Sunteți pe pagina 1din 62

frcGilffiff

zat in conformitate cu no programd aprobatd de Ministerul ucatiei, Cercetdrii si Ino '

'','.t:.

::

EDITURA,,SN MINA"

CAMETIA MUHA

ETENAMOCANU

ft$kr*r$
crestin-ortodoxd
,

CAIET PENTRUETEVI

CI-A,SA III-a a

EdiruraSf.Mina

aat $.oJT:, co.nltnytulpTd"l* grgsram . .Ace.st:iYgri"qidy:17,."193:::i!"19r ngii al auxiliarului(aizatde Direcf,aGenerald (aprobat M.Ed.C.prin Ordinulnr.378712005), qi cel de cflt
1). pentu inv[fSmdntulPreuniversitar cadrulM.Ed.C,cunr. 31758/200 din Referenfi specialitate de : Lector Univ. Dr. Pr. AlexandrelBarnea Prof. Gr. I TeodoraPllesu
Tehnoredactare computerizatl; Andreea Dimitriu Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei MUHA, CAMELIA Religie creqtin-ortodoxi : caiet pentru elevi : clasa a lll-a lCamelia Muha, Elena Mocanu. - Iaqi : Editura Sf. Mina, 2009

Copyright @Editura Sf. Mina Nicio partea acesteilucriri nu poatefi reprodusl in niciun mod, fbrd acordul scris, dat in prealabil de Editura Sf. Mina.

rsBN978-606-8078-03-8
L Mocanu, Elena

28(07s.33)

Editura Sf.Mina*
Telefon: 023222281 033240 I 5 0, 13 TeIefon/fax: 023 39| 9 223 E-mail:esm@editurasfmina.ro, edsfmina@yahoo.com : Web www.editurasfmina.ro Adres[decoresponden{d: l. CP130, OP Iaqi, Rom0nia * Editurdacreditatd ConsiliulNalionalal Cercetdrii de $tiinfificedin invilimdntul Superior.

CUPRINS
r.DESPRE CREDTNT.A , CRE$TINA gcoald 1.Din la nou Scriptur6...,. 2.Biblia Sfdnta sau BTBLTCE n.PERSONALFATT lui 1.Moise - alesul Dumne2eu,..,..,........,. 2.Regele David.......... Solomon..... 3.Regele LUI DUMNEZEU III. IISUS HRISTOS'FIUL D0mneasce.........,......, 1.Tatdl nostru - Rugdciunea rugdciunii 2.Tatdlnostru - explicarea furtunii 3.Potolirea pemare...... 4.invierea luiiair,.,..........., fiicei M.SA.L PE CINSTIM DUMNEZEU 1.Micul cregtinbisericd... in 2.Sfintele ale slujbe Bisericii religioase de 3.Sdrbdtorile - momentebucurie sfAntd......... PRTETENII v. sFtNTil, COPIILOR 1.Sfdntul Dimitrie Nou....... cel romdnilor,.... 2.SfdntulAndrei - ocrotitorul Parascheva 3.Sfdnta Nagterea Domnului... Domnului.., lnvierea Evaluiri 3 5 I 13 ....................... 16 ....................... 19 ............... .....................20 .-.......23 .........26 ,............,.29 ............32 ..,..........,...........35 .........,..39 43 ............. ....46 50 .,.... 53 57

DilNN@U SC@ bA D ATA


Yacan[as-a sf6rgit.A fost la fel de frumoasdca gi celelaltevacanJe.

M-am strdduits5 merg la biserici in fiecareduminicdgi in toate zlleIe de sdrbdtoare.

Am multe amintiri frumoase.

Pe tot parcursulvacanlei L-am sim{it pe Dumnezeuldngdde mine, agacum este,de fapt, pennanent. eu a$vreasdfiu intotdeauna El gi sdnu-L supdr cu niciodatd. $i

Sunt fericit ci incepeun nou an qcolargi imi voi revedeacolegii.

in acestan vreau sd invdJmai bine gi sd iau numai note bune.

Abia aqteptsd vind ora de religie, pentru cd voi afla lucruri noi desprecredin{anoastrd.

Tatami-a spuscd anul acesta...

...voi afla multe datedespre Moise,unul dintreprieteniilui Dumnezeu.

Tatdlnostru este ... voi invd\ade ce rugdciunea ceamai importantddintre toaterugdciunile.

... voi descoperi cum trebuiesd se comporteun copil in bisericd.

1. Careesteceamai frumoasdamintire din vacan\d? 2. Aivtzitat vreo bisericd?nlocurile unde ai fost plecatin vacanld? in 3.La ce sdrbdtorireligioaseai participatla slujba de la bisericS, vacan!6?

D{ou $CdAilA.u T,ERTCITFrurDrr{ iLA stsNT sA

BTBLIA SAUSTANTA SGRTPTURA


i:.Ea !1..r !-+J ,.a'J,i!4i;,!r;:ftr!\4e.n:h..+aii.:1;;9, liJl;lrarfnsa 5;544drr-c e

te-ai gdnfit vreofata fe ceEi6[ia esteceamai importantdcartepentru crestini?


i,:i a;r,+"j,+r::t;,::j-ti::itil:r:.i;:*,:

Biblia

este cartea

relatea2d evenimente qi fapte extraordinare la care au participat oameni care L-au intAlnit pe Dumnezeu, au vorbit cu El qi L-au cunoscut, atdt cdt a vrut DumnezeusdSedescopere. D i n B i blie afldm cd D u mn e zeu a venit in i n td mp i nar ea nevoilor creqtinii cred acestoroameni, fdcdnd mari minuni. De aceea, Dumnezeu le cu tdrie ci prin cuvintele Sjintei Scriptari vorbeqte,aritAndu-le caleavielii. Biblia inseamnd ,,cartea",sauchiar ,,cdrtile",pentru cd ..>in realitate nFe vorba de o singurdcarte, ci de mai multe cdrfi pusela un loc.Am puteaspunecdBiblia esteo bibliotec5. In intregime,Bj.blia cuxinde 66 de cdry! 'r Unele cdrfi sunt lungi, au mai mult de 100 de pagini; altecdrfi suntscurte,cuprindnumaic6tevapagini; r' Sunt cdrfi scrise in versuri, ca o poezie; altele sunt scriseinprozd,,ca poveste; o i.Unele cdrfi seamdnd cd4ile de istorie, altele par afr cu adevdrate romane; - Sunt cdr\i care cuprind multe proverbe; altele sunt plinedelegi... Toateaceste c54i au fost scrisede oame ajutorul lui Dumnezeu,. Teglament$i Noul Testament In Vechiul kstament nt se vorbegte despre modul in care Dumnezeu i-a pregdtit pe oameni pentru primirea Fiului Sdu.Itloul Testamentprezintd, viala Domnului nostru Iisus Hristos gi invdldturile date de El oamenilor. In Noul Testamentse cuprind celepatruEvanghelii. Biblia e ca o scrisoarelungd pe careDumnezeu a scris-o oamenilor din toate timpurile qi din toate locurile. De aceea, sfintele slujbe,dupd ce a citit din ea,preotul, fbc6ndu-qisemnul Sfintei Cruci, o la s[rutd cu respectqi cu iubire. Trebuie sd citim cAt mai des din Biblie. Dar, ca sd in{elegemcorect evenimentele invSldturile gi scriseinpaginile sale,trebuiesdascultdm aten{ieexplicaliilepreolilor gi aleprofesorilordereligie. cu

@ r.E as e mai numeqte qi Sfula Scripturd. ln Biblie ni se ---:--:--

c. P54i1e Bibliei
a. Ce esteBiblia ?
t

c arte........

b. Numdrulcdrlilordin Biblie
v

2. Rispundela intrebiri : a.Cinea scriscuvdnful Dumnezeu? lui


b. Desprece sevorbeqte inVechiul Testament? c. Ce afl[m citind in Noul Testament? 3.Indici: a.Momentul surprins imaginiledemaijos. in b. Apartenenla fiecdruievenimentlaNoulTestament sauVechiul kstament (sepot grupa prin incercuire). imaginile

1. Trdiegtiintr-o lume plind de mesaje.in fiecaredintre imaginile de mai jos estesurprinsdo modalitatede a transmiteun mesaj. a. Identific5: - mijlocul prin care setransmitemesajul; - autorulmesajelor; - carear puteafi mesajultrimis. b. Analizeazd utilitatea fieclrui mesaj identificat in imagini, atAt pentru o zi din via{a ta, cdt gi pentru toatil via(a. Scrie, intr-o frazil, concluzia analizei.Compari concluzia ta cu concluziile colegilor tii. Organizafi o discufie pe aceasti temI.

Bibliourd, biblioara de PetruDemetruPopescu Biblioard, biblioard, Cdntecdulce de vioard, lnrcIesurtvecm$t vtt, Porli in tine,ganduri mii.
)r.

Tu, copile cea dintdi, S^-o aqezila cdpdtdi. Itri va ardta mereu Calea cdtre Dumnezeu.

2.Discuti cu profesoruldereligie
gi colegii tii despre structura

c AP. 14' * * ' , f f i cuv'n'o'eo


t. S; nu se tutii,ureinima voasrra; *"a"ri i' rj'.i:"1,,' ii"o.r: ii i;
M n '. 2 . In d sd T"l d l u i M L u !n u l r c l o . d ) u r r si l l . Id r d ,. n u v- d s tr 'D u " M d u JC .a r d q ;i * .,;. 1 .t- J" s, v; \'o "- {;'i ;'d u ,e q;L L' r d l ;'r 'o . r cn i r i vi oi luo ;;".. .l ,a : i o - u - .. i ,u .i ,; '",, - q vi du- ii. \o : i l :ti 5 i S. "."..a . r t i l i i i ca l e / i D o d m n n n u ,t!m ulll e d .,:,5 :.L m p u r |m ) r '.o l cd i I r ',J\ '- , /i \: fu si n t ,.d i "". A. d . !;r .,1 r ':d l d \ fl . I, r | ) r n e |, T ati i M .d d e cl prin Mine. 7 . l d ca M - a ti l i cu n o scu t D e M i n . c T"r l I M e u L - d ti Ji ( i r r o <.u t. d ,' d p d r ,n l i ,u n 'a !r . r D . C t ,. L d tr ) i \d 1 u r . 8 . Fi Ji p I- a zl 5 : D o d m n e , a r a ti "n e n o u d p c Td ta t si n e sb d e a j u ,!. _ vr e n e 9 . ti q u s j - a r i s: D e a ti ta s i n t c! vo i $ i n u M - d i cu n o scu t. Fi . V.a !d /u r ) t oa / a ( l \{.r Dc d p 4 f4 ,d i . C u m /i ^ : l u 'r zu r Ai "t;. ! c p Td r i l ? 1 0 . N u .r e zi tu cd Eu si n t i n l r D l d ta l si Td t;i l e ste i n i r u M i n e ? C u v i n te l e p a ca r e e i tr sp u n i u te !o f, b esc d e ta M i n , c' Ta i i l __ Care r ; ml n e i n tr u M i n e - - fa ce tu .tu i r i te L u i . C r e d e l i M i e c; [u si n l i n 1 .u Ia _ .-ll iil .,r r F n r . l d r ;l i c ! V:,,- , 'r ,d ,tj .Vd p p r r fu Iu r d r ., d ..r ^ .: 1 2 . Ad e va r d t, a d e vi r a i zi c vo i l i . c e l ce o e d e l n M i n e va l a c 5 i e l l u.r ;r l l e p e cd r e ) e l a c Eu si m d i m a r i d e ctr a ce sr a a va fa ce . D e n t.u .; E u M A d r c l a Ta ti l . 1 3 . Si o r i .e ve l i ce r e l n tr u n u m e l e M e u , a ce e a vo i i a ce . ca si fi e sl i tvi l T a te l i n tr u Fn Jl vo

*Evanghelia
dUpd loan,

SJintei Scriptari: cirfi, capitole, pornind de la modelul verseteo aliturat.

i:,fi,iff'Jii;;"*'''" $i au voi ru96 pe Tatal $i alt L{::'i:^::^.::'1.::::":: 16.


M-inqletor.\'a !a dd voue ca s; lie cu
l n r cd r ' u u r ,q t <d L p r m cd r .r per' m e d i .r p ..t" .d n L - l \!d L , - i i n u - l Iu n o n stu o d r t( ti te i !u r l r td r i n i n e ld 'u i r v'r \" l )r 'o .u l a s" u 'td n !o .\e n r "" * ,,o u n u 1 9 In cd p u l j n t m p s l u r n .d n u M " va m d i r e d ca i vo i i n sd M i l e ti ve ' d Fd . l r n tr u ,; U u t, \o ; Eu j r n t .,r r ti r j , :i ,l " !,.t, .u n ..d |F.( L d si n r i n- " L ","". r a l M ,._ ) , vo ; i r . rr Td M r .p i i FI ) n r ^ , 2 1 . C e i ce a fe p o r u n ci l e M e i e si l e p ;ze si e , a c l a e ste .d r e M d i u b cf' jailu, ,, .c Vd r u b r st' D. Mle Ii ,u h 't d . T"td l vsL 5 ,1 to i ;u b , 'd Eu tr Yd vo d fa l d l u 2 2 - l .a zi s l u d a , n u Isca r i o te a n u l i D o a r n n e , ce e stc ci a i se Te a r e l i n o u ;. 5 i n u l u m i i ? ? 3 . Ii su s a r i sp u n r ti i - a zi sr D a r; Mi r u b ^ .'c t:n .d , p d z'.J. 'd WJU 5 r To r a l M .u i , \" i u h . 'i n u l si vo m vtn i l a e l r i vo m l a r e l o cn r ]a e l 2 { C e l ce n u M i i u b tte n u p d ze r te .u vi n te i e M e l . D d r cu vi n tu l p .a r i : i t a u 7 tl i n u cste a l M e u , ci a l Ta r ;tu i .a r e M _ a tr i o i s. 2 5 . Ac.st{:d \,] tc,a m sp u sr fi i i d cu r: ' ? u .D d r Vi r q i i "to ,u l ,D r h .t\fj n t/o C a r e - L \'d tr i n i te Td l ;1 . l n n u m e l e M e u r Ace l a va vd i n va l a i o a te 9 i vi va a d u ce a m i r l e d csp r e i o d te ce l e ce v- a m sp u s Eu . 2 7 . Pa ce vA l a s r D u d , D a ce a M e a o d a u vo u d , n u p r e .u n r d e l u m e a a a d d u Eu . Sa n u se l u l b u r e i n i m a vo a s' tr a . n i ci sd se i n fr i co i e ze .

3. inva{i, cu ajutorul profesorului, si g[segti un text in SfAntu Scripturd,parcurgfindurmitoarele etape:

a. identificd titlul cdr{ii carecuprindeversetulrespectivin cuprinsulSfinteiScripturi; b. deschide Sfanta Scr ip tur d Ia cartea spectivd; re c. cautdcapitolulin careseaflSversetul cerut; d. identificdversetulsauversetele dorite. 4. De ce esteimportant si-L cunogtipe Dumn ezevinci din copilirie?

Adev[ratele minuni De ziua ei, o tdndrd aprimit de la viitorul sol, care eraplecat tn rdzboi, unpachet mareSirotund. Bucuroqsd,l-a deschisSi tnduntru a gdsit o bild neagrd, asemdndtoare unei ghiulele de tun. Dezamdgitd, supdratSi a aruncat bila tntr-un col1al camerei.$i ce s-a intdmplatatunci?Bila s-a cea neagrds-a spart qi din ea s-a rostogolit o bild argintie. Curioasd,a ridicat-o imediat Si,in timp ce o intorceape toatepdrlile Si o apdsa,s-a deschisSi din ea a ieSito cutiuld aurie. A deschis-oSi a gdsituninelcudiamante;subelseaflaunmicbiletpecarescria:,,Pentrucdteiubesc!". Multor oamenili se intdmpldca Si acesteitinere.Nu leplace Sfdntu Scriptard,pentru cd multe lucruri care sunt scrise in ea par greu de inleles sau nefolositoare.Dar cei care o citesc vor descoperiJdrdindoiald mesajuldivin al Sjintei Scripturi: ,,Pentru cd vd iubesc" .

pe pot Scripturi, cregtiniiit cunoagte Dumnezeu.

M@TSE: AIESUI UUil DUMNEZ@U(e-ai gdnfit rtreofatdcdfoar crefinta in (Dumnezeu ajutdpe oameni treacd ii sd prin

anumite momentefoarte dfficik?Sacunoa;tem trnpreundastfef[e situalie! o


Rdmaqi Egipt,urmaqiilui Iosif in s-au inmullit foarle mult gi au fost numili ,,evrei" sau israeli{i. Mulli . Cine a fost Iosifl dintre ei au ajuns oameni foarte . Cum a ajunsIosifin Egipt? boga{i . Din ce cauzd,au ajunsevreii Ydzdnd cd numdrul lor cregte inEgipt? neincetat gi se imbogdfescrepede, egiptenii au inceput sd se team6, cd, evreiivor ajungemaiputernicica ei. Ca sa-giarateputerea, noul faraoni-a puspe evrei la munci grele gi istovitoare;iar ca sdnu semai inmulleasc5, faraonula poruncit ca toli baielii caresevor nagte fi e arunca[iinapaNilului. si Evreii rdbdautoate, avdnd mare credinld cd bunul Dumnezeuii va scdpa odatd de aceste suferinJe.Aga s-a qi int6mplat, cdci Dumnezeu salvatdatoritdcredin{eiputernice i-a aunei mame.

AAAilNTITil-VA I
't7

Una dintre evreice, o femeie foarte credincioasi, a ndscut un b5iat. Pentru a nu fi omordt, dupd cum era porunca,l-a ascunscdtva timp. Dupd trei luni, fiindu-i fricd cd va fi prinsd gi va suferi toatd. familia, a hotdrdtsd-gilasepruncul in voia lui Dumnezeu.Afbcut un coqule!de papurd,l-a smolit pe dinafari gi, punAndcopilul in el, l-a ldsatpe apa Nilului, in niqte trestii. Aici se scdlda,de obicei, fata Faraonului.Soramai mare a copilului a rdmaspe mal sI vadd ce se intAmplScufratele ei. Dupd un timp, fricafaraonului a venit sdsescalde.La un moment dat, a auzit plAnsetul copilului. Gdsindu-l,gi-adat seama estefiul cd unor evrei. I s-a frcut mi16de el, cdci copilul era foarte frumos.L-a luat acasdgi i-a pus numele Moise, adicd,,scosdin apd". Sora copilului, carevdzuse ce s-aintdmplat,a mersla fiica faraonuluigi i-a spuscd eacunoaqte doicdce ar tot o pute^a seocupedecopil.Astfel, copilul a ajunssdfie ingrijit chiardLmamalui. si Inconjurat cu multd dragoste,Moise a crescut.Cuminte gi ascultdtor,el a dobdndit multd inv6{dturd. Nu-i iubeape egipteni,fiindcd qtiadela mamasacd esteevreu. intr-o zi, s-aint6mplat ca Moise sd omoareun egipteancare lovea fbrd mild pe un evreu. De frica pedepsei, fugit in altd,lard,qi cdsltorit. a s-a Intr-o zi, in timp ce p5gtea oile socruluisdu,Moise avdzutun rug arzdnd.,dar focul nu-l mistuia.Din rug s-a auzitvocealui Dumnezeu\ carei-a spus: - Eu suntDumnezeulpirin{ilor tii ! Ili poruncescsdmergi in Egipt, sd-{iscapifrafii derobie ! Ca poporul evreu qi faraonul sdcreaddcd Moise estetrimisul Sdu,Dumneieu i-a datacestuia puterea sdfacdminuni. Moise a ascultatporunca lui Dumnezeuqi aplecat in Egipt. Acolo, el i-a transmis faraonului voinla Domnului. Faraonul insd nu voia sd piardd atitlia robi, cici acegtiafdceau muncile cele mai grele. De aceea,el nu le-adatvoie evreilorsdplece. Atunci Dumnezeu a trimis pe capul egiptenilor tot felul de nenorociri: secet6,foamete,boli qi rdzboaie.Speriat,faraonula ldsatpoporul evreusdplece.
* sugerdmparcurgerea lecliei in douit ore

Conduqide Moise, evreii au plecat spre{ara 1or.Dupi pulin timp, faraonului i-a p6rut rdu cd,i-a eliberat qi a trimis armatasd-i aducdinapoi. Armata i-a ajunspe evrei la Marea Rogie.Vdzdndu-ipe solda{ii egipteniin urma lor, Moise a ridicat toiagul, iar apelemdrii s-audespd{irdin dou6.Evreii au trecut prin mare ca pe uscat.Dar cdnd si treacd armatafaraonului,apeles-aureunit gi nici un soldat egiptean a scdpat nu cuvia{d. Dupd ce au scdpat armataegipteand, de evreii au avutmulte de suferit.Mult timp au mersprintr-un pustiu intins, arsde soare,lipsit de api gi undenu sevedeapic de verdea{d. Dumnezeuinsd,le-a purtat mereu de grija: a aqezat nori in fa{a soareluica sd-i scapede arqi16 pentru hrand le-a trimis mand gi cereasci.Iar c6nd eraugatasdmoardtoli de sete,din poruncalui Dumnezeu)Moisea lovit cu toiagul gi intr-o stAncd indatd aizvordtdin eaapSlimpedeqi rece. La un momentdat, evreii, sdtuide atdtea suferinle,au inceputs[ nu mai ascultede Moise. $i-au fbcut un vilel de aur la care se inchinau. Pentru necredinJa 1or,Dumnezeu i-a pedep^sit: rdtdcit au patruzeci de ani prin pustiu, pdnd sd ajungd in \ara fbgdduitd 1or, Canaan. Degi I1 supdraserS, Dumnezeunui-apdrdsit.Ziuaiicdliluzeaprintr-unnoralb, printr-unstdlpde foc. iarnoaptea, Dupd moartealui Moise, evreii au fost conduqide Iosua, carer-a ajutatsd-qirecucereascd {ara promisdlor deDumnezeu.

1.Citind cu aten{ietextul lecfiei, rispunde la urmitoarele intreblri: - Cumii exploatafaraonulpe evrei? - Pentruce ahotdr6tfaraonulmoarteaprimilorbdielinou-ndsculi familiile din evreilor? - De cecredeJi cdr-afostfricd femeii careaascuns copilul? - Unde atrdrtMoise? - De ceafugitMoise delacurteafaraonului? - Ce a primit Moise de la Dumnezerrca poatdsd-qi indeplineascd misiunea? sd - De ce faraonulnuvoias6-ieliberezepeevrei? pe - Cum i-a ajutatDumnezeu evrei s5ajungdin lara lor?

2. Asazdin ordine cronologicl urmitoarele evenimentedin viafa lui Moise. I Mama pune copilul intr-un coq qi-i dd drumul pe apd. I Fiica faraonuluigdseqte biielel. un I O femeieevreicdnagteun bdie{el. I Moise cregtela curteafaraonului. I Fiica faraonuluigi slujnicelesalese scdldauin apaNilului. I Moise fuge din Egipt.

3. Completeazdcu informafiile corecte : a) i-a poruncit lui Moise sd poporul S[u. elibereze pedepsit pe b) Dumnezevi-a aspru .......... c) Dumnezeuaajutatpoporul ......in drumul spre Canaan. d) Egipteniiau fost din nou ........ de Dumnezerr, la MareaRoqie. e) CAndpoporul evreua greqit,Dumnezeul-a ..., darnu l-a pdrdsitniciodatd.

1. Din textul lecliei putem observadragostea unei mame fa\d, copilul siu qi a de unei suroi fa\d de fratele ei. a) Organizeazil impreun[ cu colegii o scurti discufie pe marginea urmitoarelor aspecte: - cum ?qimanifestdcei apropiali dragostea fa\ddevoi ; - in cefel dovedilivoi dragoste recunogtin\d,fa\dde dragi(putelifaceqiun desen gi cei in legdturd aceste aspecte). cu b) Formuleazil invi{[turi morale care sedesprind din aceasti discufie. 2. Citind informa{ia de mai jos, rispunde cerinfelor care o insofesc. pe Ca s5-1 determine Faraonsi-i eliberezedinrobie pe evrei, Dumnezeu a trimis asupraegiptenilor zecepedepse foartegrele: - a transformat?nsdngeapardului Nil; - a acoperitcubroaqte totpdmdntulEgiptului; - au apdrut!6n!aripestetot; qi - a umplut casele pdmdntulegiptenilorcu tduni; - au murit de foamemulte vite; - au apdrutrdni gibubepe oameniqipe vite; - atrimis grindind; - atrimis ldcuste careau distrustotul; - a trimis intuneric pesteEgipt; - a ucispe primii bdietinou ndsculiin familiile egiptenilor. ^ . In zilele noastresemai intdmplSvreunul dintre fenomenele de mai sus?Dacd rdspunsulesteda, organizatio disculie pe tema cauzelorcareprovoac[ un astfelde eveniment.

3. Degi a crescutintr-o familie de egipteni,Moise a gtiut intotdeauna esteevreu qi a respectat cd legile9itradiliile poporului sdu. pofiinvn{a dintr-un astfelde comportament? Ce

4. Moise a avut un rol foarte important in istoria gi viala poporului evreu.Fiecareom de pe pdmdnt(deci $i tu) areun rol foarteimportantpentrucei din jurul sdu. IdentificAnd rolul pe care diferite persoaneil au in via{a ta, compl eteazitabelul:

Persoanu
n doamnainvSldtoare p medicul de familie n vdnzdtorulde la n conduc[torul tarrr
p

Rolul ei

5. Gflndegte-tela persoanelecare au un rol important in viafa ta. in ce mod ai putea s[ le

pe ari{i recunoqtinfa carele-opor{i?

Minuneacareconvinge @
pe Dumnezeul-a chemat Moise Si i-a spussd meargdlafaraon, regeleEgiptului, ca sd scoatd poporul ales din robia grea tn cqre se chinuia. Moise s-a tndoit pentru o clipd Si a tntrebat ce va ft"u dacd evreii nu vor crede cd el este trimisul lui Dumnezeu.Atunci a spus Dumnezeucdtre Moise:,,Ceqilnmdnd?".Iarelardspuns:,,Untoiag!".Dumnezeui-aporuncit:,,Aruncd-ljos!". El a aruncat toiaguljos, dar acestqs-a transformat tn qarpe.Moise s-a speriat qi s-a depdrtat repedede el. $i a zis Dumnezeu cdtreMoise: ,,Intinde mdna Si-lapucdde coadd!" $i Si-a tntins Moise mdnaSi l-a apucatde coaddSis-aJdcutiar toiag tn mdnalui. Apoi a zis Domnul: ,,ASasd pdrinlilor lor, Dumnezeullui Av*raam. faci tnaintealor, ca sd te creaddcd 7is-a ardtat Dumnezeul ". $i Moise aSaaJdcut. Dumnezeul IsaacSiDumnezeul lacov. lui lui

NOTITE

gi ii ajutd, Peceicredinciogi, ri, Dumtnezeu asc;ultdtarirecunoscdfo

REG@T@ DAVTD
(Dumnezeu ai6dun confucdtor? te-ai gdnfit rtreofatdcecafitdti asteaptd sd erimtmpreund ! Sd.[escop
DupSce a scdpat robia Egiptului qi a r[ticit indelungprin din pustie,poporulevreua ajunsin Canaan. lui Multd vremedupdmoartea Moise,evreiiau fost conduqi de pentrucdjudecau nigtebdrba{iin}elep\i,cdroraleziceaujudecdtori, judecbtoria fost neinlelegerile dintre oameni.Ultimul dintre acegti Samuel. Dupdun timp insd,evreii gi-audorit s[ fie conduqide un rege, dupdmodelulpopoarelor invecinate. dintAiregeal lor a fost Saul, Cel un om foartecredincios.La un momentdat,el nu a mai ascultat de qi,caunnare, a mai primit ajutorulLui. Atunci a fost ales Domnul nu alt regecesenumea David. pdstor.El era mic la trup, dar In tinerelealui, David fusese gi frumoslafa\d,harnic, modest viteaz.Davidaveaqi darulde acdnta minunatdin harpd.Ajunsesevestit intre evrei, de cAndbiruisepe un uriaq,pe numeGoliat,din armata filistenilor. Iatdcums-aint6mplat aceasta: Filistenii ndvdliserd cu rdzboi asupra evreilor Amdndoud oStile duSmane stdteaufaldtnfald, gata deluptd. Atunci, din tabdrafilistenilor ieSi un bdrbat mare, inalt Si puternic cdt un uriaS.El se apropiede oasteaevreilor Si le strigd in guramare: pe -Alegeli cinevadintrevoi, sd se luptecu mine!Dacd md va birui, noi vd vomfi robi; iar de-l voi birui eupe ddnsul,voi sd nefiyi noudrobi! llimeni dintre evreinu a fndrdznitsd seluptecu uriasul Goliat. S-a intdmplatca David, carepe atunci erafoarte tdndr sd se afle in tabd.ra evreilo4undevenisesd afle ce maifac fralii sdi mai mari.
Cdnd vdzu cd nimeni nu tndrdzneSte se masoare cu Goliat, care vorbise cu atdta trufie, David ceru sa voie regelui Saul sd se lupte el cu uriasul. iSi lud toiagul, prastia, cinci pietre Si,cu nddejdea fn Dumnezeu,mersedrept infala lui Goliat. Cdnd il vdzu a$ade tdndr Si de mic la stat, cu toiagul tntr-o mdnd Si cuprastia fn altd mdnd, acesta fncepusd rddd Si ii zise: -Ce, tu crezi cd eu sunt cdine, de vii asupra mea cu toiag Si cupietre? Cu mult curaj, David i-a rdspuns: -Tuvii contrameacusabie,culanceSicuscut; iar euvin asupratatnnumelelui Dumnezeu! Cum zise acestea,repedepuse o piatrd in prastie Si,azvdrlind-o asupra lui Goliat, fl lovi drept fn frunte. (JriaSulameli Si cdzu grdmadd jos. David se repezi la ddnsul, fi lud sabia, ii tdie capul Si-lardtd ostasilor Filistenii o luard la goand, fnspdimdntali de moarte, iar evreii il ldudard pe David Siii mulyumird lui Dumnezeu pentru ajutorul ce le-a dat. $jutsrege, Davidadomnitpeste evreimulli ani gi abiruitpe toJiduqmaniipoporului. Intr-un rdzhor, el a cuprins qi vestita cetate a Ierusalimului, pe care gi-a ales-o apoi ca regedin{i. Acolo, pe muntele Sionului, care eruldngd Ierusalim, a poruncit de s-a frcut un cort mireJ qi a aqezat intr-insul, cu multd cinstire, chiv otul incare sepdstrau Tablele Legii.

Ca s5 mulfumeascd Dumnezeu lui pentrumdrtea gi bunurilece primisede la Ddnsul,David a scris sub inspiraliaDuhului Sfhnto mul{ime de cAntdrisfinte,numitepsalmi. Psalmii lui David se citescqi secdnti gi astdzila slujbelebisericegti, creqtiniiii rostesc rugdciunile1or. iar in David a fost un regeviteaz qi cu frica lui Dumnezeu.in cei patruzecideani de domnie a fost un model de bundtate,de bldnde{eqi de cdin\dpentru pdcatelefEcute.Din neamul lui s-a n[scut qi Fecioard Sfhnta Maria,Ndscdtoarea Dumnezeu SfhntulIosif, logodniculei. gi de

f*xw$r*$e
chivat - cutie, cu un capacfrumos impodobit cu doi heruvimi (in basorelief)aurili, in care se pdstrau TableleLegii, toiagul lui Aaron qi vasulcu mand(hranadinpustie). inspiru(ie - acfiunea Duhului Sffint asupra proorocilor,prin careacestora secomunicd li adevdruri de credinfd la care n-ar fi putut ajungeniciodatdcu puterileproprii. ps*lm - rugdciune sub forml de versuri rostitesaucdntate. regedinld - localitate in care stabilegte cinevadomiciliul. TableleLegii - doud lespezi de piatrd pe care erau scrise Cele Zece Ponmci primite de pe Moise de la Dumnezeu, munteleSinai.

1. Rispunde oral la urmitoarele intrebiri: - Cum s-aunumit conducdtoriipoporului evreu? - Cine a fost primul rege al poporului evreu? - Pentruce insugiri a fost rdspldtitDavid de cdtreDumnezeu? - De ce sunt psalmii rugdciuni atdtde importante? 2. Inqiratelogic, cuvintelede mai jos ascundproverbe. a) Gisegte-le,apoi scrie-lepe spafiile liniate. b) Explici oral legitura dintre acesteproverbe gi lupta dintre David gi Goliat.
buturuga

3. Identifici mesajul urmltoarelor fragmente din Psalmii lui David: ' Tevoi lduda Doamnedin toatd inima mea,voi spuneminunile Tale... . MiluieSte-md Dumnezeule, dupd mqre mila Thqi dupd multrimea indurdrilor Tale,Sterge Jdrddelegeamea ... Ldudali pe Domnul din cerori, ldudali-L pe El tntru cele inalte. Laudali-L ' pe El toli ingerii Lui, ldudali-L pe El toateputerile Lui. Laudali-L pe El soareleSi lunq, ldudatri-LpeEl toatesteleleSi lumina. Ldudali-Lpe El cerurile cerurilor Si apq ceqmaipresusde ceruri,sd laudenumele Domnului,cd El a zisSis-au/dcut, El aporuncitSis-auzidit.(Psalmul148,1-5)

'saltire

("a"Zlrqa
4.

\t /"&" I

1. Pentru multa sacredin{i,David a fostbinecuvdntat cdtreDumnezeu. de Relateazi o fapti bund ficuti de tine gi risplata pe care ai primit-o pentru aceasta. 2. Citegtetextelede mai jos qi rispunde cerin{elor.

a) RegeleDavid, deqil-a invins pe uriagulGoliat,a fost la rAndulsduinvins de un uriagnevdzrrt: pdcatuluia atrasasuprasa o marepedeapsd. pdcatul. Sdvdrgirea Atunci, regeleDavid a inJeles qi s-a cdit din tot sufletul sdu:a postit mult, a dormit pe pdmdntgo1,a pl6ns gravrtatea acestuia indelung, s-arugat neincetatlui Dumnezert,cerdndu-qiiertare (MiluieSte-md Dumnezeuledupd maremila TaSi dupd multrimea tndurdrilor Tale,Stergefirddelegea mea!).Pocdinlalui sincerd i-a adusiertareq qi binecuvdntarea Domnului. Astfel, el a rdmaspentru cregtiniun model de qi credrn\d,,pocdinld slujire lui Dumnezev. o Noi, cregtinii,in cemod putem dobflndi iertarea plcatelor?

o Explicl schemace surprinde aspectedin via[a lui David. Exemplifici cu aspectedin viz{rta.

---------> :-y ry!,Ig---------->

------->':!-:e ---------->cuvilnfurea e

b) Intr-o bisericS, chipul pictat al regeluiDavid, erauscriseurmitoarelecuvinte:David sub apdcdtuit o singurddatd,dar s-a cdit toatdvialapentrupdcatulsdvdrSit . ... Un om aintratintr-o bisericdqi, citind aceste cuvinte,a spusin gdndulsdu: ... dqr eu am greSittoatdviala Sinu ampldns niciodatd pentrupdcateleficute... . o Ce crezi cI a fdcut acel om in continuare? Oare astilzi mai sunt oameni in aceasti situafie? 3. Cinsteade caresebucuraDavid, l-a frcut pe regeleSaul,sd-l urascdgi chiar sd incerce sd-l omoare. Afldnd aceasta, deqiar fi avut posibilitateas6-1 omoare,David i-a cru{at via[a. De ce esteimportant si risplitegti riul cu bine? Gisepteun final pentru urmitoarea povestire. Di un titlu potrivit. Astdziavenit in clasdun elevnou. (Jnorcolegili s-apdrut cd esteimbrdcattarecaraghios. DeSi trebuia sd vind domnul directorpentru a anchetaun grup de copii care ar fi putut fi pedepsilipentru ofaptd pe careei suslineau n-auJdcut-o, cd aceStia fnceputsd-Si au batdjoc denoul venit,rdzdnddepantofii lui de lac Sidepapionul galbence-l aveala gdt USas-a deschisSi a intrat doamnq invd\dtoare fmpreundcu domnul directon Elevul cel nou s-a dus ldngd el Si i-a spLts ,,Sdrutmdna,bunicule...".

NOTITE

pentru pdcatele Dumnezeu peceicare ceriertare ii iartd igi fdcute.

R@G@IE S@T@M@N
facd oamenii l-ar cere (Dumnezeu ceea fe estecu fui Ces-artntdmpfa foar ce afevdratfo fositor? Sd [escoperimtt4preu;n d=l
RegeleDavid a avut mai mul1i fii. Dintre to!i, cel mai gi supus mai in{elepta fost Solomon. aceea, De David,c6nda simlit ci i seapropie sfArgitul, ldsatsdconducdlarainlocul l-a lui. Ajuns regeal evreilor,Solomons-arugatlui Dumnezeu s6-ideainlelepciune pentrua conduce poporulcu dreptate gi pricepere. Lui DumnezeuI-a pldcut mult cererealui Solomongi, vizindu-i bundtatea inimii gi dragostea o purtapoporului, ce i-a diruit nu numaiin{elepciune, gi bogilie gi slavdcumnu ci mai avusese nimenipe pdmAnt.Solomon r[masvestitpAnd a pentrumodulin carefbceadreptate astdzi supugilor sdi. Iatdceni serelate azdinSfant Scripturd: a intr-o zi auvenit la regele Solomon doudfemei au cerut Si sd li sefacd dreptate. Amdndoud locuiau in aceeasi casdSi fiecare aveacdte un copil mic. Copiii erau lafel de mari Si semdnau unulcu altul, ca doudpicdturideapd.intr-o noapte, una din mamq pe cdnd dormea,iSi indbuSicopilulftrd sd vrea.CdndsedeSteptd vdzumor| fl pusefncetisorlnpatul Si-l celeilalteSi lua ldngd sine copilul cel viu. Mama acestuia, cdnd vdzu a doua zi copilul mort ldnga ddnsa, se sperie groaznic Si incepusd pldngd amarnic. Curdnd insd, ea iSi dddu seamacd pruncul mort nu e al sdu, ci al celeilalte. AceastatdgdduiSi nu vru sd-i dea copilul cel viu. Se iscd o ceartd mere intre ele Si,fiindcd singure nu puteau sd se fnleleagd, hotdrdrd sd meargdla regeleSolomon,ca sd le se facd dreptate. Solomon ascultatcu cu luareaminte a pldngerealor dar nu a reugit sd afle al cdreia dintre ele era copilul cel viu. Atunci,casdpoatdcunoaste careemamaadevdratd, porunci unui slujitor sd taie copilul tn doudSisd deafiecdreia cdteo parte dintr-insul. Auzindaceastd poruncd,mamaceaadevdratd incepu seroagesd nu omonre sd copilul.ci m,ril'ir;c sd-l deafemeiiceleilalte, numaisd-l lasecu zile.Iar cealaltdstrigd: ,,Binestapdne!Sa-ltaie mttihiile. cqsdnufie nici al uneiadintrenoi! ". Cdndauzi aceasta, Solomon porunci sd se dea numaidecdt copilul aceleiacare-l rugasesd lase copilulcuzile,cdcinumaiaceea puteasdfie mamaadevdratd. cealaltdo goni cope o inSeldtoare. Pe In timpul domniei sale,Solomona aduspe cei mai renumili meqterica sd zideascd Ierusalimun in templu vestit in toatl lumea pentru frumuselealui. Dup4 ce a terminat construclia acestuia,la rugdciunea rostiti de Solomon, Dumnezeu sfin{ittemplul.In acest a templu,reconstruit mai multe de ori, a intratgi S-arugatgiFiul lui Dumnezeu, DomnulnostruIisusHristos. Regele Solomon a scris cdrfi cu invSlituri foarte inlelepte ce formeazd capitoleledin Sfdnta ScripturS, Pildelelui Solomon, gi Ecleziastul Cdntarea pe ii Cdntdrilor.Prin ele,Solomon povdfuieqte oameniin ce fel trebuiesi sepoartein lume,ca sdfie pldculi inaintealui Dumnezeu iubitride semenii qi 1or.

Dupi moartearegelui,\araasuferit numeroase schimbdri,astfelincdt, cu doudsutede ani inainte Domnului nostruIisus Hristos, evreii au ajunssubstdpOnire deNaqterea roman6.Cu toatecd a trecut prin multe incerciri, cu ajutorul trimigilor lui Dumnezerr,proorocii, poporul ales Si-a pdstrat pe credinla,aqteptdndu-L M6nfuitorul promis.
l^

s Le*em*ee

@
1. Citegtefragmentele in care sunt prezentate: - insugirileregelui Solomon; - faptele bune prin care a rdmasel vestit. 2.Precizeazil, scriind pe spafiul liniat: principalda regelui Solomon - insugirea - motivul binecuvdntirii lui Solomoncu multe bogd{ii - importan{atemplului din Ierusalim 3. R[spunde la urmitoarele intreblri: - De ce qezi cd regeleSolomonI-a cerut lui Dumnezeudoarinfelepciune? pruncului?Din cemotive a dattotuqi - CrezicdregeleSolomonar fi ingdduittdierea porunc5? aceastd 4. Explici in{elesul urmitozrelor pilde scrise de Solomon: ' Pune-li nddejdeatn Dumnezeudin toatd inima ta, Si nu te bizuipe pricepereata. pe un ' Cel care nu baga tn seamd prietenul sdu sdvdrqeSte pdcat; iar cel ce se indurd de sdrmani efericit. . Mila Si adevdrulsd nu tepdrdseascd. , PdzeSte, fiule, povala tatdlui tau Si nu lepdda tndemnulmaicii tale.

ezlrklri 1. Daci ai fi fost rege in locul lui Solomon, ce l-ai fi cerut lui Dumnezeu? Argumen teazd. 2.Prezintil: a) fapteconcreteprincareoameniidovedesc suntinfelepfi; cd pot b) modalitd\icarete ajutasd devii infelept; c) asemindriqi deosebiri intre inlelesurilecuvintelordeqtept (inteligent)qiinlelept. 3. RaportAndu-te Ia rugiciunea lui Solomon,gindegte-te la ceeace ii ceri tu lui Dumnezeu in rugiciunile tale. C0te dintre acestecereri sunt pentru nevoile tale personale gi cAte pentru a obfine anumite daruri care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe cei din jurul tlu? Enumerl cAteva situafii in care rugiciunile oamenilor ar trebui s[ fie asemenea ruglciunilor regelui Solomon.

4. Citegtecu atenfie fragmentul din SffrntaScripturl. Precizeazdlace moment face referire acesta.
Cdndpreolii au ieSitdin locasul sfdnt, un nor a umplut templulDomnului. $i n-auputut preolii sd stea la slujbd, din pricina norului, cdci slava Domnului umplusetemplulDomnului t...1 Apoi a stat Solomoninainteajertfelnicului Domnului, ln fatra intregii adundri a lui Israel, Si Si-a ridicat mdinile la cer Si a zis: ,,Doamne,Dumnezeullui Israel! Nu esteDumnezeuasemenea nici in cer fie, sus, pe pdmdntjos; [...J Oareadevdratsdfie ca nici Domnul va locui cu oameniipe pdmdnt? Cerul Si cerul cerurilor nu k incap,cu atdt maipulin acest templupe care l-am zidit in numeleTdu; insd cautd la rugdciunea robului Tdu qi la cereree lui, Doamne, Dumnezeul meu! Ascultd strigarea Si . l , :: l ',: ', , :
Vbn';p lui !it;{* x';t;t lul

rugdciunea cu careseroagdastdzi;Sd-fifie ochii deschisi lui ziuaSinoaptea templulaceste, acest la la loc,pentrucareTuai zis:,,Numele Meuvafi acolo";sdascultri strigarea rugdciunea carerobulTdu cu si se varugatn loculacesta. (III Regi, 10-11;22-23;27-29) 8,

5" Organiza[i o discufie, la finalul cireia si putefi r[spunde, argumentatr la intrebarea: uEsteimportant sd contribuim lu construireu,tnfrumuselareu gitntrefinereu unei biserici?". 5. Citegte cu atentie textul urmitor: La invitalia pdrintelui Mihai, in ziua de 14 octombrie, clasa noastrd a participat la un eveniment deosebit:sfinlirea bisericii de ldngd Scoald,cu hramul Sftnta CuvioasdParascheva. ToTi copiii, fnsolili de domnulprofesor de religie, au ajuns la bisericd dimineala devreme.Erau deja adunatri mul\i credincioSi,dar Sipreoli de lq alte biserici. Slujba de sfinlire afost sdvdrSitdde episcop,inainte de Sftnta Liturghie. Din predicd, am aflat cu tolii cd, la rugdciunile episcopului, DumnezeuinsuSi sfinleqte biserica,aceasta devenind loc ffinL un ' Mai sunt gi alte lucruri care pot fi sfin{ite? Care? De ce?Ai participat vreodathla o slujbl de sfinfire? Ce deosebireexisti intre sfin{irea unei biserici gi sfinfirea unui lucru?

NOTITE

inleitepciutnei ii;i*aiti c;ei se altd calepnmlli faturile, i

TATA N@STRURUGAGTUN@A I D@MN@ASGA


esteceamai importantarugaciune. te-ai tntre\at tnsd Cu sigurantdstii fe ce'Tatdfnostru

cgr9.1.74tt1:r:r:9,!3k:of|!:.pt .k=roste;ti?. qf, t*p rtreofatd 9*t f .q. Ff ,b


MdntuitorulnostruIisusHristosseretrdgea deseoricu ucenicii jinea cuvdntdrimorale.Cele mai multe cuv0ntdrise Sdipe munte gi le gdsesc scrisein SfdntaScripturd. Cdtevadintre acestea suntgrupate in Noul Tbs tament,subtitlul dePredica dep e munte. intr-o zi, cdndlisusHristos se frEd,unul dintre ucenici I-a cerut s6-iinvele sdseroage. Atunci, Domnul nostruIisusHristosi-a invSlat rugdciunea pe care noi o numim Tstdl nostru. Pentru cd aceastd rugdciunea fost rostiti de insugiDomnul nostruIisus Hristos,semai gi numegte Rugdciunea Domneas cd.

I AAAINTITI=VA E
- Ce esterugdciunea? - De cdte feluri esteruedciunea? - Ce inseamnl"Rugdciunede cerere?

Rosf{icdtmaides, mulld cu credinldreSpCct, rugdciuheia nostru"! ,,,Tiltdl 9f

TAT T N@STRU: A @XPIICAREA RUGACIUNUT


v

'lt.;ri;ir?ir,qtr"u, r,sfii;: r:r:r*t.i. {.*rr: Prin aceste cuvinte il numim pe Dumn ezeuTatdl nostru gi marturisim cd El locuieqtein ceruri. Aceasti adresare indeamndca in ne timpul rugdciunii sd in51!5m sufletele noastre cdtre Dumnezeu. 7" S/inteascci-se numele7izar. ceremca numele Noi lui Dumnezeusd fie cinstit gi sldvit de cdtreto{i oamenii prin credinldqi faptebune. 2. Vie impcirci{ia Ta. Ne m[rfurisim dorinla ca Dumnezeu sd reverse intre oameni binele ceresc gi sd risipeasciputerea rdului. 3. Fctca-se voia Ta,precuntin cer asa $i pe pcimant. Prin aceste cuvinteceremcaDumnezeu ne ajutesXreugim, sd aici pe pdmdnt,sd implinim voia Sa, aqacum o implinesc ingeriiinceruri. 4. Painea noastracea de toatezilele da-ne-onouci .ir astazi.Il rugdmpe Dumnezeu ne ajutesdputemdob6ndi sd celenecesare trupului gi sufletului,pentru vialazilntcd^ 5. ,5i ne iartci nouagre;elile noAstre, precum si noi iertdm gre;i{ilor no$tri. Cerem lui Dumnezeu sd ierte pdcatelenoastre,promilAnd cd gi noi iertdm, la rdndul nostrugreqelile semenilor noptri,sdvdrgite denoi. fald 6.. .9i nu ne duce pe noi in ispita. Ne rugdm lui Dumnezeu sdnedeaputere sdbiruim ispitele. 7. Ci ne izbcive$te cel rciu.De asemenea, rugdm de il pe Dumnezeu sdnescape deprimejdiardului. La sfdrgitulrugiciunii spunem Amin, adicd,,,Aqasd fie!". Astfel, ne aritdm increderea ci Dumnezelune va implini cererilenoastre.

u?J3.,0'1fi;: #', :',ff:;', "J,'J M j1"::::- ol"! fiffi

pe ce g mamrc a neruga, reftam cer ne-au de sa4


Ittt

l. Rlspunde la urmitoarele intrebiri: >> adresdm Cui rug[ciuneaTatdlnostru? >> ceIl numim pe Dumnezeu De Thtdlnostru? 2. Realizeazdcoresponden{a, unind prin slge{i.

A.
I. sfintreascd-se numeleTdu.
2. vie Impdrdyia Ta;

B.
bunitatea, p acea,dreptatea

3.facd-se voia Ta,precum in cer aSaSipe pdmdnt; 4. pdinea noastrd cea de toate zilele, dd-ne-o noud astdzi:

cinstirea Dumnezeu lui

5. Si ne iartd noud greSelilenoastre, precum Si noi iertdm greSililor nogtri; 6. Si nu ne ducepe noi in ispitd,

ry

7. ci(Si) ne izbdveSte cel rdu. de

3. Complet0nd corect rebusulovei obfine pe verticala A - B cealalti denumire pentru Rugiciun ea Thtdlnostru.

1. Tatdl ceresc; 2. autorulrugdciunii Tatdlnostru; 3. locul rostirii rugiciunii Tqtdlnostru de cdtreDomnul nostruIisus Hristos; 4. hr anatrupeascdzllnicd; 5. felul rugdciunii Tatdlnostru; 6. numdrul cererilor din rugdciuneaTatal nostru; 7. izbdvire; 8. semnla inceputul qi la sfdrgitul rugdciunii; 9. tentalie (indemn) spre fapte rele.

l.Imagineazil-[icl egtiscriitor.Alege imaginedintre celealiturate o textului pi realizeazil scurtl povestirecare si surprindi mesajulcererii o a$a cumesteilustrati eainimagine.
2. Citegtefragmentul de mai jos gi rlspunde Iaintreblri. Parinlii luiAndreisunttoatd ziua la serviciu. rdmdne El mereu singur acasa.Dupa ce vine de la ;coald sejoacd intruna la calculaton DeseoriAndrei merge la $coaldcu lectiile neinv@ate. Parinlii lui suferd mult din aceastd cauzd. De ce a devenitcalculatorul ispitdpentruAndrei? o ,> Caresunturmdrile acestu fapt? i )) Ce trebuiesdfacdAndrei pentrua inldturaaceastd ispitd? 3. Ce pofi facepentru a alunga ispitele care se abatasupra ta uneori? 4. Organ iza[i o discufiep e b aza urmito arelor intreb Iri : > DacdDumnezeuesteTatalnostru,ce suntemnoi, unii pentru al!i? >> datoriiavemunii falddealfii? Ce > Carepersoane imaginiledemaijos implinescvoia lui Dumnezeu? din

5. Enumeri momenteledintr-o zi obipnuiti c6nd Argumenteazd.

poate rosti rugiciunea Tutdl nostru.

Cfrntec seurd de
de George CoSbuc Acume noapte-dard $i-i linistepedrum; Seculcdflori Sipdsdri $i toatedorm acum. Iar eu,cu mdini intinse, Md rog lui Dumnezeu, Sdrutcu dragpemama $i-apoi adormSieu.[...J

FURTUNIIPEMARE P@T@LTREA
te-ai tntre\at preofatdcumar puteaoamenii treacd usorpestenecozurife vin sd mai care uneori pesteei?Sd descoperim impreund rdspunsu[!
nf

intr-una din zile,Iisus Hristos a intrat in corabiaucenicilor Sai gi, impreundcu ei, a plecatpemare.Nu dupdmulttimp, El a adormit. La un moment dat, q inceput o furtund puternicd, incdt corabia era aproape sd fie inghilita de valurile uriaqe.Inspdim0ntali de furia furtunii ce amenin{adin ce in ce mai tare corfuia,uceniciiL-au$ezitpe Iisus,implordndu-Ls6-isalveze aceastdprimejdie. din Iisus S-atrezit gi a certatvdnturilegi marea.Spremirareaucenicilor,s-afrcut o linigte deplini, furtuna dispdrdndca qi cum nici n-ar fi fost. Imediat Iisus i-a mustrat,zicdndu-le: Pentru^ce sunteli aSadefricoSi? Cumde nu aveli credinld? Infricogali,ucenicii ziceauunulcdtrealtul: Cine esteAcesta,de Si mareaSi vdnturile ascultddeEl?
{<

De ce aputut lisus Hristossdfacdaceastd minune? Pentrucd El esteFiul lui Dumnezeur, Impiraful atotputernical intregului univers. este gi De aceea, intreaganaturdiiestesupus5 il asculta. Numai stdndalituri de Hristos,in BisericaSa,careesteca qi o corabiece plutegtepe mareainspumatda vielii, vom fi mereu apdra\i,a$acum s-aintdmplat qi cu cei careau fost de fa\dlaaceast6minune.

1. Scrie ideile pricipale ale lecfiei. AjutI-te gi de imagini.

?' Explici cu ajutorul profesorului de religie ce inseamni in textul lec{iei ,rmarea inspumati a vie{ii". 3" Gisegte semnificalia cuvintelor - simbol:
Cuvinte-simbol Semni/icalie

CORlIBIA

VALARILE FURTUNA

sr

4. Rispunde la urmltoarele intrebiri: a) De ce DomnulnostruIisusHristosa putut opri furtuna? b) Ceinseamnd Iisusesteatotputernic? cd

ezZtAA
4t

l. Ucenicii lui Iisus s-autemut s5 nu se scufunde. Gflndindu-te la aceasta, rispunde la urmitoarele intreblri: - E uqor sdpoli invinge frtca?Motiveazdrdspunsul. principalda credinleiadevdrate? - Carear trebui sd fie insugirea

2, Enumerd dou[ cIi de dobflndire a credin{ei adevirate.

3. Organiza[i o discu{ie in care si explica{i legitura dintre credinla udevdratdSi minuni. 4. Citegtecu aten{ietextul urmdtor: (Jnom care nu avusese parte de necazuriin via{d, trdind numai in belsug,se ldudapeste tot cd el nu are nevoiedeHristos SideBiserica Sa,ca sd-Sirezolve problemele. (In prieten de-al sdu, comandant vapor omfoarte credinciosSi incercatde greutdyile de vielii, l-a invitat intr-o zi sd pe fori, o plimbare fmpreund, mare.Ajungdndcu vaporul intr-unpunct in care nLtse mai vedeq prietenului sdoL cAreerq un bun inotdtor sd se intoarcdla ldrm, inot. ldrmul, marinarul i-a spus Vazdnd valurile uriaqece urcauSicoboraufn mareatnvolburatd, prietenul sdus-a speriatSi i-a spuscdJdrdvaporcu siguranldsev(tineca. ' Discut[ cu colegii tii despre ,rlecfia" pe care comandantul de navl i-a dat-o prietenului siu, aritflnd de fapt prin aceastacdt de mult tl iubegte.

In apropiereq coastei de vest a Angliei, un mare vapor de pasageri a fost surprins de un uragqn groaznic. Viala celor I500 de oqmeni care se aflau pe vqpor era intr-o mqreprimejdie. Cdpitanulvasului,constientde datoria sa, aficut tot ce a putut pentru a fndepdrtavaporul din apropierea primejdioasda coastei. Dupd o muncdindelungatda marinarilor, vaporul a ajuns tn largul mdrii. Toli au rdsuflat uSurali.Dar deodatd,un zgomotputernic a zguduit tntregul vapor Si, in clipa urmdtoare, acesta a fost expus,Jdrd sprijin, valurilor violente ale mdrii. Ce se intdmplase?Se rupsesecdrma vaporului Si,astfel, acestadeveniseo jucdrie a furtunii, care-l mdnacu oputereneobiqnuitd spreldrmul apropiat,in carevalurile izbeaucuputere.Tbyi aveauin moarteasigurd. Catastrofopdrea inevitabild. Pasagerii au ndvdlit asupra cdpitanului, cere, fald palid, stdtealapostul sdu. <Oarenu mai estesperanldde salvareTIt{icimdcar una singurd?>era strigdtul tuturor,fiind plini de disperare.Dar el, trecutprin experienlemari, le rdspunsesolemnqi serios: <TbtuSi, ultimd speranld mai avem: ancorq temeinicda vqporului nostru. Vrems-o o incercdmin numelelui Dumnezeu)). Fdcdndu-Si semnulSfintei Cruci, a dat comanddca ancorq vaporului safie cobordtd.Au urmat cdtevaclipe de nesiguran[dfnfricoSatd. Apoi o loviturd in direclia vdntului Si incd o zdruncindturd puternicd sub care se cutremurdtotul Si vaporul afost ancorat. Un strigdt de bucurie a izbucnit din pieptul acelor suflete,care dejapdreau afi victimele morlii: <salvali! >. (GrigoreComqa, miedepilde,Arad, I992,p.18a-185) O

NOTITE

[NV[@R@A F[[CE[TW [A[R

intr-una drnzlle,Iisus Hristos,Fiul lui Dumnezeu,seafla in localitateaCapernaum. Acolo L-a intdmpinatmarelepreot al sinagogii.AcestasenumeaIair. El aveao fetila de pe ani, doisprezece careerafoartebolnavd.Degi legile sinagogiiiiinterziceausd-Lrecunoascd Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu,Iair a venit la Mdntuitorul qi, cdzdndin genunchila picioarele Sale,L-arugatsdvindincasalui ca s6-ivindece fiica. Pe cdndvorbeau,a venit un slujitor de-allui Iair qi i-a zis acestuta: muritfiica ta. Nu ,y' mai supdrape invdtrdtorul." . Insi lisus i-a spustatdluiindurerat:,Jr{ute teme,credenumaiSi ea se vq izbdvi.". $i Iair a ctezttt. gi-i Cdndau ajunsla casalui Iair, to{i pldngeau compitimeaupepdrin{i.Iisus i-aincurajat, pldngeli, fetila n-a murit, ci doarme.". Iisus a intrat in casl urmat doar de pirinlii zicdnd:,Jr{u pe feti{ei gi de trei dintreApostolii Sai.Apoi El a apucat-o fetiJade mdnd qi i-a spus:,,Copild, scoald-tel". $i sufletul ei ,,s-a intors Si ea a tnviat fndatd; Si El a poruncit sd i se dea sd mdndnce.". Cdnd auvdzvt aceastiminune,pdrinfii, plini de bucurie,I-au mulEumitlui Iisus.Acesta le-aporuncit sdnu spundnimdnui ce s-aintdmplat. Domnul nostru Iisus Hristos a frcut multe alte minuni asupraoamenilor, ardtdndprrn Astfel, oameniiauinfelescdEl esteDumnezetadevdrat. acestea demult ii iubeqte. cdt

gi aflatein suferinldl Sdne ardtdm dragosfeaihfCiesulfald persoanele de

l" Citegtefragmenteledin lecfiein caresevorbeqtedespre: . locul desfbgurdrii acliunii; . rugdmintea adresatd Iair lui Iisus; de tristdprimitd de tatdlfetiJei. " vestea 3. Formuleazilrispunsuri orale la intreb irile : - Ce a riscat Iair cdnda venit la Iisus? - Ce i-a cerut Iisus lui Iair, dupdce acesta aflat cd feti{a sa a murit? a - Careau fost persoanele prezente inviereafetilei lui Iair? la - De ce se spunein text cd sufletul fetilei s-a intors qi nu cd sufletul a fnviat? - De ce crezi cd Iisus nu a ingdduit ca to{i cei prezen\iin casalui Iair sd participe la minunea sdvdrqitd El? Crezi cd atitudinea de (plAngeau compdtimeau) fi putut influenla acestora gi-l l-ar pe Iair in deciziasa(de a credein Iisus)? - Cum a s[vdrgitIisusaceastd minune? - Ce insugiri a dovedit Domnul nostru Iisus Hristos prin sdvdrgirea acesteiminuni? 3. Ordoneazd literele pentru a descoperinumele Apostolilor care L-au insofit pe Iisus in casalui Iair. Scrie-lein spafiile liniate.

U TPER;

IAhlo;

lC*AV.

4. De ce crezi cI Domnul nostru Iisus Hristos nu a vrut si sespuni niminui despreaceasti minune sivflrgiti de El?

(redr'4&i

L. Iisus i-a cerutlui Iair sd aibdcredinld. Acestlucru ni-l ceregi noudcAndne afldmin situaliigrele. Estegreu si ai increderetotalSin Dumn ezeu? ce? De

2. Iair L-a rugatpe Domnul nostru Iisus Hristos sd-i vindece fiica. - Pentruvoicineseroag6? - Oarenumaipdrinlii trebuiesdseroagepentrucopiii? Cealtepersoanemai aceasta? fac - Tupentrucinete rogi?in cesitualii? - Cumtrebuierostiti oricerugdciune citre Dumnezeu? 3, Iair eraintr-o situaliedisperatd. Elacdzutin genunchi lapicioarele lisus,nu in calitate preotal evreilor, lui de ci ca tatdalunei fetiJeaflateinpragdemoarte. Decupeazi din reviste sau ziare fotografii qi articoledespreoameniafla{iintr-o situafiedisperatl. Realizeaziimpreunfl cu colegiitiio sub indrumarea profesorutui de religie, un afig cu titlul ,rOameniidispera{iau nevoiedeHristos'e. DupI ce a{i terminat de realizat afipul, propunefi solufii care i-ar putea ajuta pe aceqti oamenisI iasi din situafiiledisperateincareseafli.

pentru aproapeletlu!" 4. Lucreazdin echipi: ooRoag[-te


a. . Forma{i mai multe echipe. . Fiecareechipd identificd persoanecunoscutecare au nevoie de rugiciune qi motivul rugdciunii. (De exemplu: Ana, soracoleguluinostru,nu poatemerge...; Dan,tatdlcolegeinoastre, rbmasf5rdserviciu...) a . Ia o coalddin blocul de desen. indoaie-oin jumdtate. C ontureaz6-f una din palme, dupd modelul@) . i . Decupeazd apoi scriepe palmeledecupate qi numele qi rugdciqnea pentru persoana aleasd de tine, dupd modelul($. . Prezenta\ipe rind cazurTle voastrecelorlalte grupe qi argumenta{i-le necesitatea rugdciunii pentru aceste persoane. . Lipili produselereahzatede voi pe o coali de carton, dupdmodelulQJ qi afigafi-oin clas6pentru a vd aminti de persoanele respective atunci c0nd rostili rugdciunile. Roagd-tepentru aproapele tdu

$\ \ l\

$
Doamne,dd-i

putereAnei intr-o zi, un ldran a venit la mdndstire,lindnd sapoatamerge ... in bralele sale trupul fiului sdu care murise. Pldngdnd in hohote, a intrebat unde-l poate gdsi pe pdrintele cu viald ffintd, Benedict. Afl1nd cd este plecat sd lucreze cu altri frali in grddina mdndstirii, ldranul a ldsat trupul copilului inainteaporlii Sia alergat sd-l gdseascd . De cum l-a vdzut, tatdl copilului a inceputsd strige cu disperare cdtre cuviosulpdrinte, zicdnd: ,,Dd-mi pe pdrinte, speriindu-se aceste cuvinte,a zis: ,,Au doard, omule,am luat de fiul meu,dd-mipefiul meu!". Cuviosul eu pe fiul tdu? ". Acela a zis: ,,A murit fiul meu, cinstitepdrinte, vino te rog Si il invie pe el!". Auzind aceste cuvinte, pdrintele s-a intristat tare Si a zis: ,,Asemenealucruri nu sunt tn puterile noastre, ci ale Sfinlilor greutatepe Apostoli. De ce voieqtisd ne tngreuiezicu asemenea lucrare pe care nu o putemface, cu o asemenea care nu oputem duce?". Dar tatdl celui mort, cunoscdndviala ffintd a pdrintelui, continud sd-l roage,spundnd: ,,NLtmd voi duce dacd nu vei invia pe fiul meu.". Oftdnd, cuviosulpdrinte a intrebat: ,,Unde este trupul copilului? " .,, L ap oarta mdnds tirii, cinstitep drinte ", a r dspuns tatdl. Mergdnd acolo, Sfdntul Pdrinte cufralii din mdndstireSi-auplecat genunchii la rugdciune. Pdrintele qi-a ldsat capulpeste trupul copilului mort Si,dupd multd rugdciune,Si-a ridicat mdinile Siprivirea cdtre cer qi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule,nu cduta la pdcatele mele, ci la credinla omului acestuia care se roagd Si cere sd i se tnviezefiul. intoarce in trupul acestasufletul pe care l-ai luat!". incd nu se ffirSise rugdciunea Si sufletul s-a intors in trupul copilului, cares-a cutremurat. Toli cei ce erau defotrd,vdzdnd o lucrare ca aceastaJdcutdde Dumnezeula rugdciunea Sfdntului Pdrinte Benedict, s-auminunat;iar SJhntul luat demdndpecopilul inviatSil-a datviu tatdluisdu. l-a

De ce crezi cI la ruglciunile oamenilor cu viaf[ sf0nti Dumnezeu a ficut qi face minuni?

NOTTTE

CREST
o

ts IS E R [C

Ioan mergein fiecare duminicd la bisericd. $tie de la bunicul lui care estepreot cd, intrAndin casa lui Dumnezeu se infr\iqeazd,inainteaDomnului nostru Iisus Hristos. Iatd cum i-a explicat bunicul de ee trebuie sdsepregiteascdin mod specialpentru intdlnireacu El: unui tmpdrat, aifi chemot inaintea[ui? Cusigurantd te-ai pregd.ti pentru a te Ceaiface facd,fiinf supusuf cdt te-aipieptdna, imbrdca ai prezenta mai6ine:te-aispdfa, fiainefe maicurate, cefe aifi atentfapantofii pe care-i incaflusafiefdra pral peteori noroi.Q)e asemenea,pregdtiun far pe caresa i-t oferi irnparatufuiin semn ai fe cPorninf acasd mergdnfpe por6icuhnpdratufpentru respect. fe si frum, ti-aifacepfanufcesi cumvei a-ifi pepkc. ai ajunge curtea ai in pafatufuiimpdrdtesc, afungatoate grijife si ti-ai afuna toate gdnfurife,infreptdnfu-fe C6.n[ spreceea ai fe facut. inainte fe a trece ce pragufpafatufui, ti-ai sterge picioorefe, apoi cu muftdsfuk si 6und curl d,ai intr a induntru. iiny k pregdtirea pentrua ffierge SfdntaBisericd, QafatufAumnezeiesc, Tt[ucumva tre|uie sdfiefdcutd cu si mai mare atentie tntrucdtte imparatufuiimpdratitor, IisusI{ristos? prezintiinfapa

ce finAnd contde ceea l-a invdlatbunicul,Ioaniqi pregdtegte qi pantofii. sdmbdta searacostumulde sdrbdtoare igi lustruiegte Tot atunci,bunicaii pregdtegte buchetdin celemai frumoase un pe flori pe care le are in grddind,, care Ioan il va oferi a douazi Maicii Domnului. Diminea{adevreme,dupi ce se trezeqte, spald,igi face se qi se imbracS,avAndgrijd sd nu bea api gi sd nu rugdciunea mdnAnce nimic pentruaputealua anafurdla sf6rgitul slujbei. Apoi pomelniculfamiliei, aqacum l-a invSlatbunicul, completeazd scriindmai intdi numelecelorvii gi apoinumeleceloradormili in pomelnicul in coqulefulpregdtit de Domnul. Dupd ce aqazd bunica, caresemai afldun pachelel tdm6ie, in de cAteva lum6ndri, qi o prescurd o sticldcu vin, seindreaptd spreuq6.inaintede a ieqi din cas[, Ioan spune o rugdciune qi igi cere iertare de la to{i membriifamiliei. Ajuns la bisericd,intotdeauna inaintede a incepeslujba,Ioan aprindelumAndripe careleaSazdin spaliulspecialamenajat,dupd care, frcAndu-qi semnul SfinteiCruci,cupaqisfiogiintrdinduntru, indreptAndu-se spre cele doud icoane aflatepe tetrapoduriledin fala iconostasului. Dupdce igi facesemnulSfinteiCruci gi sdrutd icoanaM6ntuitorului, aflatd, parteadreaptd, indreaptdspreicoanaMaicii Domnului. Aqazdcu in se grijd floriIe in vaza aflatdin fa\a icoanei qi, fEc0ndu-qi semnulSfintei Cruci, o sdrutdcu multd iar evlavie. Apoi ducedarulsdula Sf6ntulAltar,dupdcarese aSazd,la cuvenitpentru([FffiiFa-lla Sfhnta locul Liturghie. La sfdrqitulslujbei, se alSturi celorlalli bdieli care,aqezalilar6nd in spatele bdrba{ilor,merg sd primeascd anafurd.

tetrapod- suportpentruicoandaflat in fa{aiconostasului. anafura - pdinebinecuvdntatd seoferdcredincioqilor sfdrqitulSfinteiLiturghii. la care pom.elnic listd cu numelecregtinilorvii sauadormi{i in Domnul pentrucareceremsd se facdrugdciunila sfintele slujbe.

1. Priveqte cu aten{ie fiecare dintre imaginile de mai jos gi precizeazi ce fac copiii.

2. Identifici in imaginile de mai jos comportamentul corect sau incorect al copiilor afla{i in

biserici, la o sfintl slujbn

3. Discuti cu colegii t[i cf,t mai multe aspectelegate de cuvf,ntul inconjuratcu roguin textullecfiei(aspecte fin de ce confinutullecfiei).

pomelnicul de mai ios cu membrii familiei tale caretrdiescSi 1. Completeazd, cu cei care au udormit tn Domnut. in fiecare duminici, scrie un pomelnic aseminitor gi du-l la biseric[. ,M" 2. De ce este important si ne rugim pentru cei din familia noastrl ca;reau adormit tn Domnul? Ce dovedim prin acestlucru? 3. Organizeazilimpreuni cu colegii tli, sub indrumarea profesorului de religie, o scurti discu(ie pebaza rispunsurilor datelaintrebirile de mai jos: - in fala Cui te infrlrSezi cdnd intri in bisericS? - Ce sfEtuiesc invdldturile Bisericii despre modul in care trebuie sa iJi pregdtegtitrupul qi sufletul pentru a intra in,,Casalui Dumnezeu"?

Vii

Modi

lnci ne rugim penlru mila,viata,pacea, Jnci ne rugim pentru odihna sufletelot sinitatea,minluirea,cercetarei, lisarea adormi!ilor robilor Dumnezeu: lui picatelor robilorlui Dumnezeu: 9i iertarea

4. Formuleazi indemnuri de comportare plicuti lui Dumnezeuin biseric[. Ofemeiesdrmand cdreia ti murise Reguli de comportarein biserici: solul, zise tntr-o dimineald micilor sdi ergi incet! copii: ,,Dragii mei, azi n-avem ce mdnca. Toatdmdncareas-a terminat 2. Asculti cu aten{ieinvdldturile lui Dumnezeu! Si n-avem bani sd cumpdrdm alta. Rugali-L pe Dumnezeu ne ajute, ^sd cdci El e bun Si mare. In cartea Lui Sfdntd std scris: Chemali-Md fn necazurilevoastreSivd voi ajuta. " . 5. -, \ -:= Bdiatul cel mic, $tefqn, care avect numaiSapte ani, plecd la Scoald. Era prin nemdncatSi tare trist. TTecdnd fa|a bisericii, vdzuuSadeschisd intrd induntru.Nu zdri pe nimeniacolo.Seasezdin genunchiinfatra Si icoaneiDomnului lisus Hristos qi tncepusd se roage cu glas tare: ,,Tqtdl nostru, Care eStiin ceruri, suntemcinci copii acasdSi n-avemce mdnca.Mama n-arepdine, n-areJdind,n-are oud.Dd-ne cevq sd mdncdmspre a nu muri defoame,noi Si mqmanoastrd.Ajutd-ne Doamne,cd eStimqreSi bun. Tu poli sd ne ajuli!... ". $tefa.nse ridicd, se lnchind Si cu lacrimi tn ochi sdrutd icoana.Apoi iSi continud drumul spre Scoald. La prdnz, cdnds-a tntors de lq Scoald,intrdnd tn casd,vdzupe masdcdtevapdini, un coScu oud, un sdculelcu/dind Simultealte bunatdtri. - Doamne, cdt I|i mul|umesccd m-ai ascultat, zise copilul fericit. Mamd, te rog, spune-mi, un inger al lui Dumnezeu adusacestea? a - Nu, rdspunse mame, dar tot Dumnezgune-a purtat de grijd. Cdnd te rugai tu tn bisericd, dimineald, ofemeie credincioasdcare ne cunoStea, aflatd acolo, te-a vdzutSi te-a auzit.Miscatd de rugdciuneata, ne-aadusceeqce vezi.Eq afost trimisd deDumnezeu ne ajute. sd

SFINT@IE STUJB@ BilSERICTI AD@

Sfinteleslujbe sunt lucrdri ale Bisericii sdvdrqite , reguli. _ ' de preoli. Ele se desfrgoarddupd anumiteSfinteleslujbe se sdvArq esS-zilnic-i* Bisericile din mdndstiri. in celelalte Biserici sunt sdvdrgite t Daminicu, in zilele cu muri sdrbdtori cregtine Si in , ulte ocuzii speciule. ' in timpul sfintelor slujbe,preotul gi credincioqii pe Dumnezeu prinrugdciuni Si cdntdri,ii , il sldv"tc 4 pentrutoateSiii cer ajutorul. ryultrumg1c

In acelagitimp, prin sfintele slujbe, Biserica cinsteqte SipeMuics Domnv.lui,pe sfinli, pslrrggri qL_SfAwu Cruee. Principala slujbda BisericiiCreqtine SfAntu este ' prin iainLiddF Lpryniejn timpul acesteia, lucrarea
puterii lui Dumnezeu,pdinea qi vinul se prefac in Trupul gi Sfrngele Domnului nostru Iisus Hristos, adicdin Sfbnta imp5rtdqanie. Prima Sfhntaimpdrtdqanie avut loc la Cina cea a de Taind, cu o zi inaintea de RdstignireaDomnului. Atunci MAntuitorul i-a impdrt[git pe Apostoli, zicdndu-Ie:,,Luali, mdncali, acestaeste Trupul Meu ...; Beli dintru acesta toli. Acesta este SdngeleMeu ...carepentru multrise varsd spre iertareapdcatelor. ... aceastasd facetrispre pomenireaMea. ". SfdntaBisericd implinegteacestcuvdnt al Mdntuitorului la fiecare Sfhnta Liturghie. Primind harul necesarpentru luminareaminlii qi intdrirea credinJei,particip anl\iIa sfintele slujbe simt ajutorul lui Dumnezeu tot ceeace fac. Cei carein timpul SfinteiLiturghiiprimesc in Sfhntaimpdrtdganieseunescin mod tainic cu Hristos, se?ntdresc credinld, devin mai buni qi in primesc sdndtate. mult folos esteqi cuvdntul de invSldturdrostit de preot, de obicei in finalul De sfintelorslujbe. SemnulSfintei Cruci pe carepdrinteleil face la sfbrqitulsfintelor slujbe asupracregtinilor participanli ii incredin\eazdpeaceqtia cdbinecuvdntarea Dumnezeuserevarsdasupralor. lui

-tr**...

ff*cew*c

l" Identifici in urmitoarele imagini:

*- prilejul cu careeste sdvdrgitd sfinta slujbd;

e. sirbitoarea la este sdv6rgitd a slujbd. sfant

?" Enumeri gi alte momentedin zi,alte ocaziiqi alte sdrbdtoricAndpot avealoc sfinte slujbe. 3. Rlspunde la urmltoarele intrebiri: a. Ce esteSfdntaLiturghie? fu.Unde se sdvar$eqte Sfdnta Liturghie? e" De ce spunemcd in timpul Sfintei Lifurghii Domnul nostruIisus Hristos estein mijlocul nostru? d. Careestefolosul sufletesc celor careparticipdla SfdntaLiturghie? al 4. Completeazdspa{iile libere cu informa{ia corectd:

Cinea spus?
Cdnd a spus?

Cinespune? CAndspune?

l" Citegte cu aten{ie textul gi formuleazdinvi{itura Sfinta simplitate

sa.

Mergdnd cu treburi spresatul vecin,un preot a vdzutofemeie din parohia sa spdldndu-Si rufele tn rdu Si,apropiindu-se, a tntrebat-o: - Duminicd,la slujbd,am vdzutcd nu m-auascultattoli cu atenlie.Poateam vorbitprea savant. Spune-mi, dumneata inlelescevadin ce-amspuseu la predicdT ai - Pdrinte, i-a rdspunscu smereniefemeia, inleles eu cdteceva,dar vd intreb: vedelipdnzele am ce le spdl eu acum?Apa trece prin eleSile curdtrd. Credelicd au habarde cumle-a curdyat apa?$i cu toate acesteq,devin curate qifrumoase.Nu inleleg eu in Bisericd tot cuvdntulsfinliei tale, dar simt ln suflet cdldura Duhului Sfdntcare md curdtrd pdcat, a$qcum apa qceastaspaldpdnzele de mele. (Leon Magdan,Cele maifrumoqsepilde Sipovestiri creStin-ortodoxe)

?.Adreseazi colegilortii indemnuri cares6-ideterminesi participe la sfinteleslujbe.


o

3"Discuti cu colegiitii urmltoarele aspecte: o momentul din slujbddupdcareunne azdsfdntalmpdrt6qanie; o ce fac cei careseimpdrtdgesc momentulcdndpdrintelerosteqte in rugdciunea dinaintede de Sfdntaimpdrtdqanie; o in ce ordinemergcregtiniisSprimeascd Sfdntaimpdrtdqanie; c cum trebuiesdprocedeze creqtiniicdndajunginfa\apdrintelui ce{inein mdinile saleSfdntul Potir; e ce fac creqtiniidupdprimireaSfinteiimpdrtaqanii. 4. Citegte urmltoarele fragmente din rugiciunile rostite la sfintele slujbe qi stabilegte corespondenfa mesajul pe care-l transmite fiecare dintre ele. cu o Mdrire TatdluiSi Fiului qi SfdntuluiDuh Si acumSi pururea Si in vecii vecilor.Amin. o DoamnemiluieSte, DoamnemiluieSte, ... o Multrumimfie Hristoasecd ne-ai invrednicitsd ne tmpdrtdsimcu Sfinteleqi PreacurateleTale Taine... I mulfumire

e slavd

COfOf

NOTITE

BAT TE sAn oRm R@ITGT@AS@:


M@MENT@ BUGURT@ D@ SFANT A
' tn te-ai tntre\at Cu sigurantdnu aifost fa scoafd ziua sdr\dtoririi Na;terii (Domnufui, tnsdrtreodatd tre\uie sdfacd un afevdrat crestinintr-o zi fe sdrbdtoare ce refigioasa? Sa tmpreund! fescoperim

S ite:, zile-din timpul anului inchinatecomemordrii celor mai importanteevenimente istoria' din mAnfuirii qi a celor mffisemnate persoane sfinte. Pentru cregtini, aceste zile sunt deosebitefa!d, celelalte zlle aIeanului. Ei de i@gnuite gi le inlocuiescr cu alte activit5li: participd la Sf6nta' Tifirrghie, cinstind asffi ' persoanasfdnt6;i$i pomenesc mo4ii; dupd amiaza particip[ la acliunile parohiei sau viziteazd,pe dragigi sebucurdimpreun5;' cei seara se plimbd prin parc sau ciJesc_ cdrli ' --i- 'i plcutehinumnezeu. In zilele de sdrbdtorire, creqtiniiseingrijescin mod deosebit sufletqi iqi odihnesc de trupul. Ziua sdptdmdnald odihndqi s[rbitoare religioasda creqtiniloreste de Dumiqica, pentruc[ aceastd a fost sfin{itdprin inviereaDomnului nostruIisus Hristos.De aceea, zi Duminica semai numegteSiziupDpu.ufui . Sdrbitorile sepot impdr{i in func{iede importanlaevenimentelor a persoanelor sau sfinte sdrbdtorite: .S@ti,numitesip!amce}ruUtgti,suntce1einchinatePersoane1or Sfintei Treimi (DumnezeuTatdl; DumnezeuFiul, Iisus Flristos; Dumnezeu Sfdntul Duh) gi, in principalelorevenimente via\agi activitatea special, pdm0nteascdMdntuitoruluiHristos.in din a aceastdgrup5intr59isdrb5tori1einchinateunorevenimenteimport@ D orssuli*i"pre cum gi sdrbdtoareai ndltr i i Sfintei Cr uci . dr (gefltuntinchinatecinstiriiocrotitorilornogtrinevdzu\i. Sdrfudtorile sfinlilorcinstescmemoriaacestora. Tot?naceastd categorie intrd qi sdrbdtorile ' rnnlilotffilor careaumoagtela noi inlarit. To a te a ces tes 6rb5tori re1i go a s e s u n t t r e c u t e in c c r e 9 t in iis u n t datorisdle cinsteascd.
fi L-d-*iftBg

ffi'-

o *ruu.ilil*tn.,o"rro*Iffi, .u.n,,n.nr,*oonun,l -u f "r,t"-r"o

piinWte si:iiiitii zitdtl iaroeiioiile iti,ci,iiie iC iii'''Dtuniriiitur

...9ctLultato pr o;ctlcd. Realizeazi un ,rciorchine'o sirbitorilor cregtine.Pentru aceasta al folosegteo prin decupare qi lipire, imaginile de la pagina 63. Acestea ilustreazi evenimentul sau persoana sirbitoriti.

Duminica

In cinstea Persoanelor SfinteiTreimi (Dumnezeu Tatil; Dumnezeu Fiul,

IisusHristos; Dumnezeu DuhulSf0nt)

Sffirbffifr
Praznice impir[teqti

cinstea Domnului

in cinstea sfin{ilor

$r@srffime
D

in cinstea SfinteiCruci

1. Stabileqte asemlnlri qi deosebiri intre o zi de sdrbitoare,alta dec6tcea religioasi(deexemplu: ziua de naqtere,ziuanafionall) o zi de sirbitoare qi religioasl. Asemdndri

2. Alcltuiegteun text scurtin care: o sddescriiactivitilile desfdgurate familiata intr-ozi deDuminicd; de o sdprecizezi activitdlilecarenu sefacin familia ta in tr-o zideDuminicS. Daminica tn familia mea

3. Realizeazduncolajcu imagini aleactivitl(ilor ceartrebui ficuteintr-o zi de sirb[toare religioasi. 4. Organizafi, sub indrumarea profesorului de religie,un concurscu tema: ,,Cineure celemai multe cunoStinle despreevenimentul(saupersoanuffintd) sdrbdtoritlu dutu de ...". (Se pot folosi diferite icoane,ilustra{iicu biserici ce au hramul sdrbitorii alese,fotografii ce surprindtradilii sauevenimente legate sdrbitoarea de aleasd,poezii lecturicarevorbesc sau frumuselea insemndtatea despre sau sdrbdtorii alese etc.) Duminecu de GeorgeCoqbuc Dumnezeua cuvdntat: ,,$aptezile-nsdptdmdnd Eu v-am dat. $asezile-sde lucrat, Dar aqaptea sdvdfie Sfdnt6, cum mi-a fost qi mie! zilevei muncr $ase Pentrupdineatade hran[; Dar ozi, Omule, odihni. vei Ddndu-mi,ceMi secuvine, Md vei preamdri Mine !" pe

NOTITE

GEI SFANTUI DTMilTRT@ N@U


tngafuieca trupuife unortfnfi safie fescopeitein vieofata fe ceAumnezeu 'le-ai fntre1,at s-a cfripminunatfo mufti ani fupd cesufktuf acesoro tndftat fa Aumnezeu? fescoperim Sd.

,,..,,,,,,.,.,:,,,W!,,!yn!,,.,',FP.wu[,!,,,
SfAntulDimitrie cel Nou s-an5scutcu foartemul1iani inurm6,intr-ofamiliedebuni RE?INE $ F cregtinidin satul Basarabov, localitate aflatd in sudul Pentru cd Sfdntul Dimitrie provine din rAndul cdlugdrilor, Dunirii. AvAnd o familie foarte il g5sim in calendarulcreqtincu Dimitrie a fost nevoit numele de Cuviosul Dimitrie sdrac6, cel Nou din Basarabi. de mic sd-qi cAqtigesingur traiului. Aqa a cele necesare devenit pdstor in satul siu. Ascultarea de parinlii sdi credinciogi,participareala sfintele slujbe, precum gi anii petreculiin mijlocul naturii,l-au fEcutpe tdndrulDimitrie s5fie Postea, rugamereu, se milostiv giblAndcu to{i semenii. smerit, qi ingrijea pe cei siraci, impirfindu-le acestora parte din o pe mAncarea care o primea de la sdtenipentru paza vitelor. qi in in Pemisurdcecreqtea sporea inlelepciune, sufletul qi Dimitrie creqtea dorinladea-qiinchinavialanumai Sfdntului lui Dumnezeu.Drept unnare, intr-o zi a pfuilsit lumea qi s-a in satuluisdu.Dupi un timp, s-aretrasintr-o pegterd sdpatd cSlugdritintr-o mdnistire din apropierea pe zi stAncd, malul unui rdu.Acolo atrdit mulli ani in post aspru,rugAndu-se qi noaptelui Dumnezeu. Neqtiutdenimeni,tot in acelloc qi-aincredinlatsufletullui Dumnezeu. Dimitrie a fost descoperit chip minunat.Sfintele Dupdmulli ani,trupulneputrezit SfAntului al in moaqte statin biserica satulsdunatal,timp deaproape au din cinci sutedeani. sale Apoi, in timpul unui rdzboipurtatintre turci qi rugipe teritoriul l6rii noastre, militar rus a vrut un a sd ia sfintelemoaqteqi s[ le trimitd in Rusia.Dar la rug[mintearepetatd, unui cregtinromdn din poporuluinostru,ca o mAngAiere pentrusuferin{ele Bucureqti,sfintelemoaqte fost ddruite au indurate penedrept acelrdzboi. in cu Sfintelemoaqteale SfAntuluiDimitrie cel Nou au fost aqezate mare cinstein Catedrala BisericaOrtodoxd sdrbdtoregte fiecarean,Ia27 il in Mitropoliei din Bucuregti, undeseafld qi astdzi. octombrie.

1.

Observ[ cu atenfieicoana allturatl textului lec{iei gi precizeazi: . semnifi ca\ra crucii din mdnaSfdntului D imitrie ; . semnifi calia vestimentaf Sfdntului D imitrie. iei

2. Glsegtein textul lecfiei cuvinte sau grupuri de cuvinte care au acelagi in{eles cu al cuvintelor: modest,calm, se tnfrdna de lq mdncdruri Si gdnduri rele, vorbea
permqnent cu DumnezeLt, preocupa de cei neajutorali. se - Ce denumesccuvintele edsite?

3. F olosindu-tede imaginile de mai jos, povestegte scurt via[asfflntutui Dimitrie. pe

ez*nfa

?. Citeqtecu aten{ietextul gi rispunde la intrebiri: Odatd,pe cdnd era cu vitele la pdscut, SfdntulDimitrie a cdlcat cu piciorul intr-un cuib depdsdri. Din greSeald omordtpuiqorii. Mustrat de constiinld,el Si-a a pedepsitpiciorul vinovat Si nu l-a mai fncdltrat timp de trei ani de zile, umbldnd descultr vard Siiarnd, rdbddnd cu bdrbdtrie gerul iernii Siloviturile pietrelor. (dupdIoanichieBdlan,Patericul romdnesc) - Ce sentiment avut Sf6ntulDimitrie dupdcea sdvdrgit a greqeali? aceastd - Ce sentiment incearcd te atuncicdndgregegti? te indeamnd Ce congtiinla acelmoment? in

2' Cum crezici sesimte semenultIu cAndi{i manifegti grija faf[ de el? Ce sim{i tu cflnd faci o fapti bunl? 3. Discut[ cu familia ta cum pofi siv0rEi o fapti de milostenie, firl cunoascipe bineficitorul sIu. ca persoanain cauzi si

NOTITE

Sdfim smeri,ti, gi mitostivi btilnzi toli semenii cu nagtri, aga a fosf Sfdntul cum Dimitrie Nou, cel

practLca .?LctLultsLe Reahzeazd minicdrticicd ce conline doud dintre minunile o fbcute de Sfdntul Dimitrie cel Nou. Po{i si o oferi pdrinJilortdi! Respectd indicaliile depe verso.

@
-t I I Qtt
5l

:2. 4

)cg

<c\t

r"l

= =
-! rlj l-

z,
a

.!

' oE.==

2xe,? ; gE! H ifiLeE

i u =;

() o-d =.; .t

( ) C J c) o h ( ) ( .) Q._

E,x'E=h

-3 E iE ggE g i
I 5 fu-: -c":F

.F

=c :;; EE =i:'= i E ; g ; +:: ; "


s d , F Sg e t;'3 ,= i i ,E E E E - -" I.=.e = P
tr - , iHc E Y s ' *- o

E=si e .i g ; E *' t Z

il 3 H.+ r s.E = Fe

{ E - E r 5 3 : 13
F J =i =d ? '4 .9 .!

f l; i = gFE'$ E! 3 :,?giEa i ' i


? !.r a sg 1

EE @ l ; a EE s
o= X'-'r

p, H: ; E x Er c = g K.AEEA E eI E;gTxg' ; E;g3i=,FEE;


> iC) ,so cc o ,i ? .:
6:H--.i

E;E.;rE:,[;Ee
|fl

j :' :g ::IE
E I
C)'* d c) =+=1 "d '-g

F ;' ;g Efb

= E

g Eu s
9.=13
>H

q?E' iXf , . iF q: . = l- . r - njY


Ei?.- .cs 6F

F c .rtr= -3 E , 8 : H c ," TiS E'H u .YccsHo n . = ? . ' a " P .= .; I = a d =eE 'g,EF fr!i': ,6- ' n:ta! -.F ) r v . a.., =.= ::.='E ;;3
d ! i

Ao

- Y<i

H oR ()o Y -6 6 .2'i a6 tr.

c o'E
.,_ 'l Y

.E
r

tE{

d6
.:
J 6 /-

otoi

"
'!
Q f,

IEH * !
, \ ; r! F

l\v

c?.o o
67

- R

Xn !9 g H --r O Y E 6 tr c 9ro L'-(Ets*a;

.cg

a =;

: ; g?t ; . g E F )s isg ii; E is 5 ! -: 5 E f $t;= _ E


x' tr o

n F q: i I 3 s ; g - E

! ?c = F : i Y a i 9 a > i Y

E 6 E s.I

I'U ,8.:.9.= '= - u ii,-=


./.h) v v ) I d * 6-

(=
!Y

'=t r 9 ? H #i:!U6
- 'o'F
vAev

.E- 333 =-()


;

?E:;.!'=:s s'8.3= 6 :d5H' Fo 'EF'S - l L'a 3. 3 : E ei E S ;9

; - . q , = ' F : ;.='3 ;,F 3.q'E I c , E

.- r d .i - ;:^ C j l

E,H . R.E h; Q C Ar =5.-t: r H


ot-.1 o (d

.; H.: E LE 'E'5, * * !l o
e ts:

"' O g .E 0., i

E;1'sE!: s;= *;*$,gilH,EF


ilE s;E E E " * q
E .E 9^-.b. i: !

@
i,i

() !

.4 rcFP

P E

C) 'E : qF

EF d

d' o' 8 i
(6OoE
e --F ; \ -ri . d -v v s ): y

3F=

:E,;
8 o

3e

F = c.r

='.5 n, * s 6,c.l

i E ar, = E 6 i f i ' E9 3
.= = .=

rSgE

I',S.9.
R

ig -!,r3y;F*oEE E q *'S
E S ;: ' t: q.r,= =

= ' E D;s

tr=

E.E -. c t i ,o

e:

;E' Se E EYE N (g'.=r+O.()


i ! 9.9
!.-

Ei

c U' F o , X , U
c) cqE
r-J

q = tel trl Y

.E',=

O-,c o a

o$

5=EE*rEB . HE F AEH+f + F q
\J v

!2

C)

-i c.i c.;

-'

-J

,...; ':.E

I I l--

U SFANT TANDRET: R@MAwmu@R @GR@TTT@RUu


-r:ir;,1rla:/1 .:t: !...rr !lir mr:ltfiaifi

nostru lisus!{ristos in tara 'le-ai intre\at vreofatd cums-clraspdnditinvdtdtura (Domnufui

noasqqll Sa

r. d su lrnp eu;n rdsp;un [!

Domnul nostru Iisus Hristos qtia cd oamenii gi necredinciogi rdi il vor rdstigni.De aceeaEl a hot[rdt sd aleagd, dintre toli ucenicii Sei doar cdtriva barbaficredincioqi, pe caresd-ipregiteascd pentrua rdspdndi invdfdturaSala toate popoarele. Dupd o noaptede rugdciune,Iisus a chematpe ucenicii Sai gi a alesdintreei doisprezece.I-anumit Apostoli.Primul chemat de Iisus pentru a fr apostol a fost Andrei. Ceilal{i apostoli au fost: Petru, Ioan gi Iacov, Filip qi Bartolomeu, Tadeu, Matei giToma,Iacov,SimongiIuda.Apostolii aurdmas ldngdlisuspdndla rdstignireaSa.Ei s-austrdduitsdrelind toate invd{aturileLui. Au fost aten{ila fiecaregestgi la fiecarefaptd sdvdrgitd El. Apostolii aufostprietenii Mdntuitorului. de DupdceDomnul nostruIisusHristosa inviat din morfi qi S-ain61{at ceruri,Apostolii qi-auinceputmisiunea la carele-a fost incredtn[at6. aumersdin satin sat,dintr-un oragin altul, Ei dintr-o \ard in alta qi, infrunt6nd mari greutdfi, au vestit inv6{6turile dumnezeieqti.Peste tot ei au fbcut numeroase minuni, pentru a ardta lumii intregi cd Cel Care i-a ales Apostoli este cu adevirat Fiul lui Dumnezeu. Sfbntului Apostol Andrei i-a revenit sarcinade a face misiune in \ara noastrdgi anumepe teritoriul Dobrogeide astdzi. El s-a ndscut in Tara Sfbntd. Fratele lui este SfAntul Apostol Petru.Tat5l 1or,un bun pescar,i-ainvdtatmeseriasa.Andrei cdutasi ducdo viald c6t mai pl[cut5 lui Dumnezeu. aceeaa De renun{atla meseriadepescarqi s-afdcutucenical SfhntuluiIoan BotezdtoruI. iqtr-o zi, Andrei s-aint6lnit cu Domnul nostruIisusHristos.CAndL-a auzitpelisuscefrumosvorbea despre impara{iaCerurilor,a inlelescdAcestaesteFiul lui Dumnezeu,celmultiqteptat.Din clipa aceea, gi AndreiL-a urmatpe Iisuspretutindeni. l-a chemat pe fratelesduPetrusi devinducenical lui lisus. El Fiindprimul ucenicalesdelisus,SfAntulApostolAndreiafostnumit,,celtntdichemat".Pentrucd qi pe teritoriul larii noastre,unde a increqtinatmul{i oameni, SfAntulApostol Andrei estenumit qi venit ,,Apostolul romdnilor" . El s-ajertfit pentrurdspAndirea credinlei cregtine. murit in Grecia,in oraqulPatras, A rdstignit pe o cruce in formd de X. Biserica Ortodoxd il sirbdtoreqtepe Sfdntul Apostol Andrei in fiecare an, la 30 noiembrie.in semnde cinstire fa{d de SfdntulApostol Andrei, mulli crigtini dau copiilor numele:Andrei Andreeagimulte biserici il auca ocrotitor. Misiunea preo{iiBisericii. Apostolilorestecontinuatd, astdzide

,{.k#;ffi,# wcprww$ 6&


a increstina - aboleza pe cineva in numele Sfintei Treimi. a sejertfi - a se sacrifica;a muri pentru Hristos. rdstignit - pironit (pe cruce);crucificat. vi$a pldcutd lui Dumnezeu - viald plind de fapte bune gi de credinta.

1. Precizeazi: a. modalitatea alegere Apostolilor; de a b. numelecelordoisprezece Apostoli; c. urmagiide aziai Apostolilor.

2. Rispunde la urmitoarele intrebiri: a. De ceL-au insolit Apostolii pe Domnul nostruIisusHristos? b. Ce misiune au avut Apostolii deindeplinit ? tr.De ceiinumimpe Apostoliprietenii luilisus ? d. Cum a devenitAndrei ApostolulDomnului ? e. Cum gi-a manifestatSfdntulApostol Andrei iubirea faJ[ de Dumnezeu ? f. in ce zond dtn\aranoastrd a transmis Sfhntul Apostol Andrei inviJdturile Domnului nostru Iisus Hristos? g. Cum a murit SfdntulApostolAndrei?

re:Iifttii0

Catedrala din Patras.unde se afld

rlspunsulcorect: 3.Alege r Sfdntul " ApostolAndrei numit,,cel dintdichemat pentru afost: este cd a.celmaibunApostol; b.primulucenic lui Iisus. al r SfdntulApostolAndrei numit,,Apostolul este romdnilor" pentru cd:
a.etaroman; b. a transmis invdldturilelui Hristos strdmoqilornoqtri; c. moagtele aufost aduse Romdnia. sale in 4. Scrie cuvinte care exprimi caliti{i morale ale Sf0ntului Apostol Andrei.

&zar:t'A f . Unegtefiecarevers cu imagineapotriviti. Explici oral asocierea f[cuti.

Bucurd-te,mdngdierea sufleteascd a pdmdntenilorcelor necdjili ! Bucurd-te,sdndtateatrupeascda oamenilorimbolndviti! Bucurd-te,cdrmacipreaminunatal celor ce inoatdpe ape! Bucurd-te,impreundcdldtor a celor ce mergpe uscat! Bucurd-te,ajutorul celor ce te cheam cdndzboard in aer! Bucurd-te,cel ce ne ajuli cu rugdciunile tale spre mdntuire!

Bucurd-te,SfinteAndrei,Apostole ! (din Acatistul SfdntuluiApostol Andrei) ?. Prietenul Mdntuitorului, Sfdntul Apostol Andrei, gi-a indeplinit misiunea incredinlatd lui, aceeade mdrturisi tuturor oamenilorpe carei-a intdlnit, inviJitura lui Dumn ezerr. a Sub indrumarea profesoruluioorganua[io discu{ie desprefelul in care copiii care sunt prietenii lui Iisus pot s[ mirturiseasc[ invifltura creqtini in societateaunde triiesc. Ajutafi-vi qi de ideile scrisemai jos: . Cdndcolegiimei iau notemai mici decdtmine,md bucur. .Dacdvdd un colegsupdrat, fac cdnu-l observgi imi vdd deproblemele md mele. . Md intristez cdndaflucdun cunoscutde-almeu areunnecazmaregi md rog pentruel. . Daci un colegestebolnav,merg la spital,mb interesez sdndtatea il incurajezgi, daci de lui, pot, ii procurmedicamente. . Dacdinlelegmai bine o problemddificild, o explic qi celorcarenu auinfeles-o. . Dacdun bdiatI o fatddin clasdesteintr-o situaliej enarttd,,r0d ell ea. de

NOTITE

PARASCHEVA SFANTA
Sfintei Qarascfiepa? 'le-ai tntrehatvreofatd fe cemergcrestiniisdseincfrinefa moastefe Sd
SfdntaParascheva ndscutcu mulJiani in urm6,intr-o s-a familie debuni creqtinidin satulEpivata.P[rinlii s-auocupat gi mult deeducalia celordoi copii ai lor: Parascheva Eftimie. Fiind educatd dupd poruncile lui Dumnezeu, fafd Paraschevaainvdtat aibdmultd dragoste de El gi faJ[ sd mergea impreuni cu mamasala bisericd, deoameni. Deseori vArsta 10 ani,a de undeascultaCuvdntullui Dumnezeu.La auzit citindu-sein bisericddialogul dintre un tdndrbogat qi ta MAntuitorul. ,,Vinde-!iaverea qi o d5la sdraciqi urmeaz6mi Mie" a zis Domnul celuibogat,carevoia s[ mogteneascd impdr5lialui Dumnezeu.,,$i pentru mine vorbeqte"a zis a micuJa in Parascheva minteaei. $i, ieginddin bisericd, dat hainele sale primei fete sdracepe care a intdlnit-o qi s-a imbrdcatcu hainele rupte.Deseoriapoi,gi-aimplrfit hainele copilor sdraci. ei, cu Intr-o zi,pe cAndmergea ingrijitoarea a intdlnit o I-a fost mild de eagi a vrut s[ fetild imbrdcatdin hainerupte. bani a vrut si-i ofere cruciulila din aur o ajute,insd neavdnd pe careo aveaIa gdt.fngrijitoarea a incercatsd o impiedicespundnd nu erabine sd-qideade ci ei pomandcruciulila.Parascheva i-a rdspuns: ne-ainviJat s[ fim milostivi. Cum este insd ,,Crucea pentruaceastb posibil ca bijuteriameascumpd nu poatdfi folositddreptmilosteniegi mAngAiere sd potriveqteatAtalipsi de sdrdcieintr-o lume care il are pe Hristos drept sdrac[ fat1 cdreianu i se Stdp6n?!". imediatgi-ascoscruciulilade Ia gdtqi i-a dat-ofetilei care,licrimdnd, a binecuvdntat $i pe Pentrumareasadirnicie, uneoripdrinJiio certau. cu vorbefrumoase binefbcdtoareasa. Timpul a trecut, fetila Parascheva crescut,iar pdrin\ii ei au murit. Au l5satmoqtenireo mare a averepentrueaqi pentrufrateleei, Eftimie. Sfdtuindu-se, doi frali auhotdrAtsi-gi impartdaverea cei qi implinind aceastd lui plecatcu mult[ dragoste slujeascd Dumnezeuin si lor sbracilor hotirdre, au pdnS lavdrstade25 deani,rugdndu-se Paraschevaatrdrtin mdndstire, doui mdndstiri diferite.Sfdnta postindqi lSuddndpe Dumnezeu. pentrueaqipentrutoli oamenii, ziuaginoaptea Dumnezeu, lui in Intr-o zi,uninger a venit gi i-a vestit cdvia\aeidepe pdmdntva fi scurti qi i-a cerutsi meargd laEpivat gi,dupipulintimp, sufletulsiu ingerului,Paraschevas-aretras larasa.implinindcuvAntul plecatla Dumnezeq iar trupul ei a fost ingropatldngdbisericS. a Dupd mul{i ani, Dumnezeua descoperit trupul ei neputrezitqi frumos mirositor gi, de atunci qi pdnd, multe minuni s-auintdmplatin via\a celor cares-auatinsde sfintelemoaqteale Sfintei astdzi, Parascheva. Multe popoarear fi vrut ca sfintelemoagteflcdtoare de minuni sd steain lara 1or.Din purtareade grijd a lui Dumnezeu,trupul fdcitor de minuni al Sfintei a fost adusde un domnitor inMoldova, laIaqi,undeseafl5 qi astdzi. credincios Cu ale ei sfinterugdciuni,primim ajutorul dorit in oriceimprejurarea vielii, pentrucd sfinJii sunt prietenii lui Dumnezeu.

Postul Si milosteniasunt doud modalitd\i prin care omul credinciosse poate apropia de DumneVeu. Cdndpostesc,creStiniise strdduiesc mai mult sd renunlede bundvoie la unelepldceri Si la Si rele.In timpulpostului seconsumd mdncdruridin legume faptele Sifructe. Postul trebuie tnsolit Si de rugdciune.Astfel, creStiniidevin mai rdbddtori, mai buni, mai bldnzi si mai sensibili ta suferintrffilo:rZn jui. postesctn zileledemiercwi $i vineri. In cursulsdptdmdniicredincioSii Cel mai importantpost estePostulPq$te-tui. aceastd in perioaQadeSfiniisepregdtesc pentru a sdrbdtori Invierea Domnulri. Ei WpSryd^c Sis^gj1rydrtfoese-In aceste zile seposteSte pentru a cinsti suferinleleDomnului nostrulisus Hristos. In timpulpostului, din micile noastreeconomii, fi aj utdmp e cei nevoiasi. Pentru capostul nostrusdfie primit deDumnezeu, trebuiesd-l insolimcufapte de milostenie. Prin milostenie, qrdtdmlui Dumnezeu de mult il iubimpe aproapele Ii cdt nostruSipe El. Milostenia tnseamnd sdfaci bine aproapelui tdu. Sd nu trecipe ldngd un sdrac/drd sd il ajuli. Sa dai de mdncqre celui fldmdnd. Sd oferi apd celor insetali Si sdfii ospitalier cu strdinii. Sd-i vizitezipe cei bolnavi Sisd te rogi pentru ei. Sa indrepli pe celpdcdtos Sisd tnvelipe cei neqtiutori. Sd ierli pe cei ce li-au greSitSisd mdngdipe cei fntristali. Sd rdspldteStirdul cu binele qi sd te rogi pentru aproapeletdu. Celor cefac bine,Dumnezeule va rdspldti insutit. Faptele de milosteniepldcute lui Dumnezeu sunt celefdcutedin iubire sincerd SiJdrda asteptardsplatd de la oameni. To efap teIe de miIostenie ne aj utd sd intr dm tn Impdr dtri lui D umnez at a eu. l.Precizeazil: a. locul natalalSfinteiParascheva; b. persoanele amintiteintextul lecJiei; *. locul undeseafl6 moaqtele SfinteiParascheva. 2. Rispunde la urmitoarele intreblri: I . Ceinv5![turi a primit SfhntaParascheva la mama sa? de 2. Cefaptedemilostenieafrcut Sf6ntaParascheva cdndera mrcd? De ce Sfdnta Parascheva numitdsi cuvioasd? 3. este 3.Enumer5 calit[file sufletegti ale Sfintei Parascheva. Precizafi insugirea care o caracterizeazdcel mai mult. 4.Identificiin textul urmitor modalitifi de cinstire ale Sfintei Parascheva. Dupd o lipsd de cdtevazile, prietenqmea,arevenitacasd.Iatdcemi-apovestit: Parctscheva, - Suntaqadefericitd! De ziua meapdrinlii mi-auJdcutcel maifrumos cadou.Pentru cd anul acesta14 octombrieafost intr-o zi de duminicd,pentruprima datd m-qu luat cu ei tn pelerinajul organizatde sdrbdtoareqSfinteiParasclteva, IaSi. Sdmbdtdseard ne-amaldturat mulyimiide la credincioSice asteptautfioSi sd se inchine la sfintele moaste. ToTicredincioSii, bdtrdni, adultri, tineri Sicopii, ingdnaucdntece religioase. pestetot seauzeaca un ecousJhnt De cuvintele Bucurdte, Sffrntd Puruschevu,multfolositoure. Cdtd dragoste,cdtd lumind, cdtdpace Si bucuriesJhntd se revarsddin qceste sufleteminunatecdtreocrotitoarea noastrdSfdntaParascheva. Dupd miezul noplii am ajuns sd ne tnchindmSfintei. Cu o mqre emolie am sdrutat racla Si icoanaSfinteiParasclteva. I-am dus un mic dar, un buchetde noud trandafiri albi (numdrulanilor mei).Pdrintele de ldngd racld mi-a ddruit cdtevaflori Sio iconild cu SfdntaParascheva. Am trdit o experien{dextraordinard. Duminicd seara am auzit la televizorcd anul acestala IaSi aufost aproximativun milion de pelerini din lard Sidin strdindtate.

'$d

aJtdmmsi rYLrLft ...

(/dr:t4&
4l

1. Privegteimaginile de mai j os gi precizeazd ca;re alimente sunt de post :

2. Compl eteazilspafiilelibere : Cregtiniitrebuiesd posteascb : o in timpul sdptdmdnii

o pentruadeven5

3. IndicI varianta corecti de rispuns. o Rugdciunea, postulqi faptelebune: aftvdzut de oameni; a.le facipentru a te lduda; a primi mdntuire de la Dumnezeu. inima uul a gi bun6; ttl l l l l al curatd"

b.trebuie fdcute < cu

-/

\'

sinceritate; mandrie.

4. Spunecum pofi fi milostiv fa{i de : a. colegii carelipsescdin diversemotive de la gcoald; b. vecinul carenu vedebine; c.un copil dela casa copii; de d. bdtrdnii bolnavi. 5.Alcituiegte propozi{ii dezvoltatefolosind cuvintele zmilostiv,milostenie. 6. Identificlin imaginile de mai jos faptele de milostenie.

ffiffiffi

semnul(+) pentru faptelede milosteniecare!i separ mai ugordeinfdptuit gi semnul 7. Punein casete (-) pentrufaptelecare!i separmai greude indeplinit. Motiv eazd, alegerilef6cute. o Faptede milostenie trupca.scii
o Fapte de milostenie sufleteascii

msdofer hrandcelor flLmdnzi:


sd !___i ofer apdcelorinsetaJi;

cel ill sdindreptpe pdcdtos;


I' tl
:i ll] !*J

cu il rd fiu ospitalier strdinii; hainecelorcare au; nu L--.j ofer sa pe il) si ingrijesc ceibolnavi.

r*n

sdinv5! pe cel negtiutor; sddausfaturibune; sdiert pe cei cemi-au gregit; sdmdng6ipe cei intristafi; sdrdspldtesc cu binele; rdul sdmdrogpentru allii.

Salvarea minunatd O mare minune a CuvioaseiMaicii noastre Parascheva ceapetrecutiin paraclisul Mdndstirii este Sfinlii Tfei Ierarhi, intr-o noapte de decembrie a anului 1888. Atunci, din cauza unui incendiu, sfintele moaqte au stat in mijlocul focului gi al jdrateculuiceasuri intregi ginu s-aatins focul deele. Aceastdmareminune a uimit toatdMoldova gi a fost vdzutddeo muljime numeroasd oameni de din Iapi. Minunea a inchis gurile multor necredincioqiqi a intirit pe ortodocqiin dreapta credinfd. Dupd aceastdminune, credinciogii au inceput sd vini cu mult mai mul1i la sfintele ei pentrua ceresindtategi ajutor. moagte,

NOTITE

NAST@R@A D@MNUIUT
(o

1. Citind cu aten(ie textul colindei ,rPraznic luminos" , rezolvil cerinfele. a. identific[, subliniindu-lein text, informalii referitoarela Domnul nostruIisus Hristos; b. scriepe spaliile liniate alte informalti careau legdturdcu momenfull{asterii Domnului qi care nu aparin text; c. explicdversurilesubliniate; d. invaJdsd cdn{i aceastd colindS.

Praznic luminos
Praznic luminos, Stralucind frumos, Astdzi sosit ne-a $i ne-a-nveselit. CaMantuitorul $i lzbavitorul Cutrup nascut. S-a Raiul inchis cel Aziiars-a deschis cumplit $arpelui Capul zdrobit. s-a iard $i strdmogii Prin Sfdnta Fecioard lars-au innoit. ingerii cdntau, Pdstorii fluierau, Magii se-nchinau, Toli bucurau. se Dar era lrod Cdsetulbura Denagterea Sa. Elilcauta Voind mortii-a-L da, pruncul Dar lisus Din S-a tard dus. Fie ldudat, Binecuvdntat, pururi. De-a Amin.

2. Deseneazi unul dintre simbolurile sirbitorii

Cr[ciunului.

.&ctLultato

practLcd

Reahzeazd felicitare de Crdciun, respectdnd o urmdtoareleetape : . Coloreazdimaginile. . Decupeazdconturul exterior al imaginilor de maijos. . I.ipesteceledoudimagini pe parteanecolorati. . Indoaie felicitareadupi modelul dat. . Scriepe spatelefelicitdrii un mesajadecvats[rb[torii.

* Leclie din orele la dispoziliaprofesorului

@A flwvmERD@MNUIUI
1. Privegte imaginea! Pe spafiile liniate scrie rispunsurile la intreblri. {ine."., I)e ce"..,De cdtre cine..., Unde...gi Cdnd...afost rdstignit?

Dg ce... ? Cing... ?

Cfrnd... ?
? f.Jnde...

De cdtrecine.,, ?

2. a) Ce suferinfea indurat Domnul nostru lisus Hristosp6ni la momentulRlstignirii?

b) Ce s-aintffmplat cu Domnul nostru lisus Hristos dupi ce a murit?

3. Citind versurile gi analizind mesajul transmis de poetoscrie un indemn adresatsufletului tiu...

l}lristos s Cnuiat
de VasileMilitaru

Hristos a inviat! Ce vorbd sfdntd! +.. Ifi simli, de lacrimi calde,ochii uzi, $i-n suflet parcd serafimii-ti cdntd,, De cdteori, cregtine, auzTt o Hristos a inviat in firul ierbii, A inviat Hristos in adevdr, + In poienilaunde zboard, cerbii, In florile de piersic gi de mdr. $i-n stupii de albine frrd greg in vdntul care adie mdngdios, in ramura-nfloritdde cireq, Dar, v ai, in suflet, a-nviatHristos?

Ai c0ntdrit,cu minteata, creqtine: Cdt bine ai frcut sub cer umbl6nd? Egti fu pornit, mdcaracum, sprebine? Mdcar acum, te simli mai bun, mai bldnd? Simli fu topit6-n sufletvecheaurd? Mai vrei prctzarcCelui plin de har? Ji-ai pus zivor pe b6rfitoareagurd? Iubirea pentru semenio simli jar? legi, de-apururi sfinte, O, dac-aceste in aur, mdcarazi, te-auimbricat, Cu serafimii-nsuflet,imn fierbinte, Ai drept sd cOnli:,,Hristosa inviat!"

,9;ctlttLtorte practLcd felicitare de Paqti,respectf,ndurmitoarele etape: Rlealizeazilo . coloreazdimaginile; . scrie?nspafiul o urarecreqtineascdpotriviti sdrbdtorii Paqti; de alb . decupeazdconturul jos; exterioral imaginilor demai . lipeSteceledou[ imagini pe parteanecolorat5; . indoaie felicitarea dupdmodelul dat.

"&unina Sanierii &ai Zt'ri.ttot ti-li cildazeatcd oin(a !

iNvtgnrrl DoMNutul

cregtina credinfa Despre


DATA:

ttest de etroluare
gi A 1. Stabileqte valorile de adevdrale enunfurilor,scriind in casete pentru cele devdrate F forma corect6. pentru cele false.in dreptul enunfurilorfalse,precizeaza
i**-*1 :q 5

ia
ia

Pentrutoli cregtiniiBiblia esteo cartesfdntd. Preotulle vorbegteoamenilorprin Biblie.

t*"*;?
ii

:+

;t
:g :g L**J,

Oameniinu puteauscrieBiblia frrd ajutorullui Dumnezeu.


Pentrucreqtinitot ceeace scriein Biblie esteo povestefrumoasd. din Doar preoJiitrebuiesd citeascd Biblie. pe Citind Biblia, omul Il poatecunoagte Dumnezeu.

r**t
JF

1f r r*lft

:{ r****i

2. Citegte cu atenlie textul de mai jos. Rezum6, scriind intr-o frazd",lec{iape care in{eleptul Nicolae i-a dat-o fiului sdu. pe Cu multri tn urmd,intr-unsat,trdia un om bogatSifoartecredincios numeNicolae. ani Mare bucurie a fost in familia sa cdnd solia a ndscutun bdielelfrumos cdruia i*aupus numeleloan. Copilul a crescutqi,dupdeni, a ajunsbungospodaravdndSielfamilia sa. Nicolae a ajuns un bdtrdn inlelept qi,simlind cd sufletul vapleca in curdnd la Dumnezeuin ceruri, Si-a chematfiuliubitSii-a spus: - Ioane, dragul tatei, iatd ttriddruiesc aici in acestpachet cea mai scumpdavere a sufletului meu. qi aceastdBiblie qifie ca Dumnezeusd te ocroteascd sd te ajute in viald, aSacumSipe PrimeStedrept moStenire cartesfdntd,il veigdsi. cdteori vei dori un sfatbun,sd Stiicd aici, tn aceastd minem-a ajutatpretutindeni.De pulin timp, sufletul bdtrdnului l'{icolaeaplecat la Dumnezeu. Qupd Intr-o toamnd,dupd o secetdmare, cdnd o vard intreagd nici un strop deploaie n-a mai picurat din cer goale,Jdrdgrdu,Jdrdporumb,Jdrdcele trebuinldfamilieisale. de Ioan Si-avdzutmagaziile totfrdmdntat, dar n-a gdsit nicio soluliepentru a rezolvasitualia. S^-a prin dulap, in speranla cd va mai gdsi un bdnul, a datpeste unpachet. Abia atunci In timp ce scotocea de amintit de darul Si de cuvinteletatdlui sdu, Cu mdinile tremurdnde emolie,a scosBiblia Si a inceputsd Si-a citeascdpagind cu pagind cuvintele minunatepe care Dumnezeule scriseseacolo.La un moment dat, un stdteaintrefoileBibliei. Rdsfoind intorcdndincdofild a cdrfii ... ce-aaflat? O bancnotd, banfoartevaloros, valoroase, adevdratdavere.Cu banii gdsili, Ioan a o o de Si celelaltefile,Ioan a descoperit mul1ime bancnote cumpdrat toate cele de trebuinldpentrufamilia sa Si astfel au trecut cu bine deperioada grea in care se aflau atunci. S-a intdmplatinsdSi altceva:infiecare zi, Ioan tsiJdceatimppentru a citi cu mareaten{iecuvintelelui Dumnezeuscrise in Biblie; iar in fiecare duminicd qi zi de sdrbdtoare, Ioan a inceput sd meargd la toate slujbeleBisericii. Vorbindcupreotul satului, aprimit rdspunsla toate intrebdrile pe careqi lepunea cdnd citea scris fn Biblie. Cuvdntullui Dumnezeu sdu. La bdtrdnetre, a ldsatBiblia ca moStenirefiului Ioan

Personalitati biblice

DAIA:

*EesG erret*ese &


l. Uneqteprin sige{i ceeace se potrivegte:
. Moise . David . Solomon . pilde . cele zeceporunci . psalmi

Identific5 cel pu{in trei insugiri comune pe care le-au avut MoiseoDavid qi Solomon.

l. Precizeazi, redactflnd un scurt text, cum au ajuns conducitori ai poporului ules urmltoarele personalitifi biblice: Moise, SuaI, Duvid Ei Solomon.

4. Stabileqte cine estepersonalitateacireia i se potrivesc urmitoarele informa{ii: - A cerut de la Dumnezeuin{elepciune. - A scospoporul evreudin robia egipteand. - Azidrt templul din Ierusalim. - A fost primul rege al poporului lui Dumnezeu. - L-a invins pe Goliat. - A fost ,,scosdin apd"cdndera copil. - A primit de la Dumnezeudarul de a alcdtuipsalmi. - A incdlcatpromisiunilefbcutelui Dumnezeu. 5. Citind cu atenfie textul de mai jos, explici intr-o singuri frazil numele atribuit SfAntului loan Damaschin. Unul dintre cei mai importanli compozitori de c6ntdrireligioasea fost SfAntulIoan Damaschin. Ajutat de familie, el a sfudiat foarte mult. Din dragostepentru Dumnezeu, ?ntr-o zi s-a retras la o mdndstire. Aici a fost dat in grija unui cdlugdrbdtrdn.Ioan il ascultacu foarte mare smerenie,fErd a se l6udacu gtiinla lui. Intr-o noapte,Maica Domnului i s-a ardtatinvis bdtrdnuluiqi i-a spussdil lasepe Ioan sdscrie cdntdriin cinsteaDomnului Iisus Hristos gi a ei. implinirea poruncii a dus lirealizarea rrnbt cdntdrideosebite. Acesteaau fost introdusein cadrul sfintelor slujbe, Sfhntul Ioan Damaschinfiind numit St,pavid cel dulcecuvdntdtor". SfbntulIoanDamaschin ?nziuade4 decembrie. estesdrbdtorit

Hristos, lui DumnezeaDATA: fisus Fiul


I I

tEest de cr.mJv*te

ffi ###ffi

8US .n

()trS .i l l \

ffi#ffi#ff
$

#### @

-v

I I I I I I I I I I

'g

' * , i,! I *$ E
,:!\

9+

. E ex x .s u

H e Sr
o '= 5= 5 a) $ i:

aJ S

jO =?16

EE.H E,$ E= a y. l'F


EaEEd
) ':*!

ii .+S'' F U
!Y^v
F(), d

x L/

:i.-

)(o t ' 6 -6
! /rv

a.
:vv

P?
6.E vj

>,

'al d!
*l r

c.k OJ i .o:

! a) O O

Fa voeo.
fiv'vAvU5

b'.8
9 'l H
C

UI
\JI

- ^l(','l)A#-#'\dG x 1 6 ) o '- r

l- l

rs **.E l= i i
Q' o E ,:E v.F
5 {:.=
v.= d'-.'=*nt<.)Y0)*tv=
-R -! (-

.Jt

J
QI

{.1

; -i r-' n . F\ a

-rl OJ

Sr
I I I I I I

.ilF := HEE

'* 5.9 H"aF X='6 c nr' E P


#.t,,oi { s N I t f 't . i Y
Ar Ar U\,1 A,

6]E

Q Jj: O

ItrtrS

-X g i* Eg<

F ,o N l r ,.

,t, V
@\

eimsfr p* f,)urmnrzrt; rrn s,i-$-

DAIA:

**tdmetmfi*ntre
r*untrvf, s*niscerin{eleindicate. ?n Citind cu ate*{ie versurile pmezieio Sttna tn deal de Liturghie S."Precizerzd: de AtanasieBucur a) numeleslujbei la carefacereferirepoetul; Bunicd,imi aducaminte al Cdndrdscolesc vetreiscrum, De-oprimdvardnestricat5 atribuite poetBisericii. b) denumirile de pe-alvieJiidrum. De-unscurtpopas in Suna dealdeLiturghie sfi Cdntarea clopotelor nte Treceau sprehramin hainealbe Bbtr6nigijuni in pascuminte. Din stratdeflori in grddinild, Rupeamgi izmd gi mugcatd de $i la bisericd mdnd, Plecamcu inima-mpdcatd.

slujbd

b) doua imagini auditive gi mesajul pe care-l transmit acestea;


'' ,' ,

Din cadrulzidurilor,sfinlii in Priveau lumemilostiv, domoale Alunecauraze Pechipullorcel uscdfiv.

Atdtdeblanddtu,

4; Enumeri
). ;_i,o .

ale sfin{ilor la care face


1;t
j

GD

prietenii Sfinfii, copiilor

DAIA:

EcS mmEnmre de
l. Stabilegtecoresponden{ele potrivite intre fragmentele de rugiciuni gi sfinfii reprezentafi in icoane:
, tiiia'l

1. ,,Bucurd-te, ceeace n-ai adunataveri pdmdntegti; Bucur6-te,adundtoarea ceregtilordaruri; Bucur6-te,ceeace n-ai primit hainelecele scumpe; Bucur5-te,miluitoareasdracilor"

2. ,,Ydzdnd, sfinte,locuitorii din Basarabilumina in apaLomului, au socotitcd esteo comoar6;gi dupd ce au scossfinteletale moagte,auvdnfi cdfaci minuni gi izvordgtitdmdduiri ..."

3. ,,Bucurd-te, ce din pescarai devenitapostol; cel BucurS-te, eqti dintre cei dintdi apostoliai lui Hristos; cd Bucur6-te,cd prin ora$egi sateumbl6nd...pe mulli i-ai f6cut cregtini..."
'::iii*hil***ltlnll**;l*;rl;**ai!i,ni;;iiii:.:,.:,.,,..,..,,,i,.,..:,,.,

. Sub zd cuvrnte carete-au ajutatin r ealizarc corespondenle linia le lor. a 2. Bisericane tnvuldsd-i armdmpe sjintri. Enumerl trei modalitlfr prin carecredinciogii dovedicI implinescaceastiinvifituri. pot

3. Formuleazi enunfuri corectefolosind cuvintele:ffint, sJinlenie, sfinlit, sJinlire,u sJinlit, sJinleSte.

. Decupeazd imaginile. , LipeSte-le la corespunzdtor ciorchinelede la paginile36 - 37.

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

NastereaDomnului

BotezulDomnului

InviereaDomnului

Indl1area Domnului

Pogordrea Duhului Sfdnt

NastereaMaicii Domnului

Intrarea Maicii Domnului in bisericd

Buna Vestire

Adormirea Maicii Domnului

indllareaSfintei Cruci

Sfinlii Arhangheli Mihail Si Gavriil

Sdntul Prooroc loan Botezdtorul

tlz v/
0/l \J I I I
,6// \\A

SfdntulApostol Andrei

Sfdnta Cuvioasd Parascheva

SfdntaMucenild Filofteia

Sfdntul Ierarh Nicolae

rI
:

:lit.:,,,' ,
.ri :: : . . . -.