Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

• Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Răscăieți


• Profesor: Ichim Alexandru Gabriel
• Clasa: VII-a
• Data: 22.11.2019
• Disciplina: Religie Ortodoxă
• Unitatea de învăţare: Iubirea lui Dumnezeu și răspunsul omului
• Lecţia: Credința în primele comunități creștine
• Durata: 50 min
• Tipul de lecţie: comunicare și însușire de noi cunoștințe
• Locul de desfăşurare: sala de clasă

Competența generală:

1. Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii, în conexiune cu diferite manifestări ale credinței.

Competenţa specifică:

1.1 Analizarea manifestării lucrării Duhului Sfânt în viața Bisericii și în devenirea spirituală a omului, pe baza unor texte religioase.

Competențe derivate:

C1: definirea creștinismului;


C2: caracterizarea modului de viețuire creștină în Biserica primară;
C3: cunoașterea modalităților de răspândire a credinței creștine;
C4: conștientizarea beneficiilor aduse de creștinism în lumea păgână;
C5: analizarea creștinismului din primele secole;

Strategia didactică:

1. Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exercițiul, diagrama venn, explozia stelară, expunere, problematizarea, observarea
dirijată, lectura biblică, meditaţia religioasă;
2.Mijloace de învăţământ: manualul, Biblia, laptop, videoproiector, videoclip educațional, prezentare ppt., fișă de lucru;
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale -Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a VII-a;
-Planificarea calendaristică orientativă;
-Proiectarea unităţii de învăţare.
2. Temporale -număr de lecţii:1
-durata : 50'
3. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în şcoală , Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, Roman, 1990.
3. *** Credinţa ortodoxă, Editura „Trinitas", laşi, 1996.
4. Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „Polirom", laşi, 1999
5. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Editura „Polirom", laşi,
1998.
6. Muha, Camelia, Caiet de religie creştin - ortodoxă, clasa I, Editura „Sf. Mina", laşi, 2001.
7. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.

Nr Etapele Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode și Mijloace de Forme de Evaluare


lecției: învățământ
Timp

crt procedee organizare

1. Moment 3 - salutul - salutul Conversația Activitate


organizatoric - rugaciunea - rostesc rugaciunea frontală
- notarea absenţelor - răspund cerinţelor
- organizează materialele - pregătesc materialele
- crează un climat cooperant solicitate
- se aşează la locurile
indicate
2. Pregătirea 5 Se realizează pe baza unui dialog prin Elevii ascultă cu atenție Aprecieri
elevilor care se reactualizează cunoștințele și răspund la întrebările verbale
pentru dobândite anterior și se face trecerea la profesorului. Activitate
Conversația
receptarea noua lecție. frontală
noilor
cunoștințe
3. Precizarea 2 Se precizează și se notează pe tablă titlul Elevii scriu data şi titlul Explicația Activitate
titlului și a lecției „Credința în primele comunități în caiete şi ascultă frontală
obiectivelor creștine”. Se precizează obiectivele explicaţiile
lecției lecției. profesorului.

4. Comunica 15 Se va realiza prin intermediul unei Elevii urmăresc Conversația Aprecieri


rea prezentări power-point și a manualului. prezentarea și răspund verbale
/însuşirea Primele două slide-uri recapitulează la întrebările
noilor cunoștințele dobândite anterior dar fac și profesorului.
cunoştinţe introducerea pentru noua lecție.
Activitate
Slide-urile 4, 5 și 6 vorbesc despre modul Explicația Prezentarea
frontală
în care își trăiau viața primele comunități ppt.
creștine. Primii creștini proveneau din
evreii din Ierusalim. Ei trăiau în armonie,
ajutând pe cei aflați în diferite nevoi, Elevii urmăresc cu Laptop
ducând o viață de comuniune. Cultul era atenție și notează în
simplu, punându-se accent pe frângerea caiete când li se cere.
pâinii.
În următorul slide sunt prezentate câteva Videoproiec
fragmente scripturistice din cartea tor
Faptele Apostolilor care prezintă viața Problematizarea
primelor comunități. Elevii sunt invitați
să le citească și să le analizeze. Elevii citesc și Aprecieri
Slide-urile 8 și 9 conțin două hărți. Prima analizează fragmentele. verbale
arată locul Ierusalimului pe harta lumii, Manual
iar a doua arată ponderea creștinismului Povestirea
în lume. Ele au rolul să conștientizeze
puterea de răspândire a creștinismului
care pornește din Ierusalim și se propagă Sfânta
Activitate
în toată lumea. Scriptură
frontală
Răspândirea creștinismului în lume este Conversația
explicată în slide-ul al zecelea. Ea a fost Elevii urmăresc cu
realizată prin predica Sfinților Apostoli atenție hărțile. Aprecieri
cu ajutorul Duhului Sfânt. O a treia hartă verbale
care conține călătoriile misionare ale
Sfântului Apostol Pavel este prezentată
în slide-ul al unsprezecelea.
Începând cu slide-ul cu numărul Elevii urmăresc cu Explicația
doisprezece este descrisă schimbarea atenție prezentarea și
adusă de creștinism în lume. Diferențele notează în caiete când li
dintre cele două lumi, cea creștină și cea se cere.
păgână sunt arătate în următorul slide.
Lumea păgână pune accentul pe dreptate,
diferențe naționale și sociale și preferă
sclavagismul, războiul și credința
politeistă în timp ce creștinismul propune
o lume bazată pe iubire și egalitate,
schimbând scopul vieții de la bunăstare Elevii urmăresc cu
pămăntească, temporară, la fericire atenție prezentarea.
veșnică.
În ultimul slide este prezentată situația
creștinismului în primele secole în care
au fost persecutați.
5. Fixarea şi 10 Profesorul le dă elevilor o fișă de lucru Elevii completează fișa Aprecieri
sistematizare pe care trebuie să o completeze de lucru după care fac verbale
a individual. La primul subiect elevii schimb de fișe cu
cunoştinţelor trebuie să completeze folosind cuvintele colegul de bancă și le
potrivite. La al doilea subiect au de corectăm împreună. Corectarea
răspuns cu Adevărat sau Fals, iar la al fișei de
Activitate
treilea au de ascociat corect elementele Explicația lucru
Fișă de individuală
din cele două coloane. Tot în cadrul fișei Exercițiul
lucru Activitate
de lucru, elevii vor avea de răspuns la Explozia stelară
frontală
câteva întrebări.(Explozia stelară)
După ce termină, fac schimb cu un coleg
de fișe. Fiecare item are afișată valoarea,
așa că fiecare corectează fișa colegului.
La sfârșit le rezolvăm împreună.

6. Asocierea, 10 Profesorul le va arăta un videoclip care Elevii urmăresc Conversația Videoclip Activitate Aprecieri
Generaliza prezintă aspecte din viața monahală iar videoclipul și discută Problematizarea Videoproiec frontală verbale
rea, elevii vor găsi asemănări și deosebiri despre asemănările și Diagrama Venn tor
Aplicarea între viața din Biserica primară și viața deosebirile pe care le Laptop
monahală notează la tablă.
7. Aprecierea 2 Profesorul va face aprecierile generale şi Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate Aprecieri
activității individuale referitoare la pregătirea frontală verbale
elevilor elevilor pentru lecţie, cât și implicarea lor
în predarea noilor cunoștințe.
8. Precizarea şi 1 Profesorul îi îndeamnă pe elevi să Elevii ascultă cu atenție Conversația Activitate
explicarea meargă la Biserică și să observe cum s-a frontală
temei pentru schimbat cultul din Biserica primară și ce
acasă a rămas la fel.
9. Incheiere 2 - Rugăciune Elevii rostesc Activitate
- Salutul rugăciunea. frontală

S-ar putea să vă placă și