Sunteți pe pagina 1din 64

© Editura MITROPOLIA OLTENIEI TEODOR

Str. Mitropolit Firmilian, ill. 3


Craiova - Dolj Episcop de Andida
Tel./Fax: 0251-533246

Redactori: Pr. Sever Negrescu,


Pr. drd. Nicolae Razvan Stan
Tehnoredactor & CoperHi: Valentin Comeanu
Corectura: Corina Ungureanu COMENTARIU LITURGIC
Traducere ~i prezentare de
Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei Pro Prof. Nic. Petrescu
TEODOR, EPISCOP DE ANDIDA Prefata de Episcop VasHe Coman
Comentariu liturgic / Teodor, episcop de
Andida; pref.: episcop Vasile Coman. - Craiova:
Editura Mitropolia Olteniei, 2006 TipariHi eu bineeuvantarea
ISBN (10) 973-7763-21-1; Inaltpreasfintitului
ISBN (13) 978-973-7763-21-1 TEOFAN
I. Coman, Vasile (pref.) Mitropolitul Olteniei

264:281.95

Tiparita la Tipografia Eparhiala - Craiova


Director: Florin Par~coveanu Editura MITROPOLIA OL TEN lEI
(Tel./Fax: 0251/463087, Tel.: 0788240992
email: office_tipografia@m-ol.ro )
PREFATA

Insemnatatea Sfintei Liturghii in viata


credincio~ilor

In Studiul nostru Coordonate ale vietii


cre$tine in Sfanta Liturghie1 am expus cate~a
principii morale ale vietii cre~tine a~a cum se
oglindesc in Sf. Liturghie. Viata cre~tina are in
lumina cultului un caracter teandric. Ea se
desfa~oara intr-o impletire a efortului nostru cu
harul divin, incat cre~tinul devine un
colaborator ~i impreuna-lucrator al lui
Dumnezeu (I Corinteni, III, 9).
Sfiinta Liturghie determina stilul vietn
cre~tine ~i face sa rasara virtutile care 11fac pe
credincios integru, capabil sa se daruiasca
pentru binele semenilor. In chip deosebit am
staruit asupra caracterului comunitar al vietii
cre~tine ca efect al comuniunii credinciosului
cu Dumnezeu ~i cu semenii, realizata prin
Sfiinta Liturghie.
In studiul nostru am pus fata in fata viata
credincio~ilor cu Sfiinta Liturghie, ca doua
entitati deosebite, care se pot oglindi una in

1 Cf. "Mitropolia Banatului", nr. 1-3/1968, pp. 30-39.


5
alta, mra sa staruim indeajuns asupra legaturii altul, pe Hristos ~i carora El Ie ofera diferite
intrinseci dintre ele, md sa aratam ca prilejuri de a-L cunoa~te ~i de a trai cu El.
Liturghia este izvorul principal ~i artera prin Evanghelistul Luca descrie etapele
care se intretine viata cre~tina. Intr-adevar, in suflete~ti ~i treptele cunoa~terii lui Iisus
Hristos in drumullor de la Ierusalim la Emaus.
Liturghie este locul cel mai inalt al vietii ~i
spiritualitatii cre~tine, "muntele cel inalt ~i La inceput ei erau "tri~ti", pentru ca nu ~tiau
sfaut", in care suntem impreuna cu Dumnezeu. despre Iisus decat ca a fost prins ~i rastignit.
Pentru aceea, in randurile ce urmeaza Pentru ei Iisus era departe. Tot ceea ce ~tiau
incercam sa aprofundam legatura dintre despre El erau fapte din trecut, care se
Liturghie ~i viata cre~tina, pre cum ~i modul in incheiau cu rastignirea ~i cu moartea pe cruce.
care prin Liturghie se daruie~te credinciosului Apoi au devenit "uimiti" dupa cele auzite de la
puterea de a tdi cu Dumnezeu ~i se femeile mironosite ~i de la apostoli ca este viu,
imparta~e~te, impreuna cu invatatura de dar inca nu-L vazusera; ininia lor era "arzand"
credinta ~i de indrumare morala, "apa cea vie" cand calatorul care mergea cu ei, pe care il
a harului divino vedeau ~i 11 auzeau, Ie ta1cuia din Scripturi
Inainte de a intra in tratarea temei, socotim despre Mesia cel a~teptat.
necesar sa ne referim la evenimentul biblic al In sfar~it, ochii lor s-au deschis ~i L-au
calatoriei celor doi ucenici in ziua Invierii cu cunoscut, mai bine-zis L-au recunoscut atunci
Iisus Hristos, de la Ierusalim la Emaus, redat de cand a frant ~i a binecuvantat painea.
Sf. Evanghelist Luca (XXIV, 13-33). Cunoa~terea ~i incredintarea ca El este cu
Aceasta calatorie are, mra indoiala, un adevarat viu ~i prezent cu ei a avut 0 a~a de
caracter istoric. Ea este descrisa de un martor mare imaurire asupra lor, incat au mers in
al ei. Ea are insa ~i un caracter simbolic, graba la apostoli ~i Ie-au spus ca au vazut pe
profetic, nu departe de mesajul pe care il Domnul ~i au calatorit cu El. De atunci au
transmite Liturghia credincio~ilor. De altfel, devenit vestitori ~i marturisitori ai lui Hristos.
cele cuprinse in Scriptura nu se limiteaza la un Am folosit pericopa biblica de la Luca
timp sau un numar oarecare de suflete, ci drept inceput al consideratiilor noastre, chiar
privesc pe toti cei ce cauta, intr-un fel sau daca frangerea ~i binecuvantarea painii in ziua
6 7
Invierii nu poate fi socotita drept prima atentie ~i pretuire a cercetatorilor protestanti ~i
Liturghie savar~ita de apostoli - a~a cum romano-catolici. Amintim aici doar cateva
remarca anumiti comentatori -, totu~i ea are nume: E. Seeberg, care a tinut in anu11935, in
multe asemanari cu ceea ce se petrece in Berlin, 0 serie de conferinte despre Biserica
sufletul credincio~ilor cand participa la Sfanta Rasariteana; Friederich Heiler a scris 0
Liturghie. Ei vin la biserica sa-L cunoasca pe monumentala lucrare intitulata Urkirche und
Hristos, sa se intalneasca in chip tainic cu EI, sa Ostkirche; E. Benz din Marburg a publicat, in
asculte invatatura Evangheliei ~i mai ales sa se 1950, lucrarea Kirche und Kosmos, ~i Karl
uneasca cu EI in Taina Euharistiei. In Sfiinta Tritz, cu lucrarea amintita, publicata in
Liturghie apare duhovnice~te insu~i Iisus, care Stuttgart, in 1950.
vorbe~te tainic credincio~ilor, face minuni, Dintre romano-catolici, amintIm pe
moare ~i inviaza, a~a pre cum face a cand umbla teologul Wunderle din Wlirzburg, care a tinut,
in Tara Sfanta, insotit de ucenici. Sfiinta in 1939, 0 saptamana de prelegeri despre
Liturghie este pentru cre~tinul ortodox ,,0 sfiinta invatatura ~i cultul ortodox; pe 1. Tyciak cu
comuniune cu Dumnezeu", 0 "viata in Hristos". lucrarea sa: Die Liturgie als Quele Ostlicher
"Ultimul scop al cultului ortodox, spune Frommigkeit, Freiburg im Breisgau, 1937;
un cercetator, nu este doar 0 simpla influenta Kirhhoff, de la renumita manastire benedictina
morala sau 0 actiune de indrumare, ci unirea Maria Laach, pre cum ~i pe francezul Louis
tainica cu Dumnezeu, sfintirea vietii de pe Boujer, care a publicat in revista "Dieu
pamant, a sufletului ~i a trupului, a intregii Vivant" studiul judicios: Catolicii apuseni .$i
creatii,,2. liturghia bizantini:P.
Este demn de observat ca, in ultima Dupa toti ace~ti cercetatori ~i dupa cum 0
vreme, cultul ortodox, in general, ~i Sfiinta pretuie~te cre~tinul ortodox, Liturghia este 0
Liturghie, in special, se bucura de 0 deosebita "teofonie sfiinta", 0 expresie a Revelatiei
dumnezeie~ti, un izvor al harului, in care se
2 Karl Fritz, Die Stimme der Ostldrche, cf. Arhim. E1ie

Mastroghianopoulos, Nostalgia Ortodoxiei, in "Mitropolia 3 Cf. Elie Mastroghianopoulos, In "Mitropolia Banatului",


Banatului", nr. 1O-12/1974,p. 636. nr. 10-12/1974, pp. 626-643, ~i nr. 3-6/1975, pp. 159-176.
8 9
intalnesc cele cere~ti cu cele pamante~ti, iertarea pacatelor ~i spre viata de veci".
Dumnezeu cu fiii Sai. Ea este, dupa expresia lui Credinciosul pleaca de la Sfanta Liturghie
Sergiu Bulgakov, "cernl pe pamant". S-ar putea cu convingerea nezdruncinata ca s-a intalnit ~i
asemana Liturghia cu scara minunata pe care a s-a unit cu Hristos, ca este un purtator de
vawt-o la Betel patriarhul Iacov in vis, pe care Hristos, un "hristofor", straduindu-se sa
coborau ~i urcau ingerii lui Durnnezeu, sau cu pastreze acest scump odor cu mare cinste ~i sa
lantana lui Iacov, langa care femeia devina un marturisitor al Lui.
samarineanca, ce nu ~tia altceva despre De altfel, aproape in centrul Liturghiei, este
Durnnezeu decat ca, in aceasta privintii, este 0 momentul nurnit "samtarea pacii", in care
cearta intre evrei ~i samariteni, s-a intalnit cu slujitorii altarnlui se imbrati~eaza ~i zic unii
Iisus, de la care a primit "apa cea vie" ~ia ajuns sa altora: "Hristos in mijlocul nostru - Este ~iva fi',4.
cunoasca marele adevar religios, ca Durnnezeu La sfar~itul Liturghiei, dupa cuminecarea
este Duh ~i "cei ce se inchina lui se cade sa se credincio~ilor, preotul ii binecuvinteaza
inchine in duh ~iin adevar" (loan IV, 24). rostind cuvintele: "Mantuie~te; Doamne,
In decursul acestei revelatii, manifestata poporul Tau ~i binecuvanteaza mo~tenirea Ta"
prin cuvinte, prin simboluri, prin imne ~i icoane (Ps. XXVII, 12).
sfinte, sufletul credinciosului trece printr-o La auzul acestor cuvinte, intreaga biserica
mare gama de traire spirituala: fior sfant, raspunde, cantand: "Vawt-am lumina cea
uimire, nadej de, iubire, a~teptand cu inima adevarata, primit-am Duhul cel ceresc, aflat-am
arzanda c1ipa intalnirii ~i comuniunii cu Hristos credinta cea adevarata, nedesp3r!itei Sfintei Treimi
in Taina Cuminecarii, in fata careia exc1ama cu inchinandu-ne, ca aceasta ne-a mantuit pe noi".
toata convingerea: "Cred, Doamne, ~i Raspunsul credincio~ilor indica convingerea
marturisesc ca Tu e~ti cu adevarat Hristos, Fiul cu care pleaca de la Liturghie ~i arata darurile pe
lui Dumnezeu celui viu, Care ai venit in lume
sa mantuie~ti pe cei pacato~i, dintre care eel 4 In primele veacuri ale cre~tinismului, in acest moment
dintai sunt eu. Inca cred ca acesta este insu~i liturgic i~i dadeau sarutarea pacii toti credincio~ii din
preacurat Trnpul Tau ~i acesta este insu~i biserica, barbatii cu barbati ~i femeile intre ele, rostind
cuvintele: "Hristos in mijlocul nostru - Este ~i va fi
scump Sangele Tau ... care se da mie spre acum ~i totdeauna".
10 11
care Ie primesc, fadind din insa~i viata lor 0 slujba simte parta~ ~i prezent duhovnice~te 1a
de preamarire a lui Dumnezeu. minunea intruparii, sau, mai degraba spus,
Prin credinta il vedem pe insu~i Hristos, Iisus Hristos se intrupeaza in inima
care a spus despre Sine: "Eu sunt lumina credinciosului. Ie~irea la propovaduire a lui
lumii; cel ce imi urmeaza Mie nu va umbla in Iisus este simbolizata prin ie~irea cu
intuneric, ci va avea lumina vietii" (loan VIII, Evanghelia la vohodul mic; dupa care se
12); prin credinta cunoa~tem ~i primim infati~eaza pe rand vestirea patimilor, intrarea
adevarul mantuitor al Evangheliei, prin in Ierusalim, Cina cea de Taina, Rastignirea,
credinta primim pe Duhul Sfant, sfintitorul ingroparea, Invierea, Inaltarea la cer,
vietii; prin credinta traim in comuniune cu toti Pogorarea Sfantului Duh. Dar toate acestea
credincio~ii ~i ne inchinam Sfintei Treimi, sunt traite in prezent. Liturghia nu este un
Care ne-a mantuit. memorial, ci 0 realitate vie. Se poate vorbi de
Credincio~ii se intorc astfel bucuro~i ~i o prezenta, de 0 lucrare a Sfantului Duh,
innoiti suflete~te de la 0 astfel de intalnire precum vorbim despre 0 prezenta reala a lui
minunata cu Dumnezeu. De acum ei sunt Hristos ~i de 0 continua epifanie a Sfintei
numiti "mo~tenire" a lui Dumnezeu, ca~tigati Treimi5. Pe langa retriiirea cronologica a
prin jertfa de pe cruce a Mantuitorului, a carei momentelor principale din iconomia mantuirii
continuare nesangeroasa se impline~te tainic in - Intruparea, Jertfa ~i Invierea - transmise cu
Sfanta Liturghie. In de cursu 1 Sfintei Liturghii, fidelitate in jertfa ~i Taina Euharistiei,
evenimentele iconomiei divine apar Liturghia face cunoscut credincio~ilor taina
cronologic, a~a cum s-au petre cut in viata cea mare a Sfintei Treimi, unitatea lui
Mantuitorului. La inceput se infati~eaza, prin Dumnezeu dupa fiinta ~i treimea persoanelor,
cuvinte ~i simboluri, intruparea Mantuitorului, aratand lucrarea fiecareia in opera de creare ~i
cum sunt de pilda actele liturgice de la mantuire a lumii. Concomitent cu revelatia
proscomidie ~i imnul ingeresc de la inceputul
5 Temoignage et spiritualite liturgique. Tema dezbatuta
Liturghiei: "Marire intru cei de sus lui
in ~edinta Comisiei de Misiune ~i Evanghelizare de la
Dumnezeu, ~i pe pamant pace, intru oameni Ecimiadzin in septembrie 1975, cf. "Contacts", nr.
buna voire". In acest moment, credinciosul se 4/1975, p. 427.
12 13
Sfintei Treimi, credinciosul este chemat sa se multumirile, pe EI 11preamarim. 11 marturisim
ridice pe treptele desavar~irii morale, sa treaca unul in fiinta ~i intreit in persoane.
de la starea de "chip al lui Dumnezeu" la Inainte de citirea Apostolului ~i a
stare a de "asemanare" cu Dumnezeu. Evangheliei, toti membrii Bisericii canta imnul
Liturghia ne apare astfel ca un minunat "Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de
"laborator", in care se lucreaza restaurarea moarte, miluie~te-ne pe noi".
credinciosului. Pentru aceea In decursu I Cerurile pare ca se deschid ~i noi intram
Liturghiei intalnim chemari, treziri, vestiri, in imparatia lui Dumnezeu, Cel intreit stant, in
care ne fac sa fim atenti la cele ce se intampla Imparatia lui Dumnezeu Tatal, Fiul ~i Sf. Duh,
In momentele principale. De pilda, la Inceput, a carui mila este bogata ~i nemasurata.
diaconul zice: "Cu pace Domnului sa ne Prima persoana a Sfintei Treimi este
rugam". Ceva mai tarziu auzim: "intelepciune, numita Dumnezeu, pentru ca EI este inceputul
drepti, sa ascultam Stanta Evanghelie". ~i stapanul a toate. Fiul estenumit "tare", caci
Aproape de momentul culminant se e brat al Tatalui ~i biruitor al mortii. Sf.
rostesc cuvintele: "Sus sa avem inimile", iar Apostol Pavel spune: "Noi propovaduim pe
chemarea la imparta~ire are urmatoarea rostire: Hristos cel rastignit... puterea ~i intelepciunea
"Cu frica lui Dumnezeu, cu credinta ~i cu lui Dumnezeu" (I Corinteni I, 23-24). Iar
dragoste sa va apropiati". Duhul Stant este numit "fara de moarte", caci
Deosebit de chemarea spre inaltimi EI este pururea viu ~i facator de viata.
spirituale, in Liturghie se comunica membrilor Dar, de~i zicem "Sfinte Dumnezeule,
Bisericii comuniunea cu sfintii, cu ingerii, se Sfinte tare, Sfinte fara de moarte", nu
invoca asupra lor darul ~i binecuvantarea lui continuam a zice: "miluiti-ne pe noi", cum ar
Dumnezeu, ca de pilda: "Darul Domnului cere legile gramaticii, ci zicem: "miluie~te-ne
nostru lisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu- pe noi", fiindca unul este Dumnezeu. Tot in
Tatal ~i imparta~irea Sfantului Duh sa fie cu imnul acesta spunem: "sfinte", cu referire la
voi cu toti" etc. fiinta lui Dumnezeu, "caci cu adevarat unul
Numele lui Dumnezeu este intalnit mereu singur este stant, stant prin firea Sa; iar noi
in Liturghie. Lui ii adresam cererile ~i chiar daca suntem sfinti, nu suntem de la
14 15
natura, ci prin participarea la sfintenie, prin pamantul de marirea Lui".
exercitiu ~i prin rugaciune" (Sf. Chiril al Viata cre~tinilor este a~ezata sub grija ~i
Ierusalimului). ocrotirea Sfintei Treimi, de la care ~i prin care
Sfintenia este un dar dumnezeiesc care se sunt toate. De aceea, in Ortodoxie, una din
da in chip vizibil credincio~ilor prin Sfintele cele mai frecvente rugaciuni, rostita ~i cantata
Taine: a Botezului, a Ungerii cu Sfantul Mir, a de credincio~i, se adreseaza Sfintei Treimi:
Euharistiei, pentru savar~irea carora este "Nadejdea mea este Tatal, scaparea mea este
necesara Sfanta Taina a Hirotoniei, celor Fiul, acoperamantul meu este Duhul Sfant,
anume pregatiti. Treime Sfanta, slava Tie".
In Liturghie se arata stralucirea Credinciosul ortodox se minuneaza
supranaturala a maretiei dumnezeie~ti ~i a vazand cerul instelat, dar nu adreseaza
sfinteniei, prin simboluri sensibile6. In rugaciuni stelelor, nu se roaga pietrelor, oricat
Liturghie sunt ~i alte momente in care de stralucitoare ar fi, nici muntilor, nici naturii,
preamarim ~i marturisim Sfanta Treime, taina cu toata imensitatea lor. Toate acestea sunt
necuprinsa ~i neajunsa de mintea omeneasca. creaturi ale aceluia~i Ziditor, pe Care 11lauda
Am putea numi intreaga Liturghie 0 doxologie toata faptura ~i Caruia se inchina toate puterile
a lui Durnnezeu, spre iubirea Caruia suntem cere~ti ~i pamante~ti. Liturghia ortodoxa
chemati, pre cum sunt madularele unui a~eaza tot cosmosul sub purtarea de grija a lui
organism legate intre ele prin tesuturi. La Durnnezeu.
indemnul: "Sa ne iubim unii pe altii, ca intr-un De~i Liturghia ne indreapta spre slava cea
gand sa-L marturisim", toti credincio~ii canta: negraita ~i neajunsa a durnnezeirii, careia
"Pe Tatal, pe Fiul ~i pe Sfantul Duh, Treimea credincio~ii ~i ingerii ii aduc doxologie, totu~i
cea de 0 fiinta ~i nedespaqita", iar ceva mai ea nu e lipsita de elementul uman, de
tarziu se canta irnnul serafimic: "Sfant, Sfant, dragostea lui Durnnezeu, care coboara la noi,
Sfant e Domnul Savaot, plin este cerul ~i se intrupeaza, se jertfe~te ~i se da pe Sine ca
hrana pentru viata cea ve~nica.
6 A se vedea despre aceasta: N. Cabasila, Viafa in
Liturghia este viata in Hristos. "EI
Hristos, trad. rom. de Pr. Teodor Bodogae. impline~te pentru noi necurrnat aceasta
16 17
slujire", precum spune N. Cabasila, cel mai de de persoana Mantuitorului"s.
seama ta1cuitor al ei, din sec. xv. Prin Ea poarta ~i aduce pe Hristos in Imma
Liturghie, prin a~ezarea Sfintei Taine a credincio~ilor ~i indreapta privirea spre
Euharistiei in Joia Mare, Hristos a ales calea eternitate, ca spre 0 "pregustare a paradisului",
slujirii necontenite pentru mantuirea fata de care ~i vremea no astra ~i oricare alta
credincio~ilor. El este Cel ce aduce ~i Cel ce se este un prezent9.
aduce pe Sine, sub forma painii ~i a vinului. In Sfanta Liturghie se aduce jertfa care
Cel ce jertfe~te ~i Cel ce se jertfe~te pentru toti este forma cea mai inalta de cinstire a lui
fiii Bisericii. Asistam mereu, in decursul Dumnezeu. Cel ce se jertfe~te este insu~i
Sfintei Liturghii, la 0 hristofanie, la 0 Hristos "sfant, tara de riiutate, tara de pata,
necontenita "de~ertare" (kenoza) a lui Hristos osebit de cei pacato~i ~i mai presus decat
Care vine la noi spre a se imparta~i ca paine cerurile" (Evrei, VII, 26).
cereasca, dupa care Hristos devine al nostru ~i Despre folosul jertfei, Sf. Simeon,
noi ai Lui. El este, precum spune un talcuitor arhiepiscopul Tesalonicului, spune: "Nu este
al Liturghiei, "prizonierul" care se roaga ceva mai de folos noua ~i mai iubit de
impreuna cu credincio~ii ~i pentru ei. Dumnezeu, ca jertfa aceasta, pentru ca este
"Liturghia este viata, lucrare prin care lucrarea Lui ~i innoirea oamenilor ~i parta~ie a
traie~te ~i se mantuie~te in Hristos, capetenia Lui cu noi"lO.
intregului trup tainic,,7. De~i sufletul Liturghiei este jertfa
In decursul savar~irii ei "se petrece un
neincetat schimb de viata divin-umana, schimb
8 Pr. P. Vintilescu, Functiunea catehetidi a Liturghiei,
nemijlocit, tainic de Mantuitorul. Liturghia
in "Studii teologice" ill. 1-2/1949.
reprezinta, deci, 0 viata ce triiie~te in veci, 0 9 Prof. Vasile Coman, Coordonate ale vietii cre§tine in
jertta neincetat lucratoare, legata nedespartit Liturghie, in "Mitropolia Banatului", ill. 1-3, 1968.
10 Tratat asupra tuturor dogmelor credintei ortodoxe,
Bucure~ti, 1865, p. 353. Pr. Prof. Ene Brani~te,
insemnatatea Sfintei Liturghii pentru viata cre§tina, in
7 Benedict Baur, O.S.B., Werde Licht J Tei!, Freiburg im "Candela", publicatie a Parohiei ortodoxe romane din
Breisgau, 1938, p. VII. Suedia, an. I, ill. 3/1973, pp. 4-7.
18 19

-
nesangeroasa a Mantuitorului pentru mantuirea "Venire a Sa" (Matei, XXIV, 30) nu inseamna 0
tuturor, ea nu se opre~te la jertru, ci se venire din vreun oarecare loc din "ceriu pe
prelunge~te in bucuria pascala, prin care pamant". Noi nu avem alte cuvinte sa
Hristos devine centrul vietii cre~tine in veac ~i exprimam modul de a face accesibil pe Hristos
in ve~nicie. noua. "Nu yom muri cu totii, spune Sf. Apostol
Prin Sfanta Liturghie cre~tinii au Pavel, dar toti ne yom schimba, intr-o clipa, la
posibilitatea sa fie in legatura permanenta cu sunetul trambitei" (I Corinteni, XV, 50).
Iisus Hristos, implinindu-se astfel testamentul: Hristos este in lume prin Biserica pe care
"lata, Eu cu voi sunt in toate zilele pana la a intemeiat-o, a1 carei cap este. Iar in centrul
sfar~itul veacului" (Matei, .XXVIII, 20), Bisericii este Euharistia, mod permanent prin
pre cum ~i porunca de la Cina cea de Taina: care Hristos traie~te in noi ~i noi in Eill .
"Aceasta sa 0 faceti intru pomenirea Mea" Intre jertfa vazuta ~i sangeroasa de pe
(Luca, XXII, 19). Golgota ~i cea tainica din Sf. Liturghie nu este
Prin cuvantul Evangheliei Sale, prin o deosebire esentialii. Unul ~i acela~i Hristos
puterea Sa dumnezeiasca, prin Sfanta se j ertfe~te in amandoua, numai ca in una in
Euharistie, Hristos este in lume, fiind in chip vazut, in alta in chip nevazut; in una in
acela~i timp de-a dreapta Tatalui in ceruri. chip dureros, in alta rura durere. Amandoua
"Cerul" ~i "inaltarea la cer" nu au nicio sunt ,,0 ardere de tot", pe care a adus-o Fiullui
semnificatie spatiala. Cerul nu este un loc care Dumnezeu pentru mantuirea lumii. A~a
se afla undeva in spatiul cosmic, ci este 0 stare precum dintr-un foc viu ~i vazut se continua ,,0
de preamarire ~i indumnezeire a naturii ardere de tot", pe care a adus-o Fiul lui
credinciosului, care devine astfel neperceptibila Dumnezeu pentru mantuirea lumii. A~a
simturilor. Dupa voia Sa, Mantuitorul s-a aratat
ucenicilor cu trupul transfigurat, dar perceptibil, 11 Sergiu Bulgakov, comentand textul de la loan, XIX, 34

ca sa se convinga ca E1 este cu adevarat. intr-un studiu dens publicat in "Contacts" nr. 3 pe 1975,
intitulat: Le saint Graal, sustine prezenta lui Hristos in
Transcendenta prezentei Sale nu pune limita
lume nu numai in mod spiritual ~iprin Sf. Euharistie, ci ~i
prezentei Sale cu credincio~ii, inaltarea la cer prin sangele curs din coasta strapunsa cu sulita, in
nu inseamna ca Hristos s-a departat de lume. Vinerea Mare, care a udat pamantul (p. 298 sq.).
20 21
pre cum dintr-un foe viu ~i vazut se continua 0 dupa cum aceea~i lucrare sfinte~te ~1
ardere nevazuta, lenta, precum dintr-un izvor lumineaza viata credincio~ilor.
pomesc in albia raului stropi din aceea~i apa ~i Necontenit cerem ajutorul Smntului Duh in
se due in lungul ~i in latullumii, tot astfel din timpul savar~irii Sfintei Liturghii. Chiar la
jertfa de pe Golgota a pomit raul eel mare ~i inceputul slujbei, preotii rostesc in taina
binefacator al jertfei euharistice din care ne rugaciunea prin care cheama in ajutor pe Duhul
imparta~im cu Hristos Domnul. Smnt: "Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul
Astfel Liturghia asigura credincio~ilor din Adeviirului, Care pretutindeni e~ti ~i pe toate Ie
toate timpurile ~i locurile comuniunea cu pline~ti; Vistierul bunatatilor ~i Datatorule de
Dumnezeu prin Iisus Hristos. viatii, vino ~i Te sala~luie~te intru noi ~i ne
In locul Legii ~i al altarelor vechi de curate~te pe noi de toata intinaciunea, ~i
jertfa, care aveau, dupa cuvantul Apostolului mantuie~te, Bunule, sufletele noastre".
Duhul Smnt este immit "Vistierul
Pavel, numai "umbra bunatatilor viitoare"
(Evrei X, 1-4), Iisus a a~ezat, la Cina cea de bunatatilor". Prin El se prime~te tot darul
Taina, jertfa Trupului ~i a Sangelui Sau, prin desavar~it ~i toata darea cea buna care vine de
care a dobandit 0 "ve~nica rascumparare". la Parintele luminilor. Nu se cunoa~te 0
La Cincizecime, prin pogorarea Duhului "vistierie", 0 comoara de bunatati care sa nu
Sfant peste Apostoli, a luat na~tere, in chip aiba smr~it, in afara de comoara de bunatati a
Duhului Smnt.
vazut, Biserica cre~tina, imparatia lui
Duhul Smnt este numit "Datator de viata",
Dumnezeu pe pamant, torta Duhului Sfant in
lume. In Smnta Liturghie se simte ~i se traie~te fiindca El ne invrednice~te de viata cea ve~nica,
lucrarea sfintitoare a Duhului Sfant. In partea dobandita prin Jertfa ~iInvierea lui Hristos.
ei esentiala, divina, Liturghia este 0 lucrare a Doua mari lucruri se savar~esc de catre
Duhului Smnt. Duhul Smnt face cunoscut ~i Smntul Duh in decursul Liturghiei: In urma
prezent pe Iisus Hristos de la Rusalii pana la a rugaciunilor pe care Ie face Biserica, Duhul
doua venire. Prin lucrarea Duhului Smnt se Smnt se pogoara ~i sfinte~te darurile aduse
sfintesc darurile, painea ~i vinul, ~i se pentru j ertfa - painea ~i vinul - in Trupul ~i
transforma in Trupul ~i Sangele Domnului, Sangele Domnului. Focul Smntului Duh
22 23
pogorat peste Apostoli in ziua de Rusalii a bunatatea, facerea de bine, credinta, , ,
, blandetea
transformat cu desavar~ire viata lor. El vine ~i infranarea, curatia" (Galateni V, 22-25). El se
la noi in decursul Sfintei Liturghii ~i preface straduie~te sa nu intristeze prin viata sa pe "Duhul
painea ~i vinul in Trupul ~i Sangele Domnului. eel Smnt allui Dumnezeu" (Efeseni N, 30).
Negraita minune! Neajunsa putere a lui Lucrarea Duhului Smnt se prelunge~te in
Dumnezeu! Adanc al iubirii de oameni! viata credincio~ilor ~i Ie ajuta sa urce pe
Aducandu-ne aminte de cruce, de groapa ~i de treptele desavar~irii. Calauzita ~i luminata de
Invierea cea de a treia zi, cerem ~i ne rugam ~i Duhul Sfant, viata lor devine 0 doxologie, iar
ne cucerim, zicand: "Trimite, Doamne, Duhul lucrul, ca 0 rugaciune.
Prin Duhul Smnt credinciosul se afla in
Tau eel Smnt peste noi ~i peste aceste daruri ce
sunt puse inainte, ~i fa piinea aceasta (in) legatura cu radacinile vietii in Dumnezeu.
Comuniunea cu Dumnezeu are 0 inraurire
cinstit Trupul Hristosului Tau, iar ce este in
Potirul acesta, in cinstit Sangele Hristosului covar~itoare asupra modului~i stilului de viata
Tau, prefacandu-le cu Duhul Tau eel Sfant". al credincio~ilor in societate. A~a precum
Lucrarea Duhului Sfant in Liturghie nu se dintr-o radacina adanca ~i uneori nevazuta
opre~te in momentul sfintirii darurilor pentru cre~te ~i se dezvolta un copac mare, incarcat
jertfa. De acum inainte Duhul Smnt ajuta cu made, tot astfel, din lucrarea divino-umana
credincio~ilor sa inainteze cu vrednicie spre ce se savar~e~te in Liturghie, se hrane~te
izvorul mantuirii. Duhul Smnt este Simtitorul intreaga viata spirituala a credincio~ilor12. Prin
vietii, curate~te sufletul de intinaciunea participarea la Smnta Liturghie se realizeaza
pacatului ~i il impodobe~te cu daruri cere~ti. transformarea launtrica a vietii, a raporturilor
Dupa sfintirea darurilor pentru jertfa, dintre semeni care traiesc impreuna.
continuam sa ne rugam "sa ni se trimita Pentru credincio~i, Sfanta Liturghie este
dumnezeiasca mila ~i darul Sfantului Duh". ca· un "laborator" duhovnicesc in care se
Credinciosul este un chip duhovnicesc. El intalnesc puterile spirituale ale credincio~ilor
face din sufletul sau laca~ al Duhului Smnt, ale
carui made sunt, dupa cuvantul Apostolului 12 E. Tyciak, Die Liturgie Quele Ostlicher Frommigkeit,
Pavel, "dragostea, pacea, indelunga-rabdare, cf. "Mitropolia Banatului", nr. 3-6/1975, p. 163.
24 25

'-
cu harul divin, ~i din aceasta comuniune se
na~te "omul cel nou", faptura duhovniceasca. cuvant, spunea Sf. loan Gura de AUf: "Nu pot
Lini~tea sufleteasca, dragostea ~i armonia in crede in mantuirea aceluia care nu incearca sa
familie, Implinirea Indatoririlor cu con~tiinta, mantuiasca pe altii" I 5. "Cand sluje~te Liturghia,
respectul aproapelui, spiritul de daruire, preotul cinste~te pe Durnnezeu, vesele~te pe
jertfirea orgoliului ~i a egoismului afla In ingeri, zide~te Biserica, mijloce~te ajutor viilor,
durnnezeiasca slujba un izvor ~i un mediu odihna mortilor, iar pe sine se face parta~ tuturor
prielnic de dezvoltare. Liturghia este un bunurilor" I6. Liturghia transmite vietii cre-
neintrecut pedagog care ne invata sa traim ~i sa dincio~ilor adevilrurile ~i credinta ~i puterea
privim problemele vietii "sub specie harului divino
eternitatis". Ea contribuie la sfintirea In ultima vreme s-a staruit mult in
inteligentei prin depa~irea autonomiei randurile cercetatorilor liturgi~ti ortodoc~i
orgolioase, sentimentul este purificat ~i vointa asupra frumusetii, insemnatiitii ~i inrauririi pe
intarita pe drumul binelui. care 0 are Sfanta Liturghie in viata
Liturghia este 0 minunata ~coala a credincio~ilor. Amintim ca In anul 1974 a luat
virtutilor cre~tine, 0 bogata comoara de fiinta centrul de cercetari liturgice ~i pastorale
invataminte, la indemana tuturor condus de Pro Alexandru Schmemann, a carui
credincio~ilor'3. "Nu se mai afla alta forma de prima sesiune a avut loc intre 25-30 august
rugaciune care sa poata atat de mult ~i care sa 1974 la Montgeron. La aceasta ~edinta s-au
ne dea nadejdi mai tari ca cea adusa prin prezentat urmatoarele teme: 1. Sensul Tainelor
aceasta infrico~ata jertfa care a curatit In dar dupa Liturghie; 2. Notiunea de taina dupa
pacatele ~i faradelegile,,14. Sacrificiul Euharistiei Biblie ~i Parintii Bisericii; 3. Rugaciunea
este continuat in viata ~i multiplicat fata de toti neincetata ~i rugaciunea orelor; 4. Sfanta
credincio~ii ce se afla in robia patimilor. Pe drept Liturghie - locul spiritului. In diversele ~edinte
ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor,

13 Cf. Pro Prof. Ene Brani~te, op. cit., p. 6.


14Diacon Ene Brani~te, Tiilcuirea dumnezeie~tii Liturghii "Contacts", nr. 4/1975, p. 427.
15
de N Cabasila, cap. 54, p. 67. 16Urmarea lui Hristos, Cartea IV, cap. 5, trad. de G.
26 Munteanu, ed. Monastirea Neamtu, 1927, pp. 363-364.
27

-
problemele liturgice specifice Ortodoxiei Biserica intreaga da marturie de vestea
ocupa un loc din ce in ce mai preponderent. cea buna a vietii divine restaurata in noi,
Comisiunea Misiune ~i Evanghelizare a credincio~ii. Cand Biserica i~i descopera
tinut intre 16-21 septembrie 1975 la natura sa comunitara, noi nu mai trftim in
Ecimiadzin, in Armenia, 0 sesiune cu tema: Biserica, ci traim Biserica. Ea inceteaza de a fi
"Marturisirea lui Hristos in decursul vietii ca 0 structura aparte ~i devine pentru cre~tini
liturgice a Bisericii". Casa Parintelui ceresc, care ne da ~i ne
Redam cateva idei din referatul "Marturie hrane~te cu painea cea cereasca. In ea se
~i spiritualitate liturgica" din care reiese cu desfa~oara darurile particulare cele mai
pregnanta rolul ~i insemnatatea Liturghiei in diverse, edificatoare ale Trupului unic al lui
viata credincio~ilor. Toata rugaciunea ~i viata Hristos, a~a pre cum: rugaciunea, dragostea,
membrilor Bisericii, adunati in oficierea intelepciunea, marturia etc.
comuna sau implinind fiecare in templul inimii Prin bogatia ~i varietatea vietii sale
sale rugaciunea, este centrata pe Euharistie, liturgice ~i sacramentale, Biserica asigura
catre care converg toate rugaciunile ~i actiunile permanenta ~i adevarul rugaciunii. Aceasta din
liturgice ale poporului lui Dumnezeu. Prin urma este temelia existentei cre~tine reinnoite
aceasta Biserica descopera adevarata ei in Duhul smnt. Prin rugaciune, cre~tinul
identitate. gase~te radacinile sale profunde, legatura sa cu
In celebrarea cultului care se prelunge~te viata. Cultul liturgic se continua necesar in
in existenta zilnica a membrilor ei, Biserica viata zilnica pe care 0 hrane~te ~i pe care 0
anunta realizarea, venire a imparatiei Sfintei pregate~te. Intreaga spiritualitate ortodoxa este
Treimi, intreaga Traditie a Bisericii - cultul, aci in joc, privind modalitatile cele mai variate
teologia, predica - este 0 doxologie, 0 lauda ale sfintirii vietii noastre. Sfintirea cugetului,
neincetata, 0 marturisire a biruintei pascale a prin luminarea lui, in marturisirea credintei ~i
lui Hristos ~i a eliberarii credinciosului de in lauda lui Dumnezeu. Spiritualitatea
toate puterile care-l asupresc ~i-l degradeaza. ortodoxa constituie astfel 0 ~coala de initiere
Rugaciunea ~i Euharistia sunt mediile in care in tainele lui Dumnezeu, in dragostea,
depa~im egoismul. mantuirea realizata ~i comunicata prin cult.
28 29

__ I
rugaclUne. Inca de la venire a Prea Fericirii
Acest invatamant se traie~te in Biserica, de-a Sale la carma Bisericii s-a initiat, 0 actiune
, de
lungul diverse lor feluri de viata spirituala ~i inviorare ~i innoire a Bisericii prin savar~irea
pastorala, de marturisire, culminand intr-o serviciilor religioase cu evlavie, prin
veritabila na~tere in Duhul Sfiint la 0 viata participarea credincio~ilor la aceste servicii, prin
noua, in care "nu mai traiesc eu, ci Hristos este introducerea cantarii in comun, care aduce un
cel ce traie~te in mine,,17. spor de evlavie, de credinta ~i de ata~ament ale
In luna iulie 1976 are loc la Atena, la credincio~ilor fata de Biserica stramo~easca.
Manastirea Penteli, Congresul teologilor Pe langa tiparirea Bibliei in doua editii, a
ortodoc~i, care vor discuta tema: "Teologia Noului Testament, a Micii Biblii, s-au tiparit
Bisericii ~i actualitatea ei". Intre referatele acestei numeroase carti de cult ~i de invatatura
sesiuni este ~itema "Liturghie ~ispiritualitate". cre~tina ~i carti de cantari biserice~ti, fiind un
In Biserica Ortodoxa Romana, problemele pretios mijloc de inviorare ~ide traire cre~tina.
de liturgica se bucura de 0 mare atentie ~i La sfar~itul consideratiilor noastre,
pretuire. Viata credincio~ilor Bisericii Ortodoxe credem ca se poate desprinde cu u~urinta
Romane este strans ancorata in viata liturgica. Ei concluzia ca intre Liturghie ~i viata
participa in mod activ la durnnezeie~tile slujbe ~i credincio~ilor este 0 stransa legatura. Liturghia
se imparta~esc din darurile lor.. nu este un fel de evaziune a credincio~ilor din
In cadrul "apostolatului social", un mijlocul realitatilor, ci un mijloc de a-i face
"minunat instrument de lucru in Biserica mai buni, mai activi ~i mai folositori societatii,
Ortodoxa Romana", "apostolat al faptei, intariti fiind in viata lor de harul dumnezeiesc
gandului tradus in viata", initiat ~i indrumat cu pe care 11 primesc prin dumnezeie~tile slujbe.
intelepciune de catre Prea Fericitul Parinte Ascultand mesajul Sfintei Liturghii,
Patriarh Justinian, se poate vorbi de 0 ramura credinciosul ortodox se desprinde de actiunea
viguroasa a unei actiuni liturgice ~i pastorale a pacatului ~i a raului din afara de el, ~i se
Bisericii pentru slujirea credincio~ilor prin corporeaza in Trupul cel tainic al lui Hristos.
El devine un element viu ~i pozitiv in
17 Cf. Service Orthodoxe de Presse et d'Information pe societate. Liturghia se continua in mod
luna octombrie 1975. 31
30

"'--
binefiicator in existenta lui zilnica. Fiecare PREZENT ARE*
credincios este chemat sa practice cultul tainic
pe altarul sufletului sau ~i sa dea marturie prin Despre viata ~i opera episcopului Teodor
viata sa despre vestea cea buna a mantuirii. de Andida ~tim putine lucruri. El traie~te in
Rugaciunea particulara este ca 0 luminita preajma anului 1200. Indicatia aceasta se
care se aprinde ~i se intretine din rugaciunea gase~te in mica pre lata, in latine~te, care
euharistica a intregii Biserici, pe care 0 precede textul Comentariului sau liturgic, din
savar~e~te insu~i Hristos ~i in care Duhul Smnt editia Migne, P. G. CXL, 414.
se roaga cu intreaga Biserica. Fara de 0 astfel Din aceasta prefata luam cuno~tinta ca au
de continuare in viata, Liturghia este pe existat mai multi Teodori din Andida, dar
jumatate moarta18• Jertfa liturgica trebuie sa Teodor, autorul Comentariului liturgic de care
continue ~i sa se multiplice in jertfele vorbim, este unul dintre episcopii din Andida.
personale, in daruirea credincio~ilor pentru Nu cunoa~tem nici locul sau de na~tere, nici ce
bine1e semenilor, a acelora pentru care insu~i ~coli a urrnat, nici ce alte dernnitati a mai
Hristos s-a jertfit. Astfel fiicand, insa~i viata detinut, nici cat a pastorit in Andida.
cre~tinului devine 0 "liturghie", 0 lucrare Despre localitatea Andida se ~tie ca a fost
ob~teasca, a tuturor pentru fiecare ~i a fiecaruia in Asia Mica, in provincia Pamfilia secunda.
pentru toti. Este daruire pe altarul binelui Ea a mai purtat ~i numele de Sandida, in loc de
comun, al pacii ~i al infratirii. Andida. Despre aceasta vorbe~te scriitorul

Episcop VasHe Coman


* Textul s-a tradus dupa editia din Migne, Patrologiae
Curs us Completus, Series graeca, Parislis, 1887, CXL,
417-468. Aici este intitulat: Un scurt comentariu allui
Teodor, episcop de Andida, despre simbolurile care
exista in Dumnezeiasca Liturghie, alcatuit din indemnul
§i la cererea iubitorului de Dumnezeu Vasilie, episcop
de Phitia. Rezumatul de la inceputul fiecarui capitol, din
18 Temoignage et spiritualite liturgique, in "Contacts",
traducerea de fata, nu exista in textul originar. L-am
nr.4/1975, p.432. alcatuit noi dintr-o necesitate didactica.
32 33

----- !
apusean Lequinius, dar tot el spune ca numele gasita in trei codice ale Bibliotecii din
corect al acestei localitati este Andida. Vatican: 1. Codicele nr. 856, de matase, cam
Pamfilia era 0 provincie in sudul Asiei din secolul al XII-lea; 2. Codicele 430, din
Mici, in care cre~tinismul a fost predicat de papirus, dar cu 0 scriere buna ~i frumoasa, al
timpuriu, de insu~i Sfantul Apostol Pavel, in carui text difera putin de textul celui dintai
prima calatorie misionara (Fapte XIII, 13). codice; 3. Codicele 632, de asemenea tot din
In titlul dezvoltat al acestui comentariu papirus, dar mai vechi.
liturgic se mai spune ca autorul lui a alcatuit Titlul pe care il poarta acest comentariu
aceasta lucrare "din indemnul ~i la cererea liturgic, in primul ~i in al treilea codice, ne
pre a iubitului de Dumnezeu Vasilie, episcop informeaza autorul prefetei, este cel reprodus
de Phitia". Localitatea Phitia, dupa cele \ in Patrologia Greaca citata, dar in codicele al
consemnate in prefata lucrarii, se gasea tot in doilea este scris Nicolaus in loc de Teodorus.
Asia Mica, in provincia din centrul ei, numita Autorul atribuie aceasta schimbare de nume
Frigia, spre deosebire de Pamfilia, care se unei gre~eli a copistului, care se gandea, poate,
gasea in sudul ei. la Nicolae Cabasila, al carui comentariu
Se ~tie ca ~i aici cre~tinismul a fost liturgic urmeaza in codice dupa cel al lui
predicat tot de catre Sfantul Apostol Pavel, in Teodor.
cea de a doua calatorie misionara. Pe vremea Comentariul liturgic al lui Teodor de
stapanirii romane, aceasta provincie purta Andida contine patruzeci de capitole, care n-au
numele de Phrigia Salutari. titluri speciale. Aici se explica toate
De indata ce episcopul Vasilie al Phitiei a momentele ~i actele sfintei liturghii, incepand
cerut episcopului Teodor de Andida sa de la proscomidie, pana la rugaciunea
alcatuiasca un comentariu liturgic, se poate amvonului.
conchide ca episcopul Teodor de Andida era 0
personalitate teologica distinsa a timpului sau Pro Prof. Nic. Petrescu
~i Andida era un centru important.
In prefata de care am vorbit se spune ca
aceasta opera a lui Teodor de Andida a fost
34 35

•.
Un scurt comentariu allui Teodor,
episcop de Andida, despre
simbolurile care exista in
Dumnezeiasca Liturghie, alcatuit din
indemnul ~i la cererea iubitorului de
Dumnezeu Vasilie, episcop de Phitia

~
Capitolul I
Cele ce se savar~esc in Sfanta Liturghie sunt
simboluri ale tuturor actelor iconomiei
mantuirii neamului omenesc ~i au ca centru
Sfanta Euharistie. Din cauza bogatiei
de intelesuri a acestor simboluri, este nevoie
de comentarii liturgice

Multi dintre cei care s-au invrednicit sa


fie sfintiti cunosc ~i marturisesc, pe de 0 parte,
ca cele ce se savar~esc in Sfanta Liturghie sunt
simbol al patimilor Mantuitorului ~i al
ingroparii ~i al Invierii lui Hristos, Dumnezeul
nostru, iar pe de alta parte, ca ele ne fac sa
invatam cele ce au insotit semnele venirii Sale
mantuitoare intre noi ~i ale intregii iconomii
divine, de la insu~i inceputul zamislirii Lui, al
na~terii ~i al petrecerii Sale pe pamant, timp de
treizeci de ani. In plus, acestea sunt ~i
simboluri ale activitatii publice a
Inaintemergatorului Sau ~i al aratarii
Domnului Hristos insu~i la Botez. Mai mult
chiar, aici se arata ~i cele privitoare la alegerea
Apostolilor ~i cele privitoare la timpul
minunilor savar~ite in cei trei ani de catre

39

-
Domnul Hristos, minuni de la care I s-a se cuprinde 0 mare bogatie de intelesuri greu
pregiHit moartea ~i crucea. Dupa cum cred eu, de deslu~it, aceasta, dupa parerea mea, Ie pune
nu pot sa spun ca cei ce s-au invrednicit de in fata ',
, un nor obscur celor care nu sunt curatiti
sfintire (c1ericii) n-ar cunoa~te acest lucru. de pacate ~i ii indeamna sa spuna ca cele
Ceva mai mult, n-ar putea sa fie denumita desavar~ite sunt nedesavar~ite.
candva <<irup»fiinta aceea care poseda numai
cap, dar ar fi lipsita de picioare ~i de maini ~i
de alte madulare. Ca Cel ce se jertfe~te este Capitolul II
Trup desavir~it, asculta-L pe Hristos insu~i: Imaginile naturale folosite in Sfintele
«Luati, mancati, acesta este Trupul Meu» Evanghelii pentru liimurirea celor
(Matei XXVI, 27). Icoana unei vieti ~i istoria dumnezeie~ti sunt introduse in asistenta
reala a unui stat n-ar fi putut sa fie descrise de Srantului Duh. Sranta Euharistie ne da
cineva, daca n-ar fi fost insemnate sanatate atilt sufleteasca dit ~i trupeasca
imprejurarile de la inceput, de la na~tere ~i cele
ce au fost la mijloc ~i cele ce s-au intamplat la Ca aceste cuvinte expuse pe baza de
sfiir~it. Deci, daca faptele petrecute la oameni adevar indiscutabil se intaresc foarte putemic
sunt a~a de legate intre ele, incat este cu prin dovezi foarte mari este c1ar din cele ce
putinta sa fie complet impletite unele cu altele, urmeaza: cuvantul descriptiv al Sfintilor
chiar ~i cele necunoscute in istorie, cum ar Evangheli~ti, precum a fost exprimat cu inteles
putea cineva spune ca pe cele imprimate ~i tainic de catre insu~i Hristos Dumnezeul
introduse de Duhul Sfiint le-a primit a~a ca pe nostru, a~a a reprezentat foarte bine prin
o icoana imperfecta? A~adar, nici imagine a imagini naturale, faptele, incepand chiar de la
intru totul neschimbabila a Sfantului Trup al zamislirea Domnului, folosindu-se de
Celui de viata incepator nu se va afla imagine a vocii ~i a cuvantului, a prietenului ~i
nicidecum necompleta ~i nici nu va fi lipsita de a mirelui, a luminii ~i a soarelui, pana la cea
vreo parte din madulare. Totu~i, fiindca din urma intoarcere a lui Hristos la ceruri ~i la
profetiile Sfiintului Duh sunt cu sens ascuns ~i venirea Sa a doua oara de aici, nu in
pentru ca adesea, in cuvinte scurte ~i simboluri dezordine, nici in mod nechibzuit, ci intr-o
40 41

~,
unitate, cuprinzandu-Ie pe toate. La acest lucru
luand aminte ~i mai cu intelepciune cei care s-au
invrednicit pentru prima data de haml arhieresc Capitolul III
~i cei dupa ei, Sfintii Parinti, pana in timpul Tainele iconomiei divine se pot deslu~i in
na~terii marilor a~tri ~i iscusiti lucratori ai mod intuitiv prin cercetarea sfintelor icoane
Bisericii lui Dumnezeu, zic de Vasile ~i de de pe peretii ~i coloanele bisericii
loan Gura de Aur, au implinit cu prisosinta
poruncile cu privire la acestea, alePrimului Dar mai exista ~i al treilea argument
Arhiereu, fiind calauziti de catre Duhul Sfant. pentru cele spuse mai inainte, care s-a
Care au fost oare poruncile? Si alte multe transmis Bisericilor lui Dumnezeu, intr-un
porunci au fost, dar mai ales cele spre curatirea mod distins ~i placut lui Dumnezeu, 0 data
noastra, ca unele care ne readuc intr-o viata cu sfanta liturghie. Care este acesta? Cel al
noua: "Luati, mancati, zice, acesta este Trupul expunerii sfintelor icoane prin culori. In
Meu". Nimic nu ne opre~te sa repetam indata acestea se vad de catre cei pio~i toate
aceasta pentru cele necesare. Si putin dupa tainele istorisite ale intruparii lui Hristos ~i
aceea, zice: "Aceasta s-o faceti intru Dumnezeul nostru de la insa~i venirea
pomenirea Mea". A~adar, cu atata ardoare au Arhanghelului Gavriil la Fecioara, pana
dorit fericitii sa savar~easca pomenirea Lui, la inaltarea la ceruri a Domnului ~i a doua
incat ~i trupul, in care este mintea ~i sufletul, venire a Sa.
sa-l faca sanatos ~i perfect, prin sfintele Tu ai ~i alt marturisitor sincer, care te
simboluri, prin aluatul aruncat in framantatura conduce la unirea ~i legatura sfintelor
~i, umplandu-se de 0 dumnezeire dupa fiinta, mistere ale intregului trup ~i anume pe
in a~a fel incat cei care se imparta~esc cu marele intre teologi Grigorie, care, in
vrednicie sa se poata invrednici ~i de sfintire ~i cuvantul privitor la cele ale na~terii lui
de har ~i sa poata primi vindecare de Hristos, a tratat in mod ordonat nu numai
suferintele cele mari. cele ce au avut loc la na~tere, ci ~i pe cele
ale intregii iconomii divine. Si iara~i, in
cuvantul sau des pre Pa~te ~i Inviere, a lasat
42 43
neschimbate cele spuse de el cu privire la
na~tere. AriHand acest lucru ~i mai Himurit,
el spune ~i cum a fost na~terea Celui care Capitolul IV
s-a nascut ~i cum a fost ingroparea Celui Pluralitatea de intelesuri a obiectelor ~i
care a patimit. De aceea, mai ales dupa actelor liturgice
cuvantul Sfantului Grigorie Teologul, la
indemana fiecaruia ~i acum, orice lata, de exemplu, sfanta ~i
credincios trebuie sa ~tie ca intregul ritual dumnezeiasca mas a are ~i intelesul
al Dumnezeiqtii Liturghii a aratat in mod foi~orului de deasupra casei, a~ternut, este
simbolic, prin misterele care se savar~esc denumita ~i iesle ~i se mai cheama, ~i
in ea, toata iconomia aceea a impreuna- mormant al lui Hristos, Dumnezeul nostru.
coborarii mantuitoare pentru noi, a Acestea, gandite ~i primite cu pietate,
Dumnezeului Cel adevarat ~i Mantuitorului nicidecum nu pagubesc invatatura de
nostru lisus Hristos, precum s-a spus mai credinta, mai ales cand cuvantul infati~at
inainte. Este rau sa desprindem unul ~i cauta sa afle ceea ce este propriu ~i
acela~i fapt redat in simboluri, pentru corespunzator momentului. La fel ~i cu
fiecare din cele ce s-au savar~it de catre privire la celelalte. In felul acesta, daca
Domnul ~i din cele ce s-au infaptuit la cineva dintre cei cu demnitate, citind acest
iudei impotriva Lui, fiindca adesea un tratat, va descoperi unele lucruri altfel
singur act din cele savar~ite in Sfanta denumite la cineva, ~i nu dupa explicatia
Liturghie este conceput pentru doua sau noastra, nicidecum sa nu se mire, ci numai
trei acte din cele savar~ite atunci ~i la sa observe daca ~i acestea due spre
acestea se refera, cum va arata mai clar, invatatura de credinta dreapta. Chiar ~i in
cuvantul ce urmeaza. vremea aceea au fost multe lucruri
uimitoare: poate ca Sfintilor ~i
dumnezeie~tilor Apostoli ~i in~i~i
purtatorilor de Dumnezeu Parinti le-a
placut ca ceea ce acum este inteles cu 0
44 45
singura denumire, cum s-a spus, sa se
refere la mai multe lucruri din cele de
atunci, sau poate ca a fost socotit necesar Capitolul V
de catre ei ca faptele mai mari ~i mai Introducere in erminia propriu-zisa a
cuprinzatoare ale mantuirii noastre sa fie Sfintei Liturghii, scrisa sub indemnul
fixate in dumnezeiasca invatatura mistica a "barbatului placut intru toate lui
Sfintei Liturghii, conform cu traditia Dumnezeu", episcopul Vasilie al Phitiei
Sfintilor Evangheli~ti. Zelul ~i preocuparea
mai vadita a lor nu arata nimic altceva mai Dar acestea, pe de 0 parte, sunt puse
clar de cat ca Fiul ~i Cuvantul, Cel de 0 inainte ca 0 schita a celor viitoare, iar pe de
fiinta cu Tatal, Cel mai inainte de inceput, alta parte talcuirea, parte cu parte, a ritualurilor
s-a zamislit ~i s-a nascut din Duhul Sfant ~i de la noi, stabilite prin harul lui Dumnezeu,
din Maria, pururea Fecioara ~i de chiar a~a dupa mintea noastra foarte
Dumnezeu Nascatoarea, apoi, ca a fost slabanoaga, va lamuri, atat cat este cu putinta,
botezat, ca a fost predicat de catre Duhul tocmai sensul acestor simboluri la a caror
Cel de viata facator ~i de 0 fiinta cu EI, intelegere am socotit ca am ajuns. Noi n-am
apoi, ca, savar~ind minuni in cei trei ani, a consimtit la 0 incercare mintala atat de mare
starnit ura din partea iudeilor ~i ca a fost incat sa putem sa dovedim 0 pre a mare putere
tradat de catre un ucenic, ca a fost de contemplatie ~i 0 cutezanta de explicatie
batjocorit ~i ca a fost rastignit. Apoi, se fata de cele ce sunt aici in toate. Din aceasta
arata ca dupa ce a inviat, s-a inaltat la cauza, noi chiar cerem iertare cititorilor, prin
ceruri ~i ca este a~teptat sa vina iara~i ca cuvinte exprese, dorind sa ~tie ca noi,
Judecator. Pe toate acestea, ~i Sfanta supunandu-ne sfatului de a asculta sau mai
Liturghie le-a a~ezat in mod clar, prin cele degraba cedand barbatului iubitor de
ce se savar~esc in ea, conform cu predania Dumnezeu intru toate, care ne-a indemnat la
Domnului ~i cu poruncile date de El. acestea, am indraznit la cele mai presus de
puterea noastra, nu insa ingamfandu-ne in
cuno~tinta, atunci cand, dupa parerea noastra,
46 47
ne-am atins de cele neatinse ~i neatingibile. mai sfinte simboluri, pe insa~i aceea pe care
Daca cuvantul nostru a trecut cu vederea unele chiar firea omeneasca i-a adus-o Domnului
lucruri privitoare la ve~mintele arhiere~ti ~i la Dumnezeului nostru, ca pe 0 ofranda aleasa
altele, randuite in Biserica, nu tara motivul din toata framantatura omeneasca. Chiar harul
cuvenit a tacut-o. Gasind noi 0 erminie profetic al Sfantului Duh a preinchipuit aceasta
oarecare despre acestea, scrise sub numele prin multe ~i felurite nume, atribuindu-i
marelui Vasilie, am socotit ca nu mai trebuie denumiri corespunzatoare pentru indeplinirea
sa vorbim despre acestea. Daca am fi fost siliti misterului, prevazandu-Ie prin diferite tipuri ~i
sa vorbim despre acestea, n-am fi putut gasi simboluri. Cu privire la cuvantul numelui
vreo explicare sau lamurire a Parintilor care au semnificativ al simbolurilor care se savar~esc
fost inaintea noastra. Spre erminia aceea I-am in misterulliturgic, au fost pastrate denumirile
indrumat pe insu~i arhiereul care ne-a corespunzatoare ~i fire~ti iconomiei divine,
indernnat pe noi sa scriem, iar noi in~ine am atat de catre Apostolii de Dumnezeu vestitori,
preferat tacerea nelucratoare, dar lipsita de cat ~i de catre Sfintii Parinti. Ei au denumit-o:
pericole. In acela~i timp, indraznind cu painea fnsa.Ji, binecuvantare, ofranda, parga.
incredere la iubirea de oameni a lui Durnnezeu Au numit-o paine, ca pe Painea cea cereasca
~i la rugaciunile celui care ne-a indemnat, ne fnsa.Ji, adica Hristos, fiindca intreg trupe~te,
incepem, in sfar~it, tratarea subiectului. Preacurata Nascatoare de Durnnezeu L-a tacut
Paine dospita, din propriile sale sangiuri, in
mod sensibil. Au numit-o binecuvantare, ca
Capitolul VI omoratoare a blestemului apasator asupra celor
Sfanta Fecioara, aleasa in chip special din dintai oameni creati. Inca ~i proaducere sau
toata framantatura omeneasca, a facut ofrand a este numita ca 0 proaducere aleasa din
inceputul mantuirii noastre ~i pentru ea toata framantatura omeneasca, preaplacuta lui
s-au alcatuit muIte denumiri simbolice Durnnezeu Creatorul, adusa in Sfanta
Sfintelor. Este numita ~iparga sau primi{ie, ca
Invatatura duhovniceasca stabile~te ca cea mai sfanta ~i mai sfintita parga intalnita,
inceput al celor mai mistice cuvinte ~i al celor dintre toate primitiile aduse lui Dumnezeu.
48 49
N oi primim ~i cinstim cu credinta deci pentru jertfa in alta parte, oare nu constituie 0
aceasta binecuwintare ~iproaducere, care mai dovada clara ca ~i acest altar, ~i jertfele
este numita inca ~i cu alte nume folosite ca savar~ite pe el la vremi corespunzatoare au
simbol al Prealaudatei Nascatoare de disparut? In vremea aceea, eel care a cedat
Dumnezeu. parerii unor iudei mancacio~i ~i gra~i, care
voiau sa traiasca dupa felul de trai grecesc, le-a
ingaduit sa aduca aceste jertfe, numai pentru
Capitolul VII numele bunatatii lui Dumnezeu insu~i, pentru
Jertfa de pe sfanta mas a este ca, in momentul omorarii lui Hristos, fiind
incomparabil superioara jertfelor expulzati din patria lor, nicidecum sa nu mai
Vechiului Testament aiba putinta sa mai aducaaceste jertfe in alt
loc, fiind opriti chiar de Legea lor ~i in felul
Altarul Bisericii noastre s-a dezvoltat cu acesta, sa fie indepartata chiar ~i amintirea
acela~i rost ca ~i Sfanta Sfintelor cultului acestui cult. Daca n-ar fi randuit Dumnezeu
umbrit al iudeilor, dar este cu mult mai mult jertfele (Vechiului Testament) numai pentru
superior acestui cult, pentru ca sfanta masa, pe motivul ca a fost ingaduitor cu slabiciunea
care se jertfe~te Mielul, Care ridica pacatul iudeilor, de ce n-ar fi hotarat ca aceste jertfe sa
lumii, este incomparabil mai sublima decat fie extinse peste tot pamantul, ca ~i cele
masa aceea a Vechiului Testament, cat ~i extinse prin predica Sfintilor Apostoli, dupa
pentru chipul sfintirii ~i al iertarii pacatelor porunca lui Dumnezeu, cele care sunt
celor care se apropie de ea cu credinta ~i cu asemanate cu soarele, cu atmosfera ~i cu alte
cuget curat. Nici din punctul de vedere al lucruri comune, care ne fac placere? Dar, dupa
materiei nu trebuie sa se mai faca comparatia, cum s-a spus mai inainte, jertfele iudeilor au
fiindca aceea - sfanta masa - a fost impodobita fost ingaduite din cauza indulgentei lui
cu aur, in intregime. Faptul ca la iudei a existat Dumnezeu. Chiar ~i in timpul cand aceste
un singur altar de jertfa, faptul ca s-a stabilit ca jertfe se savar~eau, au fost respinse de mii de
acest altar sa existe numai intr-un singur loc ~i ori de catre Sfantul Duh prin profeti, cum
faptul ca a fost interzis sa se fixeze vreun altar spune prin Isaia I, 13: "Chiar daca mi-ati
50 51
aduce floare de faina de grau, zadamica jertfa, painea ~i vinul, proaduse de voi, se pun inainte
lucru dezgustator este pentru mine; caci cine a ca tip al Trupului ~i Sangelui lui Hristos?
cerut acestea din mainile voastre?" Iar prin Noi spunem, in primul rand, ca cele ce au
David, Sfantul ~Duh zice: "Nu voi manca came fost savar~ite ~i cele ce au fost transmise de
de taur ~i nici nu voi bea sange de tapi" (Ps. catre Adevarul Iisus Hristos- Dumnezeu,
XLIV, 73). In alta parte zice: "Jertfa ~i aducere nimeni nu poate sa Ie cerceteze cu patrundere
inainte n-am voit, trupul insa sa-l pregate~ti deplina. "Aceasta s-o faceti, zice El (ca s-o
pentru mine" (Ps. XXXIX), fapt care ne spune mai spun din nou), intru pomenirea Mea".
ca taina intruparii lui Hristos, Dumnezeul Apoi daca cercetezi prezicerile profetice
nostru al tuturor, a fost pregatita mai inainte de despre acestea, asculta-l pe profetul ~i regele
inceputurile neamurilor. Cum ar mai putea David, care are vrednicie de crezare din ambele
spune oare cineva dintre cei care au minte ca puncte de vedere, dar mai ales asculta- L pe
dupa aratarea harului celui nou ar mai fi fost Tatal ceresc insu~i, Care spune referitor la Cel
preluata vreo urma dinjertfele cele vechi? Dar, ce s-a nascut din El mai inainte de luceafar, in
numai acestea cu privire la incetarea sau chip negrait ~i nepatimitor: "Domnul a jurat ~i
desfiintarea ~i interzicerea jertfelor Legii nu se va cai: Tu e~ti preot in veac, dupa
Vechiului Testament. randuiala lui Melhisedec" (Ps. CIX, 4). ~i ce
erau cele proaduse lui Dumnezeu de catre
Melhisedec? Erau paine ~i vin, cu care
Capitolul VIII rasplatea, felicitandu-l intr-un mod maiestos-
Alte dovezi din Sfanta Seriptura (Ps. CIX, divin, pe Avraam, dupa ce el a dobandit 0
4, Evrei VII, 11, Maleahi I, 11) despre victorie. Deci, daca Melhisedec, din alta
inloeuirea eultului Veehiului Testament eu semintie, este considerat ~i crezut ca tip al lui
eel al Noului Testament Hristos, s-a inlaturat desigur preotia levitica,
fiindca este cu neputinta ca Dumnezeu sa nu
Dar, poate va zice cineva dintre adversari: spuna adevarul ~i aceasta, mai ales dupa ce s-a
V oi, din care citate profetice ati invatat ca fagaduit cu juramant ca El va inalta pe Cel din
samanta lui David dupa trup, dupa randuiala
52 53
""

lui Melhisedec, Care este Arhiereu ~i Astfel, pentru cele spuse mai inainte,
Dumnezeu mai inainte de veci. A~adar, dupa proaducerea ~i painea ~i binecuvantarea ~i
ce au fost indepartati cei din semintia levitica, parga se considera ca tip al pururea Fecioarei,
cum s-a scris mai inainte, era necesar iara~i sa de Dumnezeu Nascatoare, care, dupa buna
se faca 0 schimbare ~i a Legii V echi ~i a placere a Tatalui ~i dupa vointa Fiului insu~i ~i
cultului ei, cum spune ~i marele Pavel undeva. Cuvantul ~i prin venirea peste ea a Sfantului
S-a randuit de catre Lege ca orice lucrare ~i Duh, primind in ea pe Unul din Sfanta Treime,
prescriptiune privitoare la cultul iudeilor sa se pe Fiullui Dumnezeu ~i Cuvantul, a nascut pe
savar~easca prin leviti ~i cei din aceea~i Dumnezeul desavar~it ~i pe omul desavar~it. Si
semintie cu ei. Ace~tia incetand, a incetat ~i iara~i - zic - pre cum Dumnezeu, Cel mai
Legea (Evr. VII, 11). Dar Dumnezeu a prezis presus de materie, luandu-~i trup din ea, cu 0
acestea ~i prin alt profet, vorbind despre jertfa singura ipostaza, era ~i om desavar~it,
~i cultul nostru: "lata, tamaie mi se aduce in tot asemenea noua intru totul, in afara de pac at,
pamantul" (Maleahi l, 11). tot a~a ~i Trupul Domnului Hristos, ca dintr-un
Acestea doar, cu privire la inaltarea pantece ~i din sangiuri ~i din camea trupului
jertfelor ~i obiceiurilor iudaice, cu privire la eel fecioresc, este taiat de catre diacon, din
preferarea a lor noastre, care se savar~esc peste toata painea (dospita), din evloghie ~i din
tot pamantul, prin jertfa cea nesangeroasa. prescura, a~a cum a practicat Biserica cea
Marel9, cu un cutit special de metal, pe care 11
numim lance (copie), chiar daca nu mai este
Capitolul IX timpul folosirii ei. Si a~a, oprind-o in mod
Autorul incepe explicarea proscomidiei special, partea din mijlocul acestei evloghii
este destinata pentru sfintire. Diaconul, care
Dar trebuie sa ne intoarcem vorbirea savar~e~te cu grija aceasta, dupa ce a pregatit,
acolo de unde am inceput digresiunea. De~i in o data cu Trupul, ~i Sangele Domnului, care se
forma de digresiune, acestea s-au spus pentru
patimile lui Hristos. 19 Adidi biserica Sfanta Sofia din ConstantinopoI, care
pe atunci era catedrala Patriarhiei Ecumenice.
54 55

~
va sfinti, in momentul corespunzator al rugaciunea proscomidiei. Astfel, Sfiintul Trup
patimii, prin venire a Sfiintului Duh, Cel de se lasa la proscomidie, ca ~i cum ar fi in
Betleem, unde s-a nascut Domnul Hristos, a
viata facator, lasa acestea la proscomidie, pana
ce preotul cite~te rugaciunea speciala a Carui na~tere a fost de la inceputul zilelor
veacului.
proscomidiei.
Totu~i, proscomidia simbolizeaza ~i locul
~ederii in Nazaret ~i, in plus, locul ~ederii
Capitolul X Domnului in Capemaum.
Simbolurile proscomidiei sunt: Betleemul, Tocmai pentru aceasta noi am spus mai
Nazaretul, Capernaumul. in momentul inainte, in introducere, ca un singur fapt din
inceperii sfintei liturghii, protosul ~i cele ce se savar~esc acum tine loculla doua ~i
arhiereul slujitor simbolizeaza pe Scantul la trei fapte din cele ce s-au savar~it atunci ~i,
loan Botezatorul ~i pe Domnul Iisus Hristos ca sa spun mai pe scurt, proscomidia
reprezinta timpul de treizeci ani, care prive~te
Diaconul insu~i, in momentul cand taie viata Sa dinainte de Botez.
Trupul dumnezeiesc din prescura, inchipuie In sfiir~it, se arata de catre arhiereu
ingerul care a grait catre Fecioara cuvintele: protosului intre preoti, momentul in care el va
"Bucura-te!" . trebui sa inceapa sfanta liturghie. Momentul
Cu toate ca ~i preotii 11 taie, totu~i in acesta infati~eaza momentul care a fost anuntat
Biserica cea Mare - Sfiinta Sofia - a~a se facea mai dinainte, de catre Profetul lsaia, al na~terii
din vechime, ca se taia prescura ~i de catre Profetului ~i Inaintemergatorului loan ~i al
diacon. Diaconul, care face aceasta lucrare venirii lui Hristos la noi. lsaia, impreuna cu
dupa obiceiul vechi din Biserica cea Mare, alti graitori de Dumnezeu, a profetit foarte c1ar
pregatind 0 data cu aceasta ~i Sangele ~i timpul na~terii amandurora acestora, ~i
Domnului, care se va sfinti in momentul timpul venirii lui Hristos. Despre loan a~a a
corespunzator al patimii, prin pogorarea de spus: "lata, eu trimit pe ingerul Meu inaintea
viata facatorului Duh, lasa aceste daruri la fetei tale, carele va pregati calea ta inaintea
proscomidie, pana ce preotul cite~te Mea" (Isaia XI, 3) ~i celelalte pe care le-a mai
56 57
~

prevestit despre el. Despre Hristos zice: "lata, Legiuitorul acestuia a fost Cel care s-a nascut
Fecioara in pantece va avea" (Isaia VII, 14) ~i la sfiir~itul zilelor.
toate cate a mai proorocit el, pentru patima ~i Trebuie sa ~tim ca, la inceputul fiecarei
ingroparea ~i Invierea Sa. Desigur ca, in acest slujbe, fie de dimineata, fie de seara, in primul
moment, aratarea tainei celei ascunse mai
rand se canta psalmii Vechiului Testament,
inainte de intemeierea lumii ~i-a primit in dupa aceea cantarile Noului Har, ca sa aiba
sfiir~it desavar~irea.
cuno~tinta toti ca este unul ~i acela~i Domn
Care a randuit ~i pe cele ale Noului Testament
~i pe cele ale Vechiului Testament, ~i Acesta
Capitolul XI este Hristos.
Preotul care incepe slujba Sfintei Liturghii Se canta a~adar, dupa cum am spus,
inchipuie pe Inaintemergator. Inceputul antifoanele, dupa prima ectenie, in primul rand
Sfintei Liturghii, ectenia, antifoanele ~i ca este bine sa ne marturisim Domnului, Care
explicarea lor s-a nascut pentru mantuirea neamului omenesc
fiind prezent alaturi de noi. In al doilea rand,
Preotul, in momentul in care face
sunt anuntate cu glas tare cuvintele: "Domnul
inceputul Sfintei Liturghii, reprezinta icoana
a imparatit", adica acum, prin excelenta,
Inaintemergatorului ~i Botezatorului loan, care
domne~te Cel care este mai inainte de veci
~i-a inceput predica zicand: "Pocaiti-va, ca s-a
imparat ~i Domn, imbracand trupul acesta
apropiat imparatia cerurilor" (Matei III, I),
umilit, pe care I-au numit, chiar Putere. Ceea
cand ~i boteza pe toti care se apropiau. Dupa ce multora Ii s-a parut 0 ru~ine, Mantuitorul a
ce preotul incepe Sfiinta Liturghie, se adauga, denumit-o slava Crucii (loan XII, 32). Precum
dupa prima rugaciune de cerere (ectenia
un imparat oarecare, care are totdeauna taria ~i
mare), citirile profetice, pe care Ie numim
puterea intru sine, nu se folose~te de ele pentru
antifoane, atat pentru ca ele se refera la cele ce
lupta impotriva du~manilor, care tiranizeaza pe
au prezis pe Cel ce s-a aratat mai dinainte (s-a
supu~ii lui, dar in cele din urma, voind sa Ie
nascut), cat ~i pentru ca, de~i Vechiul
faca dreptate acestora, ridicandu-se cu putina
Testament a fost inaintea Noului Testament,
armatura, ii rapune pe du~mani cu propria-i
58 59
forta navalnica ~i dupa ce i-a aruncat in
adancul pierzarii aude de la toti cei liberati de
tiranie: "Acum, a imparatit Domnul nostru, s-a Capitolul XII
imbracat cu putere", adica de la cei care numesc Pe Hinga cele trei antifoane, se adauga in
imparatie ~iputere vointa ~i hotararea lui, tot a~a prima parte a Sfintei Liturghii: "Pentru
~i profetul, prevazand timpul venirii in trup a lui rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu",
Dumnezeu-Cuvantul ~i rascumpararea neamului "Pentru rugaciunile sfintilor Tai" ~i
omenesc ~i distrugerea du~manului ~i a troparul "Unule-Nascut"
diavolilor cei impreuna cu el, inca ~i omorarea
mortii, pre cum ~i eliberarea celor tinuti de ea, iar La sfar~itul primului antifon se adauga:
unii dintre profeti vazand ~i pe~tera de la "Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu,
na~terea Domnului, care este in fata lor, au mantuie~te-ne pre noi". Pentru ce? Pentru ca sa
strigat acestea: "Acum, a imparatit Domnul" ~i se confirme intru totul cele spuse mai inainte
"acum, s-a imbracat cu putere". Aceasta nu despre simbolul pururea Fecioarei ~i anume ca
pentru ca mai inainte EI nu avea aceasta putere, ea este in fruntea acestei slujbe ~i a iconomiei
dar, de~i 0 are totdeauna, a fost randuita sa celei adevarate. Dupa antifonul al doilea,
izbucneasca in stralucire la un moment bine urmeaza cantarea: "Pentru rugaciunile sfintilor
determinat. tai". Fiindca noi, savar~ind srnnta liturghie
Harul Srnntului Duh obi~nuie~te sa pentru mantuirea sufletelor ~i iertarea
vesteasca mai dinainte cele viitoare ca pe cele pacatelor, este natural sa chemam in ajutor,
prezente ~i chiar ca pe cele ce au fost. spre mijlocirea prin rugaciuni, pe Maica
Domnului, care este mai presus decat toti
sfintii, chiar ~i decat puterile cere~ti, ~i dupa
aceea pe cei bine-placuti Fiului ei. De~i
cuvantul nostru urmator gase~te ca toti sfintii
sunt mijlocitori, totu~i este introdusa ca
mijlocitoare, de catre arhiereu, ~i
Preanevinovata insa~i, la cuvintele acestea:
60 61

L-
"Inca aducem tie aceasta slujba cuvantatoare".
Dupa alta explicatie, se spune ca acestea au
fost oranduite de catre Sfintii Parinti, Capitolul XIII
explicatie pe care 0 yom da atunci cand, cu Talcuirea Trisaghionului
ajutorul lui Dumnezeu, yom ajunge la locul (Sfinte Dumnezeule)
respectiv al slujbei divine. Acum, cuvantul
nostru sa urmareasca neintrerupt cele ce au Tot a~a a fost adaptat de catre Sfintii
mai ramas. Am ajuns chiar la antifonul al Parinti ~i imnul "Sfinte Dumnezeule", pentru
treilea. Troparul care se zice dupa sfar~itul ca Cel care este laudat prin cantarea troparului
antifonului al doilea, adica "Unule-Nascut, (Unule nascut) sa fie predicat ca una din
Fiule ~i Cuvantul lui Dumnezeu", a fost persoanele Sfintei Treimi, de aceea~i fiinta cu
adaugat de catre imparatul Justinian, ca un Tatal ~i cu Duhul Sfant, de. aceea~i fire ~i
sfar~it sfant al antifoanelor, fiindca acest tropar nedespaqit. Cei care clasifica atributele
se potrivea foarte bine cu simbolurile na~terii ipostatice, atribuie Tatalui cuvintele "Sfinte
lui Hristos. Acesta - spune troparul - Cel care Dumnezeule". Cuvintele "Sfinte Tare" Ie
s-a nascut, Care este Fiul Unul-Nascut ~i socotesc adresate propriei persoane a Fiului ~i
Cuvantul Tatalui, Cel mai inainte de inceput, Cuvantului. In sfar~it, cuvintele "Sfinte :tara de
dupa ce a primit sa se intrupeze din Sfanta moarte" Ie considera adresate Celui de viata
Nascatoare de Dumnezeu, pentru mantuirea :tacator ~i de aceea~i fiinta cu Tatal ~i cu Fiul,
adica Duhului Sfant. Dar cele trei cuvinte
noastra, dumnezeirea ramanand totu~i
neschimbata ~i neamestecata, este una din "Sfinte" se potrivesc pentru fiecare din cele
persoanele Sfintei Treimi, Care a primit sa se trei persoane ale dumnezeirii, pentru ca fiecare
faca ~i om ~i sa se ~i rastigneasca. Fiul s-a din ele este ~i sfanta, ~i tare, ~i :tara de moarte.
intrupat, coborandu-se din sanurile parinte~ti S-a unit a~adar ~i imnul "Sfinte Dumnezeule"
ale Tatalui, neimpaqit ~i nedespaqit. A~adar, cu troparul "Unule nascut", pentru a se arata
Cel care este impreuna-Iaudat ~i in Trisaghion unitatea naturii ~i consubstantialitatii Fiului cu
(Sfinte Dumnezeule) de catre puterile spirituale celelalte doua persoane. Pe de 0 parte, una este
~i cere~ti, este insu~i Mantuitorul nostru. fire a ~i substanta pentru cele trei persoane, pe
62 63
r.-

de aWi parte unul este numele comun, ~i 0 dumnezeire, oare se deosebe~te fata de
dumnezeirea, de~i fiecare dintre cele trei Trisaghionul cantat de noi?
persoane se nume~te Dumnezeu desavar~it. In A~adar imnul troparului "Unule nascut"
aceste cuvinte scurte se intelege bine ~i ceea ce s-a unit cu imnul Trisaghionului pentru ca
s-a spus astfel de catre marele teolog: Se ambele se refera la dumnezeire, marc and
imparte fara impartire, ca sa spun a~a ~i se
apropierea intrarii in altar a arhiereului, din
une~te prin impartire. Iar in alt loc, acela~i mijloc.
Sfiint Parinte zice: Nu ma grabesc sa impart pe
Cele Trei, ci ma grabesc sa spun ca Cele Trei
sunt intr-Una.
Capitolul XIV
Nimeni insa, care aude marturiile acestea Intrarea arhiereului in scantul altar
ale Trisaghionului, sa nu considere ca ele ~i-au simbolizeaza aratarea Domnului nostru
luat inceputul numai de la intruparea lui lisus Hristos la fluviul Iordan
Hristos, Dumnezeul nostru, fiindca din
vechime fusese citat, in mod mistic, de catre Sa vorbim despre aceasta intrare, cat ne
profetii graitori de Dumnezeu, prin Duhul va ajuta Dumnezeu, potrivit cu puterile
Sfiint. David, invatandu-ne cuvintele ~i noastre. Noi socotim ca intrarea arhiereului in
intelesul acestui imn, ne reda aceasta pe scurt, sfiintul altar simbolizeaza aratarea la Iordan ~i
ziciind: "Insetat-a sufletul meu dupa infati~area in public a lui Hristos, Dumnezeul
Dumnezeul eel tare, dupa Dumnezeul eel viu" nostru. Pentru aceasta, precum se pare, fii~iile
(Ps. XLI, 3); ~i in alta parte: "Prin cuvantul de marmura, inguste ~i negre, care se afla pe
Domnului cerurile s-au intarit ~i cu duhul gurii suprafata podelii Bisericii celei Mari, intocmai
lui, toata puterea lor" (Ps. XXXII, 5); iar in alt ca ni~te ~iruri ~i care dau impresia ca curg la
loc: "Intru lumina ta yom vedea lumina" (Ps. distante potrivite unele fata de altele, sunt
XXXV, 40). Dar imnul serafimic, care a fost numite fluvii.
scris de catre profetul Isaia (Isaia VI, 3) ~i care Pana la intrare, de~i exista Arhiereul-
contope~te pe cele "trei Sfinte" intr-o domnie Hristos, totu~i nu se aratase ~i nu se facuse
cunoscut tuturor, chiar daca ~edea in mijlocul
64 65
poporului, savar~ind inca ~i lucrari de pacat, dar, pe de alta parte, va veni din nou
supranaturale ~i extraordinare. Sosind in momentele cele mai de pe urma, cu aceea~i
momentul, preotul, care se gase~te in mijlocul persoana, sa judece viii ~i mortii, nu inca cu
altarului, inainte de intrarea arhiereului, astfel de corp, dar nici necorporal. Tocmai
intocmai ca Inaintemergatorul cand savar~ea pentru aceste motive, pe care EI insu~i Ie ~tie,
botezul pocaintei, vazand pe arhiereu intrand, privitoare la corpul absolut indumnezeit, se
se retrage la 0 parte, zicandu-~i in sinea sa in rostesc cuvintele: Veniti sa ne inchinam Lui,
lini~te ceea ce a zis ~i loan: "Acesta trebuie sa crezand in EI ca in Dumnezeu, cazand inaintea
creasca, iar eu sa ma miqorez" (loan III, 30) Lui pentru cele ce am pacatuit. Sa ne grabim ~i
~i de aceea ii cedeaza arhiereului locul, spre a sa ajuilgem la fata Lui intru marturisire ~i cu
savar~i pe cele mai mari. Cantarea "Veniti sa zdrobire de inima, pentru ca sa-L aflam pe EI
ne bucuram de Domnul", cantata de catre insu~i judecator milostiv, caci in iad nu mai
este marturisire. De aceea, acum trebuie sa
psalti, inmti~eaza cuvintele Apostolilor, dupa
Botezul Domnului, pe care Ie spuneau despre dam navala ~i s-o apucam inainte.
Hristos. Si mai inainte de a fi chemati, unii
rosteau: "Veniti, am aflat pe Cel dorit", iar altii
ziceau: "Vino ~i vezi" ~i, in fine, altii: "Au Capitolul XV
venit, au vazut unde sala~luie~te ~i au ramas la Suirea arhiereului in jetul arhieresc din
el in ziua aceea" (loan I, 38, 39) ~i, mai pe altar, dupa terminarea Trisaghionului,
scurt, toate cele in legatura cu Botezul, mai simbolizeaza suirea la ceruri a Domnului,
inainte de chemarea generala, Ie discutau precum ~i ridicarea de la Vechiul Testament
Ucenicii unii ...cu altii. Iar cuvintele: "Sa ne la inaltimea harica a Noului Testament
grabim catre fata Lui spre marturisire", aceasta
inseamna: Fiindcii, zice, Acesta Care s-a aratat Indata dupa intrarea in altar ~i dupa
acum este Dumnezeu mai inainte de veci ~i sfar~itul Trisaghionului urmeaza suirea
creator al cerului ~i al pamantului ~i al marii, arhiereului in jetul arhieresc inalt. Aceasta
dar acum s-a mcut om, asemenea noua, avand simbolizeaza suire a de pe pamant la cer ~i
toate cele proprii ale naturii omene~ti, in afara ie~irea din mijlocul vietii josnice a iudeilor ~i
66 67
ridicarea mai sus fata de Legea Vechiului inteleaga ca Hristos, Tatal pacii, a adus spre 0
Testament, ingaduita acestora dintr-un unitate ~i pe cele pamante~ti ~i pe cele cere~ti.
pogoramant indulgent, a~a incat de aici este
limpede ea dupa instituirea Botezului s-a tacut
inceputul primirii harului divino In continuarea Capitolul XVI
acestora, se introduce la mijloc stihul numit Citirea din Faptele Apostolilor ~i din
prochimen, care s-a numit a~a fiindca se a~aza Epistole inseamna alegerea Apostolilor de
inaintea tuturor simbolurilor harului nou. Dupa catre Domnul, iar efectul miraculos al
aceasta, devin cunoscute ~i chemarea predicii lor in lume confirma puterea
Apostolilor ~i desemnarea lor, prin citirea divina a Domnului Hristos ~i
Faptelor lor sau a Epistolelor. Pe langa acestea adevarul Evangheliei
se face cunoscut ~i harul celor care au scris
Sfintele Evanghelii. Actul pecetluirii prin Sa nu se scandalizeze cineva care aude
binecuvantarea pe care obi~nuie~te s-o faea acestea ~i sa nu spuna: Cum de ai a~ezat tu la
arhiereul dinauntru, la sfar~itul Trisaghionului, inceput, inaintea simbolurilor patimilor, cele
se caracterizeaza ca plinire, intocmai ca 0 savar~ite de catre Apostoli dupa Inviere?
pecetluire a cuvintelor profetice rostite mai Dar sa ~tii tu, care spui aceste lucruri, ca
inainte despre Hristos, caei venire a Lui in trup nici 0 enigma, nici un simbol, nici 0
a fost 0 pecetluire care sanctioneaza ca comparatie nu pot sa respecte intru totul, in
adevarate cele spuse mai inainte de profeti. mod neschimbat, asemanarea lucrurilor cu care
Aceasta a fost randuita ~i ca inceput al faptelor Ie compara20 ~i nici nu pot sa pastreze
marete, demne de Dumnezeu ~i al asemanarea persoanei ~i a momentelor ~i a
rascumpararii neamului omenesc. ordinii celei dintai ~i celei de a doua ~i a celor
Exista insa ~i 0 pecete a pacii aceleia care ce urmeaza, dar mai ales identitatea lor. S-au
a desfiintat domniile taramitate ~i a deeretat intati~at insa a~a incat sa poata purta icoana
pacea indelungata pentru popoare. De aceea,
arhiereul roste~te "Pace tuturor", tacand sa se 20 Cf. Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la
Evanghelia dupa Luca, cap. XVI.
68 69

"""-
prototipului, dar este cu neputinta a se pastra citirea Faptelor ~i Epistolelor dumnezeie~ti ale
ceea ce este asemanator. Sa spunem a~adar ca Apostolilor.
citirea din Fapte ~i din Epistole ne iniliti~eaza
alegerea Apostolilor ~i sfar~itul iligaduintelor
lui Hristos, Dumnezeul nostru, din care se Capitolul XVII
dovede~te puterea Lui ~i infailibilitatea intelesul citirii cu voce tare a Sfintei
adevarului, fiindca El a zis catre ei: "Veniti Evanghelii, al cantarii Aliluia ~i al diditului
dupa Mine ~i va voi face pescari de oameni" In acest moment
(Matei IV, 19). Prive~te cum pescarii ~i
ne~tiutorii de carte au scos lumea din adancul Citirea cu voce tare a Sfintelor ~l
in~eliiciunii ~i de la rasariturile soarelui pana la dumnezeie~tilor Evanghelii inseamna
apusurile lui se vestesc faptele lor, iar cuvintele, poruncile, legile inse~i ale
invataturile lor domina toate celelalte legi ~i Domnului Hristos insu~i, Dumnezeul nostru,
porunci. Dar ceea ce este mai minunat decat pe care le-a oranduit pentru noi, patimile,
toate este puterea iscusintei Apostolilor, care ingroparea, Invierea ~i Inaltarea Sa la ceruri.
n-a avut efect numai cat au zabovit ei in viata, Despre minuni, Evangheli~tii au alcatuit
a~a cum a fost cazul cu ceilalti pescari, dupa un cuvant scurt, lamurind printr-o vorbire
moartea carora a incetat ~i actiunea lor. Ceva scurta multimea nesfiir~ita de minuni.
~i mai de admirat: Cu toate ca ei au semanat Fiindca Dumnezeu, Cel slavit in ciintari,
samanta numai la 0 parte din toate neamurile, este ~i om in acela~i timp, Fericitii Parinti I-au
samanta aceea aruncata de ei a reinsufletit pe compus ~i imnuri mixte. Ca ~i imnul
multi pescari ~i vanatori ~i osta~i ~i negustori ~i Trisaghion, tot a~a ~i Aliluia este un imn
agricultori, care au adus rod insutit Stapanului ingeresc, pentru ca sa se faca cunoscut ca este
~i Creatorului, cum se poate vedea pana azi ~i Dumnezeu din cantarile ingere~ti iar, ca este
pana la sfiir~itul veacului acestuia ca multi om, sa se faca cunoscut din cele de la noi.
dintre cei necredincio~i se apropie de Sfantul Cadirea in momentul cantarii imnului
Botez, pescuiti de navodul acestor pescari. Aliluia, cu mi~carea continua a cadelnitei arata
Cam aceste lamuriri se pot da cu privire la harul Sfiintului Duh, care a fost dat Ucenicilor,
70 71

"'--
cand au fost trimi~i sa vindece toata boala ~i
toata neputinta in Israel.
Rugaciunea ~i cererile de dupa citirea Capitolul XVIII
Evangheliei pana la Imnul heruvimic ne indica Ducerea Sfintelor de la proscomidie pe
invatatura lui Hristos, Dumnezeul nostru, in sfanta masa inseamna drumul din Betania
timpul celor trei ani ~i catehizarea celor care la lerusalim al Domnului Hristos, inaltarea
au fost pregatiti pentru Botez, pentru care i-a Sa pe cruce, ingroparea, Invierea'
atras puterea cuvintelor ~i efectul minunilor. ~i Inaltarea la ceruri. Sfanta mas a, cu
Atunci, ~i catehumenii, ~i cei care inca nu erau acoperamantul ei, cu pozitia ei in mijlocul
vrednici pentru Sfintele Taine ale lui Hristos altarului, cu liniile perimetrului ei,
sunt trimi~i afara. Rugaciunile tacute in acest simbolizeaza cerul ~i pamantul, care se
interval de timp sunt ~i pentru catehumenii unesc pentru jertfa ce se savaqe~te aid
in~i~i, ~i pentru credincio~i ~i chiar pentru
arhiereul insu~i. Stramutarea Sfintelor, zic, a Trupului
Sfintii Parinti, gandindu-se cum trebuie sa Domnului ~i a Sangelui, de la proscomidie ~i
fie sufletul ~i mana celui care se va atinge de ducerea lor pe sfanta masa, dupa Heruvic,
preacuratul Trup al lui Hristos, Dumnezeul simbolizeaza mergerea Domnului din Betania
nostru, crt acesta (sufletul) trebuie sa fie mai la Ierusalim. In acel moment, ~i marea
curat decat razele soarelui, au randuit multime de popor ~i copiii evreilor ii aduceau
rugaciunile pentru iertarea pacatelor, care va fi Domnului cantari de lauda, cu adanca simtire,
prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu. ca unui imparat ~i biruitor asupra mortii. Dar ~i
ingerii, impreuna cu heruvimii, ii aduceau
intreita cantare de lauda, in mod intelegator.
Diaconii poarta sceptrele ~i sabiile21 mari ca

21 Subota latina spune: Hine in pieturis Graeeae missae

vides angelos, quorum vieem gerunt diaeoni, gladiis


armatos. Et eaeremoniarum apud nos magistris baeulus
instar seeptri est ("De aeeea, in pieturile liturgiee
72 73
deasupra al sfintei mese, ca un cer
simboluri ale impara-tiei, pe care Ie purtau in
impodobit, iar pe de alta parte au delimitat
vechime, precum ~i evantaiele, care se numesc altarul sfant sub cele patru coloane ale
ripide ~i care sunt simbolul heruvimilor. Imnul
baldachinului, fapt prin care se impline~te ~i
heruvimic, cantat, ne indeamna pe toti, de aici cuvantul profetic care zice: "Dumnezeu a
~i pana la sfar~itul Sfintei Liturghii, sa avem
savar~it mantuirea in mijlocul pamantului"
mintea mai atenta, lepadand toata grija cea
(Ps. LXXIII, 18), toti marturisind ca centrul
lumeasca, ca unii care yom primi pe Marele
pamantului a fost delimitat in Ierusalim ~i
Imparat prin Sfanta Imparta~anie. acolo a indurat Domnul toate cele ale
Depunerea Sfintelor pe sfanta mas a ne
patimilor: tradarea, judecata, cele mai inainte
aminte~te in acest moment foi~orul cel
de cruce ~i cele de dupa rastignire. Fiindca ~i
a~temut, iar dupa putin timp aceea~i depunere sfanta masa ne infliti~eaza 0 linie de
a Sfintelor ne aminte~te ~i inaltarea pe cruce ~i intretaiere a cerului ~i a pamantului ~i fiindca
la sfar~it simbolizeaza ingroparea ~i Invierea ~i
are pozitia ca un centru al coloanelor ~i al
dupa aceea Inaltarea.
ripidelor in cerc, in mod natural, ea insa~i ar
Daca Fericitii Parinti n-ar fi prezentat pe
putea fi considerata drept cer. Fie ca s-ar
fiecare in parte din cele ce s-au savir~it
gasi in India, fie ca s-ar gasi in Insulele
atunci, ceasul ~i timpul ~i locul, inca ar mai Britanice, sfanta mas a ne face sa intelegem
fi fost nevoie de alte stramutari ~i de mai ca lucreaza mantuirea in mijlocul
multe altare ~i de pe ele sa se savar~easca
pamantului, prin cele ce se savar~esc pe ea.
Taina iconomiei divine, ca ceva repro~abil. Celui care zice ca nu fiecare biserica are
Ei au imitat un mod de lucrare demn de
baldachin ~i fundament-piedestal ~i
creatia divina, atat cat ii este ingaduit omului colonade, este de ajuns sa-i spun em ca in
sa imite ~i sa savar~easca cele dumnezeie~ti. fie care biserica este statomicita prin lege
Ei au intocmit, pe de alta parte, acoperi~ul de forma semicirculara a altarului. Si absida
grece~ti vezi Ingeri al caror rol 11Indeplinesc diaconii,
altarului reprezinta emisfera cereasca, avand
Inarma!i cu sabii. La noi, bastonul pe care-l au superiorii in mijloc, sub ea, sfanta masa.
Bisericii In timpul ceremoniilor este In loc de sceptru al
stapanirii"). 75
74

------
ni~te neintelepti ~i fara judecata sa indraznirn
catre aceste Sfinte Daruri, nici ca ~i cum am
Capitolul XIX savar~i ceva cornun, neschirnbabil, cu fapta ~i
Indatoririle clericilor ~i credincio~ilor de a cu gandul (puterea), conform deprinderii de
se patrunde de insemnatatea celor fiecare zi, pentru ca sa parern ca aducern 0
ce se rostesc ~i se savar~esc in aceasta parte jertfa bineplacuta lui Durnnezeu, ci, dupa ce
a Sfintei Liturghii, care se nume~te vorn cunoa~te cu c1aritate pe fiecare dintre
"anafora" prototipurile care se savar~esc acurn, pentru
cine ~i in ce mod se savar~esc, ni se fixeaza in
Dupa depunerea Sfintelor Daruri pe sfanta rninte ceea ce este util ~i drept.
rnasa, arhiereul facand rugaciunea pentru sine Se cade deci ca cei initiati ~i conducatori
~i pentru popor, cere ca sa fie bine placuta lui in cele tainice, adica preotii ~i arhiereii ~i toti
Durnnezeu ~i Tatal jertfa cea pusa inainte a care slujesc acestea, sa cunoasca ratiunea celor
Unuia-Nascut Fiului Sau. Acesta, Cel jertfit, ce se savar~esc ~i la ce se refera fiecare in
S-a dat pe Sine insu~i ca jertfa spre slava parte. Acest lucru este propriu naturii
Tatalui Sau propriu, de~i Tatal n-a cerut rationale, cum ne porunce~te ~i cuvantul: "Cu
aceasta, iar sangele varsat spre cinstea intelepciune sa luarn arninte". Acestor cuvinte
parinteasca a devenit pret pentru eliberarea Ie urmeaza: "Sa starn bine, sa starn cu frica, sa
intregii orneniri, intocrnai ca un pret de luarn arninte, Sfanta Jertfa". Care este jertfa?
rascurnparare. Este lirnpede ca ea este privirea atenta catre
Apoi, diaconul roste~te cu voce tare: "Sa prototipurile sirnbolurilor ce se savar~esc,
ne iubirn unii pe altii", a~a incat sarutarea pentru ca ~i nurnele de anafora insemneaza
sirntita care se face acurn sa fie prirnita ceva care serve~te la aratat ~i la asernanare ~i
intelegator in inirna ~i sa inlaturarn tot gandul pentru aceasta, infrico~andu-ne ~i, in acela~i
rau. tirnp, inlacrirnandu-ne, ca unii care acurn
Diaconul, glasuind poruncitor, repeta vedern pe Dumnezeu-Ornul patirnind pentru
cuvantul "u~ile", zicand: "U~ile, u~ile, cu noi, a~a sa starn cu atentie, cu intelepciune,
intelepciune sa luarn arninte", adica, nu ca pentru ca, cu pacea ~i cu lini~tea fiintelor
76 77
rationale de pe pamant, producand sau inaltfmd fie cunoscut tuturor ca Unul din Treime ,
acestea, sa ne invrednicim sa vedem sfanta
Fiul Cel Unul-Nascut ~i Cuvantul Tatalui
Inviere a Sa ~i de aici sa ne umplem de
Celui tara de inceput s-a tacut ~i om,
bucurie, dar mai ales noi cei care ne
pentru mantuirea noastra, intrupandu-Se
imparta~im cu vrednicie cu Sfantul Trup, in
din Sfanta Fecioara, rastignindu-se ~i
acest loc sfant, caci ace~tia impreuna patimesc
ingropandu-se, ~i inviind. Aceste lucruri
cu EI ~i se ingroapa ~iinviaza impreuna cu El.
sfinte sunt savar~ite dupa sfintele Sale
porunci, pentru ca nu numai prin vorbe, ci,
neincetat, ~i prin faptele mantuirii noastre,
Capitolul XX care se savar~esc, sa ne aratam ca traim,
Credincio~ii raspund ca vor aduce lui
dar in acela~i timp ca traim intr-un mod
Dumnezeu, ca jertfa de lauda, mila ~i pacea
demn. Sa marturisim, pe de 0 parte, ca EI a
~i ca vor avea inimile lipite de Domnul. Se
rabdat patimile cu trupul, dar pe de alta
roste~te Crezul, in auzul tuturor,
parte, ca dumnezeirea Lui s-a pazit
fiindca tainele credintei nu mai sunt
nepatimitoare, dar in acela~i timp sa
interzise ca in epoca primara cre~tina, cand
marturisim acestea, pentru ca, prin rostirea
se respecta disciplina arcana cu voce tare a acestui Simbol dumnezeiesc,
~i cei ne~tiutori, ~i cei neinvatati, auzindu-l
Pe langa acestea, arhiereul ne
rostit, sa priceapa intru totul formulele
indeamna: "Sus sa avem inimile ~i toata
misterului credintei, care nu mai sunt
mintea". Credincio~ii, rostindu-se acestea,
interzise pentru auzurile multora.
tagaduiesc ca vor proaduce in primul rand
mila, apoi pace, ca jertta de lauda. Ei mai
marturisesc ca tot a~a au ~i inimile catre
Domnul, precum li s-a poruncit.
Dupa acestea s-a stabilit sa se
rosteasca dumnezeiescul Simbol al
credintei ortodoxe, pentru ca din aceasta sa
78
79
celelalte cate I-au impins spre prapastia
tagaduirii, ingaduindu-i-se ca, dupa aceasta
cadere sa ajunga la ridicare ~i lauda.
Capitolul XXI
Momentul in care se ridica aerul ~i cand
Inchiderea u~ilor imparate~ti, tragerea
se strange perdeaua ~i cand se deschid u~ile
perdelei ~i acoperirea Sfintelor Daruri cu
inchipuie dimineata in care L-au adus pe
"aerul" simbolizeaza noaptea intunecoasa
in care Domnul Hristos a fost judecat Domnul ~i L-au predat conducatorului Pilat
din Pont. In momentul acesta, adica in
la Ana ~i Caiafa ~i cele ce s-au intamplat cu
momentul inchiderii u~ilor ~i a perdelei, Sfintii
Scantul Apostol Petru
Parinti au randuit ca ipodiaconii sa stea afara
Inchiderea u~ilor ~i tragerea perdelei de in spatiul sfantului naos, ca intr-o curte a
sfantului altar, inlaturand orice obiect de
deasupra lor, precum se obi~nuie~te in
scandal din mijloc, dandu-i afara ~i trimitandu-i
manastiri ~i acoperirea Sfintelor Daruri cu un
inapoi pe cei care, cu neru~inare ~i lipsa de
acoperamant numit aer, inseamna, dupa cum
credem, noaptea aceea in care a avut loc respect, alearga incoace ~i incolo, spre
tradarea Domnului de catre ucenicul Sau ~i vatamarea sufleteasca a celor curati suflete~te,
ducerea la Caiafa ~i infati~area la Ana ~i ca pe 0 sluga oarecare. Cei care rostesc cu
marturiile mincinoase, desigur ~i batjocurile ~i voce tare cuvintele: "Cati suntem credincio~i",
intaresc pe credincio~ii care sunt de fata,
scuiparile ~i toate celelalte ce s-au intamplat aducandu-le aminte in mod tainic de caderea
acolo. Pentru ce altceva a fost numit aer acest
lui Petru, tocmai in acest moment, pentru ca
acoperamant, decat ca ceea ce este acoperit de
el reda intru totul margine a atmosferei nici unul dintre ei, furat prin infrico~are sau
intunecoase a noptii de care s-a vorbit? In prin vicle~ug de catre demoni, care stau
totdeauna in rugul de foe al pedepsei ~i care
noaptea aceasta, ~i marele Petru, stand afara la
introduc cugetari arzatoare mai ales in inimile
poarta, a fost introdus inauntrul curtii, prin
celor mai ridicati in virtute, sa nu ~ovaie cu
mijlocirea ucenicului cunoscut arhiereului.
Aici, intampinandu-l ~i sluga ~i cei care ~edeau mintea, sa nu se gandeasca numai la scuiparile
langa rugul focului, il mustrau ~i i-au urmat ~i peste obraz ~i la batjocoriri, ci sa fie atent ~i la
80 81
sangele, ~i la patimile, ~i la moartea Domnului sfant ~i nici vreo slujba corespunzatoare, sa nu
Hristos Dumnezeu. Si in situatia aceasta, cada intr-o astfel de pri'ipastie?
intocmai ca un aparator al lui Dumnezeu, sa-I Unii spun ca ipodiaconii reprezinta
daruiasca ceea ce este intru totul lipsit de simbolul toiagului legal, care era tinut in mana
durere ~i ceea ce nu cauzeaza, neintelepte~te, de cei care mancau pasca aceea, fiindca
nici 0 durere ~i a~a sa se repeada asupra ipodiaconii, stand afara, obliga pe credincio~i
prapastiei celor cu inchipuiri, facand sa se la lini~te, din partea lor, pentru ca preotii din
vada tagaduirea de catre ei a intregii interior, avand lini~tea asigurata ca 0 baza
iconomii a lui Hristos in atelierul ascuns al sigura, sa savar~easca in lini~te sfintele mistere
cugetului lor. liturgice.

Capitolul XXII Capitolul XXIII


Sa ne ferim de a cadea in prapastia in care Diaconii, cand apara inceti~or Sfintele
s-a prabu~it insu~i Smntul Apostol Petru Daruri cu ripidele, simbolizeaza puterile
cere~ti, care au fost alaturi de Domnul
Ia seama, deci, cum ne-au invatat Sfintii Hristos in noaptea condamnarii. Crucea
Parinti sa ne infati~am faptele marelui Petru, a devenit obiect de venerare pentru cre~tini
din acel moment ~i loc, ca sa ne gandim ca,
de~i era temelia Bisericii, pe care insa~i Ce ar putea sa spuna cineva despre
Biserica avea sa fie zidita, Providenta a dispus ripidele sfinte, tinute acum in mana de catre
in mod chibzuit sa i se ia episcopatul sfant, in diaconi ~i mi~cate de catre ei pe deasupra
acel moment, aceluia care, scufundandu-se in Sfintelor, ca ~i cum ei ar fi intr-o stare de
astfel de gre~eala, era in pericol sa se incremenire, pana la plinirea rugaciunii:
prabu~easca. "Trimite Duhul Tau cel Sfant peste noi ~i peste
Cum ar fi cu putinta, ca dintre cei care aceste Daruri ce sunt puse inainte"?
exista azi, care n-au obtinut nici episcopatul Pe de 0 parte, este indri'iznet sa mai
vorbe~ti despre acestea, dar pe de alta parte,
82 83
pentru ca am consimtit 0 data sa ne supunem inceput al lucrarilor ~i puterilor dumnezeirii,
indemnului celui care ne-a poruncit, haide sa fiindca de aici s-a facut cutremurul acela al
vorbim ~i despre acestea, cu ajutorul lui pamantului intreg ~i intunericul de trei ceasuri
Dumnezeu. Daca acestea vor fi bine primite ~i peste tot pamantul, chiar ~i despicarea pietrelor
de catre altii, Domnului sa-I multumim. Eu ~i a catapetesmei templului ~i deschiderea
~tiu bine ca acestea nu sunt intru totul mormintelor, inca ~i invierea mortilor ~i cate a
criticabile ~i nici nu sunt in afara dogmelor savar~it Mantuitorul, coborandu-se in iad.
credintei cre~tinilor. Noi spunem deci ca
totdeauna ~i peste tot au asistat ~i puterile
cere~ti pe Domnul Hristos, mai ales in noaptea Capilolul XXIV
aceea in care a fost dat. A~adar, Puterile cere~ti Ecfonisul "Cantarea de biruinta, cantand,
insele, vazfmd aducerea la Caiafa, infati~area strigand ..." care se roste~te inainte de
la Ana, marturiile mincinoase, lovirile cu rugaciunile pentru sfintirea Darurilor, este
vergile, scuiparile, palmele peste obraz, imnul triumfal al puterilor cere~ti,
batjocura aceea a iudeilor, imbracarea cu inaltat Domnului pentru biruinta Sa asupra
hlamida ro~ie de catre soldati, coroana de patimii ~i a mortii
spini, inchinaciunile in batjocura ~i toate cate
ni Ie istorisesc Sfintele Evanghelii ~i cate Ie-au De aceea, dupa ce Domnul Hristos a ajuns
lasat la 0 parte, poate, din cauza multimii lor, la locul rastignirii, Puterile cere~ti au lasat
nedumerite pentru fiecare din cele petrecute ~i infati~area de incremenire ~i uimire. Diaconii
uimite de marimea indelung-rabdarii Lui, vantura, deci, ripidele sfinte spre amintirea
acoperindu-~i fetele lor, se intorceau cu spatele faptelor acelora, cum s-a spus. De aici reiese
~i iara~i, adanc mi~cate, i~i reintorceau fata la limpede ca toate ocarile de dinaintea
El. Aceasta 0 faceau puterile cere~ti continuu, rastignirii, onorurile aduse in deradere ~i
pana la inaltarea Domnului pe Cruce, caci batjocurile se rasfrangeau mai mult asupra
crucea a devenit sfar~it al patimilor trupului ~i Celui ce suferea, precum ~i asupra puterilor
al ru~inii dupa acestea, ceva mai mult, aceasta cere~ti. Fiindca Cel ce a patimit acestea a fost
a devenit slava, iar nu ru~ine, fiindcii ea este om desavar~it ~i tot a~a era ~i Dumnezeu
84 85

--
desavar~it, intr-o singura persoana purtand rugaciunea, mai ales a Marelui Vasile, dar ~i a
doua firi, neamestecate, neschimbate ~i dumnezeiescului Hrisostom, care incepe de la
invariabile, pe de 0 parte, firea omeneasci'i a firea dumnezeiasca ~i ajunge pana la intrupare
indurat patimile, dar pe de alta parte, firea ~i dupa ce (ace~ti doi sfinti) au expus toata
dumnezeiasca a fost ferita de patima. Potrivit iconomia mantuitoare, rostesc cu glas inalt:
cu acestea, ~i slujitorii initiati ai mantuirii "Luati, mancati ..." Se pare ca lipsa cuvantului
noastre, ~i invatatorii no~tri in cele tainice, "toti" din cuvintele "Luati, mancati" ~i adaosul
cand canta pentru iconomia divina a patimii ~i lui indata in "Beti dintru acesta toti" stamesc 0
indelunga-rabdare, inalta doxologia curata ~i discutie. Noi spun em ca acest cuvant "toti" are
vrednica de Dumnezeu firii celei mai presus de un inteles dublu: istoric ~i spiritual, in acela~i
fiinta a lui Dumnezeu, intocmai ca pe 0 timp. Intelesul istoric 11 are pentru ca se refera
doxologie adusa Lui de catre heruvimi ~i la vic1e~ugul tradatorului, savar~it chiar cu
serafimi.
Sfintele Taine, iar intelesul spiritual 11 dau de
Tocmai spre aceasta ne indrumeaza pe noi Dumnezeu vazatorii Apostoli ~i Sfintii Parinti.
ecfonisul numit al cantarii de biruinta, fiindca Trebuie sa spunem mai ales intelesul spiritual:
trebuie sa ne ridicam acolo de unde am Dupa ce toti Ucenicii au primit sfanta paine
coborat.
din mainile lui Hristos Dumnezeul nostru,
dupa ce s-au imparta~it cu frica lui Dumnezeu
~i cu credinta, numai luda, luand-o, a ascuns-o
Capitolul XXV ~i aratand-o iudeilor a expus batjocurii Sfanta
Cele ce urmeaza dupa "Sfant, Sfant, Sfant Taina. Tocmai de aceea, cum spun Sfintii
Domnul Savaot": "Luati, mancati...", "Beti Parinti, se adauga zicerea: "Caci nu voi spune
dintru acesta toti. ..". Se vorbe~te despre taina ta vrajma~ilor tai" la "Cinei Tale celei de
cuvantul toti, arata~du-i-se intelesul taina". Desigur, Sfantul Sange, pe care toti I-au
primit cu buzele ~i cu gurile lor dintr-un singur
lmediat dupa ecfonisul rostit, urmeaza pahar, n-a putut sa-l ascunda vic1eanul, dar,
trisaghionul ("Sfant, Sfant, Sfant Domnul luandu-Ila fel ca ~i ceilalti, I-a baut. Domnul,
Savaot"). Cantandu-se acesta, se zice Care cunoa~te toate mai inainte de a se fi
86 87
intamplat, ~tiind acest lucru, a omis cuvantul cel Mare zice celor care nu sunt inca
"toW' la ceea ce a spus despre Paine, dar la botezati, cu Sfantul Botez: "Dulceata,
cele privitoare la pahar, fiindca ~i Iuda se va mierii, cum s-o fac eu cunoscuta celor care
imparta~i din el, I-a adaugat. A~a s-a spus cu n-o cunosc? Gusta!i ~i vede!i ca bun este
privire la aceasta. Domnul" (Ps. XXXIII, 9). Desigur ca cei
ce au crezut, cei care de acum fac parte din
ceata dreptcredincio~ilor, sa nu ia Sfintele
Capitolul XXVI Taine cu totul indiferent ~i fara cercetare de
indatorirea cre~tinilor de a fi vrednici sine, caci Apostolul zice: "Cerceteaza-se
pentru primirea Sfintei imparta~anii deci omul pe sine ~i numai a~a sa manance
din asta paine ~i sa bea din acest pahar" (I
De acum inainte, potrivit cu aceste Cor. XI, 28). El spune acest lucru aici cu
cuvinte, trebuie sa explicam ~i ceea ce a privire la fiecare credincios. A~adar, cel
fost prezentat intr-o forma sensibila de ce-~i da seama ca el nu este vrednic de
catre cunoscatorii tainelor, spre folosul ~i imparta~irea cu aceste Sfinte Taine, nici
inva!atura de ob~te. sa nu indrazneasca sa Ie ia, nici sa Ie
S-a spus in mod c1ar "Lua!i, manca!i", manance.
printr-o porunca de inva!atura ~i de indemn Pentru aceasta s-a omis cuvantul "to!i"
catre to!i oamenii, pe care ~i mai parinte~te de langa cuvantul "lua!i", adica "lua!i"
ii indeamna Sfin!ii Parin!i, pentru ca cei numai aceia care ave!i con~tiin!a cercetata.
necredincio~i sa se apropie de credin!a nu Cu privire la cuvintele "be!i to!i", ele sunt
adu~i cu for!a sau cu sila, ci mai ales o porunca pentru cei care s-au imparta~it cu
convin~i ~i prin libera alegere a sufletului, Sfantul Trup, care Ie porunce~te zicandu-le:
ceea ce cere porunca religiei ~i a credin!ei. Nimeni din cei care s-au invrednicit sa se
Pe de alta parte, dupa ce ne-am apropiat ~i imparta~easca cu Sfantul Trup sa nu zica in
ne-am cura!it prin Sfantul Botez, tot a~a sa sinea lui ca nu este nevoie sa bea ~i din
ne invrednicim sa primim hrana cea Sange, ci to!i cali v-a!i imparta~it din Trup,
nepieritoare a inva!aturilor. Sfantul Vasile be!i ~i din Sfantul Sange din potir, pentru
88 89
ca ~i prin aceasta sa marturisiti ca doua
sunt firile intr-o singura persoana22. Si a~a
pre cum primiti aceasta ca un pret pentru Capitolul XXVII
libertatea lumii, pret oferit de buna voie, Arhiereul roste~te epiclesa. Autorul explica
siliti-va sa dobanditi voi in~iva libertatea, deosebirea dintre textul SC3ntului
in mod desavar~it. Intru totul am fost Vasile eel Mare ~i eel al SC3ntului loan
incredintati ca noi bem Sangele acesta, in Hrisostom ~i mentioneaza ca SC3ntul loan
amintirea Aceluia, fiindca cuvintele "Ori introduce in Liturghia sa ~i rugaciunea
de cate ori yeti manca painea aceasta ~i pentru pomenirea ~iin favoarea sfintilor
yeti bea paharul acesta" (I Cor. XI, 26) parinti, a patriarhilor ~i dreptilor,
arata ca in fiecare zi trebuie sa se dupa epiclesa
savar~easca aceasta de catre cei care pot ~i
ca trebuie sa slavim patimile Lui pentru noi Dupa rugaclUnea de invocare a
~i sa-I inaltam imne de lauda pana la a Sfantului Duh, arhiereul arata cu mana
doua ~i slavita venire a Lui. Sfintele, zicand: "Si fa adica paine a
aceasta insu~i cinstit Trupul Domnului ~i
Dumnezeului ~i Mantuitorului nostru Iisus
Hristos, iar ce este in potirul acesta, Insu~i
cinstitul Sange al Hristosului Tau, care s-a
varsat pentru viata lumii, prefacandu-Ie cu
Duhul Tau cel Sfant',23.
N oi ~tim ~i credem ca aces tea a~a se
prefac cum cere epic1esa.

23 Textul citat aici de Teodor de Andida este corupt. El


22 Argument ortodox pentru impiirtii~irea credincio~ilor citeazii din Liturghia Sfantului Vasile, dar inversand
"sub utraque specie", iar nu "sub unica specie ritu". ultimele propozitii ale frazei.
90 91
Marele Vasile insa, inaintea cuvintelor cu toti dreptii, la rand. Graitorul de Aur
"prefacandu-Ie cu Duhul Tau cel Sfant", a ins a, cum s-a aratat, spune ca este drept ca
pus cuvintele: "cel care s-a varsat pentru jertfa sa fie adusa ~i pentru ei. Fire~te, nu
viata lumii". Acestea nu sunt in numai pentru pacato~i ~i-a varsat Sangele
contradictie unele cu altele, caci, pe de 0 Pastorul eel bun ~i s-a facut pe Sine j ertfa
parte, unul (Sfantul loan Hrisostom) a scris Tatalui spre rascumpararea lor, dar de
aceasta cu scopul ca sa arate atributul acum chiar ~i pentru dreptii in~i~i, caci nu
Duhului, incepator al vietii, iar pe de alta exista care sa traiasca ~i sa nu pacatuiasca,
parte, altul, a carui claritate in vorbire urca chiar daca 0 singura zi ar fi viata lui. De
pana la cer (Sfantul Vasile) ne arata ca ~ndata, ce toti sunt vinovati, pentru toti a
exista aceea~i fiinta ~i lucrare, pe langa murit, fiindca toti cei care au fost inainte
aceea~i vointa ~i putere a Treimii, atribuind de cruce s-au facut vinovati din cauza
Tatalui cooperarea la prefacerea Sfintelor. calcarii poruncii de catre cel intai zidit ~i
De aici, amandoi confirma ca toate cate din cauza altor rilutati, care s-au continuat
lucreaza Tatal, acelea~i lucreaza ~i Fiul ~i ~i au fost inlantuiti de catre moarte. Nici
Sfantul Duh ~i cate lucreaza Fiul, acelea~i Legea lui Moise n-a mantuit pe vreunul din
~i Tatal ~i Mangaietorul, ~i cate lucreaza ei. Unul deci a murit atunci pentru toti. Noi
Acesta, acelea~i ~i Tatal ~i Unul-Nascut. marturisim ca vedem insa~i moartea ~i
De acum inainte, rugaciunea numita de Invierea prin misterele liturgice ~i este clar
dupa sfintirea Sfintelor Daruri, care ca acum se implinesc de catre cei ce aduc
contine un inteles dublu, ~i pe cel din jertfa dupa vrednicie toate cele ale vremii
mintea Marelui V asile, ~i pe al celui care de atunci.
are 0 gura mai de pret decat tot aurul,
stralucitul loan, Ie infati~eaza cele mai
frumoase lucruri celor care Ie cauta.
Sfantul Vasile introduce astfel pomenirea
sfintilor, zicand: Ca sa aflam mila ~i har,
impreuna cu toti sfintii parinti, patriarhi ~i
92 93
imnuri heruvimice ~i serafimice, ca pe toate
celelalte cate sunt mai presus de vrednicia lor,
Capitolul XXVIII fie rostindu-le cu vocea ridicata, fie
Arhiereulliturghisitor poate sa mijloceasca pronuntandu-le in sinea lor, precum ne arata
cu rugaciunile sale chiar ~i pentru sfintii foarte limpede marele Dionisie. El spune ca
in~i~i,pentru ca el poarta in sine chipul Sfanta Liturghie, care se savar~e~te sub ochii
Marelui Arhiereu, pe Hinga ca no~tri, se savar~e~te spre imitarea puterilor
este ~i arhiereu luat dintre oameni cere~ti ale cetelor acelora al caror simbol il
poarta liturghisitorii, unii fiind ale~ii locului ~i
Dar sa nu zica cineva: cum le-ar fi cu rangului intai, altii ai locului al doilea ~i ale
putinta arhiereilor in~i~i sa mijloceasca pentru celor urmatoare. Pe diacon il nume~te
ace~ti sfinti?24 Nu este ceva imposibil aceasta, curiititor, pe preot luminiitor, iar pe arhiereu
mai ales din partea celor care s-au invrednicit desiivar:jitor.
sa poarte chipul Marelui Arhiereu. De altfel, ei Cand ai sa auzi "Inca aducem Tie aceasta
in~i~i ne arata ca, dintre cele rostite sau slujba cuvantatoare" ~i ca arhiereul murmura
savar~ite de catre ei in Sfanta Liturghie, pe tainic ~i chemarile altor sfinti, ca roste~te cu
unele Ie savar~esc ca arhierei luati dintre voce inalta, mai patrunzatoare: "Mai ales
oameni, iar pe altele Ie proaduc lui Dumnezeu pentru prea sfanta, pre a curata, pre a
ca savar~ite mai presus de om, ca pe ni~te binecuvantata Stapana noastra, de Dumnezeu
Nascatoare", cine crezi tu ca este cel ce spune
acestea? Eu cred ca aceasta se spune de catre
24Intr-o nota dedesubt, editorul din Migne, P.G., explica persoana Domnului, fiindca in alta parte
in limba latina sensul rugaciunii din Liturghia Sfantului
rugaciunea spune: "Caci Tu e~ti Cel ce aduci ~i
loan Gura de Aur, de dupa sfintirea Darurilor: "Desigur
ca noi pomenim la sfanta mas a insa~i pe martiri, nu a~a Cel ce Te aduci, Cel ce prime~ti ~i Cel ce Te
precum pomenim pe altii, care se odihnesc in pace, ineat imparti", pentru ca sa se arate deci ca numai
chiar sa facem rugaciuni pentru ei, ci mai degraba ii Domnul Dumnezeu-Omul este rura de pacat ~i
pomenim, pentru ca ei in~i~i sa se roage pentru noi, ca, pur ~i simplu, El s-a dat pe Sine pentru toti
pentru ca sa fim nedezlipiti de urmele lor" (Fer.
~i ca toate cate s-au savar~it atunci, patima
Augustin, In loan tractatus, LXXXIV, 1).
94 95

~
ingroparea ~i Invierea, acestea toate se invrednicim de treapta din locul celor care,
savar~esc ~i acum prin simboluri, pentru cei ce avand cu adevarat 0 viata neprihanita, I-au fost
credo S-a stabilit de catre graitorii de bine placuti, iar nu sa fim intre cei de la stanga
Durnnezeu ~i de catre invatatori ca acestea sa ~i osanditi. Mai important este sa intelegem ca
se savar~easca in acela~i feI. acestea sunt spuse ~i savar~ite ca din partea lui
Hristos, caci Cel ce se jertfe~te in mod
nesangeros este Fiu ~i Cuvant ~i Miel ~i
Capitolul XXIX victima, in acela~i timp, ~i tot El insu~i este ~i
Domnul Hristos este in Sfanta Liturghie, in Arhiereu in veci. A~adar, El insu~i mijloce~te
acela~i timp, «~i Miel, ~i victima, ~i pentru noi la Tatal Sau. Insu~i faptul ca preotul
Arhiereu» ~i de aceea mijloce~te pe Hinga zice: "Luati, mancati, acesta este Trupul Meu",
Tatal pentru toti, chiar pentru sfinti oare, nu este spusa aceasta ca din partea lui
Hristos insu~i? Astfel, cele spuse de catre
La intelegerea clara ne conduce ecfonisul arhiereu in Sfanta Liturghie au un inteles intreit:
de dupa citirea acestei rugaciuni, forrnulata a~a unele, ca din partea unui mijlocitor dintre
~i la Marele Vasile, ~i la Hrisostom. oameni ~i consacrat Tatalui, altele ca imitare a
Cum s-ar putea pune de acord zicerea: "Ca puterilor cere~ti, iar altele ca din partea lui
sa aflam mila ~i har,,25, cu ecfonisul: "Mai ales Hristos insu~i, Dumnezeul nostru.
pentru prea sfanta, prea curata"? De Durnnezeu Dar pentru care motiv Sfintii Parinti au
insuflatul ne face sa intelegem, cu toata unit pe toti sfintii Vechiului ~i Noului
u~urinta, ~i altceva: ca, de indata ce toti dreptii Testament? In randul intai, pentru toate cele
vor sta in partea dreapta a ludecatorului, dar ~i spuse mai inainte; in al doilea rand, ca sa arate
cea care a nascut pe Dornnul Durnnezeu-Omul, ca unul este Durnnezeu, ~i al acelora ~i al
~i va fi aratat ~i locul ~i treapta fiecaruia, cu acestora, Cel caruia I-a placut sa savar~easca
toate acestea, dat fiind faptul ca noi toti suntem misterul acesta prezent, existent insa mai
intr-o treapta, preotul se roaga ca noi sa ne inainte de veci; in al treilea rand, pentru ca toti
am fost vindecati prin ranile Lui ~i fiindca
25 Vezi Liturghia Sfantului Vasile eel Mare. pentru toti s-a varsat Sangele Lui.
96 97
daca preinchipuirea este numita Testament, cu
atat mai mult Adevarul care a aparut. Cortul
Capitolul xxx acela de la inceput contine a, dupa Sfantul
Dupa ecfonisul "Mai ales pentru prea Pavel (Evr. IX, I) prescriptii religioase ~i alte
sfanta ...", diaconul pomene~te dipticele marturii ale tainelor minunate, dar avea ~i
mortilor, iar arhiereul pomene~te sfintii porunci ~i randuieli ale lui Dumnezeu ~i
Noului Testament. Vechiul Testament, fiigaduinte pentru cei care pazesc aceste
impreuna cu Cortul marturiei, porunci. Cu privire la ace~tia, Legiuitorul a
preinchipuie Noul Testament fixat ca regula de conduita ca trebuie sa asculte
de el ~i de poruncile date, pana va veni Acela
Dupa aceea, in timp ce diaconul de la Care pomesc, precum spune Patriarhul
pomene~te cu glas inceti~or dipticele celor Iacob (Fac. XIX, 17-22). Dar insu~i Moise a~a
adormiti, arhiereul iara~i incepe pomenirea a grait, zicand: "Prooroc ca ~i mine va ridica;
sfintilor Noului Testament, punand la inceput pe acesta sa-L ascultati in toate cate va va
pe Intaimergatorul loan, pre cum evangheli~tii spune voua" (Deut. XVIII, 15).
I-au pus mai inainte de venire a pe pamant a
Mantuitorului, ca pe primul vestitor ~i
predicator al venirii lui Hristos ~i ca cei care Capitolul XXXI
intaresc cuvantul lui Hristos ca: "Intre cei Domnul Hristos, Cel prezis de profeti, a
nascuti din femei nu s-a ridicat nimeni mai desavar~it Legea Veche, dand Testamentul
mare decat acesta", apoi punand pe apostolii ~i Nou, pe care I-a pecetluit cu Sangele Sau
pe sfintii a caror pomenire 0 savar~im.
Pentru ce spunem ca acestea se numesc A~adar Domnul Hristos, fiind prezis de
Testament? Fiindca legislatia data prin Moise a catre aceia, de catre Iacov ~i de catre Moise ~i
fost simbolul acestui Testament Nou ~i insu~i apoi de catre profetii inspirati de Dumnezeu, a
Cortul marturiei constituia schitele de plan venit ~i a implinit cele ce lipseau Legii Vechi,
premergatoare ale acestuia, care au fost numite cum Insu~i a zis: "N-am venit sa stric Legea ci
Testament de catre Datatorul de lege. Deci s-o implinesc" (Matei V, 17). A implinit-o cu
98 99

-- ---
adevarat, pentru ca a taiat radacinile ~i Dumnezeu Insu~i" (leremia XXXI, 31 ~.u.).
originile pacatului. Dintre cei ce sunt Pentru aceasta Domnul Hristos n-a lasat nimic
veghetori, nici unul nu va inainta vreodata spre scris, dar ne-a randuit prin cuvinte, pe de 0
savar~irea pacatului, fiindca Legea Veche zice: parte, invataturile ~i poruncile ca lege a
"Sa nu ucizi", iar Domnul Hristos, datatorul ~i noastra, iar pe de alta parte, prin traditia
al acesteia ~i al celei noi, a adaugat: "Nici sa practica, ne-a randuit misterul divin liturgic.
nu te manii". Aceea zice: "Sa nu faci fapte Inca a mai fagaduit, zicand: "Cand va veni
desfranate", aceasta: "Nici sa nu pofte~ti" Mangaietorul, pe care Eu il voi trimite voua de
(Exod xx, 13-17; Matei V, 21 ~.u.) ~i cate la Tatal, Acela va va invata pe voi ~i va va
altele, in continuare, mai sunt de auzit de la aminti toate pe care vi Ie-am spus eu. Si altele
Sfintii parinti. Si Testamentul cel dintai a fost va vesti, pe care acum nu puteti sa Ie auziti sau
consfintit cu sange, ~i acesta - Noul Testament sa Ie purtati" (loan V, 26). Venind
- de asemenea, fiind intarit cu Sangele Mangaietorul, s-a facut ceea ce a fagaduit
Mielului Cel preacurat, intocmai ca un Domnul.
testament oarecare, cu un ro~u de 0 culoare
imparateasca, pecetluit in tot contextul cu
scrisul de mana (proprie), ii ramane Bisericii, Capitolul XXXII
indestructibil ~i infailibil. Suportand multe Sfintii Apostoli, sub inspiratia Duhului
atacuri ale du~manilor, s-a aratat insa mai tare Smnt, au aldituit rugaciuni pentru Sfanta
decat portile iadului, prin puterea Celui care a Liturghie. Sfintii Parinti au alcatuit apoi
imprimat acest Testament in sufletul servicii divine definitive, pe care Ie
credincio~ilor, caci Insu~i spune prin gura avem ~i astazi
Profetului: "lata vin zile ~i va voi pune in
inimile voastre un legamant, nu ca cela pe care De buna seama, atunci Apostolii au
I-am incheiat cu parintii vo~tri, ci voi da legile exercitat ~i functia de arhierei ~i, locuind in ei
mele in inimile lor ~i ma vor cunoa~te toti, de Sfantul Duh, in forma de limbi de foc,
la cel mai mic pana la cel mai mare allor, ~i invatandu-i cele ce trebuie ~i desemnandu-i pe
vor fi in stare sa fie invatati chiar de catre fiecare din ei pentru neamul al carui dialect i-a
100 101
,
invatat sa-l vorbeasca26, alcatuiau sfinte a primit aceste invataturi dogmatice ca spuse ~i
rugaciuni pentru misterele liturgice ~i ierurgii practicate de insu~i Domnul Hristos. ~i acum,
corespunzatoare puterii de intelegere a fiecarui mai inainte de celelalte, pre domina Sfanta
popor, atat pentru imprejurarile contemporanilor, Liturghie a Marelui V asile ~i a Sfantului
cat ~i pentru' cursele ascunse ale persecutorilo~7. Hrisostom, impreuna cea a Darurilor celor
Poate ca in rugaciuni ~i in ecfonise se deosebeau mai inainte sfintite, despre care unii spun ca
unii de altii, dar schema principala a misterelor este a lui Iacov, fratele Domnului, altii a lui
liturgice transmise era conforma cu insu~i Petru, apostol ~i corifeu, iar altii a altora.
modelul pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni
I-a incredintat.
Dupa Apostolii de Dumnezeu graitori, Capitolul XXXIII
unii dintre Sfintii Parinti, in mod particular, Randuiala Sfintei Liturghii, incepand de la
fiecare i~i a1catuia ~i rugaciuni, ~i ecfonise, ~i rugaciunea de pomenire de dupa "Mai ales
un serviciu divin complet (UKOAOv8ta )28 cum pentru prea sfanta ..." pina la "Tatal nostru"
au tacut stralucitul intru Sfinti Epifanie ~i
Marele Vasile ~i Sfantul Hrisostom. eu toate Dupa pomenirea apostolilor ~i a sfintilor,
acestea, toti ~i-au scos apa invataturilor despre care s-a vorbit mai inainte, se face
dogmatice din raurile izvorului de viata datator citirea numelor mortilor pomeniti ~i a celor
al Mangaietorului. Biserica dreptcredincio~ilor pentru care se aduc Sfintele Daruri. Dupa
aceea se face pomenirea preotilor ~i a
conducatorilor statului ~i a tuturor laolalta. Dar
26 Este interesanta ~i vrednica de retinut parerea lui
Teodor de Andida ca fiecare Apostol a fost invatat prin alcatuitorii Sfintei Liturghii, nazuind ca
inspiratia divina limba acelui popor pentru care va arhiereul sa imite pe Dumnezeu, hotarasc, pe
trebui sa fie destinat in mod special. buna dreptate, ca el sa se roage ~i pentru
27 Si Pseudo-Sofronie, ill Comentariulliturgic, capitolul I, du~mani, caci se cade ca un astfel de arhiereu
miirturise~te aproape ad litteram cele cuprinse aici.
28 Vezi Pr. Prof. P. Vintilescu, Sensul cuvantului sa fie mijlocitor intre Dumnezeu ~i oameni29.
biam!;/(;; :ji (J.KoAov8ia in terminologia liturgidi,
Bucure~ti, 1946. 29 Vezi Evr. VII, 26, 29.
102 103
Apoi urmeaza ecfonisul "Int§j pomene~te, ratiuni, care sunt cunoscute numai de cei care
Doamne, pe arhiepiscopul nostru", din care sunt in stare sa deslu~easca misterele 1ui
invatam supunerea fata de puterea superioara, Dumnezeu. Cat prive~te parerea noastra, se
pre cum ~i faptul ca cel care proaduce Sfintele roste~te aici rugaciunea "Tata1 nostru" pentru
Daruri este parta~ ~i la credinta arhiereului ca ~i aceasta este strans unita cu partea mai
acestuia pomenit ~i un urma~ pastrator al insemnata din misteru1 liturgic, ca fiind
Traditiei, al misterelor liturgice, nu insa un atotcuprinzatoare ~i pentru ca sa nu aiba unii
inovator oarecare initiat sau descoperitor al prilejul sa spuna ca Domnul Hristos ne-a
simbolurilor Darurilor proaduse de el. Dupa poruncit sa rostim numai aceasta rugaciune, ~i
aceste ecfonise se citesc pomelnicele nimic altceva, cum spun ~i ereticii, numiti
(dipticele) celor vii, de pilda ale arhiereilor, ale evhifi, pe care ii numesc (istoricii) ~i masalieni
conducatorilor statului ~i ale celorlalti, ~ifundaifi. Ace~tia ne stau impotriva, spunand
diaconul rostindu-le cu voce tare. Arhiereul ca chiar daca cineva ar rosti aceasta rugaciune
insa se roaga pentru pacea tuturor Bisericilor ~i de zeci de mii de ori, din nou trebuie s-o spuna
cere iertare pentru gre~elile lor inse~i ~i indata ~i altceva nimic sa nu adauge, denumind,
urmeaza ~i alta rugaciune pentru el insu~i ~i nebune~te, curata vorbarie (bolboroseala) pe
pentru popor. Dupa ecfonis se roste~te cu voce celelalte imnuri ~i marturisiri. Dar chiar
ridicata de catre tot poporul rugaciunea «Tatal Domnul ~i Durnnezeul nostru Iisus Hristos, ca in
nostru, Care e~ti in ceruri», care ne-a fost toate celelalte, tot astfel ne arata ~ine invata prin
predata de catre Dumnezeul nostru. aceasta rugaciune continutul schematic ~i forma
cererilor, cum trebuie ~i pentru care lucruri este
necesar sa ne rugam, interzicandu-ne prin
Capitolul XXXIV cuvintele acestei rugaciuni cererea lucrurilor
Despre rugaciunea domneasca pieritoare ~i de scurta durata, sa cerem numai
"Tatal nostru" painea cea spre fiinta, adica painea aceea care
intare~te ~i sustine substanta corpului, ca sa nu
S-a hotadit sa fie rostita aici aceasta fie distrusa de foame istovitoare. Pe langa
rugaciune ~i pentru alte multe ~i necesare aceasta, El ne ingaduie sa cerem aici ca sa nu
104 105

~
r-

cadem in ispita. eu privire la celelalte cereri Hristos n-a adaugat la aceasta rugacmne
cu caracter duhovnicesc ~i cu privire la cele datoria de a plange ~i a suspina (pentru paca-
potrivite pentru veacul vii tor, a stabilit pentru tele noastre), de aici urmeaza ca trebuie sa
toti sa Ie alcatuiasca ~i dupa forma ~i dupa respingem aceste indatoriri? Dar mare Ie profet
caracterul acestei rugaciuni rostita de Domnul ~i rege David, cum ~i prin ce mijloace a ~ters
insu~i. pacatul adulterului ~i al omuciderii? Oare, nu
scaldand in fiecare noapte patul ~i a~ternutul
cu lacrimi? Cum au fost gasiti inrourati cei trei
Capitolul XXXV tineri chiar in mijlocul cuptorului cu foc?
Noi avem ingaduinta ~iindatorirea sa Oare, nu zicand: "Noi am pacatuit, cele
rostim ~i alte rugaciuni, pentru ca nelegiuite am savar~it? Acum nu ne mai este
Dumnezeu sa ne fie binevoitor ingaduit sa deschidem gura. Facutu-ne-am
ru~ine ~i ocara robilor Tai ~i celor ce se
Ace~ti blestemati de Dumnezeu, evhitii, inchina Tie,,30 ~i toate cate se cuprind in
care atribuie diavolului, in mod nemintos, pana aceasta rugaciune? Dupa aceea, ca ~i cum ei -
~i puterea ~i inceputul acestui univers intreg - cei trei tineri - n-ar fi nemultumiti de acestea,
0, cata nebunie! - limiteaza orice rugaciune a cheama cu glas rasunator intreaga creatura ca
oricui se roaga numai la aceste cuvinte (ale sa aduca multumire ~i cantare de lauda
rugaciunii domne~ti). Dar toata ceata de Creatorului. Nu sunt oare ~i acestea vorbarie,
Dumnezeu graitorilor Apostoli ~i dupa ei tot 0, ucenici ai lui antihrist ~i premergatori ai
~irul Sfintilor Parinti, de~i invata ca cei ce se venirii lui? Eu nu ma abtin de a va numi pe voi
roaga sa faca cereri prin formule uzuale inaintemergatori ai lui.
asemanatoare ~i potrivit cu caracterul acesta (al
rugaciunii "Tatal nostru") totu~i, invatandu-ne
ca Bunul Stapan devine binevoitor prin cuvinte
foarte multe ~i prin felurite doxologii, au unit-o
30 Texte citate din Cantarea celor trei tineri, versetele 6,
~i pe aceasta cu alte multe rugaciuni. Ce 10, 38 ~.u., gre~it indicate de autorul din Migne cii s-ar
judecata facem noi? Pentru faptul ca Domnul giisi la Daniel III, 29.
106 107

~
A~adar prin aceste rugaciuni, cu originea calda, care se toama in sfantul potir, in
la Sfintii Parinti, Dumnezeu este mai milostiv momentul imparta~irii, sa tina locul intru totul
~i mai induplecat spre indurare fata de noi. de simbol desavar~it, atunci cand cei care se
imparta~esc se ating de cupa potirului,
intocmai ca de insa~i coasta cea datatoare de
Capitolul XXXVI viata.
Desfa~urarea slujbei Sfintei Liturghii de Sa revenim insa la desrn~urarea expunerii.
dupa ecfonisul "Cu darul ~i cu indurarile"

Acum, ajungand cu cuvantul la locul de Capitolul XXXVII


dupa ecfonisul rugaciunii plecarii capetelor, Inaltarea cinstitului Trup de pe sfantul disc
am crezut de cuviinta sa fie inserate aici cele inchipuie inaltarea Domnului pe
ce se savar~esc conform traditiei biserice~ti. cruce ~i Invierea din morti, iar imparta~irea
S-a spus chiar ca la inceputul Iiturghisitorilor inchipuie imparta~irea
proscomidiei se pregate~te, impreuna cu Apostolilor la Cina cea de Taina
sfantul Trup, ~i dumnezeiescul Sange de catre
diacon, care toama adica ~i 0 mica parte din Dupa ecfonisul rugaciunii de plecare a
apa. Darurile cele sfintite ~i prerncute de catre capetelor ~i dupa metania arhiereului, se face
Sfantul Duh raman a~a pana in momentul inaltarea Sfantului Trup al Domnului ~i
ina1tarii de pe disc a cinstitului Trup al lui Dumnezeului nostru Iisus Hristos, precum zice
Hristos, Dumnezeul nostru. Atunci se aduce preotul marturisitor, care spune earn ceea ce au
apa incalzita foarte bine intr-o cana ~i din ea se spus profetii ca indemn, zicand: "Inaltati pe
amesteca, prin tumare, cu Sfintele Daruri, Domnul Dumnezeul nostru ~i va inchinati
a~ezate pe sfanta masa, in vase, fie ca sunt a~temutului picioarelor Lui, ca sfant este. lata
cupe mari, fie ca sunt potire. Aceasta se face Domnul sfant, eel mai inainte prezis, se inalta.
pentru ca, precum din izvorul de viata al Deci, eel ce este sfant sa se apropie, fiindca
coastei sfinte au ie~it ambele elemente - sange cele sfinte numai celor sfinti Ii se cuvin". Dar
~i apa - pIine de caldura, tot a~a ~i apa foarte ascultatorii, gandindu-se la slabiciunea firii
108 109

---
omene~ti, spun: "Unul singur este sfiint,
Domnul Iisus Hristos Cel ce este intru totul
lipsit de pacat". Si indata se face imparta~irea Capitolul XXXVIII
Sfiintului Trup. Dar chiar daca se imparte, Despre ridicarea sfintelor faramituri de pe
neimpartit ramane ~i netaiat in bucati, in stantul disc, despre ultima cadire a
fiecare parte din cele taiate aflandu-se acela~i Sfintelor Daruri, despre rugaciunea
Dumnezeu-om intreg, dar ~i impartit in acela~i amvonului ~i despre anafura
timp. De~i a fost supus stricaciunii ~i mortii,
totu~i Trupul Lui, in iad, n-a vazut stricaciune. Dupa acestea, se face rugaciunea de
Inaltarea cinstitului Trup inchipuie multumire ~i ridicarea sfintelor mramituri
inaltarea pe cruce ~i moartea pe ea ~i insa~i ramase, ceea ce simbolizeaza Inaltarea
Invierea. Domnului ~i Dumnezeului nostru, fiindca
Imparta~irea arata imparta~irea aceea de atunci zice preotul: "Inalta-te peste ceruri,
dinainte de patima, la Cina cea de Taina, din Dumnezeule, ~i peste tot pamantul slava Ta".
paine a ~i din paharul comun, despre care In ziua Inaltarii, cand Domnul se ridica, ingerii
Mantuitorul nostru a spus: "Nu mai bea din ziceau catre Aposto1i: Acesta, Care s-a inaltat
acesta, pana cand il voi bea, nou, in imparatia de la voi, iara~i va sa vina ca Judecator. Atunci
Tatalui Meu", pe care I-a ~i baut dupa Inviere, tot genunchiul I se va pleca, al celor cere~ti ~i
in mod neobi~nuit ~i extraordinar toto data, nu al celor pamante~ti ~i slava Lui va fi peste tot
pentru ca in acest moment Trupul ar avea pamantul. Daca acum mai sunt ~i unii dintre
nevoie de hrana, ci spre convingerea cei care nu-L marturisesc, atunci nici unul nu I
Ucenicilor despre Inviere. se va mai impotrivi, caci atunci, spune
Grigorie Teologul, vor crede, cand il vor vedea
coborandu-se din ceruri ~i ~ezand ca Judecator.
Ultima cadire inseamna harul Sfiintului
Duh, dat prin insuflarea Apostolilor, dupa
Inviere.

110 111

.---
Rugaciunea ultima a amvonului este ca 0 a~a prisose~te sfintirea ~i binecuvantarea
pecetluire a tuturor cererilor ~i ca 0 pentru cei credincio~i, din imparta~irea cu
recapitulare ordonatii, corespunzatoare Preacuratul Trup ~i Cinstitul Sange al lui
primelor ~i celor mai de cinste conc1uzii. Hristos, Dumnezeul nostru, Cel nascut din
Stanta Fecioara.
Intreaga Stanta Liturghie se savar~e~te,
indeosebi, pentru cei ce au proadus Sfintele
Daruri, dar ~i pentru cei care au dat daruri ~i
apoi pentru toate cele ce au mai ramas, con- Capitolul XXXIX
form acestei rugaciuni unice. Deoarece unii Nu este ingaduita savar~irea mai multor
care stau in afara altarului, adesea bajbiie cu liturghii in aceea~i biserica ~iin aceea~i zi.
mintea in nedumerire, framantandu-se ~i Povatuire pentru cazul cand sunt lasate sau
intrebandu-se care sa fie oare scopul ~i uitate Sfintele Daruri nepotrivite.
intelesul ~i puterea rugaciunilor murmurate in
taina de catre arhiereu ~i doresc sa primeasca Adaugand inca un fapt, ii voi pune
oarecare cuno~tinta ~i despre acestea, tocmai sfar~it cuvantului. Fiindca unii dintre
de aceea Sfintii Parinti au creat forma acestei preoti, parte din ei sub pretextul unei
rugaciuni, ca 0 recapitulare a tuturor celor nevoi, parte dintr-o lacomie nesaturata, nu
cerute prin rugaciuni, fiicandu-i sa cunoasca se sfiesc sa savar~easca doua liturghii, ci,
tesatura, pe cei ce cauta s-o cunoasca, din cu indrazneala, rastignesc pe Hristos ~i
caracteristica marginii ei. in data II rastignesc din nou, adesea ~i
Ceea ce a ramas (din paine a adusa in savar~ind acestea pe un singur altar. ~i
biserica), ce este altceva decat simbolul tocmai de aceasta, grabindu-se spre acest
corpului Sfintei Fecioare, impartii~irea foarte infrico~ator lucru, adesea, fie dintr-un
evloghiei ~i a prescurii? Caci se frange painea accident al vietii, fie din neglijenta, ei lasa
~i se distribuie celor care 0 primesc cu credinta Sfintele Daruri nepotrivite ~i se intampla,
ca 0 imparta~ire dintr-o evloghie nespusa; este dupa trecerea a trei sau mai multe zile, ca
data ca un contradar, celor care au adus-o, ca ele sa fie gasite pline de umezeala ~i de
ofranda plina de sfintenie din Sfintele Daruri ~i funingine ~i de aceea este cu neputinta ca
112 113

~ ~
cineva sa Ie consume. De aceea trebuie ca
acestea sa fie distruse prin foe, iar cenu~a
ramasa din ele sa fie depusa intr-un loc Capitolul XL
insemnat, caci a~a ardeau in foe ~i oasele Incheiere. Cele scrise aid sunt numai 0
ramase ale mielului aceluia al Vechiului
calauza, care ne conduce spre sfintele
Testament. Preotul care nu neglijeaza mist ere ale caror frumuseti nu se pot vedea
acestea va fi scutit de pedepsele stabilitede in toata natura lor
canoane. De altfel, din Mielul nostru nimic
nu este de nemancat, nimic care sa produca Acestea au fost schitate, dupa
sila la mancare ~i cu duritate de os, fiindca neputinta noastra, datorita rugamintii
Acesta este ~i Cuvant substantial, iar fierbinti permanente, a barbatului care ne-a
Cuvantul este cuprins in tot sufletul, care dat indemnul, insa eel care va citi acestea
s-a pregatit pe sine cu vrednicie ca locuinta nicidecum sa nu creada ca cu acestea s-a
a Lui. La aceasta nu numai EI vine, dar a terminat toata talcuirea sfintelor mistere
spus ca va veni ~i Tatal impreuna cu EI ~i liturgice, ci sa creada ca i s-a intamplat ~i
Sfantul Duh ~i ca i~i vor face locuinta lui ca ~i oricarui ~i anume ca, daca cineva
alaturi de El.
din cei ce doresc sa vada frumusetile
minunate ~i nevazute ale unui ora~ ar
intalni 0 calauza oarecare, fiind condus de
mana de ea, va putea sa vada, ca printr-o
fereastra, stralucirea ~i splendoarea razelor
emise de acol0, nicidecum nu va putea sa
vada natura insa~i a bunatatilor, care zac
aici intr-ascuns. "Caci tainele Mele, zice
Domnul, pentru Mine ~i pentru ai Mei"
(Isaia XXIV, 16). Dar cum a~ putea eu
insumi, care nu numai ca m-am departat de
EI (Dumnezeu), dar sunt cu totul departe
114 115

"""'"---
chiar ~i de cei care se apropie de EI, sa
cuget sau sa graiesc ceva demn de cele ale CUPRINS
Lui? Totu~i ii este placut ~i Lui ceea ce se
face dupa putere, numai daca ceea ce este - Episcop Vasile Coman,
conceput nu este departe de dogmele ~i PREFAr.i - insemniitatea Sfintei Liturghii in
poruncile Lui. Daca cineva va afla ceva viala credincio~ilor p. 5
folositor in cele scrise, sa faca lui
Dumnezeu 0 rugaciune de iertare pentru - Pr. Prof. Nic. Petrescu,
mine, care m-am ostenit, pentru cele PREZENTARE ....... p. 33
gre~ite de mine. Dupa aceea, ~i multumire
pentru cele de sus, pentru ca Dumnezeu Capitolul I
obi~nuie~te sa lumineze din muntii cei Cele ce se siiwir~esc in Sfinta Liturghie sunt
ve~nici pe cei care s-au invrednicit sa simboluri ale tuturor actelor iconomiei
priveasca in mod intelegator. mantuirii neamului omenesc ~i au ca centru
I
Ca Lui se cuvine toata slava, cinstea Sfanta Euharistie. Din cauza bogiiliei de
~i inchinaciunea, Tatalui ~i Fiului ~i inlelesuri a aces tor simboluri, este nevoie de
Sfantului Duh, acum ~i pururea ~i in vecii comentarii liturgice p. 39
vecilor. Amin.
Capitolul II
Imaginile naturale folosite in Sfintele
Evanghelii pentru liimurirea celor dumnezeie~ti
sunt introduse in asistenla Sfantului Duh.
Sfanta Euharistie ne dii siiniitate atat
sufleteascii cat ~i trupeascii p. 41

116 117

..10..-
Capitolul III Capitolul VIII
Tainele iconomiei divine se pot deslu$i fn mod Alte dovezi din Sfanta Scriptura (Ps. ClX, 4,
intuitiv prin cercetarea sfintelor icoane de pe Evrei V/L 11, Maleahi L 11) despre fnlocuirea
cultului Vechiului Testament cu cel al Noului
perefii $i coloanele bisericii p. 43
Testament p. 52
Capitolul IV
Pluralitatea de fntelesuri a obiectelor $i Capitolul IX
actelor liturgice . .......................... p. 45 Autorul fncepe explicarea proscomidiei p. 54

Capitolul V Capitolul X
lntroducere fn erminia propriu-zisa a sfintei Simbolurile proscomidiei sunt: Betleemul,
liturghii, scrisa sub fndemnul "barbatului Nazaretul, Capernaumul. in momentul
placut fntru toate lui Dumnezeu ", episcopul fnceperii Sfintei Liturghii, protosul $i arhiereul
Vasilie al Phitiei p. 47 slujitor simbolizeaza pe Sfantul loan
Botezatorul $ipe Domnul lisus Hristos .... p. 56
Capitolul VI
Sfanta Fecioara, aleasa fn chip special din Capitolul XI
toata framantatura omeneasca, a facut Preotul care fncepe slujba Sfintei Liturghii
fnceputul mantuirii noastre $i pentru ea s-au fnchipuie pe inaintemergator. inceputul
alcatuit multe denumiri simbolice p. 48 Sfintei Liturghii, ectenia, antifoanele $i
explicarea lor p. 58
Capitolul VII
Jertfa de pe sfanta masa este incomparabil Capitolul XII
superioara jertfelor Vechiului Testament Pe langa cele trei antifoane, se adauga fn
.................................................................. p. 50 prima parte a Sfintei Liturghii: "Pentru
rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu ",
"Pentru rugaciunile sfinfilor Tai" $i troparul
" Unule-Nascut" p. 61
118 119

~
Capitolul XVIII
Capitolul XIII Ducerea Sfintelor de la proscomidie pe sfanta
Talcuirea Trisaghionului masa inseamna drumul din Betania la
(Sfinte Dumnezeule) p.63 lerusalim al Domnului Hristos, inaltarea Sa
pe cruce, ingroparea, invierea $i inaltarea la
Capitolul XIV ceruri. Sfanta masa, cu acoperamantul ei, cu
lntrarea arhiereului in sfantul altar pozitia ei in mijlocul altarului, cu liniile
simbolizeaza aratarea Domnului nostru Iisus perimetrului ei, simbolizeaza cerul $i
Hristos lafluviullordan p. 65 pamantul, care se unesc pentru jertfa ce se
savar$e$te aici p. 73
Capitolul XV
Suirea arhiereului in jetul arhieresc din altar, Capitolul XIX
dupa terminarea Trisaghionului, simbolizeaza indatoririle clericilor $i credincio$ilor de a se
suirea la ceruri a Domnului, precum $i patrunde de insemnatatea celor ce se rostesc
ridicarea de la Vechiul Testament la inaltimea $i se savar$esc in aceasta parte a Sfintei
harica a Noului Testament p. 67 Liturghii, care se nume$te «anafora» p. 76

Capitolul XVI Capitolul XX


Citirea din Faptele Apostolilor $i din Epistole Credincio$ii raspund ca vor aduce lui
inseamna alegerea Aposto lilor de catre Dumnezeu, ca jertfa de lauda, mila $i pacea $i
Domnul, iar efectul miraculos al predicii lor ca vor avea inimile lipite de Domnul. Se
in lume confirma puterea divina a Domnului roste$te Crezul, in auzul tuturor, fiindca
Hristos $i adevarul Evangheliei p. 69 tainele credintei nu mai sunt interzise ca in
epoca primara cre$tina, cand se respecta
Capitolul XVII disciplina arcana p. 78
intelesul cUirii cu voce tare a Sfintei
Evanghelii, al cantarii Aliluia $i al caditului in
acest moment p. 71
120 121

...10...-
Capitolul XXI Capitolul XXV
inchiderea u~ilor fmparate~ti, tragerea Cele ce urmeaza dupa "Sfant, Sfant, Sfant
perdelei ~i acoperirea Sfintelor Daruri cu Domnul Savaot": " Luafi, mancafi...", " Befi
" aerul" simbolizeaza noaptea fntunecoasa fn dintru acesta tofi...". Se vorbe~te despre
care Domnul Hristos a fost judecat la Ana ~i cuvantul tofi, aratandu-i-se fnfelesul p. 86
Caiafa ~i cele ce s-au fntamplat cu Sfantul
Apostol Petru p. 80 Capitolul XXVI
indatorirea cre~tinilor de a fi vrednici pentru
Capitolul XXII primirea Sfintei imparta~anii p. 88
Sa ne ferim de a cadea fn prapastia fn care s-a
prabu~it fnsu~i Sfantul Apostol Petru ..... p. 82 Capitolul XXVII
Arhiereul roste~te epiclesa. Autorul explica
Capitolul XXIII deosebirea dintre textul Sfantului Vasile cel
Diaconii, cand apara fnceti~or Sfintele Daruri Mare ~i cel al Sfantului Joan Hrisostom ~i
cu rip ideIe, simbolizeaza puterile cere~ti, care menfioneaza ca Sfantul Joan introduce fn
au fost alaturi de Domnul Hristos fn noaptea Liturghia sa ~i rugaciunea pentru pomenirea
condamnarii. Crucea a devenit obiect de ~i fn favoarea sfinfilor parinfi, a patriarhilor ~i
venerare pentru cre~tini p. 83 drepfilor, dupa epiclesa p. 91

Capilolul XXIV Capitolul XXVIII


Ecfonisul "Cantarea de biruinfa, cantand, Arhiereulliturghisitor poate sa mijloceasca cu
strigand ... " care se roste~te fnainte de rugaciunile sale chiar ~i pentru sfinfii fn~i~i,
rugaciunile pentru sfinfirea Darurilor, este pentru ca el poarta fn sine chipul Marelui
imnul triurrifal al puterilor cere~ti, fnalfat Arhiereu, pe langa ca este ~i arhiereu luat
Domnului pentru biruinfa Sa asupra patimii ~i dintre oameni p. 94
a morfii p. 85

122 123

""'""-
Capitolul XXIX Capitolul XXXIII
Domnul Hristos este in Sfanta L iturgh ie, in Randuiala Sfintei Liturghii, incepand de la
acela.Ji timp, ,,~i Miel, ~i victima, ~i Arhiereu" rugaciunea de pomenire de dupa "Mai alespentru
~i de aceea mijloce~te pe langa Tatal pentru prea sfanta "pina la Tatal nostru» p. 103
toti, chiar pentru sjinti p. 96
Capitolul XXXIV
Capitolul XXX Despre rugaciunea domneasca
Dupa ecfonisul "Mai ales pentru prea " Tatal nostru" p. 104
sfanta ... ", diaconul pomene~te dipticele
morti/or, iar arhiereul pomene~te sjintii Capitolul XXXV
Noului Testament. Vechiul Testament, Noi avem ingaduinta ~i indatorirea sa rostim
impreuna cu Cortul marturiei, prefnchipuie ~i alte rugaciuni, pentru ca Dumnezeu sa ne
Noul Testament ··· p. 98
u jie binevoitor p. 106

Capitolul XXXI Capitolul XXXVI


Domnul Hristos, Cel prezis de profeti, a Desfa~urarea slujbei Sjintei Liturghii de dupa
desavar~it Legea Veche, dand Testamentul Nou, ecfonisul "Cu darul ~i cu indurari/e" ... p. 108
pe care I-apecetluit cu Sangele Sau p. 99
Capitolul XXXVII
Capitolul XXXII inaltarea cinstitului Trup de pe sfantul disc
Sjintii Apostoli, sub inspiratia Duhului Sfant, inchipuie inaltarea Domnului pe cruce ~iinvierea
au alcatuit rugaciuni pentru Sfanta Liturghie. din morti, iar impartii§irea liturghisitorilor
Sjintii Parinti au alcatuit apoi servicii divine inchipuie impartii§ireaApostolilor la Cina cea de
dejinitive, pe care Ie avem ~i astazi ..... p. 101 Taina p. 109

Capitolul XXXVIII
Despre ridicarea sjintelor faramituri de pe
sfantul disc, despre ultima cadire a Sjintelor
124 125

.0.-
Daruri, despre rugaclunea amvonului ~i
despre anafura .... p. III
Capitolul XXXIX
Nu este ingaduita savar~irea mai multor
liturghii in aceea~i biserica ~i in aceea~i zi.
Po vatu ire pentru cazul cand sunt lasate sau
uitate Sfintele Daruri nepotrivite p. 113

Capitolul XL
incheiere. Celescrise aici sunt numai 0 caliiuza,care
ne conduce spre sfintele mistere, ale carorfrumusefi
nu sepot vedea in toatanatura lor p. 115

126

-""-
in decursul Sfintei Liturghii., evenimentelt
iconomiei divine apar cronologic, a~a CUms-au
petrecut in viata Mantuitorului ... Liturghia nu
este un memorial, ci 0 realitate vie. Se poate vorbi
de 0 prezenta, de 0 lucrare a Sfiintului DUh,
precum vorbim despre 0 prezenta reala a Iui
Hristos ~i de 0 continua epifanie a Sfintei Tre~-'
Pe langa retrairea cronologica a momente,
principale din iconomia mantuirii: intrupa
Jertfa ~iinvierea, trans mise cu fidelitate in Ta
Euharistiei, Liturghia face cunoscu
credincio~i1or taina cea mare a Sfintei Tre'
unitatea lui Dumnezeu dupa fiinta ~i tre,'
persoanelor, aratand lucrarea fiecareia in 0: TEODOR
de creare ~i mantuire a lumii. Concomiten
revelatia Sfintei Treimi, credinciosul este che: EPISCOP DE ANDIDA
sa se ridice pe treptele desavar~irii morale;
treaca de la starea de «chip allui Dumneze
starea de «asemanare» cu Dumnezeu.
Liturghia ne apare, astfel, ca un
«Iaborator» in care se lucreaza
credinciosului. Pentru aceea,
COMENTARIU
Liturghiei intalnim chemari, tre..
ne fac sa fim atenti la cell' c,
momentele principale.
LITURGIC
ISBN 973-7763-11-1
ISBN 978-973-7763-21-1

jllljl~llllllll~~
ll~lllill ~ Editura MITROPOLIA OLTENIEI

S-ar putea să vă placă și