Sunteți pe pagina 1din 18

Carer9,

W+14t 6r
CHRIS MOULD

Traducere din limba allezn


CRISTINA IINGA

t@ml
Fetita care A salaat Craciunul

ore qtii cum functioneozd mogio?


Acec mogie core ii foce pe reni sd
zbocrre pe cer? Ceo corel cjutd pe
Moq Crdciun so cdlatoreoscd prin
tootd lumeo intr-o singuro noopte?
Ceo core pocte opri timpul in loc gi
iqi poote indeplini visurile?
Cu spercntd.
Asa funcqioneo;zd.
Fdrd spercntd, n-or existo mogie.
Nu Mos Crdciun, Blitzen sou vreunul dintre
ceilolqi reni fac mcgio posibilo in nocptec de Ajun.
Ci orice copil ccre vreo si isi doreste ca ea sd
se petreoco. Docd nimeni nu si-<rr moi dori-o, n-or
mci fi nicio mcgie. Si pentru ca noi stim cd Mos
Crociun vine in fiecore ctn, clcum stim cd mogio -
cel putin, un onumit fel de mcgie - este reold.
inso nu GSo ctu stot lucrurile dintotdeouno.
A fost odotd un timp, mci inointe de sosetele pline
de dcruri qi diminelile de Crdciun peffecute desfa-
cdnd, cu emoqie, hdrtiile in core sunt invelite codo-
urile. Un timp cu odevdrot nefericit, cdnd foorte
puqini copii cvecu vreun motiv sd creodd, totusi,
in mogie.
Iotd de ce, in primo noopte in core Mos Crdciun
s-cr hotdrdt sd le deo copiilor un motiv de bucurie
si de <r crede in mogie, o ovut focrte mult de lucru.
Jucoriile erou in socullui, sonio si renii erou gcrto,
insd cdnd o pornit in zbor din Elfhelm, <r simtit
cd nu ero destulo mo.gie in oer. A coldtorit prin
Aurora Boreold, dor cceosto obio docd lumino.
Ior motivul pentru core mogio erc Gtat de slobd
ero cd nu existc prea multo sperontd in eo. Lo urm<r
urmelor, cum or puteo so spere un copil in mogie,
docd n-a cunoscut-o niciodoto?
Asodor, primo vizitd o lui Mog Crdciun ero
cdt pe-oci sd nu se intdmple. $i docd o existot
totusi, c fost d<rtoritd unui singur lucru. Moi
exclct, o unui singur copil. O fetigd din Londro
core credeo cu tootd fiinto ei in mogie. Si core
spero si tot spero zi de zi 1o un mirocol. Eo o fost
copilul core o crezut. in Mos Crdciun m<ri inointe
de oricine oltcinevo. Si eo o fost ceo core l-o
o.jutot pe Mos Crdciun, chior otunci cdnd renii
lui incepuserd sd se poticneoscd, fiindcd sperontG
ei imensd, pe cond stdteo intinsd in pot in Ajunul
ocelui Crdciun, o odus o lumind pe cer. I-o dot
lui Mos Crdciun un tel, o directie. Icr el o urmd-
rtt- ro;za clceeo subtire de sperontd tot drumul
pdnd 1o numorul 99, de pe Strcdo Hcberdosherg,
din Londro..
$i odoto ce o ojuns, ;i odoto. ce o clsezot un
cioropel plin de jucorii lo piciocrele potului ei core
forfoteo de plosnite, speronto o crescut. Mogio erc
ocolo, in lume, si s-o rdspdndit prin visele tuturor
copiilor. Dor Mos Crociun nu se puteo pdcdli singur.
De n-or fi fost ocel unic copil, fetiqo de opt oni pe
nume Amelio *07ishcrt, core sperose otdt de mult
co mogio sir fie odevdrotd, Crdciunul n-or fi ovut
loc niciodoto. Do, desigur, c fost nevoie de elfi, de
reni, de otelierele hornice si de toote celelolte, dor
eo o fost singuro corerl solvose.
Eo o fost primul copil.
Fetito core cL solvot Crdciunul.
Ior Mos Crdciun n-oveo s-o uite niciodotd...
Un an mai tdrziu...

{-:*-'
tifi''fr-* ,.
*
,,'

ryil" ttll brfi*hxwi

&lntnre, ylo'rinilt rY\w {,,4rntll'" t^xshl'rt


!Ar*i*
nl*fi. nnr fi Llc,nrcdc gu
kwuAxWrat nunrfirul 11, M t-lndra-*tN
t^n.

' 4stru #V ff*" ufr' N rnnr {ost. + .' '|

ufrt'L mi-ru d*'t '-q


$t, 0,tcL.Anui trtou't..
e'n'dauri. 4 {as't. tnwto dril"tyi, ' dtw
wn c'ruil' t'il" :
f$fw{ru. f,n{tdrnlrw
fiur.,.nle v\W{,t,sunt c'* d'd$,,.'h'at
on' n' fts-t'
dAe[ wun*nLu surtWfut n,,!zu
ffi*u* sfi, vild c.'F't'
od$kui'
Nturluxl'..sr'i o
o
afrf
U*n $t, 4'rr ff\fffl& ffV&'
ry*rn n, kc,*t
-tr:,^t)
fi c,tr64slul
**,Wyilel
?r;ttrwnr,.L-em q#$11" g* afrfutd'
?vwnqw" gc Wrn- Jd9 hornurtb
.rrrun
, sun-t dtp dt, Su$ ff*,lS' l'drst..ff, a*

fi cttitrirt. L-ni ounlso&4


E W*t'*,-.
?flr ururn {urfi- snrdrw d* lx gtxiAu;- '
I

st, tncmrfi, c-rr 6i5att 'tuqhhtrY\il A


, fl 1,
,'. ' ortj, ti" St, {,rLdt, cfiinc. ,.s

Ii, - .*',*ffi
I{lrr ce m W4 ay" en o d-,tr l1rw, (L tu^t+t
L{. rnvfi{
,4
N* dL Ufi$;Nt tuti-nr
N--*
l. 0 y$ti" dt, Mfu:+l"+ hlnwk. k"
_gtnt, &
.un d"tircL.
6hlr*W
" 3.'g w+t, et, Lho{ltA rtu(t;rs

+e sL +r4,,.rrw,-ww. $'
J**-t a uhw rqprtnnl a mw tryar{n'n{
,"1

, dtofr+ nuvnfiruJ h. Try $" gill+rut +\rut.


S*t-*rn6 n, YtW #' rnfi'
fts"t un h&'tL
iruw ur hwlt, t'ilk, {,0,t4il11) A{ul ift'urt
tt4Arnn
m, $yrf,W t.lg{\Wtq rn-&rn #{/d ti {.{,,
L\W. E0' n6 nnni ${ca-(t, hlrnuri, nourn.
6nlto
nu
{iw,Lt,
{t* v*mit 1 Mh+ #" Y-fi4rtfu $d

$ fi tu#/&n Ywhfin W cP numru un


t)^itrAcll
er m6i ,tLfidtA.ilrt. W r'NillsJfk \rd"
ry4 W f" $ *rtqww
nq/u{, M *ryrr, *n

ftrtu'ni" dt4ra tML fu ti" 6no"+t, +t*


rYW r, *l u, uft.oqL
NuAi-. ?ttt &slu
t{ru^* m {noi din norr uioe rn&rnfl-/
$,
ry t fft]. WaL
Y\L

{sa.w t gwybt fur* g* cxe t w. *

' )4rrdlo".
'
,4 tru orudtrvfit#,, .tt

'Y*
Pamantul se cutremurd

oq Crdciun impdturi scrisooreo


Ameliei si o puse in buzunor.
IX Porni 1o drum, troversdnd Cdmpul
/41
Renilor ocop::. rupo!u,,,r, n:
:" 7*
llrl longa lccul ingheqot qi plimbondu-qi
Y ochii peste privelisteo tihnitd c sotu-
lui Elfhelm. Pe Strodo. Principold, se vedeou Primdrio
de lemn, Prdvdlio de Soboqi, Bonca de Ciocolotd gi
cofetdria Budincd de Crdciun, core moi oveo o ord
pdnd deschideo, opoi $coolo Dibociei, LJniversitoteo
Mestesugului Avonsot de Construire o Jucoriilor
si, pe Strodo Vodol, impundtooreo (dupo stondar-
dele elfilor) clddire de birouri aziaruhtiZdpadaZilei,
cu zidurile sole de turtd dulce ormctd, strrilucind
portocaliu in lumino limpede c diminetii.
in timp ce iEi croio drum cu greu prin nometi,
indreptdndu-se spre opus, cdtre Atelierul de Jucdrii
si, dincolo de ocesto, cdtre Deolurile impddurite
ole spiridusilor, vdzu un elf core purtc o tunico si
niste soboti moronii venind spre el. Elful purto
ochelori si ero un pic miop, oso cd nuJ zdrise pe
Mo; Crdciun.
- Solut, Humdruml zise Moq Crociun.

15
I
i\

z{

:l
Elful tresdri, speriot.
- O, sc-solut, Mos Crdciun! imi cer scuze. Nu
re-crm vdzut. Tocmoi om iegit din schimbul de
nocpte.
Humdrum erc unul dintre cei moi hornici mun-
citori elfi de lo Atelierul de Jucdrii. Un elf ciudd-
tel si nervos, dcr core lui Mos Crdciun ii plirceo
mult. in colitoteo so de Moistru Adjunct Responsobil
cuJucdriile Core se invdrt sou Sot, ero un membru
foorte ocupGt al otelierului si nu se pldngeo nici-
odctc cd munceo si peste noopte.
- E totul in reguld 1o otelier? i1 intrebd Mos
Crociun.
- O, do. Toote jucdriile core se invdrt, se invdrt,
ior jucdriile core sclr? sor. A fost o micd problemd
cu niste minqi de tenis, dor om rezolvct-o noi.
Acum scr moi mult co oricdnd. Copiii oomenilor
o sd le odore.
- Splendidl zise Mos Crdciun. Pdi, ctunci, du-te
ocosd si odihneste-te. $i ureazd-le 1ui Noosh si
Micului Mim ,,Crdciun fericit" din portec meo.
- O sd le trcnsmit, Moq Crdciun. O sd fie foorte
incdntoti. Moi oles Mim. Nouc lui pcrsiune este
un joc de puzzle cu chipul tdu. Jiggle, mesterul de
jocuri ptzzle, i 1-o fdcut speciol.
Mos Crdciun se imbujord.
- Ho, ho... Crociun fericit, Humdruml

IB
- Crdciun fericit, Mos Crdciunl
Si, tocmoi cAnd isi luou lo revedere, omdndoi
simtird cevo. O usoord cldtinore o pdmontului
sub picioorele lor, co un cutremur mic. Humdrum
se gdndi co pocte i se pdruse din ca:uza oboselii.
Mo; Crdciun se gdndi cd poore,i se pdruse, doto"
ritd entuziosmului si ogitotiei penrru ziuo ceo more
si noopteo core-l osteptou. Prin urmcre, niciunul
nu comentd.
Arclierul de lucarii

telierul de Jucdrii ero ceo moi more c1d-


dire din Elfhelm, mci more chior si decdt
Primorio sotului sou birourile ziarului
Zapada Zilei. Aveaun turn inolt si o sold
principo.ld", crmbele ocoperite de zdpadd.
Mos Crdciun intrd si vozu cd pregdtirile erou
in toi.
Elfii voiosi, cdntdnd si rdzdnd, testou pentru
ultimo oord jucdriile: scoteou copetele pdpusilor,
incercou titirezii, se legdnou pe cdluqii-bolonsoor,
citeou rcpid cdrtile de copii, culegeou mondori-
nele din mondorini, strdngeou lo piept jucdriile
de strdns 1o piept, fdceou mingile sd sord... Muzico
le ero osigurotd de trupo fovorito din Elfhelm,
Zurgdldi| core tocmoi cdntou uno dintre melodiile
lor preferote, E atdt de aproape Crdciutrul (De emo;re,
mi-am udat pantalonul).
Mos Crdciun isi ldsd socul jos, 1o introrec in sold.
- Buno dimineoto, Mos Crdciunl strigd una
dintre fetele elf pe nume Dimple, cu un zdmber.
fericit gi gropiqe in obroji.
Numele sdu ero lesne de qinut minte, fiindcd
fdceo qropite in obro.ji ori de cdte ori zdrnbea,
Gdico tot timpul. Dimple stdtea ldngd Bello, scri-
itooreo de qlume, core lucro lo ultimul bonc ol
onului qi rddeo sinqurd, in timp ce rontdio dintr-o
plocintd cu fructe confiote.
Dimple ii oferi lui Mog Crdciun niste bombocrne
cu mentd ;i cdnd e1 ridicd copocul bombonierei,
un forpe de jucorie tdsni dinduntru.
- Aoohl exclomd Mo; Crdciun.
Dimple se tdvdleo pe jos de rds.
- Ho, ho, hol rdse si Mos Crdciun, incercdnd
so fie qi el omuzot. Cdte din osteo avem?
- Soptezeci qi opt de mii scse sute pottuzeci
si sopte.
- Foorte bine.
in clipo oceeo, il zaird Ztrgalafi din capotul
celdlolt ol incdperii si numoidecdt schimbord me-
lodio, incepdnd sd cdnte Eroul cu Haina Rosie, core
ero un omogiu penffu Mos Crdciun. Nu ero ceo moi
bund compozitie a Zurgdldrlor, dor toti elfii ince-
puro so conre cu ei.

Existd un om, inaesmdntat. in rosu-aprins,


Ce are daruri Pentru copiii care dorm, cuminti.
[-ln om inab, cu parul nins ;i barba precum neaLrt,
Llrechile rotunde si o inima ca aca.deaua.
Pe noi, elfii, ne-a intsdgat ace$ om bun
Cd pogi sa faci oricare n ca Ziua de Crdciun.

Z1
Cu renii lui lumea strabate, prin named,
Cadouri muke impdryind la fete $ baie;i.
[ar cand sperantele si uisele acestor omuleti
Ajung aici, plutind usor, noi stim
Ca trebuie sd.-i mulrumim...
Ei, cui'l Nascocitorului de sanie?
lrlu/
Ci EROULUI CU HAINA ROS/E/

Cdnd elfii izbucniro in urole, Mos Crdciun se


simti un pic rusintrt si, nestiind unde sd se uite, se
uitcr pe fereostrd. Si ctunci vdzupecinevo olergdnd
prin zd.podd spre otelier. Nimeni oltcinevc nu-1
moi observose, fiindcd nimeni oltcinevo nu ercl
destul de inolt incdt sd vcrdd o,fcrd" pe fereostrd..
Nu er<r un elf isi dodu secrmo Mos Crdciun. Ero
chior si mcri mic. Preo usor. Preo grotios. Preo cochet.
Preo gcrlben. Preo iute de picior.
Ior cdnd inqelese exoct cine ero, ii
iesi in intdmpincre.
- Md intorc imedicrt,
minunotii mei prieteni,
le spuse elfilor,
cdnd muzico
se stinse.

Z4
Iotd, socul fara fund este aici, oso cd puteti incepe
sd puneti jucdriile in el...
Cdnd Mos Crdciun deschise uso, mico fdpturd
ojunsese dejo in prog, cu mdinile in solduri, ople-
cotd de mijloc si cu rdsufloreo toictd.
- SpiridusoAdevdruluil zise el, bucuros s-o vodd.
Lo urmo urmelor, nu se intd.mplo, preo des ccr
vreun spiridus so vind in Elfhelm.
- Crd,ciun fericitl
Ochil Spiridugei Adevdrului, core oricum erou
foorte mori, clcum erou porcd si moi mori.
- Bo nu, zise eo, uitdndu-se lo. Moq Crdciun de
lo inoltimec genunchilor lui.
- Cum?
- Nu e un Crdciun fericit.
Spiriduso Adevdrului oruncd o privire in Atelienrl
de Jucdrii si, cdnd vdzu atdtio elfi, se zbarli un pic,
filndca nu-i prec puteo suferi si simteo cum incepe
s-o mdndnce pieleo.
- Am o hoino noud, zise Mos Crdciun. E chior
moi rosie decot ceo de dinointe. Si ce zici de blaniqo
cu ccrre e go.rnisito? iti ploce?
Spiriduso Adevdrului cldtind din cop. Nu VOlCI
sd fie nepoliticoosd, dor trebuio sd-i spuno odevdrul.
- Nu, nu-mi ploce deloc. Ardgi co. o tufd. gi-
gonticd de mur pitic mucegoit. Dor nu ostcr-i
importont.

Z5