Sunteți pe pagina 1din 7

ION CRAANGA j

Amintiri din copildrie i:


r : :

@ Editura Hena
,tt
ION CREANGA

Textele din acest volum sunt reproduse dup6 edifia Ion Creangi,
PoveSti, Arnintiri, Povestiri apdrutala Editura pentru Literatur6"
ln anul 1964.

Editura HERRA
oP5-CP39
Amintiri din
Comenzi la:
tel./fa:r: 0248.22.21.98
mobil: 0747.08.11.22
copildrie
edhena2O02@yahoo.com
,

',,

Redactor: ADRIANA GHENCEA


Prezentare grafici: S.C. PAVCON,M.O. Grup SRL
Tel.:0723.269.040
pavcon@lnhoo.com
Coperta: Valentin TEnase

ISBN: 978-973 -792339-l


Editura I#RRA
Ursul picitlit de vulpe.. ;..228

Tipografia SHIK&$TEFAN
$i cea dintdi qcoldrild a fost insugi Smdr[ndila popei, o zgdtie
de copili agerdlaminte gi aqa de silitoare, de intrecea mai pe toli
bbiefii qi din carte, dar gi din nebunii. ins[ pdrintele mai in toatd
AMTNTTRT DrN coprr,Anrn ziua dape la qcoali gi vedea ce se petrece.'. $i ne pomenim intr-
una din zile cd pdrintele vine la gcoald gi ne aduce un scaun nou
DomniSoarei Livia Maiorescu qi lung, gi, dup[ ce-a intrebat pe dascdl, care cum ne purt[m, a
stat pufin pe gAnduri, apoi a pus nume scaunului: ,,Calul Balan"
I gi l-a llsat in g.coal5.
Stau cateodatb pi-mi aduc aminte ce vremi
qi ce oameni mai in alta zinetrezimc[ iar vine pirintele la qcoal6, cu mo$ Fotea,
erau in p[r{ile noastre, pe c6nd incepusem
gi eu, drdgdli[L_ cojocarul satului, care ne aduce, dar de pcoald nou6, un drigu! de
Doamne, a mi rddica blie,taq la casa pdrinfilor
mei, in- satul biciuqor de curele, impletit frumos; 9i pdrintele ii pune nume
Humuleqti, din tArg drept peste apa Neamgului;
un sat mare gi ve- ,,Sf6ntul Nicolai", dupd cum este 9i hramul bisericii din Humu-
sel, ?mpdrfit ?n trei pdr[i, care se
lin tot de una: vatra satuiui, legti... Apoi poftegte pe mog Fotea, cd dacd i-or mai pica ceva cu-
Delenii qi Bejenii.
rele bune, sd mai facd aqa, din cAnd in cdnd, c6te unul, qi ceva
$-apoi Humulegtii, $i pe vremea aceea, nu erau numai aga, un mai grosu!, daci se poate... Bddila Vasile a zdmbit atunci, iarl
sat de oameni frrd cdpdtdiu, ci sat vechi
rdzdgesc, intemelet in noi, gcolarii, am r[mas cu ochii holba]i unii la al1ii. $i a pus pdrin-
toatd puterea cuv'ntului: cu gospodari tot
unul gi unul, cu flic'i tele pravild gi a zis c6 in toatd sdmb[ta s[ se prociteascd bdiefii
voinici qi fete m6ndre, care qtiau a inv^rti gi
hora, dar gi suveica, gi fetele, adici sd asculte dascdlul pe fiecare de tot ce-a invlfat
de v*ia satul de vatale in toate pdr{ile; cu
biserici frumoasl gi peste s[pt[mdn6; gi cdte gregele va face sd i le ?nsemne cu cirbune
nigte preofi gi dascdli qi poporeni ca aceia,de
frceau mare cinste pe ceva, iar la urma urmelor, de fiecare gregald sd-i ardb gco-
satului lor.
larului cdte un sfdnt Nicolai. Atunci copila pirintelui, cum era
$i pdrintele Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic gi cu sprinlari qi plini de incuri, a bufnit de rAs. Pdcatul ei, s6rmana!
bundtate mai era! prin indemnul s6u, ce
mai de pomi ,_uu pu, in la poftim de incalec[ pe Balan, jup6neas[ - zise p6rintele,
{interinr, care era ingr'dit cu zaplaz de b6rne, streqinit .u qin- -
de tot posomorAt - sd faci pocinog sf6ntului Nicolai cel din cui.
drild, 9i ce chilie duratd s-a 1icut ia poarta
bisericii pentru q"outa. $i cu toata stdruinla Iui mo; Fotea gi a lui bndila Vasile, Smd-
$-up?i, sd fi vrzut pe neobositur pJrinte cum umbla prin sat rdndiga a m6ncat paparai qi pe urml gedea cu mdnile la ochi qi
din
casd ?n cas6, ?mpreund cu bddilaVasile
a ilioaiei, dascalul bise_ plAngea ca o mireasd, de slrea cimega de pe d6nsa.
ricei, un holtei zdrav6n, frumos pi voinic, gi
sfbtuia pe oameni si-gi Noi, cdnd amvdzutasta, am rimas inlemnili. lar pdrintele, ba
deie copiii la inv'fdturd.
$i unde nu s-au adunat o de azi, ba mAne, aducdnd pitaci gi colaci din biseric[, a impdrlit la
bdieli ;i fete la gcoall, ?ntre care eram pi eu, 'rurtime
un ae*, iri.arn, fiecare, de ne-a imblAnzit, gi treaba mergea strun6; beielii schim-
ruqinos gi fricos qi de umbra rnea.
bau tabla in toate zilele, qi sdmblta procitanie.

t2 t3
Nu-i vorb[, cE noi tot ne fdceam felul, aga, cdteodati; cici, Nicolai, facdtorul de vanit6i. Dar adevdratul sfAnt Nicolai se
din bdgul in care eru agezatd, fila cu cruce-ajut6 ;i buchile suise vede ci a qtiut de qtirea mea, cd, numai iaca ce intrd afurisitul de
de bddifa Vasile pentru fiecare, am ajuns latrdtaji, de la tr6taji la b[iet in gcoal6. Atunci eu, cu voie, fbrd voie, plec spre u96, ies
ceaslov, p-apoi, d6, Doamne, bine! in lipsa p4rintelui gi a dascl- rlpede gi nu md mai incurc prim-prejurul gcoalei, ci o ieu la s6-
lului infiam in finterim, fineam ceaslovul deschis gi, cum erau fi- nltoasa spre cas[. $i cdnd mI uit inapoi, doi hojmal[i se 9i luase
lele cam unse, trigeau mugtele gi bondarii la ele qi, cdnd clim- dupd mine; qi unde nu incep a fugi de-mi sc6p[rau picioarele; qi
pdneam ceaslovul, cite zece-doudzeci de suflete prdpddeam deo- trec pe ldng|casanoastra, 9i nu inhu acasd, ci cotigesc in stanga
dath - potop era pe capul mugtelor! intr-una din zile, ce-i vine qi intru in ggrada unui megieq al nostru; 9i din ograd[ in ocol, gi
pdrintelui, ne cautd ceasloavele, gi, c6nd le vede aga sdngerate din ocol in grddina cu pdpugoi, care erau chiar atunci pr59i1i de-al
cum erau, ?gi pune mdnile in cap de ndcaz. $i cum afli pricina, doilea, qi b6iefii dupd mine! $i, pdn6 si m[ aiungd, eu, de fric[,
incepe a ne pofti pe fiecare la Balan, gi a ne mAngdia cu sfhntul cine gtie cum, am izbutit de m-am ingropat in f6rn6, latdddcina
ierarch Nicolai pentru durerile cuvioaselor mugte gi ale cuvio- unui pdpugoi. $i Nic-a lui Costache, dugmanul meu, qi cu Toader
gilor bondari, care din pricina noashd au pdtimit. aCatincdi,alt hojmalau, au trecut pe ldngi mine vorbind cu mare
Nu trece mult dupd asta gi intr-o zi, prin luna lui mai, aproape ciudd; gi se vede c4 i-a orbit Dumnezeu de nu m-au putut g[bui'
de Mogi, indeamn[ picatul pe bddifa Vasile tdntul, c6 mai bine $i de la o vreme, nemaiauzind nici o foqniturd de
p[pu;oi, nici o
nu i-oi zice, sil puie pe unul, Nic-a lui Costache, si md proci- scurm6turd de g6in6, am fdgnit o datd cu !6rna-n cap 9i tiva la
teasc6. Nic6, bdiet mai mare gi inaintat in inv[fdturd pdnd la ge- mama acas6; gi am inceput a-i spune, cu lacrdmi cd nu md mai
nunchiul broagtei, era sfbdit cu mine din pricina SmSrdndilei duc la gcoald mlcar s5 gtiu bine ci m-or omori!
popii, cdteia, cu toatd pdrerea mea de rdu, i-am tras intr-o zi o A doua zi insl a venit pdrintele pe la noi, s-a infeles cu tata,
bleand6, pentru cd nu-mi da pace s[ prind mupte... $i Nicd in- m-au luat ei cu binigorul qi m-au dus iar la qcoal6.
cepe sI md asculte; gi md ascultd el, qi mi ascultd, pi unde nu s- CA, dd, e pdcat sd rdmdi fEr[ leac de invildturd - zicea p6-
apuc[ de insemnat gregele cu ghibtura pe o dranili: una, doui, -
rintele - doar ai trecut de bucheludeazla gi bucherilazdra; eqti
trei, pdnb la doulzeci gi nou6. ,,MAi!!! S-a hecut de gagd, zic eu, acum la ceaslov gi mdne-poimane ai si treci la psaltire, care este
in gdndul meu; incd nu m-a gitit de ascultat, gi cdte au sd mai cheia tuturor invdlaturilor, gi mai gtii cum vine vremea? poate s6
fie!..." $i unde n-a inceput a mi se face negru pe dinaintea ochi- te faci gi pop6 aici, la biserica Sfdntul Nicolai, c6 eu pentru voi
lor gi a tremura de m0nios... ,,Ei, ei! acu-i acu! Ce-i de fEcut, m6i m6 strSduiesc. Am o singura fat6 g-oi vede eu pe cine mi-oi aiege
Nicd?" imi zic eu, in mine. $i md uitam pe furig la uqa mAntuirii de ginere.
qi tot sclpdram din picioare, agteptdnd cu neast0mpir si vie un Hei, hei! cind aud eu de popd qi de Sm6r6ndila popii, las muq-
lainic de qcolar de afar6, c6ci era porunci sI nu iegim cAte doi tele in pace gi-mi ieu alte gdnduri, alte mdsuri; incep a ml da qi
deodat6; gi-mi crlpa mdseaua-n gur6, c6nd vedeam ci nu mai la scris, gi la frcut cadelnifa in biserica, pi la linut isonul, de patcd,
vine, sd md scutesc de cildria lui Balan gi de blagoslovenia lui eram b6iet. $i plrintele md i6 la dragoste, 9i Sm[r6ndi1a incepe

15
din cdnd in cdnd a mi fura cu ochiul, gi bidifa vasile m6 pune sI
Las', mamd, c[ lumea asta nu-i numai cAt se vede cu ochii
ascult pe algii, gi alt6 fdinS se macind acum la moard. Nic-a lui -
- ziceabddila Vasile m6ng6ind-o - qi in oaste triieqte omul bine,
costache, cel rdgugit, balcaz gi riutdcios, nu mai avea stdpdnire
dacd este vrednic. Ogtean a tbst 9i Sfdntul Gheorghe, pi Sfdntul
asupra mea.
Dimitrie, qi alli sfinli mucenici, care au pitimit pentru dragostea
Dar nu-i cum g6ndegte omul, ci-i cum vrd Domnul. intr_una
lui Hristos, mdcar de-am fi 9i noi ca ddngii!
din zile, qi chiar in ziua de sfantul Foca, scoate vornicul din sat
Ei, ei! pe bddila Vasile l-am pierdut, s-a dus unde i-a fost scris'
pe oameni la o clacd de dres drumul. Se zicea cd are sb treaci
tji p[rintele Ioan umbla acurl cu pletele in v6nt, sd gdseascd alt
vod[ pe acolo spre mindstiri. $i bddita vasile, n-are ce lucra! Hai
tlascdl, dar n-a mai gdsit un bSdifa Vasile cuminte, harnic gi ruqi-
qi noi, mdi bdiefi, sd ddm ajutor la drum, sd nu zicd vodd, c6nd a
nos ca o fat6 mare. Era in sat gi dascSlul Iordache, f0rn6itul de la
trece pe aici, cd satul nostru e mai leneg dec6t alte sate.
$i ne strana mare, dar ce !i-i bun? $tia 9i el glasurile pe dinafard de
ludm noi de la gcoald gi ne ducem cu tofii. $i care s6pau cu caz-
bisericd, nu-i vorb6, dar cl[rnpinea de b[trdn ce era; q-apoi mai
malele, care cdrau cu tdrdboanfele, care cu cdrufele, care cu co-
avea qi darul suptului... Agadar, qcoala a r6mas pustie pentru o
vdlile, in sfargit, lucrau oamenii cu tragere de inim[. lar vornicul bucatd de vreme qi caliva dintre noi, care ne lineam de pSrintele
Nic-a Petric[i, cu paznicul, vdtdmanul qi c61iva nespdlafi de ma- Ioan, calea-valea; biserica deschide pe om. Duminecile bAzaiam
zili se purtau pintre oameni de colo p6n6 colo. $i c6nd deodat6 la strand gi hArqti! cdte-un colac! $i cAnd veneau cele doui aju-
numai iaca vedem in prund cdliva oameni claie peste gr6madd,
nuri, c6te treizeci-pattuzeci de bniefi fugeam inaintea popei, de
gi unul din ei mugind puternic.
rupeam omdtul de la o cas6 ia alta; $i la Crdciun nechezam ca
Ce sd fie acolo? ziceau oamenii, alergdnd care de care din nrAnzii, iar la Boboteazd sftigarn chiraleisa de clocotea satul. $i
-
toate p[rfile.
odnd ajungea popa, noi ne a$ezam in doud rdnduri qi-i deschi-
Pe b[di,ta Vasile il prinsese la oaste cu arcanul, il cetluiau deam caleao iar6 el iqi trlgea bafba gi zicea cu mandrie chttd gazdd:
acumzdravdn pi.l puneau in cdtugi, sd-l trimeatdlapeatrd...raca m6nzii popei, fiule. NiSte zile mari ca aceste le aq-
pentru ce scosese atunci vornicul oamenii la clacd,.Aga, cu am6- -Aiqtia-s
teapt[ gi ei, cu mare bucurie, tot anul. Gititu-le-afi ceva bob fiert,
gele, se prindeau pe vremea aceea fldcdii la oaste... Afurisiti pri- julfh gi vdtzate?
gdlugte, turte cu
veligte mai fu gi asta! Fldcdii ceilalli pe datds-au frcut nev6zu[i,
G6tit, cinstite pdrinte, poftim de ne blagoslovili casa 9i
iard noi, copiii, ne-am intors pl0ng6nd pe la casele noastre. -
masa, qi poftim de mai gedefi, sd ne gadd peJitorii:
si fie cdneriul de vornic ai cum au ars el inima unei Cdnd auzeam noi de masi, tabiram pe dinsa, 9-apoi afine-te,
-Afurisit
mame, aga sd-i ardi inima Sfhntul Foca de ast6zi,lui gi tuturor gr.rrd! Vorba ceea:
pdrtagilor sii! bldstdmau femeile din sat cu lacrImi de foc, in De Pldcinte rdde gura,
toate pdrfile. De vdrzare, Si mai tare.
Iar mama lui bddila vasile igi petrecea b5ietul la peatrr, bo- Ce sd faci, cd doar numai de dou[ ori pe an este ajunul' Ba la
cindu-l ca pe un mort. un loc, mi-aduc aminte, ne-am grim6dit a;a de tare 9i am r[stur-

l6 t7
nat masa omului, cu bucate cu tot, in mijlocul casei, de i-am do- pi femeile bisericoase din sat ii bigase mamei o mullime de ba-
gorit obrazul pdrintelui de ruqine. Dar el tot cu bundtate: zaconii in cap, care de care mai ciudate: ba c6 am si petrec intre
De unde nu-i, de-acolo nu se varsl, fiilor; ins6 mai multd oameni mari; ba c[-s plin de noroc, ca broasca de pdr; ba c6 am
-
bdgare de sami nu stric6! glas de inger gi multe alte minundfii, incdt mama, in slflb$ciunea
Apoi la hramul bisericei se {inea praznicul cdte-o siptdmdn6 ci pentru mine, ajunsese a crede cdam sd ies un al doilea Cucu-
incheiat6, gi nurnai s5 fi avut pdhtece unde sd pui coliva gi bu- zel, podoaba creqtinltdfii, care scotea lacrimi din eirice inimi
catele, at6t de multe erau. $i dascdli, gi popi, gi vlSdici, qi de tot irnpetritd, aduna lumea de pe lume in pustiul codrilor gi veselea
soiul de oameni, din toate pdrlile se adunau Ia hramul bisericei intreaga fapturl cu viersul siu.
din Humulegti, qi toli iegeau mul!6mi!i. Ba gipe la casele oame- Doamne, mli femeie, Doamne, multb minte-fi mai trebuie!
nilor se ospdtau o mul{ime de striini. $i mama, Dumnezeu s-o ierte, -
r.icea tata, vdzdnd-o aga de ahotnici pentru mine. Dac-ar fi sb
stragnic se mai bucura c6nd se int6rnpla oaspeli la casa noastrd gi iasi toli inv6!a!i, dupb cum socoli tu, n-ar mai ave cine sb ne
avea prilej s6-qi impartd pdnea cu ddngii...
tragd ciubotele. N-ai auzit cdunul cici s-a dus odat6 bou la Paris,
Ori mi-or da feciorii dupd moarte de poman6, ori ba, mai
- rrnde-a fi acolo, qi a venit vacd? Oare Grigore a lui Petre Luc6i
bine s5-mi dau eu cu mAna mea. Cd, oricum ar fi, tot is mai
de la noi din sat pe la ce gcoli a inv[!at, de gtie a spune atdtea
aproape dinfii decdt p6rinfii. S-au vdzut de acestea!
bongoase gi conicdria pe la nunfi? Nu vezi tu c1, daci nu-i gla-
$i cAnd invdlam eu la gcoal6, mama invifa cu mine acas6 gi gore-n cap, nu-i, qi pace bun6!
citea acum la ceaslov, la psaltire gi Alexandria mai bine decdt
A$a a fr, n-a fi aqa zise mama - vreu sb-mi fac biietul
-
mine, gi se bucura grozav cdnd vedea cd m[ trag la carte. -
pop6, ce ai tu?
Din partea tatei, care ades imi ziceain bdtaie de joc:
Numaidecdt pop6, zise tata.Auzi, mdi! Nu-l vezi c6-i o ti-
Logofete, brdnzd-n cui, -
goare de bdiet, cobiit gi leneg, de n-are pireche. Dimineala pind-l
Lapte acru-n cdldmdri,
Chiu Si vai prin buzundri! scoli, ili stupeqti sufletul. Cum il scoli, cere demdncare. Cet ii
puteam s6 r6mAn cum era mai bine: o,Nic-a lui $tefan a Petrei", mic, prinde muqte cu ceaslovul gi toatd ziulica bate prundurile
om de treabd pi gospodar in Humulepti. Vorba ceea: dup6 scildat, in loc sd pascd cei c0rlani 9i s6-mi deie ajutor la
Decdt codas in orag, trebi, dupi c6t ?l ajuti puterea. Iarna. pe gheatr[ qi la sdniug. T'u,
Mai bine-n satul tdufruntas. cu gcoala ta,l-aideprins cu ndrav. CAnd s-a face mai m6ri9or, are
Mama insd era in stare sd toarcd-n furcd, gi sd inv6! mai de- s[ inceapi a-i mirosi a cattinld, gi cu asti rdnduiala n-arn sd am
parte. $i tot cihdia mama pe tata si md mai deie undeva la gcoal6, lblos de el niciodatd.
cici auzise ea spuind la biserici, in ,,Parimei" cd omul invilat in- $i, dupi cum am cinste a v6 spune, multi vorbd s-a ftcut intre
lelept va fi, qi pe cel neinvilat slug6-l va avea. tata qi mamapentru mine, pdnd ce a venit in vara aceea' pe la au-
$i afard de aceasta, babele care trag pe fundul sitei in 41 de gust, qi cinstita holerd de la 48 qi a inceput a secera prin Humu-
bobi, togi zodierii gi cdrturdresele pe la care cdutase pentru mine leqti in dreaptagi-n st4nga, de se auzea numai chiu qi vai in toate

t8 19
pirfile. $i
eu, neastdmpdrat cum eram, ba iegeam lapdrlaz, cdnd o{et de leugtean, mi-aduc aminte ca acum, au intins hogtinele fier-
trecea cu mortul pe la poarta noastr[ qi-l boscorodeam cu cimili- hincioase pe o pdnzilturd qi m-au ?nfrgat cu ele peste tot, ca pe un
tura: copil; gi nu pot gti cdt a trecut la mijloc, pdnd ce am adormit
Chiligaie, gaie, ce ai in tigaie? nrort, gi de-abia a doua zi pe la toacS m-am trezit, s[n[tos ca tofi
Papa puilor duc in valea socilor sirndtogii; Dumnezeu sd odihneascd pe mog fandurl gi pe tova-
Ferice de gangur, cd Sede tntr-unvdrfde soc rirgul sdu! $i vorba ceea: lucrul rbu nu piere cu una cu dou6.
$i se roagd rugului, Si se-nchind cucului! l)dn[-n sar6, am qi colindat mai tot satul, ba gi pe la scdldat am
Nici pentru mine, nici pentru fine; lras o raiti cu prietenul meu Chiriac a lui Goian, un lainic gi un
Ci pentru budihacea de la groapd, pierde-vari ca gi mine. Dar tata nu mi-a zis atunci nimic6; rn-a
Sd-i dai vacd de vacd Si doi boi sd tacd. lirsat in voia mea pentru o bucat[ de vreme.
Ba il petreceam pAnd la bisericd qi apoi veneam acasd cu sd-
nul inc6rcat de covrigi, mere turture, nuci poleite, rogcove gi smo- Peste iam6, mama iar s-a pus pe capul tatei si rnl deie undeva
chine din pomul mortului, de se incruceatata qi mama, c6nd m5 la qcoald. Dar tata spunea cd nu mai are bani de dat pentru mine.
vedeau cu ddnsele. $i ca sd mi scape de belea, m-au trimes la Lui dascdlul Vasile a Vasilc[i ii pldteam numai cdte un so-
st6ni in dumbrava Agapiei, l6ngd podul Cdr1gilei, unde erau gi -
locovS! pe lun[. Iar postoronca de dascdlul Simeon Fosa din
oile noastre, si ged acolo pAnd s-a mai potoli boliqtea. insi peste 'l'u[uieni, numai pentru cd vorbeqte mai in tAlcuri dec6t allii 9i
noapte a gi dat holera peste mine gi m-a frimdntat gi m-a zgi'rcit sl'ArcAieqte toatd ziua la taboc, cere cAte trei husdqi pe lun[. Auzi
cdrcel; gi-mi ardea sufletul in mine de sete, gi ciobanii gi baciul vorbS! Nu face bdietul ista atdlia hus[qi, cu straie cu tot, c61i am
habar n-aveau de asta, numai se intorceau pe ceea parte in fipe- clat eu pentru dAnsul pAn[ acum!
tele mele qi horiiau mereu. IarI eu mi tArdiam cum puteam pinb Cdnd a mai auzit mama gi asta, s-a flcut foc.
la fintdnd, in dosul stdnei, gi pe nimicd pe ceas beam c6te-un co- Sirmane omule! Daci nu gtii boabl de carte, cum ai sI md
fEiel intreg de ap[. Pot zice cd noaptea aceeala fAntAnI mi-a fost
-
infelegi? CAnd tragi sorocovelii la musteafd, de ce nu te olic[ieqti
masul, gi n-am inchis ochii nici cAt ai sclpira din amdnar. Abia ildta? Petre Todosiic[i, crAgmarul nostru, ag6-i cd [i-a mflncat
despre ziud, s-a indurat Vasile Bordeianu, strungarul nostru, de s-a rroud sute de lei? Vasile Roibu din Bejeni mai pe-atdfia, qi alli
dus in Humulegti, cale de dou[ ceasuri cu piciorul, gi a inqtiinfat cAli! Ruqtei lui Valicd qi Miriuc6i lui Onofrei gisegti s[ le dai 9i
pe tata, de a venit cu cdrula gi m-a luat acasd. $i pe drurn, necon- lo r[sdai? $tiu eu, s[ nu crezi c6 doarme Smaranda. dormire-ai
tenit ceream ap6,iar tatamd,amAna cu momele de la o fAnt6na la somnul cel de veci si dormi! $i pentru b[iet n-ai de unde da? Mii
alta, pdn[ a dat Dumnezeu de am ajuns in Humulegti. $i cdnd ornule, mai! Ai s[ te duci in fundul iadului qi n-are sl aibi cine
colo, doftorii satului, mog Vasile Jandurd qi altul, nu-mi aduc tc scoate, daci nu te-i sili s6-ti faci un biiet pop[. De spovddanie
aminte, erau la noi acasi qi prijeau pe foc intr-un ceaun mare l'Lrgi ca dracul de tdmAie. La biserici mergi din Papti in Pagti. Aqa
nigte hogtine cu siu. $i dupd ce mi-au tras o frecltur[ bund cu cauli tu de suflet?

2l