Sunteți pe pagina 1din 66

RE G

.$-$*-t,..t,-l
, -o\\$

$::ffi

fl tt .J

\-.

./dq

vaqte

I /\ t /

.I

t 42v.vt

t '/ JI-' f

CAMELIA MTJHA

R$hIqI$
crestin-ortodoxe
I

CAIET PENTRUELEVI

CI-A,SA V-a a

Editura Sf. Mina

Referenlidespecialitate : Lector Univ. Dr. Pr. Alexandrel Barnea Prof. Gr.I ElenaMocanu Tehnoredactare computerizatii: AndreeaDimitriu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionalea RomAniei MUIIA, CAMELIA Religiecregtin-ortodoxi: caietpentru elevi : clasaa V-a / Camelia Muha.- Iagi : EdituraSf. Mina, 2009 ISBN 978-606-8078-05_2 28(075.33)

Copyright@EdituraSf.Mina Nicio partea acestei lucrdri nu poatefi reprodusd niciun mod, fird acordulscris,dat in in prealabil EdituraSf.Mina. de

EdituraSf.Mina*
Telefon:023222281 03324013 5 0, | Telefon fax: 02322339 19 E-mail: esm@editurasfmina.ro, edsfmina@yahoo.com Web: www.editurasfmina.ro Adresd corespondenlI: 1.Cp 130,Iaqi, de OP Romdnia * Edihrd acreditat[de consiliul Superioral cercetdrii$tiinfificedininvdldmdntul superior.

CUPRINS
r-cREDTNTA CREgTtNA
Taine 1.Sfintele Taine. ................ 2.Sfintele Botezul

...... 3 ...... 5

il.MANTUTToRUL - iNvAlAronul HRtsTos DEsAvAR$tr


20 24 il1. SFTNTTREA TTMPULUI 1.Despre giimportanla sdrbdtori - impd(irea lor 2.Duminica - serbatoare sdptdmdnalS a cregtinilor 29 32

3.Sdrbdtorile imparategti ................

........,....,...... 35

tv.^BrsERrcA iNpRtMELE VEACURT CREgTtNE Intemeierea Cregtine. Bisericii Rdspdndirea 40 cregtinismului ......... .1. peteritoriul n*rnr. tttnlrl AnostolAndrer. 13 Rdspdndirea 2. cregtinismului .. . tarii v. SPTR|TUAT.JTATE CRESI|T{A $rUATA 1.Cregtinul g inttseri{ra acasd ...............
gi 2.Cregtinulgcoald in societate in peniru 3.Natura lui - darul Dumnezeu oameni...-..

...........,. 46
.,........,.,,.,..,.. 49 ............................ 52

Evaluiri

il

si cu Sfintefetaine nesfintesc neunesc q)umnezeu.

Sfintcle Thine

ii de se Biserica Hristos ingijegte toli cregtinii, intdregte lui pentru vegnicd in viaji sufletegte aceastd 9i il pregdtegte viala in putere laDuhul Sf6nt. lor de trimi!6nd asupra impdrdlia Dumnezeu, lui pe din 9i spre vegnicd, apd dinduh, ceice Astfel, nagte via{a ii prin credinlei, Botez. impdrtdgesc adevdrul deplin cu cregtin5, ungdndu-i ii in Peceibotezafi,intdregte credinla Mir. Marele Sfintulgi pe iertarea SAngeleHristos,,spre lui cu ii hrdnegtecregtiniTrupulgi prin pdcatelor viala veci", lmpirtiganie. 9ispre de pecei giii unegte Dumnezeu, ces-au cu li impacd,curilegte ii pdcat, Spovedanie. El, despd(itdeamdgilide prin credinle iconomi apirdtori dreptei ai Pentruface unii a din cregtini 9i preofegte. ii aiharului dumnezeiesc, sa, bdrbatuluifemeia prin cu sfinlegte unirea Binecuvinteazd 9i Cununie. greu de cregtinilor bolnavi sau maimultd Pentru ugura a suferintele intdritor Maslu. vreme,trimite le duh orin prin lui trimile asupra Biserica Hristos Lucririle sfinte. care puterile vizute. sii. credinciogilor sub formaunor semne . ale nevazute Duhulu pentru degi se sdvdrgescvdzul in Taine, cd, ele Li se spun de puterile decdtre sunt Duhul Sfintnusevdd, date oamenilor, mintea omeneascd. neoitrunscdtre de Doar lalne Sfrnfe/or sun!-5dyglgilgjqli$eflci, in situalii Slujbele pot in Taine fi sdvdrgite unele Sfinte de de speciale, obicei boald, la sau casele credinciogilor spital. M6ntuitorul Taine Sfintelor estein chipnevdzuf Sdvdrsitorul latne Sfintelor sunt arhiereii iar slujitorii Hristos, in chipvdzuf, 9i preoJii. numai arhierei. este Sf6nta Taind aPreoliei sdv6rgitd decdtre formeazd folosite Desfdgurarea toate slujbelor, materiile 9iobiectele p$eaJi$i3J4j!fur. P,g49g-!gJaZUa belor i nte Tai Sf lor ne a sluj care asupra lucrarea sfinlitoare Dumnezeu cregtinilor se a lui este lor. invrednicesc deorimirea

t'\t--''-"'- "V'

IJ

(T)ictionor
-'_-----

.-

/r(r' - puterea sfinlitoare a lui Dumnezeu. tain ic - mi sterios, ascuns, neinleles. arhiereu - preot cu cea mai inaltd functiede conducere Bisericd; in ierarh. iconomi -pdstrdtoi.

Sfintele primite cregtini Taine de doar!.Siggia_dgginsunt: viald Botezul, Mirungerea, Cununia, Preolia, Sfintele care fi Taine pot primite cregtini maimulte intimpul sunt: de de ori vielii Spovedania, lmpdrtdgania, Maslul. primirea Prin SfintelorTaine, sesfintesc pregdtesc cregtinii $ise pentru vegnica viala inimparatia lui Dumnezeu.

A Apucagi
1.Alcdtuiegte o compunere importanta despre Sfinteior in vi.:,a Taine crestinilor. titlu Dd un ootrivit.

In Biserica Ortodoxd sunt gapte Sfinte Taine: Botezul, M i r un g e r e a , implrtdganra, Sporedania. Preolia. Cununia, Maslul.

Og-Domnul normT penhu mantuirea oamenilor.

Taine intemeiate ') Slintele aufost

Qr@ti1e

nu seaa naste cineaa apdgi tin Aufi, nu vaputeasdintre fin -,Ae tn Imp'irdtia Dunnezeu" (loan35) fui . ,

Sfintele Thine. Botezul


putem gi invrednici de primirra celorlalte Taine, esteTaina Sfinlului Botez. A spcctdi n l i rrl rl :l ui br' i Eaa fost intemeiatd invierea morli Domnului dupd din a nostru Hristos, a spusApostolilor ,,MergAnd, lisus cdnd Sdi: invdtati gi al Fiului al toate neamurile, gi botezAnduJenumele in Tatdlui Sfintului (Matei 19). Duh" 28, intimpul slujbei Sfdntu/ul secoboardmod Bofez in nevdzut harul Duhului asupra cdruiaseadministreazd Sfdnl celui i laina, piicatul precum ioate pdcatele gi ie_rtdndu-i-se sfrdmo$esc, personale pdnd acea facute la Astfel, botezat datd. cel renagte q4g!!l_Q_gstedevinememhrrr Bisericii al cregtine. 9i Slujba Botezulul desfdgoard obicei bisericd. se de in principalp6rlii Momentul al vazute Tainei a SfilntutuiBofezG-ns-I6in |J PrinTaina SfAntului Botez, omul afundarea treioriin apasfintitd cristelnild de din a celui se ce pr im e g t e r t a r ed e p i ca tu l ie preotul boteazd. Atunci, rostegte cuvintele: boteazi lui robul ,,Se s t r d m o g e s c i d e p d ca te l e a gi (N) Dumnezeu in numele TatSlui. gi al Fiului. Amin. Amin. al personale, devenind membru al gi Sfdntului Amin. Duh. Acum pururea in vecii vecilor. Amin." 9i Bisericii cregtine. Tainei episcopii cdrora SdvArsitorii Botezulursunt gipreofii, o FAre Botez, nimeni sepoate nu MAntuitorul le-a puterea a sivdrgi Hristos incredinlat de Sfrnfe/e mdntui. ,-alne. poate Numai caz nevoie gi in de boteza diaconul, incazuri iar (pericol moarte) face poate acest giun cr totui deosebite de lucru : r':llrcredincios, cucondifiafiebotezat. sd [nacest dacd caz, cel preotul pentru trebuie chemat citirea celorlalte -: ::a1i:;i?$1e. --.:: . ' jlr rinduiala Botezului, sdsemairepete fdrd intreita la'':a Sl|ntului nuserepetd, cum Botez dupd cineva se nu nagte trupegte osingura Deci nagterea decAi data, 9i sufleteascd nu poaie fidec6t srnguri. una Prlrn{q4_Iainei SfAntuluiBolez ceinebotezali, sunt toli de orice vdrsti fi ei,tolifiind ar intinali pdcatul de sfriimogesc. in Biserrca Ortodoxa, seboteazd pulin dupd copiii la timp nagtere, in prezenlaragilor, mdrturisesc finiilorcredinta pentru care cregtind, rosiind CEi;[-Acegtia datori vegheze finii sdfie sunt sa ca lor crescuti incredinta Bisericii. prin InBiserica noastrS, sesdvdrgegteafundare. Eofezul nu prin turnare prin pentru insugi sau stropire, cd cuv6ntul ,,botez" inseamna afunda", cufunda". formd turnare pTrn .,a Sub de szu ,.a stropire sdvdrgegte in imprejurdri totul se doar cu deosebite, c6nd, depilda, cineva greu este bolnav cand seafldlaindem6nd sau nu aod destul. din
rr^^u||t r ,.a rv i^+-x- Biserica uld -'i- ^^-^tt[% crestind prin care ne 'n si

,-

l'':!u:}^+'i l - .' lPiclioncr

a administra - (aici) a da, a primi. diacon - cel mai mic grad in slujirea preoleascd. duhovnicegte- careJinede suflet; spiritual. a tnvrednici - a acorda favoarea, cinstea;a se dovedi vrednic, capabil. tntinali - pdtali, murddriJi.

&
$ri ne arntntirnl

Afltcaft
libere. , spa{iile

jos 1. in imaginile mai sunt de surprinse momente timpul din slujbei Botezului. Discutd despre acestea colegii gicompleteaza, cu t6i cu

..4datDomnul DumnezeulAdam lui poruncd a zis:<Din pomii gi toli din raipolisd mdnAnci, dinpomul iar cunlagterii gi binelui rdului nu sd ndndncbt". , Amintegte-li moment ce bjblic este relatat. u Cumse numegte incdlcarea poruncii dumnezeiegti menlionatd in text? LrCare cauza a determinat este ce pdcatului aparitia strdmogesc? .; Prin Sfdnta niseiartd care Taind pdcat? acest

Nagii mdrturisesc

Vasul care cufundd in se copilul senumegte

z\[o!t nat mufr/


PAnza semnifici albA

LumAnarea aprinsd simbo zeaz6

Tundereasemnul in Sfintei Cruci reprezintd

urmdtorul certificat botez datele 2. Discutd pdrinlii pentru completa cu tbi a de cu tale.

(nagei, intr-un text, scurt portretul nagului nagilor) tau. 3.Alcituiegte,

pe Intr-o unoma vrutsd-lconkazicd unpreot legiturd Botezul zi, in cu copiilor: nucred e bine cd s5-i ,,Eu pe pe botezdm copii, doar oamenii cicitrebuie agtepti ceimici creascdde-abia s5-i sd ci mari, ca si atunci intrebi 9i pe dacd sau sdfie vor nu si-ibotezalicopii?" botezali. puteli ortodocgii, Cum voi, preotulzis: Atunci i-a ,,Spune-mi,copiiidumitale i-aidusdoctorcAnd bolnavi?" erau mici, cAnd la erau -,,Da", rdspuns i-a omul. pe -,,De nuaiagteptat ce sdcreascd maiint6ieidacd sau sdfie ladoctor..." vor nu dugi 9isd-iintrebi pentrugivoiamsefacd - ,,Fiindcd cdebine eugtiam ei si sdndtogi." Botez bun - ,,Vezi, aga noi cdSfdntul este pentru 9inuavem ceagtepta. cum ladoctor tot gi gtim copii de Aga duci pentru nuseimbolnivi uncopil micuf sd-ivindeci ca trupul tot il bolnav, aga gibotezi, a lui", sufletul aargumentat preotul. gdndindu-se preot. Acelom aplecat ruginat, atunci lacelespusede

n" cnomryoanqd
unge cliip vdzut cufi4h iar suffetufsesfinteste cfriptainic.' . in ,,Se in
fintul ChirilalIerusalimului.l

Sfinta Thini a Mirungerii

prin Odatd rendscut Taina Sfintului Botez, arenevoie omul deajutorul Sfdntului pentru seputea Duh a dezvolta adevdrat ca urmag IuiHristosa sedesdvdrgi al in viala cregtind. aceea, De 9i imediat Botez, adminiskeazd SfAntului sau dupd se Taina Mir Mirungerea, impdrtSgegte botezat Duhului care noului harul Sfdnt pentru cregterea intdrireaduhovniceasce. sa 9i Mifyry9lgassle^deci larni prineare Sfdnja serbu celui prin boFzat, unqere Sf gi cu 6ntul Marele darurile Mir. Duhului Sfdnt, casasporeasce seintereasce in viata duhovniceasce. si sd A$a pruncul cum pentru cregte a se nou-nescut nevoie hrand gi are de a intdri cele prinTaina in trupegti, agacelnescut tot Botezului are nevoie cregtere intdrire spirituald vialacea nou6. in $i -de Intemeierea Stnfe acestei larne fdcutd Mdntuitorul este de prinporunca Hristos inainte indllarea la ceruri, de Sa datd Apostolilor: Eutrimit fdgaduinla ,,latd. Tatalui peste iarvoi Meu voi, gedeliin p1nd cetatea lerusalimului cevdveliinbritca putere cu de (Lc,24,49). sus" Inchip vdzut, aceastd afost tainb instituitd PogorArii inziua Intrecut, SfintiiApostoli impaddgeau taina prin aceasti atdt p!rcIea sat, rnai@r, giprin cdt ungerea p nZri a -.:celor--bolezafi. Cu trecerea vremii, crescdnd numdrul credinciogilor, peste Sfin!iiApostoli mai n-au putut ajunge totpentru pune a-9i mdinile asupra tuturor. aceea, De gi urmagii episcopii lor, preo{ii Bisericii, sdvdrgesc aceasta Sfdntd prin Taini ungerea cu Sf6ntulgi Mir. Marele Partea pe vdzutd tainei a constd ungerea, rdnd, din in semnul Sfintei Cruci, ajutorul cu miruitorului, a ochilor, a frunfii, a ndrilor,buzelor,urechilor, a a a pieptuluia spatelui,mdinilor a a 9i 9i picioarelor botezat. fiecare preotul celui La ungere rostegte cuvintele: Oarutq_ fiecare dinhe ,,pecetea Il Astfel, primegte chipnevizut simlurile mddularele prin omului in harul 9i puterea aseintoarce Dumnezeu lucra care capdtd omul de spre 9ia potrivit in toate puterea voinlei beneficiind Lui, de Duhului Sfdnt. prin Primind, ung rile Duhulul Sfinf.acestea putdnd rodesc timp. in omul trece cu prin indrdznealS aceasta fdrd seteme nici rdu. viald, a de un

&tttlutuh. t

mirungere - tngere cu Slintul qi MareleMir m aitor - obiect rnic. rretalic, folositdepreotla mirungere. plante aromatice - plante fi-urnos rnirositoare. Sfintul Si Marele Mir untdelemnul special pregdtit qi sfinlit de arhiereii B isericii, folosit la sivdrqirea unor sfinte slujbeprintrecareMimngereagi sfinlireabisericii. viald duhovniceascd - via\a care de line de suflet. celespiriruale.

Apucagi
,,- rI -

pdrintele cuSf6ntul lVarele mai parti 1.LaMirungere, unge Mir multe 9i care aletrupului. Completeazd liniate, informafiile lipsesc. spaliile cu gi Ajut6-tedelectura lasfArgitul de lectiei.

<I{Jineli/
te

, 14!qa_I!jr.],11S i{gs nedcspirtitd Botez. de

..; Prin Taina Mirungerii, noul

bggzstgt]ss19ptr1q!9c&bului
SfQn!1!9 q9$!93uhovgice9tc. e

.$at i mai nruft1

arolrale $ ^^ ^Il - .^^r ^ r- JOa r .l -a'e Se SIrnleSIe L ^ ^ dc r:itre inti e'r ccnnii frp.i.e

'^

Biserici Ortodoxesine de statatoare. Aromaiele, miresmele SfAntulut Mir,inchipuie variatele daruri ale DuhuluiSfint pe care le capete prin cregtinii aceastd Taind.

daca ca, ;gpela.!hiqr seobignuiegte ceicare s-aulepddat credinta de cregtina au pdrdsit ori SfAnta gi Bisericavorsaseintoarcd nou din laea,sdfieiardgi cuSfi4nfu/ ungi 9l 2. Gdsegte intr-un dic[ionar mele sinon cuvAntului Alcatuiegte Marele aceasta inseamnd oecete. Mir, nu o propozifii cuacesle sinonime. repetare aTainei,numai ci reintdrirea lorin dreapta credinld.

Mirungerea

Ungerea untdelemn cu sfintit al Untdelennullolosit laaceastd ungere sfintit este decdtre .............. Bisericii incadrul
prin b)Sesavdrgegte ungere cu

gi a) Sfdntul Marele este uleisfintit Joia Mir un in


. , , . . . . . . . . ..... tre d ecd

Bisericii. prin b)Sesdvdrgegte ungere cu c)SesivArgegte ...... inviald. ........

c)Sesdv6rgegte in viat5.

Slujba sf6r9it. pdrintele in mijlocul s'a Acum std gi, familiei noastre ascultdnd intrebdrilei sepun, ce dd gisfaturilecare crede cuviintd. rispunsurile pe le de Eu apropiisfiali el9icuglasul md cu de tremurAnd deemotie intreb: Prea Cucernice Pirinte, n-am eu inleles cei-ati demai de uns multe trupul ori fratelui cu SfilntutMir. meu o binevenitd, o6rintele. - late intrebare spune Cipriane, frdfiorului fost cuSfAntul tdu i-au unse Mir: pentru sfinfi aise gigdndurile; mintea /.fruntea, pentru aprivislava luiDumnezeu gilucririle lume; Luiin / oochii, . urechile, aauzi aasculta pentru 9i invdldturile dumnezeiegtigi folos; cele de I . nasul, pentru aromele asimti dumnezeiegti giaJ de ale crealiei feri ,,mirosurile" ddunitoare; I . gura, pentru cuviincios,ruga cAnta duhovnicegtiDumnezeu; avorbi ase gia cele cdtre [ pentru spatele, sfinlirea gladorintelor, imbricarea inimii penhu cutoate armeleDumnezeu luj \ . pieptulgi \inluptaceabunS,pentruaputeastaimpotrivameglegugirilorceluirdugralebiruipeac . pentru de faptelor pldcuteDumnezeu; bune, lui 1, mdinile, ferirea picate lucrarea 9i picioarele, aseferi ciile 9iaurma vielii,virtu[ii sfinleniei. pentru de rele gia I calea a am pentru -Acum inlelestotul. Vdmullumesc rispunsulce mil-atidat...

10

,Ce[ ce tsi dscuft[e pdcate[e fui nu propdseste, iar cef ce [e mdrturiseste sefisa fe efe, si aaf mifuii. "(Pilde28, l3)

Sfinta Thini a Spovedaniei


gregim lui Toli inaintea Dumnezeu: mai unii mult, mai alJii pulin. Nimeni este fdrd pdcat. aceea, nu inse de De Dumnezeu, in Spovedanie, Sa de a rdnduit Sfinta adic6 r ./ marea iubire oameni, preot, nare-Dumneze+iarti, pdcatele prin prin cre$tinilor taina care M despovedanie. gLleridurjsescinscarnttl sgcdiesc sincer Prin mirturisire, sufletul ugureazd, dobdndegte se inima linigte, rdnile cauzate pdcat de congtiinla impdcare cdgtigd 9itoate se vindece. Dumnezeu dat ne-a Faptul prinTaina cd Spovedaniei, posibilitatea giiertarii pdcatelor giritdcirilor noashe, indreptarii este pentru amarii a Dumnezeu noi. . odovadd iubirilui i nfewe;eae dupd Aceastd Taind fostintemeiati invierea Sfdntd a Afn-qtolilor,-le=a cAnd, M6ntuitorului mo4i, zis: din arit6ndu-Sp pe Tatdtlvdt giEupevoi. timit voud! M-atrimis Mine ,,Pace Precum $i zicdnd LuatiDuh cdrora Sfint: aceasta, a suflatasupralor rile-azis: veti pd ierta tiJi putere nunatDJmlezeu. i-ainvestit aceaste pesfinlii Elinsd cu Sdi pe Apostoli, prin peste iar ei, veacuri, episcopipreoli, urmagii 9i Apostolilor. Taina Spovedanlel facei! fala_preotllll_!fiqac,de se d,t. pe in il il ajutd obicei bisericd. Acesta ascultd credincios, si se gi-l spovedeascd in modcorect indeamnd nu mairepete sd pdcatele. preotul La sfdrgitul Spovedaniei, rostegte rugdciunile de gi iertare de dezlegare credinciosuluitoatepdcatele a de preotul mdrturisite. in funclie gravitatea picate, Apoi, de acestor ii pentru ddcredinciosului oretetd suflelulul uncanon, vindecarea pdcatele PrinSf6nta Taind Spovedaniel iertate a sunt prin mdrturisite, restabilindu-se aceasta comuniunea cuDumnezeu cu semenii. Astfel, se deschide, nou,calea ni din spre 9i desdvdrgire. Pentru Taina ca Spovedaniei indeplineascd sd-9i scopul, pdcatelor indeplinite anumite mdrturisirea trebuie conditii: (or/,,l,.trebuie ficrrti voie. comfrletS, dehrrnS cuumilinlS sdfie sidreapti. pdcatelor Mdrturisirea deele 9idezlegarea nusesdvdrgegte pentru mulli niciodatd mai oameni datd, aga undoctor Cdci cum o pe pacient parte prescrie releta potrivitd traleazd fiecare in o 9i personal fiecdruia, astfel preotul tot duhovnic trebuie cerceteze sd 9i pefiecare parte sd-iprescrie credincios in remediul, canonul 9i ootrivit. pentru Dupd spovedanie, credinciogi unii se pregdtesc a primi vrednicie lmpirtdganie. cu Sfdnta
nu iertiriiFicatelorinsb o arepreotrrl, si \gan:20Jl23'lPuterea

duhovnic - preot la care se spovedegte creqtinul.

-'"

.f*line!1f

&

Aflncrpi

TarnaSporedan este unal iei ca doilea Botez. cdci ne curSlesle de

1, In imaginile maijos sunt principale de surprinse momentele ale spovedaniei. Discutd colegii despre cu tdi gi aceste momente completeazd apoi spaliile libere

tgatgpe!atg]e._

. mdrturisirea sincerd

Sf6.nta Taind a Spovedaniei are urmdtoarele momente: . regretarea pdcatelor:

{;pfimatnuft!
r) Canonul dat de preot constd in sivirqirea unor acte de evlavie.de rugdciune. meran ii, post sau diferite fapte de milostenie, scopul lui fiind intdrirea credinciosuluipe calea drepteicredinje.Agadar,canonul nu umdregte pedepsirea celui ce s-amdrturisit,ci indreptarea lur. nu /r Spovedania trebuiefdcutd numai de patru ori pe an,ci ori de cdte ori.ne-s +{imjrnoevera llde paq4!g-,li dorim vindecarea sufleteascd. ', Sfanta Taina a Spovedaniei D, " . se.]{?4 numelleJaits-Prciin I ei

-1-

,j['u

iii pind la qapte pot fi ani


impAfiASili a fi spovedili. {AId

gicolegiitdi aspecte: urmdtoarele dereligie cu 2.Discutdprofesorul o decetrebuiesespovedeascd si 9icopiii; pecare cel des de ta; o care pdcatele lefac mai copiii vdrsta sunt si o cAnd trebuietespovedegti, er poli mergimai preoli tespovedegti; la mulli sd dacd si doar cAnd duhovnic atunci tespovedegti. o dacd sd cu trebuie teint6lnegti preotul pentru Taini un cregtin Sf6nta aSpovedanlei. cum 3.Relateazi sepregdtegte

pentru Taina Spovedaniei atlngi scopul. ca sd-9i implinite conditiile trebuie care 4.Enunerd

5.Rdspunde oral: vreodatd sdmdrturisegti rugine unpdcat? cd ce dat Cum simfi te dupd ti-ai seama aificutun pdcat? fost li-a nevoie tespovedegti, din ce spovedit? ceeste De sd aiavut l-ai Ce Pdnilaurmd martunsit?sentimente dupe te-ai pdcatele? gtie moment Dumnezeu toate ce

Qr@tr1c

preot, la cd, altele, vorbegte rdu alfii, datacesteia mai de pe i-a o i-a caruiafemeie spus spovedanie printre ,,Un joiaviitoaregi pelocai,in pdrutfoarte <<SdmergilatArg ugor: sdcumperi ogdind.Otai is-a uncanon, carefemeii pand panb cAnd A9a fel acasd, fiegata sd curdtatdr. aficut, crum casd, spre smulgi dupd inaga incAt, veiajunge se din la care o ce darnuinJelegea canonului. duse preot, deja agtepta, intreba trebuie inleleagd ceea rostul Se 9i-l gi penele care smuls pe preotul. acum drumul inapoi aduni le-ai ii Fd toate ceaficut. <<Vei indatd, zise vedea 9i gi risipit toate p5(ile. in Le-am la <tlmposibil, femeia. Bdtea vAntul le-a aruncat intAmplarer. respunse a!-uncab). ,,Cred a9a i-aspus pe le-aiimprdgtiat preotul. rele, Totaga intAmplatgicu s-a cuvintele cucalomniile care cd este, preluate unii deallii.lncearcd sdleaduni, mai Fac de 9i acum daci po[i! in direcliile, :r despre Auplecat toate altii. gi se Nu bine Cum ai ; ceste peunde tol ajung tunumai putere leopregti. eramai si nulefi spus? ifiveisuporta rn a:,, cirerea riu?ri'. de

13

<1

iI"GCI@flry0@Nfi
,Aupd Sfinta fmpdrtd;anienu mdi este[o, urdt td pd.r, [, rr,ti, alea treluy opretti dici li sd tegdnfesti cwnsd;faclci ia pott -sd11 pdstra pdnd fa sfdrsit comoara careai [o6dn[it-o. ,,(3ftntuI Nic;l;e pe

Sfinta Thinf, a impirtdianiei


aimpirtiganiei cea importantd este mai dintre _- SfintaTaini Sfintele penhu dac6 celelalte Taine prin ca, primiiteharul cregtinul prin divin, aceaste el primegte insugi taind pe lzvoiul pe haiului, lisus Hristos, real. inmod Agadar, in @grfa$4/a-9{9-!q!q care.qgp-cJripslldruSral vrlu[Li,_scjnpidi$e$esedinepgilgr lnsrrpllnpuLstsalggte tui Hristqs, ierlarcepatelor$ispre veci. spre viata de Taina fost a intemeiatd Mdntuitonrl laCina de de Hri-stos cea Taind, p6inegi binecuvilntilnd, cdnd, ,,ludnd a fr6nt si, d6nd ucenicilor, Luali, a zis: mdncali, gi acesfa trupul esfe Meu. tu6nd paharul mul,tumind, dat,zic6nd: dintruacesta cd gi le-a Beti toti, acesfa SAngele at Legii noi,care esfe Meu, pentru se celei m'ui,lti varsd iertarea spre pdcatelol' (M1.26,26-28). le-a Apoi poruncit sd sdvdrgeascd aceastd dupd Elnuvamai Taind ce fiintre ..Aceasla ei: safaceli pomenirea (Lc.22,19). intru Mea" tri f ilaliq qe_tola_ L _Lj! c g!99! urgAb poate sdva fi rsite $i numai 0reot episcop,urmagi aiSflntilorApostoli. de sau ca direc{i sunt gregdilautrec{prin _ elrmitorii menOr Tq ? n prr it-d ega de Ia_clU@vtrb.i il pot m e/ re D ec WeJbljgjiau pnml stanta mpAfta$anie necregtinii cregtinii sau neortodocai, pentru primiea cd impdrtdqanlei condi{ionaidmdrturisirea este de credin!ei propovdduitd deBiserica Ortodoxd. Sfdnta impdrtdganie ceamaimare este dovadd iubirii a lui Dumnezeu denoi,cdcidupa Dumnezeu smerit S-a fald ce S-a si Inkupat, Seddprin ni aceasti spre taind mdncarebdutura, sa $i -ca noastrd.

Efectele impdrtdgirli unirea cuHristos, sunt: reald curdlirea de pdcate progres viafa in duhovniceascd, 9i fagiduinla precum 9i invierii a vielii vegnice. Pentru ceseimpdrtdsesc cu cei 9i insd (lCor.11. Domnului" 29). Prefacerea 9ia vinuluiTrupulS6ngeleHristos p6inii in lui 9i . laorice Sfdnfii urghie unmister nepdtruns-pentru Llf esle de mintea noastrd.

Biserica recomandd credinciogilor eijmpartdsirea frecvent6, celputin cete posturidin in prelliFil6iietet6rti patru in an, mai indelungate vreme suferintd sau la giboala. de

nevred efectu os6nda ic6 nicie, I este vegn ;,,Cgel_A9rc9_manancaJi

Apucep
:-.--: :,-=::-:: ^1aEe demai Spune rugdciune jos. ni ce citegte *a_:re.Darin De Cauti Carte rugdciuni o de =-'- =r-.. ultima? ce?
: ::: -: 'o :lcsnrcaceste momente.

SfAnta Euhar istie es te impdrtdqirecu insugi Trupui qr SAngele MAntuitorului. aceea, De ea esteo Taind qi nu un simplu simbol.

o(, Pentru cd prin Sflnta Taind a

Impdrtdqaniei credinciosul se une$te cu Hristos, Biserrca recomandi tuturor impefii$irea cdtmai deas6.

2,PrecizeazAurmdtoarele legate SfAnta aspecte de Impirtdganie: t momentul slujbd care din dupd urmeazi impdrtdgirea; c cefacceicare impertegesc, se in momentul rugiciunii rostirii de dinainte impdrt6gire: de . inceordine cregtiniisi impdrtdgeascS: merg se o cumtrebuie procedeze sd cregtinii ajung falapdrintelui cAnd in care in mdnb are Sf6ntul Potir; e cefac cregtinii primirea dupi impdrtdganiei. pe 3.Care conditiilecare sunt trebuie leindeplineascd credincios sd orice care saseimpdrtdgeascd? vrea

4. Enumerd efectele Sfintei Taine imoirtdsaniei. a

15

5. Cum crezi trebuie petreaca cregtin ziua ca sa un in c6nd impirtdgit Hristos? s-a cu

UU

flg.t"a "

nupot cred ,,Pdrinte, sA cdSfAnta impdrtiganie cuadevdrat 9iS6ngele este Trupul Mantuitorului nostru lisus Hristosl"Aga mereu piirintelui biserica mergeain duminici, spunea lonel dela unde fiecare Pdrintele, ilinvdla insd, mereu, spunAndu-i: de preotului, SfAnt pogoard pdinii vinuluile ca ,lonele, cenuinlelegi larugdciunea Duhul se asupra 9i gi transformdlnsugi in Trupul Sdngele lVAntuitorului,nuputem Noi pentru nuneeste vedea carnigisAnge, 9i ia ingdduitde Dumnezeu." ruga mereu Dumnezeu, lui zicAndu-l: fdo cu copil, nu $ise ,,Doamne, minune acest care vrea creadd. si Autrecut lonel crescut anii, a ginecredinta cu a crescut lui, Venindvizitd pdrinli, in la s-a 9iodatd vArsta gAndit seducd laSfAnta sd Liturghie,biserica care la la obignuia meargd eracopil. unmoment sd cAnd 9i La dat, venind vremea impirtdgirii credinciogilor, i-afostmirarea lonel avdzut Sfdntul unPrunc. numici lui c6nd in Potir Uit6ndu-se la lingurila care impdrtagili apoi cu erau credinciogii, o bucatd carne singe. acel gi a vdzut de in moment dat cd i-a ingaduitvadd sd aceste din minuni cauza $i-a seama Dumnezeu necredintei sale. Din zi,lonelinceputpriveascd ochi acea a s6 cualti SiAnta impdrtSganie: credintei. cuochii

Un care credeaDumnezeu bdtea decregtini, om nu joc in giigi pe ilintrebd unpreot: este ca ,,Cum posibil pdinea vinul setransforme gi sd gi inTrupul SAngele Hristos?" lui Preotulii rdspunse: trupul transformi ,,Dacd tdu pe o hrana care mdnanci gi incarnes6nge, cesdnupoatd facd de sd Dumnezeu lucru?,' acest Omul sedddu giii mai nu puse inhebare bbtut preotului: cum o fi Hristos, inacelagi ,,Dar poateprezent . timp, toate in bisericile Preotul atunci oglindd,rugd seuite ea,apoi voaske?" lud o il sd pe in aruncd oglinda jos9i spuse: gitupo!i vezi sa imaginea acelagi infiecare aceste deoglinddl" ,,Acum ta, in timp, din bucali

2 " nnfimmomu -fusuffiomu mre ocsfivffir


sa fin si ,ftii mei, nu tu6imcuvorba,numai gurd,ci cuJapta cu afeedru[. "(1l oar1 l 8) 3,

Dragostea fa{6 de aproaXrelePilda sarnarineanului milostiv


Legea)tJoului gi Testamentsemai numegte LegeaIubiriipentru cd \fannritoml a aqezatin centrul invildturii Sale datoria de a iubi pe Dr,urnezeu tot sufletul,din tot cugetulgi cu toatdfiinla noastrd, din iarpe :propele ntrstru iubi capenoiinqine. a-l P::::i- :t intele,secine este aproapeledespre care Dumnezeu . ::.::::: L:cC.Ii:LrS SpuS a pildd: unrritOarea

IarEi ;-,;::. *,.::-.


lA Se lliL iiaL ):a: a aa : : , : .

'

:':
. -.

-.'.:-.,;.:-;;i:.,1'..;;.Dti ti..c,in,,!
..-: :.. \ a - 'i . . - . i i i .li.1t;)Up2la

i ,,..,: ,;i,,l;r'.; i,i,,.. nteul lcrllsiis. r,;:r', ,-.;'.' -'-': ',: Ierihon'sLat'i:ttri':l't:.:'':';.'''] plecot.la'c,t.l ,- .:; , . ' dnit.cttr . Din itttantpla,e.unp,ent.a;a J- c..; -...,.::.. .: i:-j treatt pe nlatu"f De aseinenea.qr 1e-',;r. ':-a,.: it: .,:. i. :t,: ,;it, - r. vd:tind.arrerutpealatttri. . . lartrn.,,t',t.. 4c.tt' n'cy.... venit la el Si,viizdncfu-|,i s-a./dcut mila. $i apropiitidu-;t. r-.r , rfri rdnile, turtfind pe ele untdelemn .7it'in. ;i, punandu-: pe ti'ttitt' - t,. siiu,l-a dus lao casdde oaspeliSi a purtat gri ti d el.

Iar a douazi, scol1nddoi dinari i-a dat 5ii-azis:,4i gt'ijc t:le ;i. el ce vei mai cheltui,eu, cdndmd yoi intaarce,iti voi da. Caredinn'e ', aceSt trei 1isepare ca afost oproapelecelui cdzul intre t6lhari? i {ar el a zis: Cel care aJdcut mild cu ei. $i Iisus i-a zis: Mergt qi./dSi ( Luca|0.25-37) .\r asemenea.

pe simbolizeazdprimii oameni ingelafi diavol, fostpridali care, de au de gide binecuv6ntarea luiDumnezeu fericirea raiului. Preotullevitul gipeslujitorii simbolizeazd VechiuluiTestament Legea ei 9i pe pdcatului care n-au reugit vindece oameni urmdrile se-i de strdmogesc $i sd le deschidd noupo(ileraiului. aceea, fostnevoie Fiullui din De a ca DumnezeuseIntrupeze,viniintre sd oameni, unsamarinean $i ca smerit SS pacetogi dispreluit, samarinenii considerativremea cdci erau in aceea $i necural. El, samarineanul milostiv, pecatului, cel vindecipe om de renile primite ungendu-le untdelemn, cu prin darurile Duhului SfAnt dupd Botez pe penhu Taina Mirungerii, sAngele delisus Cruce vin, vdrsat gi vindecarea 9i prezent Taina mantuirea omului, in Sfintei lmpdrtdganii. larcasa oaspeti de primesc gl este Biserica pecatogii gazda preotii unde iertare vindecare, fiind Noului Testament, Dincolo aceste de pe simboluri afle se insamesajul limpede datoriei al care avem, a ne iubiaproapele. e aproapele o de Cine nostru? doar Nu pdrinlii, saurudele, tolicregtinii, oamenii, tolisuntem ai fratii ci toli cdci fii aceluiagi ceresc. Tatd AjutAndu-ne aproapele, facem nu decdt implinim sd prin Legea. ardt6nd, fapte pentru bune, iubirea deaproapele, fala lucram $i mdntuirea noastra.

'&#' q. ,#;! ' .*@'',qt& %"# pildei adenc. cdzut tAlhari, giprbdat, Inlelesul este Omul intre rdnit ii

: {)ic{ionor
tlinar - rnonedd.din argint ce cantire$te 4.5 grame, care reprezenta salariulzilnic al unur lucritor agricol gi care asigura intreJinerea unui om pe timp de gi doudzeci patrude ore. Ierihon - oraq vechi, a$ezatpe malul riului Iordan. invii(dtor de lege - persoand care pe ii invd{a allii Legea Moise. lui /zrrr'l- persoand. care, in Vechiul Testament, ajuta preotul la serwiciul divin. s u ma rin eu n - lo c u i t o r a l Samariei.

r.

l7

fuS.pmo*gn
JJ

1"AjutAndule imaginile de alSturate formuleazd principale lectier, ideile pildei. ale Transcrie-lein demaijos. spatiile

Daci-l iubimpe aproapele, I il iubimpeDumnezeu. l


. Ceeace voili si vi facdvoui i o a m e n ii, faceli qi voi lor i , asemenea.

propozitii care explici prin sd 2. Alcdtuiegte simbolurilepildd, din

r\fqti

rn{i mu{tl 3. Privegte ,jurul" gi rAspundetu la intrebarea in tdu adresatd $i lVAntuitorului invSfatorulLege: este decdtre de Cine aproapele meu?

. In vr emea lui Iisus, 5ama rinen locuiauin Samaria, ii r eg iu n e situatd in c entrul Palestrnei. intre samarineni )i iudei existao dugmdnie declarat6. Folosind un samarinean in pilda Sa, Iisus a vrut si-i invele ucenicii sdi cd trebuie sd fie prietenicu toJicei dinjur.

4.Privegte atenfie cu imaginile maijos. impreund colegii formati de cu tai, patru grupe. grup5, oscurtd povestirelegiturd Alcatuifi, fiecare cate in povestiri, cufiecare ilustratd. faptd Fomulafi inveteturi aceste apoi din pilde.Prezenta!i-le asociate invatdturilor din colegilor vogtri. Organizali pemarginea disculii invdlSturilor formulate. Enumerafi 9i alte demilostenie fifacute. faote ceoot

tltfotife

q5tutfr " "u t


pe oragel, ovreme giploioasS, intr-un rece stdtea col!de strada copil care un orb cergea. unmoment La ,,lntr-un ponositd pecap, cezand, rostogoliceva dat, rafald vdntii pdliiria o lud de de care, se maiincolo. chipulbietuluicopil Pe gdsesc pdldria cSlduroasi", sea$temu atunci mare o supirare: voiface, mi-e 9inupots5-mi cd frig cea se ,,Ce gAndea sirmanul. Deodatd, auzipagi:,,Vine!Poate ajute cineva md s-ogisesc", igiziseel. pentru luimorali Era domn un respectastimatde lumea bil, toati impecabild. bdiatulnu-lputea Dar vedea. !inuta gida!i-mipdldria rogfrumos, mila faceli-vd !zise biiatul. -Vd - Ce eucuel?M-oiapuca sdcautgipdldriile am primarul, acum cergetorilor l$iapoi, suntgrebit, agteaptd md zise insine domnulgitrecu mai tantog departe. pe igizise: Trecu apoiepitropul care, bisericii, vizAnduJorb, - Bietul el,cum inploaie capulgolDace agmerge labiserici, ajuta. de sti cu ? nu acum l-ag Darce facAiaga si e gitrebuie grdbesc. maideparte. cam tdziu sdmd $ipleci gotAnc, Veni obdtrdnd gotdnc, apoi care, sprijinindu-se bd!, deun mergea ducdnd caiere lAnd. opri nigte de Se in dreptul gizise: orbului pAnd - Bietuldetine, capulgol !ine egticu !Uite, legitura dau mAnd, iliaducpdldria ce!i-o in !gimersedupiea. pSldria, BStrAnaiiaduse apoiluAnd legdtura biiatului: nou din ei, zise luat binuli greu, !Cred - Aziam cAliva petors, gitu casdtehrdnegti cdoducitare sdrdcululde tine. line unul, gi e, sd Dar, Domnului, gioameni sunt milostivi dumneata, md -A9a cdegreu fiiorb sdrac. slavd ca care mAng6ie inamarulmeu." gi (Pildepovestii,vol. 3,Editura,,Credinfa Strimogeascd", p.86-87) 2000,

2" mMmu

mnmos -Mffiom

Es6M@

,;Aturtci ci.nf se Nd termi d piesade teatru, cinf se r.,orarunca ma-rtife, vafi cercetatfiemre sifaptefe safe,nuJiecare si 6ogdtia sa, nu si rangu[ s'iu, nufiecare si mdrireasa, nu;ftecaresi stdpinirea .sa, fiecare ci fiecaresi fatek sa{b... dtullci se 'uorard.tasi adetiratu[ siirucsi

Fapti qi r&splate - Pilda bogatului nemilostiv si a siracului Lazir


un om bogat care se st tn -se in toate zilele in chip strdlucit. Iar un sdrac, ; zdcea inaintea porlii lui, plin de bube,poftind sd se cele ce cddeaude la masa bogatului; dar Si cdinii venintl, lingeau bubelelui. $i a murit sdracul SiaJbstdusde cdtre ingeri fn sdnul lui Avraam.A murit gi bogatulSi aJbst inmorru1ntat.$i in iad, ridicdndu-Siockii,./iintl in chinuri, el a vdzut de departe ,pe AvraamSipe Lazdr tn sdnul lui. 8i el, strigAnd,a zis: Pdrinte Avraame,.fieJimild de mine gi timite pe Lazdr sd-ti ude vdrful clegetului apd Sisd-mi rdcoreascd in limba, cdci md chinuie.sc in vdpaie. Dar Avraant a zis: Fiule, adu-1i aminte ca ai f;.aceastd 1primit cele bune ale tale tn viala ta, EiLazd4 asemenea, cele pe rele; iar acum aici e! se m,ingdie, iar tu te chinuieyi. $i peste toate acestea,[ntre noi Si voi s-a intdrit prdpastie mare, ca cei care voiescsd treacdde aici la voi sd nu poatd, nici rci de acolo sd treaci.la noi. lar el a zis: Rogu-te,dar pdrinte, sd-l trimili in cusatatdlui rneu,cdci am cinciJiali, sd le spundlor acesteo, ca sd nu vind si ei in acest loc de chin. Si i-a zisAvraam: Au pe Moise Sipe prooroci; sd ascultede ei. Iar el a zis: il'u,pdrinte ci, dacii cineva clintre morli se ,-a duce Ia ei, se vor i-a zis Avraam: Dacd nu ascultd de Moise si de nu vor cretle nici dacd ar ihvia cineva dintre morti. "
]-_''

.16. 31) i9-

I !|icllonar
potJirii - vegmdntcolorat in ro$u, careeraputat pe deasupra. t'ison - lesiirura fina din in egiptean.

[ --,Y .,

11ry.ry1r{1{.
C6nd mult, mai dacd ai dd mult; ai pu{in, mai pulin, nuezita di dar sd (SfAnta faci milostenie. Scripturd)

-,-

- .,,

- y,,,

pe Pilda pune fald ne in douiextreme:deo parte, ombogat, un gi unaltul care desfatd vede se numai alesale, de necdjit, dar $i-$i pe rdbddtor supus voinlei Dumnezeu;de alteparte, lui sufletul 9i gi bogatului,atdt plin bube 9itrupul Lazdr, strdlucirea tot de de lui ca dinafard abogatului, stdrii oglinda lduntrice Lazdr, alui pentru Fiecareparte luat in rdsplata in ceruri faptele fdcute $i-a pepdmAnt. murind gi dus Astfel, sdracul, i-au sufletul l-au inrai, ingerii luat gi pom iarmurind bogatul,fostdus iad. in Altfel dintr-un ceparea a spus, putred, gi de ingerii cules minunat, dinpomul perea rod iar ce verde plin au roade, aflat decules. n-au nimic Dumnezeucaute la funclie, la avere, la inima nu nici nici ci fiecdruia, aceea, impdrdlia intre cusuflete De in Lui cei nobile, bogali cei inmild credinld, inbani pdmAnturi;priceputiin nu intelepciunea lui cei 9i 9i Dumnezeu,a lumii; cuinima vesele, depetreceri,debucuria nu cei nu ci luiDumnezeu. Agadar, pentru nu sdrdcie fostrdsplitit a Lazdr, pentru ci gi pentru credinta rdbdarea iarbogatulfostpedepsit sa, a egoismul sau, pentru deiubiredemilifafd aproapele. gi lipsa de pe Dacd cat nu dorit bogatul, vreme afost pdmantgi-a nimic atAta dincer, daca datpentru bundtdtile nicimdcar firimiturd raiului n-a toate o depAine, atunci Dumnezeurespldtit cum cuvenea: dus l-a dupe se afost infldcdrile pentru iadului nepesarea inimii lui. $iimpietrirea

11 parte viafa trecdtoare de :i Lazdr insa, n-a in cea care avut decAt , T!^+1,. :pe gi suferinfe, care insdle-aindurat credinfd nadejde, Lazdr cu care I' rt-. ! | ' 'i \!1 plAngea rAvnea in cerurilor dupi bunitSlile ceregti, impirafia le-a 9i pe dobAndittoate acestea. V ia t ra a c e a s t a Sub masca bogatului vedem de fapt std un om sdrac pregdtitoarepentru e s t e u n a cd impAratria sufletegte, toatd care via{a a agonisit gilux, nus-aingrijit lui averi dar de Cerurilor sufletul Clipa necru{dtoare l-agAsit nimic fbra sbu. cea a mo(ii agonisit pieritoare, rdmas urmd, spre vegnicie, toate alesale au in fdrd iar cele vreo utilitate. sd Trebuie folosirn aceastd irr viald in Adevdratul este bogat sbracul Lazdr, bogat cele duhovnicegti, ejulde a necdStiga prin mdntuirca. cacprin rabdarea care suportat frigul, foamea nepdsareaascultarea implinirea cuvAntuluilui cu a sdricia, si 9i celorinrur. adobAnditadevdrat C el cu comoardcer. in 3 ia invata limpede in viala fecare pregetegte igi ci aceasta ':-<: , roare pentru sead6nc prapastia aicigi gicd, : ::: : dintre ::: a nu . - - -- ' , - . :::-: - l o ste n i e i $ i a fa p teor vr edn cedenumeledecr egtiniin func_tiede faptele sivdrqite I - e a 3 a ia - : a e , acum,vomprimi rdsplataincerun.

fu Apnce,fii
1 .R a s o - ' c e -'-,.-a '=: -'.'=a a '
a ^^ ^--^ -r:- - a - :- :1 ._ .:.i- 3 a - - .a =--

....-.. . _ L-.-.__..-.-..*_***:,_.,_.... -I rrrrnd aceslei inr dldturi a \lannritorului nostru Iisus Hristos. Bis.-rica indernnat i-a pe intotdeauna
r r i c . 'c n i c :i,-::. . i l a fa n ta ce .t P'ttt' " : :: ::::,.:t r:tl. ?:-:::-: .:::: :. ..:lilin:te. azile . .J _ . . - . . . - _ . _ .- al l --:_:. -J ,:rgi :::er-,-: :": -:::::::t:t. ..-iCr,.L::.: : '^ ::- :
- ., . -'.:: '. lip'iti. Ei dau dr ptlnranj. r-ri fi cei nevoia;ipdnd astdzr. liecaiedupd i nr nt,,l :r " - " n:,n- . - -' -:-

., Este m l s i ec er es a,:'s '. o c aa-'- 'a ' - : - : - r : : . : : : : : - a ' : a ucrurilorsa ceca ac-.''.ezza e?De r,u?
.. nAaolrahr r a a r a cr n | | lci( o .flr o r i_ ii -aa.'.= "-r'

se adevdrata milosienie? - Cum face .; Cuifac milosteniecearutd ceilios cei oe ti? 2.Spune poli milostiv de: cum fi fali de ce uneori cd cu - colegul bancd lipsegte pentru nuare cese incSlla; - vecinul bloc nuvede de care bine;
- 'ur I ^^^il .l^ l^ ^^.^ .la r/uPL 'h uuPI ur ro r/dJd ur ^^nii

n$]g]tgg ?:__ stea-: , P3-19T.

- bAtrana cergegte gcolii care lacollul penku nu cemanca. ce are 3.Comenteazi versurile demaijos: Coborata, coborat, S-a supdrat seara bogat, Dumnezeu - Bund om
)

pdm6nt Gata-i decinat? Domnul pe-acest Sfrint a cina $i dincasa plecat, Inmijlocul satulur Lamarginea satului, cina - Gata-i decinat, bogatului. 1.Lacasa sdraculuj. 2.Eqata, nu-i datl 3.Lacasa dar de - Bun6 S-a seara sdrac, Dumnezeu agezat om a Gatal decinat? cina $i lamasd cinat. Lamarginea satului, c - Gata-inadecinat, cu Lui. 3.E outin. e dedatl dar 4.Domnul sdracii

Bogatul firi denume, este ca sesearate ceicare facfapte cd nu bune sunt nu trecufi cartea in vielii, nusunt recunoscuti Dumnezeu: de imi de lor ,,Nu voiaminti numele pe buzele (Ps.1 mele" 5.4).
6r fl

Nu m e le A r a c ul u iL a za r , s , inseamnd ..Dumnezeu ajutat". m-a potrivindu-se bine foarte acestui om, c a r ia Du m n e z ei- a r d sp l e ti t u u suferinlele. cd ise spune Faptul numele, se arateca faptele vrea istorisite petrecutadevirar. s-au cu

Prinlulinlelept
Satul asterne lapoalele se tdcut munteluiimp5durit, invarfulciiruia sirajuie$te singuraticvechiul castel. privesc ocuriozitatea derespect 0amenii satului plinA cu prin rezbat castelulferestre cu luminate, care uneori acorduri depian. line jegindse La doud-treizile. penouls6pan eiilpotvedea alcastelului se plimbe pe cdlare unfrumoscalalb, Cehaine gicechip, privire!Toate numai are ce lumea despre elvorbegte... print intr-o acest misterios ho6rat vadd feldeoameni zi, s-a se ce locuiesc de16ngd privirile insatul castelul Simfea siu. indiscrete ce-l insoleau flecare cand de datd ie$ea facd se-gi plimbareasear5, o zi delucru c5(ile care scria. gandit de pe dupd la le S-a cd gi n-ar rdu arunce elo privire sufletele oameni. fl sa in acelor gi-a gis-a Printul fiicut plan un interesant imbrecat nigte cu haine $i rupte murdare leavea launfostcergetor, care-l pe ce de primise caslujitor pe pe acum Ajutat slujitorii s-amurd;rit maini, picioarele de sdi, gipe incet de desculle fale, era nerecunoscut mild carevedeau. giinspira celor il prinlul din Astfel deghizat, a iegit castel,coboratsat acolo inceput cergeascepoarta poartd,toate a in Si a sd din in la casele. Unii oamenifau $ii-au c6te dem6ncare, miluit dat ceva alliicdte deimbrtcat gialliichiar unbiinu!. ceva cete Uniioameni, bogalifiind, mai !au batjocorit l-au,,mangaiat" unbet spate, pe chiar cucate incettjse mild. fecea $i pe gospoddriile, Dupd zidecergit latoate o lisendu-se cutraista inspate, s-a pline printul retras seara, neobservat denimeni sub poala pdduriigi, de acolo, lacastel. sus pricinuitb Revenindu-9i dinoboseala de'misiunea" pinlul kimis pelocuitorii cd-i sasecreta, gi-a sluJitorii sdvesteascd satului pe agteapte mare Iaun banchetcarel organizeazd incastelulsdu. gifdcut. acum Zis grupuri, lat6-i grupuri, locuitorii satuluivin imbrecalisdrbdtoare, cei de maiinui maiinstirili bine 9imai vdzuti sdteni, cejmai apoi sdrmani. Agezandu-se lamese cum sfdtuiau sdtenii aga ii la slujitoril, unsemn printului stiteain capul al ce mesei mari, fost pe fiecareprimit unpachelel. unmoment printul invitat sdteni serveasce au aduse platouride care nigte pe a cate La dat, i-a sd masa dupS rostirea scurte unei rugdciuni, invitat deschis fiecare gia pachetul, cand pund dar, se conlinutul acesiuiafarfurie...,sd in $i, ce vezi? Sitenii bogaligicu pretentiiau mari vSzutin farfuriile resturide lor mancare uscate, mucegditenici levenea ieatingd. de nu sa Unii sdteni sdrmani, mai aflaserapachetele in lorc6teo pufoasd, cate ouproaspbtchiar o bucetic; carne bucatd pAine de fructe, un cete de 9i gustoasa pregetjti. gibine priveau Toti, bogali siraci, nedumerifi ceseintamplau ochii apoi, priviri la cele sub lor, cu mirate, c5utau prinf, cdtre $i Cand murmurul invitatilor ainceput creasc5, s-aridicat picioare cublendele, cufermjtate, prinlul sei sd in dar ainceput vorbeascdglas sd cu $i, pe-nlelesul rar, tuturor: - lubili invitali, onorat prezenla sunt de dumneavoastri salut, pe v-am multumindu-vi datcurs cda{i chemdrii care fdcui-o. Vd 9ivd probabilce vefiintreba se inmmpld gj deeste farsd unlucru aici o sau adevaratceea ce vedeti, nu-iaga? Eibine, bucuria $ipdrereardu altora, sdvdspun totceea vedetiestefoade spre unora de a tin ci ce important. Dace sd vreli infelegeli 9isdvd totul folosili ceea de cevedeli,rog vi sdme urm;rilicu atenlie. pe Sunt de venit pu!nlimpaceste meleaguri$i, fiind vecini, considerat bine delaincepulsd am ci este ca ne cunoa$tem bine. putea lao bund am spera inlelegeresentimente daci peDomnul inalte, nu-Lvom innoigiin avea mijloculnostru $icum nostru $ila garantia p;ciigia lisus Hristos, garanlia poatefi buneiranduieli, aiotce pentru noastre? malbun viala Dorind vd cunosc pus sd v-am la incercare gi, dragostea Dumnezeu imbfAcat cergetor, vizitat casele cdtre in v-am la dumneavoastre,din beland ugdin rug6ndu-vi ugd, sa facetimile innumeleDumnezeu. cumine lui primit? $i,ceam Ceea avetifiecarein din dumneavoastri. ce farfuria fala prinlul, priviris-au Veamintiliacum? aintrebat urmdrind multe cum coboret cu sfiald, injos. Despre cuvintele despre rele, primite, loviiurile nuvdmai povestesc pentru le-am nimic iertatgile-am ci uitat. inincheierea acestuicuvent, sdvdspun lajudecate, Dumnezeu pepdmant, nevom vreau cd cand vaveni fiecare infdiiga inaintea gimilosteniile $iatunci primirdsplata cele Luicufaptele noastre pentru bunesau noastre. vom releale in linigtea seagternuse cuvintele printului, sitean ce dupd fiecare pentru gi simtea unfior, fricd nelinigte unii, depace cum de 9i 9i plinri cSldurd allii, stribdtea gi-n pentru le iubire de fiinla mintea gendurigi fiecdruia se bdteau imagini..,, hotdr6ri. se luau porunca prinfului, Din mesele fost au incercate multe gi cu bunetdli$itoli. gibogali, sbraci darnici zg6rcili, veselit, s-au multumind lui Dumnezeu cd le-adatstdpan deintelept. un aga incepandaceazi,fiecare cu in duminici, seinlneau printul sdtenii giinielept cu credincios laslujba Sfintei Liturghiiin biserica noud din sat. priveau prinlului, Cum chipul imediat aminteaulectia primitd cdutand icoana i$i de spre [,4antuitorului lisus Hristos,?ntrebau se $i, gifaptele daca milosteniile lorsuntsaubinepldcuie nu pentru acestea... Dreptului Judecitor platd voravea toate $ice Bogalii devenili milostivigi sdrmani, cei intiriliincredinla lorprin primili, trdit anifericili leclia au mulfi impreune prinlullor,pace cu in buni intelegere cregtin5. 9i
.i.'-r;-*ire.

2 " nnftmrerou m
,Q)evei atteapururea curtdntu[aameytfuitn inima ta, te uei mAntui!"(A\vaA:mmona)

DgfiMM -frwffiomuu

Rugaciunea curati Filda vame$ului si a fariseului


de Pevremea lVAnturtorului lisus nostru Hristos ungrup oameni era numiti farisei secredeau gidrepfi inaintea Dumnezeu ldudau lui cu care sfinfi 9ise gicu pe gi Foarte de credinta faptele bune. lor adeseaserugau lacolluri stradi ei girespectafi pe liudali igipuneau capsacAicenugd, casdfievizuli, doar de trecdtori. oamenilor cd fapte dar cdtre Infala seardtau facnumai bune, peascuns gi gidispreluiau pe pdcatenedreptdli Erau fdceau nenumdrate. mdndriaroganti 9i pdcdtogi, pe ii toti ceilalti ailor, mai pecei careconsiderau frati dar ales Denenumdrate avorbit impotriva f5!Smiciei fariseilor pentru lar unii orilisus ceilalli, spus le-a pilda caacegtia, secredeau 9ipriveau dispre!pe care drepli cu aceasta:
f*.f ffqn -.!l+ -illll+: :a.: {., ,i\tr *F':i.'1iE ,'wtxi t

qti.. .stnt ta ..Doi oumenis-cttt Lt tern7)lu, sitse roage;tutul.fariseu * lnlt vame;.Fariseui, .;r,tnd. seniga in sine.Din:ne:eule. a;a I1i',. { "eld - twtllumesc cd rut sunl ca teila!yi otnteni..rdpirori, netliepli, adulteri, sau ca $i scestrameS.Postesctie ciouaori pe stiptattto,ni-. tltptiirlestiitii. ttti i tlauzeciuialddin toatucAtucA;tig.Iar rante5ui. voia nici ochii sd-Eit"idicecdtre cer, ci-Si bateitprepitl.:i:ind; Duntnezetde, milostiv mie,pdcdtosului. Zic toud ..1 .z.dji.i' .t-r.l fi cobordt wai indreptat la casa sa, der:dtacela. Fiindco orttrne se ,,inalld pe sine se va smeri, iar cel ce se -rmereste sine se : t; pe

Fariseii eraumembri unei ai politico+eligioase comunitd[i iudaice. Ei triiauseparali restul de evreilor, considerandu-se pentru faptul drepli cd indeplineau formal ritualurile religioase.

" 8, l4) ryd#d.(Lc.1 10l.**,e**u.


'**.nieer

\/^- ^^i i

vd,r,e\i^.^,, ^^- ^^i e'aJ udnenr,L. ^ + 0e p0p0l a. . 1 ^

.i,4<j-?

!$*,-!r,

:h-

,a1.

invSldm adevdrata rugaciune cea Dinacest episod biblic cd este insotitd pocdinti, rugiciunea pentru Dumnezeu inimii, cd asculta mai de de gisimte grdiesc atent vorbegte decAt ce inima, ce buzele. cecrede Ceea omul pentru Dumnezeu atunci cAnd roagd Dumnezeu maiimportant se lui este poateinqelStoare,inima Limba fi dar nu decAt cuvintele doar limba. rostite cu ingeald niciodatd. curat, model vrednic Vamegul modelul care roagd este celui se de lui imitat, timpce farseulnu se roagd in cumhebuie Dumnezeu,se ci g6ndegte cumsd se puna valoare; doar in rugdciuneanueste laudd sa o ce vamegul adusd Dumnezeu, laudd sine, totceea spune, lui cio de Din nu pentru ce el mulfumegte luiDumnezeu nimic, totceea spune despre cdci sine, lui, fArd lui este ardtat fiind ca numai lucririle dobdndite alutorul Dumnezeu. pacdtos. este Rugbciunea vamegului a unuia sesimte care El este modelul iertare in omului smerit, agteaptd la Dumnezeu gimAntuire. care de peelinsugi, timp fariseul are ce nu nimic cerut laDumnezeu, laudd de de cise pentru vrea ceard vamegul gtie mdcar facd picatelor nu nici sd lista care sd pieptul gizice Dumnezeule, demine, pdcdtosul. iertare, bate l9i doar: aimild Reperul fariseului vamegul aldturi,vdzAndu-se el superior lui este de pe penhu faptul implinegte prescriplii Legii, c6ndreperul nigte ale cd pe vamegului Dumnezeu, ll inaintea Cdruia este singurul care numegte, std pieptul. smerit, bdtAndu-9i Adevdratul al rugdciunii caute om nu loculdin fa!i, ci, plinde pociinld, departe, parcd infala std sim[indu-9i nimicnicia luiDumnezeu, Elnu pomenegte de faptele celebune, de celerele, nici nici cacigtiecd sale pe Dumnezeugtie toate cdElnuvoiegte le ingiruire fapte, pocdintd de ci 9i

d e o a r e cc o la b o r au p u te r e a e cu romani, cotropitoare,strAngeau 9i laoameni. biruride

, _$ic{ionar
prescrip{ii ole Ltgii - indicaJii, p re v e d e r i . d is p o z ilii. recomandiri ale Legii Vechiului Testament. repet' - semn, obiect care folose;te m ij loc deorientare. ca n iu ic n ic ie - d e q e r t i c i u n e , zdddmicie, lipsi de valoare, de insemnitate; stare a omului smerit care iqi recunoagte in f e rio rit a t e a sa in fat a Creatorului.

pentru smeritd toate.

tl

fu&pnneaSf

'l, Citegte atentie L cu gr textul continu6-1,un tiflupotrivit, Dd cunosc6nd cuvantul lui.D.umnczeu,spune: care oricine pe seinalld sine ,,Fiindcd seva smeri, iarcelce smeregfepe sevaindlta". se sine petruincearcd gi Marcu Petrusunt colegi bancd. de totdeauna fie sit impdciuitor tolicolegii cautd ajute ceea poate. foarte gi cu sd-i cu ce Este respectuostoatd cu girecunoagte lumea meritele dinjurulsdtu. celor gregegle Dacii c\nd spune face sau ceva,nu-gi ascuncle gi igi vina cere ieftare. Marcu foafte e sigurintotceea giare ceface despre parere... elo Ele celmaidegtept, maitalentat cel priceput. te gtie le cel gi mai gi Et - pe gi face toate. nimeni indrdznegte contrazica; ieie mare nu sd-l altfel tdraboi. ln aceste tolicopiiisunt zile, interesatide examenulce apropie. se Petru muncegte laobiectele examen raspunde bneta mult de foarte si leclii, iegind tabld decite ori este la ori vreun eiercitiu greu. toate mai ln rugdciunile cdtreDunnezeu, cere un singur lucru:sd ieupeasca ia examenul aredesusfmut. cel Marcu, intotdeauna peel,selaudd facepregatire nigte ca sigur cd cu profesori care pe perintii i-aurugat vina modspecial ei acase. lui sa in la T_oatd faceglume ziua pe rdutdcioase seama gi, colegilor mai ales, tur a Petru, cAte aceglra de gregesc exerciliite ori /a fdtcule ilasd, parcit in de el arfiprofesor, ceilalinigte neajutorati. iar elevi

..---'-

i!

i " ':

Aderdrata rLrgie ne trcbuie iLl i n.,o 1 ir a pocd ra. dc in

'

Duninezeu uragte ilava


gi degana iubegte srnerenia.

:\fl41i nrai muftf


gi ,,Doamne Stdpanut mele, vietii uhultrdnddviei, demulte, iubirii algrijii al
gial stdpanire grdirjiin degertnu mi-lda larduhul curalrei,gdndului al smerit, gi rdbddrii al dragostei ddruiegte-l mie, A9a. Doamne. deruiegte-mi casii-mi gregelile gi sd nuosdndesc mele pe

meu, binecuvantatin vecii ce egti .Amin"

3. Celegaturd intre existd personajelepilda din gi vaneguluia fariseului gi celedin povestirea mai jos? Surprinde de cdteva trdsdturile din personajelor cum dupd urmeaza:

Fariseu -

vames
(-)

in bisericd. timpul in sfintelor slujbe, preotul s/u.1egte sfantului care in fala altar i$i recunoagte piicatele gregelile gi pe care fdcut omgizice le-a ca rugdciunea: Dumnezeule. cua[eSte-nape mne, Profesorul: - Rea/Z aliunpeisajpe il doritivoi! care pdcdtosul, mii m/ulegtelTotodatd, 9l loan,,Doamne ajutdl'$l incepe schiteze cucreionul sa atent conturut smerindu-se, cereiertare de la el igi $i unorforme. aceasta, pregdtegtegrijd Dupd iqi cu gipeisajul culorile credinciogi, capdtd zic6nd: /efta{|me, fralilor! pe viald planga lui. Credinciogii. asemenea. de igi Radu: m,rturisesc pacatelesmerenie cer Am ,,Ceatiteaschite? sd trecdirect cutori, sunt la cu giigi eu mat original. nd complic cu chestii astea Nu iertare lapreot laceipecare de eu pentru din incepatori. i-au loan, $ide colegul suparat ceva. meude bancd, are multede exersat cu mai p6ndsit ajungdt la

mdiestria Maibineia sd vitdce nou record mea. stabilesc i6cul ta meu electronic?

progrese. vede ai lucrat cd ai mari Se multintretimp. Pentru astdzi, merili cu Profesorul: - loane, fitcut prisosintd 10. nota profesor! loan. Mu$umesc, domnule propoliile? cen-aifacut ce-i De mai Profesorul: ce s-aintdmplat, Radule, asta? cen-airespectat De - Dar intAi schite, cesitin,teleg? sau... desenul colegilor privesc care-i dezamdgili Radu uitd ochii se la astdzi 8. nota Profesorul: cuindulgenld, aipentru - Iu, Doamne, m-aiajutatsdfac desen dereugit!" un aga loan:-,,Multumesc, ce pictor gi gi loan Ce, acum, la iegit luiundesen ce-icuasta? nu? Radu: se ,,Crne crede dsta? e gi el mare iiardtcd-s maibun el." ca Oricum, vreau, dacd propozi{ii folosind cuvinlele gimdndru: smerit 3.Alcdtuiegte

inbisericS, 9iin relatiile alti acasd cu oameni? 4.Care trebuie fiecomportamentul sd cregtinului

I
,

el$t{a

. q5.'t""d " tu
prin{mAndru gide frumuselea bogdlia plecatv6ndtoare luia la inmunli. de ,,Un retras care atunci ocipdldnd mort. de Gdsi unbdtrAn, delume, tocmai cerceta aici batjocoritor: Prinlul apropie britrrin se de 9i-lintrebi cu luare-amrnte? aga Ce lucru important el?" iliarate -,,De privegtiacest mort, atAta ce cap de BdtrAnul, oprivire cdtre zise: arunc6nd severi prin!, acest demort, cap incercdnd dauseama e deprin! decergetor. sd-mi dacd Din - ,,Privescatenlie cu sau nefericire, si deosebesc este." alcui nupot pentru oar6, dddu gi intdia i9i Prinlul pegdnduri acum, cdzu seama infalamo(iitoli cd oamenii egali ci sunt 9i nu nimic. frumuselea, sau averea mdrirea,inseamnd printul Dupd intdmplare, igischimbi devia!5, felul ajungAnddomnitor mult desupugii sdi.aceastd un bun, iubit

2" mdmmomu mre -hwffiorouos6@


,,Iati, vin curdnf si pfata meaestecu mine, ca sd rfau;t'iecdruia, f,upd cumestefapta [ui. " (Apocalipsa22,12)

Sd firn prevazAtori Pilda celor zece tecioare


Inainte lnaltareaceruri, de la MAntuitorul fdgdduit le-a Apostolilor Sdi ci la sfdrgitul veacurilor venr doua va a oard lume putere slavd in cu si gi multe vajud^eca fiecare pe dupd'aotele at6tpevii,crAt pecei gi sale. pe mortj, care vainvja. li C6nd fi toate vor acestea? 9iceasul le Ziua nu gtie deciit Tatdl ceresc. aceea, cade fimtottimpul De se pregdtifi, sd pentru Fiul cd Omului venioric6nd. ooate Pentru aceasta ca invdtdturd patrund6 adanc inima sa mai in Apostolilor, MAntuitorulspLs slora le-a ace Pilda celor fecioare: zece
uffil* t*. ''1

il

priveglrcre - rugdciune{Ecutd1a ceastArziude noapte.

cessul vine ciintl Fiul Amuhi."(Matei 1-1 25, 3) .&+' F ,, t4l6ftt .., .s*,"* \u..Sr s )drdlia Dumnezeu asemdnateo nuntd evident, lui gi, este Mlreie este decAt nu altul MAntuitorulcare adoua in lume, vaveni oard in Ziua deApoi, Fecioarele oamenii sunt chematijudecatS. infelepfe la Cele sunt cre$tinii seingrijesc sufletele 9 leimpodobescpenigte care de lor ca candele, credin!d, gi cu dragostefapte bune. elalte,eprevezebare Ce n Qi deldsdtoare, peacei reprezintd oameni nuigipregetesc care sufletele, amanand intoarcerea mereu la Dumnezeu. Candeia fiecdrei fecioare simbolizeaze omului, untdelemnul. bune suf/etul iar faptele savarsite in timpulvietii. Cum gtie va numai Dumnezeucand fi sfer$itul veacurilor, si trebuie pregdtili fimintotdeauna pentru intAmpinarea Pregitirea face Mirelui. se prin spovedanie rugeciune pururea neincetatd cao candele care, $iprin aprinsd, lumineazS larmullimea ne viala. faptelor untdelemnul bune, fecioarelorinlelepte, sdse nu trebuie irirpu[ineze niciodatS. pe Sd il agteptam MAntuitorul sporind dreapta in credintS, in giin rugaciune fapte pentru lavenirea sdnebucurdm bune, ca Sa de Impdrdtia cerurilor!

.fiirii minte, lufrnd cnntlele n-au luct tu sine unttlelemn. trur celeinlalepte au luut utrtdelemntn v se,odutti Lu t(n delele!or. Dar nirele intir:iinl, au utiltit tuut( \i tu tttlotttttir. tntfrr:iind. tu ntiniltoate,;i tru lt)t it. Iur Ia mietul ttoplii s-( Jfrcut stigure: Iuri. mirele vine! IeSili inh'u intintpinareo lui! Atuuci s-uu lr.\teprut toote mintc au J'ecioarele uu impodobit cattrleldc lor. $i .L,li lLil r't Si zis cdtre cele inlelepte: Da{i-ne din untdeletnttul tostut, cii se sting candelele noastre. Dur cele ingelepte It-uu rtisputts, zictind: Nu, ca flu utmr'( sd ru ne ajttngi nit i ttLturi trici .:i vond,nruibine nteryelilu ceicevdnd,si cumprirurii.tr:tttu vti, Deeip{ecdndele ca sd tumpere, a vetit ntirele :i cale t e erou gula t intrat cu el la nunti Eiuqas-u in t h is,Iur nruipe unni, au sosit ;i celelolte fecioura, iicind: Dounutc. Doumn4 deschirle-ne nouir.. el, t itsptnzAntl, n :is: ,l detirtit :ic t'ottci: Iar Nu vd.ctttrosc roi. Drept qcees,privegheuri, tri ttir .sti{i iittu, pe

i I

&

A.+lncap
Cuvinte simbol
nunta mtrele fecioarele in!elepte fecioarele neintelepte
can0eta

1,Completeazi tabelulde maijos informalia cu corectd:

simbolurilor Semnifica!ia

. i] s t irre t ! t ' ..r Trebuiesd fim pregltiJi, cicr n u s e g t ie c lip a c a n d r a v e n i Vdntuitorul sa judece vii qi morlii gi sa rdspldteascd pe fiecaredupdfaptelesale.

untdelemn ul

pe trebuie 2"Comenteazi indemnul MAntuitorului cuprivire atentia care la sdoavem dem6ntuirea fata sufletului. sti nrsi mult I
prieteniigi prevdzdtor exem ple 3.Printre cunoscu[iiexistd tdi oameni ? Dd desituatiicare in acestia dat au dovada aceast6 irare. de ca
Pilda celor zece-fecioare este inspiratd din via{a cotidiane a evreilor.

gi 4. Folosindu{e cunogtin{ele la romana, de dobAnditeLimba literatura scrie proverb sdreflecte un invdfdtura desprinsd Pilda din care celor zece fecioare.

Exista obiceiul inziua ca, nunlii, mirele fie 'intAmpinai casa sa la miresei mai multefecioare. de purtano i apri^se Acestea. 'dct ir pe mire mAini,'il conduceau acolo unde avea petrecerea.multe loc De ori insd mireleint6zia.dator.ti negocierilor aveauloc intre care pdrinlicu privirezeskea la miresei,

5. Pornind la invdfdturile de desprinse Pildacelorzecefecioare, din organizeaz\, impreunb colegii o dezbatere lema: cu tii cu Cumar trebui vegheze sd /oi: astdzi cregtinii sufletului Ajutdtein ,,candela" demersultAu deimagirilemaijos. de

Sunt prea mic, e timp pentru toat...

MA joc, nu am timp ..,

Suntindrigostit, restul nu conteazi...

Incultul ortodox, o slujbd exist6 carese numegte miezonoptica. pentru se sdvArgegte cA la miezul nopfii. Troparul acestei slujbe ne amintegte Mirele sosegte de care peneagteptate, in miezul nopfiigi ne permanentd, indeamni pregdtire la prin bune: fapte Mirele inmiezul vine nop,tii ,latd, glfericrld s/ugpecare vaafla esfe a o priveghind; nevrednicd dar este iardgipe ovaafla care lenevindu-se. Vezi suflete meu, somnul dar, al cu sdnuteingreunezi,^ca b dai senu noftji gi afarade lmpdrd,tie te sd incui. Ci te degteaptd, strigAnd: Sfiint, SfdnlSfintegti Dumnezeule ; pentru NdscdtoareaDumnezeu, de

()

Sunt prea ocuprt, am . prea multe de ficut...

Sunt prea bitrAn, nu mar por ...

n%l"un
orag, un zgdrcit. dddea depomand in ruptul Nu ceva nici capului. toatd lui, in viala . ,lntr-un triia odatd omfoarte doaro singurd adat dati unuicergetor doibdnuli. preotulil giil Cdnd intdlnea certa,rdspundea el mereu: in asta poate cumpdrat. siguranld giinlumea fi Cu ci cealalti lafel.CucAte este bogifii am . ^- Pbrinte, lumea totul strdns nu poate nuajung rat eu, se si in ! zgdrcitulavut visingrozitor. fdcea murise ajunsesepoarta a un gi Se ci la Raiului. intrare, La ^- In!r! noapte, SfAntul l-a Petru intrebat: omule, tine Crezi potiintrain ce-icu aici? cd - Bine, rai ...? Petre, trebuie,pldtesc. comori eu - Sfinte dacd Am nenumdrate... de spus omule, aicomori problemd. vedem, avere latine? - Pdi cen-ai aga, dacd strdnse, nicio nu-i lasd cdtd ai N-a putut mai omulde pldti. bucurie aauzit poate Ainceputsd scotoceascd toate cdnd cd prin se buzunarele, dar . petru intrebat: gi si vezi sdnucrezi, mai nu gesea unban. nici Vizdndu-l deincurcat, at6t sfdntul Fa poate cauti, cautd, veigdsi ceva mai - Mai totugi ! inh-adevdr, gdsit fundul buzunardoi omula pe unui bdnuti. $i, dar -Aoleu, decenuamdecdt ?!PepdmAnt atAt aveam miideorimai de multi. deceamaiuns cudoi Aici doar bdnufi ? - Ei,omule, rispuns i-a Sf6ntul Petru, ajungi aidoar diruitinviatd. cdnd aici pe ce-ai Acestea comorile care sunt fiecare lestr6ngein Cu poli, cer. ele ink-adever, sbinhiin darcrezici binuliduntde ? rai, doi ajuns Inacea omul clipd, noshu trezit vis, s-a din speriat tot. acea nua mai lafel. de Din zi, fost Ainceput adune sb comori pentru Erau sdraci aveau doar cer atdlia ce nevoie ajutorul ...!" de s6u (d.upd Magdan, maifrumoase gi povestiri Leon Ce/e pitde cregtin-orlodoxe, ,,Aramis", Editura Bucuregti, p. 1998,84)

este,nu cdi ne mdi dfdugdm pdcdte, ci, ca [e ,sd.rbdtoarea aceea fejaf,icute, sdk nimicim cu rugdciuni' " $pe cefe

Despte serbfrtori Cnrqm 0Rrolox


format vine CuvAntul ..sdrbdtoare" dinlatinescul ,,servatoria" de la qE!p9g!1Deexemplu, verbu l,,servaTdadiGZEstra, lgolservg, pentru ne pentru nostru, ce 1 Decembrie zi desdrbdtoare poporul este Rom6niei cu important: Unirea istoric de amintegte uneveniment foarte la provincii strdin6, sdvdrgitd 1 romAnegti, substdpAnire aflate celelalte Decembrie 1918. sunt acele cregtin-ortodox, zile insi, Sirbdtorile religioase, ininJeles Sfintei ) u t lu i flr cAt Dumnezeu. $i a/ni4t 4umiteFhpte-SLeJenimenle=dln -qtoria la obignuitemerg ocupaliile zile, inceteazd in aceste cregtinii mAntririi. 9i prin preznuim pentru care dumnezeiascd la bisericd a luaparte slujba sdrbdtoarea. lumegti, acele adicd lor in Dacd oamenii cinstescvia{a sdrbdtorile pentru pe gi n-au evenimente s-au care petrecut pimant care importanla datori cinsteascd sd intimpul sale, atAt mult sunt vietii cu mai ei omdecdt nu viala care cregtine, acele adicd evenimente privesc doar sdrbdtorile pimAnteascd,soarta mantuirea. noastrevegnicie, in cigi noashi in-Aare agaqqr. uqlSqz-Bentndrup"-un-nanent Sirbitorile sunt, gniile et ii fie.care FlEsild-eoparb lumestl crestin primite, ciilegfe pentru se binefacerile Dumnezeu toate mu$umegte lui pentru pdcatele cereajufor sprijin Maicii Domnului Sfinlilor sale, 9i 9i ispitelorvrdjmagului. impotriva (la Biserica Cincizecime), s-a Dinprima in care intemeiat clipi deoarecQ pentru ii adund in cregtini, bucurie sdrbitorile fosto mare au

Cu.rnl,qR

2oo8

(.u

gicu lV6ntuitorul, Domnului Sfinlii). cuMaica numeroase: se unele ortodox foarte S6rbdtorile dincalendarul sunt la Domnului decembrie, cinstesc mereu aceeastdatdfNagterea - 25 Cruci septembrie), lndllarea Sfintei SfAntul Gheorghe aprilie, -14 - 23 (,,Floriile",o cu altele sirbitorescin functiede dafaPa$tilor se Pagti). De la inainte Pagti, de duminicd ,in5\area cei',la40deziledupd (fiind praznipeintpfuateqti cele se asemenea, sdrbdtori numesc unele inchinate Sfniei Persoanelor Treimi, mai insemnate toate) sunt dintre 9i (PogorArea pdmAnteascd Duhului aMAntuitorului evenimentelor dinviala (Nagterea Maicii etc.) Nagterea Domnului 9iJglE lomnu.lu! Sfdnt, qirbilort se Bunavestire altele numesc etc.); Domnului, aE_Sfinlilor: Vasile Andrei. Sf6ntul etc. SfAntul Nicolae. SfAntul pgciLe il are credincios acasd, in calendarulcreslinododox fiecare rogie. cuo cu giinsemnatecruce zilele sdrbdtoare scrise rogu de sunt pentruneexprima a sdrbdtorile trebuie Noi, cregtinii, si respectem pentru fafd dragostea, 9i recunogtintade Dumnezeu, a cinsti evlavia gi persoanele gi pentru putea a urma noi,prinrugiciune sfinte, 9i pe pildele ardtat desdvdrgitd nile-au sfinlii. care smerenie, deviald

calendar creStin ortodox indicator(agendd, carte etc.) a succesiunii sdr b dtor i l or dintr-un an, pe cre$tin-ortodoxe luni, siptlmdni gizile.

& Aflncrgr
Sdrbdtorile religioase sunt importante pentru creqtinul orlodox, intrucdt: > intretrin de-a lungul vremii, in congtlinla generaliilor de credinciogi, a11i4tlrea unor fap te m e morabile qi a persoanelor sfinte; > sunt prilejuri 5i mijloace de a pry1m{!.. pe Durnnezeu gi pe sfin!i; > constituie un mijloc de cultivare qi promovare a llittulilor mora!e,a evlaviei gra iubirii de Dumnezeu qi de oamenl: > sunl atar popasuri odihna de penlru truo. nrin intrenrnerea muncii, cdt gi momente de reculegere qi reconfortare pentrusuflet.

1.Definegte, folosind cuvintele notiunea sdrbdtoare tale, de religioasd.

2. Stabilegte corespondenfa sirbdtorile coloana gi datele intre din A acestora coloana din B:

E
1.Nagterea Domnului

f Rl

2.Sf6ntul Mucenic Mare Gheorghe


-,, ^ 3 Inaltarea Sfintei Cruci i

a)23aprilie b)14septembrie
i:)25decemhric ;;, .,

;;,0;,;,;; dedicate evenime;;,;;;; ",,.;.,;;;; observi?

a)invierea Domnului b) Indltarea Domnului c) Intrarea Domnuluiin lerusalim


persoanele sunt 4.Numeste cdrora inchinate urmdtoarele sdrbitori:

t 25decembrie t 6decembrie .)E


+ -^ "+i ^

D up a d a ta la care se 1in. sdrbdtorile potfr: - at datiifxd; - cu datii schimbdtoare.

5. Descrie, intr-un scurt comportamentul buncrestin zi de text, unui in sirbdtoare.

Dupi imporlanla lor, sdrbdtorile seimpart in: - siirbiitori domneSti; - sdrbdtori in cinsteaMaicii Domnului; - sarootorr tn crnstea4. ltrgen Si ale Sf. Cruci; - siirbdtori in cinsteas/inlilox

6.Realizeazd unportofoliu cutema: Sitrbatoarea ........ moment bucurie (Sugestii confinut: de sfintd de icoana sdrbdtorii, explicarea eVenimentuluitradilii ales, legate sdrbdtoarea de aleasd, fotografiibisericjlor auhramul ale care sarbdtorii etc.). alese

Cum prdznuiegte se duhovnicegte? vrei aceste ascultd: ,,De sdinlelegi lucruri Celceinzidesirbdtoare depraznic lasd mare lucrul mAinile gimerge bisericS, impacd toli din sale la se cu 9i ceiceaufost supdrali familie dinvecini in biserice din sau asculte dumnezeiasca cuevlavie cufricd slujbi de 9i 9i preznuie$te, Dumnezeu,caacela unul duhovnice$te pe sd pe ce Cel invald altul nulucreze rele sdierte cel agregit, duhovnicegte ce cele gi prdznuiegte. acela pe negtiutor cea aluiDumnezeu Cel invali cel ce calea buni pe mdngAieceiintristali, peceiceaucdzutin 9i primejdii giscdrbe, ajutd totcesepoate, cacela gi-i cu oarecare unul prdznuiegte. duhovnicegte pe Cel in zidesdrbitoare duce cercetezeceibolnavi peceibatrani neputinciogi ajutd ce se gi sd gi gile in nevoia acela prdznuiegte. lor, duhovnicegte pecopiii sau allii fiecuminfi,invete Cei invati zidesdrbdtoare ce in lor pe sd si rugdciuni Preabunul cdtre Dumnezeu,nufure9isdnufacd sd altfel rdu, aceia de tofi prdznuiesc bucurie Dumnezeu duhovnicegte de Aicu petrec sfintele serbitori Lui." ale (D cuvi e Arhi nd IuiCl op in ntel ma ritu e a\

,Cdnf p,i afumyi in Auminba Aomnu[ui,frdngeti pLinea si muftumiyirfupdcemaiintdi r.t-ati mdrtuiit pd.cate[e r)oastre, jertjd cd 'ooastrd curatd." (invildtura I2 Apostoli) sdfe celor

Duminica - sdrbatoare
sdptdminalA a crestinilor
Duminica pentru este cregtini dinsaptdmdnd ziua inchinata I p fllglqegllq.ll-Qunneeeu. duminicii lnziua Alrugpqggglgql_UrnJ; I totin duminicii ziua gitot 4o*;w, in @
l

VDrrhrrlSf6nL: cohorAf chin de limhide fnn eqrnre Apostolilor, in Annctnlilnr i de focasupra

duminicii,Cincizecime, indlfare-la a Mdntuitorului, la dupa cer ,_ziua intemeind Biserica. Agadar, inaceastasrrn zi. Sfintei Treimi: le

f f1,,

Duminica,la Sfanb Liturqhie

Duminica,lr SfAnta Liturghie (Min5stftes Techirghiol) --

---.

I cl)lcttoner
excomunicali - excluqi din comunitatea religioase. caterisitri destitsili; da{iafarddin slujireapreoleascd.

asupra Apostolilor.aceea, De DuminLcavaraeiittc-]n y_p$te.Zqa int6lnirii cu Hristos. asteotdrii ziua Luminii. (sec. Colstadil-eej-Marc- lV). n vremea cregtinii nu lui, care mergeau bisericd la duminica excomunicali,preo! erau iar
catensrlr. Fiind uaInvierii, zi duQf!ga-9slQ.4fa!u!!I]!]
lm

asdldgluitin Bisericdsdnesfinleascd, ocroteasce ne ca gisd sene uneascdHristos cu inveci, De aceea, Duminica doar zideodihnd aveau nue (cum o evreii ziua Sabatului a S6mbetei), in primul o ziinchinatd sau cie rand lui lJumnezeu. Denumirea vine latinescul insdsi din ,.Dominidies" care inseamnd Domnului".se cinstegteprimul prin Ea in r6nd 'ziua dragosteevlavie deDumnezeu, rugdciuniparticiparea prin fald 9i 9i la sfintele prin slujbe Bisericii, fapte milostenie de ale de fata aproapeleprin faptd orice bunicare linigtegte nta9ins ne co"9ri 9i inaltd sufletul laDumnezeu. Insdmodul maiinalt cel ta T cdndne impirtdgim Trupul cuSdngele gi cu Mdntuitorului gi in timpul sfintei dumnezeiegtii Prin Liturghii. Trupul prin Sdngele ddruit Sau 9i omenirii intregi, Hristos 9i Sesaldgluiegtenoi,arzdndu-ne vine in pdcatele, lumin6ndu-ne sufletele indltdndu-nemintea cu la si bunatateaDumnezeu. c-ea lui in ziua dintdi saotamdnii. a adica Duminica, imediat dupdinvierea Mdntuitorul ardtat Sa, S-a ucenicilor pec6nd Sdi, acegtia adunatili6icept-Tliii6m-alin erau foigorul celei Taind.doua Cinei de A Duminicd a venit iar69i, data de giToma. 50dezile aceasta era cAnd La dupd inviere, in zjua tot Duminicii, Duhul Sfdnt, Mdng6ietorul de Hristos, cobor6t trimis a

A Aflrcagr
1. ldentificd imaginile maijos evenimentele au determinat in de care declararea Duminiciisdrbdtoare ca a crestindtdtii.

o Duminica este cea dintAi qi cea mai veche sdrbdtoarea cregtinStdlii.

(atit 2.Cum cinstegte bun un cregtin deduminicd? cutrupul gicu ziua cAt sufletul) 3.Enumerd modalitati decinstire aduminicii.

4.Alcituiti compuneretitlul:,,Duminica, mea". o cu infamilia

lucr6nd duminica ,,Cregtinii, pentru pirutcdgtig, pierd un mai pierd igi pierd mult, tot, chiar 9i sufletul. Domnului zi de Ziua este gi odihnd de luminaresufletului. a Duminica ziua ddlumind, este care gi cdldurd binecuv6ntare celorlalte surori ei,adici ale celorlalte ale zile siptimAnii. bine segtie Este sd cd gi tot cel cel lucreazd duminici in pigubegte sdrbitori, averea 9i sufletul Orice fac cregtinii lui. tArg duminica sdrbitoarea, sub sau cade blestem. care cdgtigafi Banii sunt din vAnzare duminica, cheltuiesc se fdrd niciunfolos pier fumulin ca bitaia 9i (Sf6ntul vdnturilor vijelioase.' loan GurddeAur)

33

Duminecu de George Cogbuc


Dumlezeu a cuvantat: ,,$aptezile-n siptdmind Eu v-am dat. $asezile-sde lucrat, Dar a qaptea vi fie si Sfdntd,cum mi-a fost gi mie! $asezile vei munci PentrupAineata hrani; de Dar o zi, Omule,vei odihni. Ddndu-mi,ceMi secuvine, Md vei preamdri Mine!" pe

gapte lei UnomrAdea tottimpul vecinul care,in sd-gi de sdu pdmantul loc lucreze duminica, mergea SfAnta la Liturghie. Penlru tinea vecinul cregtinul cd la sdu, evlaviosvrut ajute infeleagd a s5-l sd alegerea De lui. aceea intrebat: l-a - Dragul ceaispune intr-o mergAndtarg $apte in buzunar, meu, dace zi, la cu lei aiintdlni s6rac tl-ar un care starniaga mildincdt gase mare i-aida lei. -A9 ofapti face foarte ardspuns bund, tdranul. - Foarte Dar aispune seracul, locsd-!i binel ce daca gtiind in mullumeasca, cdmai unleuin buzunar, ai te-ar pentru Iua? lua bbtaie a!i-l la - Oh, gi atuncifiun ar t6lharmeritd flepedepsit. sd -Aidreptate, meu, tuegti dragul dar exact aceeagi in situatie. Dumnezeu datgase pentru lucra a-ti gi zile a !i-a painea pentru gipenhu cagtiga tine familia $i-apestrat pentru una, ta. El duminica, hebuie care sfinfitd, in Tu, schimb, locsd-lardli in recunogtinld gimullumire, s5-lfuri9icea a $aptea vrei de zi,cslcAndpicioare in voinla Sa. zici, eacelagi cazand gdnduri, recunoscugregit. acea gi-a ce nu pe Iucru? omul cda din zi schimbat viata.

o"s@mfEr?&f,
acofo nu poatefi praznic sau ,')n[e e urd ;i fus,ntdnie, (SL sdr^dtoare." IoanGuri deAur)

6')

A. Sirbdtorile impdrdtesti cu dati fixd


Sirbdtorilecinstea in Persoanelor dumnezeiegti seimpart, dupd data indoud lor, categorii: cudatischimbitoare, inlegdturd unele fiind cudata variabild aSfintelor 9ialtele datifixi.Acesteadinurma Pagti, cu sesdrbitorescfiecare laaceeagi Nagterea in an datd: Domnului25 (l decembrie), (t Tdierea imprejur 1 ianuarie), (l Botezul Domnului 6 ianuarie), lntAmpinarea (l2 Domnului februarie), Schimbarea a la Faldt Mdntuitorului(faugust). intresiirbdforlle 6 Tot impiiriifegfl datd cu fixi este considerate Sfintei Crucl(f septembrie). 14 $iindlarea a. Nagterea Domnului Criciunul aldturi inviere, mal sau este, de cea pentru mare bucurie cregtini, dup6 de anitrditi povara cdci, mii sub pecatului sfrdmogesc sdv6rgit Adam Eva, lui Dumnezeu de Fiul 9i prinhe coboard oameni intrupAndu-Se dinFecioara Maria. Nagterea dupitrupa luilisus petrecut oragul s-a in Betleem ludeea, timpul din in regelui 9ia impdratului Octavian lrod roman Augustus; a fostinsolitd ea denenumdrate minuni, dintre fiindcdlduziea una ele magilor cdtre de o pAnila ieslea care ndscut stea in S-a Pruncul. Bucuria venirii lui pe Dumnezeu pimAnt pentru mantuirea neamului omenesc este agteptata cregtini post 40dezile, de cu de Poporul romAn multe are tradilii giobiceiuri deC16ciun (,,steaua", legate ,,viflaimul", colindele). ,,irozii", Tiierea imprejur aDomnului locintr-a zidupd aavut opta Nagterea potrivit Sa,cAnd, legilor iudaice, Domnul Hristosfost a supus anumit unui (botezul ritual iudaic) a primit numele lisus, de care inseamnd 9i ,,MAntuitor". Botezul Domnului (Boboteaza Teofania) amintegte sau ne de momenlulcare in Hristos, lavArsta 30deani,a fostbotezat ajuns de de b. SfAntul Botezatorul, loan inaintemergdtorul Domnului,apalordanurur, in gi-a Atunci fostprima cdnd a datd lV6ntuitorul ardtat dumnezeirea, deoarece,timpul in peste botezului, Sfdnt cobordt Elinchip Duhul S-a de porumbel, Dumnezeu-Tatdl dincer:,,Acesta FiulMeu iar a gldsuit este iubitintru am (Matei Care binevoit." 3,4-6,Luca3,21 -23). Intimpinarea Domnului loc 40dezile a avut la dupd Nagterea Sa, cdnd Fecioara s-ainfdfigat Pruncul Templu, cum Maria cu la aga prevedea Legea (Legea iudaicd Vechiului Testament). a fost Acolo intAmpinati dreptul de Simeon, credincios betran, primise un foarte care de la Dumnezeu p6nd fagdduinla nuva muri ci nu-L vedea pe va l\4Antuitorul. Frumoasele luicuvinte alcdtuiesc troparul acestei sdrbdtori : pe slobozegte robul Tdu, Stdpine, dupi cuvdntul in ,,Acum Tiu pace, vizuri ochii mdntuirea pecare gitit-o ci mei Ta, ai inaintea popoarelor, spre feleituturor lumind descoperire gislavi neamurilor poporului Israel" Tdu . (Luca2,29-32)

d.

SchimbareaFali a MAntuitoruluiamintegte minunea la ne de petrecute[4untele pe Taborului. S-aschimbatFatd Hristos la inaintea ucenicilor lacov loan, Pehu, 9i cdrora aratat le-a dumnezeireafata Sa: Lui astrdlucit soarele, haineie s-au ca iar Lui fdcut calumina, timp albe in ce glasulTatSluicerL-amirturisit Fiu Sdu, din ca al zicAnd: este ,,Acesta Fiul Meu iubit, Care binevoit; peAcesta Cel in am ascultali-1". Inillarea Sfintei Cruc^i amintegtemomentul ne de in care SfAnta ^ lmpdrdteasd mama Elena, lmpdratului Constantin lVlare,descoperit cel a pe Crucea care fostristignit a Hristos, temeliile templu pdg6n sub unui pe construil romani locul de unde aflase se mormdntul Domnului. a Ea poporului, '14 fostinaltate pe septembrie gidepusd solemn, vdzul in 335 cuevlavie Biserica in invierii, ridicatd impdratul de Constantin. daca Chiar pentru pdgAni, eaeraobiect torturd de prin crucea fostsfinlitd s6ngele a pentru dumnezeiesc, gi devenind cregtini de bucurie obiect motiv de pavdzd cinstire, giarmi impotriva rdu. celui

B. Sdrbdtori impdrdtegti cu datd schimbdtoare


O parte sdrbdtorile din impdrdtesti datd au schimbiifoare functie in dedata care sdrbdtoregte la se invieiea Domnului, fntrarea Domnului lerusalim Floriile in sau esteprima dintre sdrbdtorile impdrdteSti datd schimbdtoare cursulanului cu din bisericesc,neamintegteintrarea Ea de smeriti Domnului lisus a nostru pe m6nzul asin, Hristos lerusaljm, in unui inainte Patimi, gi de de dar plind intrarea deslavi,pentru era cd aclamat mullime depopor. de mare

Conform obicei unui strivecht, in aceastd seaduc bisericd zi la ramuri desalcie sunt care binecuv6ntate 9i impirtitecredinciogiloramintirea in ramurilor finic demdslin care de ai cu pe mul!imile intAmpinat Domnul L-au laintrarea in lerusalim.sunt Sa Ele purtate mAini semn biruinfei in ca al impotriva morlii, ardtatd Domnul de prin invierile ficuteasuora oamenilor prin propria inviere. Sa 9iapoi inviereaDomnului sau Pasll/e este a doua sdrbittoare impdrdteascit schimbdtoare. ceamai cudatd Eaeste mare sdrbdtoare a gi,,serbatoare cregtiniiti{ii, alpraznicelor" aserbdtorilol', injurul ,,praznic graviteazi sirbdtorile peste Pagtile singurul cdreia toate de an. este praznic sesdrbS!oregtezile. prin care trei Primii cregtini infelegeau Pagti nudoar s5rbetoarea (ca Invierii astdzi),9i ci peaceea Cinei a Patimilor gi a Domnului, Data mai cea timourie care ooate in se serba Pagtile 22martie, data mai este iar cea tdrzie, 8mai. invierea Domnului ceamatmare este gi cel bucuriecregtindtilii maideseamd a eveniment istoria din mintuirii noashe. stb Ea la temelia credinlei a Bisericii cregtine. 9i Noaptea Invierii petrecutdbiserici, Slujbainvierii Domnului e Tn in

priveghere girugdciune, pAnilaindfare iar cregtinii salutd; se a ,,Hristos inviatl"; ainviatl". 'Adevdrat inillarea Domnuluicersau la /spasu/ intotdeaunagasea cade ina zidejoidupa Pagfl, 40deziledelainviere. la Minuneadttdrii aiu|oc /n a pe l\4untele prin Mdsljnilor, in vdzul Apostolilor. ea,lVdntuitorul $i-a incheiat pdmdnteascd, inainte a fdqadui activitatea darnu de Sfiniilor Apostoli trimiterea Sfantului Duh. in sens duhovniceindtlarea sc, Domnului trebuie inalte s6 sufletele cregtinilordinpdcatului robia inlumina deDumnezeu, iubirii Pogorirea (Rusa//,|e)locla50 Sfintului sau Duh Cincizecimea are dezjJe dupd Pagll la 10ziledupd ind$are. se mainumegte Ea gi 9i sdrbdtoarea Rusa/i/or, cuv6ntul dela latinesc (trandafir), pentru ,,rosalia,, persoand cdareloc perioada in infloririi trandafirilor. Duh, treia SfAntul a a Sfintei Treimi,cobordt chip limbi focasupra a in de de Apostolilor, au care inceput vorbeascdlimbi si gi in strdine sdprooroceascd, Ferru SfAntul a atunci predicd urma o in cdreia debarbali fost 3000 au botezati, finut intemeindu-seBiserica, astfel incalitatea comuniiate sade vdzutd. Dupd Sf6nta Liturghie aceastd se face vecernia din gi zi, zilei giapoi urmdtoare seimpart credinciogilor inbisericd frunze nuc de de sau tei,simboliziind reinnoirea prin credinciogilor puterea Duhului gi Sf6nt inchlpuind defoc DuhuluisfAnt pesteApostoli. limbile ale coborAte Biserica Ortodoxb a rAnduit ziua ca dedupd Rusalii fieinchinatd sd Sflntel pentru se aduce Treimi, preamdrire a tuturor Persoanelor dumnezeiesti: Tatdlui, laCare de purcede Sfiintul Duh, prin CareDuhul Fiului, Sf6ntse ddruiegte giSfAntului Care Bisericii Duh, sfintegte gisusline toate creafia.

l.

J -^ ') $ Invierea cea de obste nnt in a in t e d e P a t in t a Ta incredinldnd-o, pe La:ar din morli L-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta;i not, capruncii.semnele biruinl<i purtand, fie, Biruitontlui notii. strigdm: Osana Celui dinrnt indllime! Bine esti cuvdntar.Cei ce vii intru numeleDonnului. (Troparul Honilorl

AFqti mai mu{tl


,C0 l,r. Hristoose. ? \.,:,, Du'tt'tr :e u l tlottt u, rosatit-a Itnnii luntittct cunoStiinlei. Cd inrt u cll)nsa, cei ce slujeau stelelor clela stea s-au invdlat sd se tlnchirte fie, Soareluidreptalii, 1i .:d Te cunoascii pe Tine. Rdsdritul cel de sus. Doamne, slavd fie. (Tr oparul N aSter i i D omnu lui)
6_l

6 A.erf*St
1.ldentificd evenrmentele MAntuitorului Hristos dinviafa Iisus reprezentate inicoanele aldturate textului. b. c.
d. e. f, g h. i. persoanele 2. Indicd reprezentdrile participante in iconografice, laaceste eventmente.
b.

In lordan

botezdndtt-Te Ttt,

Doamne, inchinarea Treimii s-a ariitat: cd glasul Parinrelui a miirturisit fie, Fiu iubit pe Tine numindu-Tb,Si Duhul tn chip de poruntbel a adeverit in tarirea cuvitntului. Cel ce Te-ai ardtat, HrisloaseDumnezeule. lumeaai Si luminat,slavd fie. (Tr op arr:l B otezulu i D omnu lui)
. t i'

c.
d.

f.

s,
h, i.

p ManruieStt, Doamnc. poporul i binecuvinte d ntoS nirea az te S a. Bintinlii binecrelinc ioS ilor asupra cehti potrivnic Si cu Crucea TapdzeSte poporul Tdu. ^ (Troparul Indlldrii Sf. Cruci)

3. Precizeazd cAnd avut evenimentele timpul au loc reprezentate in icoanele alSturate textului.
b. c. d, e. f.

s.
h. i. pe 4.Indicd hartd localitifile auavut evenimenlele unde loc reprezentate in icoanele aldturate Iecfiei. 5,Realizeazd o coresponden{i datele intre sdrbitorilor, coloana9i din A evenimentele comemorate laaceste din date, coloana B,

Schimbatu-Te-aila Fald, in e, Hristoase Dttmnezetrle, dtitnd ucenicilor Tdi slava Ta,pe li se putea; strdluceascd Si pdcdtoSilor, lumina Ta cea ur u r e a Jiitoare, pentru gdciun ile Niiscdtoarei de Dittdtorule de lumind, lavd fie. (Troparul Schimbdrii la fald)
f.)

inviat din morl| cu Dartea pe ntoarte cdlcdnd, Si e lo r d in morminte viald

(Troparuli nvierii D omnului)

'i) f 25decembrie a)Botezul Domnului 2) t 6 august b)Tdierea imprejur 3) t 2 februarie c)Nagterea Domnului 4) t 1ianuarie d)InSlfarea Cruci Sfintei laFa{i 5) t 14septembrie e)^Schimbarea f) IntAmpinarea Domnului 6) t 6 ianuarie 7) f 7 ianuarie B) t Bseptembrie pentru 6.Precizeazd impoftanla acestor sdrbdtori cregtini.

trl

.''^11:\!i,!,i!+u-

9[ecturd

Lainceput. cregtinii Patimile comemorau 9iinvierea sub de,,Pagti', indicarea ^Domnuluinumirea p5(i iarpentru separatd doud Invieril". aveau denumiri: Crucii" ,,Pagtile Serbarea doud sesdvArgeadoud celor in ,,Pagtile 9i feluri: cupost cealaltd bucurie. una cu Aceste serbiriaudusla neinfelegeri cregtinii doud primelor intre hei 9i secole ceea privegte 9imodul in ce data serbirii Pa$tilor, ales Pagtile mai ci cregtinilor coincidea celiudaic. cu precise pentru serbdrii Bisericainldturat a aceste neajunsuri, reguli fixdnd data Pagtilor cregtinilor, laprimul (325). sinod ecumenic Niceea Atunci hotdrAtPagtileseserbeze dela s-a ca sa in: 1.prima duminicd; 2.dupd plinS; lund 3.dupd echinoctiu deprimavard; 4.dupd Pagtile evreilor, vacoincide dacd cuPagtile evreiesc.

viala trebuie narcheze noastrd, o insuflefeascd,infldcdreze sd sd sd credin,ta noastrd in ,,sdrbdtoile gi gibund. bunittdtlile viitoaresdnepdzeascd dispozilie intr-o evlavioasd petrecen pdcat Totugi, adeseoi le noi in giinrisipire, inima aldturi necredinciogi, pentru cu rece, primirea pe de adeseoi pregetili deloc narilor milostivii persoana o care Dumnezeu ddin nile evenimentulsau pecare prdznuim." (T. Spidlik, alitatea Sprfu rdsdritului vot. cregtin. tl1

4"osmanfu

Intemeierea Bisericii Crestine. R&sp6ndirea creqtinismului


a&g19@ei. La ^ -..MAntuitorul heryarea laceruri, mirturisit nupeste timp Sa le-a ci mult Dumnezeu Tatal va[imlqpg_.1lgjhulrSfanf. le Dupd ziledelaacest zece eveniment, Apostolii stdteau impreund deodati, fdcut vuiet, de cdnd, ca ,,s-a un suflare vAnt vine gi de ce repede,a umplut casa gedeau $ili toatd unde ei. s-au ardtat impS(ite cadefocAiaugezut fiecare ei.gi s-au pe limbi dintre umpluttofide Sfdnfgiau Duh inceput vorbeascd limbi, precum sd inalte Ie dddea Duhulgrdi." lor (Fapte 2-4). eraacest alvorbirii a 2, Cun dar in limbi? FiecareApostol o singurd Tn vorbea pe datd, limba cafe $tta, o oar ceicare ascultau, erau popoare il degi din diferite, limbi cu diferite, fiecare ilinfelegea pelimba lui. primirea Dupd Duhului Sfdntin delimbi foc, chip de Sf6ntulApostol Pehu, era mai vArstdciruia revenea care cel in gi ii deseori sarcina a oe vorbi dintAi plin cel mullimilor, decuraj, inceput predice gi a s5 iudeilor prozelililor in lerusalim ocazia praznicului aflali cu Cincizecimii. Elle-a puterile, vorbit giintelepciunea Cel a fost despre minunile luilisus, care omoret, Care inviat, indl{at ceruri aimplinit dar a gi S-a la fdgaduinla a de revirsa deasuprapeDuhul lor Sfdnt InvSliturile pecare primise sale, le delaDomnul Hristos,fdcut atunci, dtrpi lisus au ca lrsi imediat nrerlici, m.ii.Oe-oamen*'a-selolezeimum Treimi sdintre gi eleSfintei astfel cei dintAi Biserica in cregtind, care cea crede Hristos Ftual lui in ca Dumnezeu. gi Deatunci pdnd Sfdntul azi, Botez ram a in ajCSlrygevgglE_dupd cuvintelelisus lui Hristos, a spus: nu Care ,,De sevanagte cineva apdgidinDuh, vaputea in impdr5lia din nu intra lui (loan Dumnezeu" 3,5). Astfel, treimiideoameni cei botezati la lerusalim,format atunci au pjima ere$tini comuniiafe miezul Bisericii crestine. li s-au Lor addugat mai t6ziumii9imiideallicregtini, acegtia plecat Tn cdci au apoi locurile de unde erau, ducAnd eicuvAntul cu EvanghelieiHristos vestinduJ lui gi 9i altora. lerusalim, in numdrul cecredeau Hristos totmai celor in eri mare, aga launmoment Apostolii aumaiputut faJd cd, dat, nu face comunitdfii maride cregtini. aceea, De au-hiplg0l-.iaple-diac0ni, ca ajutdtori. SfinJireacadiaconia prin lor fostfdcutd punerea mdinilorApostolilor pesre capetele lorgiprin rugdciune.scurttimp aceste La dupd alegeri, mai-marii gi evrejlor ceinecredinciogi auinceput prigoneascd, gtefan si-i SfAntul pentru fiind chiarucis cupietre credinta lui. pa(i in multe ate pentru tumii aaspandffi (ca Totalitatea care celor cred lisus in Hristos DumnezeuOm si adevarat) indiferent nationalitate, sunt de care botezatiin numele Tatdlui gi al Fiului al Sfdntului 9i caresunt gi Duh intr-ocontinua legiturd cu prin Dumnezeu harulSfdntului impartagit Sfintele prin Duh gi Taine celelalte sinte, lucriri sdvdrgite preoli, de incepAnd timpulApostolilor din gi pdnd sfdrgitul la veacurilor, formeazd institutia divino-umand, numitd Bisericd.

prozelit - pigAn convertit la iudaism. pogordre - cobordre. t'dldtorie misionard - cdlatorie cu scopul de a predica invdJitura cre$tind qi a hirotoni preoli pentru fiecare comunitate intemeiatS. convertire - (aici) a-gi schimba opiniile, convingerilereligioase.

40

A Apncap
pe 1.Descrie scurt momentul PogorAriiSfAntului Duh asupra Apostolilor. 2.De eranecesar SfinliiApostoli intdrili putere Sus? ce ca sdfie cu de

__-i_.ri (ftg[in{i/
I PogorArea Duhului Sfant este

prin cregtinii primi comemorate de Bisericd la 3.ldentificdimaginile maijos pot in de modalitdlile care harulSfdntului Duh. cincizeci de zile dupd invierea
MAntuitorului. r Cincizecimea este ziua de na$tere Bisericii Cregtine. a ) Biserica esteinstitulia divinoumand formatd din totalitatea celor care suntbotezali in numele Sfintei Treimi.

legitura
facedecat alluiH

#i.t"r c.i I
Duhul t, Care este: Biserici.

Prin lucrarea misionari a Sfinlilor Apostoli gi a urmagilor acestora.episcopi.preoti $i diaconi, cregtinismul rispdndit s-a in multepdr{ialelumii.

Cregtinismul romdnesc a adoptat pentru sdrbdtoarea 4. Explicd rugdciunea lmpdrate celesc, perspectiva din noliunilor aflate Pogordrii Sfbntu i Duh. doud lu inlec{ie. denumiri: Impdrate ceresc, Mengiietorule, uladev Duh drului, pretutindenea Cin c ile c ime , Care de 1a giDdtdtoruleviald, gi egtigitoateplinegti, le Vistierulbundtdlilor de vino sirbdtoarea evreiascd care a gimentuie$te, coinciscu acestmomentcregtin. Te sdldsluiegte noigine intru curdt,tegte intinarea detoatd Bunule,suf Ienoastre. Iete E v re ii c o me mo ra u a t u n c i primirea Tablelor Legii de cdtre 5. De este ce important sdprimim Sf6nt? Duhul Moise pe Muntele Sinai,printr-un

6. De este ce important rugdm si ne Duhului SfAnt?

festiv1a Ierusalim, care la


evrei din toate pd4ile

lumii. prezentatconfinutul 7, Precizeaza cuvAntului sensul Blserlcii in lecliei. Rusalii, de la sdrbitoarea roman[ ziua ,.Rosalia", pomenirii prin este L Men[ioneazd modalitd{ile care rdspAndit intdrit cregtinismulmorfilor prdznuiti in timpul cAnd 9i inzilele noastre. infloreau trandafirii qi care avea loc cam in acelagitimp cu a comemoririi PogorArii Sfhntului Duh.

qfultt{s

.. , qgcturd " -.'-.- ..-u'


"ll' -

Despre activitatea misionariSfin!ilor a Apostoli I Apostolul fiulluiZevedeu, /acob, arimas lerusalima predicat in pdnd cuvAntul Domnului ce,injurul anului 9i 6'1, fostarestat conducdtorul deatunci nedorind selepede credinfa a fostaruncat pe a de roman gi, sd de lui, de aripa templuluigicupietre, ucis I SfAntulApostol care primitoin peMaica /oan, a grijd gielinlerusalim lamoartea Domnului, pAni ardmas ei. ^ anul a luat parte SinodulApostolic In 50 la dinlerusalim s-au unele unde luat hotdrdri importante cejdintaj oenhu cregtini.Apoi, apredicat cuvdntul Domnului Asia prin giaintemeiatin multe mai oragedeacolo importante, Biserici precum din patmos. cea Efes.Amuritin timpulimpdratuluiTraian, peinsula fiind exjl in ,Pefruapredicatiudeilorimp16gtia{iinPont,Galatia,Bitinia,CapadociagiAsia, I Saul, mare prigonitorcregtinilor, din al convertitchip in minunat cdtre de Hristos credinta primegte Ia cregtind, numele Pavel devine dinceimaimari de unul Aposloli prin cregtini.cdlStorit foarte A 9i multe gia intemeiat lari multe Bisericicregtine. impreuni SfAniulApostoliretru, Roma moarte inanul67, prin cu amurit la martirica. ) Despre actlvitatea celorlalli Apostoli dinTradilia afldm bisericeascS. aumers, Peunde fiecare eia dintre predicat Evanghelia Hristos, multi lui iar dinhe oamenii acele din locuri incregtinau primeau pdrinte se ca 9i-l peApostolul L-a duhovnicesc care aratat peHristos. Apostolii intemeiai lor Astfel, au multgBiserici cregtine locale cucare rdmAneau ?n legdturd, demulte prin ori intermediulscrisorilor. :. Tona, spusele dyoV tradi{iei, (spre a luat pa(ilor; evanghelizare) Andrel, Scytia; Asia, 9i-a /oan, unde lara petfecuttoatepAndmuritin viata a Efes.

4"omamfummqs
Risp6ndirea cregtinismului pe
teritoriul tirii noastre.

SfAntul Apostol Andrei


l Invetetura Mantuitorului Hristosfost lisus a rdspdnditdtimpuriu pe de teritoriul Dundre Marea dintre Neagrd (Scythia Minor). bogata Din 9i paveldesfdguratd activitate misionarb Sf6ntului a Apostol printre pdgdne, neamurile relatatd Sfdnta in Scripturi, reiese provinciile cd romane dundrene fost pavel. sud au evanghelizate deSfAntulApostol Din

Epistola SfeilutuiApotu

pUl{_glzl_ luvg4ll_.lg_Durnrczeu. C

relg!e!9_!l_9q!l_au

tqloriul-0a.nubiAlg-Pontic siSfAntut apredicat Apostot Decr,qarte Filip. Mdnluilorului. Apostoli Sfintii Andrei Filip. precum de ucenici si si ai ApQstollqyg11lldus rii. ,^. C6nd Dacia fostcuceritd lglg!{r(grgi a Oe transformatd in provincie romand, aufost aici aduStoloniiti)in pirJile din toate lumii: Siria, AsiaMic5, Peninsula din din Balcanica. aceste Cum teritorii fuseserd incregtinate Sfinlii deja de Apostoli, dintre mulli acegti colonigti efau cregtini. Deasemenea, paza pentru militard, 9iimpara{ii j_au Traian care urmat adus Dacia au in unitdfi militare numite legiuni (legiunea a Xlll_a laApulum lulia), (Alba legiunea ,,Gemina" aV-a,,Macedonica', Iapotaissa (Turda). dintre Mulli acegti soldati cregtini. erau insecolulllllea, al cAnd aufostinregistrafi martiri lirii noastre, primii ai prinlre erau multi ei 9i soldatiromani. :^ - ^ ..2:\ Pdnd anu(271) a durat in cdt stdpAnirea in Dacia, au romand aici ginegustori, venit fie dinAsia, Grecia; fiedin multidintre acegtia,la rAndul lor, contribuit au lardspAndirea cregtinismuluiin noastri !ara Dovqd!-ca-noLam sripAnirir ,omane fost incresiinali dintimprrl incd n -.- este faptul multe cd cuvinte bazd vocabularul sunt de djn religios de origine latind: blserni(basilica); Dumnezeu (Domine Deus); F/oni (Floralia, o sdrbdtoare primdvard de lapdgAnicregfln (christianus); a ); (inclinare\; inchlna cruce(crux-crucem) De asemenea, etc. in Rugdciunea laiilA/oslru+i slnboly!-dp_ctplllfii multe in foarte dintre sunt latini. _ cuvinte deorigine Dacia Ponticd, provincie viitoarea romand Scythia (Dobrogea il Minor deazi), dupd consemneazd deseamd cum celmai istoric primele din )JloU ys^ati, episcopul Eusebiu Cezaree de d,s_a l,T bucurat activitatea de misionari SfAntului a Andrei, apostolul Miintuitorului. in timpul activitblii sale,dup6cum relateazd carleaFaptele pavet AppstollgLa$acum Sf6ntut aufdcut Apostot 9iceitatliApGi6ili SfAntulApostol a rdspAndit Andrei invdldturile MAntuitorului, a a botezat, intemeiat biserici, a hirotonit preoli episcopi, gidiaconicetetile pe in de t6rmurile Pontului Euxin.
----

AducereamoattelorSfantului
Apostol Aldrei la lati, I

Dacia Ponticd - teritoriul dintre Dundreqi PontulEuxin. misionar - persoand(de obicei cdlugdr sau preot) ffimisa sa rdspdndeascd cregtinismul lari in cu altdreligie dominantd. mis io n a ris m - a c t iv i t a t e desfEguratd un misionar. de Pontul Euxin -Marea Neagrd. colonist - persoarrd adusddintr-un sau dintr-o lard pe ua Jinut teritoriu strdin. Iegiune - unitatede bazi a armatei romane avdnd un efectiv intre 4200-6000de oameni. snr4$ - Ostag.

Cregtinismul romAnesc este deorigine apostolicd. invilHtura creqtinf; a fost cunoscutdin Dacia incd din primeletrei secoledupdHristos, fi indadusd coloni5ti. de militarigi negustori. i n c r e g t i n a re ap o p o ru l u i romdns-aficut odatdcu formarea lui, in timp, prin convertiri i n d i v i d u a l e, qi nu dintr-odati,printr-un eveniment istoric, cum s-a intAmplat la celelalte popoare creqtine din Apus. De asemenea, poporul romdn este singurul popor de origine latind care impus in qi s-a s-apdstrat Ortodoxia.
(rd

Acest eslesustinut o consemnare fapt pdstratd Srnaxaru/ de in Bisericii Constantinopolitane, caremefioneazd Sf6ntul Apostol cd Andrei hirotonit episcop Odyssos a ca la (Varna azi) ucenicul de pe sdu pe Amplia, careBiserica Ortodoxdprdznuiegte il in fiecare Ia 31 an vedea astdzi numele in pdstrate haditie teritoriul locurilor pe de 9i Dobrogei: SfAntului giazi Andrei", existente in hotarul ,,pegtera comunei /,/^l^ -' loan Corvin, sudul in Dobrogei, SfAntului Andrei", 91 "z dar ,,pArdiagul superstitii denoaptea Andrei. legate Sf. Existd colindecrealii folclorice 9i dobrogene intdresc care prezenlei mdrturiile SfAntului Andrei lara in noastrd. Dupd a predicatcetafile Scythia (Dobrogea ce in din Minor deazi), patras, Sfdntul Andrei indreptat sud, s-a spre ajungAndoragul in in Grecia, a murit martir, rdstignitcapul jos peo cruce unde ca fiind cu in in formi X,cdreia spus,,Crucea de is-a SfdntuluiAndrei".

ot*o [!l'f, u,m d a i d isto r, rd''i# il ii e n e rie ;iff*n!,/,;t;';t f^

A Amffi*rm
1.Precizeazd derdspAndire ciile acregtinismuluiin Dacia: a)inaintecucerirea romani; de decdtre b)dupd cucerirea romani anul (dupd 106). decdtre 2.Realizeazd corespondenla termenii origine intre de latind, cotoana din A gi cuvintelelimba din romAnS, din coloana B, a)pecaum 1.a crede b)basilica 2.pecat c)credere 3.florii d)floralia 4.bisericd e)christianus 5.a seruga f)altare 6.altar g)rogare 7.cregtin 3. Alcdtuiegte in care folosegti untext sa termenii limba in romdnd menlionafi laexerciliul 2.

O p a r t e d i n te ri to ri u l RomAnieide astdzia fost vizitat, pdstorit gi evanghelizatacum doud mii de ani de unul dinne ucenicii Mdntuitorului, Sfintul Ap o s t o l An d re i . n u mi r q i Apostolul romdnilor

4. Prezintd prezenta dovezi atest6 care SfAntului Apostol Andrei in Scythia Minor(Dobrogea dupd deazi), urmitoarele criterii: a)literare; b)toponime, hidronime; c)crea!ii folclorice. 5.Discutd profesorul religie colegii despre gi cu de tii modalitdti concrete prin carenoi romAnii putem contrrbui pastrarea la identitdtii cregtinismului romAnesc.

Crtedrali din Patras. unde seafli

giepigrafice explice aceea noua prin de arheologice se cd invdldturd cregtini considerate era ,,Lipsa mdrturii in statul roman religie nepermisd.aceea, De nu-$i cregtinij ridicau monumente ca sd nu-gi pentru atragd primii represiunea autoritetilor stat. maiadauge faptul de Se cd cregtini recrutau ales se mai dintre oamenii 9i posibilitatearidice seraci, nuaveau care sd asemenea monumente. Inexistenta astfel mdrturii putea unor de s-ar populafii explica dindistrugereadeunele fie lor migratoare,prin fie nedescopeiirea inprezent. lorpAnd invdidtura cregtind mirturisitd adepfi prin era de izolali nuaufostconvertili noua care la invSldturd misionari oficiaii, din iniliativa autoritdti unei superioare, predicd laomlaom,mai prin ciprin de ales preoli cregtini dinsudul sau venili DunSrii. altecuvinte, n-au popoarele Cu strimogii nogtri primit cregtinismul aga il vorprimi tdrziu oficial, cum mai slave invecinate, acceptat ..." treptat cil-au (Pr, dr. prof. Mircea Picurariu, Bisericii /storla Ortodoxe Romdne\

primul SfAntul Apostol Andrei, ucenicii Domnului dinhe Hristos, ndscut Betsaida, depemalul s-a in or5gel lacului Ghenizaret, fiulluilona Galileea fratele Pehu. fiind din lui lnainte a fiApostol Domnului, de al SfAntul 9i Andrei fostucenic Sf6ntului Botezitorul. a al loan Auzind,doua dupd pe a zi Botezul lisus lordan, dascdlul lui in (in ce siu loan zicAnd timp arita degetul lisus): l\ilielulDumnezeu,ceridicd catul cu cdtre pi lui Cel lumii" ,.lati (loan , 29), pe "Am pe 1 SfdntulAndreilisatpeloan L-aurmat Hristos, l-a zicAnd fratelui Petru: gdsit Mesia, sdu $i (loan ). care lalcuiegte se Hristos," 1,41 $iastfel, tras pePetru dragosteaHristos. aceea, l-a 9i spre lui De Sfdntului giApostolul,,celintdichemat'al Andreiisemaispune Domnului, Dinzilele acelea, 9iceilalti ca Apostoli, SfAntul Andrei urmat a pe ltlantuitorului, insotindu-L drumurile Jdrii giaddpAndu-seizvorul pe Sfinte din nesecat dumnezeiegtilor al descoperiri care aducea le MAntuitorul. Afost manor faptelor minunate s-a sdv6rgite Domnul, imp6rtdgit cuvAntul de din dumnezeiesc ddtdtor vialdal de credinlei noiintemeiate Hristos maipresus toate, vdzut celei de de pl6ns a Patimile Domnului, a Moartea Lui 9i, pentru gis-a noi intdritcredin!5. invierir. in inziua

Balada Peglera Sfdntului Andrei pe Dar se-nchina, nu ,,Colo grindei C16ng alunei de Nici cruce-gi fdcea... Vdl a(5rei, de La schitu tei, din Sf6ntd mdndstire, Crucea luiAndrei. Loc tdinuire, de Traian venea, cd gedea, tei Sepitegte-n laslujbi $i Casa luiAndrei ... Slujba asculta Delaschitin sus, $iingenunchea, Crucea lisus, lui Cruce nu-gifdcea Delacruce-n tei se-nchina $inu Casa luiAndrei Pe murg cSlSrea Laschitu tei, din lua $icalea-9i Crucea luiAndrei. Lacetatea lui Cine cd-mivenea Atrofeului ... larSAnt'Andrei $idescdleca? Venea Decebal Sub crucea tei, din pe-un grindei, CSlare cal, Schituldin Sfinliici-igdsea Seroagd mereu Cueicd-mivorbea, La Dumnezeu." bun'

(Sfinli gi p.110-111) romdni apdrdtorilegiistrdmogegti, ai

45

5"mmunnmpvnrydWfi
nu ,in afara sfuj\efor cBiserbii e4istdscardcd.tre cer.,,facd Siseriraar frqtdreafin istoric,istoria nu ar mai aveaoamrni in Sisericd cdeq$ti. eepustiuarJi spatiu[ facdn-arfipunctat de affr "lPetreJupa) brsenicr "" ". i :

Cregtinul ac,aci gi in biserici


Fiecare noinenagtem dintre gitrdim intr-ofamilie. Familia cre$tine esle Acest ,,Dj5Q!Ea_ft-9!eta". tucru arat6 de insemnatd cdt este ryTilA lamttta, cregtinului.pOni ajungem casa Aici, sd Iagcoald labisericd, sau unde dascilul preotul invafi fimbuni, sau ne sd cuminli, ascultdtori, deci morali, fiecare pe dintre ii avem pdrintii trupesti. audatoria noi noqhi Ei sd-giingrijeascd creascd cu-dEgos-te sd-i copiii, invele de frica 9i s5-9i Dumnezeu,lefiemodele urmat, viala, sd prin de gi faptele credinJa gi lor, sd-i conducd lamAntuire. prima Agadar, datorie acreglinului, cap6rinte, dea-iajuta copiii pe este luis6-L pe cunoascd Hristos, devenind fii credinciosi astfel ai Bisericii. parinliitrebuie Apoi invete sd-i bundtatea, milostenia. binele. Copiii.rdndul lrebuie asculte parinlii sd-i la lor, sd de lorgi cinsteascd. C Ascultarea pirinli preinchipuie de ascultarea Dumnezeu, de iar rugdciunile hebuie lefacicopiii pecare pentru s6 pirinli, preinchipuie gi pregdtesc rugdciunea din Bisericd. CSsg uegtinului pista pecare pleacd relaliile afara este p de el in din De comfrqtamenhrl dinintprinnrl ' familiei. aceea, famjliei nao carte esle 7 Dumnezeu. Eleste cesfinlegte Cel dragostea membrii este dintre ei, adeviratul invd!5tor desdvbigegte care eluca{ia acasd. de Hristos este incelrutu!viefii cre$ling orinTaina Botezului; prin inceputulfamiliei,Tainq oarmar atespecpquELveilice, prinpocdinld viatd gi "un*,*_ cregtinut0 inprimulrand pe care tnvala din familie. -curara, prin ce acast, harul Duhului Sf6nt, continu6 in ? Ceea se incepe credinciogilor. este mina Biserica lu 9U9tfgg,-,09ree-Eei!gk noastrd, ocrotitoarea impotriva vrfjmagilor, gi sfinlitoarea curd{itoarea noastrd, f6ri decare ne-am putea nu mantui. aceea, cregtin obligalia De orice are deaorespecta aparticipain activ viata gide mod la ei. prin Cregtinul, laqSfAnlglg.Eotez, fiu9islujitor Bisericii devine al lui .. rinsros. aceea, numai preotulare deasluii Dumnezeu ue nu datoria lui in bisericd, fiecare noi. cigi dintre Astfel, participd modconstant slujbele biserici, cregtinul in la din conlucrdnd preotul sdvArgirea cu la diferitelor de cult prin acte rdspunsurile aldturi corul date de bisericii cursul in sluibei. aducerea oe ofrande SfAntul aprinderea la Altar, lum6n6rilor, rostiiea Srmbo/u/ur de credinfietc..
morali - cinstiJi; buni; drepli. ofrande - jertfe;contribulii; ficute bisericii.

in *_tllllpentrucdmodi+siyIRgTi:f:gstareacase:e;FS ggcretqlg; famtie dedi-egin@Ej intr-o t utorutui I

veni biserice, aicillvaintAlni Hristos la ceci pe Dumnezeu. Eltrebuie si-gi cureteasci prin sufletul rugdciune, pocdinfi, pdcate. infrAnare la de Pentru nefolosi sfintele a de slujbe, bine fiecare este ca dintre sd noi venim la inceput, de inainte a se bateclopotul toaca de gi pentru _ inceperea slujbei. asemenea, suntem De datori fiecare arAmane de oane lasfArgitul pentruneputea pe slujbei, a bucura deplin roadele de ei.

9le?!nutt@naintedea

46

Participarea credinciogilor la slujbele Bisericii dreptscop are pel6nqd dobAndirea divin preqdtirea harului necesar mdntuirii. aceea, De cregtinul trebuie sepregdteascd si Siinlgftffirtf.f , _milal4uizice, fiecare dintre suntem noi datori ne informdm sd despre simbolistica

rittglllLegqscqglgsllElg.

Apncafi

Respectul 9i educaJiadin familiesevddin comportamentul din societate.

in Bisericd trebuie sd ne comportim ca gi cum amfi in fap lui Dumnezeu.

te t,aqa y' /a

2.incercuiegte enunturile exprimd mai care cele bune mijloace folosite de pentru educa a-$i cre$tinegte copii: Plqti (gl4i invafd cuvAntul luiDumnezeu; cerconsecvent. cuasprime, indeplineascd sd-gi datoriile; @)le ofera model adevarata cre$tine; un de viale @le d)seimplici putin formarea foarte in duhovniceasci acopiilor; e)nu Tndeamnd ii sdmeargd labisericd. 3. Enumerd Sfintele aleBisericii precizeazd sunt Taine care efectele 9i fiecdreia cregtinilor. asupra 4. Organizeazdcolegii o discutie privind cu tdi pentru motivele care mergembisericd. neglija la Nu urmdtoarele aspecte, arputea ti care sd sepotriveasca: . Md inchinicoane; la . Merg biserice la doarcAndun am necaz; . l\45 pentru 9ipentru oameni; rog mine alli . Stau vorbd prietenul de cu meu/prietenaX mea; . Imi semnul Cruci; fac Sflntei . Md plimb dintr-un inaitul: loc )< . Privesc meu injurul sivdd sunt cum imbrdcatioamenii; X . Ascult aten{ie cu slujba. 5.latd cAteva incare situalii preotul/pdrintele tepoate duhovnic ajuta: . secauli rdspuns pecare laintrebdrile [i lepui legdturd in cu sensul existenlei pepdm6nt; omului . si reio hotirdre teafli dificultate; c6nd in . sdapreciezi cregtine virtutile (dragostea, b16ndefea, bundtatea . sdalegi lecturile mai cele potrivite formarea pentru taspirituald; . sdili redobdndegti senetatea; . sdlupti pacatele. cu gialte Enumera situalii. 6. Ddexemple comportamente de neadecvate in cadrul familiei in 9i spaliul bisericii.
elc.);

";

{ Expresia anide ,,cei$apte acasd' vrea arate deimportantd si cAt este primiti educatia incadrul familiei.

eiSeruCegr lo Foauructe

cu Sf6nta lrSd ascultdm evlavie in fiecare gi duminicd lLiturghie sdrbdtoare. >Sd[inem posturile peste toate de an. >Sd pe cinstimslujitorii bisericegt,. |SA nespovedimsdneimpdrt5gim 9i posrurr in fiecare dintre patru cele maride peste sau,daci nu an, putem, putin dati pe an,in cel o postul Sfintelor Pasti. +Se ne rugem pentru ocArmuitorii noghi. +Sd linemposturile carele-ar pe orAndui episcopul mitropoliful sau locului, vreme primejdii, boli in de de sau necazuri, de |Se nucitim cd4ile ereticilor. rSi nu inskdindm, sd folosim nici spre scopuri strdine, lucrurile ospete db sau

*sSezice uncopil ajuta tatdl laimpachetatul ldzi bunuri apoi pus letransporte ci pe sdu il gi unor cu era sd la oarecare distanfd ledepozita, unde Cineva trecea acolo, zisecopilului: crezi e prea raoa care pe Ti grea ,,Nu cd aceasta?"copilulrdspunse:,,Tatagtiecatpoteuduceginumdincarcdmaimult.Doarmd (Antonie PlSmddealA, noilatexte p.351) Tdlcuiri vechi, Un pleaci tatd impreund cucopilul sdseplimbe o pddure. pesub mdr copilul ,,Tatd, sdu spre Trec un 9i cere: dd-mi mte mdr." tatdl culege mdr i-ld5.lvlerg departe copilul ofloare un gi 9i un mai gi $i vede irumoasi. spune: $i "Tatd, 9ieuuna florile vreau gitat6l ofloare din acelea". rupe gi frumoasdi-odd. Maiincolo, copilul untu1g vede cu fructerogii, ahdgitoare, foarte gicere: dd-mi din ,,Tatd, gimie fructele acelea $itatSlii ro9ii". raspunde:,,Nu, aceitea nupot [i1e sd dau". copilul incepe plAnga, sd fiindcd fructele erau rogii frumoase, binuia gile $i gustoase. $i pEnge. inlelege cep6nd Nu de acums-au detoate, acest-e rogii serefuzd. intoarce i dat dar fructe i Se acasd nemullumit TatSl poate de 9iintristat. nui-aexplicat cenui-asatisficut dorinfa. prea casdinfeleagd. vafi Era mic incercat, copilul inleles a mers departe, dar n-a maj dorindu-gi p"entru erau fructele agacumerau, iogii, 9i cd Trum0ase, Tatdl diduse fructe, nu-i pentru erau acele cd otrdvitoare, cecopilul nugtia, nuinlelegea, ceea nici nici notiunea incd flindu-i necunoscutd. (Antonie Pldmide TAlcuiri la texte ald, p. noi vechi, 312\

S"smnnmag@@
,,Q)ene iu6im unu[ pe a[tu[ Aumnezeu rdmdne "(I f,ragostea in noi este Lui fesdodrsitd. Ioan4,12)
.t

Cregtinul ln gcoali Ei in eocietate


Scoput noasFe vietii u: ,,giviala vegnica pe aceasta este:sd Te cunoasc? Tinesingurul, adevdratul gipe Hristos Care pe Dumnezeu lisus (loan 3). L-aitrimis." 17, Iarcasiputem atinge acest Dumnezeu datposibilitdfi scop, ne-a nenumirate:fanitieil in putem pe prin pbrinlilor cunoagte Hristos dragosteacredinla nogtri; in 9i prin Br.senbii, preotul pdrintele sau duhovnic predicd care cuvAntul Evangheliei arunci sdmdnp buniin sufletele cea noastre;socletate, in il 9i putem pe pe cunoa$te Hristos datoriti minunilor care facecunoiprin le oameni, mai prin dar ales modelele viafd de duhovniceascd cregtini aleunor pe iivedemiurulnostru. care in Dar, afard toate in de pe acestea, il poate omul descoperi Hristos in gcoali:invdldtoriigi profesoriisunt fdclii care canigte pe Dumnezeu l6sat le-a casdlelumineze tinerilorcalea via[a cdtre vegnicS. Mantuitorula insugi spus Apostolilor ,,A9a lumineze Sii: sd lumina voashd inaintea oamenilor,ei, ca pe vdzdnd faptelevoastre bune, sliveascd TatSlvostru ceruri." cele sd celdin (Matei Apostoliiau astfel ucenici, MAntuitorul primulsLcel primii 3,1^6). fost iar mai mare Invitetorcarea oeacestpement. existat Eltocmaipentru aceastaa printre casi neinvele venit noi, CuvdntulAdeverului:toatelumiisunt stiintele daca desarte nl seclddeqc.si tintesc cunoa$terea nu citre luiDumnezeu, qageste-itlD{a$iQIqE;unom, nici oricdt invSfatarfi poateinJelept de nu fi , pentru ,,inceputul fird harul Duhului SfAnt, ci in{elepciunii fricade este (Psalmul 10). Dumnezeu." 111, aisocietetii. pe Dar, orice casd, si reziste, ca trebuie fieconstruitl s-ldncSl?dici sd temeinic: aceea, oricine aceste aude cuvinte Mele leindeolineste ale ,,De si asemdnase-va bdrbatului inlelept a clSdit luipest6nc5. cdzut care casa A ploaia, venit au r6urile ausuflat giaubdtut casa mari, vAnturile in aceea, dar pe ean-acizut, (Matei fiindcd intemeiatd st6nc6." 7,24-25). era pe StAnca pdmAnteascd noastrd care cl5degte noastri se giviata viala ceavegnic6 este iubirea Hristos, lui credinla El,nidejdea marea milostivire de in in Lui fatd 0amenr. gQgala neinvafS^doar*i cruas.!!!lele. sd Agadar, nu n^jJnho$itim cigi 0093!g!m dolanllrngglile1tr$tle, vtnultle crsttne, deprinderile deviald viata duhovniceasce, duhovniceascd, cu atte alte cutinte]E5tr6EFn?ifi ria-._lavegnic5.prqfesedi-la-randul-laf ,qu{atoriasd rdbdarea, credinla, deinvifiturigiiubireade iubirea Dumnezeu De aceea, detoate aEtun celelalte manuale giinaintea se tuturor, scolare sfAn/p aflA gi SciptuA-cecsiNrirtilorizvorul tuturor cunogtintelor: eane invald fimbuni, gi sd cuminli ascultdtori aceasta, nearatd care inviala gi dar neeste menireasocietate:manifestdm in sd bundtatea, sfinlenia, blAnde{ea, iubirea, duc desdvdrgire, laviala care la adicd vegnic5. Cdci fibun a cregtinsocietatea triiegtiinsealnni in incare inlelegg(ea

Pictand icoan,la cercul de

?ciaeEry4gqllg.rnqg'Stuturor 0rn nostru, slllqglllapa, si. ajutorareasoFjlnireacelulafrat inl]evoi. Jurur indtferenftenAllgtqlitate, religie.educe[iqsau & via!5. conceple Adevdratul igi primegte puterea cregtin dEruiriiE!5 semeni gi de societateiubirea din fa!5 9iddruirea deDumnezeu.
49

p4cuq!l4ll9!.ceylarl:

oaminilor

Dumnezeu, a fdcut gi Care prin cerul pdmantul, negriita Sa inlelepciune, gi cunoagte liecdruiavede fiecare inimile in fdpturi ceea ce pentru nuavem noinuputem vedea, cd iubirea Creatorului l,lune nostru. esleingdduit iuqge.r1_9p!_!a-o!jrd! n! eni;dimpotrivE]G sd -.8e.

puti

tn

}. $coala se adreseazdatAt minlii, cdtgisufletului. .ts $coalaeste laboratorul unde copilul igi formeazd caracterul integru. personalitate icd. o putem in stare seadapteze sd societdJii in care ffdieste. estelocul undecopilul D $coala invald omenia,cinstea,curajul, demnitatea, bundtatea, r6bdarea, stipdnirea de sine, intelegerea, dragostea.
o (,

fa0teie milosten ae e. Dumnezeu sdvadd oamenii doregle cd trbiesc iubire. aceea in De poruncit le-a primilor oameni, gi Eva, seinmulteascisd Adam sd 9i pbm6ntul, si formezesocietate: sunt sau stdpAneascd adicd o ,,Unde doi '18,20). heiadunali numele acolo giEuin mijlocul (Matei in Meu, sunt lor." Dindragoste grijd desocietate, a datpel\4untele tablele fald El Sinai 9i pentru fiecare respecte Legii, ca sd comunitatea Dumnezeu in care a pe oamenii. adunat toti
moanea mea

Dumnezeu."

A Apu".St
1.Comoleteazd: . Primul9i cel mai mare invdf5tor pe pdm6nta fost de

invSla Cuvdntul . ,,lnceputulinlelepciunii de este frica

printre pentru ne . Ela venit noi a

.F Sdneajutim aproapele! .F Sdfim apostoli 1uiHristos ai in mijlocul celorafla1i nevoi! in

(Psalmul , 10) 111 . Cartea Cdtilor, neinvatd Cuvdntul _, ne ajutdsd dobAndim virtulile cregtine: b16ndefea, ribdarea, pe dragostea, smerenia, nearate este etc.; care menirea omului pdmAnt: dobAndirea-. viefii 2. Explicd citatele maijos,referindu-vdroluleducatorului de la cregtin profesor) (invdtdtor, informarea elevilor: a),,Aga lumineze voastri sd lumina inaintea oamenilor, vezand caei, peDumnezeu". faptele voastre bune, slSveasca cele sd (Matei3,16). b),,De aceea, gi oricine aceste aude cuvinte Mele leindeplinegte ale asemina-se-va bdrbatuluiintelept careclddit lui stAncd.A a casa pe ploaia, venit cdzut giau au rAurile ausuflat mari, vAnturile bitut in casa aceea, ean-acdzut, pe dar fiindcd intemeiatdstanca." era (Matei7,24-25) 3. lmagineazS-li mlcmlslonar oragul care cdegti in in locuiegti. Alege-li cdteva unde iti desfSgori tinte si misiunea: familia, blocul care in locuiegti, gcoala, spitalul, de bdirAni, azilul orfelinatul, mijlocut de jurnal cSlitoriilor imaginare transport. Realizeazdscurt un al tale plan: m-am folosinduteurmdtorul Cum pregdtit misiune?; pentru de pentru hansmite Cemodalitdli folosit am a invildtura cregtinS? Ce difl cultdtj intAmpinat? am

4'Pornind latextulde de maijos, formuleazd argumente cesustin necesitatea unbun deafl cregtinsocietate. in Opara_bola cdinlmpdrd,lia spune Cerurilor seintra nu singur. zice untdndr Se cd urcasesnrdlungd lapn*t o de . g.i a la"cer cdnd ajuns acolo,bdtut uga.Raiului. e acolo?',intrebatvoce a la a ,,Cine o dulce dincolo.-,Eu', de Asprr*s" ffindrul voce increzdtor sine inpeformanta ,,Cu egti?', intrebat nou cu tare, in sa. cine l-a $i din vocea dintduntru. nimeniSunt singur. Deschideli-ni: rog". parefoafte vd rdu', rispunse ,imi ingerul pezea cdci "Cu care u$a, el en interlocutorul dinlduntru. pentru aven deschide, cit poruncd nudeschiden ie vinaici'singui, sd sd cetor fdrd "Nu-[i.pot pe aduca cineva ei,cdrora salvat cu le-au sufletele". a sd din pe $itdndrul trebuit coboare nou pdndnt. icum gtia ce are fdcut. de (Antonie PlSmddeald, noi texteuechl, T1lcuiri la p.80) 5.Numegte celpufin treipilde cuprinse inSf6nta Evanghelie acirorinvSldturd valabildin este societatea deastizi.

6.Dd exemplesitualii care dovedi: prin poti de a)in{elegerea membrii grupuluicarefaci fald de parte; din b)respectulgigrija demembrii fa!5 grupului care parte. din faci

["a- -r'O,on ! Ce narirdspundei ai Detot faci lune; ce pe prin Detotcespui sciggigrai. pilda De celaa(iidai, Cdci mereu iadsau ea spre rai, Pe nu$i sd-iindrume. o gijdtrebuie pui Ce sd lnataviald toatd, CdcigAndul scni spui care-l sau S-a inveci naiaduni dus, nu-l roadalui, $iveiculege Oriviu, moft, oi odatd. Ai spusvorbd, ta, o vorba Mergdnd gurd-n gurdt, din Vanv selsauva- sta, ntri - e i Va curd,ti va.ntina, sau Rodind pusd-n sdmAnla ea D?dragoste ure. sau

- - lJ' -

O,Om deSfdntul lanbHozevitul loan Scriiuncuv cuv scri 6nt, 6ntul s, Trdiegiviald, ta o viala Eleac eotravd; sau EUna, nunatuna; Tuveimuri, totce-al dar sen! Oricunfi-arfi, nuuita tot RdnAne-n drundeschis urmd, Cu li-otrdiegti clgtiga m vei Spre invd,tare abis, sau pe pin Oribucurii veci ea, Spre-ocard spre sau urd. pe Oripl6ns totdeauna! Aiicris cAntec, un Versultdu RamAne dupatine; lndenn bine spre spre sau rdu. Spre curd,tire desfriu, sau Ldsind inimirodul in sdu De harsaude rugine. Ardlio caleata cale, lnurmata piere; nu Ecalea hundsau erea, prdbugi va-ndlta, Va sau Vor pe merge suflete ea pace La sau.durere. O,on ! Ce rdspundei mai ai Tuveiplecadin lume; Dar ce-ai prin sau spus scns grai pilda Sau lagiprin careo dai, pe Penufti, mu$ispre iadsau rai, Mereusd-iindrume! o Decinu ! Fiicredincios! uik grijdgicuteamd Cu Sdlagi inimi, in luninos Unsemn, ungdnd, drum un frunos, pentru ne-ndoios, Cdci toate Odatd:reiseandt. da

0" smronrutrffiGpWancpmmm
,,Cdrteaned estehftreagacredtie.(artea asta e fescftisd htahttea nua i, cdnr{,oreau" sd citescin ea cupintuf fai rDunnezeu.' pot (SllntulAntonie Mare) cel

t3

Natura - darul lui Dumneeu pentru oamsnl

Dumnezeufacut le-a toate gibune Frumoase foarte: Pdmiintulca ogrddind Ce scaldalumina, se in Pomi florile, inalli, iarba, Natura salba 9i-aratd podoabe Minunatelor Ce line le Domnultoate, Spre-a omului desfatare lui lucrare. $i-a tainicd De sdspui tuegti vrei cd om, pe Sadegtepamdnt pom, un Sadegie giflori, iarba mii, lJ tr DAnd bucurie lacopii. nervv.- tMi jurul lubind natura-n meu, Eu multumesc lui DumnezeuLlh/a*g Cu-aga md darca alinta Inlumea ovrea ce sfAnta.

A Apncagi
., Si avem grija de tot ce a creatDumnezeu! s S A -I mu llu mim lur Dumnezeu pentru darul oferit ! rs Sd-L sldvim pe Dumnezeu p e n t ru a t o t p u t e rn ic i a g i Sa 2.Citegte giidentificd: atotinJelepciunea ! versetele SfAnta din Scripturddela Facere 28-37 1, c Sd-L rugdm pe Dumnezeu . binecuvdntarea Dumnezeu date de oamenilor; . beneficiile deoamenide intreaga gi creatie primite peurma darurilor lui Dumnezeu. sdocroteascd sd ne dea inlelepciuneca sd 3. Imediat crearea dupa tuturor fdpturilor, trdia omul intr-o deplind protej [m mediul inconjur5tor.

poezia 1.Citegteatenlie girispunde cu laurmitoarele cerinte: este lumiivdzute? - Cine Creatorul Dumnezeufiecare in dinhe gase ale cele - Cea creat zile creafiei? - Cum lucrurile deDumnezeu? erau create cine fost toate minunSlii? - Pentru au creale aceste pentru dacda fost ficutd de natura om, - Ce reprezintd Dumnezeu?

armonie natura. cu Animalele toate erau blAnde sesupuneau omului 9i recunosc6ndulstdpAn, pdmdntul primea ploaie la Dumnezeu ca de gi, mAngAiat potrivita. derazele soarelui, rod vremea dddea la Dupd gi cddereapdcatul in parcd strdmogesc Adam al Evei, a lui 9i pe revoltAndu-se. natura supdratom, s-a Dd exemplerevo ale de te naturii. calamitdti naturale. existente astdzi , ln slujbele Bisericii Ortodoxe gi inlume precizeazi: se cuprind o serie de cereri pnn -cine vinovattoate este de aceste calamitatt: - cum numegte se actiunea dedistrugere amediuluiinconjurator: printre altele.ii cerem lui care. din sunt continuu; - ceelementenaturd poluate pi Dumrezeu lucrurile dnregr parr i - cedatorii noi, nigte cregtini, deceea se avem ca buni fali ce d e c a re a re m n e t o i e . D u p d intdmold. fiecare cerere, ne ruglm lui
Dumnezeusdnemiluiascd. De exemplu: P re o t u l: , , Pe n t ru b u n I in t o c mire a v a z d u h u l u i , p e n t ru imb e lSu g a r e a 5.Povestegte s-adesfe$urat activitate protecliemediului cum ultima de a roadelor pimdntului qi inconjurdtor, de realizatd familia clasa sau ta. pentru vremuri pagnice, Domnului sine rugim." Cre d in c io g ii: , , Do a m n e , miluiegte." r: Totri crestinii orlodocqi din lume iqi aduc aminte in mod special de creatia lui Dumnezeu,

4.Realizeazd prin ili desene care surprinzi Tn sd modalitili care ardli grija faldde naturd felulin carepofiinfrumusela creatra Dumnezeu, lui 9i astdzi.

Deveilinemulti vreme inconjuratd cetate. s-ocuprinzis-oiei,sdnushici vreo gi ca pomii cusecurea, ei ci si te hrdnegti ei9isdnu-i din pimdnt. dobori la Copacul pecAmp eloare casdseascund6 de este om de tine (Deuteronom19) dupd intdriturS? 20,

wm[uamG
\! Completeazd demaijos:. tabelut

Sfdnta a Botezului Taini

Sfdnta Tainia Mirungerii

Sfinta Taind Spovedaniei a

Sfinta Taind impdrtiganiei a

Scrie denumirrle obiectelor mai giSfdnta de jos Taind care folosesc. la se

\l

Alcatuiegte cutitlut: untext Sfintelor pentru ,,Necesitatea Taine mAntuire,'.

aiiiit-E-riiiiir-s

wm[ummG
4^

\:

K c u L tn o r>te d e l c. u p afrrg n r entele c: p rl d tiar

a) ,, ...Drept aceea, privegheali, cd nu $tili ziua, nici ceasulciind vine Fiul Omului b) ,, ... ,tt cine esteaproapele meu... c) ,, ... Fiindcd oricinese inalyd sinese va smeri...-' pe d) ,,... Dacd nu ascultdde Moise Si deprooroci,nu vor crede nici dacd ar inyia cineva din morli..."
\9 \-.

Pe bazaconlinutululPildei Samarineunu/ui milctstit,; a) Identificd cuvintele lipsesc poezia rnaiios: care din de
Astflel,un om ce cdzuse Intre cei mai rdi Moft aproapese vizuse, Fdrd haine gi dinari.

Un invitdtor de Iadngd Iisusa venit Intreb6ndu-L, spre-a-n!elege, Cinetrebuie iubit; Cineesteal sdu
Ce trebuie ocrotit, Spre-a-afla prin bunitate, Viaja frrd de sfhrqit. Spre-a-nlelege de fajd cei Adevdrul de-nvd{at, Iisus le-a spuso

Un

venea cale, Peste pe rdni gi,cu gribire,

$l

l-a pus

Dupd el, qi un Fiecare, cu-alesale, Pe-acel l-a ocolit. om Mila, omul qi-a aflat-o La un cdlitor de-alt neam; Cdci viala lui a salvat-o Acel bun

La casa oaspeJi dus, de l-a Gazdei dAndu-i mullumire.

$i ei mult s-aubucurat.

b) Rispundela urmatoarele intrebiri: . Tu, cum gtii ce s-a-ntAmplat, Spunece ai inv6!at: Preotul 9i acel levit In ce Lege au trdit? . Untdelemnul gi-acelvin Ce-nseamnd pentru cregtin? Ce inseamndgazdabund? Dar casade oaspe{iplind?

Pomindde 1aCuvdntuldin SfantaScripturd: ,,Deaccea voi fi1i gataci in ceasul ir.r 9i carenu gdndili,Fiul omului va veni", alcrtuiegtc sourttext il.rcaresa ar-dli un cum se pr..egdte$te adevdratul cre$tin pentruintdmpi'rarea Hristos,Mirele Bisericii. lui

56

wm[ummG
Sfinfrea
Transcrieqi completeazd spa{iilelibere cu informaliile potrivite din parantez5. (comentoreazii, domneSti, popastu'i, persoane duntinica, sfinte, fixd, schimbdtoare) Silbdtorile cregtine acele din anin care sunt zile Biserica ............... evenimente istoria din
mAntuiriisau .................. Sirbdtorilededicate Domnului nostruIisusHristossemai numesc sdrbitori ........in funcqie datastabilitain calendar, se pot grupaastfel:sdrbdtori de ele domneqti datd.............. sdrbitoridomnegti datd.............. cu cu . Sdrbdtoarea sdptdmAnald a ;i pentru cre;tinilorcstc... .......Aceste sunt . zile cre$tini.............................. duhovnicegti.

t2 \-

a) Realizeazi corespondenla sdrbdtoriledonmeSti coloana qi datele calendaristice, inlte din A 1or din coloana B.

@
\a.terea Domnul BLriezul Domnului ln[3llrprr],r:ea Dorrnuiur

Schimbar.'a Faqd la l n a l l a re a l n l e rL rucl Sl

e o o @ o o @ @ o c

@
6 ianuarie I tebruarie 6 ausust l-l septembrie 25 decembrie

b) Realizeazd corespondenta sdrbdtoriledomneSti coloana gi denumirile ntre din populare A din coloana B.

rT) @ Ispas BotezulDomnului /;\ @ Pagte rJ Crdciun lntrareaDonmuluiin Iemsalim @ @ Rusalii


Naqterea Domnului
tnVIclca uolnnulut

Pogordrea Duhului Sfdnt


l lllllh e a lJo tn n u llll la cer

o e o
@
/l \v

Epifanie Florii

[ 3 Alcatuieite un text de maximum 10 rAnduriin care si prezin{i modalitSlilede celebrarea unei v sdbdtoricre$tine.specificezonei in care locuiegti.D5 un titlu potrivit.

5/

wmtummG
Biserica in e veacurl
\/

N{en!ioneazd urrnitoarele aspecte referitoare Intemeierea 1a BisericiiCreqtine. a) momentul intemeierii Bisericii Cregtine b) locu1 c) perioada d) nunele Apostolului care i-a botezatpe primii creqtini e) numdrul aproximativ al primilor membri ai Bisericii dtn zita Cincizecimii

Citeqte textul de mai jos qi rdspunde umrdtoarelor cerin{e.


Dupd Invierea Sa din mo4i Domnul nostru Iisus Hristos a zis Apostolilor sdi: ,,MergAnd, inviJa{i toate neamurilebotezdndule in numeleTatdlui 9i al Fiului qi al Sfbntului Duh, invd{dndu-le sdpdzeascd toatecatev-am poruncitvou6..."(Matei 28, 19-28) a) Identificd indemnul dat Apostolilor de MAntuitorul Iisus Hristos.

b) Scrie numeleApostolului carea fost numit ,,Apostolul romAnilor".

c) Menlioneazdnumeleprimul diacon ales de Apostoli pentru a-i ajuta in activitatealor misionari.

d) Scrienumelecelor doi Apostoli careau alut o moartemarliricdqi sunt sdrbdtoriJi aceeaqi pe in zr, 29 iunie.

e) Precizeazd ce a constatactivitatea in misionard Apostolilor. a

un despre activitdli 0 Alcetuiegte text cu titlul ,,Mici misionariai lui Hristos"in caresdvorbegti nrisionare Dotfi realizate elevi. ce de

,t-\
")
-\l

t;)
S?Hb.Ebfe 9l vlafi cregttni
Ptrmind de la citatelebiblice de mai jos, alcituieqteportretul unui bun cregtin:acasd, la yoala- in biseric5,in societate. -I$e!afi-va de la Mine, cd sunt blAndgi smerit cu inima." Jigi i4elepli ca qerpii qi bldnzi ca porumbeii." ,Jn lume necazurive{i avea,dar indrdmili, Eu am biruit lumea." ,,Cel ce rbmdnein Mine, chiar dacdva muri, va fi viu." Enumerdobstacolece pot sta in caleamdrturisirii prin cuv6:nt fapti a Domnului gi nostru Iisus Hristos.

\/

;2
\-,

t3

Pornind de la urmitorul citat, explici importanlamisiunii unui bun creqtinastdzi: ,,Oricineva mdrturisi pentru Mine inainteaoamenilor,mdrturisi-voi 9i Eu pentru el inainteaTatdlui Meu, Care estein ceruri. Iar de cel ce se va lepddade Mine inainteaoamenilor 9i Eu Md voi lepddade e1inainteaTatdlui Meu, Care este in ceruri."(Mt.l0, 32-33)

\J

a) Citegteqi identificd in poeziade mai jos elementeale crea{ieilui Dumnezeu. b) Discuti despreceeace putem invi{a de la acestea.

inva(i de la toate
(din lirica nowegiand) Invala de la apd sd ai statornic drum, Invap de la flicari ce toate-s numaiscrum. ]nva1ade la umbrd sd taci gi sd veghezi, lnvalE de la st6ncdcum neclintit sd crezi. invala de la soarecum trebuie s-apui. Invati de la pietre cdt trebuie sd spui, Inva{5 de la vdntul ce-adiepe poteci, Cum trebuie prin lume de linigtit sd treci. invald de la toate,cd toate-{i sunt surori, Sd treci frumos prin viald, cum poji frumos si mori. Inva{d de la vierme cd nimeni nu-i uitat, Invald de la nufrr si fii mereu curat.

Inva{dde la fldcdrice-avem arsin noi, de InvaJdde la apdsdnu dai inapor. Invatd de la umbri sdfii smeritca ea, Invatd de la stdncbsd-ndurifurhrnagrea. invaldde la soare vremea cunogti, ca s-o Inva![ de la steleci ceru-inumaiogti. InvaJd la greiercind singuregtis[ cAnJi, de Invajdde la lundsdnu te inspdimAnji. inva15de la rultur c6ndumerii 1i-sgrei, $i du-te1afumici sdvezipovaraei. Inva![ de la floaresEfii gingag ea, ca Invatddela oaiesdai bldndeJea sa.

InvaJi de la pdsdrisi fri mai mult in zbor, Invatd de la toate,cd totu-i trecitor. Ia seamd,fiu al jertfei, prin lumea-ncaretreci, Sd-nvelidin tot ce piere, cum sd trdieqtiin veci!

59

Nagterea Domnului - moment de bucurie sfinti


Argumenteazd prezenlapersoanelor icoand1arnomentnlNasterii Domnului. din

60

tl

_T

Urcug spre Inviere


Fii alaturide Ii'istos in vinereaMare gi reconstifuie dmmul parcur.s Aceslape dealul de Golgotei,redAnd artistic(poetic,metaforicetc.)ceeace imaginilevorbesc. ---