfd Gregeala sS te descurajeze. gi nici nu trebuie in vialanoastr$i ldsatisI fie olrstacol repetatd ei! nu vi legalisinguride g6tpovara Deci,dacdati gregit, nu mai repetafi, ce ali fbcut$i hotdr6tisd. din sufletceea Regretdnd iertali-vi pi voi gi cereli iertarede la cel cbruiai-agigregitgi apoi ca astl'els[ vd isrtn qi Tat6l rnerge{ila preot gi spovedili-vio Lacrirnilespal$ rug6ciunea. fie cu trebuie s6 uniti Cdinla Ceresc. botez. doilea p6catul caun al $i suntsocotite Din indrumlrile unui rnareduhovnic,d{rn nici citeva unei bunemilrturisiri; sfaturipentru inlesnirea (e birres6 trebuie s[ ai un duhovnic i. Ca sbte spovedegti, fie acelaqi de fiecaredat6)caretrebuiesI fie doctorulsufletului tdu,pe idngdfaptulcd estes[virgitorul taineide dezlegare. de carete-ai nu trebuie s[ repelipAcatele 2. La spovedanie gi pe n'u le-ai mai care inainte, ai fost cdit mai dezlegat de care sEvdrgit. 3. Nu trebuiesd invinuiegtipentrup[catul tdu pe al1ii,ci vina nepdrtinitor. recunoa$te-li roag*-!i ingerulp5zitor 4. inainte de a veni Ia spovedanie, fbri s6 gi rndrturisegte-le toatepdcatele sEte ajute sd-!i aminte$ti vreunul. ascunzi datdepreot. canonul intocmai 5. indeplineqte-li completS, Dup[ o spovedanie ,,hainabotezului"rlmdne gi S6nge al Domnului qi putem Trup ne cu SfAntul curattr implrtdqi gi fafa pentru in incercflrilor nostru Iisus Hristos, intdrirea primejdiilorvietii gi pentrucdgtigarea vielii dreplilor. Canonul dat de preot joac[ un rol foarte importaut in gi nu pedeapsd cur[tireade pdcate, el fiind un mijloc de indreptare pentru pdcatele sdvdrgite. trupegtide reguli se dati de fbcut rnetanii. Penffupdcatele Prin plecarea frun{ii la pim6nt, ne umilim gi trupul carea greqitin Pentrupdcatele fap lui Dumnezeu. siv6rpiteprin neqtiinli se dau de Pentrup[catelefoartegrelese oprc.qte de citit c64i bisericegti. la SfdntaImp5rtiqanie.

SPOVEDANIA
SPOVEDANIA, aceastdTaind a Bisericii, este de fapt dezbrtrcarea omului de ptrcate gi innoirea lui prin botezul lacrimilor de pocbinld gi prin iertarea haric6, pe care o sdvdrqegte asutpra lui preotui. Precum ne curdlim ioroiul de pe haine, tot aga"trebuie s[ ne curdlim gi noroiul ce ne-a pdtat haina sufletului, cici drumul citre Dumnezeurece prin inima noastrdcurati! De aceeatrebuie si recunoagtem toate gregelile,s[ analizim cauzelecare au dus la s6v0rqirea gi lor si le indepirtdm. SE nu vd fie rugine s6 mdrfurisi{i ceda ce ati fdcut, ceci diavolul cu vicienia lui diminueazdpdcafi:J cAnd e si-l infbptuili, iar cdnd trebuie s6-l recunoagte{i il face mai mare, ca astfel sd vd apeseqi sh vd fie ruginede el! inlelepciuneapoporului romdn ne arat6incd o datd cd strlmoqii nogtri au fost niqre oameni cu fricb de Dumnezeu,cu mintea agerd gi inima curatd. Ei spuneaucE diavolul poarti o sulig, o pdturi gi o tr6mbifl: cu sulila te impinge str gregegti,cu pdtura te acoper6 atunci cdnd ai. gregit, iar cu hdmbila imprdgtie zvonul celor fdcute de tine, ca sb-fi fie rugine,

36

37

iupAnrA$ANrA
iltpAnfA$ANIA este pi ea una din cele gapte Sfinte TainealeBisericiiOrtodoxe. cu Credinciosul careseimpdrtiqeqte SfhntulTrup gi SfhntulSdnge al Domnuluidobdndegte numeroase binefaceri: se une$te tn chip tainic cu Domnul qi M6nnritorul nostru,igi hrdnegte gi inainteaz[in sufletulqi trupul, se intdregte viaga spiritualf,, se cur[fd de pdcate, se intireqte in virtuli, pregtrtirrdu-se pentruviafaceaadeviratd, DupI ce te-ai ?mpirtlqit nu mai s[rufi icoanasau m0na preotului ori acasd rudelesauprietenii,decdtdupi un somnscurt.

aghiasml rnic6 gi apoi pui uleiul, zicdnd: ,,Cum iese uleiul tleasupraapei, aSasd ie,sSi eu deasupranecazului meu".

POSTURILE
Prin post se ingelegeablinereade a mAncasau bea anumite alimente oprite (exemplu: mdncareade dulce - cea care contine came, ou6, lapte, gr&simi animale - 9i vinul in anurnite perioade ale anului, stabilite de Sf6nta Bisericd), ablinerea de a face ceva rdu, cu gfindul sau cu fapta, precum gi impreunareacu sofullsotia, in scopulde a ne umili gi implca cu Dumnezeu. Postul a fost r6nduit de Dumnezeu incd de pe vremea de a mtnca protoplrinfilor nogtri, Adam gi Eva, prin interzicerea din pomul oprit. in decursul vremii, tofi oarnenii alegi ai lui Dumnezeu au postit, mulii post aspnr: Moise, post aspru de dou6 ori cdte 40 de zile gi 40 de nopfi, inainte de a se sui pe h4untele Sinai unde i s-au dat Tablele Legii; David,^Proorocii Ei toli Insugi M6ntuitorul credinciogiidin BisericaVechiului Testament" gi bea ceva gi ne-a 40 nop{i, fdrl a mdnca sau postit de 40 de zile a pastifi, nu fi\i posti: cdnd gi pe noi, cre$tinii, a inv[lat ,,Iar poste$ti, unge-fi capul posomordsi ca Jdsarnicii; ... Tu insd, cdnd Si spala-Si faSa,pentru ca rit oamenilor sd te ard{i cd pa'tteSti,ci Tatdlui tdu Care este intru ascuns; Sl tatdl, Csre vede tntru

CANDELA
A aprinde candela flrd s[ ne zgArcim la ulei este o jertfl adus[ Domnului nostru lisus Hristos. E bine a aprinde candelactt mai des. Orice candeli are un inger pizitor al siu care sta in casa ta at6ta timp cAt arde candela (casd pe care o pAzestecdt egti tu plecat), iar in viala de dincolo te va intimpina gi c6te zile a ars candelain casd, tot ateteazile sufletul tlu se va plimba prin rai, chiar daci nu ai reugit si te.m6ntuiegtideplin. Rdsplatata pentnr jertfa de a aprinde candela'esteo floare-din planta din.care s-a fbcut uleiul, pe care ingerul o va s6di in grldina ta din rai, incd de pe vremea cAt tu egti in viafl, aici pe Pimdnt. De asemenea, cdt timp egti tu plecatde acasl iar candelasa stins, ingerul candelei stA qi vegheazl ca s6 nu fi se intAmple nimic pdni vii acas6,iar tu ai obligalia ca sd te speli pe mdini gi primul lucru pe care s5-1faci este-si aprinzi candela.Dacd t-eiei cu alte treburi gi ui1i, ingerul pleac[ mdhnit, revenind abia cdnd aprinzi din nou candela. Dac[ fi s-a orinduit sffirgitul, tu fiind plecat de acasl gi candela ai lisat-o aprinsd, lumina gi ingerul ei te vor insoli pe drumul de dincolo, socotindu-se cd ai murit cu luminl.. Cind aprinzi candela sau completezi uleiul s5 tli pui o dorintd, rug$ndu-te gi f6cdnd 3 metanii. in candeld se pune pufinl

futaiapoia oscuns, tyi va rdspldlila ardtare" (Matei6, 16-18). posti, a binri diavolii: cI trebuie a spre aritatucenicilor
,,Cdci soiul acestade demoninu iese decdt numaiprtn rtrgdciune qiprin post" (Matei17,2l). gi locafe au Sfinfii Plrin{i, Sfintele $inoade ecurnenice hot6rflt pentru megtini cele paffu posturi mari de peste an, ajundrile, Vinereagi Lunea(cei ce voiesc)$prefolosul Miercurea, lor spirirualgi material, cazurile de boal6,s*lqarea cdci,except6nd gi gospod6regti' posturiloraduce trupegti multepagube sufletegti, nnultorboli prln posttui $tiintific s-a dovedit vindecarea nimic (chiarposturitotale- cind postitoriinu min6ncd 9i nu beau noaptea pin[ la tr2 incepAnd din ziua precedentd de la 12noaptea

38

39

din ziua urmitoare), deoarece perioadit organismul in aceastd elimin6 toxinele acumulate. Pdcatele ne imbolndvesc. Desfrdul,mdnia, ura, lenea, befia,fr,unatul gi mdncatul grijile inutile,trufia,precum gi excesiv, licomraruineazibietulnostruorganism, duc la imbolndvirea lui. Pentru a te vindeca trebuiesd nu sdvAr$e$ti picate gi sd practici virtulile cregtine: infrdnarea, castitatea, iubirea,muncaordonati, bldndefea, rdbdarea, smerenia, credinlagi nddejdea. pesimiste, Gdndurile negative atrag supArlrile, darun gdnd bun estede ajunssprea te echilibra. gi Daci nu te impacientezi egtibine dispustot timpul, problemele vie{ii se vor rezolvade la sine.Participdnd gi la SfbntaLirurghie,fiind un bun creqtin,vei ajunge la acea,,autoterapie prin faptegi gdnduribune"a ascefilor. Pqstuile se tin penru a feluritelortulburtri. pentruizbivirea de judecEfile lui Dumnezeu. pentru izbbvirea de necazurile $i nefericirile actuale. pentru izblvire_a deplcate si gentrusinltate. pentruspor.in-[arnilie. etc. In decursulanului Sfhnta Bisericd a rdnduit cele patru posturimari: PostulPagtilor;PoshrlSfin;ilor Apostoli petru 9i Pavel; Postul Adormirii Maicii Domnului 9i postul Naqterii Domnului (alCriciunului). Cele3 zile de postobligatoriudin_timpul anuluisunt: - Indllarea 14septembrie SfinteiCruci - Ajunul Bobotezei 5 ianuarie 29 august Tdierea CapuluiSf. IoanBotezdtorul. De asemenea se|in cu postnegrucele 12Vineri din timpul anului. Postulde miercuri gi vineri din timpul sdptdmAnii eslede asemenea obligatoriu. Postimin ziua de miercuripentrucd este ziuain careIuda L-a vdndutpe Iisus,iar vinerea pentruci atuncia murit pe cruce Domnul nostru Iisus Hristos pentru p6datele noastre celemulte.Pentrusporulcaseiseline postin ziuade ltrni.

POSTURILE NEGRE(AJTINARILE)
Se fac:

LgB!: - pentruoricedorinp (cdstrtorie, pentnr serviciu,examene, copiilor,etc.) din partea in c[snicie,ascultare copii,inpelegere Miercuri: ' pentruinvinuiri pe nedreptla sewiciu sauacasd, pentru la iveall a judec[fi gi limpezirea situaliei, pentru scoaterea adevlrului. y!ner!: - pentrufarmece, gi dugmaniqi in general boli, blesteme noastre. ptrcatelor pentruiertarea celorvii gi mo4i din neamurile

GRIJAPENTRURAPOSATI
Aga cum in viatl au avut nevoiede hranI, acolo,in lumea celor nevdzufiau nevoiede ruglciunile, lumdnlrile gi pomenile ii ajutdmastfel,dar gi ei, cei ce noastre. Noi, cei rlmagipe pdmdnt odinioarb ne-au iubit, ne vor veghea gi ajuta in continuare, rnullumindu-ne ctrnu i-am uitat. ln Bisericanoastrdcregtin6ortodoxl a stabilit termenele rdnduieli bisericegti'care urmdaL|'dupl care se strvdrgesc inmormAntarea fiecdruicregtinortodoxin parte.Acestedaiesunt: la rrei zile, la noudzile, la patruzecide zile, la trei luni, la gase ani luni, la noul luni, la un an gi apoi in fiecarean p6n6la gapte dupd moarte. La acestesoroace,familia r[posarului aduce la pdine(colac) biserici sau(undeesteobiceiul),la mormdnt: .sau coliv6, gi vin gi se s[vdrqegte, mai pe-scurt mai dezvoltat,dirpl importanla de pomenirea soroculuigi dorinla familiei, rdnduiala riposatului. in ultimii ani, tot mai mulfi sunt aceia care in zilele r0nduiteln calendarulcregtin participl la parastase colective, impart mdnciruri, haine gi bani pentru sufletelecelor plecali gi asta ajuti la trecerea eelorplecaliprin estede bine.Toateacestea cici trecerea ,,Vtrmile celor24 de vlmi se facenu cu V6zduhuluit' blnuful din palml, ci cu faptele bunefdcutein viafi.

40

4L

Dorim sI se gtie c[ pentru toate sufletele ar fi utile parastase de pomenirein fiecare an, la gapteani gi aga mai departe, cu colive.in popor se spunec[ pe fiecare bob de grflu poatefi v{zut chipul MAntuitoruluigi ci fiecare pomanipe care o faci gi carecon{ine grduajutdpersoanei pentrucareai dat.insigi formula rituall de ,,Bogdaproste", adici ,,Dumnezeu s6-l ierte", arati o parte din misterul vielii gi al mo4ii rAnduit de Bunul Dumnezeu. Ar fi bine dac[ s-ar face pomelnicela SfAntulAltar gi la zilele importante din viala celui carea fost pimdntean, pentruca acesta si nu fie uitat, cdci atunci gi el poateveni cu plbceres[ ajute,in clipe de necaz ale familiei din carea {bcutparte. Iati ce ne invald Sf6ntulPdrinteArgatu s6 facempentru cei riposa;i, al clror suflet in drumul spreTronul lui Dumnezeu trecprin infricoqdtoarele Vimi ale Ceruluil Pomenilese fac la 3 zile (Biserica se roag6ca Cel ce a inviat a treiazi din mo4i sdinvie 9i pe cel r6posat); la 9 zile (prin carerug6mpe.Iisus, carea murit in al noudlea ceasdin zi gi pe cele9 ceteingereqti sEodihneasci pe rlposat cu sfinfii qi ingerii); la 3 s[ptimAni,la 6 slptimdni (sau40 de zile), la 3 luni, la 6 luni, la'9 luni, la I an gi din an in an pdn6la7 ani.Estebineca pomana de 40 de zile s[ se facEmai devreme cu_ c0tevazile, .pentru c[ in acea zi sufletulestela Judeiat6, PAn6 ce mortul implinegtq un an i se va face pomanAscparatde ceilalli m04i, cu colivl nlimai pentru el, lumAnare aprinsl numai pentru el, pomelnic numai pentruel. Doliul dureazl40 zile, apoi in aceafamilie se poateface Cununie. I-umeaa fdcutreguli lumegtigi ifi spunec{ tebuie s[ fii doliu 3 luni sau6 luni sau1 an.Regulile lumegti le stricI pe cele Dumnezeieqti, caretrebuie respech;e. Bocetele, hainelede doliu nu-l vor ajutacu nimicpe cel decedat, dar nici pe cei ln via1b. Se gtiec[ doliul puftatcontinuuatrage numainecanri 9i compiibalii nea$teptate, Pentru ugurarea sufletuluicelui rtrposat de p[catesefac ruglciuni,sedau40 deacatiste cu 40 de Darastase ia 3 sau.dac6 a fost foartepdcdtos, la T m[nlstiri. acoloundese facezilnic sfhnta

gi pentru 1 an de zile), precuno gi Lifurghie,(dac6ai posibilitatea s6rindare. Sirindarele. Frin Strrlndnr se in{eleg rdnduieli de oomenirefbcute peiltru mo{i $au pentru vii la patruzecide este individualsaudc obgte. Liturghii in gir. Sdrindarul poatefi dat pentrusuflerulunui lndividual Slrindarul mulli decedafi ai farniliei,saupentrubunl saupentnrmai decetlat, nunnele in pomelnice caseiqi binelefamiliei,scriindu-se sporirea din timp viilor gi al mo4ilor.Cei in cauzlvor aveagrijl s[ aducd cele de hebuinfd pentru sivdrgireacelor patruzeci de Sfinte pentrucandele, luminSri vin, untdelemn Liturghii, adicdprescuri, tamdie. 9i de pomenit pomelnicul la patruzci de Sffirgindu-se (dacd sdrindaruleste dat pentrumorfi) se va slv64i Liturghii, Parastas cu Liturghie,iar dacl slrindarulestedat pentruvii, seva sdvdrqi Sf6nta Liturghie cu Tedeum de nrul;umire sau cu iale,pentrufeluritetrebuinfe. nigiciunile spec Strrlndarul de obgte esteacelacare se face atunoic0nd preotul savdrgegte Sf?intaLiturghie timp de patruzecide zile sfinlireabisericii, neintrerupt, pentnr vreun eveniment oarecare; preotul #inlirea unei ffintdni,hirotoniegi altele.La acestsbrindar gi patruzeci va pomeni, de zile pomelnicete"de.vii la Proscomidie, de mo4i datede cei careau contribuitla facerea saurestaurarea bisericii,fdntAniietc. Pomelnicul anual, cu vii gi morEi,este acela pe care credinciosul ?l dI preotuluica si-l pomeneascd la toate Sfintele Liturghii din timpul anului. Acestase dd mai ales la rninf,stiri, undesesbvdrgegte SfiintaLiturghiein fiecarezi, Ritualul Sfintei Liturghii cuprinde o indoitb iertare: ii iertdrnpe morfi 9i ii rugdmsd ne iertela rAndullor. Astfel, multe obiceiuri p&c[toasecare trec de la o generafieia alta' se estompeazl pdn[ la definitivadisparilie.in acesttimp tu poste$ti vinerile, pentrunlg6ciunile dai gi cevamilostenie, iar Durnnezeu, preolilor gi jertfa ta (rugtrciunile, ajunareagi milost*nia) iart6 picatele acelui suflet gi ?l scoatedin muncile iadului. Mare poman[i{i faci cu acelsuflet gi bunul Dumneueu te va rfisplf;tigi

42

43

in aceastiviap, iar in via{a de dincolo vei clpita indurarepentru pdcatele tale. zile de postse fac rugdciunigi Cdndse ajuneazlin aceste gi seaprind lurnfindri. Ruga{i-vbpentrucei plecali dintre voi! Nu-i calomniafi! Fdsnali-leo amintire pl6cut6! Dafi in memoria lor pomeniri, va pitrunde in casele aprindefilum6nlri qi LuminaTatilui Ceresc voastre pi-nsufletele voastre, Dali pentru cei plecafi,aprinzdnd la mormdntullor gi in bisenci sauacas6, lurtrflnlri de cear[, cumpiratedin bisericE. pomeniri (cel pufin 40 de zile dupi Dati numeroase plecarea lor), la SfdntaLiturghie. Prin SfhntaLiturghieincepi sd iubegti, sAier[i gi sdte hrlnegticu Pdinea Vielii. lumdnlri, Deci, facefi mici sacrificii (de mdnca^re, rugiciuni) penfi cei care v-au fost apropiafi,dar nu uitali c[ allturi mai sunt gi al1ii,necunoscuti vou6, de care nimeni nu se gi care au nevoie de luminl! G6ndifi-vd9i la acegtia ingrijeEte gi marerisplatdveli avea!Parastasele, cAndaprindelio lumdnare pomenirilegi milosteniaficute pentru cei plecali ajutf,,cum nu putelib6nui,pentruusurarea sufletelor lor. Drro atenfie!Nu ne esteingiduit s[ ne ruglm morfilor, ci pentru mor{i! Estecrud gi egoistsi incercdm sd ne aglfdp de gi nu limitarela ei sausd-i chemdm inapoi.Ei agteaptd-eliberare lucruri9i fiinfepimOntegti! Milostenia sau pomana cu alimente gi haine trebuie in{eleas[ duhovnicegte, spiritual. La baza acestor acte de milostenie stdDRAGOSTEA.Eu impartpenfi.tcel mort cevadin casamea,din toatdinima mea,cu toatddragostea mea.Iar el va primi tot aga,cu dragoste gi bucurie,vdzdndcI nu l-am uitat. Dar mai presus de noi sebucur[ Dumnezeu, pentruci El a creatlumea din DRAGOSTE, iar sAnd inima ne e invadatdde dragoste, suntem cu adeviratFIII LUI DUMNEZEU. Iar El ne r6spl6tegte aceastifaptdbun6,contrabalansdnd efectulunei fapterele qi, mai mult decdtatdt,face?nagafel incAtqi pentrunoi s[ existecineva caresi seingrijeasc6 de celenecesare duptrmoartel

Dup[ calendarulortodox, mo4ii sunt prdznulf de mai multe ori in fiecarean, in specialla inceputulpostuluiSfintelor gi in f,tecare posturi, FostuluiCrdciunului s6mbdtfi din ai;s$fe Fagti, peste septf,mdnd, ziua de sdmb&ta ziua este colrsicler"a{A ?ntrucit gi a Puterilor sf,tnfilor, Ceregti, lVlaiaii a Dornnului a ruturor morfilor. Cei plecafidintrenoi au nevoiede iertarea voastr:fi" a celbr pentru ei care afi r6mass[ viefuifi pe pdm6nt.Iertareavoastri+ conuibuie la luminareavietii voastre,pentru cS degi voi nu-i prin glasulpreotuluiiertarea lor, ca ei sdplece auzili,ei v[ acordd linigtiti. in liniqtegi voi si rdmdneli Parabolafiului risipitor spusdde lisus cuprinde in ea tocmaiaceastlmoral6:IERTAREA estesemnuliubirii, acordat6 inainteca celElaltsi o fi dat,c0gtigat, acceptat sau neconditionat, ln{eles.Este tattrl care igi imbr[figeazdfiul, nu pentruc6 fiul o fdr6iubireatatilui. meriti, ci pentruc[ nu poatecregte Cei piecali dintre noi au nevoies[ fie dezlegatri de toate puseasupra gi, pentrucI aceste lor in viala pdm6nteascd legflnrrile legdturi sunt puse 9i asupraunora dintre noi, avem nevoie ca iegami, fdcute,,preeum aceste in cer, agagi pe phrn*nt" sE fie dezlegate tot aga,,precum in ceragagi pe pdm6nt". Deci,nu ezitatri niciodatds6-i ierta{ip cet morli care v-au gregitcu.ceya,cdci astfel v6 ajutafigi pevoi. finefi minte:o,Nici un om nu d* attuia, ci lui insugi"gi ,,Cuce mlsurtr iertimo cu aceea vornfi ierta$i'. Nu de puline ori vedem oameni tripti, cufimdafi in eqecurile lor, rurnegflnd ideile tristc, disperlrile, pierderile, durerile.Aceqti oamenisunt mult prea legafi de rnaterial.Frin pierderea unui lucru cred c[ via{a li s-aoprit aici. tr4u}1i aju4gde fac lucruri disperate, nesocodnA singurullucru de pne{care le-a fost dat atunci cdnd s-au ndscutgi pentru care trebuie s[ dea socoteale atuncic6ndtrec in vegnicie: !TAT,{ $i atunci?racalcS poruncacea mai stragnicigi-pi iau viala. Se spunech suftretele acestea r6tEcesc apoi dezorientate, repetdndla nesffirgitgestul disperat, atdtatimp cdt mai aveaude trdit pe pdrnAnt. $i nirneni nu-i poateajuta: preofii nu le fac slujbe de inilorm6nrare,sunt mgropati la marginea cimitirului gi rudelenu ie pot facepomeni. 45

Astfel, prin shdduintacelor vii sufletelecelor trecufi in . lumead: dincolopot fi scoase din iad gi aduse la cei Drepli. Insi datoriafieciruia dintre noi estede a se ingrui singur ca sufletulstrfie pregdtit pentrumoarte. Prin urmare,fiecareclipd a viefiitrebuie triiti ca 9i cdndar fi ultimadin viaf6. In ce consti aceastd pregitire pentru moarte?In primul rf;nd, trebuie s6 fim spovediliperiodic, c6t mai des cu putinle. Sffirgitul trebuiesi ne gdseascl pentruc[ aceastd curali sufletegte, curElenie nu se poateface decdt pe pimdnt gi numai de citre preofi prin Taina Sfintei Spovedanii. Dincolo de mormdnteste imposibilI. Cel mai gravlucrueste c6ndcineva moare nespovedit. La fel de grav este gi arunci cAndcineva moarcu un blestemasuprasa sau asupraaltcuiva.Deci, str cIuttrm ca toatd viafa noastrdsi iert[m, str fim iertali, s[ nu blestemdm qi sb nu facem ceva care str atragi asupranoastrl vreun blestem.Dac[ suntelibolnavisaugtigipe cinevabolnav,nu intdrzialide a chema un preotpentruo spovedanie, c6ci acesta spiritual estetratamenrul de careavemlnt0i nevoiegi apoi gi tratamentul medicalva avea ait rezultat. Mai jos vom reda ,rAcatistulpentru cel adormiti", po cale oricine il poate citi pentru u$uriueasufletelorcelor dragi, displru{ide lAngd ei. La sffirgirul citirii acestui Acatist, de.pute{i facefi gi cdtevametanii (20-30) penfit cel adormit, spun4ndla fiecaremetanie:,,PomeneSte Doamnepe adormitul robul Tdu (numele),iartd-i lui toutegregelile $iIA-i parte de mdntuireo, Si dupdaceea facemmetanie mare,cu fafapdn6la pdmdnt.

(de 3 ori). miluieqte Doamne acurn... Slavl... $i ... Tatil nostru (de3 ori). miluiegte Doamne pe noi, cd pe noi, Doamne,miluiegte-ne Miluiegte-ne adugem aceasln rugbcrune de nici un rdspuns, nepricepAndu-ne pe picdtopii noi robii Tdi, rniluiegte-ne noi. Stdpdn, unui ca lie, Slav6.". pe noi, ci intnl Tine am nlddjduit, miluiepte*ne Doamne, pomeni fdrddelegile pe foarte, nici noastre, ci noi nu te mdnia gi pe noi vrdjmagii de cauti gi acumca un milostiv ne izblve$te nostrupi noi suntempoporulTiu; noqtri,cd Tu egti Dumnezeul Tiu il chemflm. to{i lucrul mdinilorTalepi ntrmele $i acum,.. U$a nnilostivirii deschide-ne-onoud, binecuvdntati Ndscltoare de Dumnezeu,Fecioartr,ca sd nu pierim cei ce nddijduim intru Tine, ci s[ ne izb[virn de nevoi, cd tu egti mintuirea neamului crestinesc.
Condacal I:

pacesprebinele Celace cu iconomia Ta ceanep[trunsd, cel vegnicai pregltit tuturor, vremegi felul sfArgitului r$nduind, iartl Doarnne pdcatele celoidin veacadormili,in ldcaryul.i-uminii gi al Bucurieiprimegte-i gi deschide-le bra{eleTale pilrintepti" Auzi-nepe noi Milostive,cei ce le facempomenirea qi strig6m: Tatil nostru, iubire nemdrginitfi, odihnegte sufletele adormililorrobilor T[i (numele). Icosul I: Fe Adam cel clzut gi pe tot neamul din pierzareacea vegnicb izblvindu-I, pe Fiul T[u,iriaffl ai trimisin lumeDoamne, vegnic[ rdslrindu-neprin Cruce pi invierea L*i, spre rnila' Ta nddijduind,imp6r6liacea nestric[cioasia SlaveiTale agteptdmo cerind impbrt5girea cu Domnul pentrucei adormifi gi ne rugdm Jie:

ACATISTUL PENTRUCEI ADORMITI


,,Pentrurugiciunile Sfinlilor Pirinfilor noqtri, Doapne lisuse Hristoase, Dumnezeul pe noi.Amin.. nostru, miluiegte-ne Slavd slav[ fie! Jie, Dumnezeulnostru, Impirateceresc, Mdng0ietorule, ... SfinteDumnezeule, Sfintetare,.." PreasfEnti Treime, miluiegte-ne pre noi. Doarnne, curltettepdcatele noastre, ...

46

47

Tatil nostru,fb ca toatescdrbele gi intristlrile, cei adormifi strle uite. Tatll nostru, sufletele celor chinuili de valurile viefii, veselegte-le. Iatil nostru,griiegte-le lor ,,p6catele vi s-auiertat". Tatil nostru,in limanul cel fericit gi linigtit primegte-i pe ei. Tatil nostru,cim[rile ingerilor 9i ale Sfinlilor deschide-le lor. Tatdl nostnr, pe p[rinfii 9i frafii nogtri cei adormili, vegnicelor Tale bucuriilnvrednicegte-i pe ei. Tatill nostru, iubire nemIrginitii, odihnegte sufletele adormigilor robilor T[i (numele). CondaculII: Cuviosul Macarie, luminat fiind de a Celui prea inalt strilucire,de la un preotp6g6n glasa auzit: ,,CAndvoi cregtinii,pentru cei ce in iad se chinuiescv[ rugafi, gi pegdnii se bucur[. Minlnattr esteputerearugbciunilor cre$tine$ti; prin aceasta cele de dedesubt se lumineaztr impreuntr cubredinciogii gi ceinecredincioqi semAng6ie',. De aceea, pentrutoatdlumeas6c6nt6m: Aliluia! Icosul II: Aminte ne aducerR de SffrntulIsaac. Sirul, cuvtnt carene spune: gi pentnroamenigi pentru dobitoace ,Jnima care iubegte totdeauna cu iacrimi se roagl 9i pentnr zidirea toatii, ca si se pistrezegi s[ secur6geasc[". Deci gi noi cu indrlznire, de la Dumnezeu ceremajutor pentrucei din veacadormiii,strigdnd uneleca acestea; Tattrl nostru, pe toti cei care au fost f6r[ ruglciune ingropafi, ii miluieqte. Tatil nostru,primegtein ale Tale ltrcaquripe cei ce din scirbesaudin bucurie nlprasnicau murit.

Tatil nostnr, fuhuor celor ce mor, pace gi oclihnaSfin{ilor d5ruier5te-le-o. Tatdl nostru, iubire nem4rginitit, odihnegta sufleteie adormililor robilor Tdi (numelel. C'ondaculIII: De necazurilelumii qi suferinlelefbpturilor necuvffntdtoare vinovati suntem gi de a nevinovafilor copii suferin{e,c[ci prin a omului cldere, fericireaftpturii a p5timit. Tu, Doamne, Cel mai Mare dintre cei ce f6ri de vin[ ai pltimlt, numai Tu ai putereca tufuror sh le dai iertare,Deci. iarti, lumii, ca gi cei Doamne,gi fericireacea de mult iarSgiddruiegte-o adormitriimpreund cu noi, cu cei vii PaceaTa s-o afllim strigdnd: Aliluia! Icosul I[I: Lumina lind, Rdscumpdrdtorullumii, auzit-am oftarea Ta pe Cruce.pentruai Tdi vrdjmagi: ,,P6rinte,iarti-le lor"! Deci, in numele iertilrii tuturor gi noi indr[znirn a ne ruga Tat6luipentruvegnicaodihni a vrdjmagilorTEi 9i ai nogtri; Tatll nostru, celor ce.Sdngenevin-ovat au vdrsat_iacrimile aproapelui gi-auzidit, iaal-i jle ei. Tatai nostru, pe cei cu obijduire gi clevetire ne-au fbcut rdu, nu-i judeca pe ei. Tat6l nostru, pe toli cei obijduiti de noi n'.ilostivire rdsplategte-le lor. Tatdl nostru, pe tofi cei ce din negtiinli, de noi au fost intristalimingaie-ipe ei. Tatdl nostru, aceastl rugbciune pentru ei, drept taind a impdcdriiprimer;te-o. Tatil nostru, zapisul pecatelor plrinlilor gi fralilor noqtri rupe-1. Tatil nostru, iubire nem[rginit6, odihnegte sufletele . adormililor robilor Tli (numele).

4t

49

CondaculIV: grele s-au pe cei ce in suferinlcle Mintuiegte,Doamne, prin ucideri, ingropali de vii, prin mistuire de grindini,de sdvdrpit, gersauprin cbderea dela inil{ime. Deci, pentru intristareasufletului lor, bucuria Ta cea pentrucarenoi ifi vegnicd blagosloviti sd fie ca o rdscumpdrare c6ntlirn: Aliluia! IeasulIV: D[ruiegte, Doarhnc,tuturor celor ce in fragedl tinerefe viafa le-ai luat, ruturorcelor ce cununade spini a suferinleile-ai dat, tuturor celor ce fericirea p[mdnteascdn-au cunoscut, rdspAndirea cea din razele nesfirgitei Tale iubiri dincolo de morn6nt,iar noi s[-fi sFigim: Tatll nostru,celor ce sub sarcinilegrele ale ostenirii au murit,rlspldtegte-le 1or. Tatdl nostru,in clmlrile Raiului,pe cei adormili prunci gi primegte-i. fecioare Tattrlnostru,veselieide la Cina Fiului T[u invredniceqte-i. Tat[l nostru,intristarea plrinfilor pentrupierderea copiilor ior, ugureazl-le-o. Tat4l nostu, pe cei singuratici,pc orfani gi pe sdrmani pentrucaxe nu arecinesdseroage,odihnegte-i. Tattrl nostru,cu razelecaldeale iertirii Tale, plcatele lor stingeJe. Tatll nostru,robilor Tdi mai inainte adormili, plrinfi gi frafi ai nogtri,hainaceaalbl a biruinlei dtrruiegte-le-o. Tatll nostru, iubire nemlrginitl, odihnegte sufletclc adormililorrobilor Tli (numele). CondaculV: Doamne,Tu neamuluiomencoc moarteaai dat-o, ca cel din urm[ chip de infelepciune gi poc[in[[, La infricogata Judecatl, degert[ciunea p[mdnteascl se descoperE, pornirile trupului se linigtesc,mintea cea someatl so smere$te, dreptatea ceavegniclsedescoperl.

Deci 9i pdcdtoqiiind6r[tnici in credin!6,c6nt{ pe patul Pentnt aceasta morfii au ajuns, pe Dumnezeuil m6rturisesc. Aliluia! r: cer,strigdnd: Ta ei ve$nic indurarea Icasul V: Tu ziua cu Soarele o Doamne,Plrinte a toatl indurarea, lnrnea cu rodul Tdu il indulceqti, cu pimdntul Tu luminezi, c6 tot astfel qi o veselegti, noi credenn o r6nduieqti frumuselea demormdnt vrljmagilor Tii, dincoio la fel Tii, prietenilor precum chiar qi pe d[ruiegti, le'o Ta cea nesfer$it5 indurarea in vegnicie, aceasta noi astfel Pentru p[clto$ii cei cu totul lep[da]i miluindu-i. nerugdm: a Ta, f6 sbfie gi intre ei voia ceamAntuitoare Tat6inostru, d!ceapierzfitoare Tat6l nostru,ceior rinifi cu necredinqa Ta. le lor milostivirea pe p6mdnt, tn mdcar Tatil nostru,cei ce nu Te-aucunoscut ceruris5'fe cunoascl. pe cei ce s-ausfer$itfErS de poc6in!5,iart6-i. nostru, Tathtr Tatil nostnr, pe cei ce s-au pierdut in picate grele 9i mdntuiegte-i, intunecate, Ta15l nostru, in marea bunlttrlii Tale,flacira neuedinleis6 sestingS. pe peringiiqi 'fratii nogtri Tat[! nostru,Biruitorul iaduft,ri, izbiveEte-i deosindirea iadului. Tatdl nosrr!, iubire nemdrginiti odihnegte sufletele adormi{ilor robilorT[i (numele). Condacul VI: intunericul sufletului dephrtatcle l)umnezeu,.inflicogat estede congtiinfiqi de scrignirea din{ilor,de iocul cel nestins 9i de viermelecel neadormit qi soarta chinuit fiind. Cdndca acelea mea va fi, mI cutrernur,de aceea, pentru mine - insumi, inalf rugSciune gi pentrucei ce in iad sufir, ca roua ricoritoaresI se coboare peste ei, cAntdnd cdntare.: Aliluial a lui Dumnezeu

50

5l

Icosul W: aveastrrlsarl a Ta luminE" Unde Hristosse Dumnezeule, cei ce gedeau dacdnu peste intr-unintunericgi in umbramorfii! pogoar5-Te sufletele celordin iad te pomenesc; De aceea, intru agadar din nouintru celemai dejos alepirndntuluigi scoate bucuriepe cei ce cu pdcatele de Tine, ins[ de Tine s-audepbrtat nu s-audespd(it! Deci, in numele Fiului gi al Sflntului Duh, Tatllui ne rugim: pe ei. Tatil nostru, miluieqte-i ai Tdi fii sechinuiesc, Tatil nostru,p6catele lor sunt grele,dar indwareaTa este mare. Tatdl nosffu,Tu ai trimis pe al TEuFirr' ca pe cei p[cdtogi si-i mAnruiascd. Tat5l nostru, necazul cel rnare al sufletelor care s-au 'Iine, depirtatde cerceteaz6'1. Tatdl nostru, pentru cei ce au prigonit din negtiinfl Adev6rulrniluiegte-i. Tatdl nostru, iubire nerndrginiti odihnegte sufletele adorrnililor robilorTdi (numele). Condacal VII: VenindTu Doamne, ajutorcelormo4i sI le fii, ingiduit-ai celorvii in vis sdsearate, pentru pomeniiea celor ca la rugdciunea adormili sb ne indemnegi in amintireacelor rdposali fapte de milostivire sdindeplinim. $i cu creding nevoindu-nelui Dumnezeucu deplind ntrdejde sE-istrig6m: Aliluia! Icosal VII: Biserica lui Hristospentrucei adormiliinallaruglciunegi in toati lumea,pestetot parndntul curalitor cu Sangele neincetat, al Fiului lui Dumnezeu, pdcatelese curAlesc, sufletelecelor adormili din moarte la viati seridic5. De pe pdmdntla cer, puterearugiciunilor de la Altarul Dornnului ca o buni rnireasmd seurc[ cdntdnd:

Tat6l nostnr, fie mijlocitoare pentru cei mor{i a Ta le facS' Bisericd,ca scari sprecer sb Tatdl nostru, solirea Maicii Domnului gi a tuturor lifintiior, indurl'te de cei adormili' f ine ziua Tat6l nostnr, penfir Credinciogiicare sffiga c6tre curbleqte-i Pe ei' gi noaptea pentru neprihdnirea pruncilor, pe fiii lor nostru, Tat6l rdscumP[16-i. Tatdl nosru, pentnr llcrimarea maicilor, pe fiii lor rdscumPbrd-i. Tatilnostru,pentruruglciunitecelorceaupdtimitfdrd iart6-i' vin[, pe cei Pdc6toqi Tat6l nostru,milosteniileqi rugaciunilenoastreca plinire a faptelorlor cele bune,primeqte-le' Tatbl nostru, Izvor de viaf6 pentru cei pe care-i pomenim, Fiului TAu. fie Sdngele Tatll nostru, iubire nemSrginitd, odihneqte sufletele adormililor robilor TIi (numele). Condacul VIII: intreaga lume ca un sffint mormint obgtesc se arat6, pretutindenea sc afld lerAna frafilor li a p6rintilor nogtri dup6 zidili, cdci toqi rudenie a ctriput lui Dumnez"u gi u lui asemanare lui Adam suntem. Tu Doamne, Acela ce neincetat pe noi ne-ai iubit, pe toii cei ce au rf,posatde la inceputul lumii 9i pAndin ceasulacesia, iarti-i pe ei, ca dragostei Tale de oamenis6-i cAntdm:Aliluia! Icosul VIII: S[-i zicem Lui: ,,Vai, vai!" Se apropieca un cltptor arzbtor ziua cea marc qi infricogdtoare a Judecilii celei de Apoi. celei de pe urmd, cdnd cele ascunse ale oamenilor se vor descoperi,cAnd carteacongtiin{ei tuturorani se va deschide. ,,inrpbcafi-vdcu Domnul!", Pavel Apostolul strig*, mai tnainte de aceainfricogatii zi.

52

53

Ajuttr-ne, Doamne, gi pe cei rlposali iartl-i pentru rugtrciunile noastre alecelorce-li strigem: Tat6l nostru,sunetultrdmbipi strfie gi lor 9i nou[ vegnici mdntuire. Tatil noshu,in ceasulJudec6fiiqi pe ei gi pe noi, de mila Ta ceaaduc5toare debucuriemare,invrednicegte-ne. Tat6l nostru, pe cei ce numai pentru Tine gi pentru aproapele Tdu au suferit,cu slavi incununeazi-i. Tatdl nostm, celor cur{ifi prin necazurile lurnii acesteia ptrmdntegti, adevIrulT6ud[ruie;te-le. Tat6l nostnr,Celace numeletuturorail cunogti, pe cei ce ?n chinul cilug[resc sau in cel mirenescau dorit mAntuirea, pomenegte-i pe ei. Tat5l nostru,pentruplstorii cei cucernici,pe fiii lor cei duhovnicegti, in sdnulT[u ii primegte. 'fat6l nostru, pe Mirele Hristos, cu fllclii aprinse s[-L intimpinim noi robii T[i.
Tatdl nostru, iubire nemirginiti adormililor robilor Ttri (numele). odihnegte sufletele

Tat6l noshu, privirea spre lulhee cea de dincolo de cu ingrijoraremb cheami; la rugdciune mormdnt, frumosldcaqurile acelorrdposafile cu Tat6l nostru, soue lumineazd 9i le incdlzeqte. vremeadesp[rfirii, dintre Tatdl nostru,pentru totdeauna noi o gterge. Tatdl nostnr, de bucuria intilnirii cu cei din cemri, invrednicegte-ne' Tatdlnostru,fd canoi toli, unacu Tine sdfim. Tat5l nostru,curdfiapruncilor, bunebteasufletuluicelor celorriposali dEruiegte-le. tineri,toateacestea nostru, fA ca viala ceaveqnicilluminatdslrbtrtoare a Tat6l sdle fie lor, Pagtilor Tat[l nostrun iubire nem{rginiti odihnegte sufletele adormililorrobilor Tli (numele). Condaeal X: tra mormintele rudeniiloriubite, lacrimile ca picEturilede pioaiece curg,cu nidejdene ruglm gi cu credinli striglm: Doamne,c[ pe tofi i-ai iertat,aratece pe ,,.{deveregte-ne, toli in llcagurile bucuriei i-ai primit ca s6-fi c6nt[m:Aiiluia!" IcosulXz Privireain deplrtaresprecaleavicfii tecute mi-o indrepf toli cei ce au r[posat bineflcltorii mei de-a .lungul vremii ln aducere amintelmi stau,gi cu indatoratldragoste uneleca acestea ili strig: Tatll nostru,pe tofi cei care mi-au dorit gi rni-eu f{cut binc,miluiegte-i. TaOl noshrr,pc pirinfii, pe fralii gi pe cei de aproape ai no$tri,slavciTalelnvrednicegte-i. Tatf,l nostru, pe cei ce mi-au vestit cuvAntul Tdu; ii miluiegte. Tatil nostru,in fap tngerilor,pe cei ce m-Buinv6fats[ Te ruDesc, pream[regte_i.

Condecul IX: pierdeli vremea care-trece cu grdbire, ci binecqvintafi Nu _ fiecare ceas.Fiecare clipd, iot mai mult de mormdnt ne"apropie, intristdrile lumii, c5runte1ele,puterile sl6bite, apropierei lumii cclei de dincolo o vestesc, stricdciunea acesteivieli ar6tind-o, clci toate ffecdtoarese arat6. Icttsul IX: Precum toamna copacii cu frunzd se desprind, tot astfel gi viata noastrl pdmAnteascd, cu fiecare an, cu fiecare lun6, spre cddere merge, floarea tinerelii se vegtejegte,lumina bucuriilor se stinge, b6trdnelea cea grea se apropie, prietenii mor, cei de aproape se dcpdrteaz6,voi cei ce ariltali cAndva tineri, plini de bucuriegi fericire, acumunde sunteli? Mormintele voastre zac ftr6 glas, sufletele voastre in m6na Domnului se afli, de aceea ii strigbm:

54

55

urm6nd Tat6l nosbu, celor ce m-au povffuit la ascultare diruiegte-le bucurie. vietii lor sfinte, Tatdinostru,pe cei ce m-auajutatin zilele grele,cu tainicl m6nd indulce$te-i. Tat6l nostru,a Ta imp6r{ie este firi de sfdrgit, fd ca toti sEintre. cei adormiliintrua Ta vegniclbucurie Tatdl nostru, iubire nemirginitE, odihnegte sufletele adormililorrobilor T[i (numele). Condacul)il: Unde-li estemoarte,boldul, unde-ji esteiadule,biruinla, gi frica ceamai dinainte? Apostoiulstrig[: unde-fiesteintunecarea si mor,-pentrua fi impreun6cu Hristos". Drept aceea, ,,Doresc moarteaprivind-o ca pe o minunatda$teptare, fie Doamnei1i Aliluia! strigdm: Icosul XI: invia-vor mo4ii qi cei din mormintese vor scula9i cei de pe pimint se vor bucura, c6ci afunci cu trupuri duhovnicegti preamlrite, nestriclcioase, luminoase se vor scula auzind Cuvantul lui Durnnezeu: vremurilor .trecute din clnrnJelea ,,Cu vine imbrdcali-vE, sculafi-v6,cici cu SAngele Fiului lui Dumnezeurlscumpdrare prin a Lui moarte pestevoi luminainvierii suntefi", inviafi sunteti, S-arevirsatgi noi i1i cdnt6m: lor. Tale descoperl-l Tatll nostru,adAncul deslvfuqirilor Tatbl nostru,luminaSoareluigi Luna cealinigtitinTu le-ai descoperit-o. TatAlnostru,slavaingerilot careca o pardde foc sunt,fd gi ca ei s[ o contemple. Tatdl nostru,cu frumusefea rdsiritului gi a apusuluide Tu rn-aiindulcit,ft ca gi luminavegniciei Tale s6o vaddei. soare, Tatil nostru, ca steauadimine{ii, ca luceaf*rul zorilor, oricesufletsi fie luminat. TatEl nostru, iubire nemdrginiti, odihneqte sufletele adormililorrobilor T[i (numele). 56

CondaculXII: Carnea gi sdngele,impirifia lui Dumnezeuhu o vor mor;teni. suntem desp[rfi]i de Hristos, Cdthvremein trup petrecem, putea nu vom invia' cbci tnrpul de nu vom muri intru veqnicie, intru nestricbciune s[ se imbrace9i se cuvineca stricdcios acesta si selumineze. muritorcu nemurirea careeste acesta zilei celei neinserate s6 cAntlm in stricdciunea astfel $i Aliluial neincetatul: IcosalXII: Bucuria int6inirii cu Dumnezeu o a$tept6m,razle scularea din rnormintea celor ale invierii le agteptdm, luminoase intru ca c6ntare sd-I o agteptdm, strig[m Ziditorului iubili ai no$tri ca acestea: unele Tat6l nostru,sprebiruinla bucurieigi a binelui, Tu luminl ai zidit. pe noi din strlfundul plcatului la sfinpnie Tatdl nostruo ridicS-ne. Tathl nostru,celor rlposafi dlruiegte-leca pestFdpturile SfintesAirnpdri{eascl. Tatdl nostru,fd ca lumina purureastritluciti, Hristoss[ le fie. Tat6l nostru, gi noub gi lor d5,ruie$te-ne ca pe Pagtile nestricSciunii pururea s6Te prf,znuim. Tatil nostru, in veacul veacului de noi sA nu Te mai desparfipi in minunaiaunire a dragostei dumnezeiegti cuprindene. Tatll nostru, iubire neihirginiti, odihnegte sufletele , adormifilorrobilor T[i (numele). CondaculXIII: O, PreaindurateP[rinte, Cela ce f6r[ de inceput egti pi rn6ntuirea tuturor o voiegti.Cela carela cei pieiduli ai rimis pe

57

Fiul Ttru $i Dumnezeul nostnr qi peste ei Duhul cel de via;i miluiegtepe toti cei din veacadormili. ddtbtor5i rer,'drsat, (Ju puterea Nbsc6toarei de Dumnezeu qi ale futuror cu cei din veac sfinlilor Tfti, cerceteazi-nepe noi ca imprer.lntr riposa.fi sii-fi cdnttrm Jie Mintuitorul gi Dumnezeul nostru cea tbrd dc slbrgit:Aliluia! (acestcondac se zice de trei cdntarea ori Si agtttilcoswl I 6i Condacul I ).

Pentru ruglciunile Preacuratei St[ptnei noastre, Maria, ;i ale tuturor gi pururi Fecioarei de Dumnezeu Nlscdtoarei vecii Amin! in vecilor. SfinfilorTdi cd bineegticuvdntat

PENTRU CRE$TINE CATEVA,,RITUALUR['' CERESC AJUTOR


ln vreme de restrigte ne indreptdm gqndurile mai mult ca niciodatd spre Dumnezeu.Parctr abia atunci ii acceptdmprezenfa in viata noastre. Arunci mergem ln pelerinaje la mbnlstiri, recurgem la ajutorul ruglciunilor gi ale icoanelor ficltoare de minuni, la ajutorul prin spovedanie9i imp6rt[ganie" Vom alcltui in cele ce urmeazd un mic ghid al locuriior moa$telegi icoanele fbcdtoarcde minuni din {ard care adbpostesc ale sfin{ilor,precum gi alte ,,minunidumnezeieqti" Catedrala Patriarhaltr addposteqte rnoagtele flcltoere de minuni ale Sf0ntului Dimitrie cel Nou din Basarabi, ocrotitorul Bucuregtiului, prdznuit la 26 octombrie, prilej de pelerinajpentrucregtiniidrept credinciogi. Biserica ,,Sfintul Minaoto situattr ln zona centrali a Bucuregtiului, in Pla Cornelir"r. Coposu.Aici se pdstreaz{moagtele Sfintului Mina gi o lcoanI ftrctrtoare de minuni a Sfentutui Mina (fapt atestatde documentelebisericii). Se oficiaza"Sfinte Masluri, slujbe de dezlegarea cununiilor, Sfhntul Mina fiind grahnic folositor tinerilor necasatori{i,ajutdndu-i sd-gi gdseascl perechea, se citesc Molitfele sfdntului vasile. Minunile sivdrgite de acest rnare Sfant sunt amintite in ,,Acatistul Sfhnf"rlui Mina". credinciogii il citesc 9 zlle Ia rdnd atunci c6nd cer ajutorul qe^-care Sffintului,afldndu-sein necaz,venind gi rugAndu-se la Moagtele salegi ddnd acatiste, conform tradiliei, pentru 6 s6pt6m6ni, pe care preotii le citesc chiar ling6 racla cu moagteleSffintului.

RUGACILTNE
noastrecele fErd lasi, iartd DumnezeulegreEelile Sl[beq;te, de voie pi cele cu voie, cele cu lucrul gi cu cuvintul, cele cu negtiinlbgi cele cu gtiinfS,cele din noapte gi cele din zi, cele cu mintea gi cele cu gdndul. Toate Ie iarti noui, ca un Bun gi de oameniiubitor. Pc cci ce ne urdsc pe noi gi ne fac strdmbdtate, iarti-i Doarnne. Celor ce ne fac bine, fb-le bine Doamne. Frafilor gi nrdeniilor noastre indeplinegte-lecerintele de mdntuire gi viafd gi vindecare vegnicf,.Pe cc'i ce sunt intru neputintS,cerceteazd-i pe Fe cei ce cdl6.toresc mare cdrmuiegte-i.Cu cei daruir:9te-ie. Doamne.Ostaquluila oaste,ajut6^i, cildtori impreuni cdldtoregte Doanrne. Celor ce ne slujescgi ne miluiesc pe noi, iertareapicatelor Pe cei ce ne-au poruncit noud nevrednicilor sI ne ddmietrte-le. rug[m pe:ntil ddngii, miluiegte-i dupb mare mila Ta. Pomenegte Doamne pe cei mai dinainte adormili pdrintii 9i fra{ii nogtri gi ddruiegte-le dupd mare mila Ta qi dup[ mullirnea irrdurbrilorTale qi ?i odihneqte unde cerceteazl lumina Felei tale, pomene;te Doamne 9i pe adormi{ii robii tei (numele) rudeniile mele. Pomenepte, Doarnne,pe fratii nogtri cei robi{i gi ii izbdveqtede Doamne pe cei ce aduc daruri 9i fac toat6 primejdia. Ponrenepte bine intru SfinteleTale Biserici gi le dd lor cererilec6tre mAntuire 9i via[6vegnicE. Pomene$te-ne Doamne gi pe noi smerilii, plcdtogii gi mintea noastri cu lumina nevrednicii robii Tdi, gi lumineaztr-ne gi pe poruncilor Tale indreaptd Tale. cunogtintei ne cale

58

59

RUGACIUNECATRESFANTTJL : MUCENICMINA
,,O. preasfinte 9i lntnr tot l[udate, Mare Mucenice Mina, 9i de rninuni fbcltorule; primegte aceastl rugiciune de la mine nevrednicul robul tdu. cici cdtre tine ca la un adev[rat izvor de tim6duiri gi grabnic folositor gi ajutlltor preaminunat scap eu ticdlosul qi cihe sfEntchipul icoanei tale cu lacrimi fierbinfi mi rog !ie: vezi, sfinte, pagubame4 vezi slricia gi ticilogia mea; vezi bubele gi rlnile trupului gi sufletului meu. De aceea mtr rog tie, fericite gi sfinte Mina, gribegte de m[ ajuti cu neincetatele 9i sfintele tale rugiciuni.,gi mi sprijineqte pe mine robul tiu. Ia aminte la suspinele mele gi nu mi trece cu vederea pe mine ticllosul gi scdrbitul, c[ gtiu, sfinte al lui Dumnezeu, ctr de ai 9i petimit suferinle grele pi chinuri infricogitoare de la cei fllrtr de lege pentru dragostealui Hristos, dar prin acele suferinfe astizi vieluiegti luminat gi ai aflat. dar de la Dumnezeu, fiindcl ne-am ?ricredinfatci gi duptr mutarea ta din viala aceastatrecdtoare,cine a nizuit la sfAnti biserica ta 9i cu credin!6 |i s-a rugat, nu a rSmas neajutat. Cl6 cine te-a chemat pe tine intru ajutor gi nu l-ai avit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni f6citorule, gi tu l-ai trecut cu vederea?Sau cine in pagube fiind qi alergAndspre ajutorul ttru, pagubalui? nu i-ai descoperit Minunile gi ajutorul t6u m-au fbcut gi pe mine trcllosul gi scdrbitul, ca si alerg la ajutorul t[u. Am auzit de neguf6torul acela din pirndntul Isauriei, caie venea la biserica ta spre ruglciuni, nu numai c5 ai v6dit pe ucigagul sbu gi l-ai scos din paguba lui ddndui inddrdt punga cu galbeni, dar, o! minune, c[ gi din mort gi tliat in buc[ti, tu l-ai vindecat gi l-ai fdcartsdnitos. cel de aur finut in mdini, fiindca il f6gdduisebisericii trale.Tpt aga gi femeia Sofia, care venea spre inchinare in sfdnt locagul tiu, nu numai sd a fost izb[vitd de ostagulacela ce o silea spre pdcat, dar gi pe ostag,dup[ cuviinf[, l-ai certat.La fel gi gchiopulcarevenea la siAnt[ biserica ta spre inchinare, cu rugiciu4ea indatd l-ai timdduit. Asemeneagi femeii celei mute, i-ai deschis graiul gi atunci c6nd evreul d6duseprietenului vorbea curat. De asemenea

* {

strucregtino pungtrcu galbeni,pe care cre$tinultigdduia cl a chiarin bisericata' tu nu numaicl orimit-o,jurend pentruaceasta jur[mdnt, dar 9i evreul,vdzind minunea de ta, pe cre;tin ui irbauit Aceste cregtirt6. venit la credinla minuni gi ale a tine intru a crezut tale,sfinte,m-auf6cut9i pe mine a credec6la oricefaceredebine egti gata ajutdtor qi grabnic folositor gi minunat. De aceea incredinfatsunt cd tot cel ce aleargdla tine, cerdndcu credinfi gi eu credci tu acelagi Pentruaceasta ajutor,nu-l treci cu vederea. gi egti,sfinte,ca atunci astlzi, cd oricine a alergatla tine nu s-a Pentruaceea 9i eu acum,fiind scdrbitgi in pagub6, intorsneajutat. gi m[ rog {ie, alergla tine cu credintb 9i cu lacrimi,ingenunchind, Sfinte gi Mare Mucenice Mina, ca sI te rogi pentru mine Celuice n-a plgubapulgi scdrbitul,luiHristos,Fiul lui Dumnezeu, ta cea muceniceasc[, rug{ciunea ci te-a vederea ascultat cu trecut locaguri. gi te-aintf,rit gi te-aprimit in ceregtile C6treAcelaroag6te ca si fiu gi eu ajutat gi miluit pentrurug6ciuniletale, gi din pagubegi necazuriizbivit, ca sd laud 9i bine s[ cuv6ntezgi sl gi.preaputernicul intru-tot-ldudatul sldvesc nume al Tatiilui gi al gi Fiului al SfhntuluiDuh, acum gi purureagi in vecii vecilor. Amin!" La Bisericr ,,Sfflntul Gheorghe, caread[postegte nnflna Sffrntului Nicolae mareoerotitoral familiei gi al celor slraci; se sivdrgegte ritualul celor33 de luminfrele, 9 vineri la r6nd,pentnr indeplinireaunei dorinte,iar in cea de a l0-a vineri se d6 un acatist de mulgumire qi se impartesfuacilor mAncare de post.Cele 33 de lumAnlrele plusrugaciunea caretrebuiecitittr sepot procura din incintabisericii,ca gi tlvila cu nisip in carese ageaziacestea in semnulcrucii. cei careau slyir$it aceste ritualuri spunctr li s. auindeplinit dorinlele. Biserica ,,Scaune' situattr pe str. Scaune (in spateie Spitalului,,Col1ea") undese afll Icoana ftrcltoare de miduni r Maicii Domnului. Acatistele se citesc ingenunchea{i la altar,cu mdnape interiorulugii altarului, unde se afld o icoani a lv{aicii Domnului.

60

6l

RUGACILINE
tr"alcoanu Maicii llomnului, Grahnled ajutdtoare Pururea Fecioard, ..Prea Binecuvdntatd Stdpind Ndsc&tosre de Durnnezeu, ceea ce ai ndscut pe Dumnezeu Yuvdntul rwai presus de fire pentru mdntuirea noastrd Si te-ai ardtat c{J o msre a darufilor DutnnezeieSti Si rdu pururea curgdtnr al minunilar gi reverSi bundtdli celar ce cu credinld a[eargd edtre Tine! Cdzdnd inaintea chipului Tdu cel mtnunaL ne rugdm fie Prea Eund l,{aicd a ,iubitarulwi de oameni, Stdpdnd! Revarsd flsupr$ nlnstrd milele Tale cele bagate qi grdbeEte a fmplini rugdrnin{ile noastrepe care le aducem lie, Grabnicd ajutdtoare, care ne sunt spyefalos, mdngdiere ;i mdntuire, pentru tiecare rdnduindu-le. Ceyceteazd cu harul Tdu, Prea Milostivd Stdpdnd,pe robii Tdi (nuwele r:elor X:tentrucare ne rugdm) Si ddruieste celor fnviforrili iiniOte, celor legali slobozire Si pe toli mdngdie, care sunt intristoli de.felurite necazuri! Izbaveste,Prea Milostivd Stdpdnd, toate orasele $i satele de'foamet':, de boli, de cutremure, de potop, defoc, de sabie Si de orice altd nenorocire sa*' pedeapsd vyemelnicd sdi vbsnicd, indepdrtfrnd, prin indrdzneala Ta de Maicd, toatd mdnia lui Dumnezew! Slohozegte pe robii Tdi (numete) de sldhdnogire sufleteasca, de tulbursrea patimilor Si a cdderilttr in pdcat, ca fdrd frnpiedlcare, vieluind in veacul ocesta, intru toatd buna cinstiyea Ts, sd ne tnvrednicim de veSnicele bundtdli prin harul Si iuhirea de oameni ale Fiului Tdu Si Dumnezeul nostru, Cdruia se cuvine tostd slava, cinstea Si fnchindciunea, fmpreund cu Celfdrd de fncepwtal Sdu Pdrinte gi cu Prea Sfdntul lhrh, acum qi puryrea qi fn vecii vecilor.Amin!" ,,Cdtre Ndscdtoarea de Dumnezeu sd alergdm tali cei ce suntm tn necazuri - nenorociri, nevoi - pi sd cddem inaintea sfintei sale icoane cu credinpdzicdnd din addncul iufleului; Auzi grabnic rwgdciunea noastrd, Fecioard, ceea ce te-ai numit

<Grabnic ajutdtoaret'cdci pe Tine, noi, rabii Tdi, te avem tntru Amin!" nevoigala aitrtdtuare' Pentru cei ce au un mare necaz sau o mare ispitd sau incercare in viafd este bine sI se fac6 urmltorul lucru: s[ se spovedeasc6la un duhovnic qi sE ia dezlegare pentru a citi .Acatistul Maicii Domnului Crabnic6 Ajutitoare" 40 de zile la 40 de zile la rind, atunci se'va rdnd. Dacd nu poate sA posteasca posti m6carluni, miercuri pi vineri gi sd se roagetoli ai caseigi de s[-1 citeascdtoli ai casei (oau m[car unul singur si-l asemenea, zilnic!). citeascl Biserica ,,Sffintul Spiridon Nou', situate pe Magistral[, pbrticeledin rnoagtele in apropierede Mitropolie, unde se gdsesc (sdrbitorit Trimitundei la l2 decembrie). SfAntului Spiridon al Biserica .,Doamnei" din Calea Victoriei nr. 28 (in cu StradaDoarnnei),cu hramul ,rfntrarea apropierede interseclia in Biserici a Maicii Domnului" addposteqte singurullucnr rimas neatins in urma unui incendiu: Icoana fleltoare de minuni a Maicii Domnului. Tot felul de problemeale oameniloriqi gisesc rezolvarea cdnd aceqtia se roag6cu credinfasincerdqi puternici gi ating aceastd icoan6:de la tlmdduiri de boli trupegtigi sufletegti, la realizarcaunor dorin{e, reugita unor acliuni sau rezorvareaunor situalii de familie sau de viaS. De asenlenea, preotul . paroh, pirintele Toader Crigmaru,preot cu mare har, face slujbe speciale de deztegare, dar qi ritualuri cre;tine consacrarer trece cu Sfintele Daruri peste cei bolnavi, iar la sfdrgitul slujbelor duminicale lgi ,dezbracd" vegmintele peste cei bolnavi gi multe altele. Dezbr[carea vegmintelor preoturui peste cel boinav inchipuiegte dezbrdcarea cre$rinului de boli gi de neputinle. cu sfintele moagte ftrcltosre de ,rCernica" . ,Mtrntrstirea minuni ale Sfffntului Calinic de la Cernica care continutr faserile de bine de dincolo, din locapurile drepfiior: vindeci.ri de tot felul, ajutor giprotecliein momenie de cumpantr, in incercdrigi necazuri,.in situaliiiecele mai lipsite de speranld. .Bi:urica ,,Zlitari", situ;te pe CaieaVictoriei; vis-i-vis de *,^-vragaztnul ,,Vicroria", celebra ii, rdnclul credinciogilor prin moagtele Sf0ntului Mucenic Ciprian imanu sa)n care sunt

62

63

celor carevin s[ sc flcdtoarede minuni,aducindmultebinefaceri intre orele in fiecare miercuri gi ajutorul Sfinrului. roage si ceard Cei ce Ciprian''. Sfintului aici seface,Acatistul 16,30 si 18,30 pisfieaz6 mAna Sfdntului aunevoiede ajutorvin la raclain carese Ciprian neputreziti se roagd gi dau acatiste,primind de la el dezleg6rilede sub efectele farmecelor gi blestemelor,dar 9i dezlegarea bolilor trupe$tigi sufletegti, tdm6duirea 9i eliberarea de puterilepotrivnice, pAntecelui, apilrarea femeilorde nerodirea gi p6cat, etc. der6tdcire ocrotirea SfhntulCiprianesteun exempludemnde urmatde to{i cei problemelor gi umblflpentrurezolvarea carenu credin Dumnez-zu a se converti la lor la vrijitoare. lnainte de sau sanAtatea Sffintul Ciprian a fost.mare vrljitor, cu puterile lui cregtinisrn, IEc6ndrnult rlu oamenilor, d0ndu-i in mAna diavolilor. Dar pubrea datoriti Sfintei Mucenite Iustina ajunge sd cunoascA a Crucii gi a Domnului Iisus 9i atunci renunli pentru adevdrath totdeauna la mbririle date in: :via{a aceasta de impiratul intunericuluigi acceptl muceniciapentru Domnul nostru Iisus SfbntuluiCiprian este Hristos,chiar cu preful viefii. Rug6ciunea unadin celemai puternice ruglciuni ale ortodoxiei,eafiind rostiti , la SfinteMasluri9i dezleglri.

RUGACIUNEASFANTULU CIPRIAN
Mare ajutitor gi temaduitor de boli trupegti 9i suflete$ti ,,Stdpdne, Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul noslru, Creatarule Si Chivernisitorule a toate, Sfdnt gi sldvit eStl. impdrarul impdralilor gi Domnu! domnilor, slavd fie. Tu Cel ce locuiegti ln lumina cea nepdtrunsd gi neapropiatd, pentru rugdciunea mea, a smeritului Si nevrednicului robului Tdu, depdrtenzddemonli gi stinge viclenia lor de la robii Tdi, revitrsd plaaie la bund vreme peste tot pdmdntul gi fd-l sd-gi dea roadele lui; copacii gi viile sd-si dea deplin rodul lor; femeile sd fie dezlegate Si eliberate de nerodirea pdntecelui. Acestea gi loatd Iumea mai tntdi fiind dezlegate, dezleagd gi toatd zidirea de toate legdturile diavolegti. $i dezleagd pe robul Tdu (N) tmpreund cu

legdnrile satanei, ale magiei, ale batu ale casei lui de toate potrivnice' Impiedicd Tu, Doamne puterilor ale farmecelor Si "Dumne"eulpdrinyilor noStri toatd lucrarea satanei, Tu cel ce dai gi de toate lucrdrile dezkgare de magie, de farmece, de vrdii distntge lui toatd lucrarea legdturile toate Si sataiceqti Si de Tdu nume' Sfdntului Prea vicleandprin pomenirea iso, Doamne, Stdpdne a toale, auzi-md pe mine nevrednicul slujitorul Tdu gi dezleagdpe robul Tdu (N) de toate Iegdturile satanei Si dacd este legat in cer, sau pe pdmdnt, sau cu sau cufier, sau cu piatrd, sau cu piele de animale necuvdntdtoare, sdnge de om, sau cu al pdsdrilor sau cu sau scriere, cu sau Iemn, prin necurdlie, sau in alt chip s-au abdtut pestilo1 sau cu al parte venit, din mare, din thntdni, au din altd dacd lui, sau asupra alt loc, orice sau dacd a venit prin unghii din din motminte, sau gheare pasdre, de sau sau prin Serpi (vii sau de om, de animal, pdmdntul morfilor, prin sau dacd a venit prin morfi), sau stTdpungere de ace, dezleagd-le pentru totdeouna, in ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare, Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunosti Si Stii toate, dezleagd, sJdrdmdgi distruge, acum, lucrdrile magiei, iar pe robul Tdu (N) pdzeSte-lcu toli ai casei lui de toate uneltirile diavoleSti, ZdrobeSte cu insemnorea cinstitei Ei de via{d fdcdtoarei Cruci toateputerile potrivniiilor. PustieSti, distruge Si depdrteazd pentru totdeauna toate luerdrile magiei, vrdjitoriei gi fermecdtoriei de la robul Tdu (N). ASa,Doamne, auzi-mdpe mine pdcdtosul slujitotzt Tdu Si pe robul Tdu cu toli ai casei lui, Si dezleagd-i de demonul de amiazd, de toatd boala Si de tot blestemul, de toatd m6nia, nenorocireo, clevetirea, invid i a, farmecel e, nem ilostivirea, I enea, Idcgmia, neputinla, prostia, neiilelepciunea, mdndria, cntzimea, nedreptutea, truJia, Si de toate rdtdcirile gi greSelile, qtiute $i n,egt,iut.e, pentru s/hnt numele Tdu, cd binecuidniat eStiin veci, Amin." Catedrala Mitropolitan[ din lagl, cu moagtele S{intei cuvloase parascheva, prlznuit[ la 14 octombrie; care tamdduiegtesufletele gi trupurile celor-ce cu credin{6 i se roag[.

65

esteacelade a-gi scrie Obiceiurilepelerinilorla Sfintelemoa$te in sicriul de argintin pe [e aqeazi apoi pe care dorinlele bilelele, lor: pentru indeplinirea rug6ndu'se acestea, care,,odihnesc" adu Parascheva ,,La tine, preafrumoasd fecioard gi inaintea le du ntgdciunile mele; pe acestea ascultd'le Ziditorului, cdci toatd indrdznealade la mine s'a depdrtat, melefapte qi a cumplitelor cunoscdwlrdutatea necuvioaselor cugete gi cuvinte ctt care milele Acestuia spre mdnie le-am intdrdtat $i acum, trebuindu'mi tare aiutorul Lui, a'l cere nu ci tu, Preacuvioasd, indrdznese, fii mijlocitoare". la aproximativ 20 km de situat Schitul ,,Nlmlie$ti" cu adevtrrrtul chip al lcoena Cimpulung Muscel, Argeg, cu glsirea lucrului furat daci pui un Uatcii Domnulul careajuti la banla icoan[ gi te rogi cu credinfi Maicii Domnului9i apoimers gi tragi clopotele de doul ori, mai multe s[ptdm6ni la rtnd. icoantra fost pictatl de lnsugiSfilntul spunec[ aceagt6 Legenda Maria, icoana ApostolLuca dup6chipul cel adevlratal Fecioarei neput0ndfi reetauratl niciodatl, deoarecepeste noapteloua lnainte,astfelsl piiture dispare, icoanarlminind ata cum fusese Aceastl Maicii Ddmnului. al pot chipul real cunoagte li oamenii c6nd atunci de schit mdicufelo din icsan[ a apbrat ,deportarcn', li arltat gi Marie s.a Fccioara inslgi p[rea o certitudine acestfapt p ccr tntr-unnor, ocrotindu-le. Catedrale Eplscopelt dln BuzIu ' Icoene Melcll Domnuluicarea pllns in anul1995. Blserlca.Sf. Filoftela" situat[ ln ParculCr8ngdin Buzlu pobedlproprietlfi miraculoase, Bissrlca ,,Madona Dudu' din Craiova, situat! pe st. MadonaDudu, unde (atenlie!)nu se fac slujbede inmormdnt[ri, defineo lcoantrflcltore de mlnunl e Maicll Domnulul. Caad fdrl nici o speranpdecdtajutoruldivin gi'au glsit aici disperate, rezolvareaprin acatistele$i rug[ciunile fdcute in fafa icoaaei uneori in ultima de tot felul, intervenite ins6ndtogiri ,"1\4adonei": intoarcerea de inmormdntare, clip[, cdnd familiile se pregdteau lucrului pierdut sau furat, linigtirea spiritelor 9i linplcarea unor

sofilor cc gi-auplrtrsit de viald'r declarafi,intoarcerea ..dusmani procese' etc' afaceri' la examene, Iatriin.l., reugitd la 12 km de Ostrov situati ,rDervents, N.itrntrstirea cetatea in care, pe locul unde exista inIlFtA (iudehrl Constanla), v---' Apostol Andrei sfhrgitul Sfllntul aflat gl-ar fi spunelegenda' jos, jupuit gi pe impreund ars rug), ln capul cu pe cruce, (spanzurat cu dou6 fecioareconvertitela iregtinism.Pe locul supliciuluiau' aodrutpatru pietre sub formi de cruce, aparutedin pimAnt, cu Obiceiullocului esteurmltorul: omul aflat la outerit-amaduitoare. n""ur, fie cl e vorba de boall fizicl sau tulburaresufleteascl in ruglciunegi meditaliel0ng[ IcoanaMaicii Domnuluigi petrece dou[ cruci rlmase aici (una in paraclis,cealalti in cele itnge a bisericii)cel pufin 3 zile, st6ngd extre'mitatea clreia se Mlntrstlrea ,,Simbtrte de Sus' ln apropierea pentru psihici dm[duitoare bolnavi ap6 cu izvor glsegteun 9i unei frnt6ni epileptici,care rlbufnegtede 2 ori pe an asemeui arteziene, tntotdeauna cind vrem strimplr$im cevaln bisericl se dI o parte la Altar (pentru a ne da l)umnezeuspor in casi), o parte pentru cine sau ce ne ruglm qi o parte pentru noi (se duceacasl). La Biserica .Sfintul,Alexie - Omul lul Dumtezeu'din Bd. Mirlgegti din Bucuregti, la slujbadin ziua de luni,ora l'7, preotul, lu6nd SfbntaCopie, insemneazd pe cregtetbolnavii, in chipul crucii, zicdnd:,,Cela ce cu suligain coastdai fost tmpuns, noud nemurireizvordnd,Ilristoase Dumnezeul nostru,ddntiegte tdmdduireSi izbdvirede tot rdul robilor Tdi pentru rugdciunile PreacurateiNdscdtoat"ei de Dumnezeugi stdpdnei noastre,gi p!.tru ale tuturor sfinlilor Tdi". Cei careau participatla aceast5 slujbeau simlit binefacerile ei, insdnltogindu-se grubni",chiar Ei c^ei cu boli mai gravesau mai vechi, clci insernnarea cu Sfhnta Copiene ridicl din boali a$acum Hristoscel impunsin coastilcu sulifaa ridicat din osindabiestemului pe Eva,ziiita ain coasta lui Adam. - La Biserica ,,SfAntul Antonle ael Marer de la Curtea Veche din Bucuregtise dau acatiste 9 ma4i la rdnd (a zecea 67

66

ddndu-semulfumire), pentru ajutorul celor necbjili, indlpnd nrgiiciunila SfdntulAntonie.

RUGACIIJNECATNT SFANTUL ANTONIECEL MARE


,,Rugdtarule cdtre Dwnnezeu, Freacuvioase Pdrinte Antonie, oare cu rugdciunile tale pe toli ce au ndzuit Ia tine i-ai izbdvit de tot felul de boti, de multe nevoi si ispite, milostivindu-te la cererea lor; ca un rob adevdrat al lui Dumnezeu Celui viu, nu tnceta dar Si acum a te mga pentru duhovniceStiifii rti Ei toli cei cctrecer ai'utarul tdu. Aiutd-ne cu rugdciunile Tale, ca prin l)arul Mita lui [)umnezeu sd scdpdm din toate ispitele ce ndudlesc si 'asuprd-ne, tle nevoile Si necazurile cete din toate zilele, de cutiemur, de boli, de potop, de foc, de frsamete, de sabie, de diferite primeidii gi nefericiri, de toate cursele vrdjmasilor vdzu;i Si nevdzuli. Doamne. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, pentru rugdciunile Preacuratei Maicii Tale, ale PreacuvioEilor Pdyinlitor nostri Si ale tuturor SJin1ilor Tdi, miluieqte'ne pe noi pdcdtoSii. Amin! icoanei' de pe str' Ico.anei diu Biserica ",Grldinl Bucuregti(Pia{aGemeni).Cei ce au nevoie de ajutor vin iici de 9 ori la rdnd in zilele de luni, miercuri qi vineri gi se roag6 cu medinf6 la fcoana ficltoare de minuni a Maicii Domnului participandla slujbeleunde se citesc Molitfele.SfhntuluiVasile 9i acatistele proirii. Rugdciunile credincioqilor adresateMaicii. Domnului nu au rdmasniciodati'firb rispuns! Vom reda in cele ce urmeazl c8teva din sfaturile duhovnicegti ale preolilor cu har, printre care Pflrintele Argatu marele duhovnic gi exorcist, de indrumdrile c[ruia s-au buc-orat mul1idintre noi, rezolvAndu-;iproblemeleviefii: facute de PEN'I'RiU iNLATURAREA TARqECELOR al1ii (dupe sfaturile Pirintelui Argatu), din care cauza ili merge neinfelegeriin prost in cas[, la serviciu, cu copiii, cu sdndtatea,

etc' (a nu se gdndi acum cd cdsnicie, nputinla de a te cdsltori, ' oii.r n"implinire ne vine de la farmece!): - Se Oa ta o m[nlstire (unde se face zilnic slujba Sfintei Liturghii) un acatistin care se inscrie numele de botez, cu necazul pe .ir" il ai gi ce doregti sd-fi ajute Dumnezeu. Acatistul sc pentnr40 zile. pletegte ioncomitent cu ruglciunea de la m[nlstire se ajuneazd (post complet gi de mdncare9i de api 9i ablinere de la impreunare cu soful gi ablinere de a face pbcatecu vorba sau cu fapta) in ziua de vineri cdnd se aprind qi 9 lumdntrri in semnul sfirrtei cruci, 3 pentru p6cate,3 pentru dugmani,3 pentru blestem. Lumdndrile se aprind tnfelul urmdtor: Se aprind toate odatd, pe o suprafald pland (tiwila cu nisip) in semnul sfintei cruci fn diminea\a zilei de vineri cdnd gi ajunezi. Ditnineala cdnd te scoli, te speli pe fald gi tn .fapa icoanelor de la rdsdrit unde te asezi pentru rugdciune aprinzi lumdndrile, Cdnd le aprinzi, te agezi in genunchi, apoi spai rugdciunile pe care Ie 6tii sau citeqti dintr-o carte de rugdciuni (Acatistul sau Paraclisul Maicii Domnului, etc.) pdnd cdnd lumdndrile ard un sfert Q/4 din fiecare). Le stingi gi faci I0 metanii si spui: ,,Doamne lisuse Hristoase, Dumnezeul nostnl, .iartd-mi pdcatele mele (numele), ale solului, ale copiilor mei, ale pdrinyilor gi tuturor oamenilor Si ne dd noud sdndtate, dezlegare de blesteme si farmece, credingd, fnlelegere gi tot ajuiorul pentru... (dorinla ta) ". La prdnz, cdnd vii de Ia ser.ticiu, arzi fncd I/4 din lumdndri, spui rugdciuni, faci I0 mdtdnii gi apoi spui iar rugdeiuneacdtre Domnul nostru lisus Hristos. Seara, tnainte de culcare, mai arzi t/4 din lumhndri. 12 noaptea, spalat pe fayd Si mdini, te asezi tn fala tcoanet, aprinzi ceea ce a mai rdmas din lumhndri, faci l0 mdtdnii Si spui aceastdrugdciune: ,,Doqmne lisuse Hristoase,Dumnezeul.nostru,primeSte nevrednica mea rugdciune Si nevrednicul meu post pentra

68

69

iertarea pdcatelor mele, ale sofului, ale pdrinlilar, alefralilor, ale copiilor, ale bunicilor no$tri, ale celor adormili din neamurile noaslre, ale moSilor, strdmogilor, pdnd la al noudlea neam si ne dd noud sdndtate, dezlegarede blestemepifarmece, credinld Si tot bineleSi ajutorul tn... (problemape care o ai)". Apoi iei pdrticica de la preot din ziua precedentd de Duminicd de la Sfdnta Liturghie cdnd trebuia sd dai Si un mic pomelnic cu numele gi problema pentru care te rogi, o lumdnare aprinsd, un ban gi o prescurd

A R.UGACIUNE DE INOTPANTARE FARMECELOR


Atunci cdnd vrdiile sunt generalizate pe familie, casd, se zice rugdciunea de indepdrtare Si dezlegare a farmecelor gi vrdiilor: ,,in numele Tatilui qi Fiului qi Sfhntului Duh. Amin! (o tnchindciune). Nddejdea mea este Tatitl, sclparea mea este Fiul, meu esteDuhul Sfhnt, Treime Sfbnta, slav[ Jie. acoperdmAntul Slavl fie, Dumnezeul nostru, ; Impirate Ceresc, in ceruri ... . egti ... Tatil nostu care Mingd,ietorule, ; Apoi: Pe tine te gtiu folositoare gi pizitoarea prea tare'a viefii mele, Fecioari, care risipegti tulburarea nlpastelor gi farmecelor gi gonegti asupririle diavolilor, agadar, lie m[ rog totdeauna, chinurilor mele (de 3 ori). izblvegte-ml din stricdciunea Apoi spui Crezal, PsaImaI 139,Psalmul 53, Psalmul 24. Apoi rugdcianea pentru sporul casei: Prea Sfhntd Treime, ceea ce etti in cer gi pe plmtnt gi vezi toate ce-s pe pdmdnt, eu nu md pot odihni in casa mea, s{lagul meu de r[ul wdjmagilor qi al pizmagilor mei care s-au sculat cu multi rEutategi asupracasei mele; iar Tu, Putere Dumnezeiascdstr iei farmecele gi uritul din casa noash[ gi din fap sofului (sofiei) meu (mele) qi din darul nostru. Aga, Prea Sfent[ Treime, ia vraja din casa noastri 9i din sporul nostru qi din sdlagul meu gi din toate animalele mele, din

grbdina mea gi din livadamea gi din toatelucrurile noastre gi din imprejurulcaseinoastre. Apoi sezice: vraja cu lut, waja cu creier de broascl, S[ se nimiceascd vraja cu vraja cu pdr de ferneie,waja cu ou de pui sugrumat, mort, vraja cu piei cdrtif6,vraja cu rac, vraja cu talp[ de gobolan de gerpi,vraja cu sdngeqi mate de arici, vraja cu $treang de om vraja cu liliac, waja cu ffudni de la cai, vraja cu seude spdnzurat, vaci, vraja cu sareavitelor, vraja cu culcugdo iepuri, vraja cu mina de om mort, waja cu firdni de mormdnt,vraja cu vine gi vraja cu scamtr gdtlejde lup, vraja cu zgur6de la cuptorper6sit, de lup, vraja cu piedicade la mort, vraja cu pdr de la mort, vraja cu cofofan[,vraja cu clociturl de la rafe,vraja cu apade la lac, vraja cu apa de fiintAnapirlsitl, waja cu rtrspintii din drum, vraja cu clrbuni, vraja cu luat anii vacilor gi oilor imprejurul Sbrb[torilor Sfiintului Gheorghe,vraja ou luatul rn0inii gi waja cu luatul plgunilor si a toate semheturilor do grtrdinl, waja cu usturoi desctntat la ziua Sfdntului Andrei, vraja cu streche,vraja cu v[rslnri de la cAini,waja cu praf de la giin6, vraja cu cioc dc vraja cu pantalonilepEdafi, vraja cioar6,waja cu mdturdlopEdat[, cu hefiie, vraja cu broascf, dtr arsuf6,cu marmur[, cu crmene, cusuti la gur[, vraja cu ftrin[ mlcinatE sac,vraja cu turtl de gr&u gi piept de femeie,waja cu legatulcununiilorfl[c[ilor gi tbtelor, vraja de adus prin farmece pe cel care fi-e drag, viaja cu m[tr[gun6 de trai sau in casl qi de pagubdqi de urflt gi de vraja cu amncatlucru spurcat nebunealigi de desp[rfirede so1, ln fala caseigi in spatele casei,vraja cu lucru spurcat9i aruncatlu aSternut, gi lncercarea gi striei vraja gi strigarea Strvii, Dumnezcule, p0r0ciunea $i tot rdul de pe lume gi din casanoastr[ gi de la masa noasffi 9i din sllagulnostru9i din tarinamca9i din grddina meagi din livada mea 9i din viafa mea, din megtequgul mu $i ditr ncgustoria mea qi din sporul meu" din punga mea cu sare,din hainelemele gi s[-l treci din vad in vad 9i s6-l duci prin munfi nsi codri pustii nelocuili de nici o fiinfn omeneascl, iar pe noi 9i pe copiii nogtri si pe cei ce se vor nagte din noi, de acuminainte,str 7l

70

in cer ne lagi curafi,luminali,curatica soarele senince lumineaztr plmdnt gi strne laqidupdcum ne-al6satDomnulIisus Hristospe Amin! Apoi zici aceastdrugdciune: Doamne,Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, care din pentrumdnruirea Te-ai neamuluiomenesc multi iubirede oameni pogordt din cer gi ai binevoita Te intrupadin Sfdntade Dumnezeu N[sc[toareMaria,gi ai pltimit bltii, scuipdrigi chiarrlstignire pe 'Iine a credein crucegi ai inviat a treiazi din morfi, spundndu-ne gi a pizi poruncileTale, ca s[ dobAndim viata de veci gi drept credinciogia cillca semnal credinfeiai dat,putere adevEralilor peste gerpi gi peste scorpii gi peste toata puterea diavolului vrdjmag, umila noastr6 fdrl a-i vdtima intru nimic pe ei, primegte gi vamegul, ne inchinim rugbciune, cdci,precumfemeiap6cdtoasi Te inaintea Ta 9i, mdrturisindu-Te cu adeviratFiul lui Dumnezeu, rugdm, vino degrabi in ajutorul nostru cu putereagi de viap vraja gi urdtul din casanoastrl gi din Cruce,de gonegte fdcEtoare sporulmeu, din tot locul meu qi al familiei mele qi al casnicilor ne rug[m fie din adAncul mei. De aceea, sufletului,ca str-iierli pe pe to[i, Doamne, cei careau ficut rf,u, clci nu au gtiut ce fac Ai lndreapti-ipe caleapoc[in]eisprem6ntuirea sufletelorlor. Amin! Apoi zici urmdtoarele: Pentru rugtrciunile Preacuratei 9i Preabinecuvdntatei Stdpanei noastreNiscitoarea de Dumnezeugi purureaFecioara Maria, cu puterea cinstitei gi de viail fdcltoarei cnrci, cu gi celorfEr[ de trup Puteri,pentru folosinlelecinstitelor, ceregtilor gi Proorocului, rugdciunile cinstitului sldvitului gi Botezdtorului [oan,ale sfin1ilor, inaintemergitorului mirililor gi p6rinlii intru tot liudafilor apostoli;ale celor intre sfinli nogtri, dasc[li ai lurnii gi ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorede Dumnezeu CuvAnt[torulgi Ioan GurEde Aur, ale celor intre sfin{i plrinfii nogtri: Nicolae, arhiepiscopulMirei Lichiei 9i Spiridon al Trimitundei;ale sfinfilor,mirililor gi marilormucenici:Gheorghe, purtEtorul de biruinfi, Dimitrie izvoritorul de mir, TeodorTiron, Teodor Stratilat;ale sfin1ilor,mdrifilor gi fdcltofilor de minuni fdrl de arginti Cosmagi Damian, Chir gi loan, Pantelimongi

gi Diomid, Talaleugi Trifon, Mochie# Anichit; Samson Ermolae, pdrinfi loachimqi Ana 9i ale sfintilor, dreptilorgi dumnezeiegtilor ale tuturor sfin$lor TIi, Mdntuitorulnosffu lisuseHristoase iart6 pdcatele noastregi ne mintuiegtede toatii vraja, ducdndp6n[ la gi spwcdciunile prin munli 9i codri nelocuiti ziud toatefarmecele de fiinp omeneascl. Apoi zici: gi de viap f6cltoare Cruce a ,"Bucuri-te, PreacinstitA Domnului,caregone$ti diavolii cu puterea Celui ce S-a rlstignit pe tine, a Domnului Iisus Hristos, care S-a pogor6t la iad gi a ctrlcatputereadiavolului gi te-a diruit noul spre gonireaa tot vrdjmagul. O, preacinstitegi de viafi frcdtoare Crucea Domnului, ajut[-necu Preasfbnta Niscitoarea de Dumnezeu gi cu toli sfinlii, gonindtoatefaptelerele gi toatespurciciunilegi ptrzindu-ne curafi in toatezilele noastre. Amin! Apoi zic,irugdciunile acestea alese ale Maicii Domnului: Impfuiteasa noastr[ cea Preabuni, n[dejdea noastrl, prietena s6nnanilor, gi ocrotitoarea folositoarea celor neputinciogi celor obijduili; vezi gi acum,in ziua necazului nosffu,pe noi cei gi cu lacrimi ne rug6mfie, alungI de la noi ce c[dem in genunchi toate necazurilegi nevoile ce vin asupranoastr6,intru aceastl vremelnictr viafi 9i prin atotputernica ta mijlocire, nq ne lipsi pe noi nici de vegnicaSinesfEriitabucurieintru imperalia Eiului Tiu nostru. Amin! 9i Dumnezeului Apoi zici im: O, Prealuminatd Maicalui Dumnezeu, pe cei ce seluptl cu ta ceastip6nitoare gi atoputernici gi pe cei noi surpl-i cu dreapta ii ajut6,pe cei asuprifiii mdntuiegte ce suntin farmece gi dezleagd pe cei ce seroagi tie, ca toatele po1i,cdndvoiegti. depdcate Preacuratisttrp&rdN[scitoare de Dumnezeu,care pofi facetot binele,primegte rugdciunile noastre, caresecuvin 1iede la nevredniciirobii t6i. Ceeace egti aleasidinhe toateneamurile 9i te-ai ardtatmai inaltd decit toate f?ipturile ceregtigi plmdntegti, fiindci prin tine a fost cu noi Domnul Puterilorgi prin Tine ann pe Fiul lui Dumnezeu; cunoscut pentnraceeaegti binecuvdntatil

72

73

intre toate neamurile, cea ce egti de Dumnezeu fericit6, mai luminatd decdt heruvimii gi mai cinstitd dec6t serafimii. tot $i acum, Preasfhnti Nlsctrtoare de Dumnezeu intru cantat6,nu inceta a te ruga penfnr noi nevrednicii robii tii, ca sd ne mAnfuim noi de sfatul celui ingelitor gi de toat[ primejdia 9i sb fim pazili nevatdmali de lovirea cea inveninatit a diavolului, 9i pdntrla sfhrgit,cu rug6ciuniletale ne p[zeqtepe noi neosdndili,ca astfel cu paza gi ajutorul tdu fiind mantuiti, mdrire, laud[, mullumita gi inchindciune, pentru toate si inilldm lui Dumnezzu, Unuia in Treime Sfdntd qi ziditorul tuturor, acum 9i pururea gi in vecii vecilor, Amin. Apoi spui rugdciunea aceasta: Doamne. Dumnezeul meu, Cel ce egti singur bun qi de oameni iubitor, singur bun qi blend, singur adevdrat gi drept, singur induritor gi milostiv, sd vini puterea Ta peste neffebnicul robul Tau gi sd mb intfueasci cu bunlvestirea dumnezeieqtiiTale invIfnturi! Aga, Stdpdne, iubitorule de bine gi iubitorule de milostivire, lumineazl-mi cele dinlduntru ale mele gi toate mddularelc. cu voinla Ta! Pize9te-ml neintinat gi curat de toatd gi lucrareadiavoleasci! Dlruie;te-mi dupd bun6tatea spurcdciunea in Voia Ta Ta: lucrurile Tale sd cuget,poruncile Tale sd gdndesc, sd umblu. de frica Ta sd mE tem qi cele plScute ]ie sE fac, pAn6la suflareamea cea de pe urmi. C[ dupl mila Ta cea negrlit6 s6-mi pdzegtiirnpreund trupul gi sufletul, mintea 9i cugetul meu, biserica nespurcatbde orice curs[ a potrivnicului. Doarnne, Doamne al meu, acoperi-ml cu milostivirea Ta gi nu m[ pirdsi pe mine, pdc6tosul, necuratul gi nevrednicul robul TduJ C6 Tu, Doamne, egti sprijinitorul meu gi intru Tine este lauda mea, totdeauna fie slavd inallirn, Tatilui Si Fiului gr Sfbntului Duh, acum gi pururea gi in vecii vecilor. Amin! Pentru ctrstrtorie.serviciu sau orice altil dorinfl Lunea se {ine post negru de la 12 noapteaduminicd la 12 noaptealuni. Se fac 40 de mdtinii qi se aprind gaptelumdndri qi se citegte ,nAcatistul Sfin{itor Arhangheli Mihail 9i Gavril"

(deoarece Gavril e ingerul darului), dupl care inchei cu ruglciunile: ,,SJinSilor Arhangheli Mihail, Gavriil gi Rafael, duceli nevrednica mea rugdciune Si nevrednicul meu post la Bunul Dumnezeu pentru iertarea pdcatelor mele, ale pdrinlilor mei, bunicilor mei, ale celor adormili din neamurile noa.stre,wsii Si strdmoSiipdnd la al noulea neam Si-mi ddrui;i mie ... (dorinya)".

RUGACIUNECATRE SFINTII ARHANGHELI MIHAIL $I CAVRIIL


,,Preasldvit prinl al oEtirilor ceregti, SJinte Arhanghele Mihaile, apdrd-md pe mine, robul/roaba lui Dumnezeu (N) Si pe (N) copiii, solul (sofia), pdrinlii, etc. de duhurile rele rdspdndite in vdzduh, de rdutatea oamenilor, de tot ce-i mdnie, urgie, necaz, boald Si nenorocirepe acestpdmdnt. Ne punem subocrotirea ta qi avem incredere tn ajutorul tdu! Apdrd-ne cu Preas.fdnta Cruce a lui lisus Hristos, Domnul nostru, care cu adevdrat S^a rdstignit gi a pdtimit pentnt iertarea Si salvarea oamenilor de la chinurile veSnice! Du Celui Preatnalt rugdciunile noasfte, ca sd.se cqboare asupra noastrd tndurdrile Sale, iar in ceasul morlii noasfi:e condu sufletelenoastre la cer! Amin!"

t
,,SJingilor Arhangheli, care fird de tntp slujtti Ziditortlui lumii cu credinld gi tdrie, rugayi-vd pentru noi gi cereli de la Domnul Dumnezeul nostru puterea sd stdm tn fala vrdjmagilor neclintili pi nebiruili, tn numele adevdratei credinle a Adevdratului nostru impdrat ceresc. Cu sabie de foc distrugeli pe cei rdi care niciodatd nu precupelesc a ne vdtdma trupul Si sufletul nostru, care ne urgisesc in numele Satanei, intunecatul stdpdn al lumii celei de jos. $i faceli ca lumina Dumnezeiascdsd se reverse asupra noasffd Si sd ne lumineze calea gi suJletul Si acum gi-n vecii vecilor, de-a pururea. Amin! "

74

7s

Pentru copii 9l dactr wel str al copii: Copiii sunt o binecuvfintare din partea lui Dumnezeu. Faptul de a avea copii este o poruncd stragnicddatd lui Adam gi Evei ,,cre$tefi Si vd tnmulfili", iar sterilitateapoate fi consideratl, in unelecazuri,ca o pedeaps6 a unui cuplu. in timpurile de demult, dacd nu aveai copii era o rugine gi era considerat cA pentnr nigte picate ascunse o familie nu e binecuvAntatd de Dumnezeu cu un mottenitor. Infelepciunea strimogilor nogtri ar hebui sI o urmlm 9i noi astizi, cei care considerdm cd a planifica na$terea unui copil trebuie sE ne apa4inAnoud qi nu Creatorului nostru. Astfel, facem gregeli dupd gregeli, refuzind atunci cdnd Dumnezeu ne di darul procredrii gi tdnjind dupa el atunci cdnd nu-l mai primim. O educafiesIndtoas[ primittr de tineri, incd din familie este baza vielii viitoare a planetei noastre.PArinlii gi profesorii ffebuie sb-gi asume o mai mare responsabilitatein a-i face pe copii str inleleagtracest mare miracol al lumii: nagterea. Dacd animalele gi plantele igi au linia lor de conduiti $i acceptare a miracolului viefii, cu atdt mai mult oamenii, care sunt inzestrati cu gdndire pi discemlmdnt, ar trebui sd-i inteleag[ rostul! Dumnezeu a or6nduit nigte legi pe care si le respectim pentru binele nostru. Dac[ -te plstrezi curat trupe$te !i suflete$te inaintea cdsatoriei religioase,pentru tine te pistrezi in primul rdnd. in fafa tuturor oamenilor vei fi mereu cu fruntea sus, nu vei avea niciodatd de indurat reproguri, nu vei face niciodatl sempara{ii intre parteneri, ci impreunl veli ajunge sd vd bucura{i de fiecare clipd petrecut6 impreund, cu inima curatd gi deschisi, plin[ de iubire, iar Duhul Sfhnt ooborAtpestevoi la Sfhnta Tain[ a Nunlii vi va ocroti toati viafa. Privili in jurul vostru gi observa{i oameni afla{i la v,6rsta mafuriteiii care ar face orice pentru a avea un copil. Nimiq nu poate egala rdsunetul unui rdset de copil intr-o casdl Cei ce au copii pot confirma acest lucru gi bine ar fi dacl ar povesti din bucuriile lor de pdrinli gi altora gi nu necazurile gi greuteflle! Toti ne gdndim ce existenfa unui copil implictr din partea noastrd mai multd responsabilitate,mai mult altruism. In vremurile acestea

primeazi gi nu vedemin copii decdto povard.Dac[ arn egoismul fScut un copil spunem:,,Este de ajuns!", dar dac[, Doamne il pierdem,cu ce mai r[mdnem?Golul acelacu ce mai feregte, qi un zgtrcit, poatefi umplut?Plus cd acel copil va fi un r[sf61at at6t in un singuratic de multe ori incapabilde gesturide caritate, cei mai apropiafi copiliriecdt qi ca adult,Si nu uitf,mc[, totugi, la gi ne care ochii deschidem necazuri sunt rudele!Ei sunt cei spre primii pe careii iubim. Glasulsdngelui estecel caredupl ani de unul l0ng[ altul frafii, p[rin{ii, copiii. despirfireaduce Dac[ ajungem la maturitate f6r6 a aveacopii, trebuiestrne via{d de mai inainte.Oarenu existl pe trecemin revist[ intreaga o gregealla noastrl caresd ne lipseasclacumde aceastfl undeva bucurie? Oaren-am fbcutvreunavort sauarnfolosit vreo metod[ De aceea sprea impiedicao sarcin6? e bine a ne spovedicit mai gi tratamente in timp facem repede ce medicale,s[-l ruglm pe gi Dumnezeu s6 fie allturi de noi s[ ne invredniceasci a primi tn noi o noul viali. Trebuiesd lulm exemplulSfintei Ana, mama Preacuratei FecioareMaria, care, degi bEtrdnl,nu inceta a rnai gi s[ ceremasemenea in mila cereascd spera ei: ,Adonai Savaot,gtii ocara nerodirii, deci singur sl-rni jgheaburile inimii mele9i s[ deschizi pdntecului gi dezlegidurerea pe ceaneroditoare s6 o ar{i roditoare,ca_pe ceanisculf in.dar sl o aducemJie, binecuvint6nd,cdnt6ndgi cu un gAnd slEvind Ta". milostivirea in ziua de luni vom fine postnegru" vom aprindeluminfui gi la prinz, seara la ora 12 noaptea, dimineala, cind se ardecdte Rugdciunile, precum un sfertdin ele, qi astatimp de 7 sbptlmAni. gi ,Acatistul Sfinfilor Pirin{i Ioachim gi Anl" qi ,Acatistul Sfdntului Stelian - ocrotitorul copiilor", trebuiesl fie nelipsite, pentruc[ sfintii suntcei ce mijlocescprin sfinfenialor pentrunoi gi nevoilenoastre, iar pentruo astfelde problemi cei mai indicali suntperinlii Maicii noasfie,care au gtiut ce inseamnldorul de a un copil. avea Rugiciunile in posturi ajutd foartemult, c[ci atunci sunt sirbltori mari gi in Cer gi Dumnezeulnmplinegtedorinfele credinciogilor. 77

76

dorinfata nu s-airnplinit (alteon Dactrin cele7 s6pt6mdni c6 estecevagreu (p[cate inseamna gi mai devreme) se implineqte 9i numai dupl nrultei gi atunci se face o par:r:lde 3 strptdm6ni u.rru'r*i.i posnrlde 7 zile de luni, iar dorinlaili va fi indeplinitit cu sig,ranli, dacl celece ceri suntsprefolosulsi bineletiu' PACATUL AVORTULUI este mare 9i foarte greu de cdt triim: iertat,deciaceastiRUGACILINEseva rosti neincetat lui Dumnezeu Cuvdntul Fiul Hristoase, Si ,,I)oatnne,Iisuse de Ia scoate netrebnicei si si celui viu, miiostivfii mie ricdloasei care termen ndscute nebatezate fdrd la lumindsuJletele intune.ric le-am pdcdtoasa zac in tntuneric gi pe care eu netrebnicaSi osdndit"" ale gtiinfei au r[sturnat ceeace nol Ultimele descoperiri este numai o gi voiam si credem:c[ un copil nenascut gtiarm sd se fac6 incepe 18 zile la Astfel, f[r6 suflet. carnebucat[ de la 5 circulator; sistemul gi in funcliune intrd sim{itabltaia inimii 6 la. fdtului; degetele obrajii nasul, sryiamani se v[d ciar 9i clar distinge se nervos, sistemul sd frrnclioneze ?ncepe saptanrini rinichii, stomacul,ficatul; la 7 scireletul Ei incep sd funclioneze micuful are toateorganeleinterne9i externecomplet sAptirnAni conturategi undele encefalicese fac simlite; la l0 s6ptdmAni sa; le vedemduptrnagterea pe Care copilul -trei aretoatecaracteristicile sd-9iintoarci capul, s6-9ischimbeetpresia luni reugegte la areamprente. sugddegerul, sd-qi fe1ei, vielii unui fdt ne opunemplanului lui Prin intreruperea ptim cum anumepoateinfluentaacestcopil nu c6ci Dumnezen, gi viala noastr6 viafa omenirii,nu gtim ce geniusaus{hntucidem noastr6. fapt asupra poateaveaacest gi nici ce repercusiuni Mamele-care bun. in general,avorturilenu-duc la nimic practiceavorturileigi fac singurerlu prin faptul cb uterul lor se chiar la perforarealui, se, pot subliazd,uneori ajungdndu-se fertilitateasc imbotnavide diverseboli (flegmon,tromboflebite), Chiar dacl reducesimfitor gi chiar se poate instala sterilitatea. premaflrr sau niscufi procentul copiilor loc naqteri, au ulterior gi a asemenea de f6cut avorhrri, au care la femeile morfi estemare

copiilor cu probleme. Se ajungepi pe plan familial la zdn.rncin[ri ale ctrsniciilorgi chiar la divoqturidin acestecauze,cdlcdndin picioareCrucea pe careai jurat la SfAnta gi Evanghelia Cirnrurie. gi acord de cu avortul ipi partealor ce sunt au cei ajutA $i de vin6, cici in fafa lui Dumnezeu avortul este crimd cu premeditare. Vine o vreme cAnd fiecare dintre noi vorn da pentrudarul cel mai de pre{ pe carel-am primit: vla{a. socoteald Vine o vremecdndva trebui sd o inapoiemcel pulin a$acum am primit-o,dacdnu putems-oimbunitltim. Vom redain celece urmeazi,rCanonul de pociinftr cltre Domnul nostru lisus Hristos pentru pruncii avortatl', in fala icoaneigi a luminlrii saucandelei ruglciunece se citegte aprinseodup6 ce ali tnm0iat qi ati spus toate rugiciunile din cartea de rugiciune:Tat[l nostru,Crezul,Psalmul incepitoare gi Rugiciuneainimii de cel pufin 7 ori cu precum al lui David, 50 inchindciune:,,Doamne,Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, pe mine pdcdtosul"; ,,PreasfintdNdscdtoare miluieSte-md de pe minepdedtosul"(de cel pulin 3 ori, de miluiegte-md Dumnezeu (al clrui numeporfi) roagdfiecare dati cu inchiniciune);,,SJinte te pentru mine,pdcatosul" (cel putin o datb, cu inchindciune); numelesfEntuluial c6rui hrampoart6biserica Sfinte(aici cheamd pentru mine phcdtqsul (cel pu[tr o dat[ cu la caremergi) roagd-te inchinlciune\;S:finlilor(aici cheam[numelesfin$lor care.ili sunt mai apropialisaula care ai mai multl evlavie) rugapi-vd pentn! minepacdtosul(celpulin o dat6,cu inchinlciune).

CANONUL DE POCATNTA CArns DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS


MiluieSte-md,Dumnezeule,miluieqte-md ! Rdstignilu-Te-ai pe Cruce de bundvoie, Hristoase, ca. sd mdntuiegti pe cei cdzugi de bundvoie in fntunericul pdcatelor. Mdrturisesc cd eu tnsumi Te-am rdstignit Sipruncul pe care Tu mi I-ai trimis cu nemdrginitd dragoste, cu nemdrginitd nepdsare qi urd eu morlii l-am dat. Vrednic sunt de osdndd. ,4rd de viu fn focul congtiinlei;i nu am unde sdfug de lafala mdniei Tale.

78

7.9

! MiluieSte-md,Dumnezeule,miluieSte'md rodul precum tnsumi neroditor, smochinul {Jscatw-m-am pe mine nu md lepdda cel viu l-am sfirdmot. Auzi-md, Doamne, pi pe dupd dreptate, ci md acoperd md indreaptd mine, cel cu totul neputinciosgi strcimbgifard glas tntru apdrarea mea. SlavdTatdlui Si Fiului gi Sfdntului Duh. Omule impietrit Si intunecat de noroiul pdcatelor, nu zdbovi in ,somnuladdnc al constiinyei, ci vdzdnd sabia atdrnatd deasupra capului tdu, trezeste-te ca sd pldngi faptele tale cu amar, $i acum Eipururea Si in vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu Preacuratd, tntinde'mi mdna mie celui sdrac de toatd bundtatea Si md obloie$tepe mine cel greu vdtdrnat de puroiul rdnilor nenumdrate ce-mi hrdzdeazdsufletul, inima 6i cugetul, Miluieqte-md,Dumnezeule,miluiegte-md! Lo'veStepiatra inimii mele cu toiagul milostivirii Tale, Daamne, ca sd izvorascd opa pacdinyei in pustiul invdpdiat al rdutdlii gi necredinpeimele Si sd fncolleascd tn sufletul meu tot Sdndil bine pldcut lie, Miluieste-md,Dumnezeule,miluieSte-md! Strdin Si impovdrat umblu pe pdmdnt Si tnsannat de stigmatul pdcateiar mele ielor grele. Auzi, suflete al meu, sdngele pruncutui tdu ctrm strigd cdtre Domnul Si te treze$te $i te pocdiegtedefaptele tale cele rele. Slavd Tatdlui si Fiului Si Sfintului Duh. Vai mie, tnnegritului suflet! Viala imi pare ca o noapte nesforSitd, trezitu-m-a dogoarea iadului $i strigdtul mut al pntncului de dincolo de mormdnt mi se infige fn inimd. Ridicd-te, sujlete al meu, din amdgirea cea tmpietritd Si agald-te de poala milostivirii dumnezeiegti,rugdnd pe Domnul sd te poarte, peste abisurile deschisesd te tnghitd, cdtre limanul pocdinfei. $i acum Sipururea Si tn vecii vecilor. Amin. Iartd-md, StdpAnd, pe mine cel nesocotit gi rdntrdtit tmpotriva voii celei sfinte a Fiului Tdu. Nu md ldsa pe mine cel

chtt, ia-md sub Acoperdmdntul Tdu gl md mdntuiegte din pierzarea sigurd. Miluiegte-md,Dumnezanle,miluiegte-md ! Mdsura nelegiuirii nu poate fi tdlcuild de limbi omene$ti. Precum Pon\iu Pilat mintea gi-a spdlat mdinile, adicd gdndurile, de subpovara uciderii, iar ca Sipoporul evreu, sufletelepdrinlilor tdi au zis: ,,RdstigneSte-L. SdngeleLui asupra noaslrd". Suflete d meu invdrtogat Si inghepat in iarna patimilor, pocdieSte-te defapte tale cele rele. MiluieSte-md,Dumnezeule,miluieSte-md! O, iubire alungatd! Nu te voi mai vedea nieiodatd! 0, cutretnur Si spairnd de pedeapsa ce atdrnd asupra capului meu! O, talant pe veci tngropat! Vai! Vai! Inima mea ca un cdrbune stins s-a tnnegrit. Nu tntdrzia, suflete al meu, ci acum, tnainte de a pieri ca fumul, cautd mai vdrtos.mdntuirea gi te pocdiegte pentrz tmpdrdlia lui Dumnezeu. Slavd Tatdlui Si Fiului gi Sfanului Duh. Scoald-te, omwle ticdlos gi leneS, care ai tngropat chipul Iui Dumnezeusddit in tine sub murddria pdcatelor. Acum e clipa pocdinlei. SmereStele ca tdlharul de-a dreapta Si cerdnd icti vArtus indurare, roagd-L pe Domnul sd te pomeneoscd tntru tmpdrdlia Sa. $i acum Si purilrea gi in vecii vecilor. Amin. Preacuratd Maicd Si Fecioard, tn inima ta sabie ain infipt, giroaie de lacrimi ai vdrsat penffu prvncii cei tkrd de apdrare. Ci mild insuflatd de Fiul tdu, indurd-te de mine cel cu dumnezeiascd neindurdtor Fi .nxd mdntuieSte din toatd boala sufleteascd gi patima trupeascd. MiluieSte-md, Uumnezeule, miluieq te-md! O rud din dumnezeiascastrdlucire a cobordt, prin mila Celui Preainalt, sd tmprimdvdreze dupd o menire tainicd Si sfantd viola cea trecdtoore. Yai mie! Mi-am astupat ochii ca noroiul grijilor gi al patimilor, iar mdinile firddelegii tn intuneric ai lucrat. PocdieSte-te, suflete al meu, cdci ceasul infricogatei Judecdpi se apropie. MiluieSte-md, Dumnezeule, miluiegte-md !

80

8l

O, icoand strdpunsd! O, mdini pdtate de sdnge nevinovat! O, nepd.rarefnghelatd a suJletului! Vai! Vai! Un intuneric dens, o lavd u durerii cuprinde sufletul ucigasilor de prunci. Inima mi se clatind, congtiinla e un colos care Jdrd de veste md apasd cu mustrdri gi mintea se zbate in ghearele vrdjmagilor nevdzuyLDdmi, Doamne, inimd fnfrdntd Si smeritd gi md scoate pe mine cel dezndddjduit din Egiptul patimilor, cu mdna Ta cea atoputernicd. Slavd Tatdlui Si Fiului Si Sfdntului Duh. PocdieSte-te,suflete al meu, Si mdcar tn ultimul ceas Ieapdda voia cea rea, dupd cum darul lui Dumnezeu l-ai lepddat gi templul Lui cel sJdnt l-ai necinstit. Bate Si strigd, Idctimeazd Si suspindcdtre Domnul sd te dezlegedin lanpurile tntunericului. $i acum Sipururea Fi tn vecii vecilor. Amin. PreasJhntd Ndscdtoare de Dumnezeu, scapd-md pe mine cel rdnit gi sdngerdnd de cursa fntinsd mie de vrdjmasii nevdzuli tn care nebuneqtem-am aruncat cu voia mea cea stricatd. Du rugdciunile mele nevrednice Si sdrace Fiului Tdu Si mijloceSte mie, celui bogat tn pdcate, fndurare, cd la Dumnezeutoate sunt cu putinyd. Miluiegte-md,Dumnezeule,miluieqte-md ! gi ln desfrdnarea tntpului a sufletului mi-am cheltuit libertatea, incredinpatd mie spre mdntuire, Si am sugr4mat iubirea cu grijile lumii. Dar acumi mult indurate Si milostive Stdp(me, pogoard in inims ce strigd cdtre Tine Cuvdntul Tdu izbdvitor a taatd stricdciunea qi md inleleppegte sdfac voia Ta. MiluieSte-md, Dumnezeule, miluieSte-md! Cu ce prel miam vdndut sufletal celui viclean, eu nemullumitontl? Cdci am urmat ca gi luda, vrdjmasului ucigdtor de oameni, iar acum sdngele irbirii se scurge fdrd oprire din inima mea cea rdnitd de maarle, ci Tu, Doamne, cautd spre mine din addncu! cel nepdtruns al iubirii Tale Si zidegte tntru inine inimd curatd, ca sd nu rdmdn tntru chinul osdndei ci sd fac p:trnffea voiu Ta. Slavd Tatdlui gi Fiului qi Sfdntului Duh. Scoald+e, omule cdzut, Si nu zdbovi fn abisul deznddejdii, ci aleorgd cdtre Dumnezeu, mdrturisind pdcatele tale, cdci El

singur este credincios gi puternic ca sd-1i ajute. Cerceteszd-te W tine insuli sd nu cauli slava de la oameni gi cere degrabd de la Domnul mdntuirea de patimi gi ajutor ca sdfaci voia Lui. $i acttm Sipururea Si tn vecii vecilor. Amin. Preasftntd Ndscdtoare de Dumnezeu,pdzegte-nepe noi de ispita cea pierzdtoare de suJlet Si fii noud mdngdietoare, nddejde Si ocrotitoare tare. MijloceSte SfipAnd, ca o Maicd milostivd, cdtre Fiul Tdu, ca sd ne izbdveascd de rdutdsile vrdjmagului, sd-Si intoarcdfaya Lui spre noi Si sd ne luminezecu indreptdrile Sale. Miluiegte-md, htmnezeule, miluieSte-md! Fereastra sufletului e spartd de viforwl patinilor care md rdseolegte, iar lepra albd a pdcatului se ldlegte tn mine. TrezeStete, suflet al meu, din intunecatul eoSmar ft resj din ascunzisurile ruSinii strigdnd cdtre Lumina cea nefnseratd: Doamne lisuse Hristoase, Fiului lui Dumnezeu, miluieSte-mdpe mine pdcdtosul! Miluiegte-md, Dumnezeule,miluiegte-md ! Pe rnarginea cuptorzlui iadului umblu Ei nu am putere Si nici o tndrdzneald sd caut scdpare fird numai spre pdinea vielii, cdtre care strigd, suflete al meu, tmpreund cu mama rlemonizatei: Nu sunt vrednic sd md numescfiu al Celui Preainalt, ci primeSte: mi, Doamne, Iacrimile gi pocdinla, aruncd-mi mie din/drdmiturile ce cad de la masa copiilar Tdi gi md mdntuieSte pe mine, pdcdtosul. MiluieSte-md, Dumnezeule, miluieEte-md! Ce-mi foloseSte sd cdgtig lumea tntreagd, dacd-mi voi pierde sufletul? Sau ce a$ putea sd dau in schimb pentru sufletul meu? De duh mort gi surd sunt stdpdnit: mut pentru mdrtirisire caratd gi surd la ascaltarea poruncilor. Ci ajutd, Doarnne, necredinyei mele, ceartd duhul cel necurat Si md miluieSte pe mine, pdcdtosul. Miluiegte-md, Dutnnezanle, miluiegte-md ! Te-an lepddat, Doamne; sd nu md lepezi pe mine, nevrednicul. Te-am vdndut wdjmasilor Tdi pe arginsii grijilor gi desJdtdrilor mele, sd md rdscumperi din robia intunericului. Team dat morfii, ci fnviazd Tu suJletul meu cel omorilt crt pdcatele,

82

83

Nemilostiv fiind minepdcdtosul.

an,

miluiegte-md, Hristoase Dumnezeule, pe

Slavd Tatdlui Si Fiului gi Sfi1nnlui Dtth. Ca un porumbel cu aripile deschise, trimis liind de Tine, Doamne, cu vestea cea bund, pe prtrncul din pdntece l-am sdgetat cu ticdlosul din zbor, in mijlocul templului cel neJdcutde mdnd al trupului. Ci varsd, suflete al meu, rdutatea care te otrdveStegi neincetat strigd: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieSte-mdpe mine pdcdtosul! $i acum Sipururea Si in vecii vecilor. Amin. Ridicat-am sabio asupra mielului lui Dumnezeu. Cl sdrguieqte, stdpdnd Si Maicd Fecioard, Si degrabd strdpunge-wd cu sdgeata cea dulce a Dragostei lui Hristos, tnainte de a md strdpunge duhurile rduidlii cu sdgeata lor veninoasd gi de moarte aducdtoare. Mllulegte-md, Dumnezeule, mlluiegte-md! Ddnd norlii de ocard tnsugi chipul nevinovdliei, anm wl scdpa neplivit de coasa morlii gi osdndei care se apropie? Vai mie! Nu numai cd am trdit in trdnddvie gi neingrijire a sufletului, ci eu sdrguinld m-am supus sfatului cel viclean, iar sdmdnla adncatd de semdndtor o am distrus-o. Ci antncd-mi, Doamne, mie celui cufundat tn valurile pierzdrii, _lemnulCruc.ii Tqle care plute$te pururi deasupra a ioatd stricdciunea. MiluieSte-md,Dumnezeule,miluiegte-md! Cautd ca un fndurat spre mine, Iubitontle de oameni, gi nu te scdrbi de mirosul urdt al pdcatelor mele. Cu dumnezeiascaTa purtare de grijd fndrepteazd-md in vialo aceasta fifri mie milostiv cdnd vei veni intru slavd sdjudeci viii gi morlii. Binecuvdntdm pe Taial g pe Fiul gi pe Sfdnnl Dah. Doarnne, tnvdrtoSatu-s-a inima mea, iar ochii mei gi urechile mele am tnchis, ca nu cumvo sd vdd sau sd aud'Si cu inima sd tnlelegfapta de care s-au cutremurat toli ,sfinlii gi ogtirile fngeregti. Ci rdsari, Doamne, tn sufletul meu, mlddiga sfantd a Dragostei Tale, gi vindecd sufleul meu pustiit Si tnsetat de pocdinfid. $i acam Sipururea Si in vecii vecilor. Amin.

Strdlucegte-mi mie raza pocdinlel Si acoperd-md cu mipile smercwieiT'ale,Preacuratd Ndscdtoare de Dumnezan,pe mine cel ce ailt rupt pecelile iubirii cu voia mea ceo pdlimaqd, Si md izbdvepte, Stdpdna,de Judecata ce va sdfie. Mil u ie1 le, mi lui eS te-md! te-md, Dumnezeu llwwwezeu a suflat suJlare de viald gi-npdntece de mamd sutlet viu s-a Jdcut. Iar eu am suflat suflare de moarte Si am stins lum&narea abia aprinsd a vielii celei nevinovate; martorii fnldcrim*1i ai nebuniei mele sunteyi gi sprijinitori in neputinla cea cumpliti, ingeri, arhangheli $i toate puterile cereSti; voud tnal| ruge men, mijlocili Ia Judecdtontl nemitarnic sd md miluiascd pe nine, pdcdtosul. MiluieSte-md, Dumnezeule, miluieSte-md! Nu sm tmbrdcdminte sd intru in cdmara de nuntd Si fricd tmi e sd fiu ndrlit aford fn intunericul cel vetnie. Ci primili pl&nger*a wea, sJinyilor, patriarhilar, fmpdralilor gi proorocilor, apostolilot, Ei arhiereilor, Si toli aleSii lui Hristos gi rugali-vd pentru rnine sd scap din gheena nedragostei. SlavdTatdlui Si Fiului g Sfanului Duh. Uleiul din candeld l-am vdrsat, iar Mirele se apropie gi nu am u^t ce sd-L tntdmpin. Iar eu cdtre voi strig, sJinlilor, mueewicilor, pustnicilor, preacavioSilor gi ta{i sfinlii" cgre vd rugali lui Dumnezeu pentrit toatd lumea, grdb$i cdtre.mine Si cereli Domnului mild sd izhdveascdsulletul meu in ceasul inorlii. .tt acum Sipururea gi in vecii vecilor. Amin. ^ Impdrdteasa cerurilor, nddejdea Si mdngdierea tuturor marginitror pdmdntului, picurd mie o picdturd din roua dumnezeiaseda Dragostei Tale, mdntuiegte-md din prdpastia patirnilor tn care am cdzut ca gi'pe oaia cea pierdutd Si mijloceEte la Fiul tdu co sd fie milostiv cdnd voi sta fdrd cuvant de apdrare inai ntea scaunulu i judecdlii. Cutine-se cu adevdrat sd te fericim pe tine, Ndscdtoarc de Dumnezeu, cea pururea fericitd li nevinovatd gi Maica Dumnezeului nostnt. Ceea ce egti mai cinstitd decdt heruvimii gi mai mdritd, fird de asemdnare decdt serafimii, care fird

84

85

stricdciune pe DumnezeuCwdntul ai ndscat. Pe. tine, ces cu adevdratNdscdtoare de Dumnezea. te mdrirn.

Rugtrciune
,,Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, din buze necurqte indrdznesc a Te chema pe Tine, Yiala cea adevdratd, Si cdzdnd inaintea Ta, md rog fie cu lacrimi de unilinld: Doamne, greSit-am la cer Si fnaintea Ta, vdrsdnd sdnge nevinovat. JertJitam idolilor lumii pe pruncul trimis de Tine ca damnezeiascd iconomie, ci Tu, ca un fndurat, nu md lepdda pdnd la sfarSit Si md scoate din puterea intunericului. Cel ce insuyi m-ai chemat din pustiul patimilor, bdntuit de toatd voia impotrivitoare, miluieqte-mdpe rnine, cel care gi acum, in cel din urmd ceas, sunt lipsit de pocdinld Si sldbdnogit cu totul, Sddegte fn mine fncepdtura fnvierii Tale, ddruindu-mi libertotea cea desdvdrSitd de a cunoaEteSi implini voia Ta. Fdcutu-m-am ucigaSde prunc gi pasdre rdpitoare ca dantl mdntuitor, milostiv Jii mie, pdcdtosului, Si curdleSte Jdrddelegile mele cele multe ca nisipul mdrii. NimiceStectt Duhul gurii Tale toatd lucrarea wdjmasului care s-a pornit asupra mea gi venimtl neiubirii. Fd din trupul meu templu al Duhului SJhnt, iar din -'sufeul me* fecioard inleleaptd a impdrdliei Tale. Ajutd-rnd sd imbrdpi;ez Calea Crucii, ca.sd pot fmplini, cu pulerea Jertfei Tale, menirea mdntuitoare a vielii iele gi a pruncului nendscut.Fd mie spre poedinld gi lepddare de sine strigdtul lui mut. PrimeSteduhul umilit cd se inchind lie ca pe o jerfr spre mdngdierea lui qi insenineaz-o icoana su.ferinyei ceilui nevinovat. DdruieSte-mi, Milostilte, har de a tndlla pe lemnul Crucii Tale amintirea pruncului lepddat, ca sd-mi fie prin Tine imor vindecdtor a toatd patima Si muScdura celui viclean. Dd-mi sd pot naste sdmdnya duhovniceascd zdmislitd prin dragaste Si teamd de Dumnezeu intr-un pdntece suJ'letesc. Cel ce ca addncd Si nemdsurotd milostivire ai asteptat pocdinla Si lacrimile mele, ajutd-md ca ziua Si noqptea sd am tnainte lcoana lubirii Tale, Cel ce egti Lumind mai presus de lumind, risipegte vdlul intunericului cu Cuvintele VieSii Vegnice.

intk egte-mdsd rabd toate necazutile si ispitele ce vin asupra mea Si sd rnd intarc sprefapta cea hund, ca liul risipitoi'. Aiutd-md sdmi sfirSesc fn umilinld Si pace viala pdmdnteascd, impdrtdgindu' md la vremeacuvenitd cu Preascamp Trupul Si SdngeleTdu. Asu, I)aamne impdrate, facd-se gi in mine voia Ta, ca .sd se preamdreascd tn viala mea Numele Tdu, tmpreund cu al Tatdlwi qi a! Sf,intutui Duh, singutal Dumnezeu adevdrat, tn Treime fnt:hinat gi preasldvit, acum ;i pururea Si fn vecii vecilor. Amin" cu Fentru femeile care au ficut avorturi: se canonise9te jurndtate din sau canonul tot pdnd igi face oprire de la imphrtdEanie canon, dup6 cum socotegtepreotul. Multi duhovnici sfdtuiesc ca femeile care au fdcut avorturi sd boteze copii, sd nasc[ alli copii gi, dup6 puterile ior, si fac[ eforturi pentru a ajuta copiii necijifi, dar mai presus de toate, se recomandd p[rerea sinceri de rdu poc[inla gi atita vreme c6t tr6iesc, sA nu inceteze a se gnndi la p6catulsdv6rgitgi s6-giceardiertare. Multe tentative de avort au epuat,copiii acegtianiscendu' se $i reind in ciuda neacceptirii lor de cdtre pirin{i. $i pentru acegti copii care au suferit din p0ntecelemamei trebuie s[ facem ruglciuni. Este qtiut ci stresul gi nicotina, drogurile, alcoolul ingerate de mam[ pot afecta flJtul in mod ddunltor. Copilul nenlscut poate absorbi gdndurile gi sentimentele la fel ca pe toxine. La fel gi rug6ciunea. De acaea, c6nd purtlm in noi flrima de viattr, avem o mare datorie s4 ne mgdm lui Dgmnezeu pentnr ea incl din prima clipd a conceperii, ca sA avem parte de un copil bun, sindtos, iubitor. bine-plfcut TatAlui nostru din Ceruri, ctrci acestcopil ne vine de la El, cum spuneagi proorocul leremia: ,,De cdnd inid nu te pldsmuiai in pdntece te Stiu 5i mai inainte de a fi ieEil din pdntece te-am sfinfit, profet pentru neamuri te-am rdnduit" (Ieremia I, 5).

86

87

Plrintele Ilarion Argatu de la Mlnbstirea Cernica duhovnicsi sfdtuitoral multor femei careau slvArsitun astfeidg pdcatindeqrna sdses[vdr$eascd urmdtorulritual: gi sdrbltorile Se dau 14 liturghii la biserici,in duminicile Liturghie. Sfhnta cdndseslv6rgegte Dimineafa,inainte de a incepe S6nta Liturghie duci la 5 prescuri,7 lum6n[ri care trebuiesd ardfltot timpul altar slujbeiin altar, 112kg vin pentru sftintaimplrtiganie, bani dupl puteregi un pomelnicin care scrii numelede botez al tiu gi al copilul avortatgi in care te rogi bdrbatului cu careai conceput pentru iertareapdcaruluiavortului fbcut gi stai la slujbd pAnEla sfdrgit, timp in care aprinzi de 3 ori la timpul cerut cite un mdnunchi de luminlri pentru iertarea picatelor gi scoaterea copiilor avortali din muncileiadului. Faci astadimineafacdndai venit la biseric6qi ai cumplrat prescurile, cele 7 lurndndri pentru altar:cumperide 3 ori cdteun mlnunchi de lumdnbri,atdtcdt poli cuprinde ou mdnadreaptA,le numerigi le plItegti.Acestelumdn5ri seaprindin 3 timpi, pentrucopiii avortali,pentruscoaterea lor din muncileiadului,astfel: Primul minunchi se aprinde (repartizdndu-le dupl cum socotegti) in sfegnicele ce suntpusela icoane. esteindicat:9 la icoanaMdntuitorului,7 la icoanaMaicii Domnuluipi cdte3 sau I la sfegnice. Deci: - la icoanaM6ntuitorului; - la icoana Maicii Domnului; - la icoanelecelorlalli sfinfi, in bisericl unde sunt puse pentrulumdntrri; sfegnice - ultimelein pridvorul bisericii, la morfi. primul mdnunchi Momentulcind seaprinde este: - tnaintede a incepeSfhntaLiturghie, adicl dup[ slujba Utreniei de dimineata, cflnd preotul spunedin altan ,,Slavd fie, Celui ce ne-ai ardtat noud lumina", iar stana repeti. in acest momenttrebuiesi te afli deja in biserici, lurn6ndrile ard qi tu te rogi impreuni cu preotulpentruiertarea picatelor. - CendaprinzilumAn6rile spui: 9i le pui la sfeqniC

- !* icoena Mdntuitorului aprinzi 9 lumdn[ri gi spui: ,,Doanne, :arld pdcatele avorturilor Jdcute de mine Si numitului (barba,tuit.i t:u care l-ai conceput) Si dd lumind pruncilor no$tri avorta{i gi st'oate-i din muncile iadului". - la icoa,na Maicii Domnului: pui 7 luminiri gi spui: ,,Prea Sfdntd l;ecioard Ndscdtoare de Dumnezeu, primeSte aceastd capiii avortali Si scoale-i din muncile iadului gi lumirs&f.twrrl,t roagd pe f"iul Tdu pi Dumnezeul nostru pentru iertarea avarturiit;r.fiicute de mine cu ..." . - Ia icoanele sfin{ilor care sunt in biserictr se pun 3 lumdndri sau cite una pentru fiecare sftnt care este reprezentatpe icoand gi spui: ,,SJ'inteloan Botezdtorul (sau ...) roagd-te lui Dumneze;r,r ;i Maicii Domnului pentru mine pdcdtoasa gi pentru bdrbatul ".. sd ne ierte pdcatele Si sd dea lumind pruncilor avort*li, sti-i scoatd din ntuncile iadului". - ultimele lurnAnErise aprind la morgi pi spui aSa:,,Dau luminrt pruncilor rnei'avortafi. Dumnezeu sd ierte pdcatele avarttriui.lticut $i sd-mi scoatdpruncii din muncile iadului". Ilupfi ce ai aprins lumindrile intri repedein bisericb pentru a fi acola la Sflnta Liturghie gi participi cu suflehrl la slujb6. Al doilea moment cind trebuie s[ aprinzi al doilea mbnunchi de lumdndri este dupf, ce ai vlzut preotul cd iese cu Sfhnta F,vangheliein rndni lenind din sfilntul altar prin ugile din mijloc (ugile imp6rdtegti). in acestemomentestai in genunchi.Te ridici repede,aprinzi gi cel de a[ doilea mdnunchi la icoane gi te rogi Ia fel, apoi te intorci pentru citirea Sfintei Evanghelii. Al n"eileamdnunchi se aprinde c6nd preolii ies cu sfintele gi darurj tu cu ioati lumea stind in genunchi te rogi pentru iertarea pdcateir-rr tele gi celor ai tdi. Aeest moment inseamnd trecerea M6ntuitonului spre patima sa cu crucea in spate, pe drumul Golgotei lVia Dolorosa) spre a se jertfi din nou, acum pe Sffir-rtul Altar pentru iertarea p6catelor credinciogilor care au venit, la bisericE.Deci, dupd ce au trecut preofii cu Sfintele Daruri, te duci repede gi aprinzi lumdndrile, ultimele pe care le ai, pentru cl imediat se va spuneCrezul iar dupi aceasta urmeazl momentul de invocare a Sfhntului Duh peste darurile puse inainte pe sfintul

88

89

altar qi pestecredinciogii ce se afl[ ln biserictr, momentin caregi tu stdndin genunchite rogi ca si gi se ierte pf,catele, s6 !i se primeascirugdciunea, s[ scoati Dumnezeu din muncilc iadului gi spui acumgi orice alti dorinli pe care o ai sau copiii avortagi inl6turarea pe care-lai la serviciu,in familie,etc. necazului Strte rogi cu marecredin16, ctrciacumMintuitorul llsur, jertfindu-se pe Sf6nul Altar, arlta nze\e saleTatllui Ceresc Ai se roagl din nou pentru ca prin jertfa sa s6 se ierte pdcatele credincioqilor rugiciunile. 9i strli seimplineasci Mare esteacestmomental slujbei cdndpreohrlrniluiegte pe credincioqii careauparticipat la slujb6! Tu te duci la ugadin stdnga a Sflntului Altar, acolounde dimineala ai duspomelnicul, prescurile gi vinul gi rogi pe preots[carea fost scoas[de diminea{ipentrutine. fi deapdrticica plrticicd se ia dupl ajunarea Aceasttr (postdes6vdrgit) zilei - postce facepartedin de vineri; cdndtrebuieneapdrat strpostegti canonulpentruiertarea pacatelor avortuluif6cut, ffu6 de carenu poli ceplta ierrarea de la Dumnezeu gi nu po]i scoate pruncii din munci. in ziua de vineri se line post gi rugdciunecu arderea a t hm6nnri puse in semnulsfintei cruci - in 4 timpi - gi 40 de mitlnii (in 4 timpi).La 12.noaptea. c6ndai fdcutultimarugdciune gi au ars completcele 9 lumdndri,iei aceaplrticicl mare "u sfinfenie, apoi 3 guri de aghiasmigi apoi 3 bucdlide anafurl 9i te culcicu rugiciunea in gdnd. Deci,canonul pentrucopiii avortalieste: - 14 linrghii cu participarea la slujbd,a$acum am arltat mai sus; - 14 zile de vineri cu ajunareacompletl cu aprinderea acasl a 9 lumdn[ri (in 4 timpi) 9i 40 de mittrnii (in 4 timpi). in cele 14 vineri de postdai la un sirac milostenie mdncarea d-e post pe caretu ai fi mincat-o saubani at6t c6t pofi gi spui slracului numele tiu de botezgi strseroage pentrutine. Vinereanu se dd de pomani mAncare de dulce, nu este primittrgi spurcdciune este in fataDomnului..

Dacd ai mai multe avorturi inmullegte numtrrul copiilor avortagi.;u 14 liturghii 9i 14 ajun[ri de vineri. Numai aga poli scoate copiii din muncile iadului, ei sunt nevinovali, dar fiind nebotezati gi spElafi prin botez de picatul nu s*aufbcut ingeri, ci se duc in iad. stremo$es(: Copiii avortafi nebotezafiajungind in iad pl6ng qi se roagi in cor lui Dunrnezeuaga: ,,Doamne,dd necazuri gi supdrd^ri fi chinun in iume p[rinfilor nogtri ca s6 ne scoati de aici, cdci noi sunternnevinovafi qi pentru trai bun ne-ai lisat s[ venim qi noi pe pi noi cu vederea frumusefilor pe care Tu telume s6 ne trrucurhm pe pbrnAnt pentru g6tit ai bucuria qi viata oamenilor". Dac[ pdrinlii nu fac nimic pentru acegti copii, nu fac canonul ar6tat, ei pldng gi se roagi astfel: ,,Doamne, d5 moarte pdrinlilor noqtri ca si scdp6rnnoi din acest los gi si vintr ei aici, clci noi suntern nevinovati". pentm pldnsul gi rugdmintea acestor nevinovafi $i Dumnezeu se indurd de ei, mai ales cind plrinfii trdiesc in pbcate, frra grija riscumpir6rii din iad a acestor copilagi, gi ia viafa parinli. acestor L)eci, oameni buni chiar daci am infiptuit un plcat de moarte gi nu ne-arn gdndit la consecinfe pentru cd atunci eram tineri gi fbr6 rninte, credeamcd totul ni se-cuvinegi c5 avem irr fafb toat6 viaga, acum ctr am ajuns la maturitate, trebuie si infeiegem gravitateaacestuifapt. Gregelile noastrenu trebuie si le mai repete gi al1ii. Depinde $e noi sa facem un bine celor ce rdu le-am fbcut copirlor no;tri. Ingrdindu-ne de sufletele lor implicit ne vom ingriii de ale noastre! A.ga cum spunea Pirintele Galeriu, <cilluzitii de Duhul Sffint, Biserica nu p[rdsegte sufletele celor ,,ce n-au gustat incd din pdcat" (Fericitul Teodoret al Cirului). Opinii teologice le aqeaz6fie in ,,negurd", fre in ,,locuri luminoase". in Sfrnta Liturghie, la Froscomidie, cind se pomenesc cei adormili dufe feh.rritesdvargiri din aceastbviafi, atunci se scot miride, pirticele gi pentnr ,,pruncii Jdrd de vreme, parte . bdrbdteascd gi femeiascd", fiind asezatein preajma Sf6ntului Agnet, a Mielului jertfrt pentru p?icatele lumii>>.Trebuie s[ credem cf, este vorba de

90

9l

pruncii avortati, intnrctt aceeagi expresieo gdsim gi in Canonul 33 al Sfdnrului Ioan Postitorul, care, asezdnd canonisirea pentnr ucidere dupi Sfhntul Vasile cel Mare, spune cE ,,femeilor care stricd cu meSteSugiripe feli in.pdntece Si cele ce dau Si iau doctorii sd cadd afard ... hotdrdm ca acestorasd Ii se dea cel mult pdnd la cinci ani Si trei ani", (CanoaneleBisericii Ortadoxe). S{ronirea cu ashissm[ se face astfel: - ln prima siptimdnd se stropegtezilnic, incepAndde luni; - A doua slptlm6ni se strope$te: luni, miercuri, vineri; - A treia siptdmdnl se sffope$te marfi, joi, slmb[t[; - A patra siptlmdn[ se strope$teduminica. Sfropirea se face in zori, pe nernAncate, cu ajutorul unui buche{el de busuioc. Stropegti cu aghiasmi in semnul Sf,rntei Cruci qi spui: ,,^Sdvfe Dumnezeu gi sd se risipeascd vrdjmasul in casa aceasta" gi tumdnd aghiasm6pe podea in cruce, spui: ,,ln Nurnele Tatdlui, aI Fiului gi al Sfdntului Duh, Amin", stropegti cu busuiocul in semnul crucii peste tot spundnd: ,,$i aici, gi aici.."". (Nu se strope$teWC-ul, cdci este picat, doar uga.de la intrare frebuie stropitd pentru ca darul lui Dumnezeu s6 treacd cu puterea sa 9i diricolo de ugtr, inlitur6nd odce r[u, dac[ exist[; a$a cum Mdntuitorul a venit la Sfin{ii Apostoli prin ugile incuiate aga 5i puterea damlui Duhului Sfbnt va trece dincolo de ugile de lemn, metalicen etc.). Cflnd avem yrlji f,lcute asupra chipului. pggtru ur4enia lui SAUpentru ca sA nu se prindl de noi vrliile ne dbm in fiecare dimineafl cu aghiasm[ pe fafl gi pe haine gi spunem ,,Sd vie Dumnezeil 9i sd se risipeascd vrdjmaEii de la fayn mea gi din celea mea, tn numele Tatdlui, al Fialui gi al Sfintutui lluh. Amin (fdcdnd Si semnul sfintei cruci)", sau la incheietura picioarelor, ca strnu se prindd de noi farmecelearuncatede dltir la rdspdntiede drumuri. CAnd pleci de acasl, stropegteuga de la intrare gi spui la fel: ,,,Srivie DurnnezeuSi sd se risipeascd vrdjmagul de la casa noastrd qi de la calea noastrd tn numele Tatdlui, al Fiuhti Si al SfdntuluiDuh, Amin" gi fd semnulSfintei Cruci de 3 ori.

Iatfi cstevadln sfaturileduhovnlce;tidate de Plrintele Ang*tu eeE*r fe mergau la d6nsulociutAnd alinare 9l rezolvar:e* meeazurilor: ?nnileiede postnu trebtriesl te cerli cu nimeni,orice s-ar oriceispiteai avea. cineva, *n*&f te-al supera intsnrpta. Nu rrebuies[ riormi mai mult pentrua trece timpul mai repede. in afard de cei ai l{u trebuies* gtie nimeni ci postegti, casei taic ,;,s4nu te lauzi. Fiaiiace vizite pentrua nu fi obligats[ spui c6 postegti 9i pentrua nu fi ispitit qi pusin sirualias5mai faci gi altepdcate. necuratul Fr.lgic&l pofi de orice p[cat cu carete ispite$te pentru a gi post de f[cutl in ziua diavol psntru a-!i fura sh'Sdania jertfE. pieri folcsirlc-ii vine din aceastl infrdnare,adicdabtrinere ldu uita ct postulilu estenunirai de la oricep[cat. ci gi ablinere de la m6ne;1rc, de la hburturEu I)ar:fi ai vreun prieten s[ nu triiepti cu el, cAci iui Dumnezeu*u-i piace curvia gi rug[ciunea ta nu este primitl (ptrcatul pe om deDumnezeu). denparte [n "qir-ua de astlzi, datcritdtraiului greu gi s[rdciei, tinerii preferd stl tr6iascdfbrb a fi cununafi in fa{a lui Dumnezeu, p[cat: dup6-un. anumit sr:ilma acestui nedflndu-gi cleconsecin{ele gi parte au de necazuri, boli, r:eir{elegeri despirfirea, timp intervin leglturi sunt nu au spor in eas*, copiii n[scu]i din asffel de toateviala la boln5vic:iogi sau chiar nu trdiesc"sunt condamnati grele?ncercdri datr:rittr nelegiuiriiplrinlilor 1or. rf,iesc in desfr6u, nu le Cel neunili in fap lui Dumnezeu sunt primite rugiciunile qi pomenile,nu se pot atinge de cele nu pot facesfegtanie sfinte,rr* pct lu.asffintaanafurl gi aghiasm4, iar cei cate in cas6,liu pot primi niciodatl SffintaImpdrt5ganie, pdcatul ia rnp"sa in necurdfiei. Cu cdt trec acestora cad mindncft piedicile carefi se pun'c6nd mai mu\i ani,c'r atiitmai multesunt sb te c*s4toregti n-ai bani, n-ai nagi,nu cu adev4rat: iei hot6rf,rea te inplegi cu pfirinfii,etc. Iiraintede nunthcu o sdpt[mdnlmirii trebuiesil find post, gi tmp6rtSgeasch. In timpul c[sdtoriei,relaliile sf, se spovedeasch

92

93

sexualesunt oprite: de slrbltori, ln zilele de post, miercureagi vinerea, precumgi s6mb[taspreduminici (copiii concepuli atunci sunt infirmi fizic sau psihic). Postul pentruduminicase fine do de la ora 14, sdmbata Pentru tinerii clsdtorifi, inainte de a lua Sftnta impfrtiganie se lin 3 zile de post inaintegi 3 dup[ implrtlqanie. gtesi Pentrucei mai vdrstnicise tin cate7 zile. Birbatul caredore cu o fatd o respecti gi nu-i propunes6 se culce se cdsitoreascd impreundinainte de c6sbtorie, agacum este,,la mod6" in zilelo noastre. Dac6egti c[sitoriti sd nu te culci cu soful t6u in acelagi pat ln zilele de post,cdci chiar dacdnu pdcituieqticu el, inaintea lui Dumnezeu este spurcdciunegi aceastapentru cd trupul bbrbatului este mai neputinciosgi se socotegte c[-l ispitegtin diavolullucrdndcu ispitapentruca tu s6 pierzi ce ai cagtigar prin post. Femeianu arevoie s[ se uneascicu bdrbatul gi ei noaptea apoi a doua zi sE intre intr-o bisericl, pentrucb nu esfecurat6. Dacdpdcltuieqte din neputinta solului de a se infrflna,ea trebuie sd faci in agafel incdt sd fie pdnSla 12 noaptea qi si se roagelui Dumnezeu astfel:,,Doamne, nu-i socatisoSului meu (N) pdcatul pi acesta" Dumnezeu este bungi nu-i socote$te pdcat, acest femeia putdnda doua zi s5 se roagepentru ea, $ol pi copii la biseric[; Feqeianu arevoie sdboteze saucunune in vremea ei de necuritie (zilelede"menstruafie), la fel sI nu intre in sfdnta biseric6. Dacil gi a fost necuratS, boteazd copilul va aveatoatd viala un miros greuin casalui gi va mirosi ur6t,oriceva face. Dup6naqtere sauavortfemeiatrebuiesi-qi fachdezlegarea gi apoi cea de 40 de zile la bisericfl.Cu de I zile (numai acasd) aghiasma fhcuti depreotla 8 zile feineia- maml seungepe piept, inaintede a-i da sbsugi Eiiqi dn pe mdini inaintestrgdteasc[. Estemare p6catca femeia si se fereasclde sarcinepfrn qtiinfificesauempirice. oricemetode Copilul nlscut trebuiebotezat la 8 zile. Nagii (p[rinlii sufleregti) hebuie alegi .dinffe oameni virfuoqi, pentru c[ cel botezatva prelua caracterul nagului.De asemenea, atuncicind rostim,,Md lepddde satana" e bine strfie 94

o pronritiune fbcuti lui Dumnezeu gi noufi din suflet gi nu una formaia, prin care cu adevirat s[ renunfdm la orice compor'larnent ca astfel sdputem sd ,,Ne unim cu Hristos"' gi g&nelir* satanicf;, i*aints de nagtere s[ dafi la biseric[ liturghie pentru pentru Smntul Altar (p6ine, vin, ulei). naqter*ug*ar* gi rCaruri Anaflrra mucegliti se ingroapi in cimitir sau in curteabiseri*ii, la ioc curat. "striine pe care le glsim in curtea sau casa fibiectele noastril igliemotoace de pdr, broagte,etc.) nu se iau cu mAna,ci cu o br:cat$ri* lemn $all un fbrag,mai apoi se stropesccu aghiasm[ de 3 or, in sernnul sfintei cruci spun6nd: ,,,Srivie Dumnezeugi sd vrdjrnaEul de aici, in ntrmeleTatdlui, al Fiului gi al se risipt.ttsc& qi il lu[m 9i il ingropdm in p6m6nt. Sfdntului *wh. Amin" P+erfru a aveaprotec{ie toattrziua da{i-vn cu aghiasm[ micf pe mair:i pe fa1d. Fentru vite qi pdsdri se face de cdtre preot aghiasml nu se folosegteaghiasmanoastr6. special;:r, mdncarea C6nd 1ii post negru, trebuie se-ti dai de ponaanE pe carfl fr-rai fi mdncat-o in acea zi (dar numai mdncare de post) unui sdrac,saupoli da un ban spundndu-i:,,raagd-tepentru mine fttumelede hotez al tdu) ", iar rug[ciunea siracului se urc6 drept la milostivit. ce l-a_ Dumnezeu cerAndiertarepentru"cel $5 nu impar{i mAncdrede dulce in zilele de post pentrtr cl spurcfciune esteln fala lui Dumnezeu gi nu esteprimit6, Se poate da pe frunte cu eM aghiasrnamare pe care o ai de la Boboteazd. se va spovedi total (din f"q@ copiltuie): se va face tot posibilul ca cel st[pdnit de pqtima biutuni sd ptufseascl locul gi prietenii de pahar, sd se dea cdt mai problem[; multe acatistela cAt mai multe biserici pentru aceaste zl0 sd se citeascd cle zile ,,ACATISTUL MAICII DOMNULUI (POTX&UL NESECATD" gi si se poarte asupra sa icoana izb{vitclare de be}ie qi Maica Domnului va fi aldturi de cel care vrea sd se indrepte saupe care vrem si-l indreptdm. Un alt mare duhovnic a fost p[rintele Cleopa, care prin sfaturile sale a ajutat gi indrumat pe cei ce i-au solicitat ajutorul.

9s

Iat[ cdtevareguli ce trebuierespectatc de credinciogiicarennergla bisericl (dupnplrintele Cleopa): l. Sdierfi pe toatd lumea. 2. De fiecaredat6cdndmergi la bisericl sil duci cevamic din casa ta (luminare,blnu{, vin). 3. La biseric[ si mergimai de dimineafi,ca strpofi asculta Evanghelia invierii gi Doxologiagi sdte po{i rugain linigte. 4. Mereu,in biseric[,bfubafiitrebuiesi steala dreapta, iar femeilela stinga. Bdtrdniiin faftr,cei clrunli in spate9i tinerii in lor. spatele 5. S[ nu vorbegtiin bisericl sau cel mult si vorbegtiin goaptS. 6. Dactrmergi la biserici, sEnu pleci pdn6nu se terminl slujba,altfel egtiasem[nat cu luda, carea plecatde la Cina ceade tainl pentrua-L vindepe lisus. 7. Icoaneledin biseric[ nu trebuieslnrtatepe faf[. Dacil sfinfii suntpictafiin intregime, trebuies[rutatepicioarele, iar dac6 sunt pictati pdni la jumitate, trebuie s6rutat[ partea de jos a icoanei. 8. Dup[ ce preotul di binecuvintareade SfEntaLihrghie, nimeni nu trebuie s6 se mai inchine la icoanesaustrduc[ daruri la altar,ctre marep6cat. 9. Cdnd darurile sunt sfin$te, cregtinii trebuie str stea in genunchicind se clntd ,,Pe Tine Te lduddm,pe Tine 6ine Te ". Cei careau dezlegare cuvdntdm... gi vor s6 se imptrrtigeascd cu Preacuratele Taine bebuie si-gi ceari iertarede la tofi, de la cei mai batrenipdn[ la cei mai tiueri. 10.Dup6ce o persoanf, a primit preacuratele Taineale lui IisusHristos,trebuiesd meargi la ugadiaconeascd pentrua primi anafira gi un piblruf de vin. Apoi trebuiemers la stranilsau in pridvor,pentrua citi molitfele saurugiciuneade mulpmire dupl Sfinta imp6rtdganie. Nimeni nu are voie strse impirttrqeasce dail nu gi-a citit molitfele, iar cel care s-a impdrtigit nu arc voie sl sirute mdnapreotuluisauicoanele p6n[ nu st[ la mas[, cflci L-a primit pe Hristosin el. Dup[ implrtiganie nu ard voie s[ scuipe trei zile 9i nei nopli. Cei ctrs[tori;i trebuiestr se pistreze curali 96

timp de trei zile, iar dupEce s'au impirtigit s6 se p[strezecurafi celpulindoudzile. I l. Membrul familiei care vine la biserictrtrebriiestr ia nu au voie si mdndnce pentrutofi ai'lui. Cei de acas6 anafurd Duminicagi adusd de la bisericd. nimic pdndcdndnu iau anafura voie s[ facl au gospodinele nu Liturghiei, timpul in de slrb6tori, *unt*:;. Acas[ fiecaretrebuies[ spunl o rug[ciune la sfintele cetine mintede la biserici. gi sE povesteascl ceea celorlalli icoane 2 ore. 13. DupI masi trebuieca fiecaresl se odihneasce Iar durninicile gi de sArbatoritrebuie acordattimp pentru cei trolnavi9i strraci.

RUGACIUNEA. HRA}IA SUFLETULUI


de Cel mai puternicmijloc de a ne apropiade Dumnezeu, folos de a ne lntlri in lupta cu vitregiile vie{ii 9i de a obline cele Ea trebuiesEocupecel dintfli loc in inima noul esterugtrclunea, qi, agacum ne indernna M6ntuitorulsi ne ruglm ,,fn toatd noastrtr smerili (Luca 18,1), spreDumnezeu, cu g8ndul indreptat vremea" fbcuttrcu gi increzitori cd ruga ne este ascultatb,Rug6ciunea buzelenu are nici un pref, gi trbbuiesd ,,ne cobordmmintealn porfileceruluicu ruganoasfr[. inimd" ca si deschidem s[ continu[m ziua prin rugdciune, Agadar, s[ ne incepem sl mulpmim pentrutoatedin timpul iar seara ziua cu nrg&ciune, noastre, totodati iertarepentrugregelile zilei, cerdnd pus[ sub protectia unui Fiecare zi din s[ptim&rd este sfdnt. estebine s seciti Acstistul Sff,ntulul in ziua aceea anume respectivplus ruglciunea zilei, pe careo glsili in orice cartede rug[ciuni.Astfel: luni este pusl sub protecfiaSfintilor Arhangheli MihailqiGavriil; ma4i - a SfhntuluiIoanBoteztrtorul; miercuri- a SfinteiCruci; joi - a Sfhntului [erarh Nicolae 9i a Sfinfilor Apostoli;

97

Dumnezeu; duminica- subocrotirea M6ntuitoruluinostnrlisus Hristos. Practicvorbind,tot ceeace nu faci in interesultdu esteo rugdciune: s[ ajufi un nectrjit,sitsfEtuiegti un deznldljduit, si ajufi un orb sl treacdstrada, striubegtitot ceeace te inconjoard; chiar pofteletrupegti, cdnd$i post,infrangdndu-fi tot o rugeciune cdtre Dumnezeu inseamnd. Acestea toatesunt faptebunemirunte, dar pot devenio fo45 uriaql. cumulate Rugdciunea este comunicarea noastrd cu Dumnezeu. Fiecareom converseazf cu El in felul slu. Cele mai ascultate rugiciuni suntinstrcelepe carele rostimcu lacrimi pe obrazgi din tot sufletul,cu minteacdtreCel ciruia ne rugdm,cu sufletulcurat gi ftrd prefdcbtorie. Dumnezeu ne va vedeasuferin;agi dorinfa, c6ciEl vedegi celemai ascunse unghere ale fiinlei noasfiegi cum plrinlii buni nu refuzi copilului lor nimic din ceea ce-i este folositor,la fel Plrintele tuturornu ne va refuzagi ne va fi alEturi intotdeauna, trimilAndu-ne in ajutorgi pe sfinfii sli. Citind Vielile Sfinlilor,Acatistele 1or,vom inlelege de ce ace$tia sunt atat de bine plicufi lui Duenezeu9i ii vom.indrdgi atet de mult, incit pe ei ii vom alege mijlocitori infie ncii gi Durnnezeu. Ca o parantezA, vd voi spuneci aruncic6nd am citit Acatistulgi Via;a SfhntuluiSerafimde Sarov,c6ndam vezutcum se adresael tuturor celor ce-i cilcau pragul casei (le spunea pentru un om ,,Bucuriamea".- Ce poate fi mai mdngAietor necdjit, dec6t s[ simtit cI simpla lui prezenld este bupuria altcuiva?!) am simfit ci nu pot decdtslJ lndrdgesc pe acest mare Sfhntgi s6-i citescAi recitesc cu deosebittr plicere Acatistulgi Viata,chemindu-ltn ajutorulmeuatuncic6ndsimt nevoia! vd indemn:dati cinstea De aceea cuveniti tuturorSfiniilor din Ceruri qi ii veli aveaalAfuri chiar gi la Judecata Suprem[, rugati-vl pe cit posibiltuturorsfin{ilor gi sfingilor al cdrornumeil purtafi,iar ei vE vor ocroti o via{trintreagl, de la SfhntulBotez. Aceste zile sd fie pentru voi zile de ruglciuni, de pomeniri, 98

vineri - subprotecliaSfinteiCruci; sdmbetii - a Maicii Domnului, Ndscdtoarea de

pdcatelor,in cinstea.celor ale cfuor slrbtrtoarepi rn5rturisirea numelc purlail.

CATRESFANTUL R{JGACIUNE MUCENICFANURIE


..('ti/re tine, Sfinte Mucenice Fanurie, indlsdndu-ne pdcdtosii cu umilinld si eu cdldurd te rugdm: cautd gdndurile, ncoi dtni^ inalyimea cea plind de slavd a cerurilor, unde prin viala ta sfantri qi prin chinwrile tale mucenicesti penlru lrristos li-ai iobdndir oAtAElri* t'esnicd, gi te milostiveSte de suferinlele, durerile" pdrimirile, necazurile, amdrdciunile si stramtordrile noaslr. $i te raagd cu indrdzneala pe care ai agonisit-o cdtre stdpdnul ceresc ai Dumnezeul nostra sd ne ierte pdcatele pe care le-arn-fir:ut ffi {tiinld Si cu neStiinfd,pentru pulindtatea dragost-ei noastie edfre El qi fald de aproapele nostru; ci sd fie puntrea plin de mllosrivire fa1d de noi 5i sd indepdrteze de la noi toatd suferin{a gi rinrerea, toate patimile 9i necazurile, toate amdrdciwnile gi strdmtordrile, zidind in noi cuget curat, ca sd pdnd acum Si privind la putefft -ceruri,fttpe cu viala noastrd de pdcal de sttrne tnfidcdram de dorul de a deveni Si noi binepldcu|i lui Dumnezeu, ASct, sfinte mdcenice Fanurie, fii povd\uitbrul gi tndrumdtotu! fiostru pe cdrdrile cele necunoscuteale viefii; pentnt ca, urntintl pilda credinlei Si a dragostei tale fald de Hristos' sd ne fn"r,rednicimde darurile tale, pentnt iubirea de oameni Si binecuvdntarea tnarelui nostru Dumnezeu' $i trecdnd dintru acesstd vialclpdrndnteascd,sd ne bucurdm, iipreund cu tine Si cu loli eei hintpldcu1i din veac ai Domnului, de impdrdlb cea nes.fdrSitda cerurilor Ei de partea celor drepfi, ca tmpreund cu de cereStii ingeri, sd aducem slavd, cins.tegi tofi 6i tncorcjuratri inchindciuite lui DumnezeuCelui sldvit in Treime, tn vecii vecilor. Amin". Apoi zici de 3 ori: ,,0, preaminunale Fanurie, cu lacrimi fierbinli alergdnd cu rugdciunile tale la a ta ocrotire, ne rugdm fie: izbdveSte-ne cele binepldr:ute lui Dumnezeu, de toatd nevoia Si necazul;

99

indepdrteazd de la noi toatd durerea qi suferinSa; rn te depdrta de la noi, Sfnte Fanurie gi de la tofi cei ce cheamds-fcint nctmeletdu, grelele noastre pdcate Si ne rugdm pie pentru cd toyi reeunoagtem gi cerem cu credinyd ajutorul tdu gi ne invredniceSte ca Si fn viala pdrtasi veci de sd fim ai fmpdrdsiei veSniceSi impreund cu tine cdntare sd aducem lui I)umnezeu: Aliluia!" Sfhntul Fanurie se prftznuiegte la 27 august. Fiind un binepl5cutDomnului, Acestai-a ascultatultima rugiminte, inainte de a fi omor6t: ,,Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe aceStiacare aufdcut pldngere Si sffigare,fd ca tot cel ce vaface o turtd cu ulei Si zahdr sau o,pldcintd gi o va da sdracilor sd fie ascultat in orice dttrere dreaptd ar avea". Atunci s-a auzit un tunet in cer gi s-a auzit glasul Domnului: ,,Fie Fanurie dupd cuvdntul tdu Si toli cei ce te vor chema pe tine in ajutor sd fie ascultayide mine. $i tu veiJi ajutorul celor din nevoie". Mult ajutor aduce cregtinilor acest sfbnt! Roag[-te lui cu toatl credinla pentru orice nevoie ai, citegte Acatisrul s6u qi fd de noul ori o turti sau pldcintd (in orice zi in afard de duminicd) qi imparte-o slracilor, iar dupi ajutorul primit, ld o plscint6 mai mare pentru sfdntul gi imparte-o tot sdracilor, drept mulfumire pen'truqiutorul dat. In Bucuregti pe stradarCercelug (Baba Novac) existI o biserici care poarti hramul acestuimare sfhnt.

Aqu,f)oamne, fmPdrate, fi'SruieSte-mica sd'mi vdd Grepelile mele pefratele rneu, $i sd nw osdwdesc Cd binecuvdntatesti in vecii vecilor. Amin! in toat6 viala oamenilor nu este alt6 avere rnai cinstit5 decdt rugiciunea. De aceastaniciodatd si nu vE depdrtali, ci sE ne rugdm ca ostenealanoastr6 sd nu se facl degart6,precum a zis Donnnul: rllaca-li vei aduce darul tdu la altar Ei acolo ili vei aminti cd fratele tdu are ceva Impotrivd-li, lasd-fi darul acolo, inainteu altarului, mergi tnai tntdi Si te.impacd cufratele ldu Si numai riwpdaceea intaarce-tesi adu-li darult (Matei 5, 23-24). Agadar, aratat este ci daci nu faci mai intdi aceasta,toate c6te aduci sunt neprimite. Iar daci vei face ponrnca Stip6nului, anrnci cu indrSzneall s[ te rogi Domnului, zicdnd: ,,Lasd-mi, Stapdne, datoriile mele, precum gi eu am ldsat fratelui rneu, trnplinind parunca Ta!" $i i1i va rispunde 1ie iubitorul de oameni: ,,Dacd ai ldsat, tyi las 6i Eu. Dacd ai iertat, ili iert pi eu ale tale, cd stdpdnire am pe pdmdnt sd iert pdcatele. <Ierlali gi vi se va ierta!p (Laca 6, 37)".

Preacuviosul nostruPlrinte EfremSirul


tr{.ugati-v5 unul pentru altul gi ajuta{i-vdunii pe al1ii, cI prin IisusHristos, aqa-i cregtineqte! Agane-ainv{at Tatil Ceresc, gi respectali-i poruncile! Dumnezeul nostrucel SLdp6ne Doamne, IisuseHristoase, toate sunt ce ai fdcut cerul gi p5mdntul,c6te intru marea $i gi gi pe pictrtosul gi ddnseie, uriluieqte-ml mi iartd mine ticilosul, nevrednicul robul T[u. Doflrnne, Dumnezeul meuizbdvegte-md de pofteletrupului gi denecui"atele gdnduri. Fioamne, Dumnezeul (neu, scoate-m[ din cursele diavolutui,caut* sprerninepi m6 miluiegte c[ neputincios suntcu sufletulgi trupul.

RUGACIUNEASFANTULU EFREMSIRUL
Doamne Si Stdpdnul viegiimele, Duhul trdnddviei, al grtjii de multe, Al iubirii de stdpdnire $i al grdirii in deSert, Nu mi-l da mie! Iar duhul curdfiei, al gdndului smerit, Al rdbddrii Si al dragostei, DdruieSte-l mie, slugii Tale!

100

t0l

Doamne, Tu toate le gtii, Tu gtii p[catele mele, deci, cum gtii, rogu-m6, de mi izbivegte de ele. Doamne Dumnezeul meu, di-mi ingeri buni care si md ajute gi s6 md povifuiascd,Doamne. Dumnezeul meu, nici un bine nu am fdcut inaintea Ta, ci-mi d[ dupd darul Tiu ca sE pun inceput bun gi mE indrepteazAla calea mAntuirii. Pomenegte,Doarnne, pe tot sufletul cregtinesc,cel asuprit gi intristat care cheamdnumele Tlu cel infricoqat gi sfHnt. Pomenegte,Doamne, pe cei ce sunt in pustietifi li prin prin pegteri gi in crlpiturile pimdnnrlui, munti, Pomenegte, Doamne, pe cei care cdlatorescprin aer, pe apl gi pe plmdnt gi pe cei bolnavi, pe cei ce p[timesc gi pe cei robifi. Pomenegte,Doamne, gi pe pirintele meu cel duhovnicesc (N) gi toli fralii cei intnr Hristos gi r6nduiegre cele de folos pentru sufletele lor Pomene$te,Doamne, gi pe pErinlii mei cei trupegti (N) il pe fralii mei (N) 9i rAnduiegte cele spre folos pentru sufletele lor. Pomenegle,Doamne, gi pe cei care ne-au chivemisit gi ne-au inv6lat pe noi poruncile Tale. Pomenegte,Doamne, pe cei care ne urlsc Ai pe cei care ne iubesc pe noi gi cei care ne-au poruncjt noui nevrednicilor sd ne rugdm pentru ddngii. Pomenegte, Doarnne,pe cei care ne-au slujit gi pe cei care ne slujesc noul pentru nurnele T'5ucel Sffint. Pomenegte,Doamne, pe toli cei mai dinainte.rdposa{i pIrinfii 9i fra1ii noqtri, rudeniile gi prietenii qi pe tot sufletul cregtinesc,gi le f6 odihnd unde cerceteazi lumina felei Tale. Pomenegte-m6, Doamne, gi pe mine ticdlosul robul T[u (N) gi-mi iarti orice am gregitcu cuvAntul,cu lucrul gi cu g6ndul. $i md izbdvegte de toat6-negtiinta, uitarea, de lenevirea gi de impietrita nesimlire. Doamner'eu ca un om am gregit, iar Tu ca un Dumnezeu induritor mI iarttr gi mi miluiegte. Doamne, vezi neputin[a sufletului meu gi-mi trimite darul Tdu in ajdtorul meu, ca sd se prosldveascinumele TEu cel Sfhnt.Doamne, Ii'suse Hristoase, scrie numele nevrednicului robului Tdu in cartea viefii gi-mi ddruiegte sfhrgit bun. Doamne, roureazd in inima mea roua darului Tdu gi mi pomenegte,cdnd vei veni intru iinpdrifia Ta, ci e$tiin vecii vecilor. Amin. binecuvdntat

tncliinu-rndlie, prea Sfinte Treime,care eqti o fiinli de viafi lhcbtoare9i nedesptrrliti:Parinte,Fiule gi Duhul-eSfinte; credintrr: i'ine pi Te mlrnrisesc ai Te sllvesc; mulpmescu-fi gi Te laud; ,;instescu-Te 9i Te preainall9i Te rog: miluieqte-mlpe Tlu. (de 3 ori). robulT6u,pentrunumele mine,nevrednrcul care N[scltoare de Dumnezeu, lnchinu-rnl fie, Freasfbnt[ ta, impdrdteasd ai arbtalnr:u[ lumina cea adevdraticu na$terea nddejdea celorfir[ denidejde,ajutiitoarea gi a phmAntului, cerului p[c[toqilor. Tu mI acoperdgi mI apbra de toate nevoile qi gi trupegti.$i-mi fii folositoare cu prea imprejuririlesufletegti (o inchiniciune), rogu-m6. puterniceie talerugbciuni, primegte FreasfhntdStipAna de DumnezeuNdscdtoare, nostru, gi o du Fiului tdugi Dumnezeului pufindrug[ciune aceaste ca sd rndnfuiasc[gi s6 lumineze,pentru tine, sufletelenoastre. (o incbiniciune)" 'tr'oate Dornniile, incepltoriile, puterile ceregti:Scaunele, gi lngerii, Arhanghelii Puterile, Heruvimii,Serafimii, Stdpeniile, si md mdntuiesc, pentrumine pdcitosul, lui Dumnezeu rugati-v5 voastri gi m5 rog vol6. (o inchin6ciune). cadinaintea cil umilinga gi mare proorocule loan, Inaintemergitorulegi $finte Botezitorul Dornnului,cel ce ai pdtimit pentruHristos gi ai luat ca roaga-tepeotrumine, pScf,topul, pntru StApanulr ?ndr5zneal[ pentrurugiciunile tale.(o inchiniciune) si m6 miinfuiesc, Sfinlilor ai lui Dumnezeu: apostolilor, proorocilor, pustnicilor,tem[torilor de Dumnezeu, arhiereilor, mucenicilor, drepfilor, locuitorilor in pustie, cllugbrilor, patriarhilor gi to{i indrlzneall sfin1ii eare a;i piitirnit pentru Hristos gi a1i cSgtigat cAtre S$pend, rugafi-vi pentru mine, plc[tosul, ca si ml (o inchinlciune). voastre. mdntuiesc cu rugdciunile SfinteloaneGwi de Aur, cu Vasilecel Mare,cu Grigore qi cu f[cdtorul de minuni Nicolae,cu cuvdntdtorul de Dumnezeu tofi sfin{ii incepitorii preo{iei, ajutafi-mi 9i miluifimi cu rugiciunilegi ajutorulvostru.(o inchinlciune). de Toate sfintelefemei: mironosile,mucenile,terndtoare Dumnezeugi fecioare,care ati slujit cum se cade, rugafi pe pentrumine,picdtosul.(o inchiniciune). Dumnezeu

r02

103

Ceanebimittrgi drmrnezeiasctr putorea cinstiteigi de viagtr fdcdtoarei crucia Domnului, nu m[ l[sa pe mine,pdcltosul, ci cu puterea ta m6 acoperlde toattrispita ceatrupeascd gi sufleteascl. (o inchindciune). Rugafi-vl cum putefi,cum gifi 9i cdt putegi gi Tat[l Ceresc primegte ruglciunea fiecbruia" il incearc[ pentnr clinfl gi-l rtrspldtegte cum numai El qtie sEo fac[, lumintnd caleafiectrnria dupdmeritelelui sufletegti.

RUGACITJNE cATREDUMNEZEU TATAL


,,Doamne, Atotyiitontle, Dumnezeul puterilor gi al tuturor trupurilor, Care intru cele de sus locuieSti ti spre cele de jas privegti; Cel ce ispitegtiinimile gi rdrunchii si iaiiele aameniloi le ;tii adevdrat; LumindJdrd (e ingepyt gi purureafitoare, tn care nu este mutare sau umbrd de schimbare; insuyi, impdrate furd de moarte, primegte rugdciunile noastre pe care le aducem fie din gurile noastre necurate, fn acest ceas al noplii, indrdznind pentnt mullimea milelor Tale. Lasd noud gresealele ce am gresit tiaintea Ta, cu cuvdntu[ cu lucrul, din gtiinld Si din negtiinld. CurdleSte-ne pe noi de toate intindciunile trupegti Si sufleteSti, fdcdndu-ne pe noi casd cinstitului Si Sjint?lui'Tdu Duh, $i ne ddruiegte noud cu inimd veghetoaregi curatd sd trecem toatd noaptea acestei viefi, agteptdnd luminata Si sJbnta zl a Unuia-Ndscut Fiului Tdu, a Domnului Dumnezeului gi Mdntuitorului nostnt lisus Hristos, cdnd va veni pe pdmdnt cu slavd sd judece pe toli si sd pldteascd fi-ecdruia dupd faptele lui. Ca sd nu fint afla1i idcAnd gi dormitdnd, ci priveghind gi scul-ali tntru lucrarea poruncilor LuI gi sd Jim gata a htra in bucuria gi cdmara siavei Lui celei dumnezeiesti,unde esteglasul cel netncetatal celor ce Te laudd si nespusadulceald a celor ce vdd purureafrumuselea cea neipusd a slavei Tale. cd ru esti lumina cea adevdrara, care lumindzi gi sfinlegti toate, Eipe Tine Te laudd toatd/dptura fn veci. Amin,,. Rugafi-vtr pentru luminarea minfli gl. a gAndulul, a vleftt gl a faptelorn a sln{tlfii sufleteqti gi trupegti p.niro flecare om, clci toate acestea sunt daruri mari, de cel mat

mare pre(o dar care, negtilndu-li-se gl necunoscinduli-se valoanen,nu pttt fi apreciate cum se cuvine. hlatura noastrd uman6, lipsa minimei educalii gi lipsa discernxrndntr"rlui ne fac si ne revoltim impotriva lui Dumnezeu pentnl toare greutdtile intdmpinate in vialA, dar nu ne ddm seama ci, ?n birrratatea Sa nemirginitd, Dumnezeu ne avertizeazE c[ nu suntefil pc un drum btrn tocmai prin aceste incercdri: uitarea, imbdtr$uireaprecoce,bolile gi necazurile, catastrofelenaturale, repetate,pdnl c6nd omul devine congtientde greq;elile fdcute gi recurge, rnai devrerne sau mai tdrziu, la mirturisirea gregelilor grave s$virgire in via{a pdm6nteasctrgi se intoarce la credinfa str5bunS" ia pace gi bunb infelegereintre oameni. Dar oamenii sunt tot mai ad6nc inrEdlcinaii in rlu gi de aceeapierzaniaesternai rapidi 9i calea spre rndntuire,care cere sacrificii, sstetot mai grea. liacri flrciile deosebitesunt; postul, rugtrciuneaindelungatil gi la anurnitr:ore din zi gi din noapte,milostenia, renunlareala anilmitc distraclii zgomotoase, alegerea cuvintelor frumoase de exprimare,alegerea prietenilor care sd aib6 sufletul curat, intrarea gr rlmAnerea la Sfiinta Liturghie, la Acatiste, la Sf6ntul Maslu gi la alte slujbebisericegti. (.ucerincl fiecare treirptdde pe caleacea bund,.vlata devine mai liuiEtit5 qi treptat urdtul cu ai stri ortaci te ptrrisesc, fEcandloc celor care s5 te conducaspre biruinla cea mult plicutl Bunului Dumnsze,:., ingerilor gi sfinlilor mereuprezentiin jurul nostru. Dar si nu ne mirdm ci oamenii oscileazduneori, negtiind care drn cirbri sd aleagd.De obicei se alege cdrareacea mai larg6, cea inai plf,cuti la prirna vedere qi mai ugor de parcurc, neintrevd.darid pr6pastiacarc te aqteapti pe cdrareacea upoardfat6 de opusul ei, cdrareacea mai grea, cea cu sacrificii qi rugdciuni, unde r*spi;rtaeste inil(area sufleteascS gi linigtea cdminelor gi a farniliiior cregtine,ater de mult doritd de fiecare dintre p6m6nieni. h4ergf,,ndinsl pe cdrarea pldcutit, aluneci gi cazi intr-o prdpastie din care cu greu mai poli iegi, uneori aceastaducdnd chiar la pierzaniedac6nu ai allturi pe cineva care sr-[i intindr o

104

105

mdn6.De mareajutor poatefi un colt de speranld cares[ te facf, e credecd te-aiintorspe drumulcel bun! Incercafi gi trezili sperantein sufletelerdtbcite sau in greu incercate gi revenirea sutletele lor esteaproape! incercalisl oferili acest ajutor celor bolnavi trupegtegi sufleteqtegi vefi indeplini ceea ce Mdntuitorul nostru lisus Hristos zice de nenumdrate ori prin cuv6ntul rugdciunilor qi al Psalmilor! De rugafi-vl aceea, Tatilui Ceresc sEprimili toate gi ocrotirea acestea SaCereasc6!

RUGACII.]NE LA NECAZURI $I SUPARARI


vifontl necazurilor se ridicd asupya ,,Doamne, measi ape intrat-aupdnd tn sufletul meu.Dar tntru Tine estetoatd nddejdea mea. Tu cuno$tipricina rdului ce md bdntuie.La Tine Si perii capuluimeusunt numdrali.La Tine deci scdpdnd, cu umilinli. Te rog, ca cu iubirea Ta de oamenisd depdrtezi de Ia mineorice rdu piendtor de su/let. Ajutd-md, Doamne, ca sd prst birui toate ispitele ce md invdluiesc, cd Tu egti intdrirea, sciparea si izbdvitorul meu, Hristoase Dumnezeule Si {ie Slatri tndlfdm, Talatui Duh,. acumSi in veciivecilor. SiFiului SiSfiintului Amin,'. Chemati ?najurorpe.insugi Iisus Hristos, prin rugd0iunea aga-zis5 prin care ceremcontinuu ,,a inimii", marearug6ciune, milostenie!Aceastase revarsl impreunl cu dragostea cereascl asupra tuturor aceloracare,cu pricepere saucu dorinp profundtr, o rostesc in clipelede r[scruce. inimii" * ,rDormneo[sule Hristoase, ,,Rugdciunea Fiul lut Dumnezeu, miluiegte-mlpe mine picitosul" imprenrnit cu ,rRuglciunea domneascl Tstil nostru" (carene estedat[ de insugi lisus), precumgi ,Crezul" sunt cdtevadin rug[ciunile Ortodoxieicare trebuierostite continuu,indiferentin ce loc ne vom afla: la bisericl, acasl, la seruiciu,pe stradtr.insolite de lum6nlri aprinse saude candell,precumgi de metanii,ruglciunile actioneazi asupra sufletuluica un balsam, devenin{pentru trup un rnedicament. Harul Domnului nostru lisus Hristos se d& duptr puterea credinfei, carese dobdndegte prin postgi prin rug[ciunjqi 106

gregelilor 9i respectareaPoruncilor milostenie, prin recunoa$terea gi Dumnezeieiti Eiisenceqti. De acolo vine sdnitatea sufleteascd9i trupeascd' mintea lurninal6, jurdccataclari, sporul, belgugul, bundstareagi pacea -in particular qi a omenirii in general. Credinla adevlratl omului estesingurasalvarea omenirii de la pieire! u,lloflrnne, lisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezerl, Nilscitoare de ptrctrtosul" 9i miluiegte-m$ pe nrirne ",Preasfinti Dumneaeuorniluiegte-m[ pe mine, p{cfitosul" sunt rugdciuni biruiesc ai izgonesc inima, ard pdcatele, carei1i lumineaz[ nnintea, plata pentru picatele zi este 40 de ori intr-o de dracii. Rsstit[ vrdjmagii, cici nu este se biruiesc lui Iisus noastre! Cu numele gi pe pdm6nt! arrn6mai putemici in cer Despre aceastb rugdciune cu adevlrat miraculoasi se spune cf, este alcituitd dintr-un numdr de cuvinte egal cu al simfurilor noasfe. Astfel, ,,Doamne " - primul cuviut, reprezint[ Futerea lJniversald. ,,Iisuse" este cel de-al doilea cuvdnt, insemnAndM6ntuitorul lumii, ,,I/risloase" este al treilea cuvdnt 9i reprezilt?r (Jnul, Alesul lui Dumnezeu (Fiul lui Dumnezeu), iar ,,miluiegte-md (pe mine, pe noi, pdcdtosul, pdcdtogii)" sunt al patrulea gi respectiv al cincilea cuvdnt. Rostind aceasti ruglciune cdt rnai des cu putinlb (dp cel pu{in 300 de ori pe.zi), in orice momcnt, incliferent de ceea ce facem, inseamndcd de fapt rostim de fbarte multe ori numele lui Iisus Hristos. Rostirea cu credinti a numelui s*u aduce alinare, fericire pe pimdnt gi in cer. Numai cinci cr-rvinte,aparent simple, inglobeazd in ele absolut toate cerinlele gi nevoile noastre.Se mai spunegi forma: ,,Fentru ruglcinnile Preacuratei Maicii Tale $ ale tuturor o{infilor pirinfilor n6glri, Doamne Iicuse Hristoase, Dumneaeul nostru, miluiegte-ne pe noi. Amin. Slavil fie, nostru, slavi tie." (de 3 ori). Dumnezenrl Binefacerile rugiciunii sunt multiple: imbtrrbdteazl pE cel dezniddjduit, ridicd pe cel cizut, m6ngdie pe cel intristat, pe cel obosit de povara viefii, intoarce la pocf,infd pe invioreazS. pdc6tos, smeregte pe cel trufag, pe cel pizmdq il potoleqte gi povdfiieqte rJebine pe toatii lumea. Puterearuglciunii este cu atat

t07

mai marc cu cet ea estelnlllatn din mai multe suflete,clci se cu un foc fdcut din mai multe lemne.insuqiIisus ne-a aseam6ntr spus:,,Cd undesunt doi sau trei aduna;itntru numele Meu,acolo suntfi Eu in mijlocullor" (Matei 18,20). Oricerugiciuneseincepe cu rostirea ,ln numeleTatilui gi al Fiului Eial Sf0ntuluiDuh. Amin, insoliti de semnul sfintei la rugdciune mirturisim evlavie, pocdinfi gi cruci.Ingenunchind pufinebtea noastriin fa{alui Dumnezeu.

RUGACILINE PENTRUMOMENTELE GRELEALE VIETII


(foarte folositoare dacd este cititd zilnic cu mare atenlie) ,,O, DtrmnezeuleMare, mdntuieSte-mdde toate relele. 0, Dumnezeule Mare, care ai hdrdzit mdngdiere tuturor Sfinfilor, hdrdzegte-mi-oqi mie, care ajuli 6i sprijini toate lucrdrile, ajutdmi Si sprijind-md in loate nevoile, scapd-md de toate primejdiile, de to\i duSmaniivdzuli Si nevdzuli. In numele Tatdlui care a creat lumea, in numele Fiului, car.ea rdscumpdrat-o, in numele Sfintului Duh care a indeplinit loatd a ei desdvdrSire. Binecuvdntarea lui Dumnezeu Tatdl, care cu amditul a zidit lumeasdJiepururea cu mine .......(numele). Binecuvdntarea Domnului nostru /nas Hristos, Jtul Marelui Dumnezeu,sdJie pururea cu mine ...(numele). Binecuvdntarea Sfdnntlui Duh, cu cele mai scumpe daruri ale Sale,sdfie purures cu mine ... (numele). Doamne, norii grei ai nenorocirilor gi ai supdrdrilor se abat asupra capului meu Si intristdrile sfdsietoare md copleSesc, dar le Si suJdr, md mingdi Stiind cd Tu md iubeSti qi aceostd tncredinlare md tncur aj eazd. Plin(d) de nddejde in dragostea Si bundtatea Ta, nu voi Ieisa sd md biruiascd impotrivirile soartei, ci md voi luptn ar curaj, caci numai cu ajutorul Tdu voi reuSi. La Tine, dar, Prea Bunule Doamne, alerg Si md rog: vino grabnic gi md mdngdie cu puterea Ta, cu mila Ta, precum ai

mdntuit pe Petrw, ce veneape apd, tntinde-mi mdna, ca 5i lui Si, mai presws Doamne, dd-mi sdndtate Si ajutd'mi sd rezolv problemu ... (se spune dorinpa).Doamne, ai mild Si nil zdbovi Si primes# td bundtatea Ta, rugdciunea ce o fac cdtre Tine: apdrdynd cu tinrul Tdu Si ajutd-md sd fu statornic(d) in angaiamentul ce-l iau lcSd.tle Tine de a do o hucald de pdine la sdraci. 'fvimite, Doamne, hinecuvdntarea Ta pentru duSmanii mei canostufi gi necunosculiSi indreaptd-i cu gdnduri bune spre mine. Tu, Daamne, ai /ifucut ca omul sd trdiascd tn unire gi dragoste pe pdmdnt, Fd Si pe cei ce md asupresc, md urdsc, md chinuiest, md ndpdstuiescsd cunoascdaceastdbundvoinld a Ta gi Daamna inima gi fa-le-o primitoare de dragoste gi lur,ninecz'li-le, iubire Ei tn deplind unire cu inima curatd qi ne iartd noud toate gregeale[e, precum Si noi iertdm celor ce gre$escnoud. Amin!" Cei mai mulfi creqtini fac numai ruglciuni de cerere, uit6nd cd trebuie sd fim lucrltori in ogorul Domnului, nu numai cergetori.Dacd sufletele v[ sunt pline de credinfd gi urmafi cele ce sunt crru"tepentru a vi inlesni urcarea cu suflehrl spre Plrintele Luminilor, vefi deveni voi ingivi mai buni gi vefi avea puterea de a obline tot ce vi dorili, spre implcarea duhului din voi. Deci, n-rgafi-v5Domnului ca unui Tattr indurltor gi mult iubitor; iar El vd va ajuta agacum o face un p[rinte drept gi plin de dragoste cu fiul sbucelmult iubit. Sd inAlfim cu tolii o rugdciune de mulpmire cdtre Tatitl Ceresc, care ne-a permis s6 ne nagtem gi s6 vietuim pe acest p6mdnt gi in aceastdcredin!5 stribuni, at6t de folositoare pentru cei vii, cat $i pcntru cei mo4i:

RUGACITINE DE MULTUMIRE PENTRU FACERILEDE BINE PRIMITEDE LA DUMNEZEU


,,Doomne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Durnnezeulindurdrilor gi a toatd milostivirea, a Cdrui mild este nemdsurctd gi iubire de oameni addnc neajunsd, la a Ta slavd cdzdnrl,cu Jricd qi cu cwtremur, ca un roh nevrednic, cu umilinpd aduc acum mulgumire bundtdlii Tale, penffu binefccerile ce au

108

109

fost asupra robului tdu (numele); $i ca pe Domnul, Stdpdnul gi BineJdcdtorul Te sldvesc, Ip cAnt gi Te laud. $i iardsi, cdzdnd fnaintea Ta, mullumesc, rugdnd cu umilingd nemdsurata gi nespuso Ta milostivire ca, precum ai binevoit a primi acum rugdciunile robului Tdu Si ca milostivire l-ai invrednicit a i se implini cererile, aSa Si de acum inainte tnwedniceSte-la sp<tri in dreapta credin\d, fn dragostea cea cdtre Tine qi cea cdffe aproapele gi in toate faptele cele bune qi a dobdndi ale Tale binefaceri, fmpreund cu toli credincioSii TdL h{dntuieSte-i de toatd reaua fntdmplare, ddruindu-le pace Si liniSte. $i ne tnvredniceStepe toli, totdeauna, mul1umire a aduce, cele prea bune a grdi gi cdnta fie Si Celui Jdrd de inceput al Tdu Pdrinte Ei Preasfantului gi Bunului gi de-viald-Jiicdtorului Tdu Duh, Dumnezeuluinostrtt, Ddtdtorului nostru de bine, in vecii vecilor. (Aceastl ruglciune se cuvine a fi spusf,intotdeauna dupd ce cererile ne-au fost ascultatede Tatiil Ceresc). ,,Mulpumili fiind noi nevrednicii robii Tdi, Doamte, pentru ale Tale faceri de bine pe care le-ai revdrsat asupra noastrd, sldvindu-Te, Te lduddrn, bine Te cuvdnldm,.mulpumim Si mdrim a Ta bundtate Si ca niSterobi netrebnici, cu multd osdrdie, stiigdm cdtre Tine: Slavd fie, Dumnezeule,Ddtdtoral nostru de bine, slavd Tie". ,,Ndscdtoare de Dumnezeu, ajutdtoarea creStinilor, a ta folosinld am dobdndit noi robii Tdi Si cu mulqumirestrigdm fie: bucurd-Te Preacinstitd, de DumnezeuNdscdtoare, Fecioard si ne pe noi din toate nevoile, cu rugdciunile Tale, ceea ce izbdveSte egti una grabnicd folositoare ". Dumnezeu ne indeplinegte rugbminlile c&nd acesteasunt insolite de fapte bune, post, chEmdmmijlocirea sfinfilor, cdnd sunt fbcute in fala icoanelor gi a moagtelor, av6nd griji se nu cerem ceva plgubitor, sd fim evlaviogi qi st[ruitori in rugdciuneanoastrd. Trebuie si inv[flm a ne ruga atdt pentru bineffcitorii nogtri, cat $i pentru dugmaniinogtri.

PENTRUIUPACAREA RUC,A.CILTNE

CELOR ir.nrnelnryt

,,{}, Maicd a lui Dumnezeu multpdtimitoare, Ceea ce pentru curd{ia Ta Si pentru nenumdratele suferinle indurate de Tine pe pimdnt, e;ti mai presus decdt toate fiicele pdmdntului, primeSte swspinele noastre multinduratd gi ne pdzefte sub acaperdrn&ntulmilostivirii tale, cdci alt addpost gi solire caldd in afmd de Tine nu avem, ci Tu, indrdznire avdnd cdtre Cel ndscut din Tine, a.iutd-negi ne mdntuie$tecu rugdciunile Tale ca tdrd de opreliqti si ajungem in Impdrdlia Cerurilar, unde fmpreund cu Tali Sfinlii vom cdnta Dumnezeului Celui in Treirne, acum Si pururea ,piin vecii vecilor. Amin!"

TROPAR
,,DespietreSte inimile noastre cele fnwdjbite, Ndscdtoare iar ndvdlirile celor ce ne urdsc le potoleste gi toatd de Dwmnezeu, stramtorarea s4/letului nostu o contenette. Ridicdnd ochii la Icoana Ta cea Sfdntd ne untilim in faya suferinlei Si milostivirii Tale pentru noi Si rdnile li le sdrutdm, iar de sdgelilg noastre care Te strdpung ne infricoSdm. Ci Tu, Maicd Preamilostivd, nu ne ldsa sd pierim in impietiree noastrd gi din pricina nemilostivirii celar apropiali, cdci eSti cu adevdrat despietrirea inimi lor fnvrdj bi te. Ami n !'.

RUGACIIJNE PENTRUVRAJMA$I
,,Doamne, tnvald-md sd cunosc mdrirea gi bundtatea Ta. Dd-mi inimd caratd gi lesne-iertdtoare, dd-mi edinld pentru supdrdrile pe care le-am ldcut ahora. Dd-mi dragoste sd pot rdbda fn pace necazurile ce-mi vin din partea lor, ca sd pot tmplini pontnca Ta. Doamne, ajutd-md sd nufac.rdu celor ce-mi fac rdu gi pe cel ce md blestemd, eu sd-l binecuvdntez.De va tldmdnzi vrdjmagul meu, eu ii voi da pdine gi de va inseta, ti voi

lll 110

potoli setea, De va cddea, fl wi ridica; fi de va rdtdci, tl voi fndrepta. Doamne, sunt neputincios: ajutd-md cu darul Tdu sd.fiu statornic tn poruncile Tale Si sd le tmplinesc. Trimite indurarea Ta peste wdjmasii mei'Si inima lor o intoarce cu dragoste asupra mea. Alungd de la mine suferinlele Si neodihna care imi vin de Ia ei Si impacd-ne cu harul Tdu. Fd; Doamne, ca Si vrdjmasii mei sd canoascd voia Ta, Lumineazd-le cugetul Si inima lor o umple de bundtate.Dd, Doamne,pacea Ta fn inimile noastre ale tufiiror, ca trdind in bucurie Si in unire sd putem zice cdtre Tine: <gi ne iartd Cd noud greSelile noastre,precum Ei noi iertdm gregililor nogtr:i>. fie se cuvine slwd, cinste Si inchindciune, in veci. Amin. Doamne, Cel Ce Te-ai rugat pentru rdstignitarii Tdi, Iubitontle de suflete, gi ai poruncit qi robilor Tdi sd se roage pentru vrdjmagi, iartd pe cei ce ne urdsc gi ne apasdpe noi. Indepdrteazd-ne de Ia orice rdutate gi vicleSug, indreptdndu-ne cdtre viala cea cu dragostefrdleascd Si lucrdtoare de bine. Pentnt aceea, cu smerenie ne rugdm gi intr-un gdnd Te pe Tine Unule, Iubitorule de oameni.Amin", sldvim Ori de cdte ori i1i simfi sufletul zbuciumat qi wei si te linigtegti, spunerug[ciunea: ,,Got gi desciperit stmt inaintea Ta, Doamne, cunoscdtontle de inimi, mdrturisindu-mi pdcatele, pentru cd greu md apasd. N-am linigte qi n-am odihnd, Dgamne, iar wdjmasul md chinuie. MiluieSte-md, Doamne, pe mine, pdcdtosul, gi izbdveSte-md,Doamne al iertdrii, pentru a putea aJIa calea zilei de mdine.Amin!" Ce4ile de rug[ciuni nu trebuie str lipseasc[ din casele noastre. Acolo vom g[si rugiciunile incepdtoare,rug[ciunile de peste zi (pentru inceperea lucrului, dupl sfhrgitul lucrului, la wemea mesei), rugIciunile de searl gi inainte de iulcare, rugiciuni pentru fiecare zi a sipttrmdnii, rugiciuni pentru felurite trebuinle: pirintilor pentru fiii lor, sofilor unul pentru altul, pentru clltrtorie, fiilor pentru p[rin[i, la necazuri 9i supdritri, pentru imptrcare, la timp de boali, pentru izblvirea de vr[jmagi, la ziua

numelui, la vreme de indoiald qi ispit[, pentru bineflcltori, pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, pentru vreme de secetl, foamete, inundafii, molimi printre animale, precum gi rugiciunile pe care trebuie sd le spui cflnd mergi la biserici,^rugdciunile din Sfdnta Liturghie, ruglciunile pentru SfAnta Impirtiganie gi Spovedanie, precum gi toate Acatistele Sfinfilor gi ale MAntuitoruluigi ale Maicii Domnului. Ca o concluzie, vom spune c[ foloaselenrgdciunii le-au simtit fiecare dintre noi. Depinde numai cum infelegem gi ce inlelegem din lecliile viefii. Ca s[ fim iertati trebuie mai intdi s[ iert?im, ca si primim ceva hebuie si cerem cu convingere qi stEruitor, si invltdm a fi buni, rlbdItori, veseli, deschigi, ca din parteacelorlalfi oarneni sd primim aceeagidragosteqi inlelegere.

CUVANT DE INCHEIERE
Llsafi-v[ lacrimiles[ speleobrajii gi impreunl cu ei, strv[ in speleinimile. Suntefioamenigi a1igregitin fala lui Dumnezeu, vogtri,in fala voasfrl, fala semenilor Domnul nostnr lisus Fkistos ne-a adus speranfaiertnrii. penffutot r6ul de p0ni acumdin Credefiin El gi pentruEl c6ifi-v-n gi veli fala lumii. voastrd voi schirnba viafa pruncului na$terea Iisus in sufletulnostnrqi in AcceptAnd casanoastr[, nu vom mai puteatrii in minciuni, in egoism,ur6, qi neplsare. desfrdu Dac[ am incerca fiecare dintre noi sd inlelegemjenfa linigti{i 9i ire-amvedeaviefile M6ntuitorului,am fi cu adev6rat gi grijii Sale dragostei in luminadivin[, cici in schimbul invdluite p6rintegtifala de fiecare,Dumnezeu nu ne cere decdtun singur lucru:str ne iubim intrenoi pi si-l vedempe cel de alIturi ca pe propriapersoand, ctrciiubirea esteprincipiul care sti la baze viefii 9i a evolu{iei. Oricdt de rli ar fi copiii, oricdteneajunsuri face,pirinfii "ar li suporti qi-i iubescin continuare,la fel cum Tatil nostrudin cerurine suportd dragoste 9i ne iartl nou6toateticllogiile. Aceastd , ll 3

tt2

ar trehqris$ ei rnanrfestdm6i noi fattr de frafii, p6rinlii, sofii, fap dc i ir:'irincgtri, oric6t de r[i gi incomozi ar fi! to{i se "i-.jr.:neni buni, deschidefi ochii mdcar acum! Mai avem -L pe Dumnezeu.El estein fiecare razd de soare,in veciem s;ir tinrp fiecarc :;f,u*Lretde copil, in trilurile pisdrelelor, in privirile indriii:;o:rrrtilor, in albastrulcerului gi in verdele ierbii, in susurul rdurilr, !n ilecarebobocde floare care sti si plesneascd. P:ivi{i in jur 9i vefi vedea c5 peste tot existA speranfi. t]*6i dec[zutf,, nu este numai necaz 9i mlzerie. Scaiefii ,,[.,umren" de flori inr spinii sunt acoperifi de trandlfiri". sunt gr{[r.ri Haicieli str ne unim glasurile cu cele ale ingerilor din Ceruri ;r imprbunfl sE-L ascultim, s6 ne inchinam gi sa-L slEvim irs ne-a fdast ,,chip dupd chipul Sdu" gi astfel vom fi pe Ac*',}i, si ne riun'iim ,,fiii lui Dumnezeu" afi:m'cic6nd portile vrednir:i Cerull;i ni se vor deschide! :.iiintul Apostol Pavel a scris cel mai frumos imn al iubirii , ,,..u acest irnn vom incheia gi noi rrCartea de C[p[tfli", crcocri;it.f cu rioiriilie ra ea sE vE fie spre folosul sufletului gi o treaptl din
Lli: iif,i 1v'OIIt UfCa la CER: SSlrR

G['PRISSS
in locdeprefa|tr........ - ADEVARUL - VIATA CALEA

iNcsnurpAzrroR.....,.........:... ...........,...... Ir

...............,......3 ...................4

,.i'ic-6,;lgrdi tn limbile oamenilor gi ale fngerilor, dar dacd n am iubi*e.'ftcutu-tn'am aramd sundtaare gi chimval zdngdnitor. $i de-at t:tea dat'ul profefiei Si de-aS cunoa$te toate tairtele gi dar tcatd 't:hryc;i de-aSaveacredinla toatd sd pot mut-eSi.munpii, dacd n'ap: iuhire, nimic nu sunt. $i toate averile mele de le-aS lnpdryii gi trupul rneu de mi l-ag da sd-l ardd, dar dacd n'om iubire, rriwlc nu-mi foloseSte.Iubirea rabdd'ndelung; iubirea se ddruie, ec w invidiazd, ea nu se trufelte, nu se'ingdmfd: ea nu se poartd ct; necuviin{d, nu-Si catttd pe ale sale, nu se intdrdtii; nu line'n seawtdrdul, nu se bucurd de nedreptate, ci de adevdr se hucurd: ite".toate le suferd, pe loate le crede, pe toate, le ndddjit:ir:5te,pe toate Ie rabdd. Iubirea niciodatd nu se trece" (tr Corintci.i i3, I-B). Dumnezeu si ne binecuvinteze!

RUGACIUNE CATRENASCATOAREA DE DUMNE28U................ .,.,,...t2 EFECTULDE BUMERANGAL RAULUI FACUT (BOAI-A) ...........t2 TAINA SFANTULUIROTEZ ....,.....,............16 BISERICADUMNEZEULUICELUI VIt], STALP$I TEMELTE ADEVARULU............ ........ 19 RUGACIUNE LA ICOANAMAICII DOMNULUI.,.,..,.26 RUGACILTNEA CINSTITEI CRUCI .............28 LIMBAJUL LUMANARILOR......... I. . . . . . . . . . .J .. SFANTUL MASLU..... ................31 RUGACITINE PENTRUCEI BOLNAVI $I SUFEzuNZI34 sPovEDANIA.............. .....-........36 CANDELA "...............38 P0STURILE.............".. ....,...........39 PO STURTLE NEGRE 4I .............................. IAJLTNARILE] GRrJA PENTRU nApOSafl ........................41 ACATISTUL PENTRU 46 CEIADORMITI........................ RUGACILNE................ ..............58 CATEVA,,RITUALURI-CRE$TINE PENTRU AJUTOR CERESC ...............59 RUGACIUN T ................. ..............60 cuvANT DE NCHErERE............ 113 ..............

poetului Varba ,UNDE DRAGOSTE NU E, NTTfr'iC NU E IE


114