Sunteți pe pagina 1din 9

ELENAFAMGO

Pagini aleSe
CUPRINS

Parteaa-I-a
PEf\TTRU COPNI MICI
larteaa-II-a ,r,, '
PENTRU COPIII MAI MARI

24 lanuarie ...-.......................... :.......i......... 9T

I
I
I
PENTRU COPIII MICI

MOg CnACTUN CArRE COPn

Eu, dragi copii, sunt mogul Criciun, acela eare


Colind[ la ferestre gi 'ntreabi pe pdrin{i,
De-a{i fost destul de wednici, de buni gi de cumin{i,
Ca sd. vd dea din traista-i un dar la fiecare.

Eu vin in toati iama, gi voi nu qti{i ce multd


$i rece e zdpada, pe care md cobor,
CAnd vin de 'ntreb pe mame de copilagii lor
Sunt drdgdlagi, ori, poate, sunt rdi gi nu le-ascult6?

Mi-i plina'n spate traista de lucruri minunate


$i darnic va fi moEul cu voi, ca gi'n alli ani,
De-afi fost tot timpul darnici qi buni cu cei sdrmani;
De-aJi fost tot anul dsta sdrguitori in toate.

Editura REGIS

Tel./Fax: 021 .222.26.1 6

Tipar executat la:


a"
t-VI-l{lST ,",,..
t-IPCCRAFIA
Aduce moEul daruri, in traista lui, la toli, Lung6 cAt e drumul din pbmdntla cer,
$i 'n fel de fel de lucruri v[ va gdti fereasta, Trainicd si-i (ie cogului povara,
$i veli g6si 'ntre ele Ei cdrticica asta, Vor intinde-o 'n noapte nevdzutd scara
Pe care, pdn'la anul, vd rog si mi-o qtili to{i. MoEului ce lupt6 cu 'nd0rjitul ger,

DE AJUNUL CRACIUNULUI Ca s[ ne aducd iar, de colo sus,


Pe la toli copiii darurile care
Toatd noaptea asta, colo 'n ceruri sus, Ni le va trimite iar la fiecare
Stelele Iucreazd frrd de'ncetare, Sfhnta qi duioasa mam6-a lui Isus.
Cdci le-adund 'n clacd steaua sfAntd care
A'ndrumat pe vremuri Magii la Isus. MO$ CnACTUX
B6iatului meu
'lirrc de zorinnoaptea sffintului ajun
Cfilti de nea qi razeharnicele stele, Moq Cr6ciun, ?n noaptea asta,
Pentru rroi, copiii, torc sd facd, ele, Bate 'ncet la orice geam,
Funia cu lrcptc pcntru Mog-Crdciun. $i intreab[ dacd 'n casd
Sunt ori nu copii, - qi las[
Daruri pe la cine-i spune:
-,,Jini-i Domnul, am"...
La ferestrele de-alt'datd
An de an veni pe r6nd:
-,,Ai copii"? -,,Ba nu!" qi plAnsul
Md'neca in gAt, iar ddnsul
Cldtina din cap amild,
$i pleca oftdnd.

Dar acum un an deodatd


L'auzii cd 'mi bate 'n prag:
-,oM'a trimis sfhnta Marie
S[-{i aduc un dar qi 1ie"...
$i te-a scos din sac pe tine,
Dragul mamii, drag!...

Va veni qi 'n noaptea asta


$i va bate 'n geamuri iar:
coPilr cArnn Mo$ cnAcruN
-,,Ai copii? $i eu voi spune:
-,,Slavd Jie, Mog Crdciune, I
Am qi eu un brad pe masd
$i aqtept un dar!"...
Moq Criciune, mog Criciune,
Sfrntul nostru bun qi drag,
$i, din sacul lui cel mare,
Bucuros, va scoate-un miel, Vei veni Ei 'n noaptea asta
S[ ne bali in geam qi 'n prag,
Alb de tot, pe patru roate,
Alb ca el si fli in toate Vei veni si 'n noaptea asta
La copiii toli pe r6nd,
$i de-a pururi, dragul mamii
A1b qi b16nd ca el !... Moq Crdciun cu barbd albd
$i cu z6mbetul tdu bl6nd -

Iard noi cu bucurie


]i-om aprinde 'n brad lumini,
CAntAnd slav[ celui care
Ne-a fbcut sd fim crestini.

C6nt6nd slavd gi mdrire


Lui Isus, te-om agtepta, -
6
Mog Cr[ciune, mog Crdciune, Pentru pacea ldrii noastre
Dragd ni-i venire a ta!... indlfat-am rugi fierbinli.

il' Pentru mamele s6race,


Pentru copilaqii goi,
Slavd !ie, moq Criciune, Pentru toatd s6rdcimea
Ce 'n tot anul vii mereu Care p16nge in nevoi...
Sd ne amintegti cuvdntul
Fiului lui Dumnezeu. Ne-am rugat seard de seard,
Pentrucopilaqii cei
Slavd, !ie, mog cucernic, Care n'au pe nime 'n lume
Care-atdtde bine gtii Sd se bucure de ei, -
Sd le-aduci o mdngdiere
Mamelor fbr'de copii, CI ne doare, moq Criciune,
Inima, de cdte ori
Ce in sacul t5u pun astLzi Ne intind in cale mdna
Haine, jucdrii gi bani Copilaqii cerEetori.
Ca s[ le impar{i la noaPte
Copilagilor s6rmani. $i ne doare orice jale,
$i am wea s'avem puteri
,III SI gonim din lumea asta
Orice pl6ns qi orice dureri.
Noi am fost cuminli tot anul
$i milogi am fost mereu, $i mai mult, mai mult din toate,
$i in fiecare seard N'am mai vrea, sd fie - qtii? -
Ne-am rugat lui Dumnezeu, Nici copii orfani pe lume,
Nici p6rinli tue copii!
Ne-am rugat de sdn6tate
Pentru noi, pentru pdrin{i, -
O FETITA CUMINTE Fralii mei ceilalli se joacl
Cu copiii to!i, dar eu
Cdnd un copil mai mic ca mine Nu pot alerga ca ddnqii,
Vorbegte cum nu sd cuvine, Cd sunt qchiop gi cad mereu!

Ori 1ip6, zgdrie gi minte $i stau singur toatd zwa


Ca un copil ce nu-i ouminte, $i pl6ng mult cdnd md g6ndesc
Cd tot qchiop voi fi de acuma
$i seara la culcat nu spune $i tot trist am sd.trSiesc -
M6car o micd rugbciune, -
$i cdnd md g6ndesc ce bine
$i bagd degetele 'n gurd, M'a$ juca gi eu acum,
$izahdr din cutie fur6, $i-ag ldtra gi eu din poarti
La copiii de pe drum!...
$i st[ cu mAinile murdare, -
Eu mi gdndesc c[ sunt mai mare, Cflt sunt de ftumoqi copiii
Cei cuminfi, gi cdt de mult
$i-l iau frumos de ldngd mine, Mi-ar pldcea sd stau cu ddngii,
$i il invd! cAt pot de bine, Sd mi joc qi sd-i ascult!

Sdfie bun, cinstit, curat, - Dar copiii rdi la suflet,


Cum rnam a mea m' a inv6lat, Sunt urdli, precum e acel
Care m'a qchiopat pe mine,
CATELU$UL $CHIOP $i nu-i pot iubi defel...

Eu am numai trei picioare, M'a lovit din rdutate


$i de-abia md miqc: top, !op, - Cu o piatrd in picior,
RAd, cdnd md 'ntdlnesc copiii $i-am zdcut qi-am plAns, atdta,
$i ma cheami,,cutu gchiop". De credeam cd am sI mor...
10 11
Acum vine gi-mi dd zahdr $i seara cu drag le spun
Cot-co-dac,
$i ar vrea s6-mi fie bun,
Cot-co-dac,
$i-ag putea si-l mu$c o datd
De picior, sd mI rdzbtxq - Basme sd-i impac,

Dar il
las aga, s[ vad[, Clonc-clonc-clonc,
Riul, cd un biet c6jel Clonc-clonc-clonc,
Are inima mai bund $i-i adorm apoi aEa, -
Dec6t a avut-o el. incillzili
$i pdzili
cLo$cA Sub aripa mea.
dupd Jean Aicard -
Cot-cot-cot, -
Cot-cot-cot,
Fac qi eu ce pot, ce Pot,
Cot-co-dac,
Cot-co-dac,
Puii sd-mi impac.

Ciugulesc,
Md zbdrlesc,
$i mi-i chem, mi-i chem mereu,
Cd nu-i las
Nici un pas,
Fdr'de mine, eu.

$i le-adun
Ce-i mai bun
13
T2