Sunteți pe pagina 1din 66

rrr

.

rr , t:ii

;il

.:r.r[si

j

ft

.-aws*p

\

:r.-'

-dd{

iahn&d

i:rl

1@

$j

_rcgw'

- ft***

:.^i3

-;:gfu" aq1

.fi{i

. 1.,'m

-

a

::t:rl

"ffi

:$rsc$E

$;;g

2^

CAMETIAMUHA

[€n,///,,re

HEKE*Hff

crestin-ortodoxd

,

CAIETPENTRUETEVI

CTASAa VII-a

Editura Sf.Mina

i

l

I

I

I

I

I

I
I

Referen{idespecialitate:

LectorUniv.Dr. Pr. AlexandrelBarnea Prof.Gr.I ElenaMocanu

Tehnoredactarecomputerizatl: Andreea Dimitriu

DescriereaCIP a BiblioteciiNafionalea RomAniei MUHA, CAMELIA

Religiecregtin-ortodoxi

: caietpentru

elevi: clasaa vrr-a /

CameliaMuha.- Iaqi: EdituraSf.Mina,2009

ISBN978-606-8078_07 _6

28(07s.33)

Copynght @Editura Sf. Mina

Nicio partea ace_steilucrdri nu poatefi reprodusi in niciun mod, frrd acordul scris,dat in prealabil deEditura Sf.Mina.

Editura Sf.Mina{<

Telefon:02322228I 0,03324013I 5 Telefon/fax: 02322339I 9

E-mail:esm@editurasfmina.ro, edsfmina@yahoo.com

Web:www.editurasfmina.ro

Adresddecorespondenf[:Op1.Cp130,Iaqi,RomAnia

*

EditurdacreditatideConsiliulSuperioralCercetdrii gtiinfifice dininvifdmdntulSuperior.

i"

CUPRINS

r.CRED|NTACRE$T|NA

1.Dumnezeusedescoperdoamenilor.sfdntascripturagisfdntaTradifie

2.Crearealumii

3.PurtareadegrijdaluiDumnezeufa{adelume

,

,

il,MANTUIToRULHRtsros

-iruvA,rAroR

$t

MANTUIToR

1.Pu,terea.credjnfe1giaprieteniei -Vihdecareisldbdnoguluidincapernaum

2.Hristos,Luminalumii:Vindeca-reaorbuluidinnagterel

3.AtotputernicialuiDumnezeu-invierealuiLazdr

!

5.BogiliadarurilorluiDumnezeu- pilda talan{ilor

Qainte giiertare-Pildafiuluirisipit0r.,,

,.,

,.,

tv.TRATREAinVAlArunltcREgnNE

1.Legeaceanoud j

Fericirile

,., 2 Faptelebune-roadealevirtu{il0r

3.Faptelerele-incalcdrialevoiiluiDumnezeu,

,

,.,.,.:

,

,

,

v.SP|R|TUAL|TATE $tVnTA cnrgrFlA

1.LrPiflpll faple:ajutoraieacetoraflaliinsulerinfa

2.SfinliiTreilerarhi-modeteateiubiriitaiadeiirmehi

Evaluiri

SiptimAnaPatimilor

,

,

3

20

23

,.26

Zg

32

35*

38

41

44

47

50

53

58

62

1Z

1T

rSi aceastaesteviat* vegnicd:Sd (e cuno*scdpe'line, sirzguruf Q)umnezeuadevtirat,sipeI isu.sIf ristospeCaref ,-ni *imis.'

Dumn&s€u ns de*{sp*r&

1loanl7.3)

$&ffir€nilor.

Sf*nts $mipturs qi $f$nts Thadifte

Toatdfapturavdzuld 9i nevazutaa fostcreatddeDumnezeudin iubire.Omul,coroanaintregiicreafii,aremenireaceamaiinaltddintre toatefdpturile:aceeadea staintr-oneintreruptalegaturdcuCreatorul sau,cuParintelesduCeresc,pentrua-lcunoagtevoia 9i a oimplini. Cunoscdndu-LpeDumnezeugiimplinindu-lvoia,omulpoatesdajungdla desdvArgiregimdntuire. DarcumputemsdafldmvoiaFdcdtoruluigiZiditoruluinostru? DumnezeuesteCelCareprinbundtatea,iubireaginemdsurataSa

purtaredegrr1d,neddruiegtetoatecelenecesarespreanemantui.Altfel

spus,ElniSedescoperd,niSereveleazd,niSearatd,niSefacecunoscut peSinegivoiaSa. ReveIaliadivind saud*scoperireadumnezeiasca 6tea4iuneel[n

careDumnezc+s€desco

r,adicdlefacecunoscutdvoia

,oCerurile spun slavalui Dumnezeu

Lui,dorinfelegiporuncileLui,pentrucaeisd-Ladorecuvrednicie,sd-l

implineascdvoiagi,prinaceasta,sdsemAntuiascd.

qupratal$ala

Bevela|iaraft$gla

Pln+selalle.-nalWli

Moise primegte de la Dumnezeu Tablele Lesii

aml$elatoatazidirealuiDumnezeu.Agacumocreatieliterardvorbegte

gidespreautorulei,lafelgiordinea,frumuselea 9i

-

armoniadinnaturd

mdrturisescunFdcdtoratotputernic,unZiditoriscusit 9i atotintelept.

FericitulAugustinspunea:

,,intreabd

lumea,podoabacerului,givezi

dacanu-!irdspundedupainlelegereaei:<<Dumnezeune-acreat!>"

Revelatiasupranatural6

e

aceea,DumnezeuvinesaSedescopereoamenilordirectprinRevela,tia supranaturaid.Asffel,primimdela Dumnezeuadevdruridetrebuintd pentrumdntuirepecareleinlelegemnumaiprincredinfd.

afosttransmisade

Iisus Hristos vorbegte ucenicilor Sii

despre impirl{ia

lui Dumnezeu- "r,

DumnezeuS-a

luiAdamsi E

ilor

 

I nostrulisus

iul

Sdu.Descoperireadivind,inpersoana

nostru

stoseste

punctulcelmaiinaltalRevelalieidivinesupranaturale,prinElrefdcdndu-se

relaliadintreom 9i Creator Re Testament. -flql.Oouatorr.rt. n

3

oului

.

$

cunoscut,qtiut;a (se)descoperi;

a (se) dezvdlui.

a releva- a evidenlia,a observa, aremarca"asublinia.

(se) revelu -

a

(se) face

L"*_

*_**_-Jg

*

!'

*_9L

"-'41;;"-'-'" *"'-

""

U*--

"dftpf,megef

j

$ SA-LslSvimpeDumnezeu!

o Sdne curS{imsufletul pentru a-Lprimipe Dumnezeu!

u

u.

: Afls{i rrrcirnuftf

,,Fericili cei cura{i cu inima, cd aceiavor vedeapeDumnezeu",zice Md.ntuitorulnostruIisusHristos.

Dumnezeu sd Se

descopere, trebuie sd giseascd

,,cdmara" sufletului nostru curllitd de toate gAndurile rele, de toate

pacatele. dar

mireasmacredinleiqiafaptelorbune

(rugdciune, milostenie etc.).Atunci, omuldevinefiu al lui Dumnezeugi.

pentru

atotputemic, atotin[elept.atotgtiutor

etc., ii da gi fiului s6u(omul) o particicidindarulsdu

Pentru ca

inmiresmatd cu

este

cd

Dumnezeu

,,ou.it"ui,i1ilacerqilf';.oi;;;it"'

el" cerul iti este conducdtoral credin{ei, aratd in el insugi pe Megterulcarel-a fdurit.Dacdte uiti lafrumusefeadepepdmant.iaragiqi prin ele !i se mdreqtecredin{ain

Dumnezeu

face

Dac[ te uili bine la

piatrd,,vei vedea ci

gi ea ili

dovadacelui carea fdcut-o,chiar si funrica.chiar ldnqarul gichiaralbina. Adeseori,in lucrurile cele mici se

arati in!elepciunea Creatorului. AcelaqiesteCel cea intinscerulqia revdrsatimensitdlile oceanelorgi Cel ce a fhuritacul fin al albinei. Nimic sdnu-{i hrdneascdnecredinJa. Sd nu spui: la intAmplares-afrcut I Iucrul acesta!De la sine s-a ltcut cutarelucru!Nimic nu existdfhrao

I

i

rdnduiald,nicilird o hotdrare,nimic I

nu estein zadart.Nimic din celece i

|

Cuvinteca acesteasuntcuvinteale I unoroamenifhrdcarte." I (Sf6ntulVasilecel Mare,Omitii ta I

Hexaimeron\ |

sunt n-au venit

Ia intdmplare!

,4,*

W

a

*-

"ff,pfica$i

1' Decenu-iputemcuioagtepeDumnezeunumaicu priceperea

noastrd?

2.Alcdtuiegtepropozifiiprincaresaexpliciinlelesurcuvintelorrevelaliegi

revelaliedivind.

3. Stabilegtecoresponden[aintreimaginigi modalitalile pnn care DumnezeuSedescoperdoamenilor.

\€k

@@

4. lmagineazd-licdegtiintr-oclasddeartigti.Formeazdimpreundcu colegiiechipedepictori,sculptori,muzicienietc.Anarizatiimaoinile. apoiorganizafio disculiedespreceeacedescoperdfiecare*ihipa prinrevelaliedivind,infrumuselea,diversitateagiarmonialumiicareo inconjoard.Precizalimijloaceleprin caresefacedescoperirea.

5.Argumenteazdimportanlarevelalieinaturalegisupranaturalepentru

mdntuire.

6.organizaliodiscu{iereferitoarelamodurincaresereceptauminunile

pevremeaMdntuitorului 9i modulincaresuntreceptateastdzi.

i#;*f--ffi*)

Peundrumdemuntes-auintatnitdoildrani.lJnuldintreei,mairdutdcios,l-aintrebatpeceldlalt:

-AmauzitcdmergideslaBlserlcagiferogimult.DardeundegtiitucdexistaDumnezeu? Cagicdndnul-arfiauzit,celdlat ldran l-aintrebattarilndulsdu:

- Spune-mi,crezicdvitelenoastreaufostaziIapdgune?

- Da,cusigurantd,privegtepamantutmoale,esteplindeurmelelor!

- E,acumprivegtegifusoare/ecetocmaia rdsdritpestedealuri,privegtepddureainverzitddinfalanoastrd, privegte-tepetinegipeoameniidin jurultau!Toate acesteasunturmelemdinilorluiDumnezeuAtotputerniculgi Atot,tiitorul.Cumsdfifostfdcutetoateacestea,dacdnudiniubirealuiDumnezeu,gipentrucesd/efifacutEta{a cumsuntdacdnutotpentruiubire?.Maiincapeindoiala?

(Leon Madgan,Celemaifrumoasepilde Sipovestiri.Editura

Aramis". Bucuregti.1998,p.35)

FiecareomilcunoagtepeDumnezeuinimprejurdrilevie,tii,cdcitotceeaceseintamplacceas,zidezi, intoatdvia!anoastrd,eitediningtdduin|agicuvoiatuiDumne,eu' Nimicnusepefrecelaintamplarecunoi,cucoletgiinogtri,cupdirinliigirudelenoastre,cuaproapelenostru. DumnezeuesfeCe/Careneindrumdgine cdlduze$fepa$lide-alungulinlregiivieli.DetaElvingibucuriitegi mdngdierile,cuingaduinlaLuivinpestenoinecazurile,bolile,mustrdriledecongtiinldgisuferin[eledetotfelul. Astfel,inoriceimprejuraredinvia,tanoastrd,trebuiesdvedemmdnaPdrinteluiiubitor,Carenecdlduzegte spremdntuire.Atuncicandprimimnotebune,cdndprieteniigicolegiinerubesc Al ne sarinajutor,cdndparinliine ddruiescunlucrupecarenil-amdoritmult,secuvinesd-lmutlumimluiDumnezeupentrubundtateagiblandelea Sa. $i /afelsdfacematuncicdndcolegiigiprieteniisepoartdurAtcunoiginepunrdbdarealaincercare,sauludmo notamicd,sauneceaftdpdrinlii,sausuntembolnaviginumaiputemiegita joaca. Pentrucaginecazuilegi incercdrilenepldcutedinvialanoastrdne invatdsd-Lvedemdincolodeelepe Tatdtcerescdrept,bun, atotputernic,Carearemultdrdbdarecunoiginepoartddegrija.SagandimatuncicdamgregitgiL-amsupdratcu faptelenoastre,sd-lceremiertaregisdnestrdduimsdfimmaibuni. Deasemenea,DumnezeunlSedescoperdgiprinsolicitarileaproapeluinostru:atuncicdndunsdracnecere milostenie,sauuncolegnecereajutorul,sauceimarinedaudefdcutoanumitatreabd,sdinletegemcdinspatele tuturorstdHrlsfos,Careagteaptadetanoifaptelebune,spreanerdnduiunlocinimpdraliaSa. Prin aceastdcdlduzirepermanentddin via,tanoastrdcunoagtembundtatea,pute;re4dreptatea,

inlebpciuinea,grijaalentdgimareardbdarealuiDumnezeufalddenoi,precumgiptanulpe

fiecaredintrenoi. intrucattotceeaceavemsuntdarurileluiDumnezeupentrunoigitotceeacenepropuneminvialitvomreugi doarcuajutorulSdu,suntemdatorisa-lmu$umimpermanentgi,dacdll supitrdmcufaptelenoastrei,,sd-lcerem imediatiertare.

careil arepentru

5

F!

l

,,)erretati Scripturi{e 94irc. " {l*an 5,39\

ace{basunt cd.remdrturisescdespre

&- ffi#&ntnS*rf,ptwr&

Undeputemgdsicomoarade adevdrurice formeazaReveratia supranaturaldpecareDumnezeuaddruit-opentru mantuireaoamenilor?Crjm denus-apierdutodatdcutrecereatimpuluigicumdenoi,astdzi,gtimrafelde binecagiskdmogiinogtricareevoialuiDumnezeugicumsaoimplinim? dumnezeiascasu

-Tlft'ts,:ag il** r"m[mi rrs

l,

"i,rt

"l

II

t :ri.;:r.""Jli!

[i".\i

*!i;: Sfli:lt* Si,:ii;:t*ril -i;! :;* *1fr* l"*f*r'l*1itra &**rti:;ii1:Facerea 1,

1

11

t-Jt.

Flri;ni-ij tt-r'*,.*.rt(Facerea) **

\jltr!

|

itt

q

-

.,i"1J

ta

li 1," \'I' i i :r,ill\,r.!

-voril

*rrrri;, r r ".,,"tr (l)

tf,"X.rrti rj

t,r

:'", I

**pi:.*}*i tlt i:1ial.*iii:*fi* ru*l t*xi,

N e.l::-l':ti:-lo;:i;ml5l*al';

( i -3 1 )

** pi*cie**.r;:l iers*l*i* prrti::-r.rf *'*b*i* sili*:*ilinr. i:lr.iis:*.ri* ie I p*:taI;ili.

i

ffitr6i*Y*t*

cu*totti*: -

recunoscut

de

Biseric6.

E"**nglaelie-

vesteacea bund;

'

-'

,''.

Revelalia divind primitd prin Mdntuitorulqimesajulacesteia.

inspira(iu

{i.nsuflurea

tlit:ieir

frulrwlai Sffint) -lucrareadivind

asupra unui

Dumnezeuii lumineazdacestuia mintea qi-l indeamndsd spund sau si scrie adevdrurile descoperite,ferindu-l de greqeli pe tot parcursul vorbirii sau

scrierii.

om

prin

care

suntceledouamoduriincareRevela{iasupranaturald

afost

mdntuireasufletelor.

gitransmisaindecursulveacurilor.Ambelesuntnecesare pentru

$f6nta$cripturfi {Bihlia sauCuvfintullui fiumnezeu)sstecoleq{ia

cirtilor

Fub inspiratiaDuhuluiSffint. Intervaluldetimpin carea fostscrisdSfantaScripturdseintindepe

durataa1500deary.

sfdntascripturd,ceamaidepre!comoardddruitadeDumnezeuspre

r.

luminareagimdntuireaneamuluiomenesc,cuprindeadevdruridecredintd,

normede purfare sie.velilmenfeisforrcecareaufostscrise, pdstrate sitransmi'se credinciosilorsprem

sfdntaSglipturaestealcdtuitadindoudpa(i:vechiulrestamentgiNoul Testament.vechiulrestamentcontineRevelatiafacutaderaAdam p6nd

inaintedevenireaDomnuluinostrulisusHristossiesteformatdin3gde'cdrti

canonice $i

14cdr_tisifragmentenumite ,,bunedecitit",intrucAtconTiilTTEitff

i deinsusiFiul

folositoarepentruvia{a.

luiDumnezeu $itransmisadeSfinliiApostoli,fiindformatdin27decartt

canooc.e,Ambelepa(i aleSfinteiScripiurisuntnumiteTestameitlil]il? ardtacdHristosvreacaaceiacarevorcredein Elsddevindmostenitoriai

lmpara[elcerLfll0{.

dmAntul

Testamentsemainumegtegi !pS@ W,ahf- celmaiinsemnatmomentalNouluirestamentestelegdmanturincheiat

incneiatOeOumnezeu

Momenlulcelmaiimportantal Vqchlurrilesfam

Sinai.Deaceea,Vechiut

deDumnezeucuintreagaomenirepecruceaGolgotei,prinrastignireaFiului Sau.Deaceea,NoulTestamenfsemainumegteLegieaNouasau lgea lubirii'MAntuitoru|agezdndincentru|invataturiiSaffie

Dumnezeudintotsufletul,dintotcugetul $i cutoatafiinfanoastrd,iarpe

aproapelenostrua-liubicapenoiingine.

SfdntaScripturd,fiindCuv6ntulluiDumnezeu,areo

valoareunicagi

nepieritoaregideaceeakebuiecjlitddeorjoqp_mlarejoregesaAaiascddupd

vQgluiDffilllezeu.E

proorocieascripturiinusetalcuiegtedupdsocotinlafiecaruia;pentru cd

,,Nicio

niciodataproorocianu s-afdcutcuvoiaomului,ci oameniiceisfintiai tui Dumnezeuaugrait,purtalifiinddeDuhulSfdnt."(2Petru1 ,20-21)

dci:

&

Apti*"Si

t. Existdvreo legaturaintre inspiraliadivinagi inspiraliaaftisticd? Argumenteazd,gasindposibileasemdndrisaudiferenle.

!. stabilegte,impreundcucolegiitdi,unsefderegulicareartrebuirespectate

atuncicdndsecitegtesfantascripturd(deexemplu: pune inpractica ceai citit!\.

6

3.Completeazdtabelul:

SFANTASCRIPTURA . generatititi

Pir!ileSfinteiScripturi

VECHIUL

iiiinrrliHr

NumirulcirlilorSfinteiScripturi

iiiiliiiHr

NOUL

-cuprindeRevelalia

dela.,

,.,.,.,.,.,:::::::::::::i::

,.,.,

,,

39

27

SFANTASCRIPTURAcontine

,,

cirticanonice

Retinetiacestedate!

4.Porninddelaurmdtorulcitat: ,,Mai bundestecitireadumnezeiegtilor Scripturi.Aceastafacesufletulin,telept,inaftacugetullacer,ilfacepe

ompldcut,ildetermindsiinu-gilegesufletuldeceleprezente, ciface

cugetulnostrusdtrdiascdmereuacolosusglsdsdvilrgimtoateprivind

lardsplataStapdnuluigicumareinfldcdraresdneindreptdmspre

faptelevirtuoase."(SfdntulloanGurddeAur),descrieliimportan{a

lecturiibiblicepentrumdntuireanoastrd.

{

de

credint6, morale qi socialedescoperitede

Dumnezeupoporuluieweu.

Repetd principalele

invd{6turi

Istoriseqteieqi-

rea

evreu din robia egipteani qi rdtd- cirea lui, timp de 40 de ani prin pustie.

poporului

lile privind preolia qislujbeledivine.

Prezintd sdmdntul lui evreuinainte intrarea in Canaan

Preztntd intrarea jPoporului elneu in

i Canaan 9i impdr-

I lirea tarii la cele 12

:

gi

i evenimenteistorice

petrecute p6nd in

triburi,

precum

vremea

primuluirege.

ungerii

Faptele

Apostolilor

preztntd o scurti istorie a

inceputurilor Bisericii qi cehtoriile misionare ale unoradintre Apostoli.

Sfintele

Evanghelii

consemneazd viala

invd{Sturile

nostruIisus Hristos.

qi

Domnului

Apocalipsa prezinti o profe{iedespretimpurile

Exprimi

inalte

trdiri

credincios in rela{ie

cuDumnezeu.

ale sufletului

lnva-

(dturi

folositoare pentru

viafd.

gi

sfaturi

a

transmis Dumnezeu,

prinprofeli vointraSa

cu privire la viitorul poporului evreu:

anuntarea

pedepsegrelepentru

pdcatele frcute

pi

frgiduinla venirii Mdntuitorului, Care sd aducd eliberarea dinrobiapicatelor.

fldm

cum

unor

Epistolele confin scrisori trimise de unii dintre Apostoli, unor Biserici sau unor persoaneapropiate.

F

-1

i- "Au**"61-i

Deziuaei,otdndrdaprimitdetaviitorulsol,careeraplecatinrdzboi,unpachetmaregirotund. Bucuroasd,/-adeschisgiinauntrua gdsitobildneagra,asemdndtoareuneighiuleledetun.Dezamdgitd,s-a

$i ces-aintdnplatatunci?Bilaceaneagrds-aspartgidineas-a

supdratgiaaruncatbilaintr-uncol,t'alcamerer.

rostogolitobildargintie.Curioasd,aridicat-oimediatgi,intimpceointorceapetoatepdtrlilegioapdsas-adeschis

gidineaa iegitocutiulaaurie.Adeschrs-ogiagiislfuninelcudiamante;subelseaflaunmicbitetpecarescria:

,;Fentrucdteiubesc!". Multoroameniliseintamplacagiacesfeltinere.Nule placeSldnfaScripturd,pentrucdmultelucruricaresunt

s_c-nsei1eapargreudeinleless3unefolositoare.Darceicareo citescvordescoperifdrdindoialamesajuldivinal

SfinteiScnpturi:,,Pentrucdvdiubesc":.

:

'

,.f,steer;if,entca Aposta{ii n-au pred*t toateprin scrisari,ct

mu{te f*ra

de scrisori,dar si acestedsuttt vrefniie de cre&nti." (Sfenfill IoanGurddeAur]

ffi"SffSn*aTrndftfiry

sfdntascripturatrebuiecititacumultdcredintd,cusmerenie,cu

evlaviegicufricddeDumnezeu. pentru anefidefoloslecturasfintei

scripturi,trebuiesaaplicdminvialaceeacecitim,sfdntascripturdeste

pentru sufletceeaceestemdncareapentru trup.Nupolitraifara

mdncare.darcas6analizeziceeacemdn6nci,enevoiedelaborator,

aparate,pregatireprofesionaldgi decercetdrilealtora,Lafelseintampla

gi in cazulsfinteiscripturi.citind-0,ne

interpretdminsa,enevoiedepregdtire speciala,decredinlalucrdtoare,

deinterpretdrileSfintilor

hranimsufletele.ca

s-o

pdrinti,

adicddeSf6ntaTraditie.

Viata bisericeascd

oglinditd in

practicile sale

PrinsfdntaTradilieseinteiegeroiai;tateaadevaruriiorrevelatecare

nusecuprindinsfantascriptura,ciaufosttransmiseprinviugraidecatre

Mantuitorulgisfin{iiApostoli,unerefiindma j

pisirate

tazjuconsemnai*inscrrs 9r

deSfantaBisericdpAna

inzilelenoastre.

DomnulnostrulisusHristosapredicatgi araspanditEvangheliaprin viugrai,fdrdaldsanimicscris.larApostorii,maialesprinviugrai,audat

invdfaturaprimitd delaHristosprimiror cregtini,Eas-atransmisdingura

ingurdpana cdndoparteafostagternutdinscrisdecdtreBisericain

diferitemonumentesaudocumente:

'I'tatdrf'rileformulateIasinsadereEcumenicerecunoscufede Bisericd;

- via{abisericeascdoglinditdtndatinile,obiceiuritegiprac{rcite sale; -cultuldivinaglinditincdgiledecult;

- scr"erialeSfinlilorParin{i;

- manuffientedeaddbiserceascd(inscrip{ii,arhitecturl,picturd, seuIpturd,monumentefunerareetc.) ;

- mirturisiridecredin ,td mainaialeBfserciiefc.

ind_ecursultimpului,sfinteirradifiiis-auaddugatgifalsetradilii.

^.-

sfantaBisericdpromoveazd numaicredintaadevdratd,carea fost

crezutdintotdeaunain Biserica(incepandcu

rletutindeni(inoricebisericdortodoxddinlume)gidec6tretoti(a fost

Bisericaveche),

consemnatddecatretofiparin{iigiscriitorii bisericegtilafel). intresfantascripturdgisfdntaTradilieexistaolegaturanegrditde stransd.Eleauovaloareegald,cdciamdndoudpdstreazagi tiansmit

Descoperireadumnezeiascd,fiindde

mdntuireaomului.

neapdratdtrebuinlapentru

Monumente

carefixeazi

confinutul

Cultul divin oglindit in c5rfile de cult

SfinteiTradifii

@

w

iittiTJr.l'ut{H

frt{{EuilT{

0Aff*s85

Mdrturisirile de credinld mai noi ale Bisericii

'l

!

I 1

i

:i

6.1

I

5

{ i!r

F.

d

&#sttntctfl

*wrY,ae'E

g&

-.

a.-,Marele rol al Sfintei Tradigii esteacelade a pdstrainv[{Sturile ce nu sunt cuprinse direct in SfAntaScripturd.

' 4flafi nrnlrmr{tf

t;" in

SfdLntaScripturd, nu se

pomenesc cele intdmplate la moarteaPrea Sfintei Ndscdtoare de Dumnezeu,Fecioara Maria.

Dar acestease istorisesc in cea mai veche Si adevdratd Traditrie, care ne spune ca in momentul sldvitei ei adormiri, toli Sfinlii Apostoli, care colindau lumea in vedereamdntuirii, s-au adunatla Ierusalim, venind prin vazduh. Aici ei au avuto viziunecu ingeri

gi

dumnezeiascdaputerilor cereSti.

au

ascultat

melodia

(din

Credinya Ortodoxd,

Editura,,Trinitas",IaEi,2005)

+t Cei dintd:i cre7tini nici n-au

| I avut Sfdnta Scripturd; nu aveau

I credinla din cdrli. Ei trdi(tu

I cuvdntulcelviu al lui Dumnezeu.

I Iisus Hristos pentru ei era viu qi

I Evanghelia Lui era treazd in

I viala qi in sufletul lor. Trdiau mai

I mult din Traditriedecdtdin Biblie.

I Traditria este istoria, cultura Si

I credinla Bisericii; este cel mai

I bun comentariu,cel mai drept

I tdlcuitor qi cel mai luminat

I invd1dtoral Bibliei. Prin Tradiyie

I se ldmuresc locurile cele grele

I din Scriprurd (II Pr. 3,16) si se

I inSelegdogmele cele mari ale

lAtsericii. Tradiyia este creStinismul trdit pi rodit, in comunitatea de credinld, speranld Si iubire a Bisericii; este Evanghelia roditd, adevdrul creStina;a cum a fost definit ln SinoadeleEcumenice. (pr. Ilarion Felea, Duhul adevdrului)

&

ApHcaFn

'1. ldentificdinimaginiledemaijos elementealesfinteirraditii siale tradifieipopulare:

2.Citegtecuatentietextul 9i rdspundelaurmdtoareleintrebdri:

,,Sd pdstrdm cusfin{enie

9i neatinscuprinsulSfinteiTraditiilafelcu

acelaalSfinfeiScnpturi,agacumaufacutPdrinliidincelemaivechi

timouri.

latdsfatulSfdntuluiVasilecelMareinaceastdprivinfa:IJneledintre

propovdduirilepdstratedeBisericaleavemdininvdldturascrisd,pealtele

insdtle-amprimitdinTradi{iaApostolilor,transmisein

tainit.Amandoua

acesfecategoriiauaceeagiautoritatepentruevlavie.Dacdamincercasd

inlaturamobiceiurilenescrlse,caneavendmareimportanld,nune-amda

seamacdampdgubiEvangheliainparlileeiprincipale;maimult,am

restengepropovdduirea lanumeleeigol.Depilda,cinea invalatprin

scrlsceaceicarenitddjduiescinnumeleDomnuluinos/ru/rsusHrisfossd

seinsemnecusemnulcrucii?Cescrierene-ainvalatsdneintoarcem spreRasiiflTatuncicdndnerugdm?

Cesf6ntne-aldsatinscriscuvinteledechemareaSfdntuluiDuh

pentruprefacereapAiniiEuharisticegiaPaharuluibinecuvantarii?

NoibinecuvdntdmapaBotezuluigiuntdelemnulUngerii,baincagipe celceseboteazd.Dincescrieri?NudinTraditiatdcutdgitainicd?Ce cuvdntscrisne-ainvdlatungereainsdgicuuntdelemn?larcufundarea omuluidetreiori,deundeeste?CelelaltecdtesuntinlegdturdcuBotezul dincescrieresunt? Acestelucrurisegtiupringrrlaaleasa 9i evlaviacalddcucarele-a

pastratSfdntaTradifiegipecare,lar6ndulnostru,secuvinesalepdzimcu

aceeagigrldgievlaviesprealedamaidepartecelorcevorvenidupdnoi."

(dinCredinlaOftodoxd,Editura ,,Trinitas",lagi,2005)

10

a)CeesteSfAntaTradi{ie?

b)CelegdturdexistdintreSfdntaScripturagiSfdntaTraditie?

c)Ce elemente"aleSfinteiTradifiisuntamintite?

d)UndesepastreazaSfdntaTradi!ie?

e)CelegdturaexistaintreBisericdgiSfdntaTradi!ie?

Q Careestedatorianoastrafa{ddeSfdntaTradi{ie?

AF{i rftst ?nu{t!

g)CareformealeSfinteiTraditiivdsuntmaicunoscute?Dece?

11

X.m

.

mrymmrymffi

r*wtry1ff

.

::

:.:

StareaprinnordialSasmului OmulaprimitdelaDumnezeuputereadea stdpAniintregpdmAntul.CalitSlilefizice 9i spiritualecarei-aufostdatedeDumnezeuil ajutausaigiimplineascdfdrdgreutatemenirea Cuajutorulraliunii,Adama pututinlelege rostulfiecaruianimalgile-agdsitnumepotrivite. Adamnu cunogteaincamdndria,ura,

Dovaddestedeplina

invidia,indoiala

increderealuiAdamindeciziaEveideagusta dinroadelepomuluicunogtinlei. IngrijireaEdenuluinuerapentruomunefort, cioplacutdintrebuinlareadarurilorprimitedela Tatal.Deci,omulfusesecreatfoarlebun,lafel catoatecelelaltefdpturi. DinSfantaScrioturaafldmcdDumnezeua datprimiloroamenio poruncdprincarele-a intezissdgustedinpomulcunogtinleibineluigi rduluisdditdeEl,alSturidepomulvielii,inmijlocul raiului.Pentrua-imotivasdrespecteporunca, Dumnezeule-asouscdneascultareaacesteiava fipedepsitaprinmoarte. Dacdprimiioameniarfiascultatporuncagi arfi rezistatispitei,Dumnezeule-arfi datsd gustedinpomulvr'efi.Numaiastfelarfidevenit

vrednicidenemurire:

,,Cdci nuerafolositorca

omulsadobdndeascdnemurireafarasafie ispitit 9i incercat,casdnucaddin mdndria 9i

osdndadiavolului"(SfAntulloanDamaschin). PdcatulstrdmoEesc Pugiinsituafiadea-gimanifestalibertatea deaalegeintreascultaregineascultare,Adam giEvaaupreferatsdintreinjocul diavoluluicare,

luAndchipulgarpelui,a ispitit-ope femeie, fdcdnd-osd-gipiarddincredereain iubireagi dreptateadivin5.Astfel,el a sdditin sufletul acesteiadorinladeafiegaldcuDumnezeuprin dobdndireacunoagteriibineluigi rduluigi a asigurat-ocdnuvormuri.CedAndispitei,Evaa incdlcatporuncagiagustatdinrodulpomului. Apoi,ddndu-igi luiAdam,l-afdcutpdrtag neascultdriisale.Astfelaintratinlume Astfela intratin lumeprim'ulpdcat,'numit pdcatoriginarsaupdcafsfrdmogesc. AdamgiEvanugi-aucerut iertare, nugi:au recunoscutvinovitia,ci, in modindirect;L-au acuzaltotpeDumnezeudecdderealor.Adama datvinapefemeie,iarEvapegarpe. SfAntaBisericdne invatdcd pdcatul sfrdmogescsemogtenegtegi,astfel,reprezintd

opiedicaincaleam6ntuiriiomului.Acestpicat

sesterge prin SfAntaTaindaBotezului.

,,'Qrirccrctbnt*{ntefegnnti s-auintem*iatveacurifeprin *z;dxttsi ' {aiii}umtrezeu,des-cufdtutdi.nniwicce{sr.esez,df,."{Evrei l !.,ii

*

{-rearea

*uunlE

aa

De fiecaredatd cdnd mergemla bisericdpentrua lua parte la Sfanta Liturghie, mdrturisimcu voce tare,in Simbolulcredinlei,credin!a noastrain Dumnezeu-Tatal, ,,Fdcdtorul cerului gi al pdmAntului,vdzutelortuturorgi nevdzutelor",in,,UnulDomnlisus Hristos, t I prin Caretoate s-aufacut"gi in ,,DuhulSfdnt, Domnulde via{aFdcdtorul". Agadar,vedemlimpedecd cele treiPersoanealeSfinteiTreimiau creatimpreundlumeavazutagi cea nevdzutd.Cumanumea participatla crealiefiecaredin celetreiPersoane? Biserica,pe temeiul Descopeririidumnezeiegti,ne invaldcd0unrnezeuTat6la luat hotdrdreadeaaducelaexistenla lumeagi tot El a fdcutplanul

acesteiminunatelucrdri.$umneeeuFiulsauCuvdntula adusla indeplinireplanulTatalui,iarDurRnezeu**hul Sfintavenitsi deavia[d,

sdplineascdgisadesav6rgeascdtoate.@e

iDumnezeu. Creatorul lumii nevizute-.

Dumnezeu,Creatorul lumii r izute

PersoaneleSfinteiTreimi.darinsugireaspecialSdecreatorrevinenumal

.&lqlqj-sfin[ii Parinfi,laSinodullecumenic,auprecizat: ,,TatdlAtot{iitorul

Facatorulceruluigialpamantului,vdzutelortuturorginevdzutelor".insd

petemeiulimpreund-lucrariiPersoanelor,decateorivorbimdespre crearealumii,spunemsimplucd Dumnezeua creatlumeasau DumnezeuesteCreatorul.

nevdzutedinnimie. prin n O*novAntttltti $du.lnafarddeom,toateaufostaduseintru

princuvintelerostitedeDumnezeu: ,,giazisDumnezeu:sdfie

,",asa

cumstdscrislainceputulSfinteiScripturi.Lu

i deodaticu

fi

Motivul pentru carea creatDumnezeulumeaesteiuhllFa.

bundtatea

9i milostivireaSa,deoareceEladoritsdimpartageascdtuturor

fdpturilorbunatatileSale. dea-Lsldvi pe Dumnezeu, Lumeaafostfacutdintimp,dupdunanumitplan,intr-oanumitd

succesiune.SfdntaScripturanespunecdmaiint6iafostcreatdlumea

+

nevdzuta(inainteaceleivdzute): ,,La inceputafdcutDumnezeucerulgi

pdmdntul".Princuvdntulcartrebuiesdinlelegemlumeanevazutda

ingerilor.Cuvdntulpam*ntdesemneazdlumeaminerald,vegetaldgi

animaldcareneinconioard.

12

ingerii,fiinterationalepecarenoinuleputemvedeacuochiinogtri

fizici,darcareatAtinVechiulTestamentcdtgiin NoulTestamentgi-au

manifestatgiigimanifestdprezenfa 9i lucrarea,suntfiinlespirituale,fara

trupmaterial,duhuri,inferioareluiDumnezeu,darsuperioareomului.Ei

aufostcreatideDumnezeupentruafislujitorigivestitoriaivoinfeiLuigiau

fostinzestraliculibertategivoinlaproprie.Numdrulingerilorbstefoarte

mare.Dupdslujireapecareo au,acegtiasuntimpa(i{iin noudcete, grupatecdtetrei:serafimi.heruvimi,scaune/ domnii,puteri,stapAnii/

incepdtorii,arhangheli,ingeri.Dintreingeri,numifi ,,ceregtile gi

netrupegtileputeri",opafieaucazutdinpricinamdndrieinemdsurategi

audevenitingerirdi(diavoli).

Aurmatapoicrearealumiivdzute,cares-adesfdguratvremede

gasezile.NugtimprecisdacdacesteziledesprecareneinvafdSfanta

Scripturaa

riu-zisesauere

ice.Dumnezeuarfiputut

sdcreezelumeaintr-ofractiunedesecundd.lmportantestefaptulca

Dumnezeuacreatlumeaintimp,treptat,dupdoanumitdordine,zidirea

intreagddAndmarturiedespreinlelepciunea,maiestriagipriceperea

Ziditorului. Dumnezeuaducela existenldlucrurile,delaformelecelemai simple,panalacelemaicomplexe:lumeaminerald,lumeavegetala, lumeaanimalagiapoiomul.Cununacrealieiesteomul.Dumnezeul-a binecuvdntatpeomsastdpdneascdpdmdntul,sdsebucure 9i sase foloseascddetoatecelecreatepentruel.

Omulafostcreatinsdprintr-olucraredirecta 9i ogrijadeosebitda luiDumnezeu.SfantaScripturdnerelateazdacesteveniment,astfel:,.Sd facemom dupachipulgi asemdnareaNoastrd,ca sd stdpdneascd

toate

gia suflatin falaluisuflaredevialagi s-afFtcutomulfiinldvie,

Domnula sdditogradinainEdenglapusacolopeomulcare-lzLdr'se gi

i-azisDumnezeu:nuebinesdfieomulsingur;sd-ifacemajutorpotrivit

pentruel

greu;gidacaa adormita luatunadincoasteleluigia plinitloculei cu

carne;iar coastaluatadinAdamafdcut-oDomnulDumnezeufemeiegia adus-olaAdam"(Facere1, 26;Facere2,7-8,18,21-22).Chipullui Dumnezeuinomaratddemnitateacareadat-oCreatorulacestuia.Omul

aresufletinzestratcuraliune,voin,taliberdgi sentimenfe,adicdeste

persoana. Chipulesteundaroferitprincreafie;la asemdnareacu

" ;,,,

giluandDomnulDumnezeu ldrdnd dinpdm1nt,afdcutpeom

Apoi

Atuncia adusDomnulDumnezeuasupraluiAdamsomn

Dumnezeu,omulajungeprinimplinireavoiiAcestuia.

MaiintAiacreatDumnezeulumeagiapoiomul,cdcilumeaafost

fdcutapentruom,iaromulpentruDumnezeu.Maialesomularemenirea

deafifericit

9i dea-Lslavi

pe Dumnezeu,Creatorul giPdrintelesduiubitor.lar

lumea nu ooate fi in{eleasdfardom, aga cumniciomulnupoatefi inlelesfaralume. ln ziuaa gaptea, DumnezeuS-aodihnitde lucrurileSalegiavdzutca toatecele createerau ,,bune foarte".Deatunci, Ellepoartadegrijdtuturor fdoturilorSale.

13

mst *su{tf

" ,,La inceputa fdcutDumnezeu

cerulgipimdntul. $i pdmantulera

,

netocmitgigol $i

,,Sd fielumind!

mijloculapelorgisadespartdapede

,,Saseaduneapelecelede

ape!"

azisDumnezeu:

" ,,Sdfieotdrieprin

subcerla unloc Ai sasearate uscatul!" ,,Sedeaoamdntuldin sineverdeatd:iarbd,cusdmdn{a intr-insa,dupdfelulgiasemdnarea ei,gipomiroditori,caresddearod cusamAnldin sine,dupafel,pe pdmdnt!" ,,Sd fielumindtoripetdria cerului,casdluminezepepamAnt, sadespartaziuadenoaptegisafie semneca sd deosebeascd anotimpurile,zilelegi anii,gi sd slujeascddreptluminatoripetaria cerului,casdluminezepdmAntul " ,,Sd miguneapeledevietafi,flintecu vialainele 9i pasarisazboarepe

pdm6nt,peintinsultdrieicerului!"

,,Sascoatapdmdntulfiinlevii,dupa

felullor:animale,tdrAtoare 9i fiare

sdlbaticedupafelullor".,. ,,Sd facem

omdupichipulgidupdasemanarea

Noastrd,casdstapdneascdpegtii

mdrii,pdsdrilecerului,animalele

domestice,toatevietdlilece se tdrdscpepdm6ntgitotpamantul!" $i

a fdcutDumnezeupe omdupa

chipulSdu;dupdchipullui

Dumnezeul-afacut;afdcutbirbatgi

Dumnezeui-a

givd

binecuvAntat,zicdnd:

femeie.

$i

,,Cregtefi

inmul!i[igi umplelipdmantul $i-l

supune!i;gi stapaniripestepegtii

mdrii,pestepdsdrilecerului,peste

toateanimalele,pestetoatevietalile

cesemigcdpepdmAntgipestetot

pdmAntul!".,,

$i

a

privitDumnezeu

toatecdteafdcut 9i iataeraubune

foarte

ziuaa $asea lucrareaSa,pecarea

facut-o;iarin ziuaa gapteaS-a odihnitdetoatelucrurileSale,pe carele-afacut."(Fac.1 ,1-31;2,2)

$i a sfargitDumnezeuin

-i I

1

a,

a1'

:t,'

i

:

:iti:

.:r.

lr::,

ii"

Primirea poruncii / Ciderea in picat

,.

&

A.flr"a$r

1. Crezicd unuiartisti se poate atribuicalitateade creator Argumenteazd.

2.Gasegtesemnificafiilecuvintelorsubliniatedin

ceeacesepotrive$tedin coloanaB:

coloanaA giunegte

A

B

,,Lainceputa fitcutDumnezeucerul'

gipdmilntul."(Fac.1,1)

\qilariliii*;l;;*ili:.:,:;r;d

:,.,,;,;--,:

;:,;::j

Existenladinvegniciealui

Dumnezeu

Omul,spredeosebiredeingeri,acezutin

pdcatdatoritauneiispiteexterioareginudin

proprieiniliativa,Deaceea,cddereasanuafost

definitiva,caaingerilor,darconsecinleleaufost

gravegisuportatedetoliurmagiioamenilor:

a)lzgonireadinrai.Omulnumaimeritasdse bucuredefrumuse{eagrddiniiEdenului, b) Chipuldumnezeiescdinoma avutde suferit.Astfel,raliuneas-a intunecat, sentimenteles-aupervertit,iarvornfaaslSbit.

Q Moarteatupeascdprecedatadesuferin{e,

lipsurigiboli. d)Pentrufemeie,nagtereadecopiiinsolita dedurere,deoareceprineaavenitpdcatul, e| Limitareaputeriiomuluide a natura.PdmAntulnua mairoditcuugurinte. Omulafostnevoitsemunceascadingreupentru celenecesaretraiului. Dupdcddereaprimiloroamenipdcateles-au inmullitfoartemult,adAncindprdpastiatotmai multintreDumnezeugioameni,fdcandastfel

bildm6ntuireafdrdaiutorulluiDumnezeu.

z4g:tirrrit ate supftmentar d.

1.Aifostvreodatdin situatiadeaincdlcao stabilitade parinfi?Ce s-a intamplatdupa aceea? 2.Ai maifaceun pacatdacFtai gtica

acestuiaafecteazdfoartemul[ioamenii Argumenteazd. 3. Exisfavreolegdturdintrestareamoralda oamenilorgianumitecatastrofecarese petrec uneoriinlume?

,,DinveacgipindinveaceltiTu." '

(Ps8e.:'

_

,

,,El a zis Si s-afacut.Ela poruncit gi s-azidit."

(Ps.148,5)

(M1:5,:!6)

,,$i apivitDumnezeutoatec1tea fdcutgiiatderaubunefoarte."

(Fac.1,31)

,,Cdcifdpturaa fosfsupusii

desertdciuniinudevoia6r.cidin

cauzaaceluiacarea supus-o "

S"o-T

8, ?9

*-

'

Lumeaafostcreatideodat6cu

'-

timpul,dinnimic,astfelincdt

inceputultimpuluiestegiinceputul

lumii.

LumeaafostcreatadeDumnezeu

prinputereaCuvdntuluiSdu.

'Dumnezeu

gi::

spirituald) ,,bundfoarte",ciciaceastai

acreatlumea imaterial5

esteomanifestareadesivArgirii,:

bundtdtiiluiDumneze

".':.-

atoputemicJei 9i

Nicirdulfizic,nicirdulmoralnusunt1

operaluiDumnezeuginuexistidin

vegntcte.

Scopulcrealieiestepreamdrirealui

Dumnezeugifericireacreaturii.

3.Dinprimulversetbiblicafldmcd ,,La inceputafdcutDumnezeucerulgi pdmAntul".Explicdcesein{elegeprincer.

4. Rdspunzdndunorintrebdriin legdturdcustareaoamenilordupd lnviere,Mantuitorulaspus: ,,Lainviere (oamenii)nu sevorinsura,nicinu sevormerih,civorficaingeriiluiDumnezeudinceruri". Precizeaza,alcatuinduntextscurt,careestemisiuneaingerilor ajutdndu-tede urmetoarelegrupuride cuvinte:fiinlespirituale nemuritoare,superioareomului,potstrabatespaliulcuvitezagdndului preamerescpe Dumnezeu,llslujescfdcdndcunoscutdvoiaLui,

5.Cuvantulpimdntuldinprimulversetbiblicsereferdlalumeavazutd,

CreAnd-0,Dumnezeuaurmatoanumitdordineafdpturilor,caacesteasd

sesprijineunelepealtele.

Completeazaspaliileliniatecuinformafiilecorecte.

Dumnezeuafdcutin

?ziuaintai:

?ziua a doua:

,4ziuaatreia:

?ziuaa patra:

lziua acincea:

dziua a saseai

Lumea a fost creatd de Dumnezeu dinnimic, prinputereaCuvdntului Sdu.

Dumnezeua creattotul, din iubirea Sa nemdrginiti pentru cI a putut gi a vrut.

Omul

este creat dupi

chipul

lui

Dumnezeuqipoate ajungela asemdnarea

cuEl, adicalasfin{enie.

6.Explicaexpresia:,,OmLllestecununacreatiei",sus{inAndcuargumente

superioritateaomuluifafaderestulcreatiei,

7.CitegtedinSfanfaScripturapsalmii8 9i 18.Discutdapoicucolegiitai despremesajultransmisdeacegtipsalmi.

8,Discutalidesprerelaliadintrefrupgisuf/efinpersoanaomului,

9.Realizafio dezbaterecutema:Respecfu/cregtinuluifaladelumea creatddeDumnezeu(nuvdlimitalidoarlalumeavdzutd).

''=l#6t@r.89@:)i9!i+'".q!6!!

lt

riii@@@e

15

Gr4ii@li@

!i$l!itij@

'gJuti

.

t''

NuputeaoaredreaptaLuiceaatotputernicaginesfdrgifatuiinlelepciunesdaducdtafiin{apetoateintr-o singurazi?Dardecespuneuosingurdzi?Puteasdaducdintr-oclipd!DarpentrucdDumnezeun-aadustafiinla pentrutrebuinlaLuinimic,ciafdcuttotuldinpricinaiubiriisaledeoamenigiabunataliiLui,pentruaceeale creeazd

treptat

Dupdcumatuncicdndaresavindunimpdratintr-unoragestenevoiesdmeargdmaiinainteinsolitoriigito[iceitallica

sapregafeascapalatulimpiirdfesc, 9l againtrdimparatulin palat,in acetagichipgiacumt,vrdndDumnezeusa-lpuna

peompestetoateceledepepitm1tntcaimparatgistdpdnitor,i-aziditmaiintaiaceastdlocuinlafrumoatsd,lumea;gi,

numaidupdceafosttatulgata,l.aaduspeomcasdostdpdneascd." (SfdntulloanGurddeAur,OmiliilaFacerel,traduceredePr.D.Fecioru,Edituralnstitutului

BisericiiOrtodoxeRomdne,Bucuregti,1987)

Darpentruce,dacdomulestemaidepre!decdttoate,a fostfdcutlaurmd?Pentruopricinafoartedreapta!

oarecareomdegtiinlacaresuslineacduniversulaaparutdela sine,cdedinvegniciegicadinsinegi-aluat

iun

for,tademigcaregiorganizare,s-adusinvizitdlaunteologcacatreeraindisputitpeaceastdprobtema.Avdzutpeun raft,unfrumosglobpdmdntesc,lucratartistic,cuorage,apegirelief , marcateprinlumini.L-aintrebatpeteolog:

-

- Cine li l-alucrat?Efoartefrumos!

- Nimeni,i-ardspunsacesta.Aapdrutagadinsenin,inbibliotecamea.

- Cumnimeni?Eotucraredeartistl

- Nu.Aapdrutaga,cagiuniversuldesprecarecrezidumneatacdaapdrutdelasine." (dupa t AntoniePlamddeald,Tdlcuirinoitatextevech f

,,Cdcitn EI trdimsinemiscdmsisuntem."(Fapte17,ZB]

?urt*rea

ds grijfi * lui l]urc*essil

f*te ds lums

P.urtareaOe qrija pe

permanen!_fatd dei

d

cAndvorbimdespreDumnezeuCarenepoartddegrijd,neocrotegtegine
indrumdpagiiinvia!d,vorbimdespreE|cadespreDW

Dupdziuaagaseaacreafiei,DumnezeunuS-aretTasintr-unloc

inaccesibiloamenilor,ascunzAndu-Sedelafatalumii.N-arfi rabdat

DumnezeuCelplindeiubiregibunatatesdfacdaceasta,deoarece

fdpturileSales-arfirdtacitgiarfipierit,nemaiindeplinindu-giastfelscopul.

IntocmaicaunParinteiubitor,Dumnezeuapurtatgipoartadegrijaintregii

creat^uri 9i maicuseamd,,lucruluimdinilorSale",omul. Insdsecuvinesdspunemca iftq4-fgl poarta
creaturii

r

formalororiginardincareaufostcreate.Elferegtecreaturadenimiciregi

finta ei

finala:desavdrgirea.FiecarefapturaesteajutatadeDumnezeusd-gi

implineascascopulrdnduitei

legiledupacareseconduce.Amputeaspune,agadar,cdDumnezeupe

deopaEconservilqlg1iarpedealtdpartr*onlucreazicLea.

Astfel,Dumnezeuvegheazdcalucrurilegifdpturilesa-gimenlina

primegteajutorpotrivitcufireaeigicu

rnfluenleazain modcontinuucreatia,pentrucaeasdajungala

9i

Deasemenes,DUmnQzeueonducesaucarn$ieg{eium.a,inlele-

,

g6ndprinaceastacatoatafapturaesteindrumatispreinfaptuirea scopulu!ei.Dumnezeuconducecreaturileneirsuflefiteprinlegilepecare

intretoatefapturilecreatdteDumnezeu,omulareunloc Ai omenire aparte.Elestefapturara{ionali,cuvoinfdliberi,putdndastfelsdse deschidaiubiriiluiDumnezeusausdorefuze.Dumnezeuvoie$tecatoti oameniisdsemdntuiasca,sdajungdamogteniimparaliacerurilor,insa Dumezeu-esle-alAtdedelicatsideoriiuliu.incdtnudorestesaincalce

te4

voinJqloastralrber.a.Ele-tefaldil6noiun

ung-

rdbdator,dl0llmiloBtlv;ptfidelUbire iqflihdelUbire 9i 9i bunatate.Defiecaredintrenoiare bunatate.Defiecaredintrenoiare Dumnezeuatatdemultagrijd,incatniciunfirdepdrdincapulnostrunuse migcdfaravoiaLui.

irullinim,

. Elneugureazd

gasrrea

lorgidepSgireagreutdlilorgin-emenfinerAvnagientu-

ziasmuIindesfSgurareaactiuniifaptelornoastre, Iardacdneindreptdmspreofaptdrea, [gg1nqeunelqmig1ig7a

mintea

utdsa

i. InsaElnuanuleazaniciodatalibertateanoastrE,pentrucdin rtdliicucareamfostinzestrativomdardspunslaJudecatade fapielenoastre. Deaceea,trebuiesainfelegemcdtoatelelucreazdDumnezeuspre folosulgimdntuireanoastra,degidemulteoriniseparecasuferinlele semenilornogtrisaualenoastre,nenorocirile,cataclismele,rdzboaiele suntfardsens 9i inutile.intoatetrebuiesdcdutamavedeamAnalui DumnezeuProniatorul,Careneincetatneoferiprilejuripentrua lucra faptebunegianemdntui.

l7

I

-u,!i

g,; Bir.tt.u

ii

aduce slavd

gi

multrumirelui Dumnezeuprintr-o serie de slujbecarese sdv6rqesczilnic (in mdndstirigi catedrale)saucel pufin in sdrbdtori (in bisericile parohiale) numite,,Cele gapte Laude Bisericeqti".

.rcffir*l.

,,Amvdzutcasegim-amgAnditla arhitect;amvdzutlumeagiaminleles Pronia,amvdzutcorabiafaracdrmaci scufunddndu-se;am vinul faptele oamenilorneisprdvindnimicfdrd Dumnezeu,careleconduce;amvdzut cetdli 9i republicideosebiteinconstitufia lorgi aminlelescdtoateexistdprin rdnduialaluiDumnezeu.Turmae dela pdstor,iarcregtereatuturorpepamdnte delaDumnezeu."(Sf,EfremSirul)

Deaceeazicvoud:Nuvdingrijilipentru sufletulvostruceve,timdnca,nicipentrutrupul vostrucu ce vaveliimbrdca;aunu este sufletulmaimultdecdthranagitrupuldecat imbrdcdmintea?Privilila pasarilecerului,cd nuseamdnd,nicinusecerd,nicinuadundin iitnile, giTatdtlvostruCelcerescle hrdnegte. Oarenusuntetivoicumultmai presus decdt ele?,.,Deci,nuduceligrija,spunand:Cevom mdnca,oricevombea,oricucenevom imbrdca?Ce dupatoateacesfease straduiescneamurile;gtiedoarTatalvostru Ce/ceresccdavelinevoiedeele.Cautalimai intaiimparalialuiDumnezeugidreptateaLui gifoafeacesfeasevoraddugavoud.

&

ApHcaSi

1.Completeazdcorespunzatorspatiilepunctatedinmanuscrise:

Conservarea:Dumnezeu vegheazacalucrurilegi fipturilesd-gimenlind formalor incareaufostcreate;El feregtecreaturadenimicire 9i influenleazdinmod continuucrealia,pentruca easdajungala linta ei

fi^^t

ilttdtd

x.

,.,

,

Conlucrarea:fiecare

fdpturdesteajutatdde

Dumnezeusd-gi

imolineascd

rdnduiteigi

pnmegteajutorpotrivit

cufireaeigiculegile

dupdcareseconduce.

PRONIA

.iiir

Cdrmuirea:DumnezeuconducesaucArmuiegtetumea,

inlelegdndprinaceastacatoatdfipturaeste

spreinfaptuireascopuluiei.

Dumnezeuconducecreaturileneinsufleliteprin

,

pe carele-asdditinfireafiecdreiadintreele.

2,omulpoatesdopreascdac[iunealegilornaturii?Motiveazdrdspunsurile,

3.Citegtecuatenfieverbeteledepecoloanadinstangagi,cuajutor

profesoruIuiformuIeazdinvaldturileacestora.

+ Invdldturileacestorversetenu intrdin contradicliecu invaldtu

noastrdceadetoat

MdntuitoruluidinRugriciuneaDomneascd:

zileleda-ne-onoudastdzi"?

,,Pdinea

4.Povestegteointamplaredinvialata(sauacelordragi !ie)in careaisimt ajutorulluiDumnezeu.

5,ComenteazadinperspectivalibertSliicucareafostinzestratomul:

Toateimisuntingdtduitedarnutoateimisuntdefolos.(sf,Apostol paver)

FardMinenuputelifacenrmrc.(loan15,5)

4lrulud!dm"@l,l,q,@,M-1

18

S,PoporulromAnfolosegtein anumitecontexteexpresia ,,Totrdule

sprebine".Explicaliaceastaexpresiedin

perspectivacunogtinlelordobdnditeinaceastdleclie,Da[iexempleconcrete.Ajuta{i-vagidetextulurmdtor:

lubirealuiDumnezeu

delancuVdcdrescu

,,Cd neiubegteDumnezeucudragostecuratd lntoatdvremeao vedem,in toateni s-aratd. Fulgere.vrjeliigiplor.obldduiriascunse, CeProvidentalingijind,sunffoflavreme-ajunse.

$-acele relecenevin,boligimultecate Ceoricelimb-arostenivoindsdlearate, Cemultnefolosescvedemchiarprinnenorocire; CaProviden!-adeseorine-oddsprefericire."

'

- 9g:turi

UU

"

IJnomevlaviosaveaobiceiuldea zicela oriceintdmplare:

,,E

bineaga".Odatdtrebuiasdp/eceintr-oafacere

urgentd'inAnglia.Cdndvoisaseurcepevapor,alunecagr-gi/rdnsepicioiul.Vaporulplecafaraet.Lacompatimirile

prietenilor,e/rdspunse: ,,E bineaga".Atunciprieteniis-ausupdratgil-auintrebatindignati,cumpoatefi

piciorfrantgicucalatoriaam6natd.Elrdspunse: ,,Eu nugtiu,darDumnezeugfie,glcefaceDumnezeuestebun

fdcut".Pestevreocdtevazile,prieteniiiiaduserdvesfeacdvaporulcucaretrebuiasdpleceel s-ascufundat. ,,Ei,

replicdbunulcregtin,aga-icdceeacefaceDumnezeuestebinefdcut?"

binecuun

(NicodimMandild,DumnezeuAtotcreatorul,Editura ,,Agapis",2000,p,165)

Unprincipetdndrziceaolata: ,,Pentru ceamaifacutoare,Dumnezeu,mugtelegipaianjeniilAstfetdejivini

bitatie,piincipeleatrebiitsa

nimdnuinu-isuntfolositoare!Dacdagputea,petoatele-agprapadi!'Odatd,dupdo

fugd,fiindurmdritdedugmani.Etfiindioarteobosilsecul#pestenoaptesubuncopac Ai adormi.lJnsotdatdinai dugmanuluisefurigdlaelcuspadatrasd,casd-lucidd.Dardeodatdveniomuscd,isepuseprincipeluipeobrazgi-t inlepgagadetare,incdtsetrezidinsomn.El sdriinpicioare,igiscoasesabiaglatungdpedugman.Acumiisa p_rncipeleseascunseintr-opegteradinpddure.Pestenoapteunpaianjenigifaiuroiultoimaitaintrareapegterii.

Dinineald,doisoldalidugmanicareilcdutau,venirdlapegterd.Principeleiiauzeacumvorbeauintreolattdt. ,,Uite',

strigdtunul,,,aicisevafi ascuns!"

pdienjenigul!"

,,Nt)", ziseceldlalt,

,,aici nupoafesdfie:cdciintrandaiciarfi

trebuitsdrupd

Dupaceseduserdgotdalii,principetgmigcatin suftetulsauridicandu-gimilinitesprecerexclamd: ,,Oh,

_

DoamnelCdtamsa-!imu$umesc!lerimi-aiscdpatvia,taprintr-omuscd,iarastdziprintr-unpaianjen.Toatelucrdrile

Tale,Doamne,suntminunate!"

(NicodimMdndi!5,DumnezeuAtotcreatorul,Editura,,Agapis",2000,p.68)

,.6!r*t*tr t:{tvd.rwt *tt

*rt{g. rr:rs i.3l$-u{d.tte*t: trrt{,' ti!;ttt;1t;{r,,;"1

r;intzti adz:d#ti{}. iw.c*rc*f:,ra t{r

*{'{:sxle "fa,,t ill$tttot y

tuffiuvs.rs." 1di* -,1 r*i:;l;r.ll$finrirJr;i lr{ar* bl*lifiEi* i,}inritric}

_ltarifi

:

ffiae*wwmffiffitrwffi&xxgw& R ffipw$w*wwe$wffi*

VindecareaslabanoguluL

,., 4fug$t*x"d -

Efrumos

deCostacheloanid

can0poll 'in viata

Sdfiidarnic :yylor Aimilos

Sdteducidedimineata

Sdgtergilacrimarhzleall

efrumos,

'

Efrumos;c6ndzboardanii,

Sa-!ifaciviafaunprinos

Sahrdnegticudragorfanii

Sa-iajulipetolisarmanii

efrumos

'

,

Efrumoscdndnu-irapusa Jertfatade-ungandfalos , Candintainanepdtrunsd

lli{e9ihainaceaascunsd

efrumos

t

rnsataptaceamatmare, Darulcelmaidefolos Esachemipe-unom,pe-oricare, Dintr-ovia!5depierzarelaHr,istos ,

-.

.

1$9*g*€$*'?#*$g

slitbtarcog- infirm, bolnav.

{rzpern*rnax -

Israel, astdziin ruine, in care a

copilaritM0ntuitorulHristos.

paralitic,

localitate din

V$mdmsffirffi&s5&fuSxxwgax$ee$

d$xs#mperse*asffi

W'

'WF" ffir

'bWfi -+ +

as"6ry'

W

c ",$i intrfrndiar6giinCapernau,n,dupelateveei!es-aa*rile*este, i* c*s$" $i?*dat& s-*xarJxrtatmulfi,?**&tn*=*! *r* lo*,nicl{nmir:tea 1,

"g

ffi'

ugii, 6! $*gr&i*lmr*uv*xtul. $i muv*nitf* f;;,=,J***-d** s!,*h*n*ff,p* i,

*nr*-ipr*S*up*tn*tr:pi" $l n*pr*t***i*;.#i* pri*i=* =*ftirnii,ses* apn*pi*d* ffii,aq;d**f**xtm**p*rigui*a**i===**r=!is*s 6i, prin

sp&S*r*,aul**mtfr: jnspntili?ru**r* x#****i**i***g=;. $i

*nedinfaf*t i-*xi**!*b&n*guh*i:iliui*,isntmt*?{i*i:*i p€==:*i*t*i*l gi

*flffua**l*xr:iidintr***rti:rari,*are 6*d*au glaxg*t**!:r!ni=il*lsi:

F**tra;** v*rh*6t*A**stsxsssf?ffilhuicpt*.*ir:* p*ei***

p&*mt*le,f&rar:*msi*r:uf#*rx**x**? $i?nd*ts *l,ln*s**r:diis*=,=,,:

duhulLui,*&n6mnugetau*i?Rsir:*,i*-mx{*ic}r;*e

fninimil*v*m*tr*?** *st*m*iug*r* xi**si#h&n*g*lxi;i*rtat*iii **r:t

rf

v*e**d€isxm

:***

r

$ il,'

ce*ug*ta$!***=;*a

,, p&eat*{*, s*a;aaic*;$**sl*-t*,ia-{ip*tult&*piumbl&?*ar,u**apfi{i

i fi&pl{t#r*are Fi*l frm*li:ia !*nimp***t*!*p* p*m*nl, mris

'

*l$b&*"1*g*lui;ffi* $!*: S***6*-f*,im-!ipatult*u ryi merg!la**sxta, gi s*a see;lstindatliqi,fu6ndu-pip*tul,a i*pitfn*intemtutur*i,i*e&t*r*ut*!i

luir"niii gisldveau pc

Surnm*Esu,ai**rid:As*rgwnmmilt*r-iiR-** :y*aq:t

F'

'#

niuiodat5. "(Mc.2,I -12) ,h

tfu'w

'*s"""#'

Minuneavindecdriisldbanoguluiscoatein qvrdeirta datoria ea:lgllalanevoidar$iputerea

credinleigiaprieteniei Candauvdzutmultimeaadunatdin jurul caseiin careseafla lisusgiugablocatadeoameniicevroiausd-Lvaddgisa-Lauda,ceipatru prieteninus-audescurajat,intrucdtcredinlanucedeazaniciodata,ci persevereaza,

Vtld,ecareaacestuisl

ala

sa,cipentrucredinla

$i putereaprietenieidintreei.Cacidacaeinuarfi

avutcredinfaginul-arfiiubitpeprietenullor,einus-arfiostenitcucer bolnavpentrua-laducein falaMdntuitorului.lisusle-avdzutdecide indatacredinlagis-amilostivitdeprietenullor.DarElavdzutgialtceva:

c6ndceipatrus-auhotaratsdmeargdsdvaddpeHristos,eigi-auamintit

gideprietenullorcarenuputeamerge.Eigi-aufacuttimpdecigipentru acelagis-auhotardtsdfacaunefortinplus,casailaducd 9i peellalisus. Dumnezeuiubegtepeastfeldeoameni.Agadar,celmaimareservicrupe carei-lputemfacecuivaestesd-laducemgipeelinfalaluiHristos. Dumnezeu,CareavindecatpeslabanoguldinCapernaum,face minunicutoficredinciogiicarealeargdla El cu dreaptacredin[agi rugaciunefierbinte.Prieteniade careau dat dovaddtovaragii slabdnoguluiesteopildadeiubirecregtindpentrunoi,indemnandu-nesd

neiubimaproapele sisanerugampentruel,

2,0

r-,

,ru

-

l-

V(7, l(296et,

-t.

J

Adevdratul

estedecicelcenuramdneindiferent,cise

implicasu

avremedenecaz,decumpdnainvialacuiva.

debucurie,i-*_*_ffi:::

-

uk

<Ift:1lttet{f

Acegtipatrutineriauardtatlumiiintregicdadevdratacredinfdnu

esteosimpldincercaredeapropieredeHristos,ciesteunefortcontinuu,

flindcdlmperltiaCerurilo

&,&.wmueryn

.

u O prietenieintre oamenieste adevdratd"atunci cdnd suntem?n primulrdndprieteniailui Hristos, cdndrespectdmcuvAntulSduqiil implinim.

'," Povestegtetextulscripturistic,precizdnd:loculacliunii,personajele, desfdgurareaevenimentelor,finaluIacliunii.

3,Enumerdinsugirilemoralealeprietenilorceluibolnavgialecdrturarilor

prezenli!

3,ldentificafragmentulincareesteprezentatmotivulpentrucareDomnul

nostrulisus Hristosa spus: ,,Fir,tle, iertateili suntpdcateletalel".

Argumenteazddecelisusaspusacestecuvinte.

4.Alcatuiegteunscurttextcaresdilustrezeprovebul

,,Prietenul lanevoie

secunoagte",folosindu-tedeurmdtorulplan:

-definiliaprieteniei;

-criteriileprietenieiadevdrate;

-roadeleprieteniei.

€)

Prietenul

credincios este

acoperdmdnttare; gi cel ce l-a a^flatpe el. aflat-a comoard." (Inlelepciunealui Isus Sirah

6,r4)b,l4)

S.Alcdtuiegte,oral,portretulprietenuluitdu.Motiveazadecetil-aiales

prieten,

S"ldentificao situafiein careai datdovadauneiprieteniicregtine adevdrate,

7.Cautdproverbegicitatecelebredespreprietenie.

{

&e*pre pr*c*wxx&m.

Dumnezeul-acreatpeomcutrupvdzutgisufletnevdzut,ganditorgisimlitor. Dacdtrupulse hrdnegfedin roadelepdmAntului,sufletulse hrdnegtedin comunicareacuDumnezeuprinrugdtciune,dinsentimentelefrumoasepecarele arefalddeceila$ioameni,dinrelaliilepecarelesfabllegfegl/eintreline. Unadintrecelemaifrumoasegimainobilerela,tiidintreoameniesteprietenia. Prieteniaadevdratdnue o simpldatraclieemotivd,nicio patsiuneoarbdsauo camaraderieobignuitd.Ceeaceo deosebegfede acesteaestefolosulmora[

temeliaautenticadeinlelegeregiiubireareciprocdtvdditdinspirituldesacrificiu. lnapreciereauneiprieteniitrebuiesdaveminvedere,maiintd| n"flWlape

careo areaceastaasu

vederereligiosgl socra/.Prieteniaadevdratdpresupuneunajutorreciprocin vedereabiruiriipdcatuluigiunindemnpermanentsprevirtute. Firegte,prieteniaesfe intemeiatdpe intelegere,deoareceprietenii impdrtdgescinterese,gusturi,preferinle.Aceastdinlelegeretrebuiesa fie profunddtgisincerd,cuprinzdndadAnculfiinlei,nudoarsuprafala. Pebazaacesteiinlelegerisec/ddegteiubirea.Probaiubiriistdin jertfirea pentruaproapele,inajutorulgiin,telegereanoastrd.Cinedoregtesdsebucurede roadeleprietenieitrebuiee/insugisddoreascdsd-giformezespirituldesacrificiugi nusdagfepfecaprietenulsa-gifacdelintdidatoria.

oralea persoanelorimplicate,dinpunctde

Pentruortodoc1i,prieteniaareobazdmaisolidddecatinlelegereareciprocd,

gianume:CuvdntulMAntuitoruluigiascultareaporuncilorLui: ,,Voi sunte,tiprietenii Meidacitface ,ti ceeacevdporuncesc.Deacumnuvdmaizicslugi,cdsluganugfie cefacestdpdnulsdu,civ-amnumitpevoiprieteni,pentrucdtoatecdteamauzitde

laTatdtlMeuvile-amfdcutcunoscute."(loan15,14-15)

Oprietenieintreoameniesteadevdratdatuncic1nddefaptsunteminprimul

rAndprieteniailui Hristos,cdndrespectdmcuvdntulSauglil implinim.Sdfacem

aceastagisanaddjduimcdnevomint1lnicuprieteniinogtrideaicigicuPrietenul

HristosinRai!

* sepoatediscutaDespreprietenieinaintesaudupdlecfiapropriu-zisi

.latd cuma.rezolvatun'cazun judecdtor dintr-unmicordgeldeprovincie.l-avenitspre judecatdt

uncazciudat.

lnculpatuleratocmaiprietenulluice/maibun.Erareclamatdecinevaintr-ocauzdoarecare,pasibitddecondamnarecu amendddela cincila zecemiidefranci.Cuno,scdndprietenialor, totoragulera"crJnbssdvaddcumvarezolva

pentrunumdrutmare'deasrsfenfila judecala. Marea

jude:cdtoritnzul.

majoritateerade parteareclamantuluicare,li sepdreatuturor,aveadreptate.

incilpatul. I,,

Salade judecatd

,''

a devenit'neincdpdto:are

$fiau gideprieteniajudecdtorului

cu

Spresurpylndeireatuturor,

ludecdtorulafoslfoarte:aspru.

Saumaibinezis,s-asfrdduifsdfiedrept,imparlial,aga

cumii gadebineunui jud ecdtor. Lasfdrgit,degiarfipututsd-ideainculpatuluiminimuldeamendd,decincimiidefranci,precumaveadreptuldupd

lege,intrecincigizecemiidefrancisaumdcarosumdintermediard,l-aamendatcuzecemiidefranci.Ceidinsaldau

judecdtorului,

intilmpinatsentinlacuaprecieriasupraobiectivititlii

darprietenulsdus-asupdrat.Elarfidoritsdfiechial

achitat,darjudecdtorull.a declaratvinava[gi,caatare,i-aaplicatmaximumdepedeapsdprevdzutdinCodulPenal,La plecarenus-aumaiintdtnit.Pesteciltevazile,celpedepsifs-aduslabanciisdp/iifeascdamenda. Fuinc,tionaruLdeschideunregistru,,controleazdceva,'dupdcareii spune: ,,Eram sigurcdtmemorianumdingald. Amendaestepldtita.Doaralitrimispecinevaierigiapldtit-o.Nuvelifivrdndsdo pldtttjdedoudori!". ,,N-am trimispe

nimgniCredcdeo gregeald!". ,,Nueniciogregeald,domnule,baniiaufosfadugldedomnuljudecdtor,spundndcd l-alitrimisdumneavoastrd!". '

Agas-afdcutsidnpfafu S;i nwrnAate. $ prieteniadintreceidoi'afastsalvatd.Cdcieanu puteadurasprijinitape

nedreptate.

'' (AntoniePldmddeald,T1tlcuirinoilatextevechl,ediliaa ll.a,Bucuregti,1996,p.a88)

,

,,Qentrufiii fuminii estezi sitntimpufnoppii.CdndesteoarefarA !

fumindcefcarearefumindtn inimasa?Saucanfnu aresoarei zi acefaJ pentrucarettistosesteSoarepiZi?"(SfantulCiprian)

:

Hristos, Lurnimalurnii :

tlilm*s*&rs& mrfoulr*tdim ffin**#tr#

zie0nd:inv*{f;torule,cineap&6tuit;

sbupdrinliihri,des-a'

n$scutorb?lisusar6spun$:Nicieln-apic6tuit,nicipdrin{iilui,cicasfrse

aratein ei lucrdrileluiDumnezeu Trebuiesfrfac, Bdn& esteziuf,,

lucrfrrileCeluiceM-atrimispeMine;c* vinenoaptea,cAndnimeninu poatesdlucreze.Atfrtctt suntin lume,Luminfia lumiisunt.Acestea zic&nd,ascuipat josgiaf*cuttinfrdinscuipat,giaunseutinf,ochiiorbului,

$i

s-aspdlatgiavenitvdzfrnd,larveciniigiceice-lvdzuserfrmaiinaintec5

eraorbziceau:Ntiesteacestacelcegedeagieerge*?Uniiziceau:Eleste. Alliiziceau:Nluesteel,cisearndndeuel,Daraeelazicea:Eusunt.DeciTi

I ziceau:Curn !is-au desehisochii?Acelaardspuns:Omulcaresenumegte
$ lisusa f6cuttindgia unsochiimei;gimi-azis;Mergllascilditoarea $iloamuluigitespald,Deei,ducAndu-mdgispfrlAndu-mf,amvizut" Au zisdeciorbuluiiardpi:ilartucezicidespreEl,ci !i-a deschisochii?larela

i-azis:ftAergidetespal*insc5lddtoarea$iloarnului [

]. Decis-adusgi

zise5prooroceste. "" Deciauchematadouaoardpeomulcarefuseseorb gii'auzis:DfrslavdluiDumnezeu.lnloigtimci SmulAcestaepdcdtos.A

ndspunsdeciacela:Dacdestep6citos,nugtiu"[,Jnlucrugtin:ci fiindorb,

acumvfrd

Elrni-adeschisochii. $i noigtimcdDumnezeurru-iascult&pepdc*togi; dardeestecinevacinstitordeDumnezeugifacevaiaLui,peacestail ascultd,Dinveacnus-aauzits5fi deschiscinevaochiiunuiorbdin nagtere,Den-arfiAcestadelaDumnezeun-arputeasfifacdnimic.Au rdspunsgi i-auzis:Tnpicatete-aindscuttot,gitunelnvefipenoi? $i l-au

datafard. $i aauzitlisusc&l-audatafard. $i, gisindu-l,i-azis:Crezituin FiulluiSumnezeu?Eln rdspunsgiazis:Darcineeste,Dcamne,casd credinHl? $i azislisus:L-aigivdzut! $i GelcevorbegtecutineAcelaeste.

larelazis;Cred,Doamne. $i s-ainchinatLui. $i azis:Spre judecatd anr

Tocmaiinaceastasti

minunea:cdvoinugtilideundeestegi

venit?nlurneaaceasta,eaceicarenuvddsi vadi.iarceicarevid s5fie orbi. $i auauzitacesteauniidintrefariseii,careeraucuEl,gil-auzis:0are pinoisuntemol,bi?lisusle-azis;Dacdafiflorbin-afiaveapfrcat.Daracum

Noivedem.Deaceeapicalul

' {Dn4itTf*

tind -pdmdrrt,\drdnd. scdlddtosrea Siloanrului

- bazin cu apdcareizvoradintr-un izvor din localitatea Siloam, Israel.Acolo, din cdndin cAnd, secoboraDuhul Sfdntqivindeca pecei careintrauin acelmoment in apd. (a)periclita - apuneinpericol, a primejdui.

un

r

reaestededoudfeluri:frupeascdgi Dacdorbireatrupeascdesteplinddesuferinle,ceasuf/efeascdeste 9i maigrea,pentrucdeapericliteazdmdntuirea,vialavegnicd:,,Dacaalifiorbi n-a!iaveapdcat.Daracumzicefi:Noivedem.Deaceeapdcatulrdmdne

asupravoastrS"(ln.9,4'1).lisusneaveftizeazdcdmultmaigreaesteorbirea

inimiidincauzacdreiaomulnumaiestecapabilsdperceapdbineledin jurul lui.TotElnemaispunegicdorbireatrupeascdnuesteneapdratourmarea gregelilorpersonalealeomului,nuseintdmpldintotdeaunadinvinalui,pe cdndorbireaspiritualdpresupuneo decizieliberdimpotrivaLuminii, impotrivaAdevdrului.

OrbuldinnagtereaprimitdelaMdntuitorullisusHristosnunumai

luminaochilortrupegti,cielafostluminatgisufletegte.Dovadaoavemin

felulinleleptincarele-avorbitcelorcare-lispiteau,fariseilor.Agaoar,

lisusnuvindecdnumaiochiul,vedereafizica,ciElavenitcasdlumineze

culuminaLuiochiiinimii.Avedeacuinima,avedeainsensspiritual,

inseamndaprevedeaconsecinfeleacfiunilortale,atestraduisdpricepi

rosturilelucrurilor,aintelegesensulcregtinalviefii.

CuvinteleMdntuitorului: ,,Lumindalumiisunt."(1n.9,5)vorsaaratecd

ElaaduslumindpepdmAntincelemaigreleproblemealevieliinoastre

omenegti,Mdntuitorulnecheamdcuslaruintaspreovialaluminoasd,la

,,incd pulindvremeLuminaestecu

voi.Umbla{icdtavelilumind,casdnuvaprinddintunericul.Cacicelce

umbldin intunericnugtieundemerge.Cdtavelilumind,crede{iin

Lumind,casdfififiiaiLuminii"(loan12,35-36),

acceptarealuminiiSale,aAdevdrului:

i:

t:

i.l

il&Apnca,fifr

i:

. r Carecrezicasunturmdrileorbiriitrupegti?Daraleceleisufletegti?

:l

*.Caredintreceledoudtipurideorbireestemaigrava?Dece?

3,Compardatitudineaorbuluidinnagterecuceaafariseilor.Cear,

demonstratfiecareinparte?

4.Comenteazdrdspunsuldatdeorbfariseilor,

$,Crezicaorbireatrupeascdpoatesi ducalaorbiresufleteascd? Comenteazdrdspunsulimpreundcucolegiitai. S"Argumenteazdprimaparteatitlului,folosindu-tedecontinutullecliei. ?.Enumeraliobstacolelecareneimpiedicdsdacceptdmluminalui Hrisfos.

S.Undepoligdsi ,,aprinsd"

permanentluminaLuiHristos?

Argumenteazd.

.*,Continudoralpovestireademaijos,dinperspectivamesajuluiminunii Vindecareaorbuluidinnagfere.

lntr'unsat,trdiaofamiliedeagricultoricareaveamaimu$icopii.in

desacrificiigimuncd,batranultataigitrdiaultimitezilealevieliil6ngduniculsdufiu,pe

ochitor.

casacueilocuiagibuniCulcopiilor.Dupdovialit

care-liubeacapetumiia

Aiunsacumtatdtdecopii,fiul,caretoatdvialasaa

fostrasfalatgiinconjuratcumultdtiubiredinparteaparinlitor,

descopericiltdemuttaiaspundereapasdpe'umeriisdi.fntr-o'zi,'ungdndintunecats-aagternutpesfesuf/efulgl

mintealui: ,,Oare nu-miaiungecdteprobleme ampecap?Recoltapecdmp,vitelegiintreagagospodarieimiman1nid

tottimpul,dinzorigipandin noapte,denumaiamtimpnicideodihnd.Apoi,soliagicopiiicare-smrclglaunevoiede

toatecele

la masd,incdogriiain plus.Dac-agscdpadeel,mareugurareagavea,caciagscdpadeprivirealui

caremereumd

urmdregtegitace,tacegiceregieunumaipot,numaivreausd-idaunimic,ciigr-aga oducgreu.".

lartata,uitalelael,de-abiasemigcddecolo-colofdrdspor,iarpentruminefaraniciunfotos.incdogurit

Cuochiisufletuluigiaiminliiorbilideacestgdndticdlos,fdrda stapegdnduri,fiulatua{ciltevascdnduriuscatedin

spunenimdnui,afacutingrabdunsicriutrainic. $i-a

chemattatatgil-arugatsdintrein sicriu.

gandulcelucigag,

p_odulgraiduluigi,fitrda

Faraa rostiniciuncuvdnt,tatdls-aconformat.Fiul,cusufletutgiinimaimpietrite,cuminteaorbitaie

atrassicriulincdrulagiapornitingrabdspreo prapastiedinapropiereacasei.Canda ajunslamargineaprdpast'rei,-a

trascdrulaastfelincdtcuosimpldsmuciturdsdaruncesicriul.

bdtaie,unciocdnitincapaculsicriuluiglglasu/tatatuisau,rostind: ,,Fiule,

luminavieliimele,terog,dacatotscapidemineacum,cerostaresdtepagubegfldeacesfsicriu?Maibinearuncd-md

Candsdtfacdgestulcriminal,fiulauzio

aganeputincioscumsunfgipastreazdt sicriul

, duJacasd.S-arputeacapesfeani , copiiitaisdaibdnevoiedeel

".

r\-"r '-Hsctsq p"*i

J-

Sd*au6rp**wttc.{t#ffii

,,UntAndrfdracredinldspuneamereucdelnucredeinminuni.Darintr-ozi,mergdndpestradd,aintAlnitunom,

care,plimbAndu-seincet,seoprealatotpasulgi;privindindreaptagiinstdnga,exclamaintruna:

-Doamne,ceminune!Ceminundliimi-afostdatsdvad! -Nutesupdra,aintrebatnecredinciosul,darlaceteuilideteminuneziagadetare? . Cumlace?Lafloareaaceastaminunatd!$ilacopaculdeacologi,uite,pr:ivegte norii,cdtsuntdefrumogi! -Ce [i-e, omule,amaispusnecredinciosul,n-aimaivdzutflorisaucopacipdndacum?Ce,pAndacumnute-aimai

uitatniciodatdpecersdvezinoriigipasarilezbu16nd?

-Nu!ardspunsomul.Vezidumneata,p6ndastdziamfostorbdinnagtere.insdcuosaptamAnainurmd,familia

m-aadusinacestoraglaunmediccelebrucarem-aoperatgim:aingrijitcumultadr:agoste.Chiardiminea!5mi-ascos

bandajeledelaochirgi,dupdceavdzutcdnumaiamnimic Ai m-amvindecatcomplet,m-aldsatsdplec,Decdndam

iegitdinspital,mdplimbinsapeslrdziginumdmaisatursdprivescatdtealucrurifrumoase,at6teaminuni.Dumneata

poatecd,vazAndinfiecareziflorile;copacii,oameniidinjur:ultdu,nicinumairealizezic6testedeminunatdaceastd

lume.Dareu,euovddpentruprimaoardgicrede-md,niciodatinumi-amimaginatcevaatAtdefrumos.Mullumesclui

DumnezeupJntjytoateacestelucrurifrumoasepecarele-acreatgipentrufaptulcdmi-aajutatsapot,insfdrgit,sale

vadgieugidamdbucurdeele."

(LeonMadgan,CelemaifrumoasepilcleSipovestiri.Editura,,Aramis".Bucuregti,1998,p.69-70)

,,lEusunt tnaiereasl aiala; cefcecredein g4ine, chiarfaca ua mui, 'uatrdi. "(Ioan| | ,25)

&*tr$ut*rffiils*n lrul ffitxsnmsss*s * trynEriss**trutLuru&r

:cin netania3}iiit

eia'bolnavunoai*'CIare

,s6Kei.

€raaceeacarga

mirpeDomnulgil-agterspicioarelecupdrulcapulu!ei,alcsreifrsteLazirerabolnav.Deciauhirnissurorilela

zicdnd:Ocarnne,iat6,celpeearei"liubegtiestebolnav.larlisus,auzind,azis:Aceast*boal6nuestespremoarte,

pentruslavaluiDumnezeu,ca,prinea,Fiulluiilumnezeusd$eslavease&.

peLazdr"Cf;ndaauzit,deci,c6estebolnav,atunciardmasdouizileill

ucenicilor:$ffmergemiar*giTnludeea.uceniciil-auzis:?nv&!fiterr.lle,acumesutauiudeiisi Teucidf;cupietre,gi

iar6piTeduciacolo?ArAspunslisus:NusuntoaredCIu&spreeeeseeasuriintr-ozi?DacfrumblScinevaziuanuse

impiedic&,pentrucfr*l vedeluminaaeesteilumi;iardacfrumbl&cin*vanoaptease?rnpiedie*,pentrucdh.lminanu esteinel.Azisacestea,gidupfraceeale-aspus:Lazdr,prietenulnostru,aadormit;nrfrdues&-itrezese.ilecil-au zisucenicii:Doamne,dacfra adormit,sevafacehine.larlisusvorbisedesprerncartealui,iareicredeauci

vorbegtedespresomncaodihn&"Deciatuneilisusle-aspuslorpefa!6:Laz&ramurit. $i

credelici n-amfostac*lo.Dars5mergemlael.SeciazisTorna,caresenumegteGeam*nul,celorlalliucenici:$d

mergern 5i noigisfimurinncuFl.Deci,venind,lisrrsl-ag&sitpusdepatruziie?nmormsnt.larBetaniaeraaproape

delerusalim,calacincisprezecestadii. $i mulfidintreiudeiveniser&laMaffiagiMariacas6iemAng&iepentru

fr*telelor.DeciMarta,c*ndaauzitc&vin*lisus,aiegitin?nt*mpinareaLui,iarMariagedeaincas5. $i

$i

iubealisuspeMartagipesoraei

l*cul?ncareera.Apoi,dupf,aceea,azis

M6bucurpentruvoi,casd

azisc6tre

lisus:Doamnc,dac6aififsstaiei,fratelemeuR-arfi rnurit.Eargiacumgtiue&orie&teveieeredelaDumnezeu, Durnnezeuifivada.lisusi-azis:FrateletfruvaTnvia.Martai-azis: $tiu cdvainvialainviere,inziuaceadeapni" $i

lisusi-azis:Eusunt?nviereagiviala;eelceerede?nl\rline,chiardac&vamuri,vatr*i" $i

Minenuvamuri?nveac"Crezituaceasta?Zis-aLLii:Da,Doamne"Euamcrezutc&Tuestihlristosul,Fiullui

.;:

i

,ll|

;€.

:$

.;&i

"# g

oricinetrdiegtegicredeTn

. $umnezeu,Sarsavenitinlume. $i zic&ndaceastas-adusgia chematpeMaria,soraei,zic6ndu-i?ntain&:

Tnvi{itnrulesteaicigitecheam6.S6ndaauzitaeesta,s-asculatdegrahfrgiavenitlaEl. $i

sat,cierainloculundell?ntflmpinaseMarta,Nariudeiicareeraueueaincas6giom$ng8iau,v6z6ndp*Maria*S

s-asculatdegrab6giaiegitafarfr,aumersdup*ea,socotinde&aplecatlamorrnsnt,cas5plAng6aeolo"Seci

Maria,e$ndaveniti.rndeerali*us,vfrzAndu-N-,a cdzutlapicioareleLr.li,alc$ndu-f: Dcarnne,dacaaifi fostaici,

fratelemeun-arfi murit.Decilisus,cfindav&zut-opl&ngAndgipeiudeii*areveniser&cueaplsng&ndpiei,a

suspinatcuduhulgi$-atulburat?ntrr:Sine. $i

iisusnuveniseinciin

rS*

'':#

"',1i

.:i

;,;

il'

azis:[Jndel-a{ipus?Zis-auLui;Eoamne,vincgiveai, $i alfrcrimat

:

lisus,Deciziceauiudeii:latac*tdemultTliubea"laruniidinheeizi*eau:Nupr.ltea,oare,Aeestasareadeschisoehii

erao

t.:

,:.ii '.i

,:i$

';*fi

:*1

':i;': orbuluis&facf;a$aeagiacestasdnumcarfr?Decisuspin*ndiardgilisusintruSine,amerslamormsnt. $i

ascul{i,darpentrumul}imeeeal"est&?mpre.julramzis,cas*creadscSTuM-eitrimis" $i

pegterdgiopiak*eraagezatfipeea.lisusazi*:Ridi*afipiatra.Marta,soraceluir*p*sat,l-azis:Eoamne,deja miroase,c&esteapakazi.lisusi-azis:Nu {i-arn spusc5daedveicrede,veivedeaslavaluiilumnezeu?Auridicat

deeipiatra,iarlisus $i-a ridicainchiiinsusgiazis:Pf,rinle,Tlimullumes*cf;M-aiascultat.EugtiamcaTntotdeauna

zicfrndaeestea,astrigat

tr

glasmare; l*az*re,vinoafar&! $i * iegitmortul,fiindNegatlapieioaregilamfrinicutfrgiidepAnz*gifafaluiera

cumahram&.lisusle-azis:Derlegafi{gil&safi-lsameargd"Decimr"rlfidintreiudeiicarcveniserdlaMaria

ceaf*cutlisusauerezutinFl""(1n.11,1-45)

Ceinvafdturamoraldputemdeducedinaceastdintamplare?Vedem,inprimulrdnd,cdDomnullisuseraprieten al celortreifralipentruca,nespuneSfdntulEvanghelistloan, ,,iubea lisuspeMartagipesoraeigipeLazdr".Oprietenie adevdratdseintemeiazdagadarpeiubire, lubireaesteceamaimareporuncdaMdntuitorului.Easearatdnuprinvorbe,ciprinfapte,prinajutoruldatgiprin

compasiune,printrdireasufleteascd.Prietenuladevdratesteacelacaresebucurddebucuriaprietenuluisdu 9i

intristeazadenecazullui.S-aintristatMantuitorulvdzAndlacrimileMariei,a suspinatgiS-atulburatintruSine.Ela

impdrtagitdurereasurorilor 9i avenitsdlemdngAie.

se

Adevdratulprieten,agadar,estecelcarenurdmdneindiferent,ciseimplicd sufletegte.Deasemenea,prieteniaadevdratdsevedelavremedenecaz,de cumpdndin vialacuiva.A ldcrimatlisus,DumnezeugiOmul,pentrusuferinla prietenilorSdigi,biruindlegilefirii, $i-a ardtatatotputernicia,ridicAndpeLazdr dinmormdnt. Noi,oamenii,nuputemreaducevialaintr-untrupneinsuflelit,agacuma fdcut-olisus,cdciviala,cagimoartea,nudepinddenoi.DumnezeuesteCelce ddviala,gitotElestegiCeloia,MoartealuiLazdrafostdoarunpretextpentruca lisussdlansezeonoudinvSlaturalegatddeatotputerniciaSainprivinlavielii. DacdLazdrarfi iegitdinmormAntgatadezlegat,s-arfi pututbanuicdafost vorbade o inscenarea morliilui,cd de faptel nu eramort,ci doar gi-ainscenatmoartea.Inpatruzilecdtastatin mormdnt,arfi avuttimpsdse dezlege,dacdarfi fostaga.Lazdrinsdchiareramort 9i a dovedit-oieginddin

mormdntcaunmort,adicdinfdguratcufdgiidepdnz6.

invierealuiLazaresimbolulinvieriiviitoareaneamuluiomenesc Ai ardtarea

atotputernicieiIuiDumnezeu,Carepoaterdsturnalegilenaturii.

&

&gf;c"6x

'N.Citegtecuatenlieacestepisodscripturistic Ai raspundelaurmdtoarele

intrebdri:

alCelegaturderaintreLazar,lt[aria,Martagilisus?

biCedovedegtelisusprinhotdrdreadeaseintoarceinludeea,degigtiacd

acoloesteinpericol?

o)CumseexplicdindemnulluiToma?

d;DececrezicdlisusaagteptatcaLazarsdmoardginuafacutsanumoard?

Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevdrat, Zidttorul nostru,Stdpdnulvielii 9i almor[ii.

Sufleteleceloradormifisuntvii 9i dupi iegireadintrupgiascultdde poruncaMantuitorului.

2.Analizdndexplicaliileaflatindreapta,stabilegtecorespondenlaintre

versetelebiblicegiacestea:

,,CelcarecredeinMine,chiardacdva muri,vafi viu."(loan11,25)

Prinacestecuvinte,MAntuitorularati

cdpentrua-linviapeLazAr,Elnuare

nevoiedeajutorulaltuia.

,,Fratele tduvainvia(decinuazis<tEu

voicere,,.r).Eusuntinviereagiviala."

(loan11,23-24)

Moarteanuestedetemutoentrucel

carecrede,c6cilisusHristoseste

ugadeintrareinimparaliacerurilor.

bl/

'i

,,lisus,cdndavdzut-opllngdnd [gi peMarialgipeiudeiicareveniserd:

cueapl1ngAndgiei,a suspinatcu :

duhulgiS-atulburatintruSine

gialdcrimat/lsus. " (loan11,33-35)

]

Ziceauiudeii: ,,latd c1tdemultil

iubea.'(loan11,36)

Uniiziceau: ,,Nu putea,oare, Acestacareadeschisochiiorbului sdfacdagacaglacestasdnu

moard?"(loan11,37)

/ Unii,degiaucunoscutcdlisusamaifdcutgialte

minuni(adeschisochiiorbului),dinrdutatea 9i

strrcdciuneainimiilor,fdrdagticeeacevafaceEl,

l-auadresatmustrdri.Einu-gidddeauseamacd

estemultmaiminunatsdintorciunmortlaviatd,

decAtaalungamoarteadelacelviu.

Printriste{eagiprinlacrimileMAntuitorului,se

dovedegteadevdrulintrupdrii.Dacdlisus

n-arfifostdenaturanoastrd(cusldbiciunea 9i neajunsurileei),Eln-arfisimlitsuspinul, tulburareaintristeiesiindurere.

Ceimullicredeaucdlisusmergelamormdntullui

Lazir,nupentrua-linvia,cipentrua-lpldngepe

prietenulSiupecareil iubeafoartemult.

(ExplicaliidupdSfdntulloanGurddeAuf

lisusl-achematpemort,Nua

zis ,,Pdrintele Meu,inviazd-l!"sau ,,in

numeleTatdlui,legi afard!", dovedindastfelfoarteclarcdeste trimisde Dumnezeu(aceastaii reprogaunecredinciogii).Darface minuneaprinputereaSa,vorbindu-i mortuluicasi cumacestaarfi fost

vlu!,:

Elaporuncitsd-ldezlege,catoli ceicareil atingeaugiseapropiaude elsdvaddcderacuadevdratLazdr 9i sdnufieprivitelcaofantomd.

$"Comenteazaafirmaliile:

*i ,,Dumnezeu poatecatvrea,darnuvreacdtepoate:cdcipoatepierdelumnea,darnuvrea."(Sf.loanDamaschin

b]CelecenusuntcuputinlalaoamenisuntcuputinlalaDumnezeu. ,,Esteoare,cevacuneputinfalaDumnezeu?"

*

ffi*g*

(Facere18,14).

-'&fl#**i :t

corabie in

ndprasnic.La miezulnoplii au zdrit o fiinla umbldndpe ape ca o ndlucii ;i, cuprin;i de spaimd,au strigat.Atunci.din mryloculfurtuniiauauzitcuvintedelncurajare:,.Eusunt;nu vatemeli".Era Iisus, CareSeapropiude ucenici.pasindpe marecapeuscat.

Intr-o noapte.apostolii se aflau intr-o

largul Marii Gatiteii. Era furtuna si vant

Petrtta--is;

Doamne,dacaestiTu,poruncestesdvinlaTinepeapa."Eli-azis:,.Vino".larPet

coborandu-sedin corabie,a merspe apa;i avenit cdtrelisus.Darvdzdndvdntul,s-atemut;i, incepdnd sdsescuftnde,astrigatzicdnd: ,,Doamne,scapd-md!"

Intinzdndu-i ntana,Mdntuitorul l-q mustrat;i

i-a zis:

,,Pu{in

credinciosule,pentru ce te-ai

indoit?".Sisuittdu-seapoiantandoiincorabie,indatas-apotolitvantul@upaMatei 14.23-32).

E dincolodelegilefirii ca sameorgacinevape apa,pe mareafnvolburata,ca si cumar mergepe Ltscat.Dacd la Dumnezeu,in atotputernicia Lui, acestlucru e cu putinta, la om minuneaaceastase poateintamplanumaicandexistiifoartemullacredinla.Omulcredinciospoate,prin puterearugaciunii catreDumnezeu,sdmutechiar Simunliidinloc.

Dumnezeurasplategtecredinladreapta sistatornica.Credintasovaielnicanuaduceroadebogatesi

nu epldcutdinqintealui Dumnezeu.Petru nu s-crincrezutintru totul in cuvdntulMdntuitorttlui si s-a

indoit cdnds-a rugat; ,.Doamne,daca estiTu,porunceste-mi

" indoiala sa a crescutcands-a lasat

biruit defrica dinpricinafurtunii si a fnceputsasescufunde. Maryainvolburatareprezinta,defapt, via{anoastracugrijile si necazurileei.Singurttllucru care ne {ine deasupraerugitciuneacurata, fcicutd cu credinla.indoiala ne trage injos, in noroiul ispitelor gi al durerii.Dumnezeudore;teca noi stine mentinemdeasupra $i nu saiu nescufundam.De aceeaEl

mustrd;ovdiala;i fndoiala ;i nearatricadoarprin credinldputempotolifurtunilevietii.

Dar pentruceDomnulnu aporuncitsaincetezevantul,ci, intinzdndmana,l-a apucat?Pentrucd

eranevoiedecredinfalui Petru.tdnd noi nufacemcetrebuiesafacem,niciDumnezelnustaalaturide noi.Pe_ntrua-iardtaluiPetru canufuriavdniului l-afacutsasutru|urdu, cipu{indtateacredinleilui

, ,Jfristos afacu,tcu P-etrua-gacumfaceopasarecupuiul ei,sprijinindu-l c