Sunteți pe pagina 1din 8

Ji ll lornlinson

wqh ffiffiffiwruffid
w
sffiwffi WmrW
p $*
$r.Xf:X,,{ffilf ;{i W
sm m$&w
1gr;fN
WW ff ]ffi

xxww$
Acesla esle Otlo.

OLLo esLe un pui de pinguin


Care are o rnisiune

foarLe irnport,onL&. . .
':,;
' .:].:
'': ;
Este fng

M
Otto ero un pui de pinguin. Troio pe

;-ricioorele totdlui sdu lo copdtul lumii. in fine, cel


putin osto spuneo Leo, cd ei trdiesc lo copdtul
lumii. Leo ero un crlt pui de pinguin, core trdio si"';:

c[ pe picioorele totdlui sdu. Aso l-o cunoscut Otto.

' l:i,i,. ,l

"''"'':'.i:+
rilt{j$i*'

,.-, : .-"!4 1r
r"l!ii.
,.1..''
'l'l

:,,.:.:i,1E,. i
',li
i'"

rii
"1
i,,
Totii 1or, Cloudius si Nero, erou prieteni si

cdnd s-ou oprit, cioc in cioc, sd vorbeoscd unul cu

celdlolt, Otto si Leo oproope cd stdteou si ei cioc

l
in cioc. Trebuiou so ripe purin, Fiindca Cloudius si

., Nero ercru destul de grasi, co toti ceilolti pinguini,


']
oso cd burtile lor ii com tineou 1o distantd
)
pe

i,'
Otto si Leo.
- De unde stii cd suntem 1c copdtul lumii? i-o
strigot O,ro l,ri Leo intr-o dimineotd.
N Totdl tdu i-o spus tc.td.lui meu, o zis Leo.
Totdl tdu stie totul.
:.^
ir - Ue spui? o strigot din nou Otto.
:ii
ii
r
,trt - Totdl tdu stie totul, a zbierat Leo 1o e1. Toti
ii
i
iJ
merq la Cloudius cdnd vor sd ofle ceva.
ilr

$ - Stiu, o oftot Otto cu omdrdciune. Eu n-opuc


t"
t s d-i zic o vorbd mdcorl

$ De ce faceti otdro gdldgie ocolo jos?

o intrebot o voce grovd de deosupro copetelor 1or.


- O, totd, sunt otdt de multe lucruri pe

ccre o$ vreo sd le oflu de 1o tine, dor tu

nu vorbesti niciodotd cu mine, o strigot

C)tto ridicdnd privireo.

Un cioc c cobordt, ior Otto


l-c privit in fotd pe Cloudius

pentru primcr dotd.

- Nu mi-am dat seomo


cdt de mclre ci crescut, Otto.

$i, fiindca tot veni vorbo, nu


sunt totdl tou. Spune-mi

Cloudius, nu tctd.

- De ce nu esti totol meu?


* Pentru cd te-om gdsit in

zdpo.dd., cdnd eroi door un ou si


cm hotdrdt sd om grijd de
tine si sd-ti tin de cold
pdnd cdnd
vei purec sd oi grijd singur de tine.

- Dor osto insecmnd cd tatdl meu nu m_o


dorit?

- Of, nu o fost deloc o.so. probobil te_oi


rostogolit de pe picioorele lui cdnd nu ero orenr.
Oudle sunt chestii core se rostogolesc foo,rte
usor.
Oricum, esti in sigurc.ntd. ocum, mo. oi
pe mine.
- Dar poote cd om cdzutde undevo, a zis
ingrijoro,t Otto.

- De unde sd cazi?

- De pe lume. Leo spune cd stdm lc. copdtul


lumii.

- Asto ccm oso e. Se numeste Antarctico. si


este lo Polul Sud. Dor de oici n-oi sd
cozi.
- De ce nu?
- Fiindcd oso spun eu. Ce cltcevo vrei sd md
moi intrebi?

- Ce sunt eu?

10
- Un pinguin. Un pinguin imperiol.
- $tiu osto. Voicm sd intreb ce e ocela un

pinguin.

- O posdre. Acum trebuie sd termindm cu


vorbdrio si sd ne oldturdm grdmezii de pinguini,
f iindca vdntul se inteteste si in curdnd va fi
fbcrte frig.
- in curdndl a chltait Otto. E frig tot timpul.
- Vo fi si moi ftg dcca nu re oldturi celorlolqi
pinguini. Hcide.
Cloudius merse tdrdg-gropis pe gheogd pdnd

lo ceilolti pinguini core stdteou dejo adunoti

Irrololtd pentru o-si tine de cold.

- Nu-i oso cd suntem multi? i-o strigot Otto


lui Cloudius.

- Asto e un lucru bun, o rdspuns ocesto


puiului de lcr picioorele 1ui, cu vocecllui puternicd.
(lu cdt suntem mcri multi, cu Gtdt ne vo fi moi

11
:4!
:r,.i

cold. Hci, inchide pliscul si cuibdre;re_re


cdr moi

sffAns ldngd mine. Vine un dita.moi viscolul.

Otto o fdcut ce i s-o spus, dor ii ero tore greu

sd-si tind pliscul inchis. Voio sd ofle


ce esre ocelc

un viscol.

IZ