Sunteți pe pagina 1din 70
PROBLEME INTER-CONFESIONALE DUMNEZEIASCA EUHARISTIE IN CELE TREI CONFESIUNI de Pr. Prof. LD, STANILOAE Spre deosebire de Sociniani si de diferite secte, care nu vad in Euharistie decat o comemorare a Cinei sau a mortli Dom- nului, si de Reformati, cari declaral ca prin ea primesc numai o putere (virtus) ce vine dela Domnul din Cer, Bisericile Ortodo- xa, Catolica si Luterana, admit ca in Euharistie se afla prezent, spre a se comunica credinciosilor, insugi Domnul nostru Iisus Hristos, Isvorul si Vistiernicul tuturor darurilor, nu numai vre- unul dn harurile Sale, ca in celelalte taine. «De aceea, Sfanta Impartasanie este taina cea mai mare», spune Nic. Cabasila, ecaci de acum nu mai primim numai darurile Duhului Sfant — oricat de bogate ar fi ele — ci pe insusi Vistiernicul acestor daruri, comoara care incape toata bogiltia darurilor» 1) Jar un teolog catolic declara: «E o invatatura comuna ci Euharistia este cea mai mare dintre taine, pentrucd ea nu contine numai gratia, cl pe Autorul gratiei si ne uneste. cu El intr’un chip mai mult sau mai putin intim, dupa dispozitiile noastre, precum be- neficiem mai mult de caldura unui cuptoer cand ne apropiem de el» *). Dar dac& in afirmarea aceasta generala, cele trei confesiuni sunt de acord, acest acord inceteazd cand determina modul in care e prezent Mantuitorul in Euharistie, raportul acestei pre- zente cu elementele pamantesti si modul de savarsire si de im- partasire a acestei taine. Mai intai exista doua deosebiri mari intre Ortodoesi si Ca- telici pe de o parte si Luterani pe de aita. Prima e ci, dupa. 1. Viata in Hrjstos, trad. de T. Bodogae, Sibiu, 1946, p. 81. 2. Garrigou-Lagrange, O. P., Valew de la Communion, in «Vie Spi~ rituelle», 22 année, t, LXIII, Nr. 3, l-er Juin, 1940, p. 290. Dummnezeiasca Euharistie in cele trei Confesiuni AT Ortodeesi si Catolici, Domnul e prezent in Euharistie prin pre- facerea elementelor in trupul si sangele Lui, pe cand dupa Lute- rani, prin alaturarea Lui langa aceste elemente. A doua e ca. dupa Ortodocsi si Catolici, Euharistia e nu numai taina, ci si jertfa, adica Euharistia nu cuprinde simplu po Hristos, ci cu- prinde pe Hristos ca jertfa ce se aduce Tatalui; aceste doua aspecte ale ei sunt nedespartite, si in aceasta calitate dubla se impartaseste credinciosul de ea. Intre Ortodocsi si Catolici, deosebirile se referaé maj mult la modul de savarsire si impartasire a Euharistiei. Deci va trebui si prezentam mai intai deosebirea intre Or- todocsi si Catolici pe de o parte si Luterani pe de alta, cu pri- vire la modul prezentej lui Hristos in Euharistie, aratand ne- temeinicia punctului de vedere luteran. In prealabil, in acelas capitol, va trebui sa dovedim justetea invatdturii generale a acestor trei confesiuni despre prezenta reala a Domnului in Eu- haristie, impotriva invataturii Socinianilor, Calvinilor si dife- ritelor secte, care nu admit o astfel de prezenta. Prin acestea se va clarifica aspectul Euharistiei ca taina, daca taina inseamna realitatea dumnezeeasca sub semnul sensibil, cu scopul de a se impartasi credinciosilor. In al do‘lea capitol, vom clarifica Iv&thtura ortodoxé si catolica despre aspectul Euharistiei ca jertfa, impotriva invata- turii luterane care nu recunoaste acest aspect. Si in al treilea capitol, vom arata deosebirile intre ortodocsi gi catolici, cu privire la modal de savarsire si impartasire a Euharistiei. I, EUHARISTIA CA TAINA. Prezenta reala si modul prezentei Domnului in Euharistie. a) Prezenta reala. Biserica Ortodoxa si Catolici si confesiunea luteranad invata c& in Euharistie este prezent real insusi Domnul nostru lisus Hristos cu Trupul si Sangele Sdu. «Sensul Euharistiei acesta este: venirea si prezenta Domnului nostru. Sub acest titlu: «Venirea si prezenta Domnului nostru», se poate prezenta si rezuma pani la un anumit punct bogtiile variate si semani- ficatia pioasa a Euharistiei. El vine cu adevarat. El este cu adevarat prezent in trupul Sau neprihanit siin sangele Sdu pre- tios — zice Biserica Ortodoxd —— in trupul adevarat gi in san- 48 “ Ortodoxia gele adevarat, cu cari a patimit si cu cari a inviat, in trupul slavit si transfigurat al acestei invieri» 3). | Toate trei confesiunile afirma prezenta reala a Domnului in Euharistie. Luther a admis acecasti prezenta, desi Intr’un sens deosebit de cel catolic si ortodox. Reformatii n’au admis prezenta reali, despartindu-se de Luther pe aceastd tema, dar Geoseb:ndu-se si intre ei. Zwingli, staruind pe langd ideea ci Dumnezeu comunica cu sufletul pe o cale pur spirituala si ca omul isi dobandeste mantuirea numai prin inerederea c3, e man- tuit prin moartea lui Hristos, goleste Euharistia de orice pre- zenta reala, actuala a Domnului. Ea nu e altceva decdt «