Sunteți pe pagina 1din 86

CAMELIAMU}IA

R$hIqI$
crestin-ortodoxe
,

CAIET PENTRUETEVI

CLASAI

Editura Sf. Mina

Referenlidespecialitate: Lector Univ. Dr. pr. Alexandrel Barnea Prof, Gr.I ElenaMocanu Tehnoredactare computerizati: AndreeaDimitriu

I)escrierea CIP a Bibliotecii Nationalea RomAniei MUHA,CAMELIA Religiecrestin-ortodoxi : caietpentru elevi : clasaI ^ Camelia Muha.- Iagi : EdituraSf. Min;. 2009 ISBN978-606-8 078_O | _4 28(07s.33\

Copyright @Editura Sf. Mina Nicio parte a acestei lucrdri nu poate fi reprodusd in niciun mod, fErd acordul scris, dat in prealabil de Editura Sf. Mina.

EdituraSf.Mina*
Telefon: 02322228 033240 15 t0, 13 Telefon/fax: 22339 023 19 E-mail: esm@editurasfmina.ro, edsfmina@yahoo.com Web: www.editurasfmina.ro Adresdde corespondenld: 1.Cp l30,Iagi,Romdnia Op * Editurd acreditatd consiliul de Superior cercetdrii al Superior. $tiinlificedininvdtimdntul

CUPRINS

r.DESPRE CREDTNTA CRE$TINA 1.P n mo r a ereligie a d a micului gtin cre .......... 2.Dumnezeu - Prietenul copiilor.......... 3.De s p Se d ntaiserica......,,,........... rf B 4 .S e m n u l S finteiCruci ll ,R U G A C T UNE A SPRE DUMNE2EU............ - CA LE III. DUMNEZEU TATAL ESTE NOSTRU CERESC 1.Dumnezeu cerul pdmdntul....... a fdcut gi 2.Dumnezeu peingeri........ i-a fdcut 3.Dumnezeu pe0m............ l-a fdcut IV. IISUS HRISTOS, LUIDUMNEZEU FIUL 1 .Sfd n t a c io ard ria Fe Ma ............ 2.Nagterea Domnului....... 3 .Co p i l alruaisus ii l glCOPltl v. DUMNEZEU 1.Dumnezeu c0piii.............. iubegte 2.Dumnezeu rdspldtegte noastre.......... faptele vt.sFtNTlt, PRIETENil COPilLOR 1.Sfdntul Nicolae - prietenul copiilor.......... 2.Sfdntul Stelian - ocrotitorul copiilor...........
i

........ . . . . . . . . . , . . . .........,...... s .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 3 ,

.. . . . . . . .1.7 . . . .

.........24 .................. ... ..... ......3.1

....... . . . . . . . . . . . . . . ..............4 ....... . . . . . . . . . . . . .

. ........, . ......S2 .....,............... Sg

......,...62 .........67

ln v t e ru o mnulut ea

...... . . . . . . . . . . . . .

Eva l u d r i Cuprins

..... . . . . . . . . . . . . g. .... . . . . . . . . . g. . .

\r',

P, CR-B$......... O,RA RIELIGIEA Iv[[C',U_]tUT R-[[VIA -D-E

{fr,
t:

-*

\a -*,/' !

/-a

numelor de (acolo se semnificafiile faceli Prezentali-vd, 9icopiilor seprezinte unde poate, cunoscute Cereli sd botez). . Vorbi{i-le despre in ore. invd{atimpulacestor copiilor frumuse[ea dereligie orelor ceea 9idespre cevor Reactualizafi religioase dobdndite infamilie, cunogtin[ele deelevi prezente copiiin acestora? viafa r Al6turi cine copiii fiecare lAngd de sunt din imagine? rolaufiecare persoanele Ce dintre r Cine in imaginea mijloc? legdturi intre p^ersoane dinimagini? toate celelalte este din Ce existd Dumnezeu 9i pe oamenii Dumnezeu? p Cine Dumnezeu? credeli Dumnezeugrijd tolioamenii? ll numesc Cum este Dece cd are de p Cine cele importante pentru persoaneviala ele? De Ce sunt mai din voastrd? ce? simlili !. Atisimtit vreodatdDumnezeuorii6 voi? cd are de
ln perioada preabecedard, textele qi enunlurile exercitiilor vor fi citite de catre profesor.

in 'Realizeazdinspafiuldemaijos un desen caresdsurprinzi moment carecineva un in aregrijddetine.Explicddesenul t[u.

o
V
O

Doamne,'\rreau cumosc! sE'te

vorbiti-le despre copiiror modaritdlire potsd-Lcunoascd prin care peDumnezeu. ^o este Cine inpnma imagine? seaild Ce acolo? Unde ej? face cine persoanere de-a imagine?face sunt din cea doua profesorur ce dererigie?ceface De aceasta? clnesunt persoanerecea treia din de-a imigine? tacb fetitei? cecarte citestei este ce g/brat tatai Dii ii Ce

- PRIETENUL e OPnILOR DUI\1I-N--E:ZETJ,

',-. prieteniei. prietenii despre lor, Vorbi{i-le copiilor despre importanta sa despre Cereli-le copiilor vorbeascd

^!

, Cefaccopiii celelalte la din imagini? cevorbesc cualfii? ce-gi De De impreuni? cine Cu vorbegte unii Oare spun? cesejoacd pot (Se facejocuri rolculemele telefon Dece? i-a sugerate imagini. de copilul? Cui scris copilul scrisoarea?ce? De de )
*sugerdm parcurgerea lectiei in doud ore

..#;Jfl'fiffifi?;ffi'#i::;XlJl'.'J,Xo.ti.a,inuitatrerira raaniversareaei?Dece? Yft

pe (lnvdtati-i lisus are prieteni copiisd diferenta i facd dintrr . Precizali-leilor DumnezeuFlul. Hrrstos,multi copi cd

r Prezentati-le prietenia lisus apostoli. copiilor dintre Hristoscei 9i doisprezece oCine Persoana in stAnga primei imagini? Persoana in cenhul Dar aflatd imaginii jos?Cucine de vorbegte Oare El? este aflatd celesoune acestora?ce?Prietenii cefac? De luilisus ..

. flJfiil';::Jxfi;:'ffi:i#''jll risusHristoscuMariaeiMarra

\n

n
C

Doamne, vreau fiu si eupriLetenul sd T.dul

t] Vorbrti-le pretenieicu copiilordespre importanta Dumnezeu. : Invatali-i cetrebuieface pecopii prietenii sd pentru adeveni lui Dumnezeu. lntr-o Domnul pe zi, nostru Hristos, cum.liera lisus a1a obiceiul, iiinvala oamenisit nunailucruri facd bune. giacumtoli Peceibolnavidintre ei,Eli-avindecat llascultaudrag. cu gi-au copiiila casd-i gi Oamenii care-Liubeau adus lisus mlng1ie sd-ibinecuvinteze. prieteniDomnului spus Ceidoisprezece ai le-au oamenilor pe/lsus. sd-giindepartezecasdnu-Loboseascd Acesta copiii gi, a vdzutce intAmpld intristandu-se, prietenilor ,,Ldsaficopiiisdtvinit ginu-iopr't,ti, unora acegtia se a zis Sdi: laMine cdtcia ca este imparalia luiDumnezeu." /e-a spus nunaioanenii /isus mal cd lafelde bunila cagicopiiivor in Rai, suflet intra susin cer, inimpdrrdtia luiDumnezeu. gii-a Plin iubire,lisusluatin pecopii, mAngdiat binecuvdntat, punAndu-gimAinile Apoia de i-a i-a peste brale plecatdin ei. pdrintiilor, acelloc. Copiiiau rdmasl6ngd fericiticd lisusiiiubea demult. atdt , ExplicaliJe cesemnificd pe gestul care-Lface copiilor MAntuitorul dreaptd. cumAna o Cine Persoana cenhul pe este din imaginii? il insolesc Domnul Cine nostru Hristos? credefi exprimd lisus gesturile Ce cd copiilor? (Copiii arata igi iubirea deEl9idorinla a-L fald (Binecuvinteazd 9iii cheamdEl.) ce? de atinge.) face Ce MAntuitorul? copiii la De (ii iubegte si fiePrietenul lor.) 9ivrea p Cum numesc careiubesc Domnul lisus pe se cei il nostru Hristos ?(cregtini) Lo cetrebuiefacd copil prietenul (Sd si un penkudeveni a luiDumnezeu? boteze,facifapte sdseroage, se si bune, sb $ti!i
ritcor g d t^ t i^^-;^x . . /\ -^^.^x rd utDE v d,

rDeseneazd spa{iilede mai jos chipurile a doi dintre cei mai buni prieteni ai tdi. in

*ColorAnd dupd indicalii, vei obline un desencarei{i va ardtao modalitateprin

carepoli s6-Iar6li lui Dumnezeu eqtiprietenulLui. cd

2 - rosu
5 - verde

3 - albastru 4 - :::arrr de.lr,l::: 6 - negru 7

- Identificd numai imaginile caredefinescin mod direct credin{acopiilor. Coloreazd caseta dreptul acestora. din

Maria este fericitS.Mama i-a spus astdzicd duminicdva avea loc botezulsurorii ei. Anastasia. Pdrinliii-aupusacest numedeoarece s-andscutin noapteade Pagti.. ea In sfdrgit,a sositgi ziua mult asteptatd.Anastasiaa fost adusdla bisericdde nasii ei. Dupd sfdntaslujbdcare a inceputdis de dimineafd,a urmat slujbabotezului, care cuprinde rugdciuni mulie9ifrumoase. Anastasia fost cufundatd trei ori intr-unvasmare,plin cu apa. in timp ce facea a de pdrintelea spuso rugdciunefoarte importantS.Dupd ce a fost scoasd apd, pdrintelea pus-oin aceasta, din bralelenaseisale,intr-o pdnzd mare,albd. Apoi, a uns-ocu un ulei specialpe ochi, pe urechi, pe gurd, pe mdini,pe picioare,pe spate9ipe piept. La sfdrsit, pdrintelea impdrtdgit-o. Mariaa fost foarteatentdla slujbd,deoarece bunicai-a spuscd nimeninu poateintra in Bisericd dacdnu estebotezat.Din cuvintele rostitede preot la sfArgifulslujbei, Mariaainlelescd prin botezomuldevinecregtin. De acuminaintesiAnastasia va puteaimpdridsiin fiecareduminicdsizi de sdrbdroare se r
*Anastasia= inviere (Sfdnta Mucenitd Anastasiaeste sarbdtoritd in Auade 22 decembrie)

DESPRE BilSERUGA SFANTA

,.i.

Citifi-le copiilor urmdtorul text: aici dar de el sunt? cunog{t? ii - Mdnico, e tata, cei l6ngd cine giprietenii - Da,sunt colegii lui. - $i aici? mea, verigorul Andrei. spune -Aicisunt cuverigoara iarcelnai miceste eu tdu, Aici, mama, ardtdndu-ni alt gi tablou, bunica unchiul e Constantin laBragov. de - Cedetablouri! eu,incercAnd lenumdr. spun sd Aici toatd familia noafie$ib,tipieteniinogtri, spune mama, fdcdnd gest spre un larg tablourile pepereli. de - e gi Cuaceste tablouri noastrd parcd maifrumoasd tolicei casa aratd Pe dragiii simlim gimai acum aproape. Astdzi duninicd. abiaagtept mergen biseicd. De sd la e Sunt demul,ti acolo! atdt copii gi impreund tata, mama cuAdriana, mea, in biseicd. cu cu sora intru Stujba inceput. frumos corul! a Ce cdntd Pivind icoanelor biseicd. din atent jur,rdndnuimit frunuselea in de gi Dinicoana aceasta Dunnezeu privegte iubitor parcd intreabe mare, md cald, me ceva... ce rdspuns Oare agteaile h mine? de prietenii Dumnezeu. Dincelelalte lui icoane privesc ne z1mbegte latd-L pe lisus, eracopil. frumos aici cdnd Ce in_bralele Sale! Maicii

gi Slujba terninat acum intoarcem casd. s-a ne spre nu-i cd e lui - Tdticule, aga Biserica Casa Dumnezeu? gtii? e, - Da,aga deunde - Mana mi-a ... spus Eu? intreabd ... mama. gi pe i,ti tabtourile familiei mi-aispus locul este perelii casa - Da, mdmico. aminte$ti mi-ai cend ardtat cit lor noastr din n-am vorbit atunci despre nimic bisericd. - Dar noastrd pe pere,ti cu gi - Dacd casa in aven tablouri noi cu prietenii dragi, uedcittafete giin bisericd. ca nogtri eu in Dumnezeu in icoane Lui. Sa, este aldturi ceidragi de Explicali-le deceBiserica Casa Dumnezeu. lui copiilor este
* lecfie pentru orele la dispozifia profesorului

pentru de se organiza (in eAnteriororeireligie, poate ovizitilabiserica parohie observarea din acesteia exterior giininterior), preotului giinvdlarea paroh cunoagterea moduluicorect decomportarein bisericS. pRealizali dialog (poate vizitatd) un despre deosebirile clSdirea biserici ficea dintre unei gcolii 9iclidirea unde invald (puteli indisculieurmdtoarele elevii lua aspecte:forma, exterior, aspectul obiecte interior, din activitdfi 9i desfSgurate, conducdtorul activitililordesfdgurate). I pVorbili-le persoanelebisericd cdntdreli, (preot, copiilordespre prezenteiacestora din credinciogi)giscopul acolo. preotuleste prietenul gial copiilorcd luilisus lor. loExplicali-le LoExplicafi-le ceavem copiilorde nevoie preoli(de de exemplu: ne aratd drumulcdtre Dumnezeu). gicea Cevedemimaginea mijloc? elemental in din Ce bisericiini-l sdgeata indicd albastr6? Darcea rogie? verde? Cine persoana imagine ste fala? face Darcelelalte este persoane, din care cu Ce el? cefac? Cevedeliin dinhe fiecare celelalte imagini?cefolosescaceste La obiecte? oDe cetrebuie sdmergem labisericd? Voimerge{ila biserici?

'|"-,iI

;A
if ii

iii'

in Bisericd,la slujbe, Domnul Iisusne vorbeste, Sfdntabinecuvdntare Prin preot, El ddruie9te.

Dacdspuno rugdciune, Dorinfami-oimplinesJe, Astfelsimtmereu,prieteni, Cd Dumnezeu iubegte. md

(deM. Corneliu)

Nfi S-E,, NUI SF.XNTEN CI CRU

o Explicati utilitatea copiilor obiectelor religioase. eCeseafld fiecare imaginilesus? cefolosesc obiecte? putem aceste in gdsi dintre de La aceste Unde obiecte?

ln numele Thtiilui...

Amin!

... 9i al Fiului...

... si al Sfdntului Duh.

I legdtura SfAnta gisemnul Cruci. copiilor dintre Cruce Sfintei ^Explicafi-le o Invalafi sdexecute semnul Cruci. copiii corect Sfintei gi Explicali-le Sfintei Cruci a cuvintelor insotesc copiilor semnificafia semnului ce semnul Sflntei Cruci. io r. Ajutati sdinteleagd deimportant s6-9i semnul Cruci. copiii cAt este facd Sfintei o Vorbiti-le despre copillor importanla Sfintei cinstirii Cruci. I Enumerati momentele trebuie nefacem cAnd si semnul Cruci. Sfintei pPe cine recunoagtefi in imaginea mijloc? este din Cum reprezentat lisus Domnul Hristos? dece? Oare face fetila imaginile malsus? cemAnd semnul face din de Cu Sfintei Cruci? linedegetele lamAnS? cuvinte Cum de Ce "rCe rostegte duce lafrunte? lapiept? cAnd mAna Dar Darde umdruldrept Ia lacelstdng? DarcAnd mAna lasd injos? oVoicAndr"-- rmnul vb Sfintei Dece? Cruci?

n
O

eflns'ti Vo,i intotd,eauna eruee! Sfdn'ta

rCereli copiilor vespun6 celocuri mai sd in au vdzut agezatd Cruce. Sfdnta oCereli gialte copiilor vdenumere momente seface cAnd semnul Cruci. si Sfintei .Undeseafld SfAnta in imaginilemai Cruce de sus? ce? De rCAnd faccopiii igi Sfintei De semnul Cruci? ce? oVoi purtati cruciuli!6gAt? ce?incealte la De imprejuririfaceti semnul Sfintei Cruci? ce? De

jos o cruce. in - Deseneazd spaliulde mai

Importanfa semnului Sfintei Cruci


Un om bogat, cu alti credinld decAta noastr5,cdruiai s-a stricat maqina,a chemat un taxi sdil Avea mulf bani la el gisetemeasdmeargdpe jos, cdcilocuiain afaraoraqului. Dupd ce a duci acasd. taximetrisfulaveape bordul acesteiamulte iconile qicruciulile. urcatin magind,a vdzutcd Trecdnd prin fala unei bisericicregtine,bogatul a observatcd taximetristul nu gi-aficut semnul Sfintei Cruci, aqacum este obiceiul cregtinilor.Afunci, i-a spus acesfuiasd opreascdmagina,deoarece wea sdcoboare. Mirat de atitudineacdldtorului,taximetrisful a cerut o explicalie. Omulbogat a rdspuns: - Eu nu pot si am incredere in tine, pentru cdnu ti ai fdcut semnulcrucii c6nd ai trecut pe ldngi biserici. Credinla mea nu imi cere acestlucru, a ta insd, da. DacI fu nu 1i-airespectatcredinla, cum md vei respectape mine? Dacd1ienu i1iestefricd de Dumnezeu,inseamndcdnu pot aveaincrederein tine! in acel moment, taximetristul a inleles ci afunci cdnd creziin Dumnezeu,acestlucru trebuie sd seobserve$iin comportamentul tiu.

DUJNfrNEruWW MUNEA: GAIE SPRE UGAC

pecopii i-a Intrebali-i cine invdlat vorbeascd. sd cu despre vorbirii. rostul io Discutaticopiii pe important caoameniivorbeasci Dumnezeu. sd cu sd de i. Ajutati-i copii inleleagdceeste Dumnezeu lisus Fiul, Hristos, Dumnezeu cu Tatdl. felul vorbea copiilor lr Relatali-le despre in care cuDumnezeu. ppuneli sd i-a invSlat peoameni vorbeascb lisus copiilor cum io c Invdlali-icopii rugdciune potrivitd lor. pe vArstei o o Cine invali copilul prima pe Decer imaginevorbeascd? si il din pirintilor cea fdcut lascoald? le sdi azi bdiatul roCum comunic6 o PeCine lisus? oameniifac? Dar incea keia Ce ce observdm de-a imagine?face o ina patra El? imagineobservdm?seloagd Cui ce .Voigtiti rugdciune? este vreo Care aceasta?

CUI MA ROG?

UNDE IVA ROG?

I
; Ert

PENTRU CINE IUIAROG?

bolnav bunicd
pdrinfi

suron

n
C

v'reau eu sdvorbesc Tine,Doamne! si cu

o Cui putem incelocuri sanerugim? putem ne ruga? Pentru nerugdm? cine oamenii pCumi9ipotmanifesta dragostea fali dealfii? cesituatii pot cregtinii unii in se ruga pentru semenii lor? Unde pot se ruga? hebuie seroage? Cum sd I intotdeauna Dumnezeu rugdciunile De da/nu?... noastre?ce l.Neindeplinegte lCe trebuiefacd cregtin cerugdciunea ascultatd? sd un dupd i-a fost

ii:.|,.;ili;:i;:.li;_

$il1iiliiii!iiiiii
3..,.::..,.,.

gtde rugdciuniia udit, mul,tumire cerere. de de adresa Dumnezeu lui Ajuta{i sdinleleagi I sepot copiii ci

\ * ,!

rc ':'3:'.::i1iffig'lT;?Lffiii'JiJ"'a;tx:f.1T;iffffi::?
Dar Dar de Dar de ce spuniuncregtin Rugitciuneadimineald? inainte a mdnca? dupd a mAncal? inainte a in de inainte culcare? de Dar de incepe invete? dupd aterminat invd{at? si Dar ce

*Descrie locul derugdciune imagine. din *Tu ai un asemenea derugiciuneacasd? loc Descrie-l.

*Memoreazdpoezia. De la candelaaprinsd jur, Razelecoboard-n Tainic lumindnd in noaote Al icoanelorcontur. Caut blAnd cdtreicoane Unde vdd pe Dumnezeu, Maica, ingerii qi sfin{ii mereu. Si cu ei vorbesc
(deM. Corneliu)

Oare ce ii spune -ln imaginile de mai jos, toli copiii vorbesccu Dumnezeu. fiecare?

Accidentul
Cu sirenapornita, ambulanta pdrdseste grdbitdloculaccidentului, ludndcu ea un copil. Pdrinlii lui Andrei pornescgrdbiiisprespital.Copilulaccidentat esteal lor. Tatdl lui Andrei seintoarceacasddupd vreo ord. Suna din usdin usd, la toti veciniidin bloc. Ii roagd,dacdvor, sd. doneze sdngepentruAndrei, careseafldintr-o starefoartegravd. Tataseducein grabala spital.Eu, vecinullui Andrei,inchidusa camere\ mele,aprindcandela 9i ^ il rog pe Dumnezeu facdrepedesdnitos pe Andrei. sdJ A douazi, cand s-aintorstata acasd ne-aadusvesteamult agteptatd: Andrei e salvat,operatiaa reusl| pdrintiilui Andreiauvenitsdmultumeascd Dimineatd, tatei. - Am crezut cdJ pierdem pe fiul nostru! Dar s-a indurat Bunul Dumnezeu pentru jertfa dumneavoastrd a celorlalti ne-aascultat si si rugdciunile.

RuJGAGIuNEA tA IINTRAREAcu,esA frnu


Iatd-md!De diminea{5 Eu in clasdam sosit $i cele de trebuinld Toatemi le-ampregdtit:

qi Creioanele stiloul, Carteaqi caietul meu, $i Il rog sd-milumineze Dar ora nu poate-ncepe, Mintea, ca s5-nv5{mereu pe Dumnezeu. Lucruri bune qi oriunde De nu-L chem Sdiubescsemenul meu.

. Citindule poezia, prin gi copiilor ajutali-i, intrebdri rdspunsuri referitoarecontinutul la acesteia, descopere si necesitatea Rugdciunii laintrarea clasd. in r lnvdtati-i copii pe Rugdcrunea laintrarea clasd: in
Doamne-Doamne, Tatd ceresc pe Noi Tine rugdm Te Lumineaza-a noastrdt minte, Lucruri bune sd-nvdtdm. CdTuegtiStdpAnul lumii latd $l a/ nostru egfl bune $l peloalecele Numai le inplinegti. Tu Amin!

o Explicafi-le aceasti copiilor rugdciune, undialog (exempluintrebari: sunt trei initiind cuei. de Care cele numiri ce I sedau Dumnezeu,aceastd lui in rugdciune? ii ceroameniilui Ce Dumnezeu,rugdciune? ce este in De impoftant ' caoameni, '' '.telucruri bune?)

TRUGACTNIU].N] ,A tA ilE,S.XREA.DI]N CIASA


TerminAndu- programul se Iata-neajunqiacum La clipa de rugdciune, Gata si pomim la drum. Eu inal{ sfiosprivirea $i sunt foarte bucuros Savad in icoand chipul IisusHristos. Domnului

lg,

\=/

$i-aqacum e obiceiul, Rugdciunea rostesc, o Mullumind cum se cuvine Tatdluinostruceresc.

e Citindule poezia, prin copiilor ajutafi-i, inhebdri rdspunsuri referitoarecontinutul la acesteia, descopere sd 9i necesitatea Rugdciunii laiegirea clasd. din * Invdlali-i copii pe Rugiiclunea laiegirea clasd: din Toli inima cu curatd Degregeli neferim, sdt Tie Doamne-Ti muftunim; noastrd iubim. s-o Tara Tu. harul Prea cu Tdu Sfinte, Fiii iubili fim. Tdi sd Neajuli Doamne-'[i oameni sdfim; buni mu$umin. lie Amin. o Explicati-le copiilor Rugitciuneaiegirea clasir. la din

DUIVINEZ.EUFACUT CE:R-.U.IL A S.IP,Aft4A.N'TU

: rInvdlati care diferenta o fiinld unobiect copiii este gi dintre (fiinlele viafa, obiecteleauviald). au iar nu ,., Explicati-le cdvia{a celmai copiilor este mare delaDumnezeu. dar r,'Ce vedem frecare in dintre imaginile sus? de Unde afld se albina?De Darpegtele seafld? face ce? unde Ce in pasarea? pisica? face apd? face Ce Dar Ce fiecare copiii imaginilejos? cepot dintre din de be copiii semigte, sa sd rddd, c6nte, sejoace? sb sa

n
pemtru m6seuit,! itfl Doamne, muiltummese edmn-am
O
p Citifi-le scripturistic crealie. copiilorfragmentul despre pentru putea pe cunoagte ni a simluri careDumnezeule-addruit despre cinci cele Discutali elevii cu lo crealiile Sale. { Realizali dialog copiii care ajutafi descopere prin sd-i frumuselea inconjurdtoare naturii sd cu un 9ia apegtilor animalelor. florilor, despre cerului. Vorbiticopiilor multitudinea apisdrilor, 9ia lumina, apa, cerul, ..Cevedem flecare imaginilesus? Dar a omul toate Poate sdcreeze acestea? cine creat de in dintre pdsdrile animalele, le-a Cine fdcut? pdmAntul? soarele, gistelele? Pegtii, gi Dar luna pomii, care florile iarba acoperd 9i (Puteli lecereli lumea? sd lumea? cea creat Din Dumnezeu penoi, Dumnezeu cda creat De Dar oamenii? cecredeli create vdd.)Cum lumea deDumnezeu? ochiigisd-iintrebalice este copiilorinchidd sd jos? o Ce fiecare copiii ilustratia fac dintre reprezentafiin de toLa lefolosesc simturile le-ati pe inaceste imagini? care identificat ce copiilor pecare dat?,.. gifatd pCare noaskefaf6 deDumnezeu decrealiile nile-a suntdatoriile LoDatigialte prin putelicunoagte simluri... incare exemple si ardtalice

+Une$te ceeace sepotrive$te. Explicd: a) rela\ia dintre desene; b) existen{a semnului intrebare. de

.Ascultd cu atenlieversurilepoeziei.Discutdcu profesoruldereligie qi colegii td despre elementele creaJiei careaparin aceste versuri.

Cer 9i mare 9i pdmAnt


de C. Negruzzi

si 1l Cersimare pamdnt pe A Lauda Domnul sfdnt


Deci, 9i tu inima mea Cdntd astdzislavaSa.

@ Soarelestralucitor Ltt Ddndlumindtuturor,


Lund, stelece lucesc DespreEl mdrturisesc! Vedefipdsdrile-nzbor

Q, Stpdmdntulrotunjit 1U Care-a impodobit, fost


Uu munli, rduri si campii DespreEl sunt martori vii.

3 Cum se-naltjde usor

Tunet, trdznet,ploaie,vdnt Toate-a Domnului...robi sunt!

R Cn addncsi minunat \/ Minteameas-aluminat De simt,DoamneDumnezeu Ce egtiTu 9i ce sunteu!

.Realizeazdin spa{iulde mai jos un desenin care sdprezinli un peisaj asemdndtor. cu cel descrisintr-una din strofele poezieide mat sus.

. Discutdcu profesorul religieqi colegiitdi despre folosind ce ceea pot faceoamenii de lui ceea oferdcreafia Dumnezeu. ce

qi de mea, fiecare in vacan!6 vardmergla bunici' cu impreund fratele sora fructeledin pomi cu maregriji qi sdldsdm Buniculne-ainv6{atsdluim vor care crengulele anulurmdtor rodi altegi altefructe.$tim acum nevdtdmate
cd,avind grijddepomiidinlivadd,inhecareannevombucuradedulcea{afructelor. grddinii cu flori. Puteams-orefuz, cdndparfumul Bunicam-a rugatintr-o zi sdrepargdrduqul crinilorimi placeatdtdemult? am La un slhrqit de sdpt5m6n6, fost cu toatd familia pe munte. Acolo, ne-am jucat prin pidure, am culesconuri debrad,am mdncatfragi qi am bdut apdde izvor. Intr-o poiand,amvdzttt o cdprioardimpreund cu puiul ei. Mdncau din hrana pusi special de pddurar pentu vieti{ile pddurii. prin apropiere, bunicul dar ce La plecare,tataa vrut sdspelemaqinain apapArdiagului curgea maginii, benzita qi uleiul scursede la motor ar omori l-a oprit. El ne-a explicat cd prin spdlarea vietdJilecetrdiescin ap6. pe La plecare,pe inserate,am strdnstoatehdrtiile, cutiile qi resturileintr-o sacoq6, care am luat-o cu noi in maqin6.Am l6satlocul mai curatdecdtil gdsisem. cu pdndtdrziu poveqtilespuse talent Am Ne-am intors acasd. popositin cerdacqi am ascultat debunicul. Parfirmulcrinilor mi frcea si trag cu seteaermult in piept, deparcdar h trebuit s6-mi marea anuluiviitor. ajungipdnd in vacantra

DUDfrNF"ZEU.F,ACUT 'ftN'G.E:Rtr [_A .PtE

..)Discutali copiii prin cu despre persoanele jurul ii ocrotesc. modalitdlile care din lor 64ldturi cine copiii imaginile mai de sunt din de sus? ceimprejurdri in pe ii ocrotesc copii persoanele seafla care aldturi eiin aceste de imagini? eCeface fetita reprezentata in imaginea m4loc? aredeasupra din patului? este icoani? ceparjntii au Ce Cine in De fetilei agezat camera aceastd in ei icoand?

\. 1

.i n{

lumii @Relatati-le crearea nevazute. despre copiilor pdzitor. ingerului pecopii inleleagd importanla e Ajutati-i sd prin pdzitor rugiciunea: ,ta pe cu sd invdfafi-i copii vorbeascdingerul Doamne, ingeragiiTEti pitzitoii mei Fie in zi giin noapte $ pdndnceasul demoafte. rel gi lisus Hristos ingeri? Ce este lisus in in icoanS, afarideDomnul Hristos? legdturd intre s Pecine identificali pecopiii imaginile mai de sus? din ingeragii ii r in cemomente viatd ocrotesc din pizitor rugdciune? in ingerului el? c Ceface Cui inainte seculce? seroagd Ceii cere sd copilul peingeri icoand? putem in ii recunoagte ro Cum Doar de sunt sd ingerului ii ocroteascd? copiii ocrotili ingeri? copiii se in cesituafii mairoagd ]r b Voi rugatiingerului Dece? fapte afifdcut indemnul lui? sub pdzitor? bune Ce v6 meu, inger, ingeragul Cemite-adatDumnezeu, Totdeauna mine fi cu gi md-nvala facblne. sa) mare, mic, Eu sunt tufd-md slab, fi)-m\bre, tu Eu sunt md-nso,tegte in totlocul gi derelemit feregte.

+Une$tepunctele. Spunece ai ob{inut. Coloreazd, imaginea.AjutAndu-te de aceastd imagine,incearcd desenezi sd aldturiingerultdttpdzitor.

*Ascultafi versurilepoezieiqi precizafi: omomntulprimirii ingerului pdzitor; . momentulin care se supdrdingerul pdzitor. ingerul pizitor
de M. Corneliu Fiecarecopilag, CAndin lume a venit, La Botez, un ingeras Bun 9i sfdni el a primit. Ingeragii gi cdntd rdd $i in inimd vorbesc Copilagilorce-ascultd De toi sfatulpdrintesc. Cdnd adoarmecopilasul Dus de vise-npatul sdu, il pazeste ingeragul Si-l ferestede ce-i rdu. Uneori, de-i copilasul Neascultdtor rau, si PlAnge,trist e ingerasul. Oare..., cum esteal tdu?

o
O

pil.zXftart" NIdvoflvugainto'td,eauna ingeirutrLurl

;.Z..]EU FAGUT- CIT\fi UN4N L--A P.E

o
C

Doamne, e.sti Tu Tatalnneu cerese, eusuntfiun i.a-r Tdu!

o Explicali-le pirinfi(trasaturile pdrul, copiilor fiecare cd dintre seamdni unul ei cu dintre fetei, culoarea ochilor,..) rAjutali-i copii descopere seamdni. pe si cucine o Citili-le copiilor fragmentulSfanta din Scripturi despre crearea omului. .Ajutali-i copii inleleagdDunlezeu creat omcutruo pe pe sd cd l-a muritorsuflet nemuritor. $i o Cucine gtiti seamdnd dintre dinimaginilemai fiecare copiii de sus? unde aceasta? De rCinesunt persoanele dinimaginea mijloc? seafld Celespune din Unde ele? Dumnezeu doi celor oamenr? peom Cum creat l-a DumneEeu (dupd chipul S4u)? CI9-O ce alcdtuit Unde agezat omul? l-a ElpUU.om?Din este I Dumnezeu? CIg-a_QgDIDg-fgnCte? fost Cum a ficuti Eva? tr Dacd oamenit primtm delaDumnezeu este toli viatd Tat6l nostru, suntem cualfii? ce unii Dacd oamenii tofi suntem 9iEl purtdm fatd altii? faculi chipul Dumnezeu, trebuie ne dupd lui cum sd (Trebuieneiubim, nerespectdm, unii de sd sd sd neajutdm...)

ti

: ;
I

lD l

rl
- -,

..,--l

\l
O

\:.,f:.

pent.ru Iti Talel -Doamne, mul!:u:rnese toatedarurile

r Cefaccopiiidin ultimele imagini? si calculeze scrie gisd Ca corect trebuie faca ce sa (Sa elevii? gAndeasca.) ridjce Dece (Vrea elevul mAna? sdrdspundd.)ceseorganizeazd De (Pentru concursuri? a vedea aremai cine multa vointd c6stiqe.) sd Cesentimente suntexprimatein doud ultimele imagini? (sentimente dedragoste)...

pe e Invdfali-i cd copii trupul ajutd ne ne sd exprimdm. e Explicali-le ce1nseanttd dupd copiilor aficreat chipul Dumnezeu. lui . Ce sentimente pechipurile din secitesc copiilor imaginil-deEpJiiilland? o Inceacliuniigifolosesccopiii imaginile aldoilea corpul din depe 16nd?

Eu citesc.Tu spune,,DA" sau,NU". Explicd de ce ai spus,,NIJ". -Joc. ' Adam a fost primul om creatde Dumnezeu. . Adam a fost fdcut din apdpestecareDumnezeua suflat suflarede viali. . Dumnezeui-a dat lui Adam suflet muritor. . Eva a fost frcuti din coastalui Adam. . Eva a fost fiica lui Adam. . To{i oameniipoartdin suflet chipul lui Dumnezeu. . Sufletul omului esteinzestratde Dumnezeucu gdndire,voin{d, sim{ire gi rdutate. *Ascultd cu aten{ie versurile.Identificdindemnulpoetului. Omule,sufletul tdu Este de la Dumnezeu. pe Cunoaste-L Dumnezeu Cdci e Ziditorul tdu. pentru imagineace sugereazd *Coloreazd chenarele, folosind culoarea voinla qi culoarearoqie gfindirea,culoareaalbastri pentru imagineace sugereazd eazdiubkea. pentruimagineacesuger

-Subliniazd

cu o linie cuvintele carearatdactiuni pe careanimalelenu le pot face: s6zdmbeascS;

. Samanance;

. sL{gzalve-9x9lg.igi ;
. sAsejoace; . si rp@.!ev$i; . sAalerge;

se-artg4sg5;
sd dSruiascd; sd creascd; sdgAndeascd.

N-E ASCULT- A PRIil4trTILOR ARE CI A}4iJI4N[

..::i.;' 'll.,i .. r

..':',.'-

fi'# }%.

ri.. ' )k'f,

ru

Izgonirea lui Adam 9i a Evei din Rai

.Organizali gi au o discu{ie faptul degi despre cd, Adam Eva gregit, Dumnezeu vrut pdrdseasci totu$i gile-a nua si-i promis levatrimite MAntuitor (Salvator). cd un vedem prima primii rPe cine in imagine? a agezat Unde Dumnezeu oameni? eraviata in Rai? poruncd dat Cum lor Ce le-a porunci? arfitrebuitfacd ceaugregit? Dumnezeu? nu ascultat De ce au eiaceastd Ce si dupd oCevedem ceade-a gi iertare Dumnezeu gregeala Unde ajuns din in doua imagine? cerutAdamEva Au pentru lui lor? au ei cauza neascultdrii?adevenitviafa pimAnt?... Cum lorpe . Ce intamplecopiii cdnd se cu atunci gregesc? Ce arhebui facd sd oamenii gregesc? cAnd
-leclie pentru orele aflate la dispozi{iaprofesorului

'rCitili-le copiilor Sfdnta din Scripturd fragmentul gi despre neascultarea luiAdam a Evei alungarea dir lor 9i o Explicali pdcatul copiilor inseamnd ce strdmogesc. o Realizati dialog elevii tema pe un cu neascultirii. o Explicati copiilor ceeste gi de important nuceddm ispitelorsdrecunoagtem sd gregelile care facem. pe le

. Coloreazd doarimagineain carebdiatulrezistdispitei.

Unde duce neascultarea drum de Daniel qiVasilicdsuntfrali. Ei iqi petrecvacanlala\ard,labunici. Peste bunicilor esteun lac mare,pe margineaciruia seafli mult stuf qipapur6. casa intr-o zi, Daniel a propus fratelui sdu sd meargdla pescuit.Vasilicd n-a fost de acord qi i-a acolosinguri. dat reamintitlui Daniel cdpdrin{ii nu 1e-au voie sdmeargd Se cd Atunci, Daniel l-a convinssdsejoacede-av-a{i ascunselea. gAndea astfeltot va ajunge lAngdpipurig. Vasilicd a inceput sd numere.Apoi, a plecat in ciutarea lui Daniel. Dupi multe incerciri iarbd.Daniel eradenegdsit. Vasilicds-aaEezatpe nereugite, tot plin dendmol din cappdndin picioaregi tremurand defrig. apare intr-un tdrziu,acesta l-a Unde ai fost ascuns? intrebatVasilicd. - Ce s-aintAmplat? pe in - Am vrut sdmI ascund pdpuriq, marginealacului, qi ...noroc cd eraun vecin acolo,cdci Pe altfel n-agmai fi putut sdies ... Daniel a fost dusrepedela disp-ensar. ldngdspaimd,s-aalescu o rdcealdzdravdtdpentru care a trebuit sd faci multe injeclii, In drum spre cas6,Daniel gi-a cerut iertaredela pirinli pentrucdnu le-aascultatsfatul. Mamai-aspus: Noi nu i1i ddm - Dumnezeu{i-a dat pirinli pentru cd qtiecd ai nevoie de ei 9i de sfaturile1or. mamacu lacrimi in ochi. niciodatdsfaturirele ...Puteaisdte-neci!spuse .Dd exemple de urmdri nepldcute cauzate neascultarea neimplinirea indemnurilor date de: gi de c pdrinfi, invdJdtori, legi decircula{ie,reguli decomportare liltzatl. .Enumerdpersonaje poveqticareau fost pedepsite qi pentruneascultarea rdutatea Spunece lor. din aupSlitaceqtia.

SF,ANTA C.IOARA FE. NIARIA

Cereli copiilor povesteascd mamele Trezitl-le sd despre lor. sentimenterecunogtintd deacestea. de fatd : 'Alituri cine copilul imagine? face de este din Ce mama fiecare in dintre imaginile mai de sus? ceface De toate aces: - ^^ ealitdti mama are copilului?

" .I

\ffi

Intrarea Maicii Domnului in Bisericd

n
\/

V ftfraflea pr@mflsflumn Domnuiluflu sAi'mfl tm,tbo'tdeauma amr $flm


copiilor Maria mama noastrd cereascd, suntemei. iar noi fiii f Explicali deceFecioara este

promisiunea CecalitSli I copilului; auindeplinit Cum fdcutd; pe deosebite Fecioara Cum mainumim -are lVaria; o l Fecioara De ...) l\4aria:ce? copiio simplS Maica Domnului(de exemplu: Preasfdntdt NitscdtoareDumnezeu, -oinvSlali-ipe rugdciune cdtre de roag-te ntru e pe noi....) {Cinesunt persoanele icoana sus? semnificd aflatein de Ce imbriligarea loachim giAna? dintre moment viala itCe din SfinteiAna estesurprinsin imaginea stdnga? este din Cine aldturi ea? de Dece? e Unde afld loachim inicoanadin glAna se Sf. dreapta? ce? iiintAmpind? iiTnsolegte? De Cine Cine h De Fecioara este pelisus ce Maria reprezentatdin avdndu-L inbrate? icoani

':; ti3:?tT l;::i t'Slili.?iJ ::,'ifr 8lliil,ffifri ?:T iitsiiffi :Hiix'Jixi Y 'Tilii:ll

Promit cd voi invdla bine.

s
.Deseneazdchipul mamei tale.

promisiunea? l Deunde bine.)Aimplinit .Ce face (Citegte.)promitemamei (.,.ca invela sale? va el Ce biiatul?

(pentru ta oe concursut cea \f cd se ce credeli roasd? acdetiga b8tjl$tt:lil:1lltl#i,irt;lr.r pentru sarr)


fetifei? rugdciunea Dumnezeu intAi) oblinut (premiul Aascultat fetifa? pe p Vd promisiunile? toate? Le-afiimplinit !ineli lr Voi rugali Dumnezeu? De Elintotdeauna (Da/Nu.)ce? cererile? Vd ascultd lui v5

lTlP

ou.

M
lLlt

rCt$

*Memoreazdpoezia. Maicd Preacuratd, Te rugdm frumos, Roagd-teindatd Domnului Hristos,

Sd ne ddruiascd AjutorulSdu $i sd ne fereascd De tot ce e rdu!


(deM. Corneliu)

lU NAST E'R A DO, N-.U-LI E N[


t

Congtientizafi cdnagterea copil unprilej mare elevii unui este de sdrbdtoare familie, fiecare intr-o cdci copil este dar la Dumnezeu. un de petrecut denagtere Cereti-le copiilor povesteascd gi-au (Putefi sd cum ziua organiza jocde rol1. un pe Ajutali-i copii descopere sd bucuria a oferi dea primi de daruri. 9i pe Cevedem prima in imagine? ii anuntd Ce medicul ceidoisoti? Decesunt'ericitidoipdrinti imaginea cei din a doua? ,Ce face copilul centrui de-a din celei keiaimagini? patra Ceprimegte copilul cea din de-a imagine? ce? De ,t Deceziua na$tere diferitd celelalte dinan? de este de zile vreodatd irVoi atiorimiti daruri? in in o Cealisimlit momentulcare primit afi darurile? Lo atifdcut darurile primite? Ce cu

.,1i

ul"
b l.l

L:l

t.. il

I ,!.."
:I

giingerul Povest copi despre intalnirea Maica Domnului ti-le or dintre Gavriil. persoanele coand? unde cdeste inger? senumeqte gtim pe Crne De un Cum ingerul? l-atrimis sunt din Cine pe inger Maica la Domnului?o anunld ingerul Maica Domnului? reactioneazd Domnulur Cum Maica Ce la pe cuvintele deinger? reprezintd care apare icoanA? spuse Ce nza

.l

Y4

n
eb. Ifisuse, fe,rierit Te-ain,Sseut! sunt Doafitrlne,
C
' ,Povestili-le evenimentele deNagterea (acolo sepoate, reactualizafi Domnului unde legate copiilor la de cunogtintele dob6ndite elevi gradinildin familie), 9i -rExplicali decea venit lume luiDumnezeu. in Fiul copiilor .l [nvatati cum Domnului. Nagterea sdrbdtoritd copiii trebuie primite lisus. de rFaceti celor copiilor semnificatiile treidaruri cunoscute lisus Domnul Hristos? reprezentat in icoanS? S-aniscut Unde este nostru Hristos lisus Domnului Cemoment viala din pdstorii ceauaflat Ce Nagterea Domnului? daruri dupa despre pegtera? ceauvenit ingerii? aufdcut Ce De Unde afla se la inainte a ajunge de Cum Unde dusmagii s-au Domnului? auaflat? despre Nagterea l-au dus? Cine mai a aflat -egele Cedaruri dusDomnului? ascultat porunca lrod? ce? De Au lui l-au lrod? Betleem? ,. Ce

-Coloreazd

apoi qi lipeqtepe o foaie de carton. dupdmodel. Dectrpeazd

_$r--,

=sz_

= Co.fl'fln'deil,e dre Grdeflunftauda Nagterflfl ilflsus. il,ufl

Copiiivestesc Nagterea Domnului


de M. Corneliu Prin zdpadacea pufoasd, Greu mai nimeresccdrarea Copilasiicare aleargd Spre a-si spune,lin, cdntarea. Ei mergdnddin poartd-n poartd, Cdntd colindefrumoase. Si prin versurilecalde Pe Iisus ilduc in case.

A Nagteriisdrbdtoare A cuprinsintreg pdmdntul $i-a colindelorvestire Se-nalfdspre cer, ca gAndul.

rl
r-)

.O rfrflu sd mesag@ruil Naqterfrf Domnnuflufl, cdnltdnd eofif,ndefi

un cu folosindu-vd deimagine 9ideversurile P Realizali dialog copiii, at6t poeziei. cdt (Exempleintrebdri: de in sdrbdtorim Nagterea Domnului? vestesc mare ', cean)timp Cine cu bucurie Nagterea Domnului? Cumvestesc copiiia.cest eveniment? merg Lacine copiiisd colinde? sunt Cum rdspldttiliacegtia colinduilor?...) pentru ,o - Invdtati-i pecopiisd colinde. cAnte
. lectiedin profesorului orele Ia dispozitia r.i..

. * * *

numereledin desen! Une$te, ordinecresc[toare, in Impodobeqte ceeace oblinut! ai format! C oloreazd" desenul Decupeazd revisteqilipegte din darurilepecareai vreas5leprimegtideCriciun.

ol !o
o(

$o o$

lo

ot
!o

ol0
tt (}

GCI,P[tARilA ililS:U]S tUil

\7

n
\/

p6rin$ii g,A IDrotamne,grfij6d,e a[ d.e,b,unflieii m,eri!


\f

oTrezi!i-le sentimente gi copiilor derecunogtinlidepdrinlibunici. fa!5 o Descrieliacliunile desfSguratein dintre fiecare imaginile sus. demai pdrinlii? exemple. Pe cum ocrotesc voi va Dafi pe tot pdzitor pirinlilor Cine ocrotegte copii timpul? datorali Dumnezeu, ii pentru vdocrotesc? Ce lui ingerului cd 9i (recunogtintd). ardtali Cum vi recunogtinfa acegtia? fafd de

\n

'1, :
i i,

oVorbili-le copiilordespre rolul Maicii DomnuluigialSfdntului losif copildria in luilisus. .Cine persoanele sunt din imagine? credeli seduc? ce? i-a Unde ci De Cine trimisi-a $i ocrotit? oVoialisimlit vreodatd ocrotirea Dumnezeu? trebuie fimgicetrebuie facem Dumnezeune lui Cum sd sd ca sd ocroteascS?

(cuminte, lisus infelept) a mers la Unde persoanele prima lisus? ascultitor, avea .Cinesunt din imagine? calitSli Copilul Ce i vArsta ani? cine statEldevorbdin (Degi un El Dece oameni? eradoar copil, cunogtea templu? i-auimitpeacei a de12 Cu gigtiinld? Dumnezeu (Era adev6rat.) lisus inlelepciune avea foarte scrierile De bine sfinte.) unde copilul at6ta LoCe copiiidin imagine? De atreia prima Cum imbricaficopiiidin imagine?ce? Darcopiiidin imagine? sunt adoua fac Deceeste importantsd labiserici? mergem Ce biserici? Cu ,oVoimergetila CAnd? cine? faceliacolo? mai mai mai mai (Prezenta copiilor: aduce bine lasfAnta bisericd mult oamenilor, eidevin buni, ribddtori, respectuogi, | I credinciogi.) (Sd (Sdinvdldm.) invafd prin ne lisus prezenlaintemplu? Sa Ce lucruri? facelipentru agtimulte sd bVoicetrebuie pentru este lui labiserici, cdbiserica casa Dumnezeu.) I mergem Lo ceeste lui demici invildturaDumnezeu? important sdcunoagtem copii De

Prezintd, l propo ir 1n prin inleles,cefel de copil a fost Iisus.Foloseqte tozillil egate :imagineade informatia transm misdde maijos.

.'r--.--'

-{

*Scrie un cuvdntcareexprimdo calitatea copilului Iisus.

.Prccizeazd, trebuiesi faci ca sdfii gi tu asemenea Iisus. Fd un desencaresd ce lui exorrmeaceasta.

rPrive$te cu atenlieimaginile demaijos qi ascultdexplicaliile date.

La templuldin Ierusalim a mersIisus

la 12 ani impreuni cu familia Sa, la


sdrbdtoarea ceamaimarea eweilor.

Locagul de rugdciune al evreilor se Nmeqrcsmagoga. La sinagogd mergeaIisus impreundcu ca familia Sa,in fiecaresdptdmdnd, Sdse roage.

.Spune cumsenumegte Deseneazi-l! lacaremerg cregtinii. derugdciune locagul

Ascultarea de pirinfi
Gheorghifd i9i sct',etemele.Se audestrigat: - Ce e, bdieti,ces-aintAmplat? - Hai cu noi pe teren,la un fotbal! - imi pare rdu, dar nu pot. Tata tocmai a plecat la serviciugi mi-a spus sd stauin casdsd-mi fac din temele,iar mamatrebuiesdsoseasci clipdin clipd. Undemai prinziun asameci! cd doar poli sd-!ifacitemele9idupdaceea! - Hai, mdi Gheorghit6, Ia uitece mingenoudavem.., - Vi rog sdnu vd supdrafi,dar nu weau sdliu neascultdtorfald de pdrinlii mei. Copiii s-au dus la meciul programat, dar fird Gheorghifd. Acesta a rdmas in casd, scriindu-gi temele. La scurt timp, mama a sosit acasdsi, vdzAndcdt de ascultdtora fost Gheorghifd, ia propus sd meargdla joacdo ord. o Tu procedezila fel?

DUMN@ruWW IUBEST@ G@Pililil


I

,uj*:e:*i-.{
ili

Un vis frumos

Pavel nu-gi afld locul prin casi. S-a spdlat pe dinfi, sia fdcut i:l! r',,r rugdciunile seard9i totugisomnulnu i se prinde de gene.Deschide de carteade religiesi, curios,cdcireligiaestematerialui preferatd,citegte lecfiape care o vor facemAinela ord. Nedumerit,igi spune:,,Cumo fi fdcut Dumnezeutot ce ne inconjoard din dragoste?O fi dragosteaun materialde construit? Dacdar fi aga,atunciar trebuisd simli dragostea in toate lucrurile care ne inconjoard. Sau... cine stie? Poate cd nu infeleg eu bine ce spune textul din manual. Cred cd mai bine ar fi sdl intreb toate asteamaine pe domnul profesor de religie...Si uite, de " atAteag6nduriceimi frdmAntdmintea,simtcd am obosit. AgezAndu-se patul cu agternutcald 9i curat, Paveladoarme ca un in bebelug. Somnulii acoperdgAndurile, odihnitor. Dar ... o scAnteiede vis se aprinde in mintea sa 9i o lumind minunataii descopera lumenoua: o sunt singur.in jur vad o gradinaimensd,simt o aromd ,,latd-md, superba flori, audun cantecde pdsdrele de extraordinar simtadierea 9i inmiresmatd vAnfuluicestrdbate a mAnq6ietoare soarelui... cdldura a Deodatd,un strigdt: -Hei,Pavele,privegte-ma! suntfdcutdin dragostea Dumnezeu, spuneel. Eu lui imi Gdndesc... hmm! Soaresdvorbeasci,cinea mai auzitde asaceva? tofusi,ce-arfi sdincerc...ilintreb, Si - Cu mine vorbesti? - Bineinleles. doarte-amstrigatpe nume. - Atunci, ia spune-mi,unde-idragostea care te-a fdcut pe tine Dumnezel? Cum aratd ea si cum as din puteasao simteu? - Nu o simfi copile?in pdntecelemeu rotund arde dragosteace am primit-o de la Dumnezeu.Cu ea incdlzesc fiecarezi pdmAntul,pomii, forile, pdsdrile animalele, in si dar mai ales pe oameni, ca tofi sd se bucure de darul acesta al lui I Dumnezeu. nu simfi cdlduradragostei o kimite Dumnezeuprin Tu ce inimamea? mareil atingepe Pavel,carerostegte O cdldurd speriat: - Opregte-fi, soare,cdldurata cea marelcd md arzi!Ajunge de mi mAngAi cu ea. Ili mullumesc cd mi-ai descoperit dragostea lui Dumnezeu inimata. din Pavelsimteapoi o aromd,un mirosde o frumusele desdvArgitd. De undeo fi venindminuneaastaoare?seintrebdel. - Hei, Pavele, sunt aicijos. Ai grijd sd nu md strivegti tdlpiletale cu inrourate! prMrea, Pavelvede picioarele un crin minunat, CoborAndu-gi la lui impodobitcu flori, din careseinaltdo mireasmd... - Tu cum ai apdrutaici,crinule? intreb5Pavel. - Dumnezeu fdcutdin dragostea ceamare. m-a Sa - Ai putea sd md ajufi sd recunoscdragostea DumnezeustAnd1i, lui aiciin preajmata? i,
r'.if!a.r"1!l

oCitilicopiilor povestirii. textul Ajutali-i descopere se importanla crealiei divine.

\l
-

&)

"-r

- PAnd sd-!i rdspund eu, spune-mitu, Pavele,dacd ili place mireasma pe aceasta carenecontenit rdspdndesc jurul meu. o in - Mai incapevorbd?Bineinteles imi place. cd - Ei bine,intelegecd Dumnezeu mi-addruitaceastd mireasmd in inima mea, sd indulcesc cu ea sufleteleoamenilor, ca ei sd-L cunoascdsi sd-L iubeascdpe Dumnezeu,Care m-a fdcut asa mtnunat. - i1imultumesc, crinule,am inteles. - Mergicubine! O armonie desdvArgitd, melodioasd cAntare ii mAngAie o urechile Pavel. lui - De unde or fi sclipirileacesteade cAntec?Cine cAntd asa frumos?O, de mi s-ardescoperi aceastd si taind, rosteqte farAsd-si deaseama Pavel,privindcuriosin jur. - Pavelelaudeel un glassubtire.Pavele!Priveste-md! Sunt aici, pomuluidin fatata. sus,pecreanga IndreptAndu-si privireaintr-acolo,Pavelvede o pasdremicd si foartefrumoscoloratd. - Tu cdntiasafrumos? - Da, Pavele, rdspunde pasdrea isi continudcAntecul. ii si - De n-asvoi neapdratsd te-ntrebceva,n-agindrdznisd-!iopresccAntarea aceasta minunatd.Acum, te rog, spune-mi cinete-afdcutasafrumoasd, imbrdcatdcu atAtea culori?Cineti-adat un glasasade minunat? - Dumnezeu m-a fdcutasacum suntgim-a pusaici ca prin cdntecul meu sd mdrturisesc fufurordraqostea Lui. - Cum asa? - in inima mea, Dumnezeua pus un izvor de minunatesunete9i armonii ce-mi umplu trupul acesta frumoscolorat.Tainamea esteaceeacd-nfiecaresunetDumnezeu pus cAteo mAngAiere a pentrusufletele oamenilortristice nu-siafli altfellinistea pdmdnt.Prin mine, Dumnezeu spuneoamenilorcAtde mult ii pe le iubeste. - Decisiprin tine seravarsd dragostea Dumnezeu? lui - Bineinteles. Deodatdse fdcu intuneric. RidicAndu-si ochii spre cer, Pavel,vdzu o mu(ime de luminite ce sclipeau neobosite. voindparcda spuneceva. - Hel. hei.voi. luminitelol strigdPavel,spunefi-mi, cinesunteti? voi - Noi suntemstelele lumindmnopfilesenine pdmAntenilor. ce ale - Ce covor sclipitor!Ce minune de cer! Hei, stelulelor,dar pe voi cinev-afdcutsicinev-apusacolosus? intrebddin nou Pavel. - Dumnezeu ne-aficut din nesfArgita dragoste. Sa - Spuneti-mi,dacdstiti, cdte daruri ne-a pregdtitDumnezeunoud, oamenilor? - Chiarvreisdstii? - Da, stelutelor pldpAnde, weau sdstiu! - Atunci, numdrd-ne siai sdafli rdspunsuldorit. printre stelutevesele,igi face loc grafioasd,strdlucind Deodatd, rdcoroasd, Iuna.Pavel,fericitdetoatecAtea vdzut,o intrebd: - Si tu estifdcutdde Dumnezeu? - Bineinteles, Pavele. - $i cum rodegtedragostealui Dumnezeuprin tine? Spune-mi,te i ,

rog!

ill
i#:{'Si
$fti

- Prin mine, Dumnezeu vestegte oamenilorcare au ostenitdupd o zi de muncd, timpul binecuvAntat al odihnei.
A am infalaq ifi

mullumesc! Si linistease agternu peste visul Pavel lui ...

n
\i
\/

r.-)

Gdtdlemult mdflubeqtfl, Doamne8 p@nibru ee Tgfl mulgum@sg toib

o Explicali (provocdndu-i copiilor ladialog), deimportant sbtenagti sdtrdiegti familie, bine gi cAt este intr-o ce prieteni este ai si adevdrafi, auinsolitorii cerol inviala 9iprofesorii lor, prima pCefac copiiidin imagine?Aliturlde cine suntei? ce? De fac copiii cea doua din de-a imagine?exprimd lor? Ce felele ioCe qrCefac copiiidin de-a imagine? este cea treia Cine aldturide ei? De pdrinliistau ce cu voiatuncicAnd vdjucali? I pCerol prieteniiin voastrd? au viata doamna invdtdtoareinvoastrS? viata lrCerolare lr Cui pentru trebuie mulfumili familib sd pe o pentru prietenilorin voastri, pentru minunatd care aveli, exrstenta viala gidevotamentul profesorilor dragostea giinvilStorilorvogtri?

+PunesemnulXnumaiin casetele corespund ce comunicdriloradevdrate: md iubeqte mult decdtpe flori mai nu imi ascultd rugdciunea qtietot ce fac nu mi vedecdndesteintuneric qtiece gAndesc

Dumnezeu

T I T I T

*Realizeazdundesen caresdsurprinziun momentdin viala ta in careai simtit in ciDumnezeuteiubeqte.

frU, UUEPSG PE.DUDWNEZ)EWC,O.PXru

n
\i

1Dl66.,91ou, T-efliUb,er:s,e! s,it eU


{

. Congtientizafi deimportant s6rdspunzi copiiicAt lui este laiubireaDumnezeu.


oferd floare copil o unui bolnav, ddruieste oms6rac.) unui

\--

:f ...,..iJijlJi"ffi:ilfi;i:ifffil'ffl'l3l"iiil:ffi1f,,'$i;;ili.!i::i
Voi inchinali? Unde? vi CAnd? plantele De trebuieocrotim ce sd Voi cum 9ianimalele? leocrotifi? gioamenii bolnavi? Cum putefidovedi fali depdrinli? vd iubirea Darfa!5 copiii de Princealte bune fapte iiardtali Dumnezeuiubi[i? lui cdll Ce simtjtiin sufletcAnd faptd facelio buni?
*lecfie pentru orele la dispozi{iaprofesorului
":.rt

,il

-Spune in ce mod iqi aratdiubireafaldde Dumnezeucopiii din imaginile de mai los.

Sfatbun de M. Corneliu
Mama mea m-a invdfat Sd vorbesc frumos, Sd md port mereu curat, Sd fiu cuviincios. - line minte, fiica mea, Mi-a zis astdziea, Se supdrdDumnezeu, De nu faci asa!
knf

Ingerasul tau, ifi spun, Este-ndepdrtat, De-aildsatlucrulcelbun Pentru un pdcat. Vorba gi fapta cea rea, De le-aifolosit, Sufletulsiinima Ti le-ai murddrit.

.oExplicali cesunt copiilor faptele bune. pe sd importanta bune. faptelor 'oAutali-i copii descopere Ceface fiecare dintre copiii imaginile sus? din (Rezolvd de la exercilii matematici, antreneazd, la se ajuti prietena spSlatul vaselor, viziteazd pentru bolnavd, indrumd orb). un Cum credeg i-ardspldtit ca Dumnezeu faptele lor? (Cautd in geantd.) s-aintdmplat? cdzut bani.) i-agdsit? facceidoicopii Ceface doamna? ceva (Au Ce nigte Cine Ce cu (li doamnei.)Au procedat banii? duc corect? insugiri dovedit doi Ce au cei copii? o Egreu rezigti (De sd tentafiilor? cedalnu?)

o
\/

r--)

un ! a.jlu Doamr,ne, t 6-m6 s6'fae numai f apte,b er

faptelor oDiscutaticopiii sdvArgirii rele urmirile despre cu fi in poifiurmirile lor? faptelor Voice-afi fdcut locul Care de .Ce fapte sdvdrgesc dinimaginile maisus? copiii rele lor? fapte Care care cd dovedescaucopiii facaceste rele? sunt .Ce alte Ce rele fac fapte mai copiii? insugiri o faptd dupd si fapte Ce acestor rele? trebuie facem cesdvArgim rea? urmdrile

\OTtrOBTI\TITE

.Scriecumsemai numesc faptelerele prin careseincalcd voialuiDumnezeu.

I
.'

oinvSlafi-ipecopiicdafacefaptebuneinseamndadovediiubiregirespectfatedeDumn \. I Cum risplStili care copiii ascultd rdspund laleclii? gi (Primesc corect calificatiuul Bine.) calificativ Foafte Ce I invalatoare.) sunt primesc neatenti cei lacerintele doamneiinvdtdtoare? (calificativul /nsuficient)De ce? I grup al care motivul 'r Privilidoilea deimagini neinlelegerii Cum sfdrgegte copiilor? se nein{elegerea lor? 9ispunefi este (Sd atenlisdfacem ne pVoicetrebuiefaceliin orelor? fim sd timpul ce spune doamna inveldtoare.) De ce? 9i roCare micile sunt invidiidintre Care motivele care (copiii)ceartd pentru fralii copii? sunt se maides? sesfArgesc Cum neinlelegerile doregte lor? Cum Dumnezeu setreiasce oamenii? to{i

. ,,0.j::93,H lliili ;i,1;:1,"'illffSJiiJi); dintre (Ascurtd oou,,','n.i iiij:i:t mai murti erevi? expric,liir, \l

g9

*Completeazdsilabeledatecu alte silabe,pentru a obline cuvinte ce denumesc faoterele. . ld . min


.U

.md

/ :r

o zgdr . mdn

-Identificd faptelerele qi spunecarepot fi urmdrilegravealeacestora.

Indemn
de DemosteneBotez

Cdnd te duci searala curcare Sd-!i pui o mdnd sub obraz Si sa te-ntrebicu-ngrijorare Ce am fdcut eu oare, azi? O zi trecutdfdra fapte Care sd-tifi rdmasin minte ln viata ta e ca o noapte Sau ca un basmfdrd cuvinte.

E ca si cum n-ai fi trdit. Si ti-ai pierdut o zi din via(a. $i soareles-ar fi oprit, vorbe-ndemn, Cdzutin somn de dimineatd. Se-fifie aceste Cdt timp tu n-ai fdcut nimic, Pamantuls-a-nvdrtit data. o $i doar nu{ atdt de mic, Si-a dus in spatelumeatoatd.

Al vieF talecarevine, SAlagipe undebecilnsemn Ci ai fdcrrtsttu un bine.

GS

NICOLAE. P,RIETENUL [ilLOR S:FNNTUL COP.

s Invdlali-icopii ceard atunci aunevoie. pe sd ajutor cAnd . ^ cesitualii afl6copiii fiecare In se in dintre imaginile maisus? sunt care oferd de le Cine cei ajutor copiilor? ce? De pentru Dece? Existd momentesupirare de copii? Cine ofera le ajutorul? f toObignuili sdcerefi ajutorul Cui cuiva? anume? Cand?

Prin puterea rugiciunii sale, Sfdntul Nicolae salveazi pe marinari in timpul furtunii.

o
\/

Doamne, ajut6-m6 te flubese fel de sd la priertenuil mnrullt,ea TEu,Sfdn:tutr Nflaolae! $fl

Dorinfd
de M. Corneliu

La felca-n fiecarean. preganrcum se cuune: rvr-am Cuminte sunt si-amin carnet Doar calificative bune.
It l, ,

IJe mult astept aceasta 21.

', , , "

Prin camerdam mdturat, Iar gheteleimi sunt curate Si-acumasteptnerdbddior, Gdndindla daruri minunate.

lubiteNicolaeSfinte, 9i cred cd-mi vei aduce-ndar fot ce-midoresceu. drag Parinte.


. Ce facfetileleimagine?curatd (igi din cizmele,)ce? De o Ce primesc buni credinciogi SfAntului copiii gi de ziua Nicolae? ...

insugiri ale SfdntuluiNicolae.Alcdtuiegtepropozi{ii cu -'Enumerdcuvinte cate aratd, aceste cuvinte. rDacd faci $itu la fel, subliniazi! a postit de mic copil, miercureasi vinerea a oferit daruri oamenilorsiraci a ingrijit bolnavi a cerut oamenilorsi nu spuni ci au fost ajuta{i de el .Deseneazlce ai puteasble ddruiegti celordinjurpentrua le fi defolos.

4. Coloreazd, gheata gi deseneazd darurilepe care ai vrea sd le primeqti d,e ziua Sf6ntului Nicolae. Decupeaz-o apoi gi a;az-ope u$a camerei tale.

TENU.LCCIP[ ]t OR SFe NTU,- STTEI AN, PR[-E L I -t

eVorbiti-le copiilor despre necesitateaa merge medic la de cAnd bolnavi. sunt pentru o Congtientizati asupra copiii necesitdlii rugdciunii persoanele in suferinld. aflate 4 Unde afld se copilul imaginea din centralS? ce?Cine insofegte? ce? De il De gi De copilului acasd? seroagd? ce? Cui ";CefactatSl sora prietenii pentru prietenul copilului, fac? De ce Unde roagd? ceseroagd se lor? 'i.,Dar o Realizati joc derolcutitlul sunt un ,,Vai, bolnav!"

\.f

\n

\l
C

Doamne, aj,u:t6=m5 ftu [a f'elde ie.rr,ed,flneflrors sE eapfl Sfdmtun St.cilf,an[


Sfinlii prietenii Dunnezeu. sunt lui Pentru gi credinla faptele bune ajuns Rai. lor pentru au in Acum raage se noi. Steana fost capilcuninte un gicredincios. a crescut s-a CAnd mare cefuadrit, inchinendu-sitoatdluiDumnezeu. viaia Pentru tui. uedinta Dumnezeu binecuvantatcu pulerea a vindeca bolnar,. pi l-a de SfentulStelian multpe iiiubea copii. toab Din pAdib pamAnluluimamele sitl roage Sfantul pe veneau Stelian le vindece sd capiii. puternicile rugdciunicdtre Cu sale Dumnezeu, copiiibolnavifdceau se sdnAbgi. Sfenb BisericA il setbdtotegte infiecare an,ladata 26naienbrie. de

rocongtientizali asupra copiii necesit6lii a cere de ajutorul sfin[ilor atunci aunevoie. c6nd rPovestitile copiilor Sfdntului viata Sielian.

pe copiilor, inlelesul ceinseamndfiicdlugdr. lor, -oExplicali-le sd r Explica!i-le pe copiilor,inlelesul ceinseamnd lVoa$te. lor, Sfinte rCumeste reprezentat SfAntulStelian inicoana maisus? ceeste de pictatcu copilmicin De un brate?

(.,ic$utata

ptactici.:

Realizeazl, o,,Iconi16 de birou", respectAnd urmdtoareleetape. l. Coloreazdiconila. 2. Decupeazdde-a lungul liniei punctate. 3. LipeSte foaiape o coaldde carton. 4. indoaie de-a lungul liniilor continue.

I;! ffs:rs$,i

; S .E ! \S Y ; Ub
!*e'"g.NsF\:)S ':

"gF+s E ;i;Eis

3 J

c pa u)a
:qC

gt r

c*

u) _l] 'i

,E ii at
t rE

3B

*Identificd in rugdciuneascrisdpe ,,Iconila de birou" ce putem cere de la Sfhntul Stelian.


Vesteacd Ciprian a fost lovit de o maqindpe trecereade pietoni i-a speriatpe toli colegi lui. Duminic5, dupd slujbd,vdzindu-le ingrijorarea,pdrintelele-a spusci trebuiesi seroage lui cu credin{dpentruinsdndtogirea Ciprian qi SSntul Stelianle va ascultacererea. Astfel, pe ldngd rugdciunile rostite impreund cu pdrintele la bisericd, fiecare qi-a propus sd se roage acasd, impreuni cu pdrinlii, pentruprietenullor. Cu o sdptdmdniinaintede sfbrgitulanului qcolar,Ciprian a revenitintre ei. Era incd sldbit,darfericit ci s-a insdnAto$it cApoatefi din nou la gcoali. qi prin mijlocirea Sfhntului Stelian,le-a implinit rugdciunea! Dumnezeu, Plini de bucurie,au rostit cu tolii o rugdciunede mullumire.

ilNVilER@A D@MNUIUil

. Organizali pe cuelevii dialog tema un salvdrii afla{i pericol. celor in oCefaccopiii prima din imagine? sejoaci Cesevede cea doua Unde ei? in de-a imagine? ces-a Oare intdmplat? a venit locul Cine la pompierul ceade-a incendiului? ce?Ceface De paha din imagine? este Ce pompierul cei copii? pentru doi (salvator) oAliajutat pe vreodatd cineva in pericol? aflat Povesti!i.

trovesin-re urt zrte vrala lrsus pamant. coplror mete orn lur pe ,^ I .'ilL|:1;-:;u:;.t,, inteleagdDomnul lisus sd ca pe pentrunemantur nostru Hristos a suferita murit cruce a $i \$ I Sensibilizati vorbindu-le durerea Domnului este copiii, despre Maicii care alaturi Fiul de ei. ''-r Familiarzali (incepAnd copiii cuaceastd cudenumrrea luilisus: ord) (Salvator). atribuitd lV6ntuitor . Cine Persoana incentrul este aflata icoanelor? Cemomente viala din Domnului lisus nostru Hristos reprezentate sunt in prezenti delisus? cea simtit inaceie icoane? fac Ce oamenii alaturi Oare lisus momente? . Dace fitrait vremea lisus, fi fdcut ati in lui pentruopri ce-afi a suferintele indurateAcesta? de

Invierea Domnului nostru Iisus Hristos

n
\i

a)

to,tf E
,

\ ruDomnutui. .Explicati-lecopiilorimportanlainvle Deunde ca lisus este din Domnului Hristos reprezentat? gtili eO. oPecine icband? recunoagieliin bemoment viala \l invierea Domnului? lp

.Completeazd: a) unii oameniiil urau pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, s-auhotdrAtsd-L ei b) Inainte de a fi rdstignit, oamenii careil urau L-au:

bi_ __ it

sc ui

at

tDeseneazd ,,obiecte"careI-auprodussuferin{d Domnului IisusHristos.

*Completeazd,scriind numelePersoanelor. Coloreazdimaeinea.

Sfdntul Ioan, prietenul lui Iisus

:\_7

SiF'_[NTE;LtiE.P.AS,T cu,trN[sA]Rts,AT,ORilT\fi

\v7

n
\/

a)

A HRISTOS [NV.-[AT!

oExplicafile Domnului. lnvierea copiilorcum sirbdtoritd trebuie rVorbili{e dePagti. copiilor obiceiurile despre oinvilati Hristos nofij lmn copiii ulinvieriiDomnului: ainviatdin pe Cumoartea moarte cdlcAnd din Sicelor morminte Viald ddruindu-le. .Unde afld imagine? ceauvenit De oameniiBiserici? auoameniimdini? simbolizea la Ce in Ce se oamenii prima din luminSrile aorinse? oCe copiii cele imagini? fac din doud .Cum pregdtesc pentru sirbitoarea invieniDomnuluP se copiii
* lecliepentru orele la dispozifia profesorului

Coloreazd oudle Omamenteazd-le.folosind ! culori diferite.

Pestradanoastrd, lanumdrul 9,intr-ocasdbdtrdneascdmicd,ceeparcdgata sd seprdbuSeascd, stdfomilia Sdrdceanu. Doamna Elena Sdrdceanunu mai contene$te treaba din zori si pdnd-n cu noapte.Are Saplecopii Si a rdmas vaduvaclettinara. iSicreSte copiiicum poate Si cdstigd pulinii ei bani lucrdnd ba la o vecind,ba la alta,fiindfoarte harnicd sipriceputd. Copiii ei suntfoarte credincioSi nu lipsescnicioaddde la slujbelebisericii. Si In fiecare an, de PaSti, eu impreund cu mamafacem cdtevapachelele gi mergemin vizitd la doamnaElena. Anul acestamamale-a cumpdratcAtucevade imbrdcatfiecdrui copil Sidoamnei,iar tn co; apus oud roSii,pascd,cozonac alte bundtdli.Pentrufiecaremembrualfamiliei este pregdtit un cadoi. si Sdnu credeli cd suntemsingurii care-i vizitdm.Nu...! SuntSi altrivecini care lefac daruri acestor copii sdraci Si orfani. Preotul vine qi le aduce tot ce crede sfinlia sa cd este de trebuintrdca sdrbdtoarea SfintelorPaStisd lumineze suJletele acestorcopii sdrmani. Pentru cd stdm aqade aproapede casa noi familiei Sdrdceanu, ajungemprimii infiecare an cu darurile noastre. Fdrd aceastdvizitdpe care le-ofacemcu toatd dragostea invierii SiJdrdcdntecele ce le cdntdmimpreund,credcd bucuria sdrbdtorii ar fi pentru noi cu mult mai mica. !ffil:-9T ffiSgJ q

.,af7seililnl

EVALUARE
-" Coloreazddoar mffna cu care se

D ESPRE CRED I]VTA CRESTIAIA


face semnul Sfintei Cruci.

... Numeroteazil(de la 1 la 4), ordinea corecti.

* Decupeazijetoanele. * GrupeazdJe pentru a forma o cruce. * LipegieJein aceastd formd, pe o foaiede bloc de desen. * Coloreazd.

Ecrn**[ crcAttnitcr

tIl

EWALUARE

R(]G4CIUI\TEA CALE SPRE DUM]IEZELI

1. Asculti pe rind urmitoarele enun{uri incompleteqi adaugi (oral) informa{ia care lipseqte. r Rugdciunea este o Orice rugdciune incepegi sesfhrqegte semnul cu oLa inceputul fiecdrei rugdciuni spunem,.in numele omului cuDumnezeu.

si al

"; lasfArqitut u"".r"tu.:,TffT

si al

,,Slavd

SI

S1

2. Asculti ghicitorilegi indici, prin sdgefi, imaginilecaresugereazi rispunsurile' acestora. Ce rostesteun elev Cuminte gi educat, La-nceputde noud zi CAndin clasda intrat?

\-e rosle9te un elev. uano programut s-a slarslt


/-\^ i I f^

)l spre casaoucuros Cu pasirepeziapornit?


i---

Z \'

I I I

><

.it]a:

i i
I

EWATUARE

NOSTRUCERESC DUMNEZEUESTETATAL

Ia

ajutf,ndu-tede imagineaurmitoare. 1. Enumeri crea{iilelui Dumnezeu,

ile'

citeva obiecteficute de om. 2. Deseneazd

3. Privqte imaginilede mai jos ;i alcituieqteenunfuri in caresi ari{i ce insuqirisufletegti persoanele ceea fac. dovedesc in ce

4. Asculti cu atenfieversurilepoeziei precizeaz5: si o momentulprimirii ingerului pdzitor; oimprejuririle in careingerul pizitor te ocrotegtel o cum po{i vorbi cu ingerul pizitor.

Ingenrl pdntor
de M. Corneliu Copilagulla botez Un nume frumos primegte $i, din ceruri, Dumnezeu Un inger ii ddruiegte. Ingerulaproape std, Nevdzut,dar cu putere
i r-

r pazegrepe copll

Sd nu suferedurere. Zi gi noapte-n orice loc, De se joacd sau lucreazd,, Copilule ocrotit De ingerul ce-l vegheazd. Iar seara,in dormitor, Copilulsingurrdmdne Si, cu ingeragulsdu, Vorbegteprin rugdciune.

Cesc [*t S*nrlp';erel*


o Decupeazd. dupd conturul ingrogat Eicel punctat. o Lipestepa4ile pentru a obtine intregul. o Folosegte suport o foaie din bloculde desen. ca

VALUARE

t'liJr- i,'.t-' uiilli i'j::t').: ,L'l,l:[!;;Ti-,,.1,

tEZ..',

Scrie numele persoanelor indicate de sige{i:

Scriein caseti vflrsta pe care o aveaIisus cind a mers la templul din Ierusalim:

A .-"s' -

L[, ii

: Asculti cu aten(ietextul de mai jos Ei spunece moment estedescris. - Mamd, mqmd ... vine pdrintele ... strigam noi, emoliona{i, copiii. in curte, se aude cAnturea:,,Na;terea Th ". Dumnezeul nostru... Hristoase Pdrintele este invitat in casd rst. binecuvdntdndu-ne,aduce cu el bucuria Pruncului pdstorilor;i a magilorces-auinchinat Iisus, in Betleem. Tata;i mqmasdrutii intdi icoana,apoi mdna pdrintelui. Eu ;i fralii mei urmdm exemplul pdrinlilor Pdrintele, cu multd bldndeye, ne mdngdiepe cre;tet ;i o mare bucurie ne umple inimile. Urdndu-nesdrbdtori fericite, pdrintele iese din casq noastrd. Aceasta rdmdne, in urma mai primite,mai luminoasii, caldd,mqi inmiresmatd. binecuvdntdrilor Avemdeimpodobit;ibradul... Negrdbimsdplecdm;i noi sd colinddm.

EVA-LUARE

DUM]\IEZEUSI COPIII

Asculti cu atentieversurile poeziei;i precizeazi: fapta rea a copilului ;i consecin{ele acesteial faptele bune ale copilului; promisiunile ficute de copil.

Legdmdnt de M. Corneliu
Iatd mama-i supdratd C-am ascunsnota cea rea, Am minfit cd totu-i bine Si-am rdnit iubireasa. Acum iat-o cum mai pldnge, Ldcrimeazd9i suspind.. . Ce n-agda acum ca pacea Pesteea sd vind lind! Ce-am putut sd fac, vai mie! $i-acum cine s-o aline, Dacd nu Tu, Doamne Sfinte? Te-agruga, dar mi-e rugine! Inima mea vezi cd pldnge $i regrete-mivin in minte. Ifi promit, Te rog, m-ascultd, De acum voi fi cuminte. Pe pdrinli, pe frafi, pe rude N-am sd-i mai mint niciodatd. Si, de-o fi sd-micalc cuvdntul, Sd md pedepsegti indatd. Iar acum, Te rog, md iartd Si-mi fd mama sd zdmbeascd. Si, primindu-milegdm6ntul Gdndulbun fa-l sd rodeascd..

I
2. Mihai, impreuni cu colegiisii, participi la concursul facemnumai ,rSd fapte bune". La una din probe ei au primit o carte cu ilustra{ii qi un bilet pe careerauscrise urmitoarelecerin{e: - da(i numefiec[rui personajilustratin imagini; - alcltuifi un text scurt pentru fiecareilustra{ie; in - formulafi solufii corecte cazulfaptelor rele. probl! aceasti sii Ajuta{i-tpeMihai;i pecolegii si rezolve

EVALUARE

INTI SF' I, PRIETENII COPil LOR

Cite;te cu aten{ieinforma{iile din casetele mai jos. StabileEte de corespondenfa acestoracu sfin{ii reprezentafiin icoane.

S-a ndscut intr-o familiede oameni credinciogi. A devenitpreot. Era credincios gi darnic. il sarbdtorim la data de 6 decembrie. D up d tra dif ia populard, de ziua sa copiii primesc daruri. 1

S-a ndscutin fara Sfdntd. Era ascultatoare si harnicd. Pdrintii ei au fost IoachimgiAna. L- a nds c ut pe Domnul nostru IisusHristos. ii ocrotegtepe copiii care se roagd ei cu credinfd.

S-a ndscut intr-o familie credincioasd. Era ascultdtor gi credincios. Pentrucd-L iubea multpeDumnezeu s-acdlugdrit. A vindecatde boli mufticopii. I sarbatorim data la de26noiembrie.

.2.-

\o

= Subliniazi in textele de mai suscuvintelecarearati insuqirile celor trei sfin.ti. Alcdtuie;te propozifii cu aceste cuvinte.

.,r, Descoperi propozi{ia citind cuvintelein ordinea indicati de sige{i.Apoi, scriepropozi{iagisitl.

:,1

4. Citeqteqi completeazi spa{iile punctate dupl modelul oferit.

imaginea de mai jos. Numeqtemodalitatea de cinstire 5. Recunoagte sfinfilor indicati de calendarul cregtin-ortodox.

(Ii)ii;r*ii': ii:"+{6} itl+itL($ ".+:


' , 1: '

CarENpnn :t: :i' Cnrsrrx Onrotox li:il it.'


.+.

- ' l Wl

, *.

""

i-:.

i, lffil
':ir
j. {oeN,

l ffi l " i ' .

;;,
'::i'
rL

lli|-ijrll - GC dI

i:qi

i+:''

f I

i i
I I
I

I i !

i :
i F

Ap. Efeseni 10-17; LucaXlll, Vl, Ev. dupa Rusalii; a Duminica XXVII-a glas 2, voscr.5 gerbove); femeii 1o-l7(Tamiduirea Kt Mirelor Lichiei Arhiep. L t) Sf. lerarhNicolae, D<e M t) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeg: Sf. Ambrozie [/ediolanului al Sf. Cezar Orisifor si M Cuv.Patapie Sofronie; Ap.Tihic, 5i Fectoare Maria catreSf.Ani: Proorocita de Ana S{iniei J Zamislirea si Sf. Mc.Mina,Ermoghen Evgral si S Cuv DaniilStalpnicul Lucacel Nou '<D al Sf. D t Sf. lerarhSpiridon, Trimitunde!; Mc. Sinet;
Si. lerarhAlexandru

l, dup6 Rusalii(a Sfintilor Stramosi); Coloseni Ap" Duminica XXVlll-a a (Pilda glas 3, voscr.6 celorpoftiti cind); la Ev. 12-18; LucaXlV,16-24

S-ar putea să vă placă și