Sunteți pe pagina 1din 8

Marr Harc, scriitor ;i jurnolist,

s-o ndscut Pe 3 iulie 1975


in Moreo Britonie. Este un scriitor prolific, multe
dintre cdrtile 1ui fiind bestselleruri s<ru in curs de ecronizore.

1o Shefficld,

Printrc cele nroi cunoscute sunt: The Last L.amily in Englanl (2004),
Shadou lbrest (2007) , Runaaay Troll (2008); Umanii (201'l;
rrcrd. rom. Nemircr, 2015), Baiatul Echo (2014; trod. tom. 2015) sou
Reasons to Sray Alioe (2015). Apdruto in limbo engle zci in 2015,
LIn baiat nutnit Crdciun o Gvut un succes imens, fiind troduso in
peste 20 de limbi si vo fi ecronizotd de Blueprint gi Studio Cnn<rl.

in

2015 o

opdrut si continuoreo, Tlrc Girl Who Saaed Christmas.

Cunls Mout-o o inceput Scoolo de Arte 1<r 16 oni. A cdstigot


Nottinqh<rm Children's Book Alvcrrd sj o fbst nominolizcrt lcr
Shefficld Children's Booli Arvord. In prezent
locuicgte ln Yorkshir-e, este cdsdtorit ;i ore doi
copii. isi iubeste munco si-i pl<rce sti scrie si
sd deseneze genul de cdr;i pe core i-<rr fi
pldcut sci le oiba in bibliotecd

in copildrie.

(n*filr Q
CHRIS MOULD

l'raducce din limba

englazd

VERONICA D. NICULESCU

t}et,'.s

Multumiri

Fiecore ccrre este un efort de echlpa si cec de fotd nu


foce exceptie . Ago cd iotd ,,Lisro bund" a 7ui Un bdiat

numit Crdciun.

As vreo sd le multumesc lui...


Chris Mould, pentru cd mi-o tronsformot cuvintele in
imogini minunote. Lui Francis Bickmore, Cdpetenio
E1f pentru cd o ojutct cuvintele sd sune moi bine. Lui
Jomie Bgng, ocest Mos Crdciun ol Editurii Conongote.
Lui Jenng Todd, Momo Crdciun. Rofoelei Romogo,
lui Sion Gibson si tururor elfilor din otelierul Editurii
Conongote. Lui Kirsten Gront gi Motthew Roilton,
pentru cd ou fdcut bulgdrele de zdpadd, sd se tot rostogoleoicd. Lui Clore Conville, pentru cd mi-o presdrot prcf de spiridug peste tor ce inseomnd vioto meo
de outor. Comillei Young ;i lui Nick Morston, penrru
intelepciuneo lor de ?ile mori din film. Tururor celor
de 1o agentiile Conville & Morsh qi Curtis Brown.
Tuturor celor de 1o Blueprint Pictures si Studio Conol,
pentru bucuriq qi bundvoingo lor. Tururor librorilor
minunoti core isi perrec vioto rdspdndind mirccolul
cdrtilor, si osto nu door de Crdciun. Sufletului meu
pereche, Aldreo Semple, penrru cd m-o ojutot in nenumdrote feluri lc oceostd corte si penffu cd o tronsformet
lumeo meo in cevo moqic.

Cuprins

l.In bdim obisnuit


Fiul unui tdietor de lemne .
Cdsuga si goarecele.
Vdndtorul
. Sania (;i alrc uerd
Prodsrc)
Sosirea mdtusii Carlotta
Mage care chiordie ;i alrc co;maruri . .

Un capircl foqrte scurt, ru un titlu lung,


in care nu se intdmpld mare luctu. .

Bdnd.na
Renul

2B

35
43
51

58

-).....

62
70

Ceaa rolu
Sfdr;irul magiei

Mo;

12

24

Topo

$ Micuta Noosh.

Sarul elfilor
Misrcrul Micugului KiP .
O intdlnire nePlacutd
Trolul Si Spinduga Adeadrului
Cel mai infricogdtor gdnd. .
Arm cdpdrarului Pnn hornuri

7B

B5
93
100
109
119
131
141

146

Bliuen in aiuror!

158

Cdutarea.

155

Bdiaatl

,lf

..

177

Rdzbururea lui Bliuen

187

Ceaa bun

191

Un baiar obisnuit

Imposibil.

O veche injurdturd din limba elfo

hior ocum veti citi odevdroto poveste


o lui Mos Crdciun.
Do. Mos Crdciun.
Voti puteo intrebo cum de stiu eu
odevoroto poveste o lui Mog Crdciun,
oso cd o sd vd spun co n-or trebui sd
puneti lo indoiold osemeneo lucruri. Cel
putin, nu chior de lo inceputul unei cdrqi. In
primul rdnd, nu-i politicos. Tot ceeo ce trebuie so
ingelegeqi este cd eu chior stiu povestec lui Mos
Crociun, fiindca oltfel de ce os scrie-o?
Poote cd voi nu ii spunegi Mog Crdciun.
Poote-i spuneqi oltfel..
Mostt' sou Mos Gerild sou Sonto Clous sou
Sinterkloos sou Kris Kringle sou Pelznickel sou
Popo Nol sou Burtosul Alo Ciudot Core Vorbeste
cu Renii $i-Mi Dd Mie Codouri. Sou poote cd
i-oti inventot voi un nume, door ol vostru, oso,
so vd disrroci. insd, dccd oqi fi elf i-oti spune
mereu Moq irdciun. Spiridugii sunt cei core ou
inceput sd-i spuno Sonto Clous gi sd rdspdndeoscd
numele dsto door co sd creeze confuzie, neostdmpdroqi cum sunt ei.

insd-,

indiferent cum i-oti spune, importont

cd gtiti despre cine-i vorbo si osto e tot ce conreozd.


Vd vine sd credeti cd o fost o weme cdnd nimeni

nu stio despre el? O vreme cdnd el ero doc,r un


bdietel obisnuit, pe nume Nikolos, core trdio intr-un

tinut indepdrrot, undevo prin Finlondo, si core nu


se foloseo. deloc de mogie, ci door credeo in eo
si-o.tdto tot? Un bdiot core stio foorte purine despre
lume, in ofcrrd de gustul supei de ciuperci, de vdntul

ospru ol nordului si de povestile core i se spunecu.


Si core oveo o singurd" jucdrie: o pdpusd fd.curd
dintr-un nop.
Dor viota lui Nikolos oveo sd se schimbe, inrr-un
fel pe ccre nici el nu si 1-or fi imogino.t vreodotd.
Aveou sd i se intdmple niste lucruri.
Lucruri bune.
Si lucruri rele.
Lucrun imposibile.
Dor docd sunteti vreunul dintre cei core cred
cd onumite lucniri sunt imposibile, ctunci or trebui sd puneti imediot deopo.rte ccrrtec <rstc. Moi
mult co sigur cd. nu e penrru voi.

Fiindcc ocecsrd corre este phna de lucruri


imposibile.

incd moi cititi corteo osto?


Bine. (Elfii or fi mdndri.)
Atunci hoideti sd incepem...

Fiul unui taietor de lemne

sodor, Nikolos erclun bdiot fericit.

Adicir, de fopt, nu ero.


Vor fi zis cd e fericit, docd l-oti

fi

inrrebor, si cu siguronro cd incerca


fie fericit. dor uneori sa fii Fericir
c eo
treobd destul de complicotd.
' Bdnuiesc cd vreo.u sd spun cd Nikolos
ero un bdiot core credeo in fericire, in o"celosi fel
in core credec in elfi, in troli si-n spiridusi, dor, de
fopt, nu vd"zuse niciodotd cu ochii lui un elf, un trol
sou un spiridus si, rot oso, nici fericireo odevd,rotd
nu o cunoscuse. Cel putin, nu vreme indelungotd.
Nu ero. cevcl oso de usor de obtinut. De pildd,
de Crociun.
Iotd listo cu roore codourile primite de Nikolos.
in too,td vioto hli.

sa

Nu oveo froqi sou surori cu cclre sd se jooce, ior


orcqul cel moi opropiot - Kristiinonk<rupunki
(Kris-tii-non-kou-punki) - ero 1o more depdrtore. Sir
ojungi ocolo duro chior moi mult decdt sd-i pronunti
numele. Si oricum, nici in Kristiinonkoupunki nu
ercr mcre lucru de fdcut, in aford de mersul 1o bi
sericd sou uitotul in vitrincr mogozinului de jucdrii.
- Totdl Uitel Un ren de lemn! ziceo Nikolos
oftdnd cu nosul hplt de vitrino ocelui magazin
cu jucdrii.
Sou:

Uite I Un elf de jucorie

Scru

- Uitel O popuqd

rege, de plusl

Icr o dotd chior o intrebot:


- imi iei si mie unc?

Asto-i tot.
Adevdrul e cd Nikolos ovec o viotd greo. Dor
se descurco cdmirobil.

ridic<rt privireo spre chipul tctdlui. O fogd


lungd si ingustd, cu sprdncene groose si dese si-o
piele moi durd decdt o unor vechi pcntofi purtcti
prin plooie.
- $tii cdt costd? l-o intrebot Joel, totdl sdu.
- Nu, o zis Nikolos.
Icr otunci totdl sdu o ridicot mdno stdng.d, cu
degetele desfdcute. Nu oveo decdt pctru degete si
jumdtote lo mdno stdngd, dincauzc-unui occident
cu un topor. l-In occident cumplit. Cu mult sdnge.
$i probobil cd n-or trebui sd zdbovim preo mult

12

13

O sonie de lemn.
2. O pdpugd cioplito dintr-un nop.
1.

osupro lui din momenr ce csto este o poveste de


Crd.ciun.

- Potru ruble si jumotote?


Totdl lui pdreo supdrot.
- Nu. l{u. Cinci. Cinci ruble. Ior cinci ruble
pentru un elf de jucdrie e preo mult. Ai putec
sd-ti iei o cdsutd cu bonii dstio.
- Dor, toti, eu clm crezut cd o cdsutd costd o
sutd de ruble, nu-i cso?
- Nu fa pe istetul, Nikolos.
- Dor porcd tu mi-o.i zis sd md strdduiesc sd
fiu istet.
- Nu si ocum, o spus totdl lui. Si, oricum, ce
ti-or trebui tie un elf de jr.lcdrie, cdnd oi p,[puso
oceecl din nop pe core ti-o fdcut-o mcrmo to? Nu
poti sd zici si tu cd nnpul este un e1f?
- Ba do, toti, desigur, o rdspuns Nikolos, fiindca
nu voio sd-si supere t0.td1.
- Nu-ti foce griji, flule. O sd muncesc din greu
si intr-o btnd, tt o sd fiu bogot, ior tu vei puteo
primi toote jucdriile pe core le vei dori si vom
oveo si-un cal adeadrar, cu propric nocstrd trdsurd,
si-o sri mergem cu eo lo oros de porcd om fi un
rege si-un prinql

- Sd nu muncesti preo. din greu, rcti, G zis


Nikolos. I--Ineori mo.i trebuie sd ne si jucdm. Ior
eu chiar sunt fericit cu pdpuso meo din nop.
t6

insd tctdl lui trebuio sd munceoscd din greu.


Tdio lemne cdt ero ziua de lungd, si csrcr zi de zi.
Munceo de cum se lumino pd.nd se inrunecc.
- Problemcr e cd noi locuim in Finlondo, i-o" explicot totdl in ziua in core incepe povesreo noostrd.
- Pdi nu locuieste toctd lumec in Finlando?
o intrebot Nikolns.
Ero dimineotd. Se indreptcru spre pddure, rrecdnd pe ldngd vecheo fontdnd de piotrd lcr core,nu
se putecu uito. niciodotd. Pomdntul ero presdrot cu
un strcrt fin de zdpodd. Joel oveo un ropor la spincrre ,