Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mătăsaru


• Profesor: Ichim Alexndru Gabriel
• Clasa: VI-a
• Data: 20.11.2018
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Dumnezeu se face cunoscut omului
• Lecţia: copilăria lui Iisus Hristos
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competențe generale:

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței;
2. Manifestarea unui comportament moral, în viaţa personală şi în societate, în acord cu valorile religioase;

Competenţe specifice:

1.1. Prezentarea cronologică a principalelor evenimente din viața şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, pe baza textelor biblice;
1.2. Selectarea de informații adecvate din surse şi cu mijloace variate, pe teme cu relevanță moralreligioasă;
2.1. Prezentarea unor modele spirituale, pe baza textelor biblice, religioase, literare studiate;

Competențe derivate:

C1 : identifică pe hartă locurile sfinte prezentate în lecție: Betleem, Nazaret, Ierusalim;


C2: identifică mesajul transmis prin intermediul textului scripturistic.
C3: prezintă în ordine logică și cronologică evenimentele legate de nașterea și copilăria Mântuitorului;
C4: realizează caracterizarea personajelor biblice pe care le întânlesc: Magii, Dreptul Simeon, etc.
formulează învăţături morale, desprinse din această minune.
Strategia didactică:

Metode şi procedee: conversația, explicația, lectura explicativă, exercitiul, povestirea, problematizarea, observarea dirijată.
Mijloace de învăţământ: Sfânta Scriptură, prezentare power-point, laptop, fișe de lucru, marker.
Forme de organizare: activitate frontală și individuală

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VI-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


lecției: învățământ
Timp

crt procedee organizare

1. Moment - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatori 3 - rugaciunea la intrarea in clasa - rostesc rugaciunea frontală
c - absenţe - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- organizează clasa solicitate
- crează un climat cooperant - se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea Se va realiza printr-un dialog bazat pe
elevilor cunoștințe deja însușite. Elevii ascultă
pentru „Data trecută am început să vorbim explicațiile Conversația Activitate Aprecieri
receptarea despre activitatea pământească a profesorului, și răspund Explicația frontală verbale
noilor 7 Mântuitorului Iisus Hristos. Vă amintiți la întrebări.
cunoștințe m cum a fost vestită Nașterea Mântuitorului Ei își amintesc că
în decursul istoriei? Sau cum a fost prooroci au vestit
anunțată Fecioara Maria de Nașterea lui Nașterea Domnului, că
Iisus? Ce vă amintiți despre acest episod? Sfânta Fecioară a fost
Unde S-a născut Hristos și cine a fost anunțată de
prezent la acest eveniment?” Arhanghelul Gavriil la
Bunavestire, și că
Domnul Hristos S-a
născut la Betleem, într-
o iesle în peșteră, unde
au fost prezenți și Activitate
îngerii care lăudau frontală
împreună cu păstorii pe Conversația
Însă știți de ce Hristos S-a născut la Dumnezeu. Explicația
Betleem? Datorită unui recensământ
poruncit de conducătorul cetății. Așadar,
Iosif și Maria nu erau din Betleem, iar
după naștere au plecat de acolo. Astăzi
vom afla mai multe lucruri despre ce sa
întâmplat după nașterea lui Iisus Hristos și
despre copilăria Sa.
3. Precizarea  Se anunţă şi se scrie pe tablă data şi Elevii scriu data Explicația Activitate Aprecieri
titlului și a titlul lecţiei : şi titlul în caiete şi frontală verbale
obiectivelor 5 „ Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos. " ascultă explicaţiile
lecției m Se precizează obiectivele lecţiei. profesorului.
4. Comunica
rea În timpul lecției profesorul le arată o Laptop
/însuşirea prezentare power-point care cuprinde Elevii ascultă
noilor diferite imagini cu evenimentele fragmentul scripturistic.
cunoştinţe 3 respective.
0 Profesorul citește textul scripturistic de la
m Matei 2, 13-23, de unde elevii află că Elevii scriu pe caiete de Lectura Videoproiec Activitate Aprecieri
datorită urii lui Irod, Sfânta Familie a fost unde face parte textul tor frontală verbale
nevoită să fugă în Egipt unde a locuit până citit. Text scripturistic – Prezentare
când un înger l-a anunțat pe Iosif că se pot Matei 2, 13-23 power-point
întoarce. cu imagini

Elevii află că nu se cunosc foarte multe Elevii ascultă Explicația Biblia


despre copilăria Mântuitorului. explicațiile profesorului
și notează în caiete când
La opt zile după naștere, Pruncul a fost li se cere
tăiat împrejur și I S-a pus numele Iisus, așa Povestirea
cum îngerul i-a spus Sfintei Fecioare

După patruzeci de zile de la nașterea Sa,


Mântuitorul Hristos a fost dus la Templul Elevii ascultă
din Ierusalim pentru a fi închinat lui explicațiile
Dumnezeu și pentru a aduce jertfă, după profesorului.
obiceiul iudaic.
Aici a fost așteptat de Dreptul Simeon, un
om drept care aștepta nașterea lui Hristos
deoarece « I se vestise de către Duhul Laptop
Sfânt că nu va vecea moartea până ce nu va
vedea pe Hristos » Activitate
frontală
Despre copilul Iisus Hristos știm că
« creștea și Se întărea cu duhul, umplându- Videoproiec
Se de înțelepciune, și harul lui Dumnezeu Elevii ascultă Conversația tor
era asupra Lui. Când avea 12 ani, au mers explicațiile Prezentare
la Iersualim pentru a sărbători Paștile profesorului. Explicația power-point
evreiesc la templu. Copilul Iisus a rămas cu imagini
însă la templu și părinții Lui nu știau. El a Povestirea
rămas acolo pentru că îi plăcea să stea Biblia
alături de înțelepții templului, le punea
întrebări și la un moment dat, a uimit pe Activitate
toți cu priceperea și răspunsurile Sale. frontală
În același timp, Fiul lui Dumnezeu a rămas Elevii ascultă
smerit și ascultător față de Maica Sa, pe explicațiile
care a profesoruluiși notează Conversația
iubit-o și a respectat-o. Copilul Hristos este în caiete când li se cere. Explicația
model de ascultare față de părinți pentru Povestirea
copiii din toate timpurile. În societatea de
astăzi este nevoie de asemenea repere
autentice pentru familie, deoarece în cadrul
ei se pun bazele educației copiilor.
Fecioara Maria se bucură de o cinstire
deosebită din partea creștinilor, pentru că
este Născătoare de Dumnezeu. Sfânta
Fecioară este numită astfel, fiindcă L-a
născut pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos,
Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Din
acest motiv, cinstirea pe care o aducem
Maicii Domnului este mai presus de
venerarea sfinților și a îngerilor și poartă
numele de preacinstire.
5. Fixarea şi 5 Profesorul împarte eleviilor câte o fișă Elevii citesc
sistematizar m de lucru care se va rezolva individual și cerințele, rezolvă Fișa de Activitate
ea o vom corecta oral. individual și Conversatia lucru frontala
cunoştinţelo verificăm oral Apreci eri
r 1. Primul exercițiu cere realizarea corectitudinea Exercițiul Activitate verbale
unor enunțuri pe baza anumitor răspunsurior. individuală
cuvinte. Corectarea
2. Al doilea exercițiu, cere elevilor să răspunsuri
ordoneze din punct de vedere lor
cronologic mai multe evenimente.
3. În al treilea exercițiu, elevi trebuie
să noteze afiramațiile care vorbesc
despre Nașterea și Copilăria
Mântuitorului cu Adevarat/ Fals.

6. Asocierea, 4 Unele personaje biblice s-au remarcat prin


Generaliza m intermediul virtuților lor. Un om drept a Conversația Activitate Aprecieri
rea, fost Iosif. Pentru bunătatea și dreptatea de frontală/ verbale
Aplicarea care dădea dovadă, Sfântul Iosif a fost ales indivi duală
de bătrânii de la Templu să aibă grijă de Elevii ascultă eplicațiile
Fecioara Maria. Așadar bătrânul Iosif a profesorului Problematizarea
primit-o în casa lui din Nazaret pe Sfânta
Fecioară, rămasă orfană, când aceasta a
plecat de la Templul din Ierusalim. Sfântul
Iosif a fost de meserie tâmplar și s-a
remarcat în comunitate prin bunătate și
dreptate. El i-a ajutat și i-a protejat pe
Fecioara Maria și pe Pruncul Sfânt de-a
lungul timpului: în călătoria spre Betleem,
la
Nașterea Domnului, în perioada din Egipt Povestirea Aprecieri
și după întoarcerea în Nazaret. În Elevii ascultă eplicațiile verbale
iconografie, crinul înflorit pe care Sfântul profesorului
Iosif îl ține în mână simbolrizează cinstea,
bunătatea și dreptatea. Explicația
Un alt model de credință a fost dreptul
Simeon, care a așteptat nașterea lui Hristos
pentru că un înger îi vestise că nu va muri
până la acest eveniment iar tradiția ne
spune că motivul a fost îndoiala acestuia
legată de faptul ca Sfânta Maria va rămâne
fecioară și după naștere. Când a primit în
brațele sale pe Hristos a rostit rugăciunea
„Acum slobozește”, pe care noi o rostim la
fiecare slujbă de seară și pe care o vom
rosti a sfârșitul orei.
7. Aprecierea 2 - Analizează critic, laudă, ierarhizează, - se raportează la Aprecieri
activității m decide notează aprecierile formulate verbale
elevilor
8. Precizarea şi 1 Profesorul anunță tema: „Trebuie să Elevii noează în caiete Activitate
explicarea m împliniți datoriile față de famililie voastre, frontală
temei pentru și să fiți ascultători așa cum Iisus își
acasă asculta părinții. Trebuie să oferiți un
exemplu de buni creștini, să vă ajutați
părinții, frații și bunicii, să-i ascultați și să
vă rugați pentru ei.”
9. Incheiere 2 - Rugăciune
m - Salutul
Anexa 1
Fișă de lucru

I.Pornind de la informațiile din lecție, alcătuiește enunțuri pe baza corespondenței între cele trei coloane, după modelul
dat:
La Nașterea Domnului, cei trei magi au călătorit la Betleem.

EVENIMENTE PERSOANE LOCURI

Nașterea Domnului Iisus Hristos Ierusalim


Iisus învață în Templu Fecioara Maria Betleem
Buna Vestire Dreptul Iosif Egipt
Fuga de mînia lui Irod Arhanghelul Gavriil Nazaret
Păstorii
Cei trei magi
Îngerii
Învățătorii de lege

II. Ordonează cronologic următoarele evenimente:

a) Iisus în Templu la vârsta de 12 ani. b) Închinarea celor trei magi de la Răsărit. c) Fuga în Egipt din calea mâniei lui Irod. d) Vestea cea bună
adusă Fecioarei Maria de către Arhanghelul Gavriil. e) Nașterea Domnului în peștera din Betleem.
III. Adevarat sau fals?
Fecioara Maria a primit Vestea cea bună a nașterii Fiului lui Dumnezeu de la Arhanghelul Gavriil…..
Mântuitorul Hristos S-a născut în Betleem, pentru că acolo locuiau părinții Lui…
Pruncului Sfânt I s-au închinat la Naștere îngerii, păstorii și magii de la Răsărit….
Iisus Hristos a copilărit în Nazaret, iar la vârsta de 12 ani a explicat Legea lui Moise la Templul din Ierusalim…..
Regele Irod a venit să I se închine lui Hristos… .

Diapozitiv 1

Copilăria lui Iisus Hristos


Diapozitiv 2

Diapozitiv 3
Diapozitiv 4

Diapozitiv 5
Diapozitiv 6

Diapozitiv 7
Diapozitiv 8

Diapozitiv 9
Diapozitiv
10 • Acum slobozeste pe robul Tău, Stapâne,
dupa cuvântul Tau, în pace,
ca văzura ochii mei mântuirea Ta,
pe care ai gatit-o înaintea fetei tuturor
popoarelor;
lumina spre descoperirea neamurilor
si slava poporului Tau Israel

S-ar putea să vă placă și